Sunteți pe pagina 1din 13

Unitatea de nv are nr.

Septembrie - octombrie 2009-

Textul liric

poezia nu este lacrim ea este nsu i plnsul plnsul unui ochi neinventat, lacrima ochiului celui care trebuie s fie fericit. (N.St nescu)

text suport: Cuvnt de Tudor Arghezi -lectura expresiv a textului; -studiul textului; -interpretarea textului i identificarea no iunilor cheie. -p r ile componente ale c r ii; biblioteca, colec ia, editura, asteriscul, nota de subsol. No iuni de sintax -sintaxa propozi iei i a frazei; tipuri de propozi ii clasificare dup diferite criterii: dup scopul comunic rii, dup alc tuire, dup aspectul predicatului... -raporturile de coordonare i de subordonare n propozi ie i n fraz . Vocabularul -sensul cuvintelor n context: sens propriu/ sens secundar/ sens figurat; Mijloace interne de mbog ire a vocabularului Derivarea. Compunerea,.Schimbarea valorii gramaticale.mprumuturile. Neologismele Categorii semantice: - Pleonasmul. Paronimele. Sinonimele. Antonimele. Omonimele .Cuvintele polisemantice - Polisemia i omonimia asem n ri i deosebiri.Unit ile frazeologice. Fonetica -desp r irea n silabe; folosirea corect a accentului n limba romn , nume proprii gre it accentuate. Comunicare -fi a de lectur ; fi a de bibliotec ;

CE TREBUIE SA REALIZEZE ELEVII IN ACEASTA UNITATE DE INVATARE


Redactarea unui text n care s se eviden ieze caracteristicile fundamentale i semnifica iile unui fragment de text literar dat Respectarea, n redactarea unui text, a regulilor de desp r ire a cuvintelor n silabe, a normelor de exprimare corect , a regulilor ortografice i de punctua ie studiate. Desprinderea sensului cuvintelor prin raportare la semnifica ia mesajului ascultat; Construirea unui mesaj oral pe o tem dat n func ie de diferite situa ii de comunicare; Recunoa terea procedeelor de expresivitate artistic de teorie literar nv ate, ntr-o oper literar dat . i a no iunilor

LECTIA NR.1.TEXTUL LIRIC. Defini ii. Posibile interpret ri

n teoria literar dou concep ii, dou mentalit i n definirea textelor lirice: una pune accent pe sentiment, iar o a doua, pe gndire, pe logic . poezia liric / textul liric nu trebuie s transmit un fapt," ct s produc o emo ie ( Paul Valery). forma liric este de fapt cel mai simplu ve mnt verbal al unei clipe de emo ie (James Joyce) poezia e: o schem , o ecua ie, algebr curat . (E. Allan Poe, i Lautremont)

 exist

TEXTUL LIRIC. DEFINITII

textus <latin , es tur , iar metaforic: mbinare de elemente ale limbii cu scopul comunic rii;

liric,< latin : lyricus, neogreac : lyriks provenit din lyra, liric provenit din liriks= text n acompaniament de lir ; n fr. lyrique derivat din lyrelir ;

liric -crea ie literar concentrat asupra vie ii l untrice, cu toat gama tr irilor suflete ti (DEX).

imnul,

oda,
pastelul, idila meditatia, elegia, satira, psalmul,

poezia cu forma fix :


-sonetul , -rondelul, -glosa, -gazelul

Specii lirice populare:


Crea iile lirice populare: -n versuri: doina, poezia obiceiurilor calendaristice; -n proz : strig turi, zic tori, proverbe. Caracteristici: sunt legate de datini i obiceiuri (cele mai multe); sunt zise, sau cntate n sez tori sau clac , n diferite ocazii sunt legate de: -date fixe din existen a colectivit ii: Anul Nou ( colinde, sorcova, steaua, etc.) -momente importante ale existen ei individului: na tere, botez, nunta, moarte (cntecul de leag n, ora iile de nunt , bocetul, etc.) -marile cicluri cosmice: anotimpuri, muncile agricole (cntecul de seceri , Dr gaica, paparudele, etc.) -exprimarea aspiratiilor, tr irilor eului (doina)

TEXTUL LIRIC: CON INUT


MESAJUL POETIC/ CON INUTUL

I EXPRESIE

 transmite n mod direct st ri, idei, gnduri, impresii, sentimente, ati-tudini, tr iri, senza ii .a. sugereaz nu explic ; este prezent eul liric; se adreseaz sensibilit ii citito-rului/ receptorului se creeaz un univers poetic, o lume de sugestie posibil cu o deosebit for

EXPRESIE / FORM

Limbaj poetic: Imagini artistice:


   

mesaj /

con inut

sugestiv ; metaforic ; ambiguu; muzical; deschis; afectiv ; intraductibil;

* vizuale; * olfactive; * dinamice; * auditive; * tactile; * sinestezice

Figuri de stil: Form

muzical :

form artistic / expresie

   

epitete repeti ii compara ii; metafore; personific ri; inversiuni; enumera ii

*rim : -pereche -monorim -mbr i at -ncruci at *m sur ; *ritm: -iambic -trohaic

TEXTUL
textus < lb. latin = es tur , mbinare, structur
CON INUT

LIRIC

lirikos < lb. greac = n acompaniament de lir

EXPRESIE LIRIC FONETIC


- muzicalitatea textului liric se realizeaz prin asocieri de sunete/cuvinte -num rul mare de vocale si semivocale; - repeti iile fonetice: asonan e/alitera ii; -rima feminin

NIVELURILE
LEXICAL, SEMANTIC
- cuvinte cu sens figurat; polisemanti "grele de semnifica ii; regionalisme neologisme, - sinonime, - antonime, - paronime, - omonime, -ineditul expresiei lirice

TEXTULUI
STILISTIC, PROZODIC
- procedeele artistice i rolul acestora - personific ri - epitete, - enumera ii, - inversiuni. - repeti ii, - metafora conota ii; - tipuri de rim i ritm, vers liber, vers alb

IMAGISTIC
-imagini artistice ca purt toare a atitudinilor si sentimentelor poetului; -imagini vizuale, auditive, olfactive, motrice, sinestezice .a. -au rol de a plasticiza mesajul poetic

SIMBOLIC
- transmiterea plasticizat a mesajului liric, -simboluri; limbaj poetic abstract;sens figurat; - eul liric/ subiectivitate maxim , -se sugereaz -se exprim st ri, tr iri, sentimente, gnduri .a.

MORFOSINTACTIC
-prezente m rcile

morfologice eului liric (vb. i pronume, pers.I ) -vb. la indicativ, sau conjunctiv prezent = imagini dinamice; substantivele nso ite de adjective = descriere, se concretizeaz la nivel stilistic n epitete (cromatice, ornante)

Analiza literara a unui text liric


No iuni generale de teorie literar Genul liric; opera/textul liric; eul liric; specii lirice; pastelul caracteristici: - exprim n mod direct: st ri, sentimente, gnduri, idei, atitudini; - cuvintele sugereaz ; este prezent eul liric, identificabil prin m rci morfologice persoana I, verbe i pronume; -con ine imagini poetice si figuri de stil, -pastelul- specie liric , n versuri, n care se zugr ve te un tablou din natur i reflect o stare de spirit. Expresia /forma textului liric.Vers, rim , ritm. Imagini artistice. -vers liber -discursul poetic/ eliberat de constrngerile rimei i ritmului ; -muzicalitate interioar a textului, redat prin asocieri de cuvinte; de sunete/ vocale semivocale/ -imagini artistice vizuale: fulgere zvcnesc din cnd n cnd- auditive: la ureche-i rie un greier, cntec de l cust ; zvcnesc din cnd n cnd- dinamice/ motrice...

Con inutul textului liric ; -decodarea mesajulului poetic ; - tema operei lirice; semnifica ii ale titlului - poetul descrie cu emo ie i admiratie frumuse ea naturii - vara ; -este fermecat de pulsa ia vie ii din fiecare element al naturii, n acest anotimp al c ldurii cople itoare i al luminii plenare; -aceste tr iri intense se concretizeaz n imagini artistice; -semnifica ia titlului:Vara- constituie o cheie de interpretare a textului liric;

II

III

Elemente de expresivitate artistic . Procedee artistice. Moduri de expunere. -epitete (personificatoare): fulgere f r de glas; timpul i ntinde lene clipele; personific ri: spicele i in la sn gr un ele ce sug ; compara ii: fulgere ca ni te lungi picioare de paianjen, gr un ele ca ni te prunci enumera ii: adun detaliile semnificative ale tabloului; repeti iile: subliniaz am nuntele ; zvcnesc din cnd n cnd . -descrierea naturii utilizat ca modalitate de a reflecta starea de spirit a poetului.

IV

E UL LIRIC
  Creeaz i ers eti , l e si il , eosebit or e sugestie; Transmite n mod direct idei, gnduri, sentimente .idei, atitudini,stari menite s creeze o atmosfer , o stare de spirit; Subiecti itate maxim ; limbaj conotati ; figurat; dens n figuri de stil; cuvintele sugereaz ; Este prezent eul liric;

LIRICA O ULAR

TEXTE LIRICE CULTE


AUTOR CU OSCUT

Caracter oral; anonim, expresiv; colectiv; sincretic

S ECII LITERARE

S ECII LITERARE
D
CNTECUL DE LEAG N B CETUL

MNUL

ASTELUL

SALM

MED TA IA

ODA

IDILA

EZII CU F RM FIX
R NDELUL SONETUL MADRIGALUL

GLOSSA

Dincolo de tehnicile limbajului r mne un fior inanalizabil ( Constantin Ciopraga )