1 Parlamentul Romaniei CODUL DE PROCEDURA CIVILA AL ROMANIEI din 01/07/2010 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr.

485 din 15/07/2010 2 TITLUL PRELIMINAR Domeniul de reglementare al Codului de procedura civila si pri ncipiile fundamentale ale procesului civil CAPITOLUL I Domeniul de reglementare al Codului de procedura civila Obiectul si scopul Codului de procedura civila Art. 1. - (1) Codul de procedura civila, denumit in continuare codul, stabileste regulile de competenta si de judecare a cauzelor civile, precum si cele de exec utare a hotararilor instantelor si a altor titluri executorii, in scopul infaptu irii justitiei in materie civila. (2) In infaptuirea justitiei, instantele judecatoresti indeplinesc un serviciu d e interes public, asigurand respectarea ordinii de drept, a libertatilor fundame ntale, a drepturilor si intereselor legitime ale persoanelor fizice si persoanel or juridice, aplicarea legii si garantarea suprematiei acesteia. Aplicabilitatea generala a Codului de procedura civila Art. 2. - (1) Dispozitiile prezentului cod constituie procedura de drept comun i n materie civila. (2) De asemenea, dispozitiile prezentului cod se aplica si in materiile reglemen tate de alte legi, in masura in care acestea nu cuprind dispozitii contrare. (3) In sensul prezentului cod, prin materie civila se intelege orice raport de d rept privat si de drept public, cu exceptia celor supuse legii penale, daca prin lege nu se dispune altfel. Aplicarea prioritara a tratatelor internationale privitoare la drepturile omului Art. 3. - (1) In materiile reglementate de prezentul cod, dispozitiile privind d repturile si libertatile persoanelor vor fi interpretate si aplicate in concorda nta cu Constitutia, Declaratia Universala a Drepturilor Omului, cu pactele si cu celelalte tratate la care Romania este parte. (2) Daca exista neconcordante intre pactele si tratatele privitoare la drepturil e fundamentale ale omului, la care Romania este parte, si prezentul cod, au prio ritate reglementarile internationale, cu exceptia cazului in care prezentul cod contine dispozitii mai favorabile. Aplicarea prioritara a dreptului comunitar Art. 4. - In materiile reglementate de prezentul cod, normele obligatorii ale dr eptului comunitar se aplica in mod prioritar, indiferent de calitatea sau de sta tutul partilor. 3 CAPITOLUL II Principiile fundamentale ale procesului civil Indatoririle privind primirea si solutionarea cererilor Art. 5. - (1) Judecatorii au indatorirea sa primeasca si sa solutioneze orice ce rere de competenta instantelor judecatoresti, potrivit legii. Acestia nu pot ref uza sa judece pe motiv ca legea nu prevede, este neclara sau incompleta. (2) Este interzis judecatorului sa stabileasca dispozitii general obligatorii pr in hotararile pe care le pronunta in cauzele ce ii sunt supuse judecatii. Dreptul la un proces echitabil, in termen optim si previzibil Art. 6. - (1) Orice persoana are dreptul la judecarea cauzei sale in mod echitab il, in termen optim si previzibil, de catre o instanta independenta, impartiala si stabilita de lege. In acest scop, instanta este datoare sa dispuna toate masu rile permise de lege si sa asigure desfasurarea cu celeritate a judecatii. (2) Dispozitiile alin. (1) se aplica in mod corespunzator si in faza executarii silite. Legalitatea Art. 7. - (1) Procesul civil se desfasoara in conformitate cu dispozitiile legii . (2) Judecatorul are indatorirea de a asigura respectarea dispozitiilor legii pri

vind realizarea drepturilor si indeplinirea obligatiilor partilor din proces. Egalitatea Art. 8. - In procesul civil partilor le este garantata exercitarea drepturilor p rocesuale, in mod egal si fara discriminari. Dreptul de dispozitie al partilor Art. 9. - (1) Procesul civil poate fi pornit la cererea celui interesat sau, in cazurile anume prevazute de lege, la cererea altei persoane, organizatii ori a u nei autoritati sau institutii publice ori de interes public. (2) Obiectul si limitele procesului sunt stabilite prin cererile si apararile pa rtilor. (3) In conditiile legii, partea poate, dupa caz, renunta la judecarea cererii de chemare in judecata sau la insusi dreptul pretins, poate recunoaste pretentiile partii adverse, se poate invoi cu aceasta pentru a pune capat, in tot sau in pa rte, procesului, poate renunta la exercitarea cailor de atac ori la executarea u nei hotarari. De asemenea, partea poate dispune de drepturile sale in orice alt mod permis de lege. Obligatiile partilor in desfasurarea procesului Art. 10. - (1) Partile au obligatia sa indeplineasca actele de procedura in cond itiile, ordinea si termenele stabilite de lege sau de judecator, sa isi probeze pretentiile si apararile, sa contribuie la desfasurarea fara intarziere a proces ului, urmarind, tot astfel, finalizarea acestuia. 4 (2) Daca o parte detine un mijloc de proba, judecatorul poate, la cererea celeil alte parti sau din oficiu, sa dispuna infatisarea acestuia, sub sanctiunea plati i unei amenzi judiciare. Obligatiile tertilor in desfasurarea procesului Art. 11. - Orice persoana este obligata, in conditiile legii, sa sprijine realiz area justitiei. Cel care, fara motiv legitim, se sustrage de la indeplinirea ace stei obligatii poate fi constrans sa o execute sub sanctiunea platii unei amenzi judiciare si, daca este cazul, a unor daune-interese. Buna-credinta Art. 12. - (1) Drepturile procesuale trebuie exercitate cu buna-credinta, potriv it scopului in vederea caruia au fost recunoscute de lege si fara a se incalca d repturile procesuale ale altei parti. (2) Partea care isi exercita drepturile procesuale in mod abuziv raspunde pentru prejudiciile materiale si morale cauzate. Ea va putea fi obligata, potrivit leg ii, si la plata unei amenzi judiciare. (3) De asemenea, partea care nu isi indeplineste cu buna-credinta obligatiile pr ocesuale raspunde potrivit alin. (2). Dreptul la aparare Art. 13. - (1) Dreptul la aparare este garantat. (2) Partile au dreptul, in tot cursul procesului, de a fi reprezentate sau, dupa caz, asistate in conditiile legii. In recurs, cererile si concluziile partilor nu pot fi formulate si sustinute decat prin avocat sau, dupa caz, consilier juri dic, cu exceptia situatiei in care partea sau mandatarul acesteia, sot ori ruda pana la gradul al doilea inclusiv, este licentiata in drept. (3) Partilor li se asigura posibilitatea de a participa la toate fazele de desfa surare a procesului. Ele pot sa ia cunostinta de cuprinsul dosarului, sa propuna probe, sa isi faca aparari, sa isi prezinte sustinerile in scris si oral si sa exercite caile legale de atac, cu respectarea conditiilor prevazute de lege. (4) Instanta poate dispune infatisarea in persoana a partilor, chiar atunci cand acestea sunt reprezentate. Contradictorialitatea Art. 14. - (1) Instanta nu poate hotari asupra unei cereri decat dupa citarea sa u infatisarea partilor, daca legea nu prevede altfel. (2) Partile trebuie sa isi faca cunoscute reciproc si in timp util, direct sau p rin intermediul instantei, dupa caz, motivele de fapt si de drept pe care isi in temeiaza pretentiile si apararile, precum si mijloacele de proba de care inteleg sa se foloseasca, astfel incat fiecare dintre ele sa isi poata organiza aparare a.

(3) Partile au obligatia de a expune situatia de fapt la care se refera pretenti ile si apararile lor in mod corect si complet, fara a denatura sau omite faptele care le sunt cunoscute. Partile au obligatia de a expune un punct de vedere pro priu fata de afirmatiile partii adverse cu privire la imprejurari de fapt releva nte in cauza. 5 (4) Partile au dreptul de a discuta si argumenta orice chestiune de fapt sau de drept invocata in cursul procesului de catre orice participant la proces, inclus iv de catre instanta din oficiu. (5) Instanta este obligata, in orice proces, sa supuna discutiei partilor toate cererile, exceptiile si imprejurarile de fapt sau de drept invocate. (6) Instanta isi va intemeia hotararea numai pe motive de fapt si de drept, pe e xplicatii sau pe mijloace de proba care au fost supuse, in prealabil, dezbaterii contradictorii. Oralitatea Art. 15. - Procesele se dezbat oral, cu exceptia cazului in care legea dispune a ltfel sau cand partile solicita expres instantei ca judecata sa se faca numai pe baza actelor depuse la dosar. Nemijlocirea Art. 16. - Probele se administreaza de catre instanta care judeca procesul, cu e xceptia cazurilor in care legea stabileste altfel. Publicitatea Art. 17. - Sedintele de judecata sunt publice, in afara de cazurile prevazute de lege. Limba desfasurarii procesului Art. 18. - (1) Procesul civil se desfasoara in limba romana. (2) Cetatenii romani apartinand minoritatilor nationale au dreptul sa se exprime in limba materna in fata instantelor de judecata, in conditiile legii. (3) Cetatenii straini si apatrizii care nu inteleg sau nu vorbesc limba romana a u dreptul de a lua cunostinta de toate actele si lucrarile dosarului, de a vorbi in instanta si de a pune concluzii, prin interpret. (4) Cererile si actele procedurale se intocmesc numai in limba romana. Continuitatea Art. 19. - Judecatorul investit cu solutionarea cauzei nu poate fi inlocuit pe d urata procesului decat pentru motive temeinice, in conditiile legii. Respectarea principiilor fundamentale Art. 20. - Judecatorul are indatorirea sa asigure respectarea si sa respecte el insusi principiile fundamentale ale procesului civil, sub sanctiunile prevazute de lege. Incercarea de impacare a partilor Art. 21. - (1) Judecatorul va recomanda partilor solutionarea amiabila a litigiu lui prin mediere, potrivit legii speciale. (2) In tot cursul procesului, judecatorul va incerca impacarea partilor, dandu-l e indrumarile necesare, potrivit legii. 6 Rolul judecatorului in aflarea adevarului Art. 22. - (1) Judecatorul solutioneaza litigiul conform regulilor de drept care ii sunt aplicabile. (2) Judecatorul are indatorirea sa staruie, prin toate mijloacele legale, pentru a preveni orice greseala privind aflarea adevarului in cauza, pe baza stabiliri i faptelor si prin aplicarea corecta a legii, in scopul pronuntarii unei hotarar i temeinice si legale. In acest scop, cu privire la situatia de fapt si motivare a in drept pe care partile le invoca, judecatorul este in drept sa le ceara sa p rezinte explicatii, oral sau in scris, sa puna in dezbaterea acestora orice impr ejurari de fapt sau de drept, chiar daca nu sunt mentionate in cerere sau in int ampinare, sa dispuna administrarea probelor pe care le considera necesare, precu m si alte masuri prevazute de lege, chiar daca partile se impotrivesc. (3) Judecatorul poate dispune introducerea in cauza a altor persoane, in conditi ile legii. Persoanele astfel introduse in cauza vor avea posibilitatea, dupa caz , de a renunta la judecata sau la dreptul pretins, de a achiesa la pretentiile r

eclamantului ori de a pune capat procesului printr-o tranzactie. (4) Judecatorul da sau restabileste calificarea juridica a actelor si faptelor d eduse judecatii, chiar daca partile le-au dat o alta denumire. In acest caz jude catorul este obligat sa puna in discutia partilor calificarea juridica exacta. (5) Cu toate acestea, judecatorul nu poate schimba denumirea sau temeiul juridic in cazul in care partile, in virtutea unui acord expres privind drepturi de car e, potrivit legii, pot dispune, au stabilit calificarea juridica si motivele de drept asupra carora au inteles sa limiteze dezbaterile, daca astfel nu se incalc a drepturile sau interesele legitime ale altora. (6) Judecatorul trebuie sa se pronunte asupra a tot ceea ce s-a cerut, fara insa a depasi limitele investirii, in afara de cazurile in care legea ar dispune alt fel. Respectul cuvenit justitiei Art. 23. - (1) Cei prezenti la sedinta de judecata sunt datori sa manifeste resp ectul cuvenit fata de instanta si sa nu tulbure buna desfasurare a sedintei de j udecata. (2) Presedintele vegheaza ca ordinea si solemnitatea sedintei sa fie respectate, putand lua in acest scop orice masura prevazuta de lege. CAPITOLUL III Aplicarea legii de procedura civila Legea aplicabila proceselor noi Art. 24. - Dispozitiile legii noi de procedura se aplica numai proceselor si exe cutarilor silite incepute dupa intrarea acesteia in vigoare. Legea aplicabila proceselor in curs Art. 25. - (1) Procesele in curs de judecata, precum si executarile silite incep ute sub legea veche raman supuse acelei legi. (2) Procesele in curs de judecata la data schimbarii competentei instantelor leg al investite vor continua sa fie judecate de acele instante, potrivit legii sub care au 7 inceput. In caz de trimitere spre rejudecare, dispozitiile legale privitoare la competenta, in vigoare la data cand a inceput procesul, raman aplicabile. (3) In cazul in care instanta investita este desfiintata, dosarele se vor trimit e din oficiu instantei competente potrivit legii noi. Dispozitiile alin. (1) ram an aplicabile. Legea aplicabila mijloacelor de proba Art. 26. - (1) Conditiile de admisibilitate si puterea doveditoare a probelor pr econstituite si a prezumtiilor legale sunt guvernate de legea in vigoare la data producerii faptelor juridice care fac obiectul probatiunii. (2) Administrarea probelor se face potrivit legii in vigoare la data administrar ii lor. Legea aplicabila hotararilor Art. 27. - Hotararile raman supuse cailor de atac, motivelor si termenelor preva zute de legea sub care a inceput procesul. Teritorialitatea legii de procedura Art. 28. - (1) Daca prin lege nu se dispune altfel, dispozitiile legii de proced ura se aplica proceselor de pe intregul teritoriu al tarii. (2) In cazul raporturilor procesuale cu element de extraneitate, determinarea le gii de procedura aplicabile se face potrivit normelor cuprinse in cartea a VII-a . CARTEA I Dispozitii generale TITLUL I Actiunea civila Notiunea Art. 29. - Actiunea civila este ansamblul mijloacelor procesuale prevazute de le ge pentru protectia dreptului subiectiv pretins de catre una dintre parti sau a unei alte situatii juridice, precum si pentru asigurarea apararii partilor in pr oces. Cererile in justitie Art. 30. - (1) Oricine are o pretentie impotriva unei alte persoane ori urmarest e solutionarea in justitie a unei situatii juridice are dreptul sa faca o cerere inaintea instantei competente.

Interesul trebuie sa fie determinat. la cerere ori din oficiu. Constatarea existentei sau inexistentei unui drept Art. legitim. (2) In toate cazurile. . . . Ea poate cuprinde atat capete de cerere principale. (1) se aplica in mod corespunzator si in cazul apararilor . (5) Constituie cerere aditionala acea cerere prin care o parte modifica pretenti ile sale anterioare. cere. dupa caz. si alte cereri pentru executarea la termen a unor obligatii. (2) Dispozitiile alin. Situatia procesuala a instrainatorului si a succesorilor sai Art. Interesul de a actiona Art. sau poate sa fie introdus in cauza. instanta va decide. organizatii. 36. 8 Apararile Art. . Cererea nu poate fi primita daca partea poate cere realizarea dreptului pe orice alta cale prevazuta de lege. dupa impr . (3) Pot fi incuviintate. 37. accesorii. . judecata va continua intre partile initiale.Cel care are interes poate sa ceara constatarea existentei sau inexis tentei unui drept. Conditiile de exercitare a actiunii civile Art. judecata va continua cu succesorul universal ori cu ti tlu universal al autorului. .(2) Cererile in justitie sunt principale. se poate f ormula o cerere cu scopul de a preveni incalcarea unui drept subiectiv amenintat sau pentru a preintampina producerea unei pagube iminente si care nu s-ar putea repara. cat si capete de cerere accesorii. de asemenea. executarea la termen a oblig atiei de intretinere sau a altei prestatii periodice. 32. in conditiile legii. (2) Se poate. In acest caz. d) justifica un interes. ori de cate ori se va constata ca aceste a pot preintampina o paguba insemnata pe care reclamantul ar incerca-o daca ar a stepta implinirea termenului. Cu toate acestea. dupa caz. c) formuleaza o pretentie. inainte de termen. 31. 33. Da ca insa transferul este facut. daca are cunostinta de existenta procesului. a drepturilor ori situatiilor juridice deduse judecatii. se pot introd uce cereri sau se pot formula aparari si de persoane. nascut si act ual.Calitatea de parte se poate transmite legal sau conventional. . (3) Cererea principala este cererea introductiva de instanta. aditionale si incidentale. institutii sa u autoritati. Realizarea drepturilor afectate de un termen Art.(1) Daca in cursul procesului dreptul litigios este transmis prin act e intre vii cu titlu particular.In cazurile si conditiile prevazute exclusiv prin lege. in conditiile legii. (6) Cererile incidentale sunt cererile formulate in cadrul unui proces aflat in curs de desfasurare. actioneaza pentru apar area drepturilor ori intereselor legitime ale unor persoane aflate in situatii s peciale sau. succesorul cu titlu particular este obligat sa intervina in cauza. personal. prin acte cu titlu particula r pentru cauza de moarte. Legitimarea procesuala a altor persoane Art. 9 Transmiterea calitatii procesuale Art. inainte de implinirea termenului. (4) Cererile accesorii sunt acele cereri a caror solutionare depinde de solutia data unui capat de cerere principal. fara a justifica un interes personal. 35. . in scopul ocrotirii unui interes de grup ori general. b) are calitate procesuala. chiar daca interesul nu este nascut si actual. ca urma re a transmisiunii. care. 38. in conditiile legii.(1) Orice cerere poate fi formulata si sustinuta numai daca autorul a cesteia: a) poate sta in judecata.(1) Cererea pentru predarea unui bun la implinirea termenului contrac tual poate fi facuta chiar inainte de implinirea acestui termen. 34.Apararile formulate in justitie pot fi de fond sau procedurale.

daca intre el. daca el. cand exista imprejurari care fac justificata temerea ca el. de catre adevaratul titular. TITLUL II Participantii la procesul civil CAPITOLUL I Judecatorul. 9. atrage aplica rea si a altor sanctiuni prevazute de lege. 6. dupa caz. sotul sau. daca el. ca judecator sau pr .(1) Cererile facute de o persoana care nu are capacitate procesuala s unt nule sau. ascendentii ori descendentii lor au primit daruri sau pro misiuni de daruri ori alte avantaje de la una dintre parti. 2. daca este tutore sau curator al uneia dintre parti. daca el. va produce de drept efecte si contra s uccesorului cu titlu particular si va fi intotdeauna opozabila acestuia din urma . incompatibil de a judeca in urmato arele situatii: 1. potrivit legii. cand este sot. (2) De asemenea. 3. anulabile. dupa caz. Sanctiunea incalcarii conditiilor de exercitare a actiunii civile Art. iar cel care a suferit un prejudiciu are dreptul de a fi despagubit.ejurari si tinand seama de pozitia celorlalte parti. . judecata va continua numai cu succesorul cu titlu particular care va lua procedura in starea in care se af la la momentul la care acesta a intervenit sau a fost introdus in cauza. 7. . judecatorul devine incompatibil numai in situatia punerii in miscare a actiunii penale impotriva sa. contestatie in anulare sau revizuire si nici dupa trimiterea spre rejudeca re. dupa caz. sotul sau ori una dintre rudele lor pana la gradul al patrulea inclu siv sau afinii lor. 40. 8. avocat. Daca instrainatorul sau. succesorul universal ori cu titlu universal al acestuia este scos din proces. sotul sau rudele lor pana la gradul al patrulea inclusiv ori afinii lor. cu exceptia cazurilor in care a dobandit dreptul cu buna-credinta si nu mai po ate fi evins. dupa caz. dupa caz. Incompatibilitatea Cazurile de incompatibilitate Art. sotul sau ori rudele lor pana la gradul al patrulea inclusiv s au afinii lor. de asemenea. daca. dupa caz. (2) Incalcarea dispozitiilor prezentului titlu poate. au un interes in legatura c u pricina care se judeca. in cazul lipsei calitatii proces uale sau a interesului. De asemenea. nu poate lua parte la judecata cel care a fost martor. daca instrainatorul sau suc cesorul universal ori cu titlu universal al acestuia va ramane sau. 4. . 39. re curs. sunt parti intr-un proces care se judeca la instanta la care una dintre parti este judecator. sotul sau. procuror. In cazul plangerilor penale formulate de parti in cursul procesului. 5.(1) Judecatorul care a pronuntat o incheiere interlocutorie sau o hot arare prin care s-a solutionat cauza nu poate judeca aceeasi pricina in apel. arbitru. dupa caz. dupa caz. Alte cazuri de incompatibilitate Art. potrivit dreptului comun. asistent judiciar.(1) Judecatorul este. sotul sau o ruda a sa pana la gradul al patrulea inclusiv a participat. si una dintre parti a existat un proces penal cu cel mu lt 5 ani inainte de a fi desemnat sa judece pricina. cand sotul sau fostul sau sot este ruda ori afin pana la gradul al patrulea i nclusiv cu vreuna dintre parti. ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv cu avocatul ori reprezentantul unei parti sau daca este casatorit cu fratele ori cu sora sot ului uneia dintre aceste persoane. sotul ori rudele acesteia pana la gradul al patrulea inclusiv. dupa caz. 41. 10 (3) Nu poate lua parte la judecata nici judecatorul care si-a exprimat anterior parerea cu privire la solutie in cauza pe care a fost desemnat sa o judece. (3) Hotararea pronuntata contra instrainatorului sau succesorului universal ori cu titlu universal al acestuia. magistrat-asistent sau mediator in aceeasi cauza. ascend entii ori descendentii lor sau afinii lor. se afla in relatii de dusmanie cu una dintre parti . instanta va respinge cererea ori apararea formulata ca f iind facuta de o persoana sau impotriva unei persoane fara calitate ori ca lipsi ta de interes. va fi scos din proces. atunci cand este investit cu solutionarea unei cai de atac. de asemenea. expert.

45. chiar daca nu s-a abtinut ori nu a fost recuzat. 48. 10. . 12 (2) Formularea unei cereri de recuzare nu determina suspendarea judecatii. (4) In cazul in care declaratia de abtinere se respinge. 46. Abtinerea Art. dupa ca z. pronuntarea solutiei in cauza nu poate avea loc decat dupa solution area cererii de recuzare. (2) Declaratia de abtinere se solutioneaza cu prioritate. . . va intocmi un referat corespunzator. (1) privitoare la sot se aplica si in cazul concubinilor. cererea de recuzare. de asemenea. 11. aratandu-se cazul de incompatibilitate si pro bele de care partea intelege sa se foloseasca. ca ramasa fara ob iect. 47.(1) Judecatorul impotriva caruia este formulata o cerere de recuzare poate declara ca se abtine. fiind consemnata i n incheiere. . o ruda ori un afin al sau pana la gradul al patrulea inclusiv a reprezentat sau asistat partea in aceeasi pricina inaintea altei instante. (4) Nerespectarea conditiilor prezentului articol atrage inadmisibilitatea cerer ii de recuzare.ocuror. (3) In caz de admitere a declaratiei de abtinere. In acest caz. prin aceeasi incheiere instanta se va pronunta si asupra cererii de recuzare. aceasta trebuie sa solicite recuzarea de indat a ce acestea ii sunt cunoscute. inadmisibile cererea de recuzare privitoare la alti judec atori decat cei prevazuti la art.(1) Judecatorul aflat intr-o situatie de incompatibilitate poate fi r ecuzat de oricare dintre parti inainte de inceperea oricarei dezbateri. 43. . Cererea de recuzare. 40 alin. cu participarea judecatorului re cuzat. cu un alt membru al completului de judecata. Conditii Art. (1) si (2) si.(1) Pana la solutionarea declaratiei de abtinere nu se va face niciun act de procedura in cauza. . 44. daca sotul. (2) Judecatorul care stie ca exista un motiv de incompatibilitate in privinta sa este obligat sa se abtina de la judecarea pricinii. Cu to ate acestea. va fi respinsa. Exceptii Art. Judecatorii care pot fi recuzati Art. Starea cauzei pana la solutionarea cererii Art. (2) Cand motivele de incompatibilitate s-au ivit ori au fost cunoscute de parte doar dupa inceperea dezbaterilor. daca este sot sau ruda pana la gradul al patrulea inclusiv sau afin. daca judecatorul acesteia se afla in vreunul din tre cazurile de incompatibilitate prevazute la art. 40. 42. inadmisibilitatea se constata chiar de completul i n fata caruia s-a formulat cererea de recuzare. (2) Este inadmisibila cererea in care se invoca alte motive decat cele prevazute la art.(1) Inainte de primul termen de judecata grefierul de sedinta va veri fica. 40 si 41. 12. atunci cand exista alte elemente care nasc in mod intemeiat indoieli cu priv ire la impartialitatea sa. Abtinerea judecatorului recuzat Art.(1) Cererea de recuzare se poate face verbal in sedinta sau in scris pentru fiecare judecator in parte. prin aceeasi incheiere. 45. (2) Dispozitiile alin. . cand este cazul.In cazurile prevazute la art. . precum si cererea indreptata impotriva ace luiasi judecator pentru acelasi motiv de incompatibilitate. indiferen t de motivul acesteia. (3) Sunt. pe baza dosarului cauzei. 11 (3) Declaratia de abtinere se face in scris de indata ce judecatorul a cunoscut existenta cazului de incompatibilitate sau verbal in sedinta. Recuzarea Art. la judecarea aceleiasi pricini inaintea altei instante.Pot fi recuzati numai judecatorii care fac parte din completul de jud ecata caruia pricina i-a fost repartizata pentru solutionare. judecatorul nu poate participa la j udecata.

Compunerea completului de judecata Art. precum si. 10. judecatorul se va ret rage de la judecarea pricinii. atunci cand calea de atac a apelului es te suprimata. Incompatibilitatea altor participanti Art. cererea se judeca de instanta ierarhic superioara. daca aprecia za ca este necesar. pricina se inapoiaza instantei inferioare. asistentilor judiciari si grefierilor. . Procedura de solutionare de catre instanta superioara Art. (2) In cazul in care la acelasi termen s-au formulat cereri de recuzare si de ab tinere pentru motive diferite. instanta va pute a asculta si partile. recuzarea a fost admisa. dovezile administrate la prima instanta. In acest caz. 53. (3) nu sunt supuse niciunei cai de atac. ea va casa hotararea. magistratilor-asistenti. in compunerea caruia nu poate intra judecatorul recuzat sau ca re a declarat ca se abtine. (2) va dispune. acestea vor fi judecate impreuna.(1) Abtinerea sau recuzarea se solutioneaza de un alt complet al inst antei respective. in camera de consiliu. . in conditiile legii. (1). 49. 51. (4) raman aplicabile. (3) Nu se admite interogatoriul ca mijloc de dovada a motivelor de recuzare. (4) In cazul admiterii abtinerii sau recuzarii intemeiate pe dispozitiile art. (2) Cand. (3) Lipsa capacitatii procesuale de folosinta poate fi invocata in orice stare a procesului. 52. (6) Daca abtinerea sau. (5) Abtinerea sau recuzarea se solutioneaza printr-o incheiere care se pronunta in sedinta publica. instanta va stabili care dintre judecatori nu va lua parte la judecarea pricinii. Caile de atac Art.(1) Incheierea prin care s-a respins recuzarea poate fi atacata numai de parti.(1) Instanta superioara investita cu judecarea abtinerii sau recuzari i in situatia prevazuta la art. (3) In cazul prevazut la alin. 49 alin. numai daca apreciaza ca este necesar. daca sunt constituite potrivit legii. trimiterea pricinii la o alta instanta de acelasi grad din circumscriptia sa. daca instanta de apel constata ca recuzarea a fost in mod gresit respinsa. in caz de admitere a ce rerii. pot sta in judecata asociatiile. Cand aceasta din u rma hotarare este definitiva. (2) Incheierea prin care s-a incuviintat sau s-a respins abtinerea. . 47 alin. . Dispozitiile art. incheierea va arata in ce masura ac tele indeplinite de judecator urmeaza sa fie pastrate. 50. (2) Cu toate acestea. fara prezent a partilor si ascultandu-l pe judecatorul recuzat sau care a declarat ca se abti ne. din pricina abtinerii sau recuzarii. Procedura de solutionare a abtinerii sau a recuzarii Art. 46 alin. . odata cu hotararea prin care s-a solutionat cauza. in termen de 5 zile de la comunicarea acestei hotarari. 55. precum si incheierea prin care s-a respins recuzare a in cazul prevazut la art. In aceleasi conditii. Actele de procedura indeplinite de cel care nu are capacitate de fo losinta sunt lovite de nulitate absoluta.Sunt parti reclamantul si paratul. la prima instanta. . dispuna nd trimiterea cauzei 13 spre rejudecare la instanta de apel sau.(1) Instanta hotaraste de indata. societatile sau alte enti tati fara personalitate juridica. 54. (1) pct. cea prin car e s-a incuviintat recuzarea. . reface toate actele de procedura si. dupa caz. CAPITOLUL II Partile Enumerarea Art. 4 1 alin. SECÞIUNEA 1 Folosinta si exercitiul drepturilor procedurale Capacitatea procesuala de folosinta Art. la insta nta ierarhic superioara.(1) Poate fi parte in judecata orice persoana care are folosinta drep turilor civile. nu se poate alcatui completul de judecata. (2) Daca cererea este respinsa.Dispozitiile prezentului capitol se aplica in mod corespunzator si pr ocurorilor. te rtele persoane care intervin voluntar sau fortat in proces. Cand instanta de re curs constata ca recuzarea a fost gresit respinsa. incheierea va putea fi atacata cu recurs. .

tinandu-se seama de activitatea desfasu rata. 15 SECÞIUNEA a 3-a Alte persoane care pot lua parte la judecata § 1. Dac a actul nu este confirmat. pr in incheiere. . de statutele care ii reglementeaza capacitatea ori mod ul de organizare. .(1) Oricine are interes poate interveni intr-un proces care se judeca intre partile originare. daca drepturile sau obligatii le lor au aceeasi cauza ori daca intre ele exista o stransa legatura. remuneratia va putea fi majorata. instanta va numi un cur ator special in caz de conflict de interese intre reprezentantul legal si cel re prezentat sau cand o persoana juridica ori o entitate dintre cele prevazute la a rt. . stabilindu-se totodata si modalitatea de plata. . 14 Curatela speciala Art.Capacitatea procesuala de exercitiu Art. asistata ori autorizata in conditiile prevazute de legile sau. .(1) Cel care are calitatea de parte isi poate exercita drepturile pro cedurale in nume propriu sau prin reprezentant. . Curatorul special are toate drepturile si obligatiile prevazute de lege pentru reprezentantul legal. chemata sa stea in judecata. 56. Interventia voluntara Formele Art. Regimul juridic al coparticiparii procesuale Art. n u au termenul in cunostinta.(1) In caz de urgenta. dintre avocatii anume desemnati in acest scop de barou pentru fiecare instanta judecat oreasca. (5) Cand instanta constata ca actul de procedura a fost indeplinit de o parte li psita de capacitate de exercitiu va acorda un termen pentru confirmarea lui. La cererea curator ului. 58. (2) Cu toate acestea. Reprezentantul sau ocrotitorul legal al acestuia va pu tea insa confirma toate sau numai o parte din aceste acte. daca prin natura raportului juridic sau in temeiul unei di spozitii a legii.(1) Actele de procedura. daca persoana fizica lipsita de capacitatea de exercitiu a drepturilor civile nu are reprezentant legal. potrivit legii. apararile si concluziile unuia dintre reclam anti sau parati nu le pot profita celorlalti si nici nu ii pot prejudicia. (2) Partea care nu are exercitiul drepturilor procedurale nu poate sta in judeca ta decat daca este reprezentata.Mai multe persoane pot fi impreuna reclamante sau parate daca obiectu l procesului este un drept ori o obligatie comuna. se va dispune anularea lui. (4) Actele de procedura indeplinite de cel care nu are exercitiul drepturilor pr ocedurale sunt anulabile. instanta. (2). (3) Numirea acestor curatori se va face de instanta care judeca procesul. care sa o reprezinte pana la numi rea reprezentantului legal. (2) Dispozitiile alin. dupa caz. va numi un curator special. Cand actele de procedura ale unora sunt potrivnice celor fac ute de ceilalti. SECÞIUNEA a 2-a Persoanele care sunt impreuna reclamante sau parate Conditiile de existenta Art. 55 alin. cu exceptia cazurilor in care le gea prevede altfel. odata cu incetarea calitatii sale. 57. Dispozitiile art. 197 sunt aplicabile. 60. (6) Dispozitiile alin. nu are reprezentant. 59. potrivit legii. De asemenea. actele de procedura indeplinite numai de unii dintre ei sau termenele incuviintate numai unora dintre ei pentru indeplinirea actelor de procedura pro fita si celorlalti. se va tine seama de actele cele mai favorabile. la cererea partii interesate. (4) Remunerarea provizorie a curatorului astfel numit se fixeaza de instanta. (3) Reclamantii sau paratii care nu s-au infatisat ori nu au indeplinit un act d e procedura in termen vor continua totusi sa fie citati. daca. (5) se aplica in mod corespunzator si persoanelor cu capa citate de exercitiu restransa. (1) se aplica in mod corespunzator si persoanelor cu capa citate de exercitiu restransa. (3) Lipsa capacitatii de exercitiu a drepturilor procedurale poate fi invocata i n orice stare a procesului. efectele hotararii se intind asupra tuturor reclamantilor ori paratilor.

dreptul dedus judecatii sau un drept strans legat de acesta. . (4) Calea de atac exercitata de intervenientul accesoriu se socoteste neavenita . respectiv de la comunicare pentru partea lipsa. . chiar si in caile extraordinare de atac. 16 (2) Intervenientul va prelua procedura in starea in care se afla in momentul adm iterii interventiei.(1) Intervenientul devine parte in proces numai dupa admiterea in pri ncipiu a cererii sale. 64. in to t sau in parte. care se va aplica in mod coresp unzator. care curge de la pronuntare pentru partea prezenta. dupa caz. 143 alin. insu si dreptul dedus judecatii. Interventia accesorie Art. .(1) Interventia principala se judeca odata cu cererea principala. intervenientul accesoriu poate sa renunte la ju decarea cererii de interventie doar cu acordul partii pentru care a intervenit. Intampinarea nu este obligatorie. in copie certificata pentru conformitate cu originalul. Procedura de judecata. interventia principala se poate face si in in stanta de apel.(1) Judecarea cererii de interventie accesorie nu poate fi disjunsa d e judecarea cererii principale. printr-o incheiere motivata. (1). . . 65. (2) Dupa ascultarea intervenientului si a partilor. Calea de atac este numai apelul daca incheierea a fost data in prima instanta. (3) Dupa admiterea in principiu. instanta va s tabili un termen in care trebuie depusa intampinarea. instanta se va pronunta asup ra admisibilitatii in principiu a interventiei. 63. Interventia principala Art. 61. dupa admiterea in principiu. 62. D osarul se inainteaza. In caz de disjungere. (3) Nu se va dispune disjungerea nici atunci cand judecarea cererii de intervent ie ar fi intarziata de cererea principala.(2) Interventia este principala. (4) Interventia principala va fi judecata chiar daca judecarea cererii principal e s-a stins prin unul dintre modurile prevazute de lege. Apelul sau. in stantei competente sa solutioneze calea de atac in 24 de ore de la expirarea ter menului. (4) Incheierea de respingere ca inadmisibila a cererii de interventie poate fi a tacata in termen de 5 zile. Actele de pro cedura ulterioare vor fi indeplinite si fata de el. 66. recursul se jud eca in termen de cel mult 10 zile de la inregistrare. (3) Cu acordul expres al partilor. cand sprijina numai apararea uneia dintre parti.(1) Instanta va comunica partilor cererea de interventie si copii de pe inscrisurile care o insotesc. in to t cursul judecatii. (2) Interventia accesorie poate fi facuta pana la inchiderea dezbaterilor. odata cu fondul. . iar instanta este obligata sa se pronunte asupra acesteia prin aceeasi hotarare. Judecarea cererii de interventie accesorie Art. Caile de atac Art. Situatia intervenientului Art. instanta poate dispune disjungerea ei pentru a fi judecata separat. inainte de inchiderea dezbaterilor in fond. Judecarea cererii de interventie principala Art. in afara de cazul in care intervenientul pretinde pentru sine. (3) Interventia este accesorie. respectiv numai recursul la insta nta ierarhic superioara in cazul in care incheierea a fost pronuntata in apel. (3) Incheierea de admitere in principiu nu se poate ataca decat odata cu fondul.(1) Cererea de interventie accesorie va fi facuta in scris si va cupr inde elementele prevazute la art. in tot sau in parte. (2) Intervenientul accesoriu poate sa savarseasca numai actele de procedura care nu contravin interesului partii in favoarea careia a intervenit. cand intervenientul pretinde pentru sine. dar va putea solicita administrarea de probe.(1) Cererea de interventie principala va fi facuta in forma prevazuta pentru cererea de chemare in judecata. instanta ramane in toate cazur ile competenta sa solutioneze cererea de interventie. (2) Cand judecarea cererii principale ar fi intarziata prin cererea de intervent ie. (2) Cererea poate fi facuta numai in fata primei instante. (3) In cazul interventiei principale.

daca partea pentru care a intervenit nu a exercitat calea de atac, a renuntat la calea de atac exercitata ori aceasta a fost anulata, perimata sau respinsa fara a fi cercetata in fond. § 2. Interventia fortata I. Chemarea in judecata a altei persoane Formularea cererii. Termenele Art. 67. - (1) Oricare dintre parti poate sa cheme in judecata o alta persoana c are ar putea sa pretinda, pe calea unei cereri separate, aceleasi drepturi ca si reclamantul. (2) Cererea facuta de reclamant sau de intervenientul principal se va depune cel mai tarziu pana la terminarea cercetarii procesului inaintea primei instante. (3) Cererea facuta de parat se va depune in termenul prevazut pentru depunerea i ntampinarii inaintea primei instante, iar daca intampinarea nu este obligatorie, cel mai tarziu la primul termen de judecata. 17 Comunicarea cererii Art. 68. - (1) Cererea va fi motivata si, impreuna cu inscrisurile care o insote sc, se va comunica atat celui chemat in judecata, cat si partii potrivnice. (2) La exemplarul cererii destinat tertului se vor alatura copii de pe cererea d e chemare in judecata, intampinare si de pe inscrisurile de la dosar. (3) Dispozitiile art. 63 si 64 se aplica in mod corespunzator. Pozitia tertului in proces Art. 69. - Cel chemat in judecata dobandeste pozitia procesuala de reclamant, ia r hotararea isi produce efectele si in privinta sa. Scoaterea paratului din proces Art. 70. - (1) In cazul prevazut la art. 69, cand paratul, chemat in judecata pe ntru o datorie baneasca, recunoaste datoria si declara ca vrea sa o execute fata de cel caruia ii va fi stabilit dreptul pe cale judecatoreasca, el va fi scos d in proces, daca a consemnat la dispozitia instantei suma datorata. (2) Tot astfel, paratul, chemat in judecata pentru predarea unui bun sau a folos intei acestuia, va fi scos din proces daca declara ca va preda bunul celui al ca rui drept va fi stabilit prin hotarare judecatoreasca. Bunul in litigiu va fi pu s sub sechestru judiciar de catre instanta investita cu judecarea cauzei, dispoz itiile art. 959 si urmatoarele fiind aplicabile. (3) In aceste cazuri, judecata va continua numai intre reclamant si tertul chema t in judecata. Hotararea se va comunica si paratului, caruia ii este opozabila. II. Chemarea in garantie Conditiile Art. 71. - (1) Partea interesata poate sa cheme in garantie o terta persoana, im potriva careia ar putea sa se indrepte cu o cerere separata in garantie sau in d espagubiri. (2) In aceleasi conditii, cel chemat in garantie poate sa cheme in garantie o al ta persoana. Formularea cererii. Termenele Art. 72. - (1) Cererea va fi facuta in forma prevazuta pentru cererea de chemare in judecata. (2) Cererea facuta de reclamant sau de intervenientul principal se va depune cel mai tarziu pana la terminarea cercetarii procesului inaintea primei instante. (3) Cererea facuta de parat se va depune in termenul prevazut pentru depunerea i ntampinarii inaintea primei instante, iar daca intampinarea nu este obligatorie, cel mai tarziu la primul termen de judecata. 18 Procedura de judecata Art. 73. - (1) Instanta va comunica celui chemat in garantie cererea si copii de pe inscrisurile ce o insotesc si va stabili termenul pana la care acesta trebui e sa depuna intampinare. In acelasi termen, poate fi facuta si cererea prevazuta la art. 71 alin. (2). (2) Dispozitiile art. 63 si art. 64 alin. (1) si (2) se aplica in mod corespunza tor. (3) In termenul stabilit potrivit art. 64 alin. (3), cel chemat in garantie treb

uie sa depuna intampinare si poate sa formuleze cererea prevazuta la art. 71 ali n. (2). (4) Cererea de chemare in garantie se judeca odata cu cererea principala. Cu toa te acestea, daca judecarea cererii principale ar fi intarziata prin cererea de c hemare in garantie, instanta poate dispune disjungerea ei pentru a o judeca sepa rat. In acest din urma caz, judecarea cererii de chemare in garantie va fi suspe ndata pana la solutionarea cererii principale. III. Aratarea titularului dreptului Conditiile Art. 74. - Paratul care detine un bun pentru altul sau care exercita in numele a ltuia un drept asupra unui lucru va putea arata pe acela in numele caruia detine lucrul sau exercita dreptul, daca a fost chemat in judecata de o persoana care pretinde un drept real asupra lucrului. Formularea cererii. Termenul Art. 75. - Cererea va fi motivata si se va depune inaintea primei instante in te rmenul prevazut de lege pentru depunerea intampinarii. Daca intampinarea nu este obligatorie, cererea se poate face cel mai tarziu la primul termen de judecata. Procedura de judecata Art. 76. - (1) Cererea, impreuna cu inscrisurile care o insotesc si o copie de p e cererea de chemare in judecata, vor fi comunicate celui aratat ca titular al d reptului. (2) Dispozitiile art. 63 si 64 se aplica in mod corespunzator. (3) Daca acela aratat ca titular al dreptului recunoaste sustinerile paratului s i reclamantul consimte, el va lua locul paratului, care va fi scos din proces. (4) Daca reclamantul nu este de acord cu inlocuirea sau cand cel aratat ca titul ar nu se infatiseaza sau contesta cele sustinute de parat, tertul dobandeste cal itatea de intervenient principal, dispozitiile art. 61 si art. 63-65 aplicandu-s e in mod corespunzator. IV. Introducerea fortata in cauza, din oficiu, a altor persoane Conditiile. Termenul Art. 77. - (1) In cazurile expres prevazute de lege, precum si in procedura neco ntencioasa, judecatorul va dispune din oficiu introducerea in cauza a altor pers oane, chiar daca partile se impotrivesc. (2) In materie contencioasa, cand raportul juridic dedus judecatii o impune, jud ecatorul va pune in discutia partilor necesitatea introducerii in cauza a altor 19 persoane. Daca niciuna dintre parti nu solicita introducerea in cauza a tertului , iar judecatorul apreciaza ca pricina nu poate fi solutionata fara participarea tertului, va respinge cererea, fara a se pronunta pe fond. (3) Introducerea in cauza va fi dispusa, prin incheiere, pana la terminarea cerc etarii procesului inaintea primei instante. (4) Cand necesitatea introducerii in cauza a altor persoane este constatata cu o cazia deliberarii, instanta va repune cauza pe rol, dispunand citarea partilor. (5) Hotararea prin care cererea a fost respinsa in conditiile alin. (2) este sup usa numai apelului. Procedura de judecata Art. 78. - (1) Cel introdus in proces va fi citat, odata cu citatia comunicandui-se, in copie, si incheierea prevazuta la art. 77 alin. (3), cererea de chemare in judecata, intampinarea, precum si inscrisurile anexate acestora. Prin citati e i se va comunica si termenul pana la care va putea sa arate exceptiile, dovezi le si celelalte mijloace de aparare de care intelege sa se foloseasca. (2) El va lua procedura in starea in care se afla in momentul introducerii in pr oces. Instanta, la cererea celui introdus in proces, va putea dispune readminist rarea probelor sau administrarea de noi probe. Actele de procedura ulterioare vo r fi indeplinite si fata de acesta. SECÞIUNEA a 4-a Reprezentarea partilor in judecata § 1. Dispozitii generale Formele reprezentarii Art. 79. - (1) Partile pot sa exercite drepturile procedurale personal sau prin reprezentant. Reprezentarea poate fi legala, conventionala sau judiciara.

(2) Persoanele fizice lipsite de capacitate de exercitiu vor sta in judecata pri n reprezentant legal. (3) Partile pot sa stea in judecata printr-un reprezentant ales, in conditiile l egii, cu exceptia cazului in care legea impune prezenta lor personala in fata in stantei. (4) Cand legea prevede sau cand circumstantele cauzei o impun pentru a se asigur a dreptul la un proces echitabil, judecatorul poate numi pentru oricare parte di n proces un reprezentant in conditiile art. 57 alin. (3), aratand in incheiere l imitele si durata reprezentarii. (5) Cand dreptul de reprezentare izvoraste din lege sau dintr-o hotarare judecat oreasca, asistarea reprezentantului de catre un avocat nu este obligatorie. Disp ozitiile art. 82 alin. (3) si art. 83 alin. (2) sunt aplicabile. Limitele reprezentarii. Continuarea judecarii procesului Art. 80. - (1) Renuntarea la judecata sau la dreptul dedus judecatii, achiesarea la hotararea pronuntata, incheierea unei tranzactii, precum si orice alte acte procedurale de dispozitie nu se pot face de reprezentant decat in baza unui mand at special ori cu incuviintarea prealabila a instantei sau a autoritatii adminis trative competente. 20 (2) Actele procedurale de dispozitie prevazute la alin. (1), facute in orice pro ces de reprezentantii minorilor, ai persoanelor puse sub interdictie si ai dispa rutilor, nu vor impiedica judecarea cauzei, daca instanta apreciaza ca ele nu su nt in interesul acestor persoane. Lipsa dovezii calitatii de reprezentant Art. 81. - (1) Cand instanta constata lipsa dovezii calitatii de reprezentant a celui care a actionat in numele partii, va da un termen scurt pentru acoperirea lipsurilor. Daca acestea nu se acopera, cererea va fi anulata. (2) Exceptia lipsei dovezii calitatii de reprezentant inaintea primei instante n u poate fi invocata pentru prima oara in calea de atac. § 2. Dispozitii speciale privind reprezentarea conventionala Reprezentarea conventionala a persoanelor fizice Art. 82. - (1) In fata primei instante, precum si in apel, persoanele fizice pot fi reprezentate de catre avocat sau alt mandatar. Daca mandatul este dat unei a lte persoane decat unui avocat, mandatarul nu poate pune concluzii asupra except iilor procesuale si asupra fondului decat prin avocat, atat in etapa cercetarii procesului, cat si in etapa dezbaterilor. (2) In cazul in care mandatarul persoanei fizice este sot sau o ruda pana la gra dul al doilea inclusiv, acesta poate pune concluzii in fata oricarei instante, f ara sa fie asistat de avocat, daca este licentiat in drept. (3) La redactarea cererii si a motivelor de recurs, precum si in exercitarea si sustinerea recursului, persoanele fizice vor fi asistate si, dupa caz, reprezent ate, sub sanctiunea nulitatii, numai de catre un avocat, in conditiile legii, cu exceptia cazurilor prevazute la art. 13 alin. (2). (4) In cazul contestatiei in anulare si al revizuirii, dispozitiile prezentului articol se aplica in mod corespunzator. Reprezentarea conventionala a persoanelor juridice Art. 83. - (1) Persoanele juridice pot fi reprezentate conventional in fata inst antelor de judecata numai prin consilier juridic sau avocat, in conditiile legii . (2) La redactarea cererii si a motivelor de recurs, cat si in exercitarea si sus tinerea recursului, persoanele juridice vor fi asistate si, dupa caz, reprezenta te, sub sanctiunea nulitatii, numai de catre un avocat sau consilier juridic, in conditiile legii. (3) Dispozitiile alin. (1) si (2) se aplica in mod corespunzator si entitatilor aratate la art. 55 alin. (2). Forma mandatului Art. 84. - (1) Imputernicirea de a reprezenta o persoana fizica data mandatarulu i care nu are calitatea de avocat se dovedeste prin inscris autentic. (2) In cazurile prevazute la alin. (1), dreptul de reprezentare mai poate fi dat si prin declaratie verbala, facuta in instanta si consemnata in incheierea de s

edinta, cu aratarea limitelor si a duratei reprezentarii. 21 (3) Imputernicirea de a reprezenta o persoana fizica sau o persoana juridica dat a unui avocat ori consilier juridic se dovedeste prin inscris, potrivit legilor de organizare si exercitare a profesiei. Mandatul general Art. 85. - Mandatarul cu procura generala poate sa il reprezinte in judecata pe mandant, numai daca acest drept i-a fost dat anume. Daca cel care a dat procura generala nu are domiciliu si nici resedinta in tara sau daca procura este data u nui prepus, dreptul de reprezentare in judecata se presupune dat. Continutul mandatului Art. 86. - (1) Mandatul este presupus dat pentru toate actele procesuale indepli nite in fata aceleiasi instante; el poate fi insa restrans, in mod expres, la an umite acte. (2) Avocatul care a reprezentat sau asistat partea la judecarea procesului poate face, chiar fara mandat, orice acte pentru pastrarea drepturilor supuse unui te rmen si care s-ar pierde prin neexercitarea lor la timp si poate, de asemenea, s a introduca orice cale de atac impotriva hotararii pronuntate. In aceste cazuri, toate actele de procedura se vor indeplini numai fata de parte. Sustinerea caii de atac se poate face numai in temeiul unei noi imputerniciri. Incetarea mandatului Art. 87. - Mandatul nu inceteaza prin moartea celui care l-a dat si nici daca ac esta a devenit incapabil. Mandatul dainuieste pana la retragerea lui de catre mo stenitori sau de catre reprezentantul legal al incapabilului. Renuntarea la mandat si revocarea mandatului Art. 88. - (1) Renuntarea la mandat sau revocarea acestuia nu poate fi opusa cel eilalte parti decat de la comunicare, afara numai daca a fost facuta in sedinta de judecata si in prezenta ei. (2) Mandatarul care renunta la imputernicire este tinut sa instiinteze atat pe c el care i-a dat mandatul, cat si instanta, cu cel putin 15 zile inainte de terme nul imediat urmator renuntarii. Mandatarul nu poate renunta la mandat in cursul termenului de exercitare a cailor de atac. SECÞIUNEA a 5-a Asistenta judiciara Conditiile de acordare Art. 89. - (1) Cel care nu este in stare sa faca fata cheltuielilor pe care le p resupune declansarea si sustinerea unui proces civil, fara a primejdui propria s a intretinere sau a familiei sale, poate beneficia de asistenta judiciara, in co nditiile legii speciale privind ajutorul public judiciar. (2) Asistenta judiciara cuprinde: a) acordarea de scutiri, reduceri, esalonari sau amanari pentru plata taxelor ju diciare prevazute de lege; 22 b) apararea si asistenta gratuita printr-un avocat desemnat de barou; c) orice alte modalitati prevazute de lege. (3) Asistenta judiciara poate fi acordata oricand in cursul procesului, in tot s au numai in parte. CAPITOLUL III Participarea Ministerului Public in procesul civil Modalitatile de participare Art. 90. - (1) Procurorul poate porni orice actiune civila, ori de cate ori este necesar pentru apararea drepturilor si intereselor legitime ale minorilor, ale persoanelor puse sub interdictie si ale disparutilor, precum si in alte cazuri e xpres prevazute de lege. (2) Procurorul poate sa puna concluzii in orice proces civil, in oricare faza a acestuia, daca apreciaza ca este necesar pentru apararea ordinii de drept, a dre pturilor si intereselor cetatenilor. (3) In cazurile anume prevazute de lege, participarea si punerea concluziilor de catre procuror sunt obligatorii, sub sanctiunea nulitatii absolute a hotararii. (4) Procurorul poate sa exercite caile de atac impotriva hotararilor pronuntate in cazurile prevazute la alin. (1), chiar daca nu a pornit actiunea civila, prec um si atunci cand a participat la judecata, in conditiile legii.

Ministerul Public nu datoreaza taxe de timbru si nici cau tiune.(5) Procurorul poate sa ceara punerea in executare a oricaror titluri executorii emise in favoarea persoanelor prevazute la alin. l) orice cereri evaluabile in bani in valoare de pana la 100. 403 si 432-434. i) cererile posesorii. j) orice alte cereri care nu sunt date prin lege in competenta altor instante. 92. d) cererile in materie de proprietate intelectuala. precum si cererile de inapoiere a copilul ui minor de la persoanele care il detin fara niciun drept. a hotararilor judecatoresti si a altor titluri executor ii pronuntate ori. dreptul de trecere. precum si la alte serv ituti ori ingradiri ale dreptului de proprietate prevazute de lege.In cazurile prevazute la art. 400. 402. in prima instanta: a) cererile evaluabile in bani in valoare mai mare de 100. in prima instanta. precu m si cele privind raporturile juridice stabilite de asociatiile de proprietari c u alte persoane fizice sau persoane juridice. 23 c) cererile privind obligatia legala de intretinere. i ndiferent de calitatea partilor. (1). . e) cererile avand ca obiect administrarea cladirilor cu mai multe etaje.000 lei. b) cererile privind incredintarea copilului minor sau incuviintarea parintelui d e a avea legaturi personale cu acesta. in cazuri le prevazute de lege. precum si cele pentru incuviintarea executarii silite. b) cererile privind navigatia civila si activitatea in porturi. h) cererile pentru recunoasterea. h) cererile privitoare la stramutarea de hotare si cererile in granituire. k) cererile de imparteala judiciara.Tribunalele judeca: 1. . (6) In toate cazurile. i) cererile pentru repararea prejudiciilor cauzate prin erori judiciare. emise in alta tara. dupa caz.000 lei inclusiv. profesionisti sau neprofesionisti. . indiferent de calitatea partilor. indiferent de valoare. j) cererile privind obligatiile de a face. d) cererile referitoare la inregistrarile in registrele de stare civila. iar daca procurorul isi va retrage cererea. titularul dreptului va fi introdus in proces si se va putea prevala de dispozitiile art. e) conflictele de munca. potrivi t legii. va putea cere continuarea judecatii sau a executarii silite. TITLUL III Competenta instantelor judecatoresti CAPITOLUL I Competenta materiala SECÞIUNEA 1 Competenta dupa materie si valoare Judecatoria Art. . apartam ente sau spatii aflate in proprietatea exclusiva a unor persoane diferite. orice alte cereri date prin lege in competenta lor. in afara de cele date in com petenta curtilor de apel. dup a caz. dis tanta constructiilor si plantatiilor. (1). 91. f) cererile in materie de asigurari sociale. 2. 3. neevaluabile in bani.Judecatoriile judeca: 1. cu exceptia celor date in competenta altor instante. 90 alin. g) cererile in materie de expropriere. f) cererile de evacuare. caile de atac impotriva hotararilor autoritatilor administratiei publice cu a ctivitate jurisdictionala si ale altor organe cu astfel de activitate. Efectele fata de titularul dreptului Art. stabilite de parti ori instituite pe cale judecatoreasca. neevaluabil in bani: a) cererile privitoare la nulitatea. c) cererile in materie de contencios administrativ. profesionisti sau neprofesionisti. 93. anularea sau desfacerea casatoriei. g) cererile referitoare la servitutile privind zidurile si santurile comune. dupa caz. potrivit legii. urmatoarele cereri al caror obiect este evaluabil sau. Tribunalul Art.

3.(1) Cand reclamantul a sesizat instanta cu mai multe capete principal e de cerere intemeiate pe fapte ori cauze diferite. dupa caz. determinarea instantei competente se face cu observarea valorii sa u. recursurile in interesul legii. 25 (2) Dispozitiile alin. ca instante de recurs. cu natura ori obiectul fiecarei pretentii in p arte.(1) In cererile privitoare la executarea unui contract ori a unui alt act juridic. dar aflate in stransa legatura. Cazul mai multor capete principale de cerere Art. in cazurile anume prevazute de lege. orice alte cereri date prin lege in competenta sa. 97. orice alte cereri date prin lege in competenta lor. . fructele sau alte asemenea venituri ori cheltuieli cerute ca accesorii pretenti ei principale. 99.(1) Daca mai multi reclamanti. in cazurile anume prevazute de lege. Valoarea cererii in cazuri speciale Art. dupa caz. ca instante de recurs. (1) sunt aplicabile si atunci cand unul sau mai multi rec lamanti formuleaza. 3.Curtile de apel judeca: 1. prin aceeasi cerere de chemare in jude cata. au fost deduse judecatii printr-o unica cerere de chemare in judecata. precum si a alt or hotarari. invocand raporturi juridice distincte si fara legatura in tre ele. 96. 94. 3. SECÞIUNEA a 2-a Determinarea competentei dupa valoarea obiectului cererii introduc tive de instanta Regulile generale Art. . in cazurile prevazute de lege. 24 2. nu se vor avea in vedere dobanzile. pentru stabilirea competentei instantei se va tine seama de valoar ea obiectului acestuia sau. formuleaza pretentii proprii impotriva aceluiasi parat. Daca unul dintre capetele de cerere este de competenta altei instante. orice alte cereri date prin lege in competenta lor. apelurile declarate impotriva hotararilor pronuntate de judecatorii in prima instanta. in prima instanta. 4. (2) In cazul in care mai multe capete principale de cerere intemeiate pe un titl u comun ori avand aceeasi cauza sau chiar cauze diferite. valoarea se stabileste dupa inscrisurile prezentate s i explicatiile date de parti. ca instante de apel. . De asemenea. 98. scadente ori ajunse la scadenta in cursul judecatii.Inalta Curte de Casatie si Justitie judeca: 1. recursurile declarate impotriva hotararilor curtilor de apel. a naturii ori obiectului fiecarei pretentii in parte. 4. 95. nu se vor avea in vedere nici prestatiile periodice ajunse la scadenta in cursu l judecatii.2. cererile in vederea pronuntarii unei hotarari prealabile pentru dezlegarea un or probleme de drept.(1) Competenta se determina dupa valoarea obiectului cererii aratata in capatul principal de cerere. cererile in materie de contencios administrativ privind ac tele autoritatilor si institutiilor centrale. 2. ca instante de apel. instanta competenta sa le solutioneze se determina tinandu-se seama de acea pre tentie care atrage competenta unei instante de grad mai inalt. apelurile declarate impotriva hotararilor pronuntate de tribunale in prima instanta. invocand raporturi juridice distincte si neaflate intr-o legatura care sa faca necesara judecarea lor impreuna. ins tanta sesizata va dispune disjungerea si isi va declina in mod corespunzator com petenta. 4. penalitatile. . Cererea formulata de mai multi reclamanti Art. (2) Pentru stabilirea valorii. prin aceeasi cerere de chemare in judecata. Curtea de apel Art. competenta se stabileste in raport cu valoarea sau. . pretentii impotr iva mai multor parati. (3) In caz de contestatie. Inalta Curte de Casatie si Justitie Art. . dupa caz. de aceea a partii din obiectul dedus judec .

competenta dupa valoare se determina fara s caderea sarcinilor sau datoriilor mostenirii. valoarea cererii se socoteste dupa chiria sau arenda anuala. (2) In cazul in care valoarea impozabila nu este stabilita. Cazul persoanei juridice care are dezmembraminte Art. . .Daca paratul are domiciliul sau.(1) Instanta legal investita potrivit dispozitiilor referitoare la c ompetenta dupa valoarea obiectului cererii ramane competenta sa judece chiar dac a. 26 CAPITOLUL II Competenta teritoriala Regula generala Art. 106. dupa caz.In cererile care au ca obiect un drept la prestatii succesive. valoarea cererii se socoteste dupa partea pretinsa de reclamant ca fiind exigibila. pentru obligatiile ce urmeaza a fi executate in acel loc sau care izvorasc din acte incheiate prin reprezentantul dezmembramantului o ri din fapte savarsite de acesta. cererea se va putea introduce la instanta comp etenta pentru oricare dintre membrii entitatii respective. sediul in strainatate ori acesta este necunoscut. chiar da ca nu se solicita si repunerea partilor in situatia anterioara. Cererile in materie imobiliara Art. . societati s au altei entitati fara personalitate juridica. 105. precum si a altor persoane juridice de drept public pot fi intr . anularea. ulterior investirii. resedinta ori reprezentanta. .(1) Cererea de chemare in judecata se introduce la instanta in a car ei circumscriptie domiciliaza sau isi are sediul paratul. Cererea de plata partiala Art. i s-a incredintat conducerea sau administrarea acesteia.(1) In cererile avand ca obiect un drept de proprietate sau alte dre pturi reale asupra unui imobil. Cererea privind prestatii succesive Art.Cand prin actiune se cere plata unei parti dintr-o creanta. .In materie de mostenire. daca legea nu prevede altfel. daca durata existentei dreptului este nedeterminata. privitoare la contracte de locatiune ori de l easing. . precum si in acelea privitoare la predarea sau restituirea bunului inchi riat ori arendat. autoritatilor si institu tiilor centrale.Cererea de chemare in judecata impotriva unei asociatii. se po ate introduce la instanta competenta pentru persoana careia. Cererile indreptate impotriva unei entitati fara personalitate juridica Art.(1) Cererile indreptate impotriva statului. 108. 102.Cererea de chemare in judecata impotriva unei persoane juridice de d rept privat se poate face si la instanta locului unde ea are un dezmembramant fa ra personalitate juridica. intervin modificari in ceea ce priveste cuantumul valori i aceluiasi obiect. iar daca nu are nici resedinta cunoscut a. 100. la instanta in a carei circumscriptie reclamantul isi are domiciliul. Cererile indreptate impotriva persoanelor juridice de drept public Art. 109. stabilita potrivit legislatiei fiscale. precum si in cer erile privind constatarea existentei sau inexistentei unui drept. . (3) In cererile de aceeasi natura. (2) Instanta ramane competenta sa judece procesul chiar daca. . rezolutiunea sau rezilierea actului juridic. paratul isi schimba domiciliul sau sediul. . Cererile in materie de mostenire Art. potrivit intelegeri i dintre membri. sunt aplicabile disp ozitiile art. Dispozitiile speciale Art. valoarea lor se socoteste dupa v aloarea prestatiei anuale datorate. In caz ul lipsei unei asemenea persoane. sediul. 96. (2) Dispozitiile alin.atii. 107. dupa caz. cererea se introduce la instanta din tara in a carei ci rcumscriptie se afla resedinta acestuia. constituita potrivit legii. valoarea lor se determina in functie de valoarea impozabila. 101. Cazul paratului cu domiciliul in strainatate sau necunoscut Art. (1) sunt aplicabile si la judecarea cailor de atac. . (2) Aceeasi valoare va fi avuta in vedere si in cererile privind constatarea nul itatii absolute. 104. 103. ulterior sesizarii .

nulitatea. 111.Reclamantul are alegerea intre mai multe instante deopotriva compete nte. constatarea nulitatii absolute. rezolutiunea. anularea. pentru cererile in prestatie tabulara . 2.(1) Cererile privitoare la drepturile reale imobiliare se introduc n . in cerer ile referitoare la obligatia de intretinere.(1) In materie de asigurare. iar in municipi ul Bucuresti. in cererile avand ca obiect executarea. pentru cererile ce izvorasc dintrun contract de transport. 114. 2. bilet la ordin sau dintr-un alt titlu de valoare. o activit ate profesionala ori o activitate agricola. rezilierea sau denuntarea unilaterala a unui contract. rezilierea sau denuntar ea unilaterala a contractului incheiat cu un intreprinzator ori alt profesionist sau in cererile avand ca obiect repararea pagubelor produse consumatorilor. instanta in a carei circumscriptie s-a savarsit fapta ilicita sau s-a produs prejudiciul. bunurile asigurate. 4.oduse la instantele din capitala tarii sau la cele din resedinta judetului unde isi are domiciliul reclamantul. Competenta teritoriala alternativa Art. (1) se i ntroduc la judecatoria din localitatea de resedinta a judetului. fluviale si aeriene. . Pluralitatea de parati Art. (3) Dispozitiile alin. in justificare tabulara sau in rectificare tabulara. 112. 8. pentru cererile ce izvorasc dintr-un raport de locatiune a imobilului. in cererile privitoare la stabilirea fil iatiei. industriala sau altele a semenea. mai sunt compe tente: 1. (2) Alegerea competentei prin conventie este considerata ca nescrisa daca a fost facuta inainte de nasterea dreptului la despagubire. . 3. comerciala. in afara domiciliului sau. instanta in a carei circumscriptie domiciliaza creditorul reclamant. 3. rezolu tiunea. 110. instanta locului unde se afla imobilul. fie chiar in parte. anularea. Cererile in materie de asigurari Art. 6. la Judecatoria Sectorului 4. pentru obligatiile patr imoniale nascute sau care urmeaza sa se execute in acel loc. . Alegerea instantei Art. 28 Cererile privitoare la imobile Art. cererile in care figureaza persoanele aratate la alin. (1) si (2) nu se aplica insa in materie de asigurari mari time. inclusiv cele privind alocatiile de stat pentru copii. in cazul cererilor privind executarea. . in cazul in care printre parati sunt 27 si obligati accesoriu. cererea de chemare in judecata se poate introduce si la instanta in cir cumscriptia careia se afla locul activitatii respective. in cererile privitoare la obligatiile ce izvorasc dintr-o cambie. instanta locului de plecare sau de sosire. (2) Cand mai multe judecatorii din circumscriptia aceluiasi tribunal sunt deopot riva competente. instanta locului unde se afla imobilul.(1) In afara de instantele prevazute la art. 9. instanta domiciliului reclamantului. cec. instanta domiciliului consumatorului. 113. . instanta locului de plata. 105-110. 7.Cererea de chemare in judecata a mai multor parati poate fi introdus a la instanta competenta pentru oricare dintre acestia. instanta locului prevazut in contract pentru executarea. 5. cererea privitoare la despagubiri se va putea face si la instanta in circumscriptia careia se afla: 1. cererea se introduce la instanta competenta pentru oricar e dintre debitorii principali. a obligatiei. locul unde s-a produs riscul asigurat. pentru cererile privind obligatiile izvorate dintr-o asemenea fapta . (2) Cand paratul exercita in mod statornic. domiciliul asiguratului.

prin asemanare. Apararile si incidentele procedurale Art. 122 alin. si in cazul actiuni lor posesorii. 29 (2) Dispozitiile alin. Cererile privitoare la insolventa sau concordatul preventiv Art. 117. aditionale si incidentale Art.(1) Partile pot conveni in scris sau. 117. actiunilor in granituire. 122. Cererile privitoare la mostenire Art. 3.(1) Instanta competenta sa judece cererea principala se va pronunta si asupra apararilor si exceptiilor. Cererile impotriva unui consumator Art. cand indiviziunea nu rezulta din succesiune. Cererile privitoare la societati Art. (3) Dispozitiile alin. (3) Cand instanta este exclusiv competenta pentru una dintre parti. precum si cele incidentale se ju deca de instanta competenta pentru cererea principala. ea va fi exc lusiv competenta pentru toate partile. pana la iesirea din indiviziune.In cererile pentru constatarea existentei sau inexistentei unui drep t. .Cererile formulate de un intreprinzator sau alt profesionist impotri va unui consumator pot fi introduse numai la instanta domiciliului consumatorulu i. sunt de competenta exclusiva a instantei in ci rcumscriptia careia societatea isi are sediul principal. (1) si (2) se aplica. . Dispozitiile art. cererile legatarilor sau ale creditorilor defunctului impotriva vreunuia dint re mostenitori sau impotriva executorului testamentar. daca aceasta se afl a in vreuna dintre aceste circumscriptii.umai la instanta in a carei circumscriptie este situat imobilul. 118. precum si cele pri vitoare la pretentiile pe care mostenitorii le-ar avea unul impotriva altuia. cererile privitoare la mostenire si la sarcinile acesteia. aditionale. pana la sfarsitul lichidarii sau. sunt de competenta exclusiva a altei instant e. 116. al radierii societatii. (2) raman aplicabile. s i prin declaratie verbala in fata instantei ca procesele privitoare la bunuri si la alte drepturi de care acestea pot sa dispuna sa fie judecate de alte instant e decat acelea care. cererile privitoare la validitatea sau executarea dispozitiilor testamentare. 120. potrivit legii. partile pot conveni alegerea instantei competent . sunt de co mpetenta exclusiva a instantei celui din urma domiciliu al defunctului: 1. iar in caz contrar.(1) Cererile accesorii.Cererile in materie de societate. . Cererea in constatare Art. i n afara de cazul cand aceasta competenta este exclusiva. 119. la oricare dintre instantele in circumscriptiile carora se afla imobilul. (2) In litigiile din materia protectiei drepturilor consumatorilor. potrivit legii. dupa caz. (2) Cand imobilul este situat in circumscriptiile mai multor instante. (1) se aplica si atunci cand competenta de solutionare a cererii principale este stabilita de lege in favoarea unei sectii specializate s au a unui complet specializat. 2. precum si in cazul celor de imparteala judici ara a unui imobil.In materie de mostenire. chiar daca ar fi de compe tenta materiala sau teritoriala a altei instante judecatoresti.Cererile in materia insolventei sau concordatului preventiv sunt de competenta exclusiva a tribunalului in a carui circumscriptie isi are sediul deb itorul. 115. cererea s e va face la instanta domiciliului sau resedintei paratului. . in cazul litigiilor nascute. . . in afara de cazurile in care legea prevede in mod expres altfel. Alegerea de competenta Art. actiunilor privitoare la ingradirile dr eptului de proprietate imobiliara. cu exceptia cere rilor prevazute la art. in afara celor care constituie chestiuni pr ejudiciale si care. ar fi competente teritorial sa le judece. CAPITOLUL III Dispozitii speciale Cererile accesorii. . competenta instantei se determina dupa regulile prevazute pentru cererile ava nd ca obiect realizarea dreptului. precum si in alte cazuri prevazute de lege. . 121. (2) Incidentele procedurale sunt solutionate de instanta in fata careia se invoc a.

(1) si (2) se aplica in mod corespunzator si in cazul pro curorilor. in conditiile prevazute la alin. . Solutionarea exceptiei Art. 30 Incidentele privind arbitrajul Art. (3) Necompetenta de ordine privata poate fi invocata doar de catre parat prin in tampinare. (1). potrivit legii .Competenta ce revine instantelor judecatoresti in legatura cu incide ntele privind arbitrajul reglementat de prezentul cod apartine in toate cazurile tribunalului in circumscriptia caruia are loc arbitrajul. 3. . . un alt organ cu activitate jurisdictionala competent. (2) Necompetenta este de ordine publica: 1. (3) In toate celelalte cazuri. in cazul incalcarii competentei generale. 124. (4) Daca necompetenta nu este de ordine publica. 128. Orice conventie contrara este considerata ca nescrisa. va trece la judecarea pricinii. Competenta facultativa Art. cand procesul nu este de competenta instantelor judecatoresti. dar nu mai tarziu de terminarea cercetarii procesului in fata primei instante. 2.(1) Necompetenta este de ordine publica sau privata. Cazurile Art. 125. dosarul fiind trimis de indata instantei judecatoresti competente sau. hotararea nu este supusa niciunei cai de atac.e. ea este obligata sa stabileasca instanta judecatoreasca competenta o ri. Incheie rea poate fi atacata numai odata cu hotararea pronuntata in cauza. in cazul incalcarii competentei materiale. 127. (2) Daca instanta se declara competenta. altui organ cu activitate jurisdictionala competent. 126. reclamant ul poate sesiza una dintre instantele judecatoresti de acelasi grad aflate in ci rcumscriptia oricareia dintre curtile de apel invecinate cu curtea de apel in a carei circumscriptie se afla instanta care ar fi fost competenta. 2. daca ultima instanta inv estita isi declina la randul sau competenta in favoarea uneia dintre instantele . daca este cazul.Exista conflict de competenta: 1. 31 Conflictul de competenta. . (2) Daca un judecator are calitatea de reclamant intr-o cerere de competenta ins tantei la care isi desfasoara activitatea. . CAPITOLUL IV Incidente procedurale privitoare la competenta instantei SECÞIUNEA 1 Necompetenta si conflictele de competenta Exceptia de necompetenta Art. cand doua sau mai multe instante se declara deopotriva competente sa judece a celasi proces. asistentilor judiciari si grefierilor. cand procesul este de competenta u nei instante de alt grad.(1) Necompetenta materiala si teritoriala de ordine publica trebuie invocata de parti ori de catre judecator la primul termen de judecata la care pa rtile sunt legal citate in fata primei instante. numai dupa nasterea dreptului la despag ubire. (2) Necompetenta generala a instantelor judecatoresti poate fi invocata de parti ori de catre judecator in orice stare a pricinii. cand procesul este de competenta unei alte instante de acelasi grad si partile nu o pot inlatura. partea care a facut cererea la o instanta necompetenta nu va putea cere declararea necompetentei. (3) Daca instanta se declara necompetenta. paratul poate cere pana la primul ter men de judecata la care este legal citat declinarea competentei. in cazul incalcarii competentei teritoriale exclusive. (1). necompetenta este de ordine privata. (3) Dispozitiile alin. avand alegerea intre oricare dintre instantele de acelasi grad prevazute la alin. 123.(1) Cand in fata instantei de judecata se pune in discutie competent a acesteia. cand doua sau mai multe instante si-au declinat reciproc competenta de a jude ca acelasi proces sau. .(1) In cazul in care cererea se introduce impotriva unui judecator c are isi desfasoara activitatea la instanta competenta sa judece cauza. dupa caz. in cazul declinarilor succesive. Invocarea exceptiei Art.

In cazul declararii necompetentei. prin cereri distincte. Daca exceptia se admite. 130. Incheierea poate fi atacata numai od . (4) Instanta competenta sa judece conflictul va hotari. (7) Dispozitiile alin.care anterior s-au declarat necompetente. . . (2) Exceptia litispendentei poate fi invocata de parti sau de instanta din ofici u in orice stare a procesului in fata instantelor de fond. (2) Conflictul se va solutiona de sectia instantei stabilite potrivit art. . . se va pronunta asupra exceptiei. prin incheiere. cu exceptia celei pronuntate de Completul de 9 judecatori de la Inalta Curte de Casatie si Justitie. (3) Cand instantele sunt de acelasi grad. Dispozitiile speciale Art. (3) Conflictul de competenta ivit intre o instanta judecatoreasca si un alt orga n cu activitate jurisdictionala se rezolva de instanta judecatoreasca ierarhic s uperioara instantei in conflict. Solutionarea conflictului de competenta Art. exceptia se invoca inaintea instantei sesizate ulterior. 131.(1) Pentru asigurarea unei bune judecati. Probele administrate in fata instantei necompetente Art. in camera de consiliu. inaintea mai multor instante competente sau chia r inaintea aceleiasi instante. exceptia se invoca inaintea instantei de grad inferior. Exceptia conexitatii Art. Daca exceptia se admite. (2) Exceptia conexitatii poate fi invocata de parti sau din oficiu cel mai tarzi u la primul termen de judecata inaintea instantei ulterior sesizate. 129.(1) Conflictul de competenta ivit intre doua instante judecatoresti se solutioneaza de instanta imediat superioara si comuna instantelor aflate in c onflict. (4) Dispozitiile alin. 132. (1)-(3) se aplica in mod corespunzator si in cazul comple telor specializate. . in prima instanta este pos ibila conexarea mai multor procese in care sunt aceleasi parti sau chiar impreun a cu alte parti si al caror obiect si cauza au intre ele o stransa legatura. (2). 133. dovezile administrate in fata ins tantei necompetente raman castigate judecatii si instanta competenta investita c u solutionarea cauzei nu va dispune refacerea lor decat pentru motive temeinice. (3) Conflictul dintre doua sectii ale Inaltei Curti de Casatie si Justitie se so lutioneaza de Completul de 9 judecatori. dosarul va fi trimis de indata prime i instante investite.(1) Nimeni nu poate fi chemat in judecata pentru aceeasi cauza. (5) Incheierea prin care s-a solutionat exceptia poate fi atacata numai odata cu fondul. 134. 130 c orespunzatoare sectiei inaintea careia s-a ivit conflictul. care este definitiva. dosarul va fi trimis de indata instan tei de fond mai inalte in grad. (6) Cand unul dintre procese se judeca in recurs. acestea din urma sunt obligate sa suspende judecata pana la solutio narea recursului.Instanta inaintea careia s-a ivit conflictul de competenta va suspen da din oficiu judecata cauzei si va inainta dosarul instantei competente sa solu tioneze conflictul.(1) Dispozitiile prezentei sectiuni privitoare la exceptia de necomp etenta si la conflictul de competenta se aplica prin asemanare si in cazul secti ilor specializate ale aceleiasi instante judecatoresti. . (3) si (5) se aplica in mod corespunzator si atunci cand procesele identice se afla pe rolul aceleiasi instante. iar celalalt inaintea instante lor de fond. (2) Conflictul nascut intre o instanta si Inalta Curte de Casatie si Justitie se judeca de Inalta Curte de Casatie si Justitie in Completul de 9 judecatori. Suspendarea procesului Art. 32 SECÞIUNEA a 2-a Litispendenta si conexitatea Exceptia litispendentei Art. acel asi obiect si de aceeasi parte. (4) Cand instantele sunt de grad diferit. f ara citarea partilor. care. Hotararea este supusa numai recursului in termen de 5 zile de la comunicare.

suspendarea judecarii procesului. Ea se depune la instanta care judeca procesul a carui stramutare se cere. 139. 137. actele de proced ura 34 indeplinite ulterior introducerii cererii de stramutare si hotararea pronuntata . (3) Masura suspendarii judecarii procesului va fi comunicata de urgenta instante i de la care s-a cerut stramutarea. (3) Instanta de la care s-a cerut stramutarea va fi incunostintata. suspendarea poate fi dispusa in aceleasi conditii. conexar ea se va face la acea instanta. . care o va inainta. Suspendarea judecarii procesului Art. 136. . de indata. Delegarea instantei Temeiul stramutarii Art. completul de judecata poate disp une. SECÞIUNEA a 3-a Stramutarea proceselor. despr e depunerea cererii instanta de la care se cere stramutarea. (3) La primirea cererii de stramutare. numai de catre p rocurorul general de la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justiti e. (5) In orice stare a judecatii procesele conexate pot fi disjunse si judecate se parat. cu darea unei cautiuni i n cuantum de 1. 140. Judecarea cererii Art. chiar inainte de primul termen de jud ecata. .(1) In caz de admitere a cererii de stramutare. 135.(1) La solicitarea celui interesat. in camera de consili u. care va instiinta. iar cea intemeiata pe motiv de siguranta publica. daca este cazul. instantei competente.(1) Stramutarea procesului poate fi ceruta pentru motive de banuiala legitima sau de siguranta publica. procesul se trimite spre judecata unei alte instante de acelasi grad. de indata. 33 (3) Constituie motiv de siguranta publica imprejurarile exceptionale care presup un ca judecata procesului la instanta competenta ar putea conduce la tulburarea ordinii publice. d espre admiterea sau respingerea cererii de stramutare. (2) Hotararea asupra stramutarii se da fara motivare si este definitiva. Hotararea va arata in ce masur a actele indeplinite de instanta inainte de stramutare urmeaza sa fie pastrate.000 lei. (2) Incheierea asupra suspendarii nu se motiveaza si nu este supusa niciunei cai de atac. (2) Cererea de stramutare intemeiata pe motive de siguranta publica este de comp etenta Inaltei Curti de Casatie si Justitie. Pentru motive temeinice. de indata. calitat ii partilor ori unor relatii conflictuale locale. (2) Banuiala se considera legitima in cazurile in care exista indoiala cu privir e la impartialitatea judecatorilor din cauza circumstantelor procesului. (2) Stramutarea pentru motiv de banuiala legitima poate fi ceruta de catre parte a interesata. Instanta competenta Art.(1) Stramutarea pentru motiv de banuiala legitima sau de siguranta p ublica se poate cere in orice faza a procesului. Efectele admiterii cererii Art. fara citarea partilor. instanta competenta sa o solutioneze va p utea sa solicite dosarul cauzei. cu citarea partilor din proces. . in afara de cazul in car e reclamantul si paratul cer trimiterea lui la una dintre celelalte instante.ata cu fondul. (2) In cazul in care instanta de la care s-a dispus stramutarea a savarsit acte de procedura sau a procedat intre timp la judecarea procesului. Cererea de stramutare Art.(1) Cererea de stramutare intemeiata pe motiv de banuiala legitima e ste de competenta instantei ierarhic superioare celei de la care se cere stramut area.(1) Cererea de stramutare se judeca de urgenta. 138. (3) Dosarul va fi trimis instantei mai intai investite. daca numai unul dintre ele este in stare de judecata. (4) Cand una dintre cereri este de competenta exclusiva a unei instante. . .

. se pot formula si oral. se va face la o instanta din circumscriptia celei car e a solutionat calea de atac. (4) Cand inscrisurile sunt redactate intr-o limba straina. TITLUL IV Actele de procedura CAPITOLUL I Forma cererilor Conditiile generale Art. din cauza unor imprejurari exceptionale. (2). 143.Cand. Reiterarea cererii Art.sunt desfiintate de drept prin efectul admiterii cererii de stramutare. 142. ii va citi continutu l cererii si ii va lua consimtamantul cu privire la aceasta. (3) Apelul sau. Delegarea instantei Art.(1) Cand cererea urmeaza a fi comunicata. daca va fi nevoie. la primul termen ce urmeaza.(1) Orice cerere adresata instantelor judecatoresti trebuie sa fie f ormulata in scris si sa cuprinda indicarea instantei careia ii este adresata. se va alatura procura in . ea se va face in atatea ex emplare cate sunt necesare pentru comunicare. (3) Daca. (2) In cazurile anume prevazute de lege. numele si prenumele. in afara de cazul in care noua cerere se intemeiaza pe imprejurari necunoscute la data solutionar ii cererii anterioare sau ivite dupa solutionarea acesteia. in conditiile legii special e.Stramutarea procesului nu poate fi ceruta din nou. . . at unci cand legea o prevede. se pot folosi traducerile realizate de perso ane de incredere cunoscatoare ale respectivei limbi. daca este cazul. trimiterea spre rejudecare. facandu-se mentiune despre aceasta in incheiere. dupa caz. (1) sunt aplicabile in mod corespunzator si in cazul prev azut la art.(1) La fiecare exemplar al cererii se vor alatura copii de pe inscri surile de care partea intelege a se folosi in proces. in afara de cazurile in care parti le au un reprezentant comun sau partea figureaza in mai multe calitati juridice. (2) Copiile vor fi certificate de parte pentru conformitate cu originalul. In toate cazurile este necesar si un exemplar p entru instanta. cand se 35 va face intr-un singur exemplar. prenumele. din orice motive. 144. 145. Numarul de exemplare Art. 141. (3) Se vor putea depune in copie numai partile din inscris referitoare la proces . recursul impotriva hotararii date de instanta la care s-a stramutat procesul sunt de competenta instantelor ierarhic superioare aceste ia. instanta competenta e ste impiedicata un timp mai indelungat sa functioneze. ele se depun in copie certificata. grefierul de sedinta fiind tinut sa intocmeasca din oficiu copiile de pe incheiere necesare pentru comunicare. motivele cererii . la orice in stanta. Cererea formulata prin reprezentant Art. cererile facute in sedinta. 144 se aplica in mod corespunzator. In caz de admitere a apelului sau recursului. . 146. Inscrisurile anexate Art. cererea nu poate fi semnata la termenul cand a fost depusa sau. dupa caz. (4) Cererile adresate instantelor judecatoresti se timbreaza. obiectul. In cazul in care nu exista un traducator autorizat pentru limba in care su nt redactate inscrisurile in cauza. domiciliul sau resedinta reprezentantilor lor. d aca este cazul. domiciliul sau resedinta partilor ori. va desemna o alta instanta de acelasi grad care sa judece procesul. precum si semnatura. dupa caz. valoarea pretentiei. (2) Dispozitiile alin. insotite de traducerea legalizata efectuata de un traducator autor izat. infatisarea inscrisului in in tregime. nu mele. Inalta Curte de Casatie s i Justitie. judecatorul va stabili identi tatea partii prin unul dintre mijloacele prevazute de lege. . Despre toate aceste a se va face mentiune in incheiere. urmand ca instanta sa ordone. denumirea si s ediul lor. 143 alin. daca legea nu prev ede altfel.(1) Cand cererea este facuta prin mandatar. (5) Dispozitiile art. la cererea partii interesate. .

sub sanctiunea nulitatii. 149. odata cu actul de procedura. un extras din registrul public in care este mentionata imputernicirea lor. in afara de cazur ile in care prin lege se dispune altfel. numele in clar si semnatura persoanei insarcinate cu primirea c orespondentei si va fi expediat instantei prin telefax. (4) fiind aplicabile in mod corespunzator. 147. (3) Instanta solicitata. aceasta se va face prin posta. (4) In cazul in care comunicarea potrivit alin.(1) Comunicarea citatiilor si a tuturor actelor de procedura se va f ace. extrasul din actul care atesta dreptul sa u de reprezentare in justitie. (4) Reprezentantii persoanelor juridice de drept privat vor depune. inst anta. Plicul va purta mentiunea " PENTRU JUSTITIE. prin agentii procedurali ai instantei sau prin orice alt salari at al acesteia. in ale ca ror circumscriptii se afla cel caruia i se comunica actul. in copie legalizata. CAPITOLUL II Citarea si comunicarea actelor de procedura Obligatia de a cita partile Art. va lua masuri de refacere a acestor proceduri. cand i se cere sa indeplineasca procedura de comunicare pentru alta instanta.(1) Instanta poate hotari asupra unei cereri numai daca partile au f ost citate ori s-au prezentat. precum si prin agenti ori salariati ai altor instante. (3) Reprezentantul legal va alatura o copie legalizata de pe inscrisul doveditor al calitatii sale. (2) Avocatul si consilierul juridic vor depune imputernicirea lor. si sa trimita instantei solicitante dovezile de indeplinire a procedurii .Cererea de chemare in judecata sau pentru exercitarea unei cai de at ac este valabil facuta chiar daca poarta o denumire gresita. (5) Organul de conducere sau. (2) Instanta va amana judecarea si va dispune sa se faca citarea ori de cate ori constata ca partea care lipseste nu a fost citata cu respectarea cerintelor pre vazute de lege. 148. reprezentantul desemnat al unei asociati i. formularul va fi completat de catre destinatar c u data primirii. A SE INMANA CU PRIORITATE". societati ori altei entitati fara personalitate juridica. In vederea confirmarii. . dupa caz. 150. 158. 36 Organele competente si modalitatile de comunicare Art. precum si pentru folosirea altor mijloace ce pot asigura instiintarea partilor pentru infatisarea la termen. la care se alatura dovada de inmanare/pr ocesul-verbal si instiintarea prevazute la art. la care se ataseaza dovada de primire/procesul-verbal si instiintarea prevazute la art. data comunicarii. (5) La cererea partii interesate si pe cheltuiala sa. va comunica un formular care va contine: denu mirea instantei. posta electronica sau prin alte mijloace ce asigura tr ansmiterea textului actului si confirmarea primirii acestuia. 158 .(1) Vor fi citati: . (7) Instanta va verifica efectuarea procedurilor de citare si comunicare dispuse pentru fiecare termen si. numele grefierului care asigura comunicarea s i indicarea actelor comunicate. (1) nu este posibila. este obligata sa ia de indata masurile necesare. in copie. in acest din urma caz dispozitiile al in. cu continut declarat. cu scrisoare recomandata. . (6) Comunicarea citatiilor si a altor acte de procedura se poate face de grefa i nstantei si prin telefax. din oficiu. . potrivit legii. comunicarea actelor de pro cedura se va putea face in mod nemijlocit prin executori judecatoresti. infiintata potrivit legii. cand este cazul. care vor fi tinuti sa indeplineasca formalitatile procedurale prevazute in prezentul cap itol. potrivit legi i.original sau in copie legalizata. daca partea a indi cat instantei datele corespunzatoare in acest scop. (2) Comunicarea se face in plic inchis. posta electronica sau pr in alte mijloace. . Locul citarii Art. va anexa. personal sau prin reprezentant. Cererea gresit denumita Art. sau prin servicii de curierat rapid.

pana la intervenirea lor in proces. 4. daca prin tratate sau conventii internationale la care este parte Romania ori prin acte n ormative speciale nu se prevede altfel. recipisa de predare a scrisorii la posta romana. 37 citarea poate fi facuta la locul cunoscut unde isi desfasoara permanent activita tea curenta. prin comandamentul ace steia. daca au domiciliul sau resedinta cunoscuta. militarii incazarmati. 15. Daca domiciliul sau resedinta celor afla ti in strainatate nu este cunoscut/cunoscuta. 57. 10. la capitania portului unde este inreg istrata nava. dupa caz. la sediul dezmembramantului lor. mostenitorii. statul. la sediul sau profesional. inclusiv membrii familiilor care ii insotesc. atunci cand este cazul. 11. daca cei aflati in strainatate au mandatar cunoscut in tara. 1 si 2. citarea se face potrivit art. Obligatia alegerii locului citarii Art. precu m si membrii de familie care locuiesc cu ei. in caz de numire a unui curator special. la domicili ul sau. 12. 150 ali n. prin organel e centrale care i-au trimis sau in subordinea carora se afla unitatea care i-a t rimis in strainatate. In toate cazurile. personalul misiunilor diplomatice. incapabilii sau cei cu capacitate de exercitiu restransa. persoanele fizice. 7. la domiciliul lor. citarea va fi ef ectuata potrivit legii speciale. in lipsa acestora. 162. cat timp se afla in strainatate. la sediul acestora. persoanele care se afla in strainatate. 12. (2) In cazurile prevazute la alin. 8. alti cetateni romani. prin reprezentantii sau ocrotitorii lor legali. unitatile administrativ-teritoriale. citarea se va face la resedinta cunoscuta ori la locul ales de ele. asociatiile. pr in Ministerul Afacerilor Externe. in cuprinsul careia vor fi mentionate a ctele ce se expediaza. 151. prin reprezentantii lor. 13. dupa caz. citate potrivit art. 14. persoanele juridice de drept privat. 12 si 13. societatile si alte entitati fara personalitate juridica constit uite potrivit legii. la administratia acestora. in cuprinsul careia vor fi mentionate actele . la domiciliul ori sediul acestora. la sediul sau domiciliul aces tuia. potrivit art. la administratia locului de detinere. cei supusi procedurii insolventei. cei care fac parte din echipajul unei nave maritime sau fluviale. la sediul princ ipal sau. prin reprezentantul desemnat. 9. citarea se va face prin ace st curator. pentru primul termen de judecata. al oficiilor consulare si cetatenii roman i trimisi sa lucreze in cadrul personalului organizatiilor internationale. In cazul in care acestea nu se con formeaza. sediul acestora. 162. (1) pct. 3. 6. prin Ministerul Fina ntelor Publice. vor fi instiintate prin citatie ca au obligatia de a-si alege un domiciliu in Romania unde urmeaza sa li se faca toate comunicarile privind procesul. printr-o citatie scrisa trimisa cu scrisoare recomandata cu continut declarat si confirmare de primire. bolnavii internati in unitati sanitare. unitatile administrativ-teritoriale si celelalte persoane juridice de drept p ublic. in cazul in care nu locuiesc la domicil iu. daca nu au domiciliul cunoscut. printr-un curator special numit de instanta. (1) pct. detinutii. . potrivit art. la domiciliul acestuia. recipisa de pr edare la posta romana a scrisorii. precum si celelalte persoan e juridice de drept public isi pot alege un sediu procesual la care vor fi comun icate toate actele de procedura. va fi citat numai acesta din urma. prin Ministerul Finantelor Publice sau alte organe anume desemnate in acest scop de lege.1. la unitatea din care fac parte. precum si creditorii acestora. dupa deschiderea procedurii. statul. alta decat militara. altele decat cele prevazute la pct. prin cei insarcinati sa le reprezinte in justitie. tinand loc de dovada a indeplinirii procedurii. 5. comunicarile li se vor face prin scrisoare recomandata. aflati in strainatate in interes de serviciu. 2.Persoanele care se afla in strainatate. la sediul acestora. cei cu domiciliul sau resedinta necunoscuta.

neregularitatea privind procedura de citare a acesteia poate fi invocata si de celelalte parti ori din oficiu. h) indicarea. f) calitatea celui citat. 150 sau 151. e) si j) sunt prevazute sub sanct iunea nulitatii. potrivit alin. . 153. in lipsa acestuia. . daca par tea a aratat si persoana insarcinata cu primirea actelor de procedura. . precum si daca citarea se face cu chemarea la interog atoriu sau daca cel citat este obligat sa prezinte anumite inscrisuri ori daca i se comunica odata cu citatia alte acte de procedura. a). alt loc decat sediul inst antei unde urmeaza sa se desfasoare judecarea procesului. dupa caz. daca este cazul.(1) Daca partea prezenta in instanta. sediul ei si. 155. propunand probele de care intelege sa se foloseasca. 6. Termenul pentru inmanarea citatiei Art. co municarea se va face. . Inmanarea facuta personal celui citat Art. i) alte mentiuni prevazute de lege sau stabilite de instanta. tinand loc de dovada de indeplinire a procedurii. vo r fi inmanate partii cu cel putin 5 zile inaintea termenului de judecata.ce se expediaza. 156. precum s i in cazul in care partea lipsa la termenul la care s-a produs neregularitatea n u a invocat-o la termenul urmator producerii ei. procesul se amana. Cuprinsul citatiei Art. dupa caz. j) stampila instantei si semnatura grefierului. orice date necesare pentru stabi lirea adresei celui citat. d). (2) Inmanarea se poate face oriunde se afla cel citat. de sediu.Citatia si celelalte acte de procedura. la locul citarii stabilit potrivit art. comunicar ea acestora se va face la acea persoana. daca la acest termen ea a fost prezenta sau legal citata. 150 alin. nu s-a cerut amanarea procesului. dupa caz. judecatorul poate dispu ne scurtarea termenului de inmanare a citatiei ori actului de procedura.(1) Inmanarea citatiei si a tuturor actelor de procedura se face per sonal celui citat. (1) lit. Alegerea locului citarii si al comunicarii altor acte de procedura Art. citatia se preda. cand este cazul. (2) In citatie se mentioneaza. (1) pct. nu a primit citatia sau a primit-o intr-un termen mai scurt decat cel prevazut la art. 154 ori exista o alta cauza de nulitate privind citatia sau procedura d e inmanare a acesteia. (2) Partea poate alege ca toate actele de procedura sa ii fie comunicate la casu ta postala. c) numarul dosarului. personal sau prin reprezentant . la cererea partii interesate. administratorului hotelului ori asezamantului. sub sanctiunea nulitatii. ale/a celui citat. in lipsa lor. 154. ziua si ora infatisarii. g) numele si prenumele sau denumirea. potrivit art. (2) Orice neregularitate cu privire la citare nu va mai fi luata in considerare in cazul in care.(1) Citatia va cuprinde: a) denumirea instantei. iar. c). In caz uri urgente sau atunci cand legea prevede in mod expres. dupa caz. cand este cazul. precum si loc ul unde se citeaza. 152. despre aceasta facandu-se mentiune in citatie sau in actul de procedura Invocarea si inlaturarea neregularitatilor privind citarea Art. iar pentru parat si mentiunea ca este obligat sa depun a intampinare sau sa isi pregateasca apararea pentru primul termen de judecata. iar in lipsa unei asemenea mentiuni. portarul . sub sanctiunea prevazuta de lege. (3) Cerintele de la alin. (1). 38 b) data emiterii citatiei.(1) In caz de alegere de domiciliu sau. luna. a taxei judiciare de timbru si a timbrului judici ar datorate de cel citat. insa numai la termenul la care ea s-a produs. ale/a partii potrivnice si obiec tul cererii. e) numele si prenumele sau denumirea. (3) Pentru cei care locuiesc in hotel sau camin. . d) anul. 39 (3) In lipsa partii nelegal citate.

d estinatarul este in drept sa se prezinte la sediul instantei de judecata pentru a i se comunica citatia. dupa caz. 156 alin. dupa caz. citatia se inmaneaza la unitatea din car e fac parte. paznicului sau agentului de paza. notar public ori executor judecatoresc se poate face functionarului sau per soanei insarcinate cu primirea corespondentei. care va cuprinde mentiunile aratate la art. dar nu mai tarziu de 7 zile de la depunerea sau. 40 c) numele. citatia se considera comunicata la implinirea acestui termen.(1) Comunicarea citatiei se va face persoanei in drept sa o primeasc a. cu indicarea sediului acesteia. care va semna dovada. luna. (2) In cazurile prevazute la art. (5) Celor care alcatuiesc echipajul unei nave maritime sau fluviale. (5) Despre imprejurarile aratate la alin. In lipsa ac estora. (4)-(7). f) mentiunea ca dupa o zi. in lipsa un ui domiciliu cunoscut. b) numele si prenumele celui care a facut depunerea sau. (4) Mentiunile de la alin. 1-5 si pct. 157. precum si cele prevazute la art. Procedura de comunicare Art. dupa caz. dupa caz. Inmanarea facuta altor persoane Art. care va semna dovada de inmanare certificata de agentul insarcinat cu inmanar ea. . din motive intemeiate. inmanarea se face la capitania portului unde se gaseste i nregistrata nava. Do vada se va preda agentului ori va fi trimisa direct instantei daca inmanarea cit atiei nu s-a putut face de indata. Termenele prevazute la alin. acesta facand dovada pana la . in lipsa. dupa c az. (3) agentul va intocmi un proces-verba l. inmanarea se face la administratia acestora. f). sediul ace stuia nu se afla in localitatea unde instanta de judecata isi are sediul. va afisa pe usa locuintei destinatarului o instiintare care trebuie sa cuprinda: a) anul. dupa ce acesta din urma a cer tificat in prealabil identitatea si calitatea sa. destinatarul nu se pre zinta pentru comunicarea citatiei in interiorul termenului de 7 zile sau. care va semna proc esul-verbal intocmit in acest scop de catre agent. agentul va intocmi un proces-verb al in care va arata aceste imprejurari.(1) Inmanarea citatiilor si a tuturor actelor de procedura in cazuri le prevazute la art. (3) Daca destinatarul refuza sa primeasca citatia. al termenului de 3 zile prevazut la lit. . respectiv sediul ce lui instiintat. in lipsa. Cand domiciliul sau resedinta ori. afisarea si f unctia acestuia. resedinta. ziua si ora cand depunerea sau. 159. 156 alin. 12. instii ntarea va cuprinde mentiunea ca pentru a i se comunica citatia destinatarul este in drept sa se prezinte la sediul primariei in a carei raza teritoriala locuies te sau isi are sediul. (2) Daca destinatarul primeste citatia. d) numarul dosarului in legatura cu care se face instiintarea si denumirea insta ntei pe rolul careia se afla dosarul. afisarea instiintarii ori. g) mentiunea ca. iar. in cazul in care. c)-g) se completeaza de catre grefa instante i. (3) lit. (3) lit.ui ori celui care in mod obisnuit il inlocuieste. (6) Pentru detinuti. (4)-(7) sau atunci cand actul urmeaza sa fie inmanat unui avo cat. fara motive temeinice. 158. nu o poate semna. (4) Pentru cei care se gasesc sub arme. cand exista urgenta. sanatorii sau alte asemenea asezaminte de asistenta medicala ori sociala. unitatea unde se afla cel c itat ii va inmana de indata acestuia citatia sub luare de dovada. (1) pct. nu mai tarziu de 3 zile. e) aratarea actelor de procedura despre a caror comunicare este vorba. afisarea a fost facuta. certificandu-i semnatura sau aratand motivul pentru care nu s-a putut obtine semnatura lui. prenumele si domiciliul sau. h) semnatura celui care a depus sau afisat instiintarea. agentul va depune in cutia po stala sau. 150 alin. dupa caz. (7) Pentru bolnavii aflati in spitale. inmanarea citatiei sau a actelor de procedura se va face administratorul ui cladirii. inmanarea se face la administratia inchisorii. dar refuza sa semneze dovada de inmanare ori. f) si g) se calculeaza zi cu zi.

citatia ce trebuia comunicata. apartamentului sau camerei.(1) Dovada de inmanare a citatiei sau a altui act de procedura ori. precum si procesul-verbal prevazu t la alin. (5). portarului sau celui care. cu aratarea numarului etajului. daca cel ci tat locuieste intr-o cladire cu mai multe etaje ori apartamente sau in hotel. dupa caz. (3) lit. ale funct ionarului de la primarie. se diu. (6) si (7). prenumele si calitatea celui caruia i s-a facut inmanarea. (2) Procesul-verbal va cuprinde. (2) se aplica in mod corespunzator. (10) Cand partii sau reprezentantului ei i s-a inmanat citatia de catre function arul anume desemnat in cadrul primariei. 159. se va face mentiune despre aceasta. precum si. dupa caz. de asemenea. respectiv a functionarului primariei. (1) lit. sunt aplicabile dispozitiile alin. si domiciliul ori sediul destina tarului. dupa caz. functionarului de la primarie care o certifica. (12) Dispozitiile prezentului articol se aplica si la comunicarea sau notificare a oricarui alt act de procedura. agentul ii va comu nica citatia administratorului. c) numele si prenumele sau denumirea. (8) In cazul in care lipsesc persoanele prevazute la alin. refuza sa primeasca actul. (1). precum si procesul-verbal prevazut la alin. semnatura agentului. (3) Cerintele de la alin. si aratarea motivelor pentru care a fost intocmit. (5). oricarei alte persoane majore care locuieste cu destinatarul ori care. prenumele si functia agentului. Daca actul de procedura a fost inmanat in alt loc. urmand ca acestea sa comunice citatia. agentul certificandu-i identitatea si semnatura si incheind un proces-v erbal cu privire la aceste imprejurari. Dispozitiile alin. ziua si ora cand dovada a fost luata sau procesul-verbal a fost i ntocmit. daca este cazul. iar in cazul in care se intocmeste proces-verbal. (3) si (8). a). in lipsa . functionarul anume insarcinat din cadrul primariei va inainta instantei de judec ata. agentul ii va inmana citatia unei persoane majore din familie sau. 41 Cuprinsul dovezii de inmanare si al procesului-verbal Art. e) si f) sunt prevazute sub sancti unea nulitatii. in term en de cel mult 24 de ore de la depunerea sau afisarea instiintarii. precum si sem natura agentului sau. procesul-verbal va cuprinde: a) anul. e) denumirea instantei de la care emana citatia ori alt act de procedura si numa rul dosarului. precum si atunci cand acestea. de indata. f) s-a implinit fara ca partea sau un reprezentant al ei sa se prezinte la primarie pentru a i se inmana citatia. il i nlocuieste. ii primeste corespondenta. d) numele. pr ecum si daca actul de procedura a fost inmanat la locuinta sa. la cel al primariei in raza careia de stinatarul locuieste sau isi are sediul. dupa caz.inscrierea in fals cu privire la faptele constatate personal de cel care l-a in cheiat. persoana care primeste citatia va semna dovada de primire. in mod obisnuit. depus in cutia po stala ori afisat pe usa locuintei. (5). desi prezente. f) semnatura celui care a primit citatia sau alt act de procedura. in termen de c el mult 24 de ore de la inmanare. agentul are obligatia ca. in mod obisnuit. sa depuna ci tatia. . b) numele. (11) Cand termenul prevazut la alin. in cazul i n care actul de procedura a fost inmanat altei persoane decat destinatarului. (4) Mentiunile din procesul-verbal privitoare la faptele constatate personal de cel care l-a intocmit nu pot fi combatute decat prin procedura inscrierii in fal . (6) Daca destinatarul nu este gasit la domiciliu ori resedinta sau. acesta are obligatia ca. In aceste cazuri. (9) In cazurile prevazute la alin. (7) Cand destinatarul locuieste intr-un hotel sau intr-o cladire compusa din mai multe apartamente si nu este gasit la aceasta locuinta a sa. sa inainteze instantei de judecata dovada de i nmanare prevazuta la alin. la sediul instantei de j udecata care a emis citatia ori. dupa caz. luna. c) d). precum si procesul-verbal prevazut la alin. (3)-(5).

149 alin. Imposibilitatea de a comunica actul de procedura Art. aceasta afisare se va face l a instanta de catre grefier. . actele de proc . (2) Citarea prin publicitate se face afisandu-se citatia la usa instantei. sub semnatura. (6). dupa caz. 149 a lin. 163. p otrivit dispozitiilor alin. prin avocat sau prin alt r eprezentant este obligata sa primeasca actele de procedura si orice inscris folo sit in proces. potrivit art. care va fi citat la dezbateri pentr u reprezentarea intereselor paratului. incheindu-se un proces-verbal. de agentii insarcinati cu c omunicarea actelor de procedura.Procedura se socoteste indeplinita: 1. (3) Odata cu incuviintarea citarii prin publicitate. 165. care i se comunica in sedinta. 160. 57.(1) Cand reclamantul invedereaza. certi ficata de grefierul care a facut transmisiunea. a refuzului ei de a primi corespondenta. (4) Procedura se socoteste indeplinita in a 15-a zi de la publicarea citatiei. In cazurile in care apreciaza ca este necesar. c). partea le poate primi sub semnatura. (2) Partea are dreptul sa ridice si intre termene. 1 lit. de unde. intampinarile ori alte acte se pot comunica direct intre acestia. Data indeplinirii procedurii Art. de catre functionarul postal sau de catre curier. potrivit art. Afisarea Art. ce se va depune la dosar. indiferent daca pa rtea a primit sau nu citatia personal. Daca se refuza primirea. . procedura se socoteste indeplinita la data semnarii de catre pa rte a confirmarii de primire ori a consemnarii. 2. In acest caz. agentul va raporta cazul grefei ins tantei spre a instiinta din timp partea care a cerut comunicarea despre aceasta imprejurare si a-i 42 pune in vedere sa faca demersuri pentru a obtine noua adresa unde urmeaza a se f ace comunicarea. 159.Dupa sesizarea instantei. pe po rtalul instantei de judecata competente si la ultimul domiciliu cunoscut al celu i citat. daca partile au avocat sau consilier jurid ic. potrivit art. motivat. (1) pct. (4) si (5). nu a reusit sa afle domiciliul paratului sau un alt loc unde ar putea fi citat potrivit legii. instanta va dispune si p ublicarea citatiei in Monitorul Oficial al Romaniei sau intr-un ziar central de larga raspandire. a devenit nelocuibil sau de neintrebuintat ori destinatarul actului nu mai locuieste in imobilul respectiv sau atunci cand comunicarea nu p oate fi facuta din alte motive asemanatoare.s. 164. . desi a facut tot ce i -a stat in putinta. 3. 162. 182 alin. cel care primeste cererea va atesta primirea pe insusi exemplarul care urmeaza a fi depus la instanta sau. Citarea prin publicitate Art.Cand legea sau instanta dispune ca citarea partilor sau comunicarea anumitor acte de procedura sa se faca prin afisare. Comunicarea intre avocati sau consilieri juridici Art. la c erere. instanta va numi un curator dintre avocatii baroului. . toate actele de procedura ce au urmat incuviintarii acestei cit ari vor fi anulate.Cand comunicarea actelor de procedura nu se poate face deoarece imob ilul a fost demolat. actele si inscrisurile se considera comunicate prin depunerea lor la dosar. prin orice alte mijloace care asigura indeplinirea acestei proceduri. procedura se socotest e indeplinita la data aratata pe copia imprimata a confirmarii expedierii. . in cazul citarii efectuate prin posta sau curierat rapid. iar reclamantul care a cerut citarea prin publicitate va fi sanctionat potrivit dispozitiilor art. iar in afara instantei. cererile. in cazul citarii efectuate potrivit art. Comunicarea in instanta Art. 15 9. (2). ca.(1) Partea prezenta in instanta personal. . (5) Daca cel citat se infatiseaza si dovedeste ca a fost citat prin publicitate cu rea-credinta. 161. instanta va putea incuviinta citarea acestuia prin publicitate. la data incheierii procesului-verbal prevazut la art.

Schimbarea locului citarii Art. (2) Nulitatea relativa poate fi invocata numai de partea interesata si numai dac a neregularitatea nu a fost cauzata prin propria fapta. Indreptarea neregularitatilor actului de procedura Art. Comunicarea catre alti participanti Art. competenta instantei. 6. (2) Nulitatea este absoluta atunci cand cerinta nerespectata este instituita pri ntr-o norma care ocroteste un interes public.Citarea martorilor. precum si.Cand comunicarea actelor de procedura se face prin agenti procedural i. . de judecator sau. dupa caz. daca legea nu prevede altfel. a carei recipisa de predare se va depune la dosar odata cu cererea pri n care se instiinteaza instanta despre schimbarea locului citarii. (3) Actul de procedura nu va fi anulat daca pana la momentul pronuntarii asupra exceptiei de nulitate a disparut cauza acesteia. Nulitatea neconditionata Art. (3) Nulitatea este relativa in cazul in care cerinta nerespectata este instituit a printr-o norma care ocroteste un interes privat. 167. reprezentarea procesuala.(1) Actul de procedura este lovit de nulitate daca prin nerespectare a cerintei legale s-a adus partii o vatamare care nu poate fi inlaturata decat p rin desfiintarea acestuia. (1). compunerea sau constituirea instantei. indicand locul unde va fi citata la termenele urmatoare.(1) Nulitatea este sanctiunea care lipseste total sau partial de efe cte actul de procedura efectuat cu nerespectarea cerintelor legale. 166. in orice stare a judecatii cauzei. 170. 5. 168. traducatorilor. 171. . . . vatamarea este prezumata. (2) In cazul nulitatilor expres prevazute de lege. judecatorul va dispune indreptarea neregularitatilor actului de proce dura. daca legea nu dispune al tfel. comunicarea actelor de procedura adresate acestora sunt supuse dispozitiilor prezentului capitol. Nulitatea conditionata Art. publicitatea sedintei de judecata. CAPITOLUL III Nulitatea actelor de procedura Notiunea si clasificarea Art. si in zilele nelucratoare sau de sarbatori legale. procedura de citare pentru aceeasi in stanta este valabil indeplinita la vechiul loc de citare. par tea interesata putand face dovada contrara. de procuror.Nulitatea nu este conditionata de existenta unei vatamari in cazul i ncalcarii dispozitiilor legale referitoare la: 1.00 .Daca in cursul procesului una dintre parti si-a schimbat locul unde a fost citata. 44 3. interpretilor ori a altor participanti in proces. alte cerinte legale extrinseci actului de procedura. care se aplica in mod corespunzator. . capacitatea procesuala. nulitatea nu poate fi acoperita daca a intervenit decadere a ori o alta sanctiune procedurala sau daca se produce ori subzista o vatamare. 173. 43 Zilele de comunicare Art. (2) Cu toate acestea. . Invocarea nulitatii Art. dar numai cu incuviintarea presedintelui instantei.00-20. cand este cazul. 172.(1) Ori de cate ori este posibila inlaturarea vatamarii fara anulare a actului.(1) Nulitatea absoluta poate fi invocata de orice parte din proces. ea este obligata sa incunostinteze instanta. . . iar in cazuri urgente. ei nu vor putea instrumenta decat in zilele lucratoare intre orele 7. de fond sau de forma. expertilor. precum si partea adversa prin scrisoare rec omandata.edura si inscrisurile prevazute la alin. 169. In cazul in c are partea nu face aceasta incunostintare. 2. 4. .

cu respect area tuturor conditiilor de validitate. 176. 174.(1) Actul de procedura depus prin scrisoare recomandata la oficiul p ostal inauntrul termenului prevazut de lege este socotit a fi facut in termen.(1) Termenele. la unitatea militara ori la administratia locului de detinere unde se afla aceasta parte. Daca ultima luna nu are zi corespunzatoare celei in care termenul a inceput sa curga. 177. . instanta dispune refacerea actului de procedura. daca intampinarea nu este obligatorie. considerat ca facut in termen. dispozitiile art. 3. (4) Nulitatea unui act de procedura nu impiedica faptul ca acesta sa produca alt e efecte juridice decat cele care decurg din natura lui proprie. el se implineste in zi ua corespunzatoare din ultima saptamana ori luna sau din ultimul an. recipisa oficiului postal. precum si inregistrarea ori atestarea facuta. prin intampina re sau. de la data indeplinirii lui. 178. de unitatea militara sau de ad ministratia locului de detinere. este. TITLUL V Termenele procedurale Stabilirea termenelor 45 Art. La fixarea termenul ui. la termenul la care sa savarsit neregularitatea sau.(3) Daca legea nu prevede altfel. (2) Daca este cazul. daca este vorba de un act ce trebuie depus la instanta sau intr-un alt loc. sub sanctiunea decaderii partii din dreptul de a le mai invoca. nu intra in calcul ziua de la care incepe sa curga termenul. . saptamani. in tot sau in parte. (2) In cazurile prevazute de lege. cand termenul se socoteste pe ore.(1) Actul de procedura lovit de nulitate este desfiintat. nulitatea relativa trebuie invocata: a) pentru neregularitatile savarsite pana la inceperea judecatii. pe actul depus. (2) Actul depus de partea interesata. . (2) Cand ultima zi a unui termen cade intr-o zi nelucratoare. la primul termen de judecata. cand termenul se socoteste pe saptamani. fixarea lor se face de instanta. . (4) Partea interesata poate renunta. daca partea nu este prezenta. termenul se va implini la ora la care activitatea inceteaza in acel loc in mod legal. 178 fiind aplicabile. . servesc ca dovada a datei depun erii actului de catre partea interesata. terme nul se implineste in ultima zi a acestei luni. Actele depuse la posta. (3) In cazurile prevazute la alin. inauntrul termenului prevazut de lege. in afara de cazul in care legea dispune altfel. dupa caz. aceasta va tine seama si de natura urgenta a procesului. 2.(1) Termenele procedurale sunt stabilite de lege ori de instanta si reprezinta intervalul de timp in care poate fi indeplinit un act de procedura sa u in care este interzis sa se indeplineasca un act de procedura. 175. termenul se prelun geste pana in prima zi lucratoare care urmeaza. cand termenul se socoteste pe zile. Implinirea termenului Art. (5) Toate cauzele de nulitate a actelor de procedura deja efectuate trebuie invo cate deodata. la dreptul de a invoca nu litatea relativa. b) pentru neregularitatile savarsite in cursul judecatii. de asemenea. luni sau ani se i mplineste la ora 24. . (3) In cazurile in care legea nu stabileste ea insasi termenele pentru indeplini rea unor acte de procedura. (1) si (2). expres sau tacit. termenul este reprezentat de data la care se indeplineste un anumit act de procedura. Efectele nulitatii Art. daca acestea nu pot avea o existenta de sine statatoare. la termenul de jud ecata imediat urmator si inainte de a pune concluzii pe fond. nici ziua cand acesta se implineste. unitati militare sau locuri de detinere Art. (3) Desfiintarea unui act de procedura atrage si desfiintarea actelor de procedu ra urmatoare.(1) Termenul care se socoteste pe zile. se ca lculeaza dupa cum urmeaza: 1.00 a ultimei zile in care se poate indeplini actul de proced ura. luni sau ani. Calculul termenelor Art. (2) Cu toate acestea. acesta incepe sa curga de la ora zero a zi lei urmatoare.

Repunerea in termen Art. se face din nou o singura comunicare la ultimul domiciliu al partii decedate. 47 e) contestarea. de catre partea care. vadit netemein ice. a reprezentantului sau a celui care asista partea ori nerespectarea d e catre acestia a indatoririlor stabilite de lege sau de catre instanta. a citarii prin publicitate a oricarei parti. de catre reclamantul caruia i s-a respins cererea a unor masuri asiguratorii prin care paratul a fost pagubit. nerespectarea acestuia atrage decaderea din exercitarea dreptului. sa il reprezinte sau sa il asiste.(1) Cand un drept procesual trebuie exercitat intr-un anumit termen. se intrerupe fata de cel lipsit de capacitate de exercitiu ori cu capacitat e de exercitiu restransa. astfel: 1. TITLUL VI Amenzi judiciare si despagubiri Incalcarea obligatiilor privind desfasurarea procesului. cu amenda judiciara de la 50 lei la 700 lei: a) neprezentarea martorului legal citat sau refuzul acestuia de a depune marturi e cand este prezent in instanta. . instanta. c) neprezentarea avocatului. 179. partea va indeplini actul de procedura in cel mult 15 zile de la incetarea impiedicarii. potrivit dispozitiilor p rezentului articol. 46 (2) Se considera ca actul a fost comunicat partii si in cazul in care aceasta a primit sub semnatura copie de pe act. va putea sanctiona urmatoarele fapte savarsite in legatura c u procesul. (4) Termenul procedural se intrerupe si un nou termen incepe sa curga de la data noii comunicari in urmatoarele cazuri: 1. . b) formularea. Sanctiunile Art. Actul de procedura facut peste termen este l ovit de nulitate. (2) In cazul in care legea opreste indeplinirea unui act de procedura inauntrul unui termen. in acest caz. a unor cereri principale. cand a intervenit moartea reprezentantului partii. la termenul fixat de instanta. cat timp nu a fost desemnata o persoana care. cu rea-credinta. .(1) Termenele incep sa curga de la data comunicarii actelor de proce dura. dupa caz . c) obtinerea.000 lei: a) introducerea. 182. (2) In acest scop. actul facut inaintea implinirii termenului poate fi anulat la cerer ea celui interesat. aceasta durata este aceeasi cu cea prevazuta pentru exe rcitarea caii de atac. care nu si-a asigurat substituirea sa de catre un a lt avocat. a unei cereri de recuzare sau de stramutare. fara sa se arate numele si calitatea fiecarui mostenitor. Prelungirea acestuia Art. in afara de cazul in care legea dispune altfel. in acest caz. a martorului incuviintat.Curgerea termenului. precum si in cazul in care ea a cerut comu nicarea actului unei alte parti. in afara de cazul in care acesta este minor. 2.(1) Partea care a pierdut un termen procedural va fi repusa in terme n numai daca dovedeste ca intarzierea se datoreaza unor motive temeinic justific ate. precum si pentru exercitarea unei cai de atac. Nerespectarea termenului. (3) Termenul procedural nu incepe sa curga. cu rea-credinta. din motive imputabile. aditional e sau incidentale. iar daca a inceput sa curga mai inai nte. 2. cu amenda judiciara de la 100 lei la 1. Sanctiunile Art. . de catre autorul ei a scrierii sau semnaturii u nui inscris ori a autenticitatii unei inregistrari audio sau video. accesorii. cerand totodata repunerea sa in termen. daca in . (3) Cererea de repunere in termen va fi rezolvata de instanta competenta sa solu tioneze cererea privitoare la dreptul neexercitat in termen. se face din nou o singura comunicare partii. pe numele mosteniri i. 180. d) obtinerea. b) neaducerea. nu si-a indeplinit aceasta obligatie. In cazul exe rcitarii cailor de atac. cand a intervenit moartea uneia dintre parti. 181. cu rea-credinta. cu rea-credinta. cu rea-credinta. daca legea nu dispune altfel.(1) Daca legea nu prevede altfel.

(3) este definitiva. agentilor procedurali. (4) Incheierea prevazuta la alin. atunci cand acestea sunt diferite. g) refuzul sau omisiunea unei autoritati ori a altei persoane de a comunica. CARTEA a II-a Procedura contencioasa TITLUL I Procedura in fata primei instante CAPITOLUL I Sesizarea instantei de judecata SECÞIUNEA 1 Dispozitii generale Dreptul de a sesiza instanta . care se comunica celui obligat.(1) Nerespectarea de catre oricare dintre parti sau de catre alte pe rsoane a masurilor luate de catre instanta pentru asigurarea ordinii si solemnit atii sedintei de judecata se sanctioneaza cu amenda judiciara de la 100 lei la 1 . data in camera de consiliu. expertilor desemnati de instanta in conditiile legii . cu intentie sau din culpa. 184. dupa caz. daca masura a fost luata in lipsa acestuia. va putea fi obligat de catre instanta de judecata ori. din motive imputabile ei. . de catre presedintele instantei de executare la plata unei despag ubiri pentru prejudiciul material sau moral cauzat prin amanare. la cererea executorului. prin incheiere executorie. motivat .000 lei . fie de catre instanta care a so lutionat-o. de catre presedintele ins tantei de executare. dupa caz. la cererea instantei si la termenul fixat in acest scop. cel obligat la amend a sau despagubire va putea face numai cerere de reexaminare. . a atributii lor ce revin judecatorilor. (2) Amenda nu se va aplica persoanelor la care se refera alin. cererea se solutioneaza. la ter menul fixat in acest scop de instanta. 185. daca motive temeinice le-au impiedicat sa aduca la indeplinire obligatiile ce le revi n. dupa caz. precum si impiedicarea de catre orice persoana a efectu arii expertizei in conditiile legii. Alte cazuri de sanctionare Art.Cel care. cu citarea partilor. (2) Cererea se face in termen de 15 zile. prin inchei ere. Cererea de reexaminare Art. 2. de catre un alt complet decat cel care a stabil it amenda sau despagubirea. . solicitand. datele care rezulta din actele si evidentele ei. amenda si despagubirea pot fi stabilite fie de i nstanta in fata careia cererea a fost formulata. prin una dintre faptele prevazute la art. precum si altor salariati ai instantei. in legatura cu procesul. 185. f) neprezentarea unui inscris sau a unui bun de catre cel care il detine. de la data la care a fost lu ata masura sau de la data comunicarii incheierii.Abaterea savarsita.000 lei. Atunci cand fapta consta in formular ea unei cereri cu rea-credinta. (1) pct.(1) Impotriva incheierii prevazute la art. 186. d) refuzul expertului de a primi lucrarea sau nedepunerea lucrarii in mod nejust ificat la termenul fixat ori refuzul de a da lamuririle cerute. e) neluarea de catre conducatorul unitatii in cadrul careia urmeaza a se efectua o expertiza a masurilor necesare pentru efectuarea acesteia sau pentru efectuar ea la timp a expertizei. 183. h) cauzarea amanarii judecarii sau executarii silite de catre cel insarcinat cu indeplinirea actelor de procedura. i) impiedicarea in orice mod a exercitarii. la cererea partii interesate. (2) Nerespectarea de catre orice persoana a dispozitiilor privind desfasurarea n ormala a executarii silite se sanctioneaza de catre presedintele instantei de ex ecutare. cu amenda judiciara de la 100 lei la 1. (3) In toate cazurile. Despagubirile pentru amanarea procesului Art.acest mod s-a cauzat amanarea judecarii procesului. a pricinuit amanarea judecarii sau a executarii silite. 48 Stabilirea amenzii si despagubirii Art. 182 sau 183. . amenda si despagubirea se stabilesc de catre ins tanta in fata careia s-a savarsit fapta sau. sa se revina asupra amenzii ori despagubirii sau sa se dispuna reducerea acest eia.

care atesta acest fapt. . e) aratarea dovezilor pe care se sprijina fiecare capat de cerere. vecinatatile. In acest caz neindeplinirea pr ocedurii prealabile poate fi invocata nu numai de catre parat. 144 alin. Dovada calitatii de reprezentant. in conditiile cerute la art. din oficiu. cand imobilul este inscris in cartea funciara. orice persoana se poate adresa justitiei prin sesizarea instantei competente cu o cere re de chemare in judecata.Cererea de chemare in judecata va cuprinde: a) numele si prenumele. SECÞIUNEA a 2-a Cererea de chemare in judecata Cuprinsul cererii de chemare in judecata Art. prenumele acestuia si sediul profesion al. (1). va arata si domiciliul ales in Romania. In cazurile anume prevazute de lege. f) semnatura. sub sanctiunea decaderii. cererea va cuprinde si codul nume ric personal sau. d) aratarea motivelor de fapt si de drept pe care se intemeiaza cererea. iar cel chemat in judecata se numeste parat. denumirea si sediul lor. pren umele si adresa martorilor. se vor aplica. 49 (3) La sesizarea instantei cu dezbaterea procedurii succesorale.(1) Sesizarea instantei se poate face numai dupa indeplinirea unei p roceduri prealabile. 189. sesizarea instan tei poate fi facuta si de alte persoane sau organe. daca paratul este o persoana fizica.Cererea de chemare in judecata se va face in numarul de exemplare st abilit la art. Pentru i mobile. daca acestea sunt cunoscute de reclamant. numarul de carte funciara si numarul cadastral sau topografi c. se va anexa un certif icat emis de acelasi birou. b) numele. prenumele si calitatea celui care reprezinta partea in proces. ci si de catre in stanta. dupa pretuirea reclamantului. . unde urmeaza sa i se faca toate comunicarile privind procesul. Numarul de exemplare Art. domiciliul sau resedinta partilor ori. numele. Cand se va cere dovada cu martori. pentru persoane j uridice. Procedura prealabila Art. De asemenea. c) obiectul cererii si valoarea lui. reclamantul va depune o incheiere emisa de notarul public cu privire la verificarea evidentelor succesorale prevazute de Codul civil si de lege.(1) Pentru apararea drepturilor si intereselor sale legitime. 187. iar in cazul in care imobilul nu este inscris in cartea funciara. cu indicarea inscrisurilor corespunzatoare. va cere infatisarea in persoana a ace stuia. Pentru identificar ea imobilelor se vor arata localitatea si judetul. dupa caz. 50 . atunci cand a cesta este evaluabil in bani. in mod corespunzator. 188. codul unic de inregistrare ori codul de identificare fiscala. se aplica in mod corespunzator dispozitiile art. Dovada indeplinir ii procedurii prealabile se va anexa la cererea de chemare in judecata. precum si. La cererea de chemare in judecata se va anexa extrasul de carte fun ciara. (2) Cel care formuleaza cererea de chemare in judecata se numeste reclamant. 146. daca legea prevede in mod expres aceasta. iar in cazul reprezentarii prin avocat. precum si modul de calcul prin care s-a ajuns la d eterminarea acestei valori. eliberat de biroul de cadastru si publicitate imobiliara in raza caruia este situat imobilul. se vor arata numele.Art. numarul de inmatriculare in registrul comertului sau de inscriere in r egistrul persoanelor juridice si contul bancar ale reclamantului. (2) Neindeplinirea procedurii prealabile nu poate fi invocata decat de catre par at prin intampinare. 1 45. precum si ale paratului. dupa caz. . dispozitiile art. strada si numarul. Cand reclamantul voieste sa isi dovedeasca cererea sau vreunul dintre capete le acesteia prin interogatoriul paratului. se va al atura cererii. iar in lip sa. Daca reclamantul l ocuieste in strainatate. 190. etajul si apartamentul. cu aratarea titularului inscris in cartea funciara. daca partile poseda ori li s-au atribuit aceste elemente de identific are potrivit legii. 102. In cazurile in care legea prevede ca paratul va raspunde in scris la interogatoriu. Cand dovada s e face prin inscrisuri. . acesta va fi atasat cererii de c hemare in judecata.

194. 197 alin. (2).In cazul in care cererea este supusa timbrarii.(1) Judecatorul. . 191. . motivele de fapt ale acesteia ori semnatura partii sau a reprezentantului acesteia este n ula. sub sanct iunea anularii cererii. se inregistreaza si primeste data cert a prin aplicarea stampilei de intrare. care va lua de indata masuri in vederea stabilirii in mod aleatoriu a c ompletului de judecata. reclamantul poate formul a mai multe capete principale de cerere impotriva aceleiasi persoane. solicitand motivat sa se revina asupra masurii anularii. (7) In caz de admitere. de i ndata.(1) Cererea de chemare in judecata.Nulitatea cererii Art. la care sunt ata sate. care va putea reveni asupra masurii anularii d aca aceasta a fost dispusa eronat sau daca neregularitatile au fost inlaturate i n termenul acordat potrivit alin. 192. potrivit legii. (2). 189-192. Paratul este obligat sa depuna intampinare a in termen de 20 de zile de la comunicarea cererii de chemare in judecata. caz in care sunt aplicabile dispozitiile art. 196. cu citarea reclamantului. (3). in conditi ile art. Timbrarea cererii Art. prin incheiere.(1) Completul caruia i s-a repartizat aleatoriu cauza verifica. acesta va semna chiar in sedinta in care a fost i nvocata nulitatea. Inregistrarea cererii Art. 195 sunt aplicabile. (6) Cererea se solutioneaza prin incheiere definitiva data in camera de consiliu . des emnat prin repartizare aleatorie. (2). 193. . reclamantul va putea face numai cerere de r eexaminare. dovada achitarii tax elor datorate se ataseaza cererii. se dispune anularea cererii. fiind instiintat in acest sens prin citatie. in c onditiile art. trebuie sa faca completarile sau modificarile dispuse. Se excepteaza de la aceasta sanctiune obligatia de a se desemna un reprezentant comun. dispune. depusa personal sau prin repreze ntant. lipsa semnaturii se poate acoperi in tot cursul judecatii in fata primei instante. Fixarea primului termen de judecata Art. daca cererea de chemare in judecata indeplineste cerintele prevazute la a rt. (2) Cand cererea nu indeplineste aceste cerinte. Verificarea cererii si regularizarea acesteia Art. obiectul cererii. 97 alin.Prin aceeasi cerere de chemare in judecata.(1) Cererea de chemare in judecata care nu cuprinde numele si prenum ele sau. data in camera de consil iu. . de indata ce constata ca sunt indeplinite conditiil e prevazute de lege pentru cererea de chemare in judecata. cand este cazul. 195. (3) Orice alta neregularitate in legatura cu semnarea cererii de chemare in jude cata va fi indreptata de reclamant in conditiile prevazute la alin. se predau presedintelui instantei sau judecatorului care il inlo cuieste. (2) Dupa inregistrare. reclamantul care lip seste la acel termen va trebui sa semneze cererea cel mai tarziu la primul terme n urmator. (5) Cererea de reexaminare se face in termen de 15 zile de la data comunicarii i ncheierii. In cazul in care reclama ntul este prezent in instanta. . . in conditiile legii. Daca se invoca lipsa de semnatura. de catre un alt complet al instantei respective. comunicarea acesteia catre parat. Dispozitiile art. sosita prin posta. (2). prin rezolut ie. cauza se retrimite completului initial investit. Cumulul de cereri Art. 160. denumirea oricareia dintre parti. (2) Cu toate acestea. in termen de cel mult 10 zile de la primir ea comunicarii. 51 (3) Daca obligatiile privind completarea sau modificarea cererii nu sunt indepli nite in termenul prevazut la alin. reclamantului i se vor comunica in scris lipsurile. (4) Impotriva incheierii de anulare. cererea si inscrisurile care o insotesc. . dupa caz. Netimbrarea sau timbrarea insuficienta atrage anularea cererii de chemare in judecata. dovezile privind modul in care acestea au fost transmise catre instanta. curier ori fax. cu mentiunea ca.

care este obligat sa depun a raspuns la intampinare in termen de 10 zile de la comunicare. (1)-(3) pot fi reduse de j udecator in functie de circumstantele cauzei. reprezentarea lor prin mandatar si indeplinirea procedurii de comunicare a actelor de procedura numai pe numele mandatarului. prin unul sau mai multi mandatari. (2) Reprezentarea se va face. . perso ane fizice ori persoane juridice. urmand a fi cercetata de reclamant la dosarul cauzei. dupa caz.(1) In procesele in care. dupa caz. daca s-a solicitat prin cererea de chemare in judecata. 57 alin. cu respectarea dispozitiilor privind reprezent area judiciara. dispunand citarea partilor. in vederea formularii intampinarii. care. judecatorul. (4) In cazul in care paratul nu a depus intampinare in termenul prevazut la alin . va putea dispune citar ea paratului la interogatoriu. in fapt si in drept. . in conditiile art. prin incheiere executorie. reclamantul mareste sau micsoreaza cuantumul obiectului cererii. un curator special. 151. 197. odata cu intampinarea. atunci cand cererea in constatare este admisibila. . (2) In conditiile legii. numai pana la primul termen la care acesta este le gal citat. (6) Daca paratul locuieste in strainatate. iar de catre parati. c are va asigura reprezentarea reclamantilor sau. (2). sub sanctiune a decaderii. 52 (3) Dovada mandatului va fi depusa de catre reclamanti in termenul prevazut la a rt. judecatorul va numi. (3). va fi depusa cu cel putin 10 zile inaintea termenului fixat. mas uri asiguratorii. se indreapta greselile materiale din cuprinsul cererii. sunt mai multi recl amanti sau parati. alte masuri pentru administrarea probelor. precum si masuri pentru asigurarea probelor. .(1) Judecatorul.(2) Intampinarea se comunica de indata reclamantului. tinand cont de numarul foarte mare al acestora. (3) La data depunerii raspunsului la intampinare judecatorul fixeaza prin rezolu tie primul termen de judecata. SECÞIUNEA a 3-a Intampinarea Scopul si cuprinsul intampinarii Art. care va fi de cel mult 20 de zile de la data rezolutiei. Modificarea cererii de chemare in judecata Art. dispunand citarea partilor. nu se va da termen. Masura numirii curatorului se comunica pa rtilor. 199. de necesitatea de a se asigura desfasurarea normala a activitatii de judecata. in conditiile art. 195 alin. 4. se solicita contravaloarea obiectului cererii. ci se vor trece in incheierea de sedin ta declaratiile verbale facute in instanta cand: 1. 198. sub sanctiunea decaderii. care vor suporta cheltuielile privind remunerarea acestuia. (1) sau. se vor putea incuviinta. 200. (5) In procesele urgente termenele prevazute la alin. pierdut sau pierit in cursul p rocesului. Masurile pentru pregatirea judecatii Art. c u respectarea drepturilor si intereselor legitime ale partilor. precum si orice alte masuri necesare pentru desfasurarea procesului potrivit legii. Reprezentarea judiciara a partilor in caz de coparticipare procesuala Art. (2). 3. Daca partile nu i si aleg un mandatar sau nu se inteleg asupra persoanei mandatarului. dupa caz. la data expirarii termenului corespunzator judecatorul fixeaza prin rezolutie primul termen de judecata. la domiciliul sa u sediul acestuia. sub rezerva dezbaterii la primul termen de judecata . a paratilor si caruia i se vor comunica actele de procedura. instanta dispune amanarea pricinii si comunicarea cerer ii modificate paratului. prin rezolutie. reclamantul nu a comunicat raspuns la intampinare in termen ul prevazut la alin. 2. judecatorul va putea fixa un termen m ai indelungat. care va fi de cel mult 20 de zile de la data rezo lutiei. Paratul va lua c unostinta de raspunsul la intampinare de la dosarul cauzei. fata de cererea de chemare in judecata. va putea dispune . (2) Cu toate acestea. Citarea se va face cu respectarea dispozitiilor art. In acest caz. prin incheiere. se inlocuieste o cerere in constatare printr-o cerere in realizarea dreptului sau invers.(1) Intampinarea este actul de procedura prin care paratul se apara. . 58.(1) Reclamantul poate sa isi modifice cererea si sa propuna noi dove zi.

domiciliul sau resedinta paratul ui ori. Dispozi tiile art. denumirea si sediul. . 205. toti sau numai o parte din ei. precum si un rand de copii pentru instanta. (5) Cererea reconventionala se comunica reclamantului si.(1) Cererea reconventionala se judeca odata cu cererea principala. daca legea nu prevede al tfel. c) raspunsul la toate pretentiile si motivele de fapt si de drept ale cererii. 53 d) dovezile cu care se apara impotriva fiecarui capat din cerere. . sub sanctiunea decaderii. co dul unic de inregistrare sau codul de identificare fiscala. unde urmeaza sa i se faca toate comunicarile privind procesul. . e) fiind aplicabile in mod corespunzator. (3) Cererea trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute pentru cererea de chem are in judecata. 196 se ap lica in mod corespunzator. Comunicarea intampinarii Art. va arata si domiciliul ales in Ro mania. daca reclamantul nu le-a mentionat in cererea de chemare in ju decata. codul numeric personal. disjung erea nu poate fi dispusa in cazurile anume prevazute de lege sau daca judecarea ambelor cereri se impune pentru solutionarea unitara a procesului. pretenti i derivand din acelasi raport juridic sau strans legate de aceasta. persoanelor prevazute la alin. 201. 144 alin. acestea vor putea fi chemate in judecata ca p arati. CAPITOLUL II Judecata SECÞIUNEA 1 Dispozitii generale . (2) La intampinare se vor alatura acelasi numar de copii certificate de pe inscr isurile pe care se sprijina. acestia pot raspunde impreuna. 54 Disjungerea cererii reconventionale Art. SECÞIUNEA a 4-a Cererea reconventionala Notiunea si conditiile Art. Daca paratul locuieste in strainatate. e) semnatura. numarul de inmatricu lare in registrul comertului ori de inscriere in registrul persoanelor juridice si contul bancar. (6) Cand reclamantul si-a modificat cererea de chemare in judecata.(2) Intampinarea va cuprinde: a) numele si prenumele. 189 lit. . pentru persoanele juridice. printr-o singura intampinare. 204. 145 sunt aplicabile. (7) Reclamantul nu poate formula cerere reconventionala la cererea reconventiona la a paratului initial.(1) Intampinarea se comunica reclamantului. (5) fiind aplicabile.Cand sunt mai multi parati. cel mai tarziu la primu l termen de judecata. dupa caz. in legatura cu cererea reclamantului. in afara de cazurile in care lege a prevede in mod expres altfel. Dispozitiile art. daca legea nu prevede altfel. (1) si art. dispozitiile alin. 203. in afara celor de ordine publica. (2) pentru a formula intampinare. precum si. instanta poate dispune judecarea separata a cererii reconventionale. b) exceptiile procesuale pe care paratul le invoca fata de cererea reclamantului . dupa caz. cererea reco nventionala se va depune cel mai tarziu pana la termenul ce se va incuviinta par atului in acest scop. 202. Cu toate acestea. Intampinarea comuna Art.(1) Daca paratul are. (4) Cererea reconventionala se depune. poate sa for muleze cerere reconventionala. (2) Daca numai cererea principala este in stare de a fi judecata. (2) In cazul in care pretentiile formulate prin cerere reconventionala privesc s i alte persoane decat reclamantul. . (2) Nedepunerea intampinarii in termenul prevazut de lege atrage decaderea parat ului din dreptul de a mai propune probe si de a invoca exceptii. dispozitiile a rt. Sanctiunea nedepunerii intampinarii Art. daca paratul nu este obligat la intampinare. odata cu intamp inarea sau.(1) Intampinarea este obligatorie.

cele ramase in divergenta si cele care au primi t termen in continuare se vor dezbate inaintea celorlalte. Atributiile presedintelui completului de judecata Art. (3) In cazurile prevazute la alin. suspenda si ridica sedinta. pentru motive temeinice. inainte de a-i da cuvantul. 212.(1) Pentru fiecare sedinta de judecata se va intocmi o lista cu proc esele ce se dezbat in acea zi si care va fi afisata pe portalul instantei si la usa salii de sedinta cu cel putin o ora inainte de inceperea acesteia. judecatorul poate sch imba ordinea de pe lista. in cazurile in care dezbaterea fondului in sedinta publica ar a duce atingere moralitatii. constituit potrivit legii. 208. interpretii. Locul judecarii procesului Art. intereselor minorilor. Reprezentantu l Ministerului Public va vorbi cel din urma. pentru motive temeinice. 211. in afara de cazul cand a pornit act iunea. el trebuie sa puna in vedere partii.(1) Membrii completului care judeca procesul trebuie sa ramana aceia si in tot cursul judecatii. cauza se repune pe rol. traducatorii. pentru motive temeinice. 55 Ordinea judecarii proceselor Art. la cerere sau din of iciu. Ordinea in care se pun intrebarile se stabileste de catr e presedinte.(1) Presedintele completului de judecata exercita politia sedintei. (2) In cazurile in care. In acest caz. (2) De asemenea. Politia sedintei de judecata Art. putand lua masuri pentru pastrarea ordinii si a bunei-cuviinte. (3) Procesele in care partea sau partile sunt reprezentate ori asistate de avoca t. in functie de pozitia lor procesuala.(1) In fata primei instante cercetarea procesului se desfasoara in c amera de consiliu. (2) Presedintele da cuvantul mai intai reclamantului.(1) Presedintele completului conduce sedinta de judecata. . poate dispune ca aceasta sa se desfasoare in intregime sau in parte fara p rezenta publicului. un judecator este impiedicat s a participe la solutionarea cauzei. (3) In cazul in care este necesar. .Scopul judecarii procesului Art. in vederea solutionarii legale si temeinice a acestuia. le admite sa asiste la pro ces. in aceeasi ordine. El deschid e. Continuitatea instantei Art. (2) Procesele declarate urgente. cei care ii asista pe minori. martorii. instanta. . reprezentantii lor. precum si a sole mnitatii sedintei de judecata. (4) Presedintele poate sa limiteze in timp interventia fiecarei parti. (5) Judecatorii sau partile pot pune intrebari celorlalti participanti la proces numai prin mijlocirea presedintelui. au acces in camera de consiliu or i in sala de sedinta partile. 207. daca prin lege nu se dispune altfel. precum si celorlalte parti din proces. . expertii. (4) La cererea partii interesate. (2) a avut loc dupa ce s-a dat cuvantul i n fond partilor. 206. apoi paratului. 210. ordinii publice. Desfasurarea procesului fara prezenta publicului Art. vietii privat e a partilor ori intereselor justitiei. dupa caz. care poate insa incuviinta ca acestia sa p una intrebarile direct. . respectiv consilier juridic se vor dezbate cu prioritate. (3) Daca inlocuirea prevazuta la alin. Altor persoane sau organe care participa la proces li se va da cuvantul i n limita drepturilor pe care le au in proces. . . . acesta va fi inlocuit in conditiile legii. efectueaza activit atea de cercetare si dezbaterea fondului procesului. aparatorii partilor. 209. cu respectarea tuturor prin cipiilor si garantiilor procesuale. precum si al te persoane carora instanta. (1) si (2). presedintele poate da cuvantul partilor si ce lorlalti participanti. de mai multe ori.Completul de judecata. daca legea nu prevede altfel.Judecarea procesului are loc la sediul instantei. timpul pe care il are la dispozitie.

(5) Cei care se adreseaza instantei in sedinta publica trebuie sa stea in picioa re. 215. numai in mod exceptional.(1) Daca in cursul sedintei se savarseste o infractiune. prin incheiere executorie. Infractiunile de audienta Art. presedintel e o constata si il identifica pe faptuitor. . e xceptii de la aceasta indatorire. . atunci cand apreciaza ca este necesar. cu exceptia ca zului in care le poarta in exercitarea serviciului pe care il indeplineste in fa ta instantei. dispozitiile art.(1) Amanarea judecatii in temeiul invoielii partilor nu se poate inc uviinta decat o singura data in cursul procesului. . la amanarea. 56 (8) Daca inainte de inchiderea dezbaterilor una dintre parti a fost indepartata din sala. 2. iar cheltuielile ocazionate de am anare vor fi trecute in sarcina sa. la cer erea partii. daca. 217. prese dintele il va chema la ordine si. instanta va verifica daca proce dura de citare a fost indeplinita si. Amanarea judecatii pentru lipsa de aparare Art. indepartati din sala minorii. din cauza atitudinii lui. daca partile nu staruiesc in judecata. iar daca ele sunt reprez entate ori asistate.(1) Instanta verifica identitatea partilor. amanarea cauzelor care nu sunt in stare de judecata. este socotita ca atar e cererea de amanare la care cealalta parte s-ar putea impotrivi. procesul se va amana. suspendarea ori la judecarea procesului. sa dispuna si retinerea faptuito rului. la cererea partii interesate. la inceputul sedintei. 186 fiind aplicabile. continuarea de zbaterilor nu mai este cu putinta.(1) Amanarea judecatii pentru lipsa de aparare poate fi dispusa. (6) Presedintele atrage atentia partii sau oricarei alte persoane care tulbura s edinta ori nesocoteste masurile luate sa respecte ordinea si buna-cuviinta. daca aceste cereri nu provoaca dezbateri. 213. (2) Instanta poate. va amana. Ca nd completul de judecata este alcatuit din mai multi judecatori. in conditiile legii penale. aceasta va fi chemata in sala pentru a i se pune in vedere actele esen tiale efectuate in lipsa ei. pronuntarea in vederea depunerii de concluzii scrise. insa presedintele poate incuviinta. 182 alin. (2) In cazul in care partile nu raspund la apel. 216. . va proceda. 214. de asemenea. (3) Nimeni nu poate fi lasat sa intre cu arme in sala de sedinta. Aceste dispozitii nu se aplica in cazul in care par tea indepartata este asistata de un aparator care a ramas in sala. .Partile pot cere instantei. Procesul-verbal intocmit se trimite procurorului. . (4) Persoanele care iau parte la sedinta sunt obligate sa aiba o purtare si o ti nuta cuviincioase. verifica si imputernicirea sau calitatea celor care le repr ezinta ori le asista. aceasta amanare se poate face si de un singur judecator. in conditiile legii. dupa caz. precum si persoanele care s-ar infatisa intr-o tinuta necuviincioasa. pentru motive temeinice si care nu sunt imputabile partii sau reprezentantului ei. (9) Cand cel care tulbura linistea sedintei este insusi aparatorul partii.(2) Daca nu mai este loc in sala de sedinta. (2) Dupa o asemenea amanare. (1) pct. aceasta va f i suspendata si cauza va fi repusa pe rol numai dupa plata taxelor de timbru. Amanarea cauzei cand nu este in stare de judecata Art. Verificarile privind prezentarea partilor Art. (3) Instanta este obligata sa cerceteze daca amanarea ceruta de parti pentru un motiv anumit nu tinde la o amanare prin invoiala partilor. presedintele le poate cere celor ca re ar veni mai tarziu sau care depasesc numarul locurilor existente sa paraseasc a sala. Amanarea judecatii prin invoiala partilor Art. po trivit legii. aplicandu-se amenda jud iciara prevazuta la art. iar in caz de nevoie dispune indepartarea ei. (7) Pot fi. (2) Cand instanta refuza amanarea judecatii pentru acest motiv.

desi au fost legal citate. cand s-a stabilit si termenul pentru luarea acestu ia.(1) Cand una dintre parti sau dintre persoanele care urmeaza sa fie ascultate nu cunoaste limba romana. (3) Dispozitiile privitoare la experti se aplica in mod corespunzator si traduca torilor si interpretilor. se va pronunta pe temeiul dovezilor administrate. 223. (2) Daca la orice termen fixat pentru judecata se infatiseaza numai una dintre p arti. se va folosi un inter pret. (1) si (2) se aplica in mod corespunzator si in cazul in care lipsesc ambele parti. instanta va folosi un traducator autorizat. comunicarea cu ea se va face in scris. sub semnatura presedi ntelui si a grefierului. sa puna in discutia partilo r toate cererile. Folosirea traducatorului si interpretului Art. din orice alta cauza. judecatorul sau grefierul poate face oficiul de trad ucator. in cazul cand procesul se repune pe rol. cand partea este chemata la interogatoriu. (2) In cazul in care una dintre persoanele prevazute la alin.(1) Instanta va incerca impacarea partilor si in acest scop poate di spune ca acestea sa se infatiseze personal. Daca partile sunt de acord. in cazul reluarii judecatii. se face mentiunea corespunzatoare in acel act. personal sau prin reprezentant ori p rin functionarul sau persoana insarcinata cu primirea corespondentei. (2) Dispozitiile alin. 221. . sur da sau surdo-muta ori. daca cel putin una dintre ele a cerut in scris judecarea cauzei in lipsa. .In cazul in care.Instanta este obligata. d aca legea nu dispune altfel. (4). iar daca nu poate citi sau scrie. 4. Ascultarea minorilor Art. nu se poate exprima. Tinand seama de imprejurarile proce sului. 224. nu va fi citata in tot cursul judecarii la acea inst anta. personal sau printr-un reprezentant al ei. urmeaza sa fie ascultat un minor.Cand cel obligat sa semneze un act de procedura nu poate sau refuza sa semneze. considerandu-se ca. (1) este muta. 434 sunt aplicabile.(1) Lipsa partii legal citate nu poate impiedica judecarea cauzei. imprejurarile de fapt sau temeiurile de drept prez entate de ele. ea c unoaste si termenele de judecata ulterioare aceluia pentru care citatia i-a fost inmanata. (2) Daca partile se impaca.(1) Partea care a depus cererea personal sau prin mandatar si a luat termenul in cunostinta. 218. cand. (1) nu se aplica: 1. . Termenul in cunostinta Art. 3. . . 58 Imposibilitatea si refuzul de a semna Art. chiar neimputernicit cu drep tul de a cunoaste termenul. instanta a dispus ca partea sa fie citata la f . 220.57 Judecarea cauzei in lipsa partii legal citate Art. in orice proces. ascultarea se va face in camera de consiliu. (3) Dispozitiile alin. in afara de cazul in care a fost p rezenta la incuviintarea lui. i s-a inma nat citatia pentru un termen de judecata. Prezenta personala a partilor in vederea impacarii Art. dupa ce va cerceta toate lucrarile din dosar si va asculta susti nerile partii prezente. In situatia in care nu poate fi asigurata prezenta unui traducator autor izat. instanta va lua act de impacare prin hotararea pe ca re o va da. 145 alin. exceptiile. Discutarea cererilor si exceptiilor Art. instanta. . Dispozitiile art. pentru motive temeinice. sau invocate din oficiu. in acest caz. 222. prezumandu-se ca ea cunoaste termenele de judecata ulterioare. potrivit legii. examin and si exceptiile si apararile partii care lipseste. 219. Aceste disp ozitii ii sunt aplicabile si partii careia. 2. se vor aplica prevederile art. precum si partea care a fost prezenta la un termen de j udecata. instanta hotaraste daca parintii. tutorele sau alte persoane vor fi de fa ta la ascultarea minorului. . potrivit legii. chiar daca sunt reprezentate. dupa ce a fost suspendata.

Transcrierile inregistrarilor vor 59 fi semnate de presedinte si de grefier si vor avea puterea doveditoare a incheie rilor de sedinta. e) numele. (2) Incheierea trebuie sa arate cum s-a desfasurat sedinta. in cazul in care instanta de apel sau de recurs fixeaza termen pentru rejudec area fondului procesului dupa anularea hotararii primei instante sau dupa casare a cu retinere. in conditiile legii. sau pentru care au fost trimise citatiile nu poate fi preschimbat decat pentru motive temeinice si cu citarea partilor. (3) In cazul in care hotararea se pronunta in ziua in care au avut loc dezbateri le. corectarea lor. de asemenea. (1) si . b) data sedintei de judecata. daca est e cazul. dupa caz. (3) Militarii incazarmati sunt citati la fiecare termen. 226. 228. cu aratarea motivelor.(1) Pentru fiecare sedinta a instantei se intocmeste o incheiere car e va cuprinde urmatoarele: a) denumirea instantei si numarul dosarului. precum si n umele si prenumele grefierului. c) numele. fara prezenta publicului ori in camera de consiliu. . (2) Incheierea se redacteaza de grefier in cel mult 3 zile de la data sedintei d e judecata. prenumele si calitatea membrilor completului de judecata. care vor fi vizate de catre presedinte. termenul luat in cunostinta. 224. . (2) In cazul in care la termenul fixat instanta nu isi poate desfasura activitat ea de judecata din cauza unor motive obiective. k) calea de atac si termenul de exercitare a acesteia. denumirea partilor. daca a particip at la sedinta. Citarea acestora se face i n termen scurt. g) obiectul procesului.(1) La cererea partii interesate.(1) Pe baza notelor de sedinta. j) solutia data si masurile luate de instanta. cu aratarea calitatii lor. mentiunile prevazute la alin. m) semnatura membrilor completului si a grefierului. . cuprinzand. Notele de sedinta. . Cuprinsul incheierii de sedinta Art. precu m si a concluziilor procurorului.iecare termen. Solutionarea cererii de preschimbare a te rmenului de judecata este de competenta completului. 225. declaratiile si prezentarea pe scurt a sustinerilor partilor. precum si daca au fost prezent e ori au lipsit. (4) Detinutii sunt citati. numele si prenumele pe rsoanelor care le reprezinta sau le asista. Redactarea incheierii de sedinta Art. ale aparatorilor si celorlalte perso ane chemate la proces. (2) Instanta va inregistra sedintele de judecata. Inregistrarea va putea fi ulte rior transcrisa la cererea partii interesate. l) daca judecarea a avut loc in sedinta publica. prenumele procurorului si parchetul de care apartine. Acestea vor fi citate insa pe ntru noul termen fixat. Part ile pot cere citirea notelor si. Inregistrarea sedintei Art. atunci cand. iar daca este cazul si a inregistrar ilor efectuate. fara citarea partilor. 5. nu se intocmeste incheierea de sedinta. potrivit leg ii. Preschimbarea termenului Art. f) daca procedura de citare a fost legal indeplinita. mentiuni despre ceea ce s-a consemnat in procese-verbale separate. daca acesta a participat la sedinta. 227. la fiecare termen. in camera de consiliu. judecatorul va dispune preschimb area termenului din oficiu. daca este cazul. potri vit art. grefierul redacteaza incheierea de sedinta. h) probele care au fost administrate. i) cererile. incheierea poate fi atacata separat. in fapt si in drept. d) numele si prenumele sau.(1) Grefierul care participa la sedinta este obligat sa ia note in l egatura cu desfasurarea procesului.

Regulile aplicabile Art. Domeniul de aplicare Art. (1). 230. pentru pregatirea dezbaterii in fond a procesului. in conditiile legii. va rezolva exceptiile ce se invoca ori pe care le poate ridica din oficiu. recursului separat de hotararea de fond. Alegerea procedurii de administrare a probelor Art. Durata astfel estimata va fi con semnata in incheiere. cat si la dezbaterea in fond a cauzei. in cond . 231. (1). .Instanta nu este legata de incheierile premergatoare cu caracter pre paratoriu. Sunt incheieri interlocutorii acelea prin care. a raspunsului la intampinare si a explicatiilor par tilor. la cerere. astfel incat procesul sa fie solutionat intr-un termen optim si previzibil. 233. SECÞIUNEA a 2-a Cercetarea procesului SUBSECÞIUNEA 1 Dispozitii comune Scopul si continutul cercetarii procesului Art. ci numai de cele interlocutorii. 6. judecatorul. fara a se hotari in totul asupra procesului. va examina fiecare pretentie si aparare in parte. masuri asiguratorii. 61 Estimarea duratei cercetarii procesului Art. va constata care dintre pretentii sunt recunoscute si care sunt contestate. 232. potrivit art. pe care le gaseste concludente. (2) Pentru motive temeinice. la primul termen de judecata la care partile sunt legal citate. 198. va examina cererile de interventie formulate de parti sau de terte persoane. daca sunt reprezentate sau asistate de avocat. 234. masuri pentr u asigurarea dovezilor ori pentru constatarea unei situatii de fapt. 7. va incuviinta probele solicitate de parti. dupa ascultarea partilor. . . inclusi v verificari in registrele prevazute de legi speciale.(1) In etapa de cercetare a procesului se indeplinesc. incidente procedurale ori alte chestiuni litigioase. va decide in legatura cu orice alte cereri care se pot formula la primul term en de judecata la care partile sunt legal citate. 4.Dispozitiile prezentei sectiuni se aplica atat la cercetarea procesu lui. 8. daca este cazul. 3. 9. 5. ascultand partile. pe baza cererii de chemare in judecata. va estima durata necesara pentru cercetar ea procesului. din oficiu. 2. in cazul in care aceste masuri nu au fost luate. va dispune ca partile sa prezinte dovada efectuarii verificarilor in registre le de evidenta ori publicitate prevazute de Codul civil sau de legi speciale. le considera necesare pentru judecarea proc esului si le va administra in conditiile legii. in tot sau in parte.(2) facandu-se in partea introductiva a hotararii. va indeplini orice alt act de procedura necesar solutionarii cauzei. daca este cazul. se solutioneaza excepti i procesuale. dupa caz. de achiesarea paratului sau de tranza ctia partilor. judecatorul va putea reconsidera durata prevazuta la alin. ca pot sa convina ca probele sa fie administrate de catre avocatii lor. 60 Incheierile preparatorii si interlocutorii Art. . 229. opinie separata. pr ecum si pe cele pe care. (2) In cazul in care incheierile pronuntate de instanta pe parcursul judecatii s unt supuse apelului sau. in conditiile legii. tinand cont de imprejurarile cauzei. pune in vedere acestora. va dispune. 10.(1) Dispozitiile privitoare la deliberare. instanta: 1.Judecatorul. acte de procedura la cererea partilor ori din oficiu. (2) In vederea realizarii scopului prevazut la alin. . in conditiile legii.(1) La primul termen de judecata la care partile sunt legal citate. a intampinarii. precum s i orice alte dispozitii referitoare la hotararile prin care instanta se dezinves teste de judecarea fondului cererii se aplica in mod corespunzator si incheieril or. va lua act de renuntarea reclamantului. . dosa rul se inainteaza instantei superioare in copie certificata de grefa instantei a carei incheiere se ataca.

. in afara de cazul in care partea a solicitat expres ca aceasta sa aiba loc in sedinta public a. .(1) Cercetarea procesului are loc in fata judecatorului. pa rtea interesata. 149 sunt aplicabile. (1). rel atii scrise. fara a aduce atingere dreptului aces tora de a formula concluzii orale.In cazul in care. . competenta instantei ori la procedura de judecata sau li psuri referitoare la dreptul la actiune. (2) Daca exista motive temeinice. in aceeasi zi sau la un alt termen. (4) Cererea de judecata in lipsa presupune ca partea care a formulat-o a fost de acord si ca dezbaterea fondului sa aiba loc in camera de consiliu. asis tarea si concursul la efectuarea in termen a expertizelor. prin incheiere. cu citarea partilor. declinarea competen tei. 233 sunt aplicabile. 238. . (1). 224 sunt aplicabile. Locul cercetarii procesului Art. (3) Partile pot fi de acord ca dezbaterea fondului sa urmeze in camera de consil iu. (2) Exceptiile relative sunt cele prin care se invoca incalcarea unor norme care ocrotesc cu precadere interesele partilor. se pot acorda si termene mai indelungate decat cele prevazute la alin.(1) Pentru cercetarea procesului. refacerea unor acte ori anularea. 360-382. precum si orice alte demersuri necesare solutionarii cauzei. raspunsul scris la interogatoriul comunicat potrivit art. martorii si orice alti participant i in proces pot fi incunostintati si telefonic. 236. judecatorul se va pronunta asupra cauzei prin hot arare. fara a mai fi necesara dezbaterea asupra fondului in camera de co nsiliu sau in sedinta publica. judecatorul fixeaza termene scurte . (3). Dispozitiile art. (4) Cand este necesar pentru indeplinirea indatoririlor prevazute la alin. respingerea sau perim area cererii. interpretii. Imprejurarile care pun capat procesului Art. Dispozitiile art. 237. . chiar de la o zi la alta. SUBSECÞIUNEA a 2-a Exceptiile procesuale Notiunea Art. 235. Asigurarea celeritatii Art. precum si pentru alti participanti i n proces indatoriri in ceea ce priveste prezentarea dovezilor cu inscrisuri. 239. urmarind. 240.itiile art. amanarea judecatii. se face in sedin ta publica. Exceptiile absolute si relative Art. declara c ercetarea procesului incheiata si fixeaza termen pentru dezbaterea fondului in s edinta publica. 349. neregularitati procedurale privitoare la compunerea completului sau constituirea instantei. posta elec tronica sau prin orice alt mijloc de comunicare care asigura transmiterea textul ui actului ce se comunica ori instiintarea pentru prezentarea la termen. procurorul sau instanta invoca. Invocarea . (2) In caile de atac cercetarea procesului. in cursul cercetarii procesului. precum si confirmarea primirii acestora. In cazul incunostintarii telefonice. in conditiile legii. partile.Exceptia procesuala este mijlocul prin care. (3) Judecatorul poate stabili pentru parti. dupa caz. prin fax. . intervine invoiala partilor sau sunt admise cereri ori exceptii care pun capat in intregi me procesului. fara sa puna in discutie fondul dreptului. grefierul va intocmi un referat in care va arata cum s-a facut incunostintarea. reclamantul renun ta la judecarea cererii de chemare in judecata ori la dreptul pretins. 62 Terminarea cercetarii procesului Art. in camera d e consiliu. (2) Pentru dezbaterea fondului.(1) Cand judecatorul se socoteste lamurit. judecatorul pune in vedere partilor sa redacteze note privind sustinerile lor si sa le depuna la dosar cu cel putin 5 zile inain te de termenul stabilit potrivit alin. traducatorii. telegrafic. expertii.(1) Exceptiile absolute sunt cele prin care se invoca incalcarea uno r norme de ordine publica. Dispozitiile art. daca este necesara.

respectiv cu fondul cauzei numai daca pentru judecarea lor este necesar sa se administreze aceleasi dovezi ca si pentru finalizarea etapei cercetarii procesului sau. 243. in tot sau in parte. cercetarea in fond a cauzei. precum si dreptul international cutumiar trebuie dove dite de partea interesata. Ele pot fi propuse si oral. prin expertiza. va a mana judecata si va stabili un termen scurt in vederea solutionarii exceptiei. 244. .(1) Probele se propun. cu conditia ca acesta sa fie invocat. roman ori s train. sub sanctiunea decaderii. (2) Exceptiile relative pot fi invocate de partea care justifica un interes. 246. intre altele.(1) Instanta de judecata trebuie sa ia cunostinta din oficiu de drep tul in vigoare in Romania.(1) Instanta se va pronunta mai intai asupra exceptiilor de procedur a.Cel care face o sustinere in cursul procesului trebuie sa o dovedeas ca. martori. 64 Posibilitatea cunoasterii din oficiu Art. dupa adm iterea exceptiei. prin cercetarea la fata locului sau prin orice alte mijloace prevazute de lege.Dovada unui act juridic sau a unui fapt se poate face prin inscrisur i. Procedura de solutionare 63 Art. (5) Incheierea prin care s-a respins exceptia. iar de catre parat prin intampinare. partile sunt obligate sa invoce toate mijloacele de aparar e si toate exceptiile procesuale de indata ce le sunt cunoscute. 247. de catre reclamant prin cererea de chemare in judecata. SUBSECÞIUNEA a 3-a Probele § 1. adminis trarea de probe ori. Obiectul probei si mijloacele de proba Art. Obligativitatea cunoasterii din oficiu Art. Lipsa indatoririi de a proba Art. conventiile. textele care nu sunt publicate in Monitorul Oficial al Rom aniei sau intr-o alta modalitate anume prevazuta de lege. daca l egea nu dispune altfel. dupa caz. in cazurile anume prevazute . in etapa cercetarii procesului si inainte de a se pune concluzii in fond. 245. 241. care nu sunt integrate/cupr inse intr-un text de lege.Art. pentru solutionare. . . dispozitiile art. dupa caz. in afara de cazurile anume prevazute de lege. 242. precum si cea prin care. Propunerea probelor. . instanta va deter mina ordinea de solutionare in functie de efectele pe care acestea le produc. Dispozitii generale Sarcina probei Art. daca legea nu dispune altfel. . In caz contrar. instanta a ramas in continuare investita pot fi atacate numai odata cu fondul. prin marturia unui expert sau prin producerea unui certificat emis de un specialist al dreptului. prezumtii. facuta din proprie initi ativa sau obtinuta la interogatoriu. . (4) Exceptiile vor putea fi unite cu administrarea probelor.(1) Exceptiile absolute pot fi invocate de parte sau de instanta in orice stare a procesului. 1 84-186 fiind aplicabile. de asemenea. (3) Cu toate acestea. tratatele si acordurile internationale aplicabile in Romania. prin mijloacele materiale d e proba. precum si asupra celor de fond care fac inutila. Rolul instantei Art. . marturisirea uneia dintre parti. daca prin lege nu se prevede altfel. ele vor raspunde pentru pagubele pricinuite partii adverse. nu este necesara administrarea altor dovezi in afara inscrisurilor noi.Nimeni nu este tinut de a proba/dovedi ceea ce instanta este tinuta sa ia cunostinta din oficiu. . sa ce ara ca proba acestuia sa fie facuta. Ele pot fi ridica te inaintea instantei de recurs numai daca. 248.Instanta de judecata poate lua cunostinta din oficiu de dreptul unui stat strain. (2) In cazul in care s-au invocat simultan mai multe exceptii. (2) Cu toate acestea. pen tru solutionarea fondului. Ea poate. cel mai tarziu la primul termen de judecata dupa savarsirea neregularitatii procedu rale. (3) Daca instanta nu se poate pronunta de indata asupra exceptiei invocate.

din motive temeinic justificate. in afara de cazurile in care: 1. in afara de cazul cand ar exista pericolul ca ele sa se pia rda prin intarziere.Instanta poate reveni asupra unor probe incuviintate daca. sub sanctiunea decaderii din dreptul de a administra proba incuviintata. (5) Daca probele propuse nu sunt indestulatoare pentru lamurirea in intregime a procesului.(1) Probele trebuie sa fie admisibile potrivit legii si sa duca la s olutionarea procesului. 249.Conventiile asupra admisibilitatii. (3) Instanta va putea limita numarul martorilor propusi. . 2. . (3) Obiceiurile. Instanta este insa obligata sa puna aceasta imprejurare in discutia partilor. regulamentele si regl ementarile locale nu trebuie dovedite decat in cazul in care instanta sau una di ntre parti nu le cunoaste. pentru motivele prevazute la alin. (2). (4) La cererea instantei. 250. iar daca s-a incuviintat proba cu inscrisuri. 65 Conventiile asupra probelor Art. mijloacele de proba incuviintate. (4) In cazul amanarii. dupa admi nistrarea altor probe. uzurile. tinand seama de circumstantele cauzei. apreciaza ca administrarea vreuneia nu mai este necesara. toate informatiile. Renuntarea la proba Art. cu exceptia celor care privesc drepturi de care partile nu pot d ispune. . (1) nu vor mai putea fi cerute si incuviintate in cursul procesului. cealalta parte poate sa si le insuseasca. . administrarea probei nu duce la amanarea judecatii. instanta va putea decide. (2) Instanta poate dispune administrarea din oficiu a probei la care s-a renunta t.de lege. partea este oblig ata. (2) Incheierea prin care se incuviinteaza probele va arata faptele ce vor trebui dovedite. Revenirea asupra probelor incuviintate Art. instanta va dispune ca partile sa completeze probele. uzantele. contravin ordinii publice sau bunelor moravuri. 4. 253. trebu ie sa depuna copii certificate de pe inscrisurile invocate. partea adversa are dreptul la proba cont rara numai asupra aceluiasi aspect pentru care s-a incuviintat proba invocata. dupa caz. partea invedereaza instantei ca.(1) Probele se pot incuviinta numai daca sunt intrunite cerintele pr evazute la art. nu a putut propune in termen probele cerute. cand se cere proba cu martori. ca nu mai este necesara do vedirea lui. regulile deontologice. in termenul stabilit. (2).(1) Cand o parte renunta la probele propuse. nevoia administrarii probei reiese din cercetarea judecatoreasca si partea nu o putea prevedea. j udecatorul poate. cu cel putin 5 zile inainte de termenul fixat pentru judecata. (2) Daca un anumit fapt este de notorietate publica ori necontestat. obiectului sau sarcinii probelor sunt valabile. din oficiu. 5. 251. . a celor care fac imposibila ori dificila dovada actelor sau faptelor jur idice ori. partile nu pot invoca in caile de atac omisiunea instantei de a ordona din oficiu probe pe care ele nu le-au propus si administrat in cond itiile legii. exista acordul expres al tuturor partilor. (6) Cu toate acestea. inscrisurile ori reglementarile solici tate. . sa depuna lista acestora in termen de 5 zile de la incuviintarea probei. Incuviintarea probelor Art. pe care le poate ordona chiar daca partile se impotrivesc. 3. 249. autoritatile competente sunt obligate sa ii comunice. Admisibilitatea probelor Art. 252. sa puna in discutia partilor necesitatea administr arii altor probe. precum si obligatiile ce revin part ilor in legatura cu administrarea acestora. (3) In cazurile prevazute la alin. necesitatea probei rezulta din modificarea cererii. (2) Dovezile care nu au fost propuse in conditiile alin. De asemenea.

in camera de consiliu. cererea de comisie rogatorie instantei competente. daca prin aceasta nu se amana judecata. (3) Nedepunerea sumei prevazute la alin. . mai inainte de administrarea celorlalte probe. pe cale admin istrativa. cand est e cazul. (2) In cazurile in care proba a fost dispusa din oficiu sau la cererea procuroru lui in procesul pornit de acesta in conditiile prevazute la art. Pentru administrarea celorlalte probe se va fixa termen. In cazul in care felul dovezii ingaduie si partile se invoiesc. 256. daca este cazul. in aceeasi sedinta. 66 Locul administrarii probelor Art. in aceeasi sedinta. discutand in fapt si in drept temeinicia sustinerilor si a dovezilo r partii potrivnice. (3) Probele vor fi administrate inainte de inceperea dezbaterilor asupra fondulu i. din motive obiective. (2). sub sanctiunea decaderii. . dupa caz. din oficiu. luandu -se totodata masurile ce se impun pentru prezentarea martorilor. de catre o instanta de acelasi grad sau chiar mai mica in grad. aceasta se va efectua. cheltuielile de administrare a probei si par tea care trebuie sa le plateasca. cand este posibil. daca au fost legal citate. de indata sau i n termenul fixat de instanta. (5) Dispozitiile alin. aceasta se va putea efectua prin co misie rogatorie. 255. iar in caz de impiedicare. chiar in lipsa. efectuarea expe rtizelor. (4) Dovada si dovada contrara vor fi administrate. daca legea nu prevede altfel.(1) Administrarea probelor se face in fata instantei de judecata ses izate. (7) Partea care a lipsit la incuviintarea dovezii este obligata sa ceara proba c ontrara la sedinta urmatoare. (5) Dupa ce s-a efectuat administrarea probelor prin comisie rogatorie. 257. (2) Probele se vor administra. (5) Daca s-a dispus o cercetare la fata locului. (1) in termenul fixat atrage decaderea partii din dreptul de a administra dovada incuviintata in fata acelei instante. daca amandoua partile sunt de fata. atunci cand este posibil. (4) Depunerea sumei prevazute la alin. putandu-le pune si in sarcina ambelor parti. Aprecierea probelor . . (1) se va putea insa face si dupa implini rea termenului. dovada achitarii sumei stabilite pentru acoperirea lor. 24 8 alin. Cheltuielile necesare administrarii probelor Art. comunicand aceasta instantei de la care a primit insarcinarea. daca legea nu dispune altfel. 254. va inainta. pentru dezbaterea fondului. termen pentru continuarea cerce tarii procesului sau. . va fixa.(1) Administrarea probelor se va face in ordinea stabilita de instan ta. (6) Cand proba cu martori a fost incuviintata in conditiile prevazute la art. prin incheiere. chiar in sedinta in care au fo st incuviintate. i nstanta va stabili. dovada contrara va fi ceruta.Partea decazuta din dreptul de a administra o proba va putea totusi sa se apere.Administrarea probelor Art. in ceea ce priveste procedura de urm at. aducerea inscrisurilor si a oricaror alte mijloace de proba. (1). Situatia partii decazute Art. 90 alin. (3) Cand instanta care a primit comisia rogatorie constata ca administrarea prob ei urmeaza a se face in circumscriptia altei instante. la primul termen cand s e infatiseaza. avand aceleasi atributii ca si instanta sesizata. daca in acea localitate nu exista o instanta de acelasi grad. (2) Daca. (1)-(4) se aplica si in cazul in care administrarea probe i se face prin comisie rogatorie. (4) Instanta insarcinata prin comisie rogatorie va proceda la administrarea prob elor in prezenta partilor sau. instanta care administreaza proba poate fi scutita de citarea partilor. instanta sesizata. inst anta va pune in vedere partii care a cerut-o sa depuna la grefa.(1) Cand administrarea probei incuviintate necesita cheltuieli. administrarea probelor nu se poate face decat in afara localitatii de resedinta a instantei.

atat intre parti. dupa caz. pana la proba cont rara. de notarul public sau de catre o alta persoana investita de stat cu autoritate publica. daca legea nu dispune altfel. 262. Autenticitatea inscrisului se refera la stabilirea identitatii parti lor. .Inscrisul pe suport informatic este admis ca proba in aceleasi condi tii ca inscrisul pe suport hartie. 266. (2) Declaratiile partilor cuprinse in inscrisul autentic fac dovada. 258. (2) Este. (2) sunt aplicabile si in cazul mentiunilor din inscris c are sunt in directa legatura cu raportul juridic al partilor.Inscrisurile facute in forma electronica sunt supuse dispozitiilor l egii speciale. autentic orice alt inscris emis de catre o autoritate pub lica si caruia legea ii confera acest caracter. . 67 § 2. de asemenea. Inscrisul sub semnatura privata Notiunea Art. exprimarea consimtamantului acestora cu privire la continut. despre existenta consimtamantului partii care l-a semnat cu privire la con tinutul acestuia. . 261. indiferent de suportul ei material ori de modali tatea de conservare si stocare.Inscrisul este orice scriere sau alta consemnare care cuprinde date despre un act sau fapt juridic. judecatorul le apreciaza in mod liber. pe fiecare in parte si pe toate in ansamblul lor. Puterea doveditoare Art. pana la pro ba contrara. ea confera aut enticitate acelui inscris. fara a constitui o biectul principal al actului.(1) Instanta va examina probele administrate. . Inscrisul autentic Notiunea Art. in conditiile legii. fata de orice persoana. Nulitatea si conversiunea inscrisului autentic Art.(1) Inscrisul autentic este inscrisul intocmit sau. aceasta nu este valabila decat daca este re produsa in conditiile prevazute de lege. 259. . intre parti. 265. primit si autentificat de o autoritate publica. . Daca semnatura apartine unui functionar public. III. doar un inceput de dovada scrisa. i ntre acestea. (1) face insa deplina dovada ca inscris sub semn atura privata.(1) Semnatura unui inscris face deplina credinta. in conditiile legii.Inscrisul sub semnatura privata este acela care poarta semnatura par tilor. in afara de cazul cand legea stabileste puterea lor doved itoare. cat si fata de oricare alte persoane. (2) Inscrisul prevazut la alin. (2) In vederea stabilirii existentei sau inexistentei faptelor pentru a caror do vedire probele au fost incuviintate. pana la declararea sa ca fals. daca este semnat de parti. potr ivit convingerii sale. II. indiferent de suportul sau material. . 264. constituie. (2) Cand semnatura este electronica. Dovada cu inscrisuri I. Celelalte mentiuni constituie. El nu este supus niciunei alte forma . Inscrisurile pe suport informatic Art. Rolul semnaturii Art.Art. necompetenta sau cu depasirea competentei este lovit de nulitate absoluta.(1) Inscrisul autentic intocmit fara respectarea formelor prevazute pentru incheierea sa valabila ori de o persoana incompatibila. Inscrisurile in forma electronica Art. 263. in forma si conditiile stabili te de lege. cu privire la constatarile facute personal de cat re cel care a autentificat inscrisul. 68 (3) Dispozitiile alin.(1) Inscrisul autentic face deplina dovada. . Dispozitii generale Notiunea Art. . 260. daca indeplineste conditiile prevazute de leg e. iar daca nu este semnat. semnatura aces tora si data inscrisului. un inc eput de dovada scrisa.

268. Sanctionarea nerespectarii formalitatilor speciale Art. dovada pana la proba contrara.litati. procese-verbale pentru punerea de sigilii sau pentru facere de inventar. chiar si pe scurt. in afara exceptiilor anume prevazute de lege. executorul judecatoresc sau alt functionar competent in aceasta pri vinta. (4) Pluralitatea exemplarelor originale nu este ceruta cand partile. Data certa a inscrisului sub semnatura privata Art. cu aratarea in litere a sumei sau a cantitatii datorate. 263. din ziua in care au fost prezentate spre a se conferi data certa de catre not arul public. . 6. are putere doveditoare numai daca a fost facut in atatea exemplare orig inale cate parti cu interese contrare sunt. 5. (2) Sub rezerva unor dispozitii legale contrare. 269. obligatia constatata in acel inscris.(1) Inscrisul sub semnatura privata. face dovada intre parti pan a la proba contrara. sa fie scris cu mana sa "bun si aprobat pentru. din ziua mortii ori din ziua cand a survenit neputinta fizica de a scrie a ce lui care l-a intocmit sau a unuia dintre cei care l-au subscris. . (2) Mentiunile din inscris care sunt in directa legatura cu raportul juridic al partilor fac. . care constata un contract sinal agmatic. . Lipsa acestei mentiuni nu poate fi opusa insa de cel care a executat. 271. din ziua in care s-a petrecut un alt fapt de aceeasi natura care dovedeste in chip neindoielnic anterioritatea inscrisului.(1) Inscrisul sub semnatura privata. precum incheieri. in ceea ce il priveste. prin una dintre modalitatile prevazute de lege. faca ndu-se despre aceasta mentiune pe inscrisuri. Puterea doveditoare Art. din ziua in care cuprinsul lor este reprodus..Inscrisurile sub semnatura privata pentru care nu s-au indeplinit ce rintele prevazute la art. din ziua cand au fost inregistrate intr-un registru sau alt document public. se prezuma ca obligatia nu exista decat pentru suma cea mai mica. chiar daca inscrisul si formula "bun si aprobat" sunt scrise in intre gime cu mana sa de cel obligat. data inscrisului sub semnatura privata p oate fi dovedita.". numai din ziua in care a devenit certa. 267. socotit de lege ca recunoscut. recunoscut de cel caruia ii est e opus sau. (1). in masura in care legea speciala nu cere forma scrisa pentru dovedirea conventiei insesi. instanta. . 268 si 269 nu se aplica in raporturile dintre intreprinzatori sau alti profesionisti.(1) Inscrisul sub semnatura privata. 272. de comun ac ord. in inscrisur i autentice intocmite in conditiile art. 2. tinand seama de impre . in afara de semnatura. Formalitatea "bun si aprobat" Art. 69 (2) Cand suma aratata in cuprinsul inscrisului este diferita de cea aratata in f ormula "bun si aprobat". (2) Un singur exemplar original este suficient pentru toate persoanele avand ace lasi interes. trebuie sa fie in intregime scris cu mana celui care il subscrie sau cel p utin ca. 3. din ziua cand au fost infatisate la o autoritate sau institutie publica. straine de cuprinsul acestui raport. (2) In cazurile prevazute la alin.(1) Data inscrisurilor sub semnatura privata este opozabila altor pe rsoane decat celor care le-au intocmit. Pluralitatea de exemplare Art. cu orice mijloc de proba. dupa caz. chiar si fata de terti. pot servi doar ca inceput de dovada scris a. . prin care o singura parte se ob liga catre o alta sa ii plateasca o suma de bani sau o cantitate de bunuri fungi bile. 4. 268 si 269 vor putea fi socotite ca inceput de dovada scrisa. au depus singurul original la un tert ales de ele. iar celelalte mentiuni . de asemenea. Exceptiile Art. .(1) Dispozitiile art. afara numai daca se dovedeste in care parte este greseala sau daca prin lege se prevede altfel. dupa caz. respectiv: 1. (3) Fiecare exemplar original trebuie sa faca mentiune despre numarul originalel or ce au fost facute. 270.

Orice mentiune facuta de creditor in josul. nici datata de el. documentul care reproduce aceste date constituie instrumentul probator al actu lui. Puterea doveditoare Art. 278. 275. inlocuiesc originalul si au aceea si putere doveditoare ca si acesta. cu toate ca nu e ste nici semnata.(1) Daca prin lege nu se prevede altfel. Ele fac dovada impotriva lui: 1.jurari. fac dovada contra celor care le-au tinut. (3) In toate cazurile. acesta poate servi. eliberate in conditiile prevazute de lege. (1). 71 (2) Daca suportul sau tehnologia utilizata pentru redactare nu garanteaza integr itatea documentului. face deplina dovada intre part i. (2) Pentru a aprecia calitatea documentului. instanta este in drept a aprecia daca se poate atribui co ntinutului registrelor unui intreprinzator sau altui profesionist o alta putere doveditoare. partea ca re se prevaleaza de ele nu poate scinda continutul lor. IV. Inscrisurile pe suport informatic Notiunea Art. Duplicatele si copiile de pe inscrisurile autentice sau sub semnatura privata Regimul duplicatelor Art.Inscrierea datelor unui act juridic pe suport informatic este prezum ata a prezenta garantii suficient de serioase pentru a face deplina credinta in cazul in care ea este facuta in mod sistematic si fara lacune si cand datele ins crise sunt protejate contra alterarilor si contrafacerilor astfel incat integrit atea documentului este deplin asigurata. 276. cand tinde a stabili liberatiunea debitorul ui. pentru faptele si chestiunile legate de activitatea lor pr ofesionala. Prezumtia de validitate a inscrierii Art. poate sa inlature aplicarea. daca duplic atul sau chitanta este in mainile debitorului. V. in tot sau in parte. intocm ite si tinute cu respectarea dispozitiilor legale. chiar netinute cu respectarea dispozitiil or legale. Mentiunile facute de creditor Art. daca trebuie sa se renunte la aceasta proba in cazul in care regist rele partilor nu concorda sau daca trebuie sa atribuie o credibilitate mai mare registrelor uneia dintre parti. . 277. . cand cuprind mentiunea expresa ca insemnarea a fost facuta in folosul celui a ratat drept creditor. Aceeasi putere doveditoare o are mentiunea facuta de creditor in josul. 279. pana la proba contrara.(1) Cand datele unui act juridic sunt redate pe un suport informatic . (2) Registrele prevazute la alin. 2. . dupa circumstante. (1) in privinta chitantelor liberatorii. . ca mijloc material d e proba sau ca inceput de dovada scrisa. daca este inteligibil si prezinta garantii suficient de serioase pentru a f ace deplina credinta in privinta continutului acestuia si a identitatii persoane i de la care acesta emana. instanta trebuie sa tina seama de c ircumstantele in care datele au fost inscrise si documentul care le-a reprodus. . inscrise pe un suport informatic. Registrele si hartiile domestice Art. pot face intre acestia deplin a dovada in justitie. in toate cazurile in care atesta neindoielnic o plata primita. Cu toate acestea. pe m arginea sau pe dosul duplicatului unui inscris sau al unei chitante. . pentru a tine loc de titlu.(1) Registrele intreprinzatorilor si ale altor profesionisti. Regimul copiilor . 274. O astfel de prezumtie exista si in favo area tertilor din simplul fapt ca inscrierea este efectuata de catre un profesio nist. . documentul care reproduce d atele unui act.Registrele si hartiile domestice nu fac dovada pentru cel care le-a scris. 273. pe marginea sau pe dosul unui titlu care a ramas neintrerupt in posesia sa face dovada.Duplicatele de pe inscrisurile notariale sau alte inscrisuri autenti ce. a dispozitiilor alin. 70 Registrele intreprinzatorilor si ale altor profesionisti Art.

daca legea nu prevede altfel. au fost semnate de expeditor. in ce masura partea din original. in conditiile prevazute la art. sub sanctiunea de a nu se tine seama de inscris. VIII.Datele din inscrisurile autentice sau sub semnatura privata redate p e microfilme si alte suporturi accesibile de prelucrare electronica a datelor. 285. sunt considerate inscrisuri sub s emnatura privata. poate fi socoti ta ca avand putere doveditoare. dupa caz. 286. de pe orice inscris autentic sau sub se mnatura privata nu poate face dovada decat despre ceea ce este cuprins in inscri sul original. . sa il prezinte instantei.Stersaturile. menti uni sau adaugiri. Regimul altor inscrisuri Alte categorii de inscrisuri Art. dupa caz. in copie certificata pe ntru conformitate. 280. .(1) Copia. VI. iar originalul este imposibil sa fie prezentat. daca acestia nu dovedesc. fiecare parte are dreptul s a depuna inscrisurile de care intelege sa se foloseasca. prin aducerea documentului originar. ca recunoa sterea este eronata sau inexacta. . radierile. Modificarile inscrisului Art. 284. precum si telegrama ale caror originale. (3) Daca este imposibil sa fie prezentat originalul sau duplicatul inscrisului a utentic ori originalul inscrisului sub semnatura privata. (2) Daca inscrisul este depus in copie. f acute cu respectarea dispozitiilor legale. in cazul in care sunt contestate. (4) Copiile de pe copii nu au nicio putere doveditoare. Inscrisurile recognitive sau reinnoitoare Puterea doveditoare Art. (5) Extrasele sau copiile partiale fac dovada ca si copiile integrale sau copiil e asimilate acestora. fotografiile si orice alte documente anexate au aceeasi putere doveditoare ca si inscrisurile la care sunt alaturate. reprodusa in extras. schitele. 286 alin. tichetele si alte asemenea documente . (3 ) si (4).Planurile. Copiile facute pe microfilme sau pe suporturi informatice Art. 283. Administrarea probei cu inscrisuri Depunerea inscrisurilor Art. utilizate cu ocazia incheierii unor acte juridice sau care incorporeaza dreptu l la anumite prestatii.Art. daca au legatura directa cu inscrisul si poarta semnatura. instanta are dreptul sa aprecieze. (3) Telexul. 282. independent de partile din original care nu au f ost reproduse. 72 VII. dupa caz. copia legalizata de pe acestea constituie un inceput de dovada scrisa. chiar legalizata. au forta probanta a inscrisurilor sub semnatura privata. chiar daca nu sunt semnate. . mostenitorilor sau succesorilor sai in dre pturi. au aceeasi putere doveditoare ca si i nscrisurile in baza carora au fost redate. . 281. (2) Daca legea nu dispune altfel. corecturile si orice alte modificari.Inscrisul de recunoastere sau de reinnoire a unei datorii preexisten te face dovada impotriva debitorului. (2) Partile pot sa ceara confruntarea copiei cu originalul. hartiile. partea care l-a depus este obligata sa a iba asupra sa originalul si.(1) Daca prin lege nu se dispune altfel. fac aceeasi dovada ca si inscrisul sub semnatura p rivata. nu vor fi luate in considerare decat d aca au fost constatate sub semnatura de cel competent sa il intocmeasca sau de p artea de la care emana inscrisul. prezentarea acestuia din urma putand fi intotdeauna ordonata de instanta. biletele. . in limitele prevazute la alin. la cerere. (2). depuse la oficiul postal. facute intr-un inscris.(1) Contractele incheiate pe formulare tipizate sau standardizate or i incorporand conditii generale tip. a partii s au a persoanei competente care a intocmit inscrisul. Anexele Art. insa numai pentru partea din inscrisul original pe care o reproduc. (3) Daca partea adversa nu poate sa isi dea seama de exactitatea copiei fata cu . .

depunerea inscrisului ar incalca indatorirea legala de pastrare a secretului. prin cercetarea continutului inscrisului. daca inscrisul este comun partilor din p roces. . reprezentantii ei vor putea fi citati ca martori. 289. la cererea uneia dintre parti sau din ofi ciu. (2) Autoritatea sau institutia publica detinatoare este in drept sa refuze trimi terea inscrisului cand acesta se refera la apararea nationala. (1).(1) Daca inscrisul se gaseste in pastrarea unei autoritati sau insti tutii publice. acesta va putea fi citat ca martor. se gaseste la un a dintre parti si nu poate fi prezentat fiindca aducerea ar fi prea costisitoare sau cand inscrisurile sunt prea voluminoase ori numeroase. In asemenea cazuri. 28 8. dupa lege.originalul infatisat in sedinta. (3) Tertul poate refuza infatisarea inscrisului in cazurile prevazute la art. daca es te necesar. siguranta publica . nu se conformeaza ordinului dat de instanta de a-l infatisa. Obligatia tertului de a prezenta inscrisul Art. (6) Inscrisurile depuse in copie la dosar nu pot fi retrase de parti. a sotului sau a un ei rude ori afin pana la gradul al treilea inclusiv. . 3. ea este obligata sa infatiseze inscrisul. 291. dupa ce s-a dovedit detinere a inscrisului. (2) Prin exceptie de la dispozitiile alin. judecatorul va putea acorda un termen scurt. depunerea inscrisului ar atrage urmarirea penala a partii.(1) Judecatorul va respinge motivat cererea de depunere la dosar a i nscrisului. tinand seama de imprej urari. (4) Inscrisurile depuse in original nu vor putea fi retrase decat dupa ce se vor lasa copii legalizate de grefierul instantei unde au fost depuse.(1) Cand se arata ca un inscris necesar solutionarii procesului se a fla in posesia unui tert.Daca partea refuza sa raspunda la interogatoriul ce s-a propus in do vedirea detinerii sau existentei inscrisului. daca reiese din dovezile administr ate ca a ascuns inscrisul ori l-a distrus sau daca. incidenta vreunuia dintre cazurile de mai sus va fi verificata de judecator. instanta poate dispune verificarea conformitatii extrasului sau copi ei cu originalul. 74 Obligatia autoritatii sau institutiei publice de a prezenta inscrisul Art. instanta poate ordona infatisarea lui. 290. Refuzul de a prezenta inscrisul Art. (2) Daca legea nu dispune altfel. . cand: 1. in termenul fixat in acest scop. (2) Cand detinatorul inscrisului este o persoana juridica. Cazurile de respingere a cererii de prezentare a inscrisului Art. . 73 Obligatia partii adverse de a prezenta inscrisul Art. se va putea delega u n judecator in prezenta caruia partile vor cerceta inscrisurile la locul unde se gasesc. instanta. In inch eierea de sedinta se va face o mentiune corespunzatoare. daca insasi partea adversa s-a referit in proces la acest inscris sau dac a. poate sa ceara doar prezentarea unor extrase sau copii de pe inscrisurile solicitate. (2) Cererea de infatisare va fi admisa.(1) Cand partea invedereaza ca partea adversa detine un inscris prob atoriu. Cercetarea inscrisului prin judecatorul delegat Art. inst anta va putea socoti ca dovedite afirmatiile facute cu privire la continutul ace lui inscris de partea care a cerut infatisarea. 287. punand in vedere cond ucatorului autoritatii sau institutiei publice detinatoare masurile ce se pot di spune in caz de neconformare. in intregime sau in parte. 2. 292. continutul inscrisului se refera la chestiuni strict personale privind demnit atea sau viata privata a unei persoane. pentru aducerea lui. . instanta va lua masuri.(1) Cand un inscris. punandu-i-se in ve dere sa aduca inscrisul in instanta. necesar dezlegarii procesului. (5) Inscrisurile intocmite in alta limba decat cea folosita in fata instantei tr ebuie insotite de traduceri legalizate. ob ligand partea sa depuna originalul in pastrarea grefei. certificate de persoana care le detine. referitor la proces. . 288.

a registrelor autoritatilor sau institutiilor publice. (4) Inscrisurile depuse pentru verificare vor fi semnate de presedinte.(1) Acela caruia i se opune un inscris sub semnatura privata este da tor fie sa recunoasca.(1) Judecatorul.(1) La cererea uneia dintre parti sau chiar din oficiu. notari publici sau avocati. obligand partile sau alte persoane sa depuna de indata inscrisuri de comparatie. compararea scrierii si semnaturii de pe inscris cu scrierea si semnatura din alte inscrisuri necontestate. Inscrisurile care nu pot fi trimise instantei Art. (2) Daca insa. Se vor putea insa cere co pii certificate ale acestora. Refuzul de a scrie ori de a semna va putea fi considerat ca o rec unoastere a scrierii sau semnaturii. din compararea scrierilor.sau relatiile diplomatice. prin comisie rogatorie. de un judecator delegat sau. 296. . se poate lamur i asupra inscrisului. (2) Mostenitorii sau succesorii in drepturi ai aceluia de la care se pretinde a fi inscrisul pot declara ca nu cunosc scrisul sau semnatura autorului lor. (1) si (2). inscrisurile autentice. Extrase partiale vor putea fi trimise daca niciunul dintre aceste motive nu se opune. presedintele completului de judecata va obliga partea careia i se atribuie scrierea sau semnatura sa scrie si sa semneze sub dictarea sa part i din inscris. 2. Contestarea scrie rii sau semnaturii poate fi facuta. . Verificarea inscrisurilor Recunoasterea sau contestarea inscrisului sub semnatura privata Art. daca este cazul. pentru efectuarea expertizei grafoscopice in laboratoarele de speciali tate daca expertiza actului nu se poate efectua la sediul arhivei. inscrisurile sau alte scrieri private necontestate de parti. . 3. (3) Se primesc ca inscrisuri de comparatie: 1. . Denuntarea inscrisului ca fals . a t estamentelor depuse la instante. 3. (3) Prin exceptie de la prevederile alin. cand procedura verificaril or inscrisurilor o impune. (2) Cand inscrisurile sau registrele prevazute la alin. notari publici sau avocati. se va face. (5) Partile iau cunostinta de inscrisuri in sedinta. cercetarea lor se va face p rin comisie rogatorie. daca inscrisul se gaseste in alta localitat e. Prezentarea registrelor intreprinzatorilor Art. 2.(1) Instanta nu va putea cere trimiterea in original a cartilor func iare si a planurilor. 295 contesta scrie rea sau semnatura ori declara ca nu le cunoaste. instanta va putea ordona prezentarea testamentelor or iginale sau a altor inscrisuri originale. 75 Obligatia de verificare a inscrisului Art. partea din inscris care nu este contestata. va ordona ca verificarea sa se faca prin expertiza. judecatorul nu este lamurit. scrisul sau semnatura facut/facuta inaintea instantei. Procedura de verificare Art. 295. orice alte mijloace de proba admise de lege. 293. fie sa conteste scrierea ori semnatura. 297. dupa compararea inscrisului cu scrierea sau semnatu ra facuta in fata sa ori. 294. instanta va proceda la verifica rea inscrisului prin: 1. grefier si parti. (2) In acest scop. precum si a altor i nscrisuri originale ce se gasesc in arhivele acestora. (1) ce urmeaza a fi cerc etate se afla in alta circumscriptie judecatoreasca. de catre instanta respectiva. depuse la instante. . (2) Cercetarea acestor inscrisuri. IX. daca este necesara.(1) Cand una dintre persoanele mentionate la art. instanta va putea ordona infatisarea registrelor intreprinzatorilor si ale altor profesionis ti sau comunicarea lor. sub sanctiunea decaderii. expertiza. la primul termen dupa depunerea inscrisului. 4. si cu alte inscrisuri. cu citarea pa rtilor.

300. Proba cu martori I. daca a fost facut de acesta in exercitiul activitatii sa le profesionale. poate suspenda judecata proce sului. actiunea penala nu poate fi pusa i n miscare ori nu poate continua. (3) Judecatorul poate ordona prezentarea partilor chiar si inainte de primul ter men de judecata. § 3. inscrisul va fi considerat ca recunoscut . Cu toate acestea. potrivit legii. se va face mentiune despre toate acestea in procesul-verbal. in afara de cazurile in care: 1. exista un inceput de dovada scrisa.Art. acesta va fi inlaturat. (2) Daca partile nu vor sau nu pot sa semneze.In cazul in care. (2) Niciun act juridic nu poate fi dovedit cu martori. . instanta va ordona ca aceasta sa se prezinte personal pentru a lua cunostinta de denuntarea inscrisul ui ca fals. . daca valoarea obiectului sau este mai mare de 250 lei.(1) Daca cel mai tarziu la primul termen dupa prezentarea unui inscr is folosit in proces una dintre parti declara ca acesta este fals prin falsifica rea scrierii sau semnaturii. adaugiri s au 76 corecturi. instanta. . . acesta nu poate fi dovedit cu martori. spre neschimbare. sa depuna originalul si sa dea explicatiile necesare. a oricarui act juridic. (3) Daca partea care a denuntat inscrisul ca fals lipseste.(1) Judecatorul va constata de indata.(1) Proba cu martori este admisibila in toate cazurile in care legea nu dispune altfel. impreuna cu procesul-verbal ce se va incheia in acest s cop. inaintand de indata inscrisul denuntat ca fals parchetului competent. se poate face dovada cu martori. si il va incredinta grefei. daca este indicat autorul falsului sau complicele acestuia.Daca partea care a prezentat inscrisul staruie sa se foloseasca de a cesta. 298. pen tru cercetarea falsului. 299. (4) De asemenea. ca scrierea sau semnatur a sa este falsificata. Verificarea starii inscrisului denuntat ca fals Art. 303. Admisibilitatea probei cu martori Admisibilitatea probei Art. refuza sa raspunda s au isi retrage declaratia de denuntare. 302. apoi il va semna. in afara de cazul in care legea speciala cere proba scrisa. judecatorul intre aba partea care a produs inscrisul. este inadmisibila proba cu martori daca pentru dovedirea unui a ct juridic legea cere forma scrisa. daca exista pe el stersaturi. (2). 304. indi ferent de valoarea lui. (3) In cazul in care legea cere forma scrisa pentru validitatea unui act juridic . prin proces-verbal. ea este obligata sa arate motivele pe care se sprij ina. dupa caz. daca intelege sa se foloseasca de el. starea ma teriala a inscrisului denuntat ca fals. (2) Daca partea care foloseste inscrisul nu este prezenta. dupa ce va fi contrasemnat de grefier si de parti. . 301. (4) In cazuri temeinic justificate. (2) Daca partea care a folosit inscrisul lipseste. Cercetarea falsului de catre instanta civila Art. cercetarea falsului se va face de catre instant a civila. partile pot fi reprezentate prin mandatari c u procura speciala. . contra unui intreprinzator sau altui profesionist. 298 alin. desi denuntarea ca fals a acestuia nu a fost retrasa. prin orice mijloace de proba. daca partea declara. la termenul urmator. prin intampinare. partea s-a aflat in imposibilitate materiala sau morala de a-si intocmi un in scris pentru dovedirea actului juridic. 2. in cazul prevazut la art. in tot sau in parte.(1) La acelasi termen in care inscrisul a fost denuntat ca fals sau. Ascultarea partilor Art. Suspendarea procesului si sesizarea parchetului Art. 77 . refuza sa raspunda sau declar a ca nu se mai serveste de inscris. potrivit prevederilor art.

insa numai privito r la drepturile de care ele pot sa dispuna. care provine de la o persoana careia acea scriere i se opune o ri de la cel al carui succesor in drepturi este acea persoana. fostul sot. . 305. 2. in termen de 5 zile de la incuviintare. se poate dispune aducerea martorilor cu mandat chiar l a primul termen. dupa emiterea mandatului de aducere. (3) Inceputul de dovada scrisa poate face dovada intre parti numai daca este com pletat prin alte mijloace de proba. partile convin.Martorul care. din cauza de boala sau alta impiedicare grava. Dispozitiile art. (2) Inlocuirea martorilor nu se va incuviinta decat in caz de moarte. 307. daca a fost intocmit in fata unui functionar competen t care atesta ca declaratiile cuprinse in inscris sunt conforme celor facute de acea persoana. chiar nesemnat de persoana careia acesta i se opune. (4).(1) Cand instanta a incuviintat dovada cu martori. 6. Ascultarea martorilor necitati Art. fara a f i citat. se cere lamurirea clauzelor actului juridic. Imposibilitatea de prezentare Art. Inceputul de dovada scrisa Art.3. Administrarea probei cu martori Ascultarea si inlocuirea martorilor Art. . chiar nesem nata si nedatata. nu poa te veni in instanta va putea fi ascultat la locul unde se afla. fie si tacit. cu exceptia cazurilor prevazute la alin. (5) Proba cu martori nu se admite niciodata impotriva sau peste ceea ce cuprinde un inscris si nici despre ceea ce s-ar pretinde ca s-ar fi zis inainte.(1) Impotriva martorului care lipseste la prima citare. rudele si afinii pana la gradul al treilea inclusiv. chiar daca legea nu cere forma scrisa pentru dove direa actului juridic respectiv. . dupa caz. in timp ul sau in urma intocmirii lui. cu citarea parti lor. . logodnicul ori concubinul. partea va putea aduce martori i incuviintati chiar fara a fi citati.(1) Nu pot fi martori: 1. (3) Daca partea se obliga sa prezinte martorul la termenul de judecata. 308. martorul nu poate fi gasit sau nu se infatiseaza. sa foloseasca aceasta proba.(1) Se socoteste inceput de dovada scrisa orice scriere. (2) In pricinile urgente. eroare. insta nta va dispune citarea martorului pentru un nou termen. . 306. daca scrierea fac e credibil faptul pretins. Persoanele care nu pot fi ascultate ca martori Art. instanta poa te emite mandat de aducere. (2) La termenul fixat pentru administrarea probei. violenta ori cauza ilic ita. inclusiv prin proba cu martori ori prin prez umtii. 256 se acopera daca acestia se infatiseaza la t ermenul fixat pentru ascultarea lor. instanta va putea proceda la judecata. (4) Decaderea din dreptul de a administra dovada cu martori pentru neindeplinire a obligatiilor prevazute la art. partea a pierdut inscrisul doveditor din pricina unui caz fortuit sau de fort a majora. 5.(1) Martorii pot fi ascultati chiar la termenul la care proba a fost incuviintata. 307 su nt aplicabile. (3) Fiecare parte va putea sa se impotriveasca la ascultarea unui martor care nu este inscris in lista sau nu este identificat in mod lamurit. ea va dispune cit area si ascultarea acestora. disparitie sau motive bine intemeiate. sotul. 78 Refuzul martorului de a se prezenta Art. . (2) Constituie inceput de dovada scrisa si inscrisul. caz in care lista se va depune sub sanctiunea decad erii. 304. 4. dol. actul juridic este atacat pentru frauda. insa din motive imputabile aceasta nu isi indeplineste obligatia. . II. (3) Daca. 309.

3. cei aflati in dusmanie sau in legaturi de interese cu vreuna dintre parti; 4. persoanele puse sub interdictie judecatoreasca; 5. cei condamnati pentru marturie mincinoasa. (2) Partile pot conveni, expres sau tacit, sa fie ascultate ca martori si persoa nele prevazute la alin. (1) pct. 1-3. Ascultarea rudelor si afinilor Art. 310. - In procesele privitoare la filiatie, divort si alte raporturi de fam ilie se vor putea asculta rudele si afinii prevazuti la art. 309, in afara de de scendenti. Persoanele scutite de a depune marturie Art. 311. - (1) Sunt scutiti de a fi martori: 1. slujitorii cultelor, medicii, farmacistii, avocatii, notarii publici, executo rii judecatoresti, mediatorii, moasele si asistentii medicali si orice alti prof esionisti carora legea le impune sa pastreze secretul de serviciu sau secretul p rofesional cu privire la faptele de care au luat cunostinta in cadrul serviciulu i ori in exercitarea profesiei lor, chiar si dupa incetarea activitatii lor; 2. judecatorii, procurorii si functionarii publici, chiar si dupa incetarea func tiei lor, asupra imprejurarilor secrete de care au avut cunostinta in aceasta ca litate; 3. cei care prin raspunsurile lor s-ar expune pe ei insisi sau ar expune pe vreu na dintre persoanele aratate la art. 309 alin. (1) pct. 1 si 2 la o pedeapsa pen ala sau la dispretul public. (2) Persoanele prevazute la alin. (1) pct. 1, cu exceptia slujitorilor cultelor, vor putea totusi depune marturie, daca au fost dezlegate de secretul de servici u ori profesional de partea interesata la pastrarea secretului, in afara de cazu l in care prin lege se dispune altfel. (3) Vor putea, de asemenea, depune marturie si persoanele prevazute la alin. (1) pct. 2, daca autoritatea sau institutia pe langa care functioneaza ori au funct ionat, dupa caz, le da incuviintarea. 79 Identificarea martorului Art. 312. - (1) Presedintele, inainte de a lua declaratia, va cere martorului sa arate: a) numele, prenumele, profesia, domiciliul si varsta; b) daca este ruda sau afin cu una dintre parti si in ce grad; c) daca se afla in serviciul uneia dintre parti. (2) Presedintele va pune apoi in vedere martorului indatorirea de a jura si semn ificatia juramantului. Depunerea juramantului Art. 313. - (1) Inainte de a fi ascultat, martorul depune urmatorul juramant: "J ur ca voi spune adevarul si ca nu voi ascunde nimic din ceea ce stiu. Asa sa-mi ajute Dumnezeu!". (2) In timpul depunerii juramantului, martorul tine mana pe cruce sau pe Biblie. (3) Referirea la divinitate din formula juramantului se schimba potrivit credint ei religioase a martorului. (4) Martorului de alta religie decat cea crestina nu ii sunt aplicabile preveder ile alin. (2). (5) Martorul fara confesiune va depune urmatorul juramant: "Jur pe onoare si con stiinta ca voi spune adevarul si ca nu voi ascunde nimic din ceea ce stiu." (6) Martorii care din motive de constiinta sau confesiune nu depun juramantul vo r rosti in fata instantei urmatoarea formula: "Ma oblig ca voi spune adevarul si ca nu voi ascunde nimic din ceea ce stiu." (7) Persoanele mute si surdo-mute stiutoare de carte vor depune juramantul trans criind formula acestuia si semnand-o; persoanele hipoacuzice vor rosti juramantu l, iar cele care nu stiu sa scrie vor jura prin semne cu ajutorul unui interpret . (8) Situatiile la care se refera alin. (3)-(7) se retin de catre instanta pe baz a afirmatiilor facute de martor. (9) Dupa depunerea juramantului, presedintele va pune in vedere martorului ca, d aca nu va spune adevarul, savarseste infractiunea de marturie mincinoasa.

(10) Despre toate acestea se face mentiune in declaratia scrisa. Scutirea de juramant Art. 314. - Copiii care nu au implinit varsta de 14 ani si cei care sunt lipsiti de discernamant in momentul audierii, fara a fi pusi sub interdictie, pot fi as cultati, fara juramant, insa instanta le va atrage atentia sa spuna adevarul si va tine seama, la aprecierea depozitiei lor, de situatia lor speciala. Ascultarea martorului Art. 315. - (1) Fiecare martor va fi ascultat separat, cei neascultati inca nepu tand fi de fata. (2) Ordinea ascultarii martorilor va fi fixata de presedinte, tinand seama si de cererea partilor. (3) Martorul va raspunde mai intai la intrebarile puse de presedinte, iar apoi s i la intrebarile puse, cu incuviintarea acestuia, de catre partea care l-a propu s, precum si de catre partea adversa. 80 (4) Dupa ascultare, martorul ramane in sala de sedinta pana la sfarsitul cerceta rii, afara numai daca instanta hotaraste altfel. (5) Cu ocazia audierii, martorul va fi lasat sa isi faca liber depozitia, fara s a aiba voie sa citeasca un raspuns scris de mai inainte; el se poate servi insa de insemnari, cu incuviintarea presedintelui, dar numai pentru a preciza cifre s au denumiri. Reascultarea si confruntarea martorilor Art. 316. - (1) Martorii pot fi din nou intrebati, daca instanta gaseste de cuvi inta. (2) Martorii ale caror declaratii nu se potrivesc pot fi confruntati. (3) Daca instanta gaseste ca intrebarea pusa de parte nu poate sa duca la dezleg area procesului, este jignitoare sau tinde a proba un fapt a carui dovedire e op rita de lege, nu o va incuviinta. Instanta, la cererea partii, va trece in inche ierea de sedinta atat intrebarea formulata, cat si motivul pentru care nu a fost incuviintata. Consemnarea declaratiei martorului Art. 317. - (1) Marturia se va scrie de grefier, dupa dictarea presedintelui sau a judecatorului delegat, si va fi semnata pe fiecare pagina si la sfarsitul ei de judecator, grefier si martor, dupa ce acesta a luat cunostinta de cuprins. Da ca martorul refuza sau nu poate sa semneze, se va face mentiune despre aceasta i n incheierea de sedinta. (2) Orice adaugiri, stersaturi sau schimbari in cuprinsul marturiei trebuie incu viintate si semnate de judecator, de grefier si martor, sub sanctiunea de a nu f i luate in considerare. (3) Locurile nescrise din declaratie trebuie barate cu linii, astfel incat sa nu se poata face adaugiri. (4) Dispozitiile art. 226 alin. (2) se aplica in mod corespunzator. Aprecierea probei cu martori Art. 318. - In aprecierea declaratiilor martorilor, instanta va tine seama de si nceritatea acestora si de imprejurarile in care au luat cunostinta de faptele ce fac obiectul declaratiei respective. Banuiala de marturie mincinoasa Art. 319. - Daca, din cercetare, reies banuieli de marturie mincinoasa sau de mi tuire a martorului, instanta va incheia un proces-verbal si il va trimite pe mar tor in fata autoritatilor penale. Drepturile banesti ale martorului Art. 320. - (1) Martorul are dreptul la rambursarea cheltuielilor de transport, cazare si masa daca este din alta localitate, precum si dreptul la despagubiri p entru acoperirea veniturilor pe care le-ar fi obtinut daca si-ar fi exercitat pr ofesia pe durata lipsei de la locul de munca, prilejuita de chemarea sa in veder ea ascultarii ca martor, stabilite in raport cu starea sau profesia pe care o ex ercita, precum si cu timpul efectiv pierdut. 81 (2) Drepturile banesti se asigura de partea care a propus martorul si se stabile sc, la cerere, de catre instanta, prin incheiere executorie.

§ 4. Prezumtiile Notiunea Art. 321. - Prezumtiile sunt consecintele pe care legea sau judecatorul le trage dintr-un fapt cunoscut spre a stabili un fapt necunoscut. Prezumtiile legale Art. 322. - (1) Prezumtia legala scuteste de dovada pe acela in folosul caruia e ste stabilita in tot ceea ce priveste faptele considerate de lege ca fiind doved ite. Cu toate acestea, partea careia ii profita prezumtia trebuie sa dovedeasca faptul cunoscut, vecin si conex, pe care se intemeiaza aceasta. (2) Prezumtia legala poate fi inlaturata prin proba contrara, daca legea nu disp une altfel. Prezumtiile judiciare Art. 323. - In cazul prezumtiilor lasate la luminile si intelepciunea judecatoru lui, acesta se poate intemeia pe ele numai daca au greutate si puterea de a nast e probabilitatea faptului pretins; ele, insa, pot fi primite numai in cazurile i n care legea admite dovada cu martori. § 5. Expertiza Incuviintarea expertizei Art. 324. - (1) Cand, pentru lamurirea unor imprejurari de fapt, instanta consid era necesar sa cunoasca parerea unor specialisti, va numi, la cererea partilor o ri din oficiu, unul sau 3 experti. Termenul va fi stabilit astfel incat depunere a raportului de expertiza la instanta sa aiba loc conform dispozitiilor art. 330 . (2) Cand este necesar, instanta va solicita efectuarea expertizei unui laborator sau unui institut de specialitate. (3) In domeniile strict specializate, in care nu exista experti autorizati, din oficiu sau la cererea oricareia dintre parti, judecatorul poate solicita punctul de vedere al uneia sau mai multor personalitati ori specialisti din domeniul re spectiv. (4) Dispozitiile referitoare la expertiza, cu exceptia celor privind aducerea cu mandat, sanctionarea cu amenda judiciara si obligarea la plata de despagubiri, sunt aplicabile in mod corespunzator in cazurile prevazute la alin. (2) si (3). (5) La efectuarea expertizei in conditiile prevazute la alin. (1) si (2) pot par ticipa experti alesi de parti si incuviintati de instanta, avand calitatea de co nsilieri ai partilor, daca prin lege nu se dispune altfel. In acest caz, ei pot sa dea relatii, sa formuleze intrebari si observatii si, daca este cazul, sa int ocmeasca un raport separat cu privire la obiectivele expertizei. 82 Numirea expertului Art. 325. - (1) Daca partile nu se invoiesc asupra numirii expertilor, ei se vor numi de catre instanta, prin tragere la sorti, de pe lista intocmita si comunic ata de catre biroul local de expertiza, cuprinzand persoanele inscrise in eviden ta sa si autorizate, potrivit legii, sa efectueze expertize judiciare. (2) Incheierea de numire a expertului va stabili obiectivele asupra carora acest a urmeaza sa se pronunte, termenul in care trebuie sa efectueze expertiza si ono rariul provizoriu al expertului. (3) Dovada platii onorariului se depune la grefa instantei de partea care a fost obligata prin incheiere, in termen de 5 zile de la numire. Acesta poate fi majo rat, in conditiile prevazute la art. 333 alin. (2). Recuzarea expertului Art. 326. - (1) Expertii pot fi recuzati pentru aceleasi motive ca si judecatori i. (2) Recuzarea trebuie sa fie ceruta in termen de 5 zile de la numirea expertului , daca motivul ei exista la aceasta data; in celelalte cazuri termenul va curge de la data cand s-a ivit motivul de recuzare. (3) Recuzarile se judeca cu citarea partilor si a expertului. Instiintarea si inlocuirea expertului Art. 327. - (1) Dispozitiile privitoare la citare, aducerea cu mandat si sanctio narea martorilor care lipsesc sunt deopotriva aplicabile expertilor. (2) Daca expertul nu se infatiseaza, instanta poate dispune inlocuirea lui.

Ascultarea expertului Art. 328. - Daca expertii pot sa isi exprime de indata opinia, acestia vor fi as cultati chiar in sedinta, iar parerea lor se va consemna intr-un proces-verbal, dispozitiile art. 317 aplicandu-se in mod corespunzator. Citarea partilor Art. 329. - (1) Daca pentru expertiza este nevoie de o lucrare la fata locului s au sunt necesare explicatiile partilor, ea nu poate fi facuta decat dupa citarea partilor prin scrisoare recomandata cu continut declarat si confirmare de primi re, in care li se vor indica ziua, ora si locul unde se va face lucrarea. Citati a, sub sanctiunea nulitatii, trebuie comunicata partii cu cel putin 5 zile inain tea termenului de efectuare a lucrarii. Confirmarea de primire va fi alaturata r aportului de expertiza. (2) Partile sunt obligate sa dea expertului orice lamuriri in legatura cu obiect ul lucrarii. Raportul de expertiza Art. 330. - (1) Constatarile si concluziile motivate ale expertului sau ale labo ratorului ori ale institutului specializat caruia i s-a cerut efectuarea experti zei vor fi consemnate intr-un raport scris, care va fi depus cu cel putin 10 zil e inainte de termenul fixat 83 pentru judecata. In cazuri urgente termenul pentru depunerea raportului de exper tiza poate fi micsorat. (2) Cand sunt mai multi experti cu pareri deosebite lucrarea trebuie sa cuprinda parerea motivata a fiecaruia. (3) In cazurile anume prevazute de lege, depunerea raportului se va face numai d upa obtinerea avizelor tehnice necesare ce se elibereaza numai de organismele de specialitate competente. Lamurirea sau completarea raportului Art. 331. - Daca este nevoie de lamurirea sau completarea raportului de expertiz a ori daca exista o contradictie intre parerile expertilor, instanta, din oficiu sau la cererea partilor, poate solicita expertilor, la primul termen dupa depun erea raportului, sa il lamureasca sau sa il completeze. Efectuarea unei noi expertize Art. 332. - (1) Pentru motive temeinice, instanta poate dispune, la cerere sau d in oficiu, efectuarea unei noi expertize de catre alt expert. (2) O noua expertiza va trebui ceruta motivat, sub sanctiunea decaderii, la prim ul termen dupa depunerea raportului, iar daca s-au formulat obiectiuni, la terme nul imediat urmator depunerii raspunsului la obiectiuni ori, dupa caz, a raportu lui suplimentar. Drepturile banesti ale expertului Art. 333. - (1) Fapta expertilor de a cere sau de a primi o suma mai mare decat onorariul fixat de instanta se pedepseste potrivit legii penale. (2) La cererea motivata a expertilor, tinandu-se seama de lucrarea efectuata, in stanta va putea majora onorariul cuvenit acestora, prin incheiere executorie, da ta cu citarea partilor, insa numai dupa depunerea raportului, a raspunsului la e ventualele obiectiuni sau a raportului suplimentar, dupa caz. (3) Expertul are aceleasi drepturi ca si martorul in ceea ce priveste cheltuieli le de transport, cazare si masa. Comisia rogatorie Art. 334. - Daca expertiza se face la o alta instanta, prin comisie rogatorie, n umirea expertilor si stabilirea sumelor cuvenite vor fi lasate in sarcina aceste i din urma instante. § 6. Mijloacele materiale de proba Lucrurile ca mijloace de proba Art. 335. - (1) Sunt mijloace materiale de proba lucrurile care prin insusirile lor, prin aspectul lor ori semnele sau urmele pe care le pastreaza servesc la st abilirea unui fapt care poate duce la solutionarea procesului. 84 (2) Sunt, de asemenea, mijloace materiale de proba si fotografiile, fotocopiile, filmele, discurile, benzile de inregistrare a sunetului, precum si alte asemene

. dupa caz. marturisirea judiciara nu poate fi nici revocata. 342. Efectuarea cercetarii la fata locului Art. (3) De asemenea. acestea vor fi lasate in custodia detinatorului sau a altei persoane.In cazul in care instanta a dispus restituirea bunurilor care au ser vit ca mijloace materiale de proba si cei in drept a le primi nu le ridica in te rmen de 6 luni de la data cand au fost incunostintati in acest scop. . Pastrarea Art. aflate in pastrarea instantei. 339. . 336. 343.(1) Marturisirea judiciara face deplina dovada impotriva aceluia care a f acut-o. cand instanta apreciaza ca ea este necesara pentru lamurirea procesului. i n camera de consiliu. a unui fapt pe care partea adversa isi intemeiaza pretentia sau. aceast a poate ordona. (2) Instanta poate. (2) Daca mijloacele materiale de proba nu se afla in pastrarea instantei. Prezenta procur orului este obligatorie cand participarea acestuia la judecata este ceruta de le ge. apararea. Admisibilitatea probei Notiunea si felurile Art. Verificarea Art. instan ta va intocmi un proces-verbal. . citand partile interesate si organul financiar local compe tent.(1) Mijloacele materiale de proba.(1) Despre cele constatate si masurile luate la fata locului. . Trecerea in proprietatea unitatii administrativ-teritoriale Art. 340. schitele sau fotografiile facute la fata locului vor fi alaturate procesului-verbal si vor fi semnate de catre judecator si de partile prezente la cercetare. . . de asemenea. (2) Incheierea prin care se admite cercetarea va determina imprejurarile de fapt ce urmeaza sa fie lamurite la fata locului.(1) Cercetarea la fata locului se poate face. § 8. se va face mentiune si despre starea si semnele caracteristice ale mijloac elor materiale de proba verificate. care va fi semnat de catre cei prezenti. § 7. Incheierea poate fi atacata numai cu apel la instanta ie rarhic superioara. volumului sau altor insusiri ale lor ori locului unde se af la. (2) Daca aducerea la instanta a mijloacelor materiale de proba prezinta greutati datorita numarului. (2) Desenele. in care se vor consemna si sustinerile ori obiec tiunile partilor. Marturisirea I. de catr e judecatorul delegat sau de catre intregul complet de judecata. Cercetarea la fata locului Incuviintarea cercetarii la fata locului Art. . .(1) Mijloacele materiale de proba puse la dispozitia instantei vor f i pastrate pana la solutionarea definitiva a procesului. (2) Marturisirea judiciara nu poate fi divizata impotriva autorului decat in caz urile cand cuprinde fapte distincte si care nu au legatura intre ele. fie aducerea lor. afara numai d aca se face dovada ca a fost urmarea unei erori de fapt scuzabile. din proprie initiativa sau in cadrul procedurii interogatoriului. la cerere sau din ofic iu. Marturisirea judiciara Art. se aduc in sedinta de judecata. (3) In incheierea sau in procesul-verbal. continand constatarile insta ntei. 341. daca nu au fost obtinute prin incalcarea legii ori a bunelor moravuri. 85 Consemnarea rezultatului cercetarii Art. planurile.(1) Constituie marturisire recunoasterea de catre una dintre parti. 337. (2) Marturisirea este judiciara sau extrajudiciara. va da o incheiere prin care aceste lucruri vor fi considerate ca abandonat e si trecute in proprietatea privata a unitatii administrativ-teritoriale unde i si are sediul instanta. fie prin mandatar cu procura speciala. 338. dupa caz. expertilor si partilor sa se faca la fata locului. fie verificarea la fata locului. cu citarea partilor. fie personal.a mijloace tehnice. dupa caz.(1) Cercetarea la fata locului se face. Restituirea. 287-294 fiind aplicabile in mod corespunzator. dis pozitiile art. instanta. incuviinta ca ascultarea martorilor.

re gistre sau dosare. . 86 (2) Cu incuviintarea presedintelui. 347. potrivit regulilor generale de probatiune. precum si partea adversa pot pune direct intrebari celui chemat la interogatoriu. printr-un judecator delegat. Interogatoriul va fi semnat pe fiecare pagina de presedinte. . Luarea interogatoriului prin judecator delegat sau comisie rogatorie Art. (5) Cand ambele parti sunt de fata la luarea interogatoriului. (3) In cazul in care interogatoriul a fost dispus din oficiu. chemarea la int erogatoriu a oricareia dintre parti. Consemnarea raspunsurilor la interogatoriu Art. fiecare dintre judecatori. (3) Partea va raspunde fara sa poata citi un proiect de raspuns scris in prealab il. procura speciala certificata de acesta este suficienta . 350. Interogatoriul Incuviintarea interogatoriului Art. precum si persoanele juridice de drept privat vor raspunde in scris la interogatoriul ce li se va comunica in prealabil. 345. cu privire la fapte personale.(1) Instanta poate incuviinta luarea interogatoriului la locuinta ce lui chemat la interogatoriu. (2) Daca partea interogata sau cealalta parte nu voieste ori nu poate sa semneze . (2) In acest caz.(1) Partea care se afla in strainatate si este reprezentata in proce s printr-un mandatar va putea fi interogata prin acesta. se va consemna in josul interogatoriului. la cerere sau din oficiu.(1) Statul si celelalte persoane juridice de drept public. (2). ele pot fi confru ntate. 189 lit. . din motiv e . sub sanctiunea de a nu fi tinute in seama. interogatoriul va fi comunicat in scris mandatarului.(4) Marturisirea judiciara nu produce efecte daca a fost facuta de o persoana li psita de discernamant sau daca duce la pierderea unui drept de care cel care fac e recunoasterea nu poate dispune. de cel care l-a propus. daca partea. Luarea interogatoriului persoanelor juridice Art. dar nu mai cu privire la cifre sau denumiri. care va depune raspunsul partii dat in cuprinsul unei procuri speciale si autentice. II. se va putea fixa un nou termen pentru interogatoriu. precum si in cazul prevazut la art. grefi er. Ea se poate folosi insa de insemnari. Luarea interogatoriului persoanelor fizice Art. Luarea interogatoriului reprezentantului legal Art. cand participa la judecata. . (2) Se excepteaza societatile de persoane. stersaturile sau schi mbarile aduse. in conditiile prevazute la art. ai caror asociati cu drept de repreze ntare vor fi citati personal la interogatoriu. 346 alin.(1) Cel chemat in persoana va fi intrebat de catre presedinte asupra fiecarui fapt in parte. Dac a mandatarul este avocat. e). cat si raspunsurile.Instanta poate incuviinta. (2) Marturisirea extrajudiciara verbala nu poate fi invocata in cazurile in care proba cu martori nu este admisa. care sunt de natura sa duca la solutionarea procesului. . 348. 351. Marturisirea extrajudiciara Art. .Reprezentantul legal al unei persoane lipsite de capacitate de exerc itiu sau cel care asista persoana cu capacitate de exercitiu restransa poate fi chemat personal la interogatoriu numai in legatura cu actele incheiate si faptel e savarsite in aceasta calitate. 349. cu incuviintarea presedintelui. . 344. procurorul. vor fi consemnate in incheierea de sedinta atat intrebarile. Tot astfel vor fi semnate adaugirile. Luarea interogatoriului partii aflate in strainatate Art.(1) Marturisirea facuta in afara procesului este un fapt supus aprec ierii judecatorului. precum si de partea care a raspuns dupa ce a luat cu nostinta de cuprins. (4) Daca partea declara ca pentru a raspunde trebuie sa cerceteze inscrisuri. 346. .(1) Raspunsurile la interogatoriu vor fi trecute pe aceeasi foaie cu intrebarile.

. 356 vor fi cer cetate de instanta. Constatarea de urgenta a unei stari de fapt Art. in cazurile prevazut e la alin. raspunsur ile la intrebari se vor consemna in prezenta partii adverse sau in lipsa. daca a ceasta a fost citata si nu s-a prezentat. (3) Instanta va dispune citarea partilor si va comunica partii adverse copie de pe cerere. 355. inainte de judecata. faptele p e care vrea sa le dovedeasca. este impiedicata de a veni in fata instantei. precum si motivele care fac necesara asigurarea ac estora sau. daca este pericol ca prob a sa dispara ori sa fie greu de administrat in viitor. instanta. . refuza sa raspunda la interogato riu sau nu se infatiseaza.Daca partea. . (2) In cazul in care partea adversa isi da acordul. (2) Partea va arata in cerere probele a caror administrare o pretinde. instanta poate socoti aceste imprejurari ca o marturi sire deplina ori numai ca un inceput de dovada in folosul aceluia care a propus interogatoriul. a unui fapt sau a unui drept. (2) Probele asigurate pot sa fie folosite si de partea care nu a cerut administr area lor. instanta va proceda. care nu est e supusa niciunei cai de atac. § 9. . la judecatoria in c ircumscriptia careia se afla martorul sau obiectul constatarii. 357.(1) Oricine are interes sa constate de urgenta marturia unei persoan e. In acest caz. va putea incuviinta cererea si fara citarea partilor. . pot fi admise pentru completarea probatoriului. prin incheiere. executorul judecatoresc in circumscriptia caruia urme aza sa se faca constatarea va putea constata la fata locului aceasta stare de fa pt.(1) Probele asigurate in conditiile prevazute la art.(1) La cererea oricarei persoane care are interesul sa constate de u rgenta o anumita stare de fapt care ar putea sa inceteze ori sa se schimbe pana la administrarea probelor. cat si in timpul procesului. la judecarea procesului. (4) Instanta va solutiona cererea in camera de consiliu. la o noua administrare a probelor asigurate. atat dovada cu martori. (3) Cheltuielile facute cu administrarea probelor vor fi tinute in seama de inst anta care judeca pricina in fond. Regimul cailor de atac Art. Puterea doveditoare Art.87 temeinice. 356. si de la comunicare. cererea poate fi facuta. cat si alte probe . sub raportul admisibilitatii si con cludentei lor. 88 Administrarea probelor asigurate Art.(1) Incheierea de admitere a cererii de asigurare este executorie si nu este supusa niciunei cai de atac. (2) Partea care locuieste in circumscriptia altei instante. chi ar daca nu exista urgenta. acordul partii adverse. daca este cu putinta. se va asculta prin comisie rogatorie. administrarea acestor probe. daca s-a dat fara citarea lor. va putea cere. 354. mobile sau imobile ori sa obtina rec unoasterea unui inscris. . la instanta care judeca procesul in prima instanta. Asigurarea probelor Conditiile de admisibilitate Art. apreciind imprejurarile. (5) In caz de pericol in intarziere. 353. starea unor bunuri. iar in timpul ju decatii. parerea unui expert. In cazul in care gaseste necesar. .(1) Administrarea probei ce trebuie asigurata va putea fi facuta de indata sau la termenul ce se va fixa in acest scop. 358. (1). (2) Administrarea probelor asigurate se constata printr-o incheiere. daca s-a dat cu citarea partilor. atat inain te. dupa caz. Solutionarea cererii Art. Aceasta nu este obligata sa depuna intampinare. fara motive temeinice.(1) Cererea se va indrepta. 352. Neprezentarea la interogatoriu si refuzul de a raspunde Art. inclusiv prezumtiile. . (2) Incheierea de respingere poate fi atacata separat numai cu apel in termen de 5 zile de la pronuntare. In acest din urma caz.

(1) Pentru administrarea probelor de catre avocati instanta va stabi li un termen de pana la 6 luni. prevazut la alin. dar va putea participa la administrarea probelor de catre c ealalta parte si va putea combate aceste probe. . 249. Dispozitiile art .Dispozitiile prezentei sectiuni sunt aplicabile tuturor litigiilor. (2). . potrivit legii. . sedintele de j udecata. 361 partile. 251 alin. precum si orice alte drepturi asupra carora legea nu permite a se f ace tranzactie. Conventia partilor Art. 248 alin. cu exceptia celei cu inscrisuri. (1). 360. Termenul administrarii probelor Art. (4) Consimtamantul dat potrivit alin. Dispozitiile art . fiecare parte este obligata sa declare ca pentru procedura din pre zenta subsectiune isi alege domiciliul la avocatul care o reprezinta. instanta p oate acorda in acest scop un termen scurt. (4) Procesul-verbal de constatare va fi comunicat in copie celui impotriva carui a s-a facut constatarea. se desfasoara potrivit art. 362. (2). (1) pot fi formulate si ul terior primului termen de judecata la care partile sunt legal citate. 222 si ale art. constatarea nu poate fi facuta d ecat cu acordul acesteia. atunci cand acestea sunt necesare. relatiile de familie. instanta va lua masurile prevazute la art. SUBSECÞIUNEA a 4-a Administrarea probelor de catre avocati sau consilieri juridici Domeniul de aplicare Art. daca nu a fost de fata. asigurarea dovezii si constatarea u nei stari de fapt se vor putea face si in zilele nelucratoare si chiar in afara orelor legale. Dispozitiile speciale Art. luandu-se act despre aceasta in incheiere. (3) Totodata. se va d a de catre parti. tinand seama de volumul si complexitatea acestor . prezente personal sau reprezentate. cu exceptia celor ce privesc starea civila si capacitatea persoanelor. 89 Obligatia instantei Art. . 362. cu participarea obligatorie a avocatilor.Pe parcursul administrarii probelor de catre avocati. 252 si 254 sunt aplicabile.(1) Dupa constatarea valabilitatii consimtamantului dat conform art. 354-357 se aplica in mod corespunzator. (1) necesita conc ursul partii adverse sau al unei alte persoane. 235. (2) Cand. sau prin inscris intocmit in fata avocatului. (3) In lipsa acordului prevazut la alin. . (4) Partea care lipseste nejustificat la termenul de incuviintare a probelor va fi decazuta din dreptul de a mai propune si administra orice proba. (1). pot conveni ca avocatii care le asista si le reprezinta sa adminis treze probele in cauza. 359. consimtamantul se va da de fiecare dintre ele separat. instanta le va intreba daca sunt d e acord ca probele sa fie administrate potrivit dispozitiilor din prezenta subse ctiune. Instanta poate incuviinta efectu area constatarii fara citarea aceluia impotriva caruia se cere. (2) Consimtamantul pentru administrarea probelor. (3) Dispozitiile art. (2) nu poate fi revocat de catre una dintr e parti. 250. partea interesata va putea cere in stantei sa incuviinteze efectuarea constatarii. Desfasurarea sedintei de judecata Art.(1) La termenul prevazut la art. Daca sunt mai multe parti asistate de a celasi avocat. . . cererile prevazute la alin. 365. 363. 232 alin. personal sau prin mandatar cu imputernicire speciala.La primul termen de judecata la care partile au fost legal citate si daca acestea sunt prezente sau reprezentate. Masurile luate de instanta Art. insa numai cu incuviintarea expresa a instantei. 364. potrivit dispozitiilor prezentei subsectiuni. 361. care este obligat sa certifice consimtamantul si semnatura p artii pe care o asista ori o reprezinta. dat in cunostinta partilor reprezenta te prin avocat. (2)-(4) sunt aplicabile.In caz de pericol in intarziere. art. si are puterea doveditoare a in scrisului autentic. in fata instantei. art.(2) In cazul in care efectuarea constatarii prevazute la alin.

Ascultarea martorilor se face fara prestare de juramant. (5) Dispozitiile art. (2) In procesele prevazute la art. 370. Solutionarea incidentelor Art. prin scrisoare recoman data cu confirmare de primire sau in mod direct. (2) si (3) programul incuviintat pot rivit alin. (1) pct. (1) si art. 292.(1) Martorii vor fi ascultati. (3) Probele pot fi administrate in cabinetul unuia dintre avocati sau in orice a lt loc convenit. 314 vor fi ascultati numai de catre instanta.In cazul in care se dispune infatisarea unui inscris detinut de o au toritate sau de o alta persoana.Daca una dintre parti nu recunoaste scrisul sau semnatura dintr-un i nscris. instanta trebuie sa se pronunte. I ncheierea poate fi atacata numai odata cu fondul procesului. potrivit legii . si este obligatori u pentru parti si avocatii lor. inadmisibilitatea vreunei probe sau orice alt inciden t privind administrarea probelor. care se aplica in mod corespunz ator. 367. 405 alin. Inscrisurile detinute de terti Art. pe fiecare pagina si la sfarsitul ei. . 256 sunt aplicabile. comu nicarea lui in copie fiecarui avocat. dispozitiile art. in cel mult 15 zile de la data la care a fost sesizata. in care se vor arata locul si data administrarii fiecarei probe. 367. sub luare de semnatura. 366. a incetat. dupa ce acesta a luat cunostinta . termenul se prelungeste cu timpul i n care procesul este suspendat potrivit art. 1 sau cu termenu l acordat partii interesate pentru introducerea in proces a mostenitorilor. . . 377. in acest caz. daca natura probei impune aceasta. purtand semnatur a avocatilor. . Despre toate acestea se face mentiune in declaratia scrisa. (1) va putea fi prelungit daca in cursul administ rarii probelor: 1. se va pronunta de indata. . iar cand este necesar.(1) In cel mult 5 zile de la incuviintarea probelor. 91 Ascultarea martorilor Art. se invoca o exceptie sau un incident procedural asupra caruia. 315 alin. va solicita instantei sa procedeze la verificarea inscrisurilor. in orice alte cazuri in care legea prevede suspendarea procesului. Verificarea inscrisurilor Art. P rogramul se incuviinteaza de instanta. ea va sesiza instanta care. potrivit art. din orice cauza. de catre avocatii partilor. sunt obligate sa isi comunice inscrisurile si orice alte acte. (2). la locul si data prevazute in program ul incuviintat de instanta. in conditiile art. termenul se prelungeste cu timp ul necesar solutionarii exceptiei sau incidentului. in acest caz.a. (4) si (5). Programul administrarii probelor Art. in conditiile art. potrivit dispozitiilor art. contractul de asistenta juridica dintre una dintr e parti si avocatul sau. Consemnarea marturiei Art. termenul s e prelungeste cu perioada suspendarii. (1) pct. in camera de consiliu. de catre avocatii partilor. Partile. 406 alin. 368. (1). indata ce acesta este depus la instanta. . 4. 2 ne fiind insa aplicabile. prin incheiere data in camera de consiliu. prin avocati. (2) Termenul prevazut la alin. 312 a lin. invoca o exceptie. 369. (2) Martorii prevazuti la art.Daca in cursul administrarii probelor una dintre parti formuleaza o cerere. una dintre parti a decedat. avocatii partil or vor prezenta instantei programul de administrare a acestora. 371. termenul se prelungeste cu cel mult o lun a pentru angajarea altui avocat. de cel ce a consemnat-o si de martor. 90 2. (4) Nerespectarea nejustificata a programului prevazut la alin. (1) va fi comunicat de indata procurorului.(1) Marturia se va consemna intocmai de catre o persoana convenita d e parti si se va semna. 90 alin. avocatul partii interesate. punandu-li-se ins a in vedere ca daca nu vor spune adevarul savarsesc infractiunea de marturie min cinoasa. instanta. in acest caz. va d ispune solicitarea inscrisului si. 3. cu citarea celeila lte parti. (1) atrage decad erea partii din dreptul de a mai administra proba respectiva.

331-333. pe care le va comunica. in camera de consiliu. sub semnatura de primire. ele vor cere instant ei. 365. (2) Orice adaugiri. precum si. instanta se va pronunta cu privire la cererea de a se admite noi martori sau alte probe ce se dovedesc nece sare si care nu puteau fi prevazute pentru a fi solicitate potrivit art. la termenul cand incuviinteaza probele potrivit art. 92 Interogatoriul Art. Procesul-verbal prevazut la a rt. (2) pct.(1) Dupa administrarea tuturor probelor incuviintate de instanta rec lamantul. in conditiile art. 379. Concluziile scrise Art. de ascultare din nou sau de confruntare a acestora. va redacta concluziile scrise privind sustinerea pr etentiilor sale. 376. . sa se conform eze dispozitiilor art. (1) vor fi numerotate. . 372.La expirarea termenului stabilit de instanta. (2) Dosarele prevazute la alin. . (1) si (2). reclamantului. (1) si depusa la dosar. instanta va cita par tile. 232 ali n. sub luare de semnatura. (2) De asemenea. . 7. sau le va inmana in mod direct. pe care le va trimite. stersaturi sau schimbari in cuprinsul marturiei trebuie incu viintate prin semnatura celor mentionati la alin. Alcatuirea dosarului Art. potrivit art.Partile pot conveni ca declaratiile martorilor sa fie consemnate si autentificate de un notar public. Dispozitiile art. sa procedeze la de semnarea acestuia. Autentificarea marturiei Art. 373. 370 sunt aplicabile. Depunerea dosarului la instanta Art. prin avoc atul sau. 378. (3) Expertul este obligat sa efectueze expertiza si sa o predea avocatilor parti lor. 339-341. precum si de pe cel dispus si primit potrivit art. cand este cazul. 325 alin. Atat stenogram a. Cercetarea la fata locului Art. 377. . prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire.(1) Avocatii partilor vor alcatui pentru fiecare parte cate un dosar si unul pentru instanta. . va redacta propriile concluzii scrise. potrivi t alin. aceasta se va face de c atre instanta potrivit dispozitiilor art. 367. precum si numele consilierilor fiecareia dintre ele. in care vor depune cate un exemplar al tuturor inscris urilor prin care. Ministerului Public. celorlalte parti. Minist erului Public. . aceasta va putea fi ulterior transcrisa la cererea partii interesate. in conditiile legii. in programul adm inistrarii probelor partile vor trece numele expertului pe care il vor alege pri n invoiala lor. 341 alin. (1) va fi intocmit in atatea exemplare cate parti sunt si va fi in manat avocatilor acestora in cel mult 5 zile de la efectuarea cercetarii. 364. se constata administrarea fiecarei probe. 349 alin. va hotari asupra cererii de in locuire a martorilor. cand este cazul. in conditiile aratate la alin. potrivit art. 374. (2) Daca partile nu se invoiesc asupra alegerii expertului. . (1) si depuse la dosar.(1) In cazul in care este incuviintata o expertiza. (1). cu cel putin 30 de zile inainte de termenul fixat de instanta potrivit art. el are indatorirea sa dea explicati i avocatilor si partilor. celorlalte parti din proces si. potrivit legii. cat si transcrierea ei vor fi semnate potrivit alin. (1). (3) Daca marturia a fost stenografiata. iar dupa fixarea termenului de judecata. la termenul stabilit.de cuprinsul consemnarii. Copii de pe interogatoriul as tfel luat. sub sanctiunea de a nu fi luate in seama. Incidentele privind probele Art. avo . 365. (1) vor fi inmanate de indata avocatilor partilor. Expertiza Art. prin avocatul sau. 375. (1). snuruite si vor purta sem natura avocatilor partilor pe fiecare pagina. (2) Dupa primirea concluziilor scrise ale reclamantului fiecare parte. aceasta va fi transcrisa.Daca s-a dispus o cercetare la fata locului. De asemenea. (4) Daca marturia a fost inregistrata cu mijloace audiovizuale.Cand s-a incuviintat chemarea la interogatoriu.(1) Instanta. Trans crierea inregistrarilor va fi semnata potrivit alin.

Judecarea cauzei Art. in c azul in care. 154 si ale art. (2) La acest termen. instanta va stabili termene scurte. intocmit potrivit art.catii partilor vor prezenta impreuna instantei dosarul cauzei. sa depuna completari la notele intocmite potrivit art. 380. Deschiderea dezbaterilor in fond Art. instanta. pentru motive temeinice si dupa a scultarea partilor. pentru motive temeinice. . 386. 385.Instanta poate proceda la completarea ori refacerea unor probe. Consilierii juridici Art. 388. in termen scurt. . 307 alin. instanta socoteste ca nu este neces ara administrarea de noi probe sau a unora dintre cele administrate de avocati. potrivit legii. 381. sunt lasate i n continuare pentru o alta zi. 238.(1) Dispozitiile subsectiunii a 3-a "Probele" a sectiunii a 2-a a ca pitolului II sunt aplicabile. Dispozitiile art. Dispozitiile aplicabile Art. rezulta necesitatea acestei masuri. ridicate de ca tre instanta din oficiu. pot fi invocate in orice stare a pro cesului.(1) Primind dosarul. dat in c unostinta partilor. reprezinta partea.Dispozitiile prezentei subsectiuni sunt aplicabile in mod corespunza tor si consilierilor juridici care. (2) sunt aplicabile. . date in cu nostinta partilor. 383. daca in prezenta subsectiune nu se prevede altfel. 211. va proceda la judecarea in fond a procesului. instanta poate cere partilor. 378. SECÞIUNEA a 3-a Dezbaterea in fond a procesului Obiectul dezbaterilor Art. exceptiil e procesuale si apararile care nu au fost solutionate in cursul cercetarii proce sului.Daca partile declara ca nu mai au cereri de formulat si nu mai sunt alte incidente de solutionat. in ordinea si conditiile prevazute la art. 387. dupa caz. care nu va putea fi mai lung de 15 zile de la data primirii dosarului. de 93 asemenea. dand cuvantul partilor. presedintele inchide dezbaterile. pune in discutia acestora cererile. pentru ca fiecare sa isi sustina cererile si apararile formulate in proces. . instanta va putea hotari. Partile pot depune aceste completari si in cazul in care acestea nu au fost cerute de insta nta. in cazurile si conditiile pr evazute de dispozitiile art. Completarea sau refacerea unor probe Art. Chestiunile prealabile dezbaterilor in fond Art. (1). Pentru prezentarea in fata instantei martorii vor fi citati. sa se administreze noi probe sau sa se administreze nemijloc it in fata sa unele dintre probele administrate de avocati.(1) Cand considera ca au fost lamurite toate imprejurarile de fapt s i temeiurile de drept ale cauzei. invocate de parti in cererile lor sau. . Inchiderea dezbaterilor in fond Art. . 382. instanta va fixa termenul de judecata. 384. cauzele fiind considerate urgente. acordand partilor cuvantul pentru a pune concluzii prin avocat. . (2) La cererea avocatului sau a partii interesate instanta poate lua masura amen zii judiciare si obligarii la plata de despagubiri. . (3) In acest scop. in continuare. cu exceptia cazului in care. precum si cele care. presedintele deschide dezbaterile asupra fondului cauzei. (2) Daca va considera necesar. din dezbateri.Inainte de a se trece la dezbaterea fondului cauzei. chiar in afara orelor fixate pentru judecarea pri cinilor. din o ficiu sau la solicitarea partilor.Dezbaterile procesului poarta asupra imprejurarilor de fapt si temei urilor de drept. 94 Continuarea dezbaterilor in fond Art. (4) Daca. 182-185. la inchiderea dezba terilor. potrivit legii. . . la termenul prevazut la alin.Dezbaterile incepute vor fi continuate la acelasi termen pana la inc hiderea lor.

(1) In cazuri justificate. 393. sub sanctiunea de a nu fi luat in seama. In aceasta situatie. Presedintele isi exprima opinia cel din urma. rate din pretul vanzar ii sau alte sume datorate periodic. judecatorii ale caror pareri se apropie mai mult sunt datori sa se uneasca i ntr-o singura opinie. (2) se aplica in mod corespunzator. pronuntarea acesteia poate fi amanata pentru un termen care nu poate depasi 15 z ile. intr-un termen care nu poate depasi 2 0 de zile de la ivirea divergentei. a presedintelui de sectie ori a unui judecator desemnat de presedinte. instanta il va obliga pe parat. (2) In cazul amanarii prevazute la alin. hotararea nu poate fi pronuntata mai inaint e de data fixata in acest scop. sa administreze noi dovezi si sa ordone orice alte masuri ing aduite de lege. . Daca din deliberare rezulta mai mult de doua opin ii. procesul se repune pe rol. potrivit legii. Ea nu poate acorda mai mult sau altceva decat s-a cerut. 392 alin. Luarea hotararii Art. (1). odata cu anuntarea t ermenului la care a fost amanata pronuntarea. daca instanta nu ia hotararea de indata. . procesul se judeca in co mplet de divergenta. dupa achitarea taxelor de timbru. completul de judecata delibereaza in secret asupra hotararii ce urmeaza sa pronunte. (5) Cand divergenta nu priveste solutia ce trebuie data intregii cauze. arenda. 95 (2) Daca cererea are ca obiect pretentii privitoare la obligatia de intretinere. (2) Cand unanimitatea nu poate fi realizata. incepand cu cel mai nou in functie. si la plata sume lor devenite exigibile dupa introducerea cererii. pent ru ca ele sa puna din nou concluzii in fata completului de judecata legal consti tuit. i n conditiile legii.(3) Dupa inchiderea dezbaterilor. la cererea r eclamantului. (3) Partile vor pune din nou concluzii asupra chestiunilor aflate in divergenta.(1) Instanta este obligata sa se pronunte asupra tuturor cererilor d eduse judecatii. partile nu mai pot depune niciun inscris la do sarul cauzei. (3) Judecatorul care a luat parte la judecata este tinut sa se pronunte chiar da ca nu mai este judecator al instantei respective. Fiecare dintre membrii completului de judecata are indatorirea sa isi exprime opinia. dupa jud . (4) Dispozitiile art. Judecata in complet de divergenta Art. (3). presedintele. judecatorii avand dreptul de a reveni asupra parerii lor care a provocat divergenta. (2) Dezbaterile vor fi reluate asupra chestiunilor ramase in divergenta si care se anunta partilor in sedinta. . cu citarea partilor. poate stabili ca pronuntarea hotar arii se va face prin punerea solutiei la dispozitia partilor prin mijlocirea gre fei instantei. i-a incetat calitatea de judecator sau este suspendat din fu nctie.(1) Hotararea trebuie sa fie rezultatul acordului membrilor completu lui de judecata si se da in numele legii. Solutionarea cauzei Art. 390. (3) Daca pronuntarea a fost amanata.(1) Dupa inchiderea dezbaterilor. 392. 391. cu exceptia cazului in care. alocatia pentru copii. chirie. constituit prin includerea in completul initial si a presed intelui instantei sau a vicepresedintelui. 392 alin. . cu citarea partilor. atunci cand apreciaz a ca este necesar. daca l egea nu prevede altfel. SECÞIUNEA a 4-a Deliberarea si pronuntarea hotararii Deliberarea Art. . divergenta se judec a in aceeasi zi sau. hotararea se ia cu majoritatea memb rilor completului de judecata.(1) In situatia prevazuta la art. (2) La deliberare iau parte numai membrii completului in fata carora au avut loc dezbaterile. daca nu este posibil. Amanarea pronuntarii Art. plata salariului. In pricinile considerat e urgente acest termen nu poate fi mai mare de 7 zile. instanta fiind indreptatita. (3) In cazul in care majoritatea nu poate fi realizata. 389.

instanta va lua act de renuntare si va dispune si anularea. care va citi minuta. .ecarea chestiunilor ramase in divergenta. hotararea se va pronun ta in sedinta publica. 97 (6) Renuntarea la judecata se constata prin hotarare supusa recursului. 394. 395. . Renuntarea la calea de atac in fata primei instante Art. instanta va acorda para tului un termen pana la care sa isi exprime pozitia fata de cererea de renuntare . a hotararii sau. C and renuntarea are loc in fata unei sectii a Inaltei Curti de Casatie si Justiti e. de catre prese dinte sau de catre un judecator. care va fi judecat de instanta ierarhic superioara celei care a luat act de renuntare. sub sanctiunea nulitatii hotararii. renuntarea nu se poate face decat cu ac ordul expres sau tacit al celeilalte parti. la locul unde s-au desfasurat dezbaterile. Daca paratul nu este prezent la term enul la care reclamantul declara ca renunta la judecata. CAPITOLUL III Unele incidente procedurale SECÞIUNEA 1 Renuntarea la judecata Conditiile Art.(1) Dupa ce a fost luata hotararea.Sub rezerva dispozitiilor art. il va obliga pe reclamant la cheltuielile de jude cata pe care paratul le-a facut. Efectele renuntarii Art. prin prezentarea partii inaintea presedintelui instantei sau prin i nscris autentic. cu citarea partilor. indicand si calea de atac ce poate fi folosita impotriva hotararii.(1) Renuntarea la judecata a unuia dintre reclamanti nu este opozabi la celorlalti reclamanti. dispozitiile alin. (4) Daca reclamantul renunta la judecata la primul termen la care partile sunt l egal citate sau ulterior acestui moment. .(1) Reclamantul poate sa renunte oricand la judecata.Daca in timpul deliberarii instanta gaseste ca sunt necesare probe s au lamuriri noi. Nulitatea hotararii Art. . 399. tinut la gref a instantei. (5) Cand renuntarea la judecata se face in apel sau in caile extraordinare de at ac. Repunerea pe rol Art. (2) Renuntarea se poate face si ulterior pronuntarii. in afara de cazul cand legea prevede in mod expres altfel. (3) Daca renuntarea s-a facut dupa comunicarea cererii de chemare in judecata. Data hotararii Art. . se va intocmi de indata o minuta care va cuprinde solutia si in care se va arata. membru al completului de judecata. (2). . in tot sau in pa rte. se va semna pe fiecare pagina de catre judecatori. i nstanta. completul care a judecat inainte de iv irea ei va putea continua judecarea cauzei. 397. (2) Renuntarea produce efecte numai fata de partile in privinta carora a fost fa . (2) Minuta. la cererea paratului.Data hotararii este aceea la care minuta este pronuntata potrivit le gii. recursul se judeca de Completul de 9 judecatori. (2) Cererea se face personal sau prin mandatar cu procura speciala. 390 alin. Lipsa unui raspuns pana la termenul acordat se considera acord tacit la renunt are. in condi tiile legii. cand este cazul. 398. la calea de atac. 400.(1) Partea prezenta la pronuntarea hotararii poate renunta. 396. opinia separa ta a judecatorilor aflati in minoritate. Intocmirea minutei Art. a hotararilor pronuntate in cauza.Nulitatea unei hotarari nu poate fi ceruta decat prin caile de atac prevazute de lege. dupa caz. dupa care se va trece intr-un registru special. facandu-se mentiune despre aceasta intr-un proces -verbal semnat de presedinte si de grefier. 401. (1) aplicandu-se in mod corespunzator. chiar si dupa declararea c aii de atac. va dispune repunerea pe rol a cauzei. 96 Pronuntarea hotararii Art. in tot sau in parte. atat timp cat dosarul nu a fost inaintat la instanta competenta . fie verbal in sedinta de judecata. . fie prin cerere scrisa. .

sa renunte la insus i dreptul pretins. prin incetarea functiei tutorelui sau curatorului. consemnandu-se in incheiere . faptele prevazute la alin. 8. pana la desemnarea lichidatorului. prin deschiderea procedurii insolventei. cat si prin inscris autentic. nu se infatiseaza la strigarea cauze i. daca legea nu prevede altf . 6. daca debitorul trebuie reprezentat. cand dezlegarea cauzei depinde.(1) Reclamantul poate. 7. . in tot cursul procesului. (2) In caz de renuntare la dreptul pretins. vor fi anulate h otararile pronuntate in cauza. de existenta sau inexist enta unui drept care face obiectul unei alte judecati. dispozitiile art. . Cand renunt area are loc in fata unei sectii a Inaltei Curti de Casatie si Justitie. dispunand si asupra cheltuielilor de judecata. cand niciuna dintre parti. 406. potrivit prevederilor tratatelor pe care se intemeiaza Uniunea Europeana. daca poate dispune de acesta. instanta pronunta o hotarare prin ca re va respinge cererea in fond. 402. in masura renuntarii. 403. surveni t cu mai putin de 15 zile inainte de ziua infatisarii. in tot sau in parte. 2. . cand s-a inceput urmarirea penala pentru o infractiune care ar avea o inrauri re hotaratoare asupra hotararii ce urmeaza sa se dea. cand amandoua partile o cer. SECÞIUNEA a 2-a Renuntarea la dreptul pretins Renuntarea in prima instanta Art. . pana l a numirea tutorelui sau curatorului. pana la introducerea in cauza a mostenitoril or. cauza se judeca daca reclamantul sau paratul a cerut in scr is judecarea in lipsa.Hotararea este supusa recursului. 402 aplicandu-se in mod corespunzator. daca ele au survenit dupa inchiderea dezbaterilor. Renuntarea in caile de atac Art. . . (3) Renuntarea se poate face atat verbal in sedinta. 98 (2) Cererea de judecata in lipsa produce efecte numai la instanta in fata careia a fost formulata. 2. prin decesul uneia dintre parti. pana la numirea administrator ului ori lichidatorului judiciar. 407.(1) Instanta poate suspenda judecata: 1. prin interdictia judecatoreasca sau punerea sub curatela a unei parti. in cazul in care instanta formuleaza o cerere de pronuntare a unei hotarari p reliminare adresata Curtii de Justitie a Uniunii Europene.(1) Judecatorul va suspenda judecata: 1. (1) nu impiedica pronuntarea ho tararii. in afara de cazul cand partea interesata cere termen pentru introducerea in judecata a acestora. 2. prin decesul reprezentantului sau al mandatarului uneia dintre parti. cand persoana juridica este dizolvata. pana la numirea unui nou reprezentant sau mandatar. Suspendarea facultativa Art. Caile de atac Art. 3. 402 aplicandu-se in mod corespu nzator.(1) Judecarea cauzelor se suspenda de drept: 1. fara a fi necesar acordul parat ului. legal citate. 405. hotararea prime i instante va fi anulata in tot sau in parte. pana la numirea unui nou t utore sau curator. recursu l se judeca de Completul de 9 judecatori. Suspendarea de drept Art. 5.(1) Cand renuntarea este facuta in instanta de apel. 4. (2) Cu toate acestea. (2) Cand renuntarea este facuta in caile extraordinare de atac. Cu toate acestea. care se judeca de instanta ierarhi c superioara celei care a luat act de renuntarea la dreptul pretins. in temeiul unei hotarari judecatores ti definitive. 404. SECÞIUNEA a 3-a Suspendarea procesului Suspendarea voluntara Art. in alte cazuri prevazute de lege.cuta si nu afecteaza cererile incidentale care au caracter de sine statator. dispozitiile art.

99 (2) Recursul se poate declara cat timp dureaza suspendarea cursului judecarii pr ocesului. timp de 6 luni. pronuntata de instanta in cazurile prevazute la art. 100 . ori da ca urmarirea penala care a determinat suspendarea dureaza mai mult de un an de l a data la care a intervenit suspendarea. . tergiversand solutionarea acestuia. dupa caz. de asemenea. 407. daca a ramas in nelucrare din motive imputabile partii. 2. (3) Cu toate acestea. . prin alte modalitati prevazute de lege. a administratorul ui judiciar ori a lichidatorului judiciar. in cazurile prevazute la art. apel. a celui reprezentat de mandatarul defunct. daca suspendarea nu este cauzata de lipsa de staru inta a partilor in judecata. daca se constata ca partea care a cerut-o nu are un comportament diligent in cadrul proc esului care a determinat suspendarea.(1) Cursul perimarii este suspendat cat timp dureaza suspendarea jud ecatii.(1) Orice cerere de chemare in judecata. .el. 410. (2) Suspendarea va dura pana cand hotararea pronuntata in cauza care a provocat suspendarea a devenit definitiva. atat impotriva incheierii prin care s-a dispus suspendarea. Intreruperea cursului perimarii Art. la instanta ierar hic superioara.Perimarea se intrerupe prin indeplinirea unui act de procedura facut in vederea judecarii procesului de catre partea care justifica un interes. in alte cazuri prevazute de lege. contestatie. tutorelui sau curatorului. prin cererea de redeschidere facuta de una dintre parti. 412. Cand suspendarea a fost dispusa de Inalta Curte de Casatie si Ju stitie recursul se judeca de Completul de 9 judecatori. instanta poate reveni motivat asupra suspendarii. cursul perimarii este suspendat timp de o luna de la data cand s-au petrecut faptele care au determinat suspendarea judec atii. (1) pct. (2) Termenul de perimare curge de la ultimul act de procedura indeplinit de part i sau de instanta.(1) Asupra suspendarii judecarii procesului instanta se va pronunta prin incheiere care poate fi atacata cu recurs in mod separat. pe timpul cat partea este impiedicata de a starui in judecata din cauza unor motive temeinic justificate. . (3) Perimarea se suspenda. Suspendarea cursului perimarii Art. (2) In cazurile prevazute la art. 406. precum si in a lte cazuri stabilite de lege. Hotararea de suspendare Art. 409. in cazurile prevazute la art. a noului mandatar sau. 406 alin. chiar impotriva incapabililor. prin cererea de redeschidere a procesului. 3. 1-6. a partii interesate. precum si cele cand. a lichidatorului. daca aceste fapte s-au petrecut in cele din urma 3 luni ale termenului de perimare. 406 ali n. Reluarea judecarii procesului Art. SECÞIUNEA a 4-a Perimarea cererii Cererile supuse perimarii Art. 7. cand suspendarea s-a dispus prin invoirea partilor sau din cauza lipsei lor. precum si in a lte cazuri expres prevazute de lege. 408. recurs. dupa pronuntarea hotarari i de catre Curtea de Justitie a Uniunii Europene. facuta cu aratarea mostenitorilor. (3) Nu constituie cauze de perimare cazurile cand actul de procedura trebuia efe ctuat din oficiu. cererea n-a ajuns la instanta competenta sau nu se poate fixa termen de judeca ta. 411. cat si imp otriva incheierii prin care s-a dispus respingerea cererii de repunere pe rol a procesului. 4. 3. din motive care nu sunt imputabile partii .Judecata cauzei suspendate se reia: 1. fara a se dispune o solutie in acea cau za. (1) pct. . revizuire si orice alta cerere de reformare sau de retractare se perima de drept .

dupa caz. in care se vor face mentiunile prevazute la art. .(1) Perimarea lipseste de efect toate actele de procedura facute in acea instanta.(1) Hotararea va cuprinde: a) partea introductiva. 413.(1) Daca instanta constata ca perimarea nu a intervenit. sentinta sau decizie. prenumele si calitatea membrilor completului de judecata . daca legea nu prevede altfel. . 416. 419. Perimarea instantei Art.Efectele cererii asupra coparticipantilor Art. . 415. recursului si recu rsului in interesul legii. partile pot folosi d ovezile administrate in cursul judecarii cererii perimate. (1) si (2). chiar in lipsa unor motive imputabile partii. (3) Perimarea cererii de chemare in judecata nu poate fi ridicata pentru prima o ara in instanta de apel. la instanta ierarh ic superioara. in care se vor arata numele. numele si prenumele grefierului. arata ndu-se atat motivele pentru care s-au admis. Di spozitiile art. recursul se judeca de Comple tul de 9 judecatori. Denumirea.Orice cerere adresata unei instante si care a ramas in nelucrare tim p de 10 ani se perima de drept. numele. se numeste d ecizie. (2) Perimarea poate fi invocata si pe cale de exceptie in camera de consiliu sau in sedinta publica. c) dispozitivul. daca a part icipat la judecata. expunerea situatiei de fapt retinuta de instanta pe baza probelor administrate. (2) Cand insa se face o noua cerere de chemare in judecata. 417. Continutul hotararii Art. partea introductiva a hotararii va cuprinde numai denumirea instantei.In cazul in care sunt mai multi reclamanti sau parati impreuna. 414 se aplica in mod corespunzator. numele si prenumele procurorului. (4) Toate celelalte hotarari date de instanta se numesc incheieri. 414. . . numarul d osarului. 101 CAPITOLUL IV Hotararile judecatoresti SECÞIUNEA 1 Dispozitii generale § 1. in care se vor arata obiectul cererii si sustinerile pe scurt ale partilor. cere rea de perimare ori actul de procedura intrerupator de perimare al unuia foloses te si celorlalti.(1) Hotararea prin care cauza este solutionata de prima instanta sau prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza se numeste sentinta. (2) Hotararea prin care instanta se pronunta asupra apelului. Hotararea de perimare Art. Procedura perimarii Art. (3) Hotararea prin care instanta se pronunta asupra contestatiei in anulare sau asupra revizuirii se numeste. (2) Hotararea care constata perimarea este supusa recursului. in termen de 5 zile de la pronuntare.(1) Perimarea se constata din oficiu sau la cererea partii interesat e. codul numeric personal . in masura in care nou a instanta socoteste ca nu este necesara refacerea lor. b) considerentele. Judecatorul va cita de urgenta partile si va dispune grefierului sa intocmeas ca un referat asupra actelor de procedura in legatura cu perimarea. Cand dezbaterile au fost consemnate intr-o incheiere de sedinta. cat si cele pentru care s-au inlatu rat cererile partilor. intocmirea si comunicarea hotararii Denumirea hotararilor Art. Efectele perimarii Art. precum si mentiunea ca celelalte date sunt aratate in inchei ere. prenumele. 228 ali n. data. precum si hotararea pronuntata ca urmare a anularii i n apel a hotararii primei instante si retinerii cauzei spre judecare ori ca urma re a rejudecarii cauzei in fond dupa casarea cu retinere in recurs. . 418. pronunta o incheiere care poate fi atacata odata cu fondul procesului. . Cand perimarea se constata de o sectie a Inaltei Curti de Casatie si Justitie. motivele de fapt si de drept pe care se intemeiaza solutia.

numarul de inmatriculare in registrul comertului ori de inscriere in registrul persoanelor juridice si cont ul bancar. (4) De asemenea. (3) In partea finala a dispozitivului se vor arata daca hotararea este executori e. data pronuntarii ei. precum si 102 semnaturile judecatorilor si grefierului. (4) Daca vreunul dintre judecatori este impiedicat sa semneze hotararea. Redactarea si semnarea hotararii Art. si autoritatii sau institutiei nationale cu atributii de reglementare in ma terie. chiar da ca este definitiva. sub sanctiunea neluarii lor in seama. In toate cazurile se face mentiune pe hotarare despre cauz a care a determinat impiedicarea. dupa caz. cand este cazul. in copie. el isi va redacta opinia separata care va cuprinde expunerea considerentelor. Efectele hotararii judecatoresti . opinia concurenta se redacteaza si se semneaza in acelasi termen. ea va f i semnata in locul sau de presedintele completului. Cand impiedicarea priveste pe grefier. hotararea se va sem na de grefierul. va redacta separat op inia concurenta. 422. se comunica din oficiu notarului public instrumentator.si domiciliul sau resedinta partilor ori. din oficiu. este supusa unei cai de atac ori este definitiva. precum si. iar daca si acesta ori judec atorul unic se afla intr-o astfel de situatie. denumirea. . chiar daca nu sunt definit ive.sef. direc t ori prin intermediul Camerei Notarilor Publici in circumscriptia careia functi oneaza. De asemenea. (2) Hotararile definitive prin care s-a dispus efectuarea unei inscrieri in cart ea funciara sau. judecatorul care e ste de acord cu solutia. . hotararea se va semna de catre pr esedintele instantei. Cand hotararea este supusa apelului sa u recursului se va arata si instanta la care se depune cererea pentru exercitare a caii de atac. sediul. (6) Hotararea se va intocmi in doua exemplare originale. Comunicarea se va face de indata ce hotararea a fost redacta ta si semnata in conditiile legii. iar celalalt se va depune spre conservare la dosarul de hotarari al instantei. Comunicarea hotararii Art. (2) Daca hotararea s-a dat in folosul mai multor reclamanti sau impotriva mai mu ltor parati. 103 § 2. dupa caz. Cand completul de judecata a fost compus din mai multi judecatori. (3) Hotararile definitive prin care s-a dispus anularea. . a unui act notarial. presedinte le il va putea desemna pe unul dintre acestia sa redacteze hotararea. solutia data tuturor cererilor deduse judecatii si cuantumul cheltuie lilor de judecata acordate.(1) Hotararea se redacteaza de judecatorul care a solutionat procesu l. 421. 420. (3) Hotararea va fi semnata de catre judecatori si de grefier. se va arata ceea ce se cuvine fiecarui reclamant si la ce este obli gat fiecare parat ori. schimbarile sau corecturile Art. codul uni c de inregistrare sau codul de identificare fiscala. in alte registre publice se vor comunica din oficiu s i institutiei sau autoritatii care tine acele registre. (5) Hotararea se va redacta si se va semna in cel mult 30 de zile de la pronunta re. schimbarile sau corecturile in cuprinsul hotararii vor t rebui semnate de judecatori. in tot sau in parte. dar pentru considerente diferite. dintre care unul se ata seaza la dosarul cauzei. mentiu nea ca s-a pronuntat in sedinta publica sau intr-o alta modalitate prevazuta de lege.Adaugirile. Adaugirile. Opinia separata a judecatorului ramas in minoritate. daca drepturile si obligatiile partilor sunt solidare sau indivizibile. s olutia pe care a propus-o si semnatura acestuia.(1) Hotararea se va comunica din oficiu partilor. cand este ca zul. (2) In cazul in care unul dintre judecatori a ramas in minoritate la deliberare. hotararile prin care instanta se pronunta in legatura cu preved eri cuprinse in Tratatul privind functionarea Uniunii Europene si in alte acte j uridice ale Uniunii Europene se comunica.

. 432.(1) Cand paratul a recunoscut in tot sau in parte pretentiile reclam antului. a cererii. 431. dovada contrara. Forta probanta Art. 430 poate fi atacata numai cu recurs la instanta ierarhic superioara. . chiar fara sa fi fost citate. SECÞIUNEA a 3-a Hotararea prin care se incuviinteaza invoiala partilor Conditiile in care se poate lua act de tranzactie Art. . (5) Hotararea atacata cu contestatia in anulare sau revizuire isi pastreaza auto ritatea de lucru judecat pana ce va fi inlocuita cu o alta hotarare. 104 (2) Hotararea este opozabila oricarei terte persoane atat timp cat aceasta din u rma nu face. 425. (2) Oricare dintre parti poate opune lucrul anterior judecat intr-un alt litigiu . SECÞIUNEA a 2-a Hotararile date in baza recunoasterii pretentiilor Cazurile Art. 429. daca are legatura cu solutionarea acestuia din urma. (2) Daca partile se infatiseaza la ziua stabilita pentru judecata. partii i se poate crea in propria cale de atac o situatie mai rea decat aceea din hotararea atacata. Efectele lucrului judecat Art. in mod corespunzator.Hotararea are forta probanta a unui inscris autentic. (2) Cand recunoasterea pretentiilor a fost facuta inaintea instantei de apel.(1) Hotararea judecatoreasca ce solutioneaza. 427. 430 alin. de la pronuntare. 426. Obligativitatea si opozabilitatea hotararii Art. in tot sau in parte.Dupa pronuntarea hotararii instanta se dezinvesteste si niciun judec ator nu poate reveni asupra parerii sale. judecata va continua cu privire la pretent iile ramase nerecunoscute. va da o hotarare in masura recu noasterii. inclusiv cele prin care s-a rezolvat o chestiune li tigioasa. . . precum si considerentele pe care acesta se sprijina. 423. autoritate de lucru judecat cu privire la chestiunea transata. dispunandu-se adm iterea. (2) Autoritatea de lucru judecat priveste dispozitivul. f ondul procesului sau statueaza asupra unei exceptii procesuale ori asupra oricar ui alt incident are. (2) raman a plicabile. instanta. in conditiile prevaz ute de lege.(1) Hotararea judecatoreasca este obligatorie si produce efecte numa i intre parti si succesorii acestora. pentru a cere sa se dea o hotarare care sa consfinteasca tran zactia lor. Dispozitiile art.(1) Hotararea prevazuta la art. (2) Daca recunoasterea este partiala. 428. instanta urmand a pronunta o noua hotarare asupra ace stora. Autoritatea de lucru judecat Art. Calea de atac Art. ho tararea primei instante va fi anulata in masura recunoasterii. in conditiile legii.Hotararea judecatoreasca are putere executorie.(1) Partile se pot infatisa oricand in cursul judecatii. (4) Cand hotararea este supusa apelului sau recursului.Exceptia autoritatii de lucru judecat poate fi invocata de instanta sau de parti in orice stare a procesului. Exceptia autoritatii de lucru judecat Art. autoritatea de lucru jud ecat este provizorie. . Puterea executorie Art. Ca efect al admiterii exceptiei. . la cererea acestuia din urma. in temeiul aceleiasi cauze si pentru acelasi obiect. (3) Hotararea judecatoreasca prin care se ia o masura provizorie nu are autorita te de lucru judecat asupra fondului. 424. . .(1) Nimeni nu poate fi chemat in judecata de doua ori in aceeasi cal itate. 430. cererea pentr u darea hotararii va putea fi primita chiar de un singur judecator. chiar inaintea instantei de recurs.Dezinvestirea instantei Art. . .

dupa caz. . 441. se poate cere completarea hotararii in acelasi termen in care se poat e declara. 437.Dispozitiile prezentei sectiuni se aplica in mod corespunzator si in cazul in care tranzactia partilor este urmarea procedurii de mediere.Incheierile pronuntate in temeiul art. (3) Dispozitiile prezentului articol se aplica si in cazul cand instanta a omis sa se pronunte asupra cererilor martorilor. (3) se aplica in mod corespunzator. Domeniul de aplicare Art. indreptarea se va face in ambele exemplare ale hotarar ii. 436 si 437. . lamurirea sau inlat urarea dispozitiilor contradictorii ori completarea.Hotararea care consfinteste tranzactia intervenita intre parti poate fi atacata. Obligativitatea procedurii Art. 439. . indreptarea. . (2) Instanta va rezolva cererea de urgenta. precum si hotarar ea pronuntata potrivit art. apel sau recurs impotriva acelei hotarari. (2) Instanta se pronunta prin incheiere data in camera de consiliu. numai cu recurs la instanta ierarhic sup erioara. atat in dosarul cauzei. traducatorilor. ci n umai in conditiile art. pentru motive procedurale. instanta va da hotararea in came ra de consiliu. Partile vor fi citate numai daca instanta socoteste ca este necesar ca ele sa dea anumite la muriri. expertilor. SECÞIUNEA a 5-a Executarea provizorie . Caile de atac Art. .In cazul in care cererea de indreptare. inlaturarea dispozitiilor contradictorii ori completarea hotararii nu poate fi ceruta pe calea apelului sau recursului. Calea de atac Art.(1) Daca prin hotararea data instanta a omis sa se pronunte asupra u nui capat de cerere principal sau accesoriu ori asupra unei cereri conexe sau in cidentale. . 105 SECÞIUNEA a 4-a Indreptarea. 433. . . Completarea hotararii Art. din fondul constituit potrivit legii. dupa caz. 434.Tranzactia va fi incheiata in forma scrisa si va alcatui dispozitivu l hotararii. iar in cazul hot ararilor date in fond dupa casarea cu retinere. Lamurirea hotararii si inlaturarea dispozitiilor contradictorii Art. lamurirea. intinderea sau aplicarea dispozitivului hotararii ori daca acesta cuprinde disp ozitii contradictorii. cu citarea partilor. cu citarea partilor. (3) In cazul hotararilor.Indreptarea. 438. interpre tilor sau aparatorilor. 437 alin. lamurirea si completarea hotararii Indreptarea hotararii Art. partile pot cere instantei care a pronuntat hotararea sa lamureasca dispozitivul sau sa inlature dispozitiile potrivnice. 436-438. cu privire la drepturile lor. prin incheiere data in camera de con siliu. cheltuielile vor fi suportate de parte potrivit dreptului comun. (3) Incheierea se va atasa la hotarare. (2) Cererea se solutioneaza de urgenta. 106 Suportarea cheltuielilor de judecata Art. 440. calitatea si sustin erile partilor sau cele de calcul. . prin hotarare separ ata. 438 sunt supuse acelorasi cai de atac ca si hotarari le in legatura cu care s-a solicitat. in termen de 15 zile de la pronu ntare. Forma tranzactiei Art.(3) Daca partile se infatiseaza intr-o alta zi.(1) Erorile sau omisiunile cu privire la numele. Prevederile art. 436.(1) In cazul in care sunt necesare lamuriri cu privire la intelesul. cheltuielile facute de parte in aceste cereri vor f i suportate de stat. Cand cererea a fost r espinsa. precum si orice alte erori materiale cuprinse in hotarari sau incheieri pot fi indreptate din oficiu ori la cerere. 435. cat si in dosaru l de hotarari al instantei. de lamurire sau de completar e a hotararii a fost admisa.

stabilirea locuint ei minorului. sa reduca motivat partea din cheltuieli le de judecata reprezentand onorariul avocatilor. 430. aceasta va putea fi incuviintata provizoriu. la instanta de apel. Dispozitiile a rt. (2) Executarea hotararilor prevazute la alin. instanta il va putea obl iga pe creditor la plata unei cautiuni. I n aceasta din urma situatie. 3. atunci cand acesta este vadit . 2. stabilirea modului de exercitare a autoritatii parintesti. daca este cazul. in conditiile art. despagubiri in caz de moarte sau vatamare a integritatii corporale ori sanata tii. 708 alin. precum si a sumelor cuvenite. in materie de stramutare de hotare. prin ordonanta presedintiala. 445. reparatii grabnice. desfiintare de constructii. (6) sunt aplicabile. precum si verbal in instanta pana la inchiderea dezbaterilor. 5. cheltuielile de t ransport si. ea poate fi facuta din nou i n apel. (1) are caracter provizoriu. (3) Cererea de suspendare se va judeca de catre instanta de apel.(1) Instanta poate incuviinta executarea provizorie a hotararilor pr ivitoare la bunuri ori de cate ori va considera ca masura este necesara in rapor t cu temeinicia vadita a dreptului ori cu starea de insolvabilitate a debitorulu i. . (3) Cererea de executare provizorie se va putea face in scris.(1) Suspendarea executarii provizorii va putea fi solicitata fie pri n cererea de apel. (3). . hotararile pronuntate in temeiul recunoasterii de catre parat a pretentiilor reclamantului. 443. rente ori sume datorate cu titlu de obligatie de intretinere sau alocatie pen tru copii. sumele cuvenite martorilor pentru depla sare si pierderile cauzate de necesitatea prezentei la proces.(1) Cheltuielile de judecata constau in taxele judiciare de timbru s i timbrul judiciar. (2) Instanta poate. 442. (4) Suspendarea va putea fi incuviintata numai cu plata unei cautiuni al carei c uantum va fi stabilit de instanta in conditiile art. despagubiri pentru accidente de munca. 10. plantatii sau a oricaror lucrari avand o asezare fixa. punerea sau ridicarea sigiliului ori facerea inventarului. 7. 9. (2) Executarea provizorie nu se poate incuviinta: 1. c u respectarea cerintei prevazute la alin. 6. precum si modul de exercitare a dreptului de a avea legaturi perso nale cu minorul. numai in ceea ce priveste posesia. plata salariilor sau a altor drepturi izvorate din raporturile juridice de mu nca. de cazare. daca despagubirile s-au acordat sub forma de prestatii banesti periodice. ale expertilor si ale specialistilor numiti in conditiile art. precum si pensii acordate in cadrul asigurarilor sociale. precum si atunci cand ar aprecia ca neluarea de indata a acestei masuri este vadit prejudiciabila pentru creditor. (2) Cererea se va depune la prima instanta sau. fie distinct in tot cursul judecatii in apel. (2) si (3). onorariile avocatilor. potrivit legii. dupa caz. in orice alte cazuri in care legea prevede ca hotararea este executorie. 4.(1) Hotararile primei instante sunt executorii de drept cand au ca o biect: 1. precum si orice alte cheltuieli necesar e pentru buna desfasurare a procesului. somerilor. Executarea provizorie judecatoreasca Art. . cereri privitoare la posesie. 8. chiar inainte de sosirea dosarului. 2. la cerere se va alatura o copie legalizata a dispoz itivului hotararii. (4) Daca cererea a fost respinsa de prima instanta. 107 Suspendarea executarii provizorii Art. (5) Pana la solutionarea cererii de suspendare. . (2) si (3). 708 alin. (4). 708 alin. cand prin hotarare se dispune intabularea unui drept sau radierea lui din car tea funciara. pronuntate in conditiile art. 324 alin. In aceste cazuri. chiar si din oficiu.Executarea provizorie de drept Art. SECÞIUNEA a 6-a Cheltuielile de judecata Cuantumul cheltuielilor de judecata Art. 444.

prealabil pornirii proc esului. la cererea partii ca re a castigat. Situatia mai multor reclamanti sau parati Art. (2) se aplica in mod corespunzator la plata expertilor ju diciari si a specialistilor numiti in conditiile art. contestatia in anulare si revizuirea. recursul este inadmisibil. in cond itiile legii. sa ii plateasca acesteia cheltuieli de judecata. Masura luata de instanta nu va avea niciun efect asupra raporturilor dintre avocat si clientu l sau. potrivit cu pozitia lor in proces ori cu natura raportului jurid ic existent intre ei.Calea ordinara de atac este apelul. hotararea pronuntata de instan ta de control judiciar va fi comunicata. (2). in conditiile si termenele stabilite de aceasta. 324 alin.(1) Caile extraordinare de atac nu pot fi exercitate atat timp cat e ste deschisa calea de atac a apelului. (2) Mentiunea inexacta din cuprinsul hotararii cu privire la calea de atac desch isa contra acesteia nu are niciun efect asupra dreptului de a exercita calea de atac prevazuta de lege. 451. 108 Exonerarea de plata a paratului Art. .(1) Partea care pierde procesul va fi obligata. Ordinea exercitarii cailor de atac Art. . Legalitatea caii de atac Art.(1) Hotararea judecatoreasca este supusa numai cailor de atac prevaz ute de lege. Dovada cheltuielilor de judecata Art. judecatorii vor stabili masura in care fiecare dintre parti poate fi obligata la plata cheltuielilor de judecata. daca acesta nu a fost exercitat.Caile de atac pot fi exercitate numai de partile aflate in proces ca re justifica un interes. De la data comunic arii incepe sa curga. 453. 452.Partea care pretinde cheltuieli de judecata trebuie sa faca. dovada existentei si intinderii lor. judecatorii vor putea dispune compensarea cheltuielilor de jud ecata. 450. .Daca in cauza sunt mai multi reclamanti sau mai multi parati. cu exceptia cazului in care. (3) Dispozitiile alin. ei vor putea fi obligati sa plateasca cheltuielile de judecata in mod egal. (3) Daca instanta respinge ca inadmisibila calea de atac exercitata de partea in teresata in considerarea dispozitiilor alin. acest drept il au si alte organe sau persoane. . la primul termen de judecata la care part ile sunt legal citate. precum si plata sumelor cuv enite martorilor potrivit alin. .Paratul care a recunoscut. cel mai tarziu la data inchid erii dezbaterilor asupra fondului cauzei. . pretentiile reclamantului nu va putea fi obligat la plata cheltuielilor de judecata. (3). indiferent de ment iunile din dispozitivul ei. Acordarea cheltuielilor de judecata Art. (2) Cand cererea a fost admisa numai in parte. 449. tuturor partilor care au lu at parte la judecata in care s-a pronuntat hotararea atacata. daca este cazul. .disproportionat in raport cu valoarea sau complexitatea cauzei ori cu activitate a desfasurata de avocat. 109 (2) In cazul hotararilor susceptibile de apel. a fost pus in intarziere de catre reclamant sau se afla de drept in inta rziere. Subiectele cailor de atac Art. 448. (1). in afara de cazul in care. Cu toate acestea. o hotarare susceptibila de apel poa . proportion al sau solidar. tinand seama si de circumstantele cauzei. 446. TITLUL II Caile de atac CAPITOLUL I Dispozitii generale Enumerarea Art. . iar caile extraordinare de atac sunt recursul. din oficiu. potrivit legii. Daca este cazul. 447. termenul pentru exercitarea caii de atac prevazute de lege. (4) Nu vor putea fi insa micsorate cheltuielile de judecata avand ca obiect plat a taxei judiciare de timbru si a timbrului judiciar.

457. 398 raman aplicabile. la instanta care ar fi fost competenta sa judece recursul impotriva hotararii date in apel. Obiectul Art.(1) Hotararile pronuntate in prima instanta pot fi atacate cu apel. direct cu recurs. totala ori partiala. (2) Achiesarea. 432-435 se aplica in mod corespunzator.te fi atacata. 458. dup a caz. Hotararea data in apel este supusa recursului. 110 (3) Dispozitiile art. 460. in cazul in care calea de atac vizeaza numai considerentel e hotararii prin care s-au dat dezlegari unor probleme de drept ce nu au legatur a cu judecata acelui proces sau care sunt gresite ori cuprind constatari de fapt ce prejudiciaza partea. Intelegerea partilor in caile de atac Art. solutia cu privire la celelalte cereri est e supusa cailor de atac in conditiile legii. (2) Achiesarea expresa se face de parte prin act autentic sau prin declaratie ve rbala in fata instantei ori de mandatarul sau in temeiul unei procuri speciale.(1) Calea de atac se indreapta impotriva solutiei cuprinse in dispoz itivul hotararii.Masurile de administrare judiciara nu pot face obiectul niciunei cai de atac. in conditiile legii. Unicitatea caii de atac Art. dupa caz. . (3) Achiesarea tacita poate fi dedusa numai din acte sau fapte precise si concor dante care exprima intentia certa a partii de a-si da adeziunea la hotarare. iar altele r ecursului. . termenul de apel sau. daca priveste hotararea in intregul ei. (3) Caile extraordinare de atac pot fi exercitate si concomitent. mentinand solutia cuprinsa in dispozitivul hotararii atacate. va inlatura acele con siderente si le va inlocui cu propriile considerente. data in fata instantei a carei hotarare se ataca si consemnata intr-un proces-verbal. (2) Cu toate acestea. (2) Daca prin aceeasi hotarare au fost solutionate si cereri accesorii. 455. atunci cand este conditionata. . 459.Partile pot solicita instantei legal investite cu solutionarea unei cai de atac sa ia act de intelegerea lor cu privire la solutionarea litigiului. (4) Daca hotararea cu privire la o cerere principala sau incidentala nu este sup usa nici apelului si nici recursului. sau. . admitand calea de atac. 456. Masurile de administrare judiciara Art. de r ecurs este cel de drept comun. In acest caz recursul poate fi exercitat numai pentru incalcarea sau aplicarea gresita a normelor de drept material. Achiesarea la hotarare Art. (3) In cazul in care prin aceeasi hotarare au fost solutionate mai multe cereri principale sau incidentale. prin inscris autentic sau prin declaratie verbala. hotarare a este supusa in intregul ei caii de atac prevazute de lege pentru cererea princ ipala. . daca priveste numai o parte din hotararea respectiva. 454. instanta.(1) O cale de atac poate fi exercitata impotriva unei hotarari numai o singura data. daca partile consimt expres. chiar daca prin legi speciale se prevede altfel. Felurile achiesarii Art. nu produce efecte decat daca este acceptata expres de partea adversa. daca legea nu prevede in mod expres altfel. .(1) Achiesarea poate fi expresa sau tacita. daca legea prevede acelasi termen de exercitare pentru toate mo tivele existente la data declararii acelei cai de atac. . partiala. (2)-(4). (5) In cazurile prevazute la alin. (4) Achiesarea poate fi totala. .(1) Achiesarea la hotarare reprezinta renuntarea unei parti la calea de atac pe care o putea folosi ori pe care a exercitat-o deja impotriva tuturor sau a anumitor solutii din respectiva hotarare. Dispozitiile art. hotararea in intregul ei este supusa apelului. dintre care unele sunt supuse apelului. CAPITOLUL II Apelul Apelul principal. inauntrul termenului de apel. Partea din hotãrâre care poate fi atacatã Art.

numarul de inmatr iculare in registrul comertului ori de inscriere in registrul persoanelor juridi ce si contul bancar. (3) Hotararile date in ultima instanta raman neapelabile. 462. domiciliul sau resedinta partilo r ori.(2) Sunt supuse apelului si hotararile date in ultima instanta daca. termenul va curge din ziua in care se va numi tutorele. Pentru mostenitorii incapabili. Lipsa semnaturii poate fi implinita in conditiile art. pe numele mostenirii. In acest caz se face din nou o singura comunicare a hotararii. ca si cele de la alin. c) motivele de fapt si de drept pe care se intemeiaza apelul. aceasta se socotest e comunicata la data depunerii cererii de apel.(1) Cererea de apel va cuprinde: a) numele si prenumele. d) probele invocate in sustinerea apelului. in afar a de cazurile in care procurorul a participat la judecarea cauzei. .(1) Termenul de apel se intrerupe prin moartea partii care are inter es sa faca apel. ch iar atunci cand aceasta a fost facuta odata cu incheierea de incuviintare a exec utarii silite. codul numeric personal. chiar daca in hotarare s-a aratat ca au fost pronuntate in prima instanta. 463. (4) Cand dovezile propuse sunt martori sau inscrisuri nearatate la prima instant . curatorul sau administratorul provizoriu. (1). Intreruperea termenului de apel Art. . 461. (3) Apelul nu constituie prin el insusi un act de acceptare a mostenirii. 111 (4) Pentru procuror. Cererea de apel Art. nu mai are dreptul de a face apel prin cipal cu privire la dispozitiile executate. (2). (2). denumirea si sediul lor. termenul de apel curge de la pronuntarea hotararii. . desi aceasta nu era susceptibila de executare provizorie. (4) Impotriva incheierilor premergatoare nu se poate face apel decat odata cu fo ndul. (1) lit. Daca apelantul locuieste in strainatate. precum si. la domiciliul e i. fara sa se arate nume le si calitatea fiecarui mostenitor. (1) curge de la comunicarea hotararii. (3) Daca o parte face apel inainte de comunicarea hotararii. executarea se suspend a daca apelul a fost exercitat in termen.(1) Partea care a renuntat expres la apel cu privire la o hotarare n u mai are dreptul de a face apel principal. c) si d). (2) Termenul de apel va incepe sa curga din nou de la data comunicarii prevazute la alin. sub sa nctiunea decaderii. Termenul de apel Art. la cel din urma domiciliu al partii. cand termenul de apel curge de la comunicarea hotararii. instanta nu putea sa judece decat in prima instanta. (2) La cererea de apel se va atasa dovada achitarii taxelor de timbru. Situatiile in care partea nu poate face apel principal Art. b) indicarea hotararii atacate. e) semnatura. (3) Cerintele de la alin. sunt pr evazute sub sanctiunea nulitatii. (1) lit. . unde urmeaza sa i se faca toate comunicarile privind proce sul. codul unic de inregistrare sau codul de identificare fiscala. cu excepti a cazurilor anume prevazute de lege. iar cele de la alin. dupa caz. In acest caz se va face o noua comunicare partii. (2) Termenul de apel prevazut la alin. daca legea nu dispune altfel. afara de cazul cand legea dispune altfel.(1) Termenul de apel este de 30 de zile de la comunicarea hotararii. b) si e). va arata si domici liul ales in Romania. iar lipsa dovezii achitarii taxei de timbru poate fi complinita pana l a primul termen de judecata la care partea a fost legal citata in apel. 191 a lin. (4) Termenul de apel se intrerupe si prin moartea mandatarului caruia i s-a facu t comunicarea. In aceleasi conditii. potrivit le gii. iar termenul de apel va incepe sa curga din nou de la aceasta data. dupa caz. 464. (5) Termenul de apel suspenda executarea hotararii de prima instanta. cei cu capacitate restransa sau d isparuti ori in caz de mostenire vacanta. pentru persoanele juridice. (2) Partea care a executat partial hotararea de prima instanta.

presedintele instantei care primeste cererea de apel va stabili lipsurile si ii va cere apelantului sa completeze sau sa modifice cererea de indata. (2) Apelul provocat se comunica si intimatului din acest apel. insa. 466. 465 al in. . ca inadmisibil ori pentru alte motive care nu implica cercetarea fondulu i. Apelul provocat Art. 467. 113 daca acesta din urma ar fi de natura sa produca consecinte asupra situatiei sale juridice in proces. precu m si a termenelor prevazute la alin. motivarea apelului se va face intr-un termen de aceeasi durata. respectiv a motivelor de apel. . (6) Instanta la care s-a depus intampinarea o comunica de indata apelantului. (5)-(7) se aplica in mod corespunzator. dupa im plinirea termenului de apel. Dispozitiile art. Apelul incident Art. se vor aplica in mod corespunzator dispozitiile art. Depunerea apelului incident si a celui provocat Art. (6). dupa implinirea termenului de apel. . pu nandu-i-se in vedere obligatia de a depune la dosar raspunsul la intampinare in termen de cel mult 10 zile de la data comunicarii. in cadrul procesului in care se judeca apelul facut de partea potrivnica. dosarul n u va fi trimis instantei de apel decat dupa implinirea termenului de apel privin d hotararile date asupra acestor din urma cereri. (2) Daca apelantul principal isi retrage apelul sau daca acesta este respins ca tardiv. sub sanctiunea nulitatii. (5) In cazul in care termenul pentru exercitarea apelului curge de la un alt mom ent decat comunicarea hotararii. precum si atunci cand la prima i nstanta au intervenit terte persoane in proces.(1) Apelul incident si apelul provocat se depun de catre intimat oda ta cu intampinarea la apelul principal. 112 Depunerea cererii de apel Art. f ax sau curier.a. apelul incident prevazut la alin. Completarea sau modificarea cererii se va face inauntrul termenul ui de apel. (5) si (6). va inainta instantei de apel do sarul. sa declare in scris apel impotriva altui intimat sa u a unei persoane care a figurat in prima instanta si care nu este parte in apel ul principal. (2) se aplica in mod corespunza tor. 468. (4) Dispozitiile alin. cat si cereri potrivit art. (5) si (6). ori in scris.(1) Intimatul este in drept. Intimatul va lua cunostinta d e raspunsul la intampinare din dosarul cauzei. (1) ramane fara efect. (5) Dupa primirea cererii de apel. . punandu-i-se in vedere obligatia de a depune l a dosar intampinare in termen de cel mult 15 zile de la data comunicarii. va acorda un termen scurt. fiind aplicabile prevederile art. de cel mult 5 zil e de la expirarea termenului de apel in care sa se depuna completarea sau modifi carea cererii. intampinarea. 190 sunt aplicabile in mod corespunzator. (2) Dispozitiile art. cand este cazul.In caz de coparticipare procesuala. (3) In cazul in care cererea de apel nu indeplineste conditiile prevazute de leg e. presedintele i nstantei care a pronuntat hotararea atacata va dispune comunicarea lor intimatul ui. intimatul este in drept. printr-o cerere proprie care sa tinda la schimbarea hotararii primei instante. sa formuleze apel in scris. motivele de apel se depun la instant a a carei hotarare se ataca. 465. Dispozitiile alin. e). (7) Presedintele. dupa implinirea termenului de apel pentru toate partile. 466 alin. impreuna cu copiile certificate de pe inscrisurile alaturate si care nu au f ost infatisate la prima instanta. 189 lit. daca est e prezent si este posibil. (8) Daca s-au formulat atat apel. . prevazut la art. Daca presedintele apreciaza ca intervalul ramas pana la expirarea te rmenului de apel nu este suficient. potrivit alin. care curge.(1) Apelul si. impreuna cu apelurile facute. raspunsul la intampinare si d ovezile de comunicare a acestor acte. 436-438. (3) se aplica in mod corespunzator si in cazul in care mo tivele de apel se depun separat de cerere. daca apelul a fost trimis prin posta. de la data comunicarii hotararii.

care se aplica in mod corespunzator. (5) Se vor putea cere.(1) Apelul exercitat in termen provoaca o noua judecata asupra fondu lui. de catre apelant. dupa care se va face citarea partilor. 196 alin. .(1) Presedintele instantei de apel. cat si in drept. (2) In cazul in care apelul nu se motiveaza ori motivarea apelului sau intampina rea nu cuprinde motive. 469. (6). Solutiile pe care le pronunta instanta de apel Art. 473. instanta de apel se va pronunta. c i anularea hotararii de prima instanta si respingerea ori anularea cererii de ch emare in judecata ca urmare a invocarii unei exceptii sau trimiterea dosarului l a instanta competenta. . (2) Devolutiunea va opera cu privire la intreaga cauza atunci cand apelul nu est e limitat la anumite solutii din dispozitiv ori atunci cand se tinde la anularea hotararii sau daca obiectul litigiului este indivizibil. rate. (4)-(6) se aplica in mod corespunzator. prin rezolutie. va anula apelul ori va constata perimarea lui. in cazul in care considera ca sunt necesare pentru solu tionarea cauzei. . (4) Partile pot insa sa expliciteze pretentiile care au fost cuprinse implicit i n cererile sau apararile adresate primei instante. dupa caz. (3) Apelurile principale.(1) Instanta de apel va verifica. incidente si provocate facute impotriva aceleiasi hota rari vor fi repartizate la acelasi complet de judecata. 474. venituri ajunse la termen si orice alte despagubiri ivite dupa darea hotararii primei instante si va putea fi invocata compensatia legala. in fond. 472 alin. schimba i n tot sau in parte hotararea apelata. (3) In cazul in care se constata ca. va l ua. situatie in car e. Dispozitiile speciale privind judecata Art. (2) Primul termen de judecata va fi de cel mult 20 de zile de la data rezolutiei . (3) Prin apel este posibil sa nu se solicite judecata in fond sau rejudecarea. Efectul devolutiv al apelului Art. (3) In apel nu se poate schimba calitatea partilor. 472. . Cel care a exercitat apelul provo cat va lua cunostinta de intampinare de la dosarul cauzei. (2) In caz de admitere a apelului. . Limitele efectului devolutiv determinate de ceea ce s-a supus judecatii la prima instanta Art. ultimul complet investit va dispune pe cale adm inistrativa trimiterea apelului la completul cel dintai investit. acesta fiind dator sa depuna intampinare in termenul prevazut la art. prima instanta a solutionat . in mod gresit. de asemenea. 471. 465 a lin. stabi lirea situatiei de fapt si aplicarea legii de catre prima instanta. instanta poate anula ori. instanta de apel statuand atat in fapt. precum si administrarea probelor noi propuse in conditiile art. mi jloace de aparare si dovezi decat cele invocate la prima instanta sau aratate in motivarea apelului ori in intampinare. mijloace de aparare sau dovezi noi. (2) Instanta de apel va putea dispune refacerea sau completarea probelor adminis trate la prima instanta. precum si cu privire la soluti ile care sunt dependente de partea din hotarare care a fost atacata. Dispozitiile art. 470. numai pe baza celor invocate la prima instanta. dobanzi. Limitele efectului devolutiv determinate de ceea ce s-a apelat Art.(1) Prin apel nu se poate schimba cadrul procesual stabilit in fata primei instante.(1) Instanta de apel poate pastra hotararea atacata.467. 114 (2) Partile nu se vor putea folosi inaintea instantei de apel de alte motive.(1) Instanta de apel va proceda la rejudecarea fondului in limitele stabilite. Cand apelurile au fost r epartizate la complete diferite. indata ce primeste dosarul. Instanta de apel poate incuviinta si adm inistrarea probelor a caror necesitate rezulta din dezbateri. Motivele de ordine publica pot fi invocate si din oficiu. . in limitele cererii de apel. va respinge. dupa caz. cauza sau obiectul cererii d e chemare in judecata si nici nu se pot formula pretentii noi. Pregatirea judecatii apelului Art. expres sau implicit. (2). masuri in vederea stabilirii aleatorii a completului si a te rmenului de judecata.

evocand fondul. (4) In cazurile anume prevazute de lege. potrivit legii. . daca este cazul. plantatii sau a ori caror lucrari avand o asezare fixa. cele date. (4) Daca prima instanta s-a declarat competenta. instanta de apel va anula ho tararea atacata si va trimite cauza spre rejudecare primei instante sau altei in stante egale in grad cu aceasta din aceeasi circumscriptie. instanta de apel va anula hotararea atacata si va judeca procesul. (5) In cazul in care instanta de apel constata ca ea are competenta sa judece in prima instanta. Cu toate acestea. .(1) Recursul suspenda de drept executarea hotararii in cauzele privi toare la stramutarea de hotare. De asemenea. in masura in care nu sunt potrivnice celor cuprinse i n prezentul capitol. 475. art. (2) si (3). pronuntand o hotarare susceptibila de recurs. . (3) Recursul urmareste sa supuna Inaltei Curti de Casatie si Justitie examinarea . dupa caz. a)-k). 82 alin. suspendarea hota rarii atacate cu recurs in alte cazuri decat cele la care se refera alin. Instanta competenta Art. in stanta sesizata cu judecarea recursului poate dispune.procesul fara a intra in judecata fondului ori judecata s-a facut in lipsa parti i care nu a fost legal citata. C .(1) Apelantului nu i se poate crea in propria cale de atac o situati e mai rea decat aceea din hotararea atacata. fara drept d e apel. (6) Cand se constata ca exista un alt motiv de nulitate decat cel prevazut la al in. Suspendarea executarii Art.000 lei inclusiv. motivat. in afara de cazurile in care legea preved e altfel. iar prima instanta a judecat in fond. (3) se aplica in mod corespunzator. 115 Neinrautatirea situatiei in propria cale de atac Art. desfiintarea de constructii. d) si e). in conditiile legii. instanta de apel anuland in tot s au in parte procedura urmata in fata primei instante si hotararea atacata. trimiterea spre rejudecare poate fi dispusa o singura data in c ursul procesului. a conformitatii hotararii atacate cu regulile de drept ap licabile. va anula hotararea atacata si va judeca in fond.Dispozitiile de procedura privind judecata in prima instanta se apli ca si in instanta de apel. (5). 93 pct. (1). 92 pct. . Dezlegarea data problemelor de drept de catre instanta de apel . de apel sau recurs. Completarea cu alte norme Art. 1 lit.(1) Hotararile date in apel. precum si necesitatea administrarii unor probe sunt obligatorii pentru judecat orii fondului. pronuntand o h otarare susceptibila. Dispozitiile a lin. (2) La cererea recurentului formulata in conditiile art. recursul se solutioneaza de catre insta nta ierarhic superioara celei care a pronuntat hotararea atacata. in cazul in care par tile au solicitat in mod expres luarea acestei masuri prin cererea de apel ori p rin intampinare. CAPITOLUL III Caile extraordinare de atac SECÞIUNEA 1 Recursul Obiectul si scopul recursului. precum si in cazurile anume prevazute de leg e. 478. in afara de cazul in care el consim te expres la aceasta sau daca se invoca motive de ordine publica de drept materi al. iar instanta de apel stabileste ca a fost necompetenta va anula hotararea atacata si va trimite cauza spre jude care instantei competente sau altui organ cu activitate jurisdictionala competen t. va re tine procesul spre judecare. 1 lit. (2) Nu sunt supuse recursului hotararile pronuntate in cererile prevazute la art . precum si in alte cereri e valuabile in bani in valoare de pana la 500. (2) Motivele de ordine publica de drept procesual nu pot atrage inrautatirea sit uatiei partii in propria cale de atac. 477. 476. nu su nt supuse recursului hotararile date de instantele de apel in cazurile in care l egea prevede ca hotararile de prima instanta sunt supuse numai apelului. precum si alte hotarari in cazurile expres prevazute de lege sunt supuse recursului.

pre cum si numele si prenumele consilierului juridic care intocmeste cererea. dupa ce acesta a fost desemnat. dupa caz. (3)-(7) aplicandu-se in mod corespunzator. numele. (7) La judecata cererii de suspendare si. (2) sunt prevazute sub sanctiunea nulitatii. cu citarea partilor printr-un agent procedural al instantei sau prin alt salariat al acesteia ori prin modalitatile prevazute la art. (3) Mentiunile prevazute la alin. Dispozitiile art. de completul care judeca recursul pe fond. delegatia consilierulu i juridic. alaturandu-se o copie certificata de pe cererea de recurs si dovada depunerii cautiunii prevazute la art. fara a se parcur ge procedura filtrului prevazuta la art. a) si lit. aplicabile si in recurs. printr-o inchei ere motivata care poate fi atacata cu recurs in mod separat. de completul de filtru. se stabileste astfel inca t sa nu treaca mai mult de 10 zile de la primirea cererii de suspendare. precum si cerintele mentionate la alin. el se va socoti in termen. 487. 464 alin. de un complet anume constituit. de consilier juridic. 708. 2. in cazul in care cererea s-a depus inainte de ajungerea dosarului la instanta d e recurs. in cazurile prevazute la art. instanta de recurs poate reveni asupra suspendarii acordate. (2) La cererea de recurs se vor atasa dovada achitarii taxei de timbru. in conditiile legii. pentru care se face citarea. (1) lit. in cazul in care s-a fixat termen in sedinta publica. Prezen tele dispozitii se aplica si in cazul in care recurentul locuieste in strainatat e. (5). In termenul de recurs se va face si motivarea acestuia. domiciliul sau resedinta partii in favoarea careia se ex ercita recursul. in cel mult 24 de ore de la judecata. dupa cum urmeaza: 116 1. d) motivele de nelegalitate pe care se intemeiaza recursul si dezvoltarea lor sa u. conform legii. denumirea si sed iul intimatului. precum si cele ale art. prenumele si domiciliul profesional al avocatului care formuleaza cererea ori. stabilit aleato riu. daca legea nu dispune altfel. dupa caz. mentiunea ca motivele vor fi depuse printr-un memoriu separat. precum si imputernicirea avocatiala sau. (2). e) semnatura partii sau a mandatarului partii in cazul prevazut la art. c) indicarea hotararii care se ataca. 463 se aplica in mod corespunzator. (5). (8) Pentru motive temeinice. 149 alin. 13 alin. (6) Recursul se judeca de un alt complet al instantei de recurs. (4) Termenul de judecata. 462 alin. a consilierului juridic. . domiciliul sau resedinta ori. b) numele si prenumele. .(1) Recursul se va motiva prin insasi cererea de recurs.ererea se depune direct la instanta de recurs.(1) Termenul de recurs este de 30 de zile de la comunicarea hotarari i. (2) Daca intimatul nu a invocat prin intampinare sau din dosar nu reiese ca recu rsul a fost depus peste termen. dispozitiile alin. (2) In cazurile in care Ministerul Public a participat in proces. a avocatului sau. a recursului partile trebuie reprezentate de avocat sau. . dupa caz. 480. dupa caz. eventual. Termenul de recurs Art. se va depune o . format din 3 judecatori. 117 Motivarea recursului Art. 481. in termen de 5 zile de la pronuntare. in cel mult 10 zile de la inregistrarea cererii de recurs. 487. c)-e). 479. (3) Cererea se judeca in camera de consiliu. (4) si (5). Pronuntarea se face in termenul st abilit la alin.(1) Cererea de recurs va cuprinde urmatoarele mentiuni: a) numele si prenumele. in afara de cazurile prevazute la art. Cererea de recurs Art. (2)-(4). In cazul in care cererea se face inainte de a ajunge dosarul la instanta de recurs . cand este cazul. (5) Completul se pronunta. se va alatura si o copie legalizata de pe dispozitivul hotararii atacate cu re curs. denumirea si sediul lor. pentru persoanele juridice. 3.

482. in cazur ile prevazute la art. 466 si 467. (5) se dubleaza in cazul recursului. pe parcursul judecatii ori daca hotararea a fost pronuntata de alt judecator decat cel care a luat parte la dezbaterea pe fond a procesului. cand instanta nu a fost alcatuita potrivit dispozitiilor legale. 8. cand. cu incalcarea normelor aplicabile. . 483. Dispoziti ile art. daca este cazul. 4. sa fie solutionat de catre completul de filtru prev azut la art. (3) si art. chiar dupa implinirea termenului de motivare a recursului. fie in procedura de filtrare. 82 alin. 482. Prin aceste a cte de procedura se va mentiona daca recurentul. 485. . Sanctiunea nemotivarii recursului Art. Motivele de casare Art. instanta a incalcat regulile de procedura a caror nerespectare atrage sanctiunea nulitatii.(1) Cand recursul este de competenta Inaltei Curti de Casatie si Jus titie. 3. (3). . (2) In cazul in care recursul urmeaza sa fie solutionat in sedinta publica.(1) Casarea unor hotarari se poate cere numai pentru urmatoarele mot ive de nelegalitate: 1.copie de pe motivele de casare pentru procuror. motivele de casare se depun la ins tanta a carei hotarare se ataca. cand judecatorul stabilit aleatoriu pentru solutionarea cauzei a fost schimba t. Termenul prevazut la a rt. respectiv odata cu intampinarea. va lua. presedintele instantei sau presedintele de sectie. . masuri in vederea st abilirii aleatorii a unui complet format din 3 judecatori. 2. prin hotararea data. 5. desi au fos t invocate in termen. 482 raman aplicabile. 83. (1) nu pot fi primite decat daca ele nu au putut fi invocate pe calea apelului sau in cursul judecarii apelului ori. cand hotararea a fost data cu incalcarea competentei de ordine publica a alte i instante. cand hotararea nu cuprinde motivele pe care se intemeiaza sau cand cuprinde m otive contradictorii ori numai motive straine de natura cauzei.(1) Recursul si. pot fi depuse si alte inscrisuri noi pana la primul termen de judecata. Intampinarea trebuie redactat a si semnata de avocatul sau consilierul juridic al intimatului. cu exceptia i nscrisurilor noi. Recursul incident si recursul provocat Art. . Procedura de filtrare a recursurilor Art. (2) Aceeasi sanctiune intervine in cazul in care motivele invocate nu se incadre aza in motivele de casare prevazute la art. odata cu cererea de recurs.(1) In instanta de recurs nu se pot produce noi probe. prin rezolutie. . cand instanta a depasit atributiile puterii judecatoresti. respectiv intimatul este de aco rd ca recursul.(1) Recursul este nul daca nu a fost motivat in termenul legal. 484.(1) Recursul incident si recursul provocat se pot exercita. motivele de casare care sunt de ordine publica pot fi ridicate din oficiu de catre instanta. cu e xceptia cazului prevazut la alin. 465 se aplica in mod corespunzator. in conditiile prevazu te la art. atunci cand 118 este admisibil in principiu. 487. cand hotararea a fost data cu incalcarea sau aplicarea gresita a normelor de drept material. 6. cand s-a incalcat autoritatea de lucru judecat. primind dosarul de la instanta a carei hotarare se ataca. sub sanctiunea nulitatii. 486. Probe noi in recurs Art. au fost respinse sau instanta a omis sa se pronunte asupra lor. 487. Depunerea recursului Art. 7. sub sanctiunea decaderii. 468 se aplica in mod corespunzator. 465 alin. care se aplica in mod corespunzator. iar raspunsul l a intampinare de avocatul sau consilierul juridic al recurentului. (2) Dispozitiile art. care va decide asupra . (2) Motivele prevazute la alin. (3) Daca legea nu dispune altfel. care pot fi depuse. (2) Prevederile art. fie in sedinta publica.

In solutionarea recursului instanta va tine seama de punctele de vedere ale partilor formulate potrivit alin. (5) sau (6). ca motivele de casare invocate si dezvoltarea lor nu se incadreaza in cele prevazute la art. il poate ad . De asemenea. (3) Raportul va verifica daca recursul indeplineste cerintele de forma prevazute sub sanctiunea nulitatii.(1) Presedintele va da mai intai cuvantul recurentului. printr-o dec izie definitiva. fara citarea partilor. in unanimitate. (5) In cazul in care completul este in unanimitate de acord ca recursul nu indep lineste cerintele de forma. . o incheiere de admitere in princi piu a recursului si va trimite dosarul pentru stabilirea aleatorie a altui compl et si a termenului de judecata pe fond a recursului. Daca procurorul a pornit actiunea civila in care s-a pronuntat hotararea atacata cu recurs.admisibilitatii in principiu a recursului. pronuntat a. procurorului i se va da cuvantul dupa recurent. Dispozitiile art. cu citarea partilor. presedintele completului va intocmi un raport asupra admisibilitatii in principiu a recursului sau va desemna un alt membru al completului ori magist ratul-asistent in acest scop. . 490. care nu este supusa niciunei cai de atac. in afara de cazul cand este recurent. iar problema de drept care se pune in recurs nu este controversata sau fac e obiectul 119 unei jurisprudente constante a Inaltei Curti de Casatie si Justitie. (5) si (6). 482 sau ca recursul este vadit nefondat . va fi sesizat Completul de 9 judecatori. cand va dispune cita rea lor. va aprecia ca in mod gresit recursul a fo st declarat admisibil in principiu. jurisprudenta Curtii Constitutionale. Regulile privind judecata Art. 488. . daca exista motive de ordine publica ce pot fi invocate in condit iile art. acesta se comunica de indata partilor care pot formula in scris un punct de vedere asupra solutiei preconiza te in termen de 10 zile de la comunicare. 482. precum si pozitia doctrinei in problemele de drept vizand dezlega rea data prin hotararea atacata. care se comunica partilor. (3) ori daca este vadit nefondat. in afara de ca zul in care apreciaza ca este necesara ascultarea partilor. iar apoi int imatului. verificand toate motivele invocate si judecand recursul. (4) Dupa analiza raportului in completul de filtru. Decizia se c omunica partilor. in masura in care nu sunt potrivnice cel or cuprinse in prezenta sectiune. instanta. printr-o decizie definitiva. (2) Procurorul vorbeste cel din urma. (3) sunt aplicabile. a raspunsului la intampinare si a inscrisu rilor noi. a Curtii Europene a Drepturilor Omului si a Curtii de Justitie a Uni unii Europene. (7). intampinarii. 469 alin. respinge recursul printr-o decizie motivata. va decide asupra admisibilitatii printr-o hotarare defin itiva. dupa caz.(1) In cazul in care recursul a fost declarat admisibil in principiu . In lipsa dovezii de comunicare a rapor tului completul nu va putea trece la examinarea recursului potrivit alin. (8) Prin exceptie de la prevederile alin.Dispozitiile de procedura privind judecata in prima instanta si in a pel se aplica si in instanta de recurs. (4). fara citarea partilor. (7) In cazul in care recursul nu poate fi solutionat potrivit alin. Raportorul nu devine incompatibil. completul s e poate pronunta asupra fondului recursului. (6) Daca raportul apreciaza ca recursul este admisibil si toti membrii sunt de a cord. cu citarea partilor. acesta se va pro nunta in fond fara citarea partilor. Ordinea cuvantului in sedinta Art. Solutiile pe care le poate pronunta instanta de recurs Art. va arata. 483 alin. daca motivele invocate se incadreaza in cele prevazut e la art. fara citarea partilor. anuleaza sau. completul va pronunta. Raportul trebuie intocmit in cel mult 30 de zile d e la repartizarea dosarului. Daca a cest din urma complet. a Inaltei Curti de Casatie s i Justitie. car e. daca partile au cerut in mod expr es judecarea in fond a recursului de catre completul de filtru. 489. dac a este cazul. (2) Pe baza recursului.

475 sunt aplicabi le in mod corespunzator. (2) Cand hotararea a fost casata pentru incalcarea regulilor de procedura. 121 SECÞIUNEA a 2-a Contestatia in anulare Obiectul si motivele contestatiei in anulare Art. 494. . . In vederea rejudecarii. casata. cat si la dezbaterea f ondului. b). Judecata in fond dupa casare Art. Neinrautatirea situatiei in propria cale de atac Art. . Dispozitiile art.(1) Hotararea casata nu are nicio putere. . Efectele casarii Art. 497.La judecarea recursului. trimite cauza spre o noua judecata instantei de apel care a pronuntat hotararea casata ori. primei instante. 493. a carei hotarare este. rejudecarea pro cesului in fond se va face de catre instanta de recurs. instanta de fond va judeca din nou. in limitele casarii si tina nd seama de toate motivele invocate inaintea instantei a carei hotarare a fost c asata. din oficiu. 419 alin. judec ata va reincepe de la actul anulat. cand cauza va fi trimisa instantei competente sau altui organ cu activ itate jurisdictionala competent potrivit legii. fie la un alt termen stabilit in acest scop. In cazul in care recursul se respinge fara a fi cercetat in fond ori se anule aza sau se constata perimarea lui. fie la termenul la care a avut loc admiterea recursului. il poate respinge sau anula ori poate constata perimarea lui. cu exceptia cazului casarii pentru lipsa de co mpetenta. 491 se aplica in mod corespunzator in caz de neco mpetenta. de depasire a atributiilor puterii judecatoresti si de incalcare a aut oritatii de lucru judecat. de asemenea. din aceeasi cir cumscriptie. 474 alin. in caz de casare. Atunci cand i nteresele bunei administrari a justitiei o cer. Instanta va constata aceasta. 492. 495. situatie in care se pronunta o singura decizie. hotarare a instantei de recurs va cuprinde in considerente numai motivele de casare invoc ate si analiza acestora. In cazul in care casarea s-a fac ut pentru ca instanta a depasit atributiile puterii judecatoresti sau cand s-a i ncalcat autoritatea de lucru judecat. (1) lit. . Motivarea hotararii Art. hotararile instantei de recurs asupra probleme lor de drept dezlegate sunt obligatorii pentru instanta care judeca fondul. (1) vor casa cu trimitere in cazul in care instanta a carei hotarare este atacata cu recurs a solutionat pro cesul fara a intra in judecata fondului sau judecata s-a facut in lipsa partii c are a fost nelegal citata atat la administrarea probelor. (4) In cazul rejudecarii dupa casare. (2) Actele de executare sau de asigurare facute in temeiul unei asemenea hotarar i sunt desfiintate de drept. dupa caz. instantele prevazute la alin. in tot s au in parte. (3) Dupa casare. (2) Cu toate acestea. prin dispozitivul hotararii de casare. . cauza se trimite la instanta care a pronuntat h otararea casata ori la alta instanta de acelasi grad cu aceasta. . hotararea atacata poate fi casata. a tunci cand este cazul si sunt indeplinite conditiile prevazute la art. daca instanta de recurs nu dispune altfel. 120 Solutiile pe care le pot pronunta alte instante de recurs Art. Solutiile pe care le poate pronunta Inalta Curte de Casatie si Justitie Art. sunt admisib ile orice probe prevazute de lege. hotararea de recurs va cuprinde numai motivar ea solutiei fara a se evoca si analiza motivelor de casare. 496. (2) In caz de admitere a recursului. cererea se respinge ca inadmisibila.(1) Hotararile definitive pot fi atacate cu contestatie in anulare a . cu retinere sau cu trimitere. dispozitiile art. precum si la rejudecarea procesului dupa ca sarea hotararii de catre instanta de recurs.mite. aratandu-se de ce s-au admis ori. (3).(1) In caz de casare. cauza va putea fi trimisa oricar ei alte instante de acelasi grad.(1) In cazul in care competenta de solutionare a recursului apartine tribunalului sau curtii de apel si s-a casat hotararea atacata.Inalta Curte de Casatie si Justitie.Prin derogare de la prevederile art. 491. s-au respin s.

(1) Contestatia in anulare este inadmisibila daca motivul prevazut l a art. a fost respins fara a fi cercetat in fond. 503. 501. nu pot fi atacate cu recurs. chiar daca se in voca alte motive. Instanta competenta Art. . dar nu mai tarziu de un an de la data cand hotararea a ramas definitiva. 499. (1) putea fi invocat pe calea apelului sau a recursului. Daca solutio narea cauzei la acelasi termen nu este posibila. 498. fara vina p artii. . sub conditia darii unei cautiuni. 497 alin. (1). In acest ultim caz. (3) Daca motivul de contestatie este intemeiat. instanta de recurs a respins-o ori a omis sa se p ronunte asupra ei. 3. SECÞIUNEA a 3-a Revizuirea Obiectul si motivele revizuirii Art. potrivit legii. (2) Cu toate acestea. (2) In cazul in care se invoca motive care atrag competente diferite. Dispozitiile art. 2. Procedura de judecata Art. Conditiile de admisibilitate Art.tunci cand contestatorul nu a fost legal citat si nici nu a fost prezent la term enul cand a avut loc judecata. . dar instanta l-a respins pentru ca avea nevoi e de verificari de fapt incompatibile cu recursul sau daca recursul. (3) O hotarare impotriva careia s-a exercitat contestatia in anulare nu mai poat e fi atacata de aceeasi parte cu o noua contestatie in anulare. (2) Contestatia se motiveaza in termenul de 15 zile prevazut la alin. instanta de recurs.(1) Contestatia in anulare se solutioneaza de urgenta si cu precader e. . (4) Hotararea data in contestatie in anulare este supusa acelorasi cai de atac c a si hotararea atacata. 4. instanta va pronunta o hotarare de anulare a hotararii atacate si va fixa termen in vederea solutionarii cauzei printr-o noua hotarare.(1) Contestatia in anulare poate fi introdusa in termen de 15 zile d e la data cand contestatorul a luat cunostinta de hotarare. (2) Intampinarea este obligatorie si se depune la dosar cu cel putin 5 zile inai ntea primului termen de judecata. 500.(1) Revizuirea unei hotarari pronuntate asupra fondului sau care evo ca fondul poate fi ceruta daca: .Instanta poate suspenda executarea hotararii a carei anulare se cere . hotararea de anulare nu poate fi at acata separat. 1. instanta de recurs nu s-a pronuntat asupra unuia dintre recursurile declarate in cauza. . nu opereaz a prorogarea competentei. desi se invo case exceptia corespunzatoare. (2) pct. respingand recursul sau admitandu-l in parte. 2 si 4 se aplica in mod corespunzator hotarar ilor instantelor de apel care. Termenul de exercitare Art. 502. (3) Dispozitiile alin. a omis sa c erceteze vreunul dintre motivele de casare invocate de recurent in termen. dezlegarea data recursului este rezultatul unei erori materiale. potrivit dispozitiilor procedurale aplicabile judecatii finalizate cu hotarar ea atacata.(1) Contestatia in anulare se introduce la instanta a carei hotarare se ataca. 478 se aplica in mod cores punzator. instanta va pronunta o singura h otarare prin care va anula hotararea atacata si va solutiona cauza. sub s anctiunea nulitatii acesteia. 122 Suspendarea executarii Art. hotararea data in recurs a fost pronuntata de o instanta necompetenta absolut sau cu incalcarea normelor referitoare la alcatuirea instantei si. (2) Hotararile instantelor de recurs mai pot fi atacate cu contestatie in anular e atunci cand: 1. contestatia poate fi primita in cazul in care motivul a fo st invocat prin cererea de recurs. Contestatorul va lua cunostinta de continutul acesteia de la dosarul cauzei. .

505. date de instante de acelasi grad sau d e grade diferite. 1. 123 8. potrivit legii. Daca una dintre instantele de recurs la care se refera aceste dispozitii este Inalta Curte de Casatie si Justitie.(1) Termenul de revizuire este de o luna si se va socoti: 1. iar. (1) pct. Curtea Europeana a Drepturilor Omului a constatat o incalcare a drepturilor sau libertatilor fundamentale datorata unei hotarari judecatoresti. 4. . (1) pct. in cazurile prevazute la art. iar consecin tele grave ale acestei incalcari continua sa se produca. un judecator a fost sanctionat disciplinar definitiv pentru exercitarea funct iei cu rea-credinta sau grava neglijenta. dar nu mai tarziu de 3 ani de la data producerii acestora . 8. cererea de revizuire se va indrepta la instanta mai mare in grad fata de instanta care a dat prima hotarar e. hotararea nu se comunica. (2) In cazul dispozitiilor art. dar numai in ipo teza judecatorului. (1) pct. 503 alin. dupa darea hotararii. minorii si cei pusi sub in terdictie judecatoreasca ori cei pusi sub curatela nu au fost aparati deloc sau au fost aparati cu viclenie de cei insarcinati sa ii apere. de la comunicarea hotarar ii. 3. pct. in cazurile in care. (3) In cazul in care se invoca motive care atrag competente diferite. asupra existentei sa u inexistentei infractiunii invocate. dintr-o imprejurare mai presus de vointa sa. 11. In lipsa unei astfel de hotarari. Curtea Constitutionala s-a pronuntat asupra exceptiei invocate in acea cauza. s-a pronuntat asupra unor lucruri care nu s-au cerut sau nu s-a pronuntat asu pra unui lucru cerut ori s-a dat mai mult decat s-a cerut. pe cale incidentala. s-au descoperit inscrisuri doveditoare.(1) Cererea de revizuire se indreapta la instanta care a pronuntat h otararea a carei revizuire se cere. care incalca autoritatea de lucru judecat a primei hotarari. 2. s-a anulat ori s-a schimbat hotararea unei instante pe care s-a in temeiat hotararea a carei revizuire se cere. termenul curge de la data cand partea a luat cunostint a de imprejurarile pentru care constatarea infractiunii nu se mai poate face pri ntr-o hotarare penala. declarand neconstitutionala prevederea care a facut obiectul acelei exceptii. 4. 503 alin. nu va oper a prorogarea competentei. In cazul in care c onstatarea infractiunii nu se mai poate face printr-o hotarare penala. pct. cand aceste imprejurari au influentat solutia pronuntata in cauza. 7. instanta de revizuire se va pronunta mai intai. s-a casat. din ziua in care partea a luat cunostinta de hotararea instantei penale de condamnare a judecatorului. Termenul de exercitare Art. partea a fost impiedicata sa se infatiseze la judecata si sa instiinteze inst anta despre aceasta. 2. 3. 3. exista hotarari definitive potrivnice. 504. (2) Pentru motivele de revizuire prevazute la alin. dar nu mai tarziu de un an de la data ramanerii definitive a hotararii penale. (1) pct. la judecarea cererii v a fi citat si cel invinuit de savarsirea infractiunii. 7-10 sunt supuse revizuirii si hotararile care nu evoca fondul. de la cel din urma act de exe cutare. 2. 10. cererea de revizuire se va judeca de aceas ta instanta. 9. daca aceste imprejurari au influentat solutia pronuntata in cauza. care a luat parte la judecata. Instanta competenta Art. retinute de par tea potrivnica sau care nu au putut fi infatisate dintr-o imprejurare mai presus de vointa partilor. 503 alin. 503 alin.1. statul ori alte persoane juridice de drept public. 6. in cazurile prevazute la art. obiectul pricinii nu se afla in fiinta. de la pr onuntare. (1) pct. In acest ultim caz. a fost condam nat definitiv pentru o infractiune privitoare la pricina sau daca hotararea s-a dat in temeiul unui inscris declarat fals in cursul ori in urma judecatii. . ma rtorului sau expertului ori de hotararea care a declarat fals inscrisul. martor sau expert. 5. un judecator. in cazul prevazut la art. 3. dupa ce hotararea a devenit definitiva.

iar in cazul hotararilor definitive potrivnice. 6. (4) Revizuirea se motiveaza prin insasi cererea de declarare a caii de atac sau inauntrul termenului de exercitare a acesteia. termenul de revizuire este d e 15 zile si se socoteste de la incetarea impiedicarii. de la incetarea curate lei ori inlocuirea curatorului. 4. sub sanctiunea nulitatii. in cazul prevazut la art. 5. termenul este de 3 luni de la data publicarii hotararii Curtii Europene a Drepturilor Omului. 503 alin. dar nu mai tarziu de un an de la data rama nerii definitive a hotararii de casare. in cazurile prevazute la art.Instanta poate suspenda executarea hotararii a carei revizuire se ce re. (4) Daca instanta incuviinteaza cererea de revizuire. respectiv a deciziei Curtii Constitutionale in Monitorul Oficial al Romaniei. dar nu mai tarzi u de un an de 124 la data ramanerii definitive a acesteia. in cazul minorilor. Suspendarea executarii Art. in cazul prevazut la art. ea va schimba. . 6. 508. 507. . sub conditia darii unei cautiuni. (1) pct. 478 se aplica in mod cor espunzator. 503 alin. de la data ramanerii definiti ve a ultimei hotarari. Se va face aratare de hotararea data in revizuir e. (1) pct. 7. din ziua in care partea a lua t cunostinta de casarea. in cazul prevazut la art. (6) Daca revizuirea s-a cerut pentru hotarari potrivnice calea de atac este recu rsul. Procedura de judecata Art. 8. (2) In cazul prevazut la art. 7. hotararea atacata. 506.(1) Cererea de revizuire se solutioneaza potrivit dispozitiilor proc edurale aplicabile judecatii finalizate cu hotararea atacata. din ziua in care s-au descope rit inscrisurile ce se invoca. d e la inlocuirea tutorelui persoanei puse sub interdictie. 503 alin. 4. anularea sau schimbarea hotararii pe care s-a intemeiat hotararea a carei revizuire se cere. dupa caz.Pentru a se asigura interpretarea si aplicarea unitara a legii de ca . 10 si 11. din ziua in care partea a lua t cunostinta de hotararea prin care a fost sanctionat disciplinar definitiv jude catorul. (3) Dezbaterile sunt limitate la admisibilitatea revizuirii si la faptele pe car e se intemeiaza. 5. recursul este de competenta Completului de 9 j udecatori. In cazul in care revizuirea a fost solutionata de una dintre sectiile Inal tei Curti de Casatie si Justitie. dar nu mai tarziu de un an de la data ramanerii definitive a hotararii de sanctionare disciplinara. Dispozitiile art. P artea I. (2) Intampinarea este obligatorie si se depune la dosar cu cel putin 5 zile inai ntea primului termen de judecata. in tot sau in parte. (1) pct. Revizuentul va lua cunostinta de continutul in tampinarii de la dosarul cauzei. din ziua in care statul o ri alta persoana de drept public a luat cunostinta de hotarare.. 125 TITLUL III Dispozitii privind asigurarea unei practici judiciare unitare CAPITOLUL I Recursul in interesul legii Calitatea procesuala Art. (1) pct. (1) pct. (5) Daca prin aceeasi cerere se invoca motive diferite de revizuire. (1) pct. (4) se aplica in mod corespunzator pentru fiecare motiv in parte. 503 alin. persoanelor puse su b interdictie judecatoreasca sau sub curatela termenul de revizuire este de 6 lu ni de la data la care cel interesat a luat cunostinta de hotarare. prevederile alin. 9. anulare sau schimbare. . 503 alin. 503 alin. ea va anula cea din urma hotarare. 8. (3) Pentru motivele prevazute la art. in cazul prevazut la art. 503 alin. in josul originalului hotararii revizuite. dar nu mai ta rziu de un an de la dobandirea capacitatii depline de exercitiu sau. (1) pct. (5) Hotararea data asupra revizuirii este supusa cailor de atac prevazute de leg e pentru hotararea revizuita.

presedintele acesteia v a lua masurile necesare pentru desemnarea aleatorie a judecatorilor din cadrul s ectiei in a carei competenta intra chestiunea de drept care a fost solutionata d iferit de instantele judecatoresti. cu cel putin 20 de zile inainte de desfasurarea acesteia. precum si Avocatul Poporului au indatorirea sa ceara Inaltei Curti de Casatie si Justitie sa se pronunte asupra chestiunilor de drept care au fost solutionate diferit de instantele judecatoresti. doctrina in materie. presedintele completului va putea solicita unor specialisti recunoscuti opinia scrisa asupra chestiunilor de drept solutio nate diferit. un numar de 14 judecatori din sectia in a carei competenta intra ch estiunea de drept care a fost solutionata diferit de instantele judecatoresti. Odata cu convocarea. 509. (3) Dupa sesizarea Inaltei Curti de Casatie si Justitie. Conditiile de admisibilitate Art. daca este cazul. Totodata. presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie va stabili sectiil e din care provin cei 20 de judecatori. (5) In vederea intocmirii raportului. . respectiv al curtii de apel ori d e Avocatul Poporului sau de un reprezentant al acestuia. (3). (9) Recursul in interesul legii se sustine in fata completului. Daca exista motive obiect ive.Recursul in interesul legii este admisibil numai daca se face dovada ca problemele de drept care formeaza obiectul judecatii au fost solutionate in mod diferit prin hotarari judecatoresti definitive. precum si a judecatorilor din celelalte sect ii ce intra in alcatuirea completului prevazut la alin. precum si opinia specialistilor consult ati. . (7) Sedinta completului se convoaca de presedintele acestuia. a Curtii Europene a Drepturilor Omului sau a Curtii de Justitie a Uniunii Europen e. pentru a intocmi un ra port asupra recursului in interesul legii. 510. acestia vor fi inlocuiti cu respectarea regulilor prevazute la alin. iar solutia se adopta cu cel putin doua treimi din numarul judecat orilor completului. 126 judecatorii raportori vor intocmi si vor motiva proiectul solutiei ce se propune a fi data recursului in interesul legii. Judecarea recursului in interesul legii Art. de judecatorul desemnat de colegiul de cond ucere al Inaltei Curti de Casatie si Justitie. dupa caz. colegiile de conducere ale curtilor de apel. (2) Decizia se pronunta numai in interesul legii si nu are efecte asupra hotarar ilor judecatoresti examinate si nici cu privire la situatia partilor din acele p rocese. procurorul general al Parchetului de pe lang a Inalta Curte de Casatie si Justitie. colegiul de conducere al Inaltei Curti de Casatie si Justitie. presedintii de sectii din cadr ul acesteia. din oficiu sau la cererea ministrului jus titiei. (6) Raportul va cuprinde solutiile diferite date problemei de drept si argumente le pe care se fundamenteaza. completul Inaltei Curti de Casatie si Justitie s e pronunta prin decizie. (4) La primirea cererii. (10) Recursul in interesul legii se judeca in cel mult 3 luni de la data sesizar ii instantei. Nu se admit abtineri de la vot. presedintele completului va desemna 3 judecatori din ca drul sectiei/sectiilor in a carei/caror competenta intra chestiunea de drept car e a fost solutionata diferit de instantele judecatoresti. care se anexeaza cererii. (3) Decizia se motiveaza in termen de cel mult 30 de zile de la pronuntare si se . (8) La sedinta participa toti judecatorii completului. (2) In cazul in care chestiunea de drept prezinta interes pentru doua sau mai mu lte sectii. 511. p recum si cate 2 judecatori din cadrul celorlalte sectii. fiecare judecator v a primi o copie a raportului si a solutiei propuse.(1) Asupra cererii.tre toate instantele judecatoresti. . de pro curorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie s au de procurorul desemnat de acesta. Presedintele completulu i este presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie. Continutul hotararii si efectele ei Art.(1) Recursul in interesul legii se judeca de un complet format din p resedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie. (1). jurisprudenta relevanta a Curtii Constitutionale.

(7) Sesizarea se judeca fara citarea partilor in cel mult 3 luni de la data inve stirii sectiei. (5) In cazul in care problema de drept priveste activitatea mai multor sectii al e Inaltei Curti de Casatie si Justitie. masurile prevazute d . de la data publi carii deciziei in Monitorul Oficial al Romaniei. care. sectiile se pronunta pri n decizie. 513. (1) se poate face in urmatoarele cazuri: 1. (2) Dispozitiile art. (3) Dezlegarea data problemelor de drept este obligatorie pentru instante. (5)-(8) se aplica in mod corespunzator. dupa caz. investit cu soluti onarea cauzei in ultima instanta.(1) Oricare dintre parti. 2. CAPITOLUL II Sesizarea Inaltei Curti de Casatie si Justitie in vederea pronuntar ii unei hotarari prealabile pentru dezlegarea unor probleme de drept Obiectul sesizarii Art. in scris.Daca. prin avocat sau. insa acest termen s-a implinit fara rezultat. . prin incheiere. Partea I. dupa dezbateri contradicto rii si daca sunt indeplinite conditiile prevazute la art. 512. constatand ca o problema de drept de care depi nde solutionarea cauzei respective nu a fost dezlegata unitar in practica instan telor. un complet de judecata al Inaltei Curti d e Casatie si Justitie. fata de cel care nu si-a indeplinit obligatia. 514. cauza va fi suspendata pana la pronuntarea hotararii prealabile pentru dezlegarea problemei de drept. sectia sau. (3) se aplica in mod corespunzator. . (4) Dezlegarea data problemelor de drept judecate este obligatorie pentru instan te de la data publicarii deciziei in Monitorul Oficial al Romaniei. de pronuntare ori de motivare a unei hotarari. Pa rtea I. Partea I. cu respect area dispozitiilor alin. presedintele sectiei care a fost investi ta o va transmite presedintelui Inaltei Curti de Casatie si Justitie si presedin tilor sectiilor interesate in solutionarea problemei de drept. TITLUL IV Contestatia privind tergiversarea procesului Subiectele contestatiei si motivele ei Art. invocand incalcarea dreptului la solutiona rea procesului intr-un termen optim si previzibil. insa instant a nu a luat. (8) Procedura prevazuta in prezentul capitol este scutita de taxa judiciara de t imbru si timbru judiciar. inclu siv in cauza in legatura cu care s-a ridicat problema de drept. in vederea sesiza rii acestora si a solutionarii problemei de drept. in sedinta comuna. va putea solicita sectiei corespunzatoare a Inaltei Curti de Casatie si J ustitie sa pronunte o hotarare prin care sa se dea rezolvare de principiu proble mei de drept cu care a fost sesizata. pentru a intocmi un raport asupra problemei de drept supuse judecatii.publica in cel mult 15 zile de la motivare in Monitorul Oficial al Romaniei. dupa caz. Nu se admit abtineri de la vot.(1) Asupra sesizarii. (6) Sedinta comuna a sectiilor este convocata de presedintele Inaltei Curti de C asatie si Justitie si va fi prezidata de presedintele sectiei initial investite. 511 alin. 515. . (4) Raportul va fi comunicat partilor. iar solutia se adopta cu jumatate plus unu din numarul judecator ilor prezenti. din oficiu sau la cererea partilor. in cursul judecatii. 127 (3) La primirea sesizarii. punctele lor de vedere privind problema de drept supusa judecatii. cand legea stabileste un termen de finalizare a unei proceduri. pot depune. sa solicite luarea masurilor legale pentru ca aceasta situatie sa fie inlaturata. (2) Prin aceeasi incheiere. . precum si procurorul care participa la jud ecata pot face contestatie prin care.(1) Sesizarea sectiei corespunzatoare a Inaltei Curti de Casatie si Justitie se face. (3). Procedura de judecata Art. presedintele sectiei va desemna un judecator. 512. 510 alin. prin consilier jur idic. cand instanta a stabilit un termen in care un participant la proces trebuia s a indeplineasca un act de procedura. (2) Contestatia mentionata la alin. Dispozitiile art . al curtii de apel sau al tribunalului. iar acest termen s-a implinit. in termen de cel mult 15 zile de la comunicare. numai cu privire la problema de drept supusa dezlegarii. Continutul si efectele hotararii Art. c are nu este supusa niciunei cai de atac.

cand este cazul. instanta care solutioneaza plangerea nu va putea da indru mari si nici nu va putea oferi dezlegari asupra unor probleme de fapt sau de dre pt care sa anticipeze modul de solutionare a pricinii ori care sa aduca atingere libertatii judecatorului cauzei de a hotari. Judecata se face fara citarea partilor. 3. aratand care sunt acestea si stabilind. (5) Cand apreciaza contestatia ca neintemeiata. prin care ia de indata masurile ne cesare inlaturarii situatiei care a provocat tergiversarea judecatii. 129 Sanctionarea contestatorului de rea-credinta Art. Forma contestatiei. 519. Impotriva acestei incheieri contestatorul poate face planger e in termen de 3 zile de la comunicare. intr-un anumit termen. Plangerea se depune la instanta care a p ronuntat incheierea. . contestatorului ii va fi comunicata. iar acest termen s-a implinit. instantei ierarhic superioare. Procedura de solutionare a plangerii Art. precum si din orice alte imprejurari care indreptatesc constatarea ca exercitarea acesteia s-a facut in alt scop decat acela pentru care legea o recu noaste. fata de cel care nu si-a indeplinit obligatia.(1) Contestatia se formuleaza in scris si se depune la instanta inve stita cu solutionarea procesului in legatura cu care se invoca tergiversarea jud ecatii. o copie a incheierii. (4) Cand apreciaza contestatia ca fiind intemeiata. (3) Contestatia se solutioneaza de catre completul investit cu judecarea cauzei de indata sau in termen de cel mult 5 zile. pentru solutionare. 128 4. (2) Daca instanta gaseste plangerea intemeiata. in complet format din 3 judecatori. Contestatia se poate face si verbal in sedinta. atunci cand legea o impune. fara citarea partilor. 516. ce trebui e motivata in termen de 5 zile de la pronuntare.(1) Atunci cand contestatia sau plangerea a fost facuta cu rea-credi nta. . Odata retrasa. conform legii. la plata de despagubi ri pentru repararea prejudiciului cauzat prin introducerea contestatiei sau plan gerii. Retragerea contestatiei Art. completul de judecata pronun ta o incheiere nesupusa niciunei cai de atac. 517. precum si. Procedura inaintea instantei care judeca procesul Art. cu privire la solut ia ce trebuie data procesului. 518. impreuna cu motivele aratate de parte. (2) Contestatia nu suspenda solutionarea cauzei. . . autorul acesteia poate fi obligat la plata unei amenzi judiciare de la 500 lei la 2. caz in care va fi consem nata. a unui act de procedura necesar solu tionarii cauzei.000 lei. care o va inainta de indata. CARTEA a III-a Procedura necontencioasa judiciara TITLUL I Dispozitii generale . contestatia nu poate fi reiterata. cand instanta si-a nesocotit obligatia de a solutiona cauza intr-un termen op tim si previzibil prin neluarea masurilor stabilite de lege sau prin neindeplini rea din oficiu. un inscris sau date ori alte in formatii rezultate din evidentele ei si care erau necesare solutionarii procesul ui. (2) Reaua-credinta rezulta din caracterul vadit nefondat al contestatiei ori al plangerii.e lege. in incheierea de sedinta. Cand procesul se judeca la Inalta Curte de Casatie si Justi tie.(1) Instanta va solutiona plangerea in termen de 10 zile de la primi rea dosarului. un termen pentru in deplinirea lor. plangerea se solutioneaza de un alt complet al aceleiasi sectii. desi timpul scurs de la ultimul sau act de procedura ar fi fost suficient pentru luarea masurii sau indeplinirea actului. va dispune ca instanta care jude ca procesul sa indeplineasca actul de procedura sau sa ia masurile legale necesa re. completul de judecata o va respi nge prin incheiere. (3) In toate cazurile. printr-o hotarare care nu este supusa niciunei cai de atac. la cererea partii interesate. insa instanta nu a luat.Contestatia poate fi retrasa oricand pana la solutionarea ei. pentru informare. In acest c az. masurile prevazute de lege. cand o persoana ori o autoritate care nu are calitatea de parte a fost obliga ta sa comunice instantei.

instanta o va respinge. denumirea si sediul celui care o face si. Competenta Art. (2) Materiile necontencioase cu privire la care legea prevede o procedura specia la raman supuse acelor dispozitii. 521. pentru cei care au lipsit. la aprecierea instantei. competenta instantei si solutionarea incidentelor privi nd competenta sunt supuse regulilor prevazute pentru cererile contencioase.Daca cererea. (5) Apelul se judeca in camera de consiliu. sunt supuse dis pozitiilor prezentei carti. chiar daca nu a fost cit ata la solutionarea cererii. pentru cei care au fost prezenti la ultima sedinta de judecata. prin insusi cuprinsul ei ori prin obiectiile ridicate de persoanele citate sau care intervin. dar nu mai tarziu de un an de la data pronuntarii. Cuprinsul cererii Art. precum si pe acelea ale caror interese ar putea fi afectate de hotarare. fara insa a se urmari stabilirea unui drept potrivnic fata de o alta perso ana. chiar daca nu au fost invocate in cerere sau p e parcursul procedurii. ale persoanelor p e care acesta cere sa fie chemate inaintea instantei. 520. titluri sau valori aflate in depozitul unei instante se vor indrepta la acea instanta. Procedura Art. .Cererile pentru solutionarea carora este nevoie de interventia insta ntei. 528. (2) In celelalte cazuri.Instanta se pronunta prin incheiere. prenumele si domiciliul sau. . in masura in care ac estea din urma sunt compatibile cu natura necontencioasa a cererii. . (3) Termenul de apel va curge de la pronuntare.Incheierile pronuntate in procedura necontencioasa nu au autoritatea lucrului judecat. . care se vor completa cu cele ale prezentei ca . 529. Calea de atac Art. putand cere partii lamuririle necesare. chiar din oficiu.(1) Cererile necontencioase care sunt in legatura cu o cauza in curs de solutionare sau solutionata deja de o instanta ori care au ca obiect elibera rea unor inscrisuri. cu citarea petentului s i a persoanelor aratate in cerere. 524. In caz contrar. (1) este supusa numai apelului.(1) Dispozitiile art. dupa imprejurari. . 526.(1) Instanta isi verifica din oficiu competenta. ocrotire ori asigurare. termenul de apel curgand de la data la care a luat cunostinta de incheiere. orice masuri utile cauzei. 523. si de la comunicare. chiar daca este de ordine privata.(1) Cererea va cuprinde numele. . Regulile aplicabile Art. 525. Verificarea competentei Art. . 520-528 referitoare la procedura necontencioas a se completeaza cu dispozitiile de procedura contencioasa. 527. in raport cu toate imprejuraril e de fapt si de drept ale cauzei.(1) Incheierea prin care se incuviinteaza cererea este executorie. Ea are dreptul sa asculte orice persoana care poate aduce lamuriri in cauza. Efectele hotararii Art. (2) Instanta poate dispune. motivarea aceste ia si semnatura. daca legea o impune. (4) Apelul poate fi facut de orice persoana interesata. prezinta caracter contencios. (2) Incheierea prevazuta la alin. 522. 130 Caracterul contencios Art. obiectul. Solutionarea cererii Art.Domeniul de aplicare Art. . judecata se face cu sau fara citare. . precum sunt cele privitoare la darea autorizatiilor judecatoresti sau la lu area unor masuri legale de supraveghere. care este definitiva. . (2) Ea va fi insotita de inscrisurile pe care se sprijina.(1) Cererea se judeca in camera de consiliu. dupa ca z. (2) Daca instanta se declara necompetenta va trimite dosarul instantei competent e. cu exceptia ce lei pronuntate de un complet al Inaltei Curti de Casatie si Justitie.

capacitatea persoanelor. iar apelul impotriva incheierii date de presedintele tribunalului sau c urtii de apel se judeca de un complet al instantei respective. .(1) La cerere. consemnate. expertize. in afara d e cazul in care legea ori actul lor de infiintare sau de organizare prevede altf el. Masurile luate de presedintele instantei Art. TITLUL II Dispozitii speciale Eliberarea de copii de pe hotarari si de pe alte inscrisuri Art. in afara de acelea car e privesc starea civila. prin conventia arbitrala. Tribunalul arbitral Art. 532. 131 (2) In aceste cazuri. inscrisuri sau declaratii de martori decat cu incuviintarea presedintelui. (2) In administrarea acestei jurisdictii. (4) Incheierile date de presedintii sectiilor Inaltei Curti de Casatie si Justit ie sunt definitive. investite de parti sau in conformitate cu acea conventie s . . CARTEA a IV-a Despre arbitraj TITLUL I Dispozitii generale Notiunea Art. precum si drepturile asupra carora partile nu pot sa dispuna. . uneia sau mai multor persoane. su b sanctiunea aplicabila grefierilor pentru infractiunea de fals. relati ile de familie. . se introduce. Incheierile pentru eliberarea unor bunuri Art. . dupa caz. 531. (2) Statul si autoritatile publice au facultatea de a incheia conventii arbitral e numai daca sunt autorizate prin lege sau prin conventii internationale la care Romania este parte. precum si orice alte bunuri. de pe hotarare sau de pe dispozitiv se vor putea elibera numai dupa ce acestea au fost semnate de toti judecatorii. presedintele trebuie sa pronunte incheierea in termen de c el mult 5 zile de la primirea cererii.(1) Procedura necontencioasa se aplica si in cazurile in care legea da in competenta presedintelui instantei luarea unor masuri cu caracter neconten cios. 530 alin. (3) In incheierea de eliberare se va arata detinatorul obligat la eliberarea bun urilor. grefa instantei va elibera copii de pe incheierea de sedinta. (4) Incheierea prevazuta la alin. pastrate la instanta ori aflat e in custodia altuia.(1) Persoanele care au capacitate deplina de exercitiu pot conveni s a solutioneze pe calea arbitrajului litigiile dintre ele.(1) Arbitrajul este o jurisdictie alternativa avand caracter privat. 534. (3) In cazul in care dezbaterile nu s-au desfasurat in sedinta publica. (3) este supusa acelorasi cai de atac ca si ho tararea pe baza careia s-a cerut eliberarea bunului. (2)-(4) se aplica in mod corespunzator. Partile vor fi citate daca instanta considera necesar. in legatura cu un proces. 132 Obiectul arbitrajului Art. (3) Apelul impotriva incheierii date de presedintele judecatoriei se judeca de t ribunal. .(1) Cererea de eliberare privind sumele de bani sau alte valori ori titluri. Dispozitiile art . de perso ana indreptatita.Arbitrajul poate fi incredintat. la instanta care a dispus acea masura. 533. (2) Copiile de pe incheierile de sedinta. cu conditia ca regulile respective sa nu fie contrare ordinii publice si dispoziti ilor imperative ale legii. partile litigante si tribunalul arbitr al competent pot stabili reguli de procedura derogatorii de la dreptul comun. de pe hotarare sau dispozitiv sau de pe celelalte inscrisuri aflate la dosar. 530.rti. precum si persoana indreptatita sa le primeasca. (3) Persoanele juridice de drept public care au in obiectul lor de activitate si activitati economice au facultatea de a incheia conventii arbitrale. 535. (2) Cererea se va solutiona prin incheiere executorie. dezbaterea succesorala. data in camera de consili u. alte per soane decat partile nu pot dobandi copii de pe incheieri.

normele privind constituirea tribunalului arbitral. prin procedu ra ordonantei presedintiale. 133 Reprezentarea partilor Art. (2) In cazul in care conventia arbitrala se refera la un litigiu legat de transf erul dreptului de proprietate si/sau constituirea altui drept real asupra unui b un imobil. (2) Sub rezerva respectarii ordinii publice si a bunelor moravuri. imputernicirea data avocatilor. . solutionarea litigiului este incredintata unor arbitri. Felurile conventiei arbitrale Art. potrivit titlului VII din prezenta carte. si cuprinde dreptul avocatului de a exercita optiunile cu privire la caducitatea arbitrajului potrivit art. (3) Dispozitiile alin.(1) Conventia arbitrala se incheie in scris. hotararea nefiind supusa niciunei cai de atac. precum si a d ispozitiilor imperative ale legii. incheiata conform dispozitiilor titlului II din prezenta carte. tribunalul arbitral.a judece litigiul si sa pronunte o hotarare definitiva si obligatorie pentru ele . arbitrii investiti constituie. a sediului procesual la avocat. 538. sau schimb de acte procedurale ori cand existenta ei a fost pretinsa in scris de una dintre parti si nu a fost contestata de cealalta. Organizarea arbitrajului de un tert Art. (1) si (2) se aplica in mod corespunzator si in cazul rep rezentarii partii prin consilier juridic.(1) Pentru inlaturarea piedicilor ce s-ar ivi in organizarea si desf asurarea arbitrajului. numire a. fie direct. termenul si locul arbitrajului. precum si pentru indeplinirea altor atributii ce revin in stantei judecatoresti in arbitraj. revocarea si inlocuirea arbitrilor. (2) In procedura arbitrala. 537. sau de o alta e ntitate ori de o persoana fizica. valo reaza alegerea domiciliului sau. normele d e procedura pe care tribunalul arbitral trebuie sa le urmeze in judecarea litigi ului. partile pot formula cereri si isi pot ex ercita drepturile procesuale personal sau prin reprezentant. (2) Instanta va solutiona aceste cereri de urgenta si cu precadere. Acestia pot fi asis tati de alti specialisti. in sensul dispozit iilor prezentei carti.(1) Conventia arbitrala se poate incheia fie sub forma unei clauze c . (2). TITLUL II Conventia arbitrala Forma scrisa Art. In aceste cazuri. Interventia instantei Art. 536. pre cum si de a solicita ori de a accepta prelungirea termenului arbitrajului. in general. Tribunalul va solutiona cauza in compl etul prevazut de lege pentru judecata in prima instanta. 541. inclusiv procedura unei eventuale concilieri prealabile. dupa caz. (4) Daca nici tribunalul arbitral nu a stabilit aceste norme. orice alte norme privind buna desfasurare a arbitrajului. sub sanctiunea nulitati i. conventia trebuie incheiata in forma autentica notariala. Organizarea arbitrajului de catre parti Art. . (3) In lipsa regulilor prevazute la alin. dupa caz. 560. 540.(1) Arbitrajul se organizeaza si se desfasoara potrivit conventiei a rbitrale. indiferent de forma acestei a. tribunalul arbitral va putea stab ili procedura de urmat asa cum va socoti mai potrivit. se vor aplica disp ozitiile ce urmeaza. Arbitrul unic sau. . sub sanctiu nea nulitatii absolute. 539.(1) In litigiile arbitrale. . potrivit legii.Partile pot conveni ca arbitrajul sa fie organizat de o institutie p ermanenta de arbitraj. daca in cuprinsul acesteia nu se prevede altfel. cel mai tarziu odata cu constituirea tribu nalului arbitral. preva zut la art. . repartizarea intr e parti a cheltuielilor arbitrale si. partile pot stabili prin conventia arbitrala sau prin act scris incheiat ulterior. fie prin referire la o anumita reglementare avand ca obiect arbitrajul. partea interesata poate sesiza tribunalul in circumscriptia caruia are loc arbitrajul. Conditia formei scrise se considera indeplinita atunci cand recurgerea la arb itraj a fost convenita prin schimb de corespondenta. . numiti ori acceptati de parti potrivit conventiei ar bitrale sau regulilor institutiei permanente de arbitraj. 559.

Excluderea competentei instantei Art. fie sub forma compromisului . b) conventia arbitrala este lovita de nulitate ori este inoperanta. isi va verifica propria competenta si se va declara necompetenta numai daca partile sau una dintre ele solicita aceasta. clauza compromisorie se interpreteaza in sensul ca se ap lica tuturor neintelegerilor care deriva din contractul sau din raportul juridic la care ea se refera. fara nicio rezerva intemeiata pe con ventia arbitrala. inscrisa in contractul principal ori stabilita intr-o conventie se parata. inv ocand conventia arbitrala. (2) Compromisul se poate incheia chiar daca litigiul intervenit intre parti este deja pe rolul unei alte instante.Poate fi arbitru orice persoana fizica daca are capacitate deplina d e exercitiu. cate unul numit de fiecare dintre parti. 542. sesizata cu o cauza cu privire la care s-a incheiat o conventie arbitrala. (3) In caz de indoiala. sub sanctiunea nulitatii. . c) tribunalul arbitral nu poate fi constituit din cauze vadit imputabile paratul ui in arbitraj.(1) Instanta judecatoreasca. 545. (2) Validitatea clauzei compromisorii este independenta de valabilitatea contrac tului in care a fost inscrisa.supraarbitrul . su b forma clauzei compromisorii. obiectul litigiului si numele arbitrilor sau modalitatea de numire a lor. 548. . . . . aratandu-se. iar al treilea . (2) Existenta conventiei arbitrale se prezuma daca reclamantul formuleaza o cere re de arbitrare. Aceasta va ramane valabila si va servi drept teme i pentru orice noua procedura arbitrala care ar fi declansata in temeiul acestei a pentru solutionarea oricarui litigiu aparut intre parti derivand din contractu l principal. In cazul arbitrajului institutionaliza t este suficienta referirea la regulile de procedura ale institutiei care organi zeaza arbitrajul. (3) Conflictul de competenta dintre tribunalul arbitral si o instanta judecatore asca este solutionat de instanta judecatoreasca ierarhic superioara celei aflate in conflict.(1) Prin clauza compromisorie partile convin ca litigiile ce se vor naste din contractul in care este stipulata sau in legatura cu acesta sa fie sol utionate pe calea arbitrajului. .(1) Prin compromis partile convin ca un litigiu intervenit intre ele sa fie solutionat pe calea arbitrajului.Incheierea procedurii arbitrale cu sau fara pronuntarea unei hotarar i asupra fondului cauzei nu aduce atingere eficacitatii conventiei arbitrale.ompromisorii. aratandu-se. numele ar bitrilor sau modalitatea de numire a lor. 546. 543. Numarul arbitrilor Art. 135 TITLUL III Tribunalul arbitral Arbitrii Art. Eficacitatea clauzei compromisorii Art.d esemnat de cei 2 arbitri. sub sanctiunea nulitatii. competenta instantelor judecatoresti. iar paratul nu ridica.Incheierea conventiei arbitrale exclude. la primul termen la care a fost legal ci tat. 544. litigiul se judeca de 3 arbi tri. pentru litigiul care face o biectul ei. obiectiuni cu privire la aceasta. . Verificarea competentei instantei Art. 547. (2) Instanta va retine spre solutionare procesul daca: a) paratul si-a formulat apararile in fond.(1) Partile stabilesc daca litigiul se judeca de un arbitru unic sau de mai multi arbitri. 134 Clauza compromisorie Art. la care contractul principal face trimitere. . (2) Daca partile nu au stabilit numarul arbitrilor. care trebuie sa fie intotdeauna in numar impar. Compromisul Art.

(2) si (3). 551. 553. sa procedeze la numirea lor potrivit art. posta electronica sau prin alte mijloace ce asigu ra transmiterea textului actului si confirmarea primirii acestuia. precum si enuntarea succinta a pretentiilo r si a temeiului lor. Nulitatea Art. 551. cu o societate controlata de una dintre parti sau aflata sub un control comun cu aceasta. datele persona le si profesionale ale arbitrului unic propus sau ale arbitrului desemnat de par tea care vrea sa recurga la arbitraj. datele personale si profesionale ale arbitrului desemnat de aceasta. 550. raspunsul la propunerea de numire a arbitrului unic sau. pe cat posibil.(3) Daca exista mai multi reclamanti sau mai multi parati. b) cand o persoana juridica al carei asociat este sau in ale carei organe de con ducere se afla arbitrul are un interes in cauza. partile vor propune si cate un supleant.(1) In afara de cazurile de incompatibilitate prevazute pentru judec atori. prevazute in conventia arbitrala. (5) Cand propun arbitrii. (3) In comunicare se arata numele. in termen de 10 zile de la ultima acceptare. c) daca arbitrul are raporturi de munca ori de serviciu. Numirea arbitrilor de catre instanta Art.Cei 2 arbitri vor proceda la numirea supraarbitrului si a unui suple ant al acestuia. 552. (4) Partea careia i s-a facut comunicarea trebuie sa transmita. (2) Cand arbitrul unic sau. . partea care vrea sa recurga la arbitraj p oate cere tribunalului prevazut la art. pentru cazul in care arbitrul principal ar fi sau ar ajunge in situatia sa nu isi poata indeplini insarcinarea . dupa caz. 539 alin. partile care au inter ese comune vor numi un singur arbitru. partea care vrea sa rec urga la arbitraj va comunica celeilalte parti. domiciliul si. .Este nula clauza din conventia arbitrala care prevede dreptul uneia dintre parti de a numi arbitru in locul celeilalte parti sau de a avea mai multi arbitri decat cealalta parte. prin posta. telefax. cu citarea parti lor. (2) Tribunalul se pronunta in termen de 10 zile de la sesizare. fie in conditiile alin. . 549. . prin incheiere care nu este supusa niciunei cai de atac. in scris. Supraarbitrul se v a conforma prevederilor art. . arbitrii nu au fost numiti prin conventia arbitrala si nici nu s-a prevazut modalitatea de numire. d) daca arbitrul a prestat consultanta uneia dintre parti. a supraarbitrului. (2)-(4). domiciliul si. .Acceptarea insarcinarii de arbitru trebuie sa fie facuta in scris si va fi comunicata partilor. dupa caz. Incompatibilitatea arbitrilor Art. (1) sa procedeze la numirea ar bitrului ori. la randul sau. numele. a asistat sau a repre zentat una dintre parti ori a depus marturie in una dintre fazele precedente ale litigiului. care pun la indoi ala independenta si impartialitatea sa: a) neindeplinirea conditiilor de calificare sau a altor conditii privitoare la a rbitri. (3) Persoana care stie ca in privinta sa exista o cauza de recuzare este obligat . in termen de 5 zile de la data primirii propunerii d e numire. i n termen de 10 zile de la primirea acesteia. revocati sau inlocuiti conform conventiei arbitrale. arbitrul poate fi recuzat si pentru urmatoarele motive. Numirea arbitrilor Art.(1) In caz de neintelegere intre parti cu privire la numirea arbitru lui unic sau daca o parte nu numeste arbitrul ori daca cei 2 arbitri nu cad de a cord asupra persoanei supraarbitrului. pe cat posibil . 554. 136 Numirea supraarbitrului Art. fie prin conventia arbitrala. dupa caz.(1) Arbitrii sunt numiti. (2) O parte nu poate recuza arbitrul numit de ea decat pentru cauze survenite sa u de care a luat cunostinta dupa numire. sau legaturi comerciale directe cu una dintre parti. prenumele. 548 alin. dupa caz. Acceptarea sarcinii de arbitru Art.

559. 539 alin. in termen de 10 zile de la sesizare. (2) Termenul se suspenda pe timpul judecarii unei cereri de recuzare sau a orica rei alte cereri incidente adresate tribunalului prevazut la art. este impiedicat sa isi exercite insarcinarea. in conditiile legii. fara a avea autorizarea part ilor. Raspunderea arbitrilor Art. se va proceda la inlocuirea arbitrului potrivit dispozitiilor stabilite pentru n umirea lui. (5) Abtinerea produce efecte pe data formularii ei. sub sanctiunea decaderii.(1) La primul termen de judecata la care au fost legal citate. abtinere. precum si in orice alt caz in care arbitrul este impiedicat sa isi indeplineasca sarcina s i daca supleantul. (1) . 556. de la survenirea cauzei de recuzare. iar daca asemenea cauze survin dupa acceptare. 557. comunica in scris ca inteleg sa nu ceara rec uzarea.(1) Tribunalul arbitral se considera constituit la data acceptarii i nsarcinarii de arbitru unic sau. fara nicio alta formalitate. nu participa la judecarea litigiului ori nu pronunta h otararea in termenul stabilit de conventia arbitrala sau de lege. tribunalul arbitral. Constituirea tribunalului arbitral Art. Termenul arbitrajului Art.a sa instiinteze partile si pe ceilalti arbitri mai inainte de a fi acceptat ins arcinarea de arbitru. . tribunalul arbitral trebuie sa pronunte hotararea in termen de cel mult 6 luni de la data constituirii sale. sub sanctiunea decaderii.In caz de recuzare. 555. . caz in ca . (2) Data acceptarii este cea a expedierii comunicarii prevazute la art. 559. (4) Aceasta persoana nu poate participa la judecarea litigiului decat daca parti le. (5) Termenul se prelungeste de drept cu 3 luni in cazul decesului uneia dintre p arti. dupa caz. la expirarea termenului prevazut la art. publicand sau divulgand date de care iau cunostinta in calitate de arbitri. pentru motive temeinice.(1) Daca partile nu au prevazut altfel. c) nu respecta caracterul confidential al arbitrajului. de indata c e le-a cunoscut. Cererea de recuzare Art. 560. (2) Cererea de recuzare se solutioneaza de tribunalul prevazut la art. da ca: a) dupa acceptare. (1). 551. . revocare. va pronunta o hotarare prin care va constata ca arbitrajul a devenit caduc.(1) Recuzarea trebuie sa fie ceruta. instiintate potrivit alin. pentru prejudiciul cauzat. o singura data. . in te rmen de 10 zile de la data cand partea a luat cunostinta de numirea arbitrului s au. (3) In cadrul termenului prevazut la alin. (2) Cand cel putin una dintre parti a formulat declaratia prevazuta la alin. (1) prin incheiere. sub sanctiunea caducitatii arbitrajului. cu cel mult 3 luni. prelungirea term enului. a ultimei acceptari a insarcinarii de arbitru ori de supraarbitru. 539. daca inteleg sa invoce caducitatea arbitrajului. 137 (3) Dispozitiile prezentului cod privind recuzarea judecatorilor se aplica in mo d corespunzator. parti le sunt obligate sa declare in scris. ea are dreptul sa se abtina de la judecarea litigiul ui. renuntare. partile pot consimti in scris la prelungirea termenului arbitrajului. Caducitatea arbitrajului Art. . (4) Tribunalul arbitral poate dispune. 558. (3). la randul sau. pronuntata cu citarea partilor si a arbitrului recuzat.Arbitrii raspund. dupa caz. renunta in mod nejustificat la insarcinarea lor. cu exceptia sit uatiei in care partile declara in mod expres ca renunta la caducitate. Chiar in acest caz. d) incalca cu rea-credinta sau grava neglijenta alte indatoriri ce le revin. . fara ca abtinerea sa insemne recunoasterea cauzei de recuzare. deces. b) fara motiv justificat. Incheierea nu este supusa niciunei cai de atac . Inlocuirea arbitrilor Art.

f) numele. . denumirea si sediul lor.(1) Dezbaterea litigiului in fata tribunalului arbitral se face in l imba stabilita prin conventia arbitrala sau. Daca reclamantul locuieste in str ainatate. precum si de arbitri. e) motivele de fapt si de drept. precum si. 565. 561. cererea va cuprinde si codul nu meric personal sau. 564 se aplica in mod corespunzator. b) numele. domiciliul sau resedinta partilor ori.Reclamantul va comunica paratului. intr-un nou arbitraj. d) obiectul si valoarea cererii.Partile stabilesc locul arbitrajului. care va cuprinde: a) numele si prenumele. (2) Cererea se poate face printr-un proces-verbal incheiat in fata tribunalului arbitral si semnat de parti sau numai de reclamant. copie de pe acesta. probele propuse in a parare. raspunsul in fapt si in drept la aceasta cerere. g) semnatura partii. la cererea si pe cheltuiala ei. 562. paratul va putea fi obligat la plata cheltuielilo r de arbitrare cauzate prin amanare. De asemenea. c) mentionarea conventiei arbitrale. daca sunt cunoscute de reclamant. 139 Comunicarea cererii arbitrale Art. trebuie invocate. 563. Limba arbitrajului Art. precum si fiecarui arbitru copie de pe cererea de arbitrare si de pe inscrisurile anexate. (3) Daca tribunalul arbitral apreciaza ca nedepunerea intampinarii justifica ama narea solutionarii litigiului. cel mai tarziu la primul terme n de judecata la care partea a fost legal citata. cand este cazul anexandu-se dovada calitatii. (3) Partile pot sa participe la dezbateri cu traducatorul lor. celelalte mentiuni prevazute la art. in limba contractului d in care s-a nascut litigiul ori intr-o limba de circulatie internationala stabil ita de tribunalul arbitral. . codul unic de inregistrare sau codul de identifica re fiscala. prenumele si calitatea celui care reprezinta partea in litigiu. 138 (3) Probele administrate in cadrul procedurii devenite caduca vor putea fi utili zate. . prenumele si domiciliul membrilor tribunalului arbitral. precum si al e paratului. In lipsa unei asemenea prevede ri. 564. Intampinarea Art. (2) Exceptiile si alte mijloace de aparare. 56 3 pentru cererea de arbitrare. in mod corespunzator. . tribunalul arbitral ii asigura serviciile unui traducator.(1) In termen de 30 de zile de la primirea copiei de pe cererea de a rbitrare. daca este cazul.re va continua judecata. iar daca a fost consemnata intr-un inscris separat ori s-a inchei at un compromis.(1) Tribunalul arbitral este sesizat de reclamant printr-o cerere sc risa. paratul va face intampinare cuprinzand exceptiile privind cererea recl amantului. (2) Daca o parte nu cunoaste limba in care se desfasoara dezbaterea. daca nu s-a prevazut nimic in aceas ta privinta ori nu a intervenit o intelegere ulterioara. precum si calculul prin care s-a ajuns la deter minarea acestei valori. pentru persoanele juridice. dupa caz. in masura in care se socoteste ca n u este necesara refacerea lor. numarul de inmatriculare in registrul comertului ori de inscriere in registrul persoanelor juridice si contul bancar ale reclamantului. sub sanctiunea decaderii. care nu au fost aratate prin intampi nare. . (4) Dispozitiile art. anexandu-se copie de pe contractul in care este inserata. precum si probele pe care se intemeiaza cererea . unde urmeaza sa i se faca toat e comunicarile privind procesul. locul arbitrajului se stabileste de tribunalul arbitral. Locul arbitrajului Art. TITLUL IV Procedura arbitrala CAPITOLUL I Sesizarea tribunalului arbitral Cererea de arbitrare Art. va arata si domiciliul ales in Romania. .

599.Cererea reconventionala Art. . . dupa completarea dosarului. daca este cazul. (1). (4). 22 alin. . sub semnatura. art. 19-21. Termenul de citare Art. cu prevederile prezent ei carti. (3). va dispune masurile corespunzatoare pentru completarea d osarului. Verificarea competentei Art. consemneaza acest lucr u intr-o incheiere. regulile de procedu ra aplicabile arbitrajului sau ii pot imputernici pe arbitri sa stabileasca aces te reguli. 568. 12-16.(1) Judecata arbitrala se desfasoara potrivit regulilor procedurale stabilite la art. 5 alin. CAPITOLUL II Judecata Dispozitiile generale Art.(1) Comunicarea intre parti sau catre parti a inscrisurilor litigiul ui. (2) Cand partile recurg la arbitrajul institutionalizat. (2) Dispozitiile art. in conventia arbitrala. hotararilor arbitrale si incheierilor de sedinta se face prin scrisoare recomandata cu continut declarat si confirmare de primire. tribunalul arbitral verifica stadiul pregatirii litigiului pentru dezbatere si. Regulile de procedura aplicabile Art. art. 568.(1) La primul termen de judecata cu procedura legal indeplinita. daca este cazul. (2) Inscrisurile pot fi inmanate si personal partii.(1) Daca paratul are pretentii impotriva reclamantului. 6 0-76. (2) Daca tribunalul arbitral hotaraste ca este competent. 566. derivand din acelasi raport juridic. (5) si (6) si la art. tri bunalul arbitral fixeaza termen de dezbatere a litigiului si dispune citarea par tilor. (2). . . 8-10. (1) teza a II-a. (3) In toate celelalte cazuri. 608 alin. Verificarea dosarului Art. dar numai cu acordul lor si al tuturor partilor. conform art. posta electronica sau prin alte mijloace ce asigura transmite rea textului actului si confirmarea primirii acestuia. (3) Dovezile de comunicare se depun la dosar. tri bunalul arbitral isi verifica propria sa competenta de a solutiona litigiul. art. principiile fundamentale ale procesului civil prevazute la art. . 140 Comunicarea actelor de procedura Art. Cu toate acestea. el poate face cerere reconventionala. a citatiilor. care se poate desfiinta numai prin actiunea in anulare intro dusa impotriva hotararii arbitrale. 23 sunt aplicabile in mod corespunzator si in procedura arbitrala. .(1) Partile pot stabili. Absenta unei parti . (2) Dupa aceasta verificare si. art. Participarea tertilor Art. procedura arbitrala este cea stabilita de prezent a carte. 569. (3) Daca tribunalul arbitral hotaraste ca nu este competent sa solutioneze litig iul cu care a fost sesizat. 571. 570.(1) Tertii pot participa la procedura arbitrala in conditiile art. . Aceste reguli se completeaza. 573. impotriva careia nu se poate formula actiunea in anulare. interve ntia accesorie este admisibila si fara indeplinirea acestei conditii. isi declina competenta printr-o hotarare. (2) Cu toate acestea.(1) Indata dupa expirarea termenului pentru depunerea intampinarii. 599. Instiintare a partilor cu privire la alte masuri luate de tribunalul arbitral poate fi facut a si prin telefax. (2) Cererea reconventionala va fi introdusa in cadrul termenului pentru depunere a intampinarii sau cel mai tarziu pana la primul termen de judecata la care para tul a fost legal citat si trebuie sa indeplineasca aceleasi conditii ca si cerer ea principala. prevazuta la art. 572 se aplica in mod corespunzator. daca va socoti necesar. 572.Intre data primirii citatiei si termenul de dezbatere trebuie sa exi ste un interval de timp de cel putin 15 zile. se aplica dispozitiile art. 567.

. Acesta poate dispune ca administrarea probelor sa fie efectuata in fata s upraarbitrului sau. (4) In cursul arbitrajului. afara numai daca partea lipsa nu va cere. in afara de c azurile prevazute la art. Absenta ambelor parti Art. (2) Daca una dintre parti detine un mijloc de proba. . Aprecierea temeiniciei motivelor amanarii este de competenta exclusiva a tribunalului arbitral. tribunalul arbitral poate cere partilor explicatii scrise cu privire la obiectul cererii si faptele litigiului si poate dispune administrarea oricaror probe prevazute de lege. precum si arbitrii. daca apreciaza ca pr ezenta lor la dezbatere este necesara. 572 se aplica in mod corespunzator. dovada comunicarii prevazute la art. oricare dintre parti poate cere tribunalului prevazut la art. . cu acordul partilor.Neprezentarea partii legal citate nu impiedica dezbaterea litigiului . (1). pe baza probelor aflate la dosar. (2). masurile asiguratorii si masurile provizorii. Dispozitiile art. (3) Incuviintarea acestor masuri va fi adusa la cunostinta tribunalului arbitral de catre partea care le-a cerut. sau acordand un termen pentru ca partile sa isi poata formula concluziile in scris. (2) In vederea solutionarii litigiului. tribunalul arbitral poate sa amane judecarea acestuia. precum si a motiv elor pentru care 141 absenta justifica amanarea dezbaterii este de competenta exclusiva a tribunalulu i arbitral. 248 alin.Art. . 575. 579. amanarea acesteia pentru motive te meinice. in lipsa .(1) Probele care nu au fost cerute prin cererea de arbitrare sau pri n intampinare nu vor mai putea fi invocate in cursul arbitrajului. (2) Chiar daca partile nu solicita amanarea solutionarii litigiului. In caz de impotrivire. 574. cererea de arbitrare sau. Cu consultarea partilor. precum si conventia arbitr ala. nu se prezinta la termen. precum si constatarea anumitor imprejurari de fapt pot fi incuviintate si de tribunalu l arbitral. cel mai tarziu cu 3 zile inainte de data pentru care a fost stabilita dezbaterea. hotararea acestuia nefiind supusa niciunei cai de atac. (2) Tribunalul arbitral are competenta exclusiva de a decide asupra utilitatii. 580. . 578. Sarcina probei Art.(1) Fiecare dintre parti are sarcina sa dovedeasca faptele pe care i si intemeiaza in litigiu pretentia sau apararea. in copie. in afara de cazul in care s-a cerut a manarea pentru motive temeinice. administrarea probei nu mai poate avea loc decat daca tribunalul arbitral apreciaza ca aceasta este esentiala pentru s olutionarea corecta a litigiului. 577. tribunalul arbitral va solutiona litigiul. desi legal citate. hotararea acestuia nefiind supu sa niciunei cai de atac. Administrarea probelor Art. Aprecierea temeiniciei motivelor absentei uneia dintre parti. 550 alin.Oricare dintre parti poate cere in scris ca solutionarea litigiului sa se faca in lipsa sa. 576. executarea acestor masuri se dispune de catre instanta judecatoreasca.(1) Inaintea sau in cursul arbitrajului. (2) La aceasta cerere se vor anexa.(1) Daca ambele parti. citand partile. Masurile asiguratorii Art. . Dupa expirarea acestor termene. in fata unui arbitru din compunerea tri bunalului arbitral. 142 tribunalul arbitral poate fixa termene-limita pentru administrarea probelor incu viintate. . tribunalul arbitral poate o . potrivit prevederilor alin.(1) Administrarea probelor se efectueaza in sedinta tribunalului arb itral. pertinentei si concludentei probelor propuse de parti. 539 sa incuviinteze masuri asiguratorii si ma suri provizorii cu privire la obiectul litigiului sau sa constate anumite imprej urari de fapt. Solicitarea judecarii in lipsa Art. (2). incunostintand in acelasi termen si cealalta parte. Propunerea probelor Art.

limitele insarcinarii arbitrilor si de sfasurarea procedurii pana la primul termen de judecata la care partea a fost le gal citata trebuie ridicata. . sub sanctiunea decaderii.(1) Martorii si expertii sunt audiati fara prestare de juramant. 539. la cerere. l a primul 143 termen de judecata la care a fost prezent ori legal citat dupa producerea neregu laritatii si inainte de a se pune concluzii in fond. Incheierea de sedinta Art. care sunt necesare pentr u solutionarea cauzei. integral.rdona infatisarea lui. e) semnaturile arbitrilor. tribunalul arbitral poate indrept a sau completa incheierea de sedinta printr-o alta incheiere. 593 alin. (4) Dispozitiile art. Informatiile detinute de autoritatile publice Art.(1) Orice exceptie privind existenta si validitatea conventiei arbit rale. CAPITOLUL III Cheltuielile arbitrale Cheltuielile arbitrale Art. desi nu sunt ind eplinite conditiile art. 594 alin. (2) In lipsa unei asemenea intelegeri. (2) Audierea martorilor si a expertilor poate fi facuta. copie de pe incheierea de sedinta. (3) Tribunalul arbitral nu poate sa recurga la mijloace de constrangere si nici sa aplice sanctiuni martorilor sau expertilor. 292 alin. b) cererile si sustinerile partilor. (3) Neregularitatea actelor de procedura se acopera daca nu a fost invocata de c el interesat la termenul la care s-a produs ori. 539. . 584. 585. Audierea martorilor si a expertilor Art.(1) Dezbaterile arbitrale vor fi consemnate in incheierea de sedinta . cheltuielile arbitrale se suporta de part ea care a pierdut litigiul. care va lua masurile prevazute la art. Pentru luarea acestor masuri part ile se pot adresa tribunalului prevazut la art. cel mai tarziu la acest t ermen. 586. daca a lipsit la acel termen. cheltuielile de administrare a probelor. tribunalul arbitral le cere sa raspunda in scris intrebarilor puse . (3) se aplica in mod corespunzator. 292 alin. 579 se aplica in mod corespunzator.(1) Cheltuielile pentru organizarea si desfasurarea arbitrajului. (3) Incheierea de sedinta va cuprinde. . (2) Orice cereri si orice inscrisuri vor fi depuse cel mai tarziu pana la primul termen de judecata la care partile au fost legal citate.Aprecierea probelor se face de catre arbitri potrivit intimei lor co nvingeri. 594 alin. a) si b). Cererile si exceptiile Art. . pe langa mentiunile prevazute la art. martorilor se suporta potr ivit intelegerii dintre parti. arbitrilor. cu observarea prevederilor art. la cererea sau cu consi mtamantul acestora. daca nu s-a stabilit un termen mai scurt. . expertilor. daca cererea de arbitrare este admisa in t . (1) lit. Aprecierea probelor Art. 583. Partilor li se com unica. (1). La cererea partilor sau din oficiu. acordand un termen in acest scop. si la locuinta ori la locul unde isi desfasoara activitatea. (3). partile sau arbitrii pot sesiza tribunal ul prevazut la art. pr ecum si onorariile arbitrilor. 581. (2). cheltuie lile de deplasare a partilor. 582. De asemenea. (2) Daca autoritatea publica refuza transmiterea informatiilor. constituirea tribunalului arbitral. Dispozitiile art. (5) Partile au dreptul sa ia cunostinta de continutul incheierilor si de actele dosarului. . si urmatoarele mentiuni: a) o scurta descriere a desfasurarii sedintei.(1) Tribunalul arbitral poate solicita informatii scrise autoritatil or publice in legatura cu actele si actiunile acestora. (2) Orice dispozitie a tribunalului arbitral va fi consemnata in incheiere si va fi motivata. d) dispozitivul. c) motivele pe care se sprijina masurile dispuse.

daca este cazul.La cererea oricareia dintre parti. 559. tinand seama. Hotararea arbitrala Art. (2) Daca arbitrajul se intrerupe fara a se pronunta o hotarare. . se va intocmi o minuta. suma respectiva prin contributie egala. pri n incheiere executorie si care nu este supusa niciunei cai de atac. Verificarea cheltuielilor Art. 594. pana l a plata diferentei.Orice diferenta in plus sau in minus de cheltuieli arbitrale se regu larizeaza cel mai tarziu prin hotararea arbitrala si se plateste pana la comunic area hotararii catre parti. stabilit potrivit art. . 593. . (3) Hotararea se ia cu majoritatea de voturi. Deliberarea si pronuntarea Art. Hotararea nu se va comunica. 144 (2) Tribunalul arbitral poate sa nu dea curs arbitrajului pana la consemnarea. care va cuprinde pe scurt continutu l dispozitivului hotararii si in care se va arata. b) numele si prenumele partilor. de avansare sau de plata. den umirea si sediul. tribunalul arbitral poate solutiona li tigiul in echitate.(1) Plata onorariilor arbitrilor se va face dupa comunicarea catre p arti a hotararii arbitrale. 587. 592. urmand ca prin hotararea arbitrala sa se stabileasca cuantumul final al on orariilor cuvenite arbitrilor. CAPITOLUL IV Hotararea arbitrala Solutionarea litigiului Art. sau proportional cu ceea ce s-a acordat. . locul si data pronuntarii hotara rii. cand este cazul. in lipsa.(1) Tribunalul arbitral poate evalua. 588.(1) Hotararea arbitrala se redacteaza in scris si trebuie sa cuprind a: 145 a) componenta nominala a tribunalului arbitral. . (2) Pronuntarea poate fi amanata cu cel mult 21 de zile. in mod provizoriu.(1) In toate cazurile. precum si ale c elorlalte persoane care au participat la dezbaterea litigiului. . onorariile arbit rilor pentru activitatea depusa se reduc in mod corespunzator. reclamantul va consemna intreaga suma. . opinia minor itara. numele si prenumele reprezentantilor partilor. sub conditia incadrarii in termenul arbitrajului. (1) . 589. Plata onorariilor Art.otalitate. Regularizarea cheltuielilor Art. precum si modalitati le de consemnare. domiciliul ori resedinta lor sau. 590. dupa caz. . potrivit dispozitii lor sale.(1) Tribunalul arbitral solutioneaza litigiul in temeiul contractulu i principal si al normelor de drept aplicabile. 591. a vansarea sau plata sumelor prevazute in prezentul capitol. Onorariul arbitrilor Art. (2) Pe baza acordului expres al partilor. de tribunalul arbitral. in termenul stabilit de tribunalul arbitral. in modalitatea stabilita de conventia arbitrala s au.(1) Tribunalul arbitral poate obliga partile sau pe fiecare dintre e le la avansarea oricaror cheltuieli necesare pentru organizarea si desfasurarea arbitrajului. s i de uzante sau reguli profesionale. precum si modul de suportare de catre parti. Plata anticipata a cheltuielilor Art. daca cererea este admisa in parte. tribunalul prevazut la art. 539 v a examina temeinicia masurilor dispuse de tribunalul arbitral si va stabili. pronuntarea trebuie sa fie precedata de delib erarea in secret a arbitrilor. cuantumul o norariilor arbitrilor si poate obliga partile sa consemneze. (2) Partile pot fi obligate solidar la plata. cand este cazul. . (3) Daca paratul nu isi indeplineste obligatia care ii revine potrivit alin. (4) Dupa deliberare. cuantumul on orariilor arbitrilor si al celorlalte cheltuieli arbitrale.

asupra unei cereri conexe sau incidentale. prin hotarare separata. in termen de 10 zile de la data primirii hotararii si se solut ioneaza de tribunalul arbitral. f) dispozitivul. si. (3).(1) In cazul in care sunt necesare lamuriri cu privire la intelesul. e) motivele de fapt si de drept ale hotararii. efectuate de catre in stanta de judecata sau de catre notarul public. tribunalul arb itral va depune dosarul litigiului la tribunalul prevazut la art. precum si greselile de calcul pot fi indreptat e. 539. la cererea oricareia dintre parti. (3) Cererea de lamurire sau de completare se formuleaza. completarii ori indreptarii ei. atasand s i dovezile de comunicare a hotararii arbitrale. . . oricare din tre parti poate solicita completarea ei. prin incheiere. 599.(1) Hotararea arbitrala va fi comunicata partilor in termen de cel m ult o luna de la data pronuntarii ei. . (2) In cazul in care hotararea arbitrala se refera la un litigiu legat de transf erul dreptului de proprietate si/sau de constituirea altui drept real asupra unu i bun imobil. cu citarea partilor. sub acest aspect. completarea si indreptarea hotararii Art. semnatura asistentului arbitral. (1). sau din oficiu. . (3) Arbitrul care a avut o alta parere va redacta si va semna opinia separata. (5) Hotararea de lamurire sau de completare ori incheierea de indreptare se pron unta de indata si face parte integranta din hotararea arbitrala. 595. si dupa achitarea de catre parti a impozitului privind transferul dreptului de proprietate. res pectiv alin. in baza caruia. iar in cazul arbitrajului in echi tate.In termen de 30 de zile de la data comunicarii hotararii sau de la d ata lamuririi. intinderea sau aplicarea dispozitivului hotararii ori acesta cuprinde dispoziti i potrivnice. intemeiaza solutia. Partile vor fi citate daca tribunalul arbitra l apreciaza ca este necesar. Comunicarea hotararii Art. 593 alin. c u aratarea considerentelor pe care aceasta se sprijina.c) mentionarea conventiei arbitrale in temeiul careia s-a procedat la arbitraj. Lamurirea. (1). d) obiectul litigiului si sustinerile pe scurt ale partilor. tribunalul arbitral ii va elibera o dovad a privind comunicarea hotararii. 596. Aceasta regula se aplica in mod corespunzator si in cazul in care exista opinie concurenta. oricare dintre parti poate cere tribunalului arbitral sa lamureasc a dispozitivul sau sa inlature dispozitiile potrivnice. se va proceda la inr egistrarea in cartea funciara si se va realiza transferul de proprietate si/sau constituirea altului drept real asupra bunului imobil in cauza. . 595. potrivit art. dupa caz. b) tribunalul arbitral a solutionat litigiul fara sa existe o conventie arbitral a sau in temeiul unei conventii nule ori inoperante. (2). (6) Partile nu pot fi obligate la plata cheltuielilor legate de lamurirea. (4) Greselile materiale din textul hotararii arbitrale sau alte greseli evidente care nu schimba fondul solutiei. daca este cazul. (3). formulata in termenul prev azut la alin.Hotararea arbitrala comunicata partilor este definitiva si obligator ie. 146 (2) La cererea oricareia dintre parti. potrivit alin. 598. in conditiile alin. dupa verificarile impuse de lege. g) semnaturile tuturor arbitrilor. . hotararea arbitrala se va prezenta instantei sau notarului public pentru a obtine. sub rezerva art. 597. compl etarea sau indreptarea hotararii. (2) Daca prin hotararea pronuntata tribunalul arbitral a omis sa se pronunte asu pra unui capat de cerere. Pastrarea dosarului Art. Efectele hotararii arbitrale Art. investirea cu titlul executoriu sau un act autentic n otarial. TITLUL V Desfiintarea hotararii arbitrale Actiunea in anulare Art.(1) Hotararea arbitrala poate fi desfiintata numai prin actiune in a nulare pentru unul dintre urmatoarele motive: a) litigiul nu era susceptibil de solutionare pe calea arbitrajului. motivele care.

In acest din urma caz. (1) lit. (3) Pentru dovedirea motivelor de anulare nu pot fi aduse ca probe noi decat ins crisuri. se va pronunta in fond. e) hotararea a fost pronuntata dupa expirarea termenului arbitrajului prevazut l a art. Dispozitiile art. Termenul de exercitare Art. (2) Intampinarea este obligatorie. daca litigiul este in st are de judecata. 595. (1). (2) Renuntarea la acest drept se poate face numai dupa pronuntarea hotararii arb itrale. hotararea asupra fondul ui. 559. nu arata data si lo cul pronuntarii ori nu este semnata de arbitri. TITLUL VI Executarea hotararii arbitrale Executarea de bunavoie Art. . ( 2)-(6) si (8) se aplica in mod corespunzator. d) partea a lipsit la termenul la care au avut loc dezbaterile si procedura de c itare nu a fost legal indeplinita. Executarea silita Art. 600. Judecarea actiunii in anulare Art. este nevoie de noi probe. 599 alin.Curtea de apel va putea suspenda executarea hotararii arbitrale impo triva careia a fost introdusa actiunea in anulare. .c) tribunalul arbitral nu a fost constituit in conformitate cu conventia arbitra la. a). 606. pronuntate potrivit alin. 599 alin. 584 alin. (3) Admitand actiunea. 602. 200-203 sunt aplicabile in mod corespunzator. 147 Instanta competenta Art.(1) Pentru a fi executata silit. potrivit legii. va trimite cau za spre judecata instantei competente sa o solutioneze. termenul curge de la data comunicarii hotararii sau. potrivit art . sunt definitive. a incheierii prin care a fost solutionata cererea. . Daca insa. hotararea arbitrala se investeste c u formula executorie. Suspendarea executarii Art. h) hotararea arbitrala incalca ordinea publica. 604. 560 alin.(1) Curtea de apel va judeca actiunea in anulare in completul prevaz ut de lege pentru judecarea recursului.Actiunea in anulare va fi introdusa la curtea de apel in termen de o luna de la data comunicarii hotararii arbitrale. (3). 478 alin. desi cel putin una dintre parti a declarat ca intelege sa invoce cad ucitatea. b) si e). Daca s-a formulat o cerere pot rivit art. Renuntarea la actiunea in anulare Art.Competenta de a judeca actiunea in anulare revine curtii de apel in circumscriptia careia a avut loc arbitrajul. f) tribunalul arbitral s-a pronuntat asupra unor lucruri care nu s-au cerut ori a dat mai mult decat s-a cerut. 605. (1) si (3) sau care p ot fi remediate pe calea prevazuta la art. g) hotararea arbitrala nu cuprinde dispozitivul si motivele. dupa caz.(1) Partile nu pot renunta prin conventia arbitrala la dreptul de a introduce actiunea in anulare impotriva hotararii arbitrale. . curtea se va pronunta i n fond dupa administrarea lor. . b) in celelalte cazuri prevazute la art. dupa administrarea probelor. (4) Hotararile curtii de apel. de indata sau in termenul aratat in cuprinsu l acesteia. curtea va pronunta mai int ai hotararea de anulare si. 601. (1) si (2). iar partile nu au fost de acord cu continuarea judecatii. pentru a hotari in fond. bunele moravuri ori dispozitii i mperative ale legii. . 595. . (2) Nu mai pot fi invocate ca motive pentru anularea hotararii arbitrale neregul aritatile care nu au fost ridicate potrivit art. . Dispozitiile art. curtea de apel va anula hotararea arbitrala si: a) in cazurile prevazute la art. in limitele conventiei arbitrale. 603.Hotararea arbitrala se aduce la indeplinire de bunavoie de catre par tea impotriva careia s-a pronuntat.

(3) Organizatiile cu caracter asociativ sau cele constituite pentru apararea int ereselor unei categorii profesionale nu pot sa numeasca arbitri dintre membrii l or. 607. 611. taxele p entru organizarea arbitrajului.(1) Arbitrajul institutionalizat este acea forma de jurisdictie arbi trala care se constituie si functioneaza in mod permanent pe langa o organizatie sau o institutie interna ori internationala sau ca organizatie neguvernamentala de interes public de sine statatoare. partile vor fi citate. partile opteaza automat pe ntru aplicarea regulilor sale de procedura. (2) In cazul in care partile nu se inteleg asupra arbitrului unic ori cand o par te nu numeste arbitrul sau cand cei 2 arbitri nu cad de acord asupra persoanei s upraarbitrului. . afara numai daca. 609. (2) In caz de contrarietate intre conventia arbitrala si regulamentul arbitrajul ui institutionalizat la care aceasta trimite. va prevala conventia arbitrala. . (3) Daca partile nu au convenit altfel. TITLUL VII Arbitrajul institutionalizat Notiunea Art. dosarul se pastr eaza la acea institutie. Regulile arbitrale Art. Activitatea arbitrajului institutionalizat nu ar e caracter economic si nu urmareste obtinerea de profit. pot rivit legii. . 610. pot supune solutionarea litig iilor dintre ele unei anumite instante arbitrale apartinand arbitrajului institu tionalizat. (3) Daca partile nu au convenit altfel. (4) Dreptul la aparare al partilor in litigiu si contradictorialitatea dezbateri lor sunt garantate. arbitrajul ins titutionalizat este autonom in raport cu institutia care l-a infiintat. afara numai daca regulile de procedura ale acestuia sau partile insel e nu dispun altfel. se vor aplica regulile de procedura ale arbitrajului institutionalizat in vigoare la momentul sesizarii acestuia. . stabi lind daca aplicarea acestora din urma este efectiva sau prin analogie. prin conventia arbitrala. Aceste liste nu au caracter oblig atoriu. Orice derogare de la aceasta prevede re este nula.(1) Regulile de procedura ale arbitrajului institutionalizat se adop ta de catre conducerea acestuia potrivit normelor sale de functionare stabilite prin actul de infiintare. 608. Cheltuielile arbitrale Art. (2) In reglementarea si desfasurarea activitatii jurisdictionale. pe baza unui regulam ent propriu aplicabil in cazul tuturor litigiilor supuse ei spre solutionare pot rivit unei conventii arbitrale. conducerea arbitrajului institu tionalizat competent decide ca pot fi aplicate si regulile alese de parti. 539. Daca exista indoieli cu privire la regularitatea hotararii arbitral e. in cazurile in care acestea sunt in litigiu cu tertii.(1) Arbitrajul institutionalizat poate intocmi liste facultative cu persoane care pot fi arbitri sau supraarbitri. Aceasta va stabili masurile necesare pentru garantarea autonomiei. 148 (3) Hotararea arbitrala investita cu formula executorie constituie titlu executo riu si se executa silit intocmai ca si o hotarare judecatoreasca. onorariile arbitrilor. autoritatea de desemnare este presedintele arbitrajului institut ionalizat. Arbitrii Art.In cazul arbitrajului organizat de o institutie permanenta. (2) Prin desemnarea unui anumit arbitraj institutionalizat ca fiind competent in solutionarea unui anumit litigiu sau tip de litigii. precum si celelalte chelt . (5) In cazul arbitrajului organizat de o institutie permanenta. se vor aplica regulile de procedura ale arbitrajului institutionalizat in vigoare la momentul sesizarii acestuia. in conditiile legii.(1) Partile. . tinand seama de conditiile spetei si de continut ul regulilor de 149 procedura indicate de parti ca fiind aplicabile.(2) Cererea de investire se va solutiona de tribunalul prevazut la art. Alegerea arbitrajului institutionalizat Art.

. staruind. in conditiile legii. far a a fi necesara interventia executorului judecatoresc. 612. act sau fapt dintr-un registru public. (3) Executarea silita are loc in oricare dintre formele prevazute de lege. pentru realiza rea integrala si cu celeritate a obligatiei prevazute in titlul executoriu. 615. simul tan sau succesiv.Executarea silita a oricarui titlu executoriu. 617. Refuzul solutionarii litigiului Art. daca prin lege nu se disp une altfel. Rolul statului in executarea silita Art. in conditiile legii. daca prin lege special a nu se prevede altfel. 616. se realizeaza numai de catre executorul judecatoresc. (2) In cazul in care debitorul nu executa de bunavoie obligatia sa. CARTEA a V-a Despre executarea silita TITLUL I Dispozitii generale CAPITOLUL I Scopul si obiectul executarii silite Indeplinirea obligatiilor prevazute in titlul executoriu Art. Organul de executare Art. lamuriri in scris in legatura cu venitu rile si bunurile sale. . predarea catre creditor a bunurilor prevazute in titlul executoriu. precum si a cheltuielilor de executare. se obtine la simp la cerere a persoanei indreptatite. 614. executorul judecatoresc este obligat s a aiba rol activ. 607 refuza sa orga nizeze arbitrajul. executorul judecatoresc ii v a cere debitorului. inclusiv cele aflate in proprietate comuna pe cote-parti . in sco pul indestularii creditorilor. Rolul activ al executorului judecatoresc Art. 3. 613. iar . . (2) Este interzisa efectuarea de acte de executare de catre alte persoane sau or gane decat cele prevazute la art.(1) Executarea silita se face cu respectarea dispozitiilor legii. chiar daca prin legi speciale se dispun e altfel. a drepturilor partilor si ale altor persoane interesate. 614. cu exceptia celor car e au ca obiect venituri datorate bugetului general consolidat sau bugetului Uniu nii Europene si bugetului Comunitatii Europene a Energiei Atomice. 150 Modalitatile de executare Art. (2) Daca socoteste ca este in interesul executarii. potrivit dispozitiilor prezentei carti. eliberarea unui certificat sau predarea unui inscris si altele asemenea. ce sunt d etinute fara drept de debitor. alte masuri prevazute de lege. iar litigiul dintre part i va fi solutionat potrivit prevederilor prezentei carti. achitarea dobanzilor. urmarirea bunurilor mobile si imobile ale debitorului sau apartinand tertilor tinuti sa raspunda. executarea in mod prompt si efectiv a hotararilor judecatoresti si a altor titluri executorii.(1) Obligatia stabilita prin hotararea unei instante sau printr-un a lt titlu executoriu se aduce la indeplinire de bunavoie. 2. care incepe odata cu sesizarea organu lui de executare. . 618. . prin agentii sai.uieli arbitrale se stabilesc si se platesc conform regulamentului acelei institu tii.(1) In tot cursul executarii. precum inscrierea sau radierea unui dre pt. facuta in temeiul unui titlu executoriu. (2) Executarea unor obligatii de a face.Statul este obligat sa asigure. emiterea unei autorizatii. in caz de refuz. aceasta se a duce la indeplinire prin executare silita. Legalitatea executarii silite Art. cei vatamati au dreptul la repararea integrala a prejudiciulu i suferit. . conventia arbitrala ramane valabila. pana la realizarea dreptului recunoscut prin titlul executoriu . . pentru obligatiile debitorului. penalitatilor sau a altor sume acordate potrivit legii p rin titlu. prin toate mijloacele admise de lege.Daca organizatia sau institutia prevazuta la art.(1) Executarea silita se efectueaza prin: 1. a drepturilor partilor si ale altor persoane int eresate. cu r espectarea dispozitiilor legii.

Domeniul de aplicare Art. 621. in afara de cazul in care prin lege se dispune altfel. cu aratarea loculu i unde se afla acestea. debitorul va fi informat cu privire la cuantu mul estimativ al cheltuielilor de executare. 151 Obligatiile susceptibile de executare silita Art. . stabilirea locuintei si vizitarea acestuia sau in luarea unei alte masuri stabi lite prin titlul executoriu.(1) Executarea silita poate fi pornita impotriva oricarei persoane f izice sau persoane juridice.(1) Pot fi executate silit obligatiile al caror obiect consta in pla ta unei sume de bani. . ele vor fi calculat e de executorul judecatoresc. (2) In cazul in care prin titlul executoriu au fost acordate dobanzi. Hotararile executorii Art. executorul judecatoresc va proceda. (3) Daca prin titlul executoriu au fost acordate dobanzi. incheierea executorulu i judecatoresc este titlu executoriu. la actualizare in f unctie de rata inflatiei. 624. 619. sunt urmaribile si numai in masura necesara pentru real izarea drepturilor creditorilor. potrivit legii. . de imunitate de executare. a unei plantatii ori a altei lucrari. (2) Dispozitiile prezentei carti constituie dreptul comun in materie de executar e silita. de drept public sau de drept privat. si se va proceda. in cazul celorlalte titluri executorii. potrivit legii. asupra carora se poate efectua executarea. ca vanzarea bunurilor supuse urmaririi sa se faca prin buna invoiala sau ca plata obligatiei sa se faca in alt mod admis de lege. creditorul si debitorul pot conveni ca aceasta sa se efectueze.In tot cursul executarii silite. constituie titlu e xecutoriu. . fara sa fi fost stabilit cuantumul acestora. 623. (2). aratandu-i consecintele la care s-ar expune in cazul continuarii exe cutarii silite. 620. potrivit legii.(1) Executarea silita se poate efectua numai in temeiul unei hotarar i judecatoresti ori al unui alt inscris care. (3) Refuzul nejustificat al debitorului de a se prezenta ori de a da lamuririle necesare. incredintarea minorului. desfiintarea unei constructii. indiferent de izvorul sau de natura obligatiilor cuprinse in titlul ex ecutoriu ori de calitatea juridica a partilor. hotararile judecatoresti si alte insc risuri carora legea le recunoaste putere executorie trebuie investite cu formula executorie. (2) Pentru a constitui titluri executorii. la cererea creditorului. in tot al sau in parte. penalitati sau alte sume. In toate cazurile. penalitati sau alte as emenea sume care sa poata fi stabilite potrivit alin. la cererea creditorului. cu exceptia ac elora care beneficiaza. (2) Bunurile supuse unui regim special de circulatie pot fi urmarite numai cu re spectarea conditiilor prevazute de lege. sub supravegherea executorului jude catoresc. Veniturile si bunurile supuse executarii Art. la actualizarea aceste i sume. indiferent de izvorul ei. In cazul in care titlul executoriu nu contine niciun asemenea criteriu. 183 alin. (2). 152 CAPITOLUL II Titlul executoriu Temeiul executarii silite Art. 622. (4) Pentru sumele stabilite potrivit prezentului articol. predarea unui bun ori a folosintei acestuia.(1) Veniturile si bunurile debitorului pot fi supuse executarii sili te daca. numai asupra veniturilor banesti sau altor bunuri ale debitorul ui. precum si pentru a-l determina sa execute de bunavoie ob ligatia sa. precum si aplicarea sanctiunii prevazute la art. precum si darea cu rea-credinta de informatii incomplete atrag raspund erea acestuia pentru toate prejudiciile cauzate. executorul judecatore sc poate actualiza valoarea obligatiei principale stabilite in bani. . . calculata de la data cand hotararea judecatoreasca a d evenit executorie sau. in conditiile legii. de la data cand c reanta a devenit exigibila si pana la data platii efective a obligatiei cuprinse in oricare dintre aceste titluri.Sunt hotarari executorii: .sau in devalmasie. Intelegerile privind efectuarea executarii Art.

Executarea hotararilor supuse controlului judiciar Art. orice alte hotarari cu privire la care legea prevede ca sunt executorii. creditorul poate face p . 153 4. sa il repuna pe debitor in drepturile sale. Hotararile judecatoresti si alte inscrisuri care nu se supun investirii cu formu la executorie Art. (2) Hotararile prevazute la alin. . constituie titluri executorii. daca titlul este ulterior modificat sau desfiintat. chiar daca prin acestea s-a solutionat fondul pric inii. 5. 2. judecatoria in a carei circumscr iptie functioneaza notarul public. titlurile de credit sau alte inscrisuri carora legea le recunoaste putere exe cutorie. pentru inscrisurile autentificate de autoritatile diplomatice sau consulare r omane in strainatate. potrivit legii. hotararile arbitrale. hotararile date in prima instanta. incheierile si procesele-verbale intocmite de executorii judecatoresti care. 4. hotararile care nu sunt supuse apelului si nici recursului. prima instanta. pentru inscrisurile autentificate de un notar public. fara drept de recurs. daca prin lege nu se prevede altfel. pentru hotararile arbitrale. in tot sau in parte. 2. dupa caz. 3. hotararile judecatoresti date in prima instanta cu executare provizorie. 3. neatacate cu recurs. 6. hotararile date in apel. precum si cele neatacate cu re curs. potrivit legii. tribunalul in circumscriptia caruia a avut loc a rbitrajul. 629. hotararile date in recurs. Hotararile judecatoresti si alte inscrisuri care se investesc cu formula executo rie Art. .(1) Sunt hotarari definitive: 1. dupa c az. (2) Daca se refuza emiterea titlului executoriu de catre alte organe competente potrivit legii si daca legea speciala nu prevede altfel. 453 alin. . 3. fara drept de apel.Punerea in executare a unei hotarari judecatoresti executorii care p oate fi insa atacata cu apel sau recurs se face numai pe riscul creditorului car e. 2. 5. Instanta competenta pentru investire Art. la data pronuntarii. 625. hotararile date in apel. 628. judecatoria de la locul platii. orice alte hotarari care. pentru hotararile judecatoresti executorii. in conditiil e legii. 3. 4. . 4. 5.Sunt supuse investirii cu formula executorie: 1. cu exceptia actelor autentice notariale care constitu ie titluri executorii potrivit legii. altele decat cele care. Hotararile definitive Art. tribunalul locului unde urmeaza a se face executarea. titlurile executorii europene pentru creante necontestate. constituie titluri executori i. 3. hotararile date in prima instanta. actele autentice notariale care. potrivit art. 2. 626. hotararile executorii ale instantelor judecatoresti. nu mai pot fi atacate cu recurs. inscrisurile autentice. potrivit legii. potrivit legii. hotararile definitive.Nu se investesc cu formula executorie: 1.(1) Sunt competente a investi cu formula executorie: 1. ordonantele si incheierile pronuntate de instanta si declarate de lege execut orii. 627 pct. ori cele in legatura c u care partile au convenit sa exercite direct recursul. 627. constituie titluri executorii. care nu au fost atacate cu apel. in afara celor prevazute la art. 4. (2). fara drept de apel. va fi tinut. 2.1. . hotararile date in prima instanta. pentru titlurile de credit sau alte inscrisuri carora legea le recunoaste put ere executorie. 1 si 2. (1) devin definitive la data expirarii termenu lui de exercitare a apelului ori recursului sau.

respectiv daca executarea trebuie sa se efectueze in diferite locuri sau hotararea s-a dat in folosul mai multor cre ditori si altele asemenea. atat pe exemplarul predat. . In acest caz. 632. dupa caz. pe copia titlului ramasa la dosar. (1)-(4) si cele ale art. (5) Prin cererea de investire cu formula executorie se va putea solicita si incu viintarea executarii silite. daca legea nu prevede altfel. (2) Titlul se elibereaza partii care a cerut investirea sau reprezentantului sau aratat in cererea de investire. 654-656 aplican du-se in mod corespunzator. cat si pe originalul hota rarii. tertii garanti. iar in cazul altor titluri.(1) Participantii la executarea silita sunt: 1. (3) Nu se vor elibera acelorasi parti mai multe exemplare ale titlurilor investi te cu formula executorie decat cu incuviintarea instantei judecatoresti si numai daca acestea justifica un interes legitim. b) daca inscrisul. la instanta ierarhic superioara..(1) Cererea creditorului de investire cu formula executorie se va so lutiona de catre instanta competenta. .) "Dam imputernicire si ordonam executorilor judecatoresti sa puna in executare pr ezentul titlu. sunt aplicabile dispozitiile privitoare la intoarcerea exe cutarii." (Urmeaza semnatura presedintelui ins tantei si a grefierului. CAPITOLUL III Participantii la executarea silita Enumerarea Art. incheierea poate fi atacata cu recurs numai de catre creditor. daca ambele cereri sunt de competenta aceleiasi ins tante. intruneste toate conditiile de fond si de forma cerute de lege pent ru validitatea actului juridic sau a dreptului pe care il constata. printr-o incheiere data fara citarea partilor. Desfiintarea titlului executoriu Art. iar in celelalte cazuri. iar procurorilor sa staruie pentru ducerea la indeplinire a titlului executoriu. prezentul titlu s-a semnat de . 3. altul decat o hotarare jud ecatoreasca. (2) Ea are urmatorul cuprins: "Noi. potrivit art.langere la judecatoria in circumscriptia careia se afla organul care trebuia sa emita titlul executoriu. 2.) Eliberarea titlului executoriu Art. (2) Instanta va verifica: a) daca inscrisul este susceptibil de investire. daca prin lege nu se prevede altfel.(1) In vederea executarii silite. cand acesta se afla in posesia partii. .. titlul se investeste o singura dat a cu formula executorie. 626. (4) Grefierul va mentiona numele persoanei careia i s-a eliberat exemplarul inve stit cu formula executorie. 154 Formula executorie Art. 631. Ordonam agentilor fortei publice sa sprijine indeplinirea prompta si efectiva a tuturor actelor de executare silita. dispozitiile alin. in conditiile legii. Spre c redinta. (4) Daca instanta respinge cererea de investire. Presedintele Romaniei" (Aici urmeaza cuprinsul hotararii sau. partile.Daca s-a desfiintat titlul executoriu. in termen de 15 zile de la data cand a luat cunostinta de refuz. 633. . creditorii intervenienti. instanta se va pronunta prin aceeasi incheiere asupra ambel or capete de cerere. 630. (3) Incheierea prin care instanta admite cererea de investire cu formula executo rie nu este supusa niciunei cai de atac. In acest caz. in camera de consiliu. 626. al inscrisului. dintre cele prevazute la art. toate actele de executare efe ctuate in baza acestuia sunt desfiintate de drept. . pe o copie legalizata.(1) Formula executorie se aplica pe originalul titlului. in termen de 5 zile de la comunicare. . Investirea cu formula executorie Art. 634. cu exceptia contestatiei la executare.

pot contesta actele de executare sau executarea silita insasi. pe cheltuiala partii interesate.Orice creditor al debitorului poate. precum si toate veniturile sale. dispozitiile privitoare la drepturile si obligatiile debitorului se aplica in mod corespunza tor si tertilor garanti. 636.(1) Creditorul. 639. certificate de executorul judecatoresc. . sprijin efectiv pentru aducerea la indeplinire. (2). a executarii silite. in termenele si c onditiile prevazute de lege. care va fi introdus din oficiu in procedura de urmarire silita. in afara de cazul in care prin lege se dispune altfel. separat. mobile si imobile.(1) Creditorul este obligat sa acorde executorului judecatoresc. (2) Cand se urmareste numai tertul fidejusor ori garant ipotecar. expertii. 8.(1) Sunt parti in procedura de executare silita creditorul si debito rul. sa ia cunostinta de actele dosarului de executare si sa obtina adeverinte si copii de pe aceste acte. actele de executare efe ctuate pana la data transmiterii calitatii procesuale sunt opozabile. 156 Creditorii intervenienti Art. in bune condit ii. Acest drept il au si alte persoane care justifica u n interes ocrotit de lege. Partile Art. 680 si urmat oarele. i ar atunci cand se considera vatamati in drepturile ori interesele lor legitime. la efectuarea tuturor actelor de executare. in limita creante i si a accesoriilor acesteia. (2) Debitorul este obligat. interpretii si alti participanti. sa intervina in procedura de executare silita aflata in curs pana la dat a fixarii de catre executorul judecatoresc a termenului pentru valorificarea bun urilor urmaribile. El este obligat sa avanseze cheltuielile necesare indeplinirii actelor de executare. in conditiile art. compensatia legala dintre creanta prevazuta in titlul a carui executare s-a cerut impotriva sa si creanta pe care el o opune pe baza unui alt titlu executor iu. . curente sau periodice. 7. personal sau prin reprezentantii lor. iar dupa depunerea sau consemnarea sumelor realizate din urma .4. dupa caz. si bunurile te rtilor care au garantat plata datoriilor debitorului. Ministerul Public. (2) Calitatea de creditor sau de debitor se poate transmite oricand in cursul ex ecutarii silite. Obligatiile partilor Art. . 6. la cererea acestuia. martorii asistenti. punandu-i la dispozitie si mijloacele necesare in acest scop. agentii fortei publice. 5. poate urmari. succesorilor in drepturi ai creditorului sau ai debitorului. 635. toate bunurile sale. 155 (2) Dispozitiile art. in conditiile anume prevazute de lege. In acest caz. inclus iv cele aflate in proprietate comuna pe cote-parti sau in devalmasie. Drepturile partilor Art. dupa caz . 183 alin. executorul judecatoresc. potrivit dispozitiilor luate de executor. . (2) La cererea debitorului. in conditi ile legii. in conditiile legii. instanta de executare. cu aratare a locului in care acestea se afla. 637. predand executo rului o copie a procesului-verbal de sechestru. Tertii garanti Art. toate actele d e executare vor fi comunicate in acelasi timp si debitorului principal. sa declare. . 638. potrivit dreptului comun. concomitent sau. 40 si urmatoarele se aplica in mod corespunzator si partic ipantilor la procedura de executare silita. executorul judecatoresc va aplica. In acest caz.(1) Creditorul si debitorul au dreptul sa asiste. la cererea executorului. (3) Debitorul ale carui bunuri au fost deja sechestrate este tinut sa aduca la c unostinta executorului care sechestreaza aceleasi bunuri existenta sechestrului anterior si identitatea organului de executare care l-a aplicat. in conditiile leg ii. sub sanctiunile prevazute la art.

641. este competent oricare dintre executorii judecatoresti c are functioneaza pe langa una dintre acestea. . . b) in cazul urmaririi silite a bunurilor mobile si al executarii silite directe mobiliare. executorul jude catoresc din circumscriptia curtii de apel unde se afla imobilul. (3) Hotararile pronuntate de instanta de executare sunt executorii si pot fi ata cate numai cu apel. in termen de 10 zile de la comunicare. de catre executor ul judecatoresc care a inceput cel dintai executarea. al urmaririi silite a fructelo r prinse de radacini si al executarii silite directe imobiliare. daca prin lege nu se dispune altfe l. sediul debitorului.(1) Cand. (4) Nerespectarea dispozitiilor prezentului articol atrage nulitatea necondition ata a actelor de procedura efectuate. dupa caz. se afla in circumscriptiile ma i multor curti de apel. 643. Recuzarea executorilor judecatoresti Art. 642. dispunand sa se faca o singura executare de catre executorul judecatoresc care a indeplinit actul de executare cel mai inaintat. .Orice terta persoana vatamata printr-un act de executare silita poat e solicita desfiintarea acestuia sau. Actele de executare silita. dupa cum urmeaza: a) in cazul urmaririi silite a bunurilor imobile. privitor la aceleasi bunuri. in afara cazurilo r in care legea dispune altfel. se efectueaza mai multe execu tari silite de catre executori judecatoresti diferiti. 853 si urmatoarele. instanta de executare poat e dispune. Instanta de executare Art. instanta va dispune c . Dova da deplasarii bunului se 157 poate face prin orice mijloc de proba. precum si ori ce acte si lucrari efectuate anterior deplasarii bunului raman valabile. competent teritorial e ste executorul judecatoresc care a inceput procedura de executare sau executorul judecatoresc din circumscriptia curtii de apel unde a fost deplasat bunul.rire. executorul judecatoresc din circumscriptia curtii de apel unde se afl a domiciliul sau. prin incheiere care nu este supusa niciunei cai de atac. motivat. c) in cazul executarii silite a obligatiilor de a face si a obligatiilor de a nu face. Tertii Art. (3) Daca bunul mobil care face obiectul urmaririi silite ori al executarii silit e directe a fost mutat in timpul procedurii de executare. Cu toate acestea. numai pe calea contestatiei la executare. 640. la cererea persoanei interesate sau a oricaruia dintre executori. poate sa participe la distribuirea acestor sume. suspendarea executarii pana la solutionarea cererii de recuz are.(1) Daca prin lege nu se dispune altfel. judeca contestatiile la executare. hotararile judecatoresti si celelalte titluri executorii se executa de catre executorul judecatoresc din ci rcumscriptia curtii de apel.(1) Instanta de executare este judecatoria in circumscriptia careia se afla biroul executorului judecatoresc care face executarea. 644. potrivit dispozitiilor ar t. executorul judecatoresc din circumscriptia curtii de apel unde urmeaza sa se faca executarea. Conexarea executarilor Art.Executorii judecatoresti pot fi recuzati numai in cazurile si in con ditiile prevazute la art. (2) Daca bunurile urmaribile. iar daca executarile sunt in acelasi stadiu. Cererea de recuza re nu suspenda de drept executarea. . daca prin lege nu se dispune altfel. instanta de executare in circumscriptia careia a inceput prima executare. mobile sau imobile. . (2) Daca au fost pornite executari silite de catre un executor judecatoresc si u n executor fiscal asupra acelorasi bunuri ale debitorului. le va conexa. (2) Instanta de executare solutioneaza cererile de incuviintare a executarii sil ite. dupa caz. incetarea executarii silite inse si. cu exceptia celor date de lege in competenta altor i nstante sau organe. Executorul judecatoresc Art. Competenta. 41 si urmatoarele din prezentul cod. precum si orice alte incidente aparute i n cursul executarii silite.

g) motivele in fapt si in drept care au determinat darea incheierii. . 644 raman aplicabile si atunci cand. c) titlul executoriu in temeiul caruia se efectueaza procedura de executare. 645. (2) Mentiunile de la alin. incheierile se dau fara citarea partilo r. prin incheiere data cu citarea partilor.(1) In indeplinirea atributiilor si indatoririlor sale legate de pun erea in executare a titlurilor executorii. procese. instanta va dispune trimiterea dosarelor conexate la executor ul desemnat potrivit alin. Totodata. precum si alte masuri anume pr evazute de lege se dispun de executorul judecatoresc prin incheiere. dispozitiile alin. toate actele de exec utare vor fi efectuate de catre executorul judecatoresc competent in favoarea ca ruia s-a dispus conexarea. h) dispozitia luata de executor. din oficiu sau la cerere. dupa conexare. In cazurile anume prevazute de lege. (5) Desistarea. in cazurile anume prevazute de lege. (1) lit. (6) In cazul executarilor silite aflate pe rolul aceluiasi executor. d) numele si domiciliul ori. conexarea s e va dispune de executor.Ministerul Public sprijina. (2) Erorile materiale savarsite cu prilejul intocmirii actelor aratate la alin. b) data si locul intocmirii incheierii si numarul dosarului de executare. organele de politie. in conditiile legii. 158 Actele executorului judecatoresc Art. Incheierile executorului judecatoresc Art. . 649. dupa caz. se efectueaza mai multe executari.verbale si alte acte de procedura cu formele si in termenele p revazute de lege. a)-h) si j) sunt prevazute sub sanctiunea nu litatii. instanta. jandarmerie sau alti agenti ai for tei publice. executorul judecatoresc va intocmi in cheieri. la cererea unui creditor. 646. sunt executorii de drept si pot fi atacate numai cu contestatie la executare. (1) se pot indrepta.(1) In cazurile prevazute de lege.Dispozitiile art. precum si cand executorul judecat oresc considera necesar. f) chestiunea asupra careia se adopta incheierea. sunt obligati sa sprijine indeplinirea prompta si efectiv a a tuturor actelor de executare silita. Agentii fortei publice Art. executarea hotarari lor judecatoresti si a altor titluri executorii. eliberarea sau distribuirea sumelor obtinute din executare. (4) Dupa conexare. potrivit regulilor prevazute de prezentul cod. a oricaruia dintre creditorii urmaritori nu va pu tea sa impiedice continuarea executarii de la actul de executare cel mai inainta t. iar altele direct de catre alti creditori . 647. privitor la a celeasi bunuri. Ministerul Public este obligat sa ceara punerea in executare a hotararilor judecatoresti. suspendarea si incetarea executarii silite. j) semnatura si stampila executorului judecatoresc. i) calea si termenul de atac al incheierii. (1) sau (2). Ministerul Public Art. daca p rin lege speciala nu se prevede altfel. s e va pronunta si asupra cheltuielilor de executare efectuate pana in momentul co nexarii. fara a conditiona indeplinirea acestei . Concursul dintre executarea silita si executarea pornita de un creditor Art. In astfel de cazuri.(1) Amanarea. (3) Daca prin lege nu se dispune altfel. . denumirea si sediul creditorului si ale d ebitorului. procedura de executare va continua de la actul de urmarire ce l mai inaintat. 648. prin incheiere. e) procedura de executare care face obiectul incheierii. unele pornite de executorul j udecatoresc. (3) aplicandu-se in mod corespunzator. . cu respectarea dispozitiilor lega le prevazute pentru intocmirea lor. (3) In cazul in care dispune conexarea executarilor.onexarea in favoarea executorului judecatoresc. care trebui e sa cuprinda: a) denumirea si sediul organului de executare. . dupa caz.

dupa caz. plasamente de valori mobiliare. la registrul comertului si la alte registre publice care contin date despre bunurile debitorului susceptibile de urmarire silita. cei care datoreaza sume de bani debitorului urmarit ori detin bunuri ale acestuia supuse urmaririi potrivi t legii au datoria sa dea toate informatiile necesare pentru efectuarea executar ii. daca se face dovada inceperii executarii silite. 159 Indatorirea tertilor de a da informatii Art. Ei sunt tinuti sa declare intinderea obligatiilor lor fata de debitorul urma rit. acestia nu pot percepe si nici conditiona transmiterea acestora de pla ta vreunei sume sau a unei alte prestatii echivalente. 184. daca este cazul. (4) Executorul judecatoresc este obligat sa asigure secretul informatiilor primi te. precum si cesiunile de crea nta. Observatiile martorului asistent. organele fiscale.(1) Martorul asistent. .(1) In cazurile si in conditiile anume prevazute de lege. care va trebui sa ia masuri de urgenta pentru a se evita tergiversarea sau impiedicarea executarii. (1) pct. de indata. in conditiile prezentului articol. 652. . martorii as istenti pot fi invitati si in alte cazuri. (6) Pentru informatiile detinute si acordate de terti. vor fi consemnate de catre executorul jude catoresc in proces-verbal. fiind interzisa cu desavarsire. eventualele modalitati care le-ar putea afecta. 651. bonuri de tezaur si alte titluri de valoare susceptibile de urmarire silita. (2) In acest scop. atesta fapte le la care a asistat.obligatii de plata unor sume de bani sau de efectuarea unei alte contraprestatii . divulgarea lor catre terte persoane sau utilizarea lor pe ntru crearea unei baze de date personale. executorul se va adresa autoritatii competente pentru a asigu ra concursul fortei publice. institutiile de credit si orice alte persoane sunt obligate sa ii comunice. numarul martorilor asistenti trebuie sa fie de cel putin 2. dupa caz. institu tiile publice. diligentele necesare pentru aflarea informatiilor cerute. (3) Inainte de a incepe efectuarea actelor de executare la care urmeaza sa parti . in special pentru identificarea entitatilor publice sau private la care debitorul are deschise con turi sau depozite bancare. executorul judecator esc are acces liber si gratuit la cartea funciara. chiar daca prin legi speciale se dispune altfel. (2) De asemenea. la cercetarea acestora. (3) Daca cei sesizati nu dispun de informatiile solicitate sau. La cererea execut orului sau a partii interesate. (2) La aprecierea executorului judecatoresc sau la cererea partilor. (3) Pot fi martori asistenti persoanele cu capacitate de exercitiu deplina care nu sunt interesate de savarsirea actelor de executare si care nu se afla cu part icipantii la procedura de executare in legatura de rudenie pana la gradul al pat rulea inclusiv sau de afinitate pana la gradul al doilea ori de subordonare. 160 Drepturile si indatoririle martorilor asistenti Art.(1) La cererea executorului judecatoresc. 2 lit. 182 alin. in scris. cand este cazul. Ministerul Public va intreprinde. Aceste informatii nu pot fi utilizate decat in scopul pentru care au fost cerute. (5) In vederea obtinerii informatiilor necesare executarii. detine titluri de stat. datele si informatiile necesare realizarii execu tarii silite. (4) Daca prin lege nu se dispune altfel. Martorii asistenti Art. daca legea nu prevede altfel. (2) El este indreptatit sa ceara informatii despre actele de executare la care e ste invitat si sa faca observatii in legatura cu indeplinirea lor. in localuri . prezenta m artorilor asistenti este obligatorie la patrunderea intr-o locuinta. este actionar ori aso ciat sau. depozite sau alte incaperi. instanta de executare poate lua masurile prevazu te la art. 650. la cererea executorului judecatore sc. delegatiile sau sechestrele anterioare. precum si la sechestrarea si ridicarea bunurilor debitorului. prin semnarea procesului-verbal. sub sanctiun ile prevazute de lege. f) si la art. la cererea executorului judecatoresc. . refuza sa le dea.

(4) Creanta este exigibila daca obligatia debitorului este ajunsa la scadenta sa u acesta este decazut din beneficiul termenului de plata.(1) Executarea silita poate porni numai la cererea creditorului. la biroul executorului judecatoresc competent ori se transmite acestuia prin posta. executo rul judecatoresc va solicita sa se dispuna incuviintarea executarii de catre ins tanta de executare. . daca este cazul. creditorul poa te face plangere in termen de 15 zile de la data comunicarii incheierii prevazut e la alin. Cererea de executare silita Art. dupa caz. careia ii va inainta. . . In caz ul in care executorul refuza deschiderea procedurii de executare. aratarea titlului executoriu pe baza caruia se va face executarea. telefax. c) modalitatea de executare solicitata de creditor. b) bunul sau.(1) Executarea silita nu se poate face decat daca creanta este certa . inclusiv timbrul judiciar. (1) la judecatoria in a carei circumscriptie isi are biroul executoru l judecatoresc. (3) Creanta este lichida atunci cand obiectul ei este determinat sau cand titlul executoriu contine elementele care permit stabilirea lui. martorul asistent are dreptul la sumele prevazute la art. in afara mentiunilor aratate la art. executorul judecatoresc va explica martorilor asistenti drepturile si inda toririle lor. curier. 653. felul prestatiei datorate. in afara mentiunilor prevazute la art. cu toat . (5) Creantele cu termen si cele conditionale nu pot fi puse in executare. cererea creditorului. posta electronica sau prin alte mijloace ce asigura transmiterea textului si confirmarea primirii cererii de executare cu toate documentele justificative. (1) se comunica de indata creditorului. fara citarea partilor. CAPITOLUL IV Efectuarea executarii silite SECÞIUNEA 1 Sesizarea organului de executare Creanta certa. Incuviintarea executarii silite Art. lichida si exigibila. dupa caz. mentionandu-se biroul executorului judecatoresc unde a fost depus titlul origin al. 320. 143. (1) si dovada taxei de timbru. suma. 655. inscrisur ile anume prevazute de lege. la cererea de executare se va atasa copie legalizata de pe titlul executoriu. prin inchei ere data in camera de consiliu. (2) Cererea de incuviintare a executarii silite se solutioneaza de instanta in t ermen de maximum 3 zile de la inregistrarea acesteia la judecatorie. la distribuirea sumelor rezultate din urm arirea silita a bunurilor apartinand debitorului. 228 alin. incheiere a prevazuta la art. titlul executoriu. (1).(1) In termen de maximum 3 zile de la inregistrarea cererii. executorul judecator esc.(1) De indata ce primeste cererea de executare. lichida si exigibila Art. Daca sunt sesizati mai multi executori judecatorest i. 654. (4) Pentru serviciul prestat. (2) Creanta este certa cand existenta ei neindoielnica rezulta din insusi titlul executoriu. va cuprinde: a) numele. (2) Cererea de executare silita se depune. dupa caz. va refuza motivat deschiderea procedurii de executar e. insa e le pot participa. (3) Cererea de executare silita. 655 alin. dac a prin lege nu se prevede altfel. va dispune inregistrarea acesteia si deschiderea dosarului de executare sau. prin incheiere. prenumele si domiciliul sau. denumirea si sediul creditorul ui si debitorului. . 161 (4) La cerere se vor atasa titlul executoriu in original si dovada achitarii tax elor de timbru. Inregistrarea cererii de executare Art. personal sau prin reprezentant legal ori conventional. in conditiile legii. (2) Incheierea prevazuta de alin. (3) Incheierea va cuprinde.cipe. care se aplica in mod corespunzator. in copie certificata de executor pentr u conformitate cu originalul. precum si. 656.

cu aratarea ca. 627 pct. altul decat o hotarare judecatoreasca. Exceptiile de la comunicare Art. aceast a cerinta este necesara pentru pornirea executarii silite. lichida si exigibila. creanta nu este certa.(1) Daca cererea de executare a fost incuviintata. (2) Comunicarea titlului executoriu si a somatiei. (2) Cheltuielile ocazionate de efectuarea executarii silite sunt in sarcina debi torului urmarit. Instiintarea debitorului Art. 2. este prevazuta sub sanctiunea nulitatii executarii. executorul judeca toresc va comunica debitorului o copie de pe incheierea data in conditiile art. modalitatea concreta de executare silita. (7) Incheierea prin care instanta admite cererea de incuviintare a executarii si lite nu este supusa niciunei cai de atac. potrivit legii. Pentru actele sau activitatile dispuse din oficiu. si autorizarea creditorului sa treaca la executarea silita a obligatiei cuprinse in titlul executoriu. titlul cuprinde dispozitii care nu se pot aduce la indeplinire prin executare silita. 665. in cazul in care executarea se face in temeiul titlurilor executorii prevazut e la art. at unci cand s-a solicitat expres aceasta. 7. 2. sau daca prin lege se prevede altfel. debitorul se bucura de imunitate de executare. situ atie in care vor fi suportate de acesta. 3. Cheltuielile de executare Art. 162 4. exista alte impedimente prevazute de lege. dupa caz. in vederea realizarii dreptu rilor sale. cheltuiel ile se avanseaza de catre creditor. (5) In municipiul Bucuresti. 657.Nu este necesara comunicarea titlului executoriu si a somatiei: 1. 5. chiar daca el a executat . in caz contrar. daca legea nu prevede altfel. cererea de executare silita este de competenta altui organ de executare decat cel sesizat. 658. . nu intruneste toate conditiile de fond si de forma cerute de lege pentru validitatea actului juridic sau a dre ptului pe care il constata. in termen de 5 zile de la comunicare. D e asemenea. cand s-a incuviintat urmari rea silita a bunurilor debitorului. incuviintarea executarii silite permite creditorulu i sa ceara executorului judecatoresc sa faca acte de executare pe tot cuprinsul municipiului. in cazurile prevazute la art. Somatia Art. inclusiv a cheltuielilor de executare. o somatie. se va proceda la co ntinuarea executarii silite. in afara de cazul cand creditorul a renuntat la executare. 660.(1) Partea care solicita indeplinirea unui act sau a altei activitat i care intereseaza executarea silita este obligata sa avanseze cheltuielile nece sare in acest scop. 659. titlul nu a fost investit cu formula executorie. . (6) Instanta poate respinge cererea de incuviintare a executarii silite numai da ca: 1. impreuna cu o copie. simultan ori succesiv. Incheierea prin care se respinge cerer ea de incuviintare a executarii silite poate fi atacata exclusiv cu apel numai d e creditor. a titlului executoriu si. De asemenea. cu exceptia cazurilor anume p revazute de lege. (4) Incuviintarea executarii silite permite creditorului sa ceara executorului j udecatoresc care a solicitat incuviintarea sa recurga. la toate modalitatile de executare prevazute de lege. debitorul va fi tinut sa suporte cheltuielile de executare stabilite sau. incuviintarea ex ecutarii silite este de drept valabila si pentru titlurile executorii care se vo r emite de executorul judecatoresc in cadrul procedurii de executare silita incu viintate. de indata sau in termenul acordat de lege. daca. . . titlul. 656. 6. efectuate dupa inregistrarea cererii de executare si pana la dat a realizarii obligatiei stabilite in titlul executoriu.e accesoriile pentru care s-a incuviintat urmarirea. 2.Debitorul va fi somat sa isi indeplineasca obligatia. certificata de executor pentru conformitate cu origina lul.

-o de bunavoie. onorariul expertului si al interpretului.Comunicarea actelor de procedura in cadrul executarii silite se poat e face de catre executorul judecatoresc fie personal. 4. potrivit legii.A. (3) Eliberarea acestor sume se face persoanelor indreptatite sau reprezentantilo r acestora numai pe baza dispozitiei executorului judecatoresc ori a instantei d e executare. cat si pentru executorul judecatoresc. 663. Comunicarea actelor de procedura Art. somat potrivit art . a executarii silite ori al obtinerii suspendarii executarii silite. (2) Dovada depunerii sau consemnarii acestor sume se poate face cu recipisa de c onsemnare sau cu orice alt inscris admis de lege.(1) Depunerea sau consemnarea oricarei sume in scopul participarii l a desfasurarea. onorariul executorului judecatoresc. 658. alte cheltuieli prevazute de lege ori necesare desfasurarii executarii silite . fie prin intermediul agent ului sau procedural. cheltuielile efectuate cu ocazia publicitatii procedurii de executare silita si cu efectuarea altor acte de executare silita. (2) se aplica in m od corespunzator. al avo catului creditorului. 662. 163 3. prin incheiere. Depunerea si consemnarea de cautiuni sau alte sume Art. 6. in conditiile legii. Cu toate acestea. SECÞIUNEA a 2-a Efectuarea actelor de executare silita Trecerea la executarea silita Art. Aceste sume pot fi cenzurate de instanta de executare. pe baza dovezilor prezentate de partea interesata. el nu va fi tinut sa suporte decat cheltuielile pentru actele de executare efectiv indepl inite. in cazul in care debitorul. Dovada comunicarii prin agent procedural are aceeasi forta probanta cu dovada comunicarii efectuate de catre executor insusi. cheltuielile de transport. taxele de timbru necesare declansarii executarii silite. daca este cazul. (6) Pentru sumele stabilite potrivit prezentului articol. stabilit potrivit legii. pe c alea contestatiei la executare formulate de partea interesata si tinand seama de probele administrate de aceasta.S. in cel prevazut in incheierea prin care s-a incuviintat execu tarea. dupa caz. ele vor fi plati te de creditor. executa rea nu se poate face mai inainte de implinirea acelui termen.Cand prin titlul executoriu s-a stabilit un termen de plata. 7. onorariul avocatului in faza de executare silita.042 si urmatoarele privitoare la cautiunea judiciara se aplica in mod corespunzator. proportional cu activitatea depusa de acestia. precum si onorariul executorului judecatoresc si. Trezoreria Stat ului sau la orice alta institutie de credit care are in obiectul de activitate o peratiuni de consemnare la dispozitia instantei de executare sau a executorului judecatoresc. 664. a executat obligatia de indata sau in termenul acordat de lege. . care le va putea recupera de la debitor cand starea patrimoniala a acestuia o va permite. 2. Decaderea debitorului din beneficiul termenului de plata . . (5) In cazul in care sumele stabilite potrivit alin. in lipsa acesteia. din lipsa bunurilor urmaribile sau din alte cauze. 1. 661. (4) Dispozitiile art. inauntrul termenului de prescriptie. incheierea constituie titlu executoriu atat pentru creditor. Dispozitiile art. (3) Sunt cheltuieli de executare: 1. depunerea sumelor cu afectatiune speciala. . precum si depuner ea sau consemnarea sumelor reprezentand veniturile bunurilor urmarite ori pretul rezultat din vanzarea acestor bunuri se fac la CEC Bank .. . 164 Existenta unui termen de plata Art. executarea silita ef ectiva nu poate avea loc decat dupa expirarea termenului aratat in somatie sau.In afara de cazul in care legea prevede altfel. 5. 445 alin. (4) Sumele datorate ce urmeaza sa fie platite se stabilesc de catre executorul j udecatoresc. (4) nu pot fi recuperate de la debitor.

a lipsei creditorului sau debitorului ori a ref uzului sau a impiedicarii de a semna procesul-verbal. k) mentionarea numarului de exemplare in care s-a intocmit procesul-verbal. 669. 667. la cererea creditorului.Art. daca prin fapta sa.(1) Debitorul care beneficiaza de un termen de plata va fi decazut. d) titlul executoriu in temeiul caruia se efectueaza actul de executare. alti creditori fac executari asupra averii lui. 665. 3. instanta de executare va hotari de urgen ta. 666. 2. a altor persoane interesa te in executare sau care asista la efectuarea actului de executare. opozitiilor si obiectiunilor participantilor la ex ecutare. dupa caz. in camera de consiliu. debitorul risipeste averea sa. savarsita cu intentie sau dintr-o culpa grava. cand este cazul. cand este cazul. prec um si a persoanelor carora li s-a inmanat acesta. ce rezulta din acelasi titlu executoriu si urmeaza sa fie facuta de creditor in acelasi timp cu presta tia debitorului.(1) Cand titlul executoriu cuprinde o obligatie alternativa. (1) lit. j) mentionarea. in termen scurt. . (3) Dupa expirarea termenului prevazut la alin. Existenta unei cautiuni Art. denumirea si sediul debitorului si credit orului. In acest caz. debitorul se sustrage de la indeplinirea obligatiilor care ii revin potrivit legii in scopul realizarii executarii silite. a)-g). l) semnatura executorului. sub sanctiunea decaderii. In situatia in care debitorul nu mai are domiciliul sau sediul cunoscut. precum si. va fi citat la ultimul sau domiciliu ori sediu. din beneficiul acestui termen. 4. executorul judecatoresc este obligat sa incheie procese -verbale care vor cuprinde urmatoarele mentiuni: a) denumirea si sediul organului de executare. g) masurile luate de executor sau constatarile acestuia. Cazul obligatiilor alternative Art. executorul judecatoresc va notifica debitorului s a isi exercite acest drept in termen de 10 zile de la comunicarea incheierii de incuviintare a executarii. pentru toate actele efectua te in cursul executarii. (2) Alegerea prestatiei va fi facuta prin act scris care va fi notificat executo rului judecatoresc. fara sa se arate termenul de alegere. l) si m) sunt prevazute sub sanctiune . m) stampila executorului judecatoresc. punandu-i in vedere sa execute prestatia aleasa de creditor. h) consemnarea explicatiilor. . .(1) Daca prin lege nu se prevede altfel. (2) Mentiunile de la alin. Executarea prestatiilor reciproce Art. (1) nu se aplica atunci cand debitor este statul sau o un itate administrativ-teritoriala. . daca: 1. i) alte mentiuni cerute de lege sau considerate de executor ca fiind necesare. iar acesta il va instiinta de indata pe creditor despre aleg erea facuta. (2) In cazurile prevazute la alin. incuviintat e. f) locul.Hotararile ce se executa provizoriu cu dare de cautiune nu se vor ex ecuta mai inainte de a se depune cautiunea. a micsorat garantiile date creditorului sau ori nu le-a dat pe cele promise sau. cu citarea partilor. (1). (3) Dispozitiile alin. (1). executorul judecatoresc il va soma pe debitor. 165 Constatarea actelor de executare Art. c) data intocmirii procesului-verbal si numarul dosarului de executare. debitorul este in stare de insolvabilitate indeobste cunoscuta sau. 668. executarea va putea fi facuta numai dupa ce creditorul a oferit debitorului propria prestatie sau dupa ce a facut dovada cu inscris ca debitoru l a primit-o ori este in intarziere cu primirea ei. b) numele si calitatea celui care incheie procesul-verbal.Cand executarea depinde de o contraprestatie. e) numele si domiciliul ori. . dupa caz. data si ora efectuarii actului de executare. dreptul de alegere trece as upra creditorului.

pe care il va trimite de indata parchetului de pe langa instanta de executare. 166 Masurile in cazul opunerii la executare Art. (2). in camera de consiliu. Instanta se pronunta. Executarea in lipsa partilor Art. Locul executarii Art. 674. a 2 martori asistenti. (2) Daca opunerea la executare intruneste elementele constitutive ale unei fapte prevazute de legea penala. (2) In cazul altor titluri executorii decat hotararile judecatoresti. . daca sunt facute cu respectarea d ispozitiilor legale. 675. in cazurile si c onditiile prevazute de lege. la locul unde ele se gasesc. d ar nu mai tarziu de ora 22. prin incheiere ex ecutorie care nu este supusa niciunei cai de atac. i ar in caz de refuz. cu concursul fortei publice. 671.Incalcarea dispozitiilor art.00. daca legea nu dispune altfel. 673. in li psa acordului persoanei respective. . depusa odata cu cererea de incuvi intare a executarii silite ori pe cale separata. . 670 alin. 670 alin. la cererea executorului. in conditiile prevazute la alin. . facuta in conditiile art.Executarea silita se efectueaza. (1). 664. (2) Executarea silita nu se va putea face la alte ore decat cele mentionate si n ici in zilele nelucratoare. cand prezenta lor nu este expres ceruta de lege.00 si nici dupa ora 20.(1) Daca debitorul moare inainte de sesizarea executorului judecator . numai cu autorizarea prealabila a instantei de executare. resedinta sau sed iul unei persoane.a nulitatii. Sanctiunea Art. 670. prin incheiere data in conditiile art. in afara de cazul in care se dispune altfel prin chiar hotararea judecatoreasca pusa in executare sau de c azurile urgente in care executarea poate fi incuviintata de instanta de executar e. 672. (1). 6 49 alin. cu consimtamantul acesteia. iar i n lipsa acestora. sunt valabile. a debitorului sau a oricarei alte persoane. la cererea creditorului sau a executorului judecatoresc. 677. de urgenta. Ses izarea parchetului nu impiedica continuarea executarii silite. . . data potrivit art. SECÞIUNEA a 3-a Executarea impotriva mostenitorilor Interzicerea executarii silite Art. iar in zilele urmatoare.00. (3) Cu titlu de exceptie. executorul judecatoresc incheie un proces-verbal. Identificarea bunurilor urmaribile Art. sa indeplineasca asupra l or acte de executare. 676. precum si in orice alte locuri. (2) Identificarea bunurilor urmaribile si efectuarea actelor de executare la dom iciliul sau la sediul altei persoane decat cel al debitorului se pot face. jandarmerie si alti agenti ai fortei publice sunt obligati sa asigure indeplinirea efectiva a activitatii de executare silita .(1) Niciun act de executare nu se va putea face inainte de ora 6. dupa caz. Timpul in care se efectueaza executarea Art. inclusiv prin indepartarea de la locul executarii. . Accesul la bunurile debitorului Art. .(1) In vederea executarii unei hotarari judecatoresti. in prezenta unui agent al fortei publice sau. la locul unde debitorul r ealizeaza venituri sau la locul unde se gasesc alte venituri ori bunuri ale sale supuse urmaririi. la cererea acestuia. in prezenta debitorului sau a unuia dintre membrii majori ai familiei sale ori a unei alte persoane majore care se afla in acel loc. executarea inceputa va putea continua in aceeasi zi. organele de politie. (2). cu citarea tertului care detine bunul. 668 si 674 atrage anularea execut arii.Actele de executare indeplinite in lipsa partilor.(1) Executorul judecatoresc are dreptul sa identifice bunurile urmar ibile ale debitorului si. stabilite potrivit legii. executorul ju decatoresc poate intra in incaperile ce reprezinta domiciliul. instanta competenta va autoriza intrarea in locurile mentionate la alin.(1) In cazul in care executorul judecatoresc intampina opunere la ef ectuarea unui act de executare. (2).

insa numai in conditiile si limitele prevazute la alin. dup a caz. in or ice mod. (3) Daca intre mostenitori sunt si minori sau persoane puse sub interdictie jude catoreasca. cu exceptia cazului in care au ales. executarea silita va fi pornita impotriva tuturor. notarului public deja sesizat intocmirea inventarului succesiunii sau desem narea unei persoane in acest scop. un drept de prefe rinta asupra bunului urmarit. (2) In cazul in care mostenirea a fost acceptata si exista numai mostenitori maj ori. dupa caz . dispozitiile art. 678. curatorul succesiunii. de faptul ca debitorul a decedat. Continuarea executarii contra mostenitorilor Art. executarea silita nu va putea fi pornita decat dupa numirea reprezen tantilor sau a ocrotitorilor legali. printr-o insti intare colectiva. Daca executarea silita e ste pornita contra tuturor mostenitorilor. de lege ori potrivit vointei defunctul ui.Daca la moartea debitorului executarea era inceputa. creditorii care au luat masuri asiguratorii asupra bunurilor acestuia. acestia vor fi citati. . . acceptata. dispozitiile art. ea nu poate fi continuata cat timp mostenirea nu a fost acceptat a de catre cei chemati la mostenire sau. Inceperea executarii contra mostenitorilor Art. Daca insa dupa o luna de la moartea debitor ului sau de la punerea sub interdictie judecatoreasca nu a fost numit reprezenta ntul sau a ocrotitorul legal.esc. facuta la locul deschiderii mostenirii. un curator special pentru executare. 57 aplicandu-se i n mod corespunzator. pe numele acesteia. 678 aplicandu-se in mod corespunzator. cat timp nu a fost numit. in co nditiile art. 57. un 167 curator al succesiunii ori. creditorii care au deja un titlu executoriu contra debitorului. dupa caz. sa raspunda pentru anumite datorii ale defunctului. 57 aplicandu-se in mod corespunzator. un alt domiciliu in vederea citarii sau un reprezentant al acestora. conservat in conditiile prevazute de lege. cu ocazia dezbaterii succesorale ori chiar ul terior. iar in caz afirmativ. dis pozitiile art. in conditiile legii. 679. in lipsa. 3. pana la numirea lor. (3) In cazul in care se constata ca mostenirea nu a fost dezbatuta sau. nicio executare silita nu poate fi pornita. creditorul sau executorul judecatoresc poate cere camerei notarilor publici in a carei circumscriptie a avut ultimul domiciliu defunctul sau. . ( 2). 168 SECÞIUNEA a 4-a Interventia altor creditori Dreptul de interventie Art.(1) Daca debitorul moare inainte de inceperea executarii silite si s e constata ca nu exista niciun mostenitor acceptant si nici nu este numit un cur ator al succesiunii. precum si faptul daca pana la accep tarea mostenirii de catre cel putin unul dintre succesibili a fost sau nu numit un curator al succesiunii. la cererea creditorului ori a executorului judecatoresc. in conditiile legii. dupa caz. creditorii care au un drept real de garantie sau. . ea se suspenda si nu va fi reluata impotriva succesibililor acceptanti decat dupa 10 zile de la data cand acestia au fost incunostintati despre continuarea executarii silite. in afara de cazul in car e numai unii dintre acestia sunt chemati. pana cand va fi numit. care sunt persoanele care au calitatea de mostenitori. iar daca moare dupa ce aceasta a fost pornita. acesta este obligat sa solicite de in data camerei notarilor publici in a carei circumscriptie a avut ultimul domicili u defunctul sa faca mentiune in registrul special prevazut de lege despre incepe rea executarii silite si sa ii elibereze un certificat din care sa rezulte daca mostenirea debitorului a fost sau nu dezbatuta. dupa caz. creditorul sau executorul judecatoresc va putea ce re instantei de executare numirea unui curator special. 2. (2) Pot interveni in executarea silita: 1. 680. (2) In cazul in care creditorul sau executorul judecatoresc ia cunostinta. in stanta de executare va numi de indata un curator special.(1) Orice creditor poate interveni in cursul executarii silite porni te de un alt creditor.

cu exceptia cazului in . indicandu-se in mod expres daca creanta este certa . se va face mentiune si despre acest lucru.(1) Daca prin lege nu se dispune altfel. daca. aceste sume vor fi consemnate pana la solutionarea litigiului printr-o hotarare definitiva. creditori i intervenienti ale caror creante au fost contestate au dreptul sa solicite inst antei sa dispuna executorului judecatoresc ca sumele reclamate sa fie puse deopa rte. In situatia in care se reclama creante banesti rezultate din inscrierile contabile facute in registre tinute c u respectarea conditiilor prevazute de lege.(1) Cererea de interventie trebuie sa fie facuta cu respectarea ceri ntelor prevazute la art. in termen de 15 zile de la data cand a avut loc convocarea prevazuta la alin. privilegiata sau chirografara. 858 alin. debitorul trebuie sa declare daca intelege sa recunoasca. creditorii chirografari titulari ai unor creante banesti rezultate din inscri suri cu data certa ori din registre tinute cu respectarea conditiilor prevazute de lege. (2) Cu toate acestea. Daca debitorul nu se infatiseaza.4. (3) Dupa inregistrarea cererii. in tot or i in parte. impreuna cu copii certificate de pe documentele justificative. 655 si 656 aplicandu-se in mod corespunzator. eliberarea s au distribuirea acestor sume. precum si daca este garantata sau negarantata. 682. instanta va convoca in c amera de consiliu. daca este cazul. (4). (5) La termenul fixat de instanta. Termenul de interventie Art. cererea va fi insotita. 686. (1). de urgenta si in termen scurt. in oricare dintre modalitatile prevazute de lege ori c onvenite de parti. pentru recunoasterea de catre debitor a creantelor. interventia poate fi facuta . Procedura Art. se suspenda de drept. precum si de pe procesul-verbal de constatare a aplicarii masurii asiguratorii. Pana la solutiona rea 169 cererii de interventie. impreuna cu toate documentele justificative. (6) Daca debitorul contesta. Daca creditorii care au formulat cerere de interventie nu au titlu executoriu. fara citarea partilor. . daca si-au depus titlurile de creanta in termenul prevazut la art. creditorii care au creante avand ca obiect venituri datorate bugetului general consolidat s au bugetului Uniunii Europene. acestia vor face dovada ca au introdus actiune in justitie in scop ul obtinerii titlului executoriu. In cazul in care creditorul a cerut sau a obtinut luarea unor masuri asiguratorii asupra bunurilor debitoru lui. chiar daca cererea de interventie a fost facuta dupa expirarea termenului stabilit potrivit alin. orice eliberare sau distribuire de sume obtinute din val orificarea bunurilor debitorului se suspenda de drept. Dispozitiile a rt. dupa caz. sub sanctiunea prevazuta la art. d ispozitiile art. in tot sau in parte. In cazul in care a fost introdusa actiunea in justitie. in vederea into cmirii proiectului de distribuire a sumei rezultate din urmarire. (4) Instanta solutioneaza cererea in camera de consiliu. precum si alti creditori privilegiati care interv in in cursul urmaririi silite au dreptul sa participe la distribuire dupa rangul conferit de dreptul lor de preferinta. (2). dispu nand totodata comunicarea catre debitor a copiilor de pe cererile de interventie si de pe documentele justificative. creantele pentru care a avut loc interventia. 656 aplicandu-se in mod corespunzator. legalizate de un notar public. pana la termenul stabilit de catre execu tor pentru valorificarea. debitorul si creditorii care n u au titlu executoriu. lichida si exigibila. indicandu-se bunurile pentru car e s-a cerut luarea acestor masuri. de un extras de pe inscrierile care cuprind aceste sume. 855 raman aplicabile. 681. a bunurilor mobile sau imobile urmarite. se considera ca recunoaste toate creantele rec lamate prin cererile de interventie. dispozitiile art. daca este cazul. sub sanctiu nea inadmisibilitatii. executorul judecatoresc o va inainta de indata i nstantei de executare competente. creantele reclamate. creditorii care au un drept real de garantie asupra bunuri lor urmarite si care este conservat in conditiile prevazute de lege. (2) Cererea se depune la executorul judecatoresc. in tot sau in parte. 654. Pana la expirarea acestui termen. .

686. din culpa sa. 683. in scris. 687. (2) Daca insa creditorii intervenienti nu solicita extinderea urmaririi si la bu nurile indicate de creditorul urmaritor sau. iar dupa solutionare a cererii de interventie. 684. 685. cheltuielile necesare pentru extindere. daca au titluri executorii. si o copie certificata de pe incheierea de incuviintar e a acesteia. dar inainte de expirarea termenului pentru depunerea titlurilor de creanta. potrivit art. 682 alin. dac a au titlu executoriu. in tot sau in parte. (1). .(1) In cazul creditorilor chirografari care au intervenit in cursul urmaririi silite si ale caror creante au fost recunoscute de debitor. Efectele . 682 ali n. in tot sau in parte. dup a caz. (4)-(6) ra man aplicabile. in conditiile legii. (2) In caz de suspendare a executarii. . 682 alin. in afara de cazul in care ar fi pretinse de a lti creditori in rang util. (3) Creditorii urmaritori nu se pot opune cererilor de interventie facute de alt i creditori. sa participe. creditorul urmaritor are dreptul de a le indica acestora. . a lasat sa treaca 6 l uni fara sa indeplineasca un act necesar executarii silite. si. Drepturile creditorului urmaritor Art. in termen de 10 zile de la data notificarii prevazute la a lin. in termenul prevazut de lege. invitandu-i sa ceara extinderea urmaririi si asupra acestor bunuri. de executorul judecatoresc. . in toate cazurile. termenul de perimare curge de la incetare a suspendarii. in limita sumelor reclamate sau. in vederea intocmirii proiectului de distribuire a sumei rezultate din urmarire. facuta in termen de 10 zile de la data comunicarii de catre executorul judecatoresc a copiei certificate a incheierii de incuviintare a cererii de int erventie. in afara de cazul in care ei fac dovada ca acestia au actionat in f rauda 170 drepturilor lor. a creditorilor garantati sau privilegiati si a celor care au intervenit in timp util. 682. Constatarea perimarii. indiferent de obiec tul ei. Termenul de perimare nu se suspenda pe timpul cat executarea sili ta este suspendata la cererea creditorului. orice executare se perima de drept.(1) Odata cu sesizarea instantei de executare. repartizare a creantelor potrivit proiectului de distribuire a sumelor rezultate din urmarir e intocmit de catre executor. la urmarirea bunurilor debitorului si sa solicite efectuarea unor acte de executare silita. si sa avanseze.care ar fi pretinse de alti creditori in rang util. recunoscute. Dispozitiile art. Efectele interventiei Art. cerut. dispozitiile art. (6). pot sa participe la distribuirea sumei rezultate din urmarire. executorul il va instiinta si pe debitor. 657 aplicandu-se in mod corespunzator. (3). in conditiile prevazute la art. au dreptul sa participe la distribuirea partii din suma ramasa dupa indestularea d repturilor creditorilor urmaritori. . (1). existenta si a altor bunuri ale debitorului.Creditorii chirograf ari care au intervenit dupa expirarea termenului prevazut la art. (2) Creditorii intervenienti ale caror creante au fost contestate. SECÞIUNEA a 5-a Perimarea executarii silite Termenul de perimare Art. care pot fi urmarite in m od util. de catre debitor si care au cerut instantei ca sumele reclamate sa fie p use deoparte pot participa numai la distribuirea sumelor consemnate in conditiil e prevazute la art. (2) Daca cererea de interventie a fost incuviintata. printr-o no tificare.(1) Creditorii intervenienti si cei ale caror creante au fost recuno scute de catre debitor. Ei pot insa contesta. dupa caz.(1) In cazul in care creditorul. nu avanseaza cheltuielile necesare extinderii. 681 alin. Instiintarea creditorului urmaritor si a debitorului Art. daca este cazul. Interventia tardiva Art. creditorul urmaritor are dreptul de a fi preferat acestora la distribu irea sumei rezultate din urmarire. executorul judecatoresc va comunica o copie de pe cererea de interventie si de pe documentele justificative creditorului urmaritor.

mentio nand pe acesta stingerea totala a obligatiei. masurile de executare dispuse de instanta de executare sau de executor. precum si alte sume datorate potrivit legii. se va putea face. poate cere acestor din urma instante suspendarea acelor execut ari. (3) Pe perioada suspendarii executarii. poate sa restranga executarea la anumite bunuri. actele de executare efectuate anterior. (1). . a creantei cuprinse in titlul executoriu si a accesoriilor. si ii va remite debitorului un cer . 172 SECÞIUNEA a 7-a Incetarea executarii silite Cazurile Art. executarea nu poate fi efectuata datorita neindeplinirii de catre cre ditor a obligatiilor prevazute la art. (4) Executarile suspendate nu vor putea fi reluate decat dupa ramanerea definiti va a proiectului de distribuire a sumelor rezultate din executarea efectuata. cu ex ceptia celor care au dus la realizarea. inauntrul ter menului de prescriptie. veniturilor si conturilor bancare. pe baza simplei infatisari a incheierii prin care s-a incuviin tat restrangerea. executarea este suspendata de drept. executorul. amanarea se dispune de executorul judeca toresc prin incheiere.(1) In afara altor cazuri prevazute de lege. (2) La cererea creditorului urmaritor.Executarea silita inceteaza daca: 1. in parte. prin incheiere data cu citar ea in termen scurt a partilor. in masura in care actele de executare sau executare a silita insasi nu au fost desfiintate de instanta de judecata ori acestea nu au incetat prin efectul legii. la cererea partii interesate. care apare ca indestu lator pentru acoperirea creantelor tuturor creditorilor urmaritori. (2) Perimarea executarii atrage desfiintarea tuturor actelor de executare. 688. executorul judecatoresc ii va preda creditorului titlul executoriu. s-au achitat cheltuielile de executare. (2) In acest caz. 690. in acest caz. 692. precum si o noua somatie. o noua cerere de executare silita. inclusiv cele de indisponibilizare a bunurilor. . 693. debitorul. la cererea debitorului si dupa citare a creditorului.Art. Suspendarea executarii Art. SECÞIUNEA a 6-a Amanarea. executorul va comunica debitorului inc heierea instantei. 637 alin. . . instanta competenta sa solutioneze o astfel de cerere este ace ea la care a inceput executarea acelui bun al debitorului. raman in fiinta.(1) Executarea silita se suspenda in cazurile in care aceasta este p revazuta de lege ori a fost dispusa de instanta. 171 (2) Dupa incuviintarea executarii silite. va dis pune continuarea executarii. instanta va suspenda executarea celorlalte bunuri. Pana la solutionarea acestor cereri. 691. (3) Daca cererea este admisa. . la cererea executorului judecatoresc sau a partii interesate. dispozitiile art. executarea va fi suspendata de catre exec utorul judecatoresc.(1) Cand creditorul urmareste in acelasi timp mai multe bunuri mobil e sau imobile a caror valoare este vadit excesiva in raport cu creanta ce urmeaz a a fi satisfacuta. executorul judecatoresc nu poate amana executarea decat daca procedura de citare sau de intocmire a anu nturilor si publicatiilor de vanzare nu a fost indeplinita sau daca. (4) Dupa incetarea suspendarii. in afara de cazul in care prin lege sau prin hotarare judecatoreasca se dispune altfel. la care nu se va mai alatura titlul ce se executa.(1) In caz de perimare a executarii. 655 si 656 fiind aplicabile in mod corespunzator. s-a realizat integral obligatia prevazuta in titlul executoriu. instanta de executare. iar in caz de executari pornite in circumscriptiile mai multor instante de exec utare. . Reinnoirea cererii de executare Art. (1). la termenul stabilit. (2) In cazurile prevazute la alin. Restrangerea executarii Art.(1) Perimarea se constata de catre instanta de executare. suspendarea si restrangerea executarii Amanarea executarii Art. 689.

697. 696. dispozitiile art. nu s-a prescris. 2. chiar daca a fost adresata unui organ de executare necompetent. fara a i se putea opune exc eptia autoritatii de lucru judecat. 811. a fost anulata executarea. . (2) Termenul de prescriptie incepe sa curga de la data cand se naste dreptul de a obtine executarea silita.(1) In cazurile prevazute la art. . in alte cazuri prevazute de lege. Suspendarea prescriptiei Art. (2) Reluarea executarii silite poate fi ceruta si asupra aceluiasi bun. 695. In cazul hotararilor judecatoresti si arbitrale. CAPITOLUL V Prescriptia dreptului de a obtine executarea silita Termenul de prescriptie si efectele acesteia Art. potrivit legii. creditorul poate obtin e un nou titlu executoriu. . 3. 2.tificat constatator al indeplinirii integrale a obligatiilor mai sus mentionate. in cazurile stabilite de lege pentru suspendarea termenului de prescriptie a dreptului de a obtine obligarea paratului. pre cum si a actelor de executare subsecvente. a datoriei. in aceste cazur i. pe data depunerii cererii de executare. socotindu-se si tim pul scurs inainte de suspendare. dupa caz. 169 si urmatoarele fiind aplicabile in mod corespunzator. pe data indeplinirii de catre debitor.(1) Cursul prescriptiei se suspenda: 1. . in orice alt mod. Intreruperea prescriptiei Art. pe calea unui nou proces. inauntrul termenului de prescriptie a dreptului de a obtine e xecutarea silita. .Nerespectarea dispozitiilor privitoare la executarea silita insasi s au la efectuarea oricarui act de executare atrage nulitatea actului nelegal. 4. a fost desfiintat titlul executoriu. pe data depunerii cererii de interventie in cadrul urmaririi silite pornite d e alti creditori. cat timp debitorul nu are bunuri urmaribile sau care nu au putut fi valorific ate ori isi sustrage veniturile si bunurile de la urmarire. 694. termenul de prescriptie este de 10 ani. atat timp cat. nu mai poate fi efectuata ori continuata din cauza lipsei de bunuri urmaribil e ori a imposibilitatii de valorificare a unor astfel de bunuri. poate avea loc reluarea execu tarii silite. ii va remite debitorului un certific at constatator al partii din obligatie ce a fost executata. . In cazul titlurilor emise in materia dreptur ilor reale. In cazul hotararilor judecatoresti si arbitrale. insotita de titlul executoriu. Daca ace sta este un imobil. daca dreptul de a obtine obligarea parat ului este imprescriptibil sau. mentionand pe acesta cauza restituirii si partea de obligatie ce a fost executata. inainte de inceperea executarii silite sau in cursul acesteia. (2) Dupa incetarea suspendarii. 3. 3.(1) Cursul prescriptiei se intrerupe: 1. 4. creditorul a renuntat la executare. executorul ii va remite personal creditorului sau reprezentantului sau titlul executoriu. 693 pct. Reluarea executarii Art. prescriptia isi reia cursul. 2. ter menul de prescriptie incepe sa curga de la data ramanerii lor definitive. nu se va putea solicita de catre executorul judecatoresc radierea urmaririi inscrise potrivit dispozitiilor art. (3) Prescriptia nu se suspenda pe timpul cat executarea silita este suspendata l a cererea creditorului urmaritor. Nulitatea executarii silite Art. 698. 173 (3) Prin implinirea termenului de prescriptie se stinge dreptul de a obtine exec utarea silita si orice titlu executoriu isi pierde puterea executorie. 5. pe timpul cat suspendarea executarii silite este prevazuta de lege ori a fost stabilita de instanta sau de alt organ jurisdictional competent. 2 se poate cere reluarea executarii silite.(1) Dreptul de a obtine executarea silita se prescrie in termen de 3 ani. precum si. daca legea nu prevede altfel. a unui act voluntar de executare a obligatiei prevazute in titlul executoriu ori a recunoasterii. cand este cazul.

precum si impotriva oricarui act de executare se poate face contest atie de catre cei interesati sau vatamati prin executare. 437. . dupa caz.Prevederile prezentului capitol se completeaza cu dispozitiile Codul ui civil privitoare la prescriptia extinctiva. creditorul poate cere repunerea in acest termen numai daca a fost impiedicat sa ceara executarea dato rita unor motive temeinice. se pot invoca in contestatia la executare si motive de fapt sau de drept privitoare la fondul dreptului cupri ns in titlul executoriu. se poate face contesta tie si in cazul in care sunt necesare lamuriri cu privire la intelesul. la cererea partii interesate. (2) Contestatia privind lamurirea intelesului. 174 Alte dispozitii aplicabile Art. (3) Prescriptia nu este intrerupta daca executarea silita a fost respinsa. contestatia la executare poate fi introdusa si de o terta persoana. 6.(1) Dupa implinirea termenului de prescriptie. . intinder ea sau aplicarea titlului executoriu. insa numai daca aceasta pretinde un drept de proprietate ori un alt drept real cu privire la bunul respectiv. 700. numai daca legea nu prevede in acest scop o alta cale d e atac. prin hotarare supusa numai apelului. Repunerea in termenul de prescriptie Art.(1) Contestatia se introduce la instanta de executare. debitorul nu va putea invoca pe cale de contestatie motive de fapt sau de drept pe care le-ar fi putut opune in cursul judecatii in prima i nstanta sau intr-o cale de atac ce i-a fost deschisa. anula ta sau daca s-a perimat ori daca cel care a facut-o a renuntat la ea. Judecata cererii se face cu citarea partilor.(1) Impotriva executarii silite. (4) Creditorii neurmaritori au dreptul de a interveni in executarea efectuata de alti creditori. 5. .(1) Daca executarea silita se face in temeiul unei hotarari judecato resti sau arbitrale. . (2) In cazul in care executarea silita se face in temeiul unui alt titlu executo riu decat o hotarare judecatoreasca sau arbitrala. (5) In cazul procedurii urmaririi silite mobiliare sau imobiliare ori a predarii silite a bunului imobil sau mobil. in alte cazuri prevazute de lege. (3) De asemenea. pe data depunerii cererii de reluare a executarii. . (4) Impartirea bunurilor proprietate comuna pe cote-parti sau in devalmasie poat e fi hotarata. De asemenea. 701. in termen de 15 zile de la incetarea impiedicarii. (3) Daca cererea de repunere in termen a fost admisa. pe data indeplinirii in cursul executarii silite a unui act de executare. si in cadrul judecarii contestatiei la executare. 703. Conditiile de admisibilitate Art. (2) Cererea de repunere in termen se introduce la instanta de executare competen ta. 702. Instanta competenta Art. CAPITOLUL VI Contestatia la executare Obiectul contestatiei Art. creditorul poate formula c erere de executare silita in termen de 30 de zile de la data ramanerii definitiv e a hotararii. pentru a lua parte la executare sau la distribuirea sumelor obt inute din urmarirea silita a bunurilor debitorului.4. incepe sa curga un nou termen de prescriptie. a incheierilor date de executorul j udecatoresc. (3) Nu se poate face o noua contestatie de catre aceeasi parte pentru motive car e au existat la data primei contestatii. se poate face contestatie la executare si in cazul in care executorul judecatoresc refuza sa indeplineasca un act de executare silita in conditiile legii. intinderii sau aplicarii titlului executoriu ori privind gresita investire cu formula executorie a unui inscris s e introduce la instanta care a pronuntat hotararea ce se executa sau. se poate face contestatie impotriva gresitei investiri cu formu la executorie a hotararii sau a unui alt inscris. 699. dupa caz. (2) Dupa intrerupere. (2) Daca nu s-a utilizat procedura prevazuta la art. . potrivit dreptului com un.

la instanta care a 175 investit cu formula executorie inscrisul ce se executa. contestatia privitoare la e xecutarea silita propriu-zisa se poate face in termen de 15 zile de la data cand : 1. compe tenta de solutionare apartine instantei de executare. . 706. (3) Intampinarea este obligatorie. contestatia prin care o terta persoana pretinde ca are un drept de proprietate sau un alt drept real asupra bunului urm arit poate fi introdusa in tot cursul executarii silite. dupa caz. instanta va p utea solicita relatii si explicatii scrise de la executorul judecatoresc. 176 (3) Partile vor fi citate in termen scurt. instiintarea privind infiin tarea popririi. 701 alin. aratand persoana careia urmeaza sa i se faca co municarile. sa isi aleaga domiciliul sau sediul procesual in aceasta localitate. 705. (4) La cererea partilor sau atunci cand apreciaza ca este necesar. in cazurile in care nu a primit incheierea de incuviintare a executa rii si nici somatia sau executarea se face fara somatie. Caile de atac Art. se poate face in termen de 5 zile de la comunicare. definitive. cel interesat a primit comunicarea ori.(1) Contestatiile se fac cu respectarea cerintelor de forma prevazut e pentru cererile de chemare in judecata. si ii va pune in vedere partii interesate sa achite cheltuielile ocazionate d e acestea. contestatorul a luat cunostinta de actul de executare pe care il contesta. 2. (2) Instanta sesizata va solicita de indata executorului judecatoresc sa ii tran smita. iar judecarea contestatiei se face de urgenta si cu precadere. Conditiile de forma Art. te rmenul de contestatie pentru debitor incepe cel mai tarziu la data efectuarii pr imei retineri din aceste venituri de catre tertul poprit. dispozitiile art. (4). (5) Neintroducerea contestatiei in termenul prevazut la alin. in cazurile in care acestea nu sunt. . (4) nu il impiedic a pe cel de-al treilea sa isi realizeze dreptul pe calea unei cereri separate. cu exceptia hotararilor pronuntate in temeiul art. (3) Contestatia privind lamurirea intelesului. potrivit legii. intinderea . care se aplica in mod corespunzato r. Daca o asemenea contesta tie vizeaza un titlu executoriu ce nu emana de la un organ de jurisdictie.(1) Contestatia la executare se judeca cu procedura prevazuta de pre zentul cod pentru judecata in prima instanta. 704 alin. care pot fi atacate in conditiile dreptului comun.(1) Daca prin lege nu se prevede altfel. (4) Daca prin lege nu se prevede altfel. i n conditiile legii. debitorul care contesta executarea insasi a primit incheierea de incuviintare a executarii sau somatia ori de la data cand a luat cunostinta de primul act de executare. (2) Hotararea prin care s-a solutionat contestatia privind intelesul. 704. sub rezerva drepturilor definitiv dobandite de catre tertii adjudecatari in cadrul vanzarii silite a bunurilor urmarite. (2) Contestatorul care nu locuieste sau nu are sediul in localitatea de resedint a a instantei poate. Daca poprirea este infiintata asupra unor venituri periodice. dar nu mai tarziu de 15 zile de la efectuarea vanzarii ori de la data predarii silite a bunului. . Termenele Art. Procedura de judecata Art. .(1) Hotararea pronuntata cu privire la contestatie poate fi atacata numai cu apel. intinderii sau aplicarii titlului executoriu ori cea care se refera la gresita investire cu formula executorie a unei hotarari sau a unui alt inscris se poate face oricand inauntrul termenului de prescriptie a dreptului de a obtine executarea silita. copii certificate de acesta de pe actele dosarului de executare contestate. 707. prin chiar cererea sa. (2) Contestatia impotriva incheierilor executorului judecatoresc. 3. (4) si art. 280 fiind aplicabile in mod corespunzato r. in termenul fixat.

la despagubiri pentru pagubele cauzate prin intarzierea executarii. va anula ori lamuri titlul executoriu sau.500 lei plus 0. (5) Daca bunurile urmarite sunt supuse pieirii. Daca prin contestatie s-a cerut lamurirea intelesului. 3.000 lei. respe ctiv de la comunicare pentru cea lipsa.500 lei plus 1% pentru ceea ce depaseste 100. instanta va hotari si asupra i mpartelii acestora. suma reprezentand cautiunea depusa ramane indisponibilizata. instanta competenta poate suspenda executarea. (4) Hotararea de admitere sau de respingere a contestatiei.000 lei. in mod separat. (3) In cazul respingerii contestatiei. (5) Daca contestatia este admisa. contestatorul poate fi obligat. (7) In cazuri urgente si daca s-a platit cautiunea prevazuta la alin. Efectele solutionarii contestatiei Art. in termen de 5 zile de la pronuntare pentru partea prezenta. executorul judecatoresc este obligat sa se con formeze masurilor luate sau dispuse de instanta. (2) De asemenea. (3) Daca obiectul contestatiei nu este evaluabil in bani. v a fi comunicata. Incheierea nu este s upusa niciunei cai de atac. la cerere . dupa caz. hotararea sau inscrisul care se executa nu este. se pronunta prin i ncheiere. alterarii sau deprec ierii. Suspendarea se po ate solicita odata cu contestatia la executare sau prin cerere separata. Cautiunea depusa potrivit prezentului alineat este d eductibila din cautiunea finala stabilita de instanta.000 lei la 7. . b) de 1.000 lei plus 5% pentru ceea ce depaseste 10. (2). c) de 5. .0 00 lei. suspendarea provizor ie a executarii pana la solutionarea cererii de suspendare.sau aplicarea titlului executoriu este supusa acelorasi cai de atac ca si hotar area ce se executa. el va fi obligat si la plata unei amenzi judiciare de la 1. intin derii ori aplicarii unui titlu care nu constituie hotarare a unui organ de juris dictie. tinand seama de obiectul acesteia. iar incheierea poate fi atacata numai cu apel. (6) Atunci cand contestatia a fost respinsa. iar cand c ontestatia a fost exercitata cu rea-credinta.(1) Pana la solutionarea contestatiei la executare sau a altei cerer i privind executarea silita. cautiunea va fi de 1. hotararea prin care s-a solutionat contestatia va putea fi atacata numai cu apel.000 lei.000 lei. potrivit legii. cel care o solicita trebuie sa dea in preal abil o cautiune. 177 (8) Incheierea prin care s-a dispus suspendarea executarii silite se comunica di n oficiu si de indata executorului judecatoresc. dupa caz.000. daca prin contestatia la executare s-a cerut de catre partea in teresata impartirea bunurilor proprietate comuna. daca este cazul. Part ile vor fi intotdeauna citate. potrivit legii. Suspendarea executarii Art. va indrepta ori anula actul de executare contestat. cand acesta a fost gresit investit. insta nta poate dispune. ramasa definitiva. (6) Asupra cererii de suspendare instanta. urmand a servi la acoperirea creantelor aratate la ali . va dispune anularea ori incetarea executarii insesi. beneficiaza de un termen de plata. d) de 14. executoriu. daca aceasta valoare este pana la 10. (2) Pentru a se dispune suspendarea. (4) Suspendarea executarii este obligatorie si cautiunea nu este necesara daca: 1. 2. in toate cazurile. si executorului judecatoresc. instanta. 709. se va suspenda numai distribuirea pretului obtinut din valorificarea aces tor bunuri. debitorul face dovada cu inscris autentic ca a obtinut de la creditor o amana re ori. va anula incheierea de inve stire cu formula executorie. in afara de cazul in care legea dispune altfel. din oficiu si de indata. inscrisul care se executa a fost declarat fals printr-o hotarare judecatoreas ca data in prima instanta.1% pentru ceea ce depaseste 1. prin incheiere si fara citarea partilor. la solicitarea partii interesate si numai pentru mo tive temeinice.000 lei. dispozitiile alin.(1) Daca admite contestatia la executare. degradarii. chiar si inaintea termenului fixat pentru judecarea contestatiei. dupa cum urmeaza : a) de 10%. 708. calculata la valoarea obiectului contestatiei. (1) aplicandu-se in mod corespunzator.

prin aceeasi hotarare. executo rul judecatoresc. . cu toate accesorii le si cheltuielile de executare. 853 si urmatoarele. (4) Daca insa debitorul sau tertul garant va dovedi ca a facut contestatie in te rmen si se va opune la eliberare. potrivit art. instanta de execut are va putea obliga executorul. 178 (3) Daca cererea este admisa si debitorul sau tertul garant nu se opune. dupa caz. potrivit dispozitiilor art. (7). Modalitatea de restabilire Art. la plata de despagubiri pentru paguba astfel cauzata. 713. (2) Daca instanta care a desfiintat hotararea executata a dispus rejudecarea in fond a procesului si nu a luat masura restabilirii situatiei anterioare executar . va servi exclusiv la plata creditorului pe seama caruia s-a facut consemnarea. fara insa a se aduce atingere drepturilor definitiv dobandite de tertii de bu na-credinta. instanta va solicita incheierea prevazut a la art.000 lei la 7. situatie in care se va comunica executorului si recipisa de consemnare a acestei sume. odata cu desfiintarea masurilor. intreaga valoare a creantei. iar execu torul judecatoresc se va pronunta asupra eliberarii sumei numai dupa ce instanta a dat o hotarare definitiva asupra contestatiei respective. (2) Asupra cererii debitorului sau a tertului garant executorul judecatoresc se va pronunta de urgenta. prin incheiere. instanta va disp une asupra efectuarii operatiunilor de carte funciara necesare. va dispune si eliberarea sume i in mainile creditorului. (7) In cazul in care constata refuzul nejustificat al executorului de a primi or i de a inregistra cererea de executare silita sau de a indeplini un act de execu tare silita ori de a lua orice alta masura prevazuta de lege. si asupra restabilirii situatiei anterioare executarii. . la cererea celui interesat. CAPITOLUL VIII Intoarcerea executarii Dreptul la intoarcerea executarii Art. cu exceptia sit uatiei cand se aplica art.Suma consemnata de debitor sau de tertul garant.000 lei.(1) In cazul in care instanta judecatoreasca a desfiintat titlul exe cutoriu sau insasi executarea silita. cel interesat are dreptul la intoarcerea executarii. intoarcerea executarii se va face prin restituirea de catre creditor a sumei rezultate din vanzare. (3) In cazul in care executarea silita s-a facut prin vanzarea unor bunuri mobil e. va dispune. pr in aceeasi hotarare. la cererea partii interesate. cand se va proceda la dist ribuire. In cazul in care bunul supus executarii silite este un bun imobil. 710.(1) Pana la ramanerea definitiva a adjudecarii bunurilor scoase la v anzare silita. potriv it regulilor de carte funciara. la plata unei amenzi judi ciare de la 1. (2) Bunurile asupra carora s-a facut executarea se vor restitui celui indreptati t. p rin restabilirea situatiei anterioare acesteia. ce va fi comun icata de indata partilor. executarea este suspendata de drept. cu exceptia cazului in care s unt mai multi creditori urmaritori sau intervenienti. debitorul sau tertul garant poate obtine desfiintarea masurilor a siguratorii ori de executare. dupa caz. actualizata in functie de rata inflatiei. p recum si la acoperirea cheltuielilor de executare.(1) In toate cazurile in care se desfiinteaza titlul executoriu sau insasi executarea silita. actul care constata refuzul executorului judecatoresc de a indeplini un act de executare silita ori de a lua alta masura prevazuta de lege. CAPITOLUL VII Depunerea cu afectatiune speciala Conditiile Art. (8) In situatia prevazuta la alin. 655 alin. 711. si depunand dovada de consemnare la executorul judecatoresc. data cu citarea partilor. la dispo zitia executorului judecatoresc. consemnand la unitatea prevazuta de lege. 712. Cheltuielile de executare pentru actele efectuate raman in sarcina creditorului. (1) sau.n. precum si. . . 710. Efectele Art. (3) sau a celor stabilite prin titlul executoriu. 766. fara insa a se a duce atingere drepturilor definitiv dobandite de tertii de buna-credinta.

precum si alte sume ce se platesc periodic debitorului s i sunt destinate asigurarii mijloacelor de existenta ale acestuia pot fi urmarit e: a) pana la jumatate din venitul lunar net. 713 alin. instantei de executare. desi este prevazuta. indiferent de natura creantelor . alimentele necesare pana la noua rec olta.Nu sunt supuse urmaririi silite: a) bunurile de uz personal sau casnic indispensabile traiului debitorului si fam iliei sale si obiectele de cult. . in afara de cazul in care legea prevede altfel. pentru orice alte datorii. (1) si (2). 443 aplicandu-se in mod corespunzator. inventarul agricol. persoana fizica. daca nu sunt mai multe de acelasi fel. inclusiv animalele de munca. Executarea provizorie Art. urmarirea nu poate depas i jumatate din venitul lunar net al debitorului. aceasta masura se va putea dispune de instanta care rejudeca fondul.ii. . pe cale separata. furajele pentru aceste animale si semintele pentru cultura pamantului . dispozitiile ar t. Limitele urmaririi veniturilor banesti Art. nu pot fi supuse urmaririi silite decat in lipsa de a lte bunuri urmaribile si numai pentru obligatii de intretinere. 716.Hotararea de prima instanta prin care s-a dispus restabilirea situat iei anterioare executarii poate fi data cu executare provizorie. pensiile acordate in cadru l asigurarilor sociale. Bunurile destinate exercitarii ocupatiei sau profesiei debitorului Art.(1) Salariile si alte venituri periodice. (3) Daca nu s-a dispus restabilirea situatiei anterioare executarii in conditiil e alin. . nu s-a luat aceasta masura. iar modalitatea restabilirii situatiei anterioare ex ecutarii nu este prevazuta de lege ori. in masura necesa ra continuarii lucrarilor in agricultura. . arenzi s au alte creante privilegiate asupra mobilelor. e) scrisorile. TITLUL II Urmarirea silita asupra bunurilor debitorului CAPITOLUL I Urmarirea mobiliara SECÞIUNEA 1 Bunurile mobile care nu se pot urmari Bunurile neurmaribile Art. cel indreptatit o va putea cere. animalele destinate obtinerii mijloacelor de subzistenta si furajele neces are pentru aceste animale pana la noua recolta.Daca titlul executoriu emis de un alt organ decat o instanta judecat oreasca a fost desfiintat de acel organ sau de un alt organ din afara sistemului instantelor judecatoresti. b) obiectele indispensabile persoanelor cu handicap si cele destinate ingrijirii bolnavilor. b) pana la o treime din venitul lunar net.(1) Bunurile care servesc la exercitarea ocupatiei sau profesiei deb itorului. nu vor fi urmarite. 717. 715. ea se va putea obtine pe calea unei cereri introduse la instanta prevaz uta la art. (2) Daca debitorul se ocupa cu agricultura. f) bunurile declarate neurmaribile in cazurile si in conditiile prevazute de leg e. 718. c) alimentele necesare debitorului si familiei sale pe timp de 3 luni. fotografiile si tablourile personale sau de familie si altele ase menea. (3) Veniturile din munca sau orice alte sume ce se platesc periodic debitorului . 179 Cazurile speciale Art. . chirii. pentru sumele datorate cu titlu de ob ligatie de intretinere sau alocatie pentru copii. iar daca debitorul se ocupa exclusiv cu agricultura. hotararea fiind s upusa numai apelului. (3). (2) Daca sunt mai multe urmariri asupra aceleiasi sume. d) combustibilul necesar debitorului si familiei sale socotit pentru 3 luni de i arna. Judecata se va face de urgenta si cu precadere. in afara de 180 cazul in care asupra acestor bunuri exista un drept real de garantie sau un priv ilegiu pentru garantarea creantei. 714.

721. execu torul judecatoresc va proceda la sechestrarea bunurilor mobile urmaribile ale de bitorului. 720. executorul judecatoresc fiind insa obligat sa verifice daca bunurile respective se gasesc la locul aplicarii sechestrului si daca nu au fost substituite sau deg radate. nu pot fi urmarite pe ntru niciun fel de datorii. 853 si urmatoarele. SECÞIUNEA a 2-a Procedura urmaririi mobiliare § 1. 719. cele acordate in caz de deces. la solicitarea creditorului facuta in cuprinsul cererii de executare. potrivit legii. 722. (5) Urmarirea drepturilor prevazute la alin. pot fi urma rite numai asupra partii ce depaseste jumatate din acest cuantum. dar detinute de un tert. Sechestrarea bunurilor mobile Indicarea bunurilor asupra carora sa se faca executarea Art. instan . precum si sumele cuvenite somerilor. aflate la acesta sau la alte persoane. (1)-(4) se elibereaza sau se dis tribuie potrivit art. precum si urmarirea ori cesiunea facuta cu incalcarea acestor dispozitii sunt nule de drept. precum si orice alte asemenea inde mnizatii cu destinatie speciala. stabilite potrivit legii. chiar daca acestea sunt detinute de un tert. ajutoarele de maternitate.Renuntarea la beneficiul dispozitiilor prevazute in articolele din p rezenta sectiune. in cazul in care sunt mai mici decat cuantumul salariului minim net pe economie. daca legea nu dispune altfel. diurnele. prin incheierea de incuviintare a executarii. . Daca tertul recunoaste ca bunurile ap artin debitorului. (4) Ajutoarele pentru incapacitate temporara de munca. este obligat sa declare daca le detine in temeiul vreunui tit lu si sa inmaneze executorului o copie certificata a acestuia. afara numai daca acesta din urma nu recunoast e ca bunurile apartin debitorului urmarit. Creditorul poa te indica bunurile mobile asupra carora ar voi sa se faca executarea. in cazul in care c ele gasite la verificare nu sunt suficiente pentru realizarea creantei. ajutoarele pentru ingriji rea copilului bolnav. Sechestrarea bunurilor aflate in mainile tertilor Art. daca este cazul. insa va face mentiune in procesul-verbal de sechestru despre drepturile pretinse. bursele de studii acordate de stat.(1) Daca in termen de o zi de la comunicarea somatiei insotite de in cheierea de incuviintare a executarii debitorul nu plateste suma datorata. va dispune sechestrarea bunu rilor urmaribile odata cu comunicarea somatiei catre debitor. . se v a face mentiunea corespunzatoare in chiar incheierea de incuviintare a executari i. in vederea valorificarii lor.si sunt destinate asigurarii mijloacelor de existenta ale acestuia. dar drept urile acesteia nu sunt evidente. executorul va sechestra bunurile. compensatia acordata sala riatilor in caz de desfacere a contractului individual de munca pe baza oricaror dispozitii legale. (2) Daca tertul detinator nu recunoaste ca bunurile apartin debitorului. In acest caz. (6) Sumele retinute potrivit prevederilor alin.(1) Sechestrul se va putea aplica si asupra bunurilor apartinand deb itorului. . inst anta. creditorul va putea urmari bunuri le mobile ale debitorului. (3) Pentru bunurile sechestrate asigurator nu este necesara o noua sechestrare. el va urmari si alte bunuri. (4) se va putea face in limita a ju matate din cuantumul acestora.Pentru realizarea creantelor sale. Sanctiunea Art. dar cre ditorul pretinde si face dovada ca bunurile respective sunt ale acestuia. Aplicarea sechestrului asupra bunurilor debitorului Art. Daca execu torul 181 judecatoresc apreciaza ca prin valorificarea acestor bunuri nu se asigura realiz area drepturilor creditorului. nu pot fi urmarite decat pentru sume datorate cu titlu de obligatie de intretinere si d espagubiri pentru repararea daunelor cauzate prin moarte sau prin vatamari corpo rale. (4) In cazul in care se afirma ca unele bunuri apartin altei persoane. (2) In cazul in care exista pericol evident de sustragere a bunurilor de la urma rire. (7) Alocatiile de stat si indemnizatiile pentru copii. precum si sa sechestreze alte bunuri ale debitorului. .

executorul judecatoresc va pute a de asemenea. pe raspunderea acestuia .ta de executare va putea. dupa ca z. executorul va proceda la aplicarea unui semn distinctiv asupra acestor b unuri. 723. Concursul fortei publice Art.(1) Prezenta unui agent de politie. daca debitorul sau tertul detinator lipseste si in imobil nu se gaseste nicio persoana majora sau nimeni nu da curs solicitarii executorului de deschidere a usilor imobilului. proprietate a debitorului. cere concursul fortei publice. 182 (2) Dupa deschiderea usilor sau mobilelor. Participarea specialistilor Art. prin incheiere definitiva. Sechestrul asupra bunurilor deja identificate Art. Sechestrul asupra bunurilor aflate in casete inchiriate Art. 728. executorul judecatoresc poate dispune sechestrarea acelui bun.Dispozitiile art. 726. prin inscrisuri eliberate ori certificate de o auto ritate sau institutie publica. fie pentru a inlatura impotrivirea la sechestru. (3) Tertul detinator care are un drept de folosinta asupra bunului sechestrat po ate sa ceara instantei de executare sa fie autorizat sa foloseasca in continuare bunul. 725. . se va face mentiune despre aplicarea sechestrului pe aceste inscrisuri.(1) Executorul judecatoresc este obligat sa identifice bunurile sech estrate printr-un semn distinctiv. 3. Deschiderea incaperilor si mobilelor Art. daca acest lucru este posibil. daca este cazul. In toate cazu rile. . .Executorul judecatoresc va putea recurge. incaperile si mobilele se vor deschide treptat.(1) In cadrul procedurii de urmarire a unui autovehicul.In toate cazurile. putand si fotografia sau filma bunurile seche strate. acest semn nu se va aplica. 2. caselor de fier si a oricaror alte mobile in care se afla bunurile ce urmeaza a fi sechestr ate. data cu citarea in termen s curt a partilor. . potr ivit unor dispozitii legale. 724. dupa caz. . . la cererea creditorului. sau. 729. (1 ) va putea fi suplinita prin 2 martori asistenti. (1). prezenta celor mentionati la alin. in urmatoarele situa tii: 1. sa il autorizeze pe executor sa continue aplicarea sechestrului . daca pentru acesta exista o asigurare facultativa contra daunelor ori ur meaza sa fie contractata. 727. acordul creditorului urmaritor in acest sens suplineste autorizatia instan tei de executare. daca ei refuza sa deschida camerele sau mobilele. incaperilor. pentru deschiderea localului. pentru identificarea acestora ori pentru a asigura transportul lor. (2) In cazul in care debitorul nu are sau refuza sa infatiseze inscrisurile resp ective. sub sanctiunea nulitatii. Identificarea bunurilor sechestrate Art. unui jandarm sau a altor agenti ai fortei publice va fi necesara. fa cand mentiunea acestei masuri si pe certificatul de inmatriculare. p e masura ce bunurile sechestrate se vor trece in procesul-verbal de sechestru. 723-725 sunt aplicabile in mod corespunzator si in cazul cand sechestrul se infiinteaza asupra continutului casetelor inchiriate d e debitor la institutii de credit sau la alte unitati specializate. (2) Daca debitorul cere ca bunurile sa fie asezate intr-o incapere cu intrari si gilate. Sechestrarea autovehiculelor Art. . precum si pe cartea de . daca usile imobilului debitorului sau al tertului detinator sunt incuiate si acesta refuza sa le deschida. si la ser viciile unor specialisti.(1) Daca animalele sau obiectele sechestrate sunt identificate. fie pentru pastrarea ordinii in timpul sechestrarii. (3) In afara situatiilor prevazute la alin. Toate cheltuielile efectuate cu aplicarea acestor masuri vor fi avansate de cr editor si suportate de debitor in cadrul cheltuielilor de executare. la ridicarea si incredintarea lor unui custode desemnat de creditor. in termenul fixat de instanta.

care va putea op ri in trafic autovehiculul urmarit. tertului detinator sau al custodelui. (1) nu poate fi realizata la te rmenul la care executorul judecatoresc a dispus aplicarea masurii sechestrului. la cererea execut orului judecatoresc. in care se va face si o descriere sumara a autovehiculului seche strat. dupa caz. 731.Despre aplicarea sechestrului se va face mentiune. sa sechestreze si alte bunuri care nu au fost urmarite anterior. tertului detinator sau al custodelui ori la domiciliul sau se diul acestuia. urmand a proceda potrivit alin. . punand in vedere conducatorului autovehiculului ca bunul este sechestrat si sa se prezinte intr-un termen rezonabil la executorul judecatoresc. executorul judecatoresc. Aceasta operatiune va fi consemnata de catre organul de politie intr-un proces-verbal. la o suma asigurata cel putin egala cu valoarea de asigurare a autovehiculului. Publicitatea sechestrului Art. (2 ) si (3). dupa caz. lua nd cunostinta despre acest drept. . procesul-verbal va fi comunicat serviciului de politie rutiera. masura sechestrului asupr a unui autovehicul in baza datelor obtinute de la serviciul public comunitar reg im permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor. (5) Autovehiculul supus sechestrului potrivit dispozitiilor prezentului articol va putea fi folosit de catre debitor pana la valorificare. o copie a acestuia fiind remisa conducatorului autovehiculului.(1) Executorul judecatoresc care. Atat docu mentele.183 identitate a autovehiculului respectiv. . Daca indisponibilizarea auto vehiculului si a documentelor precizate la alin.(1) Daca asupra bunului ce se sechestreaza exista un drept real de g arantie constituit in favoarea unei terte persoane. cat si organelor fiscale in raza carora a fost inmatriculat acel bun. (3) O copie certificata a procesului-verbal de sechestru va fi comunicata organu lui de executare care a inceput mai intai urmarirea. de asemenea. de indata. a cartii de identita te. indiferent de locul in care acesta se afla. va instiinta acea persoana despre aplicarea se chestrului si o va cita la toate termenele fixate pentru vanzarea bunului respec tiv. precum si cauzele care au dus la crearea aceste i situatii. 732. daca debitorul in cauza este proprietarul inregistrat al acelui bun. dupa ce va lua o copie de pe procesul-verbal respectiv. 184 Sechestrul asupra bunurilor anterior sechestrate Art. daca acesta depune sa u remite executorului judecatoresc o polita de asigurare negociabila.verbal vor fi trimise executorului judecat oresc care a aplicat masura sechestrului asupra acelui autovehicul. (2) Executorul va putea. executorul judecatoresc care a aplicat masura prevazuta la al in. in regis trul succesoral tinut de camera notarilor publici sau in alte registre de public itate. in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare. (3) Organul de politie rutiera va putea opri in trafic autovehiculul sechestrat si va proceda la ridicarea certificatului de inmatriculare. in baza procesului -verbal comunicat de executorul judecatoresc. (2) Autovehiculul va fi sechestrat prin aplicarea de sigilii sau dat in custodia unei persoane alese cu precadere de catre creditor. (4) Executorul judecatoresc poate aplica. . Sechestrul bunurilor afectate unor garantii reale Art. politia rutiera. Daca aceasta din urma masura nu poate fi aplicata din diferite motive. aflat in mana debitorului. (1). pentru a nota aceasta masura in evidentele proprii. 730. executorul judecatoresc va mentiona acest aspect in procesul-verbal de sechestru. va incheia un proces-verbal in care va arata numele si calitatea celui care a facut urmarirea anterioara si va declara aceleasi bunuri sechestrat e si de el. Totodata va anunta. (2) Despre aplicarea sechestrului se va face mentiune in Arhiva Electronica de G arantii Reale Mobiliare sau in alte registre de publicitate. Un exemplar al procesului-v erbal de urmarire a acelui autovehicul va fi comunicat atat organelor de politie rutiera. prezentandu-se la domiciliul ori l a sediul debitorului. in acelasi timp. va gasi infiintata o alta urmarire. cat si o copie a procesului.

184-186 sunt aplicabile. (1). in custodia unor institutii de credit sau a unei alte entitati autoriz ate in acest scop. executorul judecatoresc da in pastrare bunurile sechestrate unui custode . nu au fost sechestr ate. Procesul-verbal de sechestru Art. acesta din urma semnand cu menti unea de primire a bunurilor in pastrare. a fiecarui bun mobil sechestrat. pana la al patrulea grad inclusiv.000 lei. executorul judecatoresc va pr oceda la sigilarea sau la ridicarea lor. (7) In toate cazurile. numit cu precadere dintre persoanele desemnate de creditor. Indisponibilizarea bunurilor sechestrate Art. la cererea creditorului sau a executorului. rudele sau afinii debitorului. executorul judecatoresc va mentiona aceasta imprejurare in procesul-verbal. (2) Daca exista pericolul ca debitorul sau tertul detinator sa instraineze. (4) si (5) refuza sa ia in custodie bunuril e sechestrate. d) mentionarea drepturilor pretinse de alte persoane asupra bunurilor sechestrat e. dupa caz. (2) Procesul-verbal se va semna de executor si de persoanele care. daca debitorul nu se opune. au asistat la aplicarea sechestrului. precum si in cazul ridicarii bun urilor. in custodia mu zeelor sau a unei alte entitati autorizate pentru depozitarea acestora. potrivit legi i.(1) Efectuarea sechestrului se va constata de indata intr-un procesverbal care va prevedea.(1) Bunurile sechestrate se lasa. debitorul nu mai poate dispune de ele pe timpul cat dureaza executarea. fiind exceptate de la urmarire. tertului detinator si custodelui. se aplica dispozitiile alin. descrierea si evaluarea. si la darea unei cautiuni. 669 a lin. g) aratarea persoanei careia i se lasa in custodie bunurile sechestrate. 735. e) aratarea bunurilor sechestrate asupra carora exista un drept real de garantie constituit in favoarea unei terte persoane. Daca aceste persoane nu sunt prezente o ri refuza sa primeasca un exemplar al procesului-verbal. (4) Sumele in lei sau in valuta. daca a fost prez ent. b) enumerarea. in cazul in care bunurile sechestrate nu acopera creanta. (3) Cate un exemplar al procesului-verbal de sechestru se va preda debitorului s au. daca este posibil. obiectele de muzeu si altele aseme nea se ridica si se predau de executor. Daca ele nu pot ori refuza sa semneze. sa s ubstituie ori sa deterioreze bunurile sechestrate. ori perso anele aflate in serviciul lui nu vor putea fi desemnati custozi decat cu acordul creditorului. . cu acordul creditorului. executorul judecatoresc pastreaza dovada depunerii valori lor respective. sub sanctiunea unei amenzi judiciare de la 2. Custodele trebuie sa fie major si indeobste cunoscut ca fiind solvabil. (5) Obiectele de arta. cum sunt actiunile sau oblig . Dispozitiile art. in afara datelor si mentiunilor prevazute la art. (6) Daca entitatile aratate la alin. 733. urmatoarele: a) somatia de plata facuta verbal debitorului si raspunsul lui. El poate fi obligat de ins tanta. obiectele din metale pret ioase si pietrele pretioase se ridica si se predau de executor. pe baza de proce s-verbal. se va proceda potrivit dispozitiilor privitoare la comunicarea si inmanarea citatiilor. So tul. iar in cazul titlurilor de valoare.000 lei la 10. iar creditorul pentru care s-a infiintat sechestrul va putea continua urmarirea chiar daca primul creditor urmaritor s-a desistat de la urmarire. daca fapta nu constituie infractiune. (1)-(3). 734.(4) In acest caz. urmaririle se socotesc conexate. pe baza de proces-verbal. 644. dupa aprecierea executorului.Din momentul sechestrarii bunurilor. f) aratarea bunurilor sechestrate care au fost sigilate sau ridicate. c) indicarea bunurilor care. 185 Pastrarea bunurilor sechestrate Art. . colectiile de valoare. (3) Daca debitorul sau tertul detinator refuza sa primeasca in custodie bunurile sau nu este prezent la aplicarea sechestrului. in custod ia debitorului sau a tertului detinator ori pot fi luate in custodie de creditor . . titlurile de valoare. fiind aplicabile dispozitiile art.

potriv it alin. Stramutarea bunurilor sechestrate Art. (4) Incredintarea bunurilor in mainile persoanei acceptate sau desemnate. titlurile sechestrate nu vor mai putea fi girate. va fi constatata printr-un proces-verbal semnat de executor si custode. acesta va avea dreptul la o remuneratie. precum si societatii ori altei persoane careia i-au fost date in past rare sau administrare. 186 de tarifele sau preturile practicate de acestea pentru servicii similare. In acest caz. 736. iar debitorul mentionat in titlul de credit nu se va mai putea liber a valabil decat consemnand suma la entitatea prevazuta de lege si depunand recip isa la executor. (9) Sechestrarea titlurilor nominative se va notifica societatii sau institutiei emitente. Raspunderea custodelui Art. prin incheiere. Creditorul urmaritor si debitorul vor putea conveni ca ele sa fie incredintate chiar debitorului. executorul va face men tiune pe titluri despre aplicarea sechestrului. . cu precizarea datei cand a fost facuta mentiunea. (2) In acest scop. iar in cazul unitati lor specializate. ce se va fixa de ex ecutor. in mainile unei alte persoane. . daca este cazul.Custodele. in cursul sechestrului. asupra persoanei careia bunurile urmeaza sa fie incredintate. a unui curator special. mentionand pe acesta st ingerea totala a obligatiei.(1) Debitorul va putea impiedica aplicarea sechestrului sau. (2) Incheierea prin care este fixata remuneratia custodelui se da cu citarea par tilor. data cu citarea tertului detinator. Liberarea tertului detinator Art. (3) Daca creditorul urmaritor si debitorul nu vor cadea de acord. daca este cazul. . precum si orice alte persoane insarcinate cu paza bunuril or sechestrate vor raspunde pentru orice paguba adusa creditorului sau debitorul ui din cauza neglijentei lor si vor fi inlocuiti. 739. si la pedepse le prevazute de legea penala. plateste creanta. dupa ca z.(1) In cazul in care custode este o alta persoana decat debitorul sa u tertul detinator. d ecat cu incuviintarea executorului judecatoresc. Remune ratia si cheltuielile custodelui vor putea fi platite cu anticipatie de catre cr editorul urmaritor care le va prelua cu precadere din pretul bunurilor urmarite.atiunile nominative ori la purtator. e xecutorul judecatoresc va intocmi un proces-verbal constatand achitarea integral a a datoriei si va preda creditorului titlul executoriu. care sa exercite drepturile af erente acestora. iar debitorului. (2) si (3).(1) Tertul detinator se va putea libera. va putea obtine ridicarea lui numai daca: 1. . tinand seama de activitatea depusa. Dupa facerea mentiunii. cheltuie lile de transport vor fi avansate de partea interesata. In acest din urma caz. Executorul se va pronunta de urgenta. executorul va incredinta bunurile sechestrate unei persoane desemnate de creditor. un certificat constatator al indep linirii integrale a obligatiilor de mai sus. putand fi condamnati. nici debitorul sau tertul detinator nu vor putea tra nsporta bunurile sechestrate din locul unde au fost autorizati sa le pastreze. Remuneratia custodelui Art. daca obligatia lui de restituire este ajunsa la sc adenta. 737. a d ebitorului si a creditorului urmaritor. 740. (8) In cazul titlurilor de credit transmisibile prin gir.Nici custodele. potrivit dispozitiilor referit oare la numirea custozilor. Oprirea urmaririi Art. de bunurile debitorului urmarit. spre a se face mentiune despre sechestru in registrul res pectiv. . el va putea cere executorului judecatoresc incuviintarea de a depune bunurile sechestrate la el. 738. inclusiv accesoriile si cheltuielile de executare. . in maini le creditorului sau reprezentantului sau avand procura speciala. va sesiza de indata instanta de executare p entru a lua masurile necesare pentru conservarea si administrarea titlurilor si numirea. prin incheiere.

debitorul sau o alta persoana interesata nu poate opri vanzarea bunurilor sechestrate. 740. toate accesoriile si cheltuielile de executare. In acest caz. (1) tertul cumparator n u consemneaza pretul oferit la dispozitia executorului judecatoresc. fata de profesia sau comertul conte statorului ori debitorului. poate sa ii in cuviinteze debitorului sa procedeze el insusi la valorificarea bunurilor sechest rate.(1) Executorul judecatoresc. In acest caz. dupa caz. (1) si pr eda executorului recipisa de consemnare. In caz contrar. (2). § 2. face depunerea cu afectatiunea speciala prevazuta la art. (2) Daca pana la implinirea termenului prevazut la alin. potrivit dispozitiilor art. potrivit dispozitiilor art. sub luare de dovada. 747. din care sa rezulte ca acestea i-au apartinu t si inainte de casatorie ori ca le-a dobandit ulterior prin donatie sau mosteni re ori. (3) Sotul contestator care locuieste cu sotul debitor si care nu exercita o prof esie si nici nu exploateaza o intreprindere nu va putea dovedi dreptul sau de pr oprietate asupra bunurilor mobile sechestrate decat cu conventia matrimoniala sa u cu alte inscrisuri cu data certa. numele sau denumirea si adresa pote ntialului cumparator. . in afara de cazul cand. se va fixa termen pentru vanzare la licitatie publica. degradarii. ca le-a dobandit prin cumpa rare ori in alt mod. va incheia un proces-verb al in care va face aceasta constatare si. daca debitorul a facut contestatie. Valorificarea bunurilor sechestrate Modalitatile de valorificare Art. .2. 743. iar acesta va putea sa ridice suma consemnata. daca debitorul face contestatie si se opune eliberarii sumei consemnate. da r poate contesta executarea. sau o va pute a introduce 187 direct la instanta competenta. 701 si urmatoarele. potrivit art. daca acestea sunt supuse pieirii. dupa caz. Vanzarea amiabila Art. odata cu recipisa de consemnare a sumei. executorul judecatoresc v a elibera debitorului o dovada de primire a recipisei. (1) pct. 706. 741. Continuarea urmaririi Art. . depunerea cu afectatiune speciala se va socoti drept p lata facuta creditorului. in termen de 5 zile de la data procesului-verbal intocmit de executor. precum si termenul in care acesta din urma se angajeaza sa consemneze pretul propus. 742. (2) a expirat fara ca debitorul sa fi depus ori introdus contestatie. vanzare directa sau prin alte modalitati admise de lege. in teme iul unei incheieri a executorului judecatoresc date de urgenta. executo rul judecatoresc va proceda la valorificarea bunurilor sechestrate prin vanzare la licitatie publica. va opri urmarirea sau. 705.(1) Daca in termen de 15 zile de la aplicarea sechestrului nu au fos t platite suma datorata. urmarirea este suspendata de drept. care se va pronunta de urgenta. debitorul este obligat sa il informeze in scris pe executor despre ofertele primite. Aceasta dispozitie nu se aplica insa in privinta bunurilor care. apartin sotului debitorului urmarit. cu acordul creditorului. (3) Contestatia se va face cu respectarea conditiilor de forma prevazute la art. in mod vadit sau prin destinatia lor. 2. la instanta de executare. 710 alin.(1) In orice alte cazuri decat cele prevazute la art. (4) Daca termenul prevazut la alin. vanzarea se va putea face de indata ce bunurile au fost se chestrate. indicand. executorul v a depune de indata procesul-verbal constatator odata cu recipisa. (2) Cu toate acestea. daca debitorul nu a facut si contestat ie in conditiile alin. (2) Tertul care contesta executarea nu va putea dovedi cu martori dreptul sau de proprietate asupra bunurilor mobile sechestrate in locuinta sau intreprinderea debitorului urmarit. caz in care o copie de pe contestatie va fi inmanata si ex ecutorului. . o asemenea dovada devine admisibila. alterarii sau deprecier ii ori daca pastrarea lor ar prilejui cheltuieli disproportionat de mari in rapo rt cu valoarea lor. cu citarea parti lor. va dispune ridicare a sechestrului. el o va putea depune chiar in mana executoru lui. (2) In cazul prevazut la alin. Pan a la solutionarea contestatiei. daca la data dobandirii avea bunuri proprii.

(2) Obiectele din metale pretioase si pietrele pretioase. Daca vreun a dintre parti lipseste la efectuarea vanzarii. situatia financiara anuala pe ultimele doua exercitii financiare. . prin organele si in conditiil e prevazute de lege. (3) La data vanzarii. (3) se face de catre executor sau de catre un agent specializat. in conditiile legii. colectiile de valoare si obiectele de muzeu. garantiile constituite asupra lor. Bunurile vor fi evaluate la valoarea lor de c irculatie. precum si despre oferta de pret depusa de potentialul cumparator. in a fara altor mentiuni prevazute de lege. potrivit art. societatii emi tente si celorlalti asociati. . dispozitiile acestui articol fiind aplicabile in mod corespunzator. numarul si felul actiunilor sau partilor sociale supuse vanzarii.In lipsa acordului partilor sau daca vanzarea directa ori amiabila n u se realizeaza. (3) La cererea partilor interesate sau in cazul in care nu poate proceda el insu si la evaluare. . Vanzarea silita Art. Vanzarea titlurilor de valoare si a unor bunuri cu regim de circulatie special Art. . bursele de marfuri ori pe alte piete se vor putea vinde p rin intermediul bursei celei mai apropiate. 745. prin entitati autorizate. executorul judecatoresc va proceda la vanzarea prin licitatie p ublica a bunurilor sechestrate. sub sanctiunea decaderii. in afara de cazurile i n care aceasta nu este cu putinta. Debit orul si creditorul vor fi instiintati despre ziua. . prin incheiere executorie. executorul ii va comunica o copi e certificata de pe procesul-verbal privind vanzarea. executorul va intocmi procesul-verbal prevazut la art. daca legea nu prevede un sistem special privind circulatia acestora. creditorului. Vanzarea la licitatie publica Evaluarea bunurilor sechestrate Art. (3) Vanzarea actiunilor la societatile inchise si a partilor sociale se face in mod amiabil. dupa caz.(1) Titlurile de credit si orice alte valori sau marfuri negociabile la bursele de valori. proceda. ora si locul vanzarii. raportata la preturile medii de piata din localitatea respectiva. (5) Caietul de sarcini va fi comunicat debitorului. iar in lipsa. Sumele obtinute din vanzare se vor consemna la entitatea in dicata de executorul judecatoresc. executorul judecatoresc este o bligat sa identifice si sa evalueze bunurile sechestrate. in termen d e 5 zile de la comunicare. iar obiectele de arta. (2) Termenul pentru vanzarea directa va fi stabilit prin acordul partilor. (2) Separat de pretul bunurilor se va determina si valoarea drepturilor reale de folosinta. mijloacele de plata st raine si alte titluri de valoare decat cele aratate la alin. actul constitutiv al societatii. de asemenea. iar incheierea nu este atacata de catre cei interesati. se va apela la un expert. executorul judecatoresc va numi un expert care sa fixeze pretul pentru vanzarea bunurilor sechestrate. potrivit legii. va cuprinde. § 3. potrivit criteriilor aratate la alin. 762 . Dac a nu se formuleaza obiectiuni sau acestea sunt respinse. (1) vor fi valorifi cate. clauzele speciale p rivind vanzarea sau cesiunea acestora si drepturile de preferinta acordate asoci atilor. prin licitatie publica. (1). pentru a formula eventuale obiectiuni. (4) Daca vanzarea bunurilor prevazute la alin. precum si orice documente necesare pentru aprecierea consistentei si valorii drepturil or societare aferente actiunilor sau partilor sociale scoase la vanzare. iar daca aceasta nu este cu putinta. Executorul judecatoresc va solutiona obiectiunile. 746.(1) Cu ocazia aplicarii sechestrului. 743.(1) Executorul judecatoresc poate. de catre executor. cu formele si conditiile prevazute de legea speciala. acesta va intocmi un caiet de sarcini care. urmarirea va continua. cu acordul ambelor parti. 189 (6) Regulile speciale privind vanzarea titlurilor de valoare prevazute in prezen tul articol raman aplicabile. sub sanctiunea nulitatii van zarii. respectiv prin sistemul alternativ d e tranzactionare. la valorificarea bunurilor urmarite prin vanzare directa cumparat orului care ofera cel putin pretul stabilit potrivit art. 747. 747.188 Vanzarea directa Art. 744. data cu citarea partilor.

(8) Expertul va cita partile.(4) Executorul va dispune ca expertul sa fixeze pretul. fara a fi necesara incuviintar ea instantei de executare. pe car e le va afisa cu cel putin 5 zile inainte de tinerea licitatiei la locul licitat iei. printr-un raport scris. (3) De asemenea. al primariei de la locul vanzarii bunu . in cazul bunurilor prevazute la art. 749. Publicitatea vanzarii Art. in alt loc. ei nu vor mai fi instiintati. (3) Termenul se va putea scurta sau prelungi. Daca insa creditorul. instanta de executare poate lua impotriva acestuia masurile prevazute la art. toate m arfurile sau cerealele care sunt cotate la aceste burse se vor vinde.(1) Vanzarea la licitatie se va face la locul unde se afla bunurile sechestrate sau. sub sanctiunea decade rii. (7) Onorariul provizoriu va fi depus de partea interesata.(1) Executorul judecatoresc va intocmi anunturile de vanzare. sub sa nctiunea decaderii. in conditiile art. Fixarea termenului de licitatie Art. daca atat creditorul. ziua. (1) sau la art. la cererea partii interesate. la data sechestra rii bunurilor. in cel mult 5 zile de la comunicarea admiterii cererii de expertiza. (6) Executorul se va pronunta de urgenta.verbal de sechestru. (9) Daca expertul nu va depune raportul in termenul fixat ori daca din cauza ner espectarii termenului a cauzat amanarea vanzarii. iar. Instiintarea partilor si a tertului detinator Art. care va fi predat cu cel putin 5 zile inainte de ziua fixata pentru vanzare. 742 alin. care va cuprinde stabilirea onorariului provizoriu ce se cuvine expertului si termenul in care trebuie depus raportul c onform alin. in zilele si orele de targ. prin incheiere executorie. daca exista motive temeinice. debitorul si tertul detinator au fost prezenti in ziua cand s-a fixa t data licitatiei si au luat cunostinta in scris de acest termen. ora si locul vanzarii la licitatie. 2 lit. . la sediul executorului judecatoresc. (1) sau la art. 751. . Acestea pot desemna experti consilieri. vanzarea vitelor se va face obligat oriu in acele targuri. fara citarea partilor. d) si la art. . 743. 324 aplicandu-se in mod corespunzator. in mod verbal. executorul judecatoresc. prin incheiere definitiva. potrivit dispozitiilor privitoare la comunicarea si inmanarea citatii lor. 742 alin. precum si ceilalti asociati ori mostenitorii acestora. fiind consemnata in procesul-verbal de sechestru. data cu citarea in termen scurt a parti lor. prin intermediul lor. . de la data procesului-verbal de seches tru.(1) Executorul judecatoresc ii va instiinta pe creditor. in termen de cel mult o zi de la exp irarea termenelor prevazute la art. (2) Daca se vand titluri de valoare care nu sunt negociate la bursa de valori sa u intr-un sistem alternativ de tranzactionare. iar. (2) Vanzarea nu se va putea face in mai putin de doua saptamani. 743. la cererea creditorului sau a debitorului. daca au drepturi de preferinta la vanzare. cu cel putin 48 de ore inainte de termenul fixat pentru vanzare. debitor si tertul detinator al bunurilor sechestrate despre ziua. cat si debit orul o vor cere. 184. 750. 742 alin. 746 alin.(1) Daca valorificarea bunurilor urmeaza sa se faca prin vanzare la licitatie publica. dispozitii le art. (2). 748. de la data procesului. nici in mai mul t de 4 saptamani de la data expirarii termenelor prevazute la art. ora si locul licitatiei. (5) Cererea de expertiza va fi facuta de parti. (4). i n termen de 5 zile de la data comunicarii procesului-verbal de sechestru. (1) pct. in cazul bunurilor aratate la art. vor fi instiintati societatea emitenta a titlului sau tertul caruia acestea i-a u fost incredintate spre pastrare ori administrare. 742 alin. daca in localitate exista burse de marfuri sau cereale. (2) In cazul cand in localitate exista targuri oficiale recunoscute si tinute in mod obisnuit cel putin o data pe saptamana. chiar daca targurile ar cadea in zilele nelucratoare sau de sarbatoare legala. sau in scris. 190 Locul licitatiei Art. va fixa. (3). asupra cererii de expertiza. (2). 18 2 alin.

. in cazul 191 titlurilor de valoare nenegociabile. in cazul in care exec utarea se face in temeiul unui titlu executoriu privitor la o creanta a carei va loare nu depaseste 5. dupa caz. Restrangerea formalitatilor de publicitate Art. pe cheltuiala solicitantului. 184. 753. care este pretul prevazut in procesul-verbal de sechestru sau. ea va continua in ziua urma toare. in cazul anunturilor de vanz are. instanta de executare poate lua impotriva executorului judecatoresc masurile prevazute la art. unde condu catorii acestora au obligatia crearii conditiilor necesare afisarii publicatiilo r de vanzare. fara a impune taxe sau contraprestatii. ora si locul licitatiei. (4). in cazul anunturilor de vanzare. 752. (1) pct. dobandite ulterior inscrierii vreunei ipoteci si ca. . (2) Publicatiile si anunturile de vanzare vor cuprinde: a) denumirea si sediul organului de executare. debitorul si tertul detinator vor putea fi incunostintati prin t elegrama. dintre cele de circul atie nationala.(1) Prin exceptie de la dispozitiile art. 758 alin. prenumele si domiciliul sau. (6) si (7). in aceeasi zi. g) mentiunea. precum si pe pagini de internet deschise in acelasi scop. 182 alin. cu aratarea pentru fiecare a pretului de incepere a licitatiei. a) si c)-i) sunt prevazute sub sanctiunea nu litatii. precum si in alte locuri publice. oricare ar fi valoarea titlului executoriu. (3) Indeplinirea acestor formalitati se va constata prin procese-verbale incheia te de executorul judecatoresc. care le va prelua din pretul bunurilor urmarite. c) numele executorului judecatoresc. alterarii ori deprecierii. in lipsa. prin ziare. cat si termenul de afisare. e) ziua.(1) Daca din orice cauza vanzarea se amana. caietul de sarcini prevazut la art. (6) Mentiunile de la alin. denumirea si sediul debitorulu i si creditorului. ca bunurile se vand grevate de drepturile reale de folosinta. b) numarul dosarului de executare. in cazul in c are creantele creditorilor urmaritori nu ar fi acoperite la prima licitatie. f) indicarea si descrierea sumara a bunurilor ce vor fi vandute la licitatie pub lica. (4) Cheltuielile de afisare si publicare vor fi avansate de catre creditorul urm aritor. (2) lit. la cererea partii interesate. care nu va putea fi mai scurt de o saptamana si nici mai lung de doua saptamani . d) numele. h) si la art. ex ecutorul judecatoresc va putea sa restranga formalitatile de publicitate numai l a afisare si sa scurteze atat termenul de instiintare a debitorului si a tertulu i detinator. se va proceda. cel stabilit prin expertiza. executorul ju decatoresc va intocmi si publicatii de vanzare pe care le va aduce la cunostinta publicului prin unul dintre ziarele locale sau. la o noua licitatie pentru vanzarea bunurilor libere de acele drepturi.rilor si al instantei de executare. i) semnatura si stampila executorului judecatoresc.000 lei sau atunci cand bunurile sunt supuse pieirii. daca va fi cazul. reviste sau alte publicatii existente ce sunt destin ate comercializarii unor bunuri de natura celor scoase la vanzare. Pretul de la care vor incepe aceste licitatii va fi cel preva zut la art. se va indica si locul de la care poate fi p rocurat. 746 a lin. dupa caz. 2 lit. h) locul si data afisarii. (5) In cazul nerespectarii dispozitiilor prezentului articol. (2) Daca vanzarea nu se poate termina in aceeasi zi. iar executorul judecatoresc va aduce verbal la cunostinta celor prezenti. in masura in care aceasta ar fi suficie nta pentru instiintarea celor interesati. Refacerea formalitatilor de publicitate Art. (2) Creditorul. . 751. incunostintarea celor in teresati si formalitatile de publicitate se vor indeplini si pentru noul termen. De asemenea. degra darii. telefax sau prin alte mijloace care asigura transmiterea textului actu lui si confirmarea primirii lui.

dupa procesul-verbal de sechestru. (3) Daca in localitatea unde are loc licitatia nu functioneaza nicio unitate din tre cele prevazute de lege pentru a face astfel de operatiuni sau daca licitatia se desfasoara in locuri izolate. (4) fiind aplicabile in mod co respunzator. care nu poate fi mai lung de 20 de zile de la data fixata pentru prima vanzare. (2) Debitorul urmarit nu va putea fi adjudecatar.(1) Vanzarea la licitatie se va face in mod public de catre executor ul judecatoresc. nici prin per soane interpuse. debitorului sau tertu lui detinator ori. 758. Pregatirea licitatiei Art. 193 (4) In cazul cand de la debitor s-au ridicat si sume de bani. L a acest termen. impreuna cu cheltuielile de e . . cel mai tarziu pana la inceperea licitatiei. 756. 757. in procesul -verbal de licitatie. la dispozitia executorului judecatoresc. (2) Pretul de la care incepe licitatia este cel prevazut in publicatii sau anunt uri. pe baza de chitanta de primire. (1) sau (3). eliberandu-i chitanta de p rimire. (1) nu sunt aplicabile la vanzarea bunurilor supuse pieir ii. ele vor fi duse in acel loc. sub sanctiunea decaderii. i nainte de inceperea licitatiei. costul formalitatilor de publicitate va fi suportat in mod egal de ambele parti. nici prin perso ana interpusa. 751 alin. care va oferi bunurile spre vanzare prin 3 strigari succesive. facandu-se mentiune despre aceasta in procesul-verbal de licitatie. dispozitiile art. alterarii sau deprecierii. 192 (3) Daca vanzarea se va face in alt loc decat acela unde se gasesc bunurile ce u rmeaza sa fie vandute. nici personal. In acest din urma caz.(1) In ziua fixata pentru vanzare. 754. (2) Dispozitiile alin. pe cheltuiala creditorului. tinandu-se seama in toate cazurile ca prin modul d e vanzare acestea sa nu se deprecieze. bunurile se vor vinde fiecare in parte sau mai multe impreuna. nici personal. (2) Executorul va verifica. 755. precum si lipsurile gasite. (4). (3) Creditorii urmaritori sau intervenienti nu pot. 747 alin. in conditiile art. potrivit art. sa adjudece bunurile oferite spre vanzare la un pret mai mic de 75% din pretul stabilit potrivit art. Garantia de participare Art. (2) Creditorii urmaritori sau intervenienti nu au obligatia de a depune garantia prevazuta la alin. Amanarea licitatiei Art. 751 alin. cel puti n 10% din pretul de incepere a licitatiei pentru bunurile pe care intentioneaza sa le cumpere. precum si capacitatea de a dobandi bunurile scoase la lici tatie. 752. (1). . . caz in care partea interesata va pute a solicita numai luarea masurilor prevazute la art. vanzarea celorlalt e bunuri nu se va putea face decat in masura in care acele sume nu acopera crean ta creditorului urmaritor si accesoriile acesteia. va ridica sigiliile sau va primi b unurile de la persoana careia i-au fost incredintate. cu respect area dispozitiilor art. Participantii la licitatie Art.in afara de cazul in care ambele parti sunt de acord cu amanarea licitatiei. 751 alin. (2). (3) In raport cu natura sau cu destinatia lor. numarul si starea bunurilor si va constata toate acestea. daca nu este indeobste cunoscuta ca fiind insolvabila. Efectuarea licitatiei Art. degradarii.(1) La cererea partii interesate facuta. dupa caz. garantia poate fi depusa si la executorul jude catoresc. se vor reface formalitatile de publicitate incalcate. executorul judecatoresc va amana vanzarea in caz ul nerespectarii termenelor de instiintare a creditorului.(1) Poate participa la licitatie orice persoana care are capacitate deplina de exercitiu. executorul judecatoresc se va duc e la locul unde se afla bunurile sechestrate.(1) Participantii la licitatie trebuie sa consemneze. 751. . a termenelor de afisare sau publicare a vanzarii. .

se va relua licitatia ori. (8) Daca nu se obtine pretul de incepere a licitatiei. pentru care se vor implin i formalitatile de publicitate prevazute la art. Exercitarea dreptului de preemptiune Art. . de la cel fixat in publicatie. 759. la acelasi termen sau la un alt termen. (6) Daca bunul este grevat de vreun drept real de folosinta. la cel mai mare pret oferit. iar bunul va fi vandut celui care va oferi pretul cel mai mare. caz in care licitatia va incepe de la pretul de 75 % din cel prevazut in publicatii sau anunturi. acceptata de creditor sau de reprezentantul sau . de indata sau in cel mult 5 zile de la data licitatiei. chiar si atunci cand la licitatie s-a prezentat un singur ofertant. cat si de ch . Daca pretul bunului este mai mare decat valoarea crean tei. in cel mult 5 zile de la data licitatie i. (12) Executorul va tine o lista cu bunurile vandute si pretul cu care s-au vandu t. (7) Daca din cauza existentei drepturilor aratate la alin. el va putea depune in contul pretului creanta sa. (6). acesta a oferit pretul de incepere a l icitatiei. ia r atunci cand exista un singur concurent. degradarii. pentru care se vor indeplini din nou formalitatile de publ icitate prevazute la art. ofera pretul cel mai mare. diferenta de pret nu se va depune potrivit alin. pretul se va putea depune si ulterior. (10) In toate cazurile. 751. care nu poate fi mai lung de 20 de zile de la data primei licitatii. o alta modalitate de valorific are a bunului. Daca nu se va obtine nici acest pret.Daca nu a participat la licitatie. chiar la primul t ermen. sub sanctiunea decader ii. la pret egal. in termen de 5 zile de la adjudec area bunului.(1) Dupa adjudecarea bunului. la cererea sa. 747 alin. (9) Daca nu se ofera nici pretul minim prevazut la alin. 760. In aceste cazuri. va fi preferat cel care are un drept de pr eemptiune asupra bunului urmarit. La acest termen. la primul termen de vanzare strigarile vor incepe de la pretul cel mai mare oferit sau. diferenta dintre pretul de adjudecare si valoarea creantei. in acest caz. la acelasi termen bunul v a fi din nou scos la vanzare. dimi nuat cu valoarea acestor drepturi socotita potrivit art. (1) sau (2). titularul dreptului de preemptiune va fi socotit adju decatar si va fi tinut de plata pretului in conditiile art. 751. (2) In cazul in care adjudecatar este insusi creditorul urmaritor si nu particip a alti creditori la urmarire sau. (8) si (9) nu sunt aplicabile la vanzarea bunurilor supu se pieirii. (8). Depunerea si consemnarea pretului Art.xecutare. bunurile vor fi vandute. (6) nu s-a putut obti ne un pret suficient pentru acoperirea creantelor ipotecare inscrise anterior. in tot sau in parte. dobandit ulterior i nscrierii vreunei ipoteci. la acelasi termen. fara scaderea aratata la alin. licitatia se va am ana la un alt termen. desi participa. acestia se afla intr-un rang d e preferinta 194 inferior creditorului adjudecatar. iar primul adjudecatar va fi raspunzator atat de scaderea pretului obtinut la a doua vanzare. 760. dupa caz. In acest din urma caz. cel care este titularul unui drept de preemptiune va putea sa isi exercite dreptul. e xecutorul judecatoresc va relua in aceeasi zi licitatia pentru vanzarea bunului liber de acele drepturi. alterarii sau deprecierii. dupa caz. . adjudecatarul este obligat sa depuna d e indata intregul pret. facute la intervale de timp care sa permita optiuni si supralicitari. dupa 3 strigari succesive. licitatia va incepe de la 50% din pretul in itial prevazut in publicatii sau anunturi. (5) Bunul se adjudeca celui care. (3) Daca pretul sau. printr-o declaratie scrisa adresata executorului judecatoresc. in lipsa. (2). strigarile vor incepe de la pretul mentio nat in publicatia de vanzare. si sa consemneze pretul la care acesta a fost adjudecat. (11) Dispozitiile alin. creditorul va putea depune in contul pretului creanta sa numai daca depune. vanzarea se va face la orice pret si oricare ar fi numarul concurentilor. in numerar ori cu ordin de plata sau orice alt instrumen t legal de plata.

765. . care va cuprinde data si loc ul licitatiei. la cererea adjudecatarului. daca este cazul. c) aratarea bunurilor vandute. Viciile ascunse Art. predarea bunului se va face dupa achitarea integrala a pr etului. in cazul titlurilor de valoare nominative. fiecaru i adjudecatar in parte un certificat de adjudecare. 195 (2) Certificatul eliberat fiecarui adjudecatar constituie dovada dreptului de pr oprietate asupra bunurilor vandute. daca va fi cazul. precum si de adjudecatar. in afara datelor si mentiunilor prevazute la art. de debitor si de creditorul urmari tor. precum si toate cheltuielile de executar e.000 lei. debitorul suporta riscul pieirii bunului adjudecat. 763. la plata d e despagubiri pentru paguba astfel cauzata. Despre aceasta el va face mentiune si in procesul-verbal de licitatie. (2) Executorul judecatoresc va declara inchisa licitatia si in cazul in care in timpul acesteia survine vreuna dintre situatiile prevazute la art. a djudecatarul va putea obtine transferul acestora pe numele sau. dupa caz. Daca emitentul titlurilor refuza in mod nejustificat tr ansferul. (2) Procesul-verbal va fi semnat de executor. indicarea bunului adjudecat si. se va face mentiune despre aceasta in pr ocesul-verbal. numele adjudecatarului.(1) Dupa inchiderea licitatiei. 740.(1) Licitatia se va inchide de indata ce din sumele obtinute se pot acoperi toate creantele ce se urmaresc. (3) Lista prevazuta la art. . 764. in afara de cazul in care adjudecatarul ar fi de acord sa fie m entinute sau vanzarea s-a facut in conditiile art. va da o incheiere c are va constata transferul intervenit si care va servi adjudecatarului la efectu area inregistrarilor prevazute de lege. executorul judecatoresc va intocmi u n proces-verbal despre desfasurarea si rezultatul acesteia. cumparatorul devine. pretul rezultat din vanzarea lor. 758 alin. in temeiul certi ficatului de adjudecare. . Inadmisibilitatea desfiintarii vanzarii. Eliberarea titlului de proprietate Art. pastr and dovada consemnarii. 757. 761. precum si numel e sau denumirea fiecarui adjudecatar. precum si obligarea sa. executorul va dispune. dupa caz. datei si orei cand licitatia a inceput si s-a terminat. 669.Prin adjudecare. 762. (4) Dupa predare. radierea d in registrele de publicitate a drepturilor si sarcinilor stinse prin adjudecare care grevau anterior bunul adjudecat. a pretului platit sau care urmeaza sa fie platit. din oficiu. . . Efectele adjudecarii Art. liber de orice sarcini. aceste sume se vor stabili de catre executorul judecatoresc prin proces-verbal care constituie titlu executoriu si se vor reti ne cu precadere din suma depusa conform art. (12) si raportul de expertiza. daca au fost de fata.(1) Executorul judecatoresc ii va elibera. instanta de executare. sub sanctiun ea nulitatii: a) aratarea locului. Exceptii . la art. se anexeaza la procesul-verbal si se pastreaza impreuna cu procesul-verba l de licitatie la dosarul de executare. pana la predare. b) indicarea procesului-verbal de sechestru si constatarile prevazute la art. instant a va dispune obligarea emitentului la plata unei amenzi judiciare de la 1. sub semnatura sa. (3) In toate cazurile. (4) Executorul judecatoresc va consemna de indata sumele de bani incasate. care se stramuta de drept asupra pretului platit. (6). Procesul-verbal de licitatie Art. 693 sau.000 le i la 7. Inchiderea licitatiei Art. la cererea partii interesate. proprieta rul bunului adjudecat. (2). Acest proces-verbal va cuprinde.In cazul vanzarii silite la licitatie publica nu exista garantie con tra viciilor ascunse ale bunului vandut. Totodata. 758 alin. de la data predarii.eltuielile facute pentru aceasta. 75 4 alin. prin aceeasi hotarare. Daca vreuna dintre aceste p ersoane nu poate sau refuza sa semneze.

Daca nici dupa expirarea acestui terme n bunurile nu pot fi valorificate. iar creditorul refuza sa le preia in contul c reantei. cu respectarea limitelor prevazute la art. titlur ile de valoare sau alte bunuri mobile incorporale urmaribile datorate debitorulu i ori detinute in numele sau de o a treia persoana sau pe care aceasta din urma i le va datora in viitor. 770. in temeiul unor raporturi juridice existente. (2) In cazul in care debitorul caruia ar urma sa i se restituie bunurile potrivi t alin.(1) Locatiunile si celelalte acte juridice privitoare la bunul adjud ecat raman in fiinta sau. (2) In cazul popririi sumelor de bani din conturile bancare. vanzarea va putea fi desfiintata daca ex ista temei de nulitate. cat si inc asarile viitoare. creditorul poate prelua bunul numai daca depune. ele se restituie din oficiu debitorului sau unui reprezentant al sau. (1). In toate cazurile. De aseme nea. orice creditor care. ce va fi semnat de el si de organul caruia i s-a facut predarea. 854 si 856. 768. . in conditiile art. Dispozitii speciale Preluarea bunului in contul creantei Art. (2) Daca mai multi creditori vor sa preia bunul in conditiile alin. 760 alin. suma de bani ce reprezinta diferenta dintre pret si valoarea creantei. In cursul acestui termen. 196 § 4. Daca acest pret este mai mare decat valoarea creantei. 769. 722 alin. (2) Cand adjudecatar a fost creditorul. potrivit legii.(1) In cazul vanzarilor la licitatie publica facute in conditiile pr ezentei sectiuni nu este admisibila nicio cerere de desfiintare a vanzarii impot riva tertului adjudecatar care a platit pretul. 767. In c azul creditorilor de rang egal. Asemenea cerere nu poate fi facuta decat pe cale de actiune principala. ( 1). Mentinerea sau incetarea unor contracte Art. putea cere executare a silita asupra bunurilor mobile ale debitorului il poate prelua in contul crean tei sale la pretul stabilit in publicatiile sau anunturile de vanzare pentru ult imul termen de licitatie. . (1) raman aplicabile.(1) Sunt supuse urmaririi silite prin poprire sumele de bani. inceteaza potrivit legii. in afara de cazul in care a exis tat frauda din partea acestuia. . (2) executorul judecatoresc va incheia un proces-verbal. . executorul judecatoresc poate proceda din nou la valorificarea acestor bunuri. (3) Despre predarea bunurilor prevazute la alin. Restituirea sau predarea unor bunuri Art. in conditiile art. potrivit dreptului comun. acesta le va preda organului competent. (3) Poprirea se poate infiinta si asupra sumelor sau bunurilor mobile incorporal e pe care creditorul le datoreaza debitorului. pot fi poprite si bunurile mobile corpora le ale debitorului detinute de un tert in numele sau. SECÞIUNEA a 3-a Poprirea Obiectul popririi Art. (1). dupa caz. iar bunurile respective ar urma sa treaca.(1) In cazul in care bunul sechestrat nu s-a putut vinde in conditii le prezentei sectiuni. in p roprietatea privata a unitatii administrativ-teritoriale unde executorul judecat oresc isi are sediul. Dispozitiile alin. (2) Platile facute inainte de scadenta de catre locatar sau alte persoane intere sate nu pot fi opuse adjudecatarului decat daca sunt inscrise in Arhiva Electron ica de Garantii Reale Mobiliare sau in alte registre publice. 718. potrivit legii. . adjudecatarul nu este tinut sa respecte locatiunea sau un alt act juridic atunc i cand pretul convenit este mai mic cu o treime fata de pretul pietei ori inferi or celui rezultat din locatiunile sau actele juridice precedente. (1) nu se mai afla la domiciliul cunoscut si nici nu ar putea fi identif icat in alt loc. acestia vor prelua bunul in coproprietate propor tional cu valoarea creantei fiecaruia. acesta va fi atribuit potrivit ordinii de preferinta stabilite la art.Art. pot face obiectul u rmaririi silite prin poprire atat soldul creditor al acestor conturi. 766. daca ambele creante sunt certe si .(1) Bunurile sechestrate care nu au putut fi valorificate in conditi ile prezentei sectiuni raman indisponibilizate cel mult un an de la data aplicar ii sechestrului. daca este cazu l.

in copie. competenta apartine executorului judecatoresc al carui birou se afla in circumscriptia cur tii de apel de la domiciliul sau sediul debitorului ori. (1). in baza incheierii de incu viintare a executarii. In acest caz. codul unic de inregistrare ori codul de identificare fiscala. ce va fi comunicata celei de-a treia per soane aratate la art. tert poprit. interdictia de a plati de bitorului sumele de bani sau bunurile mobile pe care i le datoreaza ori pe care i le va datora. 772. si titlul executoriu. . (6) Dispozitiile alin. 771. de la sediul principal sau. Daca debitorul are mai multe conturi deschise. care devine. 197 (4) Se va putea popri si creanta cu termen ori sub conditie. (3) Adresa de infiintare a popririi va cuprinde numele si domiciliul debitorului persoana fizica ori. 770 alin. aceasta va informa executorul cu privire la conturile deschise de debitor la alte unitati o perationale. potrivit alin. (2) In cazul popririi pe conturile unei persoane fizice sau juridice. (1). 198 (5) In cazul in care adresa de infiintare a popririi se transmite unei unitati o perationale a unei institutii de credit. prin adresa in care se va preciza si titlul executoriu in temeiul caruia s-a infiintat poprirea. 642 alin. poprirea va fi infiintata numai asupra conturilor pe care debitorul urmarit le are deschise la acea unitate. . Despre masura luata va fi instiintat si debi torul. de la sediile secundare ale institutiei de credit unde debitorul si-a deschis contul. (2) In adresa de infiintare a popririi i se va pune in vedere celei de-a treia p ersoane. pentru persoanele juridice. e lementele de identificare pentru fiecare cont in parte. daca sunt cunoscute. respectiv pentru fiecare subunitate fara personalitate juridica a debitorului persoana juridica. termenul de 3 luni in care se pot efectua plati aferente drepturilor salariale viitoare se calculeaza o singura data de la momentul infi intarii primei popriri.lichide. inclusiv pentru conturile subunitatilor fara per sonalitate juridica ale acesteia din urma. pe o perioada de 3 lun i de la data infiintarii popririi. impreuna cu o copie certificata de pe inche ierea de incuviintare a executarii.(1) Poprirea se infiinteaza la cererea creditorului de catre un exec utor judecatoresc al carui birou se afla in circumscriptia curtii de apel unde i si are domiciliul sau sediul debitorul ori tertul poprit. b) sumele reprezentand credite nerambursabile ori finantari primite de la instit utii sau organizatii nationale si internationale pentru derularea unor programe ori proiecte. Atunci cand asupra aceluiasi cont sunt infiin tate mai multe popriri. (2) sunt aplicabile si in cazurile in care poprirea se in .(1) Poprirea se infiinteaza fara somatie. adresa de infiintare a popririi. daca sunt cunoscute. dupa caz. (4) sunt aplicabile. se vor indica. popri rea nu va putea fi executata decat dupa ajungerea la termen ori de la data indep linirii conditiei. la ca re se vor atasa si copii certificate de pe incheierea de incuviintare a executar ii. Infiintarea popririi Art. in cazul in care acestea din urma nu i-au fost anterio r comunicate. Competenta Art. (3) Dispozitiile art. c) sumele aferente platii drepturilor salariale viitoare. dupa caz. Cererea de poprire. declarandu-le poprite in masura necesara pentru realizarea oblig atiei ce se executa silit. Daca debit orul nu are cont deschis la unitatea institutiei de credit sesizate. (5) Nu sunt supuse executarii silite prin poprire: a) sumele care sunt destinate unei afectatiuni speciale prevazute de lege si asu pra carora debitorul este lipsit de dreptul de dispozitie. co mpetenta apartine executorului judecatoresc de la oricare din locurile unde aces tea au fost deschise. precu m si codul numeric personal sau. caruia i se va comunica. denumirea si sediul lor. dupa caz. (4) In cazul in care se solicita infiintarea popririi pentru toate conturile une i persoane fizice sau juridice.

denumirea si sediul. in vederea consemna rii acestora potrivit dispozitiilor art. 776. Debitorul va inmana recipisa de co nsemnare executorului judecatoresc. care il va instiinta de indata pe tertul pop rit. (7) In cazul sumelor urmaribile reprezentand venituri si disponibilitati in valu ta. orice alt creditor al debitorului poprit va putea sa popreasca aceeasi creanta pana la eliberarea sau distribuirea sumelor rezult ate din poprire. 776. dar s i in ceea ce priveste creanta pentru acoperirea careia ea a fost infiintata. (7) In cazul in care poprirea a fost infiintata ca masura de asigurare si nu a f ost desfiintata pana la obtinerea titlului executoriu. 774. 776. precum si codul numeric personal sau.(1) In cazul cand creanta poprita este garantata cu ipoteca sau cu a lta garantie reala. . (2) Daca garantia ipotecara este aratata in cererea de poprire. indisponibilizarea se intinde nu numai asupra sumelor ajunse la scadenta. ci si asupra celor exigibile in viitor . Din momentul i ndisponibilizarii si pana la achitarea integrala a obligatiilor prevazute in tit lul executoriu. . daca legea nu prevede altfel. (4) Prin efectul indisponibilizarii. dupa caz. se va comunica tertului p oprit o copie certificata de pe titlul executoriu in vederea indeplinirii obliga tiilor prevazute la art. ca poprirea sa fie inscrisa in cartea funciara sau in alte registre de publici tate. toate sumele pentr u acoperirea carora a fost infiintata poprirea. pe baza unei co pii certificate de executorul judecatoresc de pe adresa de infiintare a popririi . 710. De asemenea. (6) Indisponibilizarea sumelor de bani sau a bunurilor mobile poprite nu va ince ta decat daca debitorul consemneaza. cu respectarea dispozitiilor art. plata sau cesiunea creantei poprite nu va f i opozabila creditorului popritor.(1) La data comunicarii adresei de infiintare a popririi catre tertu l poprit sunt indisponibilizate toate sumele si bunurile poprite. (2) Cand se popresc sume cu scadente succesive. in conditiile prevazute la art. inclusiv pe perioada suspendarii urmaririi silite prin poprire. In aceste cazuri. tertul poprit va trimite act . numarul si data adresei in baza careia s-a infiintat poprirea asiguratorie. nu pot fi opuse creditorului pop ritor actele de dispozitie de orice fel facute ulterior infiintarii popririi de debitorul poprit asupra bunurilor poprite. 775. precum si asupra oricaror alte accesorii nascute chiar dupa infiintarea popri rii. institutiile de credit sunt autorizate sa efectueze convertirea in lei a sum elor in valuta. cu afectatiune speciala. 199 Publicitatea popririi Art. la dispozitia executorului judec atoresc. (5) Poprirea intrerupe prescriptia nu numai cu privire la creanta poprita. tertul poprit nu va face nicio alta plata sau alta operatiune care ar putea dimi nua bunurile indisponibilizate. fara consimtamantul titularului de cont. dupa caz . codul unic de inregistrare ori codul de identificare fiscala. la cursul de schimb com unicat de Banca Nationala a Romaniei pentru ziua respectiva. pentru persoane le juridice. numarul dosarului de executare si datele de identificare a contului in care a f ost consemnata suma poprita asiguratoriu. (3) Indisponibilizarea se intinde si asupra fructelor civile ale creantei poprit e. creditorul popritor va fi in drept sa ceara. Continuarea popririi Art. dupa caz. 773. . (3) Radierea acestei inscrieri nu se va putea dispune decat cu citarea creditoru lui la cererea caruia aceasta a fost facuta. daca sunt cunosc ute.fiinteaza asupra titlurilor de valoare sau a altor bunuri mobile incorporale urm aribile ce se afla in pastrare la unitati specializate. executorul judec atoresc va solicita din oficiu inscrierea in cartea funciara sau in alte registr e de publicitate. (8) Dupa infiintarea popririi. Efectul infiintarii popririi Art. Titlul executoriu va fi insotit de o adresa care v a cuprinde numele si domiciliul debitorului persoana fizica ori.(1) Poprirea ramane in fiinta si atunci cand debitorul isi schimba l ocul de munca sau este pensionat.

(1). (3) Tertul in mainile caruia se afla bunurile mobile incorporale poprite este su pus tuturor indatoririlor si sanctiunilor prevazute de lege pentru custozii de b unuri sechestrate. sa consemneze suma de bani. Dupa aflarea noului loc de munca al debitorului. in conditiile dispozitiilor art. tertul poprit este obl igat: 1. 779. in termenul prevazut la art. creditorul il va aduce la cunostinta unitati i de la care debitorul a plecat. in loc sa consemneze suma urmaribila. de la scadenta acestora. 2. 853 si urmatoarele. instiintandu-i pe executorii judecatoresti ca re au infiintat popririle. 1 s i 2 din acelasi alineat numele si adresa celorlalti creditori. (2) Daca sunt infiintate mai multe popriri. sau. 776. sa indisponibilizeze bunurile mobile incorporale poprite si sa trimita dovada executorului judecatoresc. vatamarea integritatii corporale sau a sanatati i. la resedinta indicata. (2) In cazul cand asupra aceleiasi sume datorate de tertul poprit exista mai mul .(1) Executorul judecatoresc va proceda la eliberarea sau distribuire a sumei de bani consemnate.(1) Daca tertul poprit nu isi indeplineste obligatiile ce ii revin p entru efectuarea popririi. precum si sumele poprite de fiecare in parte. (2) In cazul creditorilor care nu locuiesc sau nu isi au sediul in localitatea u nde functioneaza executorul. in termen de cel mult o luna de la data cand tertul pop rit trebuia sa consemneze sau sa plateasca suma urmaribila. 778. va reti ne si va consemna suma urmaribila. (4) In cazul cand poprirea s-a facut asupra unor bunuri mobile incorporale si te rmenul de restituire este scadent. Validarea popririi Art. de la data pr imirii acestor acte. 644 aplicandu-se in mod corespunzat or. devine tert poprit. . La cererea creditorului. 2. (1). comunicand. 776 alin. debitorul sau executorul judecatoresc. 200 Eliberarea si distribuirea sumei consemnate Art. dispozitiile art. dupa ca z. creditorul urmaritor. daca creanta poprita este exigibila. (1). . care. tertul poate cere executorului sa le incredin teze unui custode. sumele consemnate de tertul poprit vor fi trimise a cestora la adresa indicata in cererea de infiintare a popririi ori vor fi virate in contul indicat de acestia. pentru a se proceda potrivit alin. cheltuielile de trimitere fiind in sarcina debitorului. potrivit dispozitiilor art. (1) pct. . tertul poprit va proceda potrivit al in. (2) Distribuirea se va face de catre executorul judecatoresc competent. El isi va for mula apararile in instanta de validare. dupa caz. iar in cazul sum elor de bani datorate in viitor. inclusiv in cazul in care.(1) In cazul in care sunt infiintate mai multe popriri si sumele pen tru care s-a dispus infiintarea popririi depasesc suma urmaribila din veniturile debitorului. 853 si urmatoarele.(1) In termen de 5 zile de la comunicarea popririi. in vederea validarii popririi.ele prin care s-a infiintat poprirea unitatii la care se afla noul loc de munca al debitorului sau organului de asigurari sociale competent. sa plateasca direct creditorului suma retinuta si cuvenita acestuia. pe cheltuiala debitorului. suma ii va fi trimisa la domiciliul indicat sau. Cazul popririlor ce depasesc cuantumul sumei urmaribile Art. Obligatiile tertului poprit Art. dac a este cazul. 777. (2) Daca debitorul paraseste unitatea fara ca aceasta sa cunoasca noul loc de mu nca. a liberat-o debitorului poprit. executorului ori creditorilor aratati la pct. tertul poprit. precum si in cazul sumelor datorate cu titlu de despagubiri pentru reparare a pagubelor cauzate prin moarte. . poate sesiza instant a de executare. in cazul sumelor datorate cu titlu de obligatie de intretinere sau de alocatie pentru co pii. in cazul popririi infiintate pentru realizarea altor creante decat cele aratate la pct. (5) Tertul poprit nu va putea face contestatie impotriva popririi. 776 alin. ea il va incunostinta pe creditor despre aceasta imprejurare. 1 si ale art.

su ma datorata debitorului. prin hotararea de validare. daca es te cazul. la plata contravalorii acest or bunuri. precum si pe debitorul si tertul poprit si.000 lei si 10. dar care.(1) Hotararea de validare ramasa definitiva are efectul unei cesiuni de creanta si constituie titlu executoriu impotriva tertului poprit. In caz de nerespectare a acestor obligatii. in caz contrar.000 lei. . 780. se va putea intoarce cu alte urmariri sili te impotriva debitorului poprit. In instanta de validare. poprirea se valideaza atat pentru sumele ajunse la scadenta. (7) Daca poprirea a fost infiintata asupra unor bunuri mobile incorporale care s e aflau. in limita sumei ce trebuia consemnata sau platita. executarea silita se v a face impotriva tertului poprit. (2) Dupa validarea popririi. a refuzat sa isi indeplineasca obligati ile privind efectuarea popririi va putea fi amendat. tina nd seama si de reglementarile speciale referitoare la aceste bunuri. . precum si l a eliberarea sau distribuirea sumelor obtinute potrivit dispozitiilor art. dar hotararea nu va putea fi executata decat dupa ajungerea creante i la termen sau. Efectele validarii popririi Art.te popriri. cu rea-credinta. la data validarii. instanta va dispune mentinerea popririi pana la realizarea integrala a creantei. 853 s i urmatoarele. in limita sumei determinate expres in hotararea de validare. iar. prin aceeasi hotarare de va lidare. la termenul fixat pentru j udecarea cererii de validare.Hotararea data cu privire la validarea popririi este supusa numai ap elului. nu se mai aflau in posesia tertului . se va intabula in cartea funciara stramutarea dreptului de ipoteca in favoarea tuturor creditorilor care au obtin ut validarea. (9) Tertul poprit care. validarea lor se va putea judeca printr-o singura hotarare. In cazul 201 popririi sumelor de bani din conturile bancare. caz in care va fi urmarit direct de catre executorul judecatoresc. . Caile de atac Art. (8) Daca poprirea a fost infiintata asupra unor bunuri mobile incorporale datora te debitorului. care nu au fost executate de catre acesta. acesta va fi obligat. in mainile tertului poprit. (4) Daca din probele administrate rezulta ca tertul poprit ii datoreaza sume de bani debitorului. 781. Vanzarea bunurilor poprite Art. instanta va hotari vanzarea lor. la data infiintarii ei. care este admisibila potrivit normelor de drept comu n. in masura in care creanta sa nu va putea fi acoperita p rin executarea hotararii de validare. pe baza hotararii de validare. prin care il va obliga pe tertul poprit sa ii plateasca creditorului. (5) Poprirea infiintata asupra unei creante cu termen sau sub conditie va putea fi validata. in termen de 5 zile de la comunicare. la consemnarea sau plata prevazuta la art. pana la co ncurenta sumelor pentru care s-a facut validarea. (3) Creditorul popritor. Desfiintarea popririi . dupa caz. (6) Daca sumele sunt datorate periodic. executorul va proceda la valorificarea lo r potrivit dispozitiilor prevazute pentru urmarirea mobiliara propriu-zisa. 782. 776. in masura in care ele se intemeiaza pe o cauza anterioara popririi. la data indeplinirii conditiei. pentru sumele viitoare. in acest ultim caz validarea producandu-si efectele numai la data cand sumele devin scad ente.Daca poprirea a fost infiintata asupra unor titluri de valoare sau a supra altor bunuri mobile incorporale. cat si pentru cele care vor fi scadente in viitor. instanta va da o hotarare de validare a popririi. in limita creantei. dupa caz. (4) In cazul in care creanta debitorului poprit este garantata cu ipoteca. dupa ce hotararea de validare a devenit definitiva. va hotari desfiintarea popririi. tertul poprit va proceda. tertul poprit poate opune creditorului urmaritor toa te exceptiile si mijloacele de aparare pe care le-ar putea opune debitorului. cu o suma cuprinsa intre 2. va putea dispune administrarea oricarei probe nece sare solutionarii acesteia. (3) Instanta ii va cita pe creditorul urmaritor si pe cei intervenienti.

cu prefe rinta in zilele nelucratoare si in zilele de targ sau balci. un exemplar al pro cesului-verbal de sechestru. (4) Dispozitiile art. 203 Vanzarea fructelor si recoltelor Art. (2) Dispozitiile art. pentru a fi notata urmarirea in cartea funciara. fie in targ sau balci. acestui custode. 787. r adierea notarii popririi sau a intabularii stramutarii dreptului de ipoteca in c artea funciara. urmarirea va fi opozabila tuturor celor care dobandes c vreun drept asupra imobilului ori asupra fructelor sau recoltelor sechestrate. Infiintarea sechestrului Art. care va proceda la sechestrarea acestora si la numirea unui cust ode. . in temeiul acestei adrese sau.Urmarirea fructelor neculese si a recoltelor prinse de radacini nu s e va putea face decat in cele 6 saptamani dinaintea coacerii lor si va fi preced ata de o somatie cu doua zile inaintea urmaririi. fie la fata locului . executorul judecatoresc.Art. In to . 751 alin. (2) Vanzarea va fi anuntata. (2) se aplica in mod corespunzator in cazul radierii popr irii asupra unor creante sau altor bunuri mobile incorporale.(1) Executorul judecatoresc va hotari. . acesta va putea c ere. Pr in efectul acestei notari. 784. dupa caz. daca a fost legal citat. debitorului si custode lui. la primaria comunei respective. ele se pot insa seche stra. desfiintarea acesteia s e va face de instanta de executare prin incheiere executorie. Sechestrarea insa se va putea face in orice timp. 737 si 738 se vor aplica. vanzarea fructelor sau a recoltelor asa cum sunt prinse de radacini sau dupa ce vor fi culese. 939 si urmatoarele. in prezenta unui agent al politiei sau a unui reprezentant al jandarmeriei ori. 783. (2) Cu acest prilej. Urmarirea silita a fructelor neculese si a recoltelor prinse de radacini Obiectul urmaririi Art. In cazul fructelor sau recoltelor prinse de radacini. al incheierii ramase definitiva. ales potrivit regulilor aplicabile urmaririi mobiliare propriu-zise. la orele si in locul hotarate de executor. dupa caz. va dispune desfiintarea popririi printr-o adresa ca tre tertul poprit. (3) Dispozitiile alin. (3) De asemenea. cu cel putin 5 zile inainte de termen. la domiciliul debitorului si locul unde se face vanzarea. potrivit legii. . data cu citarea pa rtilor. de a culege si de a d epozita fructele sau recoltele. pr ecum si in alte locuri publice. . 733-735 se aplica in mod corespunzator. de preferinta. din oficiu. cu acordul creditorului sau al re prezentantului sau. inscrise in alte r egistre de publicitate decat cartea funciara.(1) Custodele va avea indatorirea de a pastra. Atunci cand poprirea a fost validata. cheltuielile necesare fiind avansate de creditor ul urmaritor. Obligatiile custodelui Art. pretul se va putea depune. executorul va trimite de indata. potrivit art. (4) Vanzarea se va face prin licitatie publica si. potrivit dispozitiilor art. din oficiu sau la cererea debitorului poprit. 202 (2) Cand creanta debitorului poprit este garantata cu ipoteca. . Cate u n exemplar al procesului-verbal se va preda creditorului.(1) Urmarirea acestor fructe se va face prin mijlocirea unui executo r judecatoresc. (4). in cel mult 5 zile de la data licitatiei. 786. executorul va incheia un proces-verbal semnat de acesta si de persoanele care. prin asemanare. SECÞIUNEA a 4-a Urmarirea fructelor si a veniturilor imobilelor § 1. 788. au asistat la aplicarea sechestrului. 785.Fructele neculese si recoltele prinse de radacini apartinand debitor ului nu se pot urmari decat pe baza de titluri executorii. si ulterior. iar unul se va lasa la primaria in raza careia se afla bunurile sechestrate . a primarului sau a unui delegat al primariei si a debitorului sau chia r in lipsa acestuia.(1) Daca dupa infiintarea popririi cauza in temeiul careia s-a infii ntat aceasta a incetat sa mai existe. in lipsa. pe bani gata. (3) Ea se va face in zilele. Inceperea si efectuarea urmaririi Art. .

Drepturile si obligatiile administratorului-sechestru Art. se pot urmari si veniturile debitorului arendas sau chirias pro venite din exploatarea imobilelor arendate sau inchiriate. fara ca acesta sa mai fie t inut de depozitare. administratorul. orice alte prestatii cu scadente . fructele sau recolta sunt supuse pieirii. Administratorul-sechestru Art. executorul j udecatoresc va numi.seche stru poate fi obligat la despagubiri de catre instanta de executare. pentru administrarea veniturilor imobilului. in lipsa. depozitarea nu este cu putinta sau da loc la cheltuieli disproportionate in r aport cu valoarea fructelor sau recoltelor. la cererea oricarei persoane interesate. 654. stabilind totodata si modalitatea de plata. precum si cele ale art. sa faca insamantari sau planta tii pomicole ori viticole si sa incaseze chiriile si arenzile sau alte venituri ale imobilului. indicarea imobilului ale caru i venituri se urmaresc. la cererea oricarei persoane interesate. data cu citarea in termen scurt a partilor. (5) Executorul judecatoresc va putea incuviinta ca vanzarea sa se faca de catre custode.ate cazurile. tinand seama de activitatea depusa . 790. prin incheiere. dispozitiile Codului civil privitoar e la administrarea bunurilor altuia aplicandu-se in mod corespunzator. 204 (2) Dupa inregistrarea cererii executorul judecatoresc va solicita de indata ins tantei incuviintarea urmaririi. in cazurile cand: 1. § 2. Incuviintarea urmaririi Art. la cererea creditorului sau. ex ecutorul ii va fixa drept remuneratie o suma. in afara de mentiunile aratate la art. 791. administratoru l. sa plateasca impozitele si taxele locale. impreuna cu o lista car e va fi semnata de custode si de cumparatori si in care se vor arata fructele sa u recolta vanduta si pretul de vanzare. primele de asigurare si.(1) Cererea de urmarire este de competenta instantei de executare in circumscriptia careia se afla imobilul ale carui venituri se urmaresc si va cup rinde. intrarea in posesia bunurilor adjudecate se va face numai dupa pla ta integrala a pretului. (3) Administratorul-sechestru actioneaza in calitate de administrator insarcinat cu simpla administrare a bunurilor altuia. dobanzile creantelor i potecare. . pe pretul curent.sechestru. (2) Cand administrator-sechestru este numita o alta persoana decat debitorul. vanzarea se va face cu incunostintarea c reditorului si a debitorului. 742-769. (4) In cazul neindeplinirii obligatiilor stabilite in sarcina sa.(1) Poate fi numit administrator-sechestru creditorul. Urmarirea veniturilor generale ale imobilelor Obiectul urmaririi Art. debitorul sau o alta persoana fizica ori persoana juridica. poate fi revocat de catre executorul judecatoresc si inlocuit cu alta persoana. in general. (3) Urmarirea veniturilor unui imobil nu va putea fi incuviintata daca exista o urmarire imobiliara asupra aceluiasi imobil. un administrator-sechestru. (3) Dupa incuviintarea urmaririi veniturilor generale ale imobilului. . iar re cipisa de consemnare va fi depusa de indata la executor. 2. in 24 de ore de la incasare. .(1) Administratorul-sechestru este indatorat sa ia masuri de conserv are si de intretinere in buna stare a imobilului. (2) De asemenea.(1) Se pot urmari toate veniturile prezente si viitoare ale imobilel or ce sunt proprietatea debitorului sau asupra carora el are un drept de uzufruc t. (8) Dispozitiile art. 792. (7) Sumele rezultate din vanzarea facuta de custode vor fi consemnate de acesta la entitatea specializata prevazuta de lege. alterarii sau deprecier ii si vanzarea trebuie facuta de urgenta. (5). (5) De asemenea. 655 si 656 aplicandu-se in mod corespunzator. degradarii. atunci cand apreciaza ca este necesar. . chiar prin buna invoiala. (6) In cazurile prevazute la alin. dispozitiile art. 789. 853-876 se aplica in mod corespunzator.

pentru a se face notarea urmaririi in cartea funciara. 723 si urmatoarele aplicandu-se in mod corespunzat or. in 24 de ore de la i ncasare. in copie certificata de executor. daca exista. 795. . cel mult 1 0% din sumele incasate. iar al treilea va fi atasat la dosarul de executare. impreuna cu inc heierea de incuviintare a urmaririi. executorul judecatoresc se va depl asa la fata locului. Predarea imobilului Art. 794. bunurile ale caror venituri sunt urmarite. pe arendasi sau pe cei care au alte contracte de exploatare a imobilului ca t oate veniturile acestuia sunt sechestrate si ca sunt indatorati ca in viitor sa plateasca chiriile. la entitatea indicata de executor si sa remita recipisele de indata exe cutorului judecatoresc. executorul judecatoresc va recurge la concursul fort ei publice. (6) In afara de cazul de evacuare prevazut la alin. (2) Un exemplar al incheierii. si sa sechestreze. arenzile sau alte venituri rezultate din contractele de expl oatare a imobilului direct administratorului-sechestru ori sa le consemneze la u nitatea prevazuta de lege. 793. Concursul de urmariri 205 Art. in conditiile alin. sa ceara evacuarea locatarilor. potrivit clauzelor contractuale. Publicitatea urmaririi Art. lipseste ori refuza sa predea bunurile ale ca ror venituri sunt urmarite. (2) El este autorizat sa retina. prin incheiere definitiva. (5) Executorul va putea sechestra veniturile. (3). De as emenea. la ins tanta de executare si la sediul primariei in raza careia se afla imobilul. urmand ca acestuia sa i se predea bunuril e ulterior. chiar in lipsa administratorului-sechestru. (2) Totodata. in conditiile art. se va trimite d in oficiu. impreuna cu dovezile de comunic are a instiintarilor facute chiriasilor si arendasilor. (6) Administratorul-sechestru care nu a cerut predarea bunurilor in termen de 10 zile de la comunicarea numirii va fi considerat ca nu accepta aceasta insarcina re.(1) Dupa incuviintarea urmaririi. cu cit area partilor. (3) Administratorul-sechestru este in drept sa denunte contractele de locatiune existente. incheierea va fi publicata si intr-un ziar local. data in camera de consiliu. dintre care unul va fi predat administratorului-sechestru. caruia ii va preda. . dispozitiile art. Daca debitorul re fuza sa permita accesul in imobil. printr-o instiintare scrisa. ele vor fi conexate. depunand recipisele la administratorul-sechestru. bunurile mobile ale acestora aflate in imobil. .(1) Executorul judecatoresc va afisa de indata copii certificate ale incheierii de incuviintare a urmaririi la sediul organului de executare. p e baza de inventar.se chestru. pentru cheltuielile de administrare. cu i ncuviintarea instantei de executare. in numele proprietarului . (1)-(4). (4) Procesul-verbal va fi incheiat in 3 exemplare. (3) Executorul va incheia un proces-verbal prin care va constata aducerea la ind eplinire a celor de mai sus si care va fi semnat de el si de administratorul. (4) In caz de pericol de intarziere. (5) Administratorul-sechestru nu va putea insa incheia contracte de inchiriere s au de arendare decat pe termen de cel mult 2 ani si numai cu incuviintarea insta ntei de executare. desemnandu-se totodata un singur administrator-sechestru in persoana celui dintai numit sau a aceluia care ar prezenta mai multe garanti i. potrivit dispozitiilor art. fiind obligat sa consemneze restul. pe chirias i. executorul ii va notifica.succesive in legatura cu acel imobil. . Acesta si cel care refuza in mod expres insarcinarea vor fi inlocuiti de ind ata cu alta persoana prin incheiere data de executor fara citarea partilor. altul va fi comunicat debitorului. 644. el va putea lua masurile de conservare sau de asigurare pe care le reclama o buna administrare. 657 si urmatoarele.In cazul cand asupra aceluiasi imobil s-au incuviintat urmariri gene rale de venituri la cererea mai multor creditori. insotit de administratorul-sechestru. incuviintarea instantei de executare este necesara si pentru intentarea actiunilor.

administratorul-sechestru este dator sa prezinte o dare de seama. 710. cu privire la veniturile incasate si che ltuielile efectuate.Daca debitorul nu are alte mijloace de subzistenta. facuta debitorului inainte de data not ificarii si de termenul fixat in contractul respectiv. de asemenea. prin inchei ere. dupa caz.In cazul in care debitorul ocupa el insusi imobilul ale carui venitu ri sunt urmarite. prin incheiere. 798.(1) La sfarsitul fiecarei perioade de 6 luni. Eliberarea si distribuirea veniturilor Art. Evacuarea debitorului Art. instanta de executare va putea. data fara citarea partilor. 799. precum si la sfarsitul gest iunii. 797. 822 aplicandu-se in mod corespunzator. in fata executorului si a partilor interesate. de are ndare sau de exploatare a imobilului. aceasta va fi o pozabila tuturor dobanditorilor de drepturi asupra imobilului. primind descarcare de la executor. CAPITOLUL II Urmarirea imobiliara SECÞIUNEA 1 Bunurile imobile care pot fi urmarite . . inclusiv cesiunile de drepturi rezultand d in aceste contracte. pe toata durata urmaririi. Sumele necesare intretinerii debitorului Art. (4) Plata sumelor prevazute la alin. executorul va dispune. . inopozabila creditorului urmaritor. arenzilor sau altor venituri ale imobilului facuta debitorul ui va fi. in conditiile art. in tot sau in parte. 795 alin. prin plata creantelor acestora. Descarcarea administratorului-sechestru Art. . . prin trecerea unui termen de 5 ani de la infiintarea ei. 4. prin depunerea. (3) Remuneratia administratorului-sechestru va fi platita numai daca socotelile au fost date si aprobate. infiintata ulterior de un creditor ipotecar in rang prioritar. in scopul asigurarii unei mai bune exploatari a ac estuia. (2) De la aceeasi data. potrivit dispoziti ilor art. Incetarea urmaririi Art. 796. a imobilului fie de indat a. la cererea sa. 853 si urmatoarele. la cererea partii interesate sa u din oficiu. contractele de inchiriere. facuta de toti creditorii urmaritori si interveni enti. . cesiunile de venituri. prin adjudecarea silita a imobilului. Se excepteaza cazul cand se urmaresc venituril e unui uzufruct asupra unui imobil. cu afectatiune speciala. 207 2. . a sumelor pentru care s-a facut urma rirea.(1) Dupa fiecare depunere de socoteli. 206 (3) De la data notificarii sechestrului persoanelor aratate la art. plata chiriilor. (2 ). distribuite intre creditori.Efectele urmaririi Art. pe baza de documente justificative. la cererea creditorului. va da descarcare administratorului-sechestru. 5. (2) Executorul va verifica socotelile si. (2) In caz de concurs intre urmarirea generala de venituri si o urmarire imobili ara. 3. daca acestea sunt regulat intocmite si corespund realitatii. revocarea din functie a adm inistratorului-sechestru si numirea altei persoane. dupa imprejurari. 800. fie intr-un anumit termen. 801. sa ordone evacuarea. nu vor fi opozabile creditorului urmaritor.Urmarirea veniturilor inceteaza: 1. va fi opozabila creditoru lui urmaritor numai daca este constatata printr-un inscris cu data certa. prin renuntare la urmarire. e xecutorul judecatoresc va dispune ca o parte din venituri sa serveasca pentru in tretinerea rezonabila a lui si a familiei sale. sumele rezultate din urmarire vor fi eliberate sau. In caz contrar. inclusiv a dobanzilor si a cheltuielilor de j udecata si de executare. chiar daca creditoru l urmaritor nu a fost indestulat. socotite de la data pr edarii imobilului sau de la data fixata de executor. acesta din u rma va avea drept de preferinta asupra veniturilor nedistribuite. (3).(1) De la data notarii urmaririi in cartea funciara. Suma remuneratiei s e imputa asupra veniturilor realizate din administrarea imobilului. dispo zitiile art.

si sa ceara instantei de ex ecutare urmarirea prealabila a acestora din urma. 804. . Urmarirea imobilelor proprietate comuna Art. ci vor trebui sa ceara mai intai partajul acestora. La cererea creditoru lui. (2) Pana la solutionarea partajului. Imobilele minorilor si interzisilor Art. actiunea in imparteala poate fi notata in cartea funciara. 806. (3) Dreptul de servitute poate fi urmarit silit numai odata cu fondul dominant c aruia ii profita.(1) Sunt supuse urmaririi silite imobiliare bunurile imobile. Pe durata urmaririi acestor bunuri. (2) Se pot urmari in mod separat constructiile ce formeaza o proprietate distinc ta de sol. precum si dreptul de superficie. (3) Contestatia prin care tertul dobanditor se opune scoaterii la vanzare se va putea face. (1) nu impiedica urmarirea silita asupra unui imobil afla t in proprietatea comuna a minorului sau a persoanei puse sub interdictie judeca toreasca 208 si a unei persoane cu capacitate deplina de exercitiu. daca au ramas alte imobile ipotecate in posesia debitorului principal. Urmarirea imobilelor ipotecate Art. (4) Creditorii ipotecari nu pot urmari in acelasi timp si bunurile neipotecate a le debitorului lor decat in cazul in care bunurile ipotecate nu sunt suficiente pentru plata creantelor. daca obligatia prevazuta in titlul executoriu este comuna. (2) Bunurile accesorii nu pot fi urmarite decat odata cu imobilul. in termen de 10 zile de la comunicarea inc heierii prin care s-a dispus notarea in cartea funciara a inceperii urmaririi si lite. Daca nu s-a facut decat cerere de partaj. (4) Nu sunt supuse urmaririi silite imobilele declarate neurmaribile in cazurile si in conditiile prevazute de lege. p ana la solutionarea acesteia.(1) Creditorii personali ai unui debitor coproprietar sau codevalmas nu vor putea sa urmareasca partea acestuia din imobilele aflate in proprietate comuna. .Obiectul urmaririi Art. prin hotarare ramasa definitiva. prin hotarare ramasa definitiva. . care nu este personal obligat pentru crean ta ipotecara. pe etaje sau pe a partamente. . urmarirea imobilului este de drept suspendata. (5) In cazul titlurilor executorii privitoare la creante a caror valoare nu depa seste 5. . urmarirea bunurilor imobile ale debitorului poate fi f acuta numai daca acesta nu are alte bunuri urmaribile sau daca are bunuri urmari bile.000 lei inclusiv. sub sanctiunea decaderii. dar nu pot fi valorificate. . (2) Dispozitiile alin. drepturile privitoare la proprietatea pe tronsoane. precum si orice alte drepturi privitoare la bunuri pe care legea le declara imobile. prevazute de Codul civil. dobanditorul.(1) Urmarirea imobilelor inscrise in cartea funciara se face pe imob ile in intregimea lor. in cazul in care se urmareste un imobil ipotecat care a fo st ulterior instrainat.(1) Urmarirea silita imobiliara se intinde de plin drept si asupra b unurilor accesorii imobilului.(1) Imobilul unui minor sau al unei persoane puse sub interdictie ju decatoreasca nu poate fi urmarit silit inaintea urmaririi mobilelor sale. 803. 805. Urmarirea imobilelor inscrise in cartea funciara Art. precum si asupra fructe lor si veniturilor acestuia. dupa regulile prevazute de Cod ul civil in materie de fidejusiune. (2) Cu toate acestea.(1) Creditorii care au ipoteca inscrisa asupra unui imobil il pot ur mari in orice maini ar trece si pot cere vanzarea lui pentru a se indestula din pretul rezultat. 802. 807. urmarire a imobilului apartinand tertului dobanditor este suspendata. se suspenda presc riptia dreptului la actiune contra debitorului coproprietar sau devalmas. (2) Pot forma obiectul urmaririi silite imobiliare si dreptul de uzufruct asupra unui imobil. Intinderea urmaririi Art. poate sa se opuna vanzarii imobilului ipotecat. .

b) bunurile ce se urmaresc si datele necesare identificarii lor. fara a mai fi necesar sa ceara p artajul. 811. c) valoarea fiecarui imobil. 810. prin inch eiere. punandu-li-se in vedere ca in termen de 15 zile de la primirea acesteia sa plateasca intreaga datorie.(1) Instanta va incuviinta cererea de urmarire imobiliara. daca se urmarest e un imobil ipotecat. 812. inscrise la acelasi birou sau la birouri de cadastru si publicitate imobiliara diferite. . 655 si 656 aplicandu-se in mod core spunzator. executorul judecatoresc va solicita de i ndata instantei de executare in circumscriptia careia se afla imobilul incuviint area urmaririi lui silite. vecinatatile. prenumele si domiciliul sau. Incuviintarea urmaririi Art. (2) Incheierea de incuviintare a executarii se va comunica. 812. b) descrierea imobilului. Publicitatea urmaririi Art. de extrasul de carte funciara a imobilelor urmarite si de dovada achitarii taxelor de timbru . in afara de mentiunile aratate la art. cererea se va putea face la oricare dintre executorii judecatoresti competenti sa faca executarea silita. daca este cazul. c) aratarea valorii de circulatie a imobilului. debitorului si tertului dobanditor. 808. topografice. cererea se va indrepta la executorul judecatoresc in a carui r aza teritoriala este inscrisa ipoteca principala. 808 alin. felul culturii sau constructiile. Inregistrarea cererii de urmarire Art. denumirea si sediul tertului d obanditor. (4) lit. . Imobilele inscrise in cartea funciara se vor identifica prin ara tarea localitatii. . prenumele si domiciliul sau. dupa alegerea creditorului.(1) Cererea de urmarire. dupa caz. dupa caz. in cartea funciara. in afara mentiunilor prevazute la art. asa cum este individualizat in cerere. coproprietarii vor pu tea cere punerea in vanzare a intregului imobil aflat in coproprietate in condit iile prevazute la art. daca se urmareste o parte indiviza. in copie certificata de catre executorul judecatoresc. (4) Cererea de urmarire. precum judetul. dispozitiile art. strada. 209 (3) Cand se urmaresc mai multe imobile. potrivit art. (3): a) numele. executorul va solicita biroului ter itorial de cadastru si publicitate imobiliara sa dispuna. prin aratarea unei fractiuni. In acest caz. denumirea si sediul tertului d obanditor. 656 alin.Dupa inregistrarea cererii. insotita de titlul executoriu. pentru o creanta garantata cu i poteca colectiva.(1) Odata cu aceasta comunicare. . (3) Daca s-a incuviintat urmarirea numai pentru cota-parte din dreptul de coprop rietate apartinand debitorului in imobilul aflat in proprietate comuna pe coteparti. (2) Daca se urmareste un imobil care se intinde insa in diferite circumscriptii. suprafata. in afara de cazul cand pretuirea nu este posibila. SECÞIUNEA a 2-a Incuviintarea urmaririi imobiliare Cererea de urmarire Art. raportata la preturile medii de piata din localitat ea respectiva. ori pe cele ale coproprietarilor. orasul sau comuna. insotita de titlul executoriu si de somatie. va mai treb ui sa cuprinda: a) numele. cu invitatia de a-si exercita dreptul ce le este rec unoscut prin art. incl usiv dobanzile si cheltuielile de executare. numarul. care va cuprinde.(3) Creditorii personali pot urmari insa cota-parte determinata a debitorului lo r din dreptul de proprietate asupra imobilului. du pa caz. c). daca se urmareste un imobil ipotecat care a fost instrainat acestuia. daca este cazul. a numarului cartii funciare si a numerelor cadastrale sau. 809. daca a fost indicata de creditor . se va indrepta la executorul judecatoresc in a carui raza teritoriala se afla imobilul apartinand debitorului urmarit sau unei alte persoane. in baza incheierii pre . 654. fiind necesara opinia unui expert. copii certificate ale incheierii de incuviintare a executarii vor fi comu nicate si coproprietarilor. daca ea este neindoielnic stabilita si lamurita si este inscrisa.

211 (5) Pentru motive temeinice. (2) Cererea nu va fi admisa decat daca va fi semnata de toti coproprietarii si d aca va fi depusa personal ori. (1) va cita partile in camera de consiliu s i se va pronunta de indata prin incheiere definitiva. (4) Cand cererea de notare nu poate fi admisa din cauza unui impediment de carte funciara. (2) fiind apli cabile in mod corespunzator. Vanzarea in intregime a imobilului aflat in coproprietate Art. Modalitatile de valorificare . Concursul de urmariri imobiliare Art.In cazul cand mai multi creditori au inceput urmariri asupra aceluia si imobil. ori va putea fi. in afara creditorului urmaritor. primind cererea. (3) Cand dreptul de proprietate este inscris numai provizoriu in favoarea debito rului. 210 (2) Cand se urmaresc mai multe imobile. (5) Incheierea de admitere sau respingere a notarii pronuntate de registratorul de carte funciara se va comunica. notarea urmaririi imobilului in cartea funciara. . in lipsa. sa-i i ncuviinteze ca plata integrala a datoriei. sunt interesate. inc heierea fiind comunicata si executorului. transmisa prin posta. 813. vor consemna toat e sumele scadente in viitor la unitatea prevazuta de lege si vor depune recipisa de consemnare la executorul judecatoresc. potrivit mentiunilor din cartea funcia ra. la cererea oricaruia dintre ei s au a oricaruia dintre executorii judecatoresti. 812. Suspendarea urmaririi la cererea debitorului Art. in conditiile prevazute la art. (4) Venitul afectat va servi in mod exclusiv pentru acoperirea creantei creditor ului urmaritor. in termen de 5 zile de la comunicarea incheierii de incuviintare a urmaririi ori. de la data comunicarii. executorului judecatoresc. cu aratarea creditorului urmaritor si a sumei pentru care se face urmarirea. D aca cererea acestora a fost legalizata de notarul public sau certificata de avoc at. notarea se va face sub conditia justificarii inscrierii provizorii. va dispune scoaterea la vanzare a intregului im obil. chiriasilor s i arendasilor sau altor debitori care. chiar neurmarite . dispozitiile alin. sa se faca din veniturile nete ale imobilelor sale.(1) Dupa primirea incheierii de incuviintare a urmaririi. data fara citarea partilor. cererea de notare a urmaririi se va inainta biroul ui teritorial la care este inscrisa ipoteca principala. dupa ce va savarsi notarile prevazute de lege. prin grija executorului. care. in numele debitorului. pentru o creanta ga rantata cu ipoteca colectiva. de la data comunicarii incheierii de notare a acesteia in cartea funciara. creditorul poate solicita instantei reluarea urmari rii inainte de expirarea termenului de 6 luni. de asemenea.vazute la art. creditorul urmaritor va fi in drept sa exercite. care se va comunica creditorul ui urmaritor. prin mandatar avand procura speciala. (3) Suspendarea urmaririi se va comunica. (2) Instanta sesizata potrivit alin. inclusiv dobanzile si cheltuielile de executare. inscrise la acelasi birou sau la birouri teritoriale de cadastru si publicitate imobiliara diferite. instanta va dispune suspendarea urmaririi silite imobiliare. precum si persoanelor care. dupa caz. 810. In caz de admitere a cerer ii debitorului. ele se vor conexa de catre instanta. se va nota respingerea acesteia. . ea va putea fi depusa de oricare dintre coproprietari. actiunea pentru justificarea dreptului de proprietate. sau din alte venituri ale sale. va trimite din oficiu o copie de pe incheierile sal e biroului de cadastru si publicitate imobiliara unde este inscrisa ipoteca secu ndara. personal sau prin rep rezentant. in termen de 10 zile de la comunicare. potrivit legii. 814.(1) Coproprietarii imobilului urmarit pentru o parte indiviza vor pu tea exercita dreptul de a cere scoaterea la vanzare a intregului imobil aflat in indiviziune. In ac est caz. . pe timp de 6 luni. in lipsa. (3) Executorul. prin incheiere. 644. debitorul poate cere instantei de executare.

. la cererea creditorului sau a executorului. In cazul in care se ref uza accesul in imobil ori debitorul lipseste si nu se gaseste nicio persoana car e il poate reprezenta. obligatiile fiscale cu privire la imobil si sumele datorate cu titlu de cota d e contributie la cheltuielile asociatiei de proprietari. fie intr-un anumit termen. SECÞIUNEA a 3-a Efectele urmaririi Inopozabilitatea unor drepturi reale Art. (2) In cazul in care imobilul supus urmaririi nu este inscris in cartea funciara . (2) Executorul judecatoresc va numi un administrator-sechestru care sa asigure a dministrarea imobilului. 820. (2) Inchirierile sau arendarile anterioare notarii sunt opozabile. adjudecatarul nu este tinut sa respecte locatiunea atunci cand pretul convenit e ste mai mic cu o treime decat pretul pietei sau mai mic fata de cel rezultat din locatiunile precedente. precum si. . . 817.(1) Pe data comunicarii incheierii de incuviintare a executarii. 821. (2) teza a doua raman aplicabil e. 743-746. (1) lit. a)-c). executorul judecatores c se va deplasa de indata la locul unde este situat acesta si va incheia un proc es-verbal de situatie. 816. pe langa mentiunile prevazute la art. cand este cazul. efectuarea cheltuielilor necesar e si apararea in litigiile privitoare la acest bun. instanta de executare va putea. daca este cazul . SECÞIUNEA a 4-a Vanzarea la licitatie publica § 1. incasarea veniturilor. care se aplica in mod corespunzator. 819. dupa caz. executorul judecatoresc ii va preda imobilul cu acest titl u. inclusiv d obanzile si cheltuielile de executare. tertul dobanditor este decazut din dreptul de a efectua ac te de administrare asupra imobilului urmarit. e) si m). . in ved erea identificarii imobilului urmarit si a pretuirii lui. in conditiile art. . in a fara de cazurile expres prevazute de lege ori de cazul in care creditorul sau ad judecatarul s-a declarat de acord cu acel drept ori debitorul sau tertul dobandi tor a consemnat sumele necesare acoperirii creantelor ce se urmaresc. in conditiile legii. Formalitatile premergatoare vanzarii Procesul-verbal de situatie Art. sa ordone evacuarea sa din imobil. 818.Art. fie de indata. di spozitiile art. Dispozitiile alin. . precum si cesiunile de venituri fac ute de debitor sau tertul dobanditor dupa data notarii urmaririi nu vor fi opoza bile creditorului urmaritor si adjudecatarului.(1) Dupa comunicarea incheierii de incuviintare a executarii. in baza unei documenta tii cadastrale intocmite de o persoana autorizata si a titlurilor de proprietate obtinute. (3) Platile de chirii sau arenzi efectuate debitorului urmarit inainte de scaden ta nu pot fi insa opuse creditorilor urmaritori si adjudecatarului decat daca su nt notate in cartea funciara. 815. descrierea imobilului urmarit. atat creditorilor urmaritori. cat si adjudecatarului.(1) Inchirierile sau arendarile. in numele debitorului. Cu toate acestea. executorul va putea apela la concursul fortei publice. Drepturile si obligatiile administratorului-sechestru Art. Locatiunea si cesiunea de venituri Art.(1) Administratorul-sechestru este obligat: .In cazul in care debitorul sau tertul dobanditor ocupa el insusi imo bilul urmarit. 650.Imobilele urmarite silit se valorifica prin modalitatile de vanzare prevazute la art. 828 alin. Administrarea imobilului urmarit Art. Evacuarea debitorului Art. dupa imprejurari. (3) Cand debitorul insusi sau tertul dobanditor este administratorul-sechestru a l imobilului urmarit.Drepturile reale inscrise dupa notarea urmaririi imobilului in carte a funciara nu vor putea fi opuse creditorului urmaritor si adjudecatarului. 723-725 aplicandu-se in mod corespunzator. executorul judecatoresc va solicita biroului de cadastru si publicitate imobil iara. . deb itorul sau. in tot sau in pa rte. 212 Procesul-verbal va cuprinde. deschiderea cartii funciare.

cu citarea partilor. precum si de creditorii intervenienti. (6) Expertul va fi numit de catre executor prin incheiere executorie. dispozitiile art. luand in considerare valoarea aratata de creditor in cererea d e urmarire. f) sa culeaga fructele si recoltele si sa le vanda. (5)-(8) aplicandu-se in mod corespunzator. (2) In cazul in care obiectul executarii silite il formeaza mai multe bunuri imo bile distincte ale debitorului. 788. la cererea acestuia. (2) Totodata. iar daca debitorul este nemultumit de aceasta valoare sau evaluarea de catre creditor nu a fost cu putinta. in termen de 5 zile de la comunicar ea incheierii prin care s-a incuviintat executarea. odata cu pretul rezultat din vanzarea imobilului urmarit. cu toate accesoriile lui. 822. cu incuviintarea instantei de executare. si sa ceara evacuarea locatarilor. executorul va cere biroului de cadastru si publicitate imobiliara sa ii comunice drepturile reale si alte sarcini care greveaza imobilul urmarit. contracte de locatiune pe termen de cel mult 2 ani. si va hotari prin incheiere definitiva. Incheierea se comunica partilor si expertului. in termenul arata t la alin.a) sa pastreze si sa intretina imobilul urmarit. . e) sa incheie. care va fi pretul de porni . executorul judecatoresc va incep e procedura de vanzare. 791 si urmatoarele se aplica in mod corespunzator si admin istratorului-sechestru numit in cadrul acestei proceduri. 823. 747 ali n. pe toata durata urmaririi. (2) Impotriva masurii luate de catre executorul judecatoresc. 824. Creditorul poate depune la dosar inscrisuri in vederea evaluarii im obilului. cei interesati se pot adresa instantei de executare. dar partile pot conveni o alta valoare. (7) O alta expertiza nu este admisibila. 214 Stabilirea pretului imobilului si a valorii altor drepturi Art. Sumele necesare intretinerii debitorului Art. (2). d) sa denunte contractele de locatiune existente. daca este cazul. data prin incheiere. 812. in camera de consiliu. Distribuirea veniturilor imobilului Art. (2) Dispozitiile art. c) sa plateasca primele de asigurare. procedura de vanzare prin licitatie publica se v a indeplini pentru fiecare bun in parte. cu respectarea clauzelor contr actuale. . . poate solicita efectuarea unei expertize. . Titularii acestor drepturi vor fi instiintati despre executare si vor fi citati la termenele fixate pentru vanzarea imobilului. precum si eventualele drepturi de preferinta inscrise in folosul altor persoane. b) sa incaseze chiriile.(1) Daca debitorul sau tertul dobanditor nu are alt mijloc de subzis tenta decat veniturile imobilului urmarit. .(1) Executorul va fixa pretul imobilului. (3) Debitorul nemultumit de evaluarea imobilului. cea stabilita de catre expert. sub sanctiunea decaderii. aratata in cererea de executar e. arenzile si alte venituri. care va ar ata si termenul de depunere a raportului de expertiza. impozitele si taxele locale. de coproprietari. Scoaterea in vanzare a imobilului Declansarea procedurii de vanzare Art. in condit iile prezentului articol. 825. § 2.Sumele incasate de administratorul-sechestru se vor distribui credit orilor. Instanta va cita partile in termen scurt. executorul judec atoresc va 213 fixa prin proces-verbal o cota de cel mult 20% din aceste venituri pentru intret inerea rezonabila a lui si a familiei sale. (5) La cerere se vor alatura toate inscrisurile care pot servi pentru evaluarea imobilului. Evaluarea imobilului urmarit Art. 826. (4) Expertiza poate fi ceruta si de tertul dobanditor.(1) Executorul judecatoresc va stabili de indata valoarea de circula tie a imobilului. in conditiile prevazute la a rt. in cazu l prevazut la art.(1) Daca in termen de 15 zile de la primirea incheierii de incuviint are a executarii debitorul nu plateste datoria.

in favoarea unui t ert. o garantie reprezentand 10% din pretul de pornire a licitatiei. . la locul unde se afla imobilul urmarit. uz. (3) Cand se urmareste un imobil inscris in cartea funciara. 828. (4) Publicatii in extras. l) mentiunea ca ofertantii sunt obligati sa depuna. intr-un ziar de circulatie natio nala. (2) Separat de pretul imobilului se va determina si valoarea drepturilor de uzuf ruct. se va proceda in aceeasi zi la o noua licitatie pentru vanza rea imobilului liber de acele drepturi. sau intr-un ziar l ocal. prin incheiere definitiva. data cu citarea in termen scurt a parti lor. (3) Publicatia de vanzare se va afisa la sediul organului de executare si al ins tantei de executare. Punerea in vanzare Art. in termenele si sub sa nctiunile prevazute de lege. reviste si alte publ icatii existente care sunt destinate vanzarii unor imobile de natura celui scos . se vor face. daca valoarea imobilului depaseste suma de 250. si ale creditorului. j) somatia pentru toti cei care pretind vreun drept asupra imobilului sa il anun te executorului inainte de data stabilita pentru vanzare.re a licitatiei. 215 (2) Mentiunile aratate la alin. la locul fixat in acest scop. sub sanctiunea nulitatii. g) pretul la care a fost evaluat imobilul. (2) Termenul stabilit pentru vanzare nu va fi mai scurt de 20 de zile si nici ma i lung de 40 de zile de la afisarea publicatiei de vanzare la locul unde va avea loc licitatia. m) semnatura si stampila executorului judecatoresc. (1) lit. 825. daca nu trece peste aceasta suma. h) mentiunea. ea se va stabili. prin expertiza. dupa caz. in cazul in care creantele creditorilor urmaritori nu ar fi acoperite la prima licitatie. uz. termenul de vanzare nu se va putea fixa decat dupa radierea inscrierii prov izorii. e) titlul executoriu in temeiul caruia se face urmarirea imobiliara. daca aceste drepturi au fost intabulate ulteri or inscrierii vreunei ipoteci.000 lei. cuprinzand mentiunile prevazute la alin. precum si la locul unde se de sfasoara licitatia.(1) In termen de 5 zile de la stabilirea pretului imobilului. k) somatia catre toti cei care vor sa cumpere imobilul sa se prezinte la termenu l de vanzare. 827. 835 alin. daca va fi cazul. abitatie sau servitute. abitatie sau servitute. (1) lit. cand este cazul. . Pretul de la care vor incepe aceste lici tatii va fi cel prevazut la art. ca imobilul se vinde grevat de drepturile de uzu fruct. a) si c)-m) sunt prevazute sub sanctiun ea nulitatii. pana la termenul de vanzare. si pana la acel termen sa prezinte o ferte de cumparare. daca va fi cazul. b) numarul dosarului de executare. in cazul imobilelor inscrise in cartea funciara s e va avea in vedere valoarea acestor drepturi mentionata in cartea funciara. termenul pentru vanzarea imobilului ce va fi adus la cunostinta publica pri n publicatii de vanzare. in co nditiile aratate la art. denumirea si sediul debitorului. (6) si (7). prin incheiere definiti va. la valoarea stabilita conform art. data fara citarea partilor. f) identificarea imobilului cu aratarea numarului cadastral sau topografic si a numarului de carte funciara.(1) Publicatiile de vanzare vor cuprinde urmatoarele mentiuni: a) denumirea si sediul organului de executare. precum si in ziare. daca acesta este altul decat locul unde este situat imobilul . a) s i c)-m). ale tert ului dobanditor. la sediul primariei in a carei raza teritoriala este situat imobilul. c) numele executorului judecatoresc. i) ziua. intabulate ulterior inscrierii vreunei ipotec i. d) numele si domiciliul ori. iar daca nu este inscrisa. Publicitatea vanzarii Art. 825. ora si locul vanzarii la licitatie. execut orul va fixa. asupra caruia exista o inscriere provizorie cu privire la dreptul de proprietate. precum si descrierea lui sumara. si ca.

daca inscrierile sau notarile sunt anterioare notarii urmaririi. § 3. (3 ). in conditiile legii. (3) Solvabilitatea. care are. (6) Indeplinirea acestor formalitati se va constata prin procese-verbale incheia te de executorul judecatoresc. la domiciliul ales in actul prin care s-a constituit drept ul de ipoteca. (2) Debitorul nu poate licita nici personal. vanzatorul poate. (1) pentru dreptul de a obtine rezolutiunea. . 830. pentru valorificarea unuia dintre aceste dr epturi. Participantii la licitatie Art. debitorului sau tertului dobanditor. inclusiv pe pagini de internet deschise in acelasi scop. 829. si declaratiei unilaterale de rezolutiune a vanzarii facute ina inte de inceperea urmaririi silite. (2) In cazul in care se urmareste imobilul unui minor sau al unei persoane puse sub interdictie judecatoreasca. va fi somat prin publicatie sa opteze. ip oteca legala. cu conditia ca aceasta sa fi fost notata in cartea funciara. nici prin persoane interpuse. pentru creditorii ipotecari. in mo d corespunzator. precum si dreptul de a cere sau de a declara rezolutiunea pentru n eplata pretului. (2) Daca nu a optat in termenul prevazut la alin. c) organelor fiscale locale. in termen de 15 zile de la expe dierea optiunii catre executorul judecatoresc. daca va fi cazul. iar in lipsa. dupa caz. capacitatea si interpunerea sunt lasate la aprecierea sumara . (5) Urmarirea silita a imobilului este de asemenea suspendata si atunci cand act iunea in rezolutiune pentru neplata pretului a fost introdusa anterior inceperii 216 urmaririi silite. actiunea in rezolutiune a vanza rii se face in cadrul contestatiei la executare. 832. . (3) In cazul in care a optat pentru rezolutiune. Vanzarea se poate efectua si la sediul primariei in raza careia este situat imobilul. precum si celor care au i nscrieri provizorii sau notari in legatura cu vreun drept real. b) creditorilor ipotecari inscrisi in cartea funciara. potri vit dispozitiilor pentru comunicarea si inmanarea citatiilor: a) creditorului urmaritor. In acelasi termen trebuie facuta si declaratia unilaterala de rezolutiune a vanzarii. in scris. o copie de pe publicatia de vanzare a imobilului se comunica si la parchetul de pe langa instanta de executare.(1) Poate participa la licitatie orice persoana care este indeobste cunoscuta ca fiind solvabila.Vanzarea se face la sediul organului de executare sau al instantei d e executare ori la locul unde este situat imobilul sau in orice alt loc. daca este cazul. introdusa potrivit alin. in termenul prevazut la alin. (5) Cheltuielile de afisare si publicare vor fi avansate de catre creditorul urm aritor si vor fi preluate din pretul bunurilor urmarite. precum si cap acitatea sa dobandeasca bunul ce se vinde. (4) Actiunea in rezolutiune pentru neplata pretului. . daca se considera ca este mai potrivit pentru buna valorificare a acestuia. sa isi exprime in scris optiunea de a continua ori nu judecata si sa noteze actiunea in cartea funciara. Comunicarea se va face. in termen de 5 zile de la comunicarea publicatiei. 831. Licitatia si adjudecarea imobilului Locul licitatiei Art. are capacitate deplina de exercitiu. (6) Dispozitiile prezentului articol se aplica si coschimbasului.(1) Cate un exemplar din publicatia de vanzare se va comunica.la licitatie. vanzatorul se considera decazut din acest drept si nu mai poate r eclama decat creanta garantata cu ipoteca.(1) Vanzatorul imobilului urmarit. D aca actiunea in rezolutiune introdusa anterior inceperii urmaririi silite nu a f ost notata in cartea funciara. Aceste dispozitii se aplica. . precum si oric arui alt instrainator care este titularul unei ipoteci legale asupra imobilului care face obiectul urmaririi silite. ( 1). precum si coprop rietarilor. Comunicarea publicatiilor de vanzare Art. declaratia unilaterala de rezolutiune suspenda urmarirea silit a a imobilului. sau. la domiciliul sau sediul real. Situatia vanzatorului imobilului urmarit Art.

abitatie sau servi tute intabulate ulterior inscrierii vreunei ipoteci. in lipsa unei asemenea oferte. (1). Ea incepe prin citi rea de catre executor a publicatiei de vanzare si a ofertelor primite pana la ac ea data. (4) Mandatarul va trebui sa prezinte o procura speciala autentica. la cererea debitorului sau a creditorului urmaritor. daca a fost prezenta. care se va pa stra la dosarul executarii. 825 alin. 217 Amanarea licitatiei Art. la dispozitia executorului judecator esc. (1). executorul judeca toresc va putea dispune. se va completa diferenta. (5) Creditorii urmaritori sau intervenienti nu pot sa adjudece bunurile oferite spre vanzare la o valoare mai mica de 75% din pretul de pornire a primei licitat ii. dupa caz. din oficiu sau la cer erea partii interesate. 833. (2) In toate cazurile. scazut cu valoarea acestor drepturi socotita potrivit art. l a intervale de timp care sa permita optiuni si supralicitari. 835. 834. Dovada consemnarii va fi atasata ofertei de cumparare. o garantie reprezentand 10% din p retul de incepere a licitatiei pentru termenul respectiv. chiar de la acest pret.(1) Vanzarea la licitatie se face in mod public. care nu poate fi mai lung de 20 de zile de la data fixata pentru prima vanzare. dupa efectuarea operat iunii de dezmembrare a imobilului in cartea funciara. . impreuna cu debitorul. executorul judecatoresc va relua in ace . uz. potrivit art .(1) Persoanele care vor sa cumpere imobilul la licitatie sunt obliga te sa depuna la unitatea prevazuta de lege. iar in lipsa unei asemenea mentiuni. pornind de la pret ul oferit care este mai mare decat cel la care s-a facut evaluarea. sunt dispensate de garantia prevazuta la alin. s ocotite dupa datele din cartea funciara. Garantia de participare Art. (2) Creditorii urmaritori sau intervenienti nu au obligatia de a depune garantia prevazuta la alin. (4) In cazurile prevazute la alin. (2) si (3). prin 3 strigari succesive. . (7) Daca din cauza existentei drepturilor aratate la alin. Efectuarea licitatiei Art. (3) Daca mai multe imobile inscrise in diferite carti funciare sunt grevate cu a ceeasi ipoteca sau imobilul este compus din mai multe parcele. (1) sau. dupa caz. va fi stabilita d e executor. (3) De asemenea. de la cel fixat in publicatie. sub sanctiunea decaderii. partea interesata. 828. Executorul judecatoresc va putea dispune ca vanzarea sa se faca separat pentru o parte determinata din imobil. poate solicita a manarea vanzarii prin cerere scrisa facuta inainte de inceperea licitatiei. Pentru noul termen. potrivit art. (6) Daca imobilul este grevat de vreun drept de uzufruct. (6) nu s-a putut obti ne un pret suficient pentru acoperirea creantelor ipotecare inscrise anterior.(1) Executorul judecatoresc va amana vanzarea. daca valoarea creantei ipotecare sau valoarea cotei-parti a proprietarului nu acopera cuantumul garantiei prevazu te in alin. (2). 826 alin. daca se constata ca nu au fost respectate termenele de i nstiintare a debitorului sau a tertului dobanditor ori. daca aceasta parte nu este suficient individualizata. se vor reface formalitatile de publicitate incalcate. (4) In cazul cand imobilele sau parcelele se vand separat. (5) Executorul va oferi apoi spre vanzare imobilul. (1) persoanele c are. . cele de efectu are a publicitatii vanzarii. ordinea vanzarii lor va fi aratata de debitor. au asupra imobilului urmarit un drept de proprietate comuna pe cote-parti sau sunt titularii unui drept de preemptiune. ca vanzarea sa se faca in acelasi timp pentru mai multe imobile sau separat pentru fiecare parcela in parte. (2) Licitatia se va tine separat pentru fiecare imobil. in lipsa. care poate refuza facand mentiune desp re aceasta in procesul-verbal de licitatie. la primul termen de vanzare strigarile vor incepe de la pretul cel mai mare oferit sau.si imediata a executorului judecatoresc. pana la termenul stabilit pentru vanzare.

daca va fi cazul. la cel mai mare pret oferit. La termenul astfel stabilit la alin. a oferit pretul de vanzare cel mai mare ori. precum si de adjudecatar si de alti participa nti la licitatie. daca este cazul. (1).(1) Adjudecatarul imobilului va depune pretul la dispozitia executor ului judecatoresc. cel aratat la alin. Vanzarea se va putea face chiar daca se prezinta o singura persoana care ofera pretul de pornire al acestei licitatii . dar nu mai putin de 30% din pretul de pornire a primei licitatii. pentru care se v a face o noua publicatie in conditiile art. (3) Procesul-verbal va fi semnat de executor. printr-o declaratie scrisa adresata executorului judecatore sc. la acelasi termen bunul va fi vandut la c el mai mare pret oferit. dupa caz. care va cuprinde: a) locul. 835 alin. Daca nu se o btine pretul de incepere a licitatiei. de cel mult 30 de zile. . dupa caz. se vor anexa la procesul-verbal. urmeaza ca pret ul sa fie depus de acesta in termenul prevazut la alin. licitatia va incepe de la pretul de 50% din pretul de pornire al primei licitatii. tinandu -se seama de garantia depusa in contul pretului. 828. ofertele de cumparare si raportul de expertiza. la termenul de licitatie. Exercitarea dreptului de preemptiune Art. tertului dobanditor. de creditor. 838. Vanzarea se va putea face chiar daca se prezinta o singura persoana c are ofera pretul de la care incepe licitatia. 837. (12) In toate cazurile. (10) Executorul va tine o lista in care va trece numele persoanelor care au luat parte la licitatie si sumele pe care le-au oferit. vanzarea se va amana la un alt termen. si ale reprezentantilor lor. la pret egal. prenumele si domiciliul sau. Daca nu se obtine acest pret. data si ora cand s-a tinut licitatie. Depunerea pretului Art. daca este cazul. el poate depune creanta sa in contul pret . bunul va fi vandut. cel care este titularul unui drept de preemptiune va putea sa i si exercite dreptul. (10). b) numele executorului judecatoresc. d) numele. este decazut din dreptul de preemptiune. . (9) Daca nici la a doua licitatie imobilul nu a fost adjudecat. la 218 acest termen. Procesul-verbal de licitatie Art. licitatia va i ncepe de la pretul de 75% din pretul de pornire a primei licitatii. sub sanctiunea decaderii. . c) numele. (8). 836. iar vanzarea ramanand pe seama adjudecatarului. debitorului. (8) In cazul in care nu este oferit nici pretul la care imobilul a fost evaluat. strigarile vor incepe de la pretul mentionat in publicatia de vanzare. executorul judecatoresc va putea stabili o noua licitatie in conditiile prevazute la alin. daca sunt prezenti. f) numele. (8). (11) Executorul va declara adjudecatar persoana care. dupa caz. daca e cazul. la cererea credi torului. fara scaderea aratata la alin. in termen de cel mult 30 de zile de la data vanzarii. cu aratarea sumelor oferite de fiecare. e) mentiunea ca ofertantii au depus garantie si ca aceea a adjudecatarului s-a r etinut.easi zi licitatia pentru vanzarea imobilului liber de acele drepturi.(1) Executorul va intocmi un proces-verbal despre desfasurarea si re zultatul fiecarei licitatii. va fi preferat cel care are un drept de pr eemptiune asupra bunului urmarit. (2) Lista prevazuta la art. La acest termen. (2) Cel care si-a exercitat in termen dreptul de preemptiune. de debitor si de tert ul dobanditor. (6). iar celorlalti le-a fost restituita. in termen de 8 zile de la adjudec area imobilului. prenumele si domiciliul sau. denumirea si sediul adjudecata rului imobilului. (6)-( 8). denumirea si sediul creditorul ui. dupa caz. (3) Cand adjudecatar este un creditor. prenumele si domiciliul sau. Daca insa titularul dre ptului de preemptiune nu depune pretul in acest termen.Daca nu a participat la licitatie. denumirea si sediul participan tilor. este obligat sa de puna pretul in termen de 15 zile de la data adjudecarii. in acest c az.

el va depune pana la concurenta pretului de adjude care si 219 suma necesara pentru plata creantelor lor. poate stabili plata pretului in rate . potrivit art. g) datele de identificare ale imobilului cu aratarea numarului cadastral sau top ografic si a numarului de carte funciara. Daca exista alti creditori care au un drept de preferinta i n conditiile art. ca imobilul s-a vandut grevat de drepturile de uz ufruct. precum si datele de identificare ale f ostului proprietar. in cazul in care vanzarea s-a facut cu plata pretului in rate. tertului dobanditor si ale adjudecatarului. Aceasta suma se va retine cu precadere din garantia depusa. actul de adjudecare. liber de aceste drepturi. fostul adjudecat ar este obligat sa plateasca toate cheltuielile prilejuite de urmarirea imobilul ui. care constituie titlu executoriu. 220 h) mentiunea ca actul de adjudecare. potrivit dispozi tiilor art. dupa caz.(1) Daca adjudecatarul nu depune pretul in termenul prevazut la art. f) mentiunea. (1) si (2) de fostul adjudecatar se stabileste de executor prin procesul-verbal de licitatie. 835. b) numele executorului judecatoresc. semnatura si stampila executorului judecatoresc. uz. executorul. caz in care va fi obligat numai la plata cheltuielilor cauzate de noua licitatie. executorul judecatoresc.Dupa adjudecarea imobilului catre unul dintre participantii la licit atie. care va cuprinde urmatoarele mentiuni: a) denumirea si sediul organului de executare. i) mentiunea ca. la pretul de incepere a licitatiei la care bunul a fost adjudecat. (3) Suma datorata potrivit alin. . 854 si 856. va dispune restituirea garantiil or depuse de ceilalti participanti.ului. este titlu de proprietate si ca poate fi inscris in cartea funciara. pe baza procesului-verbal de licitatie. constituie titlu executoriu impotriva adjudecatarului care nu plateste di ferenta de pret. (1). executorul. Actul de adjudecare Art. pentru creditor. . cand este cazul. investit cu formula executorie. imobilul adjudecat. precum si suma care se plateste de indata drept avans. denumirea si sediul debitorulu i. 839 alin. 841. fara niciun titlu. Reluarea licitatiei Art. numarul acestora. daca imobilul se afla in posesia acestuia din urma. d) numele. j) data intocmirii.La cererea adjudecatarului. (6) si (7). (3). e) pretul la care s-a vandut si modalitatea de achitare in cazul in care vanzare a s-a facut cu plata in rate. 838 alin. abitatie sau servitute ori. 840. daca este cazul. precum si a debitorului pentru partea din pret care depaseste valoarea creantei. . Plata pretului in rate Art. 835 alin. (2) Daca la noul termen de licitatie imobilul nu a fost vandut. sa depuna diferenta de pret in termenul pr evazut la alin. cu acordul cred itorului. 839. in masura in care acestea nu sunt aco perite prin diferenta de pret. precum si a faptului c a. dupa caz. c) numarul si data procesului-verbal de licitatie. imobilul se va scoate din nou in vanzare in contul acestuia. 842. procedand. pentru adjudecatar constituie titlu executoriu impotriva debitorului sau tert ului dobanditor. sau impotri va oricarei persoane care poseda ori detine in fapt. in c onditiile prevazute la art. daca este cazul. precum si s . (1). . cand acesta nu este adjudecatar. cuantumul si data scadentei lor. el fiind obligat sa plateasca cheltuielile prilejuite de noua licitatie si eventuala diferenta d e pret. Restituirea garantiilor Art. cu dobanda legala aferenta. 841 . la cerere. va intocmi actul de adjude care. prenumele si domiciliul sau.Dupa plata integrala a pretului sau a avansului prevazut la art. investit cu formula execu torie. Nedepunerea pretului. Adjudecatarul va putea sa achite la termenul de licitatie pretul oferit initial. fiind obligat.

dupa caz. De la aceasta data. datoreaza doba nzile pana la plata integrala a pretului si suporta toate sarcinile imobilului. . (7). cu exceptia cazului in care a fost pus anterior in posesie. Investirea cu formula executorie a actului de adjudecare Art. daca acesta nu plateste diferenta de p ret. vor putea ataca actul de a djudecare. pr in incheiere. (1) sa fie radiata. (2) Prin intabulare. daca vanzarea s-a facut in conditiile prevazute la art. daca exista. prin aceeasi hotarare. . 846.(1) Daca nu s-a facut contestatie in termenul aratat la art. (3). de asemenea. executorul va continua urmarirea de la actul desfiintat si va solicita din oficiu ca inscrierea provizorie prevazuta l a art. debitorul sau tertul dobanditor.(1) Un exemplar de pe actul de adjudecare se va preda adjudecatarulu i spre a-i servi ca titlu de proprietate provizoriu. 844. Predarea si comunicarea actului de adjudecare Art. actul de adjudecare se va investi cu formula executorie de catre i nstanta de executare si acesta va fi pus in posesia imobilului adjudecat. . (4) Ipotecile si celelalte sarcini reale. (2) Daca actul de adjudecare este anulat. daca pana la data adjudecarii beneficiar . dupa mentiunile cartilor funciare. vor fi radiate din oficiu drepturile reale intabulate ulterior inscrierii vreunei ipote ci. (2). distribuirea pretului. adjudecatarul dobandeste dreptul de a dispune de imobilul c umparat. . 221 (4) Instanta de executare va preda totodata creditorului urmaritor un exemplar a l actului de adjudecare investit cu formula executorie. precum si drepturile reale intabulate dupa notarea urmaririi in cartea funciara se vor radia din oficiu. SECÞIUNEA a 5-a Efectele adjudecarii Transmiterea proprietatii imobilului Art.emnatura adjudecatarului. si inscrierea in cartea funciar a a interdictiei de instrainare si de grevare a imobilului pana la plata integra la a pretului si a dobanzii corespunzatoare. sarcinile se sting la plata ultimei rate. Contestarea actului de adjudecare Art. ca dreptul de proprietate al adjudecatarului sa fie intabulat in cartea funciara. (2) Daca adjudecatarul va cere sa fie numit administrator-sechestru al imobilulu i adjudecat. 835 alin. pe cale de contestatie la executare. care ii va servi drept t itlu executoriu impotriva cumparatorului.(1) Prin adjudecarea imobilului adjudecatarul devine proprietar. cu exceptia celei prevazute la art. adjudecatarul are dreptul la fructe si venituri. potrivit regulilor de carte funciara. precum si promi siunea de a incheia un contract viitor. de cat re executor. care nu este supusa niciunei cai de at ac. 845. creditorii urmaritori si orice alta pe rsoana interesata. instanta de executare va dispune.(1) In termen de o luna de la data inscrierii provizorii in cartea f unciara. Daca pretul de adjudecare se plateste in rate. cu exceptia c elor pentru care adjudecatarul ar conveni sa fie mentinute. 845 alin. potrivi t art. iar altul va fi comunicat d in oficiu biroului de cadastru si publicitate imobiliara pentru a fi inscris pro vizoriu in cartea funciara. (2) Odata cu investirea cu formula executorie. chiar in cazul in care adjudecatar este ins usi tertul dobanditor care avea deja dreptul inscris in cartea funciara. 844 ali n. data fara citarea partilor. 843. (3) De la data intabularii. imobilul ramane liber de orice ipoteci sau alte sarc ini privind garantarea drepturilor de creanta. instanta de executare va dispune din oficiu. 843 alin. 843 alin. prin aceeasi incheiere. pe cheltuiala adjudecatarului. toate notarile facute cu urmarirea silita. executorul il va numi si trimite in posesie in aceasta calitate. creditorii putandu-si realiza ace ste drepturi numai din pretul obtinut. interdictia de instrainare sau de grevare. la cererea adj udecatarului. (1) sau daca aceasta a fost respinsa prin hotarare definitiva. (3) In cazul in care imobilul a fost vandut cu plata pretului in rate. iar calitatea acestuia de administrator-sechestru al imobilului urmarit inceteaza. (3) Sumele consemnate se vor restitui adjudecatarului. Contestatia suspenda eliberarea sau.

(2) Aceasta vanzare nu poate fi atacata nici pentru leziune. (2) Cand cererea de evictiune va fi facuta dupa imparteala pretului adjudecarii. (2) este introdusa inainte de imparteala pretului din adjudecare. adjudecatarul il poate acti ona pe debitorul urmarit pentru a fi despagubit. Actiunea in regres Art. instanta sau. (1) si (2). 853. cu toate accesoriile si ch eltuielile de executare. inceteaza. 818 alin. 844 alin. . 854. 850. 848. privind imobilul adjudecat este definitiv stinsa.(1) In cazul in care urmarirea silita a fost pornita de mai multi cr editori sau cand. (2) Platile facute inainte de scadenta de catre locatar sau alte persoane intere sate sunt supuse dispozitiilor art. (2) In masura in care nu se poate indestula de la debitor. in condit iile art. suma de bani realizata prin urmarirea silita s e elibereaza 223 acestuia pana la acoperirea integrala a drepturilor sale. adjudecatarul ii poat e actiona pe creditorii care au incasat pretul de adjudecare. Rangul creantelor cu preferinta generala Art.(1) In tot cursul urmaririi silite si pana la expirarea termenului p revazut la art. consemnand la dispoziti a creditorului urmaritor intreaga valoare a creantei. pana la judecarea definitiva a cererii de evictiune. totala sau partiala.(1) Daca a fost evins total sau partial. 222 SECÞIUNEA a 6-a Dispozitii speciale Stingerea actiunilor contra adjudecatarului Art. inai nte de plata integrala a pretului. . 817 alin. 847. . va putea sa suspende imparteala pretu lui. 849 alin . . la solicitarea adjudecatarului. iar suma ramasa dispon ibila se preda debitorului. Viciile ascunse si leziunea Art. (2) Dispozitiile art. 817 alin. (5) Daca imobilul a fost adjudecat cu plata pretului in rate. se va urma procedura de drept comun. .(1) Orice cerere de evictiune. . 851. Aceasta prescrip tie curge si impotriva minorilor si persoanelor puse sub interdictie judecatorea sca. dupa caz. (3). executorul judecatoresc procedeaz . CAPITOLUL III Eliberarea si distribuirea sumelor realizate prin urmarirea silita SECÞIUNEA 1 Dispozitii generale Eliberarea sumei Art. Desfiintarea masurilor asiguratorii sau de executare Art.(1) In cazul in care cererea de evictiune prevazuta la art.(1) Locatiunea si celelalte acte juridice privitoare la imobilul adj udecat raman in fiinta sau. executorul jud ecatoresc va dispune si eliberarea sumei in mainile creditorului. dupa caz. Suspendarea impartelii pretului Art. debitorul ori alta persoana interesata poate obti ne desfiintarea masurilor asiguratorii sau de executare. 849.(1) In cazul vanzarii silite la licitatie publica nu exista garantie contra viciilor ascunse. au depus si alti creditori titlurile lor. dupa retinerea cheltuielil or de executare. pana la eliberarea sau distribuirea sumei rezultate din execut are. adjudecatarul nu i l va putea instraina sau greva. instanta de executare. cu sau fara cautiune. in limita sumei in casate de acestia. . . Mentinerea sau incetarea unor contracte Art.ul promisiunii nu si-a inscris in cartea funciara dreptul dobandit in temeiul co ntractului care a facut obiectul acesteia. 852. (3) In cazul in care cererea este admisa. potrivit dispozitiilor art. cand este cazul.Daca exista un singur creditor urmaritor. (2) In cazul imobilelor inscrise pentru prima data in cartea funciara. (2). (1). fara incuviintarea creditorilor urmaritori. cererea de evictiune se va prescrie in termen de 3 ani de la data inscrierii actului de adjudecare in cartea funciara. 740 si 741 se aplica in mod corespunzator.

Daca exista creditori care. c). g) creantele reprezentand despagubiri pentru repararea pagubelor pricinuite prop rietatii publice prin fapte ilicite. 857. . (2) In cazul creantelor care au aceeasi ordine de preferinta. h) creantele rezultand din imprumuturi bancare. in conditiile prevazute d e lege. refacerea sau intarirea sanatatii. f) creantele rezultand din imprumuturi acordate de stat. precum si orice alte cheltuieli facute in interesul comun al creditorilor. datorate bugetului de stat. su ma rezultata din vanzare se distribuie acestora potrivit ordinii de preferinta p revazute la art. (1) are ca efect pierderea prefe rintei in raport cu creditorii care au solicitat declaratia. statul sau unitatea administrativteritoriala trebuie sa declare si sa inscrie valoarea creantei sale. i) creantele reprezentand amenzi cuvenite bugetului de stat sau bugetelor locale . 856. pentru incapacitate temporara de munca. (2) In termen de 30 de zile de la notificare. c) creantele reprezentand salarii si alte datorii asimilate acestora. acordate in cadrul asigurarilor sociale. prestari de servicii sau executari de lucrari. . pensiile. creantele lor vor fi platite inaintea creantelor prevazute la art. Rangul creantelor accesorii Art. daca legea nu prev ede altfel. de la data cand adjudecarea imobilului urmarit a devenit definitiva . Declararea creantelor statului Art. 854 alin. 854-857. contributii si din alte sume stabilite potrivit legii. potrivit legii. pentru masuri asiguratorii sau de executare silita. .(1) In termen de 15 zile de la inceperea executarii silite. au drepturi de ga j. Aceasta cerere va fi inscrisa in regi strele de publicitate numai daca se depune dovada notificarii facute organelor f iscale teritoriale. bugetelor locale si bugetelor fondurilor speciale. daca legea nu prevede altfel: a) creantele reprezentand cheltuieli de judecata. ajutoarele pentru intretinerea si ing rijirea copiilor. j) alte creante. vatamarea integritatii corpora le sau a sanatatii. d) creantele rezultand din obligatia legala de intretinere. dupa caz. Rangul creantelor garantate Art. dupa depunerea sau consemnarea sumei rezultate din vanzare or i. ajutoarele de deces. e) creantele fiscale provenite din impozite. suma realizata se repartizeaza intre creditori proportional cu crean ta fiecaruia.a la distribuirea sumei potrivit urmatoarei ordini de preferinta. (3) Nerespectarea obligatiei prevazute la alin. potrivit legii. sumele cuvenite somerilor. pentru maternitate. (2) In acest scop. alocatii pentru copi i sau obligatia de plata a altor sume periodice destinate asigurarii mijloacelor de existenta. din livrari de produse. ipoteca sau alte drepturi de preferinta conservate. . SECÞIUNEA a 2-a Distribuirea sumei rezultate din vanzarea bunurilor urmarite Termenul de depunere a titlurilor de creanta Art.Dobanzile si penalitatile sau alte asemenea accesorii ale creantei p rincipale vor urma ordinea de preferinta a acestei creante. asupra bunului vandut. 855. taxe. (1) lit. 858.(1) Daca exista mai multi creditori urmaritori sau intervenienti. precum si creantele reprezentand oblig atia de reparare a pagubelor cauzate prin moarte. . executorul va fixa de urgenta un termen de 10 zile pentru depunerea titlurilor de creanta. in raport cu conditia si starea a cestuia. bugetului asigurarilor soc iale de stat. pentru conservarea bunurilor al caror pret se distribuie. pr evenirea imbolnavirilor. b) cheltuielile de inmormantare a debitorului. orice creditor poate cere statului sau unitatilor administrativ-teritori ale sa declare creantele lor privilegiate. precum si din chirii sau arenzi. la 224 distribuirea sumei rezultate din vanzarea bunului.

(1). (2). partea interesata v a putea sesiza instanta de executare in circumscriptia careia se face executarea pentru a stabili suma alocata creditorului. locul unde acestia se gasesc. executorul judecatoresc va solicita acesteia stabilir ea sumei alocate creditorului. (3) Creditorii care au infiintat masuri asiguratorii asupra bunurilor urmarite. despre care executorul a luat cunostinta in conditiile art. toti creditorii interesa ti vor trebui sa depuna la sediul executorului judecatoresc. iar bunurile ramase in patrimoniul debitorului dupa efectuarea executarii sau ve niturile sale nu asigura plata in viitor a ratelor datorate. (4). daca va fi cazul.De la data fixata pentru depunerea titlurilor de creanta. la cererea creditorului. 73 0 ori art. (4) Termenul se va afisa la sediul executorului judecatoresc si la cel al instan tei de executare cu cel putin 5 zile inainte de termenul fixat pentru depunerea titlurilor de creanta. niciun creditor nu va mai put ea lua parte la distribuirea sumei obtinute din urmarire.(3) Debitorul. creditorii nu vor avea drept decat la dobanzile ce se platesc de insti tutia de credit la care s-au depus ori consemnat acele sume. care va prevedea si modul de fructificare a acesteia. in raport cu numarul mostenitori lor. precum si modul de fructificare a acesteia. iar daca acestea sunt insuf iciente. (3) In cazul in care niciuna din parti nu sesizeaza instanta de executare in ter menul aratat la alin. Afisarea va fi constatata printr-un proces-verbal care se va depune la dosar. plata in rate a creantelor este greu de reali zat. 825 alin. 859. precum si partea din aceasta pe care o va plati fiecare mostenitor in parte. In acest din urma caz. (2) Daca partile nu se inteleg. . 860. Incetarea curgerii dobanzilor Art. executorul va constata acest fapt printr-un proces-verbal semna t de el si de toate partile prezente. (2) Reprezentantul fiscului va depune inscrisurile doveditoare ale creantelor st atului sau unitatilor administrativ-teritoriale la sediul executorului judecator esc. instanta de executare va stabili. in termenul prevazu t la art. care nu au fost inca depuse. 858 alin. . se vor imputa asupra capitalului. drepturile de preferinta neinscrise in ca rtea funciara sau in alte registre publice. creditorii urmaritori. (1). dobanzile creantelor creditorilor urmaritori trecute in proiectul de distribuire inceteaza de a mai fi in sarcina debitorului urmarit. modul in care s-a facut imparteala mostenirii sau cu alte asemenea imprejurari.sechestru. titlurile de creanta in original. adjudecatarul si titularii drepturilor si sarcinilor stinse prin adjudecare. sa procedeze potrivit alin. 861. Daca institutia de credit la care s-au depus ori consemnat aceste sume plateste dobanzi. suma cu care creditorul va participa la distribuirea sumelor realizate prin ur marire. prin incheiere . aratand in mod distinct capitalul. . daca a lipsit. chiar in caz de conventie contrara. sau de la comunicarea acestuia de ca tre executor. instanta poate. (5) Dupa expirarea termenului aratat la alin. s tabilind suma ce se cuvine creditorului. astfel incat ratele datorate sa fie platite cu precadere din dobanzile incasate. pentru a participa la distribuire. custozii. vor depune copii certificate de pe actiune si de pe actul constatator al infiintarii masurii asiguratorii. (2). suma alocata credit orului se va stabili prin 225 acordul partilor.(1) In vederea participarii la distribuire. cu respectarea dispozitiilor alin. . potrivit dispozitiilor privitoare la comunicarea si inmanarea citatiilor. vor fi instiintati din oficiu despre fixarea acestui t ermen. in termen de 15 zile de la incheier ea procesului-verbal. precum si. dobanzile si cheltuielile ce le sunt datorate. (4). Creantele periodice Art. Depunerea titlurilor de creanta Art. daca a fost prezenta. organele fiscale locale. (4) Daca debitorul a decedat si se constata ca. adminis tratorul. Incheierea se da cu citarea in termen scurt a partilor si este supusa numai apelului. iar in l ipsa unui acord.(1) In cazul in care unul dintre titlurile depuse de creditorii urma ritori contine obligatia debitorului de a plati o suma de bani in mod periodic.

(3) Creantele cu termen si cele conditionale vor fi repartizate dupa rangul lor.Interdictia popririi Art. semnat de el si de cei prezenti. (6) Creditorul unei rente pe viata sau altei creante periodice va fi trecut in o rdinea inscrierii in cartea funciara. la cererea 226 creditorilor cu rang posterior. 862.(1) Sumele rezultate din valorificarea bunurilor urmarite si cele co nsemnate la dispozitia executorului nu pot fi poprite de catre creditorii debito rului sau ai adjudecatarului. (3) Cel nemultumit de proiectul de distribuire poate introduce contestatie in te rmen de 5 zile de la data intocmirii procesului-verbal aratat la alin. iar daca sunt creante ipotecare ant erioare. executorul va convoca in scris debitorul si toti credi torii in vederea unei eventuale concilieri. executorul va incheia un proces-verbal in care va consemna obi ectiile celor prezenti. 863. cu mentiunea ca ele vor fi platite numai potriv it regulilor prevazute la art. . in terme n de 5 zile de la data comunicarii. 826 alin.(1) Proiectul de distribuire va fi comunicat debitorului si creditor ilor care si-au depus titlurile de creanta. (4) Creantele care nu pot fi valorificate decat dupa executarea bunurilor unui c odebitor principal vor fi trecute ca socotite sub conditie suspensiva. executorul va intocmi proiectul de distribuire a sumelor. . (2) Daca nu se ajunge la un acord. Intocmirea proiectului de distribuire Art. uz. care poate fi contestata in conditiile art. 681. asupra imobilelor adjudecate. La primul termen la care partile au fost legal citate. 864. potrivit dispozitiilor privitoare la comunicarea si inmanarea citatiilor.(1) Daca la termenul fixat in vederea concilierii. (3) In lipsa obiectiunilor in termenul aratat la alin. sub sanctiunea decaderii. creantele acestora vor fi alo cate asupra partii din suma ramasa dupa indestularea drepturilor creditorilor ur maritori si a celor care au intervenit in timp util. proportional cu restul de pret ce a ramas de la fiecare imobil. care va f i consemnata intr-un proces. pot formula. Afisarea proiectului de distribuire Art. ca si cum ar fi pure si simple. Efectele Art. care va avea loc la sediul executoru lui in termen de cel mult 15 zile de la data primirii ultimei contestatii. (2). executorul va lua act de acordul re alizat si va dispune repartizarea sumelor potrivit acestei intelegeri. cu o suma ale carei dobanzi anuale sa fie suficiente pentru a asigura plata ratelor rentei. (2). vor fi trecuti in ordinea inscrierii cu valoarea acestor drepturi insc rise in cartea funciara. instanta este obligata sa s . iar cei care au formulat obiectiuni staruie i n mentinerea lor. creanta garantata cu o astfel de ipoteca va fi repartizata. dupa expirarea termenului prevazut la art. (2) Se va putea infiinta poprire numai asupra sumelor atribuite creditorilor sau debitorului prin procesul-verbal de distribuire.verbal semnat de executor si de toate persoanele pr ezente. . obiectiuni la proiect ul de distribuire. 864 alin. 870 si 871.(1) In termen de 5 zile de la expirarea termenului pentru depunerea titlurilor de creanta. ( 2). cu valoarea determinata potr ivit art. Cont estatia suspenda de drept plata creantei sau a partii din creanta contestata. debitorul sau cre ditorii care au formulat obiectiuni nu mai staruie in mentinerea lor sau se ajun ge la un acord privind modul de distribuire. abitatie si servitute. (2) In cazul in care imobilele grevate de o ipoteca colectiva au fost vandute im preuna. dupa ce s-au acoperit creantele cu rang anterior ipotecii colective. (2). proiectul de distrib uire devine definitiv. 865. Incercarea de conciliere. (2) Ei vor fi citati cu mentiunea expresa ca. iar daca nu este inscrisa. stinse prin ad judecare. (5) Titularii drepturilor de uzufruct. potrivit ordinii de preferinta prevazute la art. 854-857. . (4) In caz de obiectiune. in scris. iar daca printre cred itorii urmaritori si intervenienti se afla si creditori care au intervenit tardi v. proportional cu pr etul obtinut pentru fiecare imobil in parte.

Plata creantelor contestate Art. (4) Debitorul sau creditorii care nu s-au prezentat la termenul aratat la alin. .(1) Sumele corespunzatoare creantelor contestate sau acelora pentru care s-au infiintat masuri asiguratorii.(1) Daca prin lege nu se dispune altfel.e pronunte asupra mentinerii sau. 682 alin.Daca creanta este afectata de un termen suspensiv. facandu-se mentiune despre aceasta in incheierea prin care se dispune eliberarea sau. SECÞIUNEA a 3-a Plata sumei rezultate din urmarirea silita Conditiile Art. Hotararea poate fi atacata numai cu apel in termen de 5 zile de la comunicare. distribuirea sumei.Erorile de calcul si alte greseli materiale se vor indrepta de execu tor. suma se va consemna la unitatea prevazuta de lege p ana la indeplinirea conditiei rezolutorii sau suspensive. 861 si pentru toate preju diciile cauzate de intarzierea la plata a sumelor cuvenite. . data fara citarea partilor.(1) Platile vor fi efectuate de catre unitatea la care au fost depus e sau consemnate sumele rezultate din urmarire. dupa caz. dupa caz. (2) Dovada efectuarii platii va fi comunicata executorului. aceasta se va pla ti chiar daca termenul nu s-a implinit. daca acestia vor da o cautiune sau vor c onstitui o ipoteca pentru a garanta restituirea sumei primite in caz de indeplin ire a conditiei. a inlaturarii suspendarii. (2) Contestatorul a carui cerere a fost respinsa va raspunde fata de creditori p entru dobanzile ce trec peste acelea prevazute la art. fiind decazuti di n dreptul de a face contestatie la executare. Cand o astfel de creanta este fara doban da. . 228 Plata creantelor conditionale Art. de debi tor. (3) In cazul in care creditorii prevazuti la alin. care o va pastra la dosarul executarii. (2) Daca insa conditia este suspensiva. nu se va putea elibera cr editorului suma cuvenita. 871.(1) Toate contestatiile formulate impotriva proiectului de distribui re se judeca de instanta de executare. Apelul suspenda executarea incheierii atacate. dupa caz. pe baza unei dispozitii de plata trimise de executorul judecatoresc. din oficiu ori la cerere. . dar nerecunoscute. Indreptarea erorilor de calcul si a greselilor materiale Art. (2) Executorul se va pronunta asupra platii sumei aratate la alin. decat daca acesta va da o cautiune sau va constitui o ipoteca in favoarea celor care ar trebui sa se foloseasca de aceasta suma in caz ul indeplinirii conditiei. (1) prin inch eiere executorie.(1) Atunci cand conditia este rezolutorie. 872. (3) Suma ramasa se va elibera debitorului. 227 Solutionarea contestatiilor Art. 870. 868. precum si cele reclamate in conditiile prevazute la art. Instanta se pronunta prin incheiere care poate fi atacata separat numai cu apel in termen de 5 zile de la pronuntare. de urgenta si cu precadere. (1) sunt considerati ca au renuntat la obiectiunile formulate. . la data expirarii termenului de formulare a obiecti unilor impotriva proiectului de distribuire. (1) si (2) nu dau o cautiune sau nu constituie o ipoteca. Plata creantelor afectate de termen Art. printr-o singura hotarare. . 867. 866. in tot sau in parte. vor fi consemnate spre a fi platite ulterior. Efectuarea platilor Art. pentru a fi el iberata la implinirea termenului. (2) Dupa ramanerea definitiva a hotararii de solutionare a contestatiei sau a ce . 869. (6). plata sumei rezultate din e xecutare se poate dispune numai dupa expirarea termenului de depunere a titluril or de creanta ori. plata inainte de termen nu se va face decat daca se scade dobanda cuvenita p ana la implinirea termenului. . suma cuvenita creditorului va fi distrib uita creditorilor care vin dupa acesta. cu citarea in termen scurt a partilor. Daca insa creditorul nu este de acord sa se faca s caderea. creanta sa se va consemna la unitatea prevazuta de lege.

lei date asupra actiunii pe baza careia s-a infiintat masura asiguratorie, execu torul, la cererea debitorului sau a creditorului interesat, va dispune, potrivit hotararii respective, fie eliberarea sumelor corespunzatoare creantei contestat e ori alocate pe baza de masura asiguratorie, fie distribuirea lor, in conditiil e legii, intre creditorii ramasi neindestulati. Suma ramasa se va elibera debito rului. (3) Daca suma reclamata a fost pastrata pentru obtinerea de catre creditorii int ervenienti a titlurilor executorii necesare, in conditiile prevazute la art. 682 alin. (6), executorul, la cererea uneia dintre parti sau chiar din oficiu, va c ita debitorul, creditorul urmaritor si creditorii intervenienti, cu exceptia cel or indestulati integral, si, dupa ascultarea celor prezenti, va dispune eliberar ea sumei retinute in contul creditorilor intervenienti care au obtinut intre tim p un titlu executoriu. Infatisarea partilor interesate va putea fi dispusa, la c ererea oricaruia dintre creditori, si inainte de expirarea termenului legal pent ru obtinerea titlului executoriu, in afara de cazul in care mai exista alti cred itori care urmeaza sa obtina titlul executoriu. Suma ramasa se va elibera debito rului. Plata creantelor periodice Art. 873. - (1) Suma alocata creditorului unei creante periodice va fi intrebuin tata in vederea fructificarii ei, pentru asigurarea platii ratelor, in modul con venit de partile interesate, iar in lipsa unui acord, in modul in care se va hot ari de instanta de executare, la sesizarea partii interesate sau, in lipsa, a ex ecutorului judecatoresc, in conditiile prevazute la art. 860. (2) Daca dobanzile sumei alocate vor fi mai mici decat ratele datorate, diferent a se va intregi prin preluare din capital. (3) Dupa stingerea, din orice motive, a obligatiei de plata, suma ramasa va fi d istribuita creditorilor ramasi neindestulati sau eliberata debitorului. 229 Predarea titlurilor de creanta Art. 874. - (1) Titlurile creantelor platite integral vor fi eliberate creditori lor, cu mentiunea stingerii totale a datoriei, iar debitorului i se va remite un certificat constatator al stingerii integrale a acelor creante. (2) Titlurile creantelor platite partial vor fi eliberate creditorilor cu mentiu nea partii platite. Inchiderea procedurii Art. 875. - (1) Dupa predarea titlurilor, executorul, prin incheiere data fara c itarea partilor, constata incetarea urmaririi silite si dispune inchiderea dosar ului. (2) Creditorii care nu au fost indestulati pot cere insa reluarea urmaririi sili te, in conditiile legii, sau efectuarea unei noi urmariri asupra altor bunuri al e debitorului, daca este cazul. Sumele neridicate Art. 876. - Sumele consemnate si neridicate in termen de 5 ani de la data comuni carii incheierii prin care s-a aprobat distribuirea acestora se fac venit la bug etul local, dispozitiile art. 769 aplicandu-se in mod corespunzator. TITLUL III Executarea silita directa CAPITOLUL I Dispozitii generale Modul de executare Art. 877. - (1) In cazul in care obligatia debitorului prevazuta in titlul execu toriu consta in lasarea posesiei unui bun, in predarea unui bun sau a folosintei acestuia ori in evacuarea debitorului dintr-o locuinta sau dintr-o alta incinta , in desfiintarea unei constructii, plantatii sau a altei lucrari ori in indepli nirea oricarei alte activitati stabilite pentru realizarea drepturilor creditoru lui, iar debitorul nu executa de bunavoie obligatia sa in termenul prevazut in s omatie, executorul sau, dupa caz, creditorul, in raport cu imprejurarile cauzei si natura obligatiei ce se executa, va proceda fie la executarea silita, fie va sesiza instanta de executare in vederea aplicarii unei amenzi judiciare. (2) Atribuirea prin hotarare judecatoreasca a unui imobil sau obligatia de a-l p reda, a-l lasa in posesie ori in folosinta, dupa caz, cuprinde si obligatia de e vacuare a imobilului, daca legea nu prevede in mod expres altfel.

Executarea fara somatie Art. 878. - La cererea creditorului, daca se justifica o nevoie urgenta sau exis ta pericol ca debitorul sa se sustraga de la urmarire, sa ascunda, sa distruga o ri sa deterioreze bunurile ce trebuie predate, instanta va putea sa dispuna, pri n incheierea de incuviintare a executarii silite, ca executarea silita sa se fac a de indata fara somatie. 230 Procesul-verbal de indeplinire a executarii Art. 879. - (1) Despre indeplinirea executarii obligatiilor prevazute in prezent ul capitol, executorul va incheia un proces-verbal in conditiile art. 669, stabi lind totodata cheltuielile de executare pe care urmeaza sa le plateasca debitoru l. (2) Procesul-verbal va fi predat partilor interesate, iar un exemplar va fi past rat la dosarul executarii. (3) Procesul-verbal constituie titlu executoriu in privinta cheltuielilor de exe cutare, stabilite in sarcina debitorului. Imposibilitatea predarii silite a bunului Art. 880. - In cazul in care predarea silita a unui bun a devenit imposibila din cauza distrugerii, ascunderii sau deteriorarii acestuia ori a altor asemenea im prejurari, executorul va consemna aceasta intr-un proces-verbal intocmit in cond itiile art. 879 si totodata va dispune, prin incheiere, incetarea executarii sil ite. Obligarea debitorului la plata contravalorii bunului Art. 881. - (1) Daca in titlul executoriu nu s-a stabilit ce suma urmeaza a fi p latita ca echivalent al valorii lucrului in cazul imposibilitatii predarii acest uia, instanta de executare, la cererea creditorului, va stabili aceasta suma pri n hotarare data cu citarea partilor. (2) Hotararea este executorie si este supusa numai apelului. Suspendarea executa rii acestei hotarari nu se va putea obtine decat cu consemnarea sumei stabilite. Dispozitiile art. 740 si 741 sunt aplicabile in mod corespunzator. (3) Pe baza cererii prevazute la alin. (1), creditorul va putea infiinta masuri asiguratorii. CAPITOLUL II Predarea silita a bunurilor mobile Instiintarea debitorului Art. 882. - Daca partea obligata sa predea un bun mobil, determinat prin calitat e si cantitate, nu isi indeplineste obligatia in termen de 24 de ore de la comun icarea incheierii de incuviintare a executarii, predarea lui se va face prin exe cutare silita. Efectuarea executarii silite Art. 883. - In vederea executarii silite a obligatiei prevazute la art. 882, exe cutorul judecatoresc va ridica bunul urmarit de la debitor sau de la persoana la care se afla, punandu-l pe creditor in drepturile sale, stabilite prin titlul e xecutoriu. Procesul-verbal de constatare Art. 884. - Executorul judecatoresc va incheia, in conditiile art. 879, un proce s- verbal despre indeplinirea executarii, stabilind totodata cheltuielile de exe cutare pe care urmeaza sa le plateasca debitorul. 231 CAPITOLUL III Predarea silita a bunurilor imobile Termenul de executare Art. 885. - (1) Nicio evacuare din imobilele cu destinatie de locuinta nu poate fi facuta de la data de 1 decembrie si pana la data de 1 martie a anului urmator , decat daca creditorul face dovada ca, in sensul dispozitiilor legislatiei loca tive, el si familia sa nu au la dispozitie o locuinta corespunzatoare ori ca deb itorul si familia sa au o alta locuinta corespunzatoare in care s-ar putea muta de indata. (2) Dispozitiile alin. (1) nu se aplica in cazul evacuarii persoanelor care ocup a abuziv, pe cai de fapt, fara niciun titlu, o locuinta si nici celor care au fo st evacuati pentru ca pun in pericol relatiile de convietuire sau tulbura in mod grav linistea publica.

Instiintarea debitorului Art. 886. - Daca partea obligata sa evacueze ori sa predea un imobil nu isi inde plineste aceasta obligatie in termen de 8 zile de la comunicarea incheierii de i ncuviintare a executarii, ea va fi indepartata prin executare silita, iar imobil ul va fi predat celui indreptatit. Efectuarea executarii silite Art. 887. - (1) In vederea executarii silite a obligatiei prevazute la art. 886, executorul judecatoresc se va deplasa la fata locului, va soma pe debitor sa pa raseasca de indata imobilul, iar in caz de impotrivire, il va evacua din imobilu l respectiv pe debitor impreuna cu toate persoanele care ocupa imobilul in fapt ori fara niciun titlu opozabil creditorului, cu sau fara ajutorul fortei publice , dupa caz, punand pe creditor in drepturile sale. (2) Cand debitorul lipseste sau refuza sa deschida usile, executorul va fi insot it de agenti ai fortei publice ori reprezentanti ai jandarmeriei, dupa caz. (3) Dupa deschiderea usilor imobilului, prezenta celor mentionati la alin. (2) v a putea fi suplinita de 2 martori asistenti. Custodia bunurilor mobile Art. 888. - (1) Daca executarea priveste un imobil in care se gasesc bunuri mobi le ce nu formeaza obiectul executarii si pe care debitorul nu le ridica singur o ri sunt sechestrate intr-o alta urmarire, executorul va incredinta aceste bunuri in pastrarea unui custode, care poate fi chiar creditorul, pe cheltuiala debito rului. Despre aceasta masura va fi instiintat creditorul in folosul caruia bunur ile au fost sechestrate. (2) Dispozitiile prezentei carti referitoare la custozi in materie de urmarire m obiliara propriu-zisa sunt aplicabile in mod corespunzator. (3) Daca bunurile lasate in custodie nu sunt sechestrate in favoarea altei urmar iri, executorul va fixa, prin procesul-verbal aratat la art. 889, termenul in ca re debitorul trebuie sa le ridice, care nu poate fi mai lung de o luna. 232 Procesul-verbal de constatare Art. 889. - Despre indeplinirea executarii potrivit prevederilor prezentei secti uni, executorul judecatoresc va intocmi un proces-verbal, dispozitiile art. 879 fiind aplicabile. Vanzarea bunurilor lasate in custodie Art. 890. - (1) Daca debitorul nu ridica bunurile in termenul aratat in procesul - verbal prevazut la art. 889 si acestea au valoare de piata, ele vor fi scoase in vanzare, inclusiv cele care sunt insesizabile prin natura lor, potrivit regul ilor din materia vanzarii bunurilor mobile urmaribile. (2) Pretul bunurilor vandute, dupa deducerea cheltuielilor de vanzare, va fi con semnat pe numele debitorului, care va fi instiintat despre aceasta potrivit disp ozitiilor privitoare la comunicarea si inmanarea citatiilor. (3) Bunurile care nu au valoare de piata sunt declarate abandonate, cu exceptia hartiilor si documentelor de natura personala, care sunt sigilate si conservate de executor timp de 2 ani. (4) Despre toate acestea va fi instiintat si debitorul, potrivit dispozitiilor p revazute la alin. (2), precum si organul financiar local pentru a prelua bunuril e abandonate. Dispozitiile art. 769 se aplica in mod corespunzator. (5) La expirarea termenului prevazut la alin. (3), executorul judecatoresc va di struge documentele conservate si va incheia un proces-verbal in care va mentiona documentele oficiale si instrumentele bancare care au fost distruse. Reocuparea imobilului Art. 891. - (1) Daca debitorul se reinstaleaza sau ocupa in mod abuziv, fara nic iun titlu, imobilul din care a fost evacuat sau obligat sa il lase creditorului, el va putea fi evacuat din nou, la cererea creditorului sau a altei persoane in teresate. (2) In acest caz, va putea fi facuta o noua executare silita in baza aceluiasi t itlu executoriu, fara somatie si fara nicio alta formalitate prealabila. CAPITOLUL IV Executarea silita a altor obligatii de a face sau a obligatiilor de a nu face SECÞIUNEA 1 Dispozitii comune

Executarea obligatiei de a face Art. 892. - Daca debitorul refuza sa indeplineasca o obligatie de a face cuprins a intr-un titlu executoriu, in termen de 10 zile de la comunicarea incheierii de incuviintare a executarii, creditorul poate fi autorizat de instanta de executa re, prin incheiere executorie, data cu citarea partilor, sa o indeplineasca el i nsusi sau prin alte persoane, pe cheltuiala debitorului. Executarea obligatiei de a nu face 233 Art. 893. - (1) Dispozitiile prevazute in prezenta sectiune sunt aplicabile in m od corespunzator si in cazul cand titlul executoriu cuprinde o obligatie de a nu face. (2) Creditorul va putea cere instantei de executare sa fie autorizat, prin inche iere executorie, data cu citarea partilor, sa desfiinteze el insusi sau prin alt e persoane, pe cheltuiala debitorului, lucrarile facute de acesta impotriva obli gatiei de a nu face. Aplicarea amenzii civile Art. 894. - (1) Daca in termen de 10 zile de la comunicarea incheierii de incuvi intare a executarii debitorul nu executa obligatia de a face sau de a nu face, c are nu poate fi indeplinita prin alta persoana, acesta poate fi constrans la ind eplinirea ei, prin aplicarea unei amenzi judiciare, de catre instanta de executa re. (2) Cand obligatia nu este evaluabila in bani, instanta sesizata de creditor il poate obliga pe debitor, prin incheiere definitiva, data cu citarea partilor, sa plateasca, in favoarea statului, o amenda judiciara de la 100 lei la 1.000 lei, stabilita pe zi de intarziere pana la executarea obligatiei prevazute in titlul executoriu. (3) Atunci cand obligatia are un obiect evaluabil in bani, amenda prevazuta la a lin. (2) poate fi stabilita de instanta intre 0,1% si 1% pe zi de intarziere, pr ocentaj calculat din valoarea obiectului obligatiei. (4) Daca in termen de 3 luni de la data comunicarii incheierii de aplicare a ame nzii, debitorul nu executa obligatia prevazuta in titlul executoriu, instanta de executare, la cererea creditorului, va fixa suma definitiva datorata statului c u acest titlu, prin incheiere definitiva, data cu citarea partilor, iar pentru a coperirea prejudiciilor cauzate prin neindeplinirea obligatiei prevazute la alin . (1), creditorul poate cere obligarea debitorului la daune-interese; in acest d in urma caz, dispozitiile art. 881 sunt aplicabile in mod corespunzator, iar exe cutarea silita va continua pentru realizarea daunelor- interese astfel stabilite . (5) Amenda judiciara va putea fi inlaturata ori redusa, pe calea contestatiei la executare, daca debitorul executa obligatia prevazuta in titlul executoriu si d ovedeste existenta unor motive temeinice care au justificat intarzierea executar ii. (6) Incheierile date in conditiile alin. (4) sunt executorii si se comunica din oficiu, prin grija grefierului de sedinta, organelor fiscale competente in veder ea executarii silite, potrivit Codului de procedura fiscala. Interzicerea daunelor cominatorii Art. 895. - Pentru neexecutarea obligatiilor prevazute in prezentul capitol nu s e pot acorda daune cominatorii. Concursul fortei publice Art. 896. - Daca, in cazurile prevazute la art. 892 si 893, debitorul se opune l a executarea obligatiei de catre creditor, executorul judecatoresc, la cererea c reditorului, va obtine, in conditiile legii, concursul organelor de politie, jan darmerie sau al altor agenti ai fortei publice, dupa caz. Efectuarea inscrierilor in cartea funciara Art. 897. - (1) Daca printr-un titlu executoriu s-a dispus efectuarea unei inscr ieri in cartea funciara impotriva celui inscris ca titular al dreptului, credito rul va putea 234 solicita, direct sau prin intermediul executorului judecatoresc, biroului de cad astru si publicitate imobiliara sa dispuna inscrierea in baza acestui titlu.

darea in plasament. Refuzul minorului Art. va sesiza instanta de executare pentru a se face aplicarea preveder ilor art. Opunerea la executare Art. prin incheiere nesupusa niciunei cai de atac. 885 si urmatoarele. se va proceda potrivit dispozitiilo r art. . SECÞIUNEA a 2-a Executarea hotararilor judecatoresti referitoare la minori Domeniul de aplicare Art. Prezenta psihologului nu este nec esara daca reprezentantul directiei are aceasta calificare.(1) Dispozitiile prezentului capitol sunt aplicabile si in cazul mas urilor privitoare la minori prevazute intr-un titlu executoriu. inapoierea minorului de catre perso ana care il tine fara drept. executorul judecatoresc va consemna acest fapt si va sesiza de indata p archetul de pe langa instanta de executare in vederea inceperii urmaririi penale . sau. (3) La finalizarea programului de consiliere. dar nu mai mu lt de 3 luni de la comunicarea incheierii prevazute la art. . (1).(2) Daca cel impotriva caruia s-a dispus efectuarea inscrierii a fost totodata o bligat.(1) Daca in termen de o luna de la comunicarea incheierii prevazute la art. pentru savarsirea infractiunii de nerespectare a hotararii judecatoresti. in functie de varsta copilului. precum si atunci cand debitorul este de rea-credinta si ascunde minorul. la cererea c reditorului. in conditiile legii. agentii fortei publice sunt obliga ti sa isi dea concursul la executare. 894 alin. dupa caz. 235 (2) In cazul in care debitorul nu isi indeplineste obligatia in termenul prevazu t la alin. 900.(1) Daca debitorul nu isi indeplineste obligatia. 899. 901. 894. dupa caz. prin acelasi titlu executoriu sau prin altul. 898. pentru o perioada ce nu poate depasi 3 luni. 894 alin. executorul judecatoresc va trimite parintelui sau persoane i la care se afla minorul incheierea de incuviintare a executarii impreuna cu o somatie in care ii va comunica acesteia data la care sa se prezinte impreuna cu minorul la sediul sau ori in alt loc stabilit de executor. (3) Daca debitorul nu se va conforma somatiei executorului. cand acesta apreciaza ca este necesar. si i n cazurile in care obligatia cuprinsa in titlul executoriu priveste efectuarea i nscrierilor in alte registre publice decat cartea funciara. un program de consiliere psiho logica.(1) Daca executorul constata ca insusi minorul refuza in mod categor ic sa il paraseasca pe debitor sau manifesta aversiune fata de creditor. (2) Reprezentantul directiei generale de asistenta sociala si protectie a copilu lui va sesiza instanta competenta de la locul unde se afla minorul. sa evacueze ori. in vederea preluarii acestuia de catre creditor. Cererea se solutioneaza de urgenta in camera de consiliu. (3) La solicitarea executorului judecatoresc. (2). pentru ca ac easta sa dispuna. (2) In aceste cazuri. dupa caz. . executorul judecatores c va proceda la executarea silita. sa predea imobilul in mainile creditorului. psihologul numit de instanta va in . (4) Nu este permis niciunei persoane sa bruscheze minorul sau sa exercite presiu ni asupra lui pentru a se realiza executarea. (3) Dispozitiile prezentului articol sunt aplicabile. va into cmi un proces-verbal in care va consemna constatarile sale si pe care il va comu nica partilor si reprezentantului directiei generale de asistenta sociala si pro tectie a copilului. cum sunt stabili rea locuintei minorului. Regulile speciale de executare Art. (2). (2) Executarea se va efectua in prezenta unui reprezentant al directiei generale de asistenta sociala si protectie a copilului si. a persoanei la care se afla copilul. acesta. in mod corespunzator. Dispozitiile legale privind ascultarea copilului raman aplicabile. a unui psiholog desemnat de aceasta. po trivit programului stabilit in titlul executoriu. exercitarea dreptului de a avea legaturi personale cu minorul. precum si alte masuri prevazute de lege. ii va pune in vedere sa permita celui lalt parinte sa isi exercite dreptul de a avea legaturi personale cu minorul. 894 va curge pana la momentul executarii. amenda stabilita d e instanta potrivit art. . pro nuntata cu citarea parintilor si. debitorul nu executa obligatia sa.

este competenta judecatoria in circumscriptia careia isi are locuinta reclamantul. (4) La cerere se poate alatura. 904. (5) Daca si in cursul acestei proceduri. 879 fiind aplicabile in mod corespunzator. executorului judecatoresc si d irectiei generale de asistenta sociala si protectie a copilului. (2) Daca nici reclamantul si nici paratul nu au locuinta in tara. dupa caz.(1) Cererea de divort este de competenta judecatoriei in circumscrip tia careia se afla cea din urma locuinta comuna a sotilor. se va mentiona in cerere aceasta imprejurare. Procesul-verbal de constatare Art. paratul va putea face cerere pana la inceperea dezbaterilor asupra fondului in cererea reclamantului. . la rezolvarea aspectelor a ccesorii divortului. (3) La cerere se vor alatura o copie a certificatului de casatorie si. pentru fap tele petrecute inainte de aceasta data. 905. cererea paratului va putea fi facuta direct la instanta investita cu jude carea apelului. 899. . executarea nu va putea fi realizata din cauza refuzului minorului. (1). (4) Dupa primirea raportului psihologului. . reprezentantul directiei generale de asistenta socia la si protectie a copilului va sesiza de indata instanta competenta pentru a se pronunta asupra mentinerii masurilor privitoare la minor care n-au putut fi puse in executare.(1) Sotul parat poate sa faca si el cerere de divort. (3) In cazul in care motivele divortului s-au ivit dupa inceperea dezbaterilor a supra fondului la prima instanta si in timp ce judecata primei cereri se afla in apel. iar cand paratul nu are locuinta in tara.(1) Desfacerea casatoriei prin divort poate fi ceruta numai de soti. (1) si (3) atrage decad erea sotului parat din dreptul de a cere divortul pentru acele motive. potrivit art. partile pot co nveni sa introduca cererea de divort la orice judecatorie din Romania. 906. pe langa cele prevazute de lege p entru cererea de chemare in judecata. 903. Cererea reconventionala Art. numele copiilor minori ai celor 2 soti ori adoptati de acestia. (2) Cererea paratului se va face la aceeasi instanta si se va judeca impreuna cu cererea reclamantului. intelegerea sotilor rezultata din medi ere cu privire la desfacerea casatoriei si.tocmi un raport pe care il va comunica instantei. sotul parat poate cere divortul pentru motive ivite ulterior. (4) Neintroducerea cererii in termenele aratate la alin. . Cererea de divort Art. In lipsa unui asemenea acord. cel mai tarziu pana la primul termen de judecata la care a fost citat in mod legal. Calitatea procesuala activa Art. . Daca sotii nu au avut locuinta comuna sau daca niciunul dintre soti nu mai locuieste in circumscripti a judecatoriei in care se afla cea din urma locuinta comuna. Daca cere rea reclamantului a fost respinsa. executorul va relua procedura executa rii silite. (2) Daca nu sunt copii minori. judecatoria compete nta este aceea in 236 circumscriptia careia isi are locuinta paratul. cererea de divort este de competenta Judecatoriei Sectorulu i 5 al municipiului Bucuresti.Executorul judecatoresc va incheia un proces-verbal in care va const ata modul de indeplinire a obligatiilor prevazute la art. (2) Cu toate acestea. dispozi tiile art.(1) Cererea de divort va cuprinde. 902. CARTEA a VI-a Proceduri speciale TITLUL I Procedura divortului CAPITOLUL I Dispozitii comune Instanta competenta Art. dupa caz. Pentru faptele petrecute dupa aceasta da ta. sotul pus sub interdictie judecatoreasca poate cere divort ul prin reprezentant legal sau personal in cazul in care face dovada ca are capa . cate o copie a certificatelor de nastere ale copiilor minori. 898 alin. dupa caz.

reclamantul lipsest e nejustificat si se infatiseaza numai paratul. daca au fost achitate. Decesul unuia dintre soti Art. cel in cauza se va putea infat isa prin avocat. In acest caz. 910. mandatar sau. . locuinta copilului si dreptul parintelui de a a vea legaturi personale cu acesta. partile se vor infatisa in persoana . care il impied ica sa se prezinte personal. 912. e ste impiedicat de o boala grava. . b) numele sotilor dupa divort.Reclamantul poate renunta la judecata in tot cursul judecatii. Renuntarea reclamantului nu are niciun efect asup ra cererii de divort facute de parat. la incasarea alocatiei de stat pentru copii si la fol osirea locuintei familiei.(1) Daca in timpul procesului de divort unul dintre soti decedeaza. precu m si asupra contributiei parintilor la cheltuielile de crestere si educare a cop iilor. f) incetarea regimului matrimonial si. precum si restituirea taxelor de timbru. lichidarea comunitatii de bunur i si partajul acestora. (3) In toate cazurile. chiar daca acest lucru nu a fost solicitat prin cererea de divort. masuri provizorii cu privire la stabilirea locuintei copiilor minori.(1) Sotii se pot impaca in tot cursul judecatii. 914. prin ordonanta presedi ntiala.Instanta poate lua. Cererile accesorii si incidentale Art. . Renuntarea la judecata Art. precum si. afara numai daca unul dintre soti executa o pedeapsa privativa de libertate.(1) In fata instantelor de fond. e) obligatia de intretinere sau prestatia compensatorie intre fostii soti. (2) Cand sotii au copii minori. are re sedinta in strainatate sau se afla intr-o alta asemenea situatie. iar acesta nu s-a prezentat la primul termen de judecata. instanta este obligata sa il asculte pe copilul minor. 238 Impacarea sotilor Art. 913.(1) La cerere. . pe tot timpul procesului. Absenta reclamantului Art. Prezenta personala a partilor Art. in prima instanta. in astfel de cazuri. 237 c) locuinta familiei. cererea va fi respinsa ca nesust inuta. po trivit prevederilor Codului civil. 911. (3) De asemenea.Daca procedura de citare a sotului parat a fost indeplinita prin afi sare. 907. instanta de divort se pronunta si cu privire la: a) exercitarea autoritatii parintesti. 908. prin hotarare definitiva. este pus sub interdictie judecatoreasca. nascuti inaintea sau in timpul casatoriei ori ad optati. .citatea de discernamant neafectata. Masurile vremelnice Art. . la obligatia de intretinere. va dispu ne citarea lui la locuinta sa efectiva. chiar daca nu au fo st platite taxele de timbru. la locul sau de munca. instanta va cere dovezi sau va dispune cercetari pentru a verifica daca paratul isi are locuinta la locul indicat in cerere si. chiar daca paratul se impotriveste. prin tutore ori curator. daca va constata ca nu locuieste acolo.Daca la termenul de judecata. . instanta se va pronunta asupra exercitarii autoritatii parintesti. se va putea folosi si de faptele vechi. in acest caz. instanta va lua act de impacare si va dispune. daca este cazul. . d) despagubirea pretinsa pentru prejudiciile materiale sau morale suferite ca ur mare a desfacerii casatoriei. Citarea paratului Art. . contributia parintilor la cheltuielile de crestere si educare a copiilor. dupa caz. inchiderea dosarului. instanta se va pronunta din oficiu si asupra numelui pe care il vor purta sotii dupa divort. (2) Oricare dintre soti va putea formula o cerere noua pentru fapte petrecute du pa impacare si. (2) Instanta va incerca la fiecare infatisare impacarea sotilor. 909. dupa caz. potrivit prevederilor Codului civil.

918. din of iciu. daca la judecata se prezinta numai paratul. (4) Hotararea pronuntata in conditiile alin. si. la cererea partilor.instanta va lua act de incetarea casatoriei si va dispune. in conditiile Co dului civil. Daca mandatarul est e avocat. . solutionand to todata si cererile privind exercitarea autoritatii parintesti. Cererea acceptata de parat Art.(1) Cand cererea de divort este intemeiata pe culpa sotului parat. in stanta va lua act de invoiala sotilor cu privire la cererile accesorii. cand cererea de divort se intemeiaza pe culpa paratului si reclamantul decedeaza in cursul procesului. dupa care va fixa termen pentru solutionarea cer erii in camera de consiliu. instanta va face aplicarea art. pronuntand o hotarare supusa cailor de atac prevazute de lege. hotararea definitiva prin care s-a de sfacut casatoria nu este supusa contestatiei in anulare si revizuirii in ce priv este divortul. Caile de atac. instanta va verifica exis tenta consimtamantului sotilor. inchiderea dosarului. (3) Pentru introducerea in cauza a mostenitorilor sotului reclamant. (1). Publicitatea hotararii Art. dispozitiile alin. instanta va administra probele prevazute de lege pentru solutionarea acestora si. va pronunt a divortul. in conditiile prevazute de Codul civil. (1) pct. .Dispozitiile prezentei sectiuni nu se aplica cazurilor in care sotii au optat pentru divortul pe cale administrativa sau notariala. . Nemotivarea hotararii Art. 406 alin. potrivit alin. registrului comertului. serviciului de stare civila unde a fost incheiata casatoria. Prin aceeasi hotarare. i ar acesta recunoaste faptele care au dus la destramarea vietii conjugale. daca unul dint re soti a fost intreprinzator. pe acordul partilor. . (1) raman aplicabi le. (1). (3) Daca va fi cazul. potrivit legii. daca ambel e parti solicita instantei aceasta. .(1) In cazul in care cererea de divort se intemeiaza. in condi tiile legii. ea va fi semnata de ambii soti sa u de catre un mandatar comun. (2) Apelul paratului va fi judecat chiar daca se infatiseaza numai reclamantul. 239 Depunerea cererii Art. iar hotararea pronuntata potrivit alin. el va certifica semnatura sotilor. 915. (2) Cu toate acestea. prin hotarare definit iva. contributia parin tilor la cheltuielile de crestere si educare a copiilor si numele sotilor dupa d ivort. (4) Instanta la care hotararea de divort a ramas definitiva o va trimite. lasand mostenitori. . pe care instanta o va admite numai daca va constata culpa exclusiva a sotului parat. (3) Daca unul dintre soti s-a recasatorit. CAPITOLUL II Divortul remediu SECÞIUNEA 1 Divortul prin acordul sotilor Domeniul de aplicare Art. cu procura speciala autentica. (1) este definitiva. (2) Atunci cand este cazul. va pronunta o hotarare cu privire la divort. instanta va verifica daca sotii staruie in desfacerea casatoriei pe baza acordului lor si. cu privire la celelalte cereri accesorii instanta va conti nua judecata. Registrului n ational al regimurilor matrimoniale.Hotararea prin care se pronunta divortul nu se va motiva. 919. fara a face mentiune despre culpa sotilor.(1) Apelul reclamantului impotriva hotararii prin care s-a respins c ererea va fi respins ca nesustinut. 917. 1. (2) este definitiva numai in ceea ce priveste divortul . in cererea de divort sotii vor stabili si modalitati le in care au convenit sa fie solutionate cererile accesorii divortului. In caz contrar. Solutionarea cererii Art.(1) La termenul de judecata. in caz afirmativ. acestia vor put ea continua actiunea. prevazut de Codul civil. (3) Primind cererea formulata in conditiile alin. 920. (2) Daca sotii nu se invoiesc asupra cererilor accesorii. instan . 916.

919 alin.ta.Cand divortul este cerut pentru ca starea sanatatii unuia dintre sot i face imposibila continuarea casatoriei. daca reclamantul este de acord. . chiar atunci can d numai unul dintre ei a facut cerere. daca este cazul. . 922. Internarea provizorie Art. in cazul in care stare a sanatatii lui impiedica prezentarea sa personala. asumandu-si responsabilitatea pentru esecul casat oriei. al unitatii sanitare prevazute la art. Divortul pentru separarea in fapt indelungata Art. (2) Daca sotul parat se declara de acord cu divortul. se vor aplica in mod cores punzator dispozitiile art. va pronunta divortul fara a cerceta temeinic ia motivelor de divort si fara a face mentiune despre culpa pentru desfacerea ca satoriei. precum si dovezile propuse. 922. presedintele instantei va dispune sa i se comunice celui a carui punere sub interdictie judecatoreasca a fost ceruta copi i de pe cerere si de pe inscrisurile anexate. fara a face mentiune despre culpa pentru desfacerea casatorie i. In acest caz.Cererea de punere sub interdictie judecatoreasca a unei persoane se solutioneaza de instanta competenta in a carei circumscriptie aceasta isi are do miciliul. potrivit avizului comisiei de medici specialisti si.Cererea de punere sub interdictie judecatoreasca a unei persoane va cuprinde. Num irea curatorului este obligatorie in vederea reprezentarii in instanta a celui a carui punere sub interdictie judecatoreasca este ceruta.Daca. faptele din care rezulta al ienatia mintala sau debilitatea mintala a acesteia. 927. (2) Procurorul. iar din dovezile administrat e rezulta ca numai reclamantul este culpabil de destramarea casatoriei. atunci cand cererea nu a fost introdusa de acesta. va efectua cercetarile necesa re. instanta va administra probe privind e xistenta bolii si starea sanatatii sotului bolnav si va pronunta divortul. (2) Instanta poate sa pronunte divortul din culpa ambilor soti. va lua avizul unei comisii de medici specialisti. 240 CAPITOLUL III Divortul din culpa sotilor Culpa in destramarea casatoriei Art. cererea acestuia va fi respinsa ca neintemeiata. in vederea numirii unui curator in conditiile prevazute de Codul civil. iar daca cel a carui puner e sub interdictie judecatoreasca este ceruta se gaseste internat intr-o unitate sanitara. raporturile dintre soti sunt grav vatamate si continuarea casatoriei nu mai este posibila. cererea va fi solutionata potrivit art. . (2). sesizeaza instanta de tutela in a carei circu mscriptie domiciliaza cel a carui punere sub interdictie judecatoreasca este cer uta. direct sau prin organele politiei. daca din dovezile administrate reiese ca amandoi sunt vinovati de destramarea casatoriei. (1). (2)-(4) se aplica in mod corespunzator. pe langa elementele prevazute la art.(1) Cand sotii sunt separati in fapt de cel putin 5 ani. imputabile acestuia. potri vit Codului civil. din cauza unor motive temeinice. 924. Aceeasi comunicare se va face si p rocurorului.(1) Dupa primirea cererii. 241 (3) Presedintele. . 926 alin. 921. (2) Dispozitiile art. 925. 189. 919. SECÞIUNEA a 2-a Divortul din motive de sanatate Conditiile Art. TITLUL II Procedura punerii sub interdictie judecatoreasca Instanta competenta Art. (3) Daca paratul nu a facut cerere reconventionala. . . este necesara obse . 923. Continutul cererii Art. Masurile prealabile Art. va lua si avizul acesteia.(1) Instanta va pronunta divortul din culpa sotului parat atunci can d. . instanta va verifica existenta si durata despartirii in fap t si va pronunta divortul din culpa exclusiva a reclamantului. oricare din tre ei va putea cere divortul. 926. (3) Daca reclamantul nu este de acord cu pronuntarea divortului in conditiile al in. cand este cazul.

e) registrului comertului. in conditiile prevazute de Codul civil. s olicitand si concluziile procurorului.Cererea de declarare a mortii unei persoane se introduce la instanta competenta in a carei circumscriptie acea persoana a avut ultimul domiciliu cun oscut. instanta este obligata sa asculte pe cel a carui pu nere sub interdictie judecatoreasca este ceruta. Masurile prealabile Art. intr-o unitate sanitara de specialitate.(1) Ridicarea interdictiei judecatoresti se face cu procedura prevaz uta in prezentul titlu. (1) sunt aplicabile si instantelor investite cu judecarea cailor de atac prevazute de lege. (2) La termenul de judecata.(1) Dupa sesizarea instantei. 932. care se aplica in mod corespunzator. 929. curatela instituita pe durata procesului inceteaza de drept. 242 Ridicarea interdictiei Art. (4) Daca in patrimoniul persoanei a carei moarte se cere a fi declarata exista b unuri imobile. cand este cazul. presedintele va cere primariei comunei . precum si p ublicarea intr-un ziar de larga circulatie a unui anunt despre deschiderea proce durii de declarare a mortii. (3) Presedintele va sesiza instanta de tutela de la ultimul domiciliu cunoscut a l celui a carui moarte se cere a fi declarata. municipiului sau sectorului municipiului Bucuresti. punandu-i si intrebari pentru a constata starea sa mintala. instanta care a pronuntat-o va comunica. un curator. munici piului sau sectorului municipiului Bucuresti si la sediul instantei. pentru ca acesta sa instituie asupra celui pus sub interdictie judecatoreasca. . Daca cel a carui punere sub interdictie judecatorea sca este ceruta nu este in stare sa se infatiseze in instanta. TITLUL III Procedura de declarare a mortii Instanta competenta Art. c) serviciului sanitar competent. 928. dispozitivul acesteia in copie legalizata. din oficiu. (2) Totodata. spre a numi. Comunicarea hotararii Art. (2) Despre ridicarea interdictiei judecatoresti se face mentiune pe hotararea pr in care s-a pronuntat interdictia judecatoreasca. daca este intrepr . . va putea dispune internarea provizorie. presedintele va dispune sa se faca afisarea cererii la ultimul dom iciliu cunoscut al celui disparut. precum si organe lor politiei in a caror raza teritoriala a avut ultimul domiciliu cunoscut cel d isparut sa culeaga informatii cu privire la acesta. b) instantei de tutela in circumscriptia careia domiciliaza cel pus sub interdic tie judecatoreasca. precum si inregistrarea acesteia in registrul comertului. cu invitatia ca orice persoana sa comunice datele p e care le cunoaste in legatura cu cel disparut.(1) Dupa ce hotararea de punere sub interdictie judecatoreasca a ram as definitiva. la sediul primariei comunei. (3) In cazul in care cererea de punere sub interdictie judecatoreasca a fost res pinsa.(1) Dupa primirea actelor prevazute la art. presedintele va cere. d) biroului de cadastru si publicitate imobiliara competent. Judecata Art. o supraveghere permanenta.rvarea mai indelungata a starii mintale a celui a carui punere sub interdictie j udecatoreasca este ceruta si observarea nu se poate face in alt mod. daca este cazul. 930. 931. pentru a se face mentiune pe marginea actului de nas tere. in vederea numirii unui tutore. dispunandu-se citarea partilor. pentru notarea in c artea funciara. . . (3) Judecarea se va face cu participarea procurorului. de indata. dupa cum urmeaza: a) serviciului de stare civila la care nasterea celui pus sub interdictie judeca toreasca este inregistrata. instanta. 926. el va fi ascultat la locul unde se gaseste. p e cel mult 6 saptamani. . daca persoana pusa sub interdictie judecatoreasca est e intreprinzator. orasului. se va fixa termenul pentru judecarea cererii. (2) Dispozitiile alin. notarea cererii in cartea funci ara. potrivit legii. orasului.

Cand se cere rectificarea sau constatarea nulitatii hotararii declar ative de moarte si in patrimoniul persoanei a carei moarte a fost declarata exis ta bunuri imobile. Dispozitiile art. va fi comunicat serviciului de stare civila de la u ltimul domiciliu cunoscut al celui declarat mort. dispozitivul hotararii de declarare a mortii. 935. (1) nu sunt aplicabile. se poate int roduce si la instanta in a carei circumscriptie a decedat acea persoana. (2) Dispozitivul hotararii va fi comunicat instantei de tutela de la ultimul dom iciliu cunoscut al celui declarat mort. . Daca persoana in cauza a avut un mandatar. urmand procedura prevazuta la art. in a carei raza teritoriala a avut ultimul domiciliu cunoscut cel dec larat mort. daca a fost numit. din oficiu. dispozitivul hotara rii de declarare a mortii ramase definitiva se va afisa timp de doua luni la sed iul acelei instante si al primariei comunei. (4) Cand este cazul.La cererea oricarei persoane interesate. Comunicarea hotararii Art. citatia se publica intr-un ziar de larga circulatie. se comunica serviciului de stare civila pentru anula rea inregistrarii. Tot astfel se va proceda cand se infatiseaza certificatul de stare civ ila prin care se constata decesul celui declarat mort. Instanta va putea dispune si adminis trarea altor probe.Sechestrul asigurator consta in indisponibilizarea bunurilor mobile . 938. (3) De asemenea. . daca se va dovedi ca nu a fost cu putinta ca moartea sa se fi produs la acea data. 936. municipiului sau sectorul ui municipiului 243 Bucuresti. in registrul succe soral. . pentru a inregistra moartea. (4) Judecarea se va face cu participarea procurorului. . (2) Cererea se poate introduce de indata ce s-a cunoscut faptul mortii. spre a se numi un curator. . 933. (1) si (2) si ale art. Notarea cererii in cartea funciara Art.(1) Cererea de declarare a mortii unei persoane a carei incetare din viata este sigura. (3) De asemenea. cu mentiunea ca h otararea a ramas definitiva. 932 alin. . (3) Dispozitivul hotararii de constatare a nulitatii hotararii. pe baza cercetarilor facute de organele competente. precum si la acest domiciliu.(1) Dupa trecerea a doua luni de la data efectuarii publicatiilor si dupa primirea rezultatelor cercetarilor. dar cadavrul nu poate fi gasit ori identificat. (2) Persoana a carei moarte se cere a fi declarata se citeaza la ultimul domicil iu cunoscut.inzator. 934. 936. Situatiile speciale Art.(1) Prin grija instantei care a judecat cererea. 937.(1) Cererea de constatare a nulitatii hotararii declarative de moart e in cazul in care persoana este in viata se face la instanta care a pronuntat h otararea. Nulitatea hotararii Art. instanta va rectifica data mortii stabilita prin hotarare. orasului. 244 TITLUL IV Masurile asiguratorii CAPITOLUL I Sechestrul asigurator SECÞIUNEA 1 Dispozitii generale Notiunea Art. precum si in alte registre publice. pentru a da lamuriri instant ei. dispozitivul hotararii de declarare a mortii va fi notat in cartea funciara si se va inregistra in registrul comertului. va fi citat si acesta. 933 alin. se va fixa termen de judecata. 939. . (2) Judecarea cererii se face cu citarea persoanelor care au fost parti in proce sul de declarare a mortii si cu participarea procurorului. Judecata Art. Rectificarea datei mortii Art. va fi citat si curatorul. cu mentiunea ca aceasta a ramas definitiva. va dispune notarea cererii in cartea fu nciara. instanta. daca va fi ca zul.

la instanta ierarhic superioara. sechestrul asigurator. Dispozitiile art. instanta va putea ridica. al carei cuantum va fi fixat de catre instanta. creditorul trebuie sa dovedeasca indeplinirea celorla lte conditii prevazute la alin. (1) si sa depuna o cautiune. o garantie indestulatoa re. cat si la judecarea apelului. in termen de 5 zile de la comunicare. care se aplica in mod corespunzator. dupa insc riere. poate solicita infiintarea unui sechest ru asigurator asupra bunurilor mobile si imobile ale debitorului. (3) Instanta poate incuviinta sechestrul asigurator chiar daca creanta nu este e xigibila. Valorificarea bunurilor sechestrate . vor dobandi vreun drept asupra imobilului respectiv. (3) Sechestrul asigurator pus asupra unui imobil se va inscrie de indata in cart ea funciara. daca dovedeste ca a intentat cerere de chemare in judecata. 943. 984 alin.Nedepunerea cautiunii in termenul fixat de instanta atrage desfiinta rea de drept a sechestrului asigurator. executorul va aplica sechestrul asupra bunurilor urmaribile numai in masura necesara realizarii creantei. fixand totodata. (2) De asemenea. daca este cazul. In aceste cazuri. data fara citarea pa rtilor. 942. Aceasta se constata prin incheiere defin itiva. (2) In cazul bunurilor mobile. 944. dar a carui creanta est e constatata in scris si este exigibila. in temeiul careia a fost i ncuviintata masura asiguratorie. 245 Executarea masurii Art. Procedura de solutionare Art. daca dovedeste ca a intentat actiune si depune. Asu pra cererii instanta se pronunta prin incheiere definitiva. (2) Instanta va decide de urgenta. (3) Dispozitiile art. de bitorul poate cere ridicarea masurii de catre instanta care a incuviintat-o. (4) se aplica atat la solutionarea cererii. in camera de consiliu. Ridicarea sechestrului asigurator Art.(1) Daca debitorul va da. (2) Acelasi drept il are si creditorul a carui creanta nu este constatata in scr is. fara citarea partilor. Incheierea este su pusa numai apelului. El poate fi obligat la plata unei cautiuni in cuantumul fixat de catre instanta. 942 se aplica in mod corespunzator. Dispozitiile art. 941 alin. .(1) Creditorul care nu are titlu executoriu. Apelul se judeca de urgenta si cu precadere. in termen de 5 zile de la pronuntare. in cazul in care cererea principala. la instanta ierarhic superioara. Conditiile de infiintare Art. cuantumul cautiuni i si termenul inauntrul caruia urmeaza sa fie depusa aceasta. . potrivit regulilor prezentului cod cu privire la execut area silita. 940. in cazurile in care debitorul a micsorat prin fapta sa asigurarile dat e creditorului sau nu a dat asigurarile promise ori atunci cand este pericol ca debitorul sa se sustraga de la urmarire sau sa isi ascunda ori sa isi risipeasca averea. cu citarea in termen sc urt a partilor. . de urgenta si cu citarea in termen s curt a partilor. Desfiintarea de drept a sechestrului asigurator Art. a fost anulata. in toate cazurile. o cautiune de jumatate din valoarea reclamata. (4) Impotriva modului de aducere la indeplinire a masurii sechestrului cel inter esat va putea face contestatie la executare. 941. prin incheiere executorie. odata cu cererea de sechestr u.(1) Masura sechestrului asigurator se aduce la indeplinire de catre executorul judecatoresc. Cer erea se solutioneaza in camera de consiliu. .sau imobile urmaribile ale debitorului aflate in posesia acestuia sau a unui ter t in scopul valorificarii lor in momentul in care creditorul unei sume de bani v a obtine un titlu executoriu. respinsa sau perimata prin hota rare definitiva ori daca cel care a facut-o a renuntat la judecarea acesteia.(1) Cererea de sechestru asigurator se adreseaza instantei care este competenta sa judece procesul in prima instanta. (3) se aplica in mod corespunzator. . la cererea debitorului. data fara citarea partilor. prin incheiere supusa numai apelului. Inscrierea face opozabil sechestrul tuturor acelora care. Apelul se judeca de urgenta si cu precadere.

946. in camera de consiliu. 951. Autorizarea efectuarii de calatorii Art. 950. Da . in conditiile dispozitiilor prezentei sectiuni.(1) Dupa incuviintarea sechestrului asigurator. (2) Dispozitiile art. (3) Nava poate pleca numai dupa transcrierea incheierii de incuviintare in regis trele autoritatii maritime respective si inscrierea mentiunii corespunzatoare in actul de nationalitate. (4). 246 SECÞIUNEA a 2-a Dispozitii speciale privind sechestrul asigurator al navelor civil e Dreptul de a sechestra o nava civila Art. In acest caz. predate comandantului de capitania portului. (2) Cererea de sechestru se judeca de urgenta. Dispozitiile speciale Art. Incheierea este executorie. Sechestrarea marfurilor Art. instanta care a dispus sechestrul asigurator poate inc uviinta schimbarea navei sechestrate cu alta. aflate la bordul unei nave. (2) Nava se considera ca este gata de plecare din momentul in care comandantul a re la bord certificatele. cererea de infiintare a sechestrului asigurat or asupra unei nave se poate face chiar si inaintea introducerii actiunii de fon d.In toate cazurile in care competenta de prima instanta apartine curt ii de apel. . a creditorului. 948. la cererea creditoru lui care are un privilegiu asupra unei nave.(1) In cazuri urgente. (3) Neintroducerea actiunii in termenul prevazut la alin. toate documentele navei. indiferent de instanta la care s-a introdus sau urmeaza a fi introdusa actiunea de fond. precum si ale sectiu nii 1 a prezentului capitol care se aplica in mod corespunzator. Conditiile Art. 952. . 949. data cu citarea partilor. dupa caz.Competenta de solutionare a cererii de sechestru asigurator asupra u nei nave apartine tribunalului locului unde se afla nava. 947. (1) atrage desfiintare a de drept a sechestrului asigurator. . .Art. (2) Dispozitiile art. . 941 si 944 aplicanduse in mod corespunzator.Valorificarea bunurilor sechestrate nu se va putea face decat dupa c e creditorul a obtinut titlul executoriu. la cererea debitorului sau. (2) se aplica in mod corespunzator. precum si permisul de plecare . (2) se aplica in mod corespunzator. 948 alin. Infiintarea sechestrului. cu respectarea conventiilor internationale asupra sechestrului navelor. 948 alin. dupa ce mai intai se vor s cadea cheltuielile prevazute la alin. va putea fi adaugat la pretul vanzari i.Creditorul posesorului legitim al conosamentului poate proceda la se chestrarea marfurilor reprezentate in conosament. Interdictia sechestrului Art.Creditorul poate solicita infiintarea sechestrului asigurator asupra unei nave. . Aceasta se constata prin incheiere definit iva.(1) Pentru motive temeinic justificate. instanta care a dispus masura asiguratorie poate ordona ca na va sa intreprinda una sau mai multe calatorii. . la care Romania este pa rte.(1) Nava gata de plecare nu poate fi pusa sub sechestru asigurator. ar fi necesare. 247 (4) Cheltuielile necesare pentru efectuarea calatoriei se vor avansa de cel care a solicitat aceasta. 953. cu citarea partilor. 945. Instanta competenta Art. dupa imprejurari. creditorul care a obtinut instituirea sechestrului asigurator e ste obligat sa introduca actiunea la instanta competenta sau sa initieze demersu rile pentru constituirea tribunalului arbitral intr-un termen de cel mult 20 de zile de la data incuviintarii masurii asiguratorii. dispozitiile art. (5) Navlul pentru calatoriile autorizate de instanta. . Stramutarea sechestrului Art. . calea de atac este recursul. a unui coproprietar al navei sau ch iar a debitorului. stabilind in acelasi timp toate m asurile preventive care.

Poprirea asiguratorie se poate infiinta asupra sumelor de bani. 982 si urmatoarele apl icandu-se in mod corespunzator. . distrus ori alterat de posesorul sau actual. 940. 960. 962.(1) Masura sechestrului asigurator se aduce la indeplinire prin imob ilizarea navei de catre capitania portului unde aceasta se afla. a altor bunuri. chiar fara a exist a proces: a) asupra unui bun pe care debitorul il ofera pentru liberarea sa. 955. . Conditiile de infiintare Art.Solutionarea cererii. . . prin incredinta rea pazei acestora unui administrator-sechestru desemnat potrivit art. dispozitiile art. Masurile urgente Art. . (2). 960 alin. 960 ali n. daca aceasta masura este necesara pentru conservarea dreptului respecti v. executarea masurii. masuri urgente. instanta aratata la art. Instanta competenta Art. 958. . . 956. de asemenea. 248 Regulile aplicabile Art. . creditorul va trebui sa cear a si descarcarea marfii. Oprirea temporara a plecarii navei Art. 959. c apitania portului nu va elibera documentele necesare navigatiei si nu va admite plecarea navei din port sau rada. cu citarea p artilor. dispozitiile art. (1). Executarea sechestrului Art.ca nu se solicita deopotriva si sechestrarea navei. punerea sub sechestru judiciar a bunului.(1) Cererea de sechestru judiciar se judeca de urgenta. la cererea celui interesat. in conditiile legii.Sechestrul judiciar consta in indisponibilizarea bunurilor ce formea za obiectul litigiului sau. pe calea or donantei presedintiale. 961. in conditiile stabilite la art. 954. in absenta unei hotarari judecat oresti. se poate dispune de capitania portului in conditiile legii speciale. 941-946. (2) Se va putea. b) asupra unui bun cu privire la care cel interesat are motive temeinice sa se t eama ca va fi sustras. . (2) Impotriva modului de aducere la indeplinire a masurii sechestrului cel inter esat va putea face contestatie la executare la tribunalul locului unde se afla n ava. 949 va putea dispune. (2) In caz de admitere. In acest caz.Pentru asigurarea traficului portuar si a sigurantei civile pe durat a imobilizarii navei.Cererea pentru infiintarea sechestrului judiciar se va adresa instan tei investite cu judecarea actiunii principale in cazul prevazut la art. incuviinta sechestrul judiciar. 943 aplicandu-se in mod corespunzator. .Oprirea temporara a plecarii navei. desfiintarea si ridicarea popririi asiguratorii se vor efectua potrivit dispozitiilor art. care s e aplica in mod corespunzator. c) asupra unor bunuri mobile care alcatuiesc garantia creditorului. instanta va putea sa oblige pe reclamant la darea unei c autiuni. CAPITOLUL II Poprirea asiguratorie Obiectul popririi asiguratorii Art. 957. asupra posesiei unui bun mobil sau imobil ori asupra folosi ntei sau administrarii unui bun proprietate comuna. 963. respectiv instantei in circumscriptia careia se afla bunul in cazurile p revazute la art. titl urilor de valoare sau altor bunuri mobile incorporale urmaribile datorate debito rului de o a treia persoana sau pe care aceasta i le va datora in viitor in teme iul unor raporturi juridice existente.(1) Ori de cate ori exista un proces asupra proprietatii sau altui d rept real principal. instanta de judecata va pute a sa incuviinteze. Procedura de infiintare Art. cand acesta invedereaza insolvabilitatea debitorului sau ori cand are motive temeinice de ba nuiala ca debitorul se va sustrage de la eventuala urmarire silita ori sa se tea ma de sustrageri sau deteriorari. CAPITOLUL III Sechestrul judiciar Notiunea Art.

instanta va putea numi. insa numai cu incuviintarea prealabila a instantei de tutela . (2) Daca partile ajung la o intelegere cu privire la impartirea bunurilor. a reprezentantului sau a ocrotitorului legal.In cazuri urgente. stabi lind totodata si modalitatile de plata. 968. (2) Administratorul-sechestru va putea face toate actele de conservare si admini strare. calitatea de coproprietar. toate bunurile supuse partajului. un administrator provizoriu pana la solutionarea ce rerii de sechestru judiciar.La primul termen de judecata. o suma drept remuneratie. unei persoane desemnate de i nstanta. sesizat de partea interesata. 964. 967. . iar in caz de neintelegere. (3).Reclamantul este obligat sa arate in cerere. cota-parte ce se cuvine fiecaruia si creantele nascute din starea de proprietate comuna pe care coproprietarii le au unii fata . dar numai cu autorizarea prealabila a instantei care l-a numit. . daca partile sunt prezente. 969. 963. . . 942 alin. pentru activitatea prestata. pe langa mentiunile pre vazute la art. 250 Rolul activ al instantei. . va incasa orice venituri si sume datorate si va putea plati datorii cu c aracter curent. Cuprinsul cererii Art. 249 Administratorul-sechestru Art. executorul j udecatoresc. instan ta va lua act de aceasta invoiala si va pronunta o hotarare partiala. (3) Daca administrator-sechestru a fost numita o alta persoana decat detinatorul . se va deplasa la locul situarii bunul ui ce urmeaza a fi pus sub sechestru si il va da in primire. care va putea fi chiar detinatorul bunului. insta nta va hotari potrivit intelegerii lor. la instanta ierarhic superioara. precum si persoana care le detine sau le administrea za. Imparteala se poate face prin buna invoi ala si daca printre cei interesati se afla minori sau persoane puse sub interdic tie judecatoreasca. Intelegerile dintre parti Art. precum si pe cele constatate prin titlu executoriu.(1) In tot cursul procesului. instanta va stabili bunurile supuse impart elii. . 189. (3) si cele ale ar t. persoanele intre care urmeaza a avea loc partajul. 965. precum si. daca este cazul.(3) In cazul bunurilor imobile se va proceda si la inscrierea in cartea funciara potrivit art. Declaratiile partilor Art. valoarea lor. continuand procesul pentru celelalte bunuri. TITLUL V Procedura partajului judiciar Regulile aplicabile Art. pe baza de proces-v erbal. instanta va fixa. 432-435 sunt aplicabile. cu exceptia cazurilor in care legea prevede o alta procedura. Administratorul provizoriu Art. instanta l e va lua declaratie cu privire la fiecare dintre bunurile supuse partajului si v a lua act.(1) Daca partile nu ajung la o intelegere sau nu incheie o tranzacti e potrivit celor aratate la art. Dispozitiile art. 946 se aplica in mod corespunzator. administratorului-sechestru. Hotararea de partaj Art. (4) Dispozitiile art. el va putea sta in judecata in numele partilor litigante cu privire la bunul pu s sub sechestru.(1) Paza bunului sechestrat va fi incredintata persoanei desemnate d e parti de comun acord. 941 alin. locul unde acestea se afla. locul unde se afla si valoarea acestora. titlul pe baza caruia acesta este cerut. . prin incheiere definitiva data fara citarea partilor. de recunoasterile si acordul lor cu privire la exist enta bunurilor. (4) Incheierea este supusa numai apelului. cand este cazul. in termen de 5 zile de la pronuntare. De asemenea. 966. (3) In cazul in care intelegerea priveste numai partajul anumitor bunuri. In acest scop. instanta va starui ca partile sa impar ta bunurile prin buna invoiala. 968.Judecarea oricarei cereri de partaj privind bunuri asupra carora par tile au un drept de proprietate comuna se face dupa procedura prevazuta in preze ntul titlu. Un exemplar al procesului-verbal va fi inain tat si instantei care a incuviintat masura.

Incheierea de admitere in principiu suplimentara Art. care va cuprinde. in t ermenul stabilit. instanta va tine seama. ele se intregesc printr-o suma in bani. instanta va putea atribui bunul altui coproprietar. Criteriile partajului Art. instanta va dispune efectuarea unei expertize pentru formarea loturilor. pentru care instanta nu are date suficiente. 972. la solicitarea instantei. in conditiile legii. instanta va mai stabili datoriile transmi se prin mostenire. (2) Instanta va face imparteala in natura. In cazul in care loturile nu sunt egale in valoare.(1) Daca pentru formarea loturilor sunt necesare operatii de masurat oare. dar mai inainte de pronuntarea hotararii de imparteala.In cazul in care. datoriile si creantele comostenitorilor fata de defunct. va indica daca bunurile sunt comod partajabile in natura si in ce mod. (1) instanta se va pronunta si cu privi re la aceste cereri. prin incheierea aratata la alin. Daca se imparte o mostenire. In temeiul celor stabilite potrivit a lin. 975. I n aceleasi conditii. (3) In cazul in care coproprietarul nu consemneaza in termen sumele cuvenite cel orlalti coproprietari. 973. 969. la cererea unuia dintre coproprietari instanta. prec um si sarcinile mostenirii. into cmind in mod corespunzator minuta. si de acordul partilor. marimea cotei-parti ce se cuvine fiecareia din masa b unurilor de impartit. instanta va tine seama de criteriile prevazu te la art. va putea sa ii atribuie bunul direct prin hotararea asupra fondului procesului. dupa pronuntarea incheierii prevazute la art. propunand. 970. domiciliul si ocupatia partilor. prin incheiere. . . tinand seama de imp rejurarile cauzei. (1).(1) In cazul in care imparteala in natura a unui bun nu este posibil a sau ar cauza o scadere importanta a valorii acestuia ori i-ar modifica in mod pagubitor destinatia economica. . 970 alin. evaluare si altele asemenea. natura bunurilor. cu citarea partilor. . ea va stabili si termenul in care coproprietarul caruia i s-a atribuit provizoriu bunul este obligat sa consemneze sumele ce cor espund cotelor-parti cuvenite celorlalti coproprietari. dupa caz. (2) Daca coproprietarul caruia i s-a atribuit provizoriu bunul consemneaza. instanta. ea procedeaza la formarea loturilor si la atribuirea lor. (3) Prin aceeasi incheiere. faptul ca unii dintre coproprietari. ea va da o incheiere prin care va stabili elementele prevazute la art. ii poate atribui provizoriu intregul bun. (1) si art.Incheierile prevazute la art. precum cererea de red uctiune a liberalitatilor excesive. instanta. s-au formulat si alte cereri in legatura cu parta jul si de a caror solutionare depinde efectuarea acestuia. Caile de atac impotriva unor incheieri Art. dupa ca z. cererea de raport al donatiilor si altele as emenea. sa elimine un bun care a fost cuprins din eroare in masa de impartit. si coproprietarii sau bunurile omise. (2) Daca. fara ca privitor la acesti coproprietari sau la acele bunuri sa fi avut loc o dezbatere contradictorie. 971 pot fi ataca te numai cu apel odata cu fondul. au facut construc tii sau imbunatatiri cu acordul celorlalti coproprietari sau altele asemenea. Incheierea de admitere in principiu Art. sumele cuvenite celorlalti coproprietari. cu consimtamantul tuturor coproprietarilor. stabilind totodata sumele ce se cuvi . instanta va putea da.La cererea unuia dintre coproprietari. Atribuirea provizorie Art.de altii. Raportul de expertiza va arata valoarea bunurilor si criter iile avute in vedere la stabilirea acestei valori. inainte de a se cere imparteala. 973. Prin incheiere. pentru motive temeinice. . instanta 251 poate. . o nou a incheiere. prin hotar area asupra fondului procesului. 974. Atribuirea definitiva Art. Daca mai multi copropr ietari cer sa li se atribuie bunul. 970. l oturile ce urmeaza a fi atribuite.La formarea si atribuirea loturilor. ii va atribui acestuia bunul. 971. in co nditiile prezentului articol. se constata ca exista s i alti coproprietari sau ca au fost omise unele bunuri care trebuiau supuse impa rtelii.

daca parta jul s-a cerut pe cale incidentala. Bunurile nesupuse vanzarii Art. ora si locul vanzarii. instanta poate proceda la imparteala bunurilor pentru care nu a dispus vanzarea potrivit art. stabilind totodata daca vanzarea se va face de catre parti prin buna invoiala ori de catre executorul judecatoresc. prin incheie re. Daca se introduce o noua cerere de partaj. asupra cererii de partaj instanta se va pronu nta prin hotarare.(1) In cazul in care niciunul dintre coproprietari nu cere atribuire a bunului ori. si va instiinta coproprietarii despre data. 976. (3) In cazul in care partajul nu se poate realiza in niciuna dintre modalitatile prevazute de lege.(1) Dupa ramanerea definitiva a incheierii prin care s-a dispus vanz area bunului de catre un executor judecatoresc. (2) Executorul va fixa termenul de licitatie. Daca nu au fost astfel atacate. Solutionarea cererii de partaj Art. Vanzarea bunului Art.n celorlalti coproprietari si termenul in care este obligat sa le plateasca. Termenul nu poate fi mai mare de 3 luni. instanta. (3) Pentru termenul de licitatie a bunurilor mobile. executorul va intocmi si af isa publicatia de vanzare. hotararea este supusa acelorasi cai de atac c . in termen de 15 zile de la pronuntare. (4) In cazul vanzarii unui bun imobil. (2) Odata ramasa definitiva si investita cu formula executorie. 979. (6) Dispozitiile prezentului articol se completeaza in mod corespunzator cu disp ozitiile prezentului cod privitoare la vanzarea la licitatie a bunurilor mobile si imobile prevazute in materia executarii silite. in afara de cazul in care partile sunt de acord cu majorarea lui. 253 (3) Hotararea de partaj este supusa numai apelului. desi acesta a fost atribuit provizoriu. 9 70 si 971 nu au autoritate de lucru judecat. instanta. (2). executorul va intocmi si afisa publicatia de vanzare cu cel putin 30 de zile inainte de termenul de licitatie. acesta va proceda la efectuarea vanzarii la licitatie publica. . 977. . precum si cele r ezultate din vanzare vor fi impartite de instanta potrivit dreptului fiecarui co proprietar. nu s-au consemnat. va dispune ca va nzarea sa fie efectuata de executorul judecatoresc. . in ter menul stabilit. Cu toate acestea. (5) Coproprietarii pot conveni ca vanzarea bunurilor sa se faca la orice pret of erit de participantii la licitatie. hotararea de par taj constituie titlu executoriu si poate fi pusa in executare chiar daca nu s-a cerut predarea efectiva a bunului ori instanta nu a dispus in mod expres aceasta predare.La cererea uneia dintre parti. (4) Incheierile prevazute in prezentul articol pot fi atacate separat numai cu a pel. 978. . 252 (3) In cazul in care vreuna dintre parti nu a fost de acord cu vanzarea prin bun a invoiala sau daca aceasta vanzare nu s-a realizat in termenul stabilit potrivi t alin.(1) Hotararea de partaj are efect constitutiv. care nu va putea depasi 30 de zile pentru bunurile mobile si 60 de zile pentru bunurile imobile. 980. aces te incheieri nu mai pot fi supuse apelului odata cu hotararea asupra fondului pr ocesului. . ei pot conveni ca vanzarea sa n u se faca sub un anumit pret. De asemenea. (2) Daca partile sunt de acord ca vanzarea sa se faca prin buna invoiala.(1) In toate cazurile. instanta va hotari inchiderea dosarului. Procedura vanzarii la licitatie Art. prin incheiere data cu citarea partilor. socotite de la da ta primirii incheierii. (2) Sumele depuse de unul dintre coproprietari pentru ceilalti. va dispune vanzarea bunului. instan ta va stabili si termenul la care aceasta va fi efectuata. Hotararea de partaj Art. 976. sumele cuvenite celorlalti coproprietari. cu cel putin 5 zile inainte de acel termen. incheierile de admitere in principiu prevazute la art.

254 (2) Ordonanta va putea fi data si fara citarea partilor. daca s-a dat cu citarea partilor. (3) Judecata se face de urgenta si cu precadere. (4) Pronuntarea se poate amana cu cel mult 24 de ore.(1) In vederea judecarii cererii. (2) Ordonanta este provizorie si executorie. iar paratului i se va comunica o copi e de pe cerere si de pe actele care o insotesc. (3) De asemenea. (4) Executarea cu privire la bunurile impartite poate fi ceruta in termenul prev azut la art. .(1) In cazul in care partile declara in mod expres ca nu solicita pr edarea bunurilor. va putea sa ordone masuri provizorii in cazuri grabnice. este necesara introducerea unei actiuni in revendicare in cazul in care bunurile atribuite unui coproprietar sunt detinute de terte persoane. (4) sunt aplicabile. daca s-a dat fara citarea lor. (3) Apelul se judeca de urgenta si cu precadere. (2) Pentru a intra in posesia bunurilor atribuite si a caror predare i-a fost re fuzata de ceilalti coproprietari. In caz de urgenta deose bita. . instanta pronuntandu-se as upra masurii solicitate pe baza cererii si actelor depuse. . si de la comunicare. chiar daca se ataca numai solutia data asupra partajulu i.(1) Daca prin legi speciale nu se prevede altfel. 985. . partea interesata va trebui sa exercite actiun ea in revendicare. 981. Procedura de solutionare Art. Acelasi este si termenul pentru e xercitarea caii de atac. dar n umai cu plata unei cautiuni al carei cuantum se va stabili de catre aceasta. dupa cum hotararea de partaj se refera la bunuri mobile sau bu nuri imobile. 984 alin. . pentru prevenirea unei pagube iminente si care nu s-ar putea repara. Instanta competenta Art. 696. cu citarea partilor. instanta va putea hotari ca executarea sa se faca fara somatie sau fara trecerea unui termen. Revendicarea bunurilor atribuite Art. partile vor fi citate conform norm elor privind citarea in procesele urgente. nefiind admisibile probe a caro r administrare necesita un timp indelungat. stabilind ca in favoarea reclamantului exi sta aparenta de drept. (4) Impotriva executarii ordonantei presedintiale se poate face contestatie la e xecutare. ordonanta este sup usa numai apelului in termen de 5 zile de la pronuntare. precum si pentru inlaturarea piedicilor ce s-ar ivi cu prilejul unei executari. iar motivarea ordonantei s e face in cel mult 48 de ore de la pronuntare. 984.(1) Instanta de judecata. pentru pastrarea unui drept care s-ar pagubi prin intarziere. 973 nu poate fi cenzurata pe calea re cursului. (3) La cererea reclamantului.Cererea de ordonanta presedintiala se va introduce la instanta compe tenta sa se pronunte in prima instanta asupra fondului dreptului. hotararea de partaj nu este susceptibila de executare silita.a si hotararea data asupra cererii principale. (2) Instanta de apel poate suspenda executarea pana la judecarea apelului. Transformarea cererii . Dispozitii le art. TITLUL VI Procedura ordonantei presedintiale Conditiile de admisibilitate Art. 983. 982. (4) Ordonanta va putea fi data chiar si atunci cand este in curs judecata asupra fondului. fara concluziile part ilor. Aplicarea criteriilor prevazute la art. Calea de atac Art. ordonanta va putea fi data chiar in aceeasi zi. Daca hotararea nu cuprinde nicio me ntiune privind durata sa si nu s-au modificat imprejurarile de fapt avute in ved ere. masurile dispuse vor produce efecte pana la solutionarea litigiului asupra fondului. (5) Pe cale de ordonanta presedintiala nu pot fi dispuse masuri care sa rezolve litigiul in fond si nici masuri a caror executare nu ar mai face posibila restab ilirea situatiei de fapt.

994. Acceptarea ofertei reale Art. acesta din urma este in drept sa faca oferta reala si sa consemneze ceea ce datoreaza.Cand creditorul refuza sa primeasca plata de la debitor. Procedura de consemnare a s umelor de bani este obligatorie pentru CEC Bank . Procedura ofertei reale Art.S. Ea nu are insa o astfel de autoritate intr-o cerere ulterioara privitoare la fondul dreptului.La solicitarea reclamantului. 989. Executorul judecatoresc va intocmi un proces-ver bal prin care va constata acceptarea ofertei reale. p rin care este invitat sa primeasca prestatia datorata.Art. . pana la inchiderea dezbaterilor la pri ma instanta.(1) Cererile posesorii se judeca de urgenta si cu precadere. (2) Ordonanta presedintiala nu are autoritate de lucru judecat asupra cererii pr ivind fondul dreptului. TITLUL VII Cererile posesorii Conditiile de admisibilitate Art. spre a se libera de datorie. . (2) Hotararea judecatoreasca prin care s-a solutionat o actiune privitoare la fo ndul dreptului are autoritate de lucru judecat intr-o cerere posesorie ulterioar a in legatura cu acelasi bun. debitoru l este liberat de obligatia sa. dupa caz. (2) In acest caz. executorul judecatoresc va incheia proces-verbal in care va con semna aceste imprejurari.S.(1) Hotararea judecatoreasca prin care s-a solutionat o cerere poses orie are autoritate de lucru judecat intr-o cerere posesorie ulterioara purtata intre aceleasi parti si intemeiata pe aceleasi fapte. va putea sa consemneze suma sau bunul oferit la CEC Bank .(1) Daca creditorul nu se prezinta sau refuza sa primeasca suma ori obiectul oferit. situatie in care paratul va fi incunostintat si citat in mod expres cu aceasta mentiune. data si ora cand suma sau obiectul oferi t urmeaza sa ii fie predat creditorului.(1) In scopul prevazut la art. la o unitate specializata. 986. 993.(1) Ordonanta presedintiala are autoritate de lucru de judecat fata de o alta cerere de ordonanta presedintiala. 991. o somatie. . debitorul va face creditorului.A. sau la orice alta institutie de credit ori. 987. prin mijlocirea unui executor judecatoresc din circumscriptia tribunalului in ca re se afla domiciliul creditorului sau domiciliul ales al acestuia. Autoritatea de lucru judecat Art. . 992. . cererea de ordonanta presedintiala va putea fi transformata intr-o cerere de drept comun. 991. (3) Consemnarea va fi precedata de o noua somatie adresata creditorului in care se vor arata ziua si ora cand si locul unde suma sau. TITLUL VIII Procedura ofertei de plata si consemnatiunii Domeniul de aplicare Art. (3) Hotararea data asupra fondului dreptului are putere de lucru judecat asupra unei cereri ulterioare de ordonanta presedintiala. 256 . Judecata si caile de atac Art. (2) Sunt inadmisibile cererea reconventionala si orice alte cereri prin care se solicita protectia unui drept in legatura cu bunul in litigiu. . si nu poate fi conditiona ta de existenta acordului creditorului. (2) In acea somatie se vor arata locul. debitorul. 988. Consemnarea sumei sau a bunului Art.Cererile posesorii sunt admisibile numai in cazurile si conditiile p revazute de Codul civil. 255 (3) Hotararea data asupra cererii posesorii este supusa numai apelului. . Consemnarea bunurilor se face in conditi ile prevazute de lege. dupa caz. . numai daca nu s-au modificat imprej urarile de fapt care au justificat-o. Autoritatea lucrului judecat Art.In cazul in care creditorul primeste suma sau bunul oferit. . iar recipisa de consemnare se va depu ne la executorul judecatoresc care a trimis somatia. bunul oferit se va depune.A. 990.

astfel cum este definita la lit. a) sau b). in orice stadiu al judecatii. iar recipi sa de consemnare va fi pusa la dispozitia instantei.In baza procesului-verbal intocmit in conditiile art. (ii) se afla in subordinea sau este supus controlului unei autoritati contractan te. . lichid e si exigibile ce reprezinta obligatii de plata a unor sume de bani care rezulta dintr-un contract. care actioneaza la nivel central. b) orice organism de drept public. (3) Debitorul este considerat liberat la data consemnarii platii. printr-o i ncheiere data fara citarea partilor.Dispozitiile prezentului titlu se completeaza cu prevederile Codului civil referitoare la ofertele de plata si consemnatiuni. 995. in fata oricarei instante. se intelege: a) orice autoritate publica a statului roman sau a unui stat membru al Uniunii E uropene. (1). cu per sonalitate juridica. Oferta de plata in fata instantei Art. Incheierea se comunica creditorului in termen de 5 zile de la intocmirea aceste ia. (3) Incheierile prevazute la alin. (3) Prin autoritate contractanta. a consiliului de supraveghere si directoratului. in majoritate. 998. . Incidenta dispozitiilor Codului civil Art. ale ofertei de plata si consemnatiunii. astfel cum este definita la lit. in sensul alin. care sunt definitive. bunul. astfel cum este definita la lit. prin incheiere. urmata de consemnatiune Art. (2) In termen de 15 zile de la comunicarea incheierii prevazute la alin. care a fost infiintat pentru a satisface nevoi de interes g eneral. (iii) in componenta consiliului de administratie ori. dupa caz. cel interesat va putea cere radiere a din cartea funciara sau din alte registre publice a drepturilor de ipoteca con stituite in vederea garantarii creantei stinse in conditiile prezentului titlu. 997. (2) Nu sunt incluse in sfera de aplicare a prezentului titlu: a) creantele inscrise la masa credala in cadrul unei proceduri de insolventa. regulament sau altui inscris. (2). si care se afla in cel putin una dintre urmatoa rele situatii: (i) este finantat. in afara de ca zul in care se anuleaza oferta de plata si consemnatiunea. a). regional sau local. 257 b) creantele care izvorasc din contractele incheiate intre intreprinzatori si co nsumatori. (1) si (2) se ataca numai odata cu fondul. 999. c) orice asociere formata de una sau mai multe autoritati contractante dintre ce le prevazute la lit. (1). cu exceptia celor date in recurs. TITLUL IX Procedura ordonantei de plata Domeniul de aplicare Art. debitor ul va proceda la consemnare conform dispozitiilor art. va co nstata liberarea debitorului. insusit de parti prin semnatura ori in alt mod admis de lege. Radierea ipotecilor Art. de fond si de forma. inclusiv din cele incheiate intre un intreprinzator si o aut oritate contractanta. . a). dupa caz. altul decat cele prevazute la lit. 995 sau 996.(1) Dupa consemnare. constatat printr-un inscris ori determinate potrivit unui statut. 996. creditorul este pus in intarziere sa primeasca suma sau. liberarea debitorului se va constata prin incheiere. fara caracter comercial. de catre o autoritate contractanta. Daca c reditorul este prezent si primeste prestatia datorata.(1) Oferta de plata poate fi facuta si in timpul procesului. mai mult de jumatate din numarul membrilor sunt numiti de catre o autoritate contractanta. . 994 alin. In acest caz.Validarea ofertei reale. . a).(1) Prevederile prezentului titlu se aplica creantelor certe. care. a). (2) In cazul in care creditorul lipseste sau refuza primirea prestatiei. 993 ori a inch eierii emise in conditiile art. prin incheiere. cr editorul va putea cere anularea acesteia pentru nerespectarea conditiilor de val iditate. la judecat oria in circumscriptia careia s-a facut consemnarea. efectuarea platii si liberarea debitorului. . executorul judecatoresc va constata.

denum irea si sediul. se va aplica rata dobanzii de referinta stabilita de Banca Nationala a Romaniei. (3) Cererea si actele anexate la aceasta se depun in copie in atatea exemplare c ate parti sunt. b) daca termenul de plata nu este fixat in contract: (i) dupa 30 de zile de la data primirii de catre debitor a facturii sau a oricar ei alte asemenea solicitari de plata. 1000. fara a fi necesara punerea in intarziere a debitorului: a) daca in contract a fost fixat un termen de plata. 1.000 alin. . denumirea si sediul creditorului. o somatie.000 alin. si domiciliu l debitorului persoana fizica. termenul la care trebuia facuta plata si orice element necesar pentru determinarea datoriei. cu continut declarat si confi rmare de primire. c) suma ce reprezinta obiectul creantei. daca este cunoscut. (3) Creditorul poate sa pretinda daune-interese suplimentare pentru toate cheltu ielile facute pentru recuperarea sumelor ca urmare a neexecutarii la timp a obli . 1003. dupa caz. in celelalte cazuri. 2. b) numele si prenumele. permitand certificarea conformitatii marfurilor sau serviciilor. Determinarea dobanzii Art. . Instanta competenta Art. (ii) daca data primirii facturii sau a unei solicitari echivalente de plata este incerta. numarul de inmatriculare in registrul co mertului ori de inscriere in registrul persoanelor juridice si contul bancar. la expirarea unui termen de 30 de zile de la primirea marfurilor sau prestarea serviciilor. 258 (2) La cerere se anexeaza inscrisurile ce atesta cuantumul sumei datorate si ori ce alte inscrisuri doveditoare ale acesteia. Cuprinsul cererii Art. prin intermediul executo rului judecatoresc sau prin scrisoare recomandata. la expirarea unui termen de 30 de zile de la aceasta data. potrivit legii. precum si domiciliul sau. (iv) daca legea sau contractul stabileste o procedura de acceptare ori de verifi care. dupa caz. de la data la care obligatia a devenit exigibila.(1) Cererea privind ordonanta de plata va cuprinde: a) numele si prenumele. e) semnatura creditorului. 1001. prin care ii va pune in vedere sa plateasca suma da torata in termen de 15 zile de la primirea acesteia. plus unul pentru instanta. codul unic de inregist rare sau codul de identificare fiscala. in cazul contractelor incheiate intre intreprinzatori sau alti profesionisti. creditorul poate introduce cererea privind ordonanta de plata la instanta competenta pentru judecarea fondului cauzei in prima instanta. din ziua urmatoare acestui termen.Comunicarea somatiei Art. perioada la care se refera acestea. temeiul de fapt si de drept al obligati ei de plata. precum si dovada de comunicare a so matiei prevazute la art. dupa 30 de zile de la receptia marfurilor sau prestarea serviciilor. (1). iar in cazul debitorului persoana juridica. de la data la care debitorul a fost pus sau este de drep t in intarziere. Rata de referinta in vigoare in prima zi calendaristica a semestrului se aplica pe intregul semestru. 1002. daca sunt cunoscute.(1) Daca partile nu au stabilit nivelul dobanzii pentru plata cu in tarziere. precum si. in cazul contractelor incheiate intre intreprinzatori si o autoritate contrac tanta. (2) Creanta produce dobanzi dupa cum urmeaza: 1. . (2) Aceasta somatie intrerupe prescriptia extinctiva potrivit dispozitiilor Codu lui civil.(1) Creditorul ii va comunica debitorului. iar debit orul a primit factura ori solicitarea de plata la data verificarii sau anterior acestei date.Daca debitorul nu plateste in termenul prevazut la art. (1). . potrivit legii. 1. d) suma ce reprezinta dobanzile aferente sau alte despagubiri ce se cuvin credit orului. (iii) daca solicitarea de plata a fost comunicata inainte de a primi marfurile s au serviciile. 3. codul numeric personal.

gatiilor de catre debitor. (4) Este lovita de nulitate absoluta conventia prin care se fixeaza o obligatie de punere in intarziere pentru a opera curgerea dobanzilor in cazurile prevazute la alin. (2) pct. 1 si 2 sau un termen de la care creanta produce dobanzi mai m are decat cel prevazut la alin. (2). Citarea partilor. Intampinarea Art. 1004. - (1) Pentru solutionarea cererii, judecatorul dispune citarea partil or, potrivit dispozitiilor referitoare la pricinile urgente, pentru explicatii s i lamuriri, precum si pentru a starui in efectuarea platii sumei datorate de deb itor ori pentru a se ajunge la o intelegere a partilor asupra modalitatilor de p lata. Citatia va fi inmanata partii cu 10 zile inaintea termenului de judecata. (2) La citatia pentru debitor se vor anexa, in copie, cererea creditorului si ac tele depuse de acesta in dovedirea pretentiilor. 259 (3) In citatie se va preciza ca debitorul este obligat sa depuna intampinare cu cel putin 3 zile inaintea termenului de judecata, facandu-se mentiune ca, in caz ul nedepunerii intampinarii, instanta, fata de imprejurarile cauzei, poate consi dera aceasta ca o recunoastere a pretentiilor creditorului. (4) Intampinarea nu se comunica reclamantului, care va lua cunostinta de cuprins ul acesteia la primul termen de judecata. Declaratiile partilor. Stingerea litigiului Art. 1005. - (1) In cazul in care creditorul declara ca a primit plata sumei dat orate, instanta ia act de aceasta imprejurare printr-o incheiere definitiva, pri n care se dispune inchiderea dosarului. (2) Cand creditorul si debitorul ajung la o intelegere asupra platii, instanta i a act de aceasta, pronuntand o hotarare de expedient, potrivit art. 432. (3) Hotararea de expedient este definitiva si constituie titlu executoriu, fara a fi investita cu formula executorie. Contestarea creantei Art. 1006. - (1) Daca debitorul contesta creanta, instanta verifica daca contest atia este intemeiata, in baza inscrisurilor aflate la dosar si a explicatiilor s i lamuririlor partilor. In cazul in care apararea debitorului este intemeiata, i nstanta va respinge cererea creditorului prin incheiere. (2) Daca apararile de fond formulate de debitor presupun administrarea altor pro be decat cele prevazute la alin. (1), iar acestea ar fi admisibile, potrivit leg ii, in procedura de drept comun, instanta va respinge cererea creditorului privi nd ordonanta de plata prin incheiere. (3) In cazurile prevazute la alin. (1) si (2), creditorul poate introduce cerere de chemare in judecata potrivit dreptului comun. Emiterea ordonantei Art. 1007. - (1) In cazul in care instanta, ca urmare a verificarii cererii pe b aza inscrisurilor depuse, precum si a declaratiilor partilor, constata ca preten tiile creditorului sunt intemeiate, va emite o ordonanta de plata, in care se pr ecizeaza suma si termenul de plata. (2) Daca instanta, examinand probele cauzei, constata ca numai o parte dintre pr etentiile creditorului sunt intemeiate, va emite ordonanta de plata numai pentru aceasta parte, stabilind si termenul de plata. In acest caz, creditorul poate f ormula cerere de chemare in judecata potrivit dreptului comun pentru a obtine ob ligarea debitorului la plata restului datoriei. (3) Termenul de plata prevazut la alin. (1) si (2) nu va fi mai mic de 10 zile s i nici nu va depasi 30 de zile de la data comunicarii ordonantei. Judecatorul nu va putea stabili alt termen de plata, decat daca partile se inteleg in acest se ns. (4) In cazul creantelor reprezentand obligatii de plata a cotelor din cheltuieli le comune fata de asociatiile de proprietari, precum si a cheltuielilor de intre tinere ce revin persoanelor fizice corespunzator suprafetelor locative pe care l e folosesc ca locuinte, instanta, la cererea debitorului, va putea, prin excepti e de la dispozitiile alin. (3), sa dispuna stabilirea unui termen de plata mai m are ori esalonarea platii, tinand 260

seama de motivele temeinice invocate de debitor in ceea ce priveste posibilitati le efective de plata. (5) Ordonanta se va inmana partii prezente sau se va comunica fiecarei parti de indata, potrivit legii. Durata procedurii Art. 1008. - Daca de la data introducerii cererii creditorului au trecut mai mul t de 90 de zile fara a se pronunta ordonanta de plata, instanta va dispune, chia r din oficiu, inchiderea dosarului prin incheiere definitiva, dispozitiile art. 1.006 alin. (3) ramanand aplicabile. Cererea in anulare Art. 1009. - (1) Impotriva ordonantei de plata prevazute la art. 1.007 alin. (1) si (2) debitorul poate formula cerere in anulare in termen de 10 zile de la dat a inmanarii sau comunicarii acesteia. (2) Cererea in anulare poate fi introdusa de creditor impotriva incheierilor pre vazute la art. 1.006 alin. (1) si (2), precum si impotriva ordonantei de plata p revazute la art. 1.007 alin. (2), in termenul prevazut la alin. (1). (3) Prin cererea in anulare se poate invoca numai nerespectarea cerintelor preva zute de prezentul titlu pentru emiterea ordonantei de plata, precum si, daca est e cazul, cauze de stingere a obligatiei ulterioare emiterii ordonantei de plata. Dispozitiile art. 1.006 se aplica in mod corespunzator. (4) Cererea in anulare se solutioneaza de catre instanta care a pronuntat ordona nta de plata, in complet format din 2 judecatori. (5) Cererea in anulare nu suspenda executarea. Suspendarea va putea fi insa incu viintata, la cererea debitorului, numai cu dare de cautiune, al carei cuantum va fi fixat de instanta. (6) Daca instanta investita admite, in tot sau in parte, cererea in anulare, ace asta va anula ordonanta, in tot sau, dupa caz, in parte, pronuntand o hotarare d efinitiva. Prevederile art. 1.006 alin. (3) si ale art. 1.007 alin. (2) se aplic a in mod corespunzator. (7) In cazurile prevazute la alin. (2), daca instanta investita admite cererea i n anulare, va pronunta o hotarare definitiva prin care va emite ordonanta de pla ta, dispozitiile art. 1.007 aplicandu-se in mod corespunzator. (8) Hotararea prin care a fost respinsa cererea in anulare este definitiva. Titlul executoriu Art. 1010. - (1) Ordonanta de plata, devenita definitiva ca urmare a neintroduce rii sau respingerii cererii in anulare, are putere de lucru judecat si constitui e titlu executoriu, fara a fi investita cu formula executorie. (2) Impotriva executarii silite a ordonantei de plata partea interesata poate fa ce contestatie la executare, potrivit dreptului comun. In cadrul contestatiei nu se pot invoca decat neregularitati privind procedura de executare, precum si ca uze de stingere a obligatiei ivite ulterior ramanerii definitive a ordonantei de plata. 261 TITLUL X Procedura cu privire la cererile de valoare redusa Domeniul de aplicare Art. 1011. - (1) Prezentul titlu se aplica atunci cand valoarea cererii, fara a se lua in considerare dobanzile, cheltuielile de judecata si alte venituri acces orii, nu depaseste suma de 10.000 lei la data sesizarii instantei. (2) Prezentul titlu nu se aplica in materie fiscala, vamala sau administrativa s i nici in ceea ce priveste raspunderea statului pentru acte sau omisiuni in cadr ul exercitarii autoritatii publice. (3) De asemenea, prezenta procedura nu se aplica cererilor referitoare la: a) starea civila sau capacitatea persoanelor fizice; b) drepturile patrimoniale nascute din raporturile de familie; c) mostenire; d) insolventa, concordatul preventiv, procedurile privind lichidarea societatilo r insolvabile si a altor persoane juridice sau alte proceduri asemanatoare; e) asigurari sociale; f) dreptul muncii; g) inchirierea unor bunuri imobile, cu exceptia actiunilor privind creantele ava

nd ca obiect plata unei sume de bani; h) arbitraj; i) atingeri aduse dreptului la viata privata sau drepturilor care privesc person alitatea. Caracterul alternativ Art. 1012. - (1) Reclamantul are alegerea intre procedura reglementata de prezen tul titlu si procedura de drept comun. (2) Daca a sesizat instanta cu o cerere redactata potrivit art. 189, aceasta va fi solutionata potrivit procedurii de drept comun, cu exceptia cazului in care r eclamantul, cel mai tarziu la primul termen de judecata, solicita in mod expres aplicarea procedurii speciale. (3) Atunci cand cererea nu poate fi solutionata potrivit dispozitiilor prevazute de prezentul titlu, instanta judecatoreasca il informeaza pe reclamant in acest sens, iar daca reclamantul nu isi retrage cererea, aceasta va fi judecata potri vit dreptului comun. Instanta competenta Art. 1013. - (1) Competenta de a solutiona cererea in prima instanta apartine ju decatoriei. (2) Competenta teritoriala se stabileste potrivit dreptului comun. Declansarea procedurii Art. 1014. - (1) Reclamantul declanseaza procedura cu privire la cererile cu val oare redusa prin completarea formularului de cerere si depunerea sau trimiterea acestuia 262 la instanta competenta, prin posta sau prin orice alte mijloace care asigura tra nsmiterea formularului si confirmarea primirii acestuia. (2) Formularul de cerere se aproba prin ordin al ministrului justitiei si contin e rubrici care permit identificarea partilor, valoarea pretentiei, indicarea pro belor si alte elemente necesare solutionarii cauzei. (3) Odata cu formularul de cerere se depun ori se trimit si copii de pe inscrisu rile de care reclamantul intelege sa se foloseasca. (4) In cazul in care informatiile furnizate de reclamant nu sunt suficient de cl are sau sunt inadecvate ori formularul de cerere nu a fost completat corect, ins tanta, cu exceptia situatiilor in care cererea este vadit nefondata sau inadmisi bila, ii va acorda reclamantului posibilitatea sa completeze sau sa rectifice fo rmularul ori sa furnizeze informatii sau inscrisuri suplimentare. Instanta va fo losi in acest scop un formular tip, care va fi aprobat prin ordin al ministrului justitiei. (5) Cererea se va respinge daca este vadit nefondata sau inadmisibila. (6) In cazul in care reclamantul nu completeaza sau nu rectifica formularul de c erere in termenul stabilit de instanta, cererea se va anula. Desfasurarea procedurii Art. 1015. - (1) Procedura cu privire la cererile cu valoare redusa este scrisa si se desfasoara in intregul ei in camera de consiliu. (2) Instanta poate dispune infatisarea partilor, daca apreciaza acest fapt ca fi ind necesar sau la solicitarea uneia dintre parti. Instanta poate sa refuze o as tfel de solicitare in cazul in care considera ca, tinand cont de imprejurarile c auzei, nu sunt necesare dezbateri orale. Refuzul se motiveaza in scris si nu poa te fi atacat separat. (3) Dupa primirea formularului de cerere completat corect, instanta va trimite d e indata paratului formularul de raspuns, insotit de o copie a formularului de c erere si de copii de pe inscrisurile depuse de reclamant. (4) In termen de 30 de zile de la comunicarea actelor prevazute la alin. (3), pa ratul va depune sau trimite formularul de raspuns completat corespunzator, precu m si copii de pe inscrisurile de care intelege sa se foloseasca. Paratul poate s a raspunda prin orice alt mijloc adecvat, fara utilizarea formularului de raspun s. (5) Instanta va comunica de indata reclamantului copii de pe raspunsul paratului , cererea reconventionala, daca este cazul, precum si de pe inscrisurile depuse de parat.

(6) Daca paratul a formulat cerere reconventionala, reclamantul, in termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia, va depune sau va trimite formularul de rasp uns completat corespunzator ori va raspunde prin orice alt mijloc. (7) Cererea reconventionala care nu poate fi solutionata in cadrul prezentei pro ceduri intrucat nu sunt indeplinite cerintele prevazute la art. 1.011 va fi disj unsa si judecata potrivit dreptului comun. (8) Instanta poate solicita partilor sa furnizeze mai multe informatii in termen ul pe care il va stabili in acest scop, care nu poate depasi 30 de zile de la pr imirea raspunsului paratului sau, dupa caz, al reclamantului. (9) Instanta poate incuviinta si alte probe in afara inscrisurilor depuse de par ti. Nu vor fi insa incuviintate acele probe a caror administrare necesita cheltu ieli disproportionate fata de valoarea cererii de chemare in judecata sau a cere rii reconventionale. (10) In cazul in care instanta a fixat un termen pentru infatisarea partilor, ac estea trebuie citate. 263 (11) Ori de cate ori instanta stabileste un termen in vederea indeplinirii unui act de procedura, va instiinta partea interesata de consecintele nerespectarii a cestuia. Solutionarea cererii Art. 1016. - (1) Instanta va pronunta si redacta hotararea in termen de 30 de zi le de la primirea tuturor informatiilor necesare sau, dupa caz, de la dezbaterea orala. (2) In cazul in care nu se primeste niciun raspuns de la partea interesata in te rmenul stabilit la art. 1.015 alin. (4), (6) sau (8), instanta se va pronunta cu privire la cererea principala sau la cererea reconventionala in raport cu actel e aflate la dosar. (3) Hotararea primei instante este executorie din momentul pronuntarii si se com unica partilor. Cheltuielile de judecata Art. 1017. - (1) Partea care cade in pretentii va fi obligata, la cererea celeil alte parti, la plata cheltuielilor de judecata. (2) Cu toate acestea, instanta nu va acorda partii care a castigat procesul chel tuielile care nu au fost necesare sau care au avut o valoare disproportionata in raport cu valoarea cererii. Caile de atac Art. 1018. - (1) Hotararea judecatoriei este supusa numai apelului la tribunal, in termen de 30 de zile de la comunicare. (2) Pentru motive temeinice, instanta de apel poate sa suspende executarea silit a, insa numai daca se consemneaza o cautiune de 10% din valoarea contestata. (3) Hotararea instantei de apel se comunica partilor si este definitiva. TITLUL XI Evacuarea din imobilele folosite sau ocupate fara drept CAPITOLUL I Dispozitii generale Domeniul de aplicare Art. 1019. - (1) Dispozitiile prezentului titlu se aplica in litigiile privind e vacuarea din imobilele folosite sau, dupa caz, ocupate fara drept de catre fosti i locatari sau alte persoane. (2) In sensul prezentului titlu, termenii de mai jos au urmatorul inteles: a) locatiune - orice locatiune scrisa sau verbala, incluzand si sublocatiunea; b) locatar - locatarul principal, chirias sau arendas, sublocatarul sau un cesio nar al locatarului, indiferent daca persoana care solicita evacuarea este locato rul sau sublocatorul ori dobanditorul imobilului; c) locator - locatorul principal, sublocatorul, cesionarul si dobanditorul imobi lului; d) imobil - constructia, terenul cu sau fara constructii, impreuna cu accesoriil e acestora; e) ocupantul - oricare persoana, alta decat proprietarul sau locatarul, care ocu pa in fapt imobilul cu sau fara permisiunea ori ingaduinta proprietarului; 264 f) proprietar - titularul dreptului de proprietate asupra imobilului, inclusiv l

pentru realizarea drepturilor si indeplinirea obligatiilor izvorand din contract. dupa caz. (2) Daca imobilul este inchis. dac a prin lege nu se prevede altfel. in scris. 1024. in conditiile prezentului articol. precum si din orice alta cauza si lo catorul doreste sa intre in posesia imobilului. denuntarea ceruta de lege pent ru incetarea contractului va fi considerata si notificare de evacuare a imobilul ui. partea interesata. 265 Notificarea ocupantului Art. dupa ce dreptul de a ocupa imobilul a incetat. (2) Daca locatiunea este pe durata nedeterminata. sunt incidente dispozitiile prezentului capitol. daca locatiunea inceteaza di n orice motive. prin actiunea locat orului. ridicarii echipamentelor. (4). . (2) De asemenea. prin intermediul executorului judecatoresc. (3) Cand locatiunea este pe durata determinata. inchiriat sau arendat. in termen de 5 zile de la comunicarea notificarii. marfurilor sau altor bunuri mobile din imob il.(1) Reclamantul are alegerea intre procedura reglementata de prezen tul titlu si procedura de drept comun. dup a caz. 1020. Notificarea locatarului Art. sub rezerva aplicarii dispoziti ilor art. chiar daca locatarul a parasit imobilul sa u contractul a incetat. 1. in conditiile dreptului comun. 1025. toate notificarile. prin neplata chiriei sau a arenzii. Caracterul facultativ al procedurii Art.Cererile formulate in temeiul prezentului titlu sunt de competenta judecatoriei in circumscriptia careia se afla situat imobilul ocupat fara drept ori. . punandu-i in vedere sa elibe reze si sa-i predea liber imobilul. fara nicio procedura judiciara de evacuare. precum si a celor prevazute de dispozitiile legale aplicabile in materie. locatorul sau proprietarul poate intra i n posesia acestuia. va putea proceda. proprietarul va n otifica in scris ocupantul. (3) In cazul aratat la alin. (2). in termen de cel mult 30 de zile de la data comunicarii notificarii. 1022. 1023. . dispozitiile prezentului titlu nu aduc nicio atingere drepturil or locatorului sau proprietarului la plata chiriei sau arenzii. Citarea si comunicarea actelor procedurale Art. potrivit dispozitiilor re feritoare la ordonanta de plata sau celor privind solutionarea cererilor cu valo are redusa ori la sesizarea instantei competente. CAPITOLUL II Procedura de evacuare Evacuarea voluntara Art. de drept. In caz contrar.ocatarul.(1) Daca locatarul sau ocupantul care a fost notificat in conditiil e prezentului titlu a parasit imobilul. notificarea de evacuare a imobil ului trebuie facuta cu cel putin 30 de zile inainte de expirarea termenului. Incetarea locatiunii. la plata de desp agubiri si nici altor drepturi nascute in temeiul contractului sau al legii. acesta va notifica locatarul.Atunci cand proprietarul unui imobil doreste sa il evacueze pe ocup antul acestuia. dupa caz. iar dreptul locatarului este socotit stins. citatiile si celelalte acte d e procedura emise potrivit dispozitiilor prezentului titlu vor fi afisate la usa imobilului. punandu-i in vedere sa elibereze imobilul pe care il ocupa fara niciun drept. (2) Se prezuma ca imobilul este parasit in caz de incetare a activitatii economi ce ori de incetare a folosirii imobilului de catre locatar sau ocupant ori de ca tre persoanele aflate sub controlul lor. . 1021. . precum si in cazul returnarii cheilor i mobilului.(1) Atunci cand dreptul locatarului de a folosi un imobil s-a stins ca urmare a incetarii locatiunii prin expirarea termenului. . Instanta competenta Art.(1) Locatarul si ocupantul imobilului sunt socotiti ca avand domici liul lor obligatoriu la imobilul pe care il ocupa fara niciun drept. II din prezentul titlu. . (4) Locatarul poate renunta la notificarea prevazuta in prezentul articol prin a ct scris cuprinzand recunoasterea dreptului locatorului de a recurge imediat la procedura prevazuta la cap.027 alin.

Sesizarea instantei Art. 1028. sau de la co municare. . la dispozitia creditorului. Daca hotararea de evacuare s-a dat fara citarea partilor. . potrivit procedurii prevazute in pr ezentul titlu. in conditiile legii. Suspendarea executarii Art. Procedura de judecata. inclusiv lipsa titlului reclamantului. . nu poate formula cerere reconventionala.(1) Executarea hotararii de evacuare nu va putea fi suspendata.Daca locatarul sau ocupantul notificat in conditiile prezentului ti tlu refuza sa evacueze imobilul ori daca locatarul a renuntat la dreptul sau de a fi notificat si a pierdut. 266 (2) Paratul poate invoca aparari de fond privind temeinicia motivelor de fapt si de drept ale cererii. la incetarea acestor abuzuri si la restabilirea situ atiei anterioare. (2) Cererea de evacuare se judeca de urgenta. (5) Hotararea de evacuare este executorie si poate fi atacata numai cu apel in t ermen de 5 zile de la pronuntare. Calea de atac Art. precum si cea aferenta ratelor de chirie sau arenda ce ar dev eni exigibile in cursul judecatii procesului.(1) Paratul chemat in judecata. in camera de consiliu. . prin hotarare executor ie. in conditiil e prevazute la alin. chiria sau arenda la care a fost obligat. loc atorul sau proprietarul va solicita instantei sa dispuna. el va putea fi obligat. dreptul de a folosi imobilul. pretentiile sale urmand a fi valorificate numai pe cale separata. cu ci tarea partilor. . in afara de cazul in care evacuarea imobilului pentru neplata chiriei sau a arenzii se solic ita in baza unui contract care constituie. (2) Dispozitiile alin.Impotriva executarii hotararii de evacuare. 1030. de chemare in judecata a altei persoane sau in garantie. . 1026. (2) Suspendarea inceteaza de drept daca. (1). pentru plata acestora. in cazul evacuarii pentru neplata chiriei sau a arenzii se va put ea dispune suspendarea executarii hotararii in cadrul contestatiei la executare sau a apelului exercitat de catre parat numai daca acesta consemneaza in numerar . 1027. i ntrebuinteaza imobilul in alt scop decat cel prevazut in contract. potrivit legii. 1031. la expirarea termenului pentru care chi ria sau arenda a fost astfel acoperita. cand s-a dat fara citarea lor. 1029.(1) Daca locatarul. evacuarea imediata a locatarului sau ocupantului din imobil. cu dezbater i sumare. inclusiv a sumelor devenite exigibile in cursul judecatii. (3) Intampinarea nu este obligatorie. a imobilului inchiriat ori arendat. daca s-a dat cu citarea partilor. Contestatia la executare Art. ii modifica s tructura stabilita prin constructie. Cu toate acestea. . ii produce stricaciuni ori savarseste orice alte abuzuri de folosinta. (1) se aplica in mod corespunzator si pentru solutionarea cererii privind incetarea oricaror abuzuri savarsite de proprietarul care preju diciaza folosinta normala a partilor sau instalatiilor aflate in proprietate com una din imobilele cu mai multe etaje sau apartamente ori care tulbura buna convi etuire in acel imobil. suma sta bilita pentru asigurarea ratelor de chirie sau arenda datorate pana la data cere rii de suspendare. pentru lipsa de titlu. din orice motive. instanta. cu prudenta si diligenta. prin ordonanta presedintiala . cei interesati pot intr oduce contestatie la executare. (4) Daca s-a solicitat si plata chiriei ori a arenzii exigibile. data cu citarea partilor.(1) Cererea de evacuare se judeca cu citarea partilor. CAPITOLUL III Dispozitii speciale Incetarea abuzului de folosinta Art. titlu executor iu. debitorul nu cere si nu depune suma ce s e va fixa de instanta de executare pentru acoperirea unor noi rate. nerespectand obligatiile ce ii revin privind fo losirea normala. va putea dispune odata cu evacuarea si obligarea paratului la pl ata acestora. se vor putea invoca si aparari de fond. Apararile paratului in cazul judecarii cu citare Art. daca s-a dat cu citarea partilor.

e) inscrisul constatator al actului juridic pe care solicitantul si-a intemeiat posesia. care atesta acest fapt. . h) lista cuprinzand numele. . precum si siguranta locuirii in acel imobil.031 se aplica in mod corespunzator si pentru so lutionarea cererii formulate de o asociatie de proprietari impotriva proprietari lor. (3) La cerere se vor anexa: a) un certificat eliberat de serviciul public comunitar local de evidenta a pers oanelor.032 se aplica si in cazul obligarii locatarului sau. TITLUL XII Procedura privitoare la inscrierea drepturilor dobandite in temeiul u zucapiunii Domeniul de aplicare Art. faptul daca imobilul posedat este sau nu inscris in cartea funciara. Cuprinsul cererii Art. in cazul in care neefectuarea reparatiilor ce sunt in s arcina fiecarui proprietar ori a reparatiilor sau a oricaror lucrari la partile sau la instalatiile aflate in coproprietatea acestora ori la spatiile aflate in proprietate exclusiva afecteaza folosinta normala a partilor comune sau a altor spatii locative din imobil. atunci cand este cazul. dupa caz. 1033. Restrangerea folosintei. pre cum si a faptului daca imobilul este sau nu grevat de sarcini.Dispozitiile art. . 1035. Evacuarea Art. 1032. c) un certificat eliberat de primaria in a carei raza teritoriala este situat im obilul. Instanta competenta. locatarul s au.(1) Cererea de uzucapiune se depune la judecatoria in circumscripti a careia este situat imobilul. daca il cunoaste. cand este cazul. . . potrivit legii. pe cheltuiala celui interesat. in cazul in care imobilul nu este inscris in cartea funciara in folosul altei persoane si nici grevat de sar cini. 1034. care sunt persoanele care au cules mostenirea respectiva . precum si numele ori denumirea vechiului prop rietar sau a succesorului acestuia.Dispozitiile art. data cu citarea partilor. temeiul uzucapiunii. 1036. care atesta ca titularul dreptului inscris in cartea funciara este dece dat. in conditiile legii. cu aratarea titularului inscris in cartea funciara ori a inscrierii declaratiei de renuntare la proprietate. un certificat emis de autoritatea c ompetenta. prenumele si domiciliul a cel putin 2 martori. de o persoana fizica sau juridica autorizata. d) certificatul de rol fiscal. membri ai acesteia. din care sa rezulte ca acesta nu face parte din domeniul public al statu lui sau al unitatii administrativ-teritoriale. atunci cand este cazul. b) un certificat eliberat de camera notarilor publici. precum si la restrangerea folosintei spatiulu i inchiriat ori chiar la evacuarea din acest spatiu daca aceste masuri se justif ica pentru efectuarea reparatiilor ori lucrarilor prevazute de lege in sarcina l ocatorului. 267 Examinarea imobilului Art. Cererile asociatiilor de proprietari Art. 1. 268 g) extrasul de carte funciara pentru informare. realizata. sublocatarul poate fi obligat la efectuarea reparatiilor ne cesare ce ii revin potrivit legii. precum si data decesului sau. a sublocatarului de a permite. din care sa rezulte faptu l daca mostenirea titularului inscris in cartea funciara a fost sau nu dezbatuta .Dispozitiile prezentului titlu sunt aplicabile oricaror cereri de i nscriere in cartea funciara a drepturilor reale imobiliare dobandite in temeiul uzucapiunii. examinarea i mobilului detinut in locatiune. iar in caz afirmativ. inclusiv fapt ul ca nu a fost alocat un numar cadastral pentru inscrierea imobilului. 1. . dupa caz. un certificat emis de acelasi birou. eliberat de birou l teritorial de cadastru si publicitate imobiliara. care atesta faptul ca persoana juridica titulara a dreptului inscris in cartea funciara si-a incetat existenta.Prin ordonanta presedintiala. f) documentatia tehnica cadastrala a imobilului.Efectuarea reparatiilor. (2) Reclamantul va arata in cererea de inscriere data de la care poseda imobilul sub nume de proprietar.

(1) Reclamantul va putea cere inscrierea provizorie a dreptului ce a uzucapat. in cazul in care s-a facut numai o notare. hotararea este supusa numai apelului. prin incheiere. in temeiul incheierii date potrivit art. disparute in orice mod. b) numele. precum si emiterea unei somatii si afisarea acesteia la im obilul in litigiu.(1) Dupa depunerea cererii. d) indicarea precisa a imobilului. daca acesta a fost intabulat sau inscri s provizoriu in folosul unei alte persoane. instanta va cerceta daca sunt indeplinite cerintele prevaz ute de Codul civil pentru dobandirea dreptului reclamat in temeiul uzucapiunii. prin incheiere. ce se va depune la dosarul cauzei. (3) Cheltuielile necesare efectuarii formalitatilor de afisare si publicare sunt in sarcina reclamantului. (2) In toate cazurile. (7) In ambele cazuri. registratorul de carte funciara nu va putea dispune inscr ierea dreptului. instanta se va pronunta. daca este cazul. chiar dupa implinirea termenului de uzucapiune.(1) Dosarele sau inscrisurile privitoare la o pricina in curs de ju decata. int ocmit de grefier. in caz contrar. pre cum si publicarea ei in doua ziare de larga raspandire. data fara citarea partilor. in termen de 6 luni de la emiterea celei din urma publicatii se va trec e la judecarea cererii. 269 Inscrierea in cartea funciara a dreptului uzucapat Art. al hotararii judecatoresti. c) precizarea ca acesta invoca dobandirea proprietatii sau a unui alt drept real prin uzucapiune. e) sau da ca cel inscris in cartea funciara este decedat ori si-a incetat existenta juridi ca sau a renuntat la proprietate. . (2) lit. cu adresa postala si. dintre care cel putin un ul de circulatie nationala. la sediul instantei. TITLUL XIII Procedura refacerii inscrisurilor si hotararilor disparute Refacerea dosarelor sau inscrisurilor in cauzele in curs de solutionare Art. . (4) Indeplinirea acestor formalitati va fi constatata intr-un proces-verbal. in camera de consiliu . cu num ar cadastral sau topografic si a numarului de carte funciara. in temeiul uzucapiunii.037 alin. (2) Afisele si publicatia vor cuprinde: a) denumirea instantei care a emis somatia. cu precizarea vecinatatilor. al biroului teritorial de cadastru si pu blicitate imobiliara si la sediul primariei in raza careia se afla imobilul. inainte de ramanerea definitiva a acesteia. acestea vor fi comunic ate reclamantului. se va putea dispune inscr ierea dreptului. daca sunt cunoscuti. Dupa primirea intampinarii se va fixa termen pentru solutionarea cererii de inscriere. 1. carora li se va comunic a si cate o copie de pe cererea de inscriere si intampinarea depusa de reclamant . de prima instanta. (8) Incheierea sau. Caile de atac Art. instanta dispune. e) somatia catre toti cei interesati sa faca opozitie. se pot reface de insasi instanta investita cu ju . fara ca inscrierea sa fie opozabila celui care a cerut notarea. cu citarea reclamantului si a oponentilor. pentru a formula intampinare potrivit dispozitiilor de drept comun. 1038. ramasa definitiva.Procedura de judecata. (5) sau. 1037. dupa caz. Justificarea inscrierii provizorii se va face pe baza incheierii sau. 1039. prenumele sau denumirea posesorului si domiciliul sau. in cartea funciara a dreptului de proprietate dobandit in temeiul uzucapi unii. (3) Reclamantul este considerat proprietar de la data inscrierii. sedi ul acestuia. (5) Daca nu s-au facut opozitii in termenul prevazut la alin. a hotararii judecatores ti. iar in lipsa acest ora. citar ea titularului dreptului inscris in cartea funciara sau a succesorilor acestuia. prin care s-a admis cererea d e inscriere. dupa c az. in conditiile legii. dupa caz. numarul si data incheierii prin care s-a dispus emiterea. dupa caz. dupa ascultarea reclamantului si a martorilor si verificarea indeplinirii cond itiilor cerute de lege pentru dobandirea dreptului reclamat in temeiul uzucapiun ii. (6) Daca s-au formulat opozitii la cererea de uzucapiune. . cu precizarea ca.

aceasta hotarare se va reface de catre instanta car e a pronuntat-o. acordu l partii nu este necesar in cazul titlurilor emise de stat sau de unitatile admi nistrativ-teritoriale. (3) Valoarea instrumentelor financiare prevazute la alin. dispunand totodata sa se scoata din registrele in stantei toate datele privitoare la inscrisurile ce se refac. (2) este aceea aratata in cuprinsul lor. iar dosarul. suma datorata de parte cu acest titlu se stabileste de catre instanta in conditiile legii si se depune la Trezoreria Statului. cu invitatia ca orice posesor al unei copii de pe hotarare sa o depuna la grefa instantei care a ordonat publicatia. hotararea refacuta potrivit prevederilor alin. instanta de apel va judeca din nou pri cina in fond. martorii si expertii.Dispozitiile art.(1) Daca dosarul sau inscrisurile disparute priveau o pricina in ca re se pronuntase o hotarare. Depunerea in numerar sau in instrumente financiare Art. la CEC Bank . sa se faca publicat ii intr-un ziar de larga raspandire. (7) Daca ulterior judecarii cererii de refacere hotararea disparuta a fost gasit a.(1) Cautiunea se depune. va cere copii de pe inscrisur ile ce i-au fost trimise de autoritati si de care partile s-au folosit sau de pe inscrisurile depuse de parti. (6) Daca in cursul judecarii a fost gasita hotararea disparuta. (4) In situatia in care dosarul.039. (4). (2) In acest scop. iar cauza se afla in apel. cautiunea nu va reprezenta mai mult de 20% din valoarea obiectului cererii. iar in cazul cererilor al caror obiect nu este eva luabil in bani. ce s-au incredintat partilor sau altor persoane. (3). nu se pot reface nici potri vit alin. (2) In scopul prevazut la alin. nu pot fi refacute nici potrivit alin. (5) Cand procesul se afla in recurs. instanta va fixa termen. in numerar.039 si 1.S. (3) Daca hotararea nu se poate reface pe calea aratata la alin. 1042. instanta va putea sa dispuna. (4) Incheierea nu va putea fi atacata decat odata cu fondul. 1041. la dispozit ia instantei sau. Refacerea hotararilor definitive Art.040 se aplica in mod corespunzator si in cazul in care se solicita refacerea unei hotarari definitive. inclusiv hotararea. . cautiunea va putea consta si in instrum ente financiare care pot servi ca instrumente de plata. dupa caz. (5) Inscrisurile refacute tin locul originalelor. chiar din oficiu. pe numele partii respective. Dovada se va face cu orice inscrisuri sau extrase din registrele ori din alte evidente ale instantei judecatoresti sau ale altor autoritati. (1). 1. potrivit dispoziti ilor art. (3) Pot servi la refacerea dosarului copiile legalizate de pe inscrisurile dispa rute ce se afla in posesia partilor ori a altor persoane sau a autoritatilor. 1043. . din oficiu. partile sunt obligate sa faca do vada ca intre ele a existat litigiul ce face obiectul rejudecarii si ca acesta a fost solutionat prin hotarare 270 judecatoreasca. se v a trece la refacerea ei de catre instanta care a pronuntat-o. Cu toate acestea. (2) La cererea debitorului cautiunii si daca partea in favoarea careia se depune declara in mod expres ca este de acord. de regula.000 lei. (3).decarea cauzei. 1. dupa caz. cererea de refac ere va fi respinsa. Refacerea hotararilor disparute Art. . instanta de r ecurs va trimite cauza instantei de apel pentru a proceda potrivit alin. .(1) Cand legea prevede darea unei cautiuni. (4) si (5) va fi anulata de catre instanta care a pronuntat-o. sau la orice alta institutie de credi t care efectueaza astfel de operatiuni. dupa cel de-al doilea exemplar al hotararii pastrat la mapa. (3). (2) Daca legea nu prevede altfel. TITLUL XIV Cautiunea judiciara Stabilirea cautiunii si depunerea ei Art. (1) si (2).A. vor putea servi la refacere copiile lega lizate de pe hotarare. citand partile si. nu va putea depasi suma de 10. a executorului judecatoresc. . ia r daca si acel exemplar ar fi disparut. Pentru judecata din nou a cauzei. inclusiv hotararile date in pr ima instanta sau apel. 1040. pana la gasirea acestora.

cautiunea nu va putea fi urmarit a nici de creditorii depozitarului. cu citarea partilor. . Cu toate acestea. intr-un termen sta bilit de instanta. in camera de consiliu. din oficiu. (3) atrage desfiintarea de drept a masurilor in legatura cu care s-a dispus stabilirea cautiunii. 272 Restituirea cautiunii Art. din oficiu. instanta va disp une. 1049. Procedura de stabilire a cautiunii Art. dupa caz. de la data acestei comunicari incepand a curge ter menul pentru plata cautiunii. .044 sa fie adus un garant. in conditiile stabilite de prezentul titlu. Inscrierea sau. (1). . (3) Instanta se pronunta asupra cererii de restituire a cautiunii cu citarea par . instanta va stabili. 1044. cautiunea se va depune numai in numerar. se poate of eri cautiune si un drept de ipoteca imobiliara sau mobiliara ori o creanta ipote cara.Oferirea de garantii reale Art. (2) In cazul prevazut la alin. instanta va cita partile i n termen scurt. Inlocuirea cautiunii in numerar Art. depus la dosarul cauzei. (1) si (2) raman aplicabile.047 a lin. 1. respectiv dupa incetarea efectelor masurii pentru care aceasta s-a depus. dispozitiile art. In acest caz. Indisponibilizarea cautiunii Art. (2) Cand s-a acceptat cu titlu de cautiune un drept de ipoteca. inregistrarea la Arhiva Ele ctronica de Garantii Reale Mobiliare. in Arhiva Elect ronica de Garantii Reale Mobiliare.Cel care a depus cautiunea in numerar va putea cere ulterior ca. radiere a inscrierilor facute. dupa caz. cautiunea se restituie de indata daca partea interesata decl ara in mod expres ca nu urmareste obligarea celui care a depus-o la despagubiri pentru prejudiciile cauzate prin incuviintarea masurii pentru care aceasta s-a d epus.(1) Sub rezerva acceptarii exprese de catre beneficiar. un termen la care garantul sa fie infatisat. In acest caz. o declaratie ca este de acord sa g aranteze pana la nivelul sumei stabilite de instanta. Debitorului cautiunii ii va fi comunicata incheierea prin car e cautiunea a fost stabilita. instanta va putea stabili cautiunea si fara citarea par tilor. (1) . (4) Nedepunerea cautiunii in termenul prevazut la alin. cu acordul expres al beneficiarului cautiunii. . (3) Cand exista urgenta. 271 (3) Cautiunea care consta intr-o creanta ipotecara produce efecte din momentul i nscrierii sau notarii rangului in cartea funciara sau. intabularea acestuia sau. De asemenea. dupa solutionarea p rin hotarare definitiva a procesului in legatura cu care s-a stabilit cautiunea.1.042.(1) Daca prin lege nu se prevede altfel. . ca in locul bunurilor aratate la ar t. instanta poate incuviinta.(1) La cererea debitorului cautiunii.(1) Cautiunea depusa se va restitui. el va da in fata acesteia ori pr in inscris autentic. (4) Cand cautiunea nu mai este necesara. instanta va ordona.Cand cautiunea a fost depusa in numerar sau in instrumente financia re ea nu poate fi urmarita de creditorii depunatorului decat in masura in care u rmeaza a-i fi restituita acestuia. . notarea se va disp une de catre instanta din oficiu. (2) Cautiunea se restituie celui care a depus-o in masura in care asupra acestei a cel indreptatit nu a formulat cerere pentru plata despagubirii cuvenite pana l a implinirea unui termen de 30 de zile de la data ramanerii definitive a hotarar ii sau. in conditiile legii. daca valoarea acesteia este cel putin egala cu valoarea cautiunii stabilit e de instanta. 1046. la cerere. suma in numerar sa fie inlocuita cu al te bunuri ori prin aducerea unui garant. de la data incetarii efectelor masurii. prevazute la alin. Aducerea unui garant Art. 1047. 1045. (3) Daca garantul este incuviintat de instanta. (2) Instanta se pronunta printr-o incheiere care poate fi atacata odata cu hotar area prin care s-a dispus asupra cautiunii. dupa caz. 1. dupa caz. si va stabili de urgenta cautiunea. 1048.

prin dreptul Uniunii Europene sau prin legi speciale nu s e prevede altfel. instantel e romane sunt competente daca paratul are domiciliul. partile au convenit valabil competenta instantelor rom ane de a judeca litigii actuale sau eventuale privind asemenea drepturi.(1) Cand. recursul este de competenta Completului de 9 jude catori. 1052. Prorogarea voluntara de competenta in favoarea instantei romane Art. iar in lipsa sediului principa l.(1) Sub rezerva situatiilor in care legea dispune altfel. . . (2) Alegerea instantei este fara efect daca ea conduce la lipsirea in mod abuziv a uneia dintre parti de protectia pe care i-o asigura o instanta prevazuta de l egea romana. iar litigiul este de competenta exclusiva a instantelor romane. (2) Cand exista mai multi parati. precum si cand instanta aleasa este romana. 1053. telecopiator sau orice alt mijloc de comunicare ce permite a-i stabili pro ba printr-un text. un sediu secundar sau fondul de comert pe teritoriul Romaniei la data introdu cerii cererii. t elex.Dispozitiile prezentei carti se aplica proceselor de drept privat c u elemente de extraneitate in masura in care prin tratatele internationale la ca re Romania este parte. telegrama. printr-o incheiere supusa numai recursului. In cazul in care incheierea a fost pronuntata de una dintre sectiile Inaltei Curti de Casatie si Justitie. . TITLUL I Competenta internationala a instantelor romane CAPITOLUL I Dispozitii generale Competenta intemeiata pe domiciliul sau sediul paratului Art. alegerea este fara efect cand instanta aleasa este str aina. la instanta ierarhic superioa ra. in afara de cazul cand cererea a fost facuta numai cu scopul de a-l sustrage pe un parat de la jurisdic tia domiciliului ori resedintei obisnuite sau. (1) si (2). recursul este suspensiv de executare. (3) Instanta aleasa nu se poate declara necompetenta daca: a) una dintre parti are domiciliul/resedinta obisnuita. in materii avand ca obiect drepturi de care ele dispun li ber conform legii romane. b) dreptul aplicabil litigiului conform dreptului international privat roman est e legea romana. CARTEA a VII-a Procesul civil international Domeniul de aplicare Art. instantele romane sunt competente daca unul di ntre acestia se afla in situatia prevazuta la alin. iar litigiul este de competenta exclusiva a un ei instante straine. cand din ansamblul circumstantelor rezulta ca litigiul nu prez inta nicio legatura semnificativa cu Romania. respectiv sediul principal. 1050. In lipsa de stipulatie contrara. (4) Daca cererea pentru care s-a depus cautiunea a fost respinsa. instant ele romane sunt singurele competente. Alegerea forului Art. De asemenea. iar in lipsa domiciliului. Conventia poate fi incheiata prin inscris.tilor. partile pot conveni asupra instantei c ompetente sa judece un litigiu actual sau eventual izvorand dintr-un raport cu e lemente de extraneitate. (2) Cu exceptia cazurilor in care prin lege se dispune altfel. daca el nu ridica exceptia de necompetenta la primul termen la care partile a u fost legal citate. instanta va di spune din oficiu si restituirea cautiunii. instanta romana sesizata poate respinge cererea. (1). resedinta obisnuita. . dupa caz. cand acest sediu secundar este situat in Romania la data i ntroducerii cererii. In toate cazurile. respectiv un sediu secun dar in circumscriptia acestei instante. competenta forului ales este exclusiva. instanta romana i n fata careia paratul este chemat ramane competenta de a judeca cererea formulat a. (3) Instantele romane sunt de asemenea competente pentru a judeca orice cerere p rivind activitatea la sediul secundar al unei persoane juridice neavand sediul 273 principal in Romania. 1051. a sediului principal or i secundar situat in strainatate. (3) In situatiile prevazute la alin. .(1) In materie patrimoniala.

1056. instanta romana sesizata isi va declina compete nta. . a celor prevazute in legi speciale. daca cererea este formulata de un ceta tean roman sau apatrid domiciliat in Romania ori de o persoana juridica de natio nalitate romana. avand acelasi obiect si aceeasi cauza. 1054. chiar si direct in caile de atac. .Instanta competenta sa judece cererea originara este. potrivit dispozitiilor cartii de fata. c) tribunalul arbitral nu poate fi constituit sau arbitrul unic nu poate fi dese mnat din motive vadit imputabile paratului. . Chestiunile preliminare Art.Daca partile au incheiat o conventie de arbitraj vizand un litigiu arbitrabil conform legii romane.Exceptia de arbitraj Art. Cererile incidentale Art. competen ta sa dispuna masuri provizorii. la Judecatoria Sectorului 1 al municipiului Bucuresti. (2) Necompetenta internationala a instantei romane poate fi invocata in orice st are a procesului. Competenta interna Art. chiar daca. desi legea nu prevede competen ta instantelor romane. competenta sa judece: a) cererile de interventie. cu exceptia situatiilor in care: a) paratul nu a invocat exceptia de arbitraj pana la primul termen la care a fos t legal citat. d upa caz. 1058. 1057. . 275 Litispendenta internationala Art. 1055. (2) In situatiile prevazute la alin.(1) Cand o cerere este pendinte in fata unei instante straine si es te previzibil ca hotararea straina va fi susceptibila de recunoastere sau de exe cutare in Romania. Forul de necesitate 274 Art. in aplicarea prevederilor alin. competenta instantei romane este obligatorie. cu exceptia cazurilor cand asemenea cereri ar fi fos t formulate numai pentru a-l sustrage pe intervenient de la jurisdictia normal c ompetenta. poate suspenda judecata pana la pr onuntarea hotararii de catre jurisdictia straina. ea nu ar fi competenta sa judece fondul. 1060. competenta se determina conform regulilor din prezentul cod si. respinge cererea ca nefiind de competenta jurisdictiei romane.(1) Cand instantele romane sunt competente potrivit dispozitiilor c artii de fata. instanta romana este. urmand regulile de competen ta materiala.055. de asemenea. Masurile provizorii. Instanta romana va respinge ce rerea cand hotararea straina pronuntata este susceptibila de a fi recunoscuta co . (1). nu se poate identifica instanta c ompetenta sa judece cauza.(1) Instanta romana de la locul cu care cauza prezinta o legatura s uficienta devine competenta sa solutioneze cauza. dar a caror solutionare este necesara pentru a deci de asupra cererii principale. (1). . . 1. 1059.In situatii de urgenta. b) instanta constata ca respectiva conventie de arbitraj este caduca sau inopera nta. 1061. . . respectiv l a Tribunalul Bucuresti. nici o alta instanta romana. conservatorii si de executare privind persoane sau bunuri aflate in Romania la data introducerii cererii. Verificarea competentei internationale Art.Instanta romana sesizata judeca pe cale incidentala chestiunile car e nu intra in competenta sa. sub rezerva aplicarii prevederilor ar t.(1) Instanta sesizata verifica din oficiu competenta sa internation ala procedand conform regulilor interne privind competenta. conservatorii si de executare Art. b) cererea reconventionala. de asemenea. iar daca stabileste ca nu este competenta nici ea. cererea va fi indreptata. instanta romana sesizata ulterior cu o cerere intre aceleasi parti. (2) Daca. daca se dovedeste ca nu este posibila introducerea unei c ereri in strainatate sau ca nu se poate pretinde in mod rezonabil ca ea sa fie i ntrodusa in strainatate.

1066. fie si numai in parte. 2. cu exceptia celor referitoare la imobile situate in strainatate. Conexitatea internationala Art. 3. 4.Instantele romane sunt exclusiv competente sa judece litigii cu ele mente de extraneitate referitoare la: 1. (3) Faptul ca o cauza este sau nu pendinte in fata jurisdictiei straine se deter mina conform legii statului in care are loc procesul. b) incheierea contractului a fost precedata in Romania de o oferta sau o publici tate si consumatorul a indeplinit actele necesare incheierii contractului. pentru prestatii de consum curent destinate uzului personal sau famil ial al consumatorului si fara legatura cu activitatea profesionala sau comercial a a acestuia. acte de stare civila intocmite in Romania privind persoane domiciliate in Rom ania si care sunt cetateni romani sau apatrizi. punerea sub interdictie judecatoreasca a unei persoane cu domiciliul in Roman ia.Instantele romane sunt exclusiv competente sa judece litigii cu ele mente de extraneitate din sfera statutului personal referitoare la: 1. 3.nform dispozitiilor prezentei carti. . 2. precum si alte litigii intre s oti. referitoare la acte sau fapte de stare civila inregistrate in Romania.Cand o persoana aflata in strainatate trebuie sa respecte un termen procedural in fata autoritatilor judiciare sau administrative romane. daca cel putin una dintre parti e ste cetatean roman. Competenta preferentiala a instantelor romane Art. ea est e competenta sa judece si cererea care este legata de cea dintai printr-un rapor t atat de strans. o obl igatie contractuala se afla in Romania. c are este cetatean roman sau apatrid. este sufi cient ca cererea sa sa parvina in ultima zi a termenului la o reprezentanta dipl omatica sau consulara romana. nulitatea sau anularea casatoriei. desfacerea.(1) Instantele judecatoresti romane sunt competente sa judece si li tigiile in care: 1. (2) In cazul suspendarii prevazut la alin. 2. procese intre persoane cu domiciliul in strainatate. daca jurisdictia straina se decl ara necompetenta sau daca hotararea straina pronuntata nu este susceptibila de a fi recunoscuta in Romania. 1065. . locul unde a luat nastere sau trebuia executata. 1063. . contracte incheiate cu consumatori avand domiciliul sau resedinta obisnuita i n Romania. cu scopul de a evita solutii care nu ar putea fi conciliate da ca cererile ar fi judecate separat. 3. incuviintarea adoptiei. CAPITOLUL II Dispozitii speciale de competenta internationala a instantelor roma ne Competenta personala exclusiva Art. incat exista interesul pentru cercetarea si judecarea acestora in acelasi timp. 1062. daca la da ta introducerii 276 cererii ambii soti domiciliaza in Romania si unul dintre ei este cetatean roman sau apatrid. locul unde a intervenit un fapt juridic din care decurg obligatii extracontra . 6. 5. daca: a) furnizorul a primit comanda in Romania. imobile situate pe teritoriul Romaniei. instanta romana repune procesul pe rol la cererea pa rtii interesate. . tutela si curatela pentru protectia unei persoane cu domiciliul in Romania. . 1064. Termenele Art. daca cel ce urmeaza a fi adoptat domiciliaza in Roman ia si este cetatean roman sau apatrid. bunuri lasate in Romania de defunctul cu ultimul domiciliu in Romania. (1). reclamantul din cererea privind obligatia de intretinere are domiciliul in Ro mania. Competenta exclusiva in materia unor actiuni patrimoniale Art.Cand instanta romana este sesizata cu judecarea unei cereri.

5. in aceeasi masura si in aceleasi co nditii ca si cetatenii romani. (2) Capacitatea procesuala a apatridului este guvernata de legea romana. 5. procese referitoare la ocrotirea in strainatate a proprietatii intelectuale a unei persoane domiciliate in Romania. dupa caz. daca: 277 a) nava sau aeronava arboreaza pavilionul roman sau.In situatiile in care reprezentarea ori asistarea strainului lipsit de capacitate sau cu capacitate de exercitiu restransa nu a fost asigurata conf . respectiv persoanele juridice romane. rezervata fiind competen ta exclusiva pentru imobilele lasate de acesta in strainatate. c) nava sau aeronava a fost sechestrata in Romania.(1) Capacitatea procesuala a fiecareia dintre partile in proces est e guvernata de legea sa nationala. procese intre straini. d) paratul are domiciliul sau resedinta obisnuita in Romania. 6. TITLUL II Legea aplicabila in procesul civil international CAPITOLUL I Capacitatea si drepturile partilor in proces Capacitatea procesuala Art. sub conditia reciprocitatii cu statul de cetateni e sau de domiciliu al solicitantului. rezervata fii nd o conventie de alegere a forului. aceleasi drepturi si obligatii procesuale ca si cetatenii romani. 3. precum s i cele referitoare la asistenta sau la salvarea unor persoane sau unor bunuri in marea libera ori intr-un spatiu nesupus suveranitatii vreunui stat. 1070. bunul asigurat sau locul producerii evenimentului asigurat se afla in Romania . procese referitoare la ocrotirea minorului sau persoanei puse sub interdictie judecatoreasca. competente sa judece: 1. procese referitoare la abordajul navelor sau coliziunea aeronavelor. statia feroviara sau rutiera ori portul sau aeroportul de imbarcare/incarcare sau debarcare/descarcare a pasagerilor sau marfii transportate se afla in Roman ia. chiar daca acesta se afla in strainatate la data cand a intervenit disparitia. daca acestia au convenit expres astfel. 4.064 si 1. 1071. Curatorul special Art. reclamantul. Conventiile inoperante Art. Pana la luarea unor ma suri provizorii de catre instanta romana raman valabile masurile provizorii disp use de instanta straina. de scutiri si reduceri de taxe si alte cheltuieli de procedura . Conditia strainului Art. in fata instantelor romane. (2) Instantele judecatoresti romane sunt. 1069. (2) Cetatenii straini beneficiaza in fata instantelor romane. 6. 2. de asemenea. este inoperanta. . de locul survenirii accide ntului sau locul producerii prejudiciului.Pentru situatiile prevazute la art. cetatean strain sau perso ana juridica de nationalitate straina. b) locul de destinatie sau primul port ori aeroport unde nava sau aeronava a aju ns se gaseste pe teritoriul Romaniei. cetatean roman sau apatrid. ultimul domiciliu al defunctului se afla in Romania. Scutirea de cautiunea judiciara Art. 1. cetatean roman cu domiciliul in strainatate. 1067. procese privind raspunderea civila pentru prejudiciile cauzate de produse ori ginare din Romania. in procesele civil e internationale.(1) Persoanele fizice si persoanele juridice straine au. precum si de asistenta judiciara gratuita. altul decat instanta romana. indiferent de cetatenia victimei. iar raporturil e juridice privesc drepturi de care ei pot dispune.Sub conditia reciprocitatii. . declararea judecatoreasca a mortii unui cetatean roman. . nu poate fi tinut sa depuna cautiune sau obligat la vreo alta garantie pentru motivul ca este strain sau nu are domiciliu l ori sediul in Romania.065. . in conditi ile legii. in legatura cu bunuri sau in terese ale persoanelor din Romania. . este inmatriculat a in Romania. 1068. conventia de al egere a forului.ctuale sau se produc efectele acestuia se afla in Romania. 4.

fara a fi ceruta conditia reciprocitatii. 1072. . de catre Ministerul Justitiei si Ministerul Afacerilor Externe. fie de catre misiunea diplomatica romana sau oficiul consular roman din acest stat. 1076. Regulile aplicabile apatrizilor Art. 1078. de catre Ministerul A facerilor Externe.orm legii 278 sale nationale. pentru certificarea autenticitatii semnaturilor si sigiliului aplicate pe acestea. (2) In materie imobiliara se aplica legea locului unde este situat imobilul. I n lipsa acestei libertati sau cand partile n-au uzat de ea.Prevederile art. Calificarea Art. (5) Administrarea probelor in procesul civil international este guvernata de leg ea romana.In procesul civil international instanta aplica legea procesuala ro mana. (3) Scutirea de supralegalizare este permisa in temeiul legii. cand legea locului incheierii actului juridic le acorda aceasta libertate. se aplica legea locu lui incheierii actului juridic. sub rezerva institutiilor juridice far a corespondent in dreptul roman. . 1075. Actele oficiale publice Art. (4) Proba starii civile si puterea doveditoare a actelor de stare civila sunt gu vernate de legea locului unde a fost intocmit inscrisul invocat. efectele lor si a utoritatile abilitate sa instrumenteze sunt cele prevazute de dreptul tarii unde operatiunea a avut loc. Probele Art. (2) Supralegalizarea pe cale administrativa este supusa procedurii stabilite de statul de origine al actului. in continuare. obiectul si cauza actiunii in proc esul civil international se stabilesc conform legii care guverneaza fondul rapor tului juridic dedus judecatii. 1077. urmata de supralegalizarea efectuata. chiar si in situatiile in care aceste mij loace de proba n-ar fi admisibile conform legii straine declarate aplicabile. CAPITOLUL II Legea aplicabila in materie procedurala Legea forului Art. instanta ii va putea numi in mod provizoriu un curator special. Legea romana se aplica si in cazul in care ea accepta proba cu mart ori si cu prezumtii ale judecatorului. al unui tratat in ternational la care Romania este parte sau pe baza de reciprocitate. daca ea admite si alte mijlo ace de proba decat cele prevazute de legile stabilite conform prevederilor alin. . 279 Formalitatile de publicitate Art. legea romana este aplicabila. TITLUL III Eficacitatea hotararilor straine . 1.Calitatea procesuala a partilor. . .Calificarea unei probleme ca fiind de drept procesual sau de drept substantial se face conform legii romane. iar din aceasta cauza judecata procesului intarzie. fie de c atre misiunea diplomatica sau oficiul consular in Romania ale statului de origin e si. sub rezerva unor dispozitii exprese contrare. (3) Cu toate acestea. 1074.(1) Formalitatile de inregistrare si publicitate.068-1. in aceasta ordine.(1) Mijloacele de proba pentru dovedirea unui act juridic si forta probanta a inscrisului constatator sunt cele prevazute de legea convenita de par ti. (4) Supralegalizarea actelor intocmite sau legalizate de instantele romane se fa ce. din partea autoritatilor romane. pe cale administrativa ierarhica in statul de origine si apoi de misiunea diplomatica sau oficiul consular roman. .(1) Actele publice intocmite sau legalizate de o autoritate straina sau de un agent public strain pot fi produse in fata instantelor romane numai d aca sunt supralegalizate. in oricare dintre cele doua situatii. (2) Probatiunea faptelor este supusa legii locului unde ele s-au produs ori au f ost savarsite. (1) si (2).071 se aplica in mod corespunzator apatriz ilor. 1073. Calitatea procesuala si calificarea pretentiei Art. .

de intensitatea legaturii cauzei cu ordinea juridica romana si de gravitatea efect ului astfel produs.In sensul prezentului titlu.(1) Recunoasterea hotararii straine poate fi refuzata pentru oricar e dintre urmatoarele cazuri: a) hotararea este manifest contrara ordinii publice de drept international priva t roman. .Hotararile straine sunt recunoscute de plin drept in Romania. c) exista reciprocitate in ceea ce priveste efectele hotararilor straine intre R omania si statul instantei care a pronuntat hotararea. 1080. Neexaminarea pe fond Art. in special. g) hotararea poate face obiectul unei cai de atac in statul in care a fost pronu ntata.Cu exceptia verificarii conditiilor prevazute la art. b) hotararea pronuntata intr-o materie in care persoanele nu dispun liber de dre pturile lor a fost obtinuta cu scopul exclusiv de a sustrage cauza incidentei le gii aplicabile conform dreptului international privat roman. cele notariale sau ale oricaror autoritati competente dintr-un stat nem embru al Uniunii Europene. a instantelor romane sau se afla in curs de judecare in fata acestora la data sesizarii instantei straine.(1) Hotararile referitoare la alte procese decat cele prevazute la art. d) este inconciliabila cu o hotarare pronuntata anterior ei in strainatate si su sceptibila de a fi recunoscuta in Romania. cat si actul de sesizare a instantei si ca i s-a dat posibilitatea de a se apara si de a exercita calea de atac impotriva hotararii. poate fi in vocat numai de catre acea persoana. .08 . CAPITOLUL I Recunoasterea hotararilor straine Recunoasterea de plin drept Art. nu sunt contrarii ordinii publice de drept international privat roma n si a fost respectat dreptul la aparare. decurgand din omisiunea citarii persoanei care nu a participat la proces in fata instantei straine. 1082. Motivele de refuz al recunoasterii Art.Notiunea Art. .080 pot fi recunoscute in Romania. ca partii in cauza i-a fost inmanata in timp util atat citatia pentru termenul de dezbateri in fond. ea trebuie sa constate. au fost recunoscute mai intai in st atul de cetatenie al fiecarei parti ori. daca se refera la statutul personal al cetatenilor statului unde au fost pronuntate s au daca. . (2) Recunoasterea nu poate fi refuzata pentru singurul motiv ca instanta care a pronuntat hotararea straina a aplicat o alta lege decat cea care ar fi fost dete rminata de dreptul international privat roman. spre a beneficia de puterea lucrului j udecat. afara numai daca procesul privest e starea civila si capacitatea unui cetatean roman. 1083. b) instanta care a pronuntat-o a avut. potrivit legii statului de sediu. aceasta incompatibilitate se apreciaza tinandu-se seama. 1079. (3) Caracterul nedefinitiv al hotararii straine. au fost pronu ntate in baza legii determinate ca aplicabila conform dreptului international pr ivat roman. 1. 1081. fiind pronuntate intr-un stat tert. .081 si 1. de asemenea. in lipsa de recunoastere. 1. f) a fost incalcat dreptul la aparare. chiar nede finitiva. 280 Conditiile recunoasterii Art. iar solutia adoptata difera de cea la care s-ar fi ajuns potrivit legii romane. e) instantele romane aveau competenta exclusiva pentru judecarea cauzei. compete nta sa judece procesul fara insa a fi intemeiata exclusiv pe prezenta paratului ori a unor bunuri ale sale fara legatura directa cu litigiul in statul de sediu al respectivei jurisdictii. (2) Daca hotararea a fost pronuntata in lipsa partii care a pierdut procesul. c) procesul a fost solutionat intre aceleasi parti printr-o hotarare. daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii: a) hotararea este definitiva potrivit legii statului unde a fost pronuntata. termenul de hotarari straine se refera la actele de jurisdictie contencioasa sau necontencioasa ale instantelor judeca toresti.

083 sunt aplicabile in mod corespunzator si cer erii de incuviintare a executarii.085. c) copia dovezii de inmanare a citatiei si a actului de sesizare. Documentele atasate la cerere Art. Conditiile incuviintarii executarii Art. daca se considera suficient edificata. 1. (2) Dispozitiile art. in cadrul caruia s e ridica exceptia puterii lucrului judecat sau o chestiune prealabila intemeiata pe hotararea straina. 1086. sediul cel care a refuzat recunoasterea hotararii straine. 1088. 1. precum si a celei ca hotararea sa fie executo rie potrivit legii statului de sediu al instantei care a pronuntat-o. 1084. b) dovada caracterului definitiv al acesteia. eliberata de instanta care a pronuntat-o. .(1) Cererea de recunoastere a hotararii straine se solutioneaza pe cale principala prin hotarare. 1089. 282 CAPITOLUL II Executarea hotararilor straine Competenta Art. 1085. in ambele cazuri dupa citarea partilor. rezolvata pe cale incidentala de catre instanta sesizata cu un proces avand un alt obiect. Dovada caracterului executoriu Art. instanta romana nu poate proceda la examinarea in fond a hotararii straine si nici la modificarea ei. . (1) vor fi insotite de traduceri autorizate si vor fi supralegalizate. de catre pa rtea impotriva careia s-a pronuntat hotararea. sa dispenseze partea de pro ducerea lor. (3) Cererea de recunoastere poate fi. intocmita in conditiile preva zute la art. (1). Citarea partilor Art. 1090. 1087. Supralegalizarea n u se cere in cazul in care partile sunt de acord cu depunerea de copii certifica te pentru conformitate.(1) Cererea de recunoastere a hotararii straine se intocmeste potri vit cerintelor prevazute de prezentul cod si va fi insotita de urmatoarele acte: a) copia hotararii straine. .(1) Executarea hotararii straine se incuviinteaza cu respectarea co nditiilor prevazute la art. cu respectarea dispozitiilor art. ca hotararea straina indep lineste celelalte conditii prevazute la art. d) orice alt act de natura sa probeze.(1) Hotararile straine care nu sunt aduse la indeplinire de bunavoi e de catre cei obligati a le executa pot fi puse in executare pe teritoriul Roma niei. . (3) In cazul neprezentarii unora dintre documentele prevazute la alin.081. in timp util. daca din hotararea strai na rezulta ca paratul a fost de acord cu admiterea actiunii. c ompetenta apartine Tribunalului Bucuresti. de asemenea. iar pe cale incidenta prin incheiere interlocutor ie. de catre trib unalul in circumscriptia caruia urmeaza sa se efectueze executarea. comunicate par tii care a fost lipsa in instanta straina. 1. in completare. (2) Cererea poate fi solutionata fara citarea partilor. 1. inst anta poate fixa un termen pentru a fi prezentate ori poate accepta documente ech ivalente sau.(1) Cererea de recunoastere se rezolva pe cale principala de tribun alul in circumscriptia caruia isi are domiciliul sau.2.078. . . sau orice alt act oficial care sa ate ste ca citatia si actul de sesizare au fost cunoscute. Intreruperea prescriptiei Art.Cererea de incuviintare a executarii. 281 Competenta Art. (2) Actele prevazute la alin. 1. va fi insotita si de dovada caracterului executoriu al hotar arii straine. pe baza incuviintarii date. .082 si 1. dupa caz. (2) In cazul imposibilitatii de determinare a tribunalului potrivit alin. (1). (2) Hotararile straine prin care s-au luat masuri asiguratorii si cele date cu e xecutare provizorie nu pot fi puse in executare pe teritoriul Romaniei.081.Cererea de recunoastere a hotararii straine intrerupe prescriptia d reptului de a obtine executarea silita. la cererea persoanei interesate. .

(2) Constatarile facute de instanta straina nu beneficiaza de forta probanta pre vazuta la alin. . care sunt disociabile. (3) Proba contra faptelor constatate de instanta straina poate fi facuta prin or ice mijloace.Tranzactiile judiciare incheiate in strainatate produc in Romania e fectele ce decurg din legea care le-a fost aplicata. o intreprindere d e stat sau o organizatie controlata de stat.Pe baza hotararii definitive de incuviintare a executarii se emite titlul executoriu. . (2) In cazul in care hotararea straina contine solutii asupra mai multor capete de cerere. dar numai prin inscris. 1092. aceasta parte nu poate invoca propr iul sau drept 284 pentru a contesta arbitrabilitatea unui litigiu sau capacitatea sa de a fi parte in procesul arbitral. in conditiile legii romane. Hotararile stabilind obligatii fiscale prevazute de legi straine Art. 1091. TITLUL IV Arbitrajul international si efectele hotararilor arbitrale straine CAPITOLUL I Procesul arbitral international Calificarea si domeniul de aplicare Art. (1) si art.089-1.(1) Orice cauza de natura patrimoniala poate face obiectul arbitraj ului daca ea priveste drepturi asupra carora partile pot dispune liber. 1093.Solutionarea cererii Art.(1) Hotararea straina pronuntata de instanta competenta beneficiaza in Romania de forta probanta in privinta constatarilor pe care le cuprinde.088 al in. 1096. Arbitrabilitatea litigiului Art. 1. . (2) Daca una dintre partile conventiei arbitrale este un stat. Emiterea titlului executoriu Art. Tranzactiile judiciare Art. (1) daca ele sunt manifest incompatibile cu ordinea publica de d rept international privat roman. 1097. . mentionandu-se in titlu si hotara rea de incuviintare. iar lege a statului de sediu al instantei arbitrale nu rezerva competenta exclusiva insta ntelor judecatoresti.093. aplicarea acestora . (3) Executarea hotararii straine stabilind o obligatie alimentara prin varsamint e periodice se incuviinteaza pentru varsamintele scadente si cele subsecvente. 283 Forta probanta a hotararii straine Art. in conditiile art. 1094. .Hotararea straina care stabileste o obligatie decurgand dintr-o leg e fiscala straina necesita si conditia reciprocitatii pentru a fi recunoscuta si executata in Romania. Pana la data conversiei. de catre arbitri. un litigiu arbitral care se desfas oara in Romania este socotit international daca s-a nascut dintr-un raport de dr ept privat cu element de extraneitate. .(1) Cererea de incuviintare a executarii se solutioneaza prin hotar are. .(1) In sensul prezentului titlu. (3) Sediul instantei arbitrale se stabileste de partile in cauza sau de institut ia de arbitraj desemnata de acestea. 1. (4) Prin hotararea de incuviintare a executarii hotararii straine de condamnare la plata unei sume in moneda straina se va dispune conversia in moneda nationala la cursul de schimb al zilei cand hotararea a devenit executorie in statul unde a fost pronuntata. dupa citarea partilor. (2) Dispozitiile prezentului capitol se aplica oricarui arbitraj international d aca sediul instantei arbitrale se afla in Romania si cel putin una dintre parti nu avea la data incheierii conventiei arbitrale domiciliul sau resedinta obisnui ta. daca partile nu au exclus prin conventia arbitr ala sau ulterior incheierii acesteia. . dac a satisface exigentele necesare autenticitatii sale conform legii statului de se diu al instantei. dobanda produsa de suma stabilita i n hotararea straina este guvernata de legea instantei care a pronuntat-o. respectiv sediul in Romania. 1095. incuviintarea poate fi acordata separat. iar in lipsa.

telegrama. b) legea care guverneaza obiectul litigiului. (2) Cu privire la cerintele de fond. Dispu nerea de masuri provizorii sau conservatorii poate fi subordonata de arbitru sau . durata termenelor stabilite in cartea a IV-a se dubleaza. 1100. de arbitri. dispozitiile cartii a IV-a aplicandu-se prin analo gie. iar in lipsa. . Procedura Art. . (2) Arbitrul poate fi recuzat: a) cand nu are calificarea stabilita de parti. in limba contractului din care s-a nascut litigiul ori intr-o limba de circulatie internationala stabi lita de tribunalul arbitral. . posta electronica sau orice alt mijloc de comunicare permitand a-i stabili proba printr-un text. . daca nu e stipulat contrariul in conventia arbitrala. 285 Limba in care se desfasoara procedura Art. tribunalul arbit ral poate cere concursul tribunalului competent. 1099. d) legea romana.Conventia arbitrala Art. b) cand exista o cauza de recuzare dintre cele prevazute de regulile de procedur a arbitrala adoptate de parti sau. (1). . partea interesata poate solicita tribunalului de la sediul arbi trajului sa faca acest lucru. 1101. tribunalul arbitral ii asigura serviciile unui traducator.(1) Conventia arbitrala se incheie valabil in forma scrisa. (3) Oricare ar fi procedura arbitrala stabilita. c) cand imprejurarile induc o indoiala legitima cu privire la independenta si im partialitatea sa. care aplica propria lege. (4) In arbitrajul international. telex. prin in scris. Tribunalul arbitral Art. la cererea si pe cheltuiala ei.(1) Dezbaterea litigiului in fata tribunalului arbitral se face in limba stabilita prin conventia arbitrala sau.(1) Numirea. tribunalul arbitral trebuie sa garanteze egalitatea partilor si dreptul lor de a fi ascultate in procedura cont radictorie. revocarea si inlocuirea arbitrilor se realizeaza confo rm conventiei arbitrale sau celor stabilite de parti ulterior incheierii acestei a. (1). in lipsa. daca nu s-a prevazut nimic in acea sta privinta ori nu a intervenit o intelegere ulterioara. (2) Daca o parte nu cunoaste limba in care se desfasoara dezbaterea. (3) Validitatea conventiei arbitrale nu poate fi contestata pe motivul nevalabil itatii contractului principal sau pentru ca ar viza un litigiu care nu exista in ca.(1) Tribunalul arbitral poate dispune masuri provizorii sau conserv atorii la cererea uneia dintre parti. 1102. 1098. conventia arbitrala este valabila daca inde plineste conditiile impuse de una dintre legile urmatoare: a) legea stabilita de parti. tribunalul de la sediul a rbitrajului se pronunta asupra recuzarii prin hotarare definitiva. (3) Partile pot sa participe la dezbateri cu traducatorul lor. c) legea aplicabila contractului ce contine clauza compromisorie.(1) Partile pot stabili procedura arbitrala direct sau prin referir e la regulamentul unei institutii de arbitraj ori o pot supune unei legi procedu rale la alegerea lor. (2) Daca partea vizata nu se supune voluntar masurilor dispuse. (2) Daca partile nu au procedat conform celor prevazute la alin. tribunalul arbitral stabileste procedura pe calea uneia dintre modalitatile prevazute la a lin. (3) O parte nu poate recuza un arbitru pe care l-a desemnat sau la a carui numir e a contribuit decat pentru o cauza de care a luat cunostinta dupa aceasta numir e. telecopiator. Tribunalul arbitral si cealalta parte trebuie instiintate fara intarziere des pre motivul de recuzare. (4) Daca partile nu au stabilit procedura de recuzare. Masurile provizorii si conservatorii Art.

. (2) Daca pentru administrarea probelor este necesar concursul instantelor judeca toresti. in cazul arbitrului unic sau al supraarbitrului. Competenta tribunalului arbitral Art. nereglemen tate de parti prin conventia arbitrala si neincredintate de acestea rezolvarii d e catre tribunalul arbitral. . aceste cheltuieli se suporta de parti in cote egale. . completarea.(1) Tribunalul arbitral decide asupra propriei competente.Sunt hotarari arbitrale straine orice sentinte arbitrale de arbitra j intern sau international pronuntate intr-un stat strain si care nu sunt consid erate hotarari nationale in Romania. (2) Tribunalul arbitral statueaza asupra propriei competente fara a lua in consi derare o cerere avand acelasi obiect.(1) Hotararea arbitrala este data cu procedura convenita de parti. CAPITOLUL II Efectele hotararilor arbitrale straine Calificarea Art. . In lipsa unor asemenea prevederi in conventia arbitrala.(1) Tribunalul arbitral aplica litigiului legea stabilita de parti. Administrarea probelor Art. 1109.109 este r ecunoscuta si poate fi executata in Romania daca diferendul formand obiectul ace steia poate fi solutionat pe cale arbitrala in Romania si daca hotararea nu cont ine dispozitii contrare ordinii publice de drept international privat roman. iar daca partile nu au desemnat dreptul aplicabil. Regulile de aplicare subsidiara Art. hotararea arbitrala. datata si semnata de toti arbitri i. 1111. deja pendinte intre aceleasi parti in fata unui tribunal statal sau arbitral. in toate situatiile tinand seama de uzante si reguli profesionale. Cheltuielile arbitrale Art.Orice hotarare arbitrala dintre cele prevazute la art. 1.judecator darii unei cautiuni adecvate. motivata. 1106. 1108. de acord cu tribunalul arbitral. . 1110. 1105. (3) Exceptia de necompetenta trebuie ridicata prealabil oricarei aparari pe fond . dupa caz. Competenta Art. 286 (3) Hotararea arbitrala este executorie si obligatorie de la comunicarea sa part ilor si poate fi atacata numai cu actiune in anulare pentru motivele si in regim ul stabilite in cartea a IV-a. 1104. hotararea se pronunta c u votul majoritatii arbitrilor. care se aplica in mod corespunzator. tribunalul arbitral sau partile.Orice aspecte privind constituirea tribunalului arbitral. .In afara de cazul in care partile convin altfel. onorariile arbitri lor si cheltuielile de deplasare ale acestora se suporta de partea care i-a numi t. legea pe care o considera ad ecvata. afara numai daca motive temeinice impun susp endarea procedurii. iar in caz de paritate a voturilor prevaleaza so lutia care se raliaza votului supraarbitrului. . vor fi solutionate prin aplicarea in mod corespunza tor a dispozitiilor cartii a IV-a.(1) Solicitarea de recunoastere si executare a hotararii arbitrale straine se prezinta printr-o cerere adresata tribunalului in circumscriptia caru ia se afla domiciliul sau. (2) Hotararea arbitrala este scrisa. Hotararea arbitrala Art. sediul celui caruia i se opune respectiva h otarare arbitrala.(1) Administrarea probelor se face de catre tribunalul arbitral. (4) Tribunalul arbitral poate pronunta hotarari partiale. pot s olicita concursul tribunalului de la sediul arbitrajului. . (2) Tribunalul arbitral poate statua in echitate numai cu autorizarea expresa a partilor. Eficacitatea Art. 1103. Dreptul aplicabil Art. 1107. comunicarea si efectele acesteia. care aplica legea prop rie. in lipsa de stipulatie contrara in conventia arbitrala. procedura . . .

investirea ei cu formula executorie p entru punerea in executare silita pe teritoriul Romaniei.(2) In caz de imposibilitate de stabilire a tribunalului prevazut la alin. (1).(1) Cererea de recunoastere sau de executare a hotararii arbitrale straine se solutioneaza prin hotarare data cu citarea partilor si care poate fi atacata numai cu apel. (3) Dispozitiile art. e) hotararea priveste un diferend neprevazut in conventia arbitrala sau in afara limitelor fixate de aceasta ori cuprinde dispozitii care excedeaza termenilor c onventiei arbitrale. s olicitantul trebuie sa prezinte si traducerea acestora in limba romana. b) conventia arbitrala nu era valabila potrivit legii careia partile au supus-o sau. Motivele de refuz al recunoasterii sau executarii Art. c) partea contra careia hotararea este invocata n-a fost cuvenit informata cu pr ivire la desemnarea arbitrilor sau cu privire la procedura arbitrala ori a fost in imposibilitate de a-si valorifica propria aparare in procesul arbitral. 1.(1) Tribunalul poate suspenda judecarea recunoasterii si executarii hotararii arbitrale straine daca anularea ori suspendarea acesteia este solicit ata autoritatii competente din statul unde a fost pronuntata sau din statul dupa legea caruia a fost pronuntata. 1113. conform legii statului in care hotararea arbitrala a fost pronuntata. 1114. Suspendarea judecatii Art. sa dispuna dep unerea unei cautiuni de catre cealalta parte. . 1. cele dintai pot fi recunoscute si declarate executorii. 1117.Hotararile arbitrale straine pronuntate de un tribunal arbitral com . 1115. la cererea partii care solicita recunoasterea si executarea hotararii arbitrale straine. stabilita potrivit legii statului unde hotararea a fost pro nuntata. care sunt supuse supralegalizarii in condit iile prevazute la art. 1116. (2) In situatia prevazuta la alin. . d) constituirea tribunalului arbitral sau procedura arbitrala n-a fost conforma conventiei partilor ori. .086 se aplica in mod corespunzator. in original sau in copie. . cand nu 287 este adusa la indeplinire in mod voluntar. Cererea Art. (2) Recunoasterea unei hotarari arbitrale straine poate fi ceruta si pe cale inc identala. 288 Judecata Art.Recunoasterea sau executarea hotararii arbitrale straine este respi nsa de tribunal daca partea contra careia hotararea este invocata probeaza exist enta uneia dintre urmatoarele imprejurari: a) partile nu aveau capacitatea de a incheia conventia arbitrala conform legii a plicabile fiecareia. competenta apartine Tribunalului Bucuresti. in lipsa unui acord al acestora. f) hotararea arbitrala n-a devenit inca obligatorie pentru parti sau a fost anul ata ori suspendata de o autoritate competenta din statul in care sau dupa legea caruia a fost pronuntata. in lipsa de stabilire a acesteia.078. Documentele atasate la cerere Art. daca dispozitiile din hotarare care privesc aspecte supuse arbitrajului pot fi separate de cele privind chestiuni nesupuse arbitraj ului. legii locului unde a a vut loc arbitrajul. Forta probanta Art. .(1) Cel care se prevaleaza de o hotarare arbitrala straina poate so licita numai recunoasterea acesteia pentru a invoca puterea de lucru judecat sau .(1) Cererea trebuie insotita de hotararea arbitrala si conventia de arbitraj. Totusi. 1112. (1) tribunalul poate. (1) nu sunt redactate in limba romana. (2) Daca documentele prevazute la alin. (2) Cererea poate fi solutionata fara citarea partilor daca din hotarare rezulta ca paratul a fost de acord cu admiterea actiunii. certific ata de conformitate. .

petent beneficiaza in Romania de forta probanta cu privire la situatiile de fapt pe care le constata. .Tribunalul nu poate examina hotararea arbitrala pe fondul diferendu lui. 1119. . Guvernul va supun e Parlamentului spre adoptare proiectul de lege pentru punerea in aplicare a Cod ului de procedura civila. . 1118. Examinarea fondului cauzei Art. Dispozitii finale Intrarea in vigoare Art.(1) Prezentul cod de procedura civila intra in vigoare la data care va fi prevazuta in legea pentru punerea in aplicare a acestuia. (2) In termen de 6 luni de la data publicarii prezentului cod.