Sunteți pe pagina 1din 31

fw14

E prieten credincios $i-i dau mereu cf,te un os. (cf,inele)

Dupi sobi la bunica


Toarce-ntruna mititica $i o cheami Miaunica. (pisica)
3

se tivale$t, Cu porumb el se hr[ne;te, Are coada covrigel Si la r0t are inel.

in noroi

(porcul) Are lAna lun gd, creat5, Pa;te iarba sus la stdn[ $i-ti dA ca$ ;i br6nz'a bunI.
(oaia)

Ro;cat, negru sau bAlttr, Cu potcoavl la picior, Face-ntruna tropa-trop Si aleargi la galop. (calul)

Cu oile st0na-mparte Si card desagi-n spate.

(magarul)

Este mare, coarne ffie, Hrinita bine e-n stare SA-ti dea lapte ti smdntf,ni, Brf,nz'a proaspata fi buni. (vaca)

Are doui mici cornite, Coada scufta ti blrbitA,


Bea ?ntruna multa apA Oare cum se cheamd?

(capra)

.JF

Care mami Si-a liisat

lezi$orii-n casi Si-n padure a plecat Dupe iarba grasa? (capra)

E fricosul cel mai mare Iute-aleargA-n departare, Dar Ia morcovi de il chem Vine, doAr s[-i fac un sernn! (iepurele de casa)

Se rotegte Si pufnepte, Prin curte el se mflndreste C-are coada evantai

Si mirgele cum tu n-ai. (curcanul)

La cap are creastf,, La coadd e umflat $i la grini $ef invlfat. (cocotul)

E o pasire ce-noati $i mdcaie prin ograde.

(rata)

Cucoana cu pene lucii Cauti pe lac papucii.


(gfrsca)
6

lrcDpjflslr

%*

Are coada mdturoi Ochii mici, foarte vioi, La urechi cu cf,ndfei Si la bot mustafi vreo trei. (veverita)

delicatd De cerb este protejata in padurea-ntunecatd.

Sprintenl

li

(ciprioara)
7

Mormaind de zor prin iarb5, La albini vine-n grabl Miere si ii dea ;i lui SA minf,nce cu ai sii pui. (ursul)

Cine-i hoatl ;i ro$cata Si pe la giini dA roatd? (vulpea)

Cumdtra este ro$catd Si din fire e gireati Se furi $eazA-n grddini Dind iama pe la gAini.

(vulpea)

Mititelul plin de ace,


Vine pe cirare-ncoace. Si la mine de il chem, Iute el se face ghem.

(ariciul)

------r

Urechi lungi, picioare lungi, Nici cu pu$ca nu-l ajungi. E fricos nevoie mare $i de-o frunz6, el tresare. (iepurele)
CAnd vine Chit Ia mdncare Mdla-l prinde iute-n gheare.

($oricelul)

Roade peste tot ce-apucd Si-;i tdrigte coada lungi. Roade toatd ziulica
PAna

il prinde pisica.
(Soricelul)

SAsAie

ti se tfirapt,
(qarpele)
9

Are solzi dar nu e pe$te.

Toatd ziua zboard-n zare) $i din pliscu-i ciripe;te, Iar cAnd ploul se opre$te, Sub stregini se zgnbule;te.

(vribiuta)
E doctor vestit in crdng, DA cu ciocul t6rndcop Poc, poc, poc din loc in loc.

(ciocinitoarea)
Vine-agale pe cf,rare Cu clsufa in spinare.

(melcul)

Toat6 ziua std pe lac Si striga oac, oac, oac, oac. (broasca)

l0

Printre petale de floare, Zboard aripi g5lbioare.

(fluturele)
Toatd ziua ea adund

Din a florilor cununfl, Stropii de dulceaf6 bund. (albina)


Seamlna cu albina, Da-i subtire si e rea.
(viespea)

Cine la furnic[ iard, Vine boabe ca sI ceari, Fiindcd vara a cAntat $i hrand nu a adunat? (greierele)

in loc sd-;i caute mAncare


El cdntd vara pe ogoare. (greierele)

Patru frati stau intr-o casl Si de nimic nu Ie pas5.

(nuca)

O minge poftocalie SA o mdnf,nci re imbie; Din tiri calde e adusd

$i-n fructierl e pusd. (portocala) Searnini c-un ca.stravete Dar e galben6, nu-i verde.
Maimufi ca de-ar avea Toati ziua ar mdnca. (banana)

Dacd este mil aiatI, Pici uneorio glumeatd in gura lui NatAfleagal

(para)
t2

n'

'1t-,,

Pe arac intaSurati, Ciorchinii stau doar

E zemoasi, parfumatd
Si mereu e imbrdcatl Cu o hAinutd plupat6. (piersica)
Se coace vara Ia soare, Piersica-i sora mai mare.

Parfumatl

cf,rnoasl Face dulceafa gustoasd.


(caisa)

li

Coaja verde, miezul ro$u SAmburii negri ca tugu'. (pepenele)

Un caftof rnic

li verzui
(kiwi)
r3

fara cald6 e a lui.

Guguloi in haine multe Sa nu pldngi, desfa-le iute!


(ceapa)

Multi cafei strAngi la un loc


Eu

ii fac mujdei pe loc.


(usturoiul)

Nasul ro$u in pAmdnt, Coada verde, sus, in vAnt.

(morcovul)

O ridiche mare, dulce Vara-n fabrica ajunge Sucul sd ii folosim La tot ce vrem s[-ndulcim. (sfecla de zahir) BulgAri in pImAnt crescufi Tare mult vd plac prAjiti.

(cartofii)
t4

Din ale ei rnulte foi


Fac sarmale pentru voi.

(varz^)
Yarz6,

mici gi-nfoiati
(salata)

Facefi din mine salatd.

Rotund, cu multe semirte, in grldind std cuminte

$i e gustos in plicinte.
(dovleacul)

Crepte vara in gradinf,, E ro;ie ;i zemoasi

Dac-o uzi la rlddcinf, Faci cu ea ciorba gustoasI.

(pntligeaua ro;ie)
Verde, lung, din vrej l-adutri, Iarna la murat sd-l pui. (castravetele)

In gradina de legume
Cregte un ardei anume. Este rogu li bombat $i-l pui toamna la murat.

(gogosarul)
15

of,sPesFp$
Cupe albe, rtari , frumoase, Cresc in grddina de-acasi.

(crinul)

Clopo[el in rochie albir Iese pri mul dirr zdpuda. (ghiocelul)

Clopofei albi ca de nea Nuntele-i ca I acrima. (lncramioara)

Te-nfbatir cu parfunrul lui Are nume de pelsdre, dar nu-i...

-f

(liliacul)
l6

E cea mai frumoasi floare Dar te-nfeapi foarte tare.

(trandafirul) ,O floare frumoas5, mare


I
J,

Toamna in gradin5-apare. Iar in vazd dacd-o pui Miros dulce c-al ei nu-i.

(crizantema)

Printre grAu se v5d feciori, Stdnd de pazd, ro$iori. (macul)

il
f,
'1,

Flori agAtate ca bile


Se numesc simplu...

(zambile)

In lanul galben nesffirgit


Picuri de cer au apirut.

(albistrita)
t7

$u
Trei
sau patru picioare are. Si pe ea tu pui mdncare.

(masa)

E rotunda sau pitrati, Pe ea minAncf, lumea toat5. (masa)

E micut .:i sublirel Si taiem peinea cu el.

(cutitul)

Ce gase$ti in once casi Taiatd felii pe mAsa? (pdin81

Harnicufa de-i chematd,


Face camera curata.

(mitura)
r8

Fundu-i plin de gdurele, Trece fAina prin ele. (sita pentru fnin[)

Un melc mare de o[el,


Bate oudle cu el Mama, astdzi, ca sd faci PrAjitura pentru fatd.

(telul)

Toat5 ziua de vei face Pl[cinte, el le va coace.

(cuptorul)
Pe el poti ca sd gite$ti SI faci ceai ti sd prAje;ti.

(aragazul)

Pe patru picioare stau L6nga masd, vreau nu vreau.

(scaunul)

E cuminte cAt se poate, Haine multe fine-n spate.

(cuierul)
19

BAIA
E o camerA in casd Unde, dac[ ai intrat, Iepi mai alb ;i mai curat. (baia)

\..-rL

Spre stdnga de-i suce$ti nasul, indata iti umple vasul.

(robinetul)
Cum torni apa peste el Face spurn5, frumu$el. (sapunul)

De md uit Ia tine , MA v5d doar pe mine.

(oglinda)
Pdrul meu de-i incurcat, MA ajuta imediat. (pieptenele)

E moale li afAn?t, $i ne-ajutd la spllat. (buretele de baie)

E din plul ti e vdrg&t, Cdnd iesi din baie, te-a uscat.

(prosopul)
Cu ea dintii curlfdrn, De carii s6-i apdrdm.

(periuta de dinti)
In tuburi ea se gf,se$te,
Periuta insofegte

$i dintii bine-i

albe$te.

(pasio de dinti)
Scdndurd cu pAr pe e&, Curatfl hAinufa ta.

(peria de haine)
2t
I_
l

DE
Veseld li zAmbitoare Ne int6mpini in clasa $i ne dA povatA aleasd. (educatoarea)

Cu ele poti desena Orice vrei, chiar casa ta.

(culorile)

O carte doar desenatd Cu culori o umpli toatd. (cartea de colorat)

Pati neagrd pe perete Poli si scrii pe ea cu creta. (tabla de scris)

Am o minge coloratd, Toat5 lumea tni-o arati. (globul pnmf,ntesc)


-a

))

O pernutA moale, lat6, Tabla o face curatf,. (buretele) E u;oard ;i e albi Cu ea poti si scrii pe tabli. (creta) O cutie cu vopsele Poti picta orice cu ele. (acuarele)

Am o rami cu m[rgele,
Socotesc acum cu ele.

(numirltoarea)

Iarna dragd cf,nd sose$te, Ea cu lemne se hrlne;te

$i pe toti ne incllze;te.
(soba)

DacI intri-n clasa mea Trebuie sf, bati in ea.


(uqa)
23

ru caua,rr,foonAnvQtt
Nu lipse$te din ghiozdane,
Poartd gume

li creioane.
(penarul)

Negru, drept li subtirel Scriem pe caiet cu el.

(creionul)
Are limba de cdrbune Pe foaie de toate spune. (creionul)

O sticlufa cu vopsea Umplem stiloul din eA. (cnlimara)


24

BAt cu vdrful de o[el, Litere scriem cu el.

(pixul)
Jumltate de pitrat Ajut6 la liniat.

(rigla)
CAnd gre$egti, pentru carete, Ai rozdtoarea de pete.

(guma)

-\.
-r

\ -..\
"'.
\

Ca4i, caiete sl-un penar In el eu am a;ezat $i la gcoal5 am plecat. (ghiozdanul)

Foi albe sau liniate Poti sd scrii literele toAte. (caietul)

Din eA toate deslusesti Dacd stii sI o citerti.


(cartea)
25

sh Pu

In intersecfie prezent Te-nvat[ si circuli atent. (politistul)

Stau la stradd trei culon Si-ndrumd pe trecdtori .

(semaforul)

Doud rofi, doul pedale iti fac loc pe orice cale.

(bicicleta)

Pe orice ape el poate SA te ducd iute-n spate.

(vaporul)
26

E o pasAre de fier Unde vrei tu zbori cu el.

(avionul)

Duce caldtori pe rofi SA te urci in el tu poti Cu bilet neapf,rat


C-aga e civilizat.

(autobuzul)

Vagoane multe pe gine Te plimbd cdnd vrei pe tine, Ori la munte ori la mare ZdpadA de e, sau soare.

(trenul)
E un tren pe sub pAmdnt Ce te duce mai cu-avf,nt.

(metroul)

Cu ce poti tu sd vorbe;ti, Din Brdnesti la Bucure;ti? (telefonul)


27

$11 Doffi
Si acasi li in clasl E o lampi luminoasi. (becul) Cum numiti chipul sculptat Pe o treaptd agezat? (statuia)

Cine-i oare mo;ul bun Ce dA daruri de Crlciun? (Mop Criciun)

$apte culori aliturate Peste cer stau anrncate.

(curcubeul)

De bagi glleata in e3' Scoti la apd cAt ai vrga.

(fintf,na)
28

l-

-l

Care ciuperci balaie MA salveazd, azi de ploaie?

(umbrela)

in ce mag azine oare


Gdsim noi ce4i de vilnzare? $i tot de-acolo sd $tii Poli sd-[i cumperi jucdrii.

(libriria)
Cdnd sose$te ziua t3, Tort ti prAjituri De unde vei cumpAra?

(cofetiria)
Cu dingi mul$ ;i din o[el, Poli tiia lemnul cu el.

(fieristriul)
Ce iese pe co$ afar6,

Flri lift li fari scarl?


(fumul)
Cine intri-ntAi in casd Caci altfel usa nu te lasi? (cheia)
29

sls Efru
Greiera;ul fira fricd
Cere boabe 1a....

(furnici)

Merge pe pine, n-are cai, Si se numegte...

(tramvai)

Cdnd e mic,

ci-i mai u$or


(cirucior)

Copilul st5-n...

Eu, mdncarea din cimari O cumpir din...

(alimentare)

Cdnd vreau si mi joc, copii, Merg la colpl cu...

0ucnrii)
30

De vrei azi sd construieqti Cuburi multe tu gisegti Doar acolo unde gtii; La collul cu...

(construcfii)

Cdnd eu vreau sI desenez, SA prctez sau sI lucrez MA g6ndesc din sala toatl Unde este coltul....?

(arte)

Dacd vreau mi$care-n $oft, MA duc la sala de ....

(sport)

Muntele ce-l v6d in zate Dacf, nu e mic, o... (mare)

Toarce-ntruna mititica $tii ce este? E....

(pisica)
31

t$Palus
Despreanimaledomestice Despre animale silbatice Despreinsecte Desprefructe Desprelegume Despreflori Bucitf,ria Baia Saladegrupl Lucrurilegcolarului Laplimbare Fel de fel... Gf,sesterima .......3
......

.7

.......12 .......16
.

.....11

.....14
.. .18
. . .20

.......26
. . .28

......22 ......24

......30

32