Sunteți pe pagina 1din 12

Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative Master Relatii Internationale si Integrare Europeana

PACE I SECURITATE EUROPEAN


Institu ii i procese ale securit ii interna ionale

Luciana Mihaela Matei An II


1

PACE I SECURITATE EUROPEAN

ncepnd cu 1 ianuarie 2007, Uniunea Europeana se defineste ca o uniune de 27 de state si devine actor economic global, UE va trebui sa participe maisubstantial si la mecanismele de asigurare a securitatii globale, chiar dacaformele concrete ale acestei implicari pentru moment nu sunt nca clar precizate. Ca un raspuns la hegemonia SUA se pot nregistra noi combinatii bazate pe interese geopolitice, acces la surse de energie, tehnologie nucleara, activitatispatiale, infrastructuri critice. Se pot observa noile formule: Rusia China -India; Rusia China; Rusia Franta.In cele doua triunghiuri de putere una din puteri Europa si, respectiv,Japonia mizeaza clar pe ideea de stabilitate si securitate internationala, n vremece cte una din celelalte puteri China si respectiv Rusia ramn deschise siinteresate n eventuale mutatii geopolitice. Un alt punct de vedere,complementar celui anterior, considera ca la originea noii schisme mondiale s-ar afla tensiunea dezvoltata ntre doua cmpuri diferite de putere, ntemeiatepe principii opuse de organizare: pe de o parte Statele Unite ale Americii, adepteale unipolaritatii, pe de alta parte ceilalti actori majori ai scenei internationale Uniunea Europeana, Rusia, China, Japonia adepti ai multipolaritatii. Strategia European de Securitate dovede te, totu i, o preocupare limitat a implic rii Uniunii Europene n probleme globale i, cu toate c se admite faptul c Uniunea ac ioneaz deja mult dincolo de frontierele sale, reiese cu claritate c principalele interese sunt localizate n spa ii din vecin tatea Uniunii, incluznd Balcanii, Federa ia Rus , Orientul Mijlociu, pe lng nt rirea cooper rii cu state mediteraneene i a leg turilor tradi ionale cu Africa. Uniunea consider amenin rile ca provenind mai ales din interior, incluznd societatea european i rile nvecinate; astfel, obiectivul esen ial este acela de angajare n contracararea acestor amenin ri, cu punerea accentului pe probleme care reprezint o amenin are pentru ntreaga omenire i participarea la construc ia unei lumi mai bune, ntruct Europa, ca atare, nu a fost nicicnd mai prosper , mai securizat sau mai liber . Raportat la acestea, situa ia politicomilitar din zona de poten ial extindere a Uniunii Europene este caracterizat de existen a urm toarelor vulnerabilit i la adresa securit ii europene: Persisten a unor crize nesolu ionate (nghe ate) care prezint pericolul reizbucnirii unor conflicte sngeroase (Kosovo, Ciprul de Nord, Albania, Bosnia i Her egovina Republica Srpska, Zona Transnistrean a Republicii Moldova, Caucaz); Revendic ri teritoriale sau de alt natur care tensioneaz rela iile dintre statele implicate (Grecia i Turcia, Grecia i Macedonia, Albania i Grecia, Kosovo i Serbia); Existen a unor minorit i etnice i tendin ele autonomiste ale acestora: albanezii din Grecia, Macedonia, Kosovo i Muntenegru; srbii din Kosovo i celelalte state ex-iugoslave; maghiarii din Voivodina; kurzii din Turcia, turcii din Grecia i Bulgaria; Zona Transnistrean ; cumulate cu tentativele unor state de a elabora acte normative cu valoare (aplicare) transfrontalier i discriminatorii pe criterii etnice sau de alt natur ; Dificult ile pe care le ntmpin unele state n procesul tranzi iei; P trunderea i extinderea fundamentalismului islamic, ndeosebi cel radical (Bosnia i Her egovina, Turcia, Kosovo i chiar n sud-estul Bulgariei);
2

Existen a unor nsemnate minorit i musulmane pe teritoriul unor state cu majoritate cre tin : Muntenegru, Macedonia, Bulgaria; Existen a n apropierea viitoarelor grani e ale Uniunii Europene a unor zone cu grad ridicat de instabilitate (Orientul Mijlociu prin admiterea Turciei, Uniunea European va avea grani comun cu Iran, Irak i Siria -, republicile caucaziene, autoproclamata Republic Transnistrean , autoproclamata independen a Kosovo); Tendin ele unor state de a deveni lideri zonali (Grecia, Turcia, Ucraina); Tendin ele federa iei Ruse de a- i reface sferele de influen pierdute dup ncheierea R zboiului Rece i atragerea n orbita sa a Belarus-ului, Republicii Moldova, Ucraina, Zona Transnistrean , Serbia, Zona Caucazului; Existen a unor dispute i a unor preten ii privind delimit rile de frontier , platoul continental i zona economic exclusiv : ntre Grecia i Turcia, Ucraina i Romnia, ntre statele exiugoslave (Croa ia, Slovenia, Bosnia i Her egovina); Cre terea importan ei M rii Negre n procesul de redefinire a noilor zone de influen ; competi ia economic declan at de exploatarea i transportul resurselor energetice din Asia Central , Marea Caspic i Orientul Mijlociu; Vecin tatea unor teatre de ac iuni militare; Intensificarea amenin rilor de natur non-militar la adresa siguran ei na ionale a statelor din zon , dar i a Uniunii Europene (crim organizat , terorism transfrontalier, trafic ilegal de droguri i armament, imigra ia ilegal ). Securitatea reprezint o problem esen ial a existen ei societ ii umane, iar definirea sa este un subiect foarte important n documentele oficiale ale multor organiza ii interna ionale. Principalele tipuri de riscuri ce amenin Uniunea European sunt militare i non-militare. Riscuri militare- Uniunea European nu mai este amenin at , n prezent, de conflicte de tip clasic, n schimb se confrunt din ce n ce mai frecvent cu o serie de amenin ri asimetrice, greu predictibile i mult mai greu de contracarat. Trei dintre aceste tipuri de amenin ri de tip militar se impune a fi marcate n mod special: Terorismul interna ional - amenin are strategic . Acest nou tip de terorism este legat de mi c ri religioase fundamentaliste care au cauze deosebit de complexe. Dincolo de riscurile imediate, terorismul amenin deschiderea i toleran a specifice societ ilor democratice. Noul tip de terorism difer de cel din deceniile precedente deoarece pare a fi interesat de utilizarea violen ei nelimitate i de producerea de pierderi masive. Pentru acest tip de terorism, exemplificat de re eaua Al-Qaeda, Europa este att o int , ct i o baz de lansare a atacurilor. Proliferarea armelor de distrugere n mas n prezent are loc o diseminare periculoas a armelor de distrugere n mas , mai ales n zona Orientului Mijlociu. Prin intermediul acestor arme un grup terorist de mici dimensiuni poate provoca pierderi care anterior nu puteau fi cauzate dect de armate ale unor state na ionale. Existen a unor structuri statale slabe (failed states) i amplificarea crimei organizate -n unele state sau regiuni precum Somalia, Liberia, Afganistan, Bosnia i Her egovina, Serbia i Muntenegru, Kosovo etc., dezorganizarea institu ional , corup ia la nivel nalt, conflictele civile i accesul la arme au determinat nt rirea pozi iilor crimei organizate. Aceste situa ii sunt amenin ri la adresa securit ii, prin sprijinirea traficului de droguri, a celui de fiin e umane i a terorismului i sunt localizate i n Balcanii Occidentali, Europa R s ritean i Asia Central . Riscuri economice- Pe lng riscurile de tip militar relativ cunoscute mai apar i unele emergente asupra individului de unde se resimte necesitatea accentu rii elementelor ce in de securitatea individului odat cu integrarea n Uniunea European . Riscurile sunt diferite n func ie de orizontul de timp pentru care se face analiza (scurt sau lung). Aici vor fi considerate doar riscurile care ar putea ap rea pe termen scurt, adic n perioada imediat urm toare (1-2 ani)
3

dup momentul ader rii. De asemenea, mai facem o reduc ie de sfera de cuprindere i anume vom trata doar riscurile care sunt generate, pe termen scurt, de aderarea la Uniunea European . De i pot fi imaginate tipologii mai diversificate pentru riscurile ader rii, aici vom folosi un criteriu care pare, de departe, cel mai relevant din perspectiva efectului asupra economiei (institu iilor, societ ii): criteriul comportamentului economic vizat. n acest sens, am identificat urm toarele categorii de riscuri: Riscul de capilarizare a fluxurilor economice, la nivelul noului sistem integrativ n principiu, riscul de capilarizare a fluxurilor economice nu nseamn altceva dect implica iile generate de orientarea spontan (par ial, poate fi i institu ionalizat ) a oric rei resurse economice (for de munc , capital fizic, bani) spre costul minim de oportunitate al fructific rii sale sau spre beneficiul maxim al fructific rii sale. Noile amenin ri biologice, fizice i psiho-sociale - n ultimii zece ani, mass-media a sensibilizat opinia public n leg tur cu riscurile biologice, cum ar fi antraxul, ca urmare a activit ilor bioteroriste, sindromul respirator acut sever (SRAS) i amenin area gripei aviare. ns , agen ii biologici sunt omniprezen i i, n multe locuri de munc , lucr torii se confrunt cu riscuri biologice foarte grave. Dou dintre principalele preocup ri eviden iate riscurile de securitate i s n tate n munc (SSM) legate de pandemii i de prezen a la locul de munc a organismelor rezistente la medicamente ilustreaz ct este de important ca riscurile biologice s fie tratate la nivelglobal i printr-o cooperare ntre discipline cum ar fi SSM, s n tatea public , s n tatea animalelor, protec ia mediului i siguran a alimentar .

Organiza iile interna ionale de securitate

Organiza iile interna ionale reprezint elemente relativ noi ale sistemului mondial. Au luat na tere n timpul secolului XIX, au devenit importante n cursul urm torului secol, iar dup anul 1945, num rul lor a crescut semnificativ, n special la nivel regional i subregional. Fie c este vorba despre ONU, fie despre UE, organiza iile interna ionale nu reprezint o continuare cu alte mijloace a politicilor de for tradi ionale, dup cum afirm unii teoreticieni, parafrazndu-l pe Clausewitz, nici expresia unui proces de evolu ie la un nou nivel, acela al superstatului global sau regional. In domeniul securit ii este resim it nevoia acut de o astfel de cooperare, dat fiind faptul c natura complex a amenin rilor cu care ne confrunt m necesit o abordare coordonat i utilizarea unor resurse, ce cu greu pot fi puse la dispozi ie de c tre un singur guvern. n lupta mpotriva terorismului interna ional, organiza ii precum Uniunea European , Organiza ia Na iunilor Unite sau Organiza ia pentru Securitate i Cooperare n Europa nu s-au rezumat doar la elaborarea unor documente, ci au analizat i au implementat modalit i de
4

cooperare n lupta mpotriva terorismului interna ional, n timp ce altele (CSI, GUAM, CENCOOP, SEECP etc.) nu i-au mai f cut auzit vocea pe scena interna ional cu aceea i for ca n anii preceden i. Se demonstreaz astfel c solu ia potrivit pentru rezolvarea conflictelor i men inerea p cii este determinat de circumstan ele n care acestea se desf oar . Cu toate c principalele institu ii i organiza ii interna ionale de securitate trec printr-o perioad caracterizat de nevoia de restructurare, importan a existen ei i activit ii lor pentru stabilitatea i securitatea lumii nu a sc zut. ROL SI STATUT

Organiza iile interna ionale reprezint cele mai importante for e n coordonarea ac iunilor i cooperare n domenii precum cel politic, economic, social, militar sau cultural. Exceptnd statele-na iune ce stau la baza sistemului mondial, organiza iile interna ionale constituie cei mai nsemna i participan i n cadrul acestuia. Ulterior acestui moment, organiza iile interna ionale i-au rec p tat rolul de forumuri de consultare, mediere i arbitrare, simultan cu dezvoltarea unei lumi mult mai fragmentate din punct de vedere politic i cultural, caracterizate att de cursa pentru narmare, ct i de accentuarea globaliz rii. Se disting de celelalte organiza ii prin aceea c i au originile n consensul statelor de a coopera n probleme de reducere a violen ei i realizare a p cii i securit ii, prin folosirea unei largi game de acorduri i mecanisme. Ierarhia organiza iilor interna ionale de securitate existent la nivelul cunoa terii comune are un puternic substrat tiin ific. Astfel este confirmat faptul c ONU, NATO, UE i OSCE reprezint cele mai importante organiza ii interna ionale de securitate

Strategia de securitate interna a UE


In mod traditional, securitatea interna a UE a fost marcata de o anumita fragmentare, concentrandu-se asupra unui singur domeniu intr-un anumit moment. In prezent, adoptam o abordare comuna privind raspunsul la amenintarile si provocarile cu care ne vom confrunta in domeniul securitatii", a subliniat comisarul european pentru Afaceri Interne, Cecilia Malmstrom, potrivit MEDIAFAX. "Terorismul, criminalitatea organizata, transfrontaliera si cibernetica, precum si crizele si dezastrele sunt domenii in care trebuie sa ne unim eforturile si sa cooperam pentru a spori securitatea cetatenilor nostri, a intreprinderilor si a societatilor din intreaga UE. Aceasta strategie
5

evidentiaza amenintarile cu care ne confruntam si actiunile pe care trebuie sa le intreprindem pentru a putea sa combatem aceste amenintari", a adaugat ea. "Strategia de securitate interna a UE in actiune" identifica cinci obiective majore si propune o serie de actiuni, precum si anul de realizare a acestora. Comisia Europeana a prezentat Strategia de securitate interna a UE, care include masuri comune de combatere a retelelor infractionale si teroriste, a criminalitatii cibernetice, de consolidare a securitatii frontierelor si de gestionare a situatiilor de criza.

Destructurarea retelelor infractionale internationale


Un prim obiectiv il constituie destructurarea retelelor infractionale internationale care ameninta statele membre. In vederea realizarii lui au fost propuse o serie de masuri vizand punerea sub sechestru si confiscarea profiturilor si activelor provenite din savarsirea de infractiuni (2011), utilizarea registrelor cu numele pasagerilor in UE (2011), monitorizarea si acordarea de asistenta statelor membre in ceea ce priveste combaterea coruptiei. Al doilea obiectiv il constituie prevenirea terorismului si combaterea radicalizarii si a recrutarii de militanti islamisti. Acesta ar urma sa fie realizat prin elaborarea unei politici pentru extragerea si analizarea datelor de mesagerie financiara in cadrul UE, programul de urmarire a finantarilor in scopuri teroriste (TFTP UE) (2011), infiintarea unei retele europene comune pentru cresterea gradului de informare a publicului cu privire la radicalizare si adoptarea unor masuri pentru a combate propaganda extremista violenta. Al treilea obiectiv il reprezinta cresterea nivelului de securitate pentru cetateni si intreprinderi in spatiul cibernetic, prin infiintarea unui centru al UE de combatere a criminalitatii cibernetice (2013), crearea unei retele de echipe de interventie in caz urgenta informatica (2012), infiintarea unui sistem european de alerta si schimb de informatii. Consolidarea securitatii frontierelor este cel de-al patrulea obiectiv cuprins in strategia de securitate interna a UE. El se va concretiza prin infiintarea Sistemului european de supraveghere a frontierelor EUROSUR, (2011), identificarea "punctelor sensibile" la frontierele externe (2011), elaborarea de rapoarte comune privind traficul de persoane, filierele de imigratie clandestina si traficul de marfuri ilegale. Ultimul obiectiv prevazut in strategia adoptata luni de CE este cresterea capacitatii Europei de gestionare a situatiilor de crize si dezastre, prin inaintarea unei propuneri privind punerea in aplicare a clauzei de solidaritate (2011), inaintarea unei propuneri privind dezvoltarea unei capacitati europene de raspuns in situatii de urgenta (2011), definirea unei politici de gestionare a riscului.
6

STUDIU DE CAZ
TERORISM ASUPRA SECURIT II. IMPACT

Lupta mpotriva terorismului se impune n prim-plan n politica intern i extern a comunit ii din ntreaga lume. Dup nceperea opera iunii antiteroriste din Afganistan, ea a mpins la problemele de fond legate de dezvoltarea democra iei n noile state independente, problemele legate de drepturile omului, de reducerea s r ciei, i a omajului. Cu toate acestea, Rezolu ia1373 a Consiliului de Securitate al ONU stabile te standarde i impune obliga ii statelor membre ONU, ceea ce sugereaz faptul c lupta mpotriva terorismului trebuie s aib loc n cadrul statului de drept. Caracterul interna ional al terorismului necesit un r spuns global interna ional la manifestarea acestuia. Avnd n vedere faptul c grup rile teroriste au o re ea extins i i coordonez ac iunile, 90% din atacurile teroriste i-au atise obiectivele. Aceste obiective sunt destinate nu numai s produc daune directe asupra victimei sau a victimelor, dar, de asemenea, i un efect de descurajare pentru a implementa frica, a crea sentimente de confuzie, neajutorare. Deci, conform exper ilor, num rul de atacuri teroriste este n continu cre tere, ele devin tot mai violente i intele lor au devenit oameni. n anii 70, 80% din atacuri au fost ndreptate mpotriva propriet ii i doar 20% mpotriva poporului. n anii 80 - raportul este de 50% la 50%. n anii 90 este de 30% i 70%. n secolul al XXI-lea raportul este de 10% la 90%. Astfel,terorismul - este ac iunea asociat cu utilizarea violen ei sau amenin rii cu violen a, de obicei nso it de o nominalizare de cerin e specifice. Motivele sunt adesea de natur politic sau de alt natur ). Interpre ii sau executan ii sunt de obicei pu in numero i, izola i din partea popula iei, sunt membri ai unor grupuri organizate i, spre deosebire de al i infractori i asum responsabilitatea pentru ac iunile comise. Ac iunile sunt realizate astfel nct s atrag aten ia maxim a publicului i s influen eze autorit ile sau anumite grupuri de oameni. Combaterea terorismului nu este numai sarcina cea mai complex i dificil , dar i cea care necesit mult timp. Iat de ce , n prezent, devine deosebit de actual problema cre rii unor sisteme mondiale, regionale i na ionale de securitate colectiv . A ap rut necesitatea politic i economic de a forma un sistem interna ional viabil de securitate colectiv , capabil s reziste la orice expansionism intern i extern, militar, dar i la terorism. Evenimentele tragice din ultimii ani, numeroase atacuri teroriste n diferite ri ale lumii au demonstrat existen a unei amenin ri clare la via a politic , economic i social a statelor dezvoltate i n curs de dezvoltare, cu niveluri diferite ale democra iei i tendin e religioase diferite. Ac iunile criminale ale terorismului interna ional n Rusia i Statele Unite, Spania i Turcia, Indonezia, Israel, Maroc i Egipt, Pakistan, Afganistan i Irak demonstreaz c terorismul a devenit din p cate, un factor obi nuit n sistemul mondial.

F r ndoial , evenimentele tragice din 11 septembrie 2001 n Statele Unite au exacerbat problema combaterii terorismului i au subliniat importan a problemelor de securitate. Faptul c atacului au fost supus cele mai dotate din punct de vedere al securit ii cl diri, a ocat ntreaga comunitatea, toat lumea a sim it linia fragil dintre via i moarte. Comunitatea mondial a fost for at ntr-un alt mod, ntr-un mod nou de a privi problemele de securitate. Avnd n vedere realit ile actuale din statele membre ale Consiliului Parteneriatului EuroAtlantic, Europa, Rusia i Asia, au emis o declara ie care s reflecte opinia general : atacurile au fost ndreptate nu numai mpotriva SUA, dar i mpotriva valorile umane. De exemplu, cancelarul german Gerhard Schroeder a declarat: "Acest terorism barbar este ndreptat mpotriva a tot ceea pe ce se bazeaz lumea noastr : respect pentru via a uman i demnitate, valori precum libertatea, toleran a, democra ia i echilibrul pa nic al intereselor." rile partenere n crearea unei coali ii anti-teroriste au luat m surile necesare de combatere a terorismului. Ele sunt con tiente de faptul c lupta va fi dificil i va necesita implicarea tuturor mijloacelor disponibile i metodelor: politice, economice, diplomatice i militare. Exist un risc grav de a c dea n minile diferitor organiza ii teroriste, a armelor de distrugere n mas , armelor biologice i chimice i chiar construirea unei bombe radiologice. Ac iunile multilaterale i acordurile interna ionale nu dispun nc de instrumente i mecanisme eficiente pentru combaterea terorismului la maxim. De i munca n aceast direc ie este constant . "F r ndoial , c pentru a combate un astfel de fenomen cum este terorismul interna ional necesit o minte colectiv , un organism colectiv, capabil n mod operativ i f r a cauza daune celor nevinova i s distrug terori tii din ntreaga lume." Terorismul devine un factor indispensabil i un factor familiar n procesul global. n analizarea terorismului interna ional ca un fenomen al situa iei social-politice n contextul diferitelor procese, pe prim-plan se eviden iaz problemele securit ii interna ionale. Construirea unui sistem eficient de securitate interna ional se confrunt cu o problem : lipsa unui mecanism real pentru un r spuns adecvat, n mod legal i justificat la atacurile teroriste, o explica ie multivariat a fenomenului n sine, complexitatea i diversitatea termenului de "terorism" nu ne permite s rezolv m aceast problem . Multe dintre amenin rile de azi sunt la scar global , transfrontaliere i pun n pericol sistemul de securitate colectiv care a fost o dat concentrat n special asupra statelor individuale. Noua situa ie cere noi reguli. Guvernului unei singuri ri este greu de a g si, s nu mai vorbim s pun n aplicare m suri eficiente ca r spuns la noi amenin ri. n acest sens, este nevoie de a g si modalit i de a mbun t i cooperarea interna ional a statelor. Pentru a combate terorismul interna ional, n scopul de a evita standardele duble n desf urarea unei lupte globale anti-terorism au fost f cute mai multe ncerc ri de a dezvolta i a legifera un document n care terorismul ar primi o defini ie legal f r de interpret ri. Sistemul interna ional anti-terorist ar trebui s fie stabilit sub auspiciile ONU pe o baz juridic solid . Principalele modalit i de combatere a terorismului interna ional implic n
8

primul rnd schimbul de informa ii i coordonarea agen iilor de informa ii din diferite ri. n al doilea rnd, i acest lucru a fost afirmat n mod repetat de efii de state i de guverne ar trebui s fie modificate instrumentele juridice interna ionale de combatere a terorismului. La fel, trebuie de renun at la practica de acordare a azilului politic terori tilor, sponsorilor i sus in torilor acestora. Un rol important n aceast privin , l are lupta mpotriva traficului i fabric rii de droguri n ntreaga lume ca fiind principalele surse de finan are a terorismului interna ional. Noile amenin ri la adresa securit ii au un sens mai larg conceptual i includ terorismul nu numai n sine, ci, de asemenea, fenomenul corup iei, crimei organizate, traficului de droguri, daune la sistemele informatice, incriminarea general a societ ii. rile care apar in anumitor blocuri militar-politice, regionale, interstatale, precum i transatlantice au capacitatea de a consolida n mod eficient securitatea lor. De o importan deosebit n aceast privin , n stadiul actual au dobndit-o institu iile interna ionale deja stabilite - ONU, NATO, OSCE, CSTO, ATC pentru a spori rolul lor. Schimbarea stilului lor i a metodelor. Se creaz for e noi de coali ie pentru ac iuni comune. n leg tur cu evenimentele din Afganistan a fost stabilit coali ie mpotriva terorismului. La comand For elor Armate centrale ale SUA n statul Florida este o singur Coali iei Central de Coordonare, care func ioneaz cu reprezentan i din diferite ri, inclusiv rile CSI. Ca parte a opera iunii antiteroriste din Afganistan se folose te n mod activ cooperarea cu republicile din Asia Central . Astfel, for ele coali iei au for ele militare n Uzbekistan, Krgzstan i Tadjikistan. S-a intensificat asisten ei militare i umanitare la aceste republici. n Krgzstan, un grup de militari americani disloca i n Aeroportul International Manas lng Bi kek. Situat acolo n cazul n care grupul militare folosite pentru a logisticii i for elor sprijinul coali iei antiteroriste din Afganistan. Dar dac e necesar baza de aer din punct de vedere tehnic ea este gata s ofere lupt tor i avioanele de atac. Pe teritoriul Tadjikistan se afl contingentului militar de aer al NATO. Foarte rapid se implementate programul american de finan are militare str ine. Deci, n 2003, ajutorul Casei Albe a fost de aproximativ 100 milioane dolari, o mare parte din care a fost folosit n extinderea cooper rii militare i tehnico-militar . Are loc reechiparea tehnico-militar a for ele armate ale Tadjikistan, Krgzstan i Uzbekistan, cu arme moderne NATO. n sistem multipolar al ordine lumii, este nevoie de construirea unui nou, sistem de securitate cu multe nivele, subregional adecvate realit ile politice. Sistemul bine stabilit al comunit ii teroriste interna ionale trebuie s primeasc o rezisten comparabile, organizat de comunitatea mondial . La 28 septembrie 2001 Consiliului de Securitate al ONU a adoptat Rezolu ia 1373, care a instituit Comitetul de combatere a terorismului. Acesta este compus din to i cei 15 membri ai Consiliului de Securitate al ONU. Comitetul inten ioneaz s creeze i s conduc o re ea global de organiza ii, la diferite niveluri, pentru a forma un r spuns colectiv la amenin area terorismului.

Rezolvarea problemei se realizeaz att la nivel global i regional ct i subregionale. Politica antiterorist ntr-o astfel de regiune important i periculoas ale fostei Uniuni Sovietice, cum ar fi Asia Central este implementat cu ajutorul i asisten a Centrului antiterorist al CSI, Organiza ia Tratatului de Securitate Colectiva i Shanghai Organizatia de Cooperare. La 21 iunie 2000 sa decis s se stabileasc un Center anti-terorist CSI (ATC) a fost aprobat Programul cu statele membre ale CSI pentru combaterea terorismului i a altor manifest ri de extremism. Centrul antiteroristic este o agen ie de "centrul permanent de specialitate din cadrul CSI i este destinat s asigure coordonarea i cooperarea ntre autorit ile competente ale statului n lupta mpotriva terorismului interna ional i alte manifest ri de extremism. " Centrul are drept scop de a efectua unele lucr ri de analiz asociat cu acumularea i sinteza informa iilor privind starea i tendin ele terorismului interna ional, i s ofere recomand ri practice pentru statele membre ale CSI. Centrul este responsabil pentru coordonarea activit ilor din cadrul CSI s desf oare opera iuni de c utare, opera iuni n combaterea terorismului, lupta mpotriva terorismului, exercit comanda i exerci ii opera ionale-tactice, se preg te te un contingent special de unit i anti-teroriste. n cadrul ATC se stabile te i se consolideaz contacte de lucru cu organiza ii interna ionale anti-teroriste. ATC ofer informa ii cu privire la activit ile Consiliului de Securitate al ONU de combatere a terorismului ale CSI. Centrul a fost reprezentat la reuniunea special a CTC cu organiza iile interna ionale, regionale i sub-regional anti-teroriste. Stabilirea contactelor cu Oficiul Na iunilor Unite pentru controlul drogurilor i de prevenire a criminalit ii, cu unita ile sale structurale pentru combaterea terorismului, cu Centrul Interna ional pentru combaterea finan rii terorismului. n cadrul "Parteneriatului pentru Pace" statele-membre CSI participa la discu ii i de luare a deciziilor probleme de terorism cu NATO. Descurajator pentru intrarea pe teritoriul CSI de terori ti i extremi ti trebuie s serveasc o baz aerian din Rusia n Krgzstan (din 2003) i baze militare ruse din Tadjikistan (din 2004) . Cu toate acestea, trebuie s remarc m o caracteristic nou pentru formarea i dezvoltarea de eforturile anti-teroriste ale comunit ii interna ionale, cum ar fi n Asia Central . Campania mpotriva terorismului a fost sus inut cu entuziasm de c tre regiunea Asiei Centrale, s-a creat o con tientizare pozitiv n domeniul politic, care justific utilizarea for ei, consolidarea pozi iilor de structurile de putere, de reducere a libert ilor democratice n aceste republici. Sub masca de sloganuri cu privire la nevoia de securitate s-a ncercat s se stabileasc un control total asupra domeniilor fundamentale ale vie ii publice. Securitate, n a a mod s-a transformat ntr-un argument convenabil pentru manipul ri politice. (Exemplu: recentele evenimente de la Andijan, evenimente uzbec). Experien a a demonstrat c pentru reac ie rapid i eficace la provoc rile terorismului interna ional trebuie s g sim un mecanism de integrare de combatere a activit ilor criminale. Componentul principal s fie for a, dar el nu ar trebui s prevaleze, mai presus de toate, ar trebui s elimine resursele financiare i ideologice c organiza iile teroriste hrana pentru animale. Organiza iilor perfect echipate i organizate le poate rezista doar un sistem bine stabilit
10

suprana ionale care combin for a anti-teroriste, constnd din informa ii i analize, inteligen , controlul financiar, structura de putere. Terorismului interna ional modern, fiind cel mai periculos fenomen socio-politic, are un impact foarte mare asupra proceselor politice din lume. El manipuleaz , comportamentul ale na iunilor ntregi. Datorit unei resurse independente financiare, organizatorice i ideologice are capacitatea de a influen a dezvoltarea rela iilor bilaterale i procesele interna ionale.

11

Bibliografie :

1.www.wikipedia.org 2.www.9am.ro 3. Diego Checa Hidalgo i Luciana Alexandra Ghica, Gestionarea crizelor i a conflictelor interna ioale, 4. Luciana Alexandra Ghica, Marian Zulean (coordonatori), Politica de securitate na ional . Concepte, institu ii, procese. 5. Negu Silviu, Introducere n Geopolitic , Editura Meteor Press, Bucure ti, 2005. 6. Miron Dumitru, Economia Uniunii Europene, Editura Luceaf rul; Bucure ti; 2003 7. Dragan Gabriela, Uniunea Europana intre federalism si interguvernamentalism. Politici comune ale UE, Editura ASE. 8. Rujan O., Prgaru I., Economie interna ional , Editura Economic , Bucure ti, 2004.

12