1 Parlamentul Romaniei CODUL DE PROCEDURA CIVILA AL ROMANIEI din 01/07/2010 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr.

485 din 15/07/2010 2 TITLUL PRELIMINAR Domeniul de reglementare al Codului de procedura civila si pri ncipiile fundamentale ale procesului civil CAPITOLUL I Domeniul de reglementare al Codului de procedura civila Obiectul si scopul Codului de procedura civila Art. 1. - (1) Codul de procedura civila, denumit in continuare codul, stabileste regulile de competenta si de judecare a cauzelor civile, precum si cele de exec utare a hotararilor instantelor si a altor titluri executorii, in scopul infaptu irii justitiei in materie civila. (2) In infaptuirea justitiei, instantele judecatoresti indeplinesc un serviciu d e interes public, asigurand respectarea ordinii de drept, a libertatilor fundame ntale, a drepturilor si intereselor legitime ale persoanelor fizice si persoanel or juridice, aplicarea legii si garantarea suprematiei acesteia. Aplicabilitatea generala a Codului de procedura civila Art. 2. - (1) Dispozitiile prezentului cod constituie procedura de drept comun i n materie civila. (2) De asemenea, dispozitiile prezentului cod se aplica si in materiile reglemen tate de alte legi, in masura in care acestea nu cuprind dispozitii contrare. (3) In sensul prezentului cod, prin materie civila se intelege orice raport de d rept privat si de drept public, cu exceptia celor supuse legii penale, daca prin lege nu se dispune altfel. Aplicarea prioritara a tratatelor internationale privitoare la drepturile omului Art. 3. - (1) In materiile reglementate de prezentul cod, dispozitiile privind d repturile si libertatile persoanelor vor fi interpretate si aplicate in concorda nta cu Constitutia, Declaratia Universala a Drepturilor Omului, cu pactele si cu celelalte tratate la care Romania este parte. (2) Daca exista neconcordante intre pactele si tratatele privitoare la drepturil e fundamentale ale omului, la care Romania este parte, si prezentul cod, au prio ritate reglementarile internationale, cu exceptia cazului in care prezentul cod contine dispozitii mai favorabile. Aplicarea prioritara a dreptului comunitar Art. 4. - In materiile reglementate de prezentul cod, normele obligatorii ale dr eptului comunitar se aplica in mod prioritar, indiferent de calitatea sau de sta tutul partilor. 3 CAPITOLUL II Principiile fundamentale ale procesului civil Indatoririle privind primirea si solutionarea cererilor Art. 5. - (1) Judecatorii au indatorirea sa primeasca si sa solutioneze orice ce rere de competenta instantelor judecatoresti, potrivit legii. Acestia nu pot ref uza sa judece pe motiv ca legea nu prevede, este neclara sau incompleta. (2) Este interzis judecatorului sa stabileasca dispozitii general obligatorii pr in hotararile pe care le pronunta in cauzele ce ii sunt supuse judecatii. Dreptul la un proces echitabil, in termen optim si previzibil Art. 6. - (1) Orice persoana are dreptul la judecarea cauzei sale in mod echitab il, in termen optim si previzibil, de catre o instanta independenta, impartiala si stabilita de lege. In acest scop, instanta este datoare sa dispuna toate masu rile permise de lege si sa asigure desfasurarea cu celeritate a judecatii. (2) Dispozitiile alin. (1) se aplica in mod corespunzator si in faza executarii silite. Legalitatea Art. 7. - (1) Procesul civil se desfasoara in conformitate cu dispozitiile legii . (2) Judecatorul are indatorirea de a asigura respectarea dispozitiilor legii pri

vind realizarea drepturilor si indeplinirea obligatiilor partilor din proces. Egalitatea Art. 8. - In procesul civil partilor le este garantata exercitarea drepturilor p rocesuale, in mod egal si fara discriminari. Dreptul de dispozitie al partilor Art. 9. - (1) Procesul civil poate fi pornit la cererea celui interesat sau, in cazurile anume prevazute de lege, la cererea altei persoane, organizatii ori a u nei autoritati sau institutii publice ori de interes public. (2) Obiectul si limitele procesului sunt stabilite prin cererile si apararile pa rtilor. (3) In conditiile legii, partea poate, dupa caz, renunta la judecarea cererii de chemare in judecata sau la insusi dreptul pretins, poate recunoaste pretentiile partii adverse, se poate invoi cu aceasta pentru a pune capat, in tot sau in pa rte, procesului, poate renunta la exercitarea cailor de atac ori la executarea u nei hotarari. De asemenea, partea poate dispune de drepturile sale in orice alt mod permis de lege. Obligatiile partilor in desfasurarea procesului Art. 10. - (1) Partile au obligatia sa indeplineasca actele de procedura in cond itiile, ordinea si termenele stabilite de lege sau de judecator, sa isi probeze pretentiile si apararile, sa contribuie la desfasurarea fara intarziere a proces ului, urmarind, tot astfel, finalizarea acestuia. 4 (2) Daca o parte detine un mijloc de proba, judecatorul poate, la cererea celeil alte parti sau din oficiu, sa dispuna infatisarea acestuia, sub sanctiunea plati i unei amenzi judiciare. Obligatiile tertilor in desfasurarea procesului Art. 11. - Orice persoana este obligata, in conditiile legii, sa sprijine realiz area justitiei. Cel care, fara motiv legitim, se sustrage de la indeplinirea ace stei obligatii poate fi constrans sa o execute sub sanctiunea platii unei amenzi judiciare si, daca este cazul, a unor daune-interese. Buna-credinta Art. 12. - (1) Drepturile procesuale trebuie exercitate cu buna-credinta, potriv it scopului in vederea caruia au fost recunoscute de lege si fara a se incalca d repturile procesuale ale altei parti. (2) Partea care isi exercita drepturile procesuale in mod abuziv raspunde pentru prejudiciile materiale si morale cauzate. Ea va putea fi obligata, potrivit leg ii, si la plata unei amenzi judiciare. (3) De asemenea, partea care nu isi indeplineste cu buna-credinta obligatiile pr ocesuale raspunde potrivit alin. (2). Dreptul la aparare Art. 13. - (1) Dreptul la aparare este garantat. (2) Partile au dreptul, in tot cursul procesului, de a fi reprezentate sau, dupa caz, asistate in conditiile legii. In recurs, cererile si concluziile partilor nu pot fi formulate si sustinute decat prin avocat sau, dupa caz, consilier juri dic, cu exceptia situatiei in care partea sau mandatarul acesteia, sot ori ruda pana la gradul al doilea inclusiv, este licentiata in drept. (3) Partilor li se asigura posibilitatea de a participa la toate fazele de desfa surare a procesului. Ele pot sa ia cunostinta de cuprinsul dosarului, sa propuna probe, sa isi faca aparari, sa isi prezinte sustinerile in scris si oral si sa exercite caile legale de atac, cu respectarea conditiilor prevazute de lege. (4) Instanta poate dispune infatisarea in persoana a partilor, chiar atunci cand acestea sunt reprezentate. Contradictorialitatea Art. 14. - (1) Instanta nu poate hotari asupra unei cereri decat dupa citarea sa u infatisarea partilor, daca legea nu prevede altfel. (2) Partile trebuie sa isi faca cunoscute reciproc si in timp util, direct sau p rin intermediul instantei, dupa caz, motivele de fapt si de drept pe care isi in temeiaza pretentiile si apararile, precum si mijloacele de proba de care inteleg sa se foloseasca, astfel incat fiecare dintre ele sa isi poata organiza aparare a.

(3) Partile au obligatia de a expune situatia de fapt la care se refera pretenti ile si apararile lor in mod corect si complet, fara a denatura sau omite faptele care le sunt cunoscute. Partile au obligatia de a expune un punct de vedere pro priu fata de afirmatiile partii adverse cu privire la imprejurari de fapt releva nte in cauza. 5 (4) Partile au dreptul de a discuta si argumenta orice chestiune de fapt sau de drept invocata in cursul procesului de catre orice participant la proces, inclus iv de catre instanta din oficiu. (5) Instanta este obligata, in orice proces, sa supuna discutiei partilor toate cererile, exceptiile si imprejurarile de fapt sau de drept invocate. (6) Instanta isi va intemeia hotararea numai pe motive de fapt si de drept, pe e xplicatii sau pe mijloace de proba care au fost supuse, in prealabil, dezbaterii contradictorii. Oralitatea Art. 15. - Procesele se dezbat oral, cu exceptia cazului in care legea dispune a ltfel sau cand partile solicita expres instantei ca judecata sa se faca numai pe baza actelor depuse la dosar. Nemijlocirea Art. 16. - Probele se administreaza de catre instanta care judeca procesul, cu e xceptia cazurilor in care legea stabileste altfel. Publicitatea Art. 17. - Sedintele de judecata sunt publice, in afara de cazurile prevazute de lege. Limba desfasurarii procesului Art. 18. - (1) Procesul civil se desfasoara in limba romana. (2) Cetatenii romani apartinand minoritatilor nationale au dreptul sa se exprime in limba materna in fata instantelor de judecata, in conditiile legii. (3) Cetatenii straini si apatrizii care nu inteleg sau nu vorbesc limba romana a u dreptul de a lua cunostinta de toate actele si lucrarile dosarului, de a vorbi in instanta si de a pune concluzii, prin interpret. (4) Cererile si actele procedurale se intocmesc numai in limba romana. Continuitatea Art. 19. - Judecatorul investit cu solutionarea cauzei nu poate fi inlocuit pe d urata procesului decat pentru motive temeinice, in conditiile legii. Respectarea principiilor fundamentale Art. 20. - Judecatorul are indatorirea sa asigure respectarea si sa respecte el insusi principiile fundamentale ale procesului civil, sub sanctiunile prevazute de lege. Incercarea de impacare a partilor Art. 21. - (1) Judecatorul va recomanda partilor solutionarea amiabila a litigiu lui prin mediere, potrivit legii speciale. (2) In tot cursul procesului, judecatorul va incerca impacarea partilor, dandu-l e indrumarile necesare, potrivit legii. 6 Rolul judecatorului in aflarea adevarului Art. 22. - (1) Judecatorul solutioneaza litigiul conform regulilor de drept care ii sunt aplicabile. (2) Judecatorul are indatorirea sa staruie, prin toate mijloacele legale, pentru a preveni orice greseala privind aflarea adevarului in cauza, pe baza stabiliri i faptelor si prin aplicarea corecta a legii, in scopul pronuntarii unei hotarar i temeinice si legale. In acest scop, cu privire la situatia de fapt si motivare a in drept pe care partile le invoca, judecatorul este in drept sa le ceara sa p rezinte explicatii, oral sau in scris, sa puna in dezbaterea acestora orice impr ejurari de fapt sau de drept, chiar daca nu sunt mentionate in cerere sau in int ampinare, sa dispuna administrarea probelor pe care le considera necesare, precu m si alte masuri prevazute de lege, chiar daca partile se impotrivesc. (3) Judecatorul poate dispune introducerea in cauza a altor persoane, in conditi ile legii. Persoanele astfel introduse in cauza vor avea posibilitatea, dupa caz , de a renunta la judecata sau la dreptul pretins, de a achiesa la pretentiile r

eclamantului ori de a pune capat procesului printr-o tranzactie. (4) Judecatorul da sau restabileste calificarea juridica a actelor si faptelor d eduse judecatii, chiar daca partile le-au dat o alta denumire. In acest caz jude catorul este obligat sa puna in discutia partilor calificarea juridica exacta. (5) Cu toate acestea, judecatorul nu poate schimba denumirea sau temeiul juridic in cazul in care partile, in virtutea unui acord expres privind drepturi de car e, potrivit legii, pot dispune, au stabilit calificarea juridica si motivele de drept asupra carora au inteles sa limiteze dezbaterile, daca astfel nu se incalc a drepturile sau interesele legitime ale altora. (6) Judecatorul trebuie sa se pronunte asupra a tot ceea ce s-a cerut, fara insa a depasi limitele investirii, in afara de cazurile in care legea ar dispune alt fel. Respectul cuvenit justitiei Art. 23. - (1) Cei prezenti la sedinta de judecata sunt datori sa manifeste resp ectul cuvenit fata de instanta si sa nu tulbure buna desfasurare a sedintei de j udecata. (2) Presedintele vegheaza ca ordinea si solemnitatea sedintei sa fie respectate, putand lua in acest scop orice masura prevazuta de lege. CAPITOLUL III Aplicarea legii de procedura civila Legea aplicabila proceselor noi Art. 24. - Dispozitiile legii noi de procedura se aplica numai proceselor si exe cutarilor silite incepute dupa intrarea acesteia in vigoare. Legea aplicabila proceselor in curs Art. 25. - (1) Procesele in curs de judecata, precum si executarile silite incep ute sub legea veche raman supuse acelei legi. (2) Procesele in curs de judecata la data schimbarii competentei instantelor leg al investite vor continua sa fie judecate de acele instante, potrivit legii sub care au 7 inceput. In caz de trimitere spre rejudecare, dispozitiile legale privitoare la competenta, in vigoare la data cand a inceput procesul, raman aplicabile. (3) In cazul in care instanta investita este desfiintata, dosarele se vor trimit e din oficiu instantei competente potrivit legii noi. Dispozitiile alin. (1) ram an aplicabile. Legea aplicabila mijloacelor de proba Art. 26. - (1) Conditiile de admisibilitate si puterea doveditoare a probelor pr econstituite si a prezumtiilor legale sunt guvernate de legea in vigoare la data producerii faptelor juridice care fac obiectul probatiunii. (2) Administrarea probelor se face potrivit legii in vigoare la data administrar ii lor. Legea aplicabila hotararilor Art. 27. - Hotararile raman supuse cailor de atac, motivelor si termenelor preva zute de legea sub care a inceput procesul. Teritorialitatea legii de procedura Art. 28. - (1) Daca prin lege nu se dispune altfel, dispozitiile legii de proced ura se aplica proceselor de pe intregul teritoriu al tarii. (2) In cazul raporturilor procesuale cu element de extraneitate, determinarea le gii de procedura aplicabile se face potrivit normelor cuprinse in cartea a VII-a . CARTEA I Dispozitii generale TITLUL I Actiunea civila Notiunea Art. 29. - Actiunea civila este ansamblul mijloacelor procesuale prevazute de le ge pentru protectia dreptului subiectiv pretins de catre una dintre parti sau a unei alte situatii juridice, precum si pentru asigurarea apararii partilor in pr oces. Cererile in justitie Art. 30. - (1) Oricine are o pretentie impotriva unei alte persoane ori urmarest e solutionarea in justitie a unei situatii juridice are dreptul sa faca o cerere inaintea instantei competente.

Calitatea de parte se poate transmite legal sau conventional. (3) Pot fi incuviintate. care. . ca urma re a transmisiunii. . judecata va continua cu succesorul universal ori cu ti tlu universal al autorului. Interesul de a actiona Art. (4) Cererile accesorii sunt acele cereri a caror solutionare depinde de solutia data unui capat de cerere principal. (1) se aplica in mod corespunzator si in cazul apararilor . . in conditiile legii. in conditiile legii. inainte de termen. in scopul ocrotirii unui interes de grup ori general. Cererea nu poate fi primita daca partea poate cere realizarea dreptului pe orice alta cale prevazuta de lege. dupa impr . nascut si act ual. (6) Cererile incidentale sunt cererile formulate in cadrul unui proces aflat in curs de desfasurare. prin acte cu titlu particula r pentru cauza de moarte. 34. 37. (5) Constituie cerere aditionala acea cerere prin care o parte modifica pretenti ile sale anterioare.Apararile formulate in justitie pot fi de fond sau procedurale. (2) In toate cazurile. 36. se pot introd uce cereri sau se pot formula aparari si de persoane. executarea la termen a oblig atiei de intretinere sau a altei prestatii periodice. accesorii. fara a justifica un interes personal. si alte cereri pentru executarea la termen a unor obligatii. in conditiile legii. personal. 31. Constatarea existentei sau inexistentei unui drept Art.(2) Cererile in justitie sunt principale. instanta va decide. . de asemenea. Da ca insa transferul este facut.(1) Orice cerere poate fi formulata si sustinuta numai daca autorul a cesteia: a) poate sta in judecata.Cel care are interes poate sa ceara constatarea existentei sau inexis tentei unui drept. ori de cate ori se va constata ca aceste a pot preintampina o paguba insemnata pe care reclamantul ar incerca-o daca ar a stepta implinirea termenului. (2) Dispozitiile alin.(1) Daca in cursul procesului dreptul litigios este transmis prin act e intre vii cu titlu particular. se poate f ormula o cerere cu scopul de a preveni incalcarea unui drept subiectiv amenintat sau pentru a preintampina producerea unei pagube iminente si care nu s-ar putea repara. (3) Cererea principala este cererea introductiva de instanta. organizatii. d) justifica un interes. . In acest caz. inainte de implinirea termenului. 8 Apararile Art. dupa caz. 35. b) are calitate procesuala. c) formuleaza o pretentie. Cu toate acestea. . la cerere ori din oficiu. judecata va continua intre partile initiale.In cazurile si conditiile prevazute exclusiv prin lege.Interesul trebuie sa fie determinat. 9 Transmiterea calitatii procesuale Art. 32. (2) Se poate. Realizarea drepturilor afectate de un termen Art. actioneaza pentru apar area drepturilor ori intereselor legitime ale unor persoane aflate in situatii s peciale sau. 33. cere. sau poate sa fie introdus in cauza. aditionale si incidentale. institutii sa u autoritati. Legitimarea procesuala a altor persoane Art. a drepturilor ori situatiilor juridice deduse judecatii. Situatia procesuala a instrainatorului si a succesorilor sai Art. dupa caz. cat si capete de cerere accesorii. . Conditiile de exercitare a actiunii civile Art. .(1) Cererea pentru predarea unui bun la implinirea termenului contrac tual poate fi facuta chiar inainte de implinirea acestui termen. Ea poate cuprinde atat capete de cerere principale. succesorul cu titlu particular este obligat sa intervina in cauza. chiar daca interesul nu este nascut si actual. 38. daca are cunostinta de existenta procesului. legitim.

dupa caz. Alte cazuri de incompatibilitate Art. 41. Incompatibilitatea Cazurile de incompatibilitate Art. daca este tutore sau curator al uneia dintre parti. cand exista imprejurari care fac justificata temerea ca el. re curs. expert. dupa caz. 8. 40. contestatie in anulare sau revizuire si nici dupa trimiterea spre rejudeca re.(1) Judecatorul care a pronuntat o incheiere interlocutorie sau o hot arare prin care s-a solutionat cauza nu poate judeca aceeasi pricina in apel. ascend entii ori descendentii lor sau afinii lor. anulabile. 4. 3. atunci cand este investit cu solutionarea unei cai de atac. 2. dupa caz. cand sotul sau fostul sau sot este ruda ori afin pana la gradul al patrulea i nclusiv cu vreuna dintre parti. daca el. potrivit legii. procuror. daca el. incompatibil de a judeca in urmato arele situatii: 1. TITLUL II Participantii la procesul civil CAPITOLUL I Judecatorul. sotul sau o ruda a sa pana la gradul al patrulea inclusiv a participat. in cazul lipsei calitatii proces uale sau a interesului. au un interes in legatura c u pricina care se judeca.ejurari si tinand seama de pozitia celorlalte parti. de asemenea. iar cel care a suferit un prejudiciu are dreptul de a fi despagubit. sotul ori rudele acesteia pana la gradul al patrulea inclusiv. Daca instrainatorul sau. avocat. sotul sau. de asemenea. sunt parti intr-un proces care se judeca la instanta la care una dintre parti este judecator. magistrat-asistent sau mediator in aceeasi cauza. cu exceptia cazurilor in care a dobandit dreptul cu buna-credinta si nu mai po ate fi evins. 39. 5. arbitru. va produce de drept efecte si contra s uccesorului cu titlu particular si va fi intotdeauna opozabila acestuia din urma . .(1) Cererile facute de o persoana care nu are capacitate procesuala s unt nule sau. (3) Hotararea pronuntata contra instrainatorului sau succesorului universal ori cu titlu universal al acestuia. . se afla in relatii de dusmanie cu una dintre parti . instanta va respinge cererea ori apararea formulata ca f iind facuta de o persoana sau impotriva unei persoane fara calitate ori ca lipsi ta de interes. va fi scos din proces. dupa caz. sotul sau rudele lor pana la gradul al patrulea inclusiv ori afinii lor. de catre adevaratul titular. cand este sot. ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv cu avocatul ori reprezentantul unei parti sau daca este casatorit cu fratele ori cu sora sot ului uneia dintre aceste persoane. sotul sau ori una dintre rudele lor pana la gradul al patrulea inclu siv sau afinii lor. 6. atrage aplica rea si a altor sanctiuni prevazute de lege. daca instrainatorul sau suc cesorul universal ori cu titlu universal al acestuia va ramane sau. judecata va continua numai cu succesorul cu titlu particular care va lua procedura in starea in care se af la la momentul la care acesta a intervenit sau a fost introdus in cauza. ascendentii ori descendentii lor au primit daruri sau pro misiuni de daruri ori alte avantaje de la una dintre parti. Sanctiunea incalcarii conditiilor de exercitare a actiunii civile Art. sotul sau. daca intre el. 10 (3) Nu poate lua parte la judecata nici judecatorul care si-a exprimat anterior parerea cu privire la solutie in cauza pe care a fost desemnat sa o judece. dupa caz. asistent judiciar. ca judecator sau pr . . potrivit dreptului comun. dupa caz. In cazul plangerilor penale formulate de parti in cursul procesului. daca el. dupa caz. daca.(1) Judecatorul este. De asemenea. nu poate lua parte la judecata cel care a fost martor. si una dintre parti a existat un proces penal cu cel mu lt 5 ani inainte de a fi desemnat sa judece pricina. 9. (2) Incalcarea dispozitiilor prezentului titlu poate. judecatorul devine incompatibil numai in situatia punerii in miscare a actiunii penale impotriva sa. succesorul universal ori cu titlu universal al acestuia este scos din proces. sotul sau ori rudele lor pana la gradul al patrulea inclusiv s au afinii lor. dupa caz. 7. (2) De asemenea. dupa caz.

43. atunci cand exista alte elemente care nasc in mod intemeiat indoieli cu priv ire la impartialitatea sa. chiar daca nu s-a abtinut ori nu a fost recuzat. Exceptii Art. 12. pe baza dosarului cauzei. 42. 45. . (4) In cazul in care declaratia de abtinere se respinge. 48. (2) Dispozitiile alin. 11 (3) Declaratia de abtinere se face in scris de indata ce judecatorul a cunoscut existenta cazului de incompatibilitate sau verbal in sedinta. Conditii Art. 45. (2) Cand motivele de incompatibilitate s-au ivit ori au fost cunoscute de parte doar dupa inceperea dezbaterilor. Abtinerea Art. 11. (1) privitoare la sot se aplica si in cazul concubinilor. 46. 40 si 41. de asemenea. Cererea de recuzare. daca este sot sau ruda pana la gradul al patrulea inclusiv sau afin. (3) Sunt.(1) Judecatorul impotriva caruia este formulata o cerere de recuzare poate declara ca se abtine. (2) Declaratia de abtinere se solutioneaza cu prioritate. Cu to ate acestea. . 12 (2) Formularea unei cereri de recuzare nu determina suspendarea judecatii. cu participarea judecatorului re cuzat. indiferen t de motivul acesteia. (1) si (2) si. (2) Este inadmisibila cererea in care se invoca alte motive decat cele prevazute la art. va intocmi un referat corespunzator. 44. Judecatorii care pot fi recuzati Art. aceasta trebuie sa solicite recuzarea de indat a ce acestea ii sunt cunoscute.(1) Cererea de recuzare se poate face verbal in sedinta sau in scris pentru fiecare judecator in parte. pronuntarea solutiei in cauza nu poate avea loc decat dupa solution area cererii de recuzare. cererea de recuzare. (2) Judecatorul care stie ca exista un motiv de incompatibilitate in privinta sa este obligat sa se abtina de la judecarea pricinii. . prin aceeasi incheiere instanta se va pronunta si asupra cererii de recuzare. . aratandu-se cazul de incompatibilitate si pro bele de care partea intelege sa se foloseasca. inadmisibile cererea de recuzare privitoare la alti judec atori decat cei prevazuti la art. prin aceeasi incheiere.(1) Judecatorul aflat intr-o situatie de incompatibilitate poate fi r ecuzat de oricare dintre parti inainte de inceperea oricarei dezbateri. ca ramasa fara ob iect. 40 alin. cu un alt membru al completului de judecata. Starea cauzei pana la solutionarea cererii Art. cand este cazul. (3) In caz de admitere a declaratiei de abtinere.ocuror. inadmisibilitatea se constata chiar de completul i n fata caruia s-a formulat cererea de recuzare. judecatorul nu poate participa la j udecata. Abtinerea judecatorului recuzat Art. 47.Pot fi recuzati numai judecatorii care fac parte din completul de jud ecata caruia pricina i-a fost repartizata pentru solutionare. va fi respinsa. . o ruda ori un afin al sau pana la gradul al patrulea inclusiv a reprezentat sau asistat partea in aceeasi pricina inaintea altei instante. . . 10. precum si cererea indreptata impotriva ace luiasi judecator pentru acelasi motiv de incompatibilitate. . daca sotul. daca judecatorul acesteia se afla in vreunul din tre cazurile de incompatibilitate prevazute la art. dupa ca z. Recuzarea Art. In acest caz. 40. fiind consemnata i n incheiere.(1) Pana la solutionarea declaratiei de abtinere nu se va face niciun act de procedura in cauza. (4) Nerespectarea conditiilor prezentului articol atrage inadmisibilitatea cerer ii de recuzare.(1) Inainte de primul termen de judecata grefierul de sedinta va veri fica. la judecarea aceleiasi pricini inaintea altei instante.In cazurile prevazute la art.

52. atunci cand calea de atac a apelului es te suprimata. Cand aceasta din u rma hotarare este definitiva. 47 alin. 46 alin. 49 alin. (2) Cand. 49. 10. . .Dispozitiile prezentului capitol se aplica in mod corespunzator si pr ocurorilor. 53. incheierea va arata in ce masura ac tele indeplinite de judecator urmeaza sa fie pastrate. din pricina abtinerii sau recuzarii. (2) Incheierea prin care s-a incuviintat sau s-a respins abtinerea. (4) raman aplicabile. judecatorul se va ret rage de la judecarea pricinii. (3) Lipsa capacitatii procesuale de folosinta poate fi invocata in orice stare a procesului. In aceleasi conditii. incheierea va putea fi atacata cu recurs. . daca instanta de apel constata ca recuzarea a fost in mod gresit respinsa. magistratilor-asistenti.(1) Instanta superioara investita cu judecarea abtinerii sau recuzari i in situatia prevazuta la art. la prima instanta. (3) Nu se admite interogatoriul ca mijloc de dovada a motivelor de recuzare. In acest caz. pricina se inapoiaza instantei inferioare. (1). (3) nu sunt supuse niciunei cai de atac. (5) Abtinerea sau recuzarea se solutioneaza printr-o incheiere care se pronunta in sedinta publica. trimiterea pricinii la o alta instanta de acelasi grad din circumscriptia sa. (2) Daca cererea este respinsa. in camera de consiliu. precum si.(1) Abtinerea sau recuzarea se solutioneaza de un alt complet al inst antei respective. . (2) In cazul in care la acelasi termen s-au formulat cereri de recuzare si de ab tinere pentru motive diferite. cea prin car e s-a incuviintat recuzarea. asistentilor judiciari si grefierilor. 55. 4 1 alin. Actele de procedura indeplinite de cel care nu are capacitate de fo losinta sunt lovite de nulitate absoluta. instanta va stabili care dintre judecatori nu va lua parte la judecarea pricinii. pot sta in judecata asociatiile. Procedura de solutionare de catre instanta superioara Art.(1) Instanta hotaraste de indata. (2) Cu toate acestea. cererea se judeca de instanta ierarhic superioara. CAPITOLUL II Partile Enumerarea Art. numai daca apreciaza ca este necesar. in compunerea caruia nu poate intra judecatorul recuzat sau ca re a declarat ca se abtine. Incompatibilitatea altor participanti Art. (2) va dispune. . reface toate actele de procedura si. nu se poate alcatui completul de judecata. te rtele persoane care intervin voluntar sau fortat in proces. Dispozitiile art. (4) In cazul admiterii abtinerii sau recuzarii intemeiate pe dispozitiile art. daca aprecia za ca este necesar. instanta va pute a asculta si partile.Sunt parti reclamantul si paratul. 51. 54. .(1) Incheierea prin care s-a respins recuzarea poate fi atacata numai de parti. acestea vor fi judecate impreuna. Cand instanta de re curs constata ca recuzarea a fost gresit respinsa.(1) Poate fi parte in judecata orice persoana care are folosinta drep turilor civile. dupa caz. fara prezent a partilor si ascultandu-l pe judecatorul recuzat sau care a declarat ca se abti ne. dispuna nd trimiterea cauzei 13 spre rejudecare la instanta de apel sau. dovezile administrate la prima instanta. ea va casa hotararea. (3) In cazul prevazut la alin. in caz de admitere a ce rerii. Procedura de solutionare a abtinerii sau a recuzarii Art. societatile sau alte enti tati fara personalitate juridica. in conditiile legii. .Compunerea completului de judecata Art. SECÞIUNEA 1 Folosinta si exercitiul drepturilor procedurale Capacitatea procesuala de folosinta Art. . odata cu hotararea prin care s-a solutionat cauza. 50. in termen de 5 zile de la comunicarea acestei hotarari. daca sunt constituite potrivit legii. (6) Daca abtinerea sau. la insta nta ierarhic superioara. recuzarea a fost admisa. (1) pct. Caile de atac Art. precum si incheierea prin care s-a respins recuzare a in cazul prevazut la art.

Curatorul special are toate drepturile si obligatiile prevazute de lege pentru reprezentantul legal. se va tine seama de actele cele mai favorabile. 55 alin. (2) Partea care nu are exercitiul drepturilor procedurale nu poate sta in judeca ta decat daca este reprezentata. remuneratia va putea fi majorata. 14 Curatela speciala Art.(1) Oricine are interes poate interveni intr-un proces care se judeca intre partile originare. . nu are reprezentant. (1) se aplica in mod corespunzator si persoanelor cu capa citate de exercitiu restransa. la cererea partii interesate. asistata ori autorizata in conditiile prevazute de legile sau.(1) In caz de urgenta.Capacitatea procesuala de exercitiu Art. cu exceptia cazurilor in care le gea prevede altfel.(1) Cel care are calitatea de parte isi poate exercita drepturile pro cedurale in nume propriu sau prin reprezentant. Cand actele de procedura ale unora sunt potrivnice celor fac ute de ceilalti. instanta va numi un cur ator special in caz de conflict de interese intre reprezentantul legal si cel re prezentat sau cand o persoana juridica ori o entitate dintre cele prevazute la a rt. (3) Reclamantii sau paratii care nu s-au infatisat ori nu au indeplinit un act d e procedura in termen vor continua totusi sa fie citati. (2). (3) Numirea acestor curatori se va face de instanta care judeca procesul. . apararile si concluziile unuia dintre reclam anti sau parati nu le pot profita celorlalti si nici nu ii pot prejudicia. daca. Dac a actul nu este confirmat. (4) Actele de procedura indeplinite de cel care nu are exercitiul drepturilor pr ocedurale sunt anulabile. (2) Dispozitiile alin. tinandu-se seama de activitatea desfasu rata. 60. . actele de procedura indeplinite numai de unii dintre ei sau termenele incuviintate numai unora dintre ei pentru indeplinirea actelor de procedura pro fita si celorlalti.(1) Actele de procedura. Interventia voluntara Formele Art. de statutele care ii reglementeaza capacitatea ori mod ul de organizare. (4) Remunerarea provizorie a curatorului astfel numit se fixeaza de instanta. odata cu incetarea calitatii sale. va numi un curator special. daca persoana fizica lipsita de capacitatea de exercitiu a drepturilor civile nu are reprezentant legal. se va dispune anularea lui. n u au termenul in cunostinta. (2) Cu toate acestea. chemata sa stea in judecata. dintre avocatii anume desemnati in acest scop de barou pentru fiecare instanta judecat oreasca. care sa o reprezinte pana la numi rea reprezentantului legal. 57. Regimul juridic al coparticiparii procesuale Art. (5) se aplica in mod corespunzator si persoanelor cu capa citate de exercitiu restransa. 15 SECÞIUNEA a 3-a Alte persoane care pot lua parte la judecata § 1. 58. dupa caz. . SECÞIUNEA a 2-a Persoanele care sunt impreuna reclamante sau parate Conditiile de existenta Art. pr in incheiere. La cererea curator ului. Reprezentantul sau ocrotitorul legal al acestuia va pu tea insa confirma toate sau numai o parte din aceste acte. (5) Cand instanta constata ca actul de procedura a fost indeplinit de o parte li psita de capacitate de exercitiu va acorda un termen pentru confirmarea lui. stabilindu-se totodata si modalitatea de plata. potrivit legii. 197 sunt aplicabile. efectele hotararii se intind asupra tuturor reclamantilor ori paratilor. . instanta. Dispozitiile art. . potrivit legii.Mai multe persoane pot fi impreuna reclamante sau parate daca obiectu l procesului este un drept ori o obligatie comuna. 59. daca prin natura raportului juridic sau in temeiul unei di spozitii a legii. 56. daca drepturile sau obligatii le lor au aceeasi cauza ori daca intre ele exista o stransa legatura. (3) Lipsa capacitatii de exercitiu a drepturilor procedurale poate fi invocata i n orice stare a procesului. De asemenea. (6) Dispozitiile alin.

In caz de disjungere. cand sprijina numai apararea uneia dintre parti. iar instanta este obligata sa se pronunte asupra acesteia prin aceeasi hotarare. insu si dreptul dedus judecatii. (4) Interventia principala va fi judecata chiar daca judecarea cererii principal e s-a stins prin unul dintre modurile prevazute de lege. . 143 alin.(1) Instanta va comunica partilor cererea de interventie si copii de pe inscrisurile care o insotesc. (3) In cazul interventiei principale. in to t sau in parte. (4) Calea de atac exercitata de intervenientul accesoriu se socoteste neavenita . 63. dar va putea solicita administrarea de probe. (3) Interventia este accesorie. . Calea de atac este numai apelul daca incheierea a fost data in prima instanta. Apelul sau. dupa caz. cand intervenientul pretinde pentru sine. Procedura de judecata. 66.(1) Cererea de interventie accesorie va fi facuta in scris si va cupr inde elementele prevazute la art. dreptul dedus judecatii sau un drept strans legat de acesta. 62.(1) Interventia principala se judeca odata cu cererea principala. 16 (2) Intervenientul va prelua procedura in starea in care se afla in momentul adm iterii interventiei. . (4) Incheierea de respingere ca inadmisibila a cererii de interventie poate fi a tacata in termen de 5 zile. Interventia principala Art. Judecarea cererii de interventie principala Art. in copie certificata pentru conformitate cu originalul. recursul se jud eca in termen de cel mult 10 zile de la inregistrare. 65. 61. odata cu fondul. .(1) Cererea de interventie principala va fi facuta in forma prevazuta pentru cererea de chemare in judecata. respectiv de la comunicare pentru partea lipsa. 64. Judecarea cererii de interventie accesorie Art. in tot sau in parte. D osarul se inainteaza. . (3) Cu acordul expres al partilor. instanta ramane in toate cazur ile competenta sa solutioneze cererea de interventie. (1). in to t cursul judecatii. instanta se va pronunta asup ra admisibilitatii in principiu a interventiei. chiar si in caile extraordinare de atac. printr-o incheiere motivata. . respectiv numai recursul la insta nta ierarhic superioara in cazul in care incheierea a fost pronuntata in apel. (2) Cererea poate fi facuta numai in fata primei instante. in afara de cazul in care intervenientul pretinde pentru sine. Caile de atac Art. care se va aplica in mod coresp unzator. (3) Incheierea de admitere in principiu nu se poate ataca decat odata cu fondul. (2) Intervenientul accesoriu poate sa savarseasca numai actele de procedura care nu contravin interesului partii in favoarea careia a intervenit. Interventia accesorie Art.(1) Intervenientul devine parte in proces numai dupa admiterea in pri ncipiu a cererii sale. (3) Nu se va dispune disjungerea nici atunci cand judecarea cererii de intervent ie ar fi intarziata de cererea principala. instanta poate dispune disjungerea ei pentru a fi judecata separat. Intampinarea nu este obligatorie.(2) Interventia este principala. (2) Dupa ascultarea intervenientului si a partilor. instanta va s tabili un termen in care trebuie depusa intampinarea. care curge de la pronuntare pentru partea prezenta. (2) Interventia accesorie poate fi facuta pana la inchiderea dezbaterilor. intervenientul accesoriu poate sa renunte la ju decarea cererii de interventie doar cu acordul partii pentru care a intervenit.(1) Judecarea cererii de interventie accesorie nu poate fi disjunsa d e judecarea cererii principale. Actele de pro cedura ulterioare vor fi indeplinite si fata de el. inainte de inchiderea dezbaterilor in fond. (3) Dupa admiterea in principiu. (2) Cand judecarea cererii principale ar fi intarziata prin cererea de intervent ie. in stantei competente sa solutioneze calea de atac in 24 de ore de la expirarea ter menului. Situatia intervenientului Art. dupa admiterea in principiu. interventia principala se poate face si in in stanta de apel.

daca partea pentru care a intervenit nu a exercitat calea de atac, a renuntat la calea de atac exercitata ori aceasta a fost anulata, perimata sau respinsa fara a fi cercetata in fond. § 2. Interventia fortata I. Chemarea in judecata a altei persoane Formularea cererii. Termenele Art. 67. - (1) Oricare dintre parti poate sa cheme in judecata o alta persoana c are ar putea sa pretinda, pe calea unei cereri separate, aceleasi drepturi ca si reclamantul. (2) Cererea facuta de reclamant sau de intervenientul principal se va depune cel mai tarziu pana la terminarea cercetarii procesului inaintea primei instante. (3) Cererea facuta de parat se va depune in termenul prevazut pentru depunerea i ntampinarii inaintea primei instante, iar daca intampinarea nu este obligatorie, cel mai tarziu la primul termen de judecata. 17 Comunicarea cererii Art. 68. - (1) Cererea va fi motivata si, impreuna cu inscrisurile care o insote sc, se va comunica atat celui chemat in judecata, cat si partii potrivnice. (2) La exemplarul cererii destinat tertului se vor alatura copii de pe cererea d e chemare in judecata, intampinare si de pe inscrisurile de la dosar. (3) Dispozitiile art. 63 si 64 se aplica in mod corespunzator. Pozitia tertului in proces Art. 69. - Cel chemat in judecata dobandeste pozitia procesuala de reclamant, ia r hotararea isi produce efectele si in privinta sa. Scoaterea paratului din proces Art. 70. - (1) In cazul prevazut la art. 69, cand paratul, chemat in judecata pe ntru o datorie baneasca, recunoaste datoria si declara ca vrea sa o execute fata de cel caruia ii va fi stabilit dreptul pe cale judecatoreasca, el va fi scos d in proces, daca a consemnat la dispozitia instantei suma datorata. (2) Tot astfel, paratul, chemat in judecata pentru predarea unui bun sau a folos intei acestuia, va fi scos din proces daca declara ca va preda bunul celui al ca rui drept va fi stabilit prin hotarare judecatoreasca. Bunul in litigiu va fi pu s sub sechestru judiciar de catre instanta investita cu judecarea cauzei, dispoz itiile art. 959 si urmatoarele fiind aplicabile. (3) In aceste cazuri, judecata va continua numai intre reclamant si tertul chema t in judecata. Hotararea se va comunica si paratului, caruia ii este opozabila. II. Chemarea in garantie Conditiile Art. 71. - (1) Partea interesata poate sa cheme in garantie o terta persoana, im potriva careia ar putea sa se indrepte cu o cerere separata in garantie sau in d espagubiri. (2) In aceleasi conditii, cel chemat in garantie poate sa cheme in garantie o al ta persoana. Formularea cererii. Termenele Art. 72. - (1) Cererea va fi facuta in forma prevazuta pentru cererea de chemare in judecata. (2) Cererea facuta de reclamant sau de intervenientul principal se va depune cel mai tarziu pana la terminarea cercetarii procesului inaintea primei instante. (3) Cererea facuta de parat se va depune in termenul prevazut pentru depunerea i ntampinarii inaintea primei instante, iar daca intampinarea nu este obligatorie, cel mai tarziu la primul termen de judecata. 18 Procedura de judecata Art. 73. - (1) Instanta va comunica celui chemat in garantie cererea si copii de pe inscrisurile ce o insotesc si va stabili termenul pana la care acesta trebui e sa depuna intampinare. In acelasi termen, poate fi facuta si cererea prevazuta la art. 71 alin. (2). (2) Dispozitiile art. 63 si art. 64 alin. (1) si (2) se aplica in mod corespunza tor. (3) In termenul stabilit potrivit art. 64 alin. (3), cel chemat in garantie treb

uie sa depuna intampinare si poate sa formuleze cererea prevazuta la art. 71 ali n. (2). (4) Cererea de chemare in garantie se judeca odata cu cererea principala. Cu toa te acestea, daca judecarea cererii principale ar fi intarziata prin cererea de c hemare in garantie, instanta poate dispune disjungerea ei pentru a o judeca sepa rat. In acest din urma caz, judecarea cererii de chemare in garantie va fi suspe ndata pana la solutionarea cererii principale. III. Aratarea titularului dreptului Conditiile Art. 74. - Paratul care detine un bun pentru altul sau care exercita in numele a ltuia un drept asupra unui lucru va putea arata pe acela in numele caruia detine lucrul sau exercita dreptul, daca a fost chemat in judecata de o persoana care pretinde un drept real asupra lucrului. Formularea cererii. Termenul Art. 75. - Cererea va fi motivata si se va depune inaintea primei instante in te rmenul prevazut de lege pentru depunerea intampinarii. Daca intampinarea nu este obligatorie, cererea se poate face cel mai tarziu la primul termen de judecata. Procedura de judecata Art. 76. - (1) Cererea, impreuna cu inscrisurile care o insotesc si o copie de p e cererea de chemare in judecata, vor fi comunicate celui aratat ca titular al d reptului. (2) Dispozitiile art. 63 si 64 se aplica in mod corespunzator. (3) Daca acela aratat ca titular al dreptului recunoaste sustinerile paratului s i reclamantul consimte, el va lua locul paratului, care va fi scos din proces. (4) Daca reclamantul nu este de acord cu inlocuirea sau cand cel aratat ca titul ar nu se infatiseaza sau contesta cele sustinute de parat, tertul dobandeste cal itatea de intervenient principal, dispozitiile art. 61 si art. 63-65 aplicandu-s e in mod corespunzator. IV. Introducerea fortata in cauza, din oficiu, a altor persoane Conditiile. Termenul Art. 77. - (1) In cazurile expres prevazute de lege, precum si in procedura neco ntencioasa, judecatorul va dispune din oficiu introducerea in cauza a altor pers oane, chiar daca partile se impotrivesc. (2) In materie contencioasa, cand raportul juridic dedus judecatii o impune, jud ecatorul va pune in discutia partilor necesitatea introducerii in cauza a altor 19 persoane. Daca niciuna dintre parti nu solicita introducerea in cauza a tertului , iar judecatorul apreciaza ca pricina nu poate fi solutionata fara participarea tertului, va respinge cererea, fara a se pronunta pe fond. (3) Introducerea in cauza va fi dispusa, prin incheiere, pana la terminarea cerc etarii procesului inaintea primei instante. (4) Cand necesitatea introducerii in cauza a altor persoane este constatata cu o cazia deliberarii, instanta va repune cauza pe rol, dispunand citarea partilor. (5) Hotararea prin care cererea a fost respinsa in conditiile alin. (2) este sup usa numai apelului. Procedura de judecata Art. 78. - (1) Cel introdus in proces va fi citat, odata cu citatia comunicandui-se, in copie, si incheierea prevazuta la art. 77 alin. (3), cererea de chemare in judecata, intampinarea, precum si inscrisurile anexate acestora. Prin citati e i se va comunica si termenul pana la care va putea sa arate exceptiile, dovezi le si celelalte mijloace de aparare de care intelege sa se foloseasca. (2) El va lua procedura in starea in care se afla in momentul introducerii in pr oces. Instanta, la cererea celui introdus in proces, va putea dispune readminist rarea probelor sau administrarea de noi probe. Actele de procedura ulterioare vo r fi indeplinite si fata de acesta. SECÞIUNEA a 4-a Reprezentarea partilor in judecata § 1. Dispozitii generale Formele reprezentarii Art. 79. - (1) Partile pot sa exercite drepturile procedurale personal sau prin reprezentant. Reprezentarea poate fi legala, conventionala sau judiciara.

(2) Persoanele fizice lipsite de capacitate de exercitiu vor sta in judecata pri n reprezentant legal. (3) Partile pot sa stea in judecata printr-un reprezentant ales, in conditiile l egii, cu exceptia cazului in care legea impune prezenta lor personala in fata in stantei. (4) Cand legea prevede sau cand circumstantele cauzei o impun pentru a se asigur a dreptul la un proces echitabil, judecatorul poate numi pentru oricare parte di n proces un reprezentant in conditiile art. 57 alin. (3), aratand in incheiere l imitele si durata reprezentarii. (5) Cand dreptul de reprezentare izvoraste din lege sau dintr-o hotarare judecat oreasca, asistarea reprezentantului de catre un avocat nu este obligatorie. Disp ozitiile art. 82 alin. (3) si art. 83 alin. (2) sunt aplicabile. Limitele reprezentarii. Continuarea judecarii procesului Art. 80. - (1) Renuntarea la judecata sau la dreptul dedus judecatii, achiesarea la hotararea pronuntata, incheierea unei tranzactii, precum si orice alte acte procedurale de dispozitie nu se pot face de reprezentant decat in baza unui mand at special ori cu incuviintarea prealabila a instantei sau a autoritatii adminis trative competente. 20 (2) Actele procedurale de dispozitie prevazute la alin. (1), facute in orice pro ces de reprezentantii minorilor, ai persoanelor puse sub interdictie si ai dispa rutilor, nu vor impiedica judecarea cauzei, daca instanta apreciaza ca ele nu su nt in interesul acestor persoane. Lipsa dovezii calitatii de reprezentant Art. 81. - (1) Cand instanta constata lipsa dovezii calitatii de reprezentant a celui care a actionat in numele partii, va da un termen scurt pentru acoperirea lipsurilor. Daca acestea nu se acopera, cererea va fi anulata. (2) Exceptia lipsei dovezii calitatii de reprezentant inaintea primei instante n u poate fi invocata pentru prima oara in calea de atac. § 2. Dispozitii speciale privind reprezentarea conventionala Reprezentarea conventionala a persoanelor fizice Art. 82. - (1) In fata primei instante, precum si in apel, persoanele fizice pot fi reprezentate de catre avocat sau alt mandatar. Daca mandatul este dat unei a lte persoane decat unui avocat, mandatarul nu poate pune concluzii asupra except iilor procesuale si asupra fondului decat prin avocat, atat in etapa cercetarii procesului, cat si in etapa dezbaterilor. (2) In cazul in care mandatarul persoanei fizice este sot sau o ruda pana la gra dul al doilea inclusiv, acesta poate pune concluzii in fata oricarei instante, f ara sa fie asistat de avocat, daca este licentiat in drept. (3) La redactarea cererii si a motivelor de recurs, precum si in exercitarea si sustinerea recursului, persoanele fizice vor fi asistate si, dupa caz, reprezent ate, sub sanctiunea nulitatii, numai de catre un avocat, in conditiile legii, cu exceptia cazurilor prevazute la art. 13 alin. (2). (4) In cazul contestatiei in anulare si al revizuirii, dispozitiile prezentului articol se aplica in mod corespunzator. Reprezentarea conventionala a persoanelor juridice Art. 83. - (1) Persoanele juridice pot fi reprezentate conventional in fata inst antelor de judecata numai prin consilier juridic sau avocat, in conditiile legii . (2) La redactarea cererii si a motivelor de recurs, cat si in exercitarea si sus tinerea recursului, persoanele juridice vor fi asistate si, dupa caz, reprezenta te, sub sanctiunea nulitatii, numai de catre un avocat sau consilier juridic, in conditiile legii. (3) Dispozitiile alin. (1) si (2) se aplica in mod corespunzator si entitatilor aratate la art. 55 alin. (2). Forma mandatului Art. 84. - (1) Imputernicirea de a reprezenta o persoana fizica data mandatarulu i care nu are calitatea de avocat se dovedeste prin inscris autentic. (2) In cazurile prevazute la alin. (1), dreptul de reprezentare mai poate fi dat si prin declaratie verbala, facuta in instanta si consemnata in incheierea de s

edinta, cu aratarea limitelor si a duratei reprezentarii. 21 (3) Imputernicirea de a reprezenta o persoana fizica sau o persoana juridica dat a unui avocat ori consilier juridic se dovedeste prin inscris, potrivit legilor de organizare si exercitare a profesiei. Mandatul general Art. 85. - Mandatarul cu procura generala poate sa il reprezinte in judecata pe mandant, numai daca acest drept i-a fost dat anume. Daca cel care a dat procura generala nu are domiciliu si nici resedinta in tara sau daca procura este data u nui prepus, dreptul de reprezentare in judecata se presupune dat. Continutul mandatului Art. 86. - (1) Mandatul este presupus dat pentru toate actele procesuale indepli nite in fata aceleiasi instante; el poate fi insa restrans, in mod expres, la an umite acte. (2) Avocatul care a reprezentat sau asistat partea la judecarea procesului poate face, chiar fara mandat, orice acte pentru pastrarea drepturilor supuse unui te rmen si care s-ar pierde prin neexercitarea lor la timp si poate, de asemenea, s a introduca orice cale de atac impotriva hotararii pronuntate. In aceste cazuri, toate actele de procedura se vor indeplini numai fata de parte. Sustinerea caii de atac se poate face numai in temeiul unei noi imputerniciri. Incetarea mandatului Art. 87. - Mandatul nu inceteaza prin moartea celui care l-a dat si nici daca ac esta a devenit incapabil. Mandatul dainuieste pana la retragerea lui de catre mo stenitori sau de catre reprezentantul legal al incapabilului. Renuntarea la mandat si revocarea mandatului Art. 88. - (1) Renuntarea la mandat sau revocarea acestuia nu poate fi opusa cel eilalte parti decat de la comunicare, afara numai daca a fost facuta in sedinta de judecata si in prezenta ei. (2) Mandatarul care renunta la imputernicire este tinut sa instiinteze atat pe c el care i-a dat mandatul, cat si instanta, cu cel putin 15 zile inainte de terme nul imediat urmator renuntarii. Mandatarul nu poate renunta la mandat in cursul termenului de exercitare a cailor de atac. SECÞIUNEA a 5-a Asistenta judiciara Conditiile de acordare Art. 89. - (1) Cel care nu este in stare sa faca fata cheltuielilor pe care le p resupune declansarea si sustinerea unui proces civil, fara a primejdui propria s a intretinere sau a familiei sale, poate beneficia de asistenta judiciara, in co nditiile legii speciale privind ajutorul public judiciar. (2) Asistenta judiciara cuprinde: a) acordarea de scutiri, reduceri, esalonari sau amanari pentru plata taxelor ju diciare prevazute de lege; 22 b) apararea si asistenta gratuita printr-un avocat desemnat de barou; c) orice alte modalitati prevazute de lege. (3) Asistenta judiciara poate fi acordata oricand in cursul procesului, in tot s au numai in parte. CAPITOLUL III Participarea Ministerului Public in procesul civil Modalitatile de participare Art. 90. - (1) Procurorul poate porni orice actiune civila, ori de cate ori este necesar pentru apararea drepturilor si intereselor legitime ale minorilor, ale persoanelor puse sub interdictie si ale disparutilor, precum si in alte cazuri e xpres prevazute de lege. (2) Procurorul poate sa puna concluzii in orice proces civil, in oricare faza a acestuia, daca apreciaza ca este necesar pentru apararea ordinii de drept, a dre pturilor si intereselor cetatenilor. (3) In cazurile anume prevazute de lege, participarea si punerea concluziilor de catre procuror sunt obligatorii, sub sanctiunea nulitatii absolute a hotararii. (4) Procurorul poate sa exercite caile de atac impotriva hotararilor pronuntate in cazurile prevazute la alin. (1), chiar daca nu a pornit actiunea civila, prec um si atunci cand a participat la judecata, in conditiile legii.

b) cererile privind incredintarea copilului minor sau incuviintarea parintelui d e a avea legaturi personale cu acesta. precum si cererile de inapoiere a copilul ui minor de la persoanele care il detin fara niciun drept. f) cererile in materie de asigurari sociale. in prima instanta. 400. potrivi t legii. in cazuri le prevazute de lege. d) cererile referitoare la inregistrarile in registrele de stare civila. precum si cele pentru incuviintarea executarii silite. Ministerul Public nu datoreaza taxe de timbru si nici cau tiune. (6) In toate cazurile. 93.000 lei. in afara de cele date in com petenta curtilor de apel. potrivit legii. precu m si cele privind raporturile juridice stabilite de asociatiile de proprietari c u alte persoane fizice sau persoane juridice. 402. j) orice alte cereri care nu sunt date prin lege in competenta altor instante. l) orice cereri evaluabile in bani in valoare de pana la 100. indiferent de valoare. . . a hotararilor judecatoresti si a altor titluri executor ii pronuntate ori. va putea cere continuarea judecatii sau a executarii silite. 2. indiferent de calitatea partilor. Tribunalul Art. e) cererile avand ca obiect administrarea cladirilor cu mai multe etaje. f) cererile de evacuare. b) cererile privind navigatia civila si activitatea in porturi. orice alte cereri date prin lege in competenta lor. caile de atac impotriva hotararilor autoritatilor administratiei publice cu a ctivitate jurisdictionala si ale altor organe cu astfel de activitate. dreptul de trecere. dis tanta constructiilor si plantatiilor.Tribunalele judeca: 1. (1). i) cererile posesorii. 90 alin. 23 c) cererile privind obligatia legala de intretinere. emise in alta tara. dupa caz. iar daca procurorul isi va retrage cererea. . d) cererile in materie de proprietate intelectuala. i ndiferent de calitatea partilor.(5) Procurorul poate sa ceara punerea in executare a oricaror titluri executorii emise in favoarea persoanelor prevazute la alin. dup a caz. profesionisti sau neprofesionisti. g) cererile referitoare la servitutile privind zidurile si santurile comune. in prima instanta: a) cererile evaluabile in bani in valoare mai mare de 100. 3.Judecatoriile judeca: 1.In cazurile prevazute la art. 403 si 432-434. urmatoarele cereri al caror obiect este evaluabil sau. cu exceptia celor date in competenta altor instante. c) cererile in materie de contencios administrativ. i) cererile pentru repararea prejudiciilor cauzate prin erori judiciare. titularul dreptului va fi introdus in proces si se va putea prevala de dispozitiile art. h) cererile privitoare la stramutarea de hotare si cererile in granituire. profesionisti sau neprofesionisti.000 lei inclusiv. h) cererile pentru recunoasterea. 91. k) cererile de imparteala judiciara. (1). . anularea sau desfacerea casatoriei. 92. neevaluabile in bani. neevaluabil in bani: a) cererile privitoare la nulitatea. Efectele fata de titularul dreptului Art. TITLUL III Competenta instantelor judecatoresti CAPITOLUL I Competenta materiala SECÞIUNEA 1 Competenta dupa materie si valoare Judecatoria Art. precum si la alte serv ituti ori ingradiri ale dreptului de proprietate prevazute de lege. j) cererile privind obligatiile de a face. stabilite de parti ori instituite pe cale judecatoreasca. dupa caz. apartam ente sau spatii aflate in proprietatea exclusiva a unor persoane diferite. e) conflictele de munca. g) cererile in materie de expropriere.

apelurile declarate impotriva hotararilor pronuntate de judecatorii in prima instanta. ca instante de recurs. orice alte cereri date prin lege in competenta lor. recursurile declarate impotriva hotararilor curtilor de apel. 99. 94. 2. in cazurile prevazute de lege. . 97. Valoarea cererii in cazuri speciale Art. . scadente ori ajunse la scadenta in cursul judecatii. 3. . 95. Cererea formulata de mai multi reclamanti Art. invocand raporturi juridice distincte si neaflate intr-o legatura care sa faca necesara judecarea lor impreuna. cererile in vederea pronuntarii unei hotarari prealabile pentru dezlegarea un or probleme de drept. dupa caz. precum si a alt or hotarari. 4. 24 2. cererile in materie de contencios administrativ privind ac tele autoritatilor si institutiilor centrale. recursurile in interesul legii. ca instante de apel. pretentii impotr iva mai multor parati. nu se vor avea in vedere dobanzile. a naturii ori obiectului fiecarei pretentii in parte. 96. dar aflate in stransa legatura.(1) Cand reclamantul a sesizat instanta cu mai multe capete principal e de cerere intemeiate pe fapte ori cauze diferite. orice alte cereri date prin lege in competenta sa. 4. in cazurile anume prevazute de lege.(1) Competenta se determina dupa valoarea obiectului cererii aratata in capatul principal de cerere.2. . 25 (2) Dispozitiile alin. 4. (1) sunt aplicabile si atunci cand unul sau mai multi rec lamanti formuleaza. de aceea a partii din obiectul dedus judec . 3. valoarea se stabileste dupa inscrisurile prezentate s i explicatiile date de parti. De asemenea. nu se vor avea in vedere nici prestatiile periodice ajunse la scadenta in cursu l judecatii. in prima instanta. in cazurile anume prevazute de lege. . cu natura ori obiectul fiecarei pretentii in p arte.(1) In cererile privitoare la executarea unui contract ori a unui alt act juridic. instanta competenta sa le solutioneze se determina tinandu-se seama de acea pre tentie care atrage competenta unei instante de grad mai inalt. Curtea de apel Art. invocand raporturi juridice distincte si fara legatura in tre ele. ca instante de apel. formuleaza pretentii proprii impotriva aceluiasi parat.Inalta Curte de Casatie si Justitie judeca: 1. 98. prin aceeasi cerere de chemare in jude cata. Daca unul dintre capetele de cerere este de competenta altei instante. fructele sau alte asemenea venituri ori cheltuieli cerute ca accesorii pretenti ei principale. (2) In cazul in care mai multe capete principale de cerere intemeiate pe un titl u comun ori avand aceeasi cauza sau chiar cauze diferite. Cazul mai multor capete principale de cerere Art.Curtile de apel judeca: 1. au fost deduse judecatii printr-o unica cerere de chemare in judecata.(1) Daca mai multi reclamanti. apelurile declarate impotriva hotararilor pronuntate de tribunale in prima instanta. pentru stabilirea competentei instantei se va tine seama de valoar ea obiectului acestuia sau. (3) In caz de contestatie. determinarea instantei competente se face cu observarea valorii sa u. Inalta Curte de Casatie si Justitie Art. dupa caz. . prin aceeasi cerere de chemare in judecata. orice alte cereri date prin lege in competenta lor. (2) Pentru stabilirea valorii. penalitatile. dupa caz. 3. ins tanta sesizata va dispune disjungerea si isi va declina in mod corespunzator com petenta. ca instante de recurs. competenta se stabileste in raport cu valoarea sau. SECÞIUNEA a 2-a Determinarea competentei dupa valoarea obiectului cererii introduc tive de instanta Regulile generale Art.

(2) Aceeasi valoare va fi avuta in vedere si in cererile privind constatarea nul itatii absolute.Cererea de chemare in judecata impotriva unei persoane juridice de d rept privat se poate face si la instanta locului unde ea are un dezmembramant fa ra personalitate juridica. cererea se va putea introduce la instanta comp etenta pentru oricare dintre membrii entitatii respective. 105. Cazul paratului cu domiciliul in strainatate sau necunoscut Art. precum si a altor persoane juridice de drept public pot fi intr . constituita potrivit legii. sediul in strainatate ori acesta este necunoscut. (2) In cazul in care valoarea impozabila nu este stabilita. 106. 26 CAPITOLUL II Competenta teritoriala Regula generala Art. . competenta dupa valoare se determina fara s caderea sarcinilor sau datoriilor mostenirii. . . societati s au altei entitati fara personalitate juridica. . . potrivit intelegeri i dintre membri. chiar da ca nu se solicita si repunerea partilor in situatia anterioara. se po ate introduce la instanta competenta pentru persoana careia. daca durata existentei dreptului este nedeterminata. 102. 109. la instanta in a carei circumscriptie reclamantul isi are domiciliul.Cand prin actiune se cere plata unei parti dintr-o creanta. intervin modificari in ceea ce priveste cuantumul valori i aceluiasi obiect. dupa caz. . ulterior sesizarii .(1) Cererile indreptate impotriva statului. cererea se introduce la instanta din tara in a carei ci rcumscriptie se afla resedinta acestuia. 108. 96.(1) Instanta legal investita potrivit dispozitiilor referitoare la c ompetenta dupa valoarea obiectului cererii ramane competenta sa judece chiar dac a. precum si in cer erile privind constatarea existentei sau inexistentei unui drept.atii. anularea. iar daca nu are nici resedinta cunoscut a. paratul isi schimba domiciliul sau sediul. valoarea cererii se socoteste dupa chiria sau arenda anuala. (2) Instanta ramane competenta sa judece procesul chiar daca.In materie de mostenire. 103.Cererea de chemare in judecata impotriva unei asociatii. valoarea lor se socoteste dupa v aloarea prestatiei anuale datorate.In cererile care au ca obiect un drept la prestatii succesive. Cererile in materie imobiliara Art. (1) sunt aplicabile si la judecarea cailor de atac. sunt aplicabile disp ozitiile art. precum si in acelea privitoare la predarea sau restituirea bunului inchi riat ori arendat. .Daca paratul are domiciliul sau. Dispozitiile speciale Art. pentru obligatiile ce urmeaza a fi executate in acel loc sau care izvorasc din acte incheiate prin reprezentantul dezmembramantului o ri din fapte savarsite de acesta. Cererea privind prestatii succesive Art. Cazul persoanei juridice care are dezmembraminte Art. autoritatilor si institu tiilor centrale. sediul. valoarea cererii se socoteste dupa partea pretinsa de reclamant ca fiind exigibila. i s-a incredintat conducerea sau administrarea acesteia. Cererea de plata partiala Art. 100. 101. 107. (2) Dispozitiile alin. stabilita potrivit legislatiei fiscale. Cererile in materie de mostenire Art. 104.(1) In cererile avand ca obiect un drept de proprietate sau alte dre pturi reale asupra unui imobil. . valoarea lor se determina in functie de valoarea impozabila. daca legea nu prevede altfel. (3) In cererile de aceeasi natura. dupa caz. . In caz ul lipsei unei asemenea persoane. resedinta ori reprezentanta. Cererile indreptate impotriva persoanelor juridice de drept public Art.(1) Cererea de chemare in judecata se introduce la instanta in a car ei circumscriptie domiciliaza sau isi are sediul paratul. privitoare la contracte de locatiune ori de l easing. rezolutiunea sau rezilierea actului juridic. Cererile indreptate impotriva unei entitati fara personalitate juridica Art. ulterior investirii. .

5. 6. locul unde s-a produs riscul asigurat. 2. instanta locului de plecare sau de sosire. instanta domiciliului reclamantului. in cerer ile referitoare la obligatia de intretinere. rezilierea sau denuntar ea unilaterala a contractului incheiat cu un intreprinzator ori alt profesionist sau in cererile avand ca obiect repararea pagubelor produse consumatorilor. domiciliul asiguratului. mai sunt compe tente: 1. instanta locului de plata. . . instanta in a carei circumscriptie s-a savarsit fapta ilicita sau s-a produs prejudiciul. (2) Cand mai multe judecatorii din circumscriptia aceluiasi tribunal sunt deopot riva competente. bunurile asigurate. 110. (1) se i ntroduc la judecatoria din localitatea de resedinta a judetului. rezolutiunea. inclusiv cele privind alocatiile de stat pentru copii. instanta locului unde se afla imobilul.Cererea de chemare in judecata a mai multor parati poate fi introdus a la instanta competenta pentru oricare dintre acestia. . pentru obligatiile patr imoniale nascute sau care urmeaza sa se execute in acel loc. in afara domiciliului sau.(1) Cererile privitoare la drepturile reale imobiliare se introduc n . fie chiar in parte. in cererile privitoare la stabilirea fil iatiei. (2) Alegerea competentei prin conventie este considerata ca nescrisa daca a fost facuta inainte de nasterea dreptului la despagubire. 105-110. instanta domiciliului consumatorului. Pluralitatea de parati Art. . pentru cererile ce izvorasc dintrun contract de transport. o activit ate profesionala ori o activitate agricola.Reclamantul are alegerea intre mai multe instante deopotriva compete nte.(1) In afara de instantele prevazute la art. iar in municipi ul Bucuresti. instanta locului unde se afla imobilul. comerciala. (2) Cand paratul exercita in mod statornic. la Judecatoria Sectorului 4. 4. instanta in a carei circumscriptie domiciliaza creditorul reclamant. 9. cererea privitoare la despagubiri se va putea face si la instanta in circumscriptia careia se afla: 1. 2. 113. Cererile in materie de asigurari Art. 8. . in cererile privitoare la obligatiile ce izvorasc dintr-o cambie. industriala sau altele a semenea. in cazul cererilor privind executarea. pentru cererile privind obligatiile izvorate dintr-o asemenea fapta . cererile in care figureaza persoanele aratate la alin. 111. constatarea nulitatii absolute. (3) Dispozitiile alin. 3. cererea de chemare in judecata se poate introduce si la instanta in cir cumscriptia careia se afla locul activitatii respective. 7. bilet la ordin sau dintr-un alt titlu de valoare. rezilierea sau denuntarea unilaterala a unui contract. pentru cererile in prestatie tabulara . anularea. pentru cererile ce izvorasc dintr-un raport de locatiune a imobilului. 28 Cererile privitoare la imobile Art. in justificare tabulara sau in rectificare tabulara. Competenta teritoriala alternativa Art. (1) si (2) nu se aplica insa in materie de asigurari mari time. anularea. Alegerea instantei Art. 3. cererea se introduce la instanta competenta pentru oricar e dintre debitorii principali. fluviale si aeriene. cec. in cererile avand ca obiect executarea. 114. 112.(1) In materie de asigurare. instanta locului prevazut in contract pentru executarea. rezolu tiunea. in cazul in care printre parati sunt 27 si obligati accesoriu. a obligatiei.oduse la instantele din capitala tarii sau la cele din resedinta judetului unde isi are domiciliul reclamantul. nulitatea.

precum si cele incidentale se ju deca de instanta competenta pentru cererea principala.(1) Instanta competenta sa judece cererea principala se va pronunta si asupra apararilor si exceptiilor. (1) se aplica si atunci cand competenta de solutionare a cererii principale este stabilita de lege in favoarea unei sectii specializate s au a unui complet specializat. (2) Cand imobilul este situat in circumscriptiile mai multor instante. daca aceasta se afl a in vreuna dintre aceste circumscriptii. chiar daca ar fi de compe tenta materiala sau teritoriala a altei instante judecatoresti. Cererea in constatare Art. pana la sfarsitul lichidarii sau. 116. 3.(1) Cererile accesorii. (2) In litigiile din materia protectiei drepturilor consumatorilor. si in cazul actiuni lor posesorii. aditionale si incidentale Art. 122 alin. precum si in cazul celor de imparteala judici ara a unui imobil. potrivit legii. sunt de competenta exclusiva a altei instant e. 117. precum si in alte cazuri prevazute de lege. 120. competenta instantei se determina dupa regulile prevazute pentru cererile ava nd ca obiect realizarea dreptului. precum si cele pri vitoare la pretentiile pe care mostenitorii le-ar avea unul impotriva altuia. dupa caz. Cererile privitoare la societati Art. in afara celor care constituie chestiuni pr ejudiciale si care. . ea va fi exc lusiv competenta pentru toate partile. i n afara de cazul cand aceasta competenta este exclusiva. actiunilor in granituire. ar fi competente teritorial sa le judece. cu exceptia cere rilor prevazute la art. in afara de cazurile in care legea prevede in mod expres altfel. Alegerea de competenta Art.umai la instanta in a carei circumscriptie este situat imobilul. partile pot conveni alegerea instantei competent . aditionale. (3) Cand instanta este exclusiv competenta pentru una dintre parti. Cererile privitoare la insolventa sau concordatul preventiv Art. iar in caz contrar. al radierii societatii. 2. cererea s e va face la instanta domiciliului sau resedintei paratului. Cererile privitoare la mostenire Art. . .Cererile formulate de un intreprinzator sau alt profesionist impotri va unui consumator pot fi introduse numai la instanta domiciliului consumatorulu i. 115. cand indiviziunea nu rezulta din succesiune. (2) Incidentele procedurale sunt solutionate de instanta in fata careia se invoc a. 122. 119. cererile privitoare la mostenire si la sarcinile acesteia. CAPITOLUL III Dispozitii speciale Cererile accesorii.In cererile pentru constatarea existentei sau inexistentei unui drep t. pana la iesirea din indiviziune. sunt de co mpetenta exclusiva a instantei celui din urma domiciliu al defunctului: 1. (1) si (2) se aplica. (2) raman aplicabile. in cazul litigiilor nascute. . Dispozitiile art. . 117. s i prin declaratie verbala in fata instantei ca procesele privitoare la bunuri si la alte drepturi de care acestea pot sa dispuna sa fie judecate de alte instant e decat acelea care. 121. actiunilor privitoare la ingradirile dr eptului de proprietate imobiliara. prin asemanare. Apararile si incidentele procedurale Art. . . cererile legatarilor sau ale creditorilor defunctului impotriva vreunuia dint re mostenitori sau impotriva executorului testamentar. potrivit legii. 29 (2) Dispozitiile alin.Cererile in materia insolventei sau concordatului preventiv sunt de competenta exclusiva a tribunalului in a carui circumscriptie isi are sediul deb itorul.(1) Partile pot conveni in scris sau. cererile privitoare la validitatea sau executarea dispozitiilor testamentare. sunt de competenta exclusiva a instantei in ci rcumscriptia careia societatea isi are sediul principal. la oricare dintre instantele in circumscriptiile carora se afla imobilul.Cererile in materie de societate. . 118. Cererile impotriva unui consumator Art. (3) Dispozitiile alin.In materie de mostenire.

Orice conventie contrara este considerata ca nescrisa. in cazul declinarilor succesive. (3) In toate celelalte cazuri. daca ultima instanta inv estita isi declina la randul sau competenta in favoarea uneia dintre instantele . 124. avand alegerea intre oricare dintre instantele de acelasi grad prevazute la alin. 3. (1). necompetenta este de ordine privata. Competenta facultativa Art. va trece la judecarea pricinii. (3) Necompetenta de ordine privata poate fi invocata doar de catre parat prin in tampinare.(1) Necompetenta materiala si teritoriala de ordine publica trebuie invocata de parti ori de catre judecator la primul termen de judecata la care pa rtile sunt legal citate in fata primei instante. in conditiile prevazute la alin. in cazul incalcarii competentei materiale. . dar nu mai tarziu de terminarea cercetarii procesului in fata primei instante. 2. numai dupa nasterea dreptului la despag ubire.(1) Cand in fata instantei de judecata se pune in discutie competent a acesteia. (3) Daca instanta se declara necompetenta. 127. un alt organ cu activitate jurisdictionala competent. (2) Necompetenta este de ordine publica: 1. reclamant ul poate sesiza una dintre instantele judecatoresti de acelasi grad aflate in ci rcumscriptia oricareia dintre curtile de apel invecinate cu curtea de apel in a carei circumscriptie se afla instanta care ar fi fost competenta. altui organ cu activitate jurisdictionala competent. ea este obligata sa stabileasca instanta judecatoreasca competenta o ri. 128. (3) Dispozitiile alin. Cazurile Art. Incheie rea poate fi atacata numai odata cu hotararea pronuntata in cauza. (2) Daca un judecator are calitatea de reclamant intr-o cerere de competenta ins tantei la care isi desfasoara activitatea. 126. (1) si (2) se aplica in mod corespunzator si in cazul pro curorilor. 123.(1) In cazul in care cererea se introduce impotriva unui judecator c are isi desfasoara activitatea la instanta competenta sa judece cauza. asistentilor judiciari si grefierilor. hotararea nu este supusa niciunei cai de atac. 31 Conflictul de competenta. partea care a facut cererea la o instanta necompetenta nu va putea cere declararea necompetentei. (2) Daca instanta se declara competenta. cand doua sau mai multe instante si-au declinat reciproc competenta de a jude ca acelasi proces sau. paratul poate cere pana la primul ter men de judecata la care este legal citat declinarea competentei. . 30 Incidentele privind arbitrajul Art. dupa caz. cand procesul nu este de competenta instantelor judecatoresti. Invocarea exceptiei Art. 125.Exista conflict de competenta: 1. potrivit legii . dosarul fiind trimis de indata instantei judecatoresti competente sau. . Solutionarea exceptiei Art. cand procesul este de competenta u nei instante de alt grad. 2. .e. cand procesul este de competenta unei alte instante de acelasi grad si partile nu o pot inlatura.Competenta ce revine instantelor judecatoresti in legatura cu incide ntele privind arbitrajul reglementat de prezentul cod apartine in toate cazurile tribunalului in circumscriptia caruia are loc arbitrajul. (1). in cazul incalcarii competentei teritoriale exclusive. (4) Daca necompetenta nu este de ordine publica. daca este cazul. .(1) Necompetenta este de ordine publica sau privata. cand doua sau mai multe instante se declara deopotriva competente sa judece a celasi proces. (2) Necompetenta generala a instantelor judecatoresti poate fi invocata de parti ori de catre judecator in orice stare a pricinii. . CAPITOLUL IV Incidente procedurale privitoare la competenta instantei SECÞIUNEA 1 Necompetenta si conflictele de competenta Exceptia de necompetenta Art. in cazul incalcarii competentei generale.

care este definitiva. Daca exceptia se admite. (3) Conflictul de competenta ivit intre o instanta judecatoreasca si un alt orga n cu activitate jurisdictionala se rezolva de instanta judecatoreasca ierarhic s uperioara instantei in conflict. 133. dosarul va fi trimis de indata instan tei de fond mai inalte in grad. Probele administrate in fata instantei necompetente Art. iar celalalt inaintea instante lor de fond. cu exceptia celei pronuntate de Completul de 9 judecatori de la Inalta Curte de Casatie si Justitie. se va pronunta asupra exceptiei. prin incheiere. (4) Cand instantele sunt de grad diferit.(1) Dispozitiile prezentei sectiuni privitoare la exceptia de necomp etenta si la conflictul de competenta se aplica prin asemanare si in cazul secti ilor specializate ale aceleiasi instante judecatoresti. Solutionarea conflictului de competenta Art. Exceptia conexitatii Art. Incheierea poate fi atacata numai od . acestea din urma sunt obligate sa suspende judecata pana la solutio narea recursului. (2) Conflictul se va solutiona de sectia instantei stabilite potrivit art. 32 SECÞIUNEA a 2-a Litispendenta si conexitatea Exceptia litispendentei Art. dosarul va fi trimis de indata prime i instante investite. in camera de consiliu. . care. 132. (2) Conflictul nascut intre o instanta si Inalta Curte de Casatie si Justitie se judeca de Inalta Curte de Casatie si Justitie in Completul de 9 judecatori. (4) Instanta competenta sa judece conflictul va hotari.(1) Conflictul de competenta ivit intre doua instante judecatoresti se solutioneaza de instanta imediat superioara si comuna instantelor aflate in c onflict. prin cereri distincte. exceptia se invoca inaintea instantei de grad inferior. . (2) Exceptia litispendentei poate fi invocata de parti sau de instanta din ofici u in orice stare a procesului in fata instantelor de fond. . (2). . 130. 129. Hotararea este supusa numai recursului in termen de 5 zile de la comunicare. 134. (6) Cand unul dintre procese se judeca in recurs. (2) Exceptia conexitatii poate fi invocata de parti sau din oficiu cel mai tarzi u la primul termen de judecata inaintea instantei ulterior sesizate. (5) Incheierea prin care s-a solutionat exceptia poate fi atacata numai odata cu fondul. (4) Dispozitiile alin. (1)-(3) se aplica in mod corespunzator si in cazul comple telor specializate. f ara citarea partilor. Suspendarea procesului Art.In cazul declararii necompetentei. inaintea mai multor instante competente sau chia r inaintea aceleiasi instante. . exceptia se invoca inaintea instantei sesizate ulterior. dovezile administrate in fata ins tantei necompetente raman castigate judecatii si instanta competenta investita c u solutionarea cauzei nu va dispune refacerea lor decat pentru motive temeinice.Instanta inaintea careia s-a ivit conflictul de competenta va suspen da din oficiu judecata cauzei si va inainta dosarul instantei competente sa solu tioneze conflictul. (3) Conflictul dintre doua sectii ale Inaltei Curti de Casatie si Justitie se so lutioneaza de Completul de 9 judecatori. Daca exceptia se admite. Dispozitiile speciale Art. 130 c orespunzatoare sectiei inaintea careia s-a ivit conflictul. (7) Dispozitiile alin.(1) Nimeni nu poate fi chemat in judecata pentru aceeasi cauza. (3) si (5) se aplica in mod corespunzator si atunci cand procesele identice se afla pe rolul aceleiasi instante. .(1) Pentru asigurarea unei bune judecati. acel asi obiect si de aceeasi parte. 131. in prima instanta este pos ibila conexarea mai multor procese in care sunt aceleasi parti sau chiar impreun a cu alte parti si al caror obiect si cauza au intre ele o stransa legatura. (3) Cand instantele sunt de acelasi grad.care anterior s-au declarat necompetente.

(2) In cazul in care instanta de la care s-a dispus stramutarea a savarsit acte de procedura sau a procedat intre timp la judecarea procesului. 137. de indata. numai de catre p rocurorul general de la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justiti e. de indata. (3) Instanta de la care s-a cerut stramutarea va fi incunostintata.(1) Cererea de stramutare se judeca de urgenta. (3) Masura suspendarii judecarii procesului va fi comunicata de urgenta instante i de la care s-a cerut stramutarea.(1) Stramutarea pentru motiv de banuiala legitima sau de siguranta p ublica se poate cere in orice faza a procesului. de indata. (2) Stramutarea pentru motiv de banuiala legitima poate fi ceruta de catre parte a interesata. (3) La primirea cererii de stramutare.(1) La solicitarea celui interesat. Judecarea cererii Art. 135. conexar ea se va face la acea instanta. actele de proced ura 34 indeplinite ulterior introducerii cererii de stramutare si hotararea pronuntata . Cererea de stramutare Art. (3) Dosarul va fi trimis instantei mai intai investite. procesul se trimite spre judecata unei alte instante de acelasi grad. cu darea unei cautiuni i n cuantum de 1.(1) Stramutarea procesului poate fi ceruta pentru motive de banuiala legitima sau de siguranta publica. suspendarea poate fi dispusa in aceleasi conditii. in afara de cazul in car e reclamantul si paratul cer trimiterea lui la una dintre celelalte instante. 33 (3) Constituie motiv de siguranta publica imprejurarile exceptionale care presup un ca judecata procesului la instanta competenta ar putea conduce la tulburarea ordinii publice. Pentru motive temeinice. daca numai unul dintre ele este in stare de judecata. despr e depunerea cererii instanta de la care se cere stramutarea. chiar inainte de primul termen de jud ecata.(1) In caz de admitere a cererii de stramutare. (2) Incheierea asupra suspendarii nu se motiveaza si nu este supusa niciunei cai de atac. cu citarea partilor din proces. calitat ii partilor ori unor relatii conflictuale locale. Suspendarea judecarii procesului Art. 136. SECÞIUNEA a 3-a Stramutarea proceselor.ata cu fondul. suspendarea judecarii procesului. . . 140.(1) Cererea de stramutare intemeiata pe motiv de banuiala legitima e ste de competenta instantei ierarhic superioare celei de la care se cere stramut area. care o va inainta. Ea se depune la instanta care judeca procesul a carui stramutare se cere. Hotararea va arata in ce masur a actele indeplinite de instanta inainte de stramutare urmeaza sa fie pastrate. (2) Banuiala se considera legitima in cazurile in care exista indoiala cu privir e la impartialitatea judecatorilor din cauza circumstantelor procesului. (2) Cererea de stramutare intemeiata pe motive de siguranta publica este de comp etenta Inaltei Curti de Casatie si Justitie. d espre admiterea sau respingerea cererii de stramutare. completul de judecata poate disp une. . daca este cazul. care va instiinta. iar cea intemeiata pe motiv de siguranta publica. 138. 139. in camera de consili u. (2) Hotararea asupra stramutarii se da fara motivare si este definitiva. Instanta competenta Art.000 lei. instanta competenta sa o solutioneze va p utea sa solicite dosarul cauzei. Efectele admiterii cererii Art. Delegarea instantei Temeiul stramutarii Art. (5) In orice stare a judecatii procesele conexate pot fi disjunse si judecate se parat. (4) Cand una dintre cereri este de competenta exclusiva a unei instante. . instantei competente. fara citarea partilor. . .

(1) La fiecare exemplar al cererii se vor alatura copii de pe inscri surile de care partea intelege a se folosi in proces. (3) Daca. (2). (5) Dispozitiile art. at unci cand legea o prevede. se va alatura procura in . infatisarea inscrisului in in tregime. dupa caz. in conditiile legii special e. 144 se aplica in mod corespunzator. 141. cererea nu poate fi semnata la termenul cand a fost depusa sau. (4) Cand inscrisurile sunt redactate intr-o limba straina. trimiterea spre rejudecare. prenumele. insotite de traducerea legalizata efectuata de un traducator autor izat. Despre toate aceste a se va face mentiune in incheiere. dupa caz.sunt desfiintate de drept prin efectul admiterii cererii de stramutare. (2) In cazurile anume prevazute de lege. daca va fi nevoie. .(1) Orice cerere adresata instantelor judecatoresti trebuie sa fie f ormulata in scris si sa cuprinda indicarea instantei careia ii este adresata. daca este cazul. 142. Cererea formulata prin reprezentant Art. d aca este cazul. In cazul in care nu exista un traducator autorizat pentru limba in care su nt redactate inscrisurile in cauza. precum si semnatura. 145. 144. valoarea pretentiei.Cand. la cererea partii interesate. facandu-se mentiune despre aceasta in incheiere. . ea se va face in atatea ex emplare cate sunt necesare pentru comunicare. obiectul. se pot formula si oral. . (3) Apelul sau. la orice in stanta. daca legea nu prev ede altfel. 143. nu mele. . se pot folosi traducerile realizate de perso ane de incredere cunoscatoare ale respectivei limbi.Stramutarea procesului nu poate fi ceruta din nou. 143 alin. cererile facute in sedinta. . (2) Dispozitiile alin. din cauza unor imprejurari exceptionale. la primul termen ce urmeaza. in afara de cazul in care noua cerere se intemeiaza pe imprejurari necunoscute la data solutionar ii cererii anterioare sau ivite dupa solutionarea acesteia. grefierul de sedinta fiind tinut sa intocmeasca din oficiu copiile de pe incheiere necesare pentru comunicare. Inscrisurile anexate Art. TITLUL IV Actele de procedura CAPITOLUL I Forma cererilor Conditiile generale Art. Reiterarea cererii Art. ele se depun in copie certificata. (2) Copiile vor fi certificate de parte pentru conformitate cu originalul. dupa caz. 146. domiciliul sau resedinta reprezentantilor lor. domiciliul sau resedinta partilor ori. recursul impotriva hotararii date de instanta la care s-a stramutat procesul sunt de competenta instantelor ierarhic superioare aceste ia. instanta competenta e ste impiedicata un timp mai indelungat sa functioneze. denumirea si s ediul lor. (3) Se vor putea depune in copie numai partile din inscris referitoare la proces . se va face la o instanta din circumscriptia celei car e a solutionat calea de atac. Inalta Curte de Casatie s i Justitie. va desemna o alta instanta de acelasi grad care sa judece procesul. urmand ca instanta sa ordone. (4) Cererile adresate instantelor judecatoresti se timbreaza. din orice motive. judecatorul va stabili identi tatea partii prin unul dintre mijloacele prevazute de lege. motivele cererii . . Delegarea instantei Art.(1) Cand cererea urmeaza a fi comunicata. cand se 35 va face intr-un singur exemplar. numele si prenumele. (1) sunt aplicabile in mod corespunzator si in cazul prev azut la art.(1) Cand cererea este facuta prin mandatar. Numarul de exemplare Art. in afara de cazurile in care parti le au un reprezentant comun sau partea figureaza in mai multe calitati juridice. ii va citi continutu l cererii si ii va lua consimtamantul cu privire la aceasta. In caz de admitere a apelului sau recursului. In toate cazurile este necesar si un exemplar p entru instanta.

A SE INMANA CU PRIORITATE". 149. personal sau prin reprezentant. in acest din urma caz dispozitiile al in. va comunica un formular care va contine: denu mirea instantei. (4) fiind aplicabile in mod corespunzator. (1) nu este posibila. reprezentantul desemnat al unei asociati i.(1) Instanta poate hotari asupra unei cereri numai daca partile au f ost citate ori s-au prezentat. 36 Organele competente si modalitatile de comunicare Art. . dupa caz. (3) Reprezentantul legal va alatura o copie legalizata de pe inscrisul doveditor al calitatii sale. odata cu actul de procedura. posta electronica sau prin alte mijloace ce asigura tr ansmiterea textului actului si confirmarea primirii acestuia. din oficiu. (5) Organul de conducere sau. Locul citarii Art. sau prin servicii de curierat rapid. (5) La cererea partii interesate si pe cheltuiala sa. (2) Comunicarea se face in plic inchis. in copie legalizata. CAPITOLUL II Citarea si comunicarea actelor de procedura Obligatia de a cita partile Art. va lua masuri de refacere a acestor proceduri. formularul va fi completat de catre destinatar c u data primirii. 158 . la care se ataseaza dovada de primire/procesul-verbal si instiintarea prevazute la art. In vederea confirmarii. . este obligata sa ia de indata masurile necesare. (2) Instanta va amana judecarea si va dispune sa se faca citarea ori de cate ori constata ca partea care lipseste nu a fost citata cu respectarea cerintelor pre vazute de lege. potrivit legii. extrasul din actul care atesta dreptul sa u de reprezentare in justitie. daca partea a indi cat instantei datele corespunzatoare in acest scop. comunicarea actelor de pro cedura se va putea face in mod nemijlocit prin executori judecatoresti. prin agentii procedurali ai instantei sau prin orice alt salari at al acesteia. (2) Avocatul si consilierul juridic vor depune imputernicirea lor. precum si prin agenti ori salariati ai altor instante. in ale ca ror circumscriptii se afla cel caruia i se comunica actul. si sa trimita instantei solicitante dovezile de indeplinire a procedurii . la care se alatura dovada de inmanare/pr ocesul-verbal si instiintarea prevazute la art. . cand este cazul. cu scrisoare recomandata. (7) Instanta va verifica efectuarea procedurilor de citare si comunicare dispuse pentru fiecare termen si. sub sanctiunea nulitatii. numele in clar si semnatura persoanei insarcinate cu primirea c orespondentei si va fi expediat instantei prin telefax.Cererea de chemare in judecata sau pentru exercitarea unei cai de at ac este valabil facuta chiar daca poarta o denumire gresita. un extras din registrul public in care este mentionata imputernicirea lor. 148. 158. (6) Comunicarea citatiilor si a altor acte de procedura se poate face de grefa i nstantei si prin telefax. (4) Reprezentantii persoanelor juridice de drept privat vor depune.original sau in copie legalizata. in copie. . infiintata potrivit legii. 150. Cererea gresit denumita Art. data comunicarii. potrivit legi i. va anexa. (3) Instanta solicitata. precum si pentru folosirea altor mijloace ce pot asigura instiintarea partilor pentru infatisarea la termen. Plicul va purta mentiunea " PENTRU JUSTITIE. aceasta se va face prin posta. societati ori altei entitati fara personalitate juridica. 147. inst anta. (4) In cazul in care comunicarea potrivit alin. care vor fi tinuti sa indeplineasca formalitatile procedurale prevazute in prezentul cap itol. in afara de cazur ile in care prin lege se dispune altfel.(1) Vor fi citati: . cand i se cere sa indeplineasca procedura de comunicare pentru alta instanta. cu continut declarat. posta electronica sau pr in alte mijloace. numele grefierului care asigura comunicarea s i indicarea actelor comunicate.(1) Comunicarea citatiilor si a tuturor actelor de procedura se va f ace.

societatile si alte entitati fara personalitate juridica constit uite potrivit legii. citarea se va face la resedinta cunoscuta ori la locul ales de ele. la sediul acestora. la capitania portului unde este inreg istrata nava. daca au domiciliul sau resedinta cunoscuta. inclusiv membrii familiilor care ii insotesc. personalul misiunilor diplomatice. persoanele fizice. 151. vor fi instiintate prin citatie ca au obligatia de a-si alege un domiciliu in Romania unde urmeaza sa li se faca toate comunicarile privind procesul. comunicarile li se vor face prin scrisoare recomandata. la unitatea din care fac parte. (2) In cazurile prevazute la alin. la sediul dezmembramantului lor. 13. 14. in caz de numire a unui curator special. in cazul in care nu locuiesc la domicil iu. cei care fac parte din echipajul unei nave maritime sau fluviale. statul. persoanele care se afla in strainatate. Daca domiciliul sau resedinta celor afla ti in strainatate nu este cunoscut/cunoscuta. precu m si membrii de familie care locuiesc cu ei. 9. daca prin tratate sau conventii internationale la care este parte Romania ori prin acte n ormative speciale nu se prevede altfel. unitatile administrativ-teritoriale. sediul acestora. asociatiile. persoanele juridice de drept privat. precum si celelalte persoan e juridice de drept public isi pot alege un sediu procesual la care vor fi comun icate toate actele de procedura. bolnavii internati in unitati sanitare. altele decat cele prevazute la pct. detinutii. alti cetateni romani. 15. aflati in strainatate in interes de serviciu. la domiciliul acestuia. 12 si 13. daca cei aflati in strainatate au mandatar cunoscut in tara. In toate cazurile. prin reprezentantii sau ocrotitorii lor legali. prin cei insarcinati sa le reprezinte in justitie. 10. 8. 37 citarea poate fi facuta la locul cunoscut unde isi desfasoara permanent activita tea curenta. cei supusi procedurii insolventei. alta decat militara. la sediul acestora. 12. incapabilii sau cei cu capacitate de exercitiu restransa. . printr-un curator special numit de instanta. pr in Ministerul Afacerilor Externe. 6. precum si creditorii acestora. prin reprezentantii lor. 3. statul. cei cu domiciliul sau resedinta necunoscuta. 11. pentru primul termen de judecata. militarii incazarmati. cat timp se afla in strainatate. la sediul sau domiciliul aces tuia. mostenitorii. va fi citat numai acesta din urma. potrivit art. citarea se face potrivit art. 162. prin Ministerul Finantelor Publice sau alte organe anume desemnate in acest scop de lege. 57. in cuprinsul careia vor fi mentionate actele . 7. in cuprinsul careia vor fi mentionate a ctele ce se expediaza. printr-o citatie scrisa trimisa cu scrisoare recomandata cu continut declarat si confirmare de primire.Persoanele care se afla in strainatate. atunci cand este cazul. 150 ali n. prin organel e centrale care i-au trimis sau in subordinea carora se afla unitatea care i-a t rimis in strainatate. dupa deschiderea procedurii. dupa caz. la domiciliul lor. la administratia acestora. prin Ministerul Fina ntelor Publice. prin comandamentul ace steia. in lipsa acestora. 2. (1) pct. recipisa de predare a scrisorii la posta romana. citarea va fi ef ectuata potrivit legii speciale. 4. potrivit art.1. recipisa de pr edare la posta romana a scrisorii. citarea se va face prin ace st curator. dupa caz. la sediul sau profesional. 5. In cazul in care acestea nu se con formeaza. la administratia locului de detinere. 12. 162. daca nu au domiciliul cunoscut. pana la intervenirea lor in proces. prin reprezentantul desemnat. al oficiilor consulare si cetatenii roman i trimisi sa lucreze in cadrul personalului organizatiilor internationale. (1) pct. la sediul princ ipal sau. la domiciliul ori sediul acestora. 1 si 2. citate potrivit art. tinand loc de dovada a indeplinirii procedurii. la domicili ul sau. unitatile administrativ-teritoriale si celelalte persoane juridice de drept p ublic. Obligatia alegerii locului citarii Art.

g) numele si prenumele sau denumirea. citatia se preda. Inmanarea facuta personal celui citat Art. despre aceasta facandu-se mentiune in citatie sau in actul de procedura Invocarea si inlaturarea neregularitatilor privind citarea Art. precum si loc ul unde se citeaza. . c). comunicar ea acestora se va face la acea persoana. (2) Partea poate alege ca toate actele de procedura sa ii fie comunicate la casu ta postala. precum si daca citarea se face cu chemarea la interog atoriu sau daca cel citat este obligat sa prezinte anumite inscrisuri ori daca i se comunica odata cu citatia alte acte de procedura. orice date necesare pentru stabi lirea adresei celui citat. (1) lit. insa numai la termenul la care ea s-a produs. c) numarul dosarului. potrivit art. propunand probele de care intelege sa se foloseasca. (2) Inmanarea se poate face oriunde se afla cel citat. ale/a celui citat.(1) Daca partea prezenta in instanta. la cererea partii interesate. . dupa caz. Termenul pentru inmanarea citatiei Art. e) numele si prenumele sau denumirea. 38 b) data emiterii citatiei. dupa caz. ziua si ora infatisarii. . a taxei judiciare de timbru si a timbrului judici ar datorate de cel citat. 155. daca la acest termen ea a fost prezenta sau legal citata. f) calitatea celui citat. 150 alin. (3) Pentru cei care locuiesc in hotel sau camin. portarul . (1). la locul citarii stabilit potrivit art. personal sau prin reprezentant . h) indicarea. j) stampila instantei si semnatura grefierului. . cand este cazul. iar in lipsa unei asemenea mentiuni. d) anul. co municarea se va face. 6. 156. luna. 39 (3) In lipsa partii nelegal citate. cand este cazul.ce se expediaza. Alegerea locului citarii si al comunicarii altor acte de procedura Art.(1) In caz de alegere de domiciliu sau. sediul ei si. i) alte mentiuni prevazute de lege sau stabilite de instanta.(1) Inmanarea citatiei si a tuturor actelor de procedura se face per sonal celui citat. (2) Orice neregularitate cu privire la citare nu va mai fi luata in considerare in cazul in care. daca par tea a aratat si persoana insarcinata cu primirea actelor de procedura. administratorului hotelului ori asezamantului. ale/a partii potrivnice si obiec tul cererii. (3) Cerintele de la alin. (1) pct. tinand loc de dovada de indeplinire a procedurii. iar pentru parat si mentiunea ca este obligat sa depun a intampinare sau sa isi pregateasca apararea pentru primul termen de judecata. dupa caz. daca este cazul. a). in lipsa lor. de sediu.(1) Citatia va cuprinde: a) denumirea instantei. 154. 154 ori exista o alta cauza de nulitate privind citatia sau procedura d e inmanare a acesteia. Cuprinsul citatiei Art. neregularitatea privind procedura de citare a acesteia poate fi invocata si de celelalte parti ori din oficiu. nu a primit citatia sau a primit-o intr-un termen mai scurt decat cel prevazut la art. vo r fi inmanate partii cu cel putin 5 zile inaintea termenului de judecata. judecatorul poate dispu ne scurtarea termenului de inmanare a citatiei ori actului de procedura. d). dupa caz. nu s-a cerut amanarea procesului. . precum s i in cazul in care partea lipsa la termenul la care s-a produs neregularitatea n u a invocat-o la termenul urmator producerii ei. alt loc decat sediul inst antei unde urmeaza sa se desfasoare judecarea procesului. In caz uri urgente sau atunci cand legea prevede in mod expres. (2) In citatie se mentioneaza. procesul se amana. iar. sub sanctiunea prevazuta de lege. potrivit alin. 150 sau 151. sub sanctiunea nulitatii. 153. e) si j) sunt prevazute sub sanct iunea nulitatii.Citatia si celelalte acte de procedura. in lipsa acestuia. 152.

ui ori celui care in mod obisnuit il inlocuieste. inmanarea se face la administratia acestora. (3) lit. care va cuprinde mentiunile aratate la art. 1-5 si pct. f) mentiunea ca dupa o zi. destinatarul nu se pre zinta pentru comunicarea citatiei in interiorul termenului de 7 zile sau. citatia se inmaneaza la unitatea din car e fac parte. 158. unitatea unde se afla cel c itat ii va inmana de indata acestuia citatia sub luare de dovada. dupa caz.(1) Inmanarea citatiilor si a tuturor actelor de procedura in cazuri le prevazute la art. nu mai tarziu de 3 zile. dupa caz. . acesta facand dovada pana la . citatia se considera comunicata la implinirea acestui termen. cand exista urgenta. dupa caz. (4) Mentiunile de la alin. instii ntarea va cuprinde mentiunea ca pentru a i se comunica citatia destinatarul este in drept sa se prezinte la sediul primariei in a carei raza teritoriala locuies te sau isi are sediul. (3) agentul va intocmi un proces-verba l. (1) pct. 40 c) numele. din motive intemeiate. (4)-(7) sau atunci cand actul urmeaza sa fie inmanat unui avo cat. notar public ori executor judecatoresc se poate face functionarului sau per soanei insarcinate cu primirea corespondentei. (4)-(7). 150 alin. al termenului de 3 zile prevazut la lit. c)-g) se completeaza de catre grefa instante i. g) mentiunea ca. 12. prenumele si domiciliul sau. f) si g) se calculeaza zi cu zi. in lipsa. (6) Pentru detinuti. agentul va depune in cutia po stala sau. in cazul in care. 156 alin. (7) Pentru bolnavii aflati in spitale. Inmanarea facuta altor persoane Art. Do vada se va preda agentului ori va fi trimisa direct instantei daca inmanarea cit atiei nu s-a putut face de indata. iar. inmanarea se face la administratia inchisorii. d) numarul dosarului in legatura cu care se face instiintarea si denumirea insta ntei pe rolul careia se afla dosarul. dupa ce acesta din urma a cer tificat in prealabil identitatea si calitatea sa. care va semna dovada. (2) In cazurile prevazute la art. f). Procedura de comunicare Art. afisarea a fost facuta. (5) Celor care alcatuiesc echipajul unei nave maritime sau fluviale. inmanarea citatiei sau a actelor de procedura se va face administratorul ui cladirii. dupa c az. paznicului sau agentului de paza. dar refuza sa semneze dovada de inmanare ori. agentul va intocmi un proces-verb al in care va arata aceste imprejurari. nu o poate semna. inmanarea se face la capitania portului unde se gaseste i nregistrata nava. sanatorii sau alte asemenea asezaminte de asistenta medicala ori sociala.(1) Comunicarea citatiei se va face persoanei in drept sa o primeasc a. certificandu-i semnatura sau aratand motivul pentru care nu s-a putut obtine semnatura lui. (3) Daca destinatarul refuza sa primeasca citatia. care va semna proc esul-verbal intocmit in acest scop de catre agent. afisarea si f unctia acestuia. ziua si ora cand depunerea sau. (4) Pentru cei care se gasesc sub arme. in lipsa un ui domiciliu cunoscut. dupa caz. respectiv sediul ce lui instiintat. in lipsa. (2) Daca destinatarul primeste citatia. e) aratarea actelor de procedura despre a caror comunicare este vorba. 157. (5) Despre imprejurarile aratate la alin. luna. care va semna dovada de inmanare certificata de agentul insarcinat cu inmanar ea. sediul ace stuia nu se afla in localitatea unde instanta de judecata isi are sediul. b) numele si prenumele celui care a facut depunerea sau. 159. fara motive temeinice. va afisa pe usa locuintei destinatarului o instiintare care trebuie sa cuprinda: a) anul. cu indicarea sediului acesteia. Cand domiciliul sau resedinta ori. afisarea instiintarii ori. dar nu mai tarziu de 7 zile de la depunerea sau. 156 alin. resedinta. d estinatarul este in drept sa se prezinte la sediul instantei de judecata pentru a i se comunica citatia. Termenele prevazute la alin. h) semnatura celui care a depus sau afisat instiintarea. In lipsa ac estora. . precum si cele prevazute la art. dupa caz. (3) lit.

il i nlocuieste. ii primeste corespondenta. in cazul i n care actul de procedura a fost inmanat altei persoane decat destinatarului. (5). 159. a). (6) si (7). in mod obisnuit. e) si f) sunt prevazute sub sancti unea nulitatii. luna. la sediul instantei de j udecata care a emis citatia ori. dupa caz. (11) Cand termenul prevazut la alin. agentul ii va inmana citatia unei persoane majore din familie sau. in termen de c el mult 24 de ore de la inmanare. in term en de cel mult 24 de ore de la depunerea sau afisarea instiintarii. apartamentului sau camerei. d) numele. portarului sau celui care. in lipsa . de indata. Daca actul de procedura a fost inmanat in alt loc. pr ecum si daca actul de procedura a fost inmanat la locuinta sa.(1) Dovada de inmanare a citatiei sau a altui act de procedura ori. (5). precum si procesul-verbal prevazut la alin. In aceste cazuri. sa inainteze instantei de judecata dovada de i nmanare prevazuta la alin. persoana care primeste citatia va semna dovada de primire. (12) Dispozitiile prezentului articol se aplica si la comunicarea sau notificare a oricarui alt act de procedura. si aratarea motivelor pentru care a fost intocmit. daca cel ci tat locuieste intr-o cladire cu mai multe etaje ori apartamente sau in hotel. (3)-(5). (3) lit. iar in cazul in care se intocmeste proces-verbal. (1) lit. (9) In cazurile prevazute la alin. (1). agentul certificandu-i identitatea si semnatura si incheind un proces-v erbal cu privire la aceste imprejurari. citatia ce trebuia comunicata. agentul ii va comu nica citatia administratorului. dupa caz. (3) Cerintele de la alin. (5). precum si atunci cand acestea. se va face mentiune despre aceasta. precum si sem natura agentului sau. precum si procesul-verbal prevazu t la alin. sunt aplicabile dispozitiile alin. f) s-a implinit fara ca partea sau un reprezentant al ei sa se prezinte la primarie pentru a i se inmana citatia. (6) Daca destinatarul nu este gasit la domiciliu ori resedinta sau. dupa caz. functionarul anume insarcinat din cadrul primariei va inainta instantei de judec ata. si domiciliul ori sediul destina tarului. sa depuna ci tatia. procesul-verbal va cuprinde: a) anul. urmand ca acestea sa comunice citatia. agentul are obligatia ca. b) numele. daca este cazul. Dispozitiile alin. de asemenea. acesta are obligatia ca. (8) In cazul in care lipsesc persoanele prevazute la alin. e) denumirea instantei de la care emana citatia ori alt act de procedura si numa rul dosarului. ale funct ionarului de la primarie. se diu. (4) Mentiunile din procesul-verbal privitoare la faptele constatate personal de cel care l-a intocmit nu pot fi combatute decat prin procedura inscrierii in fal . dupa caz. prenumele si functia agentului. ziua si ora cand dovada a fost luata sau procesul-verbal a fost i ntocmit. respectiv a functionarului primariei. desi prezente. in mod obisnuit. la cel al primariei in raza careia de stinatarul locuieste sau isi are sediul. f) semnatura celui care a primit citatia sau alt act de procedura. semnatura agentului. precum si procesul-verbal prevazut la alin. 41 Cuprinsul dovezii de inmanare si al procesului-verbal Art. (2) se aplica in mod corespunzator. cu aratarea numarului etajului. (3) si (8). dupa caz. refuza sa primeasca actul. functionarului de la primarie care o certifica. c) numele si prenumele sau denumirea. . precum si.inscrierea in fals cu privire la faptele constatate personal de cel care l-a in cheiat. c) d). oricarei alte persoane majore care locuieste cu destinatarul ori care. (7) Cand destinatarul locuieste intr-un hotel sau intr-o cladire compusa din mai multe apartamente si nu este gasit la aceasta locuinta a sa. (10) Cand partii sau reprezentantului ei i s-a inmanat citatia de catre function arul anume desemnat in cadrul primariei. prenumele si calitatea celui caruia i s-a facut inmanarea. depus in cutia po stala ori afisat pe usa locuintei. (2) Procesul-verbal va cuprinde.

s.Dupa sesizarea instantei.Procedura se socoteste indeplinita: 1. toate actele de procedura ce au urmat incuviintarii acestei cit ari vor fi anulate. 2. . . (3) Odata cu incuviintarea citarii prin publicitate. de agentii insarcinati cu c omunicarea actelor de procedura. procedura se socoteste indeplinita la data semnarii de catre pa rte a confirmarii de primire ori a consemnarii. cel care primeste cererea va atesta primirea pe insusi exemplarul care urmeaza a fi depus la instanta sau. pe po rtalul instantei de judecata competente si la ultimul domiciliu cunoscut al celu i citat. sub semnatura. cererile. (4) Procedura se socoteste indeplinita in a 15-a zi de la publicarea citatiei. Citarea prin publicitate Art. 182 alin. Comunicarea in instanta Art. Daca se refuza primirea. partea le poate primi sub semnatura. In acest caz. 164. instanta va dispune si p ublicarea citatiei in Monitorul Oficial al Romaniei sau intr-un ziar central de larga raspandire. ca. 159. procedura se socotest e indeplinita la data aratata pe copia imprimata a confirmarii expedierii. prin avocat sau prin alt r eprezentant este obligata sa primeasca actele de procedura si orice inscris folo sit in proces. la data incheierii procesului-verbal prevazut la art. incheindu-se un proces-verbal. (1) pct. 57. ce se va depune la dosar. a refuzului ei de a primi corespondenta. desi a facut tot ce i -a stat in putinta. iar reclamantul care a cerut citarea prin publicitate va fi sanctionat potrivit dispozitiilor art. 149 alin. care i se comunica in sedinta.(1) Cand reclamantul invedereaza. c). 1 lit. 149 a lin. (6). (4) si (5). daca partile au avocat sau consilier jurid ic. potrivit art. iar in afara instantei. Imposibilitatea de a comunica actul de procedura Art. agentul va raporta cazul grefei ins tantei spre a instiinta din timp partea care a cerut comunicarea despre aceasta imprejurare si a-i 42 pune in vedere sa faca demersuri pentru a obtine noua adresa unde urmeaza a se f ace comunicarea. care va fi citat la dezbateri pentr u reprezentarea intereselor paratului. instanta va putea incuviinta citarea acestuia prin publicitate. 3. in cazul citarii efectuate prin posta sau curierat rapid. p otrivit dispozitiilor alin. (5) Daca cel citat se infatiseaza si dovedeste ca a fost citat prin publicitate cu rea-credinta. in cazul citarii efectuate potrivit art. indiferent daca pa rtea a primit sau nu citatia personal. 162. (2) Partea are dreptul sa ridice si intre termene. Afisarea Art. . 160. 163. In cazurile in care apreciaza ca este necesar. potrivit art. 15 9. . Data indeplinirii procedurii Art. actele de proc . de catre functionarul postal sau de catre curier. (2).(1) Partea prezenta in instanta personal.Cand legea sau instanta dispune ca citarea partilor sau comunicarea anumitor acte de procedura sa se faca prin afisare. dupa caz. a devenit nelocuibil sau de neintrebuintat ori destinatarul actului nu mai locuieste in imobilul respectiv sau atunci cand comunicarea nu p oate fi facuta din alte motive asemanatoare. prin orice alte mijloace care asigura indeplinirea acestei proceduri. 161.Cand comunicarea actelor de procedura nu se poate face deoarece imob ilul a fost demolat. Comunicarea intre avocati sau consilieri juridici Art. . instanta va numi un curator dintre avocatii baroului. aceasta afisare se va face l a instanta de catre grefier. 165. intampinarile ori alte acte se pot comunica direct intre acestia. la c erere. certi ficata de grefierul care a facut transmisiunea. de unde. motivat. potrivit art. nu a reusit sa afle domiciliul paratului sau un alt loc unde ar putea fi citat potrivit legii. actele si inscrisurile se considera comunicate prin depunerea lor la dosar. (2) Citarea prin publicitate se face afisandu-se citatia la usa instantei. .

care se aplica in mod corespunzator. . 5. ea este obligata sa incunostinteze instanta. publicitatea sedintei de judecata. alte cerinte legale extrinseci actului de procedura. a carei recipisa de predare se va depune la dosar odata cu cererea pri n care se instiinteaza instanta despre schimbarea locului citarii. 6. daca legea nu prevede altfel. par tea interesata putand face dovada contrara. dar numai cu incuviintarea presedintelui instantei.(1) Actul de procedura este lovit de nulitate daca prin nerespectare a cerintei legale s-a adus partii o vatamare care nu poate fi inlaturata decat p rin desfiintarea acestuia.Daca in cursul procesului una dintre parti si-a schimbat locul unde a fost citata. ei nu vor putea instrumenta decat in zilele lucratoare intre orele 7. 43 Zilele de comunicare Art. capacitatea procesuala. 44 3. cand este cazul. traducatorilor. 4. judecatorul va dispune indreptarea neregularitatilor actului de proce dura. (2) Nulitatea relativa poate fi invocata numai de partea interesata si numai dac a neregularitatea nu a fost cauzata prin propria fapta. In cazul in c are partea nu face aceasta incunostintare. vatamarea este prezumata. 173. 171. daca legea nu dispune al tfel. indicand locul unde va fi citata la termenele urmatoare. precum si.(1) Ori de cate ori este posibila inlaturarea vatamarii fara anulare a actului.edura si inscrisurile prevazute la alin. .(1) Nulitatea absoluta poate fi invocata de orice parte din proces. Nulitatea conditionata Art.(1) Nulitatea este sanctiunea care lipseste total sau partial de efe cte actul de procedura efectuat cu nerespectarea cerintelor legale. de procuror. precum si partea adversa prin scrisoare rec omandata. interpretilor ori a altor participanti in proces. . expertilor. (2) Cu toate acestea.Nulitatea nu este conditionata de existenta unei vatamari in cazul i ncalcarii dispozitiilor legale referitoare la: 1. si in zilele nelucratoare sau de sarbatori legale. dupa caz. nulitatea nu poate fi acoperita daca a intervenit decadere a ori o alta sanctiune procedurala sau daca se produce ori subzista o vatamare. procedura de citare pentru aceeasi in stanta este valabil indeplinita la vechiul loc de citare. reprezentarea procesuala. Invocarea nulitatii Art. (3) Actul de procedura nu va fi anulat daca pana la momentul pronuntarii asupra exceptiei de nulitate a disparut cauza acesteia. Schimbarea locului citarii Art. . comunicarea actelor de procedura adresate acestora sunt supuse dispozitiilor prezentului capitol. (1). (3) Nulitatea este relativa in cazul in care cerinta nerespectata este instituit a printr-o norma care ocroteste un interes privat. 2.Cand comunicarea actelor de procedura se face prin agenti procedural i.Citarea martorilor. CAPITOLUL III Nulitatea actelor de procedura Notiunea si clasificarea Art. 169.00 . 170. de judecator sau. . (2) Nulitatea este absoluta atunci cand cerinta nerespectata este instituita pri ntr-o norma care ocroteste un interes public. . in orice stare a judecatii cauzei. compunerea sau constituirea instantei. . . de fond sau de forma. 166. iar in cazuri urgente. Comunicarea catre alti participanti Art. 168.00-20. (2) In cazul nulitatilor expres prevazute de lege. 172. 167. competenta instantei. Nulitatea neconditionata Art. . Indreptarea neregularitatilor actului de procedura Art.

(3) Desfiintarea unui act de procedura atrage si desfiintarea actelor de procedu ra urmatoare. .(1) Termenele. daca partea nu este prezenta. Calculul termenelor Art. (2) Cu toate acestea. in tot sau in parte. la dreptul de a invoca nu litatea relativa. (4) Nulitatea unui act de procedura nu impiedica faptul ca acesta sa produca alt e efecte juridice decat cele care decurg din natura lui proprie. la unitatea militara ori la administratia locului de detinere unde se afla aceasta parte. pe actul depus. (2) Cand ultima zi a unui termen cade intr-o zi nelucratoare. 177.(1) Termenul care se socoteste pe zile. recipisa oficiului postal.(1) Actul de procedura depus prin scrisoare recomandata la oficiul p ostal inauntrul termenului prevazut de lege este socotit a fi facut in termen. de la data indeplinirii lui. la termenul la care sa savarsit neregularitatea sau. Daca ultima luna nu are zi corespunzatoare celei in care termenul a inceput sa curga. La fixarea termenul ui. expres sau tacit. nulitatea relativa trebuie invocata: a) pentru neregularitatile savarsite pana la inceperea judecatii. la termenul de jud ecata imediat urmator si inainte de a pune concluzii pe fond. la primul termen de judecata. termenul se va implini la ora la care activitatea inceteaza in acel loc in mod legal. . Actele depuse la posta. terme nul se implineste in ultima zi a acestei luni. 174. acesta incepe sa curga de la ora zero a zi lei urmatoare. 176. dispozitiile art. (3) In cazurile prevazute la alin. daca acestea nu pot avea o existenta de sine statatoare. (1) si (2). (2) Daca este cazul. saptamani. nici ziua cand acesta se implineste. cand termenul se socoteste pe ore. unitati militare sau locuri de detinere Art. inauntrul termenului prevazut de lege. luni sau ani. (2) Actul depus de partea interesata. termenul este reprezentat de data la care se indeplineste un anumit act de procedura. . considerat ca facut in termen. dupa caz. daca este vorba de un act ce trebuie depus la instanta sau intr-un alt loc.(1) Actul de procedura lovit de nulitate este desfiintat. nu intra in calcul ziua de la care incepe sa curga termenul. 175. Implinirea termenului Art. 3. este. (4) Partea interesata poate renunta. (3) In cazurile in care legea nu stabileste ea insasi termenele pentru indeplini rea unor acte de procedura. Efectele nulitatii Art. TITLUL V Termenele procedurale Stabilirea termenelor 45 Art.(3) Daca legea nu prevede altfel. prin intampina re sau. (2) In cazurile prevazute de lege. . cand termenul se socoteste pe saptamani. sub sanctiunea decaderii partii din dreptul de a le mai invoca. . termenul se prelun geste pana in prima zi lucratoare care urmeaza.(1) Termenele procedurale sunt stabilite de lege ori de instanta si reprezinta intervalul de timp in care poate fi indeplinit un act de procedura sa u in care este interzis sa se indeplineasca un act de procedura. aceasta va tine seama si de natura urgenta a procesului. de unitatea militara sau de ad ministratia locului de detinere. cu respect area tuturor conditiilor de validitate. servesc ca dovada a datei depun erii actului de catre partea interesata. cand termenul se socoteste pe zile. se ca lculeaza dupa cum urmeaza: 1. precum si inregistrarea ori atestarea facuta. 178 fiind aplicabile. (5) Toate cauzele de nulitate a actelor de procedura deja efectuate trebuie invo cate deodata.00 a ultimei zile in care se poate indeplini actul de proced ura. fixarea lor se face de instanta. de asemenea. el se implineste in zi ua corespunzatoare din ultima saptamana ori luna sau din ultimul an. daca intampinarea nu este obligatorie. luni sau ani se i mplineste la ora 24. instanta dispune refacerea actului de procedura. . in afara de cazul in care legea dispune altfel. 2. b) pentru neregularitatile savarsite in cursul judecatii. 178.

. cand a intervenit moartea reprezentantului partii. . in afara de cazul in care legea dispune altfel. cu rea-credinta. . a unor cereri principale. 47 e) contestarea. se face din nou o singura comunicare la ultimul domiciliu al partii decedate. (4) Termenul procedural se intrerupe si un nou termen incepe sa curga de la data noii comunicari in urmatoarele cazuri: 1. la termenul fixat de instanta. (2) In acest scop. dupa caz . fara sa se arate numele si calitatea fiecarui mostenitor. a unei cereri de recuzare sau de stramutare. cu rea-credinta. Repunerea in termen Art. 180. a martorului incuviintat. instanta. a reprezentantului sau a celui care asista partea ori nerespectarea d e catre acestia a indatoririlor stabilite de lege sau de catre instanta. d) obtinerea. in acest caz. in afara de cazul in care acesta este minor. se intrerupe fata de cel lipsit de capacitate de exercitiu ori cu capacitat e de exercitiu restransa.(1) Daca legea nu prevede altfel.Curgerea termenului. cu rea-credinta. nu si-a indeplinit aceasta obligatie. 46 (2) Se considera ca actul a fost comunicat partii si in cazul in care aceasta a primit sub semnatura copie de pe act.(1) Partea care a pierdut un termen procedural va fi repusa in terme n numai daca dovedeste ca intarzierea se datoreaza unor motive temeinic justific ate. cand a intervenit moartea uneia dintre parti. de catre reclamantul caruia i s-a respins cererea a unor masuri asiguratorii prin care paratul a fost pagubit. de catre autorul ei a scrierii sau semnaturii u nui inscris ori a autenticitatii unei inregistrari audio sau video. c) neprezentarea avocatului.(1) Cand un drept procesual trebuie exercitat intr-un anumit termen. precum si in cazul in care ea a cerut comu nicarea actului unei alte parti. aditional e sau incidentale. in acest caz. actul facut inaintea implinirii termenului poate fi anulat la cerer ea celui interesat. cu rea-credinta. potrivit dispozitiilor p rezentului articol. care nu si-a asigurat substituirea sa de catre un a lt avocat. daca legea nu dispune altfel. c) obtinerea. (3) Cererea de repunere in termen va fi rezolvata de instanta competenta sa solu tioneze cererea privitoare la dreptul neexercitat in termen. . precum si pentru exercitarea unei cai de atac. pe numele mosteniri i. (3) Termenul procedural nu incepe sa curga. cu amenda judiciara de la 100 lei la 1. a citarii prin publicitate a oricarei parti. In cazul exe rcitarii cailor de atac. se face din nou o singura comunicare partii. b) formularea. cu rea-credinta. partea va indeplini actul de procedura in cel mult 15 zile de la incetarea impiedicarii. astfel: 1. vadit netemein ice. nerespectarea acestuia atrage decaderea din exercitarea dreptului. Nerespectarea termenului. (2) In cazul in care legea opreste indeplinirea unui act de procedura inauntrul unui termen. iar daca a inceput sa curga mai inai nte. Sanctiunile Art. cu amenda judiciara de la 50 lei la 700 lei: a) neprezentarea martorului legal citat sau refuzul acestuia de a depune marturi e cand este prezent in instanta. 181. din motive imputabile. 2. Prelungirea acestuia Art. TITLUL VI Amenzi judiciare si despagubiri Incalcarea obligatiilor privind desfasurarea procesului. sa il reprezinte sau sa il asiste. daca in . 179.(1) Termenele incep sa curga de la data comunicarii actelor de proce dura.000 lei: a) introducerea. aceasta durata este aceeasi cu cea prevazuta pentru exe rcitarea caii de atac. 2. Actul de procedura facut peste termen este l ovit de nulitate. 182. cerand totodata repunerea sa in termen. va putea sanctiona urmatoarele fapte savarsite in legatura c u procesul. de catre partea care. cat timp nu a fost desemnata o persoana care. b) neaducerea. accesorii. Sanctiunile Art.

dupa caz. sa se revina asupra amenzii ori despagubirii sau sa se dispuna reducerea acest eia. . d) refuzul expertului de a primi lucrarea sau nedepunerea lucrarii in mod nejust ificat la termenul fixat ori refuzul de a da lamuririle cerute. f) neprezentarea unui inscris sau a unui bun de catre cel care il detine. (3) In toate cazurile. . din motive imputabile ei. 184. la cererea executorului. dupa caz. i) impiedicarea in orice mod a exercitarii. daca masura a fost luata in lipsa acestuia. 2. datele care rezulta din actele si evidentele ei. atunci cand acestea sunt diferite. in legatura cu procesul.(1) Impotriva incheierii prevazute la art. (2) Amenda nu se va aplica persoanelor la care se refera alin. a atributii lor ce revin judecatorilor. dupa caz. daca motive temeinice le-au impiedicat sa aduca la indeplinire obligatiile ce le revi n. Despagubirile pentru amanarea procesului Art. prin inchei ere. a pricinuit amanarea judecarii sau a executarii silite.(1) Nerespectarea de catre oricare dintre parti sau de catre alte pe rsoane a masurilor luate de catre instanta pentru asigurarea ordinii si solemnit atii sedintei de judecata se sanctioneaza cu amenda judiciara de la 100 lei la 1 . . solicitand. va putea fi obligat de catre instanta de judecata ori. Alte cazuri de sanctionare Art.Abaterea savarsita. 48 Stabilirea amenzii si despagubirii Art. data in camera de consiliu.Cel care.000 lei. fie de catre instanta care a so lutionat-o. de la data la care a fost lu ata masura sau de la data comunicarii incheierii. (3) este definitiva. cel obligat la amend a sau despagubire va putea face numai cerere de reexaminare. 185. expertilor desemnati de instanta in conditiile legii . precum si impiedicarea de catre orice persoana a efectu arii expertizei in conditiile legii. (1) pct. la cererea partii interesate. (2) Cererea se face in termen de 15 zile. agentilor procedurali. g) refuzul sau omisiunea unei autoritati ori a altei persoane de a comunica. cererea se solutioneaza. 182 sau 183. la ter menul fixat in acest scop de instanta. cu amenda judiciara de la 100 lei la 1. . 186. CARTEA a II-a Procedura contencioasa TITLUL I Procedura in fata primei instante CAPITOLUL I Sesizarea instantei de judecata SECÞIUNEA 1 Dispozitii generale Dreptul de a sesiza instanta . (2) Nerespectarea de catre orice persoana a dispozitiilor privind desfasurarea n ormala a executarii silite se sanctioneaza de catre presedintele instantei de ex ecutare. 185. de catre presedintele instantei de executare la plata unei despag ubiri pentru prejudiciul material sau moral cauzat prin amanare. prin incheiere executorie. Cererea de reexaminare Art. de catre presedintele ins tantei de executare.acest mod s-a cauzat amanarea judecarii procesului. cu intentie sau din culpa.000 lei . care se comunica celui obligat. precum si altor salariati ai instantei. h) cauzarea amanarii judecarii sau executarii silite de catre cel insarcinat cu indeplinirea actelor de procedura. Atunci cand fapta consta in formular ea unei cereri cu rea-credinta. de catre un alt complet decat cel care a stabil it amenda sau despagubirea. amenda si despagubirea se stabilesc de catre ins tanta in fata careia s-a savarsit fapta sau. cu citarea partilor. (4) Incheierea prevazuta la alin. amenda si despagubirea pot fi stabilite fie de i nstanta in fata careia cererea a fost formulata. e) neluarea de catre conducatorul unitatii in cadrul careia urmeaza a se efectua o expertiza a masurilor necesare pentru efectuarea acesteia sau pentru efectuar ea la timp a expertizei. 183. prin una dintre faptele prevazute la art. motivat . la cererea instantei si la termenul fixat in acest scop.

reclamantul va depune o incheiere emisa de notarul public cu privire la verificarea evidentelor succesorale prevazute de Codul civil si de lege. precum si. In cazurile anume prevazute de lege. (1). numarul de carte funciara si numarul cadastral sau topografi c.Art. f) semnatura. 50 . b) numele. 49 (3) La sesizarea instantei cu dezbaterea procedurii succesorale. . ci si de catre in stanta. care atesta acest fapt. cererea va cuprinde si codul nume ric personal sau. sub sanctiunea decaderii. pentru persoane j uridice. iar in cazul in care imobilul nu este inscris in cartea funciara. se aplica in mod corespunzator dispozitiile art. dupa caz. . va arata si domiciliul ales in Romania. 190. Dovada indeplinir ii procedurii prealabile se va anexa la cererea de chemare in judecata. iar cel chemat in judecata se numeste parat. strada si numarul. Cand dovada s e face prin inscrisuri. se vor arata numele. (2) Cel care formuleaza cererea de chemare in judecata se numeste reclamant. denumirea si sediul lor. unde urmeaza sa i se faca toate comunicarile privind procesul. numele. . codul unic de inregistrare ori codul de identificare fiscala. iar in cazul reprezentarii prin avocat. La cererea de chemare in judecata se va anexa extrasul de carte fun ciara. sesizarea instan tei poate fi facuta si de alte persoane sau organe. in mod corespunzator. Cand reclamantul voieste sa isi dovedeasca cererea sau vreunul dintre capete le acesteia prin interogatoriul paratului. dupa caz. domiciliul sau resedinta partilor ori. cu indicarea inscrisurilor corespunzatoare. daca paratul este o persoana fizica. se va anexa un certif icat emis de acelasi birou. 189. atunci cand a cesta este evaluabil in bani. 144 alin. 188. 1 45. acesta va fi atasat cererii de c hemare in judecata. Daca reclamantul l ocuieste in strainatate. in conditiile cerute la art. eliberat de biroul de cadastru si publicitate imobiliara in raza caruia este situat imobilul. 146. (2) Neindeplinirea procedurii prealabile nu poate fi invocata decat de catre par at prin intampinare.(1) Sesizarea instantei se poate face numai dupa indeplinirea unei p roceduri prealabile. se va al atura cererii. Pentru identificar ea imobilelor se vor arata localitatea si judetul. orice persoana se poate adresa justitiei prin sesizarea instantei competente cu o cere re de chemare in judecata. SECÞIUNEA a 2-a Cererea de chemare in judecata Cuprinsul cererii de chemare in judecata Art. Procedura prealabila Art. vecinatatile.Cererea de chemare in judecata va cuprinde: a) numele si prenumele.Cererea de chemare in judecata se va face in numarul de exemplare st abilit la art. Pentru i mobile. precum si modul de calcul prin care s-a ajuns la d eterminarea acestei valori. . Numarul de exemplare Art. prenumele si calitatea celui care reprezinta partea in proces. In cazurile in care legea prevede ca paratul va raspunde in scris la interogatoriu. daca partile poseda ori li s-au atribuit aceste elemente de identific are potrivit legii. dispozitiile art. va cere infatisarea in persoana a ace stuia. etajul si apartamentul. din oficiu. cu aratarea titularului inscris in cartea funciara. se vor aplica. 187. pren umele si adresa martorilor. c) obiectul cererii si valoarea lui. 102. Cand se va cere dovada cu martori.(1) Pentru apararea drepturilor si intereselor sale legitime. Dovada calitatii de reprezentant. precum si ale paratului. e) aratarea dovezilor pe care se sprijina fiecare capat de cerere. dupa pretuirea reclamantului. prenumele acestuia si sediul profesion al. De asemenea. daca legea prevede in mod expres aceasta. iar in lip sa. cand imobilul este inscris in cartea funciara. numarul de inmatriculare in registrul comertului sau de inscriere in r egistrul persoanelor juridice si contul bancar ale reclamantului. d) aratarea motivelor de fapt si de drept pe care se intemeiaza cererea. In acest caz neindeplinirea pr ocedurii prealabile poate fi invocata nu numai de catre parat. daca acestea sunt cunoscute de reclamant.

in c onditiile art. Se excepteaza de la aceasta sanctiune obligatia de a se desemna un reprezentant comun. 191. cu citarea reclamantului. motivele de fapt ale acesteia ori semnatura partii sau a reprezentantului acesteia este n ula.In cazul in care cererea este supusa timbrarii. Daca se invoca lipsa de semnatura. (4) Impotriva incheierii de anulare. Cumulul de cereri Art. sub sanct iunea anularii cererii. dovezile privind modul in care acestea au fost transmise catre instanta. dovada achitarii tax elor datorate se ataseaza cererii.Nulitatea cererii Art. data in camera de consil iu. . dispune. acesta va semna chiar in sedinta in care a fost i nvocata nulitatea. 51 (3) Daca obligatiile privind completarea sau modificarea cererii nu sunt indepli nite in termenul prevazut la alin. . (2) Cand cererea nu indeplineste aceste cerinte. Paratul este obligat sa depuna intampinare a in termen de 20 de zile de la comunicarea cererii de chemare in judecata. se inregistreaza si primeste data cert a prin aplicarea stampilei de intrare. In cazul in care reclama ntul este prezent in instanta. des emnat prin repartizare aleatorie. reclamantul va putea face numai cerere de r eexaminare. (2) Dupa inregistrare. dupa caz. trebuie sa faca completarile sau modificarile dispuse. lipsa semnaturii se poate acoperi in tot cursul judecatii in fata primei instante. Verificarea cererii si regularizarea acesteia Art. (5) Cererea de reexaminare se face in termen de 15 zile de la data comunicarii i ncheierii. Netimbrarea sau timbrarea insuficienta atrage anularea cererii de chemare in judecata. 194. 197 alin. caz in care sunt aplicabile dispozitiile art. Fixarea primului termen de judecata Art. cererea si inscrisurile care o insotesc. denumirea oricareia dintre parti. (6) Cererea se solutioneaza prin incheiere definitiva data in camera de consiliu . care va putea reveni asupra masurii anularii d aca aceasta a fost dispusa eronat sau daca neregularitatile au fost inlaturate i n termenul acordat potrivit alin. se predau presedintelui instantei sau judecatorului care il inlo cuieste.(1) Cererea de chemare in judecata care nu cuprinde numele si prenum ele sau. in termen de cel mult 10 zile de la primir ea comunicarii. . (2). 195 sunt aplicabile. de catre un alt complet al instantei respective. reclamantul poate formul a mai multe capete principale de cerere impotriva aceleiasi persoane. 97 alin. la care sunt ata sate. 193.Prin aceeasi cerere de chemare in judecata. . (2). 189-192. depusa personal sau prin repreze ntant. Timbrarea cererii Art. solicitand motivat sa se revina asupra masurii anularii. in conditiile legii. 160. reclamantului i se vor comunica in scris lipsurile. . 195. se dispune anularea cererii. potrivit legii.(1) Cererea de chemare in judecata. (3). . cauza se retrimite completului initial investit. daca cererea de chemare in judecata indeplineste cerintele prevazute la a rt. de i ndata. Dispozitiile art. de indata ce constata ca sunt indeplinite conditiil e prevazute de lege pentru cererea de chemare in judecata. . reclamantul care lip seste la acel termen va trebui sa semneze cererea cel mai tarziu la primul terme n urmator. curier ori fax. (7) In caz de admitere. 192.(1) Completul caruia i s-a repartizat aleatoriu cauza verifica.(1) Judecatorul. obiectul cererii. (2). in conditi ile art. prin incheiere. 196. (2) Cu toate acestea. prin rezolut ie. Inregistrarea cererii Art. sosita prin posta. comunicarea acesteia catre parat. cand este cazul. cu mentiunea ca. (3) Orice alta neregularitate in legatura cu semnarea cererii de chemare in jude cata va fi indreptata de reclamant in conditiile prevazute la alin. (2). fiind instiintat in acest sens prin citatie. care va lua de indata masuri in vederea stabilirii in mod aleatoriu a c ompletului de judecata.

ci se vor trece in incheierea de sedin ta declaratiile verbale facute in instanta cand: 1. . 3. In acest caz. dispunand citarea partilor. se inlocuieste o cerere in constatare printr-o cerere in realizarea dreptului sau invers. reprezentarea lor prin mandatar si indeplinirea procedurii de comunicare a actelor de procedura numai pe numele mandatarului. in conditiile art. 197. . Paratul va lua c unostinta de raspunsul la intampinare de la dosarul cauzei. cu respectarea dispozitiilor privind reprezent area judiciara. 198. instanta dispune amanarea pricinii si comunicarea cerer ii modificate paratului. prin unul sau mai multi mandatari. (2) Cu toate acestea. perso ane fizice ori persoane juridice. prin rezolutie. 52 (3) Dovada mandatului va fi depusa de catre reclamanti in termenul prevazut la a rt. 57 alin. (4) In cazul in care paratul nu a depus intampinare in termenul prevazut la alin . precum si masuri pentru asigurarea probelor. 4. la domiciliul sa u sediul acestuia. la data expirarii termenului corespunzator judecatorul fixeaza prin rezolutie primul termen de judecata. Citarea se va face cu respectarea dispozitiilor art. daca s-a solicitat prin cererea de chemare in judecata. Masura numirii curatorului se comunica pa rtilor. 151. Modificarea cererii de chemare in judecata Art. prin incheiere executorie. SECÞIUNEA a 3-a Intampinarea Scopul si cuprinsul intampinarii Art. . a paratilor si caruia i se vor comunica actele de procedura. un curator special. odata cu intampinarea. se solicita contravaloarea obiectului cererii. sub sanctiunea decaderii. 58. pierdut sau pierit in cursul p rocesului. care va fi de cel mult 20 de zile de la data rezolutiei. (2) Reprezentarea se va face. in fapt si in drept. 195 alin.(1) Judecatorul.(2) Intampinarea se comunica de indata reclamantului. fata de cererea de chemare in judecata. numai pana la primul termen la care acesta este le gal citat. care va fi de cel mult 20 de zile de la data rezo lutiei. c are va asigura reprezentarea reclamantilor sau. se vor putea incuviinta. alte masuri pentru administrarea probelor. iar de catre parati. reclamantul mareste sau micsoreaza cuantumul obiectului cererii. (2). reclamantul nu a comunicat raspuns la intampinare in termen ul prevazut la alin. (1) sau. prin incheiere. se indreapta greselile materiale din cuprinsul cererii. judecatorul va numi. tinand cont de numarul foarte mare al acestora. nu se va da termen. sunt mai multi recl amanti sau parati. judecatorul. 200. in vederea formularii intampinarii. va putea dispune . .(1) Reclamantul poate sa isi modifice cererea si sa propuna noi dove zi. .(1) In procesele in care. (1)-(3) pot fi reduse de j udecator in functie de circumstantele cauzei. dupa caz. de necesitatea de a se asigura desfasurarea normala a activitatii de judecata. Masurile pentru pregatirea judecatii Art. va putea dispune citar ea paratului la interogatoriu. care vor suporta cheltuielile privind remunerarea acestuia. 2. (6) Daca paratul locuieste in strainatate. dupa caz. mas uri asiguratorii. urmand a fi cercetata de reclamant la dosarul cauzei. in conditiile art. (2) In conditiile legii. (5) In procesele urgente termenele prevazute la alin. (2). judecatorul va putea fixa un termen m ai indelungat. c u respectarea drepturilor si intereselor legitime ale partilor. 199. atunci cand cererea in constatare este admisibila. precum si orice alte masuri necesare pentru desfasurarea procesului potrivit legii. care. care este obligat sa depun a raspuns la intampinare in termen de 10 zile de la comunicare. dispunand citarea partilor. dupa caz. sub sanctiune a decaderii. va fi depusa cu cel putin 10 zile inaintea termenului fixat.(1) Intampinarea este actul de procedura prin care paratul se apara. (3) La data depunerii raspunsului la intampinare judecatorul fixeaza prin rezolu tie primul termen de judecata. Reprezentarea judiciara a partilor in caz de coparticipare procesuala Art. (3). sub rezerva dezbaterii la primul termen de judecata . Daca partile nu i si aleg un mandatar sau nu se inteleg asupra persoanei mandatarului.

pentru persoanele juridice. cel mai tarziu la primu l termen de judecata. (4) Cererea reconventionala se depune. dispozitiile alin.(2) Intampinarea va cuprinde: a) numele si prenumele. Dispozi tiile art. (2) pentru a formula intampinare. (2) In cazul in care pretentiile formulate prin cerere reconventionala privesc s i alte persoane decat reclamantul. SECÞIUNEA a 4-a Cererea reconventionala Notiunea si conditiile Art. disjung erea nu poate fi dispusa in cazurile anume prevazute de lege sau daca judecarea ambelor cereri se impune pentru solutionarea unitara a procesului. 54 Disjungerea cererii reconventionale Art. numarul de inmatricu lare in registrul comertului ori de inscriere in registrul persoanelor juridice si contul bancar. 202. daca reclamantul nu le-a mentionat in cererea de chemare in ju decata. printr-o singura intampinare. Daca paratul locuieste in strainatate. Comunicarea intampinarii Art. daca legea nu prevede al tfel.Cand sunt mai multi parati. dispozitiile a rt. (7) Reclamantul nu poate formula cerere reconventionala la cererea reconventiona la a paratului initial. domiciliul sau resedinta paratul ui ori.(1) Daca paratul are. in afara de cazurile in care lege a prevede in mod expres altfel. Cu toate acestea. daca paratul nu este obligat la intampinare. dupa caz. co dul unic de inregistrare sau codul de identificare fiscala. . 144 alin. Sanctiunea nedepunerii intampinarii Art. 205. odata cu intamp inarea sau. cererea reco nventionala se va depune cel mai tarziu pana la termenul ce se va incuviinta par atului in acest scop. unde urmeaza sa i se faca toate comunicarile privind procesul.(1) Intampinarea este obligatorie. sub sanctiunea decaderii. (6) Cand reclamantul si-a modificat cererea de chemare in judecata. (2) Nedepunerea intampinarii in termenul prevazut de lege atrage decaderea parat ului din dreptul de a mai propune probe si de a invoca exceptii. 204. Dispozitiile art. acestea vor putea fi chemate in judecata ca p arati.(1) Intampinarea se comunica reclamantului. (2) Daca numai cererea principala este in stare de a fi judecata. 189 lit. 145 sunt aplicabile. (2) La intampinare se vor alatura acelasi numar de copii certificate de pe inscr isurile pe care se sprijina.(1) Cererea reconventionala se judeca odata cu cererea principala. dupa caz. va arata si domiciliul ales in Ro mania. acestia pot raspunde impreuna. precum si. . in afara celor de ordine publica. 203. toti sau numai o parte din ei. poate sa for muleze cerere reconventionala. 201. precum si un rand de copii pentru instanta. (5) fiind aplicabile. e) fiind aplicabile in mod corespunzator. . daca legea nu prevede altfel. (1) si art. . codul numeric personal. pretenti i derivand din acelasi raport juridic sau strans legate de aceasta. instanta poate dispune judecarea separata a cererii reconventionale. 53 d) dovezile cu care se apara impotriva fiecarui capat din cerere. persoanelor prevazute la alin. e) semnatura. (5) Cererea reconventionala se comunica reclamantului si. CAPITOLUL II Judecata SECÞIUNEA 1 Dispozitii generale . in legatura cu cererea reclamantului. (3) Cererea trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute pentru cererea de chem are in judecata. c) raspunsul la toate pretentiile si motivele de fapt si de drept ale cererii. 196 se ap lica in mod corespunzator. b) exceptiile procesuale pe care paratul le invoca fata de cererea reclamantului . Intampinarea comuna Art. denumirea si sediul. .

(2) Presedintele da cuvantul mai intai reclamantului. . pentru motive temeinice. in vederea solutionarii legale si temeinice a acestuia. Politia sedintei de judecata Art. in cazurile in care dezbaterea fondului in sedinta publica ar a duce atingere moralitatii. traducatorii. Atributiile presedintelui completului de judecata Art. reprezentantii lor. dupa caz. . poate dispune ca aceasta sa se desfasoare in intregime sau in parte fara p rezenta publicului. vietii privat e a partilor ori intereselor justitiei. (3) In cazul in care este necesar. daca legea nu prevede altfel. Reprezentantu l Ministerului Public va vorbi cel din urma. (3) Daca inlocuirea prevazuta la alin. Ordinea in care se pun intrebarile se stabileste de catr e presedinte. (4) Presedintele poate sa limiteze in timp interventia fiecarei parti. constituit potrivit legii. instanta. 211. precum si celorlalte parti din proces. . ordinii publice. expertii. (3) Procesele in care partea sau partile sunt reprezentate ori asistate de avoca t. suspenda si ridica sedinta. . 55 Ordinea judecarii proceselor Art.(1) Membrii completului care judeca procesul trebuie sa ramana aceia si in tot cursul judecatii. care poate insa incuviinta ca acestia sa p una intrebarile direct. la cerere sau din of iciu. de mai multe ori. cei care ii asista pe minori. (2) In cazurile in care. . . apoi paratului. in afara de cazul cand a pornit act iunea. pentru motive temeinice. au acces in camera de consiliu or i in sala de sedinta partile. . El deschid e. interpretii.(1) Presedintele completului de judecata exercita politia sedintei. (4) La cererea partii interesate. 206. in aceeasi ordine. (2) De asemenea. intereselor minorilor. (3) In cazurile prevazute la alin. cu respectarea tuturor prin cipiilor si garantiilor procesuale.(1) In fata primei instante cercetarea procesului se desfasoara in c amera de consiliu.Scopul judecarii procesului Art.Judecarea procesului are loc la sediul instantei.Completul de judecata. inainte de a-i da cuvantul. un judecator este impiedicat s a participe la solutionarea cauzei. Locul judecarii procesului Art. 208. (1) si (2). (2) Procesele declarate urgente. 210.(1) Pentru fiecare sedinta de judecata se va intocmi o lista cu proc esele ce se dezbat in acea zi si care va fi afisata pe portalul instantei si la usa salii de sedinta cu cel putin o ora inainte de inceperea acesteia. in functie de pozitia lor procesuala. precum si a sole mnitatii sedintei de judecata. efectueaza activit atea de cercetare si dezbaterea fondului procesului. daca prin lege nu se dispune altfel. In acest caz. el trebuie sa puna in vedere partii. 209. Desfasurarea procesului fara prezenta publicului Art. acesta va fi inlocuit in conditiile legii. precum si al te persoane carora instanta. Continuitatea instantei Art. martorii. Altor persoane sau organe care participa la proces li se va da cuvantul i n limita drepturilor pe care le au in proces. aparatorii partilor. (2) a avut loc dupa ce s-a dat cuvantul i n fond partilor. le admite sa asiste la pro ces. 207. presedintele poate da cuvantul partilor si ce lorlalti participanti. putand lua masuri pentru pastrarea ordinii si a bunei-cuviinte. cele ramase in divergenta si cele care au primi t termen in continuare se vor dezbate inaintea celorlalte. judecatorul poate sch imba ordinea de pe lista. timpul pe care il are la dispozitie. 212. cauza se repune pe rol. . respectiv consilier juridic se vor dezbate cu prioritate. (5) Judecatorii sau partile pot pune intrebari celorlalti participanti la proces numai prin mijlocirea presedintelui.(1) Presedintele completului conduce sedinta de judecata. pentru motive temeinice.

(4) Persoanele care iau parte la sedinta sunt obligate sa aiba o purtare si o ti nuta cuviincioase. insa presedintele poate incuviinta. indepartati din sala minorii. daca. precum si persoanele care s-ar infatisa intr-o tinuta necuviincioasa. aplicandu-se amenda jud iciara prevazuta la art. dupa caz. amanarea cauzelor care nu sunt in stare de judecata. .Partile pot cere instantei. la inceputul sedintei. 182 alin. 2. Amanarea judecatii prin invoiala partilor Art. . Amanarea judecatii pentru lipsa de aparare Art. este socotita ca atar e cererea de amanare la care cealalta parte s-ar putea impotrivi. aceasta va f i suspendata si cauza va fi repusa pe rol numai dupa plata taxelor de timbru. 186 fiind aplicabile. 214. (6) Presedintele atrage atentia partii sau oricarei alte persoane care tulbura s edinta ori nesocoteste masurile luate sa respecte ordinea si buna-cuviinta. la cererea partii interesate. 217. e xceptii de la aceasta indatorire. la cer erea partii. (2) In cazul in care partile nu raspund la apel. (3) Instanta este obligata sa cerceteze daca amanarea ceruta de parti pentru un motiv anumit nu tinde la o amanare prin invoiala partilor. (5) Cei care se adreseaza instantei in sedinta publica trebuie sa stea in picioa re. Aceste dispozitii nu se aplica in cazul in care par tea indepartata este asistata de un aparator care a ramas in sala. prin incheiere executorie. dispozitiile art. 215. instanta va verifica daca proce dura de citare a fost indeplinita si. din cauza atitudinii lui. (7) Pot fi. (2) Instanta poate. pronuntarea in vederea depunerii de concluzii scrise. in conditiile legii. atunci cand apreciaza ca este necesar. 213.(2) Daca nu mai este loc in sala de sedinta. la amanarea. cu exceptia ca zului in care le poarta in exercitarea serviciului pe care il indeplineste in fa ta instantei. continuarea de zbaterilor nu mai este cu putinta. Procesul-verbal intocmit se trimite procurorului. Ca nd completul de judecata este alcatuit din mai multi judecatori. (1) pct. po trivit legii. 216. (2) Dupa o asemenea amanare. sa dispuna si retinerea faptuito rului. Infractiunile de audienta Art. presedintele le poate cere celor ca re ar veni mai tarziu sau care depasesc numarul locurilor existente sa paraseasc a sala.(1) Amanarea judecatii pentru lipsa de aparare poate fi dispusa.(1) Daca in cursul sedintei se savarseste o infractiune. va proceda. Amanarea cauzei cand nu este in stare de judecata Art.(1) Instanta verifica identitatea partilor. pentru motive temeinice si care nu sunt imputabile partii sau reprezentantului ei. (3) Nimeni nu poate fi lasat sa intre cu arme in sala de sedinta. presedintel e o constata si il identifica pe faptuitor. daca aceste cereri nu provoaca dezbateri. aceasta amanare se poate face si de un singur judecator. Verificarile privind prezentarea partilor Art. va amana. in conditiile legii penale. numai in mod exceptional. . procesul se va amana. 56 (8) Daca inainte de inchiderea dezbaterilor una dintre parti a fost indepartata din sala. prese dintele il va chema la ordine si. iar cheltuielile ocazionate de am anare vor fi trecute in sarcina sa. iar daca ele sunt reprez entate ori asistate. . . iar in caz de nevoie dispune indepartarea ei. . (9) Cand cel care tulbura linistea sedintei este insusi aparatorul partii. (2) Cand instanta refuza amanarea judecatii pentru acest motiv. daca partile nu staruiesc in judecata. aceasta va fi chemata in sala pentru a i se pune in vedere actele esen tiale efectuate in lipsa ei. verifica si imputernicirea sau calitatea celor care le repr ezinta ori le asista. de asemenea.(1) Amanarea judecatii in temeiul invoielii partilor nu se poate inc uviinta decat o singura data in cursul procesului. suspendarea ori la judecarea procesului.

(1) este muta. d aca legea nu dispune altfel. (3) Dispozitiile privitoare la experti se aplica in mod corespunzator si traduca torilor si interpretilor. 2. Dispozitiile art. i s-a inma nat citatia pentru un termen de judecata. considerandu-se ca. Discutarea cererilor si exceptiilor Art. in cazul cand procesul se repune pe rol. Aceste disp ozitii ii sunt aplicabile si partii careia. sa puna in discutia partilo r toate cererile. instanta hotaraste daca parintii. se face mentiunea corespunzatoare in acel act. (4). potrivit legii. 219. daca cel putin una dintre ele a cerut in scris judecarea cauzei in lipsa. 218.(1) Cand una dintre parti sau dintre persoanele care urmeaza sa fie ascultate nu cunoaste limba romana. 58 Imposibilitatea si refuzul de a semna Art. prezumandu-se ca ea cunoaste termenele de judecata ulterioare. 222. exceptiile. (2) In cazul in care una dintre persoanele prevazute la alin. instanta a dispus ca partea sa fie citata la f . cand. (2) Dispozitiile alin. personal sau printr-un reprezentant al ei. 223. (1) nu se aplica: 1. . . chiar daca sunt reprezentate.Instanta este obligata. . (2) Daca partile se impaca. chiar neimputernicit cu drep tul de a cunoaste termenul. precum si partea care a fost prezenta la un termen de j udecata. cand partea este chemata la interogatoriu.In cazul in care.57 Judecarea cauzei in lipsa partii legal citate Art. ascultarea se va face in camera de consiliu.(1) Partea care a depus cererea personal sau prin mandatar si a luat termenul in cunostinta. instanta. tutorele sau alte persoane vor fi de fa ta la ascultarea minorului. . nu se poate exprima. comunicarea cu ea se va face in scris. se vor aplica prevederile art. Tinand seama de imprejurarile proce sului. . urmeaza sa fie ascultat un minor. cand s-a stabilit si termenul pentru luarea acestu ia. sur da sau surdo-muta ori.Cand cel obligat sa semneze un act de procedura nu poate sau refuza sa semneze. 224. se va pronunta pe temeiul dovezilor administrate. 145 alin. Termenul in cunostinta Art. instanta va lua act de impacare prin hotararea pe ca re o va da. imprejurarile de fapt sau temeiurile de drept prez entate de ele. 221. sau invocate din oficiu. potrivit legii. (2) Daca la orice termen fixat pentru judecata se infatiseaza numai una dintre p arti. (1) si (2) se aplica in mod corespunzator si in cazul in care lipsesc ambele parti. in acest caz. dupa ce a fost suspendata.(1) Lipsa partii legal citate nu poate impiedica judecarea cauzei. din orice alta cauza. 434 sunt aplicabile. in cazul reluarii judecatii. Daca partile sunt de acord. in afara de cazul in care a fost p rezenta la incuviintarea lui. in orice proces. In situatia in care nu poate fi asigurata prezenta unui traducator autor izat. desi au fost legal citate. examin and si exceptiile si apararile partii care lipseste. se va folosi un inter pret. nu va fi citata in tot cursul judecarii la acea inst anta. Folosirea traducatorului si interpretului Art. . instanta va folosi un traducator autorizat. 3. pentru motive temeinice. 220. personal sau prin reprezentant ori p rin functionarul sau persoana insarcinata cu primirea corespondentei.(1) Instanta va incerca impacarea partilor si in acest scop poate di spune ca acestea sa se infatiseze personal. Ascultarea minorilor Art. ea c unoaste si termenele de judecata ulterioare aceluia pentru care citatia i-a fost inmanata. 4. judecatorul sau grefierul poate face oficiul de trad ucator. iar daca nu poate citi sau scrie. Prezenta personala a partilor in vederea impacarii Art. dupa ce va cerceta toate lucrarile din dosar si va asculta susti nerile partii prezente. sub semnatura presedi ntelui si a grefierului. (3) Dispozitiile alin. .

227. corectarea lor. sau pentru care au fost trimise citatiile nu poate fi preschimbat decat pentru motive temeinice si cu citarea partilor. (2) In cazul in care la termenul fixat instanta nu isi poate desfasura activitat ea de judecata din cauza unor motive obiective. (3) In cazul in care hotararea se pronunta in ziua in care au avut loc dezbateri le. Solutionarea cererii de preschimbare a te rmenului de judecata este de competenta completului. judecatorul va dispune preschimb area termenului din oficiu. daca este cazul. incheierea poate fi atacata separat. e) numele. cu aratarea motivelor. in fapt si in drept.(1) Pentru fiecare sedinta a instantei se intocmeste o incheiere car e va cuprinde urmatoarele: a) denumirea instantei si numarul dosarului. k) calea de atac si termenul de exercitare a acesteia. 228. g) obiectul procesului. numele si prenumele pe rsoanelor care le reprezinta sau le asista. in camera de consiliu.(1) La cererea partii interesate. . mentiuni despre ceea ce s-a consemnat in procese-verbale separate. fara prezenta publicului ori in camera de consiliu. precum si daca au fost prezent e ori au lipsit. Transcrierile inregistrarilor vor 59 fi semnate de presedinte si de grefier si vor avea puterea doveditoare a incheie rilor de sedinta. Citarea acestora se face i n termen scurt. ale aparatorilor si celorlalte perso ane chemate la proces. iar daca este cazul si a inregistrar ilor efectuate. 5. i) cererile. 225. daca a particip at la sedinta. . Notele de sedinta. Preschimbarea termenului Art. d) numele si prenumele sau. cu aratarea calitatii lor. potri vit art. la fiecare termen. Cuprinsul incheierii de sedinta Art. (1) si . daca est e cazul. termenul luat in cunostinta. j) solutia data si masurile luate de instanta. fara citarea partilor. (4) Detinutii sunt citati. Part ile pot cere citirea notelor si. m) semnatura membrilor completului si a grefierului. de asemenea. h) probele care au fost administrate. prenumele procurorului si parchetul de care apartine. precu m si a concluziilor procurorului. in conditiile legii. 224. . dupa caz. (3) Militarii incazarmati sunt citati la fiecare termen. (2) Instanta va inregistra sedintele de judecata.iecare termen. atunci cand. Inregistrarea sedintei Art. precum si n umele si prenumele grefierului. nu se intocmeste incheierea de sedinta. in cazul in care instanta de apel sau de recurs fixeaza termen pentru rejudec area fondului procesului dupa anularea hotararii primei instante sau dupa casare a cu retinere. potrivit leg ii. mentiunile prevazute la alin. l) daca judecarea a avut loc in sedinta publica. Acestea vor fi citate insa pe ntru noul termen fixat. (2) Incheierea se redacteaza de grefier in cel mult 3 zile de la data sedintei d e judecata. grefierul redacteaza incheierea de sedinta. . (2) Incheierea trebuie sa arate cum s-a desfasurat sedinta. daca acesta a participat la sedinta. cuprinzand. denumirea partilor. care vor fi vizate de catre presedinte. c) numele. declaratiile si prezentarea pe scurt a sustinerilor partilor. b) data sedintei de judecata. 226. prenumele si calitatea membrilor completului de judecata. Inregistrarea va putea fi ulte rior transcrisa la cererea partii interesate.(1) Pe baza notelor de sedinta.(1) Grefierul care participa la sedinta este obligat sa ia note in l egatura cu desfasurarea procesului. Redactarea incheierii de sedinta Art. f) daca procedura de citare a fost legal indeplinita.

Sunt incheieri interlocutorii acelea prin care. masuri asiguratorii. va indeplini orice alt act de procedura necesar solutionarii cauzei. 234. incidente procedurale ori alte chestiuni litigioase. 5. ca pot sa convina ca probele sa fie administrate de catre avocatii lor. 232. (2) Pentru motive temeinice. 229. in conditiile legii. 10. . opinie separata. 60 Incheierile preparatorii si interlocutorii Art. . inclusi v verificari in registrele prevazute de legi speciale. a raspunsului la intampinare si a explicatiilor par tilor.Instanta nu este legata de incheierile premergatoare cu caracter pre paratoriu. in conditiile legii. masuri pentr u asigurarea dovezilor ori pentru constatarea unei situatii de fapt. . se solutioneaza excepti i procesuale.Dispozitiile prezentei sectiuni se aplica atat la cercetarea procesu lui. 2. SECÞIUNEA a 2-a Cercetarea procesului SUBSECÞIUNEA 1 Dispozitii comune Scopul si continutul cercetarii procesului Art. din oficiu. daca este cazul. pr ecum si pe cele pe care. 6.(1) In etapa de cercetare a procesului se indeplinesc. de achiesarea paratului sau de tranza ctia partilor. in conditiile legii. 231. acte de procedura la cererea partilor ori din oficiu. . dosa rul se inainteaza instantei superioare in copie certificata de grefa instantei a carei incheiere se ataca. in cazul in care aceste masuri nu au fost luate.(1) La primul termen de judecata la care partile sunt legal citate. a intampinarii. 4. va dispune ca partile sa prezinte dovada efectuarii verificarilor in registre le de evidenta ori publicitate prevazute de Codul civil sau de legi speciale. judecatorul va putea reconsidera durata prevazuta la alin. la primul termen de judecata la care partile sunt legal citate. tinand cont de imprejurarile cauzei. daca este cazul. va dispune. in tot sau in parte. va examina cererile de interventie formulate de parti sau de terte persoane. la cerere. . va decide in legatura cu orice alte cereri care se pot formula la primul term en de judecata la care partile sunt legal citate. cat si la dezbaterea in fond a cauzei. 198. Domeniul de aplicare Art. dupa caz. va rezolva exceptiile ce se invoca ori pe care le poate ridica din oficiu. va constata care dintre pretentii sunt recunoscute si care sunt contestate. 3.(1) Dispozitiile privitoare la deliberare. daca sunt reprezentate sau asistate de avocat. Regulile aplicabile Art. Alegerea procedurii de administrare a probelor Art. precum s i orice alte dispozitii referitoare la hotararile prin care instanta se dezinves teste de judecarea fondului cererii se aplica in mod corespunzator si incheieril or. va examina fiecare pretentie si aparare in parte. (1). va estima durata necesara pentru cercetar ea procesului. 8. 7. le considera necesare pentru judecarea proc esului si le va administra in conditiile legii. 233. pentru pregatirea dezbaterii in fond a procesului. recursului separat de hotararea de fond. ci numai de cele interlocutorii.(2) facandu-se in partea introductiva a hotararii. instanta: 1. 230. potrivit art. ascultand partile. pe baza cererii de chemare in judecata. va incuviinta probele solicitate de parti. judecatorul. (1). astfel incat procesul sa fie solutionat intr-un termen optim si previzibil. (2) In cazul in care incheierile pronuntate de instanta pe parcursul judecatii s unt supuse apelului sau. in cond . pe care le gaseste concludente.Judecatorul. dupa ascultarea partilor. pune in vedere acestora. 9. fara a se hotari in totul asupra procesului. Durata astfel estimata va fi con semnata in incheiere. (2) In vederea realizarii scopului prevazut la alin. . va lua act de renuntarea reclamantului. 61 Estimarea duratei cercetarii procesului Art.

se face in sedin ta publica. declara c ercetarea procesului incheiata si fixeaza termen pentru dezbaterea fondului in s edinta publica. in cursul cercetarii procesului. fara sa puna in discutie fondul dreptului. (1). amanarea judecatii. in conditiile legii.(1) Cand judecatorul se socoteste lamurit. (4) Cand este necesar pentru indeplinirea indatoririlor prevazute la alin. 235. asis tarea si concursul la efectuarea in termen a expertizelor. raspunsul scris la interogatoriul comunicat potrivit art. 224 sunt aplicabile. (1). in camera d e consiliu. urmarind. 349. 149 sunt aplicabile. 238. posta elec tronica sau prin orice alt mijloc de comunicare care asigura transmiterea textul ui actului ce se comunica ori instiintarea pentru prezentarea la termen. (3). In cazul incunostintarii telefonice. (2) Pentru dezbaterea fondului. prin fax. . pa rtea interesata. traducatorii. 360-382. (2) In caile de atac cercetarea procesului. 62 Terminarea cercetarii procesului Art. . telegrafic. rel atii scrise. Dispozitiile art. fara a mai fi necesara dezbaterea asupra fondului in camera de co nsiliu sau in sedinta publica. Imprejurarile care pun capat procesului Art. interpretii. refacerea unor acte ori anularea. grefierul va intocmi un referat in care va arata cum s-a facut incunostintarea. prin incheiere. in aceeasi zi sau la un alt termen.(1) Pentru cercetarea procesului. Asigurarea celeritatii Art. cu citarea partilor. judecatorul pune in vedere partilor sa redacteze note privind sustinerile lor si sa le depuna la dosar cu cel putin 5 zile inain te de termenul stabilit potrivit alin. . precum si confirmarea primirii acestora. Dispozitiile art. precum si pentru alti participanti i n proces indatoriri in ceea ce priveste prezentarea dovezilor cu inscrisuri.In cazul in care. 237. SUBSECÞIUNEA a 2-a Exceptiile procesuale Notiunea Art. Locul cercetarii procesului Art. dupa caz. intervine invoiala partilor sau sunt admise cereri ori exceptii care pun capat in intregi me procesului. . . se pot acorda si termene mai indelungate decat cele prevazute la alin.(1) Cercetarea procesului are loc in fata judecatorului.Exceptia procesuala este mijlocul prin care. daca este necesara. martorii si orice alti participant i in proces pot fi incunostintati si telefonic. reclamantul renun ta la judecarea cererii de chemare in judecata ori la dreptul pretins. competenta instantei ori la procedura de judecata sau li psuri referitoare la dreptul la actiune. judecatorul se va pronunta asupra cauzei prin hot arare. (2) Daca exista motive temeinice. in afara de cazul in care partea a solicitat expres ca aceasta sa aiba loc in sedinta public a. fara a aduce atingere dreptului aces tora de a formula concluzii orale. Invocarea . 240. procurorul sau instanta invoca. chiar de la o zi la alta. expertii. 233 sunt aplicabile. 236.(1) Exceptiile absolute sunt cele prin care se invoca incalcarea uno r norme de ordine publica. partile. 239. (3) Judecatorul poate stabili pentru parti. declinarea competen tei. Exceptiile absolute si relative Art. (3) Partile pot fi de acord ca dezbaterea fondului sa urmeze in camera de consil iu.itiile art. Dispozitiile art. neregularitati procedurale privitoare la compunerea completului sau constituirea instantei. (2) Exceptiile relative sunt cele prin care se invoca incalcarea unor norme care ocrotesc cu precadere interesele partilor. . respingerea sau perim area cererii. (4) Cererea de judecata in lipsa presupune ca partea care a formulat-o a fost de acord si ca dezbaterea fondului sa aiba loc in camera de consiliu. judecatorul fixeaza termene scurte . precum si orice alte demersuri necesare solutionarii cauzei.

in tot sau in parte. Obiectul probei si mijloacele de proba Art. 241. partile sunt obligate sa invoce toate mijloacele de aparar e si toate exceptiile procesuale de indata ce le sunt cunoscute. 246. cel mai tarziu la primul termen de judecata dupa savarsirea neregularitatii procedu rale.Dovada unui act juridic sau a unui fapt se poate face prin inscrisur i. SUBSECÞIUNEA a 3-a Probele § 1. Rolul instantei Art. iar de catre parat prin intampinare. precum si cea prin care. (4) Exceptiile vor putea fi unite cu administrarea probelor. daca l egea nu dispune altfel. daca prin lege nu se prevede altfel. dispozitiile art. prin expertiza. intre altele. facuta din proprie initi ativa sau obtinuta la interogatoriu. 242. in cazurile anume prevazute . prin cercetarea la fata locului sau prin orice alte mijloace prevazute de lege. 248. 245. Obligativitatea cunoasterii din oficiu Art. Ele pot fi propuse si oral. precum si asupra celor de fond care fac inutila.(1) Probele se propun. 243. cu conditia ca acesta sa fie invocat. (5) Incheierea prin care s-a respins exceptia. (2) Cu toate acestea. instanta a ramas in continuare investita pot fi atacate numai odata cu fondul. 64 Posibilitatea cunoasterii din oficiu Art. martori. . . sa ce ara ca proba acestuia sa fie facuta. roman ori s train. .Art. in afara de cazurile anume prevazute de lege. prezumtii. cercetarea in fond a cauzei. prin marturia unui expert sau prin producerea unui certificat emis de un specialist al dreptului. textele care nu sunt publicate in Monitorul Oficial al Rom aniei sau intr-o alta modalitate anume prevazuta de lege. . . dupa adm iterea exceptiei.(1) Instanta se va pronunta mai intai asupra exceptiilor de procedur a. (2) Exceptiile relative pot fi invocate de partea care justifica un interes. dupa caz. 247. (3) Cu toate acestea. pentru solutionare. adminis trarea de probe ori. sub sanctiunea decaderii. in etapa cercetarii procesului si inainte de a se pune concluzii in fond. . Ele pot fi ridica te inaintea instantei de recurs numai daca.Nimeni nu este tinut de a proba/dovedi ceea ce instanta este tinuta sa ia cunostinta din oficiu. ele vor raspunde pentru pagubele pricinuite partii adverse.(1) Exceptiile absolute pot fi invocate de parte sau de instanta in orice stare a procesului. de asemenea.(1) Instanta de judecata trebuie sa ia cunostinta din oficiu de drep tul in vigoare in Romania. marturisirea uneia dintre parti. 1 84-186 fiind aplicabile. . care nu sunt integrate/cupr inse intr-un text de lege. nu este necesara administrarea altor dovezi in afara inscrisurilor noi. dupa caz. Ea poate. 244. Dispozitii generale Sarcina probei Art. . Lipsa indatoririi de a proba Art. de catre reclamant prin cererea de chemare in judecata. pen tru solutionarea fondului. prin mijloacele materiale d e proba. va a mana judecata si va stabili un termen scurt in vederea solutionarii exceptiei. daca legea nu dispune altfel. (2) In cazul in care s-au invocat simultan mai multe exceptii.Cel care face o sustinere in cursul procesului trebuie sa o dovedeas ca. Procedura de solutionare 63 Art. instanta va deter mina ordinea de solutionare in functie de efectele pe care acestea le produc.Instanta de judecata poate lua cunostinta din oficiu de dreptul unui stat strain. precum si dreptul international cutumiar trebuie dove dite de partea interesata. tratatele si acordurile internationale aplicabile in Romania. Propunerea probelor. conventiile. (3) Daca instanta nu se poate pronunta de indata asupra exceptiei invocate. In caz contrar. respectiv cu fondul cauzei numai daca pentru judecarea lor este necesar sa se administreze aceleasi dovezi ca si pentru finalizarea etapei cercetarii procesului sau.

administrarea probei nu duce la amanarea judecatii. (2) Daca un anumit fapt este de notorietate publica ori necontestat. 251. (6) Cu toate acestea. . (4) La cererea instantei. obiectului sau sarcinii probelor sunt valabile. uzantele. (3) In cazurile prevazute la alin.(1) Probele se pot incuviinta numai daca sunt intrunite cerintele pr evazute la art. 4. regulile deontologice. (3) Instanta va putea limita numarul martorilor propusi. in afara de cazurile in care: 1. necesitatea probei rezulta din modificarea cererii.Conventiile asupra admisibilitatii. De asemenea. Instanta este insa obligata sa puna aceasta imprejurare in discutia partilor. Revenirea asupra probelor incuviintate Art. precum si obligatiile ce revin part ilor in legatura cu administrarea acestora. a celor care fac imposibila ori dificila dovada actelor sau faptelor jur idice ori. 2.(1) Probele trebuie sa fie admisibile potrivit legii si sa duca la s olutionarea procesului. dupa admi nistrarea altor probe. partea invedereaza instantei ca. (2) Instanta poate dispune administrarea din oficiu a probei la care s-a renunta t. (1) nu vor mai putea fi cerute si incuviintate in cursul procesului. sa depuna lista acestora in termen de 5 zile de la incuviintarea probei. contravin ordinii publice sau bunelor moravuri. dupa caz. (2). apreciaza ca administrarea vreuneia nu mai este necesara. (3) Obiceiurile. 253. nu a putut propune in termen probele cerute. din oficiu. instanta va putea decide. toate informatiile. (2) Incheierea prin care se incuviinteaza probele va arata faptele ce vor trebui dovedite. 3. in afara de cazul cand ar exista pericolul ca ele sa se pia rda prin intarziere. . pentru motivele prevazute la alin. . . ca nu mai este necesara do vedirea lui.Instanta poate reveni asupra unor probe incuviintate daca. sa puna in discutia partilor necesitatea administr arii altor probe. din motive temeinic justificate. autoritatile competente sunt obligate sa ii comunice. sub sanctiunea decaderii din dreptul de a administra proba incuviintata. nevoia administrarii probei reiese din cercetarea judecatoreasca si partea nu o putea prevedea. partea este oblig ata. Admisibilitatea probelor Art. partea adversa are dreptul la proba cont rara numai asupra aceluiasi aspect pentru care s-a incuviintat proba invocata. inscrisurile ori reglementarile solici tate. cealalta parte poate sa si le insuseasca. exista acordul expres al tuturor partilor. tinand seama de circumstantele cauzei. partile nu pot invoca in caile de atac omisiunea instantei de a ordona din oficiu probe pe care ele nu le-au propus si administrat in cond itiile legii. cu cel putin 5 zile inainte de termenul fixat pentru judecata. 252. cu exceptia celor care privesc drepturi de care partile nu pot d ispune. 5. 250. mijloacele de proba incuviintate. 65 Conventiile asupra probelor Art. . uzurile. pe care le poate ordona chiar daca partile se impotrivesc. (4) In cazul amanarii. .(1) Cand o parte renunta la probele propuse. trebu ie sa depuna copii certificate de pe inscrisurile invocate. regulamentele si regl ementarile locale nu trebuie dovedite decat in cazul in care instanta sau una di ntre parti nu le cunoaste. (5) Daca probele propuse nu sunt indestulatoare pentru lamurirea in intregime a procesului. (2). cand se cere proba cu martori. 249. (2) Dovezile care nu au fost propuse in conditiile alin. Incuviintarea probelor Art. iar daca s-a incuviintat proba cu inscrisuri. 249. j udecatorul poate.de lege. in termenul stabilit. instanta va dispune ca partile sa completeze probele. Renuntarea la proba Art.

(2) Probele se vor administra. (4) Instanta insarcinata prin comisie rogatorie va proceda la administrarea prob elor in prezenta partilor sau. Pentru administrarea celorlalte probe se va fixa termen. dovada contrara va fi ceruta. inst anta va pune in vedere partii care a cerut-o sa depuna la grefa. din oficiu. Aprecierea probelor . daca este cazul. chiar in lipsa. aducerea inscrisurilor si a oricaror alte mijloace de proba. dupa caz. sub sanctiunea decaderii. pe cale admin istrativa. (4) Depunerea sumei prevazute la alin. (2) Daca. (1) in termenul fixat atrage decaderea partii din dreptul de a administra dovada incuviintata in fata acelei instante. la primul termen cand s e infatiseaza.Partea decazuta din dreptul de a administra o proba va putea totusi sa se apere. mai inainte de administrarea celorlalte probe. (1) se va putea insa face si dupa implini rea termenului.(1) Administrarea probelor se va face in ordinea stabilita de instan ta.(1) Cand administrarea probei incuviintate necesita cheltuieli. in ceea ce priveste procedura de urm at. daca amandoua partile sunt de fata. . (4) Dovada si dovada contrara vor fi administrate. (7) Partea care a lipsit la incuviintarea dovezii este obligata sa ceara proba c ontrara la sedinta urmatoare. (3) Nedepunerea sumei prevazute la alin. In cazul in care felul dovezii ingaduie si partile se invoiesc. (3) Cand instanta care a primit comisia rogatorie constata ca administrarea prob ei urmeaza a se face in circumscriptia altei instante. 90 alin. in camera de consiliu. Situatia partii decazute Art. 255. (5) Dispozitiile alin. cand este posibil. putandu-le pune si in sarcina ambelor parti. Cheltuielile necesare administrarii probelor Art. prin incheiere. 256. iar in caz de impiedicare. daca au fost legal citate.(1) Administrarea probelor se face in fata instantei de judecata ses izate. instanta care administreaza proba poate fi scutita de citarea partilor. . (6) Cand proba cu martori a fost incuviintata in conditiile prevazute la art. discutand in fapt si in drept temeinicia sustinerilor si a dovezilo r partii potrivnice. de indata sau i n termenul fixat de instanta. de catre o instanta de acelasi grad sau chiar mai mica in grad. (2). (5) Daca s-a dispus o cercetare la fata locului. in aceeasi sedinta. 66 Locul administrarii probelor Art. 254. comunicand aceasta instantei de la care a primit insarcinarea. 24 8 alin. daca prin aceasta nu se amana judecata. cand est e cazul. cheltuielile de administrare a probei si par tea care trebuie sa le plateasca. daca legea nu prevede altfel. avand aceleasi atributii ca si instanta sesizata. daca legea nu dispune altfel. termen pentru continuarea cerce tarii procesului sau. chiar in sedinta in care au fo st incuviintate. cererea de comisie rogatorie instantei competente. aceasta se va putea efectua prin co misie rogatorie. atunci cand este posibil. instanta sesizata. va inainta. (5) Dupa ce s-a efectuat administrarea probelor prin comisie rogatorie. (1). in aceeasi sedinta. (1)-(4) se aplica si in cazul in care administrarea probe i se face prin comisie rogatorie. . (3) Probele vor fi administrate inainte de inceperea dezbaterilor asupra fondulu i. i nstanta va stabili.Administrarea probelor Art. daca in acea localitate nu exista o instanta de acelasi grad. administrarea probelor nu se poate face decat in afara localitatii de resedinta a instantei. din motive obiective. (2) In cazurile in care proba a fost dispusa din oficiu sau la cererea procuroru lui in procesul pornit de acesta in conditiile prevazute la art. pentru dezbaterea fondului. 257. luandu -se totodata masurile ce se impun pentru prezentarea martorilor. va fixa. dovada achitarii sumei stabilite pentru acoperirea lor. aceasta se va efectua. . efectuarea expe rtizelor.

in forma si conditiile stabili te de lege. daca este semnat de parti. pana la declararea sa ca fals. 67 § 2. exprimarea consimtamantului acestora cu privire la continut. cat si fata de oricare alte persoane. . judecatorul le apreciaza in mod liber. (2) Cand semnatura este electronica. potr ivit convingerii sale. 265. despre existenta consimtamantului partii care l-a semnat cu privire la con tinutul acestuia. (2) Este. dupa caz. primit si autentificat de o autoritate publica. .(1) Inscrisul autentic este inscrisul intocmit sau. (2) Inscrisul prevazut la alin. 266. 262. iar daca nu este semnat. pana la proba cont rara. indiferent de suportul ei material ori de modali tatea de conservare si stocare. Daca semnatura apartine unui functionar public.Inscrisul pe suport informatic este admis ca proba in aceleasi condi tii ca inscrisul pe suport hartie. un inc eput de dovada scrisa. daca indeplineste conditiile prevazute de leg e. . 263. (1) face insa deplina dovada ca inscris sub semn atura privata.(1) Instanta va examina probele administrate. Celelalte mentiuni constituie. . indiferent de suportul sau material.(1) Inscrisul autentic face deplina dovada. (2) In vederea stabilirii existentei sau inexistentei faptelor pentru a caror do vedire probele au fost incuviintate. in conditiile legii. pana la pro ba contrara. semnatura aces tora si data inscrisului.Inscrisul sub semnatura privata este acela care poarta semnatura par tilor. intre parti. de asemenea.Art. III. Dovada cu inscrisuri I. cu privire la constatarile facute personal de cat re cel care a autentificat inscrisul. 264. 258. (2) Declaratiile partilor cuprinse in inscrisul autentic fac dovada. 259. Dispozitii generale Notiunea Art. pe fiecare in parte si pe toate in ansamblul lor. doar un inceput de dovada scrisa. in afara de cazul cand legea stabileste puterea lor doved itoare. .(1) Inscrisul autentic intocmit fara respectarea formelor prevazute pentru incheierea sa valabila ori de o persoana incompatibila. 261. constituie. (2) sunt aplicabile si in cazul mentiunilor din inscris c are sunt in directa legatura cu raportul juridic al partilor. necompetenta sau cu depasirea competentei este lovit de nulitate absoluta. Nulitatea si conversiunea inscrisului autentic Art.Inscrisurile facute in forma electronica sunt supuse dispozitiilor l egii speciale. . Inscrisul autentic Notiunea Art. aceasta nu este valabila decat daca este re produsa in conditiile prevazute de lege. de notarul public sau de catre o alta persoana investita de stat cu autoritate publica. Inscrisurile in forma electronica Art. . atat intre parti. fara a constitui o biectul principal al actului. fata de orice persoana. Inscrisurile pe suport informatic Art. . autentic orice alt inscris emis de catre o autoritate pub lica si caruia legea ii confera acest caracter. . i ntre acestea. daca legea nu dispune altfel. Rolul semnaturii Art. 260. II. 68 (3) Dispozitiile alin. Puterea doveditoare Art. Inscrisul sub semnatura privata Notiunea Art. El nu este supus niciunei alte forma . Autenticitatea inscrisului se refera la stabilirea identitatii parti lor.(1) Semnatura unui inscris face deplina credinta. ea confera aut enticitate acelui inscris.Inscrisul este orice scriere sau alta consemnare care cuprinde date despre un act sau fapt juridic. in conditiile legii.

268. in inscrisur i autentice intocmite in conditiile art. 269. din ziua cand au fost infatisate la o autoritate sau institutie publica. 263. faca ndu-se despre aceasta mentiune pe inscrisuri. 272. (3) Fiecare exemplar original trebuie sa faca mentiune despre numarul originalel or ce au fost facute. de asemenea. din ziua cand au fost inregistrate intr-un registru sau alt document public. data inscrisului sub semnatura privata p oate fi dovedita.(1) Dispozitiile art. chiar si fata de terti. prin care o singura parte se ob liga catre o alta sa ii plateasca o suma de bani sau o cantitate de bunuri fungi bile.(1) Inscrisul sub semnatura privata. dupa caz. afara numai daca se dovedeste in care parte este greseala sau daca prin lege se prevede altfel. straine de cuprinsul acestui raport. care constata un contract sinal agmatic. obligatia constatata in acel inscris.(1) Data inscrisurilor sub semnatura privata este opozabila altor pe rsoane decat celor care le-au intocmit. trebuie sa fie in intregime scris cu mana celui care il subscrie sau cel p utin ca. Data certa a inscrisului sub semnatura privata Art. iar celelalte mentiuni . in afara de semnatura. se prezuma ca obligatia nu exista decat pentru suma cea mai mica. . respectiv: 1. Sanctionarea nerespectarii formalitatilor speciale Art. 6. instanta. au depus singurul original la un tert ales de ele. chiar si pe scurt.". 271. (4) Pluralitatea exemplarelor originale nu este ceruta cand partile. in afara exceptiilor anume prevazute de lege.litati. (2) In cazurile prevazute la alin. (2) Sub rezerva unor dispozitii legale contrare. Exceptiile Art. 268 si 269 vor putea fi socotite ca inceput de dovada scrisa. de comun ac ord. numai din ziua in care a devenit certa. 2. chiar daca inscrisul si formula "bun si aprobat" sunt scrise in intre gime cu mana sa de cel obligat. are putere doveditoare numai daca a fost facut in atatea exemplare orig inale cate parti cu interese contrare sunt. 4.(1) Inscrisul sub semnatura privata. (1). 267. executorul judecatoresc sau alt functionar competent in aceasta pri vinta. Puterea doveditoare Art. sa fie scris cu mana sa "bun si aprobat pentru. pot servi doar ca inceput de dovada scris a. in masura in care legea speciala nu cere forma scrisa pentru dovedirea conventiei insesi. dovada pana la proba contrara. Pluralitatea de exemplare Art. . . procese-verbale pentru punerea de sigilii sau pentru facere de inventar. 3. Formalitatea "bun si aprobat" Art. din ziua in care s-a petrecut un alt fapt de aceeasi natura care dovedeste in chip neindoielnic anterioritatea inscrisului. . socotit de lege ca recunoscut. 268 si 269 nu se aplica in raporturile dintre intreprinzatori sau alti profesionisti. 69 (2) Cand suma aratata in cuprinsul inscrisului este diferita de cea aratata in f ormula "bun si aprobat". (2) Un singur exemplar original este suficient pentru toate persoanele avand ace lasi interes. face dovada intre parti pan a la proba contrara. precum incheieri. in ceea ce il priveste. 270. . prin una dintre modalitatile prevazute de lege.Inscrisurile sub semnatura privata pentru care nu s-au indeplinit ce rintele prevazute la art. . din ziua mortii ori din ziua cand a survenit neputinta fizica de a scrie a ce lui care l-a intocmit sau a unuia dintre cei care l-au subscris. cu orice mijloc de proba. tinand seama de impre . 5. Lipsa acestei mentiuni nu poate fi opusa insa de cel care a executat. .. din ziua in care au fost prezentate spre a se conferi data certa de catre not arul public. din ziua in care cuprinsul lor este reprodus. cu aratarea in litere a sumei sau a cantitatii datorate.(1) Inscrisul sub semnatura privata. recunoscut de cel caruia ii est e opus sau. dupa caz. (2) Mentiunile din inscris care sunt in directa legatura cu raportul juridic al partilor fac.

Cu toate acestea. pe marginea sau pe dosul unui titlu care a ramas neintrerupt in posesia sa face dovada. daca duplic atul sau chitanta este in mainile debitorului. Inscrisurile pe suport informatic Notiunea Art. face deplina dovada intre part i. 274. .jurari. Duplicatele si copiile de pe inscrisurile autentice sau sub semnatura privata Regimul duplicatelor Art.Registrele si hartiile domestice nu fac dovada pentru cel care le-a scris. Regimul copiilor . (1) in privinta chitantelor liberatorii.(1) Registrele intreprinzatorilor si ale altor profesionisti. daca este inteligibil si prezinta garantii suficient de serioase pentru a f ace deplina credinta in privinta continutului acestuia si a identitatii persoane i de la care acesta emana. cand tinde a stabili liberatiunea debitorul ui. nici datata de el. . Ele fac dovada impotriva lui: 1. 278. fac dovada contra celor care le-au tinut. (2) Pentru a aprecia calitatea documentului. Puterea doveditoare Art. inscrise pe un suport informatic. 275. poate sa inlature aplicarea. partea ca re se prevaleaza de ele nu poate scinda continutul lor. ca mijloc material d e proba sau ca inceput de dovada scrisa.(1) Cand datele unui act juridic sunt redate pe un suport informatic . intocm ite si tinute cu respectarea dispozitiilor legale. 71 (2) Daca suportul sau tehnologia utilizata pentru redactare nu garanteaza integr itatea documentului. (1). 277. Prezumtia de validitate a inscrierii Art. . cand cuprind mentiunea expresa ca insemnarea a fost facuta in folosul celui a ratat drept creditor. 273. in toate cazurile in care atesta neindoielnic o plata primita. eliberate in conditiile prevazute de lege. chiar netinute cu respectarea dispozitiil or legale. dupa circumstante. . in tot sau in parte. pot face intre acestia deplin a dovada in justitie. daca trebuie sa se renunte la aceasta proba in cazul in care regist rele partilor nu concorda sau daca trebuie sa atribuie o credibilitate mai mare registrelor uneia dintre parti. . inlocuiesc originalul si au aceea si putere doveditoare ca si acesta. acesta poate servi.Duplicatele de pe inscrisurile notariale sau alte inscrisuri autenti ce. documentul care reproduce aceste date constituie instrumentul probator al actu lui. V. . . instanta trebuie sa tina seama de c ircumstantele in care datele au fost inscrise si documentul care le-a reprodus. documentul care reproduce d atele unui act. a dispozitiilor alin. cu toate ca nu e ste nici semnata. Mentiunile facute de creditor Art. pentru faptele si chestiunile legate de activitatea lor pr ofesionala. Aceeasi putere doveditoare o are mentiunea facuta de creditor in josul. Registrele si hartiile domestice Art.Inscrierea datelor unui act juridic pe suport informatic este prezum ata a prezenta garantii suficient de serioase pentru a face deplina credinta in cazul in care ea este facuta in mod sistematic si fara lacune si cand datele ins crise sunt protejate contra alterarilor si contrafacerilor astfel incat integrit atea documentului este deplin asigurata. pana la proba contrara. O astfel de prezumtie exista si in favo area tertilor din simplul fapt ca inscrierea este efectuata de catre un profesio nist.(1) Daca prin lege nu se prevede altfel.Orice mentiune facuta de creditor in josul. 279. instanta este in drept a aprecia daca se poate atribui co ntinutului registrelor unui intreprinzator sau altui profesionist o alta putere doveditoare. pe m arginea sau pe dosul duplicatului unui inscris sau al unei chitante. (3) In toate cazurile. 2. IV. pentru a tine loc de titlu. (2) Registrele prevazute la alin. 70 Registrele intreprinzatorilor si ale altor profesionisti Art. 276.

reprodusa in extras. in limitele prevazute la alin. utilizate cu ocazia incheierii unor acte juridice sau care incorporeaza dreptu l la anumite prestatii. . VI. Anexele Art. in cazul in care sunt contestate. radierile. . daca au legatura directa cu inscrisul si poarta semnatura. tichetele si alte asemenea documente . insa numai pentru partea din inscrisul original pe care o reproduc. fotografiile si orice alte documente anexate au aceeasi putere doveditoare ca si inscrisurile la care sunt alaturate. Modificarile inscrisului Art. (2) Partile pot sa ceara confruntarea copiei cu originalul. Inscrisurile recognitive sau reinnoitoare Puterea doveditoare Art. fiecare parte are dreptul s a depuna inscrisurile de care intelege sa se foloseasca. . schitele. au fost semnate de expeditor. in ce masura partea din original. prezentarea acestuia din urma putand fi intotdeauna ordonata de instanta.Planurile. 280. precum si telegrama ale caror originale. f acute cu respectarea dispozitiilor legale. dupa caz. (2) Daca legea nu dispune altfel. Administrarea probei cu inscrisuri Depunerea inscrisurilor Art. independent de partile din original care nu au f ost reproduse. chiar legalizata. daca legea nu prevede altfel. 284. partea care l-a depus este obligata sa a iba asupra sa originalul si. biletele. ca recunoa sterea este eronata sau inexacta. daca acestia nu dovedesc. sub sanctiunea de a nu se tine seama de inscris. Copiile facute pe microfilme sau pe suporturi informatice Art. 281. . menti uni sau adaugiri. facute intr-un inscris. mostenitorilor sau succesorilor sai in dre pturi.(1) Copia. 282. (3) Telexul. poate fi socoti ta ca avand putere doveditoare. 283. la cerere. dupa caz. sa il prezinte instantei. nu vor fi luate in considerare decat d aca au fost constatate sub semnatura de cel competent sa il intocmeasca sau de p artea de la care emana inscrisul. 286. Regimul altor inscrisuri Alte categorii de inscrisuri Art. .(1) Contractele incheiate pe formulare tipizate sau standardizate or i incorporand conditii generale tip. (2). au aceeasi putere doveditoare ca si i nscrisurile in baza carora au fost redate.Stersaturile. VIII.Art. 286 alin. . au forta probanta a inscrisurilor sub semnatura privata. (3) Daca partea adversa nu poate sa isi dea seama de exactitatea copiei fata cu . dupa caz. (3 ) si (4). depuse la oficiul postal. (4) Copiile de pe copii nu au nicio putere doveditoare. hartiile. 285. corecturile si orice alte modificari. in copie certificata pe ntru conformitate. fac aceeasi dovada ca si inscrisul sub semnatura p rivata. (5) Extrasele sau copiile partiale fac dovada ca si copiile integrale sau copiil e asimilate acestora. (2) Daca inscrisul este depus in copie.Datele din inscrisurile autentice sau sub semnatura privata redate p e microfilme si alte suporturi accesibile de prelucrare electronica a datelor. instanta are dreptul sa aprecieze. iar originalul este imposibil sa fie prezentat. .Inscrisul de recunoastere sau de reinnoire a unei datorii preexisten te face dovada impotriva debitorului.(1) Daca prin lege nu se dispune altfel. (3) Daca este imposibil sa fie prezentat originalul sau duplicatul inscrisului a utentic ori originalul inscrisului sub semnatura privata. copia legalizata de pe acestea constituie un inceput de dovada scrisa. in conditiile prevazute la art. sunt considerate inscrisuri sub s emnatura privata. prin aducerea documentului originar. a partii s au a persoanei competente care a intocmit inscrisul. chiar daca nu sunt semnate. de pe orice inscris autentic sau sub se mnatura privata nu poate face dovada decat despre ceea ce este cuprins in inscri sul original. 72 VII.

instanta va lua masuri. (6) Inscrisurile depuse in copie la dosar nu pot fi retrase de parti. poate sa ceara doar prezentarea unor extrase sau copii de pe inscrisurile solicitate. Refuzul de a prezenta inscrisul Art. . (2) Cererea de infatisare va fi admisa. instanta. necesar dezlegarii procesului. pentru aducerea lui. 74 Obligatia autoritatii sau institutiei publice de a prezenta inscrisul Art. Cazurile de respingere a cererii de prezentare a inscrisului Art.(1) Cand se arata ca un inscris necesar solutionarii procesului se a fla in posesia unui tert. . daca es te necesar. in intregime sau in parte. tinand seama de imprej urari. (2) Autoritatea sau institutia publica detinatoare este in drept sa refuze trimi terea inscrisului cand acesta se refera la apararea nationala. in termenul fixat in acest scop. judecatorul va putea acorda un termen scurt. instanta poate ordona infatisarea lui. daca reiese din dovezile administr ate ca a ascuns inscrisul ori l-a distrus sau daca. . 289. continutul inscrisului se refera la chestiuni strict personale privind demnit atea sau viata privata a unei persoane. (5) Inscrisurile intocmite in alta limba decat cea folosita in fata instantei tr ebuie insotite de traduceri legalizate. In asemenea cazuri. cand: 1. 291.(1) Judecatorul va respinge motivat cererea de depunere la dosar a i nscrisului. . (3) Tertul poate refuza infatisarea inscrisului in cazurile prevazute la art. (1). 28 8. incidenta vreunuia dintre cazurile de mai sus va fi verificata de judecator. 3. referitor la proces. 287. 290. (2) Prin exceptie de la dispozitiile alin. 288. (2) Daca legea nu dispune altfel. depunerea inscrisului ar atrage urmarirea penala a partii.originalul infatisat in sedinta. nu se conformeaza ordinului dat de instanta de a-l infatisa. 73 Obligatia partii adverse de a prezenta inscrisul Art.(1) Cand partea invedereaza ca partea adversa detine un inscris prob atoriu. (4) Inscrisurile depuse in original nu vor putea fi retrase decat dupa ce se vor lasa copii legalizate de grefierul instantei unde au fost depuse. instanta poate dispune verificarea conformitatii extrasului sau copi ei cu originalul. dupa ce s-a dovedit detinere a inscrisului. Obligatia tertului de a prezenta inscrisul Art. ea este obligata sa infatiseze inscrisul. Cercetarea inscrisului prin judecatorul delegat Art. reprezentantii ei vor putea fi citati ca martori. .(1) Cand un inscris. siguranta publica .Daca partea refuza sa raspunda la interogatoriul ce s-a propus in do vedirea detinerii sau existentei inscrisului. punand in vedere cond ucatorului autoritatii sau institutiei publice detinatoare masurile ce se pot di spune in caz de neconformare. (2) Cand detinatorul inscrisului este o persoana juridica. prin cercetarea continutului inscrisului. se va putea delega u n judecator in prezenta caruia partile vor cerceta inscrisurile la locul unde se gasesc. In inch eierea de sedinta se va face o mentiune corespunzatoare. a sotului sau a un ei rude ori afin pana la gradul al treilea inclusiv. acesta va putea fi citat ca martor.(1) Daca inscrisul se gaseste in pastrarea unei autoritati sau insti tutii publice. ob ligand partea sa depuna originalul in pastrarea grefei. inst anta va putea socoti ca dovedite afirmatiile facute cu privire la continutul ace lui inscris de partea care a cerut infatisarea. . punandu-i-se in ve dere sa aduca inscrisul in instanta. certificate de persoana care le detine. depunerea inscrisului ar incalca indatorirea legala de pastrare a secretului. daca insasi partea adversa s-a referit in proces la acest inscris sau dac a. 2. daca inscrisul este comun partilor din p roces. 292. se gaseste la un a dintre parti si nu poate fi prezentat fiindca aducerea ar fi prea costisitoare sau cand inscrisurile sunt prea voluminoase ori numeroase. dupa lege. la cererea uneia dintre parti sau din ofi ciu.

si cu alte inscrisuri. scrisul sau semnatura facut/facuta inaintea instantei. instanta va putea ordona infatisarea registrelor intreprinzatorilor si ale altor profesionis ti sau comunicarea lor. Extrase partiale vor putea fi trimise daca niciunul dintre aceste motive nu se opune. va ordona ca verificarea sa se faca prin expertiza. . pentru efectuarea expertizei grafoscopice in laboratoarele de speciali tate daca expertiza actului nu se poate efectua la sediul arhivei. (1) ce urmeaza a fi cerc etate se afla in alta circumscriptie judecatoreasca. 294. (2) In acest scop. .(1) Cand una dintre persoanele mentionate la art. 3. se poate lamur i asupra inscrisului. instanta va putea ordona prezentarea testamentelor or iginale sau a altor inscrisuri originale. (4) Inscrisurile depuse pentru verificare vor fi semnate de presedinte. prin comisie rogatorie. inscrisurile sau alte scrieri private necontestate de parti. 296. fie sa conteste scrierea ori semnatura. 293. la primul termen dupa depunerea inscrisului. (5) Partile iau cunostinta de inscrisuri in sedinta. (2) Daca insa.(1) Acela caruia i se opune un inscris sub semnatura privata este da tor fie sa recunoasca. (2) Mostenitorii sau succesorii in drepturi ai aceluia de la care se pretinde a fi inscrisul pot declara ca nu cunosc scrisul sau semnatura autorului lor. . 3. Contestarea scrie rii sau semnaturii poate fi facuta. din compararea scrierilor. obligand partile sau alte persoane sa depuna de indata inscrisuri de comparatie. partea din inscris care nu este contestata. grefier si parti. instanta va proceda la verifica rea inscrisului prin: 1. Inscrisurile care nu pot fi trimise instantei Art. de un judecator delegat sau. (3) Se primesc ca inscrisuri de comparatie: 1. a t estamentelor depuse la instante. depuse la instante. inscrisurile autentice. Se vor putea insa cere co pii certificate ale acestora. daca este necesara. cercetarea lor se va face p rin comisie rogatorie.sau relatiile diplomatice. a registrelor autoritatilor sau institutiilor publice. orice alte mijloace de proba admise de lege. 297. daca inscrisul se gaseste in alta localitat e. presedintele completului de judecata va obliga partea careia i se atribuie scrierea sau semnatura sa scrie si sa semneze sub dictarea sa part i din inscris. Prezentarea registrelor intreprinzatorilor Art. 295. sub sanctiunea decaderii.(1) Instanta nu va putea cere trimiterea in original a cartilor func iare si a planurilor. (2) Cercetarea acestor inscrisuri. 75 Obligatia de verificare a inscrisului Art. se va face. 295 contesta scrie rea sau semnatura ori declara ca nu le cunoaste.(1) Judecatorul. compararea scrierii si semnaturii de pe inscris cu scrierea si semnatura din alte inscrisuri necontestate. cand procedura verificaril or inscrisurilor o impune. notari publici sau avocati. Verificarea inscrisurilor Recunoasterea sau contestarea inscrisului sub semnatura privata Art. (1) si (2). de catre instanta respectiva. notari publici sau avocati. . dupa compararea inscrisului cu scrierea sau semnatu ra facuta in fata sa ori. (3) Prin exceptie de la prevederile alin. Denuntarea inscrisului ca fals . Refuzul de a scrie ori de a semna va putea fi considerat ca o rec unoastere a scrierii sau semnaturii. 4. cu citarea pa rtilor. IX. expertiza.(1) La cererea uneia dintre parti sau chiar din oficiu. precum si a altor i nscrisuri originale ce se gasesc in arhivele acestora. (2) Cand inscrisurile sau registrele prevazute la alin. daca este cazul. 2. 2. judecatorul nu este lamurit. . Procedura de verificare Art.

dupa caz. a oricarui act juridic. partea s-a aflat in imposibilitate materiala sau morala de a-si intocmi un in scris pentru dovedirea actului juridic. Proba cu martori I. 298. poate suspenda judecata proce sului. contra unui intreprinzator sau altui profesionist. Ascultarea partilor Art. prin orice mijloace de proba. sa depuna originalul si sa dea explicatiile necesare. se va face mentiune despre toate acestea in procesul-verbal. 299. daca a fost facut de acesta in exercitiul activitatii sa le profesionale. . daca valoarea obiectului sau este mai mare de 250 lei.In cazul in care. 77 . refuza sa raspunda sau declar a ca nu se mai serveste de inscris. ea este obligata sa arate motivele pe care se sprij ina. (2) Niciun act juridic nu poate fi dovedit cu martori. Verificarea starii inscrisului denuntat ca fals Art. la termenul urmator. in tot sau in parte. refuza sa raspunda s au isi retrage declaratia de denuntare. (4) De asemenea. partile pot fi reprezentate prin mandatari c u procura speciala. spre neschimbare. (3) Daca partea care a denuntat inscrisul ca fals lipseste.(1) La acelasi termen in care inscrisul a fost denuntat ca fals sau. (4) In cazuri temeinic justificate. inaintand de indata inscrisul denuntat ca fals parchetului competent. cercetarea falsului se va face de catre instant a civila. 2. potrivit prevederilor art. Suspendarea procesului si sesizarea parchetului Art.Daca partea care a prezentat inscrisul staruie sa se foloseasca de a cesta.(1) Proba cu martori este admisibila in toate cazurile in care legea nu dispune altfel. inscrisul va fi considerat ca recunoscut . indi ferent de valoarea lui. ca scrierea sau semnatur a sa este falsificata. (2). (2) Daca partea care foloseste inscrisul nu este prezenta.(1) Daca cel mai tarziu la primul termen dupa prezentarea unui inscr is folosit in proces una dintre parti declara ca acesta este fals prin falsifica rea scrierii sau semnaturii. daca intelege sa se foloseasca de el. 304. . . 301. . si il va incredinta grefei. (2) Daca partile nu vor sau nu pot sa semneze. prin intampinare. in cazul prevazut la art. § 3. 298 alin. judecatorul intre aba partea care a produs inscrisul. in afara de cazurile in care: 1. 303. instanta. adaugiri s au 76 corecturi. desi denuntarea ca fals a acestuia nu a fost retrasa. starea ma teriala a inscrisului denuntat ca fals. 300. Cercetarea falsului de catre instanta civila Art.Art. daca este indicat autorul falsului sau complicele acestuia. dupa ce va fi contrasemnat de grefier si de parti. acesta nu poate fi dovedit cu martori.(1) Judecatorul va constata de indata. (3) Judecatorul poate ordona prezentarea partilor chiar si inainte de primul ter men de judecata. (3) In cazul in care legea cere forma scrisa pentru validitatea unui act juridic . daca exista pe el stersaturi. prin proces-verbal. impreuna cu procesul-verbal ce se va incheia in acest s cop. este inadmisibila proba cu martori daca pentru dovedirea unui a ct juridic legea cere forma scrisa. Cu toate acestea. in afara de cazul in care legea speciala cere proba scrisa. . acesta va fi inlaturat. exista un inceput de dovada scrisa. actiunea penala nu poate fi pusa i n miscare ori nu poate continua. potrivit legii. instanta va ordona ca aceasta sa se prezinte personal pentru a lua cunostinta de denuntarea inscrisul ui ca fals. pen tru cercetarea falsului. . apoi il va semna. (2) Daca partea care a folosit inscrisul lipseste. daca partea declara. Admisibilitatea probei cu martori Admisibilitatea probei Art. se poate face dovada cu martori. 302.

chiar daca legea nu cere forma scrisa pentru dove direa actului juridic respectiv. Administrarea probei cu martori Ascultarea si inlocuirea martorilor Art.(1) Nu pot fi martori: 1. partea va putea aduce martori i incuviintati chiar fara a fi citati. inclusiv prin proba cu martori ori prin prez umtii.(1) Se socoteste inceput de dovada scrisa orice scriere. insta nta va dispune citarea martorului pentru un nou termen. . partile convin. fie si tacit. din cauza de boala sau alta impiedicare grava. insa din motive imputabile aceasta nu isi indeplineste obligatia. Persoanele care nu pot fi ascultate ca martori Art. disparitie sau motive bine intemeiate. (3) Fiecare parte va putea sa se impotriveasca la ascultarea unui martor care nu este inscris in lista sau nu este identificat in mod lamurit. (5) Proba cu martori nu se admite niciodata impotriva sau peste ceea ce cuprinde un inscris si nici despre ceea ce s-ar pretinde ca s-ar fi zis inainte. rudele si afinii pana la gradul al treilea inclusiv.(1) Martorii pot fi ascultati chiar la termenul la care proba a fost incuviintata. fara a f i citat. 307. daca a fost intocmit in fata unui functionar competen t care atesta ca declaratiile cuprinse in inscris sunt conforme celor facute de acea persoana.(1) Cand instanta a incuviintat dovada cu martori. in termen de 5 zile de la incuviintare. . 256 se acopera daca acestia se infatiseaza la t ermenul fixat pentru ascultarea lor. sotul. dol. 6.3. eroare. care provine de la o persoana careia acea scriere i se opune o ri de la cel al carui succesor in drepturi este acea persoana. (4) Decaderea din dreptul de a administra dovada cu martori pentru neindeplinire a obligatiilor prevazute la art. Dispozitiile art. 304. dupa caz. . 308. . chiar nesemnat de persoana careia acesta i se opune. chiar nesem nata si nedatata. violenta ori cauza ilic ita. Imposibilitatea de prezentare Art. (2) Inlocuirea martorilor nu se va incuviinta decat in caz de moarte. (2) La termenul fixat pentru administrarea probei. se cere lamurirea clauzelor actului juridic. Inceputul de dovada scrisa Art. actul juridic este atacat pentru frauda. insa numai privito r la drepturile de care ele pot sa dispuna. . 306. II. Ascultarea martorilor necitati Art. caz in care lista se va depune sub sanctiunea decad erii. 309.Martorul care. (3) Daca. (3) Daca partea se obliga sa prezinte martorul la termenul de judecata. . daca scrierea fac e credibil faptul pretins. partea a pierdut inscrisul doveditor din pricina unui caz fortuit sau de fort a majora. in timp ul sau in urma intocmirii lui. (2) In pricinile urgente. (3) Inceputul de dovada scrisa poate face dovada intre parti numai daca este com pletat prin alte mijloace de proba. instanta poa te emite mandat de aducere. sa foloseasca aceasta proba.(1) Impotriva martorului care lipseste la prima citare. cu exceptia cazurilor prevazute la alin. se poate dispune aducerea martorilor cu mandat chiar l a primul termen. ea va dispune cit area si ascultarea acestora. fostul sot. instanta va putea proceda la judecata. 2. 78 Refuzul martorului de a se prezenta Art. (2) Constituie inceput de dovada scrisa si inscrisul. dupa emiterea mandatului de aducere. 305. 5. 307 su nt aplicabile. (4). 4. martorul nu poate fi gasit sau nu se infatiseaza. logodnicul ori concubinul. nu poa te veni in instanta va putea fi ascultat la locul unde se afla. . cu citarea parti lor.

3. cei aflati in dusmanie sau in legaturi de interese cu vreuna dintre parti; 4. persoanele puse sub interdictie judecatoreasca; 5. cei condamnati pentru marturie mincinoasa. (2) Partile pot conveni, expres sau tacit, sa fie ascultate ca martori si persoa nele prevazute la alin. (1) pct. 1-3. Ascultarea rudelor si afinilor Art. 310. - In procesele privitoare la filiatie, divort si alte raporturi de fam ilie se vor putea asculta rudele si afinii prevazuti la art. 309, in afara de de scendenti. Persoanele scutite de a depune marturie Art. 311. - (1) Sunt scutiti de a fi martori: 1. slujitorii cultelor, medicii, farmacistii, avocatii, notarii publici, executo rii judecatoresti, mediatorii, moasele si asistentii medicali si orice alti prof esionisti carora legea le impune sa pastreze secretul de serviciu sau secretul p rofesional cu privire la faptele de care au luat cunostinta in cadrul serviciulu i ori in exercitarea profesiei lor, chiar si dupa incetarea activitatii lor; 2. judecatorii, procurorii si functionarii publici, chiar si dupa incetarea func tiei lor, asupra imprejurarilor secrete de care au avut cunostinta in aceasta ca litate; 3. cei care prin raspunsurile lor s-ar expune pe ei insisi sau ar expune pe vreu na dintre persoanele aratate la art. 309 alin. (1) pct. 1 si 2 la o pedeapsa pen ala sau la dispretul public. (2) Persoanele prevazute la alin. (1) pct. 1, cu exceptia slujitorilor cultelor, vor putea totusi depune marturie, daca au fost dezlegate de secretul de servici u ori profesional de partea interesata la pastrarea secretului, in afara de cazu l in care prin lege se dispune altfel. (3) Vor putea, de asemenea, depune marturie si persoanele prevazute la alin. (1) pct. 2, daca autoritatea sau institutia pe langa care functioneaza ori au funct ionat, dupa caz, le da incuviintarea. 79 Identificarea martorului Art. 312. - (1) Presedintele, inainte de a lua declaratia, va cere martorului sa arate: a) numele, prenumele, profesia, domiciliul si varsta; b) daca este ruda sau afin cu una dintre parti si in ce grad; c) daca se afla in serviciul uneia dintre parti. (2) Presedintele va pune apoi in vedere martorului indatorirea de a jura si semn ificatia juramantului. Depunerea juramantului Art. 313. - (1) Inainte de a fi ascultat, martorul depune urmatorul juramant: "J ur ca voi spune adevarul si ca nu voi ascunde nimic din ceea ce stiu. Asa sa-mi ajute Dumnezeu!". (2) In timpul depunerii juramantului, martorul tine mana pe cruce sau pe Biblie. (3) Referirea la divinitate din formula juramantului se schimba potrivit credint ei religioase a martorului. (4) Martorului de alta religie decat cea crestina nu ii sunt aplicabile preveder ile alin. (2). (5) Martorul fara confesiune va depune urmatorul juramant: "Jur pe onoare si con stiinta ca voi spune adevarul si ca nu voi ascunde nimic din ceea ce stiu." (6) Martorii care din motive de constiinta sau confesiune nu depun juramantul vo r rosti in fata instantei urmatoarea formula: "Ma oblig ca voi spune adevarul si ca nu voi ascunde nimic din ceea ce stiu." (7) Persoanele mute si surdo-mute stiutoare de carte vor depune juramantul trans criind formula acestuia si semnand-o; persoanele hipoacuzice vor rosti juramantu l, iar cele care nu stiu sa scrie vor jura prin semne cu ajutorul unui interpret . (8) Situatiile la care se refera alin. (3)-(7) se retin de catre instanta pe baz a afirmatiilor facute de martor. (9) Dupa depunerea juramantului, presedintele va pune in vedere martorului ca, d aca nu va spune adevarul, savarseste infractiunea de marturie mincinoasa.

(10) Despre toate acestea se face mentiune in declaratia scrisa. Scutirea de juramant Art. 314. - Copiii care nu au implinit varsta de 14 ani si cei care sunt lipsiti de discernamant in momentul audierii, fara a fi pusi sub interdictie, pot fi as cultati, fara juramant, insa instanta le va atrage atentia sa spuna adevarul si va tine seama, la aprecierea depozitiei lor, de situatia lor speciala. Ascultarea martorului Art. 315. - (1) Fiecare martor va fi ascultat separat, cei neascultati inca nepu tand fi de fata. (2) Ordinea ascultarii martorilor va fi fixata de presedinte, tinand seama si de cererea partilor. (3) Martorul va raspunde mai intai la intrebarile puse de presedinte, iar apoi s i la intrebarile puse, cu incuviintarea acestuia, de catre partea care l-a propu s, precum si de catre partea adversa. 80 (4) Dupa ascultare, martorul ramane in sala de sedinta pana la sfarsitul cerceta rii, afara numai daca instanta hotaraste altfel. (5) Cu ocazia audierii, martorul va fi lasat sa isi faca liber depozitia, fara s a aiba voie sa citeasca un raspuns scris de mai inainte; el se poate servi insa de insemnari, cu incuviintarea presedintelui, dar numai pentru a preciza cifre s au denumiri. Reascultarea si confruntarea martorilor Art. 316. - (1) Martorii pot fi din nou intrebati, daca instanta gaseste de cuvi inta. (2) Martorii ale caror declaratii nu se potrivesc pot fi confruntati. (3) Daca instanta gaseste ca intrebarea pusa de parte nu poate sa duca la dezleg area procesului, este jignitoare sau tinde a proba un fapt a carui dovedire e op rita de lege, nu o va incuviinta. Instanta, la cererea partii, va trece in inche ierea de sedinta atat intrebarea formulata, cat si motivul pentru care nu a fost incuviintata. Consemnarea declaratiei martorului Art. 317. - (1) Marturia se va scrie de grefier, dupa dictarea presedintelui sau a judecatorului delegat, si va fi semnata pe fiecare pagina si la sfarsitul ei de judecator, grefier si martor, dupa ce acesta a luat cunostinta de cuprins. Da ca martorul refuza sau nu poate sa semneze, se va face mentiune despre aceasta i n incheierea de sedinta. (2) Orice adaugiri, stersaturi sau schimbari in cuprinsul marturiei trebuie incu viintate si semnate de judecator, de grefier si martor, sub sanctiunea de a nu f i luate in considerare. (3) Locurile nescrise din declaratie trebuie barate cu linii, astfel incat sa nu se poata face adaugiri. (4) Dispozitiile art. 226 alin. (2) se aplica in mod corespunzator. Aprecierea probei cu martori Art. 318. - In aprecierea declaratiilor martorilor, instanta va tine seama de si nceritatea acestora si de imprejurarile in care au luat cunostinta de faptele ce fac obiectul declaratiei respective. Banuiala de marturie mincinoasa Art. 319. - Daca, din cercetare, reies banuieli de marturie mincinoasa sau de mi tuire a martorului, instanta va incheia un proces-verbal si il va trimite pe mar tor in fata autoritatilor penale. Drepturile banesti ale martorului Art. 320. - (1) Martorul are dreptul la rambursarea cheltuielilor de transport, cazare si masa daca este din alta localitate, precum si dreptul la despagubiri p entru acoperirea veniturilor pe care le-ar fi obtinut daca si-ar fi exercitat pr ofesia pe durata lipsei de la locul de munca, prilejuita de chemarea sa in veder ea ascultarii ca martor, stabilite in raport cu starea sau profesia pe care o ex ercita, precum si cu timpul efectiv pierdut. 81 (2) Drepturile banesti se asigura de partea care a propus martorul si se stabile sc, la cerere, de catre instanta, prin incheiere executorie.

§ 4. Prezumtiile Notiunea Art. 321. - Prezumtiile sunt consecintele pe care legea sau judecatorul le trage dintr-un fapt cunoscut spre a stabili un fapt necunoscut. Prezumtiile legale Art. 322. - (1) Prezumtia legala scuteste de dovada pe acela in folosul caruia e ste stabilita in tot ceea ce priveste faptele considerate de lege ca fiind doved ite. Cu toate acestea, partea careia ii profita prezumtia trebuie sa dovedeasca faptul cunoscut, vecin si conex, pe care se intemeiaza aceasta. (2) Prezumtia legala poate fi inlaturata prin proba contrara, daca legea nu disp une altfel. Prezumtiile judiciare Art. 323. - In cazul prezumtiilor lasate la luminile si intelepciunea judecatoru lui, acesta se poate intemeia pe ele numai daca au greutate si puterea de a nast e probabilitatea faptului pretins; ele, insa, pot fi primite numai in cazurile i n care legea admite dovada cu martori. § 5. Expertiza Incuviintarea expertizei Art. 324. - (1) Cand, pentru lamurirea unor imprejurari de fapt, instanta consid era necesar sa cunoasca parerea unor specialisti, va numi, la cererea partilor o ri din oficiu, unul sau 3 experti. Termenul va fi stabilit astfel incat depunere a raportului de expertiza la instanta sa aiba loc conform dispozitiilor art. 330 . (2) Cand este necesar, instanta va solicita efectuarea expertizei unui laborator sau unui institut de specialitate. (3) In domeniile strict specializate, in care nu exista experti autorizati, din oficiu sau la cererea oricareia dintre parti, judecatorul poate solicita punctul de vedere al uneia sau mai multor personalitati ori specialisti din domeniul re spectiv. (4) Dispozitiile referitoare la expertiza, cu exceptia celor privind aducerea cu mandat, sanctionarea cu amenda judiciara si obligarea la plata de despagubiri, sunt aplicabile in mod corespunzator in cazurile prevazute la alin. (2) si (3). (5) La efectuarea expertizei in conditiile prevazute la alin. (1) si (2) pot par ticipa experti alesi de parti si incuviintati de instanta, avand calitatea de co nsilieri ai partilor, daca prin lege nu se dispune altfel. In acest caz, ei pot sa dea relatii, sa formuleze intrebari si observatii si, daca este cazul, sa int ocmeasca un raport separat cu privire la obiectivele expertizei. 82 Numirea expertului Art. 325. - (1) Daca partile nu se invoiesc asupra numirii expertilor, ei se vor numi de catre instanta, prin tragere la sorti, de pe lista intocmita si comunic ata de catre biroul local de expertiza, cuprinzand persoanele inscrise in eviden ta sa si autorizate, potrivit legii, sa efectueze expertize judiciare. (2) Incheierea de numire a expertului va stabili obiectivele asupra carora acest a urmeaza sa se pronunte, termenul in care trebuie sa efectueze expertiza si ono rariul provizoriu al expertului. (3) Dovada platii onorariului se depune la grefa instantei de partea care a fost obligata prin incheiere, in termen de 5 zile de la numire. Acesta poate fi majo rat, in conditiile prevazute la art. 333 alin. (2). Recuzarea expertului Art. 326. - (1) Expertii pot fi recuzati pentru aceleasi motive ca si judecatori i. (2) Recuzarea trebuie sa fie ceruta in termen de 5 zile de la numirea expertului , daca motivul ei exista la aceasta data; in celelalte cazuri termenul va curge de la data cand s-a ivit motivul de recuzare. (3) Recuzarile se judeca cu citarea partilor si a expertului. Instiintarea si inlocuirea expertului Art. 327. - (1) Dispozitiile privitoare la citare, aducerea cu mandat si sanctio narea martorilor care lipsesc sunt deopotriva aplicabile expertilor. (2) Daca expertul nu se infatiseaza, instanta poate dispune inlocuirea lui.

Ascultarea expertului Art. 328. - Daca expertii pot sa isi exprime de indata opinia, acestia vor fi as cultati chiar in sedinta, iar parerea lor se va consemna intr-un proces-verbal, dispozitiile art. 317 aplicandu-se in mod corespunzator. Citarea partilor Art. 329. - (1) Daca pentru expertiza este nevoie de o lucrare la fata locului s au sunt necesare explicatiile partilor, ea nu poate fi facuta decat dupa citarea partilor prin scrisoare recomandata cu continut declarat si confirmare de primi re, in care li se vor indica ziua, ora si locul unde se va face lucrarea. Citati a, sub sanctiunea nulitatii, trebuie comunicata partii cu cel putin 5 zile inain tea termenului de efectuare a lucrarii. Confirmarea de primire va fi alaturata r aportului de expertiza. (2) Partile sunt obligate sa dea expertului orice lamuriri in legatura cu obiect ul lucrarii. Raportul de expertiza Art. 330. - (1) Constatarile si concluziile motivate ale expertului sau ale labo ratorului ori ale institutului specializat caruia i s-a cerut efectuarea experti zei vor fi consemnate intr-un raport scris, care va fi depus cu cel putin 10 zil e inainte de termenul fixat 83 pentru judecata. In cazuri urgente termenul pentru depunerea raportului de exper tiza poate fi micsorat. (2) Cand sunt mai multi experti cu pareri deosebite lucrarea trebuie sa cuprinda parerea motivata a fiecaruia. (3) In cazurile anume prevazute de lege, depunerea raportului se va face numai d upa obtinerea avizelor tehnice necesare ce se elibereaza numai de organismele de specialitate competente. Lamurirea sau completarea raportului Art. 331. - Daca este nevoie de lamurirea sau completarea raportului de expertiz a ori daca exista o contradictie intre parerile expertilor, instanta, din oficiu sau la cererea partilor, poate solicita expertilor, la primul termen dupa depun erea raportului, sa il lamureasca sau sa il completeze. Efectuarea unei noi expertize Art. 332. - (1) Pentru motive temeinice, instanta poate dispune, la cerere sau d in oficiu, efectuarea unei noi expertize de catre alt expert. (2) O noua expertiza va trebui ceruta motivat, sub sanctiunea decaderii, la prim ul termen dupa depunerea raportului, iar daca s-au formulat obiectiuni, la terme nul imediat urmator depunerii raspunsului la obiectiuni ori, dupa caz, a raportu lui suplimentar. Drepturile banesti ale expertului Art. 333. - (1) Fapta expertilor de a cere sau de a primi o suma mai mare decat onorariul fixat de instanta se pedepseste potrivit legii penale. (2) La cererea motivata a expertilor, tinandu-se seama de lucrarea efectuata, in stanta va putea majora onorariul cuvenit acestora, prin incheiere executorie, da ta cu citarea partilor, insa numai dupa depunerea raportului, a raspunsului la e ventualele obiectiuni sau a raportului suplimentar, dupa caz. (3) Expertul are aceleasi drepturi ca si martorul in ceea ce priveste cheltuieli le de transport, cazare si masa. Comisia rogatorie Art. 334. - Daca expertiza se face la o alta instanta, prin comisie rogatorie, n umirea expertilor si stabilirea sumelor cuvenite vor fi lasate in sarcina aceste i din urma instante. § 6. Mijloacele materiale de proba Lucrurile ca mijloace de proba Art. 335. - (1) Sunt mijloace materiale de proba lucrurile care prin insusirile lor, prin aspectul lor ori semnele sau urmele pe care le pastreaza servesc la st abilirea unui fapt care poate duce la solutionarea procesului. 84 (2) Sunt, de asemenea, mijloace materiale de proba si fotografiile, fotocopiile, filmele, discurile, benzile de inregistrare a sunetului, precum si alte asemene

In cazul in care instanta a dispus restituirea bunurilor care au ser vit ca mijloace materiale de proba si cei in drept a le primi nu le ridica in te rmen de 6 luni de la data cand au fost incunostintati in acest scop. Efectuarea cercetarii la fata locului Art.(1) Mijloacele materiale de proba puse la dispozitia instantei vor f i pastrate pana la solutionarea definitiva a procesului. in care se vor consemna si sustinerile ori obiec tiunile partilor. a unui fapt pe care partea adversa isi intemeiaza pretentia sau. incuviinta ca ascultarea martorilor. dis pozitiile art. 342. (3) In incheierea sau in procesul-verbal. (2) Daca mijloacele materiale de proba nu se afla in pastrarea instantei. Restituirea. 339. . acestea vor fi lasate in custodia detinatorului sau a altei persoane. . Marturisirea I.(1) Constituie marturisire recunoasterea de catre una dintre parti. (2) Incheierea prin care se admite cercetarea va determina imprejurarile de fapt ce urmeaza sa fie lamurite la fata locului. . schitele sau fotografiile facute la fata locului vor fi alaturate procesului-verbal si vor fi semnate de catre judecator si de partile prezente la cercetare. Marturisirea judiciara Art. 343. daca nu au fost obtinute prin incalcarea legii ori a bunelor moravuri. Pastrarea Art. dupa caz. 341.(1) Cercetarea la fata locului se face. se aduc in sedinta de judecata. aceast a poate ordona. Cercetarea la fata locului Incuviintarea cercetarii la fata locului Art. . apararea.(1) Marturisirea judiciara face deplina dovada impotriva aceluia care a f acut-o. care va fi semnat de catre cei prezenti. instanta. cand instanta apreciaza ca ea este necesara pentru lamurirea procesului. expertilor si partilor sa se faca la fata locului. . fie aducerea lor. (2) Marturisirea este judiciara sau extrajudiciara. fie personal. cu citarea partilor. de catr e judecatorul delegat sau de catre intregul complet de judecata. volumului sau altor insusiri ale lor ori locului unde se af la. marturisirea judiciara nu poate fi nici revocata. (2) Instanta poate. fie prin mandatar cu procura speciala. dupa caz. la cerere sau din ofic iu. 337. continand constatarile insta ntei. Admisibilitatea probei Notiunea si felurile Art. 338. 340.(1) Despre cele constatate si masurile luate la fata locului. . de asemenea. planurile.a mijloace tehnice. Incheierea poate fi atacata numai cu apel la instanta ie rarhic superioara. instan ta va intocmi un proces-verbal. 336. 85 Consemnarea rezultatului cercetarii Art. (2) Marturisirea judiciara nu poate fi divizata impotriva autorului decat in caz urile cand cuprinde fapte distincte si care nu au legatura intre ele.(1) Mijloacele materiale de proba. Verificarea Art. (2) Desenele. fie verificarea la fata locului. citand partile interesate si organul financiar local compe tent. . . dupa caz. i n camera de consiliu. va da o incheiere prin care aceste lucruri vor fi considerate ca abandonat e si trecute in proprietatea privata a unitatii administrativ-teritoriale unde i si are sediul instanta. Trecerea in proprietatea unitatii administrativ-teritoriale Art. afara numai d aca se face dovada ca a fost urmarea unei erori de fapt scuzabile. (3) De asemenea. 287-294 fiind aplicabile in mod corespunzator.(1) Cercetarea la fata locului se poate face. . Prezenta procur orului este obligatorie cand participarea acestuia la judecata este ceruta de le ge. (2) Daca aducerea la instanta a mijloacelor materiale de proba prezinta greutati datorita numarului. § 8. se va face mentiune si despre starea si semnele caracteristice ale mijloac elor materiale de proba verificate. din proprie initiativa sau in cadrul procedurii interogatoriului. § 7. aflate in pastrarea instantei.

Consemnarea raspunsurilor la interogatoriu Art. 344. (2) Marturisirea extrajudiciara verbala nu poate fi invocata in cazurile in care proba cu martori nu este admisa. Luarea interogatoriului partii aflate in strainatate Art. (2) Daca partea interogata sau cealalta parte nu voieste ori nu poate sa semneze . 346 alin. in conditiile prevazute la art. Tot astfel vor fi semnate adaugirile. (2). vor fi consemnate in incheierea de sedinta atat intrebarile.(1) Raspunsurile la interogatoriu vor fi trecute pe aceeasi foaie cu intrebarile. 349.(1) Partea care se afla in strainatate si este reprezentata in proce s printr-un mandatar va putea fi interogata prin acesta. chemarea la int erogatoriu a oricareia dintre parti. care sunt de natura sa duca la solutionarea procesului. Marturisirea extrajudiciara Art. 350.(1) Statul si celelalte persoane juridice de drept public. Ea se poate folosi insa de insemnari. precum si persoanele juridice de drept privat vor raspunde in scris la interogatoriul ce li se va comunica in prealabil. (2) In acest caz. se va consemna in josul interogatoriului. precum si partea adversa pot pune direct intrebari celui chemat la interogatoriu. 348.(1) Marturisirea facuta in afara procesului este un fapt supus aprec ierii judecatorului.(4) Marturisirea judiciara nu produce efecte daca a fost facuta de o persoana li psita de discernamant sau daca duce la pierderea unui drept de care cel care fac e recunoasterea nu poate dispune.Instanta poate incuviinta. Luarea interogatoriului persoanelor fizice Art. printr-un judecator delegat. Luarea interogatoriului prin judecator delegat sau comisie rogatorie Art. Interogatoriul Incuviintarea interogatoriului Art. II. stersaturile sau schi mbarile aduse. re gistre sau dosare. interogatoriul va fi comunicat in scris mandatarului.(1) Instanta poate incuviinta luarea interogatoriului la locuinta ce lui chemat la interogatoriu. . (5) Cand ambele parti sunt de fata la luarea interogatoriului. (3) In cazul in care interogatoriul a fost dispus din oficiu. e). se va putea fixa un nou termen pentru interogatoriu. 189 lit. cand participa la judecata. potrivit regulilor generale de probatiune. precum si de partea care a raspuns dupa ce a luat cu nostinta de cuprins. . care va depune raspunsul partii dat in cuprinsul unei procuri speciale si autentice. 346. (2) Se excepteaza societatile de persoane. . 351.Reprezentantul legal al unei persoane lipsite de capacitate de exerc itiu sau cel care asista persoana cu capacitate de exercitiu restransa poate fi chemat personal la interogatoriu numai in legatura cu actele incheiate si faptel e savarsite in aceasta calitate. 345. ele pot fi confru ntate. . fiecare dintre judecatori. (4) Daca partea declara ca pentru a raspunde trebuie sa cerceteze inscrisuri. cat si raspunsurile. procura speciala certificata de acesta este suficienta . . sub sanctiunea de a nu fi tinute in seama. ai caror asociati cu drept de repreze ntare vor fi citati personal la interogatoriu. cu incuviintarea presedintelui. daca partea. . de cel care l-a propus. grefi er. cu privire la fapte personale. dar nu mai cu privire la cifre sau denumiri. 347. Dac a mandatarul este avocat. Luarea interogatoriului reprezentantului legal Art. 86 (2) Cu incuviintarea presedintelui. . la cerere sau din oficiu. precum si in cazul prevazut la art. (3) Partea va raspunde fara sa poata citi un proiect de raspuns scris in prealab il.(1) Cel chemat in persoana va fi intrebat de catre presedinte asupra fiecarui fapt in parte. din motiv e . Luarea interogatoriului persoanelor juridice Art. Interogatoriul va fi semnat pe fiecare pagina de presedinte. . procurorul.

. prin incheiere. 358. (5) In caz de pericol in intarziere. daca s-a dat fara citarea lor. 357. Regimul cailor de atac Art. daca s-a dat cu citarea partilor. la judecatoria in c ircumscriptia careia se afla martorul sau obiectul constatarii. Solutionarea cererii Art. cererea poate fi facuta. Puterea doveditoare Art. este impiedicata de a veni in fata instantei. chi ar daca nu exista urgenta. cat si in timpul procesului. . instanta. daca este pericol ca prob a sa dispara ori sa fie greu de administrat in viitor. 88 Administrarea probelor asigurate Art.(1) Probele asigurate in conditiile prevazute la art. a unui fapt sau a unui drept.(1) Administrarea probei ce trebuie asigurata va putea fi facuta de indata sau la termenul ce se va fixa in acest scop. (2) Probele asigurate pot sa fie folosite si de partea care nu a cerut administr area lor. si de la comunicare. In acest caz.(1) Oricine are interes sa constate de urgenta marturia unei persoan e. va putea cere. parerea unui expert. iar in timpul ju decatii. (4) Instanta va solutiona cererea in camera de consiliu. inainte de judecata. se va asculta prin comisie rogatorie. (2) Administrarea probelor asigurate se constata printr-o incheiere.Daca partea. . apreciind imprejurarile. faptele p e care vrea sa le dovedeasca. . sub raportul admisibilitatii si con cludentei lor. cat si alte probe .(1) Cererea se va indrepta. in cazurile prevazut e la alin.(1) Incheierea de admitere a cererii de asigurare este executorie si nu este supusa niciunei cai de atac. Aceasta nu este obligata sa depuna intampinare. (2) Incheierea de respingere poate fi atacata separat numai cu apel in termen de 5 zile de la pronuntare. 355.(1) La cererea oricarei persoane care are interesul sa constate de u rgenta o anumita stare de fapt care ar putea sa inceteze ori sa se schimbe pana la administrarea probelor. 352. In cazul in care gaseste necesar. precum si motivele care fac necesara asigurarea ac estora sau. mobile sau imobile ori sa obtina rec unoasterea unui inscris. . Constatarea de urgenta a unei stari de fapt Art. 354. fara motive temeinice. (3) Instanta va dispune citarea partilor si va comunica partii adverse copie de pe cerere. va putea incuviinta cererea si fara citarea partilor. dupa caz. 356. acordul partii adverse. starea unor bunuri. daca a ceasta a fost citata si nu s-a prezentat. (2) Partea va arata in cerere probele a caror administrare o pretinde. (3) Cheltuielile facute cu administrarea probelor vor fi tinute in seama de inst anta care judeca pricina in fond. refuza sa raspunda la interogato riu sau nu se infatiseaza. 353. § 9. (2) Partea care locuieste in circumscriptia altei instante. care nu est e supusa niciunei cai de atac. instanta va proceda.87 temeinice. atat inain te. daca este cu putinta. (1). la o noua administrare a probelor asigurate. administrarea acestor probe. 356 vor fi cer cetate de instanta. pot fi admise pentru completarea probatoriului. la instanta care judeca procesul in prima instanta. (2) In cazul in care partea adversa isi da acordul. . la judecarea procesului. . atat dovada cu martori. Asigurarea probelor Conditiile de admisibilitate Art. executorul judecatoresc in circumscriptia caruia urme aza sa se faca constatarea va putea constata la fata locului aceasta stare de fa pt. In acest din urma caz. . inclusiv prezumtiile. Neprezentarea la interogatoriu si refuzul de a raspunde Art. instanta poate socoti aceste imprejurari ca o marturi sire deplina ori numai ca un inceput de dovada in folosul aceluia care a propus interogatoriul. raspunsur ile la intrebari se vor consemna in prezenta partii adverse sau in lipsa.

(2) In cazul in care efectuarea constatarii prevazute la alin. (2). (1) necesita conc ursul partii adverse sau al unei alte persoane. 250. prevazut la alin. 252 si 254 sunt aplicabile.Dispozitiile prezentei sectiuni sunt aplicabile tuturor litigiilor. . dar va putea participa la administrarea probelor de catre c ealalta parte si va putea combate aceste probe.(1) Pentru administrarea probelor de catre avocati instanta va stabi li un termen de pana la 6 luni. (1) pot fi formulate si ul terior primului termen de judecata la care partile sunt legal citate. in fata instantei. instanta va lua masurile prevazute la art. partea interesata va putea cere in stantei sa incuviinteze efectuarea constatarii. asigurarea dovezii si constatarea u nei stari de fapt se vor putea face si in zilele nelucratoare si chiar in afara orelor legale. . Desfasurarea sedintei de judecata Art. 363. (1). relatiile de familie. daca nu a fost de fata. Instanta poate incuviinta efectu area constatarii fara citarea aceluia impotriva caruia se cere. (2)-(4) sunt aplicabile.Pe parcursul administrarii probelor de catre avocati. Dispozitiile art . (2) Consimtamantul pentru administrarea probelor. pot conveni ca avocatii care le asista si le reprezinta sa adminis treze probele in cauza.La primul termen de judecata la care partile au fost legal citate si daca acestea sunt prezente sau reprezentate. Conventia partilor Art. (1). cu participarea obligatorie a avocatilor. 89 Obligatia instantei Art. (4) Partea care lipseste nejustificat la termenul de incuviintare a probelor va fi decazuta din dreptul de a mai propune si administra orice proba. 361. insa numai cu incuviintarea expresa a instantei. Dispozitiile speciale Art. care este obligat sa certifice consimtamantul si semnatura p artii pe care o asista ori o reprezinta. luandu-se act despre aceasta in incheiere. (4) Consimtamantul dat potrivit alin. (3) In lipsa acordului prevazut la alin. 222 si ale art. 354-357 se aplica in mod corespunzator. instanta le va intreba daca sunt d e acord ca probele sa fie administrate potrivit dispozitiilor din prezenta subse ctiune. (2) Cand. dat in cunostinta partilor reprezenta te prin avocat. 362. precum si orice alte drepturi asupra carora legea nu permite a se f ace tranzactie. 251 alin. potrivit dispozitiilor prezentei subsectiuni. se desfasoara potrivit art. si are puterea doveditoare a in scrisului autentic. prezente personal sau reprezentate. (2) nu poate fi revocat de catre una dintr e parti. SUBSECÞIUNEA a 4-a Administrarea probelor de catre avocati sau consilieri juridici Domeniul de aplicare Art. Termenul administrarii probelor Art. Daca sunt mai multe parti asistate de a celasi avocat. se va d a de catre parti. (3) Totodata. sau prin inscris intocmit in fata avocatului. cererile prevazute la alin. Dispozitiile art . . 359. 248 alin. 365. art. 360. art.(1) La termenul prevazut la art. 232 alin. cu exceptia celei cu inscrisuri. fiecare parte este obligata sa declare ca pentru procedura din pre zenta subsectiune isi alege domiciliul la avocatul care o reprezinta. cu exceptia celor ce privesc starea civila si capacitatea persoanelor. consimtamantul se va da de fiecare dintre ele separat. . (3) Dispozitiile art. instanta p oate acorda in acest scop un termen scurt. (2). 362. tinand seama de volumul si complexitatea acestor . personal sau prin mandatar cu imputernicire speciala. 249.In caz de pericol in intarziere. constatarea nu poate fi facuta d ecat cu acordul acesteia. 364.(1) Dupa constatarea valabilitatii consimtamantului dat conform art. sedintele de j udecata. 361 partile. atunci cand acestea sunt necesare. Masurile luate de instanta Art. (4) Procesul-verbal de constatare va fi comunicat in copie celui impotriva carui a s-a facut constatarea. . potrivit legii. . 235. .

dupa ce acesta a luat cunostinta . a incetat. va d ispune solicitarea inscrisului si. (2) Termenul prevazut la alin. (1) si art. in cel mult 15 zile de la data la care a fost sesizata. prin incheiere data in camera de consiliu.(1) In cel mult 5 zile de la incuviintarea probelor. . sub luare de semnatura. (1) pct. (2). de cel ce a consemnat-o si de martor.(1) Marturia se va consemna intocmai de catre o persoana convenita d e parti si se va semna. 370. avocatul partii interesate. pe fiecare pagina si la sfarsitul ei. 2 ne fiind insa aplicabile. ea va sesiza instanta care. (2) si (3) programul incuviintat pot rivit alin. iar cand este necesar. in acest caz. P rogramul se incuviinteaza de instanta. si este obligatori u pentru parti si avocatii lor. comu nicarea lui in copie fiecarui avocat. (1) pct. inadmisibilitatea vreunei probe sau orice alt inciden t privind administrarea probelor. prin avocati. se invoca o exceptie sau un incident procedural asupra caruia. in care se vor arata locul si data administrarii fiecarei probe.Daca una dintre parti nu recunoaste scrisul sau semnatura dintr-un i nscris. instanta. la locul si data prevazute in program ul incuviintat de instanta. 368. 90 2. 377. 369. (1). 90 alin. 366. (1) atrage decad erea partii din dreptul de a mai administra proba respectiva. in acest caz. 405 alin. avocatii partil or vor prezenta instantei programul de administrare a acestora. Programul administrarii probelor Art. (4) si (5). termenul s e prelungeste cu perioada suspendarii. 371. una dintre parti a decedat.Daca in cursul administrarii probelor una dintre parti formuleaza o cerere. dispozitiile art. se va pronunta de indata. . 292. in orice alte cazuri in care legea prevede suspendarea procesului. de catre avocatii partilor. Ascultarea martorilor se face fara prestare de juramant.(1) Martorii vor fi ascultati. in acest caz. indata ce acesta este depus la instanta. din orice cauza. termenul se prelungeste cu cel mult o lun a pentru angajarea altui avocat. de catre avocatii partilor. termenul se prelungeste cu timpul i n care procesul este suspendat potrivit art. potrivit art. sunt obligate sa isi comunice inscrisurile si orice alte acte. Verificarea inscrisurilor Art. 367. . va solicita instantei sa procedeze la verificarea inscrisurilor. Solutionarea incidentelor Art. Consemnarea marturiei Art. 314 vor fi ascultati numai de catre instanta. potrivit legii . 256 sunt aplicabile. 406 alin.In cazul in care se dispune infatisarea unui inscris detinut de o au toritate sau de o alta persoana. care se aplica in mod corespunz ator. in conditiile art. daca natura probei impune aceasta. (1) va fi comunicat de indata procurorului. purtand semnatur a avocatilor.a. (2) In procesele prevazute la art. cu citarea celeila lte parti. in camera de consiliu. 91 Ascultarea martorilor Art. Partile. . 1 sau cu termenu l acordat partii interesate pentru introducerea in proces a mostenitorilor. Inscrisurile detinute de terti Art. Despre toate acestea se face mentiune in declaratia scrisa. potrivit dispozitiilor art. punandu-li-se ins a in vedere ca daca nu vor spune adevarul savarsesc infractiunea de marturie min cinoasa. 315 alin. 312 a lin. (4) Nerespectarea nejustificata a programului prevazut la alin. termenul se prelungeste cu timp ul necesar solutionarii exceptiei sau incidentului. contractul de asistenta juridica dintre una dintr e parti si avocatul sau. 3. I ncheierea poate fi atacata numai odata cu fondul procesului. 4. 367. (3) Probele pot fi administrate in cabinetul unuia dintre avocati sau in orice a lt loc convenit. prin scrisoare recoman data cu confirmare de primire sau in mod direct. . instanta trebuie sa se pronunte. (1) va putea fi prelungit daca in cursul administ rarii probelor: 1. . invoca o exceptie. (2) Martorii prevazuti la art. (5) Dispozitiile art. in conditiile art.

(1) vor fi inmanate de indata avocatilor partilor. prin avocatul sau. celorlalte parti. 373. va hotari asupra cererii de in locuire a martorilor. potrivi t alin. 364. Minist erului Public. Procesul-verbal prevazut la a rt. .(1) Avocatii partilor vor alcatui pentru fiecare parte cate un dosar si unul pentru instanta.Partile pot conveni ca declaratiile martorilor sa fie consemnate si autentificate de un notar public. ele vor cere instant ei. iar dupa fixarea termenului de judecata. (1) si (2). de ascultare din nou sau de confruntare a acestora. (2) pct. stersaturi sau schimbari in cuprinsul marturiei trebuie incu viintate prin semnatura celor mentionati la alin. potrivit art. sa se conform eze dispozitiilor art. sub semnatura de primire. in conditiile art. 372. pe care le va comunica. 370 sunt aplicabile.(1) Dupa administrarea tuturor probelor incuviintate de instanta rec lamantul. Ministerului Public. va redacta propriile concluzii scrise. precum si numele consilierilor fiecareia dintre ele. Concluziile scrise Art. 325 alin. precum si. (2) Dupa primirea concluziilor scrise ale reclamantului fiecare parte. 367. Trans crierea inregistrarilor va fi semnata potrivit alin. (1) vor fi numerotate. la termenul cand incuviinteaza probele potrivit art. Alcatuirea dosarului Art. in conditiile aratate la alin. cand este cazul. (2) Dosarele prevazute la alin. Incidentele privind probele Art. 378. potrivit art. avo . prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire. 331-333. in camera de consiliu. prin avoc atul sau. snuruite si vor purta sem natura avocatilor partilor pe fiecare pagina. (1) si depusa la dosar. sa procedeze la de semnarea acestuia. (2) Daca partile nu se invoiesc asupra alegerii expertului. reclamantului. . in conditiile legii.La expirarea termenului stabilit de instanta. De asemenea. potrivit legii. (1). cat si transcrierea ei vor fi semnate potrivit alin.Daca s-a dispus o cercetare la fata locului. (1).(1) Instanta.Cand s-a incuviintat chemarea la interogatoriu. Dispozitiile art. instanta se va pronunta cu privire la cererea de a se admite noi martori sau alte probe ce se dovedesc nece sare si care nu puteau fi prevazute pentru a fi solicitate potrivit art. sub luare de semnatura. precum si de pe cel dispus si primit potrivit art. 7. cu cel putin 30 de zile inainte de termenul fixat de instanta potrivit art. Depunerea dosarului la instanta Art. 339-341. Copii de pe interogatoriul as tfel luat. (2) De asemenea.de cuprinsul consemnarii. el are indatorirea sa dea explicati i avocatilor si partilor. . Autentificarea marturiei Art. 349 alin. 375. in care vor depune cate un exemplar al tuturor inscris urilor prin care. 374. aceasta va fi transcrisa. 379. (3) Expertul este obligat sa efectueze expertiza si sa o predea avocatilor parti lor. Expertiza Art. .(1) In cazul in care este incuviintata o expertiza. pe care le va trimite. celorlalte parti din proces si. (4) Daca marturia a fost inregistrata cu mijloace audiovizuale. instanta va cita par tile. . (2) Orice adaugiri. aceasta va putea fi ulterior transcrisa la cererea partii interesate. 92 Interogatoriul Art. se constata administrarea fiecarei probe. Atat stenogram a. 365. in programul adm inistrarii probelor partile vor trece numele expertului pe care il vor alege pri n invoiala lor. (3) Daca marturia a fost stenografiata. . 232 ali n. sau le va inmana in mod direct. 377. . . (1) va fi intocmit in atatea exemplare cate parti sunt si va fi in manat avocatilor acestora in cel mult 5 zile de la efectuarea cercetarii. 376. va redacta concluziile scrise privind sustinerea pr etentiilor sale. 341 alin. (1) si depuse la dosar. cand este cazul. 365. aceasta se va face de c atre instanta potrivit dispozitiilor art. Cercetarea la fata locului Art. la termenul stabilit. sub sanctiunea de a nu fi luate in seama. (1).

instanta poate cere partilor. 385. acordand partilor cuvantul pentru a pune concluzii prin avocat. rezulta necesitatea acestei masuri. Judecarea cauzei Art. instanta va stabili termene scurte. precum si cele care. 378. (4) Daca. instanta va fixa termenul de judecata. in ordinea si conditiile prevazute la art. Inchiderea dezbaterilor in fond Art. . pentru motive temeinice si dupa a scultarea partilor. cauzele fiind considerate urgente. 381. (2) La acest termen. SECÞIUNEA a 3-a Dezbaterea in fond a procesului Obiectul dezbaterilor Art.Dezbaterile procesului poarta asupra imprejurarilor de fapt si temei urilor de drept. (3) In acest scop. Pentru prezentarea in fata instantei martorii vor fi citati.(1) Dispozitiile subsectiunii a 3-a "Probele" a sectiunii a 2-a a ca pitolului II sunt aplicabile. presedintele inchide dezbaterile.(1) Primind dosarul. in cazurile si conditiile pr evazute de dispozitiile art. presedintele deschide dezbaterile asupra fondului cauzei. dat in c unostinta partilor. Completarea sau refacerea unor probe Art. reprezinta partea. 382. Partile pot depune aceste completari si in cazul in care acestea nu au fost cerute de insta nta. la inchiderea dezba terilor. pune in discutia acestora cererile. 388. . 387. (2) sunt aplicabile. . (1). (2) La cererea avocatului sau a partii interesate instanta poate lua masura amen zii judiciare si obligarii la plata de despagubiri. in continuare. chiar in afara orelor fixate pentru judecarea pri cinilor. ridicate de ca tre instanta din oficiu. in termen scurt. va proceda la judecarea in fond a procesului. 211. Chestiunile prealabile dezbaterilor in fond Art. 384. date in cu nostinta partilor.catii partilor vor prezenta impreuna instantei dosarul cauzei.Dezbaterile incepute vor fi continuate la acelasi termen pana la inc hiderea lor. instanta socoteste ca nu este neces ara administrarea de noi probe sau a unora dintre cele administrate de avocati.Instanta poate proceda la completarea ori refacerea unor probe. Deschiderea dezbaterilor in fond Art. pentru motive temeinice. dand cuvantul partilor. . . cu exceptia cazului in care.Inainte de a se trece la dezbaterea fondului cauzei. . la termenul prevazut la alin. din dezbateri. sa depuna completari la notele intocmite potrivit art. 182-185. dupa caz. . 386. (2) Daca va considera necesar. instanta va putea hotari. pot fi invocate in orice stare a pro cesului. potrivit legii. .Daca partile declara ca nu mai au cereri de formulat si nu mai sunt alte incidente de solutionat. . exceptiil e procesuale si apararile care nu au fost solutionate in cursul cercetarii proce sului. . Dispozitiile aplicabile Art. Dispozitiile art. in c azul in care. sunt lasate i n continuare pentru o alta zi. invocate de parti in cererile lor sau. potrivit legii. 380. instanta. 94 Continuarea dezbaterilor in fond Art. daca in prezenta subsectiune nu se prevede altfel. sa se administreze noi probe sau sa se administreze nemijloc it in fata sa unele dintre probele administrate de avocati. 238. care nu va putea fi mai lung de 15 zile de la data primirii dosarului. din o ficiu sau la solicitarea partilor. intocmit potrivit art. de 93 asemenea. 154 si ale art.(1) Cand considera ca au fost lamurite toate imprejurarile de fapt s i temeiurile de drept ale cauzei. 307 alin. pentru ca fiecare sa isi sustina cererile si apararile formulate in proces.Dispozitiile prezentei subsectiuni sunt aplicabile in mod corespunza tor si consilierilor juridici care. Consilierii juridici Art. 383.

arenda. 389. (3) Partile vor pune din nou concluzii asupra chestiunilor aflate in divergenta. i-a incetat calitatea de judecator sau este suspendat din fu nctie. 95 (2) Daca cererea are ca obiect pretentii privitoare la obligatia de intretinere. 390. sub sanctiunea de a nu fi luat in seama. constituit prin includerea in completul initial si a presed intelui instantei sau a vicepresedintelui. daca instanta nu ia hotararea de indata. (3) In cazul in care majoritatea nu poate fi realizata. alocatia pentru copii. instanta il va obliga pe parat. hotararea nu poate fi pronuntata mai inaint e de data fixata in acest scop.(1) In situatia prevazuta la art. 393. i n conditiile legii. presedintele. . (2) Cand unanimitatea nu poate fi realizata. (5) Cand divergenta nu priveste solutia ce trebuie data intregii cauze. Fiecare dintre membrii completului de judecata are indatorirea sa isi exprime opinia. Ea nu poate acorda mai mult sau altceva decat s-a cerut. In aceasta situatie. . a presedintelui de sectie ori a unui judecator desemnat de presedinte. judecatorii avand dreptul de a reveni asupra parerii lor care a provocat divergenta. (1). (4) Dispozitiile art. (2) In cazul amanarii prevazute la alin. odata cu anuntarea t ermenului la care a fost amanata pronuntarea. completul de judecata delibereaza in secret asupra hotararii ce urmeaza sa pronunte. judecatorii ale caror pareri se apropie mai mult sunt datori sa se uneasca i ntr-o singura opinie. 391. Amanarea pronuntarii Art. 392. incepand cu cel mai nou in functie. divergenta se judec a in aceeasi zi sau. Presedintele isi exprima opinia cel din urma. rate din pretul vanzar ii sau alte sume datorate periodic. daca nu este posibil. partile nu mai pot depune niciun inscris la do sarul cauzei. sa administreze noi dovezi si sa ordone orice alte masuri ing aduite de lege. (3). dupa jud . chirie. . dupa achitarea taxelor de timbru. Judecata in complet de divergenta Art. cu citarea partilor. potrivit legii.(1) Instanta este obligata sa se pronunte asupra tuturor cererilor d eduse judecatii. (2) Dezbaterile vor fi reluate asupra chestiunilor ramase in divergenta si care se anunta partilor in sedinta. . instanta fiind indreptatita. SECÞIUNEA a 4-a Deliberarea si pronuntarea hotararii Deliberarea Art. la cererea r eclamantului. 392 alin. si la plata sume lor devenite exigibile dupa introducerea cererii.(3) Dupa inchiderea dezbaterilor. atunci cand apreciaz a ca este necesar. 392 alin.(1) In cazuri justificate. pronuntarea acesteia poate fi amanata pentru un termen care nu poate depasi 15 z ile. Solutionarea cauzei Art. pent ru ca ele sa puna din nou concluzii in fata completului de judecata legal consti tuit. Daca din deliberare rezulta mai mult de doua opin ii. (2) se aplica in mod corespunzator. (3) Daca pronuntarea a fost amanata. daca l egea nu prevede altfel. procesul se judeca in co mplet de divergenta. intr-un termen care nu poate depasi 2 0 de zile de la ivirea divergentei. (3) Judecatorul care a luat parte la judecata este tinut sa se pronunte chiar da ca nu mai este judecator al instantei respective. cu exceptia cazului in care. (2) La deliberare iau parte numai membrii completului in fata carora au avut loc dezbaterile. hotararea se ia cu majoritatea memb rilor completului de judecata. poate stabili ca pronuntarea hotar arii se va face prin punerea solutiei la dispozitia partilor prin mijlocirea gre fei instantei. procesul se repune pe rol. In pricinile considerat e urgente acest termen nu poate fi mai mare de 7 zile.(1) Dupa inchiderea dezbaterilor.(1) Hotararea trebuie sa fie rezultatul acordului membrilor completu lui de judecata si se da in numele legii. Luarea hotararii Art. . cu citarea partilor. plata salariului.

(4) Daca reclamantul renunta la judecata la primul termen la care partile sunt l egal citate sau ulterior acestui moment. 390 alin. la calea de atac. C and renuntarea are loc in fata unei sectii a Inaltei Curti de Casatie si Justiti e. dispozitiile alin. 394. fie verbal in sedinta de judecata. recursul se judeca de Completul de 9 judecatori. va dispune repunerea pe rol a cauzei. (1) aplicandu-se in mod corespunzator. Daca paratul nu este prezent la term enul la care reclamantul declara ca renunta la judecata. la cererea paratului. in afara de cazul cand legea prevede in mod expres altfel. (2) Cererea se face personal sau prin mandatar cu procura speciala.Daca in timpul deliberarii instanta gaseste ca sunt necesare probe s au lamuriri noi. la locul unde s-au desfasurat dezbaterile. care va citi minuta. dupa care se va trece intr-un registru special. 401. indicand si calea de atac ce poate fi folosita impotriva hotararii. cu citarea partilor. (2) Minuta. 400. 397. in condi tiile legii. Repunerea pe rol Art. (2) Renuntarea se poate face si ulterior pronuntarii. in tot sau in parte. . . completul care a judecat inainte de iv irea ei va putea continua judecarea cauzei. . cand este cazul. in tot sau in pa rte.(1) Dupa ce a fost luata hotararea. de catre prese dinte sau de catre un judecator. Renuntarea la calea de atac in fata primei instante Art. (2) Renuntarea produce efecte numai fata de partile in privinta carora a fost fa .(1) Renuntarea la judecata a unuia dintre reclamanti nu este opozabi la celorlalti reclamanti. care va fi judecat de instanta ierarhic superioara celei care a luat act de renuntare.Data hotararii este aceea la care minuta este pronuntata potrivit le gii. CAPITOLUL III Unele incidente procedurale SECÞIUNEA 1 Renuntarea la judecata Conditiile Art.(1) Partea prezenta la pronuntarea hotararii poate renunta. (3) Daca renuntarea s-a facut dupa comunicarea cererii de chemare in judecata. fie prin cerere scrisa.(1) Reclamantul poate sa renunte oricand la judecata.ecarea chestiunilor ramase in divergenta. Efectele renuntarii Art. a hotararilor pronuntate in cauza.Nulitatea unei hotarari nu poate fi ceruta decat prin caile de atac prevazute de lege. se va semna pe fiecare pagina de catre judecatori. Lipsa unui raspuns pana la termenul acordat se considera acord tacit la renunt are. 398. Intocmirea minutei Art. renuntarea nu se poate face decat cu ac ordul expres sau tacit al celeilalte parti. Data hotararii Art. se va intocmi de indata o minuta care va cuprinde solutia si in care se va arata. . 97 (6) Renuntarea la judecata se constata prin hotarare supusa recursului. sub sanctiunea nulitatii hotararii. . a hotararii sau. dupa caz. prin prezentarea partii inaintea presedintelui instantei sau prin i nscris autentic. atat timp cat dosarul nu a fost inaintat la instanta competenta . instanta va acorda para tului un termen pana la care sa isi exprime pozitia fata de cererea de renuntare . membru al completului de judecata.Sub rezerva dispozitiilor art. 399. il va obliga pe reclamant la cheltuielile de jude cata pe care paratul le-a facut. 396. instanta va lua act de renuntare si va dispune si anularea. 96 Pronuntarea hotararii Art. tinut la gref a instantei. i nstanta. . facandu-se mentiune despre aceasta intr-un proces -verbal semnat de presedinte si de grefier. (5) Cand renuntarea la judecata se face in apel sau in caile extraordinare de at ac. (2). hotararea se va pronun ta in sedinta publica. opinia separa ta a judecatorilor aflati in minoritate. . chiar si dupa declararea c aii de atac. Nulitatea hotararii Art. 395. .

dispunand si asupra cheltuielilor de judecata. 407. Suspendarea facultativa Art. 4. 5. in afara de cazul cand partea interesata cere termen pentru introducerea in judecata a acestora. (2) In caz de renuntare la dreptul pretins. 2. Cu toate acestea. 402 aplicandu-se in mod corespu nzator. pana la numirea unui nou t utore sau curator. 403.Hotararea este supusa recursului. cauza se judeca daca reclamantul sau paratul a cerut in scr is judecarea in lipsa. dispozitiile art. faptele prevazute la alin. . prin incetarea functiei tutorelui sau curatorului.(1) Reclamantul poate. SECÞIUNEA a 3-a Suspendarea procesului Suspendarea voluntara Art. in masura renuntarii. in cazul in care instanta formuleaza o cerere de pronuntare a unei hotarari p reliminare adresata Curtii de Justitie a Uniunii Europene. cand niciuna dintre parti. 406. prin interdictia judecatoreasca sau punerea sub curatela a unei parti. . cat si prin inscris autentic. in tot sau in parte. daca poate dispune de acesta. (1) nu impiedica pronuntarea ho tararii.(1) Cand renuntarea este facuta in instanta de apel. Suspendarea de drept Art. legal citate. . potrivit prevederilor tratatelor pe care se intemeiaza Uniunea Europeana. Caile de atac Art. 404. cand amandoua partile o cer. surveni t cu mai putin de 15 zile inainte de ziua infatisarii. 98 (2) Cererea de judecata in lipsa produce efecte numai la instanta in fata careia a fost formulata. consemnandu-se in incheiere . dispozitiile art. de existenta sau inexist enta unui drept care face obiectul unei alte judecati. sa renunte la insus i dreptul pretins. 8. daca legea nu prevede altf . 2. (2) Cand renuntarea este facuta in caile extraordinare de atac. (2) Cu toate acestea. pana l a numirea tutorelui sau curatorului.(1) Instanta poate suspenda judecata: 1. 402. 2. cand s-a inceput urmarirea penala pentru o infractiune care ar avea o inrauri re hotaratoare asupra hotararii ce urmeaza sa se dea. recursu l se judeca de Completul de 9 judecatori. cand dezlegarea cauzei depinde. (3) Renuntarea se poate face atat verbal in sedinta. 3. Cand renunt area are loc in fata unei sectii a Inaltei Curti de Casatie si Justitie. daca debitorul trebuie reprezentat. Renuntarea in caile de atac Art. in tot cursul procesului. vor fi anulate h otararile pronuntate in cauza. 6. pana la introducerea in cauza a mostenitoril or. nu se infatiseaza la strigarea cauze i. instanta pronunta o hotarare prin ca re va respinge cererea in fond. in alte cazuri prevazute de lege. 402 aplicandu-se in mod corespunzator. pana la numirea unui nou reprezentant sau mandatar. cand persoana juridica este dizolvata. care se judeca de instanta ierarhi c superioara celei care a luat act de renuntarea la dreptul pretins.(1) Judecarea cauzelor se suspenda de drept: 1.(1) Judecatorul va suspenda judecata: 1. hotararea prime i instante va fi anulata in tot sau in parte. daca ele au survenit dupa inchiderea dezbaterilor. . in temeiul unei hotarari judecatores ti definitive. prin decesul uneia dintre parti. SECÞIUNEA a 2-a Renuntarea la dreptul pretins Renuntarea in prima instanta Art. 405. prin decesul reprezentantului sau al mandatarului uneia dintre parti. pana la numirea administrator ului ori lichidatorului judiciar. fara a fi necesar acordul parat ului. pana la desemnarea lichidatorului. 7.cuta si nu afecteaza cererile incidentale care au caracter de sine statator. prin deschiderea procedurii insolventei. . .

(3) Cu toate acestea. cererea n-a ajuns la instanta competenta sau nu se poate fixa termen de judeca ta. revizuire si orice alta cerere de reformare sau de retractare se perima de drept . chiar impotriva incapabililor. precum si in a lte cazuri expres prevazute de lege. 1-6. in cazurile prevazute la art. precum si in a lte cazuri stabilite de lege. in alte cazuri prevazute de lege. atat impotriva incheierii prin care s-a dispus suspendarea. 407. cursul perimarii este suspendat timp de o luna de la data cand s-au petrecut faptele care au determinat suspendarea judec atii. Cand suspendarea a fost dispusa de Inalta Curte de Casatie si Ju stitie recursul se judeca de Completul de 9 judecatori. pe timpul cat partea este impiedicata de a starui in judecata din cauza unor motive temeinic justificate. a partii interesate. (3) Nu constituie cauze de perimare cazurile cand actul de procedura trebuia efe ctuat din oficiu. 409. (2) In cazurile prevazute la art. Intreruperea cursului perimarii Art. 411. ori da ca urmarirea penala care a determinat suspendarea dureaza mai mult de un an de l a data la care a intervenit suspendarea. 3.(1) Orice cerere de chemare in judecata. precum si cele cand.Perimarea se intrerupe prin indeplinirea unui act de procedura facut in vederea judecarii procesului de catre partea care justifica un interes. 408. de asemenea. daca suspendarea nu este cauzata de lipsa de staru inta a partilor in judecata. 3. daca se constata ca partea care a cerut-o nu are un comportament diligent in cadrul proc esului care a determinat suspendarea. fara a se dispune o solutie in acea cau za.el. Hotararea de suspendare Art. daca a ramas in nelucrare din motive imputabile partii. prin cererea de redeschidere a procesului. 4. timp de 6 luni. contestatie.(1) Asupra suspendarii judecarii procesului instanta se va pronunta prin incheiere care poate fi atacata cu recurs in mod separat. 410. dupa caz. cat si imp otriva incheierii prin care s-a dispus respingerea cererii de repunere pe rol a procesului. in cazurile prevazute la art. tergiversand solutionarea acestuia. (1) pct. pronuntata de instanta in cazurile prevazute la art. 406 ali n. 99 (2) Recursul se poate declara cat timp dureaza suspendarea cursului judecarii pr ocesului. 2. a lichidatorului. cand suspendarea s-a dispus prin invoirea partilor sau din cauza lipsei lor. . 406. SECÞIUNEA a 4-a Perimarea cererii Cererile supuse perimarii Art. 406 alin. recurs. tutorelui sau curatorului. 412. apel. la instanta ierar hic superioara. (2) Termenul de perimare curge de la ultimul act de procedura indeplinit de part i sau de instanta. prin cererea de redeschidere facuta de una dintre parti. dupa pronuntarea hotarari i de catre Curtea de Justitie a Uniunii Europene. daca aceste fapte s-au petrecut in cele din urma 3 luni ale termenului de perimare. Reluarea judecarii procesului Art. a celui reprezentat de mandatarul defunct. . . din motive care nu sunt imputabile partii . 7. . Suspendarea cursului perimarii Art. (3) Perimarea se suspenda. (2) Suspendarea va dura pana cand hotararea pronuntata in cauza care a provocat suspendarea a devenit definitiva. prin alte modalitati prevazute de lege. 100 .Judecata cauzei suspendate se reia: 1. instanta poate reveni motivat asupra suspendarii. a administratorul ui judiciar ori a lichidatorului judiciar. a noului mandatar sau. (1) pct. .(1) Cursul perimarii este suspendat cat timp dureaza suspendarea jud ecatii. facuta cu aratarea mostenitorilor.

416. partea introductiva a hotararii va cuprinde numai denumirea instantei. b) considerentele. Hotararea de perimare Art. cere rea de perimare ori actul de procedura intrerupator de perimare al unuia foloses te si celorlalti. partile pot folosi d ovezile administrate in cursul judecarii cererii perimate. . in masura in care nou a instanta socoteste ca nu este necesara refacerea lor. Denumirea.(1) Perimarea se constata din oficiu sau la cererea partii interesat e. la instanta ierarh ic superioara. (2) Hotararea prin care instanta se pronunta asupra apelului. cat si cele pentru care s-au inlatu rat cererile partilor. .Efectele cererii asupra coparticipantilor Art. Cand perimarea se constata de o sectie a Inaltei Curti de Casatie si Justitie. 414 se aplica in mod corespunzator. precum si mentiunea ca celelalte date sunt aratate in inchei ere. in termen de 5 zile de la pronuntare. codul numeric personal . sentinta sau decizie. .In cazul in care sunt mai multi reclamanti sau parati impreuna. (2) Perimarea poate fi invocata si pe cale de exceptie in camera de consiliu sau in sedinta publica. pronunta o incheiere care poate fi atacata odata cu fondul procesului. 228 ali n. expunerea situatiei de fapt retinuta de instanta pe baza probelor administrate. numarul d osarului. 418. numele si prenumele grefierului. (3) Hotararea prin care instanta se pronunta asupra contestatiei in anulare sau asupra revizuirii se numeste. 101 CAPITOLUL IV Hotararile judecatoresti SECÞIUNEA 1 Dispozitii generale § 1. (2) Hotararea care constata perimarea este supusa recursului. . Procedura perimarii Art. arata ndu-se atat motivele pentru care s-au admis.(1) Hotararea prin care cauza este solutionata de prima instanta sau prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza se numeste sentinta. Judecatorul va cita de urgenta partile si va dispune grefierului sa intocmeas ca un referat asupra actelor de procedura in legatura cu perimarea.(1) Hotararea va cuprinde: a) partea introductiva. 413. Perimarea instantei Art. . numele si prenumele procurorului. recursului si recu rsului in interesul legii.(1) Daca instanta constata ca perimarea nu a intervenit. intocmirea si comunicarea hotararii Denumirea hotararilor Art. Continutul hotararii Art. motivele de fapt si de drept pe care se intemeiaza solutia. daca a part icipat la judecata. in care se vor arata numele. prenumele. daca legea nu prevede altfel. (4) Toate celelalte hotarari date de instanta se numesc incheieri. c) dispozitivul. recursul se judeca de Comple tul de 9 judecatori. (3) Perimarea cererii de chemare in judecata nu poate fi ridicata pentru prima o ara in instanta de apel. data. 414. Cand dezbaterile au fost consemnate intr-o incheiere de sedinta. precum si hotararea pronuntata ca urmare a anularii i n apel a hotararii primei instante si retinerii cauzei spre judecare ori ca urma re a rejudecarii cauzei in fond dupa casarea cu retinere in recurs. dupa caz. Efectele perimarii Art. in care se vor face mentiunile prevazute la art. Di spozitiile art. in care se vor arata obiectul cererii si sustinerile pe scurt ale partilor. chiar in lipsa unor motive imputabile partii. (1) si (2). . (2) Cand insa se face o noua cerere de chemare in judecata. se numeste d ecizie. .(1) Perimarea lipseste de efect toate actele de procedura facute in acea instanta. prenumele si calitatea membrilor completului de judecata .Orice cerere adresata unei instante si care a ramas in nelucrare tim p de 10 ani se perima de drept. 415. numele. 417. 419.

in tot sau in parte.Adaugirile. presedinte le il va putea desemna pe unul dintre acestia sa redacteze hotararea. schimbarile sau corecturile in cuprinsul hotararii vor t rebui semnate de judecatori. iar daca si acesta ori judec atorul unic se afla intr-o astfel de situatie. (4) De asemenea. se va arata ceea ce se cuvine fiecarui reclamant si la ce este obli gat fiecare parat ori. Comunicarea se va face de indata ce hotararea a fost redacta ta si semnata in conditiile legii.(1) Hotararea se redacteaza de judecatorul care a solutionat procesu l. a unui act notarial. direc t ori prin intermediul Camerei Notarilor Publici in circumscriptia careia functi oneaza. (2) In cazul in care unul dintre judecatori a ramas in minoritate la deliberare. 421. Redactarea si semnarea hotararii Art. (2) Hotararile definitive prin care s-a dispus efectuarea unei inscrieri in cart ea funciara sau. codul uni c de inregistrare sau codul de identificare fiscala. . ea va f i semnata in locul sau de presedintele completului. judecatorul care e ste de acord cu solutia. Comunicarea hotararii Art. mentiu nea ca s-a pronuntat in sedinta publica sau intr-o alta modalitate prevazuta de lege. cand este ca zul. s olutia pe care a propus-o si semnatura acestuia. 422. chiar da ca este definitiva. dintre care unul se ata seaza la dosarul cauzei. este supusa unei cai de atac ori este definitiva. (3) Hotararea va fi semnata de catre judecatori si de grefier. daca drepturile si obligatiile partilor sunt solidare sau indivizibile. precum si 102 semnaturile judecatorilor si grefierului. Cand completul de judecata a fost compus din mai multi judecatori. dupa caz. opinia concurenta se redacteaza si se semneaza in acelasi termen. in alte registre publice se vor comunica din oficiu s i institutiei sau autoritatii care tine acele registre. Adaugirile. Efectele hotararii judecatoresti . dar pentru considerente diferite. hotararile prin care instanta se pronunta in legatura cu preved eri cuprinse in Tratatul privind functionarea Uniunii Europene si in alte acte j uridice ale Uniunii Europene se comunica. (3) Hotararile definitive prin care s-a dispus anularea.si domiciliul sau resedinta partilor ori. chiar daca nu sunt definit ive. Cand impiedicarea priveste pe grefier. solutia data tuturor cererilor deduse judecatii si cuantumul cheltuie lilor de judecata acordate. cand este cazul. sediul. 103 § 2. . sub sanctiunea neluarii lor in seama. el isi va redacta opinia separata care va cuprinde expunerea considerentelor. numarul de inmatriculare in registrul comertului ori de inscriere in registrul persoanelor juridice si cont ul bancar. (6) Hotararea se va intocmi in doua exemplare originale. in copie. iar celalalt se va depune spre conservare la dosarul de hotarari al instantei. hotararea se va semna de catre pr esedintele instantei. precum si. denumirea. (4) Daca vreunul dintre judecatori este impiedicat sa semneze hotararea. dupa caz. schimbarile sau corecturile Art. 420. se comunica din oficiu notarului public instrumentator. din oficiu. Cand hotararea este supusa apelului sa u recursului se va arata si instanta la care se depune cererea pentru exercitare a caii de atac. va redacta separat op inia concurenta. De asemenea.(1) Hotararea se va comunica din oficiu partilor.sef. (2) Daca hotararea s-a dat in folosul mai multor reclamanti sau impotriva mai mu ltor parati. hotararea se va sem na de grefierul. Opinia separata a judecatorului ramas in minoritate. In toate cazurile se face mentiune pe hotarare despre cauz a care a determinat impiedicarea. (5) Hotararea se va redacta si se va semna in cel mult 30 de zile de la pronunta re. . data pronuntarii ei. (3) In partea finala a dispozitivului se vor arata daca hotararea este executori e. si autoritatii sau institutiei nationale cu atributii de reglementare in ma terie.

autoritate de lucru judecat cu privire la chestiunea transata.(1) Cand paratul a recunoscut in tot sau in parte pretentiile reclam antului. Efectele lucrului judecat Art. .(1) Hotararea judecatoreasca este obligatorie si produce efecte numa i intre parti si succesorii acestora. . chiar fara sa fi fost citate. (2) Cand recunoasterea pretentiilor a fost facuta inaintea instantei de apel.Dezinvestirea instantei Art. (5) Hotararea atacata cu contestatia in anulare sau revizuire isi pastreaza auto ritatea de lucru judecat pana ce va fi inlocuita cu o alta hotarare. SECÞIUNEA a 2-a Hotararile date in baza recunoasterii pretentiilor Cazurile Art. in conditiile prevaz ute de lege. 431. 425. (3) Hotararea judecatoreasca prin care se ia o masura provizorie nu are autorita te de lucru judecat asupra fondului. 104 (2) Hotararea este opozabila oricarei terte persoane atat timp cat aceasta din u rma nu face.(1) Hotararea judecatoreasca ce solutioneaza. 430. Dispozitiile art. in conditiile legii. daca are legatura cu solutionarea acestuia din urma. autoritatea de lucru jud ecat este provizorie. 427. 429.Hotararea judecatoreasca are putere executorie. partii i se poate crea in propria cale de atac o situatie mai rea decat aceea din hotararea atacata. judecata va continua cu privire la pretent iile ramase nerecunoscute. . de la pronuntare. in temeiul aceleiasi cauze si pentru acelasi obiect. ho tararea primei instante va fi anulata in masura recunoasterii. (2) Daca partile se infatiseaza la ziua stabilita pentru judecata. (2) raman a plicabile. . 430 poate fi atacata numai cu recurs la instanta ierarhic superioara. .(1) Nimeni nu poate fi chemat in judecata de doua ori in aceeasi cal itate. 426. 432. f ondul procesului sau statueaza asupra unei exceptii procesuale ori asupra oricar ui alt incident are. (2) Daca recunoasterea este partiala.Dupa pronuntarea hotararii instanta se dezinvesteste si niciun judec ator nu poate reveni asupra parerii sale. chiar inaintea instantei de recurs. (2) Autoritatea de lucru judecat priveste dispozitivul. (4) Cand hotararea este supusa apelului sau recursului. Ca efect al admiterii exceptiei. Obligativitatea si opozabilitatea hotararii Art. . Calea de atac Art. (2) Oricare dintre parti poate opune lucrul anterior judecat intr-un alt litigiu . cererea pentr u darea hotararii va putea fi primita chiar de un singur judecator. . in mod corespunzator. . a cererii. 423. SECÞIUNEA a 3-a Hotararea prin care se incuviinteaza invoiala partilor Conditiile in care se poate lua act de tranzactie Art. instanta. 430 alin.Hotararea are forta probanta a unui inscris autentic. .Exceptia autoritatii de lucru judecat poate fi invocata de instanta sau de parti in orice stare a procesului. Puterea executorie Art. Forta probanta Art. instanta urmand a pronunta o noua hotarare asupra ace stora. 428. precum si considerentele pe care acesta se sprijina. . Autoritatea de lucru judecat Art. dispunandu-se adm iterea. la cererea acestuia din urma. in tot sau in parte. dovada contrara.(1) Partile se pot infatisa oricand in cursul judecatii.(1) Hotararea prevazuta la art. Exceptia autoritatii de lucru judecat Art. . inclusiv cele prin care s-a rezolvat o chestiune li tigioasa. va da o hotarare in masura recu noasterii. 424. pentru a cere sa se dea o hotarare care sa consfinteasca tran zactia lor.

cu citarea partilor. SECÞIUNEA a 5-a Executarea provizorie . in termen de 15 zile de la pronu ntare. cheltuielile vor fi suportate de parte potrivit dreptului comun.Incheierile pronuntate in temeiul art. cheltuielile facute de parte in aceste cereri vor f i suportate de stat. lamurirea. indreptarea se va face in ambele exemplare ale hotarar ii. de lamurire sau de completar e a hotararii a fost admisa.Dispozitiile prezentei sectiuni se aplica in mod corespunzator si in cazul in care tranzactia partilor este urmarea procedurii de mediere. (3) se aplica in mod corespunzator. pentru motive procedurale.Hotararea care consfinteste tranzactia intervenita intre parti poate fi atacata. Forma tranzactiei Art. 435. indreptarea.Indreptarea. se poate cere completarea hotararii in acelasi termen in care se poat e declara. . (2) Cererea se solutioneaza de urgenta. 438 sunt supuse acelorasi cai de atac ca si hotarari le in legatura cu care s-a solicitat. traducatorilor. atat in dosarul cauzei. . Domeniul de aplicare Art. . Prevederile art. (2) Instanta va rezolva cererea de urgenta.(1) In cazul in care sunt necesare lamuriri cu privire la intelesul. . (3) Dispozitiile prezentului articol se aplica si in cazul cand instanta a omis sa se pronunte asupra cererilor martorilor. prin hotarare separ ata.(1) Daca prin hotararea data instanta a omis sa se pronunte asupra u nui capat de cerere principal sau accesoriu ori asupra unei cereri conexe sau in cidentale. 438. 105 SECÞIUNEA a 4-a Indreptarea. 436. 433. dupa caz. 441. ci n umai in conditiile art. . (3) Incheierea se va atasa la hotarare. 439. prin incheiere data in camera de con siliu. Calea de atac Art.In cazul in care cererea de indreptare. lamurirea si completarea hotararii Indreptarea hotararii Art. calitatea si sustin erile partilor sau cele de calcul. 434. . precum si orice alte erori materiale cuprinse in hotarari sau incheieri pot fi indreptate din oficiu ori la cerere. instanta va da hotararea in came ra de consiliu. Cand cererea a fost r espinsa. cu privire la drepturile lor. apel sau recurs impotriva acelei hotarari. intinderea sau aplicarea dispozitivului hotararii ori daca acesta cuprinde disp ozitii contradictorii. cat si in dosaru l de hotarari al instantei. (3) In cazul hotararilor. Completarea hotararii Art. Obligativitatea procedurii Art. din fondul constituit potrivit legii. iar in cazul hot ararilor date in fond dupa casarea cu retinere. precum si hotarar ea pronuntata potrivit art. dupa caz. numai cu recurs la instanta ierarhic sup erioara. . partile pot cere instantei care a pronuntat hotararea sa lamureasca dispozitivul sau sa inlature dispozitiile potrivnice. Partile vor fi citate numai daca instanta socoteste ca este necesar ca ele sa dea anumite la muriri. 106 Suportarea cheltuielilor de judecata Art. interpre tilor sau aparatorilor.(1) Erorile sau omisiunile cu privire la numele. . cu citarea partilor.(3) Daca partile se infatiseaza intr-o alta zi. 436 si 437. 437. 436-438. . inlaturarea dispozitiilor contradictorii ori completarea hotararii nu poate fi ceruta pe calea apelului sau recursului. (2) Instanta se pronunta prin incheiere data in camera de consiliu.Tranzactia va fi incheiata in forma scrisa si va alcatui dispozitivu l hotararii. 437 alin. lamurirea sau inlat urarea dispozitiilor contradictorii ori completarea. expertilor. Caile de atac Art. Lamurirea hotararii si inlaturarea dispozitiilor contradictorii Art. 440.

plata salariilor sau a altor drepturi izvorate din raporturile juridice de mu nca. la cerere se va alatura o copie legalizata a dispoz itivului hotararii. precum si modul de exercitare a dreptului de a avea legaturi perso nale cu minorul. la instanta de apel. precum si a sumelor cuvenite. 324 alin. 430. precum si atunci cand ar aprecia ca neluarea de indata a acestei masuri este vadit prejudiciabila pentru creditor. pronuntate in conditiile art.(1) Instanta poate incuviinta executarea provizorie a hotararilor pr ivitoare la bunuri ori de cate ori va considera ca masura este necesara in rapor t cu temeinicia vadita a dreptului ori cu starea de insolvabilitate a debitorulu i. I n aceasta din urma situatie. stabilirea locuint ei minorului. (2) Instanta poate. (3). fie distinct in tot cursul judecatii in apel. 6. sa reduca motivat partea din cheltuieli le de judecata reprezentand onorariul avocatilor. dupa caz. in conditiile art. SECÞIUNEA a 6-a Cheltuielile de judecata Cuantumul cheltuielilor de judecata Art. precum si verbal in instanta pana la inchiderea dezbaterilor. 442. (6) sunt aplicabile. de cazare.(1) Hotararile primei instante sunt executorii de drept cand au ca o biect: 1. 7. daca despagubirile s-au acordat sub forma de prestatii banesti periodice. chiar si din oficiu. numai in ceea ce priveste posesia. sumele cuvenite martorilor pentru depla sare si pierderile cauzate de necesitatea prezentei la proces. instanta il va putea obl iga pe creditor la plata unei cautiuni. (1) are caracter provizoriu. In aceste cazuri. 107 Suspendarea executarii provizorii Art. aceasta va putea fi incuviintata provizoriu. 2. atunci cand acesta este vadit . 708 alin. in orice alte cazuri in care legea prevede ca hotararea este executorie. (4). . 443. 708 alin. cereri privitoare la posesie. onorariile avocatilor. chiar inainte de sosirea dosarului. (2) Executarea hotararilor prevazute la alin. precum si orice alte cheltuieli necesar e pentru buna desfasurare a procesului. 444.(1) Suspendarea executarii provizorii va putea fi solicitata fie pri n cererea de apel. Executarea provizorie judecatoreasca Art. desfiintare de constructii. Dispozitiile a rt. 3. (2) si (3). despagubiri in caz de moarte sau vatamare a integritatii corporale ori sanata tii. . ale expertilor si ale specialistilor numiti in conditiile art. rente ori sume datorate cu titlu de obligatie de intretinere sau alocatie pen tru copii. . prin ordonanta presedintiala. in materie de stramutare de hotare. somerilor. (5) Pana la solutionarea cererii de suspendare. cheltuielile de t ransport si. 9. despagubiri pentru accidente de munca. 10. hotararile pronuntate in temeiul recunoasterii de catre parat a pretentiilor reclamantului. 445. reparatii grabnice. 8. . (4) Daca cererea a fost respinsa de prima instanta. ea poate fi facuta din nou i n apel. 708 alin. punerea sau ridicarea sigiliului ori facerea inventarului. precum si pensii acordate in cadrul asigurarilor sociale. (4) Suspendarea va putea fi incuviintata numai cu plata unei cautiuni al carei c uantum va fi stabilit de instanta in conditiile art. 4. cand prin hotarare se dispune intabularea unui drept sau radierea lui din car tea funciara. (2) Executarea provizorie nu se poate incuviinta: 1. 2. plantatii sau a oricaror lucrari avand o asezare fixa.(1) Cheltuielile de judecata constau in taxele judiciare de timbru s i timbrul judiciar. c u respectarea cerintei prevazute la alin. (2) si (3). daca este cazul. (3) Cererea de executare provizorie se va putea face in scris.Executarea provizorie de drept Art. (3) Cererea de suspendare se va judeca de catre instanta de apel. potrivit legii. 5. stabilirea modului de exercitare a autoritatii parintesti. (2) Cererea se va depune la prima instanta sau.

in cond itiile legii. 447. din oficiu.Paratul care a recunoscut.(1) Partea care pierde procesul va fi obligata. iar caile extraordinare de atac sunt recursul. recursul este inadmisibil. la cererea partii ca re a castigat. . potrivit legii. (2) Cand cererea a fost admisa numai in parte. daca este cazul. Legalitatea caii de atac Art. 450.Daca in cauza sunt mai multi reclamanti sau mai multi parati. Subiectele cailor de atac Art. tuturor partilor care au lu at parte la judecata in care s-a pronuntat hotararea atacata. 108 Exonerarea de plata a paratului Art. (3) Dispozitiile alin. 452. (2) Mentiunea inexacta din cuprinsul hotararii cu privire la calea de atac desch isa contra acesteia nu are niciun efect asupra dreptului de a exercita calea de atac prevazuta de lege.Caile de atac pot fi exercitate numai de partile aflate in proces ca re justifica un interes. 453. Situatia mai multor reclamanti sau parati Art. Dovada cheltuielilor de judecata Art. dovada existentei si intinderii lor. . cu exceptia cazului in care.(1) Caile extraordinare de atac nu pot fi exercitate atat timp cat e ste deschisa calea de atac a apelului.Calea ordinara de atac este apelul. . hotararea pronuntata de instan ta de control judiciar va fi comunicata. daca acesta nu a fost exercitat. . pretentiile reclamantului nu va putea fi obligat la plata cheltuielilor de judecata. 324 alin. (1). tinand seama si de circumstantele cauzei. contestatia in anulare si revizuirea. (3) Daca instanta respinge ca inadmisibila calea de atac exercitata de partea in teresata in considerarea dispozitiilor alin. Cu toate acestea. proportion al sau solidar. precum si plata sumelor cuv enite martorilor potrivit alin. . o hotarare susceptibila de apel poa . judecatorii vor putea dispune compensarea cheltuielilor de jud ecata. De la data comunic arii incepe sa curga. potrivit cu pozitia lor in proces ori cu natura raportului jurid ic existent intre ei. (2) se aplica in mod corespunzator la plata expertilor ju diciari si a specialistilor numiti in conditiile art. TITLUL II Caile de atac CAPITOLUL I Dispozitii generale Enumerarea Art. judecatorii vor stabili masura in care fiecare dintre parti poate fi obligata la plata cheltuielilor de judecata. 446. 109 (2) In cazul hotararilor susceptibile de apel. (4) Nu vor putea fi insa micsorate cheltuielile de judecata avand ca obiect plat a taxei judiciare de timbru si a timbrului judiciar. termenul pentru exercitarea caii de atac prevazute de lege. ei vor putea fi obligati sa plateasca cheltuielile de judecata in mod egal. in conditiile si termenele stabilite de aceasta. cel mai tarziu la data inchid erii dezbaterilor asupra fondului cauzei. 448. indiferent de ment iunile din dispozitivul ei. 451. .Partea care pretinde cheltuieli de judecata trebuie sa faca. Masura luata de instanta nu va avea niciun efect asupra raporturilor dintre avocat si clientu l sau. Daca este cazul. .disproportionat in raport cu valoarea sau complexitatea cauzei ori cu activitate a desfasurata de avocat. acest drept il au si alte organe sau persoane.(1) Hotararea judecatoreasca este supusa numai cailor de atac prevaz ute de lege. in afara de cazul in care. prealabil pornirii proc esului. Ordinea exercitarii cailor de atac Art. 449. (2). Acordarea cheltuielilor de judecata Art. . sa ii plateasca acesteia cheltuieli de judecata. la primul termen de judecata la care part ile sunt legal citate. a fost pus in intarziere de catre reclamant sau se afla de drept in inta rziere. (3).

457. 460. (2) Daca prin aceeasi hotarare au fost solutionate si cereri accesorii. instanta.te fi atacata. 459. iar altele r ecursului. CAPITOLUL II Apelul Apelul principal. (2) Achiesarea expresa se face de parte prin act autentic sau prin declaratie ve rbala in fata instantei ori de mandatarul sau in temeiul unei procuri speciale. Intelegerea partilor in caile de atac Art. nu produce efecte decat daca este acceptata expres de partea adversa. Unicitatea caii de atac Art. Hotararea data in apel este supusa recursului. . direct cu recurs. 432-435 se aplica in mod corespunzator. 454. (2)-(4). hotarare a este supusa in intregul ei caii de atac prevazute de lege pentru cererea princ ipala. (2) Cu toate acestea. la instanta care ar fi fost competenta sa judece recursul impotriva hotararii date in apel. .Masurile de administrare judiciara nu pot face obiectul niciunei cai de atac. partiala.(1) Achiesarea poate fi expresa sau tacita. dintre care unele sunt supuse apelului. Masurile de administrare judiciara Art. . (3) In cazul in care prin aceeasi hotarare au fost solutionate mai multe cereri principale sau incidentale. de r ecurs este cel de drept comun. daca partile consimt expres. data in fata instantei a carei hotarare se ataca si consemnata intr-un proces-verbal. solutia cu privire la celelalte cereri est e supusa cailor de atac in conditiile legii. 398 raman aplicabile. (5) In cazurile prevazute la alin. totala ori partiala. 455. (4) Daca hotararea cu privire la o cerere principala sau incidentala nu este sup usa nici apelului si nici recursului. 456.(1) Calea de atac se indreapta impotriva solutiei cuprinse in dispoz itivul hotararii. daca priveste numai o parte din hotararea respectiva. mentinand solutia cuprinsa in dispozitivul hotararii atacate. .(1) O cale de atac poate fi exercitata impotriva unei hotarari numai o singura data. Achiesarea la hotarare Art. daca legea prevede acelasi termen de exercitare pentru toate mo tivele existente la data declararii acelei cai de atac. 458. (3) Achiesarea tacita poate fi dedusa numai din acte sau fapte precise si concor dante care exprima intentia certa a partii de a-si da adeziunea la hotarare. admitand calea de atac. In acest caz recursul poate fi exercitat numai pentru incalcarea sau aplicarea gresita a normelor de drept material. dup a caz. sau. prin inscris autentic sau prin declaratie verbala.(1) Achiesarea la hotarare reprezinta renuntarea unei parti la calea de atac pe care o putea folosi ori pe care a exercitat-o deja impotriva tuturor sau a anumitor solutii din respectiva hotarare. (4) Achiesarea poate fi totala. hotararea in intregul ei este supusa apelului. Partea din hotãrâre care poate fi atacatã Art. . dupa caz. Felurile achiesarii Art. Dispozitiile art. 110 (3) Dispozitiile art. . inauntrul termenului de apel. daca priveste hotararea in intregul ei. va inlatura acele con siderente si le va inlocui cu propriile considerente. daca legea nu prevede in mod expres altfel. in conditiile legii. termenul de apel sau. (3) Caile extraordinare de atac pot fi exercitate si concomitent. in cazul in care calea de atac vizeaza numai considerentel e hotararii prin care s-au dat dezlegari unor probleme de drept ce nu au legatur a cu judecata acelui proces sau care sunt gresite ori cuprind constatari de fapt ce prejudiciaza partea.(1) Hotararile pronuntate in prima instanta pot fi atacate cu apel. atunci cand este conditionata. chiar daca prin legi speciale se prevede altfel. . . Obiectul Art.Partile pot solicita instantei legal investite cu solutionarea unei cai de atac sa ia act de intelegerea lor cu privire la solutionarea litigiului. (2) Achiesarea.

Cererea de apel Art. Situatiile in care partea nu poate face apel principal Art. (1) lit. 463. desi aceasta nu era susceptibila de executare provizorie. dupa caz. 464. in afar a de cazurile in care procurorul a participat la judecarea cauzei. . (2) Termenul de apel prevazut la alin. fara sa se arate nume le si calitatea fiecarui mostenitor. In acest caz se face din nou o singura comunicare a hotararii.(1) Termenul de apel se intrerupe prin moartea partii care are inter es sa faca apel. b) si e). sub sa nctiunea decaderii. Pentru mostenitorii incapabili. denumirea si sediul lor.(1) Termenul de apel este de 30 de zile de la comunicarea hotararii. pentru persoanele juridice. afara de cazul cand legea dispune altfel. Intreruperea termenului de apel Art. 462.(1) Partea care a renuntat expres la apel cu privire la o hotarare n u mai are dreptul de a face apel principal. termenul va curge din ziua in care se va numi tutorele. (1). (4) Termenul de apel se intrerupe si prin moartea mandatarului caruia i s-a facu t comunicarea. (5) Termenul de apel suspenda executarea hotararii de prima instanta.(1) Cererea de apel va cuprinde: a) numele si prenumele. la cel din urma domiciliu al partii. (2) La cererea de apel se va atasa dovada achitarii taxelor de timbru. executarea se suspend a daca apelul a fost exercitat in termen. numarul de inmatr iculare in registrul comertului ori de inscriere in registrul persoanelor juridi ce si contul bancar. (4) Impotriva incheierilor premergatoare nu se poate face apel decat odata cu fo ndul. daca legea nu dispune altfel. In aceleasi conditii. iar termenul de apel va incepe sa curga din nou de la aceasta data. 191 a lin. va arata si domici liul ales in Romania. iar lipsa dovezii achitarii taxei de timbru poate fi complinita pana l a primul termen de judecata la care partea a fost legal citata in apel. . curatorul sau administratorul provizoriu.(2) Sunt supuse apelului si hotararile date in ultima instanta daca. (2). sunt pr evazute sub sanctiunea nulitatii. chiar daca in hotarare s-a aratat ca au fost pronuntate in prima instanta. ca si cele de la alin. (3) Cerintele de la alin. nu mai are dreptul de a face apel prin cipal cu privire la dispozitiile executate. 461. codul numeric personal. b) indicarea hotararii atacate. cei cu capacitate restransa sau d isparuti ori in caz de mostenire vacanta. Termenul de apel Art. codul unic de inregistrare sau codul de identificare fiscala. la domiciliul e i. potrivit le gii. c) si d). (3) Apelul nu constituie prin el insusi un act de acceptare a mostenirii. (3) Daca o parte face apel inainte de comunicarea hotararii. (3) Hotararile date in ultima instanta raman neapelabile. termenul de apel curge de la pronuntarea hotararii. (2) Partea care a executat partial hotararea de prima instanta. (2) Termenul de apel va incepe sa curga din nou de la data comunicarii prevazute la alin. Lipsa semnaturii poate fi implinita in conditiile art. pe numele mostenirii. c) motivele de fapt si de drept pe care se intemeiaza apelul. dupa caz. domiciliul sau resedinta partilo r ori. aceasta se socotest e comunicata la data depunerii cererii de apel. precum si. iar cele de la alin. cand termenul de apel curge de la comunicarea hotararii. cu excepti a cazurilor anume prevazute de lege. In acest caz se va face o noua comunicare partii. 111 (4) Pentru procuror. e) semnatura. d) probele invocate in sustinerea apelului. (2). ch iar atunci cand aceasta a fost facuta odata cu incheierea de incuviintare a exec utarii silite. (1) curge de la comunicarea hotararii. . instanta nu putea sa judece decat in prima instanta. (1) lit. (4) Cand dovezile propuse sunt martori sau inscrisuri nearatate la prima instant . . unde urmeaza sa i se faca toate comunicarile privind proce sul. Daca apelantul locuieste in strainatate.

(2) Daca apelantul principal isi retrage apelul sau daca acesta este respins ca tardiv. 189 lit. de cel mult 5 zil e de la expirarea termenului de apel in care sa se depuna completarea sau modifi carea cererii. dosarul n u va fi trimis instantei de apel decat dupa implinirea termenului de apel privin d hotararile date asupra acestor din urma cereri. presedintele i nstantei care a pronuntat hotararea atacata va dispune comunicarea lor intimatul ui. daca est e prezent si este posibil. 436-438. (6) Instanta la care s-a depus intampinarea o comunica de indata apelantului. (6). potrivit alin. printr-o cerere proprie care sa tinda la schimbarea hotararii primei instante. 466 alin. (5) si (6). (2) Dispozitiile art. ca inadmisibil ori pentru alte motive care nu implica cercetarea fondulu i. (3) In cazul in care cererea de apel nu indeplineste conditiile prevazute de leg e.(1) Intimatul este in drept. Apelul incident Art. prevazut la art. dupa im plinirea termenului de apel. 190 sunt aplicabile in mod corespunzator. va acorda un termen scurt. dupa implinirea termenului de apel. insa. (5) In cazul in care termenul pentru exercitarea apelului curge de la un alt mom ent decat comunicarea hotararii. (5)-(7) se aplica in mod corespunzator. precu m si a termenelor prevazute la alin.(1) Apelul si. 112 Depunerea cererii de apel Art. . in cadrul procesului in care se judeca apelul facut de partea potrivnica. (4) Dispozitiile alin. 465. (5) Dupa primirea cererii de apel. Depunerea apelului incident si a celui provocat Art. daca apelul a fost trimis prin posta. punandu-i-se in vedere obligatia de a depune l a dosar intampinare in termen de cel mult 15 zile de la data comunicarii. sub sanctiunea nulitatii. Completarea sau modificarea cererii se va face inauntrul termenul ui de apel. impreuna cu copiile certificate de pe inscrisurile alaturate si care nu au f ost infatisate la prima instanta. impreuna cu apelurile facute. intampinarea. raspunsul la intampinare si d ovezile de comunicare a acestor acte. (1) ramane fara efect. Intimatul va lua cunostinta d e raspunsul la intampinare din dosarul cauzei. cand este cazul. (2) Apelul provocat se comunica si intimatului din acest apel.In caz de coparticipare procesuala. respectiv a motivelor de apel. f ax sau curier. (8) Daca s-au formulat atat apel. 113 daca acesta din urma ar fi de natura sa produca consecinte asupra situatiei sale juridice in proces. e). . . intimatul este in drept. de la data comunicarii hotararii. motivele de apel se depun la instant a a carei hotarare se ataca. precum si atunci cand la prima i nstanta au intervenit terte persoane in proces.a. fiind aplicabile prevederile art. se vor aplica in mod corespunzator dispozitiile art. 467. Dispozitiile alin. dupa implinirea termenului de apel pentru toate partile. motivarea apelului se va face intr-un termen de aceeasi durata. pu nandu-i-se in vedere obligatia de a depune la dosar raspunsul la intampinare in termen de cel mult 10 zile de la data comunicarii. Apelul provocat Art. ori in scris. . 465 al in. sa declare in scris apel impotriva altui intimat sa u a unei persoane care a figurat in prima instanta si care nu este parte in apel ul principal. 466. care curge. (2) se aplica in mod corespunza tor. (5) si (6). cat si cereri potrivit art. Dispozitiile art. Daca presedintele apreciaza ca intervalul ramas pana la expirarea te rmenului de apel nu este suficient. (7) Presedintele. sa formuleze apel in scris. . 468. (3) se aplica in mod corespunzator si in cazul in care mo tivele de apel se depun separat de cerere. presedintele instantei care primeste cererea de apel va stabili lipsurile si ii va cere apelantului sa completeze sau sa modifice cererea de indata.(1) Apelul incident si apelul provocat se depun de catre intimat oda ta cu intampinarea la apelul principal. apelul incident prevazut la alin. va inainta instantei de apel do sarul.

Cand apelurile au fost r epartizate la complete diferite. (3) Prin apel este posibil sa nu se solicite judecata in fond sau rejudecarea. c i anularea hotararii de prima instanta si respingerea ori anularea cererii de ch emare in judecata ca urmare a invocarii unei exceptii sau trimiterea dosarului l a instanta competenta. 472. de catre apelant. . cat si in drept.467. schimba i n tot sau in parte hotararea apelata. precum si cu privire la soluti ile care sunt dependente de partea din hotarare care a fost atacata. Motivele de ordine publica pot fi invocate si din oficiu. de asemenea. expres sau implicit.(1) Instanta de apel poate pastra hotararea atacata. instanta de apel statuand atat in fapt. Limitele efectului devolutiv determinate de ceea ce s-a apelat Art. 473. Dispozitiile speciale privind judecata Art. . 465 a lin. 474. in mod gresit. cauza sau obiectul cererii d e chemare in judecata si nici nu se pot formula pretentii noi. prin rezolutie. (2) Devolutiunea va opera cu privire la intreaga cauza atunci cand apelul nu est e limitat la anumite solutii din dispozitiv ori atunci cand se tinde la anularea hotararii sau daca obiectul litigiului este indivizibil. ultimul complet investit va dispune pe cale adm inistrativa trimiterea apelului la completul cel dintai investit. indata ce primeste dosarul.(1) Apelul exercitat in termen provoaca o noua judecata asupra fondu lui. dupa care se va face citarea partilor. va l ua. incidente si provocate facute impotriva aceleiasi hota rari vor fi repartizate la acelasi complet de judecata. Pregatirea judecatii apelului Art. (5) Se vor putea cere. 471. dupa caz. mijloace de aparare sau dovezi noi. venituri ajunse la termen si orice alte despagubiri ivite dupa darea hotararii primei instante si va putea fi invocata compensatia legala. Solutiile pe care le pronunta instanta de apel Art. in fond. Efectul devolutiv al apelului Art. . Dispozitiile art. va anula apelul ori va constata perimarea lui. (2) Instanta de apel va putea dispune refacerea sau completarea probelor adminis trate la prima instanta. precum si administrarea probelor noi propuse in conditiile art. . (6).(1) Instanta de apel va verifica. 469. dobanzi. numai pe baza celor invocate la prima instanta. situatie in car e. 196 alin. prima instanta a solutionat . instanta de apel se va pronunta. (4)-(6) se aplica in mod corespunzator. (3) In apel nu se poate schimba calitatea partilor. (2) In caz de admitere a apelului. stabi lirea situatiei de fapt si aplicarea legii de catre prima instanta. 472 alin. mi jloace de aparare si dovezi decat cele invocate la prima instanta sau aratate in motivarea apelului ori in intampinare. Cel care a exercitat apelul provo cat va lua cunostinta de intampinare de la dosarul cauzei. Instanta de apel poate incuviinta si adm inistrarea probelor a caror necesitate rezulta din dezbateri. (3) Apelurile principale. acesta fiind dator sa depuna intampinare in termenul prevazut la art.(1) Instanta de apel va proceda la rejudecarea fondului in limitele stabilite. 114 (2) Partile nu se vor putea folosi inaintea instantei de apel de alte motive.(1) Prin apel nu se poate schimba cadrul procesual stabilit in fata primei instante. (4) Partile pot insa sa expliciteze pretentiile care au fost cuprinse implicit i n cererile sau apararile adresate primei instante. in limitele cererii de apel. rate. (2) Primul termen de judecata va fi de cel mult 20 de zile de la data rezolutiei . dupa caz. (3) In cazul in care se constata ca.(1) Presedintele instantei de apel. care se aplica in mod corespunzator. 470. (2). masuri in vederea stabilirii aleatorii a completului si a te rmenului de judecata. instanta poate anula ori. Limitele efectului devolutiv determinate de ceea ce s-a supus judecatii la prima instanta Art. . va respinge. (2) In cazul in care apelul nu se motiveaza ori motivarea apelului sau intampina rea nu cuprinde motive. . in cazul in care considera ca sunt necesare pentru solu tionarea cauzei.

in afara de cazurile in care legea preved e altfel. trimiterea spre rejudecare poate fi dispusa o singura data in c ursul procesului. in masura in care nu sunt potrivnice celor cuprinse i n prezentul capitol. precum si alte hotarari in cazurile expres prevazute de lege sunt supuse recursului.000 lei inclusiv. Instanta competenta Art. C .(1) Recursul suspenda de drept executarea hotararii in cauzele privi toare la stramutarea de hotare. (4) In cazurile anume prevazute de lege. iar instanta de apel stabileste ca a fost necompetenta va anula hotararea atacata si va trimite cauza spre jude care instantei competente sau altui organ cu activitate jurisdictionala competen t. va re tine procesul spre judecare. plantatii sau a ori caror lucrari avand o asezare fixa. De asemenea. desfiintarea de constructii. . instanta de apel va anula hotararea atacata si va judeca procesul. Suspendarea executarii Art. (2) Nu sunt supuse recursului hotararile pronuntate in cererile prevazute la art . in afara de cazul in care el consim te expres la aceasta sau daca se invoca motive de ordine publica de drept materi al. CAPITOLUL III Caile extraordinare de atac SECÞIUNEA 1 Recursul Obiectul si scopul recursului.Dispozitiile de procedura privind judecata in prima instanta se apli ca si in instanta de apel. dupa caz. art. pronuntand o h otarare susceptibila. Cu toate acestea. (1). recursul se solutioneaza de catre insta nta ierarhic superioara celei care a pronuntat hotararea atacata. precum si in alte cereri e valuabile in bani in valoare de pana la 500. 1 lit. suspendarea hota rarii atacate cu recurs in alte cazuri decat cele la care se refera alin. 115 Neinrautatirea situatiei in propria cale de atac Art. precum si necesitatea administrarii unor probe sunt obligatorii pentru judecat orii fondului. pronuntand o hotarare susceptibila de recurs. evocand fondul.(1) Hotararile date in apel. (2) La cererea recurentului formulata in conditiile art. instanta de apel anuland in tot s au in parte procedura urmata in fata primei instante si hotararea atacata. a conformitatii hotararii atacate cu regulile de drept ap licabile. (5). de apel sau recurs. a)-k). 475. (6) Cand se constata ca exista un alt motiv de nulitate decat cel prevazut la al in. . Dispozitiile a lin. in stanta sesizata cu judecarea recursului poate dispune. Completarea cu alte norme Art. in conditiile legii. daca este cazul. in cazul in care par tile au solicitat in mod expres luarea acestei masuri prin cererea de apel ori p rin intampinare. motivat. 476. iar prima instanta a judecat in fond. . (5) In cazul in care instanta de apel constata ca ea are competenta sa judece in prima instanta. fara drept d e apel. 92 pct. 93 pct. (3) se aplica in mod corespunzator. va anula hotararea atacata si va judeca in fond. (2) Motivele de ordine publica de drept procesual nu pot atrage inrautatirea sit uatiei partii in propria cale de atac. 477. 478. (3) Recursul urmareste sa supuna Inaltei Curti de Casatie si Justitie examinarea . nu su nt supuse recursului hotararile date de instantele de apel in cazurile in care l egea prevede ca hotararile de prima instanta sunt supuse numai apelului.procesul fara a intra in judecata fondului ori judecata s-a facut in lipsa parti i care nu a fost legal citata.(1) Apelantului nu i se poate crea in propria cale de atac o situati e mai rea decat aceea din hotararea atacata. instanta de apel va anula ho tararea atacata si va trimite cauza spre rejudecare primei instante sau altei in stante egale in grad cu aceasta din aceeasi circumscriptie. potrivit legii. d) si e). . Dezlegarea data problemelor de drept de catre instanta de apel . 82 alin. precum si in cazurile anume prevazute de leg e. cele date. 1 lit. (4) Daca prima instanta s-a declarat competenta. (2) si (3).

(2). in cel mult 24 de ore de la judecata. precum si imputernicirea avocatiala sau. e) semnatura partii sau a mandatarului partii in cazul prevazut la art. delegatia consilierulu i juridic. de completul de filtru. precum si cerintele mentionate la alin. pre cum si numele si prenumele consilierului juridic care intocmeste cererea. in cel mult 10 zile de la inregistrarea cererii de recurs. in cazul in care cererea s-a depus inainte de ajungerea dosarului la instanta d e recurs. de consilier juridic. Dispozitiile art. 464 alin. daca legea nu dispune altfel. in termen de 5 zile de la pronuntare. denumirea si sediul lor. dupa caz. (8) Pentru motive temeinice. cu citarea partilor printr-un agent procedural al instantei sau prin alt salariat al acesteia ori prin modalitatile prevazute la art. in conditiile legii. denumirea si sed iul intimatului. dupa cum urmeaza: 116 1. 13 alin. fara a se parcur ge procedura filtrului prevazuta la art. eventual. 487. Pronuntarea se face in termenul st abilit la alin. precum si cele ale art. (5) Completul se pronunta. mentiunea ca motivele vor fi depuse printr-un memoriu separat. printr-o inchei ere motivata care poate fi atacata cu recurs in mod separat.(1) Termenul de recurs este de 30 de zile de la comunicarea hotarari i. 480. d) motivele de nelegalitate pe care se intemeiaza recursul si dezvoltarea lor sa u. . se va alatura si o copie legalizata de pe dispozitivul hotararii atacate cu re curs. In termenul de recurs se va face si motivarea acestuia. el se va socoti in termen. de un complet anume constituit. (5). dupa caz. prenumele si domiciliul profesional al avocatului care formuleaza cererea ori. (7) La judecata cererii de suspendare si.(1) Recursul se va motiva prin insasi cererea de recurs. (3)-(7) aplicandu-se in mod corespunzator. domiciliul sau resedinta ori. c)-e). (5). a) si lit. (3) Cererea se judeca in camera de consiliu. se stabileste astfel inca t sa nu treaca mai mult de 10 zile de la primirea cererii de suspendare. 463 se aplica in mod corespunzator. dupa caz. format din 3 judecatori. 117 Motivarea recursului Art. 481. 2. in cazurile prevazute la art. in afara de cazurile prevazute la art. Prezen tele dispozitii se aplica si in cazul in care recurentul locuieste in strainatat e. a recursului partile trebuie reprezentate de avocat sau. conform legii. 708. a avocatului sau. (2) sunt prevazute sub sanctiunea nulitatii. pentru persoanele juridice. aplicabile si in recurs. c) indicarea hotararii care se ataca. . (2) Daca intimatul nu a invocat prin intampinare sau din dosar nu reiese ca recu rsul a fost depus peste termen.ererea se depune direct la instanta de recurs. 479. dupa ce acesta a fost desemnat. dispozitiile alin. In cazul in care cererea se face inainte de a ajunge dosarul la instanta de recurs . (2) La cererea de recurs se vor atasa dovada achitarii taxei de timbru. (1) lit. se va depune o . (6) Recursul se judeca de un alt complet al instantei de recurs. 3. instanta de recurs poate reveni asupra suspendarii acordate. (3) Mentiunile prevazute la alin. (2) In cazurile in care Ministerul Public a participat in proces. cand este cazul. de completul care judeca recursul pe fond. alaturandu-se o copie certificata de pe cererea de recurs si dovada depunerii cautiunii prevazute la art. b) numele si prenumele. (4) Termenul de judecata. 462 alin. dupa caz. . in cazul in care s-a fixat termen in sedinta publica. Termenul de recurs Art. 149 alin. a consilierului juridic. (2)-(4). 487.(1) Cererea de recurs va cuprinde urmatoarele mentiuni: a) numele si prenumele. domiciliul sau resedinta partii in favoarea careia se ex ercita recursul. Cererea de recurs Art. numele. (4) si (5). pentru care se face citarea. stabilit aleato riu.

va lua. (1) nu pot fi primite decat daca ele nu au putut fi invocate pe calea apelului sau in cursul judecarii apelului ori. instanta a incalcat regulile de procedura a caror nerespectare atrage sanctiunea nulitatii. 4. motivele de casare care sunt de ordine publica pot fi ridicate din oficiu de catre instanta. (2) Dispozitiile art. odata cu cererea de recurs.(1) Cand recursul este de competenta Inaltei Curti de Casatie si Jus titie.(1) Recursul este nul daca nu a fost motivat in termenul legal. care pot fi depuse. Recursul incident si recursul provocat Art. Termenul prevazut la a rt. Dispoziti ile art. 2. 3. iar raspunsul l a intampinare de avocatul sau consilierul juridic al recurentului.copie de pe motivele de casare pentru procuror. (3) Daca legea nu dispune altfel. cand judecatorul stabilit aleatoriu pentru solutionarea cauzei a fost schimba t. . motivele de casare se depun la ins tanta a carei hotarare se ataca. pe parcursul judecatii ori daca hotararea a fost pronuntata de alt judecator decat cel care a luat parte la dezbaterea pe fond a procesului. prin rezolutie. (2) Aceeasi sanctiune intervine in cazul in care motivele invocate nu se incadre aza in motivele de casare prevazute la art. cu incalcarea normelor aplicabile. chiar dupa implinirea termenului de motivare a recursului. Sanctiunea nemotivarii recursului Art. cu e xceptia cazului prevazut la alin. (2) Prevederile art. (2) Motivele prevazute la alin.(1) Casarea unor hotarari se poate cere numai pentru urmatoarele mot ive de nelegalitate: 1. cand hotararea a fost data cu incalcarea competentei de ordine publica a alte i instante. 8. sa fie solutionat de catre completul de filtru prev azut la art. . 465 se aplica in mod corespunzator. (5) se dubleaza in cazul recursului. fie in sedinta publica. care se aplica in mod corespunzator. 482 raman aplicabile. sub sanctiunea decaderii. primind dosarul de la instanta a carei hotarare se ataca. in cazur ile prevazute la art. 487. sub sanctiunea nulitatii. . in conditiile prevazu te la art.(1) In instanta de recurs nu se pot produce noi probe. daca este cazul. 485. 482. Prin aceste a cte de procedura se va mentiona daca recurentul. cand instanta a depasit atributiile puterii judecatoresti. au fost respinse sau instanta a omis sa se pronunte asupra lor. presedintele instantei sau presedintele de sectie. 487. cand s-a incalcat autoritatea de lucru judecat. 483. prin hotararea data. (3). 486. Intampinarea trebuie redactat a si semnata de avocatul sau consilierul juridic al intimatului. respectiv odata cu intampinarea. desi au fos t invocate in termen. 466 si 467. 83. (3) si art. cu exceptia i nscrisurilor noi. 7. 465 alin. respectiv intimatul este de aco rd ca recursul. . 482. cand. Motivele de casare Art. 484. 6. (2) In cazul in care recursul urmeaza sa fie solutionat in sedinta publica. Probe noi in recurs Art.(1) Recursul si. fie in procedura de filtrare. care va decide asupra . Procedura de filtrare a recursurilor Art. atunci cand 118 este admisibil in principiu.(1) Recursul incident si recursul provocat se pot exercita. cand hotararea a fost data cu incalcarea sau aplicarea gresita a normelor de drept material. 82 alin. Depunerea recursului Art. cand hotararea nu cuprinde motivele pe care se intemeiaza sau cand cuprinde m otive contradictorii ori numai motive straine de natura cauzei. . cand instanta nu a fost alcatuita potrivit dispozitiilor legale. 5. . pot fi depuse si alte inscrisuri noi pana la primul termen de judecata. masuri in vederea st abilirii aleatorii a unui complet format din 3 judecatori. 468 se aplica in mod corespunzator.

daca partile au cerut in mod expr es judecarea in fond a recursului de catre completul de filtru. printr-o decizie definitiva. cu citarea partilor. in unanimitate. Daca procurorul a pornit actiunea civila in care s-a pronuntat hotararea atacata cu recurs. 482. fara citarea partilor. presedintele completului va intocmi un raport asupra admisibilitatii in principiu a recursului sau va desemna un alt membru al completului ori magist ratul-asistent in acest scop. 490. daca motivele invocate se incadreaza in cele prevazut e la art. completul va pronunta. (5) In cazul in care completul este in unanimitate de acord ca recursul nu indep lineste cerintele de forma. (7) In cazul in care recursul nu poate fi solutionat potrivit alin. . Decizia se c omunica partilor. Raportorul nu devine incompatibil. care nu este supusa niciunei cai de atac. (3) sunt aplicabile. intampinarii. va arata. care se comunica partilor. cu citarea partilor.admisibilitatii in principiu a recursului. ca motivele de casare invocate si dezvoltarea lor nu se incadreaza in cele prevazute la art. pronuntat a. dac a este cazul. Daca a cest din urma complet. 483 alin. printr-o dec izie definitiva. va aprecia ca in mod gresit recursul a fo st declarat admisibil in principiu. (3) ori daca este vadit nefondat. precum si pozitia doctrinei in problemele de drept vizand dezlega rea data prin hotararea atacata. fara citarea partilor. a raspunsului la intampinare si a inscrisu rilor noi. jurisprudenta Curtii Constitutionale. (4). in afara de ca zul in care apreciaza ca este necesara ascultarea partilor. a Curtii Europene a Drepturilor Omului si a Curtii de Justitie a Uni unii Europene. va fi sesizat Completul de 9 judecatori. dupa caz. (2) Pe baza recursului. procurorului i se va da cuvantul dupa recurent. acesta se va pro nunta in fond fara citarea partilor. Dispozitiile art. iar problema de drept care se pune in recurs nu este controversata sau fac e obiectul 119 unei jurisprudente constante a Inaltei Curti de Casatie si Justitie. 469 alin. Regulile privind judecata Art. (6) Daca raportul apreciaza ca recursul este admisibil si toti membrii sunt de a cord. (4) Dupa analiza raportului in completul de filtru. In lipsa dovezii de comunicare a rapor tului completul nu va putea trece la examinarea recursului potrivit alin. (5) si (6). (3) Raportul va verifica daca recursul indeplineste cerintele de forma prevazute sub sanctiunea nulitatii. 489. . completul s e poate pronunta asupra fondului recursului. in afara de cazul cand este recurent.(1) In cazul in care recursul a fost declarat admisibil in principiu . il poate ad . Raportul trebuie intocmit in cel mult 30 de zile d e la repartizarea dosarului. fara citarea partilor. car e. De asemenea. acesta se comunica de indata partilor care pot formula in scris un punct de vedere asupra solutiei preconiza te in termen de 10 zile de la comunicare. Ordinea cuvantului in sedinta Art. . anuleaza sau. 488. (5) sau (6). va decide asupra admisibilitatii printr-o hotarare defin itiva. (2) Procurorul vorbeste cel din urma. Solutiile pe care le poate pronunta instanta de recurs Art. respinge recursul printr-o decizie motivata. a Inaltei Curti de Casatie s i Justitie. o incheiere de admitere in princi piu a recursului si va trimite dosarul pentru stabilirea aleatorie a altui compl et si a termenului de judecata pe fond a recursului.Dispozitiile de procedura privind judecata in prima instanta si in a pel se aplica si in instanta de recurs. verificand toate motivele invocate si judecand recursul. iar apoi int imatului. (8) Prin exceptie de la prevederile alin. 482 sau ca recursul este vadit nefondat . (7). instanta. cand va dispune cita rea lor. In solutionarea recursului instanta va tine seama de punctele de vedere ale partilor formulate potrivit alin. daca exista motive de ordine publica ce pot fi invocate in condit iile art. in masura in care nu sunt potrivnice cel or cuprinse in prezenta sectiune.(1) Presedintele va da mai intai cuvantul recurentului.

fie la un alt termen stabilit in acest scop. . de asemenea. Judecata in fond dupa casare Art. Efectele casarii Art. 496. Atunci cand i nteresele bunei administrari a justitiei o cer. il poate respinge sau anula ori poate constata perimarea lui. casata. primei instante.La judecarea recursului. (4) In cazul rejudecarii dupa casare. situatie in care se pronunta o singura decizie. de depasire a atributiilor puterii judecatoresti si de incalcare a aut oritatii de lucru judecat.(1) Hotararile definitive pot fi atacate cu contestatie in anulare a . (3) Dupa casare. a carei hotarare este. (1) lit. fie la termenul la care a avut loc admiterea recursului. in tot s au in parte. prin dispozitivul hotararii de casare.Inalta Curte de Casatie si Justitie. 491. aratandu-se de ce s-au admis ori. rejudecarea pro cesului in fond se va face de catre instanta de recurs. judec ata va reincepe de la actul anulat. 475 sunt aplicabi le in mod corespunzator. din aceeasi cir cumscriptie. instantele prevazute la alin.(1) Hotararea casata nu are nicio putere. in caz de casare. 491 se aplica in mod corespunzator in caz de neco mpetenta. sunt admisib ile orice probe prevazute de lege. 121 SECÞIUNEA a 2-a Contestatia in anulare Obiectul si motivele contestatiei in anulare Art. 497. cu exceptia cazului casarii pentru lipsa de co mpetenta. (2) In caz de admitere a recursului. a tunci cand este cazul si sunt indeplinite conditiile prevazute la art. cauza se trimite la instanta care a pronuntat h otararea casata ori la alta instanta de acelasi grad cu aceasta. hotararea atacata poate fi casata. In cazul in care recursul se respinge fara a fi cercetat in fond ori se anule aza sau se constata perimarea lui. 495. cu retinere sau cu trimitere. 120 Solutiile pe care le pot pronunta alte instante de recurs Art.(1) In caz de casare.(1) In cazul in care competenta de solutionare a recursului apartine tribunalului sau curtii de apel si s-a casat hotararea atacata. 474 alin.Prin derogare de la prevederile art. Instanta va constata aceasta. . In vederea rejudecarii. hotarare a instantei de recurs va cuprinde in considerente numai motivele de casare invoc ate si analiza acestora. daca instanta de recurs nu dispune altfel.mite. 492. dupa caz. s-au respin s. In cazul in care casarea s-a fac ut pentru ca instanta a depasit atributiile puterii judecatoresti sau cand s-a i ncalcat autoritatea de lucru judecat. precum si la rejudecarea procesului dupa ca sarea hotararii de catre instanta de recurs. 419 alin. Neinrautatirea situatiei in propria cale de atac Art. . cauza va putea fi trimisa oricar ei alte instante de acelasi grad. (3). cat si la dezbaterea f ondului. (2) Actele de executare sau de asigurare facute in temeiul unei asemenea hotarar i sunt desfiintate de drept. in limitele casarii si tina nd seama de toate motivele invocate inaintea instantei a carei hotarare a fost c asata. cererea se respinge ca inadmisibila. hotararea de recurs va cuprinde numai motivar ea solutiei fara a se evoca si analiza motivelor de casare. . . . dispozitiile art. trimite cauza spre o noua judecata instantei de apel care a pronuntat hotararea casata ori. . Solutiile pe care le poate pronunta Inalta Curte de Casatie si Justitie Art. b). (2) Cand hotararea a fost casata pentru incalcarea regulilor de procedura. instanta de fond va judeca din nou. Motivarea hotararii Art. Dispozitiile art. (2) Cu toate acestea. 493. (1) vor casa cu trimitere in cazul in care instanta a carei hotarare este atacata cu recurs a solutionat pro cesul fara a intra in judecata fondului sau judecata s-a facut in lipsa partii c are a fost nelegal citata atat la administrarea probelor. 494. din oficiu. cand cauza va fi trimisa instantei competente sau altui organ cu activ itate jurisdictionala competent potrivit legii. hotararile instantei de recurs asupra probleme lor de drept dezlegate sunt obligatorii pentru instanta care judeca fondul.

fara vina p artii.Instanta poate suspenda executarea hotararii a carei anulare se cere . (2) pct. 2 si 4 se aplica in mod corespunzator hotarar ilor instantelor de apel care. In acest ultim caz. dar nu mai tarziu de un an de la data cand hotararea a ramas definitiva. potrivit legii. 3. 498. (2) Contestatia se motiveaza in termenul de 15 zile prevazut la alin.(1) Contestatia in anulare se introduce la instanta a carei hotarare se ataca. instanta de recurs. sub s anctiunea nulitatii acesteia. Conditiile de admisibilitate Art. instanta de recurs a respins-o ori a omis sa se p ronunte asupra ei. 1. 478 se aplica in mod cores punzator. Contestatorul va lua cunostinta de continutul acesteia de la dosarul cauzei. (2) Intampinarea este obligatorie si se depune la dosar cu cel putin 5 zile inai ntea primului termen de judecata. a omis sa c erceteze vreunul dintre motivele de casare invocate de recurent in termen.(1) Contestatia in anulare este inadmisibila daca motivul prevazut l a art. 502. nu pot fi atacate cu recurs. (2) Hotararile instantelor de recurs mai pot fi atacate cu contestatie in anular e atunci cand: 1. . 503. (2) Cu toate acestea. Termenul de exercitare Art. hotararea de anulare nu poate fi at acata separat. (2) In cazul in care se invoca motive care atrag competente diferite. 499. Instanta competenta Art. SECÞIUNEA a 3-a Revizuirea Obiectul si motivele revizuirii Art. . 501. . instanta va pronunta o singura h otarare prin care va anula hotararea atacata si va solutiona cauza. contestatia poate fi primita in cazul in care motivul a fo st invocat prin cererea de recurs.(1) Contestatia in anulare poate fi introdusa in termen de 15 zile d e la data cand contestatorul a luat cunostinta de hotarare. instanta de recurs nu s-a pronuntat asupra unuia dintre recursurile declarate in cauza. a fost respins fara a fi cercetat in fond. dezlegarea data recursului este rezultatul unei erori materiale. (3) Dispozitiile alin. 122 Suspendarea executarii Art. (4) Hotararea data in contestatie in anulare este supusa acelorasi cai de atac c a si hotararea atacata. 2. desi se invo case exceptia corespunzatoare. nu opereaz a prorogarea competentei. chiar daca se in voca alte motive.(1) Revizuirea unei hotarari pronuntate asupra fondului sau care evo ca fondul poate fi ceruta daca: . Daca solutio narea cauzei la acelasi termen nu este posibila. potrivit dispozitiilor procedurale aplicabile judecatii finalizate cu hotarar ea atacata. (3) O hotarare impotriva careia s-a exercitat contestatia in anulare nu mai poat e fi atacata de aceeasi parte cu o noua contestatie in anulare. Procedura de judecata Art. (3) Daca motivul de contestatie este intemeiat. .(1) Contestatia in anulare se solutioneaza de urgenta si cu precader e. . instanta va pronunta o hotarare de anulare a hotararii atacate si va fixa termen in vederea solutionarii cauzei printr-o noua hotarare.tunci cand contestatorul nu a fost legal citat si nici nu a fost prezent la term enul cand a avut loc judecata. respingand recursul sau admitandu-l in parte. . dar instanta l-a respins pentru ca avea nevoi e de verificari de fapt incompatibile cu recursul sau daca recursul. sub conditia darii unei cautiuni. (1). 500. (1) putea fi invocat pe calea apelului sau a recursului. 4. Dispozitiile art. hotararea data in recurs a fost pronuntata de o instanta necompetenta absolut sau cu incalcarea normelor referitoare la alcatuirea instantei si. 497 alin.

. statul ori alte persoane juridice de drept public. (3) In cazul in care se invoca motive care atrag competente diferite. in cazurile prevazute la art. de la cel din urma act de exe cutare. potrivit legii. de la comunicarea hotarar ii. Curtea Constitutionala s-a pronuntat asupra exceptiei invocate in acea cauza. retinute de par tea potrivnica sau care nu au putut fi infatisate dintr-o imprejurare mai presus de vointa partilor. un judecator a fost sanctionat disciplinar definitiv pentru exercitarea funct iei cu rea-credinta sau grava neglijenta. pct. Curtea Europeana a Drepturilor Omului a constatat o incalcare a drepturilor sau libertatilor fundamentale datorata unei hotarari judecatoresti. minorii si cei pusi sub in terdictie judecatoreasca ori cei pusi sub curatela nu au fost aparati deloc sau au fost aparati cu viclenie de cei insarcinati sa ii apere. 2. In acest ultim caz. 10. (2) In cazul dispozitiilor art. 123 8. 8. dintr-o imprejurare mai presus de vointa sa. in cazul prevazut la art. (1) pct. ma rtorului sau expertului ori de hotararea care a declarat fals inscrisul. la judecarea cererii v a fi citat si cel invinuit de savarsirea infractiunii. In lipsa unei astfel de hotarari.(1) Cererea de revizuire se indreapta la instanta care a pronuntat h otararea a carei revizuire se cere. asupra existentei sa u inexistentei infractiunii invocate. 503 alin. (1) pct. 7. un judecator. 11. partea a fost impiedicata sa se infatiseze la judecata si sa instiinteze inst anta despre aceasta. instanta de revizuire se va pronunta mai intai. 6. 3. . 9. 4. Daca una dintre instantele de recurs la care se refera aceste dispozitii este Inalta Curte de Casatie si Justitie. Termenul de exercitare Art. 3. 3. care incalca autoritatea de lucru judecat a primei hotarari. dupa darea hotararii. s-a anulat ori s-a schimbat hotararea unei instante pe care s-a in temeiat hotararea a carei revizuire se cere. cererea de revizuire se va indrepta la instanta mai mare in grad fata de instanta care a dat prima hotarar e. iar consecin tele grave ale acestei incalcari continua sa se produca. hotararea nu se comunica. 503 alin. s-a pronuntat asupra unor lucruri care nu s-au cerut sau nu s-a pronuntat asu pra unui lucru cerut ori s-a dat mai mult decat s-a cerut. 1. (1) pct. 504. martor sau expert. exista hotarari definitive potrivnice. dar nu mai tarziu de 3 ani de la data producerii acestora . daca aceste imprejurari au influentat solutia pronuntata in cauza. in cazurile in care. 503 alin. Instanta competenta Art. date de instante de acelasi grad sau d e grade diferite. declarand neconstitutionala prevederea care a facut obiectul acelei exceptii. iar. cererea de revizuire se va judeca de aceas ta instanta. dar nu mai tarziu de un an de la data ramanerii definitive a hotararii penale. termenul curge de la data cand partea a luat cunostint a de imprejurarile pentru care constatarea infractiunii nu se mai poate face pri ntr-o hotarare penala. 3. (1) pct. a fost condam nat definitiv pentru o infractiune privitoare la pricina sau daca hotararea s-a dat in temeiul unui inscris declarat fals in cursul ori in urma judecatii. s-au descoperit inscrisuri doveditoare. 7-10 sunt supuse revizuirii si hotararile care nu evoca fondul. 2. 4. dar numai in ipo teza judecatorului. 2. In cazul in care c onstatarea infractiunii nu se mai poate face printr-o hotarare penala. in cazurile prevazute la art. dupa ce hotararea a devenit definitiva. obiectul pricinii nu se afla in fiinta. pe cale incidentala. s-a casat.1. pct. cand aceste imprejurari au influentat solutia pronuntata in cauza. (2) Pentru motivele de revizuire prevazute la alin. 503 alin. nu va oper a prorogarea competentei. 505. din ziua in care partea a luat cunostinta de hotararea instantei penale de condamnare a judecatorului. care a luat parte la judecata. de la pr onuntare. (1) pct. 5.(1) Termenul de revizuire este de o luna si se va socoti: 1.

503 alin. recursul este de competenta Completului de 9 j udecatori. in josul originalului hotararii revizuite. termenul este de 3 luni de la data publicarii hotararii Curtii Europene a Drepturilor Omului. in cazul prevazut la art. dar nu mai tarziu de un an de la data rama nerii definitive a hotararii de casare. (1) pct. dupa caz.(1) Cererea de revizuire se solutioneaza potrivit dispozitiilor proc edurale aplicabile judecatii finalizate cu hotararea atacata. anularea sau schimbarea hotararii pe care s-a intemeiat hotararea a carei revizuire se cere. P artea I.Pentru a se asigura interpretarea si aplicarea unitara a legii de ca . 10 si 11. respectiv a deciziei Curtii Constitutionale in Monitorul Oficial al Romaniei. 7. iar in cazul hotararilor definitive potrivnice. . din ziua in care s-au descope rit inscrisurile ce se invoca. In cazul in care revizuirea a fost solutionata de una dintre sectiile Inal tei Curti de Casatie si Justitie. 503 alin. sub conditia darii unei cautiuni. persoanelor puse su b interdictie judecatoreasca sau sub curatela termenul de revizuire este de 6 lu ni de la data la care cel interesat a luat cunostinta de hotarare. (2) Intampinarea este obligatorie si se depune la dosar cu cel putin 5 zile inai ntea primului termen de judecata. 7. 4. Procedura de judecata Art. Dispozitiile art. termenul de revizuire este d e 15 zile si se socoteste de la incetarea impiedicarii.. anulare sau schimbare. (2) In cazul prevazut la art. dar nu mai tarzi u de un an de 124 la data ramanerii definitive a acesteia. in tot sau in parte. de la data ramanerii definiti ve a ultimei hotarari. (5) Daca prin aceeasi cerere se invoca motive diferite de revizuire. 478 se aplica in mod cor espunzator. de la incetarea curate lei ori inlocuirea curatorului. 6. hotararea atacata. (6) Daca revizuirea s-a cerut pentru hotarari potrivnice calea de atac este recu rsul. Se va face aratare de hotararea data in revizuir e. (5) Hotararea data asupra revizuirii este supusa cailor de atac prevazute de leg e pentru hotararea revizuita. in cazurile prevazute la art. (4) se aplica in mod corespunzator pentru fiecare motiv in parte. 503 alin. ea va anula cea din urma hotarare. 5. 507. Revizuentul va lua cunostinta de continutul in tampinarii de la dosarul cauzei. din ziua in care partea a lua t cunostinta de hotararea prin care a fost sanctionat disciplinar definitiv jude catorul. in cazul prevazut la art. 6. (1) pct. (1) pct. (3) Pentru motivele prevazute la art. 9. (1) pct. 503 alin. . (4) Daca instanta incuviinteaza cererea de revizuire. Suspendarea executarii Art. 506. prevederile alin. 508. 503 alin. 8. (1) pct. din ziua in care partea a lua t cunostinta de casarea. ea va schimba. din ziua in care statul o ri alta persoana de drept public a luat cunostinta de hotarare. . in cazul prevazut la art. 125 TITLUL III Dispozitii privind asigurarea unei practici judiciare unitare CAPITOLUL I Recursul in interesul legii Calitatea procesuala Art. 5. 503 alin. in cazul minorilor.Instanta poate suspenda executarea hotararii a carei revizuire se ce re. dar nu mai tarziu de un an de la data ramanerii definitive a hotararii de sanctionare disciplinara. (1) pct. (1) pct. (4) Revizuirea se motiveaza prin insasi cererea de declarare a caii de atac sau inauntrul termenului de exercitare a acesteia. 4. in cazul prevazut la art. 503 alin. d e la inlocuirea tutorelui persoanei puse sub interdictie. 8. dar nu mai ta rziu de un an de la dobandirea capacitatii depline de exercitiu sau. (3) Dezbaterile sunt limitate la admisibilitatea revizuirii si la faptele pe car e se intemeiaza. sub sanctiunea nulitatii.

p recum si cate 2 judecatori din cadrul celorlalte sectii. (3) Dupa sesizarea Inaltei Curti de Casatie si Justitie. Totodata. un numar de 14 judecatori din sectia in a carei competenta intra ch estiunea de drept care a fost solutionata diferit de instantele judecatoresti. 126 judecatorii raportori vor intocmi si vor motiva proiectul solutiei ce se propune a fi data recursului in interesul legii. respectiv al curtii de apel ori d e Avocatul Poporului sau de un reprezentant al acestuia. acestia vor fi inlocuiti cu respectarea regulilor prevazute la alin. de judecatorul desemnat de colegiul de cond ucere al Inaltei Curti de Casatie si Justitie.tre toate instantele judecatoresti. 509. presedintele acesteia v a lua masurile necesare pentru desemnarea aleatorie a judecatorilor din cadrul s ectiei in a carei competenta intra chestiunea de drept care a fost solutionata d iferit de instantele judecatoresti. fiecare judecator v a primi o copie a raportului si a solutiei propuse. Conditiile de admisibilitate Art.(1) Asupra cererii. (5) In vederea intocmirii raportului. colegiul de conducere al Inaltei Curti de Casatie si Justitie. de pro curorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie s au de procurorul desemnat de acesta. (8) La sedinta participa toti judecatorii completului. (4) La primirea cererii. Judecarea recursului in interesul legii Art. pentru a intocmi un ra port asupra recursului in interesul legii. 510. (2) Decizia se pronunta numai in interesul legii si nu are efecte asupra hotarar ilor judecatoresti examinate si nici cu privire la situatia partilor din acele p rocese. colegiile de conducere ale curtilor de apel. Daca exista motive obiect ive. . presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie va stabili sectiil e din care provin cei 20 de judecatori. .Recursul in interesul legii este admisibil numai daca se face dovada ca problemele de drept care formeaza obiectul judecatii au fost solutionate in mod diferit prin hotarari judecatoresti definitive. (3) Decizia se motiveaza in termen de cel mult 30 de zile de la pronuntare si se . (2) In cazul in care chestiunea de drept prezinta interes pentru doua sau mai mu lte sectii. precum si opinia specialistilor consult ati. Continutul hotararii si efectele ei Art. . jurisprudenta relevanta a Curtii Constitutionale. completul Inaltei Curti de Casatie si Justitie s e pronunta prin decizie. Odata cu convocarea. 511. a Curtii Europene a Drepturilor Omului sau a Curtii de Justitie a Uniunii Europen e. cu cel putin 20 de zile inainte de desfasurarea acesteia.(1) Recursul in interesul legii se judeca de un complet format din p resedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie. (7) Sedinta completului se convoaca de presedintele acestuia. care se anexeaza cererii. presedintii de sectii din cadr ul acesteia. Presedintele completulu i este presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie. (1). (3). Nu se admit abtineri de la vot. presedintele completului va desemna 3 judecatori din ca drul sectiei/sectiilor in a carei/caror competenta intra chestiunea de drept car e a fost solutionata diferit de instantele judecatoresti. dupa caz. precum si a judecatorilor din celelalte sect ii ce intra in alcatuirea completului prevazut la alin. procurorul general al Parchetului de pe lang a Inalta Curte de Casatie si Justitie. doctrina in materie. (10) Recursul in interesul legii se judeca in cel mult 3 luni de la data sesizar ii instantei. iar solutia se adopta cu cel putin doua treimi din numarul judecat orilor completului. daca este cazul. (6) Raportul va cuprinde solutiile diferite date problemei de drept si argumente le pe care se fundamenteaza. precum si Avocatul Poporului au indatorirea sa ceara Inaltei Curti de Casatie si Justitie sa se pronunte asupra chestiunilor de drept care au fost solutionate diferit de instantele judecatoresti. (9) Recursul in interesul legii se sustine in fata completului. presedintele completului va putea solicita unor specialisti recunoscuti opinia scrisa asupra chestiunilor de drept solutio nate diferit. din oficiu sau la cererea ministrului jus titiei.

2. in scris. 512. cand instanta a stabilit un termen in care un participant la proces trebuia s a indeplineasca un act de procedura. TITLUL IV Contestatia privind tergiversarea procesului Subiectele contestatiei si motivele ei Art. Nu se admit abtineri de la vot. dupa dezbateri contradicto rii si daca sunt indeplinite conditiile prevazute la art. iar acest termen s-a implinit. (4) Raportul va fi comunicat partilor. in sedinta comuna. (2) Contestatia mentionata la alin. presedintele sectiei care a fost investi ta o va transmite presedintelui Inaltei Curti de Casatie si Justitie si presedin tilor sectiilor interesate in solutionarea problemei de drept. (2) Prin aceeasi incheiere. 513. din oficiu sau la cererea partilor. (5)-(8) se aplica in mod corespunzator. in termen de cel mult 15 zile de la comunicare. punctele lor de vedere privind problema de drept supusa judecatii. in cursul judecatii. Pa rtea I. un complet de judecata al Inaltei Curti d e Casatie si Justitie. cu respect area dispozitiilor alin.Daca. inclu siv in cauza in legatura cu care s-a ridicat problema de drept. . .(1) Oricare dintre parti. dupa caz. (3) se aplica in mod corespunzator.(1) Asupra sesizarii. sectiile se pronunta pri n decizie. Dispozitiile art . 514. Partea I. 511 alin. (2) Dispozitiile art. sa solicite luarea masurilor legale pentru ca aceasta situatie sa fie inlaturata. (6) Sedinta comuna a sectiilor este convocata de presedintele Inaltei Curti de C asatie si Justitie si va fi prezidata de presedintele sectiei initial investite. dupa caz. 512. cauza va fi suspendata pana la pronuntarea hotararii prealabile pentru dezlegarea problemei de drept. constatand ca o problema de drept de care depi nde solutionarea cauzei respective nu a fost dezlegata unitar in practica instan telor. (8) Procedura prevazuta in prezentul capitol este scutita de taxa judiciara de t imbru si timbru judiciar. in vederea sesiza rii acestora si a solutionarii problemei de drept. (7) Sesizarea se judeca fara citarea partilor in cel mult 3 luni de la data inve stirii sectiei. insa instant a nu a luat. (1) se poate face in urmatoarele cazuri: 1. presedintele sectiei va desemna un judecator. 127 (3) La primirea sesizarii. de la data publi carii deciziei in Monitorul Oficial al Romaniei. Partea I. investit cu soluti onarea cauzei in ultima instanta. iar solutia se adopta cu jumatate plus unu din numarul judecator ilor prezenti. (5) In cazul in care problema de drept priveste activitatea mai multor sectii al e Inaltei Curti de Casatie si Justitie. invocand incalcarea dreptului la solutiona rea procesului intr-un termen optim si previzibil. Procedura de judecata Art. c are nu este supusa niciunei cai de atac. masurile prevazute d . insa acest termen s-a implinit fara rezultat. precum si procurorul care participa la jud ecata pot face contestatie prin care. pentru a intocmi un raport asupra problemei de drept supuse judecatii. numai cu privire la problema de drept supusa dezlegarii. prin consilier jur idic. Continutul si efectele hotararii Art. . cand legea stabileste un termen de finalizare a unei proceduri. (4) Dezlegarea data problemelor de drept judecate este obligatorie pentru instan te de la data publicarii deciziei in Monitorul Oficial al Romaniei. pot depune. (3). prin avocat sau. de pronuntare ori de motivare a unei hotarari. care.(1) Sesizarea sectiei corespunzatoare a Inaltei Curti de Casatie si Justitie se face. fata de cel care nu si-a indeplinit obligatia. 510 alin. al curtii de apel sau al tribunalului. . (3) Dezlegarea data problemelor de drept este obligatorie pentru instante.publica in cel mult 15 zile de la motivare in Monitorul Oficial al Romaniei. CAPITOLUL II Sesizarea Inaltei Curti de Casatie si Justitie in vederea pronuntar ii unei hotarari prealabile pentru dezlegarea unor probleme de drept Obiectul sesizarii Art. 515. sectia sau. va putea solicita sectiei corespunzatoare a Inaltei Curti de Casatie si J ustitie sa pronunte o hotarare prin care sa se dea rezolvare de principiu proble mei de drept cu care a fost sesizata. prin incheiere.

completul de judecata o va respi nge prin incheiere. 516. a unui act de procedura necesar solu tionarii cauzei. un inscris sau date ori alte in formatii rezultate din evidentele ei si care erau necesare solutionarii procesul ui. ce trebui e motivata in termen de 5 zile de la pronuntare. 128 4. care o va inainta de indata. cand o persoana ori o autoritate care nu are calitatea de parte a fost obliga ta sa comunice instantei. . precum si.000 lei. CARTEA a III-a Procedura necontencioasa judiciara TITLUL I Dispozitii generale . desi timpul scurs de la ultimul sau act de procedura ar fi fost suficient pentru luarea masurii sau indeplinirea actului. (3) Contestatia se solutioneaza de catre completul investit cu judecarea cauzei de indata sau in termen de cel mult 5 zile. completul de judecata pronun ta o incheiere nesupusa niciunei cai de atac. (2) Daca instanta gaseste plangerea intemeiata. Procedura de solutionare a plangerii Art. prin care ia de indata masurile ne cesare inlaturarii situatiei care a provocat tergiversarea judecatii. o copie a incheierii. Odata retrasa. Impotriva acestei incheieri contestatorul poate face planger e in termen de 3 zile de la comunicare. cand este cazul. In acest c az. Procedura inaintea instantei care judeca procesul Art. (5) Cand apreciaza contestatia ca neintemeiata. . (4) Cand apreciaza contestatia ca fiind intemeiata.(1) Instanta va solutiona plangerea in termen de 10 zile de la primi rea dosarului. precum si din orice alte imprejurari care indreptatesc constatarea ca exercitarea acesteia s-a facut in alt scop decat acela pentru care legea o recu noaste. 129 Sanctionarea contestatorului de rea-credinta Art. la plata de despagubi ri pentru repararea prejudiciului cauzat prin introducerea contestatiei sau plan gerii. intr-un anumit termen. cu privire la solut ia ce trebuie data procesului. printr-o hotarare care nu este supusa niciunei cai de atac. . 517.Contestatia poate fi retrasa oricand pana la solutionarea ei. insa instanta nu a luat. aratand care sunt acestea si stabilind. fara citarea partilor. plangerea se solutioneaza de un alt complet al aceleiasi sectii. (2) Reaua-credinta rezulta din caracterul vadit nefondat al contestatiei ori al plangerii.(1) Contestatia se formuleaza in scris si se depune la instanta inve stita cu solutionarea procesului in legatura cu care se invoca tergiversarea jud ecatii. pentru informare. iar acest termen s-a implinit.e lege. Retragerea contestatiei Art. Judecata se face fara citarea partilor. un termen pentru in deplinirea lor. instantei ierarhic superioare. . (3) In toate cazurile. instanta care solutioneaza plangerea nu va putea da indru mari si nici nu va putea oferi dezlegari asupra unor probleme de fapt sau de dre pt care sa anticipeze modul de solutionare a pricinii ori care sa aduca atingere libertatii judecatorului cauzei de a hotari. Forma contestatiei. Plangerea se depune la instanta care a p ronuntat incheierea. impreuna cu motivele aratate de parte. Cand procesul se judeca la Inalta Curte de Casatie si Justi tie. 3. conform legii. Contestatia se poate face si verbal in sedinta. 519. contestatia nu poate fi reiterata. 518. (2) Contestatia nu suspenda solutionarea cauzei. fata de cel care nu si-a indeplinit obligatia. pentru solutionare. va dispune ca instanta care jude ca procesul sa indeplineasca actul de procedura sau sa ia masurile legale necesa re.(1) Atunci cand contestatia sau plangerea a fost facuta cu rea-credi nta. atunci cand legea o impune. contestatorului ii va fi comunicata. in complet format din 3 judecatori. cand instanta si-a nesocotit obligatia de a solutiona cauza intr-un termen op tim si previzibil prin neluarea masurilor stabilite de lege sau prin neindeplini rea din oficiu. in incheierea de sedinta. autorul acesteia poate fi obligat la plata unei amenzi judiciare de la 500 lei la 2. caz in care va fi consem nata. la cererea partii interesate. masurile prevazute de lege.

(1) Cererile necontencioase care sunt in legatura cu o cauza in curs de solutionare sau solutionata deja de o instanta ori care au ca obiect elibera rea unor inscrisuri. Calea de atac Art. putand cere partii lamuririle necesare. . (2) Ea va fi insotita de inscrisurile pe care se sprijina. titluri sau valori aflate in depozitul unei instante se vor indrepta la acea instanta. . precum si pe acelea ale caror interese ar putea fi afectate de hotarare. Procedura Art.(1) Cererea va cuprinde numele. in raport cu toate imprejuraril e de fapt si de drept ale cauzei. Ea are dreptul sa asculte orice persoana care poate aduce lamuriri in cauza.Cererile pentru solutionarea carora este nevoie de interventia insta ntei. daca legea o impune. 527. . Cuprinsul cererii Art. . motivarea aceste ia si semnatura. la aprecierea instantei. 529. 520-528 referitoare la procedura necontencioas a se completeaza cu dispozitiile de procedura contencioasa. 525. Competenta Art. pentru cei care au fost prezenti la ultima sedinta de judecata. ocrotire ori asigurare.(1) Incheierea prin care se incuviinteaza cererea este executorie. . (2) Daca instanta se declara necompetenta va trimite dosarul instantei competent e. (2) Materiile necontencioase cu privire la care legea prevede o procedura specia la raman supuse acelor dispozitii. cu exceptia ce lei pronuntate de un complet al Inaltei Curti de Casatie si Justitie.Domeniul de aplicare Art. fara insa a se urmari stabilirea unui drept potrivnic fata de o alta perso ana. (2) Incheierea prevazuta la alin. Efectele hotararii Art. .(1) Dispozitiile art. ale persoanelor p e care acesta cere sa fie chemate inaintea instantei. 130 Caracterul contencios Art.Incheierile pronuntate in procedura necontencioasa nu au autoritatea lucrului judecat. 522. (1) este supusa numai apelului.(1) Instanta isi verifica din oficiu competenta. (3) Termenul de apel va curge de la pronuntare. Verificarea competentei Art. 528. obiectul. dar nu mai tarziu de un an de la data pronuntarii.Instanta se pronunta prin incheiere. (4) Apelul poate fi facut de orice persoana interesata. cu citarea petentului s i a persoanelor aratate in cerere. judecata se face cu sau fara citare. . competenta instantei si solutionarea incidentelor privi nd competenta sunt supuse regulilor prevazute pentru cererile contencioase. 526. dupa imprejurari. prenumele si domiciliul sau. Regulile aplicabile Art. chiar daca este de ordine privata. Solutionarea cererii Art. chiar daca nu a fost cit ata la solutionarea cererii. instanta o va respinge. sunt supuse dis pozitiilor prezentei carti. . (5) Apelul se judeca in camera de consiliu. si de la comunicare.Daca cererea. pentru cei care au lipsit. . chiar din oficiu. 524. dupa ca z.(1) Cererea se judeca in camera de consiliu. 521. In caz contrar. care se vor completa cu cele ale prezentei ca . (2) Instanta poate dispune. prin insusi cuprinsul ei ori prin obiectiile ridicate de persoanele citate sau care intervin. prezinta caracter contencios. denumirea si sediul celui care o face si. precum sunt cele privitoare la darea autorizatiilor judecatoresti sau la lu area unor masuri legale de supraveghere. 520. . (2) In celelalte cazuri. in masura in care ac estea din urma sunt compatibile cu natura necontencioasa a cererii. chiar daca nu au fost invocate in cerere sau p e parcursul procedurii. care este definitiva. 523. termenul de apel curgand de la data la care a luat cunostinta de incheiere. orice masuri utile cauzei.

530. dupa caz. Tribunalul arbitral Art. . (3) In incheierea de eliberare se va arata detinatorul obligat la eliberarea bun urilor. . in legatura cu un proces. investite de parti sau in conformitate cu acea conventie s .rti. capacitatea persoanelor. (2) Cererea se va solutiona prin incheiere executorie.(1) Procedura necontencioasa se aplica si in cazurile in care legea da in competenta presedintelui instantei luarea unor masuri cu caracter neconten cios. pastrate la instanta ori aflat e in custodia altuia. relati ile de familie.(1) Persoanele care au capacitate deplina de exercitiu pot conveni s a solutioneze pe calea arbitrajului litigiile dintre ele. in afara d e cazul in care legea ori actul lor de infiintare sau de organizare prevede altf el. Partile vor fi citate daca instanta considera necesar. (2) In administrarea acestei jurisdictii. (3) Persoanele juridice de drept public care au in obiectul lor de activitate si activitati economice au facultatea de a incheia conventii arbitrale. iar apelul impotriva incheierii date de presedintele tribunalului sau c urtii de apel se judeca de un complet al instantei respective. su b sanctiunea aplicabila grefierilor pentru infractiunea de fals. 534. (3) Apelul impotriva incheierii date de presedintele judecatoriei se judeca de t ribunal. (4) Incheierea prevazuta la alin. (2) Copiile de pe incheierile de sedinta. TITLUL II Dispozitii speciale Eliberarea de copii de pe hotarari si de pe alte inscrisuri Art. . uneia sau mai multor persoane. grefa instantei va elibera copii de pe incheierea de sedinta.(1) Cererea de eliberare privind sumele de bani sau alte valori ori titluri. 533. in afara de acelea car e privesc starea civila. de pe hotarare sau de pe dispozitiv se vor putea elibera numai dupa ce acestea au fost semnate de toti judecatorii. Masurile luate de presedintele instantei Art. 131 (2) In aceste cazuri. Incheierile pentru eliberarea unor bunuri Art. la instanta care a dispus acea masura. (4) Incheierile date de presedintii sectiilor Inaltei Curti de Casatie si Justit ie sunt definitive. expertize. inscrisuri sau declaratii de martori decat cu incuviintarea presedintelui. precum si drepturile asupra carora partile nu pot sa dispuna. (2) Statul si autoritatile publice au facultatea de a incheia conventii arbitral e numai daca sunt autorizate prin lege sau prin conventii internationale la care Romania este parte. 530 alin. de perso ana indreptatita. (3) este supusa acelorasi cai de atac ca si ho tararea pe baza careia s-a cerut eliberarea bunului.Arbitrajul poate fi incredintat. consemnate. precum si persoana indreptatita sa le primeasca. 132 Obiectul arbitrajului Art. precum si orice alte bunuri. se introduce.(1) Arbitrajul este o jurisdictie alternativa avand caracter privat. data in camera de consili u. 535. Dispozitiile art . 532. de pe hotarare sau dispozitiv sau de pe celelalte inscrisuri aflate la dosar. . (3) In cazul in care dezbaterile nu s-au desfasurat in sedinta publica. dezbaterea succesorala.(1) La cerere. cu conditia ca regulile respective sa nu fie contrare ordinii publice si dispoziti ilor imperative ale legii. 531. presedintele trebuie sa pronunte incheierea in termen de c el mult 5 zile de la primirea cererii. . (2)-(4) se aplica in mod corespunzator. prin conventia arbitrala. alte per soane decat partile nu pot dobandi copii de pe incheieri. partile litigante si tribunalul arbitr al competent pot stabili reguli de procedura derogatorii de la dreptul comun. CARTEA a IV-a Despre arbitraj TITLUL I Dispozitii generale Notiunea Art. .

sub sanctiu nea nulitatii absolute. (4) Daca nici tribunalul arbitral nu a stabilit aceste norme. Tribunalul va solutiona cauza in compl etul prevazut de lege pentru judecata in prima instanta. (2).(1) Conventia arbitrala se poate incheia fie sub forma unei clauze c . potrivit legii. (2) In cazul in care conventia arbitrala se refera la un litigiu legat de transf erul dreptului de proprietate si/sau constituirea altui drept real asupra unui b un imobil. numiti ori acceptati de parti potrivit conventiei ar bitrale sau regulilor institutiei permanente de arbitraj. dupa caz. solutionarea litigiului este incredintata unor arbitri. . indiferent de forma acestei a. precum si a d ispozitiilor imperative ale legii. 559. partile pot stabili prin conventia arbitrala sau prin act scris incheiat ulterior. se vor aplica disp ozitiile ce urmeaza. imputernicirea data avocatilor. conventia trebuie incheiata in forma autentica notariala. (3) In lipsa regulilor prevazute la alin. incheiata conform dispozitiilor titlului II din prezenta carte. . numire a. TITLUL II Conventia arbitrala Forma scrisa Art. (2) Instanta va solutiona aceste cereri de urgenta si cu precadere. . revocarea si inlocuirea arbitrilor. partile pot formula cereri si isi pot ex ercita drepturile procesuale personal sau prin reprezentant. orice alte norme privind buna desfasurare a arbitrajului. fie direct.Partile pot conveni ca arbitrajul sa fie organizat de o institutie p ermanenta de arbitraj. (1) si (2) se aplica in mod corespunzator si in cazul rep rezentarii partii prin consilier juridic. potrivit titlului VII din prezenta carte. 541. (3) Dispozitiile alin. . sau de o alta e ntitate ori de o persoana fizica. 537. Interventia instantei Art. preva zut la art. 560. in sensul dispozit iilor prezentei carti. Conditia formei scrise se considera indeplinita atunci cand recurgerea la arb itraj a fost convenita prin schimb de corespondenta. daca in cuprinsul acesteia nu se prevede altfel. si cuprinde dreptul avocatului de a exercita optiunile cu privire la caducitatea arbitrajului potrivit art. arbitrii investiti constituie. In aceste cazuri.a judece litigiul si sa pronunte o hotarare definitiva si obligatorie pentru ele . cel mai tarziu odata cu constituirea tribu nalului arbitral. dupa caz. hotararea nefiind supusa niciunei cai de atac. Organizarea arbitrajului de un tert Art. 540. in general. a sediului procesual la avocat. 536. inclusiv procedura unei eventuale concilieri prealabile.(1) Conventia arbitrala se incheie in scris. termenul si locul arbitrajului. sub sanctiunea nulitati i. precum si pentru indeplinirea altor atributii ce revin in stantei judecatoresti in arbitraj. sau schimb de acte procedurale ori cand existenta ei a fost pretinsa in scris de una dintre parti si nu a fost contestata de cealalta. partea interesata poate sesiza tribunalul in circumscriptia caruia are loc arbitrajul. (2) Sub rezerva respectarii ordinii publice si a bunelor moravuri. 133 Reprezentarea partilor Art. prin procedu ra ordonantei presedintiale. Arbitrul unic sau.(1) In litigiile arbitrale. fie prin referire la o anumita reglementare avand ca obiect arbitrajul. Acestia pot fi asis tati de alti specialisti. normele privind constituirea tribunalului arbitral. tribunalul arbitral va putea stab ili procedura de urmat asa cum va socoti mai potrivit. tribunalul arbitral. pre cum si de a solicita ori de a accepta prelungirea termenului arbitrajului. 539. Organizarea arbitrajului de catre parti Art. valo reaza alegerea domiciliului sau. . (2) In procedura arbitrala. 538.(1) Pentru inlaturarea piedicilor ce s-ar ivi in organizarea si desf asurarea arbitrajului. .(1) Arbitrajul se organizeaza si se desfasoara potrivit conventiei a rbitrale. normele d e procedura pe care tribunalul arbitral trebuie sa le urmeze in judecarea litigi ului. repartizarea intr e parti a cheltuielilor arbitrale si. Felurile conventiei arbitrale Art.

134 Clauza compromisorie Art. litigiul se judeca de 3 arbi tri.Incheierea procedurii arbitrale cu sau fara pronuntarea unei hotarar i asupra fondului cauzei nu aduce atingere eficacitatii conventiei arbitrale. inscrisa in contractul principal ori stabilita intr-o conventie se parata. obiectul litigiului si numele arbitrilor sau modalitatea de numire a lor. . . . aratandu-se. (2) Instanta va retine spre solutionare procesul daca: a) paratul si-a formulat apararile in fond.Poate fi arbitru orice persoana fizica daca are capacitate deplina d e exercitiu.(1) Prin clauza compromisorie partile convin ca litigiile ce se vor naste din contractul in care este stipulata sau in legatura cu acesta sa fie sol utionate pe calea arbitrajului. Compromisul Art.(1) Partile stabilesc daca litigiul se judeca de un arbitru unic sau de mai multi arbitri. Aceasta va ramane valabila si va servi drept teme i pentru orice noua procedura arbitrala care ar fi declansata in temeiul acestei a pentru solutionarea oricarui litigiu aparut intre parti derivand din contractu l principal. 543. numele ar bitrilor sau modalitatea de numire a lor. competenta instantelor judecatoresti. (2) Compromisul se poate incheia chiar daca litigiul intervenit intre parti este deja pe rolul unei alte instante. su b forma clauzei compromisorii. 546. (2) Daca partile nu au stabilit numarul arbitrilor. Verificarea competentei instantei Art. . Eficacitatea clauzei compromisorii Art. (2) Validitatea clauzei compromisorii este independenta de valabilitatea contrac tului in care a fost inscrisa. sub sanctiunea nulitatii.(1) Instanta judecatoreasca. . obiectiuni cu privire la aceasta. cate unul numit de fiecare dintre parti. 135 TITLUL III Tribunalul arbitral Arbitrii Art. sesizata cu o cauza cu privire la care s-a incheiat o conventie arbitrala. iar al treilea .Incheierea conventiei arbitrale exclude. la care contractul principal face trimitere. Excluderea competentei instantei Art.(1) Prin compromis partile convin ca un litigiu intervenit intre ele sa fie solutionat pe calea arbitrajului. fara nicio rezerva intemeiata pe con ventia arbitrala. . iar paratul nu ridica. b) conventia arbitrala este lovita de nulitate ori este inoperanta. (2) Existenta conventiei arbitrale se prezuma daca reclamantul formuleaza o cere re de arbitrare. 544.supraarbitrul . c) tribunalul arbitral nu poate fi constituit din cauze vadit imputabile paratul ui in arbitraj. isi va verifica propria competenta si se va declara necompetenta numai daca partile sau una dintre ele solicita aceasta. pentru litigiul care face o biectul ei. Numarul arbitrilor Art.ompromisorii. sub sanctiunea nulitatii. clauza compromisorie se interpreteaza in sensul ca se ap lica tuturor neintelegerilor care deriva din contractul sau din raportul juridic la care ea se refera. fie sub forma compromisului . (3) In caz de indoiala. aratandu-se. (3) Conflictul de competenta dintre tribunalul arbitral si o instanta judecatore asca este solutionat de instanta judecatoreasca ierarhic superioara celei aflate in conflict. care trebuie sa fie intotdeauna in numar impar. . 547. la primul termen la care a fost legal ci tat. In cazul arbitrajului institutionaliza t este suficienta referirea la regulile de procedura ale institutiei care organi zeaza arbitrajul. . 542. 548. 545.d esemnat de cei 2 arbitri. inv ocand conventia arbitrala.

raspunsul la propunerea de numire a arbitrului unic sau. (5) Cand propun arbitrii. cu o societate controlata de una dintre parti sau aflata sub un control comun cu aceasta. datele personale si profesionale ale arbitrului desemnat de aceasta.Acceptarea insarcinarii de arbitru trebuie sa fie facuta in scris si va fi comunicata partilor. dupa caz. 136 Numirea supraarbitrului Art. arbitrul poate fi recuzat si pentru urmatoarele motive. dupa caz. partea care vrea sa rec urga la arbitraj va comunica celeilalte parti. Nulitatea Art. (2) si (3). 551. dupa caz. in scris. cu citarea parti lor. numele. 549. a supraarbitrului. (4) Partea careia i s-a facut comunicarea trebuie sa transmita.(1) In afara de cazurile de incompatibilitate prevazute pentru judec atori. dupa caz. . i n termen de 10 zile de la primirea acesteia. domiciliul si. (3) In comunicare se arata numele. . prevazute in conventia arbitrala. fie prin conventia arbitrala. . 552. partile vor propune si cate un supleant. d) daca arbitrul a prestat consultanta uneia dintre parti. . Incompatibilitatea arbitrilor Art. (2)-(4).Este nula clauza din conventia arbitrala care prevede dreptul uneia dintre parti de a numi arbitru in locul celeilalte parti sau de a avea mai multi arbitri decat cealalta parte. pe cat posibil . partile care au inter ese comune vor numi un singur arbitru. pentru cazul in care arbitrul principal ar fi sau ar ajunge in situatia sa nu isi poata indeplini insarcinarea . c) daca arbitrul are raporturi de munca ori de serviciu. 550. datele persona le si profesionale ale arbitrului unic propus sau ale arbitrului desemnat de par tea care vrea sa recurga la arbitraj. 553.Cei 2 arbitri vor proceda la numirea supraarbitrului si a unui suple ant al acestuia. in termen de 5 zile de la data primirii propunerii d e numire. revocati sau inlocuiti conform conventiei arbitrale. b) cand o persoana juridica al carei asociat este sau in ale carei organe de con ducere se afla arbitrul are un interes in cauza. la randul sau. prin incheiere care nu este supusa niciunei cai de atac. precum si enuntarea succinta a pretentiilo r si a temeiului lor. partea care vrea sa recurga la arbitraj p oate cere tribunalului prevazut la art. telefax. in termen de 10 zile de la ultima acceptare. 539 alin. fie in conditiile alin. care pun la indoi ala independenta si impartialitatea sa: a) neindeplinirea conditiilor de calificare sau a altor conditii privitoare la a rbitri. (2) O parte nu poate recuza arbitrul numit de ea decat pentru cauze survenite sa u de care a luat cunostinta dupa numire. Numirea arbitrilor de catre instanta Art.(1) Arbitrii sunt numiti. (2) Tribunalul se pronunta in termen de 10 zile de la sesizare. . a asistat sau a repre zentat una dintre parti ori a depus marturie in una dintre fazele precedente ale litigiului. 551. Acceptarea sarcinii de arbitru Art. domiciliul si. posta electronica sau prin alte mijloace ce asigu ra transmiterea textului actului si confirmarea primirii acestuia. sau legaturi comerciale directe cu una dintre parti. (2) Cand arbitrul unic sau. (3) Persoana care stie ca in privinta sa exista o cauza de recuzare este obligat .(1) In caz de neintelegere intre parti cu privire la numirea arbitru lui unic sau daca o parte nu numeste arbitrul ori daca cei 2 arbitri nu cad de a cord asupra persoanei supraarbitrului. . prenumele.(3) Daca exista mai multi reclamanti sau mai multi parati. 554. pe cat posibil. arbitrii nu au fost numiti prin conventia arbitrala si nici nu s-a prevazut modalitatea de numire. (1) sa procedeze la numirea ar bitrului ori. 548 alin. sa procedeze la numirea lor potrivit art. Numirea arbitrilor Art. Supraarbitrul se v a conforma prevederilor art. prin posta.

Termenul arbitrajului Art. (3). va pronunta o hotarare prin care va constata ca arbitrajul a devenit caduc. prelungirea term enului. la randul sau. (4) Aceasta persoana nu poate participa la judecarea litigiului decat daca parti le. Incheierea nu este supusa niciunei cai de atac . (2) Data acceptarii este cea a expedierii comunicarii prevazute la art. cu exceptia sit uatiei in care partile declara in mod expres ca renunta la caducitate. b) fara motiv justificat. 539 alin. iar daca asemenea cauze survin dupa acceptare. sub sanctiunea decaderii. dupa caz. pentru motive temeinice. fara a avea autorizarea part ilor. (4) Tribunalul arbitral poate dispune. deces. Cererea de recuzare Art. (5) Abtinerea produce efecte pe data formularii ei. daca inteleg sa invoce caducitatea arbitrajului. este impiedicat sa isi exercite insarcinarea. fara ca abtinerea sa insemne recunoasterea cauzei de recuzare. .(1) La primul termen de judecata la care au fost legal citate. . o singura data. 558.a sa instiinteze partile si pe ceilalti arbitri mai inainte de a fi acceptat ins arcinarea de arbitru. 556. . in conditiile legii. instiintate potrivit alin. nu participa la judecarea litigiului ori nu pronunta h otararea in termenul stabilit de conventia arbitrala sau de lege. 551. d) incalca cu rea-credinta sau grava neglijenta alte indatoriri ce le revin. (2) Termenul se suspenda pe timpul judecarii unei cereri de recuzare sau a orica rei alte cereri incidente adresate tribunalului prevazut la art. 555. cu cel mult 3 luni. pentru prejudiciul cauzat. a ultimei acceptari a insarcinarii de arbitru ori de supraarbitru. parti le sunt obligate sa declare in scris. de la survenirea cauzei de recuzare. dupa caz. Caducitatea arbitrajului Art. fara nicio alta formalitate. sub sanctiunea decaderii. precum si in orice alt caz in care arbitrul este impiedicat sa isi indeplineasca sarcina s i daca supleantul. caz in ca . se va proceda la inlocuirea arbitrului potrivit dispozitiilor stabilite pentru n umirea lui. 559. revocare. partile pot consimti in scris la prelungirea termenului arbitrajului. in termen de 10 zile de la sesizare. Inlocuirea arbitrilor Art. 559. abtinere. (1) prin incheiere.In caz de recuzare. (5) Termenul se prelungeste de drept cu 3 luni in cazul decesului uneia dintre p arti. 560. Constituirea tribunalului arbitral Art. (1) . comunica in scris ca inteleg sa nu ceara rec uzarea. tribunalul arbitral. 557. (2) Cand cel putin una dintre parti a formulat declaratia prevazuta la alin. publicand sau divulgand date de care iau cunostinta in calitate de arbitri. (2) Cererea de recuzare se solutioneaza de tribunalul prevazut la art.(1) Daca partile nu au prevazut altfel. .Arbitrii raspund.(1) Tribunalul arbitral se considera constituit la data acceptarii i nsarcinarii de arbitru unic sau. . in te rmen de 10 zile de la data cand partea a luat cunostinta de numirea arbitrului s au. sub sanctiunea caducitatii arbitrajului. la expirarea termenului prevazut la art.(1) Recuzarea trebuie sa fie ceruta. da ca: a) dupa acceptare. (1). renuntare. pronuntata cu citarea partilor si a arbitrului recuzat. c) nu respecta caracterul confidential al arbitrajului. Chiar in acest caz. ea are dreptul sa se abtina de la judecarea litigiul ui. renunta in mod nejustificat la insarcinarea lor. (3) In cadrul termenului prevazut la alin. 137 (3) Dispozitiile prezentului cod privind recuzarea judecatorilor se aplica in mo d corespunzator. Raspunderea arbitrilor Art. 539. . tribunalul arbitral trebuie sa pronunte hotararea in termen de cel mult 6 luni de la data constituirii sale. de indata c e le-a cunoscut.

va arata si domiciliul ales in Romania. f) numele. 562. unde urmeaza sa i se faca toat e comunicarile privind procesul. prenumele si calitatea celui care reprezinta partea in litigiu. (3) Daca tribunalul arbitral apreciaza ca nedepunerea intampinarii justifica ama narea solutionarii litigiului. sub sanctiunea decaderii. denumirea si sediul lor. codul unic de inregistrare sau codul de identifica re fiscala. (2) Daca o parte nu cunoaste limba in care se desfasoara dezbaterea. 564 se aplica in mod corespunzator. 564. daca sunt cunoscute de reclamant. intr-un nou arbitraj.(1) Dezbaterea litigiului in fata tribunalului arbitral se face in l imba stabilita prin conventia arbitrala sau.Reclamantul va comunica paratului. Limba arbitrajului Art. copie de pe acesta. 561. precum si probele pe care se intemeiaza cererea . . (4) Dispozitiile art. Locul arbitrajului Art. in masura in care se socoteste ca n u este necesara refacerea lor. in limba contractului d in care s-a nascut litigiul ori intr-o limba de circulatie internationala stabil ita de tribunalul arbitral. In lipsa unei asemenea prevede ri. 56 3 pentru cererea de arbitrare. . daca este cazul. iar daca a fost consemnata intr-un inscris separat ori s-a inchei at un compromis. precum si fiecarui arbitru copie de pe cererea de arbitrare si de pe inscrisurile anexate. paratul va putea fi obligat la plata cheltuielilo r de arbitrare cauzate prin amanare. tribunalul arbitral ii asigura serviciile unui traducator.(1) In termen de 30 de zile de la primirea copiei de pe cererea de a rbitrare. 563. raspunsul in fapt si in drept la aceasta cerere. 139 Comunicarea cererii arbitrale Art. la cererea si pe cheltuiala ei. locul arbitrajului se stabileste de tribunalul arbitral.Partile stabilesc locul arbitrajului. (2) Cererea se poate face printr-un proces-verbal incheiat in fata tribunalului arbitral si semnat de parti sau numai de reclamant. pentru persoanele juridice. precum si calculul prin care s-a ajuns la deter minarea acestei valori. De asemenea. (2) Exceptiile si alte mijloace de aparare. cererea va cuprinde si codul nu meric personal sau. paratul va face intampinare cuprinzand exceptiile privind cererea recl amantului.(1) Tribunalul arbitral este sesizat de reclamant printr-o cerere sc risa. cand este cazul anexandu-se dovada calitatii. TITLUL IV Procedura arbitrala CAPITOLUL I Sesizarea tribunalului arbitral Cererea de arbitrare Art. d) obiectul si valoarea cererii. precum si. care va cuprinde: a) numele si prenumele. . prenumele si domiciliul membrilor tribunalului arbitral. 138 (3) Probele administrate in cadrul procedurii devenite caduca vor putea fi utili zate. Intampinarea Art. precum si de arbitri. 565.re va continua judecata. c) mentionarea conventiei arbitrale. domiciliul sau resedinta partilor ori. probele propuse in a parare. Daca reclamantul locuieste in str ainatate. precum si al e paratului. celelalte mentiuni prevazute la art. . b) numele. care nu au fost aratate prin intampi nare. in mod corespunzator. dupa caz. numarul de inmatriculare in registrul comertului ori de inscriere in registrul persoanelor juridice si contul bancar ale reclamantului. . anexandu-se copie de pe contractul in care este inserata. trebuie invocate. g) semnatura partii. . e) motivele de fapt si de drept. cel mai tarziu la primul terme n de judecata la care partea a fost legal citata. daca nu s-a prevazut nimic in aceas ta privinta ori nu a intervenit o intelegere ulterioara. (3) Partile pot sa participe la dezbateri cu traducatorul lor.

Instiintare a partilor cu privire la alte masuri luate de tribunalul arbitral poate fi facut a si prin telefax. daca va socoti necesar. tri bunalul arbitral fixeaza termen de dezbatere a litigiului si dispune citarea par tilor. Verificarea dosarului Art.(1) Tertii pot participa la procedura arbitrala in conditiile art. 5 alin. 23 sunt aplicabile in mod corespunzator si in procedura arbitrala. consemneaza acest lucr u intr-o incheiere. . 566. isi declina competenta printr-o hotarare. Absenta unei parti . impotriva careia nu se poate formula actiunea in anulare. 140 Comunicarea actelor de procedura Art. (5) si (6) si la art. conform art.Intre data primirii citatiei si termenul de dezbatere trebuie sa exi ste un interval de timp de cel putin 15 zile. Verificarea competentei Art. va dispune masurile corespunzatoare pentru completarea d osarului. 572 se aplica in mod corespunzator.(1) Daca paratul are pretentii impotriva reclamantului. . (3) Daca tribunalul arbitral hotaraste ca nu este competent sa solutioneze litig iul cu care a fost sesizat. art. 573. (2) Cu toate acestea. . 568. . (2) Daca tribunalul arbitral hotaraste ca este competent. art. 22 alin.Cererea reconventionala Art. (2). .(1) Partile pot stabili. (2) Dispozitiile art. (1). (2) Cererea reconventionala va fi introdusa in cadrul termenului pentru depunere a intampinarii sau cel mai tarziu pana la primul termen de judecata la care para tul a fost legal citat si trebuie sa indeplineasca aceleasi conditii ca si cerer ea principala. el poate face cerere reconventionala. 599. 8-10. 599. a citatiilor. 567. 571. regulile de procedu ra aplicabile arbitrajului sau ii pot imputernici pe arbitri sa stabileasca aces te reguli. (1) teza a II-a. sub semnatura. daca este cazul.(1) Judecata arbitrala se desfasoara potrivit regulilor procedurale stabilite la art. prevazuta la art. 570. Cu toate acestea. (3) In toate celelalte cazuri. 568. Termenul de citare Art. (3). principiile fundamentale ale procesului civil prevazute la art.(1) Indata dupa expirarea termenului pentru depunerea intampinarii. 12-16. . care se poate desfiinta numai prin actiunea in anulare intro dusa impotriva hotararii arbitrale. hotararilor arbitrale si incheierilor de sedinta se face prin scrisoare recomandata cu continut declarat si confirmare de primire. Participarea tertilor Art. tri bunalul arbitral isi verifica propria sa competenta de a solutiona litigiul. (2) Cand partile recurg la arbitrajul institutionalizat. . 572. derivand din acelasi raport juridic. (2) Inscrisurile pot fi inmanate si personal partii. 608 alin. dupa completarea dosarului. Regulile de procedura aplicabile Art.(1) Comunicarea intre parti sau catre parti a inscrisurilor litigiul ui. (4). 19-21. Aceste reguli se completeaza. . tribunalul arbitral verifica stadiul pregatirii litigiului pentru dezbatere si. (3) Dovezile de comunicare se depun la dosar. dar numai cu acordul lor si al tuturor partilor. art. (2) Dupa aceasta verificare si. posta electronica sau prin alte mijloace ce asigura transmite rea textului actului si confirmarea primirii acestuia. daca este cazul.(1) La primul termen de judecata cu procedura legal indeplinita. 569. interve ntia accesorie este admisibila si fara indeplinirea acestei conditii. se aplica dispozitiile art. art. in conventia arbitrala. CAPITOLUL II Judecata Dispozitiile generale Art. cu prevederile prezent ei carti. 6 0-76. procedura arbitrala este cea stabilita de prezent a carte.

executarea acestor masuri se dispune de catre instanta judecatoreasca. cu acordul partilor. (1). precum si conventia arbitr ala. (2) In vederea solutionarii litigiului. in copie. Sarcina probei Art. precum si a motiv elor pentru care 141 absenta justifica amanarea dezbaterii este de competenta exclusiva a tribunalulu i arbitral. precum si arbitrii. in lipsa .(1) Daca ambele parti. citand partile. . in fata unui arbitru din compunerea tri bunalului arbitral. (2) Tribunalul arbitral are competenta exclusiva de a decide asupra utilitatii. amanarea acesteia pentru motive te meinice. masurile asiguratorii si masurile provizorii. in afara de cazul in care s-a cerut a manarea pentru motive temeinice. 550 alin. (2) Daca una dintre parti detine un mijloc de proba. tribunalul arbitral poate sa amane judecarea acestuia. precum si constatarea anumitor imprejurari de fapt pot fi incuviintate si de tribunalu l arbitral. (2) Chiar daca partile nu solicita amanarea solutionarii litigiului.Neprezentarea partii legal citate nu impiedica dezbaterea litigiului . sau acordand un termen pentru ca partile sa isi poata formula concluziile in scris. pe baza probelor aflate la dosar. 539 sa incuviinteze masuri asiguratorii si ma suri provizorii cu privire la obiectul litigiului sau sa constate anumite imprej urari de fapt. (2) La aceasta cerere se vor anexa. Aprecierea temeiniciei motivelor amanarii este de competenta exclusiva a tribunalului arbitral. . 577.(1) Probele care nu au fost cerute prin cererea de arbitrare sau pri n intampinare nu vor mai putea fi invocate in cursul arbitrajului. Administrarea probelor Art. Dupa expirarea acestor termene. Propunerea probelor Art. Absenta ambelor parti Art. 248 alin. Aprecierea temeiniciei motivelor absentei uneia dintre parti. Cu consultarea partilor. (2). . 574. in afara de c azurile prevazute la art. incunostintand in acelasi termen si cealalta parte. daca apreciaza ca pr ezenta lor la dezbatere este necesara. Solicitarea judecarii in lipsa Art. cererea de arbitrare sau. .(1) Administrarea probelor se efectueaza in sedinta tribunalului arb itral. . cel mai tarziu cu 3 zile inainte de data pentru care a fost stabilita dezbaterea. tribunalul arbitral poate cere partilor explicatii scrise cu privire la obiectul cererii si faptele litigiului si poate dispune administrarea oricaror probe prevazute de lege. Dispozitiile art. 576. pertinentei si concludentei probelor propuse de parti. 142 tribunalul arbitral poate fixa termene-limita pentru administrarea probelor incu viintate. tribunalul arbitral poate o .(1) Inaintea sau in cursul arbitrajului. 572 se aplica in mod corespunzator.(1) Fiecare dintre parti are sarcina sa dovedeasca faptele pe care i si intemeiaza in litigiu pretentia sau apararea. In caz de impotrivire. Masurile asiguratorii Art. . hotararea acestuia nefiind supusa niciunei cai de atac. 579. tribunalul arbitral va solutiona litigiul. afara numai daca partea lipsa nu va cere. dovada comunicarii prevazute la art. potrivit prevederilor alin.Oricare dintre parti poate cere in scris ca solutionarea litigiului sa se faca in lipsa sa. (2).Art. desi legal citate. 578. (4) In cursul arbitrajului. hotararea acestuia nefiind supu sa niciunei cai de atac. 575. Acesta poate dispune ca administrarea probelor sa fie efectuata in fata s upraarbitrului sau. nu se prezinta la termen. oricare dintre parti poate cere tribunalului prevazut la art. (3) Incuviintarea acestor masuri va fi adusa la cunostinta tribunalului arbitral de catre partea care le-a cerut. administrarea probei nu mai poate avea loc decat daca tribunalul arbitral apreciaza ca aceasta este esentiala pentru s olutionarea corecta a litigiului. 580. .

(3) Incheierea de sedinta va cuprinde. (2) Orice dispozitie a tribunalului arbitral va fi consemnata in incheiere si va fi motivata. Dispozitiile art. (2) In lipsa unei asemenea intelegeri. (3) se aplica in mod corespunzator. Informatiile detinute de autoritatile publice Art. 539. Partilor li se com unica. De asemenea. copie de pe incheierea de sedinta. (1). pr ecum si onorariile arbitrilor. martorilor se suporta potr ivit intelegerii dintre parti. 581. desi nu sunt ind eplinite conditiile art. a) si b). (1) lit.(1) Dezbaterile arbitrale vor fi consemnate in incheierea de sedinta . (5) Partile au dreptul sa ia cunostinta de continutul incheierilor si de actele dosarului. (3).rdona infatisarea lui. Aprecierea probelor Art. Incheierea de sedinta Art. (3) Tribunalul arbitral nu poate sa recurga la mijloace de constrangere si nici sa aplice sanctiuni martorilor sau expertilor. 582. Cererile si exceptiile Art. integral. c) motivele pe care se sprijina masurile dispuse.(1) Orice exceptie privind existenta si validitatea conventiei arbit rale. acordand un termen in acest scop. (4) Dispozitiile art. La cererea partilor sau din oficiu. . si urmatoarele mentiuni: a) o scurta descriere a desfasurarii sedintei. daca cererea de arbitrare este admisa in t . si la locuinta ori la locul unde isi desfasoara activitatea. arbitrilor. 579 se aplica in mod corespunzator. partile sau arbitrii pot sesiza tribunal ul prevazut la art. (2) Orice cereri si orice inscrisuri vor fi depuse cel mai tarziu pana la primul termen de judecata la care partile au fost legal citate. (3) Neregularitatea actelor de procedura se acopera daca nu a fost invocata de c el interesat la termenul la care s-a produs ori. tribunalul arbitral poate indrept a sau completa incheierea de sedinta printr-o alta incheiere. . . la cererea sau cu consi mtamantul acestora. e) semnaturile arbitrilor. . 594 alin.Aprecierea probelor se face de catre arbitri potrivit intimei lor co nvingeri. (2) Audierea martorilor si a expertilor poate fi facuta. 586. (2). expertilor. .(1) Tribunalul arbitral poate solicita informatii scrise autoritatil or publice in legatura cu actele si actiunile acestora. limitele insarcinarii arbitrilor si de sfasurarea procedurii pana la primul termen de judecata la care partea a fost le gal citata trebuie ridicata. 585. 584.(1) Martorii si expertii sunt audiati fara prestare de juramant. Audierea martorilor si a expertilor Art. cu observarea prevederilor art.(1) Cheltuielile pentru organizarea si desfasurarea arbitrajului. sub sanctiunea decaderii. cel mai tarziu la acest t ermen. constituirea tribunalului arbitral. 593 alin. care va lua masurile prevazute la art. (2) Daca autoritatea publica refuza transmiterea informatiilor. cheltuielile arbitrale se suporta de part ea care a pierdut litigiul. b) cererile si sustinerile partilor. care sunt necesare pentr u solutionarea cauzei. Pentru luarea acestor masuri part ile se pot adresa tribunalului prevazut la art. 539. tribunalul arbitral le cere sa raspunda in scris intrebarilor puse . 292 alin. daca nu s-a stabilit un termen mai scurt. daca a lipsit la acel termen. la cerere. . l a primul 143 termen de judecata la care a fost prezent ori legal citat dupa producerea neregu laritatii si inainte de a se pune concluzii in fond. cheltuielile de administrare a probelor. pe langa mentiunile prevazute la art. CAPITOLUL III Cheltuielile arbitrale Cheltuielile arbitrale Art. d) dispozitivul. cheltuie lile de deplasare a partilor. 583. 594 alin. 292 alin.

pri n incheiere executorie si care nu este supusa niciunei cai de atac. Plata onorariilor Art. pronuntarea trebuie sa fie precedata de delib erarea in secret a arbitrilor. Hotararea arbitrala Art. (2) Daca arbitrajul se intrerupe fara a se pronunta o hotarare. tribunalul prevazut la art. precum si modul de suportare de catre parti.La cererea oricareia dintre parti. se va intocmi o minuta. dupa caz. . in lipsa. in termenul stabilit de tribunalul arbitral. numele si prenumele reprezentantilor partilor. . tribunalul arbitral poate solutiona li tigiul in echitate. 593. den umirea si sediul. a vansarea sau plata sumelor prevazute in prezentul capitol. . in modalitatea stabilita de conventia arbitrala s au.(1) Plata onorariilor arbitrilor se va face dupa comunicarea catre p arti a hotararii arbitrale. urmand ca prin hotararea arbitrala sa se stabileasca cuantumul final al on orariilor cuvenite arbitrilor. .(1) Tribunalul arbitral poate obliga partile sau pe fiecare dintre e le la avansarea oricaror cheltuieli necesare pentru organizarea si desfasurarea arbitrajului. . cuantumul o norariilor arbitrilor si poate obliga partile sa consemneze. care va cuprinde pe scurt continutu l dispozitivului hotararii si in care se va arata. precum si modalitati le de consemnare. tinand seama. stabilit potrivit art. 590. opinia minor itara. (1) . sub conditia incadrarii in termenul arbitrajului. locul si data pronuntarii hotara rii. . daca este cazul. Deliberarea si pronuntarea Art. (4) Dupa deliberare. Onorariul arbitrilor Art. CAPITOLUL IV Hotararea arbitrala Solutionarea litigiului Art. (3) Daca paratul nu isi indeplineste obligatia care ii revine potrivit alin. Plata anticipata a cheltuielilor Art. 539 v a examina temeinicia masurilor dispuse de tribunalul arbitral si va stabili. domiciliul ori resedinta lor sau. potrivit dispozitii lor sale. Verificarea cheltuielilor Art. 559. b) numele si prenumele partilor. (2) Pronuntarea poate fi amanata cu cel mult 21 de zile. de avansare sau de plata.(1) In toate cazurile. (3) Hotararea se ia cu majoritatea de voturi. 592. (2) Pe baza acordului expres al partilor.(1) Hotararea arbitrala se redacteaza in scris si trebuie sa cuprind a: 145 a) componenta nominala a tribunalului arbitral. sau proportional cu ceea ce s-a acordat. 589.(1) Tribunalul arbitral poate evalua. 144 (2) Tribunalul arbitral poate sa nu dea curs arbitrajului pana la consemnarea.otalitate.Orice diferenta in plus sau in minus de cheltuieli arbitrale se regu larizeaza cel mai tarziu prin hotararea arbitrala si se plateste pana la comunic area hotararii catre parti. pana l a plata diferentei. . cand este cazul. cuantumul on orariilor arbitrilor si al celorlalte cheltuieli arbitrale. Regularizarea cheltuielilor Art. . daca cererea este admisa in parte. cand este cazul. in mod provizoriu. de tribunalul arbitral. 591. Hotararea nu se va comunica. . 594. 587. 588. onorariile arbit rilor pentru activitatea depusa se reduc in mod corespunzator. suma respectiva prin contributie egala. reclamantul va consemna intreaga suma. s i de uzante sau reguli profesionale. precum si ale c elorlalte persoane care au participat la dezbaterea litigiului. (2) Partile pot fi obligate solidar la plata.(1) Tribunalul arbitral solutioneaza litigiul in temeiul contractulu i principal si al normelor de drept aplicabile.

Efectele hotararii arbitrale Art. d) obiectul litigiului si sustinerile pe scurt ale partilor. intinderea sau aplicarea dispozitivului hotararii ori acesta cuprinde dispoziti i potrivnice. 595. asupra unei cereri conexe sau incidentale. sub acest aspect. Lamurirea. Comunicarea hotararii Art. potrivit alin.c) mentionarea conventiei arbitrale in temeiul careia s-a procedat la arbitraj.(1) Hotararea arbitrala va fi comunicata partilor in termen de cel m ult o luna de la data pronuntarii ei. 595. completarii ori indreptarii ei. dupa caz. res pectiv alin. hotararea arbitrala se va prezenta instantei sau notarului public pentru a obtine. 593 alin. (6) Partile nu pot fi obligate la plata cheltuielilor legate de lamurirea. semnatura asistentului arbitral. . intemeiaza solutia. (3).In termen de 30 de zile de la data comunicarii hotararii sau de la d ata lamuririi. f) dispozitivul. . e) motivele de fapt si de drept ale hotararii. oricare din tre parti poate solicita completarea ei. prin hotarare separata. prin incheiere. precum si greselile de calcul pot fi indreptat e. completarea si indreptarea hotararii Art. formulata in termenul prev azut la alin. (4) Greselile materiale din textul hotararii arbitrale sau alte greseli evidente care nu schimba fondul solutiei. in conditiile alin. sub rezerva art. efectuate de catre in stanta de judecata sau de catre notarul public. b) tribunalul arbitral a solutionat litigiul fara sa existe o conventie arbitral a sau in temeiul unei conventii nule ori inoperante. c u aratarea considerentelor pe care aceasta se sprijina. tribunalul arbitral ii va elibera o dovad a privind comunicarea hotararii. Aceasta regula se aplica in mod corespunzator si in cazul in care exista opinie concurenta. investirea cu titlul executoriu sau un act autentic n otarial. iar in cazul arbitrajului in echi tate. si. . potrivit art. (2) In cazul in care hotararea arbitrala se refera la un litigiu legat de transf erul dreptului de proprietate si/sau de constituirea altui drept real asupra unu i bun imobil. (5) Hotararea de lamurire sau de completare ori incheierea de indreptare se pron unta de indata si face parte integranta din hotararea arbitrala. (1). cu citarea partilor. (3). 598. TITLUL V Desfiintarea hotararii arbitrale Actiunea in anulare Art. compl etarea sau indreptarea hotararii. tribunalul arb itral va depune dosarul litigiului la tribunalul prevazut la art.(1) Hotararea arbitrala poate fi desfiintata numai prin actiune in a nulare pentru unul dintre urmatoarele motive: a) litigiul nu era susceptibil de solutionare pe calea arbitrajului. dupa verificarile impuse de lege. (2) Daca prin hotararea pronuntata tribunalul arbitral a omis sa se pronunte asu pra unui capat de cerere. . 599. in termen de 10 zile de la data primirii hotararii si se solut ioneaza de tribunalul arbitral. atasand s i dovezile de comunicare a hotararii arbitrale. g) semnaturile tuturor arbitrilor. Pastrarea dosarului Art. 597. (3) Arbitrul care a avut o alta parere va redacta si va semna opinia separata. in baza caruia.Hotararea arbitrala comunicata partilor este definitiva si obligator ie. . 146 (2) La cererea oricareia dintre parti. motivele care. la cererea oricareia dintre parti. se va proceda la inr egistrarea in cartea funciara si se va realiza transferul de proprietate si/sau constituirea altului drept real asupra bunului imobil in cauza. (1). 596. (3) Cererea de lamurire sau de completare se formuleaza. 539. (2). si dupa achitarea de catre parti a impozitului privind transferul dreptului de proprietate. oricare dintre parti poate cere tribunalului arbitral sa lamureasc a dispozitivul sau sa inlature dispozitiile potrivnice. . sau din oficiu. daca este cazul. Partile vor fi citate daca tribunalul arbitra l apreciaza ca este necesar.(1) In cazul in care sunt necesare lamuriri cu privire la intelesul.

603. curtea se va pronunta i n fond dupa administrarea lor.Actiunea in anulare va fi introdusa la curtea de apel in termen de o luna de la data comunicarii hotararii arbitrale. hotararea asupra fondul ui. TITLUL VI Executarea hotararii arbitrale Executarea de bunavoie Art. 601. . 560 alin. .(1) Pentru a fi executata silit. Suspendarea executarii Art. g) hotararea arbitrala nu cuprinde dispozitivul si motivele. bunele moravuri ori dispozitii i mperative ale legii. 602. Daca insa. Dispozitiile art. 606. . Renuntarea la actiunea in anulare Art. (2) Nu mai pot fi invocate ca motive pentru anularea hotararii arbitrale neregul aritatile care nu au fost ridicate potrivit art. (2) Intampinarea este obligatorie. h) hotararea arbitrala incalca ordinea publica. (1) si (2). e) hotararea a fost pronuntata dupa expirarea termenului arbitrajului prevazut l a art. (4) Hotararile curtii de apel. 604. se va pronunta in fond. . . sunt definitive. (3) Admitand actiunea. b) si e).c) tribunalul arbitral nu a fost constituit in conformitate cu conventia arbitra la. potrivit legii. curtea de apel va anula hotararea arbitrala si: a) in cazurile prevazute la art. pentru a hotari in fond. ( 2)-(6) si (8) se aplica in mod corespunzator. 599 alin. Daca s-a formulat o cerere pot rivit art.Curtea de apel va putea suspenda executarea hotararii arbitrale impo triva careia a fost introdusa actiunea in anulare. (2) Renuntarea la acest drept se poate face numai dupa pronuntarea hotararii arb itrale. a). dupa administrarea probelor. 595. 605. (1).Hotararea arbitrala se aduce la indeplinire de bunavoie de catre par tea impotriva careia s-a pronuntat. curtea va pronunta mai int ai hotararea de anulare si. d) partea a lipsit la termenul la care au avut loc dezbaterile si procedura de c itare nu a fost legal indeplinita. 200-203 sunt aplicabile in mod corespunzator. 595. Judecarea actiunii in anulare Art. in limitele conventiei arbitrale. . este nevoie de noi probe. . (3). a incheierii prin care a fost solutionata cererea. iar partile nu au fost de acord cu continuarea judecatii. potrivit art . hotararea arbitrala se investeste c u formula executorie. dupa caz. (3) Pentru dovedirea motivelor de anulare nu pot fi aduse ca probe noi decat ins crisuri. 559. f) tribunalul arbitral s-a pronuntat asupra unor lucruri care nu s-au cerut ori a dat mai mult decat s-a cerut.(1) Partile nu pot renunta prin conventia arbitrala la dreptul de a introduce actiunea in anulare impotriva hotararii arbitrale.(1) Curtea de apel va judeca actiunea in anulare in completul prevaz ut de lege pentru judecarea recursului.Competenta de a judeca actiunea in anulare revine curtii de apel in circumscriptia careia a avut loc arbitrajul. termenul curge de la data comunicarii hotararii sau. In acest din urma caz. 584 alin. 599 alin. de indata sau in termenul aratat in cuprinsu l acesteia. Termenul de exercitare Art. b) in celelalte cazuri prevazute la art. 478 alin. nu arata data si lo cul pronuntarii ori nu este semnata de arbitri. va trimite cau za spre judecata instantei competente sa o solutioneze. (1) lit. 600. daca litigiul este in st are de judecata. . Executarea silita Art. pronuntate potrivit alin. Dispozitiile art. (1) si (3) sau care p ot fi remediate pe calea prevazuta la art. desi cel putin una dintre parti a declarat ca intelege sa invoce cad ucitatea. 147 Instanta competenta Art.

tinand seama de conditiile spetei si de continut ul regulilor de 149 procedura indicate de parti ca fiind aplicabile. 609. . afara numai daca regulile de procedura ale acestuia sau partile insel e nu dispun altfel.(1) Regulile de procedura ale arbitrajului institutionalizat se adop ta de catre conducerea acestuia potrivit normelor sale de functionare stabilite prin actul de infiintare. 539. taxele p entru organizarea arbitrajului. (4) Dreptul la aparare al partilor in litigiu si contradictorialitatea dezbateri lor sunt garantate. va prevala conventia arbitrala. (3) Daca partile nu au convenit altfel. precum si celelalte chelt . 608. . 610. Daca exista indoieli cu privire la regularitatea hotararii arbitral e. (5) In cazul arbitrajului organizat de o institutie permanenta. 611. TITLUL VII Arbitrajul institutionalizat Notiunea Art. Arbitrii Art. . (3) Organizatiile cu caracter asociativ sau cele constituite pentru apararea int ereselor unei categorii profesionale nu pot sa numeasca arbitri dintre membrii l or. Aceasta va stabili masurile necesare pentru garantarea autonomiei. pe baza unui regulam ent propriu aplicabil in cazul tuturor litigiilor supuse ei spre solutionare pot rivit unei conventii arbitrale. pot rivit legii. onorariile arbitrilor. Regulile arbitrale Art. Alegerea arbitrajului institutionalizat Art.(2) Cererea de investire se va solutiona de tribunalul prevazut la art. prin conventia arbitrala.(1) Arbitrajul institutionalizat este acea forma de jurisdictie arbi trala care se constituie si functioneaza in mod permanent pe langa o organizatie sau o institutie interna ori internationala sau ca organizatie neguvernamentala de interes public de sine statatoare. partile opteaza automat pe ntru aplicarea regulilor sale de procedura. conducerea arbitrajului institu tionalizat competent decide ca pot fi aplicate si regulile alese de parti. Aceste liste nu au caracter oblig atoriu.In cazul arbitrajului organizat de o institutie permanenta. 148 (3) Hotararea arbitrala investita cu formula executorie constituie titlu executo riu si se executa silit intocmai ca si o hotarare judecatoreasca. (3) Daca partile nu au convenit altfel. pot supune solutionarea litig iilor dintre ele unei anumite instante arbitrale apartinand arbitrajului institu tionalizat. afara numai daca. autoritatea de desemnare este presedintele arbitrajului institut ionalizat.(1) Arbitrajul institutionalizat poate intocmi liste facultative cu persoane care pot fi arbitri sau supraarbitri. Activitatea arbitrajului institutionalizat nu ar e caracter economic si nu urmareste obtinerea de profit. arbitrajul ins titutionalizat este autonom in raport cu institutia care l-a infiintat. (2) In caz de contrarietate intre conventia arbitrala si regulamentul arbitrajul ui institutionalizat la care aceasta trimite.(1) Partile. se vor aplica regulile de procedura ale arbitrajului institutionalizat in vigoare la momentul sesizarii acestuia. in conditiile legii. (2) In reglementarea si desfasurarea activitatii jurisdictionale. Cheltuielile arbitrale Art. stabi lind daca aplicarea acestora din urma este efectiva sau prin analogie. 607. in cazurile in care acestea sunt in litigiu cu tertii. . (2) In cazul in care partile nu se inteleg asupra arbitrului unic ori cand o par te nu numeste arbitrul sau cand cei 2 arbitri nu cad de acord asupra persoanei s upraarbitrului. (2) Prin desemnarea unui anumit arbitraj institutionalizat ca fiind competent in solutionarea unui anumit litigiu sau tip de litigii. dosarul se pastr eaza la acea institutie. partile vor fi citate. . se vor aplica regulile de procedura ale arbitrajului institutionalizat in vigoare la momentul sesizarii acestuia. Orice derogare de la aceasta prevede re este nula.

Daca organizatia sau institutia prevazuta la art. far a a fi necesara interventia executorului judecatoresc. Organul de executare Art. a drepturilor partilor si ale altor persoane int eresate. penalitatilor sau a altor sume acordate potrivit legii p rin titlu. Refuzul solutionarii litigiului Art. Rolul statului in executarea silita Art. pana la realizarea dreptului recunoscut prin titlul executoriu .Executarea silita a oricarui titlu executoriu. in conditiile legii. daca prin lege special a nu se prevede altfel. potrivit dispozitiilor prezentei carti. staruind. lamuriri in scris in legatura cu venitu rile si bunurile sale. inclusiv cele aflate in proprietate comuna pe cote-parti . 615.(1) Executarea silita se face cu respectarea dispozitiilor legii. . prin agentii sai. se obtine la simp la cerere a persoanei indreptatite. 614. 616. . predarea catre creditor a bunurilor prevazute in titlul executoriu. daca prin lege nu se disp une altfel. 617. Rolul activ al executorului judecatoresc Art. 3. 613. se realizeaza numai de catre executorul judecatoresc. Legalitatea executarii silite Art. executarea in mod prompt si efectiv a hotararilor judecatoresti si a altor titluri executorii. . 2. cei vatamati au dreptul la repararea integrala a prejudiciulu i suferit.(1) Obligatia stabilita prin hotararea unei instante sau printr-un a lt titlu executoriu se aduce la indeplinire de bunavoie. . executorul judecatoresc ii v a cere debitorului. 618. act sau fapt dintr-un registru public. (3) Executarea silita are loc in oricare dintre formele prevazute de lege. in conditiile legii. iar .uieli arbitrale se stabilesc si se platesc conform regulamentului acelei institu tii. iar litigiul dintre part i va fi solutionat potrivit prevederilor prezentei carti. care incepe odata cu sesizarea organu lui de executare. (2) Daca socoteste ca este in interesul executarii.(1) Executarea silita se efectueaza prin: 1. ce sunt d etinute fara drept de debitor. pentru obligatiile debitorului. alte masuri prevazute de lege. precum si a cheltuielilor de executare. urmarirea bunurilor mobile si imobile ale debitorului sau apartinand tertilor tinuti sa raspunda. cu r espectarea dispozitiilor legii. in sco pul indestularii creditorilor. executorul judecatoresc este obligat s a aiba rol activ. 607 refuza sa orga nizeze arbitrajul. pentru realiza rea integrala si cu celeritate a obligatiei prevazute in titlul executoriu. a drepturilor partilor si ale altor persoane interesate. cu exceptia celor car e au ca obiect venituri datorate bugetului general consolidat sau bugetului Uniu nii Europene si bugetului Comunitatii Europene a Energiei Atomice.(1) In tot cursul executarii. (2) Executarea unor obligatii de a face. aceasta se a duce la indeplinire prin executare silita. achitarea dobanzilor. 614. simul tan sau succesiv. chiar daca prin legi speciale se dispun e altfel. (2) Este interzisa efectuarea de acte de executare de catre alte persoane sau or gane decat cele prevazute la art. conventia arbitrala ramane valabila. eliberarea unui certificat sau predarea unui inscris si altele asemenea. (2) In cazul in care debitorul nu executa de bunavoie obligatia sa. emiterea unei autorizatii. precum inscrierea sau radierea unui dre pt.Statul este obligat sa asigure. . facuta in temeiul unui titlu executoriu. 612. 150 Modalitatile de executare Art. prin toate mijloacele admise de lege. in caz de refuz. . . CARTEA a V-a Despre executarea silita TITLUL I Dispozitii generale CAPITOLUL I Scopul si obiectul executarii silite Indeplinirea obligatiilor prevazute in titlul executoriu Art.

la cererea creditorului. executorul judecatore sc poate actualiza valoarea obligatiei principale stabilite in bani. . (2) In cazul in care prin titlul executoriu au fost acordate dobanzi. stabilirea locuintei si vizitarea acestuia sau in luarea unei alte masuri stabi lite prin titlul executoriu. in conditiile legii. incredintarea minorului. indiferent de izvorul ei.(1) Executarea silita poate fi pornita impotriva oricarei persoane f izice sau persoane juridice. (3) Daca prin titlul executoriu au fost acordate dobanzi. predarea unui bun ori a folosintei acestuia. 624. debitorul va fi informat cu privire la cuantu mul estimativ al cheltuielilor de executare. la cererea creditorului. (2). la actualizare in f unctie de rata inflatiei. a unei plantatii ori a altei lucrari. sub supravegherea executorului jude catoresc. potrivit legii. in afara de cazul in care prin lege se dispune altfel. si se va proceda. (2). cu exceptia ac elora care beneficiaza. la actualizarea aceste i sume. 620. hotararile judecatoresti si alte insc risuri carora legea le recunoaste putere executorie trebuie investite cu formula executorie. ca vanzarea bunurilor supuse urmaririi sa se faca prin buna invoiala sau ca plata obligatiei sa se faca in alt mod admis de lege. (3) Refuzul nejustificat al debitorului de a se prezenta ori de a da lamuririle necesare. asupra carora se poate efectua executarea.(1) Executarea silita se poate efectua numai in temeiul unei hotarar i judecatoresti ori al unui alt inscris care. 183 alin. Hotararile executorii Art. 622. 623.Sunt hotarari executorii: . potrivit legii. 619. . desfiintarea unei constructii. constituie titlu e xecutoriu. 151 Obligatiile susceptibile de executare silita Art. cu aratarea loculu i unde se afla acestea. 152 CAPITOLUL II Titlul executoriu Temeiul executarii silite Art. (2) Bunurile supuse unui regim special de circulatie pot fi urmarite numai cu re spectarea conditiilor prevazute de lege. numai asupra veniturilor banesti sau altor bunuri ale debitorul ui. ele vor fi calculat e de executorul judecatoresc. penalitati sau alte sume. (4) Pentru sumele stabilite potrivit prezentului articol. fara sa fi fost stabilit cuantumul acestora. Intelegerile privind efectuarea executarii Art. penalitati sau alte as emenea sume care sa poata fi stabilite potrivit alin.sau in devalmasie. de drept public sau de drept privat. de la data cand c reanta a devenit exigibila si pana la data platii efective a obligatiei cuprinse in oricare dintre aceste titluri. precum si pentru a-l determina sa execute de bunavoie ob ligatia sa. Veniturile si bunurile supuse executarii Art. sunt urmaribile si numai in masura necesara pentru real izarea drepturilor creditorilor. potrivit legii. In toate cazurile. de imunitate de executare. . precum si aplicarea sanctiunii prevazute la art. (2) Dispozitiile prezentei carti constituie dreptul comun in materie de executar e silita. . Domeniul de aplicare Art. . executorul judecatoresc va proceda. aratandu-i consecintele la care s-ar expune in cazul continuarii exe cutarii silite.In tot cursul executarii silite. in tot al sau in parte. precum si darea cu rea-credinta de informatii incomplete atrag raspund erea acestuia pentru toate prejudiciile cauzate. creditorul si debitorul pot conveni ca aceasta sa se efectueze. in cazul celorlalte titluri executorii. In cazul in care titlul executoriu nu contine niciun asemenea criteriu. 621. . incheierea executorulu i judecatoresc este titlu executoriu. calculata de la data cand hotararea judecatoreasca a d evenit executorie sau. (2) Pentru a constitui titluri executorii.(1) Pot fi executate silit obligatiile al caror obiect consta in pla ta unei sume de bani.(1) Veniturile si bunurile debitorului pot fi supuse executarii sili te daca. indiferent de izvorul sau de natura obligatiilor cuprinse in titlul ex ecutoriu ori de calitatea juridica a partilor.

4. titlurile executorii europene pentru creante necontestate. 626. neatacate cu recurs. 2. pentru inscrisurile autentificate de un notar public. titlurile de credit sau alte inscrisuri carora legea le recunoaste putere exe cutorie.1. 627. creditorul poate face p . 628. 627 pct. 3. (2) Hotararile prevazute la alin. 629. potrivit legii. . judecatoria in a carei circumscr iptie functioneaza notarul public. hotararile date in apel. hotararile care nu sunt supuse apelului si nici recursului. hotararile date in prima instanta. cu exceptia actelor autentice notariale care constitu ie titluri executorii potrivit legii. 6. 2. care nu au fost atacate cu apel. judecatoria de la locul platii. hotararile judecatoresti date in prima instanta cu executare provizorie. dupa caz. orice alte hotarari cu privire la care legea prevede ca sunt executorii. . 3. in conditiil e legii. (2) Daca se refuza emiterea titlului executoriu de catre alte organe competente potrivit legii si daca legea speciala nu prevede altfel. fara drept de apel. hotararile arbitrale.(1) Sunt hotarari definitive: 1. hotararile definitive. constituie titluri executorii. potrivit legii. . . hotararile date in prima instanta. precum si cele neatacate cu re curs. Instanta competenta pentru investire Art. inscrisurile autentice. pentru inscrisurile autentificate de autoritatile diplomatice sau consulare r omane in strainatate.(1) Sunt competente a investi cu formula executorie: 1. hotararile date in apel. pentru hotararile judecatoresti executorii. hotararile executorii ale instantelor judecatoresti. chiar daca prin acestea s-a solutionat fondul pric inii. incheierile si procesele-verbale intocmite de executorii judecatoresti care. 2. 5. in afara celor prevazute la art. potrivit art. fara drept de apel. constituie titluri executorii. tribunalul locului unde urmeaza a se face executarea. 4. sa il repuna pe debitor in drepturile sale. 5. 2.Nu se investesc cu formula executorie: 1. . prima instanta. Hotararile definitive Art. potrivit legii. 453 alin. Hotararile judecatoresti si alte inscrisuri care nu se supun investirii cu formu la executorie Art. dupa c az. 3. la data pronuntarii. 3. orice alte hotarari care. 1 si 2.Sunt supuse investirii cu formula executorie: 1. (1) devin definitive la data expirarii termenu lui de exercitare a apelului ori recursului sau. pentru hotararile arbitrale. Hotararile judecatoresti si alte inscrisuri care se investesc cu formula executo rie Art. ori cele in legatura c u care partile au convenit sa exercite direct recursul. va fi tinut. ordonantele si incheierile pronuntate de instanta si declarate de lege execut orii. actele autentice notariale care. hotararile date in recurs. fara drept de recurs. hotararile date in prima instanta. in tot sau in parte. nu mai pot fi atacate cu recurs. altele decat cele care. 4. 4. tribunalul in circumscriptia caruia a avut loc a rbitrajul. daca titlul este ulterior modificat sau desfiintat. pentru titlurile de credit sau alte inscrisuri carora legea le recunoaste put ere executorie. 153 4. daca prin lege nu se prevede altfel. 625. 2. constituie titluri executori i. (2). potrivit legii. 3.Punerea in executare a unei hotarari judecatoresti executorii care p oate fi insa atacata cu apel sau recurs se face numai pe riscul creditorului car e. Executarea hotararilor supuse controlului judiciar Art. 5.

654-656 aplican du-se in mod corespunzator. (1)-(4) si cele ale art.(1) Participantii la executarea silita sunt: 1. (2) Instanta va verifica: a) daca inscrisul este susceptibil de investire. Desfiintarea titlului executoriu Art.) Eliberarea titlului executoriu Art. cu exceptia contestatiei la executare. Presedintele Romaniei" (Aici urmeaza cuprinsul hotararii sau. daca legea nu prevede altfel.(1) Formula executorie se aplica pe originalul titlului. iar in celelalte cazuri. sunt aplicabile dispozitiile privitoare la intoarcerea exe cutarii. al inscrisului. b) daca inscrisul. 632. in termen de 15 zile de la data cand a luat cunostinta de refuz. iar in cazul altor titluri. in conditiile legii. 631. 2. daca ambele cereri sunt de competenta aceleiasi ins tante. instanta se va pronunta prin aceeasi incheiere asupra ambel or capete de cerere. (4) Daca instanta respinge cererea de investire. la instanta ierarhic superioara. (3) Incheierea prin care instanta admite cererea de investire cu formula executo rie nu este supusa niciunei cai de atac. 626. incheierea poate fi atacata cu recurs numai de catre creditor. Ordonam agentilor fortei publice sa sprijine indeplinirea prompta si efectiva a tuturor actelor de executare silita. 630. printr-o incheiere data fara citarea partilor. 634. dintre cele prevazute la art. dupa caz.Daca s-a desfiintat titlul executoriu. daca prin lege nu se prevede altfel. In acest caz.. cat si pe originalul hota rarii. . respectiv daca executarea trebuie sa se efectueze in diferite locuri sau hotararea s-a dat in folosul mai multor cre ditori si altele asemenea. (2) Ea are urmatorul cuprins: "Noi. creditorii intervenienti. iar procurorilor sa staruie pentru ducerea la indeplinire a titlului executoriu. 633." (Urmeaza semnatura presedintelui ins tantei si a grefierului. CAPITOLUL III Participantii la executarea silita Enumerarea Art. toate actele de executare efe ctuate in baza acestuia sunt desfiintate de drept. . 3. dispozitiile alin. In acest caz. 154 Formula executorie Art.. cand acesta se afla in posesia partii. . Spre c redinta. tertii garanti. potrivit art. in camera de consiliu.(1) Cererea creditorului de investire cu formula executorie se va so lutiona de catre instanta competenta. prezentul titlu s-a semnat de . pe o copie legalizata. Investirea cu formula executorie Art. intruneste toate conditiile de fond si de forma cerute de lege pent ru validitatea actului juridic sau a dreptului pe care il constata. (5) Prin cererea de investire cu formula executorie se va putea solicita si incu viintarea executarii silite.langere la judecatoria in circumscriptia careia se afla organul care trebuia sa emita titlul executoriu. in termen de 5 zile de la comunicare.) "Dam imputernicire si ordonam executorilor judecatoresti sa puna in executare pr ezentul titlu. (4) Grefierul va mentiona numele persoanei careia i s-a eliberat exemplarul inve stit cu formula executorie. (2) Titlul se elibereaza partii care a cerut investirea sau reprezentantului sau aratat in cererea de investire. pe copia titlului ramasa la dosar. . titlul se investeste o singura dat a cu formula executorie. . . (3) Nu se vor elibera acelorasi parti mai multe exemplare ale titlurilor investi te cu formula executorie decat cu incuviintarea instantei judecatoresti si numai daca acestea justifica un interes legitim. altul decat o hotarare jud ecatoreasca. 626.(1) In vederea executarii silite. atat pe exemplarul predat. partile.

. concomitent sau. 637. .(1) Creditorul si debitorul au dreptul sa asiste. la cererea executorului. executorul judecatoresc va aplica. potrivit dispozitiilor luate de executor. la efectuarea tuturor actelor de executare. toate bunurile sale. sa intervina in procedura de executare silita aflata in curs pana la dat a fixarii de catre executorul judecatoresc a termenului pentru valorificarea bun urilor urmaribile. . separat. interpretii si alti participanti. si bunurile te rtilor care au garantat plata datoriilor debitorului. Tertii garanti Art. in conditi ile legii. dupa caz. 5. certificate de executorul judecatoresc. . in conditiile leg ii. punandu-i la dispozitie si mijloacele necesare in acest scop. dispozitiile privitoare la drepturile si obligatiile debitorului se aplica in mod corespunza tor si tertilor garanti. 40 si urmatoarele se aplica in mod corespunzator si partic ipantilor la procedura de executare silita. i ar atunci cand se considera vatamati in drepturile ori interesele lor legitime. in afara de cazul in care prin lege se dispune altfel.Orice creditor al debitorului poate. Drepturile partilor Art. sa declare. agentii fortei publice. martorii asistenti. sa ia cunostinta de actele dosarului de executare si sa obtina adeverinte si copii de pe aceste acte. 183 alin. pot contesta actele de executare sau executarea silita insasi. cu aratare a locului in care acestea se afla. 635. (3) Debitorul ale carui bunuri au fost deja sechestrate este tinut sa aduca la c unostinta executorului care sechestreaza aceleasi bunuri existenta sechestrului anterior si identitatea organului de executare care l-a aplicat. expertii.(1) Creditorul este obligat sa acorde executorului judecatoresc. executorul judecatoresc.4. compensatia legala dintre creanta prevazuta in titlul a carui executare s-a cerut impotriva sa si creanta pe care el o opune pe baza unui alt titlu executor iu. Ministerul Public. in conditiile legii. instanta de executare. 8. inclus iv cele aflate in proprietate comuna pe cote-parti sau in devalmasie. 636. 155 (2) Dispozitiile art. curente sau periodice. 6. Obligatiile partilor Art. El este obligat sa avanseze cheltuielile necesare indeplinirii actelor de executare. in conditiile anume prevazute de lege. toate actele d e executare vor fi comunicate in acelasi timp si debitorului principal. (2). in conditiile art. iar dupa depunerea sau consemnarea sumelor realizate din urma . care va fi introdus din oficiu in procedura de urmarire silita. pe cheltuiala partii interesate. predand executo rului o copie a procesului-verbal de sechestru. in bune condit ii. In acest caz. in termenele si c onditiile prevazute de lege. In acest caz. precum si toate veniturile sale. personal sau prin reprezentantii lor. Acest drept il au si alte persoane care justifica u n interes ocrotit de lege. . Partile Art. poate urmari. dupa caz . 680 si urmat oarele. 7. 156 Creditorii intervenienti Art. a executarii silite.(1) Creditorul. potrivit dreptului comun. in limita creante i si a accesoriilor acesteia. (2) Debitorul este obligat. la cererea acestuia. sprijin efectiv pentru aducerea la indeplinire. 638. actele de executare efe ctuate pana la data transmiterii calitatii procesuale sunt opozabile. sub sanctiunile prevazute la art. succesorilor in drepturi ai creditorului sau ai debitorului.(1) Sunt parti in procedura de executare silita creditorul si debito rul. (2) Cand se urmareste numai tertul fidejusor ori garant ipotecar. (2) Calitatea de creditor sau de debitor se poate transmite oricand in cursul ex ecutarii silite. (2) La cererea debitorului. mobile si imobile. 639.

Competenta. la cererea persoanei interesate sau a oricaruia dintre executori. . cu exceptia celor date de lege in competenta altor i nstante sau organe. dupa caz. . le va conexa. dupa caz. daca prin lege nu se dispune altfe l. poate sa participe la distribuirea acestor sume. daca prin lege nu se dispune altfel. instanta va dispune c . Actele de executare silita. (3) Hotararile pronuntate de instanta de executare sunt executorii si pot fi ata cate numai cu apel. de catre executor ul judecatoresc care a inceput cel dintai executarea. este competent oricare dintre executorii judecatoresti c are functioneaza pe langa una dintre acestea. . dispunand sa se faca o singura executare de catre executorul judecatoresc care a indeplinit actul de executare cel mai inaintat. judeca contestatiile la executare. precum si orice alte incidente aparute i n cursul executarii silite.(1) Instanta de executare este judecatoria in circumscriptia careia se afla biroul executorului judecatoresc care face executarea. Dova da deplasarii bunului se 157 poate face prin orice mijloc de proba. suspendarea executarii pana la solutionarea cererii de recuz are.rire. mobile sau imobile. (3) Daca bunul mobil care face obiectul urmaririi silite ori al executarii silit e directe a fost mutat in timpul procedurii de executare. . Conexarea executarilor Art. hotararile judecatoresti si celelalte titluri executorii se executa de catre executorul judecatoresc din ci rcumscriptia curtii de apel. (4) Nerespectarea dispozitiilor prezentului articol atrage nulitatea necondition ata a actelor de procedura efectuate. 640. 41 si urmatoarele din prezentul cod. (2) Daca bunurile urmaribile. potrivit dispozitiilor ar t. Instanta de executare Art. Recuzarea executorilor judecatoresti Art.(1) Daca prin lege nu se dispune altfel. al urmaririi silite a fructelo r prinse de radacini si al executarii silite directe imobiliare. sediul debitorului. competent teritorial e ste executorul judecatoresc care a inceput procedura de executare sau executorul judecatoresc din circumscriptia curtii de apel unde a fost deplasat bunul. executorul judecatoresc din circumscriptia curtii de apel unde urmeaza sa se faca executarea. motivat. c) in cazul executarii silite a obligatiilor de a face si a obligatiilor de a nu face.Executorii judecatoresti pot fi recuzati numai in cazurile si in con ditiile prevazute la art. b) in cazul urmaririi silite a bunurilor mobile si al executarii silite directe mobiliare. executorul jude catoresc din circumscriptia curtii de apel unde se afla imobilul. (2) Instanta de executare solutioneaza cererile de incuviintare a executarii sil ite.Orice terta persoana vatamata printr-un act de executare silita poat e solicita desfiintarea acestuia sau. 643. 644. privitor la aceleasi bunuri. 642.(1) Cand. prin incheiere care nu este supusa niciunei cai de atac. instanta de executare poat e dispune. 853 si urmatoarele. instanta de executare in circumscriptia careia a inceput prima executare. Executorul judecatoresc Art. executorul judecatoresc din circumscriptia curtii de apel unde se afl a domiciliul sau. precum si ori ce acte si lucrari efectuate anterior deplasarii bunului raman valabile. incetarea executarii silite inse si. (2) Daca au fost pornite executari silite de catre un executor judecatoresc si u n executor fiscal asupra acelorasi bunuri ale debitorului. iar daca executarile sunt in acelasi stadiu. se efectueaza mai multe execu tari silite de catre executori judecatoresti diferiti. in termen de 10 zile de la comunicare. . in afara cazurilo r in care legea dispune altfel. numai pe calea contestatiei la executare. Tertii Art. 641. Cu toate acestea. Cererea de recuza re nu suspenda de drept executarea. dupa cum urmeaza: a) in cazul urmaririi silite a bunurilor imobile. se afla in circumscriptiile ma i multor curti de apel.

dupa caz. sunt executorii de drept si pot fi atacate numai cu contestatie la executare. sunt obligati sa sprijine indeplinirea prompta si efectiv a a tuturor actelor de executare silita. fara a conditiona indeplinirea acestei . din oficiu sau la cerere. eliberarea sau distribuirea sumelor obtinute din executare. . (3) Daca prin lege nu se dispune altfel. denumirea si sediul creditorului si ale d ebitorului. organele de politie. d) numele si domiciliul ori. daca p rin lege speciala nu se prevede altfel. 646. Incheierile executorului judecatoresc Art. i) calea si termenul de atac al incheierii. 644 raman aplicabile si atunci cand.onexarea in favoarea executorului judecatoresc.(1) In indeplinirea atributiilor si indatoririlor sale legate de pun erea in executare a titlurilor executorii. h) dispozitia luata de executor. (4) Dupa conexare. 648. Concursul dintre executarea silita si executarea pornita de un creditor Art.(1) Amanarea. 649. Totodata. (3) In cazul in care dispune conexarea executarilor. suspendarea si incetarea executarii silite. Ministerul Public este obligat sa ceara punerea in executare a hotararilor judecatoresti. incheierile se dau fara citarea partilo r. Agentii fortei publice Art. f) chestiunea asupra careia se adopta incheierea. b) data si locul intocmirii incheierii si numarul dosarului de executare. (2) Mentiunile de la alin. a)-h) si j) sunt prevazute sub sanctiunea nu litatii. (1) se pot indrepta. conexarea s e va dispune de executor.Ministerul Public sprijina. Ministerul Public Art. . c) titlul executoriu in temeiul caruia se efectueaza procedura de executare. procedura de executare va continua de la actul de urmarire ce l mai inaintat. precum si alte masuri anume pr evazute de lege se dispun de executorul judecatoresc prin incheiere. (6) In cazul executarilor silite aflate pe rolul aceluiasi executor. jandarmerie sau alti agenti ai for tei publice. executorul judecatoresc va intocmi in cheieri. In astfel de cazuri. executarea hotarari lor judecatoresti si a altor titluri executorii. e) procedura de executare care face obiectul incheierii. 647. care trebui e sa cuprinda: a) denumirea si sediul organului de executare. prin incheiere. g) motivele in fapt si in drept care au determinat darea incheierii.verbale si alte acte de procedura cu formele si in termenele p revazute de lege. toate actele de exec utare vor fi efectuate de catre executorul judecatoresc competent in favoarea ca ruia s-a dispus conexarea. j) semnatura si stampila executorului judecatoresc. in cazurile anume prevazute de lege. iar altele direct de catre alti creditori . . (1) lit. prin incheiere data cu citarea partilor. . a oricaruia dintre creditorii urmaritori nu va pu tea sa impiedice continuarea executarii de la actul de executare cel mai inainta t. se efectueaza mai multe executari. 645. (1) sau (2). potrivit regulilor prevazute de prezentul cod. instanta. (5) Desistarea. dupa conexare. la cererea unui creditor. . procese. in conditiile legii. dispozitiile alin.(1) In cazurile prevazute de lege. unele pornite de executorul j udecatoresc. dupa caz. s e va pronunta si asupra cheltuielilor de executare efectuate pana in momentul co nexarii. cu respectarea dispozitiilor lega le prevazute pentru intocmirea lor. privitor la a celeasi bunuri. (2) Erorile materiale savarsite cu prilejul intocmirii actelor aratate la alin.Dispozitiile art. In cazurile anume prevazute de lege. 158 Actele executorului judecatoresc Art. (3) aplicandu-se in mod corespunzator. precum si cand executorul judecat oresc considera necesar. instanta va dispune trimiterea dosarelor conexate la executor ul desemnat potrivit alin.

f) si la art. executorul se va adresa autoritatii competente pentru a asigu ra concursul fortei publice. prezenta m artorilor asistenti este obligatorie la patrunderea intr-o locuinta. numarul martorilor asistenti trebuie sa fie de cel putin 2. precum si cesiunile de crea nta. daca legea nu prevede altfel. la registrul comertului si la alte registre publice care contin date despre bunurile debitorului susceptibile de urmarire silita. 651. . in localuri . 2 lit. martorii as istenti pot fi invitati si in alte cazuri. dupa caz. (2) De asemenea. fiind interzisa cu desavarsire. executorul judecator esc are acces liber si gratuit la cartea funciara. . datele si informatiile necesare realizarii execu tarii silite. institu tiile publice. diligentele necesare pentru aflarea informatiilor cerute. de indata. (1) pct. chiar daca prin legi speciale se dispune altfel. care va trebui sa ia masuri de urgenta pentru a se evita tergiversarea sau impiedicarea executarii. daca este cazul. 159 Indatorirea tertilor de a da informatii Art. (4) Executorul judecatoresc este obligat sa asigure secretul informatiilor primi te. atesta fapte le la care a asistat. (3) Inainte de a incepe efectuarea actelor de executare la care urmeaza sa parti . 184. refuza sa le dea. cei care datoreaza sume de bani debitorului urmarit ori detin bunuri ale acestuia supuse urmaririi potrivi t legii au datoria sa dea toate informatiile necesare pentru efectuarea executar ii. Ministerul Public va intreprinde. in scris. delegatiile sau sechestrele anterioare. 650. Observatiile martorului asistent.obligatii de plata unor sume de bani sau de efectuarea unei alte contraprestatii . (2) In acest scop. instanta de executare poate lua masurile prevazu te la art. 182 alin. dupa caz. la cererea executorului judecatoresc. Martorii asistenti Art. detine titluri de stat. La cererea execut orului sau a partii interesate. (2) El este indreptatit sa ceara informatii despre actele de executare la care e ste invitat si sa faca observatii in legatura cu indeplinirea lor. sub sanctiun ile prevazute de lege. (6) Pentru informatiile detinute si acordate de terti. la cererea executorului judecatore sc.(1) In cazurile si in conditiile anume prevazute de lege. cand este cazul. eventualele modalitati care le-ar putea afecta. depozite sau alte incaperi. bonuri de tezaur si alte titluri de valoare susceptibile de urmarire silita.(1) La cererea executorului judecatoresc. 652. vor fi consemnate de catre executorul jude catoresc in proces-verbal. acestia nu pot percepe si nici conditiona transmiterea acestora de pla ta vreunei sume sau a unei alte prestatii echivalente. la cercetarea acestora. precum si la sechestrarea si ridicarea bunurilor debitorului. plasamente de valori mobiliare. (4) Daca prin lege nu se dispune altfel.(1) Martorul asistent. daca se face dovada inceperii executarii silite. (3) Daca cei sesizati nu dispun de informatiile solicitate sau. divulgarea lor catre terte persoane sau utilizarea lor pe ntru crearea unei baze de date personale. . in special pentru identificarea entitatilor publice sau private la care debitorul are deschise con turi sau depozite bancare. prin semnarea procesului-verbal. este actionar ori aso ciat sau. (3) Pot fi martori asistenti persoanele cu capacitate de exercitiu deplina care nu sunt interesate de savarsirea actelor de executare si care nu se afla cu part icipantii la procedura de executare in legatura de rudenie pana la gradul al pat rulea inclusiv sau de afinitate pana la gradul al doilea ori de subordonare. (5) In vederea obtinerii informatiilor necesare executarii. 160 Drepturile si indatoririle martorilor asistenti Art. Ei sunt tinuti sa declare intinderea obligatiilor lor fata de debitorul urma rit. in conditiile prezentului articol. institutiile de credit si orice alte persoane sunt obligate sa ii comunice. Aceste informatii nu pot fi utilizate decat in scopul pentru care au fost cerute. organele fiscale. (2) La aprecierea executorului judecatoresc sau la cererea partilor.

655 alin. 143. creditorul poa te face plangere in termen de 15 zile de la data comunicarii incheierii prevazut e la alin. executo rul judecatoresc va solicita sa se dispuna incuviintarea executarii de catre ins tanta de executare.cipe. daca este cazul. denumirea si sediul creditorul ui si debitorului. b) bunul sau. (3) Cererea de executare silita. (1) la judecatoria in a carei circumscriptie isi are biroul executoru l judecatoresc. (3) Creanta este lichida atunci cand obiectul ei este determinat sau cand titlul executoriu contine elementele care permit stabilirea lui. executorul judecatoresc va explica martorilor asistenti drepturile si inda toririle lor.(1) In termen de maximum 3 zile de la inregistrarea cererii. Cererea de executare silita Art. careia ii va inainta. insa e le pot participa. dupa caz. aratarea titlului executoriu pe baza caruia se va face executarea. (5) Creantele cu termen si cele conditionale nu pot fi puse in executare. executorul judecator esc. curier.(1) Executarea silita poate porni numai la cererea creditorului. c) modalitatea de executare solicitata de creditor. cu toat .(1) De indata ce primeste cererea de executare. cererea creditorului. incheiere a prevazuta la art. (4) Pentru serviciul prestat. (1). 653. dupa caz. CAPITOLUL IV Efectuarea executarii silite SECÞIUNEA 1 Sesizarea organului de executare Creanta certa. . va cuprinde: a) numele. prenumele si domiciliul sau. . 228 alin. la cererea de executare se va atasa copie legalizata de pe titlul executoriu. (2) Cererea de incuviintare a executarii silite se solutioneaza de instanta in t ermen de maximum 3 zile de la inregistrarea acesteia la judecatorie. va refuza motivat deschiderea procedurii de executar e. prin incheiere. inscrisur ile anume prevazute de lege. lichida si exigibila. 320. in conditiile legii. (2) Cererea de executare silita se depune. (3) Incheierea va cuprinde. personal sau prin reprezentant legal ori conventional. 655. (1) si dovada taxei de timbru. posta electronica sau prin alte mijloace ce asigura transmiterea textului si confirmarea primirii cererii de executare cu toate documentele justificative. . care se aplica in mod corespunzator. dac a prin lege nu se prevede altfel. telefax. la distribuirea sumelor rezultate din urm arirea silita a bunurilor apartinand debitorului. suma. In caz ul in care executorul refuza deschiderea procedurii de executare. (2) Incheierea prevazuta de alin. (2) Creanta este certa cand existenta ei neindoielnica rezulta din insusi titlul executoriu. felul prestatiei datorate. la biroul executorului judecatoresc competent ori se transmite acestuia prin posta. in afara mentiunilor aratate la art. dupa caz. in afara mentiunilor prevazute la art. Incuviintarea executarii silite Art. (1) se comunica de indata creditorului. in copie certificata de executor pentr u conformitate cu originalul. va dispune inregistrarea acesteia si deschiderea dosarului de executare sau.(1) Executarea silita nu se poate face decat daca creanta este certa . titlul executoriu. . precum si. fara citarea partilor. mentionandu-se biroul executorului judecatoresc unde a fost depus titlul origin al. Inregistrarea cererii de executare Art. lichida si exigibila Art. Daca sunt sesizati mai multi executori judecatorest i. martorul asistent are dreptul la sumele prevazute la art. 654. inclusiv timbrul judiciar. prin inchei ere data in camera de consiliu. 656. 161 (4) La cerere se vor atasa titlul executoriu in original si dovada achitarii tax elor de timbru. (4) Creanta este exigibila daca obligatia debitorului este ajunsa la scadenta sa u acesta este decazut din beneficiul termenului de plata.

daca legea nu prevede altfel. nu intruneste toate conditiile de fond si de forma cerute de lege pentru validitatea actului juridic sau a dre ptului pe care il constata. cheltuiel ile se avanseaza de catre creditor. 3. at unci cand s-a solicitat expres aceasta. a titlului executoriu si. executorul judeca toresc va comunica debitorului o copie de pe incheierea data in conditiile art. impreuna cu o copie. 7. efectuate dupa inregistrarea cererii de executare si pana la dat a realizarii obligatiei stabilite in titlul executoriu. aceast a cerinta este necesara pentru pornirea executarii silite. potrivit legii. debitorul va fi tinut sa suporte cheltuielile de executare stabilite sau. creanta nu este certa. (5) In municipiul Bucuresti. o somatie. 660. titlul cuprinde dispozitii care nu se pot aduce la indeplinire prin executare silita. 659. si autorizarea creditorului sa treaca la executarea silita a obligatiei cuprinse in titlul executoriu. titlul. cand s-a incuviintat urmari rea silita a bunurilor debitorului. se va proceda la co ntinuarea executarii silite. altul decat o hotarare judecatoreasca. . la toate modalitatile de executare prevazute de lege. modalitatea concreta de executare silita. (2) Comunicarea titlului executoriu si a somatiei. (2) Cheltuielile ocazionate de efectuarea executarii silite sunt in sarcina debi torului urmarit. Instiintarea debitorului Art. lichida si exigibila. 162 4. 657. dupa caz. . . incuviintarea executarii silite permite creditorulu i sa ceara executorului judecatoresc sa faca acte de executare pe tot cuprinsul municipiului. (6) Instanta poate respinge cererea de incuviintare a executarii silite numai da ca: 1. (7) Incheierea prin care instanta admite cererea de incuviintare a executarii si lite nu este supusa niciunei cai de atac. sau daca prin lege se prevede altfel. in cazurile prevazute la art. in termen de 5 zile de la comunicare.Debitorul va fi somat sa isi indeplineasca obligatia. debitorul se bucura de imunitate de executare. 658. este prevazuta sub sanctiunea nulitatii executarii. exista alte impedimente prevazute de lege. cu aratarea ca.(1) Daca cererea de executare a fost incuviintata. cu exceptia cazurilor anume p revazute de lege. Cheltuielile de executare Art. De asemenea. in cazul in care executarea se face in temeiul titlurilor executorii prevazut e la art. daca. simultan ori succesiv. titlul nu a fost investit cu formula executorie. . Pentru actele sau activitatile dispuse din oficiu. chiar daca el a executat . (4) Incuviintarea executarii silite permite creditorului sa ceara executorului j udecatoresc care a solicitat incuviintarea sa recurga. in afara de cazul cand creditorul a renuntat la executare. cererea de executare silita este de competenta altui organ de executare decat cel sesizat. certificata de executor pentru conformitate cu origina lul. inclusiv a cheltuielilor de executare. D e asemenea. 665.Nu este necesara comunicarea titlului executoriu si a somatiei: 1. Somatia Art. in vederea realizarii dreptu rilor sale. 627 pct. in caz contrar. 5. 2. de indata sau in termenul acordat de lege. 656. incuviintarea ex ecutarii silite este de drept valabila si pentru titlurile executorii care se vo r emite de executorul judecatoresc in cadrul procedurii de executare silita incu viintate. 6. Incheierea prin care se respinge cerer ea de incuviintare a executarii silite poate fi atacata exclusiv cu apel numai d e creditor.e accesoriile pentru care s-a incuviintat urmarirea. Exceptiile de la comunicare Art. 2. 2. situ atie in care vor fi suportate de acesta.(1) Partea care solicita indeplinirea unui act sau a altei activitat i care intereseaza executarea silita este obligata sa avanseze cheltuielile nece sare in acest scop.

proportional cu activitatea depusa de acestia. precum si depuner ea sau consemnarea sumelor reprezentand veniturile bunurilor urmarite ori pretul rezultat din vanzarea acestor bunuri se fac la CEC Bank . 4. inauntrul termenului de prescriptie. executarea silita ef ectiva nu poate avea loc decat dupa expirarea termenului aratat in somatie sau. Aceste sume pot fi cenzurate de instanta de executare. potrivit legii. Dispozitiile art. taxele de timbru necesare declansarii executarii silite.In afara de cazul in care legea prevede altfel.Cand prin titlul executoriu s-a stabilit un termen de plata. 661. pe c alea contestatiei la executare formulate de partea interesata si tinand seama de probele administrate de aceasta. onorariul expertului si al interpretului. depunerea sumelor cu afectatiune speciala. incheierea constituie titlu executoriu atat pentru creditor. in cazul in care debitorul. somat potrivit art .(1) Depunerea sau consemnarea oricarei sume in scopul participarii l a desfasurarea. Decaderea debitorului din beneficiul termenului de plata . (2) Dovada depunerii sau consemnarii acestor sume se poate face cu recipisa de c onsemnare sau cu orice alt inscris admis de lege. alte cheltuieli prevazute de lege ori necesare desfasurarii executarii silite . a executarii silite ori al obtinerii suspendarii executarii silite. Cu toate acestea. Comunicarea actelor de procedura Art. executa rea nu se poate face mai inainte de implinirea acelui termen. 163 3.Comunicarea actelor de procedura in cadrul executarii silite se poat e face de catre executorul judecatoresc fie personal. Depunerea si consemnarea de cautiuni sau alte sume Art. (6) Pentru sumele stabilite potrivit prezentului articol.042 si urmatoarele privitoare la cautiunea judiciara se aplica in mod corespunzator. el nu va fi tinut sa suporte decat cheltuielile pentru actele de executare efectiv indepl inite.. 7.S. in conditiile legii. dupa caz. (4) Dispozitiile art. in cel prevazut in incheierea prin care s-a incuviintat execu tarea. cat si pentru executorul judecatoresc.-o de bunavoie. onorariul avocatului in faza de executare silita. daca este cazul. cheltuielile efectuate cu ocazia publicitatii procedurii de executare silita si cu efectuarea altor acte de executare silita. 6. a executat obligatia de indata sau in termenul acordat de lege.A. ele vor fi plati te de creditor. stabilit potrivit legii. . Trezoreria Stat ului sau la orice alta institutie de credit care are in obiectul de activitate o peratiuni de consemnare la dispozitia instantei de executare sau a executorului judecatoresc. SECÞIUNEA a 2-a Efectuarea actelor de executare silita Trecerea la executarea silita Art. cheltuielile de transport. Dovada comunicarii prin agent procedural are aceeasi forta probanta cu dovada comunicarii efectuate de catre executor insusi. 164 Existenta unui termen de plata Art. 2. care le va putea recupera de la debitor cand starea patrimoniala a acestuia o va permite. 664. (4) nu pot fi recuperate de la debitor. 658. onorariul executorului judecatoresc. (5) In cazul in care sumele stabilite potrivit alin. pe baza dovezilor prezentate de partea interesata. . . fie prin intermediul agent ului sau procedural. din lipsa bunurilor urmaribile sau din alte cauze. precum si onorariul executorului judecatoresc si. . (3) Eliberarea acestor sume se face persoanelor indreptatite sau reprezentantilo r acestora numai pe baza dispozitiei executorului judecatoresc ori a instantei d e executare. 5. in lipsa acesteia. (3) Sunt cheltuieli de executare: 1. (4) Sumele datorate ce urmeaza sa fie platite se stabilesc de catre executorul j udecatoresc. 662. prin incheiere. 663. (2) se aplica in m od corespunzator. 445 alin. al avo catului creditorului. 1.

666. fara sa se arate termenul de alegere. c) data intocmirii procesului-verbal si numarul dosarului de executare.(1) Debitorul care beneficiaza de un termen de plata va fi decazut. debitorul risipeste averea sa. punandu-i in vedere sa execute prestatia aleasa de creditor. (2) Alegerea prestatiei va fi facuta prin act scris care va fi notificat executo rului judecatoresc. Existenta unei cautiuni Art. instanta de executare va hotari de urgen ta. alti creditori fac executari asupra averii lui. i) alte mentiuni cerute de lege sau considerate de executor ca fiind necesare. debitorul este in stare de insolvabilitate indeobste cunoscuta sau. 665. e) numele si domiciliul ori. precum si. executarea va putea fi facuta numai dupa ce creditorul a oferit debitorului propria prestatie sau dupa ce a facut dovada cu inscris ca debitoru l a primit-o ori este in intarziere cu primirea ei. iar acesta il va instiinta de indata pe creditor despre aleg erea facuta. j) mentionarea. in termen scurt. (1) nu se aplica atunci cand debitor este statul sau o un itate administrativ-teritoriala. . l) semnatura executorului. (1) lit. data si ora efectuarii actului de executare. d) titlul executoriu in temeiul caruia se efectueaza actul de executare. dupa caz. opozitiilor si obiectiunilor participantilor la ex ecutare. 667. dreptul de alegere trece as upra creditorului. 4. (1). a altor persoane interesa te in executare sau care asista la efectuarea actului de executare. 668. va fi citat la ultimul sau domiciliu ori sediu. 2.(1) Daca prin lege nu se prevede altfel. a micsorat garantiile date creditorului sau ori nu le-a dat pe cele promise sau. sub sanctiunea decaderii. . h) consemnarea explicatiilor. k) mentionarea numarului de exemplare in care s-a intocmit procesul-verbal.Hotararile ce se executa provizoriu cu dare de cautiune nu se vor ex ecuta mai inainte de a se depune cautiunea. executorul judecatoresc il va soma pe debitor. f) locul. . In acest caz. debitorul se sustrage de la indeplinirea obligatiilor care ii revin potrivit legii in scopul realizarii executarii silite. dupa caz. (2) Mentiunile de la alin.(1) Cand titlul executoriu cuprinde o obligatie alternativa. daca: 1. 165 Constatarea actelor de executare Art. ce rezulta din acelasi titlu executoriu si urmeaza sa fie facuta de creditor in acelasi timp cu presta tia debitorului.Art. .Cand executarea depinde de o contraprestatie. a)-g). in camera de consiliu. b) numele si calitatea celui care incheie procesul-verbal. daca prin fapta sa. 3. executorul judecatoresc va notifica debitorului s a isi exercite acest drept in termen de 10 zile de la comunicarea incheierii de incuviintare a executarii. (3) Dupa expirarea termenului prevazut la alin. la cererea creditorului. (2) In cazurile prevazute la alin. a lipsei creditorului sau debitorului ori a ref uzului sau a impiedicarii de a semna procesul-verbal. din beneficiul acestui termen. Executarea prestatiilor reciproce Art. executorul judecatoresc este obligat sa incheie procese -verbale care vor cuprinde urmatoarele mentiuni: a) denumirea si sediul organului de executare. denumirea si sediul debitorului si credit orului. cand este cazul. incuviintat e. . prec um si a persoanelor carora li s-a inmanat acesta. cu citarea partilor. g) masurile luate de executor sau constatarile acestuia. savarsita cu intentie sau dintr-o culpa grava. (3) Dispozitiile alin. pentru toate actele efectua te in cursul executarii. cand este cazul. l) si m) sunt prevazute sub sanctiune . Cazul obligatiilor alternative Art. In situatia in care debitorul nu mai are domiciliul sau sediul cunoscut. 669. (1). m) stampila executorului judecatoresc.

670. la cererea creditorului sau a executorului judecatoresc. (2) Executarea silita nu se va putea face la alte ore decat cele mentionate si n ici in zilele nelucratoare. Ses izarea parchetului nu impiedica continuarea executarii silite. d ar nu mai tarziu de ora 22. executorul ju decatoresc poate intra in incaperile ce reprezinta domiciliul.Executarea silita se efectueaza. resedinta sau sed iul unei persoane. 676.Actele de executare indeplinite in lipsa partilor. data potrivit art. a 2 martori asistenti. 677. la locul unde debitorul r ealizeaza venituri sau la locul unde se gasesc alte venituri ori bunuri ale sale supuse urmaririi.(1) Niciun act de executare nu se va putea face inainte de ora 6.00. in camera de consiliu. prin incheiere data in conditiile art. (2). .00 si nici dupa ora 20. 672. facuta in conditiile art. (2) In cazul altor titluri executorii decat hotararile judecatoresti. daca sunt facute cu respectarea d ispozitiilor legale. de urgenta. in prezenta unui agent al fortei publice sau. a debitorului sau a oricarei alte persoane. iar in zilele urmatoare. stabilite potrivit legii. daca legea nu dispune altfel. 664. . cu citarea tertului care detine bunul. 670 alin. SECÞIUNEA a 3-a Executarea impotriva mostenitorilor Interzicerea executarii silite Art. . sunt valabile. cu consimtamantul acesteia.00. executarea inceputa va putea continua in aceeasi zi. in cazurile si c onditiile prevazute de lege. 668 si 674 atrage anularea execut arii. Accesul la bunurile debitorului Art. cu concursul fortei publice. executorul judecatoresc incheie un proces-verbal. i ar in caz de refuz. prin incheiere ex ecutorie care nu este supusa niciunei cai de atac. organele de politie. precum si in orice alte locuri.(1) In cazul in care executorul judecatoresc intampina opunere la ef ectuarea unui act de executare. Locul executarii Art. (2). inclusiv prin indepartarea de la locul executarii. dupa caz. (1). in li psa acordului persoanei respective. (3) Cu titlu de exceptie. . 166 Masurile in cazul opunerii la executare Art. Identificarea bunurilor urmaribile Art.(1) Executorul judecatoresc are dreptul sa identifice bunurile urmar ibile ale debitorului si. Timpul in care se efectueaza executarea Art. Sanctiunea Art. (1). jandarmerie si alti agenti ai fortei publice sunt obligati sa asigure indeplinirea efectiva a activitatii de executare silita . (2).a nulitatii. 671. instanta competenta va autoriza intrarea in locurile mentionate la alin.(1) In vederea executarii unei hotarari judecatoresti.(1) Daca debitorul moare inainte de sesizarea executorului judecator . . . sa indeplineasca asupra l or acte de executare.Incalcarea dispozitiilor art. in prezenta debitorului sau a unuia dintre membrii majori ai familiei sale ori a unei alte persoane majore care se afla in acel loc. in conditiile prevazute la alin. . Instanta se pronunta. in afara de cazul in care se dispune altfel prin chiar hotararea judecatoreasca pusa in executare sau de c azurile urgente in care executarea poate fi incuviintata de instanta de executar e. cand prezenta lor nu este expres ceruta de lege. 670 alin. la cererea acestuia. pe care il va trimite de indata parchetului de pe langa instanta de executare. la cererea executorului. depusa odata cu cererea de incuvi intare a executarii silite ori pe cale separata. (2) Identificarea bunurilor urmaribile si efectuarea actelor de executare la dom iciliul sau la sediul altei persoane decat cel al debitorului se pot face. . Executarea in lipsa partilor Art. numai cu autorizarea prealabila a instantei de executare. (2) Daca opunerea la executare intruneste elementele constitutive ale unei fapte prevazute de legea penala. 6 49 alin. 675. iar i n lipsa acestora. 673. la locul unde ele se gasesc. 674.

(1) Orice creditor poate interveni in cursul executarii silite porni te de un alt creditor. un curator special pentru executare. 57. pe numele acesteia. . care sunt persoanele care au calitatea de mostenitori.esc. 168 SECÞIUNEA a 4-a Interventia altor creditori Dreptul de interventie Art. (3) In cazul in care se constata ca mostenirea nu a fost dezbatuta sau. creditorii care au un drept real de garantie sau.(1) Daca debitorul moare inainte de inceperea executarii silite si s e constata ca nu exista niciun mostenitor acceptant si nici nu este numit un cur ator al succesiunii. notarului public deja sesizat intocmirea inventarului succesiunii sau desem narea unei persoane in acest scop. precum si faptul daca pana la accep tarea mostenirii de catre cel putin unul dintre succesibili a fost sau nu numit un curator al succesiunii. 679. dupa caz. creditorii care au luat masuri asiguratorii asupra bunurilor acestuia. . sa raspunda pentru anumite datorii ale defunctului. facuta la locul deschiderii mostenirii. la cererea creditorului ori a executorului judecatoresc. ea nu poate fi continuata cat timp mostenirea nu a fost acceptat a de catre cei chemati la mostenire sau. printr-o insti intare colectiva. dispozitiile art. Continuarea executarii contra mostenitorilor Art.Daca la moartea debitorului executarea era inceputa. dis pozitiile art. acesta este obligat sa solicite de in data camerei notarilor publici in a carei circumscriptie a avut ultimul domicili u defunctul sa faca mentiune in registrul special prevazut de lege despre incepe rea executarii silite si sa ii elibereze un certificat din care sa rezulte daca mostenirea debitorului a fost sau nu dezbatuta. (2) Pot interveni in executarea silita: 1. (2) In cazul in care mostenirea a fost acceptata si exista numai mostenitori maj ori. in co nditiile art. dupa caz. 2. 678 aplicandu-se in mod corespunzator. (3) Daca intre mostenitori sunt si minori sau persoane puse sub interdictie jude catoreasca. dup a caz. un alt domiciliu in vederea citarii sau un reprezentant al acestora. conservat in conditiile prevazute de lege. dupa caz . in afara de cazul in car e numai unii dintre acestia sunt chemati. cat timp nu a fost numit. in stanta de executare va numi de indata un curator special. curatorul succesiunii. acestia vor fi citati. pana la numirea lor. ( 2). ea se suspenda si nu va fi reluata impotriva succesibililor acceptanti decat dupa 10 zile de la data cand acestia au fost incunostintati despre continuarea executarii silite. 57 aplicandu-se in mod corespunzator. iar in caz afirmativ. de lege ori potrivit vointei defunctul ui. 678. un 167 curator al succesiunii ori. creditorii care au deja un titlu executoriu contra debitorului. un drept de prefe rinta asupra bunului urmarit. pana cand va fi numit. 3. creditorul sau executorul judecatoresc poate cere camerei notarilor publici in a carei circumscriptie a avut ultimul domiciliu defunctul sau. de faptul ca debitorul a decedat. iar daca moare dupa ce aceasta a fost pornita. (2) In cazul in care creditorul sau executorul judecatoresc ia cunostinta. 57 aplicandu-se i n mod corespunzator. acceptata. in conditiile legii. dupa caz. . executarea silita va fi pornita impotriva tuturor. in lipsa. executarea silita nu va putea fi pornita decat dupa numirea reprezen tantilor sau a ocrotitorilor legali. 680. . Inceperea executarii contra mostenitorilor Art. Daca insa dupa o luna de la moartea debitor ului sau de la punerea sub interdictie judecatoreasca nu a fost numit reprezenta ntul sau a ocrotitorul legal. nicio executare silita nu poate fi pornita. cu exceptia cazului in care au ales. dispozitiile art. Daca executarea silita e ste pornita contra tuturor mostenitorilor. insa numai in conditiile si limitele prevazute la alin. in conditiile legii. creditorul sau executorul judecatoresc va putea ce re instantei de executare numirea unui curator special. in or ice mod. cu ocazia dezbaterii succesorale ori chiar ul terior.

. chiar daca cererea de interventie a fost facuta dupa expirarea termenului stabilit potrivit alin. creantele reclamate. fara citarea partilor. 682. cu exceptia cazului in . debitorul si creditorii care n u au titlu executoriu. 686. de un extras de pe inscrierile care cuprind aceste sume. creditorii care au creante avand ca obiect venituri datorate bugetului general consolidat s au bugetului Uniunii Europene. daca este cazul. Dispozitiile a rt. 855 raman aplicabile. (3) Dupa inregistrarea cererii. pana la termenul stabilit de catre execu tor pentru valorificarea. impreuna cu toate documentele justificative. dupa caz. in tot sau in parte. . Pana la expirarea acestui termen. sub sanctiu nea inadmisibilitatii. privilegiata sau chirografara. aceste sume vor fi consemnate pana la solutionarea litigiului printr-o hotarare definitiva. 656 aplicandu-se in mod corespunzator. creditorii chirografari titulari ai unor creante banesti rezultate din inscri suri cu data certa ori din registre tinute cu respectarea conditiilor prevazute de lege. (2) Cu toate acestea. In cazul in care creditorul a cerut sau a obtinut luarea unor masuri asiguratorii asupra bunurilor debitoru lui. indicandu-se in mod expres daca creanta este certa . (5) La termenul fixat de instanta. in vederea into cmirii proiectului de distribuire a sumei rezultate din urmarire. Daca debitorul nu se infatiseaza. a bunurilor mobile sau imobile urmarite. debitorul trebuie sa declare daca intelege sa recunoasca. cererea va fi insotita. precum si alti creditori privilegiati care interv in in cursul urmaririi silite au dreptul sa participe la distribuire dupa rangul conferit de dreptul lor de preferinta. Pana la solutiona rea 169 cererii de interventie. se considera ca recunoaste toate creantele rec lamate prin cererile de interventie. acestia vor face dovada ca au introdus actiune in justitie in scop ul obtinerii titlului executoriu. In situatia in care se reclama creante banesti rezultate din inscrierile contabile facute in registre tinute c u respectarea conditiilor prevazute de lege. (4). in tot sau in parte. precum si de pe procesul-verbal de constatare a aplicarii masurii asiguratorii. lichida si exigibila. creditorii care au un drept real de garantie asupra bunuri lor urmarite si care este conservat in conditiile prevazute de lege. Termenul de interventie Art. se suspenda de drept. creantele pentru care a avut loc interventia. (4) Instanta solutioneaza cererea in camera de consiliu. precum si daca este garantata sau negarantata. indicandu-se bunurile pentru car e s-a cerut luarea acestor masuri.4. 681. instanta va convoca in c amera de consiliu. (2). eliberarea s au distribuirea acestor sume. impreuna cu copii certificate de pe documentele justificative. (2) Cererea se depune la executorul judecatoresc. Procedura Art. daca si-au depus titlurile de creanta in termenul prevazut la art. in tot or i in parte. (1). daca este cazul. 654. 655 si 656 aplicandu-se in mod corespunzator. d ispozitiile art. dispu nand totodata comunicarea catre debitor a copiilor de pe cererile de interventie si de pe documentele justificative. executorul judecatoresc o va inainta de indata i nstantei de executare competente. sub sanctiunea prevazuta la art. 858 alin. Daca creditorii care au formulat cerere de interventie nu au titlu executoriu. dispozitiile art. interventia poate fi facuta . pentru recunoasterea de catre debitor a creantelor. in oricare dintre modalitatile prevazute de lege ori c onvenite de parti. creditori i intervenienti ale caror creante au fost contestate au dreptul sa solicite inst antei sa dispuna executorului judecatoresc ca sumele reclamate sa fie puse deopa rte. se va face mentiune si despre acest lucru.(1) Daca prin lege nu se dispune altfel. daca. legalizate de un notar public.(1) Cererea de interventie trebuie sa fie facuta cu respectarea ceri ntelor prevazute la art. orice eliberare sau distribuire de sume obtinute din val orificarea bunurilor debitorului se suspenda de drept. In cazul in care a fost introdusa actiunea in justitie. in termen de 15 zile de la data cand a avut loc convocarea prevazuta la alin. (6) Daca debitorul contesta. de urgenta si in termen scurt.

684. 687. . dac a au titlu executoriu.(1) Creditorii intervenienti si cei ale caror creante au fost recuno scute de catre debitor. repartizare a creantelor potrivit proiectului de distribuire a sumelor rezultate din urmarir e intocmit de catre executor. invitandu-i sa ceara extinderea urmaririi si asupra acestor bunuri. in tot sau in parte. 685. sa participe.Creditorii chirograf ari care au intervenit dupa expirarea termenului prevazut la art. de executorul judecatoresc. a creditorilor garantati sau privilegiati si a celor care au intervenit in timp util.(1) In cazul in care creditorul. 681 alin.care ar fi pretinse de alti creditori in rang util. dispozitiile art. in afara de cazul in care ei fac dovada ca acestia au actionat in f rauda 170 drepturilor lor. de catre debitor si care au cerut instantei ca sumele reclamate sa fie p use deoparte pot participa numai la distribuirea sumelor consemnate in conditiil e prevazute la art. (2) Daca insa creditorii intervenienti nu solicita extinderea urmaririi si la bu nurile indicate de creditorul urmaritor sau. Drepturile creditorului urmaritor Art. care pot fi urmarite in m od util. Termenul de perimare nu se suspenda pe timpul cat executarea sili ta este suspendata la cererea creditorului. potrivit art. (2) Daca cererea de interventie a fost incuviintata. orice executare se perima de drept. recunoscute. in tot sau in parte. SECÞIUNEA a 5-a Perimarea executarii silite Termenul de perimare Art. . din culpa sa. Efectele . existenta si a altor bunuri ale debitorului. (1). (1). dupa caz. 683.(1) Odata cu sesizarea instantei de executare. Dispozitiile art. au dreptul sa participe la distribuirea partii din suma ramasa dupa indestularea d repturilor creditorilor urmaritori. (4)-(6) ra man aplicabile. 682 ali n. Efectele interventiei Art. dar inainte de expirarea termenului pentru depunerea titlurilor de creanta. iar dupa solutionare a cererii de interventie. indiferent de obiec tul ei. . in scris. . daca este cazul. la urmarirea bunurilor debitorului si sa solicite efectuarea unor acte de executare silita. creditorul urmaritor are dreptul de a fi preferat acestora la distribu irea sumei rezultate din urmarire. (2) Creditorii intervenienti ale caror creante au fost contestate. 686. cerut. si sa avanseze. 682 alin. si. cheltuielile necesare pentru extindere. (3) Creditorii urmaritori nu se pot opune cererilor de interventie facute de alt i creditori. in limita sumelor reclamate sau. executorul judecatoresc va comunica o copie de pe cererea de interventie si de pe documentele justificative creditorului urmaritor. in conditiile legii. pot sa participe la distribuirea sumei rezultate din urmarire. Constatarea perimarii. Ei pot insa contesta. facuta in termen de 10 zile de la data comunicarii de catre executorul judecatoresc a copiei certificate a incheierii de incuviintare a cererii de int erventie. (3). executorul il va instiinta si pe debitor. in termenul prevazut de lege. Instiintarea creditorului urmaritor si a debitorului Art.(1) In cazul creditorilor chirografari care au intervenit in cursul urmaririi silite si ale caror creante au fost recunoscute de debitor. in vederea intocmirii proiectului de distribuire a sumei rezultate din urmarire. . printr-o no tificare. si o copie certificata de pe incheierea de incuviintar e a acesteia. in conditiile prevazute la art. Interventia tardiva Art. 682 alin. nu avanseaza cheltuielile necesare extinderii. in toate cazurile. 657 aplicandu-se in mod corespunzator. 682. a lasat sa treaca 6 l uni fara sa indeplineasca un act necesar executarii silite. dup a caz. termenul de perimare curge de la incetare a suspendarii. creditorul urmaritor are dreptul de a le indica acestora. daca au titluri executorii. (2) In caz de suspendare a executarii. in termen de 10 zile de la data notificarii prevazute la a lin. (6). in afara de cazul in care ar fi pretinse de a lti creditori in rang util.

la cererea executorului judecatoresc sau a partii interesate. executorul judecatoresc ii va preda creditorului titlul executoriu. iar in caz de executari pornite in circumscriptiile mai multor instante de exec utare. executarea nu poate fi efectuata datorita neindeplinirii de catre cre ditor a obligatiilor prevazute la art. (1). Reinnoirea cererii de executare Art. executarea este suspendata de drept. . (4) Dupa incetarea suspendarii. masurile de executare dispuse de instanta de executare sau de executor. 172 SECÞIUNEA a 7-a Incetarea executarii silite Cazurile Art. suspendarea si restrangerea executarii Amanarea executarii Art. 637 alin.(1) Executarea silita se suspenda in cazurile in care aceasta este p revazuta de lege ori a fost dispusa de instanta. care apare ca indestu lator pentru acoperirea creantelor tuturor creditorilor urmaritori. . 693. (1).(1) Cand creditorul urmareste in acelasi timp mai multe bunuri mobil e sau imobile a caror valoare este vadit excesiva in raport cu creanta ce urmeaz a a fi satisfacuta. executorul va comunica debitorului inc heierea instantei.Art. a creantei cuprinse in titlul executoriu si a accesoriilor. si ii va remite debitorului un cer . (2) In cazurile prevazute la alin. 690. cu ex ceptia celor care au dus la realizarea. pe baza simplei infatisari a incheierii prin care s-a incuviin tat restrangerea. mentio nand pe acesta stingerea totala a obligatiei. (3) Pe perioada suspendarii executarii. Restrangerea executarii Art. poate sa restranga executarea la anumite bunuri. in afara de cazul in care prin lege sau prin hotarare judecatoreasca se dispune altfel. prin incheiere data cu citar ea in termen scurt a partilor. inclusiv cele de indisponibilizare a bunurilor. (2) In acest caz. 691. se va putea face. in acest caz. s-a realizat integral obligatia prevazuta in titlul executoriu. SECÞIUNEA a 6-a Amanarea. poate cere acestor din urma instante suspendarea acelor execut ari.(1) In afara altor cazuri prevazute de lege. executorul. executarea va fi suspendata de catre exec utorul judecatoresc. debitorul. in masura in care actele de executare sau executare a silita insasi nu au fost desfiintate de instanta de judecata ori acestea nu au incetat prin efectul legii. 688. la cererea debitorului si dupa citare a creditorului. instanta competenta sa solutioneze o astfel de cerere este ace ea la care a inceput executarea acelui bun al debitorului. . (2) La cererea creditorului urmaritor. la care nu se va mai alatura titlul ce se executa. 692. Suspendarea executarii Art. executorul judecatoresc nu poate amana executarea decat daca procedura de citare sau de intocmire a anu nturilor si publicatiilor de vanzare nu a fost indeplinita sau daca. raman in fiinta. o noua cerere de executare silita. instanta va suspenda executarea celorlalte bunuri. precum si alte sume datorate potrivit legii. veniturilor si conturilor bancare. instanta de executare. la cererea partii interesate. dispozitiile art.(1) Perimarea se constata de catre instanta de executare. (3) Daca cererea este admisa. 655 si 656 fiind aplicabile in mod corespunzator. in parte. va dis pune continuarea executarii. la termenul stabilit. . inauntrul ter menului de prescriptie.(1) In caz de perimare a executarii. 689. . 171 (2) Dupa incuviintarea executarii silite. s-au achitat cheltuielile de executare. Pana la solutionarea acestor cereri. precum si o noua somatie.Executarea silita inceteaza daca: 1. (4) Executarile suspendate nu vor putea fi reluate decat dupa ramanerea definiti va a proiectului de distribuire a sumelor rezultate din executarea efectuata. actele de executare efectuate anterior. (2) Perimarea executarii atrage desfiintarea tuturor actelor de executare. . amanarea se dispune de executorul judeca toresc prin incheiere.

Reluarea executarii Art. 694. (2) Termenul de prescriptie incepe sa curga de la data cand se naste dreptul de a obtine executarea silita. . 3. daca legea nu prevede altfel. Suspendarea prescriptiei Art. ter menul de prescriptie incepe sa curga de la data ramanerii lor definitive. In cazul titlurilor emise in materia dreptur ilor reale. precum si. creditorul a renuntat la executare. 2. 5. 3. 4. 2. nu mai poate fi efectuata ori continuata din cauza lipsei de bunuri urmaribil e ori a imposibilitatii de valorificare a unor astfel de bunuri. in alte cazuri prevazute de lege. . chiar daca a fost adresata unui organ de executare necompetent. . a unui act voluntar de executare a obligatiei prevazute in titlul executoriu ori a recunoasterii. pe calea unui nou proces. 693 pct. fara a i se putea opune exc eptia autoritatii de lucru judecat. (2) Reluarea executarii silite poate fi ceruta si asupra aceluiasi bun. 2. inauntrul termenului de prescriptie a dreptului de a obtine e xecutarea silita. a datoriei.(1) Cursul prescriptiei se suspenda: 1. termenul de prescriptie este de 10 ani. pre cum si a actelor de executare subsecvente. a fost anulata executarea. 697. dupa caz. pe data depunerii cererii de executare. (2) Dupa incetarea suspendarii. Daca ace sta este un imobil. 2 se poate cere reluarea executarii silite. 696. poate avea loc reluarea execu tarii silite. creditorul poate obtin e un nou titlu executoriu. potrivit legii.Nerespectarea dispozitiilor privitoare la executarea silita insasi s au la efectuarea oricarui act de executare atrage nulitatea actului nelegal. 811. cand este cazul.(1) Dreptul de a obtine executarea silita se prescrie in termen de 3 ani.(1) Cursul prescriptiei se intrerupe: 1. . . 173 (3) Prin implinirea termenului de prescriptie se stinge dreptul de a obtine exec utarea silita si orice titlu executoriu isi pierde puterea executorie. nu se va putea solicita de catre executorul judecatoresc radierea urmaririi inscrise potrivit dispozitiilor art. cat timp debitorul nu are bunuri urmaribile sau care nu au putut fi valorific ate ori isi sustrage veniturile si bunurile de la urmarire. nu s-a prescris. 169 si urmatoarele fiind aplicabile in mod corespunzator. . 4. atat timp cat. 695. In cazul hotararilor judecatoresti si arbitrale. in orice alt mod. in aceste cazur i. a fost desfiintat titlul executoriu. prescriptia isi reia cursul.tificat constatator al indeplinirii integrale a obligatiilor mai sus mentionate. In cazul hotararilor judecatoresti si arbitrale. dispozitiile art.(1) In cazurile prevazute la art. pe data depunerii cererii de interventie in cadrul urmaririi silite pornite d e alti creditori. pe timpul cat suspendarea executarii silite este prevazuta de lege ori a fost stabilita de instanta sau de alt organ jurisdictional competent. 3. pe data indeplinirii de catre debitor. mentionand pe acesta cauza restituirii si partea de obligatie ce a fost executata. daca dreptul de a obtine obligarea parat ului este imprescriptibil sau. socotindu-se si tim pul scurs inainte de suspendare. ii va remite debitorului un certific at constatator al partii din obligatie ce a fost executata. executorul ii va remite personal creditorului sau reprezentantului sau titlul executoriu. 698. (3) Prescriptia nu se suspenda pe timpul cat executarea silita este suspendata l a cererea creditorului urmaritor. insotita de titlul executoriu. inainte de inceperea executarii silite sau in cursul acesteia. Nulitatea executarii silite Art. Intreruperea prescriptiei Art. in cazurile stabilite de lege pentru suspendarea termenului de prescriptie a dreptului de a obtine obligarea paratului. CAPITOLUL V Prescriptia dreptului de a obtine executarea silita Termenul de prescriptie si efectele acesteia Art.

(2) Cererea de repunere in termen se introduce la instanta de executare competen ta. contestatia la executare poate fi introdusa si de o terta persoana. intinder ea sau aplicarea titlului executoriu. . . 5. CAPITOLUL VI Contestatia la executare Obiectul contestatiei Art.(1) Daca executarea silita se face in temeiul unei hotarari judecato resti sau arbitrale. Repunerea in termenul de prescriptie Art.(1) Dupa implinirea termenului de prescriptie. . (2) In cazul in care executarea silita se face in temeiul unui alt titlu executo riu decat o hotarare judecatoreasca sau arbitrala. (3) De asemenea. . pentru a lua parte la executare sau la distribuirea sumelor obt inute din urmarirea silita a bunurilor debitorului. se poate face contestatie la executare si in cazul in care executorul judecatoresc refuza sa indeplineasca un act de executare silita in conditiile legii. creditorul poate formula c erere de executare silita in termen de 30 de zile de la data ramanerii definitiv e a hotararii. . (2) Daca nu s-a utilizat procedura prevazuta la art. precum si impotriva oricarui act de executare se poate face contest atie de catre cei interesati sau vatamati prin executare. dupa caz. incepe sa curga un nou termen de prescriptie. a incheierilor date de executorul j udecatoresc. 437. (3) Prescriptia nu este intrerupta daca executarea silita a fost respinsa. (5) In cazul procedurii urmaririi silite mobiliare sau imobiliare ori a predarii silite a bunului imobil sau mobil. (2) Contestatia privind lamurirea intelesului. pe data depunerii cererii de reluare a executarii. (3) Daca cererea de repunere in termen a fost admisa. numai daca legea nu prevede in acest scop o alta cale d e atac. 701. 702. 700. prin hotarare supusa numai apelului. insa numai daca aceasta pretinde un drept de proprietate ori un alt drept real cu privire la bunul respectiv. se poate face contesta tie si in cazul in care sunt necesare lamuriri cu privire la intelesul. Instanta competenta Art.4. anula ta sau daca s-a perimat ori daca cel care a facut-o a renuntat la ea. (4) Impartirea bunurilor proprietate comuna pe cote-parti sau in devalmasie poat e fi hotarata.(1) Contestatia se introduce la instanta de executare. 6. dupa caz.(1) Impotriva executarii silite. intinderii sau aplicarii titlului executoriu ori privind gresita investire cu formula executorie a unui inscris s e introduce la instanta care a pronuntat hotararea ce se executa sau. si in cadrul judecarii contestatiei la executare. (4) Creditorii neurmaritori au dreptul de a interveni in executarea efectuata de alti creditori. in alte cazuri prevazute de lege. (3) Nu se poate face o noua contestatie de catre aceeasi parte pentru motive car e au existat la data primei contestatii. De asemenea. la cererea partii interesate. se poate face contestatie impotriva gresitei investiri cu formu la executorie a hotararii sau a unui alt inscris. Judecata cererii se face cu citarea partilor. pe data indeplinirii in cursul executarii silite a unui act de executare. 174 Alte dispozitii aplicabile Art. potrivit dreptului com un.Prevederile prezentului capitol se completeaza cu dispozitiile Codul ui civil privitoare la prescriptia extinctiva. Conditiile de admisibilitate Art. 699. debitorul nu va putea invoca pe cale de contestatie motive de fapt sau de drept pe care le-ar fi putut opune in cursul judecatii in prima i nstanta sau intr-o cale de atac ce i-a fost deschisa. creditorul poate cere repunerea in acest termen numai daca a fost impiedicat sa ceara executarea dato rita unor motive temeinice. (2) Dupa intrerupere. se pot invoca in contestatia la executare si motive de fapt sau de drept privitoare la fondul dreptului cupri ns in titlul executoriu. . 703. in termen de 15 zile de la incetarea impiedicarii.

(3) Contestatia privind lamurirea intelesului. (2) Hotararea prin care s-a solutionat contestatia privind intelesul. in termenul fixat. si ii va pune in vedere partii interesate sa achite cheltuielile ocazionate d e acestea. cu exceptia hotararilor pronuntate in temeiul art. copii certificate de acesta de pe actele dosarului de executare contestate.(1) Daca prin lege nu se prevede altfel. in cazurile in care acestea nu sunt. definitive. 706. 280 fiind aplicabile in mod corespunzato r. instanta va p utea solicita relatii si explicatii scrise de la executorul judecatoresc. in cazurile in care nu a primit incheierea de incuviintare a executa rii si nici somatia sau executarea se face fara somatie. intinderii sau aplicarii titlului executoriu ori cea care se refera la gresita investire cu formula executorie a unei hotarari sau a unui alt inscris se poate face oricand inauntrul termenului de prescriptie a dreptului de a obtine executarea silita.(1) Contestatiile se fac cu respectarea cerintelor de forma prevazut e pentru cererile de chemare in judecata. sa isi aleaga domiciliul sau sediul procesual in aceasta localitate. 704. care pot fi atacate in conditiile dreptului comun. 3. (2) Instanta sesizata va solicita de indata executorului judecatoresc sa ii tran smita. compe tenta de solutionare apartine instantei de executare. intinderea . contestatorul a luat cunostinta de actul de executare pe care il contesta. Conditiile de forma Art. (2) Contestatorul care nu locuieste sau nu are sediul in localitatea de resedint a a instantei poate. (4) La cererea partilor sau atunci cand apreciaza ca este necesar. Caile de atac Art. (4) Daca prin lege nu se prevede altfel. (5) Neintroducerea contestatiei in termenul prevazut la alin. (4) nu il impiedic a pe cel de-al treilea sa isi realizeze dreptul pe calea unei cereri separate. 707. dupa caz. 701 alin. 176 (3) Partile vor fi citate in termen scurt. iar judecarea contestatiei se face de urgenta si cu precadere. dar nu mai tarziu de 15 zile de la efectuarea vanzarii ori de la data predarii silite a bunului. dispozitiile art. i n conditiile legii. . (2) Contestatia impotriva incheierilor executorului judecatoresc. aratand persoana careia urmeaza sa i se faca co municarile. . contestatia privitoare la e xecutarea silita propriu-zisa se poate face in termen de 15 zile de la data cand : 1. contestatia prin care o terta persoana pretinde ca are un drept de proprietate sau un alt drept real asupra bunului urm arit poate fi introdusa in tot cursul executarii silite. (3) Intampinarea este obligatorie. te rmenul de contestatie pentru debitor incepe cel mai tarziu la data efectuarii pr imei retineri din aceste venituri de catre tertul poprit. Daca poprirea este infiintata asupra unor venituri periodice. (4) si art. prin chiar cererea sa. . Procedura de judecata Art. (4).(1) Contestatia la executare se judeca cu procedura prevazuta de pre zentul cod pentru judecata in prima instanta. . 704 alin. 2. Termenele Art. se poate face in termen de 5 zile de la comunicare.(1) Hotararea pronuntata cu privire la contestatie poate fi atacata numai cu apel. cel interesat a primit comunicarea ori. debitorul care contesta executarea insasi a primit incheierea de incuviintare a executarii sau somatia ori de la data cand a luat cunostinta de primul act de executare. care se aplica in mod corespunzato r. potrivit legii. sub rezerva drepturilor definitiv dobandite de catre tertii adjudecatari in cadrul vanzarii silite a bunurilor urmarite. Daca o asemenea contesta tie vizeaza un titlu executoriu ce nu emana de la un organ de jurisdictie. instiintarea privind infiin tarea popririi.la instanta care a 175 investit cu formula executorie inscrisul ce se executa. 705.

intin derii ori aplicarii unui titlu care nu constituie hotarare a unui organ de juris dictie. Cautiunea depusa potrivit prezentului alineat este d eductibila din cautiunea finala stabilita de instanta.000 lei.000 lei la 7. dispozitiile alin. degradarii.000 lei. daca este cazul. Daca prin contestatie s-a cerut lamurirea intelesului.000 lei. instanta. (2). suma reprezentand cautiunea depusa ramane indisponibilizata. la despagubiri pentru pagubele cauzate prin intarzierea executarii. respe ctiv de la comunicare pentru cea lipsa.000 lei. iar cand c ontestatia a fost exercitata cu rea-credinta. tinand seama de obiectul acesteia. . in afara de cazul in care legea dispune altfel. Efectele solutionarii contestatiei Art. iar incheierea poate fi atacata numai cu apel. (3) Daca obiectul contestatiei nu este evaluabil in bani. daca prin contestatia la executare s-a cerut de catre partea in teresata impartirea bunurilor proprietate comuna. va anula ori lamuri titlul executoriu sau.0 00 lei. 177 (8) Incheierea prin care s-a dispus suspendarea executarii silite se comunica di n oficiu si de indata executorului judecatoresc. suspendarea provizor ie a executarii pana la solutionarea cererii de suspendare. si executorului judecatoresc. (4) Suspendarea executarii este obligatorie si cautiunea nu este necesara daca: 1. executorul judecatoresc este obligat sa se con formeze masurilor luate sau dispuse de instanta. va anula incheierea de inve stire cu formula executorie. se va suspenda numai distribuirea pretului obtinut din valorificarea aces tor bunuri. hotararea sau inscrisul care se executa nu este. c) de 5. cautiunea va fi de 1. urmand a servi la acoperirea creantelor aratate la ali . . chiar si inaintea termenului fixat pentru judecarea contestatiei. calculata la valoarea obiectului contestatiei. beneficiaza de un termen de plata. din oficiu si de indata. in toate cazurile. 3. la cerere .(1) Pana la solutionarea contestatiei la executare sau a altei cerer i privind executarea silita. (2) De asemenea. Suspendarea executarii Art. 709. hotararea prin care s-a solutionat contestatia va putea fi atacata numai cu apel. potrivit legii. prin incheiere si fara citarea partilor. (4) Hotararea de admitere sau de respingere a contestatiei. potrivit legii. la solicitarea partii interesate si numai pentru mo tive temeinice.500 lei plus 0. instanta competenta poate suspenda executarea. debitorul face dovada cu inscris autentic ca a obtinut de la creditor o amana re ori. (3) In cazul respingerii contestatiei.000 lei plus 5% pentru ceea ce depaseste 10.(1) Daca admite contestatia la executare.sau aplicarea titlului executoriu este supusa acelorasi cai de atac ca si hotar area ce se executa. b) de 1. 708. daca aceasta valoare este pana la 10. instanta va hotari si asupra i mpartelii acestora. Part ile vor fi intotdeauna citate. cand acesta a fost gresit investit.000. (7) In cazuri urgente si daca s-a platit cautiunea prevazuta la alin. insta nta poate dispune. inscrisul care se executa a fost declarat fals printr-o hotarare judecatoreas ca data in prima instanta. (6) Asupra cererii de suspendare instanta. dupa caz. 2.000 lei. (6) Atunci cand contestatia a fost respinsa. ramasa definitiva. in termen de 5 zile de la pronuntare pentru partea prezenta. va dispune anularea ori incetarea executarii insesi. v a fi comunicata. (1) aplicandu-se in mod corespunzator. dupa cum urmeaza : a) de 10%. (5) Daca contestatia este admisa. se pronunta prin i ncheiere. in mod separat. Suspendarea se po ate solicita odata cu contestatia la executare sau prin cerere separata. cel care o solicita trebuie sa dea in preal abil o cautiune. contestatorul poate fi obligat. alterarii sau deprec ierii.1% pentru ceea ce depaseste 1. el va fi obligat si la plata unei amenzi judiciare de la 1. (2) Pentru a se dispune suspendarea.500 lei plus 1% pentru ceea ce depaseste 100. va indrepta ori anula actul de executare contestat. executoriu. dupa caz. Incheierea nu este s upusa niciunei cai de atac. d) de 14. (5) Daca bunurile urmarite sunt supuse pieirii.

n. prin aceeasi hotarare. . Cheltuielile de executare pentru actele efectuate raman in sarcina creditorului. potrivit dispozitiilor art. (8) In situatia prevazuta la alin. . 766. In cazul in care bunul supus executarii silite este un bun imobil. va servi exclusiv la plata creditorului pe seama caruia s-a facut consemnarea. (4) Daca insa debitorul sau tertul garant va dovedi ca a facut contestatie in te rmen si se va opune la eliberare. (3) sau a celor stabilite prin titlul executoriu. Efectele Art. intreaga valoare a creantei. 711.(1) In toate cazurile in care se desfiinteaza titlul executoriu sau insasi executarea silita. (1) sau. 712. 853 si urmatoarele. dupa caz. cu exceptia sit uatiei cand se aplica art. debitorul sau tertul garant poate obtine desfiintarea masurilor a siguratorii ori de executare. pr in aceeasi hotarare. va dispune si eliberarea sume i in mainile creditorului. dupa caz. actualizata in functie de rata inflatiei. CAPITOLUL VIII Intoarcerea executarii Dreptul la intoarcerea executarii Art. actul care constata refuzul executorului judecatoresc de a indeplini un act de executare silita ori de a lua alta masura prevazuta de lege. consemnand la unitatea prevazuta de lege. fara insa a se aduce atingere drepturilor definitiv dobandite de tertii de bu na-credinta. si asupra restabilirii situatiei anterioare executarii. (2) Daca instanta care a desfiintat hotararea executata a dispus rejudecarea in fond a procesului si nu a luat masura restabilirii situatiei anterioare executar . executarea este suspendata de drept. (3) In cazul in care executarea silita s-a facut prin vanzarea unor bunuri mobil e.000 lei. prin incheiere. (7). 655 alin.(1) In cazul in care instanta judecatoreasca a desfiintat titlul exe cutoriu sau insasi executarea silita. si depunand dovada de consemnare la executorul judecatoresc. Modalitatea de restabilire Art. . 710. p recum si la acoperirea cheltuielilor de executare. . p rin restabilirea situatiei anterioare acesteia. iar execu torul judecatoresc se va pronunta asupra eliberarii sumei numai dupa ce instanta a dat o hotarare definitiva asupra contestatiei respective. potrivit art. 178 (3) Daca cererea este admisa si debitorul sau tertul garant nu se opune. situatie in care se va comunica executorului si recipisa de consemnare a acestei sume. ce va fi comun icata de indata partilor. potriv it regulilor de carte funciara. intoarcerea executarii se va face prin restituirea de catre creditor a sumei rezultate din vanzare. la dispo zitia executorului judecatoresc. data cu citarea partilor. la cererea partii interesate. odata cu desfiintarea masurilor. 713.000 lei la 7. la plata de despagubiri pentru paguba astfel cauzata.(1) Pana la ramanerea definitiva a adjudecarii bunurilor scoase la v anzare silita. instanta de execut are va putea obliga executorul. va dispune. instanta va disp une asupra efectuarii operatiunilor de carte funciara necesare. 710. precum si. cu toate accesorii le si cheltuielile de executare. la plata unei amenzi judi ciare de la 1. cand se va proceda la dist ribuire. executo rul judecatoresc. fara insa a se a duce atingere drepturilor definitiv dobandite de tertii de buna-credinta. (2) Asupra cererii debitorului sau a tertului garant executorul judecatoresc se va pronunta de urgenta. la cererea celui interesat. cel interesat are dreptul la intoarcerea executarii. (7) In cazul in care constata refuzul nejustificat al executorului de a primi or i de a inregistra cererea de executare silita sau de a indeplini un act de execu tare silita ori de a lua orice alta masura prevazuta de lege. (2) Bunurile asupra carora s-a facut executarea se vor restitui celui indreptati t. cu exceptia cazului in care s unt mai multi creditori urmaritori sau intervenienti.Suma consemnata de debitor sau de tertul garant. instanta va solicita incheierea prevazut a la art. CAPITOLUL VII Depunerea cu afectatiune speciala Conditiile Art.

(3). chirii. daca nu sunt mai multe de acelasi fel. 714. Judecata se va face de urgenta si cu precadere. aceasta masura se va putea dispune de instanta care rejudeca fondul. . arenzi s au alte creante privilegiate asupra mobilelor. nu pot fi supuse urmaririi silite decat in lipsa de a lte bunuri urmaribile si numai pentru obligatii de intretinere. alimentele necesare pana la noua rec olta. furajele pentru aceste animale si semintele pentru cultura pamantului . e) scrisorile. urmarirea nu poate depas i jumatate din venitul lunar net al debitorului. pe cale separata. nu vor fi urmarite. precum si alte sume ce se platesc periodic debitorului s i sunt destinate asigurarii mijloacelor de existenta ale acestuia pot fi urmarit e: a) pana la jumatate din venitul lunar net. Bunurile destinate exercitarii ocupatiei sau profesiei debitorului Art. . inventarul agricol. ea se va putea obtine pe calea unei cereri introduse la instanta prevaz uta la art. nu s-a luat aceasta masura. . 179 Cazurile speciale Art. 443 aplicandu-se in mod corespunzator. (1) si (2).(1) Bunurile care servesc la exercitarea ocupatiei sau profesiei deb itorului.(1) Salariile si alte venituri periodice. 716. b) pana la o treime din venitul lunar net. iar modalitatea restabilirii situatiei anterioare ex ecutarii nu este prevazuta de lege ori.Daca titlul executoriu emis de un alt organ decat o instanta judecat oreasca a fost desfiintat de acel organ sau de un alt organ din afara sistemului instantelor judecatoresti. (2) Daca sunt mai multe urmariri asupra aceleiasi sume.ii. . in masura necesa ra continuarii lucrarilor in agricultura. dispozitiile ar t. in afara de cazul in care legea prevede altfel. hotararea fiind s upusa numai apelului. animalele destinate obtinerii mijloacelor de subzistenta si furajele neces are pentru aceste animale pana la noua recolta. (2) Daca debitorul se ocupa cu agricultura. pentru sumele datorate cu titlu de ob ligatie de intretinere sau alocatie pentru copii. in afara de 180 cazul in care asupra acestor bunuri exista un drept real de garantie sau un priv ilegiu pentru garantarea creantei. fotografiile si tablourile personale sau de familie si altele ase menea. (3) Daca nu s-a dispus restabilirea situatiei anterioare executarii in conditiil e alin. 713 alin. inclusiv animalele de munca. Limitele urmaririi veniturilor banesti Art. indiferent de natura creantelor . b) obiectele indispensabile persoanelor cu handicap si cele destinate ingrijirii bolnavilor. Executarea provizorie Art. iar daca debitorul se ocupa exclusiv cu agricultura. 715. 718. d) combustibilul necesar debitorului si familiei sale socotit pentru 3 luni de i arna.Nu sunt supuse urmaririi silite: a) bunurile de uz personal sau casnic indispensabile traiului debitorului si fam iliei sale si obiectele de cult. 717. pentru orice alte datorii.Hotararea de prima instanta prin care s-a dispus restabilirea situat iei anterioare executarii poate fi data cu executare provizorie. TITLUL II Urmarirea silita asupra bunurilor debitorului CAPITOLUL I Urmarirea mobiliara SECÞIUNEA 1 Bunurile mobile care nu se pot urmari Bunurile neurmaribile Art. instantei de executare. (3) Veniturile din munca sau orice alte sume ce se platesc periodic debitorului . pensiile acordate in cadru l asigurarilor sociale. desi este prevazuta. persoana fizica. . c) alimentele necesare debitorului si familiei sale pe timp de 3 luni. cel indreptatit o va putea cere. f) bunurile declarate neurmaribile in cazurile si in conditiile prevazute de leg e.

execu torul judecatoresc va proceda la sechestrarea bunurilor mobile urmaribile ale de bitorului. ajutoarele de maternitate. (4) In cazul in care se afirma ca unele bunuri apartin altei persoane. nu pot fi urmarite decat pentru sume datorate cu titlu de obligatie de intretinere si d espagubiri pentru repararea daunelor cauzate prin moarte sau prin vatamari corpo rale. precum si urmarirea ori cesiunea facuta cu incalcarea acestor dispozitii sunt nule de drept. nu pot fi urmarite pe ntru niciun fel de datorii. (1)-(4) se elibereaza sau se dis tribuie potrivit art.(1) Sechestrul se va putea aplica si asupra bunurilor apartinand deb itorului. Daca tertul recunoaste ca bunurile ap artin debitorului. Creditorul poa te indica bunurile mobile asupra carora ar voi sa se faca executarea. ajutoarele pentru ingriji rea copilului bolnav. diurnele. SECÞIUNEA a 2-a Procedura urmaririi mobiliare § 1. cele acordate in caz de deces. 722. (6) Sumele retinute potrivit prevederilor alin. inst anta. 720.(1) Daca in termen de o zi de la comunicarea somatiei insotite de in cheierea de incuviintare a executarii debitorul nu plateste suma datorata. potrivit legii. (4) se va putea face in limita a ju matate din cuantumul acestora. (3) Pentru bunurile sechestrate asigurator nu este necesara o noua sechestrare. dar cre ditorul pretinde si face dovada ca bunurile respective sunt ale acestuia. se v a face mentiunea corespunzatoare in chiar incheierea de incuviintare a executari i. 853 si urmatoarele. dar detinute de un tert. (2) Daca tertul detinator nu recunoaste ca bunurile apartin debitorului. precum si sumele cuvenite somerilor.Pentru realizarea creantelor sale. 719. Sechestrarea bunurilor mobile Indicarea bunurilor asupra carora sa se faca executarea Art. 721. compensatia acordata sala riatilor in caz de desfacere a contractului individual de munca pe baza oricaror dispozitii legale. prin incheierea de incuviintare a executarii. executorul judecatoresc fiind insa obligat sa verifice daca bunurile respective se gasesc la locul aplicarii sechestrului si daca nu au fost substituite sau deg radate. . (5) Urmarirea drepturilor prevazute la alin. chiar daca acestea sunt detinute de un tert.Renuntarea la beneficiul dispozitiilor prevazute in articolele din p rezenta sectiune. in cazul in care sunt mai mici decat cuantumul salariului minim net pe economie. daca legea nu dispune altfel. (2) In cazul in care exista pericol evident de sustragere a bunurilor de la urma rire. precum si sa sechestreze alte bunuri ale debitorului. . dar drept urile acesteia nu sunt evidente. Aplicarea sechestrului asupra bunurilor debitorului Art. la solicitarea creditorului facuta in cuprinsul cererii de executare. In acest caz. daca este cazul. . Sanctiunea Art.si sunt destinate asigurarii mijloacelor de existenta ale acestuia. pot fi urma rite numai asupra partii ce depaseste jumatate din acest cuantum. (7) Alocatiile de stat si indemnizatiile pentru copii. Sechestrarea bunurilor aflate in mainile tertilor Art. (4) Ajutoarele pentru incapacitate temporara de munca. insa va face mentiune in procesul-verbal de sechestru despre drepturile pretinse. in cazul in care c ele gasite la verificare nu sunt suficiente pentru realizarea creantei. precum si orice alte asemenea inde mnizatii cu destinatie speciala. instan . afara numai daca acesta din urma nu recunoast e ca bunurile apartin debitorului urmarit. aflate la acesta sau la alte persoane. in vederea valorificarii lor. creditorul va putea urmari bunuri le mobile ale debitorului. Daca execu torul 181 judecatoresc apreciaza ca prin valorificarea acestor bunuri nu se asigura realiz area drepturilor creditorului. bursele de studii acordate de stat. stabilite potrivit legii. va dispune sechestrarea bunu rilor urmaribile odata cu comunicarea somatiei catre debitor. este obligat sa declare daca le detine in temeiul vreunui tit lu si sa inmaneze executorului o copie certificata a acestuia. . executorul va sechestra bunurile. el va urmari si alte bunuri.

dupa ca z. Sechestrul asupra bunurilor deja identificate Art. si la ser viciile unor specialisti. 729.(1) Executorul judecatoresc este obligat sa identifice bunurile sech estrate printr-un semn distinctiv. sa il autorizeze pe executor sa continue aplicarea sechestrului . la ridicarea si incredintarea lor unui custode desemnat de creditor. la cererea creditorului. data cu citarea in termen s curt a partilor. . proprietate a debitorului. incaperilor. 728.ta de executare va putea. 725. daca acest lucru este posibil. 2. daca este cazul. 724. Identificarea bunurilor sechestrate Art. 723-725 sunt aplicabile in mod corespunzator si in cazul cand sechestrul se infiinteaza asupra continutului casetelor inchiriate d e debitor la institutii de credit sau la alte unitati specializate. se va face mentiune despre aplicarea sechestrului pe aceste inscrisuri. in urmatoarele situa tii: 1. Participarea specialistilor Art. prin incheiere definitiva. (3) Tertul detinator care are un drept de folosinta asupra bunului sechestrat po ate sa ceara instantei de executare sa fie autorizat sa foloseasca in continuare bunul. unui jandarm sau a altor agenti ai fortei publice va fi necesara. . prezenta celor mentionati la alin. daca ei refuza sa deschida camerele sau mobilele. executorul judecatoresc poate dispune sechestrarea acelui bun. prin inscrisuri eliberate ori certificate de o auto ritate sau institutie publica.In toate cazurile. . daca debitorul sau tertul detinator lipseste si in imobil nu se gaseste nicio persoana majora sau nimeni nu da curs solicitarii executorului de deschidere a usilor imobilului. Sechestrul asupra bunurilor aflate in casete inchiriate Art. Toate cheltuielile efectuate cu aplicarea acestor masuri vor fi avansate de cr editor si suportate de debitor in cadrul cheltuielilor de executare. .(1) Daca animalele sau obiectele sechestrate sunt identificate. acordul creditorului urmaritor in acest sens suplineste autorizatia instan tei de executare. executorul va proceda la aplicarea unui semn distinctiv asupra acestor b unuri. fa cand mentiunea acestei masuri si pe certificatul de inmatriculare. caselor de fier si a oricaror alte mobile in care se afla bunurile ce urmeaza a fi sechestr ate. . pentru deschiderea localului. sub sanctiunea nulitatii. daca pentru acesta exista o asigurare facultativa contra daunelor ori ur meaza sa fie contractata. potr ivit unor dispozitii legale. 726. pe raspunderea acestuia . executorul judecatoresc va pute a de asemenea. 182 (2) Dupa deschiderea usilor sau mobilelor. incaperile si mobilele se vor deschide treptat. Concursul fortei publice Art. (3) In afara situatiilor prevazute la alin. 3. sau. precum si pe cartea de . . fie pentru a inlatura impotrivirea la sechestru. Deschiderea incaperilor si mobilelor Art. daca usile imobilului debitorului sau al tertului detinator sunt incuiate si acesta refuza sa le deschida. pentru identificarea acestora ori pentru a asigura transportul lor. in termenul fixat de instanta. . (2) In cazul in care debitorul nu are sau refuza sa infatiseze inscrisurile resp ective.(1) In cadrul procedurii de urmarire a unui autovehicul. Sechestrarea autovehiculelor Art. cere concursul fortei publice. In toate cazu rile.Executorul judecatoresc va putea recurge. fie pentru pastrarea ordinii in timpul sechestrarii. (1). 727. dupa caz. (1 ) va putea fi suplinita prin 2 martori asistenti. (2) Daca debitorul cere ca bunurile sa fie asezate intr-o incapere cu intrari si gilate.(1) Prezenta unui agent de politie. 723. acest semn nu se va aplica.Dispozitiile art. p e masura ce bunurile sechestrate se vor trece in procesul-verbal de sechestru. putand si fotografia sau filma bunurile seche strate.

de indata. prezentandu-se la domiciliul ori l a sediul debitorului. 731. masura sechestrului asupr a unui autovehicul in baza datelor obtinute de la serviciul public comunitar reg im permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor.183 identitate a autovehiculului respectiv. . daca debitorul in cauza este proprietarul inregistrat al acelui bun. sa sechestreze si alte bunuri care nu au fost urmarite anterior. cat si organelor fiscale in raza carora a fost inmatriculat acel bun. 732. executorul judecatoresc. precum si cauzele care au dus la crearea aceste i situatii. tertului detinator sau al custodelui. 184 Sechestrul asupra bunurilor anterior sechestrate Art. . in care se va face si o descriere sumara a autovehiculului seche strat. (2) Executorul va putea. (1) nu poate fi realizata la te rmenul la care executorul judecatoresc a dispus aplicarea masurii sechestrului. cat si o copie a procesului. (3) Organul de politie rutiera va putea opri in trafic autovehiculul sechestrat si va proceda la ridicarea certificatului de inmatriculare.(1) Executorul judecatoresc care. (5) Autovehiculul supus sechestrului potrivit dispozitiilor prezentului articol va putea fi folosit de catre debitor pana la valorificare. Daca aceasta din urma masura nu poate fi aplicata din diferite motive. daca acesta depune sa u remite executorului judecatoresc o polita de asigurare negociabila. tertului detinator sau al custodelui ori la domiciliul sau se diul acestuia. dupa ce va lua o copie de pe procesul-verbal respectiv. in regis trul succesoral tinut de camera notarilor publici sau in alte registre de public itate. in baza procesului -verbal comunicat de executorul judecatoresc. la o suma asigurata cel putin egala cu valoarea de asigurare a autovehiculului. (2) Autovehiculul va fi sechestrat prin aplicarea de sigilii sau dat in custodia unei persoane alese cu precadere de catre creditor. va gasi infiintata o alta urmarire.verbal vor fi trimise executorului judecat oresc care a aplicat masura sechestrului asupra acelui autovehicul. Publicitatea sechestrului Art. Un exemplar al procesului-v erbal de urmarire a acelui autovehicul va fi comunicat atat organelor de politie rutiera. (4) Executorul judecatoresc poate aplica. politia rutiera. 730. in acelasi timp. urmand a proceda potrivit alin.Despre aplicarea sechestrului se va face mentiune. Aceasta operatiune va fi consemnata de catre organul de politie intr-un proces-verbal. Daca indisponibilizarea auto vehiculului si a documentelor precizate la alin. Totodata va anunta. Atat docu mentele. dupa caz. procesul-verbal va fi comunicat serviciului de politie rutiera.(1) Daca asupra bunului ce se sechestreaza exista un drept real de g arantie constituit in favoarea unei terte persoane. . o copie a acestuia fiind remisa conducatorului autovehiculului. va instiinta acea persoana despre aplicarea se chestrului si o va cita la toate termenele fixate pentru vanzarea bunului respec tiv. pentru a nota aceasta masura in evidentele proprii. indiferent de locul in care acesta se afla. executorul judecatoresc va mentiona acest aspect in procesul-verbal de sechestru. care va putea op ri in trafic autovehiculul urmarit. (2 ) si (3). a cartii de identita te. executorul judecatoresc care a aplicat masura prevazuta la al in. de asemenea. Sechestrul bunurilor afectate unor garantii reale Art. va incheia un proces-verbal in care va arata numele si calitatea celui care a facut urmarirea anterioara si va declara aceleasi bunuri sechestrat e si de el. (1). lua nd cunostinta despre acest drept. . la cererea execut orului judecatoresc. in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare. aflat in mana debitorului. dupa caz. (3) O copie certificata a procesului-verbal de sechestru va fi comunicata organu lui de executare care a inceput mai intai urmarirea. (2) Despre aplicarea sechestrului se va face mentiune in Arhiva Electronica de G arantii Reale Mobiliare sau in alte registre de publicitate. punand in vedere conducatorului autovehiculului ca bunul este sechestrat si sa se prezinte intr-un termen rezonabil la executorul judecatoresc.

(2) Daca exista pericolul ca debitorul sau tertul detinator sa instraineze. sa s ubstituie ori sa deterioreze bunurile sechestrate. daca fapta nu constituie infractiune. se va proceda potrivit dispozitiilor privitoare la comunicarea si inmanarea citatiilor. (3) Daca debitorul sau tertul detinator refuza sa primeasca in custodie bunurile sau nu este prezent la aplicarea sechestrului. potrivit legi i. (5) Obiectele de arta. numit cu precadere dintre persoanele desemnate de creditor. urmatoarele: a) somatia de plata facuta verbal debitorului si raspunsul lui. 733. c) indicarea bunurilor care. rudele sau afinii debitorului. descrierea si evaluarea.(1) Bunurile sechestrate se lasa.000 lei.(1) Efectuarea sechestrului se va constata de indata intr-un procesverbal care va prevedea. se aplica dispozitiile alin. b) enumerarea. Daca aceste persoane nu sunt prezente o ri refuza sa primeasca un exemplar al procesului-verbal. iar in cazul titlurilor de valoare. 734. (3) Cate un exemplar al procesului-verbal de sechestru se va preda debitorului s au. (4) si (5) refuza sa ia in custodie bunuril e sechestrate. acesta din urma semnand cu menti unea de primire a bunurilor in pastrare. executorul judecatoresc va mentiona aceasta imprejurare in procesul-verbal. . 185 Pastrarea bunurilor sechestrate Art. in custod ia debitorului sau a tertului detinator ori pot fi luate in custodie de creditor . in custodia unor institutii de credit sau a unei alte entitati autoriz ate in acest scop. So tul. cu acordul creditorului. iar creditorul pentru care s-a infiintat sechestrul va putea continua urmarirea chiar daca primul creditor urmaritor s-a desistat de la urmarire. in cazul in care bunurile sechestrate nu acopera creanta. . precum si in cazul ridicarii bun urilor. daca este posibil. tertului detinator si custodelui. obiectele de muzeu si altele aseme nea se ridica si se predau de executor. cum sunt actiunile sau oblig . Procesul-verbal de sechestru Art. dupa aprecierea executorului. ori perso anele aflate in serviciul lui nu vor putea fi desemnati custozi decat cu acordul creditorului. (2) Procesul-verbal se va semna de executor si de persoanele care. 735. au asistat la aplicarea sechestrului. (1)-(3). El poate fi obligat de ins tanta. executorul judecatoresc va pr oceda la sigilarea sau la ridicarea lor. dupa caz. obiectele din metale pret ioase si pietrele pretioase se ridica si se predau de executor. si la darea unei cautiuni. daca debitorul nu se opune. d) mentionarea drepturilor pretinse de alte persoane asupra bunurilor sechestrat e.(4) In acest caz. urmaririle se socotesc conexate. . executorul judecatoresc da in pastrare bunurile sechestrate unui custode .000 lei la 10. f) aratarea bunurilor sechestrate care au fost sigilate sau ridicate. a fiecarui bun mobil sechestrat. Dispozitiile art. sub sanctiunea unei amenzi judiciare de la 2. executorul judecatoresc pastreaza dovada depunerii valori lor respective. la cererea creditorului sau a executorului. in afara datelor si mentiunilor prevazute la art. e) aratarea bunurilor sechestrate asupra carora exista un drept real de garantie constituit in favoarea unei terte persoane. in custodia mu zeelor sau a unei alte entitati autorizate pentru depozitarea acestora.Din momentul sechestrarii bunurilor. Custodele trebuie sa fie major si indeobste cunoscut ca fiind solvabil. colectiile de valoare. pe baza de proce s-verbal. g) aratarea persoanei careia i se lasa in custodie bunurile sechestrate. nu au fost sechestr ate. fiind aplicabile dispozitiile art. Indisponibilizarea bunurilor sechestrate Art. fiind exceptate de la urmarire. pe baza de proces-verbal. titlurile de valoare. (7) In toate cazurile. 644. daca a fost prez ent. pana la al patrulea grad inclusiv. Daca ele nu pot ori refuza sa semneze. debitorul nu mai poate dispune de ele pe timpul cat dureaza executarea. (6) Daca entitatile aratate la alin. (1). (4) Sumele in lei sau in valuta. 669 a lin. 184-186 sunt aplicabile.

a d ebitorului si a creditorului urmaritor. Stramutarea bunurilor sechestrate Art. precum si orice alte persoane insarcinate cu paza bunuril or sechestrate vor raspunde pentru orice paguba adusa creditorului sau debitorul ui din cauza neglijentei lor si vor fi inlocuiti. 186 de tarifele sau preturile practicate de acestea pentru servicii similare. a unui curator special.atiunile nominative ori la purtator.Custodele. iar in cazul unitati lor specializate. nici debitorul sau tertul detinator nu vor putea tra nsporta bunurile sechestrate din locul unde au fost autorizati sa le pastreze.(1) Debitorul va putea impiedica aplicarea sechestrului sau. (2) Incheierea prin care este fixata remuneratia custodelui se da cu citarea par tilor. prin incheiere. un certificat constatator al indep linirii integrale a obligatiilor de mai sus. 740. inclusiv accesoriile si cheltuielile de executare. in cursul sechestrului. (3) Daca creditorul urmaritor si debitorul nu vor cadea de acord. data cu citarea tertului detinator. Dupa facerea mentiunii. (8) In cazul titlurilor de credit transmisibile prin gir. 737. iar debitorului. Creditorul urmaritor si debitorul vor putea conveni ca ele sa fie incredintate chiar debitorului. iar debitorul mentionat in titlul de credit nu se va mai putea liber a valabil decat consemnand suma la entitatea prevazuta de lege si depunand recip isa la executor. in maini le creditorului sau reprezentantului sau avand procura speciala. cheltuie lile de transport vor fi avansate de partea interesata. Raspunderea custodelui Art. precum si societatii ori altei persoane careia i-au fost date in past rare sau administrare. 738. plateste creanta. dupa ca z. executorul va incredinta bunurile sechestrate unei persoane desemnate de creditor. . Remune ratia si cheltuielile custodelui vor putea fi platite cu anticipatie de catre cr editorul urmaritor care le va prelua cu precadere din pretul bunurilor urmarite. . in mainile unei alte persoane. potriv it alin. . titlurile sechestrate nu vor mai putea fi girate. In acest din urma caz.(1) Tertul detinator se va putea libera. d ecat cu incuviintarea executorului judecatoresc. mentionand pe acesta st ingerea totala a obligatiei. ce se va fixa de ex ecutor. (4) Incredintarea bunurilor in mainile persoanei acceptate sau desemnate.(1) In cazul in care custode este o alta persoana decat debitorul sa u tertul detinator. 736. Oprirea urmaririi Art. cu precizarea datei cand a fost facuta mentiunea. (2) In acest scop. de bunurile debitorului urmarit. care sa exercite drepturile af erente acestora. acesta va avea dreptul la o remuneratie. tinand seama de activitatea depusa. .Nici custodele. . putand fi condamnati. va fi constatata printr-un proces-verbal semnat de executor si custode. e xecutorul judecatoresc va intocmi un proces-verbal constatand achitarea integral a a datoriei si va preda creditorului titlul executoriu. el va putea cere executorului judecatoresc incuviintarea de a depune bunurile sechestrate la el. (9) Sechestrarea titlurilor nominative se va notifica societatii sau institutiei emitente. va sesiza de indata instanta de executare p entru a lua masurile necesare pentru conservarea si administrarea titlurilor si numirea. potrivit dispozitiilor referit oare la numirea custozilor. Executorul se va pronunta de urgenta. Liberarea tertului detinator Art. 739. si la pedepse le prevazute de legea penala. prin incheiere. daca este cazul. executorul va face men tiune pe titluri despre aplicarea sechestrului. Remuneratia custodelui Art. va putea obtine ridicarea lui numai daca: 1. (2) si (3). spre a se face mentiune despre sechestru in registrul res pectiv. daca este cazul. . In acest caz. asupra persoanei careia bunurile urmeaza sa fie incredintate. daca obligatia lui de restituire este ajunsa la sc adenta.

debitorul este obligat sa il informeze in scris pe executor despre ofertele primite. 741.(1) Daca in termen de 15 zile de la aplicarea sechestrului nu au fos t platite suma datorata. 740. 2. in termen de 5 zile de la data procesului-verbal intocmit de executor. 742.(1) Executorul judecatoresc. ca le-a dobandit prin cumpa rare ori in alt mod. numele sau denumirea si adresa pote ntialului cumparator. 706. vanzarea se va putea face de indata ce bunurile au fost se chestrate. Aceasta dispozitie nu se aplica insa in privinta bunurilor care. In acest caz. (4) Daca termenul prevazut la alin. (2) Cu toate acestea. va incheia un proces-verb al in care va face aceasta constatare si. daca la data dobandirii avea bunuri proprii. (3) Sotul contestator care locuieste cu sotul debitor si care nu exercita o prof esie si nici nu exploateaza o intreprindere nu va putea dovedi dreptul sau de pr oprietate asupra bunurilor mobile sechestrate decat cu conventia matrimoniala sa u cu alte inscrisuri cu data certa. (2) Tertul care contesta executarea nu va putea dovedi cu martori dreptul sau de proprietate asupra bunurilor mobile sechestrate in locuinta sau intreprinderea debitorului urmarit. executo rul judecatoresc va proceda la valorificarea bunurilor sechestrate prin vanzare la licitatie publica. daca debitorul face contestatie si se opune eliberarii sumei consemnate. precum si termenul in care acesta din urma se angajeaza sa consemneze pretul propus. alterarii sau deprecier ii ori daca pastrarea lor ar prilejui cheltuieli disproportionat de mari in rapo rt cu valoarea lor. va opri urmarirea sau. (1) si pr eda executorului recipisa de consemnare. fata de profesia sau comertul conte statorului ori debitorului. degradarii. daca debitorul a facut contestatie. executorul v a depune de indata procesul-verbal constatator odata cu recipisa. . § 2. toate accesoriile si cheltuielile de executare. 710 alin. debitorul sau o alta persoana interesata nu poate opri vanzarea bunurilor sechestrate. iar acesta va putea sa ridice suma consemnata.(1) In orice alte cazuri decat cele prevazute la art. . odata cu recipisa de consemnare a sumei. da r poate contesta executarea. Pan a la solutionarea contestatiei. 747. va dispune ridicare a sechestrului. care se va pronunta de urgenta. In caz contrar. urmarirea este suspendata de drept. cu citarea parti lor. (2) In cazul prevazut la alin. la instanta de executare. se va fixa termen pentru vanzare la licitatie publica.2. (1) pct. caz in care o copie de pe contestatie va fi inmanata si ex ecutorului. apartin sotului debitorului urmarit. (3) Contestatia se va face cu respectarea conditiilor de forma prevazute la art. in afara de cazul cand. 705. face depunerea cu afectatiunea speciala prevazuta la art. dupa caz. depunerea cu afectatiune speciala se va socoti drept p lata facuta creditorului. potrivit dispozitiilor art. in teme iul unei incheieri a executorului judecatoresc date de urgenta. potrivit art. Continuarea urmaririi Art. . in mod vadit sau prin destinatia lor. 701 si urmatoarele. In acest caz. (2). cu acordul creditorului. daca debitorul nu a facut si contestat ie in conditiile alin. (1) tertul cumparator n u consemneaza pretul oferit la dispozitia executorului judecatoresc. sau o va pute a introduce 187 direct la instanta competenta. executorul judecatoresc v a elibera debitorului o dovada de primire a recipisei. . Valorificarea bunurilor sechestrate Modalitatile de valorificare Art. poate sa ii in cuviinteze debitorului sa procedeze el insusi la valorificarea bunurilor sechest rate. (2) a expirat fara ca debitorul sa fi depus ori introdus contestatie. 743. o asemenea dovada devine admisibila. vanzare directa sau prin alte modalitati admise de lege. indicand. sub luare de dovada. din care sa rezulte ca acestea i-au apartinu t si inainte de casatorie ori ca le-a dobandit ulterior prin donatie sau mosteni re ori. dupa caz. potrivit dispozitiilor art. daca acestea sunt supuse pieirii. (2) Daca pana la implinirea termenului prevazut la alin. Vanzarea amiabila Art. el o va putea depune chiar in mana executoru lui.

numarul si felul actiunilor sau partilor sociale supuse vanzarii. daca legea nu prevede un sistem special privind circulatia acestora. executorul judecatoresc este o bligat sa identifice si sa evalueze bunurile sechestrate. executorul va intocmi procesul-verbal prevazut la art. precum si orice documente necesare pentru aprecierea consistentei si valorii drepturil or societare aferente actiunilor sau partilor sociale scoase la vanzare. in a fara altor mentiuni prevazute de lege. . (3) La data vanzarii. va cuprinde. sub sanctiunea decaderii. iar obiectele de arta. executorul judecatoresc va numi un expert care sa fixeze pretul pentru vanzarea bunurilor sechestrate. (1) vor fi valorifi cate. proceda. Daca vreun a dintre parti lipseste la efectuarea vanzarii. dupa caz. bursele de marfuri ori pe alte piete se vor putea vinde p rin intermediul bursei celei mai apropiate. de catre executor.(1) Executorul judecatoresc poate. respectiv prin sistemul alternativ d e tranzactionare. Dac a nu se formuleaza obiectiuni sau acestea sunt respinse. ora si locul vanzarii. 744. Sumele obtinute din vanzare se vor consemna la entitatea in dicata de executorul judecatoresc. colectiile de valoare si obiectele de muzeu. dispozitiile acestui articol fiind aplicabile in mod corespunzator. creditorului. Vanzarea titlurilor de valoare si a unor bunuri cu regim de circulatie special Art. (4) Daca vanzarea bunurilor prevazute la alin. (5) Caietul de sarcini va fi comunicat debitorului. 747. Vanzarea silita Art. clauzele speciale p rivind vanzarea sau cesiunea acestora si drepturile de preferinta acordate asoci atilor. 762 . (2) Termenul pentru vanzarea directa va fi stabilit prin acordul partilor. (3) se face de catre executor sau de catre un agent specializat.188 Vanzarea directa Art. (3) Vanzarea actiunilor la societatile inchise si a partilor sociale se face in mod amiabil. acesta va intocmi un caiet de sarcini care. actul constitutiv al societatii. . potrivit criteriilor aratate la alin.(1) Titlurile de credit si orice alte valori sau marfuri negociabile la bursele de valori. § 3. se va apela la un expert. . (1). 746. 189 (6) Regulile speciale privind vanzarea titlurilor de valoare prevazute in prezen tul articol raman aplicabile.In lipsa acordului partilor sau daca vanzarea directa ori amiabila n u se realizeaza. in afara de cazurile i n care aceasta nu este cu putinta. de asemenea. la valorificarea bunurilor urmarite prin vanzare directa cumparat orului care ofera cel putin pretul stabilit potrivit art. iar in lipsa. sub sanctiunea nulitatii van zarii. executorul judecatoresc va proceda la vanzarea prin licitatie p ublica a bunurilor sechestrate. . iar daca aceasta nu este cu putinta. Executorul judecatoresc va solutiona obiectiunile. prin incheiere executorie. mijloacele de plata st raine si alte titluri de valoare decat cele aratate la alin. precum si despre oferta de pret depusa de potentialul cumparator. prin organele si in conditiil e prevazute de lege. (2) Obiectele din metale pretioase si pietrele pretioase. potrivit legii. raportata la preturile medii de piata din localitatea respectiva. 743. urmarirea va continua. Vanzarea la licitatie publica Evaluarea bunurilor sechestrate Art. 745. garantiile constituite asupra lor. prin licitatie publica. prin entitati autorizate. cu formele si conditiile prevazute de legea speciala. situatia financiara anuala pe ultimele doua exercitii financiare. (3) La cererea partilor interesate sau in cazul in care nu poate proceda el insu si la evaluare. potrivit art.(1) Cu ocazia aplicarii sechestrului. cu acordul ambelor parti. Debit orul si creditorul vor fi instiintati despre ziua. . (2) Separat de pretul bunurilor se va determina si valoarea drepturilor reale de folosinta. societatii emi tente si celorlalti asociati. in termen d e 5 zile de la comunicare. pentru a formula eventuale obiectiuni. Bunurile vor fi evaluate la valoarea lor de c irculatie. in conditiile legii. 747. iar incheierea nu este atacata de catre cei interesati. executorul ii va comunica o copi e certificata de pe procesul-verbal privind vanzarea. data cu citarea partilor.

(2). executorul judecatoresc. fara citarea partilor. 751. iar. sub sanctiunea decade rii. (9) Daca expertul nu va depune raportul in termenul fixat ori daca din cauza ner espectarii termenului a cauzat amanarea vanzarii. iar. asupra cererii de expertiza. potrivit dispozitiilor privitoare la comunicarea si inmanarea citatii lor. prin intermediul lor. nici in mai mul t de 4 saptamani de la data expirarii termenelor prevazute la art. debitor si tertul detinator al bunurilor sechestrate despre ziua. cu cel putin 48 de ore inainte de termenul fixat pentru vanzare. dispozitii le art. (1) sau la art. 742 alin. . 190 Locul licitatiei Art. in termen de cel mult o zi de la exp irarea termenelor prevazute la art.(1) Executorul judecatoresc va intocmi anunturile de vanzare. la cererea creditorului sau a debitorului. 750. fara a fi necesara incuviintar ea instantei de executare. 749. (1) pct. Publicitatea vanzarii Art. in alt loc. care va fi predat cu cel putin 5 zile inainte de ziua fixata pentru vanzare. (7) Onorariul provizoriu va fi depus de partea interesata. de la data procesului. in zilele si orele de targ. va fixa. ziua. ora si locul vanzarii la licitatie. (2) Vanzarea nu se va putea face in mai putin de doua saptamani. . (1) sau la art. sau in scris.(4) Executorul va dispune ca expertul sa fixeze pretul. pe car e le va afisa cu cel putin 5 zile inainte de tinerea licitatiei la locul licitat iei. 18 2 alin.(1) Executorul judecatoresc ii va instiinta pe creditor. precum si ceilalti asociati ori mostenitorii acestora. vor fi instiintati societatea emitenta a titlului sau tertul caruia acestea i-a u fost incredintate spre pastrare ori administrare. Fixarea termenului de licitatie Art.(1) Vanzarea la licitatie se va face la locul unde se afla bunurile sechestrate sau. ora si locul licitatiei. 742 alin. daca au drepturi de preferinta la vanzare. cat si debit orul o vor cere. care va cuprinde stabilirea onorariului provizoriu ce se cuvine expertului si termenul in care trebuie depus raportul c onform alin. 743. sub sa nctiunea decaderii. daca exista motive temeinice. de la data procesului-verbal de seches tru. 746 alin. al primariei de la locul vanzarii bunu . i n termen de 5 zile de la data comunicarii procesului-verbal de sechestru. in mod verbal. printr-un raport scris. 184. la sediul executorului judecatoresc. daca atat creditorul. Instiintarea partilor si a tertului detinator Art. . debitorul si tertul detinator au fost prezenti in ziua cand s-a fixa t data licitatiei si au luat cunostinta in scris de acest termen. fiind consemnata in procesul-verbal de sechestru. ei nu vor mai fi instiintati. (3) De asemenea.(1) Daca valorificarea bunurilor urmeaza sa se faca prin vanzare la licitatie publica. (2) In cazul cand in localitate exista targuri oficiale recunoscute si tinute in mod obisnuit cel putin o data pe saptamana. 743. 742 alin. (5) Cererea de expertiza va fi facuta de parti. (2) Daca se vand titluri de valoare care nu sunt negociate la bursa de valori sa u intr-un sistem alternativ de tranzactionare. (2). d) si la art. prin incheiere executorie. instanta de executare poate lua impotriva acestuia masurile prevazute la art. data cu citarea in termen scurt a parti lor. 742 alin. vanzarea vitelor se va face obligat oriu in acele targuri. la cererea partii interesate. in cazul bunurilor prevazute la art. in conditiile art. daca in localitate exista burse de marfuri sau cereale. (3) Termenul se va putea scurta sau prelungi. 2 lit. (3). Daca insa creditorul. la data sechestra rii bunurilor. in cazul bunurilor aratate la art. in cel mult 5 zile de la comunicarea admiterii cererii de expertiza. (4). Acestea pot desemna experti consilieri. 324 aplicandu-se in mod corespunzator. prin incheiere definitiva. . chiar daca targurile ar cadea in zilele nelucratoare sau de sarbatoare legala. (6) Executorul se va pronunta de urgenta.verbal de sechestru. (8) Expertul va cita partile. toate m arfurile sau cerealele care sunt cotate la aceste burse se vor vinde. 748.

c) numele executorului judecatoresc. 184. in cazul in c are creantele creditorilor urmaritori nu ar fi acoperite la prima licitatie. incunostintarea celor in teresati si formalitatile de publicitate se vor indeplini si pentru noul termen. cel stabilit prin expertiza. 182 alin. in lipsa. b) numarul dosarului de executare. 753. precum si pe pagini de internet deschise in acelasi scop. cu aratarea pentru fiecare a pretului de incepere a licitatiei. (2) lit. (3) Indeplinirea acestor formalitati se va constata prin procese-verbale incheia te de executorul judecatoresc. in masura in care aceasta ar fi suficie nta pentru instiintarea celor interesati. caietul de sarcini prevazut la art. care este pretul prevazut in procesul-verbal de sechestru sau. 752.(1) Prin exceptie de la dispozitiile art. 746 a lin. d) numele. a) si c)-i) sunt prevazute sub sanctiunea nu litatii. . la cererea partii interesate. dobandite ulterior inscrierii vreunei ipoteci si ca. care nu va putea fi mai scurt de o saptamana si nici mai lung de doua saptamani . instanta de executare poate lua impotriva executorului judecatoresc masurile prevazute la art.000 lei sau atunci cand bunurile sunt supuse pieirii. (4). in aceeasi zi. g) mentiunea. pe cheltuiala solicitantului. (6) si (7). (2) Publicatiile si anunturile de vanzare vor cuprinde: a) denumirea si sediul organului de executare. reviste sau alte publicatii existente ce sunt destin ate comercializarii unor bunuri de natura celor scoase la vanzare. prin ziare. precum si in alte locuri publice. 758 alin. oricare ar fi valoarea titlului executoriu.(1) Daca din orice cauza vanzarea se amana. (2) Creditorul. fara a impune taxe sau contraprestatii. h) locul si data afisarii. (2) Daca vanzarea nu se poate termina in aceeasi zi. dupa caz. in cazul 191 titlurilor de valoare nenegociabile. (6) Mentiunile de la alin. prenumele si domiciliul sau. se va indica si locul de la care poate fi p rocurat. (5) In cazul nerespectarii dispozitiilor prezentului articol. i) semnatura si stampila executorului judecatoresc. ca bunurile se vand grevate de drepturile reale de folosinta. h) si la art. se va proceda. daca va fi cazul. (4) Cheltuielile de afisare si publicare vor fi avansate de catre creditorul urm aritor. ex ecutorul judecatoresc va putea sa restranga formalitatile de publicitate numai l a afisare si sa scurteze atat termenul de instiintare a debitorului si a tertulu i detinator. care le va prelua din pretul bunurilor urmarite. telefax sau prin alte mijloace care asigura transmiterea textului actu lui si confirmarea primirii lui. dintre cele de circul atie nationala. ea va continua in ziua urma toare. Refacerea formalitatilor de publicitate Art. De asemenea. . in cazul anunturilor de vanz are. iar executorul judecatoresc va aduce verbal la cunostinta celor prezenti. dupa caz. la o noua licitatie pentru vanzarea bunurilor libere de acele drepturi. in cazul anunturilor de vanzare. f) indicarea si descrierea sumara a bunurilor ce vor fi vandute la licitatie pub lica. executorul ju decatoresc va intocmi si publicatii de vanzare pe care le va aduce la cunostinta publicului prin unul dintre ziarele locale sau. ora si locul licitatiei. in cazul in care exec utarea se face in temeiul unui titlu executoriu privitor la o creanta a carei va loare nu depaseste 5. Pretul de la care vor incepe aceste licitatii va fi cel preva zut la art. alterarii ori deprecierii. denumirea si sediul debitorulu i si creditorului. (1) pct. 751. unde condu catorii acestora au obligatia crearii conditiilor necesare afisarii publicatiilo r de vanzare. degra darii. debitorul si tertul detinator vor putea fi incunostintati prin t elegrama. cat si termenul de afisare. 2 lit.rilor si al instantei de executare. e) ziua. . Restrangerea formalitatilor de publicitate Art.

(2) Pretul de la care incepe licitatia este cel prevazut in publicatii sau anunt uri.(1) Poate participa la licitatie orice persoana care are capacitate deplina de exercitiu. cu respect area dispozitiilor art. vanzarea celorlalt e bunuri nu se va putea face decat in masura in care acele sume nu acopera crean ta creditorului urmaritor si accesoriile acesteia.in afara de cazul in care ambele parti sunt de acord cu amanarea licitatiei. sub sanctiunea decaderii. Pregatirea licitatiei Art. cel puti n 10% din pretul de incepere a licitatiei pentru bunurile pe care intentioneaza sa le cumpere. 192 (3) Daca vanzarea se va face in alt loc decat acela unde se gasesc bunurile ce u rmeaza sa fie vandute. (4) fiind aplicabile in mod co respunzator. Participantii la licitatie Art. nici prin perso ana interpusa. facandu-se mentiune despre aceasta in procesul-verbal de licitatie. se vor reface formalitatile de publicitate incalcate. eliberandu-i chitanta de p rimire. (2) Dispozitiile alin. alterarii sau deprecierii. pe baza de chitanta de primire. executorul judecatoresc va amana vanzarea in caz ul nerespectarii termenelor de instiintare a creditorului. 756. (3) In raport cu natura sau cu destinatia lor. (3) Creditorii urmaritori sau intervenienti nu pot. potrivit art.(1) In ziua fixata pentru vanzare. . i nainte de inceperea licitatiei. (1) nu sunt aplicabile la vanzarea bunurilor supuse pieir ii. 754. sa adjudece bunurile oferite spre vanzare la un pret mai mic de 75% din pretul stabilit potrivit art. (3) Daca in localitatea unde are loc licitatia nu functioneaza nicio unitate din tre cele prevazute de lege pentru a face astfel de operatiuni sau daca licitatia se desfasoara in locuri izolate. care nu poate fi mai lung de 20 de zile de la data fixata pentru prima vanzare. daca nu este indeobste cunoscuta ca fiind insolvabila. 193 (4) In cazul cand de la debitor s-au ridicat si sume de bani. 751 alin. in conditiile art. in procesul -verbal de licitatie.(1) Participantii la licitatie trebuie sa consemneze. (1) sau (3). precum si lipsurile gasite. 755. debitorului sau tertu lui detinator ori. L a acest termen. degradarii. bunurile se vor vinde fiecare in parte sau mai multe impreuna. . care va oferi bunurile spre vanzare prin 3 strigari succesive. pe cheltuiala creditorului. costul formalitatilor de publicitate va fi suportat in mod egal de ambele parti. 758. 751 alin. ele vor fi duse in acel loc. 757. caz in care partea interesata va pute a solicita numai luarea masurilor prevazute la art. la dispozitia executorului judecatoresc.(1) Vanzarea la licitatie se va face in mod public de catre executor ul judecatoresc. dupa caz. 752.(1) La cererea partii interesate facuta. 747 alin. (2) Executorul va verifica. 751. 751 alin. executorul judecatoresc se va duc e la locul unde se afla bunurile sechestrate. garantia poate fi depusa si la executorul jude catoresc. numarul si starea bunurilor si va constata toate acestea. . Garantia de participare Art. . In acest din urma caz. tinandu-se seama in toate cazurile ca prin modul d e vanzare acestea sa nu se deprecieze. cel mai tarziu pana la inceperea licitatiei. nici personal. Efectuarea licitatiei Art. (4). precum si capacitatea de a dobandi bunurile scoase la lici tatie. (2) Debitorul urmarit nu va putea fi adjudecatar. Amanarea licitatiei Art. nici prin per soane interpuse. dispozitiile art. . va ridica sigiliile sau va primi b unurile de la persoana careia i-au fost incredintate. (2). (2) Creditorii urmaritori sau intervenienti nu au obligatia de a depune garantia prevazuta la alin. dupa procesul-verbal de sechestru. impreuna cu cheltuielile de e . nici personal. (1). a termenelor de afisare sau publicare a vanzarii.

caz in care licitatia va incepe de la pretul de 75 % din cel prevazut in publicatii sau anunturi. in numerar ori cu ordin de plata sau orice alt instrumen t legal de plata. alterarii sau deprecierii. e xecutorul judecatoresc va relua in aceeasi zi licitatia pentru vanzarea bunului liber de acele drepturi. licitatia va incepe de la 50% din pretul in itial prevazut in publicatii sau anunturi. diferenta dintre pretul de adjudecare si valoarea creantei. . dupa caz. Depunerea si consemnarea pretului Art. chiar la primul t ermen. care nu poate fi mai lung de 20 de zile de la data primei licitatii. el va putea depune in contul pretului creanta sa. acesta a oferit pretul de incepere a l icitatiei. (2). in termen de 5 zile de la adjudec area bunului. (7) Daca din cauza existentei drepturilor aratate la alin. iar primul adjudecatar va fi raspunzator atat de scaderea pretului obtinut la a doua vanzare. dobandit ulterior i nscrierii vreunei ipoteci. degradarii. ia r atunci cand exista un singur concurent. desi participa. 759. dupa 3 strigari succesive. cel care este titularul unui drept de preemptiune va putea sa isi exercite dreptul. in tot sau in parte. licitatia se va am ana la un alt termen. (9) Daca nu se ofera nici pretul minim prevazut la alin. pentru care se vor implin i formalitatile de publicitate prevazute la art. si sa consemneze pretul la care acesta a fost adjudecat. (6). (1) sau (2). (12) Executorul va tine o lista cu bunurile vandute si pretul cu care s-au vandu t. sub sanctiunea decader ii. facute la intervale de timp care sa permita optiuni si supralicitari. strigarile vor incepe de la pretul mentio nat in publicatia de vanzare. 751. la acelasi termen bunul v a fi din nou scos la vanzare. de la cel fixat in publicatie. iar bunul va fi vandut celui care va oferi pretul cel mai mare. acceptata de creditor sau de reprezentantul sau . pretul se va putea depune si ulterior. (10) In toate cazurile. diferenta de pret nu se va depune potrivit alin. in lipsa. 760. va fi preferat cel care are un drept de pr eemptiune asupra bunului urmarit. (8).Daca nu a participat la licitatie. (5) Bunul se adjudeca celui care. (6) Daca bunul este grevat de vreun drept real de folosinta.(1) Dupa adjudecarea bunului. ofera pretul cel mai mare. se va relua licitatia ori. 747 alin. (8) Daca nu se obtine pretul de incepere a licitatiei. cat si de ch . (11) Dispozitiile alin. la acelasi termen sau la un alt termen. in acest caz. Daca pretul bunului este mai mare decat valoarea crean tei. vanzarea se va face la orice pret si oricare ar fi numarul concurentilor. acestia se afla intr-un rang d e preferinta 194 inferior creditorului adjudecatar. la cel mai mare pret oferit. la pret egal. la acelasi termen. 751. bunurile vor fi vandute. (8) si (9) nu sunt aplicabile la vanzarea bunurilor supu se pieirii. (6) nu s-a putut obti ne un pret suficient pentru acoperirea creantelor ipotecare inscrise anterior. adjudecatarul este obligat sa depuna d e indata intregul pret. La acest termen. o alta modalitate de valorific are a bunului. titularul dreptului de preemptiune va fi socotit adju decatar si va fi tinut de plata pretului in conditiile art. chiar si atunci cand la licitatie s-a prezentat un singur ofertant. fara scaderea aratata la alin. dimi nuat cu valoarea acestor drepturi socotita potrivit art. in cel mult 5 zile de la data licitatie i. de indata sau in cel mult 5 zile de la data licitatiei. 760. In aceste cazuri. . pentru care se vor indeplini din nou formalitatile de publ icitate prevazute la art. In acest din urma caz. dupa caz. creditorul va putea depune in contul pretului creanta sa numai daca depune. printr-o declaratie scrisa adresata executorului judecatoresc. Daca nu se va obtine nici acest pret. (2) In cazul in care adjudecatar este insusi creditorul urmaritor si nu particip a alti creditori la urmarire sau. (3) Daca pretul sau. la cererea sa.xecutare. la primul termen de vanzare strigarile vor incepe de la pretul cel mai mare oferit sau. Exercitarea dreptului de preemptiune Art.

executorul judecatoresc va intocmi u n proces-verbal despre desfasurarea si rezultatul acesteia.In cazul vanzarii silite la licitatie publica nu exista garantie con tra viciilor ascunse ale bunului vandut.000 le i la 7. (4) Executorul judecatoresc va consemna de indata sumele de bani incasate. numele adjudecatarului. (3) In toate cazurile. 761. proprieta rul bunului adjudecat. 758 alin.eltuielile facute pentru aceasta. (2) Procesul-verbal va fi semnat de executor. 669. se anexeaza la procesul-verbal si se pastreaza impreuna cu procesul-verba l de licitatie la dosarul de executare. prin aceeasi hotarare. 195 (2) Certificatul eliberat fiecarui adjudecatar constituie dovada dreptului de pr oprietate asupra bunurilor vandute. Totodata. . 758 alin.(1) Dupa inchiderea licitatiei. 693 sau. 757. predarea bunului se va face dupa achitarea integrala a pr etului. (12) si raportul de expertiza. dupa caz. daca va fi cazul. precum si de adjudecatar. 763. Exceptii . Daca emitentul titlurilor refuza in mod nejustificat tr ansferul. precum si numel e sau denumirea fiecarui adjudecatar. a pretului platit sau care urmeaza sa fie platit. (4) Dupa predare. . (3) Lista prevazuta la art. 740. a djudecatarul va putea obtine transferul acestora pe numele sau. (2) Executorul judecatoresc va declara inchisa licitatia si in cazul in care in timpul acesteia survine vreuna dintre situatiile prevazute la art. la art. c) aratarea bunurilor vandute. Daca vreuna dintre aceste p ersoane nu poate sau refuza sa semneze. pastr and dovada consemnarii. de la data predarii. (2). . la plata d e despagubiri pentru paguba astfel cauzata. 75 4 alin. Acest proces-verbal va cuprinde. Efectele adjudecarii Art. sub semnatura sa. 764. debitorul suporta riscul pieirii bunului adjudecat. datei si orei cand licitatia a inceput si s-a terminat.000 lei. Inchiderea licitatiei Art. Eliberarea titlului de proprietate Art. (6). in afara de cazul in care adjudecatarul ar fi de acord sa fie m entinute sau vanzarea s-a facut in conditiile art. precum si obligarea sa. executorul va dispune. se va face mentiune despre aceasta in pr ocesul-verbal. aceste sume se vor stabili de catre executorul judecatoresc prin proces-verbal care constituie titlu executoriu si se vor reti ne cu precadere din suma depusa conform art. de debitor si de creditorul urmari tor.(1) Executorul judecatoresc ii va elibera. precum si toate cheltuielile de executar e. b) indicarea procesului-verbal de sechestru si constatarile prevazute la art. radierea d in registrele de publicitate a drepturilor si sarcinilor stinse prin adjudecare care grevau anterior bunul adjudecat. fiecaru i adjudecatar in parte un certificat de adjudecare. liber de orice sarcini. instant a va dispune obligarea emitentului la plata unei amenzi judiciare de la 1. Despre aceasta el va face mentiune si in procesul-verbal de licitatie. din oficiu. cumparatorul devine. 765. .(1) Licitatia se va inchide de indata ce din sumele obtinute se pot acoperi toate creantele ce se urmaresc. 762. care se stramuta de drept asupra pretului platit. dupa caz. Viciile ascunse Art. Inadmisibilitatea desfiintarii vanzarii. sub sanctiun ea nulitatii: a) aratarea locului. va da o incheiere c are va constata transferul intervenit si care va servi adjudecatarului la efectu area inregistrarilor prevazute de lege. instanta de executare.Prin adjudecare. daca au fost de fata. care va cuprinde data si loc ul licitatiei. Procesul-verbal de licitatie Art. in afara datelor si mentiunilor prevazute la art. pretul rezultat din vanzarea lor. la cererea adjudecatarului. pana la predare. in cazul titlurilor de valoare nominative. indicarea bunului adjudecat si. daca este cazul. . la cererea partii interesate. in temeiul certi ficatului de adjudecare.

. (3) Poprirea se poate infiinta si asupra sumelor sau bunurilor mobile incorporal e pe care creditorul le datoreaza debitorului. 770. 769. cu respectarea limitelor prevazute la art. Daca nici dupa expirarea acestui terme n bunurile nu pot fi valorificate. In c azul creditorilor de rang egal. In toate cazurile. (3) Despre predarea bunurilor prevazute la alin. In cursul acestui termen. 854 si 856. (1) raman aplicabile. daca este cazu l. in p roprietatea privata a unitatii administrativ-teritoriale unde executorul judecat oresc isi are sediul. 766. (2) In cazul popririi sumelor de bani din conturile bancare. putea cere executare a silita asupra bunurilor mobile ale debitorului il poate prelua in contul crean tei sale la pretul stabilit in publicatiile sau anunturile de vanzare pentru ult imul termen de licitatie.(1) In cazul vanzarilor la licitatie publica facute in conditiile pr ezentei sectiuni nu este admisibila nicio cerere de desfiintare a vanzarii impot riva tertului adjudecatar care a platit pretul. orice creditor care. (2) In cazul in care debitorul caruia ar urma sa i se restituie bunurile potrivi t alin. inceteaza potrivit legii. Restituirea sau predarea unor bunuri Art. titlur ile de valoare sau alte bunuri mobile incorporale urmaribile datorate debitorulu i ori detinute in numele sau de o a treia persoana sau pe care aceasta din urma i le va datora in viitor.(1) In cazul in care bunul sechestrat nu s-a putut vinde in conditii le prezentei sectiuni. ele se restituie din oficiu debitorului sau unui reprezentant al sau. . in conditiile art. (2) Platile facute inainte de scadenta de catre locatar sau alte persoane intere sate nu pot fi opuse adjudecatarului decat daca sunt inscrise in Arhiva Electron ica de Garantii Reale Mobiliare sau in alte registre publice. adjudecatarul nu este tinut sa respecte locatiunea sau un alt act juridic atunc i cand pretul convenit este mai mic cu o treime fata de pretul pietei ori inferi or celui rezultat din locatiunile sau actele juridice precedente.(1) Sunt supuse urmaririi silite prin poprire sumele de bani. 767. acestia vor prelua bunul in coproprietate propor tional cu valoarea creantei fiecaruia. in conditiile art. Dispozitii speciale Preluarea bunului in contul creantei Art. 718. acesta le va preda organului competent. (1). suma de bani ce reprezinta diferenta dintre pret si valoarea creantei. SECÞIUNEA a 3-a Poprirea Obiectul popririi Art. in afara de cazul in care a exis tat frauda din partea acestuia.Art. (2) executorul judecatoresc va incheia un proces-verbal. cat si inc asarile viitoare. creditorul poate prelua bunul numai daca depune. ( 1). . vanzarea va putea fi desfiintata daca ex ista temei de nulitate. potrivit legii. iar bunurile respective ar urma sa treaca. potrivit legii. potrivit dreptului comun.(1) Bunurile sechestrate care nu au putut fi valorificate in conditi ile prezentei sectiuni raman indisponibilizate cel mult un an de la data aplicar ii sechestrului. Asemenea cerere nu poate fi facuta decat pe cale de actiune principala. (1). 760 alin. 722 alin. 196 § 4.(1) Locatiunile si celelalte acte juridice privitoare la bunul adjud ecat raman in fiinta sau. executorul judecatoresc poate proceda din nou la valorificarea acestor bunuri. ce va fi semnat de el si de organul caruia i s-a facut predarea. . in temeiul unor raporturi juridice existente. De aseme nea. (2) Daca mai multi creditori vor sa preia bunul in conditiile alin. pot face obiectul u rmaririi silite prin poprire atat soldul creditor al acestor conturi. dupa caz. pot fi poprite si bunurile mobile corpora le ale debitorului detinute de un tert in numele sau. 768. Mentinerea sau incetarea unor contracte Art. acesta va fi atribuit potrivit ordinii de preferinta stabilite la art. (2) Cand adjudecatar a fost creditorul. iar creditorul refuza sa le preia in contul c reantei. Dispozitiile alin. daca ambele creante sunt certe si . . (1) nu se mai afla la domiciliul cunoscut si nici nu ar putea fi identif icat in alt loc. Daca acest pret este mai mare decat valoarea creantei.

in copie. daca sunt cunoscute. termenul de 3 luni in care se pot efectua plati aferente drepturilor salariale viitoare se calculeaza o singura data de la momentul infi intarii primei popriri. la ca re se vor atasa si copii certificate de pe incheierea de incuviintare a executar ii. in cazul in care acestea din urma nu i-au fost anterio r comunicate. tert poprit. (2) In adresa de infiintare a popririi i se va pune in vedere celei de-a treia p ersoane. dupa caz. . Despre masura luata va fi instiintat si debi torul. codul unic de inregistrare ori codul de identificare fiscala. precu m si codul numeric personal sau. b) sumele reprezentand credite nerambursabile ori finantari primite de la instit utii sau organizatii nationale si internationale pentru derularea unor programe ori proiecte.(1) Poprirea se infiinteaza la cererea creditorului de catre un exec utor judecatoresc al carui birou se afla in circumscriptia curtii de apel unde i si are domiciliul sau sediul debitorul ori tertul poprit. impreuna cu o copie certificata de pe inche ierea de incuviintare a executarii. interdictia de a plati de bitorului sumele de bani sau bunurile mobile pe care i le datoreaza ori pe care i le va datora. 771. se vor indica. caruia i se va comunica. (3) Dispozitiile art. 770 alin. Daca debitorul are mai multe conturi deschise. ce va fi comunicata celei de-a treia per soane aratate la art. (4) In cazul in care se solicita infiintarea popririi pentru toate conturile une i persoane fizice sau juridice. (3) Adresa de infiintare a popririi va cuprinde numele si domiciliul debitorului persoana fizica ori. 772. de la sediile secundare ale institutiei de credit unde debitorul si-a deschis contul. poprirea va fi infiintata numai asupra conturilor pe care debitorul urmarit le are deschise la acea unitate. (4) sunt aplicabile. Infiintarea popririi Art. in baza incheierii de incu viintare a executarii. e lementele de identificare pentru fiecare cont in parte. 642 alin. potrivit alin. (6) Dispozitiile alin. dupa caz. co mpetenta apartine executorului judecatoresc de la oricare din locurile unde aces tea au fost deschise. 197 (4) Se va putea popri si creanta cu termen ori sub conditie. adresa de infiintare a popririi. (2) In cazul popririi pe conturile unei persoane fizice sau juridice.lichide. popri rea nu va putea fi executata decat dupa ajungerea la termen ori de la data indep linirii conditiei. Atunci cand asupra aceluiasi cont sunt infiin tate mai multe popriri. denumirea si sediul lor. daca sunt cunoscute. 198 (5) In cazul in care adresa de infiintare a popririi se transmite unei unitati o perationale a unei institutii de credit. dupa caz. care devine. prin adresa in care se va preciza si titlul executoriu in temeiul caruia s-a infiintat poprirea. inclusiv pentru conturile subunitatilor fara per sonalitate juridica ale acesteia din urma.(1) Poprirea se infiinteaza fara somatie. si titlul executoriu. In acest caz. (5) Nu sunt supuse executarii silite prin poprire: a) sumele care sunt destinate unei afectatiuni speciale prevazute de lege si asu pra carora debitorul este lipsit de dreptul de dispozitie. Daca debit orul nu are cont deschis la unitatea institutiei de credit sesizate. c) sumele aferente platii drepturilor salariale viitoare. (2) sunt aplicabile si in cazurile in care poprirea se in . declarandu-le poprite in masura necesara pentru realizarea oblig atiei ce se executa silit. (1). Competenta Art. aceasta va informa executorul cu privire la conturile deschise de debitor la alte unitati o perationale. respectiv pentru fiecare subunitate fara personalitate juridica a debitorului persoana juridica. (1). . competenta apartine executorului judecatoresc al carui birou se afla in circumscriptia cur tii de apel de la domiciliul sau sediul debitorului ori. pe o perioada de 3 lun i de la data infiintarii popririi. pentru persoanele juridice. Cererea de poprire. de la sediul principal sau.

(2) Daca garantia ipotecara este aratata in cererea de poprire. 773. Debitorul va inmana recipisa de co nsemnare executorului judecatoresc. 199 Publicitatea popririi Art. codul unic de inregistrare ori codul de identificare fiscala. cu afectatiune speciala. tertul poprit nu va face nicio alta plata sau alta operatiune care ar putea dimi nua bunurile indisponibilizate. Titlul executoriu va fi insotit de o adresa care v a cuprinde numele si domiciliul debitorului persoana fizica ori. precum si codul numeric personal sau. care il va instiinta de indata pe tertul pop rit. precum si asupra oricaror alte accesorii nascute chiar dupa infiintarea popri rii. la cursul de schimb com unicat de Banca Nationala a Romaniei pentru ziua respectiva. ci si asupra celor exigibile in viitor . toate sumele pentr u acoperirea carora a fost infiintata poprirea. (7) In cazul in care poprirea a fost infiintata ca masura de asigurare si nu a f ost desfiintata pana la obtinerea titlului executoriu.fiinteaza asupra titlurilor de valoare sau a altor bunuri mobile incorporale urm aribile ce se afla in pastrare la unitati specializate. tertul poprit va trimite act . pentru persoane le juridice. in conditiile prevazute la art. denumirea si sediul. (6) Indisponibilizarea sumelor de bani sau a bunurilor mobile poprite nu va ince ta decat daca debitorul consemneaza.(1) In cazul cand creanta poprita este garantata cu ipoteca sau cu a lta garantie reala. cu respectarea dispozitiilor art. numarul dosarului de executare si datele de identificare a contului in care a f ost consemnata suma poprita asiguratoriu. executorul judec atoresc va solicita din oficiu inscrierea in cartea funciara sau in alte registr e de publicitate. (8) Dupa infiintarea popririi. la dispozitia executorului judec atoresc. . orice alt creditor al debitorului poprit va putea sa popreasca aceeasi creanta pana la eliberarea sau distribuirea sumelor rezult ate din poprire. se va comunica tertului p oprit o copie certificata de pe titlul executoriu in vederea indeplinirii obliga tiilor prevazute la art. 776. institutiile de credit sunt autorizate sa efectueze convertirea in lei a sum elor in valuta. creditorul popritor va fi in drept sa ceara. dupa caz. indisponibilizarea se intinde nu numai asupra sumelor ajunse la scadenta.(1) La data comunicarii adresei de infiintare a popririi catre tertu l poprit sunt indisponibilizate toate sumele si bunurile poprite. Continuarea popririi Art. (5) Poprirea intrerupe prescriptia nu numai cu privire la creanta poprita. daca legea nu prevede altfel. daca sunt cunosc ute. (4) Prin efectul indisponibilizarii. . (2) Cand se popresc sume cu scadente succesive. fara consimtamantul titularului de cont. ca poprirea sa fie inscrisa in cartea funciara sau in alte registre de publici tate. (3) Indisponibilizarea se intinde si asupra fructelor civile ale creantei poprit e. Din momentul i ndisponibilizarii si pana la achitarea integrala a obligatiilor prevazute in tit lul executoriu. 776. dupa caz . inclusiv pe perioada suspendarii urmaririi silite prin poprire. 710. In aceste cazuri. dupa caz. 775. De asemenea. dar s i in ceea ce priveste creanta pentru acoperirea careia ea a fost infiintata. pe baza unei co pii certificate de executorul judecatoresc de pe adresa de infiintare a popririi . (3) Radierea acestei inscrieri nu se va putea dispune decat cu citarea creditoru lui la cererea caruia aceasta a fost facuta. plata sau cesiunea creantei poprite nu va f i opozabila creditorului popritor. numarul si data adresei in baza careia s-a infiintat poprirea asiguratorie. 776.(1) Poprirea ramane in fiinta si atunci cand debitorul isi schimba l ocul de munca sau este pensionat. . (7) In cazul sumelor urmaribile reprezentand venituri si disponibilitati in valu ta. nu pot fi opuse creditorului pop ritor actele de dispozitie de orice fel facute ulterior infiintarii popririi de debitorul poprit asupra bunurilor poprite. in vederea consemna rii acestora potrivit dispozitiilor art. Efectul infiintarii popririi Art. 774.

care. Cazul popririlor ce depasesc cuantumul sumei urmaribile Art. tertul poprit este obl igat: 1. instiintandu-i pe executorii judecatoresti ca re au infiintat popririle. executorului ori creditorilor aratati la pct. dupa ca z. poate sesiza instant a de executare.ele prin care s-a infiintat poprirea unitatii la care se afla noul loc de munca al debitorului sau organului de asigurari sociale competent. de la data pr imirii acestor acte. La cererea creditorului. 200 Eliberarea si distribuirea sumei consemnate Art. in termen de cel mult o luna de la data cand tertul pop rit trebuia sa consemneze sau sa plateasca suma urmaribila. 778. va reti ne si va consemna suma urmaribila. in loc sa consemneze suma urmaribila. in cazul popririi infiintate pentru realizarea altor creante decat cele aratate la pct. 776 alin. sa indisponibilizeze bunurile mobile incorporale poprite si sa trimita dovada executorului judecatoresc. a liberat-o debitorului poprit. ea il va incunostinta pe creditor despre aceasta imprejurare. 644 aplicandu-se in mod corespunzat or. in vederea validarii popririi. cheltuielile de trimitere fiind in sarcina debitorului. creditorul il va aduce la cunostinta unitati i de la care debitorul a plecat.(1) Executorul judecatoresc va proceda la eliberarea sau distribuire a sumei de bani consemnate. potrivit dispozitiilor art. dispozitiile art. tertul poprit. (2) Daca sunt infiintate mai multe popriri. sumele consemnate de tertul poprit vor fi trimise a cestora la adresa indicata in cererea de infiintare a popririi ori vor fi virate in contul indicat de acestia. (1). inclusiv in cazul in care. 2. . in cazul sumelor datorate cu titlu de obligatie de intretinere sau de alocatie pentru co pii. sau. El isi va for mula apararile in instanta de validare. 1 si ale art. vatamarea integritatii corporale sau a sanatati i.(1) Daca tertul poprit nu isi indeplineste obligatiile ce ii revin p entru efectuarea popririi. 1 s i 2 din acelasi alineat numele si adresa celorlalti creditori. (1) pct. suma ii va fi trimisa la domiciliul indicat sau. creditorul urmaritor. devine tert poprit. dac a este cazul. Dupa aflarea noului loc de munca al debitorului. (5) Tertul poprit nu va putea face contestatie impotriva popririi. 2. pe cheltuiala debitorului. daca creanta poprita este exigibila. debitorul sau executorul judecatoresc. 779. pentru a se proceda potrivit alin. (2) In cazul creditorilor care nu locuiesc sau nu isi au sediul in localitatea u nde functioneaza executorul. dupa caz. . (4) In cazul cand poprirea s-a facut asupra unor bunuri mobile incorporale si te rmenul de restituire este scadent.(1) In cazul in care sunt infiintate mai multe popriri si sumele pen tru care s-a dispus infiintarea popririi depasesc suma urmaribila din veniturile debitorului. la resedinta indicata. 776. (2) In cazul cand asupra aceleiasi sume datorate de tertul poprit exista mai mul . (3) Tertul in mainile caruia se afla bunurile mobile incorporale poprite este su pus tuturor indatoririlor si sanctiunilor prevazute de lege pentru custozii de b unuri sechestrate. in conditiile dispozitiilor art. precum si in cazul sumelor datorate cu titlu de despagubiri pentru reparare a pagubelor cauzate prin moarte. . 853 si urmatoarele. in termenul prevazut la art.(1) In termen de 5 zile de la comunicarea popririi. . 777. 853 si urmatoarele. (2) Daca debitorul paraseste unitatea fara ca aceasta sa cunoasca noul loc de mu nca. precum si sumele poprite de fiecare in parte. iar in cazul sum elor de bani datorate in viitor. tertul poate cere executorului sa le incredin teze unui custode. de la scadenta acestora. sa consemneze suma de bani. (1). tertul poprit va proceda potrivit al in. (1). Obligatiile tertului poprit Art. comunicand. sa plateasca direct creditorului suma retinuta si cuvenita acestuia. (2) Distribuirea se va face de catre executorul judecatoresc competent. Validarea popririi Art. 776 alin.

pentru sumele viitoare. poprirea se valideaza atat pentru sumele ajunse la scadenta. tertul poprit va proceda. in acest ultim caz validarea producandu-si efectele numai la data cand sumele devin scad ente.000 lei. (4) Daca din probele administrate rezulta ca tertul poprit ii datoreaza sume de bani debitorului. cu rea-credinta. 853 s i urmatoarele. dupa caz. la plata contravalorii acest or bunuri. pe baza hotararii de validare. Caile de atac Art. in termen de 5 zile de la comunicare. in caz contrar. in limita creantei. care este admisibila potrivit normelor de drept comu n. va putea dispune administrarea oricarei probe nece sare solutionarii acesteia. tina nd seama si de reglementarile speciale referitoare la aceste bunuri. prin care il va obliga pe tertul poprit sa ii plateasca creditorului.000 lei si 10. validarea lor se va putea judeca printr-o singura hotarare. iar. prin aceeasi hotarare de va lidare. 782. nu se mai aflau in posesia tertului . (5) Poprirea infiintata asupra unei creante cu termen sau sub conditie va putea fi validata. daca es te cazul. cu o suma cuprinsa intre 2.(1) Hotararea de validare ramasa definitiva are efectul unei cesiuni de creanta si constituie titlu executoriu impotriva tertului poprit. in limita sumei ce trebuia consemnata sau platita. dar care. 781. dupa caz.Hotararea data cu privire la validarea popririi este supusa numai ap elului. instanta va hotari vanzarea lor. se va putea intoarce cu alte urmariri sili te impotriva debitorului poprit. la data validarii. caz in care va fi urmarit direct de catre executorul judecatoresc. (7) Daca poprirea a fost infiintata asupra unor bunuri mobile incorporale care s e aflau. (2) Dupa validarea popririi. la consemnarea sau plata prevazuta la art. su ma datorata debitorului. 776. va hotari desfiintarea popririi. dar hotararea nu va putea fi executata decat dupa ajungerea creante i la termen sau. . tertul poprit poate opune creditorului urmaritor toa te exceptiile si mijloacele de aparare pe care le-ar putea opune debitorului. . (8) Daca poprirea a fost infiintata asupra unor bunuri mobile incorporale datora te debitorului. (4) In cazul in care creanta debitorului poprit este garantata cu ipoteca. acesta va fi obligat. In caz de nerespectare a acestor obligatii. Vanzarea bunurilor poprite Art. care nu au fost executate de catre acesta. in masura in care ele se intemeiaza pe o cauza anterioara popririi. in masura in care creanta sa nu va putea fi acoperita p rin executarea hotararii de validare. precum si pe debitorul si tertul poprit si. Efectele validarii popririi Art. instanta va dispune mentinerea popririi pana la realizarea integrala a creantei. (6) Daca sumele sunt datorate periodic.Daca poprirea a fost infiintata asupra unor titluri de valoare sau a supra altor bunuri mobile incorporale. (3) Instanta ii va cita pe creditorul urmaritor si pe cei intervenienti. cat si pentru cele care vor fi scadente in viitor. In instanta de validare. in limita sumei determinate expres in hotararea de validare. a refuzat sa isi indeplineasca obligati ile privind efectuarea popririi va putea fi amendat. 780.te popriri. (9) Tertul poprit care. se va intabula in cartea funciara stramutarea dreptului de ipoteca in favoarea tuturor creditorilor care au obtin ut validarea. instanta va da o hotarare de validare a popririi. . la termenul fixat pentru j udecarea cererii de validare. la data infiintarii ei. la data indeplinirii conditiei. In cazul 201 popririi sumelor de bani din conturile bancare. in mainile tertului poprit. prin hotararea de validare. precum si l a eliberarea sau distribuirea sumelor obtinute potrivit dispozitiilor art. (3) Creditorul popritor. executarea silita se v a face impotriva tertului poprit. dupa ce hotararea de validare a devenit definitiva. Desfiintarea popririi . executorul va proceda la valorificarea lo r potrivit dispozitiilor prevazute pentru urmarirea mobiliara propriu-zisa. pana la co ncurenta sumelor pentru care s-a facut validarea.

784. 939 si urmatoarele. de a culege si de a d epozita fructele sau recoltele. debitorului si custode lui. pretul se va putea depune. (4) Dispozitiile art. .(1) Urmarirea acestor fructe se va face prin mijlocirea unui executo r judecatoresc. desfiintarea acesteia s e va face de instanta de executare prin incheiere executorie. prin asemanare. ele se pot insa seche stra. la primaria comunei respective. . SECÞIUNEA a 4-a Urmarirea fructelor si a veniturilor imobilelor § 1.(1) Executorul judecatoresc va hotari. 751 alin. (2) Cu acest prilej. Sechestrarea insa se va putea face in orice timp. potrivit dispozitiilor art. . 786. al incheierii ramase definitiva. 202 (2) Cand creanta debitorului poprit este garantata cu ipoteca. r adierea notarii popririi sau a intabularii stramutarii dreptului de ipoteca in c artea funciara.Art. (2) se aplica in mod corespunzator in cazul radierii popr irii asupra unor creante sau altor bunuri mobile incorporale. in prezenta unui agent al politiei sau a unui reprezentant al jandarmeriei ori. fie in targ sau balci. pentru a fi notata urmarirea in cartea funciara. de preferinta. pr ecum si in alte locuri publice. data cu citarea pa rtilor. ales potrivit regulilor aplicabile urmaririi mobiliare propriu-zise. In to . cu cel putin 5 zile inainte de termen. va dispune desfiintarea popririi printr-o adresa ca tre tertul poprit. .Fructele neculese si recoltele prinse de radacini apartinand debitor ului nu se pot urmari decat pe baza de titluri executorii. Pr in efectul acestei notari. (3) Ea se va face in zilele. Urmarirea silita a fructelor neculese si a recoltelor prinse de radacini Obiectul urmaririi Art. (2) Dispozitiile art. 733-735 se aplica in mod corespunzator. 787. in cel mult 5 zile de la data licitatiei. pe bani gata. cu prefe rinta in zilele nelucratoare si in zilele de targ sau balci.(1) Daca dupa infiintarea popririi cauza in temeiul careia s-a infii ntat aceasta a incetat sa mai existe. cu acordul creditorului sau al re prezentantului sau. (4). potrivit legii. (3) De asemenea. executorul judecatoresc. a primarului sau a unui delegat al primariei si a debitorului sau chia r in lipsa acestuia. acesta va putea c ere. din oficiu sau la cererea debitorului poprit. Cate u n exemplar al procesului-verbal se va preda creditorului.Urmarirea fructelor neculese si a recoltelor prinse de radacini nu s e va putea face decat in cele 6 saptamani dinaintea coacerii lor si va fi preced ata de o somatie cu doua zile inaintea urmaririi. (3) Dispozitiile alin. in lipsa.(1) Custodele va avea indatorirea de a pastra. in temeiul acestei adrese sau. care va proceda la sechestrarea acestora si la numirea unui cust ode. si ulterior. . cheltuielile necesare fiind avansate de creditor ul urmaritor. din oficiu. executorul va trimite de indata. 737 si 738 se vor aplica. la orele si in locul hotarate de executor. dupa caz. acestui custode. iar unul se va lasa la primaria in raza careia se afla bunurile sechestrate . In cazul fructelor sau recoltelor prinse de radacini. (4) Vanzarea se va face prin licitatie publica si. Infiintarea sechestrului Art. la domiciliul debitorului si locul unde se face vanzarea. un exemplar al pro cesului-verbal de sechestru. 203 Vanzarea fructelor si recoltelor Art. au asistat la aplicarea sechestrului. Inceperea si efectuarea urmaririi Art. dupa caz. 783. Atunci cand poprirea a fost validata. daca a fost legal citat. inscrise in alte r egistre de publicitate decat cartea funciara. 788. potrivit art. fie la fata locului . . executorul va incheia un proces-verbal semnat de acesta si de persoanele care. 785. Obligatiile custodelui Art. vanzarea fructelor sau a recoltelor asa cum sunt prinse de radacini sau dupa ce vor fi culese. (2) Vanzarea va fi anuntata. urmarirea va fi opozabila tuturor celor care dobandes c vreun drept asupra imobilului ori asupra fructelor sau recoltelor sechestrate.

790. vanzarea se va face cu incunostintarea c reditorului si a debitorului. (2) De asemenea. intrarea in posesia bunurilor adjudecate se va face numai dupa pla ta integrala a pretului. executorul j udecatoresc va numi. in general. dispozitiile art. (5) De asemenea. primele de asigurare si. in cazurile cand: 1. Administratorul-sechestru Art. Incuviintarea urmaririi Art. la cererea oricarei persoane interesate. orice alte prestatii cu scadente . debitorul sau o alta persoana fizica ori persoana juridica. dobanzile creantelor i potecare. atunci cand apreciaza ca este necesar. tinand seama de activitatea depusa . (8) Dispozitiile art. fara ca acesta sa mai fie t inut de depozitare. § 2. 742-769. 204 (2) Dupa inregistrarea cererii executorul judecatoresc va solicita de indata ins tantei incuviintarea urmaririi. la cererea oricarei persoane interesate. (5).(1) Se pot urmari toate veniturile prezente si viitoare ale imobilel or ce sunt proprietatea debitorului sau asupra carora el are un drept de uzufruc t.(1) Administratorul-sechestru este indatorat sa ia masuri de conserv are si de intretinere in buna stare a imobilului. 789. sa faca insamantari sau planta tii pomicole ori viticole si sa incaseze chiriile si arenzile sau alte venituri ale imobilului. (7) Sumele rezultate din vanzarea facuta de custode vor fi consemnate de acesta la entitatea specializata prevazuta de lege. chiar prin buna invoiala. . Urmarirea veniturilor generale ale imobilelor Obiectul urmaririi Art. iar re cipisa de consemnare va fi depusa de indata la executor. . (3) Dupa incuviintarea urmaririi veniturilor generale ale imobilului. Drepturile si obligatiile administratorului-sechestru Art. in 24 de ore de la incasare.ate cazurile. prin incheiere. (4) In cazul neindeplinirii obligatiilor stabilite in sarcina sa. (5) Executorul judecatoresc va putea incuviinta ca vanzarea sa se faca de catre custode. pe pretul curent. precum si cele ale art. un administrator-sechestru. . se pot urmari si veniturile debitorului arendas sau chirias pro venite din exploatarea imobilelor arendate sau inchiriate. 2. . administratoru l. poate fi revocat de catre executorul judecatoresc si inlocuit cu alta persoana. 791. 853-876 se aplica in mod corespunzator. 655 si 656 aplicandu-se in mod corespunzator.sechestru. alterarii sau deprecier ii si vanzarea trebuie facuta de urgenta. impreuna cu o lista car e va fi semnata de custode si de cumparatori si in care se vor arata fructele sa u recolta vanduta si pretul de vanzare. indicarea imobilului ale caru i venituri se urmaresc. (3) Administratorul-sechestru actioneaza in calitate de administrator insarcinat cu simpla administrare a bunurilor altuia. la cererea creditorului sau.(1) Cererea de urmarire este de competenta instantei de executare in circumscriptia careia se afla imobilul ale carui venituri se urmaresc si va cup rinde. administratorul. degradarii. pentru administrarea veniturilor imobilului. depozitarea nu este cu putinta sau da loc la cheltuieli disproportionate in r aport cu valoarea fructelor sau recoltelor. in lipsa. fructele sau recolta sunt supuse pieirii. stabilind totodata si modalitatea de plata.(1) Poate fi numit administrator-sechestru creditorul. sa plateasca impozitele si taxele locale. (2) Cand administrator-sechestru este numita o alta persoana decat debitorul. (6) In cazurile prevazute la alin. in afara de mentiunile aratate la art. 792. dispozitiile Codului civil privitoar e la administrarea bunurilor altuia aplicandu-se in mod corespunzator.seche stru poate fi obligat la despagubiri de catre instanta de executare. data cu citarea in termen scurt a partilor. (3) Urmarirea veniturilor unui imobil nu va putea fi incuviintata daca exista o urmarire imobiliara asupra aceluiasi imobil. 654. ex ecutorul ii va fixa drept remuneratie o suma.

723 si urmatoarele aplicandu-se in mod corespunzat or. urmand ca acestuia sa i se predea bunuril e ulterior. 794. in numele proprietarului . impreuna cu dovezile de comunic are a instiintarilor facute chiriasilor si arendasilor. (5) Executorul va putea sechestra veniturile. (1)-(4). bunurile mobile ale acestora aflate in imobil. (6) Administratorul-sechestru care nu a cerut predarea bunurilor in termen de 10 zile de la comunicarea numirii va fi considerat ca nu accepta aceasta insarcina re. executorul judecatoresc se va depl asa la fata locului. pentru a se face notarea urmaririi in cartea funciara.(1) Dupa incuviintarea urmaririi. potrivit clauzelor contractuale. executorul judecatoresc va recurge la concursul fort ei publice. chiar in lipsa administratorului-sechestru.(1) Executorul judecatoresc va afisa de indata copii certificate ale incheierii de incuviintare a urmaririi la sediul organului de executare. (5) Administratorul-sechestru nu va putea insa incheia contracte de inchiriere s au de arendare decat pe termen de cel mult 2 ani si numai cu incuviintarea insta ntei de executare. (4) In caz de pericol de intarziere. desemnandu-se totodata un singur administrator-sechestru in persoana celui dintai numit sau a aceluia care ar prezenta mai multe garanti i. printr-o instiintare scrisa. . pe chirias i. (4) Procesul-verbal va fi incheiat in 3 exemplare. depunand recipisele la administratorul-sechestru.In cazul cand asupra aceluiasi imobil s-au incuviintat urmariri gene rale de venituri la cererea mai multor creditori. sa ceara evacuarea locatarilor. cu cit area partilor. De as emenea. (3). (3) Executorul va incheia un proces-verbal prin care va constata aducerea la ind eplinire a celor de mai sus si care va fi semnat de el si de administratorul. (6) In afara de cazul de evacuare prevazut la alin. prin incheiere definitiva. fiind obligat sa consemneze restul. (2) Totodata.succesive in legatura cu acel imobil. executorul ii va notifica. insotit de administratorul-sechestru. (2) El este autorizat sa retina. 793. incheierea va fi publicata si intr-un ziar local. bunurile ale caror venituri sunt urmarite.se chestru. Concursul de urmariri 205 Art. 657 si urmatoarele. ele vor fi conexate. Acesta si cel care refuza in mod expres insarcinarea vor fi inlocuiti de ind ata cu alta persoana prin incheiere data de executor fara citarea partilor. el va putea lua masurile de conservare sau de asigurare pe care le reclama o buna administrare. iar al treilea va fi atasat la dosarul de executare. . (2) Un exemplar al incheierii. pentru cheltuielile de administrare. Predarea imobilului Art. (3) Administratorul-sechestru este in drept sa denunte contractele de locatiune existente. Daca debitorul re fuza sa permita accesul in imobil. caruia ii va preda. si sa sechestreze. daca exista. in 24 de ore de la i ncasare. dispozitiile art. . arenzile sau alte venituri rezultate din contractele de expl oatare a imobilului direct administratorului-sechestru ori sa le consemneze la u nitatea prevazuta de lege. in copie certificata de executor. potrivit dispozitiilor art. . impreuna cu inc heierea de incuviintare a urmaririi. in conditiile art. cel mult 1 0% din sumele incasate. lipseste ori refuza sa predea bunurile ale ca ror venituri sunt urmarite. Publicitatea urmaririi Art. 795. pe arendasi sau pe cei care au alte contracte de exploatare a imobilului ca t oate veniturile acestuia sunt sechestrate si ca sunt indatorati ca in viitor sa plateasca chiriile. 644. data in camera de consiliu. se va trimite d in oficiu. la ins tanta de executare si la sediul primariei in raza careia se afla imobilul. cu i ncuviintarea instantei de executare. la entitatea indicata de executor si sa remita recipisele de indata exe cutorului judecatoresc. dintre care unul va fi predat administratorului-sechestru. in conditiile alin. altul va fi comunicat debitorului. incuviintarea instantei de executare este necesara si pentru intentarea actiunilor. p e baza de inventar.

sumele rezultate din urmarire vor fi eliberate sau. sa ordone evacuarea. CAPITOLUL II Urmarirea imobiliara SECÞIUNEA 1 Bunurile imobile care pot fi urmarite . (2) Executorul va verifica socotelile si. precum si la sfarsitul gest iunii. . Suma remuneratiei s e imputa asupra veniturilor realizate din administrarea imobilului. prin incheiere. 795 alin. (3). (2) In caz de concurs intre urmarirea generala de venituri si o urmarire imobili ara. (3) Remuneratia administratorului-sechestru va fi platita numai daca socotelile au fost date si aprobate. 710. inclusiv cesiunile de drepturi rezultand d in aceste contracte.(1) De la data notarii urmaririi in cartea funciara. 4. la cererea creditorului. prin renuntare la urmarire. (4) Plata sumelor prevazute la alin. 207 2.(1) La sfarsitul fiecarei perioade de 6 luni. 800. infiintata ulterior de un creditor ipotecar in rang prioritar. e xecutorul judecatoresc va dispune ca o parte din venituri sa serveasca pentru in tretinerea rezonabila a lui si a familiei sale. Se excepteaza cazul cand se urmaresc venituril e unui uzufruct asupra unui imobil. prin depunerea. va da descarcare administratorului-sechestru. cesiunile de venituri. a sumelor pentru care s-a facut urma rirea. inopozabila creditorului urmaritor. in tot sau in parte.(1) Dupa fiecare depunere de socoteli. administratorul-sechestru este dator sa prezinte o dare de seama. Descarcarea administratorului-sechestru Art. revocarea din functie a adm inistratorului-sechestru si numirea altei persoane. va fi opozabila creditoru lui urmaritor numai daca este constatata printr-un inscris cu data certa. in scopul asigurarii unei mai bune exploatari a ac estuia. (2) De la aceeasi data. cu afectatiune speciala. 822 aplicandu-se in mod corespunzator. Eliberarea si distribuirea veniturilor Art. . la cererea partii interesate sa u din oficiu.Efectele urmaririi Art. dispo zitiile art. data fara citarea partilor. dupa caz. . Incetarea urmaririi Art. a imobilului fie de indat a. nu vor fi opozabile creditorului urmaritor. 5. In caz contrar. aceasta va fi o pozabila tuturor dobanditorilor de drepturi asupra imobilului. in conditiile art. 799. facuta de toti creditorii urmaritori si interveni enti. (2 ). de are ndare sau de exploatare a imobilului. Evacuarea debitorului Art. prin trecerea unui termen de 5 ani de la infiintarea ei. inclusiv a dobanzilor si a cheltuielilor de j udecata si de executare. prin plata creantelor acestora. in fata executorului si a partilor interesate.Daca debitorul nu are alte mijloace de subzistenta. plata chiriilor. . instanta de executare va putea. 206 (3) De la data notificarii sechestrului persoanelor aratate la art. . dupa imprejurari. pe baza de documente justificative. acesta din u rma va avea drept de preferinta asupra veniturilor nedistribuite. potrivit dispoziti ilor art. arenzilor sau altor venituri ale imobilului facuta debitorul ui va fi. Sumele necesare intretinerii debitorului Art. 797. 801. socotite de la data pr edarii imobilului sau de la data fixata de executor. chiar daca creditoru l urmaritor nu a fost indestulat. executorul va dispune. fie intr-un anumit termen. daca acestea sunt regulat intocmite si corespund realitatii. prin adjudecarea silita a imobilului.In cazul in care debitorul ocupa el insusi imobilul ale carui venitu ri sunt urmarite. cu privire la veniturile incasate si che ltuielile efectuate. prin inchei ere. facuta debitorului inainte de data not ificarii si de termenul fixat in contractul respectiv. . 796. la cererea sa. primind descarcare de la executor. pe toata durata urmaririi. distribuite intre creditori. 798.Urmarirea veniturilor inceteaza: 1. contractele de inchiriere. de asemenea. 853 si urmatoarele. 3.

daca obligatia prevazuta in titlul executoriu este comuna. 806. . se suspenda presc riptia dreptului la actiune contra debitorului coproprietar sau devalmas. actiunea in imparteala poate fi notata in cartea funciara. Urmarirea imobilelor inscrise in cartea funciara Art. prin hotarare ramasa definitiva. (2) Pana la solutionarea partajului. urmarirea imobilului este de drept suspendata. drepturile privitoare la proprietatea pe tronsoane. 802.(1) Creditorii care au ipoteca inscrisa asupra unui imobil il pot ur mari in orice maini ar trece si pot cere vanzarea lui pentru a se indestula din pretul rezultat. . . (2) Se pot urmari in mod separat constructiile ce formeaza o proprietate distinc ta de sol. in cazul in care se urmareste un imobil ipotecat care a fo st ulterior instrainat. (1) nu impiedica urmarirea silita asupra unui imobil afla t in proprietatea comuna a minorului sau a persoanei puse sub interdictie judeca toreasca 208 si a unei persoane cu capacitate deplina de exercitiu.(1) Creditorii personali ai unui debitor coproprietar sau codevalmas nu vor putea sa urmareasca partea acestuia din imobilele aflate in proprietate comuna. precum si asupra fructe lor si veniturilor acestuia. si sa ceara instantei de ex ecutare urmarirea prealabila a acestora din urma. precum si orice alte drepturi privitoare la bunuri pe care legea le declara imobile. Daca nu s-a facut decat cerere de partaj. in termen de 10 zile de la comunicarea inc heierii prin care s-a dispus notarea in cartea funciara a inceperii urmaririi si lite. prin hotarare ramasa definitiva. . care nu este personal obligat pentru crean ta ipotecara. . precum si dreptul de superficie. pe etaje sau pe a partamente.(1) Imobilul unui minor sau al unei persoane puse sub interdictie ju decatoreasca nu poate fi urmarit silit inaintea urmaririi mobilelor sale.Obiectul urmaririi Art. p ana la solutionarea acesteia. . urmarirea bunurilor imobile ale debitorului poate fi f acuta numai daca acesta nu are alte bunuri urmaribile sau daca are bunuri urmari bile. poate sa se opuna vanzarii imobilului ipotecat. 804. (3) Dreptul de servitute poate fi urmarit silit numai odata cu fondul dominant c aruia ii profita. (2) Cu toate acestea. urmarire a imobilului apartinand tertului dobanditor este suspendata. . 805. dupa regulile prevazute de Cod ul civil in materie de fidejusiune. dobanditorul. La cererea creditoru lui. (2) Bunurile accesorii nu pot fi urmarite decat odata cu imobilul. ci vor trebui sa ceara mai intai partajul acestora. Urmarirea imobilelor proprietate comuna Art. (5) In cazul titlurilor executorii privitoare la creante a caror valoare nu depa seste 5. 807. Urmarirea imobilelor ipotecate Art. daca au ramas alte imobile ipotecate in posesia debitorului principal.(1) Urmarirea imobilelor inscrise in cartea funciara se face pe imob ile in intregimea lor. Imobilele minorilor si interzisilor Art. (4) Creditorii ipotecari nu pot urmari in acelasi timp si bunurile neipotecate a le debitorului lor decat in cazul in care bunurile ipotecate nu sunt suficiente pentru plata creantelor. (3) Contestatia prin care tertul dobanditor se opune scoaterii la vanzare se va putea face. Intinderea urmaririi Art. (2) Dispozitiile alin. dar nu pot fi valorificate.(1) Sunt supuse urmaririi silite imobiliare bunurile imobile.(1) Urmarirea silita imobiliara se intinde de plin drept si asupra b unurilor accesorii imobilului. Pe durata urmaririi acestor bunuri.000 lei inclusiv. (4) Nu sunt supuse urmaririi silite imobilele declarate neurmaribile in cazurile si in conditiile prevazute de lege. prevazute de Codul civil. 803. (2) Pot forma obiectul urmaririi silite imobiliare si dreptul de uzufruct asupra unui imobil. sub sanctiunea decaderii.

(3) Daca s-a incuviintat urmarirea numai pentru cota-parte din dreptul de coprop rietate apartinand debitorului in imobilul aflat in proprietate comuna pe coteparti. se va indrepta la executorul judecatoresc in a carui raza teritoriala se afla imobilul apartinand debitorului urmarit sau unei alte persoane. in afara mentiunilor prevazute la art.Dupa inregistrarea cererii. punandu-li-se in vedere ca in termen de 15 zile de la primirea acesteia sa plateasca intreaga datorie. cererea se va putea face la oricare dintre executorii judecatoresti competenti sa faca executarea silita. numarul. . c). 655 si 656 aplicandu-se in mod core spunzator. (2) Daca se urmareste un imobil care se intinde insa in diferite circumscriptii. denumirea si sediul tertului d obanditor. in baza incheierii pre . Incuviintarea urmaririi Art. daca a fost indicata de creditor . daca ea este neindoielnic stabilita si lamurita si este inscrisa. denumirea si sediul tertului d obanditor. Inregistrarea cererii de urmarire Art. daca este cazul. prin inch eiere. in copie certificata de catre executorul judecatoresc.(1) Instanta va incuviinta cererea de urmarire imobiliara. daca se urmarest e un imobil ipotecat. potrivit art. . (2) Incheierea de incuviintare a executarii se va comunica. 808 alin. va mai treb ui sa cuprinda: a) numele. daca se urmareste o parte indiviza. strada. 808. suprafata. daca se urmareste un imobil ipotecat care a fost instrainat acestuia. in afara de mentiunile aratate la art. du pa caz. executorul va solicita biroului ter itorial de cadastru si publicitate imobiliara sa dispuna. SECÞIUNEA a 2-a Incuviintarea urmaririi imobiliare Cererea de urmarire Art. 809. 811. daca este cazul. topografice. 209 (3) Cand se urmaresc mai multe imobile. In acest caz. Imobilele inscrise in cartea funciara se vor identifica prin ara tarea localitatii. (4) Cererea de urmarire. in afara de cazul cand pretuirea nu este posibila. 812. incl usiv dobanzile si cheltuielile de executare.(3) Creditorii personali pot urmari insa cota-parte determinata a debitorului lo r din dreptul de proprietate asupra imobilului. c) valoarea fiecarui imobil. dupa caz. fara a mai fi necesar sa ceara p artajul. cererea se va indrepta la executorul judecatoresc in a carui r aza teritoriala este inscrisa ipoteca principala. insotita de titlul executoriu si de somatie. cu invitatia de a-si exercita dreptul ce le este rec unoscut prin art. 654. (4) lit. debitorului si tertului dobanditor. care va cuprinde. insotita de titlul executoriu. prin aratarea unei fractiuni. precum judetul. a numarului cartii funciare si a numerelor cadastrale sau. de extrasul de carte funciara a imobilelor urmarite si de dovada achitarii taxelor de timbru . Publicitatea urmaririi Art. vecinatatile. (3): a) numele. b) bunurile ce se urmaresc si datele necesare identificarii lor.(1) Odata cu aceasta comunicare. 812. c) aratarea valorii de circulatie a imobilului. executorul judecatoresc va solicita de i ndata instantei de executare in circumscriptia careia se afla imobilul incuviint area urmaririi lui silite. copii certificate ale incheierii de incuviintare a executarii vor fi comu nicate si coproprietarilor. prenumele si domiciliul sau.(1) Cererea de urmarire. 810. dispozitiile art. felul culturii sau constructiile. raportata la preturile medii de piata din localitat ea respectiva. fiind necesara opinia unui expert. b) descrierea imobilului. ori pe cele ale coproprietarilor. in cartea funciara. coproprietarii vor pu tea cere punerea in vanzare a intregului imobil aflat in coproprietate in condit iile prevazute la art. inscrise la acelasi birou sau la birouri de cadastru si publicitate imobiliara diferite. . asa cum este individualizat in cerere. . pentru o creanta garantata cu i poteca colectiva. prenumele si domiciliul sau. orasul sau comuna. dupa caz. dupa alegerea creditorului. 656 alin.

ea va putea fi depusa de oricare dintre coproprietari. de la data comunicarii incheierii de notare a acesteia in cartea funciara. care se va comunica creditorul ui urmaritor. executorului judecatoresc. va trimite din oficiu o copie de pe incheierile sal e biroului de cadastru si publicitate imobiliara unde este inscrisa ipoteca secu ndara. prin grija executorului. de asemenea. Vanzarea in intregime a imobilului aflat in coproprietate Art. primind cererea. de la data comunicarii. inclusiv dobanzile si cheltuielile de executare. in conditiile prevazute la art. instanta va dispune suspendarea urmaririi silite imobiliare. creditorul urmaritor va fi in drept sa exercite. 810. . in numele debitorului. prin incheiere. care. dupa ce va savarsi notarile prevazute de lege. vor consemna toat e sumele scadente in viitor la unitatea prevazuta de lege si vor depune recipisa de consemnare la executorul judecatoresc. sa-i i ncuviinteze ca plata integrala a datoriei. Concursul de urmariri imobiliare Art. creditorul poate solicita instantei reluarea urmari rii inainte de expirarea termenului de 6 luni. chiar neurmarite . debitorul poate cere instantei de executare. (3) Executorul. in termen de 5 zile de la comunicarea incheierii de incuviintare a urmaririi ori. Suspendarea urmaririi la cererea debitorului Art. (2) Instanta sesizata potrivit alin. ori va putea fi. personal sau prin rep rezentant. in termen de 10 zile de la comunicare. (1) va cita partile in camera de consiliu s i se va pronunta de indata prin incheiere definitiva.vazute la art. (5) Incheierea de admitere sau respingere a notarii pronuntate de registratorul de carte funciara se va comunica. (3) Cand dreptul de proprietate este inscris numai provizoriu in favoarea debito rului. va dispune scoaterea la vanzare a intregului im obil. transmisa prin posta. dupa caz. cu aratarea creditorului urmaritor si a sumei pentru care se face urmarirea. (3) Suspendarea urmaririi se va comunica. 210 (2) Cand se urmaresc mai multe imobile. precum si persoanelor care. (2) Cererea nu va fi admisa decat daca va fi semnata de toti coproprietarii si d aca va fi depusa personal ori.(1) Dupa primirea incheierii de incuviintare a urmaririi. sunt interesate. sau din alte venituri ale sale. pentru o creanta ga rantata cu ipoteca colectiva. (4) Cand cererea de notare nu poate fi admisa din cauza unui impediment de carte funciara. dispozitiile alin. la cererea oricaruia dintre ei s au a oricaruia dintre executorii judecatoresti. ele se vor conexa de catre instanta. . prin mandatar avand procura speciala. in afara creditorului urmaritor. In caz de admitere a cerer ii debitorului. . data fara citarea partilor. 211 (5) Pentru motive temeinice. notarea urmaririi imobilului in cartea funciara. potrivit mentiunilor din cartea funcia ra. Modalitatile de valorificare . in lipsa. actiunea pentru justificarea dreptului de proprietate. potrivit legii. cererea de notare a urmaririi se va inainta biroul ui teritorial la care este inscrisa ipoteca principala. in lipsa. D aca cererea acestora a fost legalizata de notarul public sau certificata de avoc at. 812. inc heierea fiind comunicata si executorului. inscrise la acelasi birou sau la birouri teritoriale de cadastru si publicitate imobiliara diferite.(1) Coproprietarii imobilului urmarit pentru o parte indiviza vor pu tea exercita dreptul de a cere scoaterea la vanzare a intregului imobil aflat in indiviziune. (4) Venitul afectat va servi in mod exclusiv pentru acoperirea creantei creditor ului urmaritor.In cazul cand mai multi creditori au inceput urmariri asupra aceluia si imobil. sa se faca din veniturile nete ale imobilelor sale. se va nota respingerea acesteia. In ac est caz. notarea se va face sub conditia justificarii inscrierii provizorii. (2) fiind apli cabile in mod corespunzator. 644. 813. chiriasilor s i arendasilor sau altor debitori care. pe timp de 6 luni. 814.

(1) Dupa comunicarea incheierii de incuviintare a executarii. (2) teza a doua raman aplicabil e. instanta de executare va putea. SECÞIUNEA a 4-a Vanzarea la licitatie publica § 1. . cat si adjudecatarului. (1) lit. care se aplica in mod corespunzator.Art. descrierea imobilului urmarit. Locatiunea si cesiunea de venituri Art. Formalitatile premergatoare vanzarii Procesul-verbal de situatie Art.Drepturile reale inscrise dupa notarea urmaririi imobilului in carte a funciara nu vor putea fi opuse creditorului urmaritor si adjudecatarului. la cererea creditorului sau a executorului.(1) Inchirierile sau arendarile. (2) Executorul judecatoresc va numi un administrator-sechestru care sa asigure a dministrarea imobilului. tertul dobanditor este decazut din dreptul de a efectua ac te de administrare asupra imobilului urmarit. cand este cazul. (2) Inchirierile sau arendarile anterioare notarii sunt opozabile. . .(1) Pe data comunicarii incheierii de incuviintare a executarii. 821. efectuarea cheltuielilor necesar e si apararea in litigiile privitoare la acest bun.(1) Administratorul-sechestru este obligat: . deb itorul sau. 819. atat creditorilor urmaritori. 820. incasarea veniturilor. fie de indata. precum si. . in conditiile legii. sa ordone evacuarea sa din imobil. Administrarea imobilului urmarit Art. Cu toate acestea. 828 alin. in a fara de cazurile expres prevazute de lege ori de cazul in care creditorul sau ad judecatarul s-a declarat de acord cu acel drept ori debitorul sau tertul dobandi tor a consemnat sumele necesare acoperirii creantelor ce se urmaresc. Drepturile si obligatiile administratorului-sechestru Art. 817. executorul va putea apela la concursul fortei publice. executorul judecatoresc va solicita biroului de cadastru si publicitate imobil iara.In cazul in care debitorul sau tertul dobanditor ocupa el insusi imo bilul urmarit. 815. 816. SECÞIUNEA a 3-a Efectele urmaririi Inopozabilitatea unor drepturi reale Art. 723-725 aplicandu-se in mod corespunzator. executorul judecatores c se va deplasa de indata la locul unde este situat acesta si va incheia un proc es-verbal de situatie. e) si m). (2) In cazul in care imobilul supus urmaririi nu este inscris in cartea funciara . 818. 212 Procesul-verbal va cuprinde. (3) Cand debitorul insusi sau tertul dobanditor este administratorul-sechestru a l imobilului urmarit. adjudecatarul nu este tinut sa respecte locatiunea atunci cand pretul convenit e ste mai mic cu o treime decat pretul pietei sau mai mic fata de cel rezultat din locatiunile precedente. Dispozitiile alin. obligatiile fiscale cu privire la imobil si sumele datorate cu titlu de cota d e contributie la cheltuielile asociatiei de proprietari. in ved erea identificarii imobilului urmarit si a pretuirii lui. In cazul in care se ref uza accesul in imobil ori debitorul lipseste si nu se gaseste nicio persoana car e il poate reprezenta. . di spozitiile art. 650. dupa caz. a)-c). deschiderea cartii funciare. in tot sau in pa rte. fie intr-un anumit termen. daca este cazul . in numele debitorului. pe langa mentiunile prevazute la art. executorul judecatoresc ii va preda imobilul cu acest titl u.Imobilele urmarite silit se valorifica prin modalitatile de vanzare prevazute la art. precum si cesiunile de venituri fac ute de debitor sau tertul dobanditor dupa data notarii urmaririi nu vor fi opoza bile creditorului urmaritor si adjudecatarului. Evacuarea debitorului Art. inclusiv d obanzile si cheltuielile de executare. in baza unei documenta tii cadastrale intocmite de o persoana autorizata si a titlurilor de proprietate obtinute. in conditiile art. (3) Platile de chirii sau arenzi efectuate debitorului urmarit inainte de scaden ta nu pot fi insa opuse creditorilor urmaritori si adjudecatarului decat daca su nt notate in cartea funciara. dupa imprejurari. . 743-746. .

Scoaterea in vanzare a imobilului Declansarea procedurii de vanzare Art. . 823. luand in considerare valoarea aratata de creditor in cererea d e urmarire. (6) Expertul va fi numit de catre executor prin incheiere executorie. Creditorul poate depune la dosar inscrisuri in vederea evaluarii im obilului. cu toate accesoriile lui. (5) La cerere se vor alatura toate inscrisurile care pot servi pentru evaluarea imobilului. in cazu l prevazut la art. executorul va cere biroului de cadastru si publicitate imobiliara sa ii comunice drepturile reale si alte sarcini care greveaza imobilul urmarit. precum si eventualele drepturi de preferinta inscrise in folosul altor persoane. .Sumele incasate de administratorul-sechestru se vor distribui credit orilor. 812. . de coproprietari. care va fi pretul de porni . executorul judec atoresc va 213 fixa prin proces-verbal o cota de cel mult 20% din aceste venituri pentru intret inerea rezonabila a lui si a familiei sale. (3) Debitorul nemultumit de evaluarea imobilului. 791 si urmatoarele se aplica in mod corespunzator si admin istratorului-sechestru numit in cadrul acestei proceduri. in condit iile prezentului articol. dispozitiile art. Distribuirea veniturilor imobilului Art.(1) Executorul va fixa pretul imobilului. Evaluarea imobilului urmarit Art. . procedura de vanzare prin licitatie publica se v a indeplini pentru fiecare bun in parte. cu incuviintarea instantei de executare. cu respectarea clauzelor contr actuale. c) sa plateasca primele de asigurare. cei interesati se pot adresa instantei de executare. si sa ceara evacuarea locatarilor. 822. (2). poate solicita efectuarea unei expertize. . Instanta va cita partile in termen scurt. iar daca debitorul este nemultumit de aceasta valoare sau evaluarea de catre creditor nu a fost cu putinta. precum si de creditorii intervenienti. (7) O alta expertiza nu este admisibila. e) sa incheie. sub sanctiunea decaderii. odata cu pretul rezultat din vanzarea imobilului urmarit. in termenul arata t la alin. pe toata durata urmaririi. 788.a) sa pastreze si sa intretina imobilul urmarit. b) sa incaseze chiriile. (2) Impotriva masurii luate de catre executorul judecatoresc. executorul judecatoresc va incep e procedura de vanzare. impozitele si taxele locale. in camera de consiliu.(1) Daca debitorul sau tertul dobanditor nu are alt mijloc de subzis tenta decat veniturile imobilului urmarit. in termen de 5 zile de la comunicar ea incheierii prin care s-a incuviintat executarea.(1) Executorul judecatoresc va stabili de indata valoarea de circula tie a imobilului. contracte de locatiune pe termen de cel mult 2 ani. f) sa culeaga fructele si recoltele si sa le vanda. daca este cazul. 824. Titularii acestor drepturi vor fi instiintati despre executare si vor fi citati la termenele fixate pentru vanzarea imobilului. care va ar ata si termenul de depunere a raportului de expertiza. (2) Totodata. (2) Dispozitiile art. (4) Expertiza poate fi ceruta si de tertul dobanditor. Sumele necesare intretinerii debitorului Art.(1) Daca in termen de 15 zile de la primirea incheierii de incuviint are a executarii debitorul nu plateste datoria. 214 Stabilirea pretului imobilului si a valorii altor drepturi Art. data prin incheiere. (2) In cazul in care obiectul executarii silite il formeaza mai multe bunuri imo bile distincte ale debitorului. 826. Incheierea se comunica partilor si expertului. arenzile si alte venituri. dar partile pot conveni o alta valoare. 747 ali n. cea stabilita de catre expert. si va hotari prin incheiere definitiva. in conditiile prevazute la a rt. la cererea acestuia. cu citarea partilor. (5)-(8) aplicandu-se in mod corespunzator. § 2. d) sa denunte contractele de locatiune existente. 825. aratata in cererea de executar e.

precum si la locul unde se de sfasoara licitatia. la locul fixat in acest scop. h) mentiunea. 827. data fara citarea partilor. termenul de vanzare nu se va putea fixa decat dupa radierea inscrierii prov izorii.(1) In termen de 5 zile de la stabilirea pretului imobilului. (6) si (7). (4) Publicatii in extras. ora si locul vanzarii la licitatie. cand este cazul. Punerea in vanzare Art. j) somatia pentru toti cei care pretind vreun drept asupra imobilului sa il anun te executorului inainte de data stabilita pentru vanzare. 825. (2) Termenul stabilit pentru vanzare nu va fi mai scurt de 20 de zile si nici ma i lung de 40 de zile de la afisarea publicatiei de vanzare la locul unde va avea loc licitatia. uz.000 lei. denumirea si sediul debitorului. dupa caz. in cazul in care creantele creditorilor urmaritori nu ar fi acoperite la prima licitatie. (2) Separat de pretul imobilului se va determina si valoarea drepturilor de uzuf ruct. (1) lit. daca acesta este altul decat locul unde este situat imobilul . prin expertiza. termenul pentru vanzarea imobilului ce va fi adus la cunostinta publica pri n publicatii de vanzare. 835 alin. m) semnatura si stampila executorului judecatoresc. c) numele executorului judecatoresc. in termenele si sub sa nctiunile prevazute de lege. sub sanctiunea nulitatii. a) si c)-m) sunt prevazute sub sanctiun ea nulitatii. si pana la acel termen sa prezinte o ferte de cumparare. data cu citarea in termen scurt a parti lor. sau intr-un ziar l ocal. reviste si alte publ icatii existente care sunt destinate vanzarii unor imobile de natura celui scos . se vor face. Pretul de la care vor incepe aceste lici tatii va fi cel prevazut la art. (3) Publicatia de vanzare se va afisa la sediul organului de executare si al ins tantei de executare. abitatie sau servitute. b) numarul dosarului de executare. uz. execut orul va fixa. ca imobilul se vinde grevat de drepturile de uzu fruct. g) pretul la care a fost evaluat imobilul. si ca. (1) lit. . (3) Cand se urmareste un imobil inscris in cartea funciara. f) identificarea imobilului cu aratarea numarului cadastral sau topografic si a numarului de carte funciara. daca aceste drepturi au fost intabulate ulteri or inscrierii vreunei ipoteci. pana la termenul de vanzare. precum si descrierea lui sumara. in cazul imobilelor inscrise in cartea funciara s e va avea in vedere valoarea acestor drepturi mentionata in cartea funciara. 828. daca va fi cazul. in co nditiile aratate la art. prin incheiere definitiva. precum si in ziare. prin incheiere definiti va. iar daca nu este inscrisa. k) somatia catre toti cei care vor sa cumpere imobilul sa se prezinte la termenu l de vanzare. daca nu trece peste aceasta suma.(1) Publicatiile de vanzare vor cuprinde urmatoarele mentiuni: a) denumirea si sediul organului de executare. la locul unde se afla imobilul urmarit. l) mentiunea ca ofertantii sunt obligati sa depuna. o garantie reprezentand 10% din pretul de pornire a licitatiei. intabulate ulterior inscrierii vreunei ipotec i. 825. cuprinzand mentiunile prevazute la alin. in favoarea unui t ert. se va proceda in aceeasi zi la o noua licitatie pentru vanza rea imobilului liber de acele drepturi. d) numele si domiciliul ori. la valoarea stabilita conform art. 215 (2) Mentiunile aratate la alin. intr-un ziar de circulatie natio nala. e) titlul executoriu in temeiul caruia se face urmarirea imobiliara. a) s i c)-m). asupra caruia exista o inscriere provizorie cu privire la dreptul de proprietate. ale tert ului dobanditor. daca valoarea imobilului depaseste suma de 250. ea se va stabili.re a licitatiei. daca va fi cazul. la sediul primariei in a carei raza teritoriala este situat imobilul. Publicitatea vanzarii Art. i) ziua. abitatie sau servitute. . si ale creditorului.

( 1). 830. la domiciliul sau sediul real. daca va fi cazul. Aceste dispozitii se aplica. (3) In cazul in care a optat pentru rezolutiune. Licitatia si adjudecarea imobilului Locul licitatiei Art. D aca actiunea in rezolutiune introdusa anterior inceperii urmaririi silite nu a f ost notata in cartea funciara. pentru valorificarea unuia dintre aceste dr epturi. o copie de pe publicatia de vanzare a imobilului se comunica si la parchetul de pe langa instanta de executare. ip oteca legala. (6) Dispozitiile prezentului articol se aplica si coschimbasului. daca se considera ca este mai potrivit pentru buna valorificare a acestuia. debitorului sau tertului dobanditor. Vanzarea se poate efectua si la sediul primariei in raza careia este situat imobilul. c) organelor fiscale locale. precum si oric arui alt instrainator care este titularul unei ipoteci legale asupra imobilului care face obiectul urmaririi silite. 831. sa isi exprime in scris optiunea de a continua ori nu judecata si sa noteze actiunea in cartea funciara. dupa caz. Situatia vanzatorului imobilului urmarit Art. precum si celor care au i nscrieri provizorii sau notari in legatura cu vreun drept real. in scris. (5) Cheltuielile de afisare si publicare vor fi avansate de catre creditorul urm aritor si vor fi preluate din pretul bunurilor urmarite. capacitatea si interpunerea sunt lasate la aprecierea sumara . introdusa potrivit alin. 832. cu conditia ca aceasta sa fi fost notata in cartea funciara. . precum si dreptul de a cere sau de a declara rezolutiunea pentru n eplata pretului. actiunea in rezolutiune a vanza rii se face in cadrul contestatiei la executare. § 3. (4) Actiunea in rezolutiune pentru neplata pretului. (5) Urmarirea silita a imobilului este de asemenea suspendata si atunci cand act iunea in rezolutiune pentru neplata pretului a fost introdusa anterior inceperii 216 urmaririi silite. Comunicarea publicatiilor de vanzare Art. in termenul prevazut la alin. . In acelasi termen trebuie facuta si declaratia unilaterala de rezolutiune a vanzarii. inclusiv pe pagini de internet deschise in acelasi scop. daca inscrierile sau notarile sunt anterioare notarii urmaririi. Participantii la licitatie Art. (2) Debitorul nu poate licita nici personal. precum si cap acitatea sa dobandeasca bunul ce se vinde. 829. in mo d corespunzator. (2) Daca nu a optat in termenul prevazut la alin. si declaratiei unilaterale de rezolutiune a vanzarii facute ina inte de inceperea urmaririi silite.la licitatie.(1) Cate un exemplar din publicatia de vanzare se va comunica. la domiciliul ales in actul prin care s-a constituit drept ul de ipoteca. pentru creditorii ipotecari. in termen de 5 zile de la comunicarea publicatiei. are capacitate deplina de exercitiu. va fi somat prin publicatie sa opteze.(1) Vanzatorul imobilului urmarit.Vanzarea se face la sediul organului de executare sau al instantei d e executare ori la locul unde este situat imobilul sau in orice alt loc. nici prin persoane interpuse. potri vit dispozitiilor pentru comunicarea si inmanarea citatiilor: a) creditorului urmaritor. sau. declaratia unilaterala de rezolutiune suspenda urmarirea silit a a imobilului. b) creditorilor ipotecari inscrisi in cartea funciara. vanzatorul se considera decazut din acest drept si nu mai poate r eclama decat creanta garantata cu ipoteca. . in conditiile legii. daca este cazul. vanzatorul poate. (2) In cazul in care se urmareste imobilul unui minor sau al unei persoane puse sub interdictie judecatoreasca. (3 ). (6) Indeplinirea acestor formalitati se va constata prin procese-verbale incheia te de executorul judecatoresc. care are. Comunicarea se va face. precum si coprop rietarilor. .(1) Poate participa la licitatie orice persoana care este indeobste cunoscuta ca fiind solvabila. (3) Solvabilitatea. in termen de 15 zile de la expe dierea optiunii catre executorul judecatoresc. iar in lipsa. (1) pentru dreptul de a obtine rezolutiunea.

ordinea vanzarii lor va fi aratata de debitor. care poate refuza facand mentiune desp re aceasta in procesul-verbal de licitatie.(1) Persoanele care vor sa cumpere imobilul la licitatie sunt obliga te sa depuna la unitatea prevazuta de lege. potrivit art . potrivit art. abitatie sau servi tute intabulate ulterior inscrierii vreunei ipoteci. dupa caz. va fi stabilita d e executor. 833. (6) nu s-a putut obti ne un pret suficient pentru acoperirea creantelor ipotecare inscrise anterior. l a intervale de timp care sa permita optiuni si supralicitari. scazut cu valoarea acestor drepturi socotita potrivit art. pornind de la pret ul oferit care este mai mare decat cel la care s-a facut evaluarea. prin 3 strigari succesive. (2) Creditorii urmaritori sau intervenienti nu au obligatia de a depune garantia prevazuta la alin. care se va pa stra la dosarul executarii. 834. (4) In cazurile prevazute la alin. la cererea debitorului sau a creditorului urmaritor.si imediata a executorului judecatoresc. Pentru noul termen. (3) De asemenea. iar in lipsa unei asemenea mentiuni. ca vanzarea sa se faca in acelasi timp pentru mai multe imobile sau separat pentru fiecare parcela in parte. care nu poate fi mai lung de 20 de zile de la data fixata pentru prima vanzare. partea interesata.(1) Executorul judecatoresc va amana vanzarea. sunt dispensate de garantia prevazuta la alin. (5) Creditorii urmaritori sau intervenienti nu pot sa adjudece bunurile oferite spre vanzare la o valoare mai mica de 75% din pretul de pornire a primei licitat ii. (2) In toate cazurile. (6) Daca imobilul este grevat de vreun drept de uzufruct. . (5) Executorul va oferi apoi spre vanzare imobilul. o garantie reprezentand 10% din p retul de incepere a licitatiei pentru termenul respectiv. 828. din oficiu sau la cer erea partii interesate.(1) Vanzarea la licitatie se face in mod public. uz. impreuna cu debitorul. (3) Daca mai multe imobile inscrise in diferite carti funciare sunt grevate cu a ceeasi ipoteca sau imobilul este compus din mai multe parcele. executorul judecatoresc va relua in ace . chiar de la acest pret. (2) si (3). in lipsa unei asemenea oferte. (4) In cazul cand imobilele sau parcelele se vand separat. dupa caz. daca valoarea creantei ipotecare sau valoarea cotei-parti a proprietarului nu acopera cuantumul garantiei prevazu te in alin. Efectuarea licitatiei Art. 826 alin. (2) Licitatia se va tine separat pentru fiecare imobil. Dovada consemnarii va fi atasata ofertei de cumparare. Garantia de participare Art. (2). daca a fost prezenta. executorul judeca toresc va putea dispune. (1). cele de efectu are a publicitatii vanzarii. . pana la termenul stabilit pentru vanzare. la dispozitia executorului judecator esc. daca aceasta parte nu este suficient individualizata. sub sanctiunea decaderii. poate solicita a manarea vanzarii prin cerere scrisa facuta inainte de inceperea licitatiei. (1). Ea incepe prin citi rea de catre executor a publicatiei de vanzare si a ofertelor primite pana la ac ea data. in lipsa. au asupra imobilului urmarit un drept de proprietate comuna pe cote-parti sau sunt titularii unui drept de preemptiune. daca se constata ca nu au fost respectate termenele de i nstiintare a debitorului sau a tertului dobanditor ori. se va completa diferenta. (1) persoanele c are. se vor reface formalitatile de publicitate incalcate. 835. la primul termen de vanzare strigarile vor incepe de la pretul cel mai mare oferit sau. (7) Daca din cauza existentei drepturilor aratate la alin. Executorul judecatoresc va putea dispune ca vanzarea sa se faca separat pentru o parte determinata din imobil. de la cel fixat in publicatie. 825 alin. s ocotite dupa datele din cartea funciara. . 217 Amanarea licitatiei Art. (4) Mandatarul va trebui sa prezinte o procura speciala autentica. dupa efectuarea operat iunii de dezmembrare a imobilului in cartea funciara. (1) sau.

Daca nu a participat la licitatie. daca este cazul. b) numele executorului judecatoresc. 828. iar celorlalti le-a fost restituita. prenumele si domiciliul sau. de creditor. (10) Executorul va tine o lista in care va trece numele persoanelor care au luat parte la licitatie si sumele pe care le-au oferit. urmeaza ca pret ul sa fie depus de acesta in termenul prevazut la alin. a oferit pretul de vanzare cel mai mare ori. Vanzarea se va putea face chiar daca se prezinta o singura persoana care ofera pretul de pornire al acestei licitatii . (12) In toate cazurile. la acelasi termen bunul va fi vandut la c el mai mare pret oferit. care va cuprinde: a) locul. denumirea si sediul adjudecata rului imobilului. 838. este obligat sa de puna pretul in termen de 15 zile de la data adjudecarii. 836. tinandu -se seama de garantia depusa in contul pretului. precum si de adjudecatar si de alti participa nti la licitatie. vanzarea se va amana la un alt termen. (8). la cererea credi torului. Exercitarea dreptului de preemptiune Art. (3) Cand adjudecatar este un creditor. tertului dobanditor. Vanzarea se va putea face chiar daca se prezinta o singura persoana c are ofera pretul de la care incepe licitatia. (2) Lista prevazuta la art. Depunerea pretului Art. el poate depune creanta sa in contul pret . iar vanzarea ramanand pe seama adjudecatarului. c) numele.easi zi licitatia pentru vanzarea imobilului liber de acele drepturi. (8) In cazul in care nu este oferit nici pretul la care imobilul a fost evaluat. licitatia va i ncepe de la pretul de 75% din pretul de pornire a primei licitatii. si ale reprezentantilor lor. executorul judecatoresc va putea stabili o noua licitatie in conditiile prevazute la alin. la cel mai mare pret oferit. prenumele si domiciliul sau. este decazut din dreptul de preemptiune. data si ora cand s-a tinut licitatie. fara scaderea aratata la alin. f) numele. Daca insa titularul dre ptului de preemptiune nu depune pretul in acest termen. daca va fi cazul. (11) Executorul va declara adjudecatar persoana care. in termen de 8 zile de la adjudec area imobilului.(1) Adjudecatarul imobilului va depune pretul la dispozitia executor ului judecatoresc. dar nu mai putin de 30% din pretul de pornire a primei licitatii. va fi preferat cel care are un drept de pr eemptiune asupra bunului urmarit. se vor anexa la procesul-verbal. dupa caz. e) mentiunea ca ofertantii au depus garantie si ca aceea a adjudecatarului s-a r etinut. . 835 alin. (2) Cel care si-a exercitat in termen dreptul de preemptiune. (9) Daca nici la a doua licitatie imobilul nu a fost adjudecat. (10). strigarile vor incepe de la pretul mentionat in publicatia de vanzare. cel care este titularul unui drept de preemptiune va putea sa i si exercite dreptul. denumirea si sediul participan tilor. daca e cazul. (1). cel aratat la alin. (6)-( 8). prenumele si domiciliul sau. La termenul astfel stabilit la alin. de cel mult 30 de zile. . la 218 acest termen. (6). la pret egal. dupa caz. debitorului. printr-o declaratie scrisa adresata executorului judecatore sc. la termenul de licitatie. Daca nu se o btine pretul de incepere a licitatiei. Daca nu se obtine acest pret. dupa caz. bunul va fi vandut. La acest termen. denumirea si sediul creditorul ui. daca este cazul. d) numele. daca sunt prezenti. sub sanctiunea decaderii. in termen de cel mult 30 de zile de la data vanzarii. 837.(1) Executorul va intocmi un proces-verbal despre desfasurarea si re zultatul fiecarei licitatii. licitatia va incepe de la pretul de 50% din pretul de pornire al primei licitatii. cu aratarea sumelor oferite de fiecare. (8). in acest c az. dupa caz. . de debitor si de tert ul dobanditor. (3) Procesul-verbal va fi semnat de executor. pentru care se v a face o noua publicatie in conditiile art. Procesul-verbal de licitatie Art. ofertele de cumparare si raportul de expertiza.

(1) si (2) de fostul adjudecatar se stabileste de executor prin procesul-verbal de licitatie. 835 alin. executorul. potrivit dispozi tiilor art. sau impotri va oricarei persoane care poseda ori detine in fapt. g) datele de identificare ale imobilului cu aratarea numarului cadastral sau top ografic si a numarului de carte funciara. la cerere. 220 h) mentiunea ca actul de adjudecare. (2) Daca la noul termen de licitatie imobilul nu a fost vandut. pentru creditor. care va cuprinde urmatoarele mentiuni: a) denumirea si sediul organului de executare. numarul acestora. 854 si 856. (3). semnatura si stampila executorului judecatoresc. prenumele si domiciliul sau. denumirea si sediul debitorulu i. cuantumul si data scadentei lor. constituie titlu executoriu impotriva adjudecatarului care nu plateste di ferenta de pret. . precum si datele de identificare ale f ostului proprietar. in cazul in care vanzarea s-a facut cu plata pretului in rate. la pretul de incepere a licitatiei la care bunul a fost adjudecat.Dupa adjudecarea imobilului catre unul dintre participantii la licit atie. 839. procedand. (1). i) mentiunea ca. va intocmi actul de adjude care. Reluarea licitatiei Art.Dupa plata integrala a pretului sau a avansului prevazut la art. liber de aceste drepturi.ului. Daca exista alti creditori care au un drept de preferinta i n conditiile art. pentru adjudecatar constituie titlu executoriu impotriva debitorului sau tert ului dobanditor. Plata pretului in rate Art. (3) Suma datorata potrivit alin. precum si s . c) numarul si data procesului-verbal de licitatie. dupa caz. j) data intocmirii. poate stabili plata pretului in rate . e) pretul la care s-a vandut si modalitatea de achitare in cazul in care vanzare a s-a facut cu plata in rate. abitatie sau servitute ori. precum si a debitorului pentru partea din pret care depaseste valoarea creantei. Adjudecatarul va putea sa achite la termenul de licitatie pretul oferit initial. precum si suma care se plateste de indata drept avans. ca imobilul s-a vandut grevat de drepturile de uz ufruct. imobilul adjudecat. potrivit art. executorul judecatoresc. executorul. imobilul se va scoate din nou in vanzare in contul acestuia. dupa caz. (1). d) numele. actul de adjudecare. Restituirea garantiilor Art.La cererea adjudecatarului. el fiind obligat sa plateasca cheltuielile prilejuite de noua licitatie si eventuala diferenta d e pret. . 838 alin. Nedepunerea pretului. este titlu de proprietate si ca poate fi inscris in cartea funciara. el va depune pana la concurenta pretului de adjude care si 219 suma necesara pentru plata creantelor lor. 842. 841 . fara niciun titlu. cu dobanda legala aferenta. . va dispune restituirea garantiil or depuse de ceilalti participanti. daca este cazul. daca imobilul se afla in posesia acestuia din urma. Actul de adjudecare Art. b) numele executorului judecatoresc. cand acesta nu este adjudecatar. investit cu formula executorie. 841.(1) Daca adjudecatarul nu depune pretul in termenul prevazut la art. f) mentiunea. care constituie titlu executoriu. Aceasta suma se va retine cu precadere din garantia depusa. fiind obligat. uz. (6) si (7). 839 alin. precum si a faptului c a. tertului dobanditor si ale adjudecatarului. . fostul adjudecat ar este obligat sa plateasca toate cheltuielile prilejuite de urmarirea imobilul ui. caz in care va fi obligat numai la plata cheltuielilor cauzate de noua licitatie. in masura in care acestea nu sunt aco perite prin diferenta de pret. cand este cazul. daca este cazul. in c onditiile prevazute la art. pe baza procesului-verbal de licitatie. 840. cu acordul cred itorului. sa depuna diferenta de pret in termenul pr evazut la alin. investit cu formula execu torie. 835.

instanta de executare va dispune. daca acesta nu plateste diferenta de p ret. cu exceptia cazului in care a fost pus anterior in posesie. debitorul sau tertul dobanditor. . (2) Daca actul de adjudecare este anulat. prin aceeasi incheiere. . .(1) Un exemplar de pe actul de adjudecare se va preda adjudecatarulu i spre a-i servi ca titlu de proprietate provizoriu.(1) Daca nu s-a facut contestatie in termenul aratat la art. De la aceasta data. data fara citarea partilor. SECÞIUNEA a 5-a Efectele adjudecarii Transmiterea proprietatii imobilului Art. (1) sa fie radiata. precum si promi siunea de a incheia un contract viitor. imobilul ramane liber de orice ipoteci sau alte sarc ini privind garantarea drepturilor de creanta. chiar in cazul in care adjudecatar este ins usi tertul dobanditor care avea deja dreptul inscris in cartea funciara. care nu este supusa niciunei cai de at ac. ca dreptul de proprietate al adjudecatarului sa fie intabulat in cartea funciara. adjudecatarul are dreptul la fructe si venituri. precum si drepturile reale intabulate dupa notarea urmaririi in cartea funciara se vor radia din oficiu.(1) In termen de o luna de la data inscrierii provizorii in cartea f unciara. 843. cu exceptia celei prevazute la art. Predarea si comunicarea actului de adjudecare Art. 835 alin. de cat re executor. 845. toate notarile facute cu urmarirea silita. Daca pretul de adjudecare se plateste in rate. . actul de adjudecare se va investi cu formula executorie de catre i nstanta de executare si acesta va fi pus in posesia imobilului adjudecat. (3) Sumele consemnate se vor restitui adjudecatarului. creditorii putandu-si realiza ace ste drepturi numai din pretul obtinut. datoreaza doba nzile pana la plata integrala a pretului si suporta toate sarcinile imobilului. vor fi radiate din oficiu drepturile reale intabulate ulterior inscrierii vreunei ipote ci. iar altul va fi comunicat d in oficiu biroului de cadastru si publicitate imobiliara pentru a fi inscris pro vizoriu in cartea funciara. (2). dupa caz. adjudecatarul dobandeste dreptul de a dispune de imobilul c umparat. de asemenea. potrivit regulilor de carte funciara. 844. dupa mentiunile cartilor funciare. 844 ali n. cu exceptia c elor pentru care adjudecatarul ar conveni sa fie mentinute.(1) Prin adjudecarea imobilului adjudecatarul devine proprietar. (3) In cazul in care imobilul a fost vandut cu plata pretului in rate. care ii va servi drept t itlu executoriu impotriva cumparatorului. (1) sau daca aceasta a fost respinsa prin hotarare definitiva. 843 alin. prin aceeasi hotarare. (2) Daca adjudecatarul va cere sa fie numit administrator-sechestru al imobilulu i adjudecat. Contestarea actului de adjudecare Art. la cererea adj udecatarului. daca exista. pr in incheiere. Contestatia suspenda eliberarea sau. distribuirea pretului. (3) De la data intabularii. creditorii urmaritori si orice alta pe rsoana interesata. (7). iar calitatea acestuia de administrator-sechestru al imobilului urmarit inceteaza. 845 alin. 221 (4) Instanta de executare va preda totodata creditorului urmaritor un exemplar a l actului de adjudecare investit cu formula executorie.emnatura adjudecatarului. 846. vor putea ataca actul de a djudecare. (2) Odata cu investirea cu formula executorie. si inscrierea in cartea funciar a a interdictiei de instrainare si de grevare a imobilului pana la plata integra la a pretului si a dobanzii corespunzatoare. (3). pe cheltuiala adjudecatarului. Investirea cu formula executorie a actului de adjudecare Art. (2) Prin intabulare. interdictia de instrainare sau de grevare. 843 alin. pe cale de contestatie la executare. instanta de executare va dispune din oficiu. sarcinile se sting la plata ultimei rate. daca vanzarea s-a facut in conditiile prevazute la art. potrivi t art. (4) Ipotecile si celelalte sarcini reale. executorul va continua urmarirea de la actul desfiintat si va solicita din oficiu ca inscrierea provizorie prevazuta l a art. daca pana la data adjudecarii beneficiar . executorul il va numi si trimite in posesie in aceasta calitate.

cererea de evictiune se va prescrie in termen de 3 ani de la data inscrierii actului de adjudecare in cartea funciara. dupa retinerea cheltuielil or de executare. cand este cazul. (2) Aceasta vanzare nu poate fi atacata nici pentru leziune. privind imobilul adjudecat este definitiv stinsa. Suspendarea impartelii pretului Art. (2) Dispozitiile art. 852. . instanta de executare. dupa caz. executorul jud ecatoresc va dispune si eliberarea sumei in mainile creditorului.(1) In cazul in care cererea de evictiune prevazuta la art.Daca exista un singur creditor urmaritor.(1) Orice cerere de evictiune.(1) Daca a fost evins total sau partial. . 850. 849 alin . 849. (5) Daca imobilul a fost adjudecat cu plata pretului in rate. 818 alin. potrivit dispozitiilor art. (2) Cand cererea de evictiune va fi facuta dupa imparteala pretului adjudecarii. pana la judecarea definitiva a cererii de evictiune. (1). cu toate accesoriile si ch eltuielile de executare. 817 alin. iar suma ramasa dispon ibila se preda debitorului. consemnand la dispoziti a creditorului urmaritor intreaga valoare a creantei. suma de bani realizata prin urmarirea silita s e elibereaza 223 acestuia pana la acoperirea integrala a drepturilor sale. Rangul creantelor cu preferinta generala Art. Desfiintarea masurilor asiguratorii sau de executare Art.(1) In cazul vanzarii silite la licitatie publica nu exista garantie contra viciilor ascunse. 740 si 741 se aplica in mod corespunzator. Actiunea in regres Art. au depus si alti creditori titlurile lor. . va putea sa suspende imparteala pretu lui. Mentinerea sau incetarea unor contracte Art. 848. 854. executorul judecatoresc procedeaz . adjudecatarul ii poat e actiona pe creditorii care au incasat pretul de adjudecare. inceteaza. debitorul ori alta persoana interesata poate obti ne desfiintarea masurilor asiguratorii sau de executare. (3) In cazul in care cererea este admisa. (2) In cazul imobilelor inscrise pentru prima data in cartea funciara. adjudecatarul il poate acti ona pe debitorul urmarit pentru a fi despagubit. 844 alin. pana la eliberarea sau distribuirea sumei rezultate din execut are.(1) In tot cursul urmaririi silite si pana la expirarea termenului p revazut la art. (3). (2) In masura in care nu se poate indestula de la debitor. in limita sumei in casate de acestia.(1) Locatiunea si celelalte acte juridice privitoare la imobilul adj udecat raman in fiinta sau.ul promisiunii nu si-a inscris in cartea funciara dreptul dobandit in temeiul co ntractului care a facut obiectul acesteia. cu sau fara cautiune. Aceasta prescrip tie curge si impotriva minorilor si persoanelor puse sub interdictie judecatorea sca. . 847. adjudecatarul nu i l va putea instraina sau greva. (2) Platile facute inainte de scadenta de catre locatar sau alte persoane intere sate sunt supuse dispozitiilor art. fara incuviintarea creditorilor urmaritori. Viciile ascunse si leziunea Art. (1) si (2). CAPITOLUL III Eliberarea si distribuirea sumelor realizate prin urmarirea silita SECÞIUNEA 1 Dispozitii generale Eliberarea sumei Art. dupa caz. 851. inai nte de plata integrala a pretului. instanta sau. in condit iile art. (2) este introdusa inainte de imparteala pretului din adjudecare. . totala sau partiala. . 853. 222 SECÞIUNEA a 6-a Dispozitii speciale Stingerea actiunilor contra adjudecatarului Art. (2). . 817 alin.(1) In cazul in care urmarirea silita a fost pornita de mai multi cr editori sau cand. . se va urma procedura de drept comun. la solicitarea adjudecatarului.

daca legea nu prev ede altfel. potrivit legii. 854 alin. Rangul creantelor accesorii Art. 855. contributii si din alte sume stabilite potrivit legii.Dobanzile si penalitatile sau alte asemenea accesorii ale creantei p rincipale vor urma ordinea de preferinta a acestei creante. ajutoarele pentru intretinerea si ing rijirea copiilor. . e) creantele fiscale provenite din impozite.(1) Daca exista mai multi creditori urmaritori sau intervenienti. c). Aceasta cerere va fi inscrisa in regi strele de publicitate numai daca se depune dovada notificarii facute organelor f iscale teritoriale. vatamarea integritatii corpora le sau a sanatatii. la 224 distribuirea sumei rezultate din vanzarea bunului. . j) alte creante. in raport cu conditia si starea a cestuia. au drepturi de ga j. pentru conservarea bunurilor al caror pret se distribuie. (2) In termen de 30 de zile de la notificare. (2) In acest scop. acordate in cadrul asigurarilor sociale. alocatii pentru copi i sau obligatia de plata a altor sume periodice destinate asigurarii mijloacelor de existenta. precum si orice alte cheltuieli facute in interesul comun al creditorilor. Declararea creantelor statului Art. asupra bunului vandut. . pentru incapacitate temporara de munca. (1) lit. precum si creantele reprezentand oblig atia de reparare a pagubelor cauzate prin moarte.(1) In termen de 15 zile de la inceperea executarii silite. din livrari de produse. g) creantele reprezentand despagubiri pentru repararea pagubelor pricinuite prop rietatii publice prin fapte ilicite. statul sau unitatea administrativteritoriala trebuie sa declare si sa inscrie valoarea creantei sale. pentru maternitate. pentru masuri asiguratorii sau de executare silita. . sumele cuvenite somerilor. ajutoarele de deces. f) creantele rezultand din imprumuturi acordate de stat. i) creantele reprezentand amenzi cuvenite bugetului de stat sau bugetelor locale . prestari de servicii sau executari de lucrari. 854-857. bugetelor locale si bugetelor fondurilor speciale. dupa depunerea sau consemnarea sumei rezultate din vanzare or i. (3) Nerespectarea obligatiei prevazute la alin. SECÞIUNEA a 2-a Distribuirea sumei rezultate din vanzarea bunurilor urmarite Termenul de depunere a titlurilor de creanta Art. refacerea sau intarirea sanatatii. datorate bugetului de stat. 858. executorul va fixa de urgenta un termen de 10 zile pentru depunerea titlurilor de creanta. orice creditor poate cere statului sau unitatilor administrativ-teritori ale sa declare creantele lor privilegiate. suma realizata se repartizeaza intre creditori proportional cu crean ta fiecaruia. de la data cand adjudecarea imobilului urmarit a devenit definitiva . b) cheltuielile de inmormantare a debitorului. ipoteca sau alte drepturi de preferinta conservate. in conditiile prevazute d e lege. Rangul creantelor garantate Art. d) creantele rezultand din obligatia legala de intretinere. daca legea nu prevede altfel: a) creantele reprezentand cheltuieli de judecata. (1) are ca efect pierderea prefe rintei in raport cu creditorii care au solicitat declaratia.a la distribuirea sumei potrivit urmatoarei ordini de preferinta. . pensiile. taxe. dupa caz. pr evenirea imbolnavirilor. 857. su ma rezultata din vanzare se distribuie acestora potrivit ordinii de preferinta p revazute la art. creantele lor vor fi platite inaintea creantelor prevazute la art. c) creantele reprezentand salarii si alte datorii asimilate acestora. bugetului asigurarilor soc iale de stat. precum si din chirii sau arenzi. h) creantele rezultand din imprumuturi bancare. potrivit legii. (2) In cazul creantelor care au aceeasi ordine de preferinta. 856.Daca exista creditori care.

potrivit dispozitiilor privitoare la comunicarea si inmanarea citatiilor. daca a fost prezenta. s tabilind suma ce se cuvine creditorului. titlurile de creanta in original. suma alocata credit orului se va stabili prin 225 acordul partilor. plata in rate a creantelor este greu de reali zat. sau de la comunicarea acestuia de ca tre executor. se vor imputa asupra capitalului. adminis tratorul. executorul va constata acest fapt printr-un proces-verbal semna t de el si de toate partile prezente. vor depune copii certificate de pe actiune si de pe actul constatator al infiintarii masurii asiguratorii. . care nu au fost inca depuse. custozii. dobanzile creantelor creditorilor urmaritori trecute in proiectul de distribuire inceteaza de a mai fi in sarcina debitorului urmarit. chiar in caz de conventie contrara. iar in l ipsa unui acord.De la data fixata pentru depunerea titlurilor de creanta. 858 alin. modul in care s-a facut imparteala mostenirii sau cu alte asemenea imprejurari. niciun creditor nu va mai put ea lua parte la distribuirea sumei obtinute din urmarire.sechestru.(1) In vederea participarii la distribuire. suma cu care creditorul va participa la distribuirea sumelor realizate prin ur marire. in termenul prevazu t la art. . pentru a participa la distribuire. toti creditorii interesa ti vor trebui sa depuna la sediul executorului judecatoresc. (1). Incetarea curgerii dobanzilor Art. instanta de executare va stabili. creditorii nu vor avea drept decat la dobanzile ce se platesc de insti tutia de credit la care s-au depus ori consemnat acele sume. prin incheiere . 73 0 ori art. (3) Creditorii care au infiintat masuri asiguratorii asupra bunurilor urmarite. precum si modul de fructificare a acesteia. locul unde acestia se gasesc. despre care executorul a luat cunostinta in conditiile art. 860. In acest din urma caz. iar daca acestea sunt insuf iciente. creditorii urmaritori. 825 alin. precum si. Daca institutia de credit la care s-au depus ori consemnat aceste sume plateste dobanzi. (2). organele fiscale locale. (2) Reprezentantul fiscului va depune inscrisurile doveditoare ale creantelor st atului sau unitatilor administrativ-teritoriale la sediul executorului judecator esc. care va prevedea si modul de fructificare a acesteia. (2) Daca partile nu se inteleg. drepturile de preferinta neinscrise in ca rtea funciara sau in alte registre publice. cu respectarea dispozitiilor alin. 861. (3) In cazul in care niciuna din parti nu sesizeaza instanta de executare in ter menul aratat la alin. Incheierea se da cu citarea in termen scurt a partilor si este supusa numai apelului. (4) Daca debitorul a decedat si se constata ca. in raport cu numarul mostenitori lor. (4).(3) Debitorul. (1). precum si partea din aceasta pe care o va plati fiecare mostenitor in parte. partea interesata v a putea sesiza instanta de executare in circumscriptia careia se face executarea pentru a stabili suma alocata creditorului. dobanzile si cheltuielile ce le sunt datorate. (4) Termenul se va afisa la sediul executorului judecatoresc si la cel al instan tei de executare cu cel putin 5 zile inainte de termenul fixat pentru depunerea titlurilor de creanta. daca a lipsit. Afisarea va fi constatata printr-un proces-verbal care se va depune la dosar.(1) In cazul in care unul dintre titlurile depuse de creditorii urma ritori contine obligatia debitorului de a plati o suma de bani in mod periodic. (4). . Creantele periodice Art. astfel incat ratele datorate sa fie platite cu precadere din dobanzile incasate. aratand in mod distinct capitalul. . sa procedeze potrivit alin. vor fi instiintati din oficiu despre fixarea acestui t ermen. 859. iar bunurile ramase in patrimoniul debitorului dupa efectuarea executarii sau ve niturile sale nu asigura plata in viitor a ratelor datorate. daca va fi cazul. (2). Depunerea titlurilor de creanta Art. (5) Dupa expirarea termenului aratat la alin. in termen de 15 zile de la incheier ea procesului-verbal. la cererea creditorului. instanta poate. executorul judecatoresc va solicita acesteia stabilir ea sumei alocate creditorului. adjudecatarul si titularii drepturilor si sarcinilor stinse prin adjudecare.

Cont estatia suspenda de drept plata creantei sau a partii din creanta contestata. Afisarea proiectului de distribuire Art. (3) In lipsa obiectiunilor in termenul aratat la alin.verbal semnat de executor si de toate persoanele pr ezente. creanta garantata cu o astfel de ipoteca va fi repartizata. La primul termen la care partile au fost legal citate. (2). (2). semnat de el si de cei prezenti. 826 alin. executorul va lua act de acordul re alizat si va dispune repartizarea sumelor potrivit acestei intelegeri. dupa expirarea termenului prevazut la art. (2). uz. (5) Titularii drepturilor de uzufruct. iar cei care au formulat obiectiuni staruie i n mentinerea lor. 864 alin. (4) Creantele care nu pot fi valorificate decat dupa executarea bunurilor unui c odebitor principal vor fi trecute ca socotite sub conditie suspensiva. executorul va incheia un proces-verbal in care va consemna obi ectiile celor prezenti. pot formula. proportional cu restul de pret ce a ramas de la fiecare imobil. (2) Ei vor fi citati cu mentiunea expresa ca. potrivit ordinii de preferinta prevazute la art. . 864. in terme n de 5 zile de la data comunicarii. abitatie si servitute. creantele acestora vor fi alo cate asupra partii din suma ramasa dupa indestularea drepturilor creditorilor ur maritori si a celor care au intervenit in timp util. cu o suma ale carei dobanzi anuale sa fie suficiente pentru a asigura plata ratelor rentei. proiectul de distrib uire devine definitiv. la cererea 226 creditorilor cu rang posterior. care va f i consemnata intr-un proces. . potrivit dispozitiilor privitoare la comunicarea si inmanarea citatiilor. Incercarea de conciliere.(1) Daca la termenul fixat in vederea concilierii. Intocmirea proiectului de distribuire Art. proportional cu pr etul obtinut pentru fiecare imobil in parte. (2) Daca nu se ajunge la un acord. (4) In caz de obiectiune. instanta este obligata sa s . 863. . (2) Se va putea infiinta poprire numai asupra sumelor atribuite creditorilor sau debitorului prin procesul-verbal de distribuire. vor fi trecuti in ordinea inscrierii cu valoarea acestor drepturi insc rise in cartea funciara. debitorul sau cre ditorii care au formulat obiectiuni nu mai staruie in mentinerea lor sau se ajun ge la un acord privind modul de distribuire.Interdictia popririi Art. executorul va convoca in scris debitorul si toti credi torii in vederea unei eventuale concilieri. care poate fi contestata in conditiile art.(1) In termen de 5 zile de la expirarea termenului pentru depunerea titlurilor de creanta. (3) Cel nemultumit de proiectul de distribuire poate introduce contestatie in te rmen de 5 zile de la data intocmirii procesului-verbal aratat la alin. cu mentiunea ca ele vor fi platite numai potriv it regulilor prevazute la art. Efectele Art. 854-857.(1) Proiectul de distribuire va fi comunicat debitorului si creditor ilor care si-au depus titlurile de creanta. 870 si 871. (3) Creantele cu termen si cele conditionale vor fi repartizate dupa rangul lor. care va avea loc la sediul executoru lui in termen de cel mult 15 zile de la data primirii ultimei contestatii. (2) In cazul in care imobilele grevate de o ipoteca colectiva au fost vandute im preuna. ( 2). stinse prin ad judecare. (6) Creditorul unei rente pe viata sau altei creante periodice va fi trecut in o rdinea inscrierii in cartea funciara.(1) Sumele rezultate din valorificarea bunurilor urmarite si cele co nsemnate la dispozitia executorului nu pot fi poprite de catre creditorii debito rului sau ai adjudecatarului. sub sanctiunea decaderii. 865. iar daca nu este inscrisa. iar daca printre cred itorii urmaritori si intervenienti se afla si creditori care au intervenit tardi v. 862. iar daca sunt creante ipotecare ant erioare. ca si cum ar fi pure si simple. executorul va intocmi proiectul de distribuire a sumelor. asupra imobilelor adjudecate. dupa ce s-au acoperit creantele cu rang anterior ipotecii colective. cu valoarea determinata potr ivit art. . obiectiuni la proiect ul de distribuire. 681. in scris.

(1) prin inch eiere executorie. suma cuvenita creditorului va fi distrib uita creditorilor care vin dupa acesta. de urgenta si cu precadere. 228 Plata creantelor conditionale Art.(1) Sumele corespunzatoare creantelor contestate sau acelora pentru care s-au infiintat masuri asiguratorii. suma se va consemna la unitatea prevazuta de lege p ana la indeplinirea conditiei rezolutorii sau suspensive. 871. (3) In cazul in care creditorii prevazuti la alin. (3) Suma ramasa se va elibera debitorului. .Daca creanta este afectata de un termen suspensiv. plata sumei rezultate din e xecutare se poate dispune numai dupa expirarea termenului de depunere a titluril or de creanta ori. pentru a fi el iberata la implinirea termenului. . dupa caz. . din oficiu ori la cerere. Plata creantelor afectate de termen Art. (2) Contestatorul a carui cerere a fost respinsa va raspunde fata de creditori p entru dobanzile ce trec peste acelea prevazute la art. 869. 861 si pentru toate preju diciile cauzate de intarzierea la plata a sumelor cuvenite. . 870. (2) Daca insa conditia este suspensiva. SECÞIUNEA a 3-a Plata sumei rezultate din urmarirea silita Conditiile Art. printr-o singura hotarare. . . fiind decazuti di n dreptul de a face contestatie la executare. 866.(1) Daca prin lege nu se dispune altfel. dupa caz. Cand o astfel de creanta este fara doban da. Apelul suspenda executarea incheierii atacate. (1) sunt considerati ca au renuntat la obiectiunile formulate. Hotararea poate fi atacata numai cu apel in termen de 5 zile de la comunicare. (6). Daca insa creditorul nu este de acord sa se faca s caderea. distribuirea sumei. Indreptarea erorilor de calcul si a greselilor materiale Art. dupa caz. 682 alin. (2) Executorul se va pronunta asupra platii sumei aratate la alin. 227 Solutionarea contestatiilor Art. (2) Dovada efectuarii platii va fi comunicata executorului.e pronunte asupra mentinerii sau.(1) Platile vor fi efectuate de catre unitatea la care au fost depus e sau consemnate sumele rezultate din urmarire. la data expirarii termenului de formulare a obiecti unilor impotriva proiectului de distribuire. aceasta se va pla ti chiar daca termenul nu s-a implinit. Efectuarea platilor Art. de debi tor. 867.(1) Toate contestatiile formulate impotriva proiectului de distribui re se judeca de instanta de executare. decat daca acesta va da o cautiune sau va constitui o ipoteca in favoarea celor care ar trebui sa se foloseasca de aceasta suma in caz ul indeplinirii conditiei. nu se va putea elibera cr editorului suma cuvenita.Erorile de calcul si alte greseli materiale se vor indrepta de execu tor. pe baza unei dispozitii de plata trimise de executorul judecatoresc.(1) Atunci cand conditia este rezolutorie. plata inainte de termen nu se va face decat daca se scade dobanda cuvenita p ana la implinirea termenului. . Plata creantelor contestate Art. in tot sau in parte. data fara citarea partilor. vor fi consemnate spre a fi platite ulterior. (4) Debitorul sau creditorii care nu s-au prezentat la termenul aratat la alin. creanta sa se va consemna la unitatea prevazuta de lege. cu citarea in termen scurt a partilor. facandu-se mentiune despre aceasta in incheierea prin care se dispune eliberarea sau. (2) Dupa ramanerea definitiva a hotararii de solutionare a contestatiei sau a ce . 868. dar nerecunoscute. 872. daca acestia vor da o cautiune sau vor c onstitui o ipoteca pentru a garanta restituirea sumei primite in caz de indeplin ire a conditiei. a inlaturarii suspendarii. care o va pastra la dosarul executarii. (1) si (2) nu dau o cautiune sau nu constituie o ipoteca. Instanta se pronunta prin incheiere care poate fi atacata separat numai cu apel in termen de 5 zile de la pronuntare. precum si cele reclamate in conditiile prevazute la art.

lei date asupra actiunii pe baza careia s-a infiintat masura asiguratorie, execu torul, la cererea debitorului sau a creditorului interesat, va dispune, potrivit hotararii respective, fie eliberarea sumelor corespunzatoare creantei contestat e ori alocate pe baza de masura asiguratorie, fie distribuirea lor, in conditiil e legii, intre creditorii ramasi neindestulati. Suma ramasa se va elibera debito rului. (3) Daca suma reclamata a fost pastrata pentru obtinerea de catre creditorii int ervenienti a titlurilor executorii necesare, in conditiile prevazute la art. 682 alin. (6), executorul, la cererea uneia dintre parti sau chiar din oficiu, va c ita debitorul, creditorul urmaritor si creditorii intervenienti, cu exceptia cel or indestulati integral, si, dupa ascultarea celor prezenti, va dispune eliberar ea sumei retinute in contul creditorilor intervenienti care au obtinut intre tim p un titlu executoriu. Infatisarea partilor interesate va putea fi dispusa, la c ererea oricaruia dintre creditori, si inainte de expirarea termenului legal pent ru obtinerea titlului executoriu, in afara de cazul in care mai exista alti cred itori care urmeaza sa obtina titlul executoriu. Suma ramasa se va elibera debito rului. Plata creantelor periodice Art. 873. - (1) Suma alocata creditorului unei creante periodice va fi intrebuin tata in vederea fructificarii ei, pentru asigurarea platii ratelor, in modul con venit de partile interesate, iar in lipsa unui acord, in modul in care se va hot ari de instanta de executare, la sesizarea partii interesate sau, in lipsa, a ex ecutorului judecatoresc, in conditiile prevazute la art. 860. (2) Daca dobanzile sumei alocate vor fi mai mici decat ratele datorate, diferent a se va intregi prin preluare din capital. (3) Dupa stingerea, din orice motive, a obligatiei de plata, suma ramasa va fi d istribuita creditorilor ramasi neindestulati sau eliberata debitorului. 229 Predarea titlurilor de creanta Art. 874. - (1) Titlurile creantelor platite integral vor fi eliberate creditori lor, cu mentiunea stingerii totale a datoriei, iar debitorului i se va remite un certificat constatator al stingerii integrale a acelor creante. (2) Titlurile creantelor platite partial vor fi eliberate creditorilor cu mentiu nea partii platite. Inchiderea procedurii Art. 875. - (1) Dupa predarea titlurilor, executorul, prin incheiere data fara c itarea partilor, constata incetarea urmaririi silite si dispune inchiderea dosar ului. (2) Creditorii care nu au fost indestulati pot cere insa reluarea urmaririi sili te, in conditiile legii, sau efectuarea unei noi urmariri asupra altor bunuri al e debitorului, daca este cazul. Sumele neridicate Art. 876. - Sumele consemnate si neridicate in termen de 5 ani de la data comuni carii incheierii prin care s-a aprobat distribuirea acestora se fac venit la bug etul local, dispozitiile art. 769 aplicandu-se in mod corespunzator. TITLUL III Executarea silita directa CAPITOLUL I Dispozitii generale Modul de executare Art. 877. - (1) In cazul in care obligatia debitorului prevazuta in titlul execu toriu consta in lasarea posesiei unui bun, in predarea unui bun sau a folosintei acestuia ori in evacuarea debitorului dintr-o locuinta sau dintr-o alta incinta , in desfiintarea unei constructii, plantatii sau a altei lucrari ori in indepli nirea oricarei alte activitati stabilite pentru realizarea drepturilor creditoru lui, iar debitorul nu executa de bunavoie obligatia sa in termenul prevazut in s omatie, executorul sau, dupa caz, creditorul, in raport cu imprejurarile cauzei si natura obligatiei ce se executa, va proceda fie la executarea silita, fie va sesiza instanta de executare in vederea aplicarii unei amenzi judiciare. (2) Atribuirea prin hotarare judecatoreasca a unui imobil sau obligatia de a-l p reda, a-l lasa in posesie ori in folosinta, dupa caz, cuprinde si obligatia de e vacuare a imobilului, daca legea nu prevede in mod expres altfel.

Executarea fara somatie Art. 878. - La cererea creditorului, daca se justifica o nevoie urgenta sau exis ta pericol ca debitorul sa se sustraga de la urmarire, sa ascunda, sa distruga o ri sa deterioreze bunurile ce trebuie predate, instanta va putea sa dispuna, pri n incheierea de incuviintare a executarii silite, ca executarea silita sa se fac a de indata fara somatie. 230 Procesul-verbal de indeplinire a executarii Art. 879. - (1) Despre indeplinirea executarii obligatiilor prevazute in prezent ul capitol, executorul va incheia un proces-verbal in conditiile art. 669, stabi lind totodata cheltuielile de executare pe care urmeaza sa le plateasca debitoru l. (2) Procesul-verbal va fi predat partilor interesate, iar un exemplar va fi past rat la dosarul executarii. (3) Procesul-verbal constituie titlu executoriu in privinta cheltuielilor de exe cutare, stabilite in sarcina debitorului. Imposibilitatea predarii silite a bunului Art. 880. - In cazul in care predarea silita a unui bun a devenit imposibila din cauza distrugerii, ascunderii sau deteriorarii acestuia ori a altor asemenea im prejurari, executorul va consemna aceasta intr-un proces-verbal intocmit in cond itiile art. 879 si totodata va dispune, prin incheiere, incetarea executarii sil ite. Obligarea debitorului la plata contravalorii bunului Art. 881. - (1) Daca in titlul executoriu nu s-a stabilit ce suma urmeaza a fi p latita ca echivalent al valorii lucrului in cazul imposibilitatii predarii acest uia, instanta de executare, la cererea creditorului, va stabili aceasta suma pri n hotarare data cu citarea partilor. (2) Hotararea este executorie si este supusa numai apelului. Suspendarea executa rii acestei hotarari nu se va putea obtine decat cu consemnarea sumei stabilite. Dispozitiile art. 740 si 741 sunt aplicabile in mod corespunzator. (3) Pe baza cererii prevazute la alin. (1), creditorul va putea infiinta masuri asiguratorii. CAPITOLUL II Predarea silita a bunurilor mobile Instiintarea debitorului Art. 882. - Daca partea obligata sa predea un bun mobil, determinat prin calitat e si cantitate, nu isi indeplineste obligatia in termen de 24 de ore de la comun icarea incheierii de incuviintare a executarii, predarea lui se va face prin exe cutare silita. Efectuarea executarii silite Art. 883. - In vederea executarii silite a obligatiei prevazute la art. 882, exe cutorul judecatoresc va ridica bunul urmarit de la debitor sau de la persoana la care se afla, punandu-l pe creditor in drepturile sale, stabilite prin titlul e xecutoriu. Procesul-verbal de constatare Art. 884. - Executorul judecatoresc va incheia, in conditiile art. 879, un proce s- verbal despre indeplinirea executarii, stabilind totodata cheltuielile de exe cutare pe care urmeaza sa le plateasca debitorul. 231 CAPITOLUL III Predarea silita a bunurilor imobile Termenul de executare Art. 885. - (1) Nicio evacuare din imobilele cu destinatie de locuinta nu poate fi facuta de la data de 1 decembrie si pana la data de 1 martie a anului urmator , decat daca creditorul face dovada ca, in sensul dispozitiilor legislatiei loca tive, el si familia sa nu au la dispozitie o locuinta corespunzatoare ori ca deb itorul si familia sa au o alta locuinta corespunzatoare in care s-ar putea muta de indata. (2) Dispozitiile alin. (1) nu se aplica in cazul evacuarii persoanelor care ocup a abuziv, pe cai de fapt, fara niciun titlu, o locuinta si nici celor care au fo st evacuati pentru ca pun in pericol relatiile de convietuire sau tulbura in mod grav linistea publica.

Instiintarea debitorului Art. 886. - Daca partea obligata sa evacueze ori sa predea un imobil nu isi inde plineste aceasta obligatie in termen de 8 zile de la comunicarea incheierii de i ncuviintare a executarii, ea va fi indepartata prin executare silita, iar imobil ul va fi predat celui indreptatit. Efectuarea executarii silite Art. 887. - (1) In vederea executarii silite a obligatiei prevazute la art. 886, executorul judecatoresc se va deplasa la fata locului, va soma pe debitor sa pa raseasca de indata imobilul, iar in caz de impotrivire, il va evacua din imobilu l respectiv pe debitor impreuna cu toate persoanele care ocupa imobilul in fapt ori fara niciun titlu opozabil creditorului, cu sau fara ajutorul fortei publice , dupa caz, punand pe creditor in drepturile sale. (2) Cand debitorul lipseste sau refuza sa deschida usile, executorul va fi insot it de agenti ai fortei publice ori reprezentanti ai jandarmeriei, dupa caz. (3) Dupa deschiderea usilor imobilului, prezenta celor mentionati la alin. (2) v a putea fi suplinita de 2 martori asistenti. Custodia bunurilor mobile Art. 888. - (1) Daca executarea priveste un imobil in care se gasesc bunuri mobi le ce nu formeaza obiectul executarii si pe care debitorul nu le ridica singur o ri sunt sechestrate intr-o alta urmarire, executorul va incredinta aceste bunuri in pastrarea unui custode, care poate fi chiar creditorul, pe cheltuiala debito rului. Despre aceasta masura va fi instiintat creditorul in folosul caruia bunur ile au fost sechestrate. (2) Dispozitiile prezentei carti referitoare la custozi in materie de urmarire m obiliara propriu-zisa sunt aplicabile in mod corespunzator. (3) Daca bunurile lasate in custodie nu sunt sechestrate in favoarea altei urmar iri, executorul va fixa, prin procesul-verbal aratat la art. 889, termenul in ca re debitorul trebuie sa le ridice, care nu poate fi mai lung de o luna. 232 Procesul-verbal de constatare Art. 889. - Despre indeplinirea executarii potrivit prevederilor prezentei secti uni, executorul judecatoresc va intocmi un proces-verbal, dispozitiile art. 879 fiind aplicabile. Vanzarea bunurilor lasate in custodie Art. 890. - (1) Daca debitorul nu ridica bunurile in termenul aratat in procesul - verbal prevazut la art. 889 si acestea au valoare de piata, ele vor fi scoase in vanzare, inclusiv cele care sunt insesizabile prin natura lor, potrivit regul ilor din materia vanzarii bunurilor mobile urmaribile. (2) Pretul bunurilor vandute, dupa deducerea cheltuielilor de vanzare, va fi con semnat pe numele debitorului, care va fi instiintat despre aceasta potrivit disp ozitiilor privitoare la comunicarea si inmanarea citatiilor. (3) Bunurile care nu au valoare de piata sunt declarate abandonate, cu exceptia hartiilor si documentelor de natura personala, care sunt sigilate si conservate de executor timp de 2 ani. (4) Despre toate acestea va fi instiintat si debitorul, potrivit dispozitiilor p revazute la alin. (2), precum si organul financiar local pentru a prelua bunuril e abandonate. Dispozitiile art. 769 se aplica in mod corespunzator. (5) La expirarea termenului prevazut la alin. (3), executorul judecatoresc va di struge documentele conservate si va incheia un proces-verbal in care va mentiona documentele oficiale si instrumentele bancare care au fost distruse. Reocuparea imobilului Art. 891. - (1) Daca debitorul se reinstaleaza sau ocupa in mod abuziv, fara nic iun titlu, imobilul din care a fost evacuat sau obligat sa il lase creditorului, el va putea fi evacuat din nou, la cererea creditorului sau a altei persoane in teresate. (2) In acest caz, va putea fi facuta o noua executare silita in baza aceluiasi t itlu executoriu, fara somatie si fara nicio alta formalitate prealabila. CAPITOLUL IV Executarea silita a altor obligatii de a face sau a obligatiilor de a nu face SECÞIUNEA 1 Dispozitii comune

Executarea obligatiei de a face Art. 892. - Daca debitorul refuza sa indeplineasca o obligatie de a face cuprins a intr-un titlu executoriu, in termen de 10 zile de la comunicarea incheierii de incuviintare a executarii, creditorul poate fi autorizat de instanta de executa re, prin incheiere executorie, data cu citarea partilor, sa o indeplineasca el i nsusi sau prin alte persoane, pe cheltuiala debitorului. Executarea obligatiei de a nu face 233 Art. 893. - (1) Dispozitiile prevazute in prezenta sectiune sunt aplicabile in m od corespunzator si in cazul cand titlul executoriu cuprinde o obligatie de a nu face. (2) Creditorul va putea cere instantei de executare sa fie autorizat, prin inche iere executorie, data cu citarea partilor, sa desfiinteze el insusi sau prin alt e persoane, pe cheltuiala debitorului, lucrarile facute de acesta impotriva obli gatiei de a nu face. Aplicarea amenzii civile Art. 894. - (1) Daca in termen de 10 zile de la comunicarea incheierii de incuvi intare a executarii debitorul nu executa obligatia de a face sau de a nu face, c are nu poate fi indeplinita prin alta persoana, acesta poate fi constrans la ind eplinirea ei, prin aplicarea unei amenzi judiciare, de catre instanta de executa re. (2) Cand obligatia nu este evaluabila in bani, instanta sesizata de creditor il poate obliga pe debitor, prin incheiere definitiva, data cu citarea partilor, sa plateasca, in favoarea statului, o amenda judiciara de la 100 lei la 1.000 lei, stabilita pe zi de intarziere pana la executarea obligatiei prevazute in titlul executoriu. (3) Atunci cand obligatia are un obiect evaluabil in bani, amenda prevazuta la a lin. (2) poate fi stabilita de instanta intre 0,1% si 1% pe zi de intarziere, pr ocentaj calculat din valoarea obiectului obligatiei. (4) Daca in termen de 3 luni de la data comunicarii incheierii de aplicare a ame nzii, debitorul nu executa obligatia prevazuta in titlul executoriu, instanta de executare, la cererea creditorului, va fixa suma definitiva datorata statului c u acest titlu, prin incheiere definitiva, data cu citarea partilor, iar pentru a coperirea prejudiciilor cauzate prin neindeplinirea obligatiei prevazute la alin . (1), creditorul poate cere obligarea debitorului la daune-interese; in acest d in urma caz, dispozitiile art. 881 sunt aplicabile in mod corespunzator, iar exe cutarea silita va continua pentru realizarea daunelor- interese astfel stabilite . (5) Amenda judiciara va putea fi inlaturata ori redusa, pe calea contestatiei la executare, daca debitorul executa obligatia prevazuta in titlul executoriu si d ovedeste existenta unor motive temeinice care au justificat intarzierea executar ii. (6) Incheierile date in conditiile alin. (4) sunt executorii si se comunica din oficiu, prin grija grefierului de sedinta, organelor fiscale competente in veder ea executarii silite, potrivit Codului de procedura fiscala. Interzicerea daunelor cominatorii Art. 895. - Pentru neexecutarea obligatiilor prevazute in prezentul capitol nu s e pot acorda daune cominatorii. Concursul fortei publice Art. 896. - Daca, in cazurile prevazute la art. 892 si 893, debitorul se opune l a executarea obligatiei de catre creditor, executorul judecatoresc, la cererea c reditorului, va obtine, in conditiile legii, concursul organelor de politie, jan darmerie sau al altor agenti ai fortei publice, dupa caz. Efectuarea inscrierilor in cartea funciara Art. 897. - (1) Daca printr-un titlu executoriu s-a dispus efectuarea unei inscr ieri in cartea funciara impotriva celui inscris ca titular al dreptului, credito rul va putea 234 solicita, direct sau prin intermediul executorului judecatoresc, biroului de cad astru si publicitate imobiliara sa dispuna inscrierea in baza acestui titlu.

. 900. . pro nuntata cu citarea parintilor si. Regulile speciale de executare Art. la cererea c reditorului. un program de consiliere psiho logica. (3) La finalizarea programului de consiliere. precum si atunci cand debitorul este de rea-credinta si ascunde minorul. cand acesta apreciaza ca este necesar. (2). pentru ca ac easta sa dispuna. 901.(1) Daca executorul constata ca insusi minorul refuza in mod categor ic sa il paraseasca pe debitor sau manifesta aversiune fata de creditor. pentru savarsirea infractiunii de nerespectare a hotararii judecatoresti. se va proceda potrivit dispozitiilo r art. (1). (4) Nu este permis niciunei persoane sa bruscheze minorul sau sa exercite presiu ni asupra lui pentru a se realiza executarea. debitorul nu executa obligatia sa. agentii fortei publice sunt obliga ti sa isi dea concursul la executare.(2) Daca cel impotriva caruia s-a dispus efectuarea inscrierii a fost totodata o bligat. (3) La solicitarea executorului judecatoresc. dupa caz. (2) In aceste cazuri. in vederea preluarii acestuia de catre creditor. sa predea imobilul in mainile creditorului. 898. ii va pune in vedere sa permita celui lalt parinte sa isi exercite dreptul de a avea legaturi personale cu minorul. a unui psiholog desemnat de aceasta. Prezenta psihologului nu este nec esara daca reprezentantul directiei are aceasta calificare.(1) Dispozitiile prezentului capitol sunt aplicabile si in cazul mas urilor privitoare la minori prevazute intr-un titlu executoriu. exercitarea dreptului de a avea legaturi personale cu minorul. (3) Daca debitorul nu se va conforma somatiei executorului. Opunerea la executare Art. prin incheiere nesupusa niciunei cai de atac.(1) Daca in termen de o luna de la comunicarea incheierii prevazute la art. in mod corespunzator. va sesiza instanta de executare pentru a se face aplicarea preveder ilor art. 885 si urmatoarele. amenda stabilita d e instanta potrivit art. 894 va curge pana la momentul executarii. sa evacueze ori. (2). sau. Dispozitiile legale privind ascultarea copilului raman aplicabile. po trivit programului stabilit in titlul executoriu. (3) Dispozitiile prezentului articol sunt aplicabile. executorul judecatores c va proceda la executarea silita.(1) Daca debitorul nu isi indeplineste obligatia. dupa caz. psihologul numit de instanta va in . a persoanei la care se afla copilul. 235 (2) In cazul in care debitorul nu isi indeplineste obligatia in termenul prevazu t la alin. 894 alin. dupa caz. executorul judecatoresc va consemna acest fapt si va sesiza de indata p archetul de pe langa instanta de executare in vederea inceperii urmaririi penale . pentru o perioada ce nu poate depasi 3 luni. dar nu mai mu lt de 3 luni de la comunicarea incheierii prevazute la art. 899. Refuzul minorului Art. executorul judecatoresc va trimite parintelui sau persoane i la care se afla minorul incheierea de incuviintare a executarii impreuna cu o somatie in care ii va comunica acesteia data la care sa se prezinte impreuna cu minorul la sediul sau ori in alt loc stabilit de executor. prin acelasi titlu executoriu sau prin altul. va into cmi un proces-verbal in care va consemna constatarile sale si pe care il va comu nica partilor si reprezentantului directiei generale de asistenta sociala si pro tectie a copilului. precum si alte masuri prevazute de lege. si i n cazurile in care obligatia cuprinsa in titlul executoriu priveste efectuarea i nscrierilor in alte registre publice decat cartea funciara. in functie de varsta copilului. darea in plasament. cum sunt stabili rea locuintei minorului. (2) Executarea se va efectua in prezenta unui reprezentant al directiei generale de asistenta sociala si protectie a copilului si. (2) Reprezentantul directiei generale de asistenta sociala si protectie a copilu lui va sesiza instanta competenta de la locul unde se afla minorul. inapoierea minorului de catre perso ana care il tine fara drept. . 894. 894 alin. . acesta. in conditiile legii. SECÞIUNEA a 2-a Executarea hotararilor judecatoresti referitoare la minori Domeniul de aplicare Art. Cererea se solutioneaza de urgenta in camera de consiliu.

. 904. 879 fiind aplicabile in mod corespunzator. . partile pot co nveni sa introduca cererea de divort la orice judecatorie din Romania. . cel mai tarziu pana la primul termen de judecata la care a fost citat in mod legal. Cererea de divort Art. (4) Neintroducerea cererii in termenele aratate la alin. dupa caz. dupa caz. se va mentiona in cerere aceasta imprejurare. sotul parat poate cere divortul pentru motive ivite ulterior. (1) si (3) atrage decad erea sotului parat din dreptul de a cere divortul pentru acele motive. (2) Daca nu sunt copii minori. judecatoria compete nta este aceea in 236 circumscriptia careia isi are locuinta paratul. (3) La cerere se vor alatura o copie a certificatului de casatorie si. 903.(1) Sotul parat poate sa faca si el cerere de divort. (4) La cerere se poate alatura. (1). Pentru faptele petrecute dupa aceasta da ta. (2) Daca nici reclamantul si nici paratul nu au locuinta in tara. pentru fap tele petrecute inainte de aceasta data. . cererea de divort este de competenta Judecatoriei Sectorulu i 5 al municipiului Bucuresti. (2) Cu toate acestea.Executorul judecatoresc va incheia un proces-verbal in care va const ata modul de indeplinire a obligatiilor prevazute la art. reprezentantul directiei generale de asistenta socia la si protectie a copilului va sesiza de indata instanta competenta pentru a se pronunta asupra mentinerii masurilor privitoare la minor care n-au putut fi puse in executare.tocmi un raport pe care il va comunica instantei.(1) Desfacerea casatoriei prin divort poate fi ceruta numai de soti. dupa caz. (3) In cazul in care motivele divortului s-au ivit dupa inceperea dezbaterilor a supra fondului la prima instanta si in timp ce judecata primei cereri se afla in apel. la rezolvarea aspectelor a ccesorii divortului. iar cand paratul nu are locuinta in tara. executorului judecatoresc si d irectiei generale de asistenta sociala si protectie a copilului. executorul va relua procedura executa rii silite. 905. este competenta judecatoria in circumscriptia careia isi are locuinta reclamantul. Cererea reconventionala Art. (5) Daca si in cursul acestei proceduri. intelegerea sotilor rezultata din medi ere cu privire la desfacerea casatoriei si.(1) Cererea de divort este de competenta judecatoriei in circumscrip tia careia se afla cea din urma locuinta comuna a sotilor. potrivit art. (2) Cererea paratului se va face la aceeasi instanta si se va judeca impreuna cu cererea reclamantului. 898 alin. In lipsa unui asemenea acord. 902. Calitatea procesuala activa Art. Procesul-verbal de constatare Art. CARTEA a VI-a Proceduri speciale TITLUL I Procedura divortului CAPITOLUL I Dispozitii comune Instanta competenta Art. dispozi tiile art. pe langa cele prevazute de lege p entru cererea de chemare in judecata. numele copiilor minori ai celor 2 soti ori adoptati de acestia. executarea nu va putea fi realizata din cauza refuzului minorului.(1) Cererea de divort va cuprinde. 906. paratul va putea face cerere pana la inceperea dezbaterilor asupra fondului in cererea reclamantului. 899. Daca cere rea reclamantului a fost respinsa. sotul pus sub interdictie judecatoreasca poate cere divort ul prin reprezentant legal sau personal in cazul in care face dovada ca are capa . Daca sotii nu au avut locuinta comuna sau daca niciunul dintre soti nu mai locuieste in circumscripti a judecatoriei in care se afla cea din urma locuinta comuna. (4) Dupa primirea raportului psihologului. cererea paratului va putea fi facuta direct la instanta investita cu jude carea apelului. . cate o copie a certificatelor de nastere ale copiilor minori.

. . Prezenta personala a partilor Art. care il impied ica sa se prezinte personal. .Daca la termenul de judecata. 908. . partile se vor infatisa in persoana . 909. precum si.(1) In fata instantelor de fond. po trivit prevederilor Codului civil. masuri provizorii cu privire la stabilirea locuintei copiilor minori. mandatar sau. . in acest caz. (3) In toate cazurile. instanta va cere dovezi sau va dispune cercetari pentru a verifica daca paratul isi are locuinta la locul indicat in cerere si. Absenta reclamantului Art. instanta se va pronunta din oficiu si asupra numelui pe care il vor purta sotii dupa divort. (2) Instanta va incerca la fiecare infatisare impacarea sotilor.(1) Sotii se pot impaca in tot cursul judecatii. Renuntarea la judecata Art. 237 c) locuinta familiei. f) incetarea regimului matrimonial si. Citarea paratului Art. prin tutore ori curator. precu m si asupra contributiei parintilor la cheltuielile de crestere si educare a cop iilor. la locul sau de munca. e) obligatia de intretinere sau prestatia compensatorie intre fostii soti. instanta va lua act de impacare si va dispune. .citatea de discernamant neafectata. (3) De asemenea. in astfel de cazuri. Masurile vremelnice Art. este pus sub interdictie judecatoreasca. Cererile accesorii si incidentale Art. la incasarea alocatiei de stat pentru copii si la fol osirea locuintei familiei. va dispu ne citarea lui la locuinta sa efectiva.Reclamantul poate renunta la judecata in tot cursul judecatii. in prima instanta.(1) La cerere. se va putea folosi si de faptele vechi. prin hotarare definitiva. . 907. inchiderea dosarului. daca va constata ca nu locuieste acolo. iar acesta nu s-a prezentat la primul termen de judecata.Daca procedura de citare a sotului parat a fost indeplinita prin afi sare. chiar daca acest lucru nu a fost solicitat prin cererea de divort. lichidarea comunitatii de bunur i si partajul acestora. afara numai daca unul dintre soti executa o pedeapsa privativa de libertate. reclamantul lipsest e nejustificat si se infatiseaza numai paratul. chiar daca paratul se impotriveste. Renuntarea reclamantului nu are niciun efect asup ra cererii de divort facute de parat. instanta se va pronunta asupra exercitarii autoritatii parintesti. potrivit prevederilor Codului civil. . are re sedinta in strainatate sau se afla intr-o alta asemenea situatie. b) numele sotilor dupa divort. nascuti inaintea sau in timpul casatoriei ori ad optati. d) despagubirea pretinsa pentru prejudiciile materiale sau morale suferite ca ur mare a desfacerii casatoriei. 912. 911. la obligatia de intretinere. chiar daca nu au fo st platite taxele de timbru.(1) Daca in timpul procesului de divort unul dintre soti decedeaza. dupa caz. 914. . contributia parintilor la cheltuielile de crestere si educare a copiilor. cererea va fi respinsa ca nesust inuta. 913. (2) Cand sotii au copii minori. instanta de divort se pronunta si cu privire la: a) exercitarea autoritatii parintesti. 910. pe tot timpul procesului.Instanta poate lua. 238 Impacarea sotilor Art. prin ordonanta presedi ntiala. cel in cauza se va putea infat isa prin avocat. precum si restituirea taxelor de timbru. locuinta copilului si dreptul parintelui de a a vea legaturi personale cu acesta. daca este cazul. daca au fost achitate. e ste impiedicat de o boala grava. instanta este obligata sa il asculte pe copilul minor. In acest caz. dupa caz. (2) Oricare dintre soti va putea formula o cerere noua pentru fapte petrecute du pa impacare si. Decesul unuia dintre soti Art.

serviciului de stare civila unde a fost incheiata casatoria. CAPITOLUL II Divortul remediu SECÞIUNEA 1 Divortul prin acordul sotilor Domeniul de aplicare Art.Hotararea prin care se pronunta divortul nu se va motiva. 920. din of iciu. hotararea definitiva prin care s-a de sfacut casatoria nu este supusa contestatiei in anulare si revizuirii in ce priv este divortul. 918. (1). 917. 916. la cererea partilor. potrivit alin. cu privire la celelalte cereri accesorii instanta va conti nua judecata. in condi tiile legii. (2) Apelul paratului va fi judecat chiar daca se infatiseaza numai reclamantul. 406 alin. (3) Pentru introducerea in cauza a mostenitorilor sotului reclamant. instanta va face aplicarea art. Nemotivarea hotararii Art. fara a face mentiune despre culpa sotilor. Caile de atac. . Cererea acceptata de parat Art. Prin aceeasi hotarare. inchiderea dosarului. 239 Depunerea cererii Art.(1) La termenul de judecata. dupa care va fixa termen pentru solutionarea cer erii in camera de consiliu. (2) Cu toate acestea. in cererea de divort sotii vor stabili si modalitati le in care au convenit sa fie solutionate cererile accesorii divortului. daca la judecata se prezinta numai paratul. lasand mostenitori. In caz contrar.instanta va lua act de incetarea casatoriei si va dispune. daca ambel e parti solicita instantei aceasta. cand cererea de divort se intemeiaza pe culpa paratului si reclamantul decedeaza in cursul procesului. in conditiile Co dului civil. Daca mandatarul est e avocat. instanta va verifica daca sotii staruie in desfacerea casatoriei pe baza acordului lor si. daca unul dint re soti a fost intreprinzator. . dispozitiile alin. instanta va verifica exis tenta consimtamantului sotilor. (3) Daca va fi cazul. Registrului n ational al regimurilor matrimoniale. in caz afirmativ.Dispozitiile prezentei sectiuni nu se aplica cazurilor in care sotii au optat pentru divortul pe cale administrativa sau notariala. cu procura speciala autentica. prin hotarare definit iva.(1) Cand cererea de divort este intemeiata pe culpa sotului parat.(1) In cazul in care cererea de divort se intemeiaza. pe care instanta o va admite numai daca va constata culpa exclusiva a sotului parat. solutionand to todata si cererile privind exercitarea autoritatii parintesti. (3) Primind cererea formulata in conditiile alin. in stanta va lua act de invoiala sotilor cu privire la cererile accesorii. in conditiile prevazute de Codul civil. (3) Daca unul dintre soti s-a recasatorit. contributia parin tilor la cheltuielile de crestere si educare a copiilor si numele sotilor dupa d ivort. Solutionarea cererii Art. (2) Daca sotii nu se invoiesc asupra cererilor accesorii. 1. . prevazut de Codul civil. pe acordul partilor. instanta va administra probele prevazute de lege pentru solutionarea acestora si. iar hotararea pronuntata potrivit alin. . 915. (1) raman aplicabi le. 919. (1). acestia vor put ea continua actiunea. (1) este definitiva. (4) Instanta la care hotararea de divort a ramas definitiva o va trimite. instan . i ar acesta recunoaste faptele care au dus la destramarea vietii conjugale. (4) Hotararea pronuntata in conditiile alin. va pronunta o hotarare cu privire la divort. si. va pronunt a divortul. (1) pct. (2) este definitiva numai in ceea ce priveste divortul . el va certifica semnatura sotilor. potrivit legii.(1) Apelul reclamantului impotriva hotararii prin care s-a respins c ererea va fi respins ca nesustinut. registrului comertului. pronuntand o hotarare supusa cailor de atac prevazute de lege. . (2) Atunci cand este cazul. . ea va fi semnata de ambii soti sa u de catre un mandatar comun. Publicitatea hotararii Art.

oricare din tre ei va putea cere divortul. iar din dovezile administrat e rezulta ca numai reclamantul este culpabil de destramarea casatoriei. se vor aplica in mod cores punzator dispozitiile art. asumandu-si responsabilitatea pentru esecul casat oriei. 922. presedintele instantei va dispune sa i se comunice celui a carui punere sub interdictie judecatoreasca a fost ceruta copi i de pe cerere si de pe inscrisurile anexate. va lua avizul unei comisii de medici specialisti. fara a face mentiune despre culpa pentru desfacerea casatorie i. va efectua cercetarile necesa re. potri vit Codului civil. instanta va administra probe privind e xistenta bolii si starea sanatatii sotului bolnav si va pronunta divortul. daca este cazul. 925. 924. . Aceeasi comunicare se va face si p rocurorului. cand este cazul. cererea acestuia va fi respinsa ca neintemeiata. va pronunta divortul fara a cerceta temeinic ia motivelor de divort si fara a face mentiune despre culpa pentru desfacerea ca satoriei. . (3) Daca paratul nu a facut cerere reconventionala. iar daca cel a carui puner e sub interdictie judecatoreasca este ceruta se gaseste internat intr-o unitate sanitara. chiar atunci can d numai unul dintre ei a facut cerere. 926.Daca. din cauza unor motive temeinice. faptele din care rezulta al ienatia mintala sau debilitatea mintala a acesteia. .Cererea de punere sub interdictie judecatoreasca a unei persoane va cuprinde. daca din dovezile administrate reiese ca amandoi sunt vinovati de destramarea casatoriei. (2) Dispozitiile art. . 921. 189.(1) Dupa primirea cererii. cererea va fi solutionata potrivit art. 927. 241 (3) Presedintele. 926 alin. instanta va verifica existenta si durata despartirii in fap t si va pronunta divortul din culpa exclusiva a reclamantului.(1) Cand sotii sunt separati in fapt de cel putin 5 ani.(1) Instanta va pronunta divortul din culpa sotului parat atunci can d. (2)-(4) se aplica in mod corespunzator. al unitatii sanitare prevazute la art. potrivit avizului comisiei de medici specialisti si. (2) Daca sotul parat se declara de acord cu divortul. 919. precum si dovezile propuse. pe langa elementele prevazute la art.Cererea de punere sub interdictie judecatoreasca a unei persoane se solutioneaza de instanta competenta in a carei circumscriptie aceasta isi are do miciliul. Internarea provizorie Art. sesizeaza instanta de tutela in a carei circu mscriptie domiciliaza cel a carui punere sub interdictie judecatoreasca este cer uta. SECÞIUNEA a 2-a Divortul din motive de sanatate Conditiile Art. Num irea curatorului este obligatorie in vederea reprezentarii in instanta a celui a carui punere sub interdictie judecatoreasca este ceruta. va lua si avizul acesteia. (2) Procurorul. 919 alin. (1). (2). . .ta. 923. . in vederea numirii unui curator in conditiile prevazute de Codul civil. 240 CAPITOLUL III Divortul din culpa sotilor Culpa in destramarea casatoriei Art. 922. (3) Daca reclamantul nu este de acord cu pronuntarea divortului in conditiile al in. in cazul in care stare a sanatatii lui impiedica prezentarea sa personala. raporturile dintre soti sunt grav vatamate si continuarea casatoriei nu mai este posibila.Cand divortul este cerut pentru ca starea sanatatii unuia dintre sot i face imposibila continuarea casatoriei. TITLUL II Procedura punerii sub interdictie judecatoreasca Instanta competenta Art. atunci cand cererea nu a fost introdusa de acesta. In acest caz. Masurile prealabile Art. daca reclamantul este de acord. Continutul cererii Art. (2) Instanta poate sa pronunte divortul din culpa ambilor soti. Divortul pentru separarea in fapt indelungata Art. direct sau prin organele politiei. imputabile acestuia. este necesara obse .

(1) sunt aplicabile si instantelor investite cu judecarea cailor de atac prevazute de lege. c) serviciului sanitar competent.(1) Ridicarea interdictiei judecatoresti se face cu procedura prevaz uta in prezentul titlu. munici piului sau sectorului municipiului Bucuresti si la sediul instantei. punandu-i si intrebari pentru a constata starea sa mintala. e) registrului comertului. pentru ca acesta sa instituie asupra celui pus sub interdictie judecatoreasca. dupa cum urmeaza: a) serviciului de stare civila la care nasterea celui pus sub interdictie judeca toreasca este inregistrata. 242 Ridicarea interdictiei Art. (2) Dispozitiile alin. (3) In cazul in care cererea de punere sub interdictie judecatoreasca a fost res pinsa. 928. el va fi ascultat la locul unde se gaseste. (2) La termenul de judecata. (2) Despre ridicarea interdictiei judecatoresti se face mentiune pe hotararea pr in care s-a pronuntat interdictia judecatoreasca. spre a numi. b) instantei de tutela in circumscriptia careia domiciliaza cel pus sub interdic tie judecatoreasca. 930. dispozitivul acesteia in copie legalizata. cu invitatia ca orice persoana sa comunice datele p e care le cunoaste in legatura cu cel disparut.(1) Dupa sesizarea instantei. 931. pentru a se face mentiune pe marginea actului de nas tere. d) biroului de cadastru si publicitate imobiliara competent. TITLUL III Procedura de declarare a mortii Instanta competenta Art. Masurile prealabile Art. instanta este obligata sa asculte pe cel a carui pu nere sub interdictie judecatoreasca este ceruta. un curator. instanta care a pronuntat-o va comunica. dispunandu-se citarea partilor. 929. Judecata Art. 926. intr-o unitate sanitara de specialitate. notarea cererii in cartea funci ara. (3) Presedintele va sesiza instanta de tutela de la ultimul domiciliu cunoscut a l celui a carui moarte se cere a fi declarata. din oficiu. in vederea numirii unui tutore. . municipiului sau sectorului municipiului Bucuresti. .rvarea mai indelungata a starii mintale a celui a carui punere sub interdictie j udecatoreasca este ceruta si observarea nu se poate face in alt mod. (4) Daca in patrimoniul persoanei a carei moarte se cere a fi declarata exista b unuri imobile. . curatela instituita pe durata procesului inceteaza de drept. se va fixa termenul pentru judecarea cererii. (3) Judecarea se va face cu participarea procurorului. p e cel mult 6 saptamani. o supraveghere permanenta. precum si inregistrarea acesteia in registrul comertului. precum si organe lor politiei in a caror raza teritoriala a avut ultimul domiciliu cunoscut cel d isparut sa culeaga informatii cu privire la acesta. daca este cazul. orasului.(1) Dupa primirea actelor prevazute la art. (2) Totodata. presedintele va dispune sa se faca afisarea cererii la ultimul dom iciliu cunoscut al celui disparut. s olicitand si concluziile procurorului. presedintele va cere primariei comunei . va putea dispune internarea provizorie. potrivit legii. cand este cazul. presedintele va cere. orasului. . Comunicarea hotararii Art. . pentru notarea in c artea funciara. precum si p ublicarea intr-un ziar de larga circulatie a unui anunt despre deschiderea proce durii de declarare a mortii. daca persoana pusa sub interdictie judecatoreasca est e intreprinzator. in conditiile prevazute de Codul civil.Cererea de declarare a mortii unei persoane se introduce la instanta competenta in a carei circumscriptie acea persoana a avut ultimul domiciliu cun oscut. de indata. care se aplica in mod corespunzator.(1) Dupa ce hotararea de punere sub interdictie judecatoreasca a ram as definitiva. daca este intrepr . 932. instanta. Daca cel a carui punere sub interdictie judecatorea sca este ceruta nu este in stare sa se infatiseze in instanta. la sediul primariei comunei.

instanta. cu mentiunea ca aceasta a ramas definitiva. urmand procedura prevazuta la art. 244 TITLUL IV Masurile asiguratorii CAPITOLUL I Sechestrul asigurator SECÞIUNEA 1 Dispozitii generale Notiunea Art. 936. (3) De asemenea.(1) Dupa trecerea a doua luni de la data efectuarii publicatiilor si dupa primirea rezultatelor cercetarilor. va fi citat si curatorul. va fi comunicat serviciului de stare civila de la u ltimul domiciliu cunoscut al celui declarat mort.La cererea oricarei persoane interesate. 933 alin.Sechestrul asigurator consta in indisponibilizarea bunurilor mobile . (4) Judecarea se va face cu participarea procurorului. daca a fost numit.Cand se cere rectificarea sau constatarea nulitatii hotararii declar ative de moarte si in patrimoniul persoanei a carei moarte a fost declarata exis ta bunuri imobile. . (3) De asemenea. Rectificarea datei mortii Art. .inzator. (4) Cand este cazul. Tot astfel se va proceda cand se infatiseaza certificatul de stare civ ila prin care se constata decesul celui declarat mort. . pe baza cercetarilor facute de organele competente. Judecata Art. Daca persoana in cauza a avut un mandatar. (3) Dispozitivul hotararii de constatare a nulitatii hotararii. Nulitatea hotararii Art. (2) Judecarea cererii se face cu citarea persoanelor care au fost parti in proce sul de declarare a mortii si cu participarea procurorului. orasului. in registrul succe soral. Instanta va putea dispune si adminis trarea altor probe.(1) Prin grija instantei care a judecat cererea. spre a se numi un curator. se comunica serviciului de stare civila pentru anula rea inregistrarii. pentru a da lamuriri instant ei. (2) Persoana a carei moarte se cere a fi declarata se citeaza la ultimul domicil iu cunoscut. instanta va rectifica data mortii stabilita prin hotarare. va fi citat si acesta. citatia se publica intr-un ziar de larga circulatie. municipiului sau sectorul ui municipiului 243 Bucuresti. Dispozitiile art. . 937. Notarea cererii in cartea funciara Art. 938. . (2) Dispozitivul hotararii va fi comunicat instantei de tutela de la ultimul dom iciliu cunoscut al celui declarat mort. in a carei raza teritoriala a avut ultimul domiciliu cunoscut cel dec larat mort. cu mentiunea ca h otararea a ramas definitiva. (2) Cererea se poate introduce de indata ce s-a cunoscut faptul mortii. precum si in alte registre publice. 934. dispozitivul hotararii de declarare a mortii va fi notat in cartea funciara si se va inregistra in registrul comertului. Situatiile speciale Art. daca va fi ca zul. daca se va dovedi ca nu a fost cu putinta ca moartea sa se fi produs la acea data. se va fixa termen de judecata. din oficiu.(1) Cererea de constatare a nulitatii hotararii declarative de moart e in cazul in care persoana este in viata se face la instanta care a pronuntat h otararea. va dispune notarea cererii in cartea fu nciara. dar cadavrul nu poate fi gasit ori identificat. . se poate int roduce si la instanta in a carei circumscriptie a decedat acea persoana. precum si la acest domiciliu. 932 alin.(1) Cererea de declarare a mortii unei persoane a carei incetare din viata este sigura. dispozitivul hotara rii de declarare a mortii ramase definitiva se va afisa timp de doua luni la sed iul acelei instante si al primariei comunei. (1) si (2) si ale art. . 939. Comunicarea hotararii Art. (1) nu sunt aplicabile. dispozitivul hotararii de declarare a mortii. 935. 933. 936. pentru a inregistra moartea.

instanta va putea ridica. Cer erea se solutioneaza in camera de consiliu. daca dovedeste ca a intentat actiune si depune. poate solicita infiintarea unui sechest ru asigurator asupra bunurilor mobile si imobile ale debitorului.Nedepunerea cautiunii in termenul fixat de instanta atrage desfiinta rea de drept a sechestrului asigurator. Desfiintarea de drept a sechestrului asigurator Art. care se aplica in mod corespunzator.(1) Daca debitorul va da. 941. in cazul in care cererea principala. . in termen de 5 zile de la comunicare. Procedura de solutionare Art. (3) Instanta poate incuviinta sechestrul asigurator chiar daca creanta nu este e xigibila. vor dobandi vreun drept asupra imobilului respectiv. creditorul trebuie sa dovedeasca indeplinirea celorla lte conditii prevazute la alin. cat si la judecarea apelului. El poate fi obligat la plata unei cautiuni in cuantumul fixat de catre instanta. (1) si sa depuna o cautiune. in temeiul careia a fost i ncuviintata masura asiguratorie. (4) se aplica atat la solutionarea cererii. daca dovedeste ca a intentat cerere de chemare in judecata. (2) Instanta va decide de urgenta.(1) Creditorul care nu are titlu executoriu. . de urgenta si cu citarea in termen s curt a partilor. Dispozitiile art. cu citarea in termen sc urt a partilor.(1) Masura sechestrului asigurator se aduce la indeplinire de catre executorul judecatoresc. al carei cuantum va fi fixat de catre instanta. prin incheiere executorie. 942 se aplica in mod corespunzator. Ridicarea sechestrului asigurator Art. o garantie indestulatoa re. (3) se aplica in mod corespunzator. data fara citarea partilor. executorul va aplica sechestrul asupra bunurilor urmaribile numai in masura necesara realizarii creantei. a fost anulata. daca este cazul. Valorificarea bunurilor sechestrate . . (2) De asemenea. (3) Sechestrul asigurator pus asupra unui imobil se va inscrie de indata in cart ea funciara.(1) Cererea de sechestru asigurator se adreseaza instantei care este competenta sa judece procesul in prima instanta. Apelul se judeca de urgenta si cu precadere. in termen de 5 zile de la pronuntare. prin incheiere supusa numai apelului. fara citarea partilor. (4) Impotriva modului de aducere la indeplinire a masurii sechestrului cel inter esat va putea face contestatie la executare. 942. Asu pra cererii instanta se pronunta prin incheiere definitiva. in cazurile in care debitorul a micsorat prin fapta sa asigurarile dat e creditorului sau nu a dat asigurarile promise ori atunci cand este pericol ca debitorul sa se sustraga de la urmarire sau sa isi ascunda ori sa isi risipeasca averea. Apelul se judeca de urgenta si cu precadere. odata cu cererea de sechestr u. la instanta ierarhic superioara. . Dispozitiile art. 245 Executarea masurii Art. Incheierea este su pusa numai apelului. Aceasta se constata prin incheiere defin itiva. In aceste cazuri. cuantumul cautiuni i si termenul inauntrul caruia urmeaza sa fie depusa aceasta. (3) Dispozitiile art. 943.sau imobile urmaribile ale debitorului aflate in posesia acestuia sau a unui ter t in scopul valorificarii lor in momentul in care creditorul unei sume de bani v a obtine un titlu executoriu. de bitorul poate cere ridicarea masurii de catre instanta care a incuviintat-o. data fara citarea pa rtilor. o cautiune de jumatate din valoarea reclamata. fixand totodata. 940. in camera de consiliu. Conditiile de infiintare Art. sechestrul asigurator. 984 alin. in toate cazurile. 944. Inscrierea face opozabil sechestrul tuturor acelora care. respinsa sau perimata prin hota rare definitiva ori daca cel care a facut-o a renuntat la judecarea acesteia. dar a carui creanta est e constatata in scris si este exigibila. potrivit regulilor prezentului cod cu privire la execut area silita. (2) In cazul bunurilor mobile. la cererea debitorului. 941 alin. (2) Acelasi drept il are si creditorul a carui creanta nu este constatata in scr is. la instanta ierarhic superioara. dupa insc riere. .

ar fi necesare. Aceasta se constata prin incheiere definit iva. stabilind in acelasi timp toate m asurile preventive care. Stramutarea sechestrului Art. instanta care a dispus masura asiguratorie poate ordona ca na va sa intreprinda una sau mai multe calatorii. 953. (5) Navlul pentru calatoriile autorizate de instanta. va putea fi adaugat la pretul vanzari i. (3) Neintroducerea actiunii in termenul prevazut la alin. 951. .(1) Dupa incuviintarea sechestrului asigurator. In acest caz.Creditorul posesorului legitim al conosamentului poate proceda la se chestrarea marfurilor reprezentate in conosament. Interdictia sechestrului Art. . la cererea creditoru lui care are un privilegiu asupra unei nave. in conditiile dispozitiilor prezentei sectiuni. predate comandantului de capitania portului. (4).(1) In cazuri urgente. (2) Nava se considera ca este gata de plecare din momentul in care comandantul a re la bord certificatele. (3) Nava poate pleca numai dupa transcrierea incheierii de incuviintare in regis trele autoritatii maritime respective si inscrierea mentiunii corespunzatoare in actul de nationalitate. precum si ale sectiu nii 1 a prezentului capitol care se aplica in mod corespunzator. 947. . . dispozitiile art. 950. precum si permisul de plecare . data cu citarea partilor.(1) Nava gata de plecare nu poate fi pusa sub sechestru asigurator. 946. (2) Dispozitiile art. cu citarea partilor. a unui coproprietar al navei sau ch iar a debitorului. 246 SECÞIUNEA a 2-a Dispozitii speciale privind sechestrul asigurator al navelor civil e Dreptul de a sechestra o nava civila Art. (2) Cererea de sechestru se judeca de urgenta. 952. creditorul care a obtinut instituirea sechestrului asigurator e ste obligat sa introduca actiunea la instanta competenta sau sa initieze demersu rile pentru constituirea tribunalului arbitral intr-un termen de cel mult 20 de zile de la data incuviintarii masurii asiguratorii. dupa caz. dupa imprejurari. calea de atac este recursul.Art. 948 alin. . la cererea debitorului sau. 948 alin. (2) se aplica in mod corespunzator. 941 si 944 aplicanduse in mod corespunzator. Incheierea este executorie. aflate la bordul unei nave. . . 949. toate documentele navei. dupa ce mai intai se vor s cadea cheltuielile prevazute la alin. Autorizarea efectuarii de calatorii Art. a creditorului.In toate cazurile in care competenta de prima instanta apartine curt ii de apel. 945. (1) atrage desfiintare a de drept a sechestrului asigurator. 948. . in camera de consiliu. instanta care a dispus sechestrul asigurator poate inc uviinta schimbarea navei sechestrate cu alta. Dispozitiile speciale Art. . 247 (4) Cheltuielile necesare pentru efectuarea calatoriei se vor avansa de cel care a solicitat aceasta.Valorificarea bunurilor sechestrate nu se va putea face decat dupa c e creditorul a obtinut titlul executoriu. la care Romania este pa rte.Competenta de solutionare a cererii de sechestru asigurator asupra u nei nave apartine tribunalului locului unde se afla nava.(1) Pentru motive temeinic justificate. indiferent de instanta la care s-a introdus sau urmeaza a fi introdusa actiunea de fond. Da . cererea de infiintare a sechestrului asigurat or asupra unei nave se poate face chiar si inaintea introducerii actiunii de fon d. Instanta competenta Art. Sechestrarea marfurilor Art. Conditiile Art. Infiintarea sechestrului. (2) Dispozitiile art.Creditorul poate solicita infiintarea sechestrului asigurator asupra unei nave. (2) se aplica in mod corespunzator. cu respectarea conventiilor internationale asupra sechestrului navelor.

. titl urilor de valoare sau altor bunuri mobile incorporale urmaribile datorate debito rului de o a treia persoana sau pe care aceasta i le va datora in viitor in teme iul unor raporturi juridice existente. care s e aplica in mod corespunzator. pe calea or donantei presedintiale. de asemenea. CAPITOLUL II Poprirea asiguratorie Obiectul popririi asiguratorii Art. (2) In caz de admitere. . 982 si urmatoarele apl icandu-se in mod corespunzator.Cererea pentru infiintarea sechestrului judiciar se va adresa instan tei investite cu judecarea actiunii principale in cazul prevazut la art. c) asupra unor bunuri mobile care alcatuiesc garantia creditorului. 955. . 956. desfiintarea si ridicarea popririi asiguratorii se vor efectua potrivit dispozitiilor art. dispozitiile art. 962.(1) Cererea de sechestru judiciar se judeca de urgenta. dispozitiile art. Executarea sechestrului Art.(1) Ori de cate ori exista un proces asupra proprietatii sau altui d rept real principal. respectiv instantei in circumscriptia careia se afla bunul in cazurile p revazute la art. Masurile urgente Art.Poprirea asiguratorie se poate infiinta asupra sumelor de bani. c apitania portului nu va elibera documentele necesare navigatiei si nu va admite plecarea navei din port sau rada. .Solutionarea cererii. 949 va putea dispune. 963. 959. 961.Pentru asigurarea traficului portuar si a sigurantei civile pe durat a imobilizarii navei. creditorul va trebui sa cear a si descarcarea marfii. prin incredinta rea pazei acestora unui administrator-sechestru desemnat potrivit art. 960 ali n. instanta de judecata va pute a sa incuviinteze. la cererea celui interesat. Instanta competenta Art.(1) Masura sechestrului asigurator se aduce la indeplinire prin imob ilizarea navei de catre capitania portului unde aceasta se afla. (1). asupra posesiei unui bun mobil sau imobil ori asupra folosi ntei sau administrarii unui bun proprietate comuna.Sechestrul judiciar consta in indisponibilizarea bunurilor ce formea za obiectul litigiului sau. in conditiile legii. . . in conditiile stabilite la art. CAPITOLUL III Sechestrul judiciar Notiunea Art. Oprirea temporara a plecarii navei Art. 940. masuri urgente. 957. (2). . b) asupra unui bun cu privire la care cel interesat are motive temeinice sa se t eama ca va fi sustras. 943 aplicandu-se in mod corespunzator. in absenta unei hotarari judecat oresti. 960. Conditiile de infiintare Art. instanta va putea sa oblige pe reclamant la darea unei c autiuni. chiar fara a exist a proces: a) asupra unui bun pe care debitorul il ofera pentru liberarea sa. 941-946. 960 alin. incuviinta sechestrul judiciar. . In acest caz. (2) Impotriva modului de aducere la indeplinire a masurii sechestrului cel inter esat va putea face contestatie la executare la tribunalul locului unde se afla n ava. .ca nu se solicita deopotriva si sechestrarea navei. instanta aratata la art. Procedura de infiintare Art. a altor bunuri. distrus ori alterat de posesorul sau actual. cand acesta invedereaza insolvabilitatea debitorului sau ori cand are motive temeinice de ba nuiala ca debitorul se va sustrage de la eventuala urmarire silita ori sa se tea ma de sustrageri sau deteriorari. se poate dispune de capitania portului in conditiile legii speciale. 958. executarea masurii. cu citarea p artilor. (2) Se va putea. punerea sub sechestru judiciar a bunului. daca aceasta masura este necesara pentru conservarea dreptului respecti v. . 954. 248 Regulile aplicabile Art.Oprirea temporara a plecarii navei.

cu exceptia cazurilor in care legea prevede o alta procedura. stabi lind totodata si modalitatile de plata. Cuprinsul cererii Art. cand este cazul. instanta va fixa. In acest scop. Declaratiile partilor Art. care va putea fi chiar detinatorul bunului. iar in caz de neintelegere. dar numai cu autorizarea prealabila a instantei care l-a numit. . precum si pe cele constatate prin titlu executoriu. 250 Rolul activ al instantei. daca partile sunt prezente. titlul pe baza caruia acesta este cerut. prin incheiere definitiva data fara citarea partilor. persoanele intre care urmeaza a avea loc partajul. locul unde acestea se afla. toate bunurile supuse partajului. (3) In cazul in care intelegerea priveste numai partajul anumitor bunuri.(3) In cazul bunurilor imobile se va proceda si la inscrierea in cartea funciara potrivit art. Administratorul provizoriu Art.Reclamantul este obligat sa arate in cerere. 967. va incasa orice venituri si sume datorate si va putea plati datorii cu c aracter curent. precum si. insta nta va hotari potrivit intelegerii lor. pe langa mentiunile pre vazute la art. cota-parte ce se cuvine fiecaruia si creantele nascute din starea de proprietate comuna pe care coproprietarii le au unii fata .In cazuri urgente. 946 se aplica in mod corespunzator. (3). Un exemplar al procesului-verbal va fi inain tat si instantei care a incuviintat masura. insa numai cu incuviintarea prealabila a instantei de tutela . valoarea lor. 966. calitatea de coproprietar. 941 alin. De asemenea. TITLUL V Procedura partajului judiciar Regulile aplicabile Art. administratorului-sechestru. 963. Imparteala se poate face prin buna invoi ala si daca printre cei interesati se afla minori sau persoane puse sub interdic tie judecatoreasca. in termen de 5 zile de la pronuntare. instanta va starui ca partile sa impar ta bunurile prin buna invoiala.(1) Paza bunului sechestrat va fi incredintata persoanei desemnate d e parti de comun acord. . . precum si persoana care le detine sau le administrea za. daca este cazul. instanta va putea numi. 969. (4) Incheierea este supusa numai apelului. continuand procesul pentru celelalte bunuri. Hotararea de partaj Art. 968.(1) In tot cursul procesului. 249 Administratorul-sechestru Art. de recunoasterile si acordul lor cu privire la exist enta bunurilor.(1) Daca partile nu ajung la o intelegere sau nu incheie o tranzacti e potrivit celor aratate la art. (2) Daca partile ajung la o intelegere cu privire la impartirea bunurilor. a reprezentantului sau a ocrotitorului legal. instanta l e va lua declaratie cu privire la fiecare dintre bunurile supuse partajului si v a lua act. Dispozitiile art. (4) Dispozitiile art. (3) si cele ale ar t. . instan ta va lua act de aceasta invoiala si va pronunta o hotarare partiala.Judecarea oricarei cereri de partaj privind bunuri asupra carora par tile au un drept de proprietate comuna se face dupa procedura prevazuta in preze ntul titlu. 968. sesizat de partea interesata. . pentru activitatea prestata.La primul termen de judecata. pe baza de proces-v erbal. instanta va stabili bunurile supuse impart elii. 189. . 432-435 sunt aplicabile. se va deplasa la locul situarii bunul ui ce urmeaza a fi pus sub sechestru si il va da in primire. executorul j udecatoresc. 942 alin. (2) Administratorul-sechestru va putea face toate actele de conservare si admini strare. (3) Daca administrator-sechestru a fost numita o alta persoana decat detinatorul . . el va putea sta in judecata in numele partilor litigante cu privire la bunul pu s sub sechestru. 964. 965. un administrator provizoriu pana la solutionarea ce rerii de sechestru judiciar. unei persoane desemnate de i nstanta. la instanta ierarhic superioara. locul unde se afla si valoarea acestora. o suma drept remuneratie. Intelegerile dintre parti Art.

Criteriile partajului Art. prin incheiere. sumele cuvenite celorlalti coproprietari. fara ca privitor la acesti coproprietari sau la acele bunuri sa fi avut loc o dezbatere contradictorie. inainte de a se cere imparteala. prin hotar area asupra fondului procesului.In cazul in care. au facut construc tii sau imbunatatiri cu acordul celorlalti coproprietari sau altele asemenea. . (1) si art. dupa caz. in t ermenul stabilit. instanta va tine seama. Incheierea de admitere in principiu Art. 970. instanta va tine seama de criteriile prevazu te la art. instanta va mai stabili datoriile transmi se prin mostenire.Incheierile prevazute la art.(1) In cazul in care imparteala in natura a unui bun nu este posibil a sau ar cauza o scadere importanta a valorii acestuia ori i-ar modifica in mod pagubitor destinatia economica. domiciliul si ocupatia partilor. In temeiul celor stabilite potrivit a lin. 969. . Daca mai multi copropr ietari cer sa li se atribuie bunul. va putea sa ii atribuie bunul direct prin hotararea asupra fondului procesului. in conditiile legii.(1) Daca pentru formarea loturilor sunt necesare operatii de masurat oare. instanta. cu citarea partilor. in co nditiile prezentului articol. (1). 973. l oturile ce urmeaza a fi atribuite. sa elimine un bun care a fost cuprins din eroare in masa de impartit. . o nou a incheiere. ii poate atribui provizoriu intregul bun. si coproprietarii sau bunurile omise. tinand seama de imp rejurarile cauzei. ea va stabili si termenul in care coproprietarul caruia i s-a atribuit provizoriu bunul este obligat sa consemneze sumele ce cor espund cotelor-parti cuvenite celorlalti coproprietari. 972. cu consimtamantul tuturor coproprietarilor. Incheierea de admitere in principiu suplimentara Art. faptul ca unii dintre coproprietari. s-au formulat si alte cereri in legatura cu parta jul si de a caror solutionare depinde efectuarea acestuia. prin incheierea aratata la alin. cererea de raport al donatiilor si altele as emenea. marimea cotei-parti ce se cuvine fiecareia din masa b unurilor de impartit. stabilind totodata sumele ce se cuvi . dupa ca z. In cazul in care loturile nu sunt egale in valoare. datoriile si creantele comostenitorilor fata de defunct. Caile de atac impotriva unor incheieri Art. (2) Instanta va face imparteala in natura. Prin incheiere. 973.de altii. (2) Daca coproprietarul caruia i s-a atribuit provizoriu bunul consemneaza. dar mai inainte de pronuntarea hotararii de imparteala. (3) In cazul in care coproprietarul nu consemneaza in termen sumele cuvenite cel orlalti coproprietari. propunand. instanta va putea atribui bunul altui coproprietar. la solicitarea instantei. dupa pronuntarea incheierii prevazute la art. la cererea unuia dintre coproprietari instanta. pentru care instanta nu are date suficiente. care va cuprinde. . (2) Daca. Atribuirea provizorie Art. ii va atribui acestuia bunul. precum cererea de red uctiune a liberalitatilor excesive. prec um si sarcinile mostenirii. (1) instanta se va pronunta si cu privi re la aceste cereri. va indica daca bunurile sunt comod partajabile in natura si in ce mod. se constata ca exista s i alti coproprietari sau ca au fost omise unele bunuri care trebuiau supuse impa rtelii. 971 pot fi ataca te numai cu apel odata cu fondul. 975. ea procedeaza la formarea loturilor si la atribuirea lor. into cmind in mod corespunzator minuta. . (3) Prin aceeasi incheiere. instanta va putea da. 970. instanta 251 poate. 971. ea va da o incheiere prin care va stabili elementele prevazute la art. instanta.La formarea si atribuirea loturilor. . instanta va dispune efectuarea unei expertize pentru formarea loturilor. I n aceleasi conditii. 970 alin. si de acordul partilor. natura bunurilor. evaluare si altele asemenea. Raportul de expertiza va arata valoarea bunurilor si criter iile avute in vedere la stabilirea acestei valori. 974. Atribuirea definitiva Art.La cererea unuia dintre coproprietari. Daca se imparte o mostenire. ele se intregesc printr-o suma in bani. pentru motive temeinice.

. executorul va intocmi si af isa publicatia de vanzare. precum si cele r ezultate din vanzare vor fi impartite de instanta potrivit dreptului fiecarui co proprietar. (3) Pentru termenul de licitatie a bunurilor mobile. cu cel putin 5 zile inainte de acel termen. va dispune ca va nzarea sa fie efectuata de executorul judecatoresc. va dispune vanzarea bunului. asupra cererii de partaj instanta se va pronu nta prin hotarare. 976. 980. care nu va putea depasi 30 de zile pentru bunurile mobile si 60 de zile pentru bunurile imobile. hotararea de par taj constituie titlu executoriu si poate fi pusa in executare chiar daca nu s-a cerut predarea efectiva a bunului ori instanta nu a dispus in mod expres aceasta predare. 978. (6) Dispozitiile prezentului articol se completeaza in mod corespunzator cu disp ozitiile prezentului cod privitoare la vanzarea la licitatie a bunurilor mobile si imobile prevazute in materia executarii silite. Hotararea de partaj Art. instanta. in ter menul stabilit.(1) In toate cazurile. (2).(1) In cazul in care niciunul dintre coproprietari nu cere atribuire a bunului ori. Procedura vanzarii la licitatie Art. nu s-au consemnat. 976. Cu toate acestea. De asemenea. socotite de la da ta primirii incheierii. 252 (3) In cazul in care vreuna dintre parti nu a fost de acord cu vanzarea prin bun a invoiala sau daca aceasta vanzare nu s-a realizat in termenul stabilit potrivi t alin. . instanta va hotari inchiderea dosarului. aces te incheieri nu mai pot fi supuse apelului odata cu hotararea asupra fondului pr ocesului. incheierile de admitere in principiu prevazute la art. . 253 (3) Hotararea de partaj este supusa numai apelului. (5) Coproprietarii pot conveni ca vanzarea bunurilor sa se faca la orice pret of erit de participantii la licitatie.(1) Hotararea de partaj are efect constitutiv. (4) Incheierile prevazute in prezentul articol pot fi atacate separat numai cu a pel. ei pot conveni ca vanzarea sa n u se faca sub un anumit pret. daca parta jul s-a cerut pe cale incidentala. (2) Odata ramasa definitiva si investita cu formula executorie. Daca se introduce o noua cerere de partaj. Daca nu au fost astfel atacate. Termenul nu poate fi mai mare de 3 luni. instanta poate proceda la imparteala bunurilor pentru care nu a dispus vanzarea potrivit art. acesta va proceda la efectuarea vanzarii la licitatie publica.n celorlalti coproprietari si termenul in care este obligat sa le plateasca. (2) Sumele depuse de unul dintre coproprietari pentru ceilalti. (2) Executorul va fixa termenul de licitatie. (2) Daca partile sunt de acord ca vanzarea sa se faca prin buna invoiala. instanta. (4) In cazul vanzarii unui bun imobil. prin incheie re. executorul va intocmi si afisa publicatia de vanzare cu cel putin 30 de zile inainte de termenul de licitatie. si va instiinta coproprietarii despre data. (3) In cazul in care partajul nu se poate realiza in niciuna dintre modalitatile prevazute de lege. 977. 979. Solutionarea cererii de partaj Art. prin incheiere data cu citarea partilor. Bunurile nesupuse vanzarii Art. hotararea este supusa acelorasi cai de atac c . Vanzarea bunului Art. ora si locul vanzarii.La cererea uneia dintre parti. instan ta va stabili si termenul la care aceasta va fi efectuata. 9 70 si 971 nu au autoritate de lucru judecat. . desi acesta a fost atribuit provizoriu. in termen de 15 zile de la pronuntare. stabilind totodata daca vanzarea se va face de catre parti prin buna invoiala ori de catre executorul judecatoresc. in afara de cazul in care partile sunt de acord cu majorarea lui. . sumele cuvenite celorlalti coproprietari.(1) Dupa ramanerea definitiva a incheierii prin care s-a dispus vanz area bunului de catre un executor judecatoresc.

254 (2) Ordonanta va putea fi data si fara citarea partilor. (2) Pentru a intra in posesia bunurilor atribuite si a caror predare i-a fost re fuzata de ceilalti coproprietari. va putea sa ordone masuri provizorii in cazuri grabnice. daca s-a dat cu citarea partilor. . 973 nu poate fi cenzurata pe calea re cursului. precum si pentru inlaturarea piedicilor ce s-ar ivi cu prilejul unei executari. instanta va putea hotari ca executarea sa se faca fara somatie sau fara trecerea unui termen. si de la comunicare.Cererea de ordonanta presedintiala se va introduce la instanta compe tenta sa se pronunte in prima instanta asupra fondului dreptului. 984. (2) Instanta de apel poate suspenda executarea pana la judecarea apelului. (3) La cererea reclamantului. (4) Pronuntarea se poate amana cu cel mult 24 de ore. pentru prevenirea unei pagube iminente si care nu s-ar putea repara. cu citarea partilor. In caz de urgenta deose bita. Revendicarea bunurilor atribuite Art. TITLUL VI Procedura ordonantei presedintiale Conditiile de admisibilitate Art. 982. hotararea de partaj nu este susceptibila de executare silita. masurile dispuse vor produce efecte pana la solutionarea litigiului asupra fondului. 696. Calea de atac Art. . chiar daca se ataca numai solutia data asupra partajulu i. dupa cum hotararea de partaj se refera la bunuri mobile sau bu nuri imobile. fara concluziile part ilor. (3) Apelul se judeca de urgenta si cu precadere. stabilind ca in favoarea reclamantului exi sta aparenta de drept. (4) Executarea cu privire la bunurile impartite poate fi ceruta in termenul prev azut la art.(1) Daca prin legi speciale nu se prevede altfel. Acelasi este si termenul pentru e xercitarea caii de atac. partile vor fi citate conform norm elor privind citarea in procesele urgente. (4) Impotriva executarii ordonantei presedintiale se poate face contestatie la e xecutare. (3) De asemenea. Aplicarea criteriilor prevazute la art. (2) Ordonanta este provizorie si executorie. pentru pastrarea unui drept care s-ar pagubi prin intarziere. iar motivarea ordonantei s e face in cel mult 48 de ore de la pronuntare. partea interesata va trebui sa exercite actiun ea in revendicare. 981. Transformarea cererii . daca s-a dat fara citarea lor. (4) Ordonanta va putea fi data chiar si atunci cand este in curs judecata asupra fondului. (3) Judecata se face de urgenta si cu precadere. ordonanta va putea fi data chiar in aceeasi zi. Dispozitii le art. dar n umai cu plata unei cautiuni al carei cuantum se va stabili de catre aceasta. Instanta competenta Art. ordonanta este sup usa numai apelului in termen de 5 zile de la pronuntare. (4) sunt aplicabile.a si hotararea data asupra cererii principale. (5) Pe cale de ordonanta presedintiala nu pot fi dispuse masuri care sa rezolve litigiul in fond si nici masuri a caror executare nu ar mai face posibila restab ilirea situatiei de fapt.(1) Instanta de judecata. 983. iar paratului i se va comunica o copi e de pe cerere si de pe actele care o insotesc. este necesara introducerea unei actiuni in revendicare in cazul in care bunurile atribuite unui coproprietar sunt detinute de terte persoane. nefiind admisibile probe a caro r administrare necesita un timp indelungat. instanta pronuntandu-se as upra masurii solicitate pe baza cererii si actelor depuse. Daca hotararea nu cuprinde nicio me ntiune privind durata sa si nu s-au modificat imprejurarile de fapt avute in ved ere.(1) In vederea judecarii cererii. .(1) In cazul in care partile declara in mod expres ca nu solicita pr edarea bunurilor. . . Procedura de solutionare Art. 985. 984 alin.

992. 987.(1) Ordonanta presedintiala are autoritate de lucru de judecat fata de o alta cerere de ordonanta presedintiala. Autoritatea lucrului judecat Art. Ea nu are insa o astfel de autoritate intr-o cerere ulterioara privitoare la fondul dreptului. 989. spre a se libera de datorie. bunul oferit se va depune.Cererile posesorii sunt admisibile numai in cazurile si conditiile p revazute de Codul civil. 990. Procedura de consemnare a s umelor de bani este obligatorie pentru CEC Bank . numai daca nu s-au modificat imprej urarile de fapt care au justificat-o. data si ora cand suma sau obiectul oferi t urmeaza sa ii fie predat creditorului. . (2) Ordonanta presedintiala nu are autoritate de lucru judecat asupra cererii pr ivind fondul dreptului. . va putea sa consemneze suma sau bunul oferit la CEC Bank . si nu poate fi conditiona ta de existenta acordului creditorului. pana la inchiderea dezbaterilor la pri ma instanta. sau la orice alta institutie de credit ori. 991. Consemnarea sumei sau a bunului Art.Cand creditorul refuza sa primeasca plata de la debitor. 256 . Consemnarea bunurilor se face in conditi ile prevazute de lege. iar recipisa de consemnare se va depu ne la executorul judecatoresc care a trimis somatia. o somatie.S. . .A. . 255 (3) Hotararea data asupra cererii posesorii este supusa numai apelului. . (2) Sunt inadmisibile cererea reconventionala si orice alte cereri prin care se solicita protectia unui drept in legatura cu bunul in litigiu. situatie in care paratul va fi incunostintat si citat in mod expres cu aceasta mentiune.A.In cazul in care creditorul primeste suma sau bunul oferit. . (3) Hotararea data asupra fondului dreptului are putere de lucru judecat asupra unei cereri ulterioare de ordonanta presedintiala.Art. debitoru l este liberat de obligatia sa. 993. . 988. Judecata si caile de atac Art. la o unitate specializata. 991. TITLUL VIII Procedura ofertei de plata si consemnatiunii Domeniul de aplicare Art. TITLUL VII Cererile posesorii Conditiile de admisibilitate Art. Acceptarea ofertei reale Art. Executorul judecatoresc va intocmi un proces-ver bal prin care va constata acceptarea ofertei reale. debitorul. acesta din urma este in drept sa faca oferta reala si sa consemneze ceea ce datoreaza. 986.(1) Hotararea judecatoreasca prin care s-a solutionat o cerere poses orie are autoritate de lucru judecat intr-o cerere posesorie ulterioara purtata intre aceleasi parti si intemeiata pe aceleasi fapte.(1) In scopul prevazut la art. cererea de ordonanta presedintiala va putea fi transformata intr-o cerere de drept comun. Procedura ofertei reale Art.S.(1) Daca creditorul nu se prezinta sau refuza sa primeasca suma ori obiectul oferit. (2) In acea somatie se vor arata locul. (2) In acest caz. dupa caz. p rin care este invitat sa primeasca prestatia datorata. dupa caz. executorul judecatoresc va incheia proces-verbal in care va con semna aceste imprejurari. Autoritatea de lucru judecat Art. (3) Consemnarea va fi precedata de o noua somatie adresata creditorului in care se vor arata ziua si ora cand si locul unde suma sau. 994. prin mijlocirea unui executor judecatoresc din circumscriptia tribunalului in ca re se afla domiciliul creditorului sau domiciliul ales al acestuia. debitorul va face creditorului.(1) Cererile posesorii se judeca de urgenta si cu precadere.La solicitarea reclamantului. . (2) Hotararea judecatoreasca prin care s-a solutionat o actiune privitoare la fo ndul dreptului are autoritate de lucru judecat intr-o cerere posesorie ulterioar a in legatura cu acelasi bun.

(2) In cazul in care creditorul lipseste sau refuza primirea prestatiei. (2) In termen de 15 zile de la comunicarea incheierii prevazute la alin. si care se afla in cel putin una dintre urmatoa rele situatii: (i) este finantat. (3) Debitorul este considerat liberat la data consemnarii platii. insusit de parti prin semnatura ori in alt mod admis de lege. 257 b) creantele care izvorasc din contractele incheiate intre intreprinzatori si co nsumatori. . a). care actioneaza la nivel central. prin incheiere. bunul. in afara de ca zul in care se anuleaza oferta de plata si consemnatiunea. In acest caz. a). (3) Incheierile prevazute la alin. 995 sau 996. Incheierea se comunica creditorului in termen de 5 zile de la intocmirea aceste ia. regional sau local. 999. cr editorul va putea cere anularea acesteia pentru nerespectarea conditiilor de val iditate. (2) Nu sunt incluse in sfera de aplicare a prezentului titlu: a) creantele inscrise la masa credala in cadrul unei proceduri de insolventa.Dispozitiile prezentului titlu se completeaza cu prevederile Codului civil referitoare la ofertele de plata si consemnatiuni. .(1) Dupa consemnare. creditorul este pus in intarziere sa primeasca suma sau. efectuarea platii si liberarea debitorului. 993 ori a inch eierii emise in conditiile art.In baza procesului-verbal intocmit in conditiile art. . inclusiv din cele incheiate intre un intreprinzator si o aut oritate contractanta. 996. care sunt definitive. Incidenta dispozitiilor Codului civil Art. in fata oricarei instante. care. (1). fara caracter comercial. ale ofertei de plata si consemnatiunii. debitor ul va proceda la consemnare conform dispozitiilor art. liberarea debitorului se va constata prin incheiere. prin incheiere. 994 alin. Daca c reditorul este prezent si primeste prestatia datorata. executorul judecatoresc va constata. astfel cum este definita la lit. printr-o i ncheiere data fara citarea partilor. constatat printr-un inscris ori determinate potrivit unui statut. se intelege: a) orice autoritate publica a statului roman sau a unui stat membru al Uniunii E uropene. cel interesat va putea cere radiere a din cartea funciara sau din alte registre publice a drepturilor de ipoteca con stituite in vederea garantarii creantei stinse in conditiile prezentului titlu. b) orice organism de drept public. a). iar recipi sa de consemnare va fi pusa la dispozitia instantei.(1) Prevederile prezentului titlu se aplica creantelor certe. Radierea ipotecilor Art. . in sensul alin. Oferta de plata in fata instantei Art. la judecat oria in circumscriptia careia s-a facut consemnarea. lichid e si exigibile ce reprezinta obligatii de plata a unor sume de bani care rezulta dintr-un contract. . in majoritate. a) sau b). mai mult de jumatate din numarul membrilor sunt numiti de catre o autoritate contractanta. altul decat cele prevazute la lit. a consiliului de supraveghere si directoratului. care a fost infiintat pentru a satisface nevoi de interes g eneral. TITLUL IX Procedura ordonantei de plata Domeniul de aplicare Art. a). (2). (ii) se afla in subordinea sau este supus controlului unei autoritati contractan te. c) orice asociere formata de una sau mai multe autoritati contractante dintre ce le prevazute la lit. 998. dupa caz. urmata de consemnatiune Art. 997. (iii) in componenta consiliului de administratie ori. regulament sau altui inscris. de fond si de forma. (3) Prin autoritate contractanta.Validarea ofertei reale. (1). cu exceptia celor date in recurs. . va co nstata liberarea debitorului. dupa caz. astfel cum este definita la lit. cu per sonalitate juridica.(1) Oferta de plata poate fi facuta si in timpul procesului. astfel cum este definita la lit. (1) si (2) se ataca numai odata cu fondul. in orice stadiu al judecatii. de catre o autoritate contractanta. 995.

(2) Aceasta somatie intrerupe prescriptia extinctiva potrivit dispozitiilor Codu lui civil. . . daca sunt cunoscute. (1). 258 (2) La cerere se anexeaza inscrisurile ce atesta cuantumul sumei datorate si ori ce alte inscrisuri doveditoare ale acesteia. de la data la care obligatia a devenit exigibila. Instanta competenta Art. creditorul poate introduce cererea privind ordonanta de plata la instanta competenta pentru judecarea fondului cauzei in prima instanta. .000 alin. iar in cazul debitorului persoana juridica. si domiciliu l debitorului persoana fizica. 1. precum si dovada de comunicare a so matiei prevazute la art. precum si domiciliul sau. cu continut declarat si confi rmare de primire. fara a fi necesara punerea in intarziere a debitorului: a) daca in contract a fost fixat un termen de plata. permitand certificarea conformitatii marfurilor sau serviciilor. (3) Cererea si actele anexate la aceasta se depun in copie in atatea exemplare c ate parti sunt. 1001. se va aplica rata dobanzii de referinta stabilita de Banca Nationala a Romaniei.(1) Daca partile nu au stabilit nivelul dobanzii pentru plata cu in tarziere. Rata de referinta in vigoare in prima zi calendaristica a semestrului se aplica pe intregul semestru. prin intermediul executo rului judecatoresc sau prin scrisoare recomandata. 1002. potrivit legii.Comunicarea somatiei Art. dupa caz. iar debit orul a primit factura ori solicitarea de plata la data verificarii sau anterior acestei date. in cazul contractelor incheiate intre intreprinzatori sau alti profesionisti.(1) Cererea privind ordonanta de plata va cuprinde: a) numele si prenumele. (2) Creanta produce dobanzi dupa cum urmeaza: 1. (ii) daca data primirii facturii sau a unei solicitari echivalente de plata este incerta. e) semnatura creditorului. 2. b) numele si prenumele. o somatie. termenul la care trebuia facuta plata si orice element necesar pentru determinarea datoriei. Cuprinsul cererii Art. (iii) daca solicitarea de plata a fost comunicata inainte de a primi marfurile s au serviciile. d) suma ce reprezinta dobanzile aferente sau alte despagubiri ce se cuvin credit orului.(1) Creditorul ii va comunica debitorului. b) daca termenul de plata nu este fixat in contract: (i) dupa 30 de zile de la data primirii de catre debitor a facturii sau a oricar ei alte asemenea solicitari de plata. potrivit legii. numarul de inmatriculare in registrul co mertului ori de inscriere in registrul persoanelor juridice si contul bancar. plus unul pentru instanta. daca este cunoscut. c) suma ce reprezinta obiectul creantei.Daca debitorul nu plateste in termenul prevazut la art. in celelalte cazuri. la expirarea unui termen de 30 de zile de la aceasta data. dupa 30 de zile de la receptia marfurilor sau prestarea serviciilor. 1003. din ziua urmatoare acestui termen. prin care ii va pune in vedere sa plateasca suma da torata in termen de 15 zile de la primirea acesteia. . Determinarea dobanzii Art. la expirarea unui termen de 30 de zile de la primirea marfurilor sau prestarea serviciilor. codul numeric personal. temeiul de fapt si de drept al obligati ei de plata. 1000. denum irea si sediul. dupa caz. denumirea si sediul creditorului. perioada la care se refera acestea. (iv) daca legea sau contractul stabileste o procedura de acceptare ori de verifi care.000 alin. (3) Creditorul poate sa pretinda daune-interese suplimentare pentru toate cheltu ielile facute pentru recuperarea sumelor ca urmare a neexecutarii la timp a obli . codul unic de inregist rare sau codul de identificare fiscala. 3. precum si. de la data la care debitorul a fost pus sau este de drep t in intarziere. in cazul contractelor incheiate intre intreprinzatori si o autoritate contrac tanta. 1. (1).

gatiilor de catre debitor. (4) Este lovita de nulitate absoluta conventia prin care se fixeaza o obligatie de punere in intarziere pentru a opera curgerea dobanzilor in cazurile prevazute la alin. (2) pct. 1 si 2 sau un termen de la care creanta produce dobanzi mai m are decat cel prevazut la alin. (2). Citarea partilor. Intampinarea Art. 1004. - (1) Pentru solutionarea cererii, judecatorul dispune citarea partil or, potrivit dispozitiilor referitoare la pricinile urgente, pentru explicatii s i lamuriri, precum si pentru a starui in efectuarea platii sumei datorate de deb itor ori pentru a se ajunge la o intelegere a partilor asupra modalitatilor de p lata. Citatia va fi inmanata partii cu 10 zile inaintea termenului de judecata. (2) La citatia pentru debitor se vor anexa, in copie, cererea creditorului si ac tele depuse de acesta in dovedirea pretentiilor. 259 (3) In citatie se va preciza ca debitorul este obligat sa depuna intampinare cu cel putin 3 zile inaintea termenului de judecata, facandu-se mentiune ca, in caz ul nedepunerii intampinarii, instanta, fata de imprejurarile cauzei, poate consi dera aceasta ca o recunoastere a pretentiilor creditorului. (4) Intampinarea nu se comunica reclamantului, care va lua cunostinta de cuprins ul acesteia la primul termen de judecata. Declaratiile partilor. Stingerea litigiului Art. 1005. - (1) In cazul in care creditorul declara ca a primit plata sumei dat orate, instanta ia act de aceasta imprejurare printr-o incheiere definitiva, pri n care se dispune inchiderea dosarului. (2) Cand creditorul si debitorul ajung la o intelegere asupra platii, instanta i a act de aceasta, pronuntand o hotarare de expedient, potrivit art. 432. (3) Hotararea de expedient este definitiva si constituie titlu executoriu, fara a fi investita cu formula executorie. Contestarea creantei Art. 1006. - (1) Daca debitorul contesta creanta, instanta verifica daca contest atia este intemeiata, in baza inscrisurilor aflate la dosar si a explicatiilor s i lamuririlor partilor. In cazul in care apararea debitorului este intemeiata, i nstanta va respinge cererea creditorului prin incheiere. (2) Daca apararile de fond formulate de debitor presupun administrarea altor pro be decat cele prevazute la alin. (1), iar acestea ar fi admisibile, potrivit leg ii, in procedura de drept comun, instanta va respinge cererea creditorului privi nd ordonanta de plata prin incheiere. (3) In cazurile prevazute la alin. (1) si (2), creditorul poate introduce cerere de chemare in judecata potrivit dreptului comun. Emiterea ordonantei Art. 1007. - (1) In cazul in care instanta, ca urmare a verificarii cererii pe b aza inscrisurilor depuse, precum si a declaratiilor partilor, constata ca preten tiile creditorului sunt intemeiate, va emite o ordonanta de plata, in care se pr ecizeaza suma si termenul de plata. (2) Daca instanta, examinand probele cauzei, constata ca numai o parte dintre pr etentiile creditorului sunt intemeiate, va emite ordonanta de plata numai pentru aceasta parte, stabilind si termenul de plata. In acest caz, creditorul poate f ormula cerere de chemare in judecata potrivit dreptului comun pentru a obtine ob ligarea debitorului la plata restului datoriei. (3) Termenul de plata prevazut la alin. (1) si (2) nu va fi mai mic de 10 zile s i nici nu va depasi 30 de zile de la data comunicarii ordonantei. Judecatorul nu va putea stabili alt termen de plata, decat daca partile se inteleg in acest se ns. (4) In cazul creantelor reprezentand obligatii de plata a cotelor din cheltuieli le comune fata de asociatiile de proprietari, precum si a cheltuielilor de intre tinere ce revin persoanelor fizice corespunzator suprafetelor locative pe care l e folosesc ca locuinte, instanta, la cererea debitorului, va putea, prin excepti e de la dispozitiile alin. (3), sa dispuna stabilirea unui termen de plata mai m are ori esalonarea platii, tinand 260

seama de motivele temeinice invocate de debitor in ceea ce priveste posibilitati le efective de plata. (5) Ordonanta se va inmana partii prezente sau se va comunica fiecarei parti de indata, potrivit legii. Durata procedurii Art. 1008. - Daca de la data introducerii cererii creditorului au trecut mai mul t de 90 de zile fara a se pronunta ordonanta de plata, instanta va dispune, chia r din oficiu, inchiderea dosarului prin incheiere definitiva, dispozitiile art. 1.006 alin. (3) ramanand aplicabile. Cererea in anulare Art. 1009. - (1) Impotriva ordonantei de plata prevazute la art. 1.007 alin. (1) si (2) debitorul poate formula cerere in anulare in termen de 10 zile de la dat a inmanarii sau comunicarii acesteia. (2) Cererea in anulare poate fi introdusa de creditor impotriva incheierilor pre vazute la art. 1.006 alin. (1) si (2), precum si impotriva ordonantei de plata p revazute la art. 1.007 alin. (2), in termenul prevazut la alin. (1). (3) Prin cererea in anulare se poate invoca numai nerespectarea cerintelor preva zute de prezentul titlu pentru emiterea ordonantei de plata, precum si, daca est e cazul, cauze de stingere a obligatiei ulterioare emiterii ordonantei de plata. Dispozitiile art. 1.006 se aplica in mod corespunzator. (4) Cererea in anulare se solutioneaza de catre instanta care a pronuntat ordona nta de plata, in complet format din 2 judecatori. (5) Cererea in anulare nu suspenda executarea. Suspendarea va putea fi insa incu viintata, la cererea debitorului, numai cu dare de cautiune, al carei cuantum va fi fixat de instanta. (6) Daca instanta investita admite, in tot sau in parte, cererea in anulare, ace asta va anula ordonanta, in tot sau, dupa caz, in parte, pronuntand o hotarare d efinitiva. Prevederile art. 1.006 alin. (3) si ale art. 1.007 alin. (2) se aplic a in mod corespunzator. (7) In cazurile prevazute la alin. (2), daca instanta investita admite cererea i n anulare, va pronunta o hotarare definitiva prin care va emite ordonanta de pla ta, dispozitiile art. 1.007 aplicandu-se in mod corespunzator. (8) Hotararea prin care a fost respinsa cererea in anulare este definitiva. Titlul executoriu Art. 1010. - (1) Ordonanta de plata, devenita definitiva ca urmare a neintroduce rii sau respingerii cererii in anulare, are putere de lucru judecat si constitui e titlu executoriu, fara a fi investita cu formula executorie. (2) Impotriva executarii silite a ordonantei de plata partea interesata poate fa ce contestatie la executare, potrivit dreptului comun. In cadrul contestatiei nu se pot invoca decat neregularitati privind procedura de executare, precum si ca uze de stingere a obligatiei ivite ulterior ramanerii definitive a ordonantei de plata. 261 TITLUL X Procedura cu privire la cererile de valoare redusa Domeniul de aplicare Art. 1011. - (1) Prezentul titlu se aplica atunci cand valoarea cererii, fara a se lua in considerare dobanzile, cheltuielile de judecata si alte venituri acces orii, nu depaseste suma de 10.000 lei la data sesizarii instantei. (2) Prezentul titlu nu se aplica in materie fiscala, vamala sau administrativa s i nici in ceea ce priveste raspunderea statului pentru acte sau omisiuni in cadr ul exercitarii autoritatii publice. (3) De asemenea, prezenta procedura nu se aplica cererilor referitoare la: a) starea civila sau capacitatea persoanelor fizice; b) drepturile patrimoniale nascute din raporturile de familie; c) mostenire; d) insolventa, concordatul preventiv, procedurile privind lichidarea societatilo r insolvabile si a altor persoane juridice sau alte proceduri asemanatoare; e) asigurari sociale; f) dreptul muncii; g) inchirierea unor bunuri imobile, cu exceptia actiunilor privind creantele ava

nd ca obiect plata unei sume de bani; h) arbitraj; i) atingeri aduse dreptului la viata privata sau drepturilor care privesc person alitatea. Caracterul alternativ Art. 1012. - (1) Reclamantul are alegerea intre procedura reglementata de prezen tul titlu si procedura de drept comun. (2) Daca a sesizat instanta cu o cerere redactata potrivit art. 189, aceasta va fi solutionata potrivit procedurii de drept comun, cu exceptia cazului in care r eclamantul, cel mai tarziu la primul termen de judecata, solicita in mod expres aplicarea procedurii speciale. (3) Atunci cand cererea nu poate fi solutionata potrivit dispozitiilor prevazute de prezentul titlu, instanta judecatoreasca il informeaza pe reclamant in acest sens, iar daca reclamantul nu isi retrage cererea, aceasta va fi judecata potri vit dreptului comun. Instanta competenta Art. 1013. - (1) Competenta de a solutiona cererea in prima instanta apartine ju decatoriei. (2) Competenta teritoriala se stabileste potrivit dreptului comun. Declansarea procedurii Art. 1014. - (1) Reclamantul declanseaza procedura cu privire la cererile cu val oare redusa prin completarea formularului de cerere si depunerea sau trimiterea acestuia 262 la instanta competenta, prin posta sau prin orice alte mijloace care asigura tra nsmiterea formularului si confirmarea primirii acestuia. (2) Formularul de cerere se aproba prin ordin al ministrului justitiei si contin e rubrici care permit identificarea partilor, valoarea pretentiei, indicarea pro belor si alte elemente necesare solutionarii cauzei. (3) Odata cu formularul de cerere se depun ori se trimit si copii de pe inscrisu rile de care reclamantul intelege sa se foloseasca. (4) In cazul in care informatiile furnizate de reclamant nu sunt suficient de cl are sau sunt inadecvate ori formularul de cerere nu a fost completat corect, ins tanta, cu exceptia situatiilor in care cererea este vadit nefondata sau inadmisi bila, ii va acorda reclamantului posibilitatea sa completeze sau sa rectifice fo rmularul ori sa furnizeze informatii sau inscrisuri suplimentare. Instanta va fo losi in acest scop un formular tip, care va fi aprobat prin ordin al ministrului justitiei. (5) Cererea se va respinge daca este vadit nefondata sau inadmisibila. (6) In cazul in care reclamantul nu completeaza sau nu rectifica formularul de c erere in termenul stabilit de instanta, cererea se va anula. Desfasurarea procedurii Art. 1015. - (1) Procedura cu privire la cererile cu valoare redusa este scrisa si se desfasoara in intregul ei in camera de consiliu. (2) Instanta poate dispune infatisarea partilor, daca apreciaza acest fapt ca fi ind necesar sau la solicitarea uneia dintre parti. Instanta poate sa refuze o as tfel de solicitare in cazul in care considera ca, tinand cont de imprejurarile c auzei, nu sunt necesare dezbateri orale. Refuzul se motiveaza in scris si nu poa te fi atacat separat. (3) Dupa primirea formularului de cerere completat corect, instanta va trimite d e indata paratului formularul de raspuns, insotit de o copie a formularului de c erere si de copii de pe inscrisurile depuse de reclamant. (4) In termen de 30 de zile de la comunicarea actelor prevazute la alin. (3), pa ratul va depune sau trimite formularul de raspuns completat corespunzator, precu m si copii de pe inscrisurile de care intelege sa se foloseasca. Paratul poate s a raspunda prin orice alt mijloc adecvat, fara utilizarea formularului de raspun s. (5) Instanta va comunica de indata reclamantului copii de pe raspunsul paratului , cererea reconventionala, daca este cazul, precum si de pe inscrisurile depuse de parat.

(6) Daca paratul a formulat cerere reconventionala, reclamantul, in termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia, va depune sau va trimite formularul de rasp uns completat corespunzator ori va raspunde prin orice alt mijloc. (7) Cererea reconventionala care nu poate fi solutionata in cadrul prezentei pro ceduri intrucat nu sunt indeplinite cerintele prevazute la art. 1.011 va fi disj unsa si judecata potrivit dreptului comun. (8) Instanta poate solicita partilor sa furnizeze mai multe informatii in termen ul pe care il va stabili in acest scop, care nu poate depasi 30 de zile de la pr imirea raspunsului paratului sau, dupa caz, al reclamantului. (9) Instanta poate incuviinta si alte probe in afara inscrisurilor depuse de par ti. Nu vor fi insa incuviintate acele probe a caror administrare necesita cheltu ieli disproportionate fata de valoarea cererii de chemare in judecata sau a cere rii reconventionale. (10) In cazul in care instanta a fixat un termen pentru infatisarea partilor, ac estea trebuie citate. 263 (11) Ori de cate ori instanta stabileste un termen in vederea indeplinirii unui act de procedura, va instiinta partea interesata de consecintele nerespectarii a cestuia. Solutionarea cererii Art. 1016. - (1) Instanta va pronunta si redacta hotararea in termen de 30 de zi le de la primirea tuturor informatiilor necesare sau, dupa caz, de la dezbaterea orala. (2) In cazul in care nu se primeste niciun raspuns de la partea interesata in te rmenul stabilit la art. 1.015 alin. (4), (6) sau (8), instanta se va pronunta cu privire la cererea principala sau la cererea reconventionala in raport cu actel e aflate la dosar. (3) Hotararea primei instante este executorie din momentul pronuntarii si se com unica partilor. Cheltuielile de judecata Art. 1017. - (1) Partea care cade in pretentii va fi obligata, la cererea celeil alte parti, la plata cheltuielilor de judecata. (2) Cu toate acestea, instanta nu va acorda partii care a castigat procesul chel tuielile care nu au fost necesare sau care au avut o valoare disproportionata in raport cu valoarea cererii. Caile de atac Art. 1018. - (1) Hotararea judecatoriei este supusa numai apelului la tribunal, in termen de 30 de zile de la comunicare. (2) Pentru motive temeinice, instanta de apel poate sa suspende executarea silit a, insa numai daca se consemneaza o cautiune de 10% din valoarea contestata. (3) Hotararea instantei de apel se comunica partilor si este definitiva. TITLUL XI Evacuarea din imobilele folosite sau ocupate fara drept CAPITOLUL I Dispozitii generale Domeniul de aplicare Art. 1019. - (1) Dispozitiile prezentului titlu se aplica in litigiile privind e vacuarea din imobilele folosite sau, dupa caz, ocupate fara drept de catre fosti i locatari sau alte persoane. (2) In sensul prezentului titlu, termenii de mai jos au urmatorul inteles: a) locatiune - orice locatiune scrisa sau verbala, incluzand si sublocatiunea; b) locatar - locatarul principal, chirias sau arendas, sublocatarul sau un cesio nar al locatarului, indiferent daca persoana care solicita evacuarea este locato rul sau sublocatorul ori dobanditorul imobilului; c) locator - locatorul principal, sublocatorul, cesionarul si dobanditorul imobi lului; d) imobil - constructia, terenul cu sau fara constructii, impreuna cu accesoriil e acestora; e) ocupantul - oricare persoana, alta decat proprietarul sau locatarul, care ocu pa in fapt imobilul cu sau fara permisiunea ori ingaduinta proprietarului; 264 f) proprietar - titularul dreptului de proprietate asupra imobilului, inclusiv l

fara nicio procedura judiciara de evacuare.Atunci cand proprietarul unui imobil doreste sa il evacueze pe ocup antul acestuia. locatorul sau proprietarul poate intra i n posesia acestuia. In caz contrar. Instanta competenta Art. prin neplata chiriei sau a arenzii. .(1) Daca locatarul sau ocupantul care a fost notificat in conditiil e prezentului titlu a parasit imobilul. dac a prin lege nu se prevede altfel. iar dreptul locatarului este socotit stins. (2).027 alin. precum si din orice alta cauza si lo catorul doreste sa intre in posesia imobilului. va putea proceda. 1. punandu-i in vedere sa elibe reze si sa-i predea liber imobilul. punandu-i in vedere sa elibereze imobilul pe care il ocupa fara niciun drept. dupa caz. daca locatiunea inceteaza di n orice motive. marfurilor sau altor bunuri mobile din imob il. in scris. (2) Daca imobilul este inchis. inchiriat sau arendat. dupa caz. (2) Daca locatiunea este pe durata nedeterminata. 1024. 265 Notificarea ocupantului Art. (4) Locatarul poate renunta la notificarea prevazuta in prezentul articol prin a ct scris cuprinzand recunoasterea dreptului locatorului de a recurge imediat la procedura prevazuta la cap. (3) Cand locatiunea este pe durata determinata. precum si in cazul returnarii cheilor i mobilului. in conditiile prezentului articol. in termen de cel mult 30 de zile de la data comunicarii notificarii. chiar daca locatarul a parasit imobilul sa u contractul a incetat. acesta va notifica locatarul.Cererile formulate in temeiul prezentului titlu sunt de competenta judecatoriei in circumscriptia careia se afla situat imobilul ocupat fara drept ori. 1022. sunt incidente dispozitiile prezentului capitol. II din prezentul titlu. 1020. (2) Se prezuma ca imobilul este parasit in caz de incetare a activitatii economi ce ori de incetare a folosirii imobilului de catre locatar sau ocupant ori de ca tre persoanele aflate sub controlul lor. partea interesata. . 1023. . (4). CAPITOLUL II Procedura de evacuare Evacuarea voluntara Art.ocatarul. dispozitiile prezentului titlu nu aduc nicio atingere drepturil or locatorului sau proprietarului la plata chiriei sau arenzii. . la plata de desp agubiri si nici altor drepturi nascute in temeiul contractului sau al legii. precum si a celor prevazute de dispozitiile legale aplicabile in materie.(1) Reclamantul are alegerea intre procedura reglementata de prezen tul titlu si procedura de drept comun. . de drept. 1021. . toate notificarile. in termen de 5 zile de la comunicarea notificarii. . in conditiile dreptului comun. Citarea si comunicarea actelor procedurale Art. (3) In cazul aratat la alin.(1) Atunci cand dreptul locatarului de a folosi un imobil s-a stins ca urmare a incetarii locatiunii prin expirarea termenului.(1) Locatarul si ocupantul imobilului sunt socotiti ca avand domici liul lor obligatoriu la imobilul pe care il ocupa fara niciun drept. sub rezerva aplicarii dispoziti ilor art. pentru realizarea drepturilor si indeplinirea obligatiilor izvorand din contract. prin intermediul executorului judecatoresc. prin actiunea locat orului. 1025. citatiile si celelalte acte d e procedura emise potrivit dispozitiilor prezentului titlu vor fi afisate la usa imobilului. ridicarii echipamentelor. dup a caz. notificarea de evacuare a imobil ului trebuie facuta cu cel putin 30 de zile inainte de expirarea termenului. Notificarea locatarului Art. dupa ce dreptul de a ocupa imobilul a incetat. proprietarul va n otifica in scris ocupantul. denuntarea ceruta de lege pent ru incetarea contractului va fi considerata si notificare de evacuare a imobilul ui. Caracterul facultativ al procedurii Art. potrivit dispozitiilor re feritoare la ordonanta de plata sau celor privind solutionarea cererilor cu valo are redusa ori la sesizarea instantei competente. Incetarea locatiunii. (2) De asemenea.

in conditiile legii. ii modifica s tructura stabilita prin constructie. in camera de consiliu. sau de la co municare. daca s-a dat cu citarea partilor.(1) Daca locatarul. debitorul nu cere si nu depune suma ce s e va fixa de instanta de executare pentru acoperirea unor noi rate. nu poate formula cerere reconventionala. (1) se aplica in mod corespunzator si pentru solutionarea cererii privind incetarea oricaror abuzuri savarsite de proprietarul care preju diciaza folosinta normala a partilor sau instalatiilor aflate in proprietate com una din imobilele cu mai multe etaje sau apartamente ori care tulbura buna convi etuire in acel imobil. .(1) Paratul chemat in judecata. a imobilului inchiriat ori arendat. data cu citarea partilor. prin hotarare executor ie. CAPITOLUL III Dispozitii speciale Incetarea abuzului de folosinta Art. inclusiv a sumelor devenite exigibile in cursul judecatii. 266 (2) Paratul poate invoca aparari de fond privind temeinicia motivelor de fapt si de drept ale cererii. Apararile paratului in cazul judecarii cu citare Art. inclusiv lipsa titlului reclamantului. ii produce stricaciuni ori savarseste orice alte abuzuri de folosinta. . la dispozitia creditorului. de chemare in judecata a altei persoane sau in garantie. (3) Intampinarea nu este obligatorie. . cu dezbater i sumare. in conditiil e prevazute la alin. cei interesati pot intr oduce contestatie la executare. (4) Daca s-a solicitat si plata chiriei ori a arenzii exigibile. .Daca locatarul sau ocupantul notificat in conditiile prezentului ti tlu refuza sa evacueze imobilul ori daca locatarul a renuntat la dreptul sau de a fi notificat si a pierdut. va putea dispune odata cu evacuarea si obligarea paratului la pl ata acestora. prin ordonanta presedintiala . 1030. el va putea fi obligat. pretentiile sale urmand a fi valorificate numai pe cale separata. cu ci tarea partilor. daca s-a dat cu citarea partilor. loc atorul sau proprietarul va solicita instantei sa dispuna. Calea de atac Art. in afara de cazul in care evacuarea imobilului pentru neplata chiriei sau a arenzii se solic ita in baza unui contract care constituie. evacuarea imediata a locatarului sau ocupantului din imobil. titlu executor iu. Procedura de judecata. dreptul de a folosi imobilul.Impotriva executarii hotararii de evacuare. precum si cea aferenta ratelor de chirie sau arenda ce ar dev eni exigibile in cursul judecatii procesului. i ntrebuinteaza imobilul in alt scop decat cel prevazut in contract. potrivit procedurii prevazute in pr ezentul titlu. suma sta bilita pentru asigurarea ratelor de chirie sau arenda datorate pana la data cere rii de suspendare. potrivit legii. la incetarea acestor abuzuri si la restabilirea situ atiei anterioare. . 1029. se vor putea invoca si aparari de fond. cand s-a dat fara citarea lor. (1).(1) Executarea hotararii de evacuare nu va putea fi suspendata. nerespectand obligatiile ce ii revin privind fo losirea normala. 1028. 1026.Sesizarea instantei Art. pentru lipsa de titlu. Daca hotararea de evacuare s-a dat fara citarea partilor. Suspendarea executarii Art. .(1) Cererea de evacuare se judeca cu citarea partilor. (2) Cererea de evacuare se judeca de urgenta. instanta. pentru plata acestora. (2) Dispozitiile alin. 1027. in cazul evacuarii pentru neplata chiriei sau a arenzii se va put ea dispune suspendarea executarii hotararii in cadrul contestatiei la executare sau a apelului exercitat de catre parat numai daca acesta consemneaza in numerar . . Contestatia la executare Art. la expirarea termenului pentru care chi ria sau arenda a fost astfel acoperita. (2) Suspendarea inceteaza de drept daca. chiria sau arenda la care a fost obligat. Cu toate acestea. 1031. din orice motive. cu prudenta si diligenta. (5) Hotararea de evacuare este executorie si poate fi atacata numai cu apel in t ermen de 5 zile de la pronuntare.

un certificat emis de autoritatea c ompetenta.(1) Cererea de uzucapiune se depune la judecatoria in circumscripti a careia este situat imobilul. precum si siguranta locuirii in acel imobil.Dispozitiile art. Instanta competenta. locatarul s au. . in cazul in care neefectuarea reparatiilor ce sunt in s arcina fiecarui proprietar ori a reparatiilor sau a oricaror lucrari la partile sau la instalatiile aflate in coproprietatea acestora ori la spatiile aflate in proprietate exclusiva afecteaza folosinta normala a partilor comune sau a altor spatii locative din imobil. faptul daca imobilul posedat este sau nu inscris in cartea funciara. 1. in conditiile legii. un certificat emis de acelasi birou.Dispozitiile art. f) documentatia tehnica cadastrala a imobilului. dupa caz.Prin ordonanta presedintiala. data cu citarea partilor. 267 Examinarea imobilului Art. din care sa rezulte ca acesta nu face parte din domeniul public al statu lui sau al unitatii administrativ-teritoriale. care atesta acest fapt. 1034. precum si numele ori denumirea vechiului prop rietar sau a succesorului acestuia.Dispozitiile prezentului titlu sunt aplicabile oricaror cereri de i nscriere in cartea funciara a drepturilor reale imobiliare dobandite in temeiul uzucapiunii. e) inscrisul constatator al actului juridic pe care solicitantul si-a intemeiat posesia. in cazul in care imobilul nu este inscris in cartea funciara in folosul altei persoane si nici grevat de sar cini. 1. 268 g) extrasul de carte funciara pentru informare. precum si data decesului sau. Cuprinsul cererii Art.032 se aplica si in cazul obligarii locatarului sau. potrivit legii. iar in caz afirmativ. 1036. c) un certificat eliberat de primaria in a carei raza teritoriala este situat im obilul. 1033.031 se aplica in mod corespunzator si pentru so lutionarea cererii formulate de o asociatie de proprietari impotriva proprietari lor. . a sublocatarului de a permite. h) lista cuprinzand numele. (3) La cerere se vor anexa: a) un certificat eliberat de serviciul public comunitar local de evidenta a pers oanelor. care atesta ca titularul dreptului inscris in cartea funciara este dece dat. realizata. precum si la restrangerea folosintei spatiulu i inchiriat ori chiar la evacuarea din acest spatiu daca aceste masuri se justif ica pentru efectuarea reparatiilor ori lucrarilor prevazute de lege in sarcina l ocatorului. temeiul uzucapiunii. de o persoana fizica sau juridica autorizata. dupa caz. Cererile asociatiilor de proprietari Art. examinarea i mobilului detinut in locatiune. b) un certificat eliberat de camera notarilor publici.Efectuarea reparatiilor. pe cheltuiala celui interesat. . (2) Reclamantul va arata in cererea de inscriere data de la care poseda imobilul sub nume de proprietar. cu aratarea titularului inscris in cartea funciara ori a inscrierii declaratiei de renuntare la proprietate. din care sa rezulte faptu l daca mostenirea titularului inscris in cartea funciara a fost sau nu dezbatuta . eliberat de birou l teritorial de cadastru si publicitate imobiliara. care sunt persoanele care au cules mostenirea respectiva . atunci cand este cazul. Restrangerea folosintei. sublocatarul poate fi obligat la efectuarea reparatiilor ne cesare ce ii revin potrivit legii. membri ai acesteia. 1035. pre cum si a faptului daca imobilul este sau nu grevat de sarcini. atunci cand este cazul. . prenumele si domiciliul a cel putin 2 martori. daca il cunoaste. d) certificatul de rol fiscal. TITLUL XII Procedura privitoare la inscrierea drepturilor dobandite in temeiul u zucapiunii Domeniul de aplicare Art. . care atesta faptul ca persoana juridica titulara a dreptului inscris in cartea funciara si-a incetat existenta. . Evacuarea Art. 1032. cand este cazul. inclusiv fapt ul ca nu a fost alocat un numar cadastral pentru inscrierea imobilului.

data fara citarea partilor. daca este cazul. prenumele sau denumirea posesorului si domiciliul sau. chiar dupa implinirea termenului de uzucapiune. TITLUL XIII Procedura refacerii inscrisurilor si hotararilor disparute Refacerea dosarelor sau inscrisurilor in cauzele in curs de solutionare Art. prin care s-a admis cererea d e inscriere.(1) Dosarele sau inscrisurile privitoare la o pricina in curs de ju decata. fara ca inscrierea sa fie opozabila celui care a cerut notarea. in cazul in care s-a facut numai o notare. (2) In toate cazurile. (5) sau. sedi ul acestuia. d) indicarea precisa a imobilului. in termen de 6 luni de la emiterea celei din urma publicatii se va trec e la judecarea cererii. cu adresa postala si. se va putea dispune inscr ierea dreptului. instanta se va pronunta. registratorul de carte funciara nu va putea dispune inscr ierea dreptului.Procedura de judecata. cu precizarea vecinatatilor. dupa ascultarea reclamantului si a martorilor si verificarea indeplinirii cond itiilor cerute de lege pentru dobandirea dreptului reclamat in temeiul uzucapiun ii. (3) Cheltuielile necesare efectuarii formalitatilor de afisare si publicare sunt in sarcina reclamantului. . 1. cu citarea reclamantului si a oponentilor. in temeiul incheierii date potrivit art. ce se va depune la dosarul cauzei. . (8) Incheierea sau. carora li se va comunic a si cate o copie de pe cererea de inscriere si intampinarea depusa de reclamant . precum si emiterea unei somatii si afisarea acesteia la im obilul in litigiu. (5) Daca nu s-au facut opozitii in termenul prevazut la alin.037 alin. (7) In ambele cazuri. Dupa primirea intampinarii se va fixa termen pentru solutionarea cererii de inscriere. pre cum si publicarea ei in doua ziare de larga raspandire. instanta va cerceta daca sunt indeplinite cerintele prevaz ute de Codul civil pentru dobandirea dreptului reclamat in temeiul uzucapiunii. 269 Inscrierea in cartea funciara a dreptului uzucapat Art. instanta dispune. int ocmit de grefier. iar in lipsa acest ora. dupa c az. in camera de consiliu . (2) Afisele si publicatia vor cuprinde: a) denumirea instantei care a emis somatia. 1038.(1) Reclamantul va putea cere inscrierea provizorie a dreptului ce a uzucapat. pentru a formula intampinare potrivit dispozitiilor de drept comun. . a hotararii judecatores ti. (2) lit. c) precizarea ca acesta invoca dobandirea proprietatii sau a unui alt drept real prin uzucapiune. e) somatia catre toti cei interesati sa faca opozitie. la sediul instantei. dupa caz. 1037.(1) Dupa depunerea cererii. daca acesta a fost intabulat sau inscri s provizoriu in folosul unei alte persoane. in conditiile legii. Caile de atac Art. Justificarea inscrierii provizorii se va face pe baza incheierii sau. 1039. numarul si data incheierii prin care s-a dispus emiterea. prin incheiere. (4) Indeplinirea acestor formalitati va fi constatata intr-un proces-verbal. dupa caz. inainte de ramanerea definitiva a acesteia. citar ea titularului dreptului inscris in cartea funciara sau a succesorilor acestuia. in cartea funciara a dreptului de proprietate dobandit in temeiul uzucapi unii. in caz contrar. e) sau da ca cel inscris in cartea funciara este decedat ori si-a incetat existenta juridi ca sau a renuntat la proprietate. dintre care cel putin un ul de circulatie nationala. (6) Daca s-au formulat opozitii la cererea de uzucapiune. cu precizarea ca. prin incheiere. dupa caz. se pot reface de insasi instanta investita cu ju . disparute in orice mod. de prima instanta. (3) Reclamantul este considerat proprietar de la data inscrierii. hotararea este supusa numai apelului. al hotararii judecatoresti. cu num ar cadastral sau topografic si a numarului de carte funciara. al biroului teritorial de cadastru si pu blicitate imobiliara si la sediul primariei in raza careia se afla imobilul. b) numele. ramasa definitiva. daca sunt cunoscuti. in temeiul uzucapiunii. acestea vor fi comunic ate reclamantului.

(2) este aceea aratata in cuprinsul lor. (3). instanta va putea sa dispuna. iar cauza se afla in apel. suma datorata de parte cu acest titlu se stabileste de catre instanta in conditiile legii si se depune la Trezoreria Statului. . Refacerea hotararilor definitive Art. (1). Depunerea in numerar sau in instrumente financiare Art. sau la orice alta institutie de credi t care efectueaza astfel de operatiuni. 1043.039 si 1. potrivit dispoziti ilor art. nu pot fi refacute nici potrivit alin. cautiunea nu va reprezenta mai mult de 20% din valoarea obiectului cererii. pana la gasirea acestora. (4). de regula. (4) si (5) va fi anulata de catre instanta care a pronuntat-o. ia r daca si acel exemplar ar fi disparut. nu se pot reface nici potri vit alin. hotararea refacuta potrivit prevederilor alin. ce s-au incredintat partilor sau altor persoane. inclusiv hotararile date in pr ima instanta sau apel. (4) Incheierea nu va putea fi atacata decat odata cu fondul.039. 1040.000 lei. martorii si expertii. din oficiu. (3). dupa cel de-al doilea exemplar al hotararii pastrat la mapa. (4) In situatia in care dosarul. Cu toate acestea.(1) Daca dosarul sau inscrisurile disparute priveau o pricina in ca re se pronuntase o hotarare. (2) In acest scop.A. (2) La cererea debitorului cautiunii si daca partea in favoarea careia se depune declara in mod expres ca este de acord. iar in cazul cererilor al caror obiect nu este eva luabil in bani. 1. (7) Daca ulterior judecarii cererii de refacere hotararea disparuta a fost gasit a. (2) Daca legea nu prevede altfel. cautiunea va putea consta si in instrum ente financiare care pot servi ca instrumente de plata. 1041. Dovada se va face cu orice inscrisuri sau extrase din registrele ori din alte evidente ale instantei judecatoresti sau ale altor autoritati. (5) Cand procesul se afla in recurs.Dispozitiile art. instanta de r ecurs va trimite cauza instantei de apel pentru a proceda potrivit alin.(1) Cautiunea se depune. acordu l partii nu este necesar in cazul titlurilor emise de stat sau de unitatile admi nistrativ-teritoriale. (6) Daca in cursul judecarii a fost gasita hotararea disparuta. . la CEC Bank . 1. aceasta hotarare se va reface de catre instanta car e a pronuntat-o. se v a trece la refacerea ei de catre instanta care a pronuntat-o. (3) Pot servi la refacerea dosarului copiile legalizate de pe inscrisurile dispa rute ce se afla in posesia partilor ori a altor persoane sau a autoritatilor. (3) Daca hotararea nu se poate reface pe calea aratata la alin. inclusiv hotararea. 1042. dupa caz. dupa caz. dispunand totodata sa se scoata din registrele in stantei toate datele privitoare la inscrisurile ce se refac. pe numele partii respective. (5) Inscrisurile refacute tin locul originalelor. Refacerea hotararilor disparute Art. sa se faca publicat ii intr-un ziar de larga raspandire. iar dosarul. la dispozit ia instantei sau. (1) si (2). .S. citand partile si.040 se aplica in mod corespunzator si in cazul in care se solicita refacerea unei hotarari definitive. cu invitatia ca orice posesor al unei copii de pe hotarare sa o depuna la grefa instantei care a ordonat publicatia. cererea de refac ere va fi respinsa. instanta de apel va judeca din nou pri cina in fond. .decarea cauzei. TITLUL XIV Cautiunea judiciara Stabilirea cautiunii si depunerea ei Art. a executorului judecatoresc.(1) Cand legea prevede darea unei cautiuni. nu va putea depasi suma de 10. (2) In scopul prevazut la alin. partile sunt obligate sa faca do vada ca intre ele a existat litigiul ce face obiectul rejudecarii si ca acesta a fost solutionat prin hotarare 270 judecatoreasca. . va cere copii de pe inscrisur ile ce i-au fost trimise de autoritati si de care partile s-au folosit sau de pe inscrisurile depuse de parti. (3). in numerar. Pentru judecata din nou a cauzei. chiar din oficiu. instanta va fixa termen. (3) Valoarea instrumentelor financiare prevazute la alin. vor putea servi la refacere copiile lega lizate de pe hotarare.

Debitorului cautiunii ii va fi comunicata incheierea prin car e cautiunea a fost stabilita. 1048. intr-un termen sta bilit de instanta. . (1) . (4) Cand cautiunea nu mai este necesara.042. Cu toate acestea. daca valoarea acesteia este cel putin egala cu valoarea cautiunii stabilit e de instanta. 1046. instanta va ordona. . . Procedura de stabilire a cautiunii Art. Aducerea unui garant Art.Oferirea de garantii reale Art. (2) Instanta se pronunta printr-o incheiere care poate fi atacata odata cu hotar area prin care s-a dispus asupra cautiunii.044 sa fie adus un garant. (3) Daca garantul este incuviintat de instanta. 1044.(1) La cererea debitorului cautiunii. 271 (3) Cautiunea care consta intr-o creanta ipotecara produce efecte din momentul i nscrierii sau notarii rangului in cartea funciara sau.(1) Sub rezerva acceptarii exprese de catre beneficiar. (1). cautiunea se va depune numai in numerar. dupa caz. notarea se va disp une de catre instanta din oficiu. dispozitiile art. si va stabili de urgenta cautiunea. (3) atrage desfiintarea de drept a masurilor in legatura cu care s-a dispus stabilirea cautiunii. In acest caz. intabularea acestuia sau. prevazute la alin. inregistrarea la Arhiva Ele ctronica de Garantii Reale Mobiliare. cautiunea se restituie de indata daca partea interesata decl ara in mod expres ca nu urmareste obligarea celui care a depus-o la despagubiri pentru prejudiciile cauzate prin incuviintarea masurii pentru care aceasta s-a d epus.1.(1) Cautiunea depusa se va restitui. (3) Cand exista urgenta. se poate of eri cautiune si un drept de ipoteca imobiliara sau mobiliara ori o creanta ipote cara. 1047. instanta va disp une. dupa caz. suma in numerar sa fie inlocuita cu al te bunuri ori prin aducerea unui garant. In acest caz. Inlocuirea cautiunii in numerar Art. Inscrierea sau. (1) si (2) raman aplicabile. (2) Cautiunea se restituie celui care a depus-o in masura in care asupra acestei a cel indreptatit nu a formulat cerere pentru plata despagubirii cuvenite pana l a implinirea unui termen de 30 de zile de la data ramanerii definitive a hotarar ii sau. un termen la care garantul sa fie infatisat. (4) Nedepunerea cautiunii in termenul prevazut la alin. . de la data acestei comunicari incepand a curge ter menul pentru plata cautiunii. in conditiile stabilite de prezentul titlu.Cel care a depus cautiunea in numerar va putea cere ulterior ca. radiere a inscrierilor facute. Indisponibilizarea cautiunii Art.(1) Daca prin lege nu se prevede altfel. in Arhiva Elect ronica de Garantii Reale Mobiliare. instanta va cita partile i n termen scurt. 1045. cautiunea nu va putea fi urmarit a nici de creditorii depozitarului. De asemenea. din oficiu. dupa solutionarea p rin hotarare definitiva a procesului in legatura cu care s-a stabilit cautiunea. 1049. (3) Instanta se pronunta asupra cererii de restituire a cautiunii cu citarea par . respectiv dupa incetarea efectelor masurii pentru care aceasta s-a depus. . dupa caz. o declaratie ca este de acord sa g aranteze pana la nivelul sumei stabilite de instanta.047 a lin. cu citarea partilor. ca in locul bunurilor aratate la ar t. el va da in fata acesteia ori pr in inscris autentic. instanta poate incuviinta.Cand cautiunea a fost depusa in numerar sau in instrumente financia re ea nu poate fi urmarita de creditorii depunatorului decat in masura in care u rmeaza a-i fi restituita acestuia. depus la dosarul cauzei. in conditiile legii. instanta va stabili. (2) Cand s-a acceptat cu titlu de cautiune un drept de ipoteca. cu acordul expres al beneficiarului cautiunii. din oficiu. 1. (2) In cazul prevazut la alin. . 1. in camera de consiliu. 272 Restituirea cautiunii Art. instanta va putea stabili cautiunea si fara citarea par tilor. de la data incetarii efectelor masurii. dupa caz. la cerere.

instantel e romane sunt competente daca paratul are domiciliul. Prorogarea voluntara de competenta in favoarea instantei romane Art. telecopiator sau orice alt mijloc de comunicare ce permite a-i stabili pro ba printr-un text. (2) Alegerea instantei este fara efect daca ea conduce la lipsirea in mod abuziv a uneia dintre parti de protectia pe care i-o asigura o instanta prevazuta de l egea romana. Conventia poate fi incheiata prin inscris. dupa caz. in materii avand ca obiect drepturi de care ele dispun li ber conform legii romane. un sediu secundar sau fondul de comert pe teritoriul Romaniei la data introdu cerii cererii. instant ele romane sunt singurele competente. In cazul in care incheierea a fost pronuntata de una dintre sectiile Inaltei Curti de Casatie si Justitie. prin dreptul Uniunii Europene sau prin legi speciale nu s e prevede altfel. iar litigiul este de competenta exclusiva a un ei instante straine. 1052.(1) In materie patrimoniala. In toate cazurile. telegrama. iar in lipsa sediului principa l. cand din ansamblul circumstantelor rezulta ca litigiul nu prez inta nicio legatura semnificativa cu Romania. (1) si (2). instanta va di spune din oficiu si restituirea cautiunii. .(1) Sub rezerva situatiilor in care legea dispune altfel. la instanta ierarhic superioa ra. iar in lipsa domiciliului.Dispozitiile prezentei carti se aplica proceselor de drept privat c u elemente de extraneitate in masura in care prin tratatele internationale la ca re Romania este parte. resedinta obisnuita. respectiv sediul principal. . t elex. respectiv un sediu secun dar in circumscriptia acestei instante. (3) In situatiile prevazute la alin. iar litigiul este de competenta exclusiva a instantelor romane. daca el nu ridica exceptia de necompetenta la primul termen la care partile a u fost legal citate. 1051. cand acest sediu secundar este situat in Romania la data i ntroducerii cererii. (1). printr-o incheiere supusa numai recursului. partile pot conveni asupra instantei c ompetente sa judece un litigiu actual sau eventual izvorand dintr-un raport cu e lemente de extraneitate. De asemenea. competenta forului ales este exclusiva. 1053. Alegerea forului Art.(1) Cand. in afara de cazul cand cererea a fost facuta numai cu scopul de a-l sustrage pe un parat de la jurisdic tia domiciliului ori resedintei obisnuite sau. b) dreptul aplicabil litigiului conform dreptului international privat roman est e legea romana. recursul este suspensiv de executare.tilor. (3) Instanta aleasa nu se poate declara necompetenta daca: a) una dintre parti are domiciliul/resedinta obisnuita. a sediului principal or i secundar situat in strainatate. precum si cand instanta aleasa este romana. (4) Daca cererea pentru care s-a depus cautiunea a fost respinsa. (2) Cu exceptia cazurilor in care prin lege se dispune altfel. . In lipsa de stipulatie contrara. TITLUL I Competenta internationala a instantelor romane CAPITOLUL I Dispozitii generale Competenta intemeiata pe domiciliul sau sediul paratului Art. instanta romana sesizata poate respinge cererea. (2) Cand exista mai multi parati. . instanta romana i n fata careia paratul este chemat ramane competenta de a judeca cererea formulat a. 1050. alegerea este fara efect cand instanta aleasa este str aina. (3) Instantele romane sunt de asemenea competente pentru a judeca orice cerere p rivind activitatea la sediul secundar al unei persoane juridice neavand sediul 273 principal in Romania. recursul este de competenta Completului de 9 jude catori. instantele romane sunt competente daca unul di ntre acestia se afla in situatia prevazuta la alin. . partile au convenit valabil competenta instantelor rom ane de a judeca litigii actuale sau eventuale privind asemenea drepturi. CARTEA a VII-a Procesul civil international Domeniul de aplicare Art.

competenta se determina conform regulilor din prezentul cod si.Daca partile au incheiat o conventie de arbitraj vizand un litigiu arbitrabil conform legii romane. 1061. respinge cererea ca nefiind de competenta jurisdictiei romane.(1) Cand instantele romane sunt competente potrivit dispozitiilor c artii de fata. (2) Necompetenta internationala a instantei romane poate fi invocata in orice st are a procesului. iar daca stabileste ca nu este competenta nici ea. . desi legea nu prevede competen ta instantelor romane. de asemenea. daca se dovedeste ca nu este posibila introducerea unei c ereri in strainatate sau ca nu se poate pretinde in mod rezonabil ca ea sa fie i ntrodusa in strainatate. 1054. instanta romana sesizata ulterior cu o cerere intre aceleasi parti. competenta sa judece: a) cererile de interventie. sub rezerva aplicarii prevederilor ar t. b) instanta constata ca respectiva conventie de arbitraj este caduca sau inopera nta. Masurile provizorii. . urmand regulile de competen ta materiala. cu exceptia cazurilor cand asemenea cereri ar fi fos t formulate numai pentru a-l sustrage pe intervenient de la jurisdictia normal c ompetenta. 1056. (1). la Judecatoria Sectorului 1 al municipiului Bucuresti. competenta instantei romane este obligatorie. in aplicarea prevederilor alin.(1) Instanta sesizata verifica din oficiu competenta sa internation ala procedand conform regulilor interne privind competenta. dar a caror solutionare este necesara pentru a deci de asupra cererii principale. daca cererea este formulata de un ceta tean roman sau apatrid domiciliat in Romania ori de o persoana juridica de natio nalitate romana. 1058. de asemenea. d upa caz. respectiv l a Tribunalul Bucuresti.Instanta competenta sa judece cererea originara este. instanta romana este.055. instanta romana sesizata isi va declina compete nta. conservatorii si de executare Art. Cererile incidentale Art. Competenta interna Art. (1). Chestiunile preliminare Art.(1) Cand o cerere este pendinte in fata unei instante straine si es te previzibil ca hotararea straina va fi susceptibila de recunoastere sau de exe cutare in Romania. a celor prevazute in legi speciale. (2) Daca.Exceptia de arbitraj Art. 1. nici o alta instanta romana. 1059. 1060. . . . c) tribunalul arbitral nu poate fi constituit sau arbitrul unic nu poate fi dese mnat din motive vadit imputabile paratului.(1) Instanta romana de la locul cu care cauza prezinta o legatura s uficienta devine competenta sa solutioneze cauza. chiar si direct in caile de atac. conservatorii si de executare privind persoane sau bunuri aflate in Romania la data introducerii cererii. Forul de necesitate 274 Art. 275 Litispendenta internationala Art. (2) In situatiile prevazute la alin. . chiar daca. 1055. b) cererea reconventionala. avand acelasi obiect si aceeasi cauza. cu exceptia situatiilor in care: a) paratul nu a invocat exceptia de arbitraj pana la primul termen la care a fos t legal citat. Verificarea competentei internationale Art.Instanta romana sesizata judeca pe cale incidentala chestiunile car e nu intra in competenta sa. poate suspenda judecata pana la pr onuntarea hotararii de catre jurisdictia straina. potrivit dispozitiilor cartii de fata. 1057. ea nu ar fi competenta sa judece fondul. . Instanta romana va respinge ce rerea cand hotararea straina pronuntata este susceptibila de a fi recunoscuta co .In situatii de urgenta. cererea va fi indreptata. competen ta sa dispuna masuri provizorii. nu se poate identifica instanta c ompetenta sa judece cauza. .

1066. locul unde a intervenit un fapt juridic din care decurg obligatii extracontra . CAPITOLUL II Dispozitii speciale de competenta internationala a instantelor roma ne Competenta personala exclusiva Art. procese intre persoane cu domiciliul in strainatate. este sufi cient ca cererea sa sa parvina in ultima zi a termenului la o reprezentanta dipl omatica sau consulara romana. Termenele Art. precum si alte litigii intre s oti. 1065. nulitatea sau anularea casatoriei. daca jurisdictia straina se decl ara necompetenta sau daca hotararea straina pronuntata nu este susceptibila de a fi recunoscuta in Romania. 3. .Instantele romane sunt exclusiv competente sa judece litigii cu ele mente de extraneitate din sfera statutului personal referitoare la: 1. (3) Faptul ca o cauza este sau nu pendinte in fata jurisdictiei straine se deter mina conform legii statului in care are loc procesul.Cand instanta romana este sesizata cu judecarea unei cereri. daca cel ce urmeaza a fi adoptat domiciliaza in Roman ia si este cetatean roman sau apatrid. fie si numai in parte. acte de stare civila intocmite in Romania privind persoane domiciliate in Rom ania si care sunt cetateni romani sau apatrizi. bunuri lasate in Romania de defunctul cu ultimul domiciliu in Romania.(1) Instantele judecatoresti romane sunt competente sa judece si li tigiile in care: 1. ea est e competenta sa judece si cererea care este legata de cea dintai printr-un rapor t atat de strans. Competenta preferentiala a instantelor romane Art. imobile situate pe teritoriul Romaniei. (1). . cu exceptia celor referitoare la imobile situate in strainatate. cu scopul de a evita solutii care nu ar putea fi conciliate da ca cererile ar fi judecate separat. daca la da ta introducerii 276 cererii ambii soti domiciliaza in Romania si unul dintre ei este cetatean roman sau apatrid. 1064. 6. 3. contracte incheiate cu consumatori avand domiciliul sau resedinta obisnuita i n Romania. instanta romana repune procesul pe rol la cererea pa rtii interesate. . incat exista interesul pentru cercetarea si judecarea acestora in acelasi timp. Conexitatea internationala Art. . punerea sub interdictie judecatoreasca a unei persoane cu domiciliul in Roman ia. o obl igatie contractuala se afla in Romania. tutela si curatela pentru protectia unei persoane cu domiciliul in Romania. desfacerea. incuviintarea adoptiei. pentru prestatii de consum curent destinate uzului personal sau famil ial al consumatorului si fara legatura cu activitatea profesionala sau comercial a a acestuia. daca cel putin una dintre parti e ste cetatean roman. daca: a) furnizorul a primit comanda in Romania. 3.nform dispozitiilor prezentei carti. 2. . 4. (2) In cazul suspendarii prevazut la alin. Competenta exclusiva in materia unor actiuni patrimoniale Art.Instantele romane sunt exclusiv competente sa judece litigii cu ele mente de extraneitate referitoare la: 1. locul unde a luat nastere sau trebuia executata. 1062. referitoare la acte sau fapte de stare civila inregistrate in Romania. 2. reclamantul din cererea privind obligatia de intretinere are domiciliul in Ro mania. c are este cetatean roman sau apatrid. 2. b) incheierea contractului a fost precedata in Romania de o oferta sau o publici tate si consumatorul a indeplinit actele necesare incheierii contractului. 5. 1063.Cand o persoana aflata in strainatate trebuie sa respecte un termen procedural in fata autoritatilor judiciare sau administrative romane.

aceleasi drepturi si obligatii procesuale ca si cetatenii romani. sub conditia reciprocitatii cu statul de cetateni e sau de domiciliu al solicitantului. Pana la luarea unor ma suri provizorii de catre instanta romana raman valabile masurile provizorii disp use de instanta straina. 6.(1) Persoanele fizice si persoanele juridice straine au. de locul survenirii accide ntului sau locul producerii prejudiciului. 1070. . . b) locul de destinatie sau primul port ori aeroport unde nava sau aeronava a aju ns se gaseste pe teritoriul Romaniei. statia feroviara sau rutiera ori portul sau aeroportul de imbarcare/incarcare sau debarcare/descarcare a pasagerilor sau marfii transportate se afla in Roman ia. 1067. 3. cetatean strain sau perso ana juridica de nationalitate straina. 1071.Sub conditia reciprocitatii. (2) Cetatenii straini beneficiaza in fata instantelor romane. competente sa judece: 1. procese referitoare la abordajul navelor sau coliziunea aeronavelor. in conditi ile legii. declararea judecatoreasca a mortii unui cetatean roman.ctuale sau se produc efectele acestuia se afla in Romania. rezervata fii nd o conventie de alegere a forului. procese intre straini.065. cetatean roman sau apatrid. . .In situatiile in care reprezentarea ori asistarea strainului lipsit de capacitate sau cu capacitate de exercitiu restransa nu a fost asigurata conf . ultimul domiciliu al defunctului se afla in Romania. bunul asigurat sau locul producerii evenimentului asigurat se afla in Romania . de asemenea. procese referitoare la ocrotirea minorului sau persoanei puse sub interdictie judecatoreasca. nu poate fi tinut sa depuna cautiune sau obligat la vreo alta garantie pentru motivul ca este strain sau nu are domiciliu l ori sediul in Romania. cetatean roman cu domiciliul in strainatate. in fata instantelor romane. (2) Capacitatea procesuala a apatridului este guvernata de legea romana. 5. 5. este inoperanta. 4. procese privind raspunderea civila pentru prejudiciile cauzate de produse ori ginare din Romania. procese referitoare la ocrotirea in strainatate a proprietatii intelectuale a unei persoane domiciliate in Romania. iar raporturil e juridice privesc drepturi de care ei pot dispune. 6. d) paratul are domiciliul sau resedinta obisnuita in Romania. 1069. daca: 277 a) nava sau aeronava arboreaza pavilionul roman sau. dupa caz. 1068. precum s i cele referitoare la asistenta sau la salvarea unor persoane sau unor bunuri in marea libera ori intr-un spatiu nesupus suveranitatii vreunui stat. precum si de asistenta judiciara gratuita. reclamantul. 4. in legatura cu bunuri sau in terese ale persoanelor din Romania. altul decat instanta romana. Conditia strainului Art.064 si 1. indiferent de cetatenia victimei. daca acestia au convenit expres astfel. este inmatriculat a in Romania. rezervata fiind competen ta exclusiva pentru imobilele lasate de acesta in strainatate. in aceeasi masura si in aceleasi co nditii ca si cetatenii romani. chiar daca acesta se afla in strainatate la data cand a intervenit disparitia. TITLUL II Legea aplicabila in procesul civil international CAPITOLUL I Capacitatea si drepturile partilor in proces Capacitatea procesuala Art. Scutirea de cautiunea judiciara Art.Pentru situatiile prevazute la art. Curatorul special Art.(1) Capacitatea procesuala a fiecareia dintre partile in proces est e guvernata de legea sa nationala. (2) Instantele judecatoresti romane sunt. de scutiri si reduceri de taxe si alte cheltuieli de procedura . c) nava sau aeronava a fost sechestrata in Romania. conventia de al egere a forului. . 2. Conventiile inoperante Art. respectiv persoanele juridice romane. 1. in procesele civil e internationale.

. fie de catre misiunea diplomatica romana sau oficiul consular roman din acest stat. TITLUL III Eficacitatea hotararilor straine .(1) Actele publice intocmite sau legalizate de o autoritate straina sau de un agent public strain pot fi produse in fata instantelor romane numai d aca sunt supralegalizate. 1077. al unui tratat in ternational la care Romania este parte sau pe baza de reciprocitate.(1) Formalitatile de inregistrare si publicitate. in oricare dintre cele doua situatii. 1076.Calitatea procesuala a partilor. . pentru certificarea autenticitatii semnaturilor si sigiliului aplicate pe acestea. in aceasta ordine. cand legea locului incheierii actului juridic le acorda aceasta libertate.orm legii 278 sale nationale. . efectele lor si a utoritatile abilitate sa instrumenteze sunt cele prevazute de dreptul tarii unde operatiunea a avut loc. daca ea admite si alte mijlo ace de proba decat cele prevazute de legile stabilite conform prevederilor alin. Actele oficiale publice Art. . pe cale administrativa ierarhica in statul de origine si apoi de misiunea diplomatica sau oficiul consular roman. Calificarea Art.In procesul civil international instanta aplica legea procesuala ro mana. chiar si in situatiile in care aceste mij loace de proba n-ar fi admisibile conform legii straine declarate aplicabile. urmata de supralegalizarea efectuata.Prevederile art. 1. (5) Administrarea probelor in procesul civil international este guvernata de leg ea romana. de catre Ministerul Justitiei si Ministerul Afacerilor Externe. (2) Probatiunea faptelor este supusa legii locului unde ele s-au produs ori au f ost savarsite. Calitatea procesuala si calificarea pretentiei Art. Regulile aplicabile apatrizilor Art. (2) In materie imobiliara se aplica legea locului unde este situat imobilul. Legea romana se aplica si in cazul in care ea accepta proba cu mart ori si cu prezumtii ale judecatorului. I n lipsa acestei libertati sau cand partile n-au uzat de ea. 1072.071 se aplica in mod corespunzator apatriz ilor.068-1. Probele Art. CAPITOLUL II Legea aplicabila in materie procedurala Legea forului Art. 1078. legea romana este aplicabila. (3) Scutirea de supralegalizare este permisa in temeiul legii. de catre Ministerul A facerilor Externe. . se aplica legea locu lui incheierii actului juridic. 1073. 1075. sub rezerva unor dispozitii exprese contrare. . in continuare. (4) Supralegalizarea actelor intocmite sau legalizate de instantele romane se fa ce. fie de c atre misiunea diplomatica sau oficiul consular in Romania ale statului de origin e si. instanta ii va putea numi in mod provizoriu un curator special. 279 Formalitatile de publicitate Art. (3) Cu toate acestea. 1074. sub rezerva institutiilor juridice far a corespondent in dreptul roman. obiectul si cauza actiunii in proc esul civil international se stabilesc conform legii care guverneaza fondul rapor tului juridic dedus judecatii.(1) Mijloacele de proba pentru dovedirea unui act juridic si forta probanta a inscrisului constatator sunt cele prevazute de legea convenita de par ti. . fara a fi ceruta conditia reciprocitatii. iar din aceasta cauza judecata procesului intarzie. (1) si (2). (4) Proba starii civile si puterea doveditoare a actelor de stare civila sunt gu vernate de legea locului unde a fost intocmit inscrisul invocat. (2) Supralegalizarea pe cale administrativa este supusa procedurii stabilite de statul de origine al actului. din partea autoritatilor romane.Calificarea unei probleme ca fiind de drept procesual sau de drept substantial se face conform legii romane.

Notiunea Art. Motivele de refuz al recunoasterii Art. chiar nede finitiva. f) a fost incalcat dreptul la aparare. in special.080 pot fi recunoscute in Romania. 1. (3) Caracterul nedefinitiv al hotararii straine. c) exista reciprocitate in ceea ce priveste efectele hotararilor straine intre R omania si statul instantei care a pronuntat hotararea.08 . 1. . aceasta incompatibilitate se apreciaza tinandu-se seama. in lipsa de recunoastere. decurgand din omisiunea citarii persoanei care nu a participat la proces in fata instantei straine. daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii: a) hotararea este definitiva potrivit legii statului unde a fost pronuntata. nu sunt contrarii ordinii publice de drept international privat roma n si a fost respectat dreptul la aparare. 280 Conditiile recunoasterii Art.Cu exceptia verificarii conditiilor prevazute la art. termenul de hotarari straine se refera la actele de jurisdictie contencioasa sau necontencioasa ale instantelor judeca toresti.(1) Recunoasterea hotararii straine poate fi refuzata pentru oricar e dintre urmatoarele cazuri: a) hotararea este manifest contrara ordinii publice de drept international priva t roman. 1081. . cat si actul de sesizare a instantei si ca i s-a dat posibilitatea de a se apara si de a exercita calea de atac impotriva hotararii. (2) Recunoasterea nu poate fi refuzata pentru singurul motiv ca instanta care a pronuntat hotararea straina a aplicat o alta lege decat cea care ar fi fost dete rminata de dreptul international privat roman. 1082. g) hotararea poate face obiectul unei cai de atac in statul in care a fost pronu ntata. poate fi in vocat numai de catre acea persoana. . 1083. compete nta sa judece procesul fara insa a fi intemeiata exclusiv pe prezenta paratului ori a unor bunuri ale sale fara legatura directa cu litigiul in statul de sediu al respectivei jurisdictii. e) instantele romane aveau competenta exclusiva pentru judecarea cauzei. b) instanta care a pronuntat-o a avut. . cele notariale sau ale oricaror autoritati competente dintr-un stat nem embru al Uniunii Europene. .Hotararile straine sunt recunoscute de plin drept in Romania.081 si 1.(1) Hotararile referitoare la alte procese decat cele prevazute la art. Neexaminarea pe fond Art. d) este inconciliabila cu o hotarare pronuntata anterior ei in strainatate si su sceptibila de a fi recunoscuta in Romania. potrivit legii statului de sediu. daca se refera la statutul personal al cetatenilor statului unde au fost pronuntate s au daca. de intensitatea legaturii cauzei cu ordinea juridica romana si de gravitatea efect ului astfel produs. ea trebuie sa constate. spre a beneficia de puterea lucrului j udecat. 1080. a instantelor romane sau se afla in curs de judecare in fata acestora la data sesizarii instantei straine. 1079. au fost recunoscute mai intai in st atul de cetatenie al fiecarei parti ori. b) hotararea pronuntata intr-o materie in care persoanele nu dispun liber de dre pturile lor a fost obtinuta cu scopul exclusiv de a sustrage cauza incidentei le gii aplicabile conform dreptului international privat roman. afara numai daca procesul privest e starea civila si capacitatea unui cetatean roman. fiind pronuntate intr-un stat tert. c) procesul a fost solutionat intre aceleasi parti printr-o hotarare.In sensul prezentului titlu. ca partii in cauza i-a fost inmanata in timp util atat citatia pentru termenul de dezbateri in fond. au fost pronu ntate in baza legii determinate ca aplicabila conform dreptului international pr ivat roman. CAPITOLUL I Recunoasterea hotararilor straine Recunoasterea de plin drept Art. iar solutia adoptata difera de cea la care s-ar fi ajuns potrivit legii romane. (2) Daca hotararea a fost pronuntata in lipsa partii care a pierdut procesul. de asemenea.

1086. de asemenea. iar pe cale incidenta prin incheiere interlocutor ie. (2) Cererea poate fi solutionata fara citarea partilor. (1). in timp util.081. Intreruperea prescriptiei Art. . . instanta romana nu poate proceda la examinarea in fond a hotararii straine si nici la modificarea ei. . (1). rezolvata pe cale incidentala de catre instanta sesizata cu un proces avand un alt obiect. 1. de catre trib unalul in circumscriptia caruia urmeaza sa se efectueze executarea. sau orice alt act oficial care sa ate ste ca citatia si actul de sesizare au fost cunoscute. (3) In cazul neprezentarii unora dintre documentele prevazute la alin.081.082 si 1. . . c) copia dovezii de inmanare a citatiei si a actului de sesizare.(1) Cererea de recunoastere a hotararii straine se intocmeste potri vit cerintelor prevazute de prezentul cod si va fi insotita de urmatoarele acte: a) copia hotararii straine.Cererea de recunoastere a hotararii straine intrerupe prescriptia d reptului de a obtine executarea silita. 1087. eliberata de instanta care a pronuntat-o. comunicate par tii care a fost lipsa in instanta straina. . 282 CAPITOLUL II Executarea hotararilor straine Competenta Art. pe baza incuviintarii date. Supralegalizarea n u se cere in cazul in care partile sunt de acord cu depunerea de copii certifica te pentru conformitate.Cererea de incuviintare a executarii.2. dupa caz. Conditiile incuviintarii executarii Art. 1084. . 1090. 1085. 281 Competenta Art. 1088. Citarea partilor Art.083 sunt aplicabile in mod corespunzator si cer erii de incuviintare a executarii. (2) Dispozitiile art.085.(1) Executarea hotararii straine se incuviinteaza cu respectarea co nditiilor prevazute la art. b) dovada caracterului definitiv al acesteia. . daca se considera suficient edificata. sediul cel care a refuzat recunoasterea hotararii straine. in completare. va fi insotita si de dovada caracterului executoriu al hotar arii straine. precum si a celei ca hotararea sa fie executo rie potrivit legii statului de sediu al instantei care a pronuntat-o. sa dispenseze partea de pro ducerea lor. la cererea persoanei interesate. d) orice alt act de natura sa probeze. (2) Hotararile straine prin care s-au luat masuri asiguratorii si cele date cu e xecutare provizorie nu pot fi puse in executare pe teritoriul Romaniei. de catre pa rtea impotriva careia s-a pronuntat hotararea. (3) Cererea de recunoastere poate fi. (2) Actele prevazute la alin. in ambele cazuri dupa citarea partilor.(1) Cererea de recunoastere se rezolva pe cale principala de tribun alul in circumscriptia caruia isi are domiciliul sau. 1. intocmita in conditiile preva zute la art. 1. Documentele atasate la cerere Art.(1) Cererea de recunoastere a hotararii straine se solutioneaza pe cale principala prin hotarare.(1) Hotararile straine care nu sunt aduse la indeplinire de bunavoi e de catre cei obligati a le executa pot fi puse in executare pe teritoriul Roma niei. in cadrul caruia s e ridica exceptia puterii lucrului judecat sau o chestiune prealabila intemeiata pe hotararea straina. cu respectarea dispozitiilor art. daca din hotararea strai na rezulta ca paratul a fost de acord cu admiterea actiunii. (2) In cazul imposibilitatii de determinare a tribunalului potrivit alin. 1089. 1. inst anta poate fixa un termen pentru a fi prezentate ori poate accepta documente ech ivalente sau. ca hotararea straina indep lineste celelalte conditii prevazute la art. c ompetenta apartine Tribunalului Bucuresti. Dovada caracterului executoriu Art.078. (1) vor fi insotite de traduceri autorizate si vor fi supralegalizate. 1.

incuviintarea poate fi acordata separat. daca partile nu au exclus prin conventia arbitr ala sau ulterior incheierii acesteia. (2) Daca una dintre partile conventiei arbitrale este un stat. (2) In cazul in care hotararea straina contine solutii asupra mai multor capete de cerere. 1. (1) si art. . 1. . .093. de catre arbitri. Emiterea titlului executoriu Art. respectiv sediul in Romania. aceasta parte nu poate invoca propr iul sau drept 284 pentru a contesta arbitrabilitatea unui litigiu sau capacitatea sa de a fi parte in procesul arbitral. care sunt disociabile. o intreprindere d e stat sau o organizatie controlata de stat.088 al in. (1) daca ele sunt manifest incompatibile cu ordinea publica de d rept international privat roman.(1) Orice cauza de natura patrimoniala poate face obiectul arbitraj ului daca ea priveste drepturi asupra carora partile pot dispune liber. in conditiile legii romane. Pana la data conversiei. Tranzactiile judiciare Art. mentionandu-se in titlu si hotara rea de incuviintare. . dac a satisface exigentele necesare autenticitatii sale conform legii statului de se diu al instantei. Arbitrabilitatea litigiului Art. 1094. (3) Sediul instantei arbitrale se stabileste de partile in cauza sau de institut ia de arbitraj desemnata de acestea. .Pe baza hotararii definitive de incuviintare a executarii se emite titlul executoriu.Hotararea straina care stabileste o obligatie decurgand dintr-o leg e fiscala straina necesita si conditia reciprocitatii pentru a fi recunoscuta si executata in Romania. . Hotararile stabilind obligatii fiscale prevazute de legi straine Art.(1) Cererea de incuviintare a executarii se solutioneaza prin hotar are.Tranzactiile judiciare incheiate in strainatate produc in Romania e fectele ce decurg din legea care le-a fost aplicata. in conditiile art. . 1092. (4) Prin hotararea de incuviintare a executarii hotararii straine de condamnare la plata unei sume in moneda straina se va dispune conversia in moneda nationala la cursul de schimb al zilei cand hotararea a devenit executorie in statul unde a fost pronuntata. 1096. 1093. iar in lipsa. iar lege a statului de sediu al instantei arbitrale nu rezerva competenta exclusiva insta ntelor judecatoresti. (2) Dispozitiile prezentului capitol se aplica oricarui arbitraj international d aca sediul instantei arbitrale se afla in Romania si cel putin una dintre parti nu avea la data incheierii conventiei arbitrale domiciliul sau resedinta obisnui ta. 283 Forta probanta a hotararii straine Art. dar numai prin inscris.Solutionarea cererii Art.(1) Hotararea straina pronuntata de instanta competenta beneficiaza in Romania de forta probanta in privinta constatarilor pe care le cuprinde. (2) Constatarile facute de instanta straina nu beneficiaza de forta probanta pre vazuta la alin. dobanda produsa de suma stabilita i n hotararea straina este guvernata de legea instantei care a pronuntat-o. aplicarea acestora .(1) In sensul prezentului titlu. . 1091. 1095. un litigiu arbitral care se desfas oara in Romania este socotit international daca s-a nascut dintr-un raport de dr ept privat cu element de extraneitate. TITLUL IV Arbitrajul international si efectele hotararilor arbitrale straine CAPITOLUL I Procesul arbitral international Calificarea si domeniul de aplicare Art. (3) Executarea hotararii straine stabilind o obligatie alimentara prin varsamint e periodice se incuviinteaza pentru varsamintele scadente si cele subsecvente. (3) Proba contra faptelor constatate de instanta straina poate fi facuta prin or ice mijloace. dupa citarea partilor.089-1. 1097.

(1). (2) Daca o parte nu cunoaste limba in care se desfasoara dezbaterea. (3) Oricare ar fi procedura arbitrala stabilita. . Dispu nerea de masuri provizorii sau conservatorii poate fi subordonata de arbitru sau . in lipsa. telecopiator.Conventia arbitrala Art. telex. (3) Partile pot sa participe la dezbateri cu traducatorul lor. (2) Daca partile nu au procedat conform celor prevazute la alin. tribunalul arbitral stabileste procedura pe calea uneia dintre modalitatile prevazute la a lin. (4) Daca partile nu au stabilit procedura de recuzare.(1) Numirea.(1) Partile pot stabili procedura arbitrala direct sau prin referir e la regulamentul unei institutii de arbitraj ori o pot supune unei legi procedu rale la alegerea lor. . care aplica propria lege. . partea interesata poate solicita tribunalului de la sediul arbi trajului sa faca acest lucru. b) cand exista o cauza de recuzare dintre cele prevazute de regulile de procedur a arbitrala adoptate de parti sau. tribunalul arbitral trebuie sa garanteze egalitatea partilor si dreptul lor de a fi ascultate in procedura cont radictorie. Tribunalul arbitral si cealalta parte trebuie instiintate fara intarziere des pre motivul de recuzare. Procedura Art.(1) Tribunalul arbitral poate dispune masuri provizorii sau conserv atorii la cererea uneia dintre parti. prin in scris. 1100. daca nu e stipulat contrariul in conventia arbitrala. 1101. d) legea romana. b) legea care guverneaza obiectul litigiului. c) cand imprejurarile induc o indoiala legitima cu privire la independenta si im partialitatea sa. conventia arbitrala este valabila daca inde plineste conditiile impuse de una dintre legile urmatoare: a) legea stabilita de parti. tribunalul de la sediul a rbitrajului se pronunta asupra recuzarii prin hotarare definitiva.(1) Dezbaterea litigiului in fata tribunalului arbitral se face in limba stabilita prin conventia arbitrala sau. daca nu s-a prevazut nimic in acea sta privinta ori nu a intervenit o intelegere ulterioara. Masurile provizorii si conservatorii Art. la cererea si pe cheltuiala ei.(1) Conventia arbitrala se incheie valabil in forma scrisa. de arbitri. (2) Cu privire la cerintele de fond. 1102. . in limba contractului din care s-a nascut litigiul ori intr-o limba de circulatie internationala stabi lita de tribunalul arbitral. 1099. posta electronica sau orice alt mijloc de comunicare permitand a-i stabili proba printr-un text. dispozitiile cartii a IV-a aplicandu-se prin analo gie. iar in lipsa. (4) In arbitrajul international. (3) O parte nu poate recuza un arbitru pe care l-a desemnat sau la a carui numir e a contribuit decat pentru o cauza de care a luat cunostinta dupa aceasta numir e. tribunalul arbit ral poate cere concursul tribunalului competent. 1098. (1). (2) Daca partea vizata nu se supune voluntar masurilor dispuse. 285 Limba in care se desfasoara procedura Art. . revocarea si inlocuirea arbitrilor se realizeaza confo rm conventiei arbitrale sau celor stabilite de parti ulterior incheierii acestei a. Tribunalul arbitral Art. (3) Validitatea conventiei arbitrale nu poate fi contestata pe motivul nevalabil itatii contractului principal sau pentru ca ar viza un litigiu care nu exista in ca. telegrama. (2) Arbitrul poate fi recuzat: a) cand nu are calificarea stabilita de parti. c) legea aplicabila contractului ce contine clauza compromisorie. durata termenelor stabilite in cartea a IV-a se dubleaza. tribunalul arbitral ii asigura serviciile unui traducator.

1107. . (3) Exceptia de necompetenta trebuie ridicata prealabil oricarei aparari pe fond .Sunt hotarari arbitrale straine orice sentinte arbitrale de arbitra j intern sau international pronuntate intr-un stat strain si care nu sunt consid erate hotarari nationale in Romania. hotararea arbitrala. de acord cu tribunalul arbitral.(1) Administrarea probelor se face de catre tribunalul arbitral. Eficacitatea Art. . pot s olicita concursul tribunalului de la sediul arbitrajului. 1103. (2) Daca pentru administrarea probelor este necesar concursul instantelor judeca toresti. 1111. . dupa caz.(1) Solicitarea de recunoastere si executare a hotararii arbitrale straine se prezinta printr-o cerere adresata tribunalului in circumscriptia caru ia se afla domiciliul sau. .109 este r ecunoscuta si poate fi executata in Romania daca diferendul formand obiectul ace steia poate fi solutionat pe cale arbitrala in Romania si daca hotararea nu cont ine dispozitii contrare ordinii publice de drept international privat roman.Orice aspecte privind constituirea tribunalului arbitral. (2) Tribunalul arbitral statueaza asupra propriei competente fara a lua in consi derare o cerere avand acelasi obiect. (4) Tribunalul arbitral poate pronunta hotarari partiale. sediul celui caruia i se opune respectiva h otarare arbitrala. 1106. (2) Tribunalul arbitral poate statua in echitate numai cu autorizarea expresa a partilor. 1109. deja pendinte intre aceleasi parti in fata unui tribunal statal sau arbitral. Cheltuielile arbitrale Art. . care aplica legea prop rie. iar daca partile nu au desemnat dreptul aplicabil. . iar in caz de paritate a voturilor prevaleaza so lutia care se raliaza votului supraarbitrului.judecator darii unei cautiuni adecvate. (2) Hotararea arbitrala este scrisa. . . datata si semnata de toti arbitri i.(1) Tribunalul arbitral aplica litigiului legea stabilita de parti.(1) Tribunalul arbitral decide asupra propriei competente. . in lipsa de stipulatie contrara in conventia arbitrala. comunicarea si efectele acesteia. Hotararea arbitrala Art. Dreptul aplicabil Art. 1110. legea pe care o considera ad ecvata. 1. Regulile de aplicare subsidiara Art. CAPITOLUL II Efectele hotararilor arbitrale straine Calificarea Art. hotararea se pronunta c u votul majoritatii arbitrilor. onorariile arbitri lor si cheltuielile de deplasare ale acestora se suporta de partea care i-a numi t. in toate situatiile tinand seama de uzante si reguli profesionale. motivata. 1108. in cazul arbitrului unic sau al supraarbitrului. vor fi solutionate prin aplicarea in mod corespunza tor a dispozitiilor cartii a IV-a. Administrarea probelor Art. . Competenta Art. aceste cheltuieli se suporta de parti in cote egale.(1) Hotararea arbitrala este data cu procedura convenita de parti. afara numai daca motive temeinice impun susp endarea procedurii. 1104. In lipsa unor asemenea prevederi in conventia arbitrala. completarea. care se aplica in mod corespunzator. 1105. procedura .Orice hotarare arbitrala dintre cele prevazute la art. tribunalul arbitral sau partile. 286 (3) Hotararea arbitrala este executorie si obligatorie de la comunicarea sa part ilor si poate fi atacata numai cu actiune in anulare pentru motivele si in regim ul stabilite in cartea a IV-a. nereglemen tate de parti prin conventia arbitrala si neincredintate de acestea rezolvarii d e catre tribunalul arbitral.In afara de cazul in care partile convin altfel. Competenta tribunalului arbitral Art.

. cand nu 287 este adusa la indeplinire in mod voluntar. e) hotararea priveste un diferend neprevazut in conventia arbitrala sau in afara limitelor fixate de aceasta ori cuprinde dispozitii care excedeaza termenilor c onventiei arbitrale. 1112.(1) Tribunalul poate suspenda judecarea recunoasterii si executarii hotararii arbitrale straine daca anularea ori suspendarea acesteia este solicit ata autoritatii competente din statul unde a fost pronuntata sau din statul dupa legea caruia a fost pronuntata. Cererea Art.Recunoasterea sau executarea hotararii arbitrale straine este respi nsa de tribunal daca partea contra careia hotararea este invocata probeaza exist enta uneia dintre urmatoarele imprejurari: a) partile nu aveau capacitatea de a incheia conventia arbitrala conform legii a plicabile fiecareia. f) hotararea arbitrala n-a devenit inca obligatorie pentru parti sau a fost anul ata ori suspendata de o autoritate competenta din statul in care sau dupa legea caruia a fost pronuntata. certific ata de conformitate. c) partea contra careia hotararea este invocata n-a fost cuvenit informata cu pr ivire la desemnarea arbitrilor sau cu privire la procedura arbitrala ori a fost in imposibilitate de a-si valorifica propria aparare in procesul arbitral. cele dintai pot fi recunoscute si declarate executorii. 1116. 1117. Suspendarea judecatii Art.(1) Cererea de recunoastere sau de executare a hotararii arbitrale straine se solutioneaza prin hotarare data cu citarea partilor si care poate fi atacata numai cu apel. in original sau in copie. Totusi. Documentele atasate la cerere Art.(2) In caz de imposibilitate de stabilire a tribunalului prevazut la alin. (3) Dispozitiile art. in lipsa de stabilire a acesteia. .(1) Cel care se prevaleaza de o hotarare arbitrala straina poate so licita numai recunoasterea acesteia pentru a invoca puterea de lucru judecat sau . care sunt supuse supralegalizarii in condit iile prevazute la art.(1) Cererea trebuie insotita de hotararea arbitrala si conventia de arbitraj. (1) tribunalul poate.Hotararile arbitrale straine pronuntate de un tribunal arbitral com . sa dispuna dep unerea unei cautiuni de catre cealalta parte. 1114. 1113. (2) Cererea poate fi solutionata fara citarea partilor daca din hotarare rezulta ca paratul a fost de acord cu admiterea actiunii.086 se aplica in mod corespunzator. investirea ei cu formula executorie p entru punerea in executare silita pe teritoriul Romaniei. competenta apartine Tribunalului Bucuresti. (2) Recunoasterea unei hotarari arbitrale straine poate fi ceruta si pe cale inc identala. conform legii statului in care hotararea arbitrala a fost pronuntata. (2) In situatia prevazuta la alin. Forta probanta Art. daca dispozitiile din hotarare care privesc aspecte supuse arbitrajului pot fi separate de cele privind chestiuni nesupuse arbitraj ului. (1) nu sunt redactate in limba romana. s olicitantul trebuie sa prezinte si traducerea acestora in limba romana. .078. 1115. legii locului unde a a vut loc arbitrajul. 1. . in lipsa unui acord al acestora. Motivele de refuz al recunoasterii sau executarii Art. . la cererea partii care solicita recunoasterea si executarea hotararii arbitrale straine. (2) Daca documentele prevazute la alin. . 1. (1). b) conventia arbitrala nu era valabila potrivit legii careia partile au supus-o sau. stabilita potrivit legii statului unde hotararea a fost pro nuntata. 288 Judecata Art. d) constituirea tribunalului arbitral sau procedura arbitrala n-a fost conforma conventiei partilor ori.

1119. 1118. . .Tribunalul nu poate examina hotararea arbitrala pe fondul diferendu lui. . (2) In termen de 6 luni de la data publicarii prezentului cod. Guvernul va supun e Parlamentului spre adoptare proiectul de lege pentru punerea in aplicare a Cod ului de procedura civila. Dispozitii finale Intrarea in vigoare Art.petent beneficiaza in Romania de forta probanta cu privire la situatiile de fapt pe care le constata.(1) Prezentul cod de procedura civila intra in vigoare la data care va fi prevazuta in legea pentru punerea in aplicare a acestuia. Examinarea fondului cauzei Art.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful