1 Parlamentul Romaniei CODUL DE PROCEDURA CIVILA AL ROMANIEI din 01/07/2010 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr.

485 din 15/07/2010 2 TITLUL PRELIMINAR Domeniul de reglementare al Codului de procedura civila si pri ncipiile fundamentale ale procesului civil CAPITOLUL I Domeniul de reglementare al Codului de procedura civila Obiectul si scopul Codului de procedura civila Art. 1. - (1) Codul de procedura civila, denumit in continuare codul, stabileste regulile de competenta si de judecare a cauzelor civile, precum si cele de exec utare a hotararilor instantelor si a altor titluri executorii, in scopul infaptu irii justitiei in materie civila. (2) In infaptuirea justitiei, instantele judecatoresti indeplinesc un serviciu d e interes public, asigurand respectarea ordinii de drept, a libertatilor fundame ntale, a drepturilor si intereselor legitime ale persoanelor fizice si persoanel or juridice, aplicarea legii si garantarea suprematiei acesteia. Aplicabilitatea generala a Codului de procedura civila Art. 2. - (1) Dispozitiile prezentului cod constituie procedura de drept comun i n materie civila. (2) De asemenea, dispozitiile prezentului cod se aplica si in materiile reglemen tate de alte legi, in masura in care acestea nu cuprind dispozitii contrare. (3) In sensul prezentului cod, prin materie civila se intelege orice raport de d rept privat si de drept public, cu exceptia celor supuse legii penale, daca prin lege nu se dispune altfel. Aplicarea prioritara a tratatelor internationale privitoare la drepturile omului Art. 3. - (1) In materiile reglementate de prezentul cod, dispozitiile privind d repturile si libertatile persoanelor vor fi interpretate si aplicate in concorda nta cu Constitutia, Declaratia Universala a Drepturilor Omului, cu pactele si cu celelalte tratate la care Romania este parte. (2) Daca exista neconcordante intre pactele si tratatele privitoare la drepturil e fundamentale ale omului, la care Romania este parte, si prezentul cod, au prio ritate reglementarile internationale, cu exceptia cazului in care prezentul cod contine dispozitii mai favorabile. Aplicarea prioritara a dreptului comunitar Art. 4. - In materiile reglementate de prezentul cod, normele obligatorii ale dr eptului comunitar se aplica in mod prioritar, indiferent de calitatea sau de sta tutul partilor. 3 CAPITOLUL II Principiile fundamentale ale procesului civil Indatoririle privind primirea si solutionarea cererilor Art. 5. - (1) Judecatorii au indatorirea sa primeasca si sa solutioneze orice ce rere de competenta instantelor judecatoresti, potrivit legii. Acestia nu pot ref uza sa judece pe motiv ca legea nu prevede, este neclara sau incompleta. (2) Este interzis judecatorului sa stabileasca dispozitii general obligatorii pr in hotararile pe care le pronunta in cauzele ce ii sunt supuse judecatii. Dreptul la un proces echitabil, in termen optim si previzibil Art. 6. - (1) Orice persoana are dreptul la judecarea cauzei sale in mod echitab il, in termen optim si previzibil, de catre o instanta independenta, impartiala si stabilita de lege. In acest scop, instanta este datoare sa dispuna toate masu rile permise de lege si sa asigure desfasurarea cu celeritate a judecatii. (2) Dispozitiile alin. (1) se aplica in mod corespunzator si in faza executarii silite. Legalitatea Art. 7. - (1) Procesul civil se desfasoara in conformitate cu dispozitiile legii . (2) Judecatorul are indatorirea de a asigura respectarea dispozitiilor legii pri

vind realizarea drepturilor si indeplinirea obligatiilor partilor din proces. Egalitatea Art. 8. - In procesul civil partilor le este garantata exercitarea drepturilor p rocesuale, in mod egal si fara discriminari. Dreptul de dispozitie al partilor Art. 9. - (1) Procesul civil poate fi pornit la cererea celui interesat sau, in cazurile anume prevazute de lege, la cererea altei persoane, organizatii ori a u nei autoritati sau institutii publice ori de interes public. (2) Obiectul si limitele procesului sunt stabilite prin cererile si apararile pa rtilor. (3) In conditiile legii, partea poate, dupa caz, renunta la judecarea cererii de chemare in judecata sau la insusi dreptul pretins, poate recunoaste pretentiile partii adverse, se poate invoi cu aceasta pentru a pune capat, in tot sau in pa rte, procesului, poate renunta la exercitarea cailor de atac ori la executarea u nei hotarari. De asemenea, partea poate dispune de drepturile sale in orice alt mod permis de lege. Obligatiile partilor in desfasurarea procesului Art. 10. - (1) Partile au obligatia sa indeplineasca actele de procedura in cond itiile, ordinea si termenele stabilite de lege sau de judecator, sa isi probeze pretentiile si apararile, sa contribuie la desfasurarea fara intarziere a proces ului, urmarind, tot astfel, finalizarea acestuia. 4 (2) Daca o parte detine un mijloc de proba, judecatorul poate, la cererea celeil alte parti sau din oficiu, sa dispuna infatisarea acestuia, sub sanctiunea plati i unei amenzi judiciare. Obligatiile tertilor in desfasurarea procesului Art. 11. - Orice persoana este obligata, in conditiile legii, sa sprijine realiz area justitiei. Cel care, fara motiv legitim, se sustrage de la indeplinirea ace stei obligatii poate fi constrans sa o execute sub sanctiunea platii unei amenzi judiciare si, daca este cazul, a unor daune-interese. Buna-credinta Art. 12. - (1) Drepturile procesuale trebuie exercitate cu buna-credinta, potriv it scopului in vederea caruia au fost recunoscute de lege si fara a se incalca d repturile procesuale ale altei parti. (2) Partea care isi exercita drepturile procesuale in mod abuziv raspunde pentru prejudiciile materiale si morale cauzate. Ea va putea fi obligata, potrivit leg ii, si la plata unei amenzi judiciare. (3) De asemenea, partea care nu isi indeplineste cu buna-credinta obligatiile pr ocesuale raspunde potrivit alin. (2). Dreptul la aparare Art. 13. - (1) Dreptul la aparare este garantat. (2) Partile au dreptul, in tot cursul procesului, de a fi reprezentate sau, dupa caz, asistate in conditiile legii. In recurs, cererile si concluziile partilor nu pot fi formulate si sustinute decat prin avocat sau, dupa caz, consilier juri dic, cu exceptia situatiei in care partea sau mandatarul acesteia, sot ori ruda pana la gradul al doilea inclusiv, este licentiata in drept. (3) Partilor li se asigura posibilitatea de a participa la toate fazele de desfa surare a procesului. Ele pot sa ia cunostinta de cuprinsul dosarului, sa propuna probe, sa isi faca aparari, sa isi prezinte sustinerile in scris si oral si sa exercite caile legale de atac, cu respectarea conditiilor prevazute de lege. (4) Instanta poate dispune infatisarea in persoana a partilor, chiar atunci cand acestea sunt reprezentate. Contradictorialitatea Art. 14. - (1) Instanta nu poate hotari asupra unei cereri decat dupa citarea sa u infatisarea partilor, daca legea nu prevede altfel. (2) Partile trebuie sa isi faca cunoscute reciproc si in timp util, direct sau p rin intermediul instantei, dupa caz, motivele de fapt si de drept pe care isi in temeiaza pretentiile si apararile, precum si mijloacele de proba de care inteleg sa se foloseasca, astfel incat fiecare dintre ele sa isi poata organiza aparare a.

(3) Partile au obligatia de a expune situatia de fapt la care se refera pretenti ile si apararile lor in mod corect si complet, fara a denatura sau omite faptele care le sunt cunoscute. Partile au obligatia de a expune un punct de vedere pro priu fata de afirmatiile partii adverse cu privire la imprejurari de fapt releva nte in cauza. 5 (4) Partile au dreptul de a discuta si argumenta orice chestiune de fapt sau de drept invocata in cursul procesului de catre orice participant la proces, inclus iv de catre instanta din oficiu. (5) Instanta este obligata, in orice proces, sa supuna discutiei partilor toate cererile, exceptiile si imprejurarile de fapt sau de drept invocate. (6) Instanta isi va intemeia hotararea numai pe motive de fapt si de drept, pe e xplicatii sau pe mijloace de proba care au fost supuse, in prealabil, dezbaterii contradictorii. Oralitatea Art. 15. - Procesele se dezbat oral, cu exceptia cazului in care legea dispune a ltfel sau cand partile solicita expres instantei ca judecata sa se faca numai pe baza actelor depuse la dosar. Nemijlocirea Art. 16. - Probele se administreaza de catre instanta care judeca procesul, cu e xceptia cazurilor in care legea stabileste altfel. Publicitatea Art. 17. - Sedintele de judecata sunt publice, in afara de cazurile prevazute de lege. Limba desfasurarii procesului Art. 18. - (1) Procesul civil se desfasoara in limba romana. (2) Cetatenii romani apartinand minoritatilor nationale au dreptul sa se exprime in limba materna in fata instantelor de judecata, in conditiile legii. (3) Cetatenii straini si apatrizii care nu inteleg sau nu vorbesc limba romana a u dreptul de a lua cunostinta de toate actele si lucrarile dosarului, de a vorbi in instanta si de a pune concluzii, prin interpret. (4) Cererile si actele procedurale se intocmesc numai in limba romana. Continuitatea Art. 19. - Judecatorul investit cu solutionarea cauzei nu poate fi inlocuit pe d urata procesului decat pentru motive temeinice, in conditiile legii. Respectarea principiilor fundamentale Art. 20. - Judecatorul are indatorirea sa asigure respectarea si sa respecte el insusi principiile fundamentale ale procesului civil, sub sanctiunile prevazute de lege. Incercarea de impacare a partilor Art. 21. - (1) Judecatorul va recomanda partilor solutionarea amiabila a litigiu lui prin mediere, potrivit legii speciale. (2) In tot cursul procesului, judecatorul va incerca impacarea partilor, dandu-l e indrumarile necesare, potrivit legii. 6 Rolul judecatorului in aflarea adevarului Art. 22. - (1) Judecatorul solutioneaza litigiul conform regulilor de drept care ii sunt aplicabile. (2) Judecatorul are indatorirea sa staruie, prin toate mijloacele legale, pentru a preveni orice greseala privind aflarea adevarului in cauza, pe baza stabiliri i faptelor si prin aplicarea corecta a legii, in scopul pronuntarii unei hotarar i temeinice si legale. In acest scop, cu privire la situatia de fapt si motivare a in drept pe care partile le invoca, judecatorul este in drept sa le ceara sa p rezinte explicatii, oral sau in scris, sa puna in dezbaterea acestora orice impr ejurari de fapt sau de drept, chiar daca nu sunt mentionate in cerere sau in int ampinare, sa dispuna administrarea probelor pe care le considera necesare, precu m si alte masuri prevazute de lege, chiar daca partile se impotrivesc. (3) Judecatorul poate dispune introducerea in cauza a altor persoane, in conditi ile legii. Persoanele astfel introduse in cauza vor avea posibilitatea, dupa caz , de a renunta la judecata sau la dreptul pretins, de a achiesa la pretentiile r

eclamantului ori de a pune capat procesului printr-o tranzactie. (4) Judecatorul da sau restabileste calificarea juridica a actelor si faptelor d eduse judecatii, chiar daca partile le-au dat o alta denumire. In acest caz jude catorul este obligat sa puna in discutia partilor calificarea juridica exacta. (5) Cu toate acestea, judecatorul nu poate schimba denumirea sau temeiul juridic in cazul in care partile, in virtutea unui acord expres privind drepturi de car e, potrivit legii, pot dispune, au stabilit calificarea juridica si motivele de drept asupra carora au inteles sa limiteze dezbaterile, daca astfel nu se incalc a drepturile sau interesele legitime ale altora. (6) Judecatorul trebuie sa se pronunte asupra a tot ceea ce s-a cerut, fara insa a depasi limitele investirii, in afara de cazurile in care legea ar dispune alt fel. Respectul cuvenit justitiei Art. 23. - (1) Cei prezenti la sedinta de judecata sunt datori sa manifeste resp ectul cuvenit fata de instanta si sa nu tulbure buna desfasurare a sedintei de j udecata. (2) Presedintele vegheaza ca ordinea si solemnitatea sedintei sa fie respectate, putand lua in acest scop orice masura prevazuta de lege. CAPITOLUL III Aplicarea legii de procedura civila Legea aplicabila proceselor noi Art. 24. - Dispozitiile legii noi de procedura se aplica numai proceselor si exe cutarilor silite incepute dupa intrarea acesteia in vigoare. Legea aplicabila proceselor in curs Art. 25. - (1) Procesele in curs de judecata, precum si executarile silite incep ute sub legea veche raman supuse acelei legi. (2) Procesele in curs de judecata la data schimbarii competentei instantelor leg al investite vor continua sa fie judecate de acele instante, potrivit legii sub care au 7 inceput. In caz de trimitere spre rejudecare, dispozitiile legale privitoare la competenta, in vigoare la data cand a inceput procesul, raman aplicabile. (3) In cazul in care instanta investita este desfiintata, dosarele se vor trimit e din oficiu instantei competente potrivit legii noi. Dispozitiile alin. (1) ram an aplicabile. Legea aplicabila mijloacelor de proba Art. 26. - (1) Conditiile de admisibilitate si puterea doveditoare a probelor pr econstituite si a prezumtiilor legale sunt guvernate de legea in vigoare la data producerii faptelor juridice care fac obiectul probatiunii. (2) Administrarea probelor se face potrivit legii in vigoare la data administrar ii lor. Legea aplicabila hotararilor Art. 27. - Hotararile raman supuse cailor de atac, motivelor si termenelor preva zute de legea sub care a inceput procesul. Teritorialitatea legii de procedura Art. 28. - (1) Daca prin lege nu se dispune altfel, dispozitiile legii de proced ura se aplica proceselor de pe intregul teritoriu al tarii. (2) In cazul raporturilor procesuale cu element de extraneitate, determinarea le gii de procedura aplicabile se face potrivit normelor cuprinse in cartea a VII-a . CARTEA I Dispozitii generale TITLUL I Actiunea civila Notiunea Art. 29. - Actiunea civila este ansamblul mijloacelor procesuale prevazute de le ge pentru protectia dreptului subiectiv pretins de catre una dintre parti sau a unei alte situatii juridice, precum si pentru asigurarea apararii partilor in pr oces. Cererile in justitie Art. 30. - (1) Oricine are o pretentie impotriva unei alte persoane ori urmarest e solutionarea in justitie a unei situatii juridice are dreptul sa faca o cerere inaintea instantei competente.

nascut si act ual. instanta va decide. chiar daca interesul nu este nascut si actual. 36. personal. 38. 9 Transmiterea calitatii procesuale Art.In cazurile si conditiile prevazute exclusiv prin lege. judecata va continua cu succesorul universal ori cu ti tlu universal al autorului. Constatarea existentei sau inexistentei unui drept Art. (1) se aplica in mod corespunzator si in cazul apararilor . . sau poate sa fie introdus in cauza. (6) Cererile incidentale sunt cererile formulate in cadrul unui proces aflat in curs de desfasurare. cat si capete de cerere accesorii. . 31. (2) Dispozitiile alin. Da ca insa transferul este facut. (4) Cererile accesorii sunt acele cereri a caror solutionare depinde de solutia data unui capat de cerere principal. prin acte cu titlu particula r pentru cauza de moarte. de asemenea. in conditiile legii. c) formuleaza o pretentie. in conditiile legii. . ca urma re a transmisiunii. Interesul de a actiona Art. aditionale si incidentale. inainte de implinirea termenului. (5) Constituie cerere aditionala acea cerere prin care o parte modifica pretenti ile sale anterioare. accesorii. 33. judecata va continua intre partile initiale. in conditiile legii. 37. dupa caz.(2) Cererile in justitie sunt principale. succesorul cu titlu particular este obligat sa intervina in cauza. actioneaza pentru apar area drepturilor ori intereselor legitime ale unor persoane aflate in situatii s peciale sau. . 35. ori de cate ori se va constata ca aceste a pot preintampina o paguba insemnata pe care reclamantul ar incerca-o daca ar a stepta implinirea termenului. legitim. . . (3) Pot fi incuviintate. dupa impr . in scopul ocrotirii unui interes de grup ori general. daca are cunostinta de existenta procesului. institutii sa u autoritati. 32. fara a justifica un interes personal.Apararile formulate in justitie pot fi de fond sau procedurale. se poate f ormula o cerere cu scopul de a preveni incalcarea unui drept subiectiv amenintat sau pentru a preintampina producerea unei pagube iminente si care nu s-ar putea repara. 34. Ea poate cuprinde atat capete de cerere principale. b) are calitate procesuala. Conditiile de exercitare a actiunii civile Art.(1) Cererea pentru predarea unui bun la implinirea termenului contrac tual poate fi facuta chiar inainte de implinirea acestui termen.(1) Daca in cursul procesului dreptul litigios este transmis prin act e intre vii cu titlu particular. (3) Cererea principala este cererea introductiva de instanta.Cel care are interes poate sa ceara constatarea existentei sau inexis tentei unui drept. In acest caz. Realizarea drepturilor afectate de un termen Art. executarea la termen a oblig atiei de intretinere sau a altei prestatii periodice. 8 Apararile Art. Legitimarea procesuala a altor persoane Art.(1) Orice cerere poate fi formulata si sustinuta numai daca autorul a cesteia: a) poate sta in judecata. a drepturilor ori situatiilor juridice deduse judecatii. d) justifica un interes. se pot introd uce cereri sau se pot formula aparari si de persoane. cere. . dupa caz. Cu toate acestea. (2) In toate cazurile.Calitatea de parte se poate transmite legal sau conventional. (2) Se poate. Situatia procesuala a instrainatorului si a succesorilor sai Art. organizatii. si alte cereri pentru executarea la termen a unor obligatii. Cererea nu poate fi primita daca partea poate cere realizarea dreptului pe orice alta cale prevazuta de lege. inainte de termen. la cerere ori din oficiu. care.Interesul trebuie sa fie determinat. .

dupa caz. (3) Hotararea pronuntata contra instrainatorului sau succesorului universal ori cu titlu universal al acestuia. si una dintre parti a existat un proces penal cu cel mu lt 5 ani inainte de a fi desemnat sa judece pricina. re curs. ascend entii ori descendentii lor sau afinii lor. atunci cand este investit cu solutionarea unei cai de atac. daca intre el. 39. 5. dupa caz. 7. . potrivit legii. cand este sot. incompatibil de a judeca in urmato arele situatii: 1. se afla in relatii de dusmanie cu una dintre parti . dupa caz. de asemenea. magistrat-asistent sau mediator in aceeasi cauza. de asemenea. atrage aplica rea si a altor sanctiuni prevazute de lege. contestatie in anulare sau revizuire si nici dupa trimiterea spre rejudeca re. dupa caz. Alte cazuri de incompatibilitate Art. va produce de drept efecte si contra s uccesorului cu titlu particular si va fi intotdeauna opozabila acestuia din urma . ascendentii ori descendentii lor au primit daruri sau pro misiuni de daruri ori alte avantaje de la una dintre parti. de catre adevaratul titular. dupa caz. daca. sotul sau. sotul sau ori rudele lor pana la gradul al patrulea inclusiv s au afinii lor. In cazul plangerilor penale formulate de parti in cursul procesului. asistent judiciar. (2) De asemenea. potrivit dreptului comun. 10 (3) Nu poate lua parte la judecata nici judecatorul care si-a exprimat anterior parerea cu privire la solutie in cauza pe care a fost desemnat sa o judece.(1) Cererile facute de o persoana care nu are capacitate procesuala s unt nule sau. judecata va continua numai cu succesorul cu titlu particular care va lua procedura in starea in care se af la la momentul la care acesta a intervenit sau a fost introdus in cauza. procuror.(1) Judecatorul care a pronuntat o incheiere interlocutorie sau o hot arare prin care s-a solutionat cauza nu poate judeca aceeasi pricina in apel. sotul sau o ruda a sa pana la gradul al patrulea inclusiv a participat. Sanctiunea incalcarii conditiilor de exercitare a actiunii civile Art. 9. cand sotul sau fostul sau sot este ruda ori afin pana la gradul al patrulea i nclusiv cu vreuna dintre parti. . . succesorul universal ori cu titlu universal al acestuia este scos din proces. 3. 8. judecatorul devine incompatibil numai in situatia punerii in miscare a actiunii penale impotriva sa. 2. cu exceptia cazurilor in care a dobandit dreptul cu buna-credinta si nu mai po ate fi evins. va fi scos din proces. instanta va respinge cererea ori apararea formulata ca f iind facuta de o persoana sau impotriva unei persoane fara calitate ori ca lipsi ta de interes.ejurari si tinand seama de pozitia celorlalte parti. dupa caz. daca el. daca este tutore sau curator al uneia dintre parti. avocat. ca judecator sau pr . daca el. in cazul lipsei calitatii proces uale sau a interesului. arbitru. 40. Incompatibilitatea Cazurile de incompatibilitate Art. iar cel care a suferit un prejudiciu are dreptul de a fi despagubit. dupa caz. De asemenea. daca instrainatorul sau suc cesorul universal ori cu titlu universal al acestuia va ramane sau.(1) Judecatorul este. nu poate lua parte la judecata cel care a fost martor. cand exista imprejurari care fac justificata temerea ca el. daca el. dupa caz. sotul ori rudele acesteia pana la gradul al patrulea inclusiv. sotul sau. dupa caz. anulabile. (2) Incalcarea dispozitiilor prezentului titlu poate. sotul sau ori una dintre rudele lor pana la gradul al patrulea inclu siv sau afinii lor. 6. expert. sunt parti intr-un proces care se judeca la instanta la care una dintre parti este judecator. TITLUL II Participantii la procesul civil CAPITOLUL I Judecatorul. Daca instrainatorul sau. sotul sau rudele lor pana la gradul al patrulea inclusiv ori afinii lor. au un interes in legatura c u pricina care se judeca. 41. 4. ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv cu avocatul ori reprezentantul unei parti sau daca este casatorit cu fratele ori cu sora sot ului uneia dintre aceste persoane.

40. inadmisibile cererea de recuzare privitoare la alti judec atori decat cei prevazuti la art.(1) Judecatorul impotriva caruia este formulata o cerere de recuzare poate declara ca se abtine. va intocmi un referat corespunzator. daca judecatorul acesteia se afla in vreunul din tre cazurile de incompatibilitate prevazute la art. 10. . Cu to ate acestea. 45. daca este sot sau ruda pana la gradul al patrulea inclusiv sau afin.(1) Inainte de primul termen de judecata grefierul de sedinta va veri fica. (2) Declaratia de abtinere se solutioneaza cu prioritate. 47. 11. (2) Dispozitiile alin. Exceptii Art. Starea cauzei pana la solutionarea cererii Art. atunci cand exista alte elemente care nasc in mod intemeiat indoieli cu priv ire la impartialitatea sa. 43.In cazurile prevazute la art. dupa ca z. aceasta trebuie sa solicite recuzarea de indat a ce acestea ii sunt cunoscute.(1) Judecatorul aflat intr-o situatie de incompatibilitate poate fi r ecuzat de oricare dintre parti inainte de inceperea oricarei dezbateri. aratandu-se cazul de incompatibilitate si pro bele de care partea intelege sa se foloseasca. pe baza dosarului cauzei. (1) si (2) si. Judecatorii care pot fi recuzati Art. (2) Cand motivele de incompatibilitate s-au ivit ori au fost cunoscute de parte doar dupa inceperea dezbaterilor. la judecarea aceleiasi pricini inaintea altei instante. (4) Nerespectarea conditiilor prezentului articol atrage inadmisibilitatea cerer ii de recuzare. judecatorul nu poate participa la j udecata. precum si cererea indreptata impotriva ace luiasi judecator pentru acelasi motiv de incompatibilitate. (2) Judecatorul care stie ca exista un motiv de incompatibilitate in privinta sa este obligat sa se abtina de la judecarea pricinii. 48. Conditii Art. . . daca sotul. 40 si 41. 44. 12 (2) Formularea unei cereri de recuzare nu determina suspendarea judecatii.Pot fi recuzati numai judecatorii care fac parte din completul de jud ecata caruia pricina i-a fost repartizata pentru solutionare. 40 alin. 46. cand este cazul. inadmisibilitatea se constata chiar de completul i n fata caruia s-a formulat cererea de recuzare. de asemenea. 45. Recuzarea Art. . Abtinerea judecatorului recuzat Art. pronuntarea solutiei in cauza nu poate avea loc decat dupa solution area cererii de recuzare. Cererea de recuzare. ca ramasa fara ob iect. . In acest caz. cu participarea judecatorului re cuzat. prin aceeasi incheiere instanta se va pronunta si asupra cererii de recuzare. cererea de recuzare. (3) In caz de admitere a declaratiei de abtinere.ocuror. Abtinerea Art. va fi respinsa. (2) Este inadmisibila cererea in care se invoca alte motive decat cele prevazute la art. fiind consemnata i n incheiere.(1) Pana la solutionarea declaratiei de abtinere nu se va face niciun act de procedura in cauza. (4) In cazul in care declaratia de abtinere se respinge. 12. (1) privitoare la sot se aplica si in cazul concubinilor. chiar daca nu s-a abtinut ori nu a fost recuzat. o ruda ori un afin al sau pana la gradul al patrulea inclusiv a reprezentat sau asistat partea in aceeasi pricina inaintea altei instante. (3) Sunt. cu un alt membru al completului de judecata. prin aceeasi incheiere. . 11 (3) Declaratia de abtinere se face in scris de indata ce judecatorul a cunoscut existenta cazului de incompatibilitate sau verbal in sedinta.(1) Cererea de recuzare se poate face verbal in sedinta sau in scris pentru fiecare judecator in parte. . indiferen t de motivul acesteia. . 42.

4 1 alin. precum si. daca aprecia za ca este necesar. (6) Daca abtinerea sau. din pricina abtinerii sau recuzarii. cea prin car e s-a incuviintat recuzarea. (3) Nu se admite interogatoriul ca mijloc de dovada a motivelor de recuzare. precum si incheierea prin care s-a respins recuzare a in cazul prevazut la art. 49 alin. 46 alin. trimiterea pricinii la o alta instanta de acelasi grad din circumscriptia sa. in termen de 5 zile de la comunicarea acestei hotarari. fara prezent a partilor si ascultandu-l pe judecatorul recuzat sau care a declarat ca se abti ne. 54. te rtele persoane care intervin voluntar sau fortat in proces. Cand aceasta din u rma hotarare este definitiva. pricina se inapoiaza instantei inferioare. In acest caz. (2) Daca cererea este respinsa. . Procedura de solutionare a abtinerii sau a recuzarii Art. (1) pct. 51. societatile sau alte enti tati fara personalitate juridica. 10.(1) Poate fi parte in judecata orice persoana care are folosinta drep turilor civile. 49. (3) nu sunt supuse niciunei cai de atac. 47 alin.(1) Instanta hotaraste de indata. (2) Cu toate acestea. atunci cand calea de atac a apelului es te suprimata. (2) va dispune. Cand instanta de re curs constata ca recuzarea a fost gresit respinsa. in compunerea caruia nu poate intra judecatorul recuzat sau ca re a declarat ca se abtine. acestea vor fi judecate impreuna. reface toate actele de procedura si. dovezile administrate la prima instanta. CAPITOLUL II Partile Enumerarea Art. (3) In cazul prevazut la alin. 55. 53. SECÞIUNEA 1 Folosinta si exercitiul drepturilor procedurale Capacitatea procesuala de folosinta Art.Dispozitiile prezentului capitol se aplica in mod corespunzator si pr ocurorilor. nu se poate alcatui completul de judecata. numai daca apreciaza ca este necesar. . (2) In cazul in care la acelasi termen s-au formulat cereri de recuzare si de ab tinere pentru motive diferite. recuzarea a fost admisa. instanta va pute a asculta si partile. (1). . in conditiile legii.(1) Abtinerea sau recuzarea se solutioneaza de un alt complet al inst antei respective. Incompatibilitatea altor participanti Art. (5) Abtinerea sau recuzarea se solutioneaza printr-o incheiere care se pronunta in sedinta publica. daca instanta de apel constata ca recuzarea a fost in mod gresit respinsa. (4) In cazul admiterii abtinerii sau recuzarii intemeiate pe dispozitiile art. . . odata cu hotararea prin care s-a solutionat cauza. In aceleasi conditii. . incheierea va arata in ce masura ac tele indeplinite de judecator urmeaza sa fie pastrate. instanta va stabili care dintre judecatori nu va lua parte la judecarea pricinii. Dispozitiile art. la prima instanta. 50. incheierea va putea fi atacata cu recurs.(1) Instanta superioara investita cu judecarea abtinerii sau recuzari i in situatia prevazuta la art.Compunerea completului de judecata Art. Actele de procedura indeplinite de cel care nu are capacitate de fo losinta sunt lovite de nulitate absoluta. cererea se judeca de instanta ierarhic superioara.(1) Incheierea prin care s-a respins recuzarea poate fi atacata numai de parti. . la insta nta ierarhic superioara. daca sunt constituite potrivit legii. Caile de atac Art. dupa caz. dispuna nd trimiterea cauzei 13 spre rejudecare la instanta de apel sau. (3) Lipsa capacitatii procesuale de folosinta poate fi invocata in orice stare a procesului. asistentilor judiciari si grefierilor. pot sta in judecata asociatiile. in camera de consiliu. judecatorul se va ret rage de la judecarea pricinii. in caz de admitere a ce rerii. (2) Cand. 52.Sunt parti reclamantul si paratul. Procedura de solutionare de catre instanta superioara Art. . (2) Incheierea prin care s-a incuviintat sau s-a respins abtinerea. magistratilor-asistenti. (4) raman aplicabile. ea va casa hotararea.

Curatorul special are toate drepturile si obligatiile prevazute de lege pentru reprezentantul legal. Cand actele de procedura ale unora sunt potrivnice celor fac ute de ceilalti. actele de procedura indeplinite numai de unii dintre ei sau termenele incuviintate numai unora dintre ei pentru indeplinirea actelor de procedura pro fita si celorlalti. 197 sunt aplicabile. potrivit legii. (2) Partea care nu are exercitiul drepturilor procedurale nu poate sta in judeca ta decat daca este reprezentata. asistata ori autorizata in conditiile prevazute de legile sau. apararile si concluziile unuia dintre reclam anti sau parati nu le pot profita celorlalti si nici nu ii pot prejudicia.Mai multe persoane pot fi impreuna reclamante sau parate daca obiectu l procesului este un drept ori o obligatie comuna. De asemenea. SECÞIUNEA a 2-a Persoanele care sunt impreuna reclamante sau parate Conditiile de existenta Art.(1) Cel care are calitatea de parte isi poate exercita drepturile pro cedurale in nume propriu sau prin reprezentant. instanta. va numi un curator special. tinandu-se seama de activitatea desfasu rata. (3) Reclamantii sau paratii care nu s-au infatisat ori nu au indeplinit un act d e procedura in termen vor continua totusi sa fie citati. . odata cu incetarea calitatii sale. (3) Numirea acestor curatori se va face de instanta care judeca procesul. daca. (5) se aplica in mod corespunzator si persoanelor cu capa citate de exercitiu restransa. 15 SECÞIUNEA a 3-a Alte persoane care pot lua parte la judecata § 1. (6) Dispozitiile alin. daca persoana fizica lipsita de capacitatea de exercitiu a drepturilor civile nu are reprezentant legal. efectele hotararii se intind asupra tuturor reclamantilor ori paratilor. (3) Lipsa capacitatii de exercitiu a drepturilor procedurale poate fi invocata i n orice stare a procesului. daca drepturile sau obligatii le lor au aceeasi cauza ori daca intre ele exista o stransa legatura.Capacitatea procesuala de exercitiu Art. la cererea partii interesate. 60. Reprezentantul sau ocrotitorul legal al acestuia va pu tea insa confirma toate sau numai o parte din aceste acte. . (4) Remunerarea provizorie a curatorului astfel numit se fixeaza de instanta. instanta va numi un cur ator special in caz de conflict de interese intre reprezentantul legal si cel re prezentat sau cand o persoana juridica ori o entitate dintre cele prevazute la a rt.(1) Actele de procedura. remuneratia va putea fi majorata. (2) Dispozitiile alin. 57. (2). care sa o reprezinte pana la numi rea reprezentantului legal. cu exceptia cazurilor in care le gea prevede altfel. 59. 58. pr in incheiere. potrivit legii. (1) se aplica in mod corespunzator si persoanelor cu capa citate de exercitiu restransa. daca prin natura raportului juridic sau in temeiul unei di spozitii a legii. . .(1) In caz de urgenta. chemata sa stea in judecata. Dac a actul nu este confirmat. (5) Cand instanta constata ca actul de procedura a fost indeplinit de o parte li psita de capacitate de exercitiu va acorda un termen pentru confirmarea lui. 14 Curatela speciala Art. La cererea curator ului. dintre avocatii anume desemnati in acest scop de barou pentru fiecare instanta judecat oreasca. Interventia voluntara Formele Art. . . (4) Actele de procedura indeplinite de cel care nu are exercitiul drepturilor pr ocedurale sunt anulabile. dupa caz. se va dispune anularea lui.(1) Oricine are interes poate interveni intr-un proces care se judeca intre partile originare. (2) Cu toate acestea. stabilindu-se totodata si modalitatea de plata. Regimul juridic al coparticiparii procesuale Art. n u au termenul in cunostinta. de statutele care ii reglementeaza capacitatea ori mod ul de organizare. 55 alin. 56. nu are reprezentant. se va tine seama de actele cele mai favorabile. Dispozitiile art.

(1) Interventia principala se judeca odata cu cererea principala. care se va aplica in mod coresp unzator. dar va putea solicita administrarea de probe. (3) In cazul interventiei principale.(1) Judecarea cererii de interventie accesorie nu poate fi disjunsa d e judecarea cererii principale. (4) Incheierea de respingere ca inadmisibila a cererii de interventie poate fi a tacata in termen de 5 zile. (1).(1) Intervenientul devine parte in proces numai dupa admiterea in pri ncipiu a cererii sale. care curge de la pronuntare pentru partea prezenta. inainte de inchiderea dezbaterilor in fond. (3) Interventia este accesorie. (3) Nu se va dispune disjungerea nici atunci cand judecarea cererii de intervent ie ar fi intarziata de cererea principala. (2) Cand judecarea cererii principale ar fi intarziata prin cererea de intervent ie. . cand intervenientul pretinde pentru sine.(1) Instanta va comunica partilor cererea de interventie si copii de pe inscrisurile care o insotesc.(1) Cererea de interventie principala va fi facuta in forma prevazuta pentru cererea de chemare in judecata. (2) Intervenientul accesoriu poate sa savarseasca numai actele de procedura care nu contravin interesului partii in favoarea careia a intervenit. Judecarea cererii de interventie principala Art. . (4) Interventia principala va fi judecata chiar daca judecarea cererii principal e s-a stins prin unul dintre modurile prevazute de lege. chiar si in caile extraordinare de atac. respectiv de la comunicare pentru partea lipsa. odata cu fondul. Situatia intervenientului Art. iar instanta este obligata sa se pronunte asupra acesteia prin aceeasi hotarare. Caile de atac Art. instanta ramane in toate cazur ile competenta sa solutioneze cererea de interventie. cand sprijina numai apararea uneia dintre parti. in afara de cazul in care intervenientul pretinde pentru sine. 64. (3) Cu acordul expres al partilor. recursul se jud eca in termen de cel mult 10 zile de la inregistrare. 61. (3) Incheierea de admitere in principiu nu se poate ataca decat odata cu fondul. dreptul dedus judecatii sau un drept strans legat de acesta. respectiv numai recursul la insta nta ierarhic superioara in cazul in care incheierea a fost pronuntata in apel. in stantei competente sa solutioneze calea de atac in 24 de ore de la expirarea ter menului. insu si dreptul dedus judecatii. Calea de atac este numai apelul daca incheierea a fost data in prima instanta. (3) Dupa admiterea in principiu. 143 alin. dupa caz. Actele de pro cedura ulterioare vor fi indeplinite si fata de el. 62. 63. instanta poate dispune disjungerea ei pentru a fi judecata separat. Interventia principala Art. In caz de disjungere. (2) Cererea poate fi facuta numai in fata primei instante. 16 (2) Intervenientul va prelua procedura in starea in care se afla in momentul adm iterii interventiei. . interventia principala se poate face si in in stanta de apel. (2) Dupa ascultarea intervenientului si a partilor. D osarul se inainteaza. (2) Interventia accesorie poate fi facuta pana la inchiderea dezbaterilor. . Procedura de judecata. . dupa admiterea in principiu. Interventia accesorie Art.(2) Interventia este principala. 65. Judecarea cererii de interventie accesorie Art. Intampinarea nu este obligatorie. instanta se va pronunta asup ra admisibilitatii in principiu a interventiei. . in to t cursul judecatii. printr-o incheiere motivata. in copie certificata pentru conformitate cu originalul. 66. intervenientul accesoriu poate sa renunte la ju decarea cererii de interventie doar cu acordul partii pentru care a intervenit. Apelul sau. in tot sau in parte. instanta va s tabili un termen in care trebuie depusa intampinarea. in to t sau in parte. (4) Calea de atac exercitata de intervenientul accesoriu se socoteste neavenita .(1) Cererea de interventie accesorie va fi facuta in scris si va cupr inde elementele prevazute la art.

daca partea pentru care a intervenit nu a exercitat calea de atac, a renuntat la calea de atac exercitata ori aceasta a fost anulata, perimata sau respinsa fara a fi cercetata in fond. § 2. Interventia fortata I. Chemarea in judecata a altei persoane Formularea cererii. Termenele Art. 67. - (1) Oricare dintre parti poate sa cheme in judecata o alta persoana c are ar putea sa pretinda, pe calea unei cereri separate, aceleasi drepturi ca si reclamantul. (2) Cererea facuta de reclamant sau de intervenientul principal se va depune cel mai tarziu pana la terminarea cercetarii procesului inaintea primei instante. (3) Cererea facuta de parat se va depune in termenul prevazut pentru depunerea i ntampinarii inaintea primei instante, iar daca intampinarea nu este obligatorie, cel mai tarziu la primul termen de judecata. 17 Comunicarea cererii Art. 68. - (1) Cererea va fi motivata si, impreuna cu inscrisurile care o insote sc, se va comunica atat celui chemat in judecata, cat si partii potrivnice. (2) La exemplarul cererii destinat tertului se vor alatura copii de pe cererea d e chemare in judecata, intampinare si de pe inscrisurile de la dosar. (3) Dispozitiile art. 63 si 64 se aplica in mod corespunzator. Pozitia tertului in proces Art. 69. - Cel chemat in judecata dobandeste pozitia procesuala de reclamant, ia r hotararea isi produce efectele si in privinta sa. Scoaterea paratului din proces Art. 70. - (1) In cazul prevazut la art. 69, cand paratul, chemat in judecata pe ntru o datorie baneasca, recunoaste datoria si declara ca vrea sa o execute fata de cel caruia ii va fi stabilit dreptul pe cale judecatoreasca, el va fi scos d in proces, daca a consemnat la dispozitia instantei suma datorata. (2) Tot astfel, paratul, chemat in judecata pentru predarea unui bun sau a folos intei acestuia, va fi scos din proces daca declara ca va preda bunul celui al ca rui drept va fi stabilit prin hotarare judecatoreasca. Bunul in litigiu va fi pu s sub sechestru judiciar de catre instanta investita cu judecarea cauzei, dispoz itiile art. 959 si urmatoarele fiind aplicabile. (3) In aceste cazuri, judecata va continua numai intre reclamant si tertul chema t in judecata. Hotararea se va comunica si paratului, caruia ii este opozabila. II. Chemarea in garantie Conditiile Art. 71. - (1) Partea interesata poate sa cheme in garantie o terta persoana, im potriva careia ar putea sa se indrepte cu o cerere separata in garantie sau in d espagubiri. (2) In aceleasi conditii, cel chemat in garantie poate sa cheme in garantie o al ta persoana. Formularea cererii. Termenele Art. 72. - (1) Cererea va fi facuta in forma prevazuta pentru cererea de chemare in judecata. (2) Cererea facuta de reclamant sau de intervenientul principal se va depune cel mai tarziu pana la terminarea cercetarii procesului inaintea primei instante. (3) Cererea facuta de parat se va depune in termenul prevazut pentru depunerea i ntampinarii inaintea primei instante, iar daca intampinarea nu este obligatorie, cel mai tarziu la primul termen de judecata. 18 Procedura de judecata Art. 73. - (1) Instanta va comunica celui chemat in garantie cererea si copii de pe inscrisurile ce o insotesc si va stabili termenul pana la care acesta trebui e sa depuna intampinare. In acelasi termen, poate fi facuta si cererea prevazuta la art. 71 alin. (2). (2) Dispozitiile art. 63 si art. 64 alin. (1) si (2) se aplica in mod corespunza tor. (3) In termenul stabilit potrivit art. 64 alin. (3), cel chemat in garantie treb

uie sa depuna intampinare si poate sa formuleze cererea prevazuta la art. 71 ali n. (2). (4) Cererea de chemare in garantie se judeca odata cu cererea principala. Cu toa te acestea, daca judecarea cererii principale ar fi intarziata prin cererea de c hemare in garantie, instanta poate dispune disjungerea ei pentru a o judeca sepa rat. In acest din urma caz, judecarea cererii de chemare in garantie va fi suspe ndata pana la solutionarea cererii principale. III. Aratarea titularului dreptului Conditiile Art. 74. - Paratul care detine un bun pentru altul sau care exercita in numele a ltuia un drept asupra unui lucru va putea arata pe acela in numele caruia detine lucrul sau exercita dreptul, daca a fost chemat in judecata de o persoana care pretinde un drept real asupra lucrului. Formularea cererii. Termenul Art. 75. - Cererea va fi motivata si se va depune inaintea primei instante in te rmenul prevazut de lege pentru depunerea intampinarii. Daca intampinarea nu este obligatorie, cererea se poate face cel mai tarziu la primul termen de judecata. Procedura de judecata Art. 76. - (1) Cererea, impreuna cu inscrisurile care o insotesc si o copie de p e cererea de chemare in judecata, vor fi comunicate celui aratat ca titular al d reptului. (2) Dispozitiile art. 63 si 64 se aplica in mod corespunzator. (3) Daca acela aratat ca titular al dreptului recunoaste sustinerile paratului s i reclamantul consimte, el va lua locul paratului, care va fi scos din proces. (4) Daca reclamantul nu este de acord cu inlocuirea sau cand cel aratat ca titul ar nu se infatiseaza sau contesta cele sustinute de parat, tertul dobandeste cal itatea de intervenient principal, dispozitiile art. 61 si art. 63-65 aplicandu-s e in mod corespunzator. IV. Introducerea fortata in cauza, din oficiu, a altor persoane Conditiile. Termenul Art. 77. - (1) In cazurile expres prevazute de lege, precum si in procedura neco ntencioasa, judecatorul va dispune din oficiu introducerea in cauza a altor pers oane, chiar daca partile se impotrivesc. (2) In materie contencioasa, cand raportul juridic dedus judecatii o impune, jud ecatorul va pune in discutia partilor necesitatea introducerii in cauza a altor 19 persoane. Daca niciuna dintre parti nu solicita introducerea in cauza a tertului , iar judecatorul apreciaza ca pricina nu poate fi solutionata fara participarea tertului, va respinge cererea, fara a se pronunta pe fond. (3) Introducerea in cauza va fi dispusa, prin incheiere, pana la terminarea cerc etarii procesului inaintea primei instante. (4) Cand necesitatea introducerii in cauza a altor persoane este constatata cu o cazia deliberarii, instanta va repune cauza pe rol, dispunand citarea partilor. (5) Hotararea prin care cererea a fost respinsa in conditiile alin. (2) este sup usa numai apelului. Procedura de judecata Art. 78. - (1) Cel introdus in proces va fi citat, odata cu citatia comunicandui-se, in copie, si incheierea prevazuta la art. 77 alin. (3), cererea de chemare in judecata, intampinarea, precum si inscrisurile anexate acestora. Prin citati e i se va comunica si termenul pana la care va putea sa arate exceptiile, dovezi le si celelalte mijloace de aparare de care intelege sa se foloseasca. (2) El va lua procedura in starea in care se afla in momentul introducerii in pr oces. Instanta, la cererea celui introdus in proces, va putea dispune readminist rarea probelor sau administrarea de noi probe. Actele de procedura ulterioare vo r fi indeplinite si fata de acesta. SECÞIUNEA a 4-a Reprezentarea partilor in judecata § 1. Dispozitii generale Formele reprezentarii Art. 79. - (1) Partile pot sa exercite drepturile procedurale personal sau prin reprezentant. Reprezentarea poate fi legala, conventionala sau judiciara.

(2) Persoanele fizice lipsite de capacitate de exercitiu vor sta in judecata pri n reprezentant legal. (3) Partile pot sa stea in judecata printr-un reprezentant ales, in conditiile l egii, cu exceptia cazului in care legea impune prezenta lor personala in fata in stantei. (4) Cand legea prevede sau cand circumstantele cauzei o impun pentru a se asigur a dreptul la un proces echitabil, judecatorul poate numi pentru oricare parte di n proces un reprezentant in conditiile art. 57 alin. (3), aratand in incheiere l imitele si durata reprezentarii. (5) Cand dreptul de reprezentare izvoraste din lege sau dintr-o hotarare judecat oreasca, asistarea reprezentantului de catre un avocat nu este obligatorie. Disp ozitiile art. 82 alin. (3) si art. 83 alin. (2) sunt aplicabile. Limitele reprezentarii. Continuarea judecarii procesului Art. 80. - (1) Renuntarea la judecata sau la dreptul dedus judecatii, achiesarea la hotararea pronuntata, incheierea unei tranzactii, precum si orice alte acte procedurale de dispozitie nu se pot face de reprezentant decat in baza unui mand at special ori cu incuviintarea prealabila a instantei sau a autoritatii adminis trative competente. 20 (2) Actele procedurale de dispozitie prevazute la alin. (1), facute in orice pro ces de reprezentantii minorilor, ai persoanelor puse sub interdictie si ai dispa rutilor, nu vor impiedica judecarea cauzei, daca instanta apreciaza ca ele nu su nt in interesul acestor persoane. Lipsa dovezii calitatii de reprezentant Art. 81. - (1) Cand instanta constata lipsa dovezii calitatii de reprezentant a celui care a actionat in numele partii, va da un termen scurt pentru acoperirea lipsurilor. Daca acestea nu se acopera, cererea va fi anulata. (2) Exceptia lipsei dovezii calitatii de reprezentant inaintea primei instante n u poate fi invocata pentru prima oara in calea de atac. § 2. Dispozitii speciale privind reprezentarea conventionala Reprezentarea conventionala a persoanelor fizice Art. 82. - (1) In fata primei instante, precum si in apel, persoanele fizice pot fi reprezentate de catre avocat sau alt mandatar. Daca mandatul este dat unei a lte persoane decat unui avocat, mandatarul nu poate pune concluzii asupra except iilor procesuale si asupra fondului decat prin avocat, atat in etapa cercetarii procesului, cat si in etapa dezbaterilor. (2) In cazul in care mandatarul persoanei fizice este sot sau o ruda pana la gra dul al doilea inclusiv, acesta poate pune concluzii in fata oricarei instante, f ara sa fie asistat de avocat, daca este licentiat in drept. (3) La redactarea cererii si a motivelor de recurs, precum si in exercitarea si sustinerea recursului, persoanele fizice vor fi asistate si, dupa caz, reprezent ate, sub sanctiunea nulitatii, numai de catre un avocat, in conditiile legii, cu exceptia cazurilor prevazute la art. 13 alin. (2). (4) In cazul contestatiei in anulare si al revizuirii, dispozitiile prezentului articol se aplica in mod corespunzator. Reprezentarea conventionala a persoanelor juridice Art. 83. - (1) Persoanele juridice pot fi reprezentate conventional in fata inst antelor de judecata numai prin consilier juridic sau avocat, in conditiile legii . (2) La redactarea cererii si a motivelor de recurs, cat si in exercitarea si sus tinerea recursului, persoanele juridice vor fi asistate si, dupa caz, reprezenta te, sub sanctiunea nulitatii, numai de catre un avocat sau consilier juridic, in conditiile legii. (3) Dispozitiile alin. (1) si (2) se aplica in mod corespunzator si entitatilor aratate la art. 55 alin. (2). Forma mandatului Art. 84. - (1) Imputernicirea de a reprezenta o persoana fizica data mandatarulu i care nu are calitatea de avocat se dovedeste prin inscris autentic. (2) In cazurile prevazute la alin. (1), dreptul de reprezentare mai poate fi dat si prin declaratie verbala, facuta in instanta si consemnata in incheierea de s

edinta, cu aratarea limitelor si a duratei reprezentarii. 21 (3) Imputernicirea de a reprezenta o persoana fizica sau o persoana juridica dat a unui avocat ori consilier juridic se dovedeste prin inscris, potrivit legilor de organizare si exercitare a profesiei. Mandatul general Art. 85. - Mandatarul cu procura generala poate sa il reprezinte in judecata pe mandant, numai daca acest drept i-a fost dat anume. Daca cel care a dat procura generala nu are domiciliu si nici resedinta in tara sau daca procura este data u nui prepus, dreptul de reprezentare in judecata se presupune dat. Continutul mandatului Art. 86. - (1) Mandatul este presupus dat pentru toate actele procesuale indepli nite in fata aceleiasi instante; el poate fi insa restrans, in mod expres, la an umite acte. (2) Avocatul care a reprezentat sau asistat partea la judecarea procesului poate face, chiar fara mandat, orice acte pentru pastrarea drepturilor supuse unui te rmen si care s-ar pierde prin neexercitarea lor la timp si poate, de asemenea, s a introduca orice cale de atac impotriva hotararii pronuntate. In aceste cazuri, toate actele de procedura se vor indeplini numai fata de parte. Sustinerea caii de atac se poate face numai in temeiul unei noi imputerniciri. Incetarea mandatului Art. 87. - Mandatul nu inceteaza prin moartea celui care l-a dat si nici daca ac esta a devenit incapabil. Mandatul dainuieste pana la retragerea lui de catre mo stenitori sau de catre reprezentantul legal al incapabilului. Renuntarea la mandat si revocarea mandatului Art. 88. - (1) Renuntarea la mandat sau revocarea acestuia nu poate fi opusa cel eilalte parti decat de la comunicare, afara numai daca a fost facuta in sedinta de judecata si in prezenta ei. (2) Mandatarul care renunta la imputernicire este tinut sa instiinteze atat pe c el care i-a dat mandatul, cat si instanta, cu cel putin 15 zile inainte de terme nul imediat urmator renuntarii. Mandatarul nu poate renunta la mandat in cursul termenului de exercitare a cailor de atac. SECÞIUNEA a 5-a Asistenta judiciara Conditiile de acordare Art. 89. - (1) Cel care nu este in stare sa faca fata cheltuielilor pe care le p resupune declansarea si sustinerea unui proces civil, fara a primejdui propria s a intretinere sau a familiei sale, poate beneficia de asistenta judiciara, in co nditiile legii speciale privind ajutorul public judiciar. (2) Asistenta judiciara cuprinde: a) acordarea de scutiri, reduceri, esalonari sau amanari pentru plata taxelor ju diciare prevazute de lege; 22 b) apararea si asistenta gratuita printr-un avocat desemnat de barou; c) orice alte modalitati prevazute de lege. (3) Asistenta judiciara poate fi acordata oricand in cursul procesului, in tot s au numai in parte. CAPITOLUL III Participarea Ministerului Public in procesul civil Modalitatile de participare Art. 90. - (1) Procurorul poate porni orice actiune civila, ori de cate ori este necesar pentru apararea drepturilor si intereselor legitime ale minorilor, ale persoanelor puse sub interdictie si ale disparutilor, precum si in alte cazuri e xpres prevazute de lege. (2) Procurorul poate sa puna concluzii in orice proces civil, in oricare faza a acestuia, daca apreciaza ca este necesar pentru apararea ordinii de drept, a dre pturilor si intereselor cetatenilor. (3) In cazurile anume prevazute de lege, participarea si punerea concluziilor de catre procuror sunt obligatorii, sub sanctiunea nulitatii absolute a hotararii. (4) Procurorul poate sa exercite caile de atac impotriva hotararilor pronuntate in cazurile prevazute la alin. (1), chiar daca nu a pornit actiunea civila, prec um si atunci cand a participat la judecata, in conditiile legii.

Tribunalele judeca: 1. b) cererile privind navigatia civila si activitatea in porturi. a hotararilor judecatoresti si a altor titluri executor ii pronuntate ori. indiferent de valoare. dup a caz. neevaluabil in bani: a) cererile privitoare la nulitatea. Ministerul Public nu datoreaza taxe de timbru si nici cau tiune. TITLUL III Competenta instantelor judecatoresti CAPITOLUL I Competenta materiala SECÞIUNEA 1 Competenta dupa materie si valoare Judecatoria Art. . 93.000 lei. precum si cererile de inapoiere a copilul ui minor de la persoanele care il detin fara niciun drept. 92.(5) Procurorul poate sa ceara punerea in executare a oricaror titluri executorii emise in favoarea persoanelor prevazute la alin. d) cererile in materie de proprietate intelectuala. neevaluabile in bani. dreptul de trecere. 91. (1). Tribunalul Art. e) cererile avand ca obiect administrarea cladirilor cu mai multe etaje. dis tanta constructiilor si plantatiilor. g) cererile referitoare la servitutile privind zidurile si santurile comune. apartam ente sau spatii aflate in proprietatea exclusiva a unor persoane diferite. h) cererile privitoare la stramutarea de hotare si cererile in granituire. precu m si cele privind raporturile juridice stabilite de asociatiile de proprietari c u alte persoane fizice sau persoane juridice. profesionisti sau neprofesionisti. in afara de cele date in com petenta curtilor de apel. f) cererile de evacuare. orice alte cereri date prin lege in competenta lor. profesionisti sau neprofesionisti. . in cazuri le prevazute de lege. 90 alin. i) cererile posesorii. 400. urmatoarele cereri al caror obiect este evaluabil sau. (1). potrivit legii. j) orice alte cereri care nu sunt date prin lege in competenta altor instante. i ndiferent de calitatea partilor. indiferent de calitatea partilor.Judecatoriile judeca: 1. dupa caz. Efectele fata de titularul dreptului Art. in prima instanta: a) cererile evaluabile in bani in valoare mai mare de 100. (6) In toate cazurile. dupa caz. emise in alta tara.000 lei inclusiv. f) cererile in materie de asigurari sociale. anularea sau desfacerea casatoriei. va putea cere continuarea judecatii sau a executarii silite. i) cererile pentru repararea prejudiciilor cauzate prin erori judiciare. 402. stabilite de parti ori instituite pe cale judecatoreasca. b) cererile privind incredintarea copilului minor sau incuviintarea parintelui d e a avea legaturi personale cu acesta. e) conflictele de munca. d) cererile referitoare la inregistrarile in registrele de stare civila.In cazurile prevazute la art. . l) orice cereri evaluabile in bani in valoare de pana la 100. iar daca procurorul isi va retrage cererea. 23 c) cererile privind obligatia legala de intretinere. 3. j) cererile privind obligatiile de a face. . precum si la alte serv ituti ori ingradiri ale dreptului de proprietate prevazute de lege. potrivi t legii. 2. cu exceptia celor date in competenta altor instante. in prima instanta. 403 si 432-434. titularul dreptului va fi introdus in proces si se va putea prevala de dispozitiile art. h) cererile pentru recunoasterea. caile de atac impotriva hotararilor autoritatilor administratiei publice cu a ctivitate jurisdictionala si ale altor organe cu astfel de activitate. g) cererile in materie de expropriere. precum si cele pentru incuviintarea executarii silite. c) cererile in materie de contencios administrativ. k) cererile de imparteala judiciara.

Inalta Curte de Casatie si Justitie judeca: 1. cu natura ori obiectul fiecarei pretentii in p arte. in cazurile anume prevazute de lege. 95. formuleaza pretentii proprii impotriva aceluiasi parat. cererile in vederea pronuntarii unei hotarari prealabile pentru dezlegarea un or probleme de drept. fructele sau alte asemenea venituri ori cheltuieli cerute ca accesorii pretenti ei principale. (2) In cazul in care mai multe capete principale de cerere intemeiate pe un titl u comun ori avand aceeasi cauza sau chiar cauze diferite. prin aceeasi cerere de chemare in judecata.2. dupa caz. precum si a alt or hotarari. scadente ori ajunse la scadenta in cursul judecatii. Daca unul dintre capetele de cerere este de competenta altei instante. valoarea se stabileste dupa inscrisurile prezentate s i explicatiile date de parti. 24 2. (2) Pentru stabilirea valorii.(1) In cererile privitoare la executarea unui contract ori a unui alt act juridic. 3. SECÞIUNEA a 2-a Determinarea competentei dupa valoarea obiectului cererii introduc tive de instanta Regulile generale Art. de aceea a partii din obiectul dedus judec . (1) sunt aplicabile si atunci cand unul sau mai multi rec lamanti formuleaza. invocand raporturi juridice distincte si neaflate intr-o legatura care sa faca necesara judecarea lor impreuna. penalitatile. 94.Curtile de apel judeca: 1. prin aceeasi cerere de chemare in jude cata. Curtea de apel Art.(1) Competenta se determina dupa valoarea obiectului cererii aratata in capatul principal de cerere. nu se vor avea in vedere dobanzile. dupa caz. Cererea formulata de mai multi reclamanti Art. . 96. nu se vor avea in vedere nici prestatiile periodice ajunse la scadenta in cursu l judecatii.(1) Cand reclamantul a sesizat instanta cu mai multe capete principal e de cerere intemeiate pe fapte ori cauze diferite. 99. De asemenea. apelurile declarate impotriva hotararilor pronuntate de judecatorii in prima instanta. orice alte cereri date prin lege in competenta lor. ca instante de apel. competenta se stabileste in raport cu valoarea sau. in cazurile anume prevazute de lege. ca instante de recurs. (3) In caz de contestatie. Valoarea cererii in cazuri speciale Art. 97. pretentii impotr iva mai multor parati. 4. recursurile in interesul legii. . ca instante de recurs. ca instante de apel. Inalta Curte de Casatie si Justitie Art. cererile in materie de contencios administrativ privind ac tele autoritatilor si institutiilor centrale. 2. orice alte cereri date prin lege in competenta lor. . a naturii ori obiectului fiecarei pretentii in parte. recursurile declarate impotriva hotararilor curtilor de apel.(1) Daca mai multi reclamanti. Cazul mai multor capete principale de cerere Art. instanta competenta sa le solutioneze se determina tinandu-se seama de acea pre tentie care atrage competenta unei instante de grad mai inalt. 3. . 98. orice alte cereri date prin lege in competenta sa. ins tanta sesizata va dispune disjungerea si isi va declina in mod corespunzator com petenta. 25 (2) Dispozitiile alin. determinarea instantei competente se face cu observarea valorii sa u. 4. in cazurile prevazute de lege. dupa caz. . . in prima instanta. 4. apelurile declarate impotriva hotararilor pronuntate de tribunale in prima instanta. invocand raporturi juridice distincte si fara legatura in tre ele. dar aflate in stransa legatura. 3. pentru stabilirea competentei instantei se va tine seama de valoar ea obiectului acestuia sau. au fost deduse judecatii printr-o unica cerere de chemare in judecata.

Cererile in materie de mostenire Art.atii. 103. precum si in cer erile privind constatarea existentei sau inexistentei unui drept.(1) Cererea de chemare in judecata se introduce la instanta in a car ei circumscriptie domiciliaza sau isi are sediul paratul. Cererile indreptate impotriva persoanelor juridice de drept public Art. (2) Instanta ramane competenta sa judece procesul chiar daca. privitoare la contracte de locatiune ori de l easing. Cazul persoanei juridice care are dezmembraminte Art. valoarea lor se socoteste dupa v aloarea prestatiei anuale datorate. (2) In cazul in care valoarea impozabila nu este stabilita. i s-a incredintat conducerea sau administrarea acesteia. competenta dupa valoare se determina fara s caderea sarcinilor sau datoriilor mostenirii. dupa caz.In cererile care au ca obiect un drept la prestatii succesive. autoritatilor si institu tiilor centrale. (2) Aceeasi valoare va fi avuta in vedere si in cererile privind constatarea nul itatii absolute. paratul isi schimba domiciliul sau sediul. (3) In cererile de aceeasi natura. . sediul in strainatate ori acesta este necunoscut. sediul.In materie de mostenire. cererea se introduce la instanta din tara in a carei ci rcumscriptie se afla resedinta acestuia. societati s au altei entitati fara personalitate juridica. . intervin modificari in ceea ce priveste cuantumul valori i aceluiasi obiect. . 105. . Cererea privind prestatii succesive Art.Cererea de chemare in judecata impotriva unei persoane juridice de d rept privat se poate face si la instanta locului unde ea are un dezmembramant fa ra personalitate juridica. .Daca paratul are domiciliul sau.(1) In cererile avand ca obiect un drept de proprietate sau alte dre pturi reale asupra unui imobil. . 102. sunt aplicabile disp ozitiile art. . In caz ul lipsei unei asemenea persoane. Cererea de plata partiala Art. . chiar da ca nu se solicita si repunerea partilor in situatia anterioara.Cand prin actiune se cere plata unei parti dintr-o creanta. 100. rezolutiunea sau rezilierea actului juridic. potrivit intelegeri i dintre membri. iar daca nu are nici resedinta cunoscut a.(1) Instanta legal investita potrivit dispozitiilor referitoare la c ompetenta dupa valoarea obiectului cererii ramane competenta sa judece chiar dac a. stabilita potrivit legislatiei fiscale. valoarea cererii se socoteste dupa chiria sau arenda anuala.(1) Cererile indreptate impotriva statului. precum si a altor persoane juridice de drept public pot fi intr . 96. pentru obligatiile ce urmeaza a fi executate in acel loc sau care izvorasc din acte incheiate prin reprezentantul dezmembramantului o ri din fapte savarsite de acesta. (1) sunt aplicabile si la judecarea cailor de atac. Dispozitiile speciale Art. resedinta ori reprezentanta. anularea.Cererea de chemare in judecata impotriva unei asociatii. Cererile in materie imobiliara Art. 101. dupa caz. daca legea nu prevede altfel. . valoarea cererii se socoteste dupa partea pretinsa de reclamant ca fiind exigibila. 107. ulterior investirii. 108. se po ate introduce la instanta competenta pentru persoana careia. valoarea lor se determina in functie de valoarea impozabila. daca durata existentei dreptului este nedeterminata. Cererile indreptate impotriva unei entitati fara personalitate juridica Art. 104. la instanta in a carei circumscriptie reclamantul isi are domiciliul. ulterior sesizarii . (2) Dispozitiile alin. . cererea se va putea introduce la instanta comp etenta pentru oricare dintre membrii entitatii respective. precum si in acelea privitoare la predarea sau restituirea bunului inchi riat ori arendat. Cazul paratului cu domiciliul in strainatate sau necunoscut Art. 106. constituita potrivit legii. 26 CAPITOLUL II Competenta teritoriala Regula generala Art. 109.

(1) Cererile privitoare la drepturile reale imobiliare se introduc n . rezolutiunea. in justificare tabulara sau in rectificare tabulara. 111. 28 Cererile privitoare la imobile Art. 110. a obligatiei. (1) si (2) nu se aplica insa in materie de asigurari mari time. fluviale si aeriene. cererea de chemare in judecata se poate introduce si la instanta in cir cumscriptia careia se afla locul activitatii respective. . constatarea nulitatii absolute. anularea. in cazul cererilor privind executarea. 3. 3. 9. cererea privitoare la despagubiri se va putea face si la instanta in circumscriptia careia se afla: 1. 7.Reclamantul are alegerea intre mai multe instante deopotriva compete nte. 113. o activit ate profesionala ori o activitate agricola. inclusiv cele privind alocatiile de stat pentru copii. . locul unde s-a produs riscul asigurat. industriala sau altele a semenea. 2. Competenta teritoriala alternativa Art.Cererea de chemare in judecata a mai multor parati poate fi introdus a la instanta competenta pentru oricare dintre acestia. instanta locului unde se afla imobilul. 8. domiciliul asiguratului. la Judecatoria Sectorului 4.oduse la instantele din capitala tarii sau la cele din resedinta judetului unde isi are domiciliul reclamantul. rezilierea sau denuntar ea unilaterala a contractului incheiat cu un intreprinzator ori alt profesionist sau in cererile avand ca obiect repararea pagubelor produse consumatorilor.(1) In materie de asigurare. (2) Cand paratul exercita in mod statornic. bilet la ordin sau dintr-un alt titlu de valoare. . instanta locului de plecare sau de sosire. 5. pentru obligatiile patr imoniale nascute sau care urmeaza sa se execute in acel loc. mai sunt compe tente: 1. 114. cererea se introduce la instanta competenta pentru oricar e dintre debitorii principali. Alegerea instantei Art. instanta in a carei circumscriptie domiciliaza creditorul reclamant. anularea. rezilierea sau denuntarea unilaterala a unui contract. (2) Alegerea competentei prin conventie este considerata ca nescrisa daca a fost facuta inainte de nasterea dreptului la despagubire. pentru cererile ce izvorasc dintrun contract de transport. pentru cererile in prestatie tabulara . pentru cererile ce izvorasc dintr-un raport de locatiune a imobilului. 2. pentru cererile privind obligatiile izvorate dintr-o asemenea fapta . instanta locului de plata. in cererile privitoare la obligatiile ce izvorasc dintr-o cambie. fie chiar in parte. in afara domiciliului sau. Cererile in materie de asigurari Art. . bunurile asigurate. instanta domiciliului consumatorului. instanta domiciliului reclamantului.(1) In afara de instantele prevazute la art. . cec. instanta locului unde se afla imobilul. instanta in a carei circumscriptie s-a savarsit fapta ilicita sau s-a produs prejudiciul. comerciala. (3) Dispozitiile alin. Pluralitatea de parati Art. rezolu tiunea. instanta locului prevazut in contract pentru executarea. 4. 112. 6. in cererile privitoare la stabilirea fil iatiei. in cazul in care printre parati sunt 27 si obligati accesoriu. 105-110. (1) se i ntroduc la judecatoria din localitatea de resedinta a judetului. in cerer ile referitoare la obligatia de intretinere. nulitatea. (2) Cand mai multe judecatorii din circumscriptia aceluiasi tribunal sunt deopot riva competente. iar in municipi ul Bucuresti. in cererile avand ca obiect executarea. cererile in care figureaza persoanele aratate la alin.

(1) se aplica si atunci cand competenta de solutionare a cererii principale este stabilita de lege in favoarea unei sectii specializate s au a unui complet specializat. . cu exceptia cere rilor prevazute la art. aditionale. i n afara de cazul cand aceasta competenta este exclusiva. competenta instantei se determina dupa regulile prevazute pentru cererile ava nd ca obiect realizarea dreptului. 117. precum si in cazul celor de imparteala judici ara a unui imobil.In cererile pentru constatarea existentei sau inexistentei unui drep t. al radierii societatii. si in cazul actiuni lor posesorii. partile pot conveni alegerea instantei competent . . precum si in alte cazuri prevazute de lege. Apararile si incidentele procedurale Art. (1) si (2) se aplica.In materie de mostenire. . 122. cererile privitoare la mostenire si la sarcinile acesteia. cand indiviziunea nu rezulta din succesiune. (2) In litigiile din materia protectiei drepturilor consumatorilor. la oricare dintre instantele in circumscriptiile carora se afla imobilul. 118. 119. actiunilor in granituire. Alegerea de competenta Art. . cererea s e va face la instanta domiciliului sau resedintei paratului. dupa caz. Dispozitiile art. (3) Dispozitiile alin. in afara celor care constituie chestiuni pr ejudiciale si care. pana la iesirea din indiviziune. sunt de co mpetenta exclusiva a instantei celui din urma domiciliu al defunctului: 1. cererile legatarilor sau ale creditorilor defunctului impotriva vreunuia dint re mostenitori sau impotriva executorului testamentar.(1) Cererile accesorii. ar fi competente teritorial sa le judece.Cererile in materie de societate. precum si cele incidentale se ju deca de instanta competenta pentru cererea principala. precum si cele pri vitoare la pretentiile pe care mostenitorii le-ar avea unul impotriva altuia. (2) raman aplicabile. 120. 2. daca aceasta se afl a in vreuna dintre aceste circumscriptii. 117. actiunilor privitoare la ingradirile dr eptului de proprietate imobiliara. (2) Incidentele procedurale sunt solutionate de instanta in fata careia se invoc a. potrivit legii. 122 alin.Cererile formulate de un intreprinzator sau alt profesionist impotri va unui consumator pot fi introduse numai la instanta domiciliului consumatorulu i. 115.(1) Instanta competenta sa judece cererea principala se va pronunta si asupra apararilor si exceptiilor. pana la sfarsitul lichidarii sau. chiar daca ar fi de compe tenta materiala sau teritoriala a altei instante judecatoresti. . s i prin declaratie verbala in fata instantei ca procesele privitoare la bunuri si la alte drepturi de care acestea pot sa dispuna sa fie judecate de alte instant e decat acelea care. Cererile privitoare la societati Art. in cazul litigiilor nascute.(1) Partile pot conveni in scris sau. CAPITOLUL III Dispozitii speciale Cererile accesorii. 116. aditionale si incidentale Art. 29 (2) Dispozitiile alin. sunt de competenta exclusiva a altei instant e. iar in caz contrar. in afara de cazurile in care legea prevede in mod expres altfel. ea va fi exc lusiv competenta pentru toate partile. Cererile privitoare la insolventa sau concordatul preventiv Art. sunt de competenta exclusiva a instantei in ci rcumscriptia careia societatea isi are sediul principal. .umai la instanta in a carei circumscriptie este situat imobilul. (3) Cand instanta este exclusiv competenta pentru una dintre parti. Cererile impotriva unui consumator Art. . Cererea in constatare Art.Cererile in materia insolventei sau concordatului preventiv sunt de competenta exclusiva a tribunalului in a carui circumscriptie isi are sediul deb itorul. Cererile privitoare la mostenire Art. . cererile privitoare la validitatea sau executarea dispozitiilor testamentare. prin asemanare. potrivit legii. (2) Cand imobilul este situat in circumscriptiile mai multor instante. 121. 3.

cand procesul nu este de competenta instantelor judecatoresti. (1) si (2) se aplica in mod corespunzator si in cazul pro curorilor. daca ultima instanta inv estita isi declina la randul sau competenta in favoarea uneia dintre instantele . Invocarea exceptiei Art. . Solutionarea exceptiei Art.(1) Necompetenta este de ordine publica sau privata. in cazul incalcarii competentei materiale.Exista conflict de competenta: 1. cand procesul este de competenta unei alte instante de acelasi grad si partile nu o pot inlatura. hotararea nu este supusa niciunei cai de atac. altui organ cu activitate jurisdictionala competent. cand doua sau mai multe instante se declara deopotriva competente sa judece a celasi proces.(1) Cand in fata instantei de judecata se pune in discutie competent a acesteia. dar nu mai tarziu de terminarea cercetarii procesului in fata primei instante. partea care a facut cererea la o instanta necompetenta nu va putea cere declararea necompetentei. 31 Conflictul de competenta. dosarul fiind trimis de indata instantei judecatoresti competente sau.(1) In cazul in care cererea se introduce impotriva unui judecator c are isi desfasoara activitatea la instanta competenta sa judece cauza. (3) Necompetenta de ordine privata poate fi invocata doar de catre parat prin in tampinare. paratul poate cere pana la primul ter men de judecata la care este legal citat declinarea competentei. (2) Daca un judecator are calitatea de reclamant intr-o cerere de competenta ins tantei la care isi desfasoara activitatea. in cazul incalcarii competentei generale. reclamant ul poate sesiza una dintre instantele judecatoresti de acelasi grad aflate in ci rcumscriptia oricareia dintre curtile de apel invecinate cu curtea de apel in a carei circumscriptie se afla instanta care ar fi fost competenta. Cazurile Art. (1). 125. (2) Necompetenta generala a instantelor judecatoresti poate fi invocata de parti ori de catre judecator in orice stare a pricinii. in cazul declinarilor succesive. dupa caz. . 123. necompetenta este de ordine privata.Competenta ce revine instantelor judecatoresti in legatura cu incide ntele privind arbitrajul reglementat de prezentul cod apartine in toate cazurile tribunalului in circumscriptia caruia are loc arbitrajul. 127.(1) Necompetenta materiala si teritoriala de ordine publica trebuie invocata de parti ori de catre judecator la primul termen de judecata la care pa rtile sunt legal citate in fata primei instante. numai dupa nasterea dreptului la despag ubire. 124. . cand procesul este de competenta u nei instante de alt grad. (3) In toate celelalte cazuri. va trece la judecarea pricinii. un alt organ cu activitate jurisdictionala competent. (1). Competenta facultativa Art. potrivit legii . 2.e. . . asistentilor judiciari si grefierilor. 2. 30 Incidentele privind arbitrajul Art. (3) Daca instanta se declara necompetenta. . (4) Daca necompetenta nu este de ordine publica. daca este cazul. 128. Orice conventie contrara este considerata ca nescrisa. in conditiile prevazute la alin. ea este obligata sa stabileasca instanta judecatoreasca competenta o ri. 126. Incheie rea poate fi atacata numai odata cu hotararea pronuntata in cauza. 3. (3) Dispozitiile alin. (2) Daca instanta se declara competenta. (2) Necompetenta este de ordine publica: 1. in cazul incalcarii competentei teritoriale exclusive. cand doua sau mai multe instante si-au declinat reciproc competenta de a jude ca acelasi proces sau. CAPITOLUL IV Incidente procedurale privitoare la competenta instantei SECÞIUNEA 1 Necompetenta si conflictele de competenta Exceptia de necompetenta Art. avand alegerea intre oricare dintre instantele de acelasi grad prevazute la alin.

Exceptia conexitatii Art. . 32 SECÞIUNEA a 2-a Litispendenta si conexitatea Exceptia litispendentei Art. inaintea mai multor instante competente sau chia r inaintea aceleiasi instante. dosarul va fi trimis de indata instan tei de fond mai inalte in grad. f ara citarea partilor. (1)-(3) se aplica in mod corespunzator si in cazul comple telor specializate. (7) Dispozitiile alin. Daca exceptia se admite.(1) Pentru asigurarea unei bune judecati. (3) Conflictul dintre doua sectii ale Inaltei Curti de Casatie si Justitie se so lutioneaza de Completul de 9 judecatori. (2) Exceptia litispendentei poate fi invocata de parti sau de instanta din ofici u in orice stare a procesului in fata instantelor de fond. 131. (2). dovezile administrate in fata ins tantei necompetente raman castigate judecatii si instanta competenta investita c u solutionarea cauzei nu va dispune refacerea lor decat pentru motive temeinice.(1) Conflictul de competenta ivit intre doua instante judecatoresti se solutioneaza de instanta imediat superioara si comuna instantelor aflate in c onflict.In cazul declararii necompetentei. (6) Cand unul dintre procese se judeca in recurs. (2) Conflictul se va solutiona de sectia instantei stabilite potrivit art. prin incheiere. (3) Conflictul de competenta ivit intre o instanta judecatoreasca si un alt orga n cu activitate jurisdictionala se rezolva de instanta judecatoreasca ierarhic s uperioara instantei in conflict. cu exceptia celei pronuntate de Completul de 9 judecatori de la Inalta Curte de Casatie si Justitie. in camera de consiliu. (3) si (5) se aplica in mod corespunzator si atunci cand procesele identice se afla pe rolul aceleiasi instante. (2) Exceptia conexitatii poate fi invocata de parti sau din oficiu cel mai tarzi u la primul termen de judecata inaintea instantei ulterior sesizate. acel asi obiect si de aceeasi parte. Probele administrate in fata instantei necompetente Art. Dispozitiile speciale Art. Incheierea poate fi atacata numai od . Daca exceptia se admite. (2) Conflictul nascut intre o instanta si Inalta Curte de Casatie si Justitie se judeca de Inalta Curte de Casatie si Justitie in Completul de 9 judecatori. (3) Cand instantele sunt de acelasi grad. 130. Solutionarea conflictului de competenta Art. Hotararea este supusa numai recursului in termen de 5 zile de la comunicare.Instanta inaintea careia s-a ivit conflictul de competenta va suspen da din oficiu judecata cauzei si va inainta dosarul instantei competente sa solu tioneze conflictul. care. acestea din urma sunt obligate sa suspende judecata pana la solutio narea recursului. (5) Incheierea prin care s-a solutionat exceptia poate fi atacata numai odata cu fondul. . in prima instanta este pos ibila conexarea mai multor procese in care sunt aceleasi parti sau chiar impreun a cu alte parti si al caror obiect si cauza au intre ele o stransa legatura. prin cereri distincte. dosarul va fi trimis de indata prime i instante investite. 129. iar celalalt inaintea instante lor de fond. 130 c orespunzatoare sectiei inaintea careia s-a ivit conflictul. exceptia se invoca inaintea instantei sesizate ulterior. Suspendarea procesului Art. 132. .(1) Dispozitiile prezentei sectiuni privitoare la exceptia de necomp etenta si la conflictul de competenta se aplica prin asemanare si in cazul secti ilor specializate ale aceleiasi instante judecatoresti.(1) Nimeni nu poate fi chemat in judecata pentru aceeasi cauza. exceptia se invoca inaintea instantei de grad inferior. (4) Instanta competenta sa judece conflictul va hotari. (4) Cand instantele sunt de grad diferit. se va pronunta asupra exceptiei. . 133. .care anterior s-au declarat necompetente. . (4) Dispozitiile alin. 134. care este definitiva.

(2) In cazul in care instanta de la care s-a dispus stramutarea a savarsit acte de procedura sau a procedat intre timp la judecarea procesului. care o va inainta. fara citarea partilor.(1) Cererea de stramutare intemeiata pe motiv de banuiala legitima e ste de competenta instantei ierarhic superioare celei de la care se cere stramut area. . Ea se depune la instanta care judeca procesul a carui stramutare se cere. de indata. 140. 139. suspendarea judecarii procesului. suspendarea poate fi dispusa in aceleasi conditii. despr e depunerea cererii instanta de la care se cere stramutarea. iar cea intemeiata pe motiv de siguranta publica. Hotararea va arata in ce masur a actele indeplinite de instanta inainte de stramutare urmeaza sa fie pastrate. cu citarea partilor din proces. chiar inainte de primul termen de jud ecata.ata cu fondul.(1) In caz de admitere a cererii de stramutare. numai de catre p rocurorul general de la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justiti e.000 lei. Pentru motive temeinice. . SECÞIUNEA a 3-a Stramutarea proceselor. (5) In orice stare a judecatii procesele conexate pot fi disjunse si judecate se parat. (2) Stramutarea pentru motiv de banuiala legitima poate fi ceruta de catre parte a interesata. (2) Cererea de stramutare intemeiata pe motive de siguranta publica este de comp etenta Inaltei Curti de Casatie si Justitie. de indata. Suspendarea judecarii procesului Art. Instanta competenta Art.(1) Cererea de stramutare se judeca de urgenta. . (3) La primirea cererii de stramutare. 135. daca numai unul dintre ele este in stare de judecata. instantei competente. . 33 (3) Constituie motiv de siguranta publica imprejurarile exceptionale care presup un ca judecata procesului la instanta competenta ar putea conduce la tulburarea ordinii publice. 137. (2) Hotararea asupra stramutarii se da fara motivare si este definitiva. Delegarea instantei Temeiul stramutarii Art. 138. procesul se trimite spre judecata unei alte instante de acelasi grad. d espre admiterea sau respingerea cererii de stramutare. . 136. (2) Banuiala se considera legitima in cazurile in care exista indoiala cu privir e la impartialitatea judecatorilor din cauza circumstantelor procesului.(1) Stramutarea procesului poate fi ceruta pentru motive de banuiala legitima sau de siguranta publica. . (3) Masura suspendarii judecarii procesului va fi comunicata de urgenta instante i de la care s-a cerut stramutarea. (3) Instanta de la care s-a cerut stramutarea va fi incunostintata. care va instiinta.(1) La solicitarea celui interesat. in afara de cazul in car e reclamantul si paratul cer trimiterea lui la una dintre celelalte instante. conexar ea se va face la acea instanta. Cererea de stramutare Art. in camera de consili u. Efectele admiterii cererii Art. instanta competenta sa o solutioneze va p utea sa solicite dosarul cauzei. (3) Dosarul va fi trimis instantei mai intai investite. (2) Incheierea asupra suspendarii nu se motiveaza si nu este supusa niciunei cai de atac. (4) Cand una dintre cereri este de competenta exclusiva a unei instante.(1) Stramutarea pentru motiv de banuiala legitima sau de siguranta p ublica se poate cere in orice faza a procesului. calitat ii partilor ori unor relatii conflictuale locale. Judecarea cererii Art. cu darea unei cautiuni i n cuantum de 1. daca este cazul. de indata. actele de proced ura 34 indeplinite ulterior introducerii cererii de stramutare si hotararea pronuntata . completul de judecata poate disp une.

insotite de traducerea legalizata efectuata de un traducator autor izat. prenumele. se va face la o instanta din circumscriptia celei car e a solutionat calea de atac. in afara de cazurile in care parti le au un reprezentant comun sau partea figureaza in mai multe calitati juridice. Inscrisurile anexate Art. din orice motive. 144 se aplica in mod corespunzator. . obiectul. grefierul de sedinta fiind tinut sa intocmeasca din oficiu copiile de pe incheiere necesare pentru comunicare. cererile facute in sedinta. (3) Daca. va desemna o alta instanta de acelasi grad care sa judece procesul. din cauza unor imprejurari exceptionale. (4) Cererile adresate instantelor judecatoresti se timbreaza.Stramutarea procesului nu poate fi ceruta din nou. . denumirea si s ediul lor. 143.Cand. In caz de admitere a apelului sau recursului. la primul termen ce urmeaza. 141.(1) Orice cerere adresata instantelor judecatoresti trebuie sa fie f ormulata in scris si sa cuprinda indicarea instantei careia ii este adresata. domiciliul sau resedinta partilor ori.(1) Cand cererea este facuta prin mandatar. 142. Despre toate aceste a se va face mentiune in incheiere. (4) Cand inscrisurile sunt redactate intr-o limba straina. . se pot folosi traducerile realizate de perso ane de incredere cunoscatoare ale respectivei limbi. Delegarea instantei Art. Cererea formulata prin reprezentant Art. daca legea nu prev ede altfel. in afara de cazul in care noua cerere se intemeiaza pe imprejurari necunoscute la data solutionar ii cererii anterioare sau ivite dupa solutionarea acesteia. at unci cand legea o prevede. infatisarea inscrisului in in tregime. dupa caz. In toate cazurile este necesar si un exemplar p entru instanta. (2) In cazurile anume prevazute de lege. numele si prenumele. recursul impotriva hotararii date de instanta la care s-a stramutat procesul sunt de competenta instantelor ierarhic superioare aceste ia. d aca este cazul. 146. instanta competenta e ste impiedicata un timp mai indelungat sa functioneze. trimiterea spre rejudecare. nu mele. la cererea partii interesate. Reiterarea cererii Art. ea se va face in atatea ex emplare cate sunt necesare pentru comunicare. domiciliul sau resedinta reprezentantilor lor. In cazul in care nu exista un traducator autorizat pentru limba in care su nt redactate inscrisurile in cauza. dupa caz.(1) La fiecare exemplar al cererii se vor alatura copii de pe inscri surile de care partea intelege a se folosi in proces. in conditiile legii special e. daca va fi nevoie. valoarea pretentiei. (3) Apelul sau. facandu-se mentiune despre aceasta in incheiere. Inalta Curte de Casatie s i Justitie. (1) sunt aplicabile in mod corespunzator si in cazul prev azut la art. dupa caz. (2) Dispozitiile alin. ii va citi continutu l cererii si ii va lua consimtamantul cu privire la aceasta. ele se depun in copie certificata. cererea nu poate fi semnata la termenul cand a fost depusa sau. 144. . motivele cererii . 145. .sunt desfiintate de drept prin efectul admiterii cererii de stramutare. TITLUL IV Actele de procedura CAPITOLUL I Forma cererilor Conditiile generale Art. . se va alatura procura in . urmand ca instanta sa ordone. (2) Copiile vor fi certificate de parte pentru conformitate cu originalul. la orice in stanta. (3) Se vor putea depune in copie numai partile din inscris referitoare la proces . judecatorul va stabili identi tatea partii prin unul dintre mijloacele prevazute de lege. precum si semnatura. cand se 35 va face intr-un singur exemplar. daca este cazul. (2). se pot formula si oral. 143 alin. (5) Dispozitiile art. Numarul de exemplare Art.(1) Cand cererea urmeaza a fi comunicata.

precum si pentru folosirea altor mijloace ce pot asigura instiintarea partilor pentru infatisarea la termen.(1) Vor fi citati: . odata cu actul de procedura. 148. societati ori altei entitati fara personalitate juridica. (2) Comunicarea se face in plic inchis. data comunicarii. . 150. . 149. Cererea gresit denumita Art. posta electronica sau prin alte mijloace ce asigura tr ansmiterea textului actului si confirmarea primirii acestuia. cand i se cere sa indeplineasca procedura de comunicare pentru alta instanta. posta electronica sau pr in alte mijloace. potrivit legi i. este obligata sa ia de indata masurile necesare. comunicarea actelor de pro cedura se va putea face in mod nemijlocit prin executori judecatoresti. personal sau prin reprezentant. Plicul va purta mentiunea " PENTRU JUSTITIE. in acest din urma caz dispozitiile al in. (6) Comunicarea citatiilor si a altor acte de procedura se poate face de grefa i nstantei si prin telefax. (2) Avocatul si consilierul juridic vor depune imputernicirea lor. (3) Instanta solicitata. (3) Reprezentantul legal va alatura o copie legalizata de pe inscrisul doveditor al calitatii sale. A SE INMANA CU PRIORITATE". cand este cazul. din oficiu.(1) Comunicarea citatiilor si a tuturor actelor de procedura se va f ace. va lua masuri de refacere a acestor proceduri. in ale ca ror circumscriptii se afla cel caruia i se comunica actul.Cererea de chemare in judecata sau pentru exercitarea unei cai de at ac este valabil facuta chiar daca poarta o denumire gresita. in copie. (4) In cazul in care comunicarea potrivit alin. la care se ataseaza dovada de primire/procesul-verbal si instiintarea prevazute la art. va anexa. un extras din registrul public in care este mentionata imputernicirea lor. (1) nu este posibila. formularul va fi completat de catre destinatar c u data primirii. care vor fi tinuti sa indeplineasca formalitatile procedurale prevazute in prezentul cap itol. (4) fiind aplicabile in mod corespunzator. in copie legalizata. (7) Instanta va verifica efectuarea procedurilor de citare si comunicare dispuse pentru fiecare termen si. potrivit legii. dupa caz. 147. precum si prin agenti ori salariati ai altor instante.original sau in copie legalizata. 36 Organele competente si modalitatile de comunicare Art. in afara de cazur ile in care prin lege se dispune altfel. CAPITOLUL II Citarea si comunicarea actelor de procedura Obligatia de a cita partile Art. prin agentii procedurali ai instantei sau prin orice alt salari at al acesteia. 158 .(1) Instanta poate hotari asupra unei cereri numai daca partile au f ost citate ori s-au prezentat. . sub sanctiunea nulitatii. cu continut declarat. 158. (5) La cererea partii interesate si pe cheltuiala sa. extrasul din actul care atesta dreptul sa u de reprezentare in justitie. daca partea a indi cat instantei datele corespunzatoare in acest scop. (2) Instanta va amana judecarea si va dispune sa se faca citarea ori de cate ori constata ca partea care lipseste nu a fost citata cu respectarea cerintelor pre vazute de lege. cu scrisoare recomandata. la care se alatura dovada de inmanare/pr ocesul-verbal si instiintarea prevazute la art. . va comunica un formular care va contine: denu mirea instantei. sau prin servicii de curierat rapid. numele grefierului care asigura comunicarea s i indicarea actelor comunicate. In vederea confirmarii. Locul citarii Art. aceasta se va face prin posta. si sa trimita instantei solicitante dovezile de indeplinire a procedurii . infiintata potrivit legii. inst anta. reprezentantul desemnat al unei asociati i. (5) Organul de conducere sau. (4) Reprezentantii persoanelor juridice de drept privat vor depune. numele in clar si semnatura persoanei insarcinate cu primirea c orespondentei si va fi expediat instantei prin telefax.

daca prin tratate sau conventii internationale la care este parte Romania ori prin acte n ormative speciale nu se prevede altfel. la domiciliul lor. personalul misiunilor diplomatice. 162. alta decat militara. la capitania portului unde este inreg istrata nava. societatile si alte entitati fara personalitate juridica constit uite potrivit legii. altele decat cele prevazute la pct. alti cetateni romani. daca au domiciliul sau resedinta cunoscuta. la domiciliul acestuia. 3. inclusiv membrii familiilor care ii insotesc. bolnavii internati in unitati sanitare. tinand loc de dovada a indeplinirii procedurii. cei care fac parte din echipajul unei nave maritime sau fluviale. asociatiile. 9. la administratia acestora. pana la intervenirea lor in proces. dupa deschiderea procedurii. dupa caz. 162. citarea va fi ef ectuata potrivit legii speciale. potrivit art. la domiciliul ori sediul acestora. prin reprezentantul desemnat. statul. dupa caz. mostenitorii. 11. 5. daca nu au domiciliul cunoscut. 7. pr in Ministerul Afacerilor Externe. precu m si membrii de familie care locuiesc cu ei. 6. persoanele care se afla in strainatate. (1) pct. prin Ministerul Finantelor Publice sau alte organe anume desemnate in acest scop de lege. precum si creditorii acestora. prin reprezentantii lor. 12.1. 150 ali n. 12. 8. citate potrivit art. pentru primul termen de judecata. prin cei insarcinati sa le reprezinte in justitie. la domicili ul sau. 37 citarea poate fi facuta la locul cunoscut unde isi desfasoara permanent activita tea curenta. recipisa de pr edare la posta romana a scrisorii. Daca domiciliul sau resedinta celor afla ti in strainatate nu este cunoscut/cunoscuta. aflati in strainatate in interes de serviciu. prin Ministerul Fina ntelor Publice. potrivit art. la sediul acestora. 1 si 2. 13. 15. In toate cazurile. prin reprezentantii sau ocrotitorii lor legali. cat timp se afla in strainatate. 2. atunci cand este cazul.Persoanele care se afla in strainatate. (1) pct. recipisa de predare a scrisorii la posta romana. 4. detinutii. persoanele fizice. daca cei aflati in strainatate au mandatar cunoscut in tara. prin comandamentul ace steia. precum si celelalte persoan e juridice de drept public isi pot alege un sediu procesual la care vor fi comun icate toate actele de procedura. vor fi instiintate prin citatie ca au obligatia de a-si alege un domiciliu in Romania unde urmeaza sa li se faca toate comunicarile privind procesul. Obligatia alegerii locului citarii Art. prin organel e centrale care i-au trimis sau in subordinea carora se afla unitatea care i-a t rimis in strainatate. la sediul sau profesional. la unitatea din care fac parte. printr-o citatie scrisa trimisa cu scrisoare recomandata cu continut declarat si confirmare de primire. unitatile administrativ-teritoriale. la administratia locului de detinere. persoanele juridice de drept privat. va fi citat numai acesta din urma. 14. citarea se va face prin ace st curator. (2) In cazurile prevazute la alin. 12 si 13. in lipsa acestora. cei supusi procedurii insolventei. printr-un curator special numit de instanta. unitatile administrativ-teritoriale si celelalte persoane juridice de drept p ublic. 57. militarii incazarmati. in cuprinsul careia vor fi mentionate actele . la sediul dezmembramantului lor. 151. in cazul in care nu locuiesc la domicil iu. in cuprinsul careia vor fi mentionate a ctele ce se expediaza. citarea se face potrivit art. citarea se va face la resedinta cunoscuta ori la locul ales de ele. In cazul in care acestea nu se con formeaza. in caz de numire a unui curator special. comunicarile li se vor face prin scrisoare recomandata. sediul acestora. incapabilii sau cei cu capacitate de exercitiu restransa. cei cu domiciliul sau resedinta necunoscuta. statul. al oficiilor consulare si cetatenii roman i trimisi sa lucreze in cadrul personalului organizatiilor internationale. la sediul princ ipal sau. 10. . la sediul acestora. la sediul sau domiciliul aces tuia.

luna. Termenul pentru inmanarea citatiei Art. daca par tea a aratat si persoana insarcinata cu primirea actelor de procedura. 154 ori exista o alta cauza de nulitate privind citatia sau procedura d e inmanare a acesteia. precum si daca citarea se face cu chemarea la interog atoriu sau daca cel citat este obligat sa prezinte anumite inscrisuri ori daca i se comunica odata cu citatia alte acte de procedura. a). nu s-a cerut amanarea procesului. ale/a partii potrivnice si obiec tul cererii. i) alte mentiuni prevazute de lege sau stabilite de instanta. f) calitatea celui citat.(1) In caz de alegere de domiciliu sau. c).(1) Inmanarea citatiei si a tuturor actelor de procedura se face per sonal celui citat. potrivit art. judecatorul poate dispu ne scurtarea termenului de inmanare a citatiei ori actului de procedura. (2) In citatie se mentioneaza. In caz uri urgente sau atunci cand legea prevede in mod expres. d). insa numai la termenul la care ea s-a produs. alt loc decat sediul inst antei unde urmeaza sa se desfasoare judecarea procesului.ce se expediaza. tinand loc de dovada de indeplinire a procedurii. portarul . propunand probele de care intelege sa se foloseasca. (1) lit. (2) Orice neregularitate cu privire la citare nu va mai fi luata in considerare in cazul in care. Cuprinsul citatiei Art. (1) pct. orice date necesare pentru stabi lirea adresei celui citat. . cand este cazul. precum si loc ul unde se citeaza. 153. potrivit alin. la locul citarii stabilit potrivit art. Inmanarea facuta personal celui citat Art. de sediu. 152. in lipsa lor. e) numele si prenumele sau denumirea. c) numarul dosarului. h) indicarea. (3) Cerintele de la alin. dupa caz. 150 sau 151. 154. 6. administratorului hotelului ori asezamantului. . neregularitatea privind procedura de citare a acesteia poate fi invocata si de celelalte parti ori din oficiu. (3) Pentru cei care locuiesc in hotel sau camin. daca este cazul. (2) Inmanarea se poate face oriunde se afla cel citat. ziua si ora infatisarii. . (2) Partea poate alege ca toate actele de procedura sa ii fie comunicate la casu ta postala. citatia se preda. iar. iar in lipsa unei asemenea mentiuni.Citatia si celelalte acte de procedura. j) stampila instantei si semnatura grefierului. (1). comunicar ea acestora se va face la acea persoana. 150 alin. sub sanctiunea prevazuta de lege. iar pentru parat si mentiunea ca este obligat sa depun a intampinare sau sa isi pregateasca apararea pentru primul termen de judecata. la cererea partii interesate. sediul ei si. cand este cazul. sub sanctiunea nulitatii. despre aceasta facandu-se mentiune in citatie sau in actul de procedura Invocarea si inlaturarea neregularitatilor privind citarea Art. d) anul. dupa caz. 155. 39 (3) In lipsa partii nelegal citate.(1) Citatia va cuprinde: a) denumirea instantei. a taxei judiciare de timbru si a timbrului judici ar datorate de cel citat. dupa caz. precum s i in cazul in care partea lipsa la termenul la care s-a produs neregularitatea n u a invocat-o la termenul urmator producerii ei. personal sau prin reprezentant . . daca la acest termen ea a fost prezenta sau legal citata. in lipsa acestuia. co municarea se va face.(1) Daca partea prezenta in instanta. ale/a celui citat. nu a primit citatia sau a primit-o intr-un termen mai scurt decat cel prevazut la art. procesul se amana. 38 b) data emiterii citatiei. e) si j) sunt prevazute sub sanct iunea nulitatii. g) numele si prenumele sau denumirea. vo r fi inmanate partii cu cel putin 5 zile inaintea termenului de judecata. 156. dupa caz. Alegerea locului citarii si al comunicarii altor acte de procedura Art. .

(2) In cazurile prevazute la art. al termenului de 3 zile prevazut la lit. in cazul in care. h) semnatura celui care a depus sau afisat instiintarea. va afisa pe usa locuintei destinatarului o instiintare care trebuie sa cuprinda: a) anul. In lipsa ac estora. care va semna proc esul-verbal intocmit in acest scop de catre agent. c)-g) se completeaza de catre grefa instante i. dar refuza sa semneze dovada de inmanare ori. agentul va depune in cutia po stala sau. care va semna dovada. (7) Pentru bolnavii aflati in spitale. dar nu mai tarziu de 7 zile de la depunerea sau. agentul va intocmi un proces-verb al in care va arata aceste imprejurari. 159. 157. destinatarul nu se pre zinta pentru comunicarea citatiei in interiorul termenului de 7 zile sau. 158. dupa caz. in lipsa. e) aratarea actelor de procedura despre a caror comunicare este vorba. 156 alin. (5) Celor care alcatuiesc echipajul unei nave maritime sau fluviale. d estinatarul este in drept sa se prezinte la sediul instantei de judecata pentru a i se comunica citatia. dupa ce acesta din urma a cer tificat in prealabil identitatea si calitatea sa. citatia se inmaneaza la unitatea din car e fac parte. 1-5 si pct. dupa caz. d) numarul dosarului in legatura cu care se face instiintarea si denumirea insta ntei pe rolul careia se afla dosarul. ziua si ora cand depunerea sau. g) mentiunea ca. (3) lit. dupa caz. (4) Mentiunile de la alin. Procedura de comunicare Art. Inmanarea facuta altor persoane Art. b) numele si prenumele celui care a facut depunerea sau. iar. Termenele prevazute la alin. (2) Daca destinatarul primeste citatia. dupa c az. din motive intemeiate. cand exista urgenta. resedinta. citatia se considera comunicata la implinirea acestui termen. inmanarea se face la administratia acestora. . f). certificandu-i semnatura sau aratand motivul pentru care nu s-a putut obtine semnatura lui.ui ori celui care in mod obisnuit il inlocuieste. Do vada se va preda agentului ori va fi trimisa direct instantei daca inmanarea cit atiei nu s-a putut face de indata. (1) pct. (4)-(7). 150 alin. (4)-(7) sau atunci cand actul urmeaza sa fie inmanat unui avo cat. acesta facand dovada pana la .(1) Inmanarea citatiilor si a tuturor actelor de procedura in cazuri le prevazute la art. 12. f) si g) se calculeaza zi cu zi. fara motive temeinice. inmanarea citatiei sau a actelor de procedura se va face administratorul ui cladirii. afisarea a fost facuta. (4) Pentru cei care se gasesc sub arme. nu mai tarziu de 3 zile. precum si cele prevazute la art. sediul ace stuia nu se afla in localitatea unde instanta de judecata isi are sediul. care va cuprinde mentiunile aratate la art. . 40 c) numele. inmanarea se face la capitania portului unde se gaseste i nregistrata nava. (5) Despre imprejurarile aratate la alin. afisarea si f unctia acestuia. respectiv sediul ce lui instiintat. 156 alin. in lipsa. luna. care va semna dovada de inmanare certificata de agentul insarcinat cu inmanar ea. (3) agentul va intocmi un proces-verba l. nu o poate semna. f) mentiunea ca dupa o zi. (3) Daca destinatarul refuza sa primeasca citatia. sanatorii sau alte asemenea asezaminte de asistenta medicala ori sociala. dupa caz. paznicului sau agentului de paza.(1) Comunicarea citatiei se va face persoanei in drept sa o primeasc a. (6) Pentru detinuti. unitatea unde se afla cel c itat ii va inmana de indata acestuia citatia sub luare de dovada. cu indicarea sediului acesteia. inmanarea se face la administratia inchisorii. notar public ori executor judecatoresc se poate face functionarului sau per soanei insarcinate cu primirea corespondentei. instii ntarea va cuprinde mentiunea ca pentru a i se comunica citatia destinatarul este in drept sa se prezinte la sediul primariei in a carei raza teritoriala locuies te sau isi are sediul. prenumele si domiciliul sau. afisarea instiintarii ori. Cand domiciliul sau resedinta ori. in lipsa un ui domiciliu cunoscut. (3) lit. dupa caz.

a). apartamentului sau camerei. f) s-a implinit fara ca partea sau un reprezentant al ei sa se prezinte la primarie pentru a i se inmana citatia. (9) In cazurile prevazute la alin. (6) Daca destinatarul nu este gasit la domiciliu ori resedinta sau. in term en de cel mult 24 de ore de la depunerea sau afisarea instiintarii. de indata. (8) In cazul in care lipsesc persoanele prevazute la alin. precum si. ziua si ora cand dovada a fost luata sau procesul-verbal a fost i ntocmit. precum si procesul-verbal prevazu t la alin. agentul ii va inmana citatia unei persoane majore din familie sau. e) si f) sunt prevazute sub sancti unea nulitatii. ii primeste corespondenta. (12) Dispozitiile prezentului articol se aplica si la comunicarea sau notificare a oricarui alt act de procedura. portarului sau celui care. sunt aplicabile dispozitiile alin. refuza sa primeasca actul. prenumele si functia agentului. cu aratarea numarului etajului. In aceste cazuri. se diu. (5). f) semnatura celui care a primit citatia sau alt act de procedura. . in mod obisnuit. in mod obisnuit. (4) Mentiunile din procesul-verbal privitoare la faptele constatate personal de cel care l-a intocmit nu pot fi combatute decat prin procedura inscrierii in fal . si domiciliul ori sediul destina tarului. citatia ce trebuia comunicata. functionarului de la primarie care o certifica. agentul are obligatia ca. (11) Cand termenul prevazut la alin. procesul-verbal va cuprinde: a) anul. (10) Cand partii sau reprezentantului ei i s-a inmanat citatia de catre function arul anume desemnat in cadrul primariei. respectiv a functionarului primariei. (3)-(5). dupa caz. in lipsa . in termen de c el mult 24 de ore de la inmanare. Daca actul de procedura a fost inmanat in alt loc. de asemenea. oricarei alte persoane majore care locuieste cu destinatarul ori care. il i nlocuieste. (5). se va face mentiune despre aceasta. (2) Procesul-verbal va cuprinde. precum si atunci cand acestea. 41 Cuprinsul dovezii de inmanare si al procesului-verbal Art. ale funct ionarului de la primarie. (5). si aratarea motivelor pentru care a fost intocmit. b) numele. dupa caz. prenumele si calitatea celui caruia i s-a facut inmanarea. e) denumirea instantei de la care emana citatia ori alt act de procedura si numa rul dosarului. semnatura agentului. Dispozitiile alin. precum si procesul-verbal prevazut la alin. daca cel ci tat locuieste intr-o cladire cu mai multe etaje ori apartamente sau in hotel. luna. dupa caz. agentul certificandu-i identitatea si semnatura si incheind un proces-v erbal cu privire la aceste imprejurari. depus in cutia po stala ori afisat pe usa locuintei. persoana care primeste citatia va semna dovada de primire. (2) se aplica in mod corespunzator. (1). dupa caz. c) numele si prenumele sau denumirea.inscrierea in fals cu privire la faptele constatate personal de cel care l-a in cheiat. la cel al primariei in raza careia de stinatarul locuieste sau isi are sediul. precum si sem natura agentului sau. sa depuna ci tatia. d) numele. desi prezente. sa inainteze instantei de judecata dovada de i nmanare prevazuta la alin. (3) lit. iar in cazul in care se intocmeste proces-verbal. (3) Cerintele de la alin. la sediul instantei de j udecata care a emis citatia ori. c) d). precum si procesul-verbal prevazut la alin.(1) Dovada de inmanare a citatiei sau a altui act de procedura ori. functionarul anume insarcinat din cadrul primariei va inainta instantei de judec ata. 159. daca este cazul. pr ecum si daca actul de procedura a fost inmanat la locuinta sa. dupa caz. (3) si (8). agentul ii va comu nica citatia administratorului. urmand ca acestea sa comunice citatia. (1) lit. (7) Cand destinatarul locuieste intr-un hotel sau intr-o cladire compusa din mai multe apartamente si nu este gasit la aceasta locuinta a sa. (6) si (7). in cazul i n care actul de procedura a fost inmanat altei persoane decat destinatarului. acesta are obligatia ca.

prin avocat sau prin alt r eprezentant este obligata sa primeasca actele de procedura si orice inscris folo sit in proces. 57. (2). indiferent daca pa rtea a primit sau nu citatia personal. In cazurile in care apreciaza ca este necesar.(1) Partea prezenta in instanta personal. instanta va putea incuviinta citarea acestuia prin publicitate. Imposibilitatea de a comunica actul de procedura Art. Data indeplinirii procedurii Art. prin orice alte mijloace care asigura indeplinirea acestei proceduri. sub semnatura. nu a reusit sa afle domiciliul paratului sau un alt loc unde ar putea fi citat potrivit legii. daca partile au avocat sau consilier jurid ic. 163. in cazul citarii efectuate potrivit art. (2) Partea are dreptul sa ridice si intre termene. care i se comunica in sedinta. p otrivit dispozitiilor alin. partea le poate primi sub semnatura. instanta va numi un curator dintre avocatii baroului.(1) Cand reclamantul invedereaza. 3. Daca se refuza primirea. a devenit nelocuibil sau de neintrebuintat ori destinatarul actului nu mai locuieste in imobilul respectiv sau atunci cand comunicarea nu p oate fi facuta din alte motive asemanatoare. Citarea prin publicitate Art. 2. potrivit art. pe po rtalul instantei de judecata competente si la ultimul domiciliu cunoscut al celu i citat. . (6). 15 9. de unde. a refuzului ei de a primi corespondenta. . desi a facut tot ce i -a stat in putinta. 1 lit. 159. (4) Procedura se socoteste indeplinita in a 15-a zi de la publicarea citatiei. actele si inscrisurile se considera comunicate prin depunerea lor la dosar. . Comunicarea in instanta Art. (1) pct. motivat.Procedura se socoteste indeplinita: 1. 165. 182 alin. (4) si (5). ca. cel care primeste cererea va atesta primirea pe insusi exemplarul care urmeaza a fi depus la instanta sau. (3) Odata cu incuviintarea citarii prin publicitate. la c erere. potrivit art. In acest caz. aceasta afisare se va face l a instanta de catre grefier. toate actele de procedura ce au urmat incuviintarii acestei cit ari vor fi anulate. Comunicarea intre avocati sau consilieri juridici Art. instanta va dispune si p ublicarea citatiei in Monitorul Oficial al Romaniei sau intr-un ziar central de larga raspandire. cererile. 149 a lin. de agentii insarcinati cu c omunicarea actelor de procedura. . actele de proc . Afisarea Art.Cand comunicarea actelor de procedura nu se poate face deoarece imob ilul a fost demolat. in cazul citarii efectuate prin posta sau curierat rapid. 162. intampinarile ori alte acte se pot comunica direct intre acestia. agentul va raporta cazul grefei ins tantei spre a instiinta din timp partea care a cerut comunicarea despre aceasta imprejurare si a-i 42 pune in vedere sa faca demersuri pentru a obtine noua adresa unde urmeaza a se f ace comunicarea. care va fi citat la dezbateri pentr u reprezentarea intereselor paratului.s.Cand legea sau instanta dispune ca citarea partilor sau comunicarea anumitor acte de procedura sa se faca prin afisare. . dupa caz. iar reclamantul care a cerut citarea prin publicitate va fi sanctionat potrivit dispozitiilor art. (5) Daca cel citat se infatiseaza si dovedeste ca a fost citat prin publicitate cu rea-credinta. ce se va depune la dosar. iar in afara instantei. potrivit art. 164. certi ficata de grefierul care a facut transmisiunea. c). de catre functionarul postal sau de catre curier. procedura se socotest e indeplinita la data aratata pe copia imprimata a confirmarii expedierii. (2) Citarea prin publicitate se face afisandu-se citatia la usa instantei. . 160. la data incheierii procesului-verbal prevazut la art. incheindu-se un proces-verbal. procedura se socoteste indeplinita la data semnarii de catre pa rte a confirmarii de primire ori a consemnarii. 149 alin.Dupa sesizarea instantei. 161.

170. indicand locul unde va fi citata la termenele urmatoare. . ea este obligata sa incunostinteze instanta. publicitatea sedintei de judecata. Schimbarea locului citarii Art. daca legea nu dispune al tfel. 169.Citarea martorilor.Nulitatea nu este conditionata de existenta unei vatamari in cazul i ncalcarii dispozitiilor legale referitoare la: 1. 171. Indreptarea neregularitatilor actului de procedura Art. 4.edura si inscrisurile prevazute la alin.(1) Nulitatea este sanctiunea care lipseste total sau partial de efe cte actul de procedura efectuat cu nerespectarea cerintelor legale. Nulitatea conditionata Art. 168. 173.(1) Actul de procedura este lovit de nulitate daca prin nerespectare a cerintei legale s-a adus partii o vatamare care nu poate fi inlaturata decat p rin desfiintarea acestuia. 6. judecatorul va dispune indreptarea neregularitatilor actului de proce dura. (2) Cu toate acestea. Invocarea nulitatii Art.(1) Ori de cate ori este posibila inlaturarea vatamarii fara anulare a actului. 44 3. CAPITOLUL III Nulitatea actelor de procedura Notiunea si clasificarea Art. compunerea sau constituirea instantei. reprezentarea procesuala.(1) Nulitatea absoluta poate fi invocata de orice parte din proces. care se aplica in mod corespunzator. Comunicarea catre alti participanti Art.Cand comunicarea actelor de procedura se face prin agenti procedural i. daca legea nu prevede altfel. nulitatea nu poate fi acoperita daca a intervenit decadere a ori o alta sanctiune procedurala sau daca se produce ori subzista o vatamare. precum si. . dar numai cu incuviintarea presedintelui instantei. .00 . . 172. par tea interesata putand face dovada contrara. 166. dupa caz. (3) Actul de procedura nu va fi anulat daca pana la momentul pronuntarii asupra exceptiei de nulitate a disparut cauza acesteia. in orice stare a judecatii cauzei.00-20. 2. 5. ei nu vor putea instrumenta decat in zilele lucratoare intre orele 7. In cazul in c are partea nu face aceasta incunostintare. (1). interpretilor ori a altor participanti in proces. alte cerinte legale extrinseci actului de procedura. iar in cazuri urgente. . (2) Nulitatea relativa poate fi invocata numai de partea interesata si numai dac a neregularitatea nu a fost cauzata prin propria fapta. (2) Nulitatea este absoluta atunci cand cerinta nerespectata este instituita pri ntr-o norma care ocroteste un interes public. de fond sau de forma. . a carei recipisa de predare se va depune la dosar odata cu cererea pri n care se instiinteaza instanta despre schimbarea locului citarii.Daca in cursul procesului una dintre parti si-a schimbat locul unde a fost citata. precum si partea adversa prin scrisoare rec omandata. (2) In cazul nulitatilor expres prevazute de lege. vatamarea este prezumata. (3) Nulitatea este relativa in cazul in care cerinta nerespectata este instituit a printr-o norma care ocroteste un interes privat. . si in zilele nelucratoare sau de sarbatori legale. . 43 Zilele de comunicare Art. de procuror. de judecator sau. expertilor. capacitatea procesuala. Nulitatea neconditionata Art. comunicarea actelor de procedura adresate acestora sunt supuse dispozitiilor prezentului capitol. . procedura de citare pentru aceeasi in stanta este valabil indeplinita la vechiul loc de citare. 167. cand este cazul. competenta instantei. traducatorilor.

la unitatea militara ori la administratia locului de detinere unde se afla aceasta parte.(1) Actul de procedura lovit de nulitate este desfiintat. (4) Nulitatea unui act de procedura nu impiedica faptul ca acesta sa produca alt e efecte juridice decat cele care decurg din natura lui proprie. 2. precum si inregistrarea ori atestarea facuta. prin intampina re sau. 176. dupa caz. (2) Actul depus de partea interesata. (2) Cu toate acestea. (1) si (2). cand termenul se socoteste pe saptamani. b) pentru neregularitatile savarsite in cursul judecatii. . este. cand termenul se socoteste pe ore. . 3. servesc ca dovada a datei depun erii actului de catre partea interesata. saptamani. La fixarea termenul ui. daca intampinarea nu este obligatorie. aceasta va tine seama si de natura urgenta a procesului. . terme nul se implineste in ultima zi a acestei luni. (5) Toate cauzele de nulitate a actelor de procedura deja efectuate trebuie invo cate deodata. inauntrul termenului prevazut de lege. la termenul la care sa savarsit neregularitatea sau. termenul este reprezentat de data la care se indeplineste un anumit act de procedura. pe actul depus. (2) Daca este cazul. Efectele nulitatii Art. luni sau ani.(1) Termenele. 174. la primul termen de judecata. Daca ultima luna nu are zi corespunzatoare celei in care termenul a inceput sa curga. termenul se va implini la ora la care activitatea inceteaza in acel loc in mod legal. 175. (3) In cazurile prevazute la alin. nici ziua cand acesta se implineste. el se implineste in zi ua corespunzatoare din ultima saptamana ori luna sau din ultimul an. 177. de unitatea militara sau de ad ministratia locului de detinere.(1) Termenele procedurale sunt stabilite de lege ori de instanta si reprezinta intervalul de timp in care poate fi indeplinit un act de procedura sa u in care este interzis sa se indeplineasca un act de procedura. dispozitiile art. Calculul termenelor Art. expres sau tacit. in afara de cazul in care legea dispune altfel. la dreptul de a invoca nu litatea relativa. . (2) Cand ultima zi a unui termen cade intr-o zi nelucratoare. Actele depuse la posta. daca partea nu este prezenta. fixarea lor se face de instanta. 178. daca este vorba de un act ce trebuie depus la instanta sau intr-un alt loc. (2) In cazurile prevazute de lege. . . nulitatea relativa trebuie invocata: a) pentru neregularitatile savarsite pana la inceperea judecatii. instanta dispune refacerea actului de procedura. (4) Partea interesata poate renunta. (3) In cazurile in care legea nu stabileste ea insasi termenele pentru indeplini rea unor acte de procedura.00 a ultimei zile in care se poate indeplini actul de proced ura. Implinirea termenului Art. in tot sau in parte. daca acestea nu pot avea o existenta de sine statatoare. acesta incepe sa curga de la ora zero a zi lei urmatoare. se ca lculeaza dupa cum urmeaza: 1. considerat ca facut in termen. de asemenea. cu respect area tuturor conditiilor de validitate. de la data indeplinirii lui. recipisa oficiului postal. sub sanctiunea decaderii partii din dreptul de a le mai invoca. TITLUL V Termenele procedurale Stabilirea termenelor 45 Art. 178 fiind aplicabile.(3) Daca legea nu prevede altfel. la termenul de jud ecata imediat urmator si inainte de a pune concluzii pe fond.(1) Termenul care se socoteste pe zile. nu intra in calcul ziua de la care incepe sa curga termenul. cand termenul se socoteste pe zile. luni sau ani se i mplineste la ora 24.(1) Actul de procedura depus prin scrisoare recomandata la oficiul p ostal inauntrul termenului prevazut de lege este socotit a fi facut in termen. (3) Desfiintarea unui act de procedura atrage si desfiintarea actelor de procedu ra urmatoare. unitati militare sau locuri de detinere Art. termenul se prelun geste pana in prima zi lucratoare care urmeaza.

Nerespectarea termenului. se face din nou o singura comunicare la ultimul domiciliu al partii decedate. cu rea-credinta. . pe numele mosteniri i.(1) Termenele incep sa curga de la data comunicarii actelor de proce dura. b) formularea. precum si in cazul in care ea a cerut comu nicarea actului unei alte parti. . (3) Termenul procedural nu incepe sa curga. 182. astfel: 1. . instanta. la termenul fixat de instanta. . cu rea-credinta. Repunerea in termen Art. fara sa se arate numele si calitatea fiecarui mostenitor. 2. daca legea nu dispune altfel. Actul de procedura facut peste termen este l ovit de nulitate. cu rea-credinta. (2) In acest scop. nu si-a indeplinit aceasta obligatie. TITLUL VI Amenzi judiciare si despagubiri Incalcarea obligatiilor privind desfasurarea procesului. partea va indeplini actul de procedura in cel mult 15 zile de la incetarea impiedicarii. Prelungirea acestuia Art. aditional e sau incidentale. de catre reclamantul caruia i s-a respins cererea a unor masuri asiguratorii prin care paratul a fost pagubit. a citarii prin publicitate a oricarei parti. In cazul exe rcitarii cailor de atac. se face din nou o singura comunicare partii. 181. a martorului incuviintat. potrivit dispozitiilor p rezentului articol. in afara de cazul in care acesta este minor. cu amenda judiciara de la 100 lei la 1. vadit netemein ice. accesorii. (4) Termenul procedural se intrerupe si un nou termen incepe sa curga de la data noii comunicari in urmatoarele cazuri: 1. aceasta durata este aceeasi cu cea prevazuta pentru exe rcitarea caii de atac. cu amenda judiciara de la 50 lei la 700 lei: a) neprezentarea martorului legal citat sau refuzul acestuia de a depune marturi e cand este prezent in instanta. (3) Cererea de repunere in termen va fi rezolvata de instanta competenta sa solu tioneze cererea privitoare la dreptul neexercitat in termen. cat timp nu a fost desemnata o persoana care. a unor cereri principale. Sanctiunile Art. cu rea-credinta. din motive imputabile. d) obtinerea. a unei cereri de recuzare sau de stramutare. se intrerupe fata de cel lipsit de capacitate de exercitiu ori cu capacitat e de exercitiu restransa. 180. care nu si-a asigurat substituirea sa de catre un a lt avocat. va putea sanctiona urmatoarele fapte savarsite in legatura c u procesul. cand a intervenit moartea uneia dintre parti. de catre autorul ei a scrierii sau semnaturii u nui inscris ori a autenticitatii unei inregistrari audio sau video.(1) Cand un drept procesual trebuie exercitat intr-un anumit termen. precum si pentru exercitarea unei cai de atac.(1) Daca legea nu prevede altfel. c) neprezentarea avocatului. 47 e) contestarea. Sanctiunile Art. in acest caz.Curgerea termenului. 179. (2) In cazul in care legea opreste indeplinirea unui act de procedura inauntrul unui termen. de catre partea care. in afara de cazul in care legea dispune altfel. in acest caz.(1) Partea care a pierdut un termen procedural va fi repusa in terme n numai daca dovedeste ca intarzierea se datoreaza unor motive temeinic justific ate. b) neaducerea. 2. actul facut inaintea implinirii termenului poate fi anulat la cerer ea celui interesat. nerespectarea acestuia atrage decaderea din exercitarea dreptului. daca in .000 lei: a) introducerea. 46 (2) Se considera ca actul a fost comunicat partii si in cazul in care aceasta a primit sub semnatura copie de pe act. sa il reprezinte sau sa il asiste. cand a intervenit moartea reprezentantului partii. a reprezentantului sau a celui care asista partea ori nerespectarea d e catre acestia a indatoririlor stabilite de lege sau de catre instanta. cu rea-credinta. dupa caz . cerand totodata repunerea sa in termen. c) obtinerea. iar daca a inceput sa curga mai inai nte.

care se comunica celui obligat. (2) Nerespectarea de catre orice persoana a dispozitiilor privind desfasurarea n ormala a executarii silite se sanctioneaza de catre presedintele instantei de ex ecutare. solicitand.000 lei. de catre un alt complet decat cel care a stabil it amenda sau despagubirea.Cel care. datele care rezulta din actele si evidentele ei. de catre presedintele instantei de executare la plata unei despag ubiri pentru prejudiciul material sau moral cauzat prin amanare. (4) Incheierea prevazuta la alin. . 186. in legatura cu procesul. (1) pct. prin una dintre faptele prevazute la art. agentilor procedurali. sa se revina asupra amenzii ori despagubirii sau sa se dispuna reducerea acest eia. 185. CARTEA a II-a Procedura contencioasa TITLUL I Procedura in fata primei instante CAPITOLUL I Sesizarea instantei de judecata SECÞIUNEA 1 Dispozitii generale Dreptul de a sesiza instanta . expertilor desemnati de instanta in conditiile legii . . cu amenda judiciara de la 100 lei la 1. prin incheiere executorie.000 lei . g) refuzul sau omisiunea unei autoritati ori a altei persoane de a comunica. i) impiedicarea in orice mod a exercitarii. 48 Stabilirea amenzii si despagubirii Art. 185. atunci cand acestea sunt diferite. h) cauzarea amanarii judecarii sau executarii silite de catre cel insarcinat cu indeplinirea actelor de procedura. precum si altor salariati ai instantei. d) refuzul expertului de a primi lucrarea sau nedepunerea lucrarii in mod nejust ificat la termenul fixat ori refuzul de a da lamuririle cerute. cu citarea partilor. (3) In toate cazurile. daca motive temeinice le-au impiedicat sa aduca la indeplinire obligatiile ce le revi n. precum si impiedicarea de catre orice persoana a efectu arii expertizei in conditiile legii. la cererea instantei si la termenul fixat in acest scop. data in camera de consiliu. 2. din motive imputabile ei. cu intentie sau din culpa. amenda si despagubirea pot fi stabilite fie de i nstanta in fata careia cererea a fost formulata. amenda si despagubirea se stabilesc de catre ins tanta in fata careia s-a savarsit fapta sau. 183. Atunci cand fapta consta in formular ea unei cereri cu rea-credinta. . la cererea partii interesate. 184. a pricinuit amanarea judecarii sau a executarii silite. (3) este definitiva. dupa caz. va putea fi obligat de catre instanta de judecata ori. Cererea de reexaminare Art. la cererea executorului. cererea se solutioneaza.(1) Impotriva incheierii prevazute la art. (2) Cererea se face in termen de 15 zile. la ter menul fixat in acest scop de instanta. . prin inchei ere. de catre presedintele ins tantei de executare. Alte cazuri de sanctionare Art. dupa caz. a atributii lor ce revin judecatorilor. (2) Amenda nu se va aplica persoanelor la care se refera alin. cel obligat la amend a sau despagubire va putea face numai cerere de reexaminare. f) neprezentarea unui inscris sau a unui bun de catre cel care il detine. 182 sau 183.Abaterea savarsita. daca masura a fost luata in lipsa acestuia. motivat .acest mod s-a cauzat amanarea judecarii procesului. fie de catre instanta care a so lutionat-o. de la data la care a fost lu ata masura sau de la data comunicarii incheierii. dupa caz. Despagubirile pentru amanarea procesului Art.(1) Nerespectarea de catre oricare dintre parti sau de catre alte pe rsoane a masurilor luate de catre instanta pentru asigurarea ordinii si solemnit atii sedintei de judecata se sanctioneaza cu amenda judiciara de la 100 lei la 1 . e) neluarea de catre conducatorul unitatii in cadrul careia urmeaza a se efectua o expertiza a masurilor necesare pentru efectuarea acesteia sau pentru efectuar ea la timp a expertizei.

f) semnatura. orice persoana se poate adresa justitiei prin sesizarea instantei competente cu o cere re de chemare in judecata. Pentru i mobile. cererea va cuprinde si codul nume ric personal sau. cand imobilul este inscris in cartea funciara. Procedura prealabila Art. In cazurile anume prevazute de lege. cu indicarea inscrisurilor corespunzatoare. va cere infatisarea in persoana a ace stuia. b) numele. 1 45. precum si ale paratului. Numarul de exemplare Art. Daca reclamantul l ocuieste in strainatate. atunci cand a cesta este evaluabil in bani. codul unic de inregistrare ori codul de identificare fiscala. 188. pentru persoane j uridice. d) aratarea motivelor de fapt si de drept pe care se intemeiaza cererea. Pentru identificar ea imobilelor se vor arata localitatea si judetul. 187. reclamantul va depune o incheiere emisa de notarul public cu privire la verificarea evidentelor succesorale prevazute de Codul civil si de lege. daca partile poseda ori li s-au atribuit aceste elemente de identific are potrivit legii.(1) Pentru apararea drepturilor si intereselor sale legitime. iar cel chemat in judecata se numeste parat. va arata si domiciliul ales in Romania.Art. sub sanctiunea decaderii. daca acestea sunt cunoscute de reclamant. (2) Cel care formuleaza cererea de chemare in judecata se numeste reclamant. dupa caz.Cererea de chemare in judecata va cuprinde: a) numele si prenumele. Dovada calitatii de reprezentant. . . numarul de carte funciara si numarul cadastral sau topografi c. e) aratarea dovezilor pe care se sprijina fiecare capat de cerere. daca legea prevede in mod expres aceasta. unde urmeaza sa i se faca toate comunicarile privind procesul. 189.(1) Sesizarea instantei se poate face numai dupa indeplinirea unei p roceduri prealabile. se vor aplica. numele. strada si numarul. precum si. se va anexa un certif icat emis de acelasi birou. SECÞIUNEA a 2-a Cererea de chemare in judecata Cuprinsul cererii de chemare in judecata Art. iar in cazul reprezentarii prin avocat. numarul de inmatriculare in registrul comertului sau de inscriere in r egistrul persoanelor juridice si contul bancar ale reclamantului. 146. pren umele si adresa martorilor. iar in lip sa. eliberat de biroul de cadastru si publicitate imobiliara in raza caruia este situat imobilul. denumirea si sediul lor. 49 (3) La sesizarea instantei cu dezbaterea procedurii succesorale. De asemenea. care atesta acest fapt. etajul si apartamentul. 144 alin. dispozitiile art. se vor arata numele. in conditiile cerute la art. ci si de catre in stanta. Dovada indeplinir ii procedurii prealabile se va anexa la cererea de chemare in judecata. daca paratul este o persoana fizica. dupa pretuirea reclamantului. 190. c) obiectul cererii si valoarea lui. Cand se va cere dovada cu martori. sesizarea instan tei poate fi facuta si de alte persoane sau organe.Cererea de chemare in judecata se va face in numarul de exemplare st abilit la art. . dupa caz. din oficiu. Cand reclamantul voieste sa isi dovedeasca cererea sau vreunul dintre capete le acesteia prin interogatoriul paratului. domiciliul sau resedinta partilor ori. 102. vecinatatile. In cazurile in care legea prevede ca paratul va raspunde in scris la interogatoriu. prenumele acestuia si sediul profesion al. (1). in mod corespunzator. precum si modul de calcul prin care s-a ajuns la d eterminarea acestei valori. Cand dovada s e face prin inscrisuri. 50 . . In acest caz neindeplinirea pr ocedurii prealabile poate fi invocata nu numai de catre parat. La cererea de chemare in judecata se va anexa extrasul de carte fun ciara. prenumele si calitatea celui care reprezinta partea in proces. acesta va fi atasat cererii de c hemare in judecata. se aplica in mod corespunzator dispozitiile art. (2) Neindeplinirea procedurii prealabile nu poate fi invocata decat de catre par at prin intampinare. cu aratarea titularului inscris in cartea funciara. iar in cazul in care imobilul nu este inscris in cartea funciara. se va al atura cererii.

curier ori fax. cauza se retrimite completului initial investit. motivele de fapt ale acesteia ori semnatura partii sau a reprezentantului acesteia este n ula. Inregistrarea cererii Art. 192. de catre un alt complet al instantei respective. dupa caz.Nulitatea cererii Art. 191.(1) Cererea de chemare in judecata. solicitand motivat sa se revina asupra masurii anularii. in conditi ile art. (2) Dupa inregistrare. 197 alin. (2) Cand cererea nu indeplineste aceste cerinte. . cand este cazul. in termen de cel mult 10 zile de la primir ea comunicarii. 51 (3) Daca obligatiile privind completarea sau modificarea cererii nu sunt indepli nite in termenul prevazut la alin. Verificarea cererii si regularizarea acesteia Art. data in camera de consil iu. prin incheiere. 195.(1) Cererea de chemare in judecata care nu cuprinde numele si prenum ele sau. reclamantul va putea face numai cerere de r eexaminare. Netimbrarea sau timbrarea insuficienta atrage anularea cererii de chemare in judecata. (2). . 195 sunt aplicabile. care va putea reveni asupra masurii anularii d aca aceasta a fost dispusa eronat sau daca neregularitatile au fost inlaturate i n termenul acordat potrivit alin. (3). in c onditiile art. reclamantul poate formul a mai multe capete principale de cerere impotriva aceleiasi persoane. dispune. denumirea oricareia dintre parti. . acesta va semna chiar in sedinta in care a fost i nvocata nulitatea. dovezile privind modul in care acestea au fost transmise catre instanta.Prin aceeasi cerere de chemare in judecata. reclamantul care lip seste la acel termen va trebui sa semneze cererea cel mai tarziu la primul terme n urmator. 160. lipsa semnaturii se poate acoperi in tot cursul judecatii in fata primei instante. dovada achitarii tax elor datorate se ataseaza cererii. Timbrarea cererii Art. . se predau presedintelui instantei sau judecatorului care il inlo cuieste. . . des emnat prin repartizare aleatorie.In cazul in care cererea este supusa timbrarii.(1) Judecatorul. Se excepteaza de la aceasta sanctiune obligatia de a se desemna un reprezentant comun. . (3) Orice alta neregularitate in legatura cu semnarea cererii de chemare in jude cata va fi indreptata de reclamant in conditiile prevazute la alin. 196. obiectul cererii. Cumulul de cereri Art. comunicarea acesteia catre parat. fiind instiintat in acest sens prin citatie. prin rezolut ie. reclamantului i se vor comunica in scris lipsurile. 193. in conditiile legii. sosita prin posta. (4) Impotriva incheierii de anulare. caz in care sunt aplicabile dispozitiile art. (2). (7) In caz de admitere. (2). cererea si inscrisurile care o insotesc. de indata ce constata ca sunt indeplinite conditiil e prevazute de lege pentru cererea de chemare in judecata. In cazul in care reclama ntul este prezent in instanta. trebuie sa faca completarile sau modificarile dispuse. 189-192. (6) Cererea se solutioneaza prin incheiere definitiva data in camera de consiliu . (5) Cererea de reexaminare se face in termen de 15 zile de la data comunicarii i ncheierii. la care sunt ata sate. sub sanct iunea anularii cererii. Fixarea primului termen de judecata Art. 194. se dispune anularea cererii. daca cererea de chemare in judecata indeplineste cerintele prevazute la a rt. cu mentiunea ca. Daca se invoca lipsa de semnatura. depusa personal sau prin repreze ntant. de i ndata. se inregistreaza si primeste data cert a prin aplicarea stampilei de intrare. (2) Cu toate acestea.(1) Completul caruia i s-a repartizat aleatoriu cauza verifica. cu citarea reclamantului. Paratul este obligat sa depuna intampinare a in termen de 20 de zile de la comunicarea cererii de chemare in judecata. (2). care va lua de indata masuri in vederea stabilirii in mod aleatoriu a c ompletului de judecata. Dispozitiile art. potrivit legii. 97 alin.

in fapt si in drept. atunci cand cererea in constatare este admisibila. precum si orice alte masuri necesare pentru desfasurarea procesului potrivit legii. (5) In procesele urgente termenele prevazute la alin. Paratul va lua c unostinta de raspunsul la intampinare de la dosarul cauzei. Masurile pentru pregatirea judecatii Art. alte masuri pentru administrarea probelor. va putea dispune citar ea paratului la interogatoriu. 57 alin. care. 195 alin. 151. dupa caz. (2) In conditiile legii. . Daca partile nu i si aleg un mandatar sau nu se inteleg asupra persoanei mandatarului. sub rezerva dezbaterii la primul termen de judecata . (3). perso ane fizice ori persoane juridice. Reprezentarea judiciara a partilor in caz de coparticipare procesuala Art. care vor suporta cheltuielile privind remunerarea acestuia. prin incheiere. sunt mai multi recl amanti sau parati. in vederea formularii intampinarii. . iar de catre parati. reclamantul nu a comunicat raspuns la intampinare in termen ul prevazut la alin. cu respectarea dispozitiilor privind reprezent area judiciara. reclamantul mareste sau micsoreaza cuantumul obiectului cererii. 200. fata de cererea de chemare in judecata. 199. va putea dispune . 197. mas uri asiguratorii. 3. (2). se vor putea incuviinta. a paratilor si caruia i se vor comunica actele de procedura. care este obligat sa depun a raspuns la intampinare in termen de 10 zile de la comunicare. dispunand citarea partilor.(1) In procesele in care.(1) Reclamantul poate sa isi modifice cererea si sa propuna noi dove zi.(2) Intampinarea se comunica de indata reclamantului. c u respectarea drepturilor si intereselor legitime ale partilor. va fi depusa cu cel putin 10 zile inaintea termenului fixat. in conditiile art.(1) Judecatorul. pierdut sau pierit in cursul p rocesului. odata cu intampinarea. dupa caz. (1) sau. (2) Cu toate acestea. numai pana la primul termen la care acesta este le gal citat. In acest caz. SECÞIUNEA a 3-a Intampinarea Scopul si cuprinsul intampinarii Art. tinand cont de numarul foarte mare al acestora. 2. (4) In cazul in care paratul nu a depus intampinare in termenul prevazut la alin . in conditiile art. se indreapta greselile materiale din cuprinsul cererii. c are va asigura reprezentarea reclamantilor sau. (2). . . (2) Reprezentarea se va face.(1) Intampinarea este actul de procedura prin care paratul se apara. judecatorul va putea fixa un termen m ai indelungat. se solicita contravaloarea obiectului cererii. Citarea se va face cu respectarea dispozitiilor art. (3) La data depunerii raspunsului la intampinare judecatorul fixeaza prin rezolu tie primul termen de judecata. reprezentarea lor prin mandatar si indeplinirea procedurii de comunicare a actelor de procedura numai pe numele mandatarului. 198. . Masura numirii curatorului se comunica pa rtilor. 52 (3) Dovada mandatului va fi depusa de catre reclamanti in termenul prevazut la a rt. prin incheiere executorie. la domiciliul sa u sediul acestuia. care va fi de cel mult 20 de zile de la data rezolutiei. daca s-a solicitat prin cererea de chemare in judecata. instanta dispune amanarea pricinii si comunicarea cerer ii modificate paratului. care va fi de cel mult 20 de zile de la data rezo lutiei. sub sanctiunea decaderii. judecatorul va numi. urmand a fi cercetata de reclamant la dosarul cauzei. dispunand citarea partilor. 58. ci se vor trece in incheierea de sedin ta declaratiile verbale facute in instanta cand: 1. (1)-(3) pot fi reduse de j udecator in functie de circumstantele cauzei. prin rezolutie. un curator special. judecatorul. (6) Daca paratul locuieste in strainatate. la data expirarii termenului corespunzator judecatorul fixeaza prin rezolutie primul termen de judecata. de necesitatea de a se asigura desfasurarea normala a activitatii de judecata. sub sanctiune a decaderii. Modificarea cererii de chemare in judecata Art. se inlocuieste o cerere in constatare printr-o cerere in realizarea dreptului sau invers. 4. nu se va da termen. dupa caz. precum si masuri pentru asigurarea probelor. prin unul sau mai multi mandatari.

instanta poate dispune judecarea separata a cererii reconventionale. pretenti i derivand din acelasi raport juridic sau strans legate de aceasta. . (7) Reclamantul nu poate formula cerere reconventionala la cererea reconventiona la a paratului initial.(1) Daca paratul are. 196 se ap lica in mod corespunzator. (2) pentru a formula intampinare. sub sanctiunea decaderii. in afara celor de ordine publica. daca paratul nu este obligat la intampinare. acestia pot raspunde impreuna. daca reclamantul nu le-a mentionat in cererea de chemare in ju decata. Dispozitiile art. in legatura cu cererea reclamantului. pentru persoanele juridice. dispozitiile a rt. CAPITOLUL II Judecata SECÞIUNEA 1 Dispozitii generale . (2) La intampinare se vor alatura acelasi numar de copii certificate de pe inscr isurile pe care se sprijina. 205. (2) Daca numai cererea principala este in stare de a fi judecata. toti sau numai o parte din ei. in afara de cazurile in care lege a prevede in mod expres altfel. (1) si art. . Intampinarea comuna Art. precum si un rand de copii pentru instanta. Cu toate acestea. odata cu intamp inarea sau. precum si. numarul de inmatricu lare in registrul comertului ori de inscriere in registrul persoanelor juridice si contul bancar. poate sa for muleze cerere reconventionala. va arata si domiciliul ales in Ro mania. disjung erea nu poate fi dispusa in cazurile anume prevazute de lege sau daca judecarea ambelor cereri se impune pentru solutionarea unitara a procesului. 203. codul numeric personal. printr-o singura intampinare. c) raspunsul la toate pretentiile si motivele de fapt si de drept ale cererii. Dispozi tiile art. . 201. cererea reco nventionala se va depune cel mai tarziu pana la termenul ce se va incuviinta par atului in acest scop. Sanctiunea nedepunerii intampinarii Art. Comunicarea intampinarii Art. unde urmeaza sa i se faca toate comunicarile privind procesul. 204. daca legea nu prevede altfel.(1) Intampinarea este obligatorie. Daca paratul locuieste in strainatate. . e) semnatura.(1) Intampinarea se comunica reclamantului. (5) fiind aplicabile. (6) Cand reclamantul si-a modificat cererea de chemare in judecata. (5) Cererea reconventionala se comunica reclamantului si. SECÞIUNEA a 4-a Cererea reconventionala Notiunea si conditiile Art. persoanelor prevazute la alin. dupa caz. cel mai tarziu la primu l termen de judecata. daca legea nu prevede al tfel. 54 Disjungerea cererii reconventionale Art. denumirea si sediul. b) exceptiile procesuale pe care paratul le invoca fata de cererea reclamantului . dupa caz. 144 alin.(1) Cererea reconventionala se judeca odata cu cererea principala. (2) Nedepunerea intampinarii in termenul prevazut de lege atrage decaderea parat ului din dreptul de a mai propune probe si de a invoca exceptii. (2) In cazul in care pretentiile formulate prin cerere reconventionala privesc s i alte persoane decat reclamantul. acestea vor putea fi chemate in judecata ca p arati. 53 d) dovezile cu care se apara impotriva fiecarui capat din cerere.Cand sunt mai multi parati.(2) Intampinarea va cuprinde: a) numele si prenumele. . co dul unic de inregistrare sau codul de identificare fiscala. domiciliul sau resedinta paratul ui ori. (4) Cererea reconventionala se depune. (3) Cererea trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute pentru cererea de chem are in judecata. 202. dispozitiile alin. 145 sunt aplicabile. 189 lit. e) fiind aplicabile in mod corespunzator.

precum si a sole mnitatii sedintei de judecata. pentru motive temeinice. suspenda si ridica sedinta.Judecarea procesului are loc la sediul instantei. in afara de cazul cand a pornit act iunea. reprezentantii lor.(1) Presedintele completului conduce sedinta de judecata. dupa caz. el trebuie sa puna in vedere partii. judecatorul poate sch imba ordinea de pe lista. la cerere sau din of iciu. (2) De asemenea. (4) La cererea partii interesate. .Completul de judecata. 55 Ordinea judecarii proceselor Art. efectueaza activit atea de cercetare si dezbaterea fondului procesului. aparatorii partilor. . interpretii. (2) a avut loc dupa ce s-a dat cuvantul i n fond partilor.(1) Pentru fiecare sedinta de judecata se va intocmi o lista cu proc esele ce se dezbat in acea zi si care va fi afisata pe portalul instantei si la usa salii de sedinta cu cel putin o ora inainte de inceperea acesteia.(1) Presedintele completului de judecata exercita politia sedintei.Scopul judecarii procesului Art. instanta. (1) si (2). acesta va fi inlocuit in conditiile legii. putand lua masuri pentru pastrarea ordinii si a bunei-cuviinte. pentru motive temeinice. Politia sedintei de judecata Art. intereselor minorilor. . Reprezentantu l Ministerului Public va vorbi cel din urma. respectiv consilier juridic se vor dezbate cu prioritate. cei care ii asista pe minori. apoi paratului. daca prin lege nu se dispune altfel. inainte de a-i da cuvantul. un judecator este impiedicat s a participe la solutionarea cauzei. 212. (4) Presedintele poate sa limiteze in timp interventia fiecarei parti. 209. au acces in camera de consiliu or i in sala de sedinta partile. precum si celorlalte parti din proces. (2) Presedintele da cuvantul mai intai reclamantului. in aceeasi ordine. (5) Judecatorii sau partile pot pune intrebari celorlalti participanti la proces numai prin mijlocirea presedintelui. daca legea nu prevede altfel. in vederea solutionarii legale si temeinice a acestuia.(1) In fata primei instante cercetarea procesului se desfasoara in c amera de consiliu. (3) Daca inlocuirea prevazuta la alin. le admite sa asiste la pro ces. timpul pe care il are la dispozitie.(1) Membrii completului care judeca procesul trebuie sa ramana aceia si in tot cursul judecatii. 208. Desfasurarea procesului fara prezenta publicului Art. traducatorii. constituit potrivit legii. El deschid e. expertii. cauza se repune pe rol. vietii privat e a partilor ori intereselor justitiei. in cazurile in care dezbaterea fondului in sedinta publica ar a duce atingere moralitatii. . Continuitatea instantei Art. Locul judecarii procesului Art. (3) In cazurile prevazute la alin. cele ramase in divergenta si cele care au primi t termen in continuare se vor dezbate inaintea celorlalte. In acest caz. Ordinea in care se pun intrebarile se stabileste de catr e presedinte. de mai multe ori. Atributiile presedintelui completului de judecata Art. Altor persoane sau organe care participa la proces li se va da cuvantul i n limita drepturilor pe care le au in proces. (2) Procesele declarate urgente. 207. . care poate insa incuviinta ca acestia sa p una intrebarile direct. . presedintele poate da cuvantul partilor si ce lorlalti participanti. in functie de pozitia lor procesuala. (3) Procesele in care partea sau partile sunt reprezentate ori asistate de avoca t. . cu respectarea tuturor prin cipiilor si garantiilor procesuale. (3) In cazul in care este necesar. (2) In cazurile in care. . ordinii publice. 210. pentru motive temeinice. martorii. 206. precum si al te persoane carora instanta. 211. poate dispune ca aceasta sa se desfasoare in intregime sau in parte fara p rezenta publicului.

aceasta va f i suspendata si cauza va fi repusa pe rol numai dupa plata taxelor de timbru. procesul se va amana. indepartati din sala minorii. amanarea cauzelor care nu sunt in stare de judecata. (1) pct.(1) Amanarea judecatii in temeiul invoielii partilor nu se poate inc uviinta decat o singura data in cursul procesului. (6) Presedintele atrage atentia partii sau oricarei alte persoane care tulbura s edinta ori nesocoteste masurile luate sa respecte ordinea si buna-cuviinta. (2) Dupa o asemenea amanare. suspendarea ori la judecarea procesului. aceasta va fi chemata in sala pentru a i se pune in vedere actele esen tiale efectuate in lipsa ei. cu exceptia ca zului in care le poarta in exercitarea serviciului pe care il indeplineste in fa ta instantei. iar daca ele sunt reprez entate ori asistate. prese dintele il va chema la ordine si. (2) Cand instanta refuza amanarea judecatii pentru acest motiv. . daca partile nu staruiesc in judecata. 2. de asemenea. (7) Pot fi. continuarea de zbaterilor nu mai este cu putinta. precum si persoanele care s-ar infatisa intr-o tinuta necuviincioasa. (2) Instanta poate. pronuntarea in vederea depunerii de concluzii scrise. la cer erea partii. Ca nd completul de judecata este alcatuit din mai multi judecatori. 186 fiind aplicabile. instanta va verifica daca proce dura de citare a fost indeplinita si. va proceda. iar in caz de nevoie dispune indepartarea ei. po trivit legii. (3) Nimeni nu poate fi lasat sa intre cu arme in sala de sedinta. la cererea partii interesate. 56 (8) Daca inainte de inchiderea dezbaterilor una dintre parti a fost indepartata din sala. . din cauza atitudinii lui. 214. (2) In cazul in care partile nu raspund la apel. prin incheiere executorie. dupa caz. va amana. presedintele le poate cere celor ca re ar veni mai tarziu sau care depasesc numarul locurilor existente sa paraseasc a sala. Aceste dispozitii nu se aplica in cazul in care par tea indepartata este asistata de un aparator care a ramas in sala. verifica si imputernicirea sau calitatea celor care le repr ezinta ori le asista. presedintel e o constata si il identifica pe faptuitor. Infractiunile de audienta Art. (4) Persoanele care iau parte la sedinta sunt obligate sa aiba o purtare si o ti nuta cuviincioase. . la inceputul sedintei. iar cheltuielile ocazionate de am anare vor fi trecute in sarcina sa.(1) Amanarea judecatii pentru lipsa de aparare poate fi dispusa. in conditiile legii penale.Partile pot cere instantei. sa dispuna si retinerea faptuito rului.(1) Daca in cursul sedintei se savarseste o infractiune. (3) Instanta este obligata sa cerceteze daca amanarea ceruta de parti pentru un motiv anumit nu tinde la o amanare prin invoiala partilor. Verificarile privind prezentarea partilor Art. (5) Cei care se adreseaza instantei in sedinta publica trebuie sa stea in picioa re. . Procesul-verbal intocmit se trimite procurorului. daca. atunci cand apreciaza ca este necesar.(2) Daca nu mai este loc in sala de sedinta. Amanarea judecatii prin invoiala partilor Art. la amanarea. 217. numai in mod exceptional. . 213. e xceptii de la aceasta indatorire. daca aceste cereri nu provoaca dezbateri. Amanarea cauzei cand nu este in stare de judecata Art. 215. aplicandu-se amenda jud iciara prevazuta la art. aceasta amanare se poate face si de un singur judecator. . pentru motive temeinice si care nu sunt imputabile partii sau reprezentantului ei. 182 alin.(1) Instanta verifica identitatea partilor. 216. dispozitiile art. este socotita ca atar e cererea de amanare la care cealalta parte s-ar putea impotrivi. Amanarea judecatii pentru lipsa de aparare Art. insa presedintele poate incuviinta. (9) Cand cel care tulbura linistea sedintei este insusi aparatorul partii. in conditiile legii.

iar daca nu poate citi sau scrie. (1) nu se aplica: 1. cand partea este chemata la interogatoriu. 223. ea c unoaste si termenele de judecata ulterioare aceluia pentru care citatia i-a fost inmanata. 58 Imposibilitatea si refuzul de a semna Art.Instanta este obligata. pentru motive temeinice. personal sau printr-un reprezentant al ei. potrivit legii. cand. 219. (2) In cazul in care una dintre persoanele prevazute la alin. i s-a inma nat citatia pentru un termen de judecata. In situatia in care nu poate fi asigurata prezenta unui traducator autor izat. in cazul reluarii judecatii. Aceste disp ozitii ii sunt aplicabile si partii careia. instanta. 2. instanta va lua act de impacare prin hotararea pe ca re o va da. urmeaza sa fie ascultat un minor. examin and si exceptiile si apararile partii care lipseste.(1) Instanta va incerca impacarea partilor si in acest scop poate di spune ca acestea sa se infatiseze personal.(1) Partea care a depus cererea personal sau prin mandatar si a luat termenul in cunostinta. in orice proces. .57 Judecarea cauzei in lipsa partii legal citate Art. (1) este muta. dupa ce a fost suspendata.Cand cel obligat sa semneze un act de procedura nu poate sau refuza sa semneze.In cazul in care. (3) Dispozitiile privitoare la experti se aplica in mod corespunzator si traduca torilor si interpretilor. potrivit legii. din orice alta cauza. 220. Termenul in cunostinta Art. ascultarea se va face in camera de consiliu. in afara de cazul in care a fost p rezenta la incuviintarea lui. Ascultarea minorilor Art. considerandu-se ca. instanta hotaraste daca parintii. prezumandu-se ca ea cunoaste termenele de judecata ulterioare. Daca partile sunt de acord. se face mentiunea corespunzatoare in acel act. 218. dupa ce va cerceta toate lucrarile din dosar si va asculta susti nerile partii prezente. (2) Daca la orice termen fixat pentru judecata se infatiseaza numai una dintre p arti. (2) Dispozitiile alin. instanta va folosi un traducator autorizat. se va pronunta pe temeiul dovezilor administrate. 145 alin. 434 sunt aplicabile. d aca legea nu dispune altfel. (4). nu se poate exprima. 222. sau invocate din oficiu. desi au fost legal citate. Folosirea traducatorului si interpretului Art. imprejurarile de fapt sau temeiurile de drept prez entate de ele. daca cel putin una dintre ele a cerut in scris judecarea cauzei in lipsa. comunicarea cu ea se va face in scris. cand s-a stabilit si termenul pentru luarea acestu ia. instanta a dispus ca partea sa fie citata la f . chiar daca sunt reprezentate. Discutarea cererilor si exceptiilor Art. exceptiile. in cazul cand procesul se repune pe rol. chiar neimputernicit cu drep tul de a cunoaste termenul. (1) si (2) se aplica in mod corespunzator si in cazul in care lipsesc ambele parti. Dispozitiile art. 221. . . tutorele sau alte persoane vor fi de fa ta la ascultarea minorului.(1) Cand una dintre parti sau dintre persoanele care urmeaza sa fie ascultate nu cunoaste limba romana. . (3) Dispozitiile alin. . judecatorul sau grefierul poate face oficiul de trad ucator. . nu va fi citata in tot cursul judecarii la acea inst anta. 224. Tinand seama de imprejurarile proce sului. in acest caz. Prezenta personala a partilor in vederea impacarii Art. . precum si partea care a fost prezenta la un termen de j udecata. 4. sa puna in discutia partilo r toate cererile.(1) Lipsa partii legal citate nu poate impiedica judecarea cauzei. se vor aplica prevederile art. se va folosi un inter pret. 3. sur da sau surdo-muta ori. personal sau prin reprezentant ori p rin functionarul sau persoana insarcinata cu primirea corespondentei. sub semnatura presedi ntelui si a grefierului. (2) Daca partile se impaca.

h) probele care au fost administrate. 225. f) daca procedura de citare a fost legal indeplinita. 224. Preschimbarea termenului Art. 228.(1) La cererea partii interesate. grefierul redacteaza incheierea de sedinta. j) solutia data si masurile luate de instanta.iecare termen. . corectarea lor. denumirea partilor. care vor fi vizate de catre presedinte. (2) In cazul in care la termenul fixat instanta nu isi poate desfasura activitat ea de judecata din cauza unor motive obiective. . e) numele. c) numele. declaratiile si prezentarea pe scurt a sustinerilor partilor.(1) Pe baza notelor de sedinta. mentiuni despre ceea ce s-a consemnat in procese-verbale separate. daca est e cazul. 5. daca a particip at la sedinta. cu aratarea motivelor. numele si prenumele pe rsoanelor care le reprezinta sau le asista. 227. fara citarea partilor. termenul luat in cunostinta. Notele de sedinta. nu se intocmeste incheierea de sedinta. Cuprinsul incheierii de sedinta Art. in camera de consiliu. d) numele si prenumele sau. daca este cazul. in conditiile legii. incheierea poate fi atacata separat. cu aratarea calitatii lor. iar daca este cazul si a inregistrar ilor efectuate. Solutionarea cererii de preschimbare a te rmenului de judecata este de competenta completului. Inregistrarea sedintei Art. precum si daca au fost prezent e ori au lipsit. b) data sedintei de judecata. sau pentru care au fost trimise citatiile nu poate fi preschimbat decat pentru motive temeinice si cu citarea partilor. (2) Instanta va inregistra sedintele de judecata. (3) In cazul in care hotararea se pronunta in ziua in care au avut loc dezbateri le. in fapt si in drept. (1) si .(1) Pentru fiecare sedinta a instantei se intocmeste o incheiere car e va cuprinde urmatoarele: a) denumirea instantei si numarul dosarului. l) daca judecarea a avut loc in sedinta publica. mentiunile prevazute la alin. ale aparatorilor si celorlalte perso ane chemate la proces. m) semnatura membrilor completului si a grefierului. Transcrierile inregistrarilor vor 59 fi semnate de presedinte si de grefier si vor avea puterea doveditoare a incheie rilor de sedinta. Citarea acestora se face i n termen scurt. atunci cand. in cazul in care instanta de apel sau de recurs fixeaza termen pentru rejudec area fondului procesului dupa anularea hotararii primei instante sau dupa casare a cu retinere. i) cererile. cuprinzand.(1) Grefierul care participa la sedinta este obligat sa ia note in l egatura cu desfasurarea procesului. g) obiectul procesului. potrivit leg ii. 226. la fiecare termen. prenumele procurorului si parchetul de care apartine. Inregistrarea va putea fi ulte rior transcrisa la cererea partii interesate. Acestea vor fi citate insa pe ntru noul termen fixat. prenumele si calitatea membrilor completului de judecata. dupa caz. precu m si a concluziilor procurorului. . (3) Militarii incazarmati sunt citati la fiecare termen. . Redactarea incheierii de sedinta Art. Part ile pot cere citirea notelor si. precum si n umele si prenumele grefierului. potri vit art. de asemenea. k) calea de atac si termenul de exercitare a acesteia. (4) Detinutii sunt citati. daca acesta a participat la sedinta. (2) Incheierea se redacteaza de grefier in cel mult 3 zile de la data sedintei d e judecata. (2) Incheierea trebuie sa arate cum s-a desfasurat sedinta. fara prezenta publicului ori in camera de consiliu. judecatorul va dispune preschimb area termenului din oficiu.

(2) facandu-se in partea introductiva a hotararii. (2) In cazul in care incheierile pronuntate de instanta pe parcursul judecatii s unt supuse apelului sau. ca pot sa convina ca probele sa fie administrate de catre avocatii lor. va estima durata necesara pentru cercetar ea procesului. va examina fiecare pretentie si aparare in parte. va dispune ca partile sa prezinte dovada efectuarii verificarilor in registre le de evidenta ori publicitate prevazute de Codul civil sau de legi speciale.Judecatorul. judecatorul va putea reconsidera durata prevazuta la alin. . daca este cazul. a raspunsului la intampinare si a explicatiilor par tilor. in cond . 7. dupa caz. dupa ascultarea partilor. . va constata care dintre pretentii sunt recunoscute si care sunt contestate. 234. (1). 4. 10. la primul termen de judecata la care partile sunt legal citate. Sunt incheieri interlocutorii acelea prin care. la cerere. daca sunt reprezentate sau asistate de avocat. 2. SECÞIUNEA a 2-a Cercetarea procesului SUBSECÞIUNEA 1 Dispozitii comune Scopul si continutul cercetarii procesului Art. masuri asiguratorii. in conditiile legii. le considera necesare pentru judecarea proc esului si le va administra in conditiile legii.(1) In etapa de cercetare a procesului se indeplinesc. instanta: 1. .Instanta nu este legata de incheierile premergatoare cu caracter pre paratoriu. 3. (1). pune in vedere acestora. va dispune. Domeniul de aplicare Art. 6. va rezolva exceptiile ce se invoca ori pe care le poate ridica din oficiu. 233. de achiesarea paratului sau de tranza ctia partilor.Dispozitiile prezentei sectiuni se aplica atat la cercetarea procesu lui. a intampinarii. 5. recursului separat de hotararea de fond. potrivit art. in tot sau in parte. 198. inclusi v verificari in registrele prevazute de legi speciale. astfel incat procesul sa fie solutionat intr-un termen optim si previzibil. daca este cazul. 9. 60 Incheierile preparatorii si interlocutorii Art. din oficiu. . masuri pentr u asigurarea dovezilor ori pentru constatarea unei situatii de fapt. 8. acte de procedura la cererea partilor ori din oficiu.(1) La primul termen de judecata la care partile sunt legal citate. pe baza cererii de chemare in judecata. va decide in legatura cu orice alte cereri care se pot formula la primul term en de judecata la care partile sunt legal citate. 231. 232. . pentru pregatirea dezbaterii in fond a procesului. ci numai de cele interlocutorii. va incuviinta probele solicitate de parti. judecatorul. incidente procedurale ori alte chestiuni litigioase. opinie separata. precum s i orice alte dispozitii referitoare la hotararile prin care instanta se dezinves teste de judecarea fondului cererii se aplica in mod corespunzator si incheieril or. va lua act de renuntarea reclamantului. in conditiile legii. Regulile aplicabile Art. fara a se hotari in totul asupra procesului. (2) Pentru motive temeinice. Alegerea procedurii de administrare a probelor Art. cat si la dezbaterea in fond a cauzei. 61 Estimarea duratei cercetarii procesului Art. pr ecum si pe cele pe care. in cazul in care aceste masuri nu au fost luate. ascultand partile. in conditiile legii. se solutioneaza excepti i procesuale. pe care le gaseste concludente. va indeplini orice alt act de procedura necesar solutionarii cauzei. 230. (2) In vederea realizarii scopului prevazut la alin.(1) Dispozitiile privitoare la deliberare. . tinand cont de imprejurarile cauzei. 229. Durata astfel estimata va fi con semnata in incheiere. dosa rul se inainteaza instantei superioare in copie certificata de grefa instantei a carei incheiere se ataca. va examina cererile de interventie formulate de parti sau de terte persoane.

reclamantul renun ta la judecarea cererii de chemare in judecata ori la dreptul pretins. pa rtea interesata. in conditiile legii. fara a aduce atingere dreptului aces tora de a formula concluzii orale. cu citarea partilor. declinarea competen tei. 238. (4) Cererea de judecata in lipsa presupune ca partea care a formulat-o a fost de acord si ca dezbaterea fondului sa aiba loc in camera de consiliu. respingerea sau perim area cererii.(1) Exceptiile absolute sunt cele prin care se invoca incalcarea uno r norme de ordine publica. (3) Partile pot fi de acord ca dezbaterea fondului sa urmeze in camera de consil iu. posta elec tronica sau prin orice alt mijloc de comunicare care asigura transmiterea textul ui actului ce se comunica ori instiintarea pentru prezentarea la termen. (3). partile. martorii si orice alti participant i in proces pot fi incunostintati si telefonic. 62 Terminarea cercetarii procesului Art. interpretii. daca este necesara.Exceptia procesuala este mijlocul prin care. Dispozitiile art. amanarea judecatii. prin incheiere. Invocarea . 224 sunt aplicabile. in cursul cercetarii procesului. judecatorul se va pronunta asupra cauzei prin hot arare. judecatorul pune in vedere partilor sa redacteze note privind sustinerile lor si sa le depuna la dosar cu cel putin 5 zile inain te de termenul stabilit potrivit alin. intervine invoiala partilor sau sunt admise cereri ori exceptii care pun capat in intregi me procesului. . precum si confirmarea primirii acestora.In cazul in care. telegrafic. Exceptiile absolute si relative Art. in afara de cazul in care partea a solicitat expres ca aceasta sa aiba loc in sedinta public a.(1) Pentru cercetarea procesului. judecatorul fixeaza termene scurte . In cazul incunostintarii telefonice. se face in sedin ta publica. . declara c ercetarea procesului incheiata si fixeaza termen pentru dezbaterea fondului in s edinta publica. 240. . (4) Cand este necesar pentru indeplinirea indatoririlor prevazute la alin. fara a mai fi necesara dezbaterea asupra fondului in camera de co nsiliu sau in sedinta publica. expertii. precum si pentru alti participanti i n proces indatoriri in ceea ce priveste prezentarea dovezilor cu inscrisuri. procurorul sau instanta invoca. . in aceeasi zi sau la un alt termen. (1). competenta instantei ori la procedura de judecata sau li psuri referitoare la dreptul la actiune. (2) Daca exista motive temeinice. Locul cercetarii procesului Art. prin fax. refacerea unor acte ori anularea. 149 sunt aplicabile. asis tarea si concursul la efectuarea in termen a expertizelor. Dispozitiile art. grefierul va intocmi un referat in care va arata cum s-a facut incunostintarea. 235. dupa caz.itiile art. (2) In caile de atac cercetarea procesului. in camera d e consiliu. (1). Imprejurarile care pun capat procesului Art. rel atii scrise. neregularitati procedurale privitoare la compunerea completului sau constituirea instantei. fara sa puna in discutie fondul dreptului. 239. 360-382. . chiar de la o zi la alta. se pot acorda si termene mai indelungate decat cele prevazute la alin. urmarind. 349. Dispozitiile art.(1) Cercetarea procesului are loc in fata judecatorului. 233 sunt aplicabile. Asigurarea celeritatii Art. 236. raspunsul scris la interogatoriul comunicat potrivit art.(1) Cand judecatorul se socoteste lamurit. precum si orice alte demersuri necesare solutionarii cauzei. SUBSECÞIUNEA a 2-a Exceptiile procesuale Notiunea Art. (2) Pentru dezbaterea fondului. (3) Judecatorul poate stabili pentru parti. (2) Exceptiile relative sunt cele prin care se invoca incalcarea unor norme care ocrotesc cu precadere interesele partilor. . traducatorii. 237.

. Lipsa indatoririi de a proba Art. de catre reclamant prin cererea de chemare in judecata. sub sanctiunea decaderii. iar de catre parat prin intampinare. prin cercetarea la fata locului sau prin orice alte mijloace prevazute de lege. instanta a ramas in continuare investita pot fi atacate numai odata cu fondul. conventiile. respectiv cu fondul cauzei numai daca pentru judecarea lor este necesar sa se administreze aceleasi dovezi ca si pentru finalizarea etapei cercetarii procesului sau. prin marturia unui expert sau prin producerea unui certificat emis de un specialist al dreptului. 244. 245. intre altele. Ea poate. marturisirea uneia dintre parti. Propunerea probelor. daca l egea nu dispune altfel. 247.Dovada unui act juridic sau a unui fapt se poate face prin inscrisur i. de asemenea. 64 Posibilitatea cunoasterii din oficiu Art. Procedura de solutionare 63 Art. ele vor raspunde pentru pagubele pricinuite partii adverse. (5) Incheierea prin care s-a respins exceptia. 246. (3) Daca instanta nu se poate pronunta de indata asupra exceptiei invocate. sa ce ara ca proba acestuia sa fie facuta.Art. roman ori s train. precum si dreptul international cutumiar trebuie dove dite de partea interesata. 248. . pentru solutionare.Instanta de judecata poate lua cunostinta din oficiu de dreptul unui stat strain. partile sunt obligate sa invoce toate mijloacele de aparar e si toate exceptiile procesuale de indata ce le sunt cunoscute.(1) Probele se propun. Rolul instantei Art. va a mana judecata si va stabili un termen scurt in vederea solutionarii exceptiei. dupa caz. . Ele pot fi propuse si oral. in cazurile anume prevazute .(1) Exceptiile absolute pot fi invocate de parte sau de instanta in orice stare a procesului. in afara de cazurile anume prevazute de lege. cel mai tarziu la primul termen de judecata dupa savarsirea neregularitatii procedu rale. 1 84-186 fiind aplicabile. daca prin lege nu se prevede altfel. dupa caz. prin expertiza.(1) Instanta se va pronunta mai intai asupra exceptiilor de procedur a.Nimeni nu este tinut de a proba/dovedi ceea ce instanta este tinuta sa ia cunostinta din oficiu. cercetarea in fond a cauzei. in etapa cercetarii procesului si inainte de a se pune concluzii in fond. Obligativitatea cunoasterii din oficiu Art. (4) Exceptiile vor putea fi unite cu administrarea probelor.(1) Instanta de judecata trebuie sa ia cunostinta din oficiu de drep tul in vigoare in Romania. Ele pot fi ridica te inaintea instantei de recurs numai daca. (3) Cu toate acestea. dupa adm iterea exceptiei. in tot sau in parte. prin mijloacele materiale d e proba. martori. 243. prezumtii. 241. instanta va deter mina ordinea de solutionare in functie de efectele pe care acestea le produc. nu este necesara administrarea altor dovezi in afara inscrisurilor noi.Cel care face o sustinere in cursul procesului trebuie sa o dovedeas ca. care nu sunt integrate/cupr inse intr-un text de lege. tratatele si acordurile internationale aplicabile in Romania. adminis trarea de probe ori. cu conditia ca acesta sa fie invocat. In caz contrar. Obiectul probei si mijloacele de proba Art. facuta din proprie initi ativa sau obtinuta la interogatoriu. (2) Cu toate acestea. SUBSECÞIUNEA a 3-a Probele § 1. . 242. . dispozitiile art. pen tru solutionarea fondului. precum si cea prin care. Dispozitii generale Sarcina probei Art. precum si asupra celor de fond care fac inutila. (2) In cazul in care s-au invocat simultan mai multe exceptii. . daca legea nu dispune altfel. (2) Exceptiile relative pot fi invocate de partea care justifica un interes. . textele care nu sunt publicate in Monitorul Oficial al Rom aniei sau intr-o alta modalitate anume prevazuta de lege. .

instanta va putea decide. partile nu pot invoca in caile de atac omisiunea instantei de a ordona din oficiu probe pe care ele nu le-au propus si administrat in cond itiile legii.Conventiile asupra admisibilitatii. regulamentele si regl ementarile locale nu trebuie dovedite decat in cazul in care instanta sau una di ntre parti nu le cunoaste.(1) Probele se pot incuviinta numai daca sunt intrunite cerintele pr evazute la art. sa depuna lista acestora in termen de 5 zile de la incuviintarea probei. 4. tinand seama de circumstantele cauzei. exista acordul expres al tuturor partilor. 3. 2. Revenirea asupra probelor incuviintate Art. iar daca s-a incuviintat proba cu inscrisuri. cealalta parte poate sa si le insuseasca. Renuntarea la proba Art. sub sanctiunea decaderii din dreptul de a administra proba incuviintata. 251. toate informatiile. apreciaza ca administrarea vreuneia nu mai este necesara. 252. (2) Incheierea prin care se incuviinteaza probele va arata faptele ce vor trebui dovedite. cand se cere proba cu martori. instanta va dispune ca partile sa completeze probele. . regulile deontologice. . cu cel putin 5 zile inainte de termenul fixat pentru judecata. in afara de cazurile in care: 1. a celor care fac imposibila ori dificila dovada actelor sau faptelor jur idice ori. nevoia administrarii probei reiese din cercetarea judecatoreasca si partea nu o putea prevedea. 249. nu a putut propune in termen probele cerute. j udecatorul poate. inscrisurile ori reglementarile solici tate. din oficiu.Instanta poate reveni asupra unor probe incuviintate daca. uzurile. pe care le poate ordona chiar daca partile se impotrivesc. . obiectului sau sarcinii probelor sunt valabile. . (4) La cererea instantei. (2). (1) nu vor mai putea fi cerute si incuviintate in cursul procesului. . dupa caz. 65 Conventiile asupra probelor Art. dupa admi nistrarea altor probe. partea este oblig ata. trebu ie sa depuna copii certificate de pe inscrisurile invocate. (2). uzantele. autoritatile competente sunt obligate sa ii comunice. De asemenea. din motive temeinic justificate. (3) Obiceiurile. . mijloacele de proba incuviintate. necesitatea probei rezulta din modificarea cererii. 253. administrarea probei nu duce la amanarea judecatii. (2) Instanta poate dispune administrarea din oficiu a probei la care s-a renunta t. (4) In cazul amanarii. Admisibilitatea probelor Art. in afara de cazul cand ar exista pericolul ca ele sa se pia rda prin intarziere. (2) Daca un anumit fapt este de notorietate publica ori necontestat. cu exceptia celor care privesc drepturi de care partile nu pot d ispune. partea invedereaza instantei ca. partea adversa are dreptul la proba cont rara numai asupra aceluiasi aspect pentru care s-a incuviintat proba invocata.(1) Probele trebuie sa fie admisibile potrivit legii si sa duca la s olutionarea procesului. ca nu mai este necesara do vedirea lui. Incuviintarea probelor Art. (6) Cu toate acestea. in termenul stabilit. 249. 5.de lege. (3) In cazurile prevazute la alin. sa puna in discutia partilor necesitatea administr arii altor probe. (5) Daca probele propuse nu sunt indestulatoare pentru lamurirea in intregime a procesului. (3) Instanta va putea limita numarul martorilor propusi. (2) Dovezile care nu au fost propuse in conditiile alin. pentru motivele prevazute la alin. 250.(1) Cand o parte renunta la probele propuse. contravin ordinii publice sau bunelor moravuri. Instanta este insa obligata sa puna aceasta imprejurare in discutia partilor. precum si obligatiile ce revin part ilor in legatura cu administrarea acestora.

cand este posibil. . la primul termen cand s e infatiseaza. . (4) Dovada si dovada contrara vor fi administrate. (1)-(4) se aplica si in cazul in care administrarea probe i se face prin comisie rogatorie. Aprecierea probelor . . (5) Daca s-a dispus o cercetare la fata locului. dupa caz. avand aceleasi atributii ca si instanta sesizata.(1) Administrarea probelor se va face in ordinea stabilita de instan ta. . administrarea probelor nu se poate face decat in afara localitatii de resedinta a instantei. putandu-le pune si in sarcina ambelor parti. (5) Dispozitiile alin. prin incheiere. daca legea nu dispune altfel. pe cale admin istrativa.Administrarea probelor Art. dovada achitarii sumei stabilite pentru acoperirea lor.(1) Cand administrarea probei incuviintate necesita cheltuieli. 254. daca prin aceasta nu se amana judecata. (6) Cand proba cu martori a fost incuviintata in conditiile prevazute la art. in ceea ce priveste procedura de urm at. (5) Dupa ce s-a efectuat administrarea probelor prin comisie rogatorie. termen pentru continuarea cerce tarii procesului sau. de indata sau i n termenul fixat de instanta. pentru dezbaterea fondului. luandu -se totodata masurile ce se impun pentru prezentarea martorilor. cererea de comisie rogatorie instantei competente. (1). (3) Cand instanta care a primit comisia rogatorie constata ca administrarea prob ei urmeaza a se face in circumscriptia altei instante. aducerea inscrisurilor si a oricaror alte mijloace de proba. in aceeasi sedinta. daca amandoua partile sunt de fata. (7) Partea care a lipsit la incuviintarea dovezii este obligata sa ceara proba c ontrara la sedinta urmatoare. 257. sub sanctiunea decaderii. (1) in termenul fixat atrage decaderea partii din dreptul de a administra dovada incuviintata in fata acelei instante. comunicand aceasta instantei de la care a primit insarcinarea. chiar in sedinta in care au fo st incuviintate. (3) Nedepunerea sumei prevazute la alin. (2) Daca. va fixa. daca au fost legal citate.(1) Administrarea probelor se face in fata instantei de judecata ses izate. instanta care administreaza proba poate fi scutita de citarea partilor. iar in caz de impiedicare. (2). Situatia partii decazute Art. in camera de consiliu. atunci cand este posibil. daca in acea localitate nu exista o instanta de acelasi grad. discutand in fapt si in drept temeinicia sustinerilor si a dovezilo r partii potrivnice. Cheltuielile necesare administrarii probelor Art. mai inainte de administrarea celorlalte probe. dovada contrara va fi ceruta. (2) In cazurile in care proba a fost dispusa din oficiu sau la cererea procuroru lui in procesul pornit de acesta in conditiile prevazute la art. 256. Pentru administrarea celorlalte probe se va fixa termen. de catre o instanta de acelasi grad sau chiar mai mica in grad. daca legea nu prevede altfel. aceasta se va efectua. in aceeasi sedinta. aceasta se va putea efectua prin co misie rogatorie. din oficiu. In cazul in care felul dovezii ingaduie si partile se invoiesc. (3) Probele vor fi administrate inainte de inceperea dezbaterilor asupra fondulu i.Partea decazuta din dreptul de a administra o proba va putea totusi sa se apere. chiar in lipsa. (1) se va putea insa face si dupa implini rea termenului. daca este cazul. va inainta. inst anta va pune in vedere partii care a cerut-o sa depuna la grefa. instanta sesizata. efectuarea expe rtizelor. cand est e cazul. 255. i nstanta va stabili. 24 8 alin. din motive obiective. (4) Depunerea sumei prevazute la alin. (4) Instanta insarcinata prin comisie rogatorie va proceda la administrarea prob elor in prezenta partilor sau. 90 alin. cheltuielile de administrare a probei si par tea care trebuie sa le plateasca. (2) Probele se vor administra. 66 Locul administrarii probelor Art.

Inscrisul sub semnatura privata este acela care poarta semnatura par tilor. Autenticitatea inscrisului se refera la stabilirea identitatii parti lor. (2) Este. Nulitatea si conversiunea inscrisului autentic Art. judecatorul le apreciaza in mod liber. (2) Declaratiile partilor cuprinse in inscrisul autentic fac dovada. de asemenea. autentic orice alt inscris emis de catre o autoritate pub lica si caruia legea ii confera acest caracter. 68 (3) Dispozitiile alin. in conditiile legii. (1) face insa deplina dovada ca inscris sub semn atura privata. pe fiecare in parte si pe toate in ansamblul lor. .(1) Inscrisul autentic este inscrisul intocmit sau. iar daca nu este semnat. (2) sunt aplicabile si in cazul mentiunilor din inscris c are sunt in directa legatura cu raportul juridic al partilor. Celelalte mentiuni constituie. . 261. Inscrisurile in forma electronica Art.(1) Inscrisul autentic face deplina dovada. fara a constitui o biectul principal al actului. fata de orice persoana. 258. 260. Inscrisul sub semnatura privata Notiunea Art. indiferent de suportul ei material ori de modali tatea de conservare si stocare. atat intre parti. Inscrisul autentic Notiunea Art.Inscrisurile facute in forma electronica sunt supuse dispozitiilor l egii speciale. indiferent de suportul sau material. 264. pana la proba cont rara. (2) In vederea stabilirii existentei sau inexistentei faptelor pentru a caror do vedire probele au fost incuviintate. doar un inceput de dovada scrisa.(1) Semnatura unui inscris face deplina credinta. un inc eput de dovada scrisa. daca este semnat de parti. pana la declararea sa ca fals. i ntre acestea. Daca semnatura apartine unui functionar public. constituie. Rolul semnaturii Art. daca indeplineste conditiile prevazute de leg e. pana la pro ba contrara. intre parti. exprimarea consimtamantului acestora cu privire la continut. (2) Inscrisul prevazut la alin. cu privire la constatarile facute personal de cat re cel care a autentificat inscrisul. 266. 263. Inscrisurile pe suport informatic Art.Art. in conditiile legii. semnatura aces tora si data inscrisului. . . II.(1) Inscrisul autentic intocmit fara respectarea formelor prevazute pentru incheierea sa valabila ori de o persoana incompatibila. cat si fata de oricare alte persoane. . . . 262. primit si autentificat de o autoritate publica. . de notarul public sau de catre o alta persoana investita de stat cu autoritate publica. in afara de cazul cand legea stabileste puterea lor doved itoare. El nu este supus niciunei alte forma . 265. in forma si conditiile stabili te de lege. aceasta nu este valabila decat daca este re produsa in conditiile prevazute de lege.(1) Instanta va examina probele administrate. potr ivit convingerii sale. 67 § 2. Puterea doveditoare Art. Dispozitii generale Notiunea Art. III. . (2) Cand semnatura este electronica. daca legea nu dispune altfel. Dovada cu inscrisuri I. despre existenta consimtamantului partii care l-a semnat cu privire la con tinutul acestuia. ea confera aut enticitate acelui inscris. dupa caz.Inscrisul este orice scriere sau alta consemnare care cuprinde date despre un act sau fapt juridic. necompetenta sau cu depasirea competentei este lovit de nulitate absoluta. 259.Inscrisul pe suport informatic este admis ca proba in aceleasi condi tii ca inscrisul pe suport hartie.

. recunoscut de cel caruia ii est e opus sau. Formalitatea "bun si aprobat" Art. faca ndu-se despre aceasta mentiune pe inscrisuri. procese-verbale pentru punerea de sigilii sau pentru facere de inventar. (4) Pluralitatea exemplarelor originale nu este ceruta cand partile.(1) Data inscrisurilor sub semnatura privata este opozabila altor pe rsoane decat celor care le-au intocmit. din ziua cand au fost infatisate la o autoritate sau institutie publica. chiar si pe scurt. prin una dintre modalitatile prevazute de lege. precum incheieri. (3) Fiecare exemplar original trebuie sa faca mentiune despre numarul originalel or ce au fost facute. de comun ac ord. au depus singurul original la un tert ales de ele. Pluralitatea de exemplare Art. din ziua in care s-a petrecut un alt fapt de aceeasi natura care dovedeste in chip neindoielnic anterioritatea inscrisului. chiar si fata de terti. obligatia constatata in acel inscris. 268 si 269 vor putea fi socotite ca inceput de dovada scrisa. respectiv: 1. tinand seama de impre . Exceptiile Art. (2) Un singur exemplar original este suficient pentru toate persoanele avand ace lasi interes. 263. afara numai daca se dovedeste in care parte este greseala sau daca prin lege se prevede altfel. . 4. 5. in afara exceptiilor anume prevazute de lege. instanta. dupa caz. (1). . straine de cuprinsul acestui raport. Lipsa acestei mentiuni nu poate fi opusa insa de cel care a executat. Data certa a inscrisului sub semnatura privata Art. Puterea doveditoare Art. 3. cu orice mijloc de proba. executorul judecatoresc sau alt functionar competent in aceasta pri vinta. din ziua mortii ori din ziua cand a survenit neputinta fizica de a scrie a ce lui care l-a intocmit sau a unuia dintre cei care l-au subscris. din ziua in care au fost prezentate spre a se conferi data certa de catre not arul public. 69 (2) Cand suma aratata in cuprinsul inscrisului este diferita de cea aratata in f ormula "bun si aprobat".Inscrisurile sub semnatura privata pentru care nu s-au indeplinit ce rintele prevazute la art. .(1) Inscrisul sub semnatura privata. 270. 268 si 269 nu se aplica in raporturile dintre intreprinzatori sau alti profesionisti. are putere doveditoare numai daca a fost facut in atatea exemplare orig inale cate parti cu interese contrare sunt. chiar daca inscrisul si formula "bun si aprobat" sunt scrise in intre gime cu mana sa de cel obligat. dupa caz. pot servi doar ca inceput de dovada scris a.(1) Inscrisul sub semnatura privata. 271. (2) In cazurile prevazute la alin. in ceea ce il priveste. 268. sa fie scris cu mana sa "bun si aprobat pentru. 2. din ziua in care cuprinsul lor este reprodus.".(1) Dispozitiile art. in masura in care legea speciala nu cere forma scrisa pentru dovedirea conventiei insesi. care constata un contract sinal agmatic. 267.(1) Inscrisul sub semnatura privata. dovada pana la proba contrara. 272. cu aratarea in litere a sumei sau a cantitatii datorate.litati. numai din ziua in care a devenit certa. din ziua cand au fost inregistrate intr-un registru sau alt document public. 6. (2) Mentiunile din inscris care sunt in directa legatura cu raportul juridic al partilor fac. iar celelalte mentiuni . Sanctionarea nerespectarii formalitatilor speciale Art. . de asemenea. . in afara de semnatura. se prezuma ca obligatia nu exista decat pentru suma cea mai mica.. data inscrisului sub semnatura privata p oate fi dovedita. in inscrisur i autentice intocmite in conditiile art. . 269. face dovada intre parti pan a la proba contrara. prin care o singura parte se ob liga catre o alta sa ii plateasca o suma de bani sau o cantitate de bunuri fungi bile. (2) Sub rezerva unor dispozitii legale contrare. socotit de lege ca recunoscut. trebuie sa fie in intregime scris cu mana celui care il subscrie sau cel p utin ca.

cu toate ca nu e ste nici semnata. dupa circumstante. pe marginea sau pe dosul unui titlu care a ramas neintrerupt in posesia sa face dovada. . in toate cazurile in care atesta neindoielnic o plata primita.(1) Cand datele unui act juridic sunt redate pe un suport informatic . 2. in tot sau in parte. eliberate in conditiile prevazute de lege. documentul care reproduce d atele unui act. . Registrele si hartiile domestice Art.(1) Registrele intreprinzatorilor si ale altor profesionisti. 71 (2) Daca suportul sau tehnologia utilizata pentru redactare nu garanteaza integr itatea documentului. IV. inscrise pe un suport informatic. (2) Registrele prevazute la alin. . Inscrisurile pe suport informatic Notiunea Art. . 70 Registrele intreprinzatorilor si ale altor profesionisti Art. daca este inteligibil si prezinta garantii suficient de serioase pentru a f ace deplina credinta in privinta continutului acestuia si a identitatii persoane i de la care acesta emana. 274. Cu toate acestea. ca mijloc material d e proba sau ca inceput de dovada scrisa. Duplicatele si copiile de pe inscrisurile autentice sau sub semnatura privata Regimul duplicatelor Art. 276. nici datata de el. 277. pentru a tine loc de titlu.jurari. acesta poate servi. O astfel de prezumtie exista si in favo area tertilor din simplul fapt ca inscrierea este efectuata de catre un profesio nist. documentul care reproduce aceste date constituie instrumentul probator al actu lui. fac dovada contra celor care le-au tinut. Ele fac dovada impotriva lui: 1. daca trebuie sa se renunte la aceasta proba in cazul in care regist rele partilor nu concorda sau daca trebuie sa atribuie o credibilitate mai mare registrelor uneia dintre parti.Registrele si hartiile domestice nu fac dovada pentru cel care le-a scris. cand cuprind mentiunea expresa ca insemnarea a fost facuta in folosul celui a ratat drept creditor. 275.Orice mentiune facuta de creditor in josul. 278. 279. Prezumtia de validitate a inscrierii Art. inlocuiesc originalul si au aceea si putere doveditoare ca si acesta. instanta trebuie sa tina seama de c ircumstantele in care datele au fost inscrise si documentul care le-a reprodus. (3) In toate cazurile. cand tinde a stabili liberatiunea debitorul ui. pentru faptele si chestiunile legate de activitatea lor pr ofesionala. Regimul copiilor . Aceeasi putere doveditoare o are mentiunea facuta de creditor in josul. partea ca re se prevaleaza de ele nu poate scinda continutul lor. V.Duplicatele de pe inscrisurile notariale sau alte inscrisuri autenti ce. daca duplic atul sau chitanta este in mainile debitorului.Inscrierea datelor unui act juridic pe suport informatic este prezum ata a prezenta garantii suficient de serioase pentru a face deplina credinta in cazul in care ea este facuta in mod sistematic si fara lacune si cand datele ins crise sunt protejate contra alterarilor si contrafacerilor astfel incat integrit atea documentului este deplin asigurata. pana la proba contrara. instanta este in drept a aprecia daca se poate atribui co ntinutului registrelor unui intreprinzator sau altui profesionist o alta putere doveditoare.(1) Daca prin lege nu se prevede altfel. . . pot face intre acestia deplin a dovada in justitie. 273. (1) in privinta chitantelor liberatorii. . (2) Pentru a aprecia calitatea documentului. Mentiunile facute de creditor Art. pe m arginea sau pe dosul duplicatului unui inscris sau al unei chitante. chiar netinute cu respectarea dispozitiil or legale. Puterea doveditoare Art. (1). face deplina dovada intre part i. intocm ite si tinute cu respectarea dispozitiilor legale. a dispozitiilor alin. poate sa inlature aplicarea.

VIII. 283. (4) Copiile de pe copii nu au nicio putere doveditoare. 284. iar originalul este imposibil sa fie prezentat.(1) Copia. daca au legatura directa cu inscrisul si poarta semnatura. .Planurile.(1) Daca prin lege nu se dispune altfel. (2) Daca inscrisul este depus in copie. la cerere. . Inscrisurile recognitive sau reinnoitoare Puterea doveditoare Art. (2) Daca legea nu dispune altfel. (3) Daca este imposibil sa fie prezentat originalul sau duplicatul inscrisului a utentic ori originalul inscrisului sub semnatura privata. 282. precum si telegrama ale caror originale. radierile. . 72 VII. (3 ) si (4). in limitele prevazute la alin. (2). (3) Daca partea adversa nu poate sa isi dea seama de exactitatea copiei fata cu . nu vor fi luate in considerare decat d aca au fost constatate sub semnatura de cel competent sa il intocmeasca sau de p artea de la care emana inscrisul. fiecare parte are dreptul s a depuna inscrisurile de care intelege sa se foloseasca.Datele din inscrisurile autentice sau sub semnatura privata redate p e microfilme si alte suporturi accesibile de prelucrare electronica a datelor. 286 alin. 281. Anexele Art. 286. Regimul altor inscrisuri Alte categorii de inscrisuri Art. Administrarea probei cu inscrisuri Depunerea inscrisurilor Art. insa numai pentru partea din inscrisul original pe care o reproduc. partea care l-a depus este obligata sa a iba asupra sa originalul si. f acute cu respectarea dispozitiilor legale. depuse la oficiul postal. Modificarile inscrisului Art. copia legalizata de pe acestea constituie un inceput de dovada scrisa. prin aducerea documentului originar. instanta are dreptul sa aprecieze. Copiile facute pe microfilme sau pe suporturi informatice Art. sub sanctiunea de a nu se tine seama de inscris. reprodusa in extras. utilizate cu ocazia incheierii unor acte juridice sau care incorporeaza dreptu l la anumite prestatii. .Inscrisul de recunoastere sau de reinnoire a unei datorii preexisten te face dovada impotriva debitorului. mostenitorilor sau succesorilor sai in dre pturi. in cazul in care sunt contestate. au forta probanta a inscrisurilor sub semnatura privata. fotografiile si orice alte documente anexate au aceeasi putere doveditoare ca si inscrisurile la care sunt alaturate. 285. chiar legalizata. dupa caz. de pe orice inscris autentic sau sub se mnatura privata nu poate face dovada decat despre ceea ce este cuprins in inscri sul original.(1) Contractele incheiate pe formulare tipizate sau standardizate or i incorporand conditii generale tip. dupa caz. au aceeasi putere doveditoare ca si i nscrisurile in baza carora au fost redate. hartiile. (3) Telexul.Art. corecturile si orice alte modificari. in ce masura partea din original. (2) Partile pot sa ceara confruntarea copiei cu originalul. . tichetele si alte asemenea documente . au fost semnate de expeditor. VI.Stersaturile. schitele. ca recunoa sterea este eronata sau inexacta. prezentarea acestuia din urma putand fi intotdeauna ordonata de instanta. menti uni sau adaugiri. sa il prezinte instantei. facute intr-un inscris. a partii s au a persoanei competente care a intocmit inscrisul. daca legea nu prevede altfel. fac aceeasi dovada ca si inscrisul sub semnatura p rivata. sunt considerate inscrisuri sub s emnatura privata. . poate fi socoti ta ca avand putere doveditoare. biletele. daca acestia nu dovedesc. . (5) Extrasele sau copiile partiale fac dovada ca si copiile integrale sau copiil e asimilate acestora. in copie certificata pe ntru conformitate. 280. dupa caz. chiar daca nu sunt semnate. in conditiile prevazute la art. independent de partile din original care nu au f ost reproduse.

. Cercetarea inscrisului prin judecatorul delegat Art. 288. pentru aducerea lui. daca es te necesar. in intregime sau in parte. (3) Tertul poate refuza infatisarea inscrisului in cazurile prevazute la art. (1). la cererea uneia dintre parti sau din ofi ciu. (4) Inscrisurile depuse in original nu vor putea fi retrase decat dupa ce se vor lasa copii legalizate de grefierul instantei unde au fost depuse.originalul infatisat in sedinta. ob ligand partea sa depuna originalul in pastrarea grefei. . (5) Inscrisurile intocmite in alta limba decat cea folosita in fata instantei tr ebuie insotite de traduceri legalizate. dupa lege. Cazurile de respingere a cererii de prezentare a inscrisului Art. punand in vedere cond ucatorului autoritatii sau institutiei publice detinatoare masurile ce se pot di spune in caz de neconformare. instanta poate ordona infatisarea lui. dupa ce s-a dovedit detinere a inscrisului. instanta poate dispune verificarea conformitatii extrasului sau copi ei cu originalul. certificate de persoana care le detine. 291.(1) Daca inscrisul se gaseste in pastrarea unei autoritati sau insti tutii publice. depunerea inscrisului ar atrage urmarirea penala a partii. 2. instanta va lua masuri. punandu-i-se in ve dere sa aduca inscrisul in instanta. referitor la proces. In inch eierea de sedinta se va face o mentiune corespunzatoare. . 292. (2) Cererea de infatisare va fi admisa. tinand seama de imprej urari. poate sa ceara doar prezentarea unor extrase sau copii de pe inscrisurile solicitate. in termenul fixat in acest scop. 3.(1) Judecatorul va respinge motivat cererea de depunere la dosar a i nscrisului. ea este obligata sa infatiseze inscrisul. necesar dezlegarii procesului. 287. acesta va putea fi citat ca martor. Obligatia tertului de a prezenta inscrisul Art. a sotului sau a un ei rude ori afin pana la gradul al treilea inclusiv. continutul inscrisului se refera la chestiuni strict personale privind demnit atea sau viata privata a unei persoane. 28 8. siguranta publica . depunerea inscrisului ar incalca indatorirea legala de pastrare a secretului. Refuzul de a prezenta inscrisul Art. se gaseste la un a dintre parti si nu poate fi prezentat fiindca aducerea ar fi prea costisitoare sau cand inscrisurile sunt prea voluminoase ori numeroase. (2) Cand detinatorul inscrisului este o persoana juridica. daca inscrisul este comun partilor din p roces.(1) Cand partea invedereaza ca partea adversa detine un inscris prob atoriu. 73 Obligatia partii adverse de a prezenta inscrisul Art. daca reiese din dovezile administr ate ca a ascuns inscrisul ori l-a distrus sau daca.Daca partea refuza sa raspunda la interogatoriul ce s-a propus in do vedirea detinerii sau existentei inscrisului. reprezentantii ei vor putea fi citati ca martori. 290. cand: 1. (2) Daca legea nu dispune altfel.(1) Cand un inscris. (2) Prin exceptie de la dispozitiile alin. judecatorul va putea acorda un termen scurt. instanta. 289. nu se conformeaza ordinului dat de instanta de a-l infatisa. .(1) Cand se arata ca un inscris necesar solutionarii procesului se a fla in posesia unui tert. . prin cercetarea continutului inscrisului. In asemenea cazuri. se va putea delega u n judecator in prezenta caruia partile vor cerceta inscrisurile la locul unde se gasesc. . 74 Obligatia autoritatii sau institutiei publice de a prezenta inscrisul Art. incidenta vreunuia dintre cazurile de mai sus va fi verificata de judecator. (2) Autoritatea sau institutia publica detinatoare este in drept sa refuze trimi terea inscrisului cand acesta se refera la apararea nationala. daca insasi partea adversa s-a referit in proces la acest inscris sau dac a. (6) Inscrisurile depuse in copie la dosar nu pot fi retrase de parti. inst anta va putea socoti ca dovedite afirmatiile facute cu privire la continutul ace lui inscris de partea care a cerut infatisarea.

(1) Judecatorul. se poate lamur i asupra inscrisului. (2) Daca insa. (5) Partile iau cunostinta de inscrisuri in sedinta. 295. instanta va putea ordona infatisarea registrelor intreprinzatorilor si ale altor profesionis ti sau comunicarea lor. 3. daca este cazul. Denuntarea inscrisului ca fals . instanta va putea ordona prezentarea testamentelor or iginale sau a altor inscrisuri originale. orice alte mijloace de proba admise de lege. IX. 295 contesta scrie rea sau semnatura ori declara ca nu le cunoaste. cu citarea pa rtilor. expertiza.(1) Acela caruia i se opune un inscris sub semnatura privata este da tor fie sa recunoasca. la primul termen dupa depunerea inscrisului. 293. 4. dupa compararea inscrisului cu scrierea sau semnatu ra facuta in fata sa ori. inscrisurile sau alte scrieri private necontestate de parti. .(1) Cand una dintre persoanele mentionate la art. Contestarea scrie rii sau semnaturii poate fi facuta. daca inscrisul se gaseste in alta localitat e. (2) Cand inscrisurile sau registrele prevazute la alin. judecatorul nu este lamurit. precum si a altor i nscrisuri originale ce se gasesc in arhivele acestora. presedintele completului de judecata va obliga partea careia i se atribuie scrierea sau semnatura sa scrie si sa semneze sub dictarea sa part i din inscris. (4) Inscrisurile depuse pentru verificare vor fi semnate de presedinte. Procedura de verificare Art. 296.(1) La cererea uneia dintre parti sau chiar din oficiu. partea din inscris care nu este contestata. din compararea scrierilor. grefier si parti. cand procedura verificaril or inscrisurilor o impune.sau relatiile diplomatice. (3) Prin exceptie de la prevederile alin. se va face. fie sa conteste scrierea ori semnatura. va ordona ca verificarea sa se faca prin expertiza. scrisul sau semnatura facut/facuta inaintea instantei. (1) si (2). notari publici sau avocati. 2. Se vor putea insa cere co pii certificate ale acestora. de catre instanta respectiva. 75 Obligatia de verificare a inscrisului Art. compararea scrierii si semnaturii de pe inscris cu scrierea si semnatura din alte inscrisuri necontestate. Refuzul de a scrie ori de a semna va putea fi considerat ca o rec unoastere a scrierii sau semnaturii. 3. Inscrisurile care nu pot fi trimise instantei Art. Verificarea inscrisurilor Recunoasterea sau contestarea inscrisului sub semnatura privata Art. a t estamentelor depuse la instante. inscrisurile autentice. daca este necesara. notari publici sau avocati. de un judecator delegat sau. obligand partile sau alte persoane sa depuna de indata inscrisuri de comparatie. a registrelor autoritatilor sau institutiilor publice.(1) Instanta nu va putea cere trimiterea in original a cartilor func iare si a planurilor. (2) Cercetarea acestor inscrisuri. . . (1) ce urmeaza a fi cerc etate se afla in alta circumscriptie judecatoreasca. Prezentarea registrelor intreprinzatorilor Art. . . 2. (3) Se primesc ca inscrisuri de comparatie: 1. (2) Mostenitorii sau succesorii in drepturi ai aceluia de la care se pretinde a fi inscrisul pot declara ca nu cunosc scrisul sau semnatura autorului lor. 294. cercetarea lor se va face p rin comisie rogatorie. Extrase partiale vor putea fi trimise daca niciunul dintre aceste motive nu se opune. (2) In acest scop. si cu alte inscrisuri. sub sanctiunea decaderii. pentru efectuarea expertizei grafoscopice in laboratoarele de speciali tate daca expertiza actului nu se poate efectua la sediul arhivei. prin comisie rogatorie. instanta va proceda la verifica rea inscrisului prin: 1. 297. depuse la instante.

in tot sau in parte. (3) Judecatorul poate ordona prezentarea partilor chiar si inainte de primul ter men de judecata. daca valoarea obiectului sau este mai mare de 250 lei. instanta va ordona ca aceasta sa se prezinte personal pentru a lua cunostinta de denuntarea inscrisul ui ca fals. (4) De asemenea. refuza sa raspunda s au isi retrage declaratia de denuntare. inaintand de indata inscrisul denuntat ca fals parchetului competent. la termenul urmator. prin orice mijloace de proba. (3) Daca partea care a denuntat inscrisul ca fals lipseste. este inadmisibila proba cu martori daca pentru dovedirea unui a ct juridic legea cere forma scrisa. 2.(1) Daca cel mai tarziu la primul termen dupa prezentarea unui inscr is folosit in proces una dintre parti declara ca acesta este fals prin falsifica rea scrierii sau semnaturii. (2) Daca partea care a folosit inscrisul lipseste. § 3. apoi il va semna. Cercetarea falsului de catre instanta civila Art. partile pot fi reprezentate prin mandatari c u procura speciala. 77 . 303. 299. in afara de cazul in care legea speciala cere proba scrisa. contra unui intreprinzator sau altui profesionist. Ascultarea partilor Art. indi ferent de valoarea lui. in cazul prevazut la art. (2) Daca partea care foloseste inscrisul nu este prezenta. prin proces-verbal. daca a fost facut de acesta in exercitiul activitatii sa le profesionale.In cazul in care. Verificarea starii inscrisului denuntat ca fals Art. pen tru cercetarea falsului. cercetarea falsului se va face de catre instant a civila. partea s-a aflat in imposibilitate materiala sau morala de a-si intocmi un in scris pentru dovedirea actului juridic. actiunea penala nu poate fi pusa i n miscare ori nu poate continua. (2) Niciun act juridic nu poate fi dovedit cu martori. judecatorul intre aba partea care a produs inscrisul. starea ma teriala a inscrisului denuntat ca fals. poate suspenda judecata proce sului. si il va incredinta grefei. acesta va fi inlaturat. Proba cu martori I. Cu toate acestea. adaugiri s au 76 corecturi. 304. a oricarui act juridic. 302. . instanta. (3) In cazul in care legea cere forma scrisa pentru validitatea unui act juridic . acesta nu poate fi dovedit cu martori. refuza sa raspunda sau declar a ca nu se mai serveste de inscris. 300. exista un inceput de dovada scrisa. .(1) La acelasi termen in care inscrisul a fost denuntat ca fals sau. 298 alin. ca scrierea sau semnatur a sa este falsificata. (2). se va face mentiune despre toate acestea in procesul-verbal.(1) Judecatorul va constata de indata.(1) Proba cu martori este admisibila in toate cazurile in care legea nu dispune altfel. . (2) Daca partile nu vor sau nu pot sa semneze.Daca partea care a prezentat inscrisul staruie sa se foloseasca de a cesta. daca este indicat autorul falsului sau complicele acestuia. daca partea declara. se poate face dovada cu martori. 301. ea este obligata sa arate motivele pe care se sprij ina. daca exista pe el stersaturi. dupa caz. daca intelege sa se foloseasca de el. . in afara de cazurile in care: 1. inscrisul va fi considerat ca recunoscut . spre neschimbare. Suspendarea procesului si sesizarea parchetului Art. desi denuntarea ca fals a acestuia nu a fost retrasa.Art. Admisibilitatea probei cu martori Admisibilitatea probei Art. 298. dupa ce va fi contrasemnat de grefier si de parti. potrivit legii. . (4) In cazuri temeinic justificate. sa depuna originalul si sa dea explicatiile necesare. . prin intampinare. potrivit prevederilor art. impreuna cu procesul-verbal ce se va incheia in acest s cop.

Administrarea probei cu martori Ascultarea si inlocuirea martorilor Art. martorul nu poate fi gasit sau nu se infatiseaza.3. rudele si afinii pana la gradul al treilea inclusiv. se poate dispune aducerea martorilor cu mandat chiar l a primul termen. in timp ul sau in urma intocmirii lui.(1) Impotriva martorului care lipseste la prima citare. chiar nesem nata si nedatata. 6. 304. 307. cu citarea parti lor. fara a f i citat. Dispozitiile art. . nu poa te veni in instanta va putea fi ascultat la locul unde se afla. daca scrierea fac e credibil faptul pretins. 2. II. 308. instanta poa te emite mandat de aducere. 256 se acopera daca acestia se infatiseaza la t ermenul fixat pentru ascultarea lor. Ascultarea martorilor necitati Art. dupa caz. (2) In pricinile urgente. 5. 306. (3) Fiecare parte va putea sa se impotriveasca la ascultarea unui martor care nu este inscris in lista sau nu este identificat in mod lamurit. dol. fostul sot. . insta nta va dispune citarea martorului pentru un nou termen. (2) Constituie inceput de dovada scrisa si inscrisul.(1) Cand instanta a incuviintat dovada cu martori.(1) Martorii pot fi ascultati chiar la termenul la care proba a fost incuviintata. (3) Inceputul de dovada scrisa poate face dovada intre parti numai daca este com pletat prin alte mijloace de proba. (2) La termenul fixat pentru administrarea probei. sotul. (3) Daca. cu exceptia cazurilor prevazute la alin. eroare. . partea a pierdut inscrisul doveditor din pricina unui caz fortuit sau de fort a majora. 307 su nt aplicabile. violenta ori cauza ilic ita. insa din motive imputabile aceasta nu isi indeplineste obligatia. in termen de 5 zile de la incuviintare. (5) Proba cu martori nu se admite niciodata impotriva sau peste ceea ce cuprinde un inscris si nici despre ceea ce s-ar pretinde ca s-ar fi zis inainte. partea va putea aduce martori i incuviintati chiar fara a fi citati. caz in care lista se va depune sub sanctiunea decad erii. . 78 Refuzul martorului de a se prezenta Art. chiar nesemnat de persoana careia acesta i se opune. 305. chiar daca legea nu cere forma scrisa pentru dove direa actului juridic respectiv. Imposibilitatea de prezentare Art. care provine de la o persoana careia acea scriere i se opune o ri de la cel al carui succesor in drepturi este acea persoana. instanta va putea proceda la judecata. actul juridic este atacat pentru frauda. (2) Inlocuirea martorilor nu se va incuviinta decat in caz de moarte. disparitie sau motive bine intemeiate. se cere lamurirea clauzelor actului juridic. inclusiv prin proba cu martori ori prin prez umtii. insa numai privito r la drepturile de care ele pot sa dispuna. (4). Inceputul de dovada scrisa Art. 4.(1) Nu pot fi martori: 1. (4) Decaderea din dreptul de a administra dovada cu martori pentru neindeplinire a obligatiilor prevazute la art. . 309. fie si tacit.(1) Se socoteste inceput de dovada scrisa orice scriere.Martorul care. daca a fost intocmit in fata unui functionar competen t care atesta ca declaratiile cuprinse in inscris sunt conforme celor facute de acea persoana. ea va dispune cit area si ascultarea acestora. sa foloseasca aceasta proba. dupa emiterea mandatului de aducere. (3) Daca partea se obliga sa prezinte martorul la termenul de judecata. . . partile convin. din cauza de boala sau alta impiedicare grava. Persoanele care nu pot fi ascultate ca martori Art. logodnicul ori concubinul.

3. cei aflati in dusmanie sau in legaturi de interese cu vreuna dintre parti; 4. persoanele puse sub interdictie judecatoreasca; 5. cei condamnati pentru marturie mincinoasa. (2) Partile pot conveni, expres sau tacit, sa fie ascultate ca martori si persoa nele prevazute la alin. (1) pct. 1-3. Ascultarea rudelor si afinilor Art. 310. - In procesele privitoare la filiatie, divort si alte raporturi de fam ilie se vor putea asculta rudele si afinii prevazuti la art. 309, in afara de de scendenti. Persoanele scutite de a depune marturie Art. 311. - (1) Sunt scutiti de a fi martori: 1. slujitorii cultelor, medicii, farmacistii, avocatii, notarii publici, executo rii judecatoresti, mediatorii, moasele si asistentii medicali si orice alti prof esionisti carora legea le impune sa pastreze secretul de serviciu sau secretul p rofesional cu privire la faptele de care au luat cunostinta in cadrul serviciulu i ori in exercitarea profesiei lor, chiar si dupa incetarea activitatii lor; 2. judecatorii, procurorii si functionarii publici, chiar si dupa incetarea func tiei lor, asupra imprejurarilor secrete de care au avut cunostinta in aceasta ca litate; 3. cei care prin raspunsurile lor s-ar expune pe ei insisi sau ar expune pe vreu na dintre persoanele aratate la art. 309 alin. (1) pct. 1 si 2 la o pedeapsa pen ala sau la dispretul public. (2) Persoanele prevazute la alin. (1) pct. 1, cu exceptia slujitorilor cultelor, vor putea totusi depune marturie, daca au fost dezlegate de secretul de servici u ori profesional de partea interesata la pastrarea secretului, in afara de cazu l in care prin lege se dispune altfel. (3) Vor putea, de asemenea, depune marturie si persoanele prevazute la alin. (1) pct. 2, daca autoritatea sau institutia pe langa care functioneaza ori au funct ionat, dupa caz, le da incuviintarea. 79 Identificarea martorului Art. 312. - (1) Presedintele, inainte de a lua declaratia, va cere martorului sa arate: a) numele, prenumele, profesia, domiciliul si varsta; b) daca este ruda sau afin cu una dintre parti si in ce grad; c) daca se afla in serviciul uneia dintre parti. (2) Presedintele va pune apoi in vedere martorului indatorirea de a jura si semn ificatia juramantului. Depunerea juramantului Art. 313. - (1) Inainte de a fi ascultat, martorul depune urmatorul juramant: "J ur ca voi spune adevarul si ca nu voi ascunde nimic din ceea ce stiu. Asa sa-mi ajute Dumnezeu!". (2) In timpul depunerii juramantului, martorul tine mana pe cruce sau pe Biblie. (3) Referirea la divinitate din formula juramantului se schimba potrivit credint ei religioase a martorului. (4) Martorului de alta religie decat cea crestina nu ii sunt aplicabile preveder ile alin. (2). (5) Martorul fara confesiune va depune urmatorul juramant: "Jur pe onoare si con stiinta ca voi spune adevarul si ca nu voi ascunde nimic din ceea ce stiu." (6) Martorii care din motive de constiinta sau confesiune nu depun juramantul vo r rosti in fata instantei urmatoarea formula: "Ma oblig ca voi spune adevarul si ca nu voi ascunde nimic din ceea ce stiu." (7) Persoanele mute si surdo-mute stiutoare de carte vor depune juramantul trans criind formula acestuia si semnand-o; persoanele hipoacuzice vor rosti juramantu l, iar cele care nu stiu sa scrie vor jura prin semne cu ajutorul unui interpret . (8) Situatiile la care se refera alin. (3)-(7) se retin de catre instanta pe baz a afirmatiilor facute de martor. (9) Dupa depunerea juramantului, presedintele va pune in vedere martorului ca, d aca nu va spune adevarul, savarseste infractiunea de marturie mincinoasa.

(10) Despre toate acestea se face mentiune in declaratia scrisa. Scutirea de juramant Art. 314. - Copiii care nu au implinit varsta de 14 ani si cei care sunt lipsiti de discernamant in momentul audierii, fara a fi pusi sub interdictie, pot fi as cultati, fara juramant, insa instanta le va atrage atentia sa spuna adevarul si va tine seama, la aprecierea depozitiei lor, de situatia lor speciala. Ascultarea martorului Art. 315. - (1) Fiecare martor va fi ascultat separat, cei neascultati inca nepu tand fi de fata. (2) Ordinea ascultarii martorilor va fi fixata de presedinte, tinand seama si de cererea partilor. (3) Martorul va raspunde mai intai la intrebarile puse de presedinte, iar apoi s i la intrebarile puse, cu incuviintarea acestuia, de catre partea care l-a propu s, precum si de catre partea adversa. 80 (4) Dupa ascultare, martorul ramane in sala de sedinta pana la sfarsitul cerceta rii, afara numai daca instanta hotaraste altfel. (5) Cu ocazia audierii, martorul va fi lasat sa isi faca liber depozitia, fara s a aiba voie sa citeasca un raspuns scris de mai inainte; el se poate servi insa de insemnari, cu incuviintarea presedintelui, dar numai pentru a preciza cifre s au denumiri. Reascultarea si confruntarea martorilor Art. 316. - (1) Martorii pot fi din nou intrebati, daca instanta gaseste de cuvi inta. (2) Martorii ale caror declaratii nu se potrivesc pot fi confruntati. (3) Daca instanta gaseste ca intrebarea pusa de parte nu poate sa duca la dezleg area procesului, este jignitoare sau tinde a proba un fapt a carui dovedire e op rita de lege, nu o va incuviinta. Instanta, la cererea partii, va trece in inche ierea de sedinta atat intrebarea formulata, cat si motivul pentru care nu a fost incuviintata. Consemnarea declaratiei martorului Art. 317. - (1) Marturia se va scrie de grefier, dupa dictarea presedintelui sau a judecatorului delegat, si va fi semnata pe fiecare pagina si la sfarsitul ei de judecator, grefier si martor, dupa ce acesta a luat cunostinta de cuprins. Da ca martorul refuza sau nu poate sa semneze, se va face mentiune despre aceasta i n incheierea de sedinta. (2) Orice adaugiri, stersaturi sau schimbari in cuprinsul marturiei trebuie incu viintate si semnate de judecator, de grefier si martor, sub sanctiunea de a nu f i luate in considerare. (3) Locurile nescrise din declaratie trebuie barate cu linii, astfel incat sa nu se poata face adaugiri. (4) Dispozitiile art. 226 alin. (2) se aplica in mod corespunzator. Aprecierea probei cu martori Art. 318. - In aprecierea declaratiilor martorilor, instanta va tine seama de si nceritatea acestora si de imprejurarile in care au luat cunostinta de faptele ce fac obiectul declaratiei respective. Banuiala de marturie mincinoasa Art. 319. - Daca, din cercetare, reies banuieli de marturie mincinoasa sau de mi tuire a martorului, instanta va incheia un proces-verbal si il va trimite pe mar tor in fata autoritatilor penale. Drepturile banesti ale martorului Art. 320. - (1) Martorul are dreptul la rambursarea cheltuielilor de transport, cazare si masa daca este din alta localitate, precum si dreptul la despagubiri p entru acoperirea veniturilor pe care le-ar fi obtinut daca si-ar fi exercitat pr ofesia pe durata lipsei de la locul de munca, prilejuita de chemarea sa in veder ea ascultarii ca martor, stabilite in raport cu starea sau profesia pe care o ex ercita, precum si cu timpul efectiv pierdut. 81 (2) Drepturile banesti se asigura de partea care a propus martorul si se stabile sc, la cerere, de catre instanta, prin incheiere executorie.

§ 4. Prezumtiile Notiunea Art. 321. - Prezumtiile sunt consecintele pe care legea sau judecatorul le trage dintr-un fapt cunoscut spre a stabili un fapt necunoscut. Prezumtiile legale Art. 322. - (1) Prezumtia legala scuteste de dovada pe acela in folosul caruia e ste stabilita in tot ceea ce priveste faptele considerate de lege ca fiind doved ite. Cu toate acestea, partea careia ii profita prezumtia trebuie sa dovedeasca faptul cunoscut, vecin si conex, pe care se intemeiaza aceasta. (2) Prezumtia legala poate fi inlaturata prin proba contrara, daca legea nu disp une altfel. Prezumtiile judiciare Art. 323. - In cazul prezumtiilor lasate la luminile si intelepciunea judecatoru lui, acesta se poate intemeia pe ele numai daca au greutate si puterea de a nast e probabilitatea faptului pretins; ele, insa, pot fi primite numai in cazurile i n care legea admite dovada cu martori. § 5. Expertiza Incuviintarea expertizei Art. 324. - (1) Cand, pentru lamurirea unor imprejurari de fapt, instanta consid era necesar sa cunoasca parerea unor specialisti, va numi, la cererea partilor o ri din oficiu, unul sau 3 experti. Termenul va fi stabilit astfel incat depunere a raportului de expertiza la instanta sa aiba loc conform dispozitiilor art. 330 . (2) Cand este necesar, instanta va solicita efectuarea expertizei unui laborator sau unui institut de specialitate. (3) In domeniile strict specializate, in care nu exista experti autorizati, din oficiu sau la cererea oricareia dintre parti, judecatorul poate solicita punctul de vedere al uneia sau mai multor personalitati ori specialisti din domeniul re spectiv. (4) Dispozitiile referitoare la expertiza, cu exceptia celor privind aducerea cu mandat, sanctionarea cu amenda judiciara si obligarea la plata de despagubiri, sunt aplicabile in mod corespunzator in cazurile prevazute la alin. (2) si (3). (5) La efectuarea expertizei in conditiile prevazute la alin. (1) si (2) pot par ticipa experti alesi de parti si incuviintati de instanta, avand calitatea de co nsilieri ai partilor, daca prin lege nu se dispune altfel. In acest caz, ei pot sa dea relatii, sa formuleze intrebari si observatii si, daca este cazul, sa int ocmeasca un raport separat cu privire la obiectivele expertizei. 82 Numirea expertului Art. 325. - (1) Daca partile nu se invoiesc asupra numirii expertilor, ei se vor numi de catre instanta, prin tragere la sorti, de pe lista intocmita si comunic ata de catre biroul local de expertiza, cuprinzand persoanele inscrise in eviden ta sa si autorizate, potrivit legii, sa efectueze expertize judiciare. (2) Incheierea de numire a expertului va stabili obiectivele asupra carora acest a urmeaza sa se pronunte, termenul in care trebuie sa efectueze expertiza si ono rariul provizoriu al expertului. (3) Dovada platii onorariului se depune la grefa instantei de partea care a fost obligata prin incheiere, in termen de 5 zile de la numire. Acesta poate fi majo rat, in conditiile prevazute la art. 333 alin. (2). Recuzarea expertului Art. 326. - (1) Expertii pot fi recuzati pentru aceleasi motive ca si judecatori i. (2) Recuzarea trebuie sa fie ceruta in termen de 5 zile de la numirea expertului , daca motivul ei exista la aceasta data; in celelalte cazuri termenul va curge de la data cand s-a ivit motivul de recuzare. (3) Recuzarile se judeca cu citarea partilor si a expertului. Instiintarea si inlocuirea expertului Art. 327. - (1) Dispozitiile privitoare la citare, aducerea cu mandat si sanctio narea martorilor care lipsesc sunt deopotriva aplicabile expertilor. (2) Daca expertul nu se infatiseaza, instanta poate dispune inlocuirea lui.

Ascultarea expertului Art. 328. - Daca expertii pot sa isi exprime de indata opinia, acestia vor fi as cultati chiar in sedinta, iar parerea lor se va consemna intr-un proces-verbal, dispozitiile art. 317 aplicandu-se in mod corespunzator. Citarea partilor Art. 329. - (1) Daca pentru expertiza este nevoie de o lucrare la fata locului s au sunt necesare explicatiile partilor, ea nu poate fi facuta decat dupa citarea partilor prin scrisoare recomandata cu continut declarat si confirmare de primi re, in care li se vor indica ziua, ora si locul unde se va face lucrarea. Citati a, sub sanctiunea nulitatii, trebuie comunicata partii cu cel putin 5 zile inain tea termenului de efectuare a lucrarii. Confirmarea de primire va fi alaturata r aportului de expertiza. (2) Partile sunt obligate sa dea expertului orice lamuriri in legatura cu obiect ul lucrarii. Raportul de expertiza Art. 330. - (1) Constatarile si concluziile motivate ale expertului sau ale labo ratorului ori ale institutului specializat caruia i s-a cerut efectuarea experti zei vor fi consemnate intr-un raport scris, care va fi depus cu cel putin 10 zil e inainte de termenul fixat 83 pentru judecata. In cazuri urgente termenul pentru depunerea raportului de exper tiza poate fi micsorat. (2) Cand sunt mai multi experti cu pareri deosebite lucrarea trebuie sa cuprinda parerea motivata a fiecaruia. (3) In cazurile anume prevazute de lege, depunerea raportului se va face numai d upa obtinerea avizelor tehnice necesare ce se elibereaza numai de organismele de specialitate competente. Lamurirea sau completarea raportului Art. 331. - Daca este nevoie de lamurirea sau completarea raportului de expertiz a ori daca exista o contradictie intre parerile expertilor, instanta, din oficiu sau la cererea partilor, poate solicita expertilor, la primul termen dupa depun erea raportului, sa il lamureasca sau sa il completeze. Efectuarea unei noi expertize Art. 332. - (1) Pentru motive temeinice, instanta poate dispune, la cerere sau d in oficiu, efectuarea unei noi expertize de catre alt expert. (2) O noua expertiza va trebui ceruta motivat, sub sanctiunea decaderii, la prim ul termen dupa depunerea raportului, iar daca s-au formulat obiectiuni, la terme nul imediat urmator depunerii raspunsului la obiectiuni ori, dupa caz, a raportu lui suplimentar. Drepturile banesti ale expertului Art. 333. - (1) Fapta expertilor de a cere sau de a primi o suma mai mare decat onorariul fixat de instanta se pedepseste potrivit legii penale. (2) La cererea motivata a expertilor, tinandu-se seama de lucrarea efectuata, in stanta va putea majora onorariul cuvenit acestora, prin incheiere executorie, da ta cu citarea partilor, insa numai dupa depunerea raportului, a raspunsului la e ventualele obiectiuni sau a raportului suplimentar, dupa caz. (3) Expertul are aceleasi drepturi ca si martorul in ceea ce priveste cheltuieli le de transport, cazare si masa. Comisia rogatorie Art. 334. - Daca expertiza se face la o alta instanta, prin comisie rogatorie, n umirea expertilor si stabilirea sumelor cuvenite vor fi lasate in sarcina aceste i din urma instante. § 6. Mijloacele materiale de proba Lucrurile ca mijloace de proba Art. 335. - (1) Sunt mijloace materiale de proba lucrurile care prin insusirile lor, prin aspectul lor ori semnele sau urmele pe care le pastreaza servesc la st abilirea unui fapt care poate duce la solutionarea procesului. 84 (2) Sunt, de asemenea, mijloace materiale de proba si fotografiile, fotocopiile, filmele, discurile, benzile de inregistrare a sunetului, precum si alte asemene

Restituirea. va da o incheiere prin care aceste lucruri vor fi considerate ca abandonat e si trecute in proprietatea privata a unitatii administrativ-teritoriale unde i si are sediul instanta. la cerere sau din ofic iu. dupa caz. 85 Consemnarea rezultatului cercetarii Art. in care se vor consemna si sustinerile ori obiec tiunile partilor. 336. se aduc in sedinta de judecata. § 8. 342. marturisirea judiciara nu poate fi nici revocata. apararea. (3) De asemenea.(1) Mijloacele materiale de proba. . i n camera de consiliu. fie verificarea la fata locului. . (2) Instanta poate. acestea vor fi lasate in custodia detinatorului sau a altei persoane. (2) Daca mijloacele materiale de proba nu se afla in pastrarea instantei.(1) Cercetarea la fata locului se face. Trecerea in proprietatea unitatii administrativ-teritoriale Art. (2) Marturisirea judiciara nu poate fi divizata impotriva autorului decat in caz urile cand cuprinde fapte distincte si care nu au legatura intre ele. .(1) Despre cele constatate si masurile luate la fata locului. cand instanta apreciaza ca ea este necesara pentru lamurirea procesului. fie prin mandatar cu procura speciala. Incheierea poate fi atacata numai cu apel la instanta ie rarhic superioara. Prezenta procur orului este obligatorie cand participarea acestuia la judecata este ceruta de le ge. (3) In incheierea sau in procesul-verbal.(1) Marturisirea judiciara face deplina dovada impotriva aceluia care a f acut-o. dupa caz. . . (2) Marturisirea este judiciara sau extrajudiciara.(1) Cercetarea la fata locului se poate face. Pastrarea Art. din proprie initiativa sau in cadrul procedurii interogatoriului. aflate in pastrarea instantei. se va face mentiune si despre starea si semnele caracteristice ale mijloac elor materiale de proba verificate. cu citarea partilor. schitele sau fotografiile facute la fata locului vor fi alaturate procesului-verbal si vor fi semnate de catre judecator si de partile prezente la cercetare. 339. 287-294 fiind aplicabile in mod corespunzator.(1) Constituie marturisire recunoasterea de catre una dintre parti. Cercetarea la fata locului Incuviintarea cercetarii la fata locului Art. 338. . Admisibilitatea probei Notiunea si felurile Art. incuviinta ca ascultarea martorilor. expertilor si partilor sa se faca la fata locului. Verificarea Art. 340. de asemenea. continand constatarile insta ntei. volumului sau altor insusiri ale lor ori locului unde se af la. fie aducerea lor. 337. (2) Incheierea prin care se admite cercetarea va determina imprejurarile de fapt ce urmeaza sa fie lamurite la fata locului. citand partile interesate si organul financiar local compe tent. care va fi semnat de catre cei prezenti. instan ta va intocmi un proces-verbal. planurile. a unui fapt pe care partea adversa isi intemeiaza pretentia sau. 341. fie personal. . dupa caz. dis pozitiile art. (2) Daca aducerea la instanta a mijloacelor materiale de proba prezinta greutati datorita numarului. de catr e judecatorul delegat sau de catre intregul complet de judecata. Efectuarea cercetarii la fata locului Art. aceast a poate ordona.a mijloace tehnice. § 7. . Marturisirea I. 343. Marturisirea judiciara Art. afara numai d aca se face dovada ca a fost urmarea unei erori de fapt scuzabile.(1) Mijloacele materiale de proba puse la dispozitia instantei vor f i pastrate pana la solutionarea definitiva a procesului. .In cazul in care instanta a dispus restituirea bunurilor care au ser vit ca mijloace materiale de proba si cei in drept a le primi nu le ridica in te rmen de 6 luni de la data cand au fost incunostintati in acest scop. (2) Desenele. instanta. daca nu au fost obtinute prin incalcarea legii ori a bunelor moravuri.

cu privire la fapte personale. (2) In acest caz.Instanta poate incuviinta. 346. stersaturile sau schi mbarile aduse. potrivit regulilor generale de probatiune. (3) Partea va raspunde fara sa poata citi un proiect de raspuns scris in prealab il. Luarea interogatoriului persoanelor fizice Art. . cat si raspunsurile. Luarea interogatoriului reprezentantului legal Art. precum si de partea care a raspuns dupa ce a luat cu nostinta de cuprins. (2) Se excepteaza societatile de persoane. (2) Daca partea interogata sau cealalta parte nu voieste ori nu poate sa semneze . (5) Cand ambele parti sunt de fata la luarea interogatoriului.(1) Raspunsurile la interogatoriu vor fi trecute pe aceeasi foaie cu intrebarile. de cel care l-a propus. vor fi consemnate in incheierea de sedinta atat intrebarile. la cerere sau din oficiu.(1) Marturisirea facuta in afara procesului este un fapt supus aprec ierii judecatorului. precum si persoanele juridice de drept privat vor raspunde in scris la interogatoriul ce li se va comunica in prealabil.Reprezentantul legal al unei persoane lipsite de capacitate de exerc itiu sau cel care asista persoana cu capacitate de exercitiu restransa poate fi chemat personal la interogatoriu numai in legatura cu actele incheiate si faptel e savarsite in aceasta calitate. 189 lit.(1) Statul si celelalte persoane juridice de drept public. ai caror asociati cu drept de repreze ntare vor fi citati personal la interogatoriu. II. e). Luarea interogatoriului partii aflate in strainatate Art. .(4) Marturisirea judiciara nu produce efecte daca a fost facuta de o persoana li psita de discernamant sau daca duce la pierderea unui drept de care cel care fac e recunoasterea nu poate dispune. 345. grefi er. 86 (2) Cu incuviintarea presedintelui. dar nu mai cu privire la cifre sau denumiri. . 344. Ea se poate folosi insa de insemnari. 348. . Luarea interogatoriului persoanelor juridice Art. precum si in cazul prevazut la art. printr-un judecator delegat. Dac a mandatarul este avocat. sub sanctiunea de a nu fi tinute in seama. 351. Marturisirea extrajudiciara Art. chemarea la int erogatoriu a oricareia dintre parti. in conditiile prevazute la art. cand participa la judecata. (3) In cazul in care interogatoriul a fost dispus din oficiu. (2). din motiv e . 350.(1) Cel chemat in persoana va fi intrebat de catre presedinte asupra fiecarui fapt in parte. Luarea interogatoriului prin judecator delegat sau comisie rogatorie Art. (2) Marturisirea extrajudiciara verbala nu poate fi invocata in cazurile in care proba cu martori nu este admisa. Tot astfel vor fi semnate adaugirile. se va putea fixa un nou termen pentru interogatoriu. interogatoriul va fi comunicat in scris mandatarului. . . Interogatoriul Incuviintarea interogatoriului Art. precum si partea adversa pot pune direct intrebari celui chemat la interogatoriu. 349. daca partea.(1) Partea care se afla in strainatate si este reprezentata in proce s printr-un mandatar va putea fi interogata prin acesta. re gistre sau dosare. . fiecare dintre judecatori. (4) Daca partea declara ca pentru a raspunde trebuie sa cerceteze inscrisuri. procura speciala certificata de acesta este suficienta . se va consemna in josul interogatoriului. care va depune raspunsul partii dat in cuprinsul unei procuri speciale si autentice. procurorul. ele pot fi confru ntate. Interogatoriul va fi semnat pe fiecare pagina de presedinte. Consemnarea raspunsurilor la interogatoriu Art.(1) Instanta poate incuviinta luarea interogatoriului la locuinta ce lui chemat la interogatoriu. care sunt de natura sa duca la solutionarea procesului. 346 alin. cu incuviintarea presedintelui. 347. .

(2) Probele asigurate pot sa fie folosite si de partea care nu a cerut administr area lor. (1). Asigurarea probelor Conditiile de admisibilitate Art. instanta poate socoti aceste imprejurari ca o marturi sire deplina ori numai ca un inceput de dovada in folosul aceluia care a propus interogatoriul.(1) Probele asigurate in conditiile prevazute la art. (2) Administrarea probelor asigurate se constata printr-o incheiere. apreciind imprejurarile. (2) Partea va arata in cerere probele a caror administrare o pretinde.(1) Administrarea probei ce trebuie asigurata va putea fi facuta de indata sau la termenul ce se va fixa in acest scop. faptele p e care vrea sa le dovedeasca. mobile sau imobile ori sa obtina rec unoasterea unui inscris. instanta va proceda. . . in cazurile prevazut e la alin. 353. (2) In cazul in care partea adversa isi da acordul. atat inain te. In cazul in care gaseste necesar.(1) La cererea oricarei persoane care are interesul sa constate de u rgenta o anumita stare de fapt care ar putea sa inceteze ori sa se schimbe pana la administrarea probelor. atat dovada cu martori. instanta. In acest caz. parerea unui expert. cat si in timpul procesului. 358. se va asculta prin comisie rogatorie.(1) Cererea se va indrepta. . 356. (2) Partea care locuieste in circumscriptia altei instante.Daca partea. (2) Incheierea de respingere poate fi atacata separat numai cu apel in termen de 5 zile de la pronuntare. acordul partii adverse. raspunsur ile la intrebari se vor consemna in prezenta partii adverse sau in lipsa. In acest din urma caz. chi ar daca nu exista urgenta. este impiedicata de a veni in fata instantei. 355. Regimul cailor de atac Art. . daca a ceasta a fost citata si nu s-a prezentat. va putea incuviinta cererea si fara citarea partilor. 88 Administrarea probelor asigurate Art. daca este pericol ca prob a sa dispara ori sa fie greu de administrat in viitor. sub raportul admisibilitatii si con cludentei lor. care nu est e supusa niciunei cai de atac. cat si alte probe . la instanta care judeca procesul in prima instanta. la o noua administrare a probelor asigurate. . 356 vor fi cer cetate de instanta. 354. daca s-a dat fara citarea lor. . fara motive temeinice. refuza sa raspunda la interogato riu sau nu se infatiseaza. Neprezentarea la interogatoriu si refuzul de a raspunde Art. dupa caz. executorul judecatoresc in circumscriptia caruia urme aza sa se faca constatarea va putea constata la fata locului aceasta stare de fa pt. la judecarea procesului. Aceasta nu este obligata sa depuna intampinare. . § 9. (5) In caz de pericol in intarziere. a unui fapt sau a unui drept. va putea cere. (4) Instanta va solutiona cererea in camera de consiliu.(1) Oricine are interes sa constate de urgenta marturia unei persoan e. 352. 357. starea unor bunuri. pot fi admise pentru completarea probatoriului. si de la comunicare. la judecatoria in c ircumscriptia careia se afla martorul sau obiectul constatarii. cererea poate fi facuta. Solutionarea cererii Art. prin incheiere. (3) Cheltuielile facute cu administrarea probelor vor fi tinute in seama de inst anta care judeca pricina in fond. (3) Instanta va dispune citarea partilor si va comunica partii adverse copie de pe cerere. precum si motivele care fac necesara asigurarea ac estora sau. iar in timpul ju decatii. daca este cu putinta. Constatarea de urgenta a unei stari de fapt Art. inainte de judecata.87 temeinice. administrarea acestor probe.(1) Incheierea de admitere a cererii de asigurare este executorie si nu este supusa niciunei cai de atac. inclusiv prezumtiile. Puterea doveditoare Art. daca s-a dat cu citarea partilor. .

(2) In cazul in care efectuarea constatarii prevazute la alin. cu participarea obligatorie a avocatilor. personal sau prin mandatar cu imputernicire speciala. 249. . instanta va lua masurile prevazute la art. potrivit dispozitiilor prezentei subsectiuni.(1) Dupa constatarea valabilitatii consimtamantului dat conform art. (2). si are puterea doveditoare a in scrisului autentic.Pe parcursul administrarii probelor de catre avocati. Daca sunt mai multe parti asistate de a celasi avocat. art. (1). 360. Termenul administrarii probelor Art. daca nu a fost de fata. SUBSECÞIUNEA a 4-a Administrarea probelor de catre avocati sau consilieri juridici Domeniul de aplicare Art. Dispozitiile art . . (2) Consimtamantul pentru administrarea probelor. 251 alin. . cu exceptia celei cu inscrisuri.In caz de pericol in intarziere. 232 alin. (3) Totodata. (4) Consimtamantul dat potrivit alin. pot conveni ca avocatii care le asista si le reprezinta sa adminis treze probele in cauza. consimtamantul se va da de fiecare dintre ele separat. . 363. 235. Dispozitiile art . (2) nu poate fi revocat de catre una dintr e parti. fiecare parte este obligata sa declare ca pentru procedura din pre zenta subsectiune isi alege domiciliul la avocatul care o reprezinta. (2). 361.(1) La termenul prevazut la art. in fata instantei. cu exceptia celor ce privesc starea civila si capacitatea persoanelor. insa numai cu incuviintarea expresa a instantei. .Dispozitiile prezentei sectiuni sunt aplicabile tuturor litigiilor. Dispozitiile speciale Art. instanta p oate acorda in acest scop un termen scurt. 359. Masurile luate de instanta Art. (4) Procesul-verbal de constatare va fi comunicat in copie celui impotriva carui a s-a facut constatarea. (2)-(4) sunt aplicabile. 364. sau prin inscris intocmit in fata avocatului. tinand seama de volumul si complexitatea acestor . (3) Dispozitiile art. (3) In lipsa acordului prevazut la alin. (1) necesita conc ursul partii adverse sau al unei alte persoane. prezente personal sau reprezentate. 89 Obligatia instantei Art. . instanta le va intreba daca sunt d e acord ca probele sa fie administrate potrivit dispozitiilor din prezenta subse ctiune. (1). 354-357 se aplica in mod corespunzator. Desfasurarea sedintei de judecata Art. partea interesata va putea cere in stantei sa incuviinteze efectuarea constatarii. (2) Cand. 362.La primul termen de judecata la care partile au fost legal citate si daca acestea sunt prezente sau reprezentate. cererile prevazute la alin.(1) Pentru administrarea probelor de catre avocati instanta va stabi li un termen de pana la 6 luni. constatarea nu poate fi facuta d ecat cu acordul acesteia. Conventia partilor Art. relatiile de familie. 362. Instanta poate incuviinta efectu area constatarii fara citarea aceluia impotriva caruia se cere. 250. precum si orice alte drepturi asupra carora legea nu permite a se f ace tranzactie. dat in cunostinta partilor reprezenta te prin avocat. (1) pot fi formulate si ul terior primului termen de judecata la care partile sunt legal citate. atunci cand acestea sunt necesare. 252 si 254 sunt aplicabile. se va d a de catre parti. art. . luandu-se act despre aceasta in incheiere. 361 partile. se desfasoara potrivit art. potrivit legii. dar va putea participa la administrarea probelor de catre c ealalta parte si va putea combate aceste probe. (4) Partea care lipseste nejustificat la termenul de incuviintare a probelor va fi decazuta din dreptul de a mai propune si administra orice proba. asigurarea dovezii si constatarea u nei stari de fapt se vor putea face si in zilele nelucratoare si chiar in afara orelor legale. sedintele de j udecata. care este obligat sa certifice consimtamantul si semnatura p artii pe care o asista ori o reprezinta. 365. 248 alin. 222 si ale art. prevazut la alin.

iar cand este necesar. termenul se prelungeste cu cel mult o lun a pentru angajarea altui avocat. 366.Daca una dintre parti nu recunoaste scrisul sau semnatura dintr-un i nscris. 2 ne fiind insa aplicabile. (4) si (5). 91 Ascultarea martorilor Art. avocatii partil or vor prezenta instantei programul de administrare a acestora. potrivit dispozitiilor art. (5) Dispozitiile art. 367. 4. (3) Probele pot fi administrate in cabinetul unuia dintre avocati sau in orice a lt loc convenit. de catre avocatii partilor.Daca in cursul administrarii probelor una dintre parti formuleaza o cerere. termenul s e prelungeste cu perioada suspendarii. dupa ce acesta a luat cunostinta . de cel ce a consemnat-o si de martor. 377. Solutionarea incidentelor Art. 292. (2) Termenul prevazut la alin. (1) pct. (2) si (3) programul incuviintat pot rivit alin. 312 a lin. 90 2. inadmisibilitatea vreunei probe sau orice alt inciden t privind administrarea probelor. (2).(1) Martorii vor fi ascultati. cu citarea celeila lte parti. 90 alin. (1). Programul administrarii probelor Art. (1) va fi comunicat de indata procurorului. avocatul partii interesate. (2) Martorii prevazuti la art. 3.(1) In cel mult 5 zile de la incuviintarea probelor. 370. si este obligatori u pentru parti si avocatii lor. 314 vor fi ascultati numai de catre instanta. . va d ispune solicitarea inscrisului si. in orice alte cazuri in care legea prevede suspendarea procesului. in acest caz. (1) atrage decad erea partii din dreptul de a mai administra proba respectiva. (1) pct. dispozitiile art. de catre avocatii partilor. 315 alin. contractul de asistenta juridica dintre una dintr e parti si avocatul sau. termenul se prelungeste cu timpul i n care procesul este suspendat potrivit art. 406 alin. termenul se prelungeste cu timp ul necesar solutionarii exceptiei sau incidentului. in conditiile art. in conditiile art. Inscrisurile detinute de terti Art. prin avocati. (4) Nerespectarea nejustificata a programului prevazut la alin. sub luare de semnatura. . Verificarea inscrisurilor Art. potrivit art. (1) si art. Despre toate acestea se face mentiune in declaratia scrisa.a. Partile.(1) Marturia se va consemna intocmai de catre o persoana convenita d e parti si se va semna. prin incheiere data in camera de consiliu. . (2) In procesele prevazute la art. se va pronunta de indata. a incetat. 368. . sunt obligate sa isi comunice inscrisurile si orice alte acte. P rogramul se incuviinteaza de instanta. Consemnarea marturiei Art. . prin scrisoare recoman data cu confirmare de primire sau in mod direct. (1) va putea fi prelungit daca in cursul administ rarii probelor: 1. 405 alin. indata ce acesta este depus la instanta. invoca o exceptie. 256 sunt aplicabile. 371. pe fiecare pagina si la sfarsitul ei. se invoca o exceptie sau un incident procedural asupra caruia. in cel mult 15 zile de la data la care a fost sesizata. Ascultarea martorilor se face fara prestare de juramant. la locul si data prevazute in program ul incuviintat de instanta. I ncheierea poate fi atacata numai odata cu fondul procesului. comu nicarea lui in copie fiecarui avocat. in camera de consiliu. 369. in acest caz. 367. una dintre parti a decedat. in care se vor arata locul si data administrarii fiecarei probe. . in acest caz. ea va sesiza instanta care.In cazul in care se dispune infatisarea unui inscris detinut de o au toritate sau de o alta persoana. purtand semnatur a avocatilor. punandu-li-se ins a in vedere ca daca nu vor spune adevarul savarsesc infractiunea de marturie min cinoasa. daca natura probei impune aceasta. instanta. potrivit legii . 1 sau cu termenu l acordat partii interesate pentru introducerea in proces a mostenitorilor. instanta trebuie sa se pronunte. din orice cauza. va solicita instantei sa procedeze la verificarea inscrisurilor. care se aplica in mod corespunz ator.

376. . Minist erului Public.(1) Dupa administrarea tuturor probelor incuviintate de instanta rec lamantul.(1) In cazul in care este incuviintata o expertiza. . 367. Dispozitiile art.de cuprinsul consemnarii. Concluziile scrise Art. in conditiile art. sub luare de semnatura. in programul adm inistrarii probelor partile vor trece numele expertului pe care il vor alege pri n invoiala lor. Copii de pe interogatoriul as tfel luat. (1) vor fi numerotate. . cat si transcrierea ei vor fi semnate potrivit alin.(1) Instanta. 92 Interogatoriul Art. iar dupa fixarea termenului de judecata. precum si. 365. aceasta va fi transcrisa. 325 alin. (2) Dupa primirea concluziilor scrise ale reclamantului fiecare parte. . 341 alin. 339-341. cand este cazul. snuruite si vor purta sem natura avocatilor partilor pe fiecare pagina. 375. 377. (1) vor fi inmanate de indata avocatilor partilor. 373. (1). . Cercetarea la fata locului Art. se constata administrarea fiecarei probe. (3) Daca marturia a fost stenografiata.Daca s-a dispus o cercetare la fata locului. 370 sunt aplicabile. aceasta se va face de c atre instanta potrivit dispozitiilor art. pe care le va comunica. (2) De asemenea. (3) Expertul este obligat sa efectueze expertiza si sa o predea avocatilor parti lor. avo . sa se conform eze dispozitiilor art. potrivit art. Depunerea dosarului la instanta Art.La expirarea termenului stabilit de instanta. de ascultare din nou sau de confruntare a acestora. instanta va cita par tile. pe care le va trimite. 378. la termenul stabilit. Procesul-verbal prevazut la a rt. in conditiile aratate la alin. la termenul cand incuviinteaza probele potrivit art. va redacta concluziile scrise privind sustinerea pr etentiilor sale. potrivit legii. reclamantului. (2) pct. Alcatuirea dosarului Art. 365. 379.(1) Avocatii partilor vor alcatui pentru fiecare parte cate un dosar si unul pentru instanta. prin avocatul sau. . instanta se va pronunta cu privire la cererea de a se admite noi martori sau alte probe ce se dovedesc nece sare si care nu puteau fi prevazute pentru a fi solicitate potrivit art. 331-333. (2) Dosarele prevazute la alin. cand este cazul. potrivi t alin. va hotari asupra cererii de in locuire a martorilor. aceasta va putea fi ulterior transcrisa la cererea partii interesate. 374. (1) si depusa la dosar. celorlalte parti. in care vor depune cate un exemplar al tuturor inscris urilor prin care. (1) si (2). sub semnatura de primire. Atat stenogram a. cu cel putin 30 de zile inainte de termenul fixat de instanta potrivit art. ele vor cere instant ei. (1). precum si de pe cel dispus si primit potrivit art. (2) Daca partile nu se invoiesc asupra alegerii expertului. celorlalte parti din proces si. Ministerului Public. el are indatorirea sa dea explicati i avocatilor si partilor. 349 alin. in camera de consiliu. Autentificarea marturiei Art. precum si numele consilierilor fiecareia dintre ele. Incidentele privind probele Art. (1) va fi intocmit in atatea exemplare cate parti sunt si va fi in manat avocatilor acestora in cel mult 5 zile de la efectuarea cercetarii. in conditiile legii. prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire. (2) Orice adaugiri. potrivit art. sub sanctiunea de a nu fi luate in seama. 372. va redacta propriile concluzii scrise. (4) Daca marturia a fost inregistrata cu mijloace audiovizuale.Cand s-a incuviintat chemarea la interogatoriu. prin avoc atul sau. stersaturi sau schimbari in cuprinsul marturiei trebuie incu viintate prin semnatura celor mentionati la alin. De asemenea. sa procedeze la de semnarea acestuia. 364. 232 ali n. .Partile pot conveni ca declaratiile martorilor sa fie consemnate si autentificate de un notar public. 7. (1) si depuse la dosar. sau le va inmana in mod direct. Trans crierea inregistrarilor va fi semnata potrivit alin. . Expertiza Art. (1).

Consilierii juridici Art. . dat in c unostinta partilor. de 93 asemenea. 387. instanta.Inainte de a se trece la dezbaterea fondului cauzei. Completarea sau refacerea unor probe Art. . potrivit legii. (1).Daca partile declara ca nu mai au cereri de formulat si nu mai sunt alte incidente de solutionat. reprezinta partea. (2) La acest termen. Inchiderea dezbaterilor in fond Art. Dispozitiile art. la inchiderea dezba terilor.catii partilor vor prezenta impreuna instantei dosarul cauzei. la termenul prevazut la alin. pentru ca fiecare sa isi sustina cererile si apararile formulate in proces. 381. 382. sa se administreze noi probe sau sa se administreze nemijloc it in fata sa unele dintre probele administrate de avocati. precum si cele care. care nu va putea fi mai lung de 15 zile de la data primirii dosarului. Dispozitiile aplicabile Art. instanta poate cere partilor.(1) Primind dosarul. 94 Continuarea dezbaterilor in fond Art. rezulta necesitatea acestei masuri. instanta socoteste ca nu este neces ara administrarea de noi probe sau a unora dintre cele administrate de avocati. 211. date in cu nostinta partilor.Dezbaterile procesului poarta asupra imprejurarilor de fapt si temei urilor de drept. Judecarea cauzei Art. pot fi invocate in orice stare a pro cesului. in ordinea si conditiile prevazute la art. . intocmit potrivit art. . instanta va stabili termene scurte. in termen scurt. sunt lasate i n continuare pentru o alta zi. (2) sunt aplicabile. chiar in afara orelor fixate pentru judecarea pri cinilor. presedintele inchide dezbaterile. (3) In acest scop. in c azul in care. .Instanta poate proceda la completarea ori refacerea unor probe. .(1) Dispozitiile subsectiunii a 3-a "Probele" a sectiunii a 2-a a ca pitolului II sunt aplicabile. cu exceptia cazului in care.Dezbaterile incepute vor fi continuate la acelasi termen pana la inc hiderea lor. cauzele fiind considerate urgente. . 385. acordand partilor cuvantul pentru a pune concluzii prin avocat. (4) Daca. va proceda la judecarea in fond a procesului. in continuare. . 154 si ale art. 388. 182-185. Partile pot depune aceste completari si in cazul in care acestea nu au fost cerute de insta nta.(1) Cand considera ca au fost lamurite toate imprejurarile de fapt s i temeiurile de drept ale cauzei. dand cuvantul partilor.Dispozitiile prezentei subsectiuni sunt aplicabile in mod corespunza tor si consilierilor juridici care. instanta va putea hotari. (2) Daca va considera necesar. 384. instanta va fixa termenul de judecata. pentru motive temeinice. presedintele deschide dezbaterile asupra fondului cauzei. din dezbateri. 307 alin. Pentru prezentarea in fata instantei martorii vor fi citati. 238. Chestiunile prealabile dezbaterilor in fond Art. pune in discutia acestora cererile. (2) La cererea avocatului sau a partii interesate instanta poate lua masura amen zii judiciare si obligarii la plata de despagubiri. invocate de parti in cererile lor sau. potrivit legii. 383. SECÞIUNEA a 3-a Dezbaterea in fond a procesului Obiectul dezbaterilor Art. 386. 378. . ridicate de ca tre instanta din oficiu. . in cazurile si conditiile pr evazute de dispozitiile art. 380. exceptiil e procesuale si apararile care nu au fost solutionate in cursul cercetarii proce sului. daca in prezenta subsectiune nu se prevede altfel. sa depuna completari la notele intocmite potrivit art. din o ficiu sau la solicitarea partilor. Deschiderea dezbaterilor in fond Art. pentru motive temeinice si dupa a scultarea partilor. dupa caz.

389. (2) La deliberare iau parte numai membrii completului in fata carora au avut loc dezbaterile. divergenta se judec a in aceeasi zi sau. dupa jud . 392 alin. Judecata in complet de divergenta Art. (3). partile nu mai pot depune niciun inscris la do sarul cauzei. (2) Cand unanimitatea nu poate fi realizata. chirie. daca l egea nu prevede altfel.(1) Hotararea trebuie sa fie rezultatul acordului membrilor completu lui de judecata si se da in numele legii. Ea nu poate acorda mai mult sau altceva decat s-a cerut. (5) Cand divergenta nu priveste solutia ce trebuie data intregii cauze. . potrivit legii. (2) In cazul amanarii prevazute la alin. la cererea r eclamantului. daca instanta nu ia hotararea de indata. (1). (3) Judecatorul care a luat parte la judecata este tinut sa se pronunte chiar da ca nu mai este judecator al instantei respective. atunci cand apreciaz a ca este necesar. SECÞIUNEA a 4-a Deliberarea si pronuntarea hotararii Deliberarea Art. presedintele. intr-un termen care nu poate depasi 2 0 de zile de la ivirea divergentei. judecatorii ale caror pareri se apropie mai mult sunt datori sa se uneasca i ntr-o singura opinie. (3) Partile vor pune din nou concluzii asupra chestiunilor aflate in divergenta. Solutionarea cauzei Art. plata salariului. Luarea hotararii Art. a presedintelui de sectie ori a unui judecator desemnat de presedinte. i-a incetat calitatea de judecator sau este suspendat din fu nctie. . alocatia pentru copii. arenda. sa administreze noi dovezi si sa ordone orice alte masuri ing aduite de lege. judecatorii avand dreptul de a reveni asupra parerii lor care a provocat divergenta. i n conditiile legii. 95 (2) Daca cererea are ca obiect pretentii privitoare la obligatia de intretinere. cu exceptia cazului in care. Fiecare dintre membrii completului de judecata are indatorirea sa isi exprime opinia. Amanarea pronuntarii Art. (4) Dispozitiile art. procesul se repune pe rol. daca nu este posibil. poate stabili ca pronuntarea hotar arii se va face prin punerea solutiei la dispozitia partilor prin mijlocirea gre fei instantei.(3) Dupa inchiderea dezbaterilor. procesul se judeca in co mplet de divergenta. hotararea se ia cu majoritatea memb rilor completului de judecata. In pricinile considerat e urgente acest termen nu poate fi mai mare de 7 zile. instanta il va obliga pe parat. odata cu anuntarea t ermenului la care a fost amanata pronuntarea. cu citarea partilor. 393.(1) In situatia prevazuta la art. (2) Dezbaterile vor fi reluate asupra chestiunilor ramase in divergenta si care se anunta partilor in sedinta. 392 alin. incepand cu cel mai nou in functie. 390. si la plata sume lor devenite exigibile dupa introducerea cererii. 391. 392. constituit prin includerea in completul initial si a presed intelui instantei sau a vicepresedintelui. instanta fiind indreptatita. . . pronuntarea acesteia poate fi amanata pentru un termen care nu poate depasi 15 z ile. . hotararea nu poate fi pronuntata mai inaint e de data fixata in acest scop. completul de judecata delibereaza in secret asupra hotararii ce urmeaza sa pronunte. (3) In cazul in care majoritatea nu poate fi realizata. Daca din deliberare rezulta mai mult de doua opin ii. sub sanctiunea de a nu fi luat in seama.(1) Dupa inchiderea dezbaterilor. rate din pretul vanzar ii sau alte sume datorate periodic. cu citarea partilor.(1) In cazuri justificate.(1) Instanta este obligata sa se pronunte asupra tuturor cererilor d eduse judecatii. In aceasta situatie. (2) se aplica in mod corespunzator. dupa achitarea taxelor de timbru. pent ru ca ele sa puna din nou concluzii in fata completului de judecata legal consti tuit. (3) Daca pronuntarea a fost amanata. Presedintele isi exprima opinia cel din urma.

prin prezentarea partii inaintea presedintelui instantei sau prin i nscris autentic. membru al completului de judecata. (2) Cererea se face personal sau prin mandatar cu procura speciala. . Data hotararii Art. in afara de cazul cand legea prevede in mod expres altfel. dupa caz. renuntarea nu se poate face decat cu ac ordul expres sau tacit al celeilalte parti. 97 (6) Renuntarea la judecata se constata prin hotarare supusa recursului. cu citarea partilor. recursul se judeca de Completul de 9 judecatori.Data hotararii este aceea la care minuta este pronuntata potrivit le gii. C and renuntarea are loc in fata unei sectii a Inaltei Curti de Casatie si Justiti e. 96 Pronuntarea hotararii Art. opinia separa ta a judecatorilor aflati in minoritate. dispozitiile alin. (2) Renuntarea se poate face si ulterior pronuntarii. va dispune repunerea pe rol a cauzei. care va citi minuta.(1) Partea prezenta la pronuntarea hotararii poate renunta. 395. la cererea paratului. Daca paratul nu este prezent la term enul la care reclamantul declara ca renunta la judecata. atat timp cat dosarul nu a fost inaintat la instanta competenta . (1) aplicandu-se in mod corespunzator. 398. . cand este cazul. Repunerea pe rol Art. de catre prese dinte sau de catre un judecator.Daca in timpul deliberarii instanta gaseste ca sunt necesare probe s au lamuriri noi. i nstanta. dupa care se va trece intr-un registru special. il va obliga pe reclamant la cheltuielile de jude cata pe care paratul le-a facut. a hotararilor pronuntate in cauza. 394. Intocmirea minutei Art. . 396. se va semna pe fiecare pagina de catre judecatori. .(1) Dupa ce a fost luata hotararea. in tot sau in parte. la calea de atac. chiar si dupa declararea c aii de atac. 390 alin.(1) Renuntarea la judecata a unuia dintre reclamanti nu este opozabi la celorlalti reclamanti. Efectele renuntarii Art. (2) Minuta.Nulitatea unei hotarari nu poate fi ceruta decat prin caile de atac prevazute de lege. 397. hotararea se va pronun ta in sedinta publica.(1) Reclamantul poate sa renunte oricand la judecata. . (4) Daca reclamantul renunta la judecata la primul termen la care partile sunt l egal citate sau ulterior acestui moment. (5) Cand renuntarea la judecata se face in apel sau in caile extraordinare de at ac. fie verbal in sedinta de judecata. tinut la gref a instantei. se va intocmi de indata o minuta care va cuprinde solutia si in care se va arata.Sub rezerva dispozitiilor art. 400. fie prin cerere scrisa. 401. (2). (2) Renuntarea produce efecte numai fata de partile in privinta carora a fost fa . 399. la locul unde s-au desfasurat dezbaterile. indicand si calea de atac ce poate fi folosita impotriva hotararii. (3) Daca renuntarea s-a facut dupa comunicarea cererii de chemare in judecata. . Lipsa unui raspuns pana la termenul acordat se considera acord tacit la renunt are. . . CAPITOLUL III Unele incidente procedurale SECÞIUNEA 1 Renuntarea la judecata Conditiile Art. sub sanctiunea nulitatii hotararii. facandu-se mentiune despre aceasta intr-un proces -verbal semnat de presedinte si de grefier. instanta va acorda para tului un termen pana la care sa isi exprime pozitia fata de cererea de renuntare .ecarea chestiunilor ramase in divergenta. in condi tiile legii. Renuntarea la calea de atac in fata primei instante Art. completul care a judecat inainte de iv irea ei va putea continua judecarea cauzei. care va fi judecat de instanta ierarhic superioara celei care a luat act de renuntare. Nulitatea hotararii Art. instanta va lua act de renuntare si va dispune si anularea. in tot sau in pa rte. a hotararii sau.

in afara de cazul cand partea interesata cere termen pentru introducerea in judecata a acestora. 402 aplicandu-se in mod corespunzator. (2) In caz de renuntare la dreptul pretins. prin decesul reprezentantului sau al mandatarului uneia dintre parti. faptele prevazute la alin. . Cand renunt area are loc in fata unei sectii a Inaltei Curti de Casatie si Justitie. 406.(1) Cand renuntarea este facuta in instanta de apel. hotararea prime i instante va fi anulata in tot sau in parte. dispozitiile art. pana la numirea administrator ului ori lichidatorului judiciar. Caile de atac Art.Hotararea este supusa recursului. nu se infatiseaza la strigarea cauze i. instanta pronunta o hotarare prin ca re va respinge cererea in fond. in tot sau in parte. pana la numirea unui nou reprezentant sau mandatar. in alte cazuri prevazute de lege. recursu l se judeca de Completul de 9 judecatori. vor fi anulate h otararile pronuntate in cauza. surveni t cu mai putin de 15 zile inainte de ziua infatisarii. 407. pana l a numirea tutorelui sau curatorului. 2. pana la introducerea in cauza a mostenitoril or. cand niciuna dintre parti. 2. Suspendarea de drept Art. 403. prin deschiderea procedurii insolventei. . SECÞIUNEA a 2-a Renuntarea la dreptul pretins Renuntarea in prima instanta Art. care se judeca de instanta ierarhi c superioara celei care a luat act de renuntarea la dreptul pretins.cuta si nu afecteaza cererile incidentale care au caracter de sine statator. fara a fi necesar acordul parat ului. 8. 7.(1) Instanta poate suspenda judecata: 1. consemnandu-se in incheiere . .(1) Judecarea cauzelor se suspenda de drept: 1. daca debitorul trebuie reprezentat. in masura renuntarii. 4. daca poate dispune de acesta. . Suspendarea facultativa Art. prin decesul uneia dintre parti. in tot cursul procesului. cat si prin inscris autentic. 3. 2. cand dezlegarea cauzei depinde. 98 (2) Cererea de judecata in lipsa produce efecte numai la instanta in fata careia a fost formulata. 404. cand persoana juridica este dizolvata. sa renunte la insus i dreptul pretins. prin interdictia judecatoreasca sau punerea sub curatela a unei parti. in temeiul unei hotarari judecatores ti definitive. daca ele au survenit dupa inchiderea dezbaterilor. SECÞIUNEA a 3-a Suspendarea procesului Suspendarea voluntara Art. cand s-a inceput urmarirea penala pentru o infractiune care ar avea o inrauri re hotaratoare asupra hotararii ce urmeaza sa se dea. prin incetarea functiei tutorelui sau curatorului. (2) Cu toate acestea. 405. 402 aplicandu-se in mod corespu nzator. in cazul in care instanta formuleaza o cerere de pronuntare a unei hotarari p reliminare adresata Curtii de Justitie a Uniunii Europene. 5. Renuntarea in caile de atac Art. . legal citate.(1) Judecatorul va suspenda judecata: 1. pana la desemnarea lichidatorului. dispozitiile art. (3) Renuntarea se poate face atat verbal in sedinta. (1) nu impiedica pronuntarea ho tararii. cand amandoua partile o cer. . cauza se judeca daca reclamantul sau paratul a cerut in scr is judecarea in lipsa. 6.(1) Reclamantul poate. potrivit prevederilor tratatelor pe care se intemeiaza Uniunea Europeana. de existenta sau inexist enta unui drept care face obiectul unei alte judecati. pana la numirea unui nou t utore sau curator. 402. Cu toate acestea. dispunand si asupra cheltuielilor de judecata. daca legea nu prevede altf . (2) Cand renuntarea este facuta in caile extraordinare de atac.

(2) Termenul de perimare curge de la ultimul act de procedura indeplinit de part i sau de instanta. 1-6.(1) Orice cerere de chemare in judecata. Hotararea de suspendare Art. 100 . . 3. 406. Cand suspendarea a fost dispusa de Inalta Curte de Casatie si Ju stitie recursul se judeca de Completul de 9 judecatori. 406 alin. prin cererea de redeschidere a procesului. 3. a administratorul ui judiciar ori a lichidatorului judiciar. dupa pronuntarea hotarari i de catre Curtea de Justitie a Uniunii Europene. in alte cazuri prevazute de lege. pe timpul cat partea este impiedicata de a starui in judecata din cauza unor motive temeinic justificate. Intreruperea cursului perimarii Art. (2) In cazurile prevazute la art. . tergiversand solutionarea acestuia. revizuire si orice alta cerere de reformare sau de retractare se perima de drept . daca a ramas in nelucrare din motive imputabile partii.(1) Asupra suspendarii judecarii procesului instanta se va pronunta prin incheiere care poate fi atacata cu recurs in mod separat. . SECÞIUNEA a 4-a Perimarea cererii Cererile supuse perimarii Art. 406 ali n. precum si cele cand. prin cererea de redeschidere facuta de una dintre parti. Suspendarea cursului perimarii Art. (1) pct. in cazurile prevazute la art. 4. precum si in a lte cazuri expres prevazute de lege. 99 (2) Recursul se poate declara cat timp dureaza suspendarea cursului judecarii pr ocesului. prin alte modalitati prevazute de lege.Judecata cauzei suspendate se reia: 1. (3) Nu constituie cauze de perimare cazurile cand actul de procedura trebuia efe ctuat din oficiu. . daca suspendarea nu este cauzata de lipsa de staru inta a partilor in judecata. . pronuntata de instanta in cazurile prevazute la art. cand suspendarea s-a dispus prin invoirea partilor sau din cauza lipsei lor. in cazurile prevazute la art. a lichidatorului. a noului mandatar sau. Reluarea judecarii procesului Art.el. 408. (3) Perimarea se suspenda. (2) Suspendarea va dura pana cand hotararea pronuntata in cauza care a provocat suspendarea a devenit definitiva. din motive care nu sunt imputabile partii . 412.(1) Cursul perimarii este suspendat cat timp dureaza suspendarea jud ecatii. (3) Cu toate acestea. fara a se dispune o solutie in acea cau za. dupa caz. precum si in a lte cazuri stabilite de lege. a celui reprezentat de mandatarul defunct. 409. chiar impotriva incapabililor. 411. instanta poate reveni motivat asupra suspendarii. a partii interesate. contestatie. 7.Perimarea se intrerupe prin indeplinirea unui act de procedura facut in vederea judecarii procesului de catre partea care justifica un interes. facuta cu aratarea mostenitorilor. apel. 410. recurs. ori da ca urmarirea penala care a determinat suspendarea dureaza mai mult de un an de l a data la care a intervenit suspendarea. 2. daca se constata ca partea care a cerut-o nu are un comportament diligent in cadrul proc esului care a determinat suspendarea. (1) pct. cat si imp otriva incheierii prin care s-a dispus respingerea cererii de repunere pe rol a procesului. atat impotriva incheierii prin care s-a dispus suspendarea. daca aceste fapte s-au petrecut in cele din urma 3 luni ale termenului de perimare. cursul perimarii este suspendat timp de o luna de la data cand s-au petrecut faptele care au determinat suspendarea judec atii. tutorelui sau curatorului. de asemenea. cererea n-a ajuns la instanta competenta sau nu se poate fixa termen de judeca ta. 407. la instanta ierar hic superioara. timp de 6 luni.

(4) Toate celelalte hotarari date de instanta se numesc incheieri. dupa caz. in care se vor arata obiectul cererii si sustinerile pe scurt ale partilor.In cazul in care sunt mai multi reclamanti sau parati impreuna. Denumirea. 418. Cand perimarea se constata de o sectie a Inaltei Curti de Casatie si Justitie. Continutul hotararii Art.Efectele cererii asupra coparticipantilor Art. numele si prenumele procurorului. (3) Perimarea cererii de chemare in judecata nu poate fi ridicata pentru prima o ara in instanta de apel. se numeste d ecizie. daca legea nu prevede altfel. Judecatorul va cita de urgenta partile si va dispune grefierului sa intocmeas ca un referat asupra actelor de procedura in legatura cu perimarea. Perimarea instantei Art. la instanta ierarh ic superioara. Procedura perimarii Art.(1) Perimarea se constata din oficiu sau la cererea partii interesat e. . 101 CAPITOLUL IV Hotararile judecatoresti SECÞIUNEA 1 Dispozitii generale § 1. data. codul numeric personal . . 419.(1) Perimarea lipseste de efect toate actele de procedura facute in acea instanta. arata ndu-se atat motivele pentru care s-au admis. . numele. chiar in lipsa unor motive imputabile partii. recursului si recu rsului in interesul legii. expunerea situatiei de fapt retinuta de instanta pe baza probelor administrate. cat si cele pentru care s-au inlatu rat cererile partilor. precum si hotararea pronuntata ca urmare a anularii i n apel a hotararii primei instante si retinerii cauzei spre judecare ori ca urma re a rejudecarii cauzei in fond dupa casarea cu retinere in recurs. daca a part icipat la judecata. (3) Hotararea prin care instanta se pronunta asupra contestatiei in anulare sau asupra revizuirii se numeste.(1) Daca instanta constata ca perimarea nu a intervenit. (2) Hotararea care constata perimarea este supusa recursului. partea introductiva a hotararii va cuprinde numai denumirea instantei. prenumele. c) dispozitivul. cere rea de perimare ori actul de procedura intrerupator de perimare al unuia foloses te si celorlalti. . prenumele si calitatea membrilor completului de judecata . 414. in care se vor face mentiunile prevazute la art. partile pot folosi d ovezile administrate in cursul judecarii cererii perimate. numele si prenumele grefierului. motivele de fapt si de drept pe care se intemeiaza solutia.Orice cerere adresata unei instante si care a ramas in nelucrare tim p de 10 ani se perima de drept. b) considerentele.(1) Hotararea va cuprinde: a) partea introductiva. . in care se vor arata numele. . 416. (1) si (2). Hotararea de perimare Art. in termen de 5 zile de la pronuntare. intocmirea si comunicarea hotararii Denumirea hotararilor Art. precum si mentiunea ca celelalte date sunt aratate in inchei ere.(1) Hotararea prin care cauza este solutionata de prima instanta sau prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza se numeste sentinta. Di spozitiile art. 417. recursul se judeca de Comple tul de 9 judecatori. . 415. Cand dezbaterile au fost consemnate intr-o incheiere de sedinta. 228 ali n. 413. (2) Perimarea poate fi invocata si pe cale de exceptie in camera de consiliu sau in sedinta publica. Efectele perimarii Art. sentinta sau decizie. numarul d osarului. (2) Hotararea prin care instanta se pronunta asupra apelului. (2) Cand insa se face o noua cerere de chemare in judecata. 414 se aplica in mod corespunzator. in masura in care nou a instanta socoteste ca nu este necesara refacerea lor. pronunta o incheiere care poate fi atacata odata cu fondul procesului.

denumirea. precum si. codul uni c de inregistrare sau codul de identificare fiscala. (3) Hotararile definitive prin care s-a dispus anularea. chiar daca nu sunt definit ive. (3) Hotararea va fi semnata de catre judecatori si de grefier. Cand completul de judecata a fost compus din mai multi judecatori. judecatorul care e ste de acord cu solutia. Efectele hotararii judecatoresti . . solutia data tuturor cererilor deduse judecatii si cuantumul cheltuie lilor de judecata acordate. Comunicarea se va face de indata ce hotararea a fost redacta ta si semnata in conditiile legii. Comunicarea hotararii Art. Opinia separata a judecatorului ramas in minoritate. dar pentru considerente diferite. (6) Hotararea se va intocmi in doua exemplare originale. Adaugirile. In toate cazurile se face mentiune pe hotarare despre cauz a care a determinat impiedicarea. . direc t ori prin intermediul Camerei Notarilor Publici in circumscriptia careia functi oneaza. se comunica din oficiu notarului public instrumentator. (2) Hotararile definitive prin care s-a dispus efectuarea unei inscrieri in cart ea funciara sau. 103 § 2. schimbarile sau corecturile in cuprinsul hotararii vor t rebui semnate de judecatori. daca drepturile si obligatiile partilor sunt solidare sau indivizibile. . data pronuntarii ei. hotararile prin care instanta se pronunta in legatura cu preved eri cuprinse in Tratatul privind functionarea Uniunii Europene si in alte acte j uridice ale Uniunii Europene se comunica. din oficiu. s olutia pe care a propus-o si semnatura acestuia. (4) De asemenea. 421. (2) In cazul in care unul dintre judecatori a ramas in minoritate la deliberare. Cand hotararea este supusa apelului sa u recursului se va arata si instanta la care se depune cererea pentru exercitare a caii de atac. a unui act notarial. si autoritatii sau institutiei nationale cu atributii de reglementare in ma terie. cand este cazul.si domiciliul sau resedinta partilor ori. in alte registre publice se vor comunica din oficiu s i institutiei sau autoritatii care tine acele registre.(1) Hotararea se redacteaza de judecatorul care a solutionat procesu l. in copie. Cand impiedicarea priveste pe grefier. opinia concurenta se redacteaza si se semneaza in acelasi termen. Redactarea si semnarea hotararii Art. ea va f i semnata in locul sau de presedintele completului. 420. este supusa unei cai de atac ori este definitiva. in tot sau in parte. schimbarile sau corecturile Art. hotararea se va semna de catre pr esedintele instantei. dintre care unul se ata seaza la dosarul cauzei. cand este ca zul. mentiu nea ca s-a pronuntat in sedinta publica sau intr-o alta modalitate prevazuta de lege. se va arata ceea ce se cuvine fiecarui reclamant si la ce este obli gat fiecare parat ori. chiar da ca este definitiva. precum si 102 semnaturile judecatorilor si grefierului.sef. (2) Daca hotararea s-a dat in folosul mai multor reclamanti sau impotriva mai mu ltor parati. dupa caz. va redacta separat op inia concurenta. dupa caz. hotararea se va sem na de grefierul. presedinte le il va putea desemna pe unul dintre acestia sa redacteze hotararea. (4) Daca vreunul dintre judecatori este impiedicat sa semneze hotararea. sediul.Adaugirile. numarul de inmatriculare in registrul comertului ori de inscriere in registrul persoanelor juridice si cont ul bancar.(1) Hotararea se va comunica din oficiu partilor. sub sanctiunea neluarii lor in seama. (3) In partea finala a dispozitivului se vor arata daca hotararea este executori e. iar daca si acesta ori judec atorul unic se afla intr-o astfel de situatie. 422. el isi va redacta opinia separata care va cuprinde expunerea considerentelor. (5) Hotararea se va redacta si se va semna in cel mult 30 de zile de la pronunta re. iar celalalt se va depune spre conservare la dosarul de hotarari al instantei. De asemenea.

(1) Nimeni nu poate fi chemat in judecata de doua ori in aceeasi cal itate. (2) raman a plicabile.(1) Hotararea judecatoreasca este obligatorie si produce efecte numa i intre parti si succesorii acestora. Efectele lucrului judecat Art. instanta urmand a pronunta o noua hotarare asupra ace stora. . 424. . ho tararea primei instante va fi anulata in masura recunoasterii.Dezinvestirea instantei Art. de la pronuntare. . daca are legatura cu solutionarea acestuia din urma. chiar inaintea instantei de recurs. (2) Daca recunoasterea este partiala. Obligativitatea si opozabilitatea hotararii Art. chiar fara sa fi fost citate.Hotararea judecatoreasca are putere executorie. 428. dispunandu-se adm iterea. 423. 427. . pentru a cere sa se dea o hotarare care sa consfinteasca tran zactia lor. inclusiv cele prin care s-a rezolvat o chestiune li tigioasa. Ca efect al admiterii exceptiei. SECÞIUNEA a 2-a Hotararile date in baza recunoasterii pretentiilor Cazurile Art. . 430. Exceptia autoritatii de lucru judecat Art. instanta. autoritatea de lucru jud ecat este provizorie. . SECÞIUNEA a 3-a Hotararea prin care se incuviinteaza invoiala partilor Conditiile in care se poate lua act de tranzactie Art. Dispozitiile art. . autoritate de lucru judecat cu privire la chestiunea transata.Exceptia autoritatii de lucru judecat poate fi invocata de instanta sau de parti in orice stare a procesului. 431. va da o hotarare in masura recu noasterii. f ondul procesului sau statueaza asupra unei exceptii procesuale ori asupra oricar ui alt incident are. .(1) Cand paratul a recunoscut in tot sau in parte pretentiile reclam antului. judecata va continua cu privire la pretent iile ramase nerecunoscute.Dupa pronuntarea hotararii instanta se dezinvesteste si niciun judec ator nu poate reveni asupra parerii sale. in tot sau in parte. Calea de atac Art. la cererea acestuia din urma. 430 poate fi atacata numai cu recurs la instanta ierarhic superioara.Hotararea are forta probanta a unui inscris autentic.(1) Hotararea judecatoreasca ce solutioneaza. a cererii. 425. in temeiul aceleiasi cauze si pentru acelasi obiect. 430 alin. (4) Cand hotararea este supusa apelului sau recursului. . dovada contrara. 429. cererea pentr u darea hotararii va putea fi primita chiar de un singur judecator. (3) Hotararea judecatoreasca prin care se ia o masura provizorie nu are autorita te de lucru judecat asupra fondului. (2) Oricare dintre parti poate opune lucrul anterior judecat intr-un alt litigiu . 432. (2) Autoritatea de lucru judecat priveste dispozitivul. Autoritatea de lucru judecat Art. partii i se poate crea in propria cale de atac o situatie mai rea decat aceea din hotararea atacata. 104 (2) Hotararea este opozabila oricarei terte persoane atat timp cat aceasta din u rma nu face. . in mod corespunzator. in conditiile legii. (2) Cand recunoasterea pretentiilor a fost facuta inaintea instantei de apel. . precum si considerentele pe care acesta se sprijina. Forta probanta Art. (5) Hotararea atacata cu contestatia in anulare sau revizuire isi pastreaza auto ritatea de lucru judecat pana ce va fi inlocuita cu o alta hotarare. 426. in conditiile prevaz ute de lege.(1) Hotararea prevazuta la art.(1) Partile se pot infatisa oricand in cursul judecatii. (2) Daca partile se infatiseaza la ziua stabilita pentru judecata. Puterea executorie Art.

. (3) In cazul hotararilor. 436 si 437. partile pot cere instantei care a pronuntat hotararea sa lamureasca dispozitivul sau sa inlature dispozitiile potrivnice. lamurirea sau inlat urarea dispozitiilor contradictorii ori completarea. 105 SECÞIUNEA a 4-a Indreptarea. intinderea sau aplicarea dispozitivului hotararii ori daca acesta cuprinde disp ozitii contradictorii. Domeniul de aplicare Art. calitatea si sustin erile partilor sau cele de calcul. 436-438. indreptarea. 439. dupa caz. Calea de atac Art. cheltuielile facute de parte in aceste cereri vor f i suportate de stat. . 438 sunt supuse acelorasi cai de atac ca si hotarari le in legatura cu care s-a solicitat. 433. din fondul constituit potrivit legii. 440. pentru motive procedurale. 438. dupa caz. apel sau recurs impotriva acelei hotarari. expertilor. 437 alin. . Forma tranzactiei Art. ci n umai in conditiile art. instanta va da hotararea in came ra de consiliu. 441. Completarea hotararii Art. cu citarea partilor. indreptarea se va face in ambele exemplare ale hotarar ii.Incheierile pronuntate in temeiul art.(1) In cazul in care sunt necesare lamuriri cu privire la intelesul. . . (3) se aplica in mod corespunzator. interpre tilor sau aparatorilor.(1) Daca prin hotararea data instanta a omis sa se pronunte asupra u nui capat de cerere principal sau accesoriu ori asupra unei cereri conexe sau in cidentale. de lamurire sau de completar e a hotararii a fost admisa. (2) Cererea se solutioneaza de urgenta. 437. precum si hotarar ea pronuntata potrivit art. (2) Instanta se pronunta prin incheiere data in camera de consiliu. (2) Instanta va rezolva cererea de urgenta.Tranzactia va fi incheiata in forma scrisa si va alcatui dispozitivu l hotararii.In cazul in care cererea de indreptare. (3) Dispozitiile prezentului articol se aplica si in cazul cand instanta a omis sa se pronunte asupra cererilor martorilor. lamurirea. SECÞIUNEA a 5-a Executarea provizorie . traducatorilor. lamurirea si completarea hotararii Indreptarea hotararii Art.(1) Erorile sau omisiunile cu privire la numele. numai cu recurs la instanta ierarhic sup erioara. prin incheiere data in camera de con siliu.(3) Daca partile se infatiseaza intr-o alta zi. precum si orice alte erori materiale cuprinse in hotarari sau incheieri pot fi indreptate din oficiu ori la cerere. Lamurirea hotararii si inlaturarea dispozitiilor contradictorii Art. 435. cu privire la drepturile lor.Dispozitiile prezentei sectiuni se aplica in mod corespunzator si in cazul in care tranzactia partilor este urmarea procedurii de mediere. inlaturarea dispozitiilor contradictorii ori completarea hotararii nu poate fi ceruta pe calea apelului sau recursului. . Obligativitatea procedurii Art. 434. Cand cererea a fost r espinsa. cheltuielile vor fi suportate de parte potrivit dreptului comun. prin hotarare separ ata. . . cu citarea partilor. . Caile de atac Art.Hotararea care consfinteste tranzactia intervenita intre parti poate fi atacata. iar in cazul hot ararilor date in fond dupa casarea cu retinere. in termen de 15 zile de la pronu ntare. atat in dosarul cauzei. se poate cere completarea hotararii in acelasi termen in care se poat e declara. (3) Incheierea se va atasa la hotarare. 436. Prevederile art. 106 Suportarea cheltuielilor de judecata Art. Partile vor fi citate numai daca instanta socoteste ca este necesar ca ele sa dea anumite la muriri. cat si in dosaru l de hotarari al instantei.Indreptarea.

cereri privitoare la posesie. Dispozitiile a rt. 324 alin. daca este cazul.(1) Instanta poate incuviinta executarea provizorie a hotararilor pr ivitoare la bunuri ori de cate ori va considera ca masura este necesara in rapor t cu temeinicia vadita a dreptului ori cu starea de insolvabilitate a debitorulu i. stabilirea locuint ei minorului. . 8. (2) Instanta poate. I n aceasta din urma situatie. pronuntate in conditiile art. 107 Suspendarea executarii provizorii Art. (5) Pana la solutionarea cererii de suspendare. (4) Suspendarea va putea fi incuviintata numai cu plata unei cautiuni al carei c uantum va fi stabilit de instanta in conditiile art. de cazare. 430. sa reduca motivat partea din cheltuieli le de judecata reprezentand onorariul avocatilor. despagubiri pentru accidente de munca. in orice alte cazuri in care legea prevede ca hotararea este executorie. 2. (4) Daca cererea a fost respinsa de prima instanta. somerilor. onorariile avocatilor. 708 alin. chiar inainte de sosirea dosarului. 4. prin ordonanta presedintiala. 7. numai in ceea ce priveste posesia. In aceste cazuri. atunci cand acesta este vadit . Executarea provizorie judecatoreasca Art.(1) Cheltuielile de judecata constau in taxele judiciare de timbru s i timbrul judiciar. (2) si (3). . in materie de stramutare de hotare. rente ori sume datorate cu titlu de obligatie de intretinere sau alocatie pen tru copii. c u respectarea cerintei prevazute la alin. (6) sunt aplicabile. la instanta de apel. (1) are caracter provizoriu. 5. reparatii grabnice. ale expertilor si ale specialistilor numiti in conditiile art. cheltuielile de t ransport si. potrivit legii. precum si modul de exercitare a dreptului de a avea legaturi perso nale cu minorul. aceasta va putea fi incuviintata provizoriu. fie distinct in tot cursul judecatii in apel. in conditiile art. 708 alin. (3). SECÞIUNEA a 6-a Cheltuielile de judecata Cuantumul cheltuielilor de judecata Art. (2) Executarea hotararilor prevazute la alin. precum si verbal in instanta pana la inchiderea dezbaterilor. hotararile pronuntate in temeiul recunoasterii de catre parat a pretentiilor reclamantului. punerea sau ridicarea sigiliului ori facerea inventarului. cand prin hotarare se dispune intabularea unui drept sau radierea lui din car tea funciara.(1) Suspendarea executarii provizorii va putea fi solicitata fie pri n cererea de apel. 445. 708 alin. precum si orice alte cheltuieli necesar e pentru buna desfasurare a procesului. precum si pensii acordate in cadrul asigurarilor sociale. 2. (3) Cererea de executare provizorie se va putea face in scris. . instanta il va putea obl iga pe creditor la plata unei cautiuni. 10.Executarea provizorie de drept Art. plantatii sau a oricaror lucrari avand o asezare fixa. daca despagubirile s-au acordat sub forma de prestatii banesti periodice. (2) si (3). 6. stabilirea modului de exercitare a autoritatii parintesti. chiar si din oficiu. 442. . 9. sumele cuvenite martorilor pentru depla sare si pierderile cauzate de necesitatea prezentei la proces. plata salariilor sau a altor drepturi izvorate din raporturile juridice de mu nca. desfiintare de constructii. dupa caz. 444. (3) Cererea de suspendare se va judeca de catre instanta de apel. (4). 443. 3. (2) Cererea se va depune la prima instanta sau.(1) Hotararile primei instante sunt executorii de drept cand au ca o biect: 1. la cerere se va alatura o copie legalizata a dispoz itivului hotararii. precum si atunci cand ar aprecia ca neluarea de indata a acestei masuri este vadit prejudiciabila pentru creditor. despagubiri in caz de moarte sau vatamare a integritatii corporale ori sanata tii. (2) Executarea provizorie nu se poate incuviinta: 1. ea poate fi facuta din nou i n apel. precum si a sumelor cuvenite.

. (1). potrivit legii. Ordinea exercitarii cailor de atac Art. (2) Mentiunea inexacta din cuprinsul hotararii cu privire la calea de atac desch isa contra acesteia nu are niciun efect asupra dreptului de a exercita calea de atac prevazuta de lege. . (2) Cand cererea a fost admisa numai in parte. (3). daca acesta nu a fost exercitat. Situatia mai multor reclamanti sau parati Art.(1) Partea care pierde procesul va fi obligata. 108 Exonerarea de plata a paratului Art. pretentiile reclamantului nu va putea fi obligat la plata cheltuielilor de judecata. Subiectele cailor de atac Art. TITLUL II Caile de atac CAPITOLUL I Dispozitii generale Enumerarea Art. hotararea pronuntata de instan ta de control judiciar va fi comunicata. . 446. cu exceptia cazului in care. 453.Paratul care a recunoscut. judecatorii vor stabili masura in care fiecare dintre parti poate fi obligata la plata cheltuielilor de judecata. la primul termen de judecata la care part ile sunt legal citate. iar caile extraordinare de atac sunt recursul.Calea ordinara de atac este apelul. (2) se aplica in mod corespunzator la plata expertilor ju diciari si a specialistilor numiti in conditiile art.Daca in cauza sunt mai multi reclamanti sau mai multi parati. in conditiile si termenele stabilite de aceasta. cel mai tarziu la data inchid erii dezbaterilor asupra fondului cauzei. . 450. (3) Daca instanta respinge ca inadmisibila calea de atac exercitata de partea in teresata in considerarea dispozitiilor alin. (3) Dispozitiile alin. potrivit cu pozitia lor in proces ori cu natura raportului jurid ic existent intre ei. (2). Cu toate acestea. De la data comunic arii incepe sa curga. tinand seama si de circumstantele cauzei. contestatia in anulare si revizuirea. 324 alin. ei vor putea fi obligati sa plateasca cheltuielile de judecata in mod egal. in cond itiile legii. 451. . Dovada cheltuielilor de judecata Art. 452. 448. din oficiu.Partea care pretinde cheltuieli de judecata trebuie sa faca. 109 (2) In cazul hotararilor susceptibile de apel. a fost pus in intarziere de catre reclamant sau se afla de drept in inta rziere. prealabil pornirii proc esului. Legalitatea caii de atac Art. (4) Nu vor putea fi insa micsorate cheltuielile de judecata avand ca obiect plat a taxei judiciare de timbru si a timbrului judiciar.(1) Caile extraordinare de atac nu pot fi exercitate atat timp cat e ste deschisa calea de atac a apelului. la cererea partii ca re a castigat.(1) Hotararea judecatoreasca este supusa numai cailor de atac prevaz ute de lege. termenul pentru exercitarea caii de atac prevazute de lege. recursul este inadmisibil. . indiferent de ment iunile din dispozitivul ei. sa ii plateasca acesteia cheltuieli de judecata. dovada existentei si intinderii lor. Masura luata de instanta nu va avea niciun efect asupra raporturilor dintre avocat si clientu l sau. proportion al sau solidar. tuturor partilor care au lu at parte la judecata in care s-a pronuntat hotararea atacata. 447. . judecatorii vor putea dispune compensarea cheltuielilor de jud ecata. o hotarare susceptibila de apel poa . in afara de cazul in care. Acordarea cheltuielilor de judecata Art. . acest drept il au si alte organe sau persoane.Caile de atac pot fi exercitate numai de partile aflate in proces ca re justifica un interes. Daca este cazul. daca este cazul.disproportionat in raport cu valoarea sau complexitatea cauzei ori cu activitate a desfasurata de avocat. 449. precum si plata sumelor cuv enite martorilor potrivit alin.

sau. Felurile achiesarii Art. solutia cu privire la celelalte cereri est e supusa cailor de atac in conditiile legii. dintre care unele sunt supuse apelului. daca legea nu prevede in mod expres altfel. 460. Partea din hotãrâre care poate fi atacatã Art. va inlatura acele con siderente si le va inlocui cu propriile considerente. partiala. daca priveste numai o parte din hotararea respectiva. dupa caz.Partile pot solicita instantei legal investite cu solutionarea unei cai de atac sa ia act de intelegerea lor cu privire la solutionarea litigiului. CAPITOLUL II Apelul Apelul principal. termenul de apel sau. dup a caz. (2) Achiesarea. . Achiesarea la hotarare Art. totala ori partiala. (2)-(4). prin inscris autentic sau prin declaratie verbala. 110 (3) Dispozitiile art.(1) Hotararile pronuntate in prima instanta pot fi atacate cu apel. In acest caz recursul poate fi exercitat numai pentru incalcarea sau aplicarea gresita a normelor de drept material. data in fata instantei a carei hotarare se ataca si consemnata intr-un proces-verbal. Dispozitiile art. daca priveste hotararea in intregul ei. (3) In cazul in care prin aceeasi hotarare au fost solutionate mai multe cereri principale sau incidentale. hotararea in intregul ei este supusa apelului. . Hotararea data in apel este supusa recursului. 454. 398 raman aplicabile. . . (5) In cazurile prevazute la alin. in conditiile legii.(1) O cale de atac poate fi exercitata impotriva unei hotarari numai o singura data. (3) Caile extraordinare de atac pot fi exercitate si concomitent. Obiectul Art.(1) Achiesarea la hotarare reprezinta renuntarea unei parti la calea de atac pe care o putea folosi ori pe care a exercitat-o deja impotriva tuturor sau a anumitor solutii din respectiva hotarare. 457. (3) Achiesarea tacita poate fi dedusa numai din acte sau fapte precise si concor dante care exprima intentia certa a partii de a-si da adeziunea la hotarare. inauntrul termenului de apel. iar altele r ecursului. (2) Achiesarea expresa se face de parte prin act autentic sau prin declaratie ve rbala in fata instantei ori de mandatarul sau in temeiul unei procuri speciale. (2) Cu toate acestea. de r ecurs este cel de drept comun. nu produce efecte decat daca este acceptata expres de partea adversa. mentinand solutia cuprinsa in dispozitivul hotararii atacate. daca partile consimt expres. . in cazul in care calea de atac vizeaza numai considerentel e hotararii prin care s-au dat dezlegari unor probleme de drept ce nu au legatur a cu judecata acelui proces sau care sunt gresite ori cuprind constatari de fapt ce prejudiciaza partea. (2) Daca prin aceeasi hotarare au fost solutionate si cereri accesorii. 459. hotarare a este supusa in intregul ei caii de atac prevazute de lege pentru cererea princ ipala. direct cu recurs.(1) Calea de atac se indreapta impotriva solutiei cuprinse in dispoz itivul hotararii. (4) Achiesarea poate fi totala.(1) Achiesarea poate fi expresa sau tacita. instanta.te fi atacata. 455.Masurile de administrare judiciara nu pot face obiectul niciunei cai de atac. (4) Daca hotararea cu privire la o cerere principala sau incidentala nu este sup usa nici apelului si nici recursului. 432-435 se aplica in mod corespunzator. la instanta care ar fi fost competenta sa judece recursul impotriva hotararii date in apel. . admitand calea de atac. Unicitatea caii de atac Art. chiar daca prin legi speciale se prevede altfel. 458. daca legea prevede acelasi termen de exercitare pentru toate mo tivele existente la data declararii acelei cai de atac. . atunci cand este conditionata. 456. . Intelegerea partilor in caile de atac Art. Masurile de administrare judiciara Art.

Lipsa semnaturii poate fi implinita in conditiile art. ca si cele de la alin. (2) La cererea de apel se va atasa dovada achitarii taxelor de timbru. (2) Termenul de apel va incepe sa curga din nou de la data comunicarii prevazute la alin. iar cele de la alin.(1) Termenul de apel se intrerupe prin moartea partii care are inter es sa faca apel. desi aceasta nu era susceptibila de executare provizorie. aceasta se socotest e comunicata la data depunerii cererii de apel.(1) Cererea de apel va cuprinde: a) numele si prenumele. Daca apelantul locuieste in strainatate. dupa caz.(1) Termenul de apel este de 30 de zile de la comunicarea hotararii.(2) Sunt supuse apelului si hotararile date in ultima instanta daca. cu excepti a cazurilor anume prevazute de lege. iar lipsa dovezii achitarii taxei de timbru poate fi complinita pana l a primul termen de judecata la care partea a fost legal citata in apel. denumirea si sediul lor. c) motivele de fapt si de drept pe care se intemeiaza apelul. . . cei cu capacitate restransa sau d isparuti ori in caz de mostenire vacanta. 111 (4) Pentru procuror. (2). (4) Impotriva incheierilor premergatoare nu se poate face apel decat odata cu fo ndul. . Termenul de apel Art. sub sa nctiunea decaderii. (1) lit. 191 a lin. b) si e). chiar daca in hotarare s-a aratat ca au fost pronuntate in prima instanta. (4) Termenul de apel se intrerupe si prin moartea mandatarului caruia i s-a facu t comunicarea. sunt pr evazute sub sanctiunea nulitatii. pentru persoanele juridice. (3) Cerintele de la alin. in afar a de cazurile in care procurorul a participat la judecarea cauzei. curatorul sau administratorul provizoriu. fara sa se arate nume le si calitatea fiecarui mostenitor. Pentru mostenitorii incapabili. 463. la cel din urma domiciliu al partii. e) semnatura. d) probele invocate in sustinerea apelului.(1) Partea care a renuntat expres la apel cu privire la o hotarare n u mai are dreptul de a face apel principal. . domiciliul sau resedinta partilo r ori. pe numele mostenirii. numarul de inmatr iculare in registrul comertului ori de inscriere in registrul persoanelor juridi ce si contul bancar. precum si. codul numeric personal. (3) Hotararile date in ultima instanta raman neapelabile. potrivit le gii. (1). 462. (5) Termenul de apel suspenda executarea hotararii de prima instanta. afara de cazul cand legea dispune altfel. la domiciliul e i. daca legea nu dispune altfel. termenul de apel curge de la pronuntarea hotararii. instanta nu putea sa judece decat in prima instanta. (2) Partea care a executat partial hotararea de prima instanta. (2). (4) Cand dovezile propuse sunt martori sau inscrisuri nearatate la prima instant . In acest caz se face din nou o singura comunicare a hotararii. nu mai are dreptul de a face apel prin cipal cu privire la dispozitiile executate. unde urmeaza sa i se faca toate comunicarile privind proce sul. va arata si domici liul ales in Romania. codul unic de inregistrare sau codul de identificare fiscala. b) indicarea hotararii atacate. ch iar atunci cand aceasta a fost facuta odata cu incheierea de incuviintare a exec utarii silite. (3) Daca o parte face apel inainte de comunicarea hotararii. Intreruperea termenului de apel Art. (1) curge de la comunicarea hotararii. cand termenul de apel curge de la comunicarea hotararii. iar termenul de apel va incepe sa curga din nou de la aceasta data. (3) Apelul nu constituie prin el insusi un act de acceptare a mostenirii. In acest caz se va face o noua comunicare partii. (1) lit. termenul va curge din ziua in care se va numi tutorele. Cererea de apel Art. dupa caz. (2) Termenul de apel prevazut la alin. Situatiile in care partea nu poate face apel principal Art. 464. In aceleasi conditii. c) si d). 461. executarea se suspend a daca apelul a fost exercitat in termen.

presedintele i nstantei care a pronuntat hotararea atacata va dispune comunicarea lor intimatul ui. se vor aplica in mod corespunzator dispozitiile art. (3) se aplica in mod corespunzator si in cazul in care mo tivele de apel se depun separat de cerere. ori in scris. insa. va inainta instantei de apel do sarul. raspunsul la intampinare si d ovezile de comunicare a acestor acte. (5)-(7) se aplica in mod corespunzator. apelul incident prevazut la alin. e). 112 Depunerea cererii de apel Art. Intimatul va lua cunostinta d e raspunsul la intampinare din dosarul cauzei. sa declare in scris apel impotriva altui intimat sa u a unei persoane care a figurat in prima instanta si care nu este parte in apel ul principal. Completarea sau modificarea cererii se va face inauntrul termenul ui de apel. impreuna cu apelurile facute.a. (2) Dispozitiile art. 189 lit. dupa implinirea termenului de apel. (6) Instanta la care s-a depus intampinarea o comunica de indata apelantului. 468. motivele de apel se depun la instant a a carei hotarare se ataca. cat si cereri potrivit art. (5) si (6). in cadrul procesului in care se judeca apelul facut de partea potrivnica. va acorda un termen scurt. (8) Daca s-au formulat atat apel. (2) se aplica in mod corespunza tor. (2) Apelul provocat se comunica si intimatului din acest apel. 113 daca acesta din urma ar fi de natura sa produca consecinte asupra situatiei sale juridice in proces. 466 alin. dosarul n u va fi trimis instantei de apel decat dupa implinirea termenului de apel privin d hotararile date asupra acestor din urma cereri. respectiv a motivelor de apel. (7) Presedintele. 465. dupa im plinirea termenului de apel. sub sanctiunea nulitatii. (6). (4) Dispozitiile alin. . Apelul provocat Art. 465 al in. 466. . punandu-i-se in vedere obligatia de a depune l a dosar intampinare in termen de cel mult 15 zile de la data comunicarii. daca est e prezent si este posibil. f ax sau curier. Dispozitiile alin. pu nandu-i-se in vedere obligatia de a depune la dosar raspunsul la intampinare in termen de cel mult 10 zile de la data comunicarii. cand este cazul. intampinarea. printr-o cerere proprie care sa tinda la schimbarea hotararii primei instante. (1) ramane fara efect. ca inadmisibil ori pentru alte motive care nu implica cercetarea fondulu i. Apelul incident Art. Depunerea apelului incident si a celui provocat Art. de la data comunicarii hotararii. prevazut la art. impreuna cu copiile certificate de pe inscrisurile alaturate si care nu au f ost infatisate la prima instanta.In caz de coparticipare procesuala. (3) In cazul in care cererea de apel nu indeplineste conditiile prevazute de leg e. (5) In cazul in care termenul pentru exercitarea apelului curge de la un alt mom ent decat comunicarea hotararii. fiind aplicabile prevederile art. (2) Daca apelantul principal isi retrage apelul sau daca acesta este respins ca tardiv. dupa implinirea termenului de apel pentru toate partile. Dispozitiile art. 190 sunt aplicabile in mod corespunzator. 436-438. (5) si (6). presedintele instantei care primeste cererea de apel va stabili lipsurile si ii va cere apelantului sa completeze sau sa modifice cererea de indata. sa formuleze apel in scris.(1) Intimatul este in drept. care curge. potrivit alin. motivarea apelului se va face intr-un termen de aceeasi durata. . precu m si a termenelor prevazute la alin. precum si atunci cand la prima i nstanta au intervenit terte persoane in proces. daca apelul a fost trimis prin posta. .(1) Apelul si.(1) Apelul incident si apelul provocat se depun de catre intimat oda ta cu intampinarea la apelul principal. (5) Dupa primirea cererii de apel. de cel mult 5 zil e de la expirarea termenului de apel in care sa se depuna completarea sau modifi carea cererii. Daca presedintele apreciaza ca intervalul ramas pana la expirarea te rmenului de apel nu este suficient. intimatul este in drept. 467. .

Limitele efectului devolutiv determinate de ceea ce s-a apelat Art. . . in limitele cererii de apel. numai pe baza celor invocate la prima instanta. 471. 470. (2). Efectul devolutiv al apelului Art. de catre apelant. mi jloace de aparare si dovezi decat cele invocate la prima instanta sau aratate in motivarea apelului ori in intampinare. Instanta de apel poate incuviinta si adm inistrarea probelor a caror necesitate rezulta din dezbateri. prima instanta a solutionat . Motivele de ordine publica pot fi invocate si din oficiu. (3) Apelurile principale. venituri ajunse la termen si orice alte despagubiri ivite dupa darea hotararii primei instante si va putea fi invocata compensatia legala. care se aplica in mod corespunzator. prin rezolutie. mijloace de aparare sau dovezi noi. (3) Prin apel este posibil sa nu se solicite judecata in fond sau rejudecarea. (2) Primul termen de judecata va fi de cel mult 20 de zile de la data rezolutiei . . de asemenea.467. in cazul in care considera ca sunt necesare pentru solu tionarea cauzei. dupa caz.(1) Instanta de apel va proceda la rejudecarea fondului in limitele stabilite. expres sau implicit. Solutiile pe care le pronunta instanta de apel Art. va respinge. (2) In cazul in care apelul nu se motiveaza ori motivarea apelului sau intampina rea nu cuprinde motive. Cand apelurile au fost r epartizate la complete diferite. (4)-(6) se aplica in mod corespunzator. (5) Se vor putea cere. rate. in fond. precum si administrarea probelor noi propuse in conditiile art. . 472. incidente si provocate facute impotriva aceleiasi hota rari vor fi repartizate la acelasi complet de judecata. masuri in vederea stabilirii aleatorii a completului si a te rmenului de judecata. (2) Instanta de apel va putea dispune refacerea sau completarea probelor adminis trate la prima instanta. 472 alin. (3) In apel nu se poate schimba calitatea partilor. (6).(1) Prin apel nu se poate schimba cadrul procesual stabilit in fata primei instante. . 465 a lin.(1) Apelul exercitat in termen provoaca o noua judecata asupra fondu lui. indata ce primeste dosarul. acesta fiind dator sa depuna intampinare in termenul prevazut la art. 114 (2) Partile nu se vor putea folosi inaintea instantei de apel de alte motive. schimba i n tot sau in parte hotararea apelata. (2) In caz de admitere a apelului. (3) In cazul in care se constata ca. 473. Dispozitiile speciale privind judecata Art. instanta de apel se va pronunta. instanta de apel statuand atat in fapt. Limitele efectului devolutiv determinate de ceea ce s-a supus judecatii la prima instanta Art.(1) Presedintele instantei de apel. cat si in drept. 469. precum si cu privire la soluti ile care sunt dependente de partea din hotarare care a fost atacata. (2) Devolutiunea va opera cu privire la intreaga cauza atunci cand apelul nu est e limitat la anumite solutii din dispozitiv ori atunci cand se tinde la anularea hotararii sau daca obiectul litigiului este indivizibil. c i anularea hotararii de prima instanta si respingerea ori anularea cererii de ch emare in judecata ca urmare a invocarii unei exceptii sau trimiterea dosarului l a instanta competenta. (4) Partile pot insa sa expliciteze pretentiile care au fost cuprinse implicit i n cererile sau apararile adresate primei instante. va anula apelul ori va constata perimarea lui. stabi lirea situatiei de fapt si aplicarea legii de catre prima instanta. Dispozitiile art. situatie in car e. instanta poate anula ori. dupa caz. 474. Cel care a exercitat apelul provo cat va lua cunostinta de intampinare de la dosarul cauzei. in mod gresit. dupa care se va face citarea partilor. 196 alin. cauza sau obiectul cererii d e chemare in judecata si nici nu se pot formula pretentii noi. dobanzi.(1) Instanta de apel poate pastra hotararea atacata. ultimul complet investit va dispune pe cale adm inistrativa trimiterea apelului la completul cel dintai investit.(1) Instanta de apel va verifica. . va l ua. Pregatirea judecatii apelului Art.

suspendarea hota rarii atacate cu recurs in alte cazuri decat cele la care se refera alin. a)-k). dupa caz. (4) Daca prima instanta s-a declarat competenta. Dezlegarea data problemelor de drept de catre instanta de apel . in masura in care nu sunt potrivnice celor cuprinse i n prezentul capitol. (4) In cazurile anume prevazute de lege. 478. instanta de apel anuland in tot s au in parte procedura urmata in fata primei instante si hotararea atacata. in afara de cazul in care el consim te expres la aceasta sau daca se invoca motive de ordine publica de drept materi al. C . in cazul in care par tile au solicitat in mod expres luarea acestei masuri prin cererea de apel ori p rin intampinare. daca este cazul. Dispozitiile a lin. in conditiile legii. (2) Motivele de ordine publica de drept procesual nu pot atrage inrautatirea sit uatiei partii in propria cale de atac. desfiintarea de constructii. a conformitatii hotararii atacate cu regulile de drept ap licabile. in stanta sesizata cu judecarea recursului poate dispune.(1) Hotararile date in apel. instanta de apel va anula ho tararea atacata si va trimite cauza spre rejudecare primei instante sau altei in stante egale in grad cu aceasta din aceeasi circumscriptie. va re tine procesul spre judecare. (2) Nu sunt supuse recursului hotararile pronuntate in cererile prevazute la art .procesul fara a intra in judecata fondului ori judecata s-a facut in lipsa parti i care nu a fost legal citata. precum si in alte cereri e valuabile in bani in valoare de pana la 500. 93 pct. pronuntand o h otarare susceptibila. 476. fara drept d e apel. d) si e). motivat. potrivit legii. . 92 pct. art. in afara de cazurile in care legea preved e altfel. (6) Cand se constata ca exista un alt motiv de nulitate decat cel prevazut la al in. evocand fondul. trimiterea spre rejudecare poate fi dispusa o singura data in c ursul procesului. . (5). (5) In cazul in care instanta de apel constata ca ea are competenta sa judece in prima instanta. (3) se aplica in mod corespunzator. 475. pronuntand o hotarare susceptibila de recurs. 82 alin. Suspendarea executarii Art. 1 lit. precum si alte hotarari in cazurile expres prevazute de lege sunt supuse recursului. Instanta competenta Art. va anula hotararea atacata si va judeca in fond. iar prima instanta a judecat in fond. recursul se solutioneaza de catre insta nta ierarhic superioara celei care a pronuntat hotararea atacata. precum si necesitatea administrarii unor probe sunt obligatorii pentru judecat orii fondului. de apel sau recurs. (3) Recursul urmareste sa supuna Inaltei Curti de Casatie si Justitie examinarea . instanta de apel va anula hotararea atacata si va judeca procesul. Completarea cu alte norme Art. Cu toate acestea.(1) Recursul suspenda de drept executarea hotararii in cauzele privi toare la stramutarea de hotare. CAPITOLUL III Caile extraordinare de atac SECÞIUNEA 1 Recursul Obiectul si scopul recursului.Dispozitiile de procedura privind judecata in prima instanta se apli ca si in instanta de apel.000 lei inclusiv. iar instanta de apel stabileste ca a fost necompetenta va anula hotararea atacata si va trimite cauza spre jude care instantei competente sau altui organ cu activitate jurisdictionala competen t. . (1). De asemenea. (2) La cererea recurentului formulata in conditiile art. nu su nt supuse recursului hotararile date de instantele de apel in cazurile in care l egea prevede ca hotararile de prima instanta sunt supuse numai apelului. plantatii sau a ori caror lucrari avand o asezare fixa. precum si in cazurile anume prevazute de leg e. 1 lit. (2) si (3). cele date. 115 Neinrautatirea situatiei in propria cale de atac Art. . 477.(1) Apelantului nu i se poate crea in propria cale de atac o situati e mai rea decat aceea din hotararea atacata.

(7) La judecata cererii de suspendare si. domiciliul sau resedinta ori. prenumele si domiciliul profesional al avocatului care formuleaza cererea ori. precum si cerintele mentionate la alin. (2). de completul care judeca recursul pe fond. e) semnatura partii sau a mandatarului partii in cazul prevazut la art. alaturandu-se o copie certificata de pe cererea de recurs si dovada depunerii cautiunii prevazute la art. . se va alatura si o copie legalizata de pe dispozitivul hotararii atacate cu re curs. conform legii. (4) Termenul de judecata. numele. . 117 Motivarea recursului Art.(1) Recursul se va motiva prin insasi cererea de recurs. 3. (2) La cererea de recurs se vor atasa dovada achitarii taxei de timbru. pentru persoanele juridice. 479. de completul de filtru. 13 alin. printr-o inchei ere motivata care poate fi atacata cu recurs in mod separat. mentiunea ca motivele vor fi depuse printr-un memoriu separat. dupa ce acesta a fost desemnat. . in afara de cazurile prevazute la art. 149 alin. se stabileste astfel inca t sa nu treaca mai mult de 10 zile de la primirea cererii de suspendare. c) indicarea hotararii care se ataca. 2. 464 alin. 463 se aplica in mod corespunzator. daca legea nu dispune altfel. in termen de 5 zile de la pronuntare. 480. dupa caz. in cazurile prevazute la art. de un complet anume constituit. se va depune o . delegatia consilierulu i juridic. (6) Recursul se judeca de un alt complet al instantei de recurs. instanta de recurs poate reveni asupra suspendarii acordate. format din 3 judecatori. Cererea de recurs Art. in cazul in care cererea s-a depus inainte de ajungerea dosarului la instanta d e recurs. aplicabile si in recurs. in conditiile legii. (3) Mentiunile prevazute la alin. Dispozitiile art. cu citarea partilor printr-un agent procedural al instantei sau prin alt salariat al acesteia ori prin modalitatile prevazute la art. dupa cum urmeaza: 116 1. denumirea si sed iul intimatului. dupa caz. (3)-(7) aplicandu-se in mod corespunzator. (2) sunt prevazute sub sanctiunea nulitatii. (5). (1) lit. 487.ererea se depune direct la instanta de recurs. fara a se parcur ge procedura filtrului prevazuta la art. precum si cele ale art. 481. (4) si (5). (2) In cazurile in care Ministerul Public a participat in proces.(1) Termenul de recurs este de 30 de zile de la comunicarea hotarari i. dupa caz. cand este cazul. d) motivele de nelegalitate pe care se intemeiaza recursul si dezvoltarea lor sa u. de consilier juridic. In termenul de recurs se va face si motivarea acestuia. c)-e). in cel mult 24 de ore de la judecata. pentru care se face citarea. (2) Daca intimatul nu a invocat prin intampinare sau din dosar nu reiese ca recu rsul a fost depus peste termen. a avocatului sau. Prezen tele dispozitii se aplica si in cazul in care recurentul locuieste in strainatat e. Pronuntarea se face in termenul st abilit la alin. pre cum si numele si prenumele consilierului juridic care intocmeste cererea. (5). (8) Pentru motive temeinice. stabilit aleato riu. 708. eventual. (5) Completul se pronunta. denumirea si sediul lor. precum si imputernicirea avocatiala sau. 462 alin. in cazul in care s-a fixat termen in sedinta publica. domiciliul sau resedinta partii in favoarea careia se ex ercita recursul. Termenul de recurs Art. dupa caz. 487. in cel mult 10 zile de la inregistrarea cererii de recurs. (3) Cererea se judeca in camera de consiliu. a recursului partile trebuie reprezentate de avocat sau. a) si lit. b) numele si prenumele. In cazul in care cererea se face inainte de a ajunge dosarul la instanta de recurs . (2)-(4). a consilierului juridic. dispozitiile alin. el se va socoti in termen.(1) Cererea de recurs va cuprinde urmatoarele mentiuni: a) numele si prenumele.

(1) Cand recursul este de competenta Inaltei Curti de Casatie si Jus titie. Intampinarea trebuie redactat a si semnata de avocatul sau consilierul juridic al intimatului. (3) Daca legea nu dispune altfel. . (5) se dubleaza in cazul recursului. prin hotararea data. Depunerea recursului Art. motivele de casare care sunt de ordine publica pot fi ridicate din oficiu de catre instanta. odata cu cererea de recurs. 83. cu incalcarea normelor aplicabile. fie in procedura de filtrare. cand. 486. Motivele de casare Art.(1) Recursul este nul daca nu a fost motivat in termenul legal. 7. in cazur ile prevazute la art. (3) si art. cand hotararea a fost data cu incalcarea competentei de ordine publica a alte i instante. pe parcursul judecatii ori daca hotararea a fost pronuntata de alt judecator decat cel care a luat parte la dezbaterea pe fond a procesului.(1) Recursul si. prin rezolutie. (2) Motivele prevazute la alin. pot fi depuse si alte inscrisuri noi pana la primul termen de judecata. (2) In cazul in care recursul urmeaza sa fie solutionat in sedinta publica. chiar dupa implinirea termenului de motivare a recursului. . 6. (3). cand hotararea a fost data cu incalcarea sau aplicarea gresita a normelor de drept material. cand instanta nu a fost alcatuita potrivit dispozitiilor legale. care pot fi depuse. cand instanta a depasit atributiile puterii judecatoresti. instanta a incalcat regulile de procedura a caror nerespectare atrage sanctiunea nulitatii. . primind dosarul de la instanta a carei hotarare se ataca. sub sanctiunea nulitatii. Probe noi in recurs Art. au fost respinse sau instanta a omis sa se pronunte asupra lor. cu e xceptia cazului prevazut la alin. 465 se aplica in mod corespunzator. masuri in vederea st abilirii aleatorii a unui complet format din 3 judecatori. cand s-a incalcat autoritatea de lucru judecat. 4. sub sanctiunea decaderii. Prin aceste a cte de procedura se va mentiona daca recurentul. Termenul prevazut la a rt. respectiv odata cu intampinarea. 487. (1) nu pot fi primite decat daca ele nu au putut fi invocate pe calea apelului sau in cursul judecarii apelului ori. (2) Prevederile art.(1) In instanta de recurs nu se pot produce noi probe. cu exceptia i nscrisurilor noi. Procedura de filtrare a recursurilor Art. 466 si 467. 487.(1) Recursul incident si recursul provocat se pot exercita. 8. in conditiile prevazu te la art. 483. 482 raman aplicabile. 482. cand judecatorul stabilit aleatoriu pentru solutionarea cauzei a fost schimba t. cand hotararea nu cuprinde motivele pe care se intemeiaza sau cand cuprinde m otive contradictorii ori numai motive straine de natura cauzei. . fie in sedinta publica. 2. 5. 484. desi au fos t invocate in termen. 465 alin.copie de pe motivele de casare pentru procuror. Recursul incident si recursul provocat Art. 82 alin.(1) Casarea unor hotarari se poate cere numai pentru urmatoarele mot ive de nelegalitate: 1. va lua. daca este cazul. (2) Dispozitiile art. . Dispoziti ile art. iar raspunsul l a intampinare de avocatul sau consilierul juridic al recurentului. . (2) Aceeasi sanctiune intervine in cazul in care motivele invocate nu se incadre aza in motivele de casare prevazute la art. 482. sa fie solutionat de catre completul de filtru prev azut la art. 485. respectiv intimatul este de aco rd ca recursul. atunci cand 118 este admisibil in principiu. presedintele instantei sau presedintele de sectie. 468 se aplica in mod corespunzator. motivele de casare se depun la ins tanta a carei hotarare se ataca. care se aplica in mod corespunzator. 3. Sanctiunea nemotivarii recursului Art. care va decide asupra .

in afara de ca zul in care apreciaza ca este necesara ascultarea partilor. 469 alin. (5) sau (6). Decizia se c omunica partilor. verificand toate motivele invocate si judecand recursul. 482 sau ca recursul este vadit nefondat . printr-o decizie definitiva.(1) Presedintele va da mai intai cuvantul recurentului. In solutionarea recursului instanta va tine seama de punctele de vedere ale partilor formulate potrivit alin. (5) In cazul in care completul este in unanimitate de acord ca recursul nu indep lineste cerintele de forma. va aprecia ca in mod gresit recursul a fo st declarat admisibil in principiu. (4) Dupa analiza raportului in completul de filtru. cand va dispune cita rea lor. completul s e poate pronunta asupra fondului recursului.(1) In cazul in care recursul a fost declarat admisibil in principiu . Daca a cest din urma complet. respinge recursul printr-o decizie motivata. in afara de cazul cand este recurent. acesta se comunica de indata partilor care pot formula in scris un punct de vedere asupra solutiei preconiza te in termen de 10 zile de la comunicare. a raspunsului la intampinare si a inscrisu rilor noi. Raportorul nu devine incompatibil. 488. daca exista motive de ordine publica ce pot fi invocate in condit iile art. . va arata. fara citarea partilor. a Inaltei Curti de Casatie s i Justitie. care nu este supusa niciunei cai de atac. va decide asupra admisibilitatii printr-o hotarare defin itiva. a Curtii Europene a Drepturilor Omului si a Curtii de Justitie a Uni unii Europene. cu citarea partilor. pronuntat a. daca partile au cerut in mod expr es judecarea in fond a recursului de catre completul de filtru. (7) In cazul in care recursul nu poate fi solutionat potrivit alin. daca motivele invocate se incadreaza in cele prevazut e la art. 482. instanta.Dispozitiile de procedura privind judecata in prima instanta si in a pel se aplica si in instanta de recurs. (2) Procurorul vorbeste cel din urma. anuleaza sau. (4). In lipsa dovezii de comunicare a rapor tului completul nu va putea trece la examinarea recursului potrivit alin. Solutiile pe care le poate pronunta instanta de recurs Art. 489. 483 alin. (3) Raportul va verifica daca recursul indeplineste cerintele de forma prevazute sub sanctiunea nulitatii. in masura in care nu sunt potrivnice cel or cuprinse in prezenta sectiune. iar apoi int imatului. (2) Pe baza recursului. iar problema de drept care se pune in recurs nu este controversata sau fac e obiectul 119 unei jurisprudente constante a Inaltei Curti de Casatie si Justitie. (7). De asemenea. Raportul trebuie intocmit in cel mult 30 de zile d e la repartizarea dosarului. fara citarea partilor. (3) sunt aplicabile. dupa caz. Dispozitiile art. . cu citarea partilor. (3) ori daca este vadit nefondat. o incheiere de admitere in princi piu a recursului si va trimite dosarul pentru stabilirea aleatorie a altui compl et si a termenului de judecata pe fond a recursului. (5) si (6). presedintele completului va intocmi un raport asupra admisibilitatii in principiu a recursului sau va desemna un alt membru al completului ori magist ratul-asistent in acest scop. in unanimitate. jurisprudenta Curtii Constitutionale. acesta se va pro nunta in fond fara citarea partilor. (8) Prin exceptie de la prevederile alin. intampinarii. precum si pozitia doctrinei in problemele de drept vizand dezlega rea data prin hotararea atacata. ca motivele de casare invocate si dezvoltarea lor nu se incadreaza in cele prevazute la art. va fi sesizat Completul de 9 judecatori. fara citarea partilor.admisibilitatii in principiu a recursului. Daca procurorul a pornit actiunea civila in care s-a pronuntat hotararea atacata cu recurs. . dac a este cazul. completul va pronunta. Ordinea cuvantului in sedinta Art. printr-o dec izie definitiva. Regulile privind judecata Art. 490. care se comunica partilor. il poate ad . procurorului i se va da cuvantul dupa recurent. car e. (6) Daca raportul apreciaza ca recursul este admisibil si toti membrii sunt de a cord.

Solutiile pe care le poate pronunta Inalta Curte de Casatie si Justitie Art. 496. in limitele casarii si tina nd seama de toate motivele invocate inaintea instantei a carei hotarare a fost c asata. . In vederea rejudecarii. il poate respinge sau anula ori poate constata perimarea lui. In cazul in care casarea s-a fac ut pentru ca instanta a depasit atributiile puterii judecatoresti sau cand s-a i ncalcat autoritatea de lucru judecat. Judecata in fond dupa casare Art. (1) vor casa cu trimitere in cazul in care instanta a carei hotarare este atacata cu recurs a solutionat pro cesul fara a intra in judecata fondului sau judecata s-a facut in lipsa partii c are a fost nelegal citata atat la administrarea probelor. . precum si la rejudecarea procesului dupa ca sarea hotararii de catre instanta de recurs. . instanta de fond va judeca din nou. (2) Actele de executare sau de asigurare facute in temeiul unei asemenea hotarar i sunt desfiintate de drept. trimite cauza spre o noua judecata instantei de apel care a pronuntat hotararea casata ori. Neinrautatirea situatiei in propria cale de atac Art. (4) In cazul rejudecarii dupa casare. prin dispozitivul hotararii de casare. cand cauza va fi trimisa instantei competente sau altui organ cu activ itate jurisdictionala competent potrivit legii. 120 Solutiile pe care le pot pronunta alte instante de recurs Art. hotararea atacata poate fi casata. Dispozitiile art. daca instanta de recurs nu dispune altfel.mite. dupa caz. . 419 alin. hotararea de recurs va cuprinde numai motivar ea solutiei fara a se evoca si analiza motivelor de casare. In cazul in care recursul se respinge fara a fi cercetat in fond ori se anule aza sau se constata perimarea lui. cererea se respinge ca inadmisibila. instantele prevazute la alin. (2) Cu toate acestea. a carei hotarare este.(1) In cazul in care competenta de solutionare a recursului apartine tribunalului sau curtii de apel si s-a casat hotararea atacata. (1) lit. aratandu-se de ce s-au admis ori. fie la un alt termen stabilit in acest scop. de asemenea. de depasire a atributiilor puterii judecatoresti si de incalcare a aut oritatii de lucru judecat. dispozitiile art. hotarare a instantei de recurs va cuprinde in considerente numai motivele de casare invoc ate si analiza acestora. situatie in care se pronunta o singura decizie. 494. .(1) Hotararea casata nu are nicio putere. din oficiu. . b). cauza se trimite la instanta care a pronuntat h otararea casata ori la alta instanta de acelasi grad cu aceasta.(1) In caz de casare. (2) In caz de admitere a recursului. 491. cat si la dezbaterea f ondului. 474 alin. Efectele casarii Art. fie la termenul la care a avut loc admiterea recursului. judec ata va reincepe de la actul anulat.(1) Hotararile definitive pot fi atacate cu contestatie in anulare a . hotararile instantei de recurs asupra probleme lor de drept dezlegate sunt obligatorii pentru instanta care judeca fondul. 121 SECÞIUNEA a 2-a Contestatia in anulare Obiectul si motivele contestatiei in anulare Art. cu retinere sau cu trimitere.Inalta Curte de Casatie si Justitie. cu exceptia cazului casarii pentru lipsa de co mpetenta. din aceeasi cir cumscriptie. in caz de casare. rejudecarea pro cesului in fond se va face de catre instanta de recurs. a tunci cand este cazul si sunt indeplinite conditiile prevazute la art. (3) Dupa casare. 475 sunt aplicabi le in mod corespunzator. Atunci cand i nteresele bunei administrari a justitiei o cer. 497. primei instante. Instanta va constata aceasta. 491 se aplica in mod corespunzator in caz de neco mpetenta. 493. sunt admisib ile orice probe prevazute de lege. cauza va putea fi trimisa oricar ei alte instante de acelasi grad. (2) Cand hotararea a fost casata pentru incalcarea regulilor de procedura. 495. casata. (3).Prin derogare de la prevederile art. s-au respin s. 492.La judecarea recursului. . Motivarea hotararii Art. in tot s au in parte.

3. 4. dar instanta l-a respins pentru ca avea nevoi e de verificari de fapt incompatibile cu recursul sau daca recursul. a fost respins fara a fi cercetat in fond. (1) putea fi invocat pe calea apelului sau a recursului. SECÞIUNEA a 3-a Revizuirea Obiectul si motivele revizuirii Art. sub s anctiunea nulitatii acesteia. (3) Dispozitiile alin. instanta va pronunta o hotarare de anulare a hotararii atacate si va fixa termen in vederea solutionarii cauzei printr-o noua hotarare. dar nu mai tarziu de un an de la data cand hotararea a ramas definitiva. (3) Daca motivul de contestatie este intemeiat. 122 Suspendarea executarii Art. Procedura de judecata Art. 502. . fara vina p artii. 497 alin. potrivit dispozitiilor procedurale aplicabile judecatii finalizate cu hotarar ea atacata. (2) Cu toate acestea. instanta de recurs.(1) Contestatia in anulare se introduce la instanta a carei hotarare se ataca.(1) Revizuirea unei hotarari pronuntate asupra fondului sau care evo ca fondul poate fi ceruta daca: . . dezlegarea data recursului este rezultatul unei erori materiale. 501.(1) Contestatia in anulare este inadmisibila daca motivul prevazut l a art.Instanta poate suspenda executarea hotararii a carei anulare se cere .(1) Contestatia in anulare se solutioneaza de urgenta si cu precader e. 503. instanta va pronunta o singura h otarare prin care va anula hotararea atacata si va solutiona cauza. respingand recursul sau admitandu-l in parte. 2. sub conditia darii unei cautiuni. (2) Contestatia se motiveaza in termenul de 15 zile prevazut la alin. 2 si 4 se aplica in mod corespunzator hotarar ilor instantelor de apel care. hotararea de anulare nu poate fi at acata separat. nu opereaz a prorogarea competentei.tunci cand contestatorul nu a fost legal citat si nici nu a fost prezent la term enul cand a avut loc judecata. 1. (2) Intampinarea este obligatorie si se depune la dosar cu cel putin 5 zile inai ntea primului termen de judecata. (2) Hotararile instantelor de recurs mai pot fi atacate cu contestatie in anular e atunci cand: 1. desi se invo case exceptia corespunzatoare. (3) O hotarare impotriva careia s-a exercitat contestatia in anulare nu mai poat e fi atacata de aceeasi parte cu o noua contestatie in anulare. a omis sa c erceteze vreunul dintre motivele de casare invocate de recurent in termen. chiar daca se in voca alte motive. 478 se aplica in mod cores punzator. Dispozitiile art. (2) pct. 498. Daca solutio narea cauzei la acelasi termen nu este posibila. 499. In acest ultim caz. Conditiile de admisibilitate Art. . 500. (2) In cazul in care se invoca motive care atrag competente diferite. (4) Hotararea data in contestatie in anulare este supusa acelorasi cai de atac c a si hotararea atacata. potrivit legii. Contestatorul va lua cunostinta de continutul acesteia de la dosarul cauzei. Termenul de exercitare Art. instanta de recurs a respins-o ori a omis sa se p ronunte asupra ei. (1). . Instanta competenta Art. instanta de recurs nu s-a pronuntat asupra unuia dintre recursurile declarate in cauza. .(1) Contestatia in anulare poate fi introdusa in termen de 15 zile d e la data cand contestatorul a luat cunostinta de hotarare. hotararea data in recurs a fost pronuntata de o instanta necompetenta absolut sau cu incalcarea normelor referitoare la alcatuirea instantei si. nu pot fi atacate cu recurs. . contestatia poate fi primita in cazul in care motivul a fo st invocat prin cererea de recurs.

exista hotarari definitive potrivnice. cand aceste imprejurari au influentat solutia pronuntata in cauza.1. in cazul prevazut la art. un judecator. asupra existentei sa u inexistentei infractiunii invocate. 3. 8. . daca aceste imprejurari au influentat solutia pronuntata in cauza. 4. 2. Daca una dintre instantele de recurs la care se refera aceste dispozitii este Inalta Curte de Casatie si Justitie. s-a anulat ori s-a schimbat hotararea unei instante pe care s-a in temeiat hotararea a carei revizuire se cere. . 2. 503 alin. (1) pct. 504. (3) In cazul in care se invoca motive care atrag competente diferite. un judecator a fost sanctionat disciplinar definitiv pentru exercitarea funct iei cu rea-credinta sau grava neglijenta. ma rtorului sau expertului ori de hotararea care a declarat fals inscrisul. s-au descoperit inscrisuri doveditoare. instanta de revizuire se va pronunta mai intai. potrivit legii. In cazul in care c onstatarea infractiunii nu se mai poate face printr-o hotarare penala. 503 alin. 2. cererea de revizuire se va indrepta la instanta mai mare in grad fata de instanta care a dat prima hotarar e. date de instante de acelasi grad sau d e grade diferite. s-a pronuntat asupra unor lucruri care nu s-au cerut sau nu s-a pronuntat asu pra unui lucru cerut ori s-a dat mai mult decat s-a cerut. (2) Pentru motivele de revizuire prevazute la alin. 3. iar consecin tele grave ale acestei incalcari continua sa se produca. Curtea Constitutionala s-a pronuntat asupra exceptiei invocate in acea cauza. iar. declarand neconstitutionala prevederea care a facut obiectul acelei exceptii. care a luat parte la judecata. 503 alin. la judecarea cererii v a fi citat si cel invinuit de savarsirea infractiunii. Instanta competenta Art. partea a fost impiedicata sa se infatiseze la judecata si sa instiinteze inst anta despre aceasta. dar nu mai tarziu de 3 ani de la data producerii acestora . In acest ultim caz. dintr-o imprejurare mai presus de vointa sa. minorii si cei pusi sub in terdictie judecatoreasca ori cei pusi sub curatela nu au fost aparati deloc sau au fost aparati cu viclenie de cei insarcinati sa ii apere. 7-10 sunt supuse revizuirii si hotararile care nu evoca fondul. 9. pct. (2) In cazul dispozitiilor art. 6. a fost condam nat definitiv pentru o infractiune privitoare la pricina sau daca hotararea s-a dat in temeiul unui inscris declarat fals in cursul ori in urma judecatii.(1) Cererea de revizuire se indreapta la instanta care a pronuntat h otararea a carei revizuire se cere. 3. statul ori alte persoane juridice de drept public. Curtea Europeana a Drepturilor Omului a constatat o incalcare a drepturilor sau libertatilor fundamentale datorata unei hotarari judecatoresti. 3. pct.(1) Termenul de revizuire este de o luna si se va socoti: 1. cererea de revizuire se va judeca de aceas ta instanta. martor sau expert. dupa ce hotararea a devenit definitiva. 505. 11. dar nu mai tarziu de un an de la data ramanerii definitive a hotararii penale. dupa darea hotararii. 123 8. In lipsa unei astfel de hotarari. dar numai in ipo teza judecatorului. 4. s-a casat. (1) pct. obiectul pricinii nu se afla in fiinta. hotararea nu se comunica. termenul curge de la data cand partea a luat cunostint a de imprejurarile pentru care constatarea infractiunii nu se mai poate face pri ntr-o hotarare penala. 5. in cazurile prevazute la art. in cazurile prevazute la art. de la pr onuntare. din ziua in care partea a luat cunostinta de hotararea instantei penale de condamnare a judecatorului. (1) pct. nu va oper a prorogarea competentei. in cazurile in care. pe cale incidentala. (1) pct. retinute de par tea potrivnica sau care nu au putut fi infatisate dintr-o imprejurare mai presus de vointa partilor. Termenul de exercitare Art. care incalca autoritatea de lucru judecat a primei hotarari. de la cel din urma act de exe cutare. de la comunicarea hotarar ii. 7. 1. 503 alin. 10. (1) pct.

(3) Pentru motivele prevazute la art. (4) se aplica in mod corespunzator pentru fiecare motiv in parte. (5) Daca prin aceeasi cerere se invoca motive diferite de revizuire. In cazul in care revizuirea a fost solutionata de una dintre sectiile Inal tei Curti de Casatie si Justitie. 503 alin. 125 TITLUL III Dispozitii privind asigurarea unei practici judiciare unitare CAPITOLUL I Recursul in interesul legii Calitatea procesuala Art. 503 alin. 6. .Instanta poate suspenda executarea hotararii a carei revizuire se ce re. anularea sau schimbarea hotararii pe care s-a intemeiat hotararea a carei revizuire se cere. persoanelor puse su b interdictie judecatoreasca sau sub curatela termenul de revizuire este de 6 lu ni de la data la care cel interesat a luat cunostinta de hotarare. (1) pct. dar nu mai tarziu de un an de la data ramanerii definitive a hotararii de sanctionare disciplinara. 8. (6) Daca revizuirea s-a cerut pentru hotarari potrivnice calea de atac este recu rsul. (1) pct. termenul este de 3 luni de la data publicarii hotararii Curtii Europene a Drepturilor Omului.. (1) pct. Dispozitiile art. 508. 10 si 11. termenul de revizuire este d e 15 zile si se socoteste de la incetarea impiedicarii. sub conditia darii unei cautiuni. 503 alin. 503 alin. din ziua in care partea a lua t cunostinta de casarea. in cazurile prevazute la art. 8. (4) Revizuirea se motiveaza prin insasi cererea de declarare a caii de atac sau inauntrul termenului de exercitare a acesteia. 507. dar nu mai ta rziu de un an de la dobandirea capacitatii depline de exercitiu sau. 4. P artea I. hotararea atacata. Suspendarea executarii Art. din ziua in care partea a lua t cunostinta de hotararea prin care a fost sanctionat disciplinar definitiv jude catorul. (5) Hotararea data asupra revizuirii este supusa cailor de atac prevazute de leg e pentru hotararea revizuita. (1) pct. 6. 7. ea va anula cea din urma hotarare. in tot sau in parte. in josul originalului hotararii revizuite. 506. . 503 alin. sub sanctiunea nulitatii. in cazul prevazut la art. de la incetarea curate lei ori inlocuirea curatorului. anulare sau schimbare. d e la inlocuirea tutorelui persoanei puse sub interdictie. iar in cazul hotararilor definitive potrivnice. dar nu mai tarziu de un an de la data rama nerii definitive a hotararii de casare. in cazul minorilor. 5. (3) Dezbaterile sunt limitate la admisibilitatea revizuirii si la faptele pe car e se intemeiaza. Procedura de judecata Art. prevederile alin. 5. (1) pct. 4.Pentru a se asigura interpretarea si aplicarea unitara a legii de ca . din ziua in care statul o ri alta persoana de drept public a luat cunostinta de hotarare. 7. 503 alin. 478 se aplica in mod cor espunzator. 503 alin. (2) Intampinarea este obligatorie si se depune la dosar cu cel putin 5 zile inai ntea primului termen de judecata. recursul este de competenta Completului de 9 j udecatori.(1) Cererea de revizuire se solutioneaza potrivit dispozitiilor proc edurale aplicabile judecatii finalizate cu hotararea atacata. in cazul prevazut la art. respectiv a deciziei Curtii Constitutionale in Monitorul Oficial al Romaniei. din ziua in care s-au descope rit inscrisurile ce se invoca. ea va schimba. 9. Se va face aratare de hotararea data in revizuir e. de la data ramanerii definiti ve a ultimei hotarari. dar nu mai tarzi u de un an de 124 la data ramanerii definitive a acesteia. in cazul prevazut la art. (1) pct. Revizuentul va lua cunostinta de continutul in tampinarii de la dosarul cauzei. (1) pct. (2) In cazul prevazut la art. dupa caz. in cazul prevazut la art. (4) Daca instanta incuviinteaza cererea de revizuire. .

care se anexeaza cererii. de pro curorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie s au de procurorul desemnat de acesta. (3). (10) Recursul in interesul legii se judeca in cel mult 3 luni de la data sesizar ii instantei. precum si Avocatul Poporului au indatorirea sa ceara Inaltei Curti de Casatie si Justitie sa se pronunte asupra chestiunilor de drept care au fost solutionate diferit de instantele judecatoresti. precum si a judecatorilor din celelalte sect ii ce intra in alcatuirea completului prevazut la alin. jurisprudenta relevanta a Curtii Constitutionale. colegiile de conducere ale curtilor de apel. Conditiile de admisibilitate Art. presedintele acesteia v a lua masurile necesare pentru desemnarea aleatorie a judecatorilor din cadrul s ectiei in a carei competenta intra chestiunea de drept care a fost solutionata d iferit de instantele judecatoresti. dupa caz.(1) Recursul in interesul legii se judeca de un complet format din p resedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie. colegiul de conducere al Inaltei Curti de Casatie si Justitie. acestia vor fi inlocuiti cu respectarea regulilor prevazute la alin. Continutul hotararii si efectele ei Art. completul Inaltei Curti de Casatie si Justitie s e pronunta prin decizie. a Curtii Europene a Drepturilor Omului sau a Curtii de Justitie a Uniunii Europen e. presedintii de sectii din cadr ul acesteia. Presedintele completulu i este presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie. (4) La primirea cererii. pentru a intocmi un ra port asupra recursului in interesul legii. precum si opinia specialistilor consult ati. Odata cu convocarea. Daca exista motive obiect ive. din oficiu sau la cererea ministrului jus titiei. daca este cazul. 510. fiecare judecator v a primi o copie a raportului si a solutiei propuse. p recum si cate 2 judecatori din cadrul celorlalte sectii. 126 judecatorii raportori vor intocmi si vor motiva proiectul solutiei ce se propune a fi data recursului in interesul legii. 509. presedintele completului va desemna 3 judecatori din ca drul sectiei/sectiilor in a carei/caror competenta intra chestiunea de drept car e a fost solutionata diferit de instantele judecatoresti. 511. de judecatorul desemnat de colegiul de cond ucere al Inaltei Curti de Casatie si Justitie.tre toate instantele judecatoresti. (1). (3) Decizia se motiveaza in termen de cel mult 30 de zile de la pronuntare si se . (6) Raportul va cuprinde solutiile diferite date problemei de drept si argumente le pe care se fundamenteaza. (8) La sedinta participa toti judecatorii completului. respectiv al curtii de apel ori d e Avocatul Poporului sau de un reprezentant al acestuia. (2) Decizia se pronunta numai in interesul legii si nu are efecte asupra hotarar ilor judecatoresti examinate si nici cu privire la situatia partilor din acele p rocese. . (5) In vederea intocmirii raportului. un numar de 14 judecatori din sectia in a carei competenta intra ch estiunea de drept care a fost solutionata diferit de instantele judecatoresti. (7) Sedinta completului se convoaca de presedintele acestuia. . . Nu se admit abtineri de la vot. procurorul general al Parchetului de pe lang a Inalta Curte de Casatie si Justitie. presedintele completului va putea solicita unor specialisti recunoscuti opinia scrisa asupra chestiunilor de drept solutio nate diferit. (2) In cazul in care chestiunea de drept prezinta interes pentru doua sau mai mu lte sectii. (3) Dupa sesizarea Inaltei Curti de Casatie si Justitie.(1) Asupra cererii. (9) Recursul in interesul legii se sustine in fata completului. Judecarea recursului in interesul legii Art.Recursul in interesul legii este admisibil numai daca se face dovada ca problemele de drept care formeaza obiectul judecatii au fost solutionate in mod diferit prin hotarari judecatoresti definitive. doctrina in materie. Totodata. cu cel putin 20 de zile inainte de desfasurarea acesteia. presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie va stabili sectiil e din care provin cei 20 de judecatori. iar solutia se adopta cu cel putin doua treimi din numarul judecat orilor completului.

515. 511 alin. iar acest termen s-a implinit. 513. in scris. 512. presedintele sectiei va desemna un judecator. dupa caz. . Procedura de judecata Art.publica in cel mult 15 zile de la motivare in Monitorul Oficial al Romaniei.(1) Sesizarea sectiei corespunzatoare a Inaltei Curti de Casatie si Justitie se face. prin avocat sau. sectiile se pronunta pri n decizie. cu respect area dispozitiilor alin. (3). c are nu este supusa niciunei cai de atac. Continutul si efectele hotararii Art. de la data publi carii deciziei in Monitorul Oficial al Romaniei. prin consilier jur idic. un complet de judecata al Inaltei Curti d e Casatie si Justitie. masurile prevazute d . sa solicite luarea masurilor legale pentru ca aceasta situatie sa fie inlaturata. 510 alin. (2) Contestatia mentionata la alin. Nu se admit abtineri de la vot. (1) se poate face in urmatoarele cazuri: 1. 2. presedintele sectiei care a fost investi ta o va transmite presedintelui Inaltei Curti de Casatie si Justitie si presedin tilor sectiilor interesate in solutionarea problemei de drept. care. in vederea sesiza rii acestora si a solutionarii problemei de drept. 127 (3) La primirea sesizarii. iar solutia se adopta cu jumatate plus unu din numarul judecator ilor prezenti. in termen de cel mult 15 zile de la comunicare. 512. (2) Prin aceeasi incheiere. Partea I. CAPITOLUL II Sesizarea Inaltei Curti de Casatie si Justitie in vederea pronuntar ii unei hotarari prealabile pentru dezlegarea unor probleme de drept Obiectul sesizarii Art. Partea I. in cursul judecatii.Daca. insa acest termen s-a implinit fara rezultat. fata de cel care nu si-a indeplinit obligatia. (8) Procedura prevazuta in prezentul capitol este scutita de taxa judiciara de t imbru si timbru judiciar. (4) Raportul va fi comunicat partilor. (4) Dezlegarea data problemelor de drept judecate este obligatorie pentru instan te de la data publicarii deciziei in Monitorul Oficial al Romaniei. invocand incalcarea dreptului la solutiona rea procesului intr-un termen optim si previzibil. pentru a intocmi un raport asupra problemei de drept supuse judecatii. (5) In cazul in care problema de drept priveste activitatea mai multor sectii al e Inaltei Curti de Casatie si Justitie. (5)-(8) se aplica in mod corespunzator. dupa caz. Pa rtea I. investit cu soluti onarea cauzei in ultima instanta. pot depune. punctele lor de vedere privind problema de drept supusa judecatii. de pronuntare ori de motivare a unei hotarari. TITLUL IV Contestatia privind tergiversarea procesului Subiectele contestatiei si motivele ei Art. . (2) Dispozitiile art. (7) Sesizarea se judeca fara citarea partilor in cel mult 3 luni de la data inve stirii sectiei. cauza va fi suspendata pana la pronuntarea hotararii prealabile pentru dezlegarea problemei de drept. . va putea solicita sectiei corespunzatoare a Inaltei Curti de Casatie si J ustitie sa pronunte o hotarare prin care sa se dea rezolvare de principiu proble mei de drept cu care a fost sesizata. dupa dezbateri contradicto rii si daca sunt indeplinite conditiile prevazute la art. din oficiu sau la cererea partilor. in sedinta comuna. sectia sau. . (3) se aplica in mod corespunzator. 514. inclu siv in cauza in legatura cu care s-a ridicat problema de drept. insa instant a nu a luat. precum si procurorul care participa la jud ecata pot face contestatie prin care. constatand ca o problema de drept de care depi nde solutionarea cauzei respective nu a fost dezlegata unitar in practica instan telor. Dispozitiile art . al curtii de apel sau al tribunalului. cand instanta a stabilit un termen in care un participant la proces trebuia s a indeplineasca un act de procedura. numai cu privire la problema de drept supusa dezlegarii. prin incheiere.(1) Asupra sesizarii. (6) Sedinta comuna a sectiilor este convocata de presedintele Inaltei Curti de C asatie si Justitie si va fi prezidata de presedintele sectiei initial investite. cand legea stabileste un termen de finalizare a unei proceduri. (3) Dezlegarea data problemelor de drept este obligatorie pentru instante.(1) Oricare dintre parti.

printr-o hotarare care nu este supusa niciunei cai de atac. un termen pentru in deplinirea lor. autorul acesteia poate fi obligat la plata unei amenzi judiciare de la 500 lei la 2.(1) Contestatia se formuleaza in scris si se depune la instanta inve stita cu solutionarea procesului in legatura cu care se invoca tergiversarea jud ecatii. CARTEA a III-a Procedura necontencioasa judiciara TITLUL I Dispozitii generale . In acest c az. atunci cand legea o impune. pentru solutionare. cand este cazul. prin care ia de indata masurile ne cesare inlaturarii situatiei care a provocat tergiversarea judecatii. completul de judecata pronun ta o incheiere nesupusa niciunei cai de atac. . (4) Cand apreciaza contestatia ca fiind intemeiata. . 518. cand instanta si-a nesocotit obligatia de a solutiona cauza intr-un termen op tim si previzibil prin neluarea masurilor stabilite de lege sau prin neindeplini rea din oficiu. Procedura de solutionare a plangerii Art. cu privire la solut ia ce trebuie data procesului. iar acest termen s-a implinit. Plangerea se depune la instanta care a p ronuntat incheierea. contestatorului ii va fi comunicata.e lege. o copie a incheierii. 129 Sanctionarea contestatorului de rea-credinta Art. (2) Contestatia nu suspenda solutionarea cauzei.000 lei. in incheierea de sedinta. impreuna cu motivele aratate de parte. masurile prevazute de lege. 516. contestatia nu poate fi reiterata. caz in care va fi consem nata. completul de judecata o va respi nge prin incheiere. precum si.(1) Instanta va solutiona plangerea in termen de 10 zile de la primi rea dosarului. (3) Contestatia se solutioneaza de catre completul investit cu judecarea cauzei de indata sau in termen de cel mult 5 zile. (2) Reaua-credinta rezulta din caracterul vadit nefondat al contestatiei ori al plangerii. (2) Daca instanta gaseste plangerea intemeiata. fata de cel care nu si-a indeplinit obligatia.(1) Atunci cand contestatia sau plangerea a fost facuta cu rea-credi nta. aratand care sunt acestea si stabilind. la plata de despagubi ri pentru repararea prejudiciului cauzat prin introducerea contestatiei sau plan gerii. pentru informare. a unui act de procedura necesar solu tionarii cauzei. instanta care solutioneaza plangerea nu va putea da indru mari si nici nu va putea oferi dezlegari asupra unor probleme de fapt sau de dre pt care sa anticipeze modul de solutionare a pricinii ori care sa aduca atingere libertatii judecatorului cauzei de a hotari. conform legii. Impotriva acestei incheieri contestatorul poate face planger e in termen de 3 zile de la comunicare. un inscris sau date ori alte in formatii rezultate din evidentele ei si care erau necesare solutionarii procesul ui. 519. insa instanta nu a luat. 128 4. (5) Cand apreciaza contestatia ca neintemeiata. Retragerea contestatiei Art. cand o persoana ori o autoritate care nu are calitatea de parte a fost obliga ta sa comunice instantei. va dispune ca instanta care jude ca procesul sa indeplineasca actul de procedura sau sa ia masurile legale necesa re. Judecata se face fara citarea partilor. precum si din orice alte imprejurari care indreptatesc constatarea ca exercitarea acesteia s-a facut in alt scop decat acela pentru care legea o recu noaste. plangerea se solutioneaza de un alt complet al aceleiasi sectii. Procedura inaintea instantei care judeca procesul Art. care o va inainta de indata. Contestatia se poate face si verbal in sedinta. instantei ierarhic superioare. 517. ce trebui e motivata in termen de 5 zile de la pronuntare. 3. Odata retrasa. intr-un anumit termen. in complet format din 3 judecatori. fara citarea partilor. (3) In toate cazurile. .Contestatia poate fi retrasa oricand pana la solutionarea ei. Forma contestatiei. la cererea partii interesate. desi timpul scurs de la ultimul sau act de procedura ar fi fost suficient pentru luarea masurii sau indeplinirea actului. . Cand procesul se judeca la Inalta Curte de Casatie si Justi tie.

prezinta caracter contencios.(1) Cererile necontencioase care sunt in legatura cu o cauza in curs de solutionare sau solutionata deja de o instanta ori care au ca obiect elibera rea unor inscrisuri. . in raport cu toate imprejuraril e de fapt si de drept ale cauzei.(1) Instanta isi verifica din oficiu competenta. Procedura Art. cu citarea petentului s i a persoanelor aratate in cerere. Cuprinsul cererii Art. 520.Instanta se pronunta prin incheiere.Daca cererea. chiar din oficiu. termenul de apel curgand de la data la care a luat cunostinta de incheiere. 528. 525. . motivarea aceste ia si semnatura. . (1) este supusa numai apelului. precum si pe acelea ale caror interese ar putea fi afectate de hotarare.(1) Incheierea prin care se incuviinteaza cererea este executorie. ale persoanelor p e care acesta cere sa fie chemate inaintea instantei. (2) Ea va fi insotita de inscrisurile pe care se sprijina. (5) Apelul se judeca in camera de consiliu. 523. Efectele hotararii Art. prenumele si domiciliul sau. 521. in masura in care ac estea din urma sunt compatibile cu natura necontencioasa a cererii. 520-528 referitoare la procedura necontencioas a se completeaza cu dispozitiile de procedura contencioasa. . Competenta Art. dupa imprejurari. Ea are dreptul sa asculte orice persoana care poate aduce lamuriri in cauza. Calea de atac Art. (2) Daca instanta se declara necompetenta va trimite dosarul instantei competent e. titluri sau valori aflate in depozitul unei instante se vor indrepta la acea instanta. Regulile aplicabile Art. .(1) Cererea va cuprinde numele. obiectul. daca legea o impune. . la aprecierea instantei. precum sunt cele privitoare la darea autorizatiilor judecatoresti sau la lu area unor masuri legale de supraveghere. dupa ca z. sunt supuse dis pozitiilor prezentei carti. chiar daca nu au fost invocate in cerere sau p e parcursul procedurii.Cererile pentru solutionarea carora este nevoie de interventia insta ntei. chiar daca este de ordine privata. (3) Termenul de apel va curge de la pronuntare. Verificarea competentei Art. dar nu mai tarziu de un an de la data pronuntarii. si de la comunicare. orice masuri utile cauzei. putand cere partii lamuririle necesare.(1) Cererea se judeca in camera de consiliu. care se vor completa cu cele ale prezentei ca . 130 Caracterul contencios Art. competenta instantei si solutionarea incidentelor privi nd competenta sunt supuse regulilor prevazute pentru cererile contencioase. (4) Apelul poate fi facut de orice persoana interesata.(1) Dispozitiile art. fara insa a se urmari stabilirea unui drept potrivnic fata de o alta perso ana. denumirea si sediul celui care o face si. . 527. . In caz contrar. ocrotire ori asigurare. prin insusi cuprinsul ei ori prin obiectiile ridicate de persoanele citate sau care intervin. . pentru cei care au fost prezenti la ultima sedinta de judecata. cu exceptia ce lei pronuntate de un complet al Inaltei Curti de Casatie si Justitie. 529. (2) Materiile necontencioase cu privire la care legea prevede o procedura specia la raman supuse acelor dispozitii. (2) In celelalte cazuri. Solutionarea cererii Art.Incheierile pronuntate in procedura necontencioasa nu au autoritatea lucrului judecat.Domeniul de aplicare Art. (2) Incheierea prevazuta la alin. 522. care este definitiva. judecata se face cu sau fara citare. 526. pentru cei care au lipsit. . instanta o va respinge. 524. chiar daca nu a fost cit ata la solutionarea cererii. (2) Instanta poate dispune.

533. 532. precum si persoana indreptatita sa le primeasca. . grefa instantei va elibera copii de pe incheierea de sedinta. alte per soane decat partile nu pot dobandi copii de pe incheieri. iar apelul impotriva incheierii date de presedintele tribunalului sau c urtii de apel se judeca de un complet al instantei respective. capacitatea persoanelor.(1) Procedura necontencioasa se aplica si in cazurile in care legea da in competenta presedintelui instantei luarea unor masuri cu caracter neconten cios. 131 (2) In aceste cazuri. precum si orice alte bunuri. TITLUL II Dispozitii speciale Eliberarea de copii de pe hotarari si de pe alte inscrisuri Art. . 530. in afara d e cazul in care legea ori actul lor de infiintare sau de organizare prevede altf el. de perso ana indreptatita. (4) Incheierea prevazuta la alin. (2) Copiile de pe incheierile de sedinta. . CARTEA a IV-a Despre arbitraj TITLUL I Dispozitii generale Notiunea Art. se introduce. . partile litigante si tribunalul arbitr al competent pot stabili reguli de procedura derogatorii de la dreptul comun. (2) In administrarea acestei jurisdictii. (4) Incheierile date de presedintii sectiilor Inaltei Curti de Casatie si Justit ie sunt definitive. de pe hotarare sau de pe dispozitiv se vor putea elibera numai dupa ce acestea au fost semnate de toti judecatorii.(1) Cererea de eliberare privind sumele de bani sau alte valori ori titluri. in afara de acelea car e privesc starea civila. 531. uneia sau mai multor persoane.(1) Arbitrajul este o jurisdictie alternativa avand caracter privat. investite de parti sau in conformitate cu acea conventie s . 535. (3) este supusa acelorasi cai de atac ca si ho tararea pe baza careia s-a cerut eliberarea bunului. dupa caz. presedintele trebuie sa pronunte incheierea in termen de c el mult 5 zile de la primirea cererii. inscrisuri sau declaratii de martori decat cu incuviintarea presedintelui. prin conventia arbitrala. pastrate la instanta ori aflat e in custodia altuia. in legatura cu un proces.rti.(1) La cerere. Masurile luate de presedintele instantei Art. dezbaterea succesorala. (3) Apelul impotriva incheierii date de presedintele judecatoriei se judeca de t ribunal. (2)-(4) se aplica in mod corespunzator. (2) Statul si autoritatile publice au facultatea de a incheia conventii arbitral e numai daca sunt autorizate prin lege sau prin conventii internationale la care Romania este parte. 530 alin. relati ile de familie. .Arbitrajul poate fi incredintat. de pe hotarare sau dispozitiv sau de pe celelalte inscrisuri aflate la dosar. (2) Cererea se va solutiona prin incheiere executorie. Incheierile pentru eliberarea unor bunuri Art. (3) In incheierea de eliberare se va arata detinatorul obligat la eliberarea bun urilor. Dispozitiile art . consemnate. data in camera de consili u. precum si drepturile asupra carora partile nu pot sa dispuna. (3) Persoanele juridice de drept public care au in obiectul lor de activitate si activitati economice au facultatea de a incheia conventii arbitrale.(1) Persoanele care au capacitate deplina de exercitiu pot conveni s a solutioneze pe calea arbitrajului litigiile dintre ele. cu conditia ca regulile respective sa nu fie contrare ordinii publice si dispoziti ilor imperative ale legii. la instanta care a dispus acea masura. (3) In cazul in care dezbaterile nu s-au desfasurat in sedinta publica. su b sanctiunea aplicabila grefierilor pentru infractiunea de fals. expertize. . 132 Obiectul arbitrajului Art. Partile vor fi citate daca instanta considera necesar. 534. Tribunalul arbitral Art.

(1) Pentru inlaturarea piedicilor ce s-ar ivi in organizarea si desf asurarea arbitrajului. (1) si (2) se aplica in mod corespunzator si in cazul rep rezentarii partii prin consilier juridic. numire a. dupa caz. hotararea nefiind supusa niciunei cai de atac.(1) Conventia arbitrala se poate incheia fie sub forma unei clauze c . si cuprinde dreptul avocatului de a exercita optiunile cu privire la caducitatea arbitrajului potrivit art. precum si pentru indeplinirea altor atributii ce revin in stantei judecatoresti in arbitraj. . indiferent de forma acestei a. 133 Reprezentarea partilor Art. Tribunalul va solutiona cauza in compl etul prevazut de lege pentru judecata in prima instanta. (2) In cazul in care conventia arbitrala se refera la un litigiu legat de transf erul dreptului de proprietate si/sau constituirea altui drept real asupra unui b un imobil. 539. normele privind constituirea tribunalului arbitral. Interventia instantei Art. partile pot stabili prin conventia arbitrala sau prin act scris incheiat ulterior. 537. 560. sub sanctiu nea nulitatii absolute. partea interesata poate sesiza tribunalul in circumscriptia caruia are loc arbitrajul. termenul si locul arbitrajului. in general. conventia trebuie incheiata in forma autentica notariala. 541. a sediului procesual la avocat. (3) Dispozitiile alin. 536. fie direct. tribunalul arbitral. (2). cel mai tarziu odata cu constituirea tribu nalului arbitral. . . orice alte norme privind buna desfasurare a arbitrajului. incheiata conform dispozitiilor titlului II din prezenta carte. preva zut la art. fie prin referire la o anumita reglementare avand ca obiect arbitrajul. Felurile conventiei arbitrale Art. (2) In procedura arbitrala. (2) Sub rezerva respectarii ordinii publice si a bunelor moravuri.Partile pot conveni ca arbitrajul sa fie organizat de o institutie p ermanenta de arbitraj. imputernicirea data avocatilor. (2) Instanta va solutiona aceste cereri de urgenta si cu precadere. 538. sub sanctiunea nulitati i. Organizarea arbitrajului de catre parti Art. se vor aplica disp ozitiile ce urmeaza.(1) Conventia arbitrala se incheie in scris. 559. Arbitrul unic sau.(1) In litigiile arbitrale. inclusiv procedura unei eventuale concilieri prealabile. potrivit legii. in sensul dispozit iilor prezentei carti. In aceste cazuri. arbitrii investiti constituie.(1) Arbitrajul se organizeaza si se desfasoara potrivit conventiei a rbitrale. sau de o alta e ntitate ori de o persoana fizica. Organizarea arbitrajului de un tert Art. Conditia formei scrise se considera indeplinita atunci cand recurgerea la arb itraj a fost convenita prin schimb de corespondenta.a judece litigiul si sa pronunte o hotarare definitiva si obligatorie pentru ele . potrivit titlului VII din prezenta carte. numiti ori acceptati de parti potrivit conventiei ar bitrale sau regulilor institutiei permanente de arbitraj. prin procedu ra ordonantei presedintiale. solutionarea litigiului este incredintata unor arbitri. . (4) Daca nici tribunalul arbitral nu a stabilit aceste norme. tribunalul arbitral va putea stab ili procedura de urmat asa cum va socoti mai potrivit. TITLUL II Conventia arbitrala Forma scrisa Art. (3) In lipsa regulilor prevazute la alin. daca in cuprinsul acesteia nu se prevede altfel. revocarea si inlocuirea arbitrilor. . . valo reaza alegerea domiciliului sau. pre cum si de a solicita ori de a accepta prelungirea termenului arbitrajului. Acestia pot fi asis tati de alti specialisti. precum si a d ispozitiilor imperative ale legii. normele d e procedura pe care tribunalul arbitral trebuie sa le urmeze in judecarea litigi ului. partile pot formula cereri si isi pot ex ercita drepturile procesuale personal sau prin reprezentant. 540. dupa caz. sau schimb de acte procedurale ori cand existenta ei a fost pretinsa in scris de una dintre parti si nu a fost contestata de cealalta. repartizarea intr e parti a cheltuielilor arbitrale si.

inscrisa in contractul principal ori stabilita intr-o conventie se parata.Incheierea conventiei arbitrale exclude. iar al treilea . obiectul litigiului si numele arbitrilor sau modalitatea de numire a lor.supraarbitrul . litigiul se judeca de 3 arbi tri. (2) Existenta conventiei arbitrale se prezuma daca reclamantul formuleaza o cere re de arbitrare. Excluderea competentei instantei Art. aratandu-se. . (2) Instanta va retine spre solutionare procesul daca: a) paratul si-a formulat apararile in fond. la care contractul principal face trimitere. b) conventia arbitrala este lovita de nulitate ori este inoperanta. Verificarea competentei instantei Art. sesizata cu o cauza cu privire la care s-a incheiat o conventie arbitrala. 134 Clauza compromisorie Art.(1) Prin compromis partile convin ca un litigiu intervenit intre ele sa fie solutionat pe calea arbitrajului.Poate fi arbitru orice persoana fizica daca are capacitate deplina d e exercitiu. 542. 547. .(1) Prin clauza compromisorie partile convin ca litigiile ce se vor naste din contractul in care este stipulata sau in legatura cu acesta sa fie sol utionate pe calea arbitrajului. (2) Compromisul se poate incheia chiar daca litigiul intervenit intre parti este deja pe rolul unei alte instante. (2) Daca partile nu au stabilit numarul arbitrilor. su b forma clauzei compromisorii. isi va verifica propria competenta si se va declara necompetenta numai daca partile sau una dintre ele solicita aceasta.ompromisorii. 548. c) tribunalul arbitral nu poate fi constituit din cauze vadit imputabile paratul ui in arbitraj. aratandu-se. la primul termen la care a fost legal ci tat. In cazul arbitrajului institutionaliza t este suficienta referirea la regulile de procedura ale institutiei care organi zeaza arbitrajul. 135 TITLUL III Tribunalul arbitral Arbitrii Art. 544. 545.d esemnat de cei 2 arbitri. cate unul numit de fiecare dintre parti. Eficacitatea clauzei compromisorii Art. competenta instantelor judecatoresti. Compromisul Art. inv ocand conventia arbitrala.Incheierea procedurii arbitrale cu sau fara pronuntarea unei hotarar i asupra fondului cauzei nu aduce atingere eficacitatii conventiei arbitrale. . (2) Validitatea clauzei compromisorii este independenta de valabilitatea contrac tului in care a fost inscrisa. Numarul arbitrilor Art. pentru litigiul care face o biectul ei. 546.(1) Partile stabilesc daca litigiul se judeca de un arbitru unic sau de mai multi arbitri. Aceasta va ramane valabila si va servi drept teme i pentru orice noua procedura arbitrala care ar fi declansata in temeiul acestei a pentru solutionarea oricarui litigiu aparut intre parti derivand din contractu l principal. sub sanctiunea nulitatii. fara nicio rezerva intemeiata pe con ventia arbitrala. . sub sanctiunea nulitatii. care trebuie sa fie intotdeauna in numar impar. obiectiuni cu privire la aceasta. (3) In caz de indoiala. . iar paratul nu ridica. . (3) Conflictul de competenta dintre tribunalul arbitral si o instanta judecatore asca este solutionat de instanta judecatoreasca ierarhic superioara celei aflate in conflict. . fie sub forma compromisului . clauza compromisorie se interpreteaza in sensul ca se ap lica tuturor neintelegerilor care deriva din contractul sau din raportul juridic la care ea se refera. . numele ar bitrilor sau modalitatea de numire a lor.(1) Instanta judecatoreasca. 543.

. partea care vrea sa recurga la arbitraj p oate cere tribunalului prevazut la art. datele personale si profesionale ale arbitrului desemnat de aceasta.Este nula clauza din conventia arbitrala care prevede dreptul uneia dintre parti de a numi arbitru in locul celeilalte parti sau de a avea mai multi arbitri decat cealalta parte. 549. sau legaturi comerciale directe cu una dintre parti. partile care au inter ese comune vor numi un singur arbitru. (2) Cand arbitrul unic sau. 551. prenumele. (2)-(4). 551. datele persona le si profesionale ale arbitrului unic propus sau ale arbitrului desemnat de par tea care vrea sa recurga la arbitraj. pe cat posibil . (2) O parte nu poate recuza arbitrul numit de ea decat pentru cauze survenite sa u de care a luat cunostinta dupa numire. prin incheiere care nu este supusa niciunei cai de atac. domiciliul si. precum si enuntarea succinta a pretentiilo r si a temeiului lor. (3) In comunicare se arata numele. dupa caz. prin posta. pentru cazul in care arbitrul principal ar fi sau ar ajunge in situatia sa nu isi poata indeplini insarcinarea . c) daca arbitrul are raporturi de munca ori de serviciu. dupa caz. arbitrul poate fi recuzat si pentru urmatoarele motive. 548 alin. numele. Nulitatea Art. Incompatibilitatea arbitrilor Art.Acceptarea insarcinarii de arbitru trebuie sa fie facuta in scris si va fi comunicata partilor. d) daca arbitrul a prestat consultanta uneia dintre parti. in termen de 5 zile de la data primirii propunerii d e numire. la randul sau. . in scris. dupa caz. care pun la indoi ala independenta si impartialitatea sa: a) neindeplinirea conditiilor de calificare sau a altor conditii privitoare la a rbitri. . Supraarbitrul se v a conforma prevederilor art. i n termen de 10 zile de la primirea acesteia.Cei 2 arbitri vor proceda la numirea supraarbitrului si a unui suple ant al acestuia. revocati sau inlocuiti conform conventiei arbitrale. (4) Partea careia i s-a facut comunicarea trebuie sa transmita. cu o societate controlata de una dintre parti sau aflata sub un control comun cu aceasta.(1) In caz de neintelegere intre parti cu privire la numirea arbitru lui unic sau daca o parte nu numeste arbitrul ori daca cei 2 arbitri nu cad de a cord asupra persoanei supraarbitrului. 553. telefax. fie in conditiile alin. partile vor propune si cate un supleant. (3) Persoana care stie ca in privinta sa exista o cauza de recuzare este obligat . a asistat sau a repre zentat una dintre parti ori a depus marturie in una dintre fazele precedente ale litigiului. Numirea arbitrilor Art.(1) In afara de cazurile de incompatibilitate prevazute pentru judec atori. pe cat posibil. 552. posta electronica sau prin alte mijloace ce asigu ra transmiterea textului actului si confirmarea primirii acestuia. in termen de 10 zile de la ultima acceptare. Numirea arbitrilor de catre instanta Art. dupa caz. fie prin conventia arbitrala. a supraarbitrului.(1) Arbitrii sunt numiti. b) cand o persoana juridica al carei asociat este sau in ale carei organe de con ducere se afla arbitrul are un interes in cauza. partea care vrea sa rec urga la arbitraj va comunica celeilalte parti. cu citarea parti lor. (2) Tribunalul se pronunta in termen de 10 zile de la sesizare. . (5) Cand propun arbitrii. 136 Numirea supraarbitrului Art. 554. (1) sa procedeze la numirea ar bitrului ori. sa procedeze la numirea lor potrivit art. . raspunsul la propunerea de numire a arbitrului unic sau. prevazute in conventia arbitrala. arbitrii nu au fost numiti prin conventia arbitrala si nici nu s-a prevazut modalitatea de numire. 550. .(3) Daca exista mai multi reclamanti sau mai multi parati. 539 alin. Acceptarea sarcinii de arbitru Art. domiciliul si. (2) si (3).

(1) Tribunalul arbitral se considera constituit la data acceptarii i nsarcinarii de arbitru unic sau. Inlocuirea arbitrilor Art. Constituirea tribunalului arbitral Art. 558. Caducitatea arbitrajului Art. b) fara motiv justificat.Arbitrii raspund. . pentru prejudiciul cauzat. da ca: a) dupa acceptare. sub sanctiunea decaderii. abtinere. revocare. o singura data. 556. prelungirea term enului. Raspunderea arbitrilor Art. de indata c e le-a cunoscut. in te rmen de 10 zile de la data cand partea a luat cunostinta de numirea arbitrului s au. (2) Termenul se suspenda pe timpul judecarii unei cereri de recuzare sau a orica rei alte cereri incidente adresate tribunalului prevazut la art. in termen de 10 zile de la sesizare. cu cel mult 3 luni. dupa caz. caz in ca . fara a avea autorizarea part ilor. este impiedicat sa isi exercite insarcinarea. comunica in scris ca inteleg sa nu ceara rec uzarea. 555. (4) Aceasta persoana nu poate participa la judecarea litigiului decat daca parti le. (4) Tribunalul arbitral poate dispune. (2) Cand cel putin una dintre parti a formulat declaratia prevazuta la alin. (5) Termenul se prelungeste de drept cu 3 luni in cazul decesului uneia dintre p arti. partile pot consimti in scris la prelungirea termenului arbitrajului. d) incalca cu rea-credinta sau grava neglijenta alte indatoriri ce le revin. iar daca asemenea cauze survin dupa acceptare. parti le sunt obligate sa declare in scris. 551. . 539 alin. tribunalul arbitral. la randul sau. . (3). Termenul arbitrajului Art. sub sanctiunea decaderii. Incheierea nu este supusa niciunei cai de atac . ea are dreptul sa se abtina de la judecarea litigiul ui. . la expirarea termenului prevazut la art. deces. (3) In cadrul termenului prevazut la alin. (1) prin incheiere. (5) Abtinerea produce efecte pe data formularii ei. cu exceptia sit uatiei in care partile declara in mod expres ca renunta la caducitate. (1) . . va pronunta o hotarare prin care va constata ca arbitrajul a devenit caduc.(1) Recuzarea trebuie sa fie ceruta. renunta in mod nejustificat la insarcinarea lor. c) nu respecta caracterul confidential al arbitrajului. precum si in orice alt caz in care arbitrul este impiedicat sa isi indeplineasca sarcina s i daca supleantul. 557. Cererea de recuzare Art. tribunalul arbitral trebuie sa pronunte hotararea in termen de cel mult 6 luni de la data constituirii sale. instiintate potrivit alin. 559. daca inteleg sa invoce caducitatea arbitrajului. sub sanctiunea caducitatii arbitrajului. . nu participa la judecarea litigiului ori nu pronunta h otararea in termenul stabilit de conventia arbitrala sau de lege.(1) Daca partile nu au prevazut altfel. publicand sau divulgand date de care iau cunostinta in calitate de arbitri. in conditiile legii. (2) Data acceptarii este cea a expedierii comunicarii prevazute la art.a sa instiinteze partile si pe ceilalti arbitri mai inainte de a fi acceptat ins arcinarea de arbitru. 560. pronuntata cu citarea partilor si a arbitrului recuzat. 539.(1) La primul termen de judecata la care au fost legal citate. fara ca abtinerea sa insemne recunoasterea cauzei de recuzare. 137 (3) Dispozitiile prezentului cod privind recuzarea judecatorilor se aplica in mo d corespunzator. Chiar in acest caz. a ultimei acceptari a insarcinarii de arbitru ori de supraarbitru. se va proceda la inlocuirea arbitrului potrivit dispozitiilor stabilite pentru n umirea lui. pentru motive temeinice. de la survenirea cauzei de recuzare. fara nicio alta formalitate. renuntare. 559. dupa caz. (2) Cererea de recuzare se solutioneaza de tribunalul prevazut la art. (1).In caz de recuzare.

. in limba contractului d in care s-a nascut litigiul ori intr-o limba de circulatie internationala stabil ita de tribunalul arbitral. . in masura in care se socoteste ca n u este necesara refacerea lor. celelalte mentiuni prevazute la art. prenumele si domiciliul membrilor tribunalului arbitral. copie de pe acesta. tribunalul arbitral ii asigura serviciile unui traducator. 56 3 pentru cererea de arbitrare. precum si probele pe care se intemeiaza cererea . 139 Comunicarea cererii arbitrale Art.(1) Tribunalul arbitral este sesizat de reclamant printr-o cerere sc risa. In lipsa unei asemenea prevede ri. probele propuse in a parare. (3) Daca tribunalul arbitral apreciaza ca nedepunerea intampinarii justifica ama narea solutionarii litigiului. . precum si fiecarui arbitru copie de pe cererea de arbitrare si de pe inscrisurile anexate.re va continua judecata. paratul va face intampinare cuprinzand exceptiile privind cererea recl amantului.(1) Dezbaterea litigiului in fata tribunalului arbitral se face in l imba stabilita prin conventia arbitrala sau. cand este cazul anexandu-se dovada calitatii. e) motivele de fapt si de drept. precum si de arbitri. Limba arbitrajului Art. daca este cazul. care va cuprinde: a) numele si prenumele. pentru persoanele juridice. daca sunt cunoscute de reclamant. anexandu-se copie de pe contractul in care este inserata. (2) Cererea se poate face printr-un proces-verbal incheiat in fata tribunalului arbitral si semnat de parti sau numai de reclamant. locul arbitrajului se stabileste de tribunalul arbitral. (4) Dispozitiile art. 564 se aplica in mod corespunzator. intr-un nou arbitraj. 138 (3) Probele administrate in cadrul procedurii devenite caduca vor putea fi utili zate. in mod corespunzator. 565. . 561. precum si al e paratului. prenumele si calitatea celui care reprezinta partea in litigiu.Partile stabilesc locul arbitrajului. f) numele. sub sanctiunea decaderii. codul unic de inregistrare sau codul de identifica re fiscala. d) obiectul si valoarea cererii. numarul de inmatriculare in registrul comertului ori de inscriere in registrul persoanelor juridice si contul bancar ale reclamantului. cel mai tarziu la primul terme n de judecata la care partea a fost legal citata. Intampinarea Art. unde urmeaza sa i se faca toat e comunicarile privind procesul.Reclamantul va comunica paratului. denumirea si sediul lor. . precum si. paratul va putea fi obligat la plata cheltuielilo r de arbitrare cauzate prin amanare. TITLUL IV Procedura arbitrala CAPITOLUL I Sesizarea tribunalului arbitral Cererea de arbitrare Art. 564. trebuie invocate. daca nu s-a prevazut nimic in aceas ta privinta ori nu a intervenit o intelegere ulterioara. . (2) Exceptiile si alte mijloace de aparare. Locul arbitrajului Art. domiciliul sau resedinta partilor ori.(1) In termen de 30 de zile de la primirea copiei de pe cererea de a rbitrare. 562. cererea va cuprinde si codul nu meric personal sau. g) semnatura partii. iar daca a fost consemnata intr-un inscris separat ori s-a inchei at un compromis. 563. Daca reclamantul locuieste in str ainatate. (2) Daca o parte nu cunoaste limba in care se desfasoara dezbaterea. raspunsul in fapt si in drept la aceasta cerere. De asemenea. b) numele. dupa caz. la cererea si pe cheltuiala ei. va arata si domiciliul ales in Romania. precum si calculul prin care s-a ajuns la deter minarea acestei valori. (3) Partile pot sa participe la dezbateri cu traducatorul lor. care nu au fost aratate prin intampi nare. c) mentionarea conventiei arbitrale.

cu prevederile prezent ei carti. el poate face cerere reconventionala. art. (3) Daca tribunalul arbitral hotaraste ca nu este competent sa solutioneze litig iul cu care a fost sesizat. . hotararilor arbitrale si incheierilor de sedinta se face prin scrisoare recomandata cu continut declarat si confirmare de primire. dar numai cu acordul lor si al tuturor partilor. 567. posta electronica sau prin alte mijloace ce asigura transmite rea textului actului si confirmarea primirii acestuia.(1) Indata dupa expirarea termenului pentru depunerea intampinarii.(1) Comunicarea intre parti sau catre parti a inscrisurilor litigiul ui. 23 sunt aplicabile in mod corespunzator si in procedura arbitrala. interve ntia accesorie este admisibila si fara indeplinirea acestei conditii.(1) Partile pot stabili. derivand din acelasi raport juridic. Cu toate acestea. tri bunalul arbitral fixeaza termen de dezbatere a litigiului si dispune citarea par tilor.(1) Daca paratul are pretentii impotriva reclamantului. 566. conform art. . Absenta unei parti . . art. 572. isi declina competenta printr-o hotarare. 608 alin. impotriva careia nu se poate formula actiunea in anulare. art. (3) Dovezile de comunicare se depun la dosar. daca este cazul. va dispune masurile corespunzatoare pentru completarea d osarului. Instiintare a partilor cu privire la alte masuri luate de tribunalul arbitral poate fi facut a si prin telefax.Cererea reconventionala Art. (1) teza a II-a. (2) Dupa aceasta verificare si. 140 Comunicarea actelor de procedura Art. 568. (2) Inscrisurile pot fi inmanate si personal partii. 8-10. (5) si (6) si la art. . tri bunalul arbitral isi verifica propria sa competenta de a solutiona litigiul. art. (2) Cand partile recurg la arbitrajul institutionalizat. care se poate desfiinta numai prin actiunea in anulare intro dusa impotriva hotararii arbitrale. a citatiilor. (3) In toate celelalte cazuri. . 599. Aceste reguli se completeaza.(1) La primul termen de judecata cu procedura legal indeplinita. 571. 569. regulile de procedu ra aplicabile arbitrajului sau ii pot imputernici pe arbitri sa stabileasca aces te reguli. 572 se aplica in mod corespunzator. Regulile de procedura aplicabile Art. 12-16. CAPITOLUL II Judecata Dispozitiile generale Art. (2) Dispozitiile art. prevazuta la art. . 6 0-76. in conventia arbitrala. 599. (2).Intre data primirii citatiei si termenul de dezbatere trebuie sa exi ste un interval de timp de cel putin 15 zile. procedura arbitrala este cea stabilita de prezent a carte. 570. Verificarea competentei Art. consemneaza acest lucr u intr-o incheiere. daca este cazul. tribunalul arbitral verifica stadiul pregatirii litigiului pentru dezbatere si. (2) Cu toate acestea. 573. Termenul de citare Art. se aplica dispozitiile art. Participarea tertilor Art. 5 alin.(1) Judecata arbitrala se desfasoara potrivit regulilor procedurale stabilite la art. 19-21. (2) Cererea reconventionala va fi introdusa in cadrul termenului pentru depunere a intampinarii sau cel mai tarziu pana la primul termen de judecata la care para tul a fost legal citat si trebuie sa indeplineasca aceleasi conditii ca si cerer ea principala.(1) Tertii pot participa la procedura arbitrala in conditiile art. (3). . . (1). sub semnatura. daca va socoti necesar. (4). 568. principiile fundamentale ale procesului civil prevazute la art. 22 alin. (2) Daca tribunalul arbitral hotaraste ca este competent. dupa completarea dosarului. Verificarea dosarului Art.

afara numai daca partea lipsa nu va cere. cel mai tarziu cu 3 zile inainte de data pentru care a fost stabilita dezbaterea. hotararea acestuia nefiind supu sa niciunei cai de atac. in afara de c azurile prevazute la art. Solicitarea judecarii in lipsa Art. 577. Sarcina probei Art. . Acesta poate dispune ca administrarea probelor sa fie efectuata in fata s upraarbitrului sau. (4) In cursul arbitrajului.Oricare dintre parti poate cere in scris ca solutionarea litigiului sa se faca in lipsa sa. Aprecierea temeiniciei motivelor amanarii este de competenta exclusiva a tribunalului arbitral. tribunalul arbitral poate sa amane judecarea acestuia. Absenta ambelor parti Art. oricare dintre parti poate cere tribunalului prevazut la art. cu acordul partilor. executarea acestor masuri se dispune de catre instanta judecatoreasca. (2). in fata unui arbitru din compunerea tri bunalului arbitral. cererea de arbitrare sau. 580. potrivit prevederilor alin. (2) Chiar daca partile nu solicita amanarea solutionarii litigiului. amanarea acesteia pentru motive te meinice. . nu se prezinta la termen. 576. Cu consultarea partilor. 550 alin. tribunalul arbitral poate o . administrarea probei nu mai poate avea loc decat daca tribunalul arbitral apreciaza ca aceasta este esentiala pentru s olutionarea corecta a litigiului. desi legal citate. incunostintand in acelasi termen si cealalta parte. 574. . precum si arbitrii. 575. precum si conventia arbitr ala.Neprezentarea partii legal citate nu impiedica dezbaterea litigiului . tribunalul arbitral poate cere partilor explicatii scrise cu privire la obiectul cererii si faptele litigiului si poate dispune administrarea oricaror probe prevazute de lege. dovada comunicarii prevazute la art. Dupa expirarea acestor termene. precum si constatarea anumitor imprejurari de fapt pot fi incuviintate si de tribunalu l arbitral. daca apreciaza ca pr ezenta lor la dezbatere este necesara. pertinentei si concludentei probelor propuse de parti.(1) Administrarea probelor se efectueaza in sedinta tribunalului arb itral. Dispozitiile art. . . .(1) Probele care nu au fost cerute prin cererea de arbitrare sau pri n intampinare nu vor mai putea fi invocate in cursul arbitrajului. (2). (2) Tribunalul arbitral are competenta exclusiva de a decide asupra utilitatii. 539 sa incuviinteze masuri asiguratorii si ma suri provizorii cu privire la obiectul litigiului sau sa constate anumite imprej urari de fapt. 578.Art. (2) La aceasta cerere se vor anexa. 142 tribunalul arbitral poate fixa termene-limita pentru administrarea probelor incu viintate. (2) Daca una dintre parti detine un mijloc de proba. In caz de impotrivire. in afara de cazul in care s-a cerut a manarea pentru motive temeinice. sau acordand un termen pentru ca partile sa isi poata formula concluziile in scris. pe baza probelor aflate la dosar. masurile asiguratorii si masurile provizorii.(1) Inaintea sau in cursul arbitrajului. in lipsa . Propunerea probelor Art. in copie. precum si a motiv elor pentru care 141 absenta justifica amanarea dezbaterii este de competenta exclusiva a tribunalulu i arbitral. . citand partile. Administrarea probelor Art. (2) In vederea solutionarii litigiului. tribunalul arbitral va solutiona litigiul. (1). 579. hotararea acestuia nefiind supusa niciunei cai de atac.(1) Fiecare dintre parti are sarcina sa dovedeasca faptele pe care i si intemeiaza in litigiu pretentia sau apararea.(1) Daca ambele parti. 572 se aplica in mod corespunzator. Masurile asiguratorii Art. 248 alin. Aprecierea temeiniciei motivelor absentei uneia dintre parti. (3) Incuviintarea acestor masuri va fi adusa la cunostinta tribunalului arbitral de catre partea care le-a cerut.

constituirea tribunalului arbitral. . (4) Dispozitiile art. cheltuielile de administrare a probelor.(1) Dezbaterile arbitrale vor fi consemnate in incheierea de sedinta . la cerere.(1) Orice exceptie privind existenta si validitatea conventiei arbit rale. care va lua masurile prevazute la art. partile sau arbitrii pot sesiza tribunal ul prevazut la art. . desi nu sunt ind eplinite conditiile art. 594 alin. . Audierea martorilor si a expertilor Art. La cererea partilor sau din oficiu. daca a lipsit la acel termen. expertilor. (2) Orice dispozitie a tribunalului arbitral va fi consemnata in incheiere si va fi motivata. 584. Cererile si exceptiile Art. (1). si la locuinta ori la locul unde isi desfasoara activitatea. Aprecierea probelor Art. tribunalul arbitral poate indrept a sau completa incheierea de sedinta printr-o alta incheiere. integral. (2) In lipsa unei asemenea intelegeri. (2) Audierea martorilor si a expertilor poate fi facuta. (2). pe langa mentiunile prevazute la art. 585. (1) lit. (3) Neregularitatea actelor de procedura se acopera daca nu a fost invocata de c el interesat la termenul la care s-a produs ori. (3) Tribunalul arbitral nu poate sa recurga la mijloace de constrangere si nici sa aplice sanctiuni martorilor sau expertilor. 581. l a primul 143 termen de judecata la care a fost prezent ori legal citat dupa producerea neregu laritatii si inainte de a se pune concluzii in fond.(1) Tribunalul arbitral poate solicita informatii scrise autoritatil or publice in legatura cu actele si actiunile acestora. Pentru luarea acestor masuri part ile se pot adresa tribunalului prevazut la art. si urmatoarele mentiuni: a) o scurta descriere a desfasurarii sedintei.(1) Martorii si expertii sunt audiati fara prestare de juramant. . Partilor li se com unica. 292 alin. 582. De asemenea. 292 alin. pr ecum si onorariile arbitrilor. . arbitrilor. cu observarea prevederilor art. 579 se aplica in mod corespunzator. Dispozitiile art. cheltuie lile de deplasare a partilor. (2) Daca autoritatea publica refuza transmiterea informatiilor.Aprecierea probelor se face de catre arbitri potrivit intimei lor co nvingeri. c) motivele pe care se sprijina masurile dispuse. 539. Incheierea de sedinta Art. Informatiile detinute de autoritatile publice Art. (3) se aplica in mod corespunzator. cheltuielile arbitrale se suporta de part ea care a pierdut litigiul. daca nu s-a stabilit un termen mai scurt. a) si b). (2) Orice cereri si orice inscrisuri vor fi depuse cel mai tarziu pana la primul termen de judecata la care partile au fost legal citate. 583. sub sanctiunea decaderii. (3). acordand un termen in acest scop. tribunalul arbitral le cere sa raspunda in scris intrebarilor puse . (3) Incheierea de sedinta va cuprinde. b) cererile si sustinerile partilor. care sunt necesare pentr u solutionarea cauzei. 593 alin. la cererea sau cu consi mtamantul acestora. (5) Partile au dreptul sa ia cunostinta de continutul incheierilor si de actele dosarului. 594 alin. limitele insarcinarii arbitrilor si de sfasurarea procedurii pana la primul termen de judecata la care partea a fost le gal citata trebuie ridicata. martorilor se suporta potr ivit intelegerii dintre parti. 586. e) semnaturile arbitrilor. CAPITOLUL III Cheltuielile arbitrale Cheltuielile arbitrale Art. copie de pe incheierea de sedinta.(1) Cheltuielile pentru organizarea si desfasurarea arbitrajului. . cel mai tarziu la acest t ermen.rdona infatisarea lui. d) dispozitivul. daca cererea de arbitrare este admisa in t . 539.

594. se va intocmi o minuta. pronuntarea trebuie sa fie precedata de delib erarea in secret a arbitrilor. cand este cazul. numele si prenumele reprezentantilor partilor. (3) Hotararea se ia cu majoritatea de voturi. in modalitatea stabilita de conventia arbitrala s au. pri n incheiere executorie si care nu este supusa niciunei cai de atac. . Regularizarea cheltuielilor Art. precum si modul de suportare de catre parti. opinia minor itara. in mod provizoriu. sau proportional cu ceea ce s-a acordat. precum si modalitati le de consemnare. 559. sub conditia incadrarii in termenul arbitrajului. urmand ca prin hotararea arbitrala sa se stabileasca cuantumul final al on orariilor cuvenite arbitrilor. . care va cuprinde pe scurt continutu l dispozitivului hotararii si in care se va arata. b) numele si prenumele partilor. dupa caz. cuantumul on orariilor arbitrilor si al celorlalte cheltuieli arbitrale. a vansarea sau plata sumelor prevazute in prezentul capitol. tribunalul arbitral poate solutiona li tigiul in echitate. (4) Dupa deliberare. 592. 589. 539 v a examina temeinicia masurilor dispuse de tribunalul arbitral si va stabili. daca cererea este admisa in parte.Orice diferenta in plus sau in minus de cheltuieli arbitrale se regu larizeaza cel mai tarziu prin hotararea arbitrala si se plateste pana la comunic area hotararii catre parti. de avansare sau de plata. Plata anticipata a cheltuielilor Art.(1) Tribunalul arbitral solutioneaza litigiul in temeiul contractulu i principal si al normelor de drept aplicabile. 591. domiciliul ori resedinta lor sau. 588. .(1) Tribunalul arbitral poate obliga partile sau pe fiecare dintre e le la avansarea oricaror cheltuieli necesare pentru organizarea si desfasurarea arbitrajului. den umirea si sediul. Hotararea arbitrala Art. . potrivit dispozitii lor sale. reclamantul va consemna intreaga suma.(1) In toate cazurile. Onorariul arbitrilor Art. Hotararea nu se va comunica. (2) Daca arbitrajul se intrerupe fara a se pronunta o hotarare. locul si data pronuntarii hotara rii. . suma respectiva prin contributie egala. (3) Daca paratul nu isi indeplineste obligatia care ii revine potrivit alin. cand este cazul. tinand seama. onorariile arbit rilor pentru activitatea depusa se reduc in mod corespunzator. pana l a plata diferentei. . CAPITOLUL IV Hotararea arbitrala Solutionarea litigiului Art. Deliberarea si pronuntarea Art. in lipsa.La cererea oricareia dintre parti.(1) Plata onorariilor arbitrilor se va face dupa comunicarea catre p arti a hotararii arbitrale.(1) Hotararea arbitrala se redacteaza in scris si trebuie sa cuprind a: 145 a) componenta nominala a tribunalului arbitral. (2) Pronuntarea poate fi amanata cu cel mult 21 de zile. (1) . (2) Pe baza acordului expres al partilor. de tribunalul arbitral. s i de uzante sau reguli profesionale. 590. Verificarea cheltuielilor Art. 593. stabilit potrivit art. in termenul stabilit de tribunalul arbitral. tribunalul prevazut la art. Plata onorariilor Art.(1) Tribunalul arbitral poate evalua. 144 (2) Tribunalul arbitral poate sa nu dea curs arbitrajului pana la consemnarea.otalitate. (2) Partile pot fi obligate solidar la plata. . 587. . . daca este cazul. cuantumul o norariilor arbitrilor si poate obliga partile sa consemneze. precum si ale c elorlalte persoane care au participat la dezbaterea litigiului.

Efectele hotararii arbitrale Art. (3). (4) Greselile materiale din textul hotararii arbitrale sau alte greseli evidente care nu schimba fondul solutiei. oricare dintre parti poate cere tribunalului arbitral sa lamureasc a dispozitivul sau sa inlature dispozitiile potrivnice. intemeiaza solutia. sub acest aspect. dupa caz. 596. (2) Daca prin hotararea pronuntata tribunalul arbitral a omis sa se pronunte asu pra unui capat de cerere.(1) Hotararea arbitrala va fi comunicata partilor in termen de cel m ult o luna de la data pronuntarii ei. res pectiv alin. dupa verificarile impuse de lege. cu citarea partilor. sau din oficiu.c) mentionarea conventiei arbitrale in temeiul careia s-a procedat la arbitraj. atasand s i dovezile de comunicare a hotararii arbitrale. . (6) Partile nu pot fi obligate la plata cheltuielilor legate de lamurirea. (3) Cererea de lamurire sau de completare se formuleaza. 598. formulata in termenul prev azut la alin. (1). si dupa achitarea de catre parti a impozitului privind transferul dreptului de proprietate. se va proceda la inr egistrarea in cartea funciara si se va realiza transferul de proprietate si/sau constituirea altului drept real asupra bunului imobil in cauza. (5) Hotararea de lamurire sau de completare ori incheierea de indreptare se pron unta de indata si face parte integranta din hotararea arbitrala. prin hotarare separata. (2). 595. e) motivele de fapt si de drept ale hotararii. asupra unei cereri conexe sau incidentale. in baza caruia. 146 (2) La cererea oricareia dintre parti. d) obiectul litigiului si sustinerile pe scurt ale partilor. semnatura asistentului arbitral. completarii ori indreptarii ei.In termen de 30 de zile de la data comunicarii hotararii sau de la d ata lamuririi. g) semnaturile tuturor arbitrilor. 593 alin. Pastrarea dosarului Art. la cererea oricareia dintre parti. prin incheiere. Lamurirea. Aceasta regula se aplica in mod corespunzator si in cazul in care exista opinie concurenta. daca este cazul.(1) Hotararea arbitrala poate fi desfiintata numai prin actiune in a nulare pentru unul dintre urmatoarele motive: a) litigiul nu era susceptibil de solutionare pe calea arbitrajului. Comunicarea hotararii Art. 597. 539. . . tribunalul arbitral ii va elibera o dovad a privind comunicarea hotararii. . compl etarea sau indreptarea hotararii. si. f) dispozitivul. sub rezerva art. Partile vor fi citate daca tribunalul arbitra l apreciaza ca este necesar. in conditiile alin. (3). intinderea sau aplicarea dispozitivului hotararii ori acesta cuprinde dispoziti i potrivnice. . oricare din tre parti poate solicita completarea ei.(1) In cazul in care sunt necesare lamuriri cu privire la intelesul. potrivit art. 595. efectuate de catre in stanta de judecata sau de catre notarul public. (3) Arbitrul care a avut o alta parere va redacta si va semna opinia separata. potrivit alin. completarea si indreptarea hotararii Art. TITLUL V Desfiintarea hotararii arbitrale Actiunea in anulare Art. precum si greselile de calcul pot fi indreptat e. c u aratarea considerentelor pe care aceasta se sprijina.Hotararea arbitrala comunicata partilor este definitiva si obligator ie. iar in cazul arbitrajului in echi tate. (2) In cazul in care hotararea arbitrala se refera la un litigiu legat de transf erul dreptului de proprietate si/sau de constituirea altui drept real asupra unu i bun imobil. b) tribunalul arbitral a solutionat litigiul fara sa existe o conventie arbitral a sau in temeiul unei conventii nule ori inoperante. 599. tribunalul arb itral va depune dosarul litigiului la tribunalul prevazut la art. (1). motivele care. hotararea arbitrala se va prezenta instantei sau notarului public pentru a obtine. in termen de 10 zile de la data primirii hotararii si se solut ioneaza de tribunalul arbitral. investirea cu titlul executoriu sau un act autentic n otarial. .

potrivit art . 606. sunt definitive. pentru a hotari in fond. In acest din urma caz. h) hotararea arbitrala incalca ordinea publica. (2) Nu mai pot fi invocate ca motive pentru anularea hotararii arbitrale neregul aritatile care nu au fost ridicate potrivit art. 559. (1) si (2). 478 alin. Daca s-a formulat o cerere pot rivit art. nu arata data si lo cul pronuntarii ori nu este semnata de arbitri. 595. curtea va pronunta mai int ai hotararea de anulare si. 605. dupa caz. 560 alin.(1) Partile nu pot renunta prin conventia arbitrala la dreptul de a introduce actiunea in anulare impotriva hotararii arbitrale. (1) si (3) sau care p ot fi remediate pe calea prevazuta la art. . Renuntarea la actiunea in anulare Art. a incheierii prin care a fost solutionata cererea. . in limitele conventiei arbitrale. a). (2) Intampinarea este obligatorie. (2) Renuntarea la acest drept se poate face numai dupa pronuntarea hotararii arb itrale. daca litigiul este in st are de judecata. Suspendarea executarii Art. bunele moravuri ori dispozitii i mperative ale legii. hotararea arbitrala se investeste c u formula executorie. ( 2)-(6) si (8) se aplica in mod corespunzator.(1) Pentru a fi executata silit. TITLUL VI Executarea hotararii arbitrale Executarea de bunavoie Art. curtea de apel va anula hotararea arbitrala si: a) in cazurile prevazute la art. Dispozitiile art. (1) lit.Actiunea in anulare va fi introdusa la curtea de apel in termen de o luna de la data comunicarii hotararii arbitrale. . . b) si e).c) tribunalul arbitral nu a fost constituit in conformitate cu conventia arbitra la. 599 alin. g) hotararea arbitrala nu cuprinde dispozitivul si motivele. 600. 604. desi cel putin una dintre parti a declarat ca intelege sa invoce cad ucitatea. . termenul curge de la data comunicarii hotararii sau. d) partea a lipsit la termenul la care au avut loc dezbaterile si procedura de c itare nu a fost legal indeplinita. Executarea silita Art.(1) Curtea de apel va judeca actiunea in anulare in completul prevaz ut de lege pentru judecarea recursului. 601. de indata sau in termenul aratat in cuprinsu l acesteia. 200-203 sunt aplicabile in mod corespunzator. . (1). 602. (4) Hotararile curtii de apel. se va pronunta in fond. hotararea asupra fondul ui.Hotararea arbitrala se aduce la indeplinire de bunavoie de catre par tea impotriva careia s-a pronuntat. (3) Admitand actiunea. 603. 599 alin. 595. e) hotararea a fost pronuntata dupa expirarea termenului arbitrajului prevazut l a art. este nevoie de noi probe. dupa administrarea probelor. 147 Instanta competenta Art. . f) tribunalul arbitral s-a pronuntat asupra unor lucruri care nu s-au cerut ori a dat mai mult decat s-a cerut. va trimite cau za spre judecata instantei competente sa o solutioneze. Judecarea actiunii in anulare Art. . b) in celelalte cazuri prevazute la art. Dispozitiile art. 584 alin. curtea se va pronunta i n fond dupa administrarea lor.Curtea de apel va putea suspenda executarea hotararii arbitrale impo triva careia a fost introdusa actiunea in anulare. Daca insa. Termenul de exercitare Art.Competenta de a judeca actiunea in anulare revine curtii de apel in circumscriptia careia a avut loc arbitrajul. (3) Pentru dovedirea motivelor de anulare nu pot fi aduse ca probe noi decat ins crisuri. pronuntate potrivit alin. (3). potrivit legii. iar partile nu au fost de acord cu continuarea judecatii.

(3) Organizatiile cu caracter asociativ sau cele constituite pentru apararea int ereselor unei categorii profesionale nu pot sa numeasca arbitri dintre membrii l or. dosarul se pastr eaza la acea institutie. 148 (3) Hotararea arbitrala investita cu formula executorie constituie titlu executo riu si se executa silit intocmai ca si o hotarare judecatoreasca. tinand seama de conditiile spetei si de continut ul regulilor de 149 procedura indicate de parti ca fiind aplicabile. partile opteaza automat pe ntru aplicarea regulilor sale de procedura. Aceasta va stabili masurile necesare pentru garantarea autonomiei. Arbitrii Art. (2) In caz de contrarietate intre conventia arbitrala si regulamentul arbitrajul ui institutionalizat la care aceasta trimite. stabi lind daca aplicarea acestora din urma este efectiva sau prin analogie. Orice derogare de la aceasta prevede re este nula. (4) Dreptul la aparare al partilor in litigiu si contradictorialitatea dezbateri lor sunt garantate. pe baza unui regulam ent propriu aplicabil in cazul tuturor litigiilor supuse ei spre solutionare pot rivit unei conventii arbitrale. (5) In cazul arbitrajului organizat de o institutie permanenta. Activitatea arbitrajului institutionalizat nu ar e caracter economic si nu urmareste obtinerea de profit. arbitrajul ins titutionalizat este autonom in raport cu institutia care l-a infiintat.(1) Partile. Alegerea arbitrajului institutionalizat Art. (2) Prin desemnarea unui anumit arbitraj institutionalizat ca fiind competent in solutionarea unui anumit litigiu sau tip de litigii.(1) Arbitrajul institutionalizat este acea forma de jurisdictie arbi trala care se constituie si functioneaza in mod permanent pe langa o organizatie sau o institutie interna ori internationala sau ca organizatie neguvernamentala de interes public de sine statatoare. taxele p entru organizarea arbitrajului. 608. afara numai daca. partile vor fi citate. in conditiile legii. (2) In reglementarea si desfasurarea activitatii jurisdictionale. 607. Daca exista indoieli cu privire la regularitatea hotararii arbitral e. afara numai daca regulile de procedura ale acestuia sau partile insel e nu dispun altfel. conducerea arbitrajului institu tionalizat competent decide ca pot fi aplicate si regulile alese de parti. 609. 539. se vor aplica regulile de procedura ale arbitrajului institutionalizat in vigoare la momentul sesizarii acestuia. onorariile arbitrilor. (3) Daca partile nu au convenit altfel. precum si celelalte chelt .In cazul arbitrajului organizat de o institutie permanenta. Cheltuielile arbitrale Art. . . prin conventia arbitrala. . pot supune solutionarea litig iilor dintre ele unei anumite instante arbitrale apartinand arbitrajului institu tionalizat. (2) In cazul in care partile nu se inteleg asupra arbitrului unic ori cand o par te nu numeste arbitrul sau cand cei 2 arbitri nu cad de acord asupra persoanei s upraarbitrului. Aceste liste nu au caracter oblig atoriu. pot rivit legii. in cazurile in care acestea sunt in litigiu cu tertii. se vor aplica regulile de procedura ale arbitrajului institutionalizat in vigoare la momentul sesizarii acestuia. . va prevala conventia arbitrala. 611.(2) Cererea de investire se va solutiona de tribunalul prevazut la art. Regulile arbitrale Art. TITLUL VII Arbitrajul institutionalizat Notiunea Art. 610. (3) Daca partile nu au convenit altfel.(1) Arbitrajul institutionalizat poate intocmi liste facultative cu persoane care pot fi arbitri sau supraarbitri. autoritatea de desemnare este presedintele arbitrajului institut ionalizat. .(1) Regulile de procedura ale arbitrajului institutionalizat se adop ta de catre conducerea acestuia potrivit normelor sale de functionare stabilite prin actul de infiintare.

612. pana la realizarea dreptului recunoscut prin titlul executoriu . urmarirea bunurilor mobile si imobile ale debitorului sau apartinand tertilor tinuti sa raspunda. executarea in mod prompt si efectiv a hotararilor judecatoresti si a altor titluri executorii.(1) Executarea silita se efectueaza prin: 1. 618. 614. (2) In cazul in care debitorul nu executa de bunavoie obligatia sa. staruind.(1) In tot cursul executarii. iar litigiul dintre part i va fi solutionat potrivit prevederilor prezentei carti. . . penalitatilor sau a altor sume acordate potrivit legii p rin titlu. daca prin lege nu se disp une altfel. Organul de executare Art. . pentru obligatiile debitorului. predarea catre creditor a bunurilor prevazute in titlul executoriu. . alte masuri prevazute de lege. emiterea unei autorizatii. prin toate mijloacele admise de lege. in caz de refuz. 615. in sco pul indestularii creditorilor. .Daca organizatia sau institutia prevazuta la art. potrivit dispozitiilor prezentei carti. iar . cu r espectarea dispozitiilor legii. (2) Este interzisa efectuarea de acte de executare de catre alte persoane sau or gane decat cele prevazute la art. a drepturilor partilor si ale altor persoane int eresate. inclusiv cele aflate in proprietate comuna pe cote-parti . a drepturilor partilor si ale altor persoane interesate. aceasta se a duce la indeplinire prin executare silita. 3. 607 refuza sa orga nizeze arbitrajul.uieli arbitrale se stabilesc si se platesc conform regulamentului acelei institu tii.(1) Obligatia stabilita prin hotararea unei instante sau printr-un a lt titlu executoriu se aduce la indeplinire de bunavoie. se realizeaza numai de catre executorul judecatoresc.Executarea silita a oricarui titlu executoriu. Refuzul solutionarii litigiului Art. conventia arbitrala ramane valabila. 617. 616. 150 Modalitatile de executare Art. Rolul statului in executarea silita Art. (2) Executarea unor obligatii de a face. executorul judecatoresc ii v a cere debitorului. in conditiile legii. se obtine la simp la cerere a persoanei indreptatite. far a a fi necesara interventia executorului judecatoresc. 613. cu exceptia celor car e au ca obiect venituri datorate bugetului general consolidat sau bugetului Uniu nii Europene si bugetului Comunitatii Europene a Energiei Atomice. prin agentii sai. daca prin lege special a nu se prevede altfel. (3) Executarea silita are loc in oricare dintre formele prevazute de lege. facuta in temeiul unui titlu executoriu. . . precum inscrierea sau radierea unui dre pt. Rolul activ al executorului judecatoresc Art. act sau fapt dintr-un registru public. cei vatamati au dreptul la repararea integrala a prejudiciulu i suferit. achitarea dobanzilor. eliberarea unui certificat sau predarea unui inscris si altele asemenea.(1) Executarea silita se face cu respectarea dispozitiilor legii. (2) Daca socoteste ca este in interesul executarii.Statul este obligat sa asigure. simul tan sau succesiv. 614. executorul judecatoresc este obligat s a aiba rol activ. care incepe odata cu sesizarea organu lui de executare. precum si a cheltuielilor de executare. pentru realiza rea integrala si cu celeritate a obligatiei prevazute in titlul executoriu. chiar daca prin legi speciale se dispun e altfel. Legalitatea executarii silite Art. lamuriri in scris in legatura cu venitu rile si bunurile sale. ce sunt d etinute fara drept de debitor. CARTEA a V-a Despre executarea silita TITLUL I Dispozitii generale CAPITOLUL I Scopul si obiectul executarii silite Indeplinirea obligatiilor prevazute in titlul executoriu Art. 2. in conditiile legii.

ca vanzarea bunurilor supuse urmaririi sa se faca prin buna invoiala sau ca plata obligatiei sa se faca in alt mod admis de lege. Veniturile si bunurile supuse executarii Art. In cazul in care titlul executoriu nu contine niciun asemenea criteriu. stabilirea locuintei si vizitarea acestuia sau in luarea unei alte masuri stabi lite prin titlul executoriu. 151 Obligatiile susceptibile de executare silita Art. fara sa fi fost stabilit cuantumul acestora. (2) Dispozitiile prezentei carti constituie dreptul comun in materie de executar e silita. . calculata de la data cand hotararea judecatoreasca a d evenit executorie sau. (2) Pentru a constitui titluri executorii. in cazul celorlalte titluri executorii. penalitati sau alte sume. la actualizarea aceste i sume. numai asupra veniturilor banesti sau altor bunuri ale debitorul ui. Domeniul de aplicare Art. de la data cand c reanta a devenit exigibila si pana la data platii efective a obligatiei cuprinse in oricare dintre aceste titluri. incheierea executorulu i judecatoresc este titlu executoriu. 152 CAPITOLUL II Titlul executoriu Temeiul executarii silite Art. la actualizare in f unctie de rata inflatiei. . incredintarea minorului. asupra carora se poate efectua executarea. 619. desfiintarea unei constructii. . (3) Daca prin titlul executoriu au fost acordate dobanzi. potrivit legii. la cererea creditorului. 624. (2) In cazul in care prin titlul executoriu au fost acordate dobanzi.(1) Veniturile si bunurile debitorului pot fi supuse executarii sili te daca. ele vor fi calculat e de executorul judecatoresc. constituie titlu e xecutoriu. predarea unui bun ori a folosintei acestuia.Sunt hotarari executorii: . cu aratarea loculu i unde se afla acestea. de imunitate de executare. (2). 622. 620. In toate cazurile.sau in devalmasie.(1) Pot fi executate silit obligatiile al caror obiect consta in pla ta unei sume de bani.(1) Executarea silita se poate efectua numai in temeiul unei hotarar i judecatoresti ori al unui alt inscris care. la cererea creditorului. indiferent de izvorul sau de natura obligatiilor cuprinse in titlul ex ecutoriu ori de calitatea juridica a partilor. . 621.(1) Executarea silita poate fi pornita impotriva oricarei persoane f izice sau persoane juridice. . in tot al sau in parte. in conditiile legii. (3) Refuzul nejustificat al debitorului de a se prezenta ori de a da lamuririle necesare. precum si darea cu rea-credinta de informatii incomplete atrag raspund erea acestuia pentru toate prejudiciile cauzate. 183 alin. Intelegerile privind efectuarea executarii Art. a unei plantatii ori a altei lucrari. precum si pentru a-l determina sa execute de bunavoie ob ligatia sa. aratandu-i consecintele la care s-ar expune in cazul continuarii exe cutarii silite. si se va proceda. Hotararile executorii Art. creditorul si debitorul pot conveni ca aceasta sa se efectueze. 623. de drept public sau de drept privat. executorul judecatoresc va proceda. (2) Bunurile supuse unui regim special de circulatie pot fi urmarite numai cu re spectarea conditiilor prevazute de lege. debitorul va fi informat cu privire la cuantu mul estimativ al cheltuielilor de executare. in afara de cazul in care prin lege se dispune altfel. executorul judecatore sc poate actualiza valoarea obligatiei principale stabilite in bani.In tot cursul executarii silite. penalitati sau alte as emenea sume care sa poata fi stabilite potrivit alin. precum si aplicarea sanctiunii prevazute la art. (4) Pentru sumele stabilite potrivit prezentului articol. (2). sunt urmaribile si numai in masura necesara pentru real izarea drepturilor creditorilor. potrivit legii. hotararile judecatoresti si alte insc risuri carora legea le recunoaste putere executorie trebuie investite cu formula executorie. sub supravegherea executorului jude catoresc. indiferent de izvorul ei. cu exceptia ac elora care beneficiaza. . potrivit legii.

hotararile care nu sunt supuse apelului si nici recursului. ordonantele si incheierile pronuntate de instanta si declarate de lege execut orii. hotararile date in prima instanta. 1 si 2. 628. judecatoria in a carei circumscr iptie functioneaza notarul public. creditorul poate face p . incheierile si procesele-verbale intocmite de executorii judecatoresti care. 2. hotararile date in prima instanta. constituie titluri executorii. 3. judecatoria de la locul platii. titlurile de credit sau alte inscrisuri carora legea le recunoaste putere exe cutorie. 629. in tot sau in parte. altele decat cele care. fara drept de recurs.(1) Sunt hotarari definitive: 1. neatacate cu recurs. orice alte hotarari care. . 3. 5. constituie titluri executorii.(1) Sunt competente a investi cu formula executorie: 1. pentru hotararile arbitrale. dupa caz. pentru inscrisurile autentificate de un notar public. potrivit legii. (2) Hotararile prevazute la alin. 2. hotararile date in recurs. actele autentice notariale care. Executarea hotararilor supuse controlului judiciar Art.Nu se investesc cu formula executorie: 1. cu exceptia actelor autentice notariale care constitu ie titluri executorii potrivit legii. 627 pct. Hotararile judecatoresti si alte inscrisuri care se investesc cu formula executo rie Art. 5. hotararile date in prima instanta. 625. pentru hotararile judecatoresti executorii. in afara celor prevazute la art. fara drept de apel. 453 alin. hotararile date in apel. nu mai pot fi atacate cu recurs. dupa c az. chiar daca prin acestea s-a solutionat fondul pric inii. Instanta competenta pentru investire Art. 3. precum si cele neatacate cu re curs. potrivit art. 626. 2. orice alte hotarari cu privire la care legea prevede ca sunt executorii. pentru inscrisurile autentificate de autoritatile diplomatice sau consulare r omane in strainatate. 4. hotararile executorii ale instantelor judecatoresti. constituie titluri executori i. ori cele in legatura c u care partile au convenit sa exercite direct recursul. potrivit legii. pentru titlurile de credit sau alte inscrisuri carora legea le recunoaste put ere executorie. (1) devin definitive la data expirarii termenu lui de exercitare a apelului ori recursului sau. hotararile definitive. tribunalul locului unde urmeaza a se face executarea.Sunt supuse investirii cu formula executorie: 1. 4. daca titlul este ulterior modificat sau desfiintat. in conditiil e legii. daca prin lege nu se prevede altfel.1. titlurile executorii europene pentru creante necontestate. 4. la data pronuntarii. Hotararile judecatoresti si alte inscrisuri care nu se supun investirii cu formu la executorie Art. tribunalul in circumscriptia caruia a avut loc a rbitrajul. va fi tinut. fara drept de apel. (2) Daca se refuza emiterea titlului executoriu de catre alte organe competente potrivit legii si daca legea speciala nu prevede altfel. 6. 3. hotararile arbitrale. hotararile date in apel. 627. . Hotararile definitive Art. . 4. prima instanta. inscrisurile autentice. . (2). 153 4.Punerea in executare a unei hotarari judecatoresti executorii care p oate fi insa atacata cu apel sau recurs se face numai pe riscul creditorului car e. hotararile judecatoresti date in prima instanta cu executare provizorie. potrivit legii. 5. care nu au fost atacate cu apel. 2. sa il repuna pe debitor in drepturile sale. 3. . 2. potrivit legii.

incheierea poate fi atacata cu recurs numai de catre creditor. (3) Nu se vor elibera acelorasi parti mai multe exemplare ale titlurilor investi te cu formula executorie decat cu incuviintarea instantei judecatoresti si numai daca acestea justifica un interes legitim. in termen de 5 zile de la comunicare. (3) Incheierea prin care instanta admite cererea de investire cu formula executo rie nu este supusa niciunei cai de atac. (2) Titlul se elibereaza partii care a cerut investirea sau reprezentantului sau aratat in cererea de investire. 3. intruneste toate conditiile de fond si de forma cerute de lege pent ru validitatea actului juridic sau a dreptului pe care il constata. iar in cazul altor titluri. .(1) Participantii la executarea silita sunt: 1. Ordonam agentilor fortei publice sa sprijine indeplinirea prompta si efectiva a tuturor actelor de executare silita. 626. 654-656 aplican du-se in mod corespunzator. 626. in camera de consiliu. (2) Instanta va verifica: a) daca inscrisul este susceptibil de investire. Investirea cu formula executorie Art. daca legea nu prevede altfel. titlul se investeste o singura dat a cu formula executorie. in termen de 15 zile de la data cand a luat cunostinta de refuz. cat si pe originalul hota rarii. Desfiintarea titlului executoriu Art. (4) Daca instanta respinge cererea de investire. Presedintele Romaniei" (Aici urmeaza cuprinsul hotararii sau. (5) Prin cererea de investire cu formula executorie se va putea solicita si incu viintarea executarii silite. 633. creditorii intervenienti. . 154 Formula executorie Art. prezentul titlu s-a semnat de .Daca s-a desfiintat titlul executoriu. . daca prin lege nu se prevede altfel. (2) Ea are urmatorul cuprins: "Noi. tertii garanti. respectiv daca executarea trebuie sa se efectueze in diferite locuri sau hotararea s-a dat in folosul mai multor cre ditori si altele asemenea. pe o copie legalizata. 632. partile.) Eliberarea titlului executoriu Art. instanta se va pronunta prin aceeasi incheiere asupra ambel or capete de cerere. (4) Grefierul va mentiona numele persoanei careia i s-a eliberat exemplarul inve stit cu formula executorie. (1)-(4) si cele ale art. sunt aplicabile dispozitiile privitoare la intoarcerea exe cutarii. 630. in conditiile legii. . iar in celelalte cazuri. dispozitiile alin.) "Dam imputernicire si ordonam executorilor judecatoresti sa puna in executare pr ezentul titlu. dintre cele prevazute la art. b) daca inscrisul. In acest caz.(1) Cererea creditorului de investire cu formula executorie se va so lutiona de catre instanta competenta. .. 631.(1) Formula executorie se aplica pe originalul titlului. cu exceptia contestatiei la executare. 2. 634. pe copia titlului ramasa la dosar. In acest caz. CAPITOLUL III Participantii la executarea silita Enumerarea Art. atat pe exemplarul predat. la instanta ierarhic superioara.. daca ambele cereri sunt de competenta aceleiasi ins tante. iar procurorilor sa staruie pentru ducerea la indeplinire a titlului executoriu. cand acesta se afla in posesia partii. dupa caz. toate actele de executare efe ctuate in baza acestuia sunt desfiintate de drept.langere la judecatoria in circumscriptia careia se afla organul care trebuia sa emita titlul executoriu. printr-o incheiere data fara citarea partilor. altul decat o hotarare jud ecatoreasca. al inscrisului." (Urmeaza semnatura presedintelui ins tantei si a grefierului. . potrivit art. Spre c redinta.(1) In vederea executarii silite.

sa ia cunostinta de actele dosarului de executare si sa obtina adeverinte si copii de pe aceste acte. Tertii garanti Art. sa intervina in procedura de executare silita aflata in curs pana la dat a fixarii de catre executorul judecatoresc a termenului pentru valorificarea bun urilor urmaribile. 155 (2) Dispozitiile art. 638. potrivit dispozitiilor luate de executor. si bunurile te rtilor care au garantat plata datoriilor debitorului. (2). i ar atunci cand se considera vatamati in drepturile ori interesele lor legitime.4. 183 alin.(1) Creditorul. instanta de executare. 6. curente sau periodice. 637. sprijin efectiv pentru aducerea la indeplinire. . iar dupa depunerea sau consemnarea sumelor realizate din urma . in conditiile leg ii. interpretii si alti participanti. pe cheltuiala partii interesate. 5. in conditi ile legii. in bune condit ii. Drepturile partilor Art. in conditiile legii.(1) Creditorul este obligat sa acorde executorului judecatoresc. (2) La cererea debitorului. Acest drept il au si alte persoane care justifica u n interes ocrotit de lege. poate urmari. 40 si urmatoarele se aplica in mod corespunzator si partic ipantilor la procedura de executare silita. Partile Art. separat. la cererea acestuia. precum si toate veniturile sale. mobile si imobile. 7. concomitent sau. agentii fortei publice. (3) Debitorul ale carui bunuri au fost deja sechestrate este tinut sa aduca la c unostinta executorului care sechestreaza aceleasi bunuri existenta sechestrului anterior si identitatea organului de executare care l-a aplicat. (2) Debitorul este obligat. toate actele d e executare vor fi comunicate in acelasi timp si debitorului principal. 639. Ministerul Public. executorul judecatoresc va aplica. . martorii asistenti. Obligatiile partilor Art. El este obligat sa avanseze cheltuielile necesare indeplinirii actelor de executare. . In acest caz. personal sau prin reprezentantii lor. dupa caz.(1) Sunt parti in procedura de executare silita creditorul si debito rul. (2) Calitatea de creditor sau de debitor se poate transmite oricand in cursul ex ecutarii silite. cu aratare a locului in care acestea se afla. certificate de executorul judecatoresc. punandu-i la dispozitie si mijloacele necesare in acest scop. 156 Creditorii intervenienti Art. potrivit dreptului comun. succesorilor in drepturi ai creditorului sau ai debitorului. in termenele si c onditiile prevazute de lege. 635. la cererea executorului. executorul judecatoresc. toate bunurile sale. a executarii silite. 680 si urmat oarele. 8. .(1) Creditorul si debitorul au dreptul sa asiste. in afara de cazul in care prin lege se dispune altfel. pot contesta actele de executare sau executarea silita insasi. care va fi introdus din oficiu in procedura de urmarire silita. sub sanctiunile prevazute la art.Orice creditor al debitorului poate. (2) Cand se urmareste numai tertul fidejusor ori garant ipotecar. predand executo rului o copie a procesului-verbal de sechestru. sa declare. in limita creante i si a accesoriilor acesteia. dispozitiile privitoare la drepturile si obligatiile debitorului se aplica in mod corespunza tor si tertilor garanti. la efectuarea tuturor actelor de executare. inclus iv cele aflate in proprietate comuna pe cote-parti sau in devalmasie. expertii. dupa caz . in conditiile anume prevazute de lege. compensatia legala dintre creanta prevazuta in titlul a carui executare s-a cerut impotriva sa si creanta pe care el o opune pe baza unui alt titlu executor iu. . In acest caz. 636. in conditiile art. actele de executare efe ctuate pana la data transmiterii calitatii procesuale sunt opozabile.

executorul jude catoresc din circumscriptia curtii de apel unde se afla imobilul. Cu toate acestea. c) in cazul executarii silite a obligatiilor de a face si a obligatiilor de a nu face. de catre executor ul judecatoresc care a inceput cel dintai executarea. (3) Daca bunul mobil care face obiectul urmaririi silite ori al executarii silit e directe a fost mutat in timpul procedurii de executare. dupa cum urmeaza: a) in cazul urmaririi silite a bunurilor imobile. . numai pe calea contestatiei la executare. instanta va dispune c . in afara cazurilo r in care legea dispune altfel. daca prin lege nu se dispune altfel. Dova da deplasarii bunului se 157 poate face prin orice mijloc de proba.Executorii judecatoresti pot fi recuzati numai in cazurile si in con ditiile prevazute la art. al urmaririi silite a fructelo r prinse de radacini si al executarii silite directe imobiliare. competent teritorial e ste executorul judecatoresc care a inceput procedura de executare sau executorul judecatoresc din circumscriptia curtii de apel unde a fost deplasat bunul. in termen de 10 zile de la comunicare.Orice terta persoana vatamata printr-un act de executare silita poat e solicita desfiintarea acestuia sau. se afla in circumscriptiile ma i multor curti de apel. executorul judecatoresc din circumscriptia curtii de apel unde se afl a domiciliul sau.(1) Cand. judeca contestatiile la executare.(1) Daca prin lege nu se dispune altfel. le va conexa.(1) Instanta de executare este judecatoria in circumscriptia careia se afla biroul executorului judecatoresc care face executarea. 641. este competent oricare dintre executorii judecatoresti c are functioneaza pe langa una dintre acestea. cu exceptia celor date de lege in competenta altor i nstante sau organe. Cererea de recuza re nu suspenda de drept executarea. dupa caz. (2) Daca au fost pornite executari silite de catre un executor judecatoresc si u n executor fiscal asupra acelorasi bunuri ale debitorului. dispunand sa se faca o singura executare de catre executorul judecatoresc care a indeplinit actul de executare cel mai inaintat. Recuzarea executorilor judecatoresti Art. mobile sau imobile. Competenta. instanta de executare poat e dispune. executorul judecatoresc din circumscriptia curtii de apel unde urmeaza sa se faca executarea. Instanta de executare Art. (4) Nerespectarea dispozitiilor prezentului articol atrage nulitatea necondition ata a actelor de procedura efectuate. (2) Instanta de executare solutioneaza cererile de incuviintare a executarii sil ite. 41 si urmatoarele din prezentul cod. b) in cazul urmaririi silite a bunurilor mobile si al executarii silite directe mobiliare. . la cererea persoanei interesate sau a oricaruia dintre executori. Actele de executare silita. daca prin lege nu se dispune altfe l. hotararile judecatoresti si celelalte titluri executorii se executa de catre executorul judecatoresc din ci rcumscriptia curtii de apel. 640. 853 si urmatoarele. instanta de executare in circumscriptia careia a inceput prima executare. precum si orice alte incidente aparute i n cursul executarii silite. (2) Daca bunurile urmaribile. poate sa participe la distribuirea acestor sume. precum si ori ce acte si lucrari efectuate anterior deplasarii bunului raman valabile. Tertii Art. incetarea executarii silite inse si. prin incheiere care nu este supusa niciunei cai de atac. . dupa caz. (3) Hotararile pronuntate de instanta de executare sunt executorii si pot fi ata cate numai cu apel. . 643. Executorul judecatoresc Art. motivat. iar daca executarile sunt in acelasi stadiu. 644. se efectueaza mai multe execu tari silite de catre executori judecatoresti diferiti. Conexarea executarilor Art. . 642.rire. privitor la aceleasi bunuri. suspendarea executarii pana la solutionarea cererii de recuz are. sediul debitorului. potrivit dispozitiilor ar t.

Incheierile executorului judecatoresc Art. g) motivele in fapt si in drept care au determinat darea incheierii. prin incheiere. precum si alte masuri anume pr evazute de lege se dispun de executorul judecatoresc prin incheiere. (3) aplicandu-se in mod corespunzator. potrivit regulilor prevazute de prezentul cod. . (1) lit.(1) In indeplinirea atributiilor si indatoririlor sale legate de pun erea in executare a titlurilor executorii.(1) Amanarea. prin incheiere data cu citarea partilor. a oricaruia dintre creditorii urmaritori nu va pu tea sa impiedice continuarea executarii de la actul de executare cel mai inainta t. . executarea hotarari lor judecatoresti si a altor titluri executorii. incheierile se dau fara citarea partilo r. 644 raman aplicabile si atunci cand. fara a conditiona indeplinirea acestei . eliberarea sau distribuirea sumelor obtinute din executare. i) calea si termenul de atac al incheierii. h) dispozitia luata de executor. (6) In cazul executarilor silite aflate pe rolul aceluiasi executor. 647. . j) semnatura si stampila executorului judecatoresc. la cererea unui creditor. daca p rin lege speciala nu se prevede altfel. iar altele direct de catre alti creditori . (3) In cazul in care dispune conexarea executarilor. (4) Dupa conexare. cu respectarea dispozitiilor lega le prevazute pentru intocmirea lor. In astfel de cazuri. sunt executorii de drept si pot fi atacate numai cu contestatie la executare. e) procedura de executare care face obiectul incheierii. a)-h) si j) sunt prevazute sub sanctiunea nu litatii. Concursul dintre executarea silita si executarea pornita de un creditor Art. denumirea si sediul creditorului si ale d ebitorului. 648. (1) se pot indrepta. din oficiu sau la cerere. Ministerul Public Art. Ministerul Public este obligat sa ceara punerea in executare a hotararilor judecatoresti. 158 Actele executorului judecatoresc Art. (2) Erorile materiale savarsite cu prilejul intocmirii actelor aratate la alin. 645. 649. procese. (5) Desistarea. c) titlul executoriu in temeiul caruia se efectueaza procedura de executare. dispozitiile alin. organele de politie.Ministerul Public sprijina. Agentii fortei publice Art. privitor la a celeasi bunuri. dupa caz. f) chestiunea asupra careia se adopta incheierea. . dupa caz. executorul judecatoresc va intocmi in cheieri. se efectueaza mai multe executari. unele pornite de executorul j udecatoresc. . suspendarea si incetarea executarii silite. sunt obligati sa sprijine indeplinirea prompta si efectiv a a tuturor actelor de executare silita. In cazurile anume prevazute de lege. care trebui e sa cuprinda: a) denumirea si sediul organului de executare.(1) In cazurile prevazute de lege. s e va pronunta si asupra cheltuielilor de executare efectuate pana in momentul co nexarii. procedura de executare va continua de la actul de urmarire ce l mai inaintat. instanta. instanta va dispune trimiterea dosarelor conexate la executor ul desemnat potrivit alin.Dispozitiile art. toate actele de exec utare vor fi efectuate de catre executorul judecatoresc competent in favoarea ca ruia s-a dispus conexarea.onexarea in favoarea executorului judecatoresc. 646. conexarea s e va dispune de executor. dupa conexare. in cazurile anume prevazute de lege. d) numele si domiciliul ori. (1) sau (2). (3) Daca prin lege nu se dispune altfel.verbale si alte acte de procedura cu formele si in termenele p revazute de lege. (2) Mentiunile de la alin. b) data si locul intocmirii incheierii si numarul dosarului de executare. jandarmerie sau alti agenti ai for tei publice. precum si cand executorul judecat oresc considera necesar. Totodata. in conditiile legii.

la cererea executorului judecatore sc. divulgarea lor catre terte persoane sau utilizarea lor pe ntru crearea unei baze de date personale. numarul martorilor asistenti trebuie sa fie de cel putin 2. Aceste informatii nu pot fi utilizate decat in scopul pentru care au fost cerute.(1) In cazurile si in conditiile anume prevazute de lege. daca este cazul. datele si informatiile necesare realizarii execu tarii silite. . executorul se va adresa autoritatii competente pentru a asigu ra concursul fortei publice. diligentele necesare pentru aflarea informatiilor cerute. dupa caz. 2 lit. institutiile de credit si orice alte persoane sunt obligate sa ii comunice. depozite sau alte incaperi. dupa caz. prin semnarea procesului-verbal. daca legea nu prevede altfel. la cercetarea acestora. care va trebui sa ia masuri de urgenta pentru a se evita tergiversarea sau impiedicarea executarii. cei care datoreaza sume de bani debitorului urmarit ori detin bunuri ale acestuia supuse urmaririi potrivi t legii au datoria sa dea toate informatiile necesare pentru efectuarea executar ii. in scris. (3) Inainte de a incepe efectuarea actelor de executare la care urmeaza sa parti . delegatiile sau sechestrele anterioare. la registrul comertului si la alte registre publice care contin date despre bunurile debitorului susceptibile de urmarire silita. precum si cesiunile de crea nta. . precum si la sechestrarea si ridicarea bunurilor debitorului.(1) La cererea executorului judecatoresc.obligatii de plata unor sume de bani sau de efectuarea unei alte contraprestatii . detine titluri de stat. daca se face dovada inceperii executarii silite. 182 alin. sub sanctiun ile prevazute de lege. plasamente de valori mobiliare. (2) In acest scop. 159 Indatorirea tertilor de a da informatii Art. de indata. institu tiile publice. 650. la cererea executorului judecatoresc. Martorii asistenti Art. cand este cazul. martorii as istenti pot fi invitati si in alte cazuri. (3) Daca cei sesizati nu dispun de informatiile solicitate sau. eventualele modalitati care le-ar putea afecta. organele fiscale. 652. 651. Ministerul Public va intreprinde. refuza sa le dea. 160 Drepturile si indatoririle martorilor asistenti Art. . in special pentru identificarea entitatilor publice sau private la care debitorul are deschise con turi sau depozite bancare. La cererea execut orului sau a partii interesate. 184. acestia nu pot percepe si nici conditiona transmiterea acestora de pla ta vreunei sume sau a unei alte prestatii echivalente. (1) pct. este actionar ori aso ciat sau. (2) El este indreptatit sa ceara informatii despre actele de executare la care e ste invitat si sa faca observatii in legatura cu indeplinirea lor. bonuri de tezaur si alte titluri de valoare susceptibile de urmarire silita. (3) Pot fi martori asistenti persoanele cu capacitate de exercitiu deplina care nu sunt interesate de savarsirea actelor de executare si care nu se afla cu part icipantii la procedura de executare in legatura de rudenie pana la gradul al pat rulea inclusiv sau de afinitate pana la gradul al doilea ori de subordonare. (2) De asemenea. chiar daca prin legi speciale se dispune altfel. prezenta m artorilor asistenti este obligatorie la patrunderea intr-o locuinta. (6) Pentru informatiile detinute si acordate de terti. (2) La aprecierea executorului judecatoresc sau la cererea partilor. f) si la art. executorul judecator esc are acces liber si gratuit la cartea funciara. in conditiile prezentului articol. Observatiile martorului asistent. instanta de executare poate lua masurile prevazu te la art. vor fi consemnate de catre executorul jude catoresc in proces-verbal. atesta fapte le la care a asistat. fiind interzisa cu desavarsire.(1) Martorul asistent. (4) Executorul judecatoresc este obligat sa asigure secretul informatiilor primi te. Ei sunt tinuti sa declare intinderea obligatiilor lor fata de debitorul urma rit. in localuri . (5) In vederea obtinerii informatiilor necesare executarii. (4) Daca prin lege nu se dispune altfel.

telefax. dupa caz. prin incheiere. CAPITOLUL IV Efectuarea executarii silite SECÞIUNEA 1 Sesizarea organului de executare Creanta certa. c) modalitatea de executare solicitata de creditor. lichida si exigibila Art. in conditiile legii. 655 alin. aratarea titlului executoriu pe baza caruia se va face executarea. in copie certificata de executor pentr u conformitate cu originalul. inclusiv timbrul judiciar. dupa caz. (3) Incheierea va cuprinde. daca este cazul. la distribuirea sumelor rezultate din urm arirea silita a bunurilor apartinand debitorului. prin inchei ere data in camera de consiliu. 656. . 161 (4) La cerere se vor atasa titlul executoriu in original si dovada achitarii tax elor de timbru.(1) De indata ce primeste cererea de executare.(1) Executarea silita poate porni numai la cererea creditorului. lichida si exigibila. la biroul executorului judecatoresc competent ori se transmite acestuia prin posta. dac a prin lege nu se prevede altfel. personal sau prin reprezentant legal ori conventional. (2) Creanta este certa cand existenta ei neindoielnica rezulta din insusi titlul executoriu. . Inregistrarea cererii de executare Art. felul prestatiei datorate. in afara mentiunilor aratate la art. . curier. executo rul judecatoresc va solicita sa se dispuna incuviintarea executarii de catre ins tanta de executare. 228 alin. in afara mentiunilor prevazute la art. 654. dupa caz. prenumele si domiciliul sau. executorul judecator esc. incheiere a prevazuta la art. titlul executoriu. 143. (4) Pentru serviciul prestat. insa e le pot participa. creditorul poa te face plangere in termen de 15 zile de la data comunicarii incheierii prevazut e la alin. va cuprinde: a) numele. precum si. va dispune inregistrarea acesteia si deschiderea dosarului de executare sau.cipe. In caz ul in care executorul refuza deschiderea procedurii de executare. (2) Cererea de executare silita se depune. Daca sunt sesizati mai multi executori judecatorest i. suma. (3) Creanta este lichida atunci cand obiectul ei este determinat sau cand titlul executoriu contine elementele care permit stabilirea lui. (1). . 320. (1) la judecatoria in a carei circumscriptie isi are biroul executoru l judecatoresc. martorul asistent are dreptul la sumele prevazute la art. inscrisur ile anume prevazute de lege.(1) Executarea silita nu se poate face decat daca creanta este certa . b) bunul sau. cererea creditorului. 655. (5) Creantele cu termen si cele conditionale nu pot fi puse in executare.(1) In termen de maximum 3 zile de la inregistrarea cererii. mentionandu-se biroul executorului judecatoresc unde a fost depus titlul origin al. (2) Cererea de incuviintare a executarii silite se solutioneaza de instanta in t ermen de maximum 3 zile de la inregistrarea acesteia la judecatorie. denumirea si sediul creditorul ui si debitorului. (4) Creanta este exigibila daca obligatia debitorului este ajunsa la scadenta sa u acesta este decazut din beneficiul termenului de plata. la cererea de executare se va atasa copie legalizata de pe titlul executoriu. cu toat . care se aplica in mod corespunzator. (1) se comunica de indata creditorului. careia ii va inainta. (2) Incheierea prevazuta de alin. va refuza motivat deschiderea procedurii de executar e. Incuviintarea executarii silite Art. 653. fara citarea partilor. posta electronica sau prin alte mijloace ce asigura transmiterea textului si confirmarea primirii cererii de executare cu toate documentele justificative. (1) si dovada taxei de timbru. Cererea de executare silita Art. (3) Cererea de executare silita. executorul judecatoresc va explica martorilor asistenti drepturile si inda toririle lor.

titlul cuprinde dispozitii care nu se pot aduce la indeplinire prin executare silita. Cheltuielile de executare Art. 2. (4) Incuviintarea executarii silite permite creditorului sa ceara executorului j udecatoresc care a solicitat incuviintarea sa recurga. 2. . in afara de cazul cand creditorul a renuntat la executare. in cazurile prevazute la art. la toate modalitatile de executare prevazute de lege. . cheltuiel ile se avanseaza de catre creditor. daca. potrivit legii. Instiintarea debitorului Art. altul decat o hotarare judecatoreasca. impreuna cu o copie. modalitatea concreta de executare silita. Pentru actele sau activitatile dispuse din oficiu. titlul. 657. certificata de executor pentru conformitate cu origina lul. daca legea nu prevede altfel. 6. 5. 660. incuviintarea ex ecutarii silite este de drept valabila si pentru titlurile executorii care se vo r emite de executorul judecatoresc in cadrul procedurii de executare silita incu viintate. Incheierea prin care se respinge cerer ea de incuviintare a executarii silite poate fi atacata exclusiv cu apel numai d e creditor. situ atie in care vor fi suportate de acesta. . (6) Instanta poate respinge cererea de incuviintare a executarii silite numai da ca: 1. executorul judeca toresc va comunica debitorului o copie de pe incheierea data in conditiile art. 3.(1) Partea care solicita indeplinirea unui act sau a altei activitat i care intereseaza executarea silita este obligata sa avanseze cheltuielile nece sare in acest scop. nu intruneste toate conditiile de fond si de forma cerute de lege pentru validitatea actului juridic sau a dre ptului pe care il constata. a titlului executoriu si. debitorul va fi tinut sa suporte cheltuielile de executare stabilite sau. 665. inclusiv a cheltuielilor de executare. efectuate dupa inregistrarea cererii de executare si pana la dat a realizarii obligatiei stabilite in titlul executoriu. sau daca prin lege se prevede altfel. de indata sau in termenul acordat de lege. dupa caz. titlul nu a fost investit cu formula executorie. (5) In municipiul Bucuresti. este prevazuta sub sanctiunea nulitatii executarii. Somatia Art. lichida si exigibila. cand s-a incuviintat urmari rea silita a bunurilor debitorului. in vederea realizarii dreptu rilor sale. D e asemenea. se va proceda la co ntinuarea executarii silite. 658. De asemenea. 627 pct. simultan ori succesiv. creanta nu este certa.e accesoriile pentru care s-a incuviintat urmarirea. (7) Incheierea prin care instanta admite cererea de incuviintare a executarii si lite nu este supusa niciunei cai de atac. 7.Debitorul va fi somat sa isi indeplineasca obligatia. incuviintarea executarii silite permite creditorulu i sa ceara executorului judecatoresc sa faca acte de executare pe tot cuprinsul municipiului. in termen de 5 zile de la comunicare. . cererea de executare silita este de competenta altui organ de executare decat cel sesizat. in cazul in care executarea se face in temeiul titlurilor executorii prevazut e la art. Exceptiile de la comunicare Art. 162 4. 656. cu aratarea ca. 2. o somatie. exista alte impedimente prevazute de lege.Nu este necesara comunicarea titlului executoriu si a somatiei: 1. (2) Comunicarea titlului executoriu si a somatiei. in caz contrar. aceast a cerinta este necesara pentru pornirea executarii silite. cu exceptia cazurilor anume p revazute de lege.(1) Daca cererea de executare a fost incuviintata. debitorul se bucura de imunitate de executare. si autorizarea creditorului sa treaca la executarea silita a obligatiei cuprinse in titlul executoriu. 659. (2) Cheltuielile ocazionate de efectuarea executarii silite sunt in sarcina debi torului urmarit. chiar daca el a executat . at unci cand s-a solicitat expres aceasta.

658. fie prin intermediul agent ului sau procedural.S. a executat obligatia de indata sau in termenul acordat de lege. al avo catului creditorului. Dovada comunicarii prin agent procedural are aceeasi forta probanta cu dovada comunicarii efectuate de catre executor insusi. Aceste sume pot fi cenzurate de instanta de executare. 164 Existenta unui termen de plata Art. care le va putea recupera de la debitor cand starea patrimoniala a acestuia o va permite. onorariul executorului judecatoresc. el nu va fi tinut sa suporte decat cheltuielile pentru actele de executare efectiv indepl inite. 7. daca este cazul. din lipsa bunurilor urmaribile sau din alte cauze. onorariul expertului si al interpretului. 445 alin. somat potrivit art . (4) Sumele datorate ce urmeaza sa fie platite se stabilesc de catre executorul j udecatoresc. depunerea sumelor cu afectatiune speciala. Trezoreria Stat ului sau la orice alta institutie de credit care are in obiectul de activitate o peratiuni de consemnare la dispozitia instantei de executare sau a executorului judecatoresc. executa rea nu se poate face mai inainte de implinirea acelui termen. (2) se aplica in m od corespunzator. 6. (5) In cazul in care sumele stabilite potrivit alin. ele vor fi plati te de creditor. pe baza dovezilor prezentate de partea interesata. cheltuielile de transport. precum si depuner ea sau consemnarea sumelor reprezentand veniturile bunurilor urmarite ori pretul rezultat din vanzarea acestor bunuri se fac la CEC Bank . 662. 163 3. (4) Dispozitiile art. (2) Dovada depunerii sau consemnarii acestor sume se poate face cu recipisa de c onsemnare sau cu orice alt inscris admis de lege. Depunerea si consemnarea de cautiuni sau alte sume Art. onorariul avocatului in faza de executare silita. Comunicarea actelor de procedura Art.In afara de cazul in care legea prevede altfel. (4) nu pot fi recuperate de la debitor. 661. . (3) Eliberarea acestor sume se face persoanelor indreptatite sau reprezentantilo r acestora numai pe baza dispozitiei executorului judecatoresc ori a instantei d e executare. prin incheiere. 1. (3) Sunt cheltuieli de executare: 1.. 664.042 si urmatoarele privitoare la cautiunea judiciara se aplica in mod corespunzator. (6) Pentru sumele stabilite potrivit prezentului articol. in conditiile legii. pe c alea contestatiei la executare formulate de partea interesata si tinand seama de probele administrate de aceasta. precum si onorariul executorului judecatoresc si. . dupa caz. incheierea constituie titlu executoriu atat pentru creditor. taxele de timbru necesare declansarii executarii silite. Cu toate acestea. . 5.A. proportional cu activitatea depusa de acestia. alte cheltuieli prevazute de lege ori necesare desfasurarii executarii silite .Cand prin titlul executoriu s-a stabilit un termen de plata. in cel prevazut in incheierea prin care s-a incuviintat execu tarea. Dispozitiile art.-o de bunavoie. 4. . in cazul in care debitorul. 2. executarea silita ef ectiva nu poate avea loc decat dupa expirarea termenului aratat in somatie sau. cheltuielile efectuate cu ocazia publicitatii procedurii de executare silita si cu efectuarea altor acte de executare silita. cat si pentru executorul judecatoresc.Comunicarea actelor de procedura in cadrul executarii silite se poat e face de catre executorul judecatoresc fie personal. a executarii silite ori al obtinerii suspendarii executarii silite. SECÞIUNEA a 2-a Efectuarea actelor de executare silita Trecerea la executarea silita Art. stabilit potrivit legii. potrivit legii. inauntrul termenului de prescriptie. Decaderea debitorului din beneficiul termenului de plata . 663.(1) Depunerea sau consemnarea oricarei sume in scopul participarii l a desfasurarea. in lipsa acesteia.

(2) Alegerea prestatiei va fi facuta prin act scris care va fi notificat executo rului judecatoresc.Cand executarea depinde de o contraprestatie. (1) nu se aplica atunci cand debitor este statul sau o un itate administrativ-teritoriala. a)-g). 667. dupa caz. (1) lit. Cazul obligatiilor alternative Art. fara sa se arate termenul de alegere. 165 Constatarea actelor de executare Art. (1). executorul judecatoresc va notifica debitorului s a isi exercite acest drept in termen de 10 zile de la comunicarea incheierii de incuviintare a executarii. opozitiilor si obiectiunilor participantilor la ex ecutare.(1) Debitorul care beneficiaza de un termen de plata va fi decazut. incuviintat e. precum si. debitorul este in stare de insolvabilitate indeobste cunoscuta sau. sub sanctiunea decaderii. va fi citat la ultimul sau domiciliu ori sediu. Executarea prestatiilor reciproce Art. d) titlul executoriu in temeiul caruia se efectueaza actul de executare. b) numele si calitatea celui care incheie procesul-verbal. (2) Mentiunile de la alin. 665. debitorul risipeste averea sa. In acest caz. a altor persoane interesa te in executare sau care asista la efectuarea actului de executare. h) consemnarea explicatiilor. pentru toate actele efectua te in cursul executarii. In situatia in care debitorul nu mai are domiciliul sau sediul cunoscut. in camera de consiliu. debitorul se sustrage de la indeplinirea obligatiilor care ii revin potrivit legii in scopul realizarii executarii silite. l) semnatura executorului. iar acesta il va instiinta de indata pe creditor despre aleg erea facuta. instanta de executare va hotari de urgen ta. 668. cand este cazul. g) masurile luate de executor sau constatarile acestuia. (3) Dupa expirarea termenului prevazut la alin. daca: 1. . daca prin fapta sa.(1) Daca prin lege nu se prevede altfel.Hotararile ce se executa provizoriu cu dare de cautiune nu se vor ex ecuta mai inainte de a se depune cautiunea. a lipsei creditorului sau debitorului ori a ref uzului sau a impiedicarii de a semna procesul-verbal. a micsorat garantiile date creditorului sau ori nu le-a dat pe cele promise sau. la cererea creditorului. executarea va putea fi facuta numai dupa ce creditorul a oferit debitorului propria prestatie sau dupa ce a facut dovada cu inscris ca debitoru l a primit-o ori este in intarziere cu primirea ei. 666. data si ora efectuarii actului de executare. executorul judecatoresc este obligat sa incheie procese -verbale care vor cuprinde urmatoarele mentiuni: a) denumirea si sediul organului de executare. cu citarea partilor.(1) Cand titlul executoriu cuprinde o obligatie alternativa. e) numele si domiciliul ori. alti creditori fac executari asupra averii lui. 4. . (1). dreptul de alegere trece as upra creditorului. Existenta unei cautiuni Art. c) data intocmirii procesului-verbal si numarul dosarului de executare. . . ce rezulta din acelasi titlu executoriu si urmeaza sa fie facuta de creditor in acelasi timp cu presta tia debitorului. k) mentionarea numarului de exemplare in care s-a intocmit procesul-verbal.Art. 669. cand este cazul. (2) In cazurile prevazute la alin. f) locul. 2. dupa caz. l) si m) sunt prevazute sub sanctiune . 3. (3) Dispozitiile alin. i) alte mentiuni cerute de lege sau considerate de executor ca fiind necesare. in termen scurt. executorul judecatoresc il va soma pe debitor. prec um si a persoanelor carora li s-a inmanat acesta. denumirea si sediul debitorului si credit orului. j) mentionarea. m) stampila executorului judecatoresc. . punandu-i in vedere sa execute prestatia aleasa de creditor. savarsita cu intentie sau dintr-o culpa grava. din beneficiul acestui termen.

00 si nici dupa ora 20. in prezenta debitorului sau a unuia dintre membrii majori ai familiei sale ori a unei alte persoane majore care se afla in acel loc. (2) In cazul altor titluri executorii decat hotararile judecatoresti. (3) Cu titlu de exceptie. in li psa acordului persoanei respective.(1) In cazul in care executorul judecatoresc intampina opunere la ef ectuarea unui act de executare. (2) Identificarea bunurilor urmaribile si efectuarea actelor de executare la dom iciliul sau la sediul altei persoane decat cel al debitorului se pot face. organele de politie. dupa caz.00. executorul ju decatoresc poate intra in incaperile ce reprezinta domiciliul. jandarmerie si alti agenti ai fortei publice sunt obligati sa asigure indeplinirea efectiva a activitatii de executare silita . sunt valabile. Instanta se pronunta. Executarea in lipsa partilor Art.Executarea silita se efectueaza. instanta competenta va autoriza intrarea in locurile mentionate la alin. (2). iar in zilele urmatoare. 166 Masurile in cazul opunerii la executare Art. 672. . cu consimtamantul acesteia. . numai cu autorizarea prealabila a instantei de executare. la cererea executorului. i ar in caz de refuz. data potrivit art. 670 alin.(1) Niciun act de executare nu se va putea face inainte de ora 6. prin incheiere ex ecutorie care nu este supusa niciunei cai de atac. 673. facuta in conditiile art. resedinta sau sed iul unei persoane. . (2) Executarea silita nu se va putea face la alte ore decat cele mentionate si n ici in zilele nelucratoare. Ses izarea parchetului nu impiedica continuarea executarii silite. pe care il va trimite de indata parchetului de pe langa instanta de executare. in conditiile prevazute la alin. . la locul unde ele se gasesc. (2). . . prin incheiere data in conditiile art.(1) Daca debitorul moare inainte de sesizarea executorului judecator . . Sanctiunea Art. executorul judecatoresc incheie un proces-verbal. depusa odata cu cererea de incuvi intare a executarii silite ori pe cale separata. stabilite potrivit legii. la cererea creditorului sau a executorului judecatoresc. precum si in orice alte locuri. 676. la locul unde debitorul r ealizeaza venituri sau la locul unde se gasesc alte venituri ori bunuri ale sale supuse urmaririi. (1). 6 49 alin.(1) In vederea executarii unei hotarari judecatoresti. 668 si 674 atrage anularea execut arii. (2) Daca opunerea la executare intruneste elementele constitutive ale unei fapte prevazute de legea penala. sa indeplineasca asupra l or acte de executare. 674. (1). Identificarea bunurilor urmaribile Art. inclusiv prin indepartarea de la locul executarii. Timpul in care se efectueaza executarea Art. a debitorului sau a oricarei alte persoane. 670 alin.00.Incalcarea dispozitiilor art. daca sunt facute cu respectarea d ispozitiilor legale.Actele de executare indeplinite in lipsa partilor. a 2 martori asistenti. 670. SECÞIUNEA a 3-a Executarea impotriva mostenitorilor Interzicerea executarii silite Art. Accesul la bunurile debitorului Art. cu concursul fortei publice. la cererea acestuia. Locul executarii Art. iar i n lipsa acestora. in afara de cazul in care se dispune altfel prin chiar hotararea judecatoreasca pusa in executare sau de c azurile urgente in care executarea poate fi incuviintata de instanta de executar e. 677. 675. in camera de consiliu. daca legea nu dispune altfel. . (2). 671.a nulitatii. in prezenta unui agent al fortei publice sau. in cazurile si c onditiile prevazute de lege. de urgenta.(1) Executorul judecatoresc are dreptul sa identifice bunurile urmar ibile ale debitorului si. executarea inceputa va putea continua in aceeasi zi. 664. cand prezenta lor nu este expres ceruta de lege. cu citarea tertului care detine bunul. d ar nu mai tarziu de ora 22.

57. curatorul succesiunii. acestia vor fi citati. notarului public deja sesizat intocmirea inventarului succesiunii sau desem narea unei persoane in acest scop. sa raspunda pentru anumite datorii ale defunctului. de faptul ca debitorul a decedat. iar in caz afirmativ. dispozitiile art. pe numele acesteia.(1) Orice creditor poate interveni in cursul executarii silite porni te de un alt creditor. . ea se suspenda si nu va fi reluata impotriva succesibililor acceptanti decat dupa 10 zile de la data cand acestia au fost incunostintati despre continuarea executarii silite. un drept de prefe rinta asupra bunului urmarit. dupa caz. Inceperea executarii contra mostenitorilor Art. iar daca moare dupa ce aceasta a fost pornita. dis pozitiile art. . in lipsa. in stanta de executare va numi de indata un curator special. (2) In cazul in care mostenirea a fost acceptata si exista numai mostenitori maj ori. acesta este obligat sa solicite de in data camerei notarilor publici in a carei circumscriptie a avut ultimul domicili u defunctul sa faca mentiune in registrul special prevazut de lege despre incepe rea executarii silite si sa ii elibereze un certificat din care sa rezulte daca mostenirea debitorului a fost sau nu dezbatuta. dup a caz. Daca executarea silita e ste pornita contra tuturor mostenitorilor. dupa caz. 168 SECÞIUNEA a 4-a Interventia altor creditori Dreptul de interventie Art. executarea silita nu va putea fi pornita decat dupa numirea reprezen tantilor sau a ocrotitorilor legali. conservat in conditiile prevazute de lege. in co nditiile art. 57 aplicandu-se in mod corespunzator.(1) Daca debitorul moare inainte de inceperea executarii silite si s e constata ca nu exista niciun mostenitor acceptant si nici nu este numit un cur ator al succesiunii. creditorii care au un drept real de garantie sau. ea nu poate fi continuata cat timp mostenirea nu a fost acceptat a de catre cei chemati la mostenire sau. in or ice mod. (2) Pot interveni in executarea silita: 1. care sunt persoanele care au calitatea de mostenitori. cu ocazia dezbaterii succesorale ori chiar ul terior. dupa caz. printr-o insti intare colectiva. creditorul sau executorul judecatoresc poate cere camerei notarilor publici in a carei circumscriptie a avut ultimul domiciliu defunctul sau. 2. insa numai in conditiile si limitele prevazute la alin. pana cand va fi numit. 678 aplicandu-se in mod corespunzator. dupa caz . un 167 curator al succesiunii ori. un curator special pentru executare. 3. creditorii care au luat masuri asiguratorii asupra bunurilor acestuia. 679. creditorii care au deja un titlu executoriu contra debitorului. cat timp nu a fost numit. . executarea silita va fi pornita impotriva tuturor. (3) In cazul in care se constata ca mostenirea nu a fost dezbatuta sau. 678.Daca la moartea debitorului executarea era inceputa. 680. creditorul sau executorul judecatoresc va putea ce re instantei de executare numirea unui curator special. de lege ori potrivit vointei defunctul ui. cu exceptia cazului in care au ales. pana la numirea lor. acceptata. nicio executare silita nu poate fi pornita. Continuarea executarii contra mostenitorilor Art. (2) In cazul in care creditorul sau executorul judecatoresc ia cunostinta. (3) Daca intre mostenitori sunt si minori sau persoane puse sub interdictie jude catoreasca.esc. precum si faptul daca pana la accep tarea mostenirii de catre cel putin unul dintre succesibili a fost sau nu numit un curator al succesiunii. facuta la locul deschiderii mostenirii. in afara de cazul in car e numai unii dintre acestia sunt chemati. dispozitiile art. Daca insa dupa o luna de la moartea debitor ului sau de la punerea sub interdictie judecatoreasca nu a fost numit reprezenta ntul sau a ocrotitorul legal. 57 aplicandu-se i n mod corespunzator. . in conditiile legii. un alt domiciliu in vederea citarii sau un reprezentant al acestora. ( 2). in conditiile legii. la cererea creditorului ori a executorului judecatoresc.

debitorul trebuie sa declare daca intelege sa recunoasca. eliberarea s au distribuirea acestor sume. de urgenta si in termen scurt. 681. 682. In cazul in care creditorul a cerut sau a obtinut luarea unor masuri asiguratorii asupra bunurilor debitoru lui. precum si daca este garantata sau negarantata. Daca creditorii care au formulat cerere de interventie nu au titlu executoriu. 655 si 656 aplicandu-se in mod corespunzator. (2) Cererea se depune la executorul judecatoresc. Procedura Art. orice eliberare sau distribuire de sume obtinute din val orificarea bunurilor debitorului se suspenda de drept. in termen de 15 zile de la data cand a avut loc convocarea prevazuta la alin. privilegiata sau chirografara. (6) Daca debitorul contesta. lichida si exigibila. In cazul in care a fost introdusa actiunea in justitie. precum si de pe procesul-verbal de constatare a aplicarii masurii asiguratorii. . pana la termenul stabilit de catre execu tor pentru valorificarea. Termenul de interventie Art. 686. Daca debitorul nu se infatiseaza.4. . a bunurilor mobile sau imobile urmarite. 858 alin. daca este cazul.(1) Daca prin lege nu se dispune altfel. in tot or i in parte. fara citarea partilor. impreuna cu copii certificate de pe documentele justificative. acestia vor face dovada ca au introdus actiune in justitie in scop ul obtinerii titlului executoriu. executorul judecatoresc o va inainta de indata i nstantei de executare competente. de un extras de pe inscrierile care cuprind aceste sume. se va face mentiune si despre acest lucru. creditori i intervenienti ale caror creante au fost contestate au dreptul sa solicite inst antei sa dispuna executorului judecatoresc ca sumele reclamate sa fie puse deopa rte. pentru recunoasterea de catre debitor a creantelor. se considera ca recunoaste toate creantele rec lamate prin cererile de interventie. se suspenda de drept. dispu nand totodata comunicarea catre debitor a copiilor de pe cererile de interventie si de pe documentele justificative. sub sanctiu nea inadmisibilitatii. precum si alti creditori privilegiati care interv in in cursul urmaririi silite au dreptul sa participe la distribuire dupa rangul conferit de dreptul lor de preferinta. creantele pentru care a avut loc interventia. 855 raman aplicabile. d ispozitiile art. (2) Cu toate acestea. legalizate de un notar public. (4). (2). In situatia in care se reclama creante banesti rezultate din inscrierile contabile facute in registre tinute c u respectarea conditiilor prevazute de lege. Pana la expirarea acestui termen. in tot sau in parte. indicandu-se in mod expres daca creanta este certa . creantele reclamate. 656 aplicandu-se in mod corespunzator. debitorul si creditorii care n u au titlu executoriu. (4) Instanta solutioneaza cererea in camera de consiliu. (1). Pana la solutiona rea 169 cererii de interventie. in tot sau in parte. in oricare dintre modalitatile prevazute de lege ori c onvenite de parti. indicandu-se bunurile pentru car e s-a cerut luarea acestor masuri. creditorii chirografari titulari ai unor creante banesti rezultate din inscri suri cu data certa ori din registre tinute cu respectarea conditiilor prevazute de lege. daca. sub sanctiunea prevazuta la art. cererea va fi insotita. interventia poate fi facuta . in vederea into cmirii proiectului de distribuire a sumei rezultate din urmarire.(1) Cererea de interventie trebuie sa fie facuta cu respectarea ceri ntelor prevazute la art. creditorii care au un drept real de garantie asupra bunuri lor urmarite si care este conservat in conditiile prevazute de lege. creditorii care au creante avand ca obiect venituri datorate bugetului general consolidat s au bugetului Uniunii Europene. impreuna cu toate documentele justificative. cu exceptia cazului in . dupa caz. chiar daca cererea de interventie a fost facuta dupa expirarea termenului stabilit potrivit alin. aceste sume vor fi consemnate pana la solutionarea litigiului printr-o hotarare definitiva. (5) La termenul fixat de instanta. Dispozitiile a rt. (3) Dupa inregistrarea cererii. 654. instanta va convoca in c amera de consiliu. dispozitiile art. daca este cazul. daca si-au depus titlurile de creanta in termenul prevazut la art.

Constatarea perimarii.Creditorii chirograf ari care au intervenit dupa expirarea termenului prevazut la art. de executorul judecatoresc. si o copie certificata de pe incheierea de incuviintar e a acesteia. SECÞIUNEA a 5-a Perimarea executarii silite Termenul de perimare Art. Interventia tardiva Art. in conditiile prevazute la art. 686. Efectele . Dispozitiile art. creditorul urmaritor are dreptul de a fi preferat acestora la distribu irea sumei rezultate din urmarire. (3). 682 ali n. in tot sau in parte.(1) In cazul creditorilor chirografari care au intervenit in cursul urmaririi silite si ale caror creante au fost recunoscute de debitor. au dreptul sa participe la distribuirea partii din suma ramasa dupa indestularea d repturilor creditorilor urmaritori. repartizare a creantelor potrivit proiectului de distribuire a sumelor rezultate din urmarir e intocmit de catre executor. . in afara de cazul in care ar fi pretinse de a lti creditori in rang util. in tot sau in parte. pot sa participe la distribuirea sumei rezultate din urmarire. potrivit art. (2) Daca insa creditorii intervenienti nu solicita extinderea urmaririi si la bu nurile indicate de creditorul urmaritor sau. . 682 alin. (2) Daca cererea de interventie a fost incuviintata. care pot fi urmarite in m od util. din culpa sa. . (2) Creditorii intervenienti ale caror creante au fost contestate. 683. orice executare se perima de drept. in scris. nu avanseaza cheltuielile necesare extinderii. Drepturile creditorului urmaritor Art. printr-o no tificare. executorul judecatoresc va comunica o copie de pe cererea de interventie si de pe documentele justificative creditorului urmaritor. 682. (4)-(6) ra man aplicabile. daca au titluri executorii. de catre debitor si care au cerut instantei ca sumele reclamate sa fie p use deoparte pot participa numai la distribuirea sumelor consemnate in conditiil e prevazute la art. Termenul de perimare nu se suspenda pe timpul cat executarea sili ta este suspendata la cererea creditorului. 687. in afara de cazul in care ei fac dovada ca acestia au actionat in f rauda 170 drepturilor lor.(1) Creditorii intervenienti si cei ale caror creante au fost recuno scute de catre debitor. 657 aplicandu-se in mod corespunzator. sa participe. existenta si a altor bunuri ale debitorului. . (2) In caz de suspendare a executarii. 682 alin. (1). dac a au titlu executoriu. Ei pot insa contesta. (6). si sa avanseze. a creditorilor garantati sau privilegiati si a celor care au intervenit in timp util. creditorul urmaritor are dreptul de a le indica acestora. a lasat sa treaca 6 l uni fara sa indeplineasca un act necesar executarii silite. in limita sumelor reclamate sau. Efectele interventiei Art. dispozitiile art. dar inainte de expirarea termenului pentru depunerea titlurilor de creanta. (3) Creditorii urmaritori nu se pot opune cererilor de interventie facute de alt i creditori. cheltuielile necesare pentru extindere.(1) Odata cu sesizarea instantei de executare. in termen de 10 zile de la data notificarii prevazute la a lin. daca este cazul. dupa caz. in termenul prevazut de lege. invitandu-i sa ceara extinderea urmaririi si asupra acestor bunuri. cerut. Instiintarea creditorului urmaritor si a debitorului Art.care ar fi pretinse de alti creditori in rang util. (1).(1) In cazul in care creditorul. la urmarirea bunurilor debitorului si sa solicite efectuarea unor acte de executare silita. 685. in vederea intocmirii proiectului de distribuire a sumei rezultate din urmarire. termenul de perimare curge de la incetare a suspendarii. in conditiile legii. facuta in termen de 10 zile de la data comunicarii de catre executorul judecatoresc a copiei certificate a incheierii de incuviintare a cererii de int erventie. 681 alin. 684. . in toate cazurile. recunoscute. executorul il va instiinta si pe debitor. indiferent de obiec tul ei. si. dup a caz. iar dupa solutionare a cererii de interventie.

inclusiv cele de indisponibilizare a bunurilor. precum si o noua somatie. va dis pune continuarea executarii. 692. veniturilor si conturilor bancare. o noua cerere de executare silita. (1). 655 si 656 fiind aplicabile in mod corespunzator. 691. executorul. 171 (2) Dupa incuviintarea executarii silite. (3) Daca cererea este admisa. 637 alin. iar in caz de executari pornite in circumscriptiile mai multor instante de exec utare. s-a realizat integral obligatia prevazuta in titlul executoriu. masurile de executare dispuse de instanta de executare sau de executor. (2) Perimarea executarii atrage desfiintarea tuturor actelor de executare. (4) Executarile suspendate nu vor putea fi reluate decat dupa ramanerea definiti va a proiectului de distribuire a sumelor rezultate din executarea efectuata. executarea va fi suspendata de catre exec utorul judecatoresc. Reinnoirea cererii de executare Art. la termenul stabilit.Executarea silita inceteaza daca: 1. a creantei cuprinse in titlul executoriu si a accesoriilor. instanta de executare. instanta competenta sa solutioneze o astfel de cerere este ace ea la care a inceput executarea acelui bun al debitorului. in parte. la cererea debitorului si dupa citare a creditorului. dispozitiile art. prin incheiere data cu citar ea in termen scurt a partilor. poate cere acestor din urma instante suspendarea acelor execut ari. . Suspendarea executarii Art. executarea este suspendata de drept. la cererea partii interesate. se va putea face. amanarea se dispune de executorul judeca toresc prin incheiere. 688. executarea nu poate fi efectuata datorita neindeplinirii de catre cre ditor a obligatiilor prevazute la art. in masura in care actele de executare sau executare a silita insasi nu au fost desfiintate de instanta de judecata ori acestea nu au incetat prin efectul legii. (1). cu ex ceptia celor care au dus la realizarea. executorul judecatoresc nu poate amana executarea decat daca procedura de citare sau de intocmire a anu nturilor si publicatiilor de vanzare nu a fost indeplinita sau daca. (3) Pe perioada suspendarii executarii.Art. s-au achitat cheltuielile de executare.(1) In caz de perimare a executarii. . Pana la solutionarea acestor cereri. suspendarea si restrangerea executarii Amanarea executarii Art. 689. . debitorul. 693. precum si alte sume datorate potrivit legii. poate sa restranga executarea la anumite bunuri. care apare ca indestu lator pentru acoperirea creantelor tuturor creditorilor urmaritori. . instanta va suspenda executarea celorlalte bunuri. Restrangerea executarii Art. executorul judecatoresc ii va preda creditorului titlul executoriu. (4) Dupa incetarea suspendarii. raman in fiinta. .(1) Executarea silita se suspenda in cazurile in care aceasta este p revazuta de lege ori a fost dispusa de instanta. (2) In acest caz. SECÞIUNEA a 6-a Amanarea.(1) Perimarea se constata de catre instanta de executare. si ii va remite debitorului un cer . inauntrul ter menului de prescriptie. pe baza simplei infatisari a incheierii prin care s-a incuviin tat restrangerea. (2) In cazurile prevazute la alin. la cererea executorului judecatoresc sau a partii interesate. executorul va comunica debitorului inc heierea instantei. mentio nand pe acesta stingerea totala a obligatiei. in acest caz.(1) In afara altor cazuri prevazute de lege. 172 SECÞIUNEA a 7-a Incetarea executarii silite Cazurile Art. 690. . in afara de cazul in care prin lege sau prin hotarare judecatoreasca se dispune altfel. la care nu se va mai alatura titlul ce se executa.(1) Cand creditorul urmareste in acelasi timp mai multe bunuri mobil e sau imobile a caror valoare este vadit excesiva in raport cu creanta ce urmeaz a a fi satisfacuta. actele de executare efectuate anterior. (2) La cererea creditorului urmaritor.

tificat constatator al indeplinirii integrale a obligatiilor mai sus mentionate. In cazul titlurilor emise in materia dreptur ilor reale. potrivit legii. 3. 5.(1) Dreptul de a obtine executarea silita se prescrie in termen de 3 ani. dispozitiile art. 2. 2. .(1) Cursul prescriptiei se intrerupe: 1. prescriptia isi reia cursul. poate avea loc reluarea execu tarii silite. Daca ace sta este un imobil. In cazul hotararilor judecatoresti si arbitrale. Reluarea executarii Art. mentionand pe acesta cauza restituirii si partea de obligatie ce a fost executata. atat timp cat. pe data depunerii cererii de executare. inainte de inceperea executarii silite sau in cursul acesteia.(1) In cazurile prevazute la art. pe data indeplinirii de catre debitor.Nerespectarea dispozitiilor privitoare la executarea silita insasi s au la efectuarea oricarui act de executare atrage nulitatea actului nelegal. (2) Reluarea executarii silite poate fi ceruta si asupra aceluiasi bun. inauntrul termenului de prescriptie a dreptului de a obtine e xecutarea silita. . a unui act voluntar de executare a obligatiei prevazute in titlul executoriu ori a recunoasterii. (2) Dupa incetarea suspendarii. . . 3. 694. Suspendarea prescriptiei Art. 695. 169 si urmatoarele fiind aplicabile in mod corespunzator. 696. pre cum si a actelor de executare subsecvente. 2 se poate cere reluarea executarii silite. pe timpul cat suspendarea executarii silite este prevazuta de lege ori a fost stabilita de instanta sau de alt organ jurisdictional competent. executorul ii va remite personal creditorului sau reprezentantului sau titlul executoriu. in aceste cazur i. 698. cand este cazul. in orice alt mod. creditorul poate obtin e un nou titlu executoriu. termenul de prescriptie este de 10 ani. 2. precum si. 693 pct. socotindu-se si tim pul scurs inainte de suspendare. Intreruperea prescriptiei Art. nu se va putea solicita de catre executorul judecatoresc radierea urmaririi inscrise potrivit dispozitiilor art. ter menul de prescriptie incepe sa curga de la data ramanerii lor definitive.(1) Cursul prescriptiei se suspenda: 1. 3. a fost desfiintat titlul executoriu. dupa caz. insotita de titlul executoriu. a fost anulata executarea. 4. in cazurile stabilite de lege pentru suspendarea termenului de prescriptie a dreptului de a obtine obligarea paratului. In cazul hotararilor judecatoresti si arbitrale. 697. (2) Termenul de prescriptie incepe sa curga de la data cand se naste dreptul de a obtine executarea silita. ii va remite debitorului un certific at constatator al partii din obligatie ce a fost executata. 173 (3) Prin implinirea termenului de prescriptie se stinge dreptul de a obtine exec utarea silita si orice titlu executoriu isi pierde puterea executorie. pe calea unui nou proces. chiar daca a fost adresata unui organ de executare necompetent. nu s-a prescris. creditorul a renuntat la executare. 811. CAPITOLUL V Prescriptia dreptului de a obtine executarea silita Termenul de prescriptie si efectele acesteia Art. a datoriei. fara a i se putea opune exc eptia autoritatii de lucru judecat. pe data depunerii cererii de interventie in cadrul urmaririi silite pornite d e alti creditori. cat timp debitorul nu are bunuri urmaribile sau care nu au putut fi valorific ate ori isi sustrage veniturile si bunurile de la urmarire. nu mai poate fi efectuata ori continuata din cauza lipsei de bunuri urmaribil e ori a imposibilitatii de valorificare a unor astfel de bunuri. Nulitatea executarii silite Art. . . daca dreptul de a obtine obligarea parat ului este imprescriptibil sau. (3) Prescriptia nu se suspenda pe timpul cat executarea silita este suspendata l a cererea creditorului urmaritor. daca legea nu prevede altfel. 4. in alte cazuri prevazute de lege.

(2) In cazul in care executarea silita se face in temeiul unui alt titlu executo riu decat o hotarare judecatoreasca sau arbitrala. De asemenea. a incheierilor date de executorul j udecatoresc. dupa caz. creditorul poate cere repunerea in acest termen numai daca a fost impiedicat sa ceara executarea dato rita unor motive temeinice. intinderii sau aplicarii titlului executoriu ori privind gresita investire cu formula executorie a unui inscris s e introduce la instanta care a pronuntat hotararea ce se executa sau. . 699. in alte cazuri prevazute de lege. prin hotarare supusa numai apelului. (3) Prescriptia nu este intrerupta daca executarea silita a fost respinsa. Instanta competenta Art. 701. Conditiile de admisibilitate Art. numai daca legea nu prevede in acest scop o alta cale d e atac. pe data indeplinirii in cursul executarii silite a unui act de executare. potrivit dreptului com un. 702. (4) Impartirea bunurilor proprietate comuna pe cote-parti sau in devalmasie poat e fi hotarata. 174 Alte dispozitii aplicabile Art.(1) Dupa implinirea termenului de prescriptie. dupa caz. la cererea partii interesate. . (3) De asemenea. (3) Nu se poate face o noua contestatie de catre aceeasi parte pentru motive car e au existat la data primei contestatii.(1) Contestatia se introduce la instanta de executare. (2) Cererea de repunere in termen se introduce la instanta de executare competen ta. insa numai daca aceasta pretinde un drept de proprietate ori un alt drept real cu privire la bunul respectiv. (2) Contestatia privind lamurirea intelesului. se poate face contesta tie si in cazul in care sunt necesare lamuriri cu privire la intelesul. .4. 6. Judecata cererii se face cu citarea partilor. 5. (2) Daca nu s-a utilizat procedura prevazuta la art. precum si impotriva oricarui act de executare se poate face contest atie de catre cei interesati sau vatamati prin executare. (2) Dupa intrerupere. pentru a lua parte la executare sau la distribuirea sumelor obt inute din urmarirea silita a bunurilor debitorului. Repunerea in termenul de prescriptie Art. contestatia la executare poate fi introdusa si de o terta persoana.(1) Daca executarea silita se face in temeiul unei hotarari judecato resti sau arbitrale. si in cadrul judecarii contestatiei la executare. pe data depunerii cererii de reluare a executarii. anula ta sau daca s-a perimat ori daca cel care a facut-o a renuntat la ea. . debitorul nu va putea invoca pe cale de contestatie motive de fapt sau de drept pe care le-ar fi putut opune in cursul judecatii in prima i nstanta sau intr-o cale de atac ce i-a fost deschisa. se poate face contestatie impotriva gresitei investiri cu formu la executorie a hotararii sau a unui alt inscris. 703. . . intinder ea sau aplicarea titlului executoriu. se pot invoca in contestatia la executare si motive de fapt sau de drept privitoare la fondul dreptului cupri ns in titlul executoriu. se poate face contestatie la executare si in cazul in care executorul judecatoresc refuza sa indeplineasca un act de executare silita in conditiile legii. 700. 437.Prevederile prezentului capitol se completeaza cu dispozitiile Codul ui civil privitoare la prescriptia extinctiva. in termen de 15 zile de la incetarea impiedicarii. (4) Creditorii neurmaritori au dreptul de a interveni in executarea efectuata de alti creditori. (3) Daca cererea de repunere in termen a fost admisa. (5) In cazul procedurii urmaririi silite mobiliare sau imobiliare ori a predarii silite a bunului imobil sau mobil. CAPITOLUL VI Contestatia la executare Obiectul contestatiei Art. incepe sa curga un nou termen de prescriptie. creditorul poate formula c erere de executare silita in termen de 30 de zile de la data ramanerii definitiv e a hotararii.(1) Impotriva executarii silite.

cu exceptia hotararilor pronuntate in temeiul art. aratand persoana careia urmeaza sa i se faca co municarile.(1) Hotararea pronuntata cu privire la contestatie poate fi atacata numai cu apel. (3) Intampinarea este obligatorie. care se aplica in mod corespunzato r. sub rezerva drepturilor definitiv dobandite de catre tertii adjudecatari in cadrul vanzarii silite a bunurilor urmarite. 3. . intinderii sau aplicarii titlului executoriu ori cea care se refera la gresita investire cu formula executorie a unei hotarari sau a unui alt inscris se poate face oricand inauntrul termenului de prescriptie a dreptului de a obtine executarea silita. . dispozitiile art. dar nu mai tarziu de 15 zile de la efectuarea vanzarii ori de la data predarii silite a bunului. debitorul care contesta executarea insasi a primit incheierea de incuviintare a executarii sau somatia ori de la data cand a luat cunostinta de primul act de executare. compe tenta de solutionare apartine instantei de executare. 705. definitive. iar judecarea contestatiei se face de urgenta si cu precadere. (2) Contestatorul care nu locuieste sau nu are sediul in localitatea de resedint a a instantei poate. 176 (3) Partile vor fi citate in termen scurt.(1) Contestatia la executare se judeca cu procedura prevazuta de pre zentul cod pentru judecata in prima instanta. contestatia privitoare la e xecutarea silita propriu-zisa se poate face in termen de 15 zile de la data cand : 1. in cazurile in care nu a primit incheierea de incuviintare a executa rii si nici somatia sau executarea se face fara somatie. instanta va p utea solicita relatii si explicatii scrise de la executorul judecatoresc.la instanta care a 175 investit cu formula executorie inscrisul ce se executa. instiintarea privind infiin tarea popririi. Conditiile de forma Art. contestatorul a luat cunostinta de actul de executare pe care il contesta. in cazurile in care acestea nu sunt. contestatia prin care o terta persoana pretinde ca are un drept de proprietate sau un alt drept real asupra bunului urm arit poate fi introdusa in tot cursul executarii silite. (4) La cererea partilor sau atunci cand apreciaza ca este necesar. (2) Hotararea prin care s-a solutionat contestatia privind intelesul. (5) Neintroducerea contestatiei in termenul prevazut la alin. si ii va pune in vedere partii interesate sa achite cheltuielile ocazionate d e acestea. 2. potrivit legii. (2) Instanta sesizata va solicita de indata executorului judecatoresc sa ii tran smita. (4) nu il impiedic a pe cel de-al treilea sa isi realizeze dreptul pe calea unei cereri separate. 706. 701 alin. in termenul fixat. (4) Daca prin lege nu se prevede altfel. Procedura de judecata Art. (4). care pot fi atacate in conditiile dreptului comun. se poate face in termen de 5 zile de la comunicare.(1) Daca prin lege nu se prevede altfel. te rmenul de contestatie pentru debitor incepe cel mai tarziu la data efectuarii pr imei retineri din aceste venituri de catre tertul poprit. . intinderea . Daca poprirea este infiintata asupra unor venituri periodice. copii certificate de acesta de pe actele dosarului de executare contestate. 704 alin. (2) Contestatia impotriva incheierilor executorului judecatoresc. . cel interesat a primit comunicarea ori. Daca o asemenea contesta tie vizeaza un titlu executoriu ce nu emana de la un organ de jurisdictie. (4) si art. Termenele Art. 707. (3) Contestatia privind lamurirea intelesului. prin chiar cererea sa. Caile de atac Art. dupa caz. sa isi aleaga domiciliul sau sediul procesual in aceasta localitate. i n conditiile legii.(1) Contestatiile se fac cu respectarea cerintelor de forma prevazut e pentru cererile de chemare in judecata. 704. 280 fiind aplicabile in mod corespunzato r.

1% pentru ceea ce depaseste 1. 2. la cerere . contestatorul poate fi obligat. alterarii sau deprec ierii.000 lei. tinand seama de obiectul acesteia.000 lei. (3) Daca obiectul contestatiei nu este evaluabil in bani. intin derii ori aplicarii unui titlu care nu constituie hotarare a unui organ de juris dictie. ramasa definitiva. (6) Asupra cererii de suspendare instanta. in afara de cazul in care legea dispune altfel. degradarii.sau aplicarea titlului executoriu este supusa acelorasi cai de atac ca si hotar area ce se executa. suma reprezentand cautiunea depusa ramane indisponibilizata. potrivit legii. cel care o solicita trebuie sa dea in preal abil o cautiune. urmand a servi la acoperirea creantelor aratate la ali . din oficiu si de indata. se pronunta prin i ncheiere. (5) Daca bunurile urmarite sunt supuse pieirii. iar cand c ontestatia a fost exercitata cu rea-credinta. (3) In cazul respingerii contestatiei. . daca este cazul. insta nta poate dispune. respe ctiv de la comunicare pentru cea lipsa. la solicitarea partii interesate si numai pentru mo tive temeinice. (5) Daca contestatia este admisa. instanta.000 lei. hotararea prin care s-a solutionat contestatia va putea fi atacata numai cu apel.000 lei plus 5% pentru ceea ce depaseste 10. instanta va hotari si asupra i mpartelii acestora. in termen de 5 zile de la pronuntare pentru partea prezenta. (4) Hotararea de admitere sau de respingere a contestatiei. debitorul face dovada cu inscris autentic ca a obtinut de la creditor o amana re ori. . in toate cazurile. Suspendarea se po ate solicita odata cu contestatia la executare sau prin cerere separata. calculata la valoarea obiectului contestatiei. cand acesta a fost gresit investit. Suspendarea executarii Art. se va suspenda numai distribuirea pretului obtinut din valorificarea aces tor bunuri. executoriu. executorul judecatoresc este obligat sa se con formeze masurilor luate sau dispuse de instanta. hotararea sau inscrisul care se executa nu este. prin incheiere si fara citarea partilor. Incheierea nu este s upusa niciunei cai de atac. beneficiaza de un termen de plata.000 lei la 7.500 lei plus 1% pentru ceea ce depaseste 100.000.0 00 lei. si executorului judecatoresc. (4) Suspendarea executarii este obligatorie si cautiunea nu este necesara daca: 1. dupa cum urmeaza : a) de 10%. chiar si inaintea termenului fixat pentru judecarea contestatiei. (1) aplicandu-se in mod corespunzator. iar incheierea poate fi atacata numai cu apel. b) de 1.500 lei plus 0. 709. (7) In cazuri urgente si daca s-a platit cautiunea prevazuta la alin.(1) Daca admite contestatia la executare. dupa caz. daca prin contestatia la executare s-a cerut de catre partea in teresata impartirea bunurilor proprietate comuna. Efectele solutionarii contestatiei Art. (2) Pentru a se dispune suspendarea. v a fi comunicata. d) de 14. 3. (2). Daca prin contestatie s-a cerut lamurirea intelesului. suspendarea provizor ie a executarii pana la solutionarea cererii de suspendare. (6) Atunci cand contestatia a fost respinsa. va indrepta ori anula actul de executare contestat.000 lei. c) de 5. instanta competenta poate suspenda executarea. in mod separat. Cautiunea depusa potrivit prezentului alineat este d eductibila din cautiunea finala stabilita de instanta. va dispune anularea ori incetarea executarii insesi. 177 (8) Incheierea prin care s-a dispus suspendarea executarii silite se comunica di n oficiu si de indata executorului judecatoresc. va anula incheierea de inve stire cu formula executorie. dispozitiile alin. va anula ori lamuri titlul executoriu sau. el va fi obligat si la plata unei amenzi judiciare de la 1. (2) De asemenea. potrivit legii. 708. Part ile vor fi intotdeauna citate.000 lei. daca aceasta valoare este pana la 10. la despagubiri pentru pagubele cauzate prin intarzierea executarii. inscrisul care se executa a fost declarat fals printr-o hotarare judecatoreas ca data in prima instanta. cautiunea va fi de 1.(1) Pana la solutionarea contestatiei la executare sau a altei cerer i privind executarea silita. dupa caz.

712. 853 si urmatoarele. intreaga valoare a creantei. dupa caz. potrivit dispozitiilor art. si asupra restabilirii situatiei anterioare executarii. Cheltuielile de executare pentru actele efectuate raman in sarcina creditorului. 766. 710.Suma consemnata de debitor sau de tertul garant. dupa caz. p recum si la acoperirea cheltuielilor de executare. precum si. fara insa a se a duce atingere drepturilor definitiv dobandite de tertii de buna-credinta. In cazul in care bunul supus executarii silite este un bun imobil.(1) In toate cazurile in care se desfiinteaza titlul executoriu sau insasi executarea silita. . potriv it regulilor de carte funciara. instanta va solicita incheierea prevazut a la art. executo rul judecatoresc. actul care constata refuzul executorului judecatoresc de a indeplini un act de executare silita ori de a lua alta masura prevazuta de lege. . cand se va proceda la dist ribuire. va servi exclusiv la plata creditorului pe seama caruia s-a facut consemnarea. iar execu torul judecatoresc se va pronunta asupra eliberarii sumei numai dupa ce instanta a dat o hotarare definitiva asupra contestatiei respective. 655 alin. instanta de execut are va putea obliga executorul. odata cu desfiintarea masurilor. (2) Daca instanta care a desfiintat hotararea executata a dispus rejudecarea in fond a procesului si nu a luat masura restabilirii situatiei anterioare executar . prin aceeasi hotarare. la plata de despagubiri pentru paguba astfel cauzata. (2) Bunurile asupra carora s-a facut executarea se vor restitui celui indreptati t. p rin restabilirea situatiei anterioare acesteia. debitorul sau tertul garant poate obtine desfiintarea masurilor a siguratorii ori de executare. 710. ce va fi comun icata de indata partilor.(1) Pana la ramanerea definitiva a adjudecarii bunurilor scoase la v anzare silita. actualizata in functie de rata inflatiei. . (1) sau. CAPITOLUL VIII Intoarcerea executarii Dreptul la intoarcerea executarii Art. la cererea partii interesate. (4) Daca insa debitorul sau tertul garant va dovedi ca a facut contestatie in te rmen si se va opune la eliberare. pr in aceeasi hotarare. cel interesat are dreptul la intoarcerea executarii. (8) In situatia prevazuta la alin. la dispo zitia executorului judecatoresc. va dispune. cu exceptia sit uatiei cand se aplica art. fara insa a se aduce atingere drepturilor definitiv dobandite de tertii de bu na-credinta. (3) In cazul in care executarea silita s-a facut prin vanzarea unor bunuri mobil e. CAPITOLUL VII Depunerea cu afectatiune speciala Conditiile Art. Efectele Art.000 lei. va dispune si eliberarea sume i in mainile creditorului. intoarcerea executarii se va face prin restituirea de catre creditor a sumei rezultate din vanzare. situatie in care se va comunica executorului si recipisa de consemnare a acestei sume. Modalitatea de restabilire Art. prin incheiere. 178 (3) Daca cererea este admisa si debitorul sau tertul garant nu se opune. cu toate accesorii le si cheltuielile de executare.(1) In cazul in care instanta judecatoreasca a desfiintat titlul exe cutoriu sau insasi executarea silita. . cu exceptia cazului in care s unt mai multi creditori urmaritori sau intervenienti.n. potrivit art. la cererea celui interesat. 713. data cu citarea partilor. executarea este suspendata de drept.000 lei la 7. instanta va disp une asupra efectuarii operatiunilor de carte funciara necesare. consemnand la unitatea prevazuta de lege. si depunand dovada de consemnare la executorul judecatoresc. (2) Asupra cererii debitorului sau a tertului garant executorul judecatoresc se va pronunta de urgenta. 711. (7) In cazul in care constata refuzul nejustificat al executorului de a primi or i de a inregistra cererea de executare silita sau de a indeplini un act de execu tare silita ori de a lua orice alta masura prevazuta de lege. (7). (3) sau a celor stabilite prin titlul executoriu. la plata unei amenzi judi ciare de la 1.

Hotararea de prima instanta prin care s-a dispus restabilirea situat iei anterioare executarii poate fi data cu executare provizorie. pentru sumele datorate cu titlu de ob ligatie de intretinere sau alocatie pentru copii. 716. in afara de 180 cazul in care asupra acestor bunuri exista un drept real de garantie sau un priv ilegiu pentru garantarea creantei. . in afara de cazul in care legea prevede altfel. pensiile acordate in cadru l asigurarilor sociale. inclusiv animalele de munca. animalele destinate obtinerii mijloacelor de subzistenta si furajele neces are pentru aceste animale pana la noua recolta. iar modalitatea restabilirii situatiei anterioare ex ecutarii nu este prevazuta de lege ori. (2) Daca debitorul se ocupa cu agricultura. (3). inventarul agricol. d) combustibilul necesar debitorului si familiei sale socotit pentru 3 luni de i arna.Nu sunt supuse urmaririi silite: a) bunurile de uz personal sau casnic indispensabile traiului debitorului si fam iliei sale si obiectele de cult. persoana fizica. . chirii. furajele pentru aceste animale si semintele pentru cultura pamantului . b) obiectele indispensabile persoanelor cu handicap si cele destinate ingrijirii bolnavilor. f) bunurile declarate neurmaribile in cazurile si in conditiile prevazute de leg e. c) alimentele necesare debitorului si familiei sale pe timp de 3 luni. indiferent de natura creantelor . b) pana la o treime din venitul lunar net. . (1) si (2).(1) Salariile si alte venituri periodice. precum si alte sume ce se platesc periodic debitorului s i sunt destinate asigurarii mijloacelor de existenta ale acestuia pot fi urmarit e: a) pana la jumatate din venitul lunar net. ea se va putea obtine pe calea unei cereri introduse la instanta prevaz uta la art. daca nu sunt mai multe de acelasi fel. 443 aplicandu-se in mod corespunzator. Limitele urmaririi veniturilor banesti Art. fotografiile si tablourile personale sau de familie si altele ase menea. dispozitiile ar t. 717.Daca titlul executoriu emis de un alt organ decat o instanta judecat oreasca a fost desfiintat de acel organ sau de un alt organ din afara sistemului instantelor judecatoresti. desi este prevazuta. 713 alin. .ii. nu vor fi urmarite. pe cale separata. (2) Daca sunt mai multe urmariri asupra aceleiasi sume. in masura necesa ra continuarii lucrarilor in agricultura. nu s-a luat aceasta masura. instantei de executare. Executarea provizorie Art. urmarirea nu poate depas i jumatate din venitul lunar net al debitorului.(1) Bunurile care servesc la exercitarea ocupatiei sau profesiei deb itorului. nu pot fi supuse urmaririi silite decat in lipsa de a lte bunuri urmaribile si numai pentru obligatii de intretinere. iar daca debitorul se ocupa exclusiv cu agricultura. . TITLUL II Urmarirea silita asupra bunurilor debitorului CAPITOLUL I Urmarirea mobiliara SECÞIUNEA 1 Bunurile mobile care nu se pot urmari Bunurile neurmaribile Art. pentru orice alte datorii. Bunurile destinate exercitarii ocupatiei sau profesiei debitorului Art. 715. Judecata se va face de urgenta si cu precadere. arenzi s au alte creante privilegiate asupra mobilelor. alimentele necesare pana la noua rec olta. aceasta masura se va putea dispune de instanta care rejudeca fondul. e) scrisorile. (3) Veniturile din munca sau orice alte sume ce se platesc periodic debitorului . hotararea fiind s upusa numai apelului. 179 Cazurile speciale Art. 718. cel indreptatit o va putea cere. (3) Daca nu s-a dispus restabilirea situatiei anterioare executarii in conditiil e alin. 714.

ajutoarele de maternitate. nu pot fi urmarite pe ntru niciun fel de datorii. (5) Urmarirea drepturilor prevazute la alin. (2) Daca tertul detinator nu recunoaste ca bunurile apartin debitorului. Aplicarea sechestrului asupra bunurilor debitorului Art. nu pot fi urmarite decat pentru sume datorate cu titlu de obligatie de intretinere si d espagubiri pentru repararea daunelor cauzate prin moarte sau prin vatamari corpo rale. stabilite potrivit legii.Renuntarea la beneficiul dispozitiilor prevazute in articolele din p rezenta sectiune. . precum si sa sechestreze alte bunuri ale debitorului.Pentru realizarea creantelor sale. in cazul in care c ele gasite la verificare nu sunt suficiente pentru realizarea creantei. SECÞIUNEA a 2-a Procedura urmaririi mobiliare § 1.(1) Sechestrul se va putea aplica si asupra bunurilor apartinand deb itorului. (4) In cazul in care se afirma ca unele bunuri apartin altei persoane. (2) In cazul in care exista pericol evident de sustragere a bunurilor de la urma rire. instan . . aflate la acesta sau la alte persoane. . creditorul va putea urmari bunuri le mobile ale debitorului.(1) Daca in termen de o zi de la comunicarea somatiei insotite de in cheierea de incuviintare a executarii debitorul nu plateste suma datorata. (6) Sumele retinute potrivit prevederilor alin. prin incheierea de incuviintare a executarii. cele acordate in caz de deces. se v a face mentiunea corespunzatoare in chiar incheierea de incuviintare a executari i. la solicitarea creditorului facuta in cuprinsul cererii de executare. Daca tertul recunoaste ca bunurile ap artin debitorului. dar cre ditorul pretinde si face dovada ca bunurile respective sunt ale acestuia. dar drept urile acesteia nu sunt evidente. pot fi urma rite numai asupra partii ce depaseste jumatate din acest cuantum. ajutoarele pentru ingriji rea copilului bolnav. (7) Alocatiile de stat si indemnizatiile pentru copii. Creditorul poa te indica bunurile mobile asupra carora ar voi sa se faca executarea. Sechestrarea bunurilor mobile Indicarea bunurilor asupra carora sa se faca executarea Art. el va urmari si alte bunuri. executorul va sechestra bunurile. 719. daca este cazul.si sunt destinate asigurarii mijloacelor de existenta ale acestuia. dar detinute de un tert. Daca execu torul 181 judecatoresc apreciaza ca prin valorificarea acestor bunuri nu se asigura realiz area drepturilor creditorului. daca legea nu dispune altfel. va dispune sechestrarea bunu rilor urmaribile odata cu comunicarea somatiei catre debitor. (1)-(4) se elibereaza sau se dis tribuie potrivit art. precum si sumele cuvenite somerilor. in cazul in care sunt mai mici decat cuantumul salariului minim net pe economie. inst anta. in vederea valorificarii lor. 720. 853 si urmatoarele. potrivit legii. afara numai daca acesta din urma nu recunoast e ca bunurile apartin debitorului urmarit. bursele de studii acordate de stat. (4) Ajutoarele pentru incapacitate temporara de munca. (3) Pentru bunurile sechestrate asigurator nu este necesara o noua sechestrare. (4) se va putea face in limita a ju matate din cuantumul acestora. precum si orice alte asemenea inde mnizatii cu destinatie speciala. Sechestrarea bunurilor aflate in mainile tertilor Art. 721. chiar daca acestea sunt detinute de un tert. 722. Sanctiunea Art. . In acest caz. compensatia acordata sala riatilor in caz de desfacere a contractului individual de munca pe baza oricaror dispozitii legale. diurnele. execu torul judecatoresc va proceda la sechestrarea bunurilor mobile urmaribile ale de bitorului. precum si urmarirea ori cesiunea facuta cu incalcarea acestor dispozitii sunt nule de drept. executorul judecatoresc fiind insa obligat sa verifice daca bunurile respective se gasesc la locul aplicarii sechestrului si daca nu au fost substituite sau deg radate. este obligat sa declare daca le detine in temeiul vreunui tit lu si sa inmaneze executorului o copie certificata a acestuia. insa va face mentiune in procesul-verbal de sechestru despre drepturile pretinse.

dupa ca z. daca debitorul sau tertul detinator lipseste si in imobil nu se gaseste nicio persoana majora sau nimeni nu da curs solicitarii executorului de deschidere a usilor imobilului. (1 ) va putea fi suplinita prin 2 martori asistenti. si la ser viciile unor specialisti. Sechestrarea autovehiculelor Art. fie pentru pastrarea ordinii in timpul sechestrarii. executorul judecatoresc va pute a de asemenea. daca ei refuza sa deschida camerele sau mobilele. p e masura ce bunurile sechestrate se vor trece in procesul-verbal de sechestru. incaperilor. sa il autorizeze pe executor sa continue aplicarea sechestrului . . prin incheiere definitiva. prezenta celor mentionati la alin. 728. Participarea specialistilor Art. 182 (2) Dupa deschiderea usilor sau mobilelor. fa cand mentiunea acestei masuri si pe certificatul de inmatriculare. (3) Tertul detinator care are un drept de folosinta asupra bunului sechestrat po ate sa ceara instantei de executare sa fie autorizat sa foloseasca in continuare bunul. 727. unui jandarm sau a altor agenti ai fortei publice va fi necesara. fie pentru a inlatura impotrivirea la sechestru. data cu citarea in termen s curt a partilor. pentru deschiderea localului. Deschiderea incaperilor si mobilelor Art. prin inscrisuri eliberate ori certificate de o auto ritate sau institutie publica.In toate cazurile.(1) Prezenta unui agent de politie. in termenul fixat de instanta. . (3) In afara situatiilor prevazute la alin. acest semn nu se va aplica. cere concursul fortei publice. daca pentru acesta exista o asigurare facultativa contra daunelor ori ur meaza sa fie contractata.Executorul judecatoresc va putea recurge. incaperile si mobilele se vor deschide treptat.(1) Executorul judecatoresc este obligat sa identifice bunurile sech estrate printr-un semn distinctiv. precum si pe cartea de . . executorul va proceda la aplicarea unui semn distinctiv asupra acestor b unuri. daca usile imobilului debitorului sau al tertului detinator sunt incuiate si acesta refuza sa le deschida. sub sanctiunea nulitatii. 3. potr ivit unor dispozitii legale. 729. daca acest lucru este posibil. caselor de fier si a oricaror alte mobile in care se afla bunurile ce urmeaza a fi sechestr ate. putand si fotografia sau filma bunurile seche strate. (2) Daca debitorul cere ca bunurile sa fie asezate intr-o incapere cu intrari si gilate.(1) Daca animalele sau obiectele sechestrate sunt identificate. Identificarea bunurilor sechestrate Art. 2. la cererea creditorului. pe raspunderea acestuia . Sechestrul asupra bunurilor aflate in casete inchiriate Art. (2) In cazul in care debitorul nu are sau refuza sa infatiseze inscrisurile resp ective. . proprietate a debitorului. . sau. dupa caz. executorul judecatoresc poate dispune sechestrarea acelui bun. . Sechestrul asupra bunurilor deja identificate Art. pentru identificarea acestora ori pentru a asigura transportul lor. daca este cazul. 725. (1). Concursul fortei publice Art. Toate cheltuielile efectuate cu aplicarea acestor masuri vor fi avansate de cr editor si suportate de debitor in cadrul cheltuielilor de executare.ta de executare va putea. in urmatoarele situa tii: 1. 723-725 sunt aplicabile in mod corespunzator si in cazul cand sechestrul se infiinteaza asupra continutului casetelor inchiriate d e debitor la institutii de credit sau la alte unitati specializate.Dispozitiile art. 726. se va face mentiune despre aplicarea sechestrului pe aceste inscrisuri. . 724. In toate cazu rile. acordul creditorului urmaritor in acest sens suplineste autorizatia instan tei de executare. la ridicarea si incredintarea lor unui custode desemnat de creditor.(1) In cadrul procedurii de urmarire a unui autovehicul. 723.

Sechestrul bunurilor afectate unor garantii reale Art. . executorul judecatoresc va mentiona acest aspect in procesul-verbal de sechestru. sa sechestreze si alte bunuri care nu au fost urmarite anterior. in regis trul succesoral tinut de camera notarilor publici sau in alte registre de public itate. cat si o copie a procesului.verbal vor fi trimise executorului judecat oresc care a aplicat masura sechestrului asupra acelui autovehicul. de indata. Daca indisponibilizarea auto vehiculului si a documentelor precizate la alin. in care se va face si o descriere sumara a autovehiculului seche strat. punand in vedere conducatorului autovehiculului ca bunul este sechestrat si sa se prezinte intr-un termen rezonabil la executorul judecatoresc. politia rutiera.Despre aplicarea sechestrului se va face mentiune. tertului detinator sau al custodelui. .(1) Daca asupra bunului ce se sechestreaza exista un drept real de g arantie constituit in favoarea unei terte persoane. executorul judecatoresc. cat si organelor fiscale in raza carora a fost inmatriculat acel bun. 730. (3) Organul de politie rutiera va putea opri in trafic autovehiculul sechestrat si va proceda la ridicarea certificatului de inmatriculare. (1). prezentandu-se la domiciliul ori l a sediul debitorului. masura sechestrului asupr a unui autovehicul in baza datelor obtinute de la serviciul public comunitar reg im permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor. in baza procesului -verbal comunicat de executorul judecatoresc. (2) Despre aplicarea sechestrului se va face mentiune in Arhiva Electronica de G arantii Reale Mobiliare sau in alte registre de publicitate. precum si cauzele care au dus la crearea aceste i situatii. in acelasi timp. (2 ) si (3). daca debitorul in cauza este proprietarul inregistrat al acelui bun. Aceasta operatiune va fi consemnata de catre organul de politie intr-un proces-verbal.183 identitate a autovehiculului respectiv. de asemenea. va gasi infiintata o alta urmarire. indiferent de locul in care acesta se afla. executorul judecatoresc care a aplicat masura prevazuta la al in. Un exemplar al procesului-v erbal de urmarire a acelui autovehicul va fi comunicat atat organelor de politie rutiera. (2) Executorul va putea. 184 Sechestrul asupra bunurilor anterior sechestrate Art. pentru a nota aceasta masura in evidentele proprii. la cererea execut orului judecatoresc. (1) nu poate fi realizata la te rmenul la care executorul judecatoresc a dispus aplicarea masurii sechestrului. urmand a proceda potrivit alin. va instiinta acea persoana despre aplicarea se chestrului si o va cita la toate termenele fixate pentru vanzarea bunului respec tiv. Daca aceasta din urma masura nu poate fi aplicata din diferite motive. Totodata va anunta. 731. va incheia un proces-verbal in care va arata numele si calitatea celui care a facut urmarirea anterioara si va declara aceleasi bunuri sechestrat e si de el. a cartii de identita te. . procesul-verbal va fi comunicat serviciului de politie rutiera. . care va putea op ri in trafic autovehiculul urmarit. o copie a acestuia fiind remisa conducatorului autovehiculului. 732. (5) Autovehiculul supus sechestrului potrivit dispozitiilor prezentului articol va putea fi folosit de catre debitor pana la valorificare. Publicitatea sechestrului Art. Atat docu mentele. aflat in mana debitorului. (3) O copie certificata a procesului-verbal de sechestru va fi comunicata organu lui de executare care a inceput mai intai urmarirea.(1) Executorul judecatoresc care. tertului detinator sau al custodelui ori la domiciliul sau se diul acestuia. (4) Executorul judecatoresc poate aplica. lua nd cunostinta despre acest drept. dupa caz. dupa caz. (2) Autovehiculul va fi sechestrat prin aplicarea de sigilii sau dat in custodia unei persoane alese cu precadere de catre creditor. dupa ce va lua o copie de pe procesul-verbal respectiv. daca acesta depune sa u remite executorului judecatoresc o polita de asigurare negociabila. la o suma asigurata cel putin egala cu valoarea de asigurare a autovehiculului. in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare.

Daca aceste persoane nu sunt prezente o ri refuza sa primeasca un exemplar al procesului-verbal. rudele sau afinii debitorului. . se aplica dispozitiile alin. executorul judecatoresc va mentiona aceasta imprejurare in procesul-verbal. debitorul nu mai poate dispune de ele pe timpul cat dureaza executarea. dupa caz. numit cu precadere dintre persoanele desemnate de creditor. in custod ia debitorului sau a tertului detinator ori pot fi luate in custodie de creditor . dupa aprecierea executorului. iar in cazul titlurilor de valoare. a fiecarui bun mobil sechestrat. urmaririle se socotesc conexate. descrierea si evaluarea. daca debitorul nu se opune. . Indisponibilizarea bunurilor sechestrate Art. (3) Cate un exemplar al procesului-verbal de sechestru se va preda debitorului s au. titlurile de valoare.Din momentul sechestrarii bunurilor. in cazul in care bunurile sechestrate nu acopera creanta. Daca ele nu pot ori refuza sa semneze. in custodia mu zeelor sau a unei alte entitati autorizate pentru depozitarea acestora. urmatoarele: a) somatia de plata facuta verbal debitorului si raspunsul lui.(1) Efectuarea sechestrului se va constata de indata intr-un procesverbal care va prevedea. executorul judecatoresc da in pastrare bunurile sechestrate unui custode . obiectele din metale pret ioase si pietrele pretioase se ridica si se predau de executor. (1). acesta din urma semnand cu menti unea de primire a bunurilor in pastrare. 185 Pastrarea bunurilor sechestrate Art. (4) si (5) refuza sa ia in custodie bunuril e sechestrate. sub sanctiunea unei amenzi judiciare de la 2. Custodele trebuie sa fie major si indeobste cunoscut ca fiind solvabil. 644. (2) Procesul-verbal se va semna de executor si de persoanele care. tertului detinator si custodelui. pe baza de proces-verbal. El poate fi obligat de ins tanta. (3) Daca debitorul sau tertul detinator refuza sa primeasca in custodie bunurile sau nu este prezent la aplicarea sechestrului. . Procesul-verbal de sechestru Art. obiectele de muzeu si altele aseme nea se ridica si se predau de executor. fiind aplicabile dispozitiile art. se va proceda potrivit dispozitiilor privitoare la comunicarea si inmanarea citatiilor. daca este posibil. 735.(1) Bunurile sechestrate se lasa. pe baza de proce s-verbal. 184-186 sunt aplicabile. g) aratarea persoanei careia i se lasa in custodie bunurile sechestrate.000 lei. daca fapta nu constituie infractiune. So tul. in custodia unor institutii de credit sau a unei alte entitati autoriz ate in acest scop. e) aratarea bunurilor sechestrate asupra carora exista un drept real de garantie constituit in favoarea unei terte persoane. fiind exceptate de la urmarire. executorul judecatoresc pastreaza dovada depunerii valori lor respective. potrivit legi i. pana la al patrulea grad inclusiv. (5) Obiectele de arta. colectiile de valoare.000 lei la 10. cu acordul creditorului. daca a fost prez ent. 733. in afara datelor si mentiunilor prevazute la art. nu au fost sechestr ate. executorul judecatoresc va pr oceda la sigilarea sau la ridicarea lor. f) aratarea bunurilor sechestrate care au fost sigilate sau ridicate. ori perso anele aflate in serviciul lui nu vor putea fi desemnati custozi decat cu acordul creditorului.(4) In acest caz. c) indicarea bunurilor care. precum si in cazul ridicarii bun urilor. (4) Sumele in lei sau in valuta. (6) Daca entitatile aratate la alin. (2) Daca exista pericolul ca debitorul sau tertul detinator sa instraineze. d) mentionarea drepturilor pretinse de alte persoane asupra bunurilor sechestrat e. 734. (7) In toate cazurile. b) enumerarea. (1)-(3). 669 a lin. iar creditorul pentru care s-a infiintat sechestrul va putea continua urmarirea chiar daca primul creditor urmaritor s-a desistat de la urmarire. sa s ubstituie ori sa deterioreze bunurile sechestrate. cum sunt actiunile sau oblig . Dispozitiile art. au asistat la aplicarea sechestrului. si la darea unei cautiuni. la cererea creditorului sau a executorului.

de bunurile debitorului urmarit. In acest din urma caz. Remuneratia custodelui Art. Dupa facerea mentiunii. 737. dupa ca z. e xecutorul judecatoresc va intocmi un proces-verbal constatand achitarea integral a a datoriei si va preda creditorului titlul executoriu. iar debitorului. asupra persoanei careia bunurile urmeaza sa fie incredintate. executorul va incredinta bunurile sechestrate unei persoane desemnate de creditor.(1) In cazul in care custode este o alta persoana decat debitorul sa u tertul detinator. a d ebitorului si a creditorului urmaritor. putand fi condamnati. va putea obtine ridicarea lui numai daca: 1. nici debitorul sau tertul detinator nu vor putea tra nsporta bunurile sechestrate din locul unde au fost autorizati sa le pastreze. In acest caz. Creditorul urmaritor si debitorul vor putea conveni ca ele sa fie incredintate chiar debitorului. prin incheiere. (2) In acest scop. care sa exercite drepturile af erente acestora. iar in cazul unitati lor specializate. potrivit dispozitiilor referit oare la numirea custozilor. titlurile sechestrate nu vor mai putea fi girate.(1) Tertul detinator se va putea libera. daca este cazul. tinand seama de activitatea depusa. in maini le creditorului sau reprezentantului sau avand procura speciala. Remune ratia si cheltuielile custodelui vor putea fi platite cu anticipatie de catre cr editorul urmaritor care le va prelua cu precadere din pretul bunurilor urmarite. 740. . Liberarea tertului detinator Art. va sesiza de indata instanta de executare p entru a lua masurile necesare pentru conservarea si administrarea titlurilor si numirea. acesta va avea dreptul la o remuneratie. (8) In cazul titlurilor de credit transmisibile prin gir. data cu citarea tertului detinator. iar debitorul mentionat in titlul de credit nu se va mai putea liber a valabil decat consemnand suma la entitatea prevazuta de lege si depunand recip isa la executor. inclusiv accesoriile si cheltuielile de executare. Executorul se va pronunta de urgenta. (4) Incredintarea bunurilor in mainile persoanei acceptate sau desemnate. a unui curator special.atiunile nominative ori la purtator. un certificat constatator al indep linirii integrale a obligatiilor de mai sus. Raspunderea custodelui Art. . daca este cazul.Custodele. plateste creanta. 739. in mainile unei alte persoane. 186 de tarifele sau preturile practicate de acestea pentru servicii similare. . executorul va face men tiune pe titluri despre aplicarea sechestrului. d ecat cu incuviintarea executorului judecatoresc. daca obligatia lui de restituire este ajunsa la sc adenta.Nici custodele. precum si societatii ori altei persoane careia i-au fost date in past rare sau administrare.(1) Debitorul va putea impiedica aplicarea sechestrului sau. si la pedepse le prevazute de legea penala. (2) Incheierea prin care este fixata remuneratia custodelui se da cu citarea par tilor. ce se va fixa de ex ecutor. in cursul sechestrului. . (9) Sechestrarea titlurilor nominative se va notifica societatii sau institutiei emitente. . cu precizarea datei cand a fost facuta mentiunea. mentionand pe acesta st ingerea totala a obligatiei. el va putea cere executorului judecatoresc incuviintarea de a depune bunurile sechestrate la el. Oprirea urmaririi Art. prin incheiere. (3) Daca creditorul urmaritor si debitorul nu vor cadea de acord. 736. spre a se face mentiune despre sechestru in registrul res pectiv. 738. (2) si (3). cheltuie lile de transport vor fi avansate de partea interesata. potriv it alin. . va fi constatata printr-un proces-verbal semnat de executor si custode. precum si orice alte persoane insarcinate cu paza bunuril or sechestrate vor raspunde pentru orice paguba adusa creditorului sau debitorul ui din cauza neglijentei lor si vor fi inlocuiti. Stramutarea bunurilor sechestrate Art.

(3) Sotul contestator care locuieste cu sotul debitor si care nu exercita o prof esie si nici nu exploateaza o intreprindere nu va putea dovedi dreptul sau de pr oprietate asupra bunurilor mobile sechestrate decat cu conventia matrimoniala sa u cu alte inscrisuri cu data certa. da r poate contesta executarea. (1) tertul cumparator n u consemneaza pretul oferit la dispozitia executorului judecatoresc. Aceasta dispozitie nu se aplica insa in privinta bunurilor care. alterarii sau deprecier ii ori daca pastrarea lor ar prilejui cheltuieli disproportionat de mari in rapo rt cu valoarea lor. se va fixa termen pentru vanzare la licitatie publica. § 2. dupa caz.(1) Daca in termen de 15 zile de la aplicarea sechestrului nu au fos t platite suma datorata. (3) Contestatia se va face cu respectarea conditiilor de forma prevazute la art. apartin sotului debitorului urmarit. indicand. vanzarea se va putea face de indata ce bunurile au fost se chestrate. 706. (1) pct. cu citarea parti lor. 2. face depunerea cu afectatiunea speciala prevazuta la art. 742. daca debitorul nu a facut si contestat ie in conditiile alin. in afara de cazul cand. (2) Tertul care contesta executarea nu va putea dovedi cu martori dreptul sau de proprietate asupra bunurilor mobile sechestrate in locuinta sau intreprinderea debitorului urmarit. 741. o asemenea dovada devine admisibila. (2). sau o va pute a introduce 187 direct la instanta competenta. executo rul judecatoresc va proceda la valorificarea bunurilor sechestrate prin vanzare la licitatie publica. urmarirea este suspendata de drept. daca debitorul face contestatie si se opune eliberarii sumei consemnate. potrivit dispozitiilor art.2. daca acestea sunt supuse pieirii. 740. Vanzarea amiabila Art. care se va pronunta de urgenta.(1) In orice alte cazuri decat cele prevazute la art. precum si termenul in care acesta din urma se angajeaza sa consemneze pretul propus. In caz contrar. . Continuarea urmaririi Art. cu acordul creditorului. . in mod vadit sau prin destinatia lor. 710 alin. (2) a expirat fara ca debitorul sa fi depus ori introdus contestatie. el o va putea depune chiar in mana executoru lui. (2) Daca pana la implinirea termenului prevazut la alin. poate sa ii in cuviinteze debitorului sa procedeze el insusi la valorificarea bunurilor sechest rate. numele sau denumirea si adresa pote ntialului cumparator. la instanta de executare. (2) Cu toate acestea. ca le-a dobandit prin cumpa rare ori in alt mod. iar acesta va putea sa ridice suma consemnata. debitorul sau o alta persoana interesata nu poate opri vanzarea bunurilor sechestrate. In acest caz. in termen de 5 zile de la data procesului-verbal intocmit de executor. (2) In cazul prevazut la alin. degradarii. in teme iul unei incheieri a executorului judecatoresc date de urgenta. daca debitorul a facut contestatie.(1) Executorul judecatoresc. 747. debitorul este obligat sa il informeze in scris pe executor despre ofertele primite. vanzare directa sau prin alte modalitati admise de lege. . potrivit dispozitiilor art. 743. caz in care o copie de pe contestatie va fi inmanata si ex ecutorului. Pan a la solutionarea contestatiei. . 705. In acest caz. va incheia un proces-verb al in care va face aceasta constatare si. dupa caz. potrivit art. Valorificarea bunurilor sechestrate Modalitatile de valorificare Art. va opri urmarirea sau. va dispune ridicare a sechestrului. din care sa rezulte ca acestea i-au apartinu t si inainte de casatorie ori ca le-a dobandit ulterior prin donatie sau mosteni re ori. (1) si pr eda executorului recipisa de consemnare. toate accesoriile si cheltuielile de executare. fata de profesia sau comertul conte statorului ori debitorului. (4) Daca termenul prevazut la alin. daca la data dobandirii avea bunuri proprii. 701 si urmatoarele. depunerea cu afectatiune speciala se va socoti drept p lata facuta creditorului. odata cu recipisa de consemnare a sumei. executorul judecatoresc v a elibera debitorului o dovada de primire a recipisei. sub luare de dovada. executorul v a depune de indata procesul-verbal constatator odata cu recipisa.

precum si despre oferta de pret depusa de potentialul cumparator. . (3) Vanzarea actiunilor la societatile inchise si a partilor sociale se face in mod amiabil. cu formele si conditiile prevazute de legea speciala. respectiv prin sistemul alternativ d e tranzactionare. executorul va intocmi procesul-verbal prevazut la art. . societatii emi tente si celorlalti asociati. potrivit art. cu acordul ambelor parti. dupa caz. numarul si felul actiunilor sau partilor sociale supuse vanzarii. iar incheierea nu este atacata de catre cei interesati. la valorificarea bunurilor urmarite prin vanzare directa cumparat orului care ofera cel putin pretul stabilit potrivit art. 743. Sumele obtinute din vanzare se vor consemna la entitatea in dicata de executorul judecatoresc. Executorul judecatoresc va solutiona obiectiunile.(1) Titlurile de credit si orice alte valori sau marfuri negociabile la bursele de valori. Daca vreun a dintre parti lipseste la efectuarea vanzarii. 745.188 Vanzarea directa Art. executorul judecatoresc va proceda la vanzarea prin licitatie p ublica a bunurilor sechestrate.In lipsa acordului partilor sau daca vanzarea directa ori amiabila n u se realizeaza. 747. 746. dispozitiile acestui articol fiind aplicabile in mod corespunzator. in a fara altor mentiuni prevazute de lege. acesta va intocmi un caiet de sarcini care. de asemenea. potrivit legii. (3) La cererea partilor interesate sau in cazul in care nu poate proceda el insu si la evaluare. Vanzarea la licitatie publica Evaluarea bunurilor sechestrate Art. executorul judecatoresc va numi un expert care sa fixeze pretul pentru vanzarea bunurilor sechestrate.(1) Executorul judecatoresc poate. 744. clauzele speciale p rivind vanzarea sau cesiunea acestora si drepturile de preferinta acordate asoci atilor. Vanzarea silita Art. (2) Obiectele din metale pretioase si pietrele pretioase. va cuprinde. colectiile de valoare si obiectele de muzeu. (3) se face de catre executor sau de catre un agent specializat. proceda. (2) Termenul pentru vanzarea directa va fi stabilit prin acordul partilor. (1). iar obiectele de arta. § 3. (1) vor fi valorifi cate. prin licitatie publica. daca legea nu prevede un sistem special privind circulatia acestora. . executorul judecatoresc este o bligat sa identifice si sa evalueze bunurile sechestrate. Dac a nu se formuleaza obiectiuni sau acestea sunt respinse. data cu citarea partilor. prin entitati autorizate. garantiile constituite asupra lor. (2) Separat de pretul bunurilor se va determina si valoarea drepturilor reale de folosinta. Bunurile vor fi evaluate la valoarea lor de c irculatie. sub sanctiunea decaderii. in conditiile legii. sub sanctiunea nulitatii van zarii. iar in lipsa. . situatia financiara anuala pe ultimele doua exercitii financiare. (4) Daca vanzarea bunurilor prevazute la alin. pentru a formula eventuale obiectiuni. prin organele si in conditiil e prevazute de lege. 762 . in afara de cazurile i n care aceasta nu este cu putinta. . de catre executor. in termen d e 5 zile de la comunicare. 189 (6) Regulile speciale privind vanzarea titlurilor de valoare prevazute in prezen tul articol raman aplicabile. creditorului. executorul ii va comunica o copi e certificata de pe procesul-verbal privind vanzarea. Debit orul si creditorul vor fi instiintati despre ziua. 747. urmarirea va continua. potrivit criteriilor aratate la alin. Vanzarea titlurilor de valoare si a unor bunuri cu regim de circulatie special Art. actul constitutiv al societatii. raportata la preturile medii de piata din localitatea respectiva. iar daca aceasta nu este cu putinta. (5) Caietul de sarcini va fi comunicat debitorului. mijloacele de plata st raine si alte titluri de valoare decat cele aratate la alin. prin incheiere executorie. bursele de marfuri ori pe alte piete se vor putea vinde p rin intermediul bursei celei mai apropiate. precum si orice documente necesare pentru aprecierea consistentei si valorii drepturil or societare aferente actiunilor sau partilor sociale scoase la vanzare.(1) Cu ocazia aplicarii sechestrului. se va apela la un expert. (3) La data vanzarii. ora si locul vanzarii.

(2).(1) Daca valorificarea bunurilor urmeaza sa se faca prin vanzare la licitatie publica. Publicitatea vanzarii Art. va fixa. printr-un raport scris. iar. prin incheiere definitiva. vanzarea vitelor se va face obligat oriu in acele targuri. i n termen de 5 zile de la data comunicarii procesului-verbal de sechestru. (2). in mod verbal. dispozitii le art. 2 lit. fara a fi necesara incuviintar ea instantei de executare. 18 2 alin. 742 alin. daca atat creditorul. pe car e le va afisa cu cel putin 5 zile inainte de tinerea licitatiei la locul licitat iei. data cu citarea in termen scurt a parti lor. sub sanctiunea decade rii. debitor si tertul detinator al bunurilor sechestrate despre ziua. (3) Termenul se va putea scurta sau prelungi. cat si debit orul o vor cere.(4) Executorul va dispune ca expertul sa fixeze pretul. 742 alin. la cererea creditorului sau a debitorului. 749. prin incheiere executorie. care va cuprinde stabilirea onorariului provizoriu ce se cuvine expertului si termenul in care trebuie depus raportul c onform alin. (8) Expertul va cita partile. 742 alin. (1) sau la art. (2) Vanzarea nu se va putea face in mai putin de doua saptamani. precum si ceilalti asociati ori mostenitorii acestora. 324 aplicandu-se in mod corespunzator. 746 alin. Acestea pot desemna experti consilieri. 190 Locul licitatiei Art. 742 alin. prin intermediul lor. la sediul executorului judecatoresc. debitorul si tertul detinator au fost prezenti in ziua cand s-a fixa t data licitatiei si au luat cunostinta in scris de acest termen. ziua. (9) Daca expertul nu va depune raportul in termenul fixat ori daca din cauza ner espectarii termenului a cauzat amanarea vanzarii. daca au drepturi de preferinta la vanzare. cu cel putin 48 de ore inainte de termenul fixat pentru vanzare. 743. fara citarea partilor. la data sechestra rii bunurilor. in cel mult 5 zile de la comunicarea admiterii cererii de expertiza. daca in localitate exista burse de marfuri sau cereale. de la data procesului. . la cererea partii interesate. d) si la art. 184. de la data procesului-verbal de seches tru. (3) De asemenea. chiar daca targurile ar cadea in zilele nelucratoare sau de sarbatoare legala. (3). in cazul bunurilor aratate la art. (5) Cererea de expertiza va fi facuta de parti. . ora si locul licitatiei. care va fi predat cu cel putin 5 zile inainte de ziua fixata pentru vanzare. Instiintarea partilor si a tertului detinator Art. (1) sau la art. 748. sub sa nctiunea decaderii. (1) pct. vor fi instiintati societatea emitenta a titlului sau tertul caruia acestea i-a u fost incredintate spre pastrare ori administrare. (6) Executorul se va pronunta de urgenta. nici in mai mul t de 4 saptamani de la data expirarii termenelor prevazute la art. Fixarea termenului de licitatie Art. potrivit dispozitiilor privitoare la comunicarea si inmanarea citatii lor. Daca insa creditorul. ei nu vor mai fi instiintati. asupra cererii de expertiza. ora si locul vanzarii la licitatie.(1) Executorul judecatoresc va intocmi anunturile de vanzare. . 750. fiind consemnata in procesul-verbal de sechestru. 743. daca exista motive temeinice. instanta de executare poate lua impotriva acestuia masurile prevazute la art. al primariei de la locul vanzarii bunu . 751. executorul judecatoresc. (2) Daca se vand titluri de valoare care nu sunt negociate la bursa de valori sa u intr-un sistem alternativ de tranzactionare. (7) Onorariul provizoriu va fi depus de partea interesata. iar. in alt loc. . in termen de cel mult o zi de la exp irarea termenelor prevazute la art.(1) Vanzarea la licitatie se va face la locul unde se afla bunurile sechestrate sau.verbal de sechestru. toate m arfurile sau cerealele care sunt cotate la aceste burse se vor vinde. in conditiile art. in cazul bunurilor prevazute la art. (2) In cazul cand in localitate exista targuri oficiale recunoscute si tinute in mod obisnuit cel putin o data pe saptamana. sau in scris.(1) Executorul judecatoresc ii va instiinta pe creditor. in zilele si orele de targ. (4).

in cazul in care exec utarea se face in temeiul unui titlu executoriu privitor la o creanta a carei va loare nu depaseste 5. 753. alterarii ori deprecierii. 751. cat si termenul de afisare. unde condu catorii acestora au obligatia crearii conditiilor necesare afisarii publicatiilo r de vanzare. a) si c)-i) sunt prevazute sub sanctiunea nu litatii. la cererea partii interesate. (5) In cazul nerespectarii dispozitiilor prezentului articol. care nu va putea fi mai scurt de o saptamana si nici mai lung de doua saptamani . dupa caz. (1) pct. caietul de sarcini prevazut la art. in cazul anunturilor de vanzare. fara a impune taxe sau contraprestatii. in cazul in c are creantele creditorilor urmaritori nu ar fi acoperite la prima licitatie. h) locul si data afisarii. (2) Creditorul. . denumirea si sediul debitorulu i si creditorului. se va indica si locul de la care poate fi p rocurat. 752.rilor si al instantei de executare. debitorul si tertul detinator vor putea fi incunostintati prin t elegrama. degra darii. ea va continua in ziua urma toare. reviste sau alte publicatii existente ce sunt destin ate comercializarii unor bunuri de natura celor scoase la vanzare. care le va prelua din pretul bunurilor urmarite. in lipsa. incunostintarea celor in teresati si formalitatile de publicitate se vor indeplini si pentru noul termen. (2) Publicatiile si anunturile de vanzare vor cuprinde: a) denumirea si sediul organului de executare. prin ziare. g) mentiunea. ora si locul licitatiei. De asemenea. b) numarul dosarului de executare. f) indicarea si descrierea sumara a bunurilor ce vor fi vandute la licitatie pub lica. 184. (2) Daca vanzarea nu se poate termina in aceeasi zi. (2) lit.(1) Prin exceptie de la dispozitiile art. instanta de executare poate lua impotriva executorului judecatoresc masurile prevazute la art.000 lei sau atunci cand bunurile sunt supuse pieirii. dintre cele de circul atie nationala. precum si in alte locuri publice. . pe cheltuiala solicitantului. telefax sau prin alte mijloace care asigura transmiterea textului actu lui si confirmarea primirii lui. ca bunurile se vand grevate de drepturile reale de folosinta. ex ecutorul judecatoresc va putea sa restranga formalitatile de publicitate numai l a afisare si sa scurteze atat termenul de instiintare a debitorului si a tertulu i detinator. 746 a lin. h) si la art. c) numele executorului judecatoresc. prenumele si domiciliul sau. 182 alin. executorul ju decatoresc va intocmi si publicatii de vanzare pe care le va aduce la cunostinta publicului prin unul dintre ziarele locale sau. daca va fi cazul. (4). i) semnatura si stampila executorului judecatoresc. Restrangerea formalitatilor de publicitate Art. 2 lit. d) numele. Pretul de la care vor incepe aceste licitatii va fi cel preva zut la art. cu aratarea pentru fiecare a pretului de incepere a licitatiei. in aceeasi zi. (6) Mentiunile de la alin. (4) Cheltuielile de afisare si publicare vor fi avansate de catre creditorul urm aritor. iar executorul judecatoresc va aduce verbal la cunostinta celor prezenti. dobandite ulterior inscrierii vreunei ipoteci si ca. (6) si (7). . la o noua licitatie pentru vanzarea bunurilor libere de acele drepturi. precum si pe pagini de internet deschise in acelasi scop. in cazul anunturilor de vanz are. oricare ar fi valoarea titlului executoriu. (3) Indeplinirea acestor formalitati se va constata prin procese-verbale incheia te de executorul judecatoresc. in cazul 191 titlurilor de valoare nenegociabile. in masura in care aceasta ar fi suficie nta pentru instiintarea celor interesati. dupa caz. cel stabilit prin expertiza. e) ziua.(1) Daca din orice cauza vanzarea se amana. se va proceda. Refacerea formalitatilor de publicitate Art. 758 alin. care este pretul prevazut in procesul-verbal de sechestru sau.

se vor reface formalitatile de publicitate incalcate. care va oferi bunurile spre vanzare prin 3 strigari succesive. pe baza de chitanta de primire. (1) nu sunt aplicabile la vanzarea bunurilor supuse pieir ii. a termenelor de afisare sau publicare a vanzarii. caz in care partea interesata va pute a solicita numai luarea masurilor prevazute la art. Participantii la licitatie Art. nici personal. (1) sau (3). sub sanctiunea decaderii. 754. vanzarea celorlalt e bunuri nu se va putea face decat in masura in care acele sume nu acopera crean ta creditorului urmaritor si accesoriile acesteia. dupa procesul-verbal de sechestru.(1) Vanzarea la licitatie se va face in mod public de catre executor ul judecatoresc. . (4). (4) fiind aplicabile in mod co respunzator.in afara de cazul in care ambele parti sunt de acord cu amanarea licitatiei. executorul judecatoresc va amana vanzarea in caz ul nerespectarii termenelor de instiintare a creditorului. impreuna cu cheltuielile de e . Efectuarea licitatiei Art. Garantia de participare Art. cu respect area dispozitiilor art. 751 alin. 755. degradarii. daca nu este indeobste cunoscuta ca fiind insolvabila. dispozitiile art. debitorului sau tertu lui detinator ori. sa adjudece bunurile oferite spre vanzare la un pret mai mic de 75% din pretul stabilit potrivit art. alterarii sau deprecierii. 192 (3) Daca vanzarea se va face in alt loc decat acela unde se gasesc bunurile ce u rmeaza sa fie vandute. . 752. 756. garantia poate fi depusa si la executorul jude catoresc. costul formalitatilor de publicitate va fi suportat in mod egal de ambele parti. eliberandu-i chitanta de p rimire. bunurile se vor vinde fiecare in parte sau mai multe impreuna. (2) Pretul de la care incepe licitatia este cel prevazut in publicatii sau anunt uri. potrivit art. care nu poate fi mai lung de 20 de zile de la data fixata pentru prima vanzare. (2) Executorul va verifica. 758. L a acest termen. . (3) Creditorii urmaritori sau intervenienti nu pot. 751.(1) In ziua fixata pentru vanzare. ele vor fi duse in acel loc. precum si capacitatea de a dobandi bunurile scoase la lici tatie. nici prin perso ana interpusa. precum si lipsurile gasite. (3) Daca in localitatea unde are loc licitatia nu functioneaza nicio unitate din tre cele prevazute de lege pentru a face astfel de operatiuni sau daca licitatia se desfasoara in locuri izolate. numarul si starea bunurilor si va constata toate acestea.(1) Participantii la licitatie trebuie sa consemneze. pe cheltuiala creditorului. tinandu-se seama in toate cazurile ca prin modul d e vanzare acestea sa nu se deprecieze. nici prin per soane interpuse. facandu-se mentiune despre aceasta in procesul-verbal de licitatie. 751 alin. dupa caz. In acest din urma caz. . (2).(1) La cererea partii interesate facuta. cel puti n 10% din pretul de incepere a licitatiei pentru bunurile pe care intentioneaza sa le cumpere. 193 (4) In cazul cand de la debitor s-au ridicat si sume de bani. in procesul -verbal de licitatie. executorul judecatoresc se va duc e la locul unde se afla bunurile sechestrate. (2) Dispozitiile alin. va ridica sigiliile sau va primi b unurile de la persoana careia i-au fost incredintate. (3) In raport cu natura sau cu destinatia lor. Amanarea licitatiei Art. . cel mai tarziu pana la inceperea licitatiei. la dispozitia executorului judecatoresc. in conditiile art. 747 alin. (2) Debitorul urmarit nu va putea fi adjudecatar. 751 alin. Pregatirea licitatiei Art. i nainte de inceperea licitatiei. 757. (1). nici personal. (2) Creditorii urmaritori sau intervenienti nu au obligatia de a depune garantia prevazuta la alin.(1) Poate participa la licitatie orice persoana care are capacitate deplina de exercitiu.

(6) nu s-a putut obti ne un pret suficient pentru acoperirea creantelor ipotecare inscrise anterior. degradarii. vanzarea se va face la orice pret si oricare ar fi numarul concurentilor. (8) Daca nu se obtine pretul de incepere a licitatiei. iar primul adjudecatar va fi raspunzator atat de scaderea pretului obtinut la a doua vanzare. (2) In cazul in care adjudecatar este insusi creditorul urmaritor si nu particip a alti creditori la urmarire sau. pretul se va putea depune si ulterior. cel care este titularul unui drept de preemptiune va putea sa isi exercite dreptul. acceptata de creditor sau de reprezentantul sau . strigarile vor incepe de la pretul mentio nat in publicatia de vanzare. la acelasi termen bunul v a fi din nou scos la vanzare. 760. desi participa. de la cel fixat in publicatie. Exercitarea dreptului de preemptiune Art. 751. La acest termen. dupa caz. Daca pretul bunului este mai mare decat valoarea crean tei. Depunerea si consemnarea pretului Art.xecutare. la pret egal. in tot sau in parte. licitatia va incepe de la 50% din pretul in itial prevazut in publicatii sau anunturi. la acelasi termen sau la un alt termen. acestia se afla intr-un rang d e preferinta 194 inferior creditorului adjudecatar. alterarii sau deprecierii. dupa 3 strigari succesive. (11) Dispozitiile alin. caz in care licitatia va incepe de la pretul de 75 % din cel prevazut in publicatii sau anunturi. diferenta dintre pretul de adjudecare si valoarea creantei. titularul dreptului de preemptiune va fi socotit adju decatar si va fi tinut de plata pretului in conditiile art. (8). 747 alin. e xecutorul judecatoresc va relua in aceeasi zi licitatia pentru vanzarea bunului liber de acele drepturi. dobandit ulterior i nscrierii vreunei ipoteci. 751. licitatia se va am ana la un alt termen. adjudecatarul este obligat sa depuna d e indata intregul pret. (12) Executorul va tine o lista cu bunurile vandute si pretul cu care s-au vandu t. bunurile vor fi vandute. si sa consemneze pretul la care acesta a fost adjudecat. (8) si (9) nu sunt aplicabile la vanzarea bunurilor supu se pieirii. va fi preferat cel care are un drept de pr eemptiune asupra bunului urmarit. dupa caz. Daca nu se va obtine nici acest pret. in cel mult 5 zile de la data licitatie i. 760. care nu poate fi mai lung de 20 de zile de la data primei licitatii. cat si de ch . de indata sau in cel mult 5 zile de la data licitatiei. In aceste cazuri. la cererea sa. acesta a oferit pretul de incepere a l icitatiei. . pentru care se vor implin i formalitatile de publicitate prevazute la art.(1) Dupa adjudecarea bunului. el va putea depune in contul pretului creanta sa. o alta modalitate de valorific are a bunului. in numerar ori cu ordin de plata sau orice alt instrumen t legal de plata. facute la intervale de timp care sa permita optiuni si supralicitari. la primul termen de vanzare strigarile vor incepe de la pretul cel mai mare oferit sau. 759.Daca nu a participat la licitatie. fara scaderea aratata la alin. ofera pretul cel mai mare. sub sanctiunea decader ii. iar bunul va fi vandut celui care va oferi pretul cel mai mare. (6). chiar la primul t ermen. in acest caz. chiar si atunci cand la licitatie s-a prezentat un singur ofertant. printr-o declaratie scrisa adresata executorului judecatoresc. diferenta de pret nu se va depune potrivit alin. (6) Daca bunul este grevat de vreun drept real de folosinta. dimi nuat cu valoarea acestor drepturi socotita potrivit art. (3) Daca pretul sau. se va relua licitatia ori. (7) Daca din cauza existentei drepturilor aratate la alin. . in lipsa. la cel mai mare pret oferit. (1) sau (2). (10) In toate cazurile. in termen de 5 zile de la adjudec area bunului. pentru care se vor indeplini din nou formalitatile de publ icitate prevazute la art. (9) Daca nu se ofera nici pretul minim prevazut la alin. (2). ia r atunci cand exista un singur concurent. In acest din urma caz. creditorul va putea depune in contul pretului creanta sa numai daca depune. (5) Bunul se adjudeca celui care. la acelasi termen.

Despre aceasta el va face mentiune si in procesul-verbal de licitatie. pastr and dovada consemnarii. se va face mentiune despre aceasta in pr ocesul-verbal. Eliberarea titlului de proprietate Art. b) indicarea procesului-verbal de sechestru si constatarile prevazute la art.eltuielile facute pentru aceasta. Exceptii .000 lei. instant a va dispune obligarea emitentului la plata unei amenzi judiciare de la 1. indicarea bunului adjudecat si. precum si obligarea sa. in afara de cazul in care adjudecatarul ar fi de acord sa fie m entinute sau vanzarea s-a facut in conditiile art. datei si orei cand licitatia a inceput si s-a terminat. la plata d e despagubiri pentru paguba astfel cauzata. 765.000 le i la 7. la art. dupa caz. (4) Dupa predare. daca va fi cazul. Efectele adjudecarii Art. 693 sau. proprieta rul bunului adjudecat. . liber de orice sarcini. instanta de executare. 758 alin. dupa caz. precum si numel e sau denumirea fiecarui adjudecatar. 669. . numele adjudecatarului. radierea d in registrele de publicitate a drepturilor si sarcinilor stinse prin adjudecare care grevau anterior bunul adjudecat.(1) Dupa inchiderea licitatiei. daca este cazul. aceste sume se vor stabili de catre executorul judecatoresc prin proces-verbal care constituie titlu executoriu si se vor reti ne cu precadere din suma depusa conform art. din oficiu. va da o incheiere c are va constata transferul intervenit si care va servi adjudecatarului la efectu area inregistrarilor prevazute de lege. in cazul titlurilor de valoare nominative. 758 alin. (2) Procesul-verbal va fi semnat de executor. c) aratarea bunurilor vandute. 75 4 alin. 762. . 764. cumparatorul devine. precum si de adjudecatar. a djudecatarul va putea obtine transferul acestora pe numele sau. (2). precum si toate cheltuielile de executar e. la cererea partii interesate. Daca emitentul titlurilor refuza in mod nejustificat tr ansferul.Prin adjudecare. Viciile ascunse Art. a pretului platit sau care urmeaza sa fie platit. (6). 757. Procesul-verbal de licitatie Art. 740. executorul judecatoresc va intocmi u n proces-verbal despre desfasurarea si rezultatul acesteia. (4) Executorul judecatoresc va consemna de indata sumele de bani incasate. Daca vreuna dintre aceste p ersoane nu poate sau refuza sa semneze. (12) si raportul de expertiza. Acest proces-verbal va cuprinde. executorul va dispune. care va cuprinde data si loc ul licitatiei.(1) Executorul judecatoresc ii va elibera. se anexeaza la procesul-verbal si se pastreaza impreuna cu procesul-verba l de licitatie la dosarul de executare. 761. de la data predarii. care se stramuta de drept asupra pretului platit. 763. Inadmisibilitatea desfiintarii vanzarii. pana la predare. Totodata. . sub sanctiun ea nulitatii: a) aratarea locului. (3) In toate cazurile. (3) Lista prevazuta la art. prin aceeasi hotarare. fiecaru i adjudecatar in parte un certificat de adjudecare. de debitor si de creditorul urmari tor. Inchiderea licitatiei Art. pretul rezultat din vanzarea lor.In cazul vanzarii silite la licitatie publica nu exista garantie con tra viciilor ascunse ale bunului vandut. in temeiul certi ficatului de adjudecare. sub semnatura sa. daca au fost de fata. (2) Executorul judecatoresc va declara inchisa licitatia si in cazul in care in timpul acesteia survine vreuna dintre situatiile prevazute la art.(1) Licitatia se va inchide de indata ce din sumele obtinute se pot acoperi toate creantele ce se urmaresc. in afara datelor si mentiunilor prevazute la art. . predarea bunului se va face dupa achitarea integrala a pr etului. debitorul suporta riscul pieirii bunului adjudecat. la cererea adjudecatarului. 195 (2) Certificatul eliberat fiecarui adjudecatar constituie dovada dreptului de pr oprietate asupra bunurilor vandute.

putea cere executare a silita asupra bunurilor mobile ale debitorului il poate prelua in contul crean tei sale la pretul stabilit in publicatiile sau anunturile de vanzare pentru ult imul termen de licitatie. SECÞIUNEA a 3-a Poprirea Obiectul popririi Art. daca ambele creante sunt certe si . 854 si 856.(1) In cazul vanzarilor la licitatie publica facute in conditiile pr ezentei sectiuni nu este admisibila nicio cerere de desfiintare a vanzarii impot riva tertului adjudecatar care a platit pretul. adjudecatarul nu este tinut sa respecte locatiunea sau un alt act juridic atunc i cand pretul convenit este mai mic cu o treime fata de pretul pietei ori inferi or celui rezultat din locatiunile sau actele juridice precedente. creditorul poate prelua bunul numai daca depune. in conditiile art. . ( 1).(1) Bunurile sechestrate care nu au putut fi valorificate in conditi ile prezentei sectiuni raman indisponibilizate cel mult un an de la data aplicar ii sechestrului. cat si inc asarile viitoare. 770. Mentinerea sau incetarea unor contracte Art. 718. 767. dupa caz. potrivit dreptului comun. 760 alin. . (3) Poprirea se poate infiinta si asupra sumelor sau bunurilor mobile incorporal e pe care creditorul le datoreaza debitorului. potrivit legii. Daca acest pret este mai mare decat valoarea creantei. (3) Despre predarea bunurilor prevazute la alin. iar creditorul refuza sa le preia in contul c reantei. acesta le va preda organului competent. (1). (2) executorul judecatoresc va incheia un proces-verbal. daca este cazu l. iar bunurile respective ar urma sa treaca. In cursul acestui termen. 196 § 4. vanzarea va putea fi desfiintata daca ex ista temei de nulitate.Art. in conditiile art. suma de bani ce reprezinta diferenta dintre pret si valoarea creantei. 768. . (2) In cazul in care debitorul caruia ar urma sa i se restituie bunurile potrivi t alin.(1) Sunt supuse urmaririi silite prin poprire sumele de bani. titlur ile de valoare sau alte bunuri mobile incorporale urmaribile datorate debitorulu i ori detinute in numele sau de o a treia persoana sau pe care aceasta din urma i le va datora in viitor. in temeiul unor raporturi juridice existente. pot face obiectul u rmaririi silite prin poprire atat soldul creditor al acestor conturi. inceteaza potrivit legii. in p roprietatea privata a unitatii administrativ-teritoriale unde executorul judecat oresc isi are sediul.(1) In cazul in care bunul sechestrat nu s-a putut vinde in conditii le prezentei sectiuni. orice creditor care. De aseme nea. Asemenea cerere nu poate fi facuta decat pe cale de actiune principala. In toate cazurile. (1). Dispozitii speciale Preluarea bunului in contul creantei Art. (2) Platile facute inainte de scadenta de catre locatar sau alte persoane intere sate nu pot fi opuse adjudecatarului decat daca sunt inscrise in Arhiva Electron ica de Garantii Reale Mobiliare sau in alte registre publice. (2) In cazul popririi sumelor de bani din conturile bancare. Dispozitiile alin. (2) Daca mai multi creditori vor sa preia bunul in conditiile alin. executorul judecatoresc poate proceda din nou la valorificarea acestor bunuri. 769. (1) raman aplicabile. ce va fi semnat de el si de organul caruia i s-a facut predarea. . cu respectarea limitelor prevazute la art. acesta va fi atribuit potrivit ordinii de preferinta stabilite la art. In c azul creditorilor de rang egal. acestia vor prelua bunul in coproprietate propor tional cu valoarea creantei fiecaruia. 766. Daca nici dupa expirarea acestui terme n bunurile nu pot fi valorificate. ele se restituie din oficiu debitorului sau unui reprezentant al sau. Restituirea sau predarea unor bunuri Art. 722 alin. . in afara de cazul in care a exis tat frauda din partea acestuia. pot fi poprite si bunurile mobile corpora le ale debitorului detinute de un tert in numele sau. (2) Cand adjudecatar a fost creditorul.(1) Locatiunile si celelalte acte juridice privitoare la bunul adjud ecat raman in fiinta sau. potrivit legii. (1) nu se mai afla la domiciliul cunoscut si nici nu ar putea fi identif icat in alt loc.

lichide. potrivit alin. (2) sunt aplicabile si in cazurile in care poprirea se in . interdictia de a plati de bitorului sumele de bani sau bunurile mobile pe care i le datoreaza ori pe care i le va datora. 198 (5) In cazul in care adresa de infiintare a popririi se transmite unei unitati o perationale a unei institutii de credit. denumirea si sediul lor. se vor indica. (2) In cazul popririi pe conturile unei persoane fizice sau juridice. popri rea nu va putea fi executata decat dupa ajungerea la termen ori de la data indep linirii conditiei. adresa de infiintare a popririi. inclusiv pentru conturile subunitatilor fara per sonalitate juridica ale acesteia din urma. dupa caz. poprirea va fi infiintata numai asupra conturilor pe care debitorul urmarit le are deschise la acea unitate. 197 (4) Se va putea popri si creanta cu termen ori sub conditie. Daca debit orul nu are cont deschis la unitatea institutiei de credit sesizate. (3) Adresa de infiintare a popririi va cuprinde numele si domiciliul debitorului persoana fizica ori. precu m si codul numeric personal sau. (2) In adresa de infiintare a popririi i se va pune in vedere celei de-a treia p ersoane. 642 alin. prin adresa in care se va preciza si titlul executoriu in temeiul caruia s-a infiintat poprirea. pentru persoanele juridice. si titlul executoriu. tert poprit. . pe o perioada de 3 lun i de la data infiintarii popririi. co mpetenta apartine executorului judecatoresc de la oricare din locurile unde aces tea au fost deschise.(1) Poprirea se infiinteaza la cererea creditorului de catre un exec utor judecatoresc al carui birou se afla in circumscriptia curtii de apel unde i si are domiciliul sau sediul debitorul ori tertul poprit. (5) Nu sunt supuse executarii silite prin poprire: a) sumele care sunt destinate unei afectatiuni speciale prevazute de lege si asu pra carora debitorul este lipsit de dreptul de dispozitie. Infiintarea popririi Art. (1). dupa caz. (1). c) sumele aferente platii drepturilor salariale viitoare. in copie. Atunci cand asupra aceluiasi cont sunt infiin tate mai multe popriri. respectiv pentru fiecare subunitate fara personalitate juridica a debitorului persoana juridica. 770 alin. 772. aceasta va informa executorul cu privire la conturile deschise de debitor la alte unitati o perationale. de la sediul principal sau. in baza incheierii de incu viintare a executarii. Cererea de poprire. caruia i se va comunica. (3) Dispozitiile art. Competenta Art. (4) In cazul in care se solicita infiintarea popririi pentru toate conturile une i persoane fizice sau juridice.(1) Poprirea se infiinteaza fara somatie. impreuna cu o copie certificata de pe inche ierea de incuviintare a executarii. In acest caz. daca sunt cunoscute. Despre masura luata va fi instiintat si debi torul. (6) Dispozitiile alin. declarandu-le poprite in masura necesara pentru realizarea oblig atiei ce se executa silit. codul unic de inregistrare ori codul de identificare fiscala. b) sumele reprezentand credite nerambursabile ori finantari primite de la instit utii sau organizatii nationale si internationale pentru derularea unor programe ori proiecte. care devine. termenul de 3 luni in care se pot efectua plati aferente drepturilor salariale viitoare se calculeaza o singura data de la momentul infi intarii primei popriri. e lementele de identificare pentru fiecare cont in parte. competenta apartine executorului judecatoresc al carui birou se afla in circumscriptia cur tii de apel de la domiciliul sau sediul debitorului ori. (4) sunt aplicabile. dupa caz. daca sunt cunoscute. Daca debitorul are mai multe conturi deschise. in cazul in care acestea din urma nu i-au fost anterio r comunicate. de la sediile secundare ale institutiei de credit unde debitorul si-a deschis contul. ce va fi comunicata celei de-a treia per soane aratate la art. 771. la ca re se vor atasa si copii certificate de pe incheierea de incuviintare a executar ii. .

daca legea nu prevede altfel. pe baza unei co pii certificate de executorul judecatoresc de pe adresa de infiintare a popririi . (7) In cazul in care poprirea a fost infiintata ca masura de asigurare si nu a f ost desfiintata pana la obtinerea titlului executoriu. In aceste cazuri. cu respectarea dispozitiilor art. executorul judec atoresc va solicita din oficiu inscrierea in cartea funciara sau in alte registr e de publicitate. (7) In cazul sumelor urmaribile reprezentand venituri si disponibilitati in valu ta. plata sau cesiunea creantei poprite nu va f i opozabila creditorului popritor. fara consimtamantul titularului de cont. cu afectatiune speciala. numarul dosarului de executare si datele de identificare a contului in care a f ost consemnata suma poprita asiguratoriu. creditorul popritor va fi in drept sa ceara. tertul poprit va trimite act . Debitorul va inmana recipisa de co nsemnare executorului judecatoresc. (4) Prin efectul indisponibilizarii. . care il va instiinta de indata pe tertul pop rit. toate sumele pentr u acoperirea carora a fost infiintata poprirea. indisponibilizarea se intinde nu numai asupra sumelor ajunse la scadenta. 776. Titlul executoriu va fi insotit de o adresa care v a cuprinde numele si domiciliul debitorului persoana fizica ori. la dispozitia executorului judec atoresc. dupa caz. 199 Publicitatea popririi Art.fiinteaza asupra titlurilor de valoare sau a altor bunuri mobile incorporale urm aribile ce se afla in pastrare la unitati specializate. se va comunica tertului p oprit o copie certificata de pe titlul executoriu in vederea indeplinirii obliga tiilor prevazute la art. in vederea consemna rii acestora potrivit dispozitiilor art. Continuarea popririi Art. numarul si data adresei in baza careia s-a infiintat poprirea asiguratorie.(1) In cazul cand creanta poprita este garantata cu ipoteca sau cu a lta garantie reala. (6) Indisponibilizarea sumelor de bani sau a bunurilor mobile poprite nu va ince ta decat daca debitorul consemneaza. 776. Efectul infiintarii popririi Art. inclusiv pe perioada suspendarii urmaririi silite prin poprire. la cursul de schimb com unicat de Banca Nationala a Romaniei pentru ziua respectiva. dupa caz . (5) Poprirea intrerupe prescriptia nu numai cu privire la creanta poprita. dupa caz. precum si asupra oricaror alte accesorii nascute chiar dupa infiintarea popri rii. (2) Cand se popresc sume cu scadente succesive. pentru persoane le juridice. precum si codul numeric personal sau. Din momentul i ndisponibilizarii si pana la achitarea integrala a obligatiilor prevazute in tit lul executoriu. orice alt creditor al debitorului poprit va putea sa popreasca aceeasi creanta pana la eliberarea sau distribuirea sumelor rezult ate din poprire. (3) Radierea acestei inscrieri nu se va putea dispune decat cu citarea creditoru lui la cererea caruia aceasta a fost facuta. denumirea si sediul. 710. nu pot fi opuse creditorului pop ritor actele de dispozitie de orice fel facute ulterior infiintarii popririi de debitorul poprit asupra bunurilor poprite. . in conditiile prevazute la art. ci si asupra celor exigibile in viitor . tertul poprit nu va face nicio alta plata sau alta operatiune care ar putea dimi nua bunurile indisponibilizate.(1) La data comunicarii adresei de infiintare a popririi catre tertu l poprit sunt indisponibilizate toate sumele si bunurile poprite. 775. dar s i in ceea ce priveste creanta pentru acoperirea careia ea a fost infiintata. (2) Daca garantia ipotecara este aratata in cererea de poprire. institutiile de credit sunt autorizate sa efectueze convertirea in lei a sum elor in valuta. De asemenea. 776. (8) Dupa infiintarea popririi.(1) Poprirea ramane in fiinta si atunci cand debitorul isi schimba l ocul de munca sau este pensionat. (3) Indisponibilizarea se intinde si asupra fructelor civile ale creantei poprit e. 774. codul unic de inregistrare ori codul de identificare fiscala. 773. ca poprirea sa fie inscrisa in cartea funciara sau in alte registre de publici tate. . daca sunt cunosc ute.

La cererea creditorului. . Dupa aflarea noului loc de munca al debitorului. 779. cheltuielile de trimitere fiind in sarcina debitorului. devine tert poprit. 2. iar in cazul sum elor de bani datorate in viitor. creditorul urmaritor. in cazul sumelor datorate cu titlu de obligatie de intretinere sau de alocatie pentru co pii. Cazul popririlor ce depasesc cuantumul sumei urmaribile Art. 1 si ale art. 776. 200 Eliberarea si distribuirea sumei consemnate Art. ea il va incunostinta pe creditor despre aceasta imprejurare. (1). sa consemneze suma de bani. sau. 777. pe cheltuiala debitorului. . 1 s i 2 din acelasi alineat numele si adresa celorlalti creditori. Obligatiile tertului poprit Art. 853 si urmatoarele.(1) Executorul judecatoresc va proceda la eliberarea sau distribuire a sumei de bani consemnate. 644 aplicandu-se in mod corespunzat or. poate sesiza instant a de executare. sumele consemnate de tertul poprit vor fi trimise a cestora la adresa indicata in cererea de infiintare a popririi ori vor fi virate in contul indicat de acestia. inclusiv in cazul in care. (3) Tertul in mainile caruia se afla bunurile mobile incorporale poprite este su pus tuturor indatoririlor si sanctiunilor prevazute de lege pentru custozii de b unuri sechestrate. in termenul prevazut la art. 778. (2) Daca debitorul paraseste unitatea fara ca aceasta sa cunoasca noul loc de mu nca. de la data pr imirii acestor acte. dupa ca z. sa plateasca direct creditorului suma retinuta si cuvenita acestuia. (5) Tertul poprit nu va putea face contestatie impotriva popririi. pentru a se proceda potrivit alin.(1) In cazul in care sunt infiintate mai multe popriri si sumele pen tru care s-a dispus infiintarea popririi depasesc suma urmaribila din veniturile debitorului. in termen de cel mult o luna de la data cand tertul pop rit trebuia sa consemneze sau sa plateasca suma urmaribila. Validarea popririi Art. (2) In cazul cand asupra aceleiasi sume datorate de tertul poprit exista mai mul . de la scadenta acestora. a liberat-o debitorului poprit. tertul poprit va proceda potrivit al in. la resedinta indicata.(1) In termen de 5 zile de la comunicarea popririi. potrivit dispozitiilor art. sa indisponibilizeze bunurile mobile incorporale poprite si sa trimita dovada executorului judecatoresc. dac a este cazul. precum si in cazul sumelor datorate cu titlu de despagubiri pentru reparare a pagubelor cauzate prin moarte.ele prin care s-a infiintat poprirea unitatii la care se afla noul loc de munca al debitorului sau organului de asigurari sociale competent. (1) pct. care. 853 si urmatoarele. dispozitiile art. 776 alin. 776 alin. instiintandu-i pe executorii judecatoresti ca re au infiintat popririle. in conditiile dispozitiilor art. precum si sumele poprite de fiecare in parte. dupa caz. comunicand. . va reti ne si va consemna suma urmaribila. El isi va for mula apararile in instanta de validare. (2) Distribuirea se va face de catre executorul judecatoresc competent. tertul poprit. creditorul il va aduce la cunostinta unitati i de la care debitorul a plecat. executorului ori creditorilor aratati la pct. suma ii va fi trimisa la domiciliul indicat sau. in vederea validarii popririi. in cazul popririi infiintate pentru realizarea altor creante decat cele aratate la pct. (2) Daca sunt infiintate mai multe popriri. 2.(1) Daca tertul poprit nu isi indeplineste obligatiile ce ii revin p entru efectuarea popririi. (4) In cazul cand poprirea s-a facut asupra unor bunuri mobile incorporale si te rmenul de restituire este scadent. vatamarea integritatii corporale sau a sanatati i. (2) In cazul creditorilor care nu locuiesc sau nu isi au sediul in localitatea u nde functioneaza executorul. (1). debitorul sau executorul judecatoresc. . tertul poprit este obl igat: 1. (1). tertul poate cere executorului sa le incredin teze unui custode. daca creanta poprita este exigibila. in loc sa consemneze suma urmaribila.

Caile de atac Art.Daca poprirea a fost infiintata asupra unor titluri de valoare sau a supra altor bunuri mobile incorporale. cat si pentru cele care vor fi scadente in viitor. prin hotararea de validare. cu o suma cuprinsa intre 2.000 lei si 10. validarea lor se va putea judeca printr-o singura hotarare. nu se mai aflau in posesia tertului . (2) Dupa validarea popririi.Hotararea data cu privire la validarea popririi este supusa numai ap elului. poprirea se valideaza atat pentru sumele ajunse la scadenta. Desfiintarea popririi . la plata contravalorii acest or bunuri. la data infiintarii ei. dar care. in limita creantei. . tertul poprit va proceda. instanta va dispune mentinerea popririi pana la realizarea integrala a creantei. precum si pe debitorul si tertul poprit si. se va putea intoarce cu alte urmariri sili te impotriva debitorului poprit. pe baza hotararii de validare. in limita sumei determinate expres in hotararea de validare. 782. (9) Tertul poprit care. 853 s i urmatoarele. (3) Creditorul popritor. a refuzat sa isi indeplineasca obligati ile privind efectuarea popririi va putea fi amendat. la data validarii. precum si l a eliberarea sau distribuirea sumelor obtinute potrivit dispozitiilor art. dupa caz. In instanta de validare. caz in care va fi urmarit direct de catre executorul judecatoresc. (3) Instanta ii va cita pe creditorul urmaritor si pe cei intervenienti. prin care il va obliga pe tertul poprit sa ii plateasca creditorului. care este admisibila potrivit normelor de drept comu n. in masura in care ele se intemeiaza pe o cauza anterioara popririi. in limita sumei ce trebuia consemnata sau platita. instanta va da o hotarare de validare a popririi. se va intabula in cartea funciara stramutarea dreptului de ipoteca in favoarea tuturor creditorilor care au obtin ut validarea. pana la co ncurenta sumelor pentru care s-a facut validarea. tina nd seama si de reglementarile speciale referitoare la aceste bunuri. in termen de 5 zile de la comunicare.000 lei. In caz de nerespectare a acestor obligatii. in caz contrar. dupa caz. cu rea-credinta. su ma datorata debitorului. acesta va fi obligat. daca es te cazul. la data indeplinirii conditiei. Efectele validarii popririi Art. . In cazul 201 popririi sumelor de bani din conturile bancare. . instanta va hotari vanzarea lor. va putea dispune administrarea oricarei probe nece sare solutionarii acesteia.(1) Hotararea de validare ramasa definitiva are efectul unei cesiuni de creanta si constituie titlu executoriu impotriva tertului poprit.te popriri. Vanzarea bunurilor poprite Art. (6) Daca sumele sunt datorate periodic. (4) Daca din probele administrate rezulta ca tertul poprit ii datoreaza sume de bani debitorului. 776. 781. executorul va proceda la valorificarea lo r potrivit dispozitiilor prevazute pentru urmarirea mobiliara propriu-zisa. (4) In cazul in care creanta debitorului poprit este garantata cu ipoteca. (7) Daca poprirea a fost infiintata asupra unor bunuri mobile incorporale care s e aflau. (8) Daca poprirea a fost infiintata asupra unor bunuri mobile incorporale datora te debitorului. prin aceeasi hotarare de va lidare. tertul poprit poate opune creditorului urmaritor toa te exceptiile si mijloacele de aparare pe care le-ar putea opune debitorului. va hotari desfiintarea popririi. care nu au fost executate de catre acesta. iar. dar hotararea nu va putea fi executata decat dupa ajungerea creante i la termen sau. la consemnarea sau plata prevazuta la art. in mainile tertului poprit. la termenul fixat pentru j udecarea cererii de validare. executarea silita se v a face impotriva tertului poprit. dupa ce hotararea de validare a devenit definitiva. (5) Poprirea infiintata asupra unei creante cu termen sau sub conditie va putea fi validata. pentru sumele viitoare. in masura in care creanta sa nu va putea fi acoperita p rin executarea hotararii de validare. in acest ultim caz validarea producandu-si efectele numai la data cand sumele devin scad ente. 780.

Pr in efectul acestei notari. in lipsa. si ulterior. pe bani gata. 203 Vanzarea fructelor si recoltelor Art. pretul se va putea depune. (3) Dispozitiile alin. dupa caz. vanzarea fructelor sau a recoltelor asa cum sunt prinse de radacini sau dupa ce vor fi culese. va dispune desfiintarea popririi printr-o adresa ca tre tertul poprit. Cate u n exemplar al procesului-verbal se va preda creditorului. cu acordul creditorului sau al re prezentantului sau. acestui custode. (2) se aplica in mod corespunzator in cazul radierii popr irii asupra unor creante sau altor bunuri mobile incorporale. din oficiu sau la cererea debitorului poprit. 939 si urmatoarele. Infiintarea sechestrului Art. (4).Fructele neculese si recoltele prinse de radacini apartinand debitor ului nu se pot urmari decat pe baza de titluri executorii. r adierea notarii popririi sau a intabularii stramutarii dreptului de ipoteca in c artea funciara. care va proceda la sechestrarea acestora si la numirea unui cust ode. 783. au asistat la aplicarea sechestrului. 751 alin. ales potrivit regulilor aplicabile urmaririi mobiliare propriu-zise. Urmarirea silita a fructelor neculese si a recoltelor prinse de radacini Obiectul urmaririi Art. al incheierii ramase definitiva. . Obligatiile custodelui Art. (2) Cu acest prilej.(1) Daca dupa infiintarea popririi cauza in temeiul careia s-a infii ntat aceasta a incetat sa mai existe.(1) Executorul judecatoresc va hotari. . 737 si 738 se vor aplica.(1) Urmarirea acestor fructe se va face prin mijlocirea unui executo r judecatoresc. (2) Dispozitiile art. Inceperea si efectuarea urmaririi Art. cu prefe rinta in zilele nelucratoare si in zilele de targ sau balci. Atunci cand poprirea a fost validata. un exemplar al pro cesului-verbal de sechestru. . la primaria comunei respective. urmarirea va fi opozabila tuturor celor care dobandes c vreun drept asupra imobilului ori asupra fructelor sau recoltelor sechestrate. 785. (4) Vanzarea se va face prin licitatie publica si. (3) De asemenea. in prezenta unui agent al politiei sau a unui reprezentant al jandarmeriei ori. prin asemanare. (3) Ea se va face in zilele. . potrivit legii. (4) Dispozitiile art. (2) Vanzarea va fi anuntata. 787. iar unul se va lasa la primaria in raza careia se afla bunurile sechestrate . executorul judecatoresc. de a culege si de a d epozita fructele sau recoltele.Art. fie in targ sau balci.(1) Custodele va avea indatorirea de a pastra. la domiciliul debitorului si locul unde se face vanzarea. 784. ele se pot insa seche stra. 733-735 se aplica in mod corespunzator. 202 (2) Cand creanta debitorului poprit este garantata cu ipoteca. cheltuielile necesare fiind avansate de creditor ul urmaritor. de preferinta. . potrivit art. in cel mult 5 zile de la data licitatiei. data cu citarea pa rtilor. dupa caz. acesta va putea c ere. pr ecum si in alte locuri publice. executorul va incheia un proces-verbal semnat de acesta si de persoanele care. In to . . in temeiul acestei adrese sau. a primarului sau a unui delegat al primariei si a debitorului sau chia r in lipsa acestuia. SECÞIUNEA a 4-a Urmarirea fructelor si a veniturilor imobilelor § 1. la orele si in locul hotarate de executor. Sechestrarea insa se va putea face in orice timp. In cazul fructelor sau recoltelor prinse de radacini.Urmarirea fructelor neculese si a recoltelor prinse de radacini nu s e va putea face decat in cele 6 saptamani dinaintea coacerii lor si va fi preced ata de o somatie cu doua zile inaintea urmaririi. debitorului si custode lui. potrivit dispozitiilor art. executorul va trimite de indata. din oficiu. desfiintarea acesteia s e va face de instanta de executare prin incheiere executorie. pentru a fi notata urmarirea in cartea funciara. daca a fost legal citat. inscrise in alte r egistre de publicitate decat cartea funciara. 786. cu cel putin 5 zile inainte de termen. fie la fata locului . 788.

pe pretul curent. depozitarea nu este cu putinta sau da loc la cheltuieli disproportionate in r aport cu valoarea fructelor sau recoltelor. (2) De asemenea. intrarea in posesia bunurilor adjudecate se va face numai dupa pla ta integrala a pretului. 2. precum si cele ale art. impreuna cu o lista car e va fi semnata de custode si de cumparatori si in care se vor arata fructele sa u recolta vanduta si pretul de vanzare. in general. orice alte prestatii cu scadente . degradarii.ate cazurile. § 2. data cu citarea in termen scurt a partilor. 789. fructele sau recolta sunt supuse pieirii. (5) De asemenea. debitorul sau o alta persoana fizica ori persoana juridica. (3) Dupa incuviintarea urmaririi veniturilor generale ale imobilului. (7) Sumele rezultate din vanzarea facuta de custode vor fi consemnate de acesta la entitatea specializata prevazuta de lege. 655 si 656 aplicandu-se in mod corespunzator. in 24 de ore de la incasare. ex ecutorul ii va fixa drept remuneratie o suma. un administrator-sechestru. dispozitiile art. la cererea oricarei persoane interesate. 853-876 se aplica in mod corespunzator. in afara de mentiunile aratate la art. 791. (6) In cazurile prevazute la alin. pentru administrarea veniturilor imobilului. (2) Cand administrator-sechestru este numita o alta persoana decat debitorul. sa faca insamantari sau planta tii pomicole ori viticole si sa incaseze chiriile si arenzile sau alte venituri ale imobilului. prin incheiere. tinand seama de activitatea depusa . . 792. 790.(1) Cererea de urmarire este de competenta instantei de executare in circumscriptia careia se afla imobilul ale carui venituri se urmaresc si va cup rinde. (3) Administratorul-sechestru actioneaza in calitate de administrator insarcinat cu simpla administrare a bunurilor altuia. (8) Dispozitiile art.sechestru. (5) Executorul judecatoresc va putea incuviinta ca vanzarea sa se faca de catre custode. (4) In cazul neindeplinirii obligatiilor stabilite in sarcina sa.(1) Administratorul-sechestru este indatorat sa ia masuri de conserv are si de intretinere in buna stare a imobilului. alterarii sau deprecier ii si vanzarea trebuie facuta de urgenta. . indicarea imobilului ale caru i venituri se urmaresc. administratoru l. (5). administratorul. Drepturile si obligatiile administratorului-sechestru Art. iar re cipisa de consemnare va fi depusa de indata la executor. primele de asigurare si. fara ca acesta sa mai fie t inut de depozitare. 742-769.(1) Se pot urmari toate veniturile prezente si viitoare ale imobilel or ce sunt proprietatea debitorului sau asupra carora el are un drept de uzufruc t. la cererea oricarei persoane interesate. 654. Urmarirea veniturilor generale ale imobilelor Obiectul urmaririi Art. 204 (2) Dupa inregistrarea cererii executorul judecatoresc va solicita de indata ins tantei incuviintarea urmaririi. Incuviintarea urmaririi Art. sa plateasca impozitele si taxele locale. poate fi revocat de catre executorul judecatoresc si inlocuit cu alta persoana. . se pot urmari si veniturile debitorului arendas sau chirias pro venite din exploatarea imobilelor arendate sau inchiriate. atunci cand apreciaza ca este necesar. dispozitiile Codului civil privitoar e la administrarea bunurilor altuia aplicandu-se in mod corespunzator. . vanzarea se va face cu incunostintarea c reditorului si a debitorului. (3) Urmarirea veniturilor unui imobil nu va putea fi incuviintata daca exista o urmarire imobiliara asupra aceluiasi imobil. la cererea creditorului sau. executorul j udecatoresc va numi. stabilind totodata si modalitatea de plata. in cazurile cand: 1.(1) Poate fi numit administrator-sechestru creditorul. in lipsa.seche stru poate fi obligat la despagubiri de catre instanta de executare. Administratorul-sechestru Art. dobanzile creantelor i potecare. chiar prin buna invoiala.

la ins tanta de executare si la sediul primariei in raza careia se afla imobilul. la entitatea indicata de executor si sa remita recipisele de indata exe cutorului judecatoresc.succesive in legatura cu acel imobil. executorul ii va notifica. cu i ncuviintarea instantei de executare. bunurile ale caror venituri sunt urmarite.In cazul cand asupra aceluiasi imobil s-au incuviintat urmariri gene rale de venituri la cererea mai multor creditori. printr-o instiintare scrisa. dintre care unul va fi predat administratorului-sechestru. (2) Un exemplar al incheierii. 657 si urmatoarele. 644. sa ceara evacuarea locatarilor. (5) Administratorul-sechestru nu va putea insa incheia contracte de inchiriere s au de arendare decat pe termen de cel mult 2 ani si numai cu incuviintarea insta ntei de executare. in numele proprietarului . daca exista. pe chirias i. (2) El este autorizat sa retina. in copie certificata de executor. cel mult 1 0% din sumele incasate. (3) Executorul va incheia un proces-verbal prin care va constata aducerea la ind eplinire a celor de mai sus si care va fi semnat de el si de administratorul. Daca debitorul re fuza sa permita accesul in imobil. Publicitatea urmaririi Art. 723 si urmatoarele aplicandu-se in mod corespunzat or. impreuna cu dovezile de comunic are a instiintarilor facute chiriasilor si arendasilor. executorul judecatoresc va recurge la concursul fort ei publice. cu cit area partilor. (4) In caz de pericol de intarziere. impreuna cu inc heierea de incuviintare a urmaririi. urmand ca acestuia sa i se predea bunuril e ulterior. dispozitiile art. data in camera de consiliu. (2) Totodata. depunand recipisele la administratorul-sechestru. lipseste ori refuza sa predea bunurile ale ca ror venituri sunt urmarite. el va putea lua masurile de conservare sau de asigurare pe care le reclama o buna administrare. arenzile sau alte venituri rezultate din contractele de expl oatare a imobilului direct administratorului-sechestru ori sa le consemneze la u nitatea prevazuta de lege. desemnandu-se totodata un singur administrator-sechestru in persoana celui dintai numit sau a aceluia care ar prezenta mai multe garanti i. . pentru a se face notarea urmaririi in cartea funciara. in conditiile art. fiind obligat sa consemneze restul. in conditiile alin. (3). 794. Acesta si cel care refuza in mod expres insarcinarea vor fi inlocuiti de ind ata cu alta persoana prin incheiere data de executor fara citarea partilor. in 24 de ore de la i ncasare. caruia ii va preda. si sa sechestreze. chiar in lipsa administratorului-sechestru. se va trimite d in oficiu. altul va fi comunicat debitorului. prin incheiere definitiva. incheierea va fi publicata si intr-un ziar local. p e baza de inventar. pe arendasi sau pe cei care au alte contracte de exploatare a imobilului ca t oate veniturile acestuia sunt sechestrate si ca sunt indatorati ca in viitor sa plateasca chiriile. (4) Procesul-verbal va fi incheiat in 3 exemplare. iar al treilea va fi atasat la dosarul de executare. pentru cheltuielile de administrare. incuviintarea instantei de executare este necesara si pentru intentarea actiunilor. potrivit clauzelor contractuale. 795. (6) In afara de cazul de evacuare prevazut la alin. insotit de administratorul-sechestru. (6) Administratorul-sechestru care nu a cerut predarea bunurilor in termen de 10 zile de la comunicarea numirii va fi considerat ca nu accepta aceasta insarcina re. (1)-(4). potrivit dispozitiilor art. . ele vor fi conexate. .(1) Dupa incuviintarea urmaririi.(1) Executorul judecatoresc va afisa de indata copii certificate ale incheierii de incuviintare a urmaririi la sediul organului de executare.se chestru. bunurile mobile ale acestora aflate in imobil. (5) Executorul va putea sechestra veniturile. Concursul de urmariri 205 Art. Predarea imobilului Art. De as emenea. . 793. executorul judecatoresc se va depl asa la fata locului. (3) Administratorul-sechestru este in drept sa denunte contractele de locatiune existente.

nu vor fi opozabile creditorului urmaritor. CAPITOLUL II Urmarirea imobiliara SECÞIUNEA 1 Bunurile imobile care pot fi urmarite . chiar daca creditoru l urmaritor nu a fost indestulat. contractele de inchiriere. . (4) Plata sumelor prevazute la alin. dupa imprejurari. a imobilului fie de indat a. Evacuarea debitorului Art. prin plata creantelor acestora. 853 si urmatoarele. pe baza de documente justificative. aceasta va fi o pozabila tuturor dobanditorilor de drepturi asupra imobilului. facuta de toti creditorii urmaritori si interveni enti. a sumelor pentru care s-a facut urma rirea. in conditiile art. prin adjudecarea silita a imobilului. dispo zitiile art. 4. data fara citarea partilor. cu afectatiune speciala. 798.(1) De la data notarii urmaririi in cartea funciara. 796. .(1) La sfarsitul fiecarei perioade de 6 luni. (3) Remuneratia administratorului-sechestru va fi platita numai daca socotelile au fost date si aprobate. facuta debitorului inainte de data not ificarii si de termenul fixat in contractul respectiv. (2) Executorul va verifica socotelile si. primind descarcare de la executor. cu privire la veniturile incasate si che ltuielile efectuate. prin inchei ere. (2 ). fie intr-un anumit termen. in tot sau in parte. Sumele necesare intretinerii debitorului Art. la cererea partii interesate sa u din oficiu.Daca debitorul nu are alte mijloace de subzistenta. la cererea sa. 3. . 710. prin depunerea. prin trecerea unui termen de 5 ani de la infiintarea ei. Se excepteaza cazul cand se urmaresc venituril e unui uzufruct asupra unui imobil. va fi opozabila creditoru lui urmaritor numai daca este constatata printr-un inscris cu data certa. arenzilor sau altor venituri ale imobilului facuta debitorul ui va fi. (2) In caz de concurs intre urmarirea generala de venituri si o urmarire imobili ara. precum si la sfarsitul gest iunii. pe toata durata urmaririi. (2) De la aceeasi data. distribuite intre creditori. inclusiv a dobanzilor si a cheltuielilor de j udecata si de executare. de are ndare sau de exploatare a imobilului. dupa caz. revocarea din functie a adm inistratorului-sechestru si numirea altei persoane. in scopul asigurarii unei mai bune exploatari a ac estuia. . inclusiv cesiunile de drepturi rezultand d in aceste contracte. 206 (3) De la data notificarii sechestrului persoanelor aratate la art. in fata executorului si a partilor interesate. executorul va dispune. Incetarea urmaririi Art. Suma remuneratiei s e imputa asupra veniturilor realizate din administrarea imobilului. infiintata ulterior de un creditor ipotecar in rang prioritar. sa ordone evacuarea. 801. 207 2. plata chiriilor. 800. de asemenea. 5. prin renuntare la urmarire. e xecutorul judecatoresc va dispune ca o parte din venituri sa serveasca pentru in tretinerea rezonabila a lui si a familiei sale.In cazul in care debitorul ocupa el insusi imobilul ale carui venitu ri sunt urmarite. 797.Urmarirea veniturilor inceteaza: 1. inopozabila creditorului urmaritor. la cererea creditorului. prin incheiere. sumele rezultate din urmarire vor fi eliberate sau. 795 alin. Eliberarea si distribuirea veniturilor Art. In caz contrar. instanta de executare va putea. . (3). cesiunile de venituri. administratorul-sechestru este dator sa prezinte o dare de seama. 799. daca acestea sunt regulat intocmite si corespund realitatii.(1) Dupa fiecare depunere de socoteli. va da descarcare administratorului-sechestru. socotite de la data pr edarii imobilului sau de la data fixata de executor.Efectele urmaririi Art. potrivit dispoziti ilor art. acesta din u rma va avea drept de preferinta asupra veniturilor nedistribuite. 822 aplicandu-se in mod corespunzator. Descarcarea administratorului-sechestru Art. .

sub sanctiunea decaderii. precum si orice alte drepturi privitoare la bunuri pe care legea le declara imobile. prin hotarare ramasa definitiva.(1) Urmarirea imobilelor inscrise in cartea funciara se face pe imob ile in intregimea lor. . dupa regulile prevazute de Cod ul civil in materie de fidejusiune. p ana la solutionarea acesteia.(1) Creditorii care au ipoteca inscrisa asupra unui imobil il pot ur mari in orice maini ar trece si pot cere vanzarea lui pentru a se indestula din pretul rezultat. (3) Dreptul de servitute poate fi urmarit silit numai odata cu fondul dominant c aruia ii profita. Imobilele minorilor si interzisilor Art. (2) Pana la solutionarea partajului. drepturile privitoare la proprietatea pe tronsoane.000 lei inclusiv. (3) Contestatia prin care tertul dobanditor se opune scoaterii la vanzare se va putea face. (2) Pot forma obiectul urmaririi silite imobiliare si dreptul de uzufruct asupra unui imobil. . 804. Pe durata urmaririi acestor bunuri. . (4) Nu sunt supuse urmaririi silite imobilele declarate neurmaribile in cazurile si in conditiile prevazute de lege. ci vor trebui sa ceara mai intai partajul acestora. 805. Urmarirea imobilelor ipotecate Art. urmarirea imobilului este de drept suspendata. pe etaje sau pe a partamente. prin hotarare ramasa definitiva. precum si dreptul de superficie. daca au ramas alte imobile ipotecate in posesia debitorului principal.(1) Sunt supuse urmaririi silite imobiliare bunurile imobile. 806. si sa ceara instantei de ex ecutare urmarirea prealabila a acestora din urma. daca obligatia prevazuta in titlul executoriu este comuna.(1) Imobilul unui minor sau al unei persoane puse sub interdictie ju decatoreasca nu poate fi urmarit silit inaintea urmaririi mobilelor sale. in termen de 10 zile de la comunicarea inc heierii prin care s-a dispus notarea in cartea funciara a inceperii urmaririi si lite. 807. Daca nu s-a facut decat cerere de partaj. care nu este personal obligat pentru crean ta ipotecara. . Urmarirea imobilelor inscrise in cartea funciara Art. (2) Cu toate acestea. Urmarirea imobilelor proprietate comuna Art. prevazute de Codul civil. se suspenda presc riptia dreptului la actiune contra debitorului coproprietar sau devalmas. 803. La cererea creditoru lui. . poate sa se opuna vanzarii imobilului ipotecat. (2) Bunurile accesorii nu pot fi urmarite decat odata cu imobilul. (2) Dispozitiile alin. (5) In cazul titlurilor executorii privitoare la creante a caror valoare nu depa seste 5.(1) Urmarirea silita imobiliara se intinde de plin drept si asupra b unurilor accesorii imobilului. . (1) nu impiedica urmarirea silita asupra unui imobil afla t in proprietatea comuna a minorului sau a persoanei puse sub interdictie judeca toreasca 208 si a unei persoane cu capacitate deplina de exercitiu. dobanditorul. precum si asupra fructe lor si veniturilor acestuia. urmarirea bunurilor imobile ale debitorului poate fi f acuta numai daca acesta nu are alte bunuri urmaribile sau daca are bunuri urmari bile. in cazul in care se urmareste un imobil ipotecat care a fo st ulterior instrainat.(1) Creditorii personali ai unui debitor coproprietar sau codevalmas nu vor putea sa urmareasca partea acestuia din imobilele aflate in proprietate comuna. urmarire a imobilului apartinand tertului dobanditor este suspendata. dar nu pot fi valorificate.Obiectul urmaririi Art. 802. Intinderea urmaririi Art. (2) Se pot urmari in mod separat constructiile ce formeaza o proprietate distinc ta de sol. . (4) Creditorii ipotecari nu pot urmari in acelasi timp si bunurile neipotecate a le debitorului lor decat in cazul in care bunurile ipotecate nu sunt suficiente pentru plata creantelor. actiunea in imparteala poate fi notata in cartea funciara.

(2) Daca se urmareste un imobil care se intinde insa in diferite circumscriptii. daca se urmareste un imobil ipotecat care a fost instrainat acestuia. 812. prenumele si domiciliul sau. c) valoarea fiecarui imobil. dupa caz. . prin inch eiere. insotita de titlul executoriu. insotita de titlul executoriu si de somatie. Incuviintarea urmaririi Art. fiind necesara opinia unui expert. 656 alin. (3) Daca s-a incuviintat urmarirea numai pentru cota-parte din dreptul de coprop rietate apartinand debitorului in imobilul aflat in proprietate comuna pe coteparti. inscrise la acelasi birou sau la birouri de cadastru si publicitate imobiliara diferite. se va indrepta la executorul judecatoresc in a carui raza teritoriala se afla imobilul apartinand debitorului urmarit sau unei alte persoane. c) aratarea valorii de circulatie a imobilului. SECÞIUNEA a 2-a Incuviintarea urmaririi imobiliare Cererea de urmarire Art. punandu-li-se in vedere ca in termen de 15 zile de la primirea acesteia sa plateasca intreaga datorie. 654.(1) Cererea de urmarire. Imobilele inscrise in cartea funciara se vor identifica prin ara tarea localitatii. daca se urmarest e un imobil ipotecat. vecinatatile. dupa alegerea creditorului. strada. b) descrierea imobilului. in afara mentiunilor prevazute la art. copii certificate ale incheierii de incuviintare a executarii vor fi comu nicate si coproprietarilor.(3) Creditorii personali pot urmari insa cota-parte determinata a debitorului lo r din dreptul de proprietate asupra imobilului. debitorului si tertului dobanditor. pentru o creanta garantata cu i poteca colectiva. (3): a) numele. va mai treb ui sa cuprinda: a) numele. potrivit art. du pa caz. suprafata. prenumele si domiciliul sau. daca a fost indicata de creditor . b) bunurile ce se urmaresc si datele necesare identificarii lor. precum judetul. 812. cererea se va indrepta la executorul judecatoresc in a carui r aza teritoriala este inscrisa ipoteca principala. Inregistrarea cererii de urmarire Art. executorul judecatoresc va solicita de i ndata instantei de executare in circumscriptia careia se afla imobilul incuviint area urmaririi lui silite. in copie certificata de catre executorul judecatoresc. orasul sau comuna. denumirea si sediul tertului d obanditor. felul culturii sau constructiile. c). executorul va solicita biroului ter itorial de cadastru si publicitate imobiliara sa dispuna. (4) lit.(1) Instanta va incuviinta cererea de urmarire imobiliara. in afara de mentiunile aratate la art. 808 alin. raportata la preturile medii de piata din localitat ea respectiva.Dupa inregistrarea cererii. topografice. cu invitatia de a-si exercita dreptul ce le este rec unoscut prin art. asa cum este individualizat in cerere. . de extrasul de carte funciara a imobilelor urmarite si de dovada achitarii taxelor de timbru . 655 si 656 aplicandu-se in mod core spunzator. 809. daca este cazul.(1) Odata cu aceasta comunicare. (2) Incheierea de incuviintare a executarii se va comunica. 209 (3) Cand se urmaresc mai multe imobile. in afara de cazul cand pretuirea nu este posibila. ori pe cele ale coproprietarilor. Publicitatea urmaririi Art. a numarului cartii funciare si a numerelor cadastrale sau. dupa caz. . 811. incl usiv dobanzile si cheltuielile de executare. coproprietarii vor pu tea cere punerea in vanzare a intregului imobil aflat in coproprietate in condit iile prevazute la art. in cartea funciara. care va cuprinde. . denumirea si sediul tertului d obanditor. daca ea este neindoielnic stabilita si lamurita si este inscrisa. prin aratarea unei fractiuni. cererea se va putea face la oricare dintre executorii judecatoresti competenti sa faca executarea silita. daca se urmareste o parte indiviza. In acest caz. daca este cazul. 810. 808. dispozitiile art. (4) Cererea de urmarire. in baza incheierii pre . fara a mai fi necesar sa ceara p artajul. numarul.

personal sau prin rep rezentant. Modalitatile de valorificare . in conditiile prevazute la art. cu aratarea creditorului urmaritor si a sumei pentru care se face urmarirea. pentru o creanta ga rantata cu ipoteca colectiva. (2) Instanta sesizata potrivit alin. prin mandatar avand procura speciala. instanta va dispune suspendarea urmaririi silite imobiliare. chiriasilor s i arendasilor sau altor debitori care. in termen de 10 zile de la comunicare. dupa ce va savarsi notarile prevazute de lege. .In cazul cand mai multi creditori au inceput urmariri asupra aceluia si imobil. pe timp de 6 luni. inclusiv dobanzile si cheltuielile de executare. care. sa se faca din veniturile nete ale imobilelor sale.(1) Coproprietarii imobilului urmarit pentru o parte indiviza vor pu tea exercita dreptul de a cere scoaterea la vanzare a intregului imobil aflat in indiviziune. care se va comunica creditorul ui urmaritor. (3) Cand dreptul de proprietate este inscris numai provizoriu in favoarea debito rului. (3) Executorul. (2) Cererea nu va fi admisa decat daca va fi semnata de toti coproprietarii si d aca va fi depusa personal ori. (3) Suspendarea urmaririi se va comunica. data fara citarea partilor. in afara creditorului urmaritor. in numele debitorului. 813. creditorul poate solicita instantei reluarea urmari rii inainte de expirarea termenului de 6 luni.vazute la art. cererea de notare a urmaririi se va inainta biroul ui teritorial la care este inscrisa ipoteca principala. . inc heierea fiind comunicata si executorului. (5) Incheierea de admitere sau respingere a notarii pronuntate de registratorul de carte funciara se va comunica. dupa caz. va dispune scoaterea la vanzare a intregului im obil. prin incheiere. D aca cererea acestora a fost legalizata de notarul public sau certificata de avoc at. la cererea oricaruia dintre ei s au a oricaruia dintre executorii judecatoresti. . de la data comunicarii incheierii de notare a acesteia in cartea funciara. ea va putea fi depusa de oricare dintre coproprietari. actiunea pentru justificarea dreptului de proprietate. sau din alte venituri ale sale. prin grija executorului.(1) Dupa primirea incheierii de incuviintare a urmaririi. va trimite din oficiu o copie de pe incheierile sal e biroului de cadastru si publicitate imobiliara unde este inscrisa ipoteca secu ndara. vor consemna toat e sumele scadente in viitor la unitatea prevazuta de lege si vor depune recipisa de consemnare la executorul judecatoresc. dispozitiile alin. Concursul de urmariri imobiliare Art. potrivit mentiunilor din cartea funcia ra. ele se vor conexa de catre instanta. de asemenea. 812. sa-i i ncuviinteze ca plata integrala a datoriei. chiar neurmarite . executorului judecatoresc. ori va putea fi. (1) va cita partile in camera de consiliu s i se va pronunta de indata prin incheiere definitiva. 210 (2) Cand se urmaresc mai multe imobile. debitorul poate cere instantei de executare. notarea urmaririi imobilului in cartea funciara. Vanzarea in intregime a imobilului aflat in coproprietate Art. primind cererea. creditorul urmaritor va fi in drept sa exercite. (2) fiind apli cabile in mod corespunzator. sunt interesate. precum si persoanelor care. in lipsa. 810. In ac est caz. 644. potrivit legii. In caz de admitere a cerer ii debitorului. inscrise la acelasi birou sau la birouri teritoriale de cadastru si publicitate imobiliara diferite. (4) Venitul afectat va servi in mod exclusiv pentru acoperirea creantei creditor ului urmaritor. Suspendarea urmaririi la cererea debitorului Art. notarea se va face sub conditia justificarii inscrierii provizorii. de la data comunicarii. se va nota respingerea acesteia. 211 (5) Pentru motive temeinice. (4) Cand cererea de notare nu poate fi admisa din cauza unui impediment de carte funciara. 814. in lipsa. in termen de 5 zile de la comunicarea incheierii de incuviintare a urmaririi ori. transmisa prin posta.

723-725 aplicandu-se in mod corespunzator. fie intr-un anumit termen. 212 Procesul-verbal va cuprinde. 818. in numele debitorului. 816. . a)-c).(1) Administratorul-sechestru este obligat: . 828 alin. cat si adjudecatarului. . (2) In cazul in care imobilul supus urmaririi nu este inscris in cartea funciara . (1) lit. executorul judecatoresc va solicita biroului de cadastru si publicitate imobil iara. (3) Cand debitorul insusi sau tertul dobanditor este administratorul-sechestru a l imobilului urmarit. SECÞIUNEA a 4-a Vanzarea la licitatie publica § 1. Formalitatile premergatoare vanzarii Procesul-verbal de situatie Art. (2) Executorul judecatoresc va numi un administrator-sechestru care sa asigure a dministrarea imobilului. Administrarea imobilului urmarit Art. pe langa mentiunile prevazute la art. dupa caz. Drepturile si obligatiile administratorului-sechestru Art. care se aplica in mod corespunzator. sa ordone evacuarea sa din imobil. 821. precum si cesiunile de venituri fac ute de debitor sau tertul dobanditor dupa data notarii urmaririi nu vor fi opoza bile creditorului urmaritor si adjudecatarului. (2) teza a doua raman aplicabil e.Drepturile reale inscrise dupa notarea urmaririi imobilului in carte a funciara nu vor putea fi opuse creditorului urmaritor si adjudecatarului. in conditiile legii. Cu toate acestea. 815. (3) Platile de chirii sau arenzi efectuate debitorului urmarit inainte de scaden ta nu pot fi insa opuse creditorilor urmaritori si adjudecatarului decat daca su nt notate in cartea funciara. 817. atat creditorilor urmaritori. efectuarea cheltuielilor necesar e si apararea in litigiile privitoare la acest bun. (2) Inchirierile sau arendarile anterioare notarii sunt opozabile. la cererea creditorului sau a executorului. In cazul in care se ref uza accesul in imobil ori debitorul lipseste si nu se gaseste nicio persoana car e il poate reprezenta. fie de indata. in conditiile art. dupa imprejurari. daca este cazul . Evacuarea debitorului Art. . 743-746. in tot sau in pa rte. in a fara de cazurile expres prevazute de lege ori de cazul in care creditorul sau ad judecatarul s-a declarat de acord cu acel drept ori debitorul sau tertul dobandi tor a consemnat sumele necesare acoperirii creantelor ce se urmaresc. executorul judecatoresc ii va preda imobilul cu acest titl u. inclusiv d obanzile si cheltuielile de executare. tertul dobanditor este decazut din dreptul de a efectua ac te de administrare asupra imobilului urmarit. cand este cazul.Art. . di spozitiile art. . .(1) Dupa comunicarea incheierii de incuviintare a executarii.In cazul in care debitorul sau tertul dobanditor ocupa el insusi imo bilul urmarit. in baza unei documenta tii cadastrale intocmite de o persoana autorizata si a titlurilor de proprietate obtinute. adjudecatarul nu este tinut sa respecte locatiunea atunci cand pretul convenit e ste mai mic cu o treime decat pretul pietei sau mai mic fata de cel rezultat din locatiunile precedente. deb itorul sau.Imobilele urmarite silit se valorifica prin modalitatile de vanzare prevazute la art. 650. Dispozitiile alin.(1) Pe data comunicarii incheierii de incuviintare a executarii. e) si m).(1) Inchirierile sau arendarile. Locatiunea si cesiunea de venituri Art. obligatiile fiscale cu privire la imobil si sumele datorate cu titlu de cota d e contributie la cheltuielile asociatiei de proprietari. deschiderea cartii funciare. descrierea imobilului urmarit. in ved erea identificarii imobilului urmarit si a pretuirii lui. SECÞIUNEA a 3-a Efectele urmaririi Inopozabilitatea unor drepturi reale Art. executorul judecatores c se va deplasa de indata la locul unde este situat acesta si va incheia un proc es-verbal de situatie. 819. . 820. instanta de executare va putea. incasarea veniturilor. executorul va putea apela la concursul fortei publice. precum si.

822. (7) O alta expertiza nu este admisibila. Incheierea se comunica partilor si expertului. impozitele si taxele locale. arenzile si alte venituri. in cazu l prevazut la art. cu citarea partilor. . data prin incheiere. procedura de vanzare prin licitatie publica se v a indeplini pentru fiecare bun in parte. 826. precum si eventualele drepturi de preferinta inscrise in folosul altor persoane.Sumele incasate de administratorul-sechestru se vor distribui credit orilor. Instanta va cita partile in termen scurt. in termen de 5 zile de la comunicar ea incheierii prin care s-a incuviintat executarea. cea stabilita de catre expert. pe toata durata urmaririi. . (2) Impotriva masurii luate de catre executorul judecatoresc. luand in considerare valoarea aratata de creditor in cererea d e urmarire. § 2. cu toate accesoriile lui. 747 ali n. executorul judecatoresc va incep e procedura de vanzare.(1) Daca in termen de 15 zile de la primirea incheierii de incuviint are a executarii debitorul nu plateste datoria. executorul va cere biroului de cadastru si publicitate imobiliara sa ii comunice drepturile reale si alte sarcini care greveaza imobilul urmarit. executorul judec atoresc va 213 fixa prin proces-verbal o cota de cel mult 20% din aceste venituri pentru intret inerea rezonabila a lui si a familiei sale. in termenul arata t la alin. Creditorul poate depune la dosar inscrisuri in vederea evaluarii im obilului. (6) Expertul va fi numit de catre executor prin incheiere executorie. (5)-(8) aplicandu-se in mod corespunzator. contracte de locatiune pe termen de cel mult 2 ani. cei interesati se pot adresa instantei de executare. c) sa plateasca primele de asigurare. (4) Expertiza poate fi ceruta si de tertul dobanditor. care va ar ata si termenul de depunere a raportului de expertiza. Distribuirea veniturilor imobilului Art.(1) Executorul judecatoresc va stabili de indata valoarea de circula tie a imobilului. 214 Stabilirea pretului imobilului si a valorii altor drepturi Art. (2). e) sa incheie. 812. la cererea acestuia. b) sa incaseze chiriile. dispozitiile art. care va fi pretul de porni . 823. iar daca debitorul este nemultumit de aceasta valoare sau evaluarea de catre creditor nu a fost cu putinta. Titularii acestor drepturi vor fi instiintati despre executare si vor fi citati la termenele fixate pentru vanzarea imobilului. Scoaterea in vanzare a imobilului Declansarea procedurii de vanzare Art. (2) Totodata. 791 si urmatoarele se aplica in mod corespunzator si admin istratorului-sechestru numit in cadrul acestei proceduri. daca este cazul.(1) Daca debitorul sau tertul dobanditor nu are alt mijloc de subzis tenta decat veniturile imobilului urmarit. . precum si de creditorii intervenienti. (2) Dispozitiile art. (3) Debitorul nemultumit de evaluarea imobilului. odata cu pretul rezultat din vanzarea imobilului urmarit. aratata in cererea de executar e. cu incuviintarea instantei de executare. d) sa denunte contractele de locatiune existente. (2) In cazul in care obiectul executarii silite il formeaza mai multe bunuri imo bile distincte ale debitorului. in camera de consiliu. f) sa culeaga fructele si recoltele si sa le vanda. 825. de coproprietari. in conditiile prevazute la a rt. 824. si va hotari prin incheiere definitiva. . sub sanctiunea decaderii. . 788. Sumele necesare intretinerii debitorului Art. (5) La cerere se vor alatura toate inscrisurile care pot servi pentru evaluarea imobilului. in condit iile prezentului articol.(1) Executorul va fixa pretul imobilului.a) sa pastreze si sa intretina imobilul urmarit. Evaluarea imobilului urmarit Art. si sa ceara evacuarea locatarilor. poate solicita efectuarea unei expertize. dar partile pot conveni o alta valoare. cu respectarea clauzelor contr actuale.

la locul unde se afla imobilul urmarit. denumirea si sediul debitorului. in cazul imobilelor inscrise in cartea funciara s e va avea in vedere valoarea acestor drepturi mentionata in cartea funciara. b) numarul dosarului de executare. e) titlul executoriu in temeiul caruia se face urmarirea imobiliara. 825. la locul fixat in acest scop. a) si c)-m) sunt prevazute sub sanctiun ea nulitatii. daca aceste drepturi au fost intabulate ulteri or inscrierii vreunei ipoteci. si pana la acel termen sa prezinte o ferte de cumparare. k) somatia catre toti cei care vor sa cumpere imobilul sa se prezinte la termenu l de vanzare. sau intr-un ziar l ocal. sub sanctiunea nulitatii. reviste si alte publ icatii existente care sunt destinate vanzarii unor imobile de natura celui scos . la valoarea stabilita conform art. intr-un ziar de circulatie natio nala. Punerea in vanzare Art. (1) lit. i) ziua. prin incheiere definitiva. precum si la locul unde se de sfasoara licitatia. (6) si (7). 827. precum si in ziare. m) semnatura si stampila executorului judecatoresc. j) somatia pentru toti cei care pretind vreun drept asupra imobilului sa il anun te executorului inainte de data stabilita pentru vanzare. cuprinzand mentiunile prevazute la alin. a) s i c)-m). 828. abitatie sau servitute. (1) lit. daca va fi cazul. (3) Publicatia de vanzare se va afisa la sediul organului de executare si al ins tantei de executare. si ale creditorului.(1) In termen de 5 zile de la stabilirea pretului imobilului. 825. (4) Publicatii in extras. h) mentiunea. data fara citarea partilor. ale tert ului dobanditor. asupra caruia exista o inscriere provizorie cu privire la dreptul de proprietate. (3) Cand se urmareste un imobil inscris in cartea funciara. (2) Separat de pretul imobilului se va determina si valoarea drepturilor de uzuf ruct. c) numele executorului judecatoresc. . iar daca nu este inscrisa. g) pretul la care a fost evaluat imobilul. precum si descrierea lui sumara. 215 (2) Mentiunile aratate la alin. in co nditiile aratate la art. ora si locul vanzarii la licitatie. in favoarea unui t ert. ca imobilul se vinde grevat de drepturile de uzu fruct. l) mentiunea ca ofertantii sunt obligati sa depuna. termenul pentru vanzarea imobilului ce va fi adus la cunostinta publica pri n publicatii de vanzare. Publicitatea vanzarii Art. termenul de vanzare nu se va putea fixa decat dupa radierea inscrierii prov izorii. data cu citarea in termen scurt a parti lor. f) identificarea imobilului cu aratarea numarului cadastral sau topografic si a numarului de carte funciara. execut orul va fixa. d) numele si domiciliul ori. prin expertiza. daca va fi cazul. intabulate ulterior inscrierii vreunei ipotec i.(1) Publicatiile de vanzare vor cuprinde urmatoarele mentiuni: a) denumirea si sediul organului de executare. Pretul de la care vor incepe aceste lici tatii va fi cel prevazut la art. daca nu trece peste aceasta suma. la sediul primariei in a carei raza teritoriala este situat imobilul. 835 alin. si ca. (2) Termenul stabilit pentru vanzare nu va fi mai scurt de 20 de zile si nici ma i lung de 40 de zile de la afisarea publicatiei de vanzare la locul unde va avea loc licitatia. daca valoarea imobilului depaseste suma de 250. prin incheiere definiti va. se vor face. . ea se va stabili. se va proceda in aceeasi zi la o noua licitatie pentru vanza rea imobilului liber de acele drepturi. uz. uz. in cazul in care creantele creditorilor urmaritori nu ar fi acoperite la prima licitatie. dupa caz. daca acesta este altul decat locul unde este situat imobilul . pana la termenul de vanzare.re a licitatiei. in termenele si sub sa nctiunile prevazute de lege.000 lei. abitatie sau servitute. cand este cazul. o garantie reprezentand 10% din pretul de pornire a licitatiei.

precum si celor care au i nscrieri provizorii sau notari in legatura cu vreun drept real. (6) Dispozitiile prezentului articol se aplica si coschimbasului. in termenul prevazut la alin. introdusa potrivit alin. are capacitate deplina de exercitiu.(1) Poate participa la licitatie orice persoana care este indeobste cunoscuta ca fiind solvabila. . D aca actiunea in rezolutiune introdusa anterior inceperii urmaririi silite nu a f ost notata in cartea funciara. precum si oric arui alt instrainator care este titularul unei ipoteci legale asupra imobilului care face obiectul urmaririi silite. pentru valorificarea unuia dintre aceste dr epturi. (2) Debitorul nu poate licita nici personal. (3) Solvabilitatea. in scris. in termen de 15 zile de la expe dierea optiunii catre executorul judecatoresc.(1) Cate un exemplar din publicatia de vanzare se va comunica. si declaratiei unilaterale de rezolutiune a vanzarii facute ina inte de inceperea urmaririi silite. in termen de 5 zile de la comunicarea publicatiei. dupa caz. care are. precum si cap acitatea sa dobandeasca bunul ce se vinde. nici prin persoane interpuse. daca va fi cazul.(1) Vanzatorul imobilului urmarit. Licitatia si adjudecarea imobilului Locul licitatiei Art. (5) Cheltuielile de afisare si publicare vor fi avansate de catre creditorul urm aritor si vor fi preluate din pretul bunurilor urmarite. . precum si dreptul de a cere sau de a declara rezolutiunea pentru n eplata pretului. ( 1). va fi somat prin publicatie sa opteze. in mo d corespunzator. Comunicarea se va face. iar in lipsa.la licitatie. Participantii la licitatie Art. capacitatea si interpunerea sunt lasate la aprecierea sumara . vanzatorul poate. 830. pentru creditorii ipotecari. in conditiile legii. sau. (2) In cazul in care se urmareste imobilul unui minor sau al unei persoane puse sub interdictie judecatoreasca. actiunea in rezolutiune a vanza rii se face in cadrul contestatiei la executare. Comunicarea publicatiilor de vanzare Art.Vanzarea se face la sediul organului de executare sau al instantei d e executare ori la locul unde este situat imobilul sau in orice alt loc. c) organelor fiscale locale. (3) In cazul in care a optat pentru rezolutiune. b) creditorilor ipotecari inscrisi in cartea funciara. ip oteca legala. precum si coprop rietarilor. la domiciliul sau sediul real. 831. § 3. (3 ). o copie de pe publicatia de vanzare a imobilului se comunica si la parchetul de pe langa instanta de executare. (6) Indeplinirea acestor formalitati se va constata prin procese-verbale incheia te de executorul judecatoresc. 829. Vanzarea se poate efectua si la sediul primariei in raza careia este situat imobilul. la domiciliul ales in actul prin care s-a constituit drept ul de ipoteca. In acelasi termen trebuie facuta si declaratia unilaterala de rezolutiune a vanzarii. vanzatorul se considera decazut din acest drept si nu mai poate r eclama decat creanta garantata cu ipoteca. debitorului sau tertului dobanditor. potri vit dispozitiilor pentru comunicarea si inmanarea citatiilor: a) creditorului urmaritor. . daca se considera ca este mai potrivit pentru buna valorificare a acestuia. cu conditia ca aceasta sa fi fost notata in cartea funciara. (5) Urmarirea silita a imobilului este de asemenea suspendata si atunci cand act iunea in rezolutiune pentru neplata pretului a fost introdusa anterior inceperii 216 urmaririi silite. Aceste dispozitii se aplica. 832. daca inscrierile sau notarile sunt anterioare notarii urmaririi. Situatia vanzatorului imobilului urmarit Art. inclusiv pe pagini de internet deschise in acelasi scop. declaratia unilaterala de rezolutiune suspenda urmarirea silit a a imobilului. (2) Daca nu a optat in termenul prevazut la alin. daca este cazul. sa isi exprime in scris optiunea de a continua ori nu judecata si sa noteze actiunea in cartea funciara. (1) pentru dreptul de a obtine rezolutiunea. . (4) Actiunea in rezolutiune pentru neplata pretului.

(1) Vanzarea la licitatie se face in mod public. pana la termenul stabilit pentru vanzare. 826 alin. la cererea debitorului sau a creditorului urmaritor. de la cel fixat in publicatie. prin 3 strigari succesive. dupa caz. o garantie reprezentand 10% din p retul de incepere a licitatiei pentru termenul respectiv. scazut cu valoarea acestor drepturi socotita potrivit art. 825 alin. (2). pornind de la pret ul oferit care este mai mare decat cel la care s-a facut evaluarea. cele de efectu are a publicitatii vanzarii. la dispozitia executorului judecator esc. poate solicita a manarea vanzarii prin cerere scrisa facuta inainte de inceperea licitatiei. (2) In toate cazurile. sub sanctiunea decaderii. partea interesata. abitatie sau servi tute intabulate ulterior inscrierii vreunei ipoteci. potrivit art. 828. (1) persoanele c are. daca aceasta parte nu este suficient individualizata. (2) si (3). (1) sau. (4) In cazul cand imobilele sau parcelele se vand separat. ordinea vanzarii lor va fi aratata de debitor. . care se va pa stra la dosarul executarii. dupa caz. se va completa diferenta. in lipsa unei asemenea oferte. iar in lipsa unei asemenea mentiuni. (6) nu s-a putut obti ne un pret suficient pentru acoperirea creantelor ipotecare inscrise anterior. Efectuarea licitatiei Art. (5) Creditorii urmaritori sau intervenienti nu pot sa adjudece bunurile oferite spre vanzare la o valoare mai mica de 75% din pretul de pornire a primei licitat ii. executorul judecatoresc va relua in ace . 834. ca vanzarea sa se faca in acelasi timp pentru mai multe imobile sau separat pentru fiecare parcela in parte. Ea incepe prin citi rea de catre executor a publicatiei de vanzare si a ofertelor primite pana la ac ea data. . chiar de la acest pret. care poate refuza facand mentiune desp re aceasta in procesul-verbal de licitatie. .(1) Persoanele care vor sa cumpere imobilul la licitatie sunt obliga te sa depuna la unitatea prevazuta de lege. (2) Licitatia se va tine separat pentru fiecare imobil. 217 Amanarea licitatiei Art. executorul judeca toresc va putea dispune. daca valoarea creantei ipotecare sau valoarea cotei-parti a proprietarului nu acopera cuantumul garantiei prevazu te in alin. daca a fost prezenta. care nu poate fi mai lung de 20 de zile de la data fixata pentru prima vanzare. l a intervale de timp care sa permita optiuni si supralicitari. s ocotite dupa datele din cartea funciara. se vor reface formalitatile de publicitate incalcate. (3) De asemenea. in lipsa. (5) Executorul va oferi apoi spre vanzare imobilul. dupa efectuarea operat iunii de dezmembrare a imobilului in cartea funciara. Executorul judecatoresc va putea dispune ca vanzarea sa se faca separat pentru o parte determinata din imobil. au asupra imobilului urmarit un drept de proprietate comuna pe cote-parti sau sunt titularii unui drept de preemptiune. 835. sunt dispensate de garantia prevazuta la alin. la primul termen de vanzare strigarile vor incepe de la pretul cel mai mare oferit sau. (1). potrivit art . (1). (7) Daca din cauza existentei drepturilor aratate la alin. (2) Creditorii urmaritori sau intervenienti nu au obligatia de a depune garantia prevazuta la alin. Dovada consemnarii va fi atasata ofertei de cumparare. (4) In cazurile prevazute la alin. din oficiu sau la cer erea partii interesate. (6) Daca imobilul este grevat de vreun drept de uzufruct. va fi stabilita d e executor. 833. (4) Mandatarul va trebui sa prezinte o procura speciala autentica.si imediata a executorului judecatoresc. Pentru noul termen. uz. Garantia de participare Art. impreuna cu debitorul.(1) Executorul judecatoresc va amana vanzarea. (3) Daca mai multe imobile inscrise in diferite carti funciare sunt grevate cu a ceeasi ipoteca sau imobilul este compus din mai multe parcele. daca se constata ca nu au fost respectate termenele de i nstiintare a debitorului sau a tertului dobanditor ori.

tertului dobanditor. daca va fi cazul. c) numele. (8). daca este cazul. (10). 838. la termenul de licitatie. executorul judecatoresc va putea stabili o noua licitatie in conditiile prevazute la alin. (6). la cererea credi torului. pentru care se v a face o noua publicatie in conditiile art. debitorului. dar nu mai putin de 30% din pretul de pornire a primei licitatii. iar vanzarea ramanand pe seama adjudecatarului. in acest c az. data si ora cand s-a tinut licitatie. Procesul-verbal de licitatie Art. a oferit pretul de vanzare cel mai mare ori.(1) Executorul va intocmi un proces-verbal despre desfasurarea si re zultatul fiecarei licitatii. prenumele si domiciliul sau.Daca nu a participat la licitatie. La acest termen. Daca insa titularul dre ptului de preemptiune nu depune pretul in acest termen. strigarile vor incepe de la pretul mentionat in publicatia de vanzare. daca este cazul. va fi preferat cel care are un drept de pr eemptiune asupra bunului urmarit. sub sanctiunea decaderii. urmeaza ca pret ul sa fie depus de acesta in termenul prevazut la alin. ofertele de cumparare si raportul de expertiza. (2) Lista prevazuta la art. Exercitarea dreptului de preemptiune Art. prenumele si domiciliul sau. Depunerea pretului Art. bunul va fi vandut. precum si de adjudecatar si de alti participa nti la licitatie. (8) In cazul in care nu este oferit nici pretul la care imobilul a fost evaluat. b) numele executorului judecatoresc. cel aratat la alin. 837. . in termen de 8 zile de la adjudec area imobilului. (9) Daca nici la a doua licitatie imobilul nu a fost adjudecat. 828. Daca nu se o btine pretul de incepere a licitatiei. este obligat sa de puna pretul in termen de 15 zile de la data adjudecarii. f) numele. la acelasi termen bunul va fi vandut la c el mai mare pret oferit. Daca nu se obtine acest pret. si ale reprezentantilor lor. prenumele si domiciliul sau. de debitor si de tert ul dobanditor. la 218 acest termen. (3) Cand adjudecatar este un creditor. denumirea si sediul adjudecata rului imobilului.(1) Adjudecatarul imobilului va depune pretul la dispozitia executor ului judecatoresc. este decazut din dreptul de preemptiune. 836. iar celorlalti le-a fost restituita. de cel mult 30 de zile. denumirea si sediul creditorul ui. e) mentiunea ca ofertantii au depus garantie si ca aceea a adjudecatarului s-a r etinut. . (8). Vanzarea se va putea face chiar daca se prezinta o singura persoana care ofera pretul de pornire al acestei licitatii . in termen de cel mult 30 de zile de la data vanzarii. daca e cazul. vanzarea se va amana la un alt termen. (10) Executorul va tine o lista in care va trece numele persoanelor care au luat parte la licitatie si sumele pe care le-au oferit. la cel mai mare pret oferit. de creditor. dupa caz. printr-o declaratie scrisa adresata executorului judecatore sc. d) numele. care va cuprinde: a) locul.easi zi licitatia pentru vanzarea imobilului liber de acele drepturi. denumirea si sediul participan tilor. el poate depune creanta sa in contul pret . dupa caz. (1). cel care este titularul unui drept de preemptiune va putea sa i si exercite dreptul. licitatia va incepe de la pretul de 50% din pretul de pornire al primei licitatii. licitatia va i ncepe de la pretul de 75% din pretul de pornire a primei licitatii. La termenul astfel stabilit la alin. (2) Cel care si-a exercitat in termen dreptul de preemptiune. tinandu -se seama de garantia depusa in contul pretului. . fara scaderea aratata la alin. dupa caz. (3) Procesul-verbal va fi semnat de executor. Vanzarea se va putea face chiar daca se prezinta o singura persoana c are ofera pretul de la care incepe licitatia. dupa caz. (12) In toate cazurile. cu aratarea sumelor oferite de fiecare. la pret egal. (6)-( 8). daca sunt prezenti. (11) Executorul va declara adjudecatar persoana care. 835 alin. se vor anexa la procesul-verbal.

precum si s . in cazul in care vanzarea s-a facut cu plata pretului in rate. caz in care va fi obligat numai la plata cheltuielilor cauzate de noua licitatie. prenumele si domiciliul sau. Plata pretului in rate Art. dupa caz. 835 alin. cu acordul cred itorului. 842. la cerere. investit cu formula execu torie. Actul de adjudecare Art. d) numele. b) numele executorului judecatoresc. . semnatura si stampila executorului judecatoresc. cuantumul si data scadentei lor. i) mentiunea ca. investit cu formula executorie. la pretul de incepere a licitatiei la care bunul a fost adjudecat. ca imobilul s-a vandut grevat de drepturile de uz ufruct. procedand. Restituirea garantiilor Art. Adjudecatarul va putea sa achite la termenul de licitatie pretul oferit initial. (1) si (2) de fostul adjudecatar se stabileste de executor prin procesul-verbal de licitatie. daca imobilul se afla in posesia acestuia din urma. j) data intocmirii. pentru creditor. cu dobanda legala aferenta. sau impotri va oricarei persoane care poseda ori detine in fapt. precum si suma care se plateste de indata drept avans. denumirea si sediul debitorulu i. 838 alin.La cererea adjudecatarului. 839. 220 h) mentiunea ca actul de adjudecare.Dupa adjudecarea imobilului catre unul dintre participantii la licit atie. tertului dobanditor si ale adjudecatarului. 841.Dupa plata integrala a pretului sau a avansului prevazut la art. (3). liber de aceste drepturi. 839 alin. va intocmi actul de adjude care. . pe baza procesului-verbal de licitatie. c) numarul si data procesului-verbal de licitatie. potrivit dispozi tiilor art. (6) si (7). precum si a debitorului pentru partea din pret care depaseste valoarea creantei. daca este cazul.(1) Daca adjudecatarul nu depune pretul in termenul prevazut la art. precum si a faptului c a. Daca exista alti creditori care au un drept de preferinta i n conditiile art. este titlu de proprietate si ca poate fi inscris in cartea funciara. (3) Suma datorata potrivit alin. executorul. el va depune pana la concurenta pretului de adjude care si 219 suma necesara pentru plata creantelor lor. f) mentiunea. executorul. Reluarea licitatiei Art. fara niciun titlu. (1). potrivit art. poate stabili plata pretului in rate . fostul adjudecat ar este obligat sa plateasca toate cheltuielile prilejuite de urmarirea imobilul ui. imobilul se va scoate din nou in vanzare in contul acestuia. (2) Daca la noul termen de licitatie imobilul nu a fost vandut. 840. imobilul adjudecat. 841 . in c onditiile prevazute la art. dupa caz. care va cuprinde urmatoarele mentiuni: a) denumirea si sediul organului de executare. cand acesta nu este adjudecatar. executorul judecatoresc. e) pretul la care s-a vandut si modalitatea de achitare in cazul in care vanzare a s-a facut cu plata in rate. numarul acestora. (1). actul de adjudecare. constituie titlu executoriu impotriva adjudecatarului care nu plateste di ferenta de pret. 854 si 856. g) datele de identificare ale imobilului cu aratarea numarului cadastral sau top ografic si a numarului de carte funciara. fiind obligat. va dispune restituirea garantiil or depuse de ceilalti participanti.ului. in masura in care acestea nu sunt aco perite prin diferenta de pret. . care constituie titlu executoriu. daca este cazul. 835. Nedepunerea pretului. . abitatie sau servitute ori. sa depuna diferenta de pret in termenul pr evazut la alin. uz. cand este cazul. el fiind obligat sa plateasca cheltuielile prilejuite de noua licitatie si eventuala diferenta d e pret. pentru adjudecatar constituie titlu executoriu impotriva debitorului sau tert ului dobanditor. Aceasta suma se va retine cu precadere din garantia depusa. precum si datele de identificare ale f ostului proprietar.

la cererea adj udecatarului. instanta de executare va dispune. (1) sa fie radiata. . actul de adjudecare se va investi cu formula executorie de catre i nstanta de executare si acesta va fi pus in posesia imobilului adjudecat. prin aceeasi hotarare. Contestarea actului de adjudecare Art. (2). ca dreptul de proprietate al adjudecatarului sa fie intabulat in cartea funciara.(1) Un exemplar de pe actul de adjudecare se va preda adjudecatarulu i spre a-i servi ca titlu de proprietate provizoriu. prin aceeasi incheiere. care nu este supusa niciunei cai de at ac. adjudecatarul are dreptul la fructe si venituri. 221 (4) Instanta de executare va preda totodata creditorului urmaritor un exemplar a l actului de adjudecare investit cu formula executorie. si inscrierea in cartea funciar a a interdictiei de instrainare si de grevare a imobilului pana la plata integra la a pretului si a dobanzii corespunzatoare.(1) In termen de o luna de la data inscrierii provizorii in cartea f unciara. SECÞIUNEA a 5-a Efectele adjudecarii Transmiterea proprietatii imobilului Art. pe cheltuiala adjudecatarului. 843 alin. Investirea cu formula executorie a actului de adjudecare Art.(1) Prin adjudecarea imobilului adjudecatarul devine proprietar. (2) Prin intabulare. (4) Ipotecile si celelalte sarcini reale. 844 ali n. 843. dupa caz. . vor fi radiate din oficiu drepturile reale intabulate ulterior inscrierii vreunei ipote ci. sarcinile se sting la plata ultimei rate. . precum si drepturile reale intabulate dupa notarea urmaririi in cartea funciara se vor radia din oficiu. iar calitatea acestuia de administrator-sechestru al imobilului urmarit inceteaza. . 844. Contestatia suspenda eliberarea sau. precum si promi siunea de a incheia un contract viitor. interdictia de instrainare sau de grevare. (2) Daca actul de adjudecare este anulat. 845 alin. potrivit regulilor de carte funciara. 845. (3) In cazul in care imobilul a fost vandut cu plata pretului in rate.(1) Daca nu s-a facut contestatie in termenul aratat la art. datoreaza doba nzile pana la plata integrala a pretului si suporta toate sarcinile imobilului. executorul il va numi si trimite in posesie in aceasta calitate. 846. 835 alin. (2) Odata cu investirea cu formula executorie. Predarea si comunicarea actului de adjudecare Art. creditorii putandu-si realiza ace ste drepturi numai din pretul obtinut. De la aceasta data. instanta de executare va dispune din oficiu. dupa mentiunile cartilor funciare. (3).emnatura adjudecatarului. daca pana la data adjudecarii beneficiar . cu exceptia cazului in care a fost pus anterior in posesie. Daca pretul de adjudecare se plateste in rate. adjudecatarul dobandeste dreptul de a dispune de imobilul c umparat. cu exceptia c elor pentru care adjudecatarul ar conveni sa fie mentinute. (3) Sumele consemnate se vor restitui adjudecatarului. (7). de asemenea. pe cale de contestatie la executare. pr in incheiere. potrivi t art. daca exista. (2) Daca adjudecatarul va cere sa fie numit administrator-sechestru al imobilulu i adjudecat. creditorii urmaritori si orice alta pe rsoana interesata. vor putea ataca actul de a djudecare. debitorul sau tertul dobanditor. toate notarile facute cu urmarirea silita. care ii va servi drept t itlu executoriu impotriva cumparatorului. de cat re executor. (3) De la data intabularii. (1) sau daca aceasta a fost respinsa prin hotarare definitiva. cu exceptia celei prevazute la art. daca acesta nu plateste diferenta de p ret. iar altul va fi comunicat d in oficiu biroului de cadastru si publicitate imobiliara pentru a fi inscris pro vizoriu in cartea funciara. executorul va continua urmarirea de la actul desfiintat si va solicita din oficiu ca inscrierea provizorie prevazuta l a art. distribuirea pretului. imobilul ramane liber de orice ipoteci sau alte sarc ini privind garantarea drepturilor de creanta. daca vanzarea s-a facut in conditiile prevazute la art. 843 alin. data fara citarea partilor. chiar in cazul in care adjudecatar este ins usi tertul dobanditor care avea deja dreptul inscris in cartea funciara.

817 alin. . cand este cazul.Daca exista un singur creditor urmaritor. in limita sumei in casate de acestia. privind imobilul adjudecat este definitiv stinsa.(1) In cazul vanzarii silite la licitatie publica nu exista garantie contra viciilor ascunse. 844 alin. (2) In cazul imobilelor inscrise pentru prima data in cartea funciara. (2) Platile facute inainte de scadenta de catre locatar sau alte persoane intere sate sunt supuse dispozitiilor art. 818 alin. . dupa retinerea cheltuielil or de executare. . dupa caz. suma de bani realizata prin urmarirea silita s e elibereaza 223 acestuia pana la acoperirea integrala a drepturilor sale. .ul promisiunii nu si-a inscris in cartea funciara dreptul dobandit in temeiul co ntractului care a facut obiectul acesteia. va putea sa suspende imparteala pretu lui. 817 alin. 852. instanta de executare.(1) Daca a fost evins total sau partial. 851. pana la eliberarea sau distribuirea sumei rezultate din execut are. in condit iile art. (3). cu toate accesoriile si ch eltuielile de executare. . 848. adjudecatarul ii poat e actiona pe creditorii care au incasat pretul de adjudecare. fara incuviintarea creditorilor urmaritori.(1) In tot cursul urmaririi silite si pana la expirarea termenului p revazut la art. Viciile ascunse si leziunea Art. adjudecatarul nu i l va putea instraina sau greva. (5) Daca imobilul a fost adjudecat cu plata pretului in rate. 740 si 741 se aplica in mod corespunzator. 850. potrivit dispozitiilor art. executorul jud ecatoresc va dispune si eliberarea sumei in mainile creditorului.(1) Orice cerere de evictiune. (2) Dispozitiile art.(1) In cazul in care urmarirea silita a fost pornita de mai multi cr editori sau cand. (1). cu sau fara cautiune. Rangul creantelor cu preferinta generala Art. la solicitarea adjudecatarului. dupa caz.(1) Locatiunea si celelalte acte juridice privitoare la imobilul adj udecat raman in fiinta sau. Suspendarea impartelii pretului Art. se va urma procedura de drept comun. Actiunea in regres Art. 847. pana la judecarea definitiva a cererii de evictiune. debitorul ori alta persoana interesata poate obti ne desfiintarea masurilor asiguratorii sau de executare. 222 SECÞIUNEA a 6-a Dispozitii speciale Stingerea actiunilor contra adjudecatarului Art. (2) Aceasta vanzare nu poate fi atacata nici pentru leziune. 849 alin . Desfiintarea masurilor asiguratorii sau de executare Art. (2) In masura in care nu se poate indestula de la debitor. 849. CAPITOLUL III Eliberarea si distribuirea sumelor realizate prin urmarirea silita SECÞIUNEA 1 Dispozitii generale Eliberarea sumei Art. Aceasta prescrip tie curge si impotriva minorilor si persoanelor puse sub interdictie judecatorea sca. (2) Cand cererea de evictiune va fi facuta dupa imparteala pretului adjudecarii. . (2). consemnand la dispoziti a creditorului urmaritor intreaga valoare a creantei. iar suma ramasa dispon ibila se preda debitorului. totala sau partiala. inai nte de plata integrala a pretului. adjudecatarul il poate acti ona pe debitorul urmarit pentru a fi despagubit. . au depus si alti creditori titlurile lor. executorul judecatoresc procedeaz . (1) si (2). inceteaza. (3) In cazul in care cererea este admisa. instanta sau. Mentinerea sau incetarea unor contracte Art. (2) este introdusa inainte de imparteala pretului din adjudecare.(1) In cazul in care cererea de evictiune prevazuta la art. . 854. 853. cererea de evictiune se va prescrie in termen de 3 ani de la data inscrierii actului de adjudecare in cartea funciara.

su ma rezultata din vanzare se distribuie acestora potrivit ordinii de preferinta p revazute la art. g) creantele reprezentand despagubiri pentru repararea pagubelor pricinuite prop rietatii publice prin fapte ilicite. 854 alin.Dobanzile si penalitatile sau alte asemenea accesorii ale creantei p rincipale vor urma ordinea de preferinta a acestei creante. (2) In termen de 30 de zile de la notificare. dupa caz. c). 858. pr evenirea imbolnavirilor. orice creditor poate cere statului sau unitatilor administrativ-teritori ale sa declare creantele lor privilegiate. (3) Nerespectarea obligatiei prevazute la alin.Daca exista creditori care. executorul va fixa de urgenta un termen de 10 zile pentru depunerea titlurilor de creanta. 856. pensiile. daca legea nu prev ede altfel. . d) creantele rezultand din obligatia legala de intretinere. . (2) In acest scop. asupra bunului vandut. creantele lor vor fi platite inaintea creantelor prevazute la art. au drepturi de ga j. Rangul creantelor garantate Art. dupa depunerea sau consemnarea sumei rezultate din vanzare or i. (1) lit. de la data cand adjudecarea imobilului urmarit a devenit definitiva . pentru masuri asiguratorii sau de executare silita. statul sau unitatea administrativteritoriala trebuie sa declare si sa inscrie valoarea creantei sale. . SECÞIUNEA a 2-a Distribuirea sumei rezultate din vanzarea bunurilor urmarite Termenul de depunere a titlurilor de creanta Art. potrivit legii. sumele cuvenite somerilor. pentru maternitate. datorate bugetului de stat. ajutoarele de deces. contributii si din alte sume stabilite potrivit legii. c) creantele reprezentand salarii si alte datorii asimilate acestora. h) creantele rezultand din imprumuturi bancare. acordate in cadrul asigurarilor sociale. refacerea sau intarirea sanatatii. (1) are ca efect pierderea prefe rintei in raport cu creditorii care au solicitat declaratia. 857. taxe.(1) Daca exista mai multi creditori urmaritori sau intervenienti. din livrari de produse. suma realizata se repartizeaza intre creditori proportional cu crean ta fiecaruia. prestari de servicii sau executari de lucrari. precum si creantele reprezentand oblig atia de reparare a pagubelor cauzate prin moarte. 854-857. j) alte creante.a la distribuirea sumei potrivit urmatoarei ordini de preferinta. Rangul creantelor accesorii Art. . la 224 distribuirea sumei rezultate din vanzarea bunului. . (2) In cazul creantelor care au aceeasi ordine de preferinta. potrivit legii. in raport cu conditia si starea a cestuia. e) creantele fiscale provenite din impozite. bugetului asigurarilor soc iale de stat. 855. f) creantele rezultand din imprumuturi acordate de stat. precum si orice alte cheltuieli facute in interesul comun al creditorilor. daca legea nu prevede altfel: a) creantele reprezentand cheltuieli de judecata. Declararea creantelor statului Art. ipoteca sau alte drepturi de preferinta conservate. precum si din chirii sau arenzi. vatamarea integritatii corpora le sau a sanatatii. in conditiile prevazute d e lege. ajutoarele pentru intretinerea si ing rijirea copiilor. i) creantele reprezentand amenzi cuvenite bugetului de stat sau bugetelor locale . bugetelor locale si bugetelor fondurilor speciale. alocatii pentru copi i sau obligatia de plata a altor sume periodice destinate asigurarii mijloacelor de existenta. b) cheltuielile de inmormantare a debitorului.(1) In termen de 15 zile de la inceperea executarii silite. pentru incapacitate temporara de munca. Aceasta cerere va fi inscrisa in regi strele de publicitate numai daca se depune dovada notificarii facute organelor f iscale teritoriale. pentru conservarea bunurilor al caror pret se distribuie.

825 alin. (3) Creditorii care au infiintat masuri asiguratorii asupra bunurilor urmarite. in termenul prevazu t la art. (4) Termenul se va afisa la sediul executorului judecatoresc si la cel al instan tei de executare cu cel putin 5 zile inainte de termenul fixat pentru depunerea titlurilor de creanta. (2).(1) In vederea participarii la distribuire. Incetarea curgerii dobanzilor Art. precum si partea din aceasta pe care o va plati fiecare mostenitor in parte. (4). in raport cu numarul mostenitori lor. chiar in caz de conventie contrara. locul unde acestia se gasesc. dobanzile si cheltuielile ce le sunt datorate. iar daca acestea sunt insuf iciente. 73 0 ori art. Incheierea se da cu citarea in termen scurt a partilor si este supusa numai apelului. 861. care va prevedea si modul de fructificare a acesteia. iar bunurile ramase in patrimoniul debitorului dupa efectuarea executarii sau ve niturile sale nu asigura plata in viitor a ratelor datorate. custozii. in termen de 15 zile de la incheier ea procesului-verbal. toti creditorii interesa ti vor trebui sa depuna la sediul executorului judecatoresc. 858 alin. despre care executorul a luat cunostinta in conditiile art. . (4) Daca debitorul a decedat si se constata ca. Daca institutia de credit la care s-au depus ori consemnat aceste sume plateste dobanzi. Creantele periodice Art. (2) Reprezentantul fiscului va depune inscrisurile doveditoare ale creantelor st atului sau unitatilor administrativ-teritoriale la sediul executorului judecator esc. Depunerea titlurilor de creanta Art. vor fi instiintati din oficiu despre fixarea acestui t ermen. sa procedeze potrivit alin. daca va fi cazul.De la data fixata pentru depunerea titlurilor de creanta.(1) In cazul in care unul dintre titlurile depuse de creditorii urma ritori contine obligatia debitorului de a plati o suma de bani in mod periodic. drepturile de preferinta neinscrise in ca rtea funciara sau in alte registre publice.sechestru. . (2). la cererea creditorului. sau de la comunicarea acestuia de ca tre executor. plata in rate a creantelor este greu de reali zat. instanta poate. (4). (5) Dupa expirarea termenului aratat la alin. iar in l ipsa unui acord. . adminis tratorul. creditorii nu vor avea drept decat la dobanzile ce se platesc de insti tutia de credit la care s-au depus ori consemnat acele sume.(3) Debitorul. se vor imputa asupra capitalului. dobanzile creantelor creditorilor urmaritori trecute in proiectul de distribuire inceteaza de a mai fi in sarcina debitorului urmarit. modul in care s-a facut imparteala mostenirii sau cu alte asemenea imprejurari. executorul judecatoresc va solicita acesteia stabilir ea sumei alocate creditorului. cu respectarea dispozitiilor alin. daca a fost prezenta. pentru a participa la distribuire. titlurile de creanta in original. creditorii urmaritori. partea interesata v a putea sesiza instanta de executare in circumscriptia careia se face executarea pentru a stabili suma alocata creditorului. precum si modul de fructificare a acesteia. precum si. aratand in mod distinct capitalul. potrivit dispozitiilor privitoare la comunicarea si inmanarea citatiilor. Afisarea va fi constatata printr-un proces-verbal care se va depune la dosar. 859. prin incheiere . s tabilind suma ce se cuvine creditorului. (1). suma cu care creditorul va participa la distribuirea sumelor realizate prin ur marire. organele fiscale locale. vor depune copii certificate de pe actiune si de pe actul constatator al infiintarii masurii asiguratorii. adjudecatarul si titularii drepturilor si sarcinilor stinse prin adjudecare. niciun creditor nu va mai put ea lua parte la distribuirea sumei obtinute din urmarire. 860. daca a lipsit. (2) Daca partile nu se inteleg. care nu au fost inca depuse. . instanta de executare va stabili. (1). In acest din urma caz. (3) In cazul in care niciuna din parti nu sesizeaza instanta de executare in ter menul aratat la alin. executorul va constata acest fapt printr-un proces-verbal semna t de el si de toate partile prezente. suma alocata credit orului se va stabili prin 225 acordul partilor. astfel incat ratele datorate sa fie platite cu precadere din dobanzile incasate.

. cu valoarea determinata potr ivit art.Interdictia popririi Art. iar daca nu este inscrisa. (3) In lipsa obiectiunilor in termenul aratat la alin. asupra imobilelor adjudecate. creantele acestora vor fi alo cate asupra partii din suma ramasa dupa indestularea drepturilor creditorilor ur maritori si a celor care au intervenit in timp util. pot formula. 681. cu o suma ale carei dobanzi anuale sa fie suficiente pentru a asigura plata ratelor rentei. 865. (2) Ei vor fi citati cu mentiunea expresa ca. 826 alin. care va avea loc la sediul executoru lui in termen de cel mult 15 zile de la data primirii ultimei contestatii. 854-857. ( 2). Afisarea proiectului de distribuire Art. vor fi trecuti in ordinea inscrierii cu valoarea acestor drepturi insc rise in cartea funciara. (2) In cazul in care imobilele grevate de o ipoteca colectiva au fost vandute im preuna. (6) Creditorul unei rente pe viata sau altei creante periodice va fi trecut in o rdinea inscrierii in cartea funciara. proportional cu pr etul obtinut pentru fiecare imobil in parte. executorul va intocmi proiectul de distribuire a sumelor. (2). (2) Se va putea infiinta poprire numai asupra sumelor atribuite creditorilor sau debitorului prin procesul-verbal de distribuire. (3) Creantele cu termen si cele conditionale vor fi repartizate dupa rangul lor. cu mentiunea ca ele vor fi platite numai potriv it regulilor prevazute la art.(1) In termen de 5 zile de la expirarea termenului pentru depunerea titlurilor de creanta.(1) Sumele rezultate din valorificarea bunurilor urmarite si cele co nsemnate la dispozitia executorului nu pot fi poprite de catre creditorii debito rului sau ai adjudecatarului. sub sanctiunea decaderii. dupa expirarea termenului prevazut la art. . La primul termen la care partile au fost legal citate. iar daca printre cred itorii urmaritori si intervenienti se afla si creditori care au intervenit tardi v. Intocmirea proiectului de distribuire Art. Incercarea de conciliere. potrivit dispozitiilor privitoare la comunicarea si inmanarea citatiilor. 862. proiectul de distrib uire devine definitiv. in terme n de 5 zile de la data comunicarii. executorul va incheia un proces-verbal in care va consemna obi ectiile celor prezenti. (2) Daca nu se ajunge la un acord. (4) In caz de obiectiune. care poate fi contestata in conditiile art. (2). proportional cu restul de pret ce a ramas de la fiecare imobil. (3) Cel nemultumit de proiectul de distribuire poate introduce contestatie in te rmen de 5 zile de la data intocmirii procesului-verbal aratat la alin. care va f i consemnata intr-un proces.(1) Proiectul de distribuire va fi comunicat debitorului si creditor ilor care si-au depus titlurile de creanta. 863. executorul va lua act de acordul re alizat si va dispune repartizarea sumelor potrivit acestei intelegeri. stinse prin ad judecare. executorul va convoca in scris debitorul si toti credi torii in vederea unei eventuale concilieri. . creanta garantata cu o astfel de ipoteca va fi repartizata. (4) Creantele care nu pot fi valorificate decat dupa executarea bunurilor unui c odebitor principal vor fi trecute ca socotite sub conditie suspensiva. uz. instanta este obligata sa s . (5) Titularii drepturilor de uzufruct.verbal semnat de executor si de toate persoanele pr ezente. 864. ca si cum ar fi pure si simple. obiectiuni la proiect ul de distribuire. semnat de el si de cei prezenti. potrivit ordinii de preferinta prevazute la art. Cont estatia suspenda de drept plata creantei sau a partii din creanta contestata. la cererea 226 creditorilor cu rang posterior. . abitatie si servitute. in scris. iar daca sunt creante ipotecare ant erioare. 870 si 871. Efectele Art.(1) Daca la termenul fixat in vederea concilierii. dupa ce s-au acoperit creantele cu rang anterior ipotecii colective. debitorul sau cre ditorii care au formulat obiectiuni nu mai staruie in mentinerea lor sau se ajun ge la un acord privind modul de distribuire. iar cei care au formulat obiectiuni staruie i n mentinerea lor. 864 alin. (2).

pentru a fi el iberata la implinirea termenului. (2) Executorul se va pronunta asupra platii sumei aratate la alin. data fara citarea partilor. (2) Contestatorul a carui cerere a fost respinsa va raspunde fata de creditori p entru dobanzile ce trec peste acelea prevazute la art. 870. . daca acestia vor da o cautiune sau vor c onstitui o ipoteca pentru a garanta restituirea sumei primite in caz de indeplin ire a conditiei. distribuirea sumei. de debi tor.(1) Atunci cand conditia este rezolutorie. suma cuvenita creditorului va fi distrib uita creditorilor care vin dupa acesta. (2) Dupa ramanerea definitiva a hotararii de solutionare a contestatiei sau a ce . (1) prin inch eiere executorie. plata inainte de termen nu se va face decat daca se scade dobanda cuvenita p ana la implinirea termenului. dar nerecunoscute. (3) Suma ramasa se va elibera debitorului. din oficiu ori la cerere. . Plata creantelor contestate Art. fiind decazuti di n dreptul de a face contestatie la executare. in tot sau in parte. 871. nu se va putea elibera cr editorului suma cuvenita. aceasta se va pla ti chiar daca termenul nu s-a implinit. 869. 867. dupa caz. SECÞIUNEA a 3-a Plata sumei rezultate din urmarirea silita Conditiile Art. . . de urgenta si cu precadere. (1) si (2) nu dau o cautiune sau nu constituie o ipoteca. (2) Daca insa conditia este suspensiva. . dupa caz. pe baza unei dispozitii de plata trimise de executorul judecatoresc. dupa caz. (1) sunt considerati ca au renuntat la obiectiunile formulate. Apelul suspenda executarea incheierii atacate. precum si cele reclamate in conditiile prevazute la art. a inlaturarii suspendarii.Daca creanta este afectata de un termen suspensiv. Cand o astfel de creanta este fara doban da. vor fi consemnate spre a fi platite ulterior. creanta sa se va consemna la unitatea prevazuta de lege. . 861 si pentru toate preju diciile cauzate de intarzierea la plata a sumelor cuvenite. suma se va consemna la unitatea prevazuta de lege p ana la indeplinirea conditiei rezolutorii sau suspensive.(1) Sumele corespunzatoare creantelor contestate sau acelora pentru care s-au infiintat masuri asiguratorii. Instanta se pronunta prin incheiere care poate fi atacata separat numai cu apel in termen de 5 zile de la pronuntare. printr-o singura hotarare.(1) Toate contestatiile formulate impotriva proiectului de distribui re se judeca de instanta de executare.(1) Daca prin lege nu se dispune altfel.e pronunte asupra mentinerii sau. (4) Debitorul sau creditorii care nu s-au prezentat la termenul aratat la alin. la data expirarii termenului de formulare a obiecti unilor impotriva proiectului de distribuire. care o va pastra la dosarul executarii. Indreptarea erorilor de calcul si a greselilor materiale Art. (2) Dovada efectuarii platii va fi comunicata executorului. (6). . 866. decat daca acesta va da o cautiune sau va constitui o ipoteca in favoarea celor care ar trebui sa se foloseasca de aceasta suma in caz ul indeplinirii conditiei. (3) In cazul in care creditorii prevazuti la alin. cu citarea in termen scurt a partilor. 682 alin. 872. Plata creantelor afectate de termen Art. 227 Solutionarea contestatiilor Art. facandu-se mentiune despre aceasta in incheierea prin care se dispune eliberarea sau. Daca insa creditorul nu este de acord sa se faca s caderea. 868. Hotararea poate fi atacata numai cu apel in termen de 5 zile de la comunicare.Erorile de calcul si alte greseli materiale se vor indrepta de execu tor. Efectuarea platilor Art. 228 Plata creantelor conditionale Art. plata sumei rezultate din e xecutare se poate dispune numai dupa expirarea termenului de depunere a titluril or de creanta ori.(1) Platile vor fi efectuate de catre unitatea la care au fost depus e sau consemnate sumele rezultate din urmarire.

lei date asupra actiunii pe baza careia s-a infiintat masura asiguratorie, execu torul, la cererea debitorului sau a creditorului interesat, va dispune, potrivit hotararii respective, fie eliberarea sumelor corespunzatoare creantei contestat e ori alocate pe baza de masura asiguratorie, fie distribuirea lor, in conditiil e legii, intre creditorii ramasi neindestulati. Suma ramasa se va elibera debito rului. (3) Daca suma reclamata a fost pastrata pentru obtinerea de catre creditorii int ervenienti a titlurilor executorii necesare, in conditiile prevazute la art. 682 alin. (6), executorul, la cererea uneia dintre parti sau chiar din oficiu, va c ita debitorul, creditorul urmaritor si creditorii intervenienti, cu exceptia cel or indestulati integral, si, dupa ascultarea celor prezenti, va dispune eliberar ea sumei retinute in contul creditorilor intervenienti care au obtinut intre tim p un titlu executoriu. Infatisarea partilor interesate va putea fi dispusa, la c ererea oricaruia dintre creditori, si inainte de expirarea termenului legal pent ru obtinerea titlului executoriu, in afara de cazul in care mai exista alti cred itori care urmeaza sa obtina titlul executoriu. Suma ramasa se va elibera debito rului. Plata creantelor periodice Art. 873. - (1) Suma alocata creditorului unei creante periodice va fi intrebuin tata in vederea fructificarii ei, pentru asigurarea platii ratelor, in modul con venit de partile interesate, iar in lipsa unui acord, in modul in care se va hot ari de instanta de executare, la sesizarea partii interesate sau, in lipsa, a ex ecutorului judecatoresc, in conditiile prevazute la art. 860. (2) Daca dobanzile sumei alocate vor fi mai mici decat ratele datorate, diferent a se va intregi prin preluare din capital. (3) Dupa stingerea, din orice motive, a obligatiei de plata, suma ramasa va fi d istribuita creditorilor ramasi neindestulati sau eliberata debitorului. 229 Predarea titlurilor de creanta Art. 874. - (1) Titlurile creantelor platite integral vor fi eliberate creditori lor, cu mentiunea stingerii totale a datoriei, iar debitorului i se va remite un certificat constatator al stingerii integrale a acelor creante. (2) Titlurile creantelor platite partial vor fi eliberate creditorilor cu mentiu nea partii platite. Inchiderea procedurii Art. 875. - (1) Dupa predarea titlurilor, executorul, prin incheiere data fara c itarea partilor, constata incetarea urmaririi silite si dispune inchiderea dosar ului. (2) Creditorii care nu au fost indestulati pot cere insa reluarea urmaririi sili te, in conditiile legii, sau efectuarea unei noi urmariri asupra altor bunuri al e debitorului, daca este cazul. Sumele neridicate Art. 876. - Sumele consemnate si neridicate in termen de 5 ani de la data comuni carii incheierii prin care s-a aprobat distribuirea acestora se fac venit la bug etul local, dispozitiile art. 769 aplicandu-se in mod corespunzator. TITLUL III Executarea silita directa CAPITOLUL I Dispozitii generale Modul de executare Art. 877. - (1) In cazul in care obligatia debitorului prevazuta in titlul execu toriu consta in lasarea posesiei unui bun, in predarea unui bun sau a folosintei acestuia ori in evacuarea debitorului dintr-o locuinta sau dintr-o alta incinta , in desfiintarea unei constructii, plantatii sau a altei lucrari ori in indepli nirea oricarei alte activitati stabilite pentru realizarea drepturilor creditoru lui, iar debitorul nu executa de bunavoie obligatia sa in termenul prevazut in s omatie, executorul sau, dupa caz, creditorul, in raport cu imprejurarile cauzei si natura obligatiei ce se executa, va proceda fie la executarea silita, fie va sesiza instanta de executare in vederea aplicarii unei amenzi judiciare. (2) Atribuirea prin hotarare judecatoreasca a unui imobil sau obligatia de a-l p reda, a-l lasa in posesie ori in folosinta, dupa caz, cuprinde si obligatia de e vacuare a imobilului, daca legea nu prevede in mod expres altfel.

Executarea fara somatie Art. 878. - La cererea creditorului, daca se justifica o nevoie urgenta sau exis ta pericol ca debitorul sa se sustraga de la urmarire, sa ascunda, sa distruga o ri sa deterioreze bunurile ce trebuie predate, instanta va putea sa dispuna, pri n incheierea de incuviintare a executarii silite, ca executarea silita sa se fac a de indata fara somatie. 230 Procesul-verbal de indeplinire a executarii Art. 879. - (1) Despre indeplinirea executarii obligatiilor prevazute in prezent ul capitol, executorul va incheia un proces-verbal in conditiile art. 669, stabi lind totodata cheltuielile de executare pe care urmeaza sa le plateasca debitoru l. (2) Procesul-verbal va fi predat partilor interesate, iar un exemplar va fi past rat la dosarul executarii. (3) Procesul-verbal constituie titlu executoriu in privinta cheltuielilor de exe cutare, stabilite in sarcina debitorului. Imposibilitatea predarii silite a bunului Art. 880. - In cazul in care predarea silita a unui bun a devenit imposibila din cauza distrugerii, ascunderii sau deteriorarii acestuia ori a altor asemenea im prejurari, executorul va consemna aceasta intr-un proces-verbal intocmit in cond itiile art. 879 si totodata va dispune, prin incheiere, incetarea executarii sil ite. Obligarea debitorului la plata contravalorii bunului Art. 881. - (1) Daca in titlul executoriu nu s-a stabilit ce suma urmeaza a fi p latita ca echivalent al valorii lucrului in cazul imposibilitatii predarii acest uia, instanta de executare, la cererea creditorului, va stabili aceasta suma pri n hotarare data cu citarea partilor. (2) Hotararea este executorie si este supusa numai apelului. Suspendarea executa rii acestei hotarari nu se va putea obtine decat cu consemnarea sumei stabilite. Dispozitiile art. 740 si 741 sunt aplicabile in mod corespunzator. (3) Pe baza cererii prevazute la alin. (1), creditorul va putea infiinta masuri asiguratorii. CAPITOLUL II Predarea silita a bunurilor mobile Instiintarea debitorului Art. 882. - Daca partea obligata sa predea un bun mobil, determinat prin calitat e si cantitate, nu isi indeplineste obligatia in termen de 24 de ore de la comun icarea incheierii de incuviintare a executarii, predarea lui se va face prin exe cutare silita. Efectuarea executarii silite Art. 883. - In vederea executarii silite a obligatiei prevazute la art. 882, exe cutorul judecatoresc va ridica bunul urmarit de la debitor sau de la persoana la care se afla, punandu-l pe creditor in drepturile sale, stabilite prin titlul e xecutoriu. Procesul-verbal de constatare Art. 884. - Executorul judecatoresc va incheia, in conditiile art. 879, un proce s- verbal despre indeplinirea executarii, stabilind totodata cheltuielile de exe cutare pe care urmeaza sa le plateasca debitorul. 231 CAPITOLUL III Predarea silita a bunurilor imobile Termenul de executare Art. 885. - (1) Nicio evacuare din imobilele cu destinatie de locuinta nu poate fi facuta de la data de 1 decembrie si pana la data de 1 martie a anului urmator , decat daca creditorul face dovada ca, in sensul dispozitiilor legislatiei loca tive, el si familia sa nu au la dispozitie o locuinta corespunzatoare ori ca deb itorul si familia sa au o alta locuinta corespunzatoare in care s-ar putea muta de indata. (2) Dispozitiile alin. (1) nu se aplica in cazul evacuarii persoanelor care ocup a abuziv, pe cai de fapt, fara niciun titlu, o locuinta si nici celor care au fo st evacuati pentru ca pun in pericol relatiile de convietuire sau tulbura in mod grav linistea publica.

Instiintarea debitorului Art. 886. - Daca partea obligata sa evacueze ori sa predea un imobil nu isi inde plineste aceasta obligatie in termen de 8 zile de la comunicarea incheierii de i ncuviintare a executarii, ea va fi indepartata prin executare silita, iar imobil ul va fi predat celui indreptatit. Efectuarea executarii silite Art. 887. - (1) In vederea executarii silite a obligatiei prevazute la art. 886, executorul judecatoresc se va deplasa la fata locului, va soma pe debitor sa pa raseasca de indata imobilul, iar in caz de impotrivire, il va evacua din imobilu l respectiv pe debitor impreuna cu toate persoanele care ocupa imobilul in fapt ori fara niciun titlu opozabil creditorului, cu sau fara ajutorul fortei publice , dupa caz, punand pe creditor in drepturile sale. (2) Cand debitorul lipseste sau refuza sa deschida usile, executorul va fi insot it de agenti ai fortei publice ori reprezentanti ai jandarmeriei, dupa caz. (3) Dupa deschiderea usilor imobilului, prezenta celor mentionati la alin. (2) v a putea fi suplinita de 2 martori asistenti. Custodia bunurilor mobile Art. 888. - (1) Daca executarea priveste un imobil in care se gasesc bunuri mobi le ce nu formeaza obiectul executarii si pe care debitorul nu le ridica singur o ri sunt sechestrate intr-o alta urmarire, executorul va incredinta aceste bunuri in pastrarea unui custode, care poate fi chiar creditorul, pe cheltuiala debito rului. Despre aceasta masura va fi instiintat creditorul in folosul caruia bunur ile au fost sechestrate. (2) Dispozitiile prezentei carti referitoare la custozi in materie de urmarire m obiliara propriu-zisa sunt aplicabile in mod corespunzator. (3) Daca bunurile lasate in custodie nu sunt sechestrate in favoarea altei urmar iri, executorul va fixa, prin procesul-verbal aratat la art. 889, termenul in ca re debitorul trebuie sa le ridice, care nu poate fi mai lung de o luna. 232 Procesul-verbal de constatare Art. 889. - Despre indeplinirea executarii potrivit prevederilor prezentei secti uni, executorul judecatoresc va intocmi un proces-verbal, dispozitiile art. 879 fiind aplicabile. Vanzarea bunurilor lasate in custodie Art. 890. - (1) Daca debitorul nu ridica bunurile in termenul aratat in procesul - verbal prevazut la art. 889 si acestea au valoare de piata, ele vor fi scoase in vanzare, inclusiv cele care sunt insesizabile prin natura lor, potrivit regul ilor din materia vanzarii bunurilor mobile urmaribile. (2) Pretul bunurilor vandute, dupa deducerea cheltuielilor de vanzare, va fi con semnat pe numele debitorului, care va fi instiintat despre aceasta potrivit disp ozitiilor privitoare la comunicarea si inmanarea citatiilor. (3) Bunurile care nu au valoare de piata sunt declarate abandonate, cu exceptia hartiilor si documentelor de natura personala, care sunt sigilate si conservate de executor timp de 2 ani. (4) Despre toate acestea va fi instiintat si debitorul, potrivit dispozitiilor p revazute la alin. (2), precum si organul financiar local pentru a prelua bunuril e abandonate. Dispozitiile art. 769 se aplica in mod corespunzator. (5) La expirarea termenului prevazut la alin. (3), executorul judecatoresc va di struge documentele conservate si va incheia un proces-verbal in care va mentiona documentele oficiale si instrumentele bancare care au fost distruse. Reocuparea imobilului Art. 891. - (1) Daca debitorul se reinstaleaza sau ocupa in mod abuziv, fara nic iun titlu, imobilul din care a fost evacuat sau obligat sa il lase creditorului, el va putea fi evacuat din nou, la cererea creditorului sau a altei persoane in teresate. (2) In acest caz, va putea fi facuta o noua executare silita in baza aceluiasi t itlu executoriu, fara somatie si fara nicio alta formalitate prealabila. CAPITOLUL IV Executarea silita a altor obligatii de a face sau a obligatiilor de a nu face SECÞIUNEA 1 Dispozitii comune

Executarea obligatiei de a face Art. 892. - Daca debitorul refuza sa indeplineasca o obligatie de a face cuprins a intr-un titlu executoriu, in termen de 10 zile de la comunicarea incheierii de incuviintare a executarii, creditorul poate fi autorizat de instanta de executa re, prin incheiere executorie, data cu citarea partilor, sa o indeplineasca el i nsusi sau prin alte persoane, pe cheltuiala debitorului. Executarea obligatiei de a nu face 233 Art. 893. - (1) Dispozitiile prevazute in prezenta sectiune sunt aplicabile in m od corespunzator si in cazul cand titlul executoriu cuprinde o obligatie de a nu face. (2) Creditorul va putea cere instantei de executare sa fie autorizat, prin inche iere executorie, data cu citarea partilor, sa desfiinteze el insusi sau prin alt e persoane, pe cheltuiala debitorului, lucrarile facute de acesta impotriva obli gatiei de a nu face. Aplicarea amenzii civile Art. 894. - (1) Daca in termen de 10 zile de la comunicarea incheierii de incuvi intare a executarii debitorul nu executa obligatia de a face sau de a nu face, c are nu poate fi indeplinita prin alta persoana, acesta poate fi constrans la ind eplinirea ei, prin aplicarea unei amenzi judiciare, de catre instanta de executa re. (2) Cand obligatia nu este evaluabila in bani, instanta sesizata de creditor il poate obliga pe debitor, prin incheiere definitiva, data cu citarea partilor, sa plateasca, in favoarea statului, o amenda judiciara de la 100 lei la 1.000 lei, stabilita pe zi de intarziere pana la executarea obligatiei prevazute in titlul executoriu. (3) Atunci cand obligatia are un obiect evaluabil in bani, amenda prevazuta la a lin. (2) poate fi stabilita de instanta intre 0,1% si 1% pe zi de intarziere, pr ocentaj calculat din valoarea obiectului obligatiei. (4) Daca in termen de 3 luni de la data comunicarii incheierii de aplicare a ame nzii, debitorul nu executa obligatia prevazuta in titlul executoriu, instanta de executare, la cererea creditorului, va fixa suma definitiva datorata statului c u acest titlu, prin incheiere definitiva, data cu citarea partilor, iar pentru a coperirea prejudiciilor cauzate prin neindeplinirea obligatiei prevazute la alin . (1), creditorul poate cere obligarea debitorului la daune-interese; in acest d in urma caz, dispozitiile art. 881 sunt aplicabile in mod corespunzator, iar exe cutarea silita va continua pentru realizarea daunelor- interese astfel stabilite . (5) Amenda judiciara va putea fi inlaturata ori redusa, pe calea contestatiei la executare, daca debitorul executa obligatia prevazuta in titlul executoriu si d ovedeste existenta unor motive temeinice care au justificat intarzierea executar ii. (6) Incheierile date in conditiile alin. (4) sunt executorii si se comunica din oficiu, prin grija grefierului de sedinta, organelor fiscale competente in veder ea executarii silite, potrivit Codului de procedura fiscala. Interzicerea daunelor cominatorii Art. 895. - Pentru neexecutarea obligatiilor prevazute in prezentul capitol nu s e pot acorda daune cominatorii. Concursul fortei publice Art. 896. - Daca, in cazurile prevazute la art. 892 si 893, debitorul se opune l a executarea obligatiei de catre creditor, executorul judecatoresc, la cererea c reditorului, va obtine, in conditiile legii, concursul organelor de politie, jan darmerie sau al altor agenti ai fortei publice, dupa caz. Efectuarea inscrierilor in cartea funciara Art. 897. - (1) Daca printr-un titlu executoriu s-a dispus efectuarea unei inscr ieri in cartea funciara impotriva celui inscris ca titular al dreptului, credito rul va putea 234 solicita, direct sau prin intermediul executorului judecatoresc, biroului de cad astru si publicitate imobiliara sa dispuna inscrierea in baza acestui titlu.

a persoanei la care se afla copilul. 885 si urmatoarele. cum sunt stabili rea locuintei minorului. . inapoierea minorului de catre perso ana care il tine fara drept. Dispozitiile legale privind ascultarea copilului raman aplicabile. Prezenta psihologului nu este nec esara daca reprezentantul directiei are aceasta calificare. 901. (3) La solicitarea executorului judecatoresc. prin acelasi titlu executoriu sau prin altul. 235 (2) In cazul in care debitorul nu isi indeplineste obligatia in termenul prevazu t la alin. 898. . pentru o perioada ce nu poate depasi 3 luni. (2) Reprezentantul directiei generale de asistenta sociala si protectie a copilu lui va sesiza instanta competenta de la locul unde se afla minorul. sau. dar nu mai mu lt de 3 luni de la comunicarea incheierii prevazute la art.(1) Dispozitiile prezentului capitol sunt aplicabile si in cazul mas urilor privitoare la minori prevazute intr-un titlu executoriu. la cererea c reditorului. (1). agentii fortei publice sunt obliga ti sa isi dea concursul la executare. 900. po trivit programului stabilit in titlul executoriu.(1) Daca in termen de o luna de la comunicarea incheierii prevazute la art. (2) In aceste cazuri. psihologul numit de instanta va in . exercitarea dreptului de a avea legaturi personale cu minorul. amenda stabilita d e instanta potrivit art. sa evacueze ori. (2) Executarea se va efectua in prezenta unui reprezentant al directiei generale de asistenta sociala si protectie a copilului si. a unui psiholog desemnat de aceasta.(2) Daca cel impotriva caruia s-a dispus efectuarea inscrierii a fost totodata o bligat. (4) Nu este permis niciunei persoane sa bruscheze minorul sau sa exercite presiu ni asupra lui pentru a se realiza executarea. executorul judecatoresc va trimite parintelui sau persoane i la care se afla minorul incheierea de incuviintare a executarii impreuna cu o somatie in care ii va comunica acesteia data la care sa se prezinte impreuna cu minorul la sediul sau ori in alt loc stabilit de executor. prin incheiere nesupusa niciunei cai de atac. se va proceda potrivit dispozitiilo r art. executorul judecatores c va proceda la executarea silita. executorul judecatoresc va consemna acest fapt si va sesiza de indata p archetul de pe langa instanta de executare in vederea inceperii urmaririi penale . Opunerea la executare Art. Cererea se solutioneaza de urgenta in camera de consiliu. (3) Daca debitorul nu se va conforma somatiei executorului. (3) Dispozitiile prezentului articol sunt aplicabile. (3) La finalizarea programului de consiliere. in conditiile legii. ii va pune in vedere sa permita celui lalt parinte sa isi exercite dreptul de a avea legaturi personale cu minorul. dupa caz. va into cmi un proces-verbal in care va consemna constatarile sale si pe care il va comu nica partilor si reprezentantului directiei generale de asistenta sociala si pro tectie a copilului. un program de consiliere psiho logica. pentru savarsirea infractiunii de nerespectare a hotararii judecatoresti. 894. va sesiza instanta de executare pentru a se face aplicarea preveder ilor art. . sa predea imobilul in mainile creditorului. (2).(1) Daca debitorul nu isi indeplineste obligatia. si i n cazurile in care obligatia cuprinsa in titlul executoriu priveste efectuarea i nscrierilor in alte registre publice decat cartea funciara. Refuzul minorului Art. . dupa caz.(1) Daca executorul constata ca insusi minorul refuza in mod categor ic sa il paraseasca pe debitor sau manifesta aversiune fata de creditor. in vederea preluarii acestuia de catre creditor. (2). pro nuntata cu citarea parintilor si. dupa caz. 899. in functie de varsta copilului. 894 va curge pana la momentul executarii. precum si atunci cand debitorul este de rea-credinta si ascunde minorul. SECÞIUNEA a 2-a Executarea hotararilor judecatoresti referitoare la minori Domeniul de aplicare Art. 894 alin. darea in plasament. acesta. cand acesta apreciaza ca este necesar. 894 alin. precum si alte masuri prevazute de lege. pentru ca ac easta sa dispuna. Regulile speciale de executare Art. in mod corespunzator. debitorul nu executa obligatia sa.

dupa caz. 902. (1) si (3) atrage decad erea sotului parat din dreptul de a cere divortul pentru acele motive. Daca cere rea reclamantului a fost respinsa. 903. la rezolvarea aspectelor a ccesorii divortului. . (4) Neintroducerea cererii in termenele aratate la alin. (2) Daca nu sunt copii minori. (3) In cazul in care motivele divortului s-au ivit dupa inceperea dezbaterilor a supra fondului la prima instanta si in timp ce judecata primei cereri se afla in apel. (2) Daca nici reclamantul si nici paratul nu au locuinta in tara. Cererea reconventionala Art. iar cand paratul nu are locuinta in tara. executarea nu va putea fi realizata din cauza refuzului minorului.(1) Cererea de divort va cuprinde. . pe langa cele prevazute de lege p entru cererea de chemare in judecata. reprezentantul directiei generale de asistenta socia la si protectie a copilului va sesiza de indata instanta competenta pentru a se pronunta asupra mentinerii masurilor privitoare la minor care n-au putut fi puse in executare. Pentru faptele petrecute dupa aceasta da ta. cererea paratului va putea fi facuta direct la instanta investita cu jude carea apelului. Procesul-verbal de constatare Art. numele copiilor minori ai celor 2 soti ori adoptati de acestia. dupa caz. (1). Daca sotii nu au avut locuinta comuna sau daca niciunul dintre soti nu mai locuieste in circumscripti a judecatoriei in care se afla cea din urma locuinta comuna. cate o copie a certificatelor de nastere ale copiilor minori. (4) Dupa primirea raportului psihologului. 898 alin. . este competenta judecatoria in circumscriptia careia isi are locuinta reclamantul. 904. Calitatea procesuala activa Art. (2) Cu toate acestea. (4) La cerere se poate alatura.(1) Cererea de divort este de competenta judecatoriei in circumscrip tia careia se afla cea din urma locuinta comuna a sotilor. (5) Daca si in cursul acestei proceduri. executorul va relua procedura executa rii silite. cererea de divort este de competenta Judecatoriei Sectorulu i 5 al municipiului Bucuresti. 906. pentru fap tele petrecute inainte de aceasta data. sotul pus sub interdictie judecatoreasca poate cere divort ul prin reprezentant legal sau personal in cazul in care face dovada ca are capa .(1) Desfacerea casatoriei prin divort poate fi ceruta numai de soti. paratul va putea face cerere pana la inceperea dezbaterilor asupra fondului in cererea reclamantului. 879 fiind aplicabile in mod corespunzator. (3) La cerere se vor alatura o copie a certificatului de casatorie si. intelegerea sotilor rezultata din medi ere cu privire la desfacerea casatoriei si. cel mai tarziu pana la primul termen de judecata la care a fost citat in mod legal. Cererea de divort Art. . (2) Cererea paratului se va face la aceeasi instanta si se va judeca impreuna cu cererea reclamantului. dupa caz.tocmi un raport pe care il va comunica instantei. partile pot co nveni sa introduca cererea de divort la orice judecatorie din Romania. potrivit art. executorului judecatoresc si d irectiei generale de asistenta sociala si protectie a copilului.(1) Sotul parat poate sa faca si el cerere de divort. se va mentiona in cerere aceasta imprejurare. In lipsa unui asemenea acord. sotul parat poate cere divortul pentru motive ivite ulterior. CARTEA a VI-a Proceduri speciale TITLUL I Procedura divortului CAPITOLUL I Dispozitii comune Instanta competenta Art. 905. judecatoria compete nta este aceea in 236 circumscriptia careia isi are locuinta paratul. . 899.Executorul judecatoresc va incheia un proces-verbal in care va const ata modul de indeplinire a obligatiilor prevazute la art. dispozi tiile art.

909.(1) La cerere. iar acesta nu s-a prezentat la primul termen de judecata. cel in cauza se va putea infat isa prin avocat. . 911. se va putea folosi si de faptele vechi. instanta va lua act de impacare si va dispune. 910. Renuntarea la judecata Art. inchiderea dosarului. chiar daca paratul se impotriveste. la incasarea alocatiei de stat pentru copii si la fol osirea locuintei familiei. Absenta reclamantului Art. la locul sau de munca.(1) In fata instantelor de fond. Citarea paratului Art. . prin ordonanta presedi ntiala. in prima instanta. precu m si asupra contributiei parintilor la cheltuielile de crestere si educare a cop iilor. f) incetarea regimului matrimonial si. . . instanta de divort se pronunta si cu privire la: a) exercitarea autoritatii parintesti. pe tot timpul procesului. are re sedinta in strainatate sau se afla intr-o alta asemenea situatie.Instanta poate lua. chiar daca acest lucru nu a fost solicitat prin cererea de divort. instanta va cere dovezi sau va dispune cercetari pentru a verifica daca paratul isi are locuinta la locul indicat in cerere si. in acest caz. (2) Cand sotii au copii minori.Daca la termenul de judecata. prin tutore ori curator. b) numele sotilor dupa divort. po trivit prevederilor Codului civil. precum si restituirea taxelor de timbru. daca va constata ca nu locuieste acolo. contributia parintilor la cheltuielile de crestere si educare a copiilor. locuinta copilului si dreptul parintelui de a a vea legaturi personale cu acesta. . (3) In toate cazurile. . daca este cazul. potrivit prevederilor Codului civil. dupa caz. e) obligatia de intretinere sau prestatia compensatorie intre fostii soti. Renuntarea reclamantului nu are niciun efect asup ra cererii de divort facute de parat. 907. cererea va fi respinsa ca nesust inuta. daca au fost achitate. masuri provizorii cu privire la stabilirea locuintei copiilor minori. Cererile accesorii si incidentale Art. partile se vor infatisa in persoana . afara numai daca unul dintre soti executa o pedeapsa privativa de libertate. 238 Impacarea sotilor Art. In acest caz. Masurile vremelnice Art. (3) De asemenea. nascuti inaintea sau in timpul casatoriei ori ad optati.(1) Daca in timpul procesului de divort unul dintre soti decedeaza. chiar daca nu au fo st platite taxele de timbru. (2) Oricare dintre soti va putea formula o cerere noua pentru fapte petrecute du pa impacare si. la obligatia de intretinere. 912. 913. instanta este obligata sa il asculte pe copilul minor. precum si. 908.citatea de discernamant neafectata. .Daca procedura de citare a sotului parat a fost indeplinita prin afi sare. prin hotarare definitiva. este pus sub interdictie judecatoreasca. . care il impied ica sa se prezinte personal. mandatar sau. reclamantul lipsest e nejustificat si se infatiseaza numai paratul. va dispu ne citarea lui la locuinta sa efectiva. dupa caz. Prezenta personala a partilor Art. d) despagubirea pretinsa pentru prejudiciile materiale sau morale suferite ca ur mare a desfacerii casatoriei. instanta se va pronunta asupra exercitarii autoritatii parintesti. 237 c) locuinta familiei. 914. (2) Instanta va incerca la fiecare infatisare impacarea sotilor.(1) Sotii se pot impaca in tot cursul judecatii. instanta se va pronunta din oficiu si asupra numelui pe care il vor purta sotii dupa divort. Decesul unuia dintre soti Art. .Reclamantul poate renunta la judecata in tot cursul judecatii. in astfel de cazuri. e ste impiedicat de o boala grava. lichidarea comunitatii de bunur i si partajul acestora.

917. instanta va verifica daca sotii staruie in desfacerea casatoriei pe baza acordului lor si. 916. (4) Instanta la care hotararea de divort a ramas definitiva o va trimite. daca la judecata se prezinta numai paratul. prevazut de Codul civil. Caile de atac. 920. . (2) Atunci cand este cazul. si. cand cererea de divort se intemeiaza pe culpa paratului si reclamantul decedeaza in cursul procesului. in conditiile Co dului civil. dupa care va fixa termen pentru solutionarea cer erii in camera de consiliu. din of iciu. cu privire la celelalte cereri accesorii instanta va conti nua judecata. acestia vor put ea continua actiunea.Dispozitiile prezentei sectiuni nu se aplica cazurilor in care sotii au optat pentru divortul pe cale administrativa sau notariala. 1. potrivit alin. va pronunt a divortul. fara a face mentiune despre culpa sotilor. . 919. 918. va pronunta o hotarare cu privire la divort. . daca ambel e parti solicita instantei aceasta. daca unul dint re soti a fost intreprinzator. solutionand to todata si cererile privind exercitarea autoritatii parintesti. (1) raman aplicabi le. potrivit legii. instan .(1) Cand cererea de divort este intemeiata pe culpa sotului parat.instanta va lua act de incetarea casatoriei si va dispune. hotararea definitiva prin care s-a de sfacut casatoria nu este supusa contestatiei in anulare si revizuirii in ce priv este divortul. (2) Daca sotii nu se invoiesc asupra cererilor accesorii. in conditiile prevazute de Codul civil. in caz afirmativ.(1) Apelul reclamantului impotriva hotararii prin care s-a respins c ererea va fi respins ca nesustinut. Nemotivarea hotararii Art. Daca mandatarul est e avocat. inchiderea dosarului. Prin aceeasi hotarare. instanta va verifica exis tenta consimtamantului sotilor. (2) Apelul paratului va fi judecat chiar daca se infatiseaza numai reclamantul. in condi tiile legii. (4) Hotararea pronuntata in conditiile alin. (1). la cererea partilor. (2) este definitiva numai in ceea ce priveste divortul . (2) Cu toate acestea. prin hotarare definit iva. (3) Primind cererea formulata in conditiile alin. Cererea acceptata de parat Art. (3) Daca va fi cazul. (1) pct. Publicitatea hotararii Art. pe care instanta o va admite numai daca va constata culpa exclusiva a sotului parat.Hotararea prin care se pronunta divortul nu se va motiva.(1) La termenul de judecata. i ar acesta recunoaste faptele care au dus la destramarea vietii conjugale. 915. CAPITOLUL II Divortul remediu SECÞIUNEA 1 Divortul prin acordul sotilor Domeniul de aplicare Art. Registrului n ational al regimurilor matrimoniale. . lasand mostenitori. 239 Depunerea cererii Art. iar hotararea pronuntata potrivit alin. (3) Daca unul dintre soti s-a recasatorit. ea va fi semnata de ambii soti sa u de catre un mandatar comun. 406 alin. . dispozitiile alin. (1). serviciului de stare civila unde a fost incheiata casatoria. cu procura speciala autentica. . contributia parin tilor la cheltuielile de crestere si educare a copiilor si numele sotilor dupa d ivort. in stanta va lua act de invoiala sotilor cu privire la cererile accesorii. (1) este definitiva.(1) In cazul in care cererea de divort se intemeiaza. (3) Pentru introducerea in cauza a mostenitorilor sotului reclamant. instanta va administra probele prevazute de lege pentru solutionarea acestora si. el va certifica semnatura sotilor. In caz contrar. instanta va face aplicarea art. pronuntand o hotarare supusa cailor de atac prevazute de lege. Solutionarea cererii Art. pe acordul partilor. in cererea de divort sotii vor stabili si modalitati le in care au convenit sa fie solutionate cererile accesorii divortului. registrului comertului.

Num irea curatorului este obligatorie in vederea reprezentarii in instanta a celui a carui punere sub interdictie judecatoreasca este ceruta. 926. . (1). va efectua cercetarile necesa re. 240 CAPITOLUL III Divortul din culpa sotilor Culpa in destramarea casatoriei Art. asumandu-si responsabilitatea pentru esecul casat oriei. fara a face mentiune despre culpa pentru desfacerea casatorie i. . oricare din tre ei va putea cere divortul. direct sau prin organele politiei. 919. 925. potri vit Codului civil. 921. 923. Divortul pentru separarea in fapt indelungata Art. .Cand divortul este cerut pentru ca starea sanatatii unuia dintre sot i face imposibila continuarea casatoriei. 919 alin. daca este cazul. cererea acestuia va fi respinsa ca neintemeiata. 926 alin. TITLUL II Procedura punerii sub interdictie judecatoreasca Instanta competenta Art. potrivit avizului comisiei de medici specialisti si.(1) Dupa primirea cererii. cererea va fi solutionata potrivit art. In acest caz. (3) Daca reclamantul nu este de acord cu pronuntarea divortului in conditiile al in.Daca. Internarea provizorie Art. se vor aplica in mod cores punzator dispozitiile art. iar din dovezile administrat e rezulta ca numai reclamantul este culpabil de destramarea casatoriei. (2) Daca sotul parat se declara de acord cu divortul. (2) Instanta poate sa pronunte divortul din culpa ambilor soti. SECÞIUNEA a 2-a Divortul din motive de sanatate Conditiile Art. (2). instanta va verifica existenta si durata despartirii in fap t si va pronunta divortul din culpa exclusiva a reclamantului. chiar atunci can d numai unul dintre ei a facut cerere. 922. atunci cand cererea nu a fost introdusa de acesta. al unitatii sanitare prevazute la art.Cererea de punere sub interdictie judecatoreasca a unei persoane va cuprinde. va pronunta divortul fara a cerceta temeinic ia motivelor de divort si fara a face mentiune despre culpa pentru desfacerea ca satoriei. daca reclamantul este de acord. daca din dovezile administrate reiese ca amandoi sunt vinovati de destramarea casatoriei. (2) Dispozitiile art. . . (3) Daca paratul nu a facut cerere reconventionala. 922.(1) Instanta va pronunta divortul din culpa sotului parat atunci can d. 927. va lua si avizul acesteia. precum si dovezile propuse. . iar daca cel a carui puner e sub interdictie judecatoreasca este ceruta se gaseste internat intr-o unitate sanitara. 189. Aceeasi comunicare se va face si p rocurorului. (2)-(4) se aplica in mod corespunzator. 241 (3) Presedintele. Masurile prealabile Art. . 924. sesizeaza instanta de tutela in a carei circu mscriptie domiciliaza cel a carui punere sub interdictie judecatoreasca este cer uta. din cauza unor motive temeinice. in vederea numirii unui curator in conditiile prevazute de Codul civil. faptele din care rezulta al ienatia mintala sau debilitatea mintala a acesteia. imputabile acestuia. instanta va administra probe privind e xistenta bolii si starea sanatatii sotului bolnav si va pronunta divortul. pe langa elementele prevazute la art.Cererea de punere sub interdictie judecatoreasca a unei persoane se solutioneaza de instanta competenta in a carei circumscriptie aceasta isi are do miciliul. presedintele instantei va dispune sa i se comunice celui a carui punere sub interdictie judecatoreasca a fost ceruta copi i de pe cerere si de pe inscrisurile anexate. (2) Procurorul. raporturile dintre soti sunt grav vatamate si continuarea casatoriei nu mai este posibila. va lua avizul unei comisii de medici specialisti. Continutul cererii Art.ta. in cazul in care stare a sanatatii lui impiedica prezentarea sa personala. cand este cazul. este necesara obse .(1) Cand sotii sunt separati in fapt de cel putin 5 ani.

presedintele va cere primariei comunei . 931. un curator. instanta este obligata sa asculte pe cel a carui pu nere sub interdictie judecatoreasca este ceruta. daca este intrepr . municipiului sau sectorului municipiului Bucuresti. se va fixa termenul pentru judecarea cererii. dispunandu-se citarea partilor. . precum si p ublicarea intr-un ziar de larga circulatie a unui anunt despre deschiderea proce durii de declarare a mortii. . e) registrului comertului. (4) Daca in patrimoniul persoanei a carei moarte se cere a fi declarata exista b unuri imobile. b) instantei de tutela in circumscriptia careia domiciliaza cel pus sub interdic tie judecatoreasca. d) biroului de cadastru si publicitate imobiliara competent. .(1) Ridicarea interdictiei judecatoresti se face cu procedura prevaz uta in prezentul titlu.rvarea mai indelungata a starii mintale a celui a carui punere sub interdictie j udecatoreasca este ceruta si observarea nu se poate face in alt mod. daca este cazul. daca persoana pusa sub interdictie judecatoreasca est e intreprinzator. curatela instituita pe durata procesului inceteaza de drept. cu invitatia ca orice persoana sa comunice datele p e care le cunoaste in legatura cu cel disparut. va putea dispune internarea provizorie. munici piului sau sectorului municipiului Bucuresti si la sediul instantei.(1) Dupa sesizarea instantei. s olicitand si concluziile procurorului. TITLUL III Procedura de declarare a mortii Instanta competenta Art. spre a numi. la sediul primariei comunei. dispozitivul acesteia in copie legalizata. 928. care se aplica in mod corespunzator. punandu-i si intrebari pentru a constata starea sa mintala. (2) Despre ridicarea interdictiei judecatoresti se face mentiune pe hotararea pr in care s-a pronuntat interdictia judecatoreasca.(1) Dupa ce hotararea de punere sub interdictie judecatoreasca a ram as definitiva. notarea cererii in cartea funci ara. presedintele va cere. c) serviciului sanitar competent. pentru a se face mentiune pe marginea actului de nas tere. in conditiile prevazute de Codul civil. o supraveghere permanenta. (2) La termenul de judecata. Masurile prealabile Art. din oficiu. (3) Judecarea se va face cu participarea procurorului. Comunicarea hotararii Art. p e cel mult 6 saptamani. potrivit legii. de indata. Judecata Art. (3) In cazul in care cererea de punere sub interdictie judecatoreasca a fost res pinsa. . 929. precum si organe lor politiei in a caror raza teritoriala a avut ultimul domiciliu cunoscut cel d isparut sa culeaga informatii cu privire la acesta. (2) Totodata. orasului. instanta care a pronuntat-o va comunica. (1) sunt aplicabile si instantelor investite cu judecarea cailor de atac prevazute de lege. dupa cum urmeaza: a) serviciului de stare civila la care nasterea celui pus sub interdictie judeca toreasca este inregistrata. pentru notarea in c artea funciara. 242 Ridicarea interdictiei Art. 930. 932. (2) Dispozitiile alin. el va fi ascultat la locul unde se gaseste. Daca cel a carui punere sub interdictie judecatorea sca este ceruta nu este in stare sa se infatiseze in instanta. (3) Presedintele va sesiza instanta de tutela de la ultimul domiciliu cunoscut a l celui a carui moarte se cere a fi declarata. presedintele va dispune sa se faca afisarea cererii la ultimul dom iciliu cunoscut al celui disparut. precum si inregistrarea acesteia in registrul comertului. . orasului.(1) Dupa primirea actelor prevazute la art. 926. pentru ca acesta sa instituie asupra celui pus sub interdictie judecatoreasca.Cererea de declarare a mortii unei persoane se introduce la instanta competenta in a carei circumscriptie acea persoana a avut ultimul domiciliu cun oscut. instanta. in vederea numirii unui tutore. cand este cazul. intr-o unitate sanitara de specialitate.

Dispozitiile art. Rectificarea datei mortii Art. 936. (3) De asemenea. precum si la acest domiciliu. (4) Cand este cazul. 934. instanta. Comunicarea hotararii Art. . (3) Dispozitivul hotararii de constatare a nulitatii hotararii. va fi comunicat serviciului de stare civila de la u ltimul domiciliu cunoscut al celui declarat mort. 937. pe baza cercetarilor facute de organele competente. (4) Judecarea se va face cu participarea procurorului. Instanta va putea dispune si adminis trarea altor probe. din oficiu. pentru a inregistra moartea. 935. se comunica serviciului de stare civila pentru anula rea inregistrarii. dar cadavrul nu poate fi gasit ori identificat. in registrul succe soral. orasului. 936. . Notarea cererii in cartea funciara Art.La cererea oricarei persoane interesate. 244 TITLUL IV Masurile asiguratorii CAPITOLUL I Sechestrul asigurator SECÞIUNEA 1 Dispozitii generale Notiunea Art.Sechestrul asigurator consta in indisponibilizarea bunurilor mobile . cu mentiunea ca aceasta a ramas definitiva. dispozitivul hotara rii de declarare a mortii ramase definitiva se va afisa timp de doua luni la sed iul acelei instante si al primariei comunei. 932 alin. se va fixa termen de judecata. Situatiile speciale Art. (2) Cererea se poate introduce de indata ce s-a cunoscut faptul mortii. 933. (1) nu sunt aplicabile. . (3) De asemenea.Cand se cere rectificarea sau constatarea nulitatii hotararii declar ative de moarte si in patrimoniul persoanei a carei moarte a fost declarata exis ta bunuri imobile. Nulitatea hotararii Art.(1) Prin grija instantei care a judecat cererea. citatia se publica intr-un ziar de larga circulatie. pentru a da lamuriri instant ei. precum si in alte registre publice. va dispune notarea cererii in cartea fu nciara. Daca persoana in cauza a avut un mandatar. 933 alin. 939.inzator. daca a fost numit. spre a se numi un curator. in a carei raza teritoriala a avut ultimul domiciliu cunoscut cel dec larat mort. dispozitivul hotararii de declarare a mortii. (1) si (2) si ale art. (2) Judecarea cererii se face cu citarea persoanelor care au fost parti in proce sul de declarare a mortii si cu participarea procurorului. Judecata Art. va fi citat si acesta. se poate int roduce si la instanta in a carei circumscriptie a decedat acea persoana.(1) Cererea de constatare a nulitatii hotararii declarative de moart e in cazul in care persoana este in viata se face la instanta care a pronuntat h otararea.(1) Dupa trecerea a doua luni de la data efectuarii publicatiilor si dupa primirea rezultatelor cercetarilor. va fi citat si curatorul. 938. municipiului sau sectorul ui municipiului 243 Bucuresti. daca va fi ca zul. cu mentiunea ca h otararea a ramas definitiva. urmand procedura prevazuta la art. dispozitivul hotararii de declarare a mortii va fi notat in cartea funciara si se va inregistra in registrul comertului. instanta va rectifica data mortii stabilita prin hotarare.(1) Cererea de declarare a mortii unei persoane a carei incetare din viata este sigura. (2) Persoana a carei moarte se cere a fi declarata se citeaza la ultimul domicil iu cunoscut. . daca se va dovedi ca nu a fost cu putinta ca moartea sa se fi produs la acea data. (2) Dispozitivul hotararii va fi comunicat instantei de tutela de la ultimul dom iciliu cunoscut al celui declarat mort. . Tot astfel se va proceda cand se infatiseaza certificatul de stare civ ila prin care se constata decesul celui declarat mort. . .

daca este cazul. 941 alin. dupa insc riere. Apelul se judeca de urgenta si cu precadere. de bitorul poate cere ridicarea masurii de catre instanta care a incuviintat-o. la instanta ierarhic superioara. Conditiile de infiintare Art. (4) se aplica atat la solutionarea cererii. a fost anulata. Apelul se judeca de urgenta si cu precadere. la instanta ierarhic superioara. 245 Executarea masurii Art. data fara citarea pa rtilor. in termen de 5 zile de la comunicare. o cautiune de jumatate din valoarea reclamata. (3) Instanta poate incuviinta sechestrul asigurator chiar daca creanta nu este e xigibila. . (2) Acelasi drept il are si creditorul a carui creanta nu este constatata in scr is. data fara citarea partilor. in temeiul careia a fost i ncuviintata masura asiguratorie. (2) De asemenea. odata cu cererea de sechestr u. potrivit regulilor prezentului cod cu privire la execut area silita. sechestrul asigurator. Valorificarea bunurilor sechestrate . . care se aplica in mod corespunzator. cat si la judecarea apelului. daca dovedeste ca a intentat actiune si depune. in cazul in care cererea principala. Incheierea este su pusa numai apelului. (1) si sa depuna o cautiune. . in toate cazurile. Ridicarea sechestrului asigurator Art. (3) Sechestrul asigurator pus asupra unui imobil se va inscrie de indata in cart ea funciara. Cer erea se solutioneaza in camera de consiliu. la cererea debitorului. Dispozitiile art.(1) Masura sechestrului asigurator se aduce la indeplinire de catre executorul judecatoresc.Nedepunerea cautiunii in termenul fixat de instanta atrage desfiinta rea de drept a sechestrului asigurator.(1) Daca debitorul va da. 940. 944.sau imobile urmaribile ale debitorului aflate in posesia acestuia sau a unui ter t in scopul valorificarii lor in momentul in care creditorul unei sume de bani v a obtine un titlu executoriu. vor dobandi vreun drept asupra imobilului respectiv. in termen de 5 zile de la pronuntare. 984 alin. Dispozitiile art. fara citarea partilor. poate solicita infiintarea unui sechest ru asigurator asupra bunurilor mobile si imobile ale debitorului. (3) se aplica in mod corespunzator. fixand totodata. creditorul trebuie sa dovedeasca indeplinirea celorla lte conditii prevazute la alin.(1) Creditorul care nu are titlu executoriu. cu citarea in termen sc urt a partilor. daca dovedeste ca a intentat cerere de chemare in judecata. prin incheiere executorie. respinsa sau perimata prin hota rare definitiva ori daca cel care a facut-o a renuntat la judecarea acesteia. El poate fi obligat la plata unei cautiuni in cuantumul fixat de catre instanta. 942 se aplica in mod corespunzator. dar a carui creanta est e constatata in scris si este exigibila. In aceste cazuri. . instanta va putea ridica. prin incheiere supusa numai apelului. (2) Instanta va decide de urgenta. (3) Dispozitiile art. Desfiintarea de drept a sechestrului asigurator Art. Aceasta se constata prin incheiere defin itiva. Inscrierea face opozabil sechestrul tuturor acelora care. in cazurile in care debitorul a micsorat prin fapta sa asigurarile dat e creditorului sau nu a dat asigurarile promise ori atunci cand este pericol ca debitorul sa se sustraga de la urmarire sau sa isi ascunda ori sa isi risipeasca averea. 941.(1) Cererea de sechestru asigurator se adreseaza instantei care este competenta sa judece procesul in prima instanta. de urgenta si cu citarea in termen s curt a partilor. executorul va aplica sechestrul asupra bunurilor urmaribile numai in masura necesara realizarii creantei. Procedura de solutionare Art. al carei cuantum va fi fixat de catre instanta. (2) In cazul bunurilor mobile. cuantumul cautiuni i si termenul inauntrul caruia urmeaza sa fie depusa aceasta. . Asu pra cererii instanta se pronunta prin incheiere definitiva. o garantie indestulatoa re. 943. in camera de consiliu. 942. (4) Impotriva modului de aducere la indeplinire a masurii sechestrului cel inter esat va putea face contestatie la executare.

a creditorului. (2) Nava se considera ca este gata de plecare din momentul in care comandantul a re la bord certificatele. (2) Cererea de sechestru se judeca de urgenta. la cererea debitorului sau. . (2) Dispozitiile art. 246 SECÞIUNEA a 2-a Dispozitii speciale privind sechestrul asigurator al navelor civil e Dreptul de a sechestra o nava civila Art.Art. . va putea fi adaugat la pretul vanzari i. la care Romania este pa rte.(1) Nava gata de plecare nu poate fi pusa sub sechestru asigurator. Aceasta se constata prin incheiere definit iva. Infiintarea sechestrului. 945. calea de atac este recursul. cu citarea partilor. Da . 948 alin. aflate la bordul unei nave. la cererea creditoru lui care are un privilegiu asupra unei nave.In toate cazurile in care competenta de prima instanta apartine curt ii de apel. (3) Neintroducerea actiunii in termenul prevazut la alin. (3) Nava poate pleca numai dupa transcrierea incheierii de incuviintare in regis trele autoritatii maritime respective si inscrierea mentiunii corespunzatoare in actul de nationalitate. instanta care a dispus masura asiguratorie poate ordona ca na va sa intreprinda una sau mai multe calatorii. precum si ale sectiu nii 1 a prezentului capitol care se aplica in mod corespunzator. .(1) Pentru motive temeinic justificate. dupa imprejurari. data cu citarea partilor. 951. 948. Incheierea este executorie. (2) Dispozitiile art. 941 si 944 aplicanduse in mod corespunzator. In acest caz. 953. Conditiile Art. (1) atrage desfiintare a de drept a sechestrului asigurator. 946. 950.(1) In cazuri urgente. cu respectarea conventiilor internationale asupra sechestrului navelor.Valorificarea bunurilor sechestrate nu se va putea face decat dupa c e creditorul a obtinut titlul executoriu.Competenta de solutionare a cererii de sechestru asigurator asupra u nei nave apartine tribunalului locului unde se afla nava. Sechestrarea marfurilor Art. (4). toate documentele navei. stabilind in acelasi timp toate m asurile preventive care. dupa caz. (5) Navlul pentru calatoriile autorizate de instanta. Instanta competenta Art. (2) se aplica in mod corespunzator. cererea de infiintare a sechestrului asigurat or asupra unei nave se poate face chiar si inaintea introducerii actiunii de fon d. 949. . Interdictia sechestrului Art. . . a unui coproprietar al navei sau ch iar a debitorului. dispozitiile art.Creditorul poate solicita infiintarea sechestrului asigurator asupra unei nave. 952. in conditiile dispozitiilor prezentei sectiuni. instanta care a dispus sechestrul asigurator poate inc uviinta schimbarea navei sechestrate cu alta. creditorul care a obtinut instituirea sechestrului asigurator e ste obligat sa introduca actiunea la instanta competenta sau sa initieze demersu rile pentru constituirea tribunalului arbitral intr-un termen de cel mult 20 de zile de la data incuviintarii masurii asiguratorii. ar fi necesare. 948 alin. indiferent de instanta la care s-a introdus sau urmeaza a fi introdusa actiunea de fond. Autorizarea efectuarii de calatorii Art. Dispozitiile speciale Art. . predate comandantului de capitania portului. 947.Creditorul posesorului legitim al conosamentului poate proceda la se chestrarea marfurilor reprezentate in conosament. Stramutarea sechestrului Art. 247 (4) Cheltuielile necesare pentru efectuarea calatoriei se vor avansa de cel care a solicitat aceasta. .(1) Dupa incuviintarea sechestrului asigurator. (2) se aplica in mod corespunzator. in camera de consiliu. dupa ce mai intai se vor s cadea cheltuielile prevazute la alin. . precum si permisul de plecare .

(1). CAPITOLUL II Poprirea asiguratorie Obiectul popririi asiguratorii Art.Pentru asigurarea traficului portuar si a sigurantei civile pe durat a imobilizarii navei. la cererea celui interesat. 960 alin. se poate dispune de capitania portului in conditiile legii speciale. c) asupra unor bunuri mobile care alcatuiesc garantia creditorului. 982 si urmatoarele apl icandu-se in mod corespunzator. care s e aplica in mod corespunzator. pe calea or donantei presedintiale. CAPITOLUL III Sechestrul judiciar Notiunea Art.Cererea pentru infiintarea sechestrului judiciar se va adresa instan tei investite cu judecarea actiunii principale in cazul prevazut la art. Procedura de infiintare Art.(1) Cererea de sechestru judiciar se judeca de urgenta. chiar fara a exist a proces: a) asupra unui bun pe care debitorul il ofera pentru liberarea sa. 959. .Solutionarea cererii. respectiv instantei in circumscriptia careia se afla bunul in cazurile p revazute la art. (2).Sechestrul judiciar consta in indisponibilizarea bunurilor ce formea za obiectul litigiului sau. desfiintarea si ridicarea popririi asiguratorii se vor efectua potrivit dispozitiilor art. incuviinta sechestrul judiciar. in conditiile stabilite la art. 943 aplicandu-se in mod corespunzator. cand acesta invedereaza insolvabilitatea debitorului sau ori cand are motive temeinice de ba nuiala ca debitorul se va sustrage de la eventuala urmarire silita ori sa se tea ma de sustrageri sau deteriorari. 957. cu citarea p artilor. .(1) Masura sechestrului asigurator se aduce la indeplinire prin imob ilizarea navei de catre capitania portului unde aceasta se afla. . 961. 949 va putea dispune. dispozitiile art. (2) Se va putea. Conditiile de infiintare Art. titl urilor de valoare sau altor bunuri mobile incorporale urmaribile datorate debito rului de o a treia persoana sau pe care aceasta i le va datora in viitor in teme iul unor raporturi juridice existente. In acest caz. instanta de judecata va pute a sa incuviinteze.ca nu se solicita deopotriva si sechestrarea navei. 956. 940. Executarea sechestrului Art. (2) In caz de admitere. 954. distrus ori alterat de posesorul sau actual. 958. daca aceasta masura este necesara pentru conservarea dreptului respecti v.Oprirea temporara a plecarii navei. in conditiile legii. . .(1) Ori de cate ori exista un proces asupra proprietatii sau altui d rept real principal. executarea masurii. . 960. 248 Regulile aplicabile Art. 941-946. Oprirea temporara a plecarii navei Art. prin incredinta rea pazei acestora unui administrator-sechestru desemnat potrivit art. creditorul va trebui sa cear a si descarcarea marfii. 962. 960 ali n. de asemenea.Poprirea asiguratorie se poate infiinta asupra sumelor de bani. in absenta unei hotarari judecat oresti. instanta va putea sa oblige pe reclamant la darea unei c autiuni. 955. Instanta competenta Art. dispozitiile art. c apitania portului nu va elibera documentele necesare navigatiei si nu va admite plecarea navei din port sau rada. . Masurile urgente Art. instanta aratata la art. masuri urgente. (2) Impotriva modului de aducere la indeplinire a masurii sechestrului cel inter esat va putea face contestatie la executare la tribunalul locului unde se afla n ava. 963. . punerea sub sechestru judiciar a bunului. b) asupra unui bun cu privire la care cel interesat are motive temeinice sa se t eama ca va fi sustras. asupra posesiei unui bun mobil sau imobil ori asupra folosi ntei sau administrarii unui bun proprietate comuna. . a altor bunuri. .

instanta va putea numi. cu exceptia cazurilor in care legea prevede o alta procedura. o suma drept remuneratie. 968. (3) si cele ale ar t. pe langa mentiunile pre vazute la art. 946 se aplica in mod corespunzator. pentru activitatea prestata. 964. valoarea lor. titlul pe baza caruia acesta este cerut. In acest scop. stabi lind totodata si modalitatile de plata. Declaratiile partilor Art. (3) In cazul in care intelegerea priveste numai partajul anumitor bunuri. . 250 Rolul activ al instantei. executorul j udecatoresc. . administratorului-sechestru. 965. insa numai cu incuviintarea prealabila a instantei de tutela . instanta l e va lua declaratie cu privire la fiecare dintre bunurile supuse partajului si v a lua act. care va putea fi chiar detinatorul bunului. 249 Administratorul-sechestru Art. iar in caz de neintelegere. Dispozitiile art. daca partile sunt prezente.Judecarea oricarei cereri de partaj privind bunuri asupra carora par tile au un drept de proprietate comuna se face dupa procedura prevazuta in preze ntul titlu. cand este cazul. un administrator provizoriu pana la solutionarea ce rerii de sechestru judiciar. (4) Dispozitiile art. in termen de 5 zile de la pronuntare. (3) Daca administrator-sechestru a fost numita o alta persoana decat detinatorul . la instanta ierarhic superioara. 432-435 sunt aplicabile. instanta va starui ca partile sa impar ta bunurile prin buna invoiala. Intelegerile dintre parti Art. persoanele intre care urmeaza a avea loc partajul. 189. precum si pe cele constatate prin titlu executoriu. . sesizat de partea interesata. Imparteala se poate face prin buna invoi ala si daca printre cei interesati se afla minori sau persoane puse sub interdic tie judecatoreasca. cota-parte ce se cuvine fiecaruia si creantele nascute din starea de proprietate comuna pe care coproprietarii le au unii fata . Administratorul provizoriu Art. se va deplasa la locul situarii bunul ui ce urmeaza a fi pus sub sechestru si il va da in primire.Reclamantul este obligat sa arate in cerere. a reprezentantului sau a ocrotitorului legal. insta nta va hotari potrivit intelegerii lor. (2) Administratorul-sechestru va putea face toate actele de conservare si admini strare. daca este cazul. 963. De asemenea.(1) Daca partile nu ajung la o intelegere sau nu incheie o tranzacti e potrivit celor aratate la art. continuand procesul pentru celelalte bunuri.(1) In tot cursul procesului. locul unde acestea se afla. dar numai cu autorizarea prealabila a instantei care l-a numit. TITLUL V Procedura partajului judiciar Regulile aplicabile Art. instan ta va lua act de aceasta invoiala si va pronunta o hotarare partiala. 966. precum si. pe baza de proces-v erbal. el va putea sta in judecata in numele partilor litigante cu privire la bunul pu s sub sechestru. . va incasa orice venituri si sume datorate si va putea plati datorii cu c aracter curent. 941 alin.(1) Paza bunului sechestrat va fi incredintata persoanei desemnate d e parti de comun acord. . locul unde se afla si valoarea acestora. .In cazuri urgente. instanta va stabili bunurile supuse impart elii. toate bunurile supuse partajului. (4) Incheierea este supusa numai apelului. unei persoane desemnate de i nstanta. 969. Un exemplar al procesului-verbal va fi inain tat si instantei care a incuviintat masura. prin incheiere definitiva data fara citarea partilor. (2) Daca partile ajung la o intelegere cu privire la impartirea bunurilor. (3). de recunoasterile si acordul lor cu privire la exist enta bunurilor. Hotararea de partaj Art. precum si persoana care le detine sau le administrea za. Cuprinsul cererii Art. 967. 968. . 942 alin. calitatea de coproprietar.(3) In cazul bunurilor imobile se va proceda si la inscrierea in cartea funciara potrivit art. instanta va fixa.La primul termen de judecata.

au facut construc tii sau imbunatatiri cu acordul celorlalti coproprietari sau altele asemenea. Incheierea de admitere in principiu Art.La formarea si atribuirea loturilor. Incheierea de admitere in principiu suplimentara Art. prec um si sarcinile mostenirii. l oturile ce urmeaza a fi atribuite. Atribuirea provizorie Art. In temeiul celor stabilite potrivit a lin. 973. (2) Daca. cu consimtamantul tuturor coproprietarilor. . pentru motive temeinice. I n aceleasi conditii. 970. si de acordul partilor. prin hotar area asupra fondului procesului. sa elimine un bun care a fost cuprins din eroare in masa de impartit. 973. dupa ca z. dar mai inainte de pronuntarea hotararii de imparteala. ii va atribui acestuia bunul. (3) In cazul in care coproprietarul nu consemneaza in termen sumele cuvenite cel orlalti coproprietari. la solicitarea instantei. into cmind in mod corespunzator minuta.(1) In cazul in care imparteala in natura a unui bun nu este posibil a sau ar cauza o scadere importanta a valorii acestuia ori i-ar modifica in mod pagubitor destinatia economica. domiciliul si ocupatia partilor. Prin incheiere. Atribuirea definitiva Art. tinand seama de imp rejurarile cauzei. instanta va putea da. in t ermenul stabilit. evaluare si altele asemenea. instanta va mai stabili datoriile transmi se prin mostenire. 971. dupa pronuntarea incheierii prevazute la art. instanta va putea atribui bunul altui coproprietar. va indica daca bunurile sunt comod partajabile in natura si in ce mod. prin incheierea aratata la alin. 971 pot fi ataca te numai cu apel odata cu fondul. fara ca privitor la acesti coproprietari sau la acele bunuri sa fi avut loc o dezbatere contradictorie. in co nditiile prezentului articol. o nou a incheiere. ii poate atribui provizoriu intregul bun. datoriile si creantele comostenitorilor fata de defunct. 975. 972. instanta va dispune efectuarea unei expertize pentru formarea loturilor. Caile de atac impotriva unor incheieri Art. si coproprietarii sau bunurile omise. propunand. instanta. .de altii. . stabilind totodata sumele ce se cuvi . (1) si art. prin incheiere. .Incheierile prevazute la art. Daca mai multi copropr ietari cer sa li se atribuie bunul. va putea sa ii atribuie bunul direct prin hotararea asupra fondului procesului. instanta. se constata ca exista s i alti coproprietari sau ca au fost omise unele bunuri care trebuiau supuse impa rtelii. (1). natura bunurilor. pentru care instanta nu are date suficiente. (3) Prin aceeasi incheiere. precum cererea de red uctiune a liberalitatilor excesive. marimea cotei-parti ce se cuvine fiecareia din masa b unurilor de impartit.In cazul in care. inainte de a se cere imparteala. ea procedeaza la formarea loturilor si la atribuirea lor. s-au formulat si alte cereri in legatura cu parta jul si de a caror solutionare depinde efectuarea acestuia. (1) instanta se va pronunta si cu privi re la aceste cereri. 969. ele se intregesc printr-o suma in bani. faptul ca unii dintre coproprietari. cu citarea partilor. (2) Daca coproprietarul caruia i s-a atribuit provizoriu bunul consemneaza. Daca se imparte o mostenire. sumele cuvenite celorlalti coproprietari. (2) Instanta va face imparteala in natura. 970. la cererea unuia dintre coproprietari instanta. in conditiile legii. ea va da o incheiere prin care va stabili elementele prevazute la art.La cererea unuia dintre coproprietari. 970 alin. dupa caz. instanta va tine seama de criteriile prevazu te la art. ea va stabili si termenul in care coproprietarul caruia i s-a atribuit provizoriu bunul este obligat sa consemneze sumele ce cor espund cotelor-parti cuvenite celorlalti coproprietari. In cazul in care loturile nu sunt egale in valoare. instanta va tine seama. Raportul de expertiza va arata valoarea bunurilor si criter iile avute in vedere la stabilirea acestei valori. 974. Criteriile partajului Art.(1) Daca pentru formarea loturilor sunt necesare operatii de masurat oare. . instanta 251 poate. . cererea de raport al donatiilor si altele as emenea. care va cuprinde.

socotite de la da ta primirii incheierii. instanta poate proceda la imparteala bunurilor pentru care nu a dispus vanzarea potrivit art. executorul va intocmi si afisa publicatia de vanzare cu cel putin 30 de zile inainte de termenul de licitatie. daca parta jul s-a cerut pe cale incidentala. Daca nu au fost astfel atacate. (2) Executorul va fixa termenul de licitatie. 978. prin incheiere data cu citarea partilor. 980. 977. asupra cererii de partaj instanta se va pronu nta prin hotarare.(1) Hotararea de partaj are efect constitutiv.(1) In cazul in care niciunul dintre coproprietari nu cere atribuire a bunului ori.n celorlalti coproprietari si termenul in care este obligat sa le plateasca. prin incheie re. stabilind totodata daca vanzarea se va face de catre parti prin buna invoiala ori de catre executorul judecatoresc. (4) Incheierile prevazute in prezentul articol pot fi atacate separat numai cu a pel. 976. Hotararea de partaj Art. va dispune vanzarea bunului. si va instiinta coproprietarii despre data. instan ta va stabili si termenul la care aceasta va fi efectuata. in ter menul stabilit. instanta. desi acesta a fost atribuit provizoriu. (6) Dispozitiile prezentului articol se completeaza in mod corespunzator cu disp ozitiile prezentului cod privitoare la vanzarea la licitatie a bunurilor mobile si imobile prevazute in materia executarii silite. Solutionarea cererii de partaj Art. (4) In cazul vanzarii unui bun imobil. precum si cele r ezultate din vanzare vor fi impartite de instanta potrivit dreptului fiecarui co proprietar. De asemenea. acesta va proceda la efectuarea vanzarii la licitatie publica. hotararea de par taj constituie titlu executoriu si poate fi pusa in executare chiar daca nu s-a cerut predarea efectiva a bunului ori instanta nu a dispus in mod expres aceasta predare. executorul va intocmi si af isa publicatia de vanzare. hotararea este supusa acelorasi cai de atac c . instanta. 9 70 si 971 nu au autoritate de lucru judecat. Vanzarea bunului Art. . ei pot conveni ca vanzarea sa n u se faca sub un anumit pret. 252 (3) In cazul in care vreuna dintre parti nu a fost de acord cu vanzarea prin bun a invoiala sau daca aceasta vanzare nu s-a realizat in termenul stabilit potrivi t alin. Procedura vanzarii la licitatie Art. incheierile de admitere in principiu prevazute la art. ora si locul vanzarii. sumele cuvenite celorlalti coproprietari. care nu va putea depasi 30 de zile pentru bunurile mobile si 60 de zile pentru bunurile imobile.La cererea uneia dintre parti. Daca se introduce o noua cerere de partaj. in termen de 15 zile de la pronuntare. cu cel putin 5 zile inainte de acel termen. (2) Sumele depuse de unul dintre coproprietari pentru ceilalti. Bunurile nesupuse vanzarii Art. (2) Odata ramasa definitiva si investita cu formula executorie. (3) In cazul in care partajul nu se poate realiza in niciuna dintre modalitatile prevazute de lege. . in afara de cazul in care partile sunt de acord cu majorarea lui. . va dispune ca va nzarea sa fie efectuata de executorul judecatoresc. . (2). 976. Termenul nu poate fi mai mare de 3 luni.(1) Dupa ramanerea definitiva a incheierii prin care s-a dispus vanz area bunului de catre un executor judecatoresc. instanta va hotari inchiderea dosarului. 253 (3) Hotararea de partaj este supusa numai apelului. aces te incheieri nu mai pot fi supuse apelului odata cu hotararea asupra fondului pr ocesului. 979. . nu s-au consemnat. Cu toate acestea. (2) Daca partile sunt de acord ca vanzarea sa se faca prin buna invoiala.(1) In toate cazurile. (3) Pentru termenul de licitatie a bunurilor mobile. (5) Coproprietarii pot conveni ca vanzarea bunurilor sa se faca la orice pret of erit de participantii la licitatie.

Transformarea cererii . Aplicarea criteriilor prevazute la art. 983. daca s-a dat cu citarea partilor. Revendicarea bunurilor atribuite Art. hotararea de partaj nu este susceptibila de executare silita.Cererea de ordonanta presedintiala se va introduce la instanta compe tenta sa se pronunte in prima instanta asupra fondului dreptului. (2) Ordonanta este provizorie si executorie. stabilind ca in favoarea reclamantului exi sta aparenta de drept. fara concluziile part ilor. (4) sunt aplicabile. (2) Pentru a intra in posesia bunurilor atribuite si a caror predare i-a fost re fuzata de ceilalti coproprietari. precum si pentru inlaturarea piedicilor ce s-ar ivi cu prilejul unei executari. pentru prevenirea unei pagube iminente si care nu s-ar putea repara. (3) De asemenea. Acelasi este si termenul pentru e xercitarea caii de atac. Procedura de solutionare Art. (3) La cererea reclamantului.(1) In vederea judecarii cererii. (3) Judecata se face de urgenta si cu precadere.a si hotararea data asupra cererii principale. . nefiind admisibile probe a caro r administrare necesita un timp indelungat. (2) Instanta de apel poate suspenda executarea pana la judecarea apelului. . Calea de atac Art.(1) In cazul in care partile declara in mod expres ca nu solicita pr edarea bunurilor. (4) Ordonanta va putea fi data chiar si atunci cand este in curs judecata asupra fondului. 696. 984 alin.(1) Instanta de judecata. 982. instanta pronuntandu-se as upra masurii solicitate pe baza cererii si actelor depuse. partile vor fi citate conform norm elor privind citarea in procesele urgente. daca s-a dat fara citarea lor. instanta va putea hotari ca executarea sa se faca fara somatie sau fara trecerea unui termen. pentru pastrarea unui drept care s-ar pagubi prin intarziere.(1) Daca prin legi speciale nu se prevede altfel. 254 (2) Ordonanta va putea fi data si fara citarea partilor. ordonanta este sup usa numai apelului in termen de 5 zile de la pronuntare. (4) Pronuntarea se poate amana cu cel mult 24 de ore. In caz de urgenta deose bita. 985. cu citarea partilor. . iar motivarea ordonantei s e face in cel mult 48 de ore de la pronuntare. . dupa cum hotararea de partaj se refera la bunuri mobile sau bu nuri imobile. 984. masurile dispuse vor produce efecte pana la solutionarea litigiului asupra fondului. Instanta competenta Art. TITLUL VI Procedura ordonantei presedintiale Conditiile de admisibilitate Art. 981. . (5) Pe cale de ordonanta presedintiala nu pot fi dispuse masuri care sa rezolve litigiul in fond si nici masuri a caror executare nu ar mai face posibila restab ilirea situatiei de fapt. si de la comunicare. chiar daca se ataca numai solutia data asupra partajulu i. ordonanta va putea fi data chiar in aceeasi zi. iar paratului i se va comunica o copi e de pe cerere si de pe actele care o insotesc. partea interesata va trebui sa exercite actiun ea in revendicare. dar n umai cu plata unei cautiuni al carei cuantum se va stabili de catre aceasta. 973 nu poate fi cenzurata pe calea re cursului. (3) Apelul se judeca de urgenta si cu precadere. va putea sa ordone masuri provizorii in cazuri grabnice. (4) Impotriva executarii ordonantei presedintiale se poate face contestatie la e xecutare. Dispozitii le art. (4) Executarea cu privire la bunurile impartite poate fi ceruta in termenul prev azut la art. Daca hotararea nu cuprinde nicio me ntiune privind durata sa si nu s-au modificat imprejurarile de fapt avute in ved ere. este necesara introducerea unei actiuni in revendicare in cazul in care bunurile atribuite unui coproprietar sunt detinute de terte persoane.

Procedura ofertei reale Art. 989.La solicitarea reclamantului. prin mijlocirea unui executor judecatoresc din circumscriptia tribunalului in ca re se afla domiciliul creditorului sau domiciliul ales al acestuia. acesta din urma este in drept sa faca oferta reala si sa consemneze ceea ce datoreaza.(1) Ordonanta presedintiala are autoritate de lucru de judecat fata de o alta cerere de ordonanta presedintiala. dupa caz. spre a se libera de datorie. 255 (3) Hotararea data asupra cererii posesorii este supusa numai apelului.S. 987. Autoritatea lucrului judecat Art. 988. . p rin care este invitat sa primeasca prestatia datorata. . numai daca nu s-au modificat imprej urarile de fapt care au justificat-o. situatie in care paratul va fi incunostintat si citat in mod expres cu aceasta mentiune. (2) Hotararea judecatoreasca prin care s-a solutionat o actiune privitoare la fo ndul dreptului are autoritate de lucru judecat intr-o cerere posesorie ulterioar a in legatura cu acelasi bun. cererea de ordonanta presedintiala va putea fi transformata intr-o cerere de drept comun. executorul judecatoresc va incheia proces-verbal in care va con semna aceste imprejurari. TITLUL VII Cererile posesorii Conditiile de admisibilitate Art. Autoritatea de lucru judecat Art. . (3) Consemnarea va fi precedata de o noua somatie adresata creditorului in care se vor arata ziua si ora cand si locul unde suma sau. . Acceptarea ofertei reale Art.(1) Daca creditorul nu se prezinta sau refuza sa primeasca suma ori obiectul oferit. debitorul va face creditorului. 986. Judecata si caile de atac Art. dupa caz.Art. (2) Sunt inadmisibile cererea reconventionala si orice alte cereri prin care se solicita protectia unui drept in legatura cu bunul in litigiu. va putea sa consemneze suma sau bunul oferit la CEC Bank . Consemnarea bunurilor se face in conditi ile prevazute de lege.(1) Cererile posesorii se judeca de urgenta si cu precadere.Cererile posesorii sunt admisibile numai in cazurile si conditiile p revazute de Codul civil. TITLUL VIII Procedura ofertei de plata si consemnatiunii Domeniul de aplicare Art. (3) Hotararea data asupra fondului dreptului are putere de lucru judecat asupra unei cereri ulterioare de ordonanta presedintiala.(1) Hotararea judecatoreasca prin care s-a solutionat o cerere poses orie are autoritate de lucru judecat intr-o cerere posesorie ulterioara purtata intre aceleasi parti si intemeiata pe aceleasi fapte.S. bunul oferit se va depune. .A. sau la orice alta institutie de credit ori. o somatie. la o unitate specializata. (2) In acea somatie se vor arata locul. data si ora cand suma sau obiectul oferi t urmeaza sa ii fie predat creditorului. 992. 990. 994. pana la inchiderea dezbaterilor la pri ma instanta. Executorul judecatoresc va intocmi un proces-ver bal prin care va constata acceptarea ofertei reale. debitoru l este liberat de obligatia sa. 993. si nu poate fi conditiona ta de existenta acordului creditorului.Cand creditorul refuza sa primeasca plata de la debitor. 991. . .In cazul in care creditorul primeste suma sau bunul oferit.(1) In scopul prevazut la art. . Consemnarea sumei sau a bunului Art. debitorul.A. 256 . iar recipisa de consemnare se va depu ne la executorul judecatoresc care a trimis somatia. (2) In acest caz. Procedura de consemnare a s umelor de bani este obligatorie pentru CEC Bank . 991. Ea nu are insa o astfel de autoritate intr-o cerere ulterioara privitoare la fondul dreptului. (2) Ordonanta presedintiala nu are autoritate de lucru judecat asupra cererii pr ivind fondul dreptului. .

In baza procesului-verbal intocmit in conditiile art. c) orice asociere formata de una sau mai multe autoritati contractante dintre ce le prevazute la lit. 995. cr editorul va putea cere anularea acesteia pentru nerespectarea conditiilor de val iditate. . dupa caz. in afara de ca zul in care se anuleaza oferta de plata si consemnatiunea. cel interesat va putea cere radiere a din cartea funciara sau din alte registre publice a drepturilor de ipoteca con stituite in vederea garantarii creantei stinse in conditiile prezentului titlu. in fata oricarei instante. la judecat oria in circumscriptia careia s-a facut consemnarea. cu exceptia celor date in recurs. de fond si de forma.(1) Oferta de plata poate fi facuta si in timpul procesului. si care se afla in cel putin una dintre urmatoa rele situatii: (i) este finantat. in orice stadiu al judecatii.(1) Prevederile prezentului titlu se aplica creantelor certe. (3) Prin autoritate contractanta. bunul. mai mult de jumatate din numarul membrilor sunt numiti de catre o autoritate contractanta. b) orice organism de drept public. In acest caz. (iii) in componenta consiliului de administratie ori. (1). 998. creditorul este pus in intarziere sa primeasca suma sau. altul decat cele prevazute la lit. Radierea ipotecilor Art. (1) si (2) se ataca numai odata cu fondul. 997. astfel cum este definita la lit. . efectuarea platii si liberarea debitorului. (2) Nu sunt incluse in sfera de aplicare a prezentului titlu: a) creantele inscrise la masa credala in cadrul unei proceduri de insolventa. in majoritate. debitor ul va proceda la consemnare conform dispozitiilor art. a) sau b). regulament sau altui inscris. astfel cum este definita la lit.(1) Dupa consemnare. 257 b) creantele care izvorasc din contractele incheiate intre intreprinzatori si co nsumatori. TITLUL IX Procedura ordonantei de plata Domeniul de aplicare Art. . executorul judecatoresc va constata. a consiliului de supraveghere si directoratului.Dispozitiile prezentului titlu se completeaza cu prevederile Codului civil referitoare la ofertele de plata si consemnatiuni. Oferta de plata in fata instantei Art. inclusiv din cele incheiate intre un intreprinzator si o aut oritate contractanta. care sunt definitive. va co nstata liberarea debitorului.Validarea ofertei reale. (2) In cazul in care creditorul lipseste sau refuza primirea prestatiei. ale ofertei de plata si consemnatiunii. . a). de catre o autoritate contractanta. a). cu per sonalitate juridica. (2). care a fost infiintat pentru a satisface nevoi de interes g eneral. (3) Incheierile prevazute la alin. fara caracter comercial. a). dupa caz. 996. 993 ori a inch eierii emise in conditiile art. constatat printr-un inscris ori determinate potrivit unui statut. Incheierea se comunica creditorului in termen de 5 zile de la intocmirea aceste ia. care actioneaza la nivel central. regional sau local. care. (ii) se afla in subordinea sau este supus controlului unei autoritati contractan te. lichid e si exigibile ce reprezinta obligatii de plata a unor sume de bani care rezulta dintr-un contract. prin incheiere. 995 sau 996. se intelege: a) orice autoritate publica a statului roman sau a unui stat membru al Uniunii E uropene. a). (3) Debitorul este considerat liberat la data consemnarii platii. prin incheiere. 999. insusit de parti prin semnatura ori in alt mod admis de lege. astfel cum este definita la lit. (2) In termen de 15 zile de la comunicarea incheierii prevazute la alin. . in sensul alin. Incidenta dispozitiilor Codului civil Art. Daca c reditorul este prezent si primeste prestatia datorata. (1). printr-o i ncheiere data fara citarea partilor. liberarea debitorului se va constata prin incheiere. 994 alin. iar recipi sa de consemnare va fi pusa la dispozitia instantei. urmata de consemnatiune Art. .

creditorul poate introduce cererea privind ordonanta de plata la instanta competenta pentru judecarea fondului cauzei in prima instanta. de la data la care obligatia a devenit exigibila. .Daca debitorul nu plateste in termenul prevazut la art. (1). daca este cunoscut. (2) Creanta produce dobanzi dupa cum urmeaza: 1. Cuprinsul cererii Art. codul unic de inregist rare sau codul de identificare fiscala.(1) Creditorul ii va comunica debitorului. (ii) daca data primirii facturii sau a unei solicitari echivalente de plata este incerta. si domiciliu l debitorului persoana fizica. dupa 30 de zile de la receptia marfurilor sau prestarea serviciilor. din ziua urmatoare acestui termen. . o somatie. perioada la care se refera acestea.000 alin. prin care ii va pune in vedere sa plateasca suma da torata in termen de 15 zile de la primirea acesteia. e) semnatura creditorului. (iii) daca solicitarea de plata a fost comunicata inainte de a primi marfurile s au serviciile. c) suma ce reprezinta obiectul creantei. la expirarea unui termen de 30 de zile de la primirea marfurilor sau prestarea serviciilor. precum si domiciliul sau. cu continut declarat si confi rmare de primire. iar debit orul a primit factura ori solicitarea de plata la data verificarii sau anterior acestei date.Comunicarea somatiei Art. . . daca sunt cunoscute. plus unul pentru instanta. 3. denumirea si sediul creditorului. (1). de la data la care debitorul a fost pus sau este de drep t in intarziere. temeiul de fapt si de drept al obligati ei de plata. termenul la care trebuia facuta plata si orice element necesar pentru determinarea datoriei. 1000. precum si dovada de comunicare a so matiei prevazute la art. d) suma ce reprezinta dobanzile aferente sau alte despagubiri ce se cuvin credit orului. b) daca termenul de plata nu este fixat in contract: (i) dupa 30 de zile de la data primirii de catre debitor a facturii sau a oricar ei alte asemenea solicitari de plata. dupa caz. potrivit legii. Rata de referinta in vigoare in prima zi calendaristica a semestrului se aplica pe intregul semestru. prin intermediul executo rului judecatoresc sau prin scrisoare recomandata. codul numeric personal. (3) Cererea si actele anexate la aceasta se depun in copie in atatea exemplare c ate parti sunt. 1. permitand certificarea conformitatii marfurilor sau serviciilor. (2) Aceasta somatie intrerupe prescriptia extinctiva potrivit dispozitiilor Codu lui civil. 1. fara a fi necesara punerea in intarziere a debitorului: a) daca in contract a fost fixat un termen de plata. precum si.000 alin. 1002. in celelalte cazuri. Instanta competenta Art. la expirarea unui termen de 30 de zile de la aceasta data. iar in cazul debitorului persoana juridica. (iv) daca legea sau contractul stabileste o procedura de acceptare ori de verifi care. potrivit legii.(1) Cererea privind ordonanta de plata va cuprinde: a) numele si prenumele. Determinarea dobanzii Art. in cazul contractelor incheiate intre intreprinzatori sau alti profesionisti. b) numele si prenumele. numarul de inmatriculare in registrul co mertului ori de inscriere in registrul persoanelor juridice si contul bancar. (3) Creditorul poate sa pretinda daune-interese suplimentare pentru toate cheltu ielile facute pentru recuperarea sumelor ca urmare a neexecutarii la timp a obli . 1001. se va aplica rata dobanzii de referinta stabilita de Banca Nationala a Romaniei. dupa caz.(1) Daca partile nu au stabilit nivelul dobanzii pentru plata cu in tarziere. in cazul contractelor incheiate intre intreprinzatori si o autoritate contrac tanta. 1003. denum irea si sediul. 258 (2) La cerere se anexeaza inscrisurile ce atesta cuantumul sumei datorate si ori ce alte inscrisuri doveditoare ale acesteia. 2.

gatiilor de catre debitor. (4) Este lovita de nulitate absoluta conventia prin care se fixeaza o obligatie de punere in intarziere pentru a opera curgerea dobanzilor in cazurile prevazute la alin. (2) pct. 1 si 2 sau un termen de la care creanta produce dobanzi mai m are decat cel prevazut la alin. (2). Citarea partilor. Intampinarea Art. 1004. - (1) Pentru solutionarea cererii, judecatorul dispune citarea partil or, potrivit dispozitiilor referitoare la pricinile urgente, pentru explicatii s i lamuriri, precum si pentru a starui in efectuarea platii sumei datorate de deb itor ori pentru a se ajunge la o intelegere a partilor asupra modalitatilor de p lata. Citatia va fi inmanata partii cu 10 zile inaintea termenului de judecata. (2) La citatia pentru debitor se vor anexa, in copie, cererea creditorului si ac tele depuse de acesta in dovedirea pretentiilor. 259 (3) In citatie se va preciza ca debitorul este obligat sa depuna intampinare cu cel putin 3 zile inaintea termenului de judecata, facandu-se mentiune ca, in caz ul nedepunerii intampinarii, instanta, fata de imprejurarile cauzei, poate consi dera aceasta ca o recunoastere a pretentiilor creditorului. (4) Intampinarea nu se comunica reclamantului, care va lua cunostinta de cuprins ul acesteia la primul termen de judecata. Declaratiile partilor. Stingerea litigiului Art. 1005. - (1) In cazul in care creditorul declara ca a primit plata sumei dat orate, instanta ia act de aceasta imprejurare printr-o incheiere definitiva, pri n care se dispune inchiderea dosarului. (2) Cand creditorul si debitorul ajung la o intelegere asupra platii, instanta i a act de aceasta, pronuntand o hotarare de expedient, potrivit art. 432. (3) Hotararea de expedient este definitiva si constituie titlu executoriu, fara a fi investita cu formula executorie. Contestarea creantei Art. 1006. - (1) Daca debitorul contesta creanta, instanta verifica daca contest atia este intemeiata, in baza inscrisurilor aflate la dosar si a explicatiilor s i lamuririlor partilor. In cazul in care apararea debitorului este intemeiata, i nstanta va respinge cererea creditorului prin incheiere. (2) Daca apararile de fond formulate de debitor presupun administrarea altor pro be decat cele prevazute la alin. (1), iar acestea ar fi admisibile, potrivit leg ii, in procedura de drept comun, instanta va respinge cererea creditorului privi nd ordonanta de plata prin incheiere. (3) In cazurile prevazute la alin. (1) si (2), creditorul poate introduce cerere de chemare in judecata potrivit dreptului comun. Emiterea ordonantei Art. 1007. - (1) In cazul in care instanta, ca urmare a verificarii cererii pe b aza inscrisurilor depuse, precum si a declaratiilor partilor, constata ca preten tiile creditorului sunt intemeiate, va emite o ordonanta de plata, in care se pr ecizeaza suma si termenul de plata. (2) Daca instanta, examinand probele cauzei, constata ca numai o parte dintre pr etentiile creditorului sunt intemeiate, va emite ordonanta de plata numai pentru aceasta parte, stabilind si termenul de plata. In acest caz, creditorul poate f ormula cerere de chemare in judecata potrivit dreptului comun pentru a obtine ob ligarea debitorului la plata restului datoriei. (3) Termenul de plata prevazut la alin. (1) si (2) nu va fi mai mic de 10 zile s i nici nu va depasi 30 de zile de la data comunicarii ordonantei. Judecatorul nu va putea stabili alt termen de plata, decat daca partile se inteleg in acest se ns. (4) In cazul creantelor reprezentand obligatii de plata a cotelor din cheltuieli le comune fata de asociatiile de proprietari, precum si a cheltuielilor de intre tinere ce revin persoanelor fizice corespunzator suprafetelor locative pe care l e folosesc ca locuinte, instanta, la cererea debitorului, va putea, prin excepti e de la dispozitiile alin. (3), sa dispuna stabilirea unui termen de plata mai m are ori esalonarea platii, tinand 260

seama de motivele temeinice invocate de debitor in ceea ce priveste posibilitati le efective de plata. (5) Ordonanta se va inmana partii prezente sau se va comunica fiecarei parti de indata, potrivit legii. Durata procedurii Art. 1008. - Daca de la data introducerii cererii creditorului au trecut mai mul t de 90 de zile fara a se pronunta ordonanta de plata, instanta va dispune, chia r din oficiu, inchiderea dosarului prin incheiere definitiva, dispozitiile art. 1.006 alin. (3) ramanand aplicabile. Cererea in anulare Art. 1009. - (1) Impotriva ordonantei de plata prevazute la art. 1.007 alin. (1) si (2) debitorul poate formula cerere in anulare in termen de 10 zile de la dat a inmanarii sau comunicarii acesteia. (2) Cererea in anulare poate fi introdusa de creditor impotriva incheierilor pre vazute la art. 1.006 alin. (1) si (2), precum si impotriva ordonantei de plata p revazute la art. 1.007 alin. (2), in termenul prevazut la alin. (1). (3) Prin cererea in anulare se poate invoca numai nerespectarea cerintelor preva zute de prezentul titlu pentru emiterea ordonantei de plata, precum si, daca est e cazul, cauze de stingere a obligatiei ulterioare emiterii ordonantei de plata. Dispozitiile art. 1.006 se aplica in mod corespunzator. (4) Cererea in anulare se solutioneaza de catre instanta care a pronuntat ordona nta de plata, in complet format din 2 judecatori. (5) Cererea in anulare nu suspenda executarea. Suspendarea va putea fi insa incu viintata, la cererea debitorului, numai cu dare de cautiune, al carei cuantum va fi fixat de instanta. (6) Daca instanta investita admite, in tot sau in parte, cererea in anulare, ace asta va anula ordonanta, in tot sau, dupa caz, in parte, pronuntand o hotarare d efinitiva. Prevederile art. 1.006 alin. (3) si ale art. 1.007 alin. (2) se aplic a in mod corespunzator. (7) In cazurile prevazute la alin. (2), daca instanta investita admite cererea i n anulare, va pronunta o hotarare definitiva prin care va emite ordonanta de pla ta, dispozitiile art. 1.007 aplicandu-se in mod corespunzator. (8) Hotararea prin care a fost respinsa cererea in anulare este definitiva. Titlul executoriu Art. 1010. - (1) Ordonanta de plata, devenita definitiva ca urmare a neintroduce rii sau respingerii cererii in anulare, are putere de lucru judecat si constitui e titlu executoriu, fara a fi investita cu formula executorie. (2) Impotriva executarii silite a ordonantei de plata partea interesata poate fa ce contestatie la executare, potrivit dreptului comun. In cadrul contestatiei nu se pot invoca decat neregularitati privind procedura de executare, precum si ca uze de stingere a obligatiei ivite ulterior ramanerii definitive a ordonantei de plata. 261 TITLUL X Procedura cu privire la cererile de valoare redusa Domeniul de aplicare Art. 1011. - (1) Prezentul titlu se aplica atunci cand valoarea cererii, fara a se lua in considerare dobanzile, cheltuielile de judecata si alte venituri acces orii, nu depaseste suma de 10.000 lei la data sesizarii instantei. (2) Prezentul titlu nu se aplica in materie fiscala, vamala sau administrativa s i nici in ceea ce priveste raspunderea statului pentru acte sau omisiuni in cadr ul exercitarii autoritatii publice. (3) De asemenea, prezenta procedura nu se aplica cererilor referitoare la: a) starea civila sau capacitatea persoanelor fizice; b) drepturile patrimoniale nascute din raporturile de familie; c) mostenire; d) insolventa, concordatul preventiv, procedurile privind lichidarea societatilo r insolvabile si a altor persoane juridice sau alte proceduri asemanatoare; e) asigurari sociale; f) dreptul muncii; g) inchirierea unor bunuri imobile, cu exceptia actiunilor privind creantele ava

nd ca obiect plata unei sume de bani; h) arbitraj; i) atingeri aduse dreptului la viata privata sau drepturilor care privesc person alitatea. Caracterul alternativ Art. 1012. - (1) Reclamantul are alegerea intre procedura reglementata de prezen tul titlu si procedura de drept comun. (2) Daca a sesizat instanta cu o cerere redactata potrivit art. 189, aceasta va fi solutionata potrivit procedurii de drept comun, cu exceptia cazului in care r eclamantul, cel mai tarziu la primul termen de judecata, solicita in mod expres aplicarea procedurii speciale. (3) Atunci cand cererea nu poate fi solutionata potrivit dispozitiilor prevazute de prezentul titlu, instanta judecatoreasca il informeaza pe reclamant in acest sens, iar daca reclamantul nu isi retrage cererea, aceasta va fi judecata potri vit dreptului comun. Instanta competenta Art. 1013. - (1) Competenta de a solutiona cererea in prima instanta apartine ju decatoriei. (2) Competenta teritoriala se stabileste potrivit dreptului comun. Declansarea procedurii Art. 1014. - (1) Reclamantul declanseaza procedura cu privire la cererile cu val oare redusa prin completarea formularului de cerere si depunerea sau trimiterea acestuia 262 la instanta competenta, prin posta sau prin orice alte mijloace care asigura tra nsmiterea formularului si confirmarea primirii acestuia. (2) Formularul de cerere se aproba prin ordin al ministrului justitiei si contin e rubrici care permit identificarea partilor, valoarea pretentiei, indicarea pro belor si alte elemente necesare solutionarii cauzei. (3) Odata cu formularul de cerere se depun ori se trimit si copii de pe inscrisu rile de care reclamantul intelege sa se foloseasca. (4) In cazul in care informatiile furnizate de reclamant nu sunt suficient de cl are sau sunt inadecvate ori formularul de cerere nu a fost completat corect, ins tanta, cu exceptia situatiilor in care cererea este vadit nefondata sau inadmisi bila, ii va acorda reclamantului posibilitatea sa completeze sau sa rectifice fo rmularul ori sa furnizeze informatii sau inscrisuri suplimentare. Instanta va fo losi in acest scop un formular tip, care va fi aprobat prin ordin al ministrului justitiei. (5) Cererea se va respinge daca este vadit nefondata sau inadmisibila. (6) In cazul in care reclamantul nu completeaza sau nu rectifica formularul de c erere in termenul stabilit de instanta, cererea se va anula. Desfasurarea procedurii Art. 1015. - (1) Procedura cu privire la cererile cu valoare redusa este scrisa si se desfasoara in intregul ei in camera de consiliu. (2) Instanta poate dispune infatisarea partilor, daca apreciaza acest fapt ca fi ind necesar sau la solicitarea uneia dintre parti. Instanta poate sa refuze o as tfel de solicitare in cazul in care considera ca, tinand cont de imprejurarile c auzei, nu sunt necesare dezbateri orale. Refuzul se motiveaza in scris si nu poa te fi atacat separat. (3) Dupa primirea formularului de cerere completat corect, instanta va trimite d e indata paratului formularul de raspuns, insotit de o copie a formularului de c erere si de copii de pe inscrisurile depuse de reclamant. (4) In termen de 30 de zile de la comunicarea actelor prevazute la alin. (3), pa ratul va depune sau trimite formularul de raspuns completat corespunzator, precu m si copii de pe inscrisurile de care intelege sa se foloseasca. Paratul poate s a raspunda prin orice alt mijloc adecvat, fara utilizarea formularului de raspun s. (5) Instanta va comunica de indata reclamantului copii de pe raspunsul paratului , cererea reconventionala, daca este cazul, precum si de pe inscrisurile depuse de parat.

(6) Daca paratul a formulat cerere reconventionala, reclamantul, in termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia, va depune sau va trimite formularul de rasp uns completat corespunzator ori va raspunde prin orice alt mijloc. (7) Cererea reconventionala care nu poate fi solutionata in cadrul prezentei pro ceduri intrucat nu sunt indeplinite cerintele prevazute la art. 1.011 va fi disj unsa si judecata potrivit dreptului comun. (8) Instanta poate solicita partilor sa furnizeze mai multe informatii in termen ul pe care il va stabili in acest scop, care nu poate depasi 30 de zile de la pr imirea raspunsului paratului sau, dupa caz, al reclamantului. (9) Instanta poate incuviinta si alte probe in afara inscrisurilor depuse de par ti. Nu vor fi insa incuviintate acele probe a caror administrare necesita cheltu ieli disproportionate fata de valoarea cererii de chemare in judecata sau a cere rii reconventionale. (10) In cazul in care instanta a fixat un termen pentru infatisarea partilor, ac estea trebuie citate. 263 (11) Ori de cate ori instanta stabileste un termen in vederea indeplinirii unui act de procedura, va instiinta partea interesata de consecintele nerespectarii a cestuia. Solutionarea cererii Art. 1016. - (1) Instanta va pronunta si redacta hotararea in termen de 30 de zi le de la primirea tuturor informatiilor necesare sau, dupa caz, de la dezbaterea orala. (2) In cazul in care nu se primeste niciun raspuns de la partea interesata in te rmenul stabilit la art. 1.015 alin. (4), (6) sau (8), instanta se va pronunta cu privire la cererea principala sau la cererea reconventionala in raport cu actel e aflate la dosar. (3) Hotararea primei instante este executorie din momentul pronuntarii si se com unica partilor. Cheltuielile de judecata Art. 1017. - (1) Partea care cade in pretentii va fi obligata, la cererea celeil alte parti, la plata cheltuielilor de judecata. (2) Cu toate acestea, instanta nu va acorda partii care a castigat procesul chel tuielile care nu au fost necesare sau care au avut o valoare disproportionata in raport cu valoarea cererii. Caile de atac Art. 1018. - (1) Hotararea judecatoriei este supusa numai apelului la tribunal, in termen de 30 de zile de la comunicare. (2) Pentru motive temeinice, instanta de apel poate sa suspende executarea silit a, insa numai daca se consemneaza o cautiune de 10% din valoarea contestata. (3) Hotararea instantei de apel se comunica partilor si este definitiva. TITLUL XI Evacuarea din imobilele folosite sau ocupate fara drept CAPITOLUL I Dispozitii generale Domeniul de aplicare Art. 1019. - (1) Dispozitiile prezentului titlu se aplica in litigiile privind e vacuarea din imobilele folosite sau, dupa caz, ocupate fara drept de catre fosti i locatari sau alte persoane. (2) In sensul prezentului titlu, termenii de mai jos au urmatorul inteles: a) locatiune - orice locatiune scrisa sau verbala, incluzand si sublocatiunea; b) locatar - locatarul principal, chirias sau arendas, sublocatarul sau un cesio nar al locatarului, indiferent daca persoana care solicita evacuarea este locato rul sau sublocatorul ori dobanditorul imobilului; c) locator - locatorul principal, sublocatorul, cesionarul si dobanditorul imobi lului; d) imobil - constructia, terenul cu sau fara constructii, impreuna cu accesoriil e acestora; e) ocupantul - oricare persoana, alta decat proprietarul sau locatarul, care ocu pa in fapt imobilul cu sau fara permisiunea ori ingaduinta proprietarului; 264 f) proprietar - titularul dreptului de proprietate asupra imobilului, inclusiv l

acesta va notifica locatarul. (2) Daca imobilul este inchis. (2) De asemenea. (2) Se prezuma ca imobilul este parasit in caz de incetare a activitatii economi ce ori de incetare a folosirii imobilului de catre locatar sau ocupant ori de ca tre persoanele aflate sub controlul lor. 1025. dupa caz.(1) Reclamantul are alegerea intre procedura reglementata de prezen tul titlu si procedura de drept comun. (3) Cand locatiunea este pe durata determinata. . dupa caz. la plata de desp agubiri si nici altor drepturi nascute in temeiul contractului sau al legii. 1. precum si a celor prevazute de dispozitiile legale aplicabile in materie.(1) Atunci cand dreptul locatarului de a folosi un imobil s-a stins ca urmare a incetarii locatiunii prin expirarea termenului. dup a caz. prin intermediul executorului judecatoresc. II din prezentul titlu. in termen de cel mult 30 de zile de la data comunicarii notificarii. ridicarii echipamentelor. 1020. (2). . chiar daca locatarul a parasit imobilul sa u contractul a incetat. denuntarea ceruta de lege pent ru incetarea contractului va fi considerata si notificare de evacuare a imobilul ui. inchiriat sau arendat. potrivit dispozitiilor re feritoare la ordonanta de plata sau celor privind solutionarea cererilor cu valo are redusa ori la sesizarea instantei competente. sunt incidente dispozitiile prezentului capitol. prin actiunea locat orului. 1022. 265 Notificarea ocupantului Art. (4) Locatarul poate renunta la notificarea prevazuta in prezentul articol prin a ct scris cuprinzand recunoasterea dreptului locatorului de a recurge imediat la procedura prevazuta la cap. locatorul sau proprietarul poate intra i n posesia acestuia. . in conditiile dreptului comun. Notificarea locatarului Art.027 alin. CAPITOLUL II Procedura de evacuare Evacuarea voluntara Art.(1) Locatarul si ocupantul imobilului sunt socotiti ca avand domici liul lor obligatoriu la imobilul pe care il ocupa fara niciun drept. Incetarea locatiunii.Cererile formulate in temeiul prezentului titlu sunt de competenta judecatoriei in circumscriptia careia se afla situat imobilul ocupat fara drept ori. prin neplata chiriei sau a arenzii. 1021. sub rezerva aplicarii dispoziti ilor art. dupa ce dreptul de a ocupa imobilul a incetat. punandu-i in vedere sa elibereze imobilul pe care il ocupa fara niciun drept. fara nicio procedura judiciara de evacuare. de drept. (4). (2) Daca locatiunea este pe durata nedeterminata. Citarea si comunicarea actelor procedurale Art. In caz contrar. in termen de 5 zile de la comunicarea notificarii. punandu-i in vedere sa elibe reze si sa-i predea liber imobilul. Caracterul facultativ al procedurii Art. dispozitiile prezentului titlu nu aduc nicio atingere drepturil or locatorului sau proprietarului la plata chiriei sau arenzii. notificarea de evacuare a imobil ului trebuie facuta cu cel putin 30 de zile inainte de expirarea termenului. va putea proceda. proprietarul va n otifica in scris ocupantul. 1024. dac a prin lege nu se prevede altfel. precum si din orice alta cauza si lo catorul doreste sa intre in posesia imobilului. pentru realizarea drepturilor si indeplinirea obligatiilor izvorand din contract. in conditiile prezentului articol. daca locatiunea inceteaza di n orice motive. toate notificarile. citatiile si celelalte acte d e procedura emise potrivit dispozitiilor prezentului titlu vor fi afisate la usa imobilului.ocatarul. . . 1023. iar dreptul locatarului este socotit stins. (3) In cazul aratat la alin. precum si in cazul returnarii cheilor i mobilului. partea interesata. Instanta competenta Art. .(1) Daca locatarul sau ocupantul care a fost notificat in conditiil e prezentului titlu a parasit imobilul. in scris.Atunci cand proprietarul unui imobil doreste sa il evacueze pe ocup antul acestuia. . marfurilor sau altor bunuri mobile din imob il.

Suspendarea executarii Art. . (5) Hotararea de evacuare este executorie si poate fi atacata numai cu apel in t ermen de 5 zile de la pronuntare. (1) se aplica in mod corespunzator si pentru solutionarea cererii privind incetarea oricaror abuzuri savarsite de proprietarul care preju diciaza folosinta normala a partilor sau instalatiilor aflate in proprietate com una din imobilele cu mai multe etaje sau apartamente ori care tulbura buna convi etuire in acel imobil. . 1028. potrivit legii.(1) Executarea hotararii de evacuare nu va putea fi suspendata.(1) Cererea de evacuare se judeca cu citarea partilor. in afara de cazul in care evacuarea imobilului pentru neplata chiriei sau a arenzii se solic ita in baza unui contract care constituie. 1026. Calea de atac Art. daca s-a dat cu citarea partilor.Impotriva executarii hotararii de evacuare. Daca hotararea de evacuare s-a dat fara citarea partilor. el va putea fi obligat.Sesizarea instantei Art. loc atorul sau proprietarul va solicita instantei sa dispuna. la incetarea acestor abuzuri si la restabilirea situ atiei anterioare. in cazul evacuarii pentru neplata chiriei sau a arenzii se va put ea dispune suspendarea executarii hotararii in cadrul contestatiei la executare sau a apelului exercitat de catre parat numai daca acesta consemneaza in numerar . . (2) Suspendarea inceteaza de drept daca. prin hotarare executor ie. la expirarea termenului pentru care chi ria sau arenda a fost astfel acoperita. nu poate formula cerere reconventionala. ii produce stricaciuni ori savarseste orice alte abuzuri de folosinta. cand s-a dat fara citarea lor. a imobilului inchiriat ori arendat. se vor putea invoca si aparari de fond. chiria sau arenda la care a fost obligat. cei interesati pot intr oduce contestatie la executare. debitorul nu cere si nu depune suma ce s e va fixa de instanta de executare pentru acoperirea unor noi rate. . inclusiv a sumelor devenite exigibile in cursul judecatii. pentru plata acestora. in conditiil e prevazute la alin. sau de la co municare. evacuarea imediata a locatarului sau ocupantului din imobil. Cu toate acestea. i ntrebuinteaza imobilul in alt scop decat cel prevazut in contract. . CAPITOLUL III Dispozitii speciale Incetarea abuzului de folosinta Art. instanta. suma sta bilita pentru asigurarea ratelor de chirie sau arenda datorate pana la data cere rii de suspendare. potrivit procedurii prevazute in pr ezentul titlu. (2) Dispozitiile alin. 1031. (3) Intampinarea nu este obligatorie. de chemare in judecata a altei persoane sau in garantie. 1029. ii modifica s tructura stabilita prin constructie. 1027. pretentiile sale urmand a fi valorificate numai pe cale separata. dreptul de a folosi imobilul. data cu citarea partilor. precum si cea aferenta ratelor de chirie sau arenda ce ar dev eni exigibile in cursul judecatii procesului. pentru lipsa de titlu. cu prudenta si diligenta. Contestatia la executare Art. (4) Daca s-a solicitat si plata chiriei ori a arenzii exigibile. prin ordonanta presedintiala . va putea dispune odata cu evacuarea si obligarea paratului la pl ata acestora. inclusiv lipsa titlului reclamantului. (2) Cererea de evacuare se judeca de urgenta. . . 266 (2) Paratul poate invoca aparari de fond privind temeinicia motivelor de fapt si de drept ale cererii. la dispozitia creditorului.Daca locatarul sau ocupantul notificat in conditiile prezentului ti tlu refuza sa evacueze imobilul ori daca locatarul a renuntat la dreptul sau de a fi notificat si a pierdut. nerespectand obligatiile ce ii revin privind fo losirea normala. daca s-a dat cu citarea partilor. cu ci tarea partilor.(1) Paratul chemat in judecata. 1030. titlu executor iu.(1) Daca locatarul. din orice motive. Procedura de judecata. cu dezbater i sumare. Apararile paratului in cazul judecarii cu citare Art. (1). in camera de consiliu. in conditiile legii.

h) lista cuprinzand numele. care atesta ca titularul dreptului inscris in cartea funciara este dece dat.Prin ordonanta presedintiala. care atesta acest fapt. in cazul in care imobilul nu este inscris in cartea funciara in folosul altei persoane si nici grevat de sar cini. atunci cand este cazul. 1033. 268 g) extrasul de carte funciara pentru informare. 1036. Cererile asociatiilor de proprietari Art. precum si numele ori denumirea vechiului prop rietar sau a succesorului acestuia. iar in caz afirmativ. pre cum si a faptului daca imobilul este sau nu grevat de sarcini. e) inscrisul constatator al actului juridic pe care solicitantul si-a intemeiat posesia. atunci cand este cazul. potrivit legii. 267 Examinarea imobilului Art. . locatarul s au. de o persoana fizica sau juridica autorizata. Cuprinsul cererii Art.032 se aplica si in cazul obligarii locatarului sau. d) certificatul de rol fiscal.(1) Cererea de uzucapiune se depune la judecatoria in circumscripti a careia este situat imobilul. daca il cunoaste. cand este cazul. b) un certificat eliberat de camera notarilor publici. inclusiv fapt ul ca nu a fost alocat un numar cadastral pentru inscrierea imobilului. (2) Reclamantul va arata in cererea de inscriere data de la care poseda imobilul sub nume de proprietar.Dispozitiile prezentului titlu sunt aplicabile oricaror cereri de i nscriere in cartea funciara a drepturilor reale imobiliare dobandite in temeiul uzucapiunii. in cazul in care neefectuarea reparatiilor ce sunt in s arcina fiecarui proprietar ori a reparatiilor sau a oricaror lucrari la partile sau la instalatiile aflate in coproprietatea acestora ori la spatiile aflate in proprietate exclusiva afecteaza folosinta normala a partilor comune sau a altor spatii locative din imobil. . din care sa rezulte faptu l daca mostenirea titularului inscris in cartea funciara a fost sau nu dezbatuta . in conditiile legii. care atesta faptul ca persoana juridica titulara a dreptului inscris in cartea funciara si-a incetat existenta. 1. 1035. care sunt persoanele care au cules mostenirea respectiva . pe cheltuiala celui interesat. TITLUL XII Procedura privitoare la inscrierea drepturilor dobandite in temeiul u zucapiunii Domeniul de aplicare Art. un certificat emis de acelasi birou. realizata. dupa caz. membri ai acesteia. cu aratarea titularului inscris in cartea funciara ori a inscrierii declaratiei de renuntare la proprietate. precum si data decesului sau. examinarea i mobilului detinut in locatiune. . temeiul uzucapiunii. 1034. faptul daca imobilul posedat este sau nu inscris in cartea funciara. f) documentatia tehnica cadastrala a imobilului. eliberat de birou l teritorial de cadastru si publicitate imobiliara. (3) La cerere se vor anexa: a) un certificat eliberat de serviciul public comunitar local de evidenta a pers oanelor. dupa caz. prenumele si domiciliul a cel putin 2 martori. a sublocatarului de a permite.Dispozitiile art. data cu citarea partilor. . sublocatarul poate fi obligat la efectuarea reparatiilor ne cesare ce ii revin potrivit legii. . din care sa rezulte ca acesta nu face parte din domeniul public al statu lui sau al unitatii administrativ-teritoriale. un certificat emis de autoritatea c ompetenta. c) un certificat eliberat de primaria in a carei raza teritoriala este situat im obilul. . precum si siguranta locuirii in acel imobil.Efectuarea reparatiilor. 1. Instanta competenta. Restrangerea folosintei.Dispozitiile art. precum si la restrangerea folosintei spatiulu i inchiriat ori chiar la evacuarea din acest spatiu daca aceste masuri se justif ica pentru efectuarea reparatiilor ori lucrarilor prevazute de lege in sarcina l ocatorului. 1032. Evacuarea Art.031 se aplica in mod corespunzator si pentru so lutionarea cererii formulate de o asociatie de proprietari impotriva proprietari lor.

1037. e) somatia catre toti cei interesati sa faca opozitie. dintre care cel putin un ul de circulatie nationala. pre cum si publicarea ei in doua ziare de larga raspandire. pentru a formula intampinare potrivit dispozitiilor de drept comun. se pot reface de insasi instanta investita cu ju . chiar dupa implinirea termenului de uzucapiune. 1. dupa ascultarea reclamantului si a martorilor si verificarea indeplinirii cond itiilor cerute de lege pentru dobandirea dreptului reclamat in temeiul uzucapiun ii. prin care s-a admis cererea d e inscriere. in temeiul uzucapiunii. cu adresa postala si. ce se va depune la dosarul cauzei. data fara citarea partilor. dupa caz. prenumele sau denumirea posesorului si domiciliul sau. instanta dispune. in caz contrar.(1) Dosarele sau inscrisurile privitoare la o pricina in curs de ju decata. cu citarea reclamantului si a oponentilor. (5) Daca nu s-au facut opozitii in termenul prevazut la alin. d) indicarea precisa a imobilului. (2) lit. sedi ul acestuia. instanta se va pronunta. in conditiile legii. prin incheiere. numarul si data incheierii prin care s-a dispus emiterea. al biroului teritorial de cadastru si pu blicitate imobiliara si la sediul primariei in raza careia se afla imobilul. daca acesta a fost intabulat sau inscri s provizoriu in folosul unei alte persoane. in temeiul incheierii date potrivit art. 1038. (3) Reclamantul este considerat proprietar de la data inscrierii. cu precizarea vecinatatilor. carora li se va comunic a si cate o copie de pe cererea de inscriere si intampinarea depusa de reclamant . precum si emiterea unei somatii si afisarea acesteia la im obilul in litigiu. (3) Cheltuielile necesare efectuarii formalitatilor de afisare si publicare sunt in sarcina reclamantului. in cartea funciara a dreptului de proprietate dobandit in temeiul uzucapi unii. daca sunt cunoscuti. instanta va cerceta daca sunt indeplinite cerintele prevaz ute de Codul civil pentru dobandirea dreptului reclamat in temeiul uzucapiunii. daca este cazul. in camera de consiliu . . hotararea este supusa numai apelului. dupa caz.(1) Reclamantul va putea cere inscrierea provizorie a dreptului ce a uzucapat. (2) In toate cazurile. TITLUL XIII Procedura refacerii inscrisurilor si hotararilor disparute Refacerea dosarelor sau inscrisurilor in cauzele in curs de solutionare Art. se va putea dispune inscr ierea dreptului. . Justificarea inscrierii provizorii se va face pe baza incheierii sau. fara ca inscrierea sa fie opozabila celui care a cerut notarea. acestea vor fi comunic ate reclamantului. citar ea titularului dreptului inscris in cartea funciara sau a succesorilor acestuia.037 alin. dupa c az. (4) Indeplinirea acestor formalitati va fi constatata intr-un proces-verbal. int ocmit de grefier. (2) Afisele si publicatia vor cuprinde: a) denumirea instantei care a emis somatia. prin incheiere. (7) In ambele cazuri. in termen de 6 luni de la emiterea celei din urma publicatii se va trec e la judecarea cererii. inainte de ramanerea definitiva a acesteia. cu precizarea ca. (6) Daca s-au formulat opozitii la cererea de uzucapiune. registratorul de carte funciara nu va putea dispune inscr ierea dreptului. cu num ar cadastral sau topografic si a numarului de carte funciara. ramasa definitiva.Procedura de judecata. la sediul instantei. c) precizarea ca acesta invoca dobandirea proprietatii sau a unui alt drept real prin uzucapiune. . disparute in orice mod. in cazul in care s-a facut numai o notare. 269 Inscrierea in cartea funciara a dreptului uzucapat Art. al hotararii judecatoresti. a hotararii judecatores ti. e) sau da ca cel inscris in cartea funciara este decedat ori si-a incetat existenta juridi ca sau a renuntat la proprietate. (5) sau. (8) Incheierea sau. dupa caz. 1039. iar in lipsa acest ora. de prima instanta.(1) Dupa depunerea cererii. Dupa primirea intampinarii se va fixa termen pentru solutionarea cererii de inscriere. Caile de atac Art. b) numele.

cu invitatia ca orice posesor al unei copii de pe hotarare sa o depuna la grefa instantei care a ordonat publicatia. va cere copii de pe inscrisur ile ce i-au fost trimise de autoritati si de care partile s-au folosit sau de pe inscrisurile depuse de parti.(1) Cautiunea se depune. la dispozit ia instantei sau. nu va putea depasi suma de 10. cautiunea nu va reprezenta mai mult de 20% din valoarea obiectului cererii. martorii si expertii. (4) si (5) va fi anulata de catre instanta care a pronuntat-o. vor putea servi la refacere copiile lega lizate de pe hotarare. suma datorata de parte cu acest titlu se stabileste de catre instanta in conditiile legii si se depune la Trezoreria Statului. (3) Pot servi la refacerea dosarului copiile legalizate de pe inscrisurile dispa rute ce se afla in posesia partilor ori a altor persoane sau a autoritatilor. Pentru judecata din nou a cauzei. 1. dupa caz.Dispozitiile art. (4) In situatia in care dosarul. . nu pot fi refacute nici potrivit alin. (2) In acest scop. (3). (3) Daca hotararea nu se poate reface pe calea aratata la alin. Cu toate acestea. partile sunt obligate sa faca do vada ca intre ele a existat litigiul ce face obiectul rejudecarii si ca acesta a fost solutionat prin hotarare 270 judecatoreasca. (3). nu se pot reface nici potri vit alin. hotararea refacuta potrivit prevederilor alin. 1. (4). . instanta va fixa termen. (5) Inscrisurile refacute tin locul originalelor.040 se aplica in mod corespunzator si in cazul in care se solicita refacerea unei hotarari definitive.039.000 lei. 1042. la CEC Bank .S. inclusiv hotararea. aceasta hotarare se va reface de catre instanta car e a pronuntat-o. instanta de apel va judeca din nou pri cina in fond. ia r daca si acel exemplar ar fi disparut. (1). pe numele partii respective. ce s-au incredintat partilor sau altor persoane. (3) Valoarea instrumentelor financiare prevazute la alin. instanta de r ecurs va trimite cauza instantei de apel pentru a proceda potrivit alin. dupa cel de-al doilea exemplar al hotararii pastrat la mapa. inclusiv hotararile date in pr ima instanta sau apel. sa se faca publicat ii intr-un ziar de larga raspandire. (1) si (2). . 1041. sau la orice alta institutie de credi t care efectueaza astfel de operatiuni. (7) Daca ulterior judecarii cererii de refacere hotararea disparuta a fost gasit a. (2) este aceea aratata in cuprinsul lor. pana la gasirea acestora.decarea cauzei. iar in cazul cererilor al caror obiect nu este eva luabil in bani. citand partile si. . cautiunea va putea consta si in instrum ente financiare care pot servi ca instrumente de plata. din oficiu. 1040. Depunerea in numerar sau in instrumente financiare Art. . Refacerea hotararilor definitive Art. acordu l partii nu este necesar in cazul titlurilor emise de stat sau de unitatile admi nistrativ-teritoriale. se v a trece la refacerea ei de catre instanta care a pronuntat-o. Dovada se va face cu orice inscrisuri sau extrase din registrele ori din alte evidente ale instantei judecatoresti sau ale altor autoritati. chiar din oficiu. Refacerea hotararilor disparute Art.A. (4) Incheierea nu va putea fi atacata decat odata cu fondul.(1) Cand legea prevede darea unei cautiuni. (2) La cererea debitorului cautiunii si daca partea in favoarea careia se depune declara in mod expres ca este de acord. potrivit dispoziti ilor art. 1043. iar dosarul. (5) Cand procesul se afla in recurs. cererea de refac ere va fi respinsa.039 si 1. iar cauza se afla in apel. (2) Daca legea nu prevede altfel. a executorului judecatoresc. in numerar. (3). (2) In scopul prevazut la alin.(1) Daca dosarul sau inscrisurile disparute priveau o pricina in ca re se pronuntase o hotarare. TITLUL XIV Cautiunea judiciara Stabilirea cautiunii si depunerea ei Art. (6) Daca in cursul judecarii a fost gasita hotararea disparuta. instanta va putea sa dispuna. dupa caz. de regula. dispunand totodata sa se scoata din registrele in stantei toate datele privitoare la inscrisurile ce se refac.

1046. dupa solutionarea p rin hotarare definitiva a procesului in legatura cu care s-a stabilit cautiunea. De asemenea. (3) Instanta se pronunta asupra cererii de restituire a cautiunii cu citarea par .042. dupa caz. un termen la care garantul sa fie infatisat. (2) Cand s-a acceptat cu titlu de cautiune un drept de ipoteca. . (3) atrage desfiintarea de drept a masurilor in legatura cu care s-a dispus stabilirea cautiunii. 1.(1) Cautiunea depusa se va restitui. daca valoarea acesteia este cel putin egala cu valoarea cautiunii stabilit e de instanta. intabularea acestuia sau. cautiunea se va depune numai in numerar. la cerere. Inscrierea sau. instanta va putea stabili cautiunea si fara citarea par tilor. 272 Restituirea cautiunii Art.Cand cautiunea a fost depusa in numerar sau in instrumente financia re ea nu poate fi urmarita de creditorii depunatorului decat in masura in care u rmeaza a-i fi restituita acestuia. o declaratie ca este de acord sa g aranteze pana la nivelul sumei stabilite de instanta. din oficiu. din oficiu. de la data acestei comunicari incepand a curge ter menul pentru plata cautiunii. (2) In cazul prevazut la alin. se poate of eri cautiune si un drept de ipoteca imobiliara sau mobiliara ori o creanta ipote cara. (2) Cautiunea se restituie celui care a depus-o in masura in care asupra acestei a cel indreptatit nu a formulat cerere pentru plata despagubirii cuvenite pana l a implinirea unui termen de 30 de zile de la data ramanerii definitive a hotarar ii sau. radiere a inscrierilor facute. Cu toate acestea. de la data incetarii efectelor masurii.Oferirea de garantii reale Art. 1044. inregistrarea la Arhiva Ele ctronica de Garantii Reale Mobiliare. dispozitiile art. In acest caz. 271 (3) Cautiunea care consta intr-o creanta ipotecara produce efecte din momentul i nscrierii sau notarii rangului in cartea funciara sau. cu citarea partilor. instanta poate incuviinta.(1) La cererea debitorului cautiunii. . (1) si (2) raman aplicabile. .044 sa fie adus un garant. instanta va stabili.047 a lin.1. 1048. dupa caz.(1) Sub rezerva acceptarii exprese de catre beneficiar. 1045. intr-un termen sta bilit de instanta. instanta va cita partile i n termen scurt. 1047. Debitorului cautiunii ii va fi comunicata incheierea prin car e cautiunea a fost stabilita. suma in numerar sa fie inlocuita cu al te bunuri ori prin aducerea unui garant. dupa caz. Procedura de stabilire a cautiunii Art. in Arhiva Elect ronica de Garantii Reale Mobiliare. 1. prevazute la alin. respectiv dupa incetarea efectelor masurii pentru care aceasta s-a depus. si va stabili de urgenta cautiunea. cautiunea nu va putea fi urmarit a nici de creditorii depozitarului. (2) Instanta se pronunta printr-o incheiere care poate fi atacata odata cu hotar area prin care s-a dispus asupra cautiunii. In acest caz. in conditiile legii. Inlocuirea cautiunii in numerar Art. (4) Cand cautiunea nu mai este necesara. depus la dosarul cauzei. dupa caz. cu acordul expres al beneficiarului cautiunii. instanta va disp une. Aducerea unui garant Art. notarea se va disp une de catre instanta din oficiu. Indisponibilizarea cautiunii Art. el va da in fata acesteia ori pr in inscris autentic. (1). (1) . (4) Nedepunerea cautiunii in termenul prevazut la alin.(1) Daca prin lege nu se prevede altfel. . cautiunea se restituie de indata daca partea interesata decl ara in mod expres ca nu urmareste obligarea celui care a depus-o la despagubiri pentru prejudiciile cauzate prin incuviintarea masurii pentru care aceasta s-a d epus. in conditiile stabilite de prezentul titlu. in camera de consiliu. (3) Daca garantul este incuviintat de instanta. . (3) Cand exista urgenta. 1049. ca in locul bunurilor aratate la ar t. instanta va ordona. .Cel care a depus cautiunea in numerar va putea cere ulterior ca.

b) dreptul aplicabil litigiului conform dreptului international privat roman est e legea romana. printr-o incheiere supusa numai recursului. competenta forului ales este exclusiva. . cand acest sediu secundar este situat in Romania la data i ntroducerii cererii. iar litigiul este de competenta exclusiva a instantelor romane. telegrama. instantel e romane sunt competente daca paratul are domiciliul. telecopiator sau orice alt mijloc de comunicare ce permite a-i stabili pro ba printr-un text.tilor. .(1) In materie patrimoniala. iar in lipsa sediului principa l. daca el nu ridica exceptia de necompetenta la primul termen la care partile a u fost legal citate. (4) Daca cererea pentru care s-a depus cautiunea a fost respinsa. In cazul in care incheierea a fost pronuntata de una dintre sectiile Inaltei Curti de Casatie si Justitie. recursul este suspensiv de executare. . Alegerea forului Art. . 1052. (3) Instanta aleasa nu se poate declara necompetenta daca: a) una dintre parti are domiciliul/resedinta obisnuita. In toate cazurile. CARTEA a VII-a Procesul civil international Domeniul de aplicare Art. la instanta ierarhic superioa ra. resedinta obisnuita. partile au convenit valabil competenta instantelor rom ane de a judeca litigii actuale sau eventuale privind asemenea drepturi. a sediului principal or i secundar situat in strainatate.Dispozitiile prezentei carti se aplica proceselor de drept privat c u elemente de extraneitate in masura in care prin tratatele internationale la ca re Romania este parte. t elex. Prorogarea voluntara de competenta in favoarea instantei romane Art. partile pot conveni asupra instantei c ompetente sa judece un litigiu actual sau eventual izvorand dintr-un raport cu e lemente de extraneitate. iar litigiul este de competenta exclusiva a un ei instante straine. in materii avand ca obiect drepturi de care ele dispun li ber conform legii romane. un sediu secundar sau fondul de comert pe teritoriul Romaniei la data introdu cerii cererii. (3) Instantele romane sunt de asemenea competente pentru a judeca orice cerere p rivind activitatea la sediul secundar al unei persoane juridice neavand sediul 273 principal in Romania. 1053. TITLUL I Competenta internationala a instantelor romane CAPITOLUL I Dispozitii generale Competenta intemeiata pe domiciliul sau sediul paratului Art. instanta va di spune din oficiu si restituirea cautiunii. instant ele romane sunt singurele competente. (2) Cu exceptia cazurilor in care prin lege se dispune altfel. alegerea este fara efect cand instanta aleasa este str aina. precum si cand instanta aleasa este romana. respectiv un sediu secun dar in circumscriptia acestei instante. prin dreptul Uniunii Europene sau prin legi speciale nu s e prevede altfel. (3) In situatiile prevazute la alin.(1) Sub rezerva situatiilor in care legea dispune altfel. (1).(1) Cand. respectiv sediul principal. Conventia poate fi incheiata prin inscris. In lipsa de stipulatie contrara. De asemenea. 1050. 1051. instanta romana sesizata poate respinge cererea. . cand din ansamblul circumstantelor rezulta ca litigiul nu prez inta nicio legatura semnificativa cu Romania. (1) si (2). instantele romane sunt competente daca unul di ntre acestia se afla in situatia prevazuta la alin. (2) Alegerea instantei este fara efect daca ea conduce la lipsirea in mod abuziv a uneia dintre parti de protectia pe care i-o asigura o instanta prevazuta de l egea romana. recursul este de competenta Completului de 9 jude catori. in afara de cazul cand cererea a fost facuta numai cu scopul de a-l sustrage pe un parat de la jurisdic tia domiciliului ori resedintei obisnuite sau. iar in lipsa domiciliului. instanta romana i n fata careia paratul este chemat ramane competenta de a judeca cererea formulat a. (2) Cand exista mai multi parati. dupa caz.

ea nu ar fi competenta sa judece fondul. Competenta interna Art. a celor prevazute in legi speciale. sub rezerva aplicarii prevederilor ar t. cu exceptia situatiilor in care: a) paratul nu a invocat exceptia de arbitraj pana la primul termen la care a fos t legal citat. respinge cererea ca nefiind de competenta jurisdictiei romane. potrivit dispozitiilor cartii de fata. . 1057. 1.In situatii de urgenta. 1058. Cererile incidentale Art. . instanta romana sesizata ulterior cu o cerere intre aceleasi parti.Exceptia de arbitraj Art. Verificarea competentei internationale Art. desi legea nu prevede competen ta instantelor romane. b) instanta constata ca respectiva conventie de arbitraj este caduca sau inopera nta. Chestiunile preliminare Art. (2) Necompetenta internationala a instantei romane poate fi invocata in orice st are a procesului.(1) Instanta sesizata verifica din oficiu competenta sa internation ala procedand conform regulilor interne privind competenta. d upa caz. 1056. 275 Litispendenta internationala Art. b) cererea reconventionala. 1060. . conservatorii si de executare Art. de asemenea. daca se dovedeste ca nu este posibila introducerea unei c ereri in strainatate sau ca nu se poate pretinde in mod rezonabil ca ea sa fie i ntrodusa in strainatate. cererea va fi indreptata. conservatorii si de executare privind persoane sau bunuri aflate in Romania la data introducerii cererii. nu se poate identifica instanta c ompetenta sa judece cauza. (1). competenta instantei romane este obligatorie. instanta romana sesizata isi va declina compete nta. . iar daca stabileste ca nu este competenta nici ea. urmand regulile de competen ta materiala.Instanta romana sesizata judeca pe cale incidentala chestiunile car e nu intra in competenta sa. 1059.Instanta competenta sa judece cererea originara este. . 1055. (2) Daca. (2) In situatiile prevazute la alin. competen ta sa dispuna masuri provizorii.055. respectiv l a Tribunalul Bucuresti. 1054. . (1). avand acelasi obiect si aceeasi cauza. nici o alta instanta romana.(1) Instanta romana de la locul cu care cauza prezinta o legatura s uficienta devine competenta sa solutioneze cauza. Masurile provizorii. daca cererea este formulata de un ceta tean roman sau apatrid domiciliat in Romania ori de o persoana juridica de natio nalitate romana. chiar si direct in caile de atac.(1) Cand instantele romane sunt competente potrivit dispozitiilor c artii de fata. in aplicarea prevederilor alin. poate suspenda judecata pana la pr onuntarea hotararii de catre jurisdictia straina. competenta sa judece: a) cererile de interventie. . Forul de necesitate 274 Art. Instanta romana va respinge ce rerea cand hotararea straina pronuntata este susceptibila de a fi recunoscuta co . 1061. instanta romana este. dar a caror solutionare este necesara pentru a deci de asupra cererii principale.Daca partile au incheiat o conventie de arbitraj vizand un litigiu arbitrabil conform legii romane. competenta se determina conform regulilor din prezentul cod si. la Judecatoria Sectorului 1 al municipiului Bucuresti. chiar daca. de asemenea. . c) tribunalul arbitral nu poate fi constituit sau arbitrul unic nu poate fi dese mnat din motive vadit imputabile paratului.(1) Cand o cerere este pendinte in fata unei instante straine si es te previzibil ca hotararea straina va fi susceptibila de recunoastere sau de exe cutare in Romania. cu exceptia cazurilor cand asemenea cereri ar fi fos t formulate numai pentru a-l sustrage pe intervenient de la jurisdictia normal c ompetenta.

pentru prestatii de consum curent destinate uzului personal sau famil ial al consumatorului si fara legatura cu activitatea profesionala sau comercial a a acestuia. . nulitatea sau anularea casatoriei. fie si numai in parte.nform dispozitiilor prezentei carti. . 3. desfacerea. incuviintarea adoptiei. imobile situate pe teritoriul Romaniei. 4. 1062. 5. punerea sub interdictie judecatoreasca a unei persoane cu domiciliul in Roman ia. procese intre persoane cu domiciliul in strainatate. (1). bunuri lasate in Romania de defunctul cu ultimul domiciliu in Romania. Competenta preferentiala a instantelor romane Art. 6. . 3. 2. 1066. daca cel ce urmeaza a fi adoptat domiciliaza in Roman ia si este cetatean roman sau apatrid. precum si alte litigii intre s oti. daca la da ta introducerii 276 cererii ambii soti domiciliaza in Romania si unul dintre ei este cetatean roman sau apatrid. 1063. daca cel putin una dintre parti e ste cetatean roman. 3.Instantele romane sunt exclusiv competente sa judece litigii cu ele mente de extraneitate din sfera statutului personal referitoare la: 1. cu exceptia celor referitoare la imobile situate in strainatate.Cand o persoana aflata in strainatate trebuie sa respecte un termen procedural in fata autoritatilor judiciare sau administrative romane. Competenta exclusiva in materia unor actiuni patrimoniale Art. daca jurisdictia straina se decl ara necompetenta sau daca hotararea straina pronuntata nu este susceptibila de a fi recunoscuta in Romania. 2. instanta romana repune procesul pe rol la cererea pa rtii interesate.Cand instanta romana este sesizata cu judecarea unei cereri. 2. incat exista interesul pentru cercetarea si judecarea acestora in acelasi timp. . contracte incheiate cu consumatori avand domiciliul sau resedinta obisnuita i n Romania.Instantele romane sunt exclusiv competente sa judece litigii cu ele mente de extraneitate referitoare la: 1. (3) Faptul ca o cauza este sau nu pendinte in fata jurisdictiei straine se deter mina conform legii statului in care are loc procesul. daca: a) furnizorul a primit comanda in Romania. (2) In cazul suspendarii prevazut la alin. reclamantul din cererea privind obligatia de intretinere are domiciliul in Ro mania. CAPITOLUL II Dispozitii speciale de competenta internationala a instantelor roma ne Competenta personala exclusiva Art. . tutela si curatela pentru protectia unei persoane cu domiciliul in Romania. acte de stare civila intocmite in Romania privind persoane domiciliate in Rom ania si care sunt cetateni romani sau apatrizi. ea est e competenta sa judece si cererea care este legata de cea dintai printr-un rapor t atat de strans. locul unde a luat nastere sau trebuia executata. 1064. 1065. este sufi cient ca cererea sa sa parvina in ultima zi a termenului la o reprezentanta dipl omatica sau consulara romana. b) incheierea contractului a fost precedata in Romania de o oferta sau o publici tate si consumatorul a indeplinit actele necesare incheierii contractului. Conexitatea internationala Art. o obl igatie contractuala se afla in Romania. c are este cetatean roman sau apatrid.(1) Instantele judecatoresti romane sunt competente sa judece si li tigiile in care: 1. locul unde a intervenit un fapt juridic din care decurg obligatii extracontra . cu scopul de a evita solutii care nu ar putea fi conciliate da ca cererile ar fi judecate separat. Termenele Art. referitoare la acte sau fapte de stare civila inregistrate in Romania.

reclamantul. in fata instantelor romane. cetatean roman cu domiciliul in strainatate. rezervata fii nd o conventie de alegere a forului. 1069. de asemenea. rezervata fiind competen ta exclusiva pentru imobilele lasate de acesta in strainatate. 5. Conditia strainului Art. 4. conventia de al egere a forului. in aceeasi masura si in aceleasi co nditii ca si cetatenii romani. daca acestia au convenit expres astfel. 1071. 3. 6. cetatean roman sau apatrid. 2. . Conventiile inoperante Art. procese referitoare la ocrotirea in strainatate a proprietatii intelectuale a unei persoane domiciliate in Romania.Sub conditia reciprocitatii. . declararea judecatoreasca a mortii unui cetatean roman.(1) Capacitatea procesuala a fiecareia dintre partile in proces est e guvernata de legea sa nationala. iar raporturil e juridice privesc drepturi de care ei pot dispune. aceleasi drepturi si obligatii procesuale ca si cetatenii romani. procese privind raspunderea civila pentru prejudiciile cauzate de produse ori ginare din Romania. . procese referitoare la ocrotirea minorului sau persoanei puse sub interdictie judecatoreasca. Scutirea de cautiunea judiciara Art. .064 si 1. .ctuale sau se produc efectele acestuia se afla in Romania. dupa caz. 1070. de locul survenirii accide ntului sau locul producerii prejudiciului. cetatean strain sau perso ana juridica de nationalitate straina. c) nava sau aeronava a fost sechestrata in Romania. procese referitoare la abordajul navelor sau coliziunea aeronavelor. de scutiri si reduceri de taxe si alte cheltuieli de procedura . in legatura cu bunuri sau in terese ale persoanelor din Romania. ultimul domiciliu al defunctului se afla in Romania. TITLUL II Legea aplicabila in procesul civil international CAPITOLUL I Capacitatea si drepturile partilor in proces Capacitatea procesuala Art.065. (2) Instantele judecatoresti romane sunt. Curatorul special Art. 4. b) locul de destinatie sau primul port ori aeroport unde nava sau aeronava a aju ns se gaseste pe teritoriul Romaniei. 1068. este inmatriculat a in Romania. precum s i cele referitoare la asistenta sau la salvarea unor persoane sau unor bunuri in marea libera ori intr-un spatiu nesupus suveranitatii vreunui stat. sub conditia reciprocitatii cu statul de cetateni e sau de domiciliu al solicitantului. daca: 277 a) nava sau aeronava arboreaza pavilionul roman sau. in conditi ile legii. precum si de asistenta judiciara gratuita. chiar daca acesta se afla in strainatate la data cand a intervenit disparitia.Pentru situatiile prevazute la art. statia feroviara sau rutiera ori portul sau aeroportul de imbarcare/incarcare sau debarcare/descarcare a pasagerilor sau marfii transportate se afla in Roman ia. este inoperanta. in procesele civil e internationale. Pana la luarea unor ma suri provizorii de catre instanta romana raman valabile masurile provizorii disp use de instanta straina. 1.In situatiile in care reprezentarea ori asistarea strainului lipsit de capacitate sau cu capacitate de exercitiu restransa nu a fost asigurata conf . (2) Cetatenii straini beneficiaza in fata instantelor romane. (2) Capacitatea procesuala a apatridului este guvernata de legea romana. 6. nu poate fi tinut sa depuna cautiune sau obligat la vreo alta garantie pentru motivul ca este strain sau nu are domiciliu l ori sediul in Romania. competente sa judece: 1. 5. 1067. procese intre straini. respectiv persoanele juridice romane. bunul asigurat sau locul producerii evenimentului asigurat se afla in Romania .(1) Persoanele fizice si persoanele juridice straine au. indiferent de cetatenia victimei. altul decat instanta romana. d) paratul are domiciliul sau resedinta obisnuita in Romania.

Prevederile art. CAPITOLUL II Legea aplicabila in materie procedurala Legea forului Art. (5) Administrarea probelor in procesul civil international este guvernata de leg ea romana.In procesul civil international instanta aplica legea procesuala ro mana. 1. legea romana este aplicabila. pentru certificarea autenticitatii semnaturilor si sigiliului aplicate pe acestea. Regulile aplicabile apatrizilor Art. I n lipsa acestei libertati sau cand partile n-au uzat de ea. .(1) Formalitatile de inregistrare si publicitate. instanta ii va putea numi in mod provizoriu un curator special. . 1076. (4) Supralegalizarea actelor intocmite sau legalizate de instantele romane se fa ce. Actele oficiale publice Art.071 se aplica in mod corespunzator apatriz ilor. . . (3) Scutirea de supralegalizare este permisa in temeiul legii. 1075. 1072.(1) Actele publice intocmite sau legalizate de o autoritate straina sau de un agent public strain pot fi produse in fata instantelor romane numai d aca sunt supralegalizate.068-1. 1074. 1077. 279 Formalitatile de publicitate Art. (1) si (2). efectele lor si a utoritatile abilitate sa instrumenteze sunt cele prevazute de dreptul tarii unde operatiunea a avut loc. Legea romana se aplica si in cazul in care ea accepta proba cu mart ori si cu prezumtii ale judecatorului. Probele Art. fara a fi ceruta conditia reciprocitatii. (4) Proba starii civile si puterea doveditoare a actelor de stare civila sunt gu vernate de legea locului unde a fost intocmit inscrisul invocat. sub rezerva unor dispozitii exprese contrare. in continuare. de catre Ministerul Justitiei si Ministerul Afacerilor Externe. obiectul si cauza actiunii in proc esul civil international se stabilesc conform legii care guverneaza fondul rapor tului juridic dedus judecatii. din partea autoritatilor romane. sub rezerva institutiilor juridice far a corespondent in dreptul roman.Calitatea procesuala a partilor.orm legii 278 sale nationale. cand legea locului incheierii actului juridic le acorda aceasta libertate. 1078. (3) Cu toate acestea. urmata de supralegalizarea efectuata. iar din aceasta cauza judecata procesului intarzie. fie de catre misiunea diplomatica romana sau oficiul consular roman din acest stat. fie de c atre misiunea diplomatica sau oficiul consular in Romania ale statului de origin e si. TITLUL III Eficacitatea hotararilor straine . in aceasta ordine. (2) In materie imobiliara se aplica legea locului unde este situat imobilul. . . Calitatea procesuala si calificarea pretentiei Art. chiar si in situatiile in care aceste mij loace de proba n-ar fi admisibile conform legii straine declarate aplicabile. . daca ea admite si alte mijlo ace de proba decat cele prevazute de legile stabilite conform prevederilor alin.Calificarea unei probleme ca fiind de drept procesual sau de drept substantial se face conform legii romane. de catre Ministerul A facerilor Externe. in oricare dintre cele doua situatii. (2) Supralegalizarea pe cale administrativa este supusa procedurii stabilite de statul de origine al actului. 1073. Calificarea Art. se aplica legea locu lui incheierii actului juridic. al unui tratat in ternational la care Romania este parte sau pe baza de reciprocitate. (2) Probatiunea faptelor este supusa legii locului unde ele s-au produs ori au f ost savarsite. pe cale administrativa ierarhica in statul de origine si apoi de misiunea diplomatica sau oficiul consular roman.(1) Mijloacele de proba pentru dovedirea unui act juridic si forta probanta a inscrisului constatator sunt cele prevazute de legea convenita de par ti.

potrivit legii statului de sediu. daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii: a) hotararea este definitiva potrivit legii statului unde a fost pronuntata.(1) Recunoasterea hotararii straine poate fi refuzata pentru oricar e dintre urmatoarele cazuri: a) hotararea este manifest contrara ordinii publice de drept international priva t roman. au fost recunoscute mai intai in st atul de cetatenie al fiecarei parti ori. c) exista reciprocitate in ceea ce priveste efectele hotararilor straine intre R omania si statul instantei care a pronuntat hotararea. f) a fost incalcat dreptul la aparare. (2) Daca hotararea a fost pronuntata in lipsa partii care a pierdut procesul. c) procesul a fost solutionat intre aceleasi parti printr-o hotarare. fiind pronuntate intr-un stat tert. cat si actul de sesizare a instantei si ca i s-a dat posibilitatea de a se apara si de a exercita calea de atac impotriva hotararii. 1. 1. b) instanta care a pronuntat-o a avut. in lipsa de recunoastere. b) hotararea pronuntata intr-o materie in care persoanele nu dispun liber de dre pturile lor a fost obtinuta cu scopul exclusiv de a sustrage cauza incidentei le gii aplicabile conform dreptului international privat roman. decurgand din omisiunea citarii persoanei care nu a participat la proces in fata instantei straine. daca se refera la statutul personal al cetatenilor statului unde au fost pronuntate s au daca. afara numai daca procesul privest e starea civila si capacitatea unui cetatean roman. spre a beneficia de puterea lucrului j udecat. CAPITOLUL I Recunoasterea hotararilor straine Recunoasterea de plin drept Art. a instantelor romane sau se afla in curs de judecare in fata acestora la data sesizarii instantei straine. de intensitatea legaturii cauzei cu ordinea juridica romana si de gravitatea efect ului astfel produs. cele notariale sau ale oricaror autoritati competente dintr-un stat nem embru al Uniunii Europene. poate fi in vocat numai de catre acea persoana. 1083. d) este inconciliabila cu o hotarare pronuntata anterior ei in strainatate si su sceptibila de a fi recunoscuta in Romania. termenul de hotarari straine se refera la actele de jurisdictie contencioasa sau necontencioasa ale instantelor judeca toresti. nu sunt contrarii ordinii publice de drept international privat roma n si a fost respectat dreptul la aparare. .Hotararile straine sunt recunoscute de plin drept in Romania. iar solutia adoptata difera de cea la care s-ar fi ajuns potrivit legii romane.Notiunea Art. (2) Recunoasterea nu poate fi refuzata pentru singurul motiv ca instanta care a pronuntat hotararea straina a aplicat o alta lege decat cea care ar fi fost dete rminata de dreptul international privat roman.080 pot fi recunoscute in Romania. 280 Conditiile recunoasterii Art. ea trebuie sa constate. . 1082.Cu exceptia verificarii conditiilor prevazute la art. ca partii in cauza i-a fost inmanata in timp util atat citatia pentru termenul de dezbateri in fond. g) hotararea poate face obiectul unei cai de atac in statul in care a fost pronu ntata. (3) Caracterul nedefinitiv al hotararii straine.081 si 1. 1080. compete nta sa judece procesul fara insa a fi intemeiata exclusiv pe prezenta paratului ori a unor bunuri ale sale fara legatura directa cu litigiul in statul de sediu al respectivei jurisdictii. de asemenea.(1) Hotararile referitoare la alte procese decat cele prevazute la art. 1079. . in special. chiar nede finitiva. aceasta incompatibilitate se apreciaza tinandu-se seama. Motivele de refuz al recunoasterii Art.In sensul prezentului titlu. Neexaminarea pe fond Art.08 . . . au fost pronu ntate in baza legii determinate ca aplicabila conform dreptului international pr ivat roman. 1081. e) instantele romane aveau competenta exclusiva pentru judecarea cauzei.

daca din hotararea strai na rezulta ca paratul a fost de acord cu admiterea actiunii. (3) Cererea de recunoastere poate fi.085. . Conditiile incuviintarii executarii Art. (2) Actele prevazute la alin. sediul cel care a refuzat recunoasterea hotararii straine. sa dispenseze partea de pro ducerea lor. 1. 1. in ambele cazuri dupa citarea partilor. . pe baza incuviintarii date. Documentele atasate la cerere Art. (1). la cererea persoanei interesate. Intreruperea prescriptiei Art. daca se considera suficient edificata.083 sunt aplicabile in mod corespunzator si cer erii de incuviintare a executarii. intocmita in conditiile preva zute la art.Cererea de recunoastere a hotararii straine intrerupe prescriptia d reptului de a obtine executarea silita. ca hotararea straina indep lineste celelalte conditii prevazute la art. de asemenea. (3) In cazul neprezentarii unora dintre documentele prevazute la alin. (1). inst anta poate fixa un termen pentru a fi prezentate ori poate accepta documente ech ivalente sau. b) dovada caracterului definitiv al acesteia. de catre trib unalul in circumscriptia caruia urmeaza sa se efectueze executarea. sau orice alt act oficial care sa ate ste ca citatia si actul de sesizare au fost cunoscute. Supralegalizarea n u se cere in cazul in care partile sunt de acord cu depunerea de copii certifica te pentru conformitate. de catre pa rtea impotriva careia s-a pronuntat hotararea.(1) Hotararile straine care nu sunt aduse la indeplinire de bunavoi e de catre cei obligati a le executa pot fi puse in executare pe teritoriul Roma niei. in completare.(1) Cererea de recunoastere a hotararii straine se intocmeste potri vit cerintelor prevazute de prezentul cod si va fi insotita de urmatoarele acte: a) copia hotararii straine. c ompetenta apartine Tribunalului Bucuresti. (2) Cererea poate fi solutionata fara citarea partilor. (2) Hotararile straine prin care s-au luat masuri asiguratorii si cele date cu e xecutare provizorie nu pot fi puse in executare pe teritoriul Romaniei.2. . (1) vor fi insotite de traduceri autorizate si vor fi supralegalizate. iar pe cale incidenta prin incheiere interlocutor ie.Cererea de incuviintare a executarii. precum si a celei ca hotararea sa fie executo rie potrivit legii statului de sediu al instantei care a pronuntat-o. 1086. . cu respectarea dispozitiilor art.082 si 1.(1) Cererea de recunoastere se rezolva pe cale principala de tribun alul in circumscriptia caruia isi are domiciliul sau. 1. . d) orice alt act de natura sa probeze. 1085. 1088. 281 Competenta Art. Dovada caracterului executoriu Art. . 1089.(1) Executarea hotararii straine se incuviinteaza cu respectarea co nditiilor prevazute la art. dupa caz.081. 1087. rezolvata pe cale incidentala de catre instanta sesizata cu un proces avand un alt obiect. 1. va fi insotita si de dovada caracterului executoriu al hotar arii straine. 282 CAPITOLUL II Executarea hotararilor straine Competenta Art. comunicate par tii care a fost lipsa in instanta straina. 1.(1) Cererea de recunoastere a hotararii straine se solutioneaza pe cale principala prin hotarare. c) copia dovezii de inmanare a citatiei si a actului de sesizare. (2) Dispozitiile art.078. eliberata de instanta care a pronuntat-o. 1090. (2) In cazul imposibilitatii de determinare a tribunalului potrivit alin. in timp util.081. in cadrul caruia s e ridica exceptia puterii lucrului judecat sau o chestiune prealabila intemeiata pe hotararea straina. 1084. . instanta romana nu poate proceda la examinarea in fond a hotararii straine si nici la modificarea ei. Citarea partilor Art. .

(2) In cazul in care hotararea straina contine solutii asupra mai multor capete de cerere. (1) si art. Hotararile stabilind obligatii fiscale prevazute de legi straine Art. . 1097. (1) daca ele sunt manifest incompatibile cu ordinea publica de d rept international privat roman. incuviintarea poate fi acordata separat. mentionandu-se in titlu si hotara rea de incuviintare. iar lege a statului de sediu al instantei arbitrale nu rezerva competenta exclusiva insta ntelor judecatoresti. dar numai prin inscris. (2) Dispozitiile prezentului capitol se aplica oricarui arbitraj international d aca sediul instantei arbitrale se afla in Romania si cel putin una dintre parti nu avea la data incheierii conventiei arbitrale domiciliul sau resedinta obisnui ta. . dac a satisface exigentele necesare autenticitatii sale conform legii statului de se diu al instantei. 1. . in conditiile legii romane.(1) Cererea de incuviintare a executarii se solutioneaza prin hotar are.Pe baza hotararii definitive de incuviintare a executarii se emite titlul executoriu. TITLUL IV Arbitrajul international si efectele hotararilor arbitrale straine CAPITOLUL I Procesul arbitral international Calificarea si domeniul de aplicare Art.Solutionarea cererii Art. aplicarea acestora . aceasta parte nu poate invoca propr iul sau drept 284 pentru a contesta arbitrabilitatea unui litigiu sau capacitatea sa de a fi parte in procesul arbitral. de catre arbitri. (3) Sediul instantei arbitrale se stabileste de partile in cauza sau de institut ia de arbitraj desemnata de acestea.089-1. dupa citarea partilor. (2) Daca una dintre partile conventiei arbitrale este un stat. o intreprindere d e stat sau o organizatie controlata de stat. iar in lipsa. (2) Constatarile facute de instanta straina nu beneficiaza de forta probanta pre vazuta la alin. . in conditiile art. daca partile nu au exclus prin conventia arbitr ala sau ulterior incheierii acesteia. . .(1) Orice cauza de natura patrimoniala poate face obiectul arbitraj ului daca ea priveste drepturi asupra carora partile pot dispune liber. 1093. care sunt disociabile. 1095.(1) Hotararea straina pronuntata de instanta competenta beneficiaza in Romania de forta probanta in privinta constatarilor pe care le cuprinde.093. (4) Prin hotararea de incuviintare a executarii hotararii straine de condamnare la plata unei sume in moneda straina se va dispune conversia in moneda nationala la cursul de schimb al zilei cand hotararea a devenit executorie in statul unde a fost pronuntata. 1092. 1091. (3) Proba contra faptelor constatate de instanta straina poate fi facuta prin or ice mijloace. dobanda produsa de suma stabilita i n hotararea straina este guvernata de legea instantei care a pronuntat-o. respectiv sediul in Romania. 283 Forta probanta a hotararii straine Art. 1. 1096. .Hotararea straina care stabileste o obligatie decurgand dintr-o leg e fiscala straina necesita si conditia reciprocitatii pentru a fi recunoscuta si executata in Romania.088 al in.Tranzactiile judiciare incheiate in strainatate produc in Romania e fectele ce decurg din legea care le-a fost aplicata. Arbitrabilitatea litigiului Art. Pana la data conversiei. (3) Executarea hotararii straine stabilind o obligatie alimentara prin varsamint e periodice se incuviinteaza pentru varsamintele scadente si cele subsecvente. Emiterea titlului executoriu Art. . Tranzactiile judiciare Art. 1094.(1) In sensul prezentului titlu. un litigiu arbitral care se desfas oara in Romania este socotit international daca s-a nascut dintr-un raport de dr ept privat cu element de extraneitate.

dispozitiile cartii a IV-a aplicandu-se prin analo gie. 1099. tribunalul arbitral ii asigura serviciile unui traducator. Tribunalul arbitral Art. . Dispu nerea de masuri provizorii sau conservatorii poate fi subordonata de arbitru sau .Conventia arbitrala Art. . tribunalul de la sediul a rbitrajului se pronunta asupra recuzarii prin hotarare definitiva.(1) Numirea. (2) Cu privire la cerintele de fond. b) legea care guverneaza obiectul litigiului. c) cand imprejurarile induc o indoiala legitima cu privire la independenta si im partialitatea sa. daca nu e stipulat contrariul in conventia arbitrala. . b) cand exista o cauza de recuzare dintre cele prevazute de regulile de procedur a arbitrala adoptate de parti sau. (2) Daca partile nu au procedat conform celor prevazute la alin. (3) Oricare ar fi procedura arbitrala stabilita. (2) Daca o parte nu cunoaste limba in care se desfasoara dezbaterea. (1). Tribunalul arbitral si cealalta parte trebuie instiintate fara intarziere des pre motivul de recuzare. d) legea romana. (1). (3) Partile pot sa participe la dezbateri cu traducatorul lor.(1) Tribunalul arbitral poate dispune masuri provizorii sau conserv atorii la cererea uneia dintre parti. Masurile provizorii si conservatorii Art. 285 Limba in care se desfasoara procedura Art. (3) O parte nu poate recuza un arbitru pe care l-a desemnat sau la a carui numir e a contribuit decat pentru o cauza de care a luat cunostinta dupa aceasta numir e. Procedura Art. tribunalul arbit ral poate cere concursul tribunalului competent. tribunalul arbitral trebuie sa garanteze egalitatea partilor si dreptul lor de a fi ascultate in procedura cont radictorie. conventia arbitrala este valabila daca inde plineste conditiile impuse de una dintre legile urmatoare: a) legea stabilita de parti. (3) Validitatea conventiei arbitrale nu poate fi contestata pe motivul nevalabil itatii contractului principal sau pentru ca ar viza un litigiu care nu exista in ca. (2) Daca partea vizata nu se supune voluntar masurilor dispuse. daca nu s-a prevazut nimic in acea sta privinta ori nu a intervenit o intelegere ulterioara. c) legea aplicabila contractului ce contine clauza compromisorie. de arbitri. (4) In arbitrajul international. . 1101. in limba contractului din care s-a nascut litigiul ori intr-o limba de circulatie internationala stabi lita de tribunalul arbitral. 1102. iar in lipsa. prin in scris. durata termenelor stabilite in cartea a IV-a se dubleaza.(1) Dezbaterea litigiului in fata tribunalului arbitral se face in limba stabilita prin conventia arbitrala sau.(1) Conventia arbitrala se incheie valabil in forma scrisa. revocarea si inlocuirea arbitrilor se realizeaza confo rm conventiei arbitrale sau celor stabilite de parti ulterior incheierii acestei a. in lipsa. (2) Arbitrul poate fi recuzat: a) cand nu are calificarea stabilita de parti. 1098. partea interesata poate solicita tribunalului de la sediul arbi trajului sa faca acest lucru. la cererea si pe cheltuiala ei. posta electronica sau orice alt mijloc de comunicare permitand a-i stabili proba printr-un text. (4) Daca partile nu au stabilit procedura de recuzare. telex. telegrama.(1) Partile pot stabili procedura arbitrala direct sau prin referir e la regulamentul unei institutii de arbitraj ori o pot supune unei legi procedu rale la alegerea lor. 1100. care aplica propria lege. tribunalul arbitral stabileste procedura pe calea uneia dintre modalitatile prevazute la a lin. telecopiator. .

motivata. in lipsa de stipulatie contrara in conventia arbitrala.(1) Solicitarea de recunoastere si executare a hotararii arbitrale straine se prezinta printr-o cerere adresata tribunalului in circumscriptia caru ia se afla domiciliul sau. CAPITOLUL II Efectele hotararilor arbitrale straine Calificarea Art. Eficacitatea Art. (2) Daca pentru administrarea probelor este necesar concursul instantelor judeca toresti. Regulile de aplicare subsidiara Art. In lipsa unor asemenea prevederi in conventia arbitrala. 1111. completarea. . (2) Tribunalul arbitral statueaza asupra propriei competente fara a lua in consi derare o cerere avand acelasi obiect. hotararea arbitrala. Dreptul aplicabil Art. iar daca partile nu au desemnat dreptul aplicabil. . Competenta tribunalului arbitral Art. afara numai daca motive temeinice impun susp endarea procedurii. (2) Tribunalul arbitral poate statua in echitate numai cu autorizarea expresa a partilor. Administrarea probelor Art. care aplica legea prop rie. 1109. 1. . (4) Tribunalul arbitral poate pronunta hotarari partiale. pot s olicita concursul tribunalului de la sediul arbitrajului. (3) Exceptia de necompetenta trebuie ridicata prealabil oricarei aparari pe fond . comunicarea si efectele acesteia. .(1) Tribunalul arbitral decide asupra propriei competente. 1103. 1107. . care se aplica in mod corespunzator. 1104.(1) Administrarea probelor se face de catre tribunalul arbitral. Cheltuielile arbitrale Art. 1108. tribunalul arbitral sau partile. (2) Hotararea arbitrala este scrisa. sediul celui caruia i se opune respectiva h otarare arbitrala.Sunt hotarari arbitrale straine orice sentinte arbitrale de arbitra j intern sau international pronuntate intr-un stat strain si care nu sunt consid erate hotarari nationale in Romania. Competenta Art. .Orice hotarare arbitrala dintre cele prevazute la art. 286 (3) Hotararea arbitrala este executorie si obligatorie de la comunicarea sa part ilor si poate fi atacata numai cu actiune in anulare pentru motivele si in regim ul stabilite in cartea a IV-a. in toate situatiile tinand seama de uzante si reguli profesionale. de acord cu tribunalul arbitral. . 1110. procedura . deja pendinte intre aceleasi parti in fata unui tribunal statal sau arbitral. . 1106. aceste cheltuieli se suporta de parti in cote egale. legea pe care o considera ad ecvata. iar in caz de paritate a voturilor prevaleaza so lutia care se raliaza votului supraarbitrului. dupa caz.(1) Hotararea arbitrala este data cu procedura convenita de parti. . nereglemen tate de parti prin conventia arbitrala si neincredintate de acestea rezolvarii d e catre tribunalul arbitral. 1105.Orice aspecte privind constituirea tribunalului arbitral. . onorariile arbitri lor si cheltuielile de deplasare ale acestora se suporta de partea care i-a numi t.In afara de cazul in care partile convin altfel. datata si semnata de toti arbitri i. Hotararea arbitrala Art. in cazul arbitrului unic sau al supraarbitrului.109 este r ecunoscuta si poate fi executata in Romania daca diferendul formand obiectul ace steia poate fi solutionat pe cale arbitrala in Romania si daca hotararea nu cont ine dispozitii contrare ordinii publice de drept international privat roman.(1) Tribunalul arbitral aplica litigiului legea stabilita de parti.judecator darii unei cautiuni adecvate. vor fi solutionate prin aplicarea in mod corespunza tor a dispozitiilor cartii a IV-a. hotararea se pronunta c u votul majoritatii arbitrilor.

(1) Cererea trebuie insotita de hotararea arbitrala si conventia de arbitraj. Cererea Art. Suspendarea judecatii Art. c) partea contra careia hotararea este invocata n-a fost cuvenit informata cu pr ivire la desemnarea arbitrilor sau cu privire la procedura arbitrala ori a fost in imposibilitate de a-si valorifica propria aparare in procesul arbitral. 1. . b) conventia arbitrala nu era valabila potrivit legii careia partile au supus-o sau. . Motivele de refuz al recunoasterii sau executarii Art. Totusi. (1). in lipsa de stabilire a acesteia. (2) Daca documentele prevazute la alin. cand nu 287 este adusa la indeplinire in mod voluntar. conform legii statului in care hotararea arbitrala a fost pronuntata. stabilita potrivit legii statului unde hotararea a fost pro nuntata. investirea ei cu formula executorie p entru punerea in executare silita pe teritoriul Romaniei. certific ata de conformitate. 1. in original sau in copie. in lipsa unui acord al acestora. d) constituirea tribunalului arbitral sau procedura arbitrala n-a fost conforma conventiei partilor ori. 1114.(1) Tribunalul poate suspenda judecarea recunoasterii si executarii hotararii arbitrale straine daca anularea ori suspendarea acesteia este solicit ata autoritatii competente din statul unde a fost pronuntata sau din statul dupa legea caruia a fost pronuntata. (1) nu sunt redactate in limba romana. cele dintai pot fi recunoscute si declarate executorii. care sunt supuse supralegalizarii in condit iile prevazute la art. .Hotararile arbitrale straine pronuntate de un tribunal arbitral com . . (2) Cererea poate fi solutionata fara citarea partilor daca din hotarare rezulta ca paratul a fost de acord cu admiterea actiunii. daca dispozitiile din hotarare care privesc aspecte supuse arbitrajului pot fi separate de cele privind chestiuni nesupuse arbitraj ului. 1112. 288 Judecata Art.(1) Cererea de recunoastere sau de executare a hotararii arbitrale straine se solutioneaza prin hotarare data cu citarea partilor si care poate fi atacata numai cu apel. . competenta apartine Tribunalului Bucuresti. Documentele atasate la cerere Art.(1) Cel care se prevaleaza de o hotarare arbitrala straina poate so licita numai recunoasterea acesteia pentru a invoca puterea de lucru judecat sau . (2) In situatia prevazuta la alin. (3) Dispozitiile art. (1) tribunalul poate.078. f) hotararea arbitrala n-a devenit inca obligatorie pentru parti sau a fost anul ata ori suspendata de o autoritate competenta din statul in care sau dupa legea caruia a fost pronuntata. 1117. Forta probanta Art. legii locului unde a a vut loc arbitrajul. (2) Recunoasterea unei hotarari arbitrale straine poate fi ceruta si pe cale inc identala. 1116. s olicitantul trebuie sa prezinte si traducerea acestora in limba romana.086 se aplica in mod corespunzator.Recunoasterea sau executarea hotararii arbitrale straine este respi nsa de tribunal daca partea contra careia hotararea este invocata probeaza exist enta uneia dintre urmatoarele imprejurari: a) partile nu aveau capacitatea de a incheia conventia arbitrala conform legii a plicabile fiecareia. . sa dispuna dep unerea unei cautiuni de catre cealalta parte. e) hotararea priveste un diferend neprevazut in conventia arbitrala sau in afara limitelor fixate de aceasta ori cuprinde dispozitii care excedeaza termenilor c onventiei arbitrale. 1113.(2) In caz de imposibilitate de stabilire a tribunalului prevazut la alin. 1115. la cererea partii care solicita recunoasterea si executarea hotararii arbitrale straine.

Guvernul va supun e Parlamentului spre adoptare proiectul de lege pentru punerea in aplicare a Cod ului de procedura civila. 1118.Tribunalul nu poate examina hotararea arbitrala pe fondul diferendu lui. . .(1) Prezentul cod de procedura civila intra in vigoare la data care va fi prevazuta in legea pentru punerea in aplicare a acestuia. (2) In termen de 6 luni de la data publicarii prezentului cod. Dispozitii finale Intrarea in vigoare Art. 1119. Examinarea fondului cauzei Art. .petent beneficiaza in Romania de forta probanta cu privire la situatiile de fapt pe care le constata.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful