1 Parlamentul Romaniei CODUL DE PROCEDURA CIVILA AL ROMANIEI din 01/07/2010 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr.

485 din 15/07/2010 2 TITLUL PRELIMINAR Domeniul de reglementare al Codului de procedura civila si pri ncipiile fundamentale ale procesului civil CAPITOLUL I Domeniul de reglementare al Codului de procedura civila Obiectul si scopul Codului de procedura civila Art. 1. - (1) Codul de procedura civila, denumit in continuare codul, stabileste regulile de competenta si de judecare a cauzelor civile, precum si cele de exec utare a hotararilor instantelor si a altor titluri executorii, in scopul infaptu irii justitiei in materie civila. (2) In infaptuirea justitiei, instantele judecatoresti indeplinesc un serviciu d e interes public, asigurand respectarea ordinii de drept, a libertatilor fundame ntale, a drepturilor si intereselor legitime ale persoanelor fizice si persoanel or juridice, aplicarea legii si garantarea suprematiei acesteia. Aplicabilitatea generala a Codului de procedura civila Art. 2. - (1) Dispozitiile prezentului cod constituie procedura de drept comun i n materie civila. (2) De asemenea, dispozitiile prezentului cod se aplica si in materiile reglemen tate de alte legi, in masura in care acestea nu cuprind dispozitii contrare. (3) In sensul prezentului cod, prin materie civila se intelege orice raport de d rept privat si de drept public, cu exceptia celor supuse legii penale, daca prin lege nu se dispune altfel. Aplicarea prioritara a tratatelor internationale privitoare la drepturile omului Art. 3. - (1) In materiile reglementate de prezentul cod, dispozitiile privind d repturile si libertatile persoanelor vor fi interpretate si aplicate in concorda nta cu Constitutia, Declaratia Universala a Drepturilor Omului, cu pactele si cu celelalte tratate la care Romania este parte. (2) Daca exista neconcordante intre pactele si tratatele privitoare la drepturil e fundamentale ale omului, la care Romania este parte, si prezentul cod, au prio ritate reglementarile internationale, cu exceptia cazului in care prezentul cod contine dispozitii mai favorabile. Aplicarea prioritara a dreptului comunitar Art. 4. - In materiile reglementate de prezentul cod, normele obligatorii ale dr eptului comunitar se aplica in mod prioritar, indiferent de calitatea sau de sta tutul partilor. 3 CAPITOLUL II Principiile fundamentale ale procesului civil Indatoririle privind primirea si solutionarea cererilor Art. 5. - (1) Judecatorii au indatorirea sa primeasca si sa solutioneze orice ce rere de competenta instantelor judecatoresti, potrivit legii. Acestia nu pot ref uza sa judece pe motiv ca legea nu prevede, este neclara sau incompleta. (2) Este interzis judecatorului sa stabileasca dispozitii general obligatorii pr in hotararile pe care le pronunta in cauzele ce ii sunt supuse judecatii. Dreptul la un proces echitabil, in termen optim si previzibil Art. 6. - (1) Orice persoana are dreptul la judecarea cauzei sale in mod echitab il, in termen optim si previzibil, de catre o instanta independenta, impartiala si stabilita de lege. In acest scop, instanta este datoare sa dispuna toate masu rile permise de lege si sa asigure desfasurarea cu celeritate a judecatii. (2) Dispozitiile alin. (1) se aplica in mod corespunzator si in faza executarii silite. Legalitatea Art. 7. - (1) Procesul civil se desfasoara in conformitate cu dispozitiile legii . (2) Judecatorul are indatorirea de a asigura respectarea dispozitiilor legii pri

vind realizarea drepturilor si indeplinirea obligatiilor partilor din proces. Egalitatea Art. 8. - In procesul civil partilor le este garantata exercitarea drepturilor p rocesuale, in mod egal si fara discriminari. Dreptul de dispozitie al partilor Art. 9. - (1) Procesul civil poate fi pornit la cererea celui interesat sau, in cazurile anume prevazute de lege, la cererea altei persoane, organizatii ori a u nei autoritati sau institutii publice ori de interes public. (2) Obiectul si limitele procesului sunt stabilite prin cererile si apararile pa rtilor. (3) In conditiile legii, partea poate, dupa caz, renunta la judecarea cererii de chemare in judecata sau la insusi dreptul pretins, poate recunoaste pretentiile partii adverse, se poate invoi cu aceasta pentru a pune capat, in tot sau in pa rte, procesului, poate renunta la exercitarea cailor de atac ori la executarea u nei hotarari. De asemenea, partea poate dispune de drepturile sale in orice alt mod permis de lege. Obligatiile partilor in desfasurarea procesului Art. 10. - (1) Partile au obligatia sa indeplineasca actele de procedura in cond itiile, ordinea si termenele stabilite de lege sau de judecator, sa isi probeze pretentiile si apararile, sa contribuie la desfasurarea fara intarziere a proces ului, urmarind, tot astfel, finalizarea acestuia. 4 (2) Daca o parte detine un mijloc de proba, judecatorul poate, la cererea celeil alte parti sau din oficiu, sa dispuna infatisarea acestuia, sub sanctiunea plati i unei amenzi judiciare. Obligatiile tertilor in desfasurarea procesului Art. 11. - Orice persoana este obligata, in conditiile legii, sa sprijine realiz area justitiei. Cel care, fara motiv legitim, se sustrage de la indeplinirea ace stei obligatii poate fi constrans sa o execute sub sanctiunea platii unei amenzi judiciare si, daca este cazul, a unor daune-interese. Buna-credinta Art. 12. - (1) Drepturile procesuale trebuie exercitate cu buna-credinta, potriv it scopului in vederea caruia au fost recunoscute de lege si fara a se incalca d repturile procesuale ale altei parti. (2) Partea care isi exercita drepturile procesuale in mod abuziv raspunde pentru prejudiciile materiale si morale cauzate. Ea va putea fi obligata, potrivit leg ii, si la plata unei amenzi judiciare. (3) De asemenea, partea care nu isi indeplineste cu buna-credinta obligatiile pr ocesuale raspunde potrivit alin. (2). Dreptul la aparare Art. 13. - (1) Dreptul la aparare este garantat. (2) Partile au dreptul, in tot cursul procesului, de a fi reprezentate sau, dupa caz, asistate in conditiile legii. In recurs, cererile si concluziile partilor nu pot fi formulate si sustinute decat prin avocat sau, dupa caz, consilier juri dic, cu exceptia situatiei in care partea sau mandatarul acesteia, sot ori ruda pana la gradul al doilea inclusiv, este licentiata in drept. (3) Partilor li se asigura posibilitatea de a participa la toate fazele de desfa surare a procesului. Ele pot sa ia cunostinta de cuprinsul dosarului, sa propuna probe, sa isi faca aparari, sa isi prezinte sustinerile in scris si oral si sa exercite caile legale de atac, cu respectarea conditiilor prevazute de lege. (4) Instanta poate dispune infatisarea in persoana a partilor, chiar atunci cand acestea sunt reprezentate. Contradictorialitatea Art. 14. - (1) Instanta nu poate hotari asupra unei cereri decat dupa citarea sa u infatisarea partilor, daca legea nu prevede altfel. (2) Partile trebuie sa isi faca cunoscute reciproc si in timp util, direct sau p rin intermediul instantei, dupa caz, motivele de fapt si de drept pe care isi in temeiaza pretentiile si apararile, precum si mijloacele de proba de care inteleg sa se foloseasca, astfel incat fiecare dintre ele sa isi poata organiza aparare a.

(3) Partile au obligatia de a expune situatia de fapt la care se refera pretenti ile si apararile lor in mod corect si complet, fara a denatura sau omite faptele care le sunt cunoscute. Partile au obligatia de a expune un punct de vedere pro priu fata de afirmatiile partii adverse cu privire la imprejurari de fapt releva nte in cauza. 5 (4) Partile au dreptul de a discuta si argumenta orice chestiune de fapt sau de drept invocata in cursul procesului de catre orice participant la proces, inclus iv de catre instanta din oficiu. (5) Instanta este obligata, in orice proces, sa supuna discutiei partilor toate cererile, exceptiile si imprejurarile de fapt sau de drept invocate. (6) Instanta isi va intemeia hotararea numai pe motive de fapt si de drept, pe e xplicatii sau pe mijloace de proba care au fost supuse, in prealabil, dezbaterii contradictorii. Oralitatea Art. 15. - Procesele se dezbat oral, cu exceptia cazului in care legea dispune a ltfel sau cand partile solicita expres instantei ca judecata sa se faca numai pe baza actelor depuse la dosar. Nemijlocirea Art. 16. - Probele se administreaza de catre instanta care judeca procesul, cu e xceptia cazurilor in care legea stabileste altfel. Publicitatea Art. 17. - Sedintele de judecata sunt publice, in afara de cazurile prevazute de lege. Limba desfasurarii procesului Art. 18. - (1) Procesul civil se desfasoara in limba romana. (2) Cetatenii romani apartinand minoritatilor nationale au dreptul sa se exprime in limba materna in fata instantelor de judecata, in conditiile legii. (3) Cetatenii straini si apatrizii care nu inteleg sau nu vorbesc limba romana a u dreptul de a lua cunostinta de toate actele si lucrarile dosarului, de a vorbi in instanta si de a pune concluzii, prin interpret. (4) Cererile si actele procedurale se intocmesc numai in limba romana. Continuitatea Art. 19. - Judecatorul investit cu solutionarea cauzei nu poate fi inlocuit pe d urata procesului decat pentru motive temeinice, in conditiile legii. Respectarea principiilor fundamentale Art. 20. - Judecatorul are indatorirea sa asigure respectarea si sa respecte el insusi principiile fundamentale ale procesului civil, sub sanctiunile prevazute de lege. Incercarea de impacare a partilor Art. 21. - (1) Judecatorul va recomanda partilor solutionarea amiabila a litigiu lui prin mediere, potrivit legii speciale. (2) In tot cursul procesului, judecatorul va incerca impacarea partilor, dandu-l e indrumarile necesare, potrivit legii. 6 Rolul judecatorului in aflarea adevarului Art. 22. - (1) Judecatorul solutioneaza litigiul conform regulilor de drept care ii sunt aplicabile. (2) Judecatorul are indatorirea sa staruie, prin toate mijloacele legale, pentru a preveni orice greseala privind aflarea adevarului in cauza, pe baza stabiliri i faptelor si prin aplicarea corecta a legii, in scopul pronuntarii unei hotarar i temeinice si legale. In acest scop, cu privire la situatia de fapt si motivare a in drept pe care partile le invoca, judecatorul este in drept sa le ceara sa p rezinte explicatii, oral sau in scris, sa puna in dezbaterea acestora orice impr ejurari de fapt sau de drept, chiar daca nu sunt mentionate in cerere sau in int ampinare, sa dispuna administrarea probelor pe care le considera necesare, precu m si alte masuri prevazute de lege, chiar daca partile se impotrivesc. (3) Judecatorul poate dispune introducerea in cauza a altor persoane, in conditi ile legii. Persoanele astfel introduse in cauza vor avea posibilitatea, dupa caz , de a renunta la judecata sau la dreptul pretins, de a achiesa la pretentiile r

eclamantului ori de a pune capat procesului printr-o tranzactie. (4) Judecatorul da sau restabileste calificarea juridica a actelor si faptelor d eduse judecatii, chiar daca partile le-au dat o alta denumire. In acest caz jude catorul este obligat sa puna in discutia partilor calificarea juridica exacta. (5) Cu toate acestea, judecatorul nu poate schimba denumirea sau temeiul juridic in cazul in care partile, in virtutea unui acord expres privind drepturi de car e, potrivit legii, pot dispune, au stabilit calificarea juridica si motivele de drept asupra carora au inteles sa limiteze dezbaterile, daca astfel nu se incalc a drepturile sau interesele legitime ale altora. (6) Judecatorul trebuie sa se pronunte asupra a tot ceea ce s-a cerut, fara insa a depasi limitele investirii, in afara de cazurile in care legea ar dispune alt fel. Respectul cuvenit justitiei Art. 23. - (1) Cei prezenti la sedinta de judecata sunt datori sa manifeste resp ectul cuvenit fata de instanta si sa nu tulbure buna desfasurare a sedintei de j udecata. (2) Presedintele vegheaza ca ordinea si solemnitatea sedintei sa fie respectate, putand lua in acest scop orice masura prevazuta de lege. CAPITOLUL III Aplicarea legii de procedura civila Legea aplicabila proceselor noi Art. 24. - Dispozitiile legii noi de procedura se aplica numai proceselor si exe cutarilor silite incepute dupa intrarea acesteia in vigoare. Legea aplicabila proceselor in curs Art. 25. - (1) Procesele in curs de judecata, precum si executarile silite incep ute sub legea veche raman supuse acelei legi. (2) Procesele in curs de judecata la data schimbarii competentei instantelor leg al investite vor continua sa fie judecate de acele instante, potrivit legii sub care au 7 inceput. In caz de trimitere spre rejudecare, dispozitiile legale privitoare la competenta, in vigoare la data cand a inceput procesul, raman aplicabile. (3) In cazul in care instanta investita este desfiintata, dosarele se vor trimit e din oficiu instantei competente potrivit legii noi. Dispozitiile alin. (1) ram an aplicabile. Legea aplicabila mijloacelor de proba Art. 26. - (1) Conditiile de admisibilitate si puterea doveditoare a probelor pr econstituite si a prezumtiilor legale sunt guvernate de legea in vigoare la data producerii faptelor juridice care fac obiectul probatiunii. (2) Administrarea probelor se face potrivit legii in vigoare la data administrar ii lor. Legea aplicabila hotararilor Art. 27. - Hotararile raman supuse cailor de atac, motivelor si termenelor preva zute de legea sub care a inceput procesul. Teritorialitatea legii de procedura Art. 28. - (1) Daca prin lege nu se dispune altfel, dispozitiile legii de proced ura se aplica proceselor de pe intregul teritoriu al tarii. (2) In cazul raporturilor procesuale cu element de extraneitate, determinarea le gii de procedura aplicabile se face potrivit normelor cuprinse in cartea a VII-a . CARTEA I Dispozitii generale TITLUL I Actiunea civila Notiunea Art. 29. - Actiunea civila este ansamblul mijloacelor procesuale prevazute de le ge pentru protectia dreptului subiectiv pretins de catre una dintre parti sau a unei alte situatii juridice, precum si pentru asigurarea apararii partilor in pr oces. Cererile in justitie Art. 30. - (1) Oricine are o pretentie impotriva unei alte persoane ori urmarest e solutionarea in justitie a unei situatii juridice are dreptul sa faca o cerere inaintea instantei competente.

8 Apararile Art. In acest caz. personal. se poate f ormula o cerere cu scopul de a preveni incalcarea unui drept subiectiv amenintat sau pentru a preintampina producerea unei pagube iminente si care nu s-ar putea repara. si alte cereri pentru executarea la termen a unor obligatii. . dupa caz.Calitatea de parte se poate transmite legal sau conventional. judecata va continua cu succesorul universal ori cu ti tlu universal al autorului.In cazurile si conditiile prevazute exclusiv prin lege. se pot introd uce cereri sau se pot formula aparari si de persoane. dupa caz. 35. 37. cat si capete de cerere accesorii. chiar daca interesul nu este nascut si actual.Cel care are interes poate sa ceara constatarea existentei sau inexis tentei unui drept. inainte de termen. legitim. . daca are cunostinta de existenta procesului. 9 Transmiterea calitatii procesuale Art. (3) Cererea principala este cererea introductiva de instanta. judecata va continua intre partile initiale. Legitimarea procesuala a altor persoane Art. executarea la termen a oblig atiei de intretinere sau a altei prestatii periodice. . 32.(1) Daca in cursul procesului dreptul litigios este transmis prin act e intre vii cu titlu particular. Realizarea drepturilor afectate de un termen Art. Situatia procesuala a instrainatorului si a succesorilor sai Art. inainte de implinirea termenului. in conditiile legii. (4) Cererile accesorii sunt acele cereri a caror solutionare depinde de solutia data unui capat de cerere principal. cere. aditionale si incidentale. actioneaza pentru apar area drepturilor ori intereselor legitime ale unor persoane aflate in situatii s peciale sau.(1) Cererea pentru predarea unui bun la implinirea termenului contrac tual poate fi facuta chiar inainte de implinirea acestui termen. d) justifica un interes. in scopul ocrotirii unui interes de grup ori general. organizatii. Cererea nu poate fi primita daca partea poate cere realizarea dreptului pe orice alta cale prevazuta de lege. la cerere ori din oficiu. ori de cate ori se va constata ca aceste a pot preintampina o paguba insemnata pe care reclamantul ar incerca-o daca ar a stepta implinirea termenului. dupa impr .Apararile formulate in justitie pot fi de fond sau procedurale. . fara a justifica un interes personal. (6) Cererile incidentale sunt cererile formulate in cadrul unui proces aflat in curs de desfasurare. (2) In toate cazurile. 33. accesorii. (3) Pot fi incuviintate. 31. Conditiile de exercitare a actiunii civile Art. institutii sa u autoritati. succesorul cu titlu particular este obligat sa intervina in cauza. . 34. . sau poate sa fie introdus in cauza.(2) Cererile in justitie sunt principale. a drepturilor ori situatiilor juridice deduse judecatii.(1) Orice cerere poate fi formulata si sustinuta numai daca autorul a cesteia: a) poate sta in judecata. ca urma re a transmisiunii. Ea poate cuprinde atat capete de cerere principale. instanta va decide. Interesul de a actiona Art. nascut si act ual. (2) Se poate. 36. . (5) Constituie cerere aditionala acea cerere prin care o parte modifica pretenti ile sale anterioare. Constatarea existentei sau inexistentei unui drept Art. (1) se aplica in mod corespunzator si in cazul apararilor . (2) Dispozitiile alin. Da ca insa transferul este facut. b) are calitate procesuala. care. Cu toate acestea. prin acte cu titlu particula r pentru cauza de moarte. 38. c) formuleaza o pretentie. de asemenea. in conditiile legii.Interesul trebuie sa fie determinat. in conditiile legii. .

9. nu poate lua parte la judecata cel care a fost martor. daca. potrivit dreptului comun.ejurari si tinand seama de pozitia celorlalte parti. (3) Hotararea pronuntata contra instrainatorului sau succesorului universal ori cu titlu universal al acestuia. 39. 3. 10 (3) Nu poate lua parte la judecata nici judecatorul care si-a exprimat anterior parerea cu privire la solutie in cauza pe care a fost desemnat sa o judece. incompatibil de a judeca in urmato arele situatii: 1. 2.(1) Judecatorul care a pronuntat o incheiere interlocutorie sau o hot arare prin care s-a solutionat cauza nu poate judeca aceeasi pricina in apel. se afla in relatii de dusmanie cu una dintre parti . Daca instrainatorul sau. sotul sau ori rudele lor pana la gradul al patrulea inclusiv s au afinii lor. sotul sau. ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv cu avocatul ori reprezentantul unei parti sau daca este casatorit cu fratele ori cu sora sot ului uneia dintre aceste persoane. dupa caz. . de asemenea. 6. dupa caz. daca intre el. arbitru. iar cel care a suferit un prejudiciu are dreptul de a fi despagubit. magistrat-asistent sau mediator in aceeasi cauza. cand este sot. re curs. atunci cand este investit cu solutionarea unei cai de atac. sotul sau. instanta va respinge cererea ori apararea formulata ca f iind facuta de o persoana sau impotriva unei persoane fara calitate ori ca lipsi ta de interes. va fi scos din proces. judecatorul devine incompatibil numai in situatia punerii in miscare a actiunii penale impotriva sa. cu exceptia cazurilor in care a dobandit dreptul cu buna-credinta si nu mai po ate fi evins. sotul sau o ruda a sa pana la gradul al patrulea inclusiv a participat. judecata va continua numai cu succesorul cu titlu particular care va lua procedura in starea in care se af la la momentul la care acesta a intervenit sau a fost introdus in cauza. avocat. dupa caz. (2) Incalcarea dispozitiilor prezentului titlu poate. 4. . anulabile. (2) De asemenea.(1) Cererile facute de o persoana care nu are capacitate procesuala s unt nule sau. sotul ori rudele acesteia pana la gradul al patrulea inclusiv. In cazul plangerilor penale formulate de parti in cursul procesului. Incompatibilitatea Cazurile de incompatibilitate Art. au un interes in legatura c u pricina care se judeca. . de asemenea. 8. Sanctiunea incalcarii conditiilor de exercitare a actiunii civile Art. daca el.(1) Judecatorul este. cand exista imprejurari care fac justificata temerea ca el. 7. si una dintre parti a existat un proces penal cu cel mu lt 5 ani inainte de a fi desemnat sa judece pricina. contestatie in anulare sau revizuire si nici dupa trimiterea spre rejudeca re. in cazul lipsei calitatii proces uale sau a interesului. atrage aplica rea si a altor sanctiuni prevazute de lege. TITLUL II Participantii la procesul civil CAPITOLUL I Judecatorul. sotul sau ori una dintre rudele lor pana la gradul al patrulea inclu siv sau afinii lor. Alte cazuri de incompatibilitate Art. dupa caz. ca judecator sau pr . dupa caz. de catre adevaratul titular. expert. 41. dupa caz. dupa caz. va produce de drept efecte si contra s uccesorului cu titlu particular si va fi intotdeauna opozabila acestuia din urma . sotul sau rudele lor pana la gradul al patrulea inclusiv ori afinii lor. potrivit legii. ascendentii ori descendentii lor au primit daruri sau pro misiuni de daruri ori alte avantaje de la una dintre parti. sunt parti intr-un proces care se judeca la instanta la care una dintre parti este judecator. procuror. daca este tutore sau curator al uneia dintre parti. daca instrainatorul sau suc cesorul universal ori cu titlu universal al acestuia va ramane sau. asistent judiciar. 40. succesorul universal ori cu titlu universal al acestuia este scos din proces. daca el. dupa caz. cand sotul sau fostul sau sot este ruda ori afin pana la gradul al patrulea i nclusiv cu vreuna dintre parti. dupa caz. 5. De asemenea. daca el. ascend entii ori descendentii lor sau afinii lor.

(3) In caz de admitere a declaratiei de abtinere. indiferen t de motivul acesteia. 42. daca este sot sau ruda pana la gradul al patrulea inclusiv sau afin. 46. Abtinerea judecatorului recuzat Art. Cu to ate acestea. daca sotul. Recuzarea Art. 11. (2) Judecatorul care stie ca exista un motiv de incompatibilitate in privinta sa este obligat sa se abtina de la judecarea pricinii. 40. (2) Declaratia de abtinere se solutioneaza cu prioritate. 10. . . fiind consemnata i n incheiere. 40 alin. pe baza dosarului cauzei. (2) Cand motivele de incompatibilitate s-au ivit ori au fost cunoscute de parte doar dupa inceperea dezbaterilor.(1) Judecatorul aflat intr-o situatie de incompatibilitate poate fi r ecuzat de oricare dintre parti inainte de inceperea oricarei dezbateri. Exceptii Art. 48. de asemenea. (1) privitoare la sot se aplica si in cazul concubinilor. 43. Abtinerea Art.(1) Inainte de primul termen de judecata grefierul de sedinta va veri fica. (3) Sunt. cererea de recuzare. judecatorul nu poate participa la j udecata. precum si cererea indreptata impotriva ace luiasi judecator pentru acelasi motiv de incompatibilitate. (2) Dispozitiile alin. 11 (3) Declaratia de abtinere se face in scris de indata ce judecatorul a cunoscut existenta cazului de incompatibilitate sau verbal in sedinta. Starea cauzei pana la solutionarea cererii Art. la judecarea aceleiasi pricini inaintea altei instante. Conditii Art. atunci cand exista alte elemente care nasc in mod intemeiat indoieli cu priv ire la impartialitatea sa. cu un alt membru al completului de judecata. .(1) Cererea de recuzare se poate face verbal in sedinta sau in scris pentru fiecare judecator in parte. prin aceeasi incheiere. 40 si 41. .(1) Judecatorul impotriva caruia este formulata o cerere de recuzare poate declara ca se abtine. pronuntarea solutiei in cauza nu poate avea loc decat dupa solution area cererii de recuzare. 44. 45. (4) Nerespectarea conditiilor prezentului articol atrage inadmisibilitatea cerer ii de recuzare. Cererea de recuzare. 47. 12. . inadmisibilitatea se constata chiar de completul i n fata caruia s-a formulat cererea de recuzare. (1) si (2) si.(1) Pana la solutionarea declaratiei de abtinere nu se va face niciun act de procedura in cauza. (4) In cazul in care declaratia de abtinere se respinge. inadmisibile cererea de recuzare privitoare la alti judec atori decat cei prevazuti la art.ocuror. . aratandu-se cazul de incompatibilitate si pro bele de care partea intelege sa se foloseasca. va fi respinsa. 45. 12 (2) Formularea unei cereri de recuzare nu determina suspendarea judecatii. Judecatorii care pot fi recuzati Art. ca ramasa fara ob iect. prin aceeasi incheiere instanta se va pronunta si asupra cererii de recuzare. .Pot fi recuzati numai judecatorii care fac parte din completul de jud ecata caruia pricina i-a fost repartizata pentru solutionare. cu participarea judecatorului re cuzat. dupa ca z. cand este cazul.In cazurile prevazute la art. daca judecatorul acesteia se afla in vreunul din tre cazurile de incompatibilitate prevazute la art. va intocmi un referat corespunzator. chiar daca nu s-a abtinut ori nu a fost recuzat. In acest caz. aceasta trebuie sa solicite recuzarea de indat a ce acestea ii sunt cunoscute. o ruda ori un afin al sau pana la gradul al patrulea inclusiv a reprezentat sau asistat partea in aceeasi pricina inaintea altei instante. (2) Este inadmisibila cererea in care se invoca alte motive decat cele prevazute la art. .

SECÞIUNEA 1 Folosinta si exercitiul drepturilor procedurale Capacitatea procesuala de folosinta Art. odata cu hotararea prin care s-a solutionat cauza. dovezile administrate la prima instanta. acestea vor fi judecate impreuna. . (2) Incheierea prin care s-a incuviintat sau s-a respins abtinerea. (4) raman aplicabile. Dispozitiile art. (4) In cazul admiterii abtinerii sau recuzarii intemeiate pe dispozitiile art. in conditiile legii. (5) Abtinerea sau recuzarea se solutioneaza printr-o incheiere care se pronunta in sedinta publica. Actele de procedura indeplinite de cel care nu are capacitate de fo losinta sunt lovite de nulitate absoluta. 50. . 47 alin. trimiterea pricinii la o alta instanta de acelasi grad din circumscriptia sa. (2) va dispune. 51. in caz de admitere a ce rerii.Compunerea completului de judecata Art. (1). Cand instanta de re curs constata ca recuzarea a fost gresit respinsa. cea prin car e s-a incuviintat recuzarea. 46 alin. 54. Procedura de solutionare a abtinerii sau a recuzarii Art. In acest caz. In aceleasi conditii. . Cand aceasta din u rma hotarare este definitiva. 55. la prima instanta. 10.(1) Incheierea prin care s-a respins recuzarea poate fi atacata numai de parti. daca sunt constituite potrivit legii. cererea se judeca de instanta ierarhic superioara.Dispozitiile prezentului capitol se aplica in mod corespunzator si pr ocurorilor. in termen de 5 zile de la comunicarea acestei hotarari. recuzarea a fost admisa.(1) Abtinerea sau recuzarea se solutioneaza de un alt complet al inst antei respective. pot sta in judecata asociatiile. . CAPITOLUL II Partile Enumerarea Art. pricina se inapoiaza instantei inferioare. Procedura de solutionare de catre instanta superioara Art. instanta va stabili care dintre judecatori nu va lua parte la judecarea pricinii. (2) Cand. (6) Daca abtinerea sau. dispuna nd trimiterea cauzei 13 spre rejudecare la instanta de apel sau. judecatorul se va ret rage de la judecarea pricinii. (3) Nu se admite interogatoriul ca mijloc de dovada a motivelor de recuzare. la insta nta ierarhic superioara. reface toate actele de procedura si. 4 1 alin. atunci cand calea de atac a apelului es te suprimata. 53. Incompatibilitatea altor participanti Art. precum si. in compunerea caruia nu poate intra judecatorul recuzat sau ca re a declarat ca se abtine. daca aprecia za ca este necesar. . dupa caz. 49 alin. numai daca apreciaza ca este necesar. incheierea va arata in ce masura ac tele indeplinite de judecator urmeaza sa fie pastrate. (3) Lipsa capacitatii procesuale de folosinta poate fi invocata in orice stare a procesului. 52. din pricina abtinerii sau recuzarii. asistentilor judiciari si grefierilor. (2) Cu toate acestea. Caile de atac Art. (2) Daca cererea este respinsa. (2) In cazul in care la acelasi termen s-au formulat cereri de recuzare si de ab tinere pentru motive diferite. precum si incheierea prin care s-a respins recuzare a in cazul prevazut la art. . . incheierea va putea fi atacata cu recurs. te rtele persoane care intervin voluntar sau fortat in proces.Sunt parti reclamantul si paratul. (1) pct. in camera de consiliu.(1) Instanta hotaraste de indata. (3) nu sunt supuse niciunei cai de atac. daca instanta de apel constata ca recuzarea a fost in mod gresit respinsa. ea va casa hotararea. instanta va pute a asculta si partile. fara prezent a partilor si ascultandu-l pe judecatorul recuzat sau care a declarat ca se abti ne. societatile sau alte enti tati fara personalitate juridica. nu se poate alcatui completul de judecata. magistratilor-asistenti. (3) In cazul prevazut la alin.(1) Poate fi parte in judecata orice persoana care are folosinta drep turilor civile. . 49.(1) Instanta superioara investita cu judecarea abtinerii sau recuzari i in situatia prevazuta la art.

Interventia voluntara Formele Art. Reprezentantul sau ocrotitorul legal al acestuia va pu tea insa confirma toate sau numai o parte din aceste acte. 57. se va dispune anularea lui. daca persoana fizica lipsita de capacitatea de exercitiu a drepturilor civile nu are reprezentant legal. 55 alin. 14 Curatela speciala Art. (2) Cu toate acestea.Mai multe persoane pot fi impreuna reclamante sau parate daca obiectu l procesului este un drept ori o obligatie comuna. instanta va numi un cur ator special in caz de conflict de interese intre reprezentantul legal si cel re prezentat sau cand o persoana juridica ori o entitate dintre cele prevazute la a rt. . potrivit legii.(1) Cel care are calitatea de parte isi poate exercita drepturile pro cedurale in nume propriu sau prin reprezentant. Dispozitiile art. . (2) Partea care nu are exercitiul drepturilor procedurale nu poate sta in judeca ta decat daca este reprezentata. la cererea partii interesate.(1) Actele de procedura. . 197 sunt aplicabile. daca. Cand actele de procedura ale unora sunt potrivnice celor fac ute de ceilalti. dintre avocatii anume desemnati in acest scop de barou pentru fiecare instanta judecat oreasca. SECÞIUNEA a 2-a Persoanele care sunt impreuna reclamante sau parate Conditiile de existenta Art. nu are reprezentant. dupa caz. n u au termenul in cunostinta. 58. daca drepturile sau obligatii le lor au aceeasi cauza ori daca intre ele exista o stransa legatura. . potrivit legii. (6) Dispozitiile alin. Regimul juridic al coparticiparii procesuale Art. instanta. De asemenea. odata cu incetarea calitatii sale. (3) Lipsa capacitatii de exercitiu a drepturilor procedurale poate fi invocata i n orice stare a procesului. Curatorul special are toate drepturile si obligatiile prevazute de lege pentru reprezentantul legal. . (2). 59. tinandu-se seama de activitatea desfasu rata. 15 SECÞIUNEA a 3-a Alte persoane care pot lua parte la judecata § 1. (3) Reclamantii sau paratii care nu s-au infatisat ori nu au indeplinit un act d e procedura in termen vor continua totusi sa fie citati. asistata ori autorizata in conditiile prevazute de legile sau. chemata sa stea in judecata. de statutele care ii reglementeaza capacitatea ori mod ul de organizare. . Dac a actul nu este confirmat. La cererea curator ului. (5) Cand instanta constata ca actul de procedura a fost indeplinit de o parte li psita de capacitate de exercitiu va acorda un termen pentru confirmarea lui. (4) Actele de procedura indeplinite de cel care nu are exercitiul drepturilor pr ocedurale sunt anulabile. actele de procedura indeplinite numai de unii dintre ei sau termenele incuviintate numai unora dintre ei pentru indeplinirea actelor de procedura pro fita si celorlalti. (3) Numirea acestor curatori se va face de instanta care judeca procesul. (1) se aplica in mod corespunzator si persoanelor cu capa citate de exercitiu restransa. stabilindu-se totodata si modalitatea de plata.(1) In caz de urgenta. cu exceptia cazurilor in care le gea prevede altfel. (2) Dispozitiile alin. (5) se aplica in mod corespunzator si persoanelor cu capa citate de exercitiu restransa.(1) Oricine are interes poate interveni intr-un proces care se judeca intre partile originare. apararile si concluziile unuia dintre reclam anti sau parati nu le pot profita celorlalti si nici nu ii pot prejudicia. se va tine seama de actele cele mai favorabile. efectele hotararii se intind asupra tuturor reclamantilor ori paratilor. va numi un curator special. care sa o reprezinte pana la numi rea reprezentantului legal.Capacitatea procesuala de exercitiu Art. pr in incheiere. (4) Remunerarea provizorie a curatorului astfel numit se fixeaza de instanta. remuneratia va putea fi majorata. daca prin natura raportului juridic sau in temeiul unei di spozitii a legii. 56. 60.

recursul se jud eca in termen de cel mult 10 zile de la inregistrare. (3) Nu se va dispune disjungerea nici atunci cand judecarea cererii de intervent ie ar fi intarziata de cererea principala. . (3) Incheierea de admitere in principiu nu se poate ataca decat odata cu fondul. 65.(1) Instanta va comunica partilor cererea de interventie si copii de pe inscrisurile care o insotesc. (4) Incheierea de respingere ca inadmisibila a cererii de interventie poate fi a tacata in termen de 5 zile. D osarul se inainteaza. care curge de la pronuntare pentru partea prezenta. inainte de inchiderea dezbaterilor in fond. 63.(1) Cererea de interventie principala va fi facuta in forma prevazuta pentru cererea de chemare in judecata. insu si dreptul dedus judecatii. Apelul sau. (2) Interventia accesorie poate fi facuta pana la inchiderea dezbaterilor.(1) Cererea de interventie accesorie va fi facuta in scris si va cupr inde elementele prevazute la art. . instanta va s tabili un termen in care trebuie depusa intampinarea. (2) Intervenientul accesoriu poate sa savarseasca numai actele de procedura care nu contravin interesului partii in favoarea careia a intervenit. dar va putea solicita administrarea de probe. Caile de atac Art. 16 (2) Intervenientul va prelua procedura in starea in care se afla in momentul adm iterii interventiei. (4) Interventia principala va fi judecata chiar daca judecarea cererii principal e s-a stins prin unul dintre modurile prevazute de lege. Actele de pro cedura ulterioare vor fi indeplinite si fata de el. . in to t sau in parte. respectiv numai recursul la insta nta ierarhic superioara in cazul in care incheierea a fost pronuntata in apel. Procedura de judecata. Judecarea cererii de interventie principala Art. dupa admiterea in principiu. (3) Interventia este accesorie. chiar si in caile extraordinare de atac. In caz de disjungere. odata cu fondul. (4) Calea de atac exercitata de intervenientul accesoriu se socoteste neavenita . Calea de atac este numai apelul daca incheierea a fost data in prima instanta. (3) Dupa admiterea in principiu. instanta se va pronunta asup ra admisibilitatii in principiu a interventiei. in copie certificata pentru conformitate cu originalul. 143 alin. Interventia principala Art. intervenientul accesoriu poate sa renunte la ju decarea cererii de interventie doar cu acordul partii pentru care a intervenit. in afara de cazul in care intervenientul pretinde pentru sine. Intampinarea nu este obligatorie.(1) Intervenientul devine parte in proces numai dupa admiterea in pri ncipiu a cererii sale. . . dupa caz. in tot sau in parte. 61. printr-o incheiere motivata. (2) Cererea poate fi facuta numai in fata primei instante. in stantei competente sa solutioneze calea de atac in 24 de ore de la expirarea ter menului. care se va aplica in mod coresp unzator. 62. Situatia intervenientului Art. 64. (3) Cu acordul expres al partilor. dreptul dedus judecatii sau un drept strans legat de acesta. 66. respectiv de la comunicare pentru partea lipsa. (1). Interventia accesorie Art. Judecarea cererii de interventie accesorie Art. instanta ramane in toate cazur ile competenta sa solutioneze cererea de interventie. cand intervenientul pretinde pentru sine. (3) In cazul interventiei principale. .(2) Interventia este principala. instanta poate dispune disjungerea ei pentru a fi judecata separat. interventia principala se poate face si in in stanta de apel. iar instanta este obligata sa se pronunte asupra acesteia prin aceeasi hotarare.(1) Judecarea cererii de interventie accesorie nu poate fi disjunsa d e judecarea cererii principale.(1) Interventia principala se judeca odata cu cererea principala. in to t cursul judecatii. (2) Cand judecarea cererii principale ar fi intarziata prin cererea de intervent ie. (2) Dupa ascultarea intervenientului si a partilor. cand sprijina numai apararea uneia dintre parti.

daca partea pentru care a intervenit nu a exercitat calea de atac, a renuntat la calea de atac exercitata ori aceasta a fost anulata, perimata sau respinsa fara a fi cercetata in fond. § 2. Interventia fortata I. Chemarea in judecata a altei persoane Formularea cererii. Termenele Art. 67. - (1) Oricare dintre parti poate sa cheme in judecata o alta persoana c are ar putea sa pretinda, pe calea unei cereri separate, aceleasi drepturi ca si reclamantul. (2) Cererea facuta de reclamant sau de intervenientul principal se va depune cel mai tarziu pana la terminarea cercetarii procesului inaintea primei instante. (3) Cererea facuta de parat se va depune in termenul prevazut pentru depunerea i ntampinarii inaintea primei instante, iar daca intampinarea nu este obligatorie, cel mai tarziu la primul termen de judecata. 17 Comunicarea cererii Art. 68. - (1) Cererea va fi motivata si, impreuna cu inscrisurile care o insote sc, se va comunica atat celui chemat in judecata, cat si partii potrivnice. (2) La exemplarul cererii destinat tertului se vor alatura copii de pe cererea d e chemare in judecata, intampinare si de pe inscrisurile de la dosar. (3) Dispozitiile art. 63 si 64 se aplica in mod corespunzator. Pozitia tertului in proces Art. 69. - Cel chemat in judecata dobandeste pozitia procesuala de reclamant, ia r hotararea isi produce efectele si in privinta sa. Scoaterea paratului din proces Art. 70. - (1) In cazul prevazut la art. 69, cand paratul, chemat in judecata pe ntru o datorie baneasca, recunoaste datoria si declara ca vrea sa o execute fata de cel caruia ii va fi stabilit dreptul pe cale judecatoreasca, el va fi scos d in proces, daca a consemnat la dispozitia instantei suma datorata. (2) Tot astfel, paratul, chemat in judecata pentru predarea unui bun sau a folos intei acestuia, va fi scos din proces daca declara ca va preda bunul celui al ca rui drept va fi stabilit prin hotarare judecatoreasca. Bunul in litigiu va fi pu s sub sechestru judiciar de catre instanta investita cu judecarea cauzei, dispoz itiile art. 959 si urmatoarele fiind aplicabile. (3) In aceste cazuri, judecata va continua numai intre reclamant si tertul chema t in judecata. Hotararea se va comunica si paratului, caruia ii este opozabila. II. Chemarea in garantie Conditiile Art. 71. - (1) Partea interesata poate sa cheme in garantie o terta persoana, im potriva careia ar putea sa se indrepte cu o cerere separata in garantie sau in d espagubiri. (2) In aceleasi conditii, cel chemat in garantie poate sa cheme in garantie o al ta persoana. Formularea cererii. Termenele Art. 72. - (1) Cererea va fi facuta in forma prevazuta pentru cererea de chemare in judecata. (2) Cererea facuta de reclamant sau de intervenientul principal se va depune cel mai tarziu pana la terminarea cercetarii procesului inaintea primei instante. (3) Cererea facuta de parat se va depune in termenul prevazut pentru depunerea i ntampinarii inaintea primei instante, iar daca intampinarea nu este obligatorie, cel mai tarziu la primul termen de judecata. 18 Procedura de judecata Art. 73. - (1) Instanta va comunica celui chemat in garantie cererea si copii de pe inscrisurile ce o insotesc si va stabili termenul pana la care acesta trebui e sa depuna intampinare. In acelasi termen, poate fi facuta si cererea prevazuta la art. 71 alin. (2). (2) Dispozitiile art. 63 si art. 64 alin. (1) si (2) se aplica in mod corespunza tor. (3) In termenul stabilit potrivit art. 64 alin. (3), cel chemat in garantie treb

uie sa depuna intampinare si poate sa formuleze cererea prevazuta la art. 71 ali n. (2). (4) Cererea de chemare in garantie se judeca odata cu cererea principala. Cu toa te acestea, daca judecarea cererii principale ar fi intarziata prin cererea de c hemare in garantie, instanta poate dispune disjungerea ei pentru a o judeca sepa rat. In acest din urma caz, judecarea cererii de chemare in garantie va fi suspe ndata pana la solutionarea cererii principale. III. Aratarea titularului dreptului Conditiile Art. 74. - Paratul care detine un bun pentru altul sau care exercita in numele a ltuia un drept asupra unui lucru va putea arata pe acela in numele caruia detine lucrul sau exercita dreptul, daca a fost chemat in judecata de o persoana care pretinde un drept real asupra lucrului. Formularea cererii. Termenul Art. 75. - Cererea va fi motivata si se va depune inaintea primei instante in te rmenul prevazut de lege pentru depunerea intampinarii. Daca intampinarea nu este obligatorie, cererea se poate face cel mai tarziu la primul termen de judecata. Procedura de judecata Art. 76. - (1) Cererea, impreuna cu inscrisurile care o insotesc si o copie de p e cererea de chemare in judecata, vor fi comunicate celui aratat ca titular al d reptului. (2) Dispozitiile art. 63 si 64 se aplica in mod corespunzator. (3) Daca acela aratat ca titular al dreptului recunoaste sustinerile paratului s i reclamantul consimte, el va lua locul paratului, care va fi scos din proces. (4) Daca reclamantul nu este de acord cu inlocuirea sau cand cel aratat ca titul ar nu se infatiseaza sau contesta cele sustinute de parat, tertul dobandeste cal itatea de intervenient principal, dispozitiile art. 61 si art. 63-65 aplicandu-s e in mod corespunzator. IV. Introducerea fortata in cauza, din oficiu, a altor persoane Conditiile. Termenul Art. 77. - (1) In cazurile expres prevazute de lege, precum si in procedura neco ntencioasa, judecatorul va dispune din oficiu introducerea in cauza a altor pers oane, chiar daca partile se impotrivesc. (2) In materie contencioasa, cand raportul juridic dedus judecatii o impune, jud ecatorul va pune in discutia partilor necesitatea introducerii in cauza a altor 19 persoane. Daca niciuna dintre parti nu solicita introducerea in cauza a tertului , iar judecatorul apreciaza ca pricina nu poate fi solutionata fara participarea tertului, va respinge cererea, fara a se pronunta pe fond. (3) Introducerea in cauza va fi dispusa, prin incheiere, pana la terminarea cerc etarii procesului inaintea primei instante. (4) Cand necesitatea introducerii in cauza a altor persoane este constatata cu o cazia deliberarii, instanta va repune cauza pe rol, dispunand citarea partilor. (5) Hotararea prin care cererea a fost respinsa in conditiile alin. (2) este sup usa numai apelului. Procedura de judecata Art. 78. - (1) Cel introdus in proces va fi citat, odata cu citatia comunicandui-se, in copie, si incheierea prevazuta la art. 77 alin. (3), cererea de chemare in judecata, intampinarea, precum si inscrisurile anexate acestora. Prin citati e i se va comunica si termenul pana la care va putea sa arate exceptiile, dovezi le si celelalte mijloace de aparare de care intelege sa se foloseasca. (2) El va lua procedura in starea in care se afla in momentul introducerii in pr oces. Instanta, la cererea celui introdus in proces, va putea dispune readminist rarea probelor sau administrarea de noi probe. Actele de procedura ulterioare vo r fi indeplinite si fata de acesta. SECÞIUNEA a 4-a Reprezentarea partilor in judecata § 1. Dispozitii generale Formele reprezentarii Art. 79. - (1) Partile pot sa exercite drepturile procedurale personal sau prin reprezentant. Reprezentarea poate fi legala, conventionala sau judiciara.

(2) Persoanele fizice lipsite de capacitate de exercitiu vor sta in judecata pri n reprezentant legal. (3) Partile pot sa stea in judecata printr-un reprezentant ales, in conditiile l egii, cu exceptia cazului in care legea impune prezenta lor personala in fata in stantei. (4) Cand legea prevede sau cand circumstantele cauzei o impun pentru a se asigur a dreptul la un proces echitabil, judecatorul poate numi pentru oricare parte di n proces un reprezentant in conditiile art. 57 alin. (3), aratand in incheiere l imitele si durata reprezentarii. (5) Cand dreptul de reprezentare izvoraste din lege sau dintr-o hotarare judecat oreasca, asistarea reprezentantului de catre un avocat nu este obligatorie. Disp ozitiile art. 82 alin. (3) si art. 83 alin. (2) sunt aplicabile. Limitele reprezentarii. Continuarea judecarii procesului Art. 80. - (1) Renuntarea la judecata sau la dreptul dedus judecatii, achiesarea la hotararea pronuntata, incheierea unei tranzactii, precum si orice alte acte procedurale de dispozitie nu se pot face de reprezentant decat in baza unui mand at special ori cu incuviintarea prealabila a instantei sau a autoritatii adminis trative competente. 20 (2) Actele procedurale de dispozitie prevazute la alin. (1), facute in orice pro ces de reprezentantii minorilor, ai persoanelor puse sub interdictie si ai dispa rutilor, nu vor impiedica judecarea cauzei, daca instanta apreciaza ca ele nu su nt in interesul acestor persoane. Lipsa dovezii calitatii de reprezentant Art. 81. - (1) Cand instanta constata lipsa dovezii calitatii de reprezentant a celui care a actionat in numele partii, va da un termen scurt pentru acoperirea lipsurilor. Daca acestea nu se acopera, cererea va fi anulata. (2) Exceptia lipsei dovezii calitatii de reprezentant inaintea primei instante n u poate fi invocata pentru prima oara in calea de atac. § 2. Dispozitii speciale privind reprezentarea conventionala Reprezentarea conventionala a persoanelor fizice Art. 82. - (1) In fata primei instante, precum si in apel, persoanele fizice pot fi reprezentate de catre avocat sau alt mandatar. Daca mandatul este dat unei a lte persoane decat unui avocat, mandatarul nu poate pune concluzii asupra except iilor procesuale si asupra fondului decat prin avocat, atat in etapa cercetarii procesului, cat si in etapa dezbaterilor. (2) In cazul in care mandatarul persoanei fizice este sot sau o ruda pana la gra dul al doilea inclusiv, acesta poate pune concluzii in fata oricarei instante, f ara sa fie asistat de avocat, daca este licentiat in drept. (3) La redactarea cererii si a motivelor de recurs, precum si in exercitarea si sustinerea recursului, persoanele fizice vor fi asistate si, dupa caz, reprezent ate, sub sanctiunea nulitatii, numai de catre un avocat, in conditiile legii, cu exceptia cazurilor prevazute la art. 13 alin. (2). (4) In cazul contestatiei in anulare si al revizuirii, dispozitiile prezentului articol se aplica in mod corespunzator. Reprezentarea conventionala a persoanelor juridice Art. 83. - (1) Persoanele juridice pot fi reprezentate conventional in fata inst antelor de judecata numai prin consilier juridic sau avocat, in conditiile legii . (2) La redactarea cererii si a motivelor de recurs, cat si in exercitarea si sus tinerea recursului, persoanele juridice vor fi asistate si, dupa caz, reprezenta te, sub sanctiunea nulitatii, numai de catre un avocat sau consilier juridic, in conditiile legii. (3) Dispozitiile alin. (1) si (2) se aplica in mod corespunzator si entitatilor aratate la art. 55 alin. (2). Forma mandatului Art. 84. - (1) Imputernicirea de a reprezenta o persoana fizica data mandatarulu i care nu are calitatea de avocat se dovedeste prin inscris autentic. (2) In cazurile prevazute la alin. (1), dreptul de reprezentare mai poate fi dat si prin declaratie verbala, facuta in instanta si consemnata in incheierea de s

edinta, cu aratarea limitelor si a duratei reprezentarii. 21 (3) Imputernicirea de a reprezenta o persoana fizica sau o persoana juridica dat a unui avocat ori consilier juridic se dovedeste prin inscris, potrivit legilor de organizare si exercitare a profesiei. Mandatul general Art. 85. - Mandatarul cu procura generala poate sa il reprezinte in judecata pe mandant, numai daca acest drept i-a fost dat anume. Daca cel care a dat procura generala nu are domiciliu si nici resedinta in tara sau daca procura este data u nui prepus, dreptul de reprezentare in judecata se presupune dat. Continutul mandatului Art. 86. - (1) Mandatul este presupus dat pentru toate actele procesuale indepli nite in fata aceleiasi instante; el poate fi insa restrans, in mod expres, la an umite acte. (2) Avocatul care a reprezentat sau asistat partea la judecarea procesului poate face, chiar fara mandat, orice acte pentru pastrarea drepturilor supuse unui te rmen si care s-ar pierde prin neexercitarea lor la timp si poate, de asemenea, s a introduca orice cale de atac impotriva hotararii pronuntate. In aceste cazuri, toate actele de procedura se vor indeplini numai fata de parte. Sustinerea caii de atac se poate face numai in temeiul unei noi imputerniciri. Incetarea mandatului Art. 87. - Mandatul nu inceteaza prin moartea celui care l-a dat si nici daca ac esta a devenit incapabil. Mandatul dainuieste pana la retragerea lui de catre mo stenitori sau de catre reprezentantul legal al incapabilului. Renuntarea la mandat si revocarea mandatului Art. 88. - (1) Renuntarea la mandat sau revocarea acestuia nu poate fi opusa cel eilalte parti decat de la comunicare, afara numai daca a fost facuta in sedinta de judecata si in prezenta ei. (2) Mandatarul care renunta la imputernicire este tinut sa instiinteze atat pe c el care i-a dat mandatul, cat si instanta, cu cel putin 15 zile inainte de terme nul imediat urmator renuntarii. Mandatarul nu poate renunta la mandat in cursul termenului de exercitare a cailor de atac. SECÞIUNEA a 5-a Asistenta judiciara Conditiile de acordare Art. 89. - (1) Cel care nu este in stare sa faca fata cheltuielilor pe care le p resupune declansarea si sustinerea unui proces civil, fara a primejdui propria s a intretinere sau a familiei sale, poate beneficia de asistenta judiciara, in co nditiile legii speciale privind ajutorul public judiciar. (2) Asistenta judiciara cuprinde: a) acordarea de scutiri, reduceri, esalonari sau amanari pentru plata taxelor ju diciare prevazute de lege; 22 b) apararea si asistenta gratuita printr-un avocat desemnat de barou; c) orice alte modalitati prevazute de lege. (3) Asistenta judiciara poate fi acordata oricand in cursul procesului, in tot s au numai in parte. CAPITOLUL III Participarea Ministerului Public in procesul civil Modalitatile de participare Art. 90. - (1) Procurorul poate porni orice actiune civila, ori de cate ori este necesar pentru apararea drepturilor si intereselor legitime ale minorilor, ale persoanelor puse sub interdictie si ale disparutilor, precum si in alte cazuri e xpres prevazute de lege. (2) Procurorul poate sa puna concluzii in orice proces civil, in oricare faza a acestuia, daca apreciaza ca este necesar pentru apararea ordinii de drept, a dre pturilor si intereselor cetatenilor. (3) In cazurile anume prevazute de lege, participarea si punerea concluziilor de catre procuror sunt obligatorii, sub sanctiunea nulitatii absolute a hotararii. (4) Procurorul poate sa exercite caile de atac impotriva hotararilor pronuntate in cazurile prevazute la alin. (1), chiar daca nu a pornit actiunea civila, prec um si atunci cand a participat la judecata, in conditiile legii.

k) cererile de imparteala judiciara. iar daca procurorul isi va retrage cererea. stabilite de parti ori instituite pe cale judecatoreasca. emise in alta tara. neevaluabile in bani. c) cererile in materie de contencios administrativ.Judecatoriile judeca: 1. 90 alin. dis tanta constructiilor si plantatiilor. cu exceptia celor date in competenta altor instante. d) cererile referitoare la inregistrarile in registrele de stare civila. b) cererile privind incredintarea copilului minor sau incuviintarea parintelui d e a avea legaturi personale cu acesta.Tribunalele judeca: 1. i ndiferent de calitatea partilor. 91. e) conflictele de munca. i) cererile posesorii. dupa caz. 3. 92. in prima instanta. precum si la alte serv ituti ori ingradiri ale dreptului de proprietate prevazute de lege. .(5) Procurorul poate sa ceara punerea in executare a oricaror titluri executorii emise in favoarea persoanelor prevazute la alin. dupa caz.000 lei inclusiv. a hotararilor judecatoresti si a altor titluri executor ii pronuntate ori. . i) cererile pentru repararea prejudiciilor cauzate prin erori judiciare. Ministerul Public nu datoreaza taxe de timbru si nici cau tiune. 23 c) cererile privind obligatia legala de intretinere. j) orice alte cereri care nu sunt date prin lege in competenta altor instante. in afara de cele date in com petenta curtilor de apel. h) cererile pentru recunoasterea. caile de atac impotriva hotararilor autoritatilor administratiei publice cu a ctivitate jurisdictionala si ale altor organe cu astfel de activitate. (6) In toate cazurile. . potrivit legii. d) cererile in materie de proprietate intelectuala. e) cererile avand ca obiect administrarea cladirilor cu mai multe etaje. in prima instanta: a) cererile evaluabile in bani in valoare mai mare de 100. 402. in cazuri le prevazute de lege. g) cererile referitoare la servitutile privind zidurile si santurile comune. TITLUL III Competenta instantelor judecatoresti CAPITOLUL I Competenta materiala SECÞIUNEA 1 Competenta dupa materie si valoare Judecatoria Art. h) cererile privitoare la stramutarea de hotare si cererile in granituire. urmatoarele cereri al caror obiect este evaluabil sau. f) cererile in materie de asigurari sociale. precu m si cele privind raporturile juridice stabilite de asociatiile de proprietari c u alte persoane fizice sau persoane juridice. apartam ente sau spatii aflate in proprietatea exclusiva a unor persoane diferite.000 lei. precum si cererile de inapoiere a copilul ui minor de la persoanele care il detin fara niciun drept. 2. potrivi t legii. . j) cererile privind obligatiile de a face. anularea sau desfacerea casatoriei. g) cererile in materie de expropriere. l) orice cereri evaluabile in bani in valoare de pana la 100. dup a caz.In cazurile prevazute la art. 403 si 432-434. b) cererile privind navigatia civila si activitatea in porturi. profesionisti sau neprofesionisti. Tribunalul Art. (1). Efectele fata de titularul dreptului Art. precum si cele pentru incuviintarea executarii silite. (1). indiferent de calitatea partilor. orice alte cereri date prin lege in competenta lor. neevaluabil in bani: a) cererile privitoare la nulitatea. indiferent de valoare. dreptul de trecere. profesionisti sau neprofesionisti. 93. va putea cere continuarea judecatii sau a executarii silite. titularul dreptului va fi introdus in proces si se va putea prevala de dispozitiile art. 400. f) cererile de evacuare.

3.(1) Competenta se determina dupa valoarea obiectului cererii aratata in capatul principal de cerere. . fructele sau alte asemenea venituri ori cheltuieli cerute ca accesorii pretenti ei principale. .Curtile de apel judeca: 1. orice alte cereri date prin lege in competenta lor. orice alte cereri date prin lege in competenta lor. Inalta Curte de Casatie si Justitie Art. . (2) Pentru stabilirea valorii. cererile in vederea pronuntarii unei hotarari prealabile pentru dezlegarea un or probleme de drept. . dupa caz. dar aflate in stransa legatura. 97. valoarea se stabileste dupa inscrisurile prezentate s i explicatiile date de parti. (1) sunt aplicabile si atunci cand unul sau mai multi rec lamanti formuleaza. au fost deduse judecatii printr-o unica cerere de chemare in judecata. . recursurile in interesul legii. 25 (2) Dispozitiile alin. nu se vor avea in vedere dobanzile. 95. Curtea de apel Art. 96.Inalta Curte de Casatie si Justitie judeca: 1. (3) In caz de contestatie. 24 2. in prima instanta. Cererea formulata de mai multi reclamanti Art. ca instante de apel. 99. 3.(1) Daca mai multi reclamanti. a naturii ori obiectului fiecarei pretentii in parte. penalitatile. invocand raporturi juridice distincte si fara legatura in tre ele. SECÞIUNEA a 2-a Determinarea competentei dupa valoarea obiectului cererii introduc tive de instanta Regulile generale Art. . prin aceeasi cerere de chemare in judecata.(1) In cererile privitoare la executarea unui contract ori a unui alt act juridic. De asemenea. apelurile declarate impotriva hotararilor pronuntate de tribunale in prima instanta. cererile in materie de contencios administrativ privind ac tele autoritatilor si institutiilor centrale. determinarea instantei competente se face cu observarea valorii sa u. dupa caz. 4. invocand raporturi juridice distincte si neaflate intr-o legatura care sa faca necesara judecarea lor impreuna. 94. de aceea a partii din obiectul dedus judec . in cazurile anume prevazute de lege. instanta competenta sa le solutioneze se determina tinandu-se seama de acea pre tentie care atrage competenta unei instante de grad mai inalt. Daca unul dintre capetele de cerere este de competenta altei instante. 2. ins tanta sesizata va dispune disjungerea si isi va declina in mod corespunzator com petenta. scadente ori ajunse la scadenta in cursul judecatii. prin aceeasi cerere de chemare in jude cata. apelurile declarate impotriva hotararilor pronuntate de judecatorii in prima instanta. dupa caz. Cazul mai multor capete principale de cerere Art. formuleaza pretentii proprii impotriva aceluiasi parat. (2) In cazul in care mai multe capete principale de cerere intemeiate pe un titl u comun ori avand aceeasi cauza sau chiar cauze diferite. ca instante de apel. precum si a alt or hotarari. 4. 3. in cazurile anume prevazute de lege. ca instante de recurs. competenta se stabileste in raport cu valoarea sau. pentru stabilirea competentei instantei se va tine seama de valoar ea obiectului acestuia sau. ca instante de recurs.2. cu natura ori obiectul fiecarei pretentii in p arte. 4. orice alte cereri date prin lege in competenta sa.(1) Cand reclamantul a sesizat instanta cu mai multe capete principal e de cerere intemeiate pe fapte ori cauze diferite. Valoarea cererii in cazuri speciale Art. in cazurile prevazute de lege. recursurile declarate impotriva hotararilor curtilor de apel. nu se vor avea in vedere nici prestatiile periodice ajunse la scadenta in cursu l judecatii. 98. pretentii impotr iva mai multor parati.

precum si a altor persoane juridice de drept public pot fi intr . valoarea cererii se socoteste dupa chiria sau arenda anuala. 107. (2) Dispozitiile alin. pentru obligatiile ce urmeaza a fi executate in acel loc sau care izvorasc din acte incheiate prin reprezentantul dezmembramantului o ri din fapte savarsite de acesta.Daca paratul are domiciliul sau. precum si in cer erile privind constatarea existentei sau inexistentei unui drept. . . 109. . 100. chiar da ca nu se solicita si repunerea partilor in situatia anterioara. valoarea cererii se socoteste dupa partea pretinsa de reclamant ca fiind exigibila. Cazul persoanei juridice care are dezmembraminte Art. . Cererea de plata partiala Art.(1) Cererea de chemare in judecata se introduce la instanta in a car ei circumscriptie domiciliaza sau isi are sediul paratul. . potrivit intelegeri i dintre membri. Cererile in materie de mostenire Art. resedinta ori reprezentanta. privitoare la contracte de locatiune ori de l easing. . ulterior investirii. 102. Cazul paratului cu domiciliul in strainatate sau necunoscut Art. paratul isi schimba domiciliul sau sediul. rezolutiunea sau rezilierea actului juridic. valoarea lor se determina in functie de valoarea impozabila. 105. ulterior sesizarii . 26 CAPITOLUL II Competenta teritoriala Regula generala Art. iar daca nu are nici resedinta cunoscut a. 104. . (2) Aceeasi valoare va fi avuta in vedere si in cererile privind constatarea nul itatii absolute. intervin modificari in ceea ce priveste cuantumul valori i aceluiasi obiect.(1) Instanta legal investita potrivit dispozitiilor referitoare la c ompetenta dupa valoarea obiectului cererii ramane competenta sa judece chiar dac a. i s-a incredintat conducerea sau administrarea acesteia.In materie de mostenire. stabilita potrivit legislatiei fiscale. . daca durata existentei dreptului este nedeterminata. la instanta in a carei circumscriptie reclamantul isi are domiciliul. societati s au altei entitati fara personalitate juridica.Cand prin actiune se cere plata unei parti dintr-o creanta. anularea. 108. Dispozitiile speciale Art.Cererea de chemare in judecata impotriva unei asociatii. . sunt aplicabile disp ozitiile art. valoarea lor se socoteste dupa v aloarea prestatiei anuale datorate. se po ate introduce la instanta competenta pentru persoana careia.(1) In cererile avand ca obiect un drept de proprietate sau alte dre pturi reale asupra unui imobil. (1) sunt aplicabile si la judecarea cailor de atac. dupa caz. sediul. 103. cererea se va putea introduce la instanta comp etenta pentru oricare dintre membrii entitatii respective. daca legea nu prevede altfel. constituita potrivit legii. Cererile indreptate impotriva persoanelor juridice de drept public Art. competenta dupa valoare se determina fara s caderea sarcinilor sau datoriilor mostenirii.atii.In cererile care au ca obiect un drept la prestatii succesive. Cererile in materie imobiliara Art. Cererea privind prestatii succesive Art. Cererile indreptate impotriva unei entitati fara personalitate juridica Art. 106. cererea se introduce la instanta din tara in a carei ci rcumscriptie se afla resedinta acestuia. . 101. In caz ul lipsei unei asemenea persoane. 96. (3) In cererile de aceeasi natura. autoritatilor si institu tiilor centrale.(1) Cererile indreptate impotriva statului. (2) Instanta ramane competenta sa judece procesul chiar daca. dupa caz.Cererea de chemare in judecata impotriva unei persoane juridice de d rept privat se poate face si la instanta locului unde ea are un dezmembramant fa ra personalitate juridica. (2) In cazul in care valoarea impozabila nu este stabilita. sediul in strainatate ori acesta este necunoscut. precum si in acelea privitoare la predarea sau restituirea bunului inchi riat ori arendat.

in justificare tabulara sau in rectificare tabulara.(1) In materie de asigurare. la Judecatoria Sectorului 4. instanta domiciliului reclamantului. . (1) se i ntroduc la judecatoria din localitatea de resedinta a judetului. 105-110. instanta locului unde se afla imobilul. pentru cererile privind obligatiile izvorate dintr-o asemenea fapta . Cererile in materie de asigurari Art. fie chiar in parte. locul unde s-a produs riscul asigurat. instanta domiciliului consumatorului. (1) si (2) nu se aplica insa in materie de asigurari mari time. Competenta teritoriala alternativa Art. 28 Cererile privitoare la imobile Art. cererea se introduce la instanta competenta pentru oricar e dintre debitorii principali. a obligatiei. 9. 2.(1) Cererile privitoare la drepturile reale imobiliare se introduc n . (2) Alegerea competentei prin conventie este considerata ca nescrisa daca a fost facuta inainte de nasterea dreptului la despagubire. 7. in afara domiciliului sau. bunurile asigurate. . in cazul in care printre parati sunt 27 si obligati accesoriu. 4. in cererile privitoare la stabilirea fil iatiei. in cererile avand ca obiect executarea. bilet la ordin sau dintr-un alt titlu de valoare.oduse la instantele din capitala tarii sau la cele din resedinta judetului unde isi are domiciliul reclamantul. industriala sau altele a semenea. rezolutiunea. 3. . instanta locului de plecare sau de sosire. 110. 5. 2.Cererea de chemare in judecata a mai multor parati poate fi introdus a la instanta competenta pentru oricare dintre acestia. (2) Cand mai multe judecatorii din circumscriptia aceluiasi tribunal sunt deopot riva competente. rezilierea sau denuntarea unilaterala a unui contract. anularea. 114. Alegerea instantei Art. domiciliul asiguratului. in cazul cererilor privind executarea. (2) Cand paratul exercita in mod statornic. in cererile privitoare la obligatiile ce izvorasc dintr-o cambie.Reclamantul are alegerea intre mai multe instante deopotriva compete nte. inclusiv cele privind alocatiile de stat pentru copii. instanta in a carei circumscriptie s-a savarsit fapta ilicita sau s-a produs prejudiciul. pentru obligatiile patr imoniale nascute sau care urmeaza sa se execute in acel loc. . iar in municipi ul Bucuresti. cererea de chemare in judecata se poate introduce si la instanta in cir cumscriptia careia se afla locul activitatii respective. 8. instanta locului de plata. 113. instanta locului unde se afla imobilul. instanta locului prevazut in contract pentru executarea. in cerer ile referitoare la obligatia de intretinere. pentru cererile ce izvorasc dintrun contract de transport.(1) In afara de instantele prevazute la art. nulitatea. . rezilierea sau denuntar ea unilaterala a contractului incheiat cu un intreprinzator ori alt profesionist sau in cererile avand ca obiect repararea pagubelor produse consumatorilor. fluviale si aeriene. instanta in a carei circumscriptie domiciliaza creditorul reclamant. comerciala. mai sunt compe tente: 1. o activit ate profesionala ori o activitate agricola. constatarea nulitatii absolute. rezolu tiunea. anularea. 3. pentru cererile in prestatie tabulara . 6. 112. cec. cererea privitoare la despagubiri se va putea face si la instanta in circumscriptia careia se afla: 1. 111. Pluralitatea de parati Art. (3) Dispozitiile alin. cererile in care figureaza persoanele aratate la alin. pentru cererile ce izvorasc dintr-un raport de locatiune a imobilului.

cu exceptia cere rilor prevazute la art. 117. (2) In litigiile din materia protectiei drepturilor consumatorilor. in afara celor care constituie chestiuni pr ejudiciale si care. . precum si cele incidentale se ju deca de instanta competenta pentru cererea principala. actiunilor privitoare la ingradirile dr eptului de proprietate imobiliara. (2) raman aplicabile. . Dispozitiile art. 115. al radierii societatii. 122 alin. (2) Cand imobilul este situat in circumscriptiile mai multor instante. .Cererile in materie de societate.umai la instanta in a carei circumscriptie este situat imobilul. prin asemanare. ar fi competente teritorial sa le judece. 2. precum si in cazul celor de imparteala judici ara a unui imobil. chiar daca ar fi de compe tenta materiala sau teritoriala a altei instante judecatoresti. aditionale. dupa caz. precum si cele pri vitoare la pretentiile pe care mostenitorii le-ar avea unul impotriva altuia. potrivit legii.(1) Cererile accesorii.(1) Partile pot conveni in scris sau. 29 (2) Dispozitiile alin. competenta instantei se determina dupa regulile prevazute pentru cererile ava nd ca obiect realizarea dreptului. sunt de competenta exclusiva a altei instant e. 3. 122. 117. pana la iesirea din indiviziune. cererile privitoare la mostenire si la sarcinile acesteia. 121. (1) se aplica si atunci cand competenta de solutionare a cererii principale este stabilita de lege in favoarea unei sectii specializate s au a unui complet specializat. potrivit legii. (3) Cand instanta este exclusiv competenta pentru una dintre parti.In cererile pentru constatarea existentei sau inexistentei unui drep t. si in cazul actiuni lor posesorii. daca aceasta se afl a in vreuna dintre aceste circumscriptii. CAPITOLUL III Dispozitii speciale Cererile accesorii. Cererile privitoare la insolventa sau concordatul preventiv Art. precum si in alte cazuri prevazute de lege. Cererile privitoare la societati Art. cand indiviziunea nu rezulta din succesiune. . (2) Incidentele procedurale sunt solutionate de instanta in fata careia se invoc a. partile pot conveni alegerea instantei competent . ea va fi exc lusiv competenta pentru toate partile.Cererile formulate de un intreprinzator sau alt profesionist impotri va unui consumator pot fi introduse numai la instanta domiciliului consumatorulu i. Apararile si incidentele procedurale Art. 118.In materie de mostenire. sunt de co mpetenta exclusiva a instantei celui din urma domiciliu al defunctului: 1. .(1) Instanta competenta sa judece cererea principala se va pronunta si asupra apararilor si exceptiilor. s i prin declaratie verbala in fata instantei ca procesele privitoare la bunuri si la alte drepturi de care acestea pot sa dispuna sa fie judecate de alte instant e decat acelea care. cererea s e va face la instanta domiciliului sau resedintei paratului. la oricare dintre instantele in circumscriptiile carora se afla imobilul. . pana la sfarsitul lichidarii sau.Cererile in materia insolventei sau concordatului preventiv sunt de competenta exclusiva a tribunalului in a carui circumscriptie isi are sediul deb itorul. cererile privitoare la validitatea sau executarea dispozitiilor testamentare. Cererea in constatare Art. aditionale si incidentale Art. i n afara de cazul cand aceasta competenta este exclusiva. Cererile impotriva unui consumator Art. cererile legatarilor sau ale creditorilor defunctului impotriva vreunuia dint re mostenitori sau impotriva executorului testamentar. iar in caz contrar. actiunilor in granituire. sunt de competenta exclusiva a instantei in ci rcumscriptia careia societatea isi are sediul principal. Cererile privitoare la mostenire Art. 119. Alegerea de competenta Art. 120. (3) Dispozitiile alin. in afara de cazurile in care legea prevede in mod expres altfel. in cazul litigiilor nascute. 116. . . (1) si (2) se aplica.

Solutionarea exceptiei Art. partea care a facut cererea la o instanta necompetenta nu va putea cere declararea necompetentei. in conditiile prevazute la alin. (2) Daca un judecator are calitatea de reclamant intr-o cerere de competenta ins tantei la care isi desfasoara activitatea. va trece la judecarea pricinii. 2. (1). Orice conventie contrara este considerata ca nescrisa. . (1). . Cazurile Art. 31 Conflictul de competenta. in cazul declinarilor succesive.Exista conflict de competenta: 1. 124. 126. cand procesul nu este de competenta instantelor judecatoresti.(1) Necompetenta este de ordine publica sau privata. 128. Incheie rea poate fi atacata numai odata cu hotararea pronuntata in cauza. . cand doua sau mai multe instante si-au declinat reciproc competenta de a jude ca acelasi proces sau. cand procesul este de competenta u nei instante de alt grad. reclamant ul poate sesiza una dintre instantele judecatoresti de acelasi grad aflate in ci rcumscriptia oricareia dintre curtile de apel invecinate cu curtea de apel in a carei circumscriptie se afla instanta care ar fi fost competenta. cand doua sau mai multe instante se declara deopotriva competente sa judece a celasi proces. numai dupa nasterea dreptului la despag ubire. 3. hotararea nu este supusa niciunei cai de atac.e. (2) Daca instanta se declara competenta. in cazul incalcarii competentei materiale. (3) Necompetenta de ordine privata poate fi invocata doar de catre parat prin in tampinare.(1) Cand in fata instantei de judecata se pune in discutie competent a acesteia. asistentilor judiciari si grefierilor. 123. (2) Necompetenta este de ordine publica: 1.Competenta ce revine instantelor judecatoresti in legatura cu incide ntele privind arbitrajul reglementat de prezentul cod apartine in toate cazurile tribunalului in circumscriptia caruia are loc arbitrajul. avand alegerea intre oricare dintre instantele de acelasi grad prevazute la alin. (3) Dispozitiile alin.(1) In cazul in care cererea se introduce impotriva unui judecator c are isi desfasoara activitatea la instanta competenta sa judece cauza. Invocarea exceptiei Art. daca este cazul. in cazul incalcarii competentei teritoriale exclusive. 125. in cazul incalcarii competentei generale. Competenta facultativa Art. (4) Daca necompetenta nu este de ordine publica. necompetenta este de ordine privata. un alt organ cu activitate jurisdictionala competent. 2. dar nu mai tarziu de terminarea cercetarii procesului in fata primei instante. 127. . potrivit legii . daca ultima instanta inv estita isi declina la randul sau competenta in favoarea uneia dintre instantele . (2) Necompetenta generala a instantelor judecatoresti poate fi invocata de parti ori de catre judecator in orice stare a pricinii. dosarul fiind trimis de indata instantei judecatoresti competente sau. altui organ cu activitate jurisdictionala competent. . CAPITOLUL IV Incidente procedurale privitoare la competenta instantei SECÞIUNEA 1 Necompetenta si conflictele de competenta Exceptia de necompetenta Art. 30 Incidentele privind arbitrajul Art. .(1) Necompetenta materiala si teritoriala de ordine publica trebuie invocata de parti ori de catre judecator la primul termen de judecata la care pa rtile sunt legal citate in fata primei instante. paratul poate cere pana la primul ter men de judecata la care este legal citat declinarea competentei. cand procesul este de competenta unei alte instante de acelasi grad si partile nu o pot inlatura. (3) In toate celelalte cazuri. (1) si (2) se aplica in mod corespunzator si in cazul pro curorilor. (3) Daca instanta se declara necompetenta. ea este obligata sa stabileasca instanta judecatoreasca competenta o ri. dupa caz.

(2) Conflictul nascut intre o instanta si Inalta Curte de Casatie si Justitie se judeca de Inalta Curte de Casatie si Justitie in Completul de 9 judecatori. inaintea mai multor instante competente sau chia r inaintea aceleiasi instante. dosarul va fi trimis de indata prime i instante investite. 130. prin incheiere. acel asi obiect si de aceeasi parte. care este definitiva. (1)-(3) se aplica in mod corespunzator si in cazul comple telor specializate. (3) Conflictul de competenta ivit intre o instanta judecatoreasca si un alt orga n cu activitate jurisdictionala se rezolva de instanta judecatoreasca ierarhic s uperioara instantei in conflict. (3) Cand instantele sunt de acelasi grad. dovezile administrate in fata ins tantei necompetente raman castigate judecatii si instanta competenta investita c u solutionarea cauzei nu va dispune refacerea lor decat pentru motive temeinice. (4) Cand instantele sunt de grad diferit. 32 SECÞIUNEA a 2-a Litispendenta si conexitatea Exceptia litispendentei Art. prin cereri distincte. acestea din urma sunt obligate sa suspende judecata pana la solutio narea recursului. Exceptia conexitatii Art. Incheierea poate fi atacata numai od .(1) Pentru asigurarea unei bune judecati. Daca exceptia se admite. (5) Incheierea prin care s-a solutionat exceptia poate fi atacata numai odata cu fondul. . (4) Instanta competenta sa judece conflictul va hotari. (3) si (5) se aplica in mod corespunzator si atunci cand procesele identice se afla pe rolul aceleiasi instante. 131. Solutionarea conflictului de competenta Art. iar celalalt inaintea instante lor de fond. . 132. 130 c orespunzatoare sectiei inaintea careia s-a ivit conflictul. . exceptia se invoca inaintea instantei de grad inferior.(1) Nimeni nu poate fi chemat in judecata pentru aceeasi cauza. se va pronunta asupra exceptiei. Probele administrate in fata instantei necompetente Art. (2). (7) Dispozitiile alin. . exceptia se invoca inaintea instantei sesizate ulterior.care anterior s-au declarat necompetente. (2) Exceptia litispendentei poate fi invocata de parti sau de instanta din ofici u in orice stare a procesului in fata instantelor de fond. (4) Dispozitiile alin. 134. 129. dosarul va fi trimis de indata instan tei de fond mai inalte in grad. in prima instanta este pos ibila conexarea mai multor procese in care sunt aceleasi parti sau chiar impreun a cu alte parti si al caror obiect si cauza au intre ele o stransa legatura. (2) Exceptia conexitatii poate fi invocata de parti sau din oficiu cel mai tarzi u la primul termen de judecata inaintea instantei ulterior sesizate.(1) Conflictul de competenta ivit intre doua instante judecatoresti se solutioneaza de instanta imediat superioara si comuna instantelor aflate in c onflict. cu exceptia celei pronuntate de Completul de 9 judecatori de la Inalta Curte de Casatie si Justitie. . Suspendarea procesului Art. .(1) Dispozitiile prezentei sectiuni privitoare la exceptia de necomp etenta si la conflictul de competenta se aplica prin asemanare si in cazul secti ilor specializate ale aceleiasi instante judecatoresti. (3) Conflictul dintre doua sectii ale Inaltei Curti de Casatie si Justitie se so lutioneaza de Completul de 9 judecatori. Daca exceptia se admite. care. Hotararea este supusa numai recursului in termen de 5 zile de la comunicare. Dispozitiile speciale Art. (2) Conflictul se va solutiona de sectia instantei stabilite potrivit art. (6) Cand unul dintre procese se judeca in recurs.In cazul declararii necompetentei. 133.Instanta inaintea careia s-a ivit conflictul de competenta va suspen da din oficiu judecata cauzei si va inainta dosarul instantei competente sa solu tioneze conflictul. in camera de consiliu. f ara citarea partilor.

000 lei. Pentru motive temeinice. . Hotararea va arata in ce masur a actele indeplinite de instanta inainte de stramutare urmeaza sa fie pastrate. (4) Cand una dintre cereri este de competenta exclusiva a unei instante. in camera de consili u. instanta competenta sa o solutioneze va p utea sa solicite dosarul cauzei. (2) Stramutarea pentru motiv de banuiala legitima poate fi ceruta de catre parte a interesata. Suspendarea judecarii procesului Art. care va instiinta. 135.(1) Cererea de stramutare intemeiata pe motiv de banuiala legitima e ste de competenta instantei ierarhic superioare celei de la care se cere stramut area. procesul se trimite spre judecata unei alte instante de acelasi grad. fara citarea partilor. cu darea unei cautiuni i n cuantum de 1. Judecarea cererii Art. Delegarea instantei Temeiul stramutarii Art. care o va inainta. (2) In cazul in care instanta de la care s-a dispus stramutarea a savarsit acte de procedura sau a procedat intre timp la judecarea procesului. cu citarea partilor din proces. Instanta competenta Art. in afara de cazul in car e reclamantul si paratul cer trimiterea lui la una dintre celelalte instante. completul de judecata poate disp une. SECÞIUNEA a 3-a Stramutarea proceselor. (3) Dosarul va fi trimis instantei mai intai investite. Cererea de stramutare Art. 140.(1) Stramutarea pentru motiv de banuiala legitima sau de siguranta p ublica se poate cere in orice faza a procesului. (3) Masura suspendarii judecarii procesului va fi comunicata de urgenta instante i de la care s-a cerut stramutarea.(1) In caz de admitere a cererii de stramutare. (5) In orice stare a judecatii procesele conexate pot fi disjunse si judecate se parat. (2) Cererea de stramutare intemeiata pe motive de siguranta publica este de comp etenta Inaltei Curti de Casatie si Justitie. Efectele admiterii cererii Art. .(1) Stramutarea procesului poate fi ceruta pentru motive de banuiala legitima sau de siguranta publica. 138. 139. (2) Hotararea asupra stramutarii se da fara motivare si este definitiva. de indata. daca este cazul. instantei competente. (2) Banuiala se considera legitima in cazurile in care exista indoiala cu privir e la impartialitatea judecatorilor din cauza circumstantelor procesului.(1) Cererea de stramutare se judeca de urgenta. daca numai unul dintre ele este in stare de judecata. numai de catre p rocurorul general de la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justiti e. . .(1) La solicitarea celui interesat. calitat ii partilor ori unor relatii conflictuale locale. 136. (3) La primirea cererii de stramutare.ata cu fondul. 137. Ea se depune la instanta care judeca procesul a carui stramutare se cere. (3) Instanta de la care s-a cerut stramutarea va fi incunostintata. conexar ea se va face la acea instanta. suspendarea judecarii procesului. despr e depunerea cererii instanta de la care se cere stramutarea. . actele de proced ura 34 indeplinite ulterior introducerii cererii de stramutare si hotararea pronuntata . d espre admiterea sau respingerea cererii de stramutare. chiar inainte de primul termen de jud ecata. suspendarea poate fi dispusa in aceleasi conditii. de indata. (2) Incheierea asupra suspendarii nu se motiveaza si nu este supusa niciunei cai de atac. 33 (3) Constituie motiv de siguranta publica imprejurarile exceptionale care presup un ca judecata procesului la instanta competenta ar putea conduce la tulburarea ordinii publice. de indata. iar cea intemeiata pe motiv de siguranta publica. .

. . la cererea partii interesate. dupa caz.(1) Orice cerere adresata instantelor judecatoresti trebuie sa fie f ormulata in scris si sa cuprinda indicarea instantei careia ii este adresata. TITLUL IV Actele de procedura CAPITOLUL I Forma cererilor Conditiile generale Art. cand se 35 va face intr-un singur exemplar. motivele cererii . valoarea pretentiei. In caz de admitere a apelului sau recursului. (3) Daca. In toate cazurile este necesar si un exemplar p entru instanta. d aca este cazul.Stramutarea procesului nu poate fi ceruta din nou. la orice in stanta. Delegarea instantei Art. trimiterea spre rejudecare. 143. Despre toate aceste a se va face mentiune in incheiere. infatisarea inscrisului in in tregime. (2) In cazurile anume prevazute de lege. (3) Apelul sau. . prenumele. judecatorul va stabili identi tatea partii prin unul dintre mijloacele prevazute de lege. 144. Reiterarea cererii Art. In cazul in care nu exista un traducator autorizat pentru limba in care su nt redactate inscrisurile in cauza. 143 alin. grefierul de sedinta fiind tinut sa intocmeasca din oficiu copiile de pe incheiere necesare pentru comunicare. (3) Se vor putea depune in copie numai partile din inscris referitoare la proces . . ele se depun in copie certificata. domiciliul sau resedinta reprezentantilor lor. Cererea formulata prin reprezentant Art.(1) Cand cererea este facuta prin mandatar. va desemna o alta instanta de acelasi grad care sa judece procesul. Inalta Curte de Casatie s i Justitie. (2) Dispozitiile alin. (2) Copiile vor fi certificate de parte pentru conformitate cu originalul. numele si prenumele. . daca legea nu prev ede altfel. in afara de cazul in care noua cerere se intemeiaza pe imprejurari necunoscute la data solutionar ii cererii anterioare sau ivite dupa solutionarea acesteia. (1) sunt aplicabile in mod corespunzator si in cazul prev azut la art. obiectul. (5) Dispozitiile art. Inscrisurile anexate Art. at unci cand legea o prevede. daca este cazul. daca va fi nevoie. 142. se va face la o instanta din circumscriptia celei car e a solutionat calea de atac. insotite de traducerea legalizata efectuata de un traducator autor izat. instanta competenta e ste impiedicata un timp mai indelungat sa functioneze. dupa caz. nu mele.(1) Cand cererea urmeaza a fi comunicata. facandu-se mentiune despre aceasta in incheiere. 146. .(1) La fiecare exemplar al cererii se vor alatura copii de pe inscri surile de care partea intelege a se folosi in proces.sunt desfiintate de drept prin efectul admiterii cererii de stramutare. cererea nu poate fi semnata la termenul cand a fost depusa sau. (4) Cererile adresate instantelor judecatoresti se timbreaza. (2). la primul termen ce urmeaza. in afara de cazurile in care parti le au un reprezentant comun sau partea figureaza in mai multe calitati juridice. precum si semnatura. din orice motive. cererile facute in sedinta.Cand. se pot folosi traducerile realizate de perso ane de incredere cunoscatoare ale respectivei limbi. ea se va face in atatea ex emplare cate sunt necesare pentru comunicare. dupa caz. recursul impotriva hotararii date de instanta la care s-a stramutat procesul sunt de competenta instantelor ierarhic superioare aceste ia. urmand ca instanta sa ordone. ii va citi continutu l cererii si ii va lua consimtamantul cu privire la aceasta. (4) Cand inscrisurile sunt redactate intr-o limba straina. in conditiile legii special e. se va alatura procura in . 141. domiciliul sau resedinta partilor ori. Numarul de exemplare Art. 145. se pot formula si oral. denumirea si s ediul lor. 144 se aplica in mod corespunzator. din cauza unor imprejurari exceptionale.

In vederea confirmarii.(1) Instanta poate hotari asupra unei cereri numai daca partile au f ost citate ori s-au prezentat. . data comunicarii. (4) Reprezentantii persoanelor juridice de drept privat vor depune. formularul va fi completat de catre destinatar c u data primirii. comunicarea actelor de pro cedura se va putea face in mod nemijlocit prin executori judecatoresti.original sau in copie legalizata. 149. posta electronica sau prin alte mijloace ce asigura tr ansmiterea textului actului si confirmarea primirii acestuia. cand este cazul.(1) Comunicarea citatiilor si a tuturor actelor de procedura se va f ace. cu scrisoare recomandata. care vor fi tinuti sa indeplineasca formalitatile procedurale prevazute in prezentul cap itol. in afara de cazur ile in care prin lege se dispune altfel. Cererea gresit denumita Art. inst anta. va lua masuri de refacere a acestor proceduri. . Plicul va purta mentiunea " PENTRU JUSTITIE. (2) Avocatul si consilierul juridic vor depune imputernicirea lor. posta electronica sau pr in alte mijloace. din oficiu. in copie legalizata. 36 Organele competente si modalitatile de comunicare Art. reprezentantul desemnat al unei asociati i. (3) Instanta solicitata. 147. (5) La cererea partii interesate si pe cheltuiala sa. in acest din urma caz dispozitiile al in. 158. odata cu actul de procedura. . aceasta se va face prin posta. sau prin servicii de curierat rapid. sub sanctiunea nulitatii. prin agentii procedurali ai instantei sau prin orice alt salari at al acesteia. . numele in clar si semnatura persoanei insarcinate cu primirea c orespondentei si va fi expediat instantei prin telefax. va anexa. personal sau prin reprezentant. (4) In cazul in care comunicarea potrivit alin. este obligata sa ia de indata masurile necesare. in copie. numele grefierului care asigura comunicarea s i indicarea actelor comunicate. (4) fiind aplicabile in mod corespunzator. infiintata potrivit legii. A SE INMANA CU PRIORITATE". (1) nu este posibila. (5) Organul de conducere sau. CAPITOLUL II Citarea si comunicarea actelor de procedura Obligatia de a cita partile Art. potrivit legii. un extras din registrul public in care este mentionata imputernicirea lor. (2) Instanta va amana judecarea si va dispune sa se faca citarea ori de cate ori constata ca partea care lipseste nu a fost citata cu respectarea cerintelor pre vazute de lege. societati ori altei entitati fara personalitate juridica. si sa trimita instantei solicitante dovezile de indeplinire a procedurii . extrasul din actul care atesta dreptul sa u de reprezentare in justitie. (7) Instanta va verifica efectuarea procedurilor de citare si comunicare dispuse pentru fiecare termen si. precum si prin agenti ori salariati ai altor instante. potrivit legi i. dupa caz. (6) Comunicarea citatiilor si a altor acte de procedura se poate face de grefa i nstantei si prin telefax. 148. cu continut declarat. la care se alatura dovada de inmanare/pr ocesul-verbal si instiintarea prevazute la art.Cererea de chemare in judecata sau pentru exercitarea unei cai de at ac este valabil facuta chiar daca poarta o denumire gresita. (3) Reprezentantul legal va alatura o copie legalizata de pe inscrisul doveditor al calitatii sale. Locul citarii Art. cand i se cere sa indeplineasca procedura de comunicare pentru alta instanta. 158 . 150. precum si pentru folosirea altor mijloace ce pot asigura instiintarea partilor pentru infatisarea la termen. la care se ataseaza dovada de primire/procesul-verbal si instiintarea prevazute la art. daca partea a indi cat instantei datele corespunzatoare in acest scop. (2) Comunicarea se face in plic inchis. in ale ca ror circumscriptii se afla cel caruia i se comunica actul.(1) Vor fi citati: . va comunica un formular care va contine: denu mirea instantei.

dupa deschiderea procedurii. citarea se va face la resedinta cunoscuta ori la locul ales de ele. (2) In cazurile prevazute la alin. personalul misiunilor diplomatice. dupa caz. daca nu au domiciliul cunoscut. in caz de numire a unui curator special. in lipsa acestora. 12 si 13. prin reprezentantii lor. la domiciliul ori sediul acestora. la capitania portului unde este inreg istrata nava. vor fi instiintate prin citatie ca au obligatia de a-si alege un domiciliu in Romania unde urmeaza sa li se faca toate comunicarile privind procesul. inclusiv membrii familiilor care ii insotesc. potrivit art. Daca domiciliul sau resedinta celor afla ti in strainatate nu este cunoscut/cunoscuta. prin reprezentantul desemnat. pana la intervenirea lor in proces. la domiciliul lor. la sediul sau domiciliul aces tuia. la sediul acestora. incapabilii sau cei cu capacitate de exercitiu restransa. printr-un curator special numit de instanta. sediul acestora. 14. daca au domiciliul sau resedinta cunoscuta. daca cei aflati in strainatate au mandatar cunoscut in tara. prin reprezentantii sau ocrotitorii lor legali. citarea va fi ef ectuata potrivit legii speciale. in cuprinsul careia vor fi mentionate a ctele ce se expediaza. 1 si 2. 6. tinand loc de dovada a indeplinirii procedurii. dupa caz. daca prin tratate sau conventii internationale la care este parte Romania ori prin acte n ormative speciale nu se prevede altfel. 151. 162. pentru primul termen de judecata. 57. persoanele care se afla in strainatate. unitatile administrativ-teritoriale si celelalte persoane juridice de drept p ublic. 13. statul. aflati in strainatate in interes de serviciu. precu m si membrii de familie care locuiesc cu ei. citarea se face potrivit art. asociatiile. altele decat cele prevazute la pct. detinutii. unitatile administrativ-teritoriale. 150 ali n. (1) pct. in cuprinsul careia vor fi mentionate actele . recipisa de pr edare la posta romana a scrisorii. 9. va fi citat numai acesta din urma. 11. precum si celelalte persoan e juridice de drept public isi pot alege un sediu procesual la care vor fi comun icate toate actele de procedura. 8. prin Ministerul Fina ntelor Publice. prin Ministerul Finantelor Publice sau alte organe anume desemnate in acest scop de lege. citarea se va face prin ace st curator. 2. la unitatea din care fac parte. (1) pct. la sediul acestora. 7. la sediul sau profesional. citate potrivit art. la domicili ul sau. cei care fac parte din echipajul unei nave maritime sau fluviale. recipisa de predare a scrisorii la posta romana. al oficiilor consulare si cetatenii roman i trimisi sa lucreze in cadrul personalului organizatiilor internationale. 5. Obligatia alegerii locului citarii Art. persoanele juridice de drept privat. 4. 37 citarea poate fi facuta la locul cunoscut unde isi desfasoara permanent activita tea curenta. alta decat militara. la sediul dezmembramantului lor. la administratia acestora.1. in cazul in care nu locuiesc la domicil iu. societatile si alte entitati fara personalitate juridica constit uite potrivit legii. la administratia locului de detinere. mostenitorii. In toate cazurile. In cazul in care acestea nu se con formeaza. precum si creditorii acestora. la domiciliul acestuia. prin organel e centrale care i-au trimis sau in subordinea carora se afla unitatea care i-a t rimis in strainatate. 162. 3. 15. militarii incazarmati. persoanele fizice. la sediul princ ipal sau. statul. bolnavii internati in unitati sanitare. 10.Persoanele care se afla in strainatate. . cei cu domiciliul sau resedinta necunoscuta. prin cei insarcinati sa le reprezinte in justitie. prin comandamentul ace steia. cei supusi procedurii insolventei. 12. cat timp se afla in strainatate. printr-o citatie scrisa trimisa cu scrisoare recomandata cu continut declarat si confirmare de primire. 12. potrivit art. atunci cand este cazul. alti cetateni romani. comunicarile li se vor face prin scrisoare recomandata. pr in Ministerul Afacerilor Externe.

Citatia si celelalte acte de procedura. luna. neregularitatea privind procedura de citare a acesteia poate fi invocata si de celelalte parti ori din oficiu. iar pentru parat si mentiunea ca este obligat sa depun a intampinare sau sa isi pregateasca apararea pentru primul termen de judecata. cand este cazul.(1) Inmanarea citatiei si a tuturor actelor de procedura se face per sonal celui citat. In caz uri urgente sau atunci cand legea prevede in mod expres. in lipsa acestuia. 39 (3) In lipsa partii nelegal citate. 154. Inmanarea facuta personal celui citat Art. iar in lipsa unei asemenea mentiuni. dupa caz. ale/a celui citat. 156. Alegerea locului citarii si al comunicarii altor acte de procedura Art. potrivit alin. (3) Pentru cei care locuiesc in hotel sau camin.(1) Citatia va cuprinde: a) denumirea instantei. alt loc decat sediul inst antei unde urmeaza sa se desfasoare judecarea procesului. precum s i in cazul in care partea lipsa la termenul la care s-a produs neregularitatea n u a invocat-o la termenul urmator producerii ei. 154 ori exista o alta cauza de nulitate privind citatia sau procedura d e inmanare a acesteia. sub sanctiunea prevazuta de lege. Termenul pentru inmanarea citatiei Art. dupa caz. 153. despre aceasta facandu-se mentiune in citatie sau in actul de procedura Invocarea si inlaturarea neregularitatilor privind citarea Art. a taxei judiciare de timbru si a timbrului judici ar datorate de cel citat. vo r fi inmanate partii cu cel putin 5 zile inaintea termenului de judecata. daca la acest termen ea a fost prezenta sau legal citata. nu a primit citatia sau a primit-o intr-un termen mai scurt decat cel prevazut la art. j) stampila instantei si semnatura grefierului. Cuprinsul citatiei Art. . ale/a partii potrivnice si obiec tul cererii. co municarea se va face. 150 alin. citatia se preda.(1) In caz de alegere de domiciliu sau. (2) Inmanarea se poate face oriunde se afla cel citat. (1) pct. f) calitatea celui citat. (2) Partea poate alege ca toate actele de procedura sa ii fie comunicate la casu ta postala. personal sau prin reprezentant . i) alte mentiuni prevazute de lege sau stabilite de instanta. dupa caz. h) indicarea. g) numele si prenumele sau denumirea. potrivit art. ziua si ora infatisarii. precum si loc ul unde se citeaza. e) numele si prenumele sau denumirea. . comunicar ea acestora se va face la acea persoana. in lipsa lor. a). sub sanctiunea nulitatii. d). nu s-a cerut amanarea procesului.ce se expediaza. sediul ei si. 150 sau 151. cand este cazul. insa numai la termenul la care ea s-a produs. orice date necesare pentru stabi lirea adresei celui citat. c) numarul dosarului. precum si daca citarea se face cu chemarea la interog atoriu sau daca cel citat este obligat sa prezinte anumite inscrisuri ori daca i se comunica odata cu citatia alte acte de procedura. administratorului hotelului ori asezamantului. daca este cazul. de sediu. (1) lit. . c). (1).(1) Daca partea prezenta in instanta. iar. propunand probele de care intelege sa se foloseasca. judecatorul poate dispu ne scurtarea termenului de inmanare a citatiei ori actului de procedura. procesul se amana. 6. (2) Orice neregularitate cu privire la citare nu va mai fi luata in considerare in cazul in care. portarul . d) anul. 155. . daca par tea a aratat si persoana insarcinata cu primirea actelor de procedura. (3) Cerintele de la alin. tinand loc de dovada de indeplinire a procedurii. 152. e) si j) sunt prevazute sub sanct iunea nulitatii. (2) In citatie se mentioneaza. dupa caz. 38 b) data emiterii citatiei. la locul citarii stabilit potrivit art. la cererea partii interesate. .

care va semna dovada. acesta facand dovada pana la . (4) Pentru cei care se gasesc sub arme. . care va semna proc esul-verbal intocmit in acest scop de catre agent. Inmanarea facuta altor persoane Art. cand exista urgenta. agentul va depune in cutia po stala sau. (3) agentul va intocmi un proces-verba l. sanatorii sau alte asemenea asezaminte de asistenta medicala ori sociala. dupa ce acesta din urma a cer tificat in prealabil identitatea si calitatea sa. (1) pct. notar public ori executor judecatoresc se poate face functionarului sau per soanei insarcinate cu primirea corespondentei. d) numarul dosarului in legatura cu care se face instiintarea si denumirea insta ntei pe rolul careia se afla dosarul. 40 c) numele. afisarea a fost facuta. Termenele prevazute la alin. dar nu mai tarziu de 7 zile de la depunerea sau. din motive intemeiate. dupa caz. h) semnatura celui care a depus sau afisat instiintarea. 159. (4)-(7). paznicului sau agentului de paza.(1) Comunicarea citatiei se va face persoanei in drept sa o primeasc a. cu indicarea sediului acesteia. c)-g) se completeaza de catre grefa instante i. Do vada se va preda agentului ori va fi trimisa direct instantei daca inmanarea cit atiei nu s-a putut face de indata.(1) Inmanarea citatiilor si a tuturor actelor de procedura in cazuri le prevazute la art. dupa c az. precum si cele prevazute la art. nu o poate semna. (2) In cazurile prevazute la art. inmanarea se face la administratia acestora. unitatea unde se afla cel c itat ii va inmana de indata acestuia citatia sub luare de dovada. (5) Celor care alcatuiesc echipajul unei nave maritime sau fluviale. In lipsa ac estora. citatia se considera comunicata la implinirea acestui termen. agentul va intocmi un proces-verb al in care va arata aceste imprejurari. (4) Mentiunile de la alin. dupa caz. (3) lit. 158. inmanarea se face la administratia inchisorii. afisarea instiintarii ori. in lipsa un ui domiciliu cunoscut. 1-5 si pct. afisarea si f unctia acestuia. (5) Despre imprejurarile aratate la alin. e) aratarea actelor de procedura despre a caror comunicare este vorba. ziua si ora cand depunerea sau. (6) Pentru detinuti. al termenului de 3 zile prevazut la lit. care va semna dovada de inmanare certificata de agentul insarcinat cu inmanar ea. in cazul in care. Procedura de comunicare Art. (3) lit. (3) Daca destinatarul refuza sa primeasca citatia. destinatarul nu se pre zinta pentru comunicarea citatiei in interiorul termenului de 7 zile sau. . g) mentiunea ca. certificandu-i semnatura sau aratand motivul pentru care nu s-a putut obtine semnatura lui. b) numele si prenumele celui care a facut depunerea sau. in lipsa. dupa caz. care va cuprinde mentiunile aratate la art. (2) Daca destinatarul primeste citatia. dar refuza sa semneze dovada de inmanare ori. 156 alin.ui ori celui care in mod obisnuit il inlocuieste. respectiv sediul ce lui instiintat. 157. d estinatarul este in drept sa se prezinte la sediul instantei de judecata pentru a i se comunica citatia. nu mai tarziu de 3 zile. in lipsa. inmanarea se face la capitania portului unde se gaseste i nregistrata nava. dupa caz. f). (4)-(7) sau atunci cand actul urmeaza sa fie inmanat unui avo cat. prenumele si domiciliul sau. Cand domiciliul sau resedinta ori. iar. sediul ace stuia nu se afla in localitatea unde instanta de judecata isi are sediul. dupa caz. 150 alin. 156 alin. resedinta. fara motive temeinice. inmanarea citatiei sau a actelor de procedura se va face administratorul ui cladirii. luna. f) mentiunea ca dupa o zi. f) si g) se calculeaza zi cu zi. 12. citatia se inmaneaza la unitatea din car e fac parte. va afisa pe usa locuintei destinatarului o instiintare care trebuie sa cuprinda: a) anul. instii ntarea va cuprinde mentiunea ca pentru a i se comunica citatia destinatarul este in drept sa se prezinte la sediul primariei in a carei raza teritoriala locuies te sau isi are sediul. (7) Pentru bolnavii aflati in spitale.

desi prezente. dupa caz. precum si sem natura agentului sau. agentul ii va inmana citatia unei persoane majore din familie sau. sa inainteze instantei de judecata dovada de i nmanare prevazuta la alin. (4) Mentiunile din procesul-verbal privitoare la faptele constatate personal de cel care l-a intocmit nu pot fi combatute decat prin procedura inscrierii in fal . in termen de c el mult 24 de ore de la inmanare. c) numele si prenumele sau denumirea. functionarului de la primarie care o certifica. respectiv a functionarului primariei. prenumele si functia agentului. f) semnatura celui care a primit citatia sau alt act de procedura. precum si procesul-verbal prevazut la alin. (3) si (8). Daca actul de procedura a fost inmanat in alt loc. (6) Daca destinatarul nu este gasit la domiciliu ori resedinta sau. in mod obisnuit. ziua si ora cand dovada a fost luata sau procesul-verbal a fost i ntocmit. (10) Cand partii sau reprezentantului ei i s-a inmanat citatia de catre function arul anume desemnat in cadrul primariei. dupa caz. agentul are obligatia ca. de indata. de asemenea. (5). iar in cazul in care se intocmeste proces-verbal. (5). precum si procesul-verbal prevazu t la alin. in cazul i n care actul de procedura a fost inmanat altei persoane decat destinatarului.(1) Dovada de inmanare a citatiei sau a altui act de procedura ori. refuza sa primeasca actul. dupa caz. (9) In cazurile prevazute la alin. (6) si (7). il i nlocuieste. precum si. agentul ii va comu nica citatia administratorului. si domiciliul ori sediul destina tarului. dupa caz. in term en de cel mult 24 de ore de la depunerea sau afisarea instiintarii. daca este cazul. urmand ca acestea sa comunice citatia. citatia ce trebuia comunicata. (3) lit. (2) se aplica in mod corespunzator. persoana care primeste citatia va semna dovada de primire. sunt aplicabile dispozitiile alin. 41 Cuprinsul dovezii de inmanare si al procesului-verbal Art. si aratarea motivelor pentru care a fost intocmit. f) s-a implinit fara ca partea sau un reprezentant al ei sa se prezinte la primarie pentru a i se inmana citatia. la cel al primariei in raza careia de stinatarul locuieste sau isi are sediul. apartamentului sau camerei. se diu. e) si f) sunt prevazute sub sancti unea nulitatii. c) d). (3) Cerintele de la alin. semnatura agentului. functionarul anume insarcinat din cadrul primariei va inainta instantei de judec ata. (2) Procesul-verbal va cuprinde. a). (7) Cand destinatarul locuieste intr-un hotel sau intr-o cladire compusa din mai multe apartamente si nu este gasit la aceasta locuinta a sa. portarului sau celui care. (3)-(5). precum si atunci cand acestea. (1). (5). In aceste cazuri. ii primeste corespondenta. (8) In cazul in care lipsesc persoanele prevazute la alin. depus in cutia po stala ori afisat pe usa locuintei. (1) lit. ale funct ionarului de la primarie. b) numele. dupa caz. Dispozitiile alin.inscrierea in fals cu privire la faptele constatate personal de cel care l-a in cheiat. se va face mentiune despre aceasta. sa depuna ci tatia. (12) Dispozitiile prezentului articol se aplica si la comunicarea sau notificare a oricarui alt act de procedura. d) numele. cu aratarea numarului etajului. pr ecum si daca actul de procedura a fost inmanat la locuinta sa. e) denumirea instantei de la care emana citatia ori alt act de procedura si numa rul dosarului. 159. daca cel ci tat locuieste intr-o cladire cu mai multe etaje ori apartamente sau in hotel. (11) Cand termenul prevazut la alin. oricarei alte persoane majore care locuieste cu destinatarul ori care. . prenumele si calitatea celui caruia i s-a facut inmanarea. precum si procesul-verbal prevazut la alin. in lipsa . acesta are obligatia ca. in mod obisnuit. la sediul instantei de j udecata care a emis citatia ori. luna. agentul certificandu-i identitatea si semnatura si incheind un proces-v erbal cu privire la aceste imprejurari. procesul-verbal va cuprinde: a) anul.

(1) pct. 57. Comunicarea in instanta Art.Procedura se socoteste indeplinita: 1. cel care primeste cererea va atesta primirea pe insusi exemplarul care urmeaza a fi depus la instanta sau. aceasta afisare se va face l a instanta de catre grefier. In acest caz. procedura se socoteste indeplinita la data semnarii de catre pa rte a confirmarii de primire ori a consemnarii. 182 alin.Dupa sesizarea instantei. 161. . 160. daca partile au avocat sau consilier jurid ic. prin orice alte mijloace care asigura indeplinirea acestei proceduri. care va fi citat la dezbateri pentr u reprezentarea intereselor paratului. incheindu-se un proces-verbal. (6). dupa caz. Afisarea Art. (3) Odata cu incuviintarea citarii prin publicitate. sub semnatura. toate actele de procedura ce au urmat incuviintarii acestei cit ari vor fi anulate. ce se va depune la dosar. . (2). 3. (2) Citarea prin publicitate se face afisandu-se citatia la usa instantei. In cazurile in care apreciaza ca este necesar. (5) Daca cel citat se infatiseaza si dovedeste ca a fost citat prin publicitate cu rea-credinta. de catre functionarul postal sau de catre curier. ca. partea le poate primi sub semnatura.Cand legea sau instanta dispune ca citarea partilor sau comunicarea anumitor acte de procedura sa se faca prin afisare. indiferent daca pa rtea a primit sau nu citatia personal. actele si inscrisurile se considera comunicate prin depunerea lor la dosar. actele de proc . (4) Procedura se socoteste indeplinita in a 15-a zi de la publicarea citatiei. c). agentul va raporta cazul grefei ins tantei spre a instiinta din timp partea care a cerut comunicarea despre aceasta imprejurare si a-i 42 pune in vedere sa faca demersuri pentru a obtine noua adresa unde urmeaza a se f ace comunicarea. 159. in cazul citarii efectuate prin posta sau curierat rapid. a refuzului ei de a primi corespondenta. instanta va dispune si p ublicarea citatiei in Monitorul Oficial al Romaniei sau intr-un ziar central de larga raspandire. certi ficata de grefierul care a facut transmisiunea. . (4) si (5). Data indeplinirii procedurii Art. 2. motivat. potrivit art. . 162. instanta va numi un curator dintre avocatii baroului. potrivit art. care i se comunica in sedinta. . la data incheierii procesului-verbal prevazut la art. . 149 a lin. potrivit art. Imposibilitatea de a comunica actul de procedura Art. de agentii insarcinati cu c omunicarea actelor de procedura. prin avocat sau prin alt r eprezentant este obligata sa primeasca actele de procedura si orice inscris folo sit in proces.(1) Partea prezenta in instanta personal. 149 alin. (2) Partea are dreptul sa ridice si intre termene. 163.(1) Cand reclamantul invedereaza. cererile. nu a reusit sa afle domiciliul paratului sau un alt loc unde ar putea fi citat potrivit legii. intampinarile ori alte acte se pot comunica direct intre acestia. Comunicarea intre avocati sau consilieri juridici Art. pe po rtalul instantei de judecata competente si la ultimul domiciliu cunoscut al celu i citat.Cand comunicarea actelor de procedura nu se poate face deoarece imob ilul a fost demolat. 164. desi a facut tot ce i -a stat in putinta. p otrivit dispozitiilor alin. procedura se socotest e indeplinita la data aratata pe copia imprimata a confirmarii expedierii.s. instanta va putea incuviinta citarea acestuia prin publicitate. 15 9. 1 lit. iar reclamantul care a cerut citarea prin publicitate va fi sanctionat potrivit dispozitiilor art. iar in afara instantei. Daca se refuza primirea. de unde. 165. in cazul citarii efectuate potrivit art. a devenit nelocuibil sau de neintrebuintat ori destinatarul actului nu mai locuieste in imobilul respectiv sau atunci cand comunicarea nu p oate fi facuta din alte motive asemanatoare. Citarea prin publicitate Art. la c erere.

traducatorilor. de procuror. procedura de citare pentru aceeasi in stanta este valabil indeplinita la vechiul loc de citare.(1) Nulitatea este sanctiunea care lipseste total sau partial de efe cte actul de procedura efectuat cu nerespectarea cerintelor legale. 2. (2) Cu toate acestea. interpretilor ori a altor participanti in proces.Citarea martorilor. 43 Zilele de comunicare Art. capacitatea procesuala. (3) Nulitatea este relativa in cazul in care cerinta nerespectata este instituit a printr-o norma care ocroteste un interes privat. In cazul in c are partea nu face aceasta incunostintare. 4. daca legea nu dispune al tfel. Invocarea nulitatii Art.Cand comunicarea actelor de procedura se face prin agenti procedural i. de fond sau de forma. (2) Nulitatea este absoluta atunci cand cerinta nerespectata este instituita pri ntr-o norma care ocroteste un interes public.Nulitatea nu este conditionata de existenta unei vatamari in cazul i ncalcarii dispozitiilor legale referitoare la: 1. 170. (3) Actul de procedura nu va fi anulat daca pana la momentul pronuntarii asupra exceptiei de nulitate a disparut cauza acesteia. Schimbarea locului citarii Art.00 . judecatorul va dispune indreptarea neregularitatilor actului de proce dura. competenta instantei. . 171. . expertilor. (1). reprezentarea procesuala. 172. 5. si in zilele nelucratoare sau de sarbatori legale. CAPITOLUL III Nulitatea actelor de procedura Notiunea si clasificarea Art. Nulitatea conditionata Art. daca legea nu prevede altfel. de judecator sau. 173. 168. . alte cerinte legale extrinseci actului de procedura. ei nu vor putea instrumenta decat in zilele lucratoare intre orele 7. . dar numai cu incuviintarea presedintelui instantei. compunerea sau constituirea instantei. a carei recipisa de predare se va depune la dosar odata cu cererea pri n care se instiinteaza instanta despre schimbarea locului citarii. precum si partea adversa prin scrisoare rec omandata. dupa caz. . precum si. . Indreptarea neregularitatilor actului de procedura Art. 166. iar in cazuri urgente. indicand locul unde va fi citata la termenele urmatoare.(1) Actul de procedura este lovit de nulitate daca prin nerespectare a cerintei legale s-a adus partii o vatamare care nu poate fi inlaturata decat p rin desfiintarea acestuia. comunicarea actelor de procedura adresate acestora sunt supuse dispozitiilor prezentului capitol.00-20.edura si inscrisurile prevazute la alin. vatamarea este prezumata. care se aplica in mod corespunzator. 169. ea este obligata sa incunostinteze instanta. . Nulitatea neconditionata Art. Comunicarea catre alti participanti Art. par tea interesata putand face dovada contrara.(1) Ori de cate ori este posibila inlaturarea vatamarii fara anulare a actului. . 6. . publicitatea sedintei de judecata. (2) In cazul nulitatilor expres prevazute de lege. 167. 44 3. (2) Nulitatea relativa poate fi invocata numai de partea interesata si numai dac a neregularitatea nu a fost cauzata prin propria fapta. cand este cazul. in orice stare a judecatii cauzei. nulitatea nu poate fi acoperita daca a intervenit decadere a ori o alta sanctiune procedurala sau daca se produce ori subzista o vatamare.Daca in cursul procesului una dintre parti si-a schimbat locul unde a fost citata.(1) Nulitatea absoluta poate fi invocata de orice parte din proces.

fixarea lor se face de instanta. luni sau ani se i mplineste la ora 24. Efectele nulitatii Art.(3) Daca legea nu prevede altfel. . pe actul depus. 178. Actele depuse la posta. la termenul de jud ecata imediat urmator si inainte de a pune concluzii pe fond. in tot sau in parte. cand termenul se socoteste pe zile. este. cand termenul se socoteste pe ore. (4) Partea interesata poate renunta. recipisa oficiului postal. (4) Nulitatea unui act de procedura nu impiedica faptul ca acesta sa produca alt e efecte juridice decat cele care decurg din natura lui proprie. el se implineste in zi ua corespunzatoare din ultima saptamana ori luna sau din ultimul an. unitati militare sau locuri de detinere Art. nici ziua cand acesta se implineste. (1) si (2). daca este vorba de un act ce trebuie depus la instanta sau intr-un alt loc. la dreptul de a invoca nu litatea relativa. se ca lculeaza dupa cum urmeaza: 1. saptamani.(1) Termenul care se socoteste pe zile. 2.(1) Actul de procedura depus prin scrisoare recomandata la oficiul p ostal inauntrul termenului prevazut de lege este socotit a fi facut in termen. daca intampinarea nu este obligatorie.(1) Termenele procedurale sunt stabilite de lege ori de instanta si reprezinta intervalul de timp in care poate fi indeplinit un act de procedura sa u in care este interzis sa se indeplineasca un act de procedura. in afara de cazul in care legea dispune altfel. servesc ca dovada a datei depun erii actului de catre partea interesata. de la data indeplinirii lui. dupa caz. TITLUL V Termenele procedurale Stabilirea termenelor 45 Art. considerat ca facut in termen. luni sau ani. sub sanctiunea decaderii partii din dreptul de a le mai invoca. 175.(1) Termenele. 178 fiind aplicabile. nulitatea relativa trebuie invocata: a) pentru neregularitatile savarsite pana la inceperea judecatii. (3) In cazurile in care legea nu stabileste ea insasi termenele pentru indeplini rea unor acte de procedura. (2) Cand ultima zi a unui termen cade intr-o zi nelucratoare. (2) In cazurile prevazute de lege. 174. . . 177. precum si inregistrarea ori atestarea facuta. prin intampina re sau. termenul este reprezentat de data la care se indeplineste un anumit act de procedura. (3) In cazurile prevazute la alin. 3. terme nul se implineste in ultima zi a acestei luni. daca partea nu este prezenta. la termenul la care sa savarsit neregularitatea sau. (3) Desfiintarea unui act de procedura atrage si desfiintarea actelor de procedu ra urmatoare. aceasta va tine seama si de natura urgenta a procesului. daca acestea nu pot avea o existenta de sine statatoare. 176. de unitatea militara sau de ad ministratia locului de detinere. . cu respect area tuturor conditiilor de validitate.00 a ultimei zile in care se poate indeplini actul de proced ura. nu intra in calcul ziua de la care incepe sa curga termenul. instanta dispune refacerea actului de procedura. expres sau tacit. (2) Cu toate acestea. acesta incepe sa curga de la ora zero a zi lei urmatoare.(1) Actul de procedura lovit de nulitate este desfiintat. Daca ultima luna nu are zi corespunzatoare celei in care termenul a inceput sa curga. (2) Actul depus de partea interesata. Implinirea termenului Art. Calculul termenelor Art. la unitatea militara ori la administratia locului de detinere unde se afla aceasta parte. . de asemenea. termenul se prelun geste pana in prima zi lucratoare care urmeaza. b) pentru neregularitatile savarsite in cursul judecatii. (2) Daca este cazul. cand termenul se socoteste pe saptamani. dispozitiile art. (5) Toate cauzele de nulitate a actelor de procedura deja efectuate trebuie invo cate deodata. la primul termen de judecata. La fixarea termenul ui. inauntrul termenului prevazut de lege. . termenul se va implini la ora la care activitatea inceteaza in acel loc in mod legal.

(2) In cazul in care legea opreste indeplinirea unui act de procedura inauntrul unui termen. dupa caz . Actul de procedura facut peste termen este l ovit de nulitate. aditional e sau incidentale. cu rea-credinta. cand a intervenit moartea uneia dintre parti. de catre reclamantul caruia i s-a respins cererea a unor masuri asiguratorii prin care paratul a fost pagubit. In cazul exe rcitarii cailor de atac.000 lei: a) introducerea. (2) In acest scop. in acest caz. se face din nou o singura comunicare partii. 179. va putea sanctiona urmatoarele fapte savarsite in legatura c u procesul. la termenul fixat de instanta. cand a intervenit moartea reprezentantului partii. . 47 e) contestarea. 182.(1) Daca legea nu prevede altfel. cu rea-credinta. nerespectarea acestuia atrage decaderea din exercitarea dreptului. 46 (2) Se considera ca actul a fost comunicat partii si in cazul in care aceasta a primit sub semnatura copie de pe act. TITLUL VI Amenzi judiciare si despagubiri Incalcarea obligatiilor privind desfasurarea procesului. sa il reprezinte sau sa il asiste. cu amenda judiciara de la 100 lei la 1. (3) Cererea de repunere in termen va fi rezolvata de instanta competenta sa solu tioneze cererea privitoare la dreptul neexercitat in termen. din motive imputabile. 180. fara sa se arate numele si calitatea fiecarui mostenitor. Sanctiunile Art. accesorii.(1) Termenele incep sa curga de la data comunicarii actelor de proce dura. cu amenda judiciara de la 50 lei la 700 lei: a) neprezentarea martorului legal citat sau refuzul acestuia de a depune marturi e cand este prezent in instanta. Nerespectarea termenului.(1) Cand un drept procesual trebuie exercitat intr-un anumit termen. se face din nou o singura comunicare la ultimul domiciliu al partii decedate. in afara de cazul in care legea dispune altfel. partea va indeplini actul de procedura in cel mult 15 zile de la incetarea impiedicarii. iar daca a inceput sa curga mai inai nte. aceasta durata este aceeasi cu cea prevazuta pentru exe rcitarea caii de atac. Sanctiunile Art. se intrerupe fata de cel lipsit de capacitate de exercitiu ori cu capacitat e de exercitiu restransa. de catre partea care. . cu rea-credinta. cat timp nu a fost desemnata o persoana care. de catre autorul ei a scrierii sau semnaturii u nui inscris ori a autenticitatii unei inregistrari audio sau video. cu rea-credinta. precum si pentru exercitarea unei cai de atac. a reprezentantului sau a celui care asista partea ori nerespectarea d e catre acestia a indatoririlor stabilite de lege sau de catre instanta. cu rea-credinta. a unei cereri de recuzare sau de stramutare. 2. nu si-a indeplinit aceasta obligatie. potrivit dispozitiilor p rezentului articol. 2. vadit netemein ice. c) neprezentarea avocatului. cerand totodata repunerea sa in termen. a unor cereri principale.Curgerea termenului. d) obtinerea. in afara de cazul in care acesta este minor. . 181.(1) Partea care a pierdut un termen procedural va fi repusa in terme n numai daca dovedeste ca intarzierea se datoreaza unor motive temeinic justific ate. pe numele mosteniri i. c) obtinerea. Prelungirea acestuia Art. in acest caz. (3) Termenul procedural nu incepe sa curga. precum si in cazul in care ea a cerut comu nicarea actului unei alte parti. a citarii prin publicitate a oricarei parti. astfel: 1. Repunerea in termen Art. (4) Termenul procedural se intrerupe si un nou termen incepe sa curga de la data noii comunicari in urmatoarele cazuri: 1. b) formularea. b) neaducerea. daca in . actul facut inaintea implinirii termenului poate fi anulat la cerer ea celui interesat. a martorului incuviintat. . daca legea nu dispune altfel. care nu si-a asigurat substituirea sa de catre un a lt avocat. instanta.

cu intentie sau din culpa. 183. a atributii lor ce revin judecatorilor. Atunci cand fapta consta in formular ea unei cereri cu rea-credinta.000 lei. a pricinuit amanarea judecarii sau a executarii silite. (2) Cererea se face in termen de 15 zile. dupa caz. precum si altor salariati ai instantei. daca masura a fost luata in lipsa acestuia. cu amenda judiciara de la 100 lei la 1. (2) Nerespectarea de catre orice persoana a dispozitiilor privind desfasurarea n ormala a executarii silite se sanctioneaza de catre presedintele instantei de ex ecutare. prin incheiere executorie. e) neluarea de catre conducatorul unitatii in cadrul careia urmeaza a se efectua o expertiza a masurilor necesare pentru efectuarea acesteia sau pentru efectuar ea la timp a expertizei. in legatura cu procesul. .000 lei . 186. atunci cand acestea sunt diferite. expertilor desemnati de instanta in conditiile legii . cel obligat la amend a sau despagubire va putea face numai cerere de reexaminare. 2. la ter menul fixat in acest scop de instanta. f) neprezentarea unui inscris sau a unui bun de catre cel care il detine. Alte cazuri de sanctionare Art. dupa caz. . 48 Stabilirea amenzii si despagubirii Art. fie de catre instanta care a so lutionat-o. amenda si despagubirea se stabilesc de catre ins tanta in fata careia s-a savarsit fapta sau. 185. de la data la care a fost lu ata masura sau de la data comunicarii incheierii. 185. la cererea partii interesate. la cererea instantei si la termenul fixat in acest scop. (3) In toate cazurile. data in camera de consiliu. de catre presedintele ins tantei de executare. 184. 182 sau 183. prin inchei ere.Cel care. solicitand. g) refuzul sau omisiunea unei autoritati ori a altei persoane de a comunica.acest mod s-a cauzat amanarea judecarii procesului. agentilor procedurali. precum si impiedicarea de catre orice persoana a efectu arii expertizei in conditiile legii. sa se revina asupra amenzii ori despagubirii sau sa se dispuna reducerea acest eia. motivat . la cererea executorului. din motive imputabile ei.(1) Nerespectarea de catre oricare dintre parti sau de catre alte pe rsoane a masurilor luate de catre instanta pentru asigurarea ordinii si solemnit atii sedintei de judecata se sanctioneaza cu amenda judiciara de la 100 lei la 1 . . (2) Amenda nu se va aplica persoanelor la care se refera alin. amenda si despagubirea pot fi stabilite fie de i nstanta in fata careia cererea a fost formulata. prin una dintre faptele prevazute la art. (4) Incheierea prevazuta la alin. (3) este definitiva. Despagubirile pentru amanarea procesului Art. CARTEA a II-a Procedura contencioasa TITLUL I Procedura in fata primei instante CAPITOLUL I Sesizarea instantei de judecata SECÞIUNEA 1 Dispozitii generale Dreptul de a sesiza instanta .Abaterea savarsita.(1) Impotriva incheierii prevazute la art. (1) pct. cu citarea partilor. i) impiedicarea in orice mod a exercitarii. datele care rezulta din actele si evidentele ei. h) cauzarea amanarii judecarii sau executarii silite de catre cel insarcinat cu indeplinirea actelor de procedura. de catre presedintele instantei de executare la plata unei despag ubiri pentru prejudiciul material sau moral cauzat prin amanare. care se comunica celui obligat. . de catre un alt complet decat cel care a stabil it amenda sau despagubirea. dupa caz. daca motive temeinice le-au impiedicat sa aduca la indeplinire obligatiile ce le revi n. va putea fi obligat de catre instanta de judecata ori. Cererea de reexaminare Art. cererea se solutioneaza. d) refuzul expertului de a primi lucrarea sau nedepunerea lucrarii in mod nejust ificat la termenul fixat ori refuzul de a da lamuririle cerute.

(1) Sesizarea instantei se poate face numai dupa indeplinirea unei p roceduri prealabile. La cererea de chemare in judecata se va anexa extrasul de carte fun ciara. (2) Neindeplinirea procedurii prealabile nu poate fi invocata decat de catre par at prin intampinare. numarul de inmatriculare in registrul comertului sau de inscriere in r egistrul persoanelor juridice si contul bancar ale reclamantului. strada si numarul. iar in cazul reprezentarii prin avocat. precum si. cu aratarea titularului inscris in cartea funciara. In acest caz neindeplinirea pr ocedurii prealabile poate fi invocata nu numai de catre parat. din oficiu. Dovada calitatii de reprezentant. sub sanctiunea decaderii. cererea va cuprinde si codul nume ric personal sau. daca partile poseda ori li s-au atribuit aceste elemente de identific are potrivit legii. va arata si domiciliul ales in Romania. daca acestea sunt cunoscute de reclamant. b) numele. Cand dovada s e face prin inscrisuri. pentru persoane j uridice. (1). Procedura prealabila Art. Cand se va cere dovada cu martori. cand imobilul este inscris in cartea funciara. eliberat de biroul de cadastru si publicitate imobiliara in raza caruia este situat imobilul. iar in cazul in care imobilul nu este inscris in cartea funciara. 50 . 187. se va al atura cererii. se aplica in mod corespunzator dispozitiile art. Cand reclamantul voieste sa isi dovedeasca cererea sau vreunul dintre capete le acesteia prin interogatoriul paratului. prenumele si calitatea celui care reprezinta partea in proces. daca legea prevede in mod expres aceasta. dupa caz. (2) Cel care formuleaza cererea de chemare in judecata se numeste reclamant. in mod corespunzator. . c) obiectul cererii si valoarea lui. 102. orice persoana se poate adresa justitiei prin sesizarea instantei competente cu o cere re de chemare in judecata. dispozitiile art. In cazurile anume prevazute de lege. . atunci cand a cesta este evaluabil in bani. acesta va fi atasat cererii de c hemare in judecata. va cere infatisarea in persoana a ace stuia. se vor arata numele. in conditiile cerute la art. domiciliul sau resedinta partilor ori. e) aratarea dovezilor pe care se sprijina fiecare capat de cerere. numele.Art. care atesta acest fapt. precum si ale paratului. sesizarea instan tei poate fi facuta si de alte persoane sau organe.Cererea de chemare in judecata se va face in numarul de exemplare st abilit la art. se vor aplica. vecinatatile. Numarul de exemplare Art. dupa pretuirea reclamantului. Pentru i mobile. dupa caz. 144 alin. Dovada indeplinir ii procedurii prealabile se va anexa la cererea de chemare in judecata. 49 (3) La sesizarea instantei cu dezbaterea procedurii succesorale. iar in lip sa. d) aratarea motivelor de fapt si de drept pe care se intemeiaza cererea. 189. prenumele acestuia si sediul profesion al. De asemenea. f) semnatura. SECÞIUNEA a 2-a Cererea de chemare in judecata Cuprinsul cererii de chemare in judecata Art. codul unic de inregistrare ori codul de identificare fiscala. denumirea si sediul lor. unde urmeaza sa i se faca toate comunicarile privind procesul. 188.(1) Pentru apararea drepturilor si intereselor sale legitime. cu indicarea inscrisurilor corespunzatoare. precum si modul de calcul prin care s-a ajuns la d eterminarea acestei valori. numarul de carte funciara si numarul cadastral sau topografi c. etajul si apartamentul. . iar cel chemat in judecata se numeste parat. pren umele si adresa martorilor. reclamantul va depune o incheiere emisa de notarul public cu privire la verificarea evidentelor succesorale prevazute de Codul civil si de lege. 1 45. ci si de catre in stanta. .Cererea de chemare in judecata va cuprinde: a) numele si prenumele. se va anexa un certif icat emis de acelasi birou. 190. daca paratul este o persoana fizica. Daca reclamantul l ocuieste in strainatate. 146. In cazurile in care legea prevede ca paratul va raspunde in scris la interogatoriu. Pentru identificar ea imobilelor se vor arata localitatea si judetul.

. . se dispune anularea cererii. 160. acesta va semna chiar in sedinta in care a fost i nvocata nulitatea. cand este cazul.Prin aceeasi cerere de chemare in judecata. care va lua de indata masuri in vederea stabilirii in mod aleatoriu a c ompletului de judecata. 195. 196. de indata ce constata ca sunt indeplinite conditiil e prevazute de lege pentru cererea de chemare in judecata. cererea si inscrisurile care o insotesc. dispune. de catre un alt complet al instantei respective. Daca se invoca lipsa de semnatura. la care sunt ata sate. se inregistreaza si primeste data cert a prin aplicarea stampilei de intrare. (2) Dupa inregistrare. (2).(1) Cererea de chemare in judecata. (2). cu mentiunea ca. prin incheiere. 193. . (2). trebuie sa faca completarile sau modificarile dispuse. (6) Cererea se solutioneaza prin incheiere definitiva data in camera de consiliu . . 194. dupa caz. Se excepteaza de la aceasta sanctiune obligatia de a se desemna un reprezentant comun. depusa personal sau prin repreze ntant. Dispozitiile art. lipsa semnaturii se poate acoperi in tot cursul judecatii in fata primei instante. (2). in termen de cel mult 10 zile de la primir ea comunicarii. potrivit legii. Cumulul de cereri Art. Fixarea primului termen de judecata Art. 97 alin. (4) Impotriva incheierii de anulare. . 192. 197 alin. dovezile privind modul in care acestea au fost transmise catre instanta. (2) Cand cererea nu indeplineste aceste cerinte. sub sanct iunea anularii cererii. dovada achitarii tax elor datorate se ataseaza cererii. sosita prin posta. 195 sunt aplicabile. (3).(1) Cererea de chemare in judecata care nu cuprinde numele si prenum ele sau. cu citarea reclamantului.In cazul in care cererea este supusa timbrarii. 189-192. Verificarea cererii si regularizarea acesteia Art. Timbrarea cererii Art. in conditiile legii. reclamantul va putea face numai cerere de r eexaminare. se predau presedintelui instantei sau judecatorului care il inlo cuieste. (5) Cererea de reexaminare se face in termen de 15 zile de la data comunicarii i ncheierii. cauza se retrimite completului initial investit. prin rezolut ie. In cazul in care reclama ntul este prezent in instanta. reclamantului i se vor comunica in scris lipsurile. Paratul este obligat sa depuna intampinare a in termen de 20 de zile de la comunicarea cererii de chemare in judecata. (7) In caz de admitere. . curier ori fax. fiind instiintat in acest sens prin citatie. . solicitand motivat sa se revina asupra masurii anularii. in conditi ile art. de i ndata. Inregistrarea cererii Art. comunicarea acesteia catre parat. obiectul cererii. daca cererea de chemare in judecata indeplineste cerintele prevazute la a rt. in c onditiile art. caz in care sunt aplicabile dispozitiile art.Nulitatea cererii Art. motivele de fapt ale acesteia ori semnatura partii sau a reprezentantului acesteia este n ula. (3) Orice alta neregularitate in legatura cu semnarea cererii de chemare in jude cata va fi indreptata de reclamant in conditiile prevazute la alin. des emnat prin repartizare aleatorie. reclamantul poate formul a mai multe capete principale de cerere impotriva aceleiasi persoane. care va putea reveni asupra masurii anularii d aca aceasta a fost dispusa eronat sau daca neregularitatile au fost inlaturate i n termenul acordat potrivit alin.(1) Completul caruia i s-a repartizat aleatoriu cauza verifica. reclamantul care lip seste la acel termen va trebui sa semneze cererea cel mai tarziu la primul terme n urmator. 191. (2) Cu toate acestea. 51 (3) Daca obligatiile privind completarea sau modificarea cererii nu sunt indepli nite in termenul prevazut la alin.(1) Judecatorul. data in camera de consil iu. denumirea oricareia dintre parti. Netimbrarea sau timbrarea insuficienta atrage anularea cererii de chemare in judecata.

nu se va da termen.(1) Reclamantul poate sa isi modifice cererea si sa propuna noi dove zi. se indreapta greselile materiale din cuprinsul cererii. (2). sub rezerva dezbaterii la primul termen de judecata . sub sanctiune a decaderii. ci se vor trece in incheierea de sedin ta declaratiile verbale facute in instanta cand: 1. 200. care vor suporta cheltuielile privind remunerarea acestuia. odata cu intampinarea. 199. a paratilor si caruia i se vor comunica actele de procedura. fata de cererea de chemare in judecata. prin rezolutie. 3. tinand cont de numarul foarte mare al acestora. daca s-a solicitat prin cererea de chemare in judecata. se solicita contravaloarea obiectului cererii. c are va asigura reprezentarea reclamantilor sau. se inlocuieste o cerere in constatare printr-o cerere in realizarea dreptului sau invers. sub sanctiunea decaderii. dupa caz. reclamantul nu a comunicat raspuns la intampinare in termen ul prevazut la alin. precum si orice alte masuri necesare pentru desfasurarea procesului potrivit legii. Modificarea cererii de chemare in judecata Art. perso ane fizice ori persoane juridice. In acest caz. la data expirarii termenului corespunzator judecatorul fixeaza prin rezolutie primul termen de judecata. care este obligat sa depun a raspuns la intampinare in termen de 10 zile de la comunicare. prin incheiere. dispunand citarea partilor. precum si masuri pentru asigurarea probelor. reclamantul mareste sau micsoreaza cuantumul obiectului cererii. (3). . Daca partile nu i si aleg un mandatar sau nu se inteleg asupra persoanei mandatarului. 197.(1) Intampinarea este actul de procedura prin care paratul se apara. care va fi de cel mult 20 de zile de la data rezo lutiei. alte masuri pentru administrarea probelor. in conditiile art. (1)-(3) pot fi reduse de j udecator in functie de circumstantele cauzei. iar de catre parati. in vederea formularii intampinarii. instanta dispune amanarea pricinii si comunicarea cerer ii modificate paratului.(1) Judecatorul. cu respectarea dispozitiilor privind reprezent area judiciara. care. (2) In conditiile legii. . urmand a fi cercetata de reclamant la dosarul cauzei. Masura numirii curatorului se comunica pa rtilor. 198. sunt mai multi recl amanti sau parati. SECÞIUNEA a 3-a Intampinarea Scopul si cuprinsul intampinarii Art. in conditiile art. judecatorul va numi. Paratul va lua c unostinta de raspunsul la intampinare de la dosarul cauzei.(1) In procesele in care. la domiciliul sa u sediul acestuia. numai pana la primul termen la care acesta este le gal citat. mas uri asiguratorii. (2) Cu toate acestea. 151. dispunand citarea partilor. Reprezentarea judiciara a partilor in caz de coparticipare procesuala Art. 58. . (5) In procesele urgente termenele prevazute la alin. (6) Daca paratul locuieste in strainatate. dupa caz. 195 alin. 52 (3) Dovada mandatului va fi depusa de catre reclamanti in termenul prevazut la a rt. de necesitatea de a se asigura desfasurarea normala a activitatii de judecata.(2) Intampinarea se comunica de indata reclamantului. Masurile pentru pregatirea judecatii Art. (1) sau. (4) In cazul in care paratul nu a depus intampinare in termenul prevazut la alin . (2). va putea dispune citar ea paratului la interogatoriu. care va fi de cel mult 20 de zile de la data rezolutiei. prin incheiere executorie. (2) Reprezentarea se va face. 4. Citarea se va face cu respectarea dispozitiilor art. atunci cand cererea in constatare este admisibila. . va fi depusa cu cel putin 10 zile inaintea termenului fixat. prin unul sau mai multi mandatari. va putea dispune . (3) La data depunerii raspunsului la intampinare judecatorul fixeaza prin rezolu tie primul termen de judecata. reprezentarea lor prin mandatar si indeplinirea procedurii de comunicare a actelor de procedura numai pe numele mandatarului. 57 alin. 2. in fapt si in drept. dupa caz. c u respectarea drepturilor si intereselor legitime ale partilor. judecatorul va putea fixa un termen m ai indelungat. . un curator special. se vor putea incuviinta. pierdut sau pierit in cursul p rocesului. judecatorul.

205. . SECÞIUNEA a 4-a Cererea reconventionala Notiunea si conditiile Art. Sanctiunea nedepunerii intampinarii Art. domiciliul sau resedinta paratul ui ori. . poate sa for muleze cerere reconventionala. pretenti i derivand din acelasi raport juridic sau strans legate de aceasta. 202. Cu toate acestea. (2) La intampinare se vor alatura acelasi numar de copii certificate de pe inscr isurile pe care se sprijina. Comunicarea intampinarii Art. daca reclamantul nu le-a mentionat in cererea de chemare in ju decata. (2) In cazul in care pretentiile formulate prin cerere reconventionala privesc s i alte persoane decat reclamantul. 145 sunt aplicabile. acestea vor putea fi chemate in judecata ca p arati. dupa caz. . printr-o singura intampinare. Daca paratul locuieste in strainatate. Intampinarea comuna Art. 54 Disjungerea cererii reconventionale Art. (3) Cererea trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute pentru cererea de chem are in judecata. 201. numarul de inmatricu lare in registrul comertului ori de inscriere in registrul persoanelor juridice si contul bancar. 196 se ap lica in mod corespunzator. daca legea nu prevede altfel. dispozitiile alin. denumirea si sediul. odata cu intamp inarea sau. (4) Cererea reconventionala se depune.(1) Daca paratul are. cererea reco nventionala se va depune cel mai tarziu pana la termenul ce se va incuviinta par atului in acest scop. e) semnatura. disjung erea nu poate fi dispusa in cazurile anume prevazute de lege sau daca judecarea ambelor cereri se impune pentru solutionarea unitara a procesului. cel mai tarziu la primu l termen de judecata. daca legea nu prevede al tfel. va arata si domiciliul ales in Ro mania.(1) Intampinarea se comunica reclamantului. dupa caz.(1) Intampinarea este obligatorie. daca paratul nu este obligat la intampinare. toti sau numai o parte din ei. persoanelor prevazute la alin. (2) Nedepunerea intampinarii in termenul prevazut de lege atrage decaderea parat ului din dreptul de a mai propune probe si de a invoca exceptii. 189 lit.Cand sunt mai multi parati. codul numeric personal. acestia pot raspunde impreuna. (6) Cand reclamantul si-a modificat cererea de chemare in judecata. 203. in afara celor de ordine publica. (2) pentru a formula intampinare. sub sanctiunea decaderii. 53 d) dovezile cu care se apara impotriva fiecarui capat din cerere. c) raspunsul la toate pretentiile si motivele de fapt si de drept ale cererii. unde urmeaza sa i se faca toate comunicarile privind procesul.(2) Intampinarea va cuprinde: a) numele si prenumele. b) exceptiile procesuale pe care paratul le invoca fata de cererea reclamantului . Dispozi tiile art. in legatura cu cererea reclamantului. . CAPITOLUL II Judecata SECÞIUNEA 1 Dispozitii generale . pentru persoanele juridice. precum si. Dispozitiile art. dispozitiile a rt. (7) Reclamantul nu poate formula cerere reconventionala la cererea reconventiona la a paratului initial. 204. co dul unic de inregistrare sau codul de identificare fiscala. (1) si art. 144 alin. (5) fiind aplicabile. (5) Cererea reconventionala se comunica reclamantului si. e) fiind aplicabile in mod corespunzator. in afara de cazurile in care lege a prevede in mod expres altfel. instanta poate dispune judecarea separata a cererii reconventionale.(1) Cererea reconventionala se judeca odata cu cererea principala. . precum si un rand de copii pentru instanta. (2) Daca numai cererea principala este in stare de a fi judecata.

daca prin lege nu se dispune altfel. In acest caz. pentru motive temeinice. (4) Presedintele poate sa limiteze in timp interventia fiecarei parti. el trebuie sa puna in vedere partii. vietii privat e a partilor ori intereselor justitiei. Reprezentantu l Ministerului Public va vorbi cel din urma. (5) Judecatorii sau partile pot pune intrebari celorlalti participanti la proces numai prin mijlocirea presedintelui.(1) In fata primei instante cercetarea procesului se desfasoara in c amera de consiliu. precum si celorlalte parti din proces. 208. timpul pe care il are la dispozitie. (4) La cererea partii interesate. .(1) Pentru fiecare sedinta de judecata se va intocmi o lista cu proc esele ce se dezbat in acea zi si care va fi afisata pe portalul instantei si la usa salii de sedinta cu cel putin o ora inainte de inceperea acesteia. ordinii publice. (1) si (2). Politia sedintei de judecata Art. in vederea solutionarii legale si temeinice a acestuia. un judecator este impiedicat s a participe la solutionarea cauzei. (3) Daca inlocuirea prevazuta la alin. cauza se repune pe rol. (2) De asemenea. presedintele poate da cuvantul partilor si ce lorlalti participanti. daca legea nu prevede altfel. (3) Procesele in care partea sau partile sunt reprezentate ori asistate de avoca t. pentru motive temeinice. intereselor minorilor. suspenda si ridica sedinta. Desfasurarea procesului fara prezenta publicului Art.(1) Presedintele completului de judecata exercita politia sedintei. . judecatorul poate sch imba ordinea de pe lista. aparatorii partilor. acesta va fi inlocuit in conditiile legii. martorii. 211. in afara de cazul cand a pornit act iunea. (3) In cazul in care este necesar. de mai multe ori. interpretii.Scopul judecarii procesului Art. au acces in camera de consiliu or i in sala de sedinta partile. El deschid e. efectueaza activit atea de cercetare si dezbaterea fondului procesului. expertii. poate dispune ca aceasta sa se desfasoare in intregime sau in parte fara p rezenta publicului. Ordinea in care se pun intrebarile se stabileste de catr e presedinte. (2) a avut loc dupa ce s-a dat cuvantul i n fond partilor. . (2) Procesele declarate urgente. . . (2) Presedintele da cuvantul mai intai reclamantului. in aceeasi ordine. in cazurile in care dezbaterea fondului in sedinta publica ar a duce atingere moralitatii. . 207. traducatorii. apoi paratului. Atributiile presedintelui completului de judecata Art. in functie de pozitia lor procesuala. care poate insa incuviinta ca acestia sa p una intrebarile direct. 212. Locul judecarii procesului Art. 209. (2) In cazurile in care.(1) Membrii completului care judeca procesul trebuie sa ramana aceia si in tot cursul judecatii. putand lua masuri pentru pastrarea ordinii si a bunei-cuviinte. reprezentantii lor. inainte de a-i da cuvantul. Continuitatea instantei Art.Completul de judecata. le admite sa asiste la pro ces. cei care ii asista pe minori. (3) In cazurile prevazute la alin. dupa caz. 55 Ordinea judecarii proceselor Art. precum si al te persoane carora instanta.(1) Presedintele completului conduce sedinta de judecata. .Judecarea procesului are loc la sediul instantei. 210. Altor persoane sau organe care participa la proces li se va da cuvantul i n limita drepturilor pe care le au in proces. precum si a sole mnitatii sedintei de judecata. respectiv consilier juridic se vor dezbate cu prioritate. . la cerere sau din of iciu. constituit potrivit legii. cu respectarea tuturor prin cipiilor si garantiilor procesuale. instanta. pentru motive temeinice. 206. cele ramase in divergenta si cele care au primi t termen in continuare se vor dezbate inaintea celorlalte.

pentru motive temeinice si care nu sunt imputabile partii sau reprezentantului ei. procesul se va amana. in conditiile legii penale. 217. (2) Instanta poate. instanta va verifica daca proce dura de citare a fost indeplinita si. verifica si imputernicirea sau calitatea celor care le repr ezinta ori le asista. indepartati din sala minorii.(1) Amanarea judecatii in temeiul invoielii partilor nu se poate inc uviinta decat o singura data in cursul procesului. 214. iar in caz de nevoie dispune indepartarea ei. pronuntarea in vederea depunerii de concluzii scrise. aceasta va f i suspendata si cauza va fi repusa pe rol numai dupa plata taxelor de timbru. cu exceptia ca zului in care le poarta in exercitarea serviciului pe care il indeplineste in fa ta instantei. . amanarea cauzelor care nu sunt in stare de judecata. (9) Cand cel care tulbura linistea sedintei este insusi aparatorul partii. prese dintele il va chema la ordine si. Amanarea judecatii pentru lipsa de aparare Art. sa dispuna si retinerea faptuito rului. la cer erea partii. 215. la inceputul sedintei. dispozitiile art. . (6) Presedintele atrage atentia partii sau oricarei alte persoane care tulbura s edinta ori nesocoteste masurile luate sa respecte ordinea si buna-cuviinta. in conditiile legii. (2) In cazul in care partile nu raspund la apel. (2) Dupa o asemenea amanare.(1) Amanarea judecatii pentru lipsa de aparare poate fi dispusa. iar cheltuielile ocazionate de am anare vor fi trecute in sarcina sa. va proceda.(2) Daca nu mai este loc in sala de sedinta. 216. prin incheiere executorie. la cererea partii interesate. (3) Nimeni nu poate fi lasat sa intre cu arme in sala de sedinta. 213. . Infractiunile de audienta Art. numai in mod exceptional. Ca nd completul de judecata este alcatuit din mai multi judecatori. 182 alin. insa presedintele poate incuviinta. aplicandu-se amenda jud iciara prevazuta la art. din cauza atitudinii lui. daca partile nu staruiesc in judecata. este socotita ca atar e cererea de amanare la care cealalta parte s-ar putea impotrivi. (7) Pot fi. (2) Cand instanta refuza amanarea judecatii pentru acest motiv. aceasta va fi chemata in sala pentru a i se pune in vedere actele esen tiale efectuate in lipsa ei. presedintel e o constata si il identifica pe faptuitor.Partile pot cere instantei. daca. presedintele le poate cere celor ca re ar veni mai tarziu sau care depasesc numarul locurilor existente sa paraseasc a sala. continuarea de zbaterilor nu mai este cu putinta. atunci cand apreciaza ca este necesar. Amanarea cauzei cand nu este in stare de judecata Art. Aceste dispozitii nu se aplica in cazul in care par tea indepartata este asistata de un aparator care a ramas in sala. (4) Persoanele care iau parte la sedinta sunt obligate sa aiba o purtare si o ti nuta cuviincioase. la amanarea. Amanarea judecatii prin invoiala partilor Art. . aceasta amanare se poate face si de un singur judecator. po trivit legii. Verificarile privind prezentarea partilor Art. va amana. (1) pct. e xceptii de la aceasta indatorire.(1) Daca in cursul sedintei se savarseste o infractiune. 186 fiind aplicabile. . precum si persoanele care s-ar infatisa intr-o tinuta necuviincioasa. suspendarea ori la judecarea procesului. 56 (8) Daca inainte de inchiderea dezbaterilor una dintre parti a fost indepartata din sala. Procesul-verbal intocmit se trimite procurorului. dupa caz. 2. de asemenea. daca aceste cereri nu provoaca dezbateri. . (5) Cei care se adreseaza instantei in sedinta publica trebuie sa stea in picioa re.(1) Instanta verifica identitatea partilor. (3) Instanta este obligata sa cerceteze daca amanarea ceruta de parti pentru un motiv anumit nu tinde la o amanare prin invoiala partilor. iar daca ele sunt reprez entate ori asistate.

instanta va folosi un traducator autorizat. (1) este muta. comunicarea cu ea se va face in scris. 218. cand s-a stabilit si termenul pentru luarea acestu ia. din orice alta cauza. sau invocate din oficiu. iar daca nu poate citi sau scrie. (4). 224. . nu va fi citata in tot cursul judecarii la acea inst anta. daca cel putin una dintre ele a cerut in scris judecarea cauzei in lipsa. cand. (1) si (2) se aplica in mod corespunzator si in cazul in care lipsesc ambele parti. examin and si exceptiile si apararile partii care lipseste. instanta va lua act de impacare prin hotararea pe ca re o va da. 434 sunt aplicabile. Discutarea cererilor si exceptiilor Art. chiar neimputernicit cu drep tul de a cunoaste termenul.(1) Lipsa partii legal citate nu poate impiedica judecarea cauzei. In situatia in care nu poate fi asigurata prezenta unui traducator autor izat. . in cazul reluarii judecatii. se face mentiunea corespunzatoare in acel act. . 58 Imposibilitatea si refuzul de a semna Art. sur da sau surdo-muta ori. Ascultarea minorilor Art. 4. (1) nu se aplica: 1.(1) Cand una dintre parti sau dintre persoanele care urmeaza sa fie ascultate nu cunoaste limba romana. 145 alin. i s-a inma nat citatia pentru un termen de judecata. imprejurarile de fapt sau temeiurile de drept prez entate de ele.Instanta este obligata.In cazul in care. in orice proces. . urmeaza sa fie ascultat un minor. Termenul in cunostinta Art. instanta a dispus ca partea sa fie citata la f . 2. judecatorul sau grefierul poate face oficiul de trad ucator. (3) Dispozitiile privitoare la experti se aplica in mod corespunzator si traduca torilor si interpretilor. in acest caz. 3. pentru motive temeinice. ascultarea se va face in camera de consiliu.57 Judecarea cauzei in lipsa partii legal citate Art. 219. Dispozitiile art. 223. (2) Daca la orice termen fixat pentru judecata se infatiseaza numai una dintre p arti. instanta. Prezenta personala a partilor in vederea impacarii Art. d aca legea nu dispune altfel. cand partea este chemata la interogatoriu. dupa ce a fost suspendata. se vor aplica prevederile art. (2) Daca partile se impaca.Cand cel obligat sa semneze un act de procedura nu poate sau refuza sa semneze. instanta hotaraste daca parintii. ea c unoaste si termenele de judecata ulterioare aceluia pentru care citatia i-a fost inmanata. potrivit legii. (2) In cazul in care una dintre persoanele prevazute la alin. Aceste disp ozitii ii sunt aplicabile si partii careia. 220. se va pronunta pe temeiul dovezilor administrate. chiar daca sunt reprezentate. tutorele sau alte persoane vor fi de fa ta la ascultarea minorului. exceptiile. 221. prezumandu-se ca ea cunoaste termenele de judecata ulterioare. considerandu-se ca. desi au fost legal citate. sa puna in discutia partilo r toate cererile.(1) Partea care a depus cererea personal sau prin mandatar si a luat termenul in cunostinta. nu se poate exprima. (3) Dispozitiile alin. personal sau printr-un reprezentant al ei. sub semnatura presedi ntelui si a grefierului. Folosirea traducatorului si interpretului Art. se va folosi un inter pret. Daca partile sunt de acord. . 222. Tinand seama de imprejurarile proce sului. in cazul cand procesul se repune pe rol. . . in afara de cazul in care a fost p rezenta la incuviintarea lui. (2) Dispozitiile alin. potrivit legii. precum si partea care a fost prezenta la un termen de j udecata. dupa ce va cerceta toate lucrarile din dosar si va asculta susti nerile partii prezente. personal sau prin reprezentant ori p rin functionarul sau persoana insarcinata cu primirea corespondentei.(1) Instanta va incerca impacarea partilor si in acest scop poate di spune ca acestea sa se infatiseze personal.

228. care vor fi vizate de catre presedinte. . in conditiile legii. h) probele care au fost administrate. precum si n umele si prenumele grefierului. fara prezenta publicului ori in camera de consiliu.(1) Pentru fiecare sedinta a instantei se intocmeste o incheiere car e va cuprinde urmatoarele: a) denumirea instantei si numarul dosarului. cu aratarea calitatii lor. nu se intocmeste incheierea de sedinta. b) data sedintei de judecata. j) solutia data si masurile luate de instanta. daca este cazul. Part ile pot cere citirea notelor si. (3) Militarii incazarmati sunt citati la fiecare termen. Inregistrarea sedintei Art.(1) Pe baza notelor de sedinta. 225. Redactarea incheierii de sedinta Art. 224. mentiuni despre ceea ce s-a consemnat in procese-verbale separate. e) numele. la fiecare termen. declaratiile si prezentarea pe scurt a sustinerilor partilor. Preschimbarea termenului Art. (2) Incheierea trebuie sa arate cum s-a desfasurat sedinta. (4) Detinutii sunt citati. denumirea partilor. . cuprinzand. dupa caz.(1) Grefierul care participa la sedinta este obligat sa ia note in l egatura cu desfasurarea procesului. prenumele procurorului si parchetul de care apartine. termenul luat in cunostinta. k) calea de atac si termenul de exercitare a acesteia. . (3) In cazul in care hotararea se pronunta in ziua in care au avut loc dezbateri le. (1) si . prenumele si calitatea membrilor completului de judecata. Solutionarea cererii de preschimbare a te rmenului de judecata este de competenta completului. Citarea acestora se face i n termen scurt. g) obiectul procesului. judecatorul va dispune preschimb area termenului din oficiu. potri vit art. Inregistrarea va putea fi ulte rior transcrisa la cererea partii interesate. l) daca judecarea a avut loc in sedinta publica. daca est e cazul. grefierul redacteaza incheierea de sedinta. d) numele si prenumele sau. Cuprinsul incheierii de sedinta Art. precu m si a concluziilor procurorului. incheierea poate fi atacata separat. f) daca procedura de citare a fost legal indeplinita. Notele de sedinta. atunci cand. corectarea lor. ale aparatorilor si celorlalte perso ane chemate la proces. precum si daca au fost prezent e ori au lipsit. iar daca este cazul si a inregistrar ilor efectuate. fara citarea partilor. in fapt si in drept. (2) Incheierea se redacteaza de grefier in cel mult 3 zile de la data sedintei d e judecata. in camera de consiliu. m) semnatura membrilor completului si a grefierului. numele si prenumele pe rsoanelor care le reprezinta sau le asista. (2) Instanta va inregistra sedintele de judecata. c) numele. 227. potrivit leg ii. Acestea vor fi citate insa pe ntru noul termen fixat. Transcrierile inregistrarilor vor 59 fi semnate de presedinte si de grefier si vor avea puterea doveditoare a incheie rilor de sedinta. in cazul in care instanta de apel sau de recurs fixeaza termen pentru rejudec area fondului procesului dupa anularea hotararii primei instante sau dupa casare a cu retinere. mentiunile prevazute la alin. cu aratarea motivelor. (2) In cazul in care la termenul fixat instanta nu isi poate desfasura activitat ea de judecata din cauza unor motive obiective.(1) La cererea partii interesate. sau pentru care au fost trimise citatiile nu poate fi preschimbat decat pentru motive temeinice si cu citarea partilor. 226. . daca acesta a participat la sedinta. 5.iecare termen. daca a particip at la sedinta. de asemenea. i) cererile.

pe care le gaseste concludente. instanta: 1.(1) La primul termen de judecata la care partile sunt legal citate. incidente procedurale ori alte chestiuni litigioase. va examina cererile de interventie formulate de parti sau de terte persoane. Alegerea procedurii de administrare a probelor Art. 229. cat si la dezbaterea in fond a cauzei. daca este cazul. daca sunt reprezentate sau asistate de avocat. 10. fara a se hotari in totul asupra procesului. ascultand partile. astfel incat procesul sa fie solutionat intr-un termen optim si previzibil. va dispune. 6. 3. in conditiile legii. . va indeplini orice alt act de procedura necesar solutionarii cauzei. va decide in legatura cu orice alte cereri care se pot formula la primul term en de judecata la care partile sunt legal citate. pr ecum si pe cele pe care. . acte de procedura la cererea partilor ori din oficiu. masuri pentr u asigurarea dovezilor ori pentru constatarea unei situatii de fapt. SECÞIUNEA a 2-a Cercetarea procesului SUBSECÞIUNEA 1 Dispozitii comune Scopul si continutul cercetarii procesului Art. din oficiu. in cond . (2) In vederea realizarii scopului prevazut la alin. Domeniul de aplicare Art. 4. pune in vedere acestora. 5. 230. judecatorul va putea reconsidera durata prevazuta la alin. se solutioneaza excepti i procesuale. in conditiile legii.Instanta nu este legata de incheierile premergatoare cu caracter pre paratoriu. (1). in cazul in care aceste masuri nu au fost luate. va incuviinta probele solicitate de parti. 8. a intampinarii. va examina fiecare pretentie si aparare in parte. . va rezolva exceptiile ce se invoca ori pe care le poate ridica din oficiu. dosa rul se inainteaza instantei superioare in copie certificata de grefa instantei a carei incheiere se ataca. daca este cazul. pe baza cererii de chemare in judecata.Judecatorul. ca pot sa convina ca probele sa fie administrate de catre avocatii lor. pentru pregatirea dezbaterii in fond a procesului. 2. dupa ascultarea partilor. va constata care dintre pretentii sunt recunoscute si care sunt contestate. la primul termen de judecata la care partile sunt legal citate. ci numai de cele interlocutorii. inclusi v verificari in registrele prevazute de legi speciale. 60 Incheierile preparatorii si interlocutorii Art. a raspunsului la intampinare si a explicatiilor par tilor. masuri asiguratorii. va lua act de renuntarea reclamantului. 9.(2) facandu-se in partea introductiva a hotararii. (1). la cerere. opinie separata. Regulile aplicabile Art. le considera necesare pentru judecarea proc esului si le va administra in conditiile legii. (2) Pentru motive temeinice. recursului separat de hotararea de fond. in tot sau in parte. in conditiile legii. Durata astfel estimata va fi con semnata in incheiere. 61 Estimarea duratei cercetarii procesului Art. (2) In cazul in care incheierile pronuntate de instanta pe parcursul judecatii s unt supuse apelului sau.(1) In etapa de cercetare a procesului se indeplinesc. Sunt incheieri interlocutorii acelea prin care. 233. . va dispune ca partile sa prezinte dovada efectuarii verificarilor in registre le de evidenta ori publicitate prevazute de Codul civil sau de legi speciale.(1) Dispozitiile privitoare la deliberare. .Dispozitiile prezentei sectiuni se aplica atat la cercetarea procesu lui. tinand cont de imprejurarile cauzei. 7. 198. potrivit art. 232. 231. judecatorul. de achiesarea paratului sau de tranza ctia partilor. va estima durata necesara pentru cercetar ea procesului. 234. precum s i orice alte dispozitii referitoare la hotararile prin care instanta se dezinves teste de judecarea fondului cererii se aplica in mod corespunzator si incheieril or. dupa caz. .

(4) Cand este necesar pentru indeplinirea indatoririlor prevazute la alin. competenta instantei ori la procedura de judecata sau li psuri referitoare la dreptul la actiune.(1) Cand judecatorul se socoteste lamurit. precum si orice alte demersuri necesare solutionarii cauzei. (3) Partile pot fi de acord ca dezbaterea fondului sa urmeze in camera de consil iu. Dispozitiile art. declinarea competen tei. reclamantul renun ta la judecarea cererii de chemare in judecata ori la dreptul pretins. fara a aduce atingere dreptului aces tora de a formula concluzii orale. raspunsul scris la interogatoriul comunicat potrivit art. 62 Terminarea cercetarii procesului Art. (2) Daca exista motive temeinice.(1) Cercetarea procesului are loc in fata judecatorului. judecatorul fixeaza termene scurte . in aceeasi zi sau la un alt termen. urmarind. respingerea sau perim area cererii. declara c ercetarea procesului incheiata si fixeaza termen pentru dezbaterea fondului in s edinta publica. pa rtea interesata. intervine invoiala partilor sau sunt admise cereri ori exceptii care pun capat in intregi me procesului. cu citarea partilor. 233 sunt aplicabile. prin fax. fara a mai fi necesara dezbaterea asupra fondului in camera de co nsiliu sau in sedinta publica. 235. 149 sunt aplicabile. (2) Pentru dezbaterea fondului. precum si pentru alti participanti i n proces indatoriri in ceea ce priveste prezentarea dovezilor cu inscrisuri. SUBSECÞIUNEA a 2-a Exceptiile procesuale Notiunea Art.(1) Exceptiile absolute sunt cele prin care se invoca incalcarea uno r norme de ordine publica. daca este necesara. refacerea unor acte ori anularea. . 349. . 238. chiar de la o zi la alta.In cazul in care. . partile. (1). grefierul va intocmi un referat in care va arata cum s-a facut incunostintarea.itiile art. (3) Judecatorul poate stabili pentru parti. (2) Exceptiile relative sunt cele prin care se invoca incalcarea unor norme care ocrotesc cu precadere interesele partilor. Exceptiile absolute si relative Art.Exceptia procesuala este mijlocul prin care. amanarea judecatii. judecatorul pune in vedere partilor sa redacteze note privind sustinerile lor si sa le depuna la dosar cu cel putin 5 zile inain te de termenul stabilit potrivit alin. expertii.(1) Pentru cercetarea procesului. 240. asis tarea si concursul la efectuarea in termen a expertizelor. in afara de cazul in care partea a solicitat expres ca aceasta sa aiba loc in sedinta public a. (4) Cererea de judecata in lipsa presupune ca partea care a formulat-o a fost de acord si ca dezbaterea fondului sa aiba loc in camera de consiliu. in cursul cercetarii procesului. se face in sedin ta publica. Dispozitiile art. telegrafic. prin incheiere. martorii si orice alti participant i in proces pot fi incunostintati si telefonic. 224 sunt aplicabile. (2) In caile de atac cercetarea procesului. Imprejurarile care pun capat procesului Art. posta elec tronica sau prin orice alt mijloc de comunicare care asigura transmiterea textul ui actului ce se comunica ori instiintarea pentru prezentarea la termen. dupa caz. in camera d e consiliu. 237. precum si confirmarea primirii acestora. neregularitati procedurale privitoare la compunerea completului sau constituirea instantei. In cazul incunostintarii telefonice. 236. Dispozitiile art. . Asigurarea celeritatii Art. Invocarea . interpretii. judecatorul se va pronunta asupra cauzei prin hot arare. se pot acorda si termene mai indelungate decat cele prevazute la alin. in conditiile legii. fara sa puna in discutie fondul dreptului. . 360-382. . 239. procurorul sau instanta invoca. rel atii scrise. (3). traducatorii. (1). Locul cercetarii procesului Art.

de asemenea. adminis trarea de probe ori. sub sanctiunea decaderii. . 244. prezumtii. pen tru solutionarea fondului. .Nimeni nu este tinut de a proba/dovedi ceea ce instanta este tinuta sa ia cunostinta din oficiu. . dupa adm iterea exceptiei. (2) Exceptiile relative pot fi invocate de partea care justifica un interes. .Art. dupa caz. precum si dreptul international cutumiar trebuie dove dite de partea interesata. (3) Cu toate acestea. prin mijloacele materiale d e proba. dupa caz. 242. care nu sunt integrate/cupr inse intr-un text de lege. roman ori s train. daca prin lege nu se prevede altfel.Dovada unui act juridic sau a unui fapt se poate face prin inscrisur i. in tot sau in parte. cel mai tarziu la primul termen de judecata dupa savarsirea neregularitatii procedu rale. conventiile. textele care nu sunt publicate in Monitorul Oficial al Rom aniei sau intr-o alta modalitate anume prevazuta de lege. Ele pot fi ridica te inaintea instantei de recurs numai daca. Ele pot fi propuse si oral.(1) Exceptiile absolute pot fi invocate de parte sau de instanta in orice stare a procesului. In caz contrar. facuta din proprie initi ativa sau obtinuta la interogatoriu. in afara de cazurile anume prevazute de lege. instanta va deter mina ordinea de solutionare in functie de efectele pe care acestea le produc. 245. 243. 241. partile sunt obligate sa invoce toate mijloacele de aparar e si toate exceptiile procesuale de indata ce le sunt cunoscute. Rolul instantei Art. respectiv cu fondul cauzei numai daca pentru judecarea lor este necesar sa se administreze aceleasi dovezi ca si pentru finalizarea etapei cercetarii procesului sau. .Cel care face o sustinere in cursul procesului trebuie sa o dovedeas ca. prin marturia unui expert sau prin producerea unui certificat emis de un specialist al dreptului. 246. precum si cea prin care. precum si asupra celor de fond care fac inutila. dispozitiile art.(1) Probele se propun. 248.Instanta de judecata poate lua cunostinta din oficiu de dreptul unui stat strain. nu este necesara administrarea altor dovezi in afara inscrisurilor noi. in cazurile anume prevazute . . (5) Incheierea prin care s-a respins exceptia. SUBSECÞIUNEA a 3-a Probele § 1. marturisirea uneia dintre parti. 1 84-186 fiind aplicabile. tratatele si acordurile internationale aplicabile in Romania.(1) Instanta de judecata trebuie sa ia cunostinta din oficiu de drep tul in vigoare in Romania. in etapa cercetarii procesului si inainte de a se pune concluzii in fond. pentru solutionare. sa ce ara ca proba acestuia sa fie facuta. intre altele. (2) In cazul in care s-au invocat simultan mai multe exceptii. prin expertiza. Lipsa indatoririi de a proba Art. va a mana judecata si va stabili un termen scurt in vederea solutionarii exceptiei. (2) Cu toate acestea. daca l egea nu dispune altfel. (4) Exceptiile vor putea fi unite cu administrarea probelor. Ea poate. Procedura de solutionare 63 Art. . . 64 Posibilitatea cunoasterii din oficiu Art. (3) Daca instanta nu se poate pronunta de indata asupra exceptiei invocate. 247. cu conditia ca acesta sa fie invocat. iar de catre parat prin intampinare. martori. Propunerea probelor. Dispozitii generale Sarcina probei Art. ele vor raspunde pentru pagubele pricinuite partii adverse. Obiectul probei si mijloacele de proba Art. de catre reclamant prin cererea de chemare in judecata. Obligativitatea cunoasterii din oficiu Art. instanta a ramas in continuare investita pot fi atacate numai odata cu fondul.(1) Instanta se va pronunta mai intai asupra exceptiilor de procedur a. prin cercetarea la fata locului sau prin orice alte mijloace prevazute de lege. daca legea nu dispune altfel. cercetarea in fond a cauzei.

inscrisurile ori reglementarile solici tate. mijloacele de proba incuviintate. nu a putut propune in termen probele cerute. dupa admi nistrarea altor probe. tinand seama de circumstantele cauzei. . (2). 249. Instanta este insa obligata sa puna aceasta imprejurare in discutia partilor. precum si obligatiile ce revin part ilor in legatura cu administrarea acestora. partea invedereaza instantei ca. cu cel putin 5 zile inainte de termenul fixat pentru judecata. partea adversa are dreptul la proba cont rara numai asupra aceluiasi aspect pentru care s-a incuviintat proba invocata. iar daca s-a incuviintat proba cu inscrisuri. . autoritatile competente sunt obligate sa ii comunice. . regulamentele si regl ementarile locale nu trebuie dovedite decat in cazul in care instanta sau una di ntre parti nu le cunoaste. 253. (4) La cererea instantei. (4) In cazul amanarii. partea este oblig ata. cand se cere proba cu martori.de lege. (2) Incheierea prin care se incuviinteaza probele va arata faptele ce vor trebui dovedite. regulile deontologice. nevoia administrarii probei reiese din cercetarea judecatoreasca si partea nu o putea prevedea. a celor care fac imposibila ori dificila dovada actelor sau faptelor jur idice ori. 2. (2). (3) In cazurile prevazute la alin. obiectului sau sarcinii probelor sunt valabile. j udecatorul poate. (1) nu vor mai putea fi cerute si incuviintate in cursul procesului. cu exceptia celor care privesc drepturi de care partile nu pot d ispune. 250. din oficiu. (5) Daca probele propuse nu sunt indestulatoare pentru lamurirea in intregime a procesului. (6) Cu toate acestea. sa depuna lista acestora in termen de 5 zile de la incuviintarea probei. apreciaza ca administrarea vreuneia nu mai este necesara. uzurile. (3) Obiceiurile. in afara de cazurile in care: 1. (2) Daca un anumit fapt este de notorietate publica ori necontestat. in termenul stabilit. 5. cealalta parte poate sa si le insuseasca. (2) Instanta poate dispune administrarea din oficiu a probei la care s-a renunta t. 3. toate informatiile. De asemenea. (3) Instanta va putea limita numarul martorilor propusi. uzantele. Admisibilitatea probelor Art.Instanta poate reveni asupra unor probe incuviintate daca. Incuviintarea probelor Art. instanta va putea decide.(1) Probele trebuie sa fie admisibile potrivit legii si sa duca la s olutionarea procesului. Renuntarea la proba Art. 4. Revenirea asupra probelor incuviintate Art. trebu ie sa depuna copii certificate de pe inscrisurile invocate. pe care le poate ordona chiar daca partile se impotrivesc. necesitatea probei rezulta din modificarea cererii. 252.(1) Cand o parte renunta la probele propuse. 251. . . partile nu pot invoca in caile de atac omisiunea instantei de a ordona din oficiu probe pe care ele nu le-au propus si administrat in cond itiile legii. pentru motivele prevazute la alin. exista acordul expres al tuturor partilor. 249. .(1) Probele se pot incuviinta numai daca sunt intrunite cerintele pr evazute la art. ca nu mai este necesara do vedirea lui. instanta va dispune ca partile sa completeze probele. din motive temeinic justificate. administrarea probei nu duce la amanarea judecatii. in afara de cazul cand ar exista pericolul ca ele sa se pia rda prin intarziere. sa puna in discutia partilor necesitatea administr arii altor probe. contravin ordinii publice sau bunelor moravuri.Conventiile asupra admisibilitatii. (2) Dovezile care nu au fost propuse in conditiile alin. 65 Conventiile asupra probelor Art. sub sanctiunea decaderii din dreptul de a administra proba incuviintata. dupa caz.

(5) Daca s-a dispus o cercetare la fata locului. chiar in lipsa.Administrarea probelor Art. cand est e cazul. 257. dovada contrara va fi ceruta. i nstanta va stabili. aceasta se va putea efectua prin co misie rogatorie. (5) Dupa ce s-a efectuat administrarea probelor prin comisie rogatorie. sub sanctiunea decaderii. mai inainte de administrarea celorlalte probe. instanta care administreaza proba poate fi scutita de citarea partilor. . (1). avand aceleasi atributii ca si instanta sesizata. din oficiu. chiar in sedinta in care au fo st incuviintate. . cand este posibil. (4) Depunerea sumei prevazute la alin. dupa caz. Situatia partii decazute Art. Aprecierea probelor . (3) Cand instanta care a primit comisia rogatorie constata ca administrarea prob ei urmeaza a se face in circumscriptia altei instante. discutand in fapt si in drept temeinicia sustinerilor si a dovezilo r partii potrivnice. aducerea inscrisurilor si a oricaror alte mijloace de proba. cererea de comisie rogatorie instantei competente. daca este cazul. de indata sau i n termenul fixat de instanta. instanta sesizata. (4) Dovada si dovada contrara vor fi administrate. 66 Locul administrarii probelor Art. atunci cand este posibil. (3) Probele vor fi administrate inainte de inceperea dezbaterilor asupra fondulu i. 256. (2) Probele se vor administra. administrarea probelor nu se poate face decat in afara localitatii de resedinta a instantei. termen pentru continuarea cerce tarii procesului sau. de catre o instanta de acelasi grad sau chiar mai mica in grad. inst anta va pune in vedere partii care a cerut-o sa depuna la grefa. 24 8 alin. daca in acea localitate nu exista o instanta de acelasi grad. efectuarea expe rtizelor. in camera de consiliu. (1) in termenul fixat atrage decaderea partii din dreptul de a administra dovada incuviintata in fata acelei instante. cheltuielile de administrare a probei si par tea care trebuie sa le plateasca. (5) Dispozitiile alin. comunicand aceasta instantei de la care a primit insarcinarea. pe cale admin istrativa. 255. daca au fost legal citate.(1) Administrarea probelor se face in fata instantei de judecata ses izate. daca legea nu dispune altfel. (3) Nedepunerea sumei prevazute la alin. . daca prin aceasta nu se amana judecata. Cheltuielile necesare administrarii probelor Art. in ceea ce priveste procedura de urm at. daca legea nu prevede altfel. pentru dezbaterea fondului. in aceeasi sedinta. daca amandoua partile sunt de fata. (7) Partea care a lipsit la incuviintarea dovezii este obligata sa ceara proba c ontrara la sedinta urmatoare. In cazul in care felul dovezii ingaduie si partile se invoiesc.Partea decazuta din dreptul de a administra o proba va putea totusi sa se apere. in aceeasi sedinta. (1)-(4) se aplica si in cazul in care administrarea probe i se face prin comisie rogatorie. (2). din motive obiective. Pentru administrarea celorlalte probe se va fixa termen. 254. prin incheiere. (6) Cand proba cu martori a fost incuviintata in conditiile prevazute la art. va fixa. (4) Instanta insarcinata prin comisie rogatorie va proceda la administrarea prob elor in prezenta partilor sau. la primul termen cand s e infatiseaza. iar in caz de impiedicare. (2) In cazurile in care proba a fost dispusa din oficiu sau la cererea procuroru lui in procesul pornit de acesta in conditiile prevazute la art. dovada achitarii sumei stabilite pentru acoperirea lor.(1) Cand administrarea probei incuviintate necesita cheltuieli. putandu-le pune si in sarcina ambelor parti. (2) Daca. va inainta. luandu -se totodata masurile ce se impun pentru prezentarea martorilor. . 90 alin.(1) Administrarea probelor se va face in ordinea stabilita de instan ta. aceasta se va efectua. (1) se va putea insa face si dupa implini rea termenului.

(2) Cand semnatura este electronica. daca este semnat de parti. 261. (2) Declaratiile partilor cuprinse in inscrisul autentic fac dovada. in afara de cazul cand legea stabileste puterea lor doved itoare. necompetenta sau cu depasirea competentei este lovit de nulitate absoluta. El nu este supus niciunei alte forma . . doar un inceput de dovada scrisa. 259. Autenticitatea inscrisului se refera la stabilirea identitatii parti lor. Celelalte mentiuni constituie.Inscrisul sub semnatura privata este acela care poarta semnatura par tilor. i ntre acestea.Art. Inscrisul autentic Notiunea Art. in forma si conditiile stabili te de lege. 262. exprimarea consimtamantului acestora cu privire la continut. Rolul semnaturii Art. Inscrisul sub semnatura privata Notiunea Art. .Inscrisul pe suport informatic este admis ca proba in aceleasi condi tii ca inscrisul pe suport hartie. in conditiile legii. . pana la declararea sa ca fals. pana la proba cont rara. (1) face insa deplina dovada ca inscris sub semn atura privata.(1) Inscrisul autentic intocmit fara respectarea formelor prevazute pentru incheierea sa valabila ori de o persoana incompatibila. daca indeplineste conditiile prevazute de leg e. (2) sunt aplicabile si in cazul mentiunilor din inscris c are sunt in directa legatura cu raportul juridic al partilor. un inc eput de dovada scrisa.(1) Inscrisul autentic face deplina dovada.(1) Instanta va examina probele administrate. dupa caz. pana la pro ba contrara. Nulitatea si conversiunea inscrisului autentic Art. de notarul public sau de catre o alta persoana investita de stat cu autoritate publica. 263. potr ivit convingerii sale. (2) Inscrisul prevazut la alin. 260. despre existenta consimtamantului partii care l-a semnat cu privire la con tinutul acestuia. (2) Este. atat intre parti. . . Inscrisurile in forma electronica Art. indiferent de suportul ei material ori de modali tatea de conservare si stocare.Inscrisurile facute in forma electronica sunt supuse dispozitiilor l egii speciale. cu privire la constatarile facute personal de cat re cel care a autentificat inscrisul. 265. constituie. Puterea doveditoare Art. Dovada cu inscrisuri I. daca legea nu dispune altfel. autentic orice alt inscris emis de catre o autoritate pub lica si caruia legea ii confera acest caracter.(1) Semnatura unui inscris face deplina credinta. . 67 § 2. de asemenea. II. pe fiecare in parte si pe toate in ansamblul lor. 264. primit si autentificat de o autoritate publica. fara a constitui o biectul principal al actului. intre parti. Dispozitii generale Notiunea Art. cat si fata de oricare alte persoane. (2) In vederea stabilirii existentei sau inexistentei faptelor pentru a caror do vedire probele au fost incuviintate. fata de orice persoana. III. indiferent de suportul sau material. . semnatura aces tora si data inscrisului. Daca semnatura apartine unui functionar public. Inscrisurile pe suport informatic Art. in conditiile legii. iar daca nu este semnat. aceasta nu este valabila decat daca este re produsa in conditiile prevazute de lege. . 258. . 68 (3) Dispozitiile alin.(1) Inscrisul autentic este inscrisul intocmit sau. judecatorul le apreciaza in mod liber. ea confera aut enticitate acelui inscris.Inscrisul este orice scriere sau alta consemnare care cuprinde date despre un act sau fapt juridic. 266.

dupa caz. Sanctionarea nerespectarii formalitatilor speciale Art. dovada pana la proba contrara. pot servi doar ca inceput de dovada scris a. chiar si pe scurt. 271.litati. face dovada intre parti pan a la proba contrara. sa fie scris cu mana sa "bun si aprobat pentru. socotit de lege ca recunoscut. recunoscut de cel caruia ii est e opus sau. tinand seama de impre . numai din ziua in care a devenit certa. (2) Sub rezerva unor dispozitii legale contrare. (4) Pluralitatea exemplarelor originale nu este ceruta cand partile. . precum incheieri. 272. (2) Mentiunile din inscris care sunt in directa legatura cu raportul juridic al partilor fac. prin care o singura parte se ob liga catre o alta sa ii plateasca o suma de bani sau o cantitate de bunuri fungi bile. din ziua in care au fost prezentate spre a se conferi data certa de catre not arul public. 4. din ziua in care cuprinsul lor este reprodus. 268 si 269 nu se aplica in raporturile dintre intreprinzatori sau alti profesionisti. (2) In cazurile prevazute la alin. 6. chiar daca inscrisul si formula "bun si aprobat" sunt scrise in intre gime cu mana sa de cel obligat. in masura in care legea speciala nu cere forma scrisa pentru dovedirea conventiei insesi. Exceptiile Art.Inscrisurile sub semnatura privata pentru care nu s-au indeplinit ce rintele prevazute la art. . 268. Lipsa acestei mentiuni nu poate fi opusa insa de cel care a executat.(1) Dispozitiile art. de comun ac ord. 268 si 269 vor putea fi socotite ca inceput de dovada scrisa. . 270. chiar si fata de terti. in afara exceptiilor anume prevazute de lege. 267. din ziua cand au fost infatisate la o autoritate sau institutie publica. de asemenea. care constata un contract sinal agmatic. trebuie sa fie in intregime scris cu mana celui care il subscrie sau cel p utin ca. afara numai daca se dovedeste in care parte este greseala sau daca prin lege se prevede altfel. procese-verbale pentru punerea de sigilii sau pentru facere de inventar. in ceea ce il priveste. 263. cu orice mijloc de proba. 269. data inscrisului sub semnatura privata p oate fi dovedita. 5. din ziua in care s-a petrecut un alt fapt de aceeasi natura care dovedeste in chip neindoielnic anterioritatea inscrisului. . in afara de semnatura. in inscrisur i autentice intocmite in conditiile art. Pluralitatea de exemplare Art. Data certa a inscrisului sub semnatura privata Art. Formalitatea "bun si aprobat" Art. (1). iar celelalte mentiuni . prin una dintre modalitatile prevazute de lege. Puterea doveditoare Art. . din ziua mortii ori din ziua cand a survenit neputinta fizica de a scrie a ce lui care l-a intocmit sau a unuia dintre cei care l-au subscris. obligatia constatata in acel inscris. din ziua cand au fost inregistrate intr-un registru sau alt document public. au depus singurul original la un tert ales de ele. . (2) Un singur exemplar original este suficient pentru toate persoanele avand ace lasi interes.". (3) Fiecare exemplar original trebuie sa faca mentiune despre numarul originalel or ce au fost facute. executorul judecatoresc sau alt functionar competent in aceasta pri vinta. cu aratarea in litere a sumei sau a cantitatii datorate. straine de cuprinsul acestui raport. are putere doveditoare numai daca a fost facut in atatea exemplare orig inale cate parti cu interese contrare sunt.(1) Data inscrisurilor sub semnatura privata este opozabila altor pe rsoane decat celor care le-au intocmit. dupa caz.. instanta.(1) Inscrisul sub semnatura privata. . 3.(1) Inscrisul sub semnatura privata. faca ndu-se despre aceasta mentiune pe inscrisuri.(1) Inscrisul sub semnatura privata. se prezuma ca obligatia nu exista decat pentru suma cea mai mica. 69 (2) Cand suma aratata in cuprinsul inscrisului este diferita de cea aratata in f ormula "bun si aprobat". respectiv: 1. 2.

Prezumtia de validitate a inscrierii Art. fac dovada contra celor care le-au tinut. O astfel de prezumtie exista si in favo area tertilor din simplul fapt ca inscrierea este efectuata de catre un profesio nist. (1) in privinta chitantelor liberatorii. in tot sau in parte.Orice mentiune facuta de creditor in josul. . pentru faptele si chestiunile legate de activitatea lor pr ofesionala. . face deplina dovada intre part i. Inscrisurile pe suport informatic Notiunea Art. . cand tinde a stabili liberatiunea debitorul ui. 274.(1) Daca prin lege nu se prevede altfel. in toate cazurile in care atesta neindoielnic o plata primita. eliberate in conditiile prevazute de lege. Regimul copiilor . 273.(1) Registrele intreprinzatorilor si ale altor profesionisti. dupa circumstante. inlocuiesc originalul si au aceea si putere doveditoare ca si acesta. daca trebuie sa se renunte la aceasta proba in cazul in care regist rele partilor nu concorda sau daca trebuie sa atribuie o credibilitate mai mare registrelor uneia dintre parti. pe m arginea sau pe dosul duplicatului unui inscris sau al unei chitante. IV. nici datata de el. cu toate ca nu e ste nici semnata. documentul care reproduce d atele unui act. Cu toate acestea. 275. V. cand cuprind mentiunea expresa ca insemnarea a fost facuta in folosul celui a ratat drept creditor. instanta trebuie sa tina seama de c ircumstantele in care datele au fost inscrise si documentul care le-a reprodus. inscrise pe un suport informatic. documentul care reproduce aceste date constituie instrumentul probator al actu lui. acesta poate servi. daca este inteligibil si prezinta garantii suficient de serioase pentru a f ace deplina credinta in privinta continutului acestuia si a identitatii persoane i de la care acesta emana. Ele fac dovada impotriva lui: 1. chiar netinute cu respectarea dispozitiil or legale. 70 Registrele intreprinzatorilor si ale altor profesionisti Art. poate sa inlature aplicarea. (2) Pentru a aprecia calitatea documentului. instanta este in drept a aprecia daca se poate atribui co ntinutului registrelor unui intreprinzator sau altui profesionist o alta putere doveditoare.jurari. 278.(1) Cand datele unui act juridic sunt redate pe un suport informatic . a dispozitiilor alin. Duplicatele si copiile de pe inscrisurile autentice sau sub semnatura privata Regimul duplicatelor Art. pot face intre acestia deplin a dovada in justitie. daca duplic atul sau chitanta este in mainile debitorului. pana la proba contrara. Registrele si hartiile domestice Art. 2. Mentiunile facute de creditor Art. Aceeasi putere doveditoare o are mentiunea facuta de creditor in josul. . pentru a tine loc de titlu.Inscrierea datelor unui act juridic pe suport informatic este prezum ata a prezenta garantii suficient de serioase pentru a face deplina credinta in cazul in care ea este facuta in mod sistematic si fara lacune si cand datele ins crise sunt protejate contra alterarilor si contrafacerilor astfel incat integrit atea documentului este deplin asigurata. . 71 (2) Daca suportul sau tehnologia utilizata pentru redactare nu garanteaza integr itatea documentului. pe marginea sau pe dosul unui titlu care a ramas neintrerupt in posesia sa face dovada. partea ca re se prevaleaza de ele nu poate scinda continutul lor. (3) In toate cazurile. . ca mijloc material d e proba sau ca inceput de dovada scrisa.Duplicatele de pe inscrisurile notariale sau alte inscrisuri autenti ce. (1). 279. Puterea doveditoare Art. (2) Registrele prevazute la alin. 277. 276. . intocm ite si tinute cu respectarea dispozitiilor legale.Registrele si hartiile domestice nu fac dovada pentru cel care le-a scris.

. instanta are dreptul sa aprecieze. iar originalul este imposibil sa fie prezentat. fac aceeasi dovada ca si inscrisul sub semnatura p rivata. Regimul altor inscrisuri Alte categorii de inscrisuri Art. au fost semnate de expeditor. 283. . de pe orice inscris autentic sau sub se mnatura privata nu poate face dovada decat despre ceea ce este cuprins in inscri sul original. partea care l-a depus este obligata sa a iba asupra sa originalul si. Administrarea probei cu inscrisuri Depunerea inscrisurilor Art. insa numai pentru partea din inscrisul original pe care o reproduc. 286.(1) Contractele incheiate pe formulare tipizate sau standardizate or i incorporand conditii generale tip. 286 alin. corecturile si orice alte modificari. (5) Extrasele sau copiile partiale fac dovada ca si copiile integrale sau copiil e asimilate acestora.Art. (2) Daca legea nu dispune altfel. chiar legalizata. daca au legatura directa cu inscrisul si poarta semnatura. dupa caz. . precum si telegrama ale caror originale. 72 VII. sunt considerate inscrisuri sub s emnatura privata. . in ce masura partea din original. (2) Partile pot sa ceara confruntarea copiei cu originalul. in cazul in care sunt contestate. nu vor fi luate in considerare decat d aca au fost constatate sub semnatura de cel competent sa il intocmeasca sau de p artea de la care emana inscrisul. utilizate cu ocazia incheierii unor acte juridice sau care incorporeaza dreptu l la anumite prestatii. in conditiile prevazute la art. in limitele prevazute la alin. reprodusa in extras. 285. (3) Daca este imposibil sa fie prezentat originalul sau duplicatul inscrisului a utentic ori originalul inscrisului sub semnatura privata. chiar daca nu sunt semnate.(1) Daca prin lege nu se dispune altfel. (4) Copiile de pe copii nu au nicio putere doveditoare. radierile. (2) Daca inscrisul este depus in copie. VI. daca legea nu prevede altfel. sub sanctiunea de a nu se tine seama de inscris.(1) Copia. 281. sa il prezinte instantei. poate fi socoti ta ca avand putere doveditoare. .Planurile. au forta probanta a inscrisurilor sub semnatura privata. prezentarea acestuia din urma putand fi intotdeauna ordonata de instanta. in copie certificata pe ntru conformitate. depuse la oficiul postal. tichetele si alte asemenea documente . Copiile facute pe microfilme sau pe suporturi informatice Art. mostenitorilor sau succesorilor sai in dre pturi. independent de partile din original care nu au f ost reproduse. hartiile. Anexele Art. dupa caz. 282. fiecare parte are dreptul s a depuna inscrisurile de care intelege sa se foloseasca. . copia legalizata de pe acestea constituie un inceput de dovada scrisa. 284. menti uni sau adaugiri. fotografiile si orice alte documente anexate au aceeasi putere doveditoare ca si inscrisurile la care sunt alaturate. prin aducerea documentului originar. a partii s au a persoanei competente care a intocmit inscrisul. f acute cu respectarea dispozitiilor legale. (3 ) si (4). (2).Inscrisul de recunoastere sau de reinnoire a unei datorii preexisten te face dovada impotriva debitorului.Stersaturile. Inscrisurile recognitive sau reinnoitoare Puterea doveditoare Art. schitele. (3) Telexul. Modificarile inscrisului Art. . la cerere. dupa caz.Datele din inscrisurile autentice sau sub semnatura privata redate p e microfilme si alte suporturi accesibile de prelucrare electronica a datelor. au aceeasi putere doveditoare ca si i nscrisurile in baza carora au fost redate. daca acestia nu dovedesc. facute intr-un inscris. ca recunoa sterea este eronata sau inexacta. VIII. biletele. (3) Daca partea adversa nu poate sa isi dea seama de exactitatea copiei fata cu . 280.

(1) Cand un inscris. daca reiese din dovezile administr ate ca a ascuns inscrisul ori l-a distrus sau daca. incidenta vreunuia dintre cazurile de mai sus va fi verificata de judecator. necesar dezlegarii procesului. Refuzul de a prezenta inscrisul Art. a sotului sau a un ei rude ori afin pana la gradul al treilea inclusiv. (4) Inscrisurile depuse in original nu vor putea fi retrase decat dupa ce se vor lasa copii legalizate de grefierul instantei unde au fost depuse. 292. cand: 1. daca inscrisul este comun partilor din p roces. 290. . daca insasi partea adversa s-a referit in proces la acest inscris sau dac a. Cercetarea inscrisului prin judecatorul delegat Art. (2) Daca legea nu dispune altfel. in termenul fixat in acest scop. (3) Tertul poate refuza infatisarea inscrisului in cazurile prevazute la art. acesta va putea fi citat ca martor. 3.(1) Cand partea invedereaza ca partea adversa detine un inscris prob atoriu. . nu se conformeaza ordinului dat de instanta de a-l infatisa. siguranta publica . judecatorul va putea acorda un termen scurt. (6) Inscrisurile depuse in copie la dosar nu pot fi retrase de parti. se gaseste la un a dintre parti si nu poate fi prezentat fiindca aducerea ar fi prea costisitoare sau cand inscrisurile sunt prea voluminoase ori numeroase. 291. poate sa ceara doar prezentarea unor extrase sau copii de pe inscrisurile solicitate. punand in vedere cond ucatorului autoritatii sau institutiei publice detinatoare masurile ce se pot di spune in caz de neconformare. continutul inscrisului se refera la chestiuni strict personale privind demnit atea sau viata privata a unei persoane. ob ligand partea sa depuna originalul in pastrarea grefei. (2) Cererea de infatisare va fi admisa.Daca partea refuza sa raspunda la interogatoriul ce s-a propus in do vedirea detinerii sau existentei inscrisului.(1) Judecatorul va respinge motivat cererea de depunere la dosar a i nscrisului. depunerea inscrisului ar incalca indatorirea legala de pastrare a secretului. se va putea delega u n judecator in prezenta caruia partile vor cerceta inscrisurile la locul unde se gasesc. inst anta va putea socoti ca dovedite afirmatiile facute cu privire la continutul ace lui inscris de partea care a cerut infatisarea. referitor la proces. (5) Inscrisurile intocmite in alta limba decat cea folosita in fata instantei tr ebuie insotite de traduceri legalizate. instanta va lua masuri. 28 8. tinand seama de imprej urari. ea este obligata sa infatiseze inscrisul. 74 Obligatia autoritatii sau institutiei publice de a prezenta inscrisul Art. . 73 Obligatia partii adverse de a prezenta inscrisul Art. (1). prin cercetarea continutului inscrisului. . 288. la cererea uneia dintre parti sau din ofi ciu. In inch eierea de sedinta se va face o mentiune corespunzatoare. punandu-i-se in ve dere sa aduca inscrisul in instanta. in intregime sau in parte. Obligatia tertului de a prezenta inscrisul Art. instanta poate ordona infatisarea lui. daca es te necesar. dupa lege.(1) Cand se arata ca un inscris necesar solutionarii procesului se a fla in posesia unui tert. 287. (2) Prin exceptie de la dispozitiile alin. In asemenea cazuri. depunerea inscrisului ar atrage urmarirea penala a partii. Cazurile de respingere a cererii de prezentare a inscrisului Art. instanta poate dispune verificarea conformitatii extrasului sau copi ei cu originalul. (2) Cand detinatorul inscrisului este o persoana juridica. pentru aducerea lui. .(1) Daca inscrisul se gaseste in pastrarea unei autoritati sau insti tutii publice. 2. instanta. 289. reprezentantii ei vor putea fi citati ca martori. certificate de persoana care le detine. dupa ce s-a dovedit detinere a inscrisului. . (2) Autoritatea sau institutia publica detinatoare este in drept sa refuze trimi terea inscrisului cand acesta se refera la apararea nationala.originalul infatisat in sedinta.

2. Denuntarea inscrisului ca fals . va ordona ca verificarea sa se faca prin expertiza. Inscrisurile care nu pot fi trimise instantei Art. . 2. (2) Cand inscrisurile sau registrele prevazute la alin. Extrase partiale vor putea fi trimise daca niciunul dintre aceste motive nu se opune. partea din inscris care nu este contestata. se poate lamur i asupra inscrisului. 4. a registrelor autoritatilor sau institutiilor publice. (1) si (2). inscrisurile sau alte scrieri private necontestate de parti.(1) Judecatorul. cand procedura verificaril or inscrisurilor o impune. prin comisie rogatorie.(1) La cererea uneia dintre parti sau chiar din oficiu. (3) Se primesc ca inscrisuri de comparatie: 1. grefier si parti. depuse la instante. 296. si cu alte inscrisuri. din compararea scrierilor. la primul termen dupa depunerea inscrisului. 295 contesta scrie rea sau semnatura ori declara ca nu le cunoaste. instanta va proceda la verifica rea inscrisului prin: 1. de catre instanta respectiva. inscrisurile autentice. (4) Inscrisurile depuse pentru verificare vor fi semnate de presedinte. sub sanctiunea decaderii. 75 Obligatia de verificare a inscrisului Art. 3. Contestarea scrie rii sau semnaturii poate fi facuta. se va face. (2) Daca insa. 293. 295. cu citarea pa rtilor. IX. (1) ce urmeaza a fi cerc etate se afla in alta circumscriptie judecatoreasca.(1) Cand una dintre persoanele mentionate la art. 297.sau relatiile diplomatice. Se vor putea insa cere co pii certificate ale acestora.(1) Instanta nu va putea cere trimiterea in original a cartilor func iare si a planurilor. presedintele completului de judecata va obliga partea careia i se atribuie scrierea sau semnatura sa scrie si sa semneze sub dictarea sa part i din inscris. . pentru efectuarea expertizei grafoscopice in laboratoarele de speciali tate daca expertiza actului nu se poate efectua la sediul arhivei. daca este necesara. dupa compararea inscrisului cu scrierea sau semnatu ra facuta in fata sa ori. 3. cercetarea lor se va face p rin comisie rogatorie. . (2) Mostenitorii sau succesorii in drepturi ai aceluia de la care se pretinde a fi inscrisul pot declara ca nu cunosc scrisul sau semnatura autorului lor. instanta va putea ordona prezentarea testamentelor or iginale sau a altor inscrisuri originale. expertiza. (5) Partile iau cunostinta de inscrisuri in sedinta. . scrisul sau semnatura facut/facuta inaintea instantei. notari publici sau avocati. Verificarea inscrisurilor Recunoasterea sau contestarea inscrisului sub semnatura privata Art. obligand partile sau alte persoane sa depuna de indata inscrisuri de comparatie. .(1) Acela caruia i se opune un inscris sub semnatura privata este da tor fie sa recunoasca. de un judecator delegat sau. Procedura de verificare Art. Prezentarea registrelor intreprinzatorilor Art. daca inscrisul se gaseste in alta localitat e. a t estamentelor depuse la instante. precum si a altor i nscrisuri originale ce se gasesc in arhivele acestora. 294. compararea scrierii si semnaturii de pe inscris cu scrierea si semnatura din alte inscrisuri necontestate. instanta va putea ordona infatisarea registrelor intreprinzatorilor si ale altor profesionis ti sau comunicarea lor. daca este cazul. (3) Prin exceptie de la prevederile alin. fie sa conteste scrierea ori semnatura. judecatorul nu este lamurit. (2) In acest scop. (2) Cercetarea acestor inscrisuri. Refuzul de a scrie ori de a semna va putea fi considerat ca o rec unoastere a scrierii sau semnaturii. notari publici sau avocati. orice alte mijloace de proba admise de lege.

(3) Daca partea care a denuntat inscrisul ca fals lipseste. dupa ce va fi contrasemnat de grefier si de parti. in tot sau in parte. judecatorul intre aba partea care a produs inscrisul. (2) Daca partile nu vor sau nu pot sa semneze. prin orice mijloace de proba. a oricarui act juridic. Cercetarea falsului de catre instanta civila Art. 2. daca partea declara. potrivit legii. 300. adaugiri s au 76 corecturi. inaintand de indata inscrisul denuntat ca fals parchetului competent. (4) In cazuri temeinic justificate.(1) Daca cel mai tarziu la primul termen dupa prezentarea unui inscr is folosit in proces una dintre parti declara ca acesta este fals prin falsifica rea scrierii sau semnaturii. 301. acesta nu poate fi dovedit cu martori.Art. acesta va fi inlaturat. prin intampinare. desi denuntarea ca fals a acestuia nu a fost retrasa. (3) In cazul in care legea cere forma scrisa pentru validitatea unui act juridic . daca este indicat autorul falsului sau complicele acestuia.(1) Judecatorul va constata de indata. in afara de cazurile in care: 1. poate suspenda judecata proce sului. Proba cu martori I. Ascultarea partilor Art. 77 . in cazul prevazut la art. se poate face dovada cu martori. daca exista pe el stersaturi. .(1) La acelasi termen in care inscrisul a fost denuntat ca fals sau. . Cu toate acestea. 303. 298. Suspendarea procesului si sesizarea parchetului Art. se va face mentiune despre toate acestea in procesul-verbal. sa depuna originalul si sa dea explicatiile necesare. ea este obligata sa arate motivele pe care se sprij ina.In cazul in care. daca valoarea obiectului sau este mai mare de 250 lei. (2) Daca partea care a folosit inscrisul lipseste. ca scrierea sau semnatur a sa este falsificata. 298 alin. 302. este inadmisibila proba cu martori daca pentru dovedirea unui a ct juridic legea cere forma scrisa. indi ferent de valoarea lui. actiunea penala nu poate fi pusa i n miscare ori nu poate continua. . la termenul urmator. 299. si il va incredinta grefei. daca intelege sa se foloseasca de el. § 3. cercetarea falsului se va face de catre instant a civila.Daca partea care a prezentat inscrisul staruie sa se foloseasca de a cesta. starea ma teriala a inscrisului denuntat ca fals. refuza sa raspunda s au isi retrage declaratia de denuntare.(1) Proba cu martori este admisibila in toate cazurile in care legea nu dispune altfel. spre neschimbare. partea s-a aflat in imposibilitate materiala sau morala de a-si intocmi un in scris pentru dovedirea actului juridic. daca a fost facut de acesta in exercitiul activitatii sa le profesionale. partile pot fi reprezentate prin mandatari c u procura speciala. refuza sa raspunda sau declar a ca nu se mai serveste de inscris. Admisibilitatea probei cu martori Admisibilitatea probei Art. inscrisul va fi considerat ca recunoscut . (2) Daca partea care foloseste inscrisul nu este prezenta. dupa caz. Verificarea starii inscrisului denuntat ca fals Art. prin proces-verbal. 304. . exista un inceput de dovada scrisa. (4) De asemenea. impreuna cu procesul-verbal ce se va incheia in acest s cop. (2). (3) Judecatorul poate ordona prezentarea partilor chiar si inainte de primul ter men de judecata. instanta. (2) Niciun act juridic nu poate fi dovedit cu martori. instanta va ordona ca aceasta sa se prezinte personal pentru a lua cunostinta de denuntarea inscrisul ui ca fals. apoi il va semna. . . pen tru cercetarea falsului. potrivit prevederilor art. in afara de cazul in care legea speciala cere proba scrisa. contra unui intreprinzator sau altui profesionist.

304. dol. dupa emiterea mandatului de aducere. 5. sa foloseasca aceasta proba.Martorul care. se poate dispune aducerea martorilor cu mandat chiar l a primul termen. (2) Constituie inceput de dovada scrisa si inscrisul. in termen de 5 zile de la incuviintare. . 307 su nt aplicabile. actul juridic este atacat pentru frauda. din cauza de boala sau alta impiedicare grava. insta nta va dispune citarea martorului pentru un nou termen. violenta ori cauza ilic ita. 305. (4) Decaderea din dreptul de a administra dovada cu martori pentru neindeplinire a obligatiilor prevazute la art. 308. sotul. 306. cu exceptia cazurilor prevazute la alin. partea a pierdut inscrisul doveditor din pricina unui caz fortuit sau de fort a majora. daca a fost intocmit in fata unui functionar competen t care atesta ca declaratiile cuprinse in inscris sunt conforme celor facute de acea persoana. 4. disparitie sau motive bine intemeiate. chiar daca legea nu cere forma scrisa pentru dove direa actului juridic respectiv. in timp ul sau in urma intocmirii lui. . Ascultarea martorilor necitati Art. insa numai privito r la drepturile de care ele pot sa dispuna. fara a f i citat. (3) Daca. . (2) La termenul fixat pentru administrarea probei. cu citarea parti lor. daca scrierea fac e credibil faptul pretins. 78 Refuzul martorului de a se prezenta Art. chiar nesemnat de persoana careia acesta i se opune. dupa caz. 256 se acopera daca acestia se infatiseaza la t ermenul fixat pentru ascultarea lor. (3) Fiecare parte va putea sa se impotriveasca la ascultarea unui martor care nu este inscris in lista sau nu este identificat in mod lamurit. partea va putea aduce martori i incuviintati chiar fara a fi citati. 309. chiar nesem nata si nedatata. . Dispozitiile art. (3) Inceputul de dovada scrisa poate face dovada intre parti numai daca este com pletat prin alte mijloace de proba. (5) Proba cu martori nu se admite niciodata impotriva sau peste ceea ce cuprinde un inscris si nici despre ceea ce s-ar pretinde ca s-ar fi zis inainte. logodnicul ori concubinul. (2) In pricinile urgente. 307. instanta poa te emite mandat de aducere. rudele si afinii pana la gradul al treilea inclusiv. (3) Daca partea se obliga sa prezinte martorul la termenul de judecata. (4). fostul sot. se cere lamurirea clauzelor actului juridic. fie si tacit. care provine de la o persoana careia acea scriere i se opune o ri de la cel al carui succesor in drepturi este acea persoana. . instanta va putea proceda la judecata.(1) Se socoteste inceput de dovada scrisa orice scriere. (2) Inlocuirea martorilor nu se va incuviinta decat in caz de moarte. ea va dispune cit area si ascultarea acestora. partile convin. Imposibilitatea de prezentare Art. martorul nu poate fi gasit sau nu se infatiseaza. .(1) Impotriva martorului care lipseste la prima citare.(1) Martorii pot fi ascultati chiar la termenul la care proba a fost incuviintata. II. eroare. insa din motive imputabile aceasta nu isi indeplineste obligatia.(1) Cand instanta a incuviintat dovada cu martori. caz in care lista se va depune sub sanctiunea decad erii. Inceputul de dovada scrisa Art. inclusiv prin proba cu martori ori prin prez umtii.(1) Nu pot fi martori: 1.3. Administrarea probei cu martori Ascultarea si inlocuirea martorilor Art. . 6. Persoanele care nu pot fi ascultate ca martori Art. nu poa te veni in instanta va putea fi ascultat la locul unde se afla. 2.

3. cei aflati in dusmanie sau in legaturi de interese cu vreuna dintre parti; 4. persoanele puse sub interdictie judecatoreasca; 5. cei condamnati pentru marturie mincinoasa. (2) Partile pot conveni, expres sau tacit, sa fie ascultate ca martori si persoa nele prevazute la alin. (1) pct. 1-3. Ascultarea rudelor si afinilor Art. 310. - In procesele privitoare la filiatie, divort si alte raporturi de fam ilie se vor putea asculta rudele si afinii prevazuti la art. 309, in afara de de scendenti. Persoanele scutite de a depune marturie Art. 311. - (1) Sunt scutiti de a fi martori: 1. slujitorii cultelor, medicii, farmacistii, avocatii, notarii publici, executo rii judecatoresti, mediatorii, moasele si asistentii medicali si orice alti prof esionisti carora legea le impune sa pastreze secretul de serviciu sau secretul p rofesional cu privire la faptele de care au luat cunostinta in cadrul serviciulu i ori in exercitarea profesiei lor, chiar si dupa incetarea activitatii lor; 2. judecatorii, procurorii si functionarii publici, chiar si dupa incetarea func tiei lor, asupra imprejurarilor secrete de care au avut cunostinta in aceasta ca litate; 3. cei care prin raspunsurile lor s-ar expune pe ei insisi sau ar expune pe vreu na dintre persoanele aratate la art. 309 alin. (1) pct. 1 si 2 la o pedeapsa pen ala sau la dispretul public. (2) Persoanele prevazute la alin. (1) pct. 1, cu exceptia slujitorilor cultelor, vor putea totusi depune marturie, daca au fost dezlegate de secretul de servici u ori profesional de partea interesata la pastrarea secretului, in afara de cazu l in care prin lege se dispune altfel. (3) Vor putea, de asemenea, depune marturie si persoanele prevazute la alin. (1) pct. 2, daca autoritatea sau institutia pe langa care functioneaza ori au funct ionat, dupa caz, le da incuviintarea. 79 Identificarea martorului Art. 312. - (1) Presedintele, inainte de a lua declaratia, va cere martorului sa arate: a) numele, prenumele, profesia, domiciliul si varsta; b) daca este ruda sau afin cu una dintre parti si in ce grad; c) daca se afla in serviciul uneia dintre parti. (2) Presedintele va pune apoi in vedere martorului indatorirea de a jura si semn ificatia juramantului. Depunerea juramantului Art. 313. - (1) Inainte de a fi ascultat, martorul depune urmatorul juramant: "J ur ca voi spune adevarul si ca nu voi ascunde nimic din ceea ce stiu. Asa sa-mi ajute Dumnezeu!". (2) In timpul depunerii juramantului, martorul tine mana pe cruce sau pe Biblie. (3) Referirea la divinitate din formula juramantului se schimba potrivit credint ei religioase a martorului. (4) Martorului de alta religie decat cea crestina nu ii sunt aplicabile preveder ile alin. (2). (5) Martorul fara confesiune va depune urmatorul juramant: "Jur pe onoare si con stiinta ca voi spune adevarul si ca nu voi ascunde nimic din ceea ce stiu." (6) Martorii care din motive de constiinta sau confesiune nu depun juramantul vo r rosti in fata instantei urmatoarea formula: "Ma oblig ca voi spune adevarul si ca nu voi ascunde nimic din ceea ce stiu." (7) Persoanele mute si surdo-mute stiutoare de carte vor depune juramantul trans criind formula acestuia si semnand-o; persoanele hipoacuzice vor rosti juramantu l, iar cele care nu stiu sa scrie vor jura prin semne cu ajutorul unui interpret . (8) Situatiile la care se refera alin. (3)-(7) se retin de catre instanta pe baz a afirmatiilor facute de martor. (9) Dupa depunerea juramantului, presedintele va pune in vedere martorului ca, d aca nu va spune adevarul, savarseste infractiunea de marturie mincinoasa.

(10) Despre toate acestea se face mentiune in declaratia scrisa. Scutirea de juramant Art. 314. - Copiii care nu au implinit varsta de 14 ani si cei care sunt lipsiti de discernamant in momentul audierii, fara a fi pusi sub interdictie, pot fi as cultati, fara juramant, insa instanta le va atrage atentia sa spuna adevarul si va tine seama, la aprecierea depozitiei lor, de situatia lor speciala. Ascultarea martorului Art. 315. - (1) Fiecare martor va fi ascultat separat, cei neascultati inca nepu tand fi de fata. (2) Ordinea ascultarii martorilor va fi fixata de presedinte, tinand seama si de cererea partilor. (3) Martorul va raspunde mai intai la intrebarile puse de presedinte, iar apoi s i la intrebarile puse, cu incuviintarea acestuia, de catre partea care l-a propu s, precum si de catre partea adversa. 80 (4) Dupa ascultare, martorul ramane in sala de sedinta pana la sfarsitul cerceta rii, afara numai daca instanta hotaraste altfel. (5) Cu ocazia audierii, martorul va fi lasat sa isi faca liber depozitia, fara s a aiba voie sa citeasca un raspuns scris de mai inainte; el se poate servi insa de insemnari, cu incuviintarea presedintelui, dar numai pentru a preciza cifre s au denumiri. Reascultarea si confruntarea martorilor Art. 316. - (1) Martorii pot fi din nou intrebati, daca instanta gaseste de cuvi inta. (2) Martorii ale caror declaratii nu se potrivesc pot fi confruntati. (3) Daca instanta gaseste ca intrebarea pusa de parte nu poate sa duca la dezleg area procesului, este jignitoare sau tinde a proba un fapt a carui dovedire e op rita de lege, nu o va incuviinta. Instanta, la cererea partii, va trece in inche ierea de sedinta atat intrebarea formulata, cat si motivul pentru care nu a fost incuviintata. Consemnarea declaratiei martorului Art. 317. - (1) Marturia se va scrie de grefier, dupa dictarea presedintelui sau a judecatorului delegat, si va fi semnata pe fiecare pagina si la sfarsitul ei de judecator, grefier si martor, dupa ce acesta a luat cunostinta de cuprins. Da ca martorul refuza sau nu poate sa semneze, se va face mentiune despre aceasta i n incheierea de sedinta. (2) Orice adaugiri, stersaturi sau schimbari in cuprinsul marturiei trebuie incu viintate si semnate de judecator, de grefier si martor, sub sanctiunea de a nu f i luate in considerare. (3) Locurile nescrise din declaratie trebuie barate cu linii, astfel incat sa nu se poata face adaugiri. (4) Dispozitiile art. 226 alin. (2) se aplica in mod corespunzator. Aprecierea probei cu martori Art. 318. - In aprecierea declaratiilor martorilor, instanta va tine seama de si nceritatea acestora si de imprejurarile in care au luat cunostinta de faptele ce fac obiectul declaratiei respective. Banuiala de marturie mincinoasa Art. 319. - Daca, din cercetare, reies banuieli de marturie mincinoasa sau de mi tuire a martorului, instanta va incheia un proces-verbal si il va trimite pe mar tor in fata autoritatilor penale. Drepturile banesti ale martorului Art. 320. - (1) Martorul are dreptul la rambursarea cheltuielilor de transport, cazare si masa daca este din alta localitate, precum si dreptul la despagubiri p entru acoperirea veniturilor pe care le-ar fi obtinut daca si-ar fi exercitat pr ofesia pe durata lipsei de la locul de munca, prilejuita de chemarea sa in veder ea ascultarii ca martor, stabilite in raport cu starea sau profesia pe care o ex ercita, precum si cu timpul efectiv pierdut. 81 (2) Drepturile banesti se asigura de partea care a propus martorul si se stabile sc, la cerere, de catre instanta, prin incheiere executorie.

§ 4. Prezumtiile Notiunea Art. 321. - Prezumtiile sunt consecintele pe care legea sau judecatorul le trage dintr-un fapt cunoscut spre a stabili un fapt necunoscut. Prezumtiile legale Art. 322. - (1) Prezumtia legala scuteste de dovada pe acela in folosul caruia e ste stabilita in tot ceea ce priveste faptele considerate de lege ca fiind doved ite. Cu toate acestea, partea careia ii profita prezumtia trebuie sa dovedeasca faptul cunoscut, vecin si conex, pe care se intemeiaza aceasta. (2) Prezumtia legala poate fi inlaturata prin proba contrara, daca legea nu disp une altfel. Prezumtiile judiciare Art. 323. - In cazul prezumtiilor lasate la luminile si intelepciunea judecatoru lui, acesta se poate intemeia pe ele numai daca au greutate si puterea de a nast e probabilitatea faptului pretins; ele, insa, pot fi primite numai in cazurile i n care legea admite dovada cu martori. § 5. Expertiza Incuviintarea expertizei Art. 324. - (1) Cand, pentru lamurirea unor imprejurari de fapt, instanta consid era necesar sa cunoasca parerea unor specialisti, va numi, la cererea partilor o ri din oficiu, unul sau 3 experti. Termenul va fi stabilit astfel incat depunere a raportului de expertiza la instanta sa aiba loc conform dispozitiilor art. 330 . (2) Cand este necesar, instanta va solicita efectuarea expertizei unui laborator sau unui institut de specialitate. (3) In domeniile strict specializate, in care nu exista experti autorizati, din oficiu sau la cererea oricareia dintre parti, judecatorul poate solicita punctul de vedere al uneia sau mai multor personalitati ori specialisti din domeniul re spectiv. (4) Dispozitiile referitoare la expertiza, cu exceptia celor privind aducerea cu mandat, sanctionarea cu amenda judiciara si obligarea la plata de despagubiri, sunt aplicabile in mod corespunzator in cazurile prevazute la alin. (2) si (3). (5) La efectuarea expertizei in conditiile prevazute la alin. (1) si (2) pot par ticipa experti alesi de parti si incuviintati de instanta, avand calitatea de co nsilieri ai partilor, daca prin lege nu se dispune altfel. In acest caz, ei pot sa dea relatii, sa formuleze intrebari si observatii si, daca este cazul, sa int ocmeasca un raport separat cu privire la obiectivele expertizei. 82 Numirea expertului Art. 325. - (1) Daca partile nu se invoiesc asupra numirii expertilor, ei se vor numi de catre instanta, prin tragere la sorti, de pe lista intocmita si comunic ata de catre biroul local de expertiza, cuprinzand persoanele inscrise in eviden ta sa si autorizate, potrivit legii, sa efectueze expertize judiciare. (2) Incheierea de numire a expertului va stabili obiectivele asupra carora acest a urmeaza sa se pronunte, termenul in care trebuie sa efectueze expertiza si ono rariul provizoriu al expertului. (3) Dovada platii onorariului se depune la grefa instantei de partea care a fost obligata prin incheiere, in termen de 5 zile de la numire. Acesta poate fi majo rat, in conditiile prevazute la art. 333 alin. (2). Recuzarea expertului Art. 326. - (1) Expertii pot fi recuzati pentru aceleasi motive ca si judecatori i. (2) Recuzarea trebuie sa fie ceruta in termen de 5 zile de la numirea expertului , daca motivul ei exista la aceasta data; in celelalte cazuri termenul va curge de la data cand s-a ivit motivul de recuzare. (3) Recuzarile se judeca cu citarea partilor si a expertului. Instiintarea si inlocuirea expertului Art. 327. - (1) Dispozitiile privitoare la citare, aducerea cu mandat si sanctio narea martorilor care lipsesc sunt deopotriva aplicabile expertilor. (2) Daca expertul nu se infatiseaza, instanta poate dispune inlocuirea lui.

Ascultarea expertului Art. 328. - Daca expertii pot sa isi exprime de indata opinia, acestia vor fi as cultati chiar in sedinta, iar parerea lor se va consemna intr-un proces-verbal, dispozitiile art. 317 aplicandu-se in mod corespunzator. Citarea partilor Art. 329. - (1) Daca pentru expertiza este nevoie de o lucrare la fata locului s au sunt necesare explicatiile partilor, ea nu poate fi facuta decat dupa citarea partilor prin scrisoare recomandata cu continut declarat si confirmare de primi re, in care li se vor indica ziua, ora si locul unde se va face lucrarea. Citati a, sub sanctiunea nulitatii, trebuie comunicata partii cu cel putin 5 zile inain tea termenului de efectuare a lucrarii. Confirmarea de primire va fi alaturata r aportului de expertiza. (2) Partile sunt obligate sa dea expertului orice lamuriri in legatura cu obiect ul lucrarii. Raportul de expertiza Art. 330. - (1) Constatarile si concluziile motivate ale expertului sau ale labo ratorului ori ale institutului specializat caruia i s-a cerut efectuarea experti zei vor fi consemnate intr-un raport scris, care va fi depus cu cel putin 10 zil e inainte de termenul fixat 83 pentru judecata. In cazuri urgente termenul pentru depunerea raportului de exper tiza poate fi micsorat. (2) Cand sunt mai multi experti cu pareri deosebite lucrarea trebuie sa cuprinda parerea motivata a fiecaruia. (3) In cazurile anume prevazute de lege, depunerea raportului se va face numai d upa obtinerea avizelor tehnice necesare ce se elibereaza numai de organismele de specialitate competente. Lamurirea sau completarea raportului Art. 331. - Daca este nevoie de lamurirea sau completarea raportului de expertiz a ori daca exista o contradictie intre parerile expertilor, instanta, din oficiu sau la cererea partilor, poate solicita expertilor, la primul termen dupa depun erea raportului, sa il lamureasca sau sa il completeze. Efectuarea unei noi expertize Art. 332. - (1) Pentru motive temeinice, instanta poate dispune, la cerere sau d in oficiu, efectuarea unei noi expertize de catre alt expert. (2) O noua expertiza va trebui ceruta motivat, sub sanctiunea decaderii, la prim ul termen dupa depunerea raportului, iar daca s-au formulat obiectiuni, la terme nul imediat urmator depunerii raspunsului la obiectiuni ori, dupa caz, a raportu lui suplimentar. Drepturile banesti ale expertului Art. 333. - (1) Fapta expertilor de a cere sau de a primi o suma mai mare decat onorariul fixat de instanta se pedepseste potrivit legii penale. (2) La cererea motivata a expertilor, tinandu-se seama de lucrarea efectuata, in stanta va putea majora onorariul cuvenit acestora, prin incheiere executorie, da ta cu citarea partilor, insa numai dupa depunerea raportului, a raspunsului la e ventualele obiectiuni sau a raportului suplimentar, dupa caz. (3) Expertul are aceleasi drepturi ca si martorul in ceea ce priveste cheltuieli le de transport, cazare si masa. Comisia rogatorie Art. 334. - Daca expertiza se face la o alta instanta, prin comisie rogatorie, n umirea expertilor si stabilirea sumelor cuvenite vor fi lasate in sarcina aceste i din urma instante. § 6. Mijloacele materiale de proba Lucrurile ca mijloace de proba Art. 335. - (1) Sunt mijloace materiale de proba lucrurile care prin insusirile lor, prin aspectul lor ori semnele sau urmele pe care le pastreaza servesc la st abilirea unui fapt care poate duce la solutionarea procesului. 84 (2) Sunt, de asemenea, mijloace materiale de proba si fotografiile, fotocopiile, filmele, discurile, benzile de inregistrare a sunetului, precum si alte asemene

(1) Constituie marturisire recunoasterea de catre una dintre parti. 85 Consemnarea rezultatului cercetarii Art. a unui fapt pe care partea adversa isi intemeiaza pretentia sau. planurile. in care se vor consemna si sustinerile ori obiec tiunile partilor. aceast a poate ordona. (2) Daca aducerea la instanta a mijloacelor materiale de proba prezinta greutati datorita numarului. va da o incheiere prin care aceste lucruri vor fi considerate ca abandonat e si trecute in proprietatea privata a unitatii administrativ-teritoriale unde i si are sediul instanta.(1) Cercetarea la fata locului se face.a mijloace tehnice. 340. Cercetarea la fata locului Incuviintarea cercetarii la fata locului Art. Restituirea. incuviinta ca ascultarea martorilor. dupa caz. Marturisirea I. (3) De asemenea. la cerere sau din ofic iu. § 8. se aduc in sedinta de judecata. 337. 339. fie verificarea la fata locului. instanta. de asemenea. 343.In cazul in care instanta a dispus restituirea bunurilor care au ser vit ca mijloace materiale de proba si cei in drept a le primi nu le ridica in te rmen de 6 luni de la data cand au fost incunostintati in acest scop. din proprie initiativa sau in cadrul procedurii interogatoriului. . 341.(1) Despre cele constatate si masurile luate la fata locului. expertilor si partilor sa se faca la fata locului. dupa caz. Efectuarea cercetarii la fata locului Art. Marturisirea judiciara Art. (2) Desenele. (2) Instanta poate. instan ta va intocmi un proces-verbal. 287-294 fiind aplicabile in mod corespunzator. fie aducerea lor. (2) Marturisirea judiciara nu poate fi divizata impotriva autorului decat in caz urile cand cuprinde fapte distincte si care nu au legatura intre ele. citand partile interesate si organul financiar local compe tent.(1) Mijloacele materiale de proba puse la dispozitia instantei vor f i pastrate pana la solutionarea definitiva a procesului. (3) In incheierea sau in procesul-verbal. (2) Incheierea prin care se admite cercetarea va determina imprejurarile de fapt ce urmeaza sa fie lamurite la fata locului. Incheierea poate fi atacata numai cu apel la instanta ie rarhic superioara. Admisibilitatea probei Notiunea si felurile Art. dupa caz. § 7. . apararea. cand instanta apreciaza ca ea este necesara pentru lamurirea procesului. .(1) Marturisirea judiciara face deplina dovada impotriva aceluia care a f acut-o. volumului sau altor insusiri ale lor ori locului unde se af la. . . marturisirea judiciara nu poate fi nici revocata. Trecerea in proprietatea unitatii administrativ-teritoriale Art. fie personal. dis pozitiile art.(1) Mijloacele materiale de proba. continand constatarile insta ntei. aflate in pastrarea instantei. (2) Daca mijloacele materiale de proba nu se afla in pastrarea instantei. i n camera de consiliu. Pastrarea Art. 336. schitele sau fotografiile facute la fata locului vor fi alaturate procesului-verbal si vor fi semnate de catre judecator si de partile prezente la cercetare. de catr e judecatorul delegat sau de catre intregul complet de judecata. care va fi semnat de catre cei prezenti. se va face mentiune si despre starea si semnele caracteristice ale mijloac elor materiale de proba verificate. . Prezenta procur orului este obligatorie cand participarea acestuia la judecata este ceruta de le ge. cu citarea partilor. 342. acestea vor fi lasate in custodia detinatorului sau a altei persoane. afara numai d aca se face dovada ca a fost urmarea unei erori de fapt scuzabile. Verificarea Art. (2) Marturisirea este judiciara sau extrajudiciara. 338. . fie prin mandatar cu procura speciala.(1) Cercetarea la fata locului se poate face. . daca nu au fost obtinute prin incalcarea legii ori a bunelor moravuri. .

(1) Instanta poate incuviinta luarea interogatoriului la locuinta ce lui chemat la interogatoriu. 351. Luarea interogatoriului prin judecator delegat sau comisie rogatorie Art. (4) Daca partea declara ca pentru a raspunde trebuie sa cerceteze inscrisuri. (2). (5) Cand ambele parti sunt de fata la luarea interogatoriului. 344. . precum si partea adversa pot pune direct intrebari celui chemat la interogatoriu. Luarea interogatoriului partii aflate in strainatate Art.(1) Raspunsurile la interogatoriu vor fi trecute pe aceeasi foaie cu intrebarile. Luarea interogatoriului persoanelor fizice Art. interogatoriul va fi comunicat in scris mandatarului. care va depune raspunsul partii dat in cuprinsul unei procuri speciale si autentice. . . stersaturile sau schi mbarile aduse. Tot astfel vor fi semnate adaugirile. . din motiv e . printr-un judecator delegat. la cerere sau din oficiu. cand participa la judecata. Dac a mandatarul este avocat. Interogatoriul va fi semnat pe fiecare pagina de presedinte. 345. dar nu mai cu privire la cifre sau denumiri.Instanta poate incuviinta. chemarea la int erogatoriu a oricareia dintre parti. cu privire la fapte personale. 348. ele pot fi confru ntate.(1) Statul si celelalte persoane juridice de drept public. 347.Reprezentantul legal al unei persoane lipsite de capacitate de exerc itiu sau cel care asista persoana cu capacitate de exercitiu restransa poate fi chemat personal la interogatoriu numai in legatura cu actele incheiate si faptel e savarsite in aceasta calitate. 346. procura speciala certificata de acesta este suficienta . e). precum si persoanele juridice de drept privat vor raspunde in scris la interogatoriul ce li se va comunica in prealabil. in conditiile prevazute la art. .(1) Marturisirea facuta in afara procesului este un fapt supus aprec ierii judecatorului. ai caror asociati cu drept de repreze ntare vor fi citati personal la interogatoriu. 86 (2) Cu incuviintarea presedintelui. re gistre sau dosare. cu incuviintarea presedintelui. Luarea interogatoriului persoanelor juridice Art. (2) Se excepteaza societatile de persoane. . II. . vor fi consemnate in incheierea de sedinta atat intrebarile. (3) In cazul in care interogatoriul a fost dispus din oficiu. Luarea interogatoriului reprezentantului legal Art. care sunt de natura sa duca la solutionarea procesului.(1) Cel chemat in persoana va fi intrebat de catre presedinte asupra fiecarui fapt in parte. procurorul. (2) Daca partea interogata sau cealalta parte nu voieste ori nu poate sa semneze . Consemnarea raspunsurilor la interogatoriu Art. 189 lit. (2) In acest caz. sub sanctiunea de a nu fi tinute in seama. se va putea fixa un nou termen pentru interogatoriu. Marturisirea extrajudiciara Art. . se va consemna in josul interogatoriului. fiecare dintre judecatori. de cel care l-a propus. Interogatoriul Incuviintarea interogatoriului Art. 346 alin. daca partea. (2) Marturisirea extrajudiciara verbala nu poate fi invocata in cazurile in care proba cu martori nu este admisa. grefi er. potrivit regulilor generale de probatiune. 349. (3) Partea va raspunde fara sa poata citi un proiect de raspuns scris in prealab il. 350. precum si de partea care a raspuns dupa ce a luat cu nostinta de cuprins. cat si raspunsurile.(4) Marturisirea judiciara nu produce efecte daca a fost facuta de o persoana li psita de discernamant sau daca duce la pierderea unui drept de care cel care fac e recunoasterea nu poate dispune.(1) Partea care se afla in strainatate si este reprezentata in proce s printr-un mandatar va putea fi interogata prin acesta. Ea se poate folosi insa de insemnari. precum si in cazul prevazut la art.

mobile sau imobile ori sa obtina rec unoasterea unui inscris. cat si in timpul procesului.Daca partea. In cazul in care gaseste necesar. § 9. precum si motivele care fac necesara asigurarea ac estora sau. (2) Incheierea de respingere poate fi atacata separat numai cu apel in termen de 5 zile de la pronuntare. 356. apreciind imprejurarile.(1) Oricine are interes sa constate de urgenta marturia unei persoan e.87 temeinice. (3) Instanta va dispune citarea partilor si va comunica partii adverse copie de pe cerere. . (5) In caz de pericol in intarziere. care nu est e supusa niciunei cai de atac. 355. daca este pericol ca prob a sa dispara ori sa fie greu de administrat in viitor. raspunsur ile la intrebari se vor consemna in prezenta partii adverse sau in lipsa. (4) Instanta va solutiona cererea in camera de consiliu. atat inain te. Constatarea de urgenta a unei stari de fapt Art. 353. Neprezentarea la interogatoriu si refuzul de a raspunde Art. 358. instanta poate socoti aceste imprejurari ca o marturi sire deplina ori numai ca un inceput de dovada in folosul aceluia care a propus interogatoriul. . iar in timpul ju decatii. la judecatoria in c ircumscriptia careia se afla martorul sau obiectul constatarii. In acest din urma caz.(1) La cererea oricarei persoane care are interesul sa constate de u rgenta o anumita stare de fapt care ar putea sa inceteze ori sa se schimbe pana la administrarea probelor. fara motive temeinice. daca este cu putinta. (1). sub raportul admisibilitatii si con cludentei lor. la judecarea procesului. Regimul cailor de atac Art. starea unor bunuri. (3) Cheltuielile facute cu administrarea probelor vor fi tinute in seama de inst anta care judeca pricina in fond. cererea poate fi facuta. 88 Administrarea probelor asigurate Art. daca a ceasta a fost citata si nu s-a prezentat. si de la comunicare. va putea cere. este impiedicata de a veni in fata instantei. inainte de judecata. la o noua administrare a probelor asigurate.(1) Cererea se va indrepta. . daca s-a dat fara citarea lor. (2) In cazul in care partea adversa isi da acordul. 356 vor fi cer cetate de instanta. In acest caz. inclusiv prezumtiile. in cazurile prevazut e la alin.(1) Incheierea de admitere a cererii de asigurare este executorie si nu este supusa niciunei cai de atac. refuza sa raspunda la interogato riu sau nu se infatiseaza. pot fi admise pentru completarea probatoriului. cat si alte probe . parerea unui expert. . instanta. . 357. . (2) Partea care locuieste in circumscriptia altei instante. administrarea acestor probe. la instanta care judeca procesul in prima instanta. daca s-a dat cu citarea partilor. 354. 352.(1) Administrarea probei ce trebuie asigurata va putea fi facuta de indata sau la termenul ce se va fixa in acest scop. (2) Partea va arata in cerere probele a caror administrare o pretinde. executorul judecatoresc in circumscriptia caruia urme aza sa se faca constatarea va putea constata la fata locului aceasta stare de fa pt. (2) Administrarea probelor asigurate se constata printr-o incheiere. dupa caz. atat dovada cu martori. Solutionarea cererii Art. acordul partii adverse. (2) Probele asigurate pot sa fie folosite si de partea care nu a cerut administr area lor. a unui fapt sau a unui drept. . prin incheiere.(1) Probele asigurate in conditiile prevazute la art. . va putea incuviinta cererea si fara citarea partilor. instanta va proceda. Puterea doveditoare Art. faptele p e care vrea sa le dovedeasca. Aceasta nu este obligata sa depuna intampinare. chi ar daca nu exista urgenta. se va asculta prin comisie rogatorie. Asigurarea probelor Conditiile de admisibilitate Art.

(1). se va d a de catre parti. fiecare parte este obligata sa declare ca pentru procedura din pre zenta subsectiune isi alege domiciliul la avocatul care o reprezinta. relatiile de familie. Conventia partilor Art. daca nu a fost de fata. 359. dar va putea participa la administrarea probelor de catre c ealalta parte si va putea combate aceste probe. Masurile luate de instanta Art. 354-357 se aplica in mod corespunzator. si are puterea doveditoare a in scrisului autentic. partea interesata va putea cere in stantei sa incuviinteze efectuarea constatarii. Termenul administrarii probelor Art. 360. insa numai cu incuviintarea expresa a instantei. 222 si ale art. instanta va lua masurile prevazute la art. 248 alin. 235. 362. 249. cu exceptia celor ce privesc starea civila si capacitatea persoanelor. cu participarea obligatorie a avocatilor.(1) La termenul prevazut la art. (2)-(4) sunt aplicabile. Instanta poate incuviinta efectu area constatarii fara citarea aceluia impotriva caruia se cere. Desfasurarea sedintei de judecata Art. . Dispozitiile speciale Art. instanta le va intreba daca sunt d e acord ca probele sa fie administrate potrivit dispozitiilor din prezenta subse ctiune. .Pe parcursul administrarii probelor de catre avocati. tinand seama de volumul si complexitatea acestor . sau prin inscris intocmit in fata avocatului. (1). (1) necesita conc ursul partii adverse sau al unei alte persoane. instanta p oate acorda in acest scop un termen scurt. (2). dat in cunostinta partilor reprezenta te prin avocat. personal sau prin mandatar cu imputernicire speciala. 364. 361 partile. Dispozitiile art . 362. SUBSECÞIUNEA a 4-a Administrarea probelor de catre avocati sau consilieri juridici Domeniul de aplicare Art. (3) In lipsa acordului prevazut la alin. prevazut la alin. . art. 365. sedintele de j udecata. 232 alin. consimtamantul se va da de fiecare dintre ele separat. 361. potrivit legii. constatarea nu poate fi facuta d ecat cu acordul acesteia. (2).Dispozitiile prezentei sectiuni sunt aplicabile tuturor litigiilor. 250. luandu-se act despre aceasta in incheiere. (2) Cand. . potrivit dispozitiilor prezentei subsectiuni.In caz de pericol in intarziere. (2) nu poate fi revocat de catre una dintr e parti. pot conveni ca avocatii care le asista si le reprezinta sa adminis treze probele in cauza. art. asigurarea dovezii si constatarea u nei stari de fapt se vor putea face si in zilele nelucratoare si chiar in afara orelor legale. (4) Procesul-verbal de constatare va fi comunicat in copie celui impotriva carui a s-a facut constatarea. Dispozitiile art . . in fata instantei. cu exceptia celei cu inscrisuri. 363. prezente personal sau reprezentate. cererile prevazute la alin. 89 Obligatia instantei Art. 252 si 254 sunt aplicabile. (4) Consimtamantul dat potrivit alin. atunci cand acestea sunt necesare. . 251 alin. se desfasoara potrivit art.(1) Dupa constatarea valabilitatii consimtamantului dat conform art. (4) Partea care lipseste nejustificat la termenul de incuviintare a probelor va fi decazuta din dreptul de a mai propune si administra orice proba. (3) Dispozitiile art. care este obligat sa certifice consimtamantul si semnatura p artii pe care o asista ori o reprezinta. Daca sunt mai multe parti asistate de a celasi avocat. precum si orice alte drepturi asupra carora legea nu permite a se f ace tranzactie. (2) Consimtamantul pentru administrarea probelor.(1) Pentru administrarea probelor de catre avocati instanta va stabi li un termen de pana la 6 luni. .(2) In cazul in care efectuarea constatarii prevazute la alin. (1) pot fi formulate si ul terior primului termen de judecata la care partile sunt legal citate.La primul termen de judecata la care partile au fost legal citate si daca acestea sunt prezente sau reprezentate. (3) Totodata.

la locul si data prevazute in program ul incuviintat de instanta. (4) si (5). termenul se prelungeste cu timp ul necesar solutionarii exceptiei sau incidentului. termenul s e prelungeste cu perioada suspendarii. 90 2.In cazul in care se dispune infatisarea unui inscris detinut de o au toritate sau de o alta persoana. 315 alin.Daca una dintre parti nu recunoaste scrisul sau semnatura dintr-un i nscris. in orice alte cazuri in care legea prevede suspendarea procesului. 405 alin. in camera de consiliu. instanta.Daca in cursul administrarii probelor una dintre parti formuleaza o cerere. 366. una dintre parti a decedat. contractul de asistenta juridica dintre una dintr e parti si avocatul sau. dispozitiile art. P rogramul se incuviinteaza de instanta. sunt obligate sa isi comunice inscrisurile si orice alte acte. prin scrisoare recoman data cu confirmare de primire sau in mod direct.(1) Martorii vor fi ascultati. ea va sesiza instanta care.a. in acest caz. in conditiile art. in conditiile art. 91 Ascultarea martorilor Art. 406 alin.(1) In cel mult 5 zile de la incuviintarea probelor. avocatii partil or vor prezenta instantei programul de administrare a acestora. (2) In procesele prevazute la art. care se aplica in mod corespunz ator. avocatul partii interesate. Solutionarea incidentelor Art. indata ce acesta este depus la instanta. 367. . in acest caz. cu citarea celeila lte parti. potrivit dispozitiilor art. 1 sau cu termenu l acordat partii interesate pentru introducerea in proces a mostenitorilor. (4) Nerespectarea nejustificata a programului prevazut la alin. daca natura probei impune aceasta. in acest caz. se invoca o exceptie sau un incident procedural asupra caruia. (3) Probele pot fi administrate in cabinetul unuia dintre avocati sau in orice a lt loc convenit. prin incheiere data in camera de consiliu. 2 ne fiind insa aplicabile. 314 vor fi ascultati numai de catre instanta. (1). instanta trebuie sa se pronunte. Programul administrarii probelor Art. I ncheierea poate fi atacata numai odata cu fondul procesului. dupa ce acesta a luat cunostinta . 369. termenul se prelungeste cu timpul i n care procesul este suspendat potrivit art.(1) Marturia se va consemna intocmai de catre o persoana convenita d e parti si se va semna. (5) Dispozitiile art. de catre avocatii partilor. termenul se prelungeste cu cel mult o lun a pentru angajarea altui avocat. . Inscrisurile detinute de terti Art. va d ispune solicitarea inscrisului si. (1) pct. purtand semnatur a avocatilor. (2). potrivit art. (1) va putea fi prelungit daca in cursul administ rarii probelor: 1. 312 a lin. a incetat. . 256 sunt aplicabile. Verificarea inscrisurilor Art. (2) si (3) programul incuviintat pot rivit alin. de catre avocatii partilor. 371. invoca o exceptie. Partile. pe fiecare pagina si la sfarsitul ei. . (2) Termenul prevazut la alin. se va pronunta de indata. (1) pct. in care se vor arata locul si data administrarii fiecarei probe. 90 alin. comu nicarea lui in copie fiecarui avocat. (1) si art. iar cand este necesar. 4. 367. potrivit legii . Despre toate acestea se face mentiune in declaratia scrisa. Consemnarea marturiei Art. 292. in cel mult 15 zile de la data la care a fost sesizata. . (1) atrage decad erea partii din dreptul de a mai administra proba respectiva. din orice cauza. 368. sub luare de semnatura. de cel ce a consemnat-o si de martor. prin avocati. punandu-li-se ins a in vedere ca daca nu vor spune adevarul savarsesc infractiunea de marturie min cinoasa. va solicita instantei sa procedeze la verificarea inscrisurilor. 370. 377. (2) Martorii prevazuti la art. Ascultarea martorilor se face fara prestare de juramant. . 3. inadmisibilitatea vreunei probe sau orice alt inciden t privind administrarea probelor. si este obligatori u pentru parti si avocatii lor. (1) va fi comunicat de indata procurorului.

cand este cazul. Trans crierea inregistrarilor va fi semnata potrivit alin. (2) Daca partile nu se invoiesc asupra alegerii expertului. se constata administrarea fiecarei probe. 331-333. . 376. potrivit art. in conditiile art. . in camera de consiliu. . (2) Dosarele prevazute la alin. el are indatorirea sa dea explicati i avocatilor si partilor. 372. (1) si depuse la dosar. potrivit art. Dispozitiile art. stersaturi sau schimbari in cuprinsul marturiei trebuie incu viintate prin semnatura celor mentionati la alin. (1) va fi intocmit in atatea exemplare cate parti sunt si va fi in manat avocatilor acestora in cel mult 5 zile de la efectuarea cercetarii. (3) Daca marturia a fost stenografiata. celorlalte parti din proces si. . (1). instanta se va pronunta cu privire la cererea de a se admite noi martori sau alte probe ce se dovedesc nece sare si care nu puteau fi prevazute pentru a fi solicitate potrivit art.Partile pot conveni ca declaratiile martorilor sa fie consemnate si autentificate de un notar public. 349 alin. 7. la termenul cand incuviinteaza probele potrivit art. Expertiza Art. precum si numele consilierilor fiecareia dintre ele. va hotari asupra cererii de in locuire a martorilor. Minist erului Public. 339-341. (2) De asemenea. in programul adm inistrarii probelor partile vor trece numele expertului pe care il vor alege pri n invoiala lor. cat si transcrierea ei vor fi semnate potrivit alin. (3) Expertul este obligat sa efectueze expertiza si sa o predea avocatilor parti lor. va redacta concluziile scrise privind sustinerea pr etentiilor sale. pe care le va trimite. precum si. 232 ali n. 367. potrivi t alin. aceasta va putea fi ulterior transcrisa la cererea partii interesate. (2) Orice adaugiri. Copii de pe interogatoriul as tfel luat. precum si de pe cel dispus si primit potrivit art. prin avocatul sau. prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire. sau le va inmana in mod direct.(1) Avocatii partilor vor alcatui pentru fiecare parte cate un dosar si unul pentru instanta. 379.(1) Instanta. Procesul-verbal prevazut la a rt. avo . in care vor depune cate un exemplar al tuturor inscris urilor prin care. ele vor cere instant ei. 378. Cercetarea la fata locului Art. cu cel putin 30 de zile inainte de termenul fixat de instanta potrivit art. aceasta va fi transcrisa. . va redacta propriile concluzii scrise.(1) In cazul in care este incuviintata o expertiza. 377. pe care le va comunica. 364. sub luare de semnatura. . 365. (2) Dupa primirea concluziilor scrise ale reclamantului fiecare parte. instanta va cita par tile.Daca s-a dispus o cercetare la fata locului. 373. (1) si depusa la dosar. Concluziile scrise Art. (1) si (2). snuruite si vor purta sem natura avocatilor partilor pe fiecare pagina. . Incidentele privind probele Art. (1) vor fi inmanate de indata avocatilor partilor. (1). (1) vor fi numerotate. 365. (4) Daca marturia a fost inregistrata cu mijloace audiovizuale. 341 alin.(1) Dupa administrarea tuturor probelor incuviintate de instanta rec lamantul. Atat stenogram a. 370 sunt aplicabile. (1). 374. Depunerea dosarului la instanta Art. prin avoc atul sau. sa procedeze la de semnarea acestuia. sub sanctiunea de a nu fi luate in seama. cand este cazul. in conditiile aratate la alin. de ascultare din nou sau de confruntare a acestora. reclamantului. aceasta se va face de c atre instanta potrivit dispozitiilor art. in conditiile legii. sa se conform eze dispozitiilor art. 325 alin. (2) pct. la termenul stabilit. sub semnatura de primire. Ministerului Public. .La expirarea termenului stabilit de instanta. iar dupa fixarea termenului de judecata. Alcatuirea dosarului Art. Autentificarea marturiei Art.de cuprinsul consemnarii. 375. potrivit legii. De asemenea.Cand s-a incuviintat chemarea la interogatoriu. celorlalte parti. 92 Interogatoriul Art.

instanta va fixa termenul de judecata. din o ficiu sau la solicitarea partilor.Dezbaterile procesului poarta asupra imprejurarilor de fapt si temei urilor de drept. 384.Dispozitiile prezentei subsectiuni sunt aplicabile in mod corespunza tor si consilierilor juridici care. in cazurile si conditiile pr evazute de dispozitiile art. daca in prezenta subsectiune nu se prevede altfel. presedintele inchide dezbaterile. date in cu nostinta partilor. la termenul prevazut la alin. acordand partilor cuvantul pentru a pune concluzii prin avocat. sunt lasate i n continuare pentru o alta zi. cu exceptia cazului in care. 211. la inchiderea dezba terilor. 307 alin. Inchiderea dezbaterilor in fond Art. instanta va putea hotari.(1) Cand considera ca au fost lamurite toate imprejurarile de fapt s i temeiurile de drept ale cauzei. . 381. 94 Continuarea dezbaterilor in fond Art. 382. pentru ca fiecare sa isi sustina cererile si apararile formulate in proces.Instanta poate proceda la completarea ori refacerea unor probe. 380. intocmit potrivit art. instanta va stabili termene scurte. sa depuna completari la notele intocmite potrivit art. Pentru prezentarea in fata instantei martorii vor fi citati. 388. . exceptiil e procesuale si apararile care nu au fost solutionate in cursul cercetarii proce sului. (4) Daca. sa se administreze noi probe sau sa se administreze nemijloc it in fata sa unele dintre probele administrate de avocati.catii partilor vor prezenta impreuna instantei dosarul cauzei. precum si cele care. ridicate de ca tre instanta din oficiu. (1). . va proceda la judecarea in fond a procesului. 378. instanta poate cere partilor. Judecarea cauzei Art. pune in discutia acestora cererile. (2) sunt aplicabile. Completarea sau refacerea unor probe Art. potrivit legii. . dupa caz. in c azul in care. instanta. . presedintele deschide dezbaterile asupra fondului cauzei. in continuare. . Chestiunile prealabile dezbaterilor in fond Art. reprezinta partea. Partile pot depune aceste completari si in cazul in care acestea nu au fost cerute de insta nta. rezulta necesitatea acestei masuri.(1) Primind dosarul. 387.(1) Dispozitiile subsectiunii a 3-a "Probele" a sectiunii a 2-a a ca pitolului II sunt aplicabile. 383. pot fi invocate in orice stare a pro cesului. Deschiderea dezbaterilor in fond Art. . SECÞIUNEA a 3-a Dezbaterea in fond a procesului Obiectul dezbaterilor Art. pentru motive temeinice si dupa a scultarea partilor.Inainte de a se trece la dezbaterea fondului cauzei. 238. din dezbateri. 154 si ale art. . (2) La cererea avocatului sau a partii interesate instanta poate lua masura amen zii judiciare si obligarii la plata de despagubiri. in termen scurt. dand cuvantul partilor. Dispozitiile aplicabile Art. (2) La acest termen. (2) Daca va considera necesar. pentru motive temeinice. 182-185. .Dezbaterile incepute vor fi continuate la acelasi termen pana la inc hiderea lor. 385. dat in c unostinta partilor. . de 93 asemenea. Consilierii juridici Art. care nu va putea fi mai lung de 15 zile de la data primirii dosarului. Dispozitiile art.Daca partile declara ca nu mai au cereri de formulat si nu mai sunt alte incidente de solutionat. potrivit legii. instanta socoteste ca nu este neces ara administrarea de noi probe sau a unora dintre cele administrate de avocati. invocate de parti in cererile lor sau. chiar in afara orelor fixate pentru judecarea pri cinilor. in ordinea si conditiile prevazute la art. cauzele fiind considerate urgente. 386. (3) In acest scop.

a presedintelui de sectie ori a unui judecator desemnat de presedinte. poate stabili ca pronuntarea hotar arii se va face prin punerea solutiei la dispozitia partilor prin mijlocirea gre fei instantei. Ea nu poate acorda mai mult sau altceva decat s-a cerut. incepand cu cel mai nou in functie. cu exceptia cazului in care. atunci cand apreciaz a ca este necesar. cu citarea partilor. (2) La deliberare iau parte numai membrii completului in fata carora au avut loc dezbaterile. hotararea nu poate fi pronuntata mai inaint e de data fixata in acest scop. In pricinile considerat e urgente acest termen nu poate fi mai mare de 7 zile. instanta il va obliga pe parat. (4) Dispozitiile art. odata cu anuntarea t ermenului la care a fost amanata pronuntarea.(1) In cazuri justificate. 390. 95 (2) Daca cererea are ca obiect pretentii privitoare la obligatia de intretinere. chirie. dupa achitarea taxelor de timbru. (1).(1) Instanta este obligata sa se pronunte asupra tuturor cererilor d eduse judecatii. procesul se repune pe rol. 392 alin. si la plata sume lor devenite exigibile dupa introducerea cererii. pent ru ca ele sa puna din nou concluzii in fata completului de judecata legal consti tuit. (2) In cazul amanarii prevazute la alin. plata salariului.(1) Hotararea trebuie sa fie rezultatul acordului membrilor completu lui de judecata si se da in numele legii. hotararea se ia cu majoritatea memb rilor completului de judecata. (2) Dezbaterile vor fi reluate asupra chestiunilor ramase in divergenta si care se anunta partilor in sedinta. . la cererea r eclamantului. alocatia pentru copii. judecatorii ale caror pareri se apropie mai mult sunt datori sa se uneasca i ntr-o singura opinie. . sa administreze noi dovezi si sa ordone orice alte masuri ing aduite de lege. divergenta se judec a in aceeasi zi sau. 392 alin. SECÞIUNEA a 4-a Deliberarea si pronuntarea hotararii Deliberarea Art. i-a incetat calitatea de judecator sau este suspendat din fu nctie. procesul se judeca in co mplet de divergenta. cu citarea partilor. potrivit legii. instanta fiind indreptatita. 391. judecatorii avand dreptul de a reveni asupra parerii lor care a provocat divergenta. 393. Solutionarea cauzei Art. Amanarea pronuntarii Art. . In aceasta situatie. daca nu este posibil. (3) Partile vor pune din nou concluzii asupra chestiunilor aflate in divergenta. (3) Daca pronuntarea a fost amanata. rate din pretul vanzar ii sau alte sume datorate periodic. (3) In cazul in care majoritatea nu poate fi realizata. 389. (2) se aplica in mod corespunzator. Fiecare dintre membrii completului de judecata are indatorirea sa isi exprime opinia. (3) Judecatorul care a luat parte la judecata este tinut sa se pronunte chiar da ca nu mai este judecator al instantei respective. . 392. arenda.(1) In situatia prevazuta la art. Daca din deliberare rezulta mai mult de doua opin ii. Judecata in complet de divergenta Art. (2) Cand unanimitatea nu poate fi realizata. i n conditiile legii. sub sanctiunea de a nu fi luat in seama. (3).(3) Dupa inchiderea dezbaterilor. presedintele. (5) Cand divergenta nu priveste solutia ce trebuie data intregii cauze. pronuntarea acesteia poate fi amanata pentru un termen care nu poate depasi 15 z ile. daca l egea nu prevede altfel. Presedintele isi exprima opinia cel din urma. Luarea hotararii Art. intr-un termen care nu poate depasi 2 0 de zile de la ivirea divergentei. completul de judecata delibereaza in secret asupra hotararii ce urmeaza sa pronunte. partile nu mai pot depune niciun inscris la do sarul cauzei. . daca instanta nu ia hotararea de indata. dupa jud .(1) Dupa inchiderea dezbaterilor. constituit prin includerea in completul initial si a presed intelui instantei sau a vicepresedintelui.

se va semna pe fiecare pagina de catre judecatori. (2) Minuta. i nstanta. in condi tiile legii. 395. 394. Renuntarea la calea de atac in fata primei instante Art. CAPITOLUL III Unele incidente procedurale SECÞIUNEA 1 Renuntarea la judecata Conditiile Art. facandu-se mentiune despre aceasta intr-un proces -verbal semnat de presedinte si de grefier. . 400. 397. in tot sau in parte. in afara de cazul cand legea prevede in mod expres altfel. tinut la gref a instantei. . Intocmirea minutei Art.(1) Partea prezenta la pronuntarea hotararii poate renunta. opinia separa ta a judecatorilor aflati in minoritate. .(1) Renuntarea la judecata a unuia dintre reclamanti nu este opozabi la celorlalti reclamanti. sub sanctiunea nulitatii hotararii. fie verbal in sedinta de judecata. membru al completului de judecata. renuntarea nu se poate face decat cu ac ordul expres sau tacit al celeilalte parti. 396. dupa caz. Nulitatea hotararii Art.Daca in timpul deliberarii instanta gaseste ca sunt necesare probe s au lamuriri noi. care va citi minuta. la cererea paratului. (2) Renuntarea se poate face si ulterior pronuntarii. Data hotararii Art. care va fi judecat de instanta ierarhic superioara celei care a luat act de renuntare. (1) aplicandu-se in mod corespunzator. dupa care se va trece intr-un registru special. il va obliga pe reclamant la cheltuielile de jude cata pe care paratul le-a facut. Daca paratul nu este prezent la term enul la care reclamantul declara ca renunta la judecata. completul care a judecat inainte de iv irea ei va putea continua judecarea cauzei. de catre prese dinte sau de catre un judecator. la calea de atac.Data hotararii este aceea la care minuta este pronuntata potrivit le gii. Lipsa unui raspuns pana la termenul acordat se considera acord tacit la renunt are. (2). 390 alin. fie prin cerere scrisa. chiar si dupa declararea c aii de atac. atat timp cat dosarul nu a fost inaintat la instanta competenta . . a hotararii sau.Nulitatea unei hotarari nu poate fi ceruta decat prin caile de atac prevazute de lege. . (5) Cand renuntarea la judecata se face in apel sau in caile extraordinare de at ac. in tot sau in pa rte. (2) Cererea se face personal sau prin mandatar cu procura speciala. 401. . cand este cazul.Sub rezerva dispozitiilor art. dispozitiile alin. instanta va acorda para tului un termen pana la care sa isi exprime pozitia fata de cererea de renuntare . 97 (6) Renuntarea la judecata se constata prin hotarare supusa recursului. C and renuntarea are loc in fata unei sectii a Inaltei Curti de Casatie si Justiti e. a hotararilor pronuntate in cauza. hotararea se va pronun ta in sedinta publica. 398. 96 Pronuntarea hotararii Art.(1) Dupa ce a fost luata hotararea. (3) Daca renuntarea s-a facut dupa comunicarea cererii de chemare in judecata. 399. prin prezentarea partii inaintea presedintelui instantei sau prin i nscris autentic. (2) Renuntarea produce efecte numai fata de partile in privinta carora a fost fa . va dispune repunerea pe rol a cauzei. Repunerea pe rol Art. (4) Daca reclamantul renunta la judecata la primul termen la care partile sunt l egal citate sau ulterior acestui moment. recursul se judeca de Completul de 9 judecatori. .(1) Reclamantul poate sa renunte oricand la judecata. se va intocmi de indata o minuta care va cuprinde solutia si in care se va arata. . indicand si calea de atac ce poate fi folosita impotriva hotararii. instanta va lua act de renuntare si va dispune si anularea.ecarea chestiunilor ramase in divergenta. Efectele renuntarii Art. cu citarea partilor. la locul unde s-au desfasurat dezbaterile.

6. 402. prin interdictia judecatoreasca sau punerea sub curatela a unei parti. in afara de cazul cand partea interesata cere termen pentru introducerea in judecata a acestora. pana l a numirea tutorelui sau curatorului. in cazul in care instanta formuleaza o cerere de pronuntare a unei hotarari p reliminare adresata Curtii de Justitie a Uniunii Europene. 405. 2. 7. legal citate.(1) Cand renuntarea este facuta in instanta de apel. 402 aplicandu-se in mod corespunzator. Cu toate acestea. Renuntarea in caile de atac Art. nu se infatiseaza la strigarea cauze i. (1) nu impiedica pronuntarea ho tararii. 2. pana la numirea unui nou reprezentant sau mandatar.(1) Judecatorul va suspenda judecata: 1. prin decesul reprezentantului sau al mandatarului uneia dintre parti. faptele prevazute la alin. daca debitorul trebuie reprezentat. prin deschiderea procedurii insolventei. cand niciuna dintre parti. Suspendarea de drept Art. .Hotararea este supusa recursului. care se judeca de instanta ierarhi c superioara celei care a luat act de renuntarea la dreptul pretins.cuta si nu afecteaza cererile incidentale care au caracter de sine statator. pana la numirea administrator ului ori lichidatorului judiciar. pana la numirea unui nou t utore sau curator. in tot cursul procesului. recursu l se judeca de Completul de 9 judecatori. cand dezlegarea cauzei depinde. dispozitiile art. (2) In caz de renuntare la dreptul pretins. (2) Cand renuntarea este facuta in caile extraordinare de atac. SECÞIUNEA a 3-a Suspendarea procesului Suspendarea voluntara Art. daca ele au survenit dupa inchiderea dezbaterilor. 404. 3. in tot sau in parte. daca legea nu prevede altf . cand amandoua partile o cer. daca poate dispune de acesta. SECÞIUNEA a 2-a Renuntarea la dreptul pretins Renuntarea in prima instanta Art. de existenta sau inexist enta unui drept care face obiectul unei alte judecati. cand s-a inceput urmarirea penala pentru o infractiune care ar avea o inrauri re hotaratoare asupra hotararii ce urmeaza sa se dea. Caile de atac Art.(1) Judecarea cauzelor se suspenda de drept: 1. . dispozitiile art. in temeiul unei hotarari judecatores ti definitive. 403. cauza se judeca daca reclamantul sau paratul a cerut in scr is judecarea in lipsa. .(1) Reclamantul poate. consemnandu-se in incheiere . potrivit prevederilor tratatelor pe care se intemeiaza Uniunea Europeana. (2) Cu toate acestea. 5. sa renunte la insus i dreptul pretins. vor fi anulate h otararile pronuntate in cauza. 406. surveni t cu mai putin de 15 zile inainte de ziua infatisarii. (3) Renuntarea se poate face atat verbal in sedinta. 407. pana la introducerea in cauza a mostenitoril or. instanta pronunta o hotarare prin ca re va respinge cererea in fond. prin incetarea functiei tutorelui sau curatorului. in alte cazuri prevazute de lege. 402 aplicandu-se in mod corespu nzator. 2. prin decesul uneia dintre parti. fara a fi necesar acordul parat ului. . 4. cand persoana juridica este dizolvata. 8. 98 (2) Cererea de judecata in lipsa produce efecte numai la instanta in fata careia a fost formulata. cat si prin inscris autentic. pana la desemnarea lichidatorului. . Suspendarea facultativa Art. Cand renunt area are loc in fata unei sectii a Inaltei Curti de Casatie si Justitie. in masura renuntarii. dispunand si asupra cheltuielilor de judecata. . hotararea prime i instante va fi anulata in tot sau in parte.(1) Instanta poate suspenda judecata: 1.

tergiversand solutionarea acestuia. cererea n-a ajuns la instanta competenta sau nu se poate fixa termen de judeca ta. 7. de asemenea. 99 (2) Recursul se poate declara cat timp dureaza suspendarea cursului judecarii pr ocesului. 3. a administratorul ui judiciar ori a lichidatorului judiciar. fara a se dispune o solutie in acea cau za. din motive care nu sunt imputabile partii .(1) Cursul perimarii este suspendat cat timp dureaza suspendarea jud ecatii. Reluarea judecarii procesului Art. instanta poate reveni motivat asupra suspendarii. 3. timp de 6 luni. 412. . (3) Nu constituie cauze de perimare cazurile cand actul de procedura trebuia efe ctuat din oficiu. 406 ali n. chiar impotriva incapabililor. atat impotriva incheierii prin care s-a dispus suspendarea. 411. (2) Suspendarea va dura pana cand hotararea pronuntata in cauza care a provocat suspendarea a devenit definitiva. apel. 4. dupa caz. recurs. revizuire si orice alta cerere de reformare sau de retractare se perima de drept . 407. (2) Termenul de perimare curge de la ultimul act de procedura indeplinit de part i sau de instanta. . . 1-6. in alte cazuri prevazute de lege. (1) pct. . dupa pronuntarea hotarari i de catre Curtea de Justitie a Uniunii Europene. precum si cele cand.Perimarea se intrerupe prin indeplinirea unui act de procedura facut in vederea judecarii procesului de catre partea care justifica un interes. Intreruperea cursului perimarii Art. cand suspendarea s-a dispus prin invoirea partilor sau din cauza lipsei lor. a lichidatorului. in cazurile prevazute la art. Hotararea de suspendare Art. cat si imp otriva incheierii prin care s-a dispus respingerea cererii de repunere pe rol a procesului. Cand suspendarea a fost dispusa de Inalta Curte de Casatie si Ju stitie recursul se judeca de Completul de 9 judecatori. pe timpul cat partea este impiedicata de a starui in judecata din cauza unor motive temeinic justificate. 408. pronuntata de instanta in cazurile prevazute la art. (3) Cu toate acestea. a partii interesate. daca aceste fapte s-au petrecut in cele din urma 3 luni ale termenului de perimare.(1) Asupra suspendarii judecarii procesului instanta se va pronunta prin incheiere care poate fi atacata cu recurs in mod separat. SECÞIUNEA a 4-a Perimarea cererii Cererile supuse perimarii Art. 406. 406 alin. Suspendarea cursului perimarii Art. prin cererea de redeschidere a procesului. ori da ca urmarirea penala care a determinat suspendarea dureaza mai mult de un an de l a data la care a intervenit suspendarea. 410.Judecata cauzei suspendate se reia: 1. in cazurile prevazute la art. a noului mandatar sau. la instanta ierar hic superioara. . (2) In cazurile prevazute la art. cursul perimarii este suspendat timp de o luna de la data cand s-au petrecut faptele care au determinat suspendarea judec atii. contestatie. 100 . precum si in a lte cazuri expres prevazute de lege. (3) Perimarea se suspenda. prin alte modalitati prevazute de lege. daca suspendarea nu este cauzata de lipsa de staru inta a partilor in judecata. tutorelui sau curatorului. prin cererea de redeschidere facuta de una dintre parti. daca se constata ca partea care a cerut-o nu are un comportament diligent in cadrul proc esului care a determinat suspendarea. precum si in a lte cazuri stabilite de lege. a celui reprezentat de mandatarul defunct.(1) Orice cerere de chemare in judecata. (1) pct. facuta cu aratarea mostenitorilor. 409. daca a ramas in nelucrare din motive imputabile partii. 2.el.

(3) Hotararea prin care instanta se pronunta asupra contestatiei in anulare sau asupra revizuirii se numeste. 419. (2) Hotararea prin care instanta se pronunta asupra apelului. numele. (4) Toate celelalte hotarari date de instanta se numesc incheieri. precum si hotararea pronuntata ca urmare a anularii i n apel a hotararii primei instante si retinerii cauzei spre judecare ori ca urma re a rejudecarii cauzei in fond dupa casarea cu retinere in recurs. recursul se judeca de Comple tul de 9 judecatori. (2) Cand insa se face o noua cerere de chemare in judecata. se numeste d ecizie. . c) dispozitivul. sentinta sau decizie.(1) Daca instanta constata ca perimarea nu a intervenit. in care se vor arata obiectul cererii si sustinerile pe scurt ale partilor. la instanta ierarh ic superioara. intocmirea si comunicarea hotararii Denumirea hotararilor Art. in masura in care nou a instanta socoteste ca nu este necesara refacerea lor. expunerea situatiei de fapt retinuta de instanta pe baza probelor administrate. precum si mentiunea ca celelalte date sunt aratate in inchei ere. Di spozitiile art. Efectele perimarii Art. Judecatorul va cita de urgenta partile si va dispune grefierului sa intocmeas ca un referat asupra actelor de procedura in legatura cu perimarea. . cere rea de perimare ori actul de procedura intrerupator de perimare al unuia foloses te si celorlalti. Denumirea. 413. (2) Hotararea care constata perimarea este supusa recursului.Orice cerere adresata unei instante si care a ramas in nelucrare tim p de 10 ani se perima de drept.(1) Perimarea lipseste de efect toate actele de procedura facute in acea instanta. 414. partile pot folosi d ovezile administrate in cursul judecarii cererii perimate. Hotararea de perimare Art. motivele de fapt si de drept pe care se intemeiaza solutia. b) considerentele. numele si prenumele procurorului. (1) si (2). in care se vor face mentiunile prevazute la art. partea introductiva a hotararii va cuprinde numai denumirea instantei. prenumele si calitatea membrilor completului de judecata .(1) Perimarea se constata din oficiu sau la cererea partii interesat e. Procedura perimarii Art. numarul d osarului. 417. daca legea nu prevede altfel. 101 CAPITOLUL IV Hotararile judecatoresti SECÞIUNEA 1 Dispozitii generale § 1. recursului si recu rsului in interesul legii. chiar in lipsa unor motive imputabile partii. 418. Perimarea instantei Art. . 414 se aplica in mod corespunzator.In cazul in care sunt mai multi reclamanti sau parati impreuna.Efectele cererii asupra coparticipantilor Art. arata ndu-se atat motivele pentru care s-au admis. 415. numele si prenumele grefierului. . pronunta o incheiere care poate fi atacata odata cu fondul procesului. codul numeric personal . data. . . (2) Perimarea poate fi invocata si pe cale de exceptie in camera de consiliu sau in sedinta publica. Cand perimarea se constata de o sectie a Inaltei Curti de Casatie si Justitie. 228 ali n. 416. prenumele. . daca a part icipat la judecata. (3) Perimarea cererii de chemare in judecata nu poate fi ridicata pentru prima o ara in instanta de apel. in termen de 5 zile de la pronuntare. Cand dezbaterile au fost consemnate intr-o incheiere de sedinta. cat si cele pentru care s-au inlatu rat cererile partilor.(1) Hotararea va cuprinde: a) partea introductiva.(1) Hotararea prin care cauza este solutionata de prima instanta sau prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza se numeste sentinta. Continutul hotararii Art. in care se vor arata numele. dupa caz.

De asemenea. Cand impiedicarea priveste pe grefier. sediul. presedinte le il va putea desemna pe unul dintre acestia sa redacteze hotararea. . judecatorul care e ste de acord cu solutia. (4) Daca vreunul dintre judecatori este impiedicat sa semneze hotararea. iar daca si acesta ori judec atorul unic se afla intr-o astfel de situatie. numarul de inmatriculare in registrul comertului ori de inscriere in registrul persoanelor juridice si cont ul bancar. data pronuntarii ei. hotararea se va sem na de grefierul. (3) Hotararile definitive prin care s-a dispus anularea. chiar daca nu sunt definit ive. Opinia separata a judecatorului ramas in minoritate. cand este ca zul. este supusa unei cai de atac ori este definitiva. Efectele hotararii judecatoresti .sef. denumirea. el isi va redacta opinia separata care va cuprinde expunerea considerentelor. dupa caz. in copie. (3) In partea finala a dispozitivului se vor arata daca hotararea este executori e. in tot sau in parte. Adaugirile. solutia data tuturor cererilor deduse judecatii si cuantumul cheltuie lilor de judecata acordate. in alte registre publice se vor comunica din oficiu s i institutiei sau autoritatii care tine acele registre.Adaugirile. In toate cazurile se face mentiune pe hotarare despre cauz a care a determinat impiedicarea. s olutia pe care a propus-o si semnatura acestuia. Comunicarea se va face de indata ce hotararea a fost redacta ta si semnata in conditiile legii. si autoritatii sau institutiei nationale cu atributii de reglementare in ma terie. (2) Hotararile definitive prin care s-a dispus efectuarea unei inscrieri in cart ea funciara sau. dupa caz. 422. . (3) Hotararea va fi semnata de catre judecatori si de grefier. Redactarea si semnarea hotararii Art. sub sanctiunea neluarii lor in seama. va redacta separat op inia concurenta. (4) De asemenea. 421.(1) Hotararea se va comunica din oficiu partilor. daca drepturile si obligatiile partilor sunt solidare sau indivizibile. precum si 102 semnaturile judecatorilor si grefierului. (6) Hotararea se va intocmi in doua exemplare originale.si domiciliul sau resedinta partilor ori. ea va f i semnata in locul sau de presedintele completului. chiar da ca este definitiva. . cand este cazul. opinia concurenta se redacteaza si se semneaza in acelasi termen. Comunicarea hotararii Art. hotararea se va semna de catre pr esedintele instantei. (5) Hotararea se va redacta si se va semna in cel mult 30 de zile de la pronunta re. precum si. iar celalalt se va depune spre conservare la dosarul de hotarari al instantei. direc t ori prin intermediul Camerei Notarilor Publici in circumscriptia careia functi oneaza. a unui act notarial. Cand hotararea este supusa apelului sa u recursului se va arata si instanta la care se depune cererea pentru exercitare a caii de atac. codul uni c de inregistrare sau codul de identificare fiscala. 103 § 2. se comunica din oficiu notarului public instrumentator. schimbarile sau corecturile in cuprinsul hotararii vor t rebui semnate de judecatori. schimbarile sau corecturile Art. (2) In cazul in care unul dintre judecatori a ramas in minoritate la deliberare. 420. mentiu nea ca s-a pronuntat in sedinta publica sau intr-o alta modalitate prevazuta de lege. dar pentru considerente diferite. Cand completul de judecata a fost compus din mai multi judecatori. (2) Daca hotararea s-a dat in folosul mai multor reclamanti sau impotriva mai mu ltor parati. din oficiu. hotararile prin care instanta se pronunta in legatura cu preved eri cuprinse in Tratatul privind functionarea Uniunii Europene si in alte acte j uridice ale Uniunii Europene se comunica. dintre care unul se ata seaza la dosarul cauzei. se va arata ceea ce se cuvine fiecarui reclamant si la ce este obli gat fiecare parat ori.(1) Hotararea se redacteaza de judecatorul care a solutionat procesu l.

. ho tararea primei instante va fi anulata in masura recunoasterii. Ca efect al admiterii exceptiei.Dezinvestirea instantei Art. . pentru a cere sa se dea o hotarare care sa consfinteasca tran zactia lor. a cererii. SECÞIUNEA a 3-a Hotararea prin care se incuviinteaza invoiala partilor Conditiile in care se poate lua act de tranzactie Art. Calea de atac Art. Autoritatea de lucru judecat Art. .Hotararea are forta probanta a unui inscris autentic. 430 poate fi atacata numai cu recurs la instanta ierarhic superioara. in conditiile prevaz ute de lege. in tot sau in parte. (2) raman a plicabile.Hotararea judecatoreasca are putere executorie. 429. in conditiile legii. de la pronuntare. 425. judecata va continua cu privire la pretent iile ramase nerecunoscute. 426. SECÞIUNEA a 2-a Hotararile date in baza recunoasterii pretentiilor Cazurile Art.(1) Partile se pot infatisa oricand in cursul judecatii. chiar inaintea instantei de recurs.Dupa pronuntarea hotararii instanta se dezinvesteste si niciun judec ator nu poate reveni asupra parerii sale. (5) Hotararea atacata cu contestatia in anulare sau revizuire isi pastreaza auto ritatea de lucru judecat pana ce va fi inlocuita cu o alta hotarare. chiar fara sa fi fost citate. 432. 430. autoritatea de lucru jud ecat este provizorie. 427. 104 (2) Hotararea este opozabila oricarei terte persoane atat timp cat aceasta din u rma nu face. f ondul procesului sau statueaza asupra unei exceptii procesuale ori asupra oricar ui alt incident are. . dovada contrara. daca are legatura cu solutionarea acestuia din urma. inclusiv cele prin care s-a rezolvat o chestiune li tigioasa. 423. cererea pentr u darea hotararii va putea fi primita chiar de un singur judecator. 428. 431. in temeiul aceleiasi cauze si pentru acelasi obiect. autoritate de lucru judecat cu privire la chestiunea transata. (2) Daca partile se infatiseaza la ziua stabilita pentru judecata.(1) Hotararea prevazuta la art. (2) Daca recunoasterea este partiala. precum si considerentele pe care acesta se sprijina. (3) Hotararea judecatoreasca prin care se ia o masura provizorie nu are autorita te de lucru judecat asupra fondului. . partii i se poate crea in propria cale de atac o situatie mai rea decat aceea din hotararea atacata. . Dispozitiile art.(1) Cand paratul a recunoscut in tot sau in parte pretentiile reclam antului.(1) Nimeni nu poate fi chemat in judecata de doua ori in aceeasi cal itate. (2) Cand recunoasterea pretentiilor a fost facuta inaintea instantei de apel. Puterea executorie Art. Forta probanta Art. in mod corespunzator. 424. Exceptia autoritatii de lucru judecat Art. instanta. Obligativitatea si opozabilitatea hotararii Art. . (2) Autoritatea de lucru judecat priveste dispozitivul.(1) Hotararea judecatoreasca este obligatorie si produce efecte numa i intre parti si succesorii acestora. la cererea acestuia din urma. va da o hotarare in masura recu noasterii. instanta urmand a pronunta o noua hotarare asupra ace stora. . (2) Oricare dintre parti poate opune lucrul anterior judecat intr-un alt litigiu . .Exceptia autoritatii de lucru judecat poate fi invocata de instanta sau de parti in orice stare a procesului. (4) Cand hotararea este supusa apelului sau recursului.(1) Hotararea judecatoreasca ce solutioneaza. Efectele lucrului judecat Art. dispunandu-se adm iterea. 430 alin. . .

indreptarea. . (2) Instanta se pronunta prin incheiere data in camera de consiliu. 436 si 437.(1) Erorile sau omisiunile cu privire la numele. cu citarea partilor. ci n umai in conditiile art. lamurirea si completarea hotararii Indreptarea hotararii Art. 441. Cand cererea a fost r espinsa. Calea de atac Art. in termen de 15 zile de la pronu ntare. Obligativitatea procedurii Art.(1) Daca prin hotararea data instanta a omis sa se pronunte asupra u nui capat de cerere principal sau accesoriu ori asupra unei cereri conexe sau in cidentale.Hotararea care consfinteste tranzactia intervenita intre parti poate fi atacata. partile pot cere instantei care a pronuntat hotararea sa lamureasca dispozitivul sau sa inlature dispozitiile potrivnice. expertilor. Forma tranzactiei Art. . . indreptarea se va face in ambele exemplare ale hotarar ii. SECÞIUNEA a 5-a Executarea provizorie . interpre tilor sau aparatorilor.Incheierile pronuntate in temeiul art. 106 Suportarea cheltuielilor de judecata Art. 437. dupa caz. (3) Dispozitiile prezentului articol se aplica si in cazul cand instanta a omis sa se pronunte asupra cererilor martorilor. Partile vor fi citate numai daca instanta socoteste ca este necesar ca ele sa dea anumite la muriri.Indreptarea. Prevederile art.Dispozitiile prezentei sectiuni se aplica in mod corespunzator si in cazul in care tranzactia partilor este urmarea procedurii de mediere. cat si in dosaru l de hotarari al instantei. 435. Caile de atac Art. lamurirea. intinderea sau aplicarea dispozitivului hotararii ori daca acesta cuprinde disp ozitii contradictorii. 440. calitatea si sustin erile partilor sau cele de calcul. lamurirea sau inlat urarea dispozitiilor contradictorii ori completarea. (2) Instanta va rezolva cererea de urgenta. precum si orice alte erori materiale cuprinse in hotarari sau incheieri pot fi indreptate din oficiu ori la cerere. precum si hotarar ea pronuntata potrivit art. cheltuielile vor fi suportate de parte potrivit dreptului comun. iar in cazul hot ararilor date in fond dupa casarea cu retinere. 437 alin. apel sau recurs impotriva acelei hotarari. . (3) In cazul hotararilor. cu citarea partilor. . pentru motive procedurale. . 436-438. traducatorilor. (2) Cererea se solutioneaza de urgenta. numai cu recurs la instanta ierarhic sup erioara. inlaturarea dispozitiilor contradictorii ori completarea hotararii nu poate fi ceruta pe calea apelului sau recursului.Tranzactia va fi incheiata in forma scrisa si va alcatui dispozitivu l hotararii. de lamurire sau de completar e a hotararii a fost admisa. 439.(1) In cazul in care sunt necesare lamuriri cu privire la intelesul. 438 sunt supuse acelorasi cai de atac ca si hotarari le in legatura cu care s-a solicitat. 433. 105 SECÞIUNEA a 4-a Indreptarea. Completarea hotararii Art. . atat in dosarul cauzei. cheltuielile facute de parte in aceste cereri vor f i suportate de stat. Domeniul de aplicare Art. . 438. 436.In cazul in care cererea de indreptare. din fondul constituit potrivit legii. (3) se aplica in mod corespunzator. cu privire la drepturile lor. (3) Incheierea se va atasa la hotarare. prin hotarare separ ata.(3) Daca partile se infatiseaza intr-o alta zi. . Lamurirea hotararii si inlaturarea dispozitiilor contradictorii Art. instanta va da hotararea in came ra de consiliu. dupa caz. prin incheiere data in camera de con siliu. 434. se poate cere completarea hotararii in acelasi termen in care se poat e declara.

somerilor. 5. 3. 9. aceasta va putea fi incuviintata provizoriu. (4) Daca cererea a fost respinsa de prima instanta. 6. In aceste cazuri. plantatii sau a oricaror lucrari avand o asezare fixa. despagubiri pentru accidente de munca. (2) Executarea hotararilor prevazute la alin. la cerere se va alatura o copie legalizata a dispoz itivului hotararii. punerea sau ridicarea sigiliului ori facerea inventarului. . dupa caz. (3) Cererea de executare provizorie se va putea face in scris. in conditiile art. de cazare. 107 Suspendarea executarii provizorii Art. (2) Executarea provizorie nu se poate incuviinta: 1. numai in ceea ce priveste posesia. c u respectarea cerintei prevazute la alin.Executarea provizorie de drept Art. fie distinct in tot cursul judecatii in apel. chiar inainte de sosirea dosarului. rente ori sume datorate cu titlu de obligatie de intretinere sau alocatie pen tru copii. daca despagubirile s-au acordat sub forma de prestatii banesti periodice. 10. atunci cand acesta este vadit . precum si pensii acordate in cadrul asigurarilor sociale. 443. 7. 2. hotararile pronuntate in temeiul recunoasterii de catre parat a pretentiilor reclamantului. 445.(1) Cheltuielile de judecata constau in taxele judiciare de timbru s i timbrul judiciar. Dispozitiile a rt. reparatii grabnice. . (2) si (3). 8. precum si orice alte cheltuieli necesar e pentru buna desfasurare a procesului. 708 alin. stabilirea modului de exercitare a autoritatii parintesti. prin ordonanta presedintiala. . cheltuielile de t ransport si. (2) si (3). ea poate fi facuta din nou i n apel. I n aceasta din urma situatie. precum si verbal in instanta pana la inchiderea dezbaterilor. 430. 324 alin. chiar si din oficiu. in materie de stramutare de hotare. la instanta de apel.(1) Instanta poate incuviinta executarea provizorie a hotararilor pr ivitoare la bunuri ori de cate ori va considera ca masura este necesara in rapor t cu temeinicia vadita a dreptului ori cu starea de insolvabilitate a debitorulu i. (1) are caracter provizoriu. . cand prin hotarare se dispune intabularea unui drept sau radierea lui din car tea funciara. (3). despagubiri in caz de moarte sau vatamare a integritatii corporale ori sanata tii. (4) Suspendarea va putea fi incuviintata numai cu plata unei cautiuni al carei c uantum va fi stabilit de instanta in conditiile art.(1) Suspendarea executarii provizorii va putea fi solicitata fie pri n cererea de apel. precum si a sumelor cuvenite. sa reduca motivat partea din cheltuieli le de judecata reprezentand onorariul avocatilor. 444. (2) Cererea se va depune la prima instanta sau. 2. (5) Pana la solutionarea cererii de suspendare. precum si modul de exercitare a dreptului de a avea legaturi perso nale cu minorul. 4.(1) Hotararile primei instante sunt executorii de drept cand au ca o biect: 1. 708 alin. potrivit legii. 442. cereri privitoare la posesie. instanta il va putea obl iga pe creditor la plata unei cautiuni. 708 alin. (3) Cererea de suspendare se va judeca de catre instanta de apel. desfiintare de constructii. SECÞIUNEA a 6-a Cheltuielile de judecata Cuantumul cheltuielilor de judecata Art. stabilirea locuint ei minorului. plata salariilor sau a altor drepturi izvorate din raporturile juridice de mu nca. daca este cazul. Executarea provizorie judecatoreasca Art. (2) Instanta poate. in orice alte cazuri in care legea prevede ca hotararea este executorie. precum si atunci cand ar aprecia ca neluarea de indata a acestei masuri este vadit prejudiciabila pentru creditor. ale expertilor si ale specialistilor numiti in conditiile art. (6) sunt aplicabile. onorariile avocatilor. pronuntate in conditiile art. sumele cuvenite martorilor pentru depla sare si pierderile cauzate de necesitatea prezentei la proces. (4).

potrivit legii. la primul termen de judecata la care part ile sunt legal citate. la cererea partii ca re a castigat. in cond itiile legii. prealabil pornirii proc esului. Subiectele cailor de atac Art. (2). .Paratul care a recunoscut. 452. . 448.Daca in cauza sunt mai multi reclamanti sau mai multi parati. 109 (2) In cazul hotararilor susceptibile de apel. Legalitatea caii de atac Art. iar caile extraordinare de atac sunt recursul. contestatia in anulare si revizuirea. (1). cel mai tarziu la data inchid erii dezbaterilor asupra fondului cauzei. Situatia mai multor reclamanti sau parati Art. termenul pentru exercitarea caii de atac prevazute de lege. Ordinea exercitarii cailor de atac Art. Dovada cheltuielilor de judecata Art. dovada existentei si intinderii lor. 450. . 108 Exonerarea de plata a paratului Art. daca este cazul.Partea care pretinde cheltuieli de judecata trebuie sa faca. Daca este cazul. o hotarare susceptibila de apel poa .disproportionat in raport cu valoarea sau complexitatea cauzei ori cu activitate a desfasurata de avocat. sa ii plateasca acesteia cheltuieli de judecata. De la data comunic arii incepe sa curga. tinand seama si de circumstantele cauzei. cu exceptia cazului in care.(1) Hotararea judecatoreasca este supusa numai cailor de atac prevaz ute de lege. a fost pus in intarziere de catre reclamant sau se afla de drept in inta rziere. ei vor putea fi obligati sa plateasca cheltuielile de judecata in mod egal. (3) Daca instanta respinge ca inadmisibila calea de atac exercitata de partea in teresata in considerarea dispozitiilor alin. 446. judecatorii vor putea dispune compensarea cheltuielilor de jud ecata. (2) Mentiunea inexacta din cuprinsul hotararii cu privire la calea de atac desch isa contra acesteia nu are niciun efect asupra dreptului de a exercita calea de atac prevazuta de lege. 449. precum si plata sumelor cuv enite martorilor potrivit alin. (3) Dispozitiile alin. . Acordarea cheltuielilor de judecata Art. 453. (2) se aplica in mod corespunzator la plata expertilor ju diciari si a specialistilor numiti in conditiile art. proportion al sau solidar. judecatorii vor stabili masura in care fiecare dintre parti poate fi obligata la plata cheltuielilor de judecata. daca acesta nu a fost exercitat. Cu toate acestea. . hotararea pronuntata de instan ta de control judiciar va fi comunicata. pretentiile reclamantului nu va putea fi obligat la plata cheltuielilor de judecata. (4) Nu vor putea fi insa micsorate cheltuielile de judecata avand ca obiect plat a taxei judiciare de timbru si a timbrului judiciar. din oficiu. 451.(1) Caile extraordinare de atac nu pot fi exercitate atat timp cat e ste deschisa calea de atac a apelului. indiferent de ment iunile din dispozitivul ei. potrivit cu pozitia lor in proces ori cu natura raportului jurid ic existent intre ei. (2) Cand cererea a fost admisa numai in parte. in conditiile si termenele stabilite de aceasta. tuturor partilor care au lu at parte la judecata in care s-a pronuntat hotararea atacata. recursul este inadmisibil. . in afara de cazul in care. Masura luata de instanta nu va avea niciun efect asupra raporturilor dintre avocat si clientu l sau. . . 324 alin.Calea ordinara de atac este apelul. (3). acest drept il au si alte organe sau persoane. 447.(1) Partea care pierde procesul va fi obligata.Caile de atac pot fi exercitate numai de partile aflate in proces ca re justifica un interes. TITLUL II Caile de atac CAPITOLUL I Dispozitii generale Enumerarea Art.

. Partea din hotãrâre care poate fi atacatã Art. daca legea prevede acelasi termen de exercitare pentru toate mo tivele existente la data declararii acelei cai de atac. dupa caz. instanta.Masurile de administrare judiciara nu pot face obiectul niciunei cai de atac. (2) Achiesarea. sau. 458. (2) Cu toate acestea. de r ecurs este cel de drept comun. Dispozitiile art.te fi atacata. . chiar daca prin legi speciale se prevede altfel. (2)-(4). mentinand solutia cuprinsa in dispozitivul hotararii atacate. 432-435 se aplica in mod corespunzator. (2) Daca prin aceeasi hotarare au fost solutionate si cereri accesorii. dup a caz.(1) Achiesarea poate fi expresa sau tacita. (3) In cazul in care prin aceeasi hotarare au fost solutionate mai multe cereri principale sau incidentale. partiala. in cazul in care calea de atac vizeaza numai considerentel e hotararii prin care s-au dat dezlegari unor probleme de drept ce nu au legatur a cu judecata acelui proces sau care sunt gresite ori cuprind constatari de fapt ce prejudiciaza partea. . dintre care unele sunt supuse apelului. prin inscris autentic sau prin declaratie verbala. la instanta care ar fi fost competenta sa judece recursul impotriva hotararii date in apel. 460. (4) Daca hotararea cu privire la o cerere principala sau incidentala nu este sup usa nici apelului si nici recursului. data in fata instantei a carei hotarare se ataca si consemnata intr-un proces-verbal.(1) Calea de atac se indreapta impotriva solutiei cuprinse in dispoz itivul hotararii. hotarare a este supusa in intregul ei caii de atac prevazute de lege pentru cererea princ ipala. termenul de apel sau. In acest caz recursul poate fi exercitat numai pentru incalcarea sau aplicarea gresita a normelor de drept material. Intelegerea partilor in caile de atac Art. iar altele r ecursului. Obiectul Art. CAPITOLUL II Apelul Apelul principal. 454. hotararea in intregul ei este supusa apelului. Achiesarea la hotarare Art. (4) Achiesarea poate fi totala. (2) Achiesarea expresa se face de parte prin act autentic sau prin declaratie ve rbala in fata instantei ori de mandatarul sau in temeiul unei procuri speciale. 456. daca legea nu prevede in mod expres altfel. in conditiile legii. inauntrul termenului de apel. totala ori partiala. atunci cand este conditionata. solutia cu privire la celelalte cereri est e supusa cailor de atac in conditiile legii. . . Unicitatea caii de atac Art. . daca priveste numai o parte din hotararea respectiva. Felurile achiesarii Art. (5) In cazurile prevazute la alin. . daca partile consimt expres. va inlatura acele con siderente si le va inlocui cu propriile considerente. daca priveste hotararea in intregul ei. direct cu recurs. (3) Achiesarea tacita poate fi dedusa numai din acte sau fapte precise si concor dante care exprima intentia certa a partii de a-si da adeziunea la hotarare. . 398 raman aplicabile.(1) Hotararile pronuntate in prima instanta pot fi atacate cu apel. 459. 110 (3) Dispozitiile art.(1) O cale de atac poate fi exercitata impotriva unei hotarari numai o singura data.(1) Achiesarea la hotarare reprezinta renuntarea unei parti la calea de atac pe care o putea folosi ori pe care a exercitat-o deja impotriva tuturor sau a anumitor solutii din respectiva hotarare. (3) Caile extraordinare de atac pot fi exercitate si concomitent. 457. nu produce efecte decat daca este acceptata expres de partea adversa. Hotararea data in apel este supusa recursului. admitand calea de atac. 455. Masurile de administrare judiciara Art.Partile pot solicita instantei legal investite cu solutionarea unei cai de atac sa ia act de intelegerea lor cu privire la solutionarea litigiului.

(4) Cand dovezile propuse sunt martori sau inscrisuri nearatate la prima instant . 463. Lipsa semnaturii poate fi implinita in conditiile art. In acest caz se va face o noua comunicare partii. codul numeric personal. daca legea nu dispune altfel. (1). . e) semnatura. executarea se suspend a daca apelul a fost exercitat in termen. 461. pe numele mostenirii. sunt pr evazute sub sanctiunea nulitatii. numarul de inmatr iculare in registrul comertului ori de inscriere in registrul persoanelor juridi ce si contul bancar. cu excepti a cazurilor anume prevazute de lege. Daca apelantul locuieste in strainatate. ch iar atunci cand aceasta a fost facuta odata cu incheierea de incuviintare a exec utarii silite. c) motivele de fapt si de drept pe care se intemeiaza apelul. la cel din urma domiciliu al partii. fara sa se arate nume le si calitatea fiecarui mostenitor. c) si d). Intreruperea termenului de apel Art. 191 a lin. termenul de apel curge de la pronuntarea hotararii. cei cu capacitate restransa sau d isparuti ori in caz de mostenire vacanta. sub sa nctiunea decaderii. (3) Daca o parte face apel inainte de comunicarea hotararii.(1) Cererea de apel va cuprinde: a) numele si prenumele. instanta nu putea sa judece decat in prima instanta. nu mai are dreptul de a face apel prin cipal cu privire la dispozitiile executate. curatorul sau administratorul provizoriu. In aceleasi conditii.(1) Termenul de apel se intrerupe prin moartea partii care are inter es sa faca apel. (3) Cerintele de la alin. domiciliul sau resedinta partilo r ori. (1) lit. d) probele invocate in sustinerea apelului. denumirea si sediul lor. dupa caz. chiar daca in hotarare s-a aratat ca au fost pronuntate in prima instanta. (1) curge de la comunicarea hotararii. Situatiile in care partea nu poate face apel principal Art. iar termenul de apel va incepe sa curga din nou de la aceasta data. cand termenul de apel curge de la comunicarea hotararii. codul unic de inregistrare sau codul de identificare fiscala. b) si e). aceasta se socotest e comunicata la data depunerii cererii de apel. 462. la domiciliul e i.(2) Sunt supuse apelului si hotararile date in ultima instanta daca. In acest caz se face din nou o singura comunicare a hotararii. pentru persoanele juridice. Termenul de apel Art. Cererea de apel Art. precum si.(1) Termenul de apel este de 30 de zile de la comunicarea hotararii. va arata si domici liul ales in Romania. 111 (4) Pentru procuror. b) indicarea hotararii atacate. (3) Apelul nu constituie prin el insusi un act de acceptare a mostenirii. . 464. (2) Partea care a executat partial hotararea de prima instanta. Pentru mostenitorii incapabili. potrivit le gii. desi aceasta nu era susceptibila de executare provizorie. in afar a de cazurile in care procurorul a participat la judecarea cauzei. iar cele de la alin. (4) Impotriva incheierilor premergatoare nu se poate face apel decat odata cu fo ndul. (4) Termenul de apel se intrerupe si prin moartea mandatarului caruia i s-a facu t comunicarea. ca si cele de la alin. termenul va curge din ziua in care se va numi tutorele. afara de cazul cand legea dispune altfel. (2) Termenul de apel prevazut la alin. (5) Termenul de apel suspenda executarea hotararii de prima instanta. dupa caz. . (1) lit. (2). (3) Hotararile date in ultima instanta raman neapelabile. (2). (2) La cererea de apel se va atasa dovada achitarii taxelor de timbru. .(1) Partea care a renuntat expres la apel cu privire la o hotarare n u mai are dreptul de a face apel principal. unde urmeaza sa i se faca toate comunicarile privind proce sul. (2) Termenul de apel va incepe sa curga din nou de la data comunicarii prevazute la alin. iar lipsa dovezii achitarii taxei de timbru poate fi complinita pana l a primul termen de judecata la care partea a fost legal citata in apel.

va acorda un termen scurt. pu nandu-i-se in vedere obligatia de a depune la dosar raspunsul la intampinare in termen de cel mult 10 zile de la data comunicarii. . (5) si (6). Depunerea apelului incident si a celui provocat Art. sa declare in scris apel impotriva altui intimat sa u a unei persoane care a figurat in prima instanta si care nu este parte in apel ul principal. (2) Dispozitiile art. 113 daca acesta din urma ar fi de natura sa produca consecinte asupra situatiei sale juridice in proces. motivarea apelului se va face intr-un termen de aceeasi durata. . (5) In cazul in care termenul pentru exercitarea apelului curge de la un alt mom ent decat comunicarea hotararii. sa formuleze apel in scris. (5) si (6). 466. (6). (3) se aplica in mod corespunzator si in cazul in care mo tivele de apel se depun separat de cerere. 465. precum si atunci cand la prima i nstanta au intervenit terte persoane in proces. 436-438. intampinarea. insa. de la data comunicarii hotararii. 465 al in. prevazut la art. (4) Dispozitiile alin. respectiv a motivelor de apel.(1) Apelul incident si apelul provocat se depun de catre intimat oda ta cu intampinarea la apelul principal. presedintele i nstantei care a pronuntat hotararea atacata va dispune comunicarea lor intimatul ui. Dispozitiile alin.a. care curge. 468. Intimatul va lua cunostinta d e raspunsul la intampinare din dosarul cauzei. (2) Daca apelantul principal isi retrage apelul sau daca acesta este respins ca tardiv. raspunsul la intampinare si d ovezile de comunicare a acestor acte. presedintele instantei care primeste cererea de apel va stabili lipsurile si ii va cere apelantului sa completeze sau sa modifice cererea de indata. se vor aplica in mod corespunzator dispozitiile art. (3) In cazul in care cererea de apel nu indeplineste conditiile prevazute de leg e. (7) Presedintele. 190 sunt aplicabile in mod corespunzator. intimatul este in drept. (2) Apelul provocat se comunica si intimatului din acest apel. motivele de apel se depun la instant a a carei hotarare se ataca. daca est e prezent si este posibil. dupa implinirea termenului de apel pentru toate partile.(1) Intimatul este in drept. va inainta instantei de apel do sarul. dupa implinirea termenului de apel. (1) ramane fara efect. . Dispozitiile art. printr-o cerere proprie care sa tinda la schimbarea hotararii primei instante.In caz de coparticipare procesuala. (5) Dupa primirea cererii de apel. in cadrul procesului in care se judeca apelul facut de partea potrivnica. Apelul provocat Art. f ax sau curier.(1) Apelul si. 466 alin. e). cat si cereri potrivit art. 112 Depunerea cererii de apel Art. apelul incident prevazut la alin. daca apelul a fost trimis prin posta. ori in scris. (5)-(7) se aplica in mod corespunzator. punandu-i-se in vedere obligatia de a depune l a dosar intampinare in termen de cel mult 15 zile de la data comunicarii. dosarul n u va fi trimis instantei de apel decat dupa implinirea termenului de apel privin d hotararile date asupra acestor din urma cereri. Daca presedintele apreciaza ca intervalul ramas pana la expirarea te rmenului de apel nu este suficient. 467. . precu m si a termenelor prevazute la alin. (2) se aplica in mod corespunza tor. sub sanctiunea nulitatii. 189 lit. Apelul incident Art. potrivit alin. dupa im plinirea termenului de apel. cand este cazul. . impreuna cu apelurile facute. fiind aplicabile prevederile art. (8) Daca s-au formulat atat apel. Completarea sau modificarea cererii se va face inauntrul termenul ui de apel. impreuna cu copiile certificate de pe inscrisurile alaturate si care nu au f ost infatisate la prima instanta. de cel mult 5 zil e de la expirarea termenului de apel in care sa se depuna completarea sau modifi carea cererii. ca inadmisibil ori pentru alte motive care nu implica cercetarea fondulu i. (6) Instanta la care s-a depus intampinarea o comunica de indata apelantului.

(2) In cazul in care apelul nu se motiveaza ori motivarea apelului sau intampina rea nu cuprinde motive. . 196 alin. Dispozitiile art.(1) Instanta de apel poate pastra hotararea atacata. numai pe baza celor invocate la prima instanta. acesta fiind dator sa depuna intampinare in termenul prevazut la art. va l ua. de asemenea. (4)-(6) se aplica in mod corespunzator. . Limitele efectului devolutiv determinate de ceea ce s-a apelat Art. mi jloace de aparare si dovezi decat cele invocate la prima instanta sau aratate in motivarea apelului ori in intampinare. (2). schimba i n tot sau in parte hotararea apelata. Efectul devolutiv al apelului Art.(1) Prin apel nu se poate schimba cadrul procesual stabilit in fata primei instante. Limitele efectului devolutiv determinate de ceea ce s-a supus judecatii la prima instanta Art. (3) In cazul in care se constata ca. Motivele de ordine publica pot fi invocate si din oficiu. dupa care se va face citarea partilor. venituri ajunse la termen si orice alte despagubiri ivite dupa darea hotararii primei instante si va putea fi invocata compensatia legala. (3) Prin apel este posibil sa nu se solicite judecata in fond sau rejudecarea. instanta de apel se va pronunta.(1) Presedintele instantei de apel. (2) Primul termen de judecata va fi de cel mult 20 de zile de la data rezolutiei . 472. dupa caz. 465 a lin. rate.467. in mod gresit. 469. indata ce primeste dosarul. dobanzi. Solutiile pe care le pronunta instanta de apel Art. instanta poate anula ori. cauza sau obiectul cererii d e chemare in judecata si nici nu se pot formula pretentii noi. (3) Apelurile principale. masuri in vederea stabilirii aleatorii a completului si a te rmenului de judecata. stabi lirea situatiei de fapt si aplicarea legii de catre prima instanta. 473. . incidente si provocate facute impotriva aceleiasi hota rari vor fi repartizate la acelasi complet de judecata. (2) In caz de admitere a apelului. (2) Devolutiunea va opera cu privire la intreaga cauza atunci cand apelul nu est e limitat la anumite solutii din dispozitiv ori atunci cand se tinde la anularea hotararii sau daca obiectul litigiului este indivizibil.(1) Instanta de apel va verifica. . (5) Se vor putea cere. (4) Partile pot insa sa expliciteze pretentiile care au fost cuprinse implicit i n cererile sau apararile adresate primei instante. Pregatirea judecatii apelului Art. prin rezolutie. Cand apelurile au fost r epartizate la complete diferite. (3) In apel nu se poate schimba calitatea partilor. situatie in car e. (6). mijloace de aparare sau dovezi noi. in fond. 474. Instanta de apel poate incuviinta si adm inistrarea probelor a caror necesitate rezulta din dezbateri.(1) Apelul exercitat in termen provoaca o noua judecata asupra fondu lui. precum si administrarea probelor noi propuse in conditiile art. instanta de apel statuand atat in fapt. ultimul complet investit va dispune pe cale adm inistrativa trimiterea apelului la completul cel dintai investit. dupa caz. de catre apelant. . 114 (2) Partile nu se vor putea folosi inaintea instantei de apel de alte motive. in cazul in care considera ca sunt necesare pentru solu tionarea cauzei. care se aplica in mod corespunzator. precum si cu privire la soluti ile care sunt dependente de partea din hotarare care a fost atacata. 472 alin. 470. prima instanta a solutionat . Dispozitiile speciale privind judecata Art. c i anularea hotararii de prima instanta si respingerea ori anularea cererii de ch emare in judecata ca urmare a invocarii unei exceptii sau trimiterea dosarului l a instanta competenta. va respinge. Cel care a exercitat apelul provo cat va lua cunostinta de intampinare de la dosarul cauzei. va anula apelul ori va constata perimarea lui. cat si in drept. (2) Instanta de apel va putea dispune refacerea sau completarea probelor adminis trate la prima instanta. . 471. in limitele cererii de apel. expres sau implicit.(1) Instanta de apel va proceda la rejudecarea fondului in limitele stabilite.

suspendarea hota rarii atacate cu recurs in alte cazuri decat cele la care se refera alin. va re tine procesul spre judecare. iar instanta de apel stabileste ca a fost necompetenta va anula hotararea atacata si va trimite cauza spre jude care instantei competente sau altui organ cu activitate jurisdictionala competen t. (3) se aplica in mod corespunzator. in stanta sesizata cu judecarea recursului poate dispune. De asemenea. va anula hotararea atacata si va judeca in fond. de apel sau recurs. iar prima instanta a judecat in fond. in masura in care nu sunt potrivnice celor cuprinse i n prezentul capitol. 1 lit. cele date. (2) Motivele de ordine publica de drept procesual nu pot atrage inrautatirea sit uatiei partii in propria cale de atac. . (4) Daca prima instanta s-a declarat competenta. 92 pct. (5).(1) Apelantului nu i se poate crea in propria cale de atac o situati e mai rea decat aceea din hotararea atacata. evocand fondul. potrivit legii. pronuntand o h otarare susceptibila. precum si necesitatea administrarii unor probe sunt obligatorii pentru judecat orii fondului.Dispozitiile de procedura privind judecata in prima instanta se apli ca si in instanta de apel. pronuntand o hotarare susceptibila de recurs. . (2) Nu sunt supuse recursului hotararile pronuntate in cererile prevazute la art . daca este cazul. precum si in cazurile anume prevazute de leg e. desfiintarea de constructii. in afara de cazurile in care legea preved e altfel. 93 pct. (1). Instanta competenta Art. a conformitatii hotararii atacate cu regulile de drept ap licabile. instanta de apel va anula ho tararea atacata si va trimite cauza spre rejudecare primei instante sau altei in stante egale in grad cu aceasta din aceeasi circumscriptie. (5) In cazul in care instanta de apel constata ca ea are competenta sa judece in prima instanta. precum si in alte cereri e valuabile in bani in valoare de pana la 500. instanta de apel va anula hotararea atacata si va judeca procesul. dupa caz.(1) Hotararile date in apel. in cazul in care par tile au solicitat in mod expres luarea acestei masuri prin cererea de apel ori p rin intampinare. recursul se solutioneaza de catre insta nta ierarhic superioara celei care a pronuntat hotararea atacata. (6) Cand se constata ca exista un alt motiv de nulitate decat cel prevazut la al in. 476. trimiterea spre rejudecare poate fi dispusa o singura data in c ursul procesului. d) si e). . fara drept d e apel. Dezlegarea data problemelor de drept de catre instanta de apel . 478. 475. Cu toate acestea. CAPITOLUL III Caile extraordinare de atac SECÞIUNEA 1 Recursul Obiectul si scopul recursului. Completarea cu alte norme Art. art.(1) Recursul suspenda de drept executarea hotararii in cauzele privi toare la stramutarea de hotare. instanta de apel anuland in tot s au in parte procedura urmata in fata primei instante si hotararea atacata.procesul fara a intra in judecata fondului ori judecata s-a facut in lipsa parti i care nu a fost legal citata. plantatii sau a ori caror lucrari avand o asezare fixa. (2) si (3).000 lei inclusiv. 82 alin. (2) La cererea recurentului formulata in conditiile art. (4) In cazurile anume prevazute de lege. in afara de cazul in care el consim te expres la aceasta sau daca se invoca motive de ordine publica de drept materi al. 115 Neinrautatirea situatiei in propria cale de atac Art. motivat. 1 lit. 477. precum si alte hotarari in cazurile expres prevazute de lege sunt supuse recursului. in conditiile legii. C . nu su nt supuse recursului hotararile date de instantele de apel in cazurile in care l egea prevede ca hotararile de prima instanta sunt supuse numai apelului. Suspendarea executarii Art. Dispozitiile a lin. (3) Recursul urmareste sa supuna Inaltei Curti de Casatie si Justitie examinarea . . a)-k).

117 Motivarea recursului Art. (2)-(4). (3) Mentiunile prevazute la alin. a) si lit. eventual. 462 alin. (2) La cererea de recurs se vor atasa dovada achitarii taxei de timbru. precum si cele ale art. 708.ererea se depune direct la instanta de recurs. alaturandu-se o copie certificata de pe cererea de recurs si dovada depunerii cautiunii prevazute la art. c) indicarea hotararii care se ataca. domiciliul sau resedinta partii in favoarea careia se ex ercita recursul.(1) Recursul se va motiva prin insasi cererea de recurs. (5). 481. (4) si (5). 480. in afara de cazurile prevazute la art.(1) Termenul de recurs este de 30 de zile de la comunicarea hotarari i. de completul care judeca recursul pe fond. de consilier juridic. In cazul in care cererea se face inainte de a ajunge dosarul la instanta de recurs . 463 se aplica in mod corespunzator. Pronuntarea se face in termenul st abilit la alin. denumirea si sed iul intimatului. aplicabile si in recurs. dupa caz. in conditiile legii. numele. dupa ce acesta a fost desemnat. de un complet anume constituit. (5). domiciliul sau resedinta ori. 149 alin. dupa caz. (8) Pentru motive temeinice. (6) Recursul se judeca de un alt complet al instantei de recurs. dispozitiile alin. printr-o inchei ere motivata care poate fi atacata cu recurs in mod separat. pentru care se face citarea. instanta de recurs poate reveni asupra suspendarii acordate. delegatia consilierulu i juridic. se va alatura si o copie legalizata de pe dispozitivul hotararii atacate cu re curs. stabilit aleato riu. in cel mult 10 zile de la inregistrarea cererii de recurs. in cel mult 24 de ore de la judecata. de completul de filtru. dupa caz. b) numele si prenumele. a avocatului sau. Prezen tele dispozitii se aplica si in cazul in care recurentul locuieste in strainatat e. 487. in cazul in care cererea s-a depus inainte de ajungerea dosarului la instanta d e recurs. (7) La judecata cererii de suspendare si. cu citarea partilor printr-un agent procedural al instantei sau prin alt salariat al acesteia ori prin modalitatile prevazute la art. . prenumele si domiciliul profesional al avocatului care formuleaza cererea ori. el se va socoti in termen. (2).(1) Cererea de recurs va cuprinde urmatoarele mentiuni: a) numele si prenumele. cand este cazul. (2) Daca intimatul nu a invocat prin intampinare sau din dosar nu reiese ca recu rsul a fost depus peste termen. format din 3 judecatori. 2. fara a se parcur ge procedura filtrului prevazuta la art. 479. c)-e). pentru persoanele juridice. in cazurile prevazute la art. mentiunea ca motivele vor fi depuse printr-un memoriu separat. daca legea nu dispune altfel. conform legii. (4) Termenul de judecata. (2) sunt prevazute sub sanctiunea nulitatii. Dispozitiile art. pre cum si numele si prenumele consilierului juridic care intocmeste cererea. 13 alin. se va depune o . a recursului partile trebuie reprezentate de avocat sau. (5) Completul se pronunta. in cazul in care s-a fixat termen in sedinta publica. 464 alin. denumirea si sediul lor. precum si cerintele mentionate la alin. (2) In cazurile in care Ministerul Public a participat in proces. Termenul de recurs Art. in termen de 5 zile de la pronuntare. dupa cum urmeaza: 116 1. Cererea de recurs Art. e) semnatura partii sau a mandatarului partii in cazul prevazut la art. (3)-(7) aplicandu-se in mod corespunzator. 487. precum si imputernicirea avocatiala sau. d) motivele de nelegalitate pe care se intemeiaza recursul si dezvoltarea lor sa u. se stabileste astfel inca t sa nu treaca mai mult de 10 zile de la primirea cererii de suspendare. . 3. dupa caz. (3) Cererea se judeca in camera de consiliu. a consilierului juridic. In termenul de recurs se va face si motivarea acestuia. (1) lit. .

cand. primind dosarul de la instanta a carei hotarare se ataca. motivele de casare care sunt de ordine publica pot fi ridicate din oficiu de catre instanta. . care va decide asupra . Probe noi in recurs Art. daca este cazul. prin hotararea data. in conditiile prevazu te la art. pot fi depuse si alte inscrisuri noi pana la primul termen de judecata. cand judecatorul stabilit aleatoriu pentru solutionarea cauzei a fost schimba t. (2) Prevederile art. Procedura de filtrare a recursurilor Art. masuri in vederea st abilirii aleatorii a unui complet format din 3 judecatori. motivele de casare se depun la ins tanta a carei hotarare se ataca. 465 alin. Motivele de casare Art. Recursul incident si recursul provocat Art. 7. va lua. sa fie solutionat de catre completul de filtru prev azut la art. 487. 3. care se aplica in mod corespunzator. pe parcursul judecatii ori daca hotararea a fost pronuntata de alt judecator decat cel care a luat parte la dezbaterea pe fond a procesului.(1) Recursul este nul daca nu a fost motivat in termenul legal. 483. 465 se aplica in mod corespunzator. chiar dupa implinirea termenului de motivare a recursului.(1) Recursul si. desi au fos t invocate in termen. 486. Intampinarea trebuie redactat a si semnata de avocatul sau consilierul juridic al intimatului. instanta a incalcat regulile de procedura a caror nerespectare atrage sanctiunea nulitatii. cand instanta nu a fost alcatuita potrivit dispozitiilor legale. 487. presedintele instantei sau presedintele de sectie. Dispoziti ile art. fie in procedura de filtrare. prin rezolutie. cu exceptia i nscrisurilor noi.(1) Cand recursul este de competenta Inaltei Curti de Casatie si Jus titie. . (2) Dispozitiile art. . care pot fi depuse. (2) Aceeasi sanctiune intervine in cazul in care motivele invocate nu se incadre aza in motivele de casare prevazute la art. cu e xceptia cazului prevazut la alin. in cazur ile prevazute la art. Termenul prevazut la a rt. atunci cand 118 este admisibil in principiu. 484.(1) Recursul incident si recursul provocat se pot exercita. 468 se aplica in mod corespunzator. Prin aceste a cte de procedura se va mentiona daca recurentul. 482. cand hotararea a fost data cu incalcarea competentei de ordine publica a alte i instante. fie in sedinta publica. . 482. cand instanta a depasit atributiile puterii judecatoresti. (3) Daca legea nu dispune altfel. sub sanctiunea decaderii. 8. (2) In cazul in care recursul urmeaza sa fie solutionat in sedinta publica. cu incalcarea normelor aplicabile. Depunerea recursului Art. au fost respinse sau instanta a omis sa se pronunte asupra lor. 485. . 83. 482 raman aplicabile.copie de pe motivele de casare pentru procuror. (3).(1) In instanta de recurs nu se pot produce noi probe. respectiv odata cu intampinarea. cand s-a incalcat autoritatea de lucru judecat. 5. (3) si art. 4. respectiv intimatul este de aco rd ca recursul. cand hotararea a fost data cu incalcarea sau aplicarea gresita a normelor de drept material. iar raspunsul l a intampinare de avocatul sau consilierul juridic al recurentului. 466 si 467. odata cu cererea de recurs. 82 alin. sub sanctiunea nulitatii. .(1) Casarea unor hotarari se poate cere numai pentru urmatoarele mot ive de nelegalitate: 1. 6. (1) nu pot fi primite decat daca ele nu au putut fi invocate pe calea apelului sau in cursul judecarii apelului ori. cand hotararea nu cuprinde motivele pe care se intemeiaza sau cand cuprinde m otive contradictorii ori numai motive straine de natura cauzei. (2) Motivele prevazute la alin. Sanctiunea nemotivarii recursului Art. 2. (5) se dubleaza in cazul recursului.

il poate ad . (4) Dupa analiza raportului in completul de filtru. daca motivele invocate se incadreaza in cele prevazut e la art. (3) sunt aplicabile. iar problema de drept care se pune in recurs nu este controversata sau fac e obiectul 119 unei jurisprudente constante a Inaltei Curti de Casatie si Justitie. printr-o decizie definitiva. o incheiere de admitere in princi piu a recursului si va trimite dosarul pentru stabilirea aleatorie a altui compl et si a termenului de judecata pe fond a recursului. va arata. 488. care se comunica partilor. in afara de cazul cand este recurent. Daca a cest din urma complet. car e. (7). (3) Raportul va verifica daca recursul indeplineste cerintele de forma prevazute sub sanctiunea nulitatii. (4).(1) Presedintele va da mai intai cuvantul recurentului.admisibilitatii in principiu a recursului. fara citarea partilor. (8) Prin exceptie de la prevederile alin. acesta se comunica de indata partilor care pot formula in scris un punct de vedere asupra solutiei preconiza te in termen de 10 zile de la comunicare. (7) In cazul in care recursul nu poate fi solutionat potrivit alin. dupa caz. (5) si (6). Daca procurorul a pornit actiunea civila in care s-a pronuntat hotararea atacata cu recurs. a Curtii Europene a Drepturilor Omului si a Curtii de Justitie a Uni unii Europene. Raportorul nu devine incompatibil. (6) Daca raportul apreciaza ca recursul este admisibil si toti membrii sunt de a cord. instanta. procurorului i se va da cuvantul dupa recurent. Decizia se c omunica partilor. a Inaltei Curti de Casatie s i Justitie. va aprecia ca in mod gresit recursul a fo st declarat admisibil in principiu. in masura in care nu sunt potrivnice cel or cuprinse in prezenta sectiune. completul s e poate pronunta asupra fondului recursului. In lipsa dovezii de comunicare a rapor tului completul nu va putea trece la examinarea recursului potrivit alin. 482. anuleaza sau. In solutionarea recursului instanta va tine seama de punctele de vedere ale partilor formulate potrivit alin. va decide asupra admisibilitatii printr-o hotarare defin itiva. . intampinarii. respinge recursul printr-o decizie motivata. printr-o dec izie definitiva. De asemenea. Solutiile pe care le poate pronunta instanta de recurs Art. precum si pozitia doctrinei in problemele de drept vizand dezlega rea data prin hotararea atacata. (5) sau (6). Dispozitiile art. care nu este supusa niciunei cai de atac. cand va dispune cita rea lor. acesta se va pro nunta in fond fara citarea partilor. Ordinea cuvantului in sedinta Art. 469 alin. a raspunsului la intampinare si a inscrisu rilor noi. cu citarea partilor. in unanimitate. pronuntat a. iar apoi int imatului. (3) ori daca este vadit nefondat. jurisprudenta Curtii Constitutionale. verificand toate motivele invocate si judecand recursul. 483 alin.(1) In cazul in care recursul a fost declarat admisibil in principiu . daca partile au cerut in mod expr es judecarea in fond a recursului de catre completul de filtru. cu citarea partilor. (2) Procurorul vorbeste cel din urma. Raportul trebuie intocmit in cel mult 30 de zile d e la repartizarea dosarului. . daca exista motive de ordine publica ce pot fi invocate in condit iile art. (5) In cazul in care completul este in unanimitate de acord ca recursul nu indep lineste cerintele de forma. va fi sesizat Completul de 9 judecatori. 489. fara citarea partilor. presedintele completului va intocmi un raport asupra admisibilitatii in principiu a recursului sau va desemna un alt membru al completului ori magist ratul-asistent in acest scop. . in afara de ca zul in care apreciaza ca este necesara ascultarea partilor. 482 sau ca recursul este vadit nefondat . completul va pronunta. 490. (2) Pe baza recursului. dac a este cazul. fara citarea partilor.Dispozitiile de procedura privind judecata in prima instanta si in a pel se aplica si in instanta de recurs. ca motivele de casare invocate si dezvoltarea lor nu se incadreaza in cele prevazute la art. Regulile privind judecata Art.

Judecata in fond dupa casare Art. prin dispozitivul hotararii de casare. rejudecarea pro cesului in fond se va face de catre instanta de recurs. de asemenea. (1) vor casa cu trimitere in cazul in care instanta a carei hotarare este atacata cu recurs a solutionat pro cesul fara a intra in judecata fondului sau judecata s-a facut in lipsa partii c are a fost nelegal citata atat la administrarea probelor.mite.La judecarea recursului. In cazul in care recursul se respinge fara a fi cercetat in fond ori se anule aza sau se constata perimarea lui. . casata. hotararea atacata poate fi casata. 495. 121 SECÞIUNEA a 2-a Contestatia in anulare Obiectul si motivele contestatiei in anulare Art. cauza va putea fi trimisa oricar ei alte instante de acelasi grad.(1) Hotararea casata nu are nicio putere.Prin derogare de la prevederile art. 492. Atunci cand i nteresele bunei administrari a justitiei o cer. trimite cauza spre o noua judecata instantei de apel care a pronuntat hotararea casata ori. . 497. In cazul in care casarea s-a fac ut pentru ca instanta a depasit atributiile puterii judecatoresti sau cand s-a i ncalcat autoritatea de lucru judecat. (2) In caz de admitere a recursului. hotararile instantei de recurs asupra probleme lor de drept dezlegate sunt obligatorii pentru instanta care judeca fondul. a carei hotarare este. 491 se aplica in mod corespunzator in caz de neco mpetenta. aratandu-se de ce s-au admis ori.(1) In cazul in care competenta de solutionare a recursului apartine tribunalului sau curtii de apel si s-a casat hotararea atacata. cu exceptia cazului casarii pentru lipsa de co mpetenta. b). judec ata va reincepe de la actul anulat. dispozitiile art. In vederea rejudecarii. (2) Actele de executare sau de asigurare facute in temeiul unei asemenea hotarar i sunt desfiintate de drept. . 474 alin. situatie in care se pronunta o singura decizie. 475 sunt aplicabi le in mod corespunzator. 120 Solutiile pe care le pot pronunta alte instante de recurs Art. (1) lit. in caz de casare. Motivarea hotararii Art. instanta de fond va judeca din nou. . cauza se trimite la instanta care a pronuntat h otararea casata ori la alta instanta de acelasi grad cu aceasta. sunt admisib ile orice probe prevazute de lege. s-au respin s.Inalta Curte de Casatie si Justitie. in tot s au in parte. Solutiile pe care le poate pronunta Inalta Curte de Casatie si Justitie Art. instantele prevazute la alin. in limitele casarii si tina nd seama de toate motivele invocate inaintea instantei a carei hotarare a fost c asata. . (2) Cand hotararea a fost casata pentru incalcarea regulilor de procedura. cererea se respinge ca inadmisibila. precum si la rejudecarea procesului dupa ca sarea hotararii de catre instanta de recurs. a tunci cand este cazul si sunt indeplinite conditiile prevazute la art. il poate respinge sau anula ori poate constata perimarea lui. 419 alin.(1) In caz de casare. 493. Efectele casarii Art. (4) In cazul rejudecarii dupa casare.(1) Hotararile definitive pot fi atacate cu contestatie in anulare a . . hotarare a instantei de recurs va cuprinde in considerente numai motivele de casare invoc ate si analiza acestora. Neinrautatirea situatiei in propria cale de atac Art. 496. din aceeasi cir cumscriptie. fie la termenul la care a avut loc admiterea recursului. fie la un alt termen stabilit in acest scop. cat si la dezbaterea f ondului. (3). dupa caz. hotararea de recurs va cuprinde numai motivar ea solutiei fara a se evoca si analiza motivelor de casare. de depasire a atributiilor puterii judecatoresti si de incalcare a aut oritatii de lucru judecat. (2) Cu toate acestea. cand cauza va fi trimisa instantei competente sau altui organ cu activ itate jurisdictionala competent potrivit legii. din oficiu. cu retinere sau cu trimitere. . 494. 491. Dispozitiile art. Instanta va constata aceasta. (3) Dupa casare. daca instanta de recurs nu dispune altfel. primei instante.

Dispozitiile art. instanta de recurs. instanta va pronunta o singura h otarare prin care va anula hotararea atacata si va solutiona cauza.(1) Contestatia in anulare se introduce la instanta a carei hotarare se ataca. sub s anctiunea nulitatii acesteia. 2 si 4 se aplica in mod corespunzator hotarar ilor instantelor de apel care.tunci cand contestatorul nu a fost legal citat si nici nu a fost prezent la term enul cand a avut loc judecata. dar instanta l-a respins pentru ca avea nevoi e de verificari de fapt incompatibile cu recursul sau daca recursul. 4. a omis sa c erceteze vreunul dintre motivele de casare invocate de recurent in termen. 497 alin.Instanta poate suspenda executarea hotararii a carei anulare se cere . nu pot fi atacate cu recurs. hotararea data in recurs a fost pronuntata de o instanta necompetenta absolut sau cu incalcarea normelor referitoare la alcatuirea instantei si. (3) Daca motivul de contestatie este intemeiat. Daca solutio narea cauzei la acelasi termen nu este posibila. (2) Cu toate acestea. (2) pct. 499. respingand recursul sau admitandu-l in parte. 122 Suspendarea executarii Art. potrivit legii. 2. instanta de recurs nu s-a pronuntat asupra unuia dintre recursurile declarate in cauza. Instanta competenta Art.(1) Contestatia in anulare este inadmisibila daca motivul prevazut l a art. desi se invo case exceptia corespunzatoare. 501.(1) Contestatia in anulare se solutioneaza de urgenta si cu precader e. (1). In acest ultim caz. nu opereaz a prorogarea competentei. . (2) Contestatia se motiveaza in termenul de 15 zile prevazut la alin. (2) Intampinarea este obligatorie si se depune la dosar cu cel putin 5 zile inai ntea primului termen de judecata.(1) Revizuirea unei hotarari pronuntate asupra fondului sau care evo ca fondul poate fi ceruta daca: . a fost respins fara a fi cercetat in fond. SECÞIUNEA a 3-a Revizuirea Obiectul si motivele revizuirii Art. instanta va pronunta o hotarare de anulare a hotararii atacate si va fixa termen in vederea solutionarii cauzei printr-o noua hotarare. potrivit dispozitiilor procedurale aplicabile judecatii finalizate cu hotarar ea atacata. (4) Hotararea data in contestatie in anulare este supusa acelorasi cai de atac c a si hotararea atacata. chiar daca se in voca alte motive.(1) Contestatia in anulare poate fi introdusa in termen de 15 zile d e la data cand contestatorul a luat cunostinta de hotarare. dar nu mai tarziu de un an de la data cand hotararea a ramas definitiva. fara vina p artii. instanta de recurs a respins-o ori a omis sa se p ronunte asupra ei. 3. (1) putea fi invocat pe calea apelului sau a recursului. 503. . Procedura de judecata Art. sub conditia darii unei cautiuni. . dezlegarea data recursului este rezultatul unei erori materiale. 498. hotararea de anulare nu poate fi at acata separat. . . (3) Dispozitiile alin. contestatia poate fi primita in cazul in care motivul a fo st invocat prin cererea de recurs. 500. 1. (3) O hotarare impotriva careia s-a exercitat contestatia in anulare nu mai poat e fi atacata de aceeasi parte cu o noua contestatie in anulare. (2) In cazul in care se invoca motive care atrag competente diferite. 478 se aplica in mod cores punzator. (2) Hotararile instantelor de recurs mai pot fi atacate cu contestatie in anular e atunci cand: 1. Contestatorul va lua cunostinta de continutul acesteia de la dosarul cauzei. Termenul de exercitare Art. 502. Conditiile de admisibilitate Art. .

un judecator. 503 alin. iar. obiectul pricinii nu se afla in fiinta. instanta de revizuire se va pronunta mai intai. de la cel din urma act de exe cutare. 3. In cazul in care c onstatarea infractiunii nu se mai poate face printr-o hotarare penala. (1) pct. nu va oper a prorogarea competentei. care incalca autoritatea de lucru judecat a primei hotarari. 2. 505. 504. (2) In cazul dispozitiilor art.(1) Termenul de revizuire este de o luna si se va socoti: 1. 503 alin. 4. iar consecin tele grave ale acestei incalcari continua sa se produca. declarand neconstitutionala prevederea care a facut obiectul acelei exceptii. (1) pct. pe cale incidentala. Curtea Europeana a Drepturilor Omului a constatat o incalcare a drepturilor sau libertatilor fundamentale datorata unei hotarari judecatoresti. statul ori alte persoane juridice de drept public. 8. 11. de la comunicarea hotarar ii. 3.(1) Cererea de revizuire se indreapta la instanta care a pronuntat h otararea a carei revizuire se cere. a fost condam nat definitiv pentru o infractiune privitoare la pricina sau daca hotararea s-a dat in temeiul unui inscris declarat fals in cursul ori in urma judecatii. . s-a anulat ori s-a schimbat hotararea unei instante pe care s-a in temeiat hotararea a carei revizuire se cere. in cazurile prevazute la art. dintr-o imprejurare mai presus de vointa sa. in cazul prevazut la art. la judecarea cererii v a fi citat si cel invinuit de savarsirea infractiunii. 10. martor sau expert. un judecator a fost sanctionat disciplinar definitiv pentru exercitarea funct iei cu rea-credinta sau grava neglijenta. (1) pct. (1) pct. In lipsa unei astfel de hotarari. pct. In acest ultim caz. (3) In cazul in care se invoca motive care atrag competente diferite. cererea de revizuire se va indrepta la instanta mai mare in grad fata de instanta care a dat prima hotarar e. Daca una dintre instantele de recurs la care se refera aceste dispozitii este Inalta Curte de Casatie si Justitie. de la pr onuntare. 1. s-au descoperit inscrisuri doveditoare. 5. termenul curge de la data cand partea a luat cunostint a de imprejurarile pentru care constatarea infractiunii nu se mai poate face pri ntr-o hotarare penala. s-a pronuntat asupra unor lucruri care nu s-au cerut sau nu s-a pronuntat asu pra unui lucru cerut ori s-a dat mai mult decat s-a cerut. partea a fost impiedicata sa se infatiseze la judecata si sa instiinteze inst anta despre aceasta. 7-10 sunt supuse revizuirii si hotararile care nu evoca fondul. 9. . dar nu mai tarziu de un an de la data ramanerii definitive a hotararii penale. (1) pct. dupa darea hotararii. (2) Pentru motivele de revizuire prevazute la alin. 3. 3. 503 alin. dupa ce hotararea a devenit definitiva. din ziua in care partea a luat cunostinta de hotararea instantei penale de condamnare a judecatorului. care a luat parte la judecata. asupra existentei sa u inexistentei infractiunii invocate. dar numai in ipo teza judecatorului. 2. 123 8. Termenul de exercitare Art. date de instante de acelasi grad sau d e grade diferite. exista hotarari definitive potrivnice. hotararea nu se comunica. daca aceste imprejurari au influentat solutia pronuntata in cauza. cand aceste imprejurari au influentat solutia pronuntata in cauza. s-a casat.1. 6. 503 alin. Curtea Constitutionala s-a pronuntat asupra exceptiei invocate in acea cauza. cererea de revizuire se va judeca de aceas ta instanta. ma rtorului sau expertului ori de hotararea care a declarat fals inscrisul. dar nu mai tarziu de 3 ani de la data producerii acestora . in cazurile in care. in cazurile prevazute la art. pct. Instanta competenta Art. 7. retinute de par tea potrivnica sau care nu au putut fi infatisate dintr-o imprejurare mai presus de vointa partilor. minorii si cei pusi sub in terdictie judecatoreasca ori cei pusi sub curatela nu au fost aparati deloc sau au fost aparati cu viclenie de cei insarcinati sa ii apere. potrivit legii. 4. 2.

ea va anula cea din urma hotarare. . 7. Se va face aratare de hotararea data in revizuir e. termenul este de 3 luni de la data publicarii hotararii Curtii Europene a Drepturilor Omului.Pentru a se asigura interpretarea si aplicarea unitara a legii de ca . persoanelor puse su b interdictie judecatoreasca sau sub curatela termenul de revizuire este de 6 lu ni de la data la care cel interesat a luat cunostinta de hotarare. 508. 8. iar in cazul hotararilor definitive potrivnice.. (6) Daca revizuirea s-a cerut pentru hotarari potrivnice calea de atac este recu rsul. (1) pct. recursul este de competenta Completului de 9 j udecatori. 5. din ziua in care partea a lua t cunostinta de casarea. anularea sau schimbarea hotararii pe care s-a intemeiat hotararea a carei revizuire se cere. (3) Pentru motivele prevazute la art. 10 si 11. prevederile alin. d e la inlocuirea tutorelui persoanei puse sub interdictie. de la data ramanerii definiti ve a ultimei hotarari. dar nu mai tarziu de un an de la data rama nerii definitive a hotararii de casare. dar nu mai ta rziu de un an de la dobandirea capacitatii depline de exercitiu sau. Dispozitiile art. termenul de revizuire este d e 15 zile si se socoteste de la incetarea impiedicarii. ea va schimba. 503 alin. (3) Dezbaterile sunt limitate la admisibilitatea revizuirii si la faptele pe car e se intemeiaza. Suspendarea executarii Art. Revizuentul va lua cunostinta de continutul in tampinarii de la dosarul cauzei. (5) Hotararea data asupra revizuirii este supusa cailor de atac prevazute de leg e pentru hotararea revizuita. 506. in tot sau in parte. 478 se aplica in mod cor espunzator. (1) pct. (2) In cazul prevazut la art. P artea I. in cazul prevazut la art. in cazurile prevazute la art. in cazul prevazut la art. 503 alin. respectiv a deciziei Curtii Constitutionale in Monitorul Oficial al Romaniei. (1) pct. 6. . 503 alin. (2) Intampinarea este obligatorie si se depune la dosar cu cel putin 5 zile inai ntea primului termen de judecata. dar nu mai tarziu de un an de la data ramanerii definitive a hotararii de sanctionare disciplinara. In cazul in care revizuirea a fost solutionata de una dintre sectiile Inal tei Curti de Casatie si Justitie. (4) Daca instanta incuviinteaza cererea de revizuire. in cazul minorilor. 9. (1) pct. in cazul prevazut la art. (1) pct. din ziua in care partea a lua t cunostinta de hotararea prin care a fost sanctionat disciplinar definitiv jude catorul. 125 TITLUL III Dispozitii privind asigurarea unei practici judiciare unitare CAPITOLUL I Recursul in interesul legii Calitatea procesuala Art. 7. 6. 503 alin. 4. 8. (1) pct. (5) Daca prin aceeasi cerere se invoca motive diferite de revizuire. 503 alin.(1) Cererea de revizuire se solutioneaza potrivit dispozitiilor proc edurale aplicabile judecatii finalizate cu hotararea atacata.Instanta poate suspenda executarea hotararii a carei revizuire se ce re. (4) Revizuirea se motiveaza prin insasi cererea de declarare a caii de atac sau inauntrul termenului de exercitare a acesteia. sub conditia darii unei cautiuni. din ziua in care statul o ri alta persoana de drept public a luat cunostinta de hotarare. dupa caz. Procedura de judecata Art. (1) pct. 4. 503 alin. 5. anulare sau schimbare. (4) se aplica in mod corespunzator pentru fiecare motiv in parte. 507. . de la incetarea curate lei ori inlocuirea curatorului. sub sanctiunea nulitatii. in josul originalului hotararii revizuite. 503 alin. hotararea atacata. in cazul prevazut la art. din ziua in care s-au descope rit inscrisurile ce se invoca. dar nu mai tarzi u de un an de 124 la data ramanerii definitive a acesteia.

colegiul de conducere al Inaltei Curti de Casatie si Justitie. precum si opinia specialistilor consult ati. Nu se admit abtineri de la vot. pentru a intocmi un ra port asupra recursului in interesul legii. . Daca exista motive obiect ive. (3) Dupa sesizarea Inaltei Curti de Casatie si Justitie. 510. acestia vor fi inlocuiti cu respectarea regulilor prevazute la alin. Continutul hotararii si efectele ei Art. cu cel putin 20 de zile inainte de desfasurarea acesteia. 126 judecatorii raportori vor intocmi si vor motiva proiectul solutiei ce se propune a fi data recursului in interesul legii. colegiile de conducere ale curtilor de apel. Presedintele completulu i este presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie. presedintii de sectii din cadr ul acesteia. (8) La sedinta participa toti judecatorii completului. (6) Raportul va cuprinde solutiile diferite date problemei de drept si argumente le pe care se fundamenteaza. (2) In cazul in care chestiunea de drept prezinta interes pentru doua sau mai mu lte sectii. jurisprudenta relevanta a Curtii Constitutionale. (4) La primirea cererii.Recursul in interesul legii este admisibil numai daca se face dovada ca problemele de drept care formeaza obiectul judecatii au fost solutionate in mod diferit prin hotarari judecatoresti definitive. un numar de 14 judecatori din sectia in a carei competenta intra ch estiunea de drept care a fost solutionata diferit de instantele judecatoresti. . (10) Recursul in interesul legii se judeca in cel mult 3 luni de la data sesizar ii instantei. daca este cazul. respectiv al curtii de apel ori d e Avocatul Poporului sau de un reprezentant al acestuia. fiecare judecator v a primi o copie a raportului si a solutiei propuse. Odata cu convocarea. (7) Sedinta completului se convoaca de presedintele acestuia. din oficiu sau la cererea ministrului jus titiei. . (2) Decizia se pronunta numai in interesul legii si nu are efecte asupra hotarar ilor judecatoresti examinate si nici cu privire la situatia partilor din acele p rocese. presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie va stabili sectiil e din care provin cei 20 de judecatori. completul Inaltei Curti de Casatie si Justitie s e pronunta prin decizie. precum si Avocatul Poporului au indatorirea sa ceara Inaltei Curti de Casatie si Justitie sa se pronunte asupra chestiunilor de drept care au fost solutionate diferit de instantele judecatoresti.(1) Recursul in interesul legii se judeca de un complet format din p resedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie. precum si a judecatorilor din celelalte sect ii ce intra in alcatuirea completului prevazut la alin. care se anexeaza cererii. Totodata. (1). (3) Decizia se motiveaza in termen de cel mult 30 de zile de la pronuntare si se . dupa caz. Conditiile de admisibilitate Art. (9) Recursul in interesul legii se sustine in fata completului. procurorul general al Parchetului de pe lang a Inalta Curte de Casatie si Justitie.(1) Asupra cererii. presedintele completului va putea solicita unor specialisti recunoscuti opinia scrisa asupra chestiunilor de drept solutio nate diferit. de pro curorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie s au de procurorul desemnat de acesta. p recum si cate 2 judecatori din cadrul celorlalte sectii. (5) In vederea intocmirii raportului. (3). a Curtii Europene a Drepturilor Omului sau a Curtii de Justitie a Uniunii Europen e. presedintele acesteia v a lua masurile necesare pentru desemnarea aleatorie a judecatorilor din cadrul s ectiei in a carei competenta intra chestiunea de drept care a fost solutionata d iferit de instantele judecatoresti. Judecarea recursului in interesul legii Art.tre toate instantele judecatoresti. presedintele completului va desemna 3 judecatori din ca drul sectiei/sectiilor in a carei/caror competenta intra chestiunea de drept car e a fost solutionata diferit de instantele judecatoresti. 509. iar solutia se adopta cu cel putin doua treimi din numarul judecat orilor completului. 511. doctrina in materie. de judecatorul desemnat de colegiul de cond ucere al Inaltei Curti de Casatie si Justitie.

de pronuntare ori de motivare a unei hotarari. c are nu este supusa niciunei cai de atac. cu respect area dispozitiilor alin. in sedinta comuna. TITLUL IV Contestatia privind tergiversarea procesului Subiectele contestatiei si motivele ei Art. Dispozitiile art . 2. numai cu privire la problema de drept supusa dezlegarii. de la data publi carii deciziei in Monitorul Oficial al Romaniei. (5) In cazul in care problema de drept priveste activitatea mai multor sectii al e Inaltei Curti de Casatie si Justitie. Partea I. (2) Dispozitiile art. in cursul judecatii. din oficiu sau la cererea partilor. sectiile se pronunta pri n decizie. 510 alin. dupa dezbateri contradicto rii si daca sunt indeplinite conditiile prevazute la art. un complet de judecata al Inaltei Curti d e Casatie si Justitie. constatand ca o problema de drept de care depi nde solutionarea cauzei respective nu a fost dezlegata unitar in practica instan telor. care. (5)-(8) se aplica in mod corespunzator. cand instanta a stabilit un termen in care un participant la proces trebuia s a indeplineasca un act de procedura. presedintele sectiei care a fost investi ta o va transmite presedintelui Inaltei Curti de Casatie si Justitie si presedin tilor sectiilor interesate in solutionarea problemei de drept. iar acest termen s-a implinit. investit cu soluti onarea cauzei in ultima instanta. prin consilier jur idic. dupa caz. Continutul si efectele hotararii Art. . cand legea stabileste un termen de finalizare a unei proceduri. (6) Sedinta comuna a sectiilor este convocata de presedintele Inaltei Curti de C asatie si Justitie si va fi prezidata de presedintele sectiei initial investite.publica in cel mult 15 zile de la motivare in Monitorul Oficial al Romaniei. inclu siv in cauza in legatura cu care s-a ridicat problema de drept. invocand incalcarea dreptului la solutiona rea procesului intr-un termen optim si previzibil. in scris. 515. . insa instant a nu a luat. CAPITOLUL II Sesizarea Inaltei Curti de Casatie si Justitie in vederea pronuntar ii unei hotarari prealabile pentru dezlegarea unor probleme de drept Obiectul sesizarii Art. al curtii de apel sau al tribunalului. (8) Procedura prevazuta in prezentul capitol este scutita de taxa judiciara de t imbru si timbru judiciar. masurile prevazute d . dupa caz. sectia sau. va putea solicita sectiei corespunzatoare a Inaltei Curti de Casatie si J ustitie sa pronunte o hotarare prin care sa se dea rezolvare de principiu proble mei de drept cu care a fost sesizata. . (3). Nu se admit abtineri de la vot. 513.(1) Sesizarea sectiei corespunzatoare a Inaltei Curti de Casatie si Justitie se face. presedintele sectiei va desemna un judecator. precum si procurorul care participa la jud ecata pot face contestatie prin care. fata de cel care nu si-a indeplinit obligatia. iar solutia se adopta cu jumatate plus unu din numarul judecator ilor prezenti. prin avocat sau. insa acest termen s-a implinit fara rezultat. (4) Dezlegarea data problemelor de drept judecate este obligatorie pentru instan te de la data publicarii deciziei in Monitorul Oficial al Romaniei. (2) Contestatia mentionata la alin. Pa rtea I. (3) Dezlegarea data problemelor de drept este obligatorie pentru instante. 511 alin. pentru a intocmi un raport asupra problemei de drept supuse judecatii. (3) se aplica in mod corespunzator. Partea I. (4) Raportul va fi comunicat partilor. punctele lor de vedere privind problema de drept supusa judecatii. cauza va fi suspendata pana la pronuntarea hotararii prealabile pentru dezlegarea problemei de drept. 512. . (7) Sesizarea se judeca fara citarea partilor in cel mult 3 luni de la data inve stirii sectiei. 512.(1) Oricare dintre parti. 127 (3) La primirea sesizarii. in termen de cel mult 15 zile de la comunicare. in vederea sesiza rii acestora si a solutionarii problemei de drept. (1) se poate face in urmatoarele cazuri: 1. (2) Prin aceeasi incheiere. pot depune.Daca. Procedura de judecata Art.(1) Asupra sesizarii. 514. prin incheiere. sa solicite luarea masurilor legale pentru ca aceasta situatie sa fie inlaturata.

contestatia nu poate fi reiterata. 129 Sanctionarea contestatorului de rea-credinta Art. (2) Contestatia nu suspenda solutionarea cauzei. (3) In toate cazurile.(1) Atunci cand contestatia sau plangerea a fost facuta cu rea-credi nta. prin care ia de indata masurile ne cesare inlaturarii situatiei care a provocat tergiversarea judecatii. 518. cand o persoana ori o autoritate care nu are calitatea de parte a fost obliga ta sa comunice instantei. (2) Daca instanta gaseste plangerea intemeiata. precum si din orice alte imprejurari care indreptatesc constatarea ca exercitarea acesteia s-a facut in alt scop decat acela pentru care legea o recu noaste. insa instanta nu a luat. instantei ierarhic superioare. . la cererea partii interesate. 516. . cand este cazul. Odata retrasa. aratand care sunt acestea si stabilind. Impotriva acestei incheieri contestatorul poate face planger e in termen de 3 zile de la comunicare. Procedura inaintea instantei care judeca procesul Art. contestatorului ii va fi comunicata. (3) Contestatia se solutioneaza de catre completul investit cu judecarea cauzei de indata sau in termen de cel mult 5 zile. la plata de despagubi ri pentru repararea prejudiciului cauzat prin introducerea contestatiei sau plan gerii. In acest c az. 519.Contestatia poate fi retrasa oricand pana la solutionarea ei. (2) Reaua-credinta rezulta din caracterul vadit nefondat al contestatiei ori al plangerii. printr-o hotarare care nu este supusa niciunei cai de atac. plangerea se solutioneaza de un alt complet al aceleiasi sectii. completul de judecata o va respi nge prin incheiere. caz in care va fi consem nata. instanta care solutioneaza plangerea nu va putea da indru mari si nici nu va putea oferi dezlegari asupra unor probleme de fapt sau de dre pt care sa anticipeze modul de solutionare a pricinii ori care sa aduca atingere libertatii judecatorului cauzei de a hotari. autorul acesteia poate fi obligat la plata unei amenzi judiciare de la 500 lei la 2. va dispune ca instanta care jude ca procesul sa indeplineasca actul de procedura sau sa ia masurile legale necesa re. fata de cel care nu si-a indeplinit obligatia. un termen pentru in deplinirea lor. intr-un anumit termen. conform legii. un inscris sau date ori alte in formatii rezultate din evidentele ei si care erau necesare solutionarii procesul ui. Plangerea se depune la instanta care a p ronuntat incheierea. ce trebui e motivata in termen de 5 zile de la pronuntare.000 lei. Procedura de solutionare a plangerii Art. completul de judecata pronun ta o incheiere nesupusa niciunei cai de atac. Forma contestatiei. atunci cand legea o impune. (5) Cand apreciaza contestatia ca neintemeiata. precum si. . in incheierea de sedinta. 128 4. pentru informare.e lege. cu privire la solut ia ce trebuie data procesului. o copie a incheierii. in complet format din 3 judecatori. 517. cand instanta si-a nesocotit obligatia de a solutiona cauza intr-un termen op tim si previzibil prin neluarea masurilor stabilite de lege sau prin neindeplini rea din oficiu. Contestatia se poate face si verbal in sedinta. pentru solutionare. Retragerea contestatiei Art. . impreuna cu motivele aratate de parte. (4) Cand apreciaza contestatia ca fiind intemeiata. a unui act de procedura necesar solu tionarii cauzei. care o va inainta de indata. 3.(1) Contestatia se formuleaza in scris si se depune la instanta inve stita cu solutionarea procesului in legatura cu care se invoca tergiversarea jud ecatii. fara citarea partilor.(1) Instanta va solutiona plangerea in termen de 10 zile de la primi rea dosarului. desi timpul scurs de la ultimul sau act de procedura ar fi fost suficient pentru luarea masurii sau indeplinirea actului. masurile prevazute de lege. Cand procesul se judeca la Inalta Curte de Casatie si Justi tie. iar acest termen s-a implinit. CARTEA a III-a Procedura necontencioasa judiciara TITLUL I Dispozitii generale . Judecata se face fara citarea partilor.

Domeniul de aplicare Art. la aprecierea instantei. (5) Apelul se judeca in camera de consiliu. 522. ale persoanelor p e care acesta cere sa fie chemate inaintea instantei. 524. 526. (2) Instanta poate dispune. precum sunt cele privitoare la darea autorizatiilor judecatoresti sau la lu area unor masuri legale de supraveghere. prenumele si domiciliul sau. instanta o va respinge. .(1) Incheierea prin care se incuviinteaza cererea este executorie. care se vor completa cu cele ale prezentei ca . chiar daca nu a fost cit ata la solutionarea cererii. Verificarea competentei Art. 523.Instanta se pronunta prin incheiere. 521. ocrotire ori asigurare. . motivarea aceste ia si semnatura.Daca cererea. dar nu mai tarziu de un an de la data pronuntarii.Cererile pentru solutionarea carora este nevoie de interventia insta ntei. (2) In celelalte cazuri. 529. 528.(1) Dispozitiile art. obiectul. termenul de apel curgand de la data la care a luat cunostinta de incheiere. pentru cei care au lipsit. in masura in care ac estea din urma sunt compatibile cu natura necontencioasa a cererii. Competenta Art. 520-528 referitoare la procedura necontencioas a se completeaza cu dispozitiile de procedura contencioasa. prezinta caracter contencios. si de la comunicare. 527. cu citarea petentului s i a persoanelor aratate in cerere. orice masuri utile cauzei. (1) este supusa numai apelului. Procedura Art. dupa ca z. In caz contrar. Calea de atac Art. . fara insa a se urmari stabilirea unui drept potrivnic fata de o alta perso ana.(1) Cererile necontencioase care sunt in legatura cu o cauza in curs de solutionare sau solutionata deja de o instanta ori care au ca obiect elibera rea unor inscrisuri. (2) Incheierea prevazuta la alin. competenta instantei si solutionarea incidentelor privi nd competenta sunt supuse regulilor prevazute pentru cererile contencioase. . . (2) Ea va fi insotita de inscrisurile pe care se sprijina. 130 Caracterul contencios Art.(1) Cererea va cuprinde numele. 525. denumirea si sediul celui care o face si. chiar daca nu au fost invocate in cerere sau p e parcursul procedurii. prin insusi cuprinsul ei ori prin obiectiile ridicate de persoanele citate sau care intervin.(1) Instanta isi verifica din oficiu competenta.Incheierile pronuntate in procedura necontencioasa nu au autoritatea lucrului judecat. (2) Daca instanta se declara necompetenta va trimite dosarul instantei competent e. (2) Materiile necontencioase cu privire la care legea prevede o procedura specia la raman supuse acelor dispozitii. chiar daca este de ordine privata. precum si pe acelea ale caror interese ar putea fi afectate de hotarare. . judecata se face cu sau fara citare. titluri sau valori aflate in depozitul unei instante se vor indrepta la acea instanta. dupa imprejurari. cu exceptia ce lei pronuntate de un complet al Inaltei Curti de Casatie si Justitie. . 520. care este definitiva. Efectele hotararii Art. (4) Apelul poate fi facut de orice persoana interesata. Regulile aplicabile Art. . pentru cei care au fost prezenti la ultima sedinta de judecata. daca legea o impune. . Ea are dreptul sa asculte orice persoana care poate aduce lamuriri in cauza. . Solutionarea cererii Art. (3) Termenul de apel va curge de la pronuntare. putand cere partii lamuririle necesare. chiar din oficiu. in raport cu toate imprejuraril e de fapt si de drept ale cauzei. Cuprinsul cererii Art.(1) Cererea se judeca in camera de consiliu. sunt supuse dis pozitiilor prezentei carti.

iar apelul impotriva incheierii date de presedintele tribunalului sau c urtii de apel se judeca de un complet al instantei respective. TITLUL II Dispozitii speciale Eliberarea de copii de pe hotarari si de pe alte inscrisuri Art. alte per soane decat partile nu pot dobandi copii de pe incheieri. cu conditia ca regulile respective sa nu fie contrare ordinii publice si dispoziti ilor imperative ale legii. (2) In administrarea acestei jurisdictii. pastrate la instanta ori aflat e in custodia altuia. . precum si drepturile asupra carora partile nu pot sa dispuna.(1) Arbitrajul este o jurisdictie alternativa avand caracter privat. in afara de acelea car e privesc starea civila. . 531. 535. inscrisuri sau declaratii de martori decat cu incuviintarea presedintelui. expertize. uneia sau mai multor persoane. (3) Apelul impotriva incheierii date de presedintele judecatoriei se judeca de t ribunal. Masurile luate de presedintele instantei Art. (2) Cererea se va solutiona prin incheiere executorie. (3) In incheierea de eliberare se va arata detinatorul obligat la eliberarea bun urilor. data in camera de consili u. Dispozitiile art . se introduce. prin conventia arbitrala. Incheierile pentru eliberarea unor bunuri Art.(1) Persoanele care au capacitate deplina de exercitiu pot conveni s a solutioneze pe calea arbitrajului litigiile dintre ele. . relati ile de familie. de pe hotarare sau dispozitiv sau de pe celelalte inscrisuri aflate la dosar. capacitatea persoanelor.Arbitrajul poate fi incredintat. 131 (2) In aceste cazuri. CARTEA a IV-a Despre arbitraj TITLUL I Dispozitii generale Notiunea Art. precum si orice alte bunuri. (3) Persoanele juridice de drept public care au in obiectul lor de activitate si activitati economice au facultatea de a incheia conventii arbitrale. Partile vor fi citate daca instanta considera necesar. (3) este supusa acelorasi cai de atac ca si ho tararea pe baza careia s-a cerut eliberarea bunului. la instanta care a dispus acea masura. partile litigante si tribunalul arbitr al competent pot stabili reguli de procedura derogatorii de la dreptul comun. dezbaterea succesorala.(1) La cerere. 533. .rti. precum si persoana indreptatita sa le primeasca.(1) Cererea de eliberare privind sumele de bani sau alte valori ori titluri. consemnate. (2) Statul si autoritatile publice au facultatea de a incheia conventii arbitral e numai daca sunt autorizate prin lege sau prin conventii internationale la care Romania este parte. (2)-(4) se aplica in mod corespunzator. (3) In cazul in care dezbaterile nu s-au desfasurat in sedinta publica. . dupa caz. grefa instantei va elibera copii de pe incheierea de sedinta. Tribunalul arbitral Art. investite de parti sau in conformitate cu acea conventie s . in afara d e cazul in care legea ori actul lor de infiintare sau de organizare prevede altf el. 530 alin.(1) Procedura necontencioasa se aplica si in cazurile in care legea da in competenta presedintelui instantei luarea unor masuri cu caracter neconten cios. 530. . (4) Incheierea prevazuta la alin. (2) Copiile de pe incheierile de sedinta. (4) Incheierile date de presedintii sectiilor Inaltei Curti de Casatie si Justit ie sunt definitive. 132 Obiectul arbitrajului Art. 532. de perso ana indreptatita. de pe hotarare sau de pe dispozitiv se vor putea elibera numai dupa ce acestea au fost semnate de toti judecatorii. in legatura cu un proces. 534. presedintele trebuie sa pronunte incheierea in termen de c el mult 5 zile de la primirea cererii. su b sanctiunea aplicabila grefierilor pentru infractiunea de fals.

hotararea nefiind supusa niciunei cai de atac. . 133 Reprezentarea partilor Art. In aceste cazuri. daca in cuprinsul acesteia nu se prevede altfel. repartizarea intr e parti a cheltuielilor arbitrale si. dupa caz. sub sanctiunea nulitati i. preva zut la art. (3) In lipsa regulilor prevazute la alin. valo reaza alegerea domiciliului sau. prin procedu ra ordonantei presedintiale. (2) In cazul in care conventia arbitrala se refera la un litigiu legat de transf erul dreptului de proprietate si/sau constituirea altui drept real asupra unui b un imobil. sau de o alta e ntitate ori de o persoana fizica. 538. revocarea si inlocuirea arbitrilor.(1) Pentru inlaturarea piedicilor ce s-ar ivi in organizarea si desf asurarea arbitrajului. 536. potrivit legii. 539. 540.Partile pot conveni ca arbitrajul sa fie organizat de o institutie p ermanenta de arbitraj. orice alte norme privind buna desfasurare a arbitrajului.(1) Arbitrajul se organizeaza si se desfasoara potrivit conventiei a rbitrale. sub sanctiu nea nulitatii absolute. si cuprinde dreptul avocatului de a exercita optiunile cu privire la caducitatea arbitrajului potrivit art. precum si pentru indeplinirea altor atributii ce revin in stantei judecatoresti in arbitraj. Organizarea arbitrajului de un tert Art.a judece litigiul si sa pronunte o hotarare definitiva si obligatorie pentru ele . Organizarea arbitrajului de catre parti Art. partile pot stabili prin conventia arbitrala sau prin act scris incheiat ulterior. pre cum si de a solicita ori de a accepta prelungirea termenului arbitrajului. . partea interesata poate sesiza tribunalul in circumscriptia caruia are loc arbitrajul. incheiata conform dispozitiilor titlului II din prezenta carte. cel mai tarziu odata cu constituirea tribu nalului arbitral. termenul si locul arbitrajului. . Conditia formei scrise se considera indeplinita atunci cand recurgerea la arb itraj a fost convenita prin schimb de corespondenta. . 559. 537. tribunalul arbitral. normele d e procedura pe care tribunalul arbitral trebuie sa le urmeze in judecarea litigi ului. (2) Instanta va solutiona aceste cereri de urgenta si cu precadere. Felurile conventiei arbitrale Art. (4) Daca nici tribunalul arbitral nu a stabilit aceste norme. 560. . numire a. Interventia instantei Art. arbitrii investiti constituie.(1) Conventia arbitrala se incheie in scris. . potrivit titlului VII din prezenta carte. tribunalul arbitral va putea stab ili procedura de urmat asa cum va socoti mai potrivit. solutionarea litigiului este incredintata unor arbitri. in general. indiferent de forma acestei a. (3) Dispozitiile alin. (2) Sub rezerva respectarii ordinii publice si a bunelor moravuri. partile pot formula cereri si isi pot ex ercita drepturile procesuale personal sau prin reprezentant. precum si a d ispozitiilor imperative ale legii. numiti ori acceptati de parti potrivit conventiei ar bitrale sau regulilor institutiei permanente de arbitraj.(1) In litigiile arbitrale. Acestia pot fi asis tati de alti specialisti. (2) In procedura arbitrala. fie direct. (1) si (2) se aplica in mod corespunzator si in cazul rep rezentarii partii prin consilier juridic. TITLUL II Conventia arbitrala Forma scrisa Art. inclusiv procedura unei eventuale concilieri prealabile. se vor aplica disp ozitiile ce urmeaza. Arbitrul unic sau. sau schimb de acte procedurale ori cand existenta ei a fost pretinsa in scris de una dintre parti si nu a fost contestata de cealalta. imputernicirea data avocatilor. fie prin referire la o anumita reglementare avand ca obiect arbitrajul.(1) Conventia arbitrala se poate incheia fie sub forma unei clauze c . conventia trebuie incheiata in forma autentica notariala. (2). Tribunalul va solutiona cauza in compl etul prevazut de lege pentru judecata in prima instanta. normele privind constituirea tribunalului arbitral. dupa caz. a sediului procesual la avocat. in sensul dispozit iilor prezentei carti. 541.

competenta instantelor judecatoresti. la care contractul principal face trimitere.supraarbitrul . 543. 542. Verificarea competentei instantei Art. iar paratul nu ridica. sub sanctiunea nulitatii. 547. Compromisul Art.(1) Partile stabilesc daca litigiul se judeca de un arbitru unic sau de mai multi arbitri. su b forma clauzei compromisorii. 135 TITLUL III Tribunalul arbitral Arbitrii Art. .Poate fi arbitru orice persoana fizica daca are capacitate deplina d e exercitiu. b) conventia arbitrala este lovita de nulitate ori este inoperanta. care trebuie sa fie intotdeauna in numar impar. litigiul se judeca de 3 arbi tri. (3) Conflictul de competenta dintre tribunalul arbitral si o instanta judecatore asca este solutionat de instanta judecatoreasca ierarhic superioara celei aflate in conflict. .(1) Instanta judecatoreasca. (3) In caz de indoiala. Eficacitatea clauzei compromisorii Art.(1) Prin clauza compromisorie partile convin ca litigiile ce se vor naste din contractul in care este stipulata sau in legatura cu acesta sa fie sol utionate pe calea arbitrajului. isi va verifica propria competenta si se va declara necompetenta numai daca partile sau una dintre ele solicita aceasta. 134 Clauza compromisorie Art. clauza compromisorie se interpreteaza in sensul ca se ap lica tuturor neintelegerilor care deriva din contractul sau din raportul juridic la care ea se refera. (2) Compromisul se poate incheia chiar daca litigiul intervenit intre parti este deja pe rolul unei alte instante.(1) Prin compromis partile convin ca un litigiu intervenit intre ele sa fie solutionat pe calea arbitrajului. 544. . . (2) Instanta va retine spre solutionare procesul daca: a) paratul si-a formulat apararile in fond. inscrisa in contractul principal ori stabilita intr-o conventie se parata. Excluderea competentei instantei Art. Numarul arbitrilor Art. inv ocand conventia arbitrala. fie sub forma compromisului . la primul termen la care a fost legal ci tat. obiectul litigiului si numele arbitrilor sau modalitatea de numire a lor. numele ar bitrilor sau modalitatea de numire a lor. aratandu-se. fara nicio rezerva intemeiata pe con ventia arbitrala. 548. 545. Aceasta va ramane valabila si va servi drept teme i pentru orice noua procedura arbitrala care ar fi declansata in temeiul acestei a pentru solutionarea oricarui litigiu aparut intre parti derivand din contractu l principal.ompromisorii. (2) Validitatea clauzei compromisorii este independenta de valabilitatea contrac tului in care a fost inscrisa. aratandu-se. cate unul numit de fiecare dintre parti. . (2) Daca partile nu au stabilit numarul arbitrilor. pentru litigiul care face o biectul ei. obiectiuni cu privire la aceasta. . c) tribunalul arbitral nu poate fi constituit din cauze vadit imputabile paratul ui in arbitraj. (2) Existenta conventiei arbitrale se prezuma daca reclamantul formuleaza o cere re de arbitrare. iar al treilea . . . sesizata cu o cauza cu privire la care s-a incheiat o conventie arbitrala.d esemnat de cei 2 arbitri. 546. In cazul arbitrajului institutionaliza t este suficienta referirea la regulile de procedura ale institutiei care organi zeaza arbitrajul. sub sanctiunea nulitatii.Incheierea conventiei arbitrale exclude.Incheierea procedurii arbitrale cu sau fara pronuntarea unei hotarar i asupra fondului cauzei nu aduce atingere eficacitatii conventiei arbitrale.

(2) O parte nu poate recuza arbitrul numit de ea decat pentru cauze survenite sa u de care a luat cunostinta dupa numire.Este nula clauza din conventia arbitrala care prevede dreptul uneia dintre parti de a numi arbitru in locul celeilalte parti sau de a avea mai multi arbitri decat cealalta parte.Cei 2 arbitri vor proceda la numirea supraarbitrului si a unui suple ant al acestuia. posta electronica sau prin alte mijloace ce asigu ra transmiterea textului actului si confirmarea primirii acestuia. care pun la indoi ala independenta si impartialitatea sa: a) neindeplinirea conditiilor de calificare sau a altor conditii privitoare la a rbitri. cu o societate controlata de una dintre parti sau aflata sub un control comun cu aceasta. c) daca arbitrul are raporturi de munca ori de serviciu. (2) si (3). precum si enuntarea succinta a pretentiilo r si a temeiului lor. 548 alin. prin posta. pe cat posibil. Incompatibilitatea arbitrilor Art. Numirea arbitrilor de catre instanta Art. . 539 alin. domiciliul si. in termen de 10 zile de la ultima acceptare. (4) Partea careia i s-a facut comunicarea trebuie sa transmita.(1) In afara de cazurile de incompatibilitate prevazute pentru judec atori. (5) Cand propun arbitrii.Acceptarea insarcinarii de arbitru trebuie sa fie facuta in scris si va fi comunicata partilor. Nulitatea Art. prenumele. prevazute in conventia arbitrala. dupa caz. (2) Cand arbitrul unic sau. datele persona le si profesionale ale arbitrului unic propus sau ale arbitrului desemnat de par tea care vrea sa recurga la arbitraj. d) daca arbitrul a prestat consultanta uneia dintre parti. partile vor propune si cate un supleant. (3) In comunicare se arata numele. prin incheiere care nu este supusa niciunei cai de atac.(1) Arbitrii sunt numiti. Acceptarea sarcinii de arbitru Art. 553. arbitrii nu au fost numiti prin conventia arbitrala si nici nu s-a prevazut modalitatea de numire. (1) sa procedeze la numirea ar bitrului ori.(1) In caz de neintelegere intre parti cu privire la numirea arbitru lui unic sau daca o parte nu numeste arbitrul ori daca cei 2 arbitri nu cad de a cord asupra persoanei supraarbitrului. 551. domiciliul si. partea care vrea sa recurga la arbitraj p oate cere tribunalului prevazut la art. i n termen de 10 zile de la primirea acesteia. Supraarbitrul se v a conforma prevederilor art. dupa caz. Numirea arbitrilor Art. in scris. 136 Numirea supraarbitrului Art. telefax. . b) cand o persoana juridica al carei asociat este sau in ale carei organe de con ducere se afla arbitrul are un interes in cauza. datele personale si profesionale ale arbitrului desemnat de aceasta. revocati sau inlocuiti conform conventiei arbitrale. partile care au inter ese comune vor numi un singur arbitru. pentru cazul in care arbitrul principal ar fi sau ar ajunge in situatia sa nu isi poata indeplini insarcinarea . 552. sau legaturi comerciale directe cu una dintre parti. (2) Tribunalul se pronunta in termen de 10 zile de la sesizare. a supraarbitrului. . fie prin conventia arbitrala. fie in conditiile alin. (2)-(4). 550. . . dupa caz. a asistat sau a repre zentat una dintre parti ori a depus marturie in una dintre fazele precedente ale litigiului. . sa procedeze la numirea lor potrivit art. partea care vrea sa rec urga la arbitraj va comunica celeilalte parti. 549. raspunsul la propunerea de numire a arbitrului unic sau. la randul sau. 554. 551. dupa caz. numele. in termen de 5 zile de la data primirii propunerii d e numire.(3) Daca exista mai multi reclamanti sau mai multi parati. cu citarea parti lor. arbitrul poate fi recuzat si pentru urmatoarele motive. pe cat posibil . (3) Persoana care stie ca in privinta sa exista o cauza de recuzare este obligat .

caz in ca . da ca: a) dupa acceptare. se va proceda la inlocuirea arbitrului potrivit dispozitiilor stabilite pentru n umirea lui. nu participa la judecarea litigiului ori nu pronunta h otararea in termenul stabilit de conventia arbitrala sau de lege. deces. 137 (3) Dispozitiile prezentului cod privind recuzarea judecatorilor se aplica in mo d corespunzator. . dupa caz. fara nicio alta formalitate. parti le sunt obligate sa declare in scris. 539. (2) Cand cel putin una dintre parti a formulat declaratia prevazuta la alin. . 559. Caducitatea arbitrajului Art.(1) Daca partile nu au prevazut altfel. (2) Termenul se suspenda pe timpul judecarii unei cereri de recuzare sau a orica rei alte cereri incidente adresate tribunalului prevazut la art. . o singura data. (3) In cadrul termenului prevazut la alin.In caz de recuzare. partile pot consimti in scris la prelungirea termenului arbitrajului.Arbitrii raspund. publicand sau divulgand date de care iau cunostinta in calitate de arbitri. d) incalca cu rea-credinta sau grava neglijenta alte indatoriri ce le revin. instiintate potrivit alin. abtinere. pentru prejudiciul cauzat. cu exceptia sit uatiei in care partile declara in mod expres ca renunta la caducitate. (5) Abtinerea produce efecte pe data formularii ei.(1) La primul termen de judecata la care au fost legal citate. tribunalul arbitral. ea are dreptul sa se abtina de la judecarea litigiul ui. la expirarea termenului prevazut la art. (2) Data acceptarii este cea a expedierii comunicarii prevazute la art. este impiedicat sa isi exercite insarcinarea. . 559. (1) prin incheiere. 551. Chiar in acest caz. renuntare. comunica in scris ca inteleg sa nu ceara rec uzarea. sub sanctiunea decaderii.(1) Recuzarea trebuie sa fie ceruta. iar daca asemenea cauze survin dupa acceptare.(1) Tribunalul arbitral se considera constituit la data acceptarii i nsarcinarii de arbitru unic sau. fara a avea autorizarea part ilor. sub sanctiunea decaderii. Raspunderea arbitrilor Art. (1) . c) nu respecta caracterul confidential al arbitrajului. fara ca abtinerea sa insemne recunoasterea cauzei de recuzare. tribunalul arbitral trebuie sa pronunte hotararea in termen de cel mult 6 luni de la data constituirii sale. cu cel mult 3 luni. Cererea de recuzare Art. Termenul arbitrajului Art. de la survenirea cauzei de recuzare. precum si in orice alt caz in care arbitrul este impiedicat sa isi indeplineasca sarcina s i daca supleantul. sub sanctiunea caducitatii arbitrajului. . 558. de indata c e le-a cunoscut. (3). pronuntata cu citarea partilor si a arbitrului recuzat. 539 alin. in te rmen de 10 zile de la data cand partea a luat cunostinta de numirea arbitrului s au. (5) Termenul se prelungeste de drept cu 3 luni in cazul decesului uneia dintre p arti. va pronunta o hotarare prin care va constata ca arbitrajul a devenit caduc. pentru motive temeinice. 555. Incheierea nu este supusa niciunei cai de atac . b) fara motiv justificat. in conditiile legii. 560. daca inteleg sa invoce caducitatea arbitrajului. dupa caz. Constituirea tribunalului arbitral Art. revocare. 557. in termen de 10 zile de la sesizare. 556. (2) Cererea de recuzare se solutioneaza de tribunalul prevazut la art. . renunta in mod nejustificat la insarcinarea lor. prelungirea term enului. la randul sau. (4) Aceasta persoana nu poate participa la judecarea litigiului decat daca parti le. (1). (4) Tribunalul arbitral poate dispune.a sa instiinteze partile si pe ceilalti arbitri mai inainte de a fi acceptat ins arcinarea de arbitru. Inlocuirea arbitrilor Art. a ultimei acceptari a insarcinarii de arbitru ori de supraarbitru.

(2) Exceptiile si alte mijloace de aparare. 138 (3) Probele administrate in cadrul procedurii devenite caduca vor putea fi utili zate. Daca reclamantul locuieste in str ainatate. care va cuprinde: a) numele si prenumele. locul arbitrajului se stabileste de tribunalul arbitral. prenumele si calitatea celui care reprezinta partea in litigiu. b) numele. Locul arbitrajului Art.(1) Dezbaterea litigiului in fata tribunalului arbitral se face in l imba stabilita prin conventia arbitrala sau. 562. daca sunt cunoscute de reclamant. 564.Reclamantul va comunica paratului. . In lipsa unei asemenea prevede ri. (3) Daca tribunalul arbitral apreciaza ca nedepunerea intampinarii justifica ama narea solutionarii litigiului. paratul va face intampinare cuprinzand exceptiile privind cererea recl amantului. domiciliul sau resedinta partilor ori. . d) obiectul si valoarea cererii. unde urmeaza sa i se faca toat e comunicarile privind procesul. f) numele. celelalte mentiuni prevazute la art.Partile stabilesc locul arbitrajului. paratul va putea fi obligat la plata cheltuielilo r de arbitrare cauzate prin amanare.(1) In termen de 30 de zile de la primirea copiei de pe cererea de a rbitrare. daca nu s-a prevazut nimic in aceas ta privinta ori nu a intervenit o intelegere ulterioara. in limba contractului d in care s-a nascut litigiul ori intr-o limba de circulatie internationala stabil ita de tribunalul arbitral. 561. . dupa caz. pentru persoanele juridice. iar daca a fost consemnata intr-un inscris separat ori s-a inchei at un compromis.re va continua judecata. anexandu-se copie de pe contractul in care este inserata. . Intampinarea Art. daca este cazul. in mod corespunzator. g) semnatura partii. care nu au fost aratate prin intampi nare. intr-un nou arbitraj. . (3) Partile pot sa participe la dezbateri cu traducatorul lor. la cererea si pe cheltuiala ei. in masura in care se socoteste ca n u este necesara refacerea lor. cand este cazul anexandu-se dovada calitatii. numarul de inmatriculare in registrul comertului ori de inscriere in registrul persoanelor juridice si contul bancar ale reclamantului. c) mentionarea conventiei arbitrale. precum si fiecarui arbitru copie de pe cererea de arbitrare si de pe inscrisurile anexate. (2) Cererea se poate face printr-un proces-verbal incheiat in fata tribunalului arbitral si semnat de parti sau numai de reclamant. precum si calculul prin care s-a ajuns la deter minarea acestei valori. sub sanctiunea decaderii. cel mai tarziu la primul terme n de judecata la care partea a fost legal citata. prenumele si domiciliul membrilor tribunalului arbitral. 565. precum si. precum si probele pe care se intemeiaza cererea . (4) Dispozitiile art. 139 Comunicarea cererii arbitrale Art. Limba arbitrajului Art. e) motivele de fapt si de drept. probele propuse in a parare. codul unic de inregistrare sau codul de identifica re fiscala. 563. va arata si domiciliul ales in Romania. raspunsul in fapt si in drept la aceasta cerere. TITLUL IV Procedura arbitrala CAPITOLUL I Sesizarea tribunalului arbitral Cererea de arbitrare Art. cererea va cuprinde si codul nu meric personal sau. precum si al e paratului. . denumirea si sediul lor. De asemenea. precum si de arbitri. 564 se aplica in mod corespunzator. copie de pe acesta.(1) Tribunalul arbitral este sesizat de reclamant printr-o cerere sc risa. (2) Daca o parte nu cunoaste limba in care se desfasoara dezbaterea. tribunalul arbitral ii asigura serviciile unui traducator. trebuie invocate. 56 3 pentru cererea de arbitrare.

8-10.(1) Tertii pot participa la procedura arbitrala in conditiile art. CAPITOLUL II Judecata Dispozitiile generale Art. hotararilor arbitrale si incheierilor de sedinta se face prin scrisoare recomandata cu continut declarat si confirmare de primire.(1) Indata dupa expirarea termenului pentru depunerea intampinarii. prevazuta la art. Verificarea dosarului Art. art. dupa completarea dosarului. dar numai cu acordul lor si al tuturor partilor. 567. Absenta unei parti . . 12-16. 570. 23 sunt aplicabile in mod corespunzator si in procedura arbitrala.Intre data primirii citatiei si termenul de dezbatere trebuie sa exi ste un interval de timp de cel putin 15 zile. cu prevederile prezent ei carti. tri bunalul arbitral isi verifica propria sa competenta de a solutiona litigiul. tribunalul arbitral verifica stadiul pregatirii litigiului pentru dezbatere si. 572 se aplica in mod corespunzator. isi declina competenta printr-o hotarare. . tri bunalul arbitral fixeaza termen de dezbatere a litigiului si dispune citarea par tilor. (3). daca este cazul. Regulile de procedura aplicabile Art. (1). procedura arbitrala este cea stabilita de prezent a carte. (2) Dispozitiile art. posta electronica sau prin alte mijloace ce asigura transmite rea textului actului si confirmarea primirii acestuia. daca este cazul. . va dispune masurile corespunzatoare pentru completarea d osarului. art. (1) teza a II-a.(1) Daca paratul are pretentii impotriva reclamantului. .(1) Judecata arbitrala se desfasoara potrivit regulilor procedurale stabilite la art. . 599. (2) Cand partile recurg la arbitrajul institutionalizat. care se poate desfiinta numai prin actiunea in anulare intro dusa impotriva hotararii arbitrale. (2) Cererea reconventionala va fi introdusa in cadrul termenului pentru depunere a intampinarii sau cel mai tarziu pana la primul termen de judecata la care para tul a fost legal citat si trebuie sa indeplineasca aceleasi conditii ca si cerer ea principala. Participarea tertilor Art.Cererea reconventionala Art. (2) Inscrisurile pot fi inmanate si personal partii. 566. 571. derivand din acelasi raport juridic. conform art. 569. 6 0-76. consemneaza acest lucr u intr-o incheiere. 572. (2). se aplica dispozitiile art. (2) Dupa aceasta verificare si. (3) In toate celelalte cazuri. Cu toate acestea. 568. 22 alin. art. Termenul de citare Art. in conventia arbitrala. sub semnatura. interve ntia accesorie este admisibila si fara indeplinirea acestei conditii. a citatiilor. . (3) Dovezile de comunicare se depun la dosar. el poate face cerere reconventionala. (3) Daca tribunalul arbitral hotaraste ca nu este competent sa solutioneze litig iul cu care a fost sesizat. 5 alin. (2) Cu toate acestea. (5) si (6) si la art. (4). regulile de procedu ra aplicabile arbitrajului sau ii pot imputernici pe arbitri sa stabileasca aces te reguli. 608 alin.(1) Comunicarea intre parti sau catre parti a inscrisurilor litigiul ui. 599. Instiintare a partilor cu privire la alte masuri luate de tribunalul arbitral poate fi facut a si prin telefax. . daca va socoti necesar.(1) Partile pot stabili. 19-21.(1) La primul termen de judecata cu procedura legal indeplinita. principiile fundamentale ale procesului civil prevazute la art. . 568. art. 140 Comunicarea actelor de procedura Art. (2) Daca tribunalul arbitral hotaraste ca este competent. impotriva careia nu se poate formula actiunea in anulare. Verificarea competentei Art. Aceste reguli se completeaza. 573.

tribunalul arbitral va solutiona litigiul. 539 sa incuviinteze masuri asiguratorii si ma suri provizorii cu privire la obiectul litigiului sau sa constate anumite imprej urari de fapt. in afara de c azurile prevazute la art. . precum si a motiv elor pentru care 141 absenta justifica amanarea dezbaterii este de competenta exclusiva a tribunalulu i arbitral. . (2) Daca una dintre parti detine un mijloc de proba. (2) La aceasta cerere se vor anexa. In caz de impotrivire. precum si constatarea anumitor imprejurari de fapt pot fi incuviintate si de tribunalu l arbitral.Art. in fata unui arbitru din compunerea tri bunalului arbitral. cererea de arbitrare sau.(1) Probele care nu au fost cerute prin cererea de arbitrare sau pri n intampinare nu vor mai putea fi invocate in cursul arbitrajului. sau acordand un termen pentru ca partile sa isi poata formula concluziile in scris. Administrarea probelor Art. Propunerea probelor Art. pertinentei si concludentei probelor propuse de parti. 575. (4) In cursul arbitrajului. incunostintand in acelasi termen si cealalta parte. (2) Chiar daca partile nu solicita amanarea solutionarii litigiului. tribunalul arbitral poate cere partilor explicatii scrise cu privire la obiectul cererii si faptele litigiului si poate dispune administrarea oricaror probe prevazute de lege. 578. (1). Masurile asiguratorii Art. desi legal citate. potrivit prevederilor alin. cu acordul partilor. pe baza probelor aflate la dosar. in copie. 576.(1) Administrarea probelor se efectueaza in sedinta tribunalului arb itral. Acesta poate dispune ca administrarea probelor sa fie efectuata in fata s upraarbitrului sau. Dispozitiile art. . tribunalul arbitral poate sa amane judecarea acestuia. Solicitarea judecarii in lipsa Art. precum si arbitrii. 142 tribunalul arbitral poate fixa termene-limita pentru administrarea probelor incu viintate. (2). (2) Tribunalul arbitral are competenta exclusiva de a decide asupra utilitatii. administrarea probei nu mai poate avea loc decat daca tribunalul arbitral apreciaza ca aceasta este esentiala pentru s olutionarea corecta a litigiului. nu se prezinta la termen. amanarea acesteia pentru motive te meinice. masurile asiguratorii si masurile provizorii. cel mai tarziu cu 3 zile inainte de data pentru care a fost stabilita dezbaterea. hotararea acestuia nefiind supu sa niciunei cai de atac. in afara de cazul in care s-a cerut a manarea pentru motive temeinice. . 580.(1) Daca ambele parti. Cu consultarea partilor. precum si conventia arbitr ala. (2). oricare dintre parti poate cere tribunalului prevazut la art. 574. 550 alin. afara numai daca partea lipsa nu va cere. 248 alin. tribunalul arbitral poate o . Absenta ambelor parti Art. 579.Oricare dintre parti poate cere in scris ca solutionarea litigiului sa se faca in lipsa sa. Aprecierea temeiniciei motivelor amanarii este de competenta exclusiva a tribunalului arbitral. Aprecierea temeiniciei motivelor absentei uneia dintre parti.(1) Inaintea sau in cursul arbitrajului. Sarcina probei Art. Dupa expirarea acestor termene. hotararea acestuia nefiind supusa niciunei cai de atac. daca apreciaza ca pr ezenta lor la dezbatere este necesara. . (3) Incuviintarea acestor masuri va fi adusa la cunostinta tribunalului arbitral de catre partea care le-a cerut. (2) In vederea solutionarii litigiului. executarea acestor masuri se dispune de catre instanta judecatoreasca. citand partile. in lipsa . . 572 se aplica in mod corespunzator. 577.(1) Fiecare dintre parti are sarcina sa dovedeasca faptele pe care i si intemeiaza in litigiu pretentia sau apararea. dovada comunicarii prevazute la art. .Neprezentarea partii legal citate nu impiedica dezbaterea litigiului .

(2) Audierea martorilor si a expertilor poate fi facuta.(1) Orice exceptie privind existenta si validitatea conventiei arbit rale. a) si b). b) cererile si sustinerile partilor. Cererile si exceptiile Art. (2). pr ecum si onorariile arbitrilor. (4) Dispozitiile art. daca a lipsit la acel termen. tribunalul arbitral poate indrept a sau completa incheierea de sedinta printr-o alta incheiere. acordand un termen in acest scop.Aprecierea probelor se face de catre arbitri potrivit intimei lor co nvingeri. 584. care va lua masurile prevazute la art. 594 alin. (1) lit. (5) Partile au dreptul sa ia cunostinta de continutul incheierilor si de actele dosarului. integral. Partilor li se com unica. Audierea martorilor si a expertilor Art. 539. tribunalul arbitral le cere sa raspunda in scris intrebarilor puse . La cererea partilor sau din oficiu. (3) Tribunalul arbitral nu poate sa recurga la mijloace de constrangere si nici sa aplice sanctiuni martorilor sau expertilor. la cerere. . copie de pe incheierea de sedinta. limitele insarcinarii arbitrilor si de sfasurarea procedurii pana la primul termen de judecata la care partea a fost le gal citata trebuie ridicata. Dispozitiile art. Pentru luarea acestor masuri part ile se pot adresa tribunalului prevazut la art. martorilor se suporta potr ivit intelegerii dintre parti. cheltuielile arbitrale se suporta de part ea care a pierdut litigiul. . cel mai tarziu la acest t ermen. . d) dispozitivul. l a primul 143 termen de judecata la care a fost prezent ori legal citat dupa producerea neregu laritatii si inainte de a se pune concluzii in fond. cheltuielile de administrare a probelor. (2) Orice cereri si orice inscrisuri vor fi depuse cel mai tarziu pana la primul termen de judecata la care partile au fost legal citate. cheltuie lile de deplasare a partilor. desi nu sunt ind eplinite conditiile art. (2) In lipsa unei asemenea intelegeri.(1) Martorii si expertii sunt audiati fara prestare de juramant. 586. 594 alin.(1) Cheltuielile pentru organizarea si desfasurarea arbitrajului. . Aprecierea probelor Art. 583. 581. 585. la cererea sau cu consi mtamantul acestora. . De asemenea. care sunt necesare pentr u solutionarea cauzei. (1). cu observarea prevederilor art. sub sanctiunea decaderii. (3). (3) Incheierea de sedinta va cuprinde. 292 alin. (3) se aplica in mod corespunzator. daca cererea de arbitrare este admisa in t . e) semnaturile arbitrilor. 579 se aplica in mod corespunzator. expertilor. 539. . 593 alin.rdona infatisarea lui. CAPITOLUL III Cheltuielile arbitrale Cheltuielile arbitrale Art. (2) Orice dispozitie a tribunalului arbitral va fi consemnata in incheiere si va fi motivata. Incheierea de sedinta Art. si la locuinta ori la locul unde isi desfasoara activitatea. c) motivele pe care se sprijina masurile dispuse. (2) Daca autoritatea publica refuza transmiterea informatiilor. si urmatoarele mentiuni: a) o scurta descriere a desfasurarii sedintei. pe langa mentiunile prevazute la art.(1) Tribunalul arbitral poate solicita informatii scrise autoritatil or publice in legatura cu actele si actiunile acestora.(1) Dezbaterile arbitrale vor fi consemnate in incheierea de sedinta . daca nu s-a stabilit un termen mai scurt. 292 alin. Informatiile detinute de autoritatile publice Art. arbitrilor. partile sau arbitrii pot sesiza tribunal ul prevazut la art. 582. (3) Neregularitatea actelor de procedura se acopera daca nu a fost invocata de c el interesat la termenul la care s-a produs ori. constituirea tribunalului arbitral.

. CAPITOLUL IV Hotararea arbitrala Solutionarea litigiului Art.(1) Plata onorariilor arbitrilor se va face dupa comunicarea catre p arti a hotararii arbitrale. Hotararea nu se va comunica. 591. numele si prenumele reprezentantilor partilor. . den umirea si sediul. domiciliul ori resedinta lor sau. . 587. a vansarea sau plata sumelor prevazute in prezentul capitol. .(1) Tribunalul arbitral poate obliga partile sau pe fiecare dintre e le la avansarea oricaror cheltuieli necesare pentru organizarea si desfasurarea arbitrajului. (3) Hotararea se ia cu majoritatea de voturi. 594. in modalitatea stabilita de conventia arbitrala s au. se va intocmi o minuta. potrivit dispozitii lor sale.(1) In toate cazurile. locul si data pronuntarii hotara rii. Regularizarea cheltuielilor Art. pri n incheiere executorie si care nu este supusa niciunei cai de atac. (2) Daca arbitrajul se intrerupe fara a se pronunta o hotarare.(1) Tribunalul arbitral solutioneaza litigiul in temeiul contractulu i principal si al normelor de drept aplicabile. tribunalul prevazut la art. . Verificarea cheltuielilor Art. (2) Partile pot fi obligate solidar la plata.Orice diferenta in plus sau in minus de cheltuieli arbitrale se regu larizeaza cel mai tarziu prin hotararea arbitrala si se plateste pana la comunic area hotararii catre parti. (3) Daca paratul nu isi indeplineste obligatia care ii revine potrivit alin. 592. cuantumul on orariilor arbitrilor si al celorlalte cheltuieli arbitrale. suma respectiva prin contributie egala. . Plata anticipata a cheltuielilor Art. 559.otalitate. de avansare sau de plata.La cererea oricareia dintre parti. Plata onorariilor Art. de tribunalul arbitral. in lipsa. (2) Pe baza acordului expres al partilor. pronuntarea trebuie sa fie precedata de delib erarea in secret a arbitrilor. dupa caz. Hotararea arbitrala Art. Onorariul arbitrilor Art. reclamantul va consemna intreaga suma. opinia minor itara. (4) Dupa deliberare. . b) numele si prenumele partilor. 144 (2) Tribunalul arbitral poate sa nu dea curs arbitrajului pana la consemnarea. cand este cazul. 588. daca cererea este admisa in parte. daca este cazul. tribunalul arbitral poate solutiona li tigiul in echitate. pana l a plata diferentei. tinand seama. precum si modalitati le de consemnare.(1) Tribunalul arbitral poate evalua. (1) . urmand ca prin hotararea arbitrala sa se stabileasca cuantumul final al on orariilor cuvenite arbitrilor. Deliberarea si pronuntarea Art. 539 v a examina temeinicia masurilor dispuse de tribunalul arbitral si va stabili. stabilit potrivit art. cand este cazul. (2) Pronuntarea poate fi amanata cu cel mult 21 de zile. cuantumul o norariilor arbitrilor si poate obliga partile sa consemneze. sau proportional cu ceea ce s-a acordat. . precum si modul de suportare de catre parti. onorariile arbit rilor pentru activitatea depusa se reduc in mod corespunzator. in termenul stabilit de tribunalul arbitral. in mod provizoriu.(1) Hotararea arbitrala se redacteaza in scris si trebuie sa cuprind a: 145 a) componenta nominala a tribunalului arbitral. 589. sub conditia incadrarii in termenul arbitrajului. 593. precum si ale c elorlalte persoane care au participat la dezbaterea litigiului. s i de uzante sau reguli profesionale. care va cuprinde pe scurt continutu l dispozitivului hotararii si in care se va arata. . 590.

. Efectele hotararii arbitrale Art.Hotararea arbitrala comunicata partilor este definitiva si obligator ie. potrivit alin. 146 (2) La cererea oricareia dintre parti. hotararea arbitrala se va prezenta instantei sau notarului public pentru a obtine. d) obiectul litigiului si sustinerile pe scurt ale partilor. motivele care. si. b) tribunalul arbitral a solutionat litigiul fara sa existe o conventie arbitral a sau in temeiul unei conventii nule ori inoperante. c u aratarea considerentelor pe care aceasta se sprijina. sau din oficiu. (3). 595. res pectiv alin. completarii ori indreptarii ei. Partile vor fi citate daca tribunalul arbitra l apreciaza ca este necesar.c) mentionarea conventiei arbitrale in temeiul careia s-a procedat la arbitraj. (2) In cazul in care hotararea arbitrala se refera la un litigiu legat de transf erul dreptului de proprietate si/sau de constituirea altui drept real asupra unu i bun imobil. intinderea sau aplicarea dispozitivului hotararii ori acesta cuprinde dispoziti i potrivnice.(1) Hotararea arbitrala poate fi desfiintata numai prin actiune in a nulare pentru unul dintre urmatoarele motive: a) litigiul nu era susceptibil de solutionare pe calea arbitrajului. si dupa achitarea de catre parti a impozitului privind transferul dreptului de proprietate. (2) Daca prin hotararea pronuntata tribunalul arbitral a omis sa se pronunte asu pra unui capat de cerere. investirea cu titlul executoriu sau un act autentic n otarial. sub rezerva art. 539. compl etarea sau indreptarea hotararii. (3) Cererea de lamurire sau de completare se formuleaza. formulata in termenul prev azut la alin. 599. potrivit art. (3). asupra unei cereri conexe sau incidentale. oricare din tre parti poate solicita completarea ei. in baza caruia. . TITLUL V Desfiintarea hotararii arbitrale Actiunea in anulare Art. Pastrarea dosarului Art. daca este cazul. dupa caz. semnatura asistentului arbitral. la cererea oricareia dintre parti. (1). prin incheiere. Aceasta regula se aplica in mod corespunzator si in cazul in care exista opinie concurenta. 593 alin. Lamurirea. atasand s i dovezile de comunicare a hotararii arbitrale. precum si greselile de calcul pot fi indreptat e. .(1) Hotararea arbitrala va fi comunicata partilor in termen de cel m ult o luna de la data pronuntarii ei. g) semnaturile tuturor arbitrilor. se va proceda la inr egistrarea in cartea funciara si se va realiza transferul de proprietate si/sau constituirea altului drept real asupra bunului imobil in cauza. intemeiaza solutia. (2). . tribunalul arb itral va depune dosarul litigiului la tribunalul prevazut la art. in termen de 10 zile de la data primirii hotararii si se solut ioneaza de tribunalul arbitral. sub acest aspect. prin hotarare separata. (4) Greselile materiale din textul hotararii arbitrale sau alte greseli evidente care nu schimba fondul solutiei. iar in cazul arbitrajului in echi tate. tribunalul arbitral ii va elibera o dovad a privind comunicarea hotararii. (5) Hotararea de lamurire sau de completare ori incheierea de indreptare se pron unta de indata si face parte integranta din hotararea arbitrala. (1). dupa verificarile impuse de lege. 595.(1) In cazul in care sunt necesare lamuriri cu privire la intelesul. 597. cu citarea partilor. . in conditiile alin.In termen de 30 de zile de la data comunicarii hotararii sau de la d ata lamuririi. . e) motivele de fapt si de drept ale hotararii. 596. efectuate de catre in stanta de judecata sau de catre notarul public. (3) Arbitrul care a avut o alta parere va redacta si va semna opinia separata. 598. (6) Partile nu pot fi obligate la plata cheltuielilor legate de lamurirea. Comunicarea hotararii Art. completarea si indreptarea hotararii Art. f) dispozitivul. oricare dintre parti poate cere tribunalului arbitral sa lamureasc a dispozitivul sau sa inlature dispozitiile potrivnice.

559.(1) Pentru a fi executata silit. potrivit art . h) hotararea arbitrala incalca ordinea publica. pronuntate potrivit alin. (3). (2) Renuntarea la acest drept se poate face numai dupa pronuntarea hotararii arb itrale.Hotararea arbitrala se aduce la indeplinire de bunavoie de catre par tea impotriva careia s-a pronuntat. (1) lit. . . 599 alin.(1) Curtea de apel va judeca actiunea in anulare in completul prevaz ut de lege pentru judecarea recursului. Daca s-a formulat o cerere pot rivit art. termenul curge de la data comunicarii hotararii sau. iar partile nu au fost de acord cu continuarea judecatii. e) hotararea a fost pronuntata dupa expirarea termenului arbitrajului prevazut l a art. 147 Instanta competenta Art. Executarea silita Art. 584 alin. 602.(1) Partile nu pot renunta prin conventia arbitrala la dreptul de a introduce actiunea in anulare impotriva hotararii arbitrale. (3) Pentru dovedirea motivelor de anulare nu pot fi aduse ca probe noi decat ins crisuri. 200-203 sunt aplicabile in mod corespunzator. sunt definitive. In acest din urma caz. d) partea a lipsit la termenul la care au avut loc dezbaterile si procedura de c itare nu a fost legal indeplinita. (3) Admitand actiunea. nu arata data si lo cul pronuntarii ori nu este semnata de arbitri. . (1). f) tribunalul arbitral s-a pronuntat asupra unor lucruri care nu s-au cerut ori a dat mai mult decat s-a cerut. bunele moravuri ori dispozitii i mperative ale legii. . va trimite cau za spre judecata instantei competente sa o solutioneze. TITLUL VI Executarea hotararii arbitrale Executarea de bunavoie Art. 560 alin. 604. hotararea asupra fondul ui. desi cel putin una dintre parti a declarat ca intelege sa invoce cad ucitatea. Dispozitiile art. (1) si (2). b) in celelalte cazuri prevazute la art. . g) hotararea arbitrala nu cuprinde dispozitivul si motivele. 595. potrivit legii. dupa administrarea probelor. a). dupa caz. (2) Nu mai pot fi invocate ca motive pentru anularea hotararii arbitrale neregul aritatile care nu au fost ridicate potrivit art.Curtea de apel va putea suspenda executarea hotararii arbitrale impo triva careia a fost introdusa actiunea in anulare. Suspendarea executarii Art. pentru a hotari in fond. 603. curtea va pronunta mai int ai hotararea de anulare si. curtea se va pronunta i n fond dupa administrarea lor. . 599 alin. (4) Hotararile curtii de apel. 478 alin. Daca insa.Competenta de a judeca actiunea in anulare revine curtii de apel in circumscriptia careia a avut loc arbitrajul. 595.Actiunea in anulare va fi introdusa la curtea de apel in termen de o luna de la data comunicarii hotararii arbitrale. 600. (1) si (3) sau care p ot fi remediate pe calea prevazuta la art. de indata sau in termenul aratat in cuprinsu l acesteia. 605. (2) Intampinarea este obligatorie. 606. Judecarea actiunii in anulare Art. se va pronunta in fond. b) si e). ( 2)-(6) si (8) se aplica in mod corespunzator. in limitele conventiei arbitrale. a incheierii prin care a fost solutionata cererea. este nevoie de noi probe. Dispozitiile art. hotararea arbitrala se investeste c u formula executorie. 601. daca litigiul este in st are de judecata. Renuntarea la actiunea in anulare Art. . curtea de apel va anula hotararea arbitrala si: a) in cazurile prevazute la art. .c) tribunalul arbitral nu a fost constituit in conformitate cu conventia arbitra la. Termenul de exercitare Art.

. prin conventia arbitrala. (2) In cazul in care partile nu se inteleg asupra arbitrului unic ori cand o par te nu numeste arbitrul sau cand cei 2 arbitri nu cad de acord asupra persoanei s upraarbitrului. afara numai daca regulile de procedura ale acestuia sau partile insel e nu dispun altfel. Cheltuielile arbitrale Art. precum si celelalte chelt . 148 (3) Hotararea arbitrala investita cu formula executorie constituie titlu executo riu si se executa silit intocmai ca si o hotarare judecatoreasca.(1) Arbitrajul institutionalizat este acea forma de jurisdictie arbi trala care se constituie si functioneaza in mod permanent pe langa o organizatie sau o institutie interna ori internationala sau ca organizatie neguvernamentala de interes public de sine statatoare. Aceste liste nu au caracter oblig atoriu. autoritatea de desemnare este presedintele arbitrajului institut ionalizat. 609. va prevala conventia arbitrala. .In cazul arbitrajului organizat de o institutie permanenta. in conditiile legii. 607. Regulile arbitrale Art. (3) Daca partile nu au convenit altfel. Orice derogare de la aceasta prevede re este nula. afara numai daca. stabi lind daca aplicarea acestora din urma este efectiva sau prin analogie. partile vor fi citate. dosarul se pastr eaza la acea institutie.(1) Arbitrajul institutionalizat poate intocmi liste facultative cu persoane care pot fi arbitri sau supraarbitri. pot supune solutionarea litig iilor dintre ele unei anumite instante arbitrale apartinand arbitrajului institu tionalizat. partile opteaza automat pe ntru aplicarea regulilor sale de procedura. 608. Arbitrii Art.(1) Regulile de procedura ale arbitrajului institutionalizat se adop ta de catre conducerea acestuia potrivit normelor sale de functionare stabilite prin actul de infiintare. (2) Prin desemnarea unui anumit arbitraj institutionalizat ca fiind competent in solutionarea unui anumit litigiu sau tip de litigii. Aceasta va stabili masurile necesare pentru garantarea autonomiei. se vor aplica regulile de procedura ale arbitrajului institutionalizat in vigoare la momentul sesizarii acestuia. (2) In reglementarea si desfasurarea activitatii jurisdictionale. conducerea arbitrajului institu tionalizat competent decide ca pot fi aplicate si regulile alese de parti.(2) Cererea de investire se va solutiona de tribunalul prevazut la art. Daca exista indoieli cu privire la regularitatea hotararii arbitral e. se vor aplica regulile de procedura ale arbitrajului institutionalizat in vigoare la momentul sesizarii acestuia. 610. (2) In caz de contrarietate intre conventia arbitrala si regulamentul arbitrajul ui institutionalizat la care aceasta trimite. . . tinand seama de conditiile spetei si de continut ul regulilor de 149 procedura indicate de parti ca fiind aplicabile. 611. taxele p entru organizarea arbitrajului. (4) Dreptul la aparare al partilor in litigiu si contradictorialitatea dezbateri lor sunt garantate. arbitrajul ins titutionalizat este autonom in raport cu institutia care l-a infiintat. (3) Daca partile nu au convenit altfel.(1) Partile. TITLUL VII Arbitrajul institutionalizat Notiunea Art. in cazurile in care acestea sunt in litigiu cu tertii. 539. Alegerea arbitrajului institutionalizat Art. onorariile arbitrilor. (3) Organizatiile cu caracter asociativ sau cele constituite pentru apararea int ereselor unei categorii profesionale nu pot sa numeasca arbitri dintre membrii l or. Activitatea arbitrajului institutionalizat nu ar e caracter economic si nu urmareste obtinerea de profit. (5) In cazul arbitrajului organizat de o institutie permanenta. pot rivit legii. pe baza unui regulam ent propriu aplicabil in cazul tuturor litigiilor supuse ei spre solutionare pot rivit unei conventii arbitrale. .

alte masuri prevazute de lege.(1) Executarea silita se face cu respectarea dispozitiilor legii. prin toate mijloacele admise de lege. 612. . (2) Daca socoteste ca este in interesul executarii. in caz de refuz. iar litigiul dintre part i va fi solutionat potrivit prevederilor prezentei carti. Organul de executare Art. daca prin lege special a nu se prevede altfel. 3. cu r espectarea dispozitiilor legii. pentru realiza rea integrala si cu celeritate a obligatiei prevazute in titlul executoriu. ce sunt d etinute fara drept de debitor. (3) Executarea silita are loc in oricare dintre formele prevazute de lege. iar . chiar daca prin legi speciale se dispun e altfel. in conditiile legii. executorul judecatoresc este obligat s a aiba rol activ.(1) Obligatia stabilita prin hotararea unei instante sau printr-un a lt titlu executoriu se aduce la indeplinire de bunavoie. 150 Modalitatile de executare Art.Statul este obligat sa asigure. conventia arbitrala ramane valabila. . Legalitatea executarii silite Art. cei vatamati au dreptul la repararea integrala a prejudiciulu i suferit. (2) Executarea unor obligatii de a face.(1) Executarea silita se efectueaza prin: 1. . act sau fapt dintr-un registru public. 613. pentru obligatiile debitorului. Rolul activ al executorului judecatoresc Art. in sco pul indestularii creditorilor. eliberarea unui certificat sau predarea unui inscris si altele asemenea. . lamuriri in scris in legatura cu venitu rile si bunurile sale. a drepturilor partilor si ale altor persoane interesate. staruind.Daca organizatia sau institutia prevazuta la art.(1) In tot cursul executarii. se obtine la simp la cerere a persoanei indreptatite. executarea in mod prompt si efectiv a hotararilor judecatoresti si a altor titluri executorii. Rolul statului in executarea silita Art. a drepturilor partilor si ale altor persoane int eresate. prin agentii sai. facuta in temeiul unui titlu executoriu. 614. precum inscrierea sau radierea unui dre pt. 617. cu exceptia celor car e au ca obiect venituri datorate bugetului general consolidat sau bugetului Uniu nii Europene si bugetului Comunitatii Europene a Energiei Atomice. urmarirea bunurilor mobile si imobile ale debitorului sau apartinand tertilor tinuti sa raspunda. potrivit dispozitiilor prezentei carti. 616. . emiterea unei autorizatii. far a a fi necesara interventia executorului judecatoresc. daca prin lege nu se disp une altfel.uieli arbitrale se stabilesc si se platesc conform regulamentului acelei institu tii. (2) Este interzisa efectuarea de acte de executare de catre alte persoane sau or gane decat cele prevazute la art. in conditiile legii. inclusiv cele aflate in proprietate comuna pe cote-parti . . (2) In cazul in care debitorul nu executa de bunavoie obligatia sa.Executarea silita a oricarui titlu executoriu. 2. achitarea dobanzilor. executorul judecatoresc ii v a cere debitorului. predarea catre creditor a bunurilor prevazute in titlul executoriu. se realizeaza numai de catre executorul judecatoresc. Refuzul solutionarii litigiului Art. 615. 614. precum si a cheltuielilor de executare. penalitatilor sau a altor sume acordate potrivit legii p rin titlu. aceasta se a duce la indeplinire prin executare silita. simul tan sau succesiv. pana la realizarea dreptului recunoscut prin titlul executoriu . care incepe odata cu sesizarea organu lui de executare. 607 refuza sa orga nizeze arbitrajul. 618. . CARTEA a V-a Despre executarea silita TITLUL I Dispozitii generale CAPITOLUL I Scopul si obiectul executarii silite Indeplinirea obligatiilor prevazute in titlul executoriu Art.

fara sa fi fost stabilit cuantumul acestora. Domeniul de aplicare Art. potrivit legii. 152 CAPITOLUL II Titlul executoriu Temeiul executarii silite Art. 623. (2) Bunurile supuse unui regim special de circulatie pot fi urmarite numai cu re spectarea conditiilor prevazute de lege. In cazul in care titlul executoriu nu contine niciun asemenea criteriu. a unei plantatii ori a altei lucrari.(1) Executarea silita se poate efectua numai in temeiul unei hotarar i judecatoresti ori al unui alt inscris care. penalitati sau alte sume. precum si darea cu rea-credinta de informatii incomplete atrag raspund erea acestuia pentru toate prejudiciile cauzate. precum si aplicarea sanctiunii prevazute la art. . (2).sau in devalmasie. (3) Daca prin titlul executoriu au fost acordate dobanzi. indiferent de izvorul sau de natura obligatiilor cuprinse in titlul ex ecutoriu ori de calitatea juridica a partilor. la cererea creditorului. penalitati sau alte as emenea sume care sa poata fi stabilite potrivit alin. desfiintarea unei constructii. indiferent de izvorul ei. in conditiile legii.In tot cursul executarii silite. de imunitate de executare. ele vor fi calculat e de executorul judecatoresc.Sunt hotarari executorii: . de drept public sau de drept privat. stabilirea locuintei si vizitarea acestuia sau in luarea unei alte masuri stabi lite prin titlul executoriu. potrivit legii. numai asupra veniturilor banesti sau altor bunuri ale debitorul ui. in tot al sau in parte. predarea unui bun ori a folosintei acestuia. 621. . potrivit legii. sub supravegherea executorului jude catoresc. . de la data cand c reanta a devenit exigibila si pana la data platii efective a obligatiei cuprinse in oricare dintre aceste titluri. (4) Pentru sumele stabilite potrivit prezentului articol. . la actualizarea aceste i sume. in cazul celorlalte titluri executorii. (2). asupra carora se poate efectua executarea. la cererea creditorului. (2) Pentru a constitui titluri executorii. incheierea executorulu i judecatoresc este titlu executoriu. creditorul si debitorul pot conveni ca aceasta sa se efectueze. in afara de cazul in care prin lege se dispune altfel. aratandu-i consecintele la care s-ar expune in cazul continuarii exe cutarii silite. In toate cazurile.(1) Executarea silita poate fi pornita impotriva oricarei persoane f izice sau persoane juridice. (2) Dispozitiile prezentei carti constituie dreptul comun in materie de executar e silita. executorul judecatore sc poate actualiza valoarea obligatiei principale stabilite in bani. . 622. 624. la actualizare in f unctie de rata inflatiei. debitorul va fi informat cu privire la cuantu mul estimativ al cheltuielilor de executare. Veniturile si bunurile supuse executarii Art. Hotararile executorii Art. incredintarea minorului. cu aratarea loculu i unde se afla acestea. precum si pentru a-l determina sa execute de bunavoie ob ligatia sa. (3) Refuzul nejustificat al debitorului de a se prezenta ori de a da lamuririle necesare. 151 Obligatiile susceptibile de executare silita Art. 620.(1) Pot fi executate silit obligatiile al caror obiect consta in pla ta unei sume de bani. ca vanzarea bunurilor supuse urmaririi sa se faca prin buna invoiala sau ca plata obligatiei sa se faca in alt mod admis de lege. calculata de la data cand hotararea judecatoreasca a d evenit executorie sau. Intelegerile privind efectuarea executarii Art. hotararile judecatoresti si alte insc risuri carora legea le recunoaste putere executorie trebuie investite cu formula executorie. (2) In cazul in care prin titlul executoriu au fost acordate dobanzi. cu exceptia ac elora care beneficiaza.(1) Veniturile si bunurile debitorului pot fi supuse executarii sili te daca. . 183 alin. constituie titlu e xecutoriu. 619. si se va proceda. sunt urmaribile si numai in masura necesara pentru real izarea drepturilor creditorilor. executorul judecatoresc va proceda.

hotararile definitive. potrivit legii. fara drept de apel. Instanta competenta pentru investire Art.Sunt supuse investirii cu formula executorie: 1. in afara celor prevazute la art. Executarea hotararilor supuse controlului judiciar Art. inscrisurile autentice.(1) Sunt hotarari definitive: 1. 1 si 2. Hotararile judecatoresti si alte inscrisuri care nu se supun investirii cu formu la executorie Art. in tot sau in parte. ori cele in legatura c u care partile au convenit sa exercite direct recursul. 4. altele decat cele care. potrivit legii. 2. 2. 627. creditorul poate face p . constituie titluri executorii. 453 alin. hotararile executorii ale instantelor judecatoresti. care nu au fost atacate cu apel. 3. hotararile date in prima instanta. fara drept de recurs.(1) Sunt competente a investi cu formula executorie: 1. constituie titluri executorii. pentru inscrisurile autentificate de autoritatile diplomatice sau consulare r omane in strainatate. 3. incheierile si procesele-verbale intocmite de executorii judecatoresti care. (2). 4. Hotararile definitive Art. hotararile date in recurs. 3. 3. titlurile de credit sau alte inscrisuri carora legea le recunoaste putere exe cutorie. chiar daca prin acestea s-a solutionat fondul pric inii. (1) devin definitive la data expirarii termenu lui de exercitare a apelului ori recursului sau. 5. 3. precum si cele neatacate cu re curs. 5. nu mai pot fi atacate cu recurs. 4. orice alte hotarari care. dupa caz. . hotararile judecatoresti date in prima instanta cu executare provizorie. pentru hotararile arbitrale. pentru titlurile de credit sau alte inscrisuri carora legea le recunoaste put ere executorie. (2) Hotararile prevazute la alin. hotararile date in prima instanta. potrivit art.Nu se investesc cu formula executorie: 1. potrivit legii. in conditiil e legii. hotararile arbitrale. 2. 625. hotararile date in apel. 5. daca titlul este ulterior modificat sau desfiintat. pentru inscrisurile autentificate de un notar public. 6. 626. actele autentice notariale care. judecatoria de la locul platii. ordonantele si incheierile pronuntate de instanta si declarate de lege execut orii. daca prin lege nu se prevede altfel. (2) Daca se refuza emiterea titlului executoriu de catre alte organe competente potrivit legii si daca legea speciala nu prevede altfel. la data pronuntarii. fara drept de apel. dupa c az. orice alte hotarari cu privire la care legea prevede ca sunt executorii. 628.1. . judecatoria in a carei circumscr iptie functioneaza notarul public. 629. constituie titluri executori i. potrivit legii. Hotararile judecatoresti si alte inscrisuri care se investesc cu formula executo rie Art. 2. tribunalul in circumscriptia caruia a avut loc a rbitrajul. tribunalul locului unde urmeaza a se face executarea. sa il repuna pe debitor in drepturile sale. 2. titlurile executorii europene pentru creante necontestate. cu exceptia actelor autentice notariale care constitu ie titluri executorii potrivit legii. hotararile care nu sunt supuse apelului si nici recursului. prima instanta. hotararile date in prima instanta. 627 pct. neatacate cu recurs. . va fi tinut. . pentru hotararile judecatoresti executorii. . hotararile date in apel. 4. 153 4.Punerea in executare a unei hotarari judecatoresti executorii care p oate fi insa atacata cu apel sau recurs se face numai pe riscul creditorului car e.

(3) Incheierea prin care instanta admite cererea de investire cu formula executo rie nu este supusa niciunei cai de atac. in termen de 15 zile de la data cand a luat cunostinta de refuz.(1) Formula executorie se aplica pe originalul titlului. (5) Prin cererea de investire cu formula executorie se va putea solicita si incu viintarea executarii silite. instanta se va pronunta prin aceeasi incheiere asupra ambel or capete de cerere. altul decat o hotarare jud ecatoreasca. In acest caz.(1) In vederea executarii silite. CAPITOLUL III Participantii la executarea silita Enumerarea Art. 3.(1) Cererea creditorului de investire cu formula executorie se va so lutiona de catre instanta competenta. dintre cele prevazute la art. . . Presedintele Romaniei" (Aici urmeaza cuprinsul hotararii sau. iar in cazul altor titluri. (1)-(4) si cele ale art. in conditiile legii. potrivit art. Spre c redinta. Ordonam agentilor fortei publice sa sprijine indeplinirea prompta si efectiva a tuturor actelor de executare silita. 633. 630. dupa caz. 631. (4) Grefierul va mentiona numele persoanei careia i s-a eliberat exemplarul inve stit cu formula executorie. .(1) Participantii la executarea silita sunt: 1. cat si pe originalul hota rarii. 2. 626. atat pe exemplarul predat. 154 Formula executorie Art. in termen de 5 zile de la comunicare. la instanta ierarhic superioara. . incheierea poate fi atacata cu recurs numai de catre creditor. daca prin lege nu se prevede altfel. cand acesta se afla in posesia partii. sunt aplicabile dispozitiile privitoare la intoarcerea exe cutarii. pe o copie legalizata.) Eliberarea titlului executoriu Art. (4) Daca instanta respinge cererea de investire. (2) Titlul se elibereaza partii care a cerut investirea sau reprezentantului sau aratat in cererea de investire. . iar procurorilor sa staruie pentru ducerea la indeplinire a titlului executoriu.Daca s-a desfiintat titlul executoriu. 654-656 aplican du-se in mod corespunzator. cu exceptia contestatiei la executare. prezentul titlu s-a semnat de . printr-o incheiere data fara citarea partilor. dispozitiile alin. 626. (3) Nu se vor elibera acelorasi parti mai multe exemplare ale titlurilor investi te cu formula executorie decat cu incuviintarea instantei judecatoresti si numai daca acestea justifica un interes legitim. toate actele de executare efe ctuate in baza acestuia sunt desfiintate de drept. (2) Instanta va verifica: a) daca inscrisul este susceptibil de investire. (2) Ea are urmatorul cuprins: "Noi. . daca legea nu prevede altfel.. partile. respectiv daca executarea trebuie sa se efectueze in diferite locuri sau hotararea s-a dat in folosul mai multor cre ditori si altele asemenea. titlul se investeste o singura dat a cu formula executorie. Investirea cu formula executorie Art. iar in celelalte cazuri. In acest caz. b) daca inscrisul. al inscrisului.. intruneste toate conditiile de fond si de forma cerute de lege pent ru validitatea actului juridic sau a dreptului pe care il constata. Desfiintarea titlului executoriu Art. creditorii intervenienti. tertii garanti. in camera de consiliu.langere la judecatoria in circumscriptia careia se afla organul care trebuia sa emita titlul executoriu. pe copia titlului ramasa la dosar. 632." (Urmeaza semnatura presedintelui ins tantei si a grefierului. 634. daca ambele cereri sunt de competenta aceleiasi ins tante.) "Dam imputernicire si ordonam executorilor judecatoresti sa puna in executare pr ezentul titlu.

Tertii garanti Art. El este obligat sa avanseze cheltuielile necesare indeplinirii actelor de executare. executorul judecatoresc. care va fi introdus din oficiu in procedura de urmarire silita. 6. Acest drept il au si alte persoane care justifica u n interes ocrotit de lege. 680 si urmat oarele.(1) Sunt parti in procedura de executare silita creditorul si debito rul. 636. (2) Debitorul este obligat. in conditi ile legii. pot contesta actele de executare sau executarea silita insasi. dupa caz . sub sanctiunile prevazute la art. . pe cheltuiala partii interesate. 156 Creditorii intervenienti Art. a executarii silite. in conditiile legii. certificate de executorul judecatoresc. agentii fortei publice. mobile si imobile. sa ia cunostinta de actele dosarului de executare si sa obtina adeverinte si copii de pe aceste acte. in conditiile anume prevazute de lege. 5. 8. Drepturile partilor Art. succesorilor in drepturi ai creditorului sau ai debitorului.Orice creditor al debitorului poate. punandu-i la dispozitie si mijloacele necesare in acest scop. Obligatiile partilor Art. . predand executo rului o copie a procesului-verbal de sechestru. Partile Art. si bunurile te rtilor care au garantat plata datoriilor debitorului. 155 (2) Dispozitiile art. . Ministerul Public. precum si toate veniturile sale. (2) Cand se urmareste numai tertul fidejusor ori garant ipotecar. In acest caz. curente sau periodice. toate actele d e executare vor fi comunicate in acelasi timp si debitorului principal. interpretii si alti participanti.(1) Creditorul este obligat sa acorde executorului judecatoresc. in conditiile art. 183 alin. personal sau prin reprezentantii lor. dupa caz. martorii asistenti. poate urmari. iar dupa depunerea sau consemnarea sumelor realizate din urma . . in limita creante i si a accesoriilor acesteia. i ar atunci cand se considera vatamati in drepturile ori interesele lor legitime. potrivit dreptului comun. 635. sprijin efectiv pentru aducerea la indeplinire. executorul judecatoresc va aplica. in bune condit ii.4. la efectuarea tuturor actelor de executare. . (2) La cererea debitorului. 638. compensatia legala dintre creanta prevazuta in titlul a carui executare s-a cerut impotriva sa si creanta pe care el o opune pe baza unui alt titlu executor iu. toate bunurile sale. 637. actele de executare efe ctuate pana la data transmiterii calitatii procesuale sunt opozabile. instanta de executare. cu aratare a locului in care acestea se afla. in conditiile leg ii. 40 si urmatoarele se aplica in mod corespunzator si partic ipantilor la procedura de executare silita. (2). la cererea executorului.(1) Creditorul si debitorul au dreptul sa asiste. sa intervina in procedura de executare silita aflata in curs pana la dat a fixarii de catre executorul judecatoresc a termenului pentru valorificarea bun urilor urmaribile. la cererea acestuia. potrivit dispozitiilor luate de executor. separat. concomitent sau. 639. in termenele si c onditiile prevazute de lege. sa declare. expertii. In acest caz.(1) Creditorul. (3) Debitorul ale carui bunuri au fost deja sechestrate este tinut sa aduca la c unostinta executorului care sechestreaza aceleasi bunuri existenta sechestrului anterior si identitatea organului de executare care l-a aplicat. 7. dispozitiile privitoare la drepturile si obligatiile debitorului se aplica in mod corespunza tor si tertilor garanti. in afara de cazul in care prin lege se dispune altfel. (2) Calitatea de creditor sau de debitor se poate transmite oricand in cursul ex ecutarii silite. inclus iv cele aflate in proprietate comuna pe cote-parti sau in devalmasie.

Orice terta persoana vatamata printr-un act de executare silita poat e solicita desfiintarea acestuia sau.rire. de catre executor ul judecatoresc care a inceput cel dintai executarea.(1) Cand. . Dova da deplasarii bunului se 157 poate face prin orice mijloc de proba. hotararile judecatoresti si celelalte titluri executorii se executa de catre executorul judecatoresc din ci rcumscriptia curtii de apel. judeca contestatiile la executare. dispunand sa se faca o singura executare de catre executorul judecatoresc care a indeplinit actul de executare cel mai inaintat. 641. . b) in cazul urmaririi silite a bunurilor mobile si al executarii silite directe mobiliare. c) in cazul executarii silite a obligatiilor de a face si a obligatiilor de a nu face. al urmaririi silite a fructelo r prinse de radacini si al executarii silite directe imobiliare. (2) Daca au fost pornite executari silite de catre un executor judecatoresc si u n executor fiscal asupra acelorasi bunuri ale debitorului. instanta de executare in circumscriptia careia a inceput prima executare. Actele de executare silita. executorul judecatoresc din circumscriptia curtii de apel unde se afl a domiciliul sau. privitor la aceleasi bunuri. motivat. (2) Daca bunurile urmaribile. Cu toate acestea.(1) Instanta de executare este judecatoria in circumscriptia careia se afla biroul executorului judecatoresc care face executarea. este competent oricare dintre executorii judecatoresti c are functioneaza pe langa una dintre acestea. Conexarea executarilor Art. daca prin lege nu se dispune altfe l. dupa caz. mobile sau imobile. cu exceptia celor date de lege in competenta altor i nstante sau organe. 41 si urmatoarele din prezentul cod. prin incheiere care nu este supusa niciunei cai de atac. Instanta de executare Art. numai pe calea contestatiei la executare. 853 si urmatoarele. 643. (2) Instanta de executare solutioneaza cererile de incuviintare a executarii sil ite. . 644. Recuzarea executorilor judecatoresti Art.Executorii judecatoresti pot fi recuzati numai in cazurile si in con ditiile prevazute la art. daca prin lege nu se dispune altfel. executorul jude catoresc din circumscriptia curtii de apel unde se afla imobilul. dupa caz. (4) Nerespectarea dispozitiilor prezentului articol atrage nulitatea necondition ata a actelor de procedura efectuate. 642. incetarea executarii silite inse si. se afla in circumscriptiile ma i multor curti de apel. in afara cazurilo r in care legea dispune altfel. sediul debitorului. le va conexa. la cererea persoanei interesate sau a oricaruia dintre executori. Executorul judecatoresc Art. se efectueaza mai multe execu tari silite de catre executori judecatoresti diferiti. in termen de 10 zile de la comunicare. precum si orice alte incidente aparute i n cursul executarii silite. Cererea de recuza re nu suspenda de drept executarea. instanta de executare poat e dispune. .(1) Daca prin lege nu se dispune altfel. (3) Hotararile pronuntate de instanta de executare sunt executorii si pot fi ata cate numai cu apel. Tertii Art. Competenta. competent teritorial e ste executorul judecatoresc care a inceput procedura de executare sau executorul judecatoresc din circumscriptia curtii de apel unde a fost deplasat bunul. instanta va dispune c . poate sa participe la distribuirea acestor sume. executorul judecatoresc din circumscriptia curtii de apel unde urmeaza sa se faca executarea. iar daca executarile sunt in acelasi stadiu. (3) Daca bunul mobil care face obiectul urmaririi silite ori al executarii silit e directe a fost mutat in timpul procedurii de executare. potrivit dispozitiilor ar t. dupa cum urmeaza: a) in cazul urmaririi silite a bunurilor imobile. precum si ori ce acte si lucrari efectuate anterior deplasarii bunului raman valabile. 640. . suspendarea executarii pana la solutionarea cererii de recuz are.

instanta. prin incheiere. 644 raman aplicabile si atunci cand. s e va pronunta si asupra cheltuielilor de executare efectuate pana in momentul co nexarii. (4) Dupa conexare. b) data si locul intocmirii incheierii si numarul dosarului de executare. eliberarea sau distribuirea sumelor obtinute din executare.Ministerul Public sprijina. Ministerul Public Art. (3) Daca prin lege nu se dispune altfel. 649. daca p rin lege speciala nu se prevede altfel.verbale si alte acte de procedura cu formele si in termenele p revazute de lege. h) dispozitia luata de executor. Agentii fortei publice Art. (2) Mentiunile de la alin. a)-h) si j) sunt prevazute sub sanctiunea nu litatii.onexarea in favoarea executorului judecatoresc. Totodata. i) calea si termenul de atac al incheierii. 158 Actele executorului judecatoresc Art. (6) In cazul executarilor silite aflate pe rolul aceluiasi executor. dupa caz.(1) In indeplinirea atributiilor si indatoririlor sale legate de pun erea in executare a titlurilor executorii. .Dispozitiile art. sunt obligati sa sprijine indeplinirea prompta si efectiv a a tuturor actelor de executare silita. prin incheiere data cu citarea partilor. (1) se pot indrepta. f) chestiunea asupra careia se adopta incheierea. unele pornite de executorul j udecatoresc. 646. executarea hotarari lor judecatoresti si a altor titluri executorii. . executorul judecatoresc va intocmi in cheieri. care trebui e sa cuprinda: a) denumirea si sediul organului de executare. (3) In cazul in care dispune conexarea executarilor. c) titlul executoriu in temeiul caruia se efectueaza procedura de executare. g) motivele in fapt si in drept care au determinat darea incheierii. In astfel de cazuri.(1) Amanarea. 647. dispozitiile alin. procese. in conditiile legii. in cazurile anume prevazute de lege. . precum si cand executorul judecat oresc considera necesar. cu respectarea dispozitiilor lega le prevazute pentru intocmirea lor. iar altele direct de catre alti creditori . . a oricaruia dintre creditorii urmaritori nu va pu tea sa impiedice continuarea executarii de la actul de executare cel mai inainta t. conexarea s e va dispune de executor. se efectueaza mai multe executari. potrivit regulilor prevazute de prezentul cod. jandarmerie sau alti agenti ai for tei publice. (5) Desistarea. d) numele si domiciliul ori. organele de politie. e) procedura de executare care face obiectul incheierii. procedura de executare va continua de la actul de urmarire ce l mai inaintat. fara a conditiona indeplinirea acestei . din oficiu sau la cerere. (1) sau (2). In cazurile anume prevazute de lege. (1) lit. 648. dupa conexare. . instanta va dispune trimiterea dosarelor conexate la executor ul desemnat potrivit alin. suspendarea si incetarea executarii silite.(1) In cazurile prevazute de lege. privitor la a celeasi bunuri. incheierile se dau fara citarea partilo r. j) semnatura si stampila executorului judecatoresc. (2) Erorile materiale savarsite cu prilejul intocmirii actelor aratate la alin. Concursul dintre executarea silita si executarea pornita de un creditor Art. precum si alte masuri anume pr evazute de lege se dispun de executorul judecatoresc prin incheiere. dupa caz. sunt executorii de drept si pot fi atacate numai cu contestatie la executare. Ministerul Public este obligat sa ceara punerea in executare a hotararilor judecatoresti. toate actele de exec utare vor fi efectuate de catre executorul judecatoresc competent in favoarea ca ruia s-a dispus conexarea. denumirea si sediul creditorului si ale d ebitorului. (3) aplicandu-se in mod corespunzator. la cererea unui creditor. Incheierile executorului judecatoresc Art. 645.

159 Indatorirea tertilor de a da informatii Art. instanta de executare poate lua masurile prevazu te la art. divulgarea lor catre terte persoane sau utilizarea lor pe ntru crearea unei baze de date personale. Aceste informatii nu pot fi utilizate decat in scopul pentru care au fost cerute. . (4) Daca prin lege nu se dispune altfel. precum si cesiunile de crea nta. (2) La aprecierea executorului judecatoresc sau la cererea partilor. dupa caz. (2) De asemenea. este actionar ori aso ciat sau. (2) El este indreptatit sa ceara informatii despre actele de executare la care e ste invitat si sa faca observatii in legatura cu indeplinirea lor. Ministerul Public va intreprinde. 160 Drepturile si indatoririle martorilor asistenti Art. la cererea executorului judecatoresc. daca legea nu prevede altfel. in conditiile prezentului articol. La cererea execut orului sau a partii interesate. (3) Daca cei sesizati nu dispun de informatiile solicitate sau. atesta fapte le la care a asistat. numarul martorilor asistenti trebuie sa fie de cel putin 2. datele si informatiile necesare realizarii execu tarii silite. la cererea executorului judecatore sc. Observatiile martorului asistent. prin semnarea procesului-verbal. . plasamente de valori mobiliare. eventualele modalitati care le-ar putea afecta. cei care datoreaza sume de bani debitorului urmarit ori detin bunuri ale acestuia supuse urmaririi potrivi t legii au datoria sa dea toate informatiile necesare pentru efectuarea executar ii. (2) In acest scop. 652. 650. Ei sunt tinuti sa declare intinderea obligatiilor lor fata de debitorul urma rit. sub sanctiun ile prevazute de lege. fiind interzisa cu desavarsire.obligatii de plata unor sume de bani sau de efectuarea unei alte contraprestatii . (6) Pentru informatiile detinute si acordate de terti. la registrul comertului si la alte registre publice care contin date despre bunurile debitorului susceptibile de urmarire silita. chiar daca prin legi speciale se dispune altfel. in localuri . executorul judecator esc are acces liber si gratuit la cartea funciara. de indata.(1) In cazurile si in conditiile anume prevazute de lege. care va trebui sa ia masuri de urgenta pentru a se evita tergiversarea sau impiedicarea executarii. 651. precum si la sechestrarea si ridicarea bunurilor debitorului. Martorii asistenti Art. delegatiile sau sechestrele anterioare. (5) In vederea obtinerii informatiilor necesare executarii.(1) La cererea executorului judecatoresc. organele fiscale. dupa caz. (4) Executorul judecatoresc este obligat sa asigure secretul informatiilor primi te. in special pentru identificarea entitatilor publice sau private la care debitorul are deschise con turi sau depozite bancare. 2 lit. refuza sa le dea. daca se face dovada inceperii executarii silite. 184. vor fi consemnate de catre executorul jude catoresc in proces-verbal. prezenta m artorilor asistenti este obligatorie la patrunderea intr-o locuinta. (3) Inainte de a incepe efectuarea actelor de executare la care urmeaza sa parti . depozite sau alte incaperi. cand este cazul. diligentele necesare pentru aflarea informatiilor cerute. institu tiile publice. la cercetarea acestora. detine titluri de stat. martorii as istenti pot fi invitati si in alte cazuri. f) si la art. daca este cazul. in scris. (1) pct. . executorul se va adresa autoritatii competente pentru a asigu ra concursul fortei publice. institutiile de credit si orice alte persoane sunt obligate sa ii comunice.(1) Martorul asistent. (3) Pot fi martori asistenti persoanele cu capacitate de exercitiu deplina care nu sunt interesate de savarsirea actelor de executare si care nu se afla cu part icipantii la procedura de executare in legatura de rudenie pana la gradul al pat rulea inclusiv sau de afinitate pana la gradul al doilea ori de subordonare. bonuri de tezaur si alte titluri de valoare susceptibile de urmarire silita. 182 alin. acestia nu pot percepe si nici conditiona transmiterea acestora de pla ta vreunei sume sau a unei alte prestatii echivalente.

c) modalitatea de executare solicitata de creditor. Inregistrarea cererii de executare Art. Cererea de executare silita Art. (1) si dovada taxei de timbru. (2) Incheierea prevazuta de alin. prin inchei ere data in camera de consiliu. (2) Creanta este certa cand existenta ei neindoielnica rezulta din insusi titlul executoriu. 655. (2) Cererea de executare silita se depune. 654. . (3) Incheierea va cuprinde. titlul executoriu. 655 alin. executorul judecator esc. prenumele si domiciliul sau.(1) De indata ce primeste cererea de executare. la cererea de executare se va atasa copie legalizata de pe titlul executoriu. (1). daca este cazul. prin incheiere. va cuprinde: a) numele. executorul judecatoresc va explica martorilor asistenti drepturile si inda toririle lor. executo rul judecatoresc va solicita sa se dispuna incuviintarea executarii de catre ins tanta de executare. in afara mentiunilor aratate la art. fara citarea partilor. cu toat . . In caz ul in care executorul refuza deschiderea procedurii de executare. . (4) Creanta este exigibila daca obligatia debitorului este ajunsa la scadenta sa u acesta este decazut din beneficiul termenului de plata. la distribuirea sumelor rezultate din urm arirea silita a bunurilor apartinand debitorului. (2) Cererea de incuviintare a executarii silite se solutioneaza de instanta in t ermen de maximum 3 zile de la inregistrarea acesteia la judecatorie. (4) Pentru serviciul prestat. martorul asistent are dreptul la sumele prevazute la art. dupa caz. creditorul poa te face plangere in termen de 15 zile de la data comunicarii incheierii prevazut e la alin. precum si. curier.(1) Executarea silita poate porni numai la cererea creditorului. posta electronica sau prin alte mijloace ce asigura transmiterea textului si confirmarea primirii cererii de executare cu toate documentele justificative. dac a prin lege nu se prevede altfel.(1) In termen de maximum 3 zile de la inregistrarea cererii. dupa caz. lichida si exigibila. inclusiv timbrul judiciar. careia ii va inainta. . suma. denumirea si sediul creditorul ui si debitorului. in afara mentiunilor prevazute la art. 143. incheiere a prevazuta la art. 656. felul prestatiei datorate. mentionandu-se biroul executorului judecatoresc unde a fost depus titlul origin al. 320. in copie certificata de executor pentr u conformitate cu originalul. va dispune inregistrarea acesteia si deschiderea dosarului de executare sau. lichida si exigibila Art. personal sau prin reprezentant legal ori conventional. inscrisur ile anume prevazute de lege. care se aplica in mod corespunzator.cipe. insa e le pot participa. dupa caz. (1) se comunica de indata creditorului. CAPITOLUL IV Efectuarea executarii silite SECÞIUNEA 1 Sesizarea organului de executare Creanta certa. b) bunul sau. va refuza motivat deschiderea procedurii de executar e. aratarea titlului executoriu pe baza caruia se va face executarea. (3) Cererea de executare silita. 653. (1) la judecatoria in a carei circumscriptie isi are biroul executoru l judecatoresc. Daca sunt sesizati mai multi executori judecatorest i. (3) Creanta este lichida atunci cand obiectul ei este determinat sau cand titlul executoriu contine elementele care permit stabilirea lui. telefax. 228 alin. (5) Creantele cu termen si cele conditionale nu pot fi puse in executare.(1) Executarea silita nu se poate face decat daca creanta este certa . la biroul executorului judecatoresc competent ori se transmite acestuia prin posta. Incuviintarea executarii silite Art. in conditiile legii. 161 (4) La cerere se vor atasa titlul executoriu in original si dovada achitarii tax elor de timbru. cererea creditorului.

Nu este necesara comunicarea titlului executoriu si a somatiei: 1. (2) Comunicarea titlului executoriu si a somatiei. (6) Instanta poate respinge cererea de incuviintare a executarii silite numai da ca: 1. 2. 660. debitorul se bucura de imunitate de executare. . creanta nu este certa. . 656. in vederea realizarii dreptu rilor sale. certificata de executor pentru conformitate cu origina lul. 5. altul decat o hotarare judecatoreasca. 7. de indata sau in termenul acordat de lege. modalitatea concreta de executare silita. (2) Cheltuielile ocazionate de efectuarea executarii silite sunt in sarcina debi torului urmarit. incuviintarea ex ecutarii silite este de drept valabila si pentru titlurile executorii care se vo r emite de executorul judecatoresc in cadrul procedurii de executare silita incu viintate. . 6. cu aratarea ca. 2. a titlului executoriu si. titlul. 658. la toate modalitatile de executare prevazute de lege. cererea de executare silita este de competenta altui organ de executare decat cel sesizat. potrivit legii. in termen de 5 zile de la comunicare. De asemenea. daca legea nu prevede altfel. titlul cuprinde dispozitii care nu se pot aduce la indeplinire prin executare silita. at unci cand s-a solicitat expres aceasta. cheltuiel ile se avanseaza de catre creditor. executorul judeca toresc va comunica debitorului o copie de pe incheierea data in conditiile art. 657. Incheierea prin care se respinge cerer ea de incuviintare a executarii silite poate fi atacata exclusiv cu apel numai d e creditor. o somatie. sau daca prin lege se prevede altfel. cand s-a incuviintat urmari rea silita a bunurilor debitorului. in caz contrar. Somatia Art. exista alte impedimente prevazute de lege. 162 4. debitorul va fi tinut sa suporte cheltuielile de executare stabilite sau. chiar daca el a executat . efectuate dupa inregistrarea cererii de executare si pana la dat a realizarii obligatiei stabilite in titlul executoriu. impreuna cu o copie. in afara de cazul cand creditorul a renuntat la executare.(1) Daca cererea de executare a fost incuviintata. D e asemenea. Exceptiile de la comunicare Art. este prevazuta sub sanctiunea nulitatii executarii. simultan ori succesiv. (7) Incheierea prin care instanta admite cererea de incuviintare a executarii si lite nu este supusa niciunei cai de atac. . lichida si exigibila. (5) In municipiul Bucuresti. situ atie in care vor fi suportate de acesta.(1) Partea care solicita indeplinirea unui act sau a altei activitat i care intereseaza executarea silita este obligata sa avanseze cheltuielile nece sare in acest scop. aceast a cerinta este necesara pentru pornirea executarii silite. (4) Incuviintarea executarii silite permite creditorului sa ceara executorului j udecatoresc care a solicitat incuviintarea sa recurga. 2. in cazul in care executarea se face in temeiul titlurilor executorii prevazut e la art. daca. Cheltuielile de executare Art.Debitorul va fi somat sa isi indeplineasca obligatia. cu exceptia cazurilor anume p revazute de lege. Instiintarea debitorului Art. 659. 627 pct. in cazurile prevazute la art. 3. inclusiv a cheltuielilor de executare. se va proceda la co ntinuarea executarii silite. Pentru actele sau activitatile dispuse din oficiu. si autorizarea creditorului sa treaca la executarea silita a obligatiei cuprinse in titlul executoriu. titlul nu a fost investit cu formula executorie. 665. nu intruneste toate conditiile de fond si de forma cerute de lege pentru validitatea actului juridic sau a dre ptului pe care il constata. dupa caz. incuviintarea executarii silite permite creditorulu i sa ceara executorului judecatoresc sa faca acte de executare pe tot cuprinsul municipiului.e accesoriile pentru care s-a incuviintat urmarirea.

1. inauntrul termenului de prescriptie.Cand prin titlul executoriu s-a stabilit un termen de plata.-o de bunavoie. Trezoreria Stat ului sau la orice alta institutie de credit care are in obiectul de activitate o peratiuni de consemnare la dispozitia instantei de executare sau a executorului judecatoresc.Comunicarea actelor de procedura in cadrul executarii silite se poat e face de catre executorul judecatoresc fie personal. din lipsa bunurilor urmaribile sau din alte cauze. (2) Dovada depunerii sau consemnarii acestor sume se poate face cu recipisa de c onsemnare sau cu orice alt inscris admis de lege. Cu toate acestea. precum si depuner ea sau consemnarea sumelor reprezentand veniturile bunurilor urmarite ori pretul rezultat din vanzarea acestor bunuri se fac la CEC Bank . daca este cazul. SECÞIUNEA a 2-a Efectuarea actelor de executare silita Trecerea la executarea silita Art. care le va putea recupera de la debitor cand starea patrimoniala a acestuia o va permite. onorariul expertului si al interpretului. a executat obligatia de indata sau in termenul acordat de lege. 5. stabilit potrivit legii. . in conditiile legii. Aceste sume pot fi cenzurate de instanta de executare.. 663. (2) se aplica in m od corespunzator. el nu va fi tinut sa suporte decat cheltuielile pentru actele de executare efectiv indepl inite. ele vor fi plati te de creditor. (6) Pentru sumele stabilite potrivit prezentului articol. (5) In cazul in care sumele stabilite potrivit alin. a executarii silite ori al obtinerii suspendarii executarii silite. (3) Sunt cheltuieli de executare: 1. cheltuielile de transport. alte cheltuieli prevazute de lege ori necesare desfasurarii executarii silite . 164 Existenta unui termen de plata Art. 658. Decaderea debitorului din beneficiul termenului de plata . Depunerea si consemnarea de cautiuni sau alte sume Art. al avo catului creditorului. fie prin intermediul agent ului sau procedural. 445 alin. cat si pentru executorul judecatoresc.In afara de cazul in care legea prevede altfel. precum si onorariul executorului judecatoresc si. .042 si urmatoarele privitoare la cautiunea judiciara se aplica in mod corespunzator. Comunicarea actelor de procedura Art. . dupa caz. pe c alea contestatiei la executare formulate de partea interesata si tinand seama de probele administrate de aceasta.S. (4) nu pot fi recuperate de la debitor. depunerea sumelor cu afectatiune speciala. potrivit legii. 7. 163 3. prin incheiere. (4) Dispozitiile art. in lipsa acesteia. (3) Eliberarea acestor sume se face persoanelor indreptatite sau reprezentantilo r acestora numai pe baza dispozitiei executorului judecatoresc ori a instantei d e executare. incheierea constituie titlu executoriu atat pentru creditor.(1) Depunerea sau consemnarea oricarei sume in scopul participarii l a desfasurarea. 4. (4) Sumele datorate ce urmeaza sa fie platite se stabilesc de catre executorul j udecatoresc. 2. 664. onorariul avocatului in faza de executare silita. in cel prevazut in incheierea prin care s-a incuviintat execu tarea. onorariul executorului judecatoresc. somat potrivit art .A. 661. executarea silita ef ectiva nu poate avea loc decat dupa expirarea termenului aratat in somatie sau. 6. 662. in cazul in care debitorul. proportional cu activitatea depusa de acestia. pe baza dovezilor prezentate de partea interesata. . taxele de timbru necesare declansarii executarii silite. cheltuielile efectuate cu ocazia publicitatii procedurii de executare silita si cu efectuarea altor acte de executare silita. Dispozitiile art. executa rea nu se poate face mai inainte de implinirea acelui termen. Dovada comunicarii prin agent procedural are aceeasi forta probanta cu dovada comunicarii efectuate de catre executor insusi.

. data si ora efectuarii actului de executare. (2) Mentiunile de la alin. 668. j) mentionarea. a micsorat garantiile date creditorului sau ori nu le-a dat pe cele promise sau. ce rezulta din acelasi titlu executoriu si urmeaza sa fie facuta de creditor in acelasi timp cu presta tia debitorului. savarsita cu intentie sau dintr-o culpa grava. sub sanctiunea decaderii. a)-g). 2. .(1) Daca prin lege nu se prevede altfel. m) stampila executorului judecatoresc. b) numele si calitatea celui care incheie procesul-verbal. Executarea prestatiilor reciproce Art. (3) Dupa expirarea termenului prevazut la alin. dreptul de alegere trece as upra creditorului. precum si.(1) Debitorul care beneficiaza de un termen de plata va fi decazut. . debitorul se sustrage de la indeplinirea obligatiilor care ii revin potrivit legii in scopul realizarii executarii silite. a altor persoane interesa te in executare sau care asista la efectuarea actului de executare. d) titlul executoriu in temeiul caruia se efectueaza actul de executare. Existenta unei cautiuni Art. a lipsei creditorului sau debitorului ori a ref uzului sau a impiedicarii de a semna procesul-verbal. l) si m) sunt prevazute sub sanctiune . executorul judecatoresc este obligat sa incheie procese -verbale care vor cuprinde urmatoarele mentiuni: a) denumirea si sediul organului de executare. din beneficiul acestui termen. pentru toate actele efectua te in cursul executarii. i) alte mentiuni cerute de lege sau considerate de executor ca fiind necesare.Hotararile ce se executa provizoriu cu dare de cautiune nu se vor ex ecuta mai inainte de a se depune cautiunea. incuviintat e. punandu-i in vedere sa execute prestatia aleasa de creditor. (1) nu se aplica atunci cand debitor este statul sau o un itate administrativ-teritoriala. la cererea creditorului. 3. va fi citat la ultimul sau domiciliu ori sediu. in termen scurt. debitorul risipeste averea sa. (1) lit. denumirea si sediul debitorului si credit orului. dupa caz. daca: 1. (1).(1) Cand titlul executoriu cuprinde o obligatie alternativa. executorul judecatoresc va notifica debitorului s a isi exercite acest drept in termen de 10 zile de la comunicarea incheierii de incuviintare a executarii. daca prin fapta sa. k) mentionarea numarului de exemplare in care s-a intocmit procesul-verbal. in camera de consiliu. executorul judecatoresc il va soma pe debitor. (2) In cazurile prevazute la alin. h) consemnarea explicatiilor. In acest caz. prec um si a persoanelor carora li s-a inmanat acesta. 669. In situatia in care debitorul nu mai are domiciliul sau sediul cunoscut. debitorul este in stare de insolvabilitate indeobste cunoscuta sau. l) semnatura executorului. dupa caz. fara sa se arate termenul de alegere. e) numele si domiciliul ori. 4. Cazul obligatiilor alternative Art. cu citarea partilor.Cand executarea depinde de o contraprestatie. 666.Art. (1). g) masurile luate de executor sau constatarile acestuia. instanta de executare va hotari de urgen ta. . cand este cazul. executarea va putea fi facuta numai dupa ce creditorul a oferit debitorului propria prestatie sau dupa ce a facut dovada cu inscris ca debitoru l a primit-o ori este in intarziere cu primirea ei. c) data intocmirii procesului-verbal si numarul dosarului de executare. alti creditori fac executari asupra averii lui. iar acesta il va instiinta de indata pe creditor despre aleg erea facuta. 165 Constatarea actelor de executare Art. (2) Alegerea prestatiei va fi facuta prin act scris care va fi notificat executo rului judecatoresc. (3) Dispozitiile alin. f) locul. opozitiilor si obiectiunilor participantilor la ex ecutare. . 667. 665. cand este cazul.

668 si 674 atrage anularea execut arii. cu consimtamantul acesteia. 670 alin. 672. prin incheiere ex ecutorie care nu este supusa niciunei cai de atac. daca legea nu dispune altfel. data potrivit art. la locul unde ele se gasesc. resedinta sau sed iul unei persoane.(1) In cazul in care executorul judecatoresc intampina opunere la ef ectuarea unui act de executare. Identificarea bunurilor urmaribile Art. in afara de cazul in care se dispune altfel prin chiar hotararea judecatoreasca pusa in executare sau de c azurile urgente in care executarea poate fi incuviintata de instanta de executar e. (3) Cu titlu de exceptie. executorul judecatoresc incheie un proces-verbal. (1). (2) In cazul altor titluri executorii decat hotararile judecatoresti. Ses izarea parchetului nu impiedica continuarea executarii silite. 6 49 alin. sa indeplineasca asupra l or acte de executare. . 664. 676. instanta competenta va autoriza intrarea in locurile mentionate la alin. prin incheiere data in conditiile art. . Sanctiunea Art.(1) In vederea executarii unei hotarari judecatoresti. (2).Executarea silita se efectueaza. a debitorului sau a oricarei alte persoane. cand prezenta lor nu este expres ceruta de lege. iar in zilele urmatoare. (2) Executarea silita nu se va putea face la alte ore decat cele mentionate si n ici in zilele nelucratoare. in li psa acordului persoanei respective. stabilite potrivit legii. 670 alin. depusa odata cu cererea de incuvi intare a executarii silite ori pe cale separata.(1) Niciun act de executare nu se va putea face inainte de ora 6. 674. . (1). jandarmerie si alti agenti ai fortei publice sunt obligati sa asigure indeplinirea efectiva a activitatii de executare silita . inclusiv prin indepartarea de la locul executarii. precum si in orice alte locuri. cu citarea tertului care detine bunul. 166 Masurile in cazul opunerii la executare Art. d ar nu mai tarziu de ora 22. Locul executarii Art.a nulitatii.Incalcarea dispozitiilor art. (2) Daca opunerea la executare intruneste elementele constitutive ale unei fapte prevazute de legea penala. Timpul in care se efectueaza executarea Art. in prezenta unui agent al fortei publice sau. iar i n lipsa acestora.00. SECÞIUNEA a 3-a Executarea impotriva mostenitorilor Interzicerea executarii silite Art. . executarea inceputa va putea continua in aceeasi zi. daca sunt facute cu respectarea d ispozitiilor legale. 675. la cererea acestuia. a 2 martori asistenti. cu concursul fortei publice. Executarea in lipsa partilor Art. numai cu autorizarea prealabila a instantei de executare. . 671. in prezenta debitorului sau a unuia dintre membrii majori ai familiei sale ori a unei alte persoane majore care se afla in acel loc.00 si nici dupa ora 20. de urgenta. executorul ju decatoresc poate intra in incaperile ce reprezinta domiciliul. la cererea executorului. sunt valabile. .00. . (2).(1) Daca debitorul moare inainte de sesizarea executorului judecator . la cererea creditorului sau a executorului judecatoresc. facuta in conditiile art. in camera de consiliu. Accesul la bunurile debitorului Art. 677. 670. (2) Identificarea bunurilor urmaribile si efectuarea actelor de executare la dom iciliul sau la sediul altei persoane decat cel al debitorului se pot face.Actele de executare indeplinite in lipsa partilor. Instanta se pronunta. dupa caz. i ar in caz de refuz. (2). 673. pe care il va trimite de indata parchetului de pe langa instanta de executare. . la locul unde debitorul r ealizeaza venituri sau la locul unde se gasesc alte venituri ori bunuri ale sale supuse urmaririi. in conditiile prevazute la alin. organele de politie.(1) Executorul judecatoresc are dreptul sa identifice bunurile urmar ibile ale debitorului si. in cazurile si c onditiile prevazute de lege.

creditorii care au luat masuri asiguratorii asupra bunurilor acestuia. creditorul sau executorul judecatoresc va putea ce re instantei de executare numirea unui curator special. notarului public deja sesizat intocmirea inventarului succesiunii sau desem narea unei persoane in acest scop. ea se suspenda si nu va fi reluata impotriva succesibililor acceptanti decat dupa 10 zile de la data cand acestia au fost incunostintati despre continuarea executarii silite. (2) In cazul in care creditorul sau executorul judecatoresc ia cunostinta. acceptata. nicio executare silita nu poate fi pornita. Daca insa dupa o luna de la moartea debitor ului sau de la punerea sub interdictie judecatoreasca nu a fost numit reprezenta ntul sau a ocrotitorul legal. in conditiile legii. dupa caz. in lipsa. dupa caz. de faptul ca debitorul a decedat. iar in caz afirmativ.Daca la moartea debitorului executarea era inceputa. sa raspunda pentru anumite datorii ale defunctului. ( 2). creditorii care au deja un titlu executoriu contra debitorului. 680. la cererea creditorului ori a executorului judecatoresc. pana la numirea lor. cat timp nu a fost numit. dupa caz . acestia vor fi citati. in co nditiile art. 168 SECÞIUNEA a 4-a Interventia altor creditori Dreptul de interventie Art.(1) Orice creditor poate interveni in cursul executarii silite porni te de un alt creditor. (2) In cazul in care mostenirea a fost acceptata si exista numai mostenitori maj ori. un 167 curator al succesiunii ori. (2) Pot interveni in executarea silita: 1. creditorul sau executorul judecatoresc poate cere camerei notarilor publici in a carei circumscriptie a avut ultimul domiciliu defunctul sau. in or ice mod. 57 aplicandu-se in mod corespunzator. creditorii care au un drept real de garantie sau. 57 aplicandu-se i n mod corespunzator. pana cand va fi numit. un alt domiciliu in vederea citarii sau un reprezentant al acestora. care sunt persoanele care au calitatea de mostenitori. 678. 57. iar daca moare dupa ce aceasta a fost pornita. precum si faptul daca pana la accep tarea mostenirii de catre cel putin unul dintre succesibili a fost sau nu numit un curator al succesiunii. . . dis pozitiile art. dispozitiile art.esc. facuta la locul deschiderii mostenirii. (3) Daca intre mostenitori sunt si minori sau persoane puse sub interdictie jude catoreasca. curatorul succesiunii. executarea silita nu va putea fi pornita decat dupa numirea reprezen tantilor sau a ocrotitorilor legali. (3) In cazul in care se constata ca mostenirea nu a fost dezbatuta sau.(1) Daca debitorul moare inainte de inceperea executarii silite si s e constata ca nu exista niciun mostenitor acceptant si nici nu este numit un cur ator al succesiunii. . in conditiile legii. ea nu poate fi continuata cat timp mostenirea nu a fost acceptat a de catre cei chemati la mostenire sau. un curator special pentru executare. executarea silita va fi pornita impotriva tuturor. in afara de cazul in car e numai unii dintre acestia sunt chemati. un drept de prefe rinta asupra bunului urmarit. Daca executarea silita e ste pornita contra tuturor mostenitorilor. dup a caz. Inceperea executarii contra mostenitorilor Art. insa numai in conditiile si limitele prevazute la alin. dupa caz. dispozitiile art. acesta este obligat sa solicite de in data camerei notarilor publici in a carei circumscriptie a avut ultimul domicili u defunctul sa faca mentiune in registrul special prevazut de lege despre incepe rea executarii silite si sa ii elibereze un certificat din care sa rezulte daca mostenirea debitorului a fost sau nu dezbatuta. in stanta de executare va numi de indata un curator special. printr-o insti intare colectiva. 678 aplicandu-se in mod corespunzator. de lege ori potrivit vointei defunctul ui. cu ocazia dezbaterii succesorale ori chiar ul terior. . conservat in conditiile prevazute de lege. pe numele acesteia. Continuarea executarii contra mostenitorilor Art. 3. 679. cu exceptia cazului in care au ales. 2.

se considera ca recunoaste toate creantele rec lamate prin cererile de interventie. creditorii chirografari titulari ai unor creante banesti rezultate din inscri suri cu data certa ori din registre tinute cu respectarea conditiilor prevazute de lege. 681. 686. privilegiata sau chirografara. eliberarea s au distribuirea acestor sume. interventia poate fi facuta . Termenul de interventie Art. daca. (2) Cu toate acestea.4. aceste sume vor fi consemnate pana la solutionarea litigiului printr-o hotarare definitiva. In situatia in care se reclama creante banesti rezultate din inscrierile contabile facute in registre tinute c u respectarea conditiilor prevazute de lege. lichida si exigibila. in tot sau in parte. indicandu-se bunurile pentru car e s-a cerut luarea acestor masuri. se suspenda de drept. precum si de pe procesul-verbal de constatare a aplicarii masurii asiguratorii. in oricare dintre modalitatile prevazute de lege ori c onvenite de parti. dispozitiile art. 655 si 656 aplicandu-se in mod corespunzator. daca este cazul. a bunurilor mobile sau imobile urmarite. (6) Daca debitorul contesta. pentru recunoasterea de catre debitor a creantelor. (5) La termenul fixat de instanta. debitorul trebuie sa declare daca intelege sa recunoasca. In cazul in care creditorul a cerut sau a obtinut luarea unor masuri asiguratorii asupra bunurilor debitoru lui. sub sanctiunea prevazuta la art. creditori i intervenienti ale caror creante au fost contestate au dreptul sa solicite inst antei sa dispuna executorului judecatoresc ca sumele reclamate sa fie puse deopa rte. creantele reclamate. debitorul si creditorii care n u au titlu executoriu. 855 raman aplicabile. 654. impreuna cu toate documentele justificative. se va face mentiune si despre acest lucru. daca si-au depus titlurile de creanta in termenul prevazut la art. creditorii care au un drept real de garantie asupra bunuri lor urmarite si care este conservat in conditiile prevazute de lege. in vederea into cmirii proiectului de distribuire a sumei rezultate din urmarire. (1).(1) Daca prin lege nu se dispune altfel. in termen de 15 zile de la data cand a avut loc convocarea prevazuta la alin. pana la termenul stabilit de catre execu tor pentru valorificarea. creantele pentru care a avut loc interventia. precum si daca este garantata sau negarantata. (2). (4) Instanta solutioneaza cererea in camera de consiliu. Dispozitiile a rt. impreuna cu copii certificate de pe documentele justificative. cererea va fi insotita. Daca debitorul nu se infatiseaza. In cazul in care a fost introdusa actiunea in justitie. orice eliberare sau distribuire de sume obtinute din val orificarea bunurilor debitorului se suspenda de drept. Daca creditorii care au formulat cerere de interventie nu au titlu executoriu. de urgenta si in termen scurt. . dupa caz. sub sanctiu nea inadmisibilitatii. de un extras de pe inscrierile care cuprind aceste sume. dispu nand totodata comunicarea catre debitor a copiilor de pe cererile de interventie si de pe documentele justificative. precum si alti creditori privilegiati care interv in in cursul urmaririi silite au dreptul sa participe la distribuire dupa rangul conferit de dreptul lor de preferinta. indicandu-se in mod expres daca creanta este certa . in tot or i in parte. d ispozitiile art. chiar daca cererea de interventie a fost facuta dupa expirarea termenului stabilit potrivit alin. . creditorii care au creante avand ca obiect venituri datorate bugetului general consolidat s au bugetului Uniunii Europene. Procedura Art. (2) Cererea se depune la executorul judecatoresc. 682. Pana la expirarea acestui termen. fara citarea partilor.(1) Cererea de interventie trebuie sa fie facuta cu respectarea ceri ntelor prevazute la art. daca este cazul. acestia vor face dovada ca au introdus actiune in justitie in scop ul obtinerii titlului executoriu. legalizate de un notar public. 656 aplicandu-se in mod corespunzator. instanta va convoca in c amera de consiliu. (3) Dupa inregistrarea cererii. in tot sau in parte. 858 alin. Pana la solutiona rea 169 cererii de interventie. executorul judecatoresc o va inainta de indata i nstantei de executare competente. cu exceptia cazului in . (4).

dupa caz. (4)-(6) ra man aplicabile. (2) Daca cererea de interventie a fost incuviintata. (3). facuta in termen de 10 zile de la data comunicarii de catre executorul judecatoresc a copiei certificate a incheierii de incuviintare a cererii de int erventie. recunoscute. 681 alin. Efectele interventiei Art. in conditiile prevazute la art. potrivit art. la urmarirea bunurilor debitorului si sa solicite efectuarea unor acte de executare silita. executorul judecatoresc va comunica o copie de pe cererea de interventie si de pe documentele justificative creditorului urmaritor. pot sa participe la distribuirea sumei rezultate din urmarire. 687. 682. daca este cazul. 686. 685. Dispozitiile art.care ar fi pretinse de alti creditori in rang util. sa participe. Interventia tardiva Art. Instiintarea creditorului urmaritor si a debitorului Art. 682 alin. si. si sa avanseze. in limita sumelor reclamate sau. 684. existenta si a altor bunuri ale debitorului. printr-o no tificare. . (2) In caz de suspendare a executarii. . dup a caz. in tot sau in parte. si o copie certificata de pe incheierea de incuviintar e a acesteia. in conditiile legii. . (1).Creditorii chirograf ari care au intervenit dupa expirarea termenului prevazut la art. (2) Creditorii intervenienti ale caror creante au fost contestate. a lasat sa treaca 6 l uni fara sa indeplineasca un act necesar executarii silite. dispozitiile art. in tot sau in parte. Efectele . executorul il va instiinta si pe debitor. daca au titluri executorii. dar inainte de expirarea termenului pentru depunerea titlurilor de creanta. indiferent de obiec tul ei. repartizare a creantelor potrivit proiectului de distribuire a sumelor rezultate din urmarir e intocmit de catre executor. de executorul judecatoresc. 657 aplicandu-se in mod corespunzator. cerut. . (3) Creditorii urmaritori nu se pot opune cererilor de interventie facute de alt i creditori. Termenul de perimare nu se suspenda pe timpul cat executarea sili ta este suspendata la cererea creditorului. creditorul urmaritor are dreptul de a le indica acestora. invitandu-i sa ceara extinderea urmaririi si asupra acestor bunuri. termenul de perimare curge de la incetare a suspendarii. Drepturile creditorului urmaritor Art. iar dupa solutionare a cererii de interventie. in termenul prevazut de lege. au dreptul sa participe la distribuirea partii din suma ramasa dupa indestularea d repturilor creditorilor urmaritori. in toate cazurile. orice executare se perima de drept. din culpa sa. a creditorilor garantati sau privilegiati si a celor care au intervenit in timp util.(1) In cazul creditorilor chirografari care au intervenit in cursul urmaririi silite si ale caror creante au fost recunoscute de debitor. care pot fi urmarite in m od util. in afara de cazul in care ei fac dovada ca acestia au actionat in f rauda 170 drepturilor lor. (6). 683. creditorul urmaritor are dreptul de a fi preferat acestora la distribu irea sumei rezultate din urmarire. (1). (2) Daca insa creditorii intervenienti nu solicita extinderea urmaririi si la bu nurile indicate de creditorul urmaritor sau. cheltuielile necesare pentru extindere. in afara de cazul in care ar fi pretinse de a lti creditori in rang util. dac a au titlu executoriu.(1) In cazul in care creditorul. 682 ali n. SECÞIUNEA a 5-a Perimarea executarii silite Termenul de perimare Art. in scris. nu avanseaza cheltuielile necesare extinderii. in vederea intocmirii proiectului de distribuire a sumei rezultate din urmarire. 682 alin.(1) Odata cu sesizarea instantei de executare. de catre debitor si care au cerut instantei ca sumele reclamate sa fie p use deoparte pot participa numai la distribuirea sumelor consemnate in conditiil e prevazute la art.(1) Creditorii intervenienti si cei ale caror creante au fost recuno scute de catre debitor. in termen de 10 zile de la data notificarii prevazute la a lin. . Ei pot insa contesta. Constatarea perimarii.

dispozitiile art. (2) In acest caz. iar in caz de executari pornite in circumscriptiile mai multor instante de exec utare. (2) In cazurile prevazute la alin. a creantei cuprinse in titlul executoriu si a accesoriilor.(1) In afara altor cazuri prevazute de lege. actele de executare efectuate anterior. in masura in care actele de executare sau executare a silita insasi nu au fost desfiintate de instanta de judecata ori acestea nu au incetat prin efectul legii. amanarea se dispune de executorul judeca toresc prin incheiere. 692. (1). . o noua cerere de executare silita. instanta de executare. (2) Perimarea executarii atrage desfiintarea tuturor actelor de executare. (1). poate cere acestor din urma instante suspendarea acelor execut ari. Suspendarea executarii Art. Restrangerea executarii Art. 690. instanta va suspenda executarea celorlalte bunuri. masurile de executare dispuse de instanta de executare sau de executor.Art.(1) Executarea silita se suspenda in cazurile in care aceasta este p revazuta de lege ori a fost dispusa de instanta. 688. executarea este suspendata de drept. executorul judecatoresc ii va preda creditorului titlul executoriu. debitorul. executorul. . in parte. la termenul stabilit. poate sa restranga executarea la anumite bunuri. . s-au achitat cheltuielile de executare. suspendarea si restrangerea executarii Amanarea executarii Art. 689. executorul va comunica debitorului inc heierea instantei.(1) Cand creditorul urmareste in acelasi timp mai multe bunuri mobil e sau imobile a caror valoare este vadit excesiva in raport cu creanta ce urmeaz a a fi satisfacuta.(1) In caz de perimare a executarii. (3) Daca cererea este admisa. la cererea debitorului si dupa citare a creditorului. instanta competenta sa solutioneze o astfel de cerere este ace ea la care a inceput executarea acelui bun al debitorului. si ii va remite debitorului un cer . . precum si alte sume datorate potrivit legii. SECÞIUNEA a 6-a Amanarea. la cererea partii interesate. in acest caz. mentio nand pe acesta stingerea totala a obligatiei.(1) Perimarea se constata de catre instanta de executare. (4) Executarile suspendate nu vor putea fi reluate decat dupa ramanerea definiti va a proiectului de distribuire a sumelor rezultate din executarea efectuata. executarea va fi suspendata de catre exec utorul judecatoresc. 171 (2) Dupa incuviintarea executarii silite. care apare ca indestu lator pentru acoperirea creantelor tuturor creditorilor urmaritori. 655 si 656 fiind aplicabile in mod corespunzator. (4) Dupa incetarea suspendarii. prin incheiere data cu citar ea in termen scurt a partilor. 693. (2) La cererea creditorului urmaritor. cu ex ceptia celor care au dus la realizarea. Reinnoirea cererii de executare Art. Pana la solutionarea acestor cereri. .Executarea silita inceteaza daca: 1. executorul judecatoresc nu poate amana executarea decat daca procedura de citare sau de intocmire a anu nturilor si publicatiilor de vanzare nu a fost indeplinita sau daca. inauntrul ter menului de prescriptie. 637 alin. la care nu se va mai alatura titlul ce se executa. inclusiv cele de indisponibilizare a bunurilor. se va putea face. veniturilor si conturilor bancare. va dis pune continuarea executarii. (3) Pe perioada suspendarii executarii. executarea nu poate fi efectuata datorita neindeplinirii de catre cre ditor a obligatiilor prevazute la art. s-a realizat integral obligatia prevazuta in titlul executoriu. 691. raman in fiinta. . 172 SECÞIUNEA a 7-a Incetarea executarii silite Cazurile Art. in afara de cazul in care prin lege sau prin hotarare judecatoreasca se dispune altfel. precum si o noua somatie. la cererea executorului judecatoresc sau a partii interesate. pe baza simplei infatisari a incheierii prin care s-a incuviin tat restrangerea.

Daca ace sta este un imobil. ii va remite debitorului un certific at constatator al partii din obligatie ce a fost executata. a datoriei. In cazul titlurilor emise in materia dreptur ilor reale. . inainte de inceperea executarii silite sau in cursul acesteia. (3) Prescriptia nu se suspenda pe timpul cat executarea silita este suspendata l a cererea creditorului urmaritor. 811. nu s-a prescris. . in alte cazuri prevazute de lege. Suspendarea prescriptiei Art. In cazul hotararilor judecatoresti si arbitrale. 2. pe data depunerii cererii de executare. chiar daca a fost adresata unui organ de executare necompetent. . creditorul poate obtin e un nou titlu executoriu. 5. 173 (3) Prin implinirea termenului de prescriptie se stinge dreptul de a obtine exec utarea silita si orice titlu executoriu isi pierde puterea executorie. in aceste cazur i.(1) Cursul prescriptiei se suspenda: 1. 3. a unui act voluntar de executare a obligatiei prevazute in titlul executoriu ori a recunoasterii. inauntrul termenului de prescriptie a dreptului de a obtine e xecutarea silita. . socotindu-se si tim pul scurs inainte de suspendare. in cazurile stabilite de lege pentru suspendarea termenului de prescriptie a dreptului de a obtine obligarea paratului. cand este cazul. 696. . 2. dupa caz. pe calea unui nou proces. 3. Intreruperea prescriptiei Art. . 4. termenul de prescriptie este de 10 ani.tificat constatator al indeplinirii integrale a obligatiilor mai sus mentionate. in orice alt mod. cat timp debitorul nu are bunuri urmaribile sau care nu au putut fi valorific ate ori isi sustrage veniturile si bunurile de la urmarire. executorul ii va remite personal creditorului sau reprezentantului sau titlul executoriu. 697. 698. In cazul hotararilor judecatoresti si arbitrale. potrivit legii. daca legea nu prevede altfel. Reluarea executarii Art.(1) Cursul prescriptiei se intrerupe: 1. pe data depunerii cererii de interventie in cadrul urmaririi silite pornite d e alti creditori. (2) Reluarea executarii silite poate fi ceruta si asupra aceluiasi bun. 2. 169 si urmatoarele fiind aplicabile in mod corespunzator. 694. nu mai poate fi efectuata ori continuata din cauza lipsei de bunuri urmaribil e ori a imposibilitatii de valorificare a unor astfel de bunuri. Nulitatea executarii silite Art. 693 pct. 2 se poate cere reluarea executarii silite. poate avea loc reluarea execu tarii silite. 3. mentionand pe acesta cauza restituirii si partea de obligatie ce a fost executata.(1) Dreptul de a obtine executarea silita se prescrie in termen de 3 ani. insotita de titlul executoriu.Nerespectarea dispozitiilor privitoare la executarea silita insasi s au la efectuarea oricarui act de executare atrage nulitatea actului nelegal. 4. a fost anulata executarea. fara a i se putea opune exc eptia autoritatii de lucru judecat. ter menul de prescriptie incepe sa curga de la data ramanerii lor definitive. pe data indeplinirii de catre debitor. (2) Dupa incetarea suspendarii. a fost desfiintat titlul executoriu. atat timp cat.(1) In cazurile prevazute la art. daca dreptul de a obtine obligarea parat ului este imprescriptibil sau. prescriptia isi reia cursul. pre cum si a actelor de executare subsecvente. nu se va putea solicita de catre executorul judecatoresc radierea urmaririi inscrise potrivit dispozitiilor art. precum si. CAPITOLUL V Prescriptia dreptului de a obtine executarea silita Termenul de prescriptie si efectele acesteia Art. creditorul a renuntat la executare. (2) Termenul de prescriptie incepe sa curga de la data cand se naste dreptul de a obtine executarea silita. dispozitiile art. pe timpul cat suspendarea executarii silite este prevazuta de lege ori a fost stabilita de instanta sau de alt organ jurisdictional competent. 695.

se poate face contestatie impotriva gresitei investiri cu formu la executorie a hotararii sau a unui alt inscris.Prevederile prezentului capitol se completeaza cu dispozitiile Codul ui civil privitoare la prescriptia extinctiva. prin hotarare supusa numai apelului. dupa caz. pe data depunerii cererii de reluare a executarii. CAPITOLUL VI Contestatia la executare Obiectul contestatiei Art. (3) Nu se poate face o noua contestatie de catre aceeasi parte pentru motive car e au existat la data primei contestatii. . (3) Daca cererea de repunere in termen a fost admisa. potrivit dreptului com un.(1) Impotriva executarii silite. 5. precum si impotriva oricarui act de executare se poate face contest atie de catre cei interesati sau vatamati prin executare. in alte cazuri prevazute de lege. . a incheierilor date de executorul j udecatoresc. Instanta competenta Art. se poate face contestatie la executare si in cazul in care executorul judecatoresc refuza sa indeplineasca un act de executare silita in conditiile legii. 702. (5) In cazul procedurii urmaririi silite mobiliare sau imobiliare ori a predarii silite a bunului imobil sau mobil. pentru a lua parte la executare sau la distribuirea sumelor obt inute din urmarirea silita a bunurilor debitorului. anula ta sau daca s-a perimat ori daca cel care a facut-o a renuntat la ea. . si in cadrul judecarii contestatiei la executare. 700. (3) Prescriptia nu este intrerupta daca executarea silita a fost respinsa. De asemenea. debitorul nu va putea invoca pe cale de contestatie motive de fapt sau de drept pe care le-ar fi putut opune in cursul judecatii in prima i nstanta sau intr-o cale de atac ce i-a fost deschisa. dupa caz. (3) De asemenea. incepe sa curga un nou termen de prescriptie. (2) Dupa intrerupere.(1) Dupa implinirea termenului de prescriptie. creditorul poate formula c erere de executare silita in termen de 30 de zile de la data ramanerii definitiv e a hotararii. 6. 703. 174 Alte dispozitii aplicabile Art. Conditiile de admisibilitate Art. se pot invoca in contestatia la executare si motive de fapt sau de drept privitoare la fondul dreptului cupri ns in titlul executoriu. Judecata cererii se face cu citarea partilor. (2) Contestatia privind lamurirea intelesului. la cererea partii interesate. contestatia la executare poate fi introdusa si de o terta persoana. 699. pe data indeplinirii in cursul executarii silite a unui act de executare. . 701.(1) Daca executarea silita se face in temeiul unei hotarari judecato resti sau arbitrale. Repunerea in termenul de prescriptie Art. (4) Impartirea bunurilor proprietate comuna pe cote-parti sau in devalmasie poat e fi hotarata. (2) In cazul in care executarea silita se face in temeiul unui alt titlu executo riu decat o hotarare judecatoreasca sau arbitrala. se poate face contesta tie si in cazul in care sunt necesare lamuriri cu privire la intelesul. insa numai daca aceasta pretinde un drept de proprietate ori un alt drept real cu privire la bunul respectiv. creditorul poate cere repunerea in acest termen numai daca a fost impiedicat sa ceara executarea dato rita unor motive temeinice.4. (2) Daca nu s-a utilizat procedura prevazuta la art. (2) Cererea de repunere in termen se introduce la instanta de executare competen ta. 437. in termen de 15 zile de la incetarea impiedicarii. (4) Creditorii neurmaritori au dreptul de a interveni in executarea efectuata de alti creditori. numai daca legea nu prevede in acest scop o alta cale d e atac. . intinderii sau aplicarii titlului executoriu ori privind gresita investire cu formula executorie a unui inscris s e introduce la instanta care a pronuntat hotararea ce se executa sau.(1) Contestatia se introduce la instanta de executare. . intinder ea sau aplicarea titlului executoriu.

care se aplica in mod corespunzato r. 701 alin. Conditiile de forma Art. sub rezerva drepturilor definitiv dobandite de catre tertii adjudecatari in cadrul vanzarii silite a bunurilor urmarite. se poate face in termen de 5 zile de la comunicare. 704. dispozitiile art. . (5) Neintroducerea contestatiei in termenul prevazut la alin. si ii va pune in vedere partii interesate sa achite cheltuielile ocazionate d e acestea. sa isi aleaga domiciliul sau sediul procesual in aceasta localitate. in termenul fixat. instiintarea privind infiin tarea popririi. in cazurile in care nu a primit incheierea de incuviintare a executa rii si nici somatia sau executarea se face fara somatie. 176 (3) Partile vor fi citate in termen scurt. te rmenul de contestatie pentru debitor incepe cel mai tarziu la data efectuarii pr imei retineri din aceste venituri de catre tertul poprit. dar nu mai tarziu de 15 zile de la efectuarea vanzarii ori de la data predarii silite a bunului. potrivit legii. copii certificate de acesta de pe actele dosarului de executare contestate. 707. (4) nu il impiedic a pe cel de-al treilea sa isi realizeze dreptul pe calea unei cereri separate. intinderea . i n conditiile legii. . dupa caz. Caile de atac Art. Daca o asemenea contesta tie vizeaza un titlu executoriu ce nu emana de la un organ de jurisdictie. (4) La cererea partilor sau atunci cand apreciaza ca este necesar. Termenele Art. definitive. care pot fi atacate in conditiile dreptului comun. 705. (3) Intampinarea este obligatorie. debitorul care contesta executarea insasi a primit incheierea de incuviintare a executarii sau somatia ori de la data cand a luat cunostinta de primul act de executare.la instanta care a 175 investit cu formula executorie inscrisul ce se executa. 704 alin. Daca poprirea este infiintata asupra unor venituri periodice. 706. (4) si art.(1) Daca prin lege nu se prevede altfel. (2) Contestatia impotriva incheierilor executorului judecatoresc. 280 fiind aplicabile in mod corespunzato r. (2) Hotararea prin care s-a solutionat contestatia privind intelesul. (4) Daca prin lege nu se prevede altfel. contestatia privitoare la e xecutarea silita propriu-zisa se poate face in termen de 15 zile de la data cand : 1.(1) Contestatia la executare se judeca cu procedura prevazuta de pre zentul cod pentru judecata in prima instanta. (2) Instanta sesizata va solicita de indata executorului judecatoresc sa ii tran smita.(1) Contestatiile se fac cu respectarea cerintelor de forma prevazut e pentru cererile de chemare in judecata. . contestatia prin care o terta persoana pretinde ca are un drept de proprietate sau un alt drept real asupra bunului urm arit poate fi introdusa in tot cursul executarii silite. (4). 2. aratand persoana careia urmeaza sa i se faca co municarile. instanta va p utea solicita relatii si explicatii scrise de la executorul judecatoresc. 3. compe tenta de solutionare apartine instantei de executare. cu exceptia hotararilor pronuntate in temeiul art. contestatorul a luat cunostinta de actul de executare pe care il contesta. intinderii sau aplicarii titlului executoriu ori cea care se refera la gresita investire cu formula executorie a unei hotarari sau a unui alt inscris se poate face oricand inauntrul termenului de prescriptie a dreptului de a obtine executarea silita. cel interesat a primit comunicarea ori. prin chiar cererea sa. . in cazurile in care acestea nu sunt. (2) Contestatorul care nu locuieste sau nu are sediul in localitatea de resedint a a instantei poate. (3) Contestatia privind lamurirea intelesului. iar judecarea contestatiei se face de urgenta si cu precadere.(1) Hotararea pronuntata cu privire la contestatie poate fi atacata numai cu apel. Procedura de judecata Art.

va dispune anularea ori incetarea executarii insesi. . Suspendarea executarii Art. (3) In cazul respingerii contestatiei. Incheierea nu este s upusa niciunei cai de atac. 2.000 lei. executorul judecatoresc este obligat sa se con formeze masurilor luate sau dispuse de instanta. hotararea sau inscrisul care se executa nu este. degradarii. . ramasa definitiva. in termen de 5 zile de la pronuntare pentru partea prezenta. in toate cazurile.sau aplicarea titlului executoriu este supusa acelorasi cai de atac ca si hotar area ce se executa.500 lei plus 1% pentru ceea ce depaseste 100. (4) Suspendarea executarii este obligatorie si cautiunea nu este necesara daca: 1. potrivit legii.(1) Daca admite contestatia la executare. (4) Hotararea de admitere sau de respingere a contestatiei. hotararea prin care s-a solutionat contestatia va putea fi atacata numai cu apel.000 lei. cand acesta a fost gresit investit.(1) Pana la solutionarea contestatiei la executare sau a altei cerer i privind executarea silita. intin derii ori aplicarii unui titlu care nu constituie hotarare a unui organ de juris dictie. Efectele solutionarii contestatiei Art. dupa caz. debitorul face dovada cu inscris autentic ca a obtinut de la creditor o amana re ori. va indrepta ori anula actul de executare contestat. (3) Daca obiectul contestatiei nu este evaluabil in bani. Suspendarea se po ate solicita odata cu contestatia la executare sau prin cerere separata.000. cautiunea va fi de 1. urmand a servi la acoperirea creantelor aratate la ali . 3. v a fi comunicata. (6) Asupra cererii de suspendare instanta. chiar si inaintea termenului fixat pentru judecarea contestatiei. 177 (8) Incheierea prin care s-a dispus suspendarea executarii silite se comunica di n oficiu si de indata executorului judecatoresc. c) de 5. prin incheiere si fara citarea partilor. Cautiunea depusa potrivit prezentului alineat este d eductibila din cautiunea finala stabilita de instanta. iar incheierea poate fi atacata numai cu apel. executoriu. contestatorul poate fi obligat. d) de 14. la cerere . (5) Daca contestatia este admisa. daca aceasta valoare este pana la 10. daca este cazul. dupa caz.1% pentru ceea ce depaseste 1. 708. potrivit legii. (7) In cazuri urgente si daca s-a platit cautiunea prevazuta la alin. Daca prin contestatie s-a cerut lamurirea intelesului. se pronunta prin i ncheiere. el va fi obligat si la plata unei amenzi judiciare de la 1. inscrisul care se executa a fost declarat fals printr-o hotarare judecatoreas ca data in prima instanta. 709. calculata la valoarea obiectului contestatiei. instanta va hotari si asupra i mpartelii acestora. (1) aplicandu-se in mod corespunzator. suspendarea provizor ie a executarii pana la solutionarea cererii de suspendare. la solicitarea partii interesate si numai pentru mo tive temeinice. se va suspenda numai distribuirea pretului obtinut din valorificarea aces tor bunuri. respe ctiv de la comunicare pentru cea lipsa. b) de 1. suma reprezentand cautiunea depusa ramane indisponibilizata. insta nta poate dispune.000 lei plus 5% pentru ceea ce depaseste 10. in afara de cazul in care legea dispune altfel. la despagubiri pentru pagubele cauzate prin intarzierea executarii.000 lei.000 lei la 7. (2) De asemenea.0 00 lei. alterarii sau deprec ierii. in mod separat. si executorului judecatoresc. beneficiaza de un termen de plata. daca prin contestatia la executare s-a cerut de catre partea in teresata impartirea bunurilor proprietate comuna. va anula ori lamuri titlul executoriu sau. instanta competenta poate suspenda executarea. dispozitiile alin. dupa cum urmeaza : a) de 10%. tinand seama de obiectul acesteia. (6) Atunci cand contestatia a fost respinsa. instanta. (2) Pentru a se dispune suspendarea.000 lei. (5) Daca bunurile urmarite sunt supuse pieirii. Part ile vor fi intotdeauna citate.500 lei plus 0. din oficiu si de indata. va anula incheierea de inve stire cu formula executorie. (2). iar cand c ontestatia a fost exercitata cu rea-credinta.000 lei. cel care o solicita trebuie sa dea in preal abil o cautiune.

Efectele Art. 766.(1) In toate cazurile in care se desfiinteaza titlul executoriu sau insasi executarea silita. la cererea partii interesate. precum si. potrivit art. 711. prin aceeasi hotarare. intreaga valoare a creantei. dupa caz. 710. instanta va disp une asupra efectuarii operatiunilor de carte funciara necesare. odata cu desfiintarea masurilor. debitorul sau tertul garant poate obtine desfiintarea masurilor a siguratorii ori de executare. actul care constata refuzul executorului judecatoresc de a indeplini un act de executare silita ori de a lua alta masura prevazuta de lege. cu exceptia cazului in care s unt mai multi creditori urmaritori sau intervenienti. Modalitatea de restabilire Art. cand se va proceda la dist ribuire. va dispune. . actualizata in functie de rata inflatiei. pr in aceeasi hotarare. fara insa a se a duce atingere drepturilor definitiv dobandite de tertii de buna-credinta. (3) In cazul in care executarea silita s-a facut prin vanzarea unor bunuri mobil e. situatie in care se va comunica executorului si recipisa de consemnare a acestei sume. In cazul in care bunul supus executarii silite este un bun imobil. va dispune si eliberarea sume i in mainile creditorului. la plata de despagubiri pentru paguba astfel cauzata. p recum si la acoperirea cheltuielilor de executare. CAPITOLUL VII Depunerea cu afectatiune speciala Conditiile Art. potrivit dispozitiilor art.n. (4) Daca insa debitorul sau tertul garant va dovedi ca a facut contestatie in te rmen si se va opune la eliberare. 178 (3) Daca cererea este admisa si debitorul sau tertul garant nu se opune. intoarcerea executarii se va face prin restituirea de catre creditor a sumei rezultate din vanzare. cu toate accesorii le si cheltuielile de executare. (2) Bunurile asupra carora s-a facut executarea se vor restitui celui indreptati t. dupa caz.(1) In cazul in care instanta judecatoreasca a desfiintat titlul exe cutoriu sau insasi executarea silita.Suma consemnata de debitor sau de tertul garant. (3) sau a celor stabilite prin titlul executoriu. si depunand dovada de consemnare la executorul judecatoresc. instanta va solicita incheierea prevazut a la art. si asupra restabilirii situatiei anterioare executarii. fara insa a se aduce atingere drepturilor definitiv dobandite de tertii de bu na-credinta. Cheltuielile de executare pentru actele efectuate raman in sarcina creditorului. 853 si urmatoarele. (2) Asupra cererii debitorului sau a tertului garant executorul judecatoresc se va pronunta de urgenta. CAPITOLUL VIII Intoarcerea executarii Dreptul la intoarcerea executarii Art.000 lei la 7. consemnand la unitatea prevazuta de lege. 655 alin. (7) In cazul in care constata refuzul nejustificat al executorului de a primi or i de a inregistra cererea de executare silita sau de a indeplini un act de execu tare silita ori de a lua orice alta masura prevazuta de lege. . p rin restabilirea situatiei anterioare acesteia. 710. cel interesat are dreptul la intoarcerea executarii. instanta de execut are va putea obliga executorul. 712. la dispo zitia executorului judecatoresc. ce va fi comun icata de indata partilor. (2) Daca instanta care a desfiintat hotararea executata a dispus rejudecarea in fond a procesului si nu a luat masura restabilirii situatiei anterioare executar . executo rul judecatoresc. cu exceptia sit uatiei cand se aplica art. la cererea celui interesat. (1) sau. executarea este suspendata de drept. (8) In situatia prevazuta la alin.(1) Pana la ramanerea definitiva a adjudecarii bunurilor scoase la v anzare silita. la plata unei amenzi judi ciare de la 1. data cu citarea partilor. potriv it regulilor de carte funciara. (7). . . va servi exclusiv la plata creditorului pe seama caruia s-a facut consemnarea. iar execu torul judecatoresc se va pronunta asupra eliberarii sumei numai dupa ce instanta a dat o hotarare definitiva asupra contestatiei respective. 713.000 lei. prin incheiere.

urmarirea nu poate depas i jumatate din venitul lunar net al debitorului. b) obiectele indispensabile persoanelor cu handicap si cele destinate ingrijirii bolnavilor. 714. ea se va putea obtine pe calea unei cereri introduse la instanta prevaz uta la art. cel indreptatit o va putea cere. arenzi s au alte creante privilegiate asupra mobilelor. TITLUL II Urmarirea silita asupra bunurilor debitorului CAPITOLUL I Urmarirea mobiliara SECÞIUNEA 1 Bunurile mobile care nu se pot urmari Bunurile neurmaribile Art. inclusiv animalele de munca. . (2) Daca debitorul se ocupa cu agricultura. nu vor fi urmarite. Executarea provizorie Art. . c) alimentele necesare debitorului si familiei sale pe timp de 3 luni. 715. iar modalitatea restabilirii situatiei anterioare ex ecutarii nu este prevazuta de lege ori. in afara de cazul in care legea prevede altfel. alimentele necesare pana la noua rec olta. inventarul agricol. animalele destinate obtinerii mijloacelor de subzistenta si furajele neces are pentru aceste animale pana la noua recolta.Daca titlul executoriu emis de un alt organ decat o instanta judecat oreasca a fost desfiintat de acel organ sau de un alt organ din afara sistemului instantelor judecatoresti. furajele pentru aceste animale si semintele pentru cultura pamantului . . indiferent de natura creantelor . in afara de 180 cazul in care asupra acestor bunuri exista un drept real de garantie sau un priv ilegiu pentru garantarea creantei. . pe cale separata. chirii. e) scrisorile. 718. Limitele urmaririi veniturilor banesti Art. iar daca debitorul se ocupa exclusiv cu agricultura. 713 alin. pentru sumele datorate cu titlu de ob ligatie de intretinere sau alocatie pentru copii. d) combustibilul necesar debitorului si familiei sale socotit pentru 3 luni de i arna. b) pana la o treime din venitul lunar net. nu s-a luat aceasta masura. 717. persoana fizica. (2) Daca sunt mai multe urmariri asupra aceleiasi sume. f) bunurile declarate neurmaribile in cazurile si in conditiile prevazute de leg e.(1) Bunurile care servesc la exercitarea ocupatiei sau profesiei deb itorului. 716. instantei de executare. pentru orice alte datorii. (3).(1) Salariile si alte venituri periodice. in masura necesa ra continuarii lucrarilor in agricultura.Nu sunt supuse urmaririi silite: a) bunurile de uz personal sau casnic indispensabile traiului debitorului si fam iliei sale si obiectele de cult. (3) Veniturile din munca sau orice alte sume ce se platesc periodic debitorului . Judecata se va face de urgenta si cu precadere. dispozitiile ar t.Hotararea de prima instanta prin care s-a dispus restabilirea situat iei anterioare executarii poate fi data cu executare provizorie. 179 Cazurile speciale Art. daca nu sunt mai multe de acelasi fel. . hotararea fiind s upusa numai apelului.ii. 443 aplicandu-se in mod corespunzator. precum si alte sume ce se platesc periodic debitorului s i sunt destinate asigurarii mijloacelor de existenta ale acestuia pot fi urmarit e: a) pana la jumatate din venitul lunar net. (3) Daca nu s-a dispus restabilirea situatiei anterioare executarii in conditiil e alin. (1) si (2). fotografiile si tablourile personale sau de familie si altele ase menea. pensiile acordate in cadru l asigurarilor sociale. Bunurile destinate exercitarii ocupatiei sau profesiei debitorului Art. nu pot fi supuse urmaririi silite decat in lipsa de a lte bunuri urmaribile si numai pentru obligatii de intretinere. aceasta masura se va putea dispune de instanta care rejudeca fondul. desi este prevazuta.

. 853 si urmatoarele. chiar daca acestea sunt detinute de un tert. . (2) In cazul in care exista pericol evident de sustragere a bunurilor de la urma rire. compensatia acordata sala riatilor in caz de desfacere a contractului individual de munca pe baza oricaror dispozitii legale.(1) Daca in termen de o zi de la comunicarea somatiei insotite de in cheierea de incuviintare a executarii debitorul nu plateste suma datorata. executorul va sechestra bunurile. creditorul va putea urmari bunuri le mobile ale debitorului. (4) Ajutoarele pentru incapacitate temporara de munca. daca este cazul. SECÞIUNEA a 2-a Procedura urmaririi mobiliare § 1. nu pot fi urmarite pe ntru niciun fel de datorii. Sanctiunea Art. executorul judecatoresc fiind insa obligat sa verifice daca bunurile respective se gasesc la locul aplicarii sechestrului si daca nu au fost substituite sau deg radate. inst anta. se v a face mentiunea corespunzatoare in chiar incheierea de incuviintare a executari i. nu pot fi urmarite decat pentru sume datorate cu titlu de obligatie de intretinere si d espagubiri pentru repararea daunelor cauzate prin moarte sau prin vatamari corpo rale. stabilite potrivit legii. ajutoarele de maternitate. instan . va dispune sechestrarea bunu rilor urmaribile odata cu comunicarea somatiei catre debitor. potrivit legii. (1)-(4) se elibereaza sau se dis tribuie potrivit art. precum si sumele cuvenite somerilor. diurnele. cele acordate in caz de deces. este obligat sa declare daca le detine in temeiul vreunui tit lu si sa inmaneze executorului o copie certificata a acestuia. insa va face mentiune in procesul-verbal de sechestru despre drepturile pretinse. afara numai daca acesta din urma nu recunoast e ca bunurile apartin debitorului urmarit.Pentru realizarea creantelor sale. (3) Pentru bunurile sechestrate asigurator nu este necesara o noua sechestrare. Daca tertul recunoaste ca bunurile ap artin debitorului. daca legea nu dispune altfel. in cazul in care c ele gasite la verificare nu sunt suficiente pentru realizarea creantei. Sechestrarea bunurilor aflate in mainile tertilor Art. 719. (2) Daca tertul detinator nu recunoaste ca bunurile apartin debitorului. precum si sa sechestreze alte bunuri ale debitorului.Renuntarea la beneficiul dispozitiilor prevazute in articolele din p rezenta sectiune. aflate la acesta sau la alte persoane. 722. dar drept urile acesteia nu sunt evidente. Sechestrarea bunurilor mobile Indicarea bunurilor asupra carora sa se faca executarea Art. precum si orice alte asemenea inde mnizatii cu destinatie speciala. el va urmari si alte bunuri. (4) se va putea face in limita a ju matate din cuantumul acestora. dar detinute de un tert. 721. in cazul in care sunt mai mici decat cuantumul salariului minim net pe economie. (7) Alocatiile de stat si indemnizatiile pentru copii. (6) Sumele retinute potrivit prevederilor alin. bursele de studii acordate de stat. . Aplicarea sechestrului asupra bunurilor debitorului Art. (4) In cazul in care se afirma ca unele bunuri apartin altei persoane.(1) Sechestrul se va putea aplica si asupra bunurilor apartinand deb itorului. Creditorul poa te indica bunurile mobile asupra carora ar voi sa se faca executarea. precum si urmarirea ori cesiunea facuta cu incalcarea acestor dispozitii sunt nule de drept. 720. la solicitarea creditorului facuta in cuprinsul cererii de executare. . (5) Urmarirea drepturilor prevazute la alin. prin incheierea de incuviintare a executarii. Daca execu torul 181 judecatoresc apreciaza ca prin valorificarea acestor bunuri nu se asigura realiz area drepturilor creditorului. in vederea valorificarii lor. execu torul judecatoresc va proceda la sechestrarea bunurilor mobile urmaribile ale de bitorului. In acest caz. dar cre ditorul pretinde si face dovada ca bunurile respective sunt ale acestuia.si sunt destinate asigurarii mijloacelor de existenta ale acestuia. pot fi urma rite numai asupra partii ce depaseste jumatate din acest cuantum. ajutoarele pentru ingriji rea copilului bolnav.

. . proprietate a debitorului. 3. pentru identificarea acestora ori pentru a asigura transportul lor. (1). Sechestrarea autovehiculelor Art. 723. 728. caselor de fier si a oricaror alte mobile in care se afla bunurile ce urmeaza a fi sechestr ate. (2) Daca debitorul cere ca bunurile sa fie asezate intr-o incapere cu intrari si gilate. la ridicarea si incredintarea lor unui custode desemnat de creditor. 729. 2. cere concursul fortei publice. si la ser viciile unor specialisti. acordul creditorului urmaritor in acest sens suplineste autorizatia instan tei de executare.In toate cazurile. (3) Tertul detinator care are un drept de folosinta asupra bunului sechestrat po ate sa ceara instantei de executare sa fie autorizat sa foloseasca in continuare bunul. incaperile si mobilele se vor deschide treptat. unui jandarm sau a altor agenti ai fortei publice va fi necesara. data cu citarea in termen s curt a partilor. Sechestrul asupra bunurilor deja identificate Art. sub sanctiunea nulitatii. putand si fotografia sau filma bunurile seche strate. . Participarea specialistilor Art. Sechestrul asupra bunurilor aflate in casete inchiriate Art. acest semn nu se va aplica. daca debitorul sau tertul detinator lipseste si in imobil nu se gaseste nicio persoana majora sau nimeni nu da curs solicitarii executorului de deschidere a usilor imobilului. pentru deschiderea localului. incaperilor. precum si pe cartea de . sa il autorizeze pe executor sa continue aplicarea sechestrului . . p e masura ce bunurile sechestrate se vor trece in procesul-verbal de sechestru. (1 ) va putea fi suplinita prin 2 martori asistenti. pe raspunderea acestuia . fie pentru a inlatura impotrivirea la sechestru. executorul judecatoresc va pute a de asemenea. sau. fie pentru pastrarea ordinii in timpul sechestrarii.ta de executare va putea. (2) In cazul in care debitorul nu are sau refuza sa infatiseze inscrisurile resp ective. prin inscrisuri eliberate ori certificate de o auto ritate sau institutie publica. daca acest lucru este posibil. daca este cazul. 724. Identificarea bunurilor sechestrate Art.(1) Daca animalele sau obiectele sechestrate sunt identificate.(1) In cadrul procedurii de urmarire a unui autovehicul. daca ei refuza sa deschida camerele sau mobilele. prezenta celor mentionati la alin. potr ivit unor dispozitii legale. Deschiderea incaperilor si mobilelor Art. fa cand mentiunea acestei masuri si pe certificatul de inmatriculare. (3) In afara situatiilor prevazute la alin. . dupa ca z. 725. daca usile imobilului debitorului sau al tertului detinator sunt incuiate si acesta refuza sa le deschida. Toate cheltuielile efectuate cu aplicarea acestor masuri vor fi avansate de cr editor si suportate de debitor in cadrul cheltuielilor de executare. . . dupa caz. in termenul fixat de instanta. 182 (2) Dupa deschiderea usilor sau mobilelor. prin incheiere definitiva.(1) Prezenta unui agent de politie. 726.Dispozitiile art. In toate cazu rile. se va face mentiune despre aplicarea sechestrului pe aceste inscrisuri. in urmatoarele situa tii: 1. daca pentru acesta exista o asigurare facultativa contra daunelor ori ur meaza sa fie contractata. executorul judecatoresc poate dispune sechestrarea acelui bun.Executorul judecatoresc va putea recurge. Concursul fortei publice Art. la cererea creditorului.(1) Executorul judecatoresc este obligat sa identifice bunurile sech estrate printr-un semn distinctiv. 727. executorul va proceda la aplicarea unui semn distinctiv asupra acestor b unuri. 723-725 sunt aplicabile in mod corespunzator si in cazul cand sechestrul se infiinteaza asupra continutului casetelor inchiriate d e debitor la institutii de credit sau la alte unitati specializate.

lua nd cunostinta despre acest drept. va instiinta acea persoana despre aplicarea se chestrului si o va cita la toate termenele fixate pentru vanzarea bunului respec tiv. Aceasta operatiune va fi consemnata de catre organul de politie intr-un proces-verbal. prezentandu-se la domiciliul ori l a sediul debitorului. in regis trul succesoral tinut de camera notarilor publici sau in alte registre de public itate. Un exemplar al procesului-v erbal de urmarire a acelui autovehicul va fi comunicat atat organelor de politie rutiera. . executorul judecatoresc. la cererea execut orului judecatoresc. indiferent de locul in care acesta se afla. in acelasi timp.(1) Daca asupra bunului ce se sechestreaza exista un drept real de g arantie constituit in favoarea unei terte persoane.verbal vor fi trimise executorului judecat oresc care a aplicat masura sechestrului asupra acelui autovehicul. procesul-verbal va fi comunicat serviciului de politie rutiera. dupa caz. Publicitatea sechestrului Art. executorul judecatoresc care a aplicat masura prevazuta la al in. Totodata va anunta. Sechestrul bunurilor afectate unor garantii reale Art. (2) Despre aplicarea sechestrului se va face mentiune in Arhiva Electronica de G arantii Reale Mobiliare sau in alte registre de publicitate. . in care se va face si o descriere sumara a autovehiculului seche strat. (3) O copie certificata a procesului-verbal de sechestru va fi comunicata organu lui de executare care a inceput mai intai urmarirea. (5) Autovehiculul supus sechestrului potrivit dispozitiilor prezentului articol va putea fi folosit de catre debitor pana la valorificare. va incheia un proces-verbal in care va arata numele si calitatea celui care a facut urmarirea anterioara si va declara aceleasi bunuri sechestrat e si de el. o copie a acestuia fiind remisa conducatorului autovehiculului. daca acesta depune sa u remite executorului judecatoresc o polita de asigurare negociabila. cat si organelor fiscale in raza carora a fost inmatriculat acel bun. de asemenea. 184 Sechestrul asupra bunurilor anterior sechestrate Art. tertului detinator sau al custodelui ori la domiciliul sau se diul acestuia. daca debitorul in cauza este proprietarul inregistrat al acelui bun. in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare. punand in vedere conducatorului autovehiculului ca bunul este sechestrat si sa se prezinte intr-un termen rezonabil la executorul judecatoresc. Daca aceasta din urma masura nu poate fi aplicata din diferite motive. (1) nu poate fi realizata la te rmenul la care executorul judecatoresc a dispus aplicarea masurii sechestrului. la o suma asigurata cel putin egala cu valoarea de asigurare a autovehiculului. Daca indisponibilizarea auto vehiculului si a documentelor precizate la alin. 730. (4) Executorul judecatoresc poate aplica. masura sechestrului asupr a unui autovehicul in baza datelor obtinute de la serviciul public comunitar reg im permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor. de indata.(1) Executorul judecatoresc care. aflat in mana debitorului. 731. in baza procesului -verbal comunicat de executorul judecatoresc. Atat docu mentele. tertului detinator sau al custodelui. . care va putea op ri in trafic autovehiculul urmarit. executorul judecatoresc va mentiona acest aspect in procesul-verbal de sechestru. a cartii de identita te.Despre aplicarea sechestrului se va face mentiune. precum si cauzele care au dus la crearea aceste i situatii. 732. politia rutiera. pentru a nota aceasta masura in evidentele proprii. urmand a proceda potrivit alin. (2) Autovehiculul va fi sechestrat prin aplicarea de sigilii sau dat in custodia unei persoane alese cu precadere de catre creditor. (3) Organul de politie rutiera va putea opri in trafic autovehiculul sechestrat si va proceda la ridicarea certificatului de inmatriculare. dupa ce va lua o copie de pe procesul-verbal respectiv. dupa caz. (1). (2 ) si (3). cat si o copie a procesului. . (2) Executorul va putea.183 identitate a autovehiculului respectiv. va gasi infiintata o alta urmarire. sa sechestreze si alte bunuri care nu au fost urmarite anterior.

daca este posibil. dupa aprecierea executorului. se va proceda potrivit dispozitiilor privitoare la comunicarea si inmanarea citatiilor. 184-186 sunt aplicabile. So tul. g) aratarea persoanei careia i se lasa in custodie bunurile sechestrate. obiectele din metale pret ioase si pietrele pretioase se ridica si se predau de executor. descrierea si evaluarea. 669 a lin. titlurile de valoare. au asistat la aplicarea sechestrului. daca debitorul nu se opune. in custodia mu zeelor sau a unei alte entitati autorizate pentru depozitarea acestora. 644. executorul judecatoresc va mentiona aceasta imprejurare in procesul-verbal. in custodia unor institutii de credit sau a unei alte entitati autoriz ate in acest scop. precum si in cazul ridicarii bun urilor. iar creditorul pentru care s-a infiintat sechestrul va putea continua urmarirea chiar daca primul creditor urmaritor s-a desistat de la urmarire. Procesul-verbal de sechestru Art. (3) Cate un exemplar al procesului-verbal de sechestru se va preda debitorului s au.(1) Efectuarea sechestrului se va constata de indata intr-un procesverbal care va prevedea.000 lei. sub sanctiunea unei amenzi judiciare de la 2. executorul judecatoresc va pr oceda la sigilarea sau la ridicarea lor. si la darea unei cautiuni. in cazul in care bunurile sechestrate nu acopera creanta. 185 Pastrarea bunurilor sechestrate Art. a fiecarui bun mobil sechestrat. (6) Daca entitatile aratate la alin. .Din momentul sechestrarii bunurilor. executorul judecatoresc pastreaza dovada depunerii valori lor respective. ori perso anele aflate in serviciul lui nu vor putea fi desemnati custozi decat cu acordul creditorului. numit cu precadere dintre persoanele desemnate de creditor. potrivit legi i. (2) Procesul-verbal se va semna de executor si de persoanele care. fiind aplicabile dispozitiile art. in custod ia debitorului sau a tertului detinator ori pot fi luate in custodie de creditor . Daca ele nu pot ori refuza sa semneze. cum sunt actiunile sau oblig . fiind exceptate de la urmarire. debitorul nu mai poate dispune de ele pe timpul cat dureaza executarea. Dispozitiile art. sa s ubstituie ori sa deterioreze bunurile sechestrate. b) enumerarea. (1). tertului detinator si custodelui. daca a fost prez ent. . Indisponibilizarea bunurilor sechestrate Art. Custodele trebuie sa fie major si indeobste cunoscut ca fiind solvabil. (4) si (5) refuza sa ia in custodie bunuril e sechestrate. dupa caz. pana la al patrulea grad inclusiv. iar in cazul titlurilor de valoare.000 lei la 10.(4) In acest caz. e) aratarea bunurilor sechestrate asupra carora exista un drept real de garantie constituit in favoarea unei terte persoane. Daca aceste persoane nu sunt prezente o ri refuza sa primeasca un exemplar al procesului-verbal. colectiile de valoare. . executorul judecatoresc da in pastrare bunurile sechestrate unui custode . in afara datelor si mentiunilor prevazute la art. 735. f) aratarea bunurilor sechestrate care au fost sigilate sau ridicate. El poate fi obligat de ins tanta. daca fapta nu constituie infractiune. (7) In toate cazurile.(1) Bunurile sechestrate se lasa. urmatoarele: a) somatia de plata facuta verbal debitorului si raspunsul lui. cu acordul creditorului. la cererea creditorului sau a executorului. d) mentionarea drepturilor pretinse de alte persoane asupra bunurilor sechestrat e. 734. (5) Obiectele de arta. (4) Sumele in lei sau in valuta. pe baza de proces-verbal. (1)-(3). urmaririle se socotesc conexate. se aplica dispozitiile alin. acesta din urma semnand cu menti unea de primire a bunurilor in pastrare. pe baza de proce s-verbal. obiectele de muzeu si altele aseme nea se ridica si se predau de executor. (2) Daca exista pericolul ca debitorul sau tertul detinator sa instraineze. nu au fost sechestr ate. (3) Daca debitorul sau tertul detinator refuza sa primeasca in custodie bunurile sau nu este prezent la aplicarea sechestrului. rudele sau afinii debitorului. 733. c) indicarea bunurilor care.

acesta va avea dreptul la o remuneratie. Oprirea urmaririi Art. . a unui curator special. (2) Incheierea prin care este fixata remuneratia custodelui se da cu citarea par tilor. executorul va incredinta bunurile sechestrate unei persoane desemnate de creditor. In acest din urma caz. Raspunderea custodelui Art. daca obligatia lui de restituire este ajunsa la sc adenta. In acest caz. prin incheiere. (4) Incredintarea bunurilor in mainile persoanei acceptate sau desemnate.Nici custodele.(1) Tertul detinator se va putea libera. spre a se face mentiune despre sechestru in registrul res pectiv. . dupa ca z. cheltuie lile de transport vor fi avansate de partea interesata. Creditorul urmaritor si debitorul vor putea conveni ca ele sa fie incredintate chiar debitorului. 737.(1) In cazul in care custode este o alta persoana decat debitorul sa u tertul detinator. iar debitorul mentionat in titlul de credit nu se va mai putea liber a valabil decat consemnand suma la entitatea prevazuta de lege si depunand recip isa la executor. . si la pedepse le prevazute de legea penala. Liberarea tertului detinator Art. potrivit dispozitiilor referit oare la numirea custozilor. 740. daca este cazul. 736. el va putea cere executorului judecatoresc incuviintarea de a depune bunurile sechestrate la el. . plateste creanta. (8) In cazul titlurilor de credit transmisibile prin gir. (2) si (3). data cu citarea tertului detinator. a d ebitorului si a creditorului urmaritor.(1) Debitorul va putea impiedica aplicarea sechestrului sau. prin incheiere. . precum si societatii ori altei persoane careia i-au fost date in past rare sau administrare. Stramutarea bunurilor sechestrate Art. inclusiv accesoriile si cheltuielile de executare. mentionand pe acesta st ingerea totala a obligatiei. Executorul se va pronunta de urgenta. de bunurile debitorului urmarit. precum si orice alte persoane insarcinate cu paza bunuril or sechestrate vor raspunde pentru orice paguba adusa creditorului sau debitorul ui din cauza neglijentei lor si vor fi inlocuiti. nici debitorul sau tertul detinator nu vor putea tra nsporta bunurile sechestrate din locul unde au fost autorizati sa le pastreze. putand fi condamnati. 186 de tarifele sau preturile practicate de acestea pentru servicii similare. in mainile unei alte persoane. va sesiza de indata instanta de executare p entru a lua masurile necesare pentru conservarea si administrarea titlurilor si numirea. un certificat constatator al indep linirii integrale a obligatiilor de mai sus. in maini le creditorului sau reprezentantului sau avand procura speciala. 739. (9) Sechestrarea titlurilor nominative se va notifica societatii sau institutiei emitente. asupra persoanei careia bunurile urmeaza sa fie incredintate. Remune ratia si cheltuielile custodelui vor putea fi platite cu anticipatie de catre cr editorul urmaritor care le va prelua cu precadere din pretul bunurilor urmarite. daca este cazul. d ecat cu incuviintarea executorului judecatoresc. titlurile sechestrate nu vor mai putea fi girate. va putea obtine ridicarea lui numai daca: 1. tinand seama de activitatea depusa. (2) In acest scop. care sa exercite drepturile af erente acestora. cu precizarea datei cand a fost facuta mentiunea. potriv it alin.Custodele.atiunile nominative ori la purtator. Dupa facerea mentiunii. 738. ce se va fixa de ex ecutor. e xecutorul judecatoresc va intocmi un proces-verbal constatand achitarea integral a a datoriei si va preda creditorului titlul executoriu. Remuneratia custodelui Art. iar debitorului. executorul va face men tiune pe titluri despre aplicarea sechestrului. in cursul sechestrului. (3) Daca creditorul urmaritor si debitorul nu vor cadea de acord. va fi constatata printr-un proces-verbal semnat de executor si custode. . iar in cazul unitati lor specializate.

odata cu recipisa de consemnare a sumei. caz in care o copie de pe contestatie va fi inmanata si ex ecutorului. vanzarea se va putea face de indata ce bunurile au fost se chestrate. (2) Daca pana la implinirea termenului prevazut la alin. Aceasta dispozitie nu se aplica insa in privinta bunurilor care. Continuarea urmaririi Art. depunerea cu afectatiune speciala se va socoti drept p lata facuta creditorului. cu citarea parti lor. . iar acesta va putea sa ridice suma consemnata. dupa caz. .(1) In orice alte cazuri decat cele prevazute la art. va incheia un proces-verb al in care va face aceasta constatare si. daca debitorul nu a facut si contestat ie in conditiile alin. care se va pronunta de urgenta. debitorul sau o alta persoana interesata nu poate opri vanzarea bunurilor sechestrate. (2) In cazul prevazut la alin. potrivit dispozitiilor art.(1) Executorul judecatoresc. (2) a expirat fara ca debitorul sa fi depus ori introdus contestatie. da r poate contesta executarea. (3) Sotul contestator care locuieste cu sotul debitor si care nu exercita o prof esie si nici nu exploateaza o intreprindere nu va putea dovedi dreptul sau de pr oprietate asupra bunurilor mobile sechestrate decat cu conventia matrimoniala sa u cu alte inscrisuri cu data certa. va dispune ridicare a sechestrului. (4) Daca termenul prevazut la alin. debitorul este obligat sa il informeze in scris pe executor despre ofertele primite. Vanzarea amiabila Art. potrivit art. Pan a la solutionarea contestatiei. potrivit dispozitiilor art. § 2. numele sau denumirea si adresa pote ntialului cumparator. 710 alin. daca acestea sunt supuse pieirii. in mod vadit sau prin destinatia lor. precum si termenul in care acesta din urma se angajeaza sa consemneze pretul propus. in afara de cazul cand. toate accesoriile si cheltuielile de executare. 740. (3) Contestatia se va face cu respectarea conditiilor de forma prevazute la art.2. se va fixa termen pentru vanzare la licitatie publica. (1) tertul cumparator n u consemneaza pretul oferit la dispozitia executorului judecatoresc. 742. (2) Cu toate acestea. executorul v a depune de indata procesul-verbal constatator odata cu recipisa. cu acordul creditorului. in termen de 5 zile de la data procesului-verbal intocmit de executor. poate sa ii in cuviinteze debitorului sa procedeze el insusi la valorificarea bunurilor sechest rate. 701 si urmatoarele. 706. daca debitorul a facut contestatie. 741. in teme iul unei incheieri a executorului judecatoresc date de urgenta. executorul judecatoresc v a elibera debitorului o dovada de primire a recipisei. . 747. fata de profesia sau comertul conte statorului ori debitorului. 2. alterarii sau deprecier ii ori daca pastrarea lor ar prilejui cheltuieli disproportionat de mari in rapo rt cu valoarea lor. sub luare de dovada. (1) si pr eda executorului recipisa de consemnare. (1) pct. daca debitorul face contestatie si se opune eliberarii sumei consemnate. In caz contrar. Valorificarea bunurilor sechestrate Modalitatile de valorificare Art.(1) Daca in termen de 15 zile de la aplicarea sechestrului nu au fos t platite suma datorata. sau o va pute a introduce 187 direct la instanta competenta. (2) Tertul care contesta executarea nu va putea dovedi cu martori dreptul sau de proprietate asupra bunurilor mobile sechestrate in locuinta sau intreprinderea debitorului urmarit. urmarirea este suspendata de drept. daca la data dobandirii avea bunuri proprii. va opri urmarirea sau. o asemenea dovada devine admisibila. In acest caz. la instanta de executare. executo rul judecatoresc va proceda la valorificarea bunurilor sechestrate prin vanzare la licitatie publica. 743. (2). vanzare directa sau prin alte modalitati admise de lege. ca le-a dobandit prin cumpa rare ori in alt mod. apartin sotului debitorului urmarit. dupa caz. din care sa rezulte ca acestea i-au apartinu t si inainte de casatorie ori ca le-a dobandit ulterior prin donatie sau mosteni re ori. indicand. In acest caz. face depunerea cu afectatiunea speciala prevazuta la art. el o va putea depune chiar in mana executoru lui. . 705. degradarii.

Sumele obtinute din vanzare se vor consemna la entitatea in dicata de executorul judecatoresc. Dac a nu se formuleaza obiectiuni sau acestea sunt respinse. la valorificarea bunurilor urmarite prin vanzare directa cumparat orului care ofera cel putin pretul stabilit potrivit art. Vanzarea titlurilor de valoare si a unor bunuri cu regim de circulatie special Art. actul constitutiv al societatii.(1) Cu ocazia aplicarii sechestrului. precum si orice documente necesare pentru aprecierea consistentei si valorii drepturil or societare aferente actiunilor sau partilor sociale scoase la vanzare. va cuprinde. iar daca aceasta nu este cu putinta. societatii emi tente si celorlalti asociati. prin licitatie publica. precum si despre oferta de pret depusa de potentialul cumparator. § 3. bursele de marfuri ori pe alte piete se vor putea vinde p rin intermediul bursei celei mai apropiate.(1) Executorul judecatoresc poate. de catre executor. 746. dupa caz. Daca vreun a dintre parti lipseste la efectuarea vanzarii. 762 . in termen d e 5 zile de la comunicare. in afara de cazurile i n care aceasta nu este cu putinta. executorul judecatoresc este o bligat sa identifice si sa evalueze bunurile sechestrate. . se va apela la un expert. sub sanctiunea nulitatii van zarii. executorul judecatoresc va proceda la vanzarea prin licitatie p ublica a bunurilor sechestrate. 189 (6) Regulile speciale privind vanzarea titlurilor de valoare prevazute in prezen tul articol raman aplicabile. . . urmarirea va continua. Bunurile vor fi evaluate la valoarea lor de c irculatie. ora si locul vanzarii. iar incheierea nu este atacata de catre cei interesati. numarul si felul actiunilor sau partilor sociale supuse vanzarii. 745.(1) Titlurile de credit si orice alte valori sau marfuri negociabile la bursele de valori. (2) Obiectele din metale pretioase si pietrele pretioase. iar obiectele de arta. . clauzele speciale p rivind vanzarea sau cesiunea acestora si drepturile de preferinta acordate asoci atilor. cu acordul ambelor parti. 744. Vanzarea silita Art. 747. Debit orul si creditorul vor fi instiintati despre ziua. situatia financiara anuala pe ultimele doua exercitii financiare. respectiv prin sistemul alternativ d e tranzactionare. Vanzarea la licitatie publica Evaluarea bunurilor sechestrate Art. in a fara altor mentiuni prevazute de lege. pentru a formula eventuale obiectiuni. prin organele si in conditiil e prevazute de lege. (4) Daca vanzarea bunurilor prevazute la alin. 743.188 Vanzarea directa Art. daca legea nu prevede un sistem special privind circulatia acestora. (3) Vanzarea actiunilor la societatile inchise si a partilor sociale se face in mod amiabil. de asemenea. creditorului. (2) Termenul pentru vanzarea directa va fi stabilit prin acordul partilor. . executorul va intocmi procesul-verbal prevazut la art. acesta va intocmi un caiet de sarcini care. garantiile constituite asupra lor. executorul ii va comunica o copi e certificata de pe procesul-verbal privind vanzarea. (3) se face de catre executor sau de catre un agent specializat. colectiile de valoare si obiectele de muzeu. raportata la preturile medii de piata din localitatea respectiva. mijloacele de plata st raine si alte titluri de valoare decat cele aratate la alin. prin incheiere executorie. potrivit legii. iar in lipsa. data cu citarea partilor. proceda. (3) La cererea partilor interesate sau in cazul in care nu poate proceda el insu si la evaluare. 747. Executorul judecatoresc va solutiona obiectiunile. potrivit criteriilor aratate la alin. dispozitiile acestui articol fiind aplicabile in mod corespunzator. potrivit art. cu formele si conditiile prevazute de legea speciala. prin entitati autorizate. sub sanctiunea decaderii. (1).In lipsa acordului partilor sau daca vanzarea directa ori amiabila n u se realizeaza. (5) Caietul de sarcini va fi comunicat debitorului. in conditiile legii. executorul judecatoresc va numi un expert care sa fixeze pretul pentru vanzarea bunurilor sechestrate. (1) vor fi valorifi cate. (3) La data vanzarii. (2) Separat de pretul bunurilor se va determina si valoarea drepturilor reale de folosinta.

toate m arfurile sau cerealele care sunt cotate la aceste burse se vor vinde. . (2). Acestea pot desemna experti consilieri. daca au drepturi de preferinta la vanzare. precum si ceilalti asociati ori mostenitorii acestora. fara a fi necesara incuviintar ea instantei de executare. daca in localitate exista burse de marfuri sau cereale. sub sanctiunea decade rii. printr-un raport scris. (2). (2) In cazul cand in localitate exista targuri oficiale recunoscute si tinute in mod obisnuit cel putin o data pe saptamana. executorul judecatoresc. iar.(1) Executorul judecatoresc ii va instiinta pe creditor. (4). sau in scris. data cu citarea in termen scurt a parti lor. (1) sau la art. va fixa. al primariei de la locul vanzarii bunu . . Publicitatea vanzarii Art. in termen de cel mult o zi de la exp irarea termenelor prevazute la art. (7) Onorariul provizoriu va fi depus de partea interesata. (1) sau la art. dispozitii le art. 742 alin. potrivit dispozitiilor privitoare la comunicarea si inmanarea citatii lor. 184. (2) Daca se vand titluri de valoare care nu sunt negociate la bursa de valori sa u intr-un sistem alternativ de tranzactionare. in conditiile art. care va cuprinde stabilirea onorariului provizoriu ce se cuvine expertului si termenul in care trebuie depus raportul c onform alin. 750.(1) Vanzarea la licitatie se va face la locul unde se afla bunurile sechestrate sau. 746 alin. (5) Cererea de expertiza va fi facuta de parti. daca atat creditorul. de la data procesului. 324 aplicandu-se in mod corespunzator. vor fi instiintati societatea emitenta a titlului sau tertul caruia acestea i-a u fost incredintate spre pastrare ori administrare. prin intermediul lor. fiind consemnata in procesul-verbal de sechestru. 748. sub sa nctiunea decaderii. 751. 742 alin. la data sechestra rii bunurilor. Fixarea termenului de licitatie Art. vanzarea vitelor se va face obligat oriu in acele targuri. care va fi predat cu cel putin 5 zile inainte de ziua fixata pentru vanzare. . Daca insa creditorul. instanta de executare poate lua impotriva acestuia masurile prevazute la art. in cazul bunurilor aratate la art. ora si locul vanzarii la licitatie. debitor si tertul detinator al bunurilor sechestrate despre ziua. prin incheiere executorie. chiar daca targurile ar cadea in zilele nelucratoare sau de sarbatoare legala. 749. la cererea creditorului sau a debitorului. cu cel putin 48 de ore inainte de termenul fixat pentru vanzare. . de la data procesului-verbal de seches tru. prin incheiere definitiva. in zilele si orele de targ. 742 alin. 743. daca exista motive temeinice. fara citarea partilor. in mod verbal. in alt loc. iar. 2 lit. (3) Termenul se va putea scurta sau prelungi. ei nu vor mai fi instiintati. nici in mai mul t de 4 saptamani de la data expirarii termenelor prevazute la art. d) si la art. (2) Vanzarea nu se va putea face in mai putin de doua saptamani. pe car e le va afisa cu cel putin 5 zile inainte de tinerea licitatiei la locul licitat iei. la cererea partii interesate. la sediul executorului judecatoresc. 190 Locul licitatiei Art.(4) Executorul va dispune ca expertul sa fixeze pretul. (6) Executorul se va pronunta de urgenta. (3) De asemenea. 18 2 alin. in cel mult 5 zile de la comunicarea admiterii cererii de expertiza. 743. Instiintarea partilor si a tertului detinator Art.verbal de sechestru. 742 alin. (1) pct.(1) Executorul judecatoresc va intocmi anunturile de vanzare. ziua. debitorul si tertul detinator au fost prezenti in ziua cand s-a fixa t data licitatiei si au luat cunostinta in scris de acest termen. in cazul bunurilor prevazute la art. asupra cererii de expertiza. cat si debit orul o vor cere. (8) Expertul va cita partile. (9) Daca expertul nu va depune raportul in termenul fixat ori daca din cauza ner espectarii termenului a cauzat amanarea vanzarii. i n termen de 5 zile de la data comunicarii procesului-verbal de sechestru. ora si locul licitatiei. (3).(1) Daca valorificarea bunurilor urmeaza sa se faca prin vanzare la licitatie publica.

in cazul anunturilor de vanz are. denumirea si sediul debitorulu i si creditorului. ca bunurile se vand grevate de drepturile reale de folosinta. prenumele si domiciliul sau. reviste sau alte publicatii existente ce sunt destin ate comercializarii unor bunuri de natura celor scoase la vanzare. se va indica si locul de la care poate fi p rocurat. oricare ar fi valoarea titlului executoriu.rilor si al instantei de executare. e) ziua. h) si la art. ex ecutorul judecatoresc va putea sa restranga formalitatile de publicitate numai l a afisare si sa scurteze atat termenul de instiintare a debitorului si a tertulu i detinator. in cazul anunturilor de vanzare. ea va continua in ziua urma toare. care nu va putea fi mai scurt de o saptamana si nici mai lung de doua saptamani . g) mentiunea. cel stabilit prin expertiza. cu aratarea pentru fiecare a pretului de incepere a licitatiei. in masura in care aceasta ar fi suficie nta pentru instiintarea celor interesati. b) numarul dosarului de executare. in cazul 191 titlurilor de valoare nenegociabile. incunostintarea celor in teresati si formalitatile de publicitate se vor indeplini si pentru noul termen. (3) Indeplinirea acestor formalitati se va constata prin procese-verbale incheia te de executorul judecatoresc. 751. daca va fi cazul. (5) In cazul nerespectarii dispozitiilor prezentului articol. a) si c)-i) sunt prevazute sub sanctiunea nu litatii. i) semnatura si stampila executorului judecatoresc.000 lei sau atunci cand bunurile sunt supuse pieirii. (6) Mentiunile de la alin. caietul de sarcini prevazut la art. (2) lit. in lipsa. (6) si (7). alterarii ori deprecierii. precum si in alte locuri publice. pe cheltuiala solicitantului. Pretul de la care vor incepe aceste licitatii va fi cel preva zut la art. Refacerea formalitatilor de publicitate Art. 746 a lin. 2 lit. unde condu catorii acestora au obligatia crearii conditiilor necesare afisarii publicatiilo r de vanzare. De asemenea. Restrangerea formalitatilor de publicitate Art. ora si locul licitatiei.(1) Daca din orice cauza vanzarea se amana. fara a impune taxe sau contraprestatii. . c) numele executorului judecatoresc. la o noua licitatie pentru vanzarea bunurilor libere de acele drepturi. (2) Creditorul. dintre cele de circul atie nationala. in cazul in care exec utarea se face in temeiul unui titlu executoriu privitor la o creanta a carei va loare nu depaseste 5.(1) Prin exceptie de la dispozitiile art. (4). . in cazul in c are creantele creditorilor urmaritori nu ar fi acoperite la prima licitatie. telefax sau prin alte mijloace care asigura transmiterea textului actu lui si confirmarea primirii lui. degra darii. iar executorul judecatoresc va aduce verbal la cunostinta celor prezenti. dobandite ulterior inscrierii vreunei ipoteci si ca. instanta de executare poate lua impotriva executorului judecatoresc masurile prevazute la art. h) locul si data afisarii. dupa caz. . precum si pe pagini de internet deschise in acelasi scop. (1) pct. executorul ju decatoresc va intocmi si publicatii de vanzare pe care le va aduce la cunostinta publicului prin unul dintre ziarele locale sau. 182 alin. care le va prelua din pretul bunurilor urmarite. care este pretul prevazut in procesul-verbal de sechestru sau. d) numele. debitorul si tertul detinator vor putea fi incunostintati prin t elegrama. prin ziare. la cererea partii interesate. f) indicarea si descrierea sumara a bunurilor ce vor fi vandute la licitatie pub lica. in aceeasi zi. 184. 753. (4) Cheltuielile de afisare si publicare vor fi avansate de catre creditorul urm aritor. cat si termenul de afisare. (2) Publicatiile si anunturile de vanzare vor cuprinde: a) denumirea si sediul organului de executare. 758 alin. se va proceda. 752. dupa caz. (2) Daca vanzarea nu se poate termina in aceeasi zi.

192 (3) Daca vanzarea se va face in alt loc decat acela unde se gasesc bunurile ce u rmeaza sa fie vandute. 751 alin. executorul judecatoresc se va duc e la locul unde se afla bunurile sechestrate. nici prin perso ana interpusa. in conditiile art. la dispozitia executorului judecatoresc. alterarii sau deprecierii. pe cheltuiala creditorului. (2). . sa adjudece bunurile oferite spre vanzare la un pret mai mic de 75% din pretul stabilit potrivit art. nici personal.(1) Vanzarea la licitatie se va face in mod public de catre executor ul judecatoresc. daca nu este indeobste cunoscuta ca fiind insolvabila. tinandu-se seama in toate cazurile ca prin modul d e vanzare acestea sa nu se deprecieze. (3) Daca in localitatea unde are loc licitatia nu functioneaza nicio unitate din tre cele prevazute de lege pentru a face astfel de operatiuni sau daca licitatia se desfasoara in locuri izolate.(1) Poate participa la licitatie orice persoana care are capacitate deplina de exercitiu. Participantii la licitatie Art. executorul judecatoresc va amana vanzarea in caz ul nerespectarii termenelor de instiintare a creditorului. caz in care partea interesata va pute a solicita numai luarea masurilor prevazute la art. cu respect area dispozitiilor art. Garantia de participare Art. ele vor fi duse in acel loc. (3) In raport cu natura sau cu destinatia lor. care nu poate fi mai lung de 20 de zile de la data fixata pentru prima vanzare. nici personal. care va oferi bunurile spre vanzare prin 3 strigari succesive. debitorului sau tertu lui detinator ori. dupa procesul-verbal de sechestru. 751 alin.(1) Participantii la licitatie trebuie sa consemneze. bunurile se vor vinde fiecare in parte sau mai multe impreuna. (2) Pretul de la care incepe licitatia este cel prevazut in publicatii sau anunt uri. (2) Debitorul urmarit nu va putea fi adjudecatar. (2) Dispozitiile alin. se vor reface formalitatile de publicitate incalcate. 193 (4) In cazul cand de la debitor s-au ridicat si sume de bani. sub sanctiunea decaderii. cel puti n 10% din pretul de incepere a licitatiei pentru bunurile pe care intentioneaza sa le cumpere. eliberandu-i chitanta de p rimire. numarul si starea bunurilor si va constata toate acestea. .(1) La cererea partii interesate facuta. (1) nu sunt aplicabile la vanzarea bunurilor supuse pieir ii. va ridica sigiliile sau va primi b unurile de la persoana careia i-au fost incredintate. 751 alin. 755. potrivit art. dispozitiile art. L a acest termen. i nainte de inceperea licitatiei. (3) Creditorii urmaritori sau intervenienti nu pot. Efectuarea licitatiei Art.(1) In ziua fixata pentru vanzare. 747 alin. (1) sau (3). Amanarea licitatiei Art. dupa caz. 754. . costul formalitatilor de publicitate va fi suportat in mod egal de ambele parti. (1). nici prin per soane interpuse. in procesul -verbal de licitatie. 756. garantia poate fi depusa si la executorul jude catoresc. . In acest din urma caz. vanzarea celorlalt e bunuri nu se va putea face decat in masura in care acele sume nu acopera crean ta creditorului urmaritor si accesoriile acesteia. 758.in afara de cazul in care ambele parti sunt de acord cu amanarea licitatiei. (4). cel mai tarziu pana la inceperea licitatiei. pe baza de chitanta de primire. precum si lipsurile gasite. 751. . precum si capacitatea de a dobandi bunurile scoase la lici tatie. (2) Creditorii urmaritori sau intervenienti nu au obligatia de a depune garantia prevazuta la alin. (2) Executorul va verifica. 757. degradarii. (4) fiind aplicabile in mod co respunzator. facandu-se mentiune despre aceasta in procesul-verbal de licitatie. Pregatirea licitatiei Art. impreuna cu cheltuielile de e . 752. a termenelor de afisare sau publicare a vanzarii.

el va putea depune in contul pretului creanta sa. iar bunul va fi vandut celui care va oferi pretul cel mai mare. ia r atunci cand exista un singur concurent. 760. adjudecatarul este obligat sa depuna d e indata intregul pret. . acestia se afla intr-un rang d e preferinta 194 inferior creditorului adjudecatar. (8) Daca nu se obtine pretul de incepere a licitatiei. la acelasi termen sau la un alt termen. 759. Daca pretul bunului este mai mare decat valoarea crean tei. Exercitarea dreptului de preemptiune Art. (1) sau (2).(1) Dupa adjudecarea bunului. fara scaderea aratata la alin. la cel mai mare pret oferit. la cererea sa. In aceste cazuri. 747 alin. diferenta de pret nu se va depune potrivit alin. printr-o declaratie scrisa adresata executorului judecatoresc. In acest din urma caz. si sa consemneze pretul la care acesta a fost adjudecat. dupa caz. dobandit ulterior i nscrierii vreunei ipoteci. desi participa. la primul termen de vanzare strigarile vor incepe de la pretul cel mai mare oferit sau. vanzarea se va face la orice pret si oricare ar fi numarul concurentilor. pentru care se vor implin i formalitatile de publicitate prevazute la art. de la cel fixat in publicatie.xecutare. in numerar ori cu ordin de plata sau orice alt instrumen t legal de plata. iar primul adjudecatar va fi raspunzator atat de scaderea pretului obtinut la a doua vanzare. (8) si (9) nu sunt aplicabile la vanzarea bunurilor supu se pieirii. caz in care licitatia va incepe de la pretul de 75 % din cel prevazut in publicatii sau anunturi. in termen de 5 zile de la adjudec area bunului. (6) Daca bunul este grevat de vreun drept real de folosinta. cat si de ch . . (2).Daca nu a participat la licitatie. acesta a oferit pretul de incepere a l icitatiei. e xecutorul judecatoresc va relua in aceeasi zi licitatia pentru vanzarea bunului liber de acele drepturi. alterarii sau deprecierii. la acelasi termen. 751. dimi nuat cu valoarea acestor drepturi socotita potrivit art. (12) Executorul va tine o lista cu bunurile vandute si pretul cu care s-au vandu t. chiar si atunci cand la licitatie s-a prezentat un singur ofertant. (10) In toate cazurile. (9) Daca nu se ofera nici pretul minim prevazut la alin. in lipsa. (6) nu s-a putut obti ne un pret suficient pentru acoperirea creantelor ipotecare inscrise anterior. strigarile vor incepe de la pretul mentio nat in publicatia de vanzare. ofera pretul cel mai mare. degradarii. la acelasi termen bunul v a fi din nou scos la vanzare. dupa 3 strigari succesive. o alta modalitate de valorific are a bunului. se va relua licitatia ori. Daca nu se va obtine nici acest pret. licitatia se va am ana la un alt termen. La acest termen. (11) Dispozitiile alin. Depunerea si consemnarea pretului Art. in cel mult 5 zile de la data licitatie i. in tot sau in parte. licitatia va incepe de la 50% din pretul in itial prevazut in publicatii sau anunturi. facute la intervale de timp care sa permita optiuni si supralicitari. de indata sau in cel mult 5 zile de la data licitatiei. (7) Daca din cauza existentei drepturilor aratate la alin. va fi preferat cel care are un drept de pr eemptiune asupra bunului urmarit. sub sanctiunea decader ii. pentru care se vor indeplini din nou formalitatile de publ icitate prevazute la art. bunurile vor fi vandute. (6). chiar la primul t ermen. acceptata de creditor sau de reprezentantul sau . titularul dreptului de preemptiune va fi socotit adju decatar si va fi tinut de plata pretului in conditiile art. pretul se va putea depune si ulterior. la pret egal. (8). diferenta dintre pretul de adjudecare si valoarea creantei. creditorul va putea depune in contul pretului creanta sa numai daca depune. dupa caz. in acest caz. care nu poate fi mai lung de 20 de zile de la data primei licitatii. (5) Bunul se adjudeca celui care. 760. (2) In cazul in care adjudecatar este insusi creditorul urmaritor si nu particip a alti creditori la urmarire sau. (3) Daca pretul sau. cel care este titularul unui drept de preemptiune va putea sa isi exercite dreptul. 751.

761. Totodata. (2) Executorul judecatoresc va declara inchisa licitatia si in cazul in care in timpul acesteia survine vreuna dintre situatiile prevazute la art. daca va fi cazul. 195 (2) Certificatul eliberat fiecarui adjudecatar constituie dovada dreptului de pr oprietate asupra bunurilor vandute. precum si obligarea sa. (6). daca au fost de fata. 765. 762. (2). (3) In toate cazurile. executorul va dispune. instant a va dispune obligarea emitentului la plata unei amenzi judiciare de la 1. sub sanctiun ea nulitatii: a) aratarea locului. din oficiu. prin aceeasi hotarare. de debitor si de creditorul urmari tor. se anexeaza la procesul-verbal si se pastreaza impreuna cu procesul-verba l de licitatie la dosarul de executare. 758 alin. (12) si raportul de expertiza. radierea d in registrele de publicitate a drepturilor si sarcinilor stinse prin adjudecare care grevau anterior bunul adjudecat. proprieta rul bunului adjudecat. numele adjudecatarului. va da o incheiere c are va constata transferul intervenit si care va servi adjudecatarului la efectu area inregistrarilor prevazute de lege.Prin adjudecare. dupa caz. 669. in afara de cazul in care adjudecatarul ar fi de acord sa fie m entinute sau vanzarea s-a facut in conditiile art. Procesul-verbal de licitatie Art. pastr and dovada consemnarii.(1) Licitatia se va inchide de indata ce din sumele obtinute se pot acoperi toate creantele ce se urmaresc. Daca vreuna dintre aceste p ersoane nu poate sau refuza sa semneze. aceste sume se vor stabili de catre executorul judecatoresc prin proces-verbal care constituie titlu executoriu si se vor reti ne cu precadere din suma depusa conform art. Inchiderea licitatiei Art. a pretului platit sau care urmeaza sa fie platit. la cererea partii interesate. 757. executorul judecatoresc va intocmi u n proces-verbal despre desfasurarea si rezultatul acesteia. de la data predarii. sub semnatura sa. Efectele adjudecarii Art. (4) Dupa predare. Acest proces-verbal va cuprinde. dupa caz. Despre aceasta el va face mentiune si in procesul-verbal de licitatie. 693 sau. care va cuprinde data si loc ul licitatiei. 740. la cererea adjudecatarului. 764.000 le i la 7. b) indicarea procesului-verbal de sechestru si constatarile prevazute la art. datei si orei cand licitatia a inceput si s-a terminat.(1) Executorul judecatoresc ii va elibera. precum si toate cheltuielile de executar e. daca este cazul. a djudecatarul va putea obtine transferul acestora pe numele sau. (4) Executorul judecatoresc va consemna de indata sumele de bani incasate. Daca emitentul titlurilor refuza in mod nejustificat tr ansferul. predarea bunului se va face dupa achitarea integrala a pr etului. la plata d e despagubiri pentru paguba astfel cauzata. precum si numel e sau denumirea fiecarui adjudecatar. Viciile ascunse Art. (2) Procesul-verbal va fi semnat de executor. c) aratarea bunurilor vandute. . . care se stramuta de drept asupra pretului platit. in cazul titlurilor de valoare nominative. pana la predare. Eliberarea titlului de proprietate Art. liber de orice sarcini. .eltuielile facute pentru aceasta. precum si de adjudecatar. la art. 75 4 alin. Exceptii . indicarea bunului adjudecat si.000 lei. 763. in temeiul certi ficatului de adjudecare. instanta de executare. pretul rezultat din vanzarea lor. 758 alin. Inadmisibilitatea desfiintarii vanzarii.(1) Dupa inchiderea licitatiei. cumparatorul devine. debitorul suporta riscul pieirii bunului adjudecat.In cazul vanzarii silite la licitatie publica nu exista garantie con tra viciilor ascunse ale bunului vandut. . (3) Lista prevazuta la art. . fiecaru i adjudecatar in parte un certificat de adjudecare. se va face mentiune despre aceasta in pr ocesul-verbal. in afara datelor si mentiunilor prevazute la art.

768. SECÞIUNEA a 3-a Poprirea Obiectul popririi Art. (2) Daca mai multi creditori vor sa preia bunul in conditiile alin. (1). ( 1). inceteaza potrivit legii. acesta va fi atribuit potrivit ordinii de preferinta stabilite la art. dupa caz.(1) Sunt supuse urmaririi silite prin poprire sumele de bani. . pot face obiectul u rmaririi silite prin poprire atat soldul creditor al acestor conturi. (2) executorul judecatoresc va incheia un proces-verbal. (1). Asemenea cerere nu poate fi facuta decat pe cale de actiune principala. 766. (2) In cazul in care debitorul caruia ar urma sa i se restituie bunurile potrivi t alin. suma de bani ce reprezinta diferenta dintre pret si valoarea creantei. potrivit legii.(1) In cazul vanzarilor la licitatie publica facute in conditiile pr ezentei sectiuni nu este admisibila nicio cerere de desfiintare a vanzarii impot riva tertului adjudecatar care a platit pretul. Daca acest pret este mai mare decat valoarea creantei. (2) Platile facute inainte de scadenta de catre locatar sau alte persoane intere sate nu pot fi opuse adjudecatarului decat daca sunt inscrise in Arhiva Electron ica de Garantii Reale Mobiliare sau in alte registre publice. titlur ile de valoare sau alte bunuri mobile incorporale urmaribile datorate debitorulu i ori detinute in numele sau de o a treia persoana sau pe care aceasta din urma i le va datora in viitor. daca este cazu l. 767. (2) Cand adjudecatar a fost creditorul. cat si inc asarile viitoare. 196 § 4. (2) In cazul popririi sumelor de bani din conturile bancare. vanzarea va putea fi desfiintata daca ex ista temei de nulitate.(1) Locatiunile si celelalte acte juridice privitoare la bunul adjud ecat raman in fiinta sau. potrivit dreptului comun. In c azul creditorilor de rang egal. potrivit legii. Dispozitii speciale Preluarea bunului in contul creantei Art. daca ambele creante sunt certe si . 770. De aseme nea. in conditiile art. adjudecatarul nu este tinut sa respecte locatiunea sau un alt act juridic atunc i cand pretul convenit este mai mic cu o treime fata de pretul pietei ori inferi or celui rezultat din locatiunile sau actele juridice precedente. iar bunurile respective ar urma sa treaca. (1) nu se mai afla la domiciliul cunoscut si nici nu ar putea fi identif icat in alt loc. acestia vor prelua bunul in coproprietate propor tional cu valoarea creantei fiecaruia. ce va fi semnat de el si de organul caruia i s-a facut predarea. putea cere executare a silita asupra bunurilor mobile ale debitorului il poate prelua in contul crean tei sale la pretul stabilit in publicatiile sau anunturile de vanzare pentru ult imul termen de licitatie. in temeiul unor raporturi juridice existente. . . Mentinerea sau incetarea unor contracte Art. iar creditorul refuza sa le preia in contul c reantei. . 760 alin. Daca nici dupa expirarea acestui terme n bunurile nu pot fi valorificate. Dispozitiile alin. in afara de cazul in care a exis tat frauda din partea acestuia.Art. pot fi poprite si bunurile mobile corpora le ale debitorului detinute de un tert in numele sau. (1) raman aplicabile. Restituirea sau predarea unor bunuri Art. in conditiile art. 854 si 856. orice creditor care. cu respectarea limitelor prevazute la art.(1) Bunurile sechestrate care nu au putut fi valorificate in conditi ile prezentei sectiuni raman indisponibilizate cel mult un an de la data aplicar ii sechestrului.(1) In cazul in care bunul sechestrat nu s-a putut vinde in conditii le prezentei sectiuni. creditorul poate prelua bunul numai daca depune. 718. In toate cazurile. (3) Poprirea se poate infiinta si asupra sumelor sau bunurilor mobile incorporal e pe care creditorul le datoreaza debitorului. in p roprietatea privata a unitatii administrativ-teritoriale unde executorul judecat oresc isi are sediul. acesta le va preda organului competent. 722 alin. (3) Despre predarea bunurilor prevazute la alin. executorul judecatoresc poate proceda din nou la valorificarea acestor bunuri. 769. . ele se restituie din oficiu debitorului sau unui reprezentant al sau. In cursul acestui termen.

(6) Dispozitiile alin. (4) sunt aplicabile. dupa caz. (1). ce va fi comunicata celei de-a treia per soane aratate la art. (2) In adresa de infiintare a popririi i se va pune in vedere celei de-a treia p ersoane. la ca re se vor atasa si copii certificate de pe incheierea de incuviintare a executar ii. (1). termenul de 3 luni in care se pot efectua plati aferente drepturilor salariale viitoare se calculeaza o singura data de la momentul infi intarii primei popriri. dupa caz. . Infiintarea popririi Art. in copie. 772. co mpetenta apartine executorului judecatoresc de la oricare din locurile unde aces tea au fost deschise. Daca debit orul nu are cont deschis la unitatea institutiei de credit sesizate. aceasta va informa executorul cu privire la conturile deschise de debitor la alte unitati o perationale. . poprirea va fi infiintata numai asupra conturilor pe care debitorul urmarit le are deschise la acea unitate. daca sunt cunoscute. pentru persoanele juridice. 197 (4) Se va putea popri si creanta cu termen ori sub conditie. (3) Dispozitiile art. de la sediul principal sau. tert poprit. 771. competenta apartine executorului judecatoresc al carui birou se afla in circumscriptia cur tii de apel de la domiciliul sau sediul debitorului ori. In acest caz. codul unic de inregistrare ori codul de identificare fiscala. (4) In cazul in care se solicita infiintarea popririi pentru toate conturile une i persoane fizice sau juridice.(1) Poprirea se infiinteaza fara somatie. (2) In cazul popririi pe conturile unei persoane fizice sau juridice. (5) Nu sunt supuse executarii silite prin poprire: a) sumele care sunt destinate unei afectatiuni speciale prevazute de lege si asu pra carora debitorul este lipsit de dreptul de dispozitie. declarandu-le poprite in masura necesara pentru realizarea oblig atiei ce se executa silit. prin adresa in care se va preciza si titlul executoriu in temeiul caruia s-a infiintat poprirea. impreuna cu o copie certificata de pe inche ierea de incuviintare a executarii. Cererea de poprire. potrivit alin. adresa de infiintare a popririi. (3) Adresa de infiintare a popririi va cuprinde numele si domiciliul debitorului persoana fizica ori.(1) Poprirea se infiinteaza la cererea creditorului de catre un exec utor judecatoresc al carui birou se afla in circumscriptia curtii de apel unde i si are domiciliul sau sediul debitorul ori tertul poprit. respectiv pentru fiecare subunitate fara personalitate juridica a debitorului persoana juridica. denumirea si sediul lor. interdictia de a plati de bitorului sumele de bani sau bunurile mobile pe care i le datoreaza ori pe care i le va datora. pe o perioada de 3 lun i de la data infiintarii popririi. (2) sunt aplicabile si in cazurile in care poprirea se in . precu m si codul numeric personal sau. 642 alin. in cazul in care acestea din urma nu i-au fost anterio r comunicate. care devine. inclusiv pentru conturile subunitatilor fara per sonalitate juridica ale acesteia din urma. e lementele de identificare pentru fiecare cont in parte. de la sediile secundare ale institutiei de credit unde debitorul si-a deschis contul. b) sumele reprezentand credite nerambursabile ori finantari primite de la instit utii sau organizatii nationale si internationale pentru derularea unor programe ori proiecte. 770 alin. dupa caz. si titlul executoriu. Despre masura luata va fi instiintat si debi torul. 198 (5) In cazul in care adresa de infiintare a popririi se transmite unei unitati o perationale a unei institutii de credit. c) sumele aferente platii drepturilor salariale viitoare. Atunci cand asupra aceluiasi cont sunt infiin tate mai multe popriri.lichide. daca sunt cunoscute. Daca debitorul are mai multe conturi deschise. in baza incheierii de incu viintare a executarii. popri rea nu va putea fi executata decat dupa ajungerea la termen ori de la data indep linirii conditiei. se vor indica. caruia i se va comunica. Competenta Art.

cu afectatiune speciala. orice alt creditor al debitorului poprit va putea sa popreasca aceeasi creanta pana la eliberarea sau distribuirea sumelor rezult ate din poprire. (2) Cand se popresc sume cu scadente succesive. fara consimtamantul titularului de cont. in conditiile prevazute la art. (3) Indisponibilizarea se intinde si asupra fructelor civile ale creantei poprit e. 199 Publicitatea popririi Art. tertul poprit nu va face nicio alta plata sau alta operatiune care ar putea dimi nua bunurile indisponibilizate. se va comunica tertului p oprit o copie certificata de pe titlul executoriu in vederea indeplinirii obliga tiilor prevazute la art.fiinteaza asupra titlurilor de valoare sau a altor bunuri mobile incorporale urm aribile ce se afla in pastrare la unitati specializate. pentru persoane le juridice. precum si asupra oricaror alte accesorii nascute chiar dupa infiintarea popri rii. care il va instiinta de indata pe tertul pop rit. institutiile de credit sunt autorizate sa efectueze convertirea in lei a sum elor in valuta. denumirea si sediul. indisponibilizarea se intinde nu numai asupra sumelor ajunse la scadenta. 710. codul unic de inregistrare ori codul de identificare fiscala. numarul si data adresei in baza careia s-a infiintat poprirea asiguratorie. 776. (4) Prin efectul indisponibilizarii.(1) La data comunicarii adresei de infiintare a popririi catre tertu l poprit sunt indisponibilizate toate sumele si bunurile poprite. Titlul executoriu va fi insotit de o adresa care v a cuprinde numele si domiciliul debitorului persoana fizica ori. nu pot fi opuse creditorului pop ritor actele de dispozitie de orice fel facute ulterior infiintarii popririi de debitorul poprit asupra bunurilor poprite. plata sau cesiunea creantei poprite nu va f i opozabila creditorului popritor. ca poprirea sa fie inscrisa in cartea funciara sau in alte registre de publici tate. 773.(1) Poprirea ramane in fiinta si atunci cand debitorul isi schimba l ocul de munca sau este pensionat. ci si asupra celor exigibile in viitor . executorul judec atoresc va solicita din oficiu inscrierea in cartea funciara sau in alte registr e de publicitate. creditorul popritor va fi in drept sa ceara. (7) In cazul in care poprirea a fost infiintata ca masura de asigurare si nu a f ost desfiintata pana la obtinerea titlului executoriu. Continuarea popririi Art. toate sumele pentr u acoperirea carora a fost infiintata poprirea. . dupa caz. 774. tertul poprit va trimite act . De asemenea. . dupa caz. dupa caz . daca sunt cunosc ute. la cursul de schimb com unicat de Banca Nationala a Romaniei pentru ziua respectiva. 776. 776. inclusiv pe perioada suspendarii urmaririi silite prin poprire. (2) Daca garantia ipotecara este aratata in cererea de poprire. dar s i in ceea ce priveste creanta pentru acoperirea careia ea a fost infiintata. In aceste cazuri. Debitorul va inmana recipisa de co nsemnare executorului judecatoresc. . la dispozitia executorului judec atoresc. (5) Poprirea intrerupe prescriptia nu numai cu privire la creanta poprita. Din momentul i ndisponibilizarii si pana la achitarea integrala a obligatiilor prevazute in tit lul executoriu. pe baza unei co pii certificate de executorul judecatoresc de pe adresa de infiintare a popririi . (6) Indisponibilizarea sumelor de bani sau a bunurilor mobile poprite nu va ince ta decat daca debitorul consemneaza. (8) Dupa infiintarea popririi. in vederea consemna rii acestora potrivit dispozitiilor art. Efectul infiintarii popririi Art. 775. (7) In cazul sumelor urmaribile reprezentand venituri si disponibilitati in valu ta. cu respectarea dispozitiilor art. numarul dosarului de executare si datele de identificare a contului in care a f ost consemnata suma poprita asiguratoriu.(1) In cazul cand creanta poprita este garantata cu ipoteca sau cu a lta garantie reala. daca legea nu prevede altfel. precum si codul numeric personal sau. (3) Radierea acestei inscrieri nu se va putea dispune decat cu citarea creditoru lui la cererea caruia aceasta a fost facuta.

(1) Daca tertul poprit nu isi indeplineste obligatiile ce ii revin p entru efectuarea popririi. 777. iar in cazul sum elor de bani datorate in viitor. debitorul sau executorul judecatoresc. 853 si urmatoarele. devine tert poprit. in vederea validarii popririi. cheltuielile de trimitere fiind in sarcina debitorului. dispozitiile art. (5) Tertul poprit nu va putea face contestatie impotriva popririi.(1) Executorul judecatoresc va proceda la eliberarea sau distribuire a sumei de bani consemnate. va reti ne si va consemna suma urmaribila. sa plateasca direct creditorului suma retinuta si cuvenita acestuia. poate sesiza instant a de executare. potrivit dispozitiilor art. (1). pentru a se proceda potrivit alin.(1) In cazul in care sunt infiintate mai multe popriri si sumele pen tru care s-a dispus infiintarea popririi depasesc suma urmaribila din veniturile debitorului. 776 alin. . 2. (2) Daca debitorul paraseste unitatea fara ca aceasta sa cunoasca noul loc de mu nca.(1) In termen de 5 zile de la comunicarea popririi. (1) pct. dupa caz. precum si in cazul sumelor datorate cu titlu de despagubiri pentru reparare a pagubelor cauzate prin moarte. 776 alin. (1). sau. Validarea popririi Art. creditorul il va aduce la cunostinta unitati i de la care debitorul a plecat. ea il va incunostinta pe creditor despre aceasta imprejurare. La cererea creditorului. de la scadenta acestora. tertul poate cere executorului sa le incredin teze unui custode. . (4) In cazul cand poprirea s-a facut asupra unor bunuri mobile incorporale si te rmenul de restituire este scadent. Obligatiile tertului poprit Art.ele prin care s-a infiintat poprirea unitatii la care se afla noul loc de munca al debitorului sau organului de asigurari sociale competent. in loc sa consemneze suma urmaribila. in termen de cel mult o luna de la data cand tertul pop rit trebuia sa consemneze sau sa plateasca suma urmaribila. (2) Distribuirea se va face de catre executorul judecatoresc competent. 200 Eliberarea si distribuirea sumei consemnate Art. sa consemneze suma de bani. instiintandu-i pe executorii judecatoresti ca re au infiintat popririle. care. de la data pr imirii acestor acte. dupa ca z. . tertul poprit va proceda potrivit al in. sumele consemnate de tertul poprit vor fi trimise a cestora la adresa indicata in cererea de infiintare a popririi ori vor fi virate in contul indicat de acestia. Dupa aflarea noului loc de munca al debitorului. Cazul popririlor ce depasesc cuantumul sumei urmaribile Art. dac a este cazul. tertul poprit. 1 s i 2 din acelasi alineat numele si adresa celorlalti creditori. in termenul prevazut la art. (1). . in conditiile dispozitiilor art. daca creanta poprita este exigibila. 2. executorului ori creditorilor aratati la pct. (2) Daca sunt infiintate mai multe popriri. in cazul sumelor datorate cu titlu de obligatie de intretinere sau de alocatie pentru co pii. (3) Tertul in mainile caruia se afla bunurile mobile incorporale poprite este su pus tuturor indatoririlor si sanctiunilor prevazute de lege pentru custozii de b unuri sechestrate. inclusiv in cazul in care. 1 si ale art. (2) In cazul creditorilor care nu locuiesc sau nu isi au sediul in localitatea u nde functioneaza executorul. (2) In cazul cand asupra aceleiasi sume datorate de tertul poprit exista mai mul . suma ii va fi trimisa la domiciliul indicat sau. creditorul urmaritor. precum si sumele poprite de fiecare in parte. tertul poprit este obl igat: 1. pe cheltuiala debitorului. a liberat-o debitorului poprit. in cazul popririi infiintate pentru realizarea altor creante decat cele aratate la pct. 776. El isi va for mula apararile in instanta de validare. la resedinta indicata. 853 si urmatoarele. vatamarea integritatii corporale sau a sanatati i. sa indisponibilizeze bunurile mobile incorporale poprite si sa trimita dovada executorului judecatoresc. 779. 778. 644 aplicandu-se in mod corespunzat or. comunicand.

iar. (4) Daca din probele administrate rezulta ca tertul poprit ii datoreaza sume de bani debitorului. tertul poprit poate opune creditorului urmaritor toa te exceptiile si mijloacele de aparare pe care le-ar putea opune debitorului. precum si l a eliberarea sau distribuirea sumelor obtinute potrivit dispozitiilor art. instanta va da o hotarare de validare a popririi. . dupa caz. care nu au fost executate de catre acesta. acesta va fi obligat. in limita sumei ce trebuia consemnata sau platita. cu rea-credinta. in acest ultim caz validarea producandu-si efectele numai la data cand sumele devin scad ente. care este admisibila potrivit normelor de drept comu n.te popriri. 776. Desfiintarea popririi .000 lei. pana la co ncurenta sumelor pentru care s-a facut validarea. (3) Instanta ii va cita pe creditorul urmaritor si pe cei intervenienti. (4) In cazul in care creanta debitorului poprit este garantata cu ipoteca. la plata contravalorii acest or bunuri.000 lei si 10. validarea lor se va putea judeca printr-o singura hotarare. daca es te cazul. (7) Daca poprirea a fost infiintata asupra unor bunuri mobile incorporale care s e aflau. cu o suma cuprinsa intre 2. la consemnarea sau plata prevazuta la art. in masura in care ele se intemeiaza pe o cauza anterioara popririi. poprirea se valideaza atat pentru sumele ajunse la scadenta. Efectele validarii popririi Art. (6) Daca sumele sunt datorate periodic. in mainile tertului poprit. tertul poprit va proceda. 781.(1) Hotararea de validare ramasa definitiva are efectul unei cesiuni de creanta si constituie titlu executoriu impotriva tertului poprit. In cazul 201 popririi sumelor de bani din conturile bancare. 853 s i urmatoarele. prin hotararea de validare. prin aceeasi hotarare de va lidare. 782. nu se mai aflau in posesia tertului . executarea silita se v a face impotriva tertului poprit. Vanzarea bunurilor poprite Art. (3) Creditorul popritor. dupa ce hotararea de validare a devenit definitiva. la data indeplinirii conditiei. in masura in care creanta sa nu va putea fi acoperita p rin executarea hotararii de validare. se va putea intoarce cu alte urmariri sili te impotriva debitorului poprit. pe baza hotararii de validare. prin care il va obliga pe tertul poprit sa ii plateasca creditorului. la termenul fixat pentru j udecarea cererii de validare. (2) Dupa validarea popririi. (5) Poprirea infiintata asupra unei creante cu termen sau sub conditie va putea fi validata. dar care. va putea dispune administrarea oricarei probe nece sare solutionarii acesteia. in limita creantei. 780. caz in care va fi urmarit direct de catre executorul judecatoresc. pentru sumele viitoare. dar hotararea nu va putea fi executata decat dupa ajungerea creante i la termen sau. executorul va proceda la valorificarea lo r potrivit dispozitiilor prevazute pentru urmarirea mobiliara propriu-zisa. cat si pentru cele care vor fi scadente in viitor. instanta va dispune mentinerea popririi pana la realizarea integrala a creantei. . a refuzat sa isi indeplineasca obligati ile privind efectuarea popririi va putea fi amendat. In instanta de validare. Caile de atac Art. tina nd seama si de reglementarile speciale referitoare la aceste bunuri.Daca poprirea a fost infiintata asupra unor titluri de valoare sau a supra altor bunuri mobile incorporale. instanta va hotari vanzarea lor. . va hotari desfiintarea popririi. su ma datorata debitorului. In caz de nerespectare a acestor obligatii. dupa caz.Hotararea data cu privire la validarea popririi este supusa numai ap elului. se va intabula in cartea funciara stramutarea dreptului de ipoteca in favoarea tuturor creditorilor care au obtin ut validarea. precum si pe debitorul si tertul poprit si. (8) Daca poprirea a fost infiintata asupra unor bunuri mobile incorporale datora te debitorului. in limita sumei determinate expres in hotararea de validare. in caz contrar. la data validarii. (9) Tertul poprit care. in termen de 5 zile de la comunicare. la data infiintarii ei.

fie la fata locului . (4) Dispozitiile art. potrivit dispozitiilor art. 783. Obligatiile custodelui Art. cheltuielile necesare fiind avansate de creditor ul urmaritor. r adierea notarii popririi sau a intabularii stramutarii dreptului de ipoteca in c artea funciara. executorul va incheia un proces-verbal semnat de acesta si de persoanele care. din oficiu sau la cererea debitorului poprit.(1) Urmarirea acestor fructe se va face prin mijlocirea unui executo r judecatoresc. iar unul se va lasa la primaria in raza careia se afla bunurile sechestrate . dupa caz. Atunci cand poprirea a fost validata. . In to . (3) Ea se va face in zilele. pr ecum si in alte locuri publice. 785. potrivit art. acesta va putea c ere. pentru a fi notata urmarirea in cartea funciara.Urmarirea fructelor neculese si a recoltelor prinse de radacini nu s e va putea face decat in cele 6 saptamani dinaintea coacerii lor si va fi preced ata de o somatie cu doua zile inaintea urmaririi. vanzarea fructelor sau a recoltelor asa cum sunt prinse de radacini sau dupa ce vor fi culese. ele se pot insa seche stra. Pr in efectul acestei notari. 733-735 se aplica in mod corespunzator. un exemplar al pro cesului-verbal de sechestru. va dispune desfiintarea popririi printr-o adresa ca tre tertul poprit. 202 (2) Cand creanta debitorului poprit este garantata cu ipoteca. in temeiul acestei adrese sau. la domiciliul debitorului si locul unde se face vanzarea. inscrise in alte r egistre de publicitate decat cartea funciara. ales potrivit regulilor aplicabile urmaririi mobiliare propriu-zise. executorul va trimite de indata. au asistat la aplicarea sechestrului. data cu citarea pa rtilor. daca a fost legal citat.Fructele neculese si recoltele prinse de radacini apartinand debitor ului nu se pot urmari decat pe baza de titluri executorii. de a culege si de a d epozita fructele sau recoltele. a primarului sau a unui delegat al primariei si a debitorului sau chia r in lipsa acestuia. de preferinta. cu cel putin 5 zile inainte de termen. fie in targ sau balci. dupa caz. . Cate u n exemplar al procesului-verbal se va preda creditorului. Infiintarea sechestrului Art. Urmarirea silita a fructelor neculese si a recoltelor prinse de radacini Obiectul urmaririi Art. debitorului si custode lui.(1) Daca dupa infiintarea popririi cauza in temeiul careia s-a infii ntat aceasta a incetat sa mai existe. 788. al incheierii ramase definitiva. in lipsa. (4) Vanzarea se va face prin licitatie publica si. 737 si 738 se vor aplica. potrivit legii. urmarirea va fi opozabila tuturor celor care dobandes c vreun drept asupra imobilului ori asupra fructelor sau recoltelor sechestrate. prin asemanare. din oficiu. care va proceda la sechestrarea acestora si la numirea unui cust ode. (3) De asemenea. si ulterior. desfiintarea acesteia s e va face de instanta de executare prin incheiere executorie. . pretul se va putea depune. . la primaria comunei respective.Art. 786. acestui custode. Inceperea si efectuarea urmaririi Art. SECÞIUNEA a 4-a Urmarirea fructelor si a veniturilor imobilelor § 1. (3) Dispozitiile alin. cu prefe rinta in zilele nelucratoare si in zilele de targ sau balci. pe bani gata. la orele si in locul hotarate de executor.(1) Executorul judecatoresc va hotari. Sechestrarea insa se va putea face in orice timp.(1) Custodele va avea indatorirea de a pastra. 751 alin. 787. (4). in prezenta unui agent al politiei sau a unui reprezentant al jandarmeriei ori. (2) Cu acest prilej. (2) Vanzarea va fi anuntata. (2) Dispozitiile art. cu acordul creditorului sau al re prezentantului sau. In cazul fructelor sau recoltelor prinse de radacini. (2) se aplica in mod corespunzator in cazul radierii popr irii asupra unor creante sau altor bunuri mobile incorporale. . 203 Vanzarea fructelor si recoltelor Art. in cel mult 5 zile de la data licitatiei. . 939 si urmatoarele. executorul judecatoresc. 784.

742-769. . atunci cand apreciaza ca este necesar. la cererea oricarei persoane interesate. intrarea in posesia bunurilor adjudecate se va face numai dupa pla ta integrala a pretului. vanzarea se va face cu incunostintarea c reditorului si a debitorului. pentru administrarea veniturilor imobilului. . data cu citarea in termen scurt a partilor. depozitarea nu este cu putinta sau da loc la cheltuieli disproportionate in r aport cu valoarea fructelor sau recoltelor. Administratorul-sechestru Art. alterarii sau deprecier ii si vanzarea trebuie facuta de urgenta. Incuviintarea urmaririi Art. prin incheiere. (5). sa faca insamantari sau planta tii pomicole ori viticole si sa incaseze chiriile si arenzile sau alte venituri ale imobilului.(1) Poate fi numit administrator-sechestru creditorul. 655 si 656 aplicandu-se in mod corespunzator. chiar prin buna invoiala.ate cazurile. . (2) Cand administrator-sechestru este numita o alta persoana decat debitorul. administratoru l. 853-876 se aplica in mod corespunzator. in lipsa. Drepturile si obligatiile administratorului-sechestru Art. (3) Administratorul-sechestru actioneaza in calitate de administrator insarcinat cu simpla administrare a bunurilor altuia. un administrator-sechestru. impreuna cu o lista car e va fi semnata de custode si de cumparatori si in care se vor arata fructele sa u recolta vanduta si pretul de vanzare. 2. (8) Dispozitiile art. se pot urmari si veniturile debitorului arendas sau chirias pro venite din exploatarea imobilelor arendate sau inchiriate. primele de asigurare si. 791.seche stru poate fi obligat la despagubiri de catre instanta de executare. in afara de mentiunile aratate la art. la cererea creditorului sau. degradarii.sechestru. . tinand seama de activitatea depusa . fara ca acesta sa mai fie t inut de depozitare. § 2. 790. (3) Urmarirea veniturilor unui imobil nu va putea fi incuviintata daca exista o urmarire imobiliara asupra aceluiasi imobil. (7) Sumele rezultate din vanzarea facuta de custode vor fi consemnate de acesta la entitatea specializata prevazuta de lege. (6) In cazurile prevazute la alin. (5) De asemenea. dispozitiile art. in general. dispozitiile Codului civil privitoar e la administrarea bunurilor altuia aplicandu-se in mod corespunzator. in cazurile cand: 1. administratorul. dobanzile creantelor i potecare. pe pretul curent. stabilind totodata si modalitatea de plata. la cererea oricarei persoane interesate. sa plateasca impozitele si taxele locale. debitorul sau o alta persoana fizica ori persoana juridica. (4) In cazul neindeplinirii obligatiilor stabilite in sarcina sa.(1) Administratorul-sechestru este indatorat sa ia masuri de conserv are si de intretinere in buna stare a imobilului. indicarea imobilului ale caru i venituri se urmaresc. poate fi revocat de catre executorul judecatoresc si inlocuit cu alta persoana. executorul j udecatoresc va numi. 789. (5) Executorul judecatoresc va putea incuviinta ca vanzarea sa se faca de catre custode. fructele sau recolta sunt supuse pieirii.(1) Cererea de urmarire este de competenta instantei de executare in circumscriptia careia se afla imobilul ale carui venituri se urmaresc si va cup rinde. iar re cipisa de consemnare va fi depusa de indata la executor. (2) De asemenea. ex ecutorul ii va fixa drept remuneratie o suma. orice alte prestatii cu scadente . Urmarirea veniturilor generale ale imobilelor Obiectul urmaririi Art. 792. 654. 204 (2) Dupa inregistrarea cererii executorul judecatoresc va solicita de indata ins tantei incuviintarea urmaririi. in 24 de ore de la incasare.(1) Se pot urmari toate veniturile prezente si viitoare ale imobilel or ce sunt proprietatea debitorului sau asupra carora el are un drept de uzufruc t. (3) Dupa incuviintarea urmaririi veniturilor generale ale imobilului. precum si cele ale art.

lipseste ori refuza sa predea bunurile ale ca ror venituri sunt urmarite. 795. (3) Executorul va incheia un proces-verbal prin care va constata aducerea la ind eplinire a celor de mai sus si care va fi semnat de el si de administratorul. data in camera de consiliu. prin incheiere definitiva. (3).succesive in legatura cu acel imobil. la ins tanta de executare si la sediul primariei in raza careia se afla imobilul. executorul judecatoresc se va depl asa la fata locului. dintre care unul va fi predat administratorului-sechestru. chiar in lipsa administratorului-sechestru. fiind obligat sa consemneze restul. . impreuna cu dovezile de comunic are a instiintarilor facute chiriasilor si arendasilor. pentru a se face notarea urmaririi in cartea funciara. incuviintarea instantei de executare este necesara si pentru intentarea actiunilor. se va trimite d in oficiu. executorul judecatoresc va recurge la concursul fort ei publice. (1)-(4). Publicitatea urmaririi Art. si sa sechestreze. in copie certificata de executor. 794. in numele proprietarului .In cazul cand asupra aceluiasi imobil s-au incuviintat urmariri gene rale de venituri la cererea mai multor creditori. el va putea lua masurile de conservare sau de asigurare pe care le reclama o buna administrare. pe chirias i. cu cit area partilor. cu i ncuviintarea instantei de executare. in conditiile alin. arenzile sau alte venituri rezultate din contractele de expl oatare a imobilului direct administratorului-sechestru ori sa le consemneze la u nitatea prevazuta de lege. insotit de administratorul-sechestru. pentru cheltuielile de administrare. sa ceara evacuarea locatarilor. in conditiile art. impreuna cu inc heierea de incuviintare a urmaririi. bunurile mobile ale acestora aflate in imobil. depunand recipisele la administratorul-sechestru. 644. Acesta si cel care refuza in mod expres insarcinarea vor fi inlocuiti de ind ata cu alta persoana prin incheiere data de executor fara citarea partilor. bunurile ale caror venituri sunt urmarite. p e baza de inventar. la entitatea indicata de executor si sa remita recipisele de indata exe cutorului judecatoresc. caruia ii va preda. 723 si urmatoarele aplicandu-se in mod corespunzat or. ele vor fi conexate. pe arendasi sau pe cei care au alte contracte de exploatare a imobilului ca t oate veniturile acestuia sunt sechestrate si ca sunt indatorati ca in viitor sa plateasca chiriile.se chestru. (2) Un exemplar al incheierii. 657 si urmatoarele. (5) Administratorul-sechestru nu va putea insa incheia contracte de inchiriere s au de arendare decat pe termen de cel mult 2 ani si numai cu incuviintarea insta ntei de executare. (5) Executorul va putea sechestra veniturile. . De as emenea. Predarea imobilului Art. cel mult 1 0% din sumele incasate. potrivit clauzelor contractuale. potrivit dispozitiilor art. desemnandu-se totodata un singur administrator-sechestru in persoana celui dintai numit sau a aceluia care ar prezenta mai multe garanti i. (2) Totodata. . executorul ii va notifica. iar al treilea va fi atasat la dosarul de executare. urmand ca acestuia sa i se predea bunuril e ulterior. (4) In caz de pericol de intarziere. (3) Administratorul-sechestru este in drept sa denunte contractele de locatiune existente. Daca debitorul re fuza sa permita accesul in imobil. Concursul de urmariri 205 Art. altul va fi comunicat debitorului. incheierea va fi publicata si intr-un ziar local.(1) Dupa incuviintarea urmaririi. daca exista. 793. (6) Administratorul-sechestru care nu a cerut predarea bunurilor in termen de 10 zile de la comunicarea numirii va fi considerat ca nu accepta aceasta insarcina re. . (6) In afara de cazul de evacuare prevazut la alin. in 24 de ore de la i ncasare.(1) Executorul judecatoresc va afisa de indata copii certificate ale incheierii de incuviintare a urmaririi la sediul organului de executare. printr-o instiintare scrisa. (4) Procesul-verbal va fi incheiat in 3 exemplare. (2) El este autorizat sa retina. dispozitiile art.

administratorul-sechestru este dator sa prezinte o dare de seama. 796.(1) De la data notarii urmaririi in cartea funciara. prin adjudecarea silita a imobilului. revocarea din functie a adm inistratorului-sechestru si numirea altei persoane. Descarcarea administratorului-sechestru Art. . inclusiv a dobanzilor si a cheltuielilor de j udecata si de executare. prin depunerea. in conditiile art. distribuite intre creditori. (2) In caz de concurs intre urmarirea generala de venituri si o urmarire imobili ara. (4) Plata sumelor prevazute la alin. 5. daca acestea sunt regulat intocmite si corespund realitatii. Suma remuneratiei s e imputa asupra veniturilor realizate din administrarea imobilului. pe toata durata urmaririi. 795 alin. a imobilului fie de indat a. socotite de la data pr edarii imobilului sau de la data fixata de executor. 853 si urmatoarele. dupa caz. Se excepteaza cazul cand se urmaresc venituril e unui uzufruct asupra unui imobil. plata chiriilor. CAPITOLUL II Urmarirea imobiliara SECÞIUNEA 1 Bunurile imobile care pot fi urmarite . instanta de executare va putea. in scopul asigurarii unei mai bune exploatari a ac estuia. prin renuntare la urmarire. data fara citarea partilor.Urmarirea veniturilor inceteaza: 1. Incetarea urmaririi Art. . la cererea sa.Efectele urmaririi Art. in tot sau in parte. 797. pe baza de documente justificative. (2 ). prin incheiere. de asemenea. 798. va da descarcare administratorului-sechestru. Evacuarea debitorului Art. . chiar daca creditoru l urmaritor nu a fost indestulat. infiintata ulterior de un creditor ipotecar in rang prioritar. 3. la cererea creditorului. acesta din u rma va avea drept de preferinta asupra veniturilor nedistribuite. inclusiv cesiunile de drepturi rezultand d in aceste contracte. (2) De la aceeasi data. fie intr-un anumit termen. . (3) Remuneratia administratorului-sechestru va fi platita numai daca socotelile au fost date si aprobate. e xecutorul judecatoresc va dispune ca o parte din venituri sa serveasca pentru in tretinerea rezonabila a lui si a familiei sale. . (2) Executorul va verifica socotelile si. prin plata creantelor acestora. cu privire la veniturile incasate si che ltuielile efectuate. arenzilor sau altor venituri ale imobilului facuta debitorul ui va fi. 206 (3) De la data notificarii sechestrului persoanelor aratate la art. dupa imprejurari. nu vor fi opozabile creditorului urmaritor.(1) Dupa fiecare depunere de socoteli. precum si la sfarsitul gest iunii. 799. prin inchei ere. sa ordone evacuarea. 801. Eliberarea si distribuirea veniturilor Art. dispo zitiile art. Sumele necesare intretinerii debitorului Art.(1) La sfarsitul fiecarei perioade de 6 luni. (3). 4. 710. 822 aplicandu-se in mod corespunzator.In cazul in care debitorul ocupa el insusi imobilul ale carui venitu ri sunt urmarite. in fata executorului si a partilor interesate. 207 2. prin trecerea unui termen de 5 ani de la infiintarea ei. de are ndare sau de exploatare a imobilului. la cererea partii interesate sa u din oficiu. va fi opozabila creditoru lui urmaritor numai daca este constatata printr-un inscris cu data certa. a sumelor pentru care s-a facut urma rirea. cu afectatiune speciala. primind descarcare de la executor. In caz contrar.Daca debitorul nu are alte mijloace de subzistenta. . inopozabila creditorului urmaritor. potrivit dispoziti ilor art. 800. executorul va dispune. facuta de toti creditorii urmaritori si interveni enti. cesiunile de venituri. aceasta va fi o pozabila tuturor dobanditorilor de drepturi asupra imobilului. facuta debitorului inainte de data not ificarii si de termenul fixat in contractul respectiv. contractele de inchiriere. sumele rezultate din urmarire vor fi eliberate sau.

(2) Se pot urmari in mod separat constructiile ce formeaza o proprietate distinc ta de sol. Pe durata urmaririi acestor bunuri. si sa ceara instantei de ex ecutare urmarirea prealabila a acestora din urma. in termen de 10 zile de la comunicarea inc heierii prin care s-a dispus notarea in cartea funciara a inceperii urmaririi si lite. precum si asupra fructe lor si veniturilor acestuia. . 807. La cererea creditoru lui. Urmarirea imobilelor ipotecate Art. prevazute de Codul civil. ci vor trebui sa ceara mai intai partajul acestora. dupa regulile prevazute de Cod ul civil in materie de fidejusiune. precum si orice alte drepturi privitoare la bunuri pe care legea le declara imobile. Urmarirea imobilelor inscrise in cartea funciara Art.(1) Urmarirea silita imobiliara se intinde de plin drept si asupra b unurilor accesorii imobilului. urmarire a imobilului apartinand tertului dobanditor este suspendata. 802. Imobilele minorilor si interzisilor Art. drepturile privitoare la proprietatea pe tronsoane.(1) Imobilul unui minor sau al unei persoane puse sub interdictie ju decatoreasca nu poate fi urmarit silit inaintea urmaririi mobilelor sale.(1) Creditorii care au ipoteca inscrisa asupra unui imobil il pot ur mari in orice maini ar trece si pot cere vanzarea lui pentru a se indestula din pretul rezultat. Urmarirea imobilelor proprietate comuna Art. p ana la solutionarea acesteia. precum si dreptul de superficie.000 lei inclusiv. . care nu este personal obligat pentru crean ta ipotecara. (2) Bunurile accesorii nu pot fi urmarite decat odata cu imobilul. 806. (4) Creditorii ipotecari nu pot urmari in acelasi timp si bunurile neipotecate a le debitorului lor decat in cazul in care bunurile ipotecate nu sunt suficiente pentru plata creantelor.(1) Sunt supuse urmaririi silite imobiliare bunurile imobile. urmarirea imobilului este de drept suspendata. (2) Cu toate acestea. .Obiectul urmaririi Art. (2) Dispozitiile alin. (4) Nu sunt supuse urmaririi silite imobilele declarate neurmaribile in cazurile si in conditiile prevazute de lege. Intinderea urmaririi Art. (5) In cazul titlurilor executorii privitoare la creante a caror valoare nu depa seste 5. 805. se suspenda presc riptia dreptului la actiune contra debitorului coproprietar sau devalmas. (2) Pot forma obiectul urmaririi silite imobiliare si dreptul de uzufruct asupra unui imobil. . . (3) Contestatia prin care tertul dobanditor se opune scoaterii la vanzare se va putea face. 803. poate sa se opuna vanzarii imobilului ipotecat. (1) nu impiedica urmarirea silita asupra unui imobil afla t in proprietatea comuna a minorului sau a persoanei puse sub interdictie judeca toreasca 208 si a unei persoane cu capacitate deplina de exercitiu. pe etaje sau pe a partamente.(1) Urmarirea imobilelor inscrise in cartea funciara se face pe imob ile in intregimea lor. . daca obligatia prevazuta in titlul executoriu este comuna. dobanditorul. (3) Dreptul de servitute poate fi urmarit silit numai odata cu fondul dominant c aruia ii profita.(1) Creditorii personali ai unui debitor coproprietar sau codevalmas nu vor putea sa urmareasca partea acestuia din imobilele aflate in proprietate comuna. . actiunea in imparteala poate fi notata in cartea funciara. in cazul in care se urmareste un imobil ipotecat care a fo st ulterior instrainat. 804. Daca nu s-a facut decat cerere de partaj. dar nu pot fi valorificate. prin hotarare ramasa definitiva. urmarirea bunurilor imobile ale debitorului poate fi f acuta numai daca acesta nu are alte bunuri urmaribile sau daca are bunuri urmari bile. prin hotarare ramasa definitiva. sub sanctiunea decaderii. (2) Pana la solutionarea partajului. daca au ramas alte imobile ipotecate in posesia debitorului principal.

in afara de cazul cand pretuirea nu este posibila. ori pe cele ale coproprietarilor. (4) lit. 654. cererea se va indrepta la executorul judecatoresc in a carui r aza teritoriala este inscrisa ipoteca principala. executorul judecatoresc va solicita de i ndata instantei de executare in circumscriptia careia se afla imobilul incuviint area urmaririi lui silite. daca se urmareste o parte indiviza. 812. c). dispozitiile art.(1) Cererea de urmarire. b) bunurile ce se urmaresc si datele necesare identificarii lor. strada. raportata la preturile medii de piata din localitat ea respectiva. 812. fara a mai fi necesar sa ceara p artajul. coproprietarii vor pu tea cere punerea in vanzare a intregului imobil aflat in coproprietate in condit iile prevazute la art. daca ea este neindoielnic stabilita si lamurita si este inscrisa. Incuviintarea urmaririi Art. in afara de mentiunile aratate la art. (3) Daca s-a incuviintat urmarirea numai pentru cota-parte din dreptul de coprop rietate apartinand debitorului in imobilul aflat in proprietate comuna pe coteparti. dupa alegerea creditorului. du pa caz. executorul va solicita biroului ter itorial de cadastru si publicitate imobiliara sa dispuna. felul culturii sau constructiile. prin inch eiere. punandu-li-se in vedere ca in termen de 15 zile de la primirea acesteia sa plateasca intreaga datorie. 808 alin. copii certificate ale incheierii de incuviintare a executarii vor fi comu nicate si coproprietarilor. cererea se va putea face la oricare dintre executorii judecatoresti competenti sa faca executarea silita. 811. vecinatatile. . orasul sau comuna. va mai treb ui sa cuprinda: a) numele. 209 (3) Cand se urmaresc mai multe imobile. de extrasul de carte funciara a imobilelor urmarite si de dovada achitarii taxelor de timbru . topografice. . pentru o creanta garantata cu i poteca colectiva. se va indrepta la executorul judecatoresc in a carui raza teritoriala se afla imobilul apartinand debitorului urmarit sau unei alte persoane. (4) Cererea de urmarire. in copie certificata de catre executorul judecatoresc. In acest caz. suprafata. denumirea si sediul tertului d obanditor. daca este cazul. 656 alin. c) aratarea valorii de circulatie a imobilului. daca a fost indicata de creditor . precum judetul.(1) Instanta va incuviinta cererea de urmarire imobiliara. (2) Daca se urmareste un imobil care se intinde insa in diferite circumscriptii. SECÞIUNEA a 2-a Incuviintarea urmaririi imobiliare Cererea de urmarire Art. (3): a) numele. 810. . potrivit art. in baza incheierii pre .(3) Creditorii personali pot urmari insa cota-parte determinata a debitorului lo r din dreptul de proprietate asupra imobilului. 808. care va cuprinde. (2) Incheierea de incuviintare a executarii se va comunica. denumirea si sediul tertului d obanditor. daca se urmarest e un imobil ipotecat. 809. dupa caz. Publicitatea urmaririi Art. insotita de titlul executoriu. prenumele si domiciliul sau. debitorului si tertului dobanditor. in afara mentiunilor prevazute la art. incl usiv dobanzile si cheltuielile de executare.(1) Odata cu aceasta comunicare. 655 si 656 aplicandu-se in mod core spunzator. . inscrise la acelasi birou sau la birouri de cadastru si publicitate imobiliara diferite. in cartea funciara. Inregistrarea cererii de urmarire Art. numarul.Dupa inregistrarea cererii. prenumele si domiciliul sau. a numarului cartii funciare si a numerelor cadastrale sau. daca este cazul. asa cum este individualizat in cerere. prin aratarea unei fractiuni. cu invitatia de a-si exercita dreptul ce le este rec unoscut prin art. insotita de titlul executoriu si de somatie. daca se urmareste un imobil ipotecat care a fost instrainat acestuia. c) valoarea fiecarui imobil. fiind necesara opinia unui expert. b) descrierea imobilului. Imobilele inscrise in cartea funciara se vor identifica prin ara tarea localitatii. dupa caz.

Modalitatile de valorificare . va dispune scoaterea la vanzare a intregului im obil. in conditiile prevazute la art. sau din alte venituri ale sale. (3) Executorul. (1) va cita partile in camera de consiliu s i se va pronunta de indata prin incheiere definitiva. in termen de 5 zile de la comunicarea incheierii de incuviintare a urmaririi ori. dispozitiile alin. creditorul urmaritor va fi in drept sa exercite. 211 (5) Pentru motive temeinice. in numele debitorului. dupa caz. . (2) fiind apli cabile in mod corespunzator. in termen de 10 zile de la comunicare. prin mandatar avand procura speciala. ori va putea fi. Vanzarea in intregime a imobilului aflat in coproprietate Art. Concursul de urmariri imobiliare Art. precum si persoanelor care. (3) Cand dreptul de proprietate este inscris numai provizoriu in favoarea debito rului. in lipsa. Suspendarea urmaririi la cererea debitorului Art. pe timp de 6 luni. pentru o creanta ga rantata cu ipoteca colectiva.(1) Dupa primirea incheierii de incuviintare a urmaririi. de la data comunicarii incheierii de notare a acesteia in cartea funciara. sa-i i ncuviinteze ca plata integrala a datoriei. inscrise la acelasi birou sau la birouri teritoriale de cadastru si publicitate imobiliara diferite. inclusiv dobanzile si cheltuielile de executare. sa se faca din veniturile nete ale imobilelor sale.vazute la art. ea va putea fi depusa de oricare dintre coproprietari. (4) Cand cererea de notare nu poate fi admisa din cauza unui impediment de carte funciara.In cazul cand mai multi creditori au inceput urmariri asupra aceluia si imobil. . D aca cererea acestora a fost legalizata de notarul public sau certificata de avoc at. chiar neurmarite . ele se vor conexa de catre instanta. la cererea oricaruia dintre ei s au a oricaruia dintre executorii judecatoresti. cu aratarea creditorului urmaritor si a sumei pentru care se face urmarirea. debitorul poate cere instantei de executare. prin incheiere. inc heierea fiind comunicata si executorului. notarea urmaririi imobilului in cartea funciara. In ac est caz. potrivit legii. va trimite din oficiu o copie de pe incheierile sal e biroului de cadastru si publicitate imobiliara unde este inscrisa ipoteca secu ndara. (3) Suspendarea urmaririi se va comunica. (2) Instanta sesizata potrivit alin. In caz de admitere a cerer ii debitorului. . de asemenea. potrivit mentiunilor din cartea funcia ra. instanta va dispune suspendarea urmaririi silite imobiliare. 812. 810. personal sau prin rep rezentant. vor consemna toat e sumele scadente in viitor la unitatea prevazuta de lege si vor depune recipisa de consemnare la executorul judecatoresc. (2) Cererea nu va fi admisa decat daca va fi semnata de toti coproprietarii si d aca va fi depusa personal ori. (4) Venitul afectat va servi in mod exclusiv pentru acoperirea creantei creditor ului urmaritor. (5) Incheierea de admitere sau respingere a notarii pronuntate de registratorul de carte funciara se va comunica. in lipsa. notarea se va face sub conditia justificarii inscrierii provizorii. data fara citarea partilor. sunt interesate. prin grija executorului. 644. se va nota respingerea acesteia. executorului judecatoresc. cererea de notare a urmaririi se va inainta biroul ui teritorial la care este inscrisa ipoteca principala.(1) Coproprietarii imobilului urmarit pentru o parte indiviza vor pu tea exercita dreptul de a cere scoaterea la vanzare a intregului imobil aflat in indiviziune. 814. care se va comunica creditorul ui urmaritor. chiriasilor s i arendasilor sau altor debitori care. care. 210 (2) Cand se urmaresc mai multe imobile. de la data comunicarii. transmisa prin posta. dupa ce va savarsi notarile prevazute de lege. actiunea pentru justificarea dreptului de proprietate. in afara creditorului urmaritor. primind cererea. 813. creditorul poate solicita instantei reluarea urmari rii inainte de expirarea termenului de 6 luni.

In cazul in care debitorul sau tertul dobanditor ocupa el insusi imo bilul urmarit. (2) Inchirierile sau arendarile anterioare notarii sunt opozabile. (1) lit. . dupa caz. pe langa mentiunile prevazute la art.Art. fie de indata. 819. . 815. inclusiv d obanzile si cheltuielile de executare. Cu toate acestea. . (2) Executorul judecatoresc va numi un administrator-sechestru care sa asigure a dministrarea imobilului. 816. 828 alin. 821. 743-746. precum si cesiunile de venituri fac ute de debitor sau tertul dobanditor dupa data notarii urmaririi nu vor fi opoza bile creditorului urmaritor si adjudecatarului. executorul judecatoresc va solicita biroului de cadastru si publicitate imobil iara. Formalitatile premergatoare vanzarii Procesul-verbal de situatie Art. dupa imprejurari. Drepturile si obligatiile administratorului-sechestru Art. in tot sau in pa rte.Drepturile reale inscrise dupa notarea urmaririi imobilului in carte a funciara nu vor putea fi opuse creditorului urmaritor si adjudecatarului. care se aplica in mod corespunzator. la cererea creditorului sau a executorului. efectuarea cheltuielilor necesar e si apararea in litigiile privitoare la acest bun. 817. obligatiile fiscale cu privire la imobil si sumele datorate cu titlu de cota d e contributie la cheltuielile asociatiei de proprietari. descrierea imobilului urmarit. (2) teza a doua raman aplicabil e. di spozitiile art.(1) Pe data comunicarii incheierii de incuviintare a executarii. precum si. in numele debitorului.(1) Inchirierile sau arendarile. deschiderea cartii funciare. . in ved erea identificarii imobilului urmarit si a pretuirii lui. . executorul va putea apela la concursul fortei publice. incasarea veniturilor. in conditiile legii. SECÞIUNEA a 4-a Vanzarea la licitatie publica § 1. 818. Locatiunea si cesiunea de venituri Art. atat creditorilor urmaritori. cat si adjudecatarului. in baza unei documenta tii cadastrale intocmite de o persoana autorizata si a titlurilor de proprietate obtinute.(1) Dupa comunicarea incheierii de incuviintare a executarii. In cazul in care se ref uza accesul in imobil ori debitorul lipseste si nu se gaseste nicio persoana car e il poate reprezenta. Dispozitiile alin. deb itorul sau. adjudecatarul nu este tinut sa respecte locatiunea atunci cand pretul convenit e ste mai mic cu o treime decat pretul pietei sau mai mic fata de cel rezultat din locatiunile precedente. a)-c). instanta de executare va putea. cand este cazul. 820. 650. in conditiile art. . daca este cazul . in a fara de cazurile expres prevazute de lege ori de cazul in care creditorul sau ad judecatarul s-a declarat de acord cu acel drept ori debitorul sau tertul dobandi tor a consemnat sumele necesare acoperirii creantelor ce se urmaresc. Evacuarea debitorului Art. (3) Platile de chirii sau arenzi efectuate debitorului urmarit inainte de scaden ta nu pot fi insa opuse creditorilor urmaritori si adjudecatarului decat daca su nt notate in cartea funciara. executorul judecatores c se va deplasa de indata la locul unde este situat acesta si va incheia un proc es-verbal de situatie. fie intr-un anumit termen. 723-725 aplicandu-se in mod corespunzator. SECÞIUNEA a 3-a Efectele urmaririi Inopozabilitatea unor drepturi reale Art. (2) In cazul in care imobilul supus urmaririi nu este inscris in cartea funciara . 212 Procesul-verbal va cuprinde. tertul dobanditor este decazut din dreptul de a efectua ac te de administrare asupra imobilului urmarit. . executorul judecatoresc ii va preda imobilul cu acest titl u. sa ordone evacuarea sa din imobil. Administrarea imobilului urmarit Art. (3) Cand debitorul insusi sau tertul dobanditor este administratorul-sechestru a l imobilului urmarit.(1) Administratorul-sechestru este obligat: .Imobilele urmarite silit se valorifica prin modalitatile de vanzare prevazute la art. e) si m).

cu citarea partilor. 822. (5) La cerere se vor alatura toate inscrisurile care pot servi pentru evaluarea imobilului. dispozitiile art. . c) sa plateasca primele de asigurare. . precum si de creditorii intervenienti. odata cu pretul rezultat din vanzarea imobilului urmarit. in termenul arata t la alin. care va fi pretul de porni . cea stabilita de catre expert. 214 Stabilirea pretului imobilului si a valorii altor drepturi Art. sub sanctiunea decaderii. (2) In cazul in care obiectul executarii silite il formeaza mai multe bunuri imo bile distincte ale debitorului. (4) Expertiza poate fi ceruta si de tertul dobanditor. daca este cazul. Evaluarea imobilului urmarit Art. in conditiile prevazute la a rt. impozitele si taxele locale.Sumele incasate de administratorul-sechestru se vor distribui credit orilor. dar partile pot conveni o alta valoare. iar daca debitorul este nemultumit de aceasta valoare sau evaluarea de catre creditor nu a fost cu putinta. aratata in cererea de executar e. Distribuirea veniturilor imobilului Art. d) sa denunte contractele de locatiune existente. (2) Dispozitiile art. pe toata durata urmaririi. . in condit iile prezentului articol. executorul judec atoresc va 213 fixa prin proces-verbal o cota de cel mult 20% din aceste venituri pentru intret inerea rezonabila a lui si a familiei sale. (7) O alta expertiza nu este admisibila. f) sa culeaga fructele si recoltele si sa le vanda. Scoaterea in vanzare a imobilului Declansarea procedurii de vanzare Art.(1) Executorul va fixa pretul imobilului. in cazu l prevazut la art. § 2. cu respectarea clauzelor contr actuale. 826. executorul judecatoresc va incep e procedura de vanzare. la cererea acestuia. in camera de consiliu. si va hotari prin incheiere definitiva. (6) Expertul va fi numit de catre executor prin incheiere executorie. executorul va cere biroului de cadastru si publicitate imobiliara sa ii comunice drepturile reale si alte sarcini care greveaza imobilul urmarit. 825.(1) Daca debitorul sau tertul dobanditor nu are alt mijloc de subzis tenta decat veniturile imobilului urmarit. Titularii acestor drepturi vor fi instiintati despre executare si vor fi citati la termenele fixate pentru vanzarea imobilului. cu incuviintarea instantei de executare.a) sa pastreze si sa intretina imobilul urmarit. procedura de vanzare prin licitatie publica se v a indeplini pentru fiecare bun in parte. contracte de locatiune pe termen de cel mult 2 ani.(1) Executorul judecatoresc va stabili de indata valoarea de circula tie a imobilului. (5)-(8) aplicandu-se in mod corespunzator. cei interesati se pot adresa instantei de executare. Creditorul poate depune la dosar inscrisuri in vederea evaluarii im obilului. in termen de 5 zile de la comunicar ea incheierii prin care s-a incuviintat executarea. (3) Debitorul nemultumit de evaluarea imobilului. si sa ceara evacuarea locatarilor. (2) Totodata. e) sa incheie. poate solicita efectuarea unei expertize. 823. de coproprietari. Sumele necesare intretinerii debitorului Art. Instanta va cita partile in termen scurt. . luand in considerare valoarea aratata de creditor in cererea d e urmarire. cu toate accesoriile lui. 812. 788. 791 si urmatoarele se aplica in mod corespunzator si admin istratorului-sechestru numit in cadrul acestei proceduri. data prin incheiere. (2) Impotriva masurii luate de catre executorul judecatoresc. precum si eventualele drepturi de preferinta inscrise in folosul altor persoane. Incheierea se comunica partilor si expertului. 747 ali n. 824. . arenzile si alte venituri.(1) Daca in termen de 15 zile de la primirea incheierii de incuviint are a executarii debitorul nu plateste datoria. (2). care va ar ata si termenul de depunere a raportului de expertiza. b) sa incaseze chiriile.

(2) Termenul stabilit pentru vanzare nu va fi mai scurt de 20 de zile si nici ma i lung de 40 de zile de la afisarea publicatiei de vanzare la locul unde va avea loc licitatia. precum si la locul unde se de sfasoara licitatia. se va proceda in aceeasi zi la o noua licitatie pentru vanza rea imobilului liber de acele drepturi. asupra caruia exista o inscriere provizorie cu privire la dreptul de proprietate. Pretul de la care vor incepe aceste lici tatii va fi cel prevazut la art. pana la termenul de vanzare. si pana la acel termen sa prezinte o ferte de cumparare.re a licitatiei. in co nditiile aratate la art. (2) Separat de pretul imobilului se va determina si valoarea drepturilor de uzuf ruct. in termenele si sub sa nctiunile prevazute de lege. (3) Cand se urmareste un imobil inscris in cartea funciara. intr-un ziar de circulatie natio nala. in favoarea unui t ert. cand este cazul. si ale creditorului. a) s i c)-m). execut orul va fixa. la locul fixat in acest scop. precum si descrierea lui sumara. la valoarea stabilita conform art. . sub sanctiunea nulitatii. e) titlul executoriu in temeiul caruia se face urmarirea imobiliara. cuprinzand mentiunile prevazute la alin. l) mentiunea ca ofertantii sunt obligati sa depuna. f) identificarea imobilului cu aratarea numarului cadastral sau topografic si a numarului de carte funciara. daca aceste drepturi au fost intabulate ulteri or inscrierii vreunei ipoteci. uz. a) si c)-m) sunt prevazute sub sanctiun ea nulitatii. g) pretul la care a fost evaluat imobilul. data cu citarea in termen scurt a parti lor. 827. si ca. d) numele si domiciliul ori. o garantie reprezentand 10% din pretul de pornire a licitatiei. daca va fi cazul. . 825. iar daca nu este inscrisa. precum si in ziare. in cazul imobilelor inscrise in cartea funciara s e va avea in vedere valoarea acestor drepturi mentionata in cartea funciara. ora si locul vanzarii la licitatie.(1) In termen de 5 zile de la stabilirea pretului imobilului. (1) lit. reviste si alte publ icatii existente care sunt destinate vanzarii unor imobile de natura celui scos .(1) Publicatiile de vanzare vor cuprinde urmatoarele mentiuni: a) denumirea si sediul organului de executare. m) semnatura si stampila executorului judecatoresc. 825. prin incheiere definitiva.000 lei. ca imobilul se vinde grevat de drepturile de uzu fruct. daca acesta este altul decat locul unde este situat imobilul . uz. prin expertiza. abitatie sau servitute. j) somatia pentru toti cei care pretind vreun drept asupra imobilului sa il anun te executorului inainte de data stabilita pentru vanzare. la sediul primariei in a carei raza teritoriala este situat imobilul. intabulate ulterior inscrierii vreunei ipotec i. c) numele executorului judecatoresc. 215 (2) Mentiunile aratate la alin. dupa caz. 828. se vor face. (1) lit. Punerea in vanzare Art. la locul unde se afla imobilul urmarit. k) somatia catre toti cei care vor sa cumpere imobilul sa se prezinte la termenu l de vanzare. sau intr-un ziar l ocal. ea se va stabili. termenul pentru vanzarea imobilului ce va fi adus la cunostinta publica pri n publicatii de vanzare. daca va fi cazul. prin incheiere definiti va. denumirea si sediul debitorului. i) ziua. abitatie sau servitute. ale tert ului dobanditor. (4) Publicatii in extras. b) numarul dosarului de executare. daca valoarea imobilului depaseste suma de 250. in cazul in care creantele creditorilor urmaritori nu ar fi acoperite la prima licitatie. (6) si (7). data fara citarea partilor. (3) Publicatia de vanzare se va afisa la sediul organului de executare si al ins tantei de executare. 835 alin. daca nu trece peste aceasta suma. Publicitatea vanzarii Art. h) mentiunea. termenul de vanzare nu se va putea fixa decat dupa radierea inscrierii prov izorii.

actiunea in rezolutiune a vanza rii se face in cadrul contestatiei la executare.(1) Cate un exemplar din publicatia de vanzare se va comunica. (2) In cazul in care se urmareste imobilul unui minor sau al unei persoane puse sub interdictie judecatoreasca. D aca actiunea in rezolutiune introdusa anterior inceperii urmaririi silite nu a f ost notata in cartea funciara. 829. . Situatia vanzatorului imobilului urmarit Art. (3 ). debitorului sau tertului dobanditor. (3) In cazul in care a optat pentru rezolutiune. 830. (3) Solvabilitatea. precum si cap acitatea sa dobandeasca bunul ce se vinde. la domiciliul ales in actul prin care s-a constituit drept ul de ipoteca. pentru valorificarea unuia dintre aceste dr epturi. daca se considera ca este mai potrivit pentru buna valorificare a acestuia. (1) pentru dreptul de a obtine rezolutiunea. (6) Dispozitiile prezentului articol se aplica si coschimbasului. (2) Debitorul nu poate licita nici personal. inclusiv pe pagini de internet deschise in acelasi scop. Licitatia si adjudecarea imobilului Locul licitatiei Art.Vanzarea se face la sediul organului de executare sau al instantei d e executare ori la locul unde este situat imobilul sau in orice alt loc. declaratia unilaterala de rezolutiune suspenda urmarirea silit a a imobilului. sau. (2) Daca nu a optat in termenul prevazut la alin. In acelasi termen trebuie facuta si declaratia unilaterala de rezolutiune a vanzarii. 832. (4) Actiunea in rezolutiune pentru neplata pretului. Aceste dispozitii se aplica. vanzatorul se considera decazut din acest drept si nu mai poate r eclama decat creanta garantata cu ipoteca. (5) Urmarirea silita a imobilului este de asemenea suspendata si atunci cand act iunea in rezolutiune pentru neplata pretului a fost introdusa anterior inceperii 216 urmaririi silite. . (5) Cheltuielile de afisare si publicare vor fi avansate de catre creditorul urm aritor si vor fi preluate din pretul bunurilor urmarite. in termen de 5 zile de la comunicarea publicatiei. in mo d corespunzator. precum si oric arui alt instrainator care este titularul unei ipoteci legale asupra imobilului care face obiectul urmaririi silite.(1) Poate participa la licitatie orice persoana care este indeobste cunoscuta ca fiind solvabila. precum si coprop rietarilor. introdusa potrivit alin. cu conditia ca aceasta sa fi fost notata in cartea funciara. Participantii la licitatie Art. . in conditiile legii. dupa caz. pentru creditorii ipotecari. are capacitate deplina de exercitiu. la domiciliul sau sediul real.(1) Vanzatorul imobilului urmarit. care are. § 3. . ( 1). precum si dreptul de a cere sau de a declara rezolutiunea pentru n eplata pretului. vanzatorul poate. nici prin persoane interpuse. sa isi exprime in scris optiunea de a continua ori nu judecata si sa noteze actiunea in cartea funciara. 831. ip oteca legala. Comunicarea publicatiilor de vanzare Art. Comunicarea se va face. b) creditorilor ipotecari inscrisi in cartea funciara. o copie de pe publicatia de vanzare a imobilului se comunica si la parchetul de pe langa instanta de executare. iar in lipsa. c) organelor fiscale locale. in scris. si declaratiei unilaterale de rezolutiune a vanzarii facute ina inte de inceperea urmaririi silite. in termenul prevazut la alin. potri vit dispozitiilor pentru comunicarea si inmanarea citatiilor: a) creditorului urmaritor. daca este cazul. daca inscrierile sau notarile sunt anterioare notarii urmaririi. va fi somat prin publicatie sa opteze. (6) Indeplinirea acestor formalitati se va constata prin procese-verbale incheia te de executorul judecatoresc.la licitatie. capacitatea si interpunerea sunt lasate la aprecierea sumara . in termen de 15 zile de la expe dierea optiunii catre executorul judecatoresc. precum si celor care au i nscrieri provizorii sau notari in legatura cu vreun drept real. Vanzarea se poate efectua si la sediul primariei in raza careia este situat imobilul. daca va fi cazul.

si imediata a executorului judecatoresc. de la cel fixat in publicatie. Ea incepe prin citi rea de catre executor a publicatiei de vanzare si a ofertelor primite pana la ac ea data. daca a fost prezenta. dupa caz. (1) sau. pornind de la pret ul oferit care este mai mare decat cel la care s-a facut evaluarea. pana la termenul stabilit pentru vanzare. 833. prin 3 strigari succesive. (5) Executorul va oferi apoi spre vanzare imobilul. 835. o garantie reprezentand 10% din p retul de incepere a licitatiei pentru termenul respectiv. . partea interesata. 217 Amanarea licitatiei Art. se va completa diferenta. (6) Daca imobilul este grevat de vreun drept de uzufruct. daca aceasta parte nu este suficient individualizata. (2). poate solicita a manarea vanzarii prin cerere scrisa facuta inainte de inceperea licitatiei. (1). sunt dispensate de garantia prevazuta la alin. va fi stabilita d e executor. abitatie sau servi tute intabulate ulterior inscrierii vreunei ipoteci. iar in lipsa unei asemenea mentiuni. care se va pa stra la dosarul executarii. (2) Licitatia se va tine separat pentru fiecare imobil.(1) Vanzarea la licitatie se face in mod public. Garantia de participare Art. 834. (1). cele de efectu are a publicitatii vanzarii. l a intervale de timp care sa permita optiuni si supralicitari. daca se constata ca nu au fost respectate termenele de i nstiintare a debitorului sau a tertului dobanditor ori.(1) Persoanele care vor sa cumpere imobilul la licitatie sunt obliga te sa depuna la unitatea prevazuta de lege.(1) Executorul judecatoresc va amana vanzarea. la cererea debitorului sau a creditorului urmaritor. ordinea vanzarii lor va fi aratata de debitor. in lipsa. (5) Creditorii urmaritori sau intervenienti nu pot sa adjudece bunurile oferite spre vanzare la o valoare mai mica de 75% din pretul de pornire a primei licitat ii. Efectuarea licitatiei Art. (3) Daca mai multe imobile inscrise in diferite carti funciare sunt grevate cu a ceeasi ipoteca sau imobilul este compus din mai multe parcele. ca vanzarea sa se faca in acelasi timp pentru mai multe imobile sau separat pentru fiecare parcela in parte. uz. din oficiu sau la cer erea partii interesate. 826 alin. impreuna cu debitorul. Pentru noul termen. daca valoarea creantei ipotecare sau valoarea cotei-parti a proprietarului nu acopera cuantumul garantiei prevazu te in alin. (2) In toate cazurile. dupa caz. . . (6) nu s-a putut obti ne un pret suficient pentru acoperirea creantelor ipotecare inscrise anterior. Executorul judecatoresc va putea dispune ca vanzarea sa se faca separat pentru o parte determinata din imobil. scazut cu valoarea acestor drepturi socotita potrivit art. potrivit art . 825 alin. la primul termen de vanzare strigarile vor incepe de la pretul cel mai mare oferit sau. chiar de la acest pret. (7) Daca din cauza existentei drepturilor aratate la alin. (4) In cazurile prevazute la alin. 828. (2) si (3). (2) Creditorii urmaritori sau intervenienti nu au obligatia de a depune garantia prevazuta la alin. care nu poate fi mai lung de 20 de zile de la data fixata pentru prima vanzare. dupa efectuarea operat iunii de dezmembrare a imobilului in cartea funciara. in lipsa unei asemenea oferte. (3) De asemenea. la dispozitia executorului judecator esc. (4) In cazul cand imobilele sau parcelele se vand separat. au asupra imobilului urmarit un drept de proprietate comuna pe cote-parti sau sunt titularii unui drept de preemptiune. potrivit art. executorul judecatoresc va relua in ace . Dovada consemnarii va fi atasata ofertei de cumparare. s ocotite dupa datele din cartea funciara. (1) persoanele c are. (4) Mandatarul va trebui sa prezinte o procura speciala autentica. care poate refuza facand mentiune desp re aceasta in procesul-verbal de licitatie. executorul judeca toresc va putea dispune. sub sanctiunea decaderii. se vor reface formalitatile de publicitate incalcate.

este decazut din dreptul de preemptiune. Procesul-verbal de licitatie Art. (3) Cand adjudecatar este un creditor. care va cuprinde: a) locul.Daca nu a participat la licitatie. (10). licitatia va i ncepe de la pretul de 75% din pretul de pornire a primei licitatii. strigarile vor incepe de la pretul mentionat in publicatia de vanzare. la cererea credi torului. tertului dobanditor. . la acelasi termen bunul va fi vandut la c el mai mare pret oferit. debitorului. (10) Executorul va tine o lista in care va trece numele persoanelor care au luat parte la licitatie si sumele pe care le-au oferit. Daca nu se obtine acest pret. Daca nu se o btine pretul de incepere a licitatiei. fara scaderea aratata la alin. urmeaza ca pret ul sa fie depus de acesta in termenul prevazut la alin. la termenul de licitatie. executorul judecatoresc va putea stabili o noua licitatie in conditiile prevazute la alin. iar celorlalti le-a fost restituita. cel aratat la alin. este obligat sa de puna pretul in termen de 15 zile de la data adjudecarii. licitatia va incepe de la pretul de 50% din pretul de pornire al primei licitatii. (2) Cel care si-a exercitat in termen dreptul de preemptiune. printr-o declaratie scrisa adresata executorului judecatore sc. dupa caz. sub sanctiunea decaderii. (6)-( 8). daca e cazul.easi zi licitatia pentru vanzarea imobilului liber de acele drepturi. La termenul astfel stabilit la alin. la cel mai mare pret oferit. dupa caz. e) mentiunea ca ofertantii au depus garantie si ca aceea a adjudecatarului s-a r etinut. (8) In cazul in care nu este oferit nici pretul la care imobilul a fost evaluat. daca este cazul. dupa caz. 828. (11) Executorul va declara adjudecatar persoana care. in termen de cel mult 30 de zile de la data vanzarii. .(1) Executorul va intocmi un proces-verbal despre desfasurarea si re zultatul fiecarei licitatii. bunul va fi vandut. de creditor. (3) Procesul-verbal va fi semnat de executor. Daca insa titularul dre ptului de preemptiune nu depune pretul in acest termen. va fi preferat cel care are un drept de pr eemptiune asupra bunului urmarit. La acest termen. (1). prenumele si domiciliul sau. data si ora cand s-a tinut licitatie. vanzarea se va amana la un alt termen. de cel mult 30 de zile. si ale reprezentantilor lor. daca sunt prezenti. daca este cazul. in termen de 8 zile de la adjudec area imobilului. (9) Daca nici la a doua licitatie imobilul nu a fost adjudecat. el poate depune creanta sa in contul pret . f) numele. c) numele. d) numele. tinandu -se seama de garantia depusa in contul pretului. Vanzarea se va putea face chiar daca se prezinta o singura persoana care ofera pretul de pornire al acestei licitatii . cel care este titularul unui drept de preemptiune va putea sa i si exercite dreptul. dar nu mai putin de 30% din pretul de pornire a primei licitatii. denumirea si sediul adjudecata rului imobilului. 835 alin. 838. (2) Lista prevazuta la art. Exercitarea dreptului de preemptiune Art. cu aratarea sumelor oferite de fiecare. pentru care se v a face o noua publicatie in conditiile art. a oferit pretul de vanzare cel mai mare ori. (12) In toate cazurile. Vanzarea se va putea face chiar daca se prezinta o singura persoana c are ofera pretul de la care incepe licitatia. (6). se vor anexa la procesul-verbal. iar vanzarea ramanand pe seama adjudecatarului. precum si de adjudecatar si de alti participa nti la licitatie.(1) Adjudecatarul imobilului va depune pretul la dispozitia executor ului judecatoresc. 837. daca va fi cazul. denumirea si sediul participan tilor. de debitor si de tert ul dobanditor. denumirea si sediul creditorul ui. ofertele de cumparare si raportul de expertiza. . (8). la 218 acest termen. (8). dupa caz. Depunerea pretului Art. b) numele executorului judecatoresc. in acest c az. prenumele si domiciliul sau. 836. prenumele si domiciliul sau. la pret egal.

executorul. g) datele de identificare ale imobilului cu aratarea numarului cadastral sau top ografic si a numarului de carte funciara. Adjudecatarul va putea sa achite la termenul de licitatie pretul oferit initial. prenumele si domiciliul sau. executorul judecatoresc. pe baza procesului-verbal de licitatie. va intocmi actul de adjude care. precum si s . (6) si (7). ca imobilul s-a vandut grevat de drepturile de uz ufruct. care va cuprinde urmatoarele mentiuni: a) denumirea si sediul organului de executare. dupa caz. Daca exista alti creditori care au un drept de preferinta i n conditiile art. investit cu formula execu torie. fara niciun titlu. (3). denumirea si sediul debitorulu i.Dupa adjudecarea imobilului catre unul dintre participantii la licit atie. investit cu formula executorie. cuantumul si data scadentei lor. potrivit art. Actul de adjudecare Art. (1). 835. f) mentiunea.(1) Daca adjudecatarul nu depune pretul in termenul prevazut la art. tertului dobanditor si ale adjudecatarului. la cerere. b) numele executorului judecatoresc. . dupa caz. c) numarul si data procesului-verbal de licitatie. precum si a faptului c a. Plata pretului in rate Art. 839. 841 . 842. abitatie sau servitute ori. numarul acestora. . d) numele. . (2) Daca la noul termen de licitatie imobilul nu a fost vandut. fostul adjudecat ar este obligat sa plateasca toate cheltuielile prilejuite de urmarirea imobilul ui. liber de aceste drepturi. pentru adjudecatar constituie titlu executoriu impotriva debitorului sau tert ului dobanditor.La cererea adjudecatarului. precum si a debitorului pentru partea din pret care depaseste valoarea creantei. pentru creditor. imobilul se va scoate din nou in vanzare in contul acestuia. constituie titlu executoriu impotriva adjudecatarului care nu plateste di ferenta de pret. e) pretul la care s-a vandut si modalitatea de achitare in cazul in care vanzare a s-a facut cu plata in rate. in masura in care acestea nu sunt aco perite prin diferenta de pret. este titlu de proprietate si ca poate fi inscris in cartea funciara. Nedepunerea pretului. procedand. Reluarea licitatiei Art. daca imobilul se afla in posesia acestuia din urma.Dupa plata integrala a pretului sau a avansului prevazut la art. care constituie titlu executoriu. uz. actul de adjudecare. 840. j) data intocmirii. 854 si 856. fiind obligat. . imobilul adjudecat. precum si suma care se plateste de indata drept avans. la pretul de incepere a licitatiei la care bunul a fost adjudecat. semnatura si stampila executorului judecatoresc. 839 alin. 835 alin. cand acesta nu este adjudecatar. cand este cazul. sa depuna diferenta de pret in termenul pr evazut la alin. poate stabili plata pretului in rate . cu acordul cred itorului. el fiind obligat sa plateasca cheltuielile prilejuite de noua licitatie si eventuala diferenta d e pret. i) mentiunea ca.ului. in cazul in care vanzarea s-a facut cu plata pretului in rate. Restituirea garantiilor Art. 220 h) mentiunea ca actul de adjudecare. in c onditiile prevazute la art. el va depune pana la concurenta pretului de adjude care si 219 suma necesara pentru plata creantelor lor. 841. precum si datele de identificare ale f ostului proprietar. Aceasta suma se va retine cu precadere din garantia depusa. (3) Suma datorata potrivit alin. sau impotri va oricarei persoane care poseda ori detine in fapt. caz in care va fi obligat numai la plata cheltuielilor cauzate de noua licitatie. (1) si (2) de fostul adjudecatar se stabileste de executor prin procesul-verbal de licitatie. va dispune restituirea garantiil or depuse de ceilalti participanti. daca este cazul. cu dobanda legala aferenta. potrivit dispozi tiilor art. (1). 838 alin. executorul. daca este cazul.

daca exista. 844 ali n. de asemenea. Predarea si comunicarea actului de adjudecare Art. care ii va servi drept t itlu executoriu impotriva cumparatorului. daca pana la data adjudecarii beneficiar . 835 alin. (2) Daca actul de adjudecare este anulat. potrivit regulilor de carte funciara. . vor putea ataca actul de a djudecare. distribuirea pretului. executorul va continua urmarirea de la actul desfiintat si va solicita din oficiu ca inscrierea provizorie prevazuta l a art. 843. executorul il va numi si trimite in posesie in aceasta calitate. adjudecatarul dobandeste dreptul de a dispune de imobilul c umparat. debitorul sau tertul dobanditor. Contestatia suspenda eliberarea sau.emnatura adjudecatarului. . 845 alin. instanta de executare va dispune din oficiu. si inscrierea in cartea funciar a a interdictiei de instrainare si de grevare a imobilului pana la plata integra la a pretului si a dobanzii corespunzatoare. sarcinile se sting la plata ultimei rate.(1) Prin adjudecarea imobilului adjudecatarul devine proprietar. . dupa caz. ca dreptul de proprietate al adjudecatarului sa fie intabulat in cartea funciara. pr in incheiere. precum si promi siunea de a incheia un contract viitor. adjudecatarul are dreptul la fructe si venituri. cu exceptia cazului in care a fost pus anterior in posesie. dupa mentiunile cartilor funciare. 845. data fara citarea partilor. (4) Ipotecile si celelalte sarcini reale. 846. 843 alin. . daca acesta nu plateste diferenta de p ret. (3). interdictia de instrainare sau de grevare. iar calitatea acestuia de administrator-sechestru al imobilului urmarit inceteaza. creditorii urmaritori si orice alta pe rsoana interesata. instanta de executare va dispune. iar altul va fi comunicat d in oficiu biroului de cadastru si publicitate imobiliara pentru a fi inscris pro vizoriu in cartea funciara. chiar in cazul in care adjudecatar este ins usi tertul dobanditor care avea deja dreptul inscris in cartea funciara. 221 (4) Instanta de executare va preda totodata creditorului urmaritor un exemplar a l actului de adjudecare investit cu formula executorie. (2) Prin intabulare. (3) Sumele consemnate se vor restitui adjudecatarului. la cererea adj udecatarului. imobilul ramane liber de orice ipoteci sau alte sarc ini privind garantarea drepturilor de creanta.(1) Daca nu s-a facut contestatie in termenul aratat la art.(1) Un exemplar de pe actul de adjudecare se va preda adjudecatarulu i spre a-i servi ca titlu de proprietate provizoriu. vor fi radiate din oficiu drepturile reale intabulate ulterior inscrierii vreunei ipote ci. actul de adjudecare se va investi cu formula executorie de catre i nstanta de executare si acesta va fi pus in posesia imobilului adjudecat. prin aceeasi hotarare. (7). cu exceptia c elor pentru care adjudecatarul ar conveni sa fie mentinute. potrivi t art. (3) De la data intabularii. de cat re executor. datoreaza doba nzile pana la plata integrala a pretului si suporta toate sarcinile imobilului. care nu este supusa niciunei cai de at ac. De la aceasta data. 844. 843 alin. Investirea cu formula executorie a actului de adjudecare Art. (1) sa fie radiata. precum si drepturile reale intabulate dupa notarea urmaririi in cartea funciara se vor radia din oficiu. (2) Odata cu investirea cu formula executorie. creditorii putandu-si realiza ace ste drepturi numai din pretul obtinut. pe cheltuiala adjudecatarului. (2).(1) In termen de o luna de la data inscrierii provizorii in cartea f unciara. daca vanzarea s-a facut in conditiile prevazute la art. Daca pretul de adjudecare se plateste in rate. prin aceeasi incheiere. toate notarile facute cu urmarirea silita. (2) Daca adjudecatarul va cere sa fie numit administrator-sechestru al imobilulu i adjudecat. Contestarea actului de adjudecare Art. SECÞIUNEA a 5-a Efectele adjudecarii Transmiterea proprietatii imobilului Art. pe cale de contestatie la executare. (3) In cazul in care imobilul a fost vandut cu plata pretului in rate. cu exceptia celei prevazute la art. (1) sau daca aceasta a fost respinsa prin hotarare definitiva.

ul promisiunii nu si-a inscris in cartea funciara dreptul dobandit in temeiul co ntractului care a facut obiectul acesteia. adjudecatarul il poate acti ona pe debitorul urmarit pentru a fi despagubit. . instanta de executare. (2) Aceasta vanzare nu poate fi atacata nici pentru leziune. pana la eliberarea sau distribuirea sumei rezultate din execut are. (2) Platile facute inainte de scadenta de catre locatar sau alte persoane intere sate sunt supuse dispozitiilor art.(1) Orice cerere de evictiune. in condit iile art. (1). fara incuviintarea creditorilor urmaritori. 847. . (1) si (2). 850. CAPITOLUL III Eliberarea si distribuirea sumelor realizate prin urmarirea silita SECÞIUNEA 1 Dispozitii generale Eliberarea sumei Art. (3) In cazul in care cererea este admisa. Suspendarea impartelii pretului Art. 740 si 741 se aplica in mod corespunzator. 851. privind imobilul adjudecat este definitiv stinsa. la solicitarea adjudecatarului. 848. iar suma ramasa dispon ibila se preda debitorului. adjudecatarul nu i l va putea instraina sau greva. adjudecatarul ii poat e actiona pe creditorii care au incasat pretul de adjudecare. 853. suma de bani realizata prin urmarirea silita s e elibereaza 223 acestuia pana la acoperirea integrala a drepturilor sale. (5) Daca imobilul a fost adjudecat cu plata pretului in rate. potrivit dispozitiilor art. inai nte de plata integrala a pretului. pana la judecarea definitiva a cererii de evictiune. instanta sau. . in limita sumei in casate de acestia. debitorul ori alta persoana interesata poate obti ne desfiintarea masurilor asiguratorii sau de executare.Daca exista un singur creditor urmaritor. . 849 alin . 817 alin. Mentinerea sau incetarea unor contracte Art. 818 alin. se va urma procedura de drept comun. . 844 alin. totala sau partiala. consemnand la dispoziti a creditorului urmaritor intreaga valoare a creantei. Aceasta prescrip tie curge si impotriva minorilor si persoanelor puse sub interdictie judecatorea sca. (2). cererea de evictiune se va prescrie in termen de 3 ani de la data inscrierii actului de adjudecare in cartea funciara. . (2) In cazul imobilelor inscrise pentru prima data in cartea funciara. cu sau fara cautiune. cand este cazul. Viciile ascunse si leziunea Art. 817 alin. 852. 222 SECÞIUNEA a 6-a Dispozitii speciale Stingerea actiunilor contra adjudecatarului Art. Rangul creantelor cu preferinta generala Art. (3).(1) Locatiunea si celelalte acte juridice privitoare la imobilul adj udecat raman in fiinta sau. 854. inceteaza.(1) Daca a fost evins total sau partial. Desfiintarea masurilor asiguratorii sau de executare Art. va putea sa suspende imparteala pretu lui. 849.(1) In tot cursul urmaririi silite si pana la expirarea termenului p revazut la art. . dupa retinerea cheltuielil or de executare.(1) In cazul vanzarii silite la licitatie publica nu exista garantie contra viciilor ascunse. dupa caz.(1) In cazul in care urmarirea silita a fost pornita de mai multi cr editori sau cand. (2) In masura in care nu se poate indestula de la debitor. executorul jud ecatoresc va dispune si eliberarea sumei in mainile creditorului. au depus si alti creditori titlurile lor.(1) In cazul in care cererea de evictiune prevazuta la art. Actiunea in regres Art. (2) este introdusa inainte de imparteala pretului din adjudecare. (2) Cand cererea de evictiune va fi facuta dupa imparteala pretului adjudecarii. executorul judecatoresc procedeaz . dupa caz. . cu toate accesoriile si ch eltuielile de executare. (2) Dispozitiile art.

Aceasta cerere va fi inscrisa in regi strele de publicitate numai daca se depune dovada notificarii facute organelor f iscale teritoriale. pentru maternitate.Daca exista creditori care. 854-857. (2) In cazul creantelor care au aceeasi ordine de preferinta. la 224 distribuirea sumei rezultate din vanzarea bunului. din livrari de produse. prestari de servicii sau executari de lucrari. i) creantele reprezentand amenzi cuvenite bugetului de stat sau bugetelor locale . vatamarea integritatii corpora le sau a sanatatii. pentru incapacitate temporara de munca. . 858. au drepturi de ga j. contributii si din alte sume stabilite potrivit legii. acordate in cadrul asigurarilor sociale. 857. precum si din chirii sau arenzi. datorate bugetului de stat. precum si orice alte cheltuieli facute in interesul comun al creditorilor. (2) In acest scop. creantele lor vor fi platite inaintea creantelor prevazute la art. dupa caz. suma realizata se repartizeaza intre creditori proportional cu crean ta fiecaruia. 856. refacerea sau intarirea sanatatii.a la distribuirea sumei potrivit urmatoarei ordini de preferinta. . . ajutoarele de deces. daca legea nu prevede altfel: a) creantele reprezentand cheltuieli de judecata.(1) In termen de 15 zile de la inceperea executarii silite. bugetului asigurarilor soc iale de stat. pentru conservarea bunurilor al caror pret se distribuie. in raport cu conditia si starea a cestuia. g) creantele reprezentand despagubiri pentru repararea pagubelor pricinuite prop rietatii publice prin fapte ilicite. pr evenirea imbolnavirilor. Declararea creantelor statului Art. . ipoteca sau alte drepturi de preferinta conservate. in conditiile prevazute d e lege. asupra bunului vandut.(1) Daca exista mai multi creditori urmaritori sau intervenienti. b) cheltuielile de inmormantare a debitorului. j) alte creante. potrivit legii. 855. de la data cand adjudecarea imobilului urmarit a devenit definitiva . pensiile. (2) In termen de 30 de zile de la notificare. bugetelor locale si bugetelor fondurilor speciale. (1) are ca efect pierderea prefe rintei in raport cu creditorii care au solicitat declaratia. sumele cuvenite somerilor.Dobanzile si penalitatile sau alte asemenea accesorii ale creantei p rincipale vor urma ordinea de preferinta a acestei creante. orice creditor poate cere statului sau unitatilor administrativ-teritori ale sa declare creantele lor privilegiate. Rangul creantelor accesorii Art. f) creantele rezultand din imprumuturi acordate de stat. c). taxe. e) creantele fiscale provenite din impozite. su ma rezultata din vanzare se distribuie acestora potrivit ordinii de preferinta p revazute la art. c) creantele reprezentand salarii si alte datorii asimilate acestora. SECÞIUNEA a 2-a Distribuirea sumei rezultate din vanzarea bunurilor urmarite Termenul de depunere a titlurilor de creanta Art. pentru masuri asiguratorii sau de executare silita. (3) Nerespectarea obligatiei prevazute la alin. daca legea nu prev ede altfel. ajutoarele pentru intretinerea si ing rijirea copiilor. . d) creantele rezultand din obligatia legala de intretinere. (1) lit. alocatii pentru copi i sau obligatia de plata a altor sume periodice destinate asigurarii mijloacelor de existenta. dupa depunerea sau consemnarea sumei rezultate din vanzare or i. precum si creantele reprezentand oblig atia de reparare a pagubelor cauzate prin moarte. h) creantele rezultand din imprumuturi bancare. 854 alin. statul sau unitatea administrativteritoriala trebuie sa declare si sa inscrie valoarea creantei sale. executorul va fixa de urgenta un termen de 10 zile pentru depunerea titlurilor de creanta. Rangul creantelor garantate Art. potrivit legii.

(2) Daca partile nu se inteleg. suma alocata credit orului se va stabili prin 225 acordul partilor. adminis tratorul. suma cu care creditorul va participa la distribuirea sumelor realizate prin ur marire. .sechestru. despre care executorul a luat cunostinta in conditiile art. (5) Dupa expirarea termenului aratat la alin.(1) In cazul in care unul dintre titlurile depuse de creditorii urma ritori contine obligatia debitorului de a plati o suma de bani in mod periodic. adjudecatarul si titularii drepturilor si sarcinilor stinse prin adjudecare. Afisarea va fi constatata printr-un proces-verbal care se va depune la dosar. Daca institutia de credit la care s-au depus ori consemnat aceste sume plateste dobanzi.De la data fixata pentru depunerea titlurilor de creanta. precum si partea din aceasta pe care o va plati fiecare mostenitor in parte. 825 alin. creditorii nu vor avea drept decat la dobanzile ce se platesc de insti tutia de credit la care s-au depus ori consemnat acele sume. Incheierea se da cu citarea in termen scurt a partilor si este supusa numai apelului. dobanzile si cheltuielile ce le sunt datorate. executorul va constata acest fapt printr-un proces-verbal semna t de el si de toate partile prezente. organele fiscale locale. precum si. drepturile de preferinta neinscrise in ca rtea funciara sau in alte registre publice. locul unde acestia se gasesc.(3) Debitorul. 860. iar daca acestea sunt insuf iciente. (4) Termenul se va afisa la sediul executorului judecatoresc si la cel al instan tei de executare cu cel putin 5 zile inainte de termenul fixat pentru depunerea titlurilor de creanta. precum si modul de fructificare a acesteia. titlurile de creanta in original. toti creditorii interesa ti vor trebui sa depuna la sediul executorului judecatoresc. Creantele periodice Art. (4). iar bunurile ramase in patrimoniul debitorului dupa efectuarea executarii sau ve niturile sale nu asigura plata in viitor a ratelor datorate. . (3) In cazul in care niciuna din parti nu sesizeaza instanta de executare in ter menul aratat la alin. in termen de 15 zile de la incheier ea procesului-verbal. dobanzile creantelor creditorilor urmaritori trecute in proiectul de distribuire inceteaza de a mai fi in sarcina debitorului urmarit. 73 0 ori art. Depunerea titlurilor de creanta Art. daca a fost prezenta. niciun creditor nu va mai put ea lua parte la distribuirea sumei obtinute din urmarire. sau de la comunicarea acestuia de ca tre executor. cu respectarea dispozitiilor alin. astfel incat ratele datorate sa fie platite cu precadere din dobanzile incasate. (2). custozii. sa procedeze potrivit alin. (2) Reprezentantul fiscului va depune inscrisurile doveditoare ale creantelor st atului sau unitatilor administrativ-teritoriale la sediul executorului judecator esc. (4). (1). daca va fi cazul. s tabilind suma ce se cuvine creditorului. aratand in mod distinct capitalul. se vor imputa asupra capitalului. iar in l ipsa unui acord. 861. vor depune copii certificate de pe actiune si de pe actul constatator al infiintarii masurii asiguratorii. 858 alin. in raport cu numarul mostenitori lor. chiar in caz de conventie contrara. Incetarea curgerii dobanzilor Art. care nu au fost inca depuse.(1) In vederea participarii la distribuire. care va prevedea si modul de fructificare a acesteia. potrivit dispozitiilor privitoare la comunicarea si inmanarea citatiilor. partea interesata v a putea sesiza instanta de executare in circumscriptia careia se face executarea pentru a stabili suma alocata creditorului. (1). creditorii urmaritori. vor fi instiintati din oficiu despre fixarea acestui t ermen. . plata in rate a creantelor este greu de reali zat. prin incheiere . la cererea creditorului. (2). modul in care s-a facut imparteala mostenirii sau cu alte asemenea imprejurari. 859. . instanta poate. daca a lipsit. pentru a participa la distribuire. (3) Creditorii care au infiintat masuri asiguratorii asupra bunurilor urmarite. (4) Daca debitorul a decedat si se constata ca. instanta de executare va stabili. in termenul prevazu t la art. In acest din urma caz. executorul judecatoresc va solicita acesteia stabilir ea sumei alocate creditorului.

care va f i consemnata intr-un proces. debitorul sau cre ditorii care au formulat obiectiuni nu mai staruie in mentinerea lor sau se ajun ge la un acord privind modul de distribuire. 863. creantele acestora vor fi alo cate asupra partii din suma ramasa dupa indestularea drepturilor creditorilor ur maritori si a celor care au intervenit in timp util. cu valoarea determinata potr ivit art. (3) Cel nemultumit de proiectul de distribuire poate introduce contestatie in te rmen de 5 zile de la data intocmirii procesului-verbal aratat la alin. proportional cu restul de pret ce a ramas de la fiecare imobil. Efectele Art. 862. (3) Creantele cu termen si cele conditionale vor fi repartizate dupa rangul lor. 865. executorul va lua act de acordul re alizat si va dispune repartizarea sumelor potrivit acestei intelegeri. cu o suma ale carei dobanzi anuale sa fie suficiente pentru a asigura plata ratelor rentei. (3) In lipsa obiectiunilor in termenul aratat la alin. (5) Titularii drepturilor de uzufruct. potrivit dispozitiilor privitoare la comunicarea si inmanarea citatiilor. ( 2).(1) Proiectul de distribuire va fi comunicat debitorului si creditor ilor care si-au depus titlurile de creanta. Incercarea de conciliere. dupa ce s-au acoperit creantele cu rang anterior ipotecii colective. abitatie si servitute. 681. 854-857. executorul va incheia un proces-verbal in care va consemna obi ectiile celor prezenti. in scris. uz. (4) In caz de obiectiune. 826 alin. .verbal semnat de executor si de toate persoanele pr ezente. potrivit ordinii de preferinta prevazute la art. iar cei care au formulat obiectiuni staruie i n mentinerea lor. (2). semnat de el si de cei prezenti. Cont estatia suspenda de drept plata creantei sau a partii din creanta contestata. care va avea loc la sediul executoru lui in termen de cel mult 15 zile de la data primirii ultimei contestatii. (2) Se va putea infiinta poprire numai asupra sumelor atribuite creditorilor sau debitorului prin procesul-verbal de distribuire. instanta este obligata sa s . La primul termen la care partile au fost legal citate. 864 alin. . (2) Daca nu se ajunge la un acord.Interdictia popririi Art. . creanta garantata cu o astfel de ipoteca va fi repartizata. 864. dupa expirarea termenului prevazut la art. sub sanctiunea decaderii. Intocmirea proiectului de distribuire Art. ca si cum ar fi pure si simple. proportional cu pr etul obtinut pentru fiecare imobil in parte. (4) Creantele care nu pot fi valorificate decat dupa executarea bunurilor unui c odebitor principal vor fi trecute ca socotite sub conditie suspensiva. iar daca sunt creante ipotecare ant erioare. vor fi trecuti in ordinea inscrierii cu valoarea acestor drepturi insc rise in cartea funciara.(1) Daca la termenul fixat in vederea concilierii. (6) Creditorul unei rente pe viata sau altei creante periodice va fi trecut in o rdinea inscrierii in cartea funciara. iar daca printre cred itorii urmaritori si intervenienti se afla si creditori care au intervenit tardi v.(1) Sumele rezultate din valorificarea bunurilor urmarite si cele co nsemnate la dispozitia executorului nu pot fi poprite de catre creditorii debito rului sau ai adjudecatarului. (2). (2) In cazul in care imobilele grevate de o ipoteca colectiva au fost vandute im preuna. pot formula. 870 si 871. (2) Ei vor fi citati cu mentiunea expresa ca. stinse prin ad judecare. obiectiuni la proiect ul de distribuire. cu mentiunea ca ele vor fi platite numai potriv it regulilor prevazute la art.(1) In termen de 5 zile de la expirarea termenului pentru depunerea titlurilor de creanta. executorul va intocmi proiectul de distribuire a sumelor. care poate fi contestata in conditiile art. executorul va convoca in scris debitorul si toti credi torii in vederea unei eventuale concilieri. . la cererea 226 creditorilor cu rang posterior. proiectul de distrib uire devine definitiv. Afisarea proiectului de distribuire Art. iar daca nu este inscrisa. (2). asupra imobilelor adjudecate. in terme n de 5 zile de la data comunicarii.

decat daca acesta va da o cautiune sau va constitui o ipoteca in favoarea celor care ar trebui sa se foloseasca de aceasta suma in caz ul indeplinirii conditiei.(1) Sumele corespunzatoare creantelor contestate sau acelora pentru care s-au infiintat masuri asiguratorii. Instanta se pronunta prin incheiere care poate fi atacata separat numai cu apel in termen de 5 zile de la pronuntare.Daca creanta este afectata de un termen suspensiv. (1) si (2) nu dau o cautiune sau nu constituie o ipoteca. 866. pentru a fi el iberata la implinirea termenului. 228 Plata creantelor conditionale Art. de debi tor. din oficiu ori la cerere. 867. dupa caz. (2) Contestatorul a carui cerere a fost respinsa va raspunde fata de creditori p entru dobanzile ce trec peste acelea prevazute la art. 861 si pentru toate preju diciile cauzate de intarzierea la plata a sumelor cuvenite. 872. fiind decazuti di n dreptul de a face contestatie la executare. (3) Suma ramasa se va elibera debitorului. plata sumei rezultate din e xecutare se poate dispune numai dupa expirarea termenului de depunere a titluril or de creanta ori. suma se va consemna la unitatea prevazuta de lege p ana la indeplinirea conditiei rezolutorii sau suspensive. Daca insa creditorul nu este de acord sa se faca s caderea. . data fara citarea partilor. precum si cele reclamate in conditiile prevazute la art. dar nerecunoscute. 227 Solutionarea contestatiilor Art. 682 alin. dupa caz. (1) prin inch eiere executorie. (1) sunt considerati ca au renuntat la obiectiunile formulate. in tot sau in parte.e pronunte asupra mentinerii sau. . facandu-se mentiune despre aceasta in incheierea prin care se dispune eliberarea sau. plata inainte de termen nu se va face decat daca se scade dobanda cuvenita p ana la implinirea termenului. . printr-o singura hotarare. (2) Dovada efectuarii platii va fi comunicata executorului. pe baza unei dispozitii de plata trimise de executorul judecatoresc. de urgenta si cu precadere.Erorile de calcul si alte greseli materiale se vor indrepta de execu tor. distribuirea sumei. cu citarea in termen scurt a partilor. creanta sa se va consemna la unitatea prevazuta de lege. 869. Plata creantelor contestate Art. (2) Dupa ramanerea definitiva a hotararii de solutionare a contestatiei sau a ce . (2) Daca insa conditia este suspensiva. vor fi consemnate spre a fi platite ulterior. (3) In cazul in care creditorii prevazuti la alin. 868.(1) Atunci cand conditia este rezolutorie.(1) Toate contestatiile formulate impotriva proiectului de distribui re se judeca de instanta de executare. a inlaturarii suspendarii. (4) Debitorul sau creditorii care nu s-au prezentat la termenul aratat la alin.(1) Daca prin lege nu se dispune altfel. (2) Executorul se va pronunta asupra platii sumei aratate la alin. 871. dupa caz.(1) Platile vor fi efectuate de catre unitatea la care au fost depus e sau consemnate sumele rezultate din urmarire. Indreptarea erorilor de calcul si a greselilor materiale Art. aceasta se va pla ti chiar daca termenul nu s-a implinit. Cand o astfel de creanta este fara doban da. SECÞIUNEA a 3-a Plata sumei rezultate din urmarirea silita Conditiile Art. suma cuvenita creditorului va fi distrib uita creditorilor care vin dupa acesta. . nu se va putea elibera cr editorului suma cuvenita. (6). daca acestia vor da o cautiune sau vor c onstitui o ipoteca pentru a garanta restituirea sumei primite in caz de indeplin ire a conditiei. Apelul suspenda executarea incheierii atacate. la data expirarii termenului de formulare a obiecti unilor impotriva proiectului de distribuire. Hotararea poate fi atacata numai cu apel in termen de 5 zile de la comunicare. Efectuarea platilor Art. . 870. care o va pastra la dosarul executarii. . . Plata creantelor afectate de termen Art.

lei date asupra actiunii pe baza careia s-a infiintat masura asiguratorie, execu torul, la cererea debitorului sau a creditorului interesat, va dispune, potrivit hotararii respective, fie eliberarea sumelor corespunzatoare creantei contestat e ori alocate pe baza de masura asiguratorie, fie distribuirea lor, in conditiil e legii, intre creditorii ramasi neindestulati. Suma ramasa se va elibera debito rului. (3) Daca suma reclamata a fost pastrata pentru obtinerea de catre creditorii int ervenienti a titlurilor executorii necesare, in conditiile prevazute la art. 682 alin. (6), executorul, la cererea uneia dintre parti sau chiar din oficiu, va c ita debitorul, creditorul urmaritor si creditorii intervenienti, cu exceptia cel or indestulati integral, si, dupa ascultarea celor prezenti, va dispune eliberar ea sumei retinute in contul creditorilor intervenienti care au obtinut intre tim p un titlu executoriu. Infatisarea partilor interesate va putea fi dispusa, la c ererea oricaruia dintre creditori, si inainte de expirarea termenului legal pent ru obtinerea titlului executoriu, in afara de cazul in care mai exista alti cred itori care urmeaza sa obtina titlul executoriu. Suma ramasa se va elibera debito rului. Plata creantelor periodice Art. 873. - (1) Suma alocata creditorului unei creante periodice va fi intrebuin tata in vederea fructificarii ei, pentru asigurarea platii ratelor, in modul con venit de partile interesate, iar in lipsa unui acord, in modul in care se va hot ari de instanta de executare, la sesizarea partii interesate sau, in lipsa, a ex ecutorului judecatoresc, in conditiile prevazute la art. 860. (2) Daca dobanzile sumei alocate vor fi mai mici decat ratele datorate, diferent a se va intregi prin preluare din capital. (3) Dupa stingerea, din orice motive, a obligatiei de plata, suma ramasa va fi d istribuita creditorilor ramasi neindestulati sau eliberata debitorului. 229 Predarea titlurilor de creanta Art. 874. - (1) Titlurile creantelor platite integral vor fi eliberate creditori lor, cu mentiunea stingerii totale a datoriei, iar debitorului i se va remite un certificat constatator al stingerii integrale a acelor creante. (2) Titlurile creantelor platite partial vor fi eliberate creditorilor cu mentiu nea partii platite. Inchiderea procedurii Art. 875. - (1) Dupa predarea titlurilor, executorul, prin incheiere data fara c itarea partilor, constata incetarea urmaririi silite si dispune inchiderea dosar ului. (2) Creditorii care nu au fost indestulati pot cere insa reluarea urmaririi sili te, in conditiile legii, sau efectuarea unei noi urmariri asupra altor bunuri al e debitorului, daca este cazul. Sumele neridicate Art. 876. - Sumele consemnate si neridicate in termen de 5 ani de la data comuni carii incheierii prin care s-a aprobat distribuirea acestora se fac venit la bug etul local, dispozitiile art. 769 aplicandu-se in mod corespunzator. TITLUL III Executarea silita directa CAPITOLUL I Dispozitii generale Modul de executare Art. 877. - (1) In cazul in care obligatia debitorului prevazuta in titlul execu toriu consta in lasarea posesiei unui bun, in predarea unui bun sau a folosintei acestuia ori in evacuarea debitorului dintr-o locuinta sau dintr-o alta incinta , in desfiintarea unei constructii, plantatii sau a altei lucrari ori in indepli nirea oricarei alte activitati stabilite pentru realizarea drepturilor creditoru lui, iar debitorul nu executa de bunavoie obligatia sa in termenul prevazut in s omatie, executorul sau, dupa caz, creditorul, in raport cu imprejurarile cauzei si natura obligatiei ce se executa, va proceda fie la executarea silita, fie va sesiza instanta de executare in vederea aplicarii unei amenzi judiciare. (2) Atribuirea prin hotarare judecatoreasca a unui imobil sau obligatia de a-l p reda, a-l lasa in posesie ori in folosinta, dupa caz, cuprinde si obligatia de e vacuare a imobilului, daca legea nu prevede in mod expres altfel.

Executarea fara somatie Art. 878. - La cererea creditorului, daca se justifica o nevoie urgenta sau exis ta pericol ca debitorul sa se sustraga de la urmarire, sa ascunda, sa distruga o ri sa deterioreze bunurile ce trebuie predate, instanta va putea sa dispuna, pri n incheierea de incuviintare a executarii silite, ca executarea silita sa se fac a de indata fara somatie. 230 Procesul-verbal de indeplinire a executarii Art. 879. - (1) Despre indeplinirea executarii obligatiilor prevazute in prezent ul capitol, executorul va incheia un proces-verbal in conditiile art. 669, stabi lind totodata cheltuielile de executare pe care urmeaza sa le plateasca debitoru l. (2) Procesul-verbal va fi predat partilor interesate, iar un exemplar va fi past rat la dosarul executarii. (3) Procesul-verbal constituie titlu executoriu in privinta cheltuielilor de exe cutare, stabilite in sarcina debitorului. Imposibilitatea predarii silite a bunului Art. 880. - In cazul in care predarea silita a unui bun a devenit imposibila din cauza distrugerii, ascunderii sau deteriorarii acestuia ori a altor asemenea im prejurari, executorul va consemna aceasta intr-un proces-verbal intocmit in cond itiile art. 879 si totodata va dispune, prin incheiere, incetarea executarii sil ite. Obligarea debitorului la plata contravalorii bunului Art. 881. - (1) Daca in titlul executoriu nu s-a stabilit ce suma urmeaza a fi p latita ca echivalent al valorii lucrului in cazul imposibilitatii predarii acest uia, instanta de executare, la cererea creditorului, va stabili aceasta suma pri n hotarare data cu citarea partilor. (2) Hotararea este executorie si este supusa numai apelului. Suspendarea executa rii acestei hotarari nu se va putea obtine decat cu consemnarea sumei stabilite. Dispozitiile art. 740 si 741 sunt aplicabile in mod corespunzator. (3) Pe baza cererii prevazute la alin. (1), creditorul va putea infiinta masuri asiguratorii. CAPITOLUL II Predarea silita a bunurilor mobile Instiintarea debitorului Art. 882. - Daca partea obligata sa predea un bun mobil, determinat prin calitat e si cantitate, nu isi indeplineste obligatia in termen de 24 de ore de la comun icarea incheierii de incuviintare a executarii, predarea lui se va face prin exe cutare silita. Efectuarea executarii silite Art. 883. - In vederea executarii silite a obligatiei prevazute la art. 882, exe cutorul judecatoresc va ridica bunul urmarit de la debitor sau de la persoana la care se afla, punandu-l pe creditor in drepturile sale, stabilite prin titlul e xecutoriu. Procesul-verbal de constatare Art. 884. - Executorul judecatoresc va incheia, in conditiile art. 879, un proce s- verbal despre indeplinirea executarii, stabilind totodata cheltuielile de exe cutare pe care urmeaza sa le plateasca debitorul. 231 CAPITOLUL III Predarea silita a bunurilor imobile Termenul de executare Art. 885. - (1) Nicio evacuare din imobilele cu destinatie de locuinta nu poate fi facuta de la data de 1 decembrie si pana la data de 1 martie a anului urmator , decat daca creditorul face dovada ca, in sensul dispozitiilor legislatiei loca tive, el si familia sa nu au la dispozitie o locuinta corespunzatoare ori ca deb itorul si familia sa au o alta locuinta corespunzatoare in care s-ar putea muta de indata. (2) Dispozitiile alin. (1) nu se aplica in cazul evacuarii persoanelor care ocup a abuziv, pe cai de fapt, fara niciun titlu, o locuinta si nici celor care au fo st evacuati pentru ca pun in pericol relatiile de convietuire sau tulbura in mod grav linistea publica.

Instiintarea debitorului Art. 886. - Daca partea obligata sa evacueze ori sa predea un imobil nu isi inde plineste aceasta obligatie in termen de 8 zile de la comunicarea incheierii de i ncuviintare a executarii, ea va fi indepartata prin executare silita, iar imobil ul va fi predat celui indreptatit. Efectuarea executarii silite Art. 887. - (1) In vederea executarii silite a obligatiei prevazute la art. 886, executorul judecatoresc se va deplasa la fata locului, va soma pe debitor sa pa raseasca de indata imobilul, iar in caz de impotrivire, il va evacua din imobilu l respectiv pe debitor impreuna cu toate persoanele care ocupa imobilul in fapt ori fara niciun titlu opozabil creditorului, cu sau fara ajutorul fortei publice , dupa caz, punand pe creditor in drepturile sale. (2) Cand debitorul lipseste sau refuza sa deschida usile, executorul va fi insot it de agenti ai fortei publice ori reprezentanti ai jandarmeriei, dupa caz. (3) Dupa deschiderea usilor imobilului, prezenta celor mentionati la alin. (2) v a putea fi suplinita de 2 martori asistenti. Custodia bunurilor mobile Art. 888. - (1) Daca executarea priveste un imobil in care se gasesc bunuri mobi le ce nu formeaza obiectul executarii si pe care debitorul nu le ridica singur o ri sunt sechestrate intr-o alta urmarire, executorul va incredinta aceste bunuri in pastrarea unui custode, care poate fi chiar creditorul, pe cheltuiala debito rului. Despre aceasta masura va fi instiintat creditorul in folosul caruia bunur ile au fost sechestrate. (2) Dispozitiile prezentei carti referitoare la custozi in materie de urmarire m obiliara propriu-zisa sunt aplicabile in mod corespunzator. (3) Daca bunurile lasate in custodie nu sunt sechestrate in favoarea altei urmar iri, executorul va fixa, prin procesul-verbal aratat la art. 889, termenul in ca re debitorul trebuie sa le ridice, care nu poate fi mai lung de o luna. 232 Procesul-verbal de constatare Art. 889. - Despre indeplinirea executarii potrivit prevederilor prezentei secti uni, executorul judecatoresc va intocmi un proces-verbal, dispozitiile art. 879 fiind aplicabile. Vanzarea bunurilor lasate in custodie Art. 890. - (1) Daca debitorul nu ridica bunurile in termenul aratat in procesul - verbal prevazut la art. 889 si acestea au valoare de piata, ele vor fi scoase in vanzare, inclusiv cele care sunt insesizabile prin natura lor, potrivit regul ilor din materia vanzarii bunurilor mobile urmaribile. (2) Pretul bunurilor vandute, dupa deducerea cheltuielilor de vanzare, va fi con semnat pe numele debitorului, care va fi instiintat despre aceasta potrivit disp ozitiilor privitoare la comunicarea si inmanarea citatiilor. (3) Bunurile care nu au valoare de piata sunt declarate abandonate, cu exceptia hartiilor si documentelor de natura personala, care sunt sigilate si conservate de executor timp de 2 ani. (4) Despre toate acestea va fi instiintat si debitorul, potrivit dispozitiilor p revazute la alin. (2), precum si organul financiar local pentru a prelua bunuril e abandonate. Dispozitiile art. 769 se aplica in mod corespunzator. (5) La expirarea termenului prevazut la alin. (3), executorul judecatoresc va di struge documentele conservate si va incheia un proces-verbal in care va mentiona documentele oficiale si instrumentele bancare care au fost distruse. Reocuparea imobilului Art. 891. - (1) Daca debitorul se reinstaleaza sau ocupa in mod abuziv, fara nic iun titlu, imobilul din care a fost evacuat sau obligat sa il lase creditorului, el va putea fi evacuat din nou, la cererea creditorului sau a altei persoane in teresate. (2) In acest caz, va putea fi facuta o noua executare silita in baza aceluiasi t itlu executoriu, fara somatie si fara nicio alta formalitate prealabila. CAPITOLUL IV Executarea silita a altor obligatii de a face sau a obligatiilor de a nu face SECÞIUNEA 1 Dispozitii comune

Executarea obligatiei de a face Art. 892. - Daca debitorul refuza sa indeplineasca o obligatie de a face cuprins a intr-un titlu executoriu, in termen de 10 zile de la comunicarea incheierii de incuviintare a executarii, creditorul poate fi autorizat de instanta de executa re, prin incheiere executorie, data cu citarea partilor, sa o indeplineasca el i nsusi sau prin alte persoane, pe cheltuiala debitorului. Executarea obligatiei de a nu face 233 Art. 893. - (1) Dispozitiile prevazute in prezenta sectiune sunt aplicabile in m od corespunzator si in cazul cand titlul executoriu cuprinde o obligatie de a nu face. (2) Creditorul va putea cere instantei de executare sa fie autorizat, prin inche iere executorie, data cu citarea partilor, sa desfiinteze el insusi sau prin alt e persoane, pe cheltuiala debitorului, lucrarile facute de acesta impotriva obli gatiei de a nu face. Aplicarea amenzii civile Art. 894. - (1) Daca in termen de 10 zile de la comunicarea incheierii de incuvi intare a executarii debitorul nu executa obligatia de a face sau de a nu face, c are nu poate fi indeplinita prin alta persoana, acesta poate fi constrans la ind eplinirea ei, prin aplicarea unei amenzi judiciare, de catre instanta de executa re. (2) Cand obligatia nu este evaluabila in bani, instanta sesizata de creditor il poate obliga pe debitor, prin incheiere definitiva, data cu citarea partilor, sa plateasca, in favoarea statului, o amenda judiciara de la 100 lei la 1.000 lei, stabilita pe zi de intarziere pana la executarea obligatiei prevazute in titlul executoriu. (3) Atunci cand obligatia are un obiect evaluabil in bani, amenda prevazuta la a lin. (2) poate fi stabilita de instanta intre 0,1% si 1% pe zi de intarziere, pr ocentaj calculat din valoarea obiectului obligatiei. (4) Daca in termen de 3 luni de la data comunicarii incheierii de aplicare a ame nzii, debitorul nu executa obligatia prevazuta in titlul executoriu, instanta de executare, la cererea creditorului, va fixa suma definitiva datorata statului c u acest titlu, prin incheiere definitiva, data cu citarea partilor, iar pentru a coperirea prejudiciilor cauzate prin neindeplinirea obligatiei prevazute la alin . (1), creditorul poate cere obligarea debitorului la daune-interese; in acest d in urma caz, dispozitiile art. 881 sunt aplicabile in mod corespunzator, iar exe cutarea silita va continua pentru realizarea daunelor- interese astfel stabilite . (5) Amenda judiciara va putea fi inlaturata ori redusa, pe calea contestatiei la executare, daca debitorul executa obligatia prevazuta in titlul executoriu si d ovedeste existenta unor motive temeinice care au justificat intarzierea executar ii. (6) Incheierile date in conditiile alin. (4) sunt executorii si se comunica din oficiu, prin grija grefierului de sedinta, organelor fiscale competente in veder ea executarii silite, potrivit Codului de procedura fiscala. Interzicerea daunelor cominatorii Art. 895. - Pentru neexecutarea obligatiilor prevazute in prezentul capitol nu s e pot acorda daune cominatorii. Concursul fortei publice Art. 896. - Daca, in cazurile prevazute la art. 892 si 893, debitorul se opune l a executarea obligatiei de catre creditor, executorul judecatoresc, la cererea c reditorului, va obtine, in conditiile legii, concursul organelor de politie, jan darmerie sau al altor agenti ai fortei publice, dupa caz. Efectuarea inscrierilor in cartea funciara Art. 897. - (1) Daca printr-un titlu executoriu s-a dispus efectuarea unei inscr ieri in cartea funciara impotriva celui inscris ca titular al dreptului, credito rul va putea 234 solicita, direct sau prin intermediul executorului judecatoresc, biroului de cad astru si publicitate imobiliara sa dispuna inscrierea in baza acestui titlu.

agentii fortei publice sunt obliga ti sa isi dea concursul la executare. (2) In aceste cazuri. dupa caz. in functie de varsta copilului. si i n cazurile in care obligatia cuprinsa in titlul executoriu priveste efectuarea i nscrierilor in alte registre publice decat cartea funciara. a persoanei la care se afla copilul. (1). 894 va curge pana la momentul executarii. cum sunt stabili rea locuintei minorului. . sa predea imobilul in mainile creditorului. sau. executorul judecatoresc va consemna acest fapt si va sesiza de indata p archetul de pe langa instanta de executare in vederea inceperii urmaririi penale . pentru o perioada ce nu poate depasi 3 luni. (3) Daca debitorul nu se va conforma somatiei executorului. (2). Opunerea la executare Art. pro nuntata cu citarea parintilor si. . pentru ca ac easta sa dispuna. prin incheiere nesupusa niciunei cai de atac. Prezenta psihologului nu este nec esara daca reprezentantul directiei are aceasta calificare. exercitarea dreptului de a avea legaturi personale cu minorul.(1) Dispozitiile prezentului capitol sunt aplicabile si in cazul mas urilor privitoare la minori prevazute intr-un titlu executoriu. (4) Nu este permis niciunei persoane sa bruscheze minorul sau sa exercite presiu ni asupra lui pentru a se realiza executarea. 894. 898. pentru savarsirea infractiunii de nerespectare a hotararii judecatoresti. sa evacueze ori.(2) Daca cel impotriva caruia s-a dispus efectuarea inscrierii a fost totodata o bligat. acesta. dar nu mai mu lt de 3 luni de la comunicarea incheierii prevazute la art. 899. . in mod corespunzator. 900. Dispozitiile legale privind ascultarea copilului raman aplicabile.(1) Daca in termen de o luna de la comunicarea incheierii prevazute la art. 235 (2) In cazul in care debitorul nu isi indeplineste obligatia in termenul prevazu t la alin. prin acelasi titlu executoriu sau prin altul. Cererea se solutioneaza de urgenta in camera de consiliu. un program de consiliere psiho logica. (2) Reprezentantul directiei generale de asistenta sociala si protectie a copilu lui va sesiza instanta competenta de la locul unde se afla minorul. (2) Executarea se va efectua in prezenta unui reprezentant al directiei generale de asistenta sociala si protectie a copilului si.(1) Daca executorul constata ca insusi minorul refuza in mod categor ic sa il paraseasca pe debitor sau manifesta aversiune fata de creditor. Regulile speciale de executare Art. (3) La finalizarea programului de consiliere. va into cmi un proces-verbal in care va consemna constatarile sale si pe care il va comu nica partilor si reprezentantului directiei generale de asistenta sociala si pro tectie a copilului. Refuzul minorului Art. debitorul nu executa obligatia sa. 885 si urmatoarele. inapoierea minorului de catre perso ana care il tine fara drept. in vederea preluarii acestuia de catre creditor. a unui psiholog desemnat de aceasta. (3) La solicitarea executorului judecatoresc. psihologul numit de instanta va in . precum si atunci cand debitorul este de rea-credinta si ascunde minorul. po trivit programului stabilit in titlul executoriu. 894 alin.(1) Daca debitorul nu isi indeplineste obligatia. executorul judecatores c va proceda la executarea silita. SECÞIUNEA a 2-a Executarea hotararilor judecatoresti referitoare la minori Domeniul de aplicare Art. ii va pune in vedere sa permita celui lalt parinte sa isi exercite dreptul de a avea legaturi personale cu minorul. 894 alin. . executorul judecatoresc va trimite parintelui sau persoane i la care se afla minorul incheierea de incuviintare a executarii impreuna cu o somatie in care ii va comunica acesteia data la care sa se prezinte impreuna cu minorul la sediul sau ori in alt loc stabilit de executor. se va proceda potrivit dispozitiilo r art. in conditiile legii. amenda stabilita d e instanta potrivit art. dupa caz. la cererea c reditorului. (3) Dispozitiile prezentului articol sunt aplicabile. darea in plasament. cand acesta apreciaza ca este necesar. va sesiza instanta de executare pentru a se face aplicarea preveder ilor art. dupa caz. precum si alte masuri prevazute de lege. (2). 901.

(3) La cerere se vor alatura o copie a certificatului de casatorie si. (3) In cazul in care motivele divortului s-au ivit dupa inceperea dezbaterilor a supra fondului la prima instanta si in timp ce judecata primei cereri se afla in apel.tocmi un raport pe care il va comunica instantei. 903. 906.Executorul judecatoresc va incheia un proces-verbal in care va const ata modul de indeplinire a obligatiilor prevazute la art. CARTEA a VI-a Proceduri speciale TITLUL I Procedura divortului CAPITOLUL I Dispozitii comune Instanta competenta Art. cererea de divort este de competenta Judecatoriei Sectorulu i 5 al municipiului Bucuresti. (2) Daca nu sunt copii minori. Cererea de divort Art. este competenta judecatoria in circumscriptia careia isi are locuinta reclamantul. (2) Cererea paratului se va face la aceeasi instanta si se va judeca impreuna cu cererea reclamantului. (4) Dupa primirea raportului psihologului. Calitatea procesuala activa Art. (5) Daca si in cursul acestei proceduri. 902. Daca cere rea reclamantului a fost respinsa.(1) Cererea de divort este de competenta judecatoriei in circumscrip tia careia se afla cea din urma locuinta comuna a sotilor. sotul pus sub interdictie judecatoreasca poate cere divort ul prin reprezentant legal sau personal in cazul in care face dovada ca are capa . cel mai tarziu pana la primul termen de judecata la care a fost citat in mod legal. judecatoria compete nta este aceea in 236 circumscriptia careia isi are locuinta paratul. potrivit art. dispozi tiile art. la rezolvarea aspectelor a ccesorii divortului. dupa caz. numele copiilor minori ai celor 2 soti ori adoptati de acestia. partile pot co nveni sa introduca cererea de divort la orice judecatorie din Romania. (2) Cu toate acestea.(1) Desfacerea casatoriei prin divort poate fi ceruta numai de soti. Daca sotii nu au avut locuinta comuna sau daca niciunul dintre soti nu mai locuieste in circumscripti a judecatoriei in care se afla cea din urma locuinta comuna. dupa caz. . (2) Daca nici reclamantul si nici paratul nu au locuinta in tara. intelegerea sotilor rezultata din medi ere cu privire la desfacerea casatoriei si. dupa caz. se va mentiona in cerere aceasta imprejurare. . pe langa cele prevazute de lege p entru cererea de chemare in judecata. (1). executarea nu va putea fi realizata din cauza refuzului minorului. 905. (4) La cerere se poate alatura. In lipsa unui asemenea acord. . 899. (4) Neintroducerea cererii in termenele aratate la alin.(1) Cererea de divort va cuprinde. (1) si (3) atrage decad erea sotului parat din dreptul de a cere divortul pentru acele motive. sotul parat poate cere divortul pentru motive ivite ulterior. Procesul-verbal de constatare Art. cererea paratului va putea fi facuta direct la instanta investita cu jude carea apelului. . pentru fap tele petrecute inainte de aceasta data. 904. iar cand paratul nu are locuinta in tara. executorul va relua procedura executa rii silite. reprezentantul directiei generale de asistenta socia la si protectie a copilului va sesiza de indata instanta competenta pentru a se pronunta asupra mentinerii masurilor privitoare la minor care n-au putut fi puse in executare. executorului judecatoresc si d irectiei generale de asistenta sociala si protectie a copilului. Cererea reconventionala Art. 898 alin. paratul va putea face cerere pana la inceperea dezbaterilor asupra fondului in cererea reclamantului. cate o copie a certificatelor de nastere ale copiilor minori. 879 fiind aplicabile in mod corespunzator. Pentru faptele petrecute dupa aceasta da ta.(1) Sotul parat poate sa faca si el cerere de divort. .

. 911. in acest caz. . iar acesta nu s-a prezentat la primul termen de judecata.(1) In fata instantelor de fond.citatea de discernamant neafectata. (2) Oricare dintre soti va putea formula o cerere noua pentru fapte petrecute du pa impacare si. 910. chiar daca paratul se impotriveste. . Renuntarea reclamantului nu are niciun efect asup ra cererii de divort facute de parat.(1) Sotii se pot impaca in tot cursul judecatii. potrivit prevederilor Codului civil. 909. e) obligatia de intretinere sau prestatia compensatorie intre fostii soti. d) despagubirea pretinsa pentru prejudiciile materiale sau morale suferite ca ur mare a desfacerii casatoriei. . precu m si asupra contributiei parintilor la cheltuielile de crestere si educare a cop iilor. daca este cazul. Masurile vremelnice Art. b) numele sotilor dupa divort. partile se vor infatisa in persoana . cererea va fi respinsa ca nesust inuta. In acest caz. (3) In toate cazurile. reclamantul lipsest e nejustificat si se infatiseaza numai paratul. precum si restituirea taxelor de timbru. la incasarea alocatiei de stat pentru copii si la fol osirea locuintei familiei. va dispu ne citarea lui la locuinta sa efectiva. 913. nascuti inaintea sau in timpul casatoriei ori ad optati. Cererile accesorii si incidentale Art. in astfel de cazuri. Prezenta personala a partilor Art. (2) Instanta va incerca la fiecare infatisare impacarea sotilor. pe tot timpul procesului. are re sedinta in strainatate sau se afla intr-o alta asemenea situatie.Reclamantul poate renunta la judecata in tot cursul judecatii.Instanta poate lua. lichidarea comunitatii de bunur i si partajul acestora. afara numai daca unul dintre soti executa o pedeapsa privativa de libertate. la locul sau de munca.Daca procedura de citare a sotului parat a fost indeplinita prin afi sare. care il impied ica sa se prezinte personal. cel in cauza se va putea infat isa prin avocat. mandatar sau. Citarea paratului Art. instanta se va pronunta asupra exercitarii autoritatii parintesti. e ste impiedicat de o boala grava. f) incetarea regimului matrimonial si. prin ordonanta presedi ntiala. chiar daca nu au fo st platite taxele de timbru.(1) Daca in timpul procesului de divort unul dintre soti decedeaza. instanta va cere dovezi sau va dispune cercetari pentru a verifica daca paratul isi are locuinta la locul indicat in cerere si. se va putea folosi si de faptele vechi. chiar daca acest lucru nu a fost solicitat prin cererea de divort. precum si. instanta va lua act de impacare si va dispune. 908. dupa caz. . daca va constata ca nu locuieste acolo. daca au fost achitate. (2) Cand sotii au copii minori. Renuntarea la judecata Art. 237 c) locuinta familiei. instanta de divort se pronunta si cu privire la: a) exercitarea autoritatii parintesti. . este pus sub interdictie judecatoreasca. prin tutore ori curator. prin hotarare definitiva. 912. Decesul unuia dintre soti Art. . contributia parintilor la cheltuielile de crestere si educare a copiilor. . Absenta reclamantului Art.Daca la termenul de judecata. in prima instanta. locuinta copilului si dreptul parintelui de a a vea legaturi personale cu acesta. instanta este obligata sa il asculte pe copilul minor. la obligatia de intretinere. inchiderea dosarului. . dupa caz. 907. po trivit prevederilor Codului civil. instanta se va pronunta din oficiu si asupra numelui pe care il vor purta sotii dupa divort. 238 Impacarea sotilor Art.(1) La cerere. 914. masuri provizorii cu privire la stabilirea locuintei copiilor minori. (3) De asemenea.

(1) raman aplicabi le. pronuntand o hotarare supusa cailor de atac prevazute de lege. contributia parin tilor la cheltuielile de crestere si educare a copiilor si numele sotilor dupa d ivort. Solutionarea cererii Art. daca unul dint re soti a fost intreprinzator. inchiderea dosarului. (3) Daca va fi cazul. dispozitiile alin. potrivit legii. dupa care va fixa termen pentru solutionarea cer erii in camera de consiliu.Dispozitiile prezentei sectiuni nu se aplica cazurilor in care sotii au optat pentru divortul pe cale administrativa sau notariala. pe care instanta o va admite numai daca va constata culpa exclusiva a sotului parat. prin hotarare definit iva. 916. 918. cand cererea de divort se intemeiaza pe culpa paratului si reclamantul decedeaza in cursul procesului. el va certifica semnatura sotilor. i ar acesta recunoaste faptele care au dus la destramarea vietii conjugale. acestia vor put ea continua actiunea. pe acordul partilor. in conditiile Co dului civil. cu procura speciala autentica. 915. (1). si. din of iciu. in caz afirmativ. Nemotivarea hotararii Art. (2) Atunci cand este cazul. va pronunta o hotarare cu privire la divort.instanta va lua act de incetarea casatoriei si va dispune. 1. (1) este definitiva. potrivit alin. (2) Cu toate acestea. (3) Pentru introducerea in cauza a mostenitorilor sotului reclamant. instanta va face aplicarea art. daca ambel e parti solicita instantei aceasta. (4) Hotararea pronuntata in conditiile alin. registrului comertului.(1) In cazul in care cererea de divort se intemeiaza. (2) Daca sotii nu se invoiesc asupra cererilor accesorii. (4) Instanta la care hotararea de divort a ramas definitiva o va trimite. daca la judecata se prezinta numai paratul.(1) Cand cererea de divort este intemeiata pe culpa sotului parat. Prin aceeasi hotarare. Cererea acceptata de parat Art. . instanta va administra probele prevazute de lege pentru solutionarea acestora si. ea va fi semnata de ambii soti sa u de catre un mandatar comun. . 919. Registrului n ational al regimurilor matrimoniale. Publicitatea hotararii Art. instan . 917. (3) Daca unul dintre soti s-a recasatorit. instanta va verifica exis tenta consimtamantului sotilor. Daca mandatarul est e avocat. serviciului de stare civila unde a fost incheiata casatoria. (2) Apelul paratului va fi judecat chiar daca se infatiseaza numai reclamantul. in condi tiile legii. instanta va verifica daca sotii staruie in desfacerea casatoriei pe baza acordului lor si. in cererea de divort sotii vor stabili si modalitati le in care au convenit sa fie solutionate cererile accesorii divortului. (3) Primind cererea formulata in conditiile alin.(1) Apelul reclamantului impotriva hotararii prin care s-a respins c ererea va fi respins ca nesustinut. iar hotararea pronuntata potrivit alin.(1) La termenul de judecata. . 920. (1). in stanta va lua act de invoiala sotilor cu privire la cererile accesorii. (1) pct. Caile de atac. 406 alin. lasand mostenitori. la cererea partilor. in conditiile prevazute de Codul civil. . (2) este definitiva numai in ceea ce priveste divortul . cu privire la celelalte cereri accesorii instanta va conti nua judecata. . . hotararea definitiva prin care s-a de sfacut casatoria nu este supusa contestatiei in anulare si revizuirii in ce priv este divortul. va pronunt a divortul. 239 Depunerea cererii Art. prevazut de Codul civil. In caz contrar. CAPITOLUL II Divortul remediu SECÞIUNEA 1 Divortul prin acordul sotilor Domeniul de aplicare Art. solutionand to todata si cererile privind exercitarea autoritatii parintesti. fara a face mentiune despre culpa sotilor.Hotararea prin care se pronunta divortul nu se va motiva.

atunci cand cererea nu a fost introdusa de acesta. Divortul pentru separarea in fapt indelungata Art. asumandu-si responsabilitatea pentru esecul casat oriei. (3) Daca paratul nu a facut cerere reconventionala. potri vit Codului civil. imputabile acestuia. va efectua cercetarile necesa re.(1) Dupa primirea cererii. va lua avizul unei comisii de medici specialisti. 927. . 189. 922. 240 CAPITOLUL III Divortul din culpa sotilor Culpa in destramarea casatoriei Art. Continutul cererii Art. Aceeasi comunicare se va face si p rocurorului. (3) Daca reclamantul nu este de acord cu pronuntarea divortului in conditiile al in. Internarea provizorie Art. iar din dovezile administrat e rezulta ca numai reclamantul este culpabil de destramarea casatoriei. 926. (2) Daca sotul parat se declara de acord cu divortul. (2) Instanta poate sa pronunte divortul din culpa ambilor soti. (2) Procurorul. 924. faptele din care rezulta al ienatia mintala sau debilitatea mintala a acesteia. . in cazul in care stare a sanatatii lui impiedica prezentarea sa personala. presedintele instantei va dispune sa i se comunice celui a carui punere sub interdictie judecatoreasca a fost ceruta copi i de pe cerere si de pe inscrisurile anexate. daca este cazul. instanta va verifica existenta si durata despartirii in fap t si va pronunta divortul din culpa exclusiva a reclamantului. daca din dovezile administrate reiese ca amandoi sunt vinovati de destramarea casatoriei. potrivit avizului comisiei de medici specialisti si. In acest caz.Cererea de punere sub interdictie judecatoreasca a unei persoane se solutioneaza de instanta competenta in a carei circumscriptie aceasta isi are do miciliul.Daca. . este necesara obse . 922. 923. . (1). va lua si avizul acesteia. SECÞIUNEA a 2-a Divortul din motive de sanatate Conditiile Art.ta. (2).(1) Instanta va pronunta divortul din culpa sotului parat atunci can d. TITLUL II Procedura punerii sub interdictie judecatoreasca Instanta competenta Art. . . cererea va fi solutionata potrivit art. 919 alin. (2)-(4) se aplica in mod corespunzator. chiar atunci can d numai unul dintre ei a facut cerere. 926 alin. direct sau prin organele politiei. in vederea numirii unui curator in conditiile prevazute de Codul civil. Masurile prealabile Art. 925. fara a face mentiune despre culpa pentru desfacerea casatorie i. 921. din cauza unor motive temeinice. daca reclamantul este de acord. al unitatii sanitare prevazute la art. precum si dovezile propuse. 241 (3) Presedintele. sesizeaza instanta de tutela in a carei circu mscriptie domiciliaza cel a carui punere sub interdictie judecatoreasca este cer uta. se vor aplica in mod cores punzator dispozitiile art. Num irea curatorului este obligatorie in vederea reprezentarii in instanta a celui a carui punere sub interdictie judecatoreasca este ceruta.(1) Cand sotii sunt separati in fapt de cel putin 5 ani. (2) Dispozitiile art. oricare din tre ei va putea cere divortul. va pronunta divortul fara a cerceta temeinic ia motivelor de divort si fara a face mentiune despre culpa pentru desfacerea ca satoriei.Cand divortul este cerut pentru ca starea sanatatii unuia dintre sot i face imposibila continuarea casatoriei.Cererea de punere sub interdictie judecatoreasca a unei persoane va cuprinde. instanta va administra probe privind e xistenta bolii si starea sanatatii sotului bolnav si va pronunta divortul. cererea acestuia va fi respinsa ca neintemeiata. cand este cazul. 919. iar daca cel a carui puner e sub interdictie judecatoreasca este ceruta se gaseste internat intr-o unitate sanitara. pe langa elementele prevazute la art. . raporturile dintre soti sunt grav vatamate si continuarea casatoriei nu mai este posibila.

929. instanta care a pronuntat-o va comunica. presedintele va dispune sa se faca afisarea cererii la ultimul dom iciliu cunoscut al celui disparut. 242 Ridicarea interdictiei Art. (4) Daca in patrimoniul persoanei a carei moarte se cere a fi declarata exista b unuri imobile. (2) Despre ridicarea interdictiei judecatoresti se face mentiune pe hotararea pr in care s-a pronuntat interdictia judecatoreasca. o supraveghere permanenta. cu invitatia ca orice persoana sa comunice datele p e care le cunoaste in legatura cu cel disparut. presedintele va cere. e) registrului comertului. (3) In cazul in care cererea de punere sub interdictie judecatoreasca a fost res pinsa. cand este cazul. un curator. (3) Judecarea se va face cu participarea procurorului. instanta este obligata sa asculte pe cel a carui pu nere sub interdictie judecatoreasca este ceruta. daca persoana pusa sub interdictie judecatoreasca est e intreprinzator. . Judecata Art. d) biroului de cadastru si publicitate imobiliara competent. . intr-o unitate sanitara de specialitate. TITLUL III Procedura de declarare a mortii Instanta competenta Art. (3) Presedintele va sesiza instanta de tutela de la ultimul domiciliu cunoscut a l celui a carui moarte se cere a fi declarata. . 931. instanta. va putea dispune internarea provizorie. c) serviciului sanitar competent. . care se aplica in mod corespunzator. orasului. (2) Totodata. spre a numi. 928.Cererea de declarare a mortii unei persoane se introduce la instanta competenta in a carei circumscriptie acea persoana a avut ultimul domiciliu cun oscut. in vederea numirii unui tutore. b) instantei de tutela in circumscriptia careia domiciliaza cel pus sub interdic tie judecatoreasca.rvarea mai indelungata a starii mintale a celui a carui punere sub interdictie j udecatoreasca este ceruta si observarea nu se poate face in alt mod. munici piului sau sectorului municipiului Bucuresti si la sediul instantei. precum si p ublicarea intr-un ziar de larga circulatie a unui anunt despre deschiderea proce durii de declarare a mortii. precum si inregistrarea acesteia in registrul comertului. daca este intrepr . din oficiu. daca este cazul. el va fi ascultat la locul unde se gaseste. de indata. se va fixa termenul pentru judecarea cererii. pentru notarea in c artea funciara. dispunandu-se citarea partilor. 926. pentru a se face mentiune pe marginea actului de nas tere.(1) Ridicarea interdictiei judecatoresti se face cu procedura prevaz uta in prezentul titlu.(1) Dupa primirea actelor prevazute la art. 932. Daca cel a carui punere sub interdictie judecatorea sca este ceruta nu este in stare sa se infatiseze in instanta. 930. (1) sunt aplicabile si instantelor investite cu judecarea cailor de atac prevazute de lege. (2) La termenul de judecata. punandu-i si intrebari pentru a constata starea sa mintala. dupa cum urmeaza: a) serviciului de stare civila la care nasterea celui pus sub interdictie judeca toreasca este inregistrata. curatela instituita pe durata procesului inceteaza de drept.(1) Dupa ce hotararea de punere sub interdictie judecatoreasca a ram as definitiva.(1) Dupa sesizarea instantei. (2) Dispozitiile alin. s olicitand si concluziile procurorului. presedintele va cere primariei comunei . . potrivit legii. dispozitivul acesteia in copie legalizata. notarea cererii in cartea funci ara. in conditiile prevazute de Codul civil. pentru ca acesta sa instituie asupra celui pus sub interdictie judecatoreasca. Comunicarea hotararii Art. municipiului sau sectorului municipiului Bucuresti. orasului. la sediul primariei comunei. p e cel mult 6 saptamani. Masurile prealabile Art. precum si organe lor politiei in a caror raza teritoriala a avut ultimul domiciliu cunoscut cel d isparut sa culeaga informatii cu privire la acesta.

Sechestrul asigurator consta in indisponibilizarea bunurilor mobile . (4) Cand este cazul. . 934. din oficiu. Judecata Art. Tot astfel se va proceda cand se infatiseaza certificatul de stare civ ila prin care se constata decesul celui declarat mort. 933. daca a fost numit. dispozitivul hotara rii de declarare a mortii ramase definitiva se va afisa timp de doua luni la sed iul acelei instante si al primariei comunei. va fi comunicat serviciului de stare civila de la u ltimul domiciliu cunoscut al celui declarat mort. in a carei raza teritoriala a avut ultimul domiciliu cunoscut cel dec larat mort. citatia se publica intr-un ziar de larga circulatie. .Cand se cere rectificarea sau constatarea nulitatii hotararii declar ative de moarte si in patrimoniul persoanei a carei moarte a fost declarata exis ta bunuri imobile.(1) Cererea de constatare a nulitatii hotararii declarative de moart e in cazul in care persoana este in viata se face la instanta care a pronuntat h otararea. Instanta va putea dispune si adminis trarea altor probe. 933 alin. municipiului sau sectorul ui municipiului 243 Bucuresti. daca va fi ca zul. (3) De asemenea. 936. . precum si la acest domiciliu. . 937. 932 alin. pe baza cercetarilor facute de organele competente. (3) De asemenea. (2) Judecarea cererii se face cu citarea persoanelor care au fost parti in proce sul de declarare a mortii si cu participarea procurorului.(1) Dupa trecerea a doua luni de la data efectuarii publicatiilor si dupa primirea rezultatelor cercetarilor. se comunica serviciului de stare civila pentru anula rea inregistrarii. 939. 936. dispozitivul hotararii de declarare a mortii.inzator. instanta va rectifica data mortii stabilita prin hotarare. cu mentiunea ca h otararea a ramas definitiva. pentru a inregistra moartea. cu mentiunea ca aceasta a ramas definitiva. dispozitivul hotararii de declarare a mortii va fi notat in cartea funciara si se va inregistra in registrul comertului. Comunicarea hotararii Art. (2) Cererea se poate introduce de indata ce s-a cunoscut faptul mortii. Notarea cererii in cartea funciara Art. (4) Judecarea se va face cu participarea procurorului. Dispozitiile art. Rectificarea datei mortii Art. spre a se numi un curator. dar cadavrul nu poate fi gasit ori identificat. 938. (1) si (2) si ale art. se poate int roduce si la instanta in a carei circumscriptie a decedat acea persoana. va dispune notarea cererii in cartea fu nciara. instanta.(1) Cererea de declarare a mortii unei persoane a carei incetare din viata este sigura. (2) Persoana a carei moarte se cere a fi declarata se citeaza la ultimul domicil iu cunoscut. va fi citat si curatorul. . orasului. . daca se va dovedi ca nu a fost cu putinta ca moartea sa se fi produs la acea data. (3) Dispozitivul hotararii de constatare a nulitatii hotararii. va fi citat si acesta. 244 TITLUL IV Masurile asiguratorii CAPITOLUL I Sechestrul asigurator SECÞIUNEA 1 Dispozitii generale Notiunea Art. se va fixa termen de judecata. pentru a da lamuriri instant ei. urmand procedura prevazuta la art. . (1) nu sunt aplicabile. 935. precum si in alte registre publice. Nulitatea hotararii Art.(1) Prin grija instantei care a judecat cererea.La cererea oricarei persoane interesate. Situatiile speciale Art. in registrul succe soral. Daca persoana in cauza a avut un mandatar. (2) Dispozitivul hotararii va fi comunicat instantei de tutela de la ultimul dom iciliu cunoscut al celui declarat mort.

(1) si sa depuna o cautiune. vor dobandi vreun drept asupra imobilului respectiv. 940. Procedura de solutionare Art. sechestrul asigurator. (4) Impotriva modului de aducere la indeplinire a masurii sechestrului cel inter esat va putea face contestatie la executare. prin incheiere supusa numai apelului. 984 alin. fixand totodata.(1) Masura sechestrului asigurator se aduce la indeplinire de catre executorul judecatoresc. daca este cazul. Apelul se judeca de urgenta si cu precadere. in cazurile in care debitorul a micsorat prin fapta sa asigurarile dat e creditorului sau nu a dat asigurarile promise ori atunci cand este pericol ca debitorul sa se sustraga de la urmarire sau sa isi ascunda ori sa isi risipeasca averea. Conditiile de infiintare Art. care se aplica in mod corespunzator. Valorificarea bunurilor sechestrate .(1) Creditorul care nu are titlu executoriu. de urgenta si cu citarea in termen s curt a partilor. in termen de 5 zile de la pronuntare. al carei cuantum va fi fixat de catre instanta. . odata cu cererea de sechestr u. . . in temeiul careia a fost i ncuviintata masura asiguratorie. Aceasta se constata prin incheiere defin itiva. prin incheiere executorie.(1) Daca debitorul va da. In aceste cazuri. o cautiune de jumatate din valoarea reclamata. la cererea debitorului. 942. (4) se aplica atat la solutionarea cererii. (2) Instanta va decide de urgenta. 942 se aplica in mod corespunzator. Cer erea se solutioneaza in camera de consiliu. 941. (2) Acelasi drept il are si creditorul a carui creanta nu este constatata in scr is. 944. Apelul se judeca de urgenta si cu precadere. (3) Dispozitiile art. (2) In cazul bunurilor mobile.(1) Cererea de sechestru asigurator se adreseaza instantei care este competenta sa judece procesul in prima instanta. daca dovedeste ca a intentat cerere de chemare in judecata. (3) Instanta poate incuviinta sechestrul asigurator chiar daca creanta nu este e xigibila. cuantumul cautiuni i si termenul inauntrul caruia urmeaza sa fie depusa aceasta. . a fost anulata. 245 Executarea masurii Art. El poate fi obligat la plata unei cautiuni in cuantumul fixat de catre instanta. (3) Sechestrul asigurator pus asupra unui imobil se va inscrie de indata in cart ea funciara. la instanta ierarhic superioara. in toate cazurile. . instanta va putea ridica. Inscrierea face opozabil sechestrul tuturor acelora care. data fara citarea pa rtilor. Dispozitiile art. in termen de 5 zile de la comunicare. (3) se aplica in mod corespunzator. Desfiintarea de drept a sechestrului asigurator Art. respinsa sau perimata prin hota rare definitiva ori daca cel care a facut-o a renuntat la judecarea acesteia. Incheierea este su pusa numai apelului. potrivit regulilor prezentului cod cu privire la execut area silita. Asu pra cererii instanta se pronunta prin incheiere definitiva. dar a carui creanta est e constatata in scris si este exigibila.sau imobile urmaribile ale debitorului aflate in posesia acestuia sau a unui ter t in scopul valorificarii lor in momentul in care creditorul unei sume de bani v a obtine un titlu executoriu. creditorul trebuie sa dovedeasca indeplinirea celorla lte conditii prevazute la alin. cat si la judecarea apelului. la instanta ierarhic superioara. fara citarea partilor. daca dovedeste ca a intentat actiune si depune. dupa insc riere. 943.Nedepunerea cautiunii in termenul fixat de instanta atrage desfiinta rea de drept a sechestrului asigurator. Dispozitiile art. poate solicita infiintarea unui sechest ru asigurator asupra bunurilor mobile si imobile ale debitorului. executorul va aplica sechestrul asupra bunurilor urmaribile numai in masura necesara realizarii creantei. data fara citarea partilor. cu citarea in termen sc urt a partilor. in camera de consiliu. Ridicarea sechestrului asigurator Art. o garantie indestulatoa re. 941 alin. in cazul in care cererea principala. (2) De asemenea. de bitorul poate cere ridicarea masurii de catre instanta care a incuviintat-o.

calea de atac este recursul. 949. . stabilind in acelasi timp toate m asurile preventive care. 941 si 944 aplicanduse in mod corespunzator. cu respectarea conventiilor internationale asupra sechestrului navelor. 246 SECÞIUNEA a 2-a Dispozitii speciale privind sechestrul asigurator al navelor civil e Dreptul de a sechestra o nava civila Art. 951. Incheierea este executorie. 945. instanta care a dispus sechestrul asigurator poate inc uviinta schimbarea navei sechestrate cu alta. Interdictia sechestrului Art. . cererea de infiintare a sechestrului asigurat or asupra unei nave se poate face chiar si inaintea introducerii actiunii de fon d. la cererea debitorului sau. .Art. (1) atrage desfiintare a de drept a sechestrului asigurator. a unui coproprietar al navei sau ch iar a debitorului. 948 alin. va putea fi adaugat la pretul vanzari i. data cu citarea partilor. (3) Neintroducerea actiunii in termenul prevazut la alin. dupa ce mai intai se vor s cadea cheltuielile prevazute la alin. (2) Dispozitiile art. (2) Nava se considera ca este gata de plecare din momentul in care comandantul a re la bord certificatele. 953. . precum si ale sectiu nii 1 a prezentului capitol care se aplica in mod corespunzator. (3) Nava poate pleca numai dupa transcrierea incheierii de incuviintare in regis trele autoritatii maritime respective si inscrierea mentiunii corespunzatoare in actul de nationalitate. 946. 950. (2) Dispozitiile art. Da . 948 alin.Creditorul poate solicita infiintarea sechestrului asigurator asupra unei nave. ar fi necesare. (2) Cererea de sechestru se judeca de urgenta. indiferent de instanta la care s-a introdus sau urmeaza a fi introdusa actiunea de fond.Competenta de solutionare a cererii de sechestru asigurator asupra u nei nave apartine tribunalului locului unde se afla nava. in camera de consiliu. . precum si permisul de plecare . cu citarea partilor. Sechestrarea marfurilor Art. (2) se aplica in mod corespunzator. in conditiile dispozitiilor prezentei sectiuni.(1) Dupa incuviintarea sechestrului asigurator. Dispozitiile speciale Art. dispozitiile art. Conditiile Art. Aceasta se constata prin incheiere definit iva. (2) se aplica in mod corespunzator. a creditorului. la care Romania este pa rte. (5) Navlul pentru calatoriile autorizate de instanta. creditorul care a obtinut instituirea sechestrului asigurator e ste obligat sa introduca actiunea la instanta competenta sau sa initieze demersu rile pentru constituirea tribunalului arbitral intr-un termen de cel mult 20 de zile de la data incuviintarii masurii asiguratorii. dupa caz.In toate cazurile in care competenta de prima instanta apartine curt ii de apel. aflate la bordul unei nave.Valorificarea bunurilor sechestrate nu se va putea face decat dupa c e creditorul a obtinut titlul executoriu. . Instanta competenta Art. dupa imprejurari. .(1) In cazuri urgente. toate documentele navei.(1) Pentru motive temeinic justificate.Creditorul posesorului legitim al conosamentului poate proceda la se chestrarea marfurilor reprezentate in conosament. 948. . Infiintarea sechestrului.(1) Nava gata de plecare nu poate fi pusa sub sechestru asigurator. In acest caz. 947. . Stramutarea sechestrului Art. (4). Autorizarea efectuarii de calatorii Art. 247 (4) Cheltuielile necesare pentru efectuarea calatoriei se vor avansa de cel care a solicitat aceasta. 952. instanta care a dispus masura asiguratorie poate ordona ca na va sa intreprinda una sau mai multe calatorii. la cererea creditoru lui care are un privilegiu asupra unei nave. predate comandantului de capitania portului.

(2) Se va putea. titl urilor de valoare sau altor bunuri mobile incorporale urmaribile datorate debito rului de o a treia persoana sau pe care aceasta i le va datora in viitor in teme iul unor raporturi juridice existente. 959. . .Oprirea temporara a plecarii navei.(1) Ori de cate ori exista un proces asupra proprietatii sau altui d rept real principal. . cand acesta invedereaza insolvabilitatea debitorului sau ori cand are motive temeinice de ba nuiala ca debitorul se va sustrage de la eventuala urmarire silita ori sa se tea ma de sustrageri sau deteriorari. 957. Procedura de infiintare Art. la cererea celui interesat. chiar fara a exist a proces: a) asupra unui bun pe care debitorul il ofera pentru liberarea sa. . (1). . in conditiile stabilite la art. c apitania portului nu va elibera documentele necesare navigatiei si nu va admite plecarea navei din port sau rada. pe calea or donantei presedintiale. 954. 940. 960. asupra posesiei unui bun mobil sau imobil ori asupra folosi ntei sau administrarii unui bun proprietate comuna. incuviinta sechestrul judiciar. b) asupra unui bun cu privire la care cel interesat are motive temeinice sa se t eama ca va fi sustras. 955. cu citarea p artilor. masuri urgente. 956.ca nu se solicita deopotriva si sechestrarea navei. in absenta unei hotarari judecat oresti. . 949 va putea dispune. a altor bunuri. Conditiile de infiintare Art. 982 si urmatoarele apl icandu-se in mod corespunzator. instanta aratata la art. . instanta de judecata va pute a sa incuviinteze. . 943 aplicandu-se in mod corespunzator. . 248 Regulile aplicabile Art. prin incredinta rea pazei acestora unui administrator-sechestru desemnat potrivit art.Solutionarea cererii. creditorul va trebui sa cear a si descarcarea marfii.Pentru asigurarea traficului portuar si a sigurantei civile pe durat a imobilizarii navei. 962. (2) Impotriva modului de aducere la indeplinire a masurii sechestrului cel inter esat va putea face contestatie la executare la tribunalul locului unde se afla n ava. 941-946.(1) Cererea de sechestru judiciar se judeca de urgenta.Poprirea asiguratorie se poate infiinta asupra sumelor de bani. Instanta competenta Art. CAPITOLUL II Poprirea asiguratorie Obiectul popririi asiguratorii Art. dispozitiile art.Cererea pentru infiintarea sechestrului judiciar se va adresa instan tei investite cu judecarea actiunii principale in cazul prevazut la art. de asemenea. Masurile urgente Art. (2) In caz de admitere. distrus ori alterat de posesorul sau actual. 960 alin.(1) Masura sechestrului asigurator se aduce la indeplinire prin imob ilizarea navei de catre capitania portului unde aceasta se afla. daca aceasta masura este necesara pentru conservarea dreptului respecti v. In acest caz. punerea sub sechestru judiciar a bunului. 961. dispozitiile art. care s e aplica in mod corespunzator. se poate dispune de capitania portului in conditiile legii speciale. 963. . executarea masurii. desfiintarea si ridicarea popririi asiguratorii se vor efectua potrivit dispozitiilor art. CAPITOLUL III Sechestrul judiciar Notiunea Art. respectiv instantei in circumscriptia careia se afla bunul in cazurile p revazute la art. in conditiile legii. c) asupra unor bunuri mobile care alcatuiesc garantia creditorului. (2). 958.Sechestrul judiciar consta in indisponibilizarea bunurilor ce formea za obiectul litigiului sau. instanta va putea sa oblige pe reclamant la darea unei c autiuni. Oprirea temporara a plecarii navei Art. Executarea sechestrului Art. 960 ali n.

. 941 alin. 966. 250 Rolul activ al instantei. De asemenea. toate bunurile supuse partajului. administratorului-sechestru. instanta va starui ca partile sa impar ta bunurile prin buna invoiala.Reclamantul este obligat sa arate in cerere.(1) Paza bunului sechestrat va fi incredintata persoanei desemnate d e parti de comun acord. persoanele intre care urmeaza a avea loc partajul. la instanta ierarhic superioara. 968. stabi lind totodata si modalitatile de plata. cand este cazul. (3). . 967. iar in caz de neintelegere. locul unde acestea se afla.La primul termen de judecata. continuand procesul pentru celelalte bunuri. . daca este cazul. cota-parte ce se cuvine fiecaruia si creantele nascute din starea de proprietate comuna pe care coproprietarii le au unii fata .In cazuri urgente. (2) Administratorul-sechestru va putea face toate actele de conservare si admini strare. Declaratiile partilor Art. Un exemplar al procesului-verbal va fi inain tat si instantei care a incuviintat masura. a reprezentantului sau a ocrotitorului legal. 969. Intelegerile dintre parti Art. dar numai cu autorizarea prealabila a instantei care l-a numit. 432-435 sunt aplicabile. TITLUL V Procedura partajului judiciar Regulile aplicabile Art. . un administrator provizoriu pana la solutionarea ce rerii de sechestru judiciar. In acest scop. 964. (4) Incheierea este supusa numai apelului. instanta l e va lua declaratie cu privire la fiecare dintre bunurile supuse partajului si v a lua act. precum si. calitatea de coproprietar. va incasa orice venituri si sume datorate si va putea plati datorii cu c aracter curent. instanta va stabili bunurile supuse impart elii. (3) Daca administrator-sechestru a fost numita o alta persoana decat detinatorul . in termen de 5 zile de la pronuntare. pe langa mentiunile pre vazute la art. cu exceptia cazurilor in care legea prevede o alta procedura. insta nta va hotari potrivit intelegerii lor. care va putea fi chiar detinatorul bunului. . 189. insa numai cu incuviintarea prealabila a instantei de tutela . 963. instanta va fixa. Hotararea de partaj Art. . o suma drept remuneratie. executorul j udecatoresc. pe baza de proces-v erbal. Administratorul provizoriu Art. se va deplasa la locul situarii bunul ui ce urmeaza a fi pus sub sechestru si il va da in primire. (3) In cazul in care intelegerea priveste numai partajul anumitor bunuri.Judecarea oricarei cereri de partaj privind bunuri asupra carora par tile au un drept de proprietate comuna se face dupa procedura prevazuta in preze ntul titlu. pentru activitatea prestata. Dispozitiile art.(1) In tot cursul procesului. precum si persoana care le detine sau le administrea za. Cuprinsul cererii Art. 965. titlul pe baza caruia acesta este cerut. unei persoane desemnate de i nstanta.(3) In cazul bunurilor imobile se va proceda si la inscrierea in cartea funciara potrivit art. instanta va putea numi. precum si pe cele constatate prin titlu executoriu. de recunoasterile si acordul lor cu privire la exist enta bunurilor. locul unde se afla si valoarea acestora. sesizat de partea interesata.(1) Daca partile nu ajung la o intelegere sau nu incheie o tranzacti e potrivit celor aratate la art. 946 se aplica in mod corespunzator. (3) si cele ale ar t. instan ta va lua act de aceasta invoiala si va pronunta o hotarare partiala. Imparteala se poate face prin buna invoi ala si daca printre cei interesati se afla minori sau persoane puse sub interdic tie judecatoreasca. valoarea lor. . 942 alin. (2) Daca partile ajung la o intelegere cu privire la impartirea bunurilor. daca partile sunt prezente. el va putea sta in judecata in numele partilor litigante cu privire la bunul pu s sub sechestru. 249 Administratorul-sechestru Art. (4) Dispozitiile art. prin incheiere definitiva data fara citarea partilor. 968.

(2) Daca coproprietarul caruia i s-a atribuit provizoriu bunul consemneaza. in co nditiile prezentului articol. (1) si art. prin incheierea aratata la alin.Incheierile prevazute la art. ea va stabili si termenul in care coproprietarul caruia i s-a atribuit provizoriu bunul este obligat sa consemneze sumele ce cor espund cotelor-parti cuvenite celorlalti coproprietari. dupa ca z. . . I n aceleasi conditii. . va indica daca bunurile sunt comod partajabile in natura si in ce mod. 975. care va cuprinde. cu citarea partilor. (1) instanta se va pronunta si cu privi re la aceste cereri. l oturile ce urmeaza a fi atribuite. inainte de a se cere imparteala. 970. la cererea unuia dintre coproprietari instanta. dar mai inainte de pronuntarea hotararii de imparteala. si coproprietarii sau bunurile omise. evaluare si altele asemenea. precum cererea de red uctiune a liberalitatilor excesive. ele se intregesc printr-o suma in bani. instanta va mai stabili datoriile transmi se prin mostenire. instanta va putea da. prin hotar area asupra fondului procesului. (2) Instanta va face imparteala in natura. la solicitarea instantei. Incheierea de admitere in principiu suplimentara Art. ii poate atribui provizoriu intregul bun. 973. into cmind in mod corespunzator minuta. sa elimine un bun care a fost cuprins din eroare in masa de impartit. 970. Daca mai multi copropr ietari cer sa li se atribuie bunul. . In cazul in care loturile nu sunt egale in valoare. stabilind totodata sumele ce se cuvi . 971 pot fi ataca te numai cu apel odata cu fondul.(1) Daca pentru formarea loturilor sunt necesare operatii de masurat oare. prec um si sarcinile mostenirii. Atribuirea provizorie Art. pentru motive temeinice. cu consimtamantul tuturor coproprietarilor. si de acordul partilor. datoriile si creantele comostenitorilor fata de defunct. pentru care instanta nu are date suficiente. propunand. instanta va tine seama.La formarea si atribuirea loturilor. natura bunurilor. sumele cuvenite celorlalti coproprietari. in t ermenul stabilit. (3) In cazul in care coproprietarul nu consemneaza in termen sumele cuvenite cel orlalti coproprietari. dupa caz. instanta. tinand seama de imp rejurarile cauzei. va putea sa ii atribuie bunul direct prin hotararea asupra fondului procesului. . Caile de atac impotriva unor incheieri Art. se constata ca exista s i alti coproprietari sau ca au fost omise unele bunuri care trebuiau supuse impa rtelii. In temeiul celor stabilite potrivit a lin. 973.(1) In cazul in care imparteala in natura a unui bun nu este posibil a sau ar cauza o scadere importanta a valorii acestuia ori i-ar modifica in mod pagubitor destinatia economica. Criteriile partajului Art. Raportul de expertiza va arata valoarea bunurilor si criter iile avute in vedere la stabilirea acestei valori.La cererea unuia dintre coproprietari. ea procedeaza la formarea loturilor si la atribuirea lor. Incheierea de admitere in principiu Art. Daca se imparte o mostenire. au facut construc tii sau imbunatatiri cu acordul celorlalti coproprietari sau altele asemenea. instanta va putea atribui bunul altui coproprietar. instanta va dispune efectuarea unei expertize pentru formarea loturilor.In cazul in care. cererea de raport al donatiilor si altele as emenea. 972. in conditiile legii. instanta va tine seama de criteriile prevazu te la art. instanta. prin incheiere. faptul ca unii dintre coproprietari. Prin incheiere. (3) Prin aceeasi incheiere. 971. Atribuirea definitiva Art. dupa pronuntarea incheierii prevazute la art.de altii. 974. instanta 251 poate. s-au formulat si alte cereri in legatura cu parta jul si de a caror solutionare depinde efectuarea acestuia. o nou a incheiere. 970 alin. fara ca privitor la acesti coproprietari sau la acele bunuri sa fi avut loc o dezbatere contradictorie. domiciliul si ocupatia partilor. (1). marimea cotei-parti ce se cuvine fiecareia din masa b unurilor de impartit. (2) Daca. . ii va atribui acestuia bunul. 969. ea va da o incheiere prin care va stabili elementele prevazute la art.

Cu toate acestea. (3) Pentru termenul de licitatie a bunurilor mobile. 9 70 si 971 nu au autoritate de lucru judecat. hotararea de par taj constituie titlu executoriu si poate fi pusa in executare chiar daca nu s-a cerut predarea efectiva a bunului ori instanta nu a dispus in mod expres aceasta predare. (2) Daca partile sunt de acord ca vanzarea sa se faca prin buna invoiala. prin incheiere data cu citarea partilor. va dispune vanzarea bunului. (5) Coproprietarii pot conveni ca vanzarea bunurilor sa se faca la orice pret of erit de participantii la licitatie. 252 (3) In cazul in care vreuna dintre parti nu a fost de acord cu vanzarea prin bun a invoiala sau daca aceasta vanzare nu s-a realizat in termenul stabilit potrivi t alin. (2). aces te incheieri nu mai pot fi supuse apelului odata cu hotararea asupra fondului pr ocesului. 977. Vanzarea bunului Art. Procedura vanzarii la licitatie Art. acesta va proceda la efectuarea vanzarii la licitatie publica. . 976. instanta. instanta. cu cel putin 5 zile inainte de acel termen. (2) Executorul va fixa termenul de licitatie. (3) In cazul in care partajul nu se poate realiza in niciuna dintre modalitatile prevazute de lege. (4) Incheierile prevazute in prezentul articol pot fi atacate separat numai cu a pel.(1) In toate cazurile. (2) Sumele depuse de unul dintre coproprietari pentru ceilalti.(1) In cazul in care niciunul dintre coproprietari nu cere atribuire a bunului ori. va dispune ca va nzarea sa fie efectuata de executorul judecatoresc. sumele cuvenite celorlalti coproprietari. Bunurile nesupuse vanzarii Art. 979. . in ter menul stabilit. in afara de cazul in care partile sunt de acord cu majorarea lui. instanta va hotari inchiderea dosarului. desi acesta a fost atribuit provizoriu. 253 (3) Hotararea de partaj este supusa numai apelului. 976. Termenul nu poate fi mai mare de 3 luni. . Hotararea de partaj Art. incheierile de admitere in principiu prevazute la art. Daca nu au fost astfel atacate. nu s-au consemnat. executorul va intocmi si af isa publicatia de vanzare. ora si locul vanzarii. Solutionarea cererii de partaj Art. Daca se introduce o noua cerere de partaj. care nu va putea depasi 30 de zile pentru bunurile mobile si 60 de zile pentru bunurile imobile. 980. (2) Odata ramasa definitiva si investita cu formula executorie. executorul va intocmi si afisa publicatia de vanzare cu cel putin 30 de zile inainte de termenul de licitatie. in termen de 15 zile de la pronuntare. si va instiinta coproprietarii despre data. 978. stabilind totodata daca vanzarea se va face de catre parti prin buna invoiala ori de catre executorul judecatoresc. daca parta jul s-a cerut pe cale incidentala.(1) Dupa ramanerea definitiva a incheierii prin care s-a dispus vanz area bunului de catre un executor judecatoresc. asupra cererii de partaj instanta se va pronu nta prin hotarare.n celorlalti coproprietari si termenul in care este obligat sa le plateasca. . (4) In cazul vanzarii unui bun imobil.La cererea uneia dintre parti. socotite de la da ta primirii incheierii.(1) Hotararea de partaj are efect constitutiv. hotararea este supusa acelorasi cai de atac c . (6) Dispozitiile prezentului articol se completeaza in mod corespunzator cu disp ozitiile prezentului cod privitoare la vanzarea la licitatie a bunurilor mobile si imobile prevazute in materia executarii silite. prin incheie re. precum si cele r ezultate din vanzare vor fi impartite de instanta potrivit dreptului fiecarui co proprietar. De asemenea. . instanta poate proceda la imparteala bunurilor pentru care nu a dispus vanzarea potrivit art. instan ta va stabili si termenul la care aceasta va fi efectuata. ei pot conveni ca vanzarea sa n u se faca sub un anumit pret.

254 (2) Ordonanta va putea fi data si fara citarea partilor. partile vor fi citate conform norm elor privind citarea in procesele urgente. instanta pronuntandu-se as upra masurii solicitate pe baza cererii si actelor depuse. Calea de atac Art. dupa cum hotararea de partaj se refera la bunuri mobile sau bu nuri imobile. . instanta va putea hotari ca executarea sa se faca fara somatie sau fara trecerea unui termen. dar n umai cu plata unei cautiuni al carei cuantum se va stabili de catre aceasta. TITLUL VI Procedura ordonantei presedintiale Conditiile de admisibilitate Art. iar motivarea ordonantei s e face in cel mult 48 de ore de la pronuntare. 696. 985. nefiind admisibile probe a caro r administrare necesita un timp indelungat.(1) Instanta de judecata.a si hotararea data asupra cererii principale. este necesara introducerea unei actiuni in revendicare in cazul in care bunurile atribuite unui coproprietar sunt detinute de terte persoane. (3) De asemenea. Daca hotararea nu cuprinde nicio me ntiune privind durata sa si nu s-au modificat imprejurarile de fapt avute in ved ere. Procedura de solutionare Art. daca s-a dat fara citarea lor. cu citarea partilor. 982. (4) Ordonanta va putea fi data chiar si atunci cand este in curs judecata asupra fondului. . ordonanta va putea fi data chiar in aceeasi zi. Instanta competenta Art. (4) sunt aplicabile. (3) Judecata se face de urgenta si cu precadere. (4) Executarea cu privire la bunurile impartite poate fi ceruta in termenul prev azut la art. . .(1) In vederea judecarii cererii. (4) Impotriva executarii ordonantei presedintiale se poate face contestatie la e xecutare. In caz de urgenta deose bita. 981. (5) Pe cale de ordonanta presedintiala nu pot fi dispuse masuri care sa rezolve litigiul in fond si nici masuri a caror executare nu ar mai face posibila restab ilirea situatiei de fapt. 984. (2) Ordonanta este provizorie si executorie. Dispozitii le art. ordonanta este sup usa numai apelului in termen de 5 zile de la pronuntare. . (2) Instanta de apel poate suspenda executarea pana la judecarea apelului. pentru pastrarea unui drept care s-ar pagubi prin intarziere. 983. (2) Pentru a intra in posesia bunurilor atribuite si a caror predare i-a fost re fuzata de ceilalti coproprietari. Transformarea cererii . iar paratului i se va comunica o copi e de pe cerere si de pe actele care o insotesc. Aplicarea criteriilor prevazute la art. (3) Apelul se judeca de urgenta si cu precadere. va putea sa ordone masuri provizorii in cazuri grabnice. 984 alin. hotararea de partaj nu este susceptibila de executare silita. chiar daca se ataca numai solutia data asupra partajulu i. stabilind ca in favoarea reclamantului exi sta aparenta de drept. 973 nu poate fi cenzurata pe calea re cursului. precum si pentru inlaturarea piedicilor ce s-ar ivi cu prilejul unei executari.Cererea de ordonanta presedintiala se va introduce la instanta compe tenta sa se pronunte in prima instanta asupra fondului dreptului.(1) Daca prin legi speciale nu se prevede altfel. pentru prevenirea unei pagube iminente si care nu s-ar putea repara. fara concluziile part ilor. daca s-a dat cu citarea partilor. Revendicarea bunurilor atribuite Art. Acelasi este si termenul pentru e xercitarea caii de atac.(1) In cazul in care partile declara in mod expres ca nu solicita pr edarea bunurilor. masurile dispuse vor produce efecte pana la solutionarea litigiului asupra fondului. (4) Pronuntarea se poate amana cu cel mult 24 de ore. si de la comunicare. (3) La cererea reclamantului. partea interesata va trebui sa exercite actiun ea in revendicare.

994.In cazul in care creditorul primeste suma sau bunul oferit. acesta din urma este in drept sa faca oferta reala si sa consemneze ceea ce datoreaza.(1) Hotararea judecatoreasca prin care s-a solutionat o cerere poses orie are autoritate de lucru judecat intr-o cerere posesorie ulterioara purtata intre aceleasi parti si intemeiata pe aceleasi fapte. la o unitate specializata. bunul oferit se va depune. . (2) Sunt inadmisibile cererea reconventionala si orice alte cereri prin care se solicita protectia unui drept in legatura cu bunul in litigiu. (2) In acest caz. p rin care este invitat sa primeasca prestatia datorata. TITLUL VII Cererile posesorii Conditiile de admisibilitate Art. 991. Autoritatea lucrului judecat Art. 993. . .(1) Ordonanta presedintiala are autoritate de lucru de judecat fata de o alta cerere de ordonanta presedintiala. 256 . cererea de ordonanta presedintiala va putea fi transformata intr-o cerere de drept comun.Art. Acceptarea ofertei reale Art.(1) Cererile posesorii se judeca de urgenta si cu precadere. Autoritatea de lucru judecat Art. 992. iar recipisa de consemnare se va depu ne la executorul judecatoresc care a trimis somatia. (2) Ordonanta presedintiala nu are autoritate de lucru judecat asupra cererii pr ivind fondul dreptului. . si nu poate fi conditiona ta de existenta acordului creditorului.Cererile posesorii sunt admisibile numai in cazurile si conditiile p revazute de Codul civil.Cand creditorul refuza sa primeasca plata de la debitor. dupa caz.S. . . 990. spre a se libera de datorie. 987. (2) In acea somatie se vor arata locul. situatie in care paratul va fi incunostintat si citat in mod expres cu aceasta mentiune. sau la orice alta institutie de credit ori. Procedura ofertei reale Art. Consemnarea bunurilor se face in conditi ile prevazute de lege. debitorul va face creditorului.S.(1) Daca creditorul nu se prezinta sau refuza sa primeasca suma ori obiectul oferit. . TITLUL VIII Procedura ofertei de plata si consemnatiunii Domeniul de aplicare Art. Judecata si caile de atac Art. dupa caz. numai daca nu s-au modificat imprej urarile de fapt care au justificat-o. debitorul.A.(1) In scopul prevazut la art. (3) Hotararea data asupra fondului dreptului are putere de lucru judecat asupra unei cereri ulterioare de ordonanta presedintiala. data si ora cand suma sau obiectul oferi t urmeaza sa ii fie predat creditorului. . 988.A.La solicitarea reclamantului. debitoru l este liberat de obligatia sa. va putea sa consemneze suma sau bunul oferit la CEC Bank . pana la inchiderea dezbaterilor la pri ma instanta. 991. . (3) Consemnarea va fi precedata de o noua somatie adresata creditorului in care se vor arata ziua si ora cand si locul unde suma sau. (2) Hotararea judecatoreasca prin care s-a solutionat o actiune privitoare la fo ndul dreptului are autoritate de lucru judecat intr-o cerere posesorie ulterioar a in legatura cu acelasi bun. Ea nu are insa o astfel de autoritate intr-o cerere ulterioara privitoare la fondul dreptului. o somatie. 986. prin mijlocirea unui executor judecatoresc din circumscriptia tribunalului in ca re se afla domiciliul creditorului sau domiciliul ales al acestuia. 255 (3) Hotararea data asupra cererii posesorii este supusa numai apelului. 989. executorul judecatoresc va incheia proces-verbal in care va con semna aceste imprejurari. Executorul judecatoresc va intocmi un proces-ver bal prin care va constata acceptarea ofertei reale. Procedura de consemnare a s umelor de bani este obligatorie pentru CEC Bank . Consemnarea sumei sau a bunului Art.

se intelege: a) orice autoritate publica a statului roman sau a unui stat membru al Uniunii E uropene. Incidenta dispozitiilor Codului civil Art. liberarea debitorului se va constata prin incheiere. a). (1). constatat printr-un inscris ori determinate potrivit unui statut. in fata oricarei instante. cu per sonalitate juridica. (3) Incheierile prevazute la alin. a) sau b). executorul judecatoresc va constata.(1) Prevederile prezentului titlu se aplica creantelor certe. creditorul este pus in intarziere sa primeasca suma sau. (ii) se afla in subordinea sau este supus controlului unei autoritati contractan te. 996. in majoritate. 993 ori a inch eierii emise in conditiile art. cr editorul va putea cere anularea acesteia pentru nerespectarea conditiilor de val iditate. debitor ul va proceda la consemnare conform dispozitiilor art. 995. dupa caz. . Daca c reditorul este prezent si primeste prestatia datorata. (2). 257 b) creantele care izvorasc din contractele incheiate intre intreprinzatori si co nsumatori. in afara de ca zul in care se anuleaza oferta de plata si consemnatiunea. regional sau local. insusit de parti prin semnatura ori in alt mod admis de lege. in sensul alin. si care se afla in cel putin una dintre urmatoa rele situatii: (i) este finantat. Incheierea se comunica creditorului in termen de 5 zile de la intocmirea aceste ia. . . la judecat oria in circumscriptia careia s-a facut consemnarea. .Validarea ofertei reale.In baza procesului-verbal intocmit in conditiile art. printr-o i ncheiere data fara citarea partilor. cel interesat va putea cere radiere a din cartea funciara sau din alte registre publice a drepturilor de ipoteca con stituite in vederea garantarii creantei stinse in conditiile prezentului titlu. fara caracter comercial. . (2) In cazul in care creditorul lipseste sau refuza primirea prestatiei. ale ofertei de plata si consemnatiunii. (3) Debitorul este considerat liberat la data consemnarii platii. care. urmata de consemnatiune Art. b) orice organism de drept public. (2) Nu sunt incluse in sfera de aplicare a prezentului titlu: a) creantele inscrise la masa credala in cadrul unei proceduri de insolventa. (2) In termen de 15 zile de la comunicarea incheierii prevazute la alin. prin incheiere. inclusiv din cele incheiate intre un intreprinzator si o aut oritate contractanta. Radierea ipotecilor Art. a). bunul. c) orice asociere formata de una sau mai multe autoritati contractante dintre ce le prevazute la lit. astfel cum este definita la lit. 998. Oferta de plata in fata instantei Art. va co nstata liberarea debitorului.Dispozitiile prezentului titlu se completeaza cu prevederile Codului civil referitoare la ofertele de plata si consemnatiuni. (3) Prin autoritate contractanta. lichid e si exigibile ce reprezinta obligatii de plata a unor sume de bani care rezulta dintr-un contract. 994 alin. efectuarea platii si liberarea debitorului. 995 sau 996. cu exceptia celor date in recurs. In acest caz. 999. TITLUL IX Procedura ordonantei de plata Domeniul de aplicare Art. (1) si (2) se ataca numai odata cu fondul. iar recipi sa de consemnare va fi pusa la dispozitia instantei. care sunt definitive. a consiliului de supraveghere si directoratului. astfel cum este definita la lit.(1) Oferta de plata poate fi facuta si in timpul procesului. . altul decat cele prevazute la lit. de fond si de forma. (1). mai mult de jumatate din numarul membrilor sunt numiti de catre o autoritate contractanta. dupa caz. astfel cum este definita la lit. de catre o autoritate contractanta. in orice stadiu al judecatii. care actioneaza la nivel central. 997. a). a). regulament sau altui inscris. prin incheiere. (iii) in componenta consiliului de administratie ori. care a fost infiintat pentru a satisface nevoi de interes g eneral.(1) Dupa consemnare.

(2) Aceasta somatie intrerupe prescriptia extinctiva potrivit dispozitiilor Codu lui civil.000 alin. 1. . denum irea si sediul. . temeiul de fapt si de drept al obligati ei de plata. prin care ii va pune in vedere sa plateasca suma da torata in termen de 15 zile de la primirea acesteia. se va aplica rata dobanzii de referinta stabilita de Banca Nationala a Romaniei. (2) Creanta produce dobanzi dupa cum urmeaza: 1. fara a fi necesara punerea in intarziere a debitorului: a) daca in contract a fost fixat un termen de plata. de la data la care debitorul a fost pus sau este de drep t in intarziere. o somatie. dupa caz. din ziua urmatoare acestui termen. 2. (3) Cererea si actele anexate la aceasta se depun in copie in atatea exemplare c ate parti sunt. numarul de inmatriculare in registrul co mertului ori de inscriere in registrul persoanelor juridice si contul bancar. Instanta competenta Art.(1) Daca partile nu au stabilit nivelul dobanzii pentru plata cu in tarziere. prin intermediul executo rului judecatoresc sau prin scrisoare recomandata. in cazul contractelor incheiate intre intreprinzatori si o autoritate contrac tanta. iar in cazul debitorului persoana juridica. potrivit legii.(1) Creditorul ii va comunica debitorului. precum si dovada de comunicare a so matiei prevazute la art. 1000. daca sunt cunoscute. la expirarea unui termen de 30 de zile de la primirea marfurilor sau prestarea serviciilor. Determinarea dobanzii Art. 1. codul numeric personal. dupa 30 de zile de la receptia marfurilor sau prestarea serviciilor.000 alin. permitand certificarea conformitatii marfurilor sau serviciilor.(1) Cererea privind ordonanta de plata va cuprinde: a) numele si prenumele. potrivit legii. iar debit orul a primit factura ori solicitarea de plata la data verificarii sau anterior acestei date. 1002. b) daca termenul de plata nu este fixat in contract: (i) dupa 30 de zile de la data primirii de catre debitor a facturii sau a oricar ei alte asemenea solicitari de plata. 1003. (ii) daca data primirii facturii sau a unei solicitari echivalente de plata este incerta. in celelalte cazuri. . (1). . termenul la care trebuia facuta plata si orice element necesar pentru determinarea datoriei. in cazul contractelor incheiate intre intreprinzatori sau alti profesionisti.Comunicarea somatiei Art. perioada la care se refera acestea. si domiciliu l debitorului persoana fizica. 3. Cuprinsul cererii Art. b) numele si prenumele. dupa caz. (3) Creditorul poate sa pretinda daune-interese suplimentare pentru toate cheltu ielile facute pentru recuperarea sumelor ca urmare a neexecutarii la timp a obli .Daca debitorul nu plateste in termenul prevazut la art. creditorul poate introduce cererea privind ordonanta de plata la instanta competenta pentru judecarea fondului cauzei in prima instanta. 1001. de la data la care obligatia a devenit exigibila. 258 (2) La cerere se anexeaza inscrisurile ce atesta cuantumul sumei datorate si ori ce alte inscrisuri doveditoare ale acesteia. cu continut declarat si confi rmare de primire. plus unul pentru instanta. codul unic de inregist rare sau codul de identificare fiscala. la expirarea unui termen de 30 de zile de la aceasta data. denumirea si sediul creditorului. c) suma ce reprezinta obiectul creantei. e) semnatura creditorului. Rata de referinta in vigoare in prima zi calendaristica a semestrului se aplica pe intregul semestru. daca este cunoscut. (iii) daca solicitarea de plata a fost comunicata inainte de a primi marfurile s au serviciile. precum si domiciliul sau. d) suma ce reprezinta dobanzile aferente sau alte despagubiri ce se cuvin credit orului. precum si. (iv) daca legea sau contractul stabileste o procedura de acceptare ori de verifi care. (1).

gatiilor de catre debitor. (4) Este lovita de nulitate absoluta conventia prin care se fixeaza o obligatie de punere in intarziere pentru a opera curgerea dobanzilor in cazurile prevazute la alin. (2) pct. 1 si 2 sau un termen de la care creanta produce dobanzi mai m are decat cel prevazut la alin. (2). Citarea partilor. Intampinarea Art. 1004. - (1) Pentru solutionarea cererii, judecatorul dispune citarea partil or, potrivit dispozitiilor referitoare la pricinile urgente, pentru explicatii s i lamuriri, precum si pentru a starui in efectuarea platii sumei datorate de deb itor ori pentru a se ajunge la o intelegere a partilor asupra modalitatilor de p lata. Citatia va fi inmanata partii cu 10 zile inaintea termenului de judecata. (2) La citatia pentru debitor se vor anexa, in copie, cererea creditorului si ac tele depuse de acesta in dovedirea pretentiilor. 259 (3) In citatie se va preciza ca debitorul este obligat sa depuna intampinare cu cel putin 3 zile inaintea termenului de judecata, facandu-se mentiune ca, in caz ul nedepunerii intampinarii, instanta, fata de imprejurarile cauzei, poate consi dera aceasta ca o recunoastere a pretentiilor creditorului. (4) Intampinarea nu se comunica reclamantului, care va lua cunostinta de cuprins ul acesteia la primul termen de judecata. Declaratiile partilor. Stingerea litigiului Art. 1005. - (1) In cazul in care creditorul declara ca a primit plata sumei dat orate, instanta ia act de aceasta imprejurare printr-o incheiere definitiva, pri n care se dispune inchiderea dosarului. (2) Cand creditorul si debitorul ajung la o intelegere asupra platii, instanta i a act de aceasta, pronuntand o hotarare de expedient, potrivit art. 432. (3) Hotararea de expedient este definitiva si constituie titlu executoriu, fara a fi investita cu formula executorie. Contestarea creantei Art. 1006. - (1) Daca debitorul contesta creanta, instanta verifica daca contest atia este intemeiata, in baza inscrisurilor aflate la dosar si a explicatiilor s i lamuririlor partilor. In cazul in care apararea debitorului este intemeiata, i nstanta va respinge cererea creditorului prin incheiere. (2) Daca apararile de fond formulate de debitor presupun administrarea altor pro be decat cele prevazute la alin. (1), iar acestea ar fi admisibile, potrivit leg ii, in procedura de drept comun, instanta va respinge cererea creditorului privi nd ordonanta de plata prin incheiere. (3) In cazurile prevazute la alin. (1) si (2), creditorul poate introduce cerere de chemare in judecata potrivit dreptului comun. Emiterea ordonantei Art. 1007. - (1) In cazul in care instanta, ca urmare a verificarii cererii pe b aza inscrisurilor depuse, precum si a declaratiilor partilor, constata ca preten tiile creditorului sunt intemeiate, va emite o ordonanta de plata, in care se pr ecizeaza suma si termenul de plata. (2) Daca instanta, examinand probele cauzei, constata ca numai o parte dintre pr etentiile creditorului sunt intemeiate, va emite ordonanta de plata numai pentru aceasta parte, stabilind si termenul de plata. In acest caz, creditorul poate f ormula cerere de chemare in judecata potrivit dreptului comun pentru a obtine ob ligarea debitorului la plata restului datoriei. (3) Termenul de plata prevazut la alin. (1) si (2) nu va fi mai mic de 10 zile s i nici nu va depasi 30 de zile de la data comunicarii ordonantei. Judecatorul nu va putea stabili alt termen de plata, decat daca partile se inteleg in acest se ns. (4) In cazul creantelor reprezentand obligatii de plata a cotelor din cheltuieli le comune fata de asociatiile de proprietari, precum si a cheltuielilor de intre tinere ce revin persoanelor fizice corespunzator suprafetelor locative pe care l e folosesc ca locuinte, instanta, la cererea debitorului, va putea, prin excepti e de la dispozitiile alin. (3), sa dispuna stabilirea unui termen de plata mai m are ori esalonarea platii, tinand 260

seama de motivele temeinice invocate de debitor in ceea ce priveste posibilitati le efective de plata. (5) Ordonanta se va inmana partii prezente sau se va comunica fiecarei parti de indata, potrivit legii. Durata procedurii Art. 1008. - Daca de la data introducerii cererii creditorului au trecut mai mul t de 90 de zile fara a se pronunta ordonanta de plata, instanta va dispune, chia r din oficiu, inchiderea dosarului prin incheiere definitiva, dispozitiile art. 1.006 alin. (3) ramanand aplicabile. Cererea in anulare Art. 1009. - (1) Impotriva ordonantei de plata prevazute la art. 1.007 alin. (1) si (2) debitorul poate formula cerere in anulare in termen de 10 zile de la dat a inmanarii sau comunicarii acesteia. (2) Cererea in anulare poate fi introdusa de creditor impotriva incheierilor pre vazute la art. 1.006 alin. (1) si (2), precum si impotriva ordonantei de plata p revazute la art. 1.007 alin. (2), in termenul prevazut la alin. (1). (3) Prin cererea in anulare se poate invoca numai nerespectarea cerintelor preva zute de prezentul titlu pentru emiterea ordonantei de plata, precum si, daca est e cazul, cauze de stingere a obligatiei ulterioare emiterii ordonantei de plata. Dispozitiile art. 1.006 se aplica in mod corespunzator. (4) Cererea in anulare se solutioneaza de catre instanta care a pronuntat ordona nta de plata, in complet format din 2 judecatori. (5) Cererea in anulare nu suspenda executarea. Suspendarea va putea fi insa incu viintata, la cererea debitorului, numai cu dare de cautiune, al carei cuantum va fi fixat de instanta. (6) Daca instanta investita admite, in tot sau in parte, cererea in anulare, ace asta va anula ordonanta, in tot sau, dupa caz, in parte, pronuntand o hotarare d efinitiva. Prevederile art. 1.006 alin. (3) si ale art. 1.007 alin. (2) se aplic a in mod corespunzator. (7) In cazurile prevazute la alin. (2), daca instanta investita admite cererea i n anulare, va pronunta o hotarare definitiva prin care va emite ordonanta de pla ta, dispozitiile art. 1.007 aplicandu-se in mod corespunzator. (8) Hotararea prin care a fost respinsa cererea in anulare este definitiva. Titlul executoriu Art. 1010. - (1) Ordonanta de plata, devenita definitiva ca urmare a neintroduce rii sau respingerii cererii in anulare, are putere de lucru judecat si constitui e titlu executoriu, fara a fi investita cu formula executorie. (2) Impotriva executarii silite a ordonantei de plata partea interesata poate fa ce contestatie la executare, potrivit dreptului comun. In cadrul contestatiei nu se pot invoca decat neregularitati privind procedura de executare, precum si ca uze de stingere a obligatiei ivite ulterior ramanerii definitive a ordonantei de plata. 261 TITLUL X Procedura cu privire la cererile de valoare redusa Domeniul de aplicare Art. 1011. - (1) Prezentul titlu se aplica atunci cand valoarea cererii, fara a se lua in considerare dobanzile, cheltuielile de judecata si alte venituri acces orii, nu depaseste suma de 10.000 lei la data sesizarii instantei. (2) Prezentul titlu nu se aplica in materie fiscala, vamala sau administrativa s i nici in ceea ce priveste raspunderea statului pentru acte sau omisiuni in cadr ul exercitarii autoritatii publice. (3) De asemenea, prezenta procedura nu se aplica cererilor referitoare la: a) starea civila sau capacitatea persoanelor fizice; b) drepturile patrimoniale nascute din raporturile de familie; c) mostenire; d) insolventa, concordatul preventiv, procedurile privind lichidarea societatilo r insolvabile si a altor persoane juridice sau alte proceduri asemanatoare; e) asigurari sociale; f) dreptul muncii; g) inchirierea unor bunuri imobile, cu exceptia actiunilor privind creantele ava

nd ca obiect plata unei sume de bani; h) arbitraj; i) atingeri aduse dreptului la viata privata sau drepturilor care privesc person alitatea. Caracterul alternativ Art. 1012. - (1) Reclamantul are alegerea intre procedura reglementata de prezen tul titlu si procedura de drept comun. (2) Daca a sesizat instanta cu o cerere redactata potrivit art. 189, aceasta va fi solutionata potrivit procedurii de drept comun, cu exceptia cazului in care r eclamantul, cel mai tarziu la primul termen de judecata, solicita in mod expres aplicarea procedurii speciale. (3) Atunci cand cererea nu poate fi solutionata potrivit dispozitiilor prevazute de prezentul titlu, instanta judecatoreasca il informeaza pe reclamant in acest sens, iar daca reclamantul nu isi retrage cererea, aceasta va fi judecata potri vit dreptului comun. Instanta competenta Art. 1013. - (1) Competenta de a solutiona cererea in prima instanta apartine ju decatoriei. (2) Competenta teritoriala se stabileste potrivit dreptului comun. Declansarea procedurii Art. 1014. - (1) Reclamantul declanseaza procedura cu privire la cererile cu val oare redusa prin completarea formularului de cerere si depunerea sau trimiterea acestuia 262 la instanta competenta, prin posta sau prin orice alte mijloace care asigura tra nsmiterea formularului si confirmarea primirii acestuia. (2) Formularul de cerere se aproba prin ordin al ministrului justitiei si contin e rubrici care permit identificarea partilor, valoarea pretentiei, indicarea pro belor si alte elemente necesare solutionarii cauzei. (3) Odata cu formularul de cerere se depun ori se trimit si copii de pe inscrisu rile de care reclamantul intelege sa se foloseasca. (4) In cazul in care informatiile furnizate de reclamant nu sunt suficient de cl are sau sunt inadecvate ori formularul de cerere nu a fost completat corect, ins tanta, cu exceptia situatiilor in care cererea este vadit nefondata sau inadmisi bila, ii va acorda reclamantului posibilitatea sa completeze sau sa rectifice fo rmularul ori sa furnizeze informatii sau inscrisuri suplimentare. Instanta va fo losi in acest scop un formular tip, care va fi aprobat prin ordin al ministrului justitiei. (5) Cererea se va respinge daca este vadit nefondata sau inadmisibila. (6) In cazul in care reclamantul nu completeaza sau nu rectifica formularul de c erere in termenul stabilit de instanta, cererea se va anula. Desfasurarea procedurii Art. 1015. - (1) Procedura cu privire la cererile cu valoare redusa este scrisa si se desfasoara in intregul ei in camera de consiliu. (2) Instanta poate dispune infatisarea partilor, daca apreciaza acest fapt ca fi ind necesar sau la solicitarea uneia dintre parti. Instanta poate sa refuze o as tfel de solicitare in cazul in care considera ca, tinand cont de imprejurarile c auzei, nu sunt necesare dezbateri orale. Refuzul se motiveaza in scris si nu poa te fi atacat separat. (3) Dupa primirea formularului de cerere completat corect, instanta va trimite d e indata paratului formularul de raspuns, insotit de o copie a formularului de c erere si de copii de pe inscrisurile depuse de reclamant. (4) In termen de 30 de zile de la comunicarea actelor prevazute la alin. (3), pa ratul va depune sau trimite formularul de raspuns completat corespunzator, precu m si copii de pe inscrisurile de care intelege sa se foloseasca. Paratul poate s a raspunda prin orice alt mijloc adecvat, fara utilizarea formularului de raspun s. (5) Instanta va comunica de indata reclamantului copii de pe raspunsul paratului , cererea reconventionala, daca este cazul, precum si de pe inscrisurile depuse de parat.

(6) Daca paratul a formulat cerere reconventionala, reclamantul, in termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia, va depune sau va trimite formularul de rasp uns completat corespunzator ori va raspunde prin orice alt mijloc. (7) Cererea reconventionala care nu poate fi solutionata in cadrul prezentei pro ceduri intrucat nu sunt indeplinite cerintele prevazute la art. 1.011 va fi disj unsa si judecata potrivit dreptului comun. (8) Instanta poate solicita partilor sa furnizeze mai multe informatii in termen ul pe care il va stabili in acest scop, care nu poate depasi 30 de zile de la pr imirea raspunsului paratului sau, dupa caz, al reclamantului. (9) Instanta poate incuviinta si alte probe in afara inscrisurilor depuse de par ti. Nu vor fi insa incuviintate acele probe a caror administrare necesita cheltu ieli disproportionate fata de valoarea cererii de chemare in judecata sau a cere rii reconventionale. (10) In cazul in care instanta a fixat un termen pentru infatisarea partilor, ac estea trebuie citate. 263 (11) Ori de cate ori instanta stabileste un termen in vederea indeplinirii unui act de procedura, va instiinta partea interesata de consecintele nerespectarii a cestuia. Solutionarea cererii Art. 1016. - (1) Instanta va pronunta si redacta hotararea in termen de 30 de zi le de la primirea tuturor informatiilor necesare sau, dupa caz, de la dezbaterea orala. (2) In cazul in care nu se primeste niciun raspuns de la partea interesata in te rmenul stabilit la art. 1.015 alin. (4), (6) sau (8), instanta se va pronunta cu privire la cererea principala sau la cererea reconventionala in raport cu actel e aflate la dosar. (3) Hotararea primei instante este executorie din momentul pronuntarii si se com unica partilor. Cheltuielile de judecata Art. 1017. - (1) Partea care cade in pretentii va fi obligata, la cererea celeil alte parti, la plata cheltuielilor de judecata. (2) Cu toate acestea, instanta nu va acorda partii care a castigat procesul chel tuielile care nu au fost necesare sau care au avut o valoare disproportionata in raport cu valoarea cererii. Caile de atac Art. 1018. - (1) Hotararea judecatoriei este supusa numai apelului la tribunal, in termen de 30 de zile de la comunicare. (2) Pentru motive temeinice, instanta de apel poate sa suspende executarea silit a, insa numai daca se consemneaza o cautiune de 10% din valoarea contestata. (3) Hotararea instantei de apel se comunica partilor si este definitiva. TITLUL XI Evacuarea din imobilele folosite sau ocupate fara drept CAPITOLUL I Dispozitii generale Domeniul de aplicare Art. 1019. - (1) Dispozitiile prezentului titlu se aplica in litigiile privind e vacuarea din imobilele folosite sau, dupa caz, ocupate fara drept de catre fosti i locatari sau alte persoane. (2) In sensul prezentului titlu, termenii de mai jos au urmatorul inteles: a) locatiune - orice locatiune scrisa sau verbala, incluzand si sublocatiunea; b) locatar - locatarul principal, chirias sau arendas, sublocatarul sau un cesio nar al locatarului, indiferent daca persoana care solicita evacuarea este locato rul sau sublocatorul ori dobanditorul imobilului; c) locator - locatorul principal, sublocatorul, cesionarul si dobanditorul imobi lului; d) imobil - constructia, terenul cu sau fara constructii, impreuna cu accesoriil e acestora; e) ocupantul - oricare persoana, alta decat proprietarul sau locatarul, care ocu pa in fapt imobilul cu sau fara permisiunea ori ingaduinta proprietarului; 264 f) proprietar - titularul dreptului de proprietate asupra imobilului, inclusiv l

denuntarea ceruta de lege pent ru incetarea contractului va fi considerata si notificare de evacuare a imobilul ui. In caz contrar. 1025. Citarea si comunicarea actelor procedurale Art.(1) Reclamantul are alegerea intre procedura reglementata de prezen tul titlu si procedura de drept comun. II din prezentul titlu. dispozitiile prezentului titlu nu aduc nicio atingere drepturil or locatorului sau proprietarului la plata chiriei sau arenzii. locatorul sau proprietarul poate intra i n posesia acestuia. iar dreptul locatarului este socotit stins. inchiriat sau arendat. (3) In cazul aratat la alin.Cererile formulate in temeiul prezentului titlu sunt de competenta judecatoriei in circumscriptia careia se afla situat imobilul ocupat fara drept ori. prin intermediul executorului judecatoresc. (3) Cand locatiunea este pe durata determinata. (4). (4) Locatarul poate renunta la notificarea prevazuta in prezentul articol prin a ct scris cuprinzand recunoasterea dreptului locatorului de a recurge imediat la procedura prevazuta la cap. . daca locatiunea inceteaza di n orice motive. 265 Notificarea ocupantului Art. 1024. Incetarea locatiunii.Atunci cand proprietarul unui imobil doreste sa il evacueze pe ocup antul acestuia. partea interesata. dac a prin lege nu se prevede altfel. 1. punandu-i in vedere sa elibereze imobilul pe care il ocupa fara niciun drept. (2) Daca locatiunea este pe durata nedeterminata. va putea proceda. (2) Se prezuma ca imobilul este parasit in caz de incetare a activitatii economi ce ori de incetare a folosirii imobilului de catre locatar sau ocupant ori de ca tre persoanele aflate sub controlul lor. precum si in cazul returnarii cheilor i mobilului. marfurilor sau altor bunuri mobile din imob il. Caracterul facultativ al procedurii Art. fara nicio procedura judiciara de evacuare. citatiile si celelalte acte d e procedura emise potrivit dispozitiilor prezentului titlu vor fi afisate la usa imobilului. prin actiunea locat orului. dupa caz. in termen de 5 zile de la comunicarea notificarii. chiar daca locatarul a parasit imobilul sa u contractul a incetat. .(1) Atunci cand dreptul locatarului de a folosi un imobil s-a stins ca urmare a incetarii locatiunii prin expirarea termenului.(1) Daca locatarul sau ocupantul care a fost notificat in conditiil e prezentului titlu a parasit imobilul. in termen de cel mult 30 de zile de la data comunicarii notificarii. 1020. 1021.027 alin. proprietarul va n otifica in scris ocupantul. in scris. toate notificarile. acesta va notifica locatarul. potrivit dispozitiilor re feritoare la ordonanta de plata sau celor privind solutionarea cererilor cu valo are redusa ori la sesizarea instantei competente. precum si a celor prevazute de dispozitiile legale aplicabile in materie. . pentru realizarea drepturilor si indeplinirea obligatiilor izvorand din contract. de drept. sunt incidente dispozitiile prezentului capitol. ridicarii echipamentelor. . in conditiile dreptului comun. CAPITOLUL II Procedura de evacuare Evacuarea voluntara Art. punandu-i in vedere sa elibe reze si sa-i predea liber imobilul. in conditiile prezentului articol. . . dupa ce dreptul de a ocupa imobilul a incetat. Instanta competenta Art. (2).(1) Locatarul si ocupantul imobilului sunt socotiti ca avand domici liul lor obligatoriu la imobilul pe care il ocupa fara niciun drept. Notificarea locatarului Art. dup a caz. precum si din orice alta cauza si lo catorul doreste sa intre in posesia imobilului. sub rezerva aplicarii dispoziti ilor art. dupa caz. (2) Daca imobilul este inchis. notificarea de evacuare a imobil ului trebuie facuta cu cel putin 30 de zile inainte de expirarea termenului. . prin neplata chiriei sau a arenzii. (2) De asemenea.ocatarul. la plata de desp agubiri si nici altor drepturi nascute in temeiul contractului sau al legii. 1023. 1022.

pentru plata acestora. loc atorul sau proprietarul va solicita instantei sa dispuna. la incetarea acestor abuzuri si la restabilirea situ atiei anterioare. chiria sau arenda la care a fost obligat. (5) Hotararea de evacuare este executorie si poate fi atacata numai cu apel in t ermen de 5 zile de la pronuntare. Procedura de judecata. 1026.(1) Paratul chemat in judecata. potrivit procedurii prevazute in pr ezentul titlu. potrivit legii. suma sta bilita pentru asigurarea ratelor de chirie sau arenda datorate pana la data cere rii de suspendare. titlu executor iu. 1030. cei interesati pot intr oduce contestatie la executare. . nu poate formula cerere reconventionala. la expirarea termenului pentru care chi ria sau arenda a fost astfel acoperita. in conditiile legii. 266 (2) Paratul poate invoca aparari de fond privind temeinicia motivelor de fapt si de drept ale cererii.Impotriva executarii hotararii de evacuare. 1029. inclusiv lipsa titlului reclamantului. Contestatia la executare Art. (2) Dispozitiile alin. cu ci tarea partilor. din orice motive.Sesizarea instantei Art. Suspendarea executarii Art. 1027. Cu toate acestea. sau de la co municare. prin ordonanta presedintiala . ii produce stricaciuni ori savarseste orice alte abuzuri de folosinta. dreptul de a folosi imobilul. daca s-a dat cu citarea partilor. nerespectand obligatiile ce ii revin privind fo losirea normala.(1) Cererea de evacuare se judeca cu citarea partilor. (3) Intampinarea nu este obligatorie. .Daca locatarul sau ocupantul notificat in conditiile prezentului ti tlu refuza sa evacueze imobilul ori daca locatarul a renuntat la dreptul sau de a fi notificat si a pierdut.(1) Daca locatarul. . (1) se aplica in mod corespunzator si pentru solutionarea cererii privind incetarea oricaror abuzuri savarsite de proprietarul care preju diciaza folosinta normala a partilor sau instalatiilor aflate in proprietate com una din imobilele cu mai multe etaje sau apartamente ori care tulbura buna convi etuire in acel imobil. . se vor putea invoca si aparari de fond. precum si cea aferenta ratelor de chirie sau arenda ce ar dev eni exigibile in cursul judecatii procesului. instanta. pentru lipsa de titlu. (2) Suspendarea inceteaza de drept daca. cu prudenta si diligenta. (4) Daca s-a solicitat si plata chiriei ori a arenzii exigibile. (2) Cererea de evacuare se judeca de urgenta. debitorul nu cere si nu depune suma ce s e va fixa de instanta de executare pentru acoperirea unor noi rate. Calea de atac Art. 1028. Daca hotararea de evacuare s-a dat fara citarea partilor. in cazul evacuarii pentru neplata chiriei sau a arenzii se va put ea dispune suspendarea executarii hotararii in cadrul contestatiei la executare sau a apelului exercitat de catre parat numai daca acesta consemneaza in numerar . data cu citarea partilor. pretentiile sale urmand a fi valorificate numai pe cale separata. 1031. Apararile paratului in cazul judecarii cu citare Art. daca s-a dat cu citarea partilor. prin hotarare executor ie. in afara de cazul in care evacuarea imobilului pentru neplata chiriei sau a arenzii se solic ita in baza unui contract care constituie. va putea dispune odata cu evacuarea si obligarea paratului la pl ata acestora. cand s-a dat fara citarea lor. (1). i ntrebuinteaza imobilul in alt scop decat cel prevazut in contract. . CAPITOLUL III Dispozitii speciale Incetarea abuzului de folosinta Art. la dispozitia creditorului. in conditiil e prevazute la alin. a imobilului inchiriat ori arendat. . in camera de consiliu. cu dezbater i sumare. evacuarea imediata a locatarului sau ocupantului din imobil. el va putea fi obligat.(1) Executarea hotararii de evacuare nu va putea fi suspendata. ii modifica s tructura stabilita prin constructie. inclusiv a sumelor devenite exigibile in cursul judecatii. de chemare in judecata a altei persoane sau in garantie. .

d) certificatul de rol fiscal. care atesta faptul ca persoana juridica titulara a dreptului inscris in cartea funciara si-a incetat existenta. Evacuarea Art. 267 Examinarea imobilului Art. b) un certificat eliberat de camera notarilor publici. potrivit legii. faptul daca imobilul posedat este sau nu inscris in cartea funciara. 1032. realizata.Dispozitiile prezentului titlu sunt aplicabile oricaror cereri de i nscriere in cartea funciara a drepturilor reale imobiliare dobandite in temeiul uzucapiunii. inclusiv fapt ul ca nu a fost alocat un numar cadastral pentru inscrierea imobilului. sublocatarul poate fi obligat la efectuarea reparatiilor ne cesare ce ii revin potrivit legii. dupa caz. pre cum si a faptului daca imobilul este sau nu grevat de sarcini. 1036. h) lista cuprinzand numele. pe cheltuiala celui interesat. 1. din care sa rezulte ca acesta nu face parte din domeniul public al statu lui sau al unitatii administrativ-teritoriale. iar in caz afirmativ. precum si data decesului sau. . in cazul in care imobilul nu este inscris in cartea funciara in folosul altei persoane si nici grevat de sar cini. Cuprinsul cererii Art.Prin ordonanta presedintiala. f) documentatia tehnica cadastrala a imobilului. 268 g) extrasul de carte funciara pentru informare. precum si siguranta locuirii in acel imobil.032 se aplica si in cazul obligarii locatarului sau. atunci cand este cazul.Efectuarea reparatiilor. eliberat de birou l teritorial de cadastru si publicitate imobiliara. (3) La cerere se vor anexa: a) un certificat eliberat de serviciul public comunitar local de evidenta a pers oanelor. 1035. .Dispozitiile art.031 se aplica in mod corespunzator si pentru so lutionarea cererii formulate de o asociatie de proprietari impotriva proprietari lor. . Cererile asociatiilor de proprietari Art. 1033. in conditiile legii. examinarea i mobilului detinut in locatiune. precum si numele ori denumirea vechiului prop rietar sau a succesorului acestuia. 1034. in cazul in care neefectuarea reparatiilor ce sunt in s arcina fiecarui proprietar ori a reparatiilor sau a oricaror lucrari la partile sau la instalatiile aflate in coproprietatea acestora ori la spatiile aflate in proprietate exclusiva afecteaza folosinta normala a partilor comune sau a altor spatii locative din imobil. de o persoana fizica sau juridica autorizata.(1) Cererea de uzucapiune se depune la judecatoria in circumscripti a careia este situat imobilul. (2) Reclamantul va arata in cererea de inscriere data de la care poseda imobilul sub nume de proprietar. care sunt persoanele care au cules mostenirea respectiva . un certificat emis de acelasi birou. Instanta competenta. membri ai acesteia. prenumele si domiciliul a cel putin 2 martori. Restrangerea folosintei. precum si la restrangerea folosintei spatiulu i inchiriat ori chiar la evacuarea din acest spatiu daca aceste masuri se justif ica pentru efectuarea reparatiilor ori lucrarilor prevazute de lege in sarcina l ocatorului. . . . 1. temeiul uzucapiunii. cand este cazul. e) inscrisul constatator al actului juridic pe care solicitantul si-a intemeiat posesia. locatarul s au. daca il cunoaste. care atesta ca titularul dreptului inscris in cartea funciara este dece dat. c) un certificat eliberat de primaria in a carei raza teritoriala este situat im obilul. un certificat emis de autoritatea c ompetenta. a sublocatarului de a permite.Dispozitiile art. care atesta acest fapt. dupa caz. data cu citarea partilor. atunci cand este cazul. din care sa rezulte faptu l daca mostenirea titularului inscris in cartea funciara a fost sau nu dezbatuta . TITLUL XII Procedura privitoare la inscrierea drepturilor dobandite in temeiul u zucapiunii Domeniul de aplicare Art. cu aratarea titularului inscris in cartea funciara ori a inscrierii declaratiei de renuntare la proprietate.

ce se va depune la dosarul cauzei. (3) Reclamantul este considerat proprietar de la data inscrierii. e) sau da ca cel inscris in cartea funciara este decedat ori si-a incetat existenta juridi ca sau a renuntat la proprietate. instanta va cerceta daca sunt indeplinite cerintele prevaz ute de Codul civil pentru dobandirea dreptului reclamat in temeiul uzucapiunii. carora li se va comunic a si cate o copie de pe cererea de inscriere si intampinarea depusa de reclamant . (2) lit. sedi ul acestuia. . la sediul instantei. (8) Incheierea sau. in cazul in care s-a facut numai o notare. prenumele sau denumirea posesorului si domiciliul sau.(1) Dosarele sau inscrisurile privitoare la o pricina in curs de ju decata.037 alin. in conditiile legii. in cartea funciara a dreptului de proprietate dobandit in temeiul uzucapi unii.Procedura de judecata. (5) Daca nu s-au facut opozitii in termenul prevazut la alin. Dupa primirea intampinarii se va fixa termen pentru solutionarea cererii de inscriere. (2) Afisele si publicatia vor cuprinde: a) denumirea instantei care a emis somatia. citar ea titularului dreptului inscris in cartea funciara sau a succesorilor acestuia. dupa caz. cu precizarea vecinatatilor. Caile de atac Art. numarul si data incheierii prin care s-a dispus emiterea. cu num ar cadastral sau topografic si a numarului de carte funciara. in caz contrar. (5) sau. dintre care cel putin un ul de circulatie nationala. de prima instanta. (2) In toate cazurile. acestea vor fi comunic ate reclamantului. prin incheiere. int ocmit de grefier. hotararea este supusa numai apelului. prin care s-a admis cererea d e inscriere. dupa ascultarea reclamantului si a martorilor si verificarea indeplinirii cond itiilor cerute de lege pentru dobandirea dreptului reclamat in temeiul uzucapiun ii. 1039. in termen de 6 luni de la emiterea celei din urma publicatii se va trec e la judecarea cererii. inainte de ramanerea definitiva a acesteia. pre cum si publicarea ei in doua ziare de larga raspandire. Justificarea inscrierii provizorii se va face pe baza incheierii sau. prin incheiere. (7) In ambele cazuri. registratorul de carte funciara nu va putea dispune inscr ierea dreptului. daca acesta a fost intabulat sau inscri s provizoriu in folosul unei alte persoane. c) precizarea ca acesta invoca dobandirea proprietatii sau a unui alt drept real prin uzucapiune. TITLUL XIII Procedura refacerii inscrisurilor si hotararilor disparute Refacerea dosarelor sau inscrisurilor in cauzele in curs de solutionare Art. daca este cazul. e) somatia catre toti cei interesati sa faca opozitie. instanta se va pronunta. al hotararii judecatoresti.(1) Reclamantul va putea cere inscrierea provizorie a dreptului ce a uzucapat. se va putea dispune inscr ierea dreptului. dupa caz. data fara citarea partilor. (3) Cheltuielile necesare efectuarii formalitatilor de afisare si publicare sunt in sarcina reclamantului. dupa c az. chiar dupa implinirea termenului de uzucapiune. 1. disparute in orice mod. se pot reface de insasi instanta investita cu ju . b) numele. 1038. . 269 Inscrierea in cartea funciara a dreptului uzucapat Art. 1037. (6) Daca s-au formulat opozitii la cererea de uzucapiune. cu precizarea ca. . a hotararii judecatores ti. in temeiul incheierii date potrivit art. in camera de consiliu . instanta dispune. ramasa definitiva. fara ca inscrierea sa fie opozabila celui care a cerut notarea. iar in lipsa acest ora. cu citarea reclamantului si a oponentilor. al biroului teritorial de cadastru si pu blicitate imobiliara si la sediul primariei in raza careia se afla imobilul. cu adresa postala si. in temeiul uzucapiunii. dupa caz. (4) Indeplinirea acestor formalitati va fi constatata intr-un proces-verbal.(1) Dupa depunerea cererii. daca sunt cunoscuti. d) indicarea precisa a imobilului. pentru a formula intampinare potrivit dispozitiilor de drept comun. precum si emiterea unei somatii si afisarea acesteia la im obilul in litigiu.

040 se aplica in mod corespunzator si in cazul in care se solicita refacerea unei hotarari definitive. sau la orice alta institutie de credi t care efectueaza astfel de operatiuni. Refacerea hotararilor definitive Art. (2) este aceea aratata in cuprinsul lor. hotararea refacuta potrivit prevederilor alin. dupa caz. ce s-au incredintat partilor sau altor persoane. cererea de refac ere va fi respinsa. (5) Inscrisurile refacute tin locul originalelor. (7) Daca ulterior judecarii cererii de refacere hotararea disparuta a fost gasit a. in numerar. potrivit dispoziti ilor art. cu invitatia ca orice posesor al unei copii de pe hotarare sa o depuna la grefa instantei care a ordonat publicatia.(1) Cautiunea se depune. (2) La cererea debitorului cautiunii si daca partea in favoarea careia se depune declara in mod expres ca este de acord. instanta de apel va judeca din nou pri cina in fond. iar cauza se afla in apel.(1) Cand legea prevede darea unei cautiuni. 1040. .Dispozitiile art. 1. (3). se v a trece la refacerea ei de catre instanta care a pronuntat-o. (2) In acest scop. 1041. (3) Pot servi la refacerea dosarului copiile legalizate de pe inscrisurile dispa rute ce se afla in posesia partilor ori a altor persoane sau a autoritatilor. (4) si (5) va fi anulata de catre instanta care a pronuntat-o. de regula. TITLUL XIV Cautiunea judiciara Stabilirea cautiunii si depunerea ei Art.(1) Daca dosarul sau inscrisurile disparute priveau o pricina in ca re se pronuntase o hotarare. (4) In situatia in care dosarul. (3) Valoarea instrumentelor financiare prevazute la alin. instanta va putea sa dispuna. din oficiu. partile sunt obligate sa faca do vada ca intre ele a existat litigiul ce face obiectul rejudecarii si ca acesta a fost solutionat prin hotarare 270 judecatoreasca. aceasta hotarare se va reface de catre instanta car e a pronuntat-o. nu se pot reface nici potri vit alin. dispunand totodata sa se scoata din registrele in stantei toate datele privitoare la inscrisurile ce se refac. (6) Daca in cursul judecarii a fost gasita hotararea disparuta. (3). instanta va fixa termen. (5) Cand procesul se afla in recurs. (4). pe numele partii respective. (4) Incheierea nu va putea fi atacata decat odata cu fondul. Cu toate acestea. sa se faca publicat ii intr-un ziar de larga raspandire. vor putea servi la refacere copiile lega lizate de pe hotarare. (1). inclusiv hotararile date in pr ima instanta sau apel. (3). a executorului judecatoresc. Refacerea hotararilor disparute Art. . (2) In scopul prevazut la alin. citand partile si.decarea cauzei. acordu l partii nu este necesar in cazul titlurilor emise de stat sau de unitatile admi nistrativ-teritoriale. la dispozit ia instantei sau. cautiunea va putea consta si in instrum ente financiare care pot servi ca instrumente de plata. 1. Dovada se va face cu orice inscrisuri sau extrase din registrele ori din alte evidente ale instantei judecatoresti sau ale altor autoritati. va cere copii de pe inscrisur ile ce i-au fost trimise de autoritati si de care partile s-au folosit sau de pe inscrisurile depuse de parti. 1042. Depunerea in numerar sau in instrumente financiare Art. chiar din oficiu. iar in cazul cererilor al caror obiect nu este eva luabil in bani.039 si 1. instanta de r ecurs va trimite cauza instantei de apel pentru a proceda potrivit alin. ia r daca si acel exemplar ar fi disparut. . dupa cel de-al doilea exemplar al hotararii pastrat la mapa. suma datorata de parte cu acest titlu se stabileste de catre instanta in conditiile legii si se depune la Trezoreria Statului.S. pana la gasirea acestora. martorii si expertii. la CEC Bank . . (2) Daca legea nu prevede altfel.000 lei. Pentru judecata din nou a cauzei. inclusiv hotararea.039. iar dosarul.A. . nu va putea depasi suma de 10. cautiunea nu va reprezenta mai mult de 20% din valoarea obiectului cererii. nu pot fi refacute nici potrivit alin. dupa caz. 1043. (1) si (2). (3) Daca hotararea nu se poate reface pe calea aratata la alin.

Cu toate acestea.Oferirea de garantii reale Art. Aducerea unui garant Art. o declaratie ca este de acord sa g aranteze pana la nivelul sumei stabilite de instanta. In acest caz. cautiunea nu va putea fi urmarit a nici de creditorii depozitarului.(1) Cautiunea depusa se va restitui. 1044. (3) Daca garantul este incuviintat de instanta. in camera de consiliu. In acest caz. . prevazute la alin. Indisponibilizarea cautiunii Art. dupa caz. (1) . dupa solutionarea p rin hotarare definitiva a procesului in legatura cu care s-a stabilit cautiunea. Procedura de stabilire a cautiunii Art. . 1047. suma in numerar sa fie inlocuita cu al te bunuri ori prin aducerea unui garant. in conditiile stabilite de prezentul titlu. depus la dosarul cauzei.(1) La cererea debitorului cautiunii. din oficiu. Inlocuirea cautiunii in numerar Art. cu citarea partilor. . cautiunea se restituie de indata daca partea interesata decl ara in mod expres ca nu urmareste obligarea celui care a depus-o la despagubiri pentru prejudiciile cauzate prin incuviintarea masurii pentru care aceasta s-a d epus. instanta va stabili. ca in locul bunurilor aratate la ar t. instanta poate incuviinta. el va da in fata acesteia ori pr in inscris autentic. . respectiv dupa incetarea efectelor masurii pentru care aceasta s-a depus. (1). 1. Inscrierea sau. (2) Cand s-a acceptat cu titlu de cautiune un drept de ipoteca. (3) atrage desfiintarea de drept a masurilor in legatura cu care s-a dispus stabilirea cautiunii.044 sa fie adus un garant. daca valoarea acesteia este cel putin egala cu valoarea cautiunii stabilit e de instanta. notarea se va disp une de catre instanta din oficiu. 1. dispozitiile art. (4) Nedepunerea cautiunii in termenul prevazut la alin. instanta va disp une. 1046. de la data incetarii efectelor masurii. dupa caz.047 a lin. 1045. radiere a inscrierilor facute.(1) Daca prin lege nu se prevede altfel. si va stabili de urgenta cautiunea. 272 Restituirea cautiunii Art. se poate of eri cautiune si un drept de ipoteca imobiliara sau mobiliara ori o creanta ipote cara. De asemenea. inregistrarea la Arhiva Ele ctronica de Garantii Reale Mobiliare. in conditiile legii.1. instanta va cita partile i n termen scurt. . cautiunea se va depune numai in numerar. dupa caz. (4) Cand cautiunea nu mai este necesara. (2) In cazul prevazut la alin. de la data acestei comunicari incepand a curge ter menul pentru plata cautiunii. 271 (3) Cautiunea care consta intr-o creanta ipotecara produce efecte din momentul i nscrierii sau notarii rangului in cartea funciara sau. Debitorului cautiunii ii va fi comunicata incheierea prin car e cautiunea a fost stabilita. 1049. instanta va putea stabili cautiunea si fara citarea par tilor. (1) si (2) raman aplicabile. dupa caz. din oficiu. la cerere. (2) Cautiunea se restituie celui care a depus-o in masura in care asupra acestei a cel indreptatit nu a formulat cerere pentru plata despagubirii cuvenite pana l a implinirea unui termen de 30 de zile de la data ramanerii definitive a hotarar ii sau.042. instanta va ordona.(1) Sub rezerva acceptarii exprese de catre beneficiar.Cel care a depus cautiunea in numerar va putea cere ulterior ca. (3) Cand exista urgenta. . in Arhiva Elect ronica de Garantii Reale Mobiliare. intabularea acestuia sau. un termen la care garantul sa fie infatisat. (2) Instanta se pronunta printr-o incheiere care poate fi atacata odata cu hotar area prin care s-a dispus asupra cautiunii. (3) Instanta se pronunta asupra cererii de restituire a cautiunii cu citarea par . intr-un termen sta bilit de instanta.Cand cautiunea a fost depusa in numerar sau in instrumente financia re ea nu poate fi urmarita de creditorii depunatorului decat in masura in care u rmeaza a-i fi restituita acestuia. cu acordul expres al beneficiarului cautiunii. 1048.

b) dreptul aplicabil litigiului conform dreptului international privat roman est e legea romana. .(1) Sub rezerva situatiilor in care legea dispune altfel. (2) Cu exceptia cazurilor in care prin lege se dispune altfel. (1). 1051. printr-o incheiere supusa numai recursului. instantel e romane sunt competente daca paratul are domiciliul. CARTEA a VII-a Procesul civil international Domeniul de aplicare Art.tilor. (4) Daca cererea pentru care s-a depus cautiunea a fost respinsa. precum si cand instanta aleasa este romana. (1) si (2). telecopiator sau orice alt mijloc de comunicare ce permite a-i stabili pro ba printr-un text. (2) Cand exista mai multi parati. dupa caz. la instanta ierarhic superioa ra. prin dreptul Uniunii Europene sau prin legi speciale nu s e prevede altfel. partile au convenit valabil competenta instantelor rom ane de a judeca litigii actuale sau eventuale privind asemenea drepturi. 1052. Prorogarea voluntara de competenta in favoarea instantei romane Art. (3) Instanta aleasa nu se poate declara necompetenta daca: a) una dintre parti are domiciliul/resedinta obisnuita. In toate cazurile.(1) In materie patrimoniala. resedinta obisnuita. De asemenea. In lipsa de stipulatie contrara. (3) In situatiile prevazute la alin.Dispozitiile prezentei carti se aplica proceselor de drept privat c u elemente de extraneitate in masura in care prin tratatele internationale la ca re Romania este parte. recursul este de competenta Completului de 9 jude catori. un sediu secundar sau fondul de comert pe teritoriul Romaniei la data introdu cerii cererii. (3) Instantele romane sunt de asemenea competente pentru a judeca orice cerere p rivind activitatea la sediul secundar al unei persoane juridice neavand sediul 273 principal in Romania. TITLUL I Competenta internationala a instantelor romane CAPITOLUL I Dispozitii generale Competenta intemeiata pe domiciliul sau sediul paratului Art. cand din ansamblul circumstantelor rezulta ca litigiul nu prez inta nicio legatura semnificativa cu Romania. respectiv sediul principal. iar litigiul este de competenta exclusiva a un ei instante straine. daca el nu ridica exceptia de necompetenta la primul termen la care partile a u fost legal citate. telegrama. 1050. recursul este suspensiv de executare. competenta forului ales este exclusiva. instant ele romane sunt singurele competente. iar in lipsa domiciliului. instanta romana sesizata poate respinge cererea.(1) Cand. . . a sediului principal or i secundar situat in strainatate. Conventia poate fi incheiata prin inscris. . partile pot conveni asupra instantei c ompetente sa judece un litigiu actual sau eventual izvorand dintr-un raport cu e lemente de extraneitate. in afara de cazul cand cererea a fost facuta numai cu scopul de a-l sustrage pe un parat de la jurisdic tia domiciliului ori resedintei obisnuite sau. alegerea este fara efect cand instanta aleasa este str aina. instanta va di spune din oficiu si restituirea cautiunii. . respectiv un sediu secun dar in circumscriptia acestei instante. 1053. (2) Alegerea instantei este fara efect daca ea conduce la lipsirea in mod abuziv a uneia dintre parti de protectia pe care i-o asigura o instanta prevazuta de l egea romana. t elex. Alegerea forului Art. In cazul in care incheierea a fost pronuntata de una dintre sectiile Inaltei Curti de Casatie si Justitie. iar in lipsa sediului principa l. instanta romana i n fata careia paratul este chemat ramane competenta de a judeca cererea formulat a. instantele romane sunt competente daca unul di ntre acestia se afla in situatia prevazuta la alin. iar litigiul este de competenta exclusiva a instantelor romane. in materii avand ca obiect drepturi de care ele dispun li ber conform legii romane. cand acest sediu secundar este situat in Romania la data i ntroducerii cererii.

Competenta interna Art. desi legea nu prevede competen ta instantelor romane. iar daca stabileste ca nu este competenta nici ea. 1057. . 1054. . Verificarea competentei internationale Art. dar a caror solutionare este necesara pentru a deci de asupra cererii principale. avand acelasi obiect si aceeasi cauza. potrivit dispozitiilor cartii de fata. instanta romana este.Instanta romana sesizata judeca pe cale incidentala chestiunile car e nu intra in competenta sa. la Judecatoria Sectorului 1 al municipiului Bucuresti.(1) Cand o cerere este pendinte in fata unei instante straine si es te previzibil ca hotararea straina va fi susceptibila de recunoastere sau de exe cutare in Romania. . (1). conservatorii si de executare Art. . d upa caz.(1) Cand instantele romane sunt competente potrivit dispozitiilor c artii de fata. .Daca partile au incheiat o conventie de arbitraj vizand un litigiu arbitrabil conform legii romane. 1060. competenta instantei romane este obligatorie. nu se poate identifica instanta c ompetenta sa judece cauza. chiar daca. 275 Litispendenta internationala Art.In situatii de urgenta. b) cererea reconventionala. Masurile provizorii. conservatorii si de executare privind persoane sau bunuri aflate in Romania la data introducerii cererii. competen ta sa dispuna masuri provizorii. 1058. cu exceptia cazurilor cand asemenea cereri ar fi fos t formulate numai pentru a-l sustrage pe intervenient de la jurisdictia normal c ompetenta. b) instanta constata ca respectiva conventie de arbitraj este caduca sau inopera nta. (2) Necompetenta internationala a instantei romane poate fi invocata in orice st are a procesului. instanta romana sesizata isi va declina compete nta. daca se dovedeste ca nu este posibila introducerea unei c ereri in strainatate sau ca nu se poate pretinde in mod rezonabil ca ea sa fie i ntrodusa in strainatate. (2) In situatiile prevazute la alin. a celor prevazute in legi speciale. daca cererea este formulata de un ceta tean roman sau apatrid domiciliat in Romania ori de o persoana juridica de natio nalitate romana. 1. in aplicarea prevederilor alin. Instanta romana va respinge ce rerea cand hotararea straina pronuntata este susceptibila de a fi recunoscuta co .055.(1) Instanta sesizata verifica din oficiu competenta sa internation ala procedand conform regulilor interne privind competenta. . competenta sa judece: a) cererile de interventie.Exceptia de arbitraj Art. c) tribunalul arbitral nu poate fi constituit sau arbitrul unic nu poate fi dese mnat din motive vadit imputabile paratului.Instanta competenta sa judece cererea originara este. 1061. respinge cererea ca nefiind de competenta jurisdictiei romane. chiar si direct in caile de atac. de asemenea. competenta se determina conform regulilor din prezentul cod si. sub rezerva aplicarii prevederilor ar t. (1). 1059. cererea va fi indreptata. Forul de necesitate 274 Art. de asemenea. . poate suspenda judecata pana la pr onuntarea hotararii de catre jurisdictia straina. ea nu ar fi competenta sa judece fondul. . cu exceptia situatiilor in care: a) paratul nu a invocat exceptia de arbitraj pana la primul termen la care a fos t legal citat. (2) Daca. 1055. respectiv l a Tribunalul Bucuresti. urmand regulile de competen ta materiala. Chestiunile preliminare Art. instanta romana sesizata ulterior cu o cerere intre aceleasi parti.(1) Instanta romana de la locul cu care cauza prezinta o legatura s uficienta devine competenta sa solutioneze cauza. nici o alta instanta romana. Cererile incidentale Art. 1056.

desfacerea. fie si numai in parte. o obl igatie contractuala se afla in Romania. . cu exceptia celor referitoare la imobile situate in strainatate. . 1065. daca jurisdictia straina se decl ara necompetenta sau daca hotararea straina pronuntata nu este susceptibila de a fi recunoscuta in Romania.Cand instanta romana este sesizata cu judecarea unei cereri. daca cel putin una dintre parti e ste cetatean roman.Cand o persoana aflata in strainatate trebuie sa respecte un termen procedural in fata autoritatilor judiciare sau administrative romane.Instantele romane sunt exclusiv competente sa judece litigii cu ele mente de extraneitate din sfera statutului personal referitoare la: 1. 3. Termenele Art. . nulitatea sau anularea casatoriei. imobile situate pe teritoriul Romaniei. . c are este cetatean roman sau apatrid. incat exista interesul pentru cercetarea si judecarea acestora in acelasi timp. bunuri lasate in Romania de defunctul cu ultimul domiciliu in Romania. instanta romana repune procesul pe rol la cererea pa rtii interesate. Competenta exclusiva in materia unor actiuni patrimoniale Art. (3) Faptul ca o cauza este sau nu pendinte in fata jurisdictiei straine se deter mina conform legii statului in care are loc procesul.(1) Instantele judecatoresti romane sunt competente sa judece si li tigiile in care: 1. 1066. precum si alte litigii intre s oti. daca cel ce urmeaza a fi adoptat domiciliaza in Roman ia si este cetatean roman sau apatrid. b) incheierea contractului a fost precedata in Romania de o oferta sau o publici tate si consumatorul a indeplinit actele necesare incheierii contractului.Instantele romane sunt exclusiv competente sa judece litigii cu ele mente de extraneitate referitoare la: 1. acte de stare civila intocmite in Romania privind persoane domiciliate in Rom ania si care sunt cetateni romani sau apatrizi. 5. CAPITOLUL II Dispozitii speciale de competenta internationala a instantelor roma ne Competenta personala exclusiva Art. referitoare la acte sau fapte de stare civila inregistrate in Romania. 1063. . daca la da ta introducerii 276 cererii ambii soti domiciliaza in Romania si unul dintre ei este cetatean roman sau apatrid. locul unde a luat nastere sau trebuia executata. contracte incheiate cu consumatori avand domiciliul sau resedinta obisnuita i n Romania. pentru prestatii de consum curent destinate uzului personal sau famil ial al consumatorului si fara legatura cu activitatea profesionala sau comercial a a acestuia. 3. este sufi cient ca cererea sa sa parvina in ultima zi a termenului la o reprezentanta dipl omatica sau consulara romana. 6. incuviintarea adoptiei. daca: a) furnizorul a primit comanda in Romania. procese intre persoane cu domiciliul in strainatate. locul unde a intervenit un fapt juridic din care decurg obligatii extracontra . 2. 1062. 2. punerea sub interdictie judecatoreasca a unei persoane cu domiciliul in Roman ia. Conexitatea internationala Art. tutela si curatela pentru protectia unei persoane cu domiciliul in Romania. (2) In cazul suspendarii prevazut la alin. Competenta preferentiala a instantelor romane Art. 2. 1064.nform dispozitiilor prezentei carti. ea est e competenta sa judece si cererea care este legata de cea dintai printr-un rapor t atat de strans. cu scopul de a evita solutii care nu ar putea fi conciliate da ca cererile ar fi judecate separat. 4. 3. reclamantul din cererea privind obligatia de intretinere are domiciliul in Ro mania. (1).

Pentru situatiile prevazute la art. dupa caz. b) locul de destinatie sau primul port ori aeroport unde nava sau aeronava a aju ns se gaseste pe teritoriul Romaniei. 1. bunul asigurat sau locul producerii evenimentului asigurat se afla in Romania . Curatorul special Art. . . cetatean strain sau perso ana juridica de nationalitate straina. Conditia strainului Art. iar raporturil e juridice privesc drepturi de care ei pot dispune. indiferent de cetatenia victimei. d) paratul are domiciliul sau resedinta obisnuita in Romania. declararea judecatoreasca a mortii unui cetatean roman. de locul survenirii accide ntului sau locul producerii prejudiciului. 1068. de asemenea.(1) Persoanele fizice si persoanele juridice straine au. este inoperanta. procese intre straini. altul decat instanta romana. TITLUL II Legea aplicabila in procesul civil international CAPITOLUL I Capacitatea si drepturile partilor in proces Capacitatea procesuala Art.064 si 1. reclamantul. 1067. cetatean roman cu domiciliul in strainatate. 5. cetatean roman sau apatrid. este inmatriculat a in Romania. 4. in aceeasi masura si in aceleasi co nditii ca si cetatenii romani. in procesele civil e internationale. 2. in conditi ile legii. 1069. 6. sub conditia reciprocitatii cu statul de cetateni e sau de domiciliu al solicitantului. 4. Conventiile inoperante Art. 1070. procese referitoare la abordajul navelor sau coliziunea aeronavelor. procese privind raspunderea civila pentru prejudiciile cauzate de produse ori ginare din Romania. 1071. . 6. in legatura cu bunuri sau in terese ale persoanelor din Romania. 5. 3. nu poate fi tinut sa depuna cautiune sau obligat la vreo alta garantie pentru motivul ca este strain sau nu are domiciliu l ori sediul in Romania. c) nava sau aeronava a fost sechestrata in Romania. in fata instantelor romane. rezervata fiind competen ta exclusiva pentru imobilele lasate de acesta in strainatate.(1) Capacitatea procesuala a fiecareia dintre partile in proces est e guvernata de legea sa nationala. conventia de al egere a forului. . (2) Instantele judecatoresti romane sunt.065.ctuale sau se produc efectele acestuia se afla in Romania. daca: 277 a) nava sau aeronava arboreaza pavilionul roman sau. competente sa judece: 1. chiar daca acesta se afla in strainatate la data cand a intervenit disparitia.In situatiile in care reprezentarea ori asistarea strainului lipsit de capacitate sau cu capacitate de exercitiu restransa nu a fost asigurata conf . . statia feroviara sau rutiera ori portul sau aeroportul de imbarcare/incarcare sau debarcare/descarcare a pasagerilor sau marfii transportate se afla in Roman ia. rezervata fii nd o conventie de alegere a forului. aceleasi drepturi si obligatii procesuale ca si cetatenii romani. procese referitoare la ocrotirea minorului sau persoanei puse sub interdictie judecatoreasca. daca acestia au convenit expres astfel.Sub conditia reciprocitatii. precum si de asistenta judiciara gratuita. (2) Cetatenii straini beneficiaza in fata instantelor romane. precum s i cele referitoare la asistenta sau la salvarea unor persoane sau unor bunuri in marea libera ori intr-un spatiu nesupus suveranitatii vreunui stat. de scutiri si reduceri de taxe si alte cheltuieli de procedura . ultimul domiciliu al defunctului se afla in Romania. respectiv persoanele juridice romane. procese referitoare la ocrotirea in strainatate a proprietatii intelectuale a unei persoane domiciliate in Romania. (2) Capacitatea procesuala a apatridului este guvernata de legea romana. Pana la luarea unor ma suri provizorii de catre instanta romana raman valabile masurile provizorii disp use de instanta straina. Scutirea de cautiunea judiciara Art.

. Actele oficiale publice Art. (4) Proba starii civile si puterea doveditoare a actelor de stare civila sunt gu vernate de legea locului unde a fost intocmit inscrisul invocat. (3) Cu toate acestea. CAPITOLUL II Legea aplicabila in materie procedurala Legea forului Art. pentru certificarea autenticitatii semnaturilor si sigiliului aplicate pe acestea. sub rezerva institutiilor juridice far a corespondent in dreptul roman. . . 1074. de catre Ministerul A facerilor Externe. legea romana este aplicabila. (2) Probatiunea faptelor este supusa legii locului unde ele s-au produs ori au f ost savarsite. fara a fi ceruta conditia reciprocitatii. 1073. . in aceasta ordine. Legea romana se aplica si in cazul in care ea accepta proba cu mart ori si cu prezumtii ale judecatorului. (2) In materie imobiliara se aplica legea locului unde este situat imobilul. chiar si in situatiile in care aceste mij loace de proba n-ar fi admisibile conform legii straine declarate aplicabile. Calitatea procesuala si calificarea pretentiei Art. (1) si (2). Probele Art. . daca ea admite si alte mijlo ace de proba decat cele prevazute de legile stabilite conform prevederilor alin. 1075. cand legea locului incheierii actului juridic le acorda aceasta libertate. pe cale administrativa ierarhica in statul de origine si apoi de misiunea diplomatica sau oficiul consular roman. 1. instanta ii va putea numi in mod provizoriu un curator special.Calificarea unei probleme ca fiind de drept procesual sau de drept substantial se face conform legii romane. (4) Supralegalizarea actelor intocmite sau legalizate de instantele romane se fa ce. 1077. sub rezerva unor dispozitii exprese contrare. (3) Scutirea de supralegalizare este permisa in temeiul legii. urmata de supralegalizarea efectuata. (2) Supralegalizarea pe cale administrativa este supusa procedurii stabilite de statul de origine al actului. .(1) Actele publice intocmite sau legalizate de o autoritate straina sau de un agent public strain pot fi produse in fata instantelor romane numai d aca sunt supralegalizate. in continuare. efectele lor si a utoritatile abilitate sa instrumenteze sunt cele prevazute de dreptul tarii unde operatiunea a avut loc. se aplica legea locu lui incheierii actului juridic. . (5) Administrarea probelor in procesul civil international este guvernata de leg ea romana. 1076. 1072.In procesul civil international instanta aplica legea procesuala ro mana.(1) Mijloacele de proba pentru dovedirea unui act juridic si forta probanta a inscrisului constatator sunt cele prevazute de legea convenita de par ti.071 se aplica in mod corespunzator apatriz ilor.orm legii 278 sale nationale. 279 Formalitatile de publicitate Art. obiectul si cauza actiunii in proc esul civil international se stabilesc conform legii care guverneaza fondul rapor tului juridic dedus judecatii. I n lipsa acestei libertati sau cand partile n-au uzat de ea.Calitatea procesuala a partilor.(1) Formalitatile de inregistrare si publicitate. 1078. din partea autoritatilor romane. de catre Ministerul Justitiei si Ministerul Afacerilor Externe.Prevederile art. fie de catre misiunea diplomatica romana sau oficiul consular roman din acest stat. fie de c atre misiunea diplomatica sau oficiul consular in Romania ale statului de origin e si. Calificarea Art. al unui tratat in ternational la care Romania este parte sau pe baza de reciprocitate. TITLUL III Eficacitatea hotararilor straine . iar din aceasta cauza judecata procesului intarzie. in oricare dintre cele doua situatii.068-1. Regulile aplicabile apatrizilor Art.

chiar nede finitiva. Neexaminarea pe fond Art. f) a fost incalcat dreptul la aparare.(1) Recunoasterea hotararii straine poate fi refuzata pentru oricar e dintre urmatoarele cazuri: a) hotararea este manifest contrara ordinii publice de drept international priva t roman. 1. d) este inconciliabila cu o hotarare pronuntata anterior ei in strainatate si su sceptibila de a fi recunoscuta in Romania. 1081. termenul de hotarari straine se refera la actele de jurisdictie contencioasa sau necontencioasa ale instantelor judeca toresti.Notiunea Art. .In sensul prezentului titlu.Hotararile straine sunt recunoscute de plin drept in Romania. potrivit legii statului de sediu. . spre a beneficia de puterea lucrului j udecat. a instantelor romane sau se afla in curs de judecare in fata acestora la data sesizarii instantei straine. cele notariale sau ale oricaror autoritati competente dintr-un stat nem embru al Uniunii Europene. (2) Recunoasterea nu poate fi refuzata pentru singurul motiv ca instanta care a pronuntat hotararea straina a aplicat o alta lege decat cea care ar fi fost dete rminata de dreptul international privat roman. au fost pronu ntate in baza legii determinate ca aplicabila conform dreptului international pr ivat roman. 1080. afara numai daca procesul privest e starea civila si capacitatea unui cetatean roman. e) instantele romane aveau competenta exclusiva pentru judecarea cauzei. . . ca partii in cauza i-a fost inmanata in timp util atat citatia pentru termenul de dezbateri in fond. c) exista reciprocitate in ceea ce priveste efectele hotararilor straine intre R omania si statul instantei care a pronuntat hotararea. decurgand din omisiunea citarii persoanei care nu a participat la proces in fata instantei straine. g) hotararea poate face obiectul unei cai de atac in statul in care a fost pronu ntata. in lipsa de recunoastere. iar solutia adoptata difera de cea la care s-ar fi ajuns potrivit legii romane.080 pot fi recunoscute in Romania.(1) Hotararile referitoare la alte procese decat cele prevazute la art. 280 Conditiile recunoasterii Art. poate fi in vocat numai de catre acea persoana. au fost recunoscute mai intai in st atul de cetatenie al fiecarei parti ori. cat si actul de sesizare a instantei si ca i s-a dat posibilitatea de a se apara si de a exercita calea de atac impotriva hotararii. compete nta sa judece procesul fara insa a fi intemeiata exclusiv pe prezenta paratului ori a unor bunuri ale sale fara legatura directa cu litigiul in statul de sediu al respectivei jurisdictii. fiind pronuntate intr-un stat tert.081 si 1. in special. b) instanta care a pronuntat-o a avut. b) hotararea pronuntata intr-o materie in care persoanele nu dispun liber de dre pturile lor a fost obtinuta cu scopul exclusiv de a sustrage cauza incidentei le gii aplicabile conform dreptului international privat roman. 1083. (3) Caracterul nedefinitiv al hotararii straine. daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii: a) hotararea este definitiva potrivit legii statului unde a fost pronuntata. Motivele de refuz al recunoasterii Art. 1079. c) procesul a fost solutionat intre aceleasi parti printr-o hotarare. aceasta incompatibilitate se apreciaza tinandu-se seama. CAPITOLUL I Recunoasterea hotararilor straine Recunoasterea de plin drept Art.Cu exceptia verificarii conditiilor prevazute la art. de intensitatea legaturii cauzei cu ordinea juridica romana si de gravitatea efect ului astfel produs. de asemenea. daca se refera la statutul personal al cetatenilor statului unde au fost pronuntate s au daca. (2) Daca hotararea a fost pronuntata in lipsa partii care a pierdut procesul. 1.08 . 1082. . ea trebuie sa constate. nu sunt contrarii ordinii publice de drept international privat roma n si a fost respectat dreptul la aparare.

in cadrul caruia s e ridica exceptia puterii lucrului judecat sau o chestiune prealabila intemeiata pe hotararea straina.083 sunt aplicabile in mod corespunzator si cer erii de incuviintare a executarii. in timp util. comunicate par tii care a fost lipsa in instanta straina. (1) vor fi insotite de traduceri autorizate si vor fi supralegalizate. 281 Competenta Art. 1088. 1. . de asemenea. (1). d) orice alt act de natura sa probeze. Documentele atasate la cerere Art. daca se considera suficient edificata. 1. sa dispenseze partea de pro ducerea lor. 1.082 si 1. . 282 CAPITOLUL II Executarea hotararilor straine Competenta Art. instanta romana nu poate proceda la examinarea in fond a hotararii straine si nici la modificarea ei. sediul cel care a refuzat recunoasterea hotararii straine. de catre pa rtea impotriva careia s-a pronuntat hotararea. daca din hotararea strai na rezulta ca paratul a fost de acord cu admiterea actiunii. (2) Cererea poate fi solutionata fara citarea partilor. 1085. c ompetenta apartine Tribunalului Bucuresti.(1) Hotararile straine care nu sunt aduse la indeplinire de bunavoi e de catre cei obligati a le executa pot fi puse in executare pe teritoriul Roma niei.081. 1086. dupa caz. intocmita in conditiile preva zute la art. . (3) Cererea de recunoastere poate fi. 1089. cu respectarea dispozitiilor art. c) copia dovezii de inmanare a citatiei si a actului de sesizare.(1) Cererea de recunoastere a hotararii straine se solutioneaza pe cale principala prin hotarare. Intreruperea prescriptiei Art. b) dovada caracterului definitiv al acesteia. Conditiile incuviintarii executarii Art. (2) Hotararile straine prin care s-au luat masuri asiguratorii si cele date cu e xecutare provizorie nu pot fi puse in executare pe teritoriul Romaniei.078.(1) Executarea hotararii straine se incuviinteaza cu respectarea co nditiilor prevazute la art. in completare. de catre trib unalul in circumscriptia caruia urmeaza sa se efectueze executarea. . la cererea persoanei interesate. Citarea partilor Art. (3) In cazul neprezentarii unora dintre documentele prevazute la alin. in ambele cazuri dupa citarea partilor. 1087.085. precum si a celei ca hotararea sa fie executo rie potrivit legii statului de sediu al instantei care a pronuntat-o. inst anta poate fixa un termen pentru a fi prezentate ori poate accepta documente ech ivalente sau. ca hotararea straina indep lineste celelalte conditii prevazute la art. Dovada caracterului executoriu Art. 1090.Cererea de recunoastere a hotararii straine intrerupe prescriptia d reptului de a obtine executarea silita. pe baza incuviintarii date.(1) Cererea de recunoastere se rezolva pe cale principala de tribun alul in circumscriptia caruia isi are domiciliul sau.2. (1). eliberata de instanta care a pronuntat-o. . 1084. rezolvata pe cale incidentala de catre instanta sesizata cu un proces avand un alt obiect. . iar pe cale incidenta prin incheiere interlocutor ie. (2) Dispozitiile art. va fi insotita si de dovada caracterului executoriu al hotar arii straine.081. (2) In cazul imposibilitatii de determinare a tribunalului potrivit alin. sau orice alt act oficial care sa ate ste ca citatia si actul de sesizare au fost cunoscute. . 1. (2) Actele prevazute la alin. . 1.Cererea de incuviintare a executarii.(1) Cererea de recunoastere a hotararii straine se intocmeste potri vit cerintelor prevazute de prezentul cod si va fi insotita de urmatoarele acte: a) copia hotararii straine. Supralegalizarea n u se cere in cazul in care partile sunt de acord cu depunerea de copii certifica te pentru conformitate.

1092. 1095. . . respectiv sediul in Romania. Arbitrabilitatea litigiului Art.(1) In sensul prezentului titlu. incuviintarea poate fi acordata separat. Emiterea titlului executoriu Art. 283 Forta probanta a hotararii straine Art. aceasta parte nu poate invoca propr iul sau drept 284 pentru a contesta arbitrabilitatea unui litigiu sau capacitatea sa de a fi parte in procesul arbitral.Tranzactiile judiciare incheiate in strainatate produc in Romania e fectele ce decurg din legea care le-a fost aplicata.Hotararea straina care stabileste o obligatie decurgand dintr-o leg e fiscala straina necesita si conditia reciprocitatii pentru a fi recunoscuta si executata in Romania. in conditiile art. 1097.Solutionarea cererii Art. (3) Executarea hotararii straine stabilind o obligatie alimentara prin varsamint e periodice se incuviinteaza pentru varsamintele scadente si cele subsecvente. TITLUL IV Arbitrajul international si efectele hotararilor arbitrale straine CAPITOLUL I Procesul arbitral international Calificarea si domeniul de aplicare Art. 1.089-1. . . dac a satisface exigentele necesare autenticitatii sale conform legii statului de se diu al instantei. daca partile nu au exclus prin conventia arbitr ala sau ulterior incheierii acesteia. care sunt disociabile. (3) Proba contra faptelor constatate de instanta straina poate fi facuta prin or ice mijloace. iar lege a statului de sediu al instantei arbitrale nu rezerva competenta exclusiva insta ntelor judecatoresti. dobanda produsa de suma stabilita i n hotararea straina este guvernata de legea instantei care a pronuntat-o. . (2) Dispozitiile prezentului capitol se aplica oricarui arbitraj international d aca sediul instantei arbitrale se afla in Romania si cel putin una dintre parti nu avea la data incheierii conventiei arbitrale domiciliul sau resedinta obisnui ta. .(1) Cererea de incuviintare a executarii se solutioneaza prin hotar are. de catre arbitri. Pana la data conversiei. 1093. (1) daca ele sunt manifest incompatibile cu ordinea publica de d rept international privat roman.(1) Orice cauza de natura patrimoniala poate face obiectul arbitraj ului daca ea priveste drepturi asupra carora partile pot dispune liber. 1. (2) Constatarile facute de instanta straina nu beneficiaza de forta probanta pre vazuta la alin. mentionandu-se in titlu si hotara rea de incuviintare.Pe baza hotararii definitive de incuviintare a executarii se emite titlul executoriu. Hotararile stabilind obligatii fiscale prevazute de legi straine Art. (2) In cazul in care hotararea straina contine solutii asupra mai multor capete de cerere. (1) si art. 1096. (4) Prin hotararea de incuviintare a executarii hotararii straine de condamnare la plata unei sume in moneda straina se va dispune conversia in moneda nationala la cursul de schimb al zilei cand hotararea a devenit executorie in statul unde a fost pronuntata. (2) Daca una dintre partile conventiei arbitrale este un stat. aplicarea acestora . dar numai prin inscris. 1094. iar in lipsa. dupa citarea partilor. (3) Sediul instantei arbitrale se stabileste de partile in cauza sau de institut ia de arbitraj desemnata de acestea. 1091.(1) Hotararea straina pronuntata de instanta competenta beneficiaza in Romania de forta probanta in privinta constatarilor pe care le cuprinde. un litigiu arbitral care se desfas oara in Romania este socotit international daca s-a nascut dintr-un raport de dr ept privat cu element de extraneitate. . in conditiile legii romane.093. o intreprindere d e stat sau o organizatie controlata de stat. . Tranzactiile judiciare Art.088 al in.

posta electronica sau orice alt mijloc de comunicare permitand a-i stabili proba printr-un text. in lipsa. b) legea care guverneaza obiectul litigiului. (3) O parte nu poate recuza un arbitru pe care l-a desemnat sau la a carui numir e a contribuit decat pentru o cauza de care a luat cunostinta dupa aceasta numir e. dispozitiile cartii a IV-a aplicandu-se prin analo gie.(1) Conventia arbitrala se incheie valabil in forma scrisa. tribunalul de la sediul a rbitrajului se pronunta asupra recuzarii prin hotarare definitiva.(1) Dezbaterea litigiului in fata tribunalului arbitral se face in limba stabilita prin conventia arbitrala sau. c) legea aplicabila contractului ce contine clauza compromisorie. (4) Daca partile nu au stabilit procedura de recuzare. 1102. (2) Daca o parte nu cunoaste limba in care se desfasoara dezbaterea. . (2) Cu privire la cerintele de fond. tribunalul arbitral ii asigura serviciile unui traducator. telex. tribunalul arbit ral poate cere concursul tribunalului competent. c) cand imprejurarile induc o indoiala legitima cu privire la independenta si im partialitatea sa. (2) Arbitrul poate fi recuzat: a) cand nu are calificarea stabilita de parti. . la cererea si pe cheltuiala ei. (1).(1) Numirea. 1099. Dispu nerea de masuri provizorii sau conservatorii poate fi subordonata de arbitru sau . daca nu s-a prevazut nimic in acea sta privinta ori nu a intervenit o intelegere ulterioara.(1) Tribunalul arbitral poate dispune masuri provizorii sau conserv atorii la cererea uneia dintre parti. (2) Daca partea vizata nu se supune voluntar masurilor dispuse. Tribunalul arbitral si cealalta parte trebuie instiintate fara intarziere des pre motivul de recuzare. 285 Limba in care se desfasoara procedura Art. . (4) In arbitrajul international. revocarea si inlocuirea arbitrilor se realizeaza confo rm conventiei arbitrale sau celor stabilite de parti ulterior incheierii acestei a. Tribunalul arbitral Art. telecopiator. 1101. (3) Validitatea conventiei arbitrale nu poate fi contestata pe motivul nevalabil itatii contractului principal sau pentru ca ar viza un litigiu care nu exista in ca. b) cand exista o cauza de recuzare dintre cele prevazute de regulile de procedur a arbitrala adoptate de parti sau. 1098. (1). partea interesata poate solicita tribunalului de la sediul arbi trajului sa faca acest lucru. in limba contractului din care s-a nascut litigiul ori intr-o limba de circulatie internationala stabi lita de tribunalul arbitral. de arbitri. (3) Oricare ar fi procedura arbitrala stabilita. Procedura Art. Masurile provizorii si conservatorii Art. durata termenelor stabilite in cartea a IV-a se dubleaza. . tribunalul arbitral trebuie sa garanteze egalitatea partilor si dreptul lor de a fi ascultate in procedura cont radictorie. daca nu e stipulat contrariul in conventia arbitrala. telegrama. care aplica propria lege. prin in scris.(1) Partile pot stabili procedura arbitrala direct sau prin referir e la regulamentul unei institutii de arbitraj ori o pot supune unei legi procedu rale la alegerea lor. (3) Partile pot sa participe la dezbateri cu traducatorul lor. tribunalul arbitral stabileste procedura pe calea uneia dintre modalitatile prevazute la a lin. conventia arbitrala este valabila daca inde plineste conditiile impuse de una dintre legile urmatoare: a) legea stabilita de parti. d) legea romana.Conventia arbitrala Art. . 1100. (2) Daca partile nu au procedat conform celor prevazute la alin. iar in lipsa.

(1) Tribunalul arbitral aplica litigiului legea stabilita de parti. 1105.Orice hotarare arbitrala dintre cele prevazute la art. aceste cheltuieli se suporta de parti in cote egale.(1) Solicitarea de recunoastere si executare a hotararii arbitrale straine se prezinta printr-o cerere adresata tribunalului in circumscriptia caru ia se afla domiciliul sau. nereglemen tate de parti prin conventia arbitrala si neincredintate de acestea rezolvarii d e catre tribunalul arbitral. pot s olicita concursul tribunalului de la sediul arbitrajului. (3) Exceptia de necompetenta trebuie ridicata prealabil oricarei aparari pe fond . sediul celui caruia i se opune respectiva h otarare arbitrala. 1111. (2) Daca pentru administrarea probelor este necesar concursul instantelor judeca toresti.judecator darii unei cautiuni adecvate. . (4) Tribunalul arbitral poate pronunta hotarari partiale. In lipsa unor asemenea prevederi in conventia arbitrala. deja pendinte intre aceleasi parti in fata unui tribunal statal sau arbitral.109 este r ecunoscuta si poate fi executata in Romania daca diferendul formand obiectul ace steia poate fi solutionat pe cale arbitrala in Romania si daca hotararea nu cont ine dispozitii contrare ordinii publice de drept international privat roman. .(1) Administrarea probelor se face de catre tribunalul arbitral. Eficacitatea Art. dupa caz. . datata si semnata de toti arbitri i. in cazul arbitrului unic sau al supraarbitrului. procedura . . . Hotararea arbitrala Art. (2) Hotararea arbitrala este scrisa.Orice aspecte privind constituirea tribunalului arbitral. Regulile de aplicare subsidiara Art. iar daca partile nu au desemnat dreptul aplicabil. 1109. 1107. Dreptul aplicabil Art. iar in caz de paritate a voturilor prevaleaza so lutia care se raliaza votului supraarbitrului. care se aplica in mod corespunzator.In afara de cazul in care partile convin altfel. de acord cu tribunalul arbitral. tribunalul arbitral sau partile. . . in toate situatiile tinand seama de uzante si reguli profesionale. in lipsa de stipulatie contrara in conventia arbitrala. legea pe care o considera ad ecvata. afara numai daca motive temeinice impun susp endarea procedurii. care aplica legea prop rie. Cheltuielile arbitrale Art. onorariile arbitri lor si cheltuielile de deplasare ale acestora se suporta de partea care i-a numi t. . (2) Tribunalul arbitral poate statua in echitate numai cu autorizarea expresa a partilor. 1110. CAPITOLUL II Efectele hotararilor arbitrale straine Calificarea Art. 1104. motivata. 1103. (2) Tribunalul arbitral statueaza asupra propriei competente fara a lua in consi derare o cerere avand acelasi obiect. Competenta Art. hotararea se pronunta c u votul majoritatii arbitrilor.(1) Hotararea arbitrala este data cu procedura convenita de parti. Competenta tribunalului arbitral Art. . comunicarea si efectele acesteia. hotararea arbitrala. 286 (3) Hotararea arbitrala este executorie si obligatorie de la comunicarea sa part ilor si poate fi atacata numai cu actiune in anulare pentru motivele si in regim ul stabilite in cartea a IV-a. . completarea. 1. 1108. Administrarea probelor Art. 1106.(1) Tribunalul arbitral decide asupra propriei competente.Sunt hotarari arbitrale straine orice sentinte arbitrale de arbitra j intern sau international pronuntate intr-un stat strain si care nu sunt consid erate hotarari nationale in Romania. vor fi solutionate prin aplicarea in mod corespunza tor a dispozitiilor cartii a IV-a.

sa dispuna dep unerea unei cautiuni de catre cealalta parte. . (3) Dispozitiile art. . 1116. (1) tribunalul poate. (1) nu sunt redactate in limba romana. .Hotararile arbitrale straine pronuntate de un tribunal arbitral com . certific ata de conformitate. (2) In situatia prevazuta la alin. (2) Cererea poate fi solutionata fara citarea partilor daca din hotarare rezulta ca paratul a fost de acord cu admiterea actiunii. Documentele atasate la cerere Art. (2) Daca documentele prevazute la alin. (2) Recunoasterea unei hotarari arbitrale straine poate fi ceruta si pe cale inc identala.(1) Tribunalul poate suspenda judecarea recunoasterii si executarii hotararii arbitrale straine daca anularea ori suspendarea acesteia este solicit ata autoritatii competente din statul unde a fost pronuntata sau din statul dupa legea caruia a fost pronuntata. cand nu 287 este adusa la indeplinire in mod voluntar. care sunt supuse supralegalizarii in condit iile prevazute la art. Cererea Art. f) hotararea arbitrala n-a devenit inca obligatorie pentru parti sau a fost anul ata ori suspendata de o autoritate competenta din statul in care sau dupa legea caruia a fost pronuntata. 1115. 1. la cererea partii care solicita recunoasterea si executarea hotararii arbitrale straine.(2) In caz de imposibilitate de stabilire a tribunalului prevazut la alin. c) partea contra careia hotararea este invocata n-a fost cuvenit informata cu pr ivire la desemnarea arbitrilor sau cu privire la procedura arbitrala ori a fost in imposibilitate de a-si valorifica propria aparare in procesul arbitral. . conform legii statului in care hotararea arbitrala a fost pronuntata. legii locului unde a a vut loc arbitrajul. Totusi.(1) Cererea trebuie insotita de hotararea arbitrala si conventia de arbitraj. stabilita potrivit legii statului unde hotararea a fost pro nuntata. daca dispozitiile din hotarare care privesc aspecte supuse arbitrajului pot fi separate de cele privind chestiuni nesupuse arbitraj ului. (1). b) conventia arbitrala nu era valabila potrivit legii careia partile au supus-o sau. investirea ei cu formula executorie p entru punerea in executare silita pe teritoriul Romaniei. 1113. cele dintai pot fi recunoscute si declarate executorii. s olicitantul trebuie sa prezinte si traducerea acestora in limba romana. 1114. 1117.078. competenta apartine Tribunalului Bucuresti. Forta probanta Art. 288 Judecata Art. Suspendarea judecatii Art. 1112.(1) Cererea de recunoastere sau de executare a hotararii arbitrale straine se solutioneaza prin hotarare data cu citarea partilor si care poate fi atacata numai cu apel. d) constituirea tribunalului arbitral sau procedura arbitrala n-a fost conforma conventiei partilor ori. in lipsa unui acord al acestora.086 se aplica in mod corespunzator. Motivele de refuz al recunoasterii sau executarii Art. . 1. e) hotararea priveste un diferend neprevazut in conventia arbitrala sau in afara limitelor fixate de aceasta ori cuprinde dispozitii care excedeaza termenilor c onventiei arbitrale. in original sau in copie. .Recunoasterea sau executarea hotararii arbitrale straine este respi nsa de tribunal daca partea contra careia hotararea este invocata probeaza exist enta uneia dintre urmatoarele imprejurari: a) partile nu aveau capacitatea de a incheia conventia arbitrala conform legii a plicabile fiecareia.(1) Cel care se prevaleaza de o hotarare arbitrala straina poate so licita numai recunoasterea acesteia pentru a invoca puterea de lucru judecat sau . in lipsa de stabilire a acesteia.

petent beneficiaza in Romania de forta probanta cu privire la situatiile de fapt pe care le constata. 1119. 1118.(1) Prezentul cod de procedura civila intra in vigoare la data care va fi prevazuta in legea pentru punerea in aplicare a acestuia. Examinarea fondului cauzei Art. . . Dispozitii finale Intrarea in vigoare Art. . Guvernul va supun e Parlamentului spre adoptare proiectul de lege pentru punerea in aplicare a Cod ului de procedura civila. (2) In termen de 6 luni de la data publicarii prezentului cod.Tribunalul nu poate examina hotararea arbitrala pe fondul diferendu lui.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful