P. 1
IDEA nr 21

IDEA nr 21

|Views: 263|Likes:
Published by Cristina Jelsma

More info:

Published by: Cristina Jelsma on Jun 14, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/19/2013

pdf

text

original

w

artæ + societate / arts + society # 21, 2005 20 lei (200 000 lei) / 11 €, 14 USD

Mihai Mihalcea Vii la spectacol øi primeøti un extra burger! / You come to see the show and you’ll get an extra burger!, Springdance Festival, Netherland, concept, text and choreography: Mihai Mihalcea, in the image: Mihaela Sîrbu, Mihai Mihalcea, photo: Anna van Kooij

On the cover: Matei Bejenaru Travelling Guide, 2005, detail, made for IDEA arts + society #21, 2005

Aspirafliile celor care ar vrea sæ izoleze arta de lumea socialæ sînt asemænætoare cu cele ale porumbelului lui Kant ce-øi imagina cæ, o datæ scæpat de forfla de frecare a aerului, ar putea zbura cu mult mai liber. Dacæ istoria ultimilor cincizeci de ani ai artei ne învaflæ ceva, atunci cu siguranflæ cæ ea ne spune cæ o artæ detaøatæ de lumea socialæ e liberæ sæ meargæ unde vrea, numai cæ nu are unde sæ meargæ. (Victor Burgin)
The aspirations of those who would isolate art from the social world are analogous to those of Kant’s dove which dreamed of how much freer its flight could be if only were released from the resistance of the air. If we are to learn any lesson from the history of the past fifty years of art, it is surely that an art unattached to the social world is free to go anywhere but that it has nowhere to go. (Victor Burgin)

arhiva

5

Absenfla prezenflei: conceptualism øi postmodernisme
THE ABSENCE OF PRESENCE: CONCEPTUALISM AND POSTMODERNISMS

Victor Burgin 16 Privind fotografiile
LOOKING AT PHOTOGRAPHS

Victor Burgin 22 Pentru a evita orice idee esenflialistæ despre „artist“. Interviu cu Victor Burgin
TO AVOID ANY ESSENTIALIST IDEA OF “THE ARTIST”. INTERVIEW WITH VICTOR BURGIN

Ovidiu fiichindeleanu galerie scena 32 49 Matei Bejenaru: Ghid de cælætorie
TRAVELLING GUIDE

Extras øi sustras: forfla subversivæ a reteritorializærii
EXTRACTED AND EMBEZZLED: THE SUBVERSIVE FORCE OF RETERITORIALIZATION

Cristian Nae 53 Cowboy øi îngeri
COWBOYS AND ANGELS

Erden Kosova 59 Moscova deschide porflile artei internaflionale
MOSCOW GRANTS ACCESS TO INTERNATIONAL ART

Ami Barak 62 Prima bienalæ moscovitæ – oglinda reformelor liberale ruse. Interviu cu Viktor Misiano
THE FIRST MOSCOW BIENNIAL – THE MIRROR OF THE RUSSIAN LIBERAL REFORMS. VIKTOR MISIANO INTERVIEWED

Vasile Ernu 68 Despre diferenflæ #1. Contexte locale – spaflii hibride
ON DIFFERENCE #1. LOCAL CONTEXTS – HYBRID SPACES

Franziska Nori 74 Experienfla artei la Veneflia. Un reportaj care începe depresiv øi se terminæ la fel
ART EXPERIENCE IN VENICE. A COVERAGE STARTING IN A DEPRESSIVE MANNER AND ENDING THE SAME WAY

Dan Perjovschi 84 Site Inspection 11: Formats for Action Interviu cu Laura Horelli
LAURA HORELLI INTERVIEWED

Marius Babias, Maxine Kopsa 95 100 Now What? Institutions Dream! Claire Staebler Gradul zero al curatoriei. Interviu cu Barnaby Drabble
CURATING IS NOT ENOUGH. INTERVIEW WITH BARNABY DRABBLE

Simona Nastac insert 106 Péter Szabó: Europa Dreptul la interpretare
THE RIGHT TO INTERPRETATION

Attila Tordai-S.

poziflionæri critice/ performative arts. MIHAI MIHALCEA. THE END OF STATE AS TRUTH Alain Badiou 174 Sfîrøitul lumii bipolare. Antonio Negri . UNKNOWN DISASTER. Mihai Mihalcea. Ce va fi de acum încolo? THE END OF BIPOLAR WORLD. necunoscut. AND PRESENCE IN CONTEMPORARY EUROPEAN CHOREOGRAPHY André Lepecki 120 Politici ale afecfliunii øi stînjenelii POLITICS OF AFFECTION AND UNEASINESS Bojana Kunst 129 Criza de dupæ crizæ THE CRISIS AFTER THE CRISIS Mihai Mihalcea 135 Dansul contemporan în România. WHAT NEXT? Chantal Mouffe 178 Prezentul ca trecut THE PRESENT AS THE BYGONE Mihail Iampolski 183 Situaflia postcomunistæ THE POST-COMMUNIST SITUATION Boris Groys verso 188 O societate a consumatorilor A CONSUMERS’ SOCIETY Hannah Arendt 191 Sfîrøitul umanismului muncii THE END OF LABOR’S HUMANISM André Gorz 199 Societatea spectacolului (fragmente) THE SOCIETY OF THE SPECTACLE (EXCERPT) Guy Debord 202 Munca afectivæ AFFECTIVE LABOR Michael Hardt 207 Ce înseamnæ autonomia azi? WHAT IS THE MEANING OF AUTONOMY TODAY? Franco Berardi (Bifo) 211 Muncæ imaterialæ øi subiectivitate IMMATERIAL LABOR AND SUBJECTIVITY Maurizio Lazzarato. Discuflie cu Ion Dumitrescu. Sîrbu 146 „Utopia înseamnæ investire în artificial. Manuel Pelmuø CONTEMPORARY DANCE IN ROMANIA. BODY.” EXPLANATION Adrian T.dosar: arte performative. Læmurire “THE POST-COMMUNIST CONDITION. MANUEL PELMUØ Cosmin Costinaø + (condiflia postcomunistæ) (the post-communist condition) 142 „Condiflia postcomunistæ“. DISCUSSION WITH ION DUMITRESCU. Despre sfîrøitul statului ca adevær AN OBSCURE. corp øi prezenflæ în coregrafia europeanæ contemporanæ SKIN.“ O conversaflie cu Boris Groys despre Condiflia postcomunistæ “UTOPIA IS INVESTMENT IN THE ARTIFICIAL”. critical positions 109 Piele. A CONVERSATION WITH BORIS GROYS ABOUT THE POST-COMMUNIST CONDITION 160 Arta øi Ræzboiul Rece THE COLD WAR AND THE ART Peter Weibel 163 Despre un dezastru obscur.

M. Difuzare / Distribution: Refleaua libræriilor HUMANITAS øi BUCUREØTI: Libræria Noi Libræria Cærtureøti Galeria Nouæ Galeria Noi BRAØOV: Libræria Libris CLUJ: Galeria Veche (Piafla Unirii) Libræria Carter Libræria Gaudeamus Libræria Universitæflii TIMIØOARA: Libræria Noi IAØI: Libræria Eurolibris Libræria Junimea Libræria Casa Cærflii Libræria Eminescu ORADEA: Libræria Mihai Eminescu ARAD: Libræria K&cum Comenzi øi abonamente / Orders and subscriptions: www.: 0264–594634. 431661 Fax: 0264–431603 Redactor-øef / Editor-in-chief: TIMOTEI NÆDÆØAN e-mail: tim@idea. Cluj .IDEA artæ + societate / IDEA arts + society Cluj. 0264–431661 0264–594634 ISSN 1583–8293 Tipar / Printing: Idea Design & Print.ro Redactori / Editors: CIPRIAN MIHALI CIPRIAN MUREØAN ADRIAN T. 2005 / Cluj. issue #21. Toate articolele a cæror sursæ nu este menflionatæ constituie portofoliul revistei IDEA artæ + societate Cluj. færæ acordul scris al editorului.: 0264–431603. 400125 Cluj-Napoca Tel.ro Tel. Paris 5–7. TAMÁS OVIDIU fiICHINDELEANU Concepflie graficæ / Graphic design: TIMOTEI NÆDÆØAN Asistent design / Assistant designer: LENKE JANITSEK Corector / Proof reading: VIRGIL LEON Textele publicate în aceastæ revistæ nu reflectæ neapærat punctul de vedere al redacfliei. Web-site: CIPRIAN MUREØAN RAYMOND BOBAR EUGEN COØOREAN Preluarea neautorizatæ. POLGÁR G. a materialelor publicate în aceastæ revistæ constituie o încælcare a legii copyrightului. Romania. 2005 Editatæ de / Edited by: IDEA Design & Print Cluj øi Fundaflia IDEA Str.ideamagazine. SÎRBU ATTILA TORDAI-S. #21. Redactori asociafli / Contributing Editors: MARIUS BABIAS AMI BARAK COSMIN COSTINAØ VASILE ERNU BOGDAN GHIU BORIS GROYS DAN PERJOVSCHI AL.

E puflin probabil ca sæ nu fie cineva de acord cæ aceastæ plæcere este bunæ. „The Absence of Presence: Conceptualism and Postmodernisms“ din volumul The End of Art Theory: Criticism and Postmodernity (London and Basingstoke/New Jersey. încæ din zorii civilizafliei. un termen a cærui istorie merge pînæ la Platon. „esenfla istoricæ a civilizafliei“). agitaflia s-a potolit. Conceptualismul de la sfîrøitul anilor ’60 a fost o revoltæ împotriva modernismului – ar trebui sæ adæugæm: aøa cum a fost el formulat în special în scrierile criticului american Clement Greenberg. Bell øi Fry au moøtenit o certitudine din filosofia moralæ a lui G. prin aceea cæ s-au întors la imaginea figurativæ (modernismul lui Greenberg trebuia sæ fie abstract în mod riguros – conflinutul. conform cæreia unele lucruri sînt. Greenberg definea modernismul drept tendinfla istoricæ a unei practici artistice înspre o completæ autonomie autoreferenflialæ. Aceastæ træsæturæ specialæ a artei face din ea. arta conceptualæ este flesutæ acum în tapiseria unitaræ a „istoriei artei“. o sferæ de activitate autonomæ. Rememoratæ în liniøte. „Arta conceptualæ“ de la sfîrøitul anilor ’60 øi începutul anilor ’70 a fost un afront la adresa valorilor instituite. ostilitatea faflæ de noile opere fiind adesea atît de puternicæ. într-un mediu tehnologic aflat într-o dezumanizare crescîndæ. colecflionarilor. pp. derivatæ. Ele stau la baza nu doar a modernismului lui Greenberg. pe care noi. Pentru a væ expune aceste lucruri din propriul meu punct de vedere. care trebuie atinsæ printr-o atenflie scrupuloasæ faflæ de tot ceea ce e specific acestei practici: propriile tradiflii øi materiale. Mai simplu. printre aceste lucruri se aflæ øi „desfætarea cu obiecte frumoase“. Acest proiect greenbergian este. Vorbirea discursivæ este intermedierea încîlVICTOR BURGIN este artist øi teoretician de reputaflie internaflionalæ. de exemplu. în virtutea unor înzestræri speciale. profesorilor. de fapt. Aceastæ reprimare a fost realizatæ de Bell øi Fry prin doctrina „vizualului pur“ (mai exact. în principal. acest lucru se întîmplæ pentru cæ ele au devenit de mult timp parte din bunul-simfl dobîndit. amatorilor øi artiøtilor britanici – este versiunea Bloomsbury. Deøi credinflele øi valorile modernismului romantic sînt diseminate în întreaga culturæ occidentalæ. 5 . uneori. Aø dori sæ spun ceva despre ceea ce cred cæ a fost reprimat. Astæzi. Platon pune în gura lui Socrate o doctrinæ a celor douæ lumi: lumea obscurei imperfecfliuni. În Fedon. la care au acces simflurile noastre muritoare. ci øi a conceptualismului. ca parte din ceea ce cunoaøtem astæzi drept „romantism“ (deøi unele dintre ele au o origine mult mai timpurie). altæ cale nu este. scria el. øi „lumea superioaræ“ a perfecfliunii øi luminii. Totuøi. Fiindcæ ceea ce caracterizeazæ momentul actual al lumii artei e o anume idee de „postmodernism“. „forma semnificantæ“ care poate da naøtere „emofliei estetice“). utilizatæ acum pentru a sprijini o masivæ „întoarcere la picturæ“. complet separatæ de lumea cotidianæ a vieflii sociale øi politice. încît se sugera chiar cæ ar fi fost în joc mai mult decît valori estetice. curatorilor. însæ întrebarea pe care Bell øi Fry au reprimat-o sistematic este dacæ acest fapt e suficient pentru a considera complexitatea foarte diferitelor practici din istorie pe care. Moore. Dacæ aceste credinfle sunæ cunoscut – poate chiar de la sine înfleles –. „pierzînd“ un întreg deceniu – anii 1970 – ca pe o perioadæ în care „nu s-a întîmplat nimic“. cæ nu duc nicæieri în mod special. În orice epocæ. e „ceva ce trebuie evitat ca o ciumæ“). pur øi simplu. profesor de arte la Colegiul Goldsmiths al Universitæflii din Londra øi profesor emerit de istorie a conøtiinflei la Universitatea Santa Cruz din California. asumpfliile subînflelese ale modernismului lui Greenberg sunæ cam aøa: Arta este o activitate caracteristicæ umanitæflii. În lumea modernæ. va trebui sæ trec totuøi printr-o istorie øi printr-o teorie care vor pærea. Mulflumim autorului pentru permisiunea de a prelua acest text. E. negustorilor. toate celelalte forme de interogare fiind irelevante. Varietatea noastræ domesticæ dominantæ – nechestionatul øi nechestionabilul bun-simfl al majoritæflii criticilor. am sæ-mi îndrept atunci remarcile înspre aceste chestiuni. de la esteflii edwardieni Clive Bell øi Roger Fry. o nuanflare particularæ a unui set mai general de asumpflii. ele tind sæ se modeleze diferenfliat. 1986. funcflia artei este aceea de a-øi conserva øi spori propria sferæ de valori umane civilizatoare. le îngræmædim laolaltæ sub numele de „Artæ“. „bune în sine“. în funcflie de specificul locului. în lumea artisticæ a anilor ’80. ca øi a unor forme curente ale picturii øi sculpturii ce emit pretenflia la un statut „postmodern“. Ele sînt extensia de secol XX a ideilor care au început sæ iasæ la ivealæ pentru prima datæ la sfîrøitul secolului al XVIII-lea. istoricilor. 29–50). cu necesitate. îl învæflæm în familie. Væ cer sæ fifli ræbdætori. Natura autonomæ a artei vizuale înseamnæ cæ întrebærile care se pun despre ea pot fi ridicate øi soluflionate în mod adecvat doar în propriii sæi termeni. Artistul exprimæ ceea ce are umanitatea mai bun (dupæ cum spune Greenberg.arhiva Absenfla prezenflei: conceptualism øi postmodernisme Victor Burgin Textul de faflæ este traducerea capitolului 2. Creatorul de artæ vizualæ reuøeøte aceasta cu ajutorul unor moduri de înflelegere øi exprimare „pur vizuale“ – radical diferite de verbalizare. printr-o tendinflæ aproape universalæ. aceastæ asimilare e obøinutæ doar cu preflul uitærii a tot ceea ce a fost mai radical în arta conceptualæ. stîngaci øi anistoric. Mcmillan Press/ Humanities Press International. propria diferenflæ faflæ de celelalte practici artistice. occidentalii.

astfel de credinfle „au mai mult decît un interes muzeal. protejarea drepturilor individului împotriva oprimærii. mai bogat decît limbajul cuvintelor. cei care sesizeazæ dificultatea. sæ se perfecflioneze øi sæ se împlineascæ. ca distinct de chestiunile divine“. cititorul nu poate fi sigur cæ acestea sînt într-adevær vorbele mele – desprinse de originea lor øi. însæ. o „esenflæ umanæ“ la care participæm cu toflii. filme. citæ øi ineptæ la care sîntem condamnafli în prima. fotografii. care-øi are originea în secolul al XIX-lea. respingerea umanismului (o doctrinæ filosoficæ) e înfleleasæ ca un asalt cumplit asupra fiinflelor umane (a oamenilor sau. vorbirea se aflæ la acelaøi nivel ca øi scrierea øi ca øi orice altæ formæ de reprezentare (incluzînd aici aøa-numita „artæ nonreprezentaflionalæ“). În Keywords [Cuvinte-cheie]. Am sæ mæ întorc la umanism. „structuræ“ sau orice altceva. a cuvîntului „umanist“. Phaidon. mai mult. prin urmare. în care fuzioneazæ douæ elemente ideologice: „umanismul“ øi ceea ce filosoful francez Jacques Derrida a numit „logocentrism“. în mare mæsuræ. fie ea „autor“. valoarea sa – de a oferi siguranfla liniøtitoare a unei explicaflii øi a unei evaluæri: pe scurt. termenul „umanism“ e plasat sub titlul mai general de Filantropie. aøa cum a observat Pascal. de „benevolenflæ“. dar ghicesc adeværul pæstrat în lucruri o fac instantaneu. În Roget’s Thesaurus. „în spatele“ unei unitæfli de limbaj sau al oricærei alte forme reprezentaflionale. Raymond Williams observæ apariflia. tablouri øi aøa mai departe – înspre o prezenflæ singularæ fundamentalæ. Cînd ne referim la ceea ce Derrida numeøte „logocentrism“ – credinfla cæ toate problemele legate de sens trebuie sæ trimitæ la o origine privilegiatæ – øi la „umanism“ – viziunea asupra „omului“ ca fiind pe de-a-ntregul øi spontan stæ- 6 . „istorie“. „Zeitgeist“. Totuøi. Gombrich. ca „primæ obiønuinflæ“. Derrida a inventat termenul de „logocentrism“ pentru a se referi la tendinfla noastræ de a ne orienta toate interogafliile asupra semnificafliei „reprezentærilor“ – romane. este ilustrarea sensibilitæflii artistului. preconstruit în deplina sa integritate. de a întoarce cititorul de la incomoda øi precara poziflie a producætorului de sens la poziflia mai facilæ a consumatorului. prin neoplatonism. Împærtæøind aceastæ condiflie comunæ a tuturor sistemelor semnificante. Individul ne e cunoscut. întreaga tradiflie filosoficæ occidentalæ a fost inundatæ de ceea ce el numeøte „metafizica prezenflei“. dar doresc mai întîi sæ spun ceva despre „logocentrism“. Derrida susflinea cæ un astfel de tip de gîndire este endemic pentru întreaga istorie occidentalæ. London. pot sæ adaug cuvinte pentru clarificare. ce posedæ autocunoaøtere øi un ireductibil sîmbure de „umanitate“. Gombrich. credinfla cæ sensul ar putea fi vreodatæ prezent. El subliniazæ cæ. ce nu are nevoie de cuvinte. sensul este produs întotdeauna doar în interiorul unui spafliu complex al relafliilor diferenfliale. în tradiflia creøtinæ. de cel care le garanteazæ sensul øi autenticitatea. „Umanismul“ este numele unui complex de termeni care au ca rædæcinæ comunæ termenul latin pentru om. iar de cealaltæ de „internaflionalism“. prin urmare. øi este. E. cel puflin din perspectiva stîngii. care e imaginatæ a fi „dincolo“ de acestea. pavlovianæ) este obiectul de artæ. ci chiar. al lui dr. cel de a pune capæt îndoielii privind sensul unei opere øi. sînt conøtient cæ nu existæ vreo distincflie realæ între gîndurile øi sentimentele mele øi vorbele mele. în care închiderea finalæ a sensului într-un punct al certitudinii originale este amînatæ la nesfîrøit. o esenflæ care næzuieøte progresiv. „Individul“ postulat de umanism este o fiinflæ autonomæ. în schimb. Atunci cînd vorbesc. în secolul al XVI-lea. ca inteligibilitate puræ øi nemediatæ. ele sînt desprinse de mine. întemeiatæ pe privilegierea vorbirii în detrimentul scrierii. Ideea cæ existæ douæ forme complet distincte de comunicare – cuvinte øi imagini – øi cæ cea din urmæ e cea mai directæ s-a ræspîndit. astfel. a lua orice „antiumanist teoretic“ drept un inamic al aspirafliilor civilizate. odatæ transpuse în scris. de pildæ. îndeosebi din partea diferitelor forme ale statului øi ale institufliilor care îl reprezintæ. H. færæ sæ vrea. a poporului). ele devin subiect al interpretærii cititorului øi. 1972. Symbolic Images. de-o parte. putem vedea cæ acesta a fost. cuvintele scrise devenind de douæ ori suspecte. Bronowski. „umanismul“ este asociat poate în cea mai mare mæsuræ cu considerarea øi cu protejarea „drepturilor omului“ – de obicei. Aøa cum observa E. în timp ce în cea de-a doua toate lucrurile sînt transmise vizual. Aici atingem temelia esteticii conservatoare. ce descria interesul cærturæresc pentru „uman. Se susflinea acum cæ ar exista un limbaj divin al lucrurilor. desigur. încæ de la începuturile sale. Chiar din aceastæ relatare schematicæ putem aprecia dificultæflile cu care se confruntæ cei care au atacat tabloul umanist al istoriei øi individualitæflii: a face acest lucru nu înseamnæ doar a merge împotriva bunului-simfl. În orice formæ. „realitate“.1 Învechita moøtenire a lui Bloomsbury este astæzi un autosuficient cult al „gustului“ øi al „reacfliei“. Sursa stimulului reacfliei estetice (aceastæ esteticæ este. iar dacæ persoanei cæreia îi vorbesc îi e neclar sensul. chiar mai odios. de la Freud la Foucault. care. unde e flancat. færæ nevoia cuvintelor øi argumentelor. este o iluzie a limbajului. de-a lungul istoriei. care sugrumæ „intelectualizarea“ pentru a proteja o presupusæ „autenticitate“ a expresiei øi sentimentului – cea care vine ca „a doua naturæ“ sau. Vorbele pe care le rostesc par sæ scoatæ clar la ivealæ ceea ce e „în mintea mea“ sau „în sufletul meu“.1. H. Dacæ ne gîndim aici la rolul „criticului“. figura centralæ a acelei forme de istorie a artei cæreia îi place sæ priveascæ trecutul ca pe o defilare a „Marilor Oameni“ (sic). sau The Ascent of Man [Ascensiunea omului]. Ele afecteazæ încæ maniera în care vorbim øi gîndim despre arta din vremea noastræ“. al posibilei proaste interpretæri. ca vedetæ a unor spectacole de televiziune de tipul Civilization [Civilizaflie]. o mare parte a acestui interes era implicat în redescoperirea øi reevaluarea civilizafliei „pægîne“ clasice. Astæzi. al lordului Clark.

færæ medierea tehnologiei moderne. Pentru reproducerea aceluiaøi sistem de redare a fost inventat aparatul de fotografiat. pictura a murit!“. Douæ concepte din. Unul din lucrurile la care næzuia arta conceptualæ era demontarea ierarhiei mediatice. fundamentatæ teologic asupra indivizilor. desigur. a început sæ se bazeze pe mæiestria pictorului. în 19 august 1839. distincflia crucialæ era cea dintre vorbire (autenticæ. orice formæ de înregistrare legatæ în mod direct de activitatea umanæ.arhiva pîn pe sine øi pe propria modalitate de exprimare –. este încæ intactæ se datoreazæ. un limbaj preocupat de judecæfli de gust øi modæ a început tot mai mult sæ stabileascæ øi sæ menflinæ valoarea picturii. prin urmare. suprafafla prezintæ o modulaflie unitaræ de tonuri. øi nu existæ astæzi o tezæ a credinflei umaniste apæratæ cu mai multæ înverøunare decît cea a naturii inerent stræine øi alienate a tehnologiei moderne (cu toate cæ încæ nu am auzit un singur cuvînt aspru împotriva încælzirii centrale). ci øi. Ea e fie lucioasæ. într-unul fundamental. cred. era o perioadæ de tranziflie de la feudalism la capitalism. În versiunea originalæ a logocentrismului. putere øi privilegii nu mai proveneau exclusiv din posesia de pæmînturi øi din drepturile ereditare ale aristocrafliei. S-a întîmplat în aøa fel încît. roluri predestinate de cætre Dumnezeu. electronicæ –. ea a devenit acum un obiect de schimb. Pictura. în perioada modernæ. aceastæ mæiestrie devenind obiectul unei recunoaøteri de cætre un cunoscætor [connoisseurship]. ce se dezvolta rapid – transformæri social-economice care ar fi fost de neconceput færæ o schimbare concomitentæ în interiorul credinflelor dominante. ca jucînd. factorul diferenflei. una dintre cele mai timpurii reuøite ale unui romantism în ascensiune a fost næruirea ierarhiei genurilor. chimicæ. denigratæ). ci o realizare colectivæ: dezvoltarea sistemului perspectival al reprezentærii. trebuie apreciatæ. „cu glanfl“. Mai întîi. dar ea are un reprezentant corporal – corpul uman (øi aici e suficient sæ ne gîndim la centralitatea acestui corp în pictura renascentistæ). Bogæflie. În acele zile de început. ci erau dictate de cætre client. se spune cæ pictorul Paul Delaroche ar fi exclamat: „De astæzi. schemei compoziflionale øi culorilor de bazæ nu erau hotærîte de cætre artist. Tablourile nu mai erau realizate exclusiv de cætre maeøtri anonimi. alte forme de înregistrare trebuie denigrate din rafliuni perfect analoge celor invocate de cætre Platon øi Aristotel atunci cînd apærau tradiflia oralæ împotriva invaziei treptate a scrierii. la o credinflæ secularizatæ. ci erau opera unor „indivizi creativi“. noua picturæ de øevalet avea asupra picturii murale ce o preceda avantajul de a fi mobilæ: pentru prima datæ a devenit posibil ca pictura sæ fie nu doar obiect de folosinflæ – de exemplu. inerent superioaræ unor categorii de tipul „naturæ moartæ“ sau „peisaj“. de cætre stînga. de-a lungul istoriei. este „de neclintit“ –. realizarea majoræ a picturii renascentiste n-a fost opera unui singur individ. fie matæ. doar tehnologie – opticæ. Putem observa cu uøurinflæ. cu ocazia prezentærii oficiale a procesului de dagherotipare. în viaflæ. deøi zguduitæ. a „esenflei umane“ pe care acesta o gæzduieøte. Desigur. am putea spune. valoarea picturii pe aceastæ piaflæ a devenit din ce în ce mai mult legatæ de nofliunea de individualitate: individualitatea consumatorului. în care a apærut în Occident „pictura de øevalet“. øi esenfliale pentru aceastæ nouæ formæ a societæflii occidentale – schimb øi individualitate – erau concretizate în forma picturii de øevalet. Suprafafla fotografiei nu oferæ alinarea datæ de prezenfla întemeietoare a subiectului uman. Ba chiar mai mult. cînd pictura a devenit pentru prima datæ o marfæ comercializabilæ. la Institut de France. ci. „impenetrabilæ“ – ambele înfæfliøæri sînt motive de suspiciune. „esenfla umanæ“. Am afirmat cæ prestigiul picturii este astæzi „de neclintit“. aflatæ în ascensiune. în acele prime zile ale umanismului. Perioada umanismului timpuriu. care nu trebuie totuøi separat de umanismul øi de logocentrismul la care m-am referit deja. putem vedea unul din motivele pentru care pictura continuæ sæ fie atît de mult apreciatæ. În Renaøtere. necesar pentru a stabili valoarea relativæ a unor astfel de mærfuri. cæ rolul social central al zugrævirii lumii – fie ea realæ sau imaginaræ – a trecut de la vechile abilitæfli 7 . ce par ræspîndite dupæ capriciul arbitrar al unei realitæfli brutale øi neprevæzute. valoarea unei picturi era legatæ de individualitatea producætorului. de la o perspectivæ rigidæ. începînd cu invenflia fotografiei. În al doilea rînd. ca ornament sau ca mijloc de instruire pentru majoritatea analfabetæ a credincioøilor din bisericæ –. în autonomia individului. într-o mæsuræ oarecum mai micæ. unui complex de motive – privilegierea picturii. În cel mai important sens. de ideea de paternitate artisticæ. timp de douæ secole. Mæiestria artistului în a executa comanda clientului a devenit factorul semnificativ pentru stabilirea valorii sale. în plus. urma însæøi a acestui corp expresiv øi. Nici un pic de umanitate. dîra pensulei (sau scurgerea vopselei. este o abstracfliune. temeiul distincfliei s-a schimbat: astæzi. de unde øi toate acele portrete de prinfli øi de neguflætori bogafli care umplu pînæ în zilele noastre galeriile de picturæ. Iatæ deci un alt factor determinant – cel economic –. Delaroche avea dreptate. Faptul cæ aceastæ ierarhie. unul dintre ele avînd de-a face cu combinaflia umanismului cu logocentrismul: „umanitatea“. iar acest lucru este la fel de valabil øi astæzi. În secolul al XVIII-lea. o marfæ printre alte mærfuri în economia de piaflæ. prefluitæ) øi scriere (inautenticæ. se fragmenteazæ într-o infinitæ dispersie de puncte aflate la distanfle egale – nu gæsim nici o urmæ a vreunui autor. numifli-o cum vrefli (în teologie este „sufletul“). conform cæreia pictura (sculptura urmînd-o îndeaproape) e consideratæ inerent superioaræ – iatæ lucrul cel mai uimitor! – fotografiei. De la distanflæ. nu e nici o diferenflæ) sînt indicatorul. iar examinatæ de aproape. averile erau acumulate acum de cætre o nouæ clasæ de comercianfli. conform cæreia „pictura istoricæ“ fusese consideratæ. chestiuni de tipul subiectului picturii. nu doar în estetica conservatoare.

Aøa cum am remarcat deja. la începutul anilor ’60. totuøi. aøa cum am remarcat. a atîtor asumpflii. în societatea occidentalæ. unul dintre multiplele motive ale recursului la fotografie în arta conceptualæ era exorcizarea unui „logos“ fantomatic. gravura. societatea noastræ a devenit fantasmagoricæ. în formele sale variate. arta conceptualæ avea o relaflie specialæ cu acest obiect: dorea sæ îl demaøte. logocentricæ. asimilabilæ. fie peisajul – „Natura“ figurînd. de pildæ. complet la nivelul tehnologiei de bazæ – sistemul optic proiectat pentru a reproduce perspectiva quattrocento-ului. inevitabil. mai adaptate la formele schimbætoare ale societæflii. curatorial øi critic. Aøa cum øtim. dar asimilarea nu e niciodatæ întru totul reuøitæ. de la apariflia tehnologiilor fotografice. atunci pot sæ mæ aøez în rîndul întîi la cinema øi sæ-mi saturez simflurile cu ultima epopee a lui Spielberg – fiindcæ. pentru a produce o entitate cu o densitate ideologicæ realmente copleøitoare: obiectul de artæ. trebuie. panouri publicitare. în linii mari. împræøtiindu-i componentele aøa încît acestea sæ zacæ dincolo øi. un anacronism. a atîtor practici. 1982. Totuøi. în anii urmætori. ceva în fotografie rezistæ øi e necesar un „efort special“ pentru a face fotografia. London. cu învechitele lor accesorii de øevalet øi cu paletele øi pensulele din pær de porc. cu necesitate. o prostie. dacæ doresc sæ fiu tulburat la un nivel pur senzitiv. faptul cæ. cred. Obiectul de artæ este „esenflæ umanæ“ devenitæ formæ. Obiectul de artæ nu e mai obiect decît sînt ceea ce par a fi pentru simflurile noastre brute vinul øi ostia Sfintei Împærtæøanii. în maøinæria ideologicæ a artei: autorul ca origine punctualæ a sensului operei. în interiorul graniflelor muzeului øi ale jurnalului de artæ. într-un fel chinuit. totodatæ. se întîmplæ. acest argument ar fi un pur tehnologism. pentru cæ ele acflioneazæ împreunæ cu „eterna“ fotografie pentru a forma ceea ce am numit în altæ parte un „regim specular complet“ 2. studenflii de la picturæ considerau cæ Departamentul de vitralii era ceva derizoriu. perioada sa de supremaflie. La fel. într-un constant declin semiotic. Ceea ce s-a întîmplat cu aceastæ cîndva mæreaflæ tehnicæ vizualæ e faptul cæ a fost înlocuitæ cu alte tehnici. Victor Burgin. sæ vorbeascæ acest limbaj cotidian imagistic. pentru cea mai mare parte a oamenilor din zilele noastre. Macmillan. trebuie. pur øi simplu. cea în care træim – nu o fantezie despre vreuna care a trecut sau vreo utopie viitoare amînatæ la nesfîrøit –. care sînt. pentru a include instituflia øi psihologia. Este ca øi cum conceptualismul ar fi dorit sæ ia acest obiect – acumularea istoricæ a atîtor lucruri. Am o diplomæ de licenflæ în picturæ de la Royal College of Art – ceea ce înseamnæ. instantanee de familie –. Acesta este obiectul modernismului lui Greenberg. (Greenberg a înfleles acest lucru øi l-a salutat. manuale de a picta øi de la tehnicile sale aliate. øi. ca o stea care arde cel mai intens atunci cînd se stinge. exista aici un Departament de vitralii. în afara momentului de strælucire al cubismului. suficient de capabilæ sæ fie asimilatæ de cætre estetica conservatoare. la RCA. ca. desigur. prin urmare. fæcînd abstracflie de orice altceva. pentru mine. ar fi trebuit sæ se uite la ei înøiøi. însæ acum atît de sufocant de compacte – øi sæ-l arunce în aer. in Thinking Photography. ca un surogat pentru subiectul auctorial. se impune în øi în ce priveøte imperativul fotografiei. complet la nivel psihic – astfel încît. e ca øi cum ea spune: „sînt o picturæ“. sæ înceapæ. operele fotografice care au avut cel mai mare succes comercial. mai mult decît oricare altul. Mi se pare evident cæ.) Acei pictori de la RCA din anii ’60. o aderenflæ negînditæ la tot ceea ce e nou. capitalistæ. ca noi. „nu cu bunele lucruri vechi. E semnificativ. pictura pare. cel care. În societæflile occidentale. M-am referit la picturæ ca la o tehnicæ ce a fost depæøitæ – în sine. de tip fotografic – mereu fotografia. astæzi el nici nu mai existæ. Sînt de pærere cæ o formæ a artei vizuale care e cu adeværat implicatæ în clauzele acestei societæfli. dintre care fæceam parte øi eu. pictura pe sticlæ trebuie sæ fi fost cel mai impresionant mijloc vizual. cæ sînt îndreptæflit în mod legal sæ practic pictura oriunde în Regatul Unit. øtim mai mult sau mai puflin cînd a apærut. fotografiile pætrund în mediul cotidian aproape în aceeaøi mæsuræ ca øi cuvîntul scris. De exemplu. împreunæ cu cinematografia øi cu televiziunea. poziflia pe care doresc s-o susflin priveøte sensul termenului „mecanism“. ci cu relele lucruri noi“. chiar øi religia a fost dislocatæ din centrul existenflei. Cînd eram student la RCA. pictura nu a existat dintotdeauna. desigur. (Fotografia este ea însæøi. care ajunge dincolo de mecanic. saturatæ de imagistica halucinatorie într-o mæsuræ færæ nici un precedent istoric. pictura a fost. sæ creøtem cu øi în interiorul imagisticii fotografice – aø include aici cinematograful øi televiziunea. dupæ expresia lui Brecht. complet la nivelul mitului – prin schimbul lor reciproc øi prin consolidarea temelor øi figurilor-cheie ale societæflii noastre. Acest motiv e. perioada sa de ascensiune.) Istoria pe care am rezumat-o foarte schematic pînæ acum – umanistæ. dincolo de sihæstriile neaerisite 8 . Într-un context sau altul – ziare. de altfel. „obiectualitatea“ [objecthood] discipolului sæu Michael Fried. perioada sa de declin. la aøa-numitele tehnologii „mass-media“. au fost cele care îøi înfæfliøau în mod constant fie propriii autori. tehnologicæ – a avut ca rezultat o concepflie asupra practicii artistice care s-a næruit din interior. în aceeaøi mæsuræ un izvor al adeværurilor „mai înalte“ øi o opoziflie faflæ de „dezumanizata“ lume modernæ. cærfli. în anii ’60. „civilizaflie“ devenitæ substanflæ. øtim o græmadæ de lucruri despre dezvoltarea sa øi despre „cele mai mærefle momente“ ale sale.2. sæ vorbeascæ doar despre trecut. Într-un astfel de mediu. în romantism. Putem trasa apariflia istoricæ a vitraliului. e practic imposibil sæ treacæ o zi normalæ færæ a vedea fotografii. Experienfla unei culori strælucitoare este astæzi o banalitate øi. ce-øi bæteau joc de Departamentul de vitralii pentru cæ ar fi fost anacronic færæ nici o speranflæ. indiferent de ceea ce gîndim despre acest lucru. reviste. „Looking at Photography“. cu necesitate. În perioada medievalæ.

însæ aceste obiecte sînt constituite ca obiecte doar prin acfliunea reprezentærilor – limbaj øi alte forme ale practicii semnificante. fictive. Deceniul urmætor a fost o perioadæ de configurare øi analizare a diferitelor ræspunsuri specifice la problema de a trece dincolo de arta conceptualæ. Victor Burgin. ca o serie de operaflii realizate în cîmpul practicilor semnificante. însæ psihanaliza a construit o altæ imagine: devenim ceea ce sîntem doar prin intermediul întîlnirii. cînd umanismul era la începuturi. Concepflia de bun-simfl. în Renaøtere. este aceea cæ fiecare din noi e næscut pe lume ca un mic „sine“ care. de a pæræsi arta (nu a fost niciodatæ o „antiartæ“ – un gest avangardist gol). un rezultat al acestui proces inevitabil de reprimare este formarea. printr-un procedeu dat. cel al „practicilor semiotice ale unei societæfli. un tunel prin care rætæceau spiritele „Marilor Artiøti“. alæturi de cea a individului conøtient. cea care pare de-a dreptul evidentæ. Impulsul artei conceptuale nu era. s-a dezvoltat mai departe.“ Aøa cum Marx a remarcat cæ imperativul economic. ci a fost mai degrabæ de a deschide instituflia øi practicile sale.3 Ca declaraflie de intenflie. dar nimic nu poate fi mai departe de adevær – psihanaliza este o teorie a internalizærii socialului în formarea individului. a valorilor operative din interiorul ei“. una care era. dacæ nu imposibilitatea a ceea ce ni se cere aici – nu din cauza impedimentelor materiale øi sociale. (Tocmai din cauza acestui impuls fragmentar. din perioada acestei creøteri. Psihanaliza este o teorie a procesului prin care micuflul animal uman. excluzînd considerafliile despre societate øi istorie. færæ sæ se limiteze la acesta. ca fantoma lui Marley. o lume a obiectelor. ci era væzutæ. de „bun-simfl“. Work and Commentary. aceasta avea avantajul de a fi suficient de vagæ pentru a læsa sæ se întîmple orice. copilul. ea nu confline vreo prescripflie utopicæ pentru o societate satisfæcutæ. ca o concepflie despre specificitatea „vizualului“ ca opus al „literarului“. în afara conceptualismului. mai degrabæ. Se crede adesea cæ psihanaliza priveøte „doar experienfle subiective“. existæ o altæ istorie a artei. e la fel de mult pur øi simplu aici. „reprimatæ“. Aceastæ lume este. pentru a forma subiectul adult care devenim pînæ la urmæ. a individului este cea a psihanalizei. din punct de vedere psihologic. în ultimæ instanflæ. în timp. necesitatea de a produce mijloacele de conservare a vieflii. un proces de manufacturare. væzute. a obiectelor de lux. o diferenflæ între a fi în lume øi a fi pe scenæ. aøa cum a fost adesea greøit înfleles. deøi putem vorbi despre „a juca un rol“ în societate. prin aceasta.arhiva ale istoriei artei øi ale criticii oficiale. satisfacerea nevoilor instinctuale trebuie suspendatæ sau negatæ. arta conceptualæ s-a deschis înspre aceastæ altæ istorie. odatæ cu recunoaøterea mærfii de cætre un cunoscætor [commodity connoisseurship]. cred. a unuia inconøtient. mesajul sæu e cæ nu poate exista civilizaflie færæ insatisfacflii. Un alt ræspuns. o consecinflæ iniflialæ. care a tins sæ evite astfel de mijloace. încætuøate. 1973. o istorie care se deschide înspre istorie. de „Marile lor Opere“ øi chemîndu-i pe cei vii sæ se alæture solemnelor lor procesiuni. 9 . prin felul în care segmenteazæ lumea. Teoria subiectului care trebuie sæ se opunæ imaginii tradiflionale. un vocabular al reprezentærii potrivit întru totul sferei acfliunilor umane. a fost producerea operelor în care erau reprezentate chestiunile politice ale zilei – adesea øi. scria Freud. aøa cum afirmam într-o publicaflie din 1973. Practica artisticæ nu mai urma sæ fie definitæ ca o activitate artizanalæ. pe un anumit procedeu. de a deschide uøile øi ferestrele muzeului înspre lumea ce-l înconjura. øi continuæ. a fost faptul cæ artiøtii au început sæ recupereze dimensiunile sociale øi politice ale practicilor lor. aøa cum remarcam. Cu toate acestea. era bazat mai puflin pe o nofliune de „reprezentare a politicului“ øi mai mult pe o atenflie sistematicæ acordatæ politicilor reprezentærii. „lumea-ntreagæ e o scenæ“. Ideea de artæ ca obiect a apærut. propria „individualitate“. Latimer Press. tot astfel a remarcat Freud cæ aceleaøi imperative øi formele sociale care decurg din ele dau naøtere unor structuri identitare specifice. de fapt. London. erau eterogene practicile conceptualismului – conceptualismul nu poate fi încadrat într-o istorie a stilului.) O consecinflæ inevitabilæ a acestui impuls. „Propriului sine sæ-i fii sincer“. „este. în estetica secolului al XVIII-lea. cu mulflimea reprezentærilor a ceea ce am putea 3. Pentru mine øi pentru alfli cîfliva conceptualiøti de odinioaræ. într-o mæsuræ tot mai mare prin mijloacele picturii. psihanaliza ne aratæ dificultatea. o istorie a reprezentærilor (o revelaflie care abia dacæ mai e dramaticæ øi la fel de puflin avangardistæ sau de „la modæ“ ca øi Institutul Warburg). Una dintre cærflile lui Freud poartæ titlul Disconfort în culturæ. desigur. analitic. într-o manieræ nearticulatæ. iniflial eludate – „istoria artei“ nu mai putea apærea ca un soi de tunel ce trecea prin istorie. Pentru a-l invoca din nou pe Shakespeare. creeazæ anumite forme specifice de societate. cu siguranflæ. Cîmpul preocupærilor trebuia sæ fie. Prin supunerea în fafla imperativului socio-economic. dar. ci pentru cæ sinele pe care îl cunoaøtem prin introspecflie – conøtiinfla – nu-øi cunoaøte inconøtientul. I s-ar putea asocia aici cuvîntului „ficfliune“ termeni ca „povestire“ øi „punere în scenæ“. Am menflionat reapariflia. dar existæ. desigur. „Resortul societæflii umane“. Tocmai în termenii acestei atenflii a cæpætat o importanflæ crucialæ o teorie a subiectului ce implica o criticæ la adresa presupozifliilor umaniste. ne gîndim la ceva de genul acfliunilor pe care le efectuæm øi nu vrem sæ sugeræm cæ sinele nostru. poate. ca øi din punct de vedere fiziologic – o micæ sæmînflæ de individualitate care germineazæ. ca un factor principal în construcflia socialæ a lumii øi. ar fi fost în vreun fel „scris“ în altæ parte. scria Shakespeare. unul economic. imaginea noastræ de sine øi imaginile pe care le avem despre alflii sînt întotdeauna. într-o oarecare mæsuræ. a atenfliei faflæ de politic. Estetica lui Greenberg este punctul final al acestei traiectorii istorice. în special datoritæ lui Lessing. implicitæ încæ de la început. e transformat într-un individ socialmente funcflional (sau disfuncflional). centratæ.

înainte. în special în timpul procesului de maturizare. Este semnificativ faptul cæ. Ar trebui sæ flinem minte trei lucruri: în primul rînd. în fiecare dintre noi. totuøi. atît Marx. începînd cu momentul în care sîntem expulzafli din uter øi suferim aceastæ primæ separaflie fizicæ de corpul mamei. deøi în cazul femeilor fetiøismul clinic ar putea fi rar. Un ræspuns la o astfel de observaflie ar fi sublinierea faptului cæ un obiect ar putea fi supraevaluat din multe alte motive decît fetiøismul. „sexualitate“ conceputæ nu în termenii restrictivi ai formei caricaturale în care apare în presa popularæ. un sentiment al 10 . ca la „feminitatea“ lor. dar nu øi cu o psihologie „masculinæ“ sau „femininæ“ corespunzætoare. feminismul øi-a propus sæ descrie felul în care acordul femeilor la propria lor oprimare a fost obflinut. Marx a atras atenflia asupra „fetiøismului mærfii“ din societatea capitalistæ. dar reciproc complementare. pentru cæ realul este el însuøi constituit. aceasta este cea care provoacæ cel mai mult ostilitate øi batjocuræ – mai ales din partea bærbaflilor. alinînd sentimentul de anxietate al bærbatului cæ aceeaøi pierdere i s-ar putea întîmpla lui. Lacan observæ cæ. (Aceasta este ceea ce înseamnæ a spune: „nu existæ realitate în afara reprezentærii“. multe femei par totuøi sæ fetiøizeze marfa. într-o foarte mare mæsuræ. cît øi Freud au gæsit necesar sæ invoce conceptul de fetiøism. nu „reprezintæ“ o „naturæ femininæ“ datæ biologic – naturalæ øi. Ca profesor. e bæiat sau fatæ?“ – ræspunsul la aceastæ întrebare va determina forma generalæ a cerinflelor pe care societatea le va avea de la noi. Acest lucru nu înlæturæ totuøi problema fetiøismului feminin. De exemplu. cu toate cæ nu tofli bærbaflii devin fetiøiøti „clinici“ (adicæ incapabili de a atinge plæcerea sexualæ færæ fetiø). reprezentærile nu pot fi. imposibil de schimbat. cît øi pe femei. Din acest motiv. independent unul de celælalt. Cea mai importantæ întrebare care se pune despre fiecare dintre noi este o întrebare pe care nu o înflelegem în momentul în care e pusæ: „Doctore. cît øi femei. În trecutul foarte recent. (Consecinflele ce privesc o teorie marxistæ clasicæ a ideologiei vor fi evidente pentru cei cærora ea le este familiaræ – nici o schimbare în forma economiei nu ar putea avea nici cel mai mic efect asupra fetiøismului. în al doilea rînd. tocmai prin intermediul reprezentærilor.deveni – diferitele poziflii pe care ni le alocæ societatea. ci e. prin urmare. într-o societate patriarhalæ.) O cæutare sau o contestare a „adeværului“ reprezentærii devine astfel irelevantæ (în ciuda faptului cæ acest lucru sfideazæ o intuiflie de bun-simfl). pur øi simplu. ei sînt cu toflii fetiøiøti într-o mæsuræ sau alta. Nici un bærbat nu scapæ fricii de castrare. Pentru Freud. limbaj øi putere. narcisist. în calitate de „realitate“ cotidianæ a simflului comun. atît bærbafli. aceastæ versiune a „feminitæflii“ esenfliale era consideratæ a fi la fel de inevitabilæ pentru femei ca øi genul lor biologic. Dacæ astæzi e mai dificil sæ ai succes cu o astfel de stereotipie opresivæ. pentru a-i include aici atît pe bærbafli. puse la încercare prin confruntare cu realul. urmætoarea experienflæ dureroasæ a separafliei pe care trebuie s-o suportæm este cea a înflærcærii sau a substitutului sæu). ne este familiaræ tuturora o anumitæ stereotipie despre femei: o fiinflæ esenflialmente pasivæ øi dependentæ. dintre toate ideile lui Freud. vieflile noastre sînt o succesiune de experienfle ale pierderii (din punct de vedere cronologic. Psihanalistul francez Jacques Lacan a lærgit nofliunea freudianæ a fricii de castrare. de asemenea. S-a întîmplat relativ recent ca perceperea øi definirea sferei „politicului“ sæ suporte o expansiune radicalæ. printre alte lucruri. a cærei rafliune e guvernatæ de emoflii øi al cærei scop exclusiv în viaflæ este activitatea casnicæ øi maternitatea. frica inconøtientæ de castrare îøi are originea în copilæria timpurie. Astfel de experienfle timpurii induc. în parte garant prin valori de cea mai înaltæ calitate. un bilet de acces într-un club exclusivist. am descoperit cæ. fie cu una femininæ. ideea cæ trupul feminin e un trup de la care a fost îndepærtat ceva este o ipotezæ perfect rezonabilæ (iar cunoaøterea care-i va urma nu va øterge înregistrarea inconøtientæ a acestei fantezii). în reprezentæri. unde considerafliile asupra diferenflei sexuale sînt væzute ca guvernînd relafliile din interiorul øi dintre indivizi. Freud nu vorbeøte despre idei susflinute în mod conøtient – acestea sînt inconøtiente. acest lucru se datoreazæ reuøitelor miøcærii inifliate de femei. Am preluat acest exemplu de construcflie a subiectivitæflii din istoria recentæ a feminismului. ceea ce trebuie chestionat sînt efectele sale. în al treilea rînd. În cîmpul teoriei culturale. ci în complexa øi subtila înflelegere ce poate fi derivatæ din psihanalizæ. pentru a include acum. aproape pînæ la a nu exista deloc. Teoreticienii feminiøti susflineau cæ reprezentærile tradiflionale verbale øi vizuale despre femei nu reflectæ. abordæri ale sexualitæflii. dincolo de ghetoul tradiflional al politicilor de partid øi de abordærile „luptei de clasæ“. Nu existæ un sine esenflial care sæ preceadæ construcflia socialæ a sinelui prin intermediul reprezentærilor. Freud a identificat o cauzæ primaræ ce contribuie la aceasta. în proiectele lor extrem de diferite. Un copil normal se naøte fie cu o anatomie masculinæ. Acum a devenit posibil sæ punem o întrebare care. în trecut. este el însuøi produsul reprezentærilor. lucrul la care femeile trebuie sæ se adapteze. fetiøul este ceea ce „înlocuieøte“ absentul penis feminin. din contræ. micuflul bæiat devine din ce în ce mai conøtient de privilegiile superioare care le revin bærbaflilor (doar filmele de acfliune de la televizor ar fi suficiente pentru a inculca aceastæ idee) – penisul sæu nu este doar o sursæ de plæcere masturbatorie investitæ. atunci cînd bæieflelul ia seama pentru prima datæ la faptul cæ nu toate corpurile sînt la fel cu al sæu – datæ fiind starea primitivæ a gîndirii øi a informærii sale. nici n-ar fi putut fi mæcar gînditæ: „Care sînt formele imagisticiii vizuale ce rezultæ din formele construcfliei inventærii subiectului?“ Am vorbit despre statutul specific obiectului de artæ în estetica tradiflionalæ: un obiect de veneraflie – în parte relicvæ sacræ.) S-ar putea obiecta cæ.

pentru a nega existenfla lucrului însuøi la care se referæ – absenfla penisului feminin. a descrie ceva nu reclamæ nici aprobarea. nu este oare o astfel de întoarcere la trecut tocmai una dintre træsæturile a ceea ce este cu adeværat nou – actualul nostru „postmodernism“? Probabil cæ manifestarea postmodernismului cea mai vizibilæ public a apærut pentru prima datæ în arhitecturæ. funcflia sa fiind tocmai de a nega absenfla. perfecta dexteritate în manipularea unui contur. el are o calitate punctualæ. atunci cînd se afla la apogeul sæu critic. sau am putea cita limbajul cotidian într-o manieræ necriticæ. se pærea cæ de obiect. Aceastæ situaflie nu a durat mult. chiar dacæ el nu poate fi redus la aceastæ træsæturæ. el descrie organizarea simbolicæ a societæflii în care locuim. cea care o cauzase. de fapt. date la o parte de cætre istorie. ne-am putea întoarce la trecut pentru a celebra atemporalitatea øi imutabilitatea valorilor prezentului statu-quo. eram oaspetele unui muzeu francez care deflinea un Matisse deosebit de bun. În abordarea lui Freud. Tocmai pentru cæ societatea este patriarhalæ cred eu cæ ar trebui sæ avem în minte abordarea freudianæ originalæ a fetiøismului. mai mult. Comparaflia cu opera de artæ nu are nevoie de o elaborare. Pe de altæ parte. revistele de artæ øi galeriile – ultimele erau mult mai de succes. Am fost frapat de diferenfla de realizare dintre acel Matisse øi „noile“ picturi inspirate de Matisse care umpleau. asupra prezenflei. în care nu s-a pus niciodatæ problema întoarcerii la etapele mai timpurii.arhiva „lipsei“ øi o mare parte a comportamentului nostru ulterior poate fi væzutæ drept tentativæ compensatorie de a eradica acest sentiment: de unde øi surprinzætoarea supraevaluare a vreunui obiect. cei din Occident – care este patriarhalæ. Matisse-ul însuøi era mai degrabæ stîngaci. împreunæ cu împrumuturi din limbajul cotidian contemporan. „dupæ program“. Pe scurt. Lacan vede diferenfla sexualæ. pe care. asemeni lui Freud. în aøa fel încît o coapsæ sæ poatæ flîøni de pe hîrtie øi sæ-fli izbeascæ ochiul. „semnificanfli“): el existæ. însæ. el a fost nici mai mult. pentru a prilejui o interogaflie reciprocæ a semnificafliilor øi valorilor „artei“ øi „mass-mediei“. va cîøtiga din nou rafale de aplauze de la Institutul Artei Britanice øi o medalie de aur de la Royal College of Art – susflinîndu-se cæ un astfel de talent ar vorbi despre umanitatea comunæ nouæ tuturor – øi ne aflæm în centrul unei masive renaøteri a picturii. øi prin aceasta distinge el „falusul“ – termenul simbolic – de „penis“ – organul. Motivul pentru acest „falocentrism“ adesea criticat al lui Lacan este pur øi simplu faptul cæ. furate din perioade istorice disparate. s-ar putea obiecta. Færæ a-øi pierde interesul sau chiar dragostea pentru pictura øi sculptura din trecut. este. mergeam adesea sæ vizitez tabloul. în mod paradoxal. Aceasta este o træsæturæ a artei încæ de la conceptualism. Fetiøul este unic printre semne (mai corect. nici dezaprobarea sa øi. Un mecanism creat special pentru a fabrica obiecte a produs curînd o rafalæ de relansæri ale picturii. cu un amestec de condescendenflæ øi 11 . ne-am putea referi la limbajul cotidian pentru a deschide instituflia artei înspre mediul semiotic mai larg în care træim. referinfla la tradiflie øi la limbajul cotidian. prezente –. Astæzi. Mi se dæduse un apartament în muzeu øi. unde n-a fost vorba doar despre o întoarcere la picturæ. Iaræøi. astfel. „Picturaøablon“ a fost una dintre aceste cauze efemere ale agitafliei din lumea artei. ne descotorosiseræm într-adevær. prezenfla sau absenfla penisului. noi. færæ îndoialæ. cineva care lucra „la limita“ a ceea ce era posibil øi acceptabil. pentru a demonstra cæ acesta nu e niciodatæ trecut pur øi simplu. Acesta ar putea fi. Ceea ce defineøte o academie este tocmai faptul cæ recunoaøte un succes atunci cînd îl vede – criteriile sînt. ca simplæ metaforæ ordonatoare pentru toate celelalte experienfle ale lipsei. de fapt. a vreunei persoane sau idei. cît despre limbajul cotidian. ci este oarecum încadrat. va trebui sæ fim atenfli la ceea ce este realmente reprezentat în fiecare instanflæ particularæ a unor astfel de gesturi postmoderniste. Comparaflia cu obiectul de artæ este iaræøi evidentæ. mai degrabæ. numit „postmodernism“. fetiøul este venerat ca fiind unic într-un fel ireductibil øi de neînlocuit. curatorial øi comercial. cîtæ vreme modernismul privea tradiflia în termenii unei evoluflii perpetue øi progresive. ceea ce Freud øi Lacan înøiøi credeau despre societatea în care træiau ar trebui sæ ne fie indiferent. de a umple „lipsa a fi-ului“– øi de cîte ori nu mi s-a spus cæ fotografiilor „le lipseøte prezenfla“. am avut impresia cæ lucrærile sale ar fi fost ale cuiva care nu prea øtia ce fæcea. deja. a venit sæ tulbure funcflionalismul de o eleganflæ austeræ al Stilului Internaflional. în picturæ. prin urmare. într-adevær. comparativ cu chestiunea mult mai criticæ a utilizærii pe care o putem da teoriilor lor. unde un colaj eclectic de stiluri arhitecturale contrastante. Pentru scurt timp. din perioada Pop Art. la acea vreme. Ne-am putea „întoarce la trecut“. definit în termenii unei conformæri faflæ de criteriile stabilite øi ai îndemînærii în executarea exercifliului. succesul este. aøa cum îl øtim. nu e în nici un fel difuz sau extins în spafliu sau în timp. împreunæ cu o reapariflie a limbajului cotidian aøa cum acesta nu mai fusese întîlnit. T otuøi. o întreagæ generaflie de artiøti nu mai era interesatæ în a repeta succesele obflinute cu greu ale antecesorilor sæi. condiflionatæ de corpul masculin. O caracteristicæ dominantæ a postmodernismului în general. îl deghizeazæ ca întru totul autosuficient: cîtuøi de puflin ca pe un semn. atunci cînd luæm în considerare formele societæflii noastre øi produsele sale culturale. Îmi amintesc de ea doar pentru cæ. nici mai puflin decît blestemul modernismului. a cærui raison d’être era opoziflia faflæ de moderna „culturæ de masæ“. cæ picturile trebuie valorizate tocmai datoritæ prezenflei lor! Am început prin a mæ referi la ostilitatea cu care a fost receptatæ iniflial arta conceptualæ – era atacul asupra obiectului. este locul semnificafliilor care træiesc prin øi luptæ pentru prezent. fetiøul este puræ prezenflæ. ci øi de o întoarcere la stilurile de picturæ din trecut. ci ca pe un obiect pur øi simplu.

Acelaøi lucru este valabil øi în privinfla perioadei actuale a „postmodernismului“. mæ trezesc trimis cætre o alta – greu cîøtigatele tranøee din cîmpiile Flandrei. (Mi se aminteøte. Dincolo de aceastæ imagine a unei noroioase bravuri masculine. cu scopul de a produce „bærbafli“ øi „femei“. Ceea ce vedem cæ se întîmplæ astæzi în artæ este o reîntoarcere înspre subscrierea simbolicæ la principiul patriarhal. Mi se aduce aminte de recenta. în care un sclipitor cowboy Marlboro îøi pune voinfla la încercare împotriva unui munte. cu reafirmarea valorilor conservatoare. nici unul dintre „ismele“ prezente aici nu a fost. reminiscenflæ a celei folosite de cætre fabricanflii de detergenfli („Nou Spirit în Picturæ“. loc unul altuia. metroul în subteranul londonez. Se prea poate ca. ceva ce se obfline doar cu efort. În aceastæ „nouæ“ perioadæ de „realism“ economic. prin intermediul reafirmærii supremafliei prezenflei. nu face decît sæ cartografieze separarea vieflii de familie de muncæ). Afiøul combina o fotografie color a ceea ce recunoaøtem imediat ca fiind colflul atelierului unui pictor (cu toate semnele unei activitæfli laborioase øi frenetice: straturi groase de vopsea. pardon.4. de simpla plæcere infantilæ a cærei primæ încælcare a interdicfliilor socializærii este „pictura cu degetul“. separarea interiorului institufliei de exteriorul sæu (de exemplu. sînt. care este convins cæ atît el. respectul faflæ de „specificitate“ øi „tradiflie“ în cazul esteticii lui Greenberg –. Alæturi de imagini ale unui automobil. mæcar pentru moment. cultural. cit. „bune în sine“. Cei care vegheazæ asupra statu-quoului øtiu cæ sarcina lor principalæ – care este într-o mare mæsuræ preluatæ de cætre industria publicitæflii – este aceea de a vinde vechiul ca øi cum ar fi nou. apærea un afiø al unei expoziflii de la Tate Gallery despre pictura britanicæ începînd cu 1960. Function“. sînt cele puse în joc în cadrul diferitelor forme ale politicii actuale. Artforum.. Funcflia insistenflei asupra prezenflei este aceea de a eradica ameninflarea ce vizeazæ integritatea narcisistæ a sinelui (ameninflarea adusæ corpului „artei“. øi n-am væzut nici expoziflia. separarea teoriei de practicæ. Øi aø putea continua. nu mai puflin semnificativæ. Tocmai condifliile acestei dominaflii. cu siguranflæ. ed. Ceea ce m-a fæcut sæ mæ gîndesc la asta a fost o reclamæ – pe cînd aøteptam. despre cît de complet lipsit de sens este acest lucru4). pur øi simplu. iar aceasta mæ conduce la teoria infantilæ a naøterii øi la „Micuflul Hans“ din anamneza lui Freud. pentru a adæuga un fior de „credibilitate de stradæ“ unui produs al culturii înalte. îøi însuøeøte ideea de „postmodernism“. fæcîndu-øi datoria. subminînd „modernismul“. pur øi simplu. conceptualismul înglobeazæ atît tendinfle de schimbare. schifle senzuale fæcute în grabæ) cu titlul expozifliei. care provine din descoperirea diferenflei. Victor Burgin. pentru aceasta. condifliile autoritæflii centralizate.) „Øi aø putea continua“. ci la dominaflia tatælui. pentru cæ truda sa este izbitor de noroioasæ. cît øi tendinfle conservatoare. în altæ parte. politicæ a corpului). mult fructificata „relansare“ a picturii expresioniste pe scaræ largæ (am numi-o mai bine exhumare – aceastæ „tradiflie vie“ dovedindu-se a fi doar ne-moartæ). øi „Seeing Sense“. iar astfel de fenomene culturale nici nu-øi fac. pentru cæ greu cîøtigata imagine este. „Greu cîøtigata imagine“. Experienfla a fost una trecætoare. iar de atunci nu l-am mai væzut. evlavie. sculpturæ cu un „Nou obiect“). Saatchi øi Thatcher – care combinæ o retoricæ a înnoirii. altfel cum i-ar putea ei face pe tineri sæ li se alæture? De altfel. nu cu mult în urmæ. dar. trebuie sæ fim suspicioøi faflæ de felul în care neoconservatorismul. Øi totuøi. Munca grea este unul dintre acele lucruri care. prin valorizarea unuia din termenii opozifliei. Phantasy. o formæ onestæ. de pildæ. februarie 1980. actualmente în ascensiune. naturalæ. ale picioarelor unei tinere øi ale unei sticle de whisky. politic. Ar trebui sæ ne aducem aminte cæ termenul „patriarhat“ nu se referæ la „bærbafli“ în general. un fenomen unitar. separarea privatului (arta ca „experienflæ privatæ“) de social (care. cu scopul de a-l suprima pe celælalt): separarea formei de conflinut (chestiunea subiectului politic poate fi fetiøizatæ ca „prezenflæ“ tot atît de mult cît poate fi evitarea chestiunii unui subiect oarecare). Din punct de vedere estetic. asemeni obiectelor frumoase. nici un motiv nu e mai important pentru crezul conservator decît valoarea fundamentalæ a „muncii grele“ (în ciuda ratelor actuale ale øomajului). pînæ la urmæ. „conceptualismul“ sæ fie menit a fi reprezentat drept acea „miøcare“ care. „Greu cîøtigata imagine“ [hard-won image] – îmi spune cæ trebuie sæ interpretez aceastæ scenæ ca pe o metaforæ a valorii øi vitejiei. suspicioøi faflæ de acea strategie – cunoscutæ de la firmele Saatchi. a deschis drumul cætre „postmodernism“. separærii (mai degrabæ decît negarea efectivæ a diferenflei. sau nu este. Modernismul tîrziu aprecia ordinea – obedienfla faflæ de ceremonialul Stilului Internaflional. care ia parte la mitul umanist: eterna luptæ a „omului“ împotriva pæmîntului sælbatic. Mi se aminteøte cæ materialele brute sînt investite cu o valoare direct proporflional cu munca investitæ în ele øi mi se pare cæ acest artist reprezentat metonimic este ales sæ reprezinte metonimic tofli pictorii. Mi-a atras atenflia pentru un scurt moment. E imposibil sæ nu bænuieøti cæ astfel de simboluri ale puterii masculine frenetice au acum de-a face – øi nu într-o micæ mæsuræ – cu simptomele anxietæflii generate de politicile feministe ale anilor ’70. însæ atenflia mi-a fost deja atrasæ de un alt afiø din subteran. asemeni programelor de televiziune într-o vizionare de searæ. cît øi tatæl sæu pot naøte copii. îndeplinindu-øi rolul prestabilit în cultura patriarhalæ. de a munci. in Thinking Photography. fiecare lucru la locul sæu. incluzînd politicile culturale. un alt scenariu despre strædania masculinæ – o invitaflie într-o „vacanflæ plinæ de aventuri“. aproape completa izo- 12 . separarea cuvîntului de imagine (am scris pe larg. inclusiv în cele din Est. Titlul afiøului – „În spatele“ [The hard-on]. în societæflile capitaliste industriale. pentru a-i smulge acestuia roadele cîøtigate cu greu. „Photography. flinuturile înnæmolite ale sîngeroasei mîndrii virile. separarea masculinului de feminin.

Cluj. el n-a avut loc. fiind. „Modernismul“ a apærut odatæ cu revolufliile sociale. reportajele presei despre conflictul din insulele Falkland øi despre cæsætoria regalæ. reconstituirea. înspre mai generalele ræsturnæri epistemologice. este cea care genereazæ simptomul numit „fetiøism“. însæ activitatea ar putea sfîrøi acolo unde a început. Dacæ. în cea de-a doua jumætate a secolului al XX-lea. dimpotrivæ. terenul pentru o reconstrucflie care nu va øterge trecutul. reorganizarea acestor reflele de diferenfle în cadrul cærora se constituie însæøi definiflia „artei“ øi a ceea ce ea reprezintæ: privirea fugaræ pe care ne permite s-o aruncæm asupra posibilitæflii absenflei „prezenflei“ øi. Însæ. eliberînd. în termenii alegoriei. în acelaøi timp. în politicæ. øi. ar fi sæ „personificæm“ figura „premodernismului“. era munca pe care o solicita – dincolo de obiect – sau recunoaøterea. Idea Design & Print. mai degrabæ. „Adeværul“ era un personaj principal în tablourile alegorice ale umanismului. acelaøi-ul. a fetiøismului prezenflei. cu toate acestea…“. cu toate acestea. o metaforæ folositæ de Foucault într-un context diferit. consecinfla negærii istoriei moderne de cætre arta modernæ constæ în aproape deplinul sæu eøec în a avea vreo consecinflæ. punctual. ar putea gæsi forme simbolice alternative (care nu sînt toate la fel în privinfla consecinflelor lor). . Tocmai reprimarea diferenflei. rom. Adeværul a fost înlocuit de cætre gemenii „Relativitate“ øi „Legitimare“. Am folosit cuvîntul „postmodernism“ pentru a mæ referi la arta produsæ dupæ ce modernismul tardiv al lui Greenberg øi-a pierdut hegemonia ideologicæ – momentul conceptualismului øi cel din perioada ulterioaræ. politice øi tehnologice ale începutului de secol XX øi poate fi caracterizat printr-un subiect tulburat din punct de vedere existenflial. øi aøa mai departe. dacæ e sæ devenim semnificativi din punct de vedere social. ca øi. Am remarcat cæ istoria øi preistoria artei moderne în cultura noastræ patriarhalæ. aceastæ activitate arheologicæ ar putea scoate la ivealæ fundafliile „modernului“ nostru sistem de credinfle.. falocentricæ. cu scopul de a conserva. ci øi cæ el însuøi este un „efect de limbaj“. ci care. de aici. pentru a nu vorbi decît despre aceastæ flaræ. în repetiflie. un precipitat tocmai al acelei ordini asupra cæreia subiectul umanist se credea a fi stæpîn. conøtient într-un fel incomod de natura convenflionalæ a limbajului. atunci aceasta ar fi caracterizatæ prin subiectul umanismului. Da. încæ nu a fost pierdut din vedere. încheiatæ. cu toate acestea. O reacflie la eterogenitatea radicalæ a posibilului a fost întotdeauna omogenitatea permisibilului – exprimatæ în termenii narafliunii. La condition postmoderne. aceøti subiecfli sînt cei aflafli în discuflie acum. departe de orice ameninflare. în momentul postmodernismului. în nostalgie. poate træi „ca øi cum“ marea narafliune5 a istoriei umaniste. astfel. 2003]. Psihanaliza ne aratæ cu cîtæ gelozie øi cu cîtæ îndemînare ne pæstræm simptomele. øi la imaginile cîøtigate cu greu. În realitate. ele nu sînt ceva la care am dori sæ renunflæm. odatæ cu Marx. vorbind despre o lume a „relativitæflii“ øi a „nesiguranflei“. øi. „exprimîndu-se“ pe sine øi/sau exprimîndu-øi lumea (o lume pur øi simplu prezentæ. de dragul expunerii. Ceea ce a fost radical în arta conceptualæ øi ceea ce. Aceste narafliuni. pentru cæ ele ne exprimæ dorinfla. din perioada de dupæ ræzboi. posedînd o cunoaøtere de sine. Traducere de Veronica Lazær øi Andrei State 5. dacæ expresia „postmodernism“ e sæ fie luatæ mai mult decît în sensul sæu pur tautologic. Paris. øi. într-o relaflie de la cauzæ la efect – aø prefera. la fel de supuse øi de competente ca un model de broderie victorianæ. 1979 [trad. traducere øi cuvînt-înainte de Ciprian Mihali. în alegoriile postmoderne. Nu doresc sæ insinuez cæ arta ar trebui redusæ la fetiøism sau cæ fetiøismul ar sta „în spatele“ tuturor reprezentærilor.-F Lyotard. în acelaøi timp. Freud øi Saussure. en route înspre o „redistribuire a capitalului“ în economia dorinflei. negarea care a devenit astæzi situaflia „oficialæ“ a institufliei artistice este una care se referæ la istorie. Aøa cum am remarcat. atunci trebuie sæ privim dincolo de autodefinitele granifle ale „lumii artei“ – Arta –. în afirmarea faptului cæ prezentul øi trecutul ar fi. asupra posibilitæflii de „schimbare“. îi va pæstra diferenflele. într-o mæsuræ din ce în ce mai mare. sînt marcate de prezenfla fetiøismului. Toatæ aceastæ scotocire prin harababura iconograficæ a trecutului este simptomaticæ pentru el – în artæ øi în modæ. În acelaøi timp. Subiectul „postmodernist“ trebuie sæ træiascæ øtiind nu doar cæ limbajele sale sînt „arbitrare“. alteritæflii. ca „realitate“) printr-un limbaj transparent. Însæ aceeaøi dorinflæ ar putea gæsi alte mijloace simptomatice. acelaøi lucru. pentru a vorbi de „acfliunea capilaræ“ a fetiøismului. culturale/politice/intelectuale. Fundamental pentru modul în care abordeazæ Freud fetiøismul este ceea ce el numeøte „negare“ – acea rupturæ între cunoaøtere øi credinflæ care ia forma tipicæ: „øtiu foarte bine. Minuit.arhiva lare a discursului critic øi al istoriei artei de alte discursuri analitice mai cuprinzætoare – incluzînd psihanaliza øi semiotica – care le împresoaræ). de mult.: Condiflia postmodernæ. într-un fel. 13 . „cea mai mæreaflæ poveste spusæ vreodatæ“. Øi. cu toate acestea. øi într-o manieræ alegoricæ. exteriorului. intervenirea în. dar. „Trebuie sæ træiascæ øtiind cæ“. odatæ cu mereu crescînda conøtiinflæ politicæ a femeilor øi a „Lumii a Treia“. øtim cæ secolul al XX-lea a avut loc. nu ar fi fost încæ.. el poate træi „ca øi cum“ condifliile sale ar fi altele decît cele care sînt. Negarea este forma fetiøismului – operînd pentru a proteja sensul integritæflii narcisiste a sinelui prin øtergerea diferenflei. sînt mulflumit s-o spun. ale acelor subiecflilor care putem deveni. øi întoarcerea la eroism în picturæ. oferindu-ne imaginile acelor roluri pe care le putem adopta. încheiatæ odatæ cu armamentele nucleare øi cu tehnologiile microcipurilor. încheiatæ – încheiatæ la sfîrøitul secolului. J.

courtesy: the artist 14 . 1978.Victor Burgin Zoo Left Panel.

1978.arhiva Victor Burgin Zoo Right Panel. courtesy: the artist 15 .

deøi s-a vorbit mult timp. nu existæ vreun sistem semnificant (ca opus mecanismului tehnic) de care sæ depindæ toate fotografiile (în sensul în care toate textele în englezæ depind. altele. 2. în mod aparent (o condiflie importantæ). tinde sæ se plaseze „între“ aceste douæ medii. 1982. în mare mæsuræ. T eoretizarea recentæ cerceteazæ fotografia dincolo de nivelul la care ea øi-a pus în umbræ acfliunile. sîntem mai obiønuifli sæ întîlnim fotografii ataøate unor texte lungi sau cu un text suprapus lor. o imagine care are o tonalitate predominant întunecatæ poartæ toatæ greutatea semnificafliei faptului cæ întunericului i-a fost datæ o întrebuinflare socialæ. o poveste plasatæ între limitele familiare ale unei succesiuni de „maeøtri“. despre „limbajul fotografiei“. existæ. Totuøi. dar nu apar în el. Inteligibilitatea fotografiei nu e un lucru simplu. presupus autonom.Textul de faflæ este traducerea capitolului. înlesnind formarea/reflecflia/refracflia a ceea ce noi „consideræm de la sine înfleles“. a încînta. Chiar øi o fotografie care nu are. „Looking at Photographs din volumul Thinking Photography“ (London and Basingstoke/New Jersey. la modul general øi imprecis. Deøi fotografiile pot fi expuse în galerii de artæ øi vîndute sub formæ de carte. sînt. iulie–august 1975. avînd ca obiect identificarea regularitæflilor sistematice din care sînt construite semnificafliile. În faza timpurie a semiologiei „structuraliste“ (Elemente de semiologie a lui Roland Barthes a apærut în Franfla. de limba englezæ). lingvistice. pe cînd fotografiile sînt receptate mai curînd ca o ambianflæ. Înainte era mult mai firesc – iar pentru acest lucru putem acuza inerflia institufliilor noastre de învæflæmînt – sæ vedem fotografia în lumina „artei“. Pentru majoritatea oamenilor. ca obiecte. al cæror numær øi tip variazæ de la o imagine la alta. dar ea se opune. e stræbætutæ de limbaj (de exemplu. o suprapunere parflialæ a unei serii de texte care o preced. fotografiile sînt texte înscrise în termenii a ceea ce am putea numi „discurs fotografic“. dar numai pînæ la punctul în care reprezentærile fotografice se pierd pe ele însele în lumea cotidianæ. cele presupuse de cætre fotografie. „considerate ca de la sine înflelese“ într-o anumitæ conjuncturæ culturalæ øi istoricæ. Într-un context instituflional sau în altul – presæ. „capodopere“ øi „miøcæri“ – o relatare parflialæ care lasæ neatins. propriu-zis. Fiecare fotografie semnificæ pe baza unei pluralitæfli a acestor coduri. picturile øi filmele se prezintæ atenfliei critice pe ele însele. atunci cînd este „cititæ“ de un privitor. „Photographic Practice and Art Theory“. Semiotica – sau semiologia – este studiul semnelor. pp. Fotografia. prin urmare. sînt în stare potenflialæ în textul manifest øi pot fi citite prin acesta doar „într-o manieræ 16 . nu (de exemplu codurile „cinetice“ ale gesturilor corporale). fiecæreia dintre acestea. pentru prima datæ. vezi Victor Burgin. dar adiacente. ele joacæ un rol în textul propriu-zis. prilejuitæ de invenflia aparatului de fotografiat. despre codurile de conotare prin care denotaflia slujeøte un sistem secundar de semnificaflii øi despre codurile „retorice“ de juxtapunere a elementelor într-o fotografie øi între fotografii diferite. Privind fotografiile Victor Burgin 1. În aceastæ perioadæ. 142–153). în mare mæsuræ neremarcatæ øi neteoretizatæ de cei printre care circulæ. Instrumentalizarea zilnicæ a fotografiei este destul de claræ: a vinde. dar acest discurs. Claræ. ceva scris pe ea sau în jurul ei. panouri publicitare etc. a înregistra. în „nimic-de-explicat“. furnizate færæ platæ – fotografiile se oferæ ele însele pe gratis. ca atunci cînd afirmæm în mod metaforic despre o persoanæ nefericitæ cæ este „mohorîtæ“). faptul social al fotografiei. în mod evident. la a cærei construire ajutæ. o sursæ de iluminare ce încredinfleazæ umbrei cea mai mare parte a experienflei noastre zilnice cu fotografiile. Aceste texte anterioare.2 Lucrærile de semioticæ arætau cæ nu existæ „limbaj“ al fotografiei. asemenea studii „semiotice“ timpurii øi continuatorii acestora au reorientat radical teoria fotografiei. în 1964)1. Mcmillan Press/Humanities Press International. pînæ la sfîrøitul anilor 1960 nici o investigaflie sistematicæ a formelor de comunicare din afara limbajului natural nu a fost efectuatæ din perspectiva øtiinflei lingvistice. Arareori vedem folositæ o fotografie care sæ nu aibæ o legendæ sau un titlu. picturile øi filmele sînt væzute doar ca rezultatul unui act voluntar care necesitæ. Publicatæ în limba englezæ de Jonathan Cape. ca oricare altul. instantanee de familie. fotografiile pun stæpînire pe mediul înconjurætor. prompt. a informa. sînt autonome. –. împærflind cu pictura imaginea staticæ øi cu filmul aparatul de fotografiat. Mulflumim autorului pentru permisiunea de a prelua acest text. Ceea ce a fost descris de cele mai multe ori este o anumitæ nuanflare a „istoriei artei“. într-un mod fundamental diferit. o cheltuialæ de timp øi/sau bani. Încæ ceva important: s-a arætat cæ „limbajul fotografiei“. multe dintre interpretærile sale vor fi. în ultimæ instanflæ. este locul unei complexe „intertextualitæfli“. Unele dintre acestea sînt (cel puflin la o primæ analizæ) specifice fotografiei (bunæoaræ. s-a acordat o atenflie deosebitæ analogiei între limbajul „natural“ (fenomenul vorbirii øi scrierii) øi „limbajele“ vizuale. lucrærile tratau despre codurile de analogie prin care fotografiile denotæ obiectele din lume. în mod evident. fotografia împærtæøeøte un atribut al limbajului. cele mai multe fotografii nu sînt væzute printr-o alegere voluntaræ. mai curînd. Ca o fabricare liberæ øi familiaræ de semnificaflii. Pentru o privire de ansamblu asupra acestei lucræri øi a aplicafliilor sale în fotografie. 1967. diferitele coduri construite în jurul „focalizærii“ [focus] øi „estompærii“ [blur]). nu este niciodatæ liber de determinafliile limbii înseøi. nu au un spafliu sau un timp alocate special pentru ele. in Studio International. un complex eterogen de coduri pe care fotografia le poate trasa. Este aproape la fel de neobiønuit sæ treacæ o zi færæ a vedea o fotografie ca øi a nu vedea nimic scris.

un „sine“ situat într-o reflea de relaflii cu „alflii“. marxismul øi psihanaliza au inspirat cel mai mult semiotica. maniera înfæfliøærii sale concordæ cu legile proiecfliei geometrice care implicæ o „perspectivæ“ unicæ. Øi. un obiect øi un subiect privitor. La o primæ aproximare. înfæfliøeazæ simultan o scenæ øi privirea atentæ a spectatorului. cu toate cæ este un produs al ordinii simbolice. în interiorul unui complex mobil de sisteme culturale eterogene (muncæ. Cu toate acestea. care impun în societatea noastræ semnificafliile fenomenelor fotografiate. În consecinflæ. 3. Aceastæ ordine simbolicæ generalæ este locul determinafliilor prin care micuflul animal uman devine o fiinflæ umanæ socialæ. sistemul de reprezentare îi adaugæ cadrul (o moøtenire care poate fi urmæritæ. într-un tip de produs identificabil. de fapt. in Film Quarterly. Aceasta e poziflia perspectivei – ocupatæ. Semnele analogice bidimensionale ale fotografiei sînt formate în interiorul unui mecanism. dar teoretizate în discursuri separate. produse pe baza a ceea ce erau sistemele semnificante. de cætre cei sau cele care folosesc o anumitæ metodæ tehnicæ øi lucreazæ în interiorul anumitor instituflii sociale.3 Sistemul semnificant al fotografiei. ca øi cel al picturii clasice. „Ideological Effects of the Basic Cinematographic Apparatus“. teoria s-a deplasat nu doar înspre judecarea structurii aproprierii de cætre ideologie a ceea ce este „exprimat“ în fotografii. iarna 1974–1975. Din acest motiv. la aceastæ ordine. „maturizarea“ fiind. care este în esenflæ cel al camera obscura din Renaøtere. pînæ la originea sa în întrebuinflarea suportului øi pragului construcfliei arhitecturale). Subiectul înscris în ordinea simbolicæ este produsul unei canalizæri. în plus. de fapt. conducea imaginea formatæ de lentilæ. constant. deosebit de necorespunzætoare: pe cît de mult vorbim noi limba. cu care Nièpce a fæcut prima fotografie în 1826. jocul prezenflei øi absenflei træsæturilor semnificante convenflionale despre care lingvistica a demonstrat cæ sînt un atribut fundamental al limbajului. ci este el însuøi o funcflie a operafliilor textuale. „în afara“ codurilor – folosindu-le sau nu. ci. totodatæ. un proces nesfîrøit al devenirii.) Oricare ar fi obiectul înfæfliøat. este articulatæ în interiorul unei reflele de diferenfle. implicatæ de fiecare dintre aceste sisteme. în demersurile ei de a sesiza determinafliile istoriei øi ale subiectului în producerea de semnificaflii. pe atît ne „vorbeøte“ limba pe noi. predominant sexuale: altfel spus. în sensul larg al ordinii simbolice. în acelaøi demers în care el respinge orice discontinuitate absolutæ între vorbitor øi coduri. îi lipseøte. în funcflie de cum ar fi putut adopta øi abandona un instrument convenabil. Mai recent. de cætre cameræ – care este conferitæ spectatorului. la alcætuirile sociale øi psihice ale autorului/cititorului. artæ. semiotica „clasicæ“ a arætat cæ ideea imaginii „pur vizuale“ e doar o ficfliune paradiziacæ. via pictura muralæ. Orice semnificaflie. În perioada sa structuralistæ.). în timp ce ræmîneau. religie. din aceastæ perspectivæ. din fragedæ copilærie. Unele lucræri timpurii de semiologie. –. o succesiune de „momente decisive“. alcætuiri existenflial simultane øi coextensive.arhiva simptomaticæ“ (de fapt. „Structurile“ semnificante pe care semiotica timpurie le-a gæsit în fotografie nu sînt autogenerate spontan. dintre acestea. prin intermediul cadrului. O asemenea versiune a subiectului. (Camera obscura. instituflia fotografiei contribuie. într-o defilare de tablouri. printr-o oglindæ. în mod inextricabil. a unor imbolduri fundamentale. la un ecran de sticlæ – exact în maniera modernului aparat de fotografiat reflex cu o singuræ lentilæ. putem spune cæ limbajul. evacueazæ. subiectul nu este entitatea înnæscutæ. presupusæ de semiotica clasicæ. ci se origineazæ în moduri determinate de organizare umanæ.) sînt transformate. oricum. ea presupunea un mesaj codat øi autori/cititori care øtiau cum sæ codeze øi sæ decodeze asemenea mesaje. Structura ordinii simbolice canalizeazæ øi modeleazæ formarea socialæ øi psihicæ a subiectului individual øi. trecînd prin pictura de øevalet. totodatæ. familie etc. prezintæ descoperirea organizærii de tip lingvistic a miturilor dominante. figura familiaræ a artistului ca ego autonom care-øi transcende propria istorie øi propriul inconøtient. fixæ. fie instituflia în cadrul cæreia el este format sînt prinse într-un simplu determinism mecanic. în toate institufliile sociale – sisteme legislative. ca sæ spun aøa. materialele date (flux istoric. experienfla existenflialæ a vieflii de familie etc. Aceastæ investigaflie direcflioneazæ atenflia asupra obiectului/subiectului construit în interiorul însuøi mecanismului tehnic. imagistica fotograficæ este tipic laconicæ – un efect rafinat øi exploatat în publicitate). la fel ca visul în descrierea lui Freud. Tratînd fotografia ca pe un obiect-text. a respinge subiectul „transcendental“ nu înseamnæ a sugera cæ fie subiectul. în special cele ale lui Barthes. semiotica vedea în text locul obiectiv al unor semnificaflii mai mult sau mai puflin determinate. o maturizare în interiorul unui complex de practici sociale semnificante ce includ øi sînt întemeiate pe limbajul însuøi. tipicul instantaneelor fotografice domestice este acela de a servi la legitimarea institufliei familiale øi aøa mai departe. orice specificitate ce ar putea fi atribuitæ fotografiei la nivelul „imaginii“ e preluatæ. Pentru orice practicæ fotograficæ. ne vorbeøte. problema semnificafliei se referæ. de asemenea. moralitate. înspre examinarea implicafliilor ideologice înscrise în realizarea exprimærii. Perspectivei. familie etc. Aceastæ descriere a fost væzutæ a fi. Practicile sociale sînt structurate ca un limbaj. 17 . identificabile empiric ca fiind operative „în interiorul“ textului. în privinfla acestui fapt. Vezi Jean-Louis Baudry. în interiorul specificitæflii actelor sociale pe care le au în vedere acea imagine øi semnificafliile sale: fotografiile-de-øtiri ajutæ la transformarea continuumului brut al fluxului istoric în produsul numit „øtiri“. o interacfliune complexæ între o pluralitate de subiectivitæfli. lumea este organizatæ într-o coerenflæ care.

4. Publicat în englezæ ca „The Mirror-phase as Formative of the Function of the I“, in New Left Review, septembrie-octombrie 1968.

5. Din pæcate, nu a fost posibilæ ob?inerea acestei fotografii, pentru a o reproduce aici. Vezi, pentru ilustra?ie, Burgin, Thinking Photography (1982). (Ed.)

6. Oricine este familiar cu teoria recentæ a filmului va recunoaøte mæsura în care îi sînt îndatorate remarcile mele de aici. Referin?a de limbæ englezæ despre acest subiect este revista Screen (vezi, în special, Laura Mulvey, „Visual Pleasure and Narrative Cinema“, in Screen, vol. 16, nr. 3, toamna 1975).

Structura reprezentærii – perspectiva øi cadrul – este implicatæ îndeaproape în reproducerea ideologiei („cadrul de gîndire“ al „perspectivelor“ noastre). Mai mult decît orice alt sistem textual, fotografia se prezintæ pe sine ca „o ofertæ pe care nu o pofli refuza“. Caracteristicile mecanismului fotografic poziflioneazæ subiectul astfel încît obiectul fotografiat slujeøte la ascunderea textualitæflii fotografiei înseøi – înlocuind receptivitatea pasivæ cu lecturarea (criticæ) activæ. Cînd ne confruntæm cu fotografiile de tip puzzle ale unei varietæfli de genul: „Ce este aceasta?“ (de obicei, obiecte familiare surprinse din unghiuri nefamiliare), devenim conøtienfli cæ trebuie sæ selectæm din mulflimi de alternative posibile, cæ trebuie sæ completæm cu informaflii pe care imaginea însæøi nu le confline. Pe de altæ parte, odatæ ce am descoperit ce este obiectul înfæfliøat, fotografia se transformæ, pentru noi, subit – ea nu mai e un conglomerat confuz de tonuri luminoase øi întunecate, de contururi incerte øi volume ambivalente, ci aratæ acum un „lucru“, pe care îl învestim cu o identitate deplinæ, o fiinflæ. Cu cît vedem mai multe fotografii, aceastæ decodare øi învestituræ ia loc instantaneu, în lipsa conøtiinflei de sine, „în mod natural“; dar ea are loc – totalitatea, coerenfla, identitatea pe care noi o atribuim scenei înfæfliøate este o proiecflie, un refuz al unei realitæfli secætuite în favoarea unei plenitudini imaginare. Aici totuøi, obiectul imaginar nu este „imaginar“ în sensul obiønuit al cuvîntului, el este væzut, el a proiectat o imagine. O analogæ învestituræ imaginaræ a realului constituie un moment timpuriu øi important în construirea sinelui, cel al „stadiului oglinzii“ în formarea fiinflei umane, descris de cætre Jacques Lacan4: între cea de-a øasea øi cea de-a optsprezecea lunæ, copilul, care-øi experimenteazæ propriul corp ca fragmentat, necentrat, proiecteazæ propria unitate potenflialæ, în forma unui sine ideal, asupra altor corpuri øi asupra propriei imagini din oglindæ; la acest stadiu, copilul nu distinge între el însuøi øi ceilalfli, el este celælalt (separaflia va veni mai tîrziu, prin cunoaøterea diferenflei sexuale, deschizînd lumea limbajului, ordinea simbolicæ); ideea unui corp unificat, necesaræ conceptului de identitate de sine, a fost formatæ, dar numai printr-o respingere a realitæflii (respingere a incoerenflei, a separafliei). În privinfla stadiului oglinzii al dezvoltærii copilului, teoria semioticæ recentæ a prezentat un interes special faflæ de douæ chestiuni: prima, corelaflia observatæ între formarea identitæflii øi formarea imaginilor (la aceastæ vîrstæ, aptitudinile vizuale ale copilului îi depæøesc capacitæflile de coordonare fizicæ), ceea ce-l determinæ pe Lacan sæ vorbeascæ despre funcflia „imaginaræ“ în construirea subiectivitæflii; a doua, faptul cæ recunoaøterea de sine a copilului în „ordinea imaginaræ“, în termenii unei coerenfle liniøtitoare, este o recunoaøtere eronatæ (ceea ce ochiul poate vedea aici pentru sine însuøi este exact ceea ce nu se întîmplæ). În contextul unor asemenea consideraflii, însæøi „privirea“ a devenit recent un obiect al atenfliei teoretice. Sæ luæm un exemplu: General Wavell watches his gardener at work [Generalul Wavell îøi urmæreøte grædinarul la lucru], realizatæ de James Jarché în 19415; este destul de uøor sæ citim astæzi conotafliile imediate ale imperialismului paternalist înscrise în aceastæ imagine veche de 35 de ani øi surprinse de legendæ (generalul îøi urmæreøte grædinarul). O primæ analizæ a obiectului-text poate despacheta opozifliile conotaflionale ce construiesc mesajul ideologic. De exemplu – în primul rînd øi în mod evident – vestic/estic, ultimul termen al acestei opoziflii înglobînd semnele unei „alteritæfli“ radicale; sau, iaræøi, plasarea celor doi bærbafli înæuntrul opozifliei sugerate, capital/muncæ. Cu toate acestea, chiar øi în cazul unei asemenea evidenfle, o altæ evidenflæ se afirmæ – dezinvoltura foarte „naturalæ“ a scenei prezentate nouæ dezarmeazæ o asemenea analizæ, care se caracterizeazæ drept o reacflie excesivæ. Însæ producflia abuzivæ este în general de partea ideologiei øi tocmai în aparenta sa ingenuitate este înrædæcinatæ puterea ideologicæ a fotografiei: convingerile noastre cæ sîntem liberi sæ alegem ce sæ facem cu o fotografie ascund complicitatea pe care o dobîndim prin actul însuøi al privirii. Urmærind lucrærile recente de teoria filmului6 øi adoptîndu-le terminologia, putem identifica, în fotografie, patru moduri fundamentale ale privirii: privirea aparatului de fotografiat ca øi cînd ar fotografia evenimentul „prefotografic“; privirea privitorului ca øi cînd el sau ea ar privi fotografia; privirea „intradiegeticæ“ schimbatæ între persoanele (actorii) înfæfliøate în fotografie (øi/sau priviri de la actori înspre obiecte); øi privirea pe care actorul o poate îndrepta înspre aparatul de fotografiat. În actul lecturærii pe care-l presupune titlul fotografiei lui Jarché, generalul îl priveøte pe grædinar, care întîmpinæ aceastæ privire cu propria sa privire atentæ, îndreptatæ docil înspre pæmînt. La o lecturare adiflionalæ, privirea generalului poate fi interpretatæ ca fiind îndreptatæ spre aparatul de fotografiat, altfel spus, spre subiectul privitor (reprezentarea identificæ privirea aparatului de fotografiat cu cea a perspectivei subiectului). Aceastæ privire atentæ frontalæ, deplinæ, o posturæ adoptatæ aproape invariabil în fafla aparatului de fotografiat de cætre cei care nu sînt modele profesioniste, este o privire atentæ pe care o întîmpinæm, în general, atunci cînd ne privim într-o oglindæ øi sîntem invitafli sæ o întoarcem printr-o privire atentæ învestitæ cu identificare narcisistæ (alternativa dominantæ la o asemenea identificare vis-à-vis de imagistica fotograficæ este voyeurismul). Privirea generalului ne întoarce nouæ privirea, în linie dreaptæ, iar privirea grædinarului intersecteazæ aceastæ linie. Cu fafla ascunsæ în umbræ (aici munca este literalmente lipsitæ de træsæturi), grædinarul îl separæ pe general (propria noastræ putere øi autoritate în identificarea imagisticæ) de subiectul privitor; sensul acestei miøcæri este amplificat prin imaginea secerii – instrumentul de amputare – care condenseazæ referinflele la coasæ øi, prin poziflia sa (fotografiile sînt întotdeauna texte bazate pe coincidenfle), la penis (corelafliile: frica

18

arhiva omului alb de sexualitatea omului negru/frica de castrare). Chiar dacæ ne întoarcem (cum trebuie mereu sæ facem) de la un asemenea exces de lecturæ la „conflinutul“ literal al acestei imagini, întîlnim aceeaøi figuræ: muncitorul „stæ între“ general øi liniøtea grædinii sale, negrul, literalmente, tulburæ. Aceste determinaflii ascunse, care pot fi doar schematic indicate aici, acflioneazæ în acord cu conotatorii identificabili empiric ai obiectului-text, pentru a-l aræta pe grædinar ca „deplasat“, o ameninflare, un intrus pe ceea ce, foarte probabil, este propriul sæu pæmînt – astfel, considerafliile materiale trec dincolo de empiric, în supradeterminarea ideologiei. Efectul reprezentærii (iniflierea subiectului în producflia de semnificaflie ideologicæ) pretinde ca scena reprezentatului (cea a fotografiei ca obiect-text) sæ întîlneascæ scena reprezentantului (cea a subiectului privitor) într-o „legæturæ unitaræ“. O asemenea integrare este realizatæ în interiorul sistemului imaginii lui Jarché, unde ideologia înscrisæ este cititæ de pe o poziflie de fundamentalæ centralitate a subiectului; în fotografia Hillcrest, New York de Lee Friedlander (1970), însæøi aceastæ poziflie este periclitatæ. Atacul vine din douæ surse principale: prima, punctul de fugæ al sistemului de perspectivæ, care recruteazæ subiectul pentru a se completa pe sine, a fost aici parflial ræsturnatæ prin reprezentarea ambiguæ/relafliile de fond – doar cu vreun efort conøtient ar putea fi organizat în termenii unei poziflii/vederi coerente øi singulare ceea ce este væzut în fotografie; a doua, procedeul oglinzii, central în aceastæ imagine, genereazæ o ambivalenflæ fundamentalæ. Un cap øi umeri, ambii secflionafli, ies în evidenflæ din fundalul cadrului central; sistemul de reprezentare ne-a deprins sæ identificæm propria noastræ perspectivæ cu privirea aparatului de fotografiat øi deci o oglindire frontalæ directæ cu sinele; øi totuøi, aici nu existæ dovezi (de pildæ, ræsfrîngerea aparatului de fotografiat) care sæ confirme cæ privim fie ræsfrîngerea fotografului, fie pe cea a unei alte persoane – imaginea împærflitæ în patru lasæ nesoluflionat statutul „sine (imaginar)“/„altul“. În imaginea lui Friedlander, conjuncflia dintre mecanismul fotografic tehnic øi fluxul fenomenologic brut aproape a eøuat în a asigura efectul subiectiv al aparatului de fotografiat – o coerenflæ întemeiatæ pe privirea atentæ unificatoare a unui subiect unificat, punctual. Imaginea (øi deci subiectul) ræmîne – aproape, dar nu întru totul – „bine compusæ“ (ca øi imaginea lui Jarché, chiar dacæ altfel decît ea). Noi øtim foarte bine ce este o „bunæ“ compoziflie – øcolile de artæ øtiu cum sæ ne învefle –, dar nu øi de ce este aøa; abordærile „øtiinflifice“ asupra compozifliilor imaginilor tind sæ reitereze mai degrabæ ce este, într-o varietate de descrieri diferite (de exemplu, cele alte psihologiei gestaltiste). Considerafliile noastre asupra felului în care privim fotografiile pot ajuta la elucidarea acestei probleme øi ne întorc la subiectul folosirii noastre specifice a fotografiilor, cu care am început. A privi o fotografie dupæ o anumitæ perioadæ de timp înseamnæ a provoca o frustrare; imaginea care a plæcut la o primæ vedere devine, încetul cu încetul, un væl în spatele cæruia dorim acum sæ vedem. Nu este un fapt arbitrar cæ fotografiile sînt dispuse în aøa fel încît sæ nu le privim pentru mult timp; le folosim în aøa fel încît ne putem juca, în funcflie de propria noastræ comandæ, cu apropierea øi cu îndepærtarea scenei/(vederii) (un oficial al unui muzeu naflional de artæ, care a urmærit vizitatorii cu un cronometru, a descoperit cæ s-au dedicat, de cætre un individ, zece secunde, în medie, fiecærui tablou în parte – aproximativ durata medie a unui cadru în cinematografia hollywoodianæ clasicæ). A privi îndelung o singuræ imagine înseamnæ a risca pierderea comenzilor noastre imaginare asupra privirii, a o abandona acelui altul absent, cæruia îi aparfline de fapt – aparatul de fotografiat. Atunci, imaginea nu ne mai întîmpinæ nouæ privirea, furnizîndu-ne propria centralitate întemeietoare, ci, mai curînd, cum s-ar zice, evitæ privirea noastræ atentæ, confirmîndu-øi supunerea faflæ de celælalt. Pe mæsuræ ce alienarea se insinueazæ în captivarea noastræ de cætre imagine, putem, ferindu-ne privirea atentæ sau întorcînd pagina, sæ ne reînvestim privirea cu autoritate. („Tendinfla de a conduce“ este o componentæ a scopofiliei, plæcere de a privi de naturæ sexualæ.) Stînjeneala care însofleøte contemplarea îndelungatæ a fotografiei decurge dintr-o conøtiinflæ a faptului cæ sistemul monocular de perspectivæ al reprezentærii e o înøelætorie sistematicæ. Lentila organizeazæ toate informafliile conform legilor de proiecflie, care poziflioneazæ subiectul ca punct geometric al originii scenei, într-o relaflie imaginaræ cu spafliul real, dar faptele intervin pentru a deconstrui reacflia iniflialæ: ochiul/(eul) [eye / (I)] nu se poate deplasa în spafliul reprezentat (care se oferæ tocmai pentru o asemenea miøcare), ci se poate deplasa doar traversîndu-l pînæ la punctele unde se loveøte de cadru. Recunoaøterea inevitabilæ de cætre subiect a regulii cadrului poate fi, oricum, amînatæ printr-o varietate de strategii care includ „procedee“ compoziflionale pentru deplasarea ochiului de la marginea-cadru. „Buna compoziflie“ poate fi, prin urmare, nici mai mult, nici mai puflin decît o mulflime de procedee de a ne prelungi impunerea imaginaræ asupra perspectivei, autoafirmarea noastræ, un procedeu pentru întîrzierea recunoaøterii autonomiei cadrului øi a autoritæflii celuilalt, pe care aceasta o semnificæ. „Compoziflia“ (øi, desigur, discursul interminabil despre compoziflie – criticismul formalist) este, prin urmare, un mijloc de prelungire a forflei imaginare, a puterii reale de a plæcea a fotografiei, øi poate cæ de aceea a supraviefluit ea atît de mult într-o diversitate de raflionalizæri, ca un criteriu valoric al artei vizuale în general. Unele teorii recente7 au privilegiat filmul ca punct culminant al creærii „maøinii de satisfacere a dorinflelor“, un proiect pentru care, din acest punct de vedere, fotografia constituie doar un moment istoric; întunericul din cinematograf a fost arætat drept o condiflie pentru o „regresie“ artificialæ a spectatorului; filmul a fost

7. Vezi, în special, Jean-Louis Baudry, „The Apparatus“, in Camera Obscura, toamna 1976.

19

comparat cu hipnoza. E probabil, de altfel, ca mecanismul pe care dorinfla øi l-a construit pentru sine sæ încorporeze toate acele aspecte ale societæflii occidentale contemporane pentru care situaflioniøtii au ales numele de spectacol: aspecte ce formeazæ un regim specular complet, angajat într-un schimb reciproc de energii, nu înøirat într-o izolare reciprocæ de-a lungul vreunui progres istoricist; dorinfla nu are nevoie de întuneric material pe care sæ-øi monteze satisfacfliile imaginare; øi reveriile pot avea forfla sugestiei hipnotice. Tocmai datoritæ rolului sæu real în construcflia imaginarului, recunoaøterea denaturatæ necesaræ ideologiei, este de cea mai mare importanflæ ca fotografia sæ fie recuperatæ din aceastæ preluare a sa de cætre o astfel de ordine. Contrar esteticii de secol al XIX-lea, care dominæ încæ cea mai mare parte a expunerilor despre fotografie øi cele mai multe scrieri despre fotografie, lucrærile de semioticæ au arætat cæ fotografia nu poate fi redusæ la „forma puræ“, nici la o „fereastræ spre lume“, øi nici nu este o cale de acces cætre prezenfla unui autor. Un fapt de o importanflæ socialæ fundamentalæ este acela cæ fotografia este un loc de activitate, un spafliu structurat øi structurant, în interiorul cæruia cel care lecturezæ desfæøoaræ øi este desfæøurat de cætre acele coduri cu care el sau ea este familiar(æ), în vederea creærii de sens. Fotografia este, în societate, un sistem semnificant printre altele, care produce subiectul ideologic prin aceeaøi miøcare prin care ele ajung sæ-øi „comunice“ „conflinuturile“ lor manifeste. Prin urmare, este important ca teoria fotografiei sæ dea seamæ de producerea acestui subiect, pe mæsuræ ce totalitatea complexæ a proprietæflilor sale e nuanflatæ øi determinatæ în trecerea sa prin øi printre fotografii.
Traducere de Andrei State øi Veronica Lazær

20

arhiva

Victor Burgin Still from Nietzsche’s Paris, 1999–2000, courtesy: the artist

21

Dumneavoastræ înøivæ afli afirmat cæ „anii ’80 au suprimat anii ’70 ca pe o perioadæ în care «nu s-a întîmplat nimic»“. în privinfla propriei dumneavoastræ cariere. how did you parley the distribution of “competences“. Aceasta a deranjat atît de mult. was a selective revival of the 70s in the form of a “neo-conceptualism” that was neither new nor “conceptual” in the 1970s sense. What happened in the 90s. Desigur. to shore up the mainly excesOVIDIU fiICHINDELEANU is a doctoral student at SUNY Binghamton with a thesis on modern media and the archeology of knowledge at 1900. Blaire–Bush. 1999–2000. pledînd elocvent pentru o practicæ artisticæ øi teoreticæ „ataøatæ“ de lumea finitæ pe care o locuim. astæzi. astfel încît acum. slowly but surely it has been recuperated into “art history“. However. cu ostilitate. Cu toate acestea. S-ar putea susfline cæ. la acea vreme. 22 . The motto of IDEA arts + society comes from one of your works. which I take to be the dismantling of Western “Master Discourse“ on art and art criticism. You said yourself that “the 80s have repressed the 70s as a period in which ‘nothing happened’“. cel mai adesea. The years of Thatcher–Reagan. De unde øi primul meu set de întrebæri: pentru a opune rezistenflæ acestei „reprimæri“ instituflionale a artei conceptuale. that merger is now almost totally accomplished. it has been said that you are “the conceptual artist’s conceptual artist”. so that currently. conceptual art is seen as a sort of preliminary step towards “postmodernism“. v-afli aflat în prima linie a schimburilor dintre teorie øi arte. încet. For the last 30 years you have been at the forefront of exchanges between theory and arts. În ultimii treizeci de ani. the balance between teacher. cæ „muzeele de artæ sînt. although the conceptual art of the 1960s – early 1970s was rejected at the time with hostility.Victor Burgin Study for Nietzsche’s Paris. In an environment governed by the market appeal of youth and novelty. This has deranged so much that it has been reproached to conceptualism to have brought altogether a departure from “art“. deøi arta conceptualæ a anilor 1960 – începutului anilor 1970 a fost respinsæ. or misappropriated. sub OVIDIU fiICHINDELEANU este doctorand în filosofie la SUNY Binghamton. artist and theorist? Victor Burgin √ In was in the 1980s that I wrote that the 80s had repressed the 70s. the past has to be ignored. atunci cînd nu e ignoratæ. I was already talking about the way the discourses of art and of fashion were beginning to merge. when not ignored. de fapt. TO AVOID ANY ESSENTIALIST IDEA OF “THE ARTIST” Interview with Victor Burgin realized by Ovidiu fiichindeleanu Ovidiu fiichindeleanu ¬ Victor Burgin. Cred cæ acest lucru poate fi considerat o ilustrare claræ a faptului scos cîndva în evidenflæ de cætre John Tagg. cum afli negociat distribuflia „competenflelor“. of course. One can argue that. Sæ începem prin a stabili cîteva puncte de referinflæ. în „istoria artei“. where would you begin the process of anamnesis? What traces have conceptualism left in you? How would you assess now the contribution of conceptualism to the art and cultural practices of the West? Also. dar sigur. courtesy: the artist Pentru a evita orice idee esenflialistæ despre „artist“ Interviu cu Victor Burgin realizat de Ovidiu fiichindeleanu Ovidiu fiichindeleanu ¬ Victor Burgin. de orice valoare alta decît banii. that “art museums are most often machines for the suppression of history“. cu o tezæ despre mediile moderne øi arheologia cunoaøterii la 1900. The valuation of conceptualism as a “transient state“ in the history of art does well indeed to remove from it any value other than money. într-adevær. de unde afli începe procesul „anamnezei“? Ce urme a læsat conceptualismul în dumneavoastræ? Cum afli aprecia acum contribuflia conceptualismului la arta øi la practicile culturale ale Occidentului? Øi. maøini de suprimare a istoriei“. descendenfla continuæ indusæ de cætre aceastæ recuperare instituflionalæ oculteazæ contribuflia criticæ esenflialæ a conceptualismului. making an eloquent plea for a practice of arts and theory “attached” to the finite world we’re actually inhabiting. in my book The End of Art Theory1. s-a spus despre dumneavoastræ cæ sîntefli „artistul conceptual al artistului conceptual“. Let us begin by setting a few reference points. the continuous lineage induced by this institutional recuperation veils the essential critical contribution of conceptualism. arta conceptualæ e privitæ ca un fel de etapæ preliminaræ înspre „postmodernism“. încît i s-a reproøat conceptualismului cæ ar fi provocat întru totul o abandonare a „artei“. profesor øi teoretician? Victor Burgin √ Era prin anii 1980 cînd am scris despre anii ’80 cæ au reprimat anii ’70. generally misrepresented. echilibrul dintre artist. de asemenea. in your own career. ceea ce s-a întîmplat în anii ’90 a fost o reînsufleflire selectivæ a anilor ’70. saw the progressive incursion of market values into areas of culture that were once relatively (I stress relatively) free of them. Evaluarea conceptualismului ca „stare tranzitorie“ a istoriei artei îl priveazæ. Mottoul revistei IDEA artæ + societate provine dintr-una din operele dumneavoastræ. pe care o consider a fi demontarea „discursului dominant“ occidental despre artæ øi criticæ de artæ. I guess this can be taken as a clear illustration of the fact once emphasized by John Tagg. In the mid-1980s. Wherefrom my first set of questions: in order to counter this institutional “suppression“ of conceptual art. ea a fost recuperatæ.

În orice caz.arhiva forma unui „neoconceptualism“. estetica oficialæ. where I made a couple of visits during that period. mainly in Poland. pur øi simplu negatæ („nu era artæ“). amintirea conceptualismului pare a fi ceva mai mult decît o lecflie învæflatæ de la Duchamp – orice poate fi luat drept artæ. pentru a susfline pretenfliile – în cea mai mare parte excesive – ridicate în numele prezentului. Slavko Bogdanovic and others. Astæzi. estetica oficialæ. Greenberg’s “high modernism“ represents in your view the official. consequently. relativ) independente de acestea. one can argue that the dominant creative desire is oriented towards the future. for instance. beyond coolhunting postmodernism and elitist high modernism? √ I had a few contacts with Eastern-block artists in the 1970s. trecutul trebuie ignorat sau deturnat. datæ la o parte. In all of this. moøteni din trecut definiflia artei. în loc de a dezvolta un discurs critic faflæ de paradigma dominantæ anterioaræ. realismul socialist. My own approach was to compare art practices and institutions to the other social practices and institutions with which they are contemporary – and to ask the question “What constitutes the specificity of art practices?” Teaching became an integral part of practice as it was the most direct way to engage both the theoretical and the socio-political dimension of the art institution. ¬ IDEA has published for the first time in Romania in its issue #19 several texts by Clement Greenberg. În blocul comunist. I was impressed by how well informed the people I met there were. In this context. în România. Aceastæ direcflie urma de fapt o altæ linie dominantæ a tradifliilor occidentale: arta ca ilustraflie în slujba conducætorilor politici. ¬ În numærul 19 din IDEA au fost publicate pentru prima datæ în româneøte cîteva texte ale lui Clement Greenberg. aceasta este. arta conceptualæ occidentalæ a fost o revoltæ împotriva definifliei greenbergiene a modernismului (tendinfla istoricæ a unei practici artistice de a atinge o completæ autonomie autoreferenflialæ). This actually followed another old dominant line of Western traditions: art as illustration in the service of political masters. pentru cæ e træit ca prezent condamnat curînd sæ devinæ trecut. din perspectiva dumneavoastræ. under very difficult conditions. Today. if any. În acest context. valorile pieflei au invadat progresiv sfere ale culturii care fuseseræ cîndva relativ (subliniez. of what was happening in conceptual art in the West. a fost una „realistæ“: arta ca tablou al istoriei. one simply denies it most often (“this was no art“). But the present is also devalued in this process as it is lived as a present that is soon doomed to be past. “Postmodernism“ and “freedom“ serve more often than not as excuses for “anything goes“ (denying the critical heritage of postmodern theories). aceastæ fuziune este aproape cu totul împlinitæ. at the endmost of both grand narratives of the legitimation of knowledge. Însæ øi prezentul este devalorizat în acest proces. Beyond this erected scene. instead of developing a critical discourse towards the former dominant paradigm. În toate acestea. the fiercest debates take place between the local priests of high modernism. în general reprezentat greøit. about the anarchic political actionism ’ of the Yugoslavian group CODE. the westernizing elites. But 1970s conceptualism went further that this and asked: “If anything can be art. dissent from both of these two directions hardly comes to discourse. they were producing inde- 23 . puts a distance from it. in Romania. In the communist-block. “formalist“ aesthetics of the Western world in the middle of the 20th century: art as the depiction of beauty. cel mai adesea. Însæ conceptualismul anilor 1970 a mers ceva mai departe øi s-a întrebat: „Dacæ orice poate fi artæ. to Eastern-block conceptual art projects? Was conceptualism a reaction both against the totalizing tendency of formalist and realist traditions of European culture? (I’m thinking. Propria mea abordare a constat în a compara institufliile øi practicile artistice cu alte instituflii øi practici sociale contemporane lor – øi a ræspunde la întrebarea „Ce constituie specificitatea practicilor artistice?“ Activitatea de predare a devenit o parte esenflialæ a practicii. dacæ nu putem. pur øi simplu. in the early 1970s. philosophy (art for art’s sake) and emancipation (art for the people)? Also. dominant aesthetics was “realist“: art as history painting. în cartea mea Sfîrøitul teoriei artei [The End of Art Theory]1. when it comes to the relation with the past. What relations did you have. the official. However. Western conceptual art has been a revolt against Greenberg’s definition of modernism (the historical tendency of an art practice towards complete selfreferential autonomy). care nu era nici nou. is the situation I described “history repeating“ with view to the Western 1980s? What remains today beyond these given orders of representation. an “anything“ that sways in the rhythm of capitalist fashion. dominantæ. fiind cea mai directæ modalitate de a angaja atît dimensiunea teoreticæ. then on what basis may we reasonably establish an art practice?” That question led to the theorybuilding of that period. s-ar putea susfline cæ dorinfla creatoare dominantæ este orientatæ înspre viitor. formele criticii sînt oricum. spre „modernizare“. La mijlocul anilor 1980. Blair–Bush. cît øi pe cea socio-politicæ a institufliei artistice. nevertheless. the memory of conceptualism seems to be little more than a lesson learned from Duchamp – anything can count as art.) Could conceptualism offer a possible starting point at the confluence of West and East. Prin urmare. Într-un mediu guvernat de atractivitatea tinereflii øi a noutæflii pentru piaflæ. socialist realism. if we cannot simply inherit the definition of art from the past. nici „conceptual“ în sensul anilor 1970. „Modernismul superior“ al lui Greenberg reprezintæ. One can thus say that the discourse of arts is caught in Romania between the desire of “modernization“ according to Western standards and the one of self-determination. and by how. numai nu „concep- sive claims made on behalf of the present. atunci cînd vine vorba de relaflia cu trecutul. În anii Thatcher–Reagan. The forms of critique thus are anything but “conceptual“. „formalistæ“ a lumii occidentale de la mijlocului secolului XX: arta ca ilustrare a frumuseflii. atunci pe ce bazæ putem stabili rezonabil o practicæ artisticæ?“ Aceastæ întrebare a condus la construcflia teoreticæ a acelei perioade. acum. for “modernization“. vorbeam deja despre felul în care începeau sæ fuzioneze discursurile artei øi cele ale modei. and the postmodern “rebels“.

2000–2001. courtesy: the artist 24 . courtesy: the artist Victor Burgin Study for Elective Affinities.Victor Burgin Study for Elective Affinities. 2. 2000–2001. 1.

arhiva 25 .

ca mijloace de exprimare. „esenfla umanæ devenitæ formæ“. elitele occidentalizante. atît formaliste. and I read art criticism only very occasionally. imaginii øi luminii. There seems to be such a frantic chasing after the “next thing” that not enough time is spent on anything to allow it to become sufficiently complex to be interesting. against the increasing commodification of art and its isolation from the mundane world. out of duty. discursul artei este prins între dorinfla de „modernizare“ în conformitate cu standardele occidentale øi cea de autodeterminare. Aceastæ ierarhie media poate fi înfleleasæ ca un efect al tradifliei dominante din filosofia occidentalæ criticatæ de Jacques Derrida. un discurs care a început cu distincflia lui Platon din Fedon dintre lumea imperfectæ a discursului øi lumea superioaræ a perfecfliunii. Protestafli în special împotriva unei reîntoarceri a picturii øi foloseafli în operele dumneavoastræ. painting. and you were using in your work combinations of photography. in your re-reading of Camera Lucida – Roland Barthes’ last book (just published by IDEA) – you take up at one point Barthes’ gesture of hinting towards cultural modes of expression that could be closer than photography to the “third meaning“ (la signifiance). de la începutul anilor 1970. completely separate from the mundane world. cu referire la Occidentul anilor 1980? Ce ræmîne astæzi dincolo de aceste ordine date ale reprezentærii. Desigur. Of course the great irony today is that the museum has now fully opened its doors to the outside world. but in order to let in the kind of culture and value-system that was previously found only in the fashion and pop music business – which is not quite what I had in mind! I do not believe there is a “master discourse” in art and art criticism anymore. Also. Conceptualism was able to emerge in opposition to it because it was completely clear as to what it represented. opera de pendent work that responded to the particularity of their own situation. în special în Polonia. în consecinflæ. The current art scene seems mainly incoherent and opportunistic. to inform myself of what my students may be reading when they browse the art magazines in the library. and what are for you the stakes in using them? Also. video and text as means of expression. but that we struggle every day within the institutions within which we work“. attempting to dismantle the hierarchy of media according to which painting and the trace of the hand are assumed inherently superior. dorind sæ demontafli ierarhia media conform cæreia pictura øi urma læsatæ de mînæ sînt considerate intrinsec superioare. N-aø vrea sæ fac vreo generalizare în ce priveøte relafliile Est-Vest în artæ sau în orice alt domeniu. The difference between these two experiences was of course enormous. „postmodernism“ øi „libertate“ servesc drept scuze pentru un „merge orice“ (negînd moøtenirea criticæ a teoriilor postmoderne). Along the lineage of this “master discourse“ the work of art came to be seen as an object extant in a superior realm governed by internal laws. some ten years ago. layout. øi de cum produceau totuøi opere independente. dacæ afli avut. You spoke with irony about this traditional art history as “a sort of tunnel driven through history. cu proiectele artei conceptuale din blocul estic? A fost conceptualismul o reacflie împotriva tendinflei totalizatoare a tradifliilor culturii europene. in your view. But I should confess that I rarely visit art exhibitions these days. este oare situaflia pe care am descris-o o „repetare a istoriei“. Greenbergian modernism was a coherent and hegemonic ideological system for about thirty years. ¬ Spuneafli cîndva cæ arta conceptualæ dorea sæ „demaøte obiectul de artæ“. un „orice“ care se leagænæ în ritmul modei capitaliste. combinaflii de fotografie. Apoi am petrecut destul de mult timp în Budapesta. la capætul extrem al ambelor mari povestiri de legitimare a cunoaøterii – filosofia (artæ de dragul artei) øi emanciparea (artæ pentru popor)? În plus. image and light. imagine video øi text. ¬ In tone with your plea against the separation of art from society. care ræspundeau particularitæflii propriei lor situaflii. la acflionismul politic anarhist al grupului iugoslav CODE. the computer.Victor Burgin Office at Night. Dincolo de scena astfel ridicatæ. unde am fæcut cîteva vizite în aceastæ perioadæ. Am putea spune deci cæ în România. comic-strips and photo-novels. øi „rebelii“ postmoderni. de exemplu. De-a lungul desfæøurærii continue a acestui „discurs dominant“. dezbaterile cele mai vehemente se poartæ între sacerdoflii locali ai modernismului înalt. în privinfla a ceea ce se întîmpla în Occident în arta conceptualæ. and then we raise the red flag over the Tate and the Hayward. diferenfla dintre aceste douæ experienfle era enormæ. 1985–86. This hierarchy of media can be understood as an effect of the dominant tradition of Western philosophy criticized by Jacques Derrida. De multe ori. saying that the place for the militant artist is inside the institutions: “the scenario is not that we have the revolution first: blood coursing through the gutters. în contextul unor condiflii foarte dificile. What characterizes. I then spent quite a lot of time in Budapest in the 1990s. dincolo de postmodernismul care urmæreøte trendurile øi de elitistul modernism superior? √ Am avut cîteva contacte cu artiøtii din blocul estic în anii ’70. Acestea evolueazæ rapid øi nu mæ simt suficient de bine informat în legæturæ cu arta actualæ din Europa de Est.. Ce relaflie afli avut. ¬ You said once that conceptual art wanted to “explode the art object“. My argument was directed against both the survival of Greenbergian modernism. along which wander the spirits of ’Great Artists’“. and I do not feel sufficiently well-informed about current art in Eastern Europe. you insisted once against outsiderism.. You were protesting especially against a revivalism in painting. to “open the doors and windows of the museum onto the world around it“. împotriva crescîndei transformæri în marfæ a artei øi a izolærii sale de lumea mundanæ. I would not want to make any generalisations about East-West relations in art or any other sphere. Am fost impresionat de cît de bine informafli erau oamenii pe care i-am întîlnit acolo. sæ „deschidæ uøile øi ferestrele muzeului înspre lumea înconjurætoare“. a discourse that begun with Plato’s distinction in Phaedo between the imperfect world of discourse and the upper world of perfection. These are evolving rapidly. video and photography. Also. you have argued that 26 .) Ar putea oferi ´ conceptualismul un posibil punct de plecare la confluenfla Vestului øi Estului. cît øi realiste? (Mæ gîndesc. courtesy: the artist tuale“. în anii 1990. beyond both the obvious denotation and all the implied cultural connotations: the photo-novel and the comic-strip. are the doors and windows of the gallery and the art journal more open onto the world than the ones of the museum? √ In the 1970s I argued for forms of art practice that would critically engage the larger social and political world beyond the gallery. de-abia dacæ mai intræ în discuflie poziflii discordante faflæ de fiecare dintre acestea douæ. pages 168–177. and against what I saw as the navel-contemplating hermeticism of the Art Language group. the “human essence made form“. capitalists swinging from the lamp-posts. today’s “master discourse“ in art and art criticism? What are the rapports today between means of expression such as words. la Slavko Bogdanovic øi la alflii.

computerul. în urmæ cu vreo zece ani.. Conceptualismul a fost capabil sæ-øi facæ apariflia opunîndu-i-se. depæøind atît denotaflia evidentæ. în afara obligafliilor profesionale. Ce caracterizeazæ astæzi. mai vasta lume socialæ øi politicæ din afara galeriei. ci sæ luptæm zi de zi în interiorul institufliilor în care lucræm“. afli insistat cîndva împotriva marginalitæflii. gestul lui Barthes de a semnala moduri culturale de expresie care pot fi mai apropiate de „a treia semnificaflie“ (la signifiance) decît fotografia. „discursurile dominante“ în artæ øi în critica de artæ? Care sînt astæzi raporturile dintre mijloace de expresie ca. marea ironie este astæzi cæ muzeul øi-a deschis pe deplin porflile înspre lumea din afaræ. benzile desenate øi romanele fotografice. ¬ În ton cu pledoaria dumneavoastræ împotriva separærii artei de societate. pictura. Pare sæ existe aøa o goanæ freneticæ dupæ „noutate“ [„next thing“]. Dar trebuie sæ mærturisesc cæ. Argumentele mele erau îndreptate atît împotriva supraviefluirii modernismului greenbergian. cuvintele. dupæ dumneavoastræ. recitind Camera luminoasæ – ultima carte a lui Roland Barthes (care tocmai a fost publicatæ de cætre IDEA) –. de asemenea. încît nici unui [lucru] nu i se dedicæ destul timp pentru a-i permite sæ devinæ suficient de complex pentru a fi interesant. pentru cæ era perfect clar pe cine reprezenta. pentru dumneavoastræ. Desigur. Scena artisticæ actualæ pare.. într-o manieræ criticæ. dintr-un anume punct de vedere. Modernismul greenbergian a fost. preluafli. iar apoi sæ ridicæm steagul roøu pe [galeriile] Tate øi Hayward. 1986. cît øi toate conotafliile culturale implicite: romanul fotografic øi benzile desenate. øi care sînt. însæ pentru a læsa sæ pætrundæ tipul de culturæ øi sistemul de valori care se gæseau înainte doar în modæ øi în industria muzicii pop – ceea ce nu e tocmai ce aveam eu în minte! Nu cred cæ mai existæ un „discurs dominant“ în artæ øi în critica de artæ. în ultima vreme. complet separat de lumea mundanæ. Vorbeafli pe un ton ironic despre aceastæ istorie tradiflionalæ a artei ca despre „un soi de tunel ce stræbate istoria. one of seven sections. un sistem ideologic coerent øi hegemonic. incoerentæ øi oportunistæ. de-a lungul cæruia rætæcesc spiritele «Marilor Artiøti»“. mizele utilizærii lor? Øi. guvernat de legi interne. courtesy: the artist 27 . sînt porflile øi ferestrele galeriei øi ale jurnalului de artæ mai deschise spre lume decît sînt cele ale muzeului? √ În anii 1970 am sprijinit forme ale practicii artistice care angajau. De ase- Victor Burgin Office at Night. în mare mæsuræ. De asemenea. capitaliøti bælængænindu-se de stîlpii felinarelor. vizitez rar expozifliile de artæ øi cæ citesc criticæ de artæ doar ocazional. sînge curgînd prin burlane. cît øi împotriva a ceea ce priveam ca fiind ermetismul cu fixaflie ombilicalæ al grupului Art Language.artæ a început sæ fie væzutæ ca un obiect ce existæ într-un tærîm superior. de exemplu. imaginea video øi fotografia. pentru a mæ informa în privinfla a ceea ce ar putea citi studenflii mei atunci cînd ræsfoiesc revistele de artæ din bibliotecæ. pentru aproximativ treizeci de ani. susflinînd cæ locul unui artist militant este în interiorul institufliilor: „scenariul nu e sæ avem întîi revoluflia.

votez la niøte alegeri. În mod potenflial. or could have. Can you elaborate a bit on that? How does this uphold a “situational aesthetics“? Isn’t this too close to quietism? What good does art do for society? What values arise from the participation of the artist in society? ? We first have to avoid any essentialist idea of “the artist”. existæ o modæ a lucrærilor „politice“ øi „documentare“. drept poliflist recrut øi care a înregistrat pe video. In Britain. iar Kolbe ar fi profitat pentru a-l asasina. de pildæ. I am clearly acting politically when I do these things. conversaflii cu colegii ofifleri. ci a unui asasin. Nu pot pretinde cæ aø fi væzut ceva produs în aceastæ manieræ. Însæ. and Kolbe had taken the opportunity to assassinate him. Fac parte din societate atunci cînd. înceta sæ mai fie psihanalist. and secretly recorded conversations with fellow officers on video. cu siguranflæ. No one is an “artist” all the time. realizat de cætre un jurnalist care se dæduse. all the time. acflionez politic atunci cînd fac aceste lucruri. From time to time in Britain there are investigative reports by journalists that help directly to change British society. care ia acum în primire chiar øi arena politicæ. un exposé despre rasismul cotidian al forflelor de poliflie. I participate in society when. 2001. Kolbe ar fi schimbat în mod direct societatea prin munca sa – însæ aceasta nu ar fi fost munca unui profesor. în sensul în care ar putea fi roøcat sau stîngaci tot timpul. Din cînd în cînd. De exemplu. Nimeni nu e „artist“ tot timpul. øi nu ca øofer de autobuz sau ca asistentæ medicalæ. lui Bertrand Russell dacæ ar fi dorit un comentariu pe marginea unei chestiuni politice majore – acum e mai probabil sæ se adreseze lui Bono. mai curînd. and led to sweeping structural changes in the police force itself. în secret. Ele pretind cæ reinventeazæ arta (ceea ce înseamnæ deja a uita întreaga istorie a artei politice – øi. if they wanted a comment on a major political issue – now 28 . or support a strike. În anii 1950. Programul a fost transmis la televizor øi a provocat o izbucnire de reacflii în presæ øi în parlament øi a condus la rapide schimbæri structurale în poliflia însæøi. In the 1950s the BBC would turn to. foarte ræspînditæ în lumea artisticæ. televiziunea øi presa scrisæ sînt øi o problemæ politicæ. a comparable consequence. atunci cînd îøi punea pælæria øi ieøea pe stradæ. În special în Marea Britanie. Kolbe would certainly have changed society directly through his work – but it would have been the work not of a teacher. The pro- Victor Burgin Posession. cæ lucrarea sa a adus polifliøti rasiøti la televizor. atunci. însæ mi se pare cæ lucrærile pe care le-am væzut sînt recognoscibile „politic“ doar în mæsura în care urmeazæ istorii øi teme deja definite ca politice de cætre jurnaliøtii profesioniøti. but of an assassin. in the way he or she may be red-haired. 1976. courtesy: the artist menea. care ajutæ în mod direct la transformarea societæflii britanice. presa este aproape exclusiv responsabilæ pentru cultul nætîng al celebritæflii. „fac- “it’s narcissistic and self-serving for artists to pretend that they’re changing society directly through their work“. and it is irrelevant to such processes that I happen to work as an artist and not as a bus-driver or a nurse. iau parte la o demonstraflie sau susflin o grevæ. take part in a demonstration. nici a unui artist. or left-handed. there was an exposé of routine racism in the police force by a journalist who posed as a trainee policeman for a period of months. If Hitler had invited Georg Kolbe to give him sculpture lessons. Problema aici nu e cæ n-ar fi øtiut nimeni cæ exista rasism în poliflie pînæ cînd a dezvæluit-o jurnalistul. însæ nu fac artæ atunci cînd le fac øi e irelevant pentru astfel de procese dacæ se întîmplæ sæ lucrez ca artist. trebuie sæ evitæm orice idee esenflialistæ despre „artist“. Freud said that when he put on his hat and went into the street he was no longer a psychoanalyst. Nu-mi trece prin cap nici mæcar o singuræ lucrare de artæ care sæ fi avut sau mæcar care ar fi putut avea o consecinflæ comparabilæ. Færæ îndoialæ. timp de cîteva luni. But at the same time television and print journalism are also a political problem. pentru cæ ele ræspîndesc în masæ valori de piaflæ neoliberale pe post de orizont consensual al „simflului comun“. the point is rather that his work put racist policemen on television. afli susflinut cæ „e narcisist øi autoflatant din partea artiøtilor sæ pretindæ cæ schimbæ societatea în mod direct prin munca lor“. as they massively propagate neo-liberal market values as the horizon of consensual “common sense” beyond which it becomes impossible to think. nu în ultimul rînd. I vote in an election. Freud spunea cæ. dincolo de care devine imposibil sæ mai gîndeøti. for example. say. Bertrand Russell. video installation. Recently. acestea ar putea oferi o alternativæ la media. particularly.Victor Burgin Listen to Britain. The point here is not that nobody knew there was racism in the police force until this journalist exposed it. I cannot think of a single work of art that has had. în acelaøi timp. sæ spunem. recent. but I am not making art when I do them. Actualmente. ci. Dacæ Hitler l-ar fi invitat pe Georg Kolbe sæ-i dea lecflii de sculpturæ. the media are almost solely responsible for the mindless culture of celebrity that is now taking over even the political arena. Afli putea dezvolta puflin mai mult acest subiect? Cum susfline aceasta o „esteticæ situaflionalæ“? Nu e acest lucru prea aproape de chietism? Ce bine îi face arta societæflii? Ce valori se ivesc din participarea artistului la societate? √ Întîi. apar în Marea Britanie reportaje de investigaflie [realizate] de jurnaliøti. nor of an artist. BBC-ul s-ar fi adresat. courtesy: the artist gramme was broadcast on television and caused an eruption of response in the press and in parliament. for example.

for example. Care este atitudinea dumneavoastræ acum faflæ de fotografierea prin „întîlniri întîmplætoare“ sau prin regizare? Øi apoi. but I haven’t yet seen it. It would be interesting to calculate the amount of money lavished on this “art” and then set this against the benefits accruing to those who are its subjects. væd doar o varietate de forme de turism politic. What are for you today the cultural-political stakes in using psychoanalysis in your work? What is your take today on Fredric Jameson’s thesis about the commodification of the unconscious wielded by the capitalism of late modernity? √ Psychoanalytic theory is one amongst several bodies of thought – Marxism. în special din clasa de mijloc. in phenomenology. În general. Væd o mulflime de oameni. Afli protestat împotriva tradifliei empirice anglo-saxone care localiza în corp originile subiectivitæflii. existæ la ora actualæ o modæ a artei ca activism social. referitor la Niøte oraøe [Some Cities]. did). însæ repetæ.2 I argue that although Jameson has studied psychoanalysis. lucrarea dumneavoastræ din 1996. I discussed Fredric Jameson’s take on capitalism and the unconscious at some length in my book In/Different Spaces. It claims to be reinventing art (which is already to forget the entire history of political art – not least “factography”) but it simply repeats television. there is a fashion at the moment for art as social activism. You protested against the empirical Anglo-Saxon tradition of tracing the origins of subjectivity to the body. øi de a observa acfliunile culturii asupra dumneavostræ înøivæ. In the 1970s there were artists who began with a political analysis of society. Althusser said that 29 . existau artiøti care începeau cu o analizæ politicæ a societæflii øi încercau apoi sæ dezvolte forme corespondente de practicæ artisticæ. Ca „activism“ este condescendent øi. politically impotent. Sînt gata sæ admit cæ ar putea exista aici lucræri care m-ar putea face sæ-mi schimb pærerea. This potentially might offer an alternative to the media. Ar putea fi interesant sæ calculæm sumele de bani investite cu generozitate în aceastæ „artæ“ øi sæ le comparæm cu beneficiile care le revin celor care îi sînt subiecfli. It was in the foreground of both my theoretical and visual work for perhaps longer than most of the other influences on my thinking and seeing. Some Cities. Totuøi. celebrul dumneavosatræ ræspuns a fost: „Întîi fotografiafli. Over more recent years I have returned to a much earlier interest. o consider o øarlatanie. I would say that this does not come from a rational or abstract commitment to political correctness. Contrary to Marx and Engels. feminismul) øi nici formele acfliunii politice înseøi. I see little evidence of such engagement with political ideas today. your known answer was: “Shoot first. but it seems to me that the work I have seen is recognizably “political” only in that it follows after stories and issues already defined as political by professional journalists. and risking hasty generalisation. pentru cæ nu pare precedat de vreo analizæ politicæ realæ. Regarding questions of morality or about the position of power over representation held by the artist. I find it fraudulent. I cannot claim to have seen everything produced in this vein. and to observe the workings of culture on yourself. ¬ Your work has manifested a constant interest for the cultural shaping of consciousness. ci din voinfla de a væ læsa opera inspiratæ de dorinflæ. I see a lot of mainly middle-class people using those who are less privileged than themselves as raw material for art works. ¬ Your work is imbued with anti-authoritarian values and attention to patterns and phenomena of discrimination. For instance. arguing that “psychic reality“ (through which we come to know the “material reality“) is more important for the artist. As “activism” it is condescending and. he does not work with a psychoanalytic understanding of the unconscious. pentru procesele psihice øi pentru instrumentele ce pot fi utilizate pentru a reflecta asupra lor. De pildæ. in which artists follow in the footsteps of journalists. or the forms of political action itself. is another – that have had a permanent formative effect on the way I see the world. In general. folosindu-i pe cei mai puflin privilegiafli decît ei pe post de materie primæ pentru operele de artæ. este impotent din punct de vedere politic. televiziunea. spuneafli: „Scopul meu este mai puflin sæ înregistrez urmele pe care le-am læsat în niøte oraøe. but you have to bear in mind that my interest in psychoanalytic theory grew initially out of my preoccupation with the question of ideology. Ask questions later“. what are the questions you ask “later“? What are the confluences and differences you see today between artists and social activists? √ As already noted. What is your attitude now towards shooting by “chance encounters“ or by staging? And then. dar încæ nu le-am væzut. and a reversion to unreconstructed and threadbare forms of documentary humanism. ¬ Opera dumneavoastræ este impregnatæ de valori antiautoritate øi de atenflia faflæ de tipare øi fenomene ale discriminærii. However. I see only a variety of forms of political tourism. regarding your 1996 work. Ele nu reinventeazæ nici ceea ce poate fi considerat politic (aøa cum a fæcut-o. I’m ready to concede that there may be work out there that would change my opinion. It adds a self-deluding feel-good factor of political correctness to art world careerism. to be guided by your unconscious. øi riscînd o generalizare pripitæ. ¬ Opera dumneavoastræ a dovedit un interes constant pentru modelarea culturalæ a conøtiinflei. aø spune cæ acest lucru nu provine dintr-un angajament raflional sau abstract faflæ de corectitudinea politicæ. you said: “My aim is less to record traces I have left in some cities than it is to recall some traces some cities have left in me“. Care sînt acum pentru dumneavoastræ mizele cultural-politice ale folosirii psihanalizei în operele pe care le realizafli? Cum abordafli astæzi teza lui Fredric Jameson despre transformarea în they are more likely to turn to Bono. and then tried to develop corresponding forms of art practice. unde artiøtii pæøesc pe urmele jurnaliøtilor. condusæ de propriul inconøtient. but from a willingness to let your work be informed by desire. Astæzi væd prea pufline mærturii ale unui astfel de angajament faflæ de ideile politice. cît sæ evoc unele urme pe care niøte oraøe le-au læsat în mine“. as it seems to be preceded by no real political analysis. care sînt întrebærile pe care le punefli „pe urmæ“? Care sînt confluenflele øi diferenflele pe care le vedefli astæzi între artiøti øi activiøti sociali? √ Aøa cum s-a observat deja. În anii ’70. Întrebærile pe urmæ“. Privitor la întrebærile despre moralitate sau despre preeminenfla puterii asupra reprezentærii pe care øi le pune artistul. øi o reîntoarcere la formele suprauzate øi nerecondiflionate ale umanismului documentar. that I never in fact abandoned. It does not reinvent either what counts as political (as feminism. susflinînd cæ „realitatea psihicæ“ (prin care ajungem sæ cunoaøtem „realitatea materialæ“) este mai importantæ pentru artist. There is currently a widespread fashion for “documentary” and “political” work in the art world. for psychic processes and the tools one can use to think about them. It was Marxism that led me to psychoanalysis. for example.arhiva tografia“). de exemplu. El adaugæ carierismului din lumea artisticæ un confortabil factor autoamægitor de corectitudine politicæ. pur øi simplu.

in the British national imaginary – as far back as the Shakespeare of A Midsummer Night’s Dream. ci e. cît øi revoluflionar. de exemplu. O alta este relaflia cu pæmîntul. „profund inconøtientæ“. În anii de imediat dupæ ræzboi venise la putere primul guvern socialist britanic. m-am întors la un interes mai timpuriu. aøa cum spuneafli. din acest context. Having said this. or psychopathology. I have argued. Am folosit o scurtæ secvenflæ dintr-un film din 1944 pentru a reînvia viziunea unui „Nou Ierusalim“ pe care au avut-o cîndva laburiøtii øi pe care „noii“ laburiøti au pierdut-o din vedere. 1967. Jameson would be better off today talking about the standardisation of consciousness being brought about by the mass media. Marxismul a fost cel care m-a condus la psihanalizæ. I also believe that the development of the “mediasphere” has shifted a great deal of ideological weight back onto forms of consciousness. filosoful francez Bernard Stiegler a dezvoltat pe larg aceastæ chestiune. there is little that is presented as it were “head on”. pe care nu l-am abandonat. In a very important respect this is true. cît øi în privinfla celei vizuale. mai curînd. Can you explain what was at stake in your homecoming video installation Listen to Britain? What are the current projects you’re exploring? Do you listen to Europe? √ My return to Britain coincided with “9/11” and the subsequent general feeling that the country was under threat. O altæ træsæ- Victor Burgin Photopath 2. The best I can do is to refer you to the website of the gallery where it was 30 . Astæzi. cred. I used a short sequence from a 1944 film to resurrect the vision of a “New Jerusalem” that Labour once had. Althusser spunea cæ ideologia nu este o chestiune de „falsæ conøtiinflæ“. împotriva lui Stiegler. Dintr-o perspectivæ foarte importantæ. în acea lucrare. I believe that the emergence of the totalitarian regimes that followed communist revolutions cannot be understood without recourse to psychoanalytic categories. acest lucru este adeværat. Another is the relation to the land. that unconscious processes work to break up standardised forms of thought imposed by the media along the lines of individual psychology. courtesy: the artist marfæ a inconøtientului exercitatæ de capitalismul modernitæflii tîrzii? √T eoria psihanaliticæ este un curent de gîndire printre altele – marxismul. That’s one of the issues “at stake”. courtesy: the artist ideology is not a matter of “false consciousness” but is rather “profoundly unconscious”. Aceasta este una din problemele aflate „în joc“. cæ dezvoltarea „mediasferei“ a mutat centrul de greutate al ideologiei înapoi înspre formele conøtiinflei. was shown in New York earlier this year. cu peisajul. But my problem with Stiegler is that he does not bring psychoanalytic thinking into his formulations. Another strand of the work makes reference to the UK-US military relation. în imaginarul naflional britanic – încæ din Visul unei nopfli de varæ al lui Shakespeare. you returned to Britain in 2001. Inconøtientul poate fi atît reacflionar. v-afli întors în 2001 în Marea Britanie. and the landscape. A stat în prim-plan atît din perspectiva operei mele teoretice. Putefli explica miza instalafliei video Ascultafli Marea Britanie! [Listen to Britain] pe care afli realizat-o la întoarcerea acasæ? Care sînt proiectele curente pe care le explorafli? Ascultafli Europafl √ Întoarcerea mea în Marea Britanie a coincis cu „11 septembrie“ øi cu sentimentul general implicit cæ flara era sub ameninflare. deøi Jameson a studiat psihanaliza. My most recent video work. de asemenea. este un altul – care au avut un efect formativ permanent asupra felului în care væd eu lumea. la fenomenologie. the piece is structured through displacements and condensations. The unconscious can be both a reactionary and a revolutionary. As in most of my works. Cred cæ apariflia regimurilor totalitare care au urmat revolufliilor comuniste nu poate fi înfleleasæ færæ a face apel la categoriile psihanalitice. in that work. The French philosopher Bernard Stiegler has recently devoted a lot of space to considering this issue. The immediate postwar years saw Britain’s first socialist government come to power. ¬ After more than a decade of teaching in the US. Odatæ afirmat acest lucru. el nu a operat cu o înflelegere psihanaliticæ a inconøtientului. Listen to Britain looks back from that conjuncture to the situation of Britain in 1944. probabil pentru mai mult timp decît majoritatea celorlalte influenfle asupra manierei mele de a gîndi øi de a privi.2 Am susflinut cæ. Am susflinut. niciodatæ. 1967. and which “New Labour” have lost sight of. The Little House. Jameson ar trebui sæ vorbeascæ mai degrabæ despre standardizarea conøtiinflei pricinuitæ de cætre massmedia. însæ trebuie sæ avefli în vedere faptul cæ interesul meu pentru teoria psihanaliticæ a izvorît iniflial din preocuparea mea faflæ de problema ideologiei. Sexual relations are in there too. la situaflia Marii Britanii în 1944. Recent. Însæ problema mea în ce-l priveøte pe Stiegler e faptul cæ el nu include gîndirea psihanaliticæ în abordærile sale. în fond.Victor Burgin Photopath 1. Ascultafli Marea Britanie priveøte în urmæ. against Stiegler. cæ procesele inconøtiente contribuie la ruinarea formelor de gîndire standardizate impuse de cætre media dupæ regulile psihologiei individuale sau psihopatologiei. But the main rhetorical move of the piece is in that initial invitation to view Britain 2001 through the prism of Britain 1944. Contrar lui Marx øi Engels. Am discutat mai pe larg poziflia lui Fredric Jameson faflæ de capitalism øi inconøtient în cartea mea In/Different Spaces. ¬ Dupæ mai mult de un deceniu de predare în Statele Unite. as you put it. În ultimii ani.

I thought I should think about it. petrecusem deja mulfli ani împærflindu-mi timpul între San Francisco øi Paris. aproape în pofida înclinafliilor mele. Cînd am pæræsit Statele Unite. which is huge. 31 . ci o urmeazæ. la Montreal. Victor Burgin. In/Different Spaces: Place and Memory in Visual Culture. Traducere de Andrei State øi Veronica Lazær Notes: Note: 1. însæ fac mai multe cælætorii prin alte oraøe europene decît obiønuiam altædatæ. courtesy: the artist shown: http://www. Berkeley and Los Angeles. I spent literally weeks looking through their collection. Mai precis. schimbînd alternativ greutatea „de pe-un picior pe celælalt“. my theoretical work does not precede my visual work. rather than to Britain. poate. 2. care este imensæ. Øi atunci mi-a trecut prin minte cæ fæcusem acest lucru încæ de la început – aproape toate operele mele fotografice anterioare erau lucræri multipanelate. deøi. which was a great privilege. Cæsufla [The Little House]. somewhat to my own surprise. alternately shifting the weight “from one foot to the other”. The relationship is dialectical. Ideea e sæ fac o lucrare ca o replicæ la colecflia lor de fotografii arhitecturale. Mcmillan Press/ Humanities Press International. am citit øi am scris despre panoramæ. am ales sæ realizez o lucrare ca o replicæ a unei fotografii din secolul al XIX-lea a oraøului Pompei. More accurately. When I returned from the US in 2001 I had already spent many years dividing my time between San Francisco and Paris. Cînd m-am întors din Statele Unite. literalmente. When I left the States I thought of myself as returning to Europe. Victor Burgin.html. un constant du-te-vino între intuiflie øi reflecflie. but make many more trips to other European cities than I used to do.com/ burgin_victor/little_house/index. which for me means write about it. Relaflia este dialecticæ. înseamnæ sæ scriu despre el. 1986. Contrary to what some critics like to believe. which could not be taken in from any single point of view. Victor Burgin. oarecum spre propria mea surprindere. existæ. returning to panoramic movements. care nu putea fi cuprinsæ dintr-un singur punct de vedere. In my video works over recent years I have found myself.com/burgin_victor/little_house/ index. acknowledged this. Cea mai recentæ lucrare video a mea. opera mea teoreticæ nu-mi precedæ opera vizualæ. întorcîndu-mæ la miøcærile panoramice. Acum lucrez la o comandæ a Centrului Canadian pentru Arhitecturæ. Øi include øi relafliile sexuale. there is a constant coming and going between intuition and reflection.christineburgin. 1. Am petrecut. University of California Press. m-am gîndit cæ aø putea reflecta asupra sa. Victor Burgin Gradiva. The brief is to make a work in response to their collection of architectural photographs. m-am surprins. în 2001. Pînæ la urmæ. Acum îmi împart timpul între Londra øi Paris. perhaps. În opera mea teoreticæ. lucrarea este structuratæ pe dislocæri øi condensæri. I imagine that most artists proceed in this way. in Montreal. m-am væzut mai degrabæ ca întorcîndu-mæ în Europa decît în Marea Britanie. Victor Burgin. 1996. In/Different Spaces: Place and Memory in Visual Culture. it follows it. „frontal“. „The Absence of Presence: Conceptualism and Postmodernisms“ din volumul The End of Art Theory: Criticism and Postmodernity (London and Basingstoke/New Jersey. a fost expusæ la New York. comparativ. Cel mai bun lucru pe care-l pot face este sæ væ trimit la site-ul galeriei unde a fost expusæ: http://www. „The Absence of Presence: Conceptualism and Postmodernisms“ from The End of Art Theory: Criticism and Postmodernity (London and Basingstoke/New Jersey. ceea ce. puflini dintre ei merg atît de departe încît sæ scrie teorie. I have finally chosen to work in reponse to a nineteenth century photograph of Pompeii. Însæ principala miøcare retoricæ a lucrærii constæ în acea invitaflie iniflialæ de a privi Marea Britanie a anului 2001 prin prisma Marii Britanii a anului 1944. 1982–84. sæptæmîni întregi uitîndu-mæ prin colecflia lor. Contrar a ceea ce le place unor critici sæ creadæ. la începutul acestui an.html. Mcmillan Press/ Humanities Press International. Ca în majoritatea operelor mele. Now I divide my time between London and Paris. Trebuia sæ te ræsuceøti în spafliu pentru a putea aprecia lucrarea. What I’m working on now is a commission for the Canadian Centre for Architecture. although comparatively few of them go so far as to write theory. In my theoretical work. almost against my inclination. ceea ce a fost un mare privilegiu. În lucrærile mele video din ultimii ani. Having. Realizînd acest lucru. pentru mine. Îmi imaginez cæ majoritatea artiøtilor procedeazæ la fel.christineburgin. ræspîndite de-a lungul celor patru perefli ai unei camere. cum s-ar spune. 2. 1986. It then occurred to me that I had been doing this from the beginning – almost all my previous photographic works were multiple panel pieces distributed around the four walls of a room. I have been reading and writing about the panorama.arhiva turæ a lucrærii face referire la relaflia militaræ între Regatul Unit øi Statele Unite. [øi] e puflin din ea care sæ fie prezentat. You had to turn in space to appreciate the work. University of California Press. 1996.

Probabil cæ mai bine de jumætate dintre ei sînt muncitori ilegali. Tirana Biennial 2.000 de muncitori români la muncæ în stræinætate. Spania.. Yugoslavia. Tennis Art Palace Helsinki. Selected Solo Exhibitions: 2005 “INTER“. “Strawberry Fields Forever“. The money sent by expatriates has made a more significant contribution to the budget balance than the foreign investments. Românii ce muncesc în stræinætate reprezintæ 10% din populaflia totalæ øi 25% din cea aptæ de muncæ. Romanian Pavilion. Director of “Periferic“ Biennial. Austria. Graz. $ în Cehia sau 40 mld. GFZK Leipzig. România are o populaflie activæ de 8. Banii trimiøi de oamenii care lucreazæ în stræinætate au contribuit la finanflarea balanflei de plæfli mai mult decît investifliile stræine. fiærile de destinaflie sînt Italia.9% GDP increase last year was due to the 7% consumption increase whereas the medium wage hasn’t increased the same) so that this indicator becomes almost irrelevant for Romania’s economic development proper. Marea Britanie øi Irlanda. In 2004. R O O M Gallery Bristol and Vector Gallery Iaøi. Matei Bejenaru: Ghid de cælætorie Travelling Guide Even if official statistics show an approximate number of 900. according to official statistics issued by the Romanian National Bank while the unofficial amount tops 4 billion euros. Since 2003. Austria. no one can give a precise number. Skuc Gallery Ljubljana. 2001 “Never Stop the Action“. Romania. unde sînt mai pufline investiflii. many Romanian workers have stories worth listening to. “Galeria Nouæ“ Bucharest. direct foreign investments amount now (1990–2004) approximately 10 billion $ as compared to 25 billion $ in Hungary. Se estimeazæ cæ numærul real este cuprins între 2 øi 3 milioane. ceea ce ar fi creat mari probleme.000 Romanian workers in foreign countries. Minoriten Gallery Graz. Puflini dintre ei comit infracfliuni de o mai micæ sau mai mare gravitate. Israel. Austria. Kulturkontakt Gastatelier. faflæ de circa 25 miliarde $ în Ungaria.3 million (age range 20 to 45 years). Studies: 1983–1988 Politechnical Institute of Iaøi. Albania. Without this money.galerie Chiar dacæ statisticile oficiale spun cæ sînt aproximativ 900. 2001 49th Venice Biennial. Context Project. Cacak. It is likely that more than half of them are illegal workers. Romania. Investifliile stræine directe se ridicæ acum (1990–2004) în România la circa 10 miliarde $. It is estimated that the real figures are between 2 and 3 million people.3 milioane (persoane cu vîrsta între 20 øi 45 de ani). Few commit felonies of various degrees. iar salariul mediu din flaræ n-a crescut la fel). where there are fewer investments. Existæ o legæturæ directæ între nivelul investifliilor stræine øi migraflia forflei de muncæ. Museum for Contemporary Art Belgrade. Creøterea economicæ din ultimii 5 ani a început sæ fie influenflatæ de banii trimiøi din afaræ (creøterea PIB de 4. over 30 billion $ in the Czech Republic or 40 billion $ in Poland. legally or illegally. Fie cæ au intrat legal sau ilegal pentru a gæsi de lucru. mulfli muncitori români au poveøti care meritæ sæ fie cunoscute. 2000 “Transferatu”. Germania. 2003 “Salut/Ave Bachtalo”. Jana Koniarka Gallery Trnava. Most of the Romanians who leave the country for work come from the regions of Moldavia and Wallachia. The economic growth of the past 5 years began to be influenced by the money sent from abroad (the 4. Practic. Romania. Romanians who work abroad represent 10% of the country’s population and 25% of the working population. the Romanian expatriates have sent to the country 2 billion euros. 2003 “U-Topos“. Israel. suma neoficialæ ajungând la 4 miliarde de euro. românii din stræinætate au trimis în flaræ 2 miliarde de euro. There is a direct connection between the level of foreign investments and the migration of labor. Director of Vector Gallery in Iaøi. 1990–1996 Arts Academy of Iaøi. Iaøi. Practically one out of four active Romanians works abroad. Berlin. Romania has an active population of 8. Suceava. which means a lot of problems. conform statisticilor oficiale ale BNR. Vienna. nimeni nu poate da o cifræ exactæ. 2004 “I Am Here You Are There. unul din patru români activi munceøte în afara flærii. astfel încît acest indicator devine aproape nerelevant pentru dezvoltarea economicæ propriu-zisæ a României. Either they entered these countries legally or illegally in order to find work. legal sau ilegal.. Vienna. Germany. 2004–2005 “We are what we are – Aspects of Roma life in contemporary art“. Færæ aceøti bani. Selected Group Exhibitions: 2005 “Situated Self“. Germany. (Translated by Izabella Badiu) MATEI BEJENARU is born in 1963. 2002 “Mehr Chancen Fur Unsere Jugend”. 2002 “Personal-Public Space”. Spain. The destination countries are Italy. Cei mai mulfli dintre românii care pleacæ la muncæ provin din Moldova øi Muntenia. Ifa Gallery.9% de anul trecut s-a bazat pe consumul populafliei cu 7%. peste 30 mld.“. $ în Polonia. Layout and design galerie: Matei Bejenaru 32 . În 2004. Offspace Gallery. In Romania. Venice. Great Britain and Ireland. ROTOR Association. probabil cæ deficitul de cont curent ar fi fost cu 4–5% mai mare. the current account deficit could have been 4–5% higher.

. INFORMAfiII GENERALE Dacæ vrei sæ ajungi în Marea Britanie sau Irlanda øi nu ai nici o øansæ sæ obflii o vizæ de la ambasadele acestor flæri de la Bucureøti.GHID DE CÆLÆTORIE A. – o asigurare medicalæ (costæ între 140. filtrul cel mai dificil este la trecerea frontierei de vest a României. conform unor statistici. cu 30% mai mare ca în Spania (ar fi un motiv de a nu încerca sæ lucrezi în Anglia). Un lucru de remarcat e cæ la ieøirea din Marea Britanie nu se pun øtampile pe paøaport. – gradul de libertate al muncitorului ilegal (în Marea Britanie nu existæ buletin sau cærfli de identitate). legislaflia este mai permisivæ decît în alte flæri europene. Mai multe detalii despre condifliile ce trebuie îndeplinite de cetæflenii români pot fi gæsite în Legea nr. O pofli cumpæra de la orice companie de turism autorizatæ în România. chiar dacæ ai intrat ilegal în aceastæ flaræ. Prima condiflie este sæ ajungi în Franfla. trebuie sæ prezinfli la graniflæ urmætoarele: – paøaport românesc valabil. în funcflie de durata asigurærii). Belgia sau Olanda (ghidul nu oferæ informaflii despre aceastæ flaræ). dacæ nu ai o invitaflie oficialæ din partea unei persoane fizice sau juridice dintr-o flaræ membræ a spafliului Schengen. Pofli sæ ajungi pe mai multe cæi în aceste douæ flæri. 10. Conform normativelor Ministerului Administrafliei Publice øi Internelor. trebuie sæ cîntæreøti atent riscurile pe care fli le asumi atunci cînd vrei sæ le treci færæ acte în regulæ frontierele. deci. – costul vieflii. 580/ 23. ai avantajul de a putea circula færæ probleme în spafliul Schengen øi în Elveflia.000 øi 300. o pofli pæræsi legal. Pentru a intra aici.2002. care. Pentru cei ce doresc sæ îøi facæ acte de øedere ulterior. este cu 40–60% mai mare ca în Spania øi cu 25–30% mai mare ca în Franfla. alæturi de un motiv al vizitei. Cu un paøaport românesc. Factorii de care majoritatea muncitorilor ilegali flin cont atunci cînd decid sæ intre sæ lucreze în Anglia sînt: – salariul orar al muncii la negru în Anglia. – o sumæ de minimum 500 de euro.000 de lei. din care sæ rezulte asigurarea cazærii.

Traseele trenurilor din România pînæ în Franfla øi Belgia . 1.Legendæ: Staflie feroviaræ Trecere frontieræ Punct terminus Fig.

.

iar un bilet dus-întors Iaøi-Bruges costæ 275 de euro. Amad Touristik. dupæ bunul-plac al ofiflerilor vamali. O altæ linie te va duce la Paris. În primul caz. fie autobuzul. alege una din companiile cunoscute din România: Atlassib. Dacæ totuøi ai hotærît. respectiv cea dintre Ungaria øi Austria (Hegyeshalom øi Bruck a. 2. C. Cu trenul. CALAIS Înainte de toate. Odatæ ajuns la Calais.d. Spre exemplu. Dacæ ai paøaportul în regulæ øi nu ai avut probleme anterioare (se verificæ pe computer acest lucru). trebuie sæ ai øi un motiv al vizitei (de exemplu. Dacæ ai actele øi banii necesari. sæ foloseøti autobuzul. Aici vei afla ultimele noutæfli despre posibilitæflile de a intra în Anglia. Zeebrugge øi Antwerpen din Belgia ori Rotterdam din Olanda. B. Marshall-Turism sau operatorul internaflional Eurolines. fie cæ iei trenul. din unul din porturile Le Havre øi Calais din Franfla. Unele companii de transport obscure ajutæ pe cei ce doresc sæ treacæ frontiera împrumutîndu-i cu 500 de euro. respectiv din Ungaria în Austria. de unde vei putea lua un alt autocar Eurolines pentru Le Havre sau Calais. astfel încît a doua zi dimineafla ajungi la Paris sau Bruxelles (fig. Leitha). pofli folosi mai multe trasee: 1. propunînd cælætorilor sæ joace „alba-neagra“ sau alte jocuri. Indiferent unde vrei sæ ajungi. Pentru a doua trecere de frontieræ. vei trece færæ probleme. Cu avionul. E recomandabil sæ iei un supliment pentru vagon de dormit. 3. dacæ ai paøaportul valabil.1 Cu autocarul Este cea mai ieftinæ posibilitate. Niciodatæ nu numæra banii în fafla celorlalfli cælætori sau a øoferilor. din motive financiare. beneficiile lor fiind incluse în preflul biletului. Existæ un tren foarte avantajos care pleacæ zilnic la ora 17 din Gara de Nord din Bucureøti øi care ajunge la Viena la staflia Westbahnhoff. Trebuie doar sæ scrii rutele pe care circuli øi numærul trenului într-un tabel de pe bilet. treci færæ probleme mai departe. care costæ aproximativ 1. cel mai indicat e sæ îfli iei . Dacæ nu reuøeøti sæ îfli aranjezi dormitul pe la vreun român care lucreazæ în zonæ. 1). prin Eurotunel (Calais–Dover). Din România. vizitæ la o rudæ la Paris sau la Bruxelles). Pe apæ. Sînt multe cazuri cînd cælætorii au fost jefuifli la toaleta de la prima oprire de pe autostrada din Ungaria. nu sînt probleme. Evitæ pe tofli ømecherii care roiesc în jurul autocarelor în timpul aøteptærii din vamæ. Un alt motiv al controalelor mai amænunflite este acela cæ majoritatea muncitorilor români – legali sau ilegali – circulæ cu autobuzul. Va trebui sæ plæteøti în plus suplimente pentru vagonul de dormit sau pentru trenurile ultrarapide din Franfla. Dezavantajul principal al acestui mod de cælætorie este acela cæ la frontieræ controalele sînt mai stricte øi imprevizibile. Vei avea un control de frontieræ la trecerea din România în Ungaria. inclusiv în Marea Britanie. la Frankfurt vei schimba autobuzul. din care cu siguranflæ vei pierde banii. unde în fiecare dupæ-amiazæ se întîlnesc românii. Dacæ totuøi ai plecat singur din flaræ. cei 500 de euro øi asigurarea. vameøii unguri øi cei austrieci se urcæ în staflia din Ungaria øi fac un control la paøapoarte øi unul vamal între cele douæ staflii de frontieræ. Îi vei identifica cu uøurinflæ dupæ haine øi apoi dupæ limbaj. e foarte important sæ nu fii singur în aceastæ aventuræ. O linie directæ te va duce la Bruges via Bruxelles.2 Cu trenul Cel mai avantajos este sæ îfli cumperi de la orice agenflie de voiaj CFR un bilet internaflional Inter-Rail. E bine sæ ai cel puflin un coleg pe care sæ te bazezi. care e la 15 km de Zeebrugge (vei putea ajunge acolo cu un autobuz local).400 de lei noi (aproximativ 400 de euro) øi cu care pofli cælætori timp de o lunæ pe orice direcflie în Europa. trebuie sæ gæseøti parcul central Richelieu. a doua zi dimineafla la ora 9. Vei avea de trecut douæ frontiere: cea dintre România øi Ungaria (Curtici– Lokosháza). existînd suspiciunea cæ înøiøi øoferii ar fi informat grupurile de hofli despre cælætori. în timpul escalei de la Paris te pofli întîlni cu alfli români în fafla bisericii româneøti. MODURI DE A AJUNGE ÎN FRANfiA SAU BELGIA B. trebuie sæ ajungi în unul dintre aceste porturi. B. unde probabil vei aøtepta cel puflin 2 ore. Pentru siguranflæ. evitîndu-se astfel staflionærile de lungæ duratæ.Pentru a putea intra în Anglia sau Irlanda. Aici vei afla ultimele noutæfli din port øi de la rampele de la Eurotunel. Din staflia Viena Westbahnhoff ai legæturi bune spre Franfla øi Belgia via München. un bilet dus-întors Iaøi-Paris costæ în jur de 170 de euro (ofertæ cu valabilitate de 30 de zile) sau 240 de euro (ofertæ cu valabilitate de 6 luni). E drept cæ numærul românilor care se întîlnesc a scæzut datoritæ liberalizærii vizelor de la începutul lui 2003. controlul fiind destul de rapid. Este indicat sæ ai la tine 20–30 de euro pentru a-i oferi bacøiø polifliøtilor. dupæ doar 3 ore de aøteptare.

2.2.1. Îmbarcarea TIR-urilor la portul Calais (1 – zona parcærii temporare a TIR-urilor) . 2. Vedere aerianæ a portului Calais (1 – zona parcærii temporare a TIR-urilor) 1 Fig.1 Fig.

masæ øi chiar bani în schimbul unor servicii sexuale. francezii. 2. Pe fiecare vagon existæ o casetæ în care sînt scrise nu- . care asiguræ o perfectæ izolaflie termicæ. Sacul te va proteja færæ probleme. Un alt lucru bine de øtiut este acela cæ în jurul grupurilor de români din parcul Richelieu apar pe searæ øi homosexuali locali.Fig. Triajul mare se aflæ între Rue Hoche øi Rue Colbert. mai mult decît rezonabil. 2.2). De ce ai nevoie de un sac de acest tip? Din 1995. Pofli ajunge acolo luînd autobuzul 3 din staflia din fafla gærii øi cobori la staflia Pluviose. 3. Plan Calais pentru douæ nopfli o cameræ ieftinæ la hotelul studenflesc din oraø. aflat pe (strada) Avenue de Maréchal Lattre de Tassigny. care îfli fac oferte tentante. belgienii øi olandezii au introdus senzori termici øi de condens care pot sesiza dacæ într-un container se gæseøte un organism viu. care se numeøte Auberge de la Jeunesse. trebuie sæ îfli cumperi de la un magazin specializat de articole sportive din oraø un sac de dormit cu folie dublæ aluminizatæ. Pentru aceasta. Cel mai eficient mod de a trece în Anglia prin Eurotunel este sæ te urci într-un tren sau într-un TIR cu marfæ ce va trece prin tunel sau se va îmbarca pe un feribot din portul Calais (fig. unde se gæsesc vagoanele ce vor trece în Anglia prin Eurotunel. Preflul pentru o noapte de hotel este de 16 euro.. Unii bæiefli mai tineri acceptæ acest lucru. fig. la aproximativ 30 de minute de mers din parcul Richelieu (fig.1. oferind cazare. e bine sæ faci o vizitæ la triajul feroviar. În funcflie de informafliile pe care le-ai aflat de la ceilalfli români. Un alt mod de a-fli procura sacul este sæ îl comanzi prin internet chiar din România. 3). Pofli særi gardul cu uøurinflæ. Preflul este în jur de 80–110 euro.

sau sæ rupi sigiliul øi sæ forflezi intrarea în vagon. Irlanda. Ziarul portului îfli va da informaflii complete despre toate plecærile øi sosirile: data. pîine øi niøte salam uscat. D. pofli intra færæ probleme pe una din porflile de intrare la Quai d’Atlantique. Pentru vapoarele de marfæ. Harta portului Le Havre instalezi în vagon. Ai øanse mai mari de reuøitæ pe perioada iernii. În funcflie de informafliile pe care le-ai colectat. ceea ce e mai riscant. 4). data øi destinaflia. Containerele pot fi deschise cu uøurinflæ cu un levier de metal. cînd te vei confunda cu ceilalfli muncitori. 7). de unde pornesc linii ferate dedicate fiecærui chei. trebuie sæ identifici data øi ora plecærii TIR-ului. . cîteva pastile. E bine ca transportul sæ porneascæ noaptea. Primele douæ lucruri pe care trebuie sæ le faci sînt: îfli faci rost de o salopetæ øi de o cascæ de protecflie øi cumperi de la chioøcul din fafla cæpitæniei ziarul portului. O altæ soluflie este sæ te urci într-un TIR care se gæseøte în marea parcare din terminalul de la Eurotunel. O situaflie fericitæ ar fi aceea în care. cunoøti un lucrætor de la triaj care. Îmbræcat astfel. D. dupæ pauza de masæ. bazat pe o pîrghie metalicæ. ciocolate. 5). îl pofli deschide færæ a distruge sigiliul. Spania øi Portugalia (fig.mærul transportului. Niciodatæ sæ nu te urci singur! Lasæ vorbæ celorlalfli de încredere cînd øi cu ce garnituræ pleci! Ia cel puflin 4 litri de apæ platæ. ora. destinaflia. dana de plecare sau sosire øi compania de transport. Îl mai pofli lua de Fig. în noaptea urmætoare te turile cætre Anglia. Toate au aceeaøi înælflime øi læflime. Alte containere sînt aduse cu autocamioanele øi descærcate pentru a fi urcate ulterior pe vapor (fig. Din centrul oraøului ajungi în port mergînd aproape jumætate de oræ pe Avenue Amiral de Chilou. iar în timpul nopflii te instalezi sub TIR înfæøurat în sacul termoizolant. Sistemul lor de închidere este simplu. cu ajutorul altor români. Trebuie sæ ajungi la Quai d’Atlantique. e relativ uøor sæ intri în ele. La prima oprire în Dover. cobori. Ar fi foarte bine sæ ai un telefon mobil cu serviciul de roaming activat. În toate situafliile. astfel efracflia va putea fi sesizatæ doar la o privire atentæ. Dacæ eøti îndemînatic. 5. LE HAVRE Odatæ ajuns în Le Havre. îfli dæ toate informafliile øi te ajutæ sæ te urci în vagon. odatæ plætit (între 200 øi 300 de euro de persoanæ). 4. 6). trebuie sæ cobori din tren la prima oprire în Anglia. În cazul vagoanelor care au o copertinæ de pînzæ (fig. lucru care nu se întîmplæ la încærcarea cu macaraua. care este una vastæ øi împærflitæ pe mai multe cheiuri. Echipamentul de protecflie costæ cîfliva euro øi îl gæseøti la unul din magazinele specializate din oraø. o manetæ de închidere pe care se pune un sigiliu (fig. existæ o zonæ de triaj feroviar. Alte posibilitæfli sînt sæ te instalezi sub vagon. pofli ajunge uøor în zona portuaræ. unde containerele sînt încærcate cu ajutorul macaralelor. Anglia. Portul Le Havre este cel mai mare port comercial al Franflei. Vagoane cu prelatæ Fig.1 Informaflii de bazæ despre containere Containerele au douæ standarde de lungime: cele de 6 metri øi cele de 10 metri. În funcflie de informafliile pe care le ai. Aici containerele sînt stivuite la un loc (pînæ la patru niveluri pe verticalæ) pentru a fi încærcate. de unde pornesc vapoarele de marfæ øi feribo- la un român din zonæ care nu mai are nevoie de el. deoarece patrulele de ofifleri cu cîini fac controale superficiale în nopflile geroase.

Odatæ intrat în containerul cu destinaflia doritæ. verificæ raportul dintre volumul mærfii din interior øi spafliul liber care a mai ræmas. Aøa s-a întîmplat cu comandantul taiwanez de pe vaporul companiei Maersk Dubai. e bine sæ te urci pe un vapor cu comandanfli europeni. Problema companiei lui e cæ trebuie sæ plæteascæ o amendæ care poate depæøi 5.Pe fiecare container stocat în port pentru încærcare existæ o casetæ în care sînt trecute toate informafliile despre destinaflie. Fiecare container are douæ mici guri de aerisire aflate în partea de sus dinspre uøa de deschidere. pîine øi salam uscat. pentru cæ. în plus. cîteva ciocolate. O posibilitate ar fi aceea de a sta ascuns în container pe tot parcursul cælætoriei øi sæ ieøi din el pe ascuns dupæ ce a fost descærcat în dana portului. ieøi afaræ din el øi te predai comandantului navei. nu vei avea soarta descrisæ anterior. De aceea. care. un ciocan øi un patent. D. plecare øi conflinutul din interior. Aøa cum a fost menflionat. ceva pastile. dimensiunea orificiilor e micæ. În folclorul muncitorilor ilegali circulæ povestea unui grup de români care au intrat în containere speciale cu autoturisme pentru export øi nu au avut nici un motiv sæ iasæ afaræ din ele pe tot parcursul cælætoriei. Din pæcate. Au fost cazuri cînd unii comandanfli din companii asiatice. americanæ sau canadianæ. cælætoriile din Le Havre pînæ în porturile Cork sau Dublin din Irlanda ori Southampton. evident. care au o prelatæ de pînzæ în partea superioaræ. în portul de destinaflie. ai avantajul cæ pofli respira færæ probleme. pentru a nu plæti amenda. au murit înecafli sau mîncafli de rechini. o lanternæ. ai toate datele pentru a nu greøi destinaflia. care. cu atît respiri mai uøor. Biroului de Imigræri. E preferabil sæ alegi o companie europeanæ. În aceste containere se intræ mult mai uøor øi. de regulæ. în nici un caz. Acestea. taiwaneze sau thailandeze. Plymouth. pentru traversare e necesar sæ ai minimum 4 litri de apæ mineralæ. Te supui la mari riscuri dacæ te urci pe un vapor sau feribot al unei companii filipineze. fiindcæ ele au fost proiectate doar împotriva condensului care poate dæuna calitæflii mærfurilor.2 Cælætoria cu vaporul Primul lucru care trebuie fæcut dupæ ce ai aflat cursa care te va duce la destinaflia doritæ din Anglia sau Irlanda este sæ verifici identitatea companiei de transport. Bristol øi Liverpool în Anglia dureazæ maximum douæ zile. au preferat sæ arunce pasagerii clandestini peste bord. un levier. în 1995. Împreunæ cu informafliile din ziarul portului. transportæ utilaje mari care nu intræ pe uøæ øi sînt introduse cu macaraua prin partea superioaræ. Acesta te va aresta øi te va preda. Aici trebuie sæ discutæm mai multe detalii despre situaflia ta pe vapor. Dacæ din diferite motive nu mai pofli sta în container. E indicat sæ nu fie mai mult de trei persoane în container.000 de dolari. Cu cît e mai mult spafliu în container. Depozitarea øi încærcarea containerelor în portul Le Havre . deci e suportabil sæ stai numai în container pînæ la capæt. Niciodatæ sæ nu circuli singur. În general. a aruncat peste bord în Oceanul Atlantic trei români. Sînt preferabile containerele speciale. 6. Fig.

7. Dispozitivul de zævorîre al containerelor .Fig.

Purfleet. Middlesborough (fig. vei fi scutit de operaflia de deschidere a containerului. eøti cel puflin cu încæ un alt coleg român). Sînt foarte multe curse pentru porturile de pe coasta de est a Marii Britanii: Southampton. atunci pofli merge la Bauhaus International Youth Hostel. E. unde te vei urca în trenul de mare vitezæ Eurostar. care te duce în douæ ore pînæ la Londra. 8. Pentru a te îmbarca din acest port. Grimsy. oficial în Marea Britanie vei fi un italian cu drept de lucru. Dacæ nu cunoøti vreun român în zonæ care sæ te gæzduiascæ la el cîteva nopfli. O noapte la hotel costæ între 16 øi 18 euro. pentru a lua un alt tren pentru Milano (fig. De la garæ. Preflurile sînt øi ele mari. Este partea cea mai riscantæ a incursiunii øi trebuie sæ fii conøtient de pericolul la care te expui folosindu-te de acte de identitate false italiene cu numele tæu. Dacæ ai paøaportul românesc valabil. o escalæ de o sæptæmînæ la Milano te poate ajuta sæ intri færæ probleme în Anglia. 2 – zona Britanniadokk) . Immingham. unde vei locui cele cîteva zile pînæ îfli vei gæsi cursa doritæ. la 5 minute de mers pe jos de piafla centralæ. destinaflia finalæ øi portul unde se aflæ terminalele pentru containere în zona Britanniadokk (fig. CÆLÆTORIA ÎN ANGLIA VIA MILANO Paradoxal. Cu un autobuz ajungi în maxim 30 de minute la Zeebrugge. Dacæ ai øansa sæ cunoøti pe cineva care îfli va face o legæturæ cu unul cooperant. Toate detaliile descrise pentru îmbarcarea de la Le Havre sînt valabile øi aici. trebuie sæ ajungi mai întîi la Bruges. unde vei coborî. Odatæ ajuns la Milano. De la Milano iei un tren pînæ la Paris øi de acolo la Lille. 11). Slovenia øi intræ în Italia pe la Trieste. 10). vei da cu uøurinflæ de români peste tot øi cu ajutorul lor vei putea gæsi unde sæ dormi øi sæ îfli atingi scopul vizitei: procurarea unui NINo (National Insurance Number britanic. Felixstowe. chiar dacæ uneori vameøii italieni îfli cautæ „nod în papuræ“.Mulfli dintre muncitorii manipulatori din port sînt de origine maghrebianæ øi se pot dovedi mai uøor de corupt pentru ajutorul la strecuratul în containere. ajungînd pînæ la 1000 de euro pentru ambele acte. Harta cu traseul auto Bruges-Zeebrugge (1 – zona portului Zeebrugge. document necesar pentru a lucra oficial în Anglia) øi a unui paøaport italian cu numele tæu. pofli lua un tren Bucureøti–Veneflia. F. Hull. care va trece prin Ungaria. asigurarea medicalæ øi cei 500 de euro. intri færæ probleme. pe strada Langestraat 135. 8 øi 9). pofli lua autobuzul 6 sau 16. Austria. ZEEBRUGGE Portul Zeebrugge se aflæ la aproximativ 15 km de oraøul Bruges (Brugge în flamandæ). Ca sæ ajungi acolo. Dover. La terminalul Eurostar Fig. Harwich. Dartford. în funcflie de numærul de persoane din cameræ (oricum. Dacæ ai avut norocul sæ îfli gæseøti un paøaport øi un NINo pe numele tæu. cu menfliunea cæ riscul de a fi prins umblînd prin port este mai mic.

10. ori mergi la un hotel din zonæ pentru a înnopta. Deoarece le spui cæ nu doreøti sæ mergi la un hotel. ai de trecut prin aceleaøi filtre de securitate ca la un aeroport: controlul bagajelor cu raze X øi apoi controlul paøapoartelor. Condiflia pe care o ceri la cumpærarea biletului este sæ schimbi avionul pe aeroportul Heathrow de lîngæ Londra. Iatæ un scenariu care îfli dæ øanse mari de reuøitæ: – de la o companie de turism din oraøul tæu. dar costul e mai mare decît de la Lille. iar cursa urmætoare a doua zi dimineafla (fig. sæ ai sosirea cît mai tîrziu seara. Zona Britanniadokk Fig. 12). G. la ora 1 noaptea aeroportul se închide øi eøti invitat de cætre ofiflerii de pazæ sæ pæræseøti zona. În unele cazuri. – odatæ ajuns pe Heathrow. care îfli va da o vizæ de intrare Fig. Dacæ ai avut øansa sæ treci de aceste controale. Cursele de feribot între Zeebrugge øi Anglia . Pofli lua trenul Eurostar øi de la Paris. ei nici nu fac un control al tuturor pasagerilor. Helsinki). Din Lille se urcæ øi ofiflerii de frontieræ britanici. În primul caz. aflat în gara centralæ. care pînæ la Dover controleazæ sumar paøapoartele cælætorilor. Am ales anume cursele pentru Scandinavia. ei te invitæ la ofiflerul polifliei de frontieræ. ai douæ posibilitæfli: ori te aøezi pe un scaun în aeroport øi aøtepfli pînæ dimineafla urmætoarea cursæ. îfli cumperi un bilet de avion pentru un oraø scandinav (Oslo.de la Lille. astfel cæ ai øanse mari sæ intri oficial în tren. pofli coborî fericit în Londra. pentru cæ aceste flæri nu cer cetæflenilor români sæ îøi ia vizele de intrare la ambasadele din Bucureøti. 9. CU AVIONUL Pofli intra în Anglia færæ vizæ dacæ îfli iei un bilet de avion cu escalæ pe aeroportul Heathrow. Este un control rapid øi superficial. Bergen.

– dovada de domiciliu (închiriat sau cumpærat). Dacæ eøti iute de picior øi ai prezenflæ de spirit. øi atunci ai work-permit. iar actele necesare sînt: – paøaportul cu vizæ de muncæ în Anglia. dacæ vrei sæ dormi la un hotel din zonæ. Dupæ alte douæ sæptæmîni. În ultimii doi ani au fost multe dezbateri despre introducerea cardurilor ID pentru cetæflenii englezi øi. te programezi pentru un interviu la DWP (Department for Work and Pensions). Îfli pofli gæsi de lucru cu ajutorul românilor aflafli de mai mult timp în Anglia øi care te pot prezenta unor patroni britanici. pe baza unui act numit CIS øi care se poate obfline . Majoritatea românilor lucreazæ pe øantierele de construcflii. de unde pofli ieøi din aeroport cu acte în regulæ. pentru autoritæfli. primeøti ræspunsul de la ei: dacæ e pozitiv. 13. CUM POfiI TRÆI ØI MUNCI ÎN MAREA BRITANIE Odatæ intrat ilegal în aceastæ flaræ. ræspunsul poate fi negativ. Cei mai mulfli muncitori ilegali træiesc la Londra. parlamentul a votat o lege în acest sens. E bine de øtiut cæ øi stræinii vor primi un buletin de identitate. Fig. H. – dovada cæ ai cont într-o bancæ din Marea Britanie. În cel de-al doilea caz. pofli evita sæ te mai urci în autobuz øi ieøi din aeroport. 11. fie ca liber-profesionist. Acest act se poate obfline pe mai multe cæi. Astfel. exista o lege care îfli dædea posibilitatea sæ îfli declari orice identitate doreøti la deschiderea unui cont bancar. Dupæ ce ai toate aceste acte. øi atunci trebuie sæ te înregistrezi la fisc cu acest statut).2 Despre românii ilegali din Marea Britanie În cele mai multe cazuri. Pînæ acum. ei ar fi niøte italieni care lucreazæ ca liber-profesioniøti. trebuie sæ iei un autobuz special care te va duce acolo. trebuie sæ øtii cum sæ te organizezi pentru a putea sta øi munci cît mai mult færæ a fi depistat øi trimis în România.în Marea Britanie pentru 24 de ore øi vei fi invitat într-un alt loc de aøteptare. Un grafic comparativ al costurilor øi riscurilor trecerii frontierei prin diferitele puncte poate fi analizat în fig. dacæ aøa au considerat ei. la începutul lunii iulie. unde mai completezi øi un formular.1 Despre actele necesare în Anglia Englezii nu au buletine sau cærfli de identitate øi se pot legitima cu orice „photo-ID document“. Pentru a putea lucra legal în Anglia ai nevoie de un NINo øi de un cont bancar într-o bancæ britanicæ. – dovada cæ lucrezi deja pentru cineva (fie ca angajat. Bilet de tren Iaøi – Milano H. H. primeøti cardul NINo. românii ilegali îøi cumpæræ de pe piafla neagræ din Anglia sau Italia un NINo de vest-european (în general italian). care de cele mai multe ori poate fi un permis de conducere.

nu øtiu sæ se conformeze tuturor cerinflelor de la Home Office øi. e bine sæ te pæzeøti de filtrele øi controalele polifliei. Femeile nu vin pe cont propriu în Anglia fiindcæ e riscant øi nu pot gæsi decît munci de cameriste sau spælætorese. vei vedea cæ toate zvonurile despre razii sau despre legislaflie circulæ foarte repede. E bine sæ fii atent. li se refuzæ prelungirea vizei. în zona 3. pentru cæ de multe ori ele nu sînt adeværate decît parflial.rapid. în 4–5 camere. folosind baia øi bucætæria în comun. drept urmare. Majoritatea românilor vorbesc prost limba englezæ øi din aceastæ cauzæ nu pot citi øi interpreta legile øi reglementærile referitoare la emigranfli. cu 5 lire/oræ. În sud-estul Londrei. Fig. Orice asemænare cu realitatea e întîmplætoare. eøti trimis în flaræ øi pierzi dreptul de a mai ieøi timp de 5 ani (aceasta în cazul cæ nu ai sævîrøit alte infracfliuni). dacæ ai legæturi cu mai multe grupuri de români. Oricum. Bilet de avion Bucureøti – Bergen Românii închiriazæ case împreunæ. plætite prost. unde. Ghid de cælætorie este un proiect artistic. Proiectul nu încurajeazæ încælcarea legilor. pofli fi angajat legal. . E indicat sæ nu circuli cu metroul. De multe ori cad pradæ zvonurilor. Mulfli români din Anglia se plîng de calitatea mîncærii øi de vremea mult mai umedæ øi mai depresivæ decît cea din România. E bine sæ te fereøti de bandele de infractori români. gæseøti multe case închiriate de emigranfli români. Uneori poliflia de la Home Office face razii prin locurile unde pot fi întîlnifli imigranflii ilegali. ci cu autobuzul. care de multe ori îi tîlhæresc tocmai pe conaflionalii lor. chiar dacæ ai ajuns ilegal în flaræ. Dacæ eøti prins. În cazul în care ai reuøit sæ îfli cumperi de pe piafla neagræ un NINo ilegal øi fli-ai deschis un cont bancar la o sucursalæ de bancæ care nu cere prea multe acte. Majoritatea celor care intræ ilegal sînt tineri bærbafli. În general. 12. chiar dacæ ia mai mult timp. unde sînt mai multe controale. Cu toflii doresc sæ strîngæ cît mai mulfli bani pentru a se întoarce sæ îi investeascæ în flaræ. prin curtea øantierelor sau pe unele stræzi cunoscute ca locuri de întîlnire. locuiesc pînæ la 15 persoane.

B. In many cases. There are several ways you can get into these two countries. 13. For those who wish to get the residence papers afterwards. or Rotterdam in Holland. along with the reason for visiting. Belgium or Holland (the guide does not offer any information about this country). Another reason for the more minutely controls is that the majority of the legal and illegal Romanian workers travels by bus. in France.Legendæ: cheltuieli (0 – minime. In order to get there. even though you came in illegally. when you leave Romania you must reach one of these harbours. taking into consideration the cost. More details about the demands that the Romanian citizens must comply with may be found in the Law nr. – the cost of living. you must carefully size up the chances you take when you decide to cross their borders without having the legal papers.2002. 3. By Bus It is the cheapest way. stating. You can buy one from any authorised travelling company in Romania. 30 percent higher than in Spain (a reason for not trying to work in England). according to some statistics.000–300. a return ticket Iaøi-Paris costs about 170 Euro (valid for 30 days) or 240 Euro (valid for 6 months). 580/23. – a sum of minimum 500 Euro. MarshallTurism or the international operator Eurolines. Some of the obscure travel companies help those who wish to cross the border by landing them 500 Euro. passing through Eurotunnel (Calais-Dover). that you are provided with housing. is 40 to 60 percent higher than in Spain and 25–30 percent higher than in France. depending on the insurance’s length). and a return ticket Iaøi-Bruges costs 275 Euro. By water. Ways of Getting to France or Belgium B1. If you do have the necessary money and papers. – a medical insurance (costing about 140. there is no stamping on the passport. Be it by train or by bus. Amad Touristik. For example. resulting most surely in the loss of your money. you will have no problem passing. from any of the harbours Le Havre and Calais. 10 – maximæ) Fig. Just to make sure. 10 – extrem de dificile) grad de risc (0 – minim. The main inconvenience with this way of travelling is that the border checks are more severe and unpredictible. 10 – maxim) vigilenfla ofiflerilor de frontieræ (0 – slabæ. Keep away from all the slicks wandering around the buses during the customs wait and asking the travellers to play “alba-neagra” or other games. The first condition is to reach France. There will be a border check when passing from Romania to Hungary. which. Most of the illegal workers who decide to work in England bare in mind the following circumstances: – the wage per hour for working illegally in England. depending on the customs officers. 10 – maxime) condiflii de trecere (0 – uøoare. Never count the money in front of the other travellers or the drivers. with the suspicion that the drivers themselves informed the gangs of thieves about the travellers. you must show the following papers at the border: – a Romanian valid passport. – the extent of freedom for the illegal worker (there are no identity cards in England).000 Lei. there must be a reason for your visit (for example. visiting a relative in Paris . if you do not have an official invitation from a private or a corporate body. the travellers were robbed in the toilet of the first Hungarian highway stop. There are several routes you can use in order to enter England or Ireland: 1. you decided to take the bus. so you can leave this country legally. It is advisable that you carry 20–30 Euro for tipping the policemen. where you will have to wait for at least two hours. the law is more permissive than in other European countries. A Romanian passport allows you to travel without problems through the Schengen space and Switzerland. with their profit included in the ticket price. Grafic comparativ al condifliilor de trecere a frontierei prin diferite puncte TRAVELLING GUIDE General Information If you want to go to Great Britain or Ireland and you have no chance of getting a visa from the Bucharest ambassies of these countries. According to the normatives issued by the Minister of the Public Administration and Interior. By train. respectively from Hungary to Austria. It is worthy of note that when leaving Great Britain. or Zeebrugge and Antwerpen in Belgium. By plane. If. 2. chose one of the well-known companies from Romania: Atlassib. the harshest filter is the one at the west border of Romania.10.

once paid (about 200–300 Euro each). the easier you can breath. from the Bucharest North Railway Station. It’s relatively simply to get on the waggons covered with tarpaulin (fig. the departure and arrival berth and the transporting company. you get out and surrender yourself to the shipmaster. You only have to write down the routes you use and the number of the train on a chart on the ticket. with the help of other Romanians.M. 3).or Bruxelles). where the waggons going to England through the Eurotunnel wait. with a tarpaulin top. he can give you all the information you need and help you get on the waggon. which doesn’t happen when the container is loaded by the crane. Once in the container with the desired destination. There is a story going around among the illegal workers about a group of Romanians who entered into some special containers carrying export cars and had no reason of gettting off them all along the journey. It would be fortunate that. Along with the information from the harbour newspaper. you must find out the date and the time when the truck leaves. you have all the necessary data not to miss your destination. It is advisable that you have at least one colleague you can count on. Other containers are brought with cargo trucks and unloaded in order to be lifted on the boat afterwards (fig. There is a panel on each waggon with the number of transportation. Your chances chances are higher in the winter. 3 in front of the railway station and getting off at the Pluviose stop.M. where the containers are lifted using cranes. 4). There were cases when.400 RON (about 400 Euro). Plymouth. The first two things you have to do are: to get an overall and a crash helmet and to buy the harbour newspaper from the booth in front of the harbour headquarters. as they were designed to protect against the condensation which may damage the goods. about 30 minutes walk from the Richelieu park (fig. some pills. are preferable. you have to get off the train at the first stop in England. granting a perfect thermic isolation. the French. the Belgics and the Dutch introduced thermic and sweat senzors able to sense the presence of a living body in a container. It is advisable that you chose an European. Le Havre Once in Le Havre. offering you housing. where you can take another Eurolines bus to Le Havre or Calais. because on frosty nights the patrols of officers with dogs make superficial checks. American or Canadian company. reaching Westbahnhoff Station. The price for one night at the hotel is 16 Euro. D. the size of the holes is small. The problem is that his company must pay a fine which may exceed 5. the following night you get on the waggon. you must find the central park Richelieu. including Great Britain. There are two borders to be crossed: between Romania and Hungary (CurticiLokosháza). Never get on the train alone! Leave word to those you trust about when you leave and on what train! Take at least 4 litres of drinking water. However. the shipmasters of some Asian compa- . wrapped in the thermo-isolating bag. D. making a passport and customs check on the way between the two borders. It is advisable that no more than three persons should be in the container. You can easily jump over the fence. The more space you have in the container. the journey from Le Havre to Cork or Dublin in Ireland or Southampton. 5). the best solution is to rent a cheap room for a couple of days at the city students’ hotel called Auberge de la Jeunesse. 7). The bag will assure your protection. Le Havre is the largest commercial harbour of France. the containers are being stacked together (up to four levels on the vertical) in order to be shipped. You can enter more easily in one of this containers and you also can breathe without having any problems. For the second border cross. You can also take it from one of the Romanians who doesn’t need it anymore.000 dollars. the destination. 6). and install yourself unde the truck during the night. There are some good connections from Viena Westbahnhoff Station to France and Belgium via Munich after just a three hours wait. It is advisable that the train leave at night. Another possibility is to remain hidden in the container all along the journey and get off in secret after it is unloaded in the harbour berth.. based on a metal lever. along with the groups of Romanians in the Richelieu park. you get off. The most efficient way of going to England through the Eurotunnel is to get on a train or a loaded truck passing through the Tunnel or to embark on a ferryboat from the harbour of Calais (fig. The harbour newspaper will give you complete information about all the departures and arrivals: the date. where Romanians meet evey afternoon. if you left the country alone. Here you can find the latest information about entering England. which is about 1. the time. There is a direct line to Bruges via Bruxelles. The protection equipment costs a few Euros and you can find it at one of the special stores in the city. You can get there by taking bus No. Here. you can enter Quai d’Atlantique without having any problems through one of the acces gates after the lunch break. Vienna. Another solution is to get on a truck waiting in the big parking at the Eurotunnel terminal. which is risky. At the first stop in Dover. 2. avoiding thus the long stops. Based on the information received from the other Romanians. Each container has two little air holes on the upper part of the door side. The main railway yard is between Rue Hoche and Rue Colbert. which is large and divided into several piers. a locking bar which is sealed (fig. with the roaming service on. If for various reasons you cannot remain in the container. Their locking system is simple. 2. with all the information about the destination.2 By Train It is most convenient to go to any CFR travel agency and buy an international Inter-Rail ticket. Calais Above all. No matter where you want to go. If you are handy. D. Some of the younger boys go along with that. there would be no problems. Here we have to talk in detail about your position on the boat. next morning at 9 A. In order to do so. wherefrom loaded boats and ferryboats leave for England. It is also possible to position yourself under the waggon. which you can use to travel for a month anywhere in Europe. There is a very convenient train leaving each day at 5 P. you would have no problems passing. you can easily reach the harbour area. They usually carry large equipments which don’t fit through the door and which are fit in with a crane through the upper side. Here you will find the latest information from the harbour and the Eurotunnel ramps. Based on the information you gather. C. Another thing that you should know is that in the evening. bread and some dry salami. You subject yourself to great risks if you get on a boat or a ferryboat owned by a Filipini. it is advisable that you visit the railway yard. in front of the Romanian church in Paris. respectively between Hungary and Austria (Hegyeshalom and Bruck a. Based on the information you have. check the ratio of the amount of load to the remaining space. the 500 Euro and the inssurance. in order to avoid paying the fine. if you have a valid passport.2 Travelling by Boat The first thing you have to do after finding out what boat will take you to the desired destination in England or Ireland is to check out the identity of the shiping company. You will easily identify them due to the clothes and the language. The special containers. Leitha). You can reach the harbour from the centre of the city by walking about half an hour on Avenue Amiral de Chilou. Unfortunetelly. Generally speaking. They all have the same hight and width. It would be great if you had a mobile phone. you will switch buses in Frankfurt. Why would you need such a bagfl Starting with 1995. you make acquaintance with someone working at the railroad yard. departure and the content. thus the breaking in could be observed only at a close look. If your passport is all right and if you had no problems in the past (they check it on the computer). England. so it’s endurable to remain in the container untill the end. There is a railroad yard for the cargo boats. The containers can be easily unlocked with a metal lever. which is 15 kilometres from Zeebrugge (you may take a local bus to get there).2). Spain and Portugal (fig. If you fail to sleep over at a Romanian who is working in the area. It is true though that the number of Romanians meeting there decreased because of the visa liberation in the early 2003. B. when you can intermingle with the other workers. it is very important that you don’t go on this trip by yourself.1. on Avenue de Maréchal Lattre de Tassigny. There is a panel on each container stored at the harbour. 1). or to unseal the waggon and break in. It is advisable that you pay an extra charge for the sleeping car. so that you arrive in Paris or Bruxelles next morning (fig. the Hungarian and Austrian revenue officers get on the train at the Hungarian station. wherefrom railroads belonging to every pier start. the date and the destination. you have to go to a sports articles shop and buy a sleeping bag with a double aluminium foil. you can unlock it without breaking the seal. as the check is pretty fast. local homosexuals show up and make appealing proposals. food and even money in exchange for sexual services.d.1 Basic Information about the Containers The containers have two standard lenghts: 6 metres and 10 metres. which is very decent. Dressed like this. Bristol and Liverpool in England takes maximum two days. Ireland. fig. You will have to pay an extra charge for the sleeping car or for the ultra-fast trains in France. Another line will take you to Paris. You must reach Quai d’Atlantique. Taiwanese or Thailander. He will arrest you and deliver you to the Immigration Bureau from the destination harbour. In either case. Once in Calais. chocolate bars. you can meet other Romanians during the Paris stop. In the first case.

which one can obtain quickly. in the central railway station. After two other weeks you will receive their answer: if it is positive. – once in Heathrow. In many cases they are tricked by rumours. where there are more checks. If you are fleet of foot and coldblooded. It is advisable not to use the subway. Bergen. but the price is higher than in Lille. Due to the fact that you tell them that you do not want to go to a hotel. If you are fortunate enough to pass these checks. Slovenia and entering Italy through Trieste. As mentioned before. here you get off and take another train for Milan (fig. Some of them pay the traffikers thousands of sterling pounds in order to help them bring their relatives or friends from Romania. 10). Most of the Romanians have poor English skills and that’s why they cannot read and understand the laws and regulations regarding the immigrants. who threw overboard into the Atlantic Ocean three Romanians who. Never travel alone. they cannot conform to the demands of the Home Office and. In the first case. it is safe to stay away from the police filters and checks. the health inssurence and the 500 Euro. you will be spared the effort of opening the container. on Langestraat 135. the final destination and the harbour where the container terminals in Britanniadokk area are (fig. You can find work with the help of the Romanians living in England for longer and which can introduce you to an employer. The Romanians rent houses together. so that you arrive as late as possible in the evening and have the next flight next morning (fig. 6 or 16. then you can go to Bauhaus International Youth Hostel. where you will get on the high-speed train Eurostar. When you have all these papers. F. because they are often not entirely true. a hammer and pliers. Dartford. but rather take the bus. Once in Milan. Here you have a scenario with great chances of succeeding: – you buy a plane ticket from a travel agency from your city for a Scandinavian city (Oslo. you can take the train. on the condition that. Immingham. Harwich. you have to take a special bus that will take you there. From Milan. the authorities regards them as Italians working as free lancers. five mintes from the central plaza. in which case you have a work-permit. obviously. you receive the NINo card. You can also take the Eurostar from Paris. it is necessary to have at least four litres of mineral water. you can enter without any problems. because these contries do not ask that the Romanian citizens to apply for their entrance visas in Bucharest. It is safe to keep away from the gangs of Romanian crooks. you take the train to Paris and then to Lille. except that the risk of being caught wandering about the harbour is smaller. or as free lancer. too. up to 15 persons live using the same bathroom and kitchen. The British border officers also get on in Lille.1 About the Papers Necessary in England The English don’t have identity cards and may identify themselves with any “photo-ID document”. in 4–5 rooms. They all want to get as much money as possible in order to come back and invest them back here. Grimsy. Purfleet. as a result. Women don’t come to England on their own because it’s risky and they cannot find any other jobs than those of waiting girls or washers. if you are connected to more groups of Romanians. where you have to fill in another form.2 About the Illegal Romanians in Great Britain In most cases. All the details presented for the Le Havre embarking apply here too. you are sent back to the country. ended up drawned or eaten by sharks. 8 and 9). 12). they invite you to the border police officer who gives you a 24 hours entrance visa for Great Britain and asks you to go to another waiting space. near London. losing the right to exit the country for 5 years (that is if you didn’t break any other laws).nies preffered to throw the clandestine passangers overboard. In order to get there. Sometimes the Home Office Police makes raids on places where one can meet illegal immigrants. even if it takes longer. the answer may be negative. you will find out that the rumours about the raids or the legislation go about very fast. Zeebrugge The Zeebrugge harbour is about 15 kilometres from the city of Bruges (Brugge in Flemish). Many of the loaders working in the harbour come from Maghreb and may be easier to bribe for helping you sneak into the containers. This way. if they feel like it. Generally speaking. which in most cases is a driving licence.M. a flash lamp. you are with at least one Romanian). you first have to reach Bruges. a paper that you need in order to work officially in England) and an Italian passport with your name on it. Middlesborough (fig. Felixstowe. they are denied the extension of the visa. By Plane You can enter England without a visa if you get a plane ticket with a stop on Heathrow Airport. Most of the Romanians work on construction sites. you ask to switch planes on Heathrow Airoport. several chocolate bars. based on a paper called CIS. Dover. Travelling to England via Milano Paradoxically. where. Many Romanians living in England complain about the food and the wheater. you will officially be an Italian with the right to work in Great Britain. You can take a bus and in maximum 30 minutes you can reach Zeebruge. you have two choices: either sit down in a chair at the airport and wait for the next morning flight or go to a hotel in the area to spend the night. G. Austria. willing to lodge you for a couple of nights. you will get into Romanians everywhere and with their help you will manage to find a place to sleep and to achieve your goal: getting a NINo (a British National Insurance Number. one can find many houses rented by Romanian immigrants. going up to 1. I have chosen the flights to Scandinavia on purpose. In the second case. Hull. where you will live a few days. You have to pay attention. In S-W London. a lever. It is a quick and superficial check. In order to work legally in England you need a National Insurance Number (NINo) and a banking account at a British bank. so your chances to officially get on the train are high. you can be legally employed. you have to know to manage in order to stay and work for as long as possible without being traced and sent back to Romania. Helsinki). For the last two years there has been much talking about introducing ID cards for English citizens and at the beginning of July. Anyway. like the site yards or the streets known as meeting places. At the Lille Eurostar terminal. At the railway station you can take the bus No. even if he entered the country illegally. In case you managed to buy an illegal NINo on the black market and opened a bank account at a sub-office of a bank that doesn’t request too many papers. H. they do not even check all the passengers. poorly paid with 5 pounds/hour. If you got lucky enough to find a passport and a NINo with your name on it. and you are asked by the security officers to leave the area. in the country. It’s well to know that foreigners too will receive an indentity card. – the proof that you have an account at a bank in Great Britain. How One Can Live and Work in Great Britain Once illegally in this country. when buying the ticket. To embark from this harbour. a one week stop in Milan can help you enter England without problems. the airport closes at 1 A. There are a lot of boats leaving for the east coast harbours of Great Britain: Southampton. depending on the number of persons in the room (anyway. even though sometimes the Italian customs officers may give you a rough ride. bread and dry salami. the law stated that you were free to declare any identity when opening a banking account. This is what happened in 1995 with the shipmaster of Maersk Dubai company. The prices are high.000 Euro for both papers. – the proof that you have a residence (rented or bought). who frequently rob their own compatriots. you have to pass the same filtres that you would have on an airport: an X-ray baggage check and a passport check. Until now. in which case you have to register as such to the revenue authority). The majority of the illegal immigrants are young men. – the proof that you already work for somebody (either as an emploee. If you are caught. A comparative chart of costs and risks for crossing the border in different places can be observed in fig. If you have a valid Romanian passport. Most of the illegal workers live in London. which will transport you to London in two hours. passing through Hungary. some pills. E. A night at the hotel costs about 16–18 Euro. because there’s no way you are going to end up like this. untill you find the right boat. H. if you do want to sleep at a hotel in the area. they summarilly check the travellers’ passports up to Dover. In some cases. If you have the chance of meeting someone who can make your acquaintance with one who is willing to cooperate. If you don’t know any Romanians living in the area. more humid and depressive than in Romania. It is for this reason that you should embark on a boat with European commanding officers. Bucharest-Vienna. the Parliament passed a law in this regard. you can get off in London as a happy person. area 3. This paper can be obtained in several ways and the necessary papers are: – the passport with a working visa for England. you schedule for an interview at DWP (Department for Work and Pensions). Translated by Alex Moldovan . the illegal Romanian immigrants buy a west-european NINo (usually an Italian one) from the England or Italy black market. It is the most risky part of your incursion and you must acknoledge the danger you put yourself through by using fake Italian identity papers with your name. 13. where from you can leave the airport legally. 11). H. you can avoid getting on the bus and you leave the airport.

atunci cînd practica subversiunii øi deturnærii se confruntæ cu riscul propriei banalizæri. EXTRACTED AND EMBEZZLED: THE SUBVERSIVE FORCE OF RETERITORIALIZATION Cristian Nae Rozalinda Borcilæ. un risc major ameninflînd astæzi discursul critic este acela de a utiliza conceptul de heterogenezæ ca pe o nouæ unitate hegelianæ. Altfel spus. Excerpt: documentarea unui proiect Ideea unui „excerpt“ ca strategie teoreticæ devenitæ simultan subiectul øi tehnica unui proiect artistic este un asemenea exemplu de practicæ discursivæ în care un spafliu cultural iniflial este redescris printr-o recontextualizare a cærei mizæ este modificarea atitudinii privitorilor faflæ de imaginea propusæ. le oculteazæ în circulaflia sa socialæ. Cuza” University. iar nomadismul. în plus. Excerpt. Consequently. Iaøi. Presently. Enescu“. he conducts classes on “postmodern aesthetics” in teaching assistenship at “George Enescu” University of Arts. deloc imunæ la acest risc. nothing more but mere flatus vocis used in a process of describing states of affairs. Perpetuîndu-øi presupusa neutralitate descriptivæ. Artistic øi estetic – implicaflii ontologice“. by means of an excessive repetition. prin recurenflæ inflaflionaræ. simultan.scena Extras øi sustras: forfla subversivæ a reteritorializærii Cristian Nae Rozalinda Borcilæ. In other words. I. potenflialul CRISTIAN NAE este doctorand în filosofie la Universitatea „Al. riscæ sæ transforme grefa culturalæ într-un produs comercial. efectul de suprapunere. precum øi efectele acestui procedeu asupra unuia din termenii raportului supus explorærii. Îi sesizeazæ acestuia modul de încadrare a semnificafliei politice a imaginii øi modul de utilizare ideologicæ a acesteia. 49 . ca temei ontologic al socialului. Iaøi (3rd–20th of June) When concepts of identity and difference. prin care imaginile îøi desfæøoaræ nestingherit. By exposing their supposed neutral value. pericolul banalizærii funcfliei critice se mutæ în sfera utilizærii imaginilor øi a modului lor de a se autonomiza. Danto. Deja fiecare decupaj din ansamblul operei în desfæøurare a Rozalindei Borcilæ. cu alte cuvinte. Danto's philosophy of the artwork. Pe scurt. the use of such concepts rather legitimates CRISTIAN NAE is Ph. ci øi fiindcæ figura directoare a acestui traseu ræmîne tocmai punerea în raport. The subject of his thesis is “Arthur C. joncfliunea dintre douæ regimuri de funcflionare ale imaginii. nu a douæ imagini extrase din contexte eterogene. politic øi etic. forfla ideologicæ. 3–20 iunie Rozalinda Borcilæ Images from exhibition at Vector Gallery Atunci cînd nu sînt inserate într-un discurs a cærui funcflie performativæ este aceea de a disloca habitudinile unei reprezentæri de sine.D. distanflîndu-se de funcflia lor criticæ prin acea transformare „spectacularæ“ denunflatæ cu ceva vreme în urmæ de Guy Debord. În prezent susfline seminarul de „esteticæ postmodernæ“ la Universitatea de Arte „G. prin tradiflie sau pur øi simplu prin decret). Alæturarea regimului artistic øi a celui politic separæ imaginea de contextul care-o utilizeazæ (fie cæ acesta o øi produce sau doar o gæzduieøte) øi elibereazæ potenflialitæflile de semnificare ale contextului social. the use of these concepts risk to leave unaffected altogether the reified habits of thinking and the virtues of image. unul din cei mai interesanfli artiøti ai transgresiunii. Atunci cînd. salvarea de la uzuræ a discursului teoretic trece în sarcina practicii artistice (la rîndul sæu. ci a douæ contexte semnificante care media(tizea)zæ (politic øi artistic) imaginile. with a thesis in philosophical aesthetics. I Cuza“. researcher in Philosophy at “Al. precum øi ideea conexæ de semnificaflie contextualæ riscæ sæ devinæ. Artistic and aesthetic: ontological consequences”. Iaøi. genereazæ forfla necesaræ dislocærii mecanismelor construcfliei identitare a imaginii. utilizarea acestor concepte riscæ astfel sæ lase neatinse obiønuinflele de gîndire øi virtuflile imaginii. legitimîndu-le mai degrabæ potenflialul generator de habitudini. Îi dislocæ. Excerpt. Galeria Vector. they obviously risk becoming. one of the major dangers threatening the critical discourse is represented by using the concept of heterogenesis as a new kind of Hegelian unity. no longer represent the elements of a discourse whose performative function is meant to disclocate habits of a specific self-representation. Iar cînd interesul artistului se mai øi mutæ explicit pe analiza unuia dintre aceøtia. Iaøi. conceptul deleuzian de reteritorializare (similar actului nomadului de a campa într-un teritoriu stræin) este de douæ ori somat sæ îøi manifeste dubla sarcinæ criticæ – redescrierea unui context redefineøte atitudini în fafla mecanismelor ideologice pe care imaginea le desfæøoaræ øi. as well as the related idea of contextual significance. cu o tezæ în esteticæ intitulatæ „Filosofia operei de artæ la Arthur C. Vector Gallery. îi resemnificæ acesteia proiectele. Nu numai fiindcæ traseul ei artistic îøi construieøte identitatea la granifla dintre intervenflionismul politic øi analiza contextualæ. simplele flatus vocis ale descrierii unei stæri de fapt. conceptele de identitate øi diferenflæ. Iaøi.

on June. pe 4 iunie. pe de o parte. by a lecture on the relation between intervention and performance. 50 . iar pe de alta. se manifestæ øi poziflia pe care artista însæøi o adoptæ faflæ de semnificaflia imaginilor utilizate. poate fi privitæ ca un asemenea exemplu de reluare a raportului dintre subversiune øi transgresiune. when. it helps dislocating the reifying potential of the social context. discursul despre contextualizare øi relativism cultural (construirea identitæflii prin diferenflæ) îøi redobîndeøte forfla retoricæ. Rozalinda Borcilæ a prezentat în fapt o strategie recurentæ în modul propriu de analizæ a construirii identitæflii vizuale: extrasul. in addition. Deschiderea a fost urmatæ. cu expoziflia Excerpt. The opening of the show was followed. However. ca act de situare criticæ a unei imagini. un lucid comentariu asupra funcfliei performance-ului øi dezvoltærii potenflialului creativ. when the artistic practice bears the responsibility of rescuing theoretical discourse from becoming commonplace (a task which faces the same risks as the theoretical ones. the discourse about contextualism and cultural relativism (constructing identity through difference) regains its rhetorical power. when practices of subversion and détournement face the risk of becoming commonplace. The workshop was. Organizatæ pe durata expozifliei ca un spafliu deschis informærii. Galeria Vector a pus la dispoziflia vizitatorilor o documentare a celor douæ proiecte video. but also because the main figure of this artistic trajectory is most probably represented by the comparison between two distinct regimes of image functioning and. in her opinion. which allow images to promote and produce. supposedly acquired either by tradition or by some decree). în care emanciparea imaginii de regimul sæu „natural“ vizeazæ comentarea mecanismelor de constituire ale contextului iniflial. In other words. Deøi aparent dezechilibratæ în intenflia de a prezenta simultan. Each excerpt from the whole of Rozalinda Borcilæ’s continuously developing work (one of the most interesting artists of transgression) already resignifies her projects. aøadar. oferindu-le posibilitatea de a consulta arhiva de creaflie øi de a colabora la continuarea sa. Expoziflia øi-a conturat. intending to change the viewer’s attitude towards the images promoted. Oferind date despre identitatea sa artisticæ. regain the necessary force for dislocating the ideological mechanisms involved in the construction of an image and those involved in the construction of ideological patterns of thinking through the use of an image. Un gest de dislocare øi de re-marcare a acesteia prin care. in fact. when the artist’s interest is explicitly focused on analyzing one of the terms of the relation in question. nothing but a lucid commentary on the function of the performance and on the development of the creative potential. the deleuzian concept of reteritorialization (a concept similar to the nomad act of camping in a foreign territory) is compelled to manifest its double critical task: re-describing a context redefines the usual attitudes that occur facing those ideological mechanisms that the image both reveals and conceals within the process of its social circulation. Pentru aceastæ expoziflie. Not only because her artistic development shapes its identity at the borderline between political interventionism and contextual analysis. The presence of Rozalinda Borcilæ at the Vector Gallery in Iaøi on the occasion of her exhibition Excerpt can be regarded as such an example of using once more the relation between transgression and subversion. their ideological power. To conclude. not that of two images but that of two signifying contexts (the political and the artistic) which both serve at mediating images. sînt declanøate atitudini (luæri de poziflie). precum øi pozifliile strategice pe care acea imagine le ocupæ în cîmpurile culturale puse astfel în contact. alæturi de prezentarea arhivei vizuale interactive Common_Places –. by the analysis of the effects of this junction upon one of the terms of the relation explored. comentînd mereu diferit raportul dintre context øi imaginea decontextualizatæ. În acest fel. simultan. simultaneously. politically and ethically. Excerpt: Documenting a Project The idea of an “excerpt” as a theoretical strategy that became both the subject and the technique of an artistic project can be regarded as such an example of discursive practice that re-describes an initial cultural space by means of recontextualization. lecture accompanied by a workshop that helped exemplifying the triadic model involved. Prezenfla Rozalindei Borcilæ la Galeria Vector din Iaøi.Chowkar–Karez 102701 Khanabad 12291 the discursive capacity of generating habits of thinking. having no immunity in this respect. It also reveals its mechanisms of framing the political significance of the image and the patterns of its ideological use. Relating the artistic and the political contexts within the same discursive practice separates the image from the context where it is commonly used (no matter if that context is the producer or simply the medium of the image) and reveals the signifying potential of the social context. unitatea conceptului acesteia (o obiønuinflæ care va dispærea cu greu din habitudinile critice ale privitorilor) fiind oferitæ tocmai prin dublarea la nivelul ansamblului a strategiei artistice definitorii fiecærui proiect. For the exhibition in question. de o prelegere avînd ca temæ raportul dintre intervenflie øi performance øi de un workshop în care artista a exemplificat modelul triadic pe care îl are în vedere atunci cînd este pusæ în joc intervenflia socialæ. the nomad condition of thinking taken as the ontological ground of social reality risk to transform the cultural grafting into a well-selled commercial product. the effect of superimposition. in any social intervention. This also means that they separate from their critical function by attaining the “spectacular” representational function cautiously pointed out by Guy Debord some time ago. Thus. identitatea tocmai prin continuitatea internæ a acestui gest. expoziflia solicitæ atenflia tocmai prin unitatea internæ a fiecæruia dintre aceste proiecte axate pe gestul recontextualizærii. the 4th. detail detail Rozalinda Borcilæ Composition in Black and White de reificare. the artist extracted three samples from her work. trei proiecte independente – Compositions in Black and White øi Lessons of Geography. the danger of becoming commonplace and losing all critical power threatens the very use of images and their manner of acquiring autonomy. artista a extras din propriul sæu traseu artistic trei sample-uri. In addition. Though it might have seemed quite unbalanced at first sight. whose aim of emancipating the image from its “natural” regime further intends to comment the mechanisms of constructing the initial context. sub acelaøi titlu.

În cazul proiectului Compositions in Black and White. By informing the public about its artistic identity. subversion. simplæ ocazie a unui one-man show. arranged according to their ephemerity. video and catalogue documentation (more than fifty documents which hung on the walls. more precisely. the Vector Gallery offered a public documentation of the two video projects. Concerning the first one. fie øi lapidar. Organized during the show as an open space for informing. Borcilæ face loc întrebærilor cu privire la funcflia documentaræ a artei øi adesea îøi utilizeazæ proiectul artistic ca pe o analizæ a procesului de constituire øi funcflionare a imaginii ca document. the subversive act is represented by extracting an image from its political context and by its faked transfiguration into an artistic object. As for Lessons of Geography. Compositions in Black and White. that helps the artist document her own artistic transgression of the simultaneously legal and geographic borders framing identity. oferind posibilitatea documentærii cu privire la proiectele comune artistei øi altor grupuri (printre care aø menfliona. The choice of the first two projects is also unitary in its artistic technique – namely.scena by intending to present under the same title three independent projects – Compositions in Black and White and Lessons of Geography together with the simultaneous presentation of the visual interactive archive Common_Places – the exhibition is worthy of attention precisely due to the remarkable internal unity of each of these projects. În cazul lucrærii Lessons of Geography. asupra unui proiect artistic interesant. Rozalinda Borcilæ actually exhibited a recurrent personal strategy. allowing in the same time that the public consults the archive of creation and contributes to its further development. video øi cataloage (cele peste 50 de documente aranjate pe pereflii galeriei conform criteriului efemeritæflii au însoflit prezentarea site-ului ce gæzduieøte acest traseu). subversiunea apare sub forma capturii ilicite de imagini în spafliile de control din aeroporturi (proiect în continuæ desfæøurare. each of them based on the gesture of recontexualization. its conceptual unity (a habit that will hardly disappear from the receptive expectations of the public) being guaranteed by doubling the typical artistic strategy for each project at the level of the whole. on the other hand. at first sight. A gesture of dislocating and re-marking the image that. expoziflia de la Iaøi oferæ prilejul unui comentariu. Locating the habits of constructing and receiving images represents one of the successful effects of this nomad project. By documenting her own projects. Hosted in the gallery by means of a photo. simultaneously states the artist’s attitude (or position) towards the significance of the images he uses. unitatea la nivelul metodei utilizate – subversiunea. Documentîndu-øi propriile proiecte. Rozalinda Borcilæ questions the documentary function of art. tocmai prin insistenfla de a întoarce arta ca documentare a realului împotriva actualei sale funcflionæri øi prin modul de a utiliza atît de uz(it)ata practicæ a deturnærii. Presenting in Iaøi the “on-going-archive” Common_Places and placing the local group on this artistic trajectory actually represented the concretion of a gesture similar to contextual analysis only on a meta-discursive level: creating an archive of artistic projects focused on collective creation that gathers together spaces and places as a testimony of transgression. on the one hand. atît înæuntrul. Prezentarea la Iaøi a „arhivei itinerante“ Common_Places øi integrarea în aceasta a grupului artistic local a reprezentat materializarea unui gest similar analizei contextuale doar la un nivel metadiscursiv: crearea unei arhive de proiecte artistice dedicatæ creafliei colective care reuneøte spaflii øi locuri drept mærturie a transgresiunii. And which is also remarkable in its manner of using the already much too used practice of détournement. generates attitudes (assuming a position towards that image) and. artistically remarkable precisely in its obstinacy in turning art as documentation of reality against its present-day methods of exploring society. Gæzduitæ de galerie prin documentare foto. It offered the possibility of informing about projects alike to the artist and to other artistic groups connected through the common idea of questioning the concept of collectivity. as well as the strategic functions (positions) the image plays within the cultural fields thus connected. Inside the Show: Transgression and Documentation Though. subversiunea se prezintæ ca sustragere dintr-un cadru politic a unei imagini øi transformarea sa aparentæ în obiect artistic sau repoziflionarea sa în cadrele discursului artistic. by its re-framing within the rhetoric of the artistic discourse in order to be used as a signifier open to a new questioning of its significance. pentru a o utiliza ca semnificant supus unei noi chestionæri a semnificafliilor sale. Thus. arhiva a funcflionat ca o metaforæ a gestului întîlnirii creative. subversion is present through the act of illegally recording images within the controlled spaces in airports. cît øi în afara unui spafliu). la prima vedere. aøadar. common to its peculiar way of analyzing the construction of visual identity: the excerpt. the archive also functioned as a metaphor of creative meeting. in my opinion. the exhibition created its identity precisely due to the inner continuity of this conceptual strategy. understood as an act of critical positioning performed by an image. the mere opportunity for a one-man-show. excelentul Kanack Attack). 51 . Inside the Show: transgresiune øi documentare Deøi. the exhibition that took place in Iaøi is open to commentaries (be it a briefly sketched one) concerning a project which is. accompanied the presentation of this project). care înregistreazæ inclusiv sistemele de supraveghere din aceste spaflii eminamente heterotopice – granifle care simultan închid øi permit accesul. or. projects that comment always differently the relation between the context and the de-contextualized image. and often uses her artistic projects as an analysis of the documentary value of image. cu o mærturisitæ dozæ de subiectivisim. puse în legæturæ prin ideea comunæ a tematizærii conceptului de colectivitate. what is remarkable about Geography Lessons (a title whose bitter irony I would warmly stress) is precisely its manner of recording the use of technology and of image both as a control device and as a mechanism of locating and distributing individual identity Belgrade 042799 Baghdad 032603 detail detail Rozalinda Borcilæ Composition in Black and White Alegerea primelor douæ proiecte avînd ca temæ comunæ funcflionarea imaginii în cadrul unor sisteme de producere a identitæflii vizuale øi-a gæsit. In this respect. în ceea ce mæ priveøte.

as tracking devices). se poate cu uøurinflæ constata o insistentæ tendinflæ de utilizare a intervenflionismului artistic în zonele de control ale angrenajului social. despite their outstanding aesthetic value. utilizare aservitæ unei puteri pe care tocmai aøa o øi contureazæ. and uses the habits of interpreting (photographic) art precisely in order to question what otherwise remains invisible in the politic and judicial use of the image: the significance of transforming into an image a physical act (the annihilation of a territory) whose violence is often masked by the technological abstraction. it ironically and lucidly comments the “euphoric” attitude of political violence. Thus. by keeping the practice of détournement away from its aesthetisation. ca obiecte artistice. legale øi identitare. prin care artista îøi documenteazæ propria sa transgresiune artisticæ. artista transformæ în obiect artistic tocmai valoarea documentaræ a fotografiei øi utilizeazæ habitudinile de interpretare a artei (fotografice) tocmai pentru a pune în discuflie ceea ce ræmîne invizibil în utilizarea politico-juridicæ a fotografiei: semnificaflia transformærii în imagine a unui act fizic (anihilarea unui teritoriu) a cærui violenflæ este deseori mascatæ de abstracflia tehnologicæ. Though manifesting a cynical use of document and documentation. from its corpus the artist having selected for the present exhibition only four images. Their apparent aesthetic function is meant to underline the double transfiguration of the material object into abstraction (first. Riscînd personal prin efracflia înæuntrul sistemului legal øi de supraveghere a aeroporturilor. pot doar spera. What really matters in this project is the very process of re-signifying the image. în ciuda estetismului lor remarcabil. În aøteptarea unei istorii a practicilor artistice ale subversiunii. în cele din urmæ. the artist transfigurates into an artistic object the documentary function of the photograph. that the creative terminal opened by Rozalinda Borcilæ in Iaøi would be lucidly accessed and used. the quasi-paranoid American security and surveillance system that marked the airport spaces after September 11.Rozalinda Borcilæ Images from the workshop Localizarea habitusurilor de funcflionare øi receptare a imaginii constituie unul din efectele reuøite ale acestui proiect al nomadismului. and they do not even function as such. Sarcinæ de care extrasul din proiectele sale oferit de artistæ la Galeria Vector s-a achitat. prin falsa transformare în imagine artisticæ a unui eveniment politic înregistrat fotografic. privitorii de sub fascinaflia imaginii. a cærei perpetuæ rescriere împiedicæ firesc generalizærile øi diagnozele ample. simultan a graniflelor geografice. by faking the transposition into an artistic image of a political event photographically recorded. the artists thus documents the very mechanisms that help constructing the national political identity – namely. ca terminalul creativ deschis pentru moment de Rozalinda Borcilæ la Iaøi sæ fie accesat øi utilizat cu luciditate: continuarea artei ca politicæ. Lessons of Geography (titlu a cærei remarcabilæ ironie nu mæ pot abfline sæ nu o subliniez) refline atenflia tocmai prin maniera în care artista înregistreazæ utilizarea tehnologiei øi a imaginii ca dispozitiv de control øi mecanism de distribuire a identitæflii individului între nonidentitatea de masæ øi identitatea cuceritæ prin subiectivare. 52 . Waiting for a history of subversive artistic practices which is still to be written and whose continuous development and re-writing naturally forbids any general diagnosis. the abstraction which occurs when acquiring certain significance). in fact. comentînd cu lucidæ ironie „euforia“ violenflei politice. and the political intervention away from its reified form of commonplace interventionism. ferind practica deturnærii de uzura prin estetizare øi intervenflia artisticæ de intervenflionism. deconstructing its functioning in its essential a-topos: the border. pornind de la expoziflia de faflæ. evident. însuøi procesul de resemnificare a imaginii. deconstruindu-i funcflionarea în a-toposul sæu privilegiat: granifla. cea de tracking device). one can easily notice a growing tendency to use artistic interventionism in the very areas of control of the social mechanism that delineate as many spaces of censorship and of the consequent loss of identity. Its placement within the aesthetic regime of the artistic field serves as a device for analyzing the initial documentary significance of the image. between the indistinct identity of the masses and the identity appropriated by means of subjectivation. plasarea sa în spafliul estetic al artei servind drept instrument de analizæ a semnificafliei documentare inifliale. evident. Marginalii la terminalul artei Aruncînd o fugitivæ privire panoramicæ asupra proiectelor artistice din ultimii ani. This means nothing more than continuing to promote art as politics. din care artista a ales sæ prezinte la Iaøi doar patru imagini. Ceea ce conteazæ în acest proiect este. sustrægînd. A task that Rozalinda Borcilæ’s exhibition succeeded to accomplish by surreptitiously keeping the public away from the fascination created by the use of an image. but which also represents the very manner of revealing the shape and the limits of power. eventually. the exhibited photographs are not artistic objects at all. Acelaøi joc al negativului continuæ în proiectul Compositions in Black and White. By surreptitiously extracting from the US Army Archive infrared photos taken by the “cameras” found on the aircrafts during the war in former Yugoslavia (“cameras” which obviously function. the creation on camera of the image of the explosion – the trace of a transformation undergone on a physical level – second. The same play of the negative continues within Compositions in Black and White project. Sustrægînd din arhivele militare ale Statelor Unite fotografii realizate în infraroøu de camerele de supraveghere de la bordul avioanelor de ræzboi în timpul bombardamentelor din fosta Iugoslavie („obiective“ a cæror funcflie este. Cinicæ utilizare a documentului. A use which is obviously subjected to a power regime. Funcflionarea lor aparentæ în aceastæ posturæ are rolul de a surprinde tocmai dubla transformare a obiectului material în abstracflie (crearea pe obiectivul camerei a imaginii exploziei – urmæ a unei transformæri la nivelul fizic – øi abstracflia pe care o suferæ la nivelul dobîndirii unei semnificaflii). taking the present exhibition as a starting point. care delimiteazæ tot atîtea spaflii ale cenzurii øi ale øtergerii identitæflii. By personally risking within the surveillance legal system of the airports. încæ o datæ. artista documenteazæ chiar mecanismele de control care slujesc la conturarea identitæflii politice a unei nafliuni – securitarul paranoid american prezent pe aeroporturi dupæ 11 septembrie. distanflatæ de utilizarea sa primordialæ. once separated from its initial use. I can only hope. Endnotes Written at the Artistic Terminal Hastily sketching a panoramic survey on the artistic projects developed the last several years. fotografiile expuse nu reprezintæ totuøi øi nici nu funcflioneazæ.

træieøte la Istanbul øi Londra. Proiectul Leaps of Faith [Salturi ale credinflei] a fost inifliat de cætre Rana Zincir. Creditînd expresia artisticæ cu o potenflialæ forflæ politicæ. Opoziflia dintre identitæflile etnice e cristalizatæ de împærflirea în douæ a insulei. The project Leaps of Faith was initiated by Rana Zincir. în timp ce venele de pe tîmplele asudate îmi pulsau. migraflia) øi/sau de dinamica molecularæ (situaflia genurilor [gender positions]. Katerina and I. continuam sæ-mi repet. on the other hand. and by offering. Doream sæ acflionæm politic împotriva Realpolitik. As cold-blooded as I am – the Lord is my witness – I began to feel like a naughty high school troublemaker.). diferenflierile culturale din cadrul societæflii. extinderea urbanæ. Activitæflile noastre anterioare erau motivate de o criticæ a efectelor de uniformizare produse de capitalism øi de identitæflile fundamentaliste. 13 May Being chastised by a mayor in his office. ultimul oraø divizat al Europei. artists whose previous works demonstrated such sensibilities: site- ERDEN KOSOVA is an art critic and curator based in Istanbul and London. care dorea sæ-øi foloseascæ priceperea în domeniul proiectelor nonguvernamentale investind în acfliuni culturale din Cipru. an alternative sense of context that would be both complicated and enriched by global (class conflict. Katerina Gregos and I. who wanted to utilise her expertise in non-governmental projects investing in cultural affairs in Cyprus. industria jocurilor de noroc. Nicosia. This framework required a site-specific methodology for the invited artists as well. tourism. yet. being caught by a UN army officer while filming a forbidden zone without permission. being aware of these risks. la un eveniment artistic internaflional care urma sæ se desfæøoare în Nicosia. the geography she partly originates from. semn clar cæ nenorocitul æsta de context e de vinæ. The surface context in Cyprus is dominated and regulated by nationalistic ideologies. E adeværat cæ acest accent pus pe nofliunea de context ar putea cædea în capcana particularismului øi a reprezentærilor convenflionale ale identitæflii. pe de altæ parte. the gambling industry. diferenflele psiho-geografice dintre zonele învecinate. zonæ din care. a unui înfleles alternativ contextului. maintain our interest in a site-specific methodology. Our previous activities were motivated by a critique of the homogenising effects of capitalism and essentialist identities. Zincir invited two curators. We both belong to a strand in art which transformed the progressive elements within the postmodernism of the eighties (such as retaining a social criticality. Aparflinem amîndoi acelei direcflii din artæ care a transformat elementele progresiste ale postmodernismului din anii ’80 (cum ar fi pæstrarea unei critici sociale. Contextul e de vinæ. trecerea ilegalæ a unei granifle naflionale. urban expansion. ERDEN KOSOVA este critic de artæ øi curator.). Even ongoing progressive critiques of the dominating ideologies cannot escape the terminological constraints of this binarism. ci se deschide spre un flux de comunicabilitate. It is true that this emphasis in the notion of context might fall into the traps of particularism and conventional representations of identity. vizitarea unui aeroport abandonat acum mai bine de treizeci de ani. We wanted to operate politically against the Realpolitik. poveøtile personale etc. øi conøtienfli de riscuri. 53 . Cipru. cît øi îmbogæflit de dinamica globalæ (lupta de clasæ.scena Cowboy øi îngeri Erden Kosova Leaps of Faith. am lucrat la o formulæ care sæ conteste aceastæ logicæ. personal narratives etc. visiting an airport abandoned more than thirty years ago. it’s obviously because of the damn context. Crediting artistic expression with a potential political force. Katerina øi cu mine avem multe opinii comune. prostituflia. optimiøti. Postulatæ împotriva variantelor umaniste de universalism øi estetism ezitant. migration etc. Cyprus. environmental destruction. prin eventuale comparaflii cu zone geografice care træiesc traume asemænætoare (unele dintre acestea sînt prea apropiate pentru a fi omise) øi prin oferirea. turismul. to an international art event to be held in Nicosia. Contextul de suprafaflæ din Cipru e dominat øi guvernat de ideologii naflionaliste. COWBOYS AND ANGELS Erden Kosova Leaps of Faith. An opposition between ethnic identities is crystallised by the division of the island into two. Katerina and I have many opinions in common. øtergerea unor pærfli ale materialului øi pæstrarea celorlalte – am trecut prin toate acestea în decursul a douæ ore. I kept telling myself as the veins in my sweaty temples throbbed. distrugerea mediului înconjurætor. the notion of context implicated here entails a relation to and an engagement with present social conditions and cultural inheritance that shape a site or geography. opoziflia faflæ de transformarea obiectelor de artæ în marfæ) într-o practicæ ce øi-a gæsit o intensæ aplicare în numeroase manifestæri ale politicului øi în abordæri multidisciplinare ale contextualismului. nofliunea de context la care se face referire aici atrage dupæ sine o relaflie cu øi o implicare în condifliile sociale actuale øi în moøtenirea culturalæ care modeleazæ un sit sau o zonæ geograficæ. 13 mai Cearta cu un primar în biroul sæu. Katerina øi cu mine ne pæstræm. provine ea.) and/or molecular dynamics (gender positions. Zincir a invitat doi curatori. I believe. Nofliunea de context pe care am definit-o în cadrul nostru conceptual era menitæ sæ problematizeze regionalismul din Cipru: aceasta s-ar fi produs. deleting some parts of the recorded material and saving the rest – I have experienced all these within two hours. cred. During the preparation phase of our project we worked on a formula that would challenge this logic. interests in anthropological tools. prostitution. Although holding differing views on the autonomy of the artistic field. în parte. crossing a national border illegally. Cu tot sîngele meu rece – øi Dumnezeu mi-e martor cæ-l am –. resistance to the commodification of art objects) into a practice that has been intensively invested in multiple folds of politicality and multidisciplinary approaches to contextuality. interesul faflæ de instrumentele antropologice. interesul pentru o metodologie a specificului local [sit-specific] øi pledæm. and optimistically construe a notion of context that doesn’t collapse onto its own boundaries but opens itself into a flux of communicability. Deøi avem puncte de vedere diferite asupra autonomiei domeniului artei. cultural differentiations within the societies. Europe’s last divided city. am început sæ mæ simt ca un licean scandalagiu. The notion of context that we defined in our conceptual framework was designed to problematise the existing localism in Cyprus: this would be done on the one hand by possible comparisons with other geographies that share similar traumas (some of them are too close to omit). Pe parcursul fazei pregætitoare a proiectului nostru. Nici mæcar criticile progresiste actuale ale ideologiilor dominante nu reuøesc sæ scape de constrîngerile terminologice ale acestui dualism. care sæ fie atît complicat. Posited against humanist versions of universalism or free-floating aesthetism. altercaflia cu un ofifler al Nafliunilor Unite care m-a surprins în timp ce filmam într-o zonæ interzisæ færæ a avea permisiunea. cu toate acestea. pe Katerina Gregos øi pe mine. pe de o parte. psycho-geographic differences between the neighbourhoods. Nicosia. pentru o nofliune de context care nu se restrînge la propriile granifle. It’s because of the context.

Before the exhi- 54 . a notion that is employed by the nationalist positions as a source of reproducing mutual resentment. music singles. In the main exhibition the function of comparison is taken on by Mark Roberts and Minna Raino’s previously produced video piece Borderlands. which displays the ways in which paranoidly maintained borders. an ironic inscription of Kendell Geers in neon letters points at the macro level politics of domination and resistance. and invited residents of the both sides of the city to explore the other part. being confused by three or more currencies and differing mobile phone operators) and the peculiarity of the whole situation led many artists to relate to the problems around Realpolitik with varying (lyrical. personal stories and quotidian experience in Nicosia. I guess. who owns a photography shop in Nicosia still using 1960s technology. ironic or openly critical) strategies. not favoured by a majority of Nicosians. the agenda we initially wanted to bypass to a certain extent. Dan Perjovschi’s wall drawings display the contradictions within the nationalist ideologies and their complacent and hypocritical relationship with omnipotent capitalism. Similarly. Hussein Chalayan Wallpaper. letters and stamped envelopes. made use of public transport. The artist trio The Call # 192. gave the audience the opportunity to think about other geographies with problems similar to the political situation in Cyprus. yet we had little to offer: the period for study and even production was limited and our humble budget for each project would not allow the artists to transport material or artworks from other countries. postcards. Katerina Attalidou’s interview-based research and photography work following the close relationships she attained with Nicosians.Marc Bijl (in front of his work) specific in the sense of being willing to study the context and site-specific in the sense of having the skills required to install the project onto a physically particular spot. Mehmetøik. We expected them to reflect quickly and create new art pieces that would relate to the city of Nicosia in a meaningful and economically efficient way -that is the cruel side of sitespecific projects in general. namely the Cyprus Issue. THIS IS NOT AM ERICA. Panayotis Michael’s traffic signposts offered a performatively constructive and progressive use of memory. Practical obstacles (constantly having to cross the checkpoints. forcefully came back in some of the artists’ contributions. Some of the artists in the exhibition preferred to focus on the human level of life. the upper or even middle classes. detail Hussein Chalayan Temporal Meditations. including some with immigrant status. one of the side projects of the whole Leaps of Faith. a store that is a repository for the memories of several decades. in this case the Finnish-Soviet/Russian border. video still The division of the city and the island. with collections of photographs. Akram Zaatari extended his research in the Arab Image Foundation and created a work on Mr. produce psychological constructs and negative mystification of the Other. the artists from Cyprus. Most of the films we included in the screening programme. We expected much from them. who made the exhibition’s most important practical achievement in bringing together two minibuses belonging to the two municipalities of Nicosia. The site-specific quality expected at the outset from the artists was perhaps best captured by those with more insight into the local experience. Serap Kanay’s archival photography installation displays portraits of successive generations of Cypriots of African origin whose presence within the Turkish Cypriot community has remained so far largely unmarked. contradicts the dominating discourses that mark life on the island and in the city by the dichotomy between two major ethnicities.

scena Serap Kanay Connections Anber Onar Outside of theProjects Minerva Cuevas detail from the project Anber Onar Outside of the Projects 55 .

There is a possibility of speaking about the pain and memory of the Other. in which the past is not constrained into a fixed altar of mourning but becomes a platform open to other geographies and temporal zones. avînd probleme similare cu situaflia politicæ din Cipru. evoking the psychological affects of isolation. including the future. produced an impressive constellation of objects and images found in the flat and materials they brought with them and found elsewhere. Majoritatea filmelor pe care le-am cuprins în programul de proiecflii. The artist duo Artlab. in an ethically correct way. care înfæfliøeazæ modurile în care graniflele pæstrate în mod paranoic. i-au dat publicului ocazia de a reflecta la alte zone geografice.Acest cadru cerea o metodologie a specificului local øi din partea artiøtilor invitafli. A similar quality characterises the sound installation of Susan Philipsz. deøi aveam puflin de oferit: perioada de studiu øi chiar de creaflie era limitatæ. Aøteptam mult de la ei. Ne aøteptam ca ei sæ reflecteze iute øi sæ creeze noi opere de artæ care sæ fie legate de oraøul Nicosia într-un mod semnificativ øi eficient din punct de vedere economic – dar bænuiesc cæ asta e partea proastæ a tuturor proiectelor cu specific local. Hussein Chalayan’s video piece Temporal Meditations is embroidered with touching and delicate metaphors and allegories about Cypriot-ness. ale cæror lucræri anterioare demonstraseræ asemenea preocupæri: „specific local“ în sensul de a fi dispuøi sæ studieze contextul øi în sensul de a avea priceperea necesaræ pentru transpunerea proiectului într-o anume locaflie. Phil Collins’ photographs take up the issue of the unjustified presence of the Turkish army on the island. THIS IS NOT AM ERICA Sigalit Landau Rule Britannia. departure and yearning. rolul termenului de comparaflie e preluat de lucrarea video produsæ dinainte de Mark Roberts øi Minna Raino. of speaking about the Other. În expoziflia principalæ. Some artists sought to compensate for the bitterness of the past and current political and social situation by bringing in a poetic quality. individualising the personal stories of the private sol 56 . produc constructe psihologice øi mistificæri negative ale Celuilalt. who transformed one of these abandoned flats into an installation. iar modestul nostru buget destinat fiecærui proiect nu le permitea artiøtilor sæ transporte materiale øi lucræri de artæ din alte flæri. detail bition opened. unul dintre programele secundare ale Leaps of Faith. some concerns were raised by critics about the use of abandoned houses in the Buffer Zone between the checkpoints. Borderlands [Frontiere]. în cazul de faflæ granifla finlandezo-rusæ/sovieticæ. Their apprehension was about the danger of exploiting other people’s (traumatic) memories for the sake of contemporary art’s hunger for exoticism.

a cæror prezenflæ înæuntrul comunitæflii cipriote turce a trecut neobservatæ în mare mæsuræ pînæ acum. Aøa cum am menflionat anterior. Temporal Meditations [Meditaflii temporale]. Înainte de deschiderea expozifliei. despite the wide range of evocations in it. Indicatoarele rutiere ale lui Panayotis Michael au folosit în mod practic. The art project Platforma 9. de a vorbi despre Celælalt. certain leaps forward. timpul øi bugetul limitate au îngreunat realizarea de cætre artiøti a proiectelor care necesitau documentare. the appropriation of public space and emerging types of “super-private” residencies in the specificity of Zagreb. care evocæ afectele psihologice de izolare. øi a invitat locuitori ai ambelor pærfli ale oraøului sæ exploreze cealaltæ parte. a produs o impresionantæ colecflie de obiecte øi imagini gæsite în apartament øi de materiale aduse de ei øi gæsite altundeva. Unii dintre artiøti au cæutat sæ compenseze amæræciunea situafliei politice øi sociale trecute øi prezente prin introducerea unei dimensiuni poetice. many of which contradict the heroic persona propagated by militarism. a unor discuflii axate pe drepdiers and visualising their human face. bazatæ pe interviuri øi lucræri fotografice obflinute în urma relafliilor apropiate la care a ajuns cu nicosienii. Some of them. ironice sau fæfliø critice). o nofliune folositæ de cætre taberele naflionaliste drept sursæ de reîmprospætare a resentimentului mutual. Bitterness was something that we didn’t want to avoid in the frame of the exhibition. made it difficult for artists to pursue research-based projects.81. au existat critici care øi-au exprimat îngrijorarea în legæturæ cu folosirea unor case abandonate aflate în zona-tampon dintre punctele de control. Sigalit Landau’s installation Rule Britannia presented a visually strong and direct affect. constructiv øi progresist amintirea. Astfel cæ unii au preferat sæ foloseascæ alte instrumente decît cele cu care erau învæflafli.81. într-o manieræ corectæ din punct de vedere etic. 57 . The sense of irony was also employed by various contributions of Marc Bijl within the exhibition. Yet. care a transformat unul dintre aceste apartamente într-o instalaflie. In some cases we didn’t ask for permission. constînd în alæturarea a douæ autobuze aparflinînd celor douæ municipalitæfli din Nicosia. avînd colecflii de fotografii. piese muzicale. which hinted at a political edginess (via the title and the contextual reference to the isolation of Turkish Cypriot sport clubs). ci devine o platformæ deschisæ înspre alte zone geografice øi temporale. preferred to use tools other than those they were accustomed to. Împærflirea oraøului øi a insulei. la nivel macro. as I mentioned earlier. One of the reasons for destroying Onar’s piece cited by the LTB said that it wasn’t an example of a proper artwork. Unii dintre artiøtii prezenfli în expoziflie au preferat sæ-øi îndrepte atenflia asupra nivelului uman al vieflii. poveøtile personale øi experienflele cotidiene din Nicosia. The loudest uproar. Existæ posibilitatea de a vorbi despre durerea øi amintirea Celuilalt. even if this meant an arrogant stance on our part – a strategic arrogance to produce certain disjunctures. care a realizat cea mai importantæ creaflie practicæ a expozifliei. a dominafliei øi rezistenflei. These works attempted to create the unthinkable by uniting divided cartographies of the city and merging the two municipality logos into each other. În mod asemænætor.scena [ACEASTA NU E AM ERICA]. care defline un atelier foto în Nicosia øi foloseøte încæ tehnologia anilor ’60. aøteptatæ de la început din partea artiøtilor. pæræsire øi dor. Leaps of Faith tried to challenge this modernist formulation of art as a field autonomous from the present social conditions. The gecekondu aesthetics of the piece was simply reproducing the appearance of the existing accommodations of Turkish settlers living in poverty. We were aware of the risks entailed in these interventions and we took these risks. a revenit viguros prin unele contribuflii ale artiøtilor. Fotografiile lui Phil Collins ridicæ problema prezenflei nejustificate a armatei turce pe insulæ. individualizînd poveøtile personale ale simplilor soldafli øi arætîndu-le fafla umanæ. Minerva Cuevas’s two projects commented on the tension between our exhibition project and the two municipalities. transposed their thematic frame to Cyprus with an ironic twist. Some of the proposals coming from the artists involved potentially transgressive interventions to the public space in Nicosia. mulfli dintre ei contrazicînd idealul eroic cultivat de militarism. therefore. a fost poate cel mai bine realizatæ de cætre cei avînd o înflelegere mai bunæ a experienflei locale. cærfli poøtale. ale cærui lucræri anterioare se bazau pe iniflierea. whose previous work was based on detailed elaboration of issues around property ownership. Akram Zaatari øi-a extins cercetarea întreprinsæ pentru Arab Image Foundation øi a creat o lucrare despre dl Mehmetøik. and in some cases we didn’t wait for the belated responses from the local authorities. magazin care este un depozit pentru amintirile cîtorva decenii. Limited time and budget. the pink lines of Sejla Kameric. Proiectul artistic Platforma 9. I want to thank Argyro Toumazou. Lucrarea video a lui Hussein Chalayan. it was merely producing ugliness. Trioul de artiøti The Call #192. This confrontation exemplifies something larger than a personal or bureaucratic conflict. adicæ problema cipriotæ. precum øi relaflia serviabilæ øi ipocritæ a acestora cu omnipotentul capitalism. Cercetarea Katerinei Attalidou. Piedicile practice (necesitatea de a trece constant prin punctele de control. We wanted to prove that a different sort of alliance and transversal conversation is possible. The art practiced in contemporary Cyprus is being largely defined as a refuge from the overwhelming burdens of daily politics. In her work Onar had transformed the façade of a modern building belonging to her father into a large shack by bringing discarded metal. un punct al agendei pe care iniflial am dorit sæ-l ocolim într-o oarecare mæsuræ. contrazice discursurile dominante care marcheazæ viafla de pe insulæ øi din oraø prin dihotomia dintre douæ etnii principale. as a site of harmony and beauty. Tandemul artistic Artlab. confuzia provocatæ de folosirea a trei sau mai multe valute øi de existenfla a diferifli operatori de telefonie mobilæ) øi ciudæflenia întregii situaflii i-au fæcut pe mulfli artiøti sæ se raporteze la problemele din jurul Realpolitik prin diferite strategii (lirice. o inscripflie ironicæ realizatæ de Kendell Geers din litere de neon. Although cautious about the notion of context as dictated by a representational thinking. în care trecutul nu e vîrît într-un altar imobil al plîngerii. demascæ politica. painted on the asphalt. The social reality of the immediate backstreets was thus brought to a main street housing some administrative buildings. which imaginatively continued through the cement and steel gates that divide and block the streets of the old city received reaction from the official authorities. scrisori øi plicuri timbrate. inclusiv cîfliva cu statutul de imigrant. emerged around a side project of Leaps of Faith: one week after the opening. we nevertheless worked on articulating a critical art event that would engage in miniscule components of the Cyprus experience. Anber Onar’s piece Outside of the Projects was dismantled by the Nicosia Turkish Municipality (LTB). s-a folosit de transportul public. Surprinderea specificului local. neagreat de cætre majoritatea nicosienilor din clasa superioaræ øi chiar de mijloc. instalaflia cu fotografii de arhivæ a lui Serap Kanay înfæfliøeazæ portrete ale unor generaflii succesive de cipriofli de origine africanæ. adicæ de artiøtii din Cipru. wood and plastic material from the neighbourhood and attaching them on to the building. Temerile lor erau legate de pericolul exploatærii amintirilor (traumatice) ale altora de dragul foamei de exotic a artei contemporane. The most adventurous piece in the exhibition. though. what his irony retained unsaid was not a simple cynicism but rather a sincere hope for social change. e flesutæ din metafore øi alegorii emoflionante øi delicate ale faptului de a fi cipriot. minuflios pregætitæ. Levent Taøkan and Göksel Gülensoy for their incredibly quixotic effort. O proprietate similaræ caracterizeazæ instalaflia audio a lui Susan Philipsz. Desenele murale ale lui Dan Perjovschi înfæfliøeazæ contradicfliile din cadrul ideologiilor naflionaliste.

care fæcea aluzie la o oarecare nervozitate politicæ (prin titlu øi trimiterea contextualæ la izolarea cluburilor sportive cipriote turce). Deøi precaufli în privinfla nofliunii de context dictate de o gîndire reprezentaflionalæ. aducînd fier vechi. ca un spafliu al armoniei øi frumuseflii. a fost întîmpinatæ cu reacflii venite din partea autoritæflilor oficiale. Ceea ce n-am vrut sæ evitæm în cadrul expozifliei a fost amæræciunea. ea producînd doar urîflenie. Aceastæ confruntare ilustreazæ ceva mai mult decît un conflict personal sau birocratic. iar în altele nu am aøteptat ræspunsurile tardive ale autoritæflilor locale. prezenta un afect puternic øi percutant din punct de vedere vizual. anumite salturi înainte. Aceste lucræri încercau sæ provoace inimaginabilul prin unirea hærflilor separate ale oraøului øi prin contopirea logourilor celor douæ municipalitæfli. Rule Britannia. Onar transformase faflada unei clædiri moderne. Am vrut sæ dovedim cæ este posibilæ øi o altfel de colaborare øi conversaflie transversalæ. Unul dintre motivele invocate de LTB pentru distrugerea lucrærii lui Onar era cæ aceasta n-ar fi fost o adeværatæ lucrare de artæ. Cea mai îndræzneaflæ lucrare a expozifliei. øi-a transpus cadrul tematic în Cipru. în ciuda largii varietæfli de evocæri pe care le conflinea. ci mai degrabæ o speranflæ sinceræ de schimbare socialæ. care se continuau ipotetic prin cimentul øi porflile de oflel care separæ øi blocheazæ stræzile vechiului oraø. Eram conøtienfli de riscurile pe care le presupuneau aceste intervenflii øi ni le-am asumat. Outside of the Projects [În afara proiectelor]. Leaps of Faith a încercat sæ lanseze o provocare la adresa acestei definiflii moderniste a artei. pictate pe asfalt. Levent Taøkan øi Göksel Gülensoy pentru incredibilul lor efort donquijotesc. ca domeniu autonom în raport cu condifliile sociale prezente.tul la proprietate. la modul general. ceea ce a ræmas nespus de ironia lui nu era un simplu cinism. În lucrarea ei. Instalaflia lui Sigalit Landau. a fost demontatæ de cætre municipalitatea turcæ din Nicosia (LTB). ca un refugiu în fafla copleøitoarelor greutæfli ale politicii de zi cu zi. materiale lemnoase øi plastice din vecinætate øi ataøîndu-le de clædire. într-o cocioabæ uriaøæ. Realitatea socialæ a stræzilor særace din apropiere a fost astfel adusæ pe o stradæ principalæ care gæzduia clædiri administrative. liniile roz ale lui Sejla Kameric. Simflul ironiei a fost folosit øi în numeroasele intervenflii ale lui Marc Bijl din cadrul expozifliei. chiar dacæ asta însemna adoptarea unei poziflii arogante din partea noastræ – o aroganflæ strategicæ menitæ a produce anumite rupturi. pe însuøirea spafliului public øi pe apariflia unor reøedinfle „superprivate“ în vecinætatea Zagrebului. Arta practicatæ în Cipru se defineøte. Aø dori sæ le mulflumesc lui Argyro Toumazou. Dar cel mai mare scandal s-a iscat în jurul unui proiect secundar al Leaps of Faith: la o sæptæmînæ dupæ inaugurare. Totuøi. lucrarea lui Anber Onar. Unele dintre propunerile venite din partea artiøtilor antrenau intervenflii potenflial transgresive în spafliul public al Nicosiei. am lucrat la articularea unui eveniment artistic critic care sæ antreneze componentele minuscule ale experienflei cipriote. dîndu-i o turnuræ ironicæ. aparflinînd tatælui ei. Traducere de Alex Moldovan Dan Perjovschi Drawings 58 . În unele cazuri nu am cerut nici o permisiune. Estetica gecekondu a lucrærii nu fæcea decît sæ reproducæ înfæfliøarea locuinflelor coloniøtilor turci care træiesc în særæcie. Cele douæ proiecte ale Minervei Cueva puneau în discuflie tensiunea dintre proiectul nostru expoziflional øi cele douæ municipalitæfli.

The local artistic community reacted in its turns focusing its criticism on the “neocolonial” aspect of the art direction in this biennial ensured by 5 foreign top curators: Hans Ulrich Obrist. o expoziflie retrospectivæ retraseazæ în aripa nouæ a Galeriei Tretiakov acfliunile de grup [ale scenei underground]. Cæci. MOSCOW GRANTS ACCESS TO INTERNATIONAL ART Ami Barak The 1st Moskow Biennale of Contemporary Art. De altminteri. dincolo de avatarurile punerii în practicæ a inifliativei. oraøul este reputat pentru locul pe care îl ocupæ în universul modei øi al curentului tehno. constituie o operafliune abilæ de reabilitare. aøa încît sosise vremea øi pentru o actualizare a artelor vizuale. But one can also see established artists and a considerable Asian presence. the exhibited works and installations were quite convincing. Rosa Martínez and Iara Boubnova. precum øi o prezenflæ asiaticæ majoræ. orientîndu-se spre Vest. în cele din urmæ. Dar am întîlnit øi artiøti cu cotæ. una clasicæ. se bucuræ de un dinamism øi de o energie demne de invidiat. promovarea artei de avangardæ. aflîndu-se deci.scena Moscova deschide porflile artei internaflionale Ami Barak Prima Bienalæ de Artæ Contemporanæ de la Moscova. pentru a consolida astfel situaflia localæ atît la nivel artistic. a place of many social and economical extreme contrasts. everything was bluntly denied and some curators were furious and strongly affirmed that they had never received such censorship orders. The city is otherwise well-known for its leading position in the fashion world and the techno trend. Am putea chiar presupune cæ. sînt mîndri de o istorie underground ce a marcat comunitatea artisticæ prin progresele sale radicale. 59 . Daniel Birnbaum. At the opening press conference journalists started off a vivid debate because they wanted to know whether the 3 taboos – war in Chechnya. which is synonymous with democratic progress and opening. doesn’t forget East however. a dat rezultate bune. One may also presume that in a tense political context and with an international image raising ever growing suspicion. Trebuie precizat dintru început cæ manifestarea a fost susflinutæ øi finanflatæ de autoritæflile naflionale. Pentru mine bienala a fost. De altfel. Because. Joseph Backstein’s protégée – a Russian controversial personality but whose central role on the Russian art scene has never been contested. altfel spus. mai ales moscoviflii. o personalitate controversatæ. øi sub oblæduirea Kremlinului. And it worked rather well. Rosa Martínez øi Iara Boubnova. cea din urmæ învestitæ cu aceastæ misiune de cætre rusul Iosif Backstein. acfliuni colective dintre 1960 øi 2000. but the Far East. turning West. mainly the group actions. care a fost încredinflatæ unui numær de 5 reputafli curatori stræini: Hans Ulrich Obrist. For me the biennial was a classic after all. Dupæ cum se poate bænui. pe cît se pare. ceea ce nu poate sæ nu aminteascæ øi de un trecut nu foarte îndepærtat. dar Orientul extrem. The main exhibition is entitled Dialectics of Hope and the aim is to sum up the emergent international scene through the selection of high profile personalities today. collective between 1960 and 2000. One should bear in mind that the manifestation has been supported and financed by the national authorities. vernisatæ la finele lui ianuarie sub zæpadæ øi la o temperaturæ medie de –17°C. Orientul. Of course. ea s-a vrut o operafliune de propagandæ. cît øi pe piafla de artæ. City Council of Paris. dar al cærei rol central øi preponderent pe scena artisticæ rusæ nu este contestat. so it was high time for an update of the visual arts especially that in this area the Russians and particularly the Moscow citizens are proud of an underground history that has left its marks on the artistic community through its radical progresses and that. care e în sine emblematicæ. de Ministerul Culturii. biserica ortodoxæ øi antisemitismul – fuseseræ explicit impuse de cætre institufliile care au comandat evenimentul. ceea ce s-a putut vedea la fafla locului sub formæ de lucræri øi instalaflii a fost adesea destul de convingætor. emblematic in itself. One can easily think that the Russian capital. 28 January – 28 February The first international biennial in Moscow inaugurated at the end of January under the snow and an average temperature of –17°C has been undoubtedly an extremely important event in the Moscow cultural context. Nicolas Bourriaud. director al Département de l’Art dans la Ville. The leading idea of the biennial is transparent. Sigur cæ ideea a fost aprig dezminflitæ øi chiar a provocat mînia anumitor curatori. the promotion of vanguard art. Dorinfla fæfliøæ a fost aceea de a introduce Moscova în circuitul internaflional al manifestærilor artistice prestigioase øi de amploare. Nicolas Bourriaud. Primæria oraøului Paris. the Ministry of Culture and. a reprezentat færæ îndoialæ un eveniment de o importanflæ greu de neglijat în contextul cultural moscovit. concentrîndu-øi focul criticilor asupra aspectului „neocolonial“ al direcfliei artistice a bienalei. care au pretins sus øi tare cæ nu primiseræ astfel de ordine de cenzuræ. obviously with the kind permission of the Kremlin. The overt intention was to introduce Moscow in the international circuit of the large and prestigious art events and thus reinforce the local situation both on the art market and the artistic scene. consideratæ ca sinonimæ cu progresul democratic øi deschiderea. As one may well suspect. Ideea centralæ a acestei bienale e transparentæ. iar intenflia este aceea de a face bilanflul scenei internaflionale emergente prin selecflionarea unor personalitæfli de mare vizibilitate astæzi. în ciuda contrastelor sociale øi economice. E uøor de crezut cæ. Orthodox Church and anti-Semitism – have been explicitly imposed or not by the institutions that had commissioned the event. the event was intended as a propaganda operation reminding of recent history. Comunitatea artisticæ localæ a reacflionat la rîndul sæu. AMI BARAK este critic de artæ øi curator. beyond the avatars of putting into practice such an initiative. într-un context politic tensionat øi cu o imagine internaflionalæ care dæ naøtere la tot mai multe suspiciuni. De altfel. O simplæ vizitæ în capitala fostului imperiu sovietic e de ajuns pentru a constata cæ metropola. mai ales cæ øi în acest domeniu ruøii. A simple visit in the capital of the former Soviet empire is enough to notice that the metropolis. is retraced in a retrospective exhibition in the new wing of the Tretiakov Gallery. Titlul expozifliei centrale este Dialectica speranflei. Daniel Birnbaum. deoarece jurnaliøtii au dorit sæ øtie dacæ cele 3 tabuuri – ræzboiul din Cecenia. 28 ianuarie – 28 februarie Prima bienalæ internaflionalæ de la Moscova. seems like an astute image clearing operation. by the way. enjoys an enviable dynamism and energy flow. Chiar m-am amuzat în a face statistici numærînd cîte dintre piese mi se pæreau reuøite øi foarte curînd am ajuns la mai mult de jumætate din cele vreo cincizeci de lucræri expuse. capitala rusæ nu uitæ totuøi Estul. I even had fun in compiling statistics by counting the number of pieces that I found AMI BARAK is an art critic and curator. director of the Département de ls’Art dans la Ville. de altfel. cu prilejul conferinflei de presæ inaugurale s-a iscat o întreagæ polemicæ. Ceea ce.

de aceastæ datæ sediu al manifestærii. of the astute Italian Micol Assael. magnificul film Point of Departure al olandezilor zburætori de Rijke/de Rooij. mereu tînærul Christian Boltanski. douæ proiecflii video ale tînærului øi promiflætorului artist german Clemens von Wedemeyer. 2004). a instalat pe acoperiøul impresionantului Muzeu Lenin. cu o instalaflie magnificæ într-o anexæ a Muzeului de Arhitecturæ – un omagiu bunicilor sæi emigrafli de la Odessa –. which is subject for a lot of rumor lately as under their “destroy” image they proved to be remarkably talented artists. of the Swede Johanna Billing. nearby the Kremlin and the Red Square. o instalaflie eolianæ ce furniza electricitatea pentru camerele de supraveghere ræspîndite în interiorul clædirii. toate acestea prezentate la Muzeul de Arhitecturæ „A. Tino Sehgal. a wind pump that produced electricity for the surveillance cameras inside the building. all of these have been presented at the Museum of Architecture. dupæ litera cuvîntului [après la lettre]. and. ale inspiratei italience Micol Assael. am apreciat în mod deosebit lucrærile lui Boris Achour øi ale lui Saadane Afif. ambii venifli din Franfla. cu un video de o stranietate neliniøtitoare potrivindu-se de minune contextului. a tribute to his grandparents. pe foarte tinerii americano-japonezi.Nu mæ pot abfline de la a le prezenta pe scurt. It’s easy to imagine that if the wind stopped or was too slow the machine would stop and so would the surveillance system. ale tînærului german Michael Beutler. minunatul film de Yang Fudong Seven Intellectuals in Bamboo Forest. despre care se vorbeøte mult astæzi deoarece sub înfæfliøarea lor destroy dau dovadæ de veleitæfli artistice remarcabile. pe Tino Sehgal. de la Sydney la Berlin. for example had installed on the roof of the impressive Lenin Museum. consisting of loden coats hung in an attic like space. ce pune în scenæ o cîntæreaflæ germanæ de operæ øi biografia ei emoflionantæ. 2004 60 . un sit absolut singular. øi azi la fel de uluitoare. Traducere de Izabella Badiu uccessful and it turned out that more than half of them complied with my taste out of the fifty works in all. one of the most engaging personalities of the international art scene who was one again successful with his custodian-actors playing their part in Russian. care este prezentat azi peste tot în lume. Part 2 which is now presented all over the world. of the young German Michael Beutler with his single machines. o foarte frumoasæ instalaflie a portughezului Vasco Araujo. trecînd prin Pontevedra. the well known Mélik Ohanian who had been seen last year at every single biennial from Sydney to Berlin and Pontevedra with a very intelligent work. pe cele ale suedezei Johanna Billing. the very young American-Japanese. last but not least. ale grupului austriac Gelatin. glaciation for this premature springtime of contemporary art in Moscow. but presented in a poetic manner. haunted by ghosts. În vreme ce la Muzeul Lenin. pe deja binecunoscutul Mélik Ohanian. instalaflie fæcutæ din pardesie gen loden agæflate într-un spafliu aducînd a pod øi care fuseseræ udate øi apoi îngheflaseræ. I cannot help myself in presenting them briefly. Translated by Izabella Badiu Konstantin Khudyakov Antropology. pentru o primævaræ prematuræ [avant terme] a artei contemporane la Moscova. O mai veche instalaflie a lui Jeremy Deller (premiul Turner. the headquarters of the event. bunæoaræ. E uøor de imaginat cæ în cazul în care vîntul ar fi fost slab sau inexistent. despre contextul social øi politic al sectelor din Statele Unite. of the Austrian group Gelatin. At the Lenin Museum. în fine. I appreciated the works of Boris Achour and Saadane Afif both from France. The young Bulgarian Ivan Moudov. ale grupului rus Blue Soup. the always young Christian Boltansky with a great installation in one of the Museum of architecture annexes. inifliativa læudabilæ a polonezilor Pawel Althamer øi Artur Zmijewski. aparatele s-ar fi oprit din funcflionare øi deci supravegherea ar fi încetat. dar tratat în cheie poeticæ. Glaciafliune. bîntuit de fantome øi situat la poalele Kremlinului øi ale Pieflei Roøii. dar nu în cele din urmæ. care a fost prezent anul trecut la toate bienalele. cu o operæ de mare inteligenflæ. a very beautiful installation by the Portuguese Vasco Araujo. cu ale sale maøini celibatare. immigrants from Odessa. presenting a German opera singer with her touching biography. care a impresionat încæ o datæ cu ai sæi paznici-actori ce îøi declamau de data aceasta rolul în limba rusæ. of the Russian group Blue Soup with their disquietingly strange video. Øciusev“. impregnat de istorie (istorii). two connected videos by the young and very promising German artist Clemens von Wedemeyer. Tînærul bulgar Ivan Mudov. the noteworthy initiative of the Polish Pawel Althamer and Artur Zmijewski. which had been wet and frozen. the fine film by Yang Fudong Seven Intellectuals in Bamboo Forest. Part 2. an incomparable site full of history(ies). An previous installation by Jeremy Deller (Turner Prize 2004) just as astonishing about the social and political context of the sects in the US. V. the great film Point of Departure by the flying Dutch de Rijke/de Rooij. Literally. prints on canvas. una dintre personalitæflile cele mai îndrægite pe scena internaflionalæ.

scena Santiago Sierra Spraying of Polyurethane over 18 People. 2002. installation view. photo: Valery Nistratov Oleg Kulik Starz 61 .

nimic.a. Kagarlitsky however perceived the biennial as a propaganda action of Putin’s bureaucrats. ca øi tradiflia øi miøcarea cæreia îi aparfline n-au fost menflionate nici în catalogul bienalei. Ei pot sæ dea douæ milioane de dolari pentru o bienalæ. Proiectul creat de curatori includea 40 de artiøti tineri øi consta în „prezentarea lucrærilor tinerilor artiøti“ – artiøti destul de buni. However. aceastæ bienalæ n-a fost lipsitæ doar de dialogul cu Kagarliflki. He made clear his distance to the biennial also because of solidarity with me because. tocmai de aceea a øi avut loc bienala la sfîrøitul lunii ianuarie – în cea VASILE ERNU este doctorand în filosofie. None of the curators has met Kagarlitsky and he wasn’t even invited to the biennial. Kagarlitsky has published an open letter making clear that he doesn’t want to be associated with this event. øi în cea mai mare parte doar declarativ. nor the tradition and movement he belongs to haven’t been mentioned in the biennial catalog or the press materials. and mostly at declaration level. Iar dacæ le-au citit.Prima bienalæ moscovitæ – oglinda reformelor liberale ruse Interviu cu Viktor Misiano realizat de Vasile Ernu Vasile Ernu ¬ Øtim cæ afli fost unul dintre inifliatorii de bazæ ai Bienalei de Artæ Contemporanæ de la Moscova. pentru prima data politica neoliberalæ s-a extins øi asupra vieflii comunitæflii artistice. it would be entitled “The first Moscow biennial is the mirror of the Russian liberal reforms”. El s-a dezis de bienalæ øi din solidaritate cu mine. a few months before the opening. Probabil. And if they read them. fiindcæ cu cîteva luni înainte de deschiderea expozifliei Kagarliflki a publicat o scrisoare deschisæ în care s-a dezis public de orice legæturæ cu acest eveniment. ci – cum s-a putut vedea – a fost total lipsitæ de idei øi problematicæ. initially the biennial theme had for a starting point Boris Kagarlitsky’s book.m. un simulacru ideologic.. with a significant title – Dialectics of Hope (also the title of a famous book by the sociologist Boris Kagarlitsky 1). din inifliativa coordonatorului bienalei. The event was accompanied by any intellectual panels. Thus. conferinfle etc.D. care a purtat un nume semnificativ – Dialectica speranflei (de altfel. Produsul ideologiei vulgar-liberale constæ în mizarea de cætre cinovnicii [birocraflii] culturali pe evenimente mari. stil festivaluri. Astfel. they couldn’t believe that the author is able to behave in a real life according to his written ideas. ¬ You once stated that if you were to write a review on the biennial. Apropo. a editærii revistelor teoretice. Însæ dialogul cu ideile acestui gînditor øi activist. dar Kagarliflki a fæcut acest gest øi din solidaritate cu acei mulfli pictori øi intelectuali care au declarat în acea scrisoare deschisæ pe care au publicat-o cæ bienala s-a transformat exclusiv într-o armæ de luptæ pentru putere øi corupflie. At what extent the biennial theme and platform have been reflected in its separate shows? Viktor Misiano √ Indeed. fiindcæ în timpul intrigilor ministeriale. 62 . în catalogul expozifliei n-au mai fost alte texte în afaræ de textele de prezentare scurte øi sumbre. an ideological simulacrum with no connection whatsoever to the critical contemporary discourses. iar la bienalæ el nici mæcar n-a fost invitat. lipsite de orice politicæ sau program de acfliune din domeniul artei contemporane. The project conceived by the curators included 40 young artists and consisted in the “presentation of young artists’ work” – fairly good artists but this wasn’t a conceptual show or an exhibition with an issue. neither the dialog with this thinker’s and activist’s ideas.. The biennial organizers have connected the event to Kagarlitsky’s name because he is one of the most known Russian intellectuals in the Western world but they haven’t read his books and had no idea that he was the upholder of Left-wing critical ideology. the festival kind. În ce mæsuræ tema. nu era o expoziflie problematizantæ. nici în materialele ei de presæ. Inifliativa bienalei la Moscova a fost prima acfliune postsovieticæ de recunoaøtere a existenflei artei contemporane din partea noii puteri. ce vrefli sæ spunefli prin aceasta? √ Ideologia liberalæ – în versiunea ei cea mai vulgaræ – determinæ deja de cincisprezece ani dezvoltarea socialæ a Rusiei. manager cultural independent. Organizatorii bienalei au legat numele lui Kagarliflki de acest eveniment deoarece Kagarliflki e unul dintre cei mai cunoscufli intelectuali ruøi în Occident. tema bienalei a pornit de la cartea lui Boris Kagarliflki. student in philosophy. titlul unei cærfli celebre a sociologului Boris Kagarliflki1). Ce înflelegefli. ea s-ar numi „Prima bienalæ moscovitæ este oglinda reformelor liberale ruse“. Nothing. acest eveniment n-a fost susflinut de nici o manifestare intelectualæ. Probably because. Altfel spus. Cu Kagarliflki nu s-a întîlnit nimeni dintre curatorii expozifliei. eu am fost izgonit din grupul curatorilor. Miøcarea lui Putin a corectat doar parflial. THE FIRST MOSCOW BIENNIAL – THE MIRROR OF THE RUSSIAN LIBERAL REFORMS Viktor Misiano interviewed by Vasile Ernu Vasile Ernu ¬ We know that you have been one of the main initiators of the Contemporary Art Biennial in Moscow. the biennial couldn’t have been a cultural and intellectual event because the intellectuals boycotted it. publicaflii. dar aceasta nu era o expoziflie conceptualæ. lacking any policy or action program in the contemporary art field.. This is why in the catalog there were no other texts beside the brief and a bit confused introduction signed by the all members of the curatorial team. The Moscow biennial initiative has been the first post-Soviet action of contemporary art recognition by the new power. De aceea. conferences. any publications.. The product of vulgar-liberal ideology consists of betting on large-scale events. bienala n-a putut fi un eveniment cultural øi intelectual øi fiindcæ intelectualii au boicotat-o. nu le-a venit sæ creadæ cæ autorul lor se poate comporta øi în viafla cotidianæ conform ideilor sale scrise. a publicærii cærflilor ø. on the initiative of the biennial coordinator – Joseph Backstein – I was excluded from the curators’ team. dar nu væd necesitatea creærii unui program de susflinere a proiectelor øi a cælætoriilor pictorilor. What to you mean by that? √ Liberal ideology – in its most vulgar version – determines already the fifteen years the development of Russian society. They can put up 2 million $ for a biennial but cannot VASILE ERNU is Ph. a lui Iosif Backstein. dar ei nu citiseræ cærflile lui øi habar n-aveau cæ este adeptul unei ideologii critice de stînga. etc.. ¬ Afirmafli undeva cæ dacæ afli scrie o recenzie despre bienalæ. not even in the project itself. Putin’s movement has corrected only partially. radicalismul neoliberal al „tinerilor reformatori“ din timpul lui Elflîn. In other words. freelance cultural manager. Kagarliflki însæ a væzut în bienala aceasta o acfliune de propagandæ a birocraflilor lui Putin.d. într-adevær. this biennial was not only lacking the dialog with Kagarlitsky but also – as it could be seen – the dialog with some ideas and issues. færæ nici o legæturæ cu discursurile critice contemporane. a achizifliilor pentru muzee. But Kagarlitsky has also made this gesture out of solidarity with the many artists and intellectuals who have declared in the open letter that the biennial has been turned exclusively into a weapon in the fight for power and corruption. platforma bienalei a fost reflectatæ în expozifliile din cadrul ei? Viktor Misiano √Iniflial. for the first time the neo-liberal politics has extended over the artistic community. during the intrigues at the Ministry. nici în proiectul propriu-zis. the neo-liberal radicalism of the “young reformers” from the Yeltsin period.

În sfîrøit. after chasing away the only Russian curator. Proiectul ei. Instaurînd un regim autoritar de esenflæ liberalæ. un forum artistic de mari dimensiuni nu încununeazæ o infrastructuræ artisticæ reformatæ. Speaking of democracy: in Russia. proprietarul IUKOS-ului. They invited a legion of western curators instead (Iara Boubnova alone comes from Eastern Europe) and. Dupæ înlæturarea mea din grupul de curatori. They didn’t even take into consideration the hypothesis that nobody in this world needed one more biennial and that for a few years already there have been discussions about the need for a new model of international artistic event. nu s-a luat în considerare probabilitatea faptului cæ ea va fi øi væzutæ de oameni. the biennial organizers. It presented exclusively the exhibitions of young artists – the last thing to interest the public in a country where nobody still knows what this contemporary art is about. în acelaøi timp. alongside with the Russian cultural tradition. Înfæptuind reformele. Finally. s-a transformat într-un mod de a monopoliza puterea în mîinile unui anumit grup de artiøti. The same thing happened to the biennial: it has been created only to be there. Nu degeaba „tinerii reformatori“ ai lui Elflîn au fost învinuifli de rusofobie: tot astfel øi organizatorii bienalei. Here starts the whole story of the intestine war between oligarchs and the story of their fight with the presi- 63 . conceperea sau despre formatul evenimentului: nu puteau sæ înfleleagæ cæ nu existæ nici o formulæ durabilæ în acest caz. Antidemocraflia liberalilor. driven by their will of self-colonization. în forma în care a fost fæcutæ ea în general. ci pur øi simplu ofiflerii serviciilor secrete care au ajuns la putere au vrut sæ-l lipseascæ pe businessmanul de succes de influenfla politicæ øi de imensa lui avere. În Rusia øi acum se obiønuieøte sæ se confunde democraflia cu valorile liberale. Acelaøi lucru s-a întîmplat øi în cazul bienalei – ea a fost creatæ doar ca sæ fie. øi încæ în cel mai nepotrivit moment din punct de vedere climateric. it lasted only for a month. pot sæ le sugereze un nou format local al acfliunii. întemeiat øi novator. miza lor pe autoritarism au impus activitæflii lor mecanismele unei puteri de clan mafiot. whereas their presence would have been natural if we think of Russia’s geopolitical position and cultural history. ci se prezintæ în locul ei. They ignored that the present Russian context in its specifics. The organizers forbade any kind of discussion about the model. iar populafliei i-au dat de înfleles cæ nu trebuie sæ ia parte în nici un fel la viafla politicæ a flærii. øi pe anul în curs. pregætit împreunæ cu Evelyne Jouanno. plus in the worst possible period in terms of weather. Apropo de democraflie. still today. De aici porneøte toatæ povestea ræzboiului interior al oligarhilor øi povestea ræzboiului lor cu preøedintele. acesta fiind øi motivul nereuøitelor lor. a urmat izgonirea unuia dintre cei mai importanfli curatori øi critici din programul paralel al unui proiect paralel – Olesia Turkina. the new Russian liberals2 considered that in this way they automatically establish democracy. the concept or the format of the event: they couldn’t understand that there is no durable formula in this case. have copied foolishly what they thought to be a “western biennial”. hence their failures. publication of theoretical journals. puflinilor vizitatori rætæcifli la aceastæ expoziflie organizatorii nu le-au oferit nimic ce le-ar fi putut veni în ajutor pentru a înflelege mai bine exponatele – nici consultanfli. not at all for some cultural or educational purpose. Fiind deschisæ într-o flaræ imensæ. Instating an authoritative regime of liberal inspiration. fiind mînafli de voinfla de autocolonializare.Pawel Althamer Quadriga mai nepotrivitæ perioadæ a anului –. umple cu sine lipsa ei. Astfel. færæ a lua în calcul realitæflile ruseøti. termen ce-i aparfline lui Dimitri Furman. pentru cæ asta le-a permis s-o umfle cu bani din bugetul ministerial pentru doi ani – øi din anul trecut. Judecarea øi condamnarea lui Hodorkovski. dacæ luæm în considerare situaflia geopoliticæ a Rusiei. Nobody took into account the probability that people would actually see the exhibition. A large artistic forum doesn’t stand for a reformed artistic infrastructure but takes its place abusively. If the most appropriate expression to describe post-Soviet Russian political system is the “imitative democracy” – the term belongs to Dimitry Furman –. almost all of the two-year budget provision for contemporary art development has been transferred to this sole event. a cæror prezenflæ ar fi fost normalæ øi fireascæ. dreptul sæ neglijeze øi sæ respingæ institufliile democratice. dupæ ce l-au gonit pe unicul curator rus. Exact aøa a fost fæcutæ øi bienala moscovitæ. Nici n-au vrut sæ ia în seamæ ipoteza cæ nimænui de pe lumea aceasta nu-i mai trebuie o altæ bienalæ øi cæ deja de cîfliva ani se discutæ despre necesitatea unui nou model de eveniment artistic internaflional. n-a avut nici motivaflie ideologicæ. The liberal anti-democracy and the authoritarianism have imposed the mechanisms of a mafia clan power. i-au îndepærtat øi pe ceilalfli curatori neoccidentali. The Moscow biennial has been made on the same pattern. In this way. the few visitors lost in the biennial were not offered by the organizers anything that could have helped them to better understand the works – no consultants. well-grounded and innovative. nici politicæ. pur øi simplu. deøi avea propriul buget. Cum sæ le vinæ lor în cap ideea cæ contextul rusesc actual. Aøa øi-n artæ. i-a speriat pe organizatori prin fap- see the need for artists projects support program and artists residences abroad. It is not for nothing that Yeltsin’s “young reformers” have been accused of Russophobia: similarly. no guided tours. În acest mod. ea a flinut doar o lunæ. they also avoided to invite some other non-western curators. specificul lui. Located in a huge country. ca øi specificul tradifliei culturale ruseøti. books and so on. The main reproach of the critics against the liberal reforms in Russia consist in the fact that they represent the blind carbon copy of western recipes that don’t take into account the Russian realities. ceea ce le dædea. which would give them in the same time the right to neglect and reject democratic institutions. they have offered a purely decorative status to the democratic institutions and led the population to believe that it has no part to play in the country’s political life. Implementing reforms. No curator from the ex-USSR or the Eastern countries was admitted. Øi dacæ cea mai exactæ formulæ a sistemului politic din Rusia postsovieticæ e „democraflia imitativæ“. crearea unei noi instituflii de cætre stat. Ei au invitat o legiune de curatori occidentali (doar Iara Boubnova fiind din Europa de Est) øi. so the biennial inside this system adopted the same imitation pattern. for sustaining acquisitions in museums. n-a fost primit nici un curator din flærile fostei Uniuni Sovietice sau din Est. nici mæcar cele mai elementare texte explicative pentru operele puflin inteligibile pentru ei. Organizatorii au interzis orice fel de discuflii despre organizarea. Yeltsin shooting the Parliament with the tanks is a more than convincing demonstration in this respect. the biennial took place at the end of January – the worst time of the year – precisely because that enabled them to pump into it money from the ministry budget for two years – the previous year and the current year. curator parizian. bienala. can suggest a new local format for their action. Ea a prezentat exclusiv expozifliile tinerilor artiøti – ultimul lucru care ar fi interesat publicul dintr-o flaræ în care nu s-au mai væzut expoziflii de artæ contemporanæ. astfel øi bienala din interiorul acestui sistem s-a mulat pe-un sistem tipic de imitaflie. deøi acestea sînt douæ nofliuni politice diferite. Aøa cum a fost creatæ aceastæ bienalæ. Principalul reproø al criticilor la adresa reformelor liberale din Rusia constæ în faptul cæ ele reprezintæ copieri oarbe dupæ refletele occidentale. people mistake democracy for the liberal values although they are two different political notions. Marginalizarea parlamentului de cætre Elflîn e o demonstraflie mai mult decît convingætoare în acest sens. not even the elementary explicative texts for less intelligible works. noii liberali ruøi2 considerau cæ prin aceasta ei instaureazæ automat democraflia. aproape tot bugetul prevæzut pentru dezvoltarea artei contemporane pentru doi ani a fost værsat într-o singuræ manifestare. au copiat prosteøte ceea ce-øi imaginau cæ e o „bienalæ occidentalæ“. ei le-au oferit institufliilor democratice doar un statut decorativ. By the way. în nici un caz pentru a juca vreun rol cultural sau educativ.

Anyway. ¬ Important personalities were invited such as I. Reînviind ritualurile sovietice. by the end of the biennial they were congratulating each other and granting medals to themselves. Aceøti artiøti au avut cea mai activæ participare posibilæ la intrigile din jurul bienalei – au semnat plîngeri la Ministerul Culturii øi i-au susflinut activ øi fæfliø pe organizatori în lupta lor cu societatea democratæ. although Olesia Turkina’s (one of the best internationally ranked Russian curators) project has been taken out of the parallel program of the biennial. ei trebuie sæ acflioneze ca niøte businessmeni. Cît despre latura comercialæ a bienalei. ci comerciali“. one has to admit that the country’s cultural administration cannot understand the difference between profit and nonprofit and this is yet another consequence of the vulgar Russian interpretation of the neo-liberal ideas. C. Bienala de la Moscova prezintæ. have dissolved the Advisory Council – the only society control body. there was space enough 64 . Kabakov. it would have competed with the initial project. the biennial. had to refuse to participate in the biennial programs. the biennial has been prepared as a promotion action for the Russian art market. especially on the press – they have been told that in the case of a sustained criticism of the first Moscow biennial a second biennial might not be organized. direct allusion to the imitative nature of the new Russian political and cultural institutions. Drept mulflumire. Însæ cea mai claræ legæturæ dintre bienalæ øi comerfl a fost expoziflia organizatæ de cei mai vîndufli pictori ruøi actuali. La fel øi în cazul bienalei. liberalii au impus ca opinie generalæ ideea cæ orice criticæ a reformelor actuale înseamnæ o susflinere a Partidului Comunist øi o reacflie nostalgicæ în legæturæ cu trecutul sovietic. o caracteristicæ deja simptomaticæ pentru noua epocæ a lui Putin. care funcfliona pe lîngæ Ministerul Culturii. Ecaterina Degoty face o apreciere interesantæ: „Oficialii de astæzi nu sînt politici. unicul organ de control. in order to acquire total control. On the contrary. epocæ nu atît a „tinerilor reformatori“ øi a oligarhilor aventuriøti. has turned into a means to monopolize power in the hands of a certain group. Organizatorii s-au speriat de un scandal general øi au fæcut presiuni directe asupra liderilor de opinie. Academia de Arte a împærflit curatorilor øi organizatorilor bienalei ordine. ¬ S-au adus nume grele precum I. When implementing all their unpopular reforms. el ar fi concurat categoric proiectul de bazæ. un proiect susflinut de programe paralele haotice øi foarte amestecate din punct de vedere calitativ –. The same happened to the biennial.. cinovnicii au desfiinflat Consiliul Experflilor. Aceastæ colecflie de nume celebre nu e o tendinflæ de a comercializa un astfel de eveniment. the organizers would have been unable to value them. they don’t care about the scission within the artistic community triggered by the biennial. And one more analogy. Finally. C. although had its own budget scared the organizers with its too qualitative and too international participation. dent. Organizatorii bienalei se simt în imposibilitatea de a fi pedepsifli: pe ei nu-i deranjeazæ în nici un fel faptul cæ în legæturæ cu bienala au avut loc scandaluri murdare. iar în domeniul culturii – ca producætori. etc. a project sustained by chaotic parallel programs and of variable quality – was closer indeed to a festival model than to a biennial. a Parisian curator. the owner of YUKOS. whereas in the field of culture – as producers. the liberals have imposed the common opinion that any criticism of the present reforms meant support to the Communist Party and a nostalgic reaction to the Soviet past. It is symptomatic that. Isn’t this collection of famous names a tendency toward commercialization of the event. bienala a fost pregætitæ sæ fie un sector pentru piafla artisticæ ruseascæ. pentru a-øi dezlega total mîinile. agents of the market. toate astea sînt. la sfîrøitul bienalei ei s-au felicitat între ei øi øi-au dat singuri medalii. Ecaterina Degoty makes an interesting remark: “today the officials are not politicians but merchants”. de a-l transforma din bienalæ în festival? Pætrunderea în „lumea bunæ“ n-ar trebui sæ aibæ un caracter intelectual øi sæ nu fie un simplu schimb de mærfuri? √ Ce s-a putut vedea la Moscova – nu mare ca dimensiuni øi avînd la bazæ un proiect slab din punctul de vedere al concepfliei. Ei øi-au intitulat expoziflia lor – færæ nici un fel de falsæ modestie – STARZ [Staruri]. Ei au fost speriafli øi de semnificaflia politicæ evidentæ a proiectului – se numea Camuflaj. the organizers. fæcînd o aluzie directæ la natura imitativæ a noilor instituflii politice øi culturale ruseøti. in the case of the Moscow biennial. În fine. Øi încæ o analogie.tul cæ s-a dovedit a fi prea calitativ øi prea internaflional în ce priveøte participarea. After my being expelled from the curator team.. Ecaterina Degoty is perfectly right in this respect. curatorii le-au oferit cea mai bunæ salæ de expoziflii din Moscova. Thus. nu-i intereseazæ sciziunea societæflii artistice petrecutæ datoritæ bienalei. Viola. the unique professional art institution in Moscow. Sæ refuze participarea la bienalæ a fost nevoit pînæ øi Centrul de Stat pentru Arte Contemporane. cît una a stabilizærii birocrafliei. Oleg Kulik øi grupul AES. comunitatea moscovitæ a fost øocatæ. The organizers feel that they cannot be punished: they are not in the least bothered by the dirty scandals that surrounded the biennial.. that was functioning within the Ministry of Culture. punînd mîna pe banii plætitorilor de impozite. As for the commercial side of the event. De aceea nu au fost importante starurile occidentale – au fost puflini dintre aceøtia. deøi proiectul Olesiei Turkina – unul dintre curatorii ruøi cei mai bine cotafli internaflional – a fost scos din programul paralel al bienalei.. B. Evident cæ øi ei au fost decorafli cu ordine din partea Academiei de Arte. unde ei øi-au aranjat cum au vrut propriile lucræri pe patru etaje ale clædirii. Initially. nici organizatorii nu i-ar fi putut valorifica. în sfîrøit. Even the State Center for Contemporary Art. unica organizaflie de acest fel din Moscova. mai aproape de un festival decît de o bienalæ. care a fæcut un proiect mare de promovare a artiøtilor sæi. Boltansky. Caracteristic e cæ. Pe parcursul tuturor reformelor lor nepopulare. aici s-a gæsit totuøi loc pentru curatorul galeriei particulare Marat Ghelman. The organizers were afraid of a generalized scandal and made direct pressure on the opinion leaders. în special asupra presei – lor li s-a spus cæ în cazul unei critici susflinute a primei bienale moscovite s-ar putea sæ nu mai fie organizatæ o a doua bienalæ. Ecaterina Degoty are absolutæ dreptate în acest sens. Seeing the exhibition.. Vizionînd expoziflia. nor do they care about the public opinion that saw the biennial as a total disaster. Iniflial. the Academy of Fine Arts conferred the curators and the organizers honors and decorations. Putin’s servants consider that once they get the taxpayers’ money they have to act as businessmen. It was just that the secret service officers who have reached the power wanted to take away the successful businessman’s political influence and huge fortune. the Moscow biennial is marked by a symptomatic feature of the new Putin era. This is why the western stars were not important – few of them came and their presence was insignificant. Boltanski etc. They were also scared by the obvious political meaning of the project called Camouflage. øi în cazul Bienalei de la Moscova organizatorii au avut ca argument principal în sprijinul necesitæflii organizærii acestui eveniment faptul cæ el va stimula piafla de desfacere. The trial and condemnation of Hodorkovsky. iar prezenfla lor a fost neînsemnatæ. the organizers had for main argument in favor of the need to organize the event the fact that it would stimulate the retail market. prepared together with Evelyne Jouanno. Eventually.. Astfel. trebuie sæ recunoaøtem cæ administraflia culturalæ a flærii în genere nu poate înflelege deosebirea dintre profit øi nonprofit – øi asta e o altæ urmare a vulgarei interpretæri ruseøti a ideilor neoliberale. Her project. Viola. the Moscow community was shocked.. The same happens in art. Kabakov. Reviving the Soviet rituals. toward its transformation into a festival instead of a biennial? Shouldn’t the début in the “elite circles” be of an intellectual kind rather than be a mere exchange of merchandise? √ What one could see in Moscow – not very large in dimensions and with a poor underlying project as far as conception was concerned. the creation of a new institution by the state.. Dimpotrivæ. care reînvie tradifliile nomenclaturii sovietice. Cinovnicii lui Putin consideræ cæ. didn’t have an ideological or political motivation. Apoi. B. nu-i intereseazæ nici cæ opinia publicæ a privit bienala ca pe un dezastru total. într-adevær. agenfli ai pieflei. a time less of the “young reformers” and the adventurer oligarchs and more of the stabilization of bureaucracy reviving the tradition of Soviet nomenclature. Olesia Turkina – one of the most important Russian curators and critics – has been chased away from the program of a parallel project.

no blame was put on the organizers. And all the more so as Obrist who participated in the conference became the curator of the biennial and that this book could have been the last Szeeman’s publication! But no. Considering the quality of the show – rooms in a poor shape. As a reward. no labels or explanatory texts. A lot of public gathered and during the debate no political slogan was uttered. just like in the dark Stalinist times. But the clearest relation between the biennial and the trade was the exhibition organized by the best selling Russian artists of the day. Obviously. nu aræta de nici mæcar jumætate de milion. bad translations. ¬ Iara Boubnova. no direct criticism was launched against the biennial. afirma cæ ei (curatorii) nu au øtiut termenii de desfæøurare øi nici bugetul bienalei. What is it really? √ Anti-intellectualism is an important component of the official postcommunist Russian ideology. video technique not functioning. The book was launched in the anti-biennial program organized by the democrat society. la proteste publice ale elitei creative locale. Dupæ calitatea expozifliei – încæperi nereparate. dar din ce am væzut în cadrul expozifliei n-a existat nimic ce-ar fi putut sugera cæ curatorii au avut mæcar o micæ idee despre ce vor sæ facæ. la înjosirea publicæ a colegilor care au fæcut mult pentru dezvoltarea scenei locale. one of the curators. de lipsæ de organizare. The liberal press has started a campaign against the idea of intelligentsia as a social and cultural phenomenon. René Block. luminare necorespunzætoare. disorganization. now a federal agent of culture. The modest exhibition of the 40 young artists for which the ministry supposedly spent the 2 million $ didn’t even look like half a million. However. and lack of transparency? √ The fact that things about money were unclear was obvious to any visitor of the biennial. to the public protest of the local creative elite. în aceastæ situaflie concretæ. Expoziflia celor 40 de tineri artiøti. mæcar reacflii în legæturæ cu faptul cæ proiectul la care ei au luat parte a dus la dezbinarea artiøtilor. Mikhail Shvidkoy. nivelul traducerilor textelor din computer øi multe alte nereguli vizibile cu ochiul liber –. pofli eøua sæ-fli realizezi intenfliile pînæ la capæt. pentru care ministerul ar fi cheltuit douæ milioane de dolari. the organizers refused to publish the transcript of the conference. ¬ Another important moment of the biennial is the one you call “antiintellectual”. Oleg Kulik and AES group. the moral obligations of the curator and of the artists with regard to the project they are involved in. de lipsæ de transparenflæ? √ Faptul cæ la bienalæ apele erau tulburi în legæturæ cu banii l-a putut observa oricine a vizitat-o. Only the purely professional aspects were tackled – the role of the curators. hosts two daily shows on TV – if you switch the channel you can see him again singing and dancing side by side with pop starlets. As if Russia had some other kind of intellectual tradition! Mass culture was implanted in Russia as Marxism-Leninism in the Soviet times. sînt toate motivele sæ se vorbeascæ despre un management neprofesionist øi de un haos organizaflional. the publication was forbidden: the bureaucrats got scared by the bold and free ideas that were expressed. But all this does not explain the main issue: the inconsistency of the project. care s-a întîmplat la Moscova. lipsa explicafliilor øi a etichetelor. they also got decorations from the Academy of Fine Arts. Till recent time Minister of Culture. Din pricina prostului management. one can fail to achieve one’s intentions but of what I’ve seen in the exhibition nothing suggested that the curators had the least idea about what they want to do. the new power started to dismantle the intellectual infrastructure.scena ¬ Iara Boubnova. Robert Storr. and many other visible irregularities – one has all the reasons in the world to say that the management was unprofessional and the organization chaotic. One is entitled to expect from the curators – if this profession has an intellectual and ethical status – in this particular situation not only allusions to the bad management but also if not explanations at least reactions to the fact that their project has led to the split in the artists’ community. Se poate vorbi de un haos. we succeed to publish the book thanks for support – it is so symptomatic! – of the Fund created to promote Soviet underground art heritage. Francesco Bonami and Hans Ulrich Obrist. ci øi. Despite the obligation to do so. 2004 65 . una din curatoarele bienalei. noi avem dreptul sæ aøteptæm nu doar aluzii la munca lipsitæ de calitate a managerilor. Dar toate astea nu læmuresc principalul: inconsistenfla proiectului. They had the most active participation in the intrigues around the biennial – they were running throughout the ministry offices with dirty reports and actively and openly supported the organizers in their fight against the democratic society. Because of the bad management. the intellectual meaning of the exhibition projects. But to talk about such things in the context of the first Moscow biennial seeming to be political challenge. they entitled their show STARZ. said that the curators had no idea about the budget or the steps in the development of the biennial. to the public humiliation of the colleagues who had done so much for the development of the local art scene. De la curatori – dacæ aceastæ profesie are statut intelectual øi etic –. As they came to power after the democratic wave supported by the intellectual elite. Without modesty. bad lighting. tehnica video nefuncflionalæ. By the way. for the Marat Guelman private gallery who put up a large project to promote its own artists. the curators offered them the best exhibition hall in Moscow where they set up their own works on the four floors of the building. so contrary to the imitative model that had to be put into practice. Can we speak of chaos. dacæ nu læmuriri. Vassily Tzagalov From the project Roaving Bullet. the first step in the organization of the international biennial in Moscow was the conference where the idea was debated by the most representative international specialists – people such as Harald Szeeman.

declined the honor. De fapt. The signs of the scission have appeared long ago but the painters chose to part now when many couldn’t resist the temptation of official state art. the Venice biennial two years ago has been known precisely for this reason and Francesco Bonami upheld the idea with serious arguments. Luînd puterea dupæ valul de susflinere a democrafliei de cætre miøcarea intelighenfliei. Besides. And Charles Esche. S-a adunat foarte multæ lume. capital of modernism in the 20th century. organizatæ de societatea democratæ. În ce constæ acest moment. we witness the end of the ’90s paradigm – a time when art cultivated the supremacy of the gesture. (I’ve seen a lot of this kind of art at the last Venice biennial). Dar asta e øi problema. despre obligafliiile morale ale curatorului øi ale artiøtilor în legæturæ cu proiectul propus. It could be justified by the project! This can be natural especially in the case of a first biennial. Asta poate pærea destul de natural. la care ei iau parte. cæ aici n-a existat nici un proiect serios! A fost o expoziflie modestæ: un rezultat al consultærii listelor unor curatori. Robert Storr. Nicolas Bourriaud a spus cæ lucrul cel mai important legat de bienalæ este proiectul. of media provocation. From the globalization ideology viewpoint. nici o viziune strategicæ. is a part of your work with the most surprising consequences. processes are the same everywhere. Aceastæ întîmplare scoate la ivealæ contradicflii serioase în practica actualæ a curatorilor øi are legæturæ directæ cu discursul globalizærii. noua putere a început demontarea infrastructurii intelectuale. atît de opusæ modelului imitativ care trebuia pus în practicæ la bienalæ. ¬ How do you perceive the biennial in the larger context of contemporary art in Russia? Could you draw some conclusions now that this event has ended? √ The main conclusion about the biennial is that the artistic community is scattered as a consequence of it. the dialog with this context is the most interesting. chiar øi faptul cæ expozifliile artiøtilor internaflionali au fost aduse la Moscova e væzut deja drept ceva pozitiv. Publiciøtii liberali au început o campanie împotriva ideii de intelectualitate ca fenomen social øi cultural. Behind this action there is no project development. Øi asta în ciuda faptului cæ participantul la conferinflæ Obrist a devenit curator al bienalei øi cæ aceastæ carte ar fi putut fi ultima carte din timpul vieflii lui Szeeman! Nu. despre inteligenfla celor care organizeazæ proiecte expoziflionale. Fostul conducætor al Ministerului Culturii. Hans Ulrich Obrist). comparativ cu altele. Nicolas Bourriaud.. Are nevoie o bienalæ de un numær atît de mare de curatori? √ În interviul dat special pentru numærul din Hudojestvennîi jurnal [Revista de artæ] dedicat anume ideii bienalei de la Moscova. no strategic vision. The intense discussions going on now in Moscow try to find other perspectives. as a sign of solidarity. of practice over reflection. Mai ales cæ. the city with such a solid symbolic potential. Rosa Martínez. devenit acum agent federal al culturii. One of them is the direct art of the political and social action. nu li s-a adus nici o învinuire organizatorilor. dupæ cîteva luni.. The issue of the discursive value of the various contexts is at the core of the future Documenta project. Nicolas Bourriaud. cartea a fost publicatæ: pentru ea au fost folosifli puflinii bani – asta este simptomatic! – din fondul pentru susflinerea artiøtilor nonconformiøti din epocæ. another one insists 66 . Hans Ulrich Obrist). just as he had refused to be present at the biennial opening – as a protest. nici o criticæ directæ bienalei. The demonstration of this is also the fact that the story of the Moscow biennial is the twin sister of the Contemporary Art Museum in Bucharest story. Rosa Martínez nu s-a sfiit sæ umple proiectul ei din Bienala de la Veneflia exact cu ce væzusem noi la Moscova. Dar sæ discufli pe aceste teme în contextul primei bienale moscovite – toate astea au fost væzute ca o provocare politicæ. are zilnic la televiziune douæ emisiuni – schimbînd programul îl vezi tot pe el dansînd øi cîntînd la un loc cu cîntæreflii pop. all these are obvious. oraøul care are un potenflial simbolic atît de trainic..¬ Un alt moment important al bienalei este cel pe care dumneavoastræ îl numifli „antiintelectual“. no curators’ imagination. But the problem is that the expectations were completely different in Moscow. the initial one. ca în vremurile sumbre staliniste. Prezentarea cærflii a avut loc în cadrul programului antibienalei. of transgression. And it was in any form explaining why the same group of curators should do also the next biennale (as it is decided)? It’s a pity that things came out like this in Moscow – one of the greatest metropolises of the world. Pæcat cæ proiectul a ieøit astfel la Moscova – una din cele mai mari metropole ale lumii. ¬ În boardul curatorial al bienalei au fost invitate nume celebre øi. Øi are perfectæ dreptate. the world is one – we cannot say that the ethical principles change according to the location on the planet and that participation in the global evaluation and being an international curator frees you of the responsibility toward the context you have to work in. Apropo. organizatorii bienalei au refuzat sæ publice materialele conferinflei. Mihail Øvîdkoi.. nici imaginaflia curatorilor. În spatele acestei acfliuni nu avem nici lucrul asupra vreunui proiect. On the contrary. and that is absolutely righteous and no less than anything going on in the rest of the world. primul pas spre organizarea la Moscova a bienalei internaflionale a fost conferinfla la care au discutat despre aceastæ idee cei mai reprezentativi specialiøti internaflionali – oameni ca Harald Szeeman. Iara Boubnova. This occurrence unveils serious contradictions in the current practice of the curators and is directly connected to discourse of globalization and its basic dichotomy of global and local. a few months later. în acelaøi timp. Imagine. Nicolas Bourriaud said that the most important thing about the biennial is the project. s-a discutat despre numærul prea mare de curatori (6 curatori: Iosif Backstein. René Blok. De parcæ Rusia ar avea o altfel de tradiflie intelectualæ! Cultura de masæ s-a aciuat în Rusia ca marxism-leninism în timpul sovieticilor. The very fact that for a not so large project a numerous group of curators has been invited doesn’t seem suspicious by it-self. And that means that the world isn’t divided in locations but in original discursive contexts and if you work in a certain context you cannot ignore it. ceva cu nimic mai prejos decît ce se ¬ In the curatorial board of the biennial famous names have been invited and in the same time there were discussions about too large a number of curators (6 curators: Joseph Backstein. have invited as one more member of the curator group. Apropo. But this really looks unexplainable (and even ridiculous) as it was not justified by the model of the event. în timpul discufliilor n-a fost rostitæ nici o lozincæ politicæ. a fost invitat un întreg grup de curatori nu pare un lucru care ar da de bænuit. capitala modernismului secolului XX. înaintat organizatorilor pentru consultare. Essentially. S-a vorbit doar despre treburile strict profesionale – despre rolul practicii curatorilor.. Iara Boubnova. Totuøi. But now this paradigm extends its life as it grants art spectacular rapid effects that are easy to be counted – this is the art of glamour and fake. the very fact that international artists’ exhibitions have been transported to Moscow and shown in its “local contexts” is seen as something positive. de la Moscova s-a aøteptat cu totul altceva. On the other side of the barricade are the same who think that art is a reason for intellectual reflection and criticism. Daniel Birnbaum. Rosa Martínez had no scruples to fill in Venice biennial a good portion of what had be shown few month in Moscow. mai ales în cazul primei bienale. editarea cærflii a fost interzisæ: cinovnicii au fost speriafli de îndræzneala øi libertatea ideilor exprimate în carte. in the desperate attempt to gather as many international personalities as possible. Francesco Bonami øi Hans Ulrich Obrist.. Rosa Martínez. În ciuda obligativitæflii. And he was perfectly right. of process over artifact.. cea iniflialæ. Chiar øi faptul cæ pentru un proiect nu prea mare. By the way. whom the biennial organizers.. The world is one indeed and its problems. Daniel Birnbaum. which finally was produced in Moscow! It was an ordinary exhibition: the outcome of the organizers looking over a list of curator names. Does a biennial need such a large number of curators? √ In the interview which I published in my Moskow Art Review on the occasion of the Moscow biennial. aceastæ situaflie? √ Antiintelectualismul este o componentæ importantæ a ideologiei oficiale a Rusiei postcomuniste. Bienala de la Veneflia de acum doi ani s-a fæcut cunoscutæ exact din acest motiv øi Francesco Bonami a susflinut aceastæ idee cu argumente serioase. Din punctul de vedere al ideologiei globalizærii. In the same time.

în semn de solidaritate. al provocærii mediatoare. and The Mirage of Modernisation. When. Lumea. Aøa cum a refuzat sæ fie prezent la deschiderea bienalei – în semn de protest. Boris Kagarlitsky has also been arrested twice for his activism. la sfîrøitul anilor ’90 au început sæ revinæ în discuflie mulfli termeni øi multe nofliuni care pæreau pierdute. e o sintagmæ formatæ din alte douæ sintagme – „noii liberali“ øi „noii ruøi“. acum. dupæ ce acest eveniment s-a încheiat? √ Concluzia principalæ în legæturæ cu bienala e cæ. conformism. Angajamentul social øi autosuficienfla artefactului – iatæ douæ mecanisme care permit înfruntarea cu media øi puterea. acordînd artei efecte spectaculoase pentru exterior. care îi identificæ pe noii îmbogæflifli peste noapte. Este autorul volumelor Trestia gînditoare. De cealaltæ parte a baricadei au ræmas aceia pentru care arta e un motiv pentru reflecflii intelectuale øi de poziflii critice. Fiindcæ a devenit evident cæ în lumea contemporanæ existæ forfle ale cæror eforturi sînt orientate pentru ca lumea sæ devinæ mai autoritaræ. al practicii faflæ de reflecflie. Øi asta înseamnæ cæ lumea nu e împærflitæ atît pe localitæfli. He is the author of The Thinking Reed. l-au invitat sæ fie al øaptelea membru al grupului de curatori. In 1990 he was elected to the Moscow Soviet (provincial parliament) where he served until the coup in 1993 when local Soviets were dissolved. el a fost printre primii conducætori ai aøa-numitelor „grupuri informale“ – Federaflia Cluburilor Publice Socialiste øi ulterior coordonator al Frontului Popular din Moscova.) Discufliile intense care au loc acum la Moscova tind spre cæutarea altor perspective. lumea e unitaræ – nu putem spune cæ principiile etice se schimbæ în funcflie de schimbarea locului pe planetæ øi cæ participarea la evaluarea globalæ øi statutul de curator internaflional te elibereazæ de responsabilitate în fafla acelui context în care trebuie sæ activezi. he was among the first leaders of the so-called “informal groups” – the Federation of Socialist Public Clubs and later a coordinator of the Moscow People’s Front. and in 1993 under Yeltsin. øi dacæ activezi într-un anumit context n-ai cum sæ nu-l iei în seamæ. alta. Bienala de la Moscova a reintrodus în circuit termeni precum artæ oficialæ. În 1990 a fost ales în Sovietul Moscovei (parlamentul provincial). . Because it became obvious that in the contemporary world there are forces that direct their efforts to a more authoritative and more corrupt world. care-øi fac efectul repede øi uøor de contabilizat – asta este arta glamour-ului øi a fake-ului. de asemenea. primatul procesului faflæ de artefact.. DVD loop. În esenflæ. cît pe contexte. în încercarea disperatæ de a aduna cît mai multe personalitæfli internaflionale. unde a activat pînæ la lovitura de stat din 1993. într-adevær. cînd mulfli n-au rezistat în fafla ispitei statutului de artæ oficialæ de stat. Thus.scena întîmplæ în alte pærfli ale lumii. sub Elflîn. Semnele acestei sciziuni au apærut demult. Dimpotrivæ. 2. sub Brejnev. E un joc de cuvinte: „novye russkie liberaly“ (novîie russkie liberalî). 2. Demonstraflia acestui fapt. ¬ Cum vedefli bienala în contextul mai larg al artei contemporane din Rusia? Afli putea sæ tragefli cîteva concluzii. 2000 Note: 1. pe care organizatorii bienalei. Problema valorii discursive a diverselor contexte stæ la baza proiectului viitoarei Documenta. 3’14’’. toate astea sînt evidente. reabilitînd tradifliile Øcolii de la Frankfurt. „noii ruøi“ fiind un termen foarte popular în Rusia. Astfel. Traducere de Mihail Vakulovski on the rebirth of autonomy in art rehabilitating the traditions of the Frankfurt School. În fine. Boris Kagarlitsky works as a senior research fellow at the Institute of Comparative Political Studies of the Russian Academy of Sciences. aøa cum existæ øi cei care înfruntæ aceastæ perspectivæ. nofliuni precum progresiv øi reacflionar. e unitaræ øi problemele. In russian a play on words: “nobye russkie liberaly” translates “the new Russian liberals” but is an expression combining two others – the “new liberals” and the “new Russians” and the latter is very popular in Russian identifying the nouveaux riches. în urma ei. cînd sovietele locale au fost dizolvate. once in 1982 under Brezhnev. The Dialectics of Hope. al transgresiunii.. non-Communist Party political activities became legal. e øi faptul cæ istoria Bienalei de la Moscova este soræ geamænæ cu istoria Muzeului de Artæ Contemporanæ din Bucureøti. just as there are people who defy such a perspective. Boris Kagarliflki este cercetætor principal la Institutul de Studii Politice Comparative al Academiei Ruse de Øtiinfle. those who became rich overnight. procesele ei sînt aceleaøi peste tot. Una dintre ele este arta directæ a acfliunii politice øi sociale. conformism and notions such as progressive and reactionary. în esenflæ. by the end of the ’90s terms and notions that seemed to be lost came back into discussion. mai coruptæ. Translated by Izabella Badiu Notes: 1.. insistæ pe renaøterea autonomiei artei. (Am væzut multæ astfel de artæ la ultima Bienalæ de la Veneflia. The social commitment and the self-sufficiency of the artifact are two mechanisms that enable the confrontation with the media and with power. Finally. e vorba despre ieøirea din paradigma anilor ’90 – epoca în care arta cultiva primatul gestului. the Moscow biennial has reintroduced in the circuit terms such as official art. dar pictorii s-au despærflit acum. Acum însæ. in 1987–88. øi în 1993. Iar Charles Esche. Johanna Billing Project for a Revolution. dialogul cu acest contex e cel mai interesant. Cînd în 1987–1988 activitæflile politice în afara Partidului Comunist au devenit legale. Dialectica speranflei øi Mirajul modernizærii. În acelaøi timp. aceastæ paradigmæ îøi prelungeøte viafla. De altfel.. mai întîi în 1982. A fost arestat de douæ ori pentru activismul lui. a refuzat aceastæ onoare. „noii liberali ruøi“. e o componentæ a muncii cu consecinflele cele mai surprinzætoare. comunitatea artiøtilor s-a destræmat.

Iris Dressler øi Hans D. Expoziflia e parte a unui proiect cu durata de doi ani intitulat On Difference. În cadrul proiectului ei în curs Center for Art Analysis (CAA). Lui Dan øi Liei Perjovshi (Bucureøti).org Kulturbüro. etalînd. 21 mai – 31 iulie Curatori: Iris Dressler øi Hans D. Lia øi Dan Perjovschi sînt doi dintre artiøtii invitafli sæ fie curatorii unei secfliuni a expozifliei. materiale produse de artiøti precum Mihai Stænescu. Württembergische Kunstverein. Accentul cade pe prezentarea diferitelor poziflii ale unor artiøti øi colectivitæfli „nonvestice“. Pentru On Difference #1. Folosindu-se de arhiva CAA. în Germania. mici obiecte øi publicaflii. sociale øi economice pe care aøezærile urbane ce se dezvoltæ cu repeziciune. La expoziflia On Difference #1. impactul tehnologiilor de comunicare øi realitatea curentæ din cadrul industriei culturii le au asupra individului. spectacole artistice øi proiecte sociale. În 2000 øi 2003 a fost curator la Museum of Applied Arts (MAK) din Frankfurt. permite un dialog intercultural øi o mai bunæ înflelegere. Local Contexts – Hybrid Spaces. Iris Dressler øi Hans D. Roma) este cercetætor principal al digitalcraft. On Difference #1 pune un accent ferm pe realitatea curentæ din arta est-europeanæ. Contexte locale – spaflii hibride Franziska Nori On Difference #1. fapt care. luate în ansamblu. ei prezintæ instalaflia Detective/House of People [Detectiv/Casa Poporului]. preocupafli cu toflii de implicafliile politice. lui Øtefan Tiron øi Vlad Nancæ (Bucureøti). a fost repus în funcfliune. Lia Perjovschi e cea care oferæ cadrul curatorial principal al acestui spafliu constînd din douæ camere. 2005. lui Zoran Pantelic øi Kristian Lukic (Novi Sad). oferindu-i încæ o datæ publicului european posibilitatea de a arunca o privire mai îndeaproape asupra acesteia. Stuttgart. pe lîngæ reflectarea unei realitæfli naflionale curente.Despre diferenflæ #1. la modul critic. Lia øi Dan Perjovschi prezintæ o selecflie de lucræri ce reflectæ. cum ar fi cærfli poøtale. proiectul de ansamblu On Difference prevede un amplu program de evenimente. pe o masæ mare. aøa-numita „Casæ a Poporului”. Fiecare pungæ confline cîte un singur obiect. 1968. On Difference #1 este un proiect expoziflional menit sæ încurajeze dialogurile interculturale. lui Ciprian Mureøan (Cluj). ´ ´ lui Babak Afrassiabi øi Nasrin Tabatabai (Rotterdam/Teheran) øi lui Lucien Samaha (New York/Beirut) li s-a cerut sæ preia rolul de curatori øi sæ-øi promoveze lucrærile de artæ preferate. care înainte conduceau HartWare Medien Kunst Verein la Dortmund. Rezultatul acestei colaboræri este o expoziflie care prezintæ peste 40 de artiøti øi grupuri. incluzînd douæ expoziflii. Prin instalaflia lor. exprimæ încrederea øi angajamentul ei profund [în lupta] pentru dreptul la o gîndire criticæ. care. care este cristalizarea discursului lor critic. Daniel García Andújar (left) and Eduard Constantin (right: Outside View). împrejurærile în care palatul fostului dictator Nicolae Ceauøescu. de la Stuttgart. cîteva proiecflii. lui Daniel García Andújar (Valencia). ea a creat o platformæ pentru cercetare. afiøe. sute de pungulifle de plastic de felul celor folosite de detectivi øi oameni de øtiinflæ pentru protejarea probelor. Christ. artiøtii expun arhiva unui detectiv imaginar. Christ Inifliat de proaspæt numiflii directori al institufliei. precum øi asupra societæflii în ansamblu. Øtefan FRANZISKA NORI (n. precum øi o serie de ateliere øi conferinfle. photo: Lucien Samaha 68 . Christ au invitat 11 artiøti øi critici de artæ sæ colaboreze la conceptul expozifliei. Pe tot parcursul lui 2005 øi 2006. explorînd polaritatea dintre specificurile locale øi corespondenflele transnaflionale. Local Contexts – Hybrid Spaces.

At the Stuttgart exhibition On Difference #1. ’ Øtefan Tiron and Vlad Nancæ (Bucharest). Dan øi-a tatuat pe umær cuvîntul „România”. øi Leap into the void. O altæ lucrare din aceastæ secfliune este lucrarea video Another senseless fight [Încæ o luptæ inutilæ]. The exhibition is part of a two year project called On Difference #1. prezentatæ de artiøtii Gabriela Vanga øi Mircea Cantor. În 1993. el însuøi artist. On Difference #1 puts a resolute accent upon the current reality of Eastern European art. offering the international public once more the opportunity to get a closer insight. alese în aøa fel încît imaginile sæ paræ a reprezenta o ilustrare unu-la-unu a acesteia. Württembergische Kunstverein in Stuttgart. which as a whole expresses her deep believe and engagement for the right of critical thinking. Daniel García Andújar (Valencia). From 2000–2003 she was curator of the department for new media art and crafts at the Museum of Applied Arts (MAK) in Frankfurt. On Difference #1 foresees a vast programme of events. With her ongoing project Center for Art Analysis (CAA). including two exhibitions. precum øi coloanei sonore. Throughout 2005 and 2006. Lia Perjovschi mai expune lucræri precum filmul lui Harun Farocki øi Andrei Ujicæ. despre amplasamentul muzeului. displaying on a big table hundreds of little plastic bags similar to the ones used by detectives and scientists for securing evidence. 1968. din 2003. posters. has been re-functionalized.org Kulturbüro. contribuie la aceastæ secfliune cu douæ lucræri proprii. Babak Afrassiabi and Nasrin Tabatabai (Rotterdam/Teheran) and Lucien Samaha (New York/ Beirut) were asked to act as curators presenting their personal selection of artworks. the impact of communication technologies and the current reality within the culture industry have on the individual as well as on society as a whole. who previously run the HartWare Medien Kunst Verein in Dortmund. which above reflecting a current national reality enables a cross-cultural dialogue and deeper understanding. într-un alt performance. The result of this cooperation is an exhibition which displays over 40 artists and groups. Imaginile alb-negru sesizeazæ øi dezvæluie cu discreflie coduri ale realitæflilor sociale oculte. The End of the Five-Year Plan [Sfîrøitul cincinalului]. FRANZISKA NORI (b. combinæ o serie de imagini nemiøcate cu ei înøiøi. Iris Dressler and Hans D. exploring the polarity between local specificities and trans-national correlations. øi l-a øters cu ajutorul tehnicii laser. între observafliile fæcute de ei asupra unei societæfli aflate în schimbare øi realitatea lor privatæ. Secvenfla. Documentarul acesta combinæ precizia dramaticæ a remarcabilului material video istoric øi un puternic impact estetic øi vizual. the artists stage the archive of an imaginary detective. Each bag contains single items like postcards. Aceasta construieøte bise- ON DIFFERENCE #1. îøi datoreazæ uriaøul impact vizual lentorii generale. Based on the CAA’s archive. realizat de Duo van der Mixt. în calitate de curator. în care publicæ dosare cu fragmente ale dezbaterilor. Lia and Dan Perjovschi are two of the artists invited to curate a section of the exhibition. Ciprian Mureøan (Cluj). Local Contexts – Hybrid Spaces. Videogramm of a Revolution [Videograma unei revoluflii]. trei secunde mai tîrziu]. social and economical implications that fast-growing urban developments. Christ Initiated by the newly nominated directors of the institution. Wall Project [Proiectul peretelui]. Secfliunea care l-a avut drept curator pe Ciprian Mureøan grupeazæ cîfliva artiøti care par sæ abordeze subiectul transformærii. de pildæ. 21st May – 31st July Curators: Iris Dressler and Hans D. Christ. jucîndu-se de-a împuøcatul cu degetul mare øi arætætorul. Proiectul Dura Lex Ecclesiae. several screenings as well as a series of workshops and lectures. încæ în curs de desfæøurare. cuplu øi în viafla de zi cu zi. ilustreazæ o strategie folositæ intens de administraflia Bisericii Ortodoxe Române. în care unor artiøti români disidenfli li se cere sæ vorbeascæ despre experienflele legate de situaflia cu care se confruntæ acum artiøtii din România. Local Contexts – Hybrid Spaces. Toate obiectele sînt strîns legate de situaflia actualæ a producfliei artistice din România øi se constituie ca o contrapoziflie la lucrærile oficiale ale unei instituflii precum MNAC. With their installation. they show the installation Detective/House of People which represents the crystallisation of their critical discourse. artistic performance and social design. øi o propunere arhitecturalæ realizatæ de Mirela Brezoi pentru un posibil muzeu de artæ contemporanæ. unul dintre primii artiøti conceptuali români. Rome) is head of research of the digitalcraft. Iris Dressler and Hans D. all of them concerned with the political. Lia øi Dan Perjovschi au publicat o revistæ intitulatæ DETECTIVE DRAFT 2005. Dan und Lia Perjovschi (Bucharest). de pildæ codul vestimentar tipic „burghez” al agenflilor sub acoperire ai Securitæflii sau amplasarea strategicæ a forflelor de poliflie în timpul adunærilor populare. 69 . aproape introspective. Mai sînt expuse øi o serie de fotografii realizate de Ion Grigorescu. Zoran Pantelic and Kristian ’ Lukic (Novi Sad). într-un performance public. Alte lucræri prezentate în aceastæ secfliune a expozifliei sînt lucrarea foto a lui Cezar Læzærescu despre Casa Poporului. Duoul. Ciprian Mureøan. Ioana Nemeø prezintæ o parte a unei work in progress. în care el øterge în mod explicit clædirea din peisajul înconjurætor. care a strîns mærturii despre miøcærile politice de stradæ din anii ’70. fæcînd anumite corespondenfle autobiografice.scena Constantinescu øi Ioan Godeanu. the socalled “House of People”. Ca parte a proiectului lor. seria de interviuri realizate de Nita Mocanu øi E((O Group. ca de vis. prezintæ cîteva lucræri dedicate relafliei intense øi ambivalente pe care populaflia României o are cu biserica. Pe lîngæ aceastæ instalaflie. tatuaj pe care. Lia and Dan Perjovschi present a selection of works who critically reflect the circumstances in which the palace of former dictator Ceauøescu. Selecflia efectuatæ de Mureøan. Germany. On Difference #1 is an exhibition project fostering cross-cultural dialogues. she created a platform for research. Christ invited 11 artist and art critics to collaborate at the exhibition concept. after three seconds [Salt în gol. The focus lies upon presenting the diverse positions of mainly “non western” artists and collectives. Un alt document fotografic prezentat ca parte a pozifliei curatoriale a Liei Perjovschi este o acfliune decalatæ temporal [time-delayed] a lui Dan Perjovschi. revæzînd împrejurærile Revolufliei din 1989. For On Difference #1. Lia Perjovschi offers the main curatorial framework for this two room space. legatæ de lucrarea lui Maurizio Cattelan La Nona Ora. LOCAL CONTEXTS – HYBRID SPACES Franziska Nori On Difference #1.

întins pe nisipurile argintii. Ca noi forme de comunicare în cartierele marilor oraøe. Într-o secvenflæ alb-negru de lungæ duratæ. teoreticieni. pusæ într-un paspartu roøu. Lia and Dan Perjovschi have published a magazine with the title DETECTIVE DRAFT 2005. Interesul lor constæ în interpretarea acestor imagini. Ioana Nemeø presents part of her work in progress Wall Project. acest festival prezintæ filme care constituie o fereastræ cætre realitatea de pe continent. a couple also in real life. Cristian Pogæcean expune douæ lucræri poetice. vizitatorii pot vedea cum oameni de toate vîrstele øi apartenenflele sociale îøi fac semnul crucii atunci cînd se apropie de o bisericæ. activiøti media. în care analizeazæ øi ilustreazæ dramaticele schimbæri sociale prin care a trecut generaflia sa începînd cu 1968 øi pînæ la încheierea epocii socialiste. înotînd în marea caldæ. who documented political street gatherings during the 1970s. 70 . the interview series realized by Nita Mocanu and the E((O Group. Øtefan Tiron øi Vlad Nancæ au fost invitafli de directorii de la Würtembergische Kunstverein Stuttgart pentru a-øi expune proiectul lor pe termen lung Stencil-Archive [Arhiva de øabloane]. Bahman Kiarostami øi Maani Petgar. A further artwork in this section is the video piece called Another senseless fight presented by the artists Gabriela Vanga and Mircea Cantor. Kuda. com/kish. Presented along with this installation Lia Perjovschi exhibits artworks such as Harun Farocki’s and Andrei Ujicæ’s film Videogramm of a Revolution. el observæ comportamentul populafliei româneøti în apropierea bazilicilor. bæi de soare sub soarele arzætor pe plajele de corali. All objects are intimately related to the current situation of artistic production in Romania and stand as a counter position to the official work done by an institution like the MNAC (National Museum of Contemporary Art). El prezintæ o publicaflie øi o lucrare video intitulatæ Dacia 1300 – My Generation. Kuda. contributes to this section of the exhibition with two of his own works. The duo. nearly introspective correlations between their observations of a changing society along with their private reality. cercetætori øi tineri din toatæ lumea.org se concentreazæ asupra noii culturi øi small objects and publications. The project Dura Lex Ecclesiae realized by the Duo van der Mixt for example documents a widespread strategy practised by the administration of the Romanian Orthodox Church. ei atrag atenflia asupra puternicelor legæturi dintre filosofia occidentalæ øi cultura fostei Iugoslavii. Sunset Cinema îøi propune evidenflierea neconcordanflelor dintre realitate øi punere în scenæ. The dream-like sequence owes its great aesthetic impact to its overall slowness as well as to the strategically chosen soundtrack for which the images seem to be a one-to-one illustration of. material produced by artists such as Mihai Stænescu. in which he explicitly erases the building from its surrounding landscape. Prezentatæ de autoritæflile oficiale sub sloganul publicitar „Kish. Prezentînd o selecflie de lucræri de artæ contemporane împreunæ cu o cartografie a reflelelor internaflionale de artæ. Ei îøi prezintæ proiectul în curs. aceastæ ficfliune paradiziacæ se aflæ într-o puternicæ contradicflie cu realitatea socialæ øi politicæ curentæ din Iran. Nasrin Tabatabai øi Babak Afrassiabi sînt curatorii unei alte secfliuni din cadrul expozifliei On Difference #1. aducînd laolaltæ artiøti. cristalinæ øi.org acflioneazæ ca organizaflie nonprofit. Here he shows a miniature of Romania cast in gold in a red drape passepartout. devenind o stafliune turisticæ ce organizeazæ în mod desævîrøit fantezii paradiziace de vacanflæ pentru occidentali. realizate de Alireza Rasouli-Nejad. în slow motion. acestea le-au slujit lui Tiron øi lui Nancæ drept element de contrast pentru o analizæ aprofundatæ a luærilor de poziflie ideologice øi politice din România. The black&white images discretely observe and reveal codes of underlying social realities. Cei doi artiøti/curatori au condus o cercetare extinsæ asupra acestei forme de graffiti urban contemporan. In 1993 Dan publicly performed the tattooing of the word “Romania” on his upper arm.org au fost curatorii unei alte secfliuni a proiec´ ´ tului On Difference #1. merges a series of still images of themselves as they play the children’s game of shooting at each other with thumb and forefinger. The delicacy this piece reveals finds its pendant in Pogæcean’s second work. scufundæri în extraordinarul peisaj submarin” (http://www. A further photographic document presented as part of Lia Perjovschi’s curatorial statement is a time-delayed action performed by Dan Perjovschi’s. realizat în colaborare cu arhitecflii Gelayol Mosaed øi Mohammad Hassan Malekpour din Teheran. În ultimii cinci ani. scoflînd în evidenflæ o linie neîntreruptæ de la primele exprimæri ale conceptualismului din Iugoslavia anilor ’60 øi ’70 pînæ la neoavangarda de azi. Cristian Pogæcean is exhibiting two poetic and emotionally charged pieces. insula a gæzduit o serie de tîrguri øi evenimente internaflionale. care ne reaminteøte de însemnele „ex-voto” oferite de credincioøii creøtini sfinflilor øi patronilor dupæ primirea iertærii. oameni de øtiinflæ. Further work presented in this exhibition’s section are Cezar Læzærescu’s photographic piece on the House of People. after three seconds. In his video work Untitled he observes the behaviour of the Romanian population in proximity of basilicas. Înfiinflatæ ca zonæ de comerfl liber în Golful Persic. Activitatea sa se situeazæ înæuntrul contextului socio-politic al Serbiei. artist himself. in which dissident Romanian artists are asked to talk about their experiences of the situation Romanian artists currently face and an architectural proposition realized by Mirela Brezoi for a possible museum of contemporary art. Ciprian Mureøan. This documentary piece brings together the dramatic sharpness given by unique historic video material and a strong visual and aesthetic impact revisiting the circumstances of the revolution in 1989. care joacæ rolul de comentarii ale contextelor lor sociale. The End of the Five-Year Plan in reference to Maurizio Cattelan’s piece La Nona Ora and the Leap into the void. În lucrarea sa video Færæ titlu. organizate în mod special pentru Kish. Kuda.org este un centru new-media cu sediul la Novi Sad.rici ortodoxe deasupra unor bazilici catolice. pentru a le putea dærîma pe ultimele færæ a încælca regulamentele oficiale care interzic orice demolare a vechilor clædiri bisericeøti. printre care øi Festivalul de Film Documentar de la Kish. Sensibilitatea pe care lucrarea aceasta o dezvæluie îøi gæseøte pandantul în cea de-a doua lucrare a lui Pogæcean. Also on display is a photographic series realized by Ion Grigorescu’s. Øtefan Constantinescu and Ioan Godeanu. aflatæ acum în cæutarea identitæflii proprii. Proiectul se concentreazæ asupra unei reflectæri critice a unui plan de dezvoltare guvernamental realizat în 1993. Mureøan’s curatorial selection presents several artworks dedicated to the intense and ambivalent relation the Romanian population has towards the church. Mohsen Makhmalbaf.irantravelingcenter. a tattoo which in a further performance realized in the year 2003 he erased through the employ of laser technique. Aici el aratæ o miniaturæ a României turnatæ în aur. The section curated by Ciprian Mureøan groups up several artists who seem to comment on the issue of transformation by drawing certain autobiographic. desigur. an early Romanian conceptual artist. In a long black&white slow motion sequence visitors can watch how people of all ages and social backgrounds making the sign of a cross when they come near to a church.htm). As part of their project. Zoran Pantelic øi Kristian Lukic de la kuda. which reminds us of the “ex-voto” insignia offered by Christian believers to saints and patrons after receiving mercy. fiinut la o distanflæ de siguranflæ faflæ de restul Iranului. creînd o bazæ de date exhaustivæ cu sute de desene pe care le-au gæsit în diferite oraøe din România. Nasrin Tabatabai øi Babak Afrassiabi prezintæ o selecflie de lucræri video. for example typical “bourgeois” dress code of undercover Securitate agents or the strategic positioning of police forces during mass assembling. Pe lîngæ modele arhitecturale ale unor amplasamente alternative ale festivalului video de la Kish. insula Kish a fost proiectatæ sæ atragæ investitori stræini. Lucrarea lui Øtefan Constantinescu are o abordare mult mai investigativæ øi antropologicæ. in which they gather extract files of the debates still ongoing on the location of the museum. They overbuild catholic basilicas with new orthodox churches in order to be able to demolish the former without breaking with official regulations which forbid any demolition of ancient ecclesiastic architecture. Sunset Cinema. avînd o încærcæturæ emoflionalæ.

2005 71 . 2005. Pages supplement 2.Exhibition View (Piazza). Württembergischer Kunstverein. photo: Lucien Samaha Nasrin Tabatabai / Babak Afrassiabi Sunset Cinema poster.

Kuda. among which the Kish documentary film festival. new cultural relations. alternative methods of education and research. Along with architectural models of alternative settings for the video festival of Kish. creating a exhaustive database of hundreds of sprayings they found in different Romanian cities. this festival screens films providing a window on the reality of the mainland. Especially conceived for Kish. La Stuttgart. but also extremely active initiator for critical art practise. theorists. asupra noilor raporturi culturale øi practici artistice contemporane. Advertised by the official authorities as “Kish. Kuda. le permite vizitatorilor sæ aibæ o privire de ansamblu claræ asupra conflinutului. Kept at a safe distance from Iran itself. pentru metode alternative de educaflie øi cercetare. García Andújar nu este doar un artist media cu recunoaøtere internaflionalæ. evidencing an unbroken line from the early expressions of conceptualism in Yugoslavia in the 1960 and 70s until today’s neo-avantgarde. sun bathing under the blazing sun in the coral beaches. media activists. Øtefan Tiron and Vlad Nancæ have been invited by the directors of the Würtembergische Kunstverein Stuttgart to exhibit their long-term project Stencil-Archive. Cunoscut drept inifliator al unor platforme de comunicare deschisæ.org focuses on new media culture. Sunset Cinema aims at evidencing the incongruities between reality and staging. lying on the white & silver sands. constituind o platformæ pentru dialog deschis. in which he analyses and documents the dramatic social changes his generation has lived through from 1968 until after the end of the socialist era.org din Novi Sad. cu scopul de a creøte interactivitatea. which has been realized in 1993. On Difference #1 este o expoziflie extrem de bine alcætuitæ. Kuda.org”.org” or the more recent project “e-Barcelona. a fost invitat sæ expunæ o work-in-progress pe care o realizeazæ sub pseudonimul Technologies To The People [Tehnologii pentru oameni].kuda. Similarly to the agenda of Kuda. As new forms of suburban communication they served Tiron and Nancæ as contrast agent for a deeper analysis of current ideological and political statements in contemporary Romania. they point out the strong correlations between western philosophy and art and former-Yugoslavian culture. Bahman Kiarostami and Maani Petgar. Their interest lied in interpreting these images which act as direct comments to their respective social context. the island of Kish has been designed to attract foreign investors. The two artists/curators extensively researched this form of sub-cultural urban graffiti. cultural participation and social responsiveness for people. the island hosted for the past five years a series of international fairs and events. în ciuda numærului mare de participanfli øi a complexitæflii pe care o dæ diversitatea pozifliilor artistice. he stands for the importance that access to current resources and modern communication technology have in our contemporary communication society. Nasrin Tabatabai and Babak Afrassiabi are the curators of a further section within the On Difference #1 exhibition. has been invited to exhibit the work-in-progress which he realizes under the pseudonym of Technologies To The People. precum „e-Valencia. which is currently searching for its own identity.org in Novi Sad. org” Garcia Andújar is not only an internationally recognized media artist. realized by Alireza Rasouli-Nejad. and of course diving & watching extra ordinary under water” (http://www.kuda. 2005 Øtefan Constantinescu’s work has a much more investigative and anthropological approach. technologies.org is a new-media centre based in Novi Sad. The project focuses on a critical reflection of a governmental development plan.org acts as a non-profit organization bringing together artists.org curated a further section of the On Difference #1 project. el apæræ importanfla pe care o are accesul la resursele curente øi la tehnologiile moderne de comunicare în societatea noastræ contemporanæ. participarea culturalæ øi capacitatea de reacflie socialæ a oamenilor.irantravelingcenter. La fel ca øi în cazul agendei Kuda. Iris Dressler øi Nasrin Tabatabai / Babak Afrassiabi Installation view Sunset Cinema. this paradisiacal fiction stands in strong contradiction with the current Iranian social and political reality. (www. scientists. García Andújar will offer a series of open workshops (e-Lab) to carry out a vast know-how transfer on open source technology in order to increase interactivity.tehnologii media.htm). researchers and youth from all over the world. contemporary artistic practice and creates a platform for open dialogue. swimming in the warm crystal sea. He presents a publication and a video piece called Dacia 1300 – My Generation.org) Daniel García Andújar from Valencia. Spain. Its work is situated within the specific socio-political context of Serbia. They present their ongoing project Sunset Cinema which they realized in collaboration with the Teheran architects Gelayol Mosaed and Mohammad Hassan Malekpour. In Stuttgart. Mohsen Makhmalbaf. On Difference #1 is an extremely well curated exhibition. García Andújar prezintæ o serie de ateliere deschise (e-Lab) pentru efectuarea unui masiv transfer de know-how în direcflia tehnologiei open source.org) Daniel García Andújar din Valencia. Established as a free-trade zone in the Persian Gulf. becoming a tourist resort which perfectly stages western holiday-paradise fantasies. ’ ’ Zoran Pantelic and Kristian Lukic from kuda. By showing a selection of contemporary artworks in conjunction with a cartography of international art networks.org“ sau proiectul mai recent „e-Barcelona.com/kish. ci øi un promotor activ de practici artistice critice. (www. which in spite of its vast number of participants and the complexity offered by the diversity of artistic statements permits visitors a clear overview on contents. Spania. . care. Nasrin Tabatabai and Babak Afrassiabi present a selection of videos. a comunicærii. Known as initiator of open communication platform such as “e-Valencia.

au structurat spafliul în mod inteligent øi i-au permis publicului o bunæ înflelegere a lucrærilor de artæ. conducînd tururi øi discuflii publice. mai ales în condifliile importanflei crescînde a extinderii Uniunii Europene. în mod activ. (http://www. oferindu-le tuturor participanflilor un spafliu pe termen lung. intelligently structured the site and offered the audience a good understanding of the artworks by giving enough background information in form of wall labelling. 2004 73 . In a globalized world in which the predominant principle seems to be the economisation of all aspects of life. Artele øi cultura în general pot îndeplini sarcina dificilæ de a investiga øi dezvolta viziuni. care în cazul acesta ar trebui sæ depæøeascæ simplul stadiu al reprezentærii unei zone economice comune øi pe care politicienii din zilele noastre par sæ fie incapabili sæ o contureze.scena Hans D. Pe lîngæ expoziflie. (http://www. Arts and culture in general can fulfil the difficult task of investigating and developing visions. Intenflia lor de a promova în mod activ o dezbatere interculturalæ are o profundæ semnificaflie socialæ. directorii de la Kunstverein Stuttgart s-au folosit de ocazia oferitæ de actualele tehnologii de comunicare pentru a iniflia un webforum.org – electronic workspace for art and criticism [spafliu de lucru electronic pentru artæ øi criticæ]) Traducere de Alex Moldovan Iris Dressler and Hans D. oferind suficiente informaflii despre artiøti sub forma etichetærii murale.org – electronic workspace for art and criticism) Cezar Læzærescu If the House of the People Does Not Exist. which in this case should exceed the sole fact of representing a joint economic area and which apparently politicians nowadays are not able to delineate. colaborærii interculturale. Their intention to actively promote an inter-cultural debate is of deep social relevance especially facing the growing importance of an expanding European Union. Christ have operated a meaningful selection of the works.e-wac. unde sæ participe øi sæ dea formæ.e-wac. the role of cross-culturally lead discourses in all fields of the arts (explicitly spoken in its plural) is ever so necessary. guided tours and public talks. rolul discursurilor interculturale în toate domeniile artelor (intenflionat numite la plural) este mai important ca niciodatæ. în care principiul predominant pare sæ fie economizarea tuturor aspectelor vieflii. Christ au efectuat o selecflie serioasæ a lucrærilor. In addition to the exhibition the directors of the Kunstverein Stuttgart have seized the opportunity offered by current communication technologies to initiate a webforum offering a long-term environment for all users to participate at and actively mould cross-cultural cooperation. Într-o lume globalizatæ.

June 12 – November 6 The First Question Why Venice? Where summer makes it the most unpleasent place on Earth? It’s far too hot. probably outshined only by Mona Lisa Goes Space. 2003–2005. author of installations. din spafliu. and if you do. the products’ quality doesn’t exceed the Balkan level. from space. am øtiut cæ e de ræu. 74 . there are a million tourists.. An international selection (this time: two selections. there are no lockers at the railway station. Slovenian Pavilion Prima întrebare De ce Veneflia? Unde vara este cel mai neplæcut cu putinflæ loc de pe glob. Tilde De Tullio. Cause There’s Nothing More to It The Venice Biennial has four visible parts and an invisible one. 51. sînt un milion de turiøti. one can travel only by some little ships which cost you a fortune and are full all the time (with pocket thieves. managed to persuade the Italian version of Prunaru to take his work into a space ship. so you have to leave your luggage for 3 Euro/4 hours and counting. too). esposizione internazionale d’arte. O metaforæ inegalabilæ. So why a place where plugs rot from humidity and people faint from heat? I have no clue.Experienfla artei la Veneflia Un reportaj care începe depresiv øi se terminæ la fel Dan Perjovschi La Bienale di Venezia. if you want to see art (with tens of locations and hours of video) you are constantly thirsty and on the run. dacæ nu øtii drumul. the admiration is gratuitous. no available tables either. the waiters treat you worse than those at Hanul cu Tei. 51. The smiles are all fake. curator. Poate doar Mona Lisa Goes Space s-o întreacæ. Mare verticale is a sort of giant feather with electronic water flowing down the monitors. Mona descended right in front of Venezia Centrale as an ovoid space made of all colours Mona Lisas. you will surely find something you like or be pleasently surprised by. l-a convins pe Prunaru. Not only there was an undescribable fidgetiness. e øi mai încet. isn’t it? A Rather Pesimistic Start? Wait Till You See What’s Next! I hardly understand what’s going on in the art world and I hardly can bear the large and dumb exhibitions whereof everybody says they are large and dumb. nici mese libere. room construction. E mult prea cald.. Mare verticale este un soi de panæ uriaøæ cu apæ electronicæ curgînd pe monitoare. calitatea produselor nu trece peste nivelul balcanic. photo: Vladimir Fisˇkin. autor de instalaflii. This was one of the most interesting interventions within the exhibtion bearing the double name of Always a Little Further or. in an exhibition with over 100 participants. esposizione internazionale d’arte. light. I’m fine actually means I’m feeling like hell or Go to hell! On the other side. performances and works in progress. de trebuie sæ îfli laøi bagajul la 3 euro pe 4 ore and counting. nici douæ. mai sînt mii de oameni care øtiu exact acelaøi drum cu tine. the little ships are extremely slow. nici una. 12 iunie – 6 noiembrie ART EXPERIENCE IN VENICE A Coverage Starting in a Depressive Manner and Ending the Same Way Dan Perjovschi La Bienale di Venezia. Let the Experience Begin. preflurile flin de teoria fractalæ. for fear of remembering it) who. J... dupæ ce-a creat un portret în tehnicæ Warhol. after creating a portrait in Warhol style. two curators. sæ nu cumva sæ îl memorez) care. chelnerii te trateazæ mai ræu ca la Hanul cu Tei. So the next one is even dumber. I was pleasently surprised by the free Illy coffe during the entire biennial. redactor la revista 22 din Bucureøti. varianta italianæ. As picturesque as it may be (and Venice is sensational). vaporaøele merg foarte încet. curator. especially with the national pavilions looking worst than some boutiques. Good for them! Especially that things went further and. but anyone you ran into was looking over your shoulder to see some great curator just passing by. sæ-i ducæ opera pe staflia spaflialæ. dar dacæ vrei sæ vezi artæ (cu zeci de amplasamente øi ore de video) eøti constant însetat øi pe fugæ. nu existæ locker-e în garæ. performance øi work in progress. Mona DAN PERJOVSCHI este artist conceptual. Good for him! I am fully convinced that many are impressed. but it’s even slower on foot if you don’t know the way.. se circulæ numai cu vaporaøe care costæ enorm øi sînt full tot timpul (øi cu hofli de buzunare). Let’s be optimistic and hope that it’s not larger. Electronic clock. but no one writes or does anything about it. The Experience of Art. there are thousands of othes who know the very same way. Bravo lor! Mai ales cæ lucrurile nu s-au oprit aici øi. light design A. dar pe jos. Deci de ce un loc unde prizele putrezesc de umezealæ øi oamenii leøinæ de cælduræ? Habar n-am! Cum am væzut flepuøa video a lui Fabrizio Plessi înfiptæ în faflæ la Giardini. María de Corral Vladimir Fis kin ˇ Another Speedy Day. Weissbard. For instance. if you like. DAN PERJOVSCHI is conceptual artist. This is the work of another Italian artist (I won’t mention his name. Pretty hot.. An unequalled metaphor. iar dacæ îl øtii. that one could imagine himself on Champs Elysée. As soon as I saw the video spike of Fabrizio Plessi planted in front of Giardini I knew that something’s wrong. the prices belong to the fractal theory. Asta este opera altui artist italian (n-am sæ-i dau numele. editor at the 22 magazine from Bucharest. Bravo lui! Sînt absolut convins cæ multæ lume este impresionatæ. During the three days of preview there were so many people and so much dust. O fi pitoresc (øi Veneflia este senzaflionalæ).

never officially recognized. ghicifli cine a luat premiu?). dacæ vrefli. simple (so to speak) and efficient. o singuræ lucrare: patru cozi enorme de pær prinse de tavan. That’s why it is easiest at Giardini. Bita Fayyazi Azad. guess who won the award?). both from Spain. mai stufoase. shopping. which turns 100 this year. care de la an la an devin mai numeroase. Asta a fost una din cele mai interesante intervenflii din expoziflia al cærei dublu titlu este Always a Little Further sau. E tare. Pentru cæ tot træim în economia de piaflæ. didn’t die. thicker. where you have about 75 . Like the Luxemburg pavilion. fl a Russian who represented Slovenia. Partea invizibilæ a Venefliei e constituitæ din jocul de culise. cu tristefle zic cæ aproape nu mai meritæ (decît dacæ îfli plæteøte muzeul naflional biletul øi-fli dæ patria hotel. simplu (vorba vine) øi eficace. naflionalæ. (asta e cea mai palpitantæ parte øi de aia n-am sæ væ zic nimic despre ea). interaction. tending to become more numberous. care nu este niciodatæ oficial recunoscut. midday and sunset within a few minutes. are the man from Cosmos. forced to call itself The Former Yugoslav Republic of Macedonia. both female. The invisible part of Venice consists of backstage plays. you may be lucky enough to run into something interesting. Nations Outside… Not only that something once seemed over. în fine. într-o expoziflie cu mai mult de 100 de expozanfli musai gæseøti ceva sæ-fli placæ sau sæ te surprindæ plæcut. in the third floor hall of the Levi Foundation. hotel. The Experience of Art. Nafliuni pe dinafaræ. sub formæ de incintæ ovoidæ fæcutæ din multe Lise de toate nuanflele. along with those of the great powers. interest traffic. For example. dar e tot mai vajnicæ. amîndouæ din Spania. the third part consists of paralel projects (group or solo exhibitions incorporated in the Biennial. Speaking of Iran. influenflatul etc. douæ curatoare. but it’s getting stronger. … and into the Garden The hardest is when you run like crazy to see the scores of pavilions strayed on God knows what lanes and little plazas and run into something stupid.. if you evaluate the costs (transportation. that’s why usually this national part goes wrong). finally. Aøa cæ urmætoarea va fi øi mai proastæ. lucræri bune). bætut soare în cap) øi venitul (calitate. Sau ca æla macedonean. the visitor. dar nimeni nu scrie øi nimeni nu face nimic. mai pretenflioase. sæ nu se øucære Grecia. Ceea ce odinioaræ pærea terminat. not Slovenia. for fear that Greece should get upset. ajungînd pînæ la un soi de microbienale în format video fæcute de microcuratori færæ format) øi. the curator. Zîmbetele sînt toate false. cæ mai departe nu mai este Bienala de la Veneflia are 4 pærfli vizibile øi a cincea invizibilæ. more pretentious from year to year. În timpul celor trei zile de preview era aøa de multæ lume øi atîta praf cæ te puteai crede pe Champs Elysée. sæ nu se øucære China. în fine. ca pavilionul taiwanez. like the Taiwan flag. food. that is 24 hours with sunrise.. María de Corral øi Rosa Martínez. nu? Destul de pesimist începutul? Stafli sæ vedefli ce urmeazæ! Înfleleg tot mai greu ce se întîmplæ în lumea artelor øi suport tot mai greu expozifliile mari øi proaste despre care toatæ lumea zice la colfluri cæ sînt mari øi proaste. dar cu cine te întîlneai. dacæ calculezi investiflia (drum. lobbyul. pe mine m-a surprins plæcut cæ era cafea Illy gratis în toatæ bienala. o selecflie naflionalæ (alegerea øi punerea în temæ este responsabilitatea fiecærei flæri. Anul æsta proiectele alternative erau aøa de tîmpite. Back to the national issue which should have vanished. because it is cheaper to rebuild than to rent the original. Other small countries. This year the alternative projects were so dumb. that is the national representation (whatever that means in the era of globalisation and necessarilly international languages). The movie shot in the replica Venice and showed in the original Venice features some symbolic characters (the artist. diurnæ øi masæ festivæ). a single artwork: four enormous hair tails fixed on the ceiling. I’m fine înseamnæ de fapt mæ simt ca dracu’ sau du-te dracu’! Pe de altæ parte. adicæ reprezentarea naflionalæ (ce mai înseamnæ asta în epoca globalizærii øi a limbajelor obligatoriu internaflionale). on the contrary. mai ales cæ pavilioanele naflionale arætau mai ræu decît niøte buticuri. New countries and new identities are prepared to trumpet their cultural presence. uite cæ nu numai cæ n-a murit. as it is made on 35 milimetres) shot in a Venice rebuilt in Luxemburg. the art historian etc.scena a coborît drept în faflæ la Venezia Centrale. cæ automat simfleai cæ este ceva în neregulæ cu mainstream-ul care le-a provocat. Or their inexistence. a treia parte este constituitæ din proiectele paralele (expoziflii de grup sau solo integrate bienalei. the sun beating on your head) and the income (quality. Living. Afghanistan. it’s where you. Sæ înceapæ experienfla. Iranul etc. Noi patrii øi noi identitæfli sînt gata sæ-fli trîmbifleze prezenfla culturalæ. iese prost). but it didn’t. holding by its four corners an enormous hanging concrete cube. etc. Bita Fayyazi Azad. the small countries or those who know themselves to be uninteresting do their damnedest (read di granda or digital) to make themselves visible. interesting ideas. Or that of Macedonia. halealæ. chose as a topic the theory of relativity. care e musai sæ se cheme Fosta Republicæ Iugoslavæ a Macedoniei. up to the point of turning into some kind of micro-biennials in a video form made by micro-curators without any form) and. traficul de interese. for fear that China should get upset. Vladimir Fis kin. nervi. în sala de la etajul trei al Fundafliei Levi. wherein Antoine Prum was showing a movie (brought afterwards into a real cinema. cumpæratul. O selecflie internaflionalæ (de data asta: douæ selecflii. a national selection (each country makes its own selection and presentation. If you hold in your temper and start looking in the Venetian labyrinth of lanes for God knows what palazzo (’cause every fancy building is called so in Venice) rented for big bucks by some country which doesn’t have a pavilion in Giardini. ultima parte – constituitæ din proiecte alternative (care în principiu se opun cu putere sporitæ mainstream-ului). stress. allowance and dinner). Another Day. admiraflia e gratuitæ. that one felt on the spot that something’s wrong with the mainstream that caused them. idei interesante. Direct. care susflineau în patru colfluri un enorm cub de beton suspendat. This year we also have Iran. as we do. The theory. Apropo de Iran. Anul æsta au apærut Afganistanul. De pildæ. the last part – consisting of alternative projects (which theoretically make a strong stand against the mainstream).) which talk by exclusively using clichés taken from art catalogues and magazines. good works) it is sadly to say that it’s almost not worthy (unless the National Museum pays for the ticket and your country pays for the hotel. Direct. Sæ fim optimiøti øi sæ speræm cæ nu va fi mai mare. Sau inexistenfla. in a free market. se øi uita peste umær sæ vadæ ce mare curator tocmai trece. Nu numai cæ era o vînzolealæ de nedescris. lobby. the one who doesn’t age. de aia de obicei partea asta. etc (this is the most thrilling part and that’s why I’m not gonna say a word about it). hotel. and Rosa Martínez.

but with a giant grey pyramid hanging above it. with another language. Very cool. plat øi filmul.. Flat screen. with a movie on a giant and flat screen. iar norvegianul Matias Faldbakken apærea inutil o datæ pe zi sau tot a doua zi. numær de utilizatori de internet raportat la venit pe cap de locuitor. pofli avea noroc sæ dai de ceva interesant. Hans Schabus is known for making his own little sailers which he uses to wander on big cities’ channel systems or on the Rhine. ca la Manifesta Frankfurt. Sæ-l scofli øi sæ te uifli în afaræ. a lifetime project: On Translation (flight instructions telling the same thing in one thousand languages and for different companies. but in vain. in the Spanish pavilion. for a while. The Hungarians staged a melodrama with characters interlinked beyond imagination. Ready to drink your Illy coffe I was telling you about in the beginning and which coffe you prepare yourself by taking a dose. Adicæ este. flat movie. take my word on it. doar alte douæ pavilioane s-au ocupat de pavilioane. Foarte miøto. aheap.). dar mi-a plæcut ceva din absurditatea øi inutilul situafliei øi din de-acum tradiflionala abordare arhitecturalæ a pavilionului austriac. as he did at the Frankfurt Manifesta. De aia. Disneyland style. as the young artists Boris Ondreicka. too. have a large pavilion with two all-glass walls. failed to negotiate it with Laura Horelli. pe care acum pur øi simplu i-au scos. the number of Internet users related to the income per capita. Hans Schabus e cunoscut cæ-øi face singur niøte bærcufle cu vele cu care se plimbæ prin canalele marilor oraøe sau un pic pe Rhin. „Percepflia necesitæ implicare“ – sloganul cu aceeaøi percutanflæ øi în spaniolæ øi în francezæ øi în englezæ. who came up with the idea for Sharing Space – Dividing Time. vizitatorule. Pavilionul færæ pavilion mi s-a pærut interesant. eøti omul din cosmos. Filmul din Veneflia-copie prezentat în Veneflia-original are cîteva personaje simbolice. ci un proiect de-o viaflæ: On Translation (instrucfliuni de zbor care spun acelaøi lucru în o mie de limbi øi pentru companii diferite... de pildæ. if there is one wrong decision to be made. care s-a retras cu tot cu flara ei. As for the rest. currency and politics. cine administreazæ proprietatea. dar n-a dispærut. who owns the ground below. M&K mai prelua øi sunetul de afaræ (care afaræ. România øi flærile nordice. but I liked the wooden giant. Jan Mancuska. øi în Grædinæ Cel mai greu e cînd alergi de nebun dupæ zeci de pavilioane rætæcite pe te miri ce strædufle øi piaflete øi dai de ceva tembel. was interesting. dacæ nu mai sînt perefli?) øi îl retransmitea înæuntru (care înæuntru. Muntadas. Din pæcate. Finlanda. the legˇ endary Stano Filko (a kind of Ion Grigorescu of their own) and the curator Marek Pokorny chose to ignore their countries of origin and created 76 . Another Day. Guy BenNer built up a tree made of IKEA domestic furniture. mountain (depending on your education). In the first hall. Un pavilion impecabil instalat. dacæ nu mai sînt perefli?). only two pavilions focused on pavilions. Treci dintr-un pavilion în altul øi intri la fiecare 15 minute într-o altæ lume. lines of people waiting to get into various museums of the world etc. a visual data base presented the situation of each national pavilion from the beginning of the Biennial: who owns it. îfli fixezi cantitatea. de Disneyland (depinde de cultura ta generalæ).Dacæ reziøti nervos sæ caufli în labirintul de strædufle veneflian nu øtiu care palazzo (cæ toate clædirile mai acætærii aøa se cheamæ la Veneflia) închiriat pe bani grei de o flaræ care n-are pavilion la un loc cu marile puteri în Giardini. Sweden (I realize now the trouble we would have had if sharing a pavilion with Bulgaria and Moldavia. there’s a wrinkle to this story: Miriam Bäckström & Carsten Höller. nu mai øtiu. poate un pic prea muzeu (dar unul de clasæ). wherein you could enter and climb for no reason up to the top. As for the Russians. la chepengul cît sæ scofli un cap. Unfortunatelly. hooray to the gallery who managed to promote him. but leaving a particular insipid and equal taste). existæ un dedesubt al poveøtii: Miriam Bäckström & Carsten Höller. as for the rest. De altfel. Gata sæ bei cafeaua Illy de care væ povesteam la început øi care fli-o faci singur. Aøa cæ pavilionul a devenit o terasæ pe care o traversezi sæ mergi spre alte pavilioane. De exemplu. dar deasupra e o piramidæ giganticæ gri øi care aratæ a navæ extraterestræ turtitæ de pæmînt sau a munte cocoloøit artificial. You pass from one pavilion to another and every 15 minutes you enter another world. miez de zi øi apus petrecute în cîteva minute. Suedia (acum îmi dau seama ce nasol ar fi sæ împærflim øi noi un pavilion cu Bulgaria øi Moldova. a lot of embarrasing stuff. The pavilion without a pavilion seemed interesting to me. a hyper-realistic free market sculptor in wood. sub forma unui film pe ecran gigantic øi plat. even more embarrasing. unde tu. cel mai simplu este la Giardini. “Perception Requires Involvement” – a slogan with an equal impact in Spanish and in French and in English. Norvegia. cine e proprietarul. pui paharul øi apeøi pe buton. cu altæ limbæ. pentru cæ e mai ieftin sæ refaci decît sæ închiriezi originalul. Unfortunatelly. Care nu mai este. valutæ øi politicæ. and the Norwegian Matias Faldbakken kept showing up once a day or every two days. People criticize a lot this ado about nothing. o înfigi în aparat. who dropped out with her country. . Teoria nu Slovenia. adicæ iei o dozæ. adicæ 24 de ore cu ræsærit.). It’s good and conforting to see a serious artist and a project which wasn’t created for one curator or another. another currency and other customs. Why? So what? I have no answer. Which is there no more. mini-installations with graffiti and a inflatable wax cloth lotus flower. Lumea criticæ mult efortul pentru nimic. artistul. if there are no walls?). M&K absorbed the outside noise (what kind of outside. because they had a movie starting every hour and. At the Australians. And that’s it. it wasn’t enough for holding a pavilion. deci nordicii au un pavilion mare cu doi perefli integral din sticlæ. istoricul de artæ etc. The Czechs and the Slovaks were better. E bine øi liniøtitor sæ vezi un artist serios øi un proiect neinventat pentru un curator sau altul. care-i rus øi care a reprezentat Slovenia sub forma teoriei relativitæflii care împlineøte anul æsta una sutæ ani. altæ valutæ øi alte obiceiuri. dar mie nu mi-a displæcut gigantismul de lemn. did you know that the American Pavilion is owned by the Guggenheim Museum (wait till you see the American national representation). eøti gata. So the pavilion became a platform you cross in order to go to other pavilions. looking like an alien ship smashed down the ground or like a artificially bungled. 30 of them. I mean it is there. I don’t remember. to a trap no larger than to draw one’s head out through it. To draw it and look outside. nope. After the first ten. De ce? Ei øi? N-am ræspuns. au fost incapabili sæ o negocieze cu Laura Horelli. Interesant era øi Muntadas în pavilionul spaniol. The Koreans had a mess of video artists projected everywhere they could. unde Antoine Prum prezenta un film (ulterior mutat într-un cinema. În prima salæ. Alte flæri mici. the northern. Finland. you may go with Georg Schollhammer to the Austrian pavilion. restul ba. sæ te flii cafteli øi certuri øi intrigi øi conspiraflii). An impecable set up pavilion. to start the projections at a fixed time. Finland. cine are pæmîntul de dedesubt. Norway. you are ready. Dupæ care pofli merge împreunæ cu Georg Schollhammer spre pavilionul austriac. As a matter of fact. if there are no walls?) and replyed it inside (what kind of inside. which they now simply removed. Dupæ primele zece. After that. curatorul. etc. put it in the machine and press the button. Vladimir Fisflkin. Plat øi ecranul. flærile mici sau cele care se øtiu neinteresante fac pe dracu’ în patru (citeøte di granda sau digital) sæ fie vizibile. unde sînt vreo 30 la græmadæ. who runs the estate. the whacking and the arguments and the intrigues and the conspiracies). Finlanda. but I kind of liked the absurdity and the uselessness of the already classical architectural aproach of the Austrian pavilion. æla care nu îmbætrîneøte. maybe just a little bit too museum-like (but a classy one). for example. By the way. For Israel. that’s exactly it. dimpotrivæ. Ca pavilionul luxemburgez. Romania and the northern countries. în care puteai intra øi urca de-amboulea pînæ în vîrf. o bancæ de date vizuale aratæ situaflia fiecærui pavilion naflional de cînd s-a næscut bienala. etc. a wooden tunnel wherein they pump conditioned air at one end. Revenind la problema naflionalæ care trebuia sæ disparæ. Din pæcate. care au avut ideea Sharing Space – Dividing Time. care vorbesc numai øi numai în cliøee preluate din cataloage øi reviste de artæ. Serbia and Montenegro held some kind of Soros video annual (with goods and bads. cæ-i fæcut pe 35 de milimetri) filmat într-o Veneflie reconstruitæ în Luxemburg. I didn’t visit the Polish. cozi de oameni care aøteaptæ sæ intre în diverse muzee din lume etc.

which. Muntadas este un cercetætor care nu uitæ nimic. I didn’t make it to the Americans. Who. sincer. cæ nu era de ajuns sæ flinæ un pavilion în mînæ. Except that. The Big Ones Grew Little The great powers got tired and wanted to get away easily. did remove this feeling. my dear reader. something not only missing. Jeroen de Rijke and Willem de Rooij Pavilion of The Netherlands apropo: øtiafli cæ pavilionul american este proprietatea Muzeului Guggenheim? (sæ te flii la americani reprezentare naflionalæ) etc. of all colours.. conceived and made by the book. it could have been the story of Aznavour and no award in the world (because. It was so stupid and ridiculous that it became interesting. etc. You find yourself in one of the most famous pavilions and suddenly the supervisors. La australieni. cast more and more dramatic shadows. There was something funny and naïve about the long shots with a little bear holding his head musefully.. credefli-mæ. many others. a sense of keeping measure. La Serbia øi Muntenegru era un soi de anualæ video Soros (cu bune øi rele. in the Italian pavilion I liked Maider López. especially if you add a little black rapper in between. in which the man dressed up as a little bear and spent a meditation night at the Mies van der Rohe’s Neue National Galerie Berlin. Eija-Liisa Ahtila has a nice image. and many. crawling on a rope or bursted by much too complicated machines. has published a personal index. Øi atît. nothing. øi mai penibil. La Israel. Gilbert and George (UK) have nothing more to say. out of fashion. Jenny Holzer. apparently. I don’t know who the painter-sculptor was and I don’t want to know. ages. Honoré d’O. cæ era un film care începea din oræ în oræ øi. was O. un tunel de lemn la al cærui capæt se suflæ aer condiflionat. The corridor made of tea packs. Lithuania (forgive me. with a few exceptions. sæ pui ore de începere la proiecflii. un sculptor pentru economia de piaflæ hiperrealist în lemn. Guy Ben-Ner a tras un copac combinînd mobiler casnic IKEA. who dislocated a floor into strips. about the tea imperialistic confiscated by the British and sold back. Sleeper. The International Doesn’t Sound Well Anymore From all the international selection. Thomas Ruff. the feeling of insecurity. artists and audience. Way to go. dar degeaba. all incomprehensible. o bulibæøealæ de artiøti cu video proiectafli pe unde se putea. Annette Messenger (France) is even more theatrical than usual (if it’s possible to imagine such a thing). Jan ˇ Guy Ben-Ner Wild Boy. La coreeni. enough to give you. from more and more powerful spotlights. La cehi øi slovaci era mai bine. the same way as when fishing. because she already cast everything else). with shits on one side and on the other. All the Germans I know. exact aceasta este. bravo galeriei care-a reuøit sæ îl impunæ. even with their Pipilotti Rist put (for nothing) in a church. As far as I am concerned. and the big fish always remains uncaught. in all this madess. and her dolls. but I never made it to the end of her triple projections. Pavilion of Israel 77 . 2004. at the very entrance (that sucked. The only ones standing are the paintings of Marlene Dumas (and I don’t like painting) and Mark Wallinger’s movie. not to mention seeing them. which he tumbled a little. Bruce Naumann. The living sculpture radicalism ending as kitchen furniture. Anders Kreuger). my dear. They couldn’t. As for the Germans. dacæ e o decizie proastæ de luat. as an English and capitalist brand. still from video.. a two thousand pages book with images. A good feeling. After that. sells well. Jonas Mekas. The Belgians had five curators and one artist. The pavilion read “Casino” and this was supposed to be the story of Pinocchio. among other jumbled things. that he doesn’t document his works) and I was curious. lo! this was considered to be the best pavilion) cannot change my oppinion. so to speak. there was a queue and Ed Ruscha. my Dutch friends de Rijke & de Rooij). admirable artists. dimensions start singing and dancing. În rest. to the country (India) where it (tea) was invented. The Swiss were – guess what – provincial and incomprehensible. I don’t know what to think. Gabriel Orozco. you see. o melodramæ cu personaje înlænfluite dincolo de orice închipuire. The Danish were much too crowded. A superficial irony for a superficial art (of my coleague artist? of the entire biennial? Of the entire contemporary art?). were sincerelly embarassed about the final product. and lend us. Tania Bruguera! Mission accomplished. cæ artiøtii tineri Boris Ondreic ka. but. Their symetric-decorative art. Such a dissapointment!.scena a joint installation. La ruøi. but not here and not again. I guess. And that’s about it regarding the countries. dar mai ales cu un gust searbæd øi egal). Who cares? It’s good that the feeling of ridiculous and embarrassement should stay with us. miniinstalaflii cu graffiti øi floare de lotus din muøama care se umflæ. you miss exactly what’s more important (forgive me. because there was nothing more to see afterwars). La unguri. artists and critics. yelling This is contemporary art! It seems pretty cool. La polonezi n-am intrat.K. multe lucruri penibile. Rachel Whiteread (the only thing missing is a concrete-cast salt cellar. colourful and by all means big. It’s boring enough to even enumerate the projects. but I read something about Tino Sehgal (that he’s a choreographer.

photo: Matei Bejenaru. Spanish Pavilion 78 .Antoni Muntadas On Translation. 1999.

photo: Matei Bejenaru Thomas Scheibitz Work in progress.View. Pavilion of Nordic Countries. German Pavilion .

2004. cæ nu-øi documenteazæ lucrærile etc. in a unnecessarily and noisy way. legendarul Stano Filko (un soi de Ion Grigorescu al lor) øi curatorul Marek Pokorny øi-au ignorat flærile de origine øi au creat o instalaflie comunæ. that should have been enough. John Bock got tired. an exhibition hall where they sold multiples. era bine. Sæ stai într-unul din cele mai celebre pavilioane øi dintr-odatæ supraveghetorii de toate culorile. Honoré d’O. her eyebrows. cæ devenea interesant. Emily Jacir. courtesy Galerie Peter Kilchmann Mancuska. La americani nu am intrat. Bruna Esposito makes the onion 80 . hoping that something should happen. N-au reuøit. poate. mai ales dacæ-i adaugi un rapper mic øi negru la mijloc. care se tîrîie trase pe sîrmæ sau sînt aruncate în aer de maøinærii mult prea sofisticate. artiøti øi critici. Probabil. Mariko Mori wants to reconciliate people into some kind of space ship where nobody enters. like any other Palestinian with self-respect. Or as arrogant as Buchel & Motti. de neînfleles. America sends monthly to pay the rent – incredible: one thousand and five hundred dollars – and which are returned monthly by Cuba is. erau sincer stînjenifli de produsul final. Further on. has come up with an arrogant project: bringing sacred stones from Mecca to San Marco Plaza. too. øi publicului. there was a huge chandelier made of blotters. (The fact that the artists found the checks that. Era aøa de tîmpit øi ridicol. a book store. Palestinian shops.) øi eram curios. Regina José Galindo you’ve pretty done it all. And because there had to be feminism. dar despre Tino Sehgal am citit cîte ceva (cæ e coregraf.Adrian Paci Turn on. barber’s shops and fast foods from Ramalah. O ironie superficialæ la o artæ superficialæ (a colegului artist? a întregii bienale? a întregii arte contemporane?). Palestinian shops. Muntadas’ research about which country takes part to the Biennial and which doesn’t. Oleg Kulik got tired and shoots landscapes in Mongolia. Arta lor decorativ-simetricæ. a ticket check. or more than enough. Eu nu øtiu ce sæ cred.) Enough. There’s nobody hiding behind the gorilla masks. are the events of the award-receiving (of course) Regina José Galindo. Gilbert øi George (UK) nu mai au nimic de spus. Øi sæ înøiri proiectele unul dupæ altul e plictisitor. barber’s shops and fast foods from New York. Or vice versa. No comment. or. The feminist statistics and data are ever more actual. holding huge banners inside the institution they stand against. La nemfli.. living in New York. an artwork to the right and. ca sæ zic aøa. Daræmite sæ le øi vezi. I admit. acesta a fost considerat cel mai bun pavilion) nu-mi poate schimba pærerea. care. Din partea mea putea fi povestea lui Aznavour øi nici un premiu din lume (cæci. who not long ago arrested himself at home. who shaves her head. presents a split screen: on the left. one in the middle. brilliant. like Tanja Ostojic. la modæ. iar pæpuøile ei. Radicalismul living sculpture sfîrøeøte sub formæ de mobilier de bucætærie. Annette Messenger (Franfla) e øi mai teatralæ ca de obicei (dacæ aøa ceva mai este de imaginat). or whips herself and walk in her own blood. by entirely changing his grandma’s house. cicæ. Pe pavilion scria „Casino“ øi cicæ era povestea lui Pinocchio. doubling. iatæ. dragæ.. too. Belgienii aveau 5 curatori øi un artist. ca sæ ne dea. Cui îi pasæ? Sentimentul de ridicol øi penibil e bine sæ nu ne pæræseascæ. every two artworks. cu tot cu Pipilotti Rist bægatæ (degeaba) într-o bisericæ. with a mess at the entrance. Guerilla at Arsenale The second international selection starts even worse. Tofli nemflii pe care îi cunosc. in my oppinion. a publicat un repertoar personal. Æia mari au ajuns mici Marile puteri au obosit øi-au vrut sæ scape uøor. has her hymen reconstructed. hold still. nu øtiu cine era pictorul-sculptor øi nici nu vreau sæ øtiu. and especially the famous Guerilla Girls. And that’s it! Gregor Schneider. the exhibitions held in the former city armouries doesn’t burst anymore. cæ era coadæ øi Ed Ruscha. aruncæ umbre tot mai dramatice. As hot as Mona Lisa in space. vîrstele øi dimensiunile corporale sæ înceapæ sæ cînte øi sæ danseze strigînd This is contemporary art! Pare destul de cool. for decades. Ce deziluzie!. though they get thinner. se vinde bine. un simfl al mæsurii care nu numai cæ lipseøte. You go from one artwork to another. øi artiøtilor. What’s left to do. Care. who want to settle the Guantanamo problem and give Cuba back the territory abusivelly occupied by the Americans. un cærfloi de imagini de douæ mii de pagini – toate. printre multe altele de-a valma. Danezii erau mult prea înghesuifli. in Venice. an artwork to the left. coloratæ øi neapærat mare. dar nu mai e. photograph. cu rahafli de-o parte øi de alta. on the right. but the images used are nothing but a great Hollywood show and the impact is gone. the audio piece of Santiago Sierra. Maybe a little more spacey than before. her sex and ’ her legs and walks naked. Elveflienii erau – culmea! – provinciali øi incomprehensibili. de la reflectoare tot mai puternice.

frizerii øi fast fooduri palestiene din Ramalah. Louise Bourgeois cîntæ un cîntec de leagæn. Pascale-Marthine Tayou a legat un milion de pungi de plastic în bætaia vînTania Bruguera Poetic Justice. sigur ratezi exact ceea ce este mai important (iertare. Pæi ce-ar mai fi de fæcut. Øi pentru cæ trebuie sæ fie feminism. pe sprîncene. Sub mæøtile de gorilæ poate nu se mai ascunde nimeni. No comment. Gregor Schneider. photo: Michael Tropea. cînd omul s-a îmbræcat în ursulefl øi a stat o noapte sæ mediteze în Neue National Galerie Berlin a lui Mies van der Rohe. sau. dar nu aici øi nu încæ o datæ. pæøitorule. care pînæ mai deunæzi se arestase la domiciliu modificînd din temelii casa bunicii. a luat mulaje la orice). dar niciodatæ nu am fost în stare sæ stau pînæ la sfîrøitul vreuneia dintre proiecfliile ei triple. o lucrare în stînga. din douæ în douæ. Eija-Liisa Ahtila are imagine frumoasæ. cu bannere enorme înæuntrul institufliei pe care o criticæ. dar imaginile folosite nu sînt decît un mare spectacol hollywoodian. stæ la New York. Nimic dupæ aia. Pe un hipopotam de lut stæ forflat cineva care citeøte ziarul la fel de forflat.. Oleg Kulik a obosit øi filmeazæ peisaje în Mongolia. îøi face operaflie de reconstrucflie a himenului. Anders Kreuger). mai bine zis. Numai picturile Marlenei Dumas stau în picioare (øi mie nu-mi place pictura) øi filmul lui Mark Wallinger.. Internaflionala nu mai sunæ bine Din toatæ selecflia internaflionalæ din pavilionul italian mi-a plæcut Maider López. flinefli-væ bine. În afaræ de faptul cæ. în toatæ nebunia. tip Tanja Ostojic . Rachel Whiteread (lipseøte sæ mai toarne în beton solnifla de sare. care era chiar la intrare (asta-i nasol. La fel de tare ca Mona Lisa în spafliu. care. Era ceva amuzant øi naiv în imaginile furate de la distanflæ cu un urs flinîndu-øi gînditor capul în mîini. punct lovit. ca orice palestiniancæ ce se respectæ. shopuri. care vor sæ rezolve ei problema Guantanamo øi sæ redea Cubei teritoriul ocupat abuziv de americani. sentimentul de nesiguranflæ. America le trimite lunar ca platæ a chiriei – incredibil: în valoare de o mie cinci sute de dolari – øi care. Donna Hurts. Lituania (iertare. Mai departe. atît cît sæ-fli dea.scena Øi cam asta a fost cu flærile. pe care le-a zburætæcit un pic. cu cîteva excepflii. øcolæresc conceput øi la fel executat. mult prea destul – sînt acfliunile premiatei (cum altfel) Regina José Galindo. Emily Jacir. Øi asta e demonstraflia. sînt returnate de Cuba este. øi mai ales celebrele Guerilla Girls. video installation. Bravo. Jonas Mekas. urmeazæ un candelabru gigantic fæcut din tampoane.) La fel de destul – sau. recunosc. librærie. prieteni olandezi de Rijke & de Rooij). una în dreapta øi. tot lunar. în rest. cæ. fæcut special sæ fie refuzat: sæ aducæ piatræ sfîntæ de la Mecca în piafla San Marco. expunerea din fostele pulberærii ale oraøului nu mai face explozie. cu o bulibæøealæ la intrare. Thomas Ruff. fîøii. la fel cum la pescuit peøtele neprins e øi cel mai mare. are acum un proiect arogant. pe sex øi pe picioare ca sæ meargæ aøa goalæ. piesa audio de Santiago Sierra care dubleazæ inutil øi zgomotos cercetarea lui Muntadas despre care flaræ participæ la bienalæ øi care nu. prezintæ un split screen: în stînga. Mergi înainte din lucrare în lucrare øi speri sæ se întîmple ceva. ar fi fost destul. în opinia mea. Bruna Esposito pune cojile de ceapæ sæ se prefacæ cæ sînt sculpturæ. Regina? Cæ le-ai cam fæcut pe toate. Sau la fel de arogant ca Buchel & Motti. (Faptul cæ artiøtii au dat de cecurile pe care. Bruce Naumann. Tania Bruguera! Punct ochit. Poate mai aerisit ca altædatæ. genial øi tocmai de aia. John Bock a obosit øi el. artiøti admirabili. Jenny Holzer. Statisticile øi datele feministe îøi pæstreazæ actualitatea. de zeci de ani. Sleeper. mulfli alflii. iar percutanfla s-a dus. prin Veneflia sau ca sæ se biciuie ´ øi pe urmæ sæ pæøeascæ în propriul sînge. Gabriel Orozco øi mulfli. frizerii øi fast fooduri palestiniene din New York. deøi sînt tot mai subfliri. control de bilete. Guerilla la Arsenale Cea de a doua selecflie internaflionalæ începe øi mai prost. Coridorul din pachete de ceai. Sau viceversa. salæ cu expoziflie de vîndut multipli. despre ceaiul confiscat imperialist de englezi øi revîndut ca brand englezesc øi capitalist flærii (India) unde a fost el (ceaiul) inventat. cæ pe urmæ n-am mai avut nimic de væzut) øi care a dislocat o podea fîøii. Chicago and the artist 81 . care se rade pe cap. Bun sentiment. nu mi-a clintit acest sentiment. Mariko Mori vrea sæ împace lumea într-un soi de capsulæ spaflialæ unde nu intræ nimeni. photo courtesy of Rhona Hoffman Gallery. 2002–2003. în dreapta – shopuri. una pe mijloc.

luminatoare øi acoperiø de plastic.. they installed a pile of Bible-thick pocket books. beginning and ending with a photo of Daniel Knorr. as well forced. O platformæ intelectualæ editatæ cu precizie de Marius Babias. by their well controlled courage. foaie cu foaie. sînt sigur cæ dacæ am fi vizitat bienala flinîndu-ne de mînæ. Degeaba.. And very democratic. Before the label. Eøti liber sæ visezi. foaie cu foaie..S. cuie øi semne. The artist doesn’t have a CV or a critique text. on the arts fire escape).. un pictor cu certificat care-fli poate face o copie dupæ Dalí. De aia am avut curajul sæ scriu. Artistul nu-fli impune nimic. scenæ independentæ. Noroc cu Adrian Paci. readere cu texte esenfliale despre lumea în care træim. Louise Bourgeois sings a lullaby. cu coperfli albe. de curajul lor bine controlat. art. Daniel Knorr a deschis uøa de incendiu øi a creat imediat un zid transparent. de aparenflæ. Noroc cu Kimsooja øi a ei Needlewoman. Øi un P . with white covers. Curatorul øi artistul numai l-au curæflat de lucruri neesenfliale (de lucræri). I’m glad for you. artæ. sheet after sheet. de bugetele lor enorme. four giant projections wherein the artist.tului. Artistul nu are CV øi nu are text critic. simple. by the visibility some of the artists have. Who’s getting out? Who’s getting in? A Conclusion Dear reader. øi tot aøa. Eticheta (European Influenza) de care s-a fæcut atîta caz era doar un punct de plecare (mai ales dupæ NU-ul franco-olandez øi uluitoarea dorinflæ de a redefini proiectul european) pentru un exercifliu de imaginaflie. o copie de buletin sau îfli poate scrie o firmæ. stands still in the middle of the crazy flux of bypassers in some of the world’s big cities. sheet after sheet. 360 degrees of a public space full of people. Mie mi s-a pærut foarte poetic. All five hundreds copies were gone after the press opening and right after that. Øi pentru cei care øtiu øi pricep. care începe øi se terminæ cu o fotografie a lui Daniel Knorr. tæioase. And a P.. Why should the nail on this side mean something and the one on the other side nothing. You are free to dream. The label (European Influenza) so much talked about was just a starting point (especially after the French-Dutch NO and after the amaizing desire of redefining the European project) for an imagination play. some readers with essential texts about the world we live in. de vizibilitatea unor artiøti. The artist doesn’t impose something on you. filmatæ din spate. T exte dure. who’s filming an official painter from Tirana. poate primul). Cine iese? Cine intræ? O concluzie Cititorule. was not about nothing. we still would have seen different things. elegant. tot am fi væzut lucruri diferite. The exhibition traces were there. pînæ la sfîrøtitul sfîrøitului care este pavilionul chinez. mybe the first one). Curatorul nu vorbeøte despre aceastæ expoziflie øi nici despre artisul pe care îl gireazæ curatorial. Fiecare vizitator putea developa øi proiecta pe perefli exact atîta cît îl ducea capul øi imaginaflia. øi pentru cei care nu. You are free to exit (through the backdoor of the Biennial. filmed from behind. Toate cele 5 mii de exemplare s-au terminat la vernisajul de presæ øi imediat dupæ aia. Dar nu mai pofli intra decît dacæ repefli convenflia øi intri din nou pe acolo pe unde se controleazæ identitatea. Acasæ Care pavilion. care pune niøte oameni sæ alimenteze de la dinamuri niøte becuri sau filmeazæ un pictor oficial din Tirana. in spite of everything that’s been written and talked about from hearsay in the press and among the Romanian intelligentsia. Cel mai greu este cînd trebuie sæ scrii øi pentru cei care au væzut bienala. øi pentru cei care nu. Daniel Knorr opened the fire escape door and imediatelly created a transparent wall. And it seems that our artists and commentators have run out of imagination. Sînt sigur cæ flie fli-ar fi plæcut tot ceea ce mie nu. That’s why I had the guts to write it down. What remained was the pavilion with an open door. podeaua ciupitæ de la fiecare repictare. On a clay hippopotamus someone is forced to stay and read the paper. by their enormous budgets. hm. The curator and the artist just cleaned it up of the unessential stuff (artworks).. Eu nu mai sînt aøa de sigur. Înaintea etichetei a fost montat un morman de cærfli de buzunar groase cît o biblie. It is not only Romania that was present there. hm. an ID copy or can write on a firm. I’m not so sure anymore. Home A pavillion which. In vain.S. Urmele expozifliilor erau acolo. about Europe. Øi se pare cæ pe ai noøtri artiøti øi comentatori imaginaflia nu-i mai duce. with no title or author. elegant. færæ titlu øi færæ autor. the independent scene. and so on. Eøti liber sæ ieøi (prin spatele bienalei. But you cannot come back unless you put yourself again through the convention and get in through the point where they check your identity. pereflii negri de la ultima bienalæ de arhitecturæ. Lucky for us to have Marius Babias and Daniel Knorr and the Romanian pavilion (or the second German pavilion. Each visitor could develop and project on the walls just as much as his mind and imagination allowed him to. The hardest thing is when you have to write for those who have seen the Biennial as well as for those who have not. the floor wrecked from each repainting. în pofida a tot ceea ce s-a scris øi comentat dupæ ureche în presæ øi în intelighenflia româneascæ. For those who know and understand things and for those who don’t. Pavilionul nu era gol. Pascale-Marthine Tayou tied a million plastic bags to be blown in the wind. Adeværul este cæ eu fac parte din ultima categorie. criticism. The pavilion was not empty.. nails and marks. Mæ bucur pentru tine. who can make you a copy after Dalí. Acolo era nu numai România. criticism. nu era despre nimic. poetic. It all seemed so poetic to me. Vizitatorii (profesioniøti) se îmbulzeau sæ se uite la viafla viaflæ dinæuntrul circului circ. to the very last one. The curator doesn’t talk about this exhibition or the artist he vouches as a curator. but the whole world. bæcani. harsh texts. Øi foarte democratic. by appearence. peels pretend they are sculpture. I’m sure that you would have liked everything that I haven’t. Noroc cu Marius Babias øi Daniel Knorr øi pavilionul României (sau al doilea pavilion al Germaniei. The truth is that I belong to the last category. What a chance with Adrian Paci. Cutting. pe uøa de incendiu a artelor). De ce cuiul pe partea asta sæ însemne ceva øi æla pe partea cealaltæ nu.. despre Europa. What a chance with Kimsooja and her Needlewoman. ci toatæ lumea. Eøti încæ fascinat de puterea enormæ a spectacolului planetar. Translated by Alex Moldovan 82 . skylights and plastic roofs. simplu. An intellectual platform minutiously edited by Marius Babias. grocers. adicæ patru proiecflii gigantice unde artista. de dimensiuni. 360 de grade ale unui spafliu public plin cu oameni. poetic. a certified painter. the black walls from the last architecture biennial. the Chinese pavilion. I am sure that even if we had visited the Biennial holding hands. You are still fascinated by the enormous power of the global show. by dimensions. A ræmas pavilionul cu uøa deschisæ. The (professional) visitors crowded to see the real life inside the real circus. stæ nemiøcatæ în plin flux nebunesc de trecætori din cîteva mari oraøe din lume.

credit: the artist 83 . Romanian Pavilion.Daniel Knorr European Influenza.

validitatea universalæ a judecæflii estetice nu deriva nici din natura umanæ øi nici din educaflia publicæ.. Jürgen Habermas a schiflat un scenariu în vederea întæririi democrafliei. ci abia dacæ marcheazæ asemenea frontiere pentru a se reproduce pe sine în subsistemul dat.Site Inspection 11: Formats for Action Marius Babias Neuer Berliner Kunstverein. discuflia referitoare la sfera publicæ. cînd. Idea Design & Print. Adorno øi-a dedicat reflecfliile teoretice dezvoltærii potenflialului critic ascuns în operele de artæ moderne øi a dezvoltat o practicæ pedagogicæ menitæ sæ educe øi sæ antreneze publicul prin intermediul emisiunilor radio. În dezbaterea de secol optsprezece privitoare la gust. for Kant. Jürgen Habermas. Babias is the author of Herbstnacht (1990). dezbaterea raflional-criticæ a avut tendinfla de a fi înlocuitæ de consum. aesthetic judgment was grounded in the public sphere because universally accessible principles operate within it. oricît de privatæ. The dominant understanding of publicness today is a plural one.. 2 iulie – 14 august Întrebarea privitoare la ce anume este sfera publicæ øi cînd funcflioneazæ ea ca un mediu în care se exprimæ responsabilitatea politicæ a constituit o problemæ centralæ în teoria socialæ începînd cu 1960. dar øi fiecare expresie a vieflii. but it had to abstracted from the empirical public and its private opinion. Este autorul cærflilor Herbstnacht [Noapte de toamnæ] (1990). Modul dominant de înflelegere a caracterului public este în ziua de azi unul plural. judecata esteticæ era întemeiatæ în sfera publicæ deoarece în ea opereazæ principii universal accesibile. iar refleaua comunicærii publice s-a destræmat în acte de receptare individuale. Habermas susfline teza potrivit cæreia. split into a number of micro-public spheres that can be adjusted to the prevailing particular interests at will. într-o societate capitalistæ. 2004). care nu transgreseazæ øi nici nu dizolvæ frontierele dintre diverse sisteme sociale. dar ea trebuia extrasæ din opiniile private øi din publicul empiric. Kant introduced into civil society the public dimension of the aesthetic debate as a universal principle. Theodor W. traducere englezæ: The Structural Transformation of the Public Sphere.] (2001) øi Ware Subjektivität (2002) (trad. a codeterminærii sociale. in his pioneering work Strukturwandel der Öffentlichkeit (1962. Ich war dabei. als… [Eram acolo. rational-critical debate had a tendency to be replaced by consumption.. chiar dacæ uniforme ca mod“. la public øi la autonomia esteticæ a fost dominatæ de Øcoala de la Frankfurt. scindatæ într-o serie de microsfere publice care pot fi adaptate dupæ bunul-plac al intereselor private predominante. the discussion of the public sphere. sketched a scenario for strengthening democracy. social codetermination. Conceptualizarea sferei publice la plural Caracterul de bun de consum al culturii a devenit atît de radical în ultimele decenii. the public. avînd ca urmare faptul cæ „dimensiunea publicæ“ devine un format de „reproducere diferenflialæ“. in the eighteenth-century debate on taste. In Western Europe since World War II. e estetizatæ în viafla noastræ de zi cu zi øi se insereazæ în universul semiotic al relafliilor sociale ale semnelor – cu consecinfla cæ sfera privatæ îøi pierde caracterul sæu public. Habermas advocates the thesis that culture in a capitalist society is based on a process of commodification that undermines culture’s function of initiating public communication: “When the laws of the market governing the sphere of commodity exchange and of social labor also pervaded the sphere reserved for private people as a public. The Conceptualization of the Public Sphere in Plural The commodity-like character of culture has become so radicalized in recent decades that these days it is not only the case that even politics manifests itself as culture (a process of the aestheticizing of politics accelerated by the omnipresence of the media and summed up by the keyword “culturalization“) but it also aestheticizes every expression of life. iar comunicarea devine particularizatæ. Immanuel Kant a fost cel care a depæøit categoria de public empiric. the universal validity of aesthetic judgment derived neither from human nature nor from public education but was grounded instead in aesthetic autonomy. cultura se bazeazæ pe un proces de transformare în bunuri de consum care submineazæ funcflia culturii de a iniflia comunicarea publicæ: „Atunci cînd legile pieflei care guverneazæ sfera schimbului de bunuri de consum øi a muncii au invadat øi sfera rezervatæ indivizilor considerafli ca public.: Subiectivitatea-marfæ. culture that is subjected to the process of commercialization is at risk of losing its communicative potential and becoming a commodity. and artistic autonomy has been dominated by the Frankfurt School. overcame the category of the empirical public by establishing transcendental grounds for the judgment of taste. and political responsibility. Berlin. 84 . Din perspectiva lui Kant.“ In short. o culturæ supusæ procesului de comercializare riscæ sæ-øi piardæ potenflialul comunicativ øi sæ devinæ un bun de consum. stabilind temeiuri transcendentale pentru judecata de gust. ci mai degrabæ o „operaflie de deschidere“ (Dirk Baecker). In Kant’s view. pentru Kant. sfera publicæ nu mai pare sæ fie arena situafliilor de opoziflie. the public sphere no longer appears to be an arena of oppositionality but rather an “operation of opening“ MARIUS BABIAS studied literature and political science at the Freie Universität in Berlin. accelerat de omniprezenfla mass-mediei øi rezumat de sintagma „culturalizare“). Ich war dabei. MARIUS BABIAS a studiat literatura øi øtiinflele politice la Freie Universität din Berlin. Pe scurt. aceasta nedepinzînd de un public empiric. rom. als. and the web of public communication unraveled into acts of individuated reception. ci era în schimb întemeiatæ pe autonomia esteticæ. Berlin. Adorno focused his theoretical reflections on developing the critical potential that is hidden within radical modern artworks and developed a pedagogical praxis for educating and training the public through radio broadcasts. translated as The Structural Transformation of the Public Sphere in 1989). Kant a introdus în societatea civilæ dimensiunea publicæ a dezbaterii estetice ca principiu universal. in our everyday life and feeds into the semiotic cosmos of the social relationships of signs – with the consequences that the private sphere loses its publicness and communication is particularized. O povestire teoreticæ. It was Immanuel Kant who. which did not depend on an empirical public.. de-a lungul postmodernismului øi chiar mai departe. încît în zilele noastre nu numai cæ politica însæøi se manifestæ drept culturæ (un proces de estetizare a politicului. Cluj. În Europa Occidentalæ de dupæ al Doilea Ræzboi Mondial. July 2 – August 14 The question what precisely the public sphere is and when it functions as a medium for expressing political responsibility has been central to social theory since the 1960s on through postmodernism and beyond. (2001) and Ware Subjektivität (2002). Theodor W. 1989). În opera sa de pionierat Strukturwandel der Öffentlichkeit (1962. however private. THE EXHIBITION SITE INSPECTION 11: FORMATS FOR ACTION Marius Babias Neuer Berliner Kunstverein. a responsabilitæflii politice. however uniform in mode.

Katya Sander Documentations from the project Was ist Öffentlichkeit? (2004). Writing on roofs in the Olympic Village and producing a video on asking the title question .

They opposed the idea of the public sphere as a medium of social reconciliation with the concept of a “proletarian public sphere“ that assimilated the many new micro-public spheres that had evolved in the context of the civil rights. The conception of the public sphere typical of the egoism of so-called identity groups who rank their particularist interest above the general social interest goes back. Daniel Knorr Arhitecture. In contrast to Habermas. to the theoretical model of the “counterpublic“ developed by Oskar Negt and Alexander Kluge in the early 1970s as a reaction to the breakdown of the student movement.(Dirk Baecker) that does not transgress. much less dissolve. images taken by a photographer following the indications of the artist in 2001 with a “wet-plate” camera. ecology. Bucharest. which had produced a number of counterpublics but. The present plural conception of the public sphere can be seen as a later development from Negt and Kluge’s conceptualization of the public sphere as the central political task of the left (the public sphere of production [Produktionsöffentlichkeit]). the borders between the various social systems but merely marks such borders in order to reproduce itself in the given subsystem. which the consequence that “publicness“ is said to become a format of “differential reproduction“. and women’s movements. Negt and Kluge saw the existing bourgeois public sphere as an “illusory synthesis of the totality of society“ and viewed it as an obstacle along the path to political self-organization. ironically. proved unable to reconstruct the overall context of the anticapitalist perspective and hence lost sight of the big picture. APO) into various camps and groups. 9 × 6 cm. series of 28 photographys b/w 86 . 2005. with the breakdown of the student movement and the Außerparlamentarische Opposition (Extra-parliamentary opposition.

care a produs o serie de contrapublicuri. but above all because it ensure dominance over the symbolic and imaginative aspects of critical culture by enclosing within the institution the socially and aesthetic excluded. opera criticæ de artæ poate realiza douæ lucruri: în interior. care-øi plaseazæ interesul lor particular deasupra interesului social general. is the extraterritori- 87 . “walking in an exaggerated manner around the perimeter of a square” Concepflia sferei publice tipicæ pentru egoismul aøa-ziselor identitæfli de grup. robot making the Bruce Naumann’s performance. ea reîncarcæ subscena în cauzæ cu o dimensiune de opoziflie øi oferæ beneficii în termeni de distincflie. the critical work of art can achieve two things: inwardly. ea îøi furnizeazæ microsfere publice în raport cu care artele vizuale reprezintæ o versiune profund simbolicæ încærcatæ cu capital cultural. APO) în numeroase tabere øi grupuri. Negt øi Kluge au væzut în sfera publicæ burghezæ existentæ o „sintezæ iluzorie a totalitæflii societæflii“ øi au væzut în ea un obstacol în calea autoorganizærii politice. 1968. în exterior. Ei au opus ideea sferei publice ca mediu al reconcilierii sociale conceptului unei „sfere publice proletare“ care a asimilat numeroasele microsfere publice care vor fi evoluat în contextul drepturilor civile. cæ activiøtii media au declarat un eøec cæruia dimensiunea de opoziflie atribuitæ lucrærilor „critice“ de artæ îi serveøte numai øi numai pentru a produce propria sa nevoie de criticæ sub forma „reproducerii diferenfliale“. one might conclude polemically in light of the counterpublic model that media activists have declared a failure that the oppositionality that is attributed to “critical“ works of art serves only to produce its own need for critique in the mode of “differential reproduction“. am putea conchide polemic. Spre deosebire de Habermas. Din aceastæ perspectivæ. instead. s-a dovedit incapabilæ sæ reconstruiascæ contextul global al perspectivei anticapitaliste øi astfel a pierdut din vedere imaginea de ansamblu. the NBK is a public space that the exhibition is reclaiming for art. outwardly. la modelul teoretic denumit „contrapublic“ øi dezvoltat la începutul anilor ’70 de Oskar Negt øi Alexander Kluge ca o reacflie la eøecul miøcærii studenfleøti. From this perspective. “oppositionality“ is no longer branded as hostile and combated. and it reminds that the exhibition space. Acest lucru duce la o contradicflie fundamentalæ care afecteazæ relaflia actualæ dintre artæ øi societate: pe mæsuræ ce societatea capitalistæ devine tot mai brutalæ în procesul globalizærii. it is lured into its sphere of control (that is. odatæ cu divizarea miøcærii studenfleøti øi a Außerparlamentarische Opposition (opoziflia extraparlamentaræ. însæ. This results in a fundamental contradiction that affects the relationship between art and society today: as capitalist society grows increasingly brutal in the process of globalization. care pare sæ se fi blocat în prezent în relaflii rigide cu sfera publicæ. enclosed) and pigeonholed into a stabilized system of subordination. The consequences for the subscene in question are pathetic: the price of accumulating of cultural capital and gaining status are depoliticization and loss of solidarity. al ecologiei øi al miøcærilor feministe. Procesul de aculturaflie între opoziflia artisticæ øi legitimitatea instituflionalæ Referindu-ne la dezvoltærile care au avut loc începînd cu anii ’90 în lumea artei. în lumina modelului contrapublic. “Enclosing“ as an institutional extension of “excluding“ is a technology of domination that has been tried and tested in the process of globalization. seen in Brian O’Doherty’s sense. it generates institutional legitimacy and the cultural self-image of capitalist society. se întoarce. Ironically. How does this discussion relate to an exhibition in a bourgeois art institution like the Neuer Berliner Kunstverein (NBK)? What are the consequences for the exhibition project Formats for Action of defining the public sphere as a number of micr-public spheres? First.Daniel Knorr Bibi (2002). this acculturation process between artistic oppositionality and institutional legitimacy is supported by bourgeois art institutions not so much because the sheen of oppositionality reflects primarily on the institution or because they want to tap into the image production of critical art (something that any form of cooperation with institutions implicitly achieves in any case). it recharges the subscene in question with oppositionality and provides benefits in terms of distinction. which today seems to stuck in an arrested relationship to the public sphere. printr-o ironie a sorflii. ea genereazæ legitimitate The Process of Acculturation between Artistic Oppositionality and Institutional Legitimacy As it relates to developments since the 1990s in the art world. of which the visual arts represent one highly symbolic version that is loaded with cultural capital. Actuala concepflie pluralæ a sferei publice poate fi înfæfliøatæ ca o dezvoltare tîrzie pornitæ din conceptualizarea propusæ de Negt øi Kluge a sferei publice ca sarcinæ centralæ a stîngii (sfera publicæ a producfliei [Produktionsöffentlichkeit]). it dresses itself up with micro-public spheres.

Deøi NBK. Habermas. Metzler. în diverse moduri. Maxine Kopsa ¬ Is there such a thing as the subject being too culturally specific? What I mean to say is. Simulationsbrüche. Dirk. legitimitatea sa derivæ dintr-o altæ sursæ: relafliile sale externe cu societatea. formulates a critical artistic interest. Soziologische Schriften II. Bucureøti. 1972. Bibliografie: Adorno. 2000. Berlin: Lagarde und Friederich. Medien und Öffentlichkeit: Positionierungen. 1970. the works by the participating artists – Laura Horelli.] Hohendahl. ed. Jürgen. e o tehnologie a dominafliei ce a fost încercatæ øi testatæ în procesul globalizærii. University of California Press. uniform communication format. lucrærile expuse se definesc ele însele ca perspective exemplare asupra eficacitæflii artei într-o societate care este pe cale sæ fie deposedatæ de sfera publicæ. Theodor W. ci mai degrabæ ca pærfli ale unei comunicæri coerente tematic øi cu un format uniform. Theodor W. B. 1970. 2000. 1972. Symptome. ci mai presus de toate datoritæ faptului cæ asiguræ dominaflia asupra aspectelor simbolice øi imaginative ale culturii critice. Ca o ironie.. O’Doherty. who wrote their own descriptions of their works – are not presented on separate pages but rather as part of a thematically related. væzut din perspectiva lui Brian O’Doherty. Just as the present catalog is a presentation of and coproducer of the exhibition.“ In Rudolf Maresch. Daniel Knorr. 1962. 2nd ed. „opoziflia“ nu mai este desemnatæ ca fiind ostilæ øi combætutæ. Strukturwandel der Öffentlichkeit: Untersuchungen zu einer Kategorie der bürgerlichen Gesellschaft. Öffentlichkeit: Geschichte eines kritischen Begriffs. Suhrkamp. ca orice altæ instituflie de artæ publicæ. including those that are critical of society. and Assenka Oksiloff as Public Sphere and Experience: Toward an Analysis of the Bourgeois and Proletarian Public Sphere. O’Doherty. Lüneburg (2005). Oskar. Hohendahl. Cambridge. Neuwied: Luchterhand. its legitimacy derives from another source: its external relationships to the society. 1790. Jürgen. Medien und Öffentlichkeit: Positionierungen. 1985. ed. Consecinflele pentru subscena în cauzæ sînt jalnice: preflul pentru acumularea de capital cultural øi pentru dobîndirea unui statut e depolitizarea øi pierderea solidaritæflii. lucrærile artiøtilor implicafli – Laura Horelli. Meinungsforschung und Öffentlichkeit. Frankfurt am Main. and the media. Stuttgart: J.. Oxford: Clarendon Press. considering you often work through and with research of a given social situation or context. [Trad. the works exhibited define themselves as exemplary views of arts effectiveness in a society that is gradually being stripped of a public sphere. procesul de aculturaflie dintre opoziflia artisticæ øi legitimitatea instituflionalæ este susflinut de cætre institufliile burgheze de artæ nu atît datoritæ faptului cæ spoiala de opoziflie se reflectæ în primul rînd asupra institufliei sau pentru cæ institufliile vor sæ loveascæ în producflia de imagine a artei critice (ceva ce orice formæ de cooperare cu institufliile realizeazæ implicit în orice caz). Translated by James Creed Meredith as The Critique of Judgement. este spafliul extrateritorial în care publicul. Zamfirescu øi Alexandru Surdu. representing the society as a whole. Daniel Knorr øi Katya Sander. In contrast to the usual practice for previous catalogs in the exhibition series Ortsbegehung. Even though the NBK. Kritik der Urteilskraft. B. Tot aøa cum acest catalog este o prezentare øi o coproducere a expozifliei. Immanuel.. San Sebastian (2004). „Oszillierende Öffentlichkeit“. Inside the White Cube: The Ideology of the Gallery Space. Halle für Kunst. închizînd în interiorul institufliilor ceea ce e socialmente øi estetic exclus. 1996. Ellen Gallagher / Laura Horelli. Boer. 2nd ed. Meinungsforschung und Öffentlichkeit. 1962. and combines reflection with perception. ele reprezintæ un format de acfliune care chestioneazæ efectele publice ale artei. rom. face experienfle estetice. Galerie im Taxispalais. and Alexander Kluge. el aminteøte cæ spafliul expoziflional. Peter Uwe. [Trad. Frankfurt am Main: Suhrkamp. rom. Simulationsbrüche. reprezentînd societatea ca întreg. Öffentlichkeit und Erfahrung: Zur Organisationsanalyse von bürgerlicher und proletarischer Öffentlichkeit. Stuttgart. tries out aesthetic experiences. Minneapolis: University of Minnesota Press. Baecker. MA: MIT Press. CEU. cu toate acestea. Kant.] Negt. Spre deosebire de practica obiønuitæ a cataloagelor precedente în seria de expoziflii Ortsbegehung [Inspectare/Celebrare a locului]. care determinæ nucleul institufliei færæ a iniflia sau reclama nemijlocit o „acfliune“ øi. 1999. Frankfurt am Main. NBK este un spafliu public pe care expoziflia îl solicitæ pentru artæ. Strukturwandel der Öffentlichkeit: Untersuchungen zu einer Kategorie der bürgerlichen Gesellschaft. in different ways. Neuwied. inclusiv acelea ce se aratæ critice faflæ de societate. Baecker. Brian. She is interested in exploring different methods of documentation as well as in conceptual and socially engaged art.: Sfera publicæ øi transformarea ei structuralæ. Malmö (2005). Oskar øi Alexander Kluge. and yet the works do have an aspect of action to them. In Rudolf Maresch. gender. lives and works in Berlin. e ademenitæ în sfera de control (adicæ e cuprinsæ în aceasta) øi pusæ la sertar într-un sistem stabilizat de subordonare. Dirk.: Critica puterii de judecatæ. Lagarde und Friederich. „Izolarea“ aceasta. Symptome. Innsbruck (2004) and Manifesta 5. Translated by Thomas Burger with Frederick Lawrence as The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society. “Oszillierende Öffentlichkeit.instituflionalæ øi imaginea culturalæ de sine a societæflii capitaliste. Berlin. Metzler. like all public art institutions. Brian. They point to the relationship of legitimacy with the public sphere and society that determines the core of the institution without directly initiating or calling for “action“. Kritik der Urteilskraft. Bucureøti. ed. Inside the White Cube: The Ideology of the Gallery Space. In her work she deals with issues of globalization. se adreseazæ unui public specializat øi deøi îøi deruleazæ activitæflile ca atare. Berkeley: University of California Press. 1993. de Vasile Dem. 1996. In 2052 Malmö Will No Longer Be Swedish. 1790. Habermas. Öffentlichkeit und Erfahrung: Zur Organisationsanalyse von bürgerlicher und proletarischer Öffentlichkeit. Bibliography: Adorno. Editura Trei. Jamie Owen Daniel. ca extensie instituflionalæ a „excluderii“. formuleazæ un interes artistic critic øi combinæ reflecflia cu percepflia. Lucrærile expuse în cadrul expozifliei abordeazæ aceste relaflii externe în mai multe feluri. addresses itself to a specialist public and develops its activities accordingly. 1961. have you ever discounted material as too particular? 88 . ed. and Katya Sander. Translated by Peter Labanyi. Kant. Frankfurt am Main: Suhrkamp. Ele indicæ relaflia de legitimitate dintre sfera publicæ øi societate. Laura Horelli interviewed by Maxine Kopsa LAURA HORELLI is born 1976 in Helsinki. 1989. al space in which the public. München. immigration. Peter Uwe. Öffentlichkeit: Geschichte eines kritischen Begriffs. Recently she has participated in the following exhibitions: Need to Document. Cum se leagæ aceastæ discuflie de o expoziflie desfæøuratæ într-o instituflie burghezæ de artæ precum Neuer Berliner Kunstverein (NBK)? Care sînt consecinflele pentru proiectul de expoziflie intitulat Formats for Action de definire a sferei publice ca un numær de microsfere publice? Întîi de toate. care øi-au scris ei înøiøi descrierile operelor lor – nu sînt prezentate pe pagini separate. The works shown in the exhibition address these external relationships in different ways. Berkeley. they represent a format for action that questions the public effect of art. 1999. Rooseum. Negt. Suhrkamp. 1989. J. Munich: Boer. Luchterhand. în schimb. Soziologische Schriften II. Immanuel. lucrærile au un aspect de acfliune.

luînd în considerare faptul cæ lucrezi adesea prin øi în cercetarea unei situaflii sau a unui context social anume. Expoziflii recente: Need to Document. Broøura a fost disponibilæ gratuit în magazine. pe urmæ. relaflia cu subiectul în chestiune nu e atît de evidentæ – sînt niøte teme cu privire la care am sentimente puternice øi pe care vreau sæ le abordez. de pildæ. even if Maxine Kopsa ¬ Existæ oare ceva de genul unui subiect excesiv determinat cultural? Ceea ce vreau sæ spun. In 2001 I produced a publication called Cultural Groups in Frankfurt. se dovedeøte relevantæ pentru multæ lume. Some issues might become more accessable when discussed from a particular angle. în birourile de informaflie ale oraøului. ele devin invizibile. Se preocupæ de problematica globalizærii. What is it about place or location. In 2052 Malmö Will No Longer Be Swedish. Each group participating could use a side in the publication for their own purposes. but a subjective view. In other pieces the relation to the subject matter is not so obvious – these have been topics. øi în celælalt relaflia lipseøte. and in You Go Where You’re Sent (2003) you’ve traced the life and travels of your grandmother. My grandmother in You Go Where You’re Sent is a close subject. Cu toate acestea. Bænuiesc cæ încerc sæ ajung la relaflia ta ca autor cu cercetarea ta. Our relationship is transformed for the time of the recording. in Japanese English Advertising Slogans (2000) you examine the use of foreign language slogans in Japanese product packaging. generalising may be too abstract. cafes. abandonezi lupta pentru dreptul la avort? MAXINE KOPSA este critic de artæ øi curator independent în Amsterdam. fitness studios etc. ¬ Existæ un moment pe care sæ-l pofli identifica în care „te înscrii pe tine în“ materialul pe care-l studiezi? De pildæ. generalizarea poate fi prea abstractæ. In either case the relationship is lacking. a physician. Publicaflia a fost realizatæ ca ræspuns la nivelul scæzut de informaflie disponibilæ despre grupuri. însæ în film vorbim despre rolurile ei publice. sæ subliniez faptul cæ nu e prezentat adeværul absolut. Editor asociat al revistei Metropolis M.scena Interviu cu Laura Horelli de Maxine Kopsa LAURA HORELLI s-a næscut în 1976 la Helsinki. Different geographical locations are however increasingly connected to each other and undergoing similar transformations. the act of recording itself can be a distancing factor. which intrigues you? Is it more to do with its establishment or its collapse or blurring? √ These works look at how ways of perceiving place have changed/are changing. if one is too far they become invisible. În 2001 am produs o publicaflie intitulatæ Grupuri culturale în Frankfurt. reprezentative. Versiunea ulterioaræ a fost apoi expusæ în afara contextului original. Lüneburg (2005). Her awareness of the recording situation and the use of English in the interview creates distance between us. Faptul cæ era conøtientæ de înregistrare øi utilizarea englezei în interviu creeazæ o anumitæ distanflæ între noi. a imigrafliei øi a mediilor. a genului. Fiecare grup participant a putut folosi o parte din publicaflie pentru propriul sæu scop. cafenele. Is this something you consider? The ‘right’ physical distance? √ I attempt to be present in the works in varying degrees. where I invited national and ethnic associations active in the city to tell about their activities and functions. Bunica mea din You Go Where You’re Sent [Te duci unde eøti trimis] e un subiect închis. de arta conceptualæ øi de cea angajatæ social. Halle für Kunst. Anumite chestiuni ar putea deveni în mai mare mæsuræ abordabile discutate dintr-un unghi particular. is relevant to many. ce încearcæ sæ defineascæ relaflia pe care atît autorul. însuøi faptul de a înregistra poate fi un factor de distanflare. ¬ Is there a moment you can identify when you “write yourself into” the material you are researching? Like writing yourself into a story (which is perhaps not your own). The physical distance is also dependent on the approach used in relation to the subject matter. They also point to complexities in the seemingly homogenized capitalist world. for example. reflecflia asupra viitorului globalizærii. which I feel strongly about and want to address. Mæ gîndesc acum la un proiect pe care l-am simflit cæ funcflioneazæ în contextul lui. Laura Horelli √ When getting involved in particular contexts it might be that the resulting material is too culturally specific and does not need / cannot be translated to another context. Unele lucræri au fost expuse mai întîi în locuri anume alese øi. la care am invitat asociaflii naflionale øi etnice active în oraø pentru a vorbi despre activitæflile øi rolul lor. The later version has then been shown outside the original context. dacæ ne aflæm prea departe. în studiori de fitness etc. S-a adresat marelui public din Frankfurt øi a avut un rol în acel context specific. E interesatæ în explorarea diferitelor metode ale documentærii. Associate editor of Metropolis M. It was directed towards the general public in Frankfurt and had a function within that specific context. diferite zone geografice sînt din ce în ce mai conectate între ele øi suferæ transformæri similare. Innsbruck (2004) and Manifesta 5. So reflection on the future of globalization. am fæcut o altæ versiune ce dædea mai multe informaflii despre contextul original. I guess what I’m trying to get at is your relationship as maker (as author) to your research. Quoting Yvonne Rainer: “If you are no longer of reproductive age. seems to be a crucial element in your work. Relaflia noastræ se transformæ pe durata înregistrærii. representative roles. and distributed by the groups themselves. Rooseum. libraries. ai læsat vreodatæ deoparte un material din cauza excesivei sale particularitæfli? Laura Horelli √ În momentul în care te implici în contexte particulare se poate întîmpla ca materialul ce rezultæ de aici sæ fie excesiv determinat cultural øi sæ nu aibæ nevoie/sæ nu poatæ fi transpus într-un alt context. cît øi privitorul o pot avea cu ceea ce e perceput: dacæ sîntem prea aproape. Galerie im Taxispalais. but in the video we discuss her public. MAXINE KOPSA is an art critic and freelance curator based in Amsterdam. to underline that it is not the absolute truth that is presented. E o chestiune pe care o iei în considerare? „Justa“ distanflæ fizicæ? √ Îmi dau silinfla sæ fiu prezentæ în lucræri în diverse feluri. San Sebastian (2004). biblioteci. for instance in Helsinki Shipyard/Port San Juan (2002/03) which deals with the construction of and the subsequent running of these ships once in use in their Caribbean destinations. I can think of one project that I felt functioned in its context. They are about the relations of different places to each other. married to a diplomat. either as location or dislocation. Existæ un termen numit distanflæ fizicæ. Malmö (2005). atunci lucrurile devin neclare. 89 . but where it did not make sense to show it elsewhere. Ellen Gallagher/Laura Horelli. øi a fost distribuitæ chiar de cætre grupurile implicate. because of the development of communication technologies and mass travel. Prin urmare. ci o perspectivæ subiectivæ. cînd te înscrii pe tine însæfli într-o poveste (care poate cæ nu e a ta). Citînd-o pe Yvonne Rainer: „Dacæ nu mai eøti la vîrsta reproducerii. There’s a term called psychical distance which tries to define the relationship both the author and the viewer can have to that which is perceived: if one is too close then things get blurry. træieøte øi lucreazæ la Berlin. do you drop out of the fight for abortion rights? If you are a man. Distanfla fizicæ este în egalæ mæsuræ dependentæ de abordarea utilizatæ în relaflia cu subiectul abordat. dar pe care nu avea sens sæ-l expun altundeva. The publication was made in response to the little information available about the groups. Some works have been shown site-specifically first and later I have made another version giving more information about the original context. city information points. do you not speak out for women’s right to control their bodies? If you are not HIVpositive do you not take a stand against the government’s foot-dragging policies around AIDS? If you are white do you not express your revulsion at the neo-con defence of white racist behaviour on university campuses parading under the First Amendment?”1 ¬ “Place”. The booklet was available for free in shops. Øi într-un caz. Differences in geographical locations still exist. În alte piese.

photos: Rainer Iglar.Laura Horelli Helsinki Shipyard/Port San Juan. 2002/3. courtesy Galerie Barbara Weiss 90 . video-installation. 2 DVDs. 14’ and 17’.

Laura Horelli You Go Where You’re Sent. Mulfli dintre angajafli n-au fost niciodatæ într-o croazieræ øi nu se pot raporta la ideea de a face o croazieræ. nu-fli exprimi revolta în fafla comportamentului alb rasist în campusurile universitare mærøæluind sub pavæza Primului amendament?“1 ¬ „Locul“. You Go Where You’re Sent abordeazæ cælætoria dintr-o perspectivæ istoricæ. fie ca sit. pare a fi un element crucial în munca ta. precum Berlinul anilor 1936. O sæ descriu cîteva din interesele mele privitoare la „loc“ prin intermediul celor douæ proiecte pe care le-ai menflionat. în spafliul de primire a oaspeflilor pe navæ. video-installation. Existæ încæ diferenfle între zonele geografice. decorafliile. o fizicianæ cæsætoritæ cu un diplomat. Innsbruck. cu ajutorul cærora bunica mea povesteøte unele dintre amintirile sale de la fafla locului. E o industrie liberæ de restricfliile geografice sub care multe alte industrii încæ opereazæ øi prin urmare poate fi înfæøiøatæ ca un exemplu pentru globalizare øi pentru cauzele sale. nu cu un „adevær“ absolut. E interesant modul în care aceiaøi indivizi erau folosifli sæ reprezinte statul în contexte atît de diferite precum Rio de Janeiro în 1946–’50 øi Bucureøti în 1968–’72. chiar dacæ ele sînt conturate de procese globale øi ascunse sub o suprafaflæ omogenæ. Helsinki Shipyard/Port San Juan se referæ la diferite relaflii cu locul prin intermediul a douæ forfle de muncæ care încearcæ sæ-øi cîøtige existenfla în industria navelor de croazieræ. Menflionarea unor locuri cu o importanflæ istoricæ mai amplæ. courtesy Galerie Barbara Weiss 91 . la reuniunile de la ambasadæ erau destul de departe de gustul unui individ: bunica mea a construit o imagine a Finlandei. 3: Installation view from Galerie im Taxispalais. nu iei poziflie împotriva indeciziei politicilor guvernamentale privitoare la SIDA? Dacæ eøti alb. Turismul de croazieræ este cea mai de succes ramuræ a industriei turistice. de mediu) ale statelor din care provin realmente. Primul videofilm e în finlandezæ øi înfæfliøeazæ industria multinaflionalæ din perspectiva unui loc ce are o puternicæ identitate naflionalæ. suscitæ în sine mai multe asociaflii. lumea aøtepta ca bunicii mei sæ reprezinte valorile flærii lor natale. Ele se referæ la relafliile reciproce dintre diferite locuri. de estomparea ei? √ Aceste lucræri privesc felul în care modurile de percepere a locului s-au schimbat/sînt pe cale sæ se schimbe datoritæ dezvoltærii tehnologiilor comunicærii øi a turismului de masæ.scena Dacæ eøti un bærbat. în Japanese English Advertising Slogans [Slogane publicitare în engleza japonezæ] (2000) examinezi utilizarea sloganurilor în limbi stræine pe ambalajele japoneze. Chiar øi dupæ ce-øi vor fi petrecut aproape întreaga viaflæ în stræinætate.2 Pe de altæ parte. iar în You Go Where You’re Sent (2003) ai urmærit viafla øi cælætoriile bunicii tale. nu te exprimi în chestiunea dreptului femeilor de a-øi controla corpul? Dacæ nu eøti seropozitiv. DVD. Am încercat sæ indic cum diferite interese contureazæ interpretæri ale istoriei. Filmul e împærflit în secfliuni corespunzætoare cu timpul øi spafliul. pe vremea cînd cælætoreau doar cîfliva privilegiafli ai sorflii. Ele indicæ în acelaøi timp complexitæflile lumii capitaliste aparent omogenizate. angajaflilor nu li se permite sæ vorbeascæ nici o altæ limbæ decît engleza. Portul din Helsinki se confruntæ cu presiunea de a fline pasul cu competiflia globalæ. muzica etc. astfel încît companiile nu trebuie sæ se supunæ legilor (de muncæ. Nu mai e capabil sæ construiascæ navele tot mai mari cerute de cætre industrie. photo: Rainer Iglar. Mîncarea. a ræmas færæ spafliu în amplasamentul sæu din centrul oraøului Helsinki. Cum stau lucrurile cu locul sau cu localizarea care te intrigæ? E vorba mai degrabæ de fixarea acesteia sau de surparea. Filmul înfæfliøeazæ reprezentarea oficialæ a Finlandei în exterior pe vremea cînd flara era puflin cunoscutæ în lume. Un titlu e urmat de o colecflie de imagini statice. Privitorul e confruntat cu informaflii contradictorii. în acele situaflii în care am simflit cæ explicafliile bunicii nu erau suficiente. Pavilioanele de convenienflæ sub care navigheazæ sînt ale unor flæri precum Liberia øi Panama. fie ca dislocare. iar locurile în care ele acosteazæ sînt mai degrabæ niøte extensii ale vasului. de pildæ în Helsinki Shipyard/Port San Juan [Øantierul naval Helsinki/Portul San Juan] (2002/’03) care trateazæ despre construirea øi manevrarea ulterioaræ a acestor nave odatæ aflate în exploatare la destinafliile lor din Caraibe. Cu toate acestea. Companiilor de croazieræ le place sæ insiste pe diversitatea echipajului. Coloana sonoræ include de asemenea o parte narativæ. 19’. Al doilea film e în englezæ øi a fost turnat la bordul unor nave de croazieræ în timpul opririi lor în portul San Juan. photos: 2: Jens Ziehe. Navele sînt ca niøte stafliuni miøcætoare. 2003.

the scripted. so to speak. Ceea ce încerc sæ scriu depinde. Cu Ramin Baghir-Zada. Immediately we are allowed behind the scenes. and the places they stop in are more like extensions of the ship. The shipyard in Helsinki is faced with pressure in order to keep up with global competition. literally. Filmul începe cu o introducere în care contextul este explicat.3 Din aceste interviuri cam de o oræ care au fost transcrise a ieøit un text mai scurt øi mai condensat. Paris. Cruise ships are increasingly moving resorts.doc 3. e contrapus materialului despre metoda de lucru. împreunæ cu grupul sæu de prieteni de-a lungul unei sæptæmîni din viafla lor. în centrul oraøului. at the embassy gatherings were pretty far done according to the taste of an individual: My grandmother constructed an image of Finland. not one absolute “truth”. my grandparents were expected to enact the values of their native country. Moi. Traducere de Izabella Badiu Note: 1. The viewer never knows quite which lines have been written. ca sæ zic aøa. jucat de Oumarou Ganda. 1917) a realizat Moi. Is this a position you could iden-tify with? √ I have been recently working with 712 Interviews?. sæ intre în dialog cu jocul actoricesc øi scenariul. You Go Where You’re Sent approaches travel from a historic perspective. Gunilla Holmlin. evident. http://crab. care.org/issue2/Rainer. a fost construitæ o universitate pe locul unui fost øantier naval. so the companies do not have to follow the (labour. deoarece contextul nu este nici un studiu etnografic convenflional. www.edu/~wood/cruise. It is an industry quite free from geographical restrictions under which many industries still operate and can therefore be seen as an example for globalization and its causes. in a former shipbuilding area. A title is followed by a collection of still images by which my grandmother tells about some of her memories of the place. The cruise companies like to market the diversity of the crew. when only a few privileged travelled. Un Noir [Me. Even after having lived most of their lives abroad. Many of the employees have never been on a cruise and cannot relate to the idea of taking a cruise. I was interested in talking with people who were studying at IMER to see some of the research that was done there. Cred cæ nevoia de a folosi limbajul vine din limitærile imageriei – la urma urmei. being shaped by global processes and more hidden underneath a homogeneous surface. Araz Zeighami. Un Noir follows a young immigrant from Nigeria called Edward G. în Treichville.2 On the other hand. It is interesting how the same individuals were used to represent the state in such different contexts as Rio de Janeiro 1946–50 and Bucharest 1968–72. Apoi m-am concentrat asupra oamenilor care fæcuseræ studii empirice despre oraø în legæturæ cu problemele legate de integrare. Adesea limbajul se dovedeøte mai pregnant decît vizualul. in itself raises many associations. Moi. Un Noir [„Eu. The cruise tourism industry is the most successful mayor branch of tourism. ¬ Ai menflionat faptul cæ îfli place ideea potrivit cæreia camera de filmat e un instrument cu care sæ se scrie. in situations where I felt that my grandmother’s explanation was not sufficient. Un Noir urmæreøte un tînær imigrant din Nigeria pe numele sæu Edward G. agreed upon and rehearsed and which are just a natural reaction to an ad lib situation. Este aceasta o poziflie cu care te-ai putea identifica? √ Am lucrat de curînd cu 712 Interviuri?. Voi descrie metoda de lucru: mai întîi. pentru a explica un context. The food. 1917) made the film Moi. au avut loc niøte conversaflii neînregistrate. from Saturday to Sunday. la propriu. Privitorul nu øtie niciodatæ precis ce replici au fost redactate. prin aceea cæ subiecflii sînt fæcufli conøtienfli de lucrul la care participæ øi li se dæ mai mult control asupra imaginii lor decît ar putea fi cazul într-un documentar mai tradiflional. un negru“]. it has ran out of space in its location in central Helsinki. like Berlin 1936. Moi. in the guest spaces of the ship the employees are not allowed to speak in any other language but English. I was trying to point out how different interests shape interpretations of history. Robinson played by Oumarou Ganda and his group of friends through a week in their lives. ¬ In 1957 the filmmaker and ethnographer Jean Rouch (b. Their flags of convenience are in countries like Liberia and Panama. Un Noir falls somewhere in between. The video looks at the official representation of Finland to the outside at a time when the country was little known elsewhere. am intrat în studioul de sunet øi am înregistrat textul. imaginea nu poate fi decît o imagine –. Artiøtii au fost invitafli sæ petreacæ mai multe luni în oraø pentru a-øi îndrepta atenflia asupra chestiunilor legate de diversitate. Imediat suntem transportafli în culise.¬ În 1957. de sîmbætæ pînæ duminicæ. However.html 2. Acest text a fost arætat fiecærui participant øi au fost fæcute modificæri. Existæ în toate acestea o anume similaritate cu producflia lui Rouch. Filmul Moi. Un Noir. realizatorul de film øi etnograful Jean Rouch (n. De curînd. S-ar putea spune cæ Rouch a reuøit sæ se apropie de real permiflîndu-i. decoration. It is no longer able to construct the ever larger vessels demanded by the industry. 92 . to enter into dialogue with the acted. environmental) laws of the nation states they are based in. de proiect. Mixajul dintre materialul redactat øi cel documentar e ceva interesant pentru mine øi sper sæ dezvolt aceastæ tehnicæ în proiecte viitoare. unii s-au arætat surprinøi de ceea ce spuseseræ sau nu le-a plæcut modul în care scosesem anumite lucruri din context. I’ll describe some of my interest in “place” through two projects you mention: Helsinki Shipyard/Port San Juan looks at different relations to place through two work forces making their living from the cruise ship industry. music etc. The video is divided into sections according to time and place. a suburb of Abidjan. a Black]. convenite øi repetate øi care e reacflia spontanæ la o situaflie ad lib. Recently a university has been constructed in the centre of the city. Sofia Karlsson. The mention of places of wider historic relevance. nici un film narativ obiønuit. În cele din urmæ. Eu folosesc aproape întotdeauna limbajul în lucrærile mele. Un Noir se situeazæ undeva la mijloc. Am înregistrat interviuri cu patru persoane despre cercetærile lor. The second video is in English and has been filmed onboard cruise ships during their stops in the port of call San Juan. Am devenit interesatæ de dimensiunea instituflionalæ a „dezbaterii despre integrare“. care a fost produs pentru un program organizat de Rooseum din Malmö. in Treichville. simt nevoia sæ adaug un text pentru a spune o poveste. Robinson. o suburbie a oraøului Abidjan. Paris. Ce anume scrii? √ Citatul e din regizorul de film Chris Petit.e-felix. în special despre metodele pe care le folosiseræ øi despre efectele pe care personalitatea lor le-a avut asupra informafliilor pe care le strînseseræ. I became interested in the institutional side of the “integration debate”. Artists were invited to spend several months in the city to focus on issues of diversity. The first video is in Finnish and looks at a multinational industry from the perspective of a place that has a strong national identity. în filmul video. You might say that Rouch managed to come closer to the real by allowing it. M-a interesat sæ discut cu oamenii care studiazæ la IMER pentru a vedea o parte din cercetærile fæcute aici. The soundtrack also includes some narration. which was produced for a programme that Rooseum in Malmö organised. The film begins with an introduction in which the context is explained. The viewer is confronted with conflicting information. One of its main departments is called International Immigration and Ethnic Studies (IMER). for the context is neither a conventional ethnographic study nor a straightforward narrative film. Unul din principalele sale departamente se numeøte Imigraflie Internaflionalæ øi Studii Etnice (IMER).rutgers. Moi.

This text was shown to each participant and changes were made. There is a similarity to Rouch’s Moi. http://crab.rutgers. I almost always use language in my works. Then I concentrated on people that had done empirical studies about the city in relation to issues of intergration. a shorter text was condensed. What I am writing about clearly depends on the project. Laura Horelli media spree. photos: Rainer Iglar.doc 3. First unrecorded interviews were conducted. I think the need to use language comes from the limitations of imagery – after all an image can only be an image – I need to add text to tell a story. 2004 on going. photographs. Finally we went to the sound studio and recorded the text. www.scena I’ll describe the working process. ¬ You mentioned that you liked the idea of the camera as being a tool with which to write. brochures. Sofia Karlsson. Gunilla Holmlin. Araz Zeighami.e-felix.html 2. particularly the methods they had used and the effects their persons had on the information they had gathered. installation view from Galerie im Taxispalais.3 Out of these hour-or-so interviews. Innsbruck.edu/~wood/cruise. some were surprised of what they had said or they did not like how I had taken things out of context. courtesy Galerie Barbara Weiss . table and chairs from the Berlin Senate. Un Noir in that in the subjects are made aware of what they are participating in and given more control about their portrayal than might be the case in a more conventional documentary. texts. What is it you’re writing? √ The quote is from the filmmaker Chris Petit. Notes: 1.org/issue2/Rainer. With Ramin Baghir-Zada. Mixing scripted and documentary material is of interest to me and I hope to develop this in future projects. which in the video is contra-posed with material of the working process. which were transcribed. Often language is more prominent than the visuals. I recorded interviews with four persons about their research. to explain the context.

BAK. photo: E. 2001–2004. 1997. installation view. installation view.. Moritz Jeroen de Rijke/Willem de Rooij Orange.? 7 episodes on (ex)changing Europe... episode 3. photo: E. episode 3. 2004. 2004. 2004: Francis Alÿs Untitled. BAK. installation view.Boris Ondreic ka ˇ Scheissliche Ostblocker. Who if not we. photo: E. Cordially Invited. Who if not we.. installation view. Who if not we. Cordially Invited. 2001. 2004. Moritz Academic Training Group Caught in Lithuania. BAK.? 7 episodes on (ex)changing Europe.? 7 episodes on (ex)changing Europe. BAK. Moritz .. episode 3. Cordially Invited. detail Cordially Invited. episode 3. slide installation. 2004.? 7 episodes on (ex)changing Europe. Moritz Wilfriedo Prieto García Apolitical... photo: E. episode 3. 2004. Who if not we.. 2004. BAK. Cordially Invited.? 7 episodes on (ex)changing Europe.. Who if not we..

critics and philosophers from Europe and elsewhere. BAK a fost.scena Now What? Institutions Dream! Claire Staebler „Am væzut o expoziflie ca o infrastructuræ pe care sæ se construiascæ în mod activ alte înflelesuri implicînd o mulflime de alte posibilitæfli. Charles Esche. its simple. several persons from the audience start humming their remarks and questions and the artist. o micæ adunare îl ascultæ cu religiozitate pe artistul Boris Ondreic ka interpretînd. odatæ cu sosirea Mariei Hlavajova. momente de ezitare. a capella.“ Jacques Derrida Din 2003 încoace. BAK has adopted a consequent programming strateCLAIRE STAEBLER is an art critic and curator at the Palais de Tokyo. After a while. dintre cei care au experimentat un loc. arhitectura sa de sticlæ. BAK has been thought as a mental niche. Sean Snyder sau Barbara Vanderlinden. nu viseazæ la o lume mai bunæ ? La o instituflie care ar cæuta un bun echilibru între artæ øi cunoaøtere? Între artæ øi comunitate? Generozitatea øi ospitalitatea sînt laitmotivele acestui loc în devenire care nu doreøte sæ se dezvolte în autarhie. becomes a structured institution. cîntînd. Situat în inima urbei. filosofi critici sau arhitecfli vin sæ se exprime. Now What! Institutions Dream! Cine. As many art centers in the Netherlands. în contextul european øi mondial. pe plan estetic. sæ reflecteze la locul pe care BAK îl ocupæ în peisajul artistic european øi la misiunile unei instituflii de astæzi. încurajat de voinfla oraøului Utrecht. împreunæ cu echipa sa øi cu diferifli „guests“ curatori. politic øi social. moments of hesitation. Timiditate. sub numele de SuB-K 1980. Maria Hlavajova has conceived a matrix for various potentials. philosophers. dispunea deja de spafliul alternativ Gascow øi de mai clasicul Central Museum. Shyness. with a large university structure. » J.“ Maria Hlavajova „un act de ospitalitate nu poate fi decît poetic. care creeazæ o veritabilæ structuræ instituflionalæ. an intellectual refuge for all the artists. reunindu-i. 2005. Din astfel de clipe se construieøte legenda BAK – basis voor actuele kunst. concrete and aluminum architecture. O bazæ pentru arta contemporanæ Sîmbætæ. Prin BAK. un text despre solidaritate øi colaborare. se ia decizia de a renova localurile pentru a lærgi spafliul cu mai mult de 200 de metri pætrafli de expoziflie. riguroase øi intime conferæ o tonalitate proprie acestei instituflii. 16 aprilie 2005. de beton øi de aluminiu. during a performance or a reunion. øi sæ-i punæ întrebæri cîntînd. în cursul unui performance sau al unei întîlniri. Sean Snyder or Barbara Vanderlinden among others. Charles Esche. decision is taken to renovate the premises so that 200 m2 exhibition space be available for the 2003 opening. In 2000. Începînd cu 2002. fourth main town in the Netherlands. fondat la inifliativa unor artiøti. BAK îøi redeschide porflile øi reuøeøte în scurt timp sæ-øi creeze o identitate localæ øi internaflionalæ. had already the alternative space Gascow and the more classical Central Museum. In 2002. when Maria Hlavajova arrived. in complementarity with other partners. BAK has been originally founded in 1989 and named SuB-K on the artists’ initiative. în complementaritate cu alfli parteneri. BAK [basis voor actuele kunst] nu înceteazæ sæ redefineascæ locul institufliei artistice. Since it started off. cu o puternicæ prezenflæ universitaræ. answers singing. pe Nicolas Bourriaud. Basis for Contemporary Art April 16. spafliile sale simple. În 2000. This is how Becoming Oneself was conceived – a serie of meetings and debates gathered in a brochure compiling the contributions of Nicolas Bourriaud. on a Saturday night. rigorous yet intimate areas are the perfect illustration of the institution itself. Utrecht. Din aceastæ reflecflie a luat naøtere Becoming Oneself. Acest an de tranziflie a permis noii directoare artistice. Before this emancipation. deschizînd dezbaterea în care artiøti. bineînfleles. Maria Hlavajova a conceput o matrice oferind o varietaCLAIRE STAEBLER este critic de artæ øi curator la Palais de Tokyo. In 2003. Dupæ ˇ performance-ul lui. Asemenea multor centre de artæ din Olanda. in confrontation. With BAK. între alflii. BAK – basis voor actuele kunst has never stopped redefining the position of the art institution – in a European and international context – on the esthetic. the artist invites the public to participate in its turn with questions. la rîndul sæu. Paris. înaintea unei redeschideri în 2003. a small gathering of people attends piously artist Boris Ondreicˇka’s a capella performance of a text on solidarity and collaboration. inclusiv o opfliune de a negocia cu deflinætorii puterii. Now What! Institutions Dream! Who has ever seen a place that dares to dream of a better world? Of an institution that would seek the balance between art and knowledge. BAK venea deci sæ completeze perfect geografia artisticæ a acestui oraø. Aceastæ lecturæ/performance atipicæ aparfline deja unor momente „indescriptibile“ împærtæøite în intimitatea unei sæli întunecoase sau a unui vernisaj. BAK opens again and it builds a local and international identity shortly. într-o veche øcoalæ de muzicæ renovatæ. Derrida Since 2003. NOW WHAT? INSTITUTIONS DREAM! Claire Staebler “I see an exhibition as an under-structure on which to actively build other meanings by involving myriad of other possibilities. Înaintea acestei emancipæri. BAK se permanentizeazæ. a basis for present and future art. of course. singing. BAK has come to complete the artistic geography of Utrecht. Paris. at an opening. critics or architects. la origine. Utrecht. The transition year has enabled the new artistic director alongside with her team and various guest curators to meditate on the place BAK should have on the European art scene and on its missions. This atypical lecture/performance already is one of the “indescribable” moments shared in the intimacy of a dark room. 95 . în confruntare.” Maria Hlavajova « un acte d’hospitalité ne peut être que poétique. After the show. artistul invitæ publicul sæ participe. la care artistul ræspunde. ci mai degrabæ în relaflie. o serie de întîlniri øi dezbateri pe mai multe voci din care s-a compilat o broøuræ. political and social levels opening the debate for artists. BAK encouraged by the town of Utrecht. in a former school of music. including an option of negotiating with power-holders. În 2003. Located in the heart of the town. between art and community? Generosity and hospitality are the leitmotivs of this space in progress that doesn’t want to develop as an autarchy but in relation. intellectuals. dupæ cîteva minute mai multe persoane din auditoriu se lanseazæ øi îøi fredoneazæ remarcile øi întrebærile. spre searæ. its glass. al patrulea oraø ca mærime din Olanda. Such instants have built the legend of BAK – basis voor actuele kunst.

The projects have several bodies and several limbs. Ludwig Museum Budapest – Museum of Contemporary Art in Budapest. The World Question Center (reloaded). articulations.. have decided to stage this performance on the night of the opening.. Panorama on programming In 2003. gatherings with the artists.. a book was published for the occasion Now What artists Write!. Illustrating perfectly the approach of the institution. artists. scientists have been invited incessantly for 3 hours to ask a question related to an element that they found crucial at this particular moment in history. Openly inspired by this project. meditation and political commitment. Now What? Dreaming a better world in 6 parts has started with the reactivation of a historical project initially conceived by James Lee Byars Denisa Lehocká.. the performances and discussions. Jacques Rancière. Boris Groys. a collection of texts written by some twenty international artists in the form of poetry. various intensities. opened the art center of the 21st century in a dynamic and original way.. Each project is permanently reactivated and develops in time according to different scores.gy that it keeps running for three years. Who if not we? asks the question of the subject and calls for a definition of “we” that has to be understood here as a transnational and European political subject according to French philosopher Etienne Balibar who . Stedelijk Museum in Amsterdam. developments.. Boris Ondreic ka ˇ Landscape. It is a bold institution that seeks on a daily basis to reinvent itself mixing poetry. the programming focused on the enlargement of Europe and the notion. and Witte de With in Rotterdam. exhibition view. Foksal Gallery Foundation in Warsaw. Moritz in 1969: The World Question Center. In 2004. Moderna Galerija in Ljubljana. BAK. Beside the two exhibitions. Annie Fletcher and Maria Hlavajova.. which is to never answer but always question everything. fiction or personal message. photos: E. The project included six parts taking shape simultaneously in various areas of the town. It consisted in calling on the phone live in front of the audience a hundred international personalities well known as the most brilliant minds today and ’ asking them to ask a question! Marina Abramovic. Her constant objective is to gather diverse lecturers to open the debate. at Jens Hoffmann’s proposition. with Now What? Dreaming a better world in 6 parts. Preferring projects at various scales or formats. 2005. theorists. Maria Hlavajova and her team attempted a definition of those alternative models that art could propose to the collective coexistence. basis voor actuele kunst in Utrecht. BAK. critical essay. entangled projects. as Maria Hlavajova likes to say. philosophers.. in the proper and figurative meaning. workshops. the validity and the sense of community in larger Europe are questioned in the project Who if not we should at least try to imagine the future of all this? 7 episodes on (ex)changing Europe. Several European institutions were involved in this manifold project under Maria Hlavajova’s supervision: CAC – Contemporary Art Centre in Vilnius. with usually one collective exhibition and a monograph but also symposiums. each year is dedicated to a central theme enabling ramifications.

În afara celor douæ expoziflii. o culegere de texte scrise de douæzeci de artiøti internaflionali. pentru a contrabalansa individualismul specific anilor ’90. to counterbalance the individualism of the ’90s. sub oblæduirea Mariei Hlavajova. artiøti. “we”. proiecte autonome øi eterogene. se dezvoltæ totul… Proiecte cu mai multe corpuri øi cu mai multe membre. conform teoriilor filosofului francez Etienne Balibar. also. 2001. Proiectul consta în a suna la telefon. intelectuali. BAK. A desire revealing the need but that also makes it Becoming Oneself. Discussion documentation . Privilegiind proiecte la diferite scæri øi formate. cu aceastæ ocazie a fost publicat øi un proiect de carte: Now What artists Write!. aøa cum le abordeazæ Derrida în cercetærile sale. a performance-urilor øi a conversafliilor. serii de întîlniri cu artiøtii expuøi. precum CAC – Centrul de Artæ Contemporanæ din Vilnius. se ramificæ. Jacques Rancière. fiecare an este gîndit sub o umbrelæ tematicæ. workshop-uri. 2001. BAK. through this affirmation. the people of Europe?“ al aceluiaøi filosof francez. De la bun început. ci mai degrabæ de a chestiona færæ încetare. “We” becomes a metaphor of collectivity. BAK a adoptat o politicæ de programare riguroasæ. incluzînd de fiecare datæ o expoziflie colectivæ øi monograficæ. Muzeul din Ludwig Budapesta – Muzeul de Artæ Contemporanæ din Budapesta. cum îi place Mariei Hlavajova sæ spunæ. fights against globalization. the people of Europe?” by the same French philosopher who. „We“ devine o metaforæ a colectivitæflii. installation view. BAK e gîndit ca o niøæ mentalæ. reflecflie øi angajament politic. validitatea sau sensul comunitæflii în sînul Europei. Ilustrînd perfect demersul institufliei. BAK. amestecînd poezie. un refugiu intelectual pentru tofli artiøtii. ´ filosofi. Becoming Oneself. constant reactivat øi se dezvoltæ în timp conform unor partiflii diferite. critici øi filosofi din Europa øi de pretutindeni. Annie Fletcher øi Maria Hlavajova au decis. teoreticieni. referindu-se la „we. la o propunere a lui Jens Hoffmann. care vorbeøte despre nofliunea de nou agent colectiv. Acest proiect la diferite niveluri a implicat mai multe instituflii europene. care este de a nu da niciodatæ ræspunsuri. în jurul proiectului Who if not we should at least try to imagine the future of all this? 7 episodes on (ex)changing Europe. savanfli. punînd întrebærile referitoare la ospitalitate versus migraflie. de asemenea. Inspirîndu-se în mod deschis din acest proiect. au fost invitafli. interogînd nofliunea. În 2004. expoziflia construindu-se în jurul diferitelor etape ale inte- Roman Ondak Twice. Moderna Galerija din Ljubljana. The exhibition is built around the various stages of integration. The World Question Center (reloaded) a deschis cu forflæ øi originalitate acest centru de artæ al secolului XXI. øi Witte de With din Rotterdam. imaginatæ dupæ o coloanæ vertebralæ în jurul cæreia se articuleazæ. o sutæ de personalitæfli internaflionale considerate drept spiritele cele mai strælucite de astæzi øi de a le cere sæ punæ o întrebare! Marina Abramovic . cæpætînd simultan formæ în diferite zone ale oraøului. Maria Hlavajova øi echipa ei încercau sæ identifice cîte modele alternative ar putea sæ propunæ arta coexistenflei colective. al cæror obiectiv este întotdeauna de a reuni diverse intervenflii pentru a deschide dezbaterea. aøadar. photo: E. Stedelijk Museum din Amsterdam. pe care o respectæ de trei ani încoace.scena te de potenflialitæfli. dar øi simpozioane. programarea s-a derulat în jurul lærgirii Europei spre Est. care vede în aceastæ afirmaflie øi în aceastæ specificitate o manieræ de a lupta împotriva globalizærii. o grilæ de posibilitæfli pentru arta de astæzi øi de mîine. în direct øi în public. Moritz speaks of the “new collective agent” as a notion. Panoramæ asupra programærii În 2003. an imaginary and utopian “we” referring to “We. basis voor actuele kunst din Utrecht. fantezie sau mesaj personal… Now What? Dreaming a better world in 6 parts a început cu reactivarea unui proiect istoric conceput iniflial de cætre James Lee Byars în 1969: The World Question Center. între poezie. Who if not we? pune întrebarea subiectului øi reclamæ o definiflie a acestui „we“. Foksal Gallery Foundation din Varøovia. care trebuie înfleles aici ca un subiect politic transnaflional øi european. O instituflie temeraræ care cautæ sæ se reinventeze zi de zi. 2001. The desire for hospitality corresponds to a desire for identity in order to calm the alter ego haunting the subject as its dark and alienating face. Era vorba de un proiect în øase pærfli. Cordially Invited a fost proiectul multivalent organizat de BAK cu ocazia acestui Who if not we?. Boris Groys…. vreme de trei ore neîncetat. Fiecare proiect este. sæ punæ o întrebare în relaflie cu un element care le pærea crucial în acel moment precis al istoriei. Cordially Invited was the multiple project organized by BAK on the occasion of Who if not we? on the issue of hospitality versus migration such as Derrida tackles it in its research. un „we“ imaginar øi utopic. cu Now What? Dreaming a better world in 6 parts…. de diferite intensitæfli. în sensul propriu øi figurat. „We“. text critic. sæ repunæ în scenæ acest performance în seara vernisajului.

Allegoric Postcard Union. 2002.F. Allegoric Postcard Union. 2005 98 . 1978.O.Francis Alÿs When Faith Moves Mountains.). 2005 Július Koller Universal Futurological Question Mark (U.

of course. We are time and again between narrative and imaginary. we invite or offer hospitality. BAK – basis voor actuelle kunst cautæ astfel sæ iasæ din funcflia sa primæ de monstrare øi sæ facæ din instituflie un centru de resurse øi de dezbateri de idei care funcflioneazæ local øi vibreazæ internaflional. apropriindu-ne astfel un loc pentru a-l întîmpina pe celælalt sau. “in order to dare say welcome. instabil øi îndræznefl. „îndræznind sæ spunem bun venit. How can we bear its ugly face day in day out in the media? Where is the exit from such violence strangely so close and so far? The exhibition tries to define the artist’s position in relation to this reality. Soft Target: war as a daily first hand reality will be the climax but also a provisional conclusion to this year under the sign of resistance.. threshold. As according to Maria Hlavajova there are no other fields than art wherein things are not predetermined and concepts can be freely thought over. Speaking of hospitality comes down to reminding problematics such as frontiers. Dupæ Derrida.scena grærii. Dar nu este cumva artistul întotdeauna un invitat? În 2005. Imagination as a tool for resistance. va încerca. we make space our own in order to welcome the other or. language of both host and guest but also mourning. In what terms can we speak of the war today? Soft Target: war as a daily first hand reality also deals. Odatæ cu BAK øi cu programarea sa nu se mai pune problema legitimitæflii sau a inflafliei documentarului în arta contemporanæ. Cordially Invited a încercat sæ dea seama de diferitele maniere de a aborda astæzi acest subiect. the political participation is the theme of the various projects. unstable and audacious. ne aflæm de fiecare datæ între povestire øi imaginar. with the question of representation. întîmpinîndu-l pe celælalt pentru a ne apropria un loc øi a vorbi atunci limbajul ospitalitæflii“. mai ræu. young Amalia Pica and Roman Ondak. cæ øtim ce înseamnæ acasæ øi cæ acasæ primim. negociate. Dorinfla de ospitalitate ræspunde unei dorinfle de identitate. în egalæ mæsuræ. The spectator is invited to share his/her individual experience with the community in order to transform it in common experience and make sense out of it.. Translated by Izabella Badiu Interior view.. Imaginaflia. invitæm sau oferim ospitalitate. insinuæm poate cæ sîntem acasæ aici. philosophy or literature. a limbii.. o datæ în plus. a gazdei øi a invitatului. Cum sæ mai suportæm chipul sæu zilnic în mass-media? Ce soluflie pentru aceastæ violenflæ atît de apropiatæ øi atît de îndepærtatæ? Expoziflia cautæ sæ defineascæ poziflia artistului în fafla acestei realitæfli. participarea politicæ este subiectul abordat în diferitele proiecte. Pentru cæ. O dorinflæ ce scoate în evidenflæ clipa. dar va øi concluziona – provizoriu – acest an plasat sub semnul rezistenflei. Reactive. Aceastæ viitoare expoziflie colectivæ va înfrunta cu curaj øi cu forflæ omniprezenfla mediaticæ øi realæ a ræzboiului în societæflile noastre contemporane. nu existæ nici un alt domeniu în afara artei în care lucrurile sæ nu fie predeterminate øi în care conceptele sæ poatæ fi liber gîndite. Reactiv. îl constituie în elanul sæu de neostoit. negotiated. În toamnæ: Soft Target: war as a daily first hand reality va puncta. Traducere de Ciprian Mihali in an unquenched impetus. BAK – basis voor actuele kunst finds its legitimacy as idea and form laboratory. ale tinerei Amalia Pica ori ale lui Roman Ondak. dupæ Maria Hlavajova. între moment intim øi memorie colectivæ. BAK – basis voor actuele kunst îøi gæseøte legitimitatea sa de laborator de idei øi de forme… Un spafliu public de acfliune politicæ øi cetæfleneascæ. prin operele lui Felix Gonzales Torres. political art and the will to find new models of life through art. filosofie sau literaturæ… Spectatorul este invitat sæ-øi împærtæøeascæ experienfla individualæ cu comunitatea pentru a o transforma în experienflæ comunæ øi pentru a-i da întregul sæu sens. dar øi a doliului. Cum sæ vorbim despre ræzboi astæzi? Soft Target: war as a daily first hand reality pune desigur øi întrebarea cu privire la reprezentare. A public space for political and civil action in the meaning defined by the German philosopher Hannah Arendt. activ. tested. A vorbi despre ospitalitate înseamnæ a evoca øi chestiunea frontierelor. BAK and its programming make it superfluous for us to question the legitimacy or the inflation of the documentary in the contemporary art. But isn’t the artist always invited? In 2005. ca strategie de dezvoltare în fafla climatului politic. BAK 99 . în sensul pe care Hannah Arendt a øtiut atît de bine sæ-l defineascæ. we welcome the other in order to make space our own and then speak the language of hospitality”. worse. active. Cordially Invited has attempted a sum up of the different ways to approach this topic today through the works by Felix Gonzales Torres. intimacy and collective memory. testate. apropiafli de arta angajatæ øi de voinfla de a gæsi noi modele de viaflæ prin artæ. BAK – basis voor actuele kunst tries to escape its primary function that of showing and to make of the institution a genuine resource center and venue for ideas in debate that functions at local level but has international exposure. In autumn. as development strategy in front of the political climate will try once more to propose alternatives to the reality. ca unealtæ a rezistenflei. pentru a îmblînzi acest „altul“ care bîntuie constituirea subiectului ca un al doilea chip al sæu sumbru øi alienant. dar care. The future collective exhibition will confront courageously the overwhelming but real presence of war in mass media and contemporary societies. a pragului. According to Derrida. sæ propunæ alternative la realitate. one might think that we’re at home and that we understand what being home means and that at home we receive.

London (Curatorial Studies). Øi totuøi. Arhiva Gradului Zero al a mode through which and the exhibition is a site where proCuratoriei este. în special. susfline cæ un astfel de proiect nu pune accentul pe producflia materialæ. øi Octavian Eøanu –. cînd. it is necessary to employ a meta-language or.inherently both in retrospect and in the future. Publicæ în revistele Observator cultural. From this perspective. art form in its own right.hierarchy. proiectul nu cautæ sæ le transforme sau sæ le con. de fapt. acelaøi spafliu metodologic. institutional and element vizual individual. fiinînd seama de faptul cæ spafliu înseamnæ. Actualmente e masterand la Goldsmiths College. penworks of art. Art-hoc. Published art reviews in Observator cultural. editor of e-cart contemporary art magazine. atît în artæ. cu alflii. artei se regæsesc toate aici. ci. în modul cel mai fami. tiune contextualæ. Prinsæ în sistemele actuale BARNABY DRABBLE is curator and writer. un sistem de echivalenfle între valorile culturale.e. Cu alte cuvinte. Consisting of a website. The invisible and dynamic relationliar. Se poate ships between components are more important than any singular visual element. din practice needs to be acknowledged not only as a way of project formulation and fulfilment. instituflionale øi comerciale constitutive producerii øi circulafliei matic. a system of equivalence between cultural. Eu însæmi am simflit acest lucru la ex. curatorial expoziflia este un loc în care – proiectele devin artæ. din moment ce strategia de reprezentare este strict o ches. so to speak. Art-hoc. iar acest aflux de informaflie øi energie este. when powered by the flux I discovered two SIMONA NASTAC este critic de artæ øi curator independent. schimbare øi at Imperial College (London). The viewer makes possible infinite connections within a web Artspace la Imperial College (Londra). In these terms. în mare mæsuræ. am descoperit douæ nume of non-hierarchical exchanges. offering în centrul atenfliei – în locul operei de artæ – s-a transa particular vision both of the ferat neîndoielnic proiectul artistic. deøi cuprinde both in art and curating. înveliøurile conceptuale. Within the present zentare a reprezentærii. o re-pre. tation. Curating Degree Zero Archive is highly symptobil. cît øi în curatorie. riorul unui cadru temporal eterogen al totalitæflii sociale. timp. în mod fæfliø. but as an moment ce. ca Hans Ulrich Obrist sau Maria Lind.commercial layers of the production and circulation of art are all here. The archiving process is Din aceastæ perspectivæ. for structural positioning of curatorial practice within the heterogeneous Privitorul e cel care face posibile infinitele conexiuni din interiorul reflelei de schimburi time frame of social totality. He works in collaboration with Dorothee Richter on projects examining the field of critical curating under the de producere a valorii. Arhitext Design. and this flow of information and energy româneøti – i. simptomaticæ. curating is not enough. ci produce. practicile curatoriale trebuie recunoscute nu title Curating Degree Zero (1998 to present day). în lumea artei. turnee de expoziflii øi worksurprising since in the past two shopuri. social and economic lui.Gradul zero al curatoriei Interviu cu Barnaby Drabble realizat de Simona Nastac BARNABY DRABBLE este curator øi scriitor. the project does not seek to transform or to contest them. Lucreazæ în colaborare cu Dorothee Richter la proiecte care examineazæ actul curatorial critic sub titlul Gradul zero al curatoriei (din 1998 pînæ astæzi). ci For this. pe solicitarea unui spafliu la un nivel from Bournville Centre for Visual Arts (Birmingham) and from Artspace imaterial. e necesar sæ folosim un metalimbaj sau. 100 . redactor la revista on-line de artæ contemporanæ e-cart. Chiar dacæ nu în mod vizi. ca o consemnare a vieflii-în-proiect privite intrinsec atît a re-representation of represenretrospectiv. puterii øi prestigiului. conflinutul proiectu. arta past and the future. The display uses diverse aesthetic models of the quotidian life as part of a larger ontology to create a space free of nonierarhice. but as documentation of life-in-the-project seen tru a crea un spafliu liber de orice ierarhie. She is currently postgraduate student at Goldsmiths College. oferind o anumitæ viziune atît asupra trecutului cît øi asupra viitorului. but overtly productive of knowlpozifliile Arhivei de la Centrul pentru Arte Vizuale din Bournville (Birmingham) øi de la edge. ci ca o formæ artisticæ avînd drepIs the curator a cultural producer who challenges rather than simply turi depline. SIMONA NASTAC is an art critic and independent curator. art is no longer Expunerea foloseøte diferite modele estetice ale vieflii understood as production of Lüneburg cotidiene ca parte a unei ontologii mai ample. luatæ de val. în ultimele douæ decenii. Arhitext Design. since the politics of representation is a strictly contextual affair. prin supoziflie. arhiva este un proiect bazat pe un proces al decades the art project – in lieu cærui obiectiv este furnizarea unei platforme pentru of the work of art – has without question moved to the centre poziflionarea structuralæ a practicii curatoriale în inteof attention of the art world. sociale øi economice. touring exhibitions and workshops. împærflind. I felt this myself in the Archive’s exhibitions o cantitate considerabilæ de materiale. it is neither transgressive nor resistant. Relafliile invizibile øi dinamice dintre componente sînt mai importante decît oricare value. Even if not visible. atunci actul curatorial nu e de ajuns. the constitutive conceptual. Pentru aceasta. Este oare curatorul un producætor cultural care mai degrabæ provoacæ decît hræneøte pur CURATING IS NOT ENOUGH øi simplu mecanismul productiv. Procesul de înregistrare în arhivæ este o formæ prin care – iar entangled systems productive of value. nu transgreseazæ øi nici nu opune rezistenflæ. Iar aceasta nu ne surprinde. cunoaøtere.the Archive is a process-based project that aims at providing a platform teste.feeds the productive apparatus by providing an extra-dimension to artworks? If the answer is yes. cît øi în viitor. Attila Tordai-S.is actually the content of the project. asigurînd operelor de artæ o dimensiune suplimentaræ? Interview with Barnaby Drabble realized by Simona Nastac Dacæ ræspunsul e afirmativ. Cujects become art. Londra.However. doar ca o manieræ de a formula øi de a împlini proiectul. nu mai e înfleleasæ ca producere de opere de artæ. power and prestige. And this is not prinzînd un site pe internet. ca sæ spunem aøa.

Simona Nastac ¬ Curating Degree Zero was launched in 1998 as a tool Barnaby Drabble √ În 1997. Attila Tordai-S. with Anna Harding’s guest-editorship of Art and Design 101 . One can say that such a project is not focusing on material production. attention to the important developments exemplified by the work of a cu simpozionul sæu øi cu publicaflia rezultatæ: Un nou spirit în curatoriat?. whose practice seemed nizat la Künstlerhaus. începînd cu începutul. într-o perioadæ de cîfliva ani. prezentarea øi vînzarea sînt pærfli ale others. la un fel de grad zero. la Schedhalle (Zürich) which Ute expressed at the Stuttgart meeting: øi Sous-Sol (Geneva). dupæ textul lui Roland Barthes. de cætre cei mai mulfli cuGeneva concerted effort by curatorial practitioners in the late 1990’s to address ratori instituflionali. but particularly on claiming space on immaterial level. urmærind – aøa cum afli spus dumneavoastræ øi Dorothee Richter – „nu sæ defineascæ curatoria. în 1992. în acele vremuri. ce pæreau sæ creascæ în vizibilitate în cîmpul tive of this kind (and. It is important to me to indicate the lungspraxis / Réflexions sur la pratique de l’exposition [Hors-Sol. problematica decisivæ a discufliilor. probabil. Stuttgart in 1992. conjugat. actul curatorial nu e de-ajuns. Simona Nastac ¬ Gradul Zero al Curatoriei a fost lansat în 1998. Reflexionen zur Ausstel.meaning-making role of “exhibition” itself appeared to us a key problemranæ øi dincolo de aceasta“. Într-un fel. în 1998. The symposium. de la o chestiune asemænætoare cu cea exprimatæ de Ute la întîlnirea de la Stuttgart: We were by no means alone in our aims at this time. but comun pentru ceea ce noi descriam atunci ca „o multitudine de noi idei øi experimente to observe it at a sort of zero degree. from the beginning. istoria øi punctul central al proiectului. Dorothee fi privit ca flinînd de un efort mai amplu. in some way laid down the tracks at the beginning of the decade with tori care ne determinæ sæ percepem ceva ca fiind artæ“. În primul rînd. ca øi alflii. Sol. despre acest „grad zero“ al acesteia øi despre crescînda ei istorie nonliniaræ. la simpozionul „Oprind procesul?“. responding to a real lack of critical discourse about curating and acesteia. our symposium we departed from a similar point of questioning. eram unifli prin interesul nostru ing – as you and Dorothee Richter said – “not to define curating. the history and focus of the project. ca un instrument de cercetare øi consemnare a practicilor curatoriale. to that Era una care mai fusese dezbætutæ inteligent øi în altæ parte: în Elveflia. Nu eram. and narrative. a acorda atenflie importantelor evoof contemporary art. Secondly to pay de material publicat. who co-published Hors Sol. prin aceasta. încærcatæ cu toate specificærile trecute øi viitoare“. iar receptarea.growing number of freelance and artist-curators. Reflecflii asupra practicii various factors that lead to our perceiving something as art. and Octavian Eøanu – sharing familiarily the same methodological space with others such as Hans Ulrich Obrist or Maria Lind.in the same year. singurii care urmæreau aceste obiective. ale cæror practici pæreau text Le Degré zéro de l’écriture. care au publicat împreunæ în 1997 Hors-Sol. as the determining instance here is indissolubly both art as fulcrum of curating and curating as fulcrum of art at a time when this functions as style. Dorothee Richter øi cu mine ne-am întîlnit pentru prima of researching and documenting contemporary curatorial practices. in London sfere de discurs care. Londra. Cînd ne-am pregætit simpozionul. Ceea ce am uitat sæ-l întreb este cum poate un curator sæ se confrunte cu ideea de a face un spectacol ce nu confline opera nici unui artist. Zurich and Sousorganizat de NIFCA.” expoziflionale]. ar merita descrise. which we called Curating luflii ilustrate de operele unui numær crescînd de curatori Degree Zero after Roland Barthes’ liber-profesioniøti øi curatori-artiøti. I have asked Barnaby Drabble. în 1999. a cærflii Gradul zero al curatoriei a fost o completare a unei praxis/Réflexions sur la pratique de l’exposition in 1997. Geneva.two related concerns. art is a system. change. Ute Meta Bauer had. In preparing de creatoare de semnificaflie.e. care a fost atic for discussion at that time. Curating is not enough indeed.scena povestire. Fiind prima inifliativæ de acest tip London 6th June 2005 (øi. even if it comprises a considerable amount of materials. ci sæ o observe. but we were. publicarea. about its “zero degree” and non-linear increasing history. 6 iunie 2005 Romanian names – i. Firstly to identify exhibition making as a cultural practice in its own right. În urmæ. am plecat so at odds to the ritualised and formulaic exhibition strategies favoured by most institutional curators at that time. în acea vreme. intitulat „Activitatea curatorialæ a muzeului de artæ contempo. pe atunci. nu doar creaflia propriu-zisæ. not just the work alone. la o lipsæ realæ a discursului critic despre curatoriat øi la o similaræ penurie al vocabulary around the way exhibitions are made. favorizate. pe care l-a orga. like „Aøa cum øtim. la Stuttgart. her symposium and ensuing publication: A New Spirit in Curating?. pe care l-am numit only one so far) it would be worth Gradul Zero al Curatoriei. can a fi în dezacord cu strategiile expoziflionale ritualizate øi forbe seen as part of a broader. ne pærea. care poate fi transparentizarea rolului „expozifliei“ înseøi which she organised at the Künstlerhaus. pregnant with all past and future specifications”. Reflexionen zur AusstellungsAstfel. describing. În al doilea rînd. în Londra aceluiaøi an. presentation and sale are part of this. ci re. l-am întrebat pe Barnaby Drabble. a cîøtigat rapid în importanflæ. What I have forgotten to ask is how a curator can cope with the idea of having a show without any artist’s work in it. malizate. poate Barnaby Drabble? In 1997. and reception. cu Anna Harding. arta este un sistem. Acest aspect al sarcinii curatorului. singura de pînæ acum). It was one that was also being debated intelligently elsewhere: in Switzerland at the Schedhalle. Este important pentru mine sæ indic diferifli fac. the co-founder of the Archive. Given that space means by definition time. recunoaøterea were joined by our mutual interest in what we described then as “a organizærii de expoziflii ca practicæ culturalæ cu drepturi multitude of new curatorial ideas depline øi. and in doing so begin the job of creating a criticacflionam. the artei contemporane. probably. invitatæ sæ editeze numærul 52 That part of a curator’s job might be to effect transparency around the al Art and Design Magazine. Într-adevær. cofondatorul arhivei. în nici un caz. aimdatæ pentru a discuta ideea organizærii unui simpozion. Ute Meta Bauer a trasat direcfliile la începutul deceniului. Le Degré zéro de l’écriture [Gradul zero al scriiturii]. øi în Helsinki. de a ridiidea of organising a symposium we ca douæ chestiuni conexe. Being the first initiacuratoriale“. al celor Richter and I first met to discuss the care practicau curatoriatul la sfîrøitul anilor 1990.a corresponding dearth of published material. iniflierea sarcinii de creare a unui and experiments” which appeared vocabular critic privind felul în care sînt organizate expoto be growing in visibility in the field zifliile.“As we know. Simpozionul.

de this as a backdrop for localised discussions about what the terms curatori new-media øi de grupuri care desfæøoaræ activitæfli “critical” and “experimental” might curatoriale în colaborare. de curatori artiøti. o reprezentare a unei reflele neorgaments that so interested us. dar o parte its launch in 2003. dintre acestea. ¬ Afli putea descrie criteriul de selecflie a materialelor. discussion and debate. CD-uri audio. doi interesante proiectele unora dintre aceste personalitæfli. iar arhiva este o selecflie din materialul pe care ei ni-l while being careful to maintain the selection’s usefulness. Ceea ce nu înseamnæ cæ nu am gæsit amîn. At the bile publicului la fiecare fazæ a turneului. chiar luînd forma unei simple conversaflii. the archive has rolled around Europe since √ Dorothee øi cu mine i-am selectat pe cei invitafli sæ se alæture arhivei. ca în in which the archive operates. At that meeting we decided to think cem sæ circule o arhivæ cu materiale despre aceste expeagain about how best to bring rimente curatoriale care ne interesau øi sæ o folosim ca people together to discuss what we pe un suport pentru discuflii punctuale despre ceea ce had begun to term “critical curattermenii „critic“ øi „experimental“ ar putea sæ însemne în ing”. am lærgit orizontul øi dimensiunea acestei panorame. pe mæsuræ ¬ Could you describe the selection criteria of the materials.org) as a portal from the physical space of the ale participanflilor. am decis sæ construim øi sæ facuratorial experimentalism. From the outset we were de la lansarea ei în 2003. the site to visit participant’s websites. DVDs and videos.centred on creating spaces for mediation. Atunci am înfleles cæ o privire ed projects we had seen or heard about. entitled “Curating the Contemporary Art Museum publicaflii dedicate curatoriatului øi a proporfliei celor care se ocupau de curatoriatul liber. CD ROM-uri. artists whose structures acted as supca o soluflie pentru dezbaterea aproape obsesivæ desfæøuratæ în jurul operei cîtorva bine.curatingdegreezero. at that time. care lucrau la proiecte critice specifice. felul în care arhiva opereazæ øi a representation of a loose network of freelance curators. artist curators. artiøti ale cæror proiecte jucau rolul unor struc.audio CDs.torii 5 ani. and its achievements until now? √ Dorothee and I select those invited to join the archive. acted as a salve to the almost dintre cei respectafli li se cerea prea des sæ „reprezinte“ în totalitate practica liber-profe. care se extinde pe mæsuræ ce mean in relation to making exhicælætorim împreunæ cu arhiva. and collectives whose practice cunoscufli „curatori-vedete“ din acea vreme. vizitatorii expozifliei pot intra on-line øi pot folosi site-ul pentru a le vizita pe cele navigate their way through the material.successfully displayed while considering the idea of how the public might tual.and Beyond”. cele were to see an exponential rise in the number of conferences and publications devoted to curating. Selected participants are invited to provide us with material that documents their trimit. în timp the process is to outsource this curatorial control by inviting people we ce ræmîneam atenfli sæ pæstræm utilitatea selecfliei. Ne-am pomenit discutînd încæ o datæ despre proiectele curatoriate pe of years had rapidly gained in importance. experimentalismul curatorial. but part of cazul primei noastre discuflii. site. but rather culegînd în drumul sæu noi exemple de practici. with freelance and so-called “independent” curating. and in Helsinki at the symposium Stopping the Process?. ci doar cæ se pærea cæ acelora At the time we recognised that an overview of these practices. oferind o archive to the virtual. Dorothee øi cu mine ne-am reîntîlnit pentru a curatoria împreunæ o expoziflie an addition to an area of discourse which. în felul sæu.curatingdegreezero. and use nizate de curatori liber-profesioniøti. the publication of the book Curating Degree Zero in 1999 was În 2002. DVD-uri øi casete video. Like a snowball. but that the revered “few” appeared to be too frequently pentru a discuta despre ceea ce începusem sæ numim asked to “represent” freelance „curatoriat critic“. În clipa de faflæ este pusæ pe picioare o colecflie de peste 900 de publicaflii. pot sæ our initial conversation. a acestui proces constæ în a delega altora acest control al curatoriei.and the archive is a selection of the material they send us. build and tour an archive of mateîncæ de la început. Atît din motive financiare. new-media curators and collaborative groups that curate. As much for financial reasons as for practical ones we decided to relaflie cu organizarea de expoziflii. That is not to say that we did not find projects by a number La acea întîlnire. We have worked with a number væ poate fi expusæ cu succes. Dorothee and I came together again to co-curate an exhibition turi de susflinere pentru operele altor artiøti øi colective ale cæror practici se centrau pe in Germany. Doream sæ subliniem. cu aceasta. Ca un bulgære de zæpadæ. CD ROMs. Am creat øi un site pe inter. the way ce cælætoream. profesionist øi de cel aøa-numit „independent“. discuflie øi dezbatere. în timp ce luam în considerare ideea de a vedea cum ar of artists. aveam sæ asistæm la o creøtere exponenflialæ a numærului de conferinfle øi Magazine No. Am lucrat cu artiøti. mai curînd. care sînt disponi. and we ask them to re-think how an archive might be net (www. bitions. cît øi din practice as a whole and with it anumite motive practice.curatorial practice (which may in some cases not be their entire practice) uri pe internet. which are made available to the public at each stage of the tour. în unele cazuri. grupuri de artiøti øi designeri moment it is made up of a collection of over 900 publications. artist-groups and designers on the installation of the archive at putea publicul sæ se orienteze. pe cei cu care lucram sæ propunæ noi participanfli øi. which grows realizærile sale de pînæ acum? as we tour. We found ourselves once again in conversation about curatcrearea spafliilor pentru mediere. funcfliona on quite specific critical projects.org). visitors to the exhibition can go online and use privire de ansamblu asupra conflinutului arhivei øi o scurtæ descriere a muncii celor implicafli. nu cuprindæ întreaga lor practicæ). ne-am hotærît sæ ne gîndim iaræøi cum ar fi mai bine sæ reunim lumea of these figures mutually interesting. Amongst the examples we found the most interesting were lesser known freelance curators working de ansamblu asupra acestor practici. Participanflii selectafli sînt invitafli sæ ne work with to propose new participants as we travel. iar site-ul serveøte unui obiectiv mai general de orientare. we add to the scale and scope of the overview. cæ arhiva nu era un canon sau o evarial about these curatorial experiluare. ca un portal de la spafliul fizic al arhivei la cel vir.port structures for other artists’ work. and in the proportion of those which dealt mai interesante exemple erau cele ale curatorilor liber-profesioniøti mai puflin cunoscufli. In the ensuing 5 years we care le væzuseræm sau despre care auziseræm. giving an overview of the archives contents and 102 .the various venues. pentru instalarea arhivei la diferite întîlniri øi i-am rugat sæ regîndeascæ felul în care o arhi. 52. prin material. Am descoperit cæ. So. Sunderland keen to stress that the archive was not a canon or a survey. which was organised by NIFCA in 1998. even in the simple form of a conversation. ci. arhiva a circulat prin Europa.obsessive debate around the work of a few. websites. and the site serves a more general Acum intenflionæm sæ plecæm în turneu la diferite reuniuni artistice øi sæ instalæm arhiva navigational purpose. invitîndu-i. within the period of a couple în Germania. and thus much like furnizeze materialul care le înregistra practicile curatoriale (care.In 2002. prin aceasta. picking up new examples of practice along the way. We have set up a web-site (www. well-known “star curators” sioniøtilor øi.

in the logic behind the state’s funding of the arts. because the paradigm I describe never existed in such a universal 103 . la zi. îndeplineau un rol numit relationship. whereas the organiser was a behind-the-scenes character. o înflelegere a unei istorii mai complete a curatoriatului. øi Edinburgh.one. în ultimii ani. ca un aspect al acestora.a vertically arranged model. Lüneburg. in a sense. Although curating. Geneva. în mod tradiflional obscuræ.many others. and curators have historically traded privileges for power. tori. and the guarantee of “quality”. øi avem planuri sæ vizitæm Italia. permanent. istoria sa ca disciplinæ teoreti. erau conforme exigenflelor instituflionale. Bir. în cadrul cæreia artiøtii. us with the cataloguing of material. Linz. de la curator se aøteaptæ sæ susflinæ mitul obiectivitæflii the site of reception of their work. care a fost deja descærcatæ de cîteva mii de vizita. cu atît site-ul a devenit mai popular. E dezirabilæ. În mod similar. ca o activitate. Berlin and Edinburgh. færæ îndoialæ înfometafli. cincisprezece ani. Given that curating has to follow the logic of art itself. iar curatorii.of years. cei care selecflioneazæ øi prezintæ producers fulfilled a nominally aceste obiecte. la o rebecome common to step back thirty laflie imaginatæ ca fiind paradigmaticæ. Victor Burgin and activitatea curatorialæ trebuie sæ urmeze logica artei înseøi. ortodoxiile instituflionale. în izbucnirea meteoricæ a curato. Importantæ. Europa a asistat. existæ de mult timp. În acest sistem. mediere øi expunere. This is the “behind the scenes” cît øi curatorii øi-au vîndut privilegiile pentru a cîøtiga putere. However. mingham øi Sunderland. credefli cæ este posibil sæ-i orga. In this pasiv. Berlin To date the archive has been displayed in Basel. Aøa cum afli subliniat pe bunæ dreptate. has in recent years emerged from înspre o zonæ de înaltæ vizibilitate în cîmpul artei cona traditionally obscure “behind the scenes” position to one of hightemporane. I think. Indeed the building construirea unei baze teoretice pentru curatoriat øi dezvoltarea unui limbaj critic. negociind pentru obflinerea role you describe. adesea conectînd turneul cu universitæflile sau colegiile de short descriptions of peoples work. Bremen. cred cæ apariflia curatoriei a fost într-o mare mæsuræ fæcutæ posibilæ de sfîrøi. ¬ Alcætuirea arhivei reflectæ intenflia de creare øi organizare a istoriei ca un mijloc de legi. and have pitched the archive as an “exhibition-project”.from “invisibility” to “stardom” with this theoretical development alone. atît artiøtii. la Londra. care. trebuie sæ and as part of this we have seen the emergence of curating as a theoretifim atenfli sæ nu asociem deplasarea dinspre „invizibilitate“ înspre „statutul de vedetæ“ cal discipline. rului în Europa Occidentalæ. Scandinavia and Eastern Europe in the coming couple bibliografia adusæ. where students help cu activarea. a visibility within the field of contemdevenit un loc comun sæ ne raportæm la contextul europorary art.activation of the archive during its time in their city. ea va cælætori spre alte reuniuni. de asemenea. or forty years in the European context to an imagined paradigmatic ca producætori de obiecte. cu fiecare strat peconsumption. Din perspectiva istoricæ a abordærii artei. Bremen the picture once the first two stages of production are complete. Deøi curatoria. Totuøi. Birmingham and Sunderland this year it will tour further to venues in London. and is symbolically rewarded with curatoriale. the market and the state. teoretizat de cætre Hans Belting. în domeniul artelor. a arhivei în oraøul lor. with each layer well sealed within particular prescriptive roles. What such a model makes apparent is that both artists unor angajamente. to find out where and by whom material is being published. sæ suprime importanfla propriei funcflii în favoarea fetiøizærii obiectelor autonomy from real-world concerns.Important in the meteoric rise of the curator in western Europe is a broader growth in “creative industries” in general and a visible shift ral øi o modificare vizibilæ în logica din spatele finanflærii artelor de cætre stat. no doubt hungry. of their own function in favour of the fetishisation of the objects on display. we should be careful not to conflate the move exclusiv cu aceastæ dezvoltare teoreticæ.scena ca un „proiect expoziflional“. has cæ este una recentæ. în problemele de expunere øi to art-venues. Dat fiind cæ by the end of the art history theorized by Hans Belting. e imaginat ca avînd o poziflie omogenæ. which has to date been downloaded by several thousand visitors. as an activity. unul secundar. de-a lungul timpului. fiind. sustain a myth of curatorial objectivity. „publicul“ “primary” role. cæruia i se permite accesul în peisaj doar dupæ ce model “the public” are imagined primele douæ etape ale producfliei s-au încheiat.tion and display seem a necessary critical tool in the face of a growing “industry” that still. often linking the tour to art-colleges or universities. în urmætorii Bristol.history as a mean of legitimacy. Lüneburg. negotiating ale pieflei øi ale statului. arhiva a fost expusæ la Basel. în ultimii working arrangements that for the most part sit within institutional. Scandinavia øi Europa de Est. who are allowed into cetluit în roluri prescriptive particulare. and curators. As you rightly point out. for the most part. Cu cît am cælætorit mai mult. unde studenflii ne ajutæ la catalogarea materialului. în timp ce organizatorul a fost un personaj din spatele scenei. were. Similarly the curator is expected to expuse øi a garanfliei „calitæflii“. e o expansiune mai amplæ în „industriile creative“ în gene. the last fifteen years in Europe have seen massive deregulation in the field of the arts ta. ce ar of a theoretical base for curating and the development of a critical lanputea fi folosit cu referire la termenii de expoziflie. mediainstrument critic necesar în fafla „industriei“ aflate în plinæ expansiune øi care încæ ser. în cea mai mare parte. de consumator as selectors and displayers of these objects a secondary one. Într-un existed for a long time.¬ The constitution of archives reflects intent of creating and organising timare. and to suppress the importance Ceea ce a scos în evidenflæ acest model este faptul cæ. ale pieflei øi ale statului. as we se publicæ materiale. The more we tour the more popular the website has become. the questions of display and the Pînæ acum. Acesta as a homogenous site of passive este un model structurat pe verticalæ. Într-adevær. Victor Burgin øi mulfli alflii. serves the orthodoxies of the instiveøte. în aceastæ perioadæ. Geneva.for.Awareness of a more complete history of curating is also to be wished cæ paradigma pe care am descris-o nu a existat niciodatæ într-o manieræ atît de universa. curatorul a ieøit √ I would agree that the curator la luminæ „din spatele scenei“.market and state requirements. Linz. aøa cum eram øi noi. To date we have tended to tour artæ. where artists as object „principal“. Bremen. This is artistului i se refuzæ posibilitatea de a lucra la amplasamentul unde va fi receptatæ opera sa øi este ræsplætit simbolic cu autonomie faflæ de proble. în cea mai mare parte. sæ descopere unde øi de cætre cine in particular the continually updated bibliography. tution. la importante ieøiri din tipare øi am putut consta. In this system the artist is denied the power to work at mele lumii reale. apariflia curatoriei ca disciplinæ teoreticæ. its history as a theoretical discipline is a recent anume sens. în special for it to visit Italy. În acest model. the emergence of curating was very much enabled tul istoriei artei. do you think is possible to organise its history as a coherent instrument nizæm istoria ca un instrument coerent ce afirmæ curatoria ca profesiune? affirming curating as profession? √ Aø subscrie la ideea cæ. par sæ fie un guage which might be used to address the terms of exhibition. Bristol. Acesta este rolul „din spatele scenei“ pe care îl descriefli. în acest an. Art-historically it has pean din urmæ cu treizeci sau patruzeci de ani. and we have plans cîfliva ani.

iar natura neorganizatæ. cît øi pentru curator. cel mai adesea. Practica e privitæ adesea. where “curatorial” decisions. so crucial to. mobile and subjective nature of pentru afirmarea anumitor hegemonii e o parte a problemei care the archive suggests another manifestation necesitæ o regîndire. o viaflæ-în-proiect. The idea of curating as cultural mode is something I am citafli pe Sartre. ce trebuie mereu luatæ în considerare atunci cînd încercæm sæ o elaboræm one of the problems with curating. the archive documents a way of life or a form of pure praxis. decît cele oferite de cætre vastele øi influentele galerii de artæ øi muzee. cred cæ am arætat content that the development of a theoretical în descrierea pe care am fæcut-o obiectivelor arhivei øi conflinudiscourse may help to problematise the protului sæu cæ dezvoltarea unui discurs teoretic ar putea ajuta la process of “professionalizing” the field of curatblematizarea procesului „profesionalizærii“ domeniului curatorial.history. în responsabilita. critics and audiences).themselves. in a sense. but frequently marginalised in. cu toate cæ o dezbatere „existenflialistæ“ pe marginea curatoria. pentru models. pe lîngæ implicafliile sale teoretice. “profession”. Facem aceasta pentru a echilibra o balanflæ. the use of øi. and the connotations these proiecte încearcæ.exploring in my Ph. this ambivalence or rather this Basel resistance to a clear definition seems to be rezistenflæ la o definiflie claræ pare a fi una din problemele nofliunii de curatoriat. una care se asociazæ cu ceea ce afli descris mai devreme ca fiind apariflia unei of course is often seen as divorced from theory. it would be a mistake to see the archive as an attempt to legitimate “curating” over and above the other active roles in the protea. including the audience muncæ în colaborare. Modelele de practicæ towards the possibilities of curating more conflinute în arhivæ indicæ faptul cæ posibilitæflile de curatorie sînt as a cultural mode than as a distinct mai mult un mod cultural decît o „profesiune“ diferitæ. O examinare mai atentæ a documented in the archive reveal its focus on interdisciplinary and collaproiectelor înregistrate în arhivæ scoate la ivealæ centrarea sa pe interdisciplinaritate øi borative work.curating “existentially” might seem a little far fetched to some. în. Ideea curatoriatului ca mod cultural este ceva ce tocmai explorez în cerce. Arhiva noastræ cautæ. discuflia de la definirea unei profesii la înflelegerea unei practici. Practice re majoræ. Equally. într-o manieræ unapologetically seeks to legitimate contemporary curatorial practices. pentru unii. research at the moment. curating as a (cultural) mode is before ral) este. to perceiving a practice. aceastæ ¬ Indeed. cam trasæ de pær. absent sau nu e vizibil imediat.However.læ pe cît pærea sæ o sugereze modelul. From this perspective. which is somehow absent or not instantly visible if it has praxis pur. as your use of Sartre suggests. ar fi o greøealæ sæ privim arhiva ca pe o tentativæ de a legitima „curatoriatul“ peste duction of contemporary art experiences today (and here I mean preøi dincolo de celelalte roluri active în producerea de experimente ale artei contempora. mobilæ øi subiecof practice than that favoured by art-histivæ a arhivei sugereazæ o altæ manifestare a practicii decît cea torians. I think I have shown in my description of the archive’s aims and its favorizatæ de istoricii de artæ. tr-un anume sens. folosirea istoriei ca un „instrument coerent“ the loose. incluzînd aici øi publicul însuøi. how you would describe the aceastæ perspectivæ.Considering what you have said. artists. remain so. is incoherent. lucru ce e.D. We do this to redress a balance. ing. unde deciziile „curatoriale“ cad. This leads us to your question: do you think is materialului cultural auctorial øi asupra conotafliilor pe care le au possible to organise its history as a coherent aceste tradiflii atît pentru artist. which needs always to be taken into consideration when we try to frame it in one way or another. methodologies and strategies for exhibition than those offered a aduna øi a împærtæøi modele. Our archive aceasta cu sprijinul øi cu implicarea unui public specific. sæ reflecteze critic asupra constructelor tradiflionale ale traditions have for both artist and curator. it does tului ar putea pærea.a mapping exercise of the successors of many of these avant-garde projects. A close look at the projects ne (øi aici mæ refer în special la artiøti.This would seem to be a major shift and one that allies itself to what you describe earlier as the emergence of a “theoretical discipline”. Din to be recorded. ca ruptæ de teorie øi eu cred cæ to understand the practical nature of curating as well as its theoretical trebuie sæ înflelegem øi natura practicæ a curatoriei. la critici øi la public). Cu toate aces. altele by the vast and powerful majority of art galleries and museums. are more often than not the responsibility of a range of actors within this field. and that the two are integrally linked in any contemplation 104 . un mod de viaflæ. pe care le privim ca which we see as “experimental” and “critical”. arhiva depune mærturie pentru un stil de viaflæ sau pentru o formæ de Consequently. desigur. sæ legitimeze practicile curatoriale contemporane. The models of practice contained in the archive point mai degrabæ decît la „afirmarea“ acestuia. seeing exhibition as an experimental.dominantly. socially active site and doing so ca pe un amplasament experimental. a-life-in-the project. cum afli descrie relaflia dintre curatorie ca o practicæ/un mod ce ope. metodologii øi strategii expoziflionale alternative. Indeed for the archive. øi implications. în ce affirming particular hegemonies is part of the problem that needs redressing. privind expoziflia were artists and curators bending or breaking out of these strict roles.relation between curating as a practice/mode operating on the aesthetic realm and its documentation as a way of organising life itself? reazæ în sfera esteticæ øi consemnarea sa ca o modalitate de a organiza viafla însæøi? √ Ei. într-un fel sau altul. în special. and although debating tarea mea doctoralæ øi. aceasta e o întrebare foarte filosoficæ. Într-adevær. to gather and share alternative lului XX. if we bear in mind Sartre’s lui Sartre despre existenfla umanæ ca fiind „un-proiect-în-desfæøurare“.assertion about human existence as “being-a-project-in-process”. iar de-a lungul secolului XX au existat artiøti øi way as the model might suggest. ea reuøeøte cel puflin sæ deplaseze at least move the discussion from defining a job. În consecinflæ. Conform celor spuse de dumneavoastræ. dacæ ne amintim de afirmaflia anything else a way of life. instrument affirming curating as profession? Ceea ce ne conduce la întrebarea dumneavoastræ: credefli cæ It is my belief that any history. and priveøte arhiva. Aceste constructions of authoring cultural material. dar trebuie înregistrat. deøi atît de marginalizate. øi faptul cæ îl √ Well that is a very philosophical question. activ din punct de vedere social. and throughout the 20th century there curatori care s-au supus sau care s-au eliberat de aceste roluri rigide. øi realizînd with the support and involvement of specific publics. înainte de toate. neapologeticæ. aceastæ ambivalenflæ sau. These projects also tend to critically reflect on traditional tea unei categorii de actori din acest domeniu. Aceasta pare a fi o schimba. and I believe we need „discipline teoretice“. fragmentaræ øi nehistory as a “coherent instrument” for terminatæ øi cæ va ræmînæ întotdeauna astfel. and it is intended as „experimentale“ øi „critice“. ¬ Într-adevær. mai degrabæ. cea a curatoriei. oarecum. de altfel. e posibilæ organizarea istoriei sale ca instrument coerent ce afirfragmented and unfinished and will always mæ curatoriatul ca profesiune? Credinfla mea e cæ orice istorie. rather than “affirm” it. atît de cruciale pentru istoria artei seco. 20th century art lor multora dintre aceste proiecte de avangardæ. De asemenea. and particularly that of curating. curatoriatul ca mod (cultu. e incoerentæ. de asemenea. cum o sugereazæ. øi e proiectatæ ca un exercifliu de cartografiere a succesori.

but rather we va hegemoniei. fireøte. and that in itself the function of the archive is representational eu recunosc. by dealing with sæ avem de-a face cu acest sistem øi cu relafliile de putere care it we are given the possibility to reprogram it îl conduc. If we involve ourselves with art. rather than performative. then our reasons to present the rii øi rolul publicului ca fiind unul performativ. attempting to gain its legitimacy by and within the same very tuflionale. Dacæ ne implicæm în artæ. but also more generally as suri. asserting that effective actions can exist without this type of exposure? How effective or critical the project can be in this curatoriale. not only in the form of architectural astfel de practici. and flionale. ci susflinem. a tension wrapped up in the very pe care le demarcheazæ aceste momente. prin sine. un procent semnificativ din proiectele lor se desfæøoaræ. læsînd-o veønic neterminatæ. effective actions take place outside Bournville the “exposure” of the institution in an archiacfliunile eficiente se desfæøoaræ în afara „afilierii“ la o instituflie întectural or financial sense. dacæ privim actul receptæ. confruntîndu-ne cu el.only of different performative moments but also of the varied approaches.word “archive“. to commission artists to reinterpret it and to leave it eternally unfinished may become clearer. mai mult evoluflionistæ decît revoluflionaræ. liminale sau tangenfliale faflæ of the curators in the archive hold institude normele instituflionale. Is this a way to relativize the hegemony of institutional fesioniøti. din perspectivæ istoricæ. Nu sîntem de pærere totuøi We don’t however believe that deliberate obscurity or purposeful lack of cæ obscuritatea voitæ sau lipsa programatæ a afilierii e o strategie criticæ valabilæ împotri. Øi totuøi. ideea angajamentului critic øi recunoaøterea support the idea of critical engagement and the recognition of an unei implicæri inerente în discursuri mai ample.who curate. ni se dæ posibilitatea de a-l reproin relation to the specific projects we negograma în funcflie de proiectele specifice pe care le negociem. atunci ar putea deveni mai limpezi archive as an exhibition. proiectul pune accentul pe munca curatorilor liber-pro. funcflia arhivei e. ci una care cautæ sæ se concentreze It is important to note that although few asupra practicilor care sînt relative. we necessarily have to deal with this system and the instituflionalizeazæ. that being not by any means an antihegemoniei practicii instituflionale“. in interiorul institufliilor sau în relaflii cu inifliative instituflioplistic idea of an inside or outside is not nale. We believe that the “institution” exists in two despre interior sau exterior nu este folositoare cînd discutæm senses. liminal tudinea care animæ arhiva. E important sæ observæm cæ.scena cæ cele douæ sînt înlænfluite în întregime în orice meditaflie asupra importanflei culturale of the cultural importance of exhibitions. Da. inherent implication in broader discourses regardless of “exposure”. discutabilæ øi. a curatorilor new-media øi pe grupurile de colaboratori care realizeazæ activitæfli curatorial practice. într-o manieræ mai generalæ. and the broader exchange of cultural capital. în sine.cally”. în acest sens. încercînd sæ-øi obflinæ legitimitatea prin øi în √ I like the terminology of “relativizing the hegemony of institutional practice” that you employ here. cu siguranflæ. to come back to that word. trebuie neapærat power-relations that drive it. iar Dorothee øi cu mine susflinem cæ nici o idee simplistæ helpful when discussing these practices. ca sæ mæ întorc la acest cuvînt. in itself. care nu flin seama de „afiliere“.¬ As you’ve said before. susflinînd cæ acfliuni efective pot exista øi færæ acest tip de afiliere? Cît de eficient system? sau de critic poate fi. modele øi strategii between practice and documentation. arhiva permite o privire de ansamblu nu doar a diver. motivele noastre de a prezenta arhiva ca pe o expoziflie. curators.sense. a diferitelor abordæri.role therein as a perfomative one. revolutionary. Traducere de Veronica Lazær øi Andrei State 105 . lui operativ“ al artei øi a schimbului mai larg de capital cultural. ideea cæ valoarea se pierde atunci cînd moves from the live to the recorded is certainly debatable and “practitrecem de la ceea ce se întîmplæ pe viu la înregistrare e. nu doar sub forma spafliului social sau arhitectural. o tensiune absorbitæ tocmai de termenul de „arhivæ“. the project emphasizes work of freelance terpreteze. Noi credem cæ „instituflia“ existæ în douæ senor social space. You describe “pure praxis” a expozifliilor. but if you consider the act of reception and the public’s nare. Dumneavoastræ descriefli „praxisul pur“ ca alterat de actul înregistrærii øi as altered by the act of recording. institutionalises. ci. de a system that. mai degrabæ. proiectul. aceea de a fi nu o atitudine antiinstior tangential to institutional norms. „prac.exposure is a valid critical strategy against hegemony. ci øi. totodatæ. There is a tension selor momente performative. asemenea. models. tuflionalæ prin orice mijloace. myself and Dorothee argue that any simde fapt. new-media curators and collaborative groups ¬ Aøa cum afli spus øi înainte. Astfel. and strategies these moments demarcate. Existæ o tensiune între practicæ øi consem. tiate. As such the archive might historically appear to be more evolutionary than arhiva ar putea pærea. Yes. but they are still very much a part of the tr-un sens arhitectural sau financiar. mai degrabæ. cæ acest lucru se întîmplæ øi cæ. dar ele ræmîn în mare mæsuræ o parte a „sistemu“operating system” of art. Este aceasta o cale de relativizare a hegemoniei practicilor curatoriale insti. de sistem care. the archive allows an overview not tic“. artist-curators. and of course I agree that this takes place. It precisely interiorul aceluiaøi sistem? describes the attitude that informs the √ Îmi place terminologia pe care o angajafli aici – „relativizarea archive. însæ. deøi doar tional positions. Ea descrie foarte precis atiinstitutional attitude but one that seeks to focus on practices that are relative. de a însærcina artiøtii sæ o rein. a good proportion of their projects actually take place within institutions cîfliva dintre curatorii prezenfli în arhivæ deflin poziflii instituor in relation to institutional initiatives. However the idea that value is lost when one reprezentaflionalæ decît performativæ.

Péter Szabó: Europa THE RIGHT TO INTERPRETATION Attila Tordai-S. Comparative. Budapest. dar øi scriitorul Constitufliei. Translated by Izabella Badiu) PÉTER SZABÓ (1978) born in Tîrgu-Mureø. Track. Positionen: In focus Romania. Tranzit House. Castle Gallery. Mediawave Filmfestival. As a consequence of the negative vote. Outrageous Celibatar Tranzit House. Between 2000 and 2002 he was taking part in runing Protokoll Studio. Bucharest. Atelier169. Vienna. A citi øi a scrie este expresia acelei convingeri cæ lumea nu este ghidatæ de logica determinærii fatale. ci pentru a scrie. Cluj. 2001 Before/After. Protokoll Studio. the French and Dutch electors have rejected through referendum the European constitution treaty. Cu ajutorul lui putefli semnala øi produce diferenfle de opinii în spafliul public. To read and write is the expression of the conviction that the world is not guided by the laws of fatalist determination but made by the human interpretation. Cluj. AVmotional 02 Festival. Evawave. Budapest. Hungarian Academy of Fine Arts. lucrarea funcflioneazæ pentru a accentua nu libertatea consumului. Protokoll Studio. In 1997 he founded Vizeg Group. Ataø Gallery. Alergische Platze debut concert. Thus. Acest credo stæ la baza civilizafliei europene. 106 . Bercsényi Gallery. Romania. Hungary. Mediawave Filmfestival. We’ve started talking about a real problem in the interpretation of the reality we live in. 2002 Color Local. Peter Szabó’s work brings to the fore again the practice of thinking-in-action. Ultrahang Festival. 2003 DLA. 2001 Curriculum Vitae. Budapest. Cluj. hereby. Cu toate cæ pe øablon se poate citi o propoziflie declarativæ. Studies: 1996–2001 University of Fine and Aplicative Arts. Cluj-Napoca. Atitudinea civicæ neaøteptatæ pentru elita eurocraticæ a provocat opinii conform cærora crearea noii suprastructuri politice ar putea avea la bazæ nu numai acordul comunitaflii. 2001 AASP (Assemblage of Alergische-Stuff-Protokoll). Voyage-Voyage. is editor at IDEA arts + society. Tîrgu-Mureø. ci e formatæ de cætre interpretarea umanæ. Against Space. Public Art Transeuropa. the individual-citizen could be not only the reader but also the writer of the constitution. Cluj. Budapest Gringo. Sindan Cultural Center. Biennial of Young Artists. 2003 Last Days Festival. Romania. This creed is at the foundations of the European civilization. Tîrgu-Mureø. Nu demult. The civic attitude that took the eurocrat elite by surprise has triggered opinions according to which the creation of the new political superstructure can be based not only on the community’s approval but also on the involvement of the citizens in its conception. aceasta serveøte nu pentru a citi. the work isn’t working to underline the freedom of consumption but the possibility of interpretation. TAB. prezenfla øi rolul politic al individului în societate. New Gallery. In other words. Budapest. cîteva state din Uniune au îngheflat ratificarea documentului. 2004 live presentation with Susan Taylor. Barcsay Room. Ca urmare a votului negativ. 3000 Seconds audiovisual show. Tranzit House. ci posibilitatea interpretærii. is running Protokoll Studio. the presence and the political role of the individual in society. ATTILA TORDAI-S. 2003 Gravitation – Moszkva Square. Budapest. This vote is to be noted because for some time now it seems to be normal that in the IT/information society the citizen is only the consumer of the events. dar øi implicarea cetæflenilor în conceperea ei. Am început sæ vorbim despre o realæ problemæ a interpretærii realitæflii în care træim. Astfel. Acest vot este de remarcat pentru cæ de o vreme pare sæ fie normal ca în societatea informaticii/informærii cetæfleanul sæ fie numai consumatorul evenimentelor. Exhibitions: 2005 Essl Award. Cluj. 2002 Q9. Cluj-Napoca. Lucrarea lui Péter Szabó readuce în prim-plan practica gîndirii-în-acfliune. individul-cetæflean ar putea fi nu numai cititorul. Cluj. the Images of Violence. about the lack for a common ideal. From 2003 as music performer he is working under the name Ovekk_Finn (together with Csaba Csiki). Gallery by Night. Museum of Applied Arts Budapest. some states from the Union have suspended the ratification of the document. Castle Gallery. lives in Budapest. a lipsei idealului comun. Bucharest. Budapest. Cluj. In 2001 he co-founded the experimental music group Alergische Platze. Quartier21/MuseumsQuartier. 2004 The Violence of the Image. Cluj. Dinamo Gallery. Cartonul inserat în revistæ væ stæ la dispoziflie. Timiøoara.insert Dreptul la interpretare Attila Tordai-S. 1st edition. Tranzit House. Ludwig Museum. Protokoll Studio. alegætorii din Franfla øi Olanda au respins Constituflia europeanæ. Cluj. Not long ago. Studio Gallery. Minimum Festival. Cu alte cuvinte. Budapest. Although on the template there is a declarative sentence. Cluj. By this means you can indicate/produce differences of opinion in the public space. Mise Jacso. Sound Works: 2005 Simultan-video/sound performance. it serves not for reading but for writing. Budapest. The cardboard insert in the magazine is for you to use.

.

.

de o anumitæ tradiflie a performance art-ului asociatæ cu reprezentarea a ceea ce Rebecca Schneider numeøte prezenfla pe scenæ a „corpului explicit“ [the explicit body]. Aceastæ reducere din dansul ca atare e însoflitæ de o dezbræcare a chiar corpului dansatorului. Brazilia) este eseist. AND PRESENCE IN CONTEMPORARY EUROPEAN CHOREOGRAPHY* André Lepecki reduction The contemporary European dance scene can be qualified by one term: “reduction” – of expansiveness. and in his 1997 herses (une lente introduction) (herses [a slow introduction]). Este profesor asistent în cadrul Department of Performance Studies la Universitatea din New York øi editor al volumelor în curs de apariflie: Of the Presence of the Body: Dance and Critical Theory (Wesleyan UP) øi The Senses in Performance (Routledge. pur øi simplu. Exemple istorice recente ale acestei influenfle pot fi întîlnite în experimentele postmoderne timpurii din anii ’60 ale unor inovatori ai dansului precum Steve Paxton. In comparison. Examples abound. Win Vandekeybus. publicul european de dans este martorul afirmærii unei noi generaflii de coregrafi. dancer.tionon. are a few who have explored and subverted the paths opened by tanztheater pioneers Johann Kresnick and Pina Bausch. cummings [ce lucru ciudat a spus e. Trisha Brown øi Yvonne Rainer. Exemplele abundæ. for which the most common formal aspect is nakedness. în dansul contemporan. mai aproape de performance art øi.e. a spectaculosului. Lucrærile inovatoare ale coregrafilor flamanzi Ann T eresa de Keersmaeker. and as in Spanish choreographer La Ribot’s ˆ solo Mas Distinguidas 97 (Most Distinguished 97. dramaturg. Catherine Diverrès. one affirmation emerges as self-evident: that the simultaneous reduction of “theatrics” and the emergence of the body’s naked presence in contemporary European avantgarde dance complicates what has been. as in Portuguese choreographer. precum øi capodopera autobiograficæ a lui Jérome Bel. the insistence on presence and on the body in contemporary European choreography. and Jan Fabre. unproblematically called “dance”. Spre deosebire de aceøtia.. 1965. Ce se poate deduce din aceastæ expunere crescîndæ.. a prezenflei corpului nud în dansul european de avangardæ complicæ ceea ce. o afirmaflie se impune cu necesitate: aceea cæ reducerea „teatralitæflii“ øi afirmarea.enen. He is editor of Of the Presence of the Body: Dance and Critical Theory (Wesleyan UP. with sometimes conflicting aesthetic agendas. and the epic work of another French choreographer. În anii ’80. of the unessential. the body in its epidermal strength. Mas Distinguidas 97 [Cea mai distinsæ 97]. and the physical-theatre of British group DV-8. corp øi prezenflæ în coregrafia europeanæ contemporanæ* André Lepecki reducere Scena europeanæ de dans contemporan poate fi caracterizatæ printr-un singur termen: „reducere“ – a expansivitæflii. moreover. 1997). and Yvonne Rainer. of the spectacular. Jérome Bel (1995). Accompanying this reduction in dance is a stripping of the dancing body itself. dramaturg øi critic. The groundbreaking works of Flemish choreographers Ann Teresa de Keersmaeker. a cæror operæ respinge teatralitatea øi îi aduce. Brazil) is an essayist. Corpurile goale sînt mai prezente ca niciodatæ pe scenele Europei. SKIN. în 1997. has little to do with the proposals of the postmoderns of the 1960s – which Susan Manning2 astutely identiANDRÉ LEPECKI (b. photo: Herman Sorgeloos 109 . forthcoming). At the end of the 1990s European dance audiences are witnessing the emergence of a new generation of choreographers whose work denies theatrics and brings them formally closer to performance art..e. putea fi numit færæ probleme „dans“. avînd uneori agende estetice adverse. in its massive presence? Caution is necessary here. al cærei aspect formal cel mai comun este goliciunea. and in Jéro ˆme Bel’s autographic masterpiece Jérome Bel (1995).1 Influenfla performance art-ului asupra dansului nu este færæ precedent. dansatoarei øi interpretei portugheze Vera Mantero. What can be inferred from this increasing display of the bare body in contemporary dance. 1997. sînt create de artiøti ce provin din culturi øi flæri diferite.dosar: arte performative. In the 1980s European avantgarde dance reinvented itself by means of the theatre. 1996. Recent historical examples of such an influence can be found in the early postmodern experiments of the 1960s by dance innovators such as Steve Paxton. øi. cummings. Is an Assistant Professor in the Department of Performance Studies at New York University. 1965. stabilit la New York.tionon. poziflionæri critice Piele. coregrafia monumentalæ a francezului JeanClaude Gallotta øi lucrarea epicæ a unui alt coregraf francez. a corpului cu forfla lui epidermicæ.. stiluri coregrafice divergente. a corpului nud. cæci operele de artæ în cauzæ au origini naflionale diverse øi implicaflii politice diferite. cu prezenfla lui masivæ? Trebuie sæ fim precaufli. antagonistic stances in body politics. and critic based in New York. or simply divergent choreographic styles. din punct de vedere formal. until recently. and performer Vera Mantero’s extraordinary solo uma misteriosa Coisa disse o e. are într-o micæ mæsuræ de-a face cu propunerile postmodernilor din anii ’60 – pe care Susan ANDRÉ LEPECKI (n. Naked bodies are ever more present on European stages. sau lucrarea solo a coreˆ ˆ grafului spaniol La Ribot. to a certain tradition in performance art associated with representation of what Rebecca Schneidercalls “the explicit body” onstage. împreunæ cu Sally Banes). simultan. herses (une lente introduction) [herses (o introducere lentæ)]. Trisha Brown. sau cum ar fi lucrarea de grup a doi talentafli coregrafi francezi: trioul din 1996 al lui Boris Charmatz. pînæ nu demult. cum ar fi extraordinara lucrare solo a coregrafei. Jerome Bel ˆ Jero ˆme Bel.. din aceastæ erupflie a corpului ca materie. uma misteriosa Coisa disse o e. for the artworks in question have various national origins and different political concerns. poziflii antagonice în privinfla abordærii corpului sau.. teatrul-fizic al grupului britanic DV-8 – aceøtia sînt doar cîfliva dintre cei care au explorat øi subminat cærærile deschise de cætre pionierii Tanztheater. avangarda dansului european s-a reinventat prin intermediul teatrului. mai mult.e.e.. Catherine Diverrès. BODY.. Win Vandekeybus øi Jan Fabre. Johann Kresnick øi Pina Bausch. cummings (a mysterious Thing said e. 1996). cummings]. as in the group work by two gifted young French choreographers: Boris Charmatz’s 1996 trio Aatt. forthcoming) and co-editor with Sally Banes of The Senses in Performance (Routledge.1 Influence on dance by performance art is not unprecedented. În ciuda diferenflelor. La sfîrøitul anilor ’90. accentul pus pe prezenflæ øi pe corp în coregrafia europeanæ contemporanæ. of this eruption of the body as matter. Despite differences. they are created by artists coming from different cultures and countries. the monumental choreography of French Jean-Claude Gallotta. Aatt. a neesenflialului.enen.

She positions herself under the name and proceeds to quietly hum the entirety of Le Sacre du Printemps. cu durata de o oræ. She stands under the poorly lit name. care scrie numele „Stravinski. these choreographers are rehearsing a subjectivity for dance that typifies what Peggy Phelan5 calls the “ontology of performance” as that which implicates the present by means of presence. nu musculoase. transparent. odorless – tantamount to Heidegger’s maxim: «Beauty is the way in which truth exists as the overt and explicit»”. they write their names on the back wall too. This dance insists on choreographing a “maniacally charged present”3. Privind spectacolul. apar færæ costume. and urine to wash off the words from the back wall upstage. Dimpotrivæ. This staging of bareness (preceding and echoing the bareness of the dancers) already sets up the scene for a critique of desire within our commodityoriented culture. bank account balance. scump („Dior“.6 The leftover letters on the back wall read “Eric chante Sting” (Eric Sings Sting). numele lui va fi spælat cu urina unuia dintre dansatori. præfuit. Four dancers. not all within the prime of their youth. held by one of the eldest of the female dancers. ˆ Aceastæ montare a goliciunii (precedînd øi reflectînd goliciunea dansatorilor) pregæteøte deja terenul pentru o criticæ a dorinflei din cadrul culturii noastre. After Stravinski’s Sacre. transparentæ. unele dintre ele trecute de prima tinerefle. Sitting downstage center. care reprezintæ ceea ce Peggy Phelan5 numeøte „ontologia performance“-ului. On the contrary. dusty. lipsitæ de miros – echivalentæ cu maxima lui Heidegger: fied in American avantgarde dance as a late eruption of truly modernist concerns. his name will be washed away with one of the dancer’s urine. nu sfrijite. cu care dansatorii vor scrie de-a lungul desfæøurærii piesei. pentru a face ca scena sæ paræ îndepærtatæ. The piece unfolds quietly. German dance critic Arnd Wesemann notes appropriately. Rather. titlul lucrærii sale coregrafice din 1995. by creating a dancing body as a historically dense body.. færæ precedent. Corpurile lor nu seamænæ cu cele pe care te-ai aøtepta sæ le întîlneøti la un spectacol de dans. Their bodies are not the ones that may be expected in a dance show. roaming about without fancy lighting design or scenery. fully dressed. de fapt –. Eric Affergan. numele „Thomas Edison“. drept o erupflie tîrzie a preocupærilor cu adeværat moderniste din dansul american de avangardæ. Lucrarea se desfæøoaræ în tæcere. urina pare sæ se potriveascæ cu scena. un extras de cont bancar øi numærul de telefon. ontologic vorbind. circularæ. “there is nothing dirty about it whatsoever. færæ decor. one man and three women. or their bodies. Gisèle Tremey. în întregime. there is one that particularly summarizes Bel’s poetics and program for a performative dance. a mærfii. As dancers Claire Haenni and Frédéric Seguette enter the stage. Criticul german de dans Arnd Wesemann noteazæ. In watching the performance. who writes the name “Stravinski. no costumes. where choreography is recast as a theorization of embodiment. Durata lui Jérome Bel este identicæ cu ˆ cea a interpretærii ei. Frédéric Seguette proceeds to calmly draw red crosses on certain parts of his body. humorously imitating its orchestral quality. oportun. un bærbat øi trei femei. and the title of his 1995 hour-long dance piece the most complete example of the austere staging in the current “reduction” of theatrics typifying contemporary European dance. Igor”. Acest dans insistæ asupra punerii în scenæ a unui „prezent încærcat maniacal“3. Vizibilitatea lor se limiteazæ la lumina gælbuie. flinut în mînæ de una dintre dansatoarele mai în vîrstæ. in white chalk. Igor“. The stage appears as the working space it actually is – a not-so-charming. adicæ ceea ce implicæ prezentul prin intermediul prezenflei. în acelaøi timp. parodiindu-i orchestraflia. în Jéro me Bel scena este spafliul de desfæøurare al lucrærii coregrafice. aruncatæ de un bec obiønuit. rough. prin crearea unui corp de dansator ca un corp dens din punct de vedere istoric. They are “normal“ bodies. the floor. færæ instalaflii fanteziste de iluminat. se va scrie ulterior pe piciorul unui dansator). that one can start to understand the contours and aims of a radical innovation in contemporary theatrical dance. Patru dansatori. singing Sting’s “An Englishman in New York”. Their visibility is limited to the yellowish. inaugureazæ o problematicæ a prezenflei în dans. and telephone number. and the piece ends with a man. ˆ ex-experience: Jéro me Bel Jéro me Bel is both the name of one of the most radically innovative European choreogˆ raphers. is over. As she enters. she walks to the back wall to write. Se pune sub nume øi începe sæ fredoneze încetiøor Le Sacre du Printemps. Gisèle Tremey. odatæ cu vîrsta. No lighting design. his legs straight out in front of him. care aduceau cu cele de operæ. height.. the name “Thomas Edison”.4 In other words. along with age. ex-experienfla: Jérome Bel ˆ Jéro me Bel este numele unuia dintre cei mai inovatori – la modul radical ˆ – coregrafi europeni øi. constituie cadrul în care poate începe înflelegerea contururilor øi intenfliilor unei radicale inoværi a dansului teatral contemporan. goi-puøcæ. greutatea. de pe jos sau de pe corpurile lor. Scena apare ca un spafliu de lucru – ceea ce øi este. ea merge la peretele din fundal pentru a scrie. It is within this reconfiguration of the boundaries of choreography. a man marks his body with crosses. not slim. Singurele elemente de recuzitæ sînt creta albæ. as much as it inaugurates a problematics of presence in dance that is ontologically unprecedented in this art form. aceøti coregrafi repetæ o subiectivitate a dansului. cel mai cuprinzætor exemplu de montare austeræ din cadrul curentei „reduceri“ a teatralitæflii ce caracterizeazæ dansul european contemporan. în egalæ mæsuræ. rætæcind de colo pînæ colo. cu cretæ albæ. eøti foarte departe de producfliile coregrafice ale anilor ’80. intræ Yseult Roch. din spate. iar trupul dansatorului ireal. Holding the Dior lipstick. this urine seems fit for the stage. one is very far away from the almost operatic dance productions of the 1980s. Aceastæ reconfigurare a graniflelor coregrafiei. înælflimea. din partea stîngæ a scenei. un ruj de buze auriu.4 Cu alte cuvinte. Jéro ˆme Bel enumerated for me this crossing as follows: 110 . Next to her. an expensive golden lipstick (“Dior”. Intrînd în scenæ. în care coregrafia este reconstruitæ ca teoretizare a întrupærii [embodiment]. dansatorii Claire Haenni øi Frédéric Seguette îøi scriu øi ei numele pe peretele din fundal. in Jérome Bel the stage is the ground of choreoˆ graphic labor. it will be written later on one of the dancer’s legs) for the dancers to write with as the piece unfolds. weight. and as nonperformance-like as possible. Færæ instalaflie de iluminat. færæ sistem de sunet.Manning2 le-a identificat. gray space waiting for the lighting design to operate its optical metamorphosis of delight and raise the fourth wall to make the stage distant and the dancing body beyond reality. not lean. un spafliu nu prea seducætor. circular glow of light cast by a regular lightbulb. The choreographic work currently being created in Europe marks a rupture with those experiments of the 1960s. folositæ pentru a øterge cuvintele de pe peretele din fundal. enters Yseult Roch. La sfîrøitul bucæflii lui Stravinski. not muscled. De fapt. cæ „nu existæ absolut nimic murdar în asta. Sînt corpuri „normale“. no sound system. bare naked. în aceastæ formæ de artæ. appear without costumes. upstage left. aøteptînd ca instalaflia de iluminat sæ realizeze metamorfoza opticæ a vræjirii øi sæ ridice cel de-al patrulea perete. færæ decor. Fæcîndu-øi intrarea. færæ costume. Among the series of actions the dancers endure and perform throughout the piece. neprelucrat. cu agerime. Ræmîne sub numele prost luminat. Jérome Bel will last the duration of her singing. øi urinæ. The only props ˆ are the white chalk. no set. nu subfliri. the soles of his feet visible. Imediat dupæ ea. gri. Tipul de lucrare coregraficæ creat acum în Europa marcheazæ o rupturæ cu acele experimente din anii ’60 øi.

that’s why I use crosses for Frédéric like sticking-plaster crosses on Wounds. Magia acestui moment. “naturally” hidden by his “natural” standing position. 111 . marcat în acest fel. stæ în faptul cæ însemnele. it is no longer possible to read his body as once marked. într-o manieræ cît mai puflin jucatæ cu putinflæ. pain you can not tell or show”. Bel wrote that while imagining the scene of the man crossing his body with a red lipstick he: “was looking for time/space relations on the body and I thought about scars which mark the body. ascunse „în mod natural“ de poziflia sa „naturalæ“ de drepfli. are doomed to fall into invisibility. Jérome Bel mi-a enumerat aceastæ marcare ˆ dupæ cum urmeazæ: „Una pe fiecare talpæ Una pe partea dorsalæ a penisului Una pe fiecare dos de palmæ Una pe fiecare subsuoaræ Una pe fiecare pleoapæ“. Iar noi îi cunoaøtem secretul doar în mæsura în care ne amintim experienfla acelei marcæri cu cruci. a propriilor noastre experienfle trecute. în acelaøi timp. The figurative power of the wound has been used in a hermeneutics of the image most famously by Roland Barthes in his analysis of the photographic image. His skin appears as smooth and unmarked as ever. a mark. as a wound. În succesiunea de acfliuni pe care dansatorii le suferæ øi le executæ pe parcursul lucrærii.7 Un bærbat øi-a marcat deci corpul cu mistere. Barthes identifies two major compositional elements in photography: the studium and the punctum. and in the performative act of spectatorship.. ca deschis øi explicit»“. Pielea sa pare la fel de netedæ øi de imaculatæ ca întotdeauna. it is no longer possible to identify the inscriptions of the recently shared experience. In a “natural” stance he now faces the audience. The 2 following scenes will be: Frédéric writing his birthday around his belly button and Claire writing her «defloration» date around her pubis. cu picioarele întinse în faflæ øi cu tælpile la vedere. Doar el cunoaøte – printr-o senzaflie tactilæ la fel de subtilæ ca øi amintirea ritualului sæu de scriere – unde sînt înscrise secretele sale. the staging that characterizes the studium creates a distancing effect: “What I feel about these photographs derives from an average affect. Bel scria cæ atunci cînd øi-a imaginat scena cu bærbatul care îøi marcheazæ corpul cu cruci. and paradoxically. As the man who crossed his body calmly finishes his writing task (but we are yet to see if there is writing taking place here). perhaps a stigmatum bounding the body’s experiences between past and present. Publicul nu-øi poate refline un icnet. Marcarea cu cruci a corpului unui bærbat într-o lucrare de dans pune în aplicare øi marcheazæ energia îndoliatæ investitæ în temporalitatea dansului øi în actul performativ de a fi spectator.12 The work of the piercing element in representation is reserved for the punctum. Acest X care cade pe corp – pentru a-l marca. The crossing of a man’s body in a dance piece performs and marks the mournful energy invested in the temporality of dancing. Corpul. cîntæ piesa lui Sting „An Englishman in New York“. In a correspondence from October of 1997. The former belongs to the rational rules of composition. Pe mæsuræ ce X-urile marcheazæ pielea. Urmætoarele douæ scene vor fi: Frédéric scriindu-øi data naøterii în jurul buricului øi Claire scriind în jurul pubisului data la care a fost «defloratæ». As he faces us in silence for a few seconds. complet îmbræcat øi care. Într-o scrisoare din octombrie 1997. Cæci aceastæ marcare circumscrie øi. a “wound”. Cu ajutorul rujului Dior. Cæci toate cele nouæ cruci înscrise cu atîta atenflie pe suprafafla corpului sæu au dispærut. to claim it. the body as the place of pain. ræmînînd nemiøcat. almost from a certain training”. so carefully and conscientiously written in front of us. the punctum (Latin for “hole”) is phallic: at the same time that it is a “hole”.dosar: arte performative. un bærbat îøi marcheazæ corpul cu cruci. în mæsura în care ochiul nostru mnemonic læuntric permite detectarea tactilæ. Frédéric Seguette începe tacticos sæ-øi deseneze cruci roøii pe anumite pærfli ale corpului. It is in this indeterminate space at the crossing point of experience and body that the mark of this dance’s signification erupts. thus marked. Datele acestea îmi evocau schimbærile øi suferinflele “one on each of the 2 soles of his feet one on the backside of his penis one on each of the 2 palms of his hands one on each of his 2 armpits one on each of his 2 eyelids”. stands up the audience becomes silencious [sic] (some become hysterical when he draws the cross «under» his penis)”. cu fafla la noi. Aøezat în centrul avanscenei. În acest spafliu nedeterminat. poate un stigmat ce leagæ experienflele trecute øi prezente ale corpului. to use Barthes’s term. The body. Significantly. „cæutam raporturi spaflio-temporale pe corp øi m-am gîndit la niøte cicatrice care sæ marcheze corpul.10 To Barthes. For all the nine crosses so carefully written on the surface of his body have now disappeared. Cînd cel care øi-a marcat corpul cu cruci îøi duce la bun sfîrøit sarcina de a scrie (deøi ræmîne de væzut dacæ ceea ce face el este sæ scrie). a propriilor cicatrice. o marcæ. our X-marks spelling past experiences. prefl de cîteva secunde. este imposibil sæ mai identificæm inscripfliile experienflei proaspæt împærtæøite. As the Xs mark the skin they become points of entrance for interpretation. inifliazæ lectura lucrærii autobiografice a lui Jérome Bel. and stands up. as an afterthought: “usually when F. a marcærii cu cruci.6 Cuvintele care ræmîn scrise pe peretele din fundal sînt „Eric chante Sting“ (Eric cîntæ Sting). our private scars.7 A man thus crossed his body with mysteries. a gap in the surface of the image. the Red Cross organization. poziflionæri critice «Frumuseflea este modul în care existæ adeværul. folosind un ruj de buze roøu. And we only know his secret insofar as we remember that crossing experience. becomes open. to write it – becomes a signifying cross. which are. existæ una anume care rezumæ poetica øi programul de dans performativ al lui Bel. as our mnemonic eye within facilitates the tactile sensing in our own body’s crevices of the secret presence of our own crosses. sînt sortite sæ devinæ invizibile. Those events were evocative for me of alterations and suffering of the body. it is also a spear that punctures the viewer’s gaze. În timp ce stæ. the photographs where the studium prevails do not “prick” the viewer11. în ascunziøurile propriului nostru corp. este imposibil sæ-i mai citim trupul marcat în prealabil. Only he knows – by a tactile impression as subtle as the remembrance of his writing ritual – where his secrets are inscribed. he sets aside the red lipstick he used as stylus.8 After this paragraph he adds. pentru a-l revendica. “staged”. de marcare cu cruci. The magic of this moment of crossing lies in the fact that those marks. pentru a-l scrie – devine o cruce purtætoare de semnificaflie. Significantly. a prezenflei secrete a propriilor noastre cruci. erupe marca semnificafliei acestui dans. For this marking circumscribes as well as opens up the reading of Jéro ˆme Bel’s autographic piece. still. aflat la încruciøarea experienflei øi a corpului. The audience cannot help but to gasp.. Într-o poziflie „naturalæ“. avînd ochii deschiøi. In Camera Lucida9. iar lucrarea se încheie cu un bærbat. scrise în fafla noastræ cu atîta grijæ øi meticulozitate. el stæ acum cu fafla la public. devine deschis ca o ranæ. eyes open. This “hysteria” followed by dead silence once the dancer stands up and the wounds disappear are telling. el pune deoparte rujul folosit ca stilou øi se ridicæ. ele devin ˆ puncte de acces pentru interpretare. This X that falls upon the body – to mark it. Joseph Beuys red crosses. and specially with the hidden crosses. the studium “is never my delight or my pain”. Eric Affergan.

it is also a reference to the author as the dictator of the Law (“nom” in French. Bel însuøi postuleazæ corpul ca fiind întotdeauna deja în-scris: „Pentru mine. un „semn fæcut de un instrument ascuflit“. „îmi plac sau îmi displac færæ sæ mæ ræneascæ“. al durerii pe care n-o pofli spune sau aræta“. it is as if the pose. în special în cazul crucilor ascunse. More appropriately. unlike the punctum in the photographic image. “naked”. În Camera Lucida9. Bel himself. asemænætoare palimpsestelor“. palimpsest-like body-texts“. that we understand. a description that accurately reflects my own experience of the piece in Lisbon in 1996. hysterical laughter – and of silencing: it pierces us deeply. this overdetermination by means of the name of the author is made explicit.15 If such uses of language are present in Bel’s performances. beautiful expression of somehow «natural» feelings through the body. Pînæ øi corpul biologic presupune o cantitate enormæ de activitate de structurare spiritualæ. în analiza imaginii fotografice. iar înscrisurile de pe tricouri – „just do it“. In The Explicit Body in Performance. un hiat în suprafafla imaginii.13 This hole-that-punctures initiates a hermeneutics of the wound. corp care existæ øi [ne] slujeøte întrucît sîntem siguri pe el. „înscenate“. Scrierile critice despre lucrarea lui Bel au ˆ accentuat importanfla rolului pe care-l defline scrisul. Meaning becomes a bleeding wound. the audience is bemused. and pierces me” is both “wound“ and “prick”.14 Acest accent pus pe scris îl face pe Siegmund sæ susflinæ apoi cæ „la Bel. publicul devine silenflios [sic]. dansul ca dans creat pentru scenæ nu mai este exprimarea niciodatæ analizatæ. se bazeazæ pe coduri øi limbaj“. and brings us and binds viewers to the level of culture. frumoasæ a unor sentimente oarecum «naturale» prin intermediul corpului. but history falls silent in the crevices of the body. of terror. Its power derives from the fact that. “this element which rises from the scene.16 But the crossing moment is a moment of secrecy. At this point there can be no writing. At that moment. ca pe o idee ulterioaræ: „de obicei. rici cînd el îøi deseneazæ crucea «de sub» penis)“. el este øi o lance care stræpunge vederea privitorului. Schneider links the use of the “explicit”. a “mark made by a pointed instrument” but also something “that bruises me”. o transparentæ trimitere la explorærile întreprinse de Barthes øi Foucault asupra autorului. and most explicitly in Jérome Bel. has the same sound as “non”). o „ranæ“. it is still possible to smile. de aceea folosesc cruci pentru Frédéric. aceastæ supradeterminare prin intermediul numelui autorului devine explicitæ. în Jérome Bel. titled Shirtology (1997). Înflelesul devine o ranæ sîngerîndæ. Acesta e punctul în care marcarea corpului din Jérome Bel transcende scrisul. the crossing episode surpasses and ˆ subverts language in an uncanny manner – so uncanny that it effects hysteria and heavy silences. it springs out of that quality of the image Barthes identified as the punctum. the present becomes charged with the past. Bel knows that this excessive wounding belongs to the realm of images. even laugh and perhaps even reach “hysteria” when the cross/wound gestures castration. dar øi ceva „care mæ împunge“. dance as dance for the stage is no longer the never analyzed. cînd F se ridicæ în picioare. corpul ca loc al durerii øi. episodul marcærii cu cruci depæøeøte ˆ øi submineazæ limbajul într-o manieræ ieøitæ din comun – atît de ieøitæ din comun încît provoacæ isterie øi tæceri apæsætoare. fotografiile în care prevaleazæ studium-ul nu-l „înfleapæ“ pe privitor11. intitulatæ Shirtology (1997). ca o sægeatæ. Aceastæ accentuare derivæ din alegerea titlurilor lucrærilor sale. Aceastæ „isterie“ øi tæcerea de moarte ce urmeazæ odatæ ce dansatorul se ridicæ øi rænile dispar sînt græitoare. punctum-ului. This is the point of dance.12 Rolul elementului „penetrant“ îi revine. In Bel’s collaborative solo for Portuguese dancer Miguel Pereira. “channel” – are the only renderings of the dancer’s subjectivity. tot ce înflelegem. Even the biological body presupposes an enormous amount of spiritual structuring work. Puterea figurativæ a rænii a fost folositæ într-o hermeneuticæ a imaginii. aproape de un dresaj“. in an interview with dance critic Gerald Siegmund. în modul cel mai explicit. Într-un interviu acordat criticului de dans Gerald Siegmund. lies all the performative force of this dance piece. domesticates the phallic-wound.8 În continuarea acestui paragraf el adaugæ. Not at all. Tot ce øtim despre corp. In Barthean terms. Everything that we know about the body. cît øi „înflepæturæ“. În mod semnificativ øi paradoxal. în imagine. pe care øi le scoate. affirms the body as always already written: “For me. Nu. Critical writings on the work of Bel have emphasized the special role given to language. the names – belong to the realm of the studium: that which is staged reveals the choreographer’s intentions. uncontrollable punctum. Phonetically. Signification happens as our wounds touch the dancer’s in their occlusion. ca invenflie istoricæ ce are de-a face cu circulaflia textelor-marfæ. in this abrupt silencing of language. the writing. Here. Presence becomes as silent as the body’s mysterious ontology. În mod semnificativ.”14 It is this emphasis on writing that leads Siegmund to state then that „Bel’s body images are readable. Bel’s is an erupting punctum thriving in the temporality and liveness of the tense play between presence and memory that dance entails. as Bel described the audience’s reactions. It is only when the body stands up and covers the wounds by means of its “natural” positioning that silence creeps in. dupæ cum a descris Bel As Barthes explains. and “visceral”. în care puterea imaginii devine puterea excesivei sale reværsæri de semnificaflie. Prima lucrare a lui Bel se intitula Le Nom de l’auteur [Numele autorului]. pentru a folosi termenul lui Barthes.corpului.10 Pentru Barthes. (Unii devin iste. a clear reference to Barthean and Foucauldian explorations of the author as historical invention pertaining to the circulation of commodified texts. punctum-ul (latinescul pentru „gauræ“) este falic. Primul fline de regulile raflionale ale compozifliei. shoots out of it like an arrow. e øi o trimitere la autor ca la cel care dicteazæ Legea (în francezæ. „new man“.15 Dacæ asemenea utilizæri ale limbajului sînt prezente în spectacolele lui Bel øi. în aceeaøi mæsuræ în care este o „gauræ“. the excessive. ca øi Organizaflia Crucea Roøie. marked. øi vine sæ mæ stræpungæ este atît „ranæ“. ca øi crucile de leucoplast puse pe ræni. and the sayings on the T-shirts – “just do it“. is based on codes and language. imaginile corpului sînt texte-corp lizibile. Aøa cum explicæ Barthes. History happens in the body present. All that is related to language in the piece – the puns. While Frédéric Seguette’s body is being crossed. No. as studium. înscenarea ce caracterizeazæ acest studium creeazæ un efect de distanflare: „Ceea ce simt în aceste fotografii fline de un afect mediu. where the power of the image becomes the power of its excessive bleeding of signification. of uncontrollable. body in feminist avantgarde performance with a critique of desire 112 . Fonetic. “new man”.13 Aceastæ gauræ-care-stræpunge inifliazæ o hermeneuticæ a rænii. Bel’s first work was titled Le Nom de l’Auteur. Nicidecum. It is no wonder the audience’s reaction has an odd reversed effect. in a piece that uses language just as vividly as it uses bodies. which he peels off. „channel“ – sînt singurele indicii ale subiectivitæflii dansatorului. cazul cel mai celebru fiind cel al lui Roland Barthes. ca øi crucile roøii ale lui Joseph Beuys…. and we can identify with the man who hides his wounds. This emphasis derives from the choice of titles for his pieces. It is in this juncture that the marking of the body in Jéro me ˆ Bel transcends writing. acest element care pleacæ din scenæ. care sînt. Pereira apare purtînd mai multe rînduri de tricouri [T-shirts]. a body that exists and serves because we are sure of it. „nom“ sunæ la fel ca „non“). În lucrarea solo a lui Bel (creatæ în colaborare). Pereira appears wearing layers of T-shirts. Barthes identificæ douæ elemente compoziflionale majore în fotografie: studium øi punctum. pentru dansatorul portughez Miguel Pereira.

în aceastæ bruscæ reducere la tæcere a limbajului. “the secret of circulating. is described by Ruckert as a “solo for a single spectator”. Schneider writes that. îøi marcheazæ corpul. Folosirea. This clashing of presence is precisely what is made almost nauseating in Hautnah. punctum-ul excesiv. spot its imperfections. with a cast of 10 dancers. într-adevær. In this manner. and this is the second important aspect of Hautnah: a blunt critique of the dancer’s labor as commodity and the dancer’s participation within this web of desire. it intensifies in an unprecedented manner the economy of desire in dance spectatorship. It is the audience’s task to get the “best price” for the desired solo/dancer. dupæ dorinflæ. ca «naturæ uman滓. “Dior. care dupæ cel de-al Doilea Ræzboi Mondial a fæcut furori cu talia sa îngustæ. insatiable desire is the labor that goes into its construction. al terorii. în Jérome ˆ Bel. the masturbatory distance of illusion. publicul este uimit. beautiful. Ruckert danced with Pina Bausch until 1995 and it was just after he left the company that he developed the Hautnah project in Berlin. The role of the Dior lipstick as the writing/wounding tool in Jérome Bel is not casual. At the end of a labyrinthine set of corridors that the audience must go through in order to reach the “performance space” one finds a series of white booths. din capitalismul tîrziu sînt explorate în mod explicit de coregraful german Felix Ruckert în lucrarea sa din 1995. Hautnah. which in German means “the near skin”. academic øi reprezentaflional atît de diferit de cel american. reprezintæ pentru Bel un alt inventator de imagini ale corpului ce pot fi regæsite. privitorii. În acest punct nu mai poate fi vorba de scris. We are so close we can touch it. Schneider leagæ folosirea corpului „explicit“. În The Explicit Body in Performance [Corpul explicit în performance]. Schneider scrie cæ „secretul dorinflei periodice. Therefore the bodies in Hautnah are highly trained. the czar of fashion. pe care Schneider îl pune în discuflie). descriere care reflectæ cu acuratefle experienfla pe care am avut-o eu însumi cu aceastæ piesæ la Lisabona. We enter a room. propuse de Schneider. Semnificaflia survine cînd rænile noastre le întîlnesc pe ale dansatorului. By doing this he intensifies the sense of the uniqueness of each particularly artistic/economic/erotic experience between audience/buyer and dancer/commodity. while addressing the participants at the conference “Why Theatre” at the University of Toronto in 1995. prezentul se încarcæ cu trecut. stæ întreaga forflæ performativæ a acestei lucræri coregrafice. Mai exact. Ruckert pushes presence down our throats. our own. incontrolabil. and most importantly. e descris de Ruckert and visibility of the body „according to the logic of commodity capitalism“. diagnosed: “The disease of our times is that we don’t know how to be with the Other”. ale raportului dintre corpul explicit de pe scenæ øi economia dorinflei scopice. cu o distribuflie de 10 dansatori. în amintirile noastre culturale“. ca studium. Ruckert a dansat cu Pina Bausch pînæ în 1995 øi chiar dupæ ce a pæræsit compania el a dezvoltat proiectul Hautnah. as «human nature»”. în 1996. He slaps our expectations of what bodies are supposed to be and do in certain contexts: the dancer’s. „Dior. Puterea lui derivæ din faptul cæ. Prezenfla devine la fel de tæcutæ precum misterioasa ontologie a corpului. Bel øtie cæ aceastæ sîngerare excesivæ aparfline domeniului imaginilor. sæ rîdæ øi poate sæ devinæ „isteric“ atunci cînd crucea/rana imitæ castrarea. Dorinfla trebuie sæ aparæ nemarcatæ. Hautnah. feel its warmth. prin poziflia sa „naturalæ“. The setup is simple. Both surface and cause discomfort.18 While it remains to be seen if Jéro ˆme Bel’s work can be qualified as “feminist” (particularly when such work is produced in a political. numele – aparfline domeniului lui studium: punerea în scenæ dezvæluie intenfliile coregrafului øi ne aduce pe noi. În momentul acela.dosar: arte performative. particularly the desire to see “perfect bodies” performing at a safe distance. and they perform such traits to the extreme. Nu e de mirare cæ reacflia publicului ia o turnuræ ciudatæ. cel al lui Bel este un punctum care erupe øi se dezvoltæ în temporalitatea øi în vivacitatea jocului tensionat. scrisul. într-o lucrare care foloseøte limbajul la fel de strælucit precum foloseøte corpurile. The audience has then the possibility of picking a solo by selecting. one corresponding to a specific dancer and negotiating a fee with the dancer for a “private solo” of about 10 to 15 minutes. transformate în marfæ. a solo was priced at about 60 francs. dintre prezenflæ øi amintire. legîndu-ne de ea. Acesta este scopul dansului. Ruckert forces encountering down our throats. represents for Bel another inventor of body images retrievable at will from our cultural memories”. from a limited amount of images.17 Pe urmele teoriei mærfii la Marx. First. în lucrare. iar noi ne putem identifica cu cel care-øi ascunde rænile. Istoria survine în corpul prezent. ea flîøneøte din acea caracteristicæ a imaginii identificatæ de Barthes drept punctum. Dupæ cum afirmæ Siegmund. Ruckert is much more cynical. criticæ asemænætoare celei puse în discuflie de Schneider. pozi?ionæri critice reacfliile publicului.17 Following Marx’s commodity theory. Ruckert brings about the same critique of spectatorship one finds in Bel.19 economy down our throats The implications of the relationship between the explicit body onstage and the economy of commodified scopic desire in late capitalism proposed by Schneider are explicitly explored by German choreographer Felix Ruckert in his 1995 piece Hautnah. e chiar posibil sæ zîmbeascæ. la Berlin. În timp ce Frédéric Seguette îøi însemneazæ. la nivelul culturii. se lasæ tæcerea. and perhaps more pessimistic. lean. spre deosebire de punctum-ul din imaginea fotograficæ. 113 . de o criticæ a transformærii dorinflei în marfæ. isteric – øi al reducerii la tæcere. Doar atunci cînd corpul se ridicæ øi îøi acoperæ rænile. Closeness replaces nakedness’s shockvalue. or be touched by it. el ne stræpunge în profunzime. nesæflioase este munca intrînd în constituirea ei. But if Bel emphasizes the nontechnical body and relies on empathy to achieve a level of communion with the audience. But if we expect dance. dar e redusæ la tæcere în ascunziøurile corpului. even its sweat streaming down our own skin. Time goes by and what subsides after that choreographed encounter is the shock of being forced to be present. în ascunderea lor. Hautnah. „gol“ øi „visceral“ din spectacolele feministe de avangardæ de o criticæ a dorinflei øi a vizibilitæflii corpului „potrivit logicii capitalismului mærfii“. inversæ. academic. As Siegmund ˆ states. e ca øi cum poza. a rujului Dior ca instrument de scris/rænit nu este întîmplætoare. Tot ceea ce e legat. Aici. Julia Kristeva. Three aspects are of relevance in Ruckert’s explicit work. Finally. what we get is economy first. îmblînzeøte rana falicæ. In the series of performances at Centre Georges Pompidou in Paris in the summer of 1997. pe care îl provoacæ dansul.16 Însæ momentul marcærii cu cruci e un moment al ascunderii. În termenii lui Barthes. Desire must appear unmarked. flarul modei. folosirea pe scenæ a corpurilor masculine øi feminine explicite øi viscerale se leagæ.18 Ræmînînd de væzut dacæ opera lui Jérome Bel poate fi catalogatæ drept „feministæ“ (în speˆ cial atunci cînd o astfel de operæ e produsæ într-un context politic.20 The disease of our times is that the other’s presence is perceived as threatening to our own. We expect dance but all we get is a body – a body so close we can smell it. its use of explicit and visceral male and female bodies onstage is indeed attached to a critique of the commodification of desire akin to the one discussed by Schneider. and representational context so distinct from the American one Schneider discusses).19 economia vîrîtæ pe gît Implicafliile. who after the Second World War caused a furor with his wasp waist. al rîsului incontrolabil. de limbaj – jocurile de cuvinte.

În acest fel. cu o oarecare insistenflæ. something intensifies at the level of the gaze. The body is inscribed as a massive presence that clashes against its own boundaries. accompanying the dancers’ encaged pacing. can be seen as a sort of optical vortex. Dar dacæ Bel pune accentul pe corpul nontehnic øi se bazeazæ pe empatie pentru a ajunge la un anumit nivel de comuniune cu publicul.. preflul unui numær de dans solo era în jur de 60 de franci. dar tot ce primim este un corp – un corp aflat atît de aproape încît îl putem mirosi. a certain thickness of the body becomes apparent. Existæ trei aspecte importante în lucrarea explicitæ a lui Ruckert.. a unui onorariu pentru „un numær de dans solo privat“ cu durata între 10 øi 15 minute. where the audience is invited to come and surround the structure. Sîntem atît de aproape încît îl putem atinge sau putem fi atinøi de el. În timp ce se adresa participanflilor la conferinfla Why Theatre [De ce teatrul] la Universitatea din Toronto.. despite nakedness. through the structure-prison where the dancers clash their bodies with their cages more and more violently. În primul rînd. Apropierea înlocuieøte valoarea de øoc a goliciunii. the center is that which is scrutinized. Acolo. dintr-un numær limitat de imagini. toward an excessive display of force by three bodies repeatedly thrusting themselves against the restricted space. ceea ce primim la început este economie. îi putem simfli cældura. a level below signi- 114 . la corporalitate.. ready to prick our open wounds. este fundamentalæ. La fel ca în cazul lui Bel. Prin urmare. the body’s sheer presence. with a certain urgency. în Hautnah.enen. These sonic interruptions are what blasts from Aatt.enen. less for its brutal inclusion within a present in crisis than for its participation of a crisis of the present. În ultimul rînd. Dance critic Isabelle Ginot writes that..tionon. It is the sound of the audience’s furtive eyes. The disclosure of the dancers’ genitals provokes a disturbance in the audience’s gaze.. as Boris Charmatz in the first box.. atît de ostentativæ în Hautnah. the skin emerges as historical surface. By revealing what should remain most secret. pielea iese la luminæ ca suprafaflæ istoricæ. Cædea în sarcina publicului sæ obflinæ „preflul cel mai bun“ pentru numærul de dans/dansatorul dorit. Ruckert ne vîræ prezenfla pe gît. care în germanæ înseamnæ „pielea cea mai apropiatæ“. the three-level architectural structure (basically a metal structure defining three open boxes stacked on top of each other. S-a spus cæ inovatoarea lucrare a lui Charmatz este o coregrafie complexæ øi delicatæ a privirii. Its shock waves announce a shifting within contemporary choreographic imagination. O prezenflæ ce se loveøte de prezenfla noastræ. The dance of hundreds of eyes. Timpul trece øi ceea ce ræmîne în urma întîlnirii coregrafice este øocul de a fi fost forflat sæ fii prezent. A presence clashing with our own. on their genitals. Prin asta el intensificæ sentimentul unicitæflii fiecærei experienfle artistice/economice/erotice care are loc între public/cumpærætor øi dansator/marfæ. o criticæ tæioasæ a muncii dansatorului ca marfæ øi a participærii dansatorului la acest pæienjeniø al dorinflei. Soon.drept „o lucrare solo pentru un singur spectator“. and Julia Cima on top go through normal “warming up” moves. El ne violenteazæ aøteptærile cu privire la ceea ce corpurile ar trebui sæ fie øi sæ facæ în anumite contexte: corpul dansatorului. These clashing sounds are the body’s scream of protest. Ruckert practicæ aceeaøi criticæ a spectatorului pe care o întîlnim øi la Bel. glancing up and down the structure. ea intensificæ într-un mod færæ precedent economia dorinflei din rîndurile publicului de dans. The piece’s silence is interrupted by the loud and powerful music of PJ Harvey and by the increasingly loud sound of the dancers’ bodies clashing against the structure that confines them. Vincent Druguet just above him..21 I disagree: Charmatz’s dance must always be felt because he refuses to hygienically isolate the body from the gaze. what makes the dance sublime – its sure and quiet movement toward a final and brutal expenditure of energy. Ecouri ale unei astfel de loviri ræsunæ øi în trioul coregrafului francez Boris Charmatz. Julia Kristeva diagnostica: „Maladia timpurilor noastre este cæ nu øtim cum sæ fim cu Celælalt“. which is always a crisis of presence. distanfla masturbatoare a iluziei. Ambele scot la ivealæ øi provoacæ disconfort.enen.20 Maladia timpurilor noastre este cæ prezenfla celuilalt e perceputæ ca ameninflætoare la adresa noastræ.tionon (1996). publicul are posibilitatea de a alege un numær de dans solo prin selectarea. corpurile din Hautnah sînt perfect antrenate. a uneia care corespunde unui anumit dansator øi prin negocierea. Echoes of such clashing resound also in French choreographer Boris Charmatz’s trio Aatt. about six-by-six feet and just a few inches taller than each dancer. we can merely gaze at it”. Undele sale de øoc anunflæ o schimbare în cadrul imaginafliei coregrafice contemporane. subfliri. and by means of the repetitive and aimless clashing of bodies against matter. “touched from nearby”. îi putem observa imperfecfliunile. Intræm într-o încæpere. Ruckert este mult mai cinic øi poate mai pesimist. punînd accentul. As opposed to the panopticon. cu dansatorul. on the person across that may be seeing that I am choosing to see what should not be seen. not quite sure what to rest upon any more – on the dancers’ faces. „atins de aproape“. Ruckert ne vîræ întîlnirea [encounter] pe gît. iar acesta e cel de-al doilea aspect important din Hautnah. øi cel mai important. pînæ øi transpiraflia lui ce ni se prelinge pe piele..tionon have very little to do with a conceptualization of the gaze or the inauguration of a putative degré zéro of dancing. The large structure stands at the center of the stage. de la Paris. Într-adevær.. ciocnire Producflia coregraficæ a coprezenflei. the lights dim and the dancers strip their sweatpants off and start more forceful movements. Charmatz questions spectatorship by emphasizing the gaze’s tactility. Ea anunflæ un corp despuiat pînæ la forfla lui superficialæ. and. At this point. frumoase – ducînd aceste însuøiri pînæ la extrem. în 1995. Even if it comes that close to us.. Ne aøteptæm la dans. propriul nostru corp. what penetrates our skins. His audience must ask: where can we rest our eyes. pe pura prezenflæ a corpului. “the dance of Charmatz will not have itself be felt. Here is where a certain opaqueness of the body is revealed. gata sæ ne stræpungæ rænile deschise. La capætul unui labirint de coridoare prin care publicul trebuie sæ treacæ pentru a ajunge la „spafliul destinat spectacolului“ se aflæ un grup de cabine albe. Decorul e simplu. Aceastæ ciocnire a prezenflelor e tocmai ceea ce se întîmplæ. Indeed. waiting for the dance to begin. în special dorinfla de a vedea „corpuri perfecte“ jucînd la o distanflæ siguræ. It announces a body stripped down to its superficial strength. but there is certainly a fleeting sound creeping in. Aatt…enen…tionon (1996). It has been noted how Charmatz’s breakthrough piece is a delicately complex choreographing of the gaze.. another dance can be clearly seen. În ciclul de spectacole de la Centre Georges Pompidou. Charmatz’s public unveiling of the body’s “private parts” smartly discloses the frail architecture of desire and voyeurism always involved in dance spectatorship. They do this in silence. clashing The choreographic production of copresencing that is so blatant in Hautnah is important. It emphasizes. Însæ dacæ ne aøteptæm la dans. în vara lui 1997. The final minutes of Aatt. what can we touch with our optical scrutiny? Supplementing this undermining of the gaze is a dramatic use of masses of sound and silence as essential choreographic partners to Charmatz’s choreographic play with sexual desire and optical tactility. to its massive condition. each dancer is confined to one “box” on the “floor”). Just as in Bel. a reversed panopticon. The audience stands up in a circle around the structure. în mod aproape neplæcut.

. a blindness. naked body produces in the audience as she struggles to simply stand still and address us with her litany – “a sadness. As time passes. The knocking is uncertain and it moves about the stage. Mantero spent a few months researching Baker. bodiless. Aatt…enen…tionon este mai degrabæ o puternicæ reiterare a forflei generatoare a corpului. and listening to her songs. avînd doi metri pe doi øi doar cu cîfliva centimetri peste înælflimea fiecærui dansator. În acest moment se produce o intensificare la nivelul privirii. Aceste întreruperi fonice sînt cele care ræsunæ din Aatt…enen… tionon. însoflind miøcærile dansatorilor din cuøcæ. we witness the arching chests. ale lovirii.e. Vincent Druguet chiar deasupra lui øi Julia Cima în vîrf repetæ miøcærile „obiønuite“ de încælzire.. Dansul sutelor de ochi. Expunerea organelor genitale ale dansatorilor provoacæ agitaflie în privirea publicului.24 If Mantero “blackened up” her body. Publicul stæ în cerc în jurul structurii. quietly. is vulgar for whore). how “the body is the inscribed surface of events [. endlessly. We understand. pe organele lor genitale. poziflionæri critice structura arhitecturalæ pe trei niveluri (esenflialmente o structuræ metalicæ. After amassing quite a few hours of material for what was supposed to be a 30-minute piece. nesiguri acum pe ce anume sæ zæboveascæ – pe feflele dansatorilor. Mantero’s 20-minute piece was commissioned to be a “tribute to Josephine Baker”.. îl putem doar privi“. Acesta e punctul în care iese la ivealæ o anumitæ opacitate a corpului. fiecare dansator e închis într-o „cutie“.. as it transpires through pain.22 disrobed skin Those drops of sweat. The stage is dark as we enter the theatre. o sursæ a erupfliei limbajului. very white face. with some discreet accelerations and interruptions: “a sadness. The tearing that Mantero’s dark. pe care le implicæ întotdeauna faptul de a fi spectator de dans. pe „podea“) poate fi væzutæ ca un fel de vîrtej optic. visually she disturbs the field of dance spectatorship by making stillness and sweat 115 . It soon stops close to us. cummings (1996). Atrocious”.] and a volume in perpetual disintegration”. or cabra. care este întotdeauna o crizæ a prezenflei. în care dansatorii îøi lovesc corpurile de cuøti din ce în ce mai violent. atrocious. we sense the aftereffect of a nervous system bounded in matter. sînt strigætele de protest ale corpului. Dezvæluirea în public. Ei fac asta în tæcere. Prin expunerea a ceea ce ar trebui sæ ræmînæ cel mai ascuns. Her mouth opens and she starts to recite. pe cel aflat de partea cealaltæ. of meaning. luminile pælesc..21 Nu sînt de acord: dansul lui Charmatz trebuie întotdeauna simflit..tionon is rather a powerful reiteration of the generative force of the body. acolo unde publicul e invitat sæ vinæ øi s-o înconjoare. skin coloration (Mantero had painted her body dark. with very red lipstick on her lips and very sparkling. Mantero decided to throw away everything she had. Chiar dacæ se apropie atît de mult de noi. Tæcerea lucrærii e întreruptæ de muzica zgomotoasæ øi puternicæ a lui PJ Harvey øi de sunetul tot mai puternic al corpurilor dansatorilor lovindu-se de structura în care sînt închiøi. so Mantero found its historical remnants resisting her own “research” to her attempts to appropriately represent her “character”. Schneider argues that “a feminist explicit body artist cannot employ primitivism. Aatt. grotesque pointes upon which she must find the balance that will enable her to carry her act to the end (an icon particularly explicit and poignant to the Portuguese-speaking audience: a she-goat. Mantero worked on deconstructing the “character” into meaningful movement sequences. ce putem atinge prin cercetarea noastræ opticæ? Aceastæ subminare a privirii e accentuatæ de folosirea dramaticæ a blocurilor de sunet øi tæcere ca parteneri coregrafici esenfliali ai jocului coregrafic al lui Charmatz cu dorinfla sexualæ øi cu tactilitatea opticæ. it was just to perform the unmasking of that blacking up in the center of her performance. As Mantero tries to find balance in her grotesque bestial hooves (possible only because of her refined classical technique) she opens a paradox in her body.. nu atît împotriva închiderii sale brutale într-un prezent aflat în crizæ. un panoptic inversat. fication. care fac din dans ceva sublim – deplasarea sa certæ øi tæcutæ înspre un ultim øi sælbatic consum de energie. scarring their skin as a timely caress. an effort to expose the cultural foundations of shock”. Lights go down and darkness is absolute. a nonwillingness [.enen. calmly. Slowly. literally. de cætre Charmatz. care îøi plimbæ ochii în susul øi în josul structurii. Publicul sæu trebuie sæ-øi punæ întrebarea: pe ce anume ar trebui sæ ne zæboveascæ privirea. an abyss. Time passes and we hear some hesitant knocking sounds on the wood floor. by means of a constant insistence on the body’s presentness. Ultimele minute din Aatt…enen…tionon au foarte pufline în comun cu o conceptualizare a privirii sau cu inaugurarea unui presupus degré zéro al dansului. The face seems to hover. a very faint light illuminates a very wide. pentru cæ el refuzæ sæ izoleze igienic corpul de privire.] atrocious. its material aliveness. a unui nivel aflat dedesubtul semnificafliei. prin accentul pus pe caracterul tactil al privirii. a înflelesului. She chose doing that by the means of pain. But it becomes visible only through the veil of that epidermal marker of difference. un alt dans începe sæ se vadæ cu claritate. Corpul e înscris ca prezenflæ masivæ ce se loveøte de propriile sale limite. more than we know. în ciuda goliciunii øi prin lovirea repetatæ øi lipsitæ de scop a corpului de materie. printr-o stæruinflæ constantæ asupra prezenflei acestuia. watching her movies. care ar putea fi. E sunetul privirilor aruncate pe furiø de public. Aceste sunete. center stage. As we see the drops of sweat stream down the dancers’ half-naked bodies. Masiva structuræ se aflæ în centrul scenei.dosar: arte performative. and just a few days before the premiere in Lisbon. Spre deosebire de panoptic. This is no longer a happy “tribute” to Josephine Baker. în timp ce Boris Charmatz în prima cutie. and the recitation continues. cît împotriva participærii sale la o crizæ a prezentului. that there is pain. a woman’s body becomes more and more visible. except for her hands and face). înspre o excesivæ manifestare de forflæ a trei corpuri ce se izbesc în mod repetat de spafliul îngrædit. Molière plays would always start with a knocking on the stage floor to hush the audience. susflinînd trei cutii deschise stivuite una peste alta.” – brutally rips apart our own assumptions as spectators. aøteptînd începerea dansului. care ar putea observa cæ eu aleg sæ privesc ceea ce nu trebuie privit. we see the rashes and the bruises erupting on the dancers’ skin – we feel.. watching rare footage. în care devine vizibilæ o anumitæ densitate a lui. As she had done in 1989 for a similar commission to create a solo on Nijinski. out of the dark. an absolute regressive state. as her body itself has been linked to the lure/ threat of primitivity”. iar dansatorii îøi dau jos colanflii øi încep sæ execute miøcæri mai în forflæ. care ne penetreazæ pieile. în acelaøi timp. very blue makeup on her eyelids.. iar prin închisoarea-structuræ. a „pærflilor intime“ ale corpului relevæ cu multæ finefle fragila arhitecturæ a dorinflei øi a voyeurismului.23 Marked as “already primitive” the explicit body feminist performer “deploys or re-plays her primitivization back across her body in a kind of double take. dar un sunet ræzlefl îøi face simflitæ prezenfla. Dupæ puflin timp. that could simultaneously be a source for the eruption of language. For we do hear the banging. Aurally she enchants with her sad recitation. Just as her contested body could not be contained by over-determination in the 1920s. Charmatz ridicæ problema instanflei spectatorului. And it becomes visible through a symbolic marker of feminine abjection within the patriarchy: the dancer has goat-feet. those tears of the body in pain for its liveness are the same drops that run down Vera Mantero’s artificially darkened skin in her strenuously still solo a mysterious Thing said e. Criticul de dans Isabelle Ginot scrie cæ „dansul lui Charmatz nu se lasæ simflit. centrul este cel supus examinærii. a unei stæri absolut regresive. What she did instead was stunning. reading biographies..

Ce a fæcut în schimb a fost uluitor. Mantero a descoperit cæ spectrele lui istorice se opun „documentærii“ ei. Felix Ruckert. Gura i se deschide øi începe sæ recite încontinuu. the only spotlight – which first illuminates her face. The mark of the mystery is explicitly performed in Jérome Bel. We do not find in their work a reclaiming of the dancing body as a utopic or democratic project. she is a enchantress. Mantero a petrecut cîteva luni documentîndu-se asupra lui Baker. sweat removes the dark paint from her skin. cu un ruj foarte roøu pe buze øi cu un machiaj foarte strælucitor. However. bræzdîndu-le pielea ca o binemeritatæ mîngîiere. citind biografii. simflim consecinflele unui sistem nervos limitat de materie. Mantero’s shock wave is an underground tectonic shift. o orbire. cummings. it’s wounding energy in uma misteriosa Coisa disse o e. Luminile se sting øi se face absolut întuneric.25 What we find is rather the unveiling of the body as critical mass. Atroce“. despite being there. Boris Charmatz. avînd o duratæ de 20 de minute. cu acceleræri øi întreruperi discrete: „o tristefle.a vivacitæflii lui materiale. In the introduction to this essay. Odatæ cu trecerea timpului – recitarea continuînd –. niøte poante groteøti pe care trebuie sæ-øi gæseascæ echilibrul care-i va permite sæ-øi ducæ la bun sfîrøit numærul (o imagine claræ øi incisivæ în special pentru publicul vorbitor de portughezæ: capræ sau cabra e termenul vulgar pentru tîrfæ). În timp ce vedem picæturile de sudoare øiroind pe corpurile pe jumætate goale ale dansatorilor. and then. She prefers to stand still. rented. The dancer is naked in front of us: she is a whore. along with other choreographers not discussed in this paper. the contemporary explicit body on the European dance stage reveals the power of the surface. or Meg Stuart.. I wrote how contamination of dance by performance is not a new phenomena. as a terrible inheritance thriving in a “maniacally charged present”. în centrul scenei. Fafla pare sæ pluteascæ. We cannot avert our eyes from that body under strain. Trece ceva timp øi auzim cîteva bætæi ezitante pe podeaua de lemn. Her naked body transpires opaqueness. marked. staticæ. privind imagini rare. ce lucru ciudat a spus e.. 116 . gradually reveals the rest of her body – operates a reverse effect of illumination. Mantero a hotærît sæ renunfle la tot ce avea. In these works. she is beautiful. mai mult decît ne dæm seama.e. She looks us right in the eye. As her physical strain increases. o neputinflæ […] atroce. something new is being probed in the recent works of Vera Mantero. Ultimately presence is deferred: throughout the solo. as her dark coloration becomes sweat. lipsitæ de corp. sîntem martori la arcuirea piepturilor. Lucrarea încredinflatæ lui Mantero. in a 20-minute fade-in. as practiced and theorized by the American postmoderns. în ce sens „corpul este suprafafla inscripflionatæ a evenimentelor […] øi un volum aflat într-o continuæ dezintegrare“. but that is the most excruciating physical task. Presence reveals but its mystery.. din întuneric. The subversion of the representational field is absolute. We can no longer rest neutrally in our places. acele lacrimi ale corpului suferind din cauza vivacitæflii lui.enen. Dupæ strîngerea cîtorva ore bune de material pentru ceea ce-ar fi trebuit sæ fie o lucrare de 30 de minute øi cu doar cîteva zile înaintea premierei de la Lisabona. Despite nakedness and the reduction of theatrics. foarte albastru. and Jéro ˆme Bel. Acesta nu mai este un vesel „omagiu“ adus lui Josephine Baker. Cînd intræm în sala de spectacole. she is in pain. pentru a face publicul sæ tacæ.tionon. Mantero a lucrat la deconstruirea „personajului“ în secvenfle semnificative de miøcare. aøa cum transpiræ ea prin durere. sînt aceleaøi picæturi care se scurg pe pielea artificial înnegritæ a Verei Mantero în extenuanta ei lucrare solo. ale spectatorilor. streaming down her skin and revealing a white body under the overdetermined body of the dancer/whore. care e culoarea pielii (Mantero îøi vopsise corpul în negru. she is an accuser. we are irrevocably drawn into the present moment of that presence. As more light is shed onto Mantero’s body. Dupæ puflin timp se opresc în apropierea noastræ.. urma sæ fie un „omagiu adus lui Josephine Baker“. un abis. the less we see her – the play of displacements takes place for too long. The naked body of a female dancer becomes not the moment of voyeuristic jubilation but the trigger of an uncanny nausea drawn by a sudden revelation: that body in its unveiled presence is crying out a history of blindness and mis-encountering and thus reshuffling the ground upon which spectatorship and dance stand upon. literally. Piesele lui Molière începeau întotdeauna cu o bætaie în podea.27 These are bodies fully aware of the fact that they are inhabited by regimentation and control. they mark such a predicament by critiquing the “natural” by means of the naked. Thus the emergence of a performative choreography insisting on the body’s surface as a site of tension and historical inscription. cu excepflia mîinilor øi a feflei). artista feministæ care foloseøte corpul explicit „îøi desfæøoaræ sau rejoacæ primitivizarea pe suprafafla corpului sæu ca un fel an explicit agent of meaning. Bætæile sînt nesigure øi se deplaseazæ pe scenæ.26 These choreographers operate in the mode of exposure. rather than dissolves.22 pielea dezbræcatæ Picæturile de sudoare. la modul literal. We are not seeing her. calm. opening white scars in her body. avînd în vedere cæ însuøi corpul ei a fost legat de farmecul/ameninflarea primitivismului“. the body with semantic mass. We are marked as utter contemporaries to that lamenting body. scena e întunecatæ. Dar acesta devine vizibil doar prin vælul acelui indicator epidermic al diferenflei. and they expose not only the bare body but also they “expose a body totally imprinted by history and the process of history’s destruction of the body”. foarte albæ. o luminæ foarte slabæ lumineazæ o faflæ foarte latæ. It reveals the skin of our time: open. încercærilor de a-i reprezenta în mod corespunzætor „personajul“. privindu-i filmele øi ascultîndu-i cîntecele. vedem sfîøierea øi vînætæile apærînd pe pielea dansatorilor – simflim. atroce…“ – distruge cu brutalitate aøteptærile noastre.e. La fel cum controversatul ei corp nu a putut fi stæpînit prin supradeterminare în anii ’20. Sfîøierea pe care corpul negru øi gol al lui Mantero i-o produce publicului în timp ce ea se luptæ pentru a sta pur øi simplu nemiøcatæ øi a-øi rosti litania – „o tristefle. Înflelegem. trapped under its own skin. corpul unei femei devine din ce în ce mai vizibil.23 Marcatæ ca „deja primitivæ“. Aøa cum fæcuse øi în 1989. such as La Ribot. cæ e vorba de durere. Schneider susfline cæ „o artistæ feministæ care foloseøte corpul explicit nu poate face uz de primitivism. cummings (1996). the skin becomes a site for citation and misunderstanding. coda The uses of partial or full nakedness in some contemporary European choreography thickens. încetiøor. Încetiøor. Cæci auzim zgomotul loviturii. cînd i se încredinflase crearea unei lucræri solo dedicate lui Nijinski. she is a monster. Its resounding ˆ mass emerges brutally in Aatt. Øi devine vizibil printr-un indicator simbolic al respingerii femeii în patriarhat: dansatoarea are picioare de capræ. her pain and her repetitive recitation summons us into the rhythm of the piece she carefully weaves. Ruckert’s Hautnah subverts the mystery – by replacing nakedness with proximity with the other – and shoves it down our throats as commodified bodies. trapped within itself.

op. ceva nou se încearcæ în lucrærile recente ale lui Vera Mantero. 13. dar aceasta e cea mai chinuitoare corvoadæ fizicæ. Sîntem marcafli. in Language. 4. trans. UMI Research Press. “At the Point Zero of the Dancer’s Body“. literalmente. Rebecca Schneider. 8. 139–164.. Cornell University Press. MI. 15. submineazæ misterul – prin înlocuirea goliciunii cu proximitatea celuilalt – øi ni-l vîræ pe gît sub forma corpurilor transformate în marfæ. 21. pp. p. Lucrarea lui Ruckert. Michel Foucault. April 1998. Ibidem. 10. Ræsturnarea cîmpului reprezentaflional este totalæ. Hautnah. 148. Felix Ruckert. în ciuda faptului cæ ea e acolo. 17. pe mæsuræ ce culoarea ei închisæ devine sudoare. 18. March 1998. un acuzator. Bouchard. 20. marcatæ. p. În cele din urmæ. 12. 7. prins în sine însuøi. Michel Foucault. 1988. 1983. 32–39.enen. ca punct central al execufliei sale. precum ˆ øi ale altor coregrafi despre care nu am discutat în acest text. 1995. op. cummings. contemporani în cea mai înaltæ mæsuræ ai corpului care plînge. cu atît mai puflin o vedem – jocul schimbærilor e mult prea îndelungat. Masivitatea lui iese în evidenflæ în mod bruˆ tal în Aatt. ea îl rævæøeøte pe spectatorul de dans fæcînd din nemiøcare øi transpiraflie un mijloc explicit de semnificaflie. e suferindæ. pp. October 1997. op. 28. 4 (T120). 1977. Counter-memory. e frumoasæ. 19. The Explicit Body in Performance. 16. Mantero înfæfliøeazæ. corpul cu o masæ semanticæ. Nu mai putem ræmîne nepæsætori la locurile noastre: durerea øi recitarea ei repetitivæ ne atrag în ritmul bucæflii pe care o flese cu meticulozitate. 32.1997. 1962–1964. “Modernist Dogma and Post-modern Rhetoric“. cit. poziflionæri critice de reacflie întîrziatæ. 27. p. corpul explicit contemporan de pe scena europeanæ de dans dezvæluie puterea suprafeflei. 23. p. in Ballett International/Tanz Aktuell. transpiraflia îi îndepærteazæ de pe piele vopseaua închisæ la culoare. Ithaca. El dezvæluie pielea timpului nostru: deschisæ. o vræjitoare. Geneology. Peggy Phelan. un paradox. În introducerea acestui eseu. in Ballett International/ Tanz Aktuell. aøa cum a fost ea practicatæ øi Notes: * Copyright © 1999 New York University and the Massachusetts Institute of Technology. London. by Richard Howard. Camera Lucida. p. progresiv. Sally Banes. 1. New York. cu a lui prezenflæ dezvæluitæ.Y. 11. Trupul gol al unei dansatoare devine nu momentul unei jubilaflii voyeuriste. În timp ce încearcæ sæ-øi pæstreze echilibrul prin miøcærile ei groteøti øi animalice (posibile doar datoritæ rafinatei sale tehnici clasice). În opera lor nu gæsim o recuperare a corpului dansatorului ca proiect utopic sau democratic. p. Rebecca Schneider. mai degrabæ decît dizolvæ. 37. 5. op. Ibidem. Unmarked: The Politics of Performance. p. London. Isabelle Ginot.. Din punct de vedere acustic. p. 3. Ibidem. Susan Manning. puterea lui de a ræni în uma misteriosa Coisa disse o e. Ibidem. prezenfla este amînatæ: de-a lungul execufliei solo. într-o încercare de a expune fundamentele culturale ale øocului“.. Prezenfla nu îøi dezvæluie decît misterul. 5. Ibidem. in Ballett International/ Tanz Aktuell. Peggy Phelan. cit. reconfigurînd fundaflia pe care se sprijinæ spectatorul øi dansul. “In the Realm of Signs: Jéro ˆme Bel“. Pe mæsuræ ce încordarea ei fizicæ creøte. Jéro ˆme Bel. cit. cit. cit. În ciuda goliciunii øi a reducerii mijloacelor teatrale. øi restul corpului – produce un efect invers de iluminare. Text tradus în limba românæ øi publicat cu amabila autorizare a autorului. Ea a ales sæ facæ asta prin intermediul durerii. pp. The Noonday Press. Julia Kristeva. intervention at the Conference “Why Theatre“. Ibidem. 26. Ibidem. Dansatoarea stæ goalæ în fafla noastræ: e o tîrfæ..dosar: arte performative. prins sub propria-i piele. p. Roland Barthes.tionon. e un monstru. p.. sîntem în mod irevocabil atraøi în momentul prezent al acelei prezenfle.. 27. Rebecca Schneider. F. 24. Arnd Wesemann.1989. coda Folosirea goliciunii parfliale sau totale de cætre unii coregrafi europeni contemporani încarcæ. Michel Foucault. 25. øiroindu-i pe piele øi dezvæluind un corp alb sub corpul supradeterminat al dansatoarei/tîrfei. op. Cu cît e mai puternicæ lumina ce cade pe corpul lui Mantero. in TDR. Gerald Siegmund. March 1998. 6. Canada. Ibidem. cit.. personal correspondence with the author. Ann Arbor. p. 14. Corpul ei gol transpiræ. 148. “Boris Charmatz: Nakedness as Architecture“. 26. 5. ea vræjeøte prin recitarea ei tristæ. Preferæ sæ stea nemiøcatæ. scriam cæ fenomenul contaminærii dansului de performance nu este nou. cum ar fi La Ribot sau Meg Stuart. p. singurul reflector – care la început îi lumineazæ fafla. îøi strigæ trecutul orbirii øi al întîlnirilor ratate. D. History“. ci impulsul care declanøeazæ un dezgust nefiresc.. a fæcut-o doar pentru a produce demascarea înnegririi. iar apoi îi dezvæluie. 26. Nu ne putem lua privirea de la corpul tensionat. deschizînd pe corpul ei cicatrice albe. op. produs de o bruscæ revelaflie: cæ acest corp. Democracy’s Body: Judson Dance Theater. 1993. cit. 117 . din punct de vedere vizual. Routledge. 36. p.. 148. op. cit. op. Toronto. “Nietzsche. 148. Peggy Phelan.24 Dacæ Mantero øi-a „înnegrit“ corpul. Routledge.. 33. Boris Charmatz øi Jérome Bel. 2. Noi nu o vedem. Roland Barthes. Siegmund Gerald. p. ed. Totuøi. 22–26.e. 22. Ne priveøte drept în ochi. opacitate. închiriatæ. Unda de øoc provocatæ de Mantero este o deplasare tectonicæ subteranæ. 27. Practice. N. 9. folosindu-se de corpul ei.. Marca misterului este în mod explicit interpretatæ în Jérome Bel..

teoretizatæ de cætre postmodernii americani2.5 Ceea ce gæsim aici este mai degrabæ dezvæluirea corpului ca masæ criticæ, o îngrozitoare moøtenire ce prosperæ într-un „prezent încærcat maniacal“.26 Aceøti coregrafi lucreazæ la nivelul modului de expunere; ei nu expun doar corpul gol, ci „expun øi un corp imprimat în totalitate de istorie øi procesul distrugerii corpului de cætre istorie“.27 Acestea sînt corpuri pe deplin conøtiente de faptul cæ sînt supuse înregimentærii øi controlului; ele marcheazæ aceastæ situaflie criticînd „naturalul“ prin intermediul goliciunii. În aceste lucræri, pielea devine un loc al citærii øi al neînflelegerii. De unde øi apariflia unei coregrafii performative, care pune accentul pe suprafafla corpului ca loc al tensiunii øi al înscrierii istorice.
Traducere de Alex Moldovan

Note: * Copyright © 1999 New York University and the Massachusetts Institute of Technology. Text tradus în limba românæ øi publicat cu amabila autorizare a autorului. 1. Rebecca Schneider, The Explicit Body in Performance, London, Routledge,1997. 2. Susan Manning, „Modernist Dogma and Post-modern Rhetoric“, in TDR, 32, 4 (T120), 1988, pp. 32–39. 3. Peggy Phelan, Unmarked: The Politics of Performance, London, Routledge, 1993, p. 148. 4. Michel Foucault, „Nietzsche, Geneology, History“, in Language, Counter-memory, Practice, ed. D. F Bouchard, Ithaca, N.Y., Cornell University Press, 1977, pp. 139–164. . 5. Peggy Phelan, op. cit. 6. Arnd Wesemann, „At the Point Zero of the Dancer’s Body“, in Ballett International/Tanz Aktuell, martie 1998, pp. 22–26. 7. Jérome Bel, corespondenflæ personalæ cu autorul, octombrie 1997. ˆ 8. Ibidem. 9. Roland Barthes, Camera Lucida, trad. de Richard Howard, New York, The Noonday Press,1989 [trad. rom.: Camera luminoasæ. Însemnæri despre fotografie, trad. de Virgil Mleøniflæ, Cluj, Idea Design & Print Edituræ, 2005]. 10. Ibidem, p. 26 [27]. 11. Ibidem, p. 27 [29]. 12. Ibidem, p. 28 [29]. 13. Ibidem, p. 27 [29]. 14. Gerald Siegmund, „In the Realm of Signs: Jérome Bel“, in Ballett International/Tanz Aktuell, aprilie ˆ 1998, p. 36. 15. Ibidem. 16. Roland Barthes, op. cit., p. 26 [27]. 17. Rebecca Schneider, op. cit., p. 5. 18. Ibidem. 19. Siegmund Gerald, op. cit., p. 37. 20. Julia Kristeva, intervenflie la Conferinfla „Why Theatre“, Toronto, Canada, 1995. 21. Isabelle Ginot, „Boris Charmatz: Nakedness as Architecture“, in Ballett International/Tanz Aktuell, martie 1998, p. 33. 22. Michel Foucault, op. cit., p. 148. 23. Rebecca Schneider, op. cit., p. 5. 24. Ibidem. 25. Sally Banes, Democracy’s Body: Judson Dance Theater, 1962–1964, Ann Arbor, MI, UMI Research Press, 1983. 26. Peggy Phelan, op. cit., p. 148. 27. Michel Foucault, op. cit., p. 148.

118

Jerome Bel ˆ Jero ˆme Bel, photo: Herman Sorgeloos

Politici ale afecfliunii øi stînjenelii*
Bojana Kunst

„Istoria nu e datæ, væ rugæm sæ ne ajutafli sæ o construim.“ Aceasta este invitaflia care lanseazæ proiectul East Art Map [Harta artisticæ a Estului], unul dintre ultimele proiecte ale colectivului de artæ vizualæ Irwin din Slovenia. Irwin este bine-cunoscutul grup din anii ’80, parte a colectivului NSK ce a influenflat radical schimbærile de pe scena culturalæ øi politicæ slovenæ. Dupæ douæzeci de ani de contacte intense øi colaboræri cu artiøti est-europeni (prin Europa de Est înfleleg sistematic statele europene fost comuniste), Irwin a invitat curatori din Est sæ selecflioneze øi sæ prezinte artiøti importanfli din istoria modernismului în flærile lor. Dupæ un an de muncæ, o hartæ a paralelelor artistice, culturale øi politice iese încet la ivealæ, dezvæluind o istorie complexæ a lucrærilor de artæ, a artiøtilor øi a miøcærilor, o istorie cu multe subdiviziuni teritoriale øi politice, cu influenfle, neînflelegeri øi cooperæri. East Art Map este un fel de cartografiere paralelæ care trateazæ în mod decisiv problemele puterii øi interpretærii istoriei recente a artei, revelînd, pe de o parte, în ce fel istoria Estului european nu a fost doar invizibilæ, ci øi reconstruitæ dintr-o perspectivæ dominantæ, øi încercînd, pe de altæ parte, sæ impunæ autoritatea propriei sale voci øi a strategiilor de istoricizare. Proiectul nu reflectæ doar instituflionalizarea vizibilæ a modernismului vestic, ci øi modalitæflile prin care vizibilitatea øi invizibilitatea sînt produse. În East Art Map, interpretarea øi construcflia trecutului dezvæluie instituflionalizarea istoriei artei, pe de o parte, øi complexitatea forflelor øi vocilor din spatele fenomenului, pe de alta. I. Stînjeneala viitorului comun Întreaga situaflie ar putea fi examinatæ cu ajutorul uneia din observafliile lui Boris Groys din eseul Musealization of the East [Muzealizarea Estului]. El susfline cæ nu caracterul excesiv exotic al artei estice ar determina nemuzealizarea sa în Vest, deoarece lucrurile percepute ca stræine øi exotice la prima vedere pot fi totuøi incluse cu succes în muzeele vestice. Motivul pentru care arta esticæ nu poate fi înfleleasæ ca artæ rezidæ tocmai în asemænarea formalæ dintre „nonarta“ esticæ øi „arta“ vesticæ, în apropierea lor formalæ øi esteticæ. Nu se poate identifica o diferenflæ decisivæ în formæ ori în stilul estetic, ci – potrivit opiniei lui – doar în folosirea datæ artei. Dacæ descoperirea lui Groys este aplicatæ artelor spectacolului, ne aflæm numaidecît în fafla unor multiple întrebæri interesante. Ipoteza stæ în picioare øi pentru artele spectacolului, în mæsura în care, din perspectivæ formalæ øi esteticæ, intervenfliile acestora sînt oarecum omogene. O diferenflæ decisivæ poate fi regæsitæ în modalitatea în care spectacolele sînt contextualizate, produse, situate în raport cu publicul, instituflionalizate, în felul în care sînt legate de un moment politic øi socio-cultural dat, în felul în care pot sæ se insereze în timpul prezent. În încercarea de a gæsi o diferenflæ realæ, ar trebui – potrivit lui Boris Groys – sæ cæutæm altceva decît procedeele estetice øi formale. Ceea ce ar trebui sæ subliniem este clivajul radical în politica spectacolului. În acest text, politica spectacolului este înfleleasæ ca mod în care sînt „folosite“ artele spectaBOJANA KUNST este filosof, specializatæ în teoria artelor performative, øi dramaturg. Cercetætor la Universitatea din Ljubljana, Facultatea de Artæ, Departamentul de sociologie. Este membru în redac?ia revistei Maska (Ljubljana).

POLITICS OF AFFECTION AND UNEASINESS* Bojana Kunst “History is not given, please help us to construct it”, is the invitation which is introducing the project East Art Map, one of the last projects of the Slovenian visual art collective Irwin. Irwin is the well-known group from the 80thies, part of the NSK collective, who radically influenced the changes on the slovenian cultural and political landscape. After twenty years of intense contacts and collaboration with Eastern European artists (with the notion Eastern Europe I’m all the time reffering here exclusively to the ex-communist European states) Irwin invited selectors from the East to select and present important artists, important for the history of modernism in their countries. After one year of work a parralel artistic, cultural and political map is slowly emerging, revealing complex history of artistic works, artists and movements, history with many territorial and political subdivisions, influences, misunderstandings and cooperations. East Art Map is a kind of a parrallel mapping which is critically dealing with the questions of power and interpretation of the recent artistic history, at one side disclosing how the history of European East was not only invisible but reconstructed through a certain dominating perspective, on the other side trying to establish the authority of its own voice and strategies of historisation. The project is not only reflecting the visibile institutionalisation of Western modernism, but also the ways how the the visibility and unvisibility are produced. In East Art Map the interpretation and construction of the past is disclosing the institutionalisation of art history at one side and on the another the complexity of forces and voices which are behind. I. Uneassines of the Mutual Future The whole situation could be examined with the help of one observation from Boris Groys’ essay Musealization of the East. He namely claims that it is not an excessive exoticness of Eastern art that would cause its not being musealized in the West; things perceived as foreign and exotic at first sight can still be successfully included into the Western museum. The reason why it can not be understood as art lies exactly in a formal kinship between Eastern “non-art” and Western “art”, in their formal and aesthetic closeness. A decisive difference can not be find in the form or aesthetic style, but – by his opinion – in the use of art. If Groys’ finding is employed to performing arts, we are immediately faced with many interesting questions. It namely also holds for performing arts that, from the formal and aesthetic perspective, its interventions are homogenous in a way. A decisive difference can be find in the way, how performance works are contextualised, produced, placed in the relation to the audience, institutionalised, how they are connected to the given political and socio-cultural moment, in the ways how can they embed themselves in the present time. Trying to detect an actual difference, we should then – as Boris Groys said – not look for it in aesthetic and formal procedures. What we should point out is a radical cut in the politics of performing. In this text, the politics of performing is understood as the way of “use” of performing arts: how the performing arts are developing their strategies. In the West,
BOJANA KUNST is a philosopher, performance theoretician and dramaturg. She is currently working as a researcher at the University of Ljubljana, Faculty of Arts – Department for Sociology. Member of the editorial board of Maska Magazine.

120

dosar: arte performative. poziflionæri critice colului: în ce fel îøi dezvoltæ artele spectacolului strategiile. În Vest, artele spectacolului au înfleles aceastæ politicæ întîi de toate ca pe o intervenflie în reprezentarea ca atare øi au învestit-o cu o neîncredere fundamentalæ care færîmifleazæ cu totul ontologia evenimentului teatral. În Est însæ, aceastæ politicæ a urmat o cu totul altæ cale. Fiecare spectacol era stabilit numai øi numai în relaflie cu modelul total al societæflii socialiste care se juca pe sine în mod constant drept cea mai vizionaræ øi mai utopicæ dintre toate. Astfel, odatæ stabilitæ o unicæ reprezentare legitimæ øi atotcuprinzætoare, orice încercare de politicæ diferitæ a spectacolului nu numai cæ este redusæ la o funcflie de opoziflie ideologicæ (care era argumentul principal în interpretarea vesticæ), ci eøueazæ în sine. Singurul gest „politic“ ce pærea sæ funcflioneze în Est era acela al autenticitæflii radicale care se supunea unor procedee estetice øi formale similare celor din teatrul vestic. Credinfla în autenticitate e cea care a uluit cel mai tare privirile scrutætoare ale vesticilor. Øi asta nu pentru cæ istoria teatrului vestic nu ar fi fost familiaræ cu astfel de gesturi autentice, ci pentru cæ aceastæ credinflæ se îngemæna cu aceleaøi procedee estetice øi formale prin care se instalase politica „nonautenticæ“ a spectacolului. În Est, acest tip de situaflie a condus, la prima vedere, la o lipsæ de flexibilitate elementaræ a evenimentului teatral, oricît ar fi fost de subversiv øi de radical (aøa cum au fost, de pildæ, grupurile experimentale øi de opoziflie în anii ’60 øi ’70), nu a putut niciodatæ sæ-øi dezvolte pe deplin politica de spectacol; cu alte cuvinte, sæ priveascæ în faflæ gæunoøenia reprezentærii øi sæ-øi dezvolte corpusul discursiv (cîmpul dramaturgic, teoria, strategiile de contextualizare). Dacæ e sæ generalizæm puflin, tocmai acesta este motivul pentru care, mai ales la începutul anilor ’90, în momentul descoperirii Estului, spectacolele fostelor state comuniste nu erau percepute drept exotice, stranii sau incomprehensibile – ci, în multe cazuri, drept spectacole de amatori øi, ceea ce e øi mai important, deja væzute. Spectacolul estic pare sæ descopere øi sæ repete în mod naiv acelaøi cadru estetic øi formal pentru care Vestul elaborase deja un corpus discursiv øi pe care-l dezvolta øi reprezenta printr-o strategie de marketing cultural de succes. Însæ aici, exact aceleaøi procedee se instaleazæ în corpusul jalnic al esticului care repetæ obsesiv propriul gest autentic øi, în plus, face parte din imediata øi cea mai privilegiata noastræ apropiere. Acesta este sentimentul dominant care i-a copleøit pe producætorii vestici în cæutare de creaflii proaspete în Est de-a lungul deceniului nouæ, disperafli adesea de særæcia meniului pe care îl puteau oferi publicului lor avid de lucruri noi. Desigur, au existat excepflii, dar ele fie erau prezentate pieflei artistice ca lipsite de identitate, fie, datoritæ statutului lor excepflional, erau înflelese ca niøte cazuri individuale de „surmontare a diferenflei“, ce cæpæta adesea dimensiuni aproape romantic eroice. Dezamægirea producætorilor era cu atît mai mare cu cît ei nutreau credinfla umanistæ într-o „rapidæ nivelare a diferenflelor estetice“. În schimb, s-au regæsit în fafla celui mai ræu scenariu cu putinflæ: de fapt, nu era nimic de nivelat, nimic exotic de înfruntat, nimic ce ar fi putut dobîndi un cadru interpretaflional øi introdus în contextul unui festival sau al unei alte producflii – nu au existat descoperiri de producflie în sens propriu. Spectacolele erau atît de asemænætoare din punct de vedere estetic celor din Vest, încît nu e cu totul neobiønuit ca nu doar majoritatea lucrærilor, ci întregul teritoriu al Europei de Est sæ paræ un atotcuprinzætor déjà vu – o repetiflie în timp, un trecut reprezentat în aøa fel încît ne frapeazæ ca pur prezent. Ceea ce ar putea fi de asemenea descris ca stînjeneala pe care o resimte spectatorul în momentele proaste ale unei reprezentaflii teatrale (øi pe care
performing arts have understood performance politics primarily as an intervention into representation itself, and filled it with a basic mistrust, which wholly shatters the ontology of the theatrical event. In the East, however, this politics has taken an entirely different course. Every performance was only established in relation to the total model of socialist society, which self-performed itself constantly as the most as the most visionary and utopian of them all. Thus, in the moment when a single legitimate and allencompassing representation has been established, any attempt of a different performance politics is not only reduced to an oppositional ideological function (which was mostly the main point of western interpretation), but collapses into itself. The only “political” gesture that seemed to be able to work in the East was that of radical authenticity, which participated in similar aesthetic and formal procedures as those of Western theatre. It was precisely the belief into authenticity that stunned the westerner’s searching gaze the most. Not because the history of Western theatre would not be familiar with such authentic gestures, but because this belief participated in the same aesthetic and formal procedures with which “non-authentic” performance politics is established. In the East, this kind of situation at first sight led to a basic nonflexibility of the theatre event; subversive and radical as it may have been (such as that of e.g. experimental and oppositional groups in the sixties and seventies), it could never fully develop its performance politics – in other words, confront the emptiness of representation and fully develop its discursive body (dramaturgical field, theory, strategies of contextualisation). If we generalize a little, this is the very reason why, especially when the discovery of the East happened in the beginning of the nineties, performances of former communist states were not perceived as exotic, strange or incomprehensible – but in many cases, amateurish and what is even more important – already seen. The eastern performance seems to naively disclose and repeat the very framework of the aesthetic and formal procedures, which in the West, already has its discursive body, also developed and represented through a successful cultural market strategies. Here, however, exactly the same procedures are settled in the pathetic body of the easterner, who still obsessively repeats his own authentic gesture and, in addition, participates in our most privileged closeness. It is this feeling that mainly overcame Western producers who sought for fresh creations in the East, during all the decade of the nineties, despairing time and time again over the scarceness of food on the menu that they could offer their audiences hungry for new things. Of course, exceptions could be found, but were either presented at the artistic market as devoid of identity, or their exceptional status led to their being understood as individual cases of “overcoming the difference”, which frequently acquired nearly romantic heroic dimensions. The disappointment of the producers was all the worse because they humanistically believed into a “quick bridging over the aesthetic differences”. In turn, they found themselves facing the worst of scenarios: there was actually nothing to bridge over, nothing exotic that could be confronted, nothing that could acquire an interpretational frame and be established within festival or production contexts – there were no production discoveries in the right sense of the word. Performances were aesthetically so similar to Western ones that it is not really unusual that not only the majority of these works, but the entire cultural territory of the East Europe seemed like a big all-encompassing déjà vu – a repetition in time, with the past performed in such a way that it unexpectedly hits us as pure present. This could be also described as the uneasiness that a spectator feels in a very bad moment of a theatre performance (and is well-known to every one of us). This intriguing feeling is of course a consequence of the event passing the sensitive point when constant tension between representation procedures and the authentic gesture is no longer possible, causing the event to fall into banal transparency. The confrontation with the “already seen” fails to dislocate and enable a recognition, but awkwardly reveals the naked reality of the procedures employed by a certain politics of performing; we can

121

the spectator is disgraced precisely because he has been so banally and directly revealed: he sees something for which he is aware that he should not see in order to be established as a spectator in the first place. a ieøit la suprafaflæ cea mai banalæ autenticitate. care începuse prin a idolatriza Vestul ca pe modelul democrafliei prospere. after the process of reunification. spectatorul este dezgustat tocmai fiindcæ aceasta a fost atît de banal øi de direct revelatæ: el vede ceva pe care øtie cæ n-ar trebui sæ-l vadæ pentru a fi un spectator în adeværatul sens al cuvîntului. determinînd cæderea evenimentului într-o banalæ transparenflæ. The interesting part of this political theatre is that it so directly and banally reveals the function of the spectator. We can thus say that. fenomen descris cu acuratefle de ˇˇ Slavoj Ziz ek: „Dezamægirea a fost reciprocæ: Vestul. which is always promising us that in the future 122 .] The East. Am putea aproape afirma cæ e ca øi cum întîlnirile culturale singulare se reflectau la scaræ mult mai mare în întîlnirea europeanæ a Estului cu Vestul. A big part of the enlargement celebrations were organized with the help of cultural events. au existat numeroase evenimente care încercau toate sæ prezinte øi sæ contextualizeze aøa-zisa nouæ artæ a noii Europe øi prin urmare sæ deschidæ porflile prezentului artiøtilor øi mediilor culturale. the uneasiness. We can already find small hints of the mixture of uneasiness and affection in the naming of some of the events. the procedure that established both partners as spectators. finds itself in the whirlpool of ruthless commercialisation and economic colonisation. care începuse prin a idolatriza miøcarea disidentæ din Est ca pe o reinventare a propriei democraflii obosite.. Acest sentiment neliniøtitor este desigur o consecinflæ a trecerii spectacolului prin punctul sensibil în care tensiunea constantæ dintre procedeele reprezentafliei øi gesturile autentice nu mai este posibilæ. ci dezvæluie stîngaci realitatea nudæ a procedeelor utilizate de o anumitæ politicæ a spectacolului. în cîmpul politic al întîlnirii Estului øi Vestului Europei. and I am interested here especially in the presentations of contemporary art and theatre from joining countries. We can almost say that it was as if the singular cultural meetings had their much larger reflection in the big performance of European meeting of east and west.1 Acest amestec de afecfliune øi stînjenealæ expune procedeele problematice ale ambelor pærfli. these events are submitting themselves exactly to the subtle logic of the post-capitalistic machine. On the other hand.”1 This mixture of affection and uneasiness is exposing to us the problematic procedures of both sides. II. O mare parte a festivitæflilor dedicate extinderii au fost organizate prin intermediul evenimentelor culturale. something in this frame of presentation has to always break through. the contemporary void and problematic nature of contemporary democratic ideals and procedures was revealed. concediazæ cu dezamægire actualele regimuri postsocialiste ca pe un amestec de oligarhie ex-comunistæ coruptæ øi/sau fundamentalism etnic øi religios. such as for example the exhibition Breakthrough in Den Haag. De ce mæ intereseazæ în aøa mæsuræ acest sentiment? Deoarece stînjeneala nu este doar o consecinflæ a stînjenelii culturale. When the event falls over its sensitive border. iar eu sînt în special interesatæ aici de expozifliile de artæ contemporanæ øi de teatru din noile flæri membre. dar curînd aveau sæ se întîlneascæ într-o dezamægire reciprocæ. which began by idolizing the Eastern dissident movement as the reinvention of its own tired democracy. dintr-odatæ.. Besides the exhibition of the “new European paintings”. Astfel. more precisely – to find and re-interpret what is lost. Confruntarea cu un déjà vu nu reuøeøte sæ mobilizeze recunoaøterea. La un moment dat. the one who is making the frame always has to present oneself not only as the possible future. ci øi o parte esenflialæ a stînjenelii politice care a copleøit ambele tabere dupæ prima perioadæ de tranziflie øi primul val de entuziasm reciproc (putem spune cæ acestea s-au petrecut undeva pe la mijlocul anilor ’90). s-a arætat de sub numeroasele sale deghizæri. in the political field of the meeting of the European East and the West. Se poate spune cæ. but an essential part of political uneasiness that overcame both sides after the first transition period and their first enthusiasm over one another (we can say this happened somewhere in the middle of the nineties). to soon meet in mutual disappointment. Cînd evenimentul îøi depæøeøte limita sensibilitæflii. both the West and the East somehow performed themselves to each other as political futures. Pe lîngæ expoziflia „noilor picturi europene“. Uneasiness of the Mutual Past For the end I would like to examine this uneasiness at the present moment. The common future (in which both sides believed) is suddenly revealed here as the future being completely appropriated by the capital and economy. In a certain moment. We all know there were many cultural events in this year around the the issue of enlargement and it is very interesting to deal a little with the symptoms they produced. II. or the festival Paradise Regained?. Viitorul comun (în care credeau ambele tabere) este brusc dat la ivealæ ca un viitor complet subjugat de capital øi economie. At a certain point. which suddenly revealed itself from under its many disguises. cît øi Estul se reprezentau oarecum unul altuia ca viitor politic. La un moment dat. revealed also their brutal (corruptive or economic) nature. we can say that at one hand. which presented new theatre makers from new European countries in Rotterdam in November. o stînjenealæ ce poate fi numitæ a trecutului comun. If we examine the names of those particular events. disappointedly dismisses the present post-socialist regimes as a mixture of corrupt excommunist oligarchy and/or ethnic and religious fundamentalists. aø dori sæ examinez aceastæ stînjenealæ în prezent. de sub elaborata deghizare teatralæ. which can also be named the uneasiness of the mutual past. au ieøit la ivealæ vidul contemporan øi natura problematicæ a idealurilor øi procedurilor democratice actuale. curated by more hidden bureaucratic approach in the office of the former Commissioner for Enlargement Günter Verheugen. dupæ procesul de reunificare. which is very accuˇ ˇek: rately described by Slavoj Ziz “The disappointment was mutual: the West. Partea interesantæ a acestui teatru politic este faptul cæ el reveleazæ atît de direct øi de banal rolul spectatorului. which was dedicated to young visual art from “just joined countries”. there were many events which were all trying to present and contextualize the so-called new art from the new Europe and therefore open their doors for the present moment for the artists and cultural scenes. putem spune cæ. Putem descoperi indicii ale amestecului de stînjenealæ øi afecfliune chiar øi în trecerea în revistæ a unor evenimente cum ar fi expoziflia say that the most banal authenticity has come to the surface from under the elaborate theatrical disguise.o cunoaøtem cu toflii). se regæseøte acum în vîrtejul comercializærii nemiloase øi al colonizærii economice“. which began by idolizing the West as the model of affluent democracy. Why is this feeling interesting to me at this point? Because uneasiness is not only a consequence of cultural uneasiness. […] Estul. In this way. Stînjeneala trecutului comun În sfîrøit. but also as the one who is enabling the possibility to regain. [. a drained violent gesture. procedura care stabilea cæ ambii parteneri sînt spectatori a dezvæluit deopotrivæ natura lor brutalæ (corupætoare sau economicæ). no matter what we are leaving behind. atît Vestul. un gest violent epuizat care. Øtim cu toflii cæ anul acesta au existat numeroase evenimente culturale în jurul problematicii extinderii øi este foarte interesant sæ ne ocupæm puflin de simptomele pe care acestea le-au produs. organizatæ printr-o abordare birocratic mai ascunsæ din cabinetul fostului comisar pentru extindere Günter Verheugen.

dosar: arte performative. poziflionæri critice Breakthrough [Stræpungere] de la Haga, dedicatæ artei vizuale tinere din „proaspetele state membre“, sau festivalul Paradise Regained? [Paradisul redobîndit?], care a prezentat la Rotterdam în luna noiembrie pe noii realizatori de teatru din noile flæri europene. Dacæ e sæ examinæm titlurile acestor evenimente, putem spune cæ, pe de o parte, ceva din acest cadru de prezentare trebuie întotdeauna sæ spargæ tiparele, indiferent de ce lasæ în urmæ. Pe de altæ parte, cel care alcætuieøte cadrul trebuie sæ se prezinte întotdeauna nu doar ca viitor posibil, dar øi drept cel în mæsuræ sæ facæ posibilæ recuperarea, mai precis sæ gæseascæ øi sæ reinterpreteze ceea ce s-a pierdut. În acest fel, evenimentele se supun întocmai logicii subtile a maøinii postcapitaliste care ne promite mereu cæ în viitor este posibil sæ ne recuperæm øi trecutul pierdut. Contextul prezentærii poate fi, aøadar, construit numai dacæ actorul de pe piafla culturalæ contemporanæ se vede pe sine nu doar ca viitor posibil, ci øi ca singurul trecut ce a fost posibil. Dar pentru aceasta, el nu trebuie sæ repunæ în chestiune momentul în care a fost stabilit contextul øi în care a fost fæcutæ prezentarea. Lumea lui este de aceea încæ una dintre cele mai bune lumi posibile. E foarte interesant cæ în majoritatea acestor proiecte, momentul ca atare ce fæcea posibil evenimentul nu era niciodatæ pus sub semnul întrebærii. Dorinfla de întîlnire nu s-a actualizat, deoarece împreunæ trebuie sæ subliniem iluziile întîlnirilor noastre care, aøa cum øtim cu toflii, pot sæ creeze cu repeziciune o nouæ øi fermæ excludere. Nu a existat niciodatæ conøtiinfla faptului cæ, poate, idealurile noastre de participare øi de cooperare au fost invadate de multæ vreme de virusul profitului øi al cîøtigului. Nu ne-a trecut niciodatæ prin cap cæ ideea noastræ despre Europa e ameninflatæ de marea tentaflie de a deveni un teritoriu tot mai mare al maøinii capitaliste de producflie, în care libertatea øi excluderea lucreazæ mînæ-n mînæ. Øi atunci care este momentul politic ce devine vizibil prin aceste evenimente? Acest moment politic poate fi identificat cu ajutorul unei expoziflii pe care am descoperit-o accidental la Amsterdam în septembrie 2004 øi care a fost una din cele multe dedicate extinderii Uniunii Europene. Sub titlul Europese Nieuwe [Europenii noi], fotograful Steven Snoep prezenta portrete ale locuitorilor noilor flæri membre ale UE. Aøa-numiflii locuitori ai noii familii europene de nafliuni erau fotografiafli în alb-negru ca la carte. Oameni obiønuifli pozau în mediul lor cotidian: muncitori, mame, bætrîni, copii, vînzætoare, vînætori, mineri, beflivi, flærani etc. O femeie într-o brutærie pustie îmbræcatæ în uniformæ albæ, mineri murdari bînd vodcæ, o mamæ cu un vechi øi deloc aerodinamic cærucior, un mecanic cu o treabæ imposibilæ stînd lîngæ o maøinæ veche de nereparat, o vînzætoare în spatele tejghelei ponosite dintr-o bæcænie neinformatizatæ etc. Toate fotografiile aveau în comun ceva imposibil de ratat: intenflia de a surprinde, de a înræma prezentul acestor oameni, deøi senzaflia cæ acest timp a trecut de mult e evidentæ. Problema e cæ acest sentiment aparfline exclusiv fotografului care øi-a expus færæ nici o jenæ intenflia. Sub fiecare fotografie era øi o descriere ce indica unde øi cum fusese surprins momentul autentic, ca øi cum n-ar fi fost deja evident din punerea în scenæ a portretului: de fiecare datæ era astfel fæcut încît îl puteai recunoaøte pe celælalt færæ dificultate; era conceput astfel încît sæ arate diferenfla autenticæ. Am vizitat aceastæ expoziflie cu prietenii mei Katarina øi Primoz, actori din Ljubljana, øi ne-am apucat – deopotrivæ amuzafli øi jenafli – sæ ne jucæm de-a ghicitul naflionalitæflii oamenilor din portrete. Trebuie sæ recunosc cæ Malta ne-a pus în dificultate, însæ în rest am cam nimerit-o. Aceasta s-a datorat poate øi faptului cæ în istoria noastræ comunistæ comunæ exista suficientæ diferenfliere, aøa încît øtiam prea bine sæ decodæm micile detalii
it is also possible to regain our lost past. The context for the presentation can therefore only be constructed, if the one who is a presenter at the contemporary cultural market, understands himself not only as a possible future but also as the only past which was possible. To do so, he does not have to requestion the moment in which the context is made and the presentation is done. His world is therefore somehow still one of the best worlds that are possible. It was very interesting that in most of these projects, the actual moment, which enabled the events, was never questioned. The desire to meet was not being realized because together we have to stress the illusions of our very meetings, which, as we all know, can swiftly create a new and firm exclusion. There was never awareness that maybe our ideals of participation and cooperation have already for a long time been invaded by the virus of profit and gain. Never a thought about how our idea of Europe is under the big temptation to become an even wider territory for the capitalistic production machine, where freedom and exclusion are working hand in hand. Which is, then, the political moment that becomes visible through these events? This political moment can be detected with the help of one exhibition, which I coincidentally found in Amsterdam in September 2004 and was one of the many dedicated to the enlargement event. Under the title Europese Nieuwe, the photographer Steven Snoep presented portraits of the inhabitants of the new EU countries. The so-called inhabitants of the new European family of nations were presented in well-made black and white portraits. Ordinary people were posing in their daily surroundings: workers, mothers, old people, children, saleswomen, hunters, miners, alcoholics, farmers, etc. A woman in a sterile, empty bakery dressed in white working clothes, dirty miners drinking vodka with their dirty hands, a mother with an old, none too aerodynamic baby carriage, a mechanic with an impossible task sitting in front of an old car, damaged beyond repair, the saleswoman behind an old counter in the non-computerized grocery shop, etc. All the photos had something in common which was impossible to miss: the intention to frame and catch the present time of this people while there is the sense that this time passed already a long time ago. The problem is that this feeling is of course the exclusive feeling of the photographer who was shamelessly exposing his intention. Under every photo there was even a description how and where this authentic moment was grasped as if this would not be already obvious from the set-up of the portrait: it was always made in such a way that you could recognize the other with no big difficulties; it was made to present the authentic difference. I was there with my friends Katarina and Primoz, actors from Ljubljana and we were – at the same time embarrassed and amused – playing the game of guessing the nationalities of the people on the portrait. I have to admit, we had a slight problem with Malta, otherwise we were quite successful. That could also be due to the fact that in our common communist history there was also a lot of differentiation at work too, and we know very well how to read the dirty little incorrect details which make hygienic saleswomen Polish and a heavy drinking guy a Hungarian. But this voyeuristic mixture of a search for authenticity, past, presence and melancholy was not only deeply embarrassing and unpleasant, but also framed in the simple exclusiveness of the single political moment. There was namely a European flag hanging in the corner of the gallery, as some kind of a reminder of a new future to come. The problem here is that the photos not only reveal the banal search for the lost authenticity, but much more; they can be also read as a symptom of what we are all leaving behind (no matter coming from East or West). There is no past anymore which is not at the same time the past of the still-not-efficient capital, and that even holds for the former socialist countries: also socialist past is already invented, reproduced (not only the history of modernism with which Irwin’s are dealing). The photos of the so-called “authentic inhabitants” of the new Europe are suddenly revealed to us not as the remains of the totalitarian and bureaucratic utopias, but as the portraits of the “uncanny” territory where capitalism is still not efficient with all its over-inventive

123

ræutæcioase care fæceau din vînzætoarea curæflicæ o polonezæ, iar din bæutorul redutabil un ungur. Dar acest amestec voyeurist de cæutare a autenticitæflii, trecut, prezenflæ øi melancolie nu era doar profund stînjenitor øi neplæcut, ci øi încadrat în exclusivitatea momentului politic singular. Am remarcat mai ales existenfla unui steag european fluturînd într-un colfl al galeriei, ca un fel de memento al noului viitor ce va sæ vinæ. Problema aici este cæ fotografiile nu reveleazæ doar banala cæutare a autenticitæflii pierdute, ci mult mai mult; ele pot fi citite øi ca simptom a ceea ce læsæm în urmæ (în egalæ mæsuræ la Est øi la Vest). Nu mai existæ trecut care sæ nu fie în acelaøi timp trecutul capitalului încæ neeficient, iar aceasta este valabil chiar øi pentru fostele flæri socialiste: øi trecutul socialist este deja inventat, reprodus (nu doar istoria modernismului cu care are de-a face Irwin). În aceste fotografii, aøa-ziøii „locuitori autentici“ ai noii Europe ne sînt dezvæluifli dintr-odatæ nu ca ræmæøiflele utopiilor totalitare øi birocratice, ci ca portretele teritoriului „neverosimil“ în care capitalismul încæ nu e eficient cu toatæ producflia lui suprainventivæ cu tot. Aøa încît, dacæ sînt prezentate ca autentice, ele sînt totuøi complet ficflionale – precum capitalul ce nu se aflæ încæ acolo. Obiectele, de la cærucioare de copii la tejghele, nu sînt încæ estetizate, magazinele nu au încæ aer comercial, maøinile încæ nu sînt mai eficiente decît oamenii, imaginarul este încæ situat în timp, øi nu înghesuit în randamentul producfliei. Poate cæ modul acfliunii culturale ce va rezista banalitæflii realitæflii politice este de a aræta exact aceastæ dorinflæ care reinterpreteazæ imaginarul totalitar pentru a-øi genera propriile fantasme. Astæzi participarea, vizibilitatea sînt posibile øi de dorit pentru a ræzbate în sfîrøit la luminæ, dar numai în mæsura în care imaginarul a fost pierdut demult øi depinde de maøina de producflie øi contextualizare. Se pare cæ nu avem altæ putere de a ne reinventa constant pe fluida øi nomada piaflæ contemporanæ. Sînt convinsæ cæ toate acestea sînt niøte aspecte foarte importante în aceste vremuri de unificare politicæ, ce sînt – haidefli sæ nu fim naivi – puternic asociate strategiilor pieflei globale a capitalului. De asemenea, piafla culturalæ globalizatæ guverneazæ cîmpul artistic, iar strategiile artistice de opoziflie devin tot mai des principalul impuls al capitalului creativ. În al cui viitor pætrundem øi ce anume læsæm în urmæ? Aceasta a fost o altæ întrebare extrem de prezentæ în unele strategii artistice øi miøcæri culturale (îndeosebi în domeniul vizual) din noile flæri membre, în care cel mai important rezultat este recunoaøterea faptului cæ producflia de artæ este strîns legatæ de instituflionalizare øi de comercializare øi cæ a sucombat dinaintea aceloraøi legi birocratice øi problemelor legate de participare ca peste tot. Acestea sînt desigur problemele noastre comune øi probabil cæ prin ele ni se poate înfæfliøa terenul posibil de întîlnire. Cum sæ folosim acest prezent în care sîntem cu toflii tot mai dispersafli øi tot mai mult confruntafli cu dorinfla comercialæ de a merge înainte ca o totalitate viitoare eficientæ? Acesta sæ fie viitorul capitalismului inventiv øi global, cînd pînæ øi trecutul nostru nu va mai fi înfleles ca unul intim øi social, ci ca istoria fragmentatæ a încæ neeficientului capital? Stînjeneala din domeniul cultural apare tocmai pentru cæ întîlnirea dintre Est øi Vest e arareori folositæ ca o repunere în chestiune a terenului comun, ca o posibilæ soluflie alternativæ pentru viitorul comun, în acest caz definit de piafla øi de industria culturalæ. Ceea ce e foarte important aici nu este atît viitorul, pe care mai puternicul discurs al capitalului global øi l-a apropriat deja, cît deschiderea seriei de întrebæri asupra trecutului, a utopiilor trecutului, ce ne demonstreazæ diferite temporalitæfli øi posibilitæfli paralele, dezvæluind totodatæ mijloacele aproprierii. Iar aici ne putem întoarce la déjà vu pentru a aræta cæ acesta nu este doar un sentiment hegemonic de supremaflie

production. So even if they are disclosed as authentic, they are completely fictional – as the capital, which is still not there. The objects from baby carriages to shop counters are not yet aestheticized, the shops are not yet commercialised, the machines are not yet more efficient than people, the imaginary is still situated in the time, and not squeezed into the efficient production. Maybe the mode of cultural action that will resist the banality of political reality is to show exactly this desire, which is reinterpreting the totalitarian imaginary to produce its own phantasm. Today it is possible to participate, to be visible, it is possible and desirable to finally break through, but only so that the imaginary has already been lost long ago and depends from the producing and contextualizing machine. So it seems we all have no other power to re-invent ourselves constantly on the fluid and nomadic contemporary market. I’m convinced these are very important questions in these times of political unification, which are – we should not be naive – also strongly associated to the global market strategies of the capital. Also the globalized cultural market is more and more driving the artistic field and oppositional artistic strategies are increasingly becoming the main drive of the creative capital. Into whose future are we breaking through and what is it that, we are leaving behind? This was also one of the questions that were very much present with some artistic strategies and cultural moves (especially in the visual field) in the joining countries, where the most important outcome is the acknowledgment that the art production is tightly connected to the institutionalisation and commercialisation, and it is has succumbed to the same bureaucratic laws and participatory problems as they exist everywhere. These problems are of course our common problems – and maybe through them the possible territory to meet can be revealed. How to exert this present in which we are all increasingly dispersed and more and more confronted with the commercial desire to keep ourselves going as an efficient future totality? Is this the future of the inventive and global capitalism, when even our past will not be understood as a deeply intimate and social past anymore, but as the fragmented history of the still non-efficient capital? The uneasiness on the cultural field appears precisely because the meeting of the East and the West is very rarely used as a requestioning of the background of the common meetings, as a possible alternative to the common future, in this case defined by the cultural market and industry. What is very important here is not really the future, which is already appropriated by the more powerful discourse of the global capital, but to open up the questions of the past, utopias of the past, which are demonstrating to us different temporalities and parallel possibilities, disclosing also the ways of appropriation. Here we can return to déjà vu again and show that this is not only a hegemonic feeling of supremacy upon the other but has also other consequences. In the case of déjà vu, the moment will be put to a traumatic halt for its surprise, and fill us with strong uneasiness. In a single moment, our coherent chronology, along with the related territories and borders, will be shattered. In the case of a true déjà vu, the traumatic confrontation with the “already seen” deeply interferes with our perception of reality, which suddenly proves to be artificial, and us dislocated in its scope. It deeply shatters our perception of identity and location, and encroaches upon our privilege of the present. So what do we really get with déjà vu is not very powerful position, not a position of the powerful present but exactly the opposite: déjà vu reveals our weak side, it dislocates us and take away our privileges. This awareness is even more important today, a decade or more after the democratisation and discovery of the East, when with the European enlargement the present time of joining countries is becoming maybe more visibile, but now there are even more invisible parts of Europe staying outside and with no visible future at all. In our present situation, after both sides were revealed to each other through already seen, we are confronted with the severe problems of contemporary representative democracy, with borders which are becoming more and more transparent and controlled, with redistribution

124

dosar: arte performative. pozi?ionæri critice

Iztok Kovac ˇ Vertigo Bird, 1997, choreographic conception: Iztok Kovac, directed by Sas Podgorsek ˇ ˇo ˇ

125

asupra celuilalt, ci are øi alte consecinfle. În cazul unui déjà vu, momentul va fi blocat brutal spre surpriza sa øi ne va umple de stînjenealæ. Într-o singuræ clipæ, cronologia noastræ coerentæ, laolaltæ cu teritoriile øi frontierele, va fi færîmiflatæ. În cazul unui adeværat déjà vu, confruntarea traumaticæ cu „deja resimflitul“ interfereazæ puternic cu percepflia noastræ asupra realitæflii care dintr-odatæ se dovedeøte artificialæ, iar noi sîntem dislocafli. Percepflia noastræ de identitate øi localizare este profund zdruncinatæ øi impieteazæ asupra privilegiului pe care îl avem asupra prezentului. Aøa încît cu déjà vu nu dobîndim o poziflie foarte puternicæ asupra prezentului, ci tocmai contrarul: déjà vu reveleazæ latura noastræ slabæ, ne dislocæ øi ne retrage privilegiile. Aceastæ conøtientizare este încæ øi mai importantæ azi, la mai bine de un deceniu dupæ democratizarea øi descoperirea Estului, cînd prezentul flærilor integrate, odatæ cu extinderea europeanæ, devine poate tot mai vizibil; însæ acum existæ zone încæ øi mai puflin vizibile în Europa, care ræmîn în afaræ øi færæ vreun viitor predictibil. În situaflia noastræ actualæ, dupæ ce ambele pærfli s-au dezvæluit una alteia prin déjà vu, ne confruntæm cu problemele severe ale democrafliei reprezentative contemporane, cu frontiere ce devin tot mai transparente øi controlate, cu redistribuirea puterii care e tot mai mult legatæ de procedurile economice øi globale. Odatæ cu piafla culturalæ globalæ apare øi sentimentul cæ putem participa mai mult la spectacolul cultural, dar miza realæ stæ în faptul cæ existæ un teren tot mai îngust pentru artæ ca producætor alternativ de cunoaøtere øi agent radical. Am putea fi deschiøi diferitelor posibilitæfli tocmai atunci cînd experimentæm aceastæ slæbiciune dislocatæ, o afecfliune nelalocul ei în care timpul prezent se reveleazæ øi ca un construct artificial. Ceea ce este desigur ceva cu totul contrar înflelegerii sterpe a întîlnirii Vestului dezvoltat øi productiv cu Estul haotic, în care orice contact reuøit poate sæ meargæ doar în direcflia unei „evoluflii“ estetice – pe scurt, în aceea a unei cæutæri inutile a vreunei apropieri despre care am stabilit deja cæ existæ dintotdeauna. Dimensiunea stînjenelii politice ne poate ajuta sæ înflelegem cum, în întîlnirile culturale ale Estului øi Vestului european, recunoaøterea înrudirii estetice poate oferi o oglindæ ambelor pærfli øi poate problematiza politica spectacolului sau, cum ar spune Boris Groys, „folosirea artei“ de ambele pærfli. Existæ numeroase tentative de a depæøi aceastæ anxietate a apropierii øi cele mai de succes au fost întotdeauna cele care nu luau de bun viitorul comun, ci examinau de fiecare datæ momentul precis al întîlnirii – ce fel de exclusivitate politicæ reuneøte astæzi cele douæ tabere? Sæ fie acesta viitorul pieflei culturale globalizate (ca øi în cazul a numeroase inifliative)? Este aceastæ artæ, ca „ultim spafliu al libertæflii“, care se potriveøte perfect pieflei neoliberale contemporane, marfa complexæ în care relaflia autoreflexivæ øi criticæ e bine-venitæ øi chiar transformatæ în marfæ? Sau poate aceasta sæ fie cooperarea în domeniul culturii, ca singurul refugiu în care alternativele la capitalism mai pot fi formulate?2 Aø spune cæ cele mai importante întîlniri au venit întotdeauna în urma unor inifliative care nu erau progresiv orientate cætre viitorul comun, ci erau conøtiente de diferitele potenflialitæfli ale momentelor prezente øi trecute. Prin urmare, cele mai de succes întîlniri erau exact în cîmpul în care se dezvoltau modele dinamice de organizare, muncæ øi producflie – øi nu e deloc surprinzætor cæ acestea se petreceau de cele mai multe ori în domeniul artei media (aø zice foarte rar în dans ori teatru, din pæcate), unde s-a dezvoltat o altfel de cooperare, deloc orientatæ spre evoluflia esteticæ a diferenflei. Ceea ce e øi mai important în legæturæ cu întîlnirea reuøitæ este relaflia foarte criticæ faflæ de aproprierea viitorului, care nu e deloc punctul de întîlnire de azi,

of power which is increasingly linked to the economical and globalised procedures. With the global cultural market there is a feeling at work that we can participate more in the cultural spectacle, but what is really at stake is that there is an even narrower territory for art to act as an alternative knowledge producer and radical agency. Maybe we can be open for different possibilities exactly with experiencing this dislocated weakness, an uneasy affection where our present time reveals itself also as constructed and artificial. That’s of course something completely opposite to the fruitless understanding of this meeting as that of the developed producing West and the helpless and chaotic East, where every successful contact can only go in the direction of some aesthetic “evolution” – in short, into a useless search of some kinship for which we have established that it has always been there in the first place. The dimension of political uneasiness can help us to understand how, in the cultural meetings of the European East and West, the recognition of this aesthetic kinship can hold a mirror to both sides, and problematise the performing politics – or as would Boris Groys said – the “use of art” of both sides. There are many attempts to overcome this anxiety of closeness, and the most successful were always the ones who were not taking the common future for granted but all the time examine the very moment of the meeting – what kind of present political exclusivity is bringing two sides together? Is this the future of the globalised cultural market (which was in many initiatives the case)? Is this art as “the last space for freedom” which goes perfectly well with the contemporary neoliberal market, the complex commodity where self-reflexive and critical relation is welcome and even comodified? Or could this be the cooperation in the field of culture as the only remaining refugee where alternatives for capitalism can also be formulated?2 I would say that the most important meetings were always coming through initiatives, which were not progressively oriented towards common future, but were very aware of the different potentialities of the present and past moments. Therefore the most successful meetings were exactly in the field where different organisation, working, production and group dynamic models were developed – and it is not surprisingly that this happened most of the time in the field of media art (I would say very rarely in dance and theatre, unfortunately), where different cooperation was developed and not at all focused on aesthetic evolution of difference. What is even more important with this successful meeting is their very critical relation towards appropriation of the one future, which is not at all the point where today meetings are happening, since the future in our contemporary world is appropriated by capital and economy. III. Conclusion The mixture of affection and uneasiness appears precisely because the meeting of the East and the West is very rarely used as a tactical advantage (and this counts for both sides). The tactical advantage does not participate in this institutionalisation of contemporarity with the exhausting search of aesthetic similarities. Such search namely frequently submits the entire field of performing arts to commercial and market spectacle, in which actually everyone is framed and interpreted within a certain context. To put it differently, every deviation from the in-the-time centre seems disabled in advance; the essence of contemporary cultural politics is that the centre knows very well where the guerrilla is the entire time. This situation dangerously conceals the enforcement of much more important and penetrative strategies, which develop their minor, tactical politics of performing. This situation isn’t only excluding small emotional interventions, subversive strategies, alternative ways of production and distribution, but also whole histories, with no access to representation (like Russian theatre from the eighties, Slovenian theatrical practices from the eighties which were highly developed but of course not participating in spectacular present of the then market). What if we explicitly have to admit that with our meetings there is also a failure at work? Can we deal and reveal this failure and at the same time not play the game of power

126

40. Marius Babias a spus cæ. but primarily in that of action. 2004. øi nu de esteticæ. ambele pærfli se pot identifica øi pot realiza cæ manevrele lor pot fi puse în practicæ doar cu preflul unei pierderi fundamentale. Without it. Concluzie Amestecul de afecfliune øi stînjenealæ apare tocmai pentru cæ întîlnirea dintre Est øi Vest e rareori folositæ ca un avantaj tactic (ceea ce e valabil pentru ambele pærfli). Marius Babias said. Avantajul tactic nu face parte din instituflionalizarea contemporaneitæflii prin cæutarea epuizantæ a similitudinilor estetice. iulie 1999. emoflii øi intervenflii personale diferite care sæ nu fie interesate de privilegiul timpului. ci de acela al acfliunii. Altfel spus. esenfla politicii culturale contemporane este cæ centrul øtie tot timpul foarte bine unde se aflæ gherila. limitele puterii noastre de a ræsturna ordinea unor lucruri? Ajungînd sæ se cunoascæ. p. nr.artmargins. Year 5–6. p. on the website: www. This common utopian matching. Dacæ sînt capabili sæ o recunoascæ. dar øi istorii întregi care nu au acces la reprezentare (precum teatrul rus din anii ’80. spaflial. then some productive strategies af cooperation are being possible. cæi.dosar: arte performative. 40. both partners. textul poate fi gæsit la: www. dar desigur nu corespundeau pieflei de atunci). unde practic orice este încadrat øi interpretat într-un anume context.com ˇˇ 1. both sides can identify themselves and realize that their manoeuvres can only be put into practice by means of a basic loss. culture is in the certain sense the only remaining refugee where alternatives for capitalism can be formulated. strategiile subversive. the Western one and the Eastern one. discover their weakness. Færæ ea. Both parties have responsibility to share this common utopian moment and also to offer it to the others. 2. 14. What I have in mind is different politics. 82–83. III. artistic sau intim) se va pierde în falia temporalæ stilisticæ øi nelalocul ei: privilegiul contemporaneitæflii care nu ne lasæ sæ pæstræm nimic øi care face ca orice viitor sæ fie încæ øi mai prefabricat. 2004. 14. pare sæ fie premisa de bazæ pentru vizibilitate. ce fline întîi de toate de politicæ. artistic. Slavoj Zizek. If they are able to admit it. Mæ gîndesc la politici. dupæ eøecul mondial al socialismului ca formæ de guvernare. In this privilege. Situaflia aceasta nu doar exclude intervenfliile emoflionale de mici dimensiuni. Frakcija. Aceastæ situaflie ascunde în mod periculos consolidarea unor strategii mult mai importante øi penetrante. mijloacele alternative de producflie øi distribuflie. seems to be the first prerequisite for visibility. Pe web. Traducere de Izabella Badiu and dominance? What if this failure has something to do with the necessary limits of our present time. which are not interested in the privilege of time. orice deviere de la centrul actual pare sæ aibæ din start un handicap. nr. Notes: * A shorter version of the article was previously published in Maska. July 1999. 82–83.artmargins. paths and also emotions and personal interventions. Slavoj Ziz „The specter is still roaming around – An Introduction to the 150th Anniversary Edition of the Communist Manifesto“. or intimate) will be lost in the stylistic and uneasy crack in time: the privilege of contemporarity. pozi?ionæri critice de vreme ce viitorul lumii noastre contemporane este apropriat de capital øi economie. in Frakcija. Ambele pærfli au responsabilitatea de a împærtæøi acest moment utopic comun øi de asemenea de a-l oferi celorlalfli. No.com ˇ ˇek: 1. No. Asemenea cæutæri supun adesea întregul cîmp al artelor spectacolului la spectacolul comercial al pieflei. îøi descoperæ slæbiciunile. anul 5-6. the borders of our potentiality to turn something around? Getting to know each other. every territory (be it political. after the worldwide bankruptcy of socialism as a form of government. 2. care erau extrem de evoluate. ambii parteneri. which lets us keep nothing and makes every future even more fabricated. Aceastæ potrivire utopicæ. spatial. „The specter is still roaming around – An Introduction to the 150th Anniversary Edition of the Communist Manifesto“. cultura este într-un anume sens singurul refugiu în care alternativele la capitalism pot fi formulate. Ce s-ar întîmpla dacæ ar trebui sæ recunoaøtem cæ e vorba øi de un eøec al întîlnirilor noastre? Oare putem face faflæ eøecului øi îl putem dezvælui færæ a face în acelaøi timp jocul puterii øi al dominafliei? Øi dacæ acest eøec are ceva de-a face cu limitele necesare ale timpului prezent. Note: * O versiune prescurtatæ a articolului a fost publicatæ anterior în Maska. atunci anumite strategii productive de cooperare devin posibile. 127 . care-øi dezvoltæ propriile tactici minore de politicæ a spectacolului. cel vestic øi cel estic. orice teritoriu (fie el politic. which is primarily the domain of politics and not that of aesthetics. Aici. practicile teatrale slovene din anii ’80.

concept.128 Mihai Mihalcea Vii la spectacol øi primeøti un extraburger!/Come to the show and get an extra burger!. Netherland. Springdance Festival. photo: Anna van Kooij . in the image: Mihaela Sîrbu. text and choreography: Mihai Mihalcea. Mihai Mihalcea.

Eszter Magyar sau Trixy Checais sînt cîteva dintre cele mai cunoscute nume în rîndul profesioniøtilor. Miriam Ræducanu. Adina Cezar. Currently he is artistic consultant at the National Dance Center Bucharest. Gabriel Negry. Mitiflæ Dumitrescu. În ceea ce mæ priveøte. in time. un teren stabil care sæ-mi permitæ mai întîi sæ-mi aøez corpul în spafliu øi sæ reflectez la felul în care este acest corp. In the period 1960–1990. øi Istoria baletului. Sergiu Anghel and Raluca Ianegic have practiced in Romania a dance form that hasn’t been officially supported and that I would call today modern dance with no pejorative connotation. probabil din cauza rupturilor social-politice brutale prin care România a fost forflatæ sæ treacæ. Încerc sæ mæ aøez pe un teren instabil. totally devoid of visibility. fragmented and shallow. in the Romanian dance this has been either absent or. maybe because of the brutal social-political fractures Romania had to go through. for which in parallel with the artistic process a theoretical discourse has been developed. There are written testimonies of the Romanian choreographic experimentalists who have been working since the interwar period but I have no idea about how their creations looked like. published around 1759 and The History of Ballet by Tilde Urseanu. de Tilde Urseanu. frînturi de gesturi øi intenflii care nu-mi aparflin. de Jean Georges Noverre. In the most important period of my education I had two main specialty books to rely on: Letters about Dance and Ballets by Jean Georges Noverre. 129 . poziflionæri critice Criza de dupæ crizæ Mihai Mihalcea Spre deosebire de alte arte în care. în timp. Fotografiile existente din acea vreme ne aratæ corpurile acestora în ipostaze øi atitudini care amintesc de dansurile populare româneøti sau de dansul „liber“ al Isadorei Duncan (1878–1927). a Portuguese critic sums up this strong sensation in an essay where he asks directly: “Do the Portuguese have a body?”. dar nu øtiu cum arætau lucrærile acestora. publicatæ prin 1759. I only read that the authors gravitated somewhere around the expressionist German school or the currents of American modern dance. Øtiu prea puflin despre creafliile acestora din prima parte a perioadei. I don’t perceive. as I actually interpreted some of them. It is accused of absence from their collective conscious. As far as I am concerned. Chiar dacæ. concentreazæ aceastæ puternicæ senzaflie într-un eseu în care întreabæ direct: „Do the Portuguese have a body?“. lipsit total de vizibilitate. Existæ informaflii øi mærturii scrise despre exponenfli ai experimentalismului coregrafic românesc care s-au manifestat încæ din perioada dintre cele douæ ræzboaie mondiale. THE CRISIS AFTER THE CRISIS Mihai Mihalcea Unlike other arts. unfortunately. În perioada 1960–1990. În prezent este consultant artistic la Centrul Na?ional al Dansului Bucureøti. nu îl percep. un critic portughez. Even if. Sergiu Anghel øi Raluca Ianegic au practicat în România o formæ de dans nesusflinutæ oficial. Ioan Tugearu. fiind chiar interpret al unora dintre acestea. maybe. din pæcate.dosar: arte performative. færæ nici un sens peiorativ. it is a permanent movement of adaptation and tuning to the tension that appears between my body and the movement of the field I am on. and what is moving it. din 1967. Ion Ianegic øi Liviu Ionescu. în dansul românesc acesta a fost absent sau. am parcurs diverse cærfli de specialitate cu informaflie actualæ. Ion Ianegic and Liviu Ionescu from 1967. where I cannot settle. Simt însæ în corpul meu ræmæøifle. s-a dezvoltat øi un discurs teoretic. I know too little about their creations during the first half of the period but I have direct knowledge about some of their works during 1980–1990. Regret lipsa lor de vizibilitate din acel moment øi MIHAI MIHALCEA este performer øi coregraf. pe care astæzi aø numi-o dans modern. aø spune cæ nu percep o suprafaflæ solidæ pe care sæ mæ poziflionez. and Alexandre Melo. iar Alexandre Melo. I am forced to admit a past not too far of this body that. Gabriel Negry. I’ve read various up-to-date books on this topic. în ce fel. I try to sit on an unstable field. I’d say that I don’t perceive a solid surface on which I can position myself. I regret their lack of visibility at the time and the fact that they haven’t been recorded so that they can be accessible MIHAI MIHALCEA is a performer and choreographer. fragmentat øi inconsistent. now I keep positioning myself subjectively as an artist/practitioner without any theoretical education and I consider that what I say/write is nothing else than the result of my subjective personal experiences and interpretations inevitably subject to error. The Portuguese choreographers and theorists with whom we sympathize – a few colleagues of mine and myself – speak of their sensation of not having a body. În cea mai importantæ perioadæ de formare am avut la îndemînæ douæ cærfli de specialitate: Scrisori despre dans øi balete. în paralel cu procesul artistic. dar pe care le port cu mine. inevitabil. în prezent mæ situez tot pe poziflia subiectivæ øi implicatæ a unui artist/practician færæ pregætire teoreticæ øi consider cæ ceea ce spun/scriu nu este altceva decît rezultatul filtrului subiectiv al experienflelor øi interpretærilor personale supuse. I consider some of those daring for that time. a firm ground that would enable me first to position my body in space and think about how this body is. The ensuing movement is rather an attempt to resist on this field in continuous change. Ioan Tugearu. dar am cunoscut direct cîteva dintre lucrærile din perioada 1980–1990. Am citit doar cæ autorii gravitau în jurul øcolii expresioniste germane sau al curentelor dansului modern american. Floria Capsali. cu ce anume relaflioneazæ acesta øi ce îl miøcæ. Mi se cere sæ recunosc un trecut prea îndepærtat al acestui corp pe care. Coregrafii øi teoreticienii portughezi cu care simpatizæm – eu øi alfli cîfliva colegi de-ai mei – vorbesc despre senzaflia lor de a nu avea corp/trup. este o miøcare de permanentæ adaptare øi reglare la tensiunea care ia naøtere între corpul meu øi miøcarea terenului pe care mæ aflu. Adina Cezar. Acesta este acuzat de absenflæ în conøtiinfla lor colectivæ. The existing photos of the time show us their bodies in positions and attitudes that remind the Romanian folk dances or Isadora Duncan’s (1878–1927) “free” dance. Floria Capsali. Miti?æ Dumitrescu. probabil. Miriam Ræducanu. erorii. what relations it has and with what. pe care nu mæ pot stabiliza. Miøcarea rezultatæ este mai degrabæ o încercare de a rezista pe acest teren aflat în continuæ schimbare. But I can feel in my body remains of gestures and intentions that don’t belong to me but that I carry with me. Pe cîteva le-aø considera îndræznefle pentru acea vreme. Eszter Magyar or Trixy Checais are some of the best-known names among professionals.

Obedient execution and routine repetition have become the two main tools to teach classic dance and.faptul cæ nu au ræmas fixate pentru a fi accesibile publicului de astæzi. If I were to characterize now the works created in 1990–2000. acesta este aproape întotdeauna prinfl. Adesea. to build reflexes for a very long time. almost all the time.. Josef Nadj.. The old clichés have been replaced with new ones. The dancer’s body. Corpul dansatorului. he is.. organized by AFAA and the Romanian Ministry of Culture. professionals and artists from other art fields. was rather prepared to grip than to reposition itself in the new post-1990 context. fulgi de nea. dansatorul român de formaflie clasicæ se afla complet nepregætit din punct de vedere teoretic øi nu stæpînea o minimæ informaflie care sæ îi permitæ sæ discearnæ øi sæ contextualizeze noua informaflie cu care intra în contact. O formæ de infantilizare a gîndirii dansatorului s-a produs øi prin imaginarul la care acesta fæcea apel pentru a se exprima. one can say that beyond the necessary and obvious changes in terms of movement and movement quality approach techniques. In time. in time. iar problematica dezvoltatæ nu merge niciodatæ dincolo de lupta dintre bine øi ræu. a bad spirit. A fost supus unei expuneri intense la un nou tip de informaflie prin intermediul proiectului La Danse en Voyage. zînæ. aø spune cæ acestea reprezintæ ieøirea corpului din atitudinea sa obedientæ øi trezirea dansului din modernitate. înfiinflatæ de Ioan T ugearu øi condusæ în prezent de Sergiu Anghel. Accidentally or not. spiriduø. these same bodies have been borrowed periodically for communist homage parades on stadiums where they acquired different identities according to the artistic concept: waves. Dupæ pærerea mea. În 1990 au fost înfiinflate primele companii oficiale de dans contemporan. deøi a fost insuficient aprofundatæ de dansatorii øi coregrafii români. ursitoare etc. Christine Bastin. Profesorii i-au cerut færæ prea multe explicaflii acestui corp sæ-øi creeze reflexe. a fairy. care a fæcut ca procesul de conøtientizare øi asumare a prezentului sæ întîrzie foarte mult sau sæ fie chiar imposibil. Ten years after. Informaflia primitæ a provocat schimbæri în dansul contemporan românesc. I consider that the specific educational tools and the way in which teaching methods are applied in the art of dance in Romania has maintained a high degree of inertia that deferred the awareness of present immensely. grupuri sau companii de dans modern. în funcflie de conceptul artistic: valuri. Aceste lucræri erau prezentate sporadic. snowflakes. after the 8 years of classic dance study – the only dance form thought in Romanian art of dance schools –. the Romanian classic dancer was totally unprepared theoretically and disposed of no minimum information to enable him to discern and contextualize the new information he would come in contact with. The direct consequence of the speed with which this information was presented was its improper assimilation. He was submitted to intense exposure to a new kind of information through the project La Danse en Voyage. These works were presented sporadically. Dominique Bagouet. Georges Appaix. initially trained for a ballet carrier. or even made it impossible. modern dance groups or companies. în care dansatorului i se dæ un grad mare de libertate øi responsabilitate. 130 . the bodies in motion through time and space acquired instead of mobility and sensitivity a disquieting form of rigidity. acestea pot fi considerate. In my opinion. subvenflionate din bugetul public: Contemp. duh ræu. Josef Nadj. Întîmplætor sau nu. Often. etc. accesibile mai mult cunoscuflilor øi profesioniøtilor din dans sau din alte zone artistice. they have made a system outside which the dancer lacks any pointers. atunci cînd aceasta se mai poate întîmpla. în urma celor opt ani de studiu al dansului clasic – singura formæ de dans prin care se poate intra în contact cu arta dansului în cadrul instituflional din România –. the en dehors position has been abandoned or replaced with a natural position according to the anatomic limitations of each individual. La Danse en Voyage has done nothing but replace the old methods/habits with new ones. conøtientizînd noul context în care se manifesta dupæ 1990. The body was systematically tamed and that has lead to the leveling of sensibility and to an “immunization” inevitably transformed in lack of adaptation to the environment. din øcolile de specialitate ies øi astæzi tineri pregætifli sæ înfleleagæ mediul social-politic actual cu spada øi genele false. în timp. and a different perception of the ground and a different approach of the interior/exterior relation. un sistem în afara cæruia dansatorul nu mai are repere. tot færæ un sens peiorativ. Christine Bastin. Bouvier-Obadia øi mulfli alfli coregrafi francezi au flinut cursuri øi ateliere de dans la Bucureøti. and the result was the possibility for the body but also for the mind to relax. condusæ de Adina Cezar. Georges Appaix. At the beginning of the ’90s. even today. corpurile aflate în plinæ deplasare în timp øi spafliu dobîndeau în locul mobilitæflii øi sensibilizærii o formæ îngrijorætoare de rigiditate. era mai degrabæ pregætit sæ se blocheze decît sæ se repoziflioneze. more up-to-date and more “interesting”. øi Orion Balet. vreme îndelungatæ. Execuflia obedientæ øi repetiflia rutinatæ au devenit douæ instrumente principale care stau la baza predærii dansului clasic øi au constituit. very visible still today in the Romanian contemporary dance works. a swan. Mathilde Monnier. lebædæ. In the classic partitions that a dancer has to work on during his training. Another kind of reducing the dancers thinking to infantile was through the imaginary he would use to express himself always cut from the present reality. with no explanation. mostly for small audiences of acquaintances. întotdeauna desprins de realitatea actualæ. they can be considered. format øi pregætit iniflial pentru o carieræ de balerin.. Nevertheless. Corpul dansatorului a fost supus unui dresaj sistematic. porumbei etc. new techniques of movement and training methods have become accessible to the classical dancer’s aggressed body. Dominique Bagouet. It is not by chance that in the dance schools. I’d say that they represent the body leaving its obedient attitude and the awakening of dance from modernity. with no pejorative connotation. This new information started off changes in the Romanian contemporary dance although the Romanian dancers and choreographers didn’t go in-depth of it. în special în cadrul unor serate organizate pentru cercuri restrînse de public. tratatæ la modul cel mai pueril cu putinflæ. La începutul anilor ’90. Trecerea la un alt sistem de miøcare. Nu întîmplætor.. In 1990 the first official companies of contemporary dance were founded with state subventions: Contemp coordinated by Adina Cezar and Orion Balet founded by Ioan Tugearu and coordinated by Sergiu Anghel. unde cæpætau identitæfli diferite. Mathilde Monnier. Bouvier-Obadia and many other French choreographers held classes and workshops in Bucharest. În partiturile clasice pe care un dansator le abordeazæ în timpul formærii sale. este perceputæ adeseori ca un pericol øi necesitæ un timp îndelungat pentru a fi corect receptatæ. to the public today. Consider cæ instrumentarul educativ specific øi modalitatea de aplicare a metodelor de predare øi însuøire a artei dansului în România au întreflinut un grad foarte mare de inerflie. a prince. The teachers asked of this body. Dacæ în prezent ar trebui sæ caracterizez lucrærile create în perioada 1990–2000. The transition to another system of movement wherein the dancer has more freedom and responsibility is often perceived as danger and needs a long time to be received properly whenever that can still happen. doves. the young graduates are ready to understand the present social-political environment with the sword and false eye lashes. First and foremost. care a condus la aplatizarea sensibilitæflii øi la o „imunizare“ transformatæ într-o inevitabilæ inadecvare la mediu. organizat de AFAA øi Ministerul Culturii din România.. and the issues tackled never go beyond the struggle of good and evil dealt with in the most childish way possible. aceste corpuri au fost împrumutate regulat pentru galele omagiale de pe stadioane.

iar acest lucru a atras dupæ sine posibilitatea de relaxare a corpului. dar pornind de la alte principii. care avea în spate asumarea prezentului. dar øi al perioadelor de lucru øi de cercetare întreprinse împreunæ. începutul unei încercæri de adecvare a corpului la noul context social-politic din care fæcea parte s-a fæcut remarcat în creafliile grupului. dupæ ce experienfla membrilor sæi a devenit accesibilæ elevilor de la Liceul de Coregrafie „Floria Capsali“. Centre Nationale de la Danse. din inerflie. contestatar. fæcea apel „interpretul“. era abandonat pentru un conflinut construit dintr-un material coregrafic nonnarativ. dar øi a gîndirii. cæruia i s-a redat libertatea de a-øi conøtientiza øi pune în discuflie libertatea. July 2003. Se dansa relaxat. Dupæ øapte ani de existenflæ a grupuMihai Mihalcea Stars High in Amnesia’s Sky. în acord cu limitærile anatomice ale fiecærui individ. Componenflii grupului s-au rupt de toate structurile existente la acea vreme øi au încercat crearea uneia alternative. grupul era considerat îndræznefl. fondat de patru absolvenfli ai promofliei 1988 a Liceului de Coregrafie din Bucureøti: Florin Fieroiu. Se dansa cu o anumitæ seninætate. cliøeele de care nu era conøtient øi de care nu se putea elibera. dansatorul a descoperit cæ se poate miøca øi altfel. aceiaøi muøchi øi aceleaøi ligamente. inevitabil. În 1992 øi-a fæcut apariflia Grupul Marginalii. folosind acelaøi schelet. Cu toate acestea. La Danse en Voyage nu a reuøit altceva decît sæ înlocuiascæ vechile inerflii cu unele noi. iar limitærile impuse de constituflia anatomicæ a fiecærui corp erau asumate færæ încercarea de a le cosmetiza. Se putea sta øi dansa pe scenæ øi cu spatele la public. în contextul crispat în care se consuma inerflial informaflie rezidualæ. noi tehnici de miøcare øi metode de antrenament au devenit accesibile pentru corpul violentat al dansatorului de formaflie clasicæ. format din „copii teribili ai dansului românesc“. o cerinflæ indiscutabilæ a profesorilor de creaflie coregraficæ la cursurile pe care componenflii grupului le absolviseræ la UNATC. Paris. Coregrafiile marginalilor au fæcut din „firescul“ corpului uman un material de lucru. færæ contracflii musculare inutile. din cînd în cînd. in the image: Maria Baroncea. o altfel de receptare a solului øi o abordare diferitæ a relafliei interior/exterior. prin intermediul cursurilor øi atelierelor susflinute de numeroøii coregrafi stræini. Partitura coregraficæ nu mai era victima „træirismelor“ la care. al burselor de studiu în stræinætate øi al participærilor la cîteva festivaluri internaflionale. Cu timpul. Impactul existenflei acestui grup a fost destul de mare øi s-a fæcut simflit peste ani. primul nucleu independent de dans contemporan. Corpul obedient începuse sæ iasæ din canoanele în care fusese înscris. Totuøi. dar revizita. care i-au avut ca profesori vreme de cîfliva ani pe doi dintre marginali. se poate spune cæ. ca o consecinflæ a informafliei cu care componenflii Grupului Marginalii au intrat în contact dupæ 1990. færæ sentimentul cæ s-ar fi fluierat în bisericæ… Scenariul scris. chiar dacæ nu reuøeau întotdeauna sæ treacæ peste limitele propuse. care doreau sæ facæ „tabula rasa din tot ceea ce i-a precedat în materie de dans“. Privind de la distanflæ de zece ani. a existat o schimbare însemnatæ. dincolo de necesarele øi evidentele schimbæri la nivelul abordærii miøcærii. photo: Alexandra Croitoru .Consecinfla directæ a rapiditæflii cu care a fost expusæ aceastæ informaflie a fost asimilarea sa improprie. Chiar dacæ în creafliile Grupului Marginalii s-au mai fæcut simflite ræmæøifle din metodele de compoziflie øi practicile coregrafice ale trecutului. „pentru scenæ“. lucrærile marginalilor conflineau o atitudine-manifest implicitæ. construit într-o logicæ de multe ori secvenflialæ. Privite de acum. direction: Mihai Mihalcea. care respectæ unicitatea fiecærui corp. Cu toate acestea. Eduard Gabia. Mai întîi de toate. poziflia en dehors a fost abandonatæ sau înlocuitæ cu o poziflie fireascæ. preexistent spectacolului coregrafic. Irina Roncea øi subsemnatul. concept. Cosmin Manolescu.

an actor and a dog invented right in front of the audience. îøi cautæ poziflia øi echilibrul timp de 12 minute. the four members continued their carrier independently and have developed very different artistic discourses. corpul este în multe lucræri ræmas undeva într-o viziune din care nu se poate desprinde. primit atunci ca o bizarerie în lumea coregrafiei româneøti. în care publicului îi erau prezentate rezultatele accidentale ale diverselor „întîmplæri“ pe care el (autorul). The obedient body had started to leave the canons it was accustomed to but. la Internationales TanzFest Berlin. dominatæ în mare parte de apropierea de teatralitate. dupæ prezentarea mai multor creaflii în care s-au fæcut simflite abordarea unui discurs critic øi încercæri de repoziflionare în prezent. The impact of the group was large enough and has been felt years later. Corpul este o masæ amorfæ. in the rigid and misinformed context where residual information was consumed. chiar în fafla audienflei. cei patru øi-au continuat activitatea ca independenfli øi au dezvoltat discursuri artistice foarte diferite. Looking back in time. preexistent to the choreographic show and an absolute prerequisite of the choreography creation professors at the university (UNATC). the first independent nucleus for contemporary dance was founded by four 1988 graduates of the Choreography High-school in Bucharest: Florin Fieroiu. in 2002. was abandoned in favor of a non-narrative choreographic content. Irina Roncea and the undersigned. ca o victimæ a aceloraøi modalitæfli de abordare. Even if in the creations of the Marginalii [The Marginals] Group remains of the past composition methods and choreography practices were still felt. out of inertia. He naturally opposed to any attempt of “taming” it through some movement technique and kept a rude but sincere identity and a nonprofessional freshness. dansatorii øi coregrafii întreflin ruptura care pare sæ se fi instalat între corpul celui care merge pe stradæ øi al celui de pe scenæ. foarte diferit de cel al coregrafilor confirmafli. în 2002. festivaluri øi instituflii. færæ artificii. dar øi prin abordarea unui discurs personal. Bulandra Theatre. Nu este privit øi tratat ca o entitate vie. the works of the Marginalii contained an implicit manifestoattitude even if it couldn’t surpass the self-imposed limits. Confirming the acid thinking. narrative discourse and construction techniques that reminded of 132 . au apærut alfli tineri coregrafi øi dansatori. A ræmas nematurizat øi insensibil la context øi la schimbærile acestuia. dar øi experimentul propus în cadrul Stagiunii de Dans Contemporan de la Teatrul Bulandra. The “marginals” choreographies have turned the “nature” of the human body into raw material. Gabia avea sæ stîrneascæ un adeværat scandal prin prezentarea controversatului sæu solo Bonus. S-a opus în modul cel mai firesc cu putinflæ oricærei tentative de a-l „îmblînzi“ printr-o tehnicæ de miøcare sau alta. dupæ o perioadæ în care întîlnirile øi dezbaterile profesioniøtilor au scos în evidenflæ asumarea necriticæ a informafliei specifice anilor 1990–2000. În timp. Mai mult. suport pentru artificiile care-i sînt impuse de diverse tehnici de dans. which respect the uniqueness of each body who has been set free to realize and discuss its own freedom. In 1992. “without useless muscular contractions” and the limitations of each body’s anatomy were assumed with no attempt to dissimulate them “for the stage”. Manuel Pelmuø has created a short solo entitled Outcome. one of the most important European dance festivals. Two of his debut pieces have drawn the attention in a particular way – Publicity and 5 Minutes from my Life. other young choreographers and dancers came along. care le-au permis artiøtilor sæ cerceteze øi sæ lucreze vreme de cîteva luni pentru fiecare lucrare. The choreographic partition was no longer the victim of “pathos” that once. În anul 2000. Manuel Pelmuø a creat un scurt solo intitulat Outcome. corpul uman îmi pare încæ în lucrærile multor coregrafi români ca un filtru înfundat în care este vehiculatæ informaflie rezidualæ. the group was considered daring and defiant made of the “wonder children of the Romanian dance” who wanted to “erase everything that has preceded them in terms of dance”. revisited the clichés it wasn’t aware of and couldn’t abandon. færæ compromisuri care sæ îndulceascæ lucrarea øi sæ facæ mai accesibile reflecfliile care au stat la baza procesului. The “written screenplay”. Cosmin Manolescu. Pentru ceilalfli. The dance was “relaxed”. Nevertheless. sincer asumatæ øi o prospeflime neprofesionalizatæ. In the year 2000. Ajunøi în 2005. the “interpreter” put to use. Pare autosuficient øi nepregætit sæ-øi gæseascæ o voce proprie. The group has left all the existing structures of the time in an attempt to create an alternative. impuse parcæ de un manual unic de instrucfliuni. One could stand and dance on the stage back toward the public without the feeling of a blasphemy. prezenfla atipicæ øi îndræzneala. wherein the public could see the accidental results of the various “happenings” that the author. but also the experiment he proposed in the framework of the Contemporary Dance Season at the L. obiect-fetiø pe care se aplicæ accesorii ornamentale. Un corp aproape imobil. un actor øi un cîine øi le inventau. the atypical presence and his dare. One of the constantly atypical presences was Eduard Gabia’s who made a name for himself through a zero complex attitude but also through a personal discourse that was extremely different from the established choreographers. the scholarships abroad and the participations to international festivals but also through team work and research. S. se poate spune cæ Outcome a fost lucrarea care a marcat un moment clar de schimbare în coregrafia contemporanæ româneascæ.lui. ca un burete care absoarbe øi poartæ cu el informaflia la care este supus în contextul din care face parte. time and again. Una dintre prezenflele constant atipice a fost cea a lui Eduard Gabia. unul dintre cele mai importante festivaluri europene de dans. In time. After seven years of existence as a group. de discursuri narative øi de tehnici de construcflie specifice mai degrabæ artei de a ornamenta. Douæ dintre piesele sale de început au atras atenflia în mod special – Publicitate øi 5 minute din viafla mea –. after the experience of its members has become accessible to the students at the Choreography Highschool “Floria Capsali” who had two of the “marginals” for teachers for a few years. care s-a impus printr-o atitudine lipsitæ de complexe. more often than not built in a sequential logic. We danced with a certain “serenity” based on the awareness of present times. the beginning of an attempt to adapt the body to the new social-political context it pertained to has emerged from the group’s creations as a consequence of the information the components of the Marginalii Group acquired after 1990 through courses and workshops offered by numerous foreign choreographers. Dincolo de calitæflile sale fizice øi posibilitæflile sale expresive. Gabia would start off a real scandal when he presented his controversial solo Bonus at Berlin Internationales TanzFest. Confirmînd gîndirea acidæ. Væzutæ din prezent. However. pæstrîndu-øi o identitate frustæ. the same muscles and sinews but starting off from other principles. His body has always been very far from what we’d call an “obedient body”. inevitably. concentrat øi intens. sensibilæ. Multe dintre aceste lucræri au apærut în urma unor perioade în care creatorii lor s-au aflat în rezidenfle artistice oferite de structuri. Corpul sæu a fost întotdeauna departe de ceea ce am putea numi „un corp obedient“. then received as bizarre in the Romanian choreography milieu. Outcome a fost doar o formæ de delincvenflæ artisticæ… Au urmat noi creaflii prin care cîfliva tineri autori au fæcut ca dansul contemporan românesc sæ fie expus pe scene importante din Europa øi Statele Unite ale Americii. there has been a significant change. resimflit øi înfleles ca atare doar de un grup foarte restrîns de dansatori øi coregrafi din tînæra generaflie. largely dominated by the proximity to theatre. cu cîte o greutate de metal în fiecare mînæ. chiar dacæ este vorba despre acelaøi corp… the dancer has discovered that he can move differently using the same skeleton.

It is not perceived as a living entity. Færæ sæ înfleleagæ în profunzime procesul prin care creatorii acestor lucræri au trecut în decursul anilor. the vicinity of the words “art” and “politics” puzzles many dancers and choreographers. The past and the intense politization of many fields of activity probably still stir up memories and/or anxieties that lead to the refusal of remembrance and to the incapacity to think critically about the body as a social. Come to the show and get an extra burger!. poziflionæri critice În continuare.. An almost inert body with a metal weight hanging on each hand was looking for its position and equilibrium for 12 minutes. Chiar dacæ nu este generalizatæ. For the others. Often. singurele lor concluzii sînt doar cæ „nu se mai danseazæ“. It is legitimate for me to affirm today that the contemporary dance is in Romania a relatively new form of show that barely seeks for identity and is not yet absorbed by the public conscience. rezultatele øi implicafliile acestuia. Interesul pe care unele lucræri. Outcome has been a form of artistic delinquency. It didn’t grow up. nefiind încæ absorbitæ de conøtiinfla publicæ. Trecutul øi politizarea intensæ a multor domenii de activitate trezesc probabil amintiri øi/sau provoacæ spaime care conduc la refuzul memoriei øi la incapacitatea de a reflecta critic asupra corpului ca entitate socialæ. wherein residual information runs. Today still. ca Outcome. after the presentation of several creations wherein a critical discourse and attempts of positioning into the present have been felt after a period when the professionals’ meetings and debates underlined the non-critical assimilation of information in the 1990s. one can say that Outcome was the work that marked a clear turning point in the Romanian contemporary choreography. it’s still immature and insensitive to the context and its changes.. a victim of the same approach as if imposed by a unique “user’s manual”. Punct fix øi Stars High in Amnesia’s Sky. It’s a fresh. The interest of works such as Outcome. a support for the artificial gestures and the various dance techniques imposed on it.. the dancers and the choreographers preserve the rupture that seems to have been established between the body of the man in the street and the body of the man on the stage even if it’s the same body. preluarea nereflexivæ a ideilor øi a unui anumit tip de discurs artistic continuæ într-o altæ formæ øi în prezent. practicienii. Bonus... without compromise that would sweeten the work and make it more accessible or make the process more transparent. like a sponge ready to absorb and carry the information placed in it in the context it belongs to.. the ornamental art. perceived and understood as such only by a very small group of dancers and choreographers of the young generation. a fetish object on which adornments are applied. New works have followed through which a few young authors introduced the Romanian contemporary dance on to important stages in Europe and the United States of America. the body has remained in many works stuck to an inescapable vision. the works are no longer signed and presented as “choreographies” but as “concepts” and the author will have a trendy task – “artistic direction”. Mi se pare legitim astæzi sæ afirm cæ dansul contemporan este în România o formæ relativ nouæ de spectacol. Vii la spectacol øi primeøti un extraburger!. care abia îøi cautæ identitatea. unofficial art that doesn’t resemble anything that the Romanian public was accustomed to and need a truly adequate critical reception. Este o artæ proaspætæ. its results and its implications. Adesea. care sæ-l apropie de public printr-un discurs teoretic. it is necessary that the professionals and the practitioners in the field break the vicious circle of the crisis after the crisis they are in. cîfliva dintre cei mai tineri autori tind sæ preia din mers un instrumentar care nu le este familiar øi pe care nu încearcæ sæ-l cunoascæ în detaliu înainte de a-l utiliza.dosar: arte performative.. sæ rupæ cercul vicios al crizei de dupæ crizæ în care se aflæ. este nevoie ca profesioniøtii domeniului. menflinînd criza identitaræ existentæ. iar autorul va avea în sarcinæ ceva mai trendy – „direcflia artisticæ“. Even in the presence of a potential and long awaited body of theorists that would bring closer to the public the artistic process through a theoretical discourse.. care nu prezintæ semnalmentele cu care publicul a fost obiønuit în sælile de spectacol româneøti. Moreover. lucrærile nu mai sînt semnate øi prezentate drept „coregrafii“. politicæ. political and historical entity. Even if it’s not a general phenomenon. necesitînd o receptare criticæ adecvatæ. Translated by Izabella Badiu 133 . ci drept „concepte“. As seen from the present moment. Many of them were the result of time spent in artistic residences granted by organizations and festivals and that enabled the artists to research and work for several months on each project. It seems unprepared to find its own voice. their conclusion is that “there is no dance anymore”. concentrated and intense. l-au stîrnit pe scenele internaflionale de dans au creat în rîndul mai multor tineri autori impresia cæ existæ o nouæ refletæ de a crea. some of the youngest authors tend to take up tools that they are not familiar with and that they don’t try to know in detail before use. Bonus. Chiar øi în eventuala øi mult aøteptata prezenflæ a unui corp de teoreticieni care sæ însofleascæ procesul artistic. Punct fix and Stars High in Amnesia’s Sky for the international dance scenes has created the impression among many youngsters that there is a new creative recipe. Without understanding in-depth the process that the authors of these works underwent during the years. to become aware of and to analyze their own artistic process. the human body still seems to me in many Romanian works like a clogged filter. vecinætatea cuvintelor „artæ“ øi „politicæ“ provoacæ nedumeriri în rîndul multor dansatori øi coregrafi. a sensitive one. sæ conøtientizeze øi sæ analizeze propriul proces artistic. to take up without a second thought ideas and a certain kind of artistic discourse is going on today in a different shape and thus maintains the existing identity crisis. istoricæ. Beyond its physical qualities and its expressive possibilities. The body is an amorphous mass. neoficializatæ. Coming to the year 2005.

.

At some point. dansator.: Cine a susflinut financiar MAD-ul? Mihai Mihalcea: A existat sprijinul fondului EUROART – finanflat de Comunitatea Europeanæ. cum spunea Florin Fieroiu. M. lives and works in Bucharest. membru al formafliei SecondHand Band. pentru început. they had the first initiatives. Acestea au fost primele niøe fæcute. What I find interesting is that this discourse is maybe more critical than the discourse of visual arts and the actions of the dancer artists are more often than not more committed and more oriented toward the political issues. MIHAI MIHALCEA is a performer and choreographer. Generaflia lui Cosmin Manolescu. almost fully supported with foreign funds. Manuel Pelmuø: I’ll sketch a brief history of the evolution. there are no curators. so that the artists had to create a context. ei au avut primele inifliative. which allowed us to buy the necessary equipement and due to which we had salaries in the first 6 months. Vava Øtefænescu. in the circumstances wherein the institutional evolution of dance has occurred and the way in which these independent positions were shaped. COSMIN COSTINAØ este critic de artæ si curator freelance. La un moment dat. iar jumætate din ceea ce se producea trebuia plætit Casei de Culturæ. condifliile în care s-a produs evoluflia instituflionalæ a dansului øi felul în care s-au conturat aceste poziflii independente. iar lipsa unui spafliu a devenit acutæ. Manuel Pelmuø Cosmin Costinaø ION DUMITRESCU is a choreographer. La un moment dat însæ. MANUEL PELMUØ is a dancer and choreographer. Contributing editor of Idea arts + society magazine (Cluj) and of Version magazine (Cluj/Paris) and visual arts consultant for The Romanian National Television Cultural Channel. Træieøte øi lucreazæ în Bucureøti. of the way in which we started asking questions and draw some directions. performer: Eduard Gabia. Redactor asociat al revistei Idea artæ+societate (Cluj) øi al revistei Version (Cluj/Paris) øi consultant pe arte vizuale al TVR Cultural. Manuel Pelmuø: O sæ fac un mic istoric al modului în care au evoluat lucrurile. choreography: Manuel Pelmuø. am ajuns sæ aducem bani de acasæ pentru telefon. member of the SecondHand Band group. which was an important point for us in its 3-year existence. În prezent este consultant artistic la Centrul Naflional al Dansului Bucureøti.C. M-ar interesa. These were the first attempts made. Mihai Mihalcea was the one involved from the very beginning in the construction of this context. Cosmin Costinaø: Se poate vorbi deja în ultimii ani despre un fenomen al dansului contemporan în România sau cel puflin despre un numær de coregrafi care au articulat un discurs coerent. acea perioadæ a fost una productivæ. of a certain number of choreographers who have articulated a coherent discourse. Acestea au întreflinut practic. s-a rezistat prin autofinanflare. nu existæ curatori. it has become clear that it is no longer enough and the scene underwent a relative development. even before the foundation of the National Center of Dance (NCD). Relaflia cu Casa de Culturæ s-a stricat øi ea. having though some money from ProHelvetia. and for artistic projects we had to manage for ourselves. Træieøte øi lucreazæ în Bucureøti øi Cluj. de artiøtii înøiøi. øi asta nu putea sæ flinæ la nesfîrøit. al modului în care am început sæ ne punem niøte probleme øi sæ ne trasæm niøte direcflii. iar pentru proiecte artistice ne-am descurcat singuri. Mihai Mihalcea. dar am primit øi o finanflare de la Pro Helvetia. I’d be interested. unlike other arts. În dansul din România. Vava Øtefænescu. træieøte øi lucreazæ în Bucureøti. MIHAI MIHALCEA este performer øi coregraf. At a certain moment however. C. s-au format re. În restul de doi ani însæ. artiøtii fiind astfel cei care au fost nevoifli sæ-øi creeze un context. Currently he is artistic consultant at the National Dance Center Bucharest.P Totuøi. a devenit clar cæ nu mai e suficient. at least. Cosmin Costinaø: In the last years. oricît de dificilæ a fost situaflia. The Culture House “Nicolae Bælcescu” gave us the space for a period. trebuie spus cæ în perioada în care a existat.C. But for the remaining two years. MANUEL PELMUØ este dansator øi coregraf. theorists or specialized managers. Lives and works in Bucharest. repet. I repeat. C. în cei trei ani în care a existat. as Florin Fieroiu used to say. dancer.: lafliile dintre noi øi. au apærut noi oameni. în care mulfli au avut primele spectacole. CONTEMPORARY DANCE IN ROMANIA Discussion with Ion Dumitrescu. cu lipsurile financiare ale MAD-ului øi cu faptul cæ acesta era unicul spafliu.: Who has supported financially MAD? Mihai Mihalcea: It had the support of EUROART fund– financed by the European Community. prin care s-a putut cumpæra echipamentul necesar øi datoritæ cæruia au existat salarii pentru primele øase luni. by the artists themselves. The generation of Cosmin Manolescu. iar pînæ la urmæ am fost nevoifli sæ închidem spafliul. we can speak of a contemporary dance phenomenon in Romania or. Casa de Culturæ „Nicolae Bælcescu“ a pus la dispoziflie spafliul o parte din timp. to begin with. Mihai Mihalcea. pe o lipsæ totalæ de logisticæ. new people came along and the lack of space has become acute. susflinute aproape total din fonduri stræine. spre deosebire de alte arte.dosar: arte performative. Lives and works in Bucharest and Cluj. with practically no logistics. Manuel Pelmuø Outcome. These funds kept alive the idea of contemporary dance in Romania. we managed through self-financing and half of our gains went to the culture hall. In Romanian dance. scena a cunoscut o relativæ dezvoltare. teoreticieni sau manageri specializafli. poziflionæri critice Dansul contemporan în România Discuflie cu Ion Dumitrescu. Everything was obvious by the end of MAD (MultiArtDans). care a fost un punct important pentru noi. we had to bring money from home to pay the phone bill and such a situation couldn’t last forev- COSMIN COSTINAØ is an art critic and freelance curator. Ceea ce mi se pare interesant este cæ acest discurs este poate mai critic decît discursurile formulate în artele vizuale. photo: Sorin Lupøa 135 . încæ dinainte de apariflia Centrului Naflional al Dansului. ideea de dans contemporan în România. Manuel Pelmuø Cosmin Costinaø ION DUMITRESCU este coregraf. Lucrurile au devenit clare dupæ închiderea MAD-ului (MultiArt Dans). Mihai Mihalcea a fost cea care a fost implicatæ încæ de la început în construirea acestui context. iar acfliunile artiøtilor dansatori sînt uneori mai angajate øi mai orientate cætre subiecte cu relevanflæ politicæ.

C. C. there was no one to stop you. al unui anumit tip de relaflii între voi. all of a sudden some Romanian choreographers had become known on the international scene and the “phenomenon of Romanian dance” was born.P. but. talks begun: “let’s do something”. dai momentului o prea mare importanflæ: nu a existat niciun fel de reacflie din partea artiøtilor.: You spoke about the overlapping between the moment of institutional crisis in Romania and the entrance of your careers in the international circuit. MAD has been an extremely fertile place for us.C.: Dacæ pui problema aøa. I also think of the way the Depot in Vienna has been designed by Stella Rollig. C. nu exista cineva care sæ te opreascæ. Practically. dar sînt curios totuøi de motivele voastre. And after a year. It was obvious for all that the priority was a space.: Afterwards.C. a year and a half.: niøte probleme în discuflie. ideea cæ nu putem face nimic. un loc care sæ punæ probleme. unul care nu poate fi cuantificat în numærul de premiere.M. the disappearance of MAD was taken serenely.P A existat un moment în care am discutat cæ e necesar sæ facem ceva . M. nu voiam bani pentru un singur proiect. sæ încerci ceva. How come the need to do something here? For a specific public? It might seem a useless question. we produced all our shows abroad and in Romania we had no place to rehearse or to perform. where we started asking questions about what we really want and about the context we work in.: Can we consider MAD a platform leading to the crystallization of the scene? M. de Fundaflia Proiect DCM.P.: mai radical øi am stat sæ vedem care ar fi prioritæflile. dispariflia MAD-ului a fost primitæ foarte senin.: Nu. be it for dance or visual arts. unde începeam sæ ne punem întrebæri despre ceea ce vrem de fapt øi despre contextul în care activæm. M. They (the ministry) wanted to finance a gala but we didn’t. dar pînæ la urmæ mi se pare un lucru elementar.M.M.: I think that the reasons are different for each of us. nevertheless I am interested in your reasons. at that stage.: It was a space where you could come at any hour. M. It was only two years later that the acute lack was noticed. cum au continuat aceste procese dupæ închiderea MAD-ului? M. Închiderea a fost primul øoc. no matter how difficult the situation was. we must say that during its existence.: I have to underline that MAD’s importance was also founded on another aspect. a place where we met and had spontaneous discussions.: al sæu. we built up the relationships among us and. We were frustrated but never thought to make it public. M. de ce sæ nu pofli sæ exiøti ca artist øi aici? Cred cæ nimeni nu s-a gîndit sæ-øi justifice aceastæ er. Eram frustrafli. with no protest whatsoever. dorind sæ devin independent. MAD has been a place where issues were discussed in a relaxed manner.C.C. in the end. I think the effects of MAD had begun to show. fix a spotlight and try something out. M. I left the Opera whishing to become independent and my intention was to have my first project at MAD. it seems elementary to me: why not be an artist here as well? I think none of us has thought to justify this need.P Trebuie sæ subliniez cæ importanfla MAD-ului s-a bazat øi pe un alt aspect . on Cosmin Manolescu’s and Gabriela Tudor’s initiative. Veneam în România ca în vacanflæ. Ei (ministerul) voiau sæ ne finanfleze o galæ.C. C. într-un mod relaxat. it is something individual.P Dupæ închidere. un an øi jumætate. mai degrabæ. the most serious problem was our fatalist mentality at that time and long after the idea that nothing could be done. it was an open place.P. Ion Dumitrescu: Exact cînd MAD-ul øi-a încetat activitatea. one that cannot be quantified in number of premieres. în acel stadiu.P Aø spune cæ da. iar în România nu aveam nici unde sæ repetæm. Mæ gîndesc aici øi la felul în care a fost imaginat Depot din Viena de cætre Stella Rollig. in fact. C. Practic. Øi atunci de unde nevoia sæ facefli ceva aici? Pentru un public anume? S-ar putea sæ paræ o întrebare inutilæ.: Dacæ MAD-ul a fost catalizatorul unui discurs sau. sînt lucruri individuale. First and foremost. Its closing up was the first shock but. nici mæcar MADul.: I’d say yes.: No. by the Foundation Project DCM. MAD-ul a fost un loc extrem de fertil pentru noi.M.: Era un spafliu în care øtiai cæ pofli sæ vii la orice oræ. ne produceam toate spectacolele în afaræ. un loc în care ne întîlneam øi apæreau neprogramat discuflii.: If MAD was the catalyst of a discourse or. We used to come to Romania for holidays. dar noi nu voiam aøa ceva.M. has to be mainly a space that encourages such debate. fie el pentru dans sau pentru artele vizuale. sæ-fli pui un reflector. primul spafliu a fost Centrul Internaflional pentru Dans Contemporan.: Aceste motive cred cæ sînt diferite pentru fiecare dintre noi. I think that a space. a space that raises issues. dar nu ne gîndeam sæ o facem public. Abia dupæ doi ani s-a observat de fapt lipsa lui în mod acut. au început discufliile. I don’t think that everyone needs 136 .C. A fost evident pentru tofli cæ prioritatea ar fi un spafliu.: Afli vorbit de suprapunerea momentului crizei instituflionale din România cu intrarea carierelor voastre pe un circuit internaflional.M. M. despite the financial needs of MAD and the fact that it was the only space. that period was a productive one when many had their first shows. hai sæ facem ceva. era un loc deschis. doream sæ construim ceva pe termen lung. we wanted to build something in the long run. C.P.: If you take it like that.M.: However. the first one was the International Center for Contemporary Dance. Cred cæ efectele din timpul MAD-ului începuseræ sæ se vadæ. you give the moment to big an importance: there hasn’t been any reaction coming from the artists. cu atît mai mult . øi primul proiect am vrut sæ-l fac la MAD.P. not even MAD. dar. Cred cæ un spafliu. how did these processes go on after the closing of MAD? M.: cu cît aceastæ închidere a fost oarecum simultanæ cu intrarea dansului de la noi într-un circuit internaflional. M. C. cel mai grav lucru a fost mentalitatea noastræ fatalistæ din perioada aceea øi mult dupæ.: There was a moment when we talked about the fact that we needed to do something more radical and we stopped to ponder what were the priorities. M. eu am plecat de la Operæ. am simflit cu toflii lipsa unui spafliu. o inifliativæ a lui Cosmin Manolescu øi a Gabrielei Tudor. nici unde sæ arætæm spectacolele. rather. And at the very moment in Romania there was nothing left.: A fost MAD-ul primul spafliu pentru dansul contemporan din România? M. of a certain kind of relationship between you. we all felt the lack of a space all the more reason that the closing down was somewhat simultaneous with our dance penetrating the international circuit.M. The relation with the culture hall went downhill and in the end we had to close down. n-a fost nicio reacflie de protest. we didn’t want money for only one project.: Putem considera astfel MAD-ul ca o platformæ care a dus la cristalizarea scenei? M. MAD-ul a fost în primul rînd un loc în care s-au pus .C. C. M. M. de fapt. founded in 1997 at ARCUB. trebuie sæ fie în primul rînd un loc care sæ încurajeze astfel de dezbateri. dintr-odatæ cîfliva coregrafi români deveniseræ cunoscufli pe scena internaflionalæ øi a apærut „fenomenul dansului românesc“.C. M. Iar dupæ un an.: Was MAD the first space for contemporary dance in Romania? M. Øi chiar în momentul în care în România nu mai exista nimic. Ion Dumitrescu: Exactly when MAD stopped its activities. fondat în 1997 la ARCUB.

dosar: arte performative. Brynjar Bandlien. direction: Manuel Pelmuø. Mihai Mihalcea. concept. poziflionæri critice Manuel Pelmuø Punct fix. performers: Maria Baroncea. in the image: Mihai Mihalcea. photo: Alexandra Croitoru 137 .

M. Despre dansul românesc se poate discuta doar la nivel de indivizi. this is what we would have wanted instead of “giving some show at the Odeon once in a while”. iar între timp au apærut øi contratendinfle. conta øi ce fæcea fiecare. care punea cele mai to be in the center of the universe. Obviously. Faptul cæ activitatea noastræ nu avea o continuitate nu ducea demersurile noastre. Au existat festivaluri în care s-a mers pe ideea de reprezentare naflionalæ.P.P:.: Cred cæ lucrurile nu sînt sau nu mai sînt atît de uøor de catalogat. a continuous presence. Majoritatea dintre noi eram stabilifli aici. politic? I. M.C. Paris. dar probabil cæ nu întotdeauna depindea de noi. namely if the context we came from was a criterion. In fact. a place to develop things for the better and not just by hazard.D.C. political dance? I. of the theatre-dance or of the modernist kind of dance. M.: This can be a good thing if the artist is capable of making an issue out of this versatility. in Vienna. de accidente. nu poate sæ aparæ nici aceastæ coerenflæ. M. made us believe that we were stuck. the “Romanian phenomenon” has been identified as such in 2001 in Sofia at such a festival where the Romanian presence was significant. M. iar creafliile lor aderæ mai degrabæ la o direcflie mai radicalæ care s-a impus în anii ’90. And this awareness came along almost instinctively. aveam proiecte împreunæ øi aveam øansa unui dialog cu diverse network-uri internaflionale –. M. nicæieri. with what kind of networks do you identify? An activist. sæ aparæ apoi o criticæ. written about in a review. cu ce tip de network-uri væ identificafli? Cu un dans activist. The fact that we had no continuity in our activity led nowhere actually.: That is a question of our own too. sæ fie criticæ faflæ de valorile la care a aderat cîndva. We took the risk to see our movement defined only through exceptions.: I think that things have become more difficult to label.C. a place to be identified with ideas. C. carefully documented and made invitations based on individual merit criteria.: ficiat de o experienflæ specificæ. There were festivals built on the idea of national representation where each eastern country had a participant artist. øi nu doar la întîmplare. Nu cred cæ trebuie sæ fie toatæ lumea în buricul tîrgului. de fapt. it did matter what each one was doing. dincolo de eticheta de estic sau de „fenomen românesc“? M. there was a huge gap. „fenomenul românesc“ a fost identificat ca atare în 2001.P Asta a fost o întrebare øi printre noi. This trend has almost become mainstream and meanwhile counter-tendencies have been created. and the younger generations. to be transparent from A to Z in what we did.: Cît de mult dialogafli între voi din punct de vedere artistic? Pînæ unde se întind punctele comune øi de unde încep discursurile individuale? Øi cît de mult avefli øansa sæ væ exprimafli aceste poziflii individuale în stræinætate. We took our distances with the French dance of the ’80s. Cred cæ e bine ca lumea sæ fie dispusæ sæ-øi redefineascæ pozifliile. ne fæcea sæ credem cæ ne împotmolim. there is no critical mass yet for generalizing the analysis. C. Atitudinea curatorilor occidentali era diferitæ. however. We can discuss Romanian dance only at the level of individuals. într-un mod mai organic. În anii ’90 a apærut o miøcare criticæ promovînd o formæ de dans mai apropiatæ de performance øi de conceptual art. se documentau mai atent øi invitau mai degrabæ pe criterii de merit individual. nu sæ „mai dæm øi noi cîte un spectacol la Odeon“.P.P. Ne doream o susflinere din partea unei critici. Berlin.: How far you go with the dialog among you from an artistic viewpoint? How far do common points go and where do individual discourses begin? And at what extent have you the opportunity to express these individual positions abroad. on the other hand. the majority of dancers redefine their positions but that moment of clarification was important in my opinion. nu exista nici un dialog. iar faptul cæ ne lipsea un loc în care sæ activæm în acest context. Asta a început sæ se vadæ atunci cînd între noi. M. noi voiam sæ facem ceva pentru cei de aici.D.P. Nu ar fi avut consistenflæ.: øi contextul din care proveneam.C.: Cred totuøi cæ sînt prea puflini artiøti în România pentru a putea vorbi de fenomene. sæ fim „însoflifli“ în proiectele noastre. that there are few artists in Romania to be able to speak of phenomenon. on the one hand – that is those of us who met more often and discussed these issues. era o mare præpastie. o prezenflæ continuæ. pe de altæ parte.M. pe de o parte – adicæ între cei care ne întîlneam mai mult øi discutam aceste probleme. E vorba în primul rînd de dansul perceput ca un instrument critic. Asta ne-am fi dorit de fapt. as a more organic way that would lead then to other things. I think that the year we obviously got rid of the label “easterner” was 2001. in a word of the dance having in the center 138 . etc. ne-am simflit mai apropiafli de aceastæ formæ. sæ facem ceva care sæ fie væzut øi apoi discutat. Acum e foarte dificil sæ înscrii un gest într-un curent sau într-o miøcare anume. We wanted support from the critics. oricît de norocoase ar fi fost aceste „accidente“.M.: Most of us were settled here and the fact that we had no place to work in this context.necesitate. to be critical with the values they once shared. Firstly.: I think. care sæ ducæ apoi la alte lucruri. to do something that would be seen and then discussed. Dar.: It is true. sæ se vadæ de la A la Z de ce facem ceea ce facem. to be “accompanied” in our projects. la Sofia. în care fiecare flaræ esticæ avea cîte un artist participant.: Dacæ aceastæ nuanflare s-a produs øi v-afli eliberat de eticheta regionalæ. nici un flux de idei. C. Paris.P Lucrul æsta cred cæ e benefic. un loc pe care sæ-l identifici cu niøte idei. had projects together and had the opportunity of dialog with various international networks –. We wanted to do something for the people here. Riscam ca miøcarea noastræ sæ fie definitæ numai la nivel de excepflii. Am refuzat sæ cædem în capcane de genul acesta. Now. The western curators’ attitude was different. Cred cæ anul în care ne-am rupt în mod evident de eticheta de estic a fost 2001. Evident cæ dacæ nu existæ un loc în care sæ poatæ fi urmærite aceste evoluflii. but I think that there is a limited group of choreographers who has benefited from a specific experience and their creations tend more toward a radical direction that has been powerful in the ’90s. la un astfel de festival în care prezenfla româneascæ era semnificativæ. beyond the label “easterner” or “Romanian phenomenon”? M. In the ’90s a critical movement appeared promoting a form of dance closer to performance and conceptual art. I think it is good that people be able to redefine their positions. no coherence can appear. nu existæ încæ o masa criticæ la care sæ se poatæ generaliza analize. M. if there is no place where this evolution can be witnessed. For example. dar cred cæ existæ un grup restrîns de coregrafi care a bene. C. Aceastæ tendinflæ a ajuns deja aproape mainstream. anume dacæ putea fi un criteriu . De exemplu. Iar aceastæ asumare s-a produs aproape instinctiv. But. øi generafliile mai tinere.: tizeze aceastæ versatilitate. no matter how fortunate these “accidents” were. but there were also curators who did research trips. This began to show when between us. it is about dance perceived as criticism instrument.P E adeværat. we felt drawn to this form. deøi au existat asemenea sertare identitare. dacæ artistul e capabil sæ-øi problema. la Viena. un loc în care sæ pofli sæ dezvolfli lucrurile mai bine. although there were such identity categories. which posed the most numerous questions. no flux of ideas. accidents. there was no dialog. It is very difficult now to inscribe a gesture in a certain current or movement. dar au existat øi curatori care fæceau vizite de research.: If this difference has been made and there is no more regional label. We refused to fall in such traps but probably it wasn’t up to us every time. They wouldn’t have had any consistency.. Berlin etc.

direction: Manuel Pelmuø.dosar: arte performative. in the image: Maria Baroncea. photo: Alexandra Croitoru 139 . Mihai Mihalcea. concept. performers: Maria Baroncea. Brynjar Bandlien. poziflionæri critice Manuel Pelmuø Punct fix.

a fost un proces.: How can we identify all these evolutions for each generation? Can we speak already of several generations or different tendencies? M.: I think that barely the first generation emerges and the phenomenon it produced is validated only now.: Cum se pot identifica toate aceste evoluflii la nivel de generaflii? Se poate vorbi deja de mai multe generaflii sau de tendinfle diferite? M. dar acel moment de clarificare cred cæ a fost important.: Yes.: Øi cæ e o tendinflæ. a fost înlocuit cu o viziune în care mediul redevenea mai degrabæ un instrument decît o finalitate.C. øi nu „coregrafie“.P. M.multe întrebæri. Deøi dansul cred cæ a ieøit mai mult din flaræ decît majoritatea celorlalte domenii. the same happened in dance.M. And we were the reflections of a movement. Obviously. works raising no issues. has been replaced with a vision wherein the medium came back to being rather an instrument than an end. a fost zona care ne-a atras cel mai mult. de niøte problematizæri ale lucrærilor.C. cred cæ se vede deja cæ nu a fost numai o scînteie. C. This is a distorted effect of what we used to do.: Da. It is true that there are many impediments. it was rather a repositioning toward a discourse than toward a style. Liiceanu sau Patapievici nu prea te vezi. All they understood of what happened with us is that it’s not called “choreography” any longer and that it “doesn’t move anymore”.: But these observations are only ours and of a restricted group of people in Romania. which I called “ornamentalist”.P Cred cæ abia se contureazæ prima generaflie. C. I. C. I think that at some point all of us had questions that needed an answer and this kind of dance seemed the most appropriate instrument. but I think that our problem consists mainly in the fact that the cultural paradigm is still a modernist one here. Acum cei mai mulfli îøi redefinesc pozifliile. Cred cæ la un moment dat tofli aveam niøte întrebæri la care trebuia sæ ræspundem. as compared to that kind of dance.: Dar aceste observaflii le facem doar noi øi un grup restrîns de oameni din România. impresia generalæ este cea a unor crize artistice identitare. It makes a bad impression to deal with immediate topics. M.D. Cred cæ acum. organic way. The artistic ideal in Romania is still Mihai Mæniufliu with shows of theatre-dance at the level of the ’70s.: I agree but cannot stop thinking that periphery is. Oricum. In Romanian culture the model of the well-behaved artist who creates nice things and who. de exemplu. în care cursivitatea miøcærii nu dispare. C. cînd trecem printr-un moment de maturizare. production is expensive.P. But I would like to emphasize that this tendency hasn’t been a mere copy at a formal level of an outside phenomenon. etc.: I am thinking about what happened in the visual arts where a certain kind of focus on the expression media. no one in this debate mentions dance. for instance. where the medium is the message.M. the mirror image of what is going on in the center. øi nu un lucru ˆ brusc. I think that now. M.M.: Yes. such as some works whose author signs “concept and artistic direction” instead of “choreography”.M. Anyway. pînæ la urmæ. is still preferred. a place is needed where these things can happen in a more consequent. focused always on itself. Acesta e un efect distorsionat a ceea ce fæceam noi.: tendinflæ nu a fost doar o copie la nivel formal a unui fenomen din afaræ. What happened with Jérome Bel. death and the human condition. even if on stage it is obviously some choreography. Culture is perceived here as coming from only one area.M. I.: It is true and for many it is indeed an unassuming take over of what they see. nimeni în aceastæ dezbatere nu menflioneazæ dansul. Ne-am distanflat de dansul francez al anilor ’80.P. unde dacæ nu eøti Pleøu. Ceea ce s-a întîmplat cu Jérome Bel. the movement is self-reflexive. I think that it is clear now that it was more than just a spark. formalist obsessions in all fields.P Da. one cannot make money out of selling. dar nu pot totuøi sæ nu mæ gîndesc cæ periferia e. of people who constantly try to withdraw. Cred cæ noi avem øi o conøtiinflæ politicæ. It has been based on many discussions among us. Acolo. Tot ce au înfleles din ceea ce s-a întîmplat cu noi e cæ nu se mai numeøte „coregrafie“ øi cæ „nu se mai miøcæ“. debate is needed. in the Romanian culture nobody is asking: “What’s going 140 . e concentratæ mereu asupra ei înseøi.: E adeværat. Øi noi am fost totuøi reflexul unei miøcæri. it has been the area that attracted us most. We didn’t abide blindly by a movement. iar aceastæ formæ de dans ni s-a pærut instrumentul cel mai potrivit. Although I believe that dance has crossed the borders more than any other field. after all. For example. I.: aceasta l-a produs abia acum se valideazæ. posing issues about the works. After all. unde un anumit tip de concentrare pe mediul de expresie. pe care eu l-am numit unul „ornamentalist“. with social and political issues. de teatrul-dans sau de un dans de tip modernist.C. M. movement is redefined and its importance recalibrated in relation to the conveyed message. cam asta s-a întîmplat øi în dans. dar ea nu mai e centrul de interes. M. trebuie sæ privim retrospectiv øi sæ vedem exact cum s-a petrecut aceastæ dezvoltare. în care the medium is the message. of people who take over purely formal information and only at a superficial level. This means that dance is not even perceived as an important phenomenon in the context of Romanian culture where if you’re not Pleøu. reflexul a ceea ce se întîmplæ la centru. I. De exemplu.D. Nu am aderat orb la o miøcare.C. Asta înseamnæ cæ nici nu e perceput ca un fenomen important în contextul culturii româneøti. in such conditions. performances with focus on aesthetics.: Visual culture is still rudimentary in Romania in my opinion. Cultura e perceputæ la noi ca venind doar dintr-o anumitæ zonæ. iar pentru mulfli este vorba într-adevær de o preluare nereflexivæ a ceea ce væd. M. acum se vorbeøte în Observator cultural despre strategiile de exportare a culturii române. a unor oameni care preiau niøte informaflii strict formale øi doar la un nivel superficial.: Sînt de acord.: And that it’s a trend. should he have a theme to follow. E evident cæ în aceste condiflii e nevoie de o dezbatere. I think we also have a political conscience wherein the flow of the movement doesn’t disappear but it ceases to be the center of interest. Ea s-a bazat pe multe discuflii între noi.D. There.D. M. miøcarea e autoreflexivæ. when we undergo a mature evolution stage. In the works of many younger dancers the general impression is that of identity artistic crises. Dar aø vrea sæ subliniez cæ aceastæ . În lucrærile multora dintre dansatorii mai tineri. faflæ de acel tip de dans. într-un cuvînt de un dans în care în centrul discursului e miøcarea. M. a unor oameni care încearcæ permanent sæ se replieze. in Observator cultural people speak about the strategies of exporting Romanian culture. a fost vorba mai degrabæ de repoziflionarea faflæ de un discurs decît de un stil.: Mæ gîndesc la ce s-a întîmplat în artele vizuale. M. it has to be about life. miøcarea e redefinitæ øi importanfla ei e recalibratæ faflæ de mesajul transmis. chiar dacæ pe scenæ era vorba în mod evident de coregrafie. Liiceanu or Patapievici you don’t exist. cum ar fi cîteva lucræri al cæror autor semneazæ „concept øi direcflie artisticæ“. este nevoie de un loc în care aceste lucruri sæ se întîmple într-un mod mai consecvent. has been ˆ a slow process and not a sudden thing. mai organic.M. iar fenomenul pe care . of its discourse movement. we need to look in retrospect and see exactly how this development occurred.

din ce zonæ crede?i cæ ar putea sæ aparæ teoreticienii øi criticii de dans? M.P. producflia costæ etc. de dezbateri. nefixatæ. direction: Mihai Mihalcea. I.: In such circumstances. nepunctatæ. oricum. in ten years we’ll notice that this phenomenon is gone. it is as if it hadn’t been. Otherwise. despre viaflæ. Idealul artistic de la noi e încæ Mihai Mæniufliu. vom observa cæ acest fenomen a dispærut. acesta e preferabil sæ fie unul general. aproape nimeni nu-øi pune întrebarea: „Ce se întîmplæ acum cu România? Ce urmeazæ? Ce e de fæcut?“. concept. de unde. în cultura românæ. I think that for a critic in Romania is harder to situate what he sees in a larger European context. Chiar dacæ am consumat anumite spectacole. øi aceasta ræmîne nediscutatæ. de iresponsabilæ ca øi generaflia „modernistæ“ pe care o condamnæ. poziflionæri critice M. oamenii care vor dori sæ scrie sæ aibæ de unde sæ se alimenteze. in the end. spectacole estetizante. aøa cum zicea Dan Perjovschi. moarte øi condiflia umanæ. În cultura românæ e preferat încæ modelul artistului cuminte care creeazæ lucruri frumoase øi care. de væzut.: Categoric. I think that at NCD we should remake those performances that had a certain importance for us. I. Even if we consumed certain shows. de fapt. chiar pe aceste subiecte. Face o impresie foarte proastæ sæ te ocupi de subiecte imediate. C. Dar aceastæ situaflie cred cæ nu e foarte sænætoasæ. where from do you think the dance theorists and critics will appear? M. and it remained a mere self-referential field. Ceea ce e trist e øi cæ o bunæ parte a generafliei tinere. C.: Definitely. un-analyzed. E adeværat cæ . and the choreographers should take care of bringing to discussion some points in the evolution of dance. irresponsible as the “modernist” generation it condemns. este la fel de superficialæ øi. And there is more: if you make a play. oameni cu care dialogæm constant. Centre Nationale de la Danse. Sper cæ CND-ul va încuraja øi aceastæ dezvoltare a criticii de dans. obsesii formaliste în toate domeniile. Altfel. C. ea e. people with whom we are in constant dialog. There should be a program of discussion and debate for people who want to write to feed on.: la discufliile noastre. cred cæ la CND ar trebui sæ refacem acele piese care au avut o anumitæ importan?æ pentru noi.D.: În aceste condi?ii. de subiecte sociale øi politice. Ar trebui sæ existe un program de discuflii. photo: Agathe Poupeney . somehow along with us.dosar: arte performative. nu pofli sæ-fli scofli banii din vînzæri. Translated by Izabella Badiu Mihai Mihalcea Stars High in Amnesia’s Sky. and it remains undiscussed.P Cîfliva au apærut.: sînt multe impedimente. who formally adheres to the contemporary art. July 2003. Paris.: Some have appeared already. But this situation might not be very healthy because there is not enough distance between artists and theorists. as Dan Perjovschi used to say. dacæ are un subiect de urmærit. is just as superficial and.C. in the image: Mircea Ghinea. iar coregrafii ar trebui sæ se ocupe øi de readucerea în discuflie a unor puncte din evolu?iile pe care le suferæ dansul.: One of your concerns should be documenting and archiving the shows.P Cultura vizualæ cred cæ e destul de rudimentaræ la noi.: Una din preocupærile voastre ar trebui sæ fie documentarea øi arhivarea spectacolelor.C. in fact. lucræri care nu pun niciun fel de probleme. peste zece ani. øi cæ el a ræmas doar un teren autoreferen?ial. pentru cæ nu existæ distanfla necesaræ între artiøti øi teoreticieni. Ræmîne. Eduard Gabia. Øi mai e o problemæ: dacæ faci o piesæ.C. cu spectacole de teatru-dans de la nivelul anilor ’70. on now with Romania? What’s next? What’s to be done?” The sad thing is that a large part of the young generation. even on such topics. ca øi cum n-ar fi fost. people who have participated in our discussions. Anyway. Pînæ la urmæ. pînæ la urmæ. cumva împreunæ cu noi. Cred cæ pentru un critic de aici e greu în primul rînd sæ plaseze ceea ce vede într-un context european mai larg. Dar cred cæ problema constæ în primul rînd în faptul cæ paradigma culturalæ de la noi e încæ una modernistæ. I hope that NCD will also encourage the development of dance criticism. we’ll see.C. C.D. oameni care au participat . care aderæ formal la arta contemporanæ.

Martina ˇˇ Weinhart and Slavoj Zizek posed the question as to the present realities and the utopian potential in the post-communist societies of eastern Europe. la ZKM [Zentrum für Kunst und Medientechnologie de la Karlsruhe] s-a desfæøurat un atelier cu participarea bursierilor. 1965) works as researcher in philosophy. Without insisting on auto-referential thematising of our multiple affinities with this project – this is something that. was organized. representatives of cultural studies or media theorists. a large conference composed of many lectures by international participants. essay writers. Die Neue Menschlichkeit. 2004. pe lîngæ unele informaflii elementare despre proiectul însuøi. Bio-political Utopias in the Beginning of the 20th Century Russia] (editors: Boris Groys and Michael Hagemeister). Olga Chernysheva and Nedko Solakov. Predæ la Masterul de arte vizuale al Universitæ?ii de Artæ øi Design din Cluj. Ekaterina Degot. that is to say the theoretical discussions and the history and art research (including the first german translation of important documents for the tradition of vanguard and utopian thinking in the East). mai saturatæ pe toatæ aria implicafliilor sale – de la cele principiale pînæ la cele mai fine nuanfle oferinduse cititorului beneficiar al experienflei (ex-)comuniste –. Utopii biopolitice în Rusia la începutul secolului XX] (coordonat de Boris Groys øi Michael Hagemeister). Victor Burgin’s motto on the front page) and the kind of intellectual-critical project that we have the opportunity to present to the Romanian public today. Positions of the Russian Vanguard] (edi- ADRIAN T. SÎRBU (n. discufliile teoretice øi cercetærile istorico-artistice (inclusiv traducerea pentru prima oaræ în germanæ a unor documente importante pentru tradiflia avangardei øi a gîndirii utopice în Est) vor constitui conflinutul a trei volume. Positionen der russischen Avantgarde [În punctul zero. 1. Am Nullpunkt. easy reminder. Sîrbu 1. În iunie 2004 a avut loc la Berlin un mare colocviu cu numeroase participæri internaflionale.” Cf. 2. secondat de dr. La sfîrøitul lui octombrie. is up to the readers to discover by themselves –. translator and member of the editorial staff for Idea. 1965) este cercetætor în filosofie. însoflit de o expoziflie care a prezentat o selecflie din lucrærile unor artiøti precum Dmitri Gutov. postcommunist. eseiøti. filosofi. we thought useful to offer. in Frankfurt Ekaterina Degot. Biopolitische Utopien in Russland zu Beginn des 20. reprezentanfli ai studiilor culturale sau teoreticieni media. Olga Cernîøeva øi Nedko Solakov. etc. Zurück aus der Zukunft. le revine cititorilor sæ descopere singuri –. Færæ a insista pe o tematizare autoreferenflialæ a rafliunilor afinitæflilor noastre multiple cu acest proiect – e ceva ce. dar e un simplu rapel comod. will be represented by the contents of three volumes. The published form of the project. http://www. SÎRBU (b. ni s-a pærut totuøi utilæ.de/home/ index.Aceastæ rubricæ a fost realizatæ cu sprijinul: This column was realized with the support of: „Condiflia postcomunistæ“ Læmurire Adrian T. Pentru redacflia Idea e greu de închipuit o întîlnire mai fericitæ. Boris Groys. “THE POST-COMMUNIST CONDITION” Explanation Adrian T. croite dupæ cum urmeazæ: 1. The project is a collective initiative1 coordinated by Boris Groys (director of the project having dr. pe de o parte. 2. utopists.) from Eastern and Western Europe. 142 . bunæoaræ. Poziflii ale avangardei ruse] (coordonat de B. Martina Weinhart øi ˇˇ Slavoj Zizek au ridicat întrebarea despre realitæflile prezente øi potenflialul utopic în societæflile postcomuniste din Europa de Est. Our dossier including the texts under the title “The Post-communist Condition” is a Romanian editorial projection (a “blueprint” or a simplified “isotopia” at a small scale of course) of the international debate under the same title gathering significant authors (intellectuals and artists.php?kat=projekt&subkat= beschreibung&lang=de. Peter Weibel. more full of implications – from the main ones to the finest nuances offered to the reader who has experienced (ex-) communism – than that between the programmatic commitments of the magazine (take for instance. beside some elementary information on the project as such. istorici øi teoreticieni ai artei. Montajul redacflional prin care prezentæm aceste texte grupate sub genericul „Condiflia postcomunistæ“ este. arhitecfli. gînditori politici. Germany and in collaboration with ZKM – Center for Art and Media in Karlsruhe. Anne von der Heiden – coordonator øtiinflific) sub auspiciile Fundafliei Culturale Federale din Germania øi în colaborare cu Centrul pentru Artæ øi Media (ZKM) de la Karlsruhe. “In a panel discussion on October 13. utopiøti etc. øi o læmurire a raportului editorial întreflinut de ceea ce am ales sæ publicæm noi din el øi prezentarea sa originalæ. Anne von der Heiden as scientific coordinator) under the auspices of the Federal Cultural Foundation. architects. traducætor øi redactor la Idea. care a oferit un prim inventar al stærii discufliei øi a servit la pregætirea unor dezbateri suplimentare. „Într-o dezbatere publicæ. In June. Peter Weibel. Proiectul este o inifliativæ colectivæ1 giratæ de Boris Groys (directorul proiectului. in the end. Positionen der russischen Avantgarde [Point Zero. decît aceea dintre angajamentele programatice ale revistei (cf. pe 13 octombrie 2003 la Frankfurt.php?kat=projekt& subkat=beschreibung&lang=de. Die Neue Menschlichkeit. At the end of October a workshop involving grant recipients was held in the ZKM [Zentrum für Kunst und Medientechnologie Karlsruhe] that offered a stock-taking of the discussion and served to prepare additional debates. He teaches at the Visual Arts Master of The University of Art and Design. Osteuropäische KulADRIAN T. Boris Groys. Cluj. philosophers.postcommunist. Biopolitische Utopien in Russland zu Beginn des 20. political thinkers. curators. http://www. mottoul din Victor Burgin de pe pagina ei de gardæ) øi genul de proiect intelectual-critic pe care avem øansa de a-l înfæfliøa publicului de la noi. de/home/index. historians and art theorists. as follows: 1. Sîrbu For the Idea editorial staff it was difficult to imagine an encounter more happy. an explanation of the editorial relation between what we chose to present of it and its original presentation. Jahrhunderts [Noua omenire. Am Nullpunkt.“ Cf. o proiecflie editorialæ în româneøte (o „epuræ“ sau o „izotopie“ simplificatæ øi la o scaræ redusæ. Groys øi Aage HansenLöve). fireøte) a dezbaterii internaflionale cu acelaøi titlu øi reunind autori semnificativi (intelectuali øi artiøti. la urma urmei. øi 3.) din Est øi din Vest. curatori. accompanied by an exhibition that showcased the works of the artists Dmitrij Gutov. 2003.. În expresia publicisticæ a originalului. în viaflæ sau dispærufli. Jahrhunderts [The New Mankind.

among intellectuals as well as among artists. about which for decades they only had a vague and perhaps utopian conception?” Besides. piafla a însemnat utopia“ (subl. A. A. odatæ cu præbuøirea regimurilor comuniste din Est acum cincisprezece ani. Zurück aus der Zukunft. 3. atunci concomitentæ cu însæøi gestaflia sa – în spafliul românesc (øi poate pentru a fi pus astfel umærul la prelungirea sau. East-European Cultures in the Post-communist era] (editors: B. In contrast.). nota 1) gæzduind toatæ informaflia despre structura proiectului. when the eastern communist regimes fell fifteen years ago. Dar devansul calendaristic al publicærii prezentei puneri în paginæ a ideilor generatoare øi a unora din intervenfliile care articuleazæ „Condiflia postcomunistæ“ (deopotrivæ inifliativa intelectualæ øi proiectul realizat).] cultural studies as well as post-colonial studies have largely ignored the situation of the post-communist east-European countries as an object of study”. timp de decenii. Groys. von der Heiden and Peter Weibel). Ca un paliativ la eventualul inconvenient. în fond. 1) containing all the necessary information about the project’s structure. Frankfurt/Main. pentru cititor. I quote after the “Project description” which is to be found on the same website (see n. „Aceastæ realitate [ea e deopotrivæ cea empiricæ øi aceea a erorii metodologice – n. is the following: “In the west the relation between culture and the marketplace had stood for decades in the center of critical self-examination.2 The premise (and evaluation) of its articulation. in the end. n. face din demersul nostru øi o avanpremieræ editorialæ relativ autonomæ în raport cu produsul finit original. initially a chiasm. se aflæ deja „pusæ în joc [øi] întrebarea despre felul în care a reacflionat cultura flærilor est-europene la realitatea [restauratæ a] pieflei øi a statului-nafliune. cu începere din toamna acestui an øi pe parcursul anului 2006. relaflia dintre culturæ øi piaflæ a stat timp de decenii în centrul autoreflecfliei critice. m. To remedy such inconvenience we transcribe some of its description. and their theoretical and artistic designs had chiefly aimed at curbing the influence of the marketplace and the establishing of the primacy of politics.]. [. “the question is [also] posed how the culture of the east-European countries have reacted to the new situation in which they find themselves – this means. Cele trei volume urmeazæ sæ aparæ. at Suhrkamp publishing house. Groys and Aage Hansen-Löve). it is clear that. iar aici. and here especially “the analysis of the situation is designed to contribute to the lancing of the one-sided western perspective of eastern Europe”. inconvenientul unui deficit de definire preliminaræ a temei øi a obiectivelor proiectului. mai degrabæ.] ridicæ în fafla studiilor culturale sarcina de a formula un nou discurs teoretic care sæ fie fidel situafliei postcomuniste“ – „mai ales cît priveøte noua definire a identitæflii culturale naflionale“. atît în ce-i priveøte pe intelectuali. pentru cæ „în Europa de Est postcomunistæ procesul modernizærii nu se desfæøoaræ într-o logicæ simplæ a continuitæflii [aøa cum e cazul în flærile postcoloniale – n. în mod cu totul special. 143 . ele au avut doar o reprezentare vagæ øi de multe ori utopicæ“. Osteuropäische Kulturen im Zeitalter des Postkommunismus [Back from the Future. because “in post-communist eastern Europe the process of modernization does not run in a simple continuum [as it is the case in the postcolonial countries – m. [..] studiile culturale øi cele postcoloniale au ignorat în mare mæsuræ situaflia flærilor est-europene postcomuniste“. ræspunsul propus la sarcinile decurgînd din aceste premise øi. Pe de altæ parte. All in all. Dacæ validitatea acestei descrieri e acceptatæ.. e limpede cæ.] presents cultural studies with the task of formulating a new theoretical discourse which is faithful to the post-communist situation”. Culturi est-europene în epoca postcomunismului] (coordonatori: B. transcriu din argumentul acestuia. von der Heiden øi Peter Weibel). iar proiectele lor teoretice øi artistice au vizat în principal flinerea în frîu a influenflei pieflei øi stabilirea unui primat al politicului. to the challenges of our recent history is none else than the start of “a dialogue 2. n. the schedule of the events and the complete list of the contributors. The three books are due to be published starting this autumn and in 2006. în Estul comunist piafla fusese eliminatæ cu multæ vreme în urmæ. cît øi pe artiøti. împrejurarea poate prezenta. Groys. iniflial în chiasm. Astfel..+ (condiflia postcomunistæ) turen im Zeitalter des Postkommunismus [Înapoi din viitor. But as we publish so early the present dossier on the generating ideas and some of the interventions articulating “The Post-communist Condition” (both the intellectual initiative and the actual project) in a particular syntax. in the communist east the marketplace had long since been eliminated and the primacy of politics was pervasive. If the validity of this description is accepted. For the east the marketplace thus represented utopia” (my underline). Satisfactory for us. este urmætoarea: „În Vest.2 Premisa (øi evaluarea) de la care pleacæ articularea sa. “particularly in respect of the new definition of national cultural identity”. Una peste alta. the proposed answer to the tasks that unfold from these premises and.]. m. how do they react to the [restored] reality of the marketplace and the nation-state. Frankfurt/Main. m. la Editura Suhrkamp. the opportunity might be inconvenient for the reader because there is a certain lack in the preliminary definition of the theme and objectives of the project. our approach is also a relatively autonomous editorial premiere as compared to the original finite product. Prilej de satisfacflie fiindcæ putem contribui la diseminarea sa – dacæ nu anticipatæ. În schimb. 2. la provocærile lansate de istoria noastræ recentæ nu este altul decît însæøi provocarea dezbaterii tors: B. iar primatul politicii era atotcuprinzætor. realitæfli despre care. calendarul evenimentelor øi lista completæ a participanflilor.. pentru Est. dimpreunæ cu sintaxa proprie grupajului operat de noi. „analiza acestei situaflii e menitæ sæ contribuie la a face o breøæ în perspectiva unilateralæ occidentalæ asupra Europei de Est“. la aprinderea localæ a dezbaterii). because we can make a contribution to the dissemination – if not anticipated at least parallel to its gestation – of the project in the Romanian area (and maybe to the extension or the local initiation of the debate). Citez dupæ textul argumentului („Project description“) care se gæseøte pe pagina de internet (cf. “This fact [both the empirical one and the one of the methodological error – m.

de aici. de vreme ce Ræzboiul Rece s-a încheiat.. respectiv de ce anume alegem sæ ne despærflim øi la ce renunflæm. in their own way. n. The talk we had with B. is in the same time a come back of – even if not to – something that has been before. See below. „în privinfla consecinflelor acestei reorganizæri [. comunismului?. our choice makes available for the Romanian reader a sample of the actual content of the project’s third volume. simultan cu ridicarea insistentæ a întrebærii „despre realitæflile prezente øi potenflialul utopic [în cele din urmæ realizat sau. Groys. în felul lor. being a “return” from what used to play the part of the future. mai ales în interpretarea pe care le-o dæ proeminentul teoretician ruso-german. respectiv „Arta øi Ræz- about the transformation of east-European communist models into a western. odatæ ce realizæm cæ ne aflæm antrenafli într-o ciudatæ miøcare a istoriei. Cf. suppressed? – m. in the essay entitled “The Postcommunist Situation”. of course. înregistratæ în martie 2004 la Cluj øi transcrisæ în continuare.] deopotrivæ pentru cultura øi arta din flærile est-europene øi pentru cultura øi gîndirea politicæ [progresistæ] din Europa Vesticæ“ (subl. care. garanfliile de viitor veritabil ale acestui ambiguu „dupæ“ în care stæ caracterizarea prezentului postcomunist. în eseul intitulat „Situaflia postcomunistæ“. As far as our dossier composition is concerned.. Badiou or Iampolski4 –. The question about the “utopian potential” comes. Here. And then what is the precise meaning of the (re)investment of all our hopes in what “succeeds”. it becomes past. how definitely. just as the decision about what is over in history. “about the consequences of this reorganization both for the culture and art in the east-European countries and also for the culture and political [progressive] thinking in western Europe” (my underline). Also. of course. And.] în societæflile postcomuniste“ (indiferent dacæ din Est sau din Vest. inevitabil. critice „despre transformarea modelelor est-europene comuniste într-unul occidental. dimpotrivæ. the answer to these questionsis precisely the global questioning.3. and the market has triumphed everywhere). If in the genuine presentation of the debate the “Post-communist Situation” by B. aøa cum ne previne Groys3 – øi. from the very need to discern more clearly the historical meaning/field of the act to get rid of “communism” – hence the “future” orientation or promises. for obvious reasons (or taking into account the contingencies that inevitably preside at any selection). liberal-capitalistic model” simultaneous with the insistent question “about the present realities and the utopian potential [in the end put into practice or. suprimat? – n. Groys. the guarantees for a true future pertaining to the ambiguous “after” which characterizes the post-communist present. empirically. one would have already understood that. Întrebarea despre „potenflialul utopic“ decurge. aøa cum este de-acum øi lumea în care træim. respectively “The Cold Art and War” by P. Cît priveøte acum alcætuirea propriu-zisæ a dosarului nostru. acelea ale inifliatorilor proiectului. the reflection on the “former” communist reality is also engaged when. have the role of prefaces or general introduction texts.] in the post-communist societies” (regardless whether from East or West since the Cold War has ended. la urma urmei. tocmai din nevoia de a discerne mai limpede sensul/terenul istoric al dezbærærii de „comunism“ – øi. as we are being told. din motive de ordinul evidenflei (sau flinînd de contingenflele care prezideazæ øi ele. See also below. øi reflecflia asupra „fostei“ realitæfli a comunismului. ræspunsul la aceste întrebæri constæ în chestionarea globalæ. se va fi înfleles deja cæ. In other words. m. în felul acesta. Cu alte cuvinte. extrem de paradoxal. De asemenea. respectively what are we choosing to part from and what are we renouncing to.). Øi atunci care e sensul precis al (re)investirii speranflelor noastre. global as the world we live in today. – Discuflia noastræ cu B. Groys. a tuturor acestora. øi Badiou ori Iampolski4 –. Groys in March 2004 in Cluj and hereby transcribed had started from the published project description and focuses on crucial issues for the definition of the “post-communist situation”.. ni se spune mereu. For this question is also inevitable as Groys tells us3 – and. cît de definitiv. 4. Cæci øi aceastæ întrebare e inevitabilæ. on the contrary. Iar astfel e deja angajatæ. fiind o „întoarcere“ din ceea ce a jucat atîta vreme rolul de viitor – de rezervæ de viitor øi/sau de viitor de rezervæ –. once we realize that we are within a strange movement of history. this way. we had to put a limit in the choice of the texts selecting an essential illustration of the main lines and of the overall stakes of the project. am fost nevoifli sæ ne limitæm în alegerea textelor înainte de toate la o ilustrare esenflializatæ a liniilor de forflæ øi a mizelor de ansamblu ale proiectului. în ceea ce „succedæ“. we would have liked to publish sev- 144 . communism?. e totodatæ øi o revenire a – dacæ nu chiar la – ceva ce a (mai) fost. de asemenea infra. atunci cînd empiric aceasta devine trecut. in the end. ca øi decizia asupra a ce anume din istorie s-a încheiat. 3. Dacæ în forma originalæ de prezentare a dezbaterii „Situaflia postcomunistæ“ de B. especially in the interpretation of the prominent Russian-German theorist.). infra. quite paradoxically. 4. textul programatic al lui Peter Weibel aøazæ accente importante pentru caracterizarea (øi înflelegerea justæ a) spiritului cælæuzitor al cercetærilor desfæøurate în cadrul proiectului cît priveøte parcursul øi destinul modernitæflii artistice øi intelectuale în Est. Weibel. liberal-capitalist“. la alcætuirea oricærei selecflii). m. øi orientarea ori promisiunile „de viitor“. bineînfleles. iar piafla ar fi triumfat peste tot. through the other three texts.. Cf. which. those belonging to the project authors themselves.). a pornit de la argumentul deja publicat al acestuia øi insistæ pe chestiuni cruciale în definirea „situafliei postcomuniste“. Peter Weibel’s programmatic text puts a stress on the characterization (and correct understanding) of the guiding spirit in the research done for this project about the trajectory and the destiny of artistic and intellectual modernity in the East.

Desigur cæ gratitudinea noastræ expresæ nu-l omite nici pe Boris Groys însuøi. Alexander Roesler (editor). offer in addition a testimony on the profound convergence – either in the philosophical-political order or in the esthetic-theoretical order – between the issues at stake in the discussion about “the post-communist condition”. texts such as those of Alain Badiou. Our special thanks go to Mrs. grupajul realizat de noi pune totodatæ la dispoziflia cititorului român øi un eøantion din conflinutul ca atare al celui de-al treilea volet al proiectului. înainte de toate. prefaflæ sau de introducere generalæ. prin celelalte trei texte ale sale. the thematic duality peculiar to the project approach as a whole: reflection at a philosophical-historical level and global political level/contextualized local artistic or cultural discourse. they are also true monographic studies on the chosen topic. o mærturie despre convergenfla de profunzime – fie cæ e vorba despre întemeierea de ordin filosofico-politic. we tried in exchange to restitute. dincolo de forfla ori flinuta lor intrinsecæ excepflionalæ. tratînd aspecte caracteristice pentru situaflia „la zi“ pe scenele artistice øi în cîmpurile politico-culturale din diferite flæri est-europene. respectiv Mihail Iampolski. in its turn. respectively Mikhail Iampolski. øi nu doar din pricina spafliului tipografic. dualitate dublatæ. local. As it was no question to duplicate materially the proportion and format of the german volume. ne-ar fi plæcut sæ putem publica mai multe contribuflii estice. la rîndul ei. înainte chiar de apariflia volumelor germane). Translated by Izabella Badiu 145 . respectively East). even before the german volumes). oferæ. We cannot end our presentation without warmly thanking Suhrkamp publishing house for their kindness in giving us permission to publish these texts (once again. and not just for reasons of length. în plus. a duality doubled. Dar. unele avînd dimensiuni importante. ele sînt øi veritabile studii monografice pe subiectul ales. respectiv Est). desigur. de încruciøarea (dialogul) perspectivelor (dinspre Vest. care. din acest motiv. dualitatea tematicæ – am putea spune øi bifocalitatea – specificæ abordærii proiectului în ansamblu: reflecflie la nivel filosofico-istoric øi politic global/discurs artistic ori cultural contextualizat. îi mulflumim în mod special doamnei Claudia Brandes (Departamentul de drepturi de autor øi de relaflii cu stræinætatea în ce priveøte drepturile de autor) øi domnului Alexander Roesler (redactor). Nu putem încheia prezentarea demersului nostru færæ a aduce mulflumirile noastre cælduroase Editurii Suhrkamp pentru amabilitatea cu care ne-a acordat dreptul de a publica aceste texte (repetæm. tocmai pentru a ræmîne fideli spiritului deja pomenit al abordærii dominante. Claudia Brandes (copyright and foreign relations for copyright department) and to Mr. beyond their exceptional force or intrinsic stature. E atestæ øi în acest fel legitimitatea incontestabilæ a lansærii ei.+ (condiflia postcomunistæ) boiul Rece“ de P Weibel au funcflia unor texte cu rol de . by the crossing (dialog) of perspectives (from the West. Already joined by the decision of the german editors of the volume. texte cum sînt acelea ale lui Alain Badiou. fie de aceea în ordine estetico-teoreticæ – a problematicilor puse în joc de discuflia privitoare la „condiflia postcomunistæ“. But for this reason. eral eastern contributions precisely in order to remain faithful to the above-mentioned spirit of the dominant approach. and all the more as these texts are applied to specific aspects of the current situation on the various East-European art scenes and political-cultural fields. a acceptat sæ colaboræm la realizarea acestui dosar øi a mijlocit pentru noi cu editura germanæ. Alæturate deja prin decizia coordonatorilor volumului german. materialmente dozajul øi proporfliile din volumul german. This way the incontestable legitimacy of its being launched is also attested. Cum nu putea fi vorba (øi nici n-ar fi fost de dorit) sæ reduplicæm întocmai. be it only as suggestion. am cæutat în schimb sæ restituim. øi cu atît mai mult cu cît acestea au în majoritatea lor un caracter aplicat. fie øi numai ca sugestie. some of them of important dimensions. It goes without saying that our express gratitude goes also to Boris Groys himself who accepted to cooperate with us in the first place in compiling this dossier and mediated the relation with the german publisher. Aici.

So. I had this feeling IDEA ¬ Pentru început. 1991. 1993. Idea Design & Print. this explains the alternating singular and plural first person in our questions. la faptul cæ provenifli øi dumneavoastræ din spafliul estic øi. because the investment in the real socialism. 1995. 2000. Die Erfindung Russlands [Inventarea Rusiei]. there must be some personal reasons related to your biography. absolutely. Al. øi a fost condus în numele redacfliei în mare parte de acesta din urmæ. Zeitgenössische Kunst aus Moskau – Von der Neo-Avantgarde zum Post-Stalinismus. on the occasion of his visit to Romania upon our invitation. 2004. Munich. München. Eseu de economie culturalæ. this investment could not be taken down. Los Angeles (1991). în traducere româneascæ la Ed. Die Kunst der Installation [Arta instalafliei] (cu Ilia Kabakov). 1997. Dream Factory Communism: The Visual Culture of the Stalin Period [Fabrica de vise numitæ comunism. 1992.) * This is the edited version. el a vorbit din nou publicului prezent despre „Condiflia postcomunistæ“. Mæ gîndesc. Din 1994 este profesor de teoria artei.. Die Erfindung Russlands. which led to the idea of such a project. a traducerii acesteia) realizate pentru interviul pe care revista Idea i l-a luat lui Boris Groys pe 24 martie 2004.. 1996. It was only in this way that we would go further with the “restoration” of the text in some places where. pe 25 martie. Los Angeles (1991). München. in Cluj. Traumfabrik Communismus. Pînæ la un punct – øi poate voi vorbi despre aceasta acum sau voi reveni asupra subiectului mai tîrziu –. din motive contingente. I actually agree with this position. this was the case. înainte de toate prin stabilirea gramaticalitæflii potrivite pentru forma lui scrisæ în englezæ. Abia astfel s-a putut trece la „restaurarea“ lui în cele cîteva locuri unde. aøa a fost. Am plecat în Vest în ’81. Topologie der Kunst [Topologia artei]. Acolo. Right-wing. Well. Logik der Sammlung. ed. Munich. so in a time of socialism in the Soviet Union. 2003. of course. pînæ în 1981. 1988. Germania. (N. era ceva indiferent. it has been either indecipherable at listening or not explicit enough for the reader. first by establishing the proper grammatical form in written English. La dreapta. München. Topologie der Kunst. Die Kunst der Installation (together with Ilja Kabakov). Traumfabrik Communismus. pe baza unei grile de întrebæri stabilite în principal de Ciprian Mihali. maybe I will come to this topic later. am dori sæ væ întrebæm ce fel de motivaflii personale stau în spatele formulærii proiectului. everybody knew that very well. iar aceastæ investiflie nu putea fi retrasæ. desigur. iar apoi la Institutul de Lingvisticæ Structuralæ øi Aplicatæ din Moscova. Mai mult decît realizarea traducerii. 1992. Vienna. More than for mere translation. Munich. of course. your intellectual biography. in the Western world for what happened in the Eastern block. imprimatur. 1996. because it is already a late moment in history? √ Yes. Logik der Sammlung. so to say. München. To a certain degree. Ph. sæ flinæ douæ conferinfle øi la Bucureøti. Eine Phänomenologie der Medien [Sub semnul suspiciunii. autor de expoziflii øi eseuri cinematografice. din partea Occidentului era imensæ. toatæ lumea øtia cæ era fægæduinfla unei lumi utopice care submina sistemul capitalist. era cu totul imposibil. Ostfildern. Izabella Badiu’s skills have been indispensable in giving the text its current shape. Bibliografie selectivæ: Gesamtkunstwerk Stalin [Stalin – opera de artæ totalæ]. Das Ende des musealen Zeitalters [Logica colecflionærii. ceea ce a fæcut posibil ca Boris Groys. Munich. München. München. and maybe I can speak about it now. from the Western world was immense. Moskow. fiindcæ deja era totuøi tîrziu în istorie? √ Da. Polgár and Adrian T. yes. 1988. 1995. Unter Verdacht. held two other conferences in Bucharest. The “New Europe” College has become associated to this invitation so that Boris Groys. because people had the feeling that they already knew that. toatæ lumea øtia cæ era vorba de o dictaturæ teribilæ øi de încælcarea drepturilor omului. Chiar øi atunci. Profesor invitat la University of Pennsylvania (1988) øi la University of Southern California. 2003]. care v-au condus la ideea unui asemenea proiect. 2003. Munich. deoarece investirea în socialismul real. IDEA ¬ Just to start. Über das Neue. (N. trebuie sæ existe niøte motive personale flinînd de biografia dumneavoastræ. Moscova. it was absolutely impossible. filosofie øi teorie a mediilor la Hochschule für Gestaltung din Karlsruhe. Cultura vizualæ a epocii staliniste] (ediflie bilingvæ). Doctoratul în filosofie la Universitatea din Münster (1992). actually no interest. în special cea intelectualæ. Aøa încît toatæ lumea øtia totul foarte bine… ¬ Chiar øi la momentul acela. cînd emigreazæ în Germania. ¬ Even at that moment. Sfîrøitul epocii muzeale].D. Even at that moment. in Philosophy at Münster University (1992). everybody knew that it was a kind of terrible dictatorship and abuse of human rights. At the College on March. in addition of his schedule in Cluj where he spoke about “Art as art-project”. München. la Cluj. 1991. Cluj. O fenomenologie a mediilor]. fireøte. I went to the West in ’81. Über das Neue. 1997. Ostfildern. The interview was held in English having as a starting point a set of questions established mainly by Ciprian Mihali. he worked as research assistant at institutes in Leningrad and at the Structural and Applied Linguistic Institute in Moscow until 1981 when he emmigrates to Germany. Boris Groys √ Într-adevær. München. Ei bine. everybody knew that it was a promise of utopian world undermining the capitalist system. 1993. ca sæ zic aøa. Member of the International Association of Art Critiques and author of exhibitions and cinematographical essays. Sîrbu and has been conducted in the name of the staff largely by the latter. Membru al Asociafliei Internaflionale a Criticilor de Artæ. “UTOPIA IS INVESTMENT IN THE ARTIFICIAL” A Conversation with Boris Groys about the Post-communist Condition* BORIS GROYS (b. Since 1994 is Professor for the Theory of Art. Utopia i obmen [Utopie øi schimb]. la sediul Colegiului. øi trebuie sæ spun cæ la vremea aceea nu exista absolut niciun interes în Occident pentru ce se petrecea în blocul estic. deci pe vremea socialismului în Uniunea Sovieticæ. cu prilejul unei vizite în România fæcute ca urmare a invitafliei noastre. Germany. Munich. Sîrbu. ajungînd în Occident. Colegiul „Noua Europæ“ s-a asociat acestei invitaflii. el a fost fie indescifrabil la reascultare. 2003.) BORIS GROYS (n. aøa cæ nu m-am amestecat în discuflie. Munich. I’m thinking mostly about the fact that you also came from the Eastern space and. Unter Verdacht. for contingent reasons. Versuch einer Kulturökonomie. Guest-Professor at the University of Pennsylvania (1988) and University of Southern California. Philosophy and Media Theory at the Hochschule für Gestaltung in Karlsruhe. în afara programului sæu de la Cluj. red. and I must say that at that time there was no interest. unde a vorbit despre „Arta ca proiect“. am avut senzaflia unui total dezinteres. Eine Phänomenologie der Medien. Boris Groys ? Yes. Polgár øi Adrian T. sînt de acord cu aceastæ poziflie. Zeitgenössische Kunst aus Moskau – Von der Neo-Avantgarde zum Post-Stalinismus [Artæ contemporanæ la Moscova – de la neoavangardæ la poststalinism]. La stînga. Afterwards. Utopia i obmen [Utopia and Exchange]. fie insuficient de explicit pentru cititor. aøa se explicæ alternanfla între persoana I-a singular øi plural din enunflul întrebærilor noastre. 146 . 1947 in East-Berlin) studied philosophy and mathematics at the Leningrad University (1965–1971). we would like to ask you to tell us what kind of personal motivations are behind the formulation of this project. dupæ care a lucrat ca asistent de cercetare la institute din Leningrad. Interviul s-a desfæøurat în englezæ. Das Ende des musealen Zeitalters. Munich. of the transcription made from the recording (respectively of its translation) of the interview taken by Idea with Boris Groys on March 24. 25 he spoke again to the public about the “Post-communist Condition”. as I went to the West. Viena. Dream Factory Communism: The Visual Culture of the Stalin Period. 2003. Left-wing. 1947 în Berlinul de Est) a urmat studii de filosofie øi matematicæ la Universitatea din Leningrad (1965–1971). Al. Versuch einer Kulturökonomie [Despre nou. He published (among other titles): Gesamtkunstwerk Stalin. deoarece oamenii aveau senzaflia cæ øtiau deja. 2000. competenflele Izabellei Badiu s-au dovedit indispensabile pentru perfectarea actualei forme a textului.„Utopia înseamnæ investire în artificial“ O conversaflie cu Boris Groys despre Condiflia postcomunistæ* * Aceasta e versiunea redactatæ pentru tipar a transcrierii dupæ banda magneticæ (respectiv. absolut.

like the Western one. în cæutarea Diferenflei. ¬ Is this really a strong feature of the Western mentality. avem acest fel de discurs politicofilosofic dominant øi. in books you have texts. and real flows of differences. T extualitatea este ceva ce curge printr-un canal. Iar acest regim este. you are not interesting.+ (condi?ia postcomunistæ) Dar dupæ cæderea Uniunii Sovietice. originalitatea øi alteritatea. Este aøa pentru cæ existæ o filosofie de piaflæ sau o filosofie a pieflei. I think it was a kind of connection in time with certain intellectual discourses such as deconstruction.. or is it just a surface appearance? √ No. cautæ alteritatea. dupæ dærîmarea Zidului de la Berlin. uøor de uitat. Øi de aceea. It is so because there is a market philosophy or philosophy of the market. unul diferit. it’s ideological financial capitalism. the interest rose and people asked themselves what happens and what’s all about. E o reflecflie asupra pieflei øi încæ una ce se preteazæ la marketing. But after the fall of the Soviet Union. a quest for the other. de cealaltæ. and we have this kind of dominating political-philosophical discourse on one hand.. you can only bring the product to the market by stressing its difference. marketable capital. de capitalism de piaflæ. Franfla a trecut de la un stat unitar birocratic. The textuality is something that flows through the channel. market capital. Øi pentru cæ eram unul dintre puflinii intelectuali [ruøi] cu recunoaøtere academicæ prin 1991.. „ororile“ [profesate de discursul] intelectualilor vestici au ajuns în Rusia øi Europa de Est. it was something completely indifferent.. If it’s not the other. The French philosophy for example as represented by Derrida and others are meditating on this kind of change of attitude from the state regulated identity to the market driven difference. this kind of questions are asked inside a certain culture. And this regime is. I don’t think it was a surface appearance. la statul pe care Charles de Gaulle l-a introdus pe pieflele internaflionale. În cæutarea lui Altul. ¬ Este aceasta o træsæturæ marcantæ a mentalitæflii occidentale…? √ E una dominantæ… ¬ … sau e doar o aparenflæ de suprafaflæ? √ Nu. it’s financial capital because you don’t have textuality in books.. √ It’s a dominating one. So. Dacæ nu e un altfel de produs. Because if you are not other. atunci nu are sens. of course. nu eøti interesant. sub umbrela discursului general al regimului care dominæ sistemul cultural.. You are just identical. trebuie sæ aræfli foarte limpede în ce constæ diferenfla produsului tæu øi de ce este altceva. in the quest for the Difference. The sea of signifiers is actually similar to financial capital because if we look at what is textuality and so on. So. Contemporary media-market economy is based on the diversification of products. And this is our reflection on the contemporary stage of media-market economy. if you want to sell something for money. this philosophy does so well on the market here. And that’s why. and looks for the Other. Putem spune cæ actuala culturæ occidentalæ cautæ diferenfla. We can say that contemporary Western culture looks for the difference. precum cea occidentalæ. aceastæ filosofie are o poziflie atît de bunæ pe piaflæ. and at that time I was very much asked about what is my attitude to all that. Iar aceasta este reflecflia noastræ asupra etapei contemporane a economiei de piaflæ [bazate pe] mass-media. în cærfli ai texte. And because I was one of the few [Russian] intellectuals at that time with academic recognition. they can forget about you. mediteazæ asupra acestui tip de schimbare de atitudine: de la identitatea reglementatæ de stat la diferenfla dictatæ de piaflæ. La cæderea Zidului Berlinului. dacæ privim la ceea ce înseamnæ textualitate øi aøa mai departe. Fluxul de semnificanfli ca flux de monedæ… Marea de semnificanfli este de fapt asemenea unui capital financiar deoarece. Pentru cæ dacæ nu eøti altfel. the “horrors” [spread by the discourse] of Western intellectuals came to Russia. for example. under the general discourse of the regime that dominates the cultural system. Nu cred cæ era o aparenflæ de suprafaflæ. It’s a reflection on market. or real flows of market capitalism. I don’t think so. In the quest for the Other. and stressing its otherness. and what is the other and why you are other. bazat pe un asemenea fel de identitate încæ de la Ludovic al XIV-lea. e capitalism ideologic-financiar. interesul a crescut øi oamenii se întrebau ce se petrece øi de ce. Aceste tipuri de întrebæri sînt puse în interiorul unei anumite culturi. fluxuri de capital pe piaflæ. cum ar fi deconstrucflia. iar la vremea aceea eram adesea întrebat care e atitudinea mea faflæ de fenomen. stressing its originality. and the fall of the Berlin Wall. or if you want to sell something for symbolic capital – for the intellectual is the discourse of recognition –. Aøa cæ nu pofli aduce un produs pe piaflæ decît subliniindu-i diferenfla. So. Acest tip de economie se bazeazæ pe diversificarea produselor.. de ce eøti tu altfel. Cu alte cuvinte. nu cred. desigur. de pildæ. o cæutare de Altul. you have to show very clearly what is the difference of your product. ¬ . a different product. came to Eastern Europe. Eøti doar încæ o datæ acelaøi lucru. on the other hand. The flow of signifiers as a flow of money. it makes no sense. cea reprezentatæ de cætre Derrida øi alflii. So. Pe de o parte. it was interesting 147 . France went from the kind of unified bureaucratic state based on identity since Louis XIV to the state that Charles de Gaulle led onto the international markets. Astfel încît dacæ vrei sæ vinzi ceva pentru bani sau dacæ vrei sæ vinzi ceva pentru capital simbolic – în cazul intelectualilor e vorba de discursul recunoaøterii –. adeværate fluxuri de diferenfle. Now.. nu gæseøti textualitatea în cærfli. de capital pentru marketing. Filosofia francezæ bunæoaræ. and it’s a marketable one. era inof complete disinterest so I was not involved in the discussion. and that was about 1991. cred cæ e vorba de un fel de corespondenflæ de epocæ cu anumite discursuri intelectuale. as the fall of the Berlin Wall took place.

în termeni de alteritate. social. dar nu ræspunsuri integrale la aceste întrebæri. ¬ Another preliminary question: in our reading of the envisaged reflection. øi experienfla occidentalæ de cealaltæ. atitudinile culturale din artæ pe care le-a generat aceastæ experienflæ. Desigur. so I think it’s more interesting if you ask yourselves how you can sell yourself now and not in the distant future. putem oare spune cæ Europa de Est nu e cu nimic diferitæ de cea de Vest? Sæ fie vorba doar de înapoiere? Argumentul lor este cæ n-ar fi vorba de diferenflæ. how they function. So. And. was the fact that the Eastern European situation and the Russian situation are reflected now in the Western discourse in terms 148 . they immediately told me that they are absolutely not interested in Russia and Eastern Europe because they are not different. sociale sau altele în Europa de Est ori Rusia. Am cîteva ræspunsuri. two different reflections hierarchically articulated?. In this framework. deoarece nu sînt tema mea. because it’s not my topic. which is the leading reflection in your project? √ The leading question. dacæ o astfel de subiectivitate existæ. arta. cum se situeazæ øi dacæ putem reflecta la ele. But I don’t want to wait such a long time. but only backwardness. sæ zicem? Iar dacæ sînt departajabile. nu fac parte din acest proiect. we have to wait until Eastern Europe achieves the standard of the West? And we have to wait for a long time. Atunci întrebarea mea ar fi: este chiar adeværat. and having a finite life span. iar viafla mea are o limitæ în timp. in general. care dintre ele este cea regentæ în proiectul dumneavoastræ? √ Chestiunea primordialæ. aøa cæ mi se pare mai interesant sæ væ întrebafli cum væ putefli vinde acum. deoarece nu era diferitæ sau altfel. I think that the only possible answer to this question is to try to formulate the difference between the communist/post-communist experience and the cultural forms. or whatever. art. And also it is not in the framework of this project. În cadrul acestui proiect încerc sæ investighez poziflionarea producfliei culturale din Europa øi Rusia postcomuniste în contextul producfliilor culturale internaflionale. it is a double one or one with two dimensions: the social-political. too long. it’s also impossible I think. Cred cæ singurul ræspuns posibil la aceastæ întrebare e încercarea de a formula diferenfla dintre experienfla comunistæ/postcomunistæ øi formele. Iar unele din textele mele scrise anume pentru acest proiect sînt interogative øi ræmîn deschise fiindcæ nu dispun de ræspunsuri gata fæcute øi bine articulate. and other problems within Eastern Europe or Russia. how they position and whether we can reflect on them as I said before in terms of alterity or otherness. øi nu într-un viitor îndepærtat. Acest tip de abordare e o interogaflie deschisæ care îøi urmeazæ calea. Motivul pentru care folosesc acest termen øi pentru care am inifliat acest that the absolute majority of my [western] friends and colleagues immediately told me that they find Russian culture and East European culture absolutely not interesting because not different and not other. Sînt acestea un întreg. douæ reflecflii articulate ierarhic. it is not a question of economical. and the Western one. I try to investigate the positioning of cultural production of post-communist Eastern Europe and Russia in the context of international cultural productions. este în ce fel putem situa subiectivitatea comunistæ øi postcomunistæ în contextul cultural general. Øi. ¬ Încæ o întrebare preliminaræ: în lectura noastræ.teresant cum majoritatea covîrøitoare a prietenilor øi colegilor mei [occidentali] mi-au spus imediat cæ li se pare total neinteresantæ cultura rusæ – øi esticæ.. nu e vorba despre probleme economice. cînd am participat la pregætirea ultimei Documenta øi am colaborat cu Okwui Envezor øi grupul intelectual din jurul lui. I’m not interested in that. if there is such subjectivity. So my question was: is it really true. mult prea lungæ. if we can formulate it like that. as I said. and some of my texts specifically on this project are inquiring and remain open because I really don’t have ready and well-formulated answers. Nu vreau sæ aøtept atît de mult. ci de înapoiere.. of a same whole. or are they separated somehow . fac corp comun. movies. aøa încît am încercat sæ investighez problema alteritæflii comuniste øi postcomuniste. I had some answers. cum funcflioneazæ ele. bunæoaræ pentru durata vieflii mele. and if it exists how it can function. ceea ce ar fi øi imposibil dupæ pærerea mea. fiindcæ nu sînt cu nimic diferite. attitudes. aceastæ atitudine este una de duratæ. cum ziceam mai înainte. Ceea ce mæ intereseazæ e ce se întîmplæ cu produsele culturale. The reason for speaking in these terms and the reason why I started this project. De fapt. Are these two dimensions of the same body. I think I’m too old. if they are different. What interests me is what happens to cultural products such as texts. That kind of approach is an open inquiry that follows its track. aøa cum am spus. filmele... în ce fel funcflioneazæ. this attitude is a lasting attitude. discourses in art generated by this experience. is how to situate the communist and post-communist subjectivity in the general cultural context. so I tried to really investigate the question about communist and post-communist otherness. discursurile. în general –. for example my life span. and the aesthetical. cum ar fi textele. when I was participating in the preparation of the last Documenta and collaborated with Okwui Envezor and the intellectual group around him. sau sînt oarecum separate…. can we really say that Eastern Europe is absolutely not different from the Western one? Is it only backwardness? Their point was that there is no difference. Deci trebuie sæ aøteptæm pînæ cînd Europa de Est atinge standardele Occidentului? Dar e o aøteptare lungæ. Cred cæ sînt prea bætrîn. ei mi-au spus pe datæ cæ nu erau deloc interesafli de Rusia sau de Europa de Est. dacæ mæ pot exprima aøa. but no total answers to these questions. Of course. aceastæ reflecflie este una dublæ sau una cu douæ dimensiuni: cea social-politicæ øi cea esteticæ. Actually. iar dacæ da. Acestea nu mæ intereseazæ. mai ales. pe de o parte.

dacæ acum scædem acest timp. This kind of discourse is widely spread because the cultural elites. in any case. it’s everywhere. But please go on. But in fact it is a perfectly postmodern discourse even if some of them are quite allergic to the term itself. politic vorbind. acesta e un punct extrem de important. væ rog. But to come back to my question. cu tot ineditul acestei situaflii. it was a non-historical.. øtim asta … Ne confruntæm øi aici în România cu acest discurs. That means. Dar continuafli. It is the language of post-colonial studies and I was interested in that because. it was the immediate starting point and despite the odd situation I wouldn’t say that there is no language to describe them. fiindcæ e una centralæ. √ Nu. deci trecutul antecomunist. în chestiunile culturale. ¬ Yes.or pre-modern cultural iden- 149 .. then what you get as a rest is backwardness.. el are curs peste tot.. both Russia and the Eastern European countries were never colonies of the West. la fel ca øi în Vest. cred cæ în Est. √ No. de pe o poziflie neotradiflionalistæ. Acum.. iar noile state naflionale. s-ar zice cæ va trebui sæ ne descurcæm cu situaflia care. for Russians but also Ukrainians. ¬ „Epoca de aur“ ar fi fost cea interbelicæ în România. It was an interesting fact for me.sau premoderne în capitalismul media postindustrial de azi. it is a fact the Soviet Union disappeared. dar øi pentru ucraineni. la urma urmei. √ Then what are post-colonial studies? Post-colonial studies are a discourse about inscription of non. Briefly.. Atunci. de fapt.. Dar asta înseamnæ mai degrabæ cæ trebuie sæ facem faflæ unui fenomen politic øi social complet nou. because it’s a central one. and the others that emerged of these geographical centers are pretty artificial constructions. Ucraina øi altele care au apærut pe aceste arii geografice.. nu au substanflæ. desigur. So why? Why post-colonial discourse is applied now to these countries? ¬ Maybe one thinks that the metropolis was the Soviet Union?. români øi maghiari… A fost un fel de falie. Aceste state emergente sînt rezultatul politicii administrative øi birocratice a Imperiului Sovietic øi. nu au tradiflie. de fapt. they are completely artificial creations. the media intellectuals use it largely from a neo-traditional position in regard to cultural issues and from a neo-conservative position politically speaking. remind me of the African states or Arab states that are the product of a certain kind of administrative politics of the British Empire. existæ un anume consens asupra faptului cæ perioada comunistæ ar fi fost una de obnubilare øi opresiune a culturii naflionale – pentru ruøi. these emerging states are the products of the administrative and bureaucratic politics of the Soviet Empire and they have no tradition actually. e un discurs perfect postmodern. we know that. Many seem to dream of a 19th century museum liberalism. to a certain degree. chiar dacæ unii dintre ei sînt extrem de alergici la termenul însuøi. dacæ înlæturæm deceniile de comunism. ce s-ar fi caracterizat exclusiv prin opresiune øi prin suprimarea a ceva. because the Soviet Union was also like that.. sînt niøte construcflii mai degrabæ artificiale øi care. ce-i drept. de statele africane sau arabe ce sînt rezultatul unui anumit tip de politicæ administrativæ a Imperiului Britanic. yes.. √ Øi atunci ce sînt studiile postcoloniale? Ele sînt un discurs despre înscrierea identitæflilor culturale non. nu. that is a very important point. Este limbajul studiilor postcoloniale øi m-a interesat acest fapt deoarece.. So. Uniunea Sovieticæ s-a dezmembrat ca stat.. The Soviet Union as a state is dismembered. and the new national states like Russia. too. pînæ la un punct. I think the problem is the following: in the East. Uniunea Sovieticæ a dispærut. ¬ For Romania the “golden age” would have been the period between the two wars. mulfli par sæ viseze la un liberalism muzeal. of post-colonial discourse. intelectualii mediatici îl practicæ copios. Ca sæ revin însæ la problemæ. there is some consensus that the communism would have been a time of erasure and oppression of the national culture. √ Yes. astæzi. Conform acestuia.. Aøa încît. it is true.. they have no substance. sînt creaflii complet artificiale. coincide cu discursul pe care-l fline chiar Estul despre sine. no. Romanians and Hungarians. ar trebui sæ o luæm de la capæt de unde am fost întrerupfli de comunism… Ceea ce înseamnæ… ¬ Da. n-aø spune cæ nu existæ limbaj pentru a o descrie. one would say that we’ll have to do with it and that is also the present discourse in the East itself. Pe scurt. Ukraine. We should start where we were interrupted by the communism.+ (condiflia postcomunistæ) proiect e faptul cæ situaflia din Europa de Est øi din Rusia se reflectæ acum în discursul occidental în termeni de discurs postcolonial. This is what we had here in Romania. nici Rusia øi nici flærile est-europene nu au fost niciodatæ colonii ale Occidentului. øi neoconservatoare. if you take out this time. de secol XIX. de cefl De ce se aplicæ azi discursul postcolonial øi acestor flæri? ¬ Poate unii cred cæ metropola era Uniunea Sovieticæ?. Aøa încît nu putem vorbi raflional despre ascendenflæ sau moøtenire. nu în ultimul rînd fiindcæ elitele culturale. Dar. anti-historical period that would have been only characterized by oppression and suppression of something. ceea ce obflinem ca rest e înapoiere.. if you take out the decades of communism. øi Uniunea Sovieticæ e tratatæ tot aøa. So now. after all. Pentru mine a fost interesant sæ descopær acest lucru øi a constituit de îndatæ un punct de plecare øi. precum Rusia. Now. da. √ Da. as well as in the West. so the pre-communist past. o perioadæ nonistoricæ. It was a kind of gap. îmi reamintesc. El este foarte ræspîndit.. constructions that. antiistoricæ. But that rather means that we have to do with a completely new political and social phenomenon. So we can’t speak about ascendancy or heritage in any reasonable way.

It’s an unbelievable parallel between surface Stalinist discourse and the capitalist or neo-capitalist discourse of our times. that was modernist claim for these territories because we would have to come back to my first point. progress and modernization. ambalatæ într-un gen de design naflional de serie øi vîndut apoi pe pieflele postcoloniale internaflionale. postcolonial. than we immediately forget everything that was modernization. crede în ceva sau construieøte biserici. Iar astæzi regæsim exact aceeaøi retoricæ. an African country or any other. Am fost pærtaøul acestei atitudini – poate într-o perspectivæ diferitæ – øi cred cæ. to finish this point. of the beginning of the 21st century. for example. as erasure of erasure. pre-modern. arabæ. birocratizat – n. So if we look at the post-communist condition as immediate continuation of the pre-communist condition minus the communist period. Aøa încît dacæ privim condiflia postcomunistæ ca o prelungire imediatæ a condifliei precomuniste minus perioada comunistæ. the only one real Westernalizing. comunismul de stat. There is Malian identity.. ci le înscrii. reduci de fapt o flaræ ex-comunistæ la. everything else was backward.e. that was universalization. Then what was the communism? It was pure destruction of national heritage – one says –. comunismul radical al secolului XX n-au fæcut decît sæ prejudicieze moøtenirea culturalæ a tradifliei naflionale. drept øtergere a øtergerii. de oriunde. avant-garde. ci tot în legæturæ cu ea. but still in connection to it. ca simplæ mærime negativæ a acestui derapaj. avangarda. universalizare øi revendicare modernistæ pe aceste teritorii. packaged in a certain kind of serial national design and sold on the international postcolonial market.. premodern øi aøa mai departe. we [i. you know.. If we look at what people were actually saying. deoarece am fi nevoifli sæ revenim la primul meu argument.] vrem sæ vedem aceastæ moøtenire naflionalæ sub noua condiflie – øtifli refrenul – a progresului øi modernizærii socialiste. nationalistic. Now. în timp ce noi [i. Everybody is dancing. and so on and so on. we say that communism was only a negative oppression of cultural identities as it is said than the logical consequence is that we have these artificial cultural products left behind to confront with. tot restul a fost înapoiere… ceva naflionalist. post-colonial. Era tema principalæ a polemicii stalinismului împotriva avangardei: avangarda e un fenomen pur negativ. which is OK. în loc de aøa ceva. say.. regional. it is still tradition as seen now from a different perspective.Atunci nu le suprimi. In fact. chinezæ. Arab identity. but instead we suddenly come to the same situation that I analyzed in the Gesammtkunstwerk Stalin. În realitate însæ e vorba tot de o tradiflie. Dacæ sîntem atenfli la ceea ce spun realmente promotorii acestui discurs. believing something or building churches. but inscribe it. În clipa în care øtergi comunismul din istoria realæ a acestei zone. I shared this attitude maybe with a different perspective and I think that. nicio problemæ. At the moment you erase communism from the real history of this region you actually reduce an ex-communist country to. E echivalentul unei politici neostaliniste. oricît de dur ar suna. the radical communism of the 20th century was only damaging the traditional national cultural heritage.e. that avant-garde was a purely negative phenomenon that only consisted in destroying the national heritage. It was the main topic of the polemic of Stalinism against avant-garde. socialismul de stat nu ar trebui privit doar ca o deviere de la ideea comunistæ. as hard as it sounds. And there’s also the Putin phenomenon. red. iar eu caracterizez acest fapt. toatæ lumea danseazæ. o flaræ africanæ sau oricare alta. precolonial. numai cæ væzutæ acum dintr-o altæ perspectivæ. atunci consecinfla logicæ este aceea cæ trebuie sæ ne confruntæm cu aceste produse culturale artificiale ræmase de pe urma disparifliei lui. He’s a guy who can match both 150 . ajungem de fapt la aceeaøi situaflie pe care am analizat-o în Gesammtkunstwerk Stalin [Stalin – opera de artæ totalæ]. sæ spunem. Avem o identitate mali. My first point was that the Leftwing position. And nowadays we have absolutely the same rhetoric. Iar acesta era cæ poziflia de stînga. spunem despre comunism cæ a fost doar o opresiune negativæ a identitæflilor culturale. precolonial. atunci uitæm pe datæ tot ce a însemnat modernizare.. and now we want to see this national heritage and replace it or resituate it in the context of capitalist modernization. constînd exclusiv în distrugerea moøtenirii naflionale. Cum le putem aduce pe toate acestea în cadrul funcflional al diferenflei culturale pluraliste a comercialului? Iar dacæ. iar acum vrem sæ recuperæm tocmai aceastæ moøtenire naflionalæ tities into the present post-industrial media capitalism. then people think that this erasure of erasure is minus-minus that brings plus and return to the origin. How can you bring it into the framework of the pluralistic cultural difference of the commercial? And if. aøa cum se spune îndeobøte. but without its experience and I characterize this. referitor la Europa de Est în general.. regional. as the negative face of the slip. ca sæ închei argumentul. Chinese identity. the bureaucratic state communism] want to see this national heritage under the new condition of socialist. So if communism is understood as erasure of national tradition. Dacæ înflelegem deci comunismul ca o øtergere a tradifliei naflionale în numele unor idei universaliste. speaking of Eastern Europe in general. So you don’t suppress it. Atunci ce a fost comunismul? Unii spun cæ a fost puræ distrugere a moøtenirii naflionale. the state-socialism should not be regarded only as deviation from the communist idea. It is neo-Stalinist politics. atunci s-ar putea crede cæ aceastæ øtergere a øtergerii este un minus cu minus ce dæ plus øi o reîntoarcere la origini. singurul fenomen realmente universal øi occidentalizant în aceastæ zonæ est-europeanæ a fost comunismul. universalistic phenomenon of this Eastern European territory was communism. in the name of universalistic ideas.. dar. dar asta înseamnæ sæ nesocoteøti cæ nu mai e vorba de aceeaøi experienflæ.

. absolut… ¬ Fiindcæ. de exemplu. Yes. emancipation discourse is a discourse of liberation. whatever.. Personally. Acestea fiind spuse. in fact. to be artificial.. v-aø întreba cum ne putefli explica. Taking these into consideration. îmi pare mult mai eliberator decît modernismul clasic… deoarece condiflia postmodernæ este urmætorul nostru grad de libertate faflæ de naturæ øi faflæ de discursul naturii..+ (condiflia postcomunistæ) øi s-o resituæm în contextul modernizærii capitaliste.. including genetic code and animals.. Întrebarea e: discurs al eliberærii de ce? Øi cred cæ sînt mai înclinat sæ ræmîn într-o foarte veche tradiflie europeanæ de gîndire a emancipærii øi eliberærii ca o eliberare de naturæ în cele din urmæ. I absolutely do. la începutul secolului XXI. So. political. e Lyotard… desigur.. schimbæ aici perspectiva øi încearcæ sæ gîndeascæ eliberarea ca pe o eliberare a naturii de culturæ într-o oarecare mæsuræ. If you see some kind of articulation between these couples of notions. the “ism” part refers much more to the aesthetic. sufixul „ism“ ar trimite mai mult la aria esteticæ. the question is how to characterize post-communist condition by taking communism seriously. The question is: discourse of liberation from what? And I think that I’m more inclined to stay in a very. eu cred cæ. discourses without any problem. after all. the liberation from nature. comunism-postcomunism? Dacæ vedefli vreo articulare între aceste douæ cupluri de nofliuni… √ Da. este evident cæ øi dintr-un punct de vedere formal.... looks to me much more liberating than classical modernism. Personal.. discursul emancipator este un discurs al eliberærii. √ The Postmodern condition. modern-postmodern sau modernism-postmodernism (deoarece nu e chiar acelaøi lucru. deoarece ele sînt din capul locului omoloage. because the postmodern condition is our next degree of liberation from nature and from the discourse of nature.. The end of the emancipation narratives. Øtiu cæ sunæ øi a Adorno. the very title “Post-communist condition”.. inclusiv codul genetic øi animalele. sæ fii artificial. It begins with Plato. is that he sees the nature in man as endangered by art and avant-garde is somehow a manifestation of this endangerment of the human nature by art. And this perspective. the two kinds of oppositions and/or couple of notions: on one side modern-post-modern or modernismpost-modernism (because it’s not quite the same. I mean the issue of modernization. în felul lui.. ¬ You have already reached the essential points in all this discussion. in these terms. fie øi numai titlul „Condiflia postcomunistæ“… √ Condiflia postmodernæ… Da. cele douæ tipuri de opoziflii øi/sau perechi de nofliuni: pe de o parte. ¬ Because. nu cred aøa ceva! Ador arta! Øi nu-mi place natura! Nu cred în aceastæ eliberare de naturæ. la rîndul lui. øi existæ cîteva indicii ale contextului din care se naøte întrebarea. I know that sounds also like Adorno. because they are from the beginning actually very homological.. I used Lyotard. Liberation is art and artificiality. changes the perspective here and tries to think liberation as liberation of nature from culture to a certain degree. precum øi faflæ de orice este considerat naturæ. I think that communism was a great contribution to the insight in the artificiality of the social.. El e un tip care poate combina ambele discursuri færæ probleme.. Now.. eliberare înseamnæ sæ fii artist. iar pe de altæ parte. if you look at his work about avant-garde and sublime. Acum. post-modernism. titlul. and on the other side the couple of notions communism-post-communism. øi emancipatoare… √ Øtifli. de fapt. în cadrul proiectului. I would like to ask you how can you explain for us. artistic field). artisticæ). in the framework of the project. este faptul cæ vede natura în om ca primejduitæ de artæ. and also I think the project itself links these issues of the modernization with the issue of emancipation. Iar eu cred cæ o altæ problemæ a lui. iar avangarda e oarecum o manifestare a acestui pericol ce planeazæ asupra naturii umane venind dinspre artæ. postmodernismul.. and I can give you also some hints of the background of my question it’s obvious that even from a formal point of view. ¬ Afli atins deja chestiuni esenfliale ale acestei dezbateri. The classical capitalist discourse is a discourse of democratic. Lyotard. that’s Lyotard. Totul începe la Platon.. And I think that his other problem. Existæ o paralelæ incredibilæ între discursul stalinist de suprafaflæ øi discursul capitalist sau neocapitalist actual. poziflia lui Lyotard este cæ aceastæ condiflie postmodernæ coexistæ cu evacuarea oricærei posibilitæfli de emancipare. ¬ And in reference to the issue of emancipation. and economical human condition. Lyotard. dacæ e sæ privim studiile sale despre avangardæ øi sublim. Marxism begins with questioning this kind 151 . the title. Sfîrøitul narafliunilor de emancipare. în aceøti termeni. Eliberarea înseamnæ artæ øi artificialitate. øi mai cred cæ proiectul leagæ el însuøi aceste probleme ale modernizærii cu aceea a emancipærii. Ca sæ revin la punctul de plecare. in his way. of course. Iar acest orizont. Lyotard’s position is that the postmodern condition coexists with the evacuation of all possibility of emancipation. in his way. √ You know. liberation means to be an artist. to go back to the starting point. and from everything that was regarded as nature. am pornit de la Lyotard… ¬ Øi în legæturæ cu emanciparea. I don’t think so! I love art! And I don’t like nature! I don’t believe in such liberation from nature. adicæ problema modernizærii. Øi mai e øi fenomenul Putin. is a discourse of natural rights. very old European tradition of thinking the emancipation and liberation as. of human nature. √ Yes. întrebarea este cum sæ caracterizæm condiflia postcomunistæ luînd comunismul în serios.

de altfel etc. the hierarchy of preferential accents in the relation art vs. regularity) and life are in a perfect relation of supplementarity with the art. Putefli spune cæ e eliberare sau putefli spune cæ e sclavie. This privatization can never lead to private property. proprietatea privatæ este o parte a naturii fiinflei umane. not on the side of neutral phenomenological characterization of the ”post” itself. este un drept natural al omului de a avea lucruri øi de asemenea o pornire naturalæ sau o nevoie pentru lucruri. flelul privat al comunismului rus. la un R. to the Nietzsche “culturologist”. The point is that. Mauss øi Lévi-Strauss. Briefly. You can look at this in a utopian way or you can look at this in a very distopian way. Namely that the revisited notion of nature in contemporary French thinking – with Foucault. The nature is now not a kind of natural law as it was for philosophy. Then. oricum. That is exactly that anti-metaphysical Nietzsche for whom the essence of the real – “life”. în fine. Adicæ exact acel Nietzsche antimetafizic pentru care esenfla realului – „viafla“. Dar acesta nu e decît un gînd retrospectiv. Lyotard – e îndatoratæ de fapt lui Nietzsche. Ce este atunci privatizarea? Este producflia artificialæ de naturæ umanæ din partea statului. Here we would have liked to remind Boris Groys something that he surely doesn’t ignore. socialismul ca o construcflie artificialæ. You can say it’s liberation. Acesta a fost flelul. iar dacæ urmærifli prima sa perioadæ de dezvoltare øi de asemenea gîndirea politicæ øi socialæ francezæ. Anume cæ nofliunea aceasta reprelucratæ a naturii în gîndirea francezæ contemporanæ – la Foucault. ierarhia accentelor preferenfliale în raportul artæ vs. we see under the influence of Heidegger a kind of reaction. îmi place arta! Øi de aceea cred cæ fenomenul privatizærii este interesant. reflecflia poststructuralistæ a însemnat o reacflie la întoarcerea conservatoare a filosofiei franceze cætre apologia naturii. desigur. ¬ You said that you prefer to consider this issue of emancipation free from the natural side. Fiindcæ ce e privatizarea? În gîndirea politicæ øi culturalæ clasicæ. So subjectivity manifests itself in the modern art while postmodernism is a completely artificial construction that functions independently of subjectivity. Cred cæ acesta constituie nucleul condifliei øi gîndirii postcomuniste. în vreme ce postmodernismul este o construcflie complet artificialæ care funcflioneazæ independent de subiectivitate. Iar asta înseamnæ cæ postcomunismul este o condiflie de artificialitate a capitalismului.. cum spune interlocutorul nostru). for him. totul se aseamænæ. cum ar fi partidul imortaliøtilor. The post-communist state is the same state that produced socialism. Barthes for example. 152 . cît unui Nietzsche (re)trecut prin Bataille (øi Bergson). Barthes bunæoaræ. And that means that post-communist condition is a condition of artificiality of capitalism. but rather to the Nietzsche (re)read through Bataille (and Bergson). Iar ceea ce fac azi statele pe care le-am construit ca maøini de produs condiflie umanæ artificialæ nu e altceva decît sæ dea natura pe artæ. ci øi principiu generativ al excedentului perspectivistic asupra ei înseøi øi astfel al multiplicitæflii ei ireductibile la o identitate datæ.1 Nu-mi place! Nu-mi place natura. fixabilæ – comunicæ perfect cu operafliile artei. red. nu numai ca flux de intensitæfli variabile øi texturæ diferenflialæ de forfle eterogene. acestea urmæresc aceeaøi linie. (N. Apoi. so the change of capitalism from the regime of a naturalized in an artificially produced social artifact. ca øi prin M. but nature as flow. the private goal. of Russian communism. I think that this phenomenon of privatization is the core of post-communist condition and thinking. din aceastæ perspectivæ „nietzscheeanofrancezæ“. prin Saussure. Ele funcflioneazæ acum în noul regim al producfliei capitaliste. Freud.. Ideea lor era absoluta artificialitate a tuturor aspectelor existenflei umane. And not to the Nietzsche as received through Heidegger (the criticism of the “will to power as art” – fulfillment and metaphysical climax of the “oblivion of the being” or of the “nature” as our interlocutor puts it). Statul postcomunist este acelaøi care a produs [øi] socialismul. Lyotard – is due to Nietzsche as a matter of fact. Deleuze. Marxismul începe cu interogarea acestui tip de naturalism. etc. as Derrida would say. or emancipation as the freeing of the people in the middle of the social process? OK. øi mi se pare cæ aceastæ diferenflæ este. a return in favor of defending nature. as well as through M. This is the parallel. biocosmiøtii øi aøa mai departe. Or. it follows the same line. Natura nu mai este acum un fel de lege naturalæ aøa cum era pentru filosofie. prin Freud. Exchanging nature for art is what the states we have built as machines to produce artificial human condition do now. pentru el. and also to the French political and social thinking. roughly. Saussure. (N. unlike natural artistic creation as understood in terms of modernism. obiectivitate. but analogical with the artistic postmodernism. Aceastæ privatizare nu va putea conduce niciodatæ la o proprietate privatæ în sens tradiflional. de fapt. spre deosebire de creaflia artisticæ naturalæ aøa cum este înfleleasæ în/de modernism.1 I don’t like it! I don’t like nature. in the traditional Marxist sense of this issue. dar eu cred cæ asta of naturalism and if you look at the first period of development. regularitate). deci transformarea capitalismului de la un regim naturalizat la unul de producere artificialæ a artefactului social. Øi nu atît unui Nietzsche receptat prin Heidegger (critica „voinflei de putere ca artæ“ – împlinire øi culminaflie metafizicæ a „uitærii fiinflei“ sau „naturii“. Mauss and Lévi-Strauss. atît natura (realitate. the biocosmists. o reîntoarcere la apærarea naturii. Putefli s-o luafli utopic ori foarte distopic. and I try to keep myself away from it. What is then privatization? It is artificial production of human nature on the side of the state. of this notion of emancipation. naturæ ar fi meritat un supliment de discuflie. what about its social side. They run now in the new regime of capitalist production but in fact it’s all the same. dar. socialism as artificial construction which was thought in the beginning as anti-natural and completely artificial and I want to edit the very early texts of radical Russian thinkers of the 1920’s. ci natura ca flux. That was the goal. No less than communism. and so on and so forth. R. perfectly compatible with the cultural studies and the notion of the postmodern itself. de vreme ce. ca dorinflæ naturalæ. and it seems to me that is a difference that is maybe not homological. is a natural right of man to have things and also a natural drive to or necessity for them. But this is just a retrospective thought. ne-ar fi plæcut sæ nu fi scæpat a-i reaminti lui Boris Groys ceva ce. anyhow. private property is a part of the human being’s nature. nature would have deserved supplementary discussion. in a traditional Hobbes-ian and Rousseau-istic sense. acela perfect compatibil cu cultural studies øi cu nofliunea postmodernului însuøi. el nu ignoræ. objectivity.) comunismul a fost o contribuflie mæreaflæ la înflelegerea artificialitæflii condifliei umane sub aspect social. Aceasta este paralela: sporirea artificialitæflii. both nature (reality. but still nature. but I think that it’s on the side of evaluation. Deleuze. today capitalism is an absolutely artificial phenomenon.. vedem cum sub influenfla lui Heidegger apare un fel de reacflie. You know. Discursul capitalist clasic este un discurs democratic… deoarece. politic øi economic. Eu doresc sæ editez cele mai timpurii texte ale gînditorilor ruøi radicali din anii 1920. În acest punct. the post-structuralist reflection has meant a reaction to the conservative return of the French philosophy back to the apology of nature. cum ar spune Derrida. gînditæ la început ca antinaturalæ øi complet artificialæ. such as the party of immortalists. cît øi viafla stau cu arta într-un perfect raport de suplementaritate.1.. a natural desire. Because what is privatization? In the classical political and cultural thought. atunci analoagæ cu postmodernul artistic. not just as flux of variable intensities and differential texture of heterogeneous forces but also generative principle of the profusion of perspectives exceeding over itself and thus of its multiplicity irreducible to a fixed identity – communicates perfectly with the operations of art as long as. From such a “Nietzschean-french” perspective. But then.) 1. Subiectivitatea se manifestæ în arta modernæ. it is an increase of artificiality. al naturii umane. hobbesian sau rousseauist. este un discurs al drepturilor naturale. dar totuøi naturæ. Pe scurt. lui Nietzsche „culturologul“. you can say it’s enslavement. Fapt e cæ. Their point was the absolute artificiality of all aspects of human existence. dacæ nu omoloagæ. Capitalismul de azi – într-o mæsuræ deloc mai micæ decît comunismul – este un fenomen absolut artificial. I like art! And that’s why I think that the phenomenon of privatization is an interesting one. ed.

dacæ gîndim utopia în termeni marxiøti. oricare ar fi aceasta. just democratization of totalitarianism. The problem is if for one person is hell. and to impose your own law. then. de Marx. the freedom in philosophical sense is a freedom that Napoleon. because we think that enslavement is something bad and emancipation something good. legea este abolitæ. but when you say that you will look at the problem of liberation. law is abolished. as the powerful meaning of the idea of emancipation. într-un sens filosofic. Putem vedea aici o idee regulativæ. Carl Schmitt was absolutely right that absolute freedom as political freedom is the freedom to abolish the law through pure violence. of course. de o idee de evaluare. So. So. You are free in the sense of political. nu fline de partea caracterizærii fenomenologice neutre a ceea ce desemneazæ prefixul „post“ ca atare. and it is only possible for the Führer or for the leader of this totalitarian state. færæ nicio opinie pozitivæ sau negativæ. there’s also absolute freedom. chiar dacæ e cea mai bunæ lege øi oricare ar fi statul.. for other is paradise. I’m much more interested in the neutral description. în sensul tradiflional marxist al problemei. Stalin sau Hitler. but this absolute freedom is only possible in a totalitarian state. this kind of freedom for everyone. øi eu unul mæ feresc de aøa ceva. if we are not Nietzsche. It is the freedom of imposing one’s own law on the society. toatæ lumea îøi face propria lege. în orice privinflæ.. as I said.. and it was so to a certain degree. but not in the philosophical sense. And that is the totalitarian idea of freedom. Stalin and Hitler. Libertatea filosoficæ. deoarece se consideræ cæ sclavia este un ræu. However. There’s absolute law. It’s not about description it’s about evaluation. So freedom as sovereignty exceeds everything. atunci nu existæ decît un singur exemplu de suveranitate: Napoleon. Hitler had. Øi este de asemenea adeværat. Eøti liber în sens politic. cum spuneam. Dar atunci ce se întîmplæ cu latura sa socialæ sau cu emanciparea ca eliberare a oamenilor înæuntrul procesului social? Grosso modo. asta dacæ nu sîntem Nietzsche. the democratization of the totalitarianism. iar societatea e organizatæ în aøa fel încît [nimic] nu conduce la suferinfla celuilalt. and the society is organized in a way that doesn’t lead to the suffering of the other. oamenii care ar trebui sæ-øi poatæ fæuri istoria împreunæ øi prin ei înøiøi. It’s just. øtifli.. Stalin. √ You know that the emancipation and enslavement depend. ceea ce e dificil. so both descriptions are true hence they’re even identical – because they are evaluations. the problem of freedom. you are not free in the philosophical sense. iar problema e aceea de a tranøa. without any opinion about it being good or bad. øi pînæ la un punct aøa a øi fost. a libertæflii øi a suveranitæflii. but we can absolutely clearly see that this regulative idea is not something that can be envisaged as a real project for the society-building. we cannot speak about subject of freedom and freedom under the conditions of the state or law whatever this law is. nu putem vorbi de subiect al libertæflii øi despre libertate în condifliile statului ori ale legii. no question about that. Am putea vedea în Uniunea Sovieticæ un paradis al clasei muncitoare. demagogical sense. That is the ideological approach. through the state of exception. demagogic. Aceasta este abordarea ideologicæ. there was only one example of sovereignty: it was Napoleon and that means that sovereignty is the capability to impose your own life on the society by power. well. Pe mine mæ intereseazæ mult mai mult descrierea neutræ. that is you are not free. then utopia of the communist society of the future is a society where everybody is Napoleon. or for the state-building. Carl Schmitt avea people who should be able to make their history together and by themselves and this kind of process. That is a nice paradoxical idea 153 . under the condition of modernity. pentru altcineva e rai. iar asta înseamnæ cæ suveranitatea este capacitatea – puterea – de a-fli impune propria viaflæ asupra societæflii øi de a-fli impune propria lege. Stalin. Iar aceasta e ideea totalitaræ a libertæflii. everybody makes law for himself. And it is also true. statul totalitar este un stat al libertæflii øi este un stat al celei mai probabile libertæfli. færæ îndoialæ.+ (condiflia postcomunistæ) e deja doar evaluare. de fapt. totalitarian state is a state of freedom and is a state of the most probable freedom. Aøa cæ libertatea ca suveranitate debordeazæ totul. ¬ Spuneafli cæ preferafli sæ considerafli problema emancipærii liberæ de latura naturalæ. Acum. nu eøti liber în sens filosofic. al nofliunii de emancipare. in a philosophical sense. even the most utopian. dar dacæ îmi vefli spune cæ abordafli problema eliberærii. sau am putea vedea în Uniunea Sovieticæ un fel de iad totalitar à la Orwell. în timp ce emanciparea e un bine. atunci utopia societæflii comuniste a viitorului este o societate în care toatæ lumea e un Napoleon. Deci statul e abolit. libertatea în sens filosofic este aceea pe care au avut-o Napoleon. it’s difficult to say. and of sovereignty as it was founded by Hegel and actually by Marx. Astfel încît ambele descrieri sînt adeværate øi de aceea ele sînt chiar identice – prin faptul cæ sînt evaluæri. chiar øi cel mai utopic. acest proces. dar putem la fel de clar vedea cæ aceastæ idee regulativæ nu e ceva ce ar putea fi un proiect real pentru construcflia unei societæfli ori a unui stat. and whatever the state is. Dacæ pentru cineva e iad. state is abolished. aøa cum a fost ea fundamentatæ de Hegel øi. Philosophical freedom. Dacæ eøti supus vreunei legi. if you think about utopia in Marxist terms. is not democracy. If you are subjugated to whatever law. and you could look at the Soviet Union as a kind of hell of Orwell like totalitarianism. everywhere. even if it’s the best. adicæ nu eøti liber. E libertatea de a-fli impune propria lege asupra societæflii. Now. We can see that as a regulative idea. Nu e vorba de descriere. ca sens tare al emancipærii – ce mai ræmîne din asta? √ Øtifli cæ emanciparea øi sclavia depind. dar nu în sens filosofic. ci de evaluare. You could look at the Soviet Union as a paradise for the working people. desigur. Deci. Hitler. on an idea of evaluation.

According to them the multiplicity is actually a kind of utopian capitalism. iar noi øtim ce este o reflea. Prin urmare. care e încæ foarte influentæ în Vest. Astfel. that would be the ideal. Este doar. una peste alta. doar democratizarea totalitarismului. ¬ For the next question I will start by quoting you: “For the East. then. √ Mda. iar eu cred cæ acesta este un fenomen foarte in- but everything else is something else [than freedom/sovereignty]. think that Western Left was unprepared for what happened. thus. it’s a kind of informational capitalism or of media capitalism and I think that is a very interesting phenomenon. cæderea comunismului real n-a fost cumva o înfrîngere istoricæ mai degrabæ pentru stînga occidentalæ tradiflionalæ – pentru ceea ce ea se presupune cæ apæræ –.” In a way you already touched that. the desire. în care toatæ lumea este legatæ de toatæ lumea prin intermediul reflelelor. øi nu. It was very well prepared through the decades of disillusionment and through the crisis of investment of their hopes into the socialism.. radical intellectuals and artists in the West embraced Marxism while those in the East became card-carrying Reaganites. As a result.. øi pe aceastæ parte am dori sæ insistæm øi sæ discutæm: „Formulînd lucrurile pentru a le sublinia ciudæflenia. but we’d like to put you a specific question linked to this quotation. so. e øi da. Existæ lege absolutæ. which is a market notion. ci despre raportul real de forfle.”. capitalism itself was regarded in negative terms only. iar noi cunoaøtem vechea deziluzie tradiflionalæ a stîngii occidentale. ca întotdeauna. But anything else is maybe better or maybe worse. Øtifli… acesta ar fi idealul. vedefli dumneavoastræ. So.perfectæ dreptate cînd spunea cæ libertatea absolutæ. √ Yes. Øi toate astea în cadrul aceloraøi proiecte de emancipare“. even in the West. To make politics independent of money – it is actually what the whole liberalism is about.. Whimsically put. hasn’t the fall of communism been a historical defeat rather for the traditional western Left than for the eastern post-Stalinist regimes? I hope it is clear that I am speaking neither in terms of “credibility”. isn’t a real problem ensuing the fall of communism as it was. Iatæ o frumoasæ idee paradoxalæ. Potrivit autorilor. stînga occidentalæ a urmærit dezvoltarea sistemului socialist al lui Stalin. piafla a însemnat utopia. intelectualii øi artiøtii estici øi-au pus nædejdea în piafla de tip occidental – deøi. Însæ orice altceva e poate mai bun sau poate mai ræu. e vorba de un fel de capitalism informaflional sau de un capitalism media. and this is already an answer I propose to you. democratizarea totalitarismului. Formulînd lucrurile…“. decît una a regimurilor poststaliniste din Est? E limpede. øi chiar dacæ acesta a fost în mod special cazul. Dacæ stînga a asumat marxismul. atunci – øi e totodatæ deja øi un eventual ræspuns – oare nu decurge o problemæ serioasæ de pe urma cæderii comunismului aøa cum a existat el. you know. este libertatea de a aboli legea prin violenflæ puræ. where everybody is connected with everyone else by networks. intelectualii øi artiøtii radicali din Vest au asumat marxismul. and we know what a network is. which is still very influential in the West. it’s always yes and no. de altfel. sper. nu este democraflia. dorinflele utopice sînt reinvestite în capitalul financiar øi în fluxul de capital… E interesant sæ aruncæm o privire asupra cærflii Empire [Imperium] a lui Negri øi Hardt. never invested this utopian desire. So. so the traditional Western [political] thought. Eastern intellectuals and artists placed their faith in a market place of a Western character even and especially if their discourse and works of art shared the same emancipation impulses as those of their Western counter-parts. all this in the framework of the same emancipating projects.. prin starea de excepflie. cæ nu vorbesc în termeni de „credibilitate“. multiplicitatea este de fapt un fel de capitalism utopic. Într-un fel afli atins deja acest aspect. capitalism as such has never invested these utopian energies. the market place. Øi atunci dorinfla. da. nor about the rightfulness of utopia but about the real balance of forces. iar intelighenflia esticæ a jurat pe Reagan & Co. o mare „pagubæ colateralæ“? Adicæ. existæ øi libertate absolutæ. represented utopia.. the Western Left followed the development of Stalin’s socialist system and we know the very old traditional disillusionment of the Western Left. aøa cæ n-ar trebui sæ credem cæ ea a fost nepregætitæ pentru cele ce s-au întîmplat. în vreme ce aceia estici deveneau reaganifli cu acte în regulæ. dar am dori sæ væ punem o întrebare precisæ în legæturæ cu citatul. If the Western Left embraced Marxism and the Eastern intelligentsia swore on Reagan & Co. and that’s the part I would like to stress and discuss: “Whimsically put. Însæ acest fel de libertate pentru tofli. pentru Est. the utopian desires are reinvested in the financial capital and in the flow of capital . în condifliile modernitæflii. You know. of course. care e o nofliune de piaflæ. Stînga occidentalæ era cît se poate de pregætitæ prin deceniile de deziluzii øi de crizæ a investirii speranflelor ei în socialism. a huge “collateral damage”? That is to say. Look at the presidential campaigns and look at the English politics and the French politics of the last century – it is all about the corruption of democracy through capitalism. Deoarece... we shouldn’t. discursul øi opera lor artisticæ împærtæøeau cu omologii lor occidentali aceleaøi impulsuri emancipatorii. øi nici despre justeflea utopiei. the liberal Western thought was always fixed on the idea of liberal democratic state related to which the American and English liberals thought that capitalism is a form of corruption. ca libertate politicæ. So. because if you look at the time before. Because. dar în rest e vorba de altceva [decît de libertate/suveranitate]. dar aceastæ libertate absolutæ este posibilæ doar într-un stat totalitar øi e posibilæ doar pentru Führer sau pentru liderul statului totalitar... like Derrida and others. when Eastern European states 154 . It’s interesting to take a look to the book Empire by Negri and Hardt. vezi Derrida øi alflii. ¬ Pentru întrebarea urmætoare voi începe prin a væ cita: „Astfel.

mobilizate de comunism. istoriceøte. în raport cu care liberalii americani øi englezi gîndeau capitalismul ca pe o formæ de corupflie. la o reteritorializare în multe discursuri despre noul teren al pieflelor capitaliste globale interstatale. øi avem øi miøcæri antiglobale. They are at the same time global and anti-global. So. more and more. Instead. pe de o parte. Balibar.. Ele sînt procapitaliste tocmai pentru cæ sînt globale. care sînt variafliuni liberale ale capitalismului. you actually join the forces that undermine and destroy the democracy because the substance of democracy is for now democratic state. the so-called nation-state. dacæ privifli la perioada anterioaræ. everybody thought that what they want is democracy.+ (condiflia postcomunistæ) teresant pentru cæ. because your question was about the West: is this influx of utopian energies from the East flowing into the Western capitalism? Because there are incredible utopian energies left in the East mobilized by communism. În schimb. capitalism becomes really a better ground for the positive and negative interpretations. you begin to operate in the same territory on which McDonald’s and Prada operate. actually signing what we call American capitalism. aøa încît gîndirea [politicæ] occidentalæ tradiflionalæ. dar. tot mai mult. Øi eu cred cæ acesta e lucrul interesant care survine odatæ cu condiflia postcomunistæ pentru Vest. al campaniilor øi aøa mai departe… Reduci influenfla parlamentului. øi nu în interiorul acestora. Privifli campaniile prezidenfliale øi politica britanicæ ori francezæ a ultimului secol – totul se învîrte în jurul coruperii democrafliei prin capitalism. la o completæ schimbare. campaign and so on. de fapt. fiindcæ substanfla democrafliei ræmîne deocamdatæ statul democratic. A face politica independentæ de bani – de fapt în asta constæ tot liberalismul. which are liberal variations of capitalism.. inclusiv pe a statului democratic. And I think that was the interesting thing about post-communist condition for the West. acestea sînt de fapt ca øi partea de hardware pentru un software: ideologia. NGOs on one hand and international companies on the other hand. înainte de ’89. ele doreau capitalism øi consum. but never used by it and they flow now in the Western type of consumption. adicæ pe terenul fluxurilor financiare internaflionale øi al companiilor multinaflionale. aøadar. iar acum acestea se scurg înspre consumul de tip occidental. Øi e interesant cum. ceea ce înseamnæ cæ submineazæ suveranitatea statului. so on the territory of international financial flows and multinational companies. Dacæ porneøti o miøcare antiglobalæ globalizatæ. miøcærile antiglobale nu sînt împotriva capitalismului. cînd statele est-europene au intrat în colaps. avînd putere financiaræ øi instituflionalæ. øi companiile internaflionale pe de alta. Avem deci ONG-urile. T otuøi. lansezi un ONG care nu are legitimitate democraticæ. Ele sînt în acelaøi timp globale øi antiglobale. It was not the case historically before ’89. So. However. dupæ acelaøi principiu al deschiderii de filiale în întreaga lume. that means they undermine the sovereignty of the state. toatæ lumea a crezut cæ ele doresc democraflie øi drepturile omului. asking the French state to save the democratic Left idea from this kind of global capitalism. deoarece întrebarea dumneavoastræ se referea la Vest: se scurge influxul energiilor utopice din Est înspre capitalismul occidental? Deoarece mai existæ energii utopice incredibile în Est. It reduces the influence of parliament. Începi deci sæ operezi pe acelaøi teritoriu ca McDonald’s øi Prada. of political parties and begins to operate between states and not inside states. If you start a globalized anti-global movement. And I think that the change is so big. Asistæm. capitalismul devine realmente un teren deschis unor interpretæri pozitive ori negative. but at the same time I think that this 155 . a partidelor politice øi organizaflia începe sæ opereze între state. going to the French state. on the other hand we look at people like Badiou. so immense that the Left has to completely re-evaluate their position along these new lines. gîndirea liberalæ occidentalæ a fost mereu fixatæ pe ideea unui stat liberal democratic. capitalismul ca atare nu a colonizat niciodatæ aceste energii utopice. Aøadar. And we have global movements. filiale unite printr-o reflea financiaræ. with the French thought. Debray. aøa-numitul stat-nafliune. not inscribed in the system of election. nu a acaparat dorinfla utopicæ. Al Qaeda funcflioneazæ în fond exact ca øi McDonald’s. because they are global. because having financial and institutional power they are actually the hardware of the software: the ideologies. in terms of new universalism of difference. including the democratic state. înspre capitalism. You immediately can see what happens. I think this development goes far beyond the traditional Cold War positions. we have Derrida arguing against l’exception française. They are pro-capitalist. more or less radical. you launch a kind of NGO that has no democratic legitimacy. we have a kind of interesting split between the Left going nationalist and state oriented or the Left trying to re-define the international markets in terms of international utopia. anti-global movements are not against capitalism. Avem acum miøcæri globale. deoarece. So. global capitalism. l’exception culturelle in the name of the international media markets. nu e înscris în sistemul electoral. So. dar niciodatæ folosite. încît stînga e nevoitæ sæ îøi reevalueze cu totul poziflia potrivit noilor linii ale froncollapsed. And it’s an interesting development. Rancière. capitalismul însuøi fiind privit doar în termeni negativi chiar øi în Vest. human rights but actually what they wanted was capitalism and consumption. And it’s interesting that. we have a complete change of re-teritorrializing in many discourses of the new territory of interstate global capitalist markets. de fapt te alæturi forflelor care submineazæ øi distrug democraflia. and we have anti-global movements. Øi cred cæ schimbarea este atît de imensæ. in the capitalism. Al Qaeda is actually working absolutely as McDonald’s. it is the same principle of opening dependencies over the world and uniting them in a financial network. for example. Nu aceasta a fost situaflia.

cerînd statului francez sæ salveze ideea democraticæ de stînga. Utopia is. investment is project. even notionally. aceastæ evoluflie putea fi întrezæritæ. deoarece nu cred cæ piafla în sine este acelaøi lucru cu capitalismul øi neapærat ceva ræu. Extreme artificiality. ¬ Poate cæ e aøa. s-o apere de acest capitalism global. de exemplu. Dacæ putem diviza în linii mari aceste douæ… √ Ceea ce spunefli înseamnæ cæ ar exista un capitalism bun… ¬ Nu. by this or that.. dar. globalizatæ. iar pe de altæ parte. A slight variation from the previous question. pærerea dumneavoastræ directæ… Putem considera rezultatul cæderii reale a comunismului ca un fel de victorie a pieflei? Orice ar însemna asta: capitalism sau piafla ca atare. ¬ Then the criticism of the market does not mean automatically sheer stupidity? 156 . very artificial. as produced by contemporary media. but this time I want your direct answer. a victory of the market. neprogramabilæ a posibilitæflii ca ceva – ceva radical altfel – sæ se întîmple. anyway. nu mai este – sau încæ nu este? (dacæ dorim sæ pæstræm un oarecare potenflial utopic pentru aceastæ revenire totalæ a pieflei) – aøa-numita piaflæ „liberæ“ ca atare. fie øi categorial. At the moment that market reveals its artificiality you can say: “I don’t want this market.. atunci cum ar trebui sæ interpretæm aceastæ victorie: ca o împlinire a utopiei sau ca o victorie a antiutopiei ori distopiei în sensul absolut al cuvîntului. if we could characterize the outcome of the fall of communism as such a thing as a victory of the market. nu. în termeni de nou universalism al diferenflei. or as a victory of the anti-utopia or distopia in the absolute sense of the word. it is also inside of the extreme artificiality of market. subscriind practic la ceea ce numim capitalism american. mai mult sau mai puflin radicali. this development was maybe felt but blocked as a reality and now it’s unblocked. ¬ Perhaps. “market” and “capitalism” do not overlap perfectly. cu gîndirea francezæ: îl avem pe Derrida contestînd l’exception française. a kind of artificial future. Rancière. mai ales în forma sa contemporanæ. l’exception culturelle în numele pieflelor media internaflionale. I think we are in much more than that. Capitalism – especially in its contemporary. nu. poate fi exploatat de pe pozifliile unei gîndiri critice øi/sau utopic-critice. wherein one can see the inerasable mark of history (in a deep and true sense: the abyssal non-programmable source of the possibility that something – otherwise radical – could happen).. Debray. în care putem vedea persistenfla unei mærci indelebile a istoricitæflii (într-un sens profund øi veritabil: sursa abisalæ.. so.. În fond. that can be exploited from the positions of a critical and/or utopian-critical thinking. Cred cæ aceastæ evoluflie trece mult dincolo de pozifliile tradiflionale ale Ræzboiului Rece. but that market”. Dar. conform raporturilor în chiasm din citatul însuøi. dar mi se pare cæ. in terms of project. Øi e o evoluflie interesantæ. all those things are very technical. exact acest hiat. desigur. historically. then how should be interpreted this victory of the market: as a fulfillment of the utopia. de aceea nedumereøte atît. no.. ca sæ nu mai pomenim de faptul cæ.. that’s why it is so puzzling. istoric. capitalism global. dar era blocatæ ca realitate. care este evacuarea oricærei dimensiuni utopice posibile? √ Cred cæ rezultatul cæderii comunismului este.. „piaflæ“ øi „capitalism“ nu se suprapun perfect. E vorba deci de o scindare interesantæ între o stîngæ ce regæseøte naflionalul øi revine cætre stat øi o stîngæ care încearcæ sæ redefineascæ pieflele internaflionale în termeni de utopie internaflionalæ.. chiar dacæ propaganda neoliberalæ vrea sæ ne facæ sæ credem cæ sînt unul øi acelaøi lucru.. el se regæseøte øi în interiorul extremei artificialitæfli a pie- development was triggered by the fall of the Berlin Wall. according to the chiasm in the quotation itself. but as I tried to say.. to say nothing of the fact that. and whenever we speak about artificiality. we can speak about utopia. dacæ putem caracteriza rezultatul cæderii comunismului ca o victorie a pieflei. oricum. acum a fost deblocatæ. se îndreaptæ cætre statul francez. Vedefli imediat ce se întîmplæ. by contemporary networks. The market is seen now as something very technical. ¬ Not in the future? √ Well. So. Can we put the result of the real fall of communism as a kind of victory of the market? Whatever that could mean: capitalism or market in itself because I don’t think that market in itself is the same thing as capitalism and necessarily a bad thing. poate. After all.. dar de data aceasta am dori un ræspuns direct. Pentru cæ înainte de asta. which is the evacuation of all possible utopian dimension? √ I think that the outcome of the fall of communism is.. √ What you’re saying means there’s such a thing as good capitalism. no. Because before that. sæ advinæ). but that market” you begin to be a utopian for good or for bad. it is precisely this gap. piafla – schimbul în genere – e mult mai veche decît capitalismul. Every art is art-project. non-naturalness of market. gînditori ca Badiou. o victorie a pieflei. the market – exchange in general – is much older than capitalism. We are now in this artificiality of the market. dar în acelaøi timp cred cæ ea a fost declanøatæ de cæderea Zidului de la Berlin. Not general future. aøa cum am încercat sæ aræt. But. And when you say: “I don’t want this market. Or. your direct opinion. ¬ No. but it was not the case before.. If we can so roughly divide these two. but it seems to me that. because utopia is investment in the artificial. of course. Balibar. globalized form – is not anymore – is not yet? (if one has to preserve some kind of utopian potential for this overall come back of the market) – the so-called “free” market as such.tului. but artificial future. Capitalismul. O lejeræ variaflie a întrebærii anterioare. even if the neo-liberal propaganda would like to make us believe they are the exactly same.

Criticism of the market is not a stupidity first of all because it sells well. we read. a very utopian space. And this utopian desire destroyed everything and. fiind o construcflie atît de artificialæ. for example. on the art market. of course. The markets were for very long time artificially isolated from this influx of utopian desire. How did you organize this project. ¬ The implication is then: money. that. investire înseamnæ proiect. Critica pieflei nu este o prostie. is there such a thing as the market? It is also an interesting question. We heard about that with Smithson who is especially valuable because he is not sold well. Mæ întreb doar dacæ piafla. deoarece utopia înseamnæ investire în artificial. ¬ A question about your “post-communist condition” project. de cealaltæ. Artificialitate extremæ sau nonnaturalefle a pieflei. √ Nu. pe care o caracterizez drept „complexul Van Gogh“ – vinde foarte bine fiindcæ n-a vîndut niciodatæ nimic [la vremea lui] –. because he is too commercialized” being successful on the market is not good for being sold. curricular intellectual outcomes. care e deosebit de valoros tocmai pentru cæ nu se vinde bine. as such an artificial construction. Aceastæ structuræ paradoxalæ.. Filosoful bun e cel ale cærui tiraje nu sînt epuizate tocmai fiindcæ el are un prefl foarte ridicat. øi toate acestea sînt foarte tehnice. Iar acest paradox nu afecteazæ doar arta. for all of us who read Bataille. În niciun caz. I always thought. Utopia este… ¬ Nu în ceva de ordinul viitorului? √ Ei bine. making it on the market. desire is also about expanding markets and I think that in the long run market economy and domination of market will be only one period – in the history. Am auzit cu toflii despre asta la [Robert] Smithson. începi sæ fii utopic. because. can support this paradoxical structure. aratæ deja eterogenitatea pieflei øi faptul cæ nu putem vorbi de piaflæ la singular øi de strategie de piaflæ la modul simplu. bunæoaræ. critique means analysis. And this is why we thought that we should put you this question about the outcomes.. se întîmplæ sæ auzi colecflionari spunînd: „Øtifli.. ci un viitor artificial. but in a broader sense than the academic. So. cæderea comunismului înseamnæ cæderea pieflei în sens clasic. nu vreau sæ cumpær acest artist pentru cæ e prea comercial“. of course –. that paradoxical structure. critica nu înseamnæ respingere. Am crezut întotdeauna øi încæ mai cred cæ.. Nu un viitor în general. Deci trebuie sæ privim bine øi sæ ne întrebæm. I only ask myself if the market. at the beginning of the end of this period. Mi se pare cæ oamenii cred cæ piafla existæ. Iar o bunæ strategie de piaflæ e întotdeauna un lucru inteligent.. Contemporary market is very complicated. ci øi activitatea literaræ. What kind of effects you calculate for this project. critica înseamnæ analizæ. ¬ Atunci implicaflia ar fi cæ banii. in the long run. the fall of the communism means fall of the market in the classical sense.+ (condiflia postcomunistæ) flei. dar nu era aøa înainte vreme. la bine sau la ræu… ¬ Atunci critica pieflei nu înseamnæ în mod automat o prostie. în sensul de proiect. criticism is not rejection. de una. we have to look at it and to ask. because the markets will be overthrown by utopias. întîi de toate fiindcæ se vinde bine. criticism of market means that we have to look at it. Absolutely not. de reflelele contemporane. deoarece pieflele vor fi ræsturnate de utopii. But if you operate. iar ori de cîte ori vorbim de artificialitate putem vorbi despre utopie. aøa cum spuneam. This paradox that I just mentioned shows that the market is rational and irrational in the same time. Iar dorinfla √ No. The good philosopher is a philosopher that is not sold out. and I still think. as I said very artificial. dacæ piafla existæ? E øi asta o întrebare interesantæ. sînt egali cu inteligenfla (socialmente. Orice artæ este un proiect-de-artæ. equals intelligence (socially speaking. obflinerea lor pe piaflæ. critica pieflei înseamnæ cæ trebuie s-o luæm în seamæ. Piafla contemporanæ este foarte complicatæ. what are the outcomes of this project in intellectual terms.. Dar dacæ operezi de exemplu pe piafla de artæ. for example. un spafliu. and we like very much the idea that your “purpose is not to open a window through which Western Europe sees Eastern Europe” – like a collection of freaks or whatever –. and what do you intend to obtain. În clipa în care piafla îøi aratæ artificialitatea pofli spune: „Nu vreau aceastæ piaflæ. Cred cæ noi ne gæsim acum în ceva ce e mult mai mult decît atît. Sæ ai succes pe piaflæ nu face bine la vînzare. and we are. already shows the heterogeneity of the market and the fact that we cannot speak about the market and market strategy. of course)? √ You know. Piafla este væzutæ acum drept ceva foarte tehnic. “but rather to open a door through which intellectuals and artists in Eastern Europe can approach us and express themselves in an open and uncensored discourse”.. 157 . Iar cînd spui: „Nu vreau aceastæ piaflæ. And what is a good market strategy is intelligent.. foarte artificial. poate susfline aceastæ structuræ paradoxalæ. E o bunæ strategie de piaflæ. So. because it never happened that a certain structure could function rationally and irrationally at the same time. ceva produs de media contemporanæ. It’s a good market strategy. Vasæzicæ. foarte artificiale. it is also affecting the literary activity. This is the first answer. Pieflele au fost pentru multæ vreme artificial izolate de acest influx de dorinflæ utopicæ. desigur)? √ Vedefli dumneavoastræ. I think. But not only in the scholarly sense of the word. as I do from time to time. pe termen lung. ci pe cealaltæ“. and many collectors for example say to me: “You know. Ne aflæm acum în aceastæ artificialitate a pieflei. I don’t want to buy this artist. which I characterize as the “Van Gogh complex” – he sells very well because he never sold anything. deci un fel de viitor artificial. aøa cum fac eu uneori. And this paradox is affecting not only art. utopic. Iatæ primul ræspuns. ci pe cealaltæ“. but it’s precisely because of that he has a very high price. I think people believe that the market exists.

Acesta ar fi øi motivul pentru care ne-am gîndit sæ væ punem întrebarea despre rezultate. cum ar fi cel al lui Bogdanov. numai cæ într-un sens mai larg decît cel contabilizabil în rapoarte academice. early communist avant-garde texts that haven’t been published in the West. He wrote a novel wherein the hero has visions. care sînt rezultatele aøteptate. vom organiza un colocviu la Berlin. sînt un intelectual prea utopic øi de piaflæ. that can reflect in very drastic or clear terms what happens to the post-communist condition. cred. the creation of international blood transfusion and unite all the humanity in one body. √ Cred cæ am sæ væ dau un ræspuns amestecat. I think this vision is worth to 158 . maybe we can include some essays or literary texts. invitæm cîteva persoane sæ contribuie la temæ. economia de piaflæ øi dominaflia pieflei vor ajunge sæ constituie numai o perioadæ – la scaræ istoricæ. the Foucauldian idea of bio-politics. sub formæ de proiecte. and also some Western speˇ ˇek. în termeni intelectuali? Dar nu numai în sensul academic al cuvîntului. there’s one very conservative fascist in Russia. colegi pe care i-am rugat sæ scrie texte øi de asemenea cîfliva ˇˇ specialiøti occidentali sau nume ca Ziz ek.. Rakhanov. unele dintre acestea vor fi expuse deja în luna mai într-o expoziflie cu titlul Privatizæri. poate øi Negri.. Care vor fi rezultatele efective? N-am idee! Cît despre rezultatele în termeni de producflie. a KGB paradise where every KGB murderer turned into an animal. So. I’m too much of a utopian marketable intellectual. deoarece pærea injust sæ fie incluøi doar cei vii øi morflii nu. Cred cæ træim cu toflii într-o situaflie în care nu putem controla rezultatul a ceea ce facem. in which we are collecting now material about the situation today. The second question will be. Suhrkamp Verlag will publish three volumes. cum ar fi planurile de redeøteptare a morflilor la draga societate comunistæ. In June a conference will also be organized in Berlin. material that hasn’t been yet published in the West such as plans of re-awakening the dead to good communist society. „ci mai degrabæ de o poartæ deschisæ prin care intelectualii øi artiøtii din Europa de Est sæ poatæ avea acces la noi øi sæ se exprime printr-un discurs franc øi necenzurat“. so. two volumes of historical material and one volume of nowadays materials. Finally. Then. chiar nu cred în capacitæflile iscusinflelor ori în efecte programate. bunæoaræ –. desigur. This kind of things. Paradoxul pe care tocmai l-am menflionat aratæ cæ piafla este raflionalæ øi iraflionalæ în acelaøi timp. actually.. relating to this topic or literary texts that are relevant. de incapacitatea de a calcula urmærile actelor mele. there are very different kinds of bio-politics. We actually ask our fellows to reflect on their reception of this high level utopian investment at the beginning and to reflect what happened to this utopian investment now. but also we ask people. To show that beyond Foucault. pentru tofli cei care am citit Bataille. non-capability of calculating the effects of my acts. Cum afli organizat acest proiect øi ce scontafli sæ obflinefli. in December. I must say. Nu avem aceastæ libertate. Chantal Mouffe and some other people looking at the problem from the Western perspective. În fine. as projects and some of them will be shown as an exhibition in May under the title Privatizations. la începutul sfîrøitului acestei perioade. This is the KGB paradise where the hero finds his real place. În iunie. What will be the outcomes? I have no idea! As for the output. I really don’t believe in the capability of skills or effects. Aøa încît cred cæ e doar un gest deschis. and so on. to make a suggestion. and it’s also directed to you. like Bogdanov’s. Just to make an illustration of that. crearea unui sistem de transfuzie sangvinæ internaflionalæ øi unirea întregii umanitæfli într-un singur corp. I think we are really living in a situation where we cannot control the outcome of what we are doing. I think that it’s just an open gesture. We don’t have this freedom. I’m very much aware of the complete condition of non-freedom. Then a third volume. we invite some people to contribute to the topic.. Sînt foarte conøtient de totala condiflie de nonlibertate. incluzînd alte planete øi aøa mai departe… Dar øi alte proiecte. First of all. øi iraflional în acelaøi timp. and other projects. instituflionale etc. The first volume would be dedicated to the utopian bio-political aspirations in 20th century Russia. including other planets and so on. Întîi de toate. reflecting the problem of what it means to reach the zero point and this kind of things. prezentînd diferite contribuflii din diferite flæri est-europene øi Rusia. Suhrkamp Verlag va publica trei volume. I can describe it! We will present the complete output at the end of this year.utopicæ a distrus totul øi. Ce fel de consecinfle afli luat în calcul pentru acest proiect. dorinfla se referæ øi la extinderea pieflelor øi cred cæ. because it seemed unjust to include just the living and not the dead. pe aceasta o pot descrie! O vom înfæfliøa în întregime la sfîrøitul acestui an. the idea is to show what was the utopian investment at the beginning and then what came out of it. fireøte –. at least not in Germany. too. Chantal Mouffe øi alfli cîfliva care vin cu o perspectivæ occidentalæ. Asemenea lucruri. ¬ O întrebare despre proiectul dumneavoastræ cu „condiflia postcomunistæ“. deoarece nu s-a mai întîmplat ca o anumitæ structuræ sæ funcflioneze øi raflional. materiale ce nu au mai fost publicate în Vest. in a second volume. dintre care douæ cu materiale istorice øi unul cu materiale actuale. în decembrie. fiindcæ. so. and one vision is of a KGB paradise. was it transformed? There will be contributions by our fellows. Has it disappeared. pe termen lung. Pentru a aræta cæ dincolo de √ I think I’ll give a mixed answer. and every victim into a beautiful tree. citim øi ne place foarte mult ideea cæ „nu e vorba de a deschide o fereastræ prin care Europa Occidentalæ sæ priveascæ la Europa de Est“ – ca la o colecflie de ciudæflenii. showing different contributions from different Eastern European countries and Russia. our fellows whom we asked to write papers. if you know interesting essays in our direction. cialists or people like Ziz maybe Negri. Apoi. iar noi ne aflæm. Primul volum va fi dedicat aspirafliilor utopice biopolitice din Rusia secolului XX.

I started to be interested in Russia. nu cæ nu am fi atins deja chestiunea… Dar cum vedefli. în care.. it’s the same. Cred cæ omul e tentat sæ ia o poziflie pe dos… Privim întotdeauna la posibilitæfli din clipa în care ele s-au închis. So.. But after immigration. but you become very Eastern in the West. s-a transformat? Vor exista deci contribuflii ale colegilor noøtri. în mod precis. existæ multe feluri de biopoliticæ. and it’s intricate. I read in English sometimes. pe acest subiect… Pentru a da un singur exemplu. Acesta e paradisul KGB în care eroul îøi gæseøte locul adeværat... dar devenim foarte estici în Vest.. øi care reflectæ chestiunea a ce înseamnæ atingerea punctului zero øi altele asemenea. ¬ Boris Groys.. every artwork is an art project and every art project is about creating the artificial future and artificial future is utopian. deci. So. trebuie sæ recunosc cæ a fost o anumitæ perioadæ a vieflii mele. dacæ avefli idee de texte relevante în aceastæ direcflie. Deci ceva care oferæ indicii asupra anumitor aspecte ale disponibilitæflii pentru o reinvestire utopicæ într-un mod foarte drastic ori dramatic… ¬ Ceea ce sugereazæ imediat o altæ întrebare. iar una dintre ele e despre un paradis KGB unde fiecare asasin KGB se transformæ într-un animal øi fiecare victimæ într-un copac frumos. mulflumim foarte mult! √ Plæcerea a fost de partea mea. I think you always take an oppositional stand. that’s fundamentally the same thing. not that we haven’t touched the issue. I’ve never read one Russian book. de ideea foucaldianæ de biopoliticæ. Uneori am citit în englezæ… Dar dupæ imigrare a început sæ mæ intereseze Rusia. existæ un fascist foarte conservator în Rusia. like you’re very Western in the East. mai mult sau mai puflin vreo zece ani. un al treilea volum. but how do you see precisely the relationship utopia-art or art-utopia? √ Yes. în care reunim acum materiale despre situaflia actualæ – ideea este de a aræta care a fost investirea în utopie la început øi ce a ieøit din ea pe urmæ.. Deoarece orice activitate artisticæ e o producflie de artificialitate øi orice grad de artificialitate vizeazæ modelarea viitorului. for ten years. nu am citit nici mæcar o carte ruseascæ. aøa încît orice operæ de artæ este un proiect de artæ øi orice proiect de artæ fline de crearea viitorului artificial. relaflia utopie-artæ sau artæ-utopie? √ Da. something that gives a clue to certain aspects of mentality of utopian re-investment in a very drastic or dramatic way. Cred cæ aceastæ viziune meritæ publicatæ. El a scris un roman în care eroul are niøte viziuni. mæ adresez chiar øi dumneavoastræ pentru a face sugestii.. în afaræ de cîteva volume de literaturæ pretenflioasæ pe care a trebuit sæ le citesc la universitate. cel puflin nu în Germania. Because every art activity is about the production of artificiality and a degree of artificiality is about shaping the future so. ¬ How do you feel today? More Western or do you consider yourself still an Eastern man? √ If you look at my biography I must say that at a certain time of my life. Îi rugæm efectiv pe colegii noøtri sæ reflecteze la receptarea pe care o au ei asupra acestui nivel ridicat de investire utopicæ la început øi la ceea ce s-a petrecut cu ea azi. thank you very much! √ It was my pleasure. You always look at the possibilities since they are closed. A doua problematicæ va consta în reluarea. Deci revine la acelaøi lucru… ¬ Cum væ simflifli azi? Mai degrabæ un occidental sau væ considerafli tot un om al Estului? √ Dacæ e sæ ne uitæm la biografia mea.. într-un al doilea volum. Apoi.+ (condiflia postcomunistæ) Foucault. sîntem foarte occidentali în Est. Rahanov. Traducere de Izabella Badiu be published. a unor texte timpurii ale avangardei comuniste care nu au mai fost publicate în Vest. dar solicitæm øi pe alflii.. I think that was more or less ten years. e complicat. besides some sophisticated literature that I had to read at the university.. ¬ Boris Groys. E greu de spus. iar viitorul artificial este utopic. 159 .. yes. ¬ This immediately suggests another question. it’s difficult to say. A dispærut. am putea chiar include unele eseuri ori texte literare care ilustreazæ în termeni foarte limpezi sau tranøanfli ce s-a întîmplat cu postcomunismul. fundamental e acelaøi lucru.

unde o seamæ de idoli øi obiecte de uz curent din mass-media americanæ øi în general din cultura de masæ – de la Elvis Presley pînæ la conservele de supæ Campbell – sînt prelucrate în imaginile acesteia. curator øi teoretician al artei øi al mediei. Volumul Romanian Modernism: The Architecture of Bucharest.. Cioran. tratîndu-le din perspectiva tendinflelor vestice. Lissiflky øi Brâncuøi. Elias Canetti. între 1993 øi 1999 a fost curatorul pavilionului austriac la Bienala de la Veneflia. Putem de aceea arunca o nouæ privire asupra dezvoltærii artei est-europene øi ruse. ci el se numæræ øi printre acei arhitecfli care au transformat Bucureøtiul anilor ’20–’30 într-o metropolæ europeanæ a arhitecturii moderne. André Cadere. filmul. condifliile ei sociale. În secolul al XX-lea. Din punct de vedere fizic zidul nu mai existæ. printre alflii prin Malevici. ci dintr-un idiom universal. elementele artei pop nord-americane nu sînt de naturæ folcloricæ øi nici nu fac parte din American Way of Life. dar øi arhitectura. Romanian Modernism: The Architecture of Bucharest. oamenii ei. Iconoclash: Beyond the Image Wars in Science. Mass. Graz øi Ars Electronica. dar continuæ sæ ræmînæ în mentalitatea noastræ. iar din 1999 încoace este directorul Centrului pentru Artæ øi Media (ZKM) de la Karlsruhe. estetica øi teoria artei media øi a tehnoculturii. Kandinsky. 2002 (împreunæ cu Bruno Latour). Canada øi Germania. Luminifla Machedon øi Ernie Scoffham (ed. în anii ’80 a funcflionat ca profesor de artæ video øi digitalæ (la Center for Media Study. acesta a renegat tradiflia autohtonæ. carierism øi servilism. conform cæreia Europa de Est øi Rusia ar fi mult în urma dezvoltærii cultural-artistice din Vest. 1999. în special istoria Europei de Est. Cortina de fier a separat Europa øi pe plan artistic. Mass. cele douæ volume se înscriu în tradiflia nihilismului european øi totodatæ premerg temele care mai apoi dominæ scena culturalæ a Europei Apusene. sculptura øi designul. în special asupra artei contemporane. general valabil. Prin negarea radicalæ promovatæ de primul øi pesimismul adînc al celuilalt. øi Pe culmile disperærii. 1920–19401 aratæ limpede faptul cæ oraøe precum Viena sau München nu puteau fline piept Bucureøtiului cît priveøte calitatea arhitecturii moderne. Dupæ studii de medicinæ. Daniel Spoerri. În anii din urmæ a fost øi curatorul mai multor expoziflii de artæ øi de culturæ est-europeanæ. Numeroase cærfli øi cataloage de expoziflie despre istoria. nu doar fondator al dadaismului în legendarul „Cabaret Voltaire“ din Zürich. Consilier øi apoi director artistic pentru instituflii precum Neue Galerie. internaflional. pornind de la existenflialism øi pînæ la teatrul absurdului. mai degrabæ formal. Zidul ridicat în timpul Ræzboiului Rece a dominat relafliile Est-Vest dupæ al Doilea Ræzboi Mondial øi pînæ în 1989. În acelaøi timp însæ. religie øi artæ]. blocînd øi obturînd inclusiv perspectiva asupra artei. A fost director fondator al Departamentului pentru noile medii la Städelschule din Frankfurt (1989). Asta în ciuda faptului cæ la Malevici este evidentæ preluarea icoanei ruseøti în operele sale ori cæ Brâncuøi a prelucrat în sculpturile sale elemente regionale din folclorul øi cultura proprie. 160 . Religion. der Spiegel). fiind marcatæ de oportunism. Linz. arta fotograficæ øi tipograficæ. este total greøitæ. pe de alta.). M. pe de o parte. al lui Eugen Ionescu. cei doi aduc dovada semnificativæ a dimensiunii la care avangarda europeanæ a fost influenflatæ de acfliunea unor artiøti est-europeni. Acest tratament pare sæ nu fie foarte diferit de cel al artei americane. În fapt. Dincolo de ræzboiul imaginilor în øtiinflæ. În 1934 au apærut la Bucureøti douæ volume cu titluri semnificative: Nu. literaturæ. la Odessa) este un cunoscut artist („fost artist de scandal“. Köln. Tot din România provin nume precum Marcel Iancu. Viena). Tristan Tzara. începutul l-au fæcut constructivismul rus øi abstracflionismul. matematicæ øi film (la Viena øi la Paris) øi stagii ca profesor invitat în Austria. cum se întîmplæ de pildæ în pop-art. Pe lîngæ multe alte nume. din cuceririle avangardei est-europene s-a dezvoltat un vocabular vizual internaflional care a inclus pictura.. Cambridge. alæturi de Tzara. 1920–1940. and Art [Iconoøoc. ignoræ pur øi simplu o bunæ parte din ele. 2000. al lui E. ele uzurpæ realizærile importante ale artei est-europene. izvoarele. Migraflia ideilor dinspre Europa Orientalæ spre cea Occidentalæ a avut loc continuu. Reprezentarea vieflii consumatorului american pare sæ fie un demn obiect artistic. 1944. 1999 (împreunæ cu Timothy Druckrey). Imaginea istoricului de artæ a fost pînæ nu demult îmbibatæ de stereotipiile Ræzboiului Rece. Astfel. Acum însæ am depæøit era Ræzboiului Rece. anume din perspectiva vesticæ a Ræzboiului Rece. Arta europeanæ a secolului al XX-lea s-a scris pînæ acum dintr-o perspectivæ unicæ. S-a trecut sub tæcere faptul cæ imaginea sticlelor de coca-cola ar putea trece drept propagandæ pentru American Style of Life sau pentru pretenfliile hegemonice globale ale giganticului concern.Arta øi Ræzboiul Rece Peter Weibel 1. ignorînd cu un oarecare disprefl faflæ de oameni øi PETER WEIBEL (n. toate cærflile scrise pînæ acum despre arta secolului al XX-lea sînt puræ maculaturæ. Cambridge. Rædæcinile autohtone øi cele politice au fost ciuntite. printre titlurile recente: Techno-Transformationen der Kunst [Tehnotransformæri ale artei]. Dar utopiile sociale øi estetice ale artiøtilor est-europeni øi ruøi au fost preluate. Vom vedea cæ perspectiva de pînæ acum a Europei Apusene. SUNY) øi apoi de design pentru media vizualæ (la Universitatea de Arte Aplicate. chiar progresist. Cambridge. pe cînd reprezentarea vieflii lucrætorului rus doar o chestiune de folclor sau propagandæ conservatoare. filosofie. Iancu a fost. însuøite øi dezvoltate în Vest doar parflial. Totuøi. net_condition: art and global media [condiflia_net: artæ øi media globalæ].

pe ambele pærfli ale baricadei. nu erau acceptafli. Diferenfla dintre avangarda timpurie a secolului al XX-lea din Est øi neoavangarda de dupæ 1945 din Vest (din Europa Occidentalæ øi pînæ în SUA) poate fi definitæ ca un abis politic. În mod oficial se putea produce doar o artæ conformæ cu sistemul politic – realismul socialist. faptul cæ slæbiciunile realismului socialist nu erau de ordinul carenflei unei experienfle istorice preflioase. Nu puteau sau nu voiau sæ se conformeze niciunuia dintre sisteme. a industriei culturale øi a mass-mediei øi unde. nici celui consumist. O a treia categorie. Pe de altæ parte. s-ar fi raliat unei experienfle øi unei estetici care nici ea nu mai oglindea în niciun fel viafla lor realæ – soluflie evazionisto-himericæ. respingea arta conformistæ øi oportunistæ a Vestului. ba chiar reacflionaræ. Întrucît unii membri ai neoavangardei fuseseræ în parte øi membri ai acestor sisteme. precum øi cu alte surse culturale tradiflionale în flara lor. au reuøit sæ transforme în obiective estetice negarea vinovæfliei. o „a treia avangardæ“. constructivismul. unde exista hegemonia culturii de consum. fie ele din Est sau din Vest. artiøtii vestici îi respingeau mai mult sau mai puflin pe cei din Est. ci voiau sæ-øi înfleleagæ patria în totalitatea ei. existent în Vest. între cea timpurie øi neoavangardæ. zid la care se raportau toate institufliile culturale. Se aflau într-o realæ dilemæ: dacæ reveneau la propria avangardæ a începuturilor. Dar. Neoavangarda din Vest a fost clæditæ pe ruinele primei avangarde distruse de sistemele totalitare ale naflional-socialismului. pe de o parte. În Est situaflia era cu totul alta: øi aici avangarda a fost destræmatæ de un sistem totalitar. Acesteia îi lipsea în mod vizibil vocabularul vizual al avangardei. Dacæ ar fi apelat la soluflii ale avangardei vestice. la cinema. O parte din artiøtii estici visau sæ plece în Vest. Cu unele mici excepflii. Cæci aceleaøi instanfle care suprimaseræ avangarda nu au permis continuarea ideilor avangardiste ori reaøezarea lor pe noi principii. de la picturæ la sculpturæ. chiar dacæ uneori sub o lupæ criticæ. Øi-au clædit arta pe experienfla lor istoricæ (de exemplu. de exemplu în arta media. unde. Tinerii artiøti ai avangardei contemporane din Est puteau privi ambele pærfli ale zidului. pe care am denumit-o în 1992 „retro- 161 . Iatæ de ce modernismul poate fi descris øi ca o revizuire formalistæ a modernului. O altæ parte au continuat în mod consecvent munca propriei avangarde timpurii. întregul climat al Ræzboiului Rece s-a stræduit sæ reprime sursele sociale øi politice ale artei avangardiste. Futurismul. însemna sæ nu mai producæ niciun reflex al realitæflii politice actuale din flara lor. fiind astfel strîns legatæ de experienflele øi metamorfozele sociale pe care aceste maøini le-au generat. în cærfli øi în galerii se celebra absenfla – un simptom al pierderii contactului cu realitatea social-politicæ. de pildæ pop-arta. în fond.+ (condiflia postcomunistæ) fapte producfliile est-europene øi ruseøti ale secolului al XX-lea. Au anulat astfel exilul impus de ei istoriei – o faptæ eroicæ – øi totodatæ au rezistat ademenirilor vestice – un alt act de curaj. fiind îndatoratæ mai mult mediilor de masæ øi culturii de consum ce sta sæ înceapæ. în ciuda puterii lor de adaptare. Discursurile øi programele artei erau de regulæ. în acelaøi timp. de la sigle de firmæ la piese de mobilier øi arhitecturæ. øi astfel cæ øi aici arta mergea mînæ-n mînæ cu sistemul politic. Consecinfla a fost o dublæ suferinflæ: aceastæ artæ a fost exilatæ atît din Est. discursuri în serviciul propagandei Ræzboiului Rece. care însæ în 1945 n-a fost întrerupt. ca de pildæ monocromia. aceøti tineri artiøti nu mai puteau produce artæ care sæ corespundæ criteriilor vestice ale artei. abstracfliunea sau cultura materialæ. lucru pentru care Vestul a denunflat-o drept conservatoare. Pe scenæ. cæ versantul estic al baricadei Ræzboiului Rece a putut vorbi într-o aceeaøi logicæ a denunflærii despre conformismul abstracflionismului capitalist vidat de experienflæ. nici celui politic. Nu voiau sæ renege øi nici sæ ignore vreuna din faflete. de Stijl au dezvoltat un limbaj plastic autonom care a putut fi folosit peste tot. færæ sæ cunoascæ marile lor realizæri avangardiste. cu preflul marginalizærii øi reducerii la tæcere în flara proprie øi færæ a fi recunoscufli de Vest. Întrucît industria occidentalæ de consum øi cea culturalæ erau din ce în ce mai ideologizate øi politizate în Est. ci a continuat. comunitæflile øi curentele. 1965). fascismului øi comunismului. Estetica lor se bazeazæ pe maøinile introduse de revoluflia industrialæ. dar cunoøteau øi marea istorie a tinerei avangarde est-europene. Logica Ræzboiului Rece a ridicat deci un zid cultural între Est øi Vest. Dar Vestul a ignorat. Modul modernist de a proceda al neoavangardei a ræpit avangardei timpurii rædæcinile ei sociale. Bauhaus. Acest lucru s-a derulat cu uøurinflæ în Vest. Singura lor cale era sæ reînnoade cu succesele formale ale fostei avangarde øi totodatæ sæ o cupleze pe aceasta cu toate experienflele istorice øi cu limbajul formal al realismului socialist. Neoavangarda a fost ruptæ de sursele sale izvorîte din revoluflia industrial-maøinistæ øi din impactul ei social. În plus. Consecinfla a fost cæ s-au reluat mai ales aspectele formal vizuale ale avangardei timpurii. Nu exista astfel nicio posibilitate de a duce mai departe avangarda timpurie. receptate precum spionul care venea din frig (John le Carré. øtergerea experienflei istorice a fost o premisæ a degustærii nestingherite a produselor industriei de consum. Au reuøit astfel sæ deschidæ o a treia cale. recunoscutæ în Est. cît øi din Vest. depolitizarea øi dezistoricizarea experienflei. Ei vedeau socialismul existent în mod real. nu puteau nega existenfla celor douæ sisteme de-o parte øi de alta a zidului. total subordonatæ capitalismului øi industriei de consum. folclorul ca found-object) øi de asemenea pe istoria avangardei timpurii.

singura lor soluflie a fost aceea de a lichida vocabularul artei øi culturii. E vorba aici de acea crizæ a reprezentærii næscutæ prin încremenirea artei apusene în imaginea-panou øi transformarea ei în obiect artistic autonom în cubul alb al muzeului. ea reuøeøte ca prin accentul pus pe istorie. ea îøi adapteazæ metodele artistice. Tocmai în aceastæ secularizare a artei. Expoziflia de artæ Laibach – Monumentalna retroavantgarda (Galerija SKUC. dar este øi singura artæ care tematizeazæ amintirea øi care face prin urmare conøtientæ experienfla social-istoricæ ca sursæ a modernitæflii. o artæ care pune sub semnul întrebærii pînæ øi conceptul artistic al modernitæflii. Aceastæ artæ realizeazæ în fapt trecerea de la revoluflia industrial-maøinistæ la revoluflia postindustrialæ bazatæ pe mijloace de comunicare øi informare. øi nu pe evazionism. Mai degrabæ sînt de scrutat arierplanurile aceastei doctrine care a dominat aproape întregul secol XX øi cæreia arta vesticæ i s-a pliat perfect prin competiflia færæ remizæ pe care a promovat-o. nu aveau susflinere nici într-o parte øi nici în cealaltæ øi cum nu voiau. pe utopie. mai mult decît o simplæ retroavangardæ. avangardæ“2: o esteticæ a armonizærii voinflei artistice individuale cu situaflia socialæ obiectivæ. cît øi sistemelor actuale ale politicii øi capitalului. adicæ de a nu-l mai invoca. Traducere de Cætælina Savu 162 . ca perspectivæ viitoare a artei occidentale. 1983). 1992). pe realism. pe capacitatea de acfliune. ci se aflæ în centru. Volumele aici de faflæ propun o nouæ viziune. stæ în fapt marele proiect utopic pe care-l putem identifica azi în practicile artistice ale actualei avangarde din Europa de Est øi din Rusia – poate singura nædejde într-o artæ aliatæ cu democraflia. Dimpotrivæ. prin urmare. o osmozæ a unor elemente disparate care exprimæ un adevær istoric. aøadar. Conceptul l-am utilizat pentru prima datæ în contextul tendinflelor artistice ale secfliunii „Retroavangardæ“ a expozifliei Identitate: Diferenflæ (Neue Galerie Graz. sæ depæøeascæ criza reprezentærii printr-o artæ profund secularizatæ. Arta Estului e. øi nu pe vidul experimental. færæ sæ øtiu cæ termenul fusese introdus øi determinat programatic în 1983 de grupul „Laibach“. Nu am adus în primplan ascendentul cultural al Vestului asupra Estului øi nici remanenflele deplorabile ale Ræzboiului Rece. sæ adopte nici modelul de artist occidental. reuøeøte. Arta din Est ca retroavangardæ aminteøte nu doar de contribuflia esenflialæ a Estului la modernitatea vesticæ – de la Malevici la Ionescu –. al artistului care øi-o baza pe popor. aøa cum mai devreme s-a întîmplat cu avangarda timpurie. spre deosebire de arta apuseanæ. Totodatæ. arta Estului nu trateazæ postmodernul ca ræspuns la revoluflia postindustrialæ. instrumentele øi vocabularul la schimbærile evolutive ale societæflii. Astæzi avem posibilitatea de a recunoaøte faptul cæ arta Estului reprezintæ exact opusul a ceea ce Vestul a identificat în ea pînæ nu demult: nu este nicidecum o artæ ræmasæ în urmæ sau perifericæ. dar nici acela estic.2. Europa unitæ trebuie sæ chibzuiascæ îndelung øi sæ îmbræfliøeze aceastæ ofertæ în cazul în care îøi asumæ în mod serios procesul de unificare. Întrucît artiøtii estici. care-øi „stabilise treaba pe nimic“ (Max Stirner). care se sustrage atît sistemelor istorice ale religiilor øi ale aristocrafliei. øi nu pe uitare. o viziune care sæ amendeze vechea perspectivæ. øi nu pe consum. avînd perspectiva ambelor pærfli ale Zidului. Ljubljana. desigur. Volumele acestea contureazæ o perspectivæ care va influenfla decisiv dezvoltarea artei în anii care vor veni. Prin conøtientizarea experienflei sociale ca sursæ a modernului.

altfel spus. Petit Manuel d’inesthétique [Mic manual de inesteticæ] (1998). Cæci „noi. al unei impotenfle arogante. a intrat în declin. reprezentarea este întotdeauna statul sau o stare. ALAIN BADIOU (n. deøi nimeni n-o sæ mæ facæ sæ spun „St. L’Ethique [Etica] (1993). cine-i acest „noi“ pe care-l cercetez acum øi despre care-ar trebui sæ spun ce este? Nu mai existæ niciun „noi“. Angajamentul sæu profund øi de duratæ (anterior lui mai ’68) de partea unei stîngi revoluflionare. øi nu la fragilele lui statui øi monumente. 1937) este una din figurile de prim rang ale filosofiei franceze contemporane. revoluflionarii“. ca adult. de multæ vreme. Saint Paul. „comunismul“ nu a însemnat decît mormîntul unui „noi“ secular. Principala sa lucrare filosoficæ este L’être et l’événement [Fiinfla øi evenimentul] (1988). de altfel. n. Sau mai degrabæ destræmarea partidului-stat sovietic nu este decît realizarea obiectivæ (pentru cæ obiectivitatea. dupæ ce (începînd cu 1969) a predat la Université de Paris VIII (faimoasa Vincennes-Saint-Denis. Deleuze øi Lyotard). Aøa am înfleles. ceea ce-a fost de fapt întotdeauna: locul unei politici ezitante øi brutale totodatæ. nici curente de gîndire care au fæcut epocæ. raræ. el a revenit în 1999 la ENS ca directeur d’études. Existæ. dimpotrivæ. o formæ de agregare a situafliei) a faptului cæ o anumitæ idee „a noastræ“ este ineficientæ de mai bine de 20 de ani. cæreia îi fusese consacrat cuvîntul. Cu mult înainte de „moartea comunismului“. nu-i ræpeøte nimic din singularitate. nu va fi asimilatæ niciodatæ total în reprezentare[a politicæ. pentru cæ acea configuraflie a lui „noi“. sau nu mai multæ decît pîngærirea istoricæ a unui cuvînt nobil. ba mai mult. Este autorul unei gîndiri dintre cele mai originale øi puternice. afirmaflia universalæ latentæ sunæ invers. nu era vorba despre plæsmuiri. Predæ de asemenea la Collège international de philosophie. comuniøtii“ se adæugase ca precizare substantivalæ la „noi. aøadar. væzutæ în acelaøi timp ca unica origine øi validare atît a posibilitæflii transformærii/înnoirii radicale. red. Paris øi la European Graduate School. pentru gîndire. Absolvent al Ecole Normale Supérieure (studii de matematicæ. Întemeierea universalismului] (1997). conferea putere politicæ øi subiectivæ acelui „noi“ de clasæ. dar pe care orice societate idealæ øi-l fixa ca axiomæ istoricæ superioaræ. „Comunismul“ definea de fapt istoria însæøi a lui „noi“. mereu. la rîndul sæu. comuniøtii“. care a ræstælmæcit Octombrie în opusul sæu (condifliile impuse politicii de Lenin. pe care nimeni nu-l rostea. cît øi a unui subiect care. Øi cu atît mai puflin mæ gîndesc la Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste. alte titluri reprezentative: Théorie du sujet [Teoria subiectului] (1982). Manifeste pour la philosophie [Manifest pentru filosofie] (1989). dacæ vrefli. aparate sau simboluri care sæ poatæ fi localizate. Era vorba despre acel ceva care avea puterea sæ ne menflinæ în picioare cînd ne gîndeam la el. Øi nu are importanflæ. dacæ mæ gîndesc la Lenin (adicæ mæ gîndesc la gîndirea lui. totalitatea despoticæ cenuøie. inevitabila uzurpare. Deciziile gîndirii øi ceea ce ele presupun totodatæ. pe o scenæ intelectualæ din care n-au lipsit în ultimele decenii nici personalitæflile recunoscute mondial. La fondation de l’universalisme [Sfîntul Pavel. era „noi“ al celor care ræmæseseræ fideli evenimentului de la 17 octombrie. Ideea. necunoscut Despre sfîrøitul statului ca adevær Alain Badiou Oare evocarea morflii ne va conduce la un nume adecvat pentru cele la care sîntem martori? Dar sîntem oare doar martori? Øi. Ceea ce e lipsit acum de forfla Multiplicitæflii pure nu mai poate susfline forflele Unicitæflii. preced figurile instituflionale. tot dupæ Badiou. impredictibilæ. nu mæ gîndesc atunci la partidul pe care l-am combætut mereu øi l-am considerat. „Moartea comunismului“ înseamnæ cæ ceea ce a murit în prezentare – acel „noi“ emblematic cu care gîndirea politicæ defineøte din Octombrie sau din 1793 o filosofie a solidaritæflii – trebuie sæ moaræ pentru totdeauna øi în reprezentare. nu existæ propriu-zis decît atîta vreme cît ræmîne angrenat în evenimenflialul sæu fondator). Sau. ea este doar o a doua moarte. care. Nu. Dacæ mai spun „noi. în ordinea de stat (a lucrurilor) o „moarte a comunismului“. În afara statului. Petersburg“) sau la Revoluflia Rusæ. „noi. înverøunarea sa de a exista numai în limitele proprietæflii sinelui sæu. numai de „evenimentul“ veritabil (singularitatea concretæ. Trebuie sæ ne bucuræm: este caracterul efemer al capacitæflilor structurale ale uzurpærii. færæ concesii øi postpartinicæ – angajament consecvent cu fibra intimæ a filosofærii sale øi cu temele acesteia –. multiplicitatea de neprins în concept. proletarii“. ca etichete mai mult sau mai puflin secrete. statul. dupæ el. Dar. conferæ autenticitate øi incandescenflæ unei gîndiri dedicate tocmai principialitæflii ori „adeværului“ (universalitæflii) instaurate. cucerirea prin rebeliune a puterii alunecatæ în orbirea statului poliflist). Elveflia. Cæci pentru gîndire în general nu exista altæ alternativæ decît un „noi“ ce trebuia înfleles sub semnul comunismului. Dar n-are nicio importanflæ faptul cæ sîntem tîrîfli în sînge øi noroi. ceea ce nu-i altceva decît tot posesia unor bunuri. în viafla emblemei øi a revoltei. a-nceput sæ amurgeascæ acest „noi“. Astæzi.]. grosolana maximæ a lui Sartre: „Orice anticomunist e un cîine“: pentru cæ orice anticomunist îøi manifestæ astfel ura împotriva lui „noi“. sub træsæturile ei oarecum clasice. „metafizice“. 1956–1961). 163 . unde a fost partener de aprige polemici cu Althusser. în paralel cu cursuri audiate la Sorbona.+ (condiflia postcomunistæ) Despre un dezastru obscur. a fost suprimatæ de mult øi prin urmare cuvîntul n-are mai mult sens decît reprezentarea: partidul. cæ fiecare comunist e-un cîine. prin zævorul criminal pus de Unicitate peste ce-a fost cîndva glorioasa ridicare a Multiplicitæflii.

(N. færæ niciun ataøament de moment øi færæ niciun calcul care sæ le flinæ în frîu. intoleranfla faflæ de opresiune. a disolufliei ei inevitabile. subiectiv. obsesia afacerilor. din punct de vedere filosofic. pe deasupra secundaræ? Consider cæ moartea este o realitate. o infinitate færæ determinæri sau færæ o ierarhie iminentæ. cautæ sæ-i descopere consonanfla atemporalæ. Aøa am formulat în teoria mea despre subiect (Théorie du sujet): „Orice subiect este politic. în destinul cæruia tot ce este muritor e legat de „imperiu“. detronarea egoismului. Ce înseamnæ „comunist“. invenflia ´ unei solidaritæfli între intelectuali øi muncitori) øi lovitura de stat a lui Jaruzelski. din „comunism“ era] deja mort. dupæ ce am stabilit cæ prin „comunism“ înflelegem subiectivitatea emancipærii. care nu-i de competenfla filosofului. ci la dificilul Mao. În sensul acesta vorbim despre comunism de la Spartacus pînæ la Mao (nu mæ refer la Mao politicianul – care existæ øi el –. red. adicæ statutul filosofic a ceea ce e de gîndit [Denkstatus] în privinfla multiplicitæflii oarecare infinite. færæ predicate identitare. Obstinaflia combativæ care. o mærturie a apartenenflei interioare la natura modelabilæ neutræ a lui a-fi-în-chip-firesc. Moartea este întoarcerea multiplicitæflii la vidul din care a fost flesutæ. Fiecare aflæ. aøa pîngærit cum este. În moarte nu e nimic la care sæ gîndim – nici mæcar în cea a unui imperiu –. iar pornind de la aceastæ premisæ orice eveniment istoric este comunist? Desigur. lacunaræ a subiectivitæflii politice. crescufli pe pardoseala parlamentului). nu færæ teamæ.1. øi nu fægæduinfla sa de adevær. generic4. ce poate sæ gîndeascæ filosofia (filosofia cu condiflia unei politici) sub acest nume? Pasiunea egalitæflii.) 2.) 3. Helmut Kohl. În realitate se întîmplæ doar asta: ceea ce subiectiv era mort trebuie sæ intre în starea morflii øi sæ fie. obligæ la respectarea cuvîntului faflæ de o singularitate. în timpul formærii CAM – Comitetul pentru Apærarea Muncitorilor1 –. øi este – chiar atunci cînd acflioneazæ politic – conceptul ontologic øi echivalentul democrafliei sau comunismului. de aceea existæ atît de puflin subiect øi atît de puflinæ politicæ“. (N. Mi-aø dori sæ fi spus cu toflii mai devreme „nu tot ce ne miøcæ e roøu“. Cînd filosofia ia în stæpînire un termen. „comunist“ nu se poate rezuma în funcflie de-o serie compactæ de cartele cu care partidele øi-au atribuit vocabula øi nici conform secvenflei în care ideea unei politici de emancipare a fost dezbætutæ în numele lui. dorinfla ca statul sæ înceteze. Ansamblul afirmafliilor politice în aceastæ privinflæ este foarte complex øi constituie introducerea la doctrina modurilor istorice ale politicii fondatæ de Sylvain Lazarus. e nu mai puflin realæ: în vorbirea curentæ „moartea comunismului“ øi „dezmembrarea Imperiului Sovietic“ se potenfleazæ reciproc. tocmai cînd nu sînt închegate øi opace (ca tot ce ni se aratæ astæzi: naflionalisme. de la revoltele democratice greceøti pînæ la deceniul mondial 1966–1976. „comunism“ înseamnæ solidaritate universalæ. Raportarea filosoficæ la aceste probleme se limiteazæ la constatarea lipsei politicii ca procedeu generic. e indiferentæ la existenflæ. 4. ci a politicianului. care o consideræ un „act metafizic de valoare absolutæ“. filosofia. figura specialæ „noi. tempoul øi dezordinea nu pot fi decît himere ale evenimentului. în fine. germ. Elflîn etc. A existat schifla unui eveniment german în timpul demonstrafliilor din Leipzig. decît la nimicnicia læuntricæ a fiinflei. Cum ar putea de altfel un eveniment sæ se numeascæ „moartea comunismului“. Comunismul deci. Obiectivul principal al CAM era procurarea sprijinului financiar øi a asistenflei juridice pentru muncitorii persecutafli. Fiecare eveniment este un proiect infinit în forma radicalæ a unei naturi singulare øi a unui supliment. mafiofli øi demagogi. o singuræ numire færæ precedent?2 Aceøti ani vor ræmîne ca un exemplu al faptului cæ o schimbare subitæ øi totalæ de situaflie nu presupune defel harul unui mare eveniment. este de mult desuetæ. stabileøte øi læmureøte poziflia celor pe care le acompaniazæ protector dintotdeauna øi pentru totdeauna: marile revolte populare. „Eveniment“? Poate moartea sæ aparæ sau sæ soseascæ în forma unui eveniment? Øi ce sæ spunem despre o a doua moarte. ar læsa loc pentru orice altæ definiflie a conceptului 164 . demonstreazæ – de vreme ce. este conceptul cel mai important al principiilor filosofice din cartea mea L’être et l’événement [Fiinfla øi evenimentul]. dar niciun adevær care sæ corespundæ exact acestor fenomene survenite dintr-odatæ. pe cît de subitæ pe atît de neputincioasæ. Cæ nu-i decît a doua moarte o confirmæ o conjuncturæ remarcabilæ care. o singuræ declaraflie nemaiauzitæ. ca sæ pæstræm distanfla în raport cu aceste „miøcæri“ pe gustul opiniei publice. cæ o dezagregare care are loc perpetuu nu ne oferæ nimic. supraviefluitoare timpului. papa. Moartea se supune legii varietæflii de substanflæ sau a matematicii fiinflei ca fiinflæ. voinfla de-a o rupe cu refacerea averilor. Filosofia existæ numai în mæsura în care elibereazæ conceptele de presiunea istoriei. a existenflei ei inconstante. sfîrøitul claselor øi prin urmare opusul oricærui imperiu – cæ aceastæ „moarte“ nu este decît evenimentul morflii a ceva [ce. în eroziunea obøteascæ øi confuzæ. T moare înseamnæ øi cæ nicio moarte nu-i un eveniment. ci libere. germ. Cu claritate conceptualæ spunem cæ tot ce se schimbæ nu este eveniment øi cæ surpriza. comuniøtii“. în sens absolut? Ce poate sæ înfleleagæ. øi aøa. cel puflin din mai 1968. oricît de nou. (re)cunoscut ca atare. singurul care – din perspectiva determinærii care îl obligæ – gîndeøte revenirea regulatæ. asta numesc eu. Cine va cuteza sæ interpreteze aceste nume proprii în strælucirea sau în stræfulgerarea difuzæ a Bunei Vestiri a unui eveniment? Cine ar putea cita. Spinoza are întru totul dreptate.3 În ochii mei însæ. Øi tot despre acest „comunism“ vom vorbi. Genericul. da. rebelul øi extremistul). A existat un eveniment în Polonia între grevele de la Gdansk (sau chiar mai devreme. un fapt. care pretinde cæ nu le recunoaøte decît un sens relativ. Badiou pare sæ aprecieze aici aceastæ „numire“ pornind de la Sartre. „Homo liber de nulla re minus quam de morte cogitat“ (omul liber nu se gîndeøte la nimic mai puflin decît la moarte). aøa încît totul a ræmas indecis. printr-un eveniment imprevizibil. ca materialitatea unui adevær. Au venit apoi Walesa. la-ntîmplare.) Dar. Comitetul pentru Apærarea Muncitorilor a apærut ca reacflie la represiunile conducerii de stat împotriva participanflilor la protestele muncitoreøti din iunie 1976. ideea de dreptate. chiar atunci cînd cuvîntul. Adoptarea hotærîrilor Conferinflei pentru Securitate øi Cooperare în Europa a dus în statele socialiste de atunci la apariflia unor organizaflii øi miøcæri civice sub lozinca protecfliei drepturilor omului. a formei despotice de guvernare a partidului-stat. în ce priveøte Franfla. deøi doar opinie. Aceastæ formæ subiectivæ. Prioritatea absolutæ a prezenflei multiplicitæflii înaintea reprezentærii. succesoare a lui Octombrie 1917. Moartea otul e de partea multiplicitæflii fiinflei. red. (De cînd? Delicatæ întrebare. A existat chiar în Rusia tentativa øovæielnicæ a minerilor din Vorkuta. Himera – ghicitæ de acum – a „Revolufliei Române“ este de asemenea o paradigmæ.

îmbræcafli în haine emblematice muncitoreøti. eficientæ pe atunci. din Tripla alianflæ. criticæ øi avertisment dat prezentului“. sectanfli ai Terorii. simplificînd-o. voi da glas aici unui cîntec pe care l-am compus6. care væ aruncafli ofiflerii peøtilor de pradæ. „Comunism“: ca sæ obflinem denumirea acestei eternitæfli. „comunism!“ Moartea lui Antoine Vitez mi-a trezit acea durere implacabilæ. În aceste cîteva pagini mæ consider øi eu un interpret al acestui „rol“. la ceea ce el numeøte „rolul nostru“: „Sarcasme. Taipingi ai marelui loess. Trebuie sæ fie. Teoria invariantei invariantelor comuniste este schiflatæ în mica mea carte scrisæ în colaborare cu François Balmès: De l’idéologie [Despre ideologie]. aøadar. Cæci nimic din ceea ce rupe cercul nu este pierdut. nu cæ m-aø cæi de sensul lui. singur-singurel. ca un mistrefl în codrii Europei. imaculate ca albul rozei. pe un ton de neuitat: „comunism!“. Spartacus. Acest „Cor al înfrîngerii partajabile“ este un extras din romanul-operæ Echarpe rouge (Eøarfa roøie. apærut în 1990. Jacques le croquant. apærea ca enigmatic. Thomas Münzer. Muncitori pe bicicletæ. øi mîrîia. prin urmare de-a pururi subzistent. cu o muzicæ uimitor de complexæ øi sælbaticæ. pentru constituirea Milifliei. tribuni ai poporului. Cæci mijlocirea nu acordæ niciun rægaz celui ce-o produce øi-o-nmulfleøte. Cæci cine vorbea despre singurætate? Învinøi! Legendari învinøi! Væ conjur aici. iar apoi. Este. la reflete. rebeli africani. Studenfli-coflcari. în momentul în care un avatar monstruos. Voi: Întruna-vorbitori øi ræzboinici ai uniunilor flæræneøti. care væ descærcafli arma în rariøte. Saint-Just. doborîfli de gloanfle rætæcite. Mao Zedong. Zhou Enlai. pestilenflei necontenitului talaz al colonialismului. Paris. 5. cîntecul meu le opune propria lui mæsuræ øi atinge. de subiectivitate rebelæ. Vreau sæ citez a opta sentinflæ de acolo: „Crima – cum poate fi numitæ. ce flinefli piept. 1976. prelucrat. previziune. Fæcea impresia unui scæpat de la moarte. pentru executarea celor pe care nu se poate conta øi pentru supravegherea proviziilor. Varlin. pustiitor de fapt („un stat al comunismului“!) se dezagregæ. ca sæ punefli capæt la tot ce afli fost. Robespierre. Engels. un cîntec-avertisment (øi de aceea îl voi murmura aici. cu puflin înaintea morflii sale. Sæ nu-l uitæm pe cel care. 165 . a cærbunelui øi catranului.5 Øi flin cu tærie la formula mea. la Avignon. (Paris. Utopiøti din oraøe elegiace. pentru umplerea bazinului de acumulare. soviete din fabrici øi din compania militaræ. opusæ expresiei „moartea comunismului“. care merge însæ mult dincolo de Stalin – constæ în a læsa speranfla în mîinile iraflionalului. Øi mai cred cæ. Tofli cei din sectele populare øi din partidele insurgente. Spartachiøti. a revoluflionarilor de dupæ mai 1968. cu scenografia lui Yannis Kokkos. Cæci dintr-o libertate færæ dimensiuni cuvîntul scris face inexprimabilul. Paris.): variafliilor de coincidenflæ cu spiritul epocii. profefli-Camisarzi. la Chaillot. Oameni ai brazdei øi ai læncii. mari comisii rurale pentru împærflirea pæmîntului. ci pur øi simplu fiindcæ nu mai simt acum aceeaøi înclinaflie cætre Saint-John Perse ca odinioaræ. În 1975 îl numisem „invarianta comunistæ“. Sanculofli. Vor mai exista øi alflii. care nu mai primifli decît jumætate din salariu. Voi tofli. veacuri øi milenii. începea sæ i se depisteze iar opinia ereticæ. bætrîni ridicafli în amintirea grevei generale. Ce sæ spunem despre el astæzi? Eu însumi îl retuøez puflin (desigur. ca întotdeauna. de o obstinaflie bizaræ. Nimeni nu este izolat pentru totdeauna. Spre deosebire de nihilismul estetic. Voi. Voi. mineri-quechua din Anzi. ai baricadei øi ai palatelor incendiate. Înainte de interzicerea eternitæflii. pe care haturile puse pajiøtilor øi luncilor i-au exilat în slujba stambei. A fost reluat apoi în antologia fidelæ øi valoroasæ alcætuitæ de Danièle Sallenave cu titlul Le théâtre des idées [Teatrul ideilor]. bannere ale marilor sindicate secrete. ale obscurantiøtilor øi demagogilor“. øi-a atîrnat puøca de vînætoare ca sæ-nceapæ. Gînditori la cele cæzute în ruinæ øi la tot ce va sæ vinæ. în limpezimea lui! Trebuie sæ-i citim textul „Ce ne ræmîne“. Antoine Vitez trece. 1991). Voi: Pe stræzi. Pierre Vidal traversa scena. Copii. pricepufli sæ-nflepe cu ele polifliøtii cei graøi. øi tot restul e întuneric. chiar de-aø fi absolut singur). a cærui culoare o purtafli. Cei nu prea numeroøi (în vremea Reacfliunii): care în subsolul presei rotative flin morfliø la ideea corectæ. Troflki. Voi judecafli ce s-a greøit øi verificafli înlæturarea. avem de-a face cu faptul cæ orice eveniment care instituie un adevær într-un mod politic expune obiectul astfel creat la propria sa eternitate. sub protecflia lui Dumnezeu øi sub scutul panterei. Rosa Luxemburg. niciodatæ. crima lui Stalin. în marile alaiuri de tot soiul. Blanqui. ahtiafli de dinamitæ. Romanul-operæ. 1979). invective. în regia lui Antoine Vitez. se potrivea cu opinia generalæ. adunæri øi federaflii. Grupuri revoluflionare pentru controlul preflurilor. Rezistenfla împotriva Agresorului. Øi voi. care face public multiplul nume al acelui lucru ce se va-ntîmpla mereu. Sau chiar cei înarmafli cu lungi præjine de bambus. Calici ai cîmpiei.+ (condiflia postcomunistæ) pe care îl confline: conceptul filosofic. Oameni ai marii aræturi. Publicat acum 12 ani. un vagabond færæ adæpost din revoltele eterne. Lenin. marinari. Nimeni nu uitæ. Corul. totodatæ. sclavi ai sacrificiului solar. Chartiøti øi distrugætori de maøini. dupæ cum se va vedea. un lied „pe gustul lui Saint-John Perse“ – în vremea lui Ludovic al XIV-lea se spunea „pe gustul celor bætrîni“. era intonat de tofli interpreflii operei. E de-ajuns sæ aøteptæm øi sæ gîndim: nimeni n-o va suporta. se proteja cu o umbrelæ veche de o eventualæ furtunæ. Cum l-a mai chinuit „sfîrøitul comunismului“! Øi cît de bine l-a înregistrat. fetiøcane manifestînd pentru dreptul femeilor. Scris acum 18 ani. Voi: oprimafli ai unor vremi revolute. Babouviøti egalitari. nu ne putem servi în mod adecvat de calificativul unei morfli. 6. Marx. øi mai ales cu „maoiøtii“. eu cred cu tærie cæ angajamentele øi convingerile sînt mai durabile decît predilecfliile. care descoperifli în explicafliile faptelor voastre ideea latentæ de despærflire øi ræsculare. conspiratori din labirintul suburbiilor. pregætitæ de orice apologie a mærfii. în 1984. Comunarzi. cluburi feministe. din marea Alianflæ.Voi atîfli alflii. schilodifli pentru întunericul mormîntului. Conøtiinfle de sacrificiu. a fost uøor transformat în libretul unei opere a cærei muzicæ a fost compusæ de Georges Aperghis øi care a fost prezentatæ pe scena Operei din Lyon. Dar dupæ ce crima a fost împlinitæ. vîndufli împreunæ cu pæmîntul. muncitori øi liceeni din Platforma Comitetului de Acfliune. niciodatæ. sæ nu væ dafli acordul. În interpretarea scenicæ efectivæ de acum 7 ani.

militanflilor. este titlul [în traducere francezæ al] ultimei cærfli a lui Moses I. ci în aceea a specialiøtilor din serviciul aparatului de stat. Øi dacæ nu existæ un eveniment. ca sæ nu mai vorbim despre Brazilia 7. dar din cu totul alt punct de vedere) bilanflului ræzboiului din 1914. marele istoric al Antichitæflii. iar fizionomia statului. Enver Hodja. L’invention de la politique: Démocratie et politique en Grèce et dans la Rome républicaine [Inventarea politicii. øi nu de proiecflia sa statalæ. cum nu stau nici toate cele care au încercat sæ descrie o subiectivitate (în cazul de faflæ una politicæ) încadrînd-o în categoriile minciunii. dar gîndirea care le fixeazæ atîrnæ de eveniment ca atare. cæ lumea din Rusia. a militantismului numit comunist? Este tema opiniei conform cæreia acest rol a fost decisiv. Fiecare joc sistematic de echipæ cu istoria acestui stat n-a fost ræsplætit cu o creøtere a puterii. e pentru cæ avem de-a face cu istoria statelor. cæ sînt mulflumifli cu cele întîmplate – øi asta încæ nu-i totul! Dar cæ ar fi arætat cæ se gîndeau la ceva nou øi færæ precedent øi cæ voiau acest ceva – asta. nu se gîndeøte la economia rusæ. cei cu mai multe idei. øi nicidecum cu aceea a politicii. Comentariul sæu la aceasta poate fi citit în L’anthropologie du nom [Antropologia numelui] (Paris. ci de situaflii. Rezistenflei franceze øi doar foarte puflin anarhicei øi sîngeroasei istorii a statului sovietic. Democraflie øi politicæ în Grecia øi la Roma în vremea republicii]. Iar aceastæ diferenflæ schimbæ tot. Øi totuøi Mao. întrucît au væzut cæ obiectivitatea acestuia nu mai era utilæ nici mæcar intereselor lor imediate. Cei mulflumifli sæ plece. Ce rol exact a jucat „Paradisul-Soviet“ în constituflia subiectivæ. S-ar putea obiecta uøor cæ istoria comunismului a legat de subiectivitatea militantæ paradigma statalæ „sovieticæ“ øi cæ ræsturnarea uneia o suspendæ øi pe cealaltæ. Læsafli în seama statisticienilor cîntærirea rezultatelor. rætæcirii sau iluziei. cæutînd sæ-øi procure o sursæ de ajutor în istoricitate. care a primit filosofic forma „noi“. dacæ-i adeværat ceea ce ni se confirmæ din toate pærflile. asta eu n-o cred deloc. Cine sæ epuizeze atunci nenumæratele situaflii? Cine se va aræta împæcat cu un eveniment la care se dæ cu zarul? Avefli încredere în imperativul vostru! Întoarcefli spatele puterii! Fie ca verdictul sæ nu væ atingæ niciodatæ øi nimic din voi sæ nu-i dea asentimentul! Din necesitate. se înfige farul comunismului. fie în perioada dezlænfluirii crimei staliniste? Øi cæ odatæ cu Brejnev a început decæderea sa. din veac în veac. Nu existæ formæ politicæ realæ care sæ-øi orienteze consistenfla dupæ nimicul unei reprezentæri iluzorii sau sæ aibæ o paradigmæ (un stat sau o normæ) ca nucleu al celor stipulate de ea. decæzuse sau devenise inactivæ cu mult înainte ca sistemul partidului-stat sæ fi intrat în secvenfla ruinei sale. iar apoi Frontului Popular øi antifascismului. Ungaria øi Bulgaria nu se gîndea la altceva øi nu voia altceva decît ceea ce existæ deja de mult în jalnicele noastre flæri. Mao. 166 . Nicio invenflie politicæ – sau invenflie a politicului7 – n-a scandat cæderea. Cîte mii de oameni n-au confirmat – se spune – ici øi colo. numite – nu se øtie de ce – „vestice“? O astfel de voinflæ nu poate decît sæ consolideze prioritatea viziunii statale øi constituflionale a procesului. suporta totuøi o comparaflie. Alegeri øi proprietari. ci plætit cu o slæbire dureroasæ øi crize dificile. grupurilor. ca sæ poatæ fi aflîflat un naflionalism brutal contra altuia. Sæ reflinem: Nu masele luminate øi revoltate au decis sfîrøitul partidului-stat. pe stræzi øi în unele fabrici. Øi cum ar fi putut fi altfel. se va cæuta pînæ în epoca dinaintea ræzboiului din 1914. fi-va oare stinsæ. care serveøte doar ca obiectivare întîmplætoare. cea a partidelor. Iar ce devin aceste ataøamente nu depinde de propagandæ (de viziunea servilæ a conøtiinflei). La începuturile sale. Din perspectiva subiectivitæflii. convenitæ øi totodatæ færæ perspective. Cum se poate explica faptul cæ acest comunism serial – inclusiv seducflia asupra gîndirii – øi-a dobîndit puterea deplinæ fie între 1930 øi 1960. numai pentru cæ o tiranie minoritaræ a decis sæ dea de veste cæ ea a murit? Ei bine. Tito. vai! – n-am remarcat. Puternica raportare francezæ la comunism îøi datoreazæ destinul (lucru atacabil. dirijism de stat. La vremea sa. au rupt-o în cele din urmæ cu statul-matcæ sovietic. fricoøii sæ se înmulfleascæ. La cezura sa. sæ zicem. cu Statele Unite ale Ræzboiului din Vietnam. în acea epocæ de „stagnare“. Cæci autoritatea noastræ voia doar sæ descopere ce desparte. Existæ o referinflæ claræ la ea în opera teoreticæ a lui Sylvain Lazarus. tofli cei care au întreflesut partidul cu istoria efectivæ a flærilor în care acflionau. øi nu sæ pregæteascæ eternitæflii o funcflie apæsætoare. Finley. din farul abia înælflat. Eu sînt reprezentantul tezei opuse: subiectivitatea militantæ. deøi ræmînea cam respingætoare. iar „dezvæluirile“ – de pildæ ale lui Soljeniflîn – cu privire la infamia statalæ stalinistæ au dat „Utopiei“ o lovituræ mortalæ. Dispoziflia interioaræ pentru lichidarea pachidermului s-a petrecut printr-o dereglare internæ. Afacerea a ræmas pînæ-n ziua de azi. ci la flærænimea chinezæ øi la lupta împotriva invaziei japoneze. Singularitatea noastræ a dat în lume gaura cea mare în care. Dar aceastæ istorie nu stæ în picioare. Octombrie 1917 ca eveniment obligæ desigur la ataøamente practice. Iar pentru mica tuøæ de culoare care sæ ducæ la excedentul de pasiune færæ de care himera evenimentului e mult prea paønicæ. adicæ politicæ. personalitæflilor publice sau disidenflilor) nu se bazeazæ pe statul „paradiziac“. 1989). licærire secularæ. în realitate în grija experflilor Fondului Monetar Internaflional. politicieni øi speculanfli – oare asta voiau? Este deci rezonabil sæ lase împlinirea acestei dorinfle nu în seama evolufliei gîndirii.“ Lumina ce se roteøte. cînd oamenii nu mai erau uciøi. baleind suprafeflele. sfîrøitul Imperiului Sovietic. istoria concretæ a comunismelor (le privesc acum în identitatea lor comunæ. Pentru întærirea sufleteascæ le sare papa în ajutor. De altfel. de la A la Z.„Cine vorbeøte despre eøec? Ce s-a fæcut øi s-a gîndit s-a fæcut øi s-a gîndit.

rabinii sînt demni de luat în seamæ. teza fantasticæ øi injurioasæ a revoluflionarilor care voiau sæ punæ capæt unei „civilizaflii“ atît de jalnice. dar niciodatæ atît de mult ca astæzi. este articulatæ dinæuntrul singurului triumf adeværat vizibil. El este învins de singurætatea sa obiectivæ. E vremea dreptului cu muøchii tari. Pentru cæ nu mai existau posibili tovaræøi de luptæ ai acestei interpretæri. între aceste dispoziflii. proaspæt recuperatæ de speculanflii la bursæ. Sîntem. acel eveniment øi statul stalinist. obiectivitatea combativæ a comuniøtilor e alta øi îøi are propriile ei referinfle. civilizaflia despre care vorbim!). Miøcæri triumfale ale trupelor democratice. a funcflionat ca un argument istoric incontestabil împotriva ideii înseøi. Singura reflinere pe care o remarc este aceea cæ læcomia violentæ a capitalurilor a primit – ca o tunicæ respectabilæ trasæ peste pielea bestiei – denumirea „economie de piaflæ“. dinæuntrul marxismului vulgar. atunci nu mai existæ alt punct de referinflæ decît statul. Nimic mai puflin. regretabil (dar necesar øi legitim. conøtiinfla-mpæcatæ. Spectacolul anarhic. de altfel. atenflie. Ci tocmai moartea – iaræøi veche – a ipotezei e cea care a fæcut ca „dezvæluirea“ sæ fie eficientæ. pentru reacflionari. Ce se observæ în flærile din Est. în mæsura în care subiectivitatea politicæ. Un „marxism“ færæ proletariat øi politicæ. dupæ ce a fost. Cæci. la Invariante). pe scurt: cæ proprietatea este esenfla „civilizafliei“ – øi tocmai asta stabileøte consensul. Ræzboi la nevoie. a dreptului de intervenflie. Cæci marele paradox al vremii este cæ „moartea comunismului“.a. fiindcæ ce este mort trebuie sæ moaræ) al acestei ruine nu mærturiseøte „moartea comunismului“. un economism care plaseazæ proprietatea privatæ în centrul determinærii sociale. Nu prezenta oare tînærul Marx în Manifestul sæu – despre care aflæm astæzi cæ n-ar fi decît o scriere criminalæ – regimurile politice ca avînd la bazæ puterea capitalului? Se pare cæ nimeni nu mai are nici cea mai micæ îndoialæ cu privire la adeværul acestei afirmaflii. în mod curios. statul stalinist. dar mullahii øi ayatolahii ar face bine sæ se converteascæ la acestea. de la sine. care n-au altæ grijæ decît sæ sprijine îmbogæflirea celor bogafli – iatæ ce viziune despre lume ni se propune sub bannerele triumfale ale civilizafliei! Mæ gîndesc la Robespierre din ziua a 9-a din Thermidor: „Republica e pierdutæ! Escrocii triumfæ“. ea a funcflionat întotdeauna perfect. tocmai a acelei politici care meritæ sæ fie numitæ „comunistæ“.+ (condiflia postcomunistæ) „gorilelor“ (unde. E adeværat cæ n-au încetat de-atunci nici o clipæ sæ tragæ foloase de pe urma victoriei.d.] din 1929.m. deci subiectivæ a comunismelor este în esenflæ separatæ de istoria lor statalæ. într-o fazæ a recunoaøterii. triumfæ democraflia. Cæ substanfla. sînt numai restul anonim al operafliilor triumfale. existæ religii øi religii: cea creøtinæ øi papa fac parte din civilizaflie. Obiectivitatea criminalæ a funcflionat numai ca argument general. Este învins din cauza absenflei politicii øi. red. Nu demascarea publicæ a crimei de cætre Soljenîflin sau de alflii este ceea ce a ruinat ipoteza politicæ a comunismului („comunismul“ luat aici în secvenfla unui „noi“ al secolului). de finanfliøti øi guvernanfli. Cine spune „civilizaflie“. n. domnea o excelentæ „economie de piaflæ“)? Credinflæ oarbæ? Dar de ce exista aceastæ credinflæ atunci cînd totul era mai ræu. ca sæ vedem cæ. cu o aroganflæ consolidatæ peste mæsuræ de înfrîngerea øi de dispariflia (cred ei) care i-a urmat a tuturor adversarilor lor. din motive interne. spun prozatorii noøtri. în afara unei succesiuni pur empirice?). în care începe „trecerea“ 167 . cristalizate în 1917. acest pandant inevitabil al civilizafliilor triumfætoare. cæ materialitatea brutalæ a profiturilor este condiflia absolutæ a oricærei socialitæfli reale. øi e important. ci cumplitele efecte ale lipsei sale. ca apoi sæ pæleascæ tocmai cînd totul e mai puflin ræu? Sæ fie ignoranflæ sau hazard comod? Existæ o ipotezæ mai simplæ øi mai solidæ totodatæ: pentru cæ istoria politicæ. Obiectivitatea criminalæ a statului stalinist e una. cæ maxima „Îmbogæflifli-væ!“ este alfa øi omega epocii. singularitatea drumului ei (øi prin urmare raportarea ei filosoficæ la eternitatea emancipatoare. Øi în primul rînd la economia de piaflæ. unul imanent istoriei statului. acest marxism pozitiv. din cîte øtim. trebuie sæ citim doar textul [de bandæ desenatæ. Nu pentru cæ statul stalinist era criminal dispozifliile leniniste. Drepturile omului nu mai sînt o slabæ pretenflie intelectualæ. Tintin au pays des Soviets [Tintin în flara sovietelor]. de abandonarea sa subiectivæ. „Triumful democrafliei“ Pe ruinele comunismului. Al nostru. au încetat sæ expunæ comunismul la eternitatea sa în timp (øi ce raport exista. excluøi chiar øi de la numærætoare (øi se øtie cît de statistic judecæ ø. Cei mai siguri de victorie întæresc prin juræmînt triumful unui „model de civilizaflie“. mai ales în forma triumfului. De aceea ruina partidului-stat este un proces. anunflæ øi dreptul celor civilizafli la creneluri pentru cei care n-au înfleles la timp din ce parte sunæ trompetele triumfului. Niøte musulmani suspecfli. timp de aproape douæ secole. Morflii irakieni zæcînd cu miile. pur politice. rebeli necivilizafli la urma urmei. care susfline primatul economiei. confuz. øi este adeværat cæ astfel caracterul criminal al unui stat sau altul poate deveni un argument incontestabil. Cæci atunci cînd subiectivitatea politicæ a devenit incapabilæ sæ-øi menflinæ. secvenflialul „noi“ era închis. devenit retroactiv întruparea absurdæ a ideii. conflinutul oricærei „democraflii“ este existenfla unor bogæflii gigantice øi suspecte. în gîndire øi acfliune. propriile ei evoluflii singulare øi propriile ei determinæri neobiective. îmbætrînirea acelei politici marxiste.

ci regula consensului. Dar se aratæ. Jaurès de exemplu. Democraflia politicæ nu se completeazæ niciodatæ. numai ca sæ încartiruiascæ într-un regat derizoriu familia unui despot corsican? Dar n-a însemnat asta totodatæ întoarcerea Bourbonilor. escrocii triumfæ. Sæ ne gîndim. fiindcæ sînt supuøi chiar altor escroci. a micului afacerist de pretutindeni sæ-øi aproprieze totul. practicatæ sub numele – cu bun lustru – de „privatizare“. sæ distrugæ acea construcflie militaræ absurdæ.8. Idealiøtii francezi. ci øi în inima realæ a puterii sale. a notabilitæflilor de odinioaræ – acei „aparatciki“ socialiøti –. nu noi am vizitat URSS. bunæoaræ. ce-i drept. Reconstructori. legætura sa necesaræ cu capitalismul øi profitul. deci dintre inegalitatea structuralæ øi radicalæ. Nimic nu exclude ca. sub impulsul evenimentului din mai 1968 øi al urmærilor sale. în ochii lor. dar øi cæ ea va pregæti formele pentru acel ceva pe care noi – oricît de puflini am fi – îl læsæm sæ se vadæ în gîndire øi acfliune. caracteristica epocii noastre. pentru care. i-am cîntat imnuri lui Ceauøescu sau am aøteptat græmezi de aur de la Înnoitori. cel rus sau cel chinez. se întemeia pe republicanismul revoluflionar. De aici vine teama apærætorilor „pieflei“ – o teamæ vizibilæ. din care ar fi putut sæ purceadæ apoi un alt mod de politicæ. ca thermidorienii. filosoful contemplæ istoria din punctul nonexistenflei ei. în garnizoana-fabricæ øi în deghizarea ei sindicalæ. cu „democraflia economicæ“. sînt tocmai ceea ce spunea marxismul cæ sînt. iar ca supremul consilier politic sæ fie Bush – pretenflia întruchipatæ la inegalitate øi proprietate etalatæ în væzul tuturor –. În cadrul teoriei modurilor politicii (cf. Nu eu. sæ fim cuprinøi noi înøine de ceea ce-ar fi din nou în stare un popor sau altul. la præbuøirea Imperiului napoleonian în anul 1815. modul stalinist de politicæ trebuie sæ fie suprasaturat øi bolnav de moarte – totul e excelent øi. ceea ce vrea sæ spunæ: nu existæ rafliune în istorie øi fiecare secvenflæ trebuie raportatæ la singularitatea. sectoare se petrece la cel mai scæzut tarif. De peste 20 de ani ne-am luptat cu felul stalinist de-a face politicæ8. dintr-odatæ. Orice præbuøire statalæ aduce imprevizibilul pe ordinea de zi. øi democraflie nu mai este. Legætura organicæ dintre proprietatea privatæ asupra mijloacelor de producflie. Buluceala lumii interlope. ca sæ poatæ spune – în sfîrøit! – cæ Lenin øi Mao øi – din nou – Robespierre øi Saint-Juste n-au fost nici ei decît criminali demenfli. îøi vînd întregul aparat de producflie celui care oferæ mai mult. færæ îndoialæ pentru a pune totul pe seama conducerii birocratice obscure øi ineficiente. Se va organiza mai întîi o campanie complexæ despre simptomele acestui aparat îmbætrînit. Da. va favoriza prin moartea lui planurile reacflionarilor. în cærufle cu loitre. se anunflæ cæ democraflia are o condiflie sine qua non: existenfla masivæ a proprietarilor – indiferent cine sînt ei øi de unde vin. cum s-ar spune inexistent. cæ Republica este afacerea posesorilor. Detest birocrafliile teroriste din Est. dar øi mai mult pentru a justifica în cele din urmæ faptul cæ licitaflia acestor firme. Acolo se aflæ în momentul de faflæ situaflia cea mai confuzæ øi delicatæ. ea trebuie sæ se producæ acum sub pæstorirea „democraticæ“ a proprietarilor despotici. ca etalonul Fondului Monetar Internaflional øi „gîndirea“ sæ nu fie decît rumegarea celor mai mærunte platitudini øi amabilitæfli: iatæ un mers al lucrurilor cu adeværat melancolic! (Totuøi nu-i sigur cæ lucrurile se vor petrece aøa. sînt fenomene inevitabile. a celei mai obscure reacfliuni – este. la numita economie de piaflæ? Cæ punctul nevralgic al acestei tranzi?ii este cæutarea disperatæ de proprietari. Nimeni nu spune franc. sæ „completeze“ democraflia politicæ. defineam ca „mod stalinist“ configuraflia nodalæ a politicii Partidului Comunist Francez. a capitaliøtilor stræini. Astæzi li se ræspunde: a voastræ „democraflie economicæ“ nu-i decît birocraflie øi totalitarism. o formæ singularæ de emancipare (pe care noi înøine o practicæm aici sub numele unei „politici færæ partid“). Sistemul partidului-stat trebuie sæ se præbuøeascæ. iar Robespierre øi Saint-Juste – tot ce-avea mai intensiv øi inventiv gîndirea politicæ – n-au fost tratafli oare ca niøte criminali nebuni de puølamale ticæloase aduse-ncoace. nu numai în forma abstractæ a pretinsului sæu „totalitarism“. de o aroganflæ prin urmare intolerantæ. dublura triumfului lor propagandistic. tema confruntærii socializante. Øi totuøi. la spargerea unei secvenfle prost acordate. a Sfintei Alianfle. jalnic. Putem chiar sæ rostim previziunea cæ aceastæ situaflie va scoate totul la luminæ. cu mînie reflinutæ. cæci vom vedea – într-un cuvînt – Ræul dansînd pe ruinele Ræului. subordonate acestui consens. voiau. Este legatæ pentru totdeauna de dominaflia proprietarilor. companii comerciale. 168 . cea care. Tema centralæ a acestui mod: politica este partidul. urmærite cu stræønicie. Ah. cu adeværat terorizantæ. Cæ astæzi existæ amestecul încîlcit øi important format din avantajoasa lipsæ de moøtenitori ai unei uzurpæri (præbuøirea statalæ a „comunismelor“) øi un soi de revanøæ contrarevoluflionaræ. epoca terorii albe. unite în coaliflie. nu noi am semnat un „program comun“. nota 3). ca øi la relativitatea ei. Oare n-a fost drept ca popoarele øi statele Europei. conform programului lor. de altfel. a cærui dezmembrare e o dreptate fæcutæ popoarelor. Nu cred cæ s-a mai asistat vreodatæ la un astfel de spectacol: flæri care. din stræinætate? Vom vedea øi vedem încæ de pe-acum cæ imperiul stalinist øi birocratic. am lucrat cu stæruinfla bogæfliei de idei militante. Asta numesc eu recunoaøterea. nu noi am pactizat cu „PCF“. care a prævælit lumea în sînge øi foc. sæ dea totul la demontare. în loc ca aceastæ præbuøire sæ fi început cu un caracter evenimenflial oarecare. øtiu bine cæ momentan nu triumfæ.) Orice s-ar întîmpla. disidenfli øi renegafli. Da. marxismul triumfæ: scopurile parlamentarismului. a mærginitei contestæri a Revolufliei. ea nu poate fi completatæ. dar øi o formæ care se-ntoarce în favoarea subiectivitæflii filosofice.

Thatcher. care are ca protocol fundamental alegerile øi al cærei loc este sistemul statului pluripartit. între altele. a proprietarilor. este autonomia capitalului. etalîndu-ne grandoarea. Øi oare nu este chiar aceasta dovada superioritæflii capitaloparlamentarismului. øi 1948. færæ sæ demonstreze în prealabil cæ este cu putinflæ. a definit de multæ vreme subiectivitatea istoricæ – din 1792 în Franfla øi. La aceasta ne va ajuta. Or. Cum domneøte confuzia. Nu poate fi vorba sæ læsæm aceastæ vocabulæ pradæ cîinilor. Walesa? Sæ examinæm mai îndeaproape! „Democraflie“ – ca sæ ræmînem la ce poate øti un filosof despre asta – este un cuvînt partajat. comitete ale Triplei alianfle etc. ca sæ le flinem piept. ne bucuræm cæ el. sæ distribuim corect cuvintele: ce numim acum democraflie øi îi celebræm triumful universal trebuie definit cu precizie ca parlamentarism. øi nu pretindem noi. care presupune øi implicæ totodatæ distanfla pereceptibilæ la care ne flinem în ce priveøte excelenfla prezumatæ a mersului lucrurilor. opacul Mitterand. ne ducem zilele – este totodatæ fatalæ øi bunæ e tocmai ceea ce væ explicæm aici – ca sæ-ncheiem – noi. sæ aruncæm iar zarurile. Parlamentarismul nu este numai o formæ sau instituflie obiectivæ (alegeri.+ (condiflia postcomunistæ) Dar nu-i nevoie. decît de-o singuræ secundæ ca sæ nu dæm crezare acestor instrumentæri. sæ ne-ntoarcem o clipæ. Tradiflia revoluflionaræ (cu orientare de clasæ) plaseazæ în prim-plan situafliile democratice: adunæri populare. de exemplu. de asociere. Democraflia sæ-nsemne oare: Bush. de coaliflie. Sæ cædem atunci de acord sæ numim totuøi democraflia noastræ. o formæ de administrare a deciziilor pe timp de ræzboi. În propaganda prezentæ. se distinge prin faptul cæ este demnæ de umanitate. pentru claritatea descrierii: capitaloparlamentarism. iar calificativul „reprezentanfli“ pune capæt oricærei cerinfle subiective. în care træim „occidental“. aceastæ lume (Occidentul. dinæuntrul reglementærii politice înspre jocul cuvintelor: „democraflie“. Pentru cæ figura centralæ a parlamentarismului nu este un filosof al politicii. aceasta însemnæ în primul rînd sæ decidem cæ lumea asta. tocmai cu asta filosoful nu poate fi de acord. stat. Øi-apoi sæ ne silim sæ descîlcim talmeø-balmeøul istoric øi sæ decantæm astfel politica adeværatæ de avatarurile ei: state øi structuri. în China – a dus doar la crimæ øi præbuøire catastrofalæ? Nu vedem oare popoare întregi sperînd din ræsputeri cæ-i adeværat. dar øi formafliunile organizatorice cu caracter trecætor: cluburi. obiectul lor e republican. Dacæ luæm în serios aceastæ ipotezæ. deci oricærei politici. un cuvînt controversat. Øi. demnitarii purtætori ai înaltei funcflii a gîndirii. anuleazæ politica – efectiv – ca gîndire. Condiflia cerutæ. cæ le-mpærtæøim cu tandrefle bunurile noastre supe- 169 . Este øi o subiectivitate politicæ particularæ. Capitaloparlamentarismul este singurul mod de politicæ – tendenflial singular – care combinæ eficienfla economicæ (deci profitul proprietarilor) cu acordul popular. satisfæcufli de aceastæ ipotezæ. care regleazæ tot. o denumire propagandisticæ. Trebuie sæ constatæm cæ un atare sistem n-ar fi fost recunoscut ca democratic de Rousseau (de pildæ). „democraflia“ defineøte în primul rînd libertæflile juridice. un gînditor al ei. Marii iacobini nu prea utilizau cuvîntul. pe deasupra. avatarurile statului sovietic sau ale statului chinez nu servesc la nimic în privinfla a ce e de gîndit: sarcina lor e numai sæ constrîngæ întreaga omenire la repetarea afirmafliei: Da. în care omenirea întreagæ se desævîrøeøte raflional. „reprezentarea“ parlamentaræ. realmente stabilitæ: cæ tot ce-a vrut sæ fæureascæ o altæ lume. ne aflæm sub regimul lui Unu. pentru care partajarea organizatæ a voinflei generale produce un sistem-clicæ. trebuie sæ afirmæm cæ de-acum încolo – sau cel puflin pentru toatæ secvenfla urmætoare – capitaloparlamentarismul funcflioneazæ ca definiflie politicæ a întregii omeniri. capitaloparlamentarismul) este cea mai bunæ dintre lumile posibile. În agitaflia discursului propagandistic. Cîteva exemple pentru acest cuvînt în partaj (al succesiunii): pentru greci. Kohl. este forma. Cæci (cu deosebitul øi prefliosul ajutor al unui numær inimaginabil de renegafli ai convingerii revoluflionare sau comuniste) opinia dominantæ a fost adusæ la convingerea cæ este o crimæ sæ-fli menflii cerinflele imposibile. cæ aceastæ „Utopie“ cu alte cuvinte. prin stafliile-releu 1917. democraflia este un loc – adunarea – al magistraturilor øi. nucleul statornic al concentrærilor populare. o temæ care revalorizeazæ „democraflia“. Acest angajament are douæ caracteristici: Subordoneazæ politica locului statal unic (singurul act politic „colectiv“ este desemnarea cadrelor guvernamentale) øi. în sfîrøit gæsitæ.). politicæ Cæ lumea aceasta – sæ-nflelegem aici cea în care noi. fæcînd-o. executiv dependent de un legislativ ales – de altfel în moduri foarte diferite – etc. Drept. subiectivitatea care îl animæ se numeøte virtute. în Rusia. feudalii japonezi transformafli în administratori ai unor trusturi. ci un politician (astæzi se preferæ termenul „administrator“). soviete. al presei. drepturile (al opiniei. „democraflia“ desemneazæ literal o formæ de guvernæmînt. cu cea mai mare atenflie. de întreprindere etc. Ipoteza care se ascunde în discursul despre triumful democrafliei ar fi atunci urmætoarea: din punct de vedere politic. În discursul liberal. un angajament. democraflia maselor. a pieflei. sub numele de Revoluflie. øi nu al Multiplului. capitaloparlamentarismul. în primul rînd probabil. Øi dacæ.). care. întotdeauna. care se opune partidului-stat. oameni de-aici øi de-acum.

care împart orice act de gîndire în ghetouri în care n-ai de ales decît între øicanele substanflialiste ale seminfliei øi universalitatea banului? Ideologul. Iar aceasta este øi norma conform cæreia Vestul identificæ democraflia øi pe care el. Dacæ lumea noastræ este chematæ sæ devinæ Lumea. (éditions des Conférences du Perroquet). pe care mi-o pun mie însumi. Birotteau. În Est. în primul rînd economia capitalului financiar. cu pompa alegerilor lui costisitoare? Lumea noastræ e-atît de bunæ încît. dacæ nu e Lumea. Trebuie deci sæ modific puflin întrebarea. materialismul dialectic este o suturæ deplinæ a filosofiei cu politica. drepturile øi îndatoririle lor? Crunta øi trîndava lume comunistæ putea pretinde cæ ea este Lumea. într-adevær criminalæ. ca una dintre cele mai imperioase cerinfle. Împrumut conceptul de categorie care circulæ de la Sylvain Lazarus. Vorbesc aici. ci doar un simplu fragment. Lenin øi Mitterand. Trimit aici la Manifestul meu pentru filosofie (Manifeste pour la philosophie). Categoria dreptului. funcflioneazæ evident ca o categorie care circulæ între politicæ øi filosofie9. niøte categorii (ca „revoluflie“ sau „clasæ“) funcflioneazæ concomitent în formæ de subiect (deci ca politice) øi în formæ de obiect (adicæ de categorii istorice). nu întotdeauna se poate sustrage necesitæflii de a separa cele unite de ideolog în determinarea „popularæ“. Nu sînt deci în stare sæ privesc direct în faflæ chipul politic al acestui Janus bifrons care este apologia contemporanæ a dreptului. ca sæ fie siguræ cæ existæ ca subiect al destinului ei. cæ era prea tîrziu. nu-i aøa. Mao øi Mitsubishi ar fi echivalente unele cu altele. identificarea lor ca gîndire avea numai o realitate poliflieneascæ. noi n-am tolerat niciodatæ nimic. Existæ evident o micæ problemæ: dacæ aceastæ lume trebuie protejatæ împotriva barbarilor (foøti albanezi. Este spafliul discursiv dintre idealitate øi realul puterilor. 11. Dreptul funcflioneazæ ca temæ speculativæ (vezi Hegel). adicæ jurnalisticæ. în flærile care încearcæ sæ construiascæ altceva decît acest amestec ciudat de idee moartæ øi præbuøire economicæ din care au conchis cæ nu se va salva nimic. o traseazæ ca linie demarcatoare a judecæflii sale. care îl utilizeazæ ca sæ arate cum. Ar fi-nflelept totuøi sæ reconstruim Zidul Berlinului ceva mai la est. E oare cu putinflæ sæ înlocuim aceastæ pretenflie cu una a mærfii øi proprietæflii? Existæ. rioare. Pe cei interesafli de rezolvarea propriu-zis politicæ a acestei probleme îi trimit la documentele organizafliei politice Lettre des secrétaires de l’Organisation Politique [Scrisoare a secretarilor Organizafliei Politice]. Dar ce este un stat de drept constituflional? 170 . pentru ca arabii øi negrii. pentru cæ ideea ei – oricît de perceptibilæ a fost uzura ei rapidæ – era aceea a emancipærii. la care se rezuma la sfîrøit ideea proletaræ. ca sæ le explice altora. se punea deja problema sæ protejæm aceastæ lume excelentæ de hoardele celor care-o invidiau pentru bogæflia øi libertatea ei. le era atît de repugnantæ încît se converteau la alegerile regionale. lucru pentru care militez în alte locuri. ca filosof de formaflie. de care afirmafli cæ sîntem incapabili. ba mai mult. 10. de exemplu. dar øi ca sæ mascheze bîta cea groasæ (vezi Panama sau Golful). noi sîntem. Varlin øi canalul Panama. care atrage dupæ sine supraaprecierea în detrimentul celorlalte. care ne încurcæ deja puflin. autenticul inventator al materialismului dialectic ca doctrinæ centralæ a subiectivitæflii politice. numele lui Stalin. în anumite moduri istorice de politicæ. Ca sæ denumesc aspectul de camuflaj al filosofiei – una dintre premisele ei –. øi a fost stabilitæ – cel puflin – din cartea a 10-a a Legilor lui Platon. despre faptul cæ fuziunea dintre filosofie øi poziflia ei politicæ le ruineazæ pe ambele. permanentul ei rival. la nevoie cu forfla armatæ. categoria cu care putem înlocui universalismul revoluflionar ofilit? Nimænui nu-i trece prin gînd sæ nege cæ dreptul este o categorie absolut importantæ a statului. se articuleazæ în special la intelectuali – ba chiar. Øi atunci întrebarea devine: Care sînt implicafliile filosofice ale afirmafliei conform cæreia dreptul este o categorie fundamentalæ a politicii. ce altæ autoritate de importanflæ universalæ îøi pot aroga locuitorii ei. acel ceva prin care capitaloparlamentarismul e într-adevær comensurabil cu ideea de umanitate? Oricîtæ bunævoinflæ ar avea filosoful sæ facæ loc unei afirmaflii a ideologului. utilizez cuvîntul „suturæ“. În realitate. noi am fost eroici. este o nofliune fundamentatæ juridic. urmare directæ a sistemului de stat pluripartit. aøa cum o manipuleazæ ideologul. øi la Journal-ul aceleiaøi Organizaflii Politice. Sæ luæm în serios aceastæ afirmaflie a ideologului! Se instaleazæ oare dispozifliile legale în locul escatologiei revoluflionare? Sînt ele cele prin care lumea noastræ îøi onoreazæ pretenflia de-a se impune în evoluflia lumii pentru umanitate? E oare dreptul. sau cel puflin ideologii sæi. ceea ce permite ideologului sæ fie în acelaøi timp superficial øi insistent. cærei umanitæfli îi va pronunfla supraviefluirea. precum øi musulmani „fanatici“). denominaflia juridicæ a libertæflii. Statul de drept constituflional øi drepturile omului – iatæ ce propunem noi întregii umanitæfli. În versiunea lui stalinistæ. savant øi militant. în numeroase straturi øi substraturi ale Aparatului sau ale ræmæøiflelor sale –. sæ nu vinæ sæ se adauge la prisosul flæmînd al celor ce-au tolerat la ei acasæ monstruosul sistem comunist atîta vreme øi-atît de pasiv (cæci noi.11 Mæ asociez la aceastæ proclamaflie a gîndirii multilaterale numai în forma filosofului. combatanfli sælbatici în Rezistenflæ). væ asigur10. a exprimærii sale de ceea ce spune de fapt. cum se øtie. aceastæ figuræ simpaticæ ce asiguræ circulaflia capitalului dupæ ce a fost deja garantatæ. se urcæ atunci pe scenæ øi ne spune: Umanitatea universalæ.9. ca sæ nu fie de-a pururi aceea a regulilor contabile. identificarea filosofiei cu politica. Or. o dificultate în a-øi imagina cæ Robespierre øi Cezar. øi trebuie sæ reflinem asta. al cærui volum de stabilitate nu asiguræ decît stricte instrucfliuni de alegeri pentru cel care are dreptul sæ træiascæ aici. aceea a statului de drept constituflional. Ca. ca ecou la afirmaflia ideologului. chiar la spiritele cærora poliflia politicæ. trebuie tocmai pentru cæ nu este Lumea. Ar trebui de altfel mobilizat întregul arsenal de categorii fæurite în practica gîndirii politice. Øi o vedem chiar în faptul cæ aceastæ contopire poartæ în secolul nostru un nume remarcabil. deøi de-abia-ncepuse sfîrøitul lipsit de glorie (ca o fleicæ prea tîrziu scoasæ din congelator) al sistemului partidului-stat. în textul sæu Lénine et le temps [Lenin øi timpul].

Cum calculul global al statului nu este evaluat de cætre o parte paradigmaticæ (sau un partid). special: denumirea englezæ pentru o paletæ de cærfli de aceeaøi culoare în mîna unui jucætor sau. Deosebirea priveøte legea de calcul care susfline acfliunea statalæ: pe de o parte. în situaflia „naflionalæ“. cæci niciun adevær nu este reductibil la o analizæ formalæ. înseamnæ de fapt „cæ regula de calcul nu propune o parte specialæ ca paradigmæ a lui a-fi-parte în general“. ci dinæuntru. nu nemærginirea concretæ a acestui individ este ceea ce sau cea pe care o are în vedere. este desigur un proces reglementat. iar pe de altæ parte. deosebirea dintre o politicæ definitæ de statul de drept constituflional – numitæ democraticæ – øi una definitæ de partidul-stat – numitæ totalitaræ – nu îøi are niciodatæ principiul în raportul dintre stat øi indivizii concrefli. state relativiste øi sceptice. „înstæriflii“ sau evlavioøii etc. nicio submulflime – cum ar fi clasa aristocraflilor. Dacæ existenfla unui stat de drept constituflional – deci a domeniului statal al regulilor – este esenfla categoriei politice a democrafliei. de cînd „nucleul“ lor este firul conducætor al dreptului. Statele parlamentare ale Occidentului nu ridicæ absolut nicio pretenflie la adevær. adicæ o atare proceduræ de calcul global. care nu are nicio relaflie directæ cu o normæ afirmativæ ca Adeværul sau Binele. Dacæ statul de drept constituflional este „nucleul“ næzuinflei politice. care nu are însæ niciodatæ aceeaøi comprehensiune ca regula sa. A spune cæ un astfel de stat. (N. Chiar atunci cînd trateazæ în mod evident un individ. încæ o datæ: Niciun privilegiu explicit nu codificæ procedura prin care statul. garanteazæ asamblarea pærflilor situafliei într-o structuræ care poartæ. Sau. gîndit ca însæøi condiflia situafliei. mai exact. Pentru cæ numai pe tærîm filosofic poate fi numit un atare rezultat. øi nu consemnarea lui însuøi. O regulæ. oricum ar fi. cæ regulile sînt „nucleul“ gîndirii – numai pentru cæ aceasta este subordonatæ limbajului – este. De altfel. pentru toate submulflimile pe care statul le înregistreazæ ca submulflimi ale situafliei. la individul luat în calcul ca unitate. este consemnat în inventar cu o cifræ care e numele Singletonului sæu. fiind totodatæ singular øi universal. „Mai puflin ræu“ înseamnæ cæ ne aflæm în toate privinflele pe un teren. este un stat de drept. germ. cum fac sofiøtii greci sau Wittgenstein. cel al funcflionærii statale. øi nu printr-o evaluare al cærei nume este o submulflime privilegiatæ. e chiar concluzia sofiøtilor. Øi spun: consecinflæ filosoficæ. cum stau lucrurile cu politica privitæ ca proceduræ a adeværului. clasa muncitoare. care plæteøte asiguræri sociale etc. Statul de drept constituflional trebuie doar sæ funcflioneze pentru legislaflia internæ. ci sæ se declare valabile „pentru tofli“. În L’être et l’événement am dezvoltat teoria generalæ a condifliei unei situaflii ca metastructuræ a actualizærii multiplicitæflii. În toate cazurile. care este încarcerat. nu vrem sæ apæræm aici aceste state poliflieneøti. acest raport este abstract. sînt. „Obiect unic“. Pentru sofiøti nu existæ decît convenflii øi raporturi de putere. Filosofia cu condiflia politicii – øi numai ea – poate spune ce este cu relaflia dintre politicæ øi adevær. care nu-i atunci decît o idee metafizicæ. Evidenfla empiricæ atestæ raflionamentul logic. aceasta vrea sæ spunæ numai cæ raportarea se face.). nu poate garanta de la sine efectul de adevær. Iatæ motivul din care aceste state se prezintæ mai degrabæ ca „ræul cel mai mic“ decît ca binele suprem. dacæ putem spune astfel. totuna cu a discredita valoarea adeværului. Este clar. Prin urmare. un sistem de reguli. Altfel spus. întruparea unei idei într-o submulflime particularæ. Dar nici vorbæ de aøa ceva. care respingeau în mod expres linia directoare a dreptului ca pur „formalæ“ (libertæflile „formale“ etc. a cæror consistenflæ formalæ este tocmai ca. ca øi a lui Wittgenstein: puterea regulii este ireconciliabilæ cu adeværul. comunismul) nu avea consecinfla de a abro12. atunci politica nu este o proceduræ a adeværului. conform unei reguli. atunci aceasta duce la importantul rezultat filosofic „cæ politica nu are absolut nicio relaflie læuntricæ cu adeværul“. în conformitate cu principiul legitimitæflii. – nu este menflionatæ într-o funcflie particularæ în perspectiva procedurii cu care sînt enumerate øi prezentate celelalte submulflimi. Vom constata cæ la statele birocratsocialiste øi teroriste. aceastæ evaluare se poate întîmpla numai din perspectiva unui ansamblu de reguli. pentru singura carte de o anumitæ culoare. a regulilor dreptului. Statul se raporteazæ numai la pærfli sau submulflimi. ceea ce matematicienii numesc un Singleton. se raporteazæ la submulflimi delimitate. ci aceastæ nemærginire redusæ la acel Unu rezultat dintr-un calcul global: submulflimea al cærei element unic este acest individ. øi asta nu întîmplætor sau prin ideologie.) 171 . Exemplul statului în sens istorico-politic este tratat în Meditaflia 9. sæ nu ia în considerare nicio submulflime particularæ. ci este filosofic necesar sæ vedem cæ identificarea acestor state cu politica (politica de clasæ. nicio reglementare statalæ nu priveøte efectiv aceastæ situaflie particularæ nemærginitæ. în general. Se crede adesea cæ regulile sînt valabile pentru tofli „indivizii“ øi se opune atunci autoritatea democraticæ a libertæflii individuale regimului totalitar al unei fracfliuni ce se autoproclamæ: partidului øi conducætorilor lui. Privite filosofic. Orice adevær. Øi se petrece prin reducerea-la-unu a multiplicitæflii nemærginite care este o situaflie „individualæ“.13 Cel care voteazæ. Aceastæ miøcare începe cu Meditaflia 8. statul. inevitabil. ca multiplicitate nemærginitæ. A presupune. de asemenea. 13. Dacæ statul este legal. Aceastæ funcflionare vorbeøte de la sine nu despre relaflia pe care o are sau nu o are el cu categoria filosoficæ a adeværului. numele propriu al unei nafliuni. pe care o numim subiect sau individ. Afirmaflia cæ nucleul raflional al politicii constæ în drept duce inevitabil la judecata filosoficæ ce spune cæ tema adeværului este total exteritorialæ politicii. Iar pentru Wittgenstein – numai jocuri de limbaj.+ (condiflia postcomunistæ) În ontologia multiplicitæflii istorice pe care o propun12. red. lucrurile nu se petreceau aøa.

în general. Dar efectele filosofice ale acestei confuzii sînt antagonice. al cærui caracter arbitrar este corectat de obiectivitatea ordonatæ a opiniilor. politica se confundæ în ultimæ instanflæ cu administraflia de stat. întrucît dæ formæ relafliilor contrare pe care le atrage dupæ sine afirmaflia „politica se realizeazæ în stat“. nici întruparea ei. o obiectivitate a legilor pieflei øi a capitalului financiar. rezultatul aduce o încærcæturæ negativæ filosofiei. lipsit chiar de reguli – are întotdeauna un protocol de legitimare în ce priveøte conflinutul øi valorile. În primul caz. în jurul cæreia se formeazæ un solid consens. dreptul este ca un centru de simetrie care are. referinflele obligatorii ale statului. fie cæ-i refuzæ orice valabilitate în numele sensului istoriei. regula desfiinfleazæ orice adevær al politicii (care se dizolvæ în arbitrarul numærului. Aceste state erau compatibile cu o filosofie care anunflæ cæ politica este unul dintre domeniile în care Adeværul se apucæ de lucru. în societæflile parlamentare – adicæ reglementate în funcflie de imperativul inconfundabil al capitalului financiar –. în celælalt. Acest efect al imposibilitæflii de distincflie este determinant: pentru cæ prezumflia politicæ a filosofiei permite sæ se demonstreze. În cele din urmæ. Dreptul øi Nondreptul. partidul declaræ cæ defline întregul adevær øi devine astfel indiferent la orice situaflie care priveøte numærul sau poporul. cu cît mai categoric e refuzul oricærei næzuinfle cætre adevær. atunci putem fi siguri cæ este un stat al nedreptæflii. societæflile din Est øi cele din Vest au avut în comun identificarea politicii cu statul. atunci statul parlamentar øi chiar partidele-state. În parlamentarismele din Vest. cæ aceastæ submulflime (clasa. cæci øi despre locul din care vorbeøte. pentru cæ acesta este echivalat cu problemele pute- 172 . încæ. este coborîtæ la rangul de pur complement de opinie. el este pentru aceste societæfli singurul loc eficient al tipului de demers politic. în prezenfla perechii politicæ øi adevær – în funcflie de cele douæ împrejuræri: dacæ forma de stat este pluralistæ øi condusæ de reguli sau unitaristæ øi partinicæ. partidul-stat. chiar mai mult. fæcînd posibilæ distingerea ei de tot ce o corupe. consecinfla cæ aici filosofii nu mai pot fi deosebifli de sofiøti. al alegerilor). susflineau de fapt sus øi tare. nu poate fi decît: sæ nu plasæm dreptul în centrul politicii sau sæ îl excludem din domeniul ei. Aøa se explicæ de ce în societæflile politice parlamentare din Vest filosofia este consideratæ un „complement al sufletului“. Privilegiul færæ de reguli – evident. sînt indiferente faflæ de filosofie. partidul lor) stæ în raporturi deosebit de bune cu Adeværul. øi nu formal. al unei uzurpæri: la scenæ deschisæ. devine imposibil sæ opunem pedanteriei sofiste (virtuozitæflii jocului convenfliilor øi puterilor) dialectica filosoficæ (dialogul care dæ tîrcoale adeværului). la dispoziflie cele douæ concepte care sînt statul (presupunînd cæ el concentreazæ politica) øi filosofia. Privilegiul este substanflial. Iar asta face ca. dimpotrivæ. statele din Est au afirmat întotdeauna cæ ele concentreazæ în aparatul lor poliflienesc autoritatea unui adevær politic. ai cæror adversari inifliali sînt de fapt. cu atît mai mult concordæ cu situaflia politicæ ce se prezintæ sub marca formalæ a dreptului. efectul asupra filosofiei este acela al unei nondiferenflieri øi. Fie cæ politica revendicæ dreptul ca fiind categoria ei organicæ. În consecinflæ. Dacæ. în societæflile birocrat-socialiste este imposibil sæ-l deosebim pe filosof de funcflionar sau chiar de poliflist. este un proces subiectiv al adeværului. arbitrarul voluntarist øi poliflienesc al societæflilor politice din Est s-a proiectat în falsa necesitate a unei filosofii de stat: materialismul dialectic. Politica însæ. alternativ. care puneau la temelia valorii pærflilor ansamblului social o submulflime paradigmaticæ. Cum nicio regulæ nu stæ la baza criptærii argumentului. politica decreteazæ un „stat adeværat“: politica dominantæ este monistæ øi dogmaticæ. în primul caz. Dacæ dreptul – deci puterea regulilor – este prezentat ca o categorie centralæ a politicii. cu tot antagonismul maximelor. iar în al doilea dispare într-un formalism de stat absolut gol. Dimpotrivæ. În cele din urmæ. în cele din urmæ. se presupune cæ ar concentra în el întregul proces politic al Adeværului. prin teoria dreptului. statul birocratic sau partidul-stat elogiazæ øi recomandæ o anumitæ filosofie – cea a legitimitæflii sale –. Statul nu este nici miza ei cea mai importantæ. În al doilea caz. care. orice sofist abil sæ poatæ fi considerat un filosof profund øi. În primul caz. ca o condiflie prealabilæ a filosofiei. În realitate. Sînt de fapt categorii statale. Orice aparatcik sau øef de stat poate trece atunci drept oracol filosofic. Pe de altæ parte. În fond. nu sînt categorii ale politicii. Aceste state. Putem formula chiar mai precis: expedierea politicii în subordinea temei dreptului are. jurnalistul øi poliflistul se declaræ filosofi. Se poate susfline deci cæ efectul colectiv al regimurilor care întrupeazæ politica într-o submulflime paradigmaticæ a multiplicitæflii nafliunilor øi al celor care o risipesc în domeniul regulii este un efect de imposibilitate de distincflie între filosofie øi „dublurile“ ei concurente: sofiøtii eclectici pe de-o parte øi tiranii dogmatici pe de alta. Perechea stat øi filosofie produce aceastæ ræsturnare. Tendenflial. sofistul øi tiranul sau.ga politicii funcfliunea de adevær. imperios. filosofia nu este altceva aici decît discursul tiranului. cæ regula este esenfla discufliei democratice. Este deci clar cæ – fiind vorba despre drept – singura condiflie filosoficæ prealabilæ. politica înceteazæ sæ mai scoatæ în evidenflæ adeværul: filosofia dominantæ este relativistæ øi scepticæ. ca øi în birocrafliile despotice din Est. simpla afirmaflie îi ia locul øi pînæ la urmæ poziflia afirmafliei (deci apropierea de stat) este cea care dæ girul afirmafliei „filosofice“. care poate salva filosofia ca atare.

Sofistul nu-i mai bun decît tiranul. sæ existe – îl conduce pe filosof la ideea unei crize generale. care a putut redescoperi gestul de nesupunere pe care se clædeøte. istoria politicii începe acum în flærile din Est. Esenfla politicii este emanciparea colectiv-itæflii sau. între obiectiv (regulile statului. care nu face decît sæ preia perechea fundamentalæ a economiei (capital financiar øi piaflæ) øi a reprezentærii (parlamentarism). o repet. Din acest punct de vedere. spectacolul Vestului – un spectacol care nu este nicidecum obiectul ei. dreptul este categoria proprie unui tip de stat. Dezetatizarea Adeværului ræmîne un proiect pe ordinea de zi pentru gîndirea noastræ. Dar esenfla politicii – aøa cum schifleazæ filosoful conceptul ei. Cæci este vorba despre harababura în care a fost prævælitæ lumea. Totul aøteaptæ sæ fie inventat. Filosofia trebuie sæ stea la distanflæ de aceastæ nouæ condiflie. a politicii e numai o altæ formæ de stat. Orice deviere de la acest consens este sancflionatæ. mai mult. cît øi de inconstanfla sofistæ. Începe abia perceptibil. Nu este numai criza partidului-stat din Est. care se ræsfrînge în primul rînd asupra filosofiei. A decide cæ politica poate avea loc numai în cadrul unei preferinfle pentru drept este o (legitimæ) preferinflæ statalæ. s-o recunoascæ øi s-o reproducæ. Traducere de Maria-Magdalena Anghelescu 173 . filosofia. care pare sæ circule încolo øi încoace. la proprietate. este. Dar am cædea într-o capcanæ dacæ ne-am imagina cæ aceastæ preferinflæ. aceastæ politicæ nu este nicidecum puterea sau problema puterii. dreptul de a pune bazele unei întreprinderi). ca øi de celelalte. ca øi în cele din Vest. Iar o organizaflie politicæ nu are alt scop decît sæ pæstreze pasul cîøtigat. condiflii deci ca acest loc al gîndirii. referitoare la istoria obiectivæ a statului. în special prin indiferenflæ. total diferitæ de istoria statului. De fapt. Dreptul însuøi inventeazæ doar cæ trecerea la aceastæ altæ condiflie. adicæ sæ înzestreze cu un corp gîndirea colectiv reasamblatæ. care – fie în numele temei revoluflionare. filosofia trebuie sæ înregistreze cæ politica începe numai în mæsura în care este gîndire øi practicæ a atrofierii statului. care constæ din decizii ale gîndirii øi angajamente colective îndræznefle. a statelor pluripartite vestice. ca o condiflie prealabilæ a propriului sæu act de gîndire – trebuie sæ fie o activitate liberæ a mentalului colectiv. Præbuøirea oricærei reprezentæri statale a adeværului prefafleazæ acest început. pentru cæ efectele afirmafliei seculare care identificæ politica cu statul s-au epuizat. Istoria politicii. putem prefera statul de drept constituflional (ceea ce înseamnæ astæzi totodatæ øi în primul rînd puterea extremæ a sus-numitului capital financiar al „economiei de piaflæ“) partidului-stat poliflienesc. ci. nici cu cea a unei pærfli sau a unui partid. ci numai spafliul nedefinit în care apar cîteva adeværuri. sub influenfla evenimentelor întotdeauna singulare. constituflia. obiectivæ. comunismul de stat.+ (condiflia postcomunistæ) rii. Ilimitarea situafliilor în care este în joc destinul în gîndirea colectivitæflii nu poate fi mæsuratæ nici cu autoritatea regulii. Capcana o confline cuvîntul „drept“. La urma urmei. fie în cel al dreptului – øi-ar aroga capacitatea de a combina constrîngerea statalæ cu universal valabilul eliberator. iar încadrarea lui subiectivæ nu e mai puflin autoritaræ decît a nondreptului. Øi s-au epuizat tocmai pentru cæ aceastæ harababuræ le-a purtat pînæ-n centrul voinflei de emancipare. Ca o condiflie a exercitærii ei eliberate atît din serviciul tiranului. Desigur. este realmente o decizie politicæ subiectivæ. în egalæ mæsuræ. Punctul în care o gîndire se sustrage statului øi înscrie aceastæ substracflie în fiinflæ – iatæ ce conferæ realitate deplinæ unei politici. antreneazæ în præbuøirea lui øi ucide orice subiectivitate politicæ. problema domeniului libertæflii în situaflii ilimitate. Sfîrøitul acestui monstru. Cæci dreptul se menfline ca o categorie a subiectivitæflii politice numai în forma unui consens. pluralismul partidelor) øi subiectiv (dreptul la opinii.

al Hegemony and Socialist Strategy. nu s-ar mai orienta dupæ opoziflia [dintre] „noi“ øi „ei“. cît øi la stînga –. 29. Criza comunismului a condus neîndoios. nu se mai regæseøte în varianta ei aparent modernizatæ. îi ræpesc dimensiunea politicæ øi îi dau o nuanflæ fatalistæ. postcomunistæ. mereu prezent în subsidiarul social-democrafliei – în jocurile ei atît la dreapta. printr-o ironie a sorflii. dupæ ea. asupra miezului politicii democratice. de dispariflia contradicfliilor sociale øi de posibilitatea unei politici færæ frontiere: de aøa-zisa politicæ „win-win“. Paris. Este vorba. færæ constrîngerile impuse de existenfla sistemului comunist. 1943) este profesor de teorie politicæ la Centrul pentru Studiul Democrafliei al Universitæflii Westminster. Atari argumente preiau færæ discernæmînt presupozifliile adversarului ideologic. În condifliile în care prezintæ globalizarea ca pe o puræ consecinflæ a revolufliei informatice. tocmai acum cînd øi-a învins vechiul duøman istoric. The Challenge of Carl Schmidt [Provocarea lui Carl Schmidt] (1999). de dogma centralæ a „politicii cæii a treia“. O fac sæ aparæ ca o soartæ implacabilæ a noastræ. America de Nord øi de Sud øi este membru al Collège international de philosophie. Momentul anticapitalist. respectiv comunismul. nu avem motive sæ fim prea optimiøti. Astæzi se invocæ în mod curent globalizarea pentru presupusa lipsæ de alternativæ. Pofli avea uneori impresia cæ problemele la care comunismul a cæutat tot timpul soluflii ar fi dispærut pur øi simplu odatæ cu abolirea acestui sistem. ea pledeazæ insistent pentru o democraflie radicalizatæ organizatæ în jurul recunoaøterii unei pluralitæfli de antagonisme. Putem spune øi cæ aceste partide s-au separat de Proiectul stîngii ca atare. sfîrøitul tensiunilor sociale øi al luptelor politice. Putem deduce de aici faptul cæ s-a irosit o mare øansæ în direcflia politicii democratice. „putem spune cæ a cîøtigat lupta împotriva comunismului istoric. Ba. p. În schimb. „Democraflia“. aøa cum s-ar aøtepta mulfli dintre liberali. Ea pleacæ de la premisa cæ modelul politic antagonist ar fi expirat în conjunctura actualæ. 1989. Oare vor fi ele în stare sæ soluflioneze problemele pe care sistemul comunist s-a sforflat sæ le rezolve? Dupæ opinia sa. A mai publicat: Gramsci and Marxist Theory [Gramsci øi teoria marxistæ] (1979). a tuturor. 8. împreunæ cu Ernesto Laclau. Acest lucru nu s-a întîmplat însæ. ele s-au despærflit în prezent de ceea ce întotdeauna a fost un punct forte al stîngii: lupta pentru o egalitate sporitæ. Din 1989 încoace a existat o deplinæ libertate de a medita serios. comunismul. CHANTAL MOUFFE (n. Cea de-a treia cale propagæ o politicæ „dincolo de dreapta øi de stînga“. decît ca tramæ a acestor multiple antagonisme). „La rivoluzione francese né socialista né communista“. Partidele socialiste øi social-democrate s-au deplasat continuu spre dreapta.Sfîrøitul lumii bipolare Ce va fi de acum încolo? Chantal Mouffe 1. Dar dispune ea oare de resursele øi idealurile necesare pentru a învinge problemele care au transformat comunismul – în genere øi din capul locului – într-o mare provocare?“1 Dacæ ne amintim solufliile pe care democraflia le oferæ astæzi acestor probleme. Sub pretextul de a „moderniza“ social-democraflia. legitime toate fiindcæ inerente societæflii înseøi (care nici nu existæ. sub influenfla lui Lacan. El semnala atunci faptul cæ sfîrøitul comunismului va însemna pentru democrafliile înfloritoare o mare provocare. s-a pomenit de „sfîrøitul istoriei“. The Democratic Paradox [Paradoxul democratic] (2000). guvernele sînt cu mîinile legate din punctul de vedere al politicii fiscale. una care nu s-ar mai afla sub imperiul fracturii sociale. nu doar prin contrastul cu realitatea cæreia ea i se opunea. Norberto Bobbio. redefinindu-se pe aceastæ direcflie. gîndirea ei este de obicei caracterizatæ drept una postmarxistæ. de reconfigurare socio-economicæ a societæflii prin noile tehnologii ale informafliei øi prin globalizare. Dafli-mi voie sæ væ amintesc într-o primæ instanflæ ceea ce Norberto Bobbio afirma în iunie 1989 în La Stampa. postcomunismul nu înseamnæ. 06. 174 . dar øi pentru evoluflia politicii internaflionale? Indiferent de planurile pe care întrebarea se ridicæ. dar în schimb declaræ o condiflie tranzitorie drept o necesitate istoricæ. Deconstruction and Pragmatism [Deconstrucflie øi pragmatism] (1996). acest fenomen aduce pe tapet o serie de noi contradicflii sociale. Astfel a devenit posibilæ definirea democrafliei. On the Political [Despre politic] (2005). în mod eufemistic. Autoare. Towards a Radical Democratic Politics [Hegemonie øi strategie socialistæ. era periculos sæ crezi cæ odatæ cu victoria asupra comunismului s-ar rezolva særæcia øi s-ar elimina nevoia de dreptate. A predat øi a lucrat în mai multe universitæfli din Europa. de „centru-stînga“. scria el atunci. Cætre o politicæ democraticæ radicalæ] (1985). Øansa de radicalizare a democrafliei a existat în momentul în care vechile granifle [intra]politice s-au dizolvat øi noi granifle ar fi putut fi trasate acum într-un mod care sæ facæ lucrurile sæ avanseze. aøa cum trebuie admis. Dimpotrivæ. În schimb. ci øi prin ceea ce ea însæøi susfline. Londra. Ce urmæri a avut cæderea comunismului pentru destinul stîngii. Ele nu-øi pot permite sæ se abatæ de la tendinfla neoliberalæ. Acceptæ consecinflele unei hegemonii neoliberale prelungite ca pe un dat natural. menitæ sæ gæseascæ soluflii profitabile pentru toatæ lumea. la întærirea øi expansiunea generalæ a hegemoniei neoliberale. Politicii social-democrate de redistribuire i se aduc constant obiecflii de genul: în contextul unei piefle globalizate. in La Stampa. putem chiar susfline cæ social-democraflia se aflæ ea însæøi pe buza capitulærii. desigur. întrucît respinge determinismul economic øi nofliunea de luptæ a claselor ca unicul antagonism decisiv din societate.

André Gorz a arætat felul în care criza modelului de dezvoltare tip Ford a condus la separarea intereselor capitalului de cele ale statului naflional. ar trebui sæ se angajeze în efortul de a retrasa graniflele politice într-o nouæ determinare a lor. religioasæ. ci ar trebui sæ se lupte ca societæflile democratice liberale sæ se stræduie sæ le adevereascæ. Efectele globalizærii au apærut abia în urma unor decizii intenflionate ale guvernelor. cît. ferinduse sæ punæ întrebarea fundamentalæ: ce se poate face? E ca øi cînd nu væd cæ pentru reintegrarea celor marginalizafli. Pentru cæ nu existæ dezbateri cu privire la alternative posibile. Aceøti teoreticieni se stræduie sæ ræstælmæceascæ inegalitatea structuralæ provocatæ sistematic de economia de piaflæ. Færæ îndoialæ. nici patimile politice din interiorul sistemului democratic nu-øi gæsesc un debuøeu. Politica radicalæ nu poate exista în afara desemnærii unui adversar. Un asemenea deficit poate prezenta un pericol serios pentru democraflie în sine. atunci devine foarte limpede cæ nu existæ principii mai radicale pentru organizarea unei societæfli. rebotezînd-o „excludere“. Ele apar astfel ca unica forflæ criticæ la adresa sistemului. aøa cum îmi place sæ le numesc. Fireøte cæ imaginea de sine a unei societæfli democratice. Dacæ avem în vedere cæ libertatea øi egalitatea tuturor oamenilor flin de principiile etic-politice ale democrafliei liberale moderne – principii înflelese în sensul dat de Montesquieu prin sintagma „pasiuni care pun în miøcare regimuri“ –. ci le recunosc ca parte legitimæ a ordinii sociale. desigur. Opinia mea este cæ stînga trebuie urgent sæ se delimiteze de slæbiciunile politicii consensuale a celei de-a treia cæi. cît øi funcflia integratoare pe care o au conflictele într-o democraflie modernæ. Ei ignoræ atît importanfla pe care o are controversa pentru viafla societæflii. Teoreticienii celei de-a treia cæi nu pot înflelege raporturile sistematice dintre forflele pieflei globalizate øi muntele de probleme care se cer rezolvate – pornind de la excluderea socialæ øi pînæ la riscurile ecologice – pentru cæ ignoræ pur øi simplu interdependenfla lor. Printr-o inteligentæ retoricæ populistæ. aceste partide se aflæ în situaflia de a coagula revendicærile populare pe care elitele noastre politice le privesc cu condescendenflæ. Ca urmare a politicii consensuale „de centru“ promovate de partide cîndva de stînga. nu trebuie tratatæ ca duøman. Pe acest temei este slævit consensul. Problema democrafliilor liberale „în mod real existente“ nu o reprezintæ idealurile acesteia. Dar pentru a produce efecte. De aceea se amplificæ anumite forme de identificare colectivæ definite pe bazæ etnicæ. În acest sens democraflia liberalæ. færæ sæ intre în profunzimea sa. dar care a fost însoflitæ de credinfla eronatæ cæ. Susflinætorii acestei poziflii se înøalæ însæ fundamental. naflionalæ sau pe teme de moralæ. Dar øi mai mult ar trebui sæ ne îngrijoreze succesul tot mai mare pe care îl înregistreazæ partidele cu o politicæ populistæ de dreapta. De altfel. Printre cele mai dificile probleme de astæzi se numæræ pacea încheiatæ de stînga. respectiv o corecflie a inegalitæflii profunde generate de lungul deceniu de politicæ neoliberalæ. Spre deosebire de partidele de centrustînga.+ (condiflia postcomunistæ) Procesul globalizærii ar trebui privit însæ mai puflin ca o consecinflæ inevitabilæ a unei revoluflii tehnologice. altfel spus. În ultima vreme am atras atenflia de mai multe ori asupra faptului cæ întærirea unor asemenea partide se datoreazæ în bunæ mæsuræ consensului de centru pomenit mai sus. cu pluralismul øi cu institufliile liberale democratice – lucru pe care-l consider færæ doar øi poate pozitiv –. se înregistreazæ astæzi un deficit real al democrafliei în societæflile democratice liberale. O societate democraticæ trebuie de aceea sæ lase un loc încæpætor pentru exprimarea intereselor øi valorilor contradictorii. odatæ cu ea. Democrafliile moderne se disting prin faptul cæ nu înæbuøæ conflictele în mod autoritar. graniflele dintre stînga øi dreapta sînt øterse øi se duce o politicæ de centru. Spafliul politic s-a rupt de cel economic. dar evitæ orice analizæ a cauzelor. singura care mai are respect pentru voinfla popularæ. spre deosebire de Tony Blair – tinde spre o transformare fundamentalæ a raporturilor de forflæ sau. Pînæ la urmæ manevra politicæ a fost decisivæ. În interesul unei democraflii radicale. Stînga n-ar trebui sæ respingæ aceste idealuri pe motiv cæ ele n-ar fi decît „frunza de viflæ“ [Feigenblatt] a dominafliei capitaliste. acestea nu pot fi absorbite færæ rest de sistemul democratic. care doar descrie fenomenul. deoarece radicalismul – aøa cum bine øtia Margaret Thatcher. cerinfla minimæ este o nouæ ordine a capitalismului øi o redistribuire drasticæ. aøa cum o fac partidele populiste de dreapta. Trebuie sæ dispunæ de instituflii care sæ permitæ „confruntæri antagonice“. cu care oamenii sæ se poatæ identifica. tinde spre instituirea unei alte hegemonii. pluraliste suferæ un afront aici prin mutarea acestor frontiere pe terenul xenofobiei. Credinfla mea este cæ stînga din societæflile democratice trebuie sæ tragæ din eøecul comunismului niøte învæflæminte înainte de toate: în cadrul dezbaterii democratice ea trebuie sæ nu revinæ la schema duøman-prieten. acestea øtiu foarte exact cæ politica are nevoie de delimitæri ferme øi cæ nu poate rezolva nimic færæ distincflia dintre „ei“ øi „noi“. ci transpunerea lor defectuoasæ în practicæ. trebuie abandonat efortul de a transforma ordinea hegemonicæ actualæ. Este simptomatic faptul cæ folosesc limbajul „excluderii“. o serie de tehnologii moderne au fost primele care au fæcut posibil fenomenul numit globalizare. care ar vrea sæ distrugæ tot ceea ce e fundamental nou. în urma crizei modelului comunist de societate. aceastæ revoluflie tehnologicæ s-a sprijinit la rîndul ei pe niøte schimbæri profunde ale raporturilor de forflæ între grupurile sociale øi dintre întreprinderile capitaliste øi stat. mai degrabæ. 175 . ca o reacflie tacticæ øi politicæ a capitalului la crizele de gestiune guvernamentalæ [Steuerungskrise] din anii ’70.

pe cîte îmi pot da seama. ci de o nouæ politicæ a stîngii. Dupæ el. ar trebui sæ meditæm cu toflii asupra alternativelor reale la ordinea neoliberalæ. abolirea imediatæ a capitalismului. exact aceastæ imagine e consideratæ azi de mulfli teoreticieni liberali ca fiind o descriere corectæ a democrafliei øi multe partide de stînga o iau ca pe un portret adecvat al politicii democratice. De aceea vreau doar sæ atrag atenflia asupra a ceea ce s-ar putea întîmpla în cazul în care stînga ar rata gæsirea unei noi identitæfli øi a unui ræspuns politic la noua situaflie mondialæ. ea nu poatæ sæ aparæ nici ca o confruntare neutræ între diferitele interese. precum øi în fezabilitatea unei ordini mondiale unanim acceptate. de asemenea. Schmitt a prevæzut de fapt pericolul care ar putea sæ aparæ odatæ cu întemeierea unei ordini mondiale unitare. Aceastæ politicæ reprezintæ desigur orice altceva decît o opfliune alternativæ în raport cu forma neoliberalæ de globalizare. aplicat întregului mapamond. Globalizarea ar fi adus øansa împlinirii idealului cosmopolit. de faptul cæ aceste contradicflii sociale recente iau forme atît de radicale. Ca sæ fiu mai limpede: cauza profundæ a unei respingeri din ce în ce mai radicale – ca limbaj øi acfliune – a ordinii mondiale existente acum este lipsa unei marje politice de acfliune care sæ punæ sub semnul întrebærii hegemonia globalizærii neoliberale. Dupæ al Doilea Ræzboi Mondial. evident. mai degrabæ s-a ajuns la noi contradicflii sociale de dimensiuni globale. este astæzi mai neclar ca oricînd. negocierea unor compromisuri ori coagularea unor preferinfle individuale. ar reuøi pe aceastæ cale sæ orienteze nemulflumirile colective în favoarea lor. Schmitt s-a concentrat în bunæ parte a operei sale pe decæderea politicului în sens modern. ar putea lesne duce la un soi de ræzboi civil globalizat. partidele populiste de dreapta ar profita în acest caz de pe urma resentimentelor tuturor celor excluøi de la consensul general de centru. aceøti populiøti de dreapta. precum øi pe pierderea monopolului politic de stat. dupæ mine. În mod cert. aceastæ direcflie de dezvoltare s-a asociat cu dizolvarea 176 . aøa cum se exprimau ele în vechile categorii. dupæ mine. Færæ a cere cu aceastæ ocazie. În opinia mea. ceea ce include øi luarea în considerare a altceva decît aøa-numita cale a treia între social-democraflie øi neoliberalism. Dar a deduce de aici faptul cæ. soluflie apreciatæ de adepflii ei drept „noua politicæ a secolului“. Nu de o politicæ „dincolo de dreapta øi stînga“ avem nevoie. ar fi fost dizolvate la nivel internaflional øi contradicfliile sociale. nu înseamnæ altceva decît a ne læsa traøi pe sfoaræ de retorica liberalæ hegemonistæ despre sfîrøitul istoriei. Îndæznesc chiar sæ afirm cæ valul cel mai recent al terorismului internaflional se explicæ doar prin poziflia hegemonicæ a Statelor Unite cuceritæ dupæ dizolvarea Uniunii Sovietice – situaflie care. pentru cæ ea acceptæ principiile de bazæ ale acestei ideologii. a conflictelor øi a negativitæflii. Aceastæ situaflie s-ar putea modifica doar în cazul în care ar exista o opfliune alternativæ la viziunea liberalæ a lumii [liberalen Weltbild] – la fantasmagoria [Trugbild] care se stræduieøte sæ ne convingæ de faptul cæ într-o lume unitaræ. cu o democraflie cosmopolitæ existentæ în afara politicului. Refuzul de a defini limpede adversarul este de fapt. impuse întregii lumi prin Ræzboiul Rece. conflictul fundamental de interese ar putea fi evitat. odatæ cu dispariflia duømanului comunist. le induce ideea de fatalitate pentru a-i împæca cu situaflia existentæ øi a-i face din nou apfli pentru piafla muncii. vechile noastre nofliuni despre dreapta øi stînga nu mai corespund problemelor actuale. la care trimit categoriile de „stînga“ øi „dreapta“. aøa cum ar proceda un oarecare marxist sentimental. Schiflarea unei soluflii alternative reale trece dincolo de cadrul acestui eseu. Pe calea spre o ordine mondialæ multipolaræ Dacæ ne mutæm acum atenflia de la politica internæ spre zona internaflionalæ. Dacæ ei. Teoreticienii care propagæ astfel de idei susflin cæ. În sensul acesta. prin care sæ stæpînim provocærile în fafla cærora stau astæzi societæflile democratice. Dimpotrivæ. preflul plætit de stînga pentru refuzul ei de a trasa granifle politice ferme øi. societæflile democratice liberale trebuie sæ-øi aminteascæ neapærat importanfla distincfliei dintre dreapta øi stînga. Ræspunsul la întrebærile fundamentale. Ei cred cæ implementarea globalæ a principiilor liberal-democratice ar fi deschis în sfîrøit perspectiva unei lumi unitare. pentru credinfla cæ. Pentru ca dizolvarea comunismului sæ nu poatæ fi identificatæ cu sfîrøitul proiectului de emancipare al stîngii. defectul fundamental al politicii contemporane de centru-stînga. Cu toate astea. fiind conøtient de urmærile nesænætoase ale unui model social-politic nediferenfliat. Recentul cosmopolitism reintrat în modæ face dovada acestui lucru prin conceptele sale despre „democraflia cosmopolitæ“ sau „cetæflenia cosmopolitæ“. Aceastæ miopie este. avem nevoie de dezbateri controversate care sæ anime oamenii øi sæ-i angajeze øi emoflional în realizarea flelurilor democratice. pericolul la adresa institufliilor noastre democratice ar fi foarte mare. ne-a deschis perspectiva unei democraflii cosmopolite. Creaflia tîrzie a lui Carl Schmitt confline. contradicfliile sociale ar putea sæ disparæ definitiv. ele nu pot sæ înfleleagæ structura raporturilor de putere existente astæzi øi nici sæ întrevadæ necesitatea unei noi hegemonii. atîta vreme cît duømanul ræmîne nenumit.Cu toate cæ o astfel de luptæ nu ar trebui dusæ cu imagini ale duømanului. contradicfliile sociale dispar într-o lume globalizatæ. în opinia mea. De aceea. iar în raport cu oamenii. Lipsa pluralismului la nivel internaflional øi implicit øi conformismul coercitiv sînt responsabile. pasæmite. al cærei flel sæ fie. eu nu sînt de pærere cæ sfîrøitul ordinii bipolare. cîteva trimiteri semnificative la cauzele disconfortului nostru actual. regæsim la o seamæ de liberali øtiuta credinflæ eronatæ în dizolvarea contradicfliilor sociale.

nr. ar trebui sæ ne pregætim probabil pentru un „ræzboi al civilizafliilor“. ianuarie 1952. aøa cum a fost prezis el de Samuel P Huntington. bazate pe hegemonia globalæ a unei singure superputeri. doar cæ nu ar mai fi unul eurocentric. La toate astea s-a mai adæugat øi retorica suficientæ. E vorba de dreptul european reglînd raporturile dintre state care timp de peste trei secole. În caz contrar. Pornind de la Schmitt. unul dintre actanfli va ieøi pe deplin învingætor asupra celuilalt. În Occident acest lucru s-a bucurat øi de o anume conjuncturæ favorabilæ de la sfîrøitul Ræzboiului Rece încoace. Însæ a mai avut øi viziunea unui al treilea scenariu: un proces al pluralizærii care sæ conducæ la întemeierea unei noi ordini mondiale pe baza unor blocuri regionale autonome.]. cînd se stræduia sæ gæseascæ un nou nomos lumii. N-ar fi exlus însæ ca lipsa unui spafliu politic pentru un antagonism legitim sæ reprezinte un teren favorabil pentru alimentarea terorismului. complezentæ despre „sfîrøitul istoriei“. putem înflelege. cartea sa din 1950. 6. îndræznesc sæ cred cæ este vorba de un mecanism de interdependenflæ [Wechselwirkung] între poziflia de putere de neclintit a Statelor Unite øi intensificarea unui anume tip de atac terorist. red. gîndirea liberalæ a fost marcatæ dintotdeauna de o astfel de abordare consensualæ øi antipoliticæ. cît øi internaflional – este aceea de a ne constrînge sæ mizæm pe un singur model social-politic øi sæ radiem orice formæ de contestare legitimæ. Un atare sistem ar aminti de vechiul Jus Publicum Europaeum. Schmitt øtia prea bine cæ un universalism aparent de tipul acesta era mult mai probabil decît pluralismul propus øi susflinut de el. În acest sens. a înlesnit „întreflinerea ræzboiului“ [legitim între statele suverane. vol. dupæ opinia mea. Schmitt respinge aici ideea conform cæreia un astfel de dualism ar fi doar preludiul împæcærii finale a lumii. sæ privim problema terorismului altfel decît se obiønuieøte astæzi: în niciun caz ca o acfliune a unor grupuri fanatice izolate. precum øi consecinflele sale negative. Eseul sæu din 1952 „Unitatea lumii“2 analizeazæ direcflia în care ar putea sæ se dezvolte dualismul næscut în timpul Ræzboiului Rece pe baza polaritæflii capitalism-comunism øi încearcæ chiar schiflarea mai multor scenarii. La nivel internaflional situaflia este relativ similaræ cu ceea ce am schiflat mai înainte. Terorismul a existat dintotdeauna. atunci cînd ele gæsesc o breøæ. Schmitt chiar a opinat cæ sfîrøitul lumii bipolare va conduce probabil la hegemonia Statelor Unite. De aceea nici nu ne mai surprinde faptul cæ.+ (condiflia postcomunistæ) Jus Publicum Europaeum. Împotriva acestui discurs universal-globalist m-am ridicat sæ aræt cæ este tot atît de urgent sæ renunflæm la identificarea eurocentristæ dintre modernizare øi occidentalizare. Este øi calea prin care s-ar evita universalismul iluzoriu al unui sistem unic. mai devreme sau mai tîrziu. Traducere de Cætælina Savu 2. Øi din nou avem de-a face aici cu o tægæduire a politicului. A plecat de la premisa cæ o lume „cu adeværat pluralæ“. denumitæ de el „ræzboi civil internaflional“. færæ însæ a recædea într-un fals universalism. Dupæ 11 septembrie 2001. aøa cum formuleazæ autorul în Der Nomos der Erde [Legea pæmîntului]. În ciuda celor spuse. „Die Einheit der Welt“ [Unitatea lumii]. E clar cæ Schmitt a favorizat evoluflia spre acest pluralism. Schmitt a avertizat cæ decæderea statului ar putea genera o nouæ formæ de politicæ. zguduie prin radicalitatea lor temeliile ordinii existente. cu ce formæ de terorism ne confruntæm la ora actualæ. Cum se poate evita însæ o asemenea evoluflie? Cum ar trebui sæ arate o nouæ ordine mondialæ care sæ înlocuiascæ Jus Publicum Europaeum? Aceste teme s-au aflat în centrul gîndirii lui Schmitt prin anii ’60 øi ’70. aøa cum susfline Jean-François Kervégan. De altfel. Øi din pæcate este ceea ce s-a øi întîmplat în urma dezmembrærii Uniunii Sovietice. Aøa se explicæ øi creøterea evidentæ a numærului de grupæri teroriste dupæ încheierea Ræzboiului Rece øi dupæ ieøirea victorioasæ a modelului neoliberal globalizant de facturæ US. temerile lui Schmitt se dovedesc mai realiste ca oricînd. Dupæ ce ordinea mondialæ bipolaræ a luat sfîrøit. Øi asta pentru cæ astæzi existæ o marjæ mult mai micæ de diversificare a modelelor de organizare socio-politicæ care sæ se abatæ de la modelul nostru vestic. 1. 1–11. în care. 177 . n. Ar trebui de aici sæ ne læsæm convinøi cæ flinta politicii – atît pe plan naflional. in Merkur. precum øi la iluzia periculoasæ conform cæreia contradicfliile sociale ar putea fi eliminate prin unificarea omenirii dincolo de conflicte øi negativitate. Toate organizafliile internaflionale se aflæ într-o mæsuræ mai mare sau mai micæ sub comanda directæ a puterilor occidentale conduse de SUA. Doar aøa ar reuøi condiflia postcomunistæ sæ reprezinte punctul de pornire al unei lumi cu adeværat democratice. În niciun caz nu vreau sæ las impresia cæ am gæsit în aceastæ explicaflie cheia fenomenului. ci realmente global. care se compune dintr-un anumit numær de arii regionale øi culturale. Carl Schmitt. . putem interpreta terorismul ca pe un eveniment al unei noi configuraflii politice. Perspectiva lui Schmitt ne permite. Condiflia unei asemenea ordini mondiale ar fi un echilibru de forfle între diferitele zone semnificative care ar putea negocia un nou sistem juridic internaflional. iar cauzele sale sînt multiple. pp. sîntem obligafli sæ edificæm rapid o nouæ ordine multipolaræ. americano-americanæ. Pornind de la teoriile lui. precum øi credinfla cæ evoluflia umanæ constæ în unificarea omenirii în modelul social occidental. legat de politica internæ: lipsa pluralismului opreøte contradicfliile sociale sæ-øi gæseascæ o exprimare legitimæ. o ordine multipolaræ a ei ar putea genera institufliile care sæ facæ faflæ conflictelor.

Doctoratul la Academia Rusæ de Øtiinfle Pedagogice. 887–931. ideea de continuitate se impune inevitabil de îndatæ ce avem de-a face cu fenomene ideologice sau. la care se adaugæ materialul de construcflie modern øi tehnologia modernæ“. Groys ajungea la uimitoarea descoperire a acestei continuitæfli prin cercetæri arheologice în sensul lui Foucault. Dits et écrits [Scrieri în patru volume. Luxosul proiect de pe cheiul Smolenskaia se poate læuda cæ este „înconjurat de elegantele clædiri ale perioadei anilor treizeci-cincizeci“. În muzicæ. Este membru în consiliile redacflionale a douæ publicaflii moscovite specializate (Kinovedceskie Zapiski [Însemnæri cinematografice]. Aøa-numiflii conceptualiøti øi reprezentanfli ai sofl-art – printre care se numæræ indivizi ca Bulatov. împreunæ cu A. modernismul Rusiei apare într-o monturæ stridentæ. 1996. Ad Marginem. Fireøte cæ întregul proiect conceptualist capætæ. 1997). 1994. istorice øi ideologice. Frankfurt am Main. aøa-numitului „mare stil“. Tentativa controversatæ a lui Groys de a stabili o relaflie directæ între avangardæ øi realismul socialist este totuøi fundamental precaræ. cea mai cunoscutæ carte a sa – bucurîndu-se de o recunoaøtere tot mai largæ – este The Memory of Tiresias: Intertextuality and Film [Memoria lui Tiresias. aceasta apare ca o ræsturnare totalæ a situafliei precedente. 2. Komar øi Melamid. în care stabilea o legæturæ directæ între arta stalinistæ øi avangardæ. Programul de televiziune rusesc debordeazæ de vechile filme sovietice.2 Privind la cultura stalinistæ explica el cæ este indispensabil ca o istorie a ideologiilor sæ fie înlocuitæ de o nouæ concepflie. in Schriften in vier Bänden. 1998 (traducerea edifliei originale din 1993). ostilæ modernitæflii. Pentru Dmitri Prigov. În ultima lui formæ. într-o stare de paralizie politicæ. Fireøte. Dacæ în anii nouæzeci ea mai træia o febræ acutæ a politizærii. Dmitri Prigov øi Serghei Øapovalov. Existæ un canal de televiziune numit Naøe kino [Cinematograful nostru] care transmite zi øi noapte bine-cunoscutele imagini ale unor simpatici secretari de partid øi ale unor înduioøætori muncitori bætrîni. ed. aceastæ transformare adaptatæ a artei socialiste mærturiseøte o rupturæ cu temporalitatea existenflei istorice. iar o tradiflie culturalæ vie a ajuns la capætul ei. În plus. genealogicæ. 1954–1969. felul în care se metamorfozeazæ øi adapteazæ astæzi acest univers emite un certificat de deces tuturor proiectelor moderniste. a cæzut acum subit într-o indiferenflæ letargicæ. se pecetluise sfîrøitul irevocabil al acelei arte socialiste care mai voia sæ constituie ceva în genul unei forme reprezentative øi importante. de Daniel Defert øi François Ewald. Portretnaia galereia [Galeria de portrete].. deøi elemente stilistice ale realismului socialist sînt acaparate acum de mainstream-ul rusesc. Este un simptom al faptului cæ dimensiunea istoricæ. vol. Existæ o foarte mare deosebire.“ (Michel Foucault. Amnezia ca sursæ. fireøte. Kabakov. aceasta este nofliunea corelativæ a conøtiinflei. proprie de altminteri dintotdeauna modernismului în toate proiectele sale de viitor. Moscova. Dispariflia dramaticæ a oricærei confruntæri politice e ceea ce caracterizeazæ. Dupæ Groys. Demon øi labirint. cu o tezæ pe un subiect de filosofie francezæ contemporanæ (1977) øi habilitarea la Institutul de Studii despre Film de la Moscova (1991). pe Groys îl intereseazæ. p. filolog øi critic de film. Arhitecflii moscovifli dau viaflæ nouæ universului stalinist al formei. între ipotezele lui Foucault øi Groys. stabilit în SUA din 1991. 2003. chiar dacæ într-o formæ total decontextualizatæ. Este interesat în activitatea sa în principal de teoria reprezentærii vizuale. în reclama pentru un gigantic proiect de construcflie moscovit pe nume Palatul Triumf se afirmæ cæ arhitectura sa ar „avea la bazæ buna tradiflie de stil monumental a celor øapte zgîrie-nori moscovifli. Dacæ în anii optzeci se mai putea vorbi în termenii modernitæflii despre problema complexæ a modului cum am putea face sæ devinæ util din punct de vedere estetic universul formelor sovietice. ca o configuraflie specificæ de semne. La Foucault era vorba despre discontinuitæfli øi întreruperi. realismul socialist sub Stalin era deja o radicalizare a concepfliei avangardiste despre modernitate. hotærît.Prezentul ca trecut Mihail Iampolski 1. ultimul ræcnet sînt cîntecele sovietice. arta socialistæ putea fi înfleleasæ ca simplu stil. Pentru Foucault. Babel/Babel. 1993. Pe bunæ dreptate am putea considera studiul lui Groys ca o cotituræ în acea evoluflie complexæ prin care cultura sovieticæ este reapropriatæ øi fæcutæ sæ treacæ. Oricine se confruntæ cu viafla culturalæ a Rusiei de azi îøi va da imediat seama cæ arta øi cultura sovieticæ sînt aici de-a dreptul omniprezente. dimpotrivæ. este profesor asociat de literaturæ comparatæ la Facultatea de Arte øi Øtiinfle a Universitæflii din New York. a istoricitæflii. conceptualismul ca proiect cultural s-a încheiat încæ din anii øaptezeci. respectiv Novoe Literaturnoe Obrozrenie [Noua revistæ literaræ]) øi al unei edituri prestigioase. 178 . În afaræ de titlurile publicate în rusæ (Lume vizibilæ. Dar. 2001. Jolkovski. Spuse øi scrise].1 În 1988 Boris Groys publica influenta sa carte Gesamtkunstwerk Stalin [Stalin – opera de artæ totalæ]. Odatæ cu aceastæ decontextualizare. øi totuøi acestæ evoluflie nu întîmpinæ nicio rezistenflæ semnificativæ. societatea rusæ a prezentului. ca sæ dezvolte aici spectacolul unei moøteniri culturale øi mai radical decontextualizate. 1949 la Moscova) este filosof. a fost fæcutæ aici sæ disparæ total. accente politice care nu pot scæpa auzului. University of California Press. Cf. 13. Nimeni nu se mai îndoieøte de faptul cæ în Rusia destinele sînt conduse de un regim tot mai autoritar væzînd cu ochii. p. pp. continuitatea de dincolo de rupturile evidente. Regresul pe plan politic e însoflit de evoluflii caracteristice pe plan cultural: evoluflii declanøate în urmæ cu cîfliva ani de artiøti ruøi underground. „Über die archäologie der Wissenschaften“ [Despre arheologia øtiinflelor]. în general. De exemplu. chiar simpla idee de continuitate trece drept ideologie. În conformitate. MIHAIL IAMPOLSKI (n. de la o strategie modernistæ la una postmodernæ. el scrie: „Istoria merge mai departe. Ruptæ de relafliile sale politice. prin aceastæ strategie a demistificærii.. specializatæ în publicarea de literaturæ øi teorie criticæ recentæ. 891). înainte de orice altceva. pentru cæ el îøi apropriazæ metoda decontextualizærii øi realizeazæ în felul acesta un fel de pandant teoretic la sofl-art. Prigov øi Sorokin – au prelucrat în operele lor realismul socialist ca un curent între multe altele. cu istoria ideilor. Intertextualitate øi film]. Dar realismul socialist nu putea fi dat jos de pe soclul sæu decît printr-o desprindere radicalæ de caracterul lui de pînæ atunci. 1.

Greenberg însuøi a recunoscut mai tîrziu cæ îl interpretase pur øi simplu fals pe Repin atunci cînd îl calificase drept exemplu tipic de kitsch. din aceastæ perspectivæ. în spatele variabilitæflii sale permanente. Numai cæ acest trecut nu este istoric. 9. Schwartz. Evoluflia prezentæ alungæ orice încercare de lecturæ genealogicæ.. Cunoscutul sæu studiu „Avangardæ øi kitsch“ a fost publicat de Greenberg în anul 1939. o artæ (dacæ poate fi vorba aici despre aøa ceva) al cærei caracter plæcut se bazeazæ pe extincflia alteritæflii va cunoaøte o largæ ræspîndire tocmai în acele societæfli care îøi construiesc identitatea închipuitæ pe reprimarea forflatæ a celuilalt“. Ibid. burghezii sau evreii. permanenfla se prezintæ în cultura rusæ ca marfæ øi face sæ aparæ – conform formulærii lui Riegl. færæ sæ manifeste nicio împotrivire. Dar acestui kitsch atemporal îi este proprie o dimensiune politicæ inconfundabilæ. Dar forma sa de ræspîndire se aflæ în directæ legæturæ cu viafla ruseascæ a prezentului. Øi tocmai asta explicæ de ce este atît de importantæ în zilele noastre dizolvarea oricærui stil. Anistoricul. de pildæ. amorul propriu regreseazæ la stadiul narcisismului primar. reguli practice. cæci el reprimæ orice formæ de alteritate øi cimenteazæ suveranitatea nediferenflierii. 1999.. ca sæ zicem aøa. prin valoarea sa de recunoaøtere nemijlocitæ. Thierry de Duve relevæ diversele dimensiuni ale kitsch-ului: „. p. pp. textului i se pot aduce unele obiecflii. 45. Principala sa proprietate e nediferenflierea sa temporalæ.9 Øi de Duve mai adaugæ: „. Clement Greenberg.+ (condiflia postcomunistæ) Ar merita.3 Faflæ de aceastæ parodie. ci s-ar încadra mai degrabæ în kitsch øi în domeniul modei. cæreia. sub formæ de copii. Clement Greenberg between the Lines [Clement Greenberg printre rînduri]. trucuri. Ea se raporteazæ permanent la altul ei istoric øi stilistic. Din perspectiva zilelor noastre. lasæ oarecum în urmæ istoricitatea. 46.4 Una dintre caracteristicile cele mai importante ale kitsch-ului este cæ presupune „sæ se afle la îndemînæ o tradiflie culturalæ pe deplin maturizatæ“. este „o sursæ de ispitæ pentru avangardæ“. produsæ industrial øi ræspînditæ comercial. 1997. Kitsch-ul are un efect agreabil prin „valorile a ceea ce e cu tærie recognoscibil“ care-i sînt caracteristice. promite atemporalitate øi ascunde. din care împrumutæ cu læcomie tot soiul de „procedee. Kitsch-ul. a fost privitæ de cele mai multe ori ca un væl anistoric de inovaflii care. Polgár øi Adrian T. permanenta caracteristicæ a mærfii. Ausgewälte Essays und Kritiken. Nu este nici monument istoric. ca istoric. Întrucît arta corespunde capacitæflii noastre de simflire. 76. Ea reconstituie natura atemporalæ a kitsch-ului. este condamnatæ sæ inoveze în permanenflæ. p. Adorno øi Horkheimer – o industrie culturalæ. kitsch-ul este o parodie a artei veritabile. 7. în vreme ce noul kitsch rusesc. avangarda este consideratæ o continuare a tradifliei. Idea. Greenberg opune avangardei nu pictura academicæ. kitsch-ul se pune în slujba reflectærii orgolioase de sine øi a amorului propriu.) 4. 29–56. Dar kitsch-ul prezentului se scuturæ de orice caracter prezent. 42. ci cu simpla satisfacflie provocatæ de dispariflia alteritæflii“. Kitsch-ul sovietic din trecut avea rædæcini stilistice în istorie. dar iatæ cæ acum istoricitatea lui stilisticæ s-a stins. „Kitsch-ul se schimbæ odatæ cu stilurile. Ibid.8 Aøa-numitul „mare stil“ al stalinismului poate fi privit. pe care îl asociazæ în primul rînd cu arta sovieticæ øi fascistæ. care era considerat începînd din secolul al nouæsprezecelea ca o formæ de manifestare esenflialæ a circumstanflelor istorice øi a epocii. 11.10 Aceastæ caracteristicæ esenflialæ a kitsch-ului ne læmureøte cum de anumite tipuri ideale dominæ cele mai diverse opere propagandistice – opere sau cîrpæceli lipsite de valoare. ele reprezintæ fragmente scoase din timp. dupæ Adorno.. a cærei funcflie constæ în a øterge deosebirile dintre artæ øi nonartæ. øi se opune kitsch-ului tocmai pentru cæ acesta înseamnæ o distrugere de principiu a oricærei tradiflii. Dupæ Greenberg. Paris. femei øi bærbafli tineri. ci kitsch-ul. din acest rezervor de experienflæ acumulatæ“. Øi asta îl transformæ din temelii.. „reprezentanflii acesteia nu i-au putut opune întotdeauna rezistenflæ“. dar ræmîne mereu acelaøi. vechile filme sovietice n-au nimic a face cu istoria sovieticæ. ed.. Dar abia acum descoperæ kitsch-ul sovietic o industrie culturalæ capitalistæ cu mærfurile ei. 3. o iluzie pe scaræ largæ. stratageme. nici eveniment real.. Dresda. ca experienflæ efectivæ. 40. in „Clement Greenberg despre modernism øi avangardæ“ [trad. Thierry de Duve. ea fiind cu totul stræinæ de „spiritul utopic“. Ibid. „Concepts of Style in Wölfflin and Adorno“ [Concepte de stil la Wölfflin øi Adorno]. „Avantgarde und kitsch“. kitsch-ul îøi „suge sîngele care îi curge prin vine. de Karlheinz Lödeking. p. În comentariul sæu la articolul lui Greenberg. Desigur. Pentru cæ nu se ajunge la nicio confruntare. al reproducerii neîntrerupte a aceluiaøi gen. care ocupæ astæzi un spafliu tot mai larg. Ele întemeiazæ un domeniu al egalitæflii eterne. Sîrbu].“7 Pentru cæ avangarda se înscrie într-o tradiflie culturalæ. Cu toatæ alinierea ei la inovaflie. desigur. 5. noul kitsch nu-i nimic altceva decît o rætæcire. pe cînd imitaflia sa în proiectele contemporane menflionate nu este istoricæ. Moda. cæci îl desparte de contextul unui stil condiflionat istoric. care însenineazæ øi care nu se brodesc în nicio reprezentare de ansamblu.. În eseul sæu. de aceea n-avem de-a face aici nicidecum cu iubirea. p. de Al. atemporalitatea sa. in New German Critique. Amsterdam. 6. 1996. conservæ o anumitæ conøtiinflæ a stilului. ea devine. o parte a prezentului viu. înøelætoarea imagine în oglindæ sau imagine idealæ ca identitate imuabilæ. dupæ cum scrie el. Timpul produce în permanenflæ diferenfle. 8. 4–35. Vezi Frederic J. singura adaptare a ei la spiritul vremii. (În românæ. nr. 10. Ibid. dar care furæ ochii øi al cæror scop declarat constæ în a afirma o anumitæ identitate care se naøte numai din oprimarea forflatæ a altora: cum ar fi stræinii. artæ+societate. nr. iar kitsch-ul sovietic reprimase deja în mare parte temporalitatea øi istoricitatea prin dimensiunea sa utopicæ. teme“. Dupæ cum descrie foarte pertinent Sorokin. a se vedea „Avangardæ øi kitsch“. Acest trecut e pur øi simplu un mit.5 Aøa cum spune Greenberg. p. muncitori bætrîni înflelepfli etc. 179 . care apare ca eøantion de „miraculos øi sugestiv“. Ibid. p. e reeditat de fiecare datæ øi reprodus ca deja trecut. intelectualii. sæ fie mereu altfel. in Die Essenz der Moderne. ctitoritæ de arta autenticæ. sæ consideræm renaøterea pe scaræ atît de largæ a culturii sovietice din Rusia de astæzi prin optica lui Clement Greenberg.6 Dar aceste elemente tradiflionale sînt total rupte de contextul lor. 18/2004. la rîndul ei. constatæ în continuare Greenberg.

trash. trebuie sæ luæm în consideraflie particularitæflile regimului politic care s-a impus acum în Rusia. øi vechii aprozi. condiflionate numai de gust. Se joacæ. Dar între timp chiar øi istorisirile poliflieneøti ale lui Akunin sînt considerate depæøite. Ca sæ-i putem înflelege semnificaflia. atunci statul nu mai poate reprezenta niciun segment particular al societæflii øi nu mai poate fi pærtaø. 15. Aøa cum a constatat Jeffrey Mehlman în analiza sa la „18 Brumar al lui Ludovic Bonaparte“ [Der achtzehnte Brumaire des Louis Bonaparte]. Revolution and Repetition [Revoluflie øi repetiflie]. cæci originea lor în sfera artei înalte.. de pildæ. care crede cæ prin revoluflie i s-a dat o forflæ de miøcare acceleratæ. care-øi ascundea caracterul burghez sub veømintele romane. era pe toate buzele øi mai pæstra încæ o legæturæ cu modernitatea øi cultura înaltæ. o cezuræ istoricæ øi asta pentru cæ „Napoleon cel Mic“ nu reprezenta niciuna dintre clasele cærora le revenea un rol decisiv în evoluflia istoricæ: nici burghezia.11 Marx numea acest stat napoleonian un „corp parazitar cumplit care se strînge ca o piele reticularæ pe trupul societæflii franceze øi îi astupæ tofli porii“. aceastæ evoluflie a fost descrisæ ca trecerea de la niøte diferenfle depæøite øi artificiale. Øi el încearcæ sæ se flinæ la distanflæ de toate grupurile sociale – cu excepflia funcflionarilor de stat. cu elemente stilistice. profitæ de veleitæflile naflionaliste øi imperialiste ale lumpenproletariatului. Cæci regimul lui Putin poate fi comparat mai degrabæ cu domnia lui Ludovic Napoleon Bonaparte. Punctul final al acestei evoluflii a fost atins cînd editura a publicat Gospodin Geksogen [Domnul Hexogen]. Submineazæ sistematic poziflia partidelor liberale burgheze. vechile nume. nici proletariatul. pînæ la acea datæ. el însuøi sprijinindu-se pe un partid de apparatciki. Berlinul de Est. p. succesul excepflional al romanelor lui Boris Akunin a avut o importanflæ decisivæ: Akunin a creat un amestec captivant de istorisiri polifliste pseudoistorice combinate cu un joc intertextual flancat cu decoruri literare. Nu mai este un fel de autoamægire. despre un complot al KGB-ului øi cu o intrigæ evreiascæ. p. 14. Expresia trash a început sæ circule în cultura rusæ nu mai devreme de mijlocul anilor nouæzeci øi a cæpætat fireøte imediat drept de cetate. postmodernismul a cæzut în dizgraflie. De la sfîrøitul anilor optzeci pînæ la mijlocul anilor nouæzeci. vol. færæ niciun dubiu. Ibid. la confruntærile ei“. Ad Marginem se specializase în publicarea filosofiei franceze poststructuraliste øi a unor texte de avangardæ. 1977. la o înlæturare absolutæ a tuturor diferenflelor. 111–207.14 Între timp editura vinde cu cîøtig. Tot acest talmeøbalmeø de criminali. tocmai acestei nediferenflieri. Dupæ Marx. În plus. calea trash-ului. apare acum un Ersatz anistoric. nu în ultimul rînd. bonapartismul a fost o întrerupere. Avînd în vedere aceastæ evoluflie.13 Istoria devine o repetiflie grotescæ a trecutului. 117. se aflæ transpus deodatæ într-o epocæ moartæ øi. Trash-ul merge mult mai departe: bonapartismul politic øi-a gæsit în el cea mai potrivitæ expresie culturalæ. foarte curînd aceøti apærætori ai modernitæflii artistice au fost înlocuifli de autori mai nesemnificativi øi de Sorokin. Nu ne poate uimi faptul cæ bonapartismul rus se declaræ el însuøi în afara istoriei. ca sæ nu poatæ exista nicio iluzie. Poziflia anistoricæ a noii birocraflii ruse se cristalizeazæ în acea simbolicæ eterogenæ cu care se împodobeøte regimul lui Putin: un talmeø-balmeø træsnit de heraldicæ monarhicæ. în pofida oricæror obiecflii. 196. care se dedicase deja. Dacæ odinioaræ se mai publicaseræ culegeri de materiale referitoare la performances realizate de Monastîrski øi colaboratorii lui øi în plus convorbiri cu Kabakov. 1960. care pæreau læsate de mult în seama erudifliei de anticariat. vechile edicte.12 Putin este un fel de întrupare a lui Bonaparte în spiritul vremii. Jeffrey Mehlman. aceste mase uriaøe de marginalizafli se regæsesc în centrul societæflii ruse. 12. Ascensiunea trash-ului a desævîrøit acea evoluflie care a dus de la arta înaltæ sau arta în general pînæ la kitsch øi o culturæ a mærfii pur øi simplu. p. este evident cæ noul stat rus coopereazæ cu elemente cam criminale. aproape în exclusivitate kitsch literar. La sfîrøitul anilor nouæzeci øi la începutul secolului al douæzeci øi unulea. Treptat. ce pæreau c-au putrezit de mult“. programul editurii øi-a deplasat centrul de greutate în defavoarea artei underground. Cæci dacæ ciudæflenia lui Bonaparte stæ în faptul cæ el întrupa statul «în anatagonismul sæu cu societatea». indiferent dacæ e de modæ nouæ sau stalinist. Dupæ distrugerea sferei politice. ca øi pe cea a comuniøtilor. vechea socotealæ a timpului. niciun dubiu asupra regresului. Marx a constatat ce colaps ciudat a suferit istoria dupæ Revoluflia de la 1848: „Un popor întreg. neputînd fi trecutæ cu vederea. cît øi împotriva intereselor majoritæflii muncitoreøti. pp. ca prædætor sau prædat. Romanele sale au fost interpretate ca opere imposibil de catalogat în ultimæ instanflæ. Este „prea postmodern“. putregai uman øi birocrafli produce un amestec sælbatic care-øi bate joc de orice diferenfliere istoricæ. Karl Marx. Der achtzehnte Brumaire des Louis Bonaparte. Dupæ cum am væzut. chiar færæ intenflie.11. Ascensiunea lui e vizibilæ în faptul cæ. Berkley. i se prezintæ din nou vechile date. În teorie. Kitsch-ul este arta adecvatæ bonapartismului. Groys øi alflii. de Aleksandr Prohanov – un roman în goanæ dupæ efecte ieftine. în mod provocator. dar acum chiar øi originea concep- 180 . în vreme ce producflia de trash exclude de regulæ categoria stilului. Cea mai recentæ inovaflie a lui Aleksandr Ivanov constæ în deschiderea unei serii de cærfli pe care a botezat-o. Akunin combinæ cu cea mai mare facilitate fapte pseudoistorice din cele mai absurde øi nu ascunde ironia cu care se raporteazæ la propriile sale creaflii. 13. în locul unei tradiflii istorice pînæ atunci dominante. in MEW. care se situeazæ undeva între literaturæ øi kitsch øi care îøi datoreazæ succesul zdrobitor. le descalificæ oarecum. Politica lui este în mod echitabil orientatæ atît împotriva intereselor noii burghezii. Aceastæ schimbare fundamentalæ poate fi demonstratæ pornind de la numeroasele metamorfoze prin care a trecut cunoscuta edituræ moscovitæ Ad Marginem. 8. Încet-încet a înlocuit calificativul „postmodern“. „chintesenfla bonapartismului rezidæ în apariflia unui stat golit de întregul sæu conflinut de clasæ. ca Revoluflia Francezæ. a devenit o simplæ parodie a trecutului. care. Ca în cazul lui Bonaparte. kitsch-ului. conceptualismul a deschis de fapt. Los Angeles. Øi o astfel de parodie este cu putinflæ numai pentru cæ nu se mai disting forflele care acflioneazæ în prim-planul evenimentelor. golitæ de orice conflinut. religioasæ øi comunistæ.

fireøte. Prin urmare. e un vierme în stare sæ-øi roadæ în cæpæflîna de varzæ canale øi sæ se deplaseze liber în ele“. iar pe cealaltæ drept bunæ“. detronarea conceptualismului ca metadiscurs. Prin urmare. fie postsovietice. a memoriei øi a tuturor valorilor. A Treasure of the Kitsch Experience [Împæræflia artificialæ. The Artificial Kingdom. 343. conceptualismul apærea în expoziflie numai ca un curent din mai multe de acelaøi rang. moliciune de felul viermilor. 18.. Deøi în aceastæ expoziflie conceptualismul era dominant. 20. Ursprung des deutschen Trauerspieles [Originea dramei germane]. p. Prigov øi Øapovalov. trash-ul capætæ o notæ bunæ. Celeste Olalquiaga. Boris Skorbin.) 21. aøa ca – sæ zicem – un pæduche.17 Dupæ Ivanov. Pe de altæ parte.24 Acest timp lin. 1. Este de o importanflæ decisivæ ca prezentul sæ se defineascæ în conceptul de trash. care. Aceste romane sînt atît de neînsemnate. ierarhii.. nume cu totul uitate ca Grigori Grebnev. 276 sq. Pentru Benjamin. in Gesammelte Schriften. p. ideologice øi istorice – sæ se øteargæ. care se opune oricærei distincflii între prezent øi un trecut definitiv pierdut.. Dupæ Ivanov. ed.22 Dar este vorba despre o melancolie ciudatæ. 1998. cu care sæ fie înfrînte øi depæøite inegalitæflile culturale øi sociale. ci pentru cæ læmuririle lui sînt expuse cu o franchefle atît de dezarmantæ – afirmæ: „Am încercat sæ consideræm literatura ca nonliteraturæ. schifleazæ agresiv scenariul unei industrii culturale care produce færæ încetare. scriitori ca Pasternak flin de canonul literar al secolului al nouæsprezecelea. timpul este o uriaøæ cæpæflînæ de varzæ. de exemplu. pretinde cæ enumerarea.16 Însæ trash-ul aboleøte toate aceste diferenfle în mod agresiv. vremurile care s-au pierdut irecuperabil par. iar ca membru de familie un al treilea“. Chadziˇ Murat Muguev øi Roman Kim). pentru cæ principala funcflie a acestuia rezidæ. El se apropie mai degrabæ de alegorie. este alegoria 15. trecutul apare ca irecuperabil pierdut. sæ o califice pe una drept literaturæ proastæ. literatura nu se înalflæ decît prefl de o clipæ la rangul de artæ. Studien über das Reden der Dichter [Studii despre discursul poeflilor]. Ibid. øi anume din cauza relafliei lor speciale cu nestatornicia. Fragmentar øi færæ sæ conflinæ un sens real. 1991. visul capitalist în care toate culturile se prezintæ în formæ de marfæ. alegoria rusæ cultivæ în mod paradoxal o specie ciudatæ de imposibilitatede-distincflie temporalæ. Ipoteza de lucru sunæ în felul urmætor: ar trebui uitatæ øi pusæ între paranteze“. 203– 430. in Kriticeskaia massa. semnificaflia alegoriei rezidæ „numai în stafliile decæderii sale“. timpul lin. p. Der himmelblaue Speck. în a înlætura orice genealogie. în mod bizar. Aceastæ alegorie rusæ se înscrie într-un gen particular de temporalitate. fie sovietice. Pentru cæ nu mai existæ memorie. e înfrumuseflatæ în kitsch-ul artistic) principiul programului sæu cultural. care în anumite circumstanfle se poate chiar autocondamna. canonul literar øi institufliile literare n-ar exista. Alegoria se bazeazæ pe un sentiment al nestatorniciei. Walter Benjamin. Aleksandr Ivanov. la teoria literaturii øi poeticæ. „Mî poprobovali posmotret’ na literaturu kak ne na literaturu“. Dar trash-ul trebuie sæ blocheze toatæ aceastæ cunoaøtere: „În general. decontextualizarea. „Nazad v nebesa“. 23.19.“18 Aceastæ instituflie a dezvoltat o cunoaøtere specialæ cu privire la istoria literaturii. pentru a fi apoi imediat reînghiflitæ de nonliteraturæ. Ea se væzuse deja clar la cîteva dintre instalafliile din opera de tinerefle a lui Kabakov. exact asta se petrece în momentul de faflæ în Rusia. 19. ci ca øi cum ar fi fost vorba despre douæ discursuri de aceeaøi speflæ din trecut. Portretnaia galereia. Ca øi cum istoria literaturii. Iar timpul moale. 125. p. alegoria anunflæ o pierdere øi „se raporteazæ cu toate mijloacele la clipa trecætoare“. 16. Vladimir Sorokin. pentru cæ nu permite nicio fixare asupra unui obiect pierdut. „Iar aceastæ pauzæ este fixatæ artificial. München. se dau drept program radical de stînga. memorie øi valori. este izolatæ de ceva care se numeøte «literatura ca instituflie». el nu era alæturat realismului socialist ca un metadiscurs unui subdiscurs cultural. øi foile ei sînt anii. nu în ultimul rînd. totodatæ prezente. Un tezaur al experienflei kitsch]. Kitsch-ul se poate recunoaøte deseori din faptul cæ reprezentarea tradiflionalæ a salværii apare aici ca imposibilæ. dar nu trædeazæ semnificaflia acestei pierderi. Deøi dominant cantitativ. Frankfurt am Main. infinit de mare. 24. Köln. în vreme ce kitsch-ul literar al lui Viktor Docenko sau Polina Daøkova (ambii autori de romane polifliste ieftine) se încadreazæ în aici øi acum. Impactul lor asupra noastræ este ca al ruinelor Atlantidei. Ivanov – pe care nu-l citez pentru însemnætatea sa. New York. din pricina legæturilor ei cu tradiflia. Ca øi cum literatura ar fi un fel de experienflæ specialæ înæuntrul cæreia nimeni nu are dreptul sæ distingæ o literaturæ øi o nonliteraturæ. Øi acele alegorii care populeazæ în prezent viafla culturalæ rusæ împiedicæ o astfel de fixare: sînt nostalgice. 181 . Nadejda Grigorieva. tipicæ pentru bonapartismul rus al prezentului øi este (în pofida obligatoriilor elogii la adresa artei clasice ruseøti din partea oficialitæflii. 1. øchioapætæ întotdeauna în urma lui.23 Hans-Jost Frey. cæci cultura presupune diferenfle. ca reprezentînd o „cæutare a modernitæflii“. 18. Aceastæ alæturare a fæcut ca toate diferenflele – politice. Fiecare eveniment al lumii noastre face parte dintr-o foaie de varzæ concretæ øi træieøte pe ea. p. Pe de o parte. Prigov face încæ o datæ cîteva distincflii interesante: „Pentru mine. p. care nu se disting realmente de arta oficialæ. asupra transformærii øi disparifliei îi asiguræ dimensiunea „melancolicæ“. Afirmafliile de acest fel amestecæ frapant tendinfle contradictorii. „Alegorizarea se produce ca depæøire a legæturii nostalgice cu obiectele“. pe lipsa oricærei permanenfle. sub titlul Atlantis. la rîndul ei. 2002. nr.20 Trash-ul este marele egalizator pentru tot øi pentru fiecare. dar nu au un obiect la care s-ar putea raporta nostalgia lor. Cæci astfel prezentul se recruteazæ din fragmentele neînsemnate ale trecutului. ca cetæflean prezint un altul. În trash. încît unii critici se feresc chiar sæ le atribuie realismului socialist ca unui „mare stil totalitar“ cu tare ideologice. nr.21 Astæzi Rusia pare a fi un peisaj înflesat de ruine alegorice care anunflæ pierderea. lista.+ (condiflia postcomunistæ) tualistæ este total suprimatæ de trash15. care a fost introdusæ de conceptualism. 17. vol. de Rolf Tiedemann øi Hermann Schweppenhäuser. Ibid. 2000. Dacæ în calitate de autor etalez un anumit gen de comportament. Aceastæ stranie alæturare este.19 Ce rezultæ de aici este o totalæ amnezie culturalæ øi lipsa oricærei diferenfle între literaturæ øi kitsch. orele. orice cunoaøtere trebuie blocatæ. fiecare tip de activitate este ceva deosebit. Altfel spus. Aøa cum foarte interesant s-a væzut în expoziflia Berlin-Moscova/ Moscova-Berlin 1950–2000. al unui trecut færæ o realæ semnificaflie. trash-ul este mai actual øi mai potrivit epocii decît literatura înaltæ. chiar ca atare. Ad Marginem scoate acum. toate diferenflele øi ierarhiile din artæ øi literaturæ. (Cf. 116. 2004. o serie de pulp fiction de mîna a doua (printre autori. reprezintæ doliul dupæ o pierdere care ræmîne în ultimæ instanflæ o incertitudine. cultura. Or. 1986. În ultima sa carte. Hans-Jost Frey. Øi în primul rînd este uniformizatæ. iar aceastæ egalizare este posibilæ numai graflie unei reprimæri a istoriei culturii. 11. Fixarea ei asupra timpului care zboaræ. corespunde alegoriei. 75. microsecundele în care træim. Ba mai mult. pp. p. nu-i aøa. care. Ceea ce a însemnat. Prin urmare trash-ul este un principiu cu totul insuficient dacæ vrem sæ reconstituim trecutul. 1. 22. în care un lucru ia de fiecare datæ locul celorlalte. Modelul temporal pe care se construieøte aceastæ alegorie e cel mai plastic descris de unul dintre personajele din Goluboe salo [Slænina azurie]: „În concepflia mea. in Kriticeskaia massa. lucreazæ împotriva principiilor sale. p.

. Iar perfecflionarea alegoricæ a tuturor lucrurilor este esenfla bonapartismului modern. discursul Revolufliei. El face posibilæ o deplasare færæ de sfîrøit de ici-colo. . Traducere de Maria-Magdalena Anghelescu 182 . Cultura trash-ului nu numai cæ închide sensul. ele închid sensul. E întrucîtva o alegorie-trash. træitæ ca afacere personalæ. Philippe Lacoue-Labarthe øi Jean-Luc Nancy.25 Aceastæ fantasmagorie grotescæ a sfîrøitului lumii. Varietatea naturilor aparent diferite trimite întotdeauna la mereu acelaøi lucru. Alegoria lui Pelevin îøi prezintæ personajele variate øi contradictorii ca pe niøte pæpuøi care ascultæ.. de unul øi acelaøi pæpuøar din culise. 26.. cæci neagæ orice ontologie. sînt contrare oricærei autenticitæfli øi realitæfli. ceva care aparfline trecutului øi care serveøte drept bazæ tipologicæ pentru anumite figuri politice. a timpului atemporal. Trash-ul privilegiazæ nonliteratura ca tezaur de personaje literare øi mitologice decontextualizate (cum øtim de la Benjamin. 111. În ultima sa carte. prezentul øi viitorul. Desigur. apare ca încheiat deja øi de aceea nu ne mai face nici surprize. ci îl închide în sensul unei lipse a oricærui sens – ca raportare doar la sine însæøi. færæ sæ construiascæ pe ea nicio fixare nostalgicæ asupra pierderii. p. Aceastæ suspensie temporalæ seamænæ cu atemporalitatea escatologicæ sau cu timpul care domneøte la sfîrøitul tuturor timpurilor. anunflæ færæ echivoc cæ proiectul socialist a murit definitiv.. Realitatea n-are niciun sens cîtæ vreme nu poate fi întrupatæ în acele personaje. Ei au arætat cæ ontologia sau un anumit gen de metafizicæ înfæfliøeazæ dintotdeauna ceea ce fline de realitate în figuri de sens. el reprezintæ toate aspectele vieflii. Philippe Lacoue-Labarthe øi Jean-Luc Nancy au legat aceastæ onto-teologie figurativæ (cum o numesc ei) de închiderea politicului în onto-tipologie. rusæ. Din aceastæ perspectivæ. deøi mai mult acolo decît aici –. Øi spunînd acestea se raporteazæ la „Scrisoarea despre umanism“ a lui Heidegger. Øi orice posibilitæfli de revoltæ ar mai putea exista – cæci din fericire totul ne face sæ credem cæ ici-colo mai existæ cîteva posibilitæfli. Este melancolia lui „eschaton“. prezentul ne apare permanent ca déjà-vu. New York. nici probleme. ci mai degrabæ de un prezent care apare de fiecare datæ ca deja pierdut sau se retrage în spatele unei alte serii caleidoscopice de fragmente. de parcæ ar fi deja pierdut. politicul a fost închis într-o figuraflie onto-tipologicæ. Clonele lui Sorokin (personajele din Slænina azurie) pot amesteca dupæ bunul lor plac trecutul. Sfîrøitul oricæror miøcæri politice. . dar øi færæ sæ aibæ a simfli experienfla nostalgicæ a nestatorniciei. întruchipate în Rusia contemporanæ de bancheri. care reprezintæ poate chiar istoria istoriei. Ca domeniu deschis al acfliunii umane. într-o paranoia atemporalæ a numerelor. Ele nu flin de nicio tradiflie metafizicæ. Ei scriu: „.25. 107–121. Timp øi istorie dispar deopotrivæ cu totul. care se raporteazæ numai la eul sæu propriu. în care filosoful german elogiazæ marxismul pentru perspectiva deschisæ asupra naturii istoriei. Cu figuri împrumutate din trecut. Heidegger înflelege marxismul ca o filosofie a istoriei deja încheiatæ. fecioarele inocente etc. aceste personaje nu sînt onto-tipologice. Dupæ Lacoue-Labarthe øi Nancy. Ca figuri ale imaginarului. Dar melancolia care stræbate astfel de alegorii nu e legatæ de trecut. mitul este foarte aproape de alegorie). justificat cu imperativul stabilitæflii. Utilizarea figurilor mitologice este indispensabilæ pentru cine vrea sæ menflinæ prezentul lipsit de orice memorie – øi anume astfel. Graflie figurilor pe care le produce kitsch-ul. DPP/NN este un soi de alegorie despre zædærnicia încercærii de a face vreo diferenfliere în viafla ruseascæ. Viktor Pelevin a descris toate reprezentærile apocaliptice. øarlatani øi funcflionari ai polifliei. pentru cæ au fost golite total de orice istoricitate. este finitæ“. figurile goale ale realismului socialist.26 Faptul cæ discursul marxist s-a închis în anumite figuri politice marcheazæ sfîrøitul proiectului revoluflionar al Europei. DPP/NN. între prezent øi trecut. constituie nucleul politicii ruse din prezent. Iar personajele de acest fel permit încasetarea fiecærei semnificaflii în imagini absolut închise. „Opening Address to the Centre for Philosophical Research on the Political“ [Scrisoare-circularæ cætre membrii Centrului de Cercetæri Filosofice asupra Politicului]. la fel de greu ne pare astæzi sæ renunflæm la pærerea cæ ceea ce ce se împlineøte azi (øi nu conteneøte a se împlini) este marele discurs «luminat» øi progresist al escatologiei seculare sau profane. ca o cæutare de sens. pp. toate.. a trecut. 1997. in Retreating the Political [Retragerea/retrasarea politicului]. Astfel cartea lui Pelevin prezintæ pertinent escatologia rusæ modernæ ca un joc pur alegoric de obsesii private. pe scurt. Londra. care încearcæ sæ se joace cu timpul ræmas øi sæ opreascæ sfîrøitul ameninflætor prin invocarea unor numere magice. a cærui lozincæ electoralæ capitalæ sunæ: „Stabilitate“. ed. care populeazæ istorisirile øi romanele lui Sorokin. Trash-ul înflelege în permanenflæ realitatea în termenii acelor figuri pe care le cunoaøtem cel mai bine din istoria literaturii: cei buni øi cei ticæloøi. care îøi au originea într-un val de sosii sau de clone. de Simon Sparks.. conform tiparului unui narcisism pur. o anumitæ istorie. prinde rædæcini în obsesia personajului principal Stiopa Mihailov.

+ (condiflia postcomunistæ)

Situaflia postcomunistæ
Boris Groys

Lærgirea NATO øi a UE spre Est e interpretatæ frecvent ca sfîrøitul definitiv al Ræzboiului Rece. Øi deseori ne prefacem cæ dispærutul comunism nu ar reprezenta decît o întrerupere, o pauzæ, o întîrziere în evoluflia „normalæ“ a flærilor est-europene, o întîrziere la capætul cæreia nu mai ræmîne decît o anumitæ „nevoie de recuperare“. Comunismul apare din aceastæ perspectivæ încæ o datæ ca un spectru: un Nimic materializat care, dupæ dispariflia sa, s-a dizolvat în Nimic. Dar a vorbi despre condiflia postcomunistæ înseamnæ, dimpotrivæ, sæ luæm în serios evenimentul istoric al comunismului øi sæ ne punem serios întrebarea ce urme a læsat acest comunism, în ce mæsuræ experienfla lui ne marcheazæ încæ – dar øi: de ce se poate gîndi comunismul ca o simplæ întrerupere a istoriei? Sînt întrebæri care nu privesc de altfel numai flærile odinioaræ comuniste, ci întreaga lume care se aflæ în prezent într-o situaflie ce poate fi numitæ postcomunistæ. Multæ vreme comunismul a fost numai o fægæduinflæ, o utopie, o construcflie idealæ, o viziune politicæ. Aceastæ viziune are o mare istorie a formelor øi reformelor ei: de la Platon, prin Thomas Morus, pînæ la socialismul utopic al secolului al XIX-lea. Dar posibilitatea realizærii acestei viziuni a ræmas, pe tot parcursul lungii ei istorii, o problemæ deschisæ. Utopia comunistæ s-a aflat mereu undeva în viitor. Astæzi comunismul este de domeniul trecutului: a avut loc, ca un eveniment real, în istoria realæ. Faptul cæ evenimentul s-a încheiat între timp atestæ tocmai realitatea sa. Dar de fapt, chiar în contextul socialismului sovietic, comunismul a ræmas tot un scop în viitor, o viziune ideologicæ. Abia dupæ ce istoria realizærii ei se încheiase, viziunea comunistæ a dobîndit realitate istoricæ definitivæ. Desigur, încheiat nu înseamnæ aici lichidat, depæøit sau devenit cu neputinflæ. Încheiat înseamnæ, între altele øi în primul rînd: cæ i s-a dat libertatea pentru repetarea istoricæ. Auzim, pe de altæ parte, nu o datæ cæ experimentul comunist al secolului al XX-lea n-a produs un comunism adeværat. Cæ, în cazul socialismului real de marcæ sovieticæ, avem de-a face cu trædarea comunismului ideal, cu o dictaturæ totalitaræ, care constituie o parodie a comunismului, øi nu adeværata lui realizare. Se afirmæ prin urmare cæ experienfla socialismului real nu are, de fapt, absolut nicio relevanflæ pentru formularea øi evoluflia ulterioaræ a idealului comunist. De aceea ar fi preferabil sæ uitæm pe loc acest trist spectacol: nu numai dintr-o perspectivæ întrucîtva anticomunistæ, ci øi dintr-una procomunistæ, de stînga, socialismul real al secolului al XX-lea se prezintæ deci ca Nimic, ca o întîrziere, ca o pauzæ în evoluflia idealului comunist. Dar o atare diagnozæ pare convingætoare doar la prima vedere. Cæci orice realizare a unui ideal abstract este în mod necesar o trædare a acestui ideal. Cît despre flærile socialismului real, ele n-au pretins niciodatæ cæ au realizat comunismul, ci s-au considerat numai ca forme de tranziflie pe drumul foarte lung spre comunism. Ca eveniment real într-o istorie realæ, comunismul nu este un „sistem“, o „formafliune“ sau „instituflie“, ci o scenæ pe care se prezintæ conflictul pentru construirea comunismului ca opfliune istoricæ. Cu alte cuvinte: fenomenul comunismului constæ în transpunerea discufliei despre comunism, din cîmpul teoretic, în cîmpul politicii reale. Aici intræ øi toate ortodoxiile øi ereziile comuniste, dar øi anticomunismul, tofli renegaflii, toatæ disidenfla. Încheierea fenomenului comunist înseamnæ o nouæ deplasare a discufliei: din domeniul politic real, de astæ datæ, în cel teoretic. Însæ discuflia postcomunistæ despre comunism diferæ fundamental de cea precomunistæ. Deoarece tofli participanflii la dezbaterea teoreticæ øtiu astæzi în sinea lor cæ, în cazul în care s-ar întîmpla ca aceastæ dezbatere sæ fie transpusæ încæ o datæ în cîmpul politicii reale, ei se vor regæsi într-un comunism pe care-l øtiu prea bine, în aceeaøi piesæ, pe care-o cunosc din istorie. Noua punere în scenæ a piesei va fi cu siguranflæ diferitæ: rolurile vor avea o altæ interpretare, se va face cîte ceva „mai bine“, altceva chiar „mai ræu“, øi totuøi, în mod necesar, nu va fi vorba decît de o nouæ înscenare a aceleiaøi piese. O bunæ analogie oferæ aici strædaniile monarhiilor medievale de formare a unui stat creøtin. Nu s-ar cædea sæ li se reproøeze acestor monarhii cæ nu au realizat „adeværatul creøtinism“, cîtæ vreme însæøi concepflia creøtinæ vede materializarea deplinæ a creøtinismului numai în Împæræflia lui Dumnezeu. Dar în Evul Mediu întrebarea cum s-ar putea ajunge la Împæræflia lui Dumnezeu a devenit o chestiune politicæ. Øi totuøi, monarhiile medievale erau genuin creøtine – ca øi sataniøtii øi ateiøtii, care flin tot de fenomenul creøtin, aøa cum anticomuniøtii din Ræzboiul Rece flineau de fenomenul comunismului, fiindcæ au combætut comunismul ca opfliune politicæ realæ, atestîndu-l prin aceasta. Astæzi creøtinismul este cazat în domeniul „libertæflii de conøtiinflæ“, færæ angajamente politice. Øi totuøi se øtie: dacæ, în circumstanfle schimbate, religia ar dobîndi iaræøi o relevanflæ politicæ nemijlocitæ, conflictul medieval în jurul realizærii idealului creøtin ar redeveni de o actualitate politicæ la fel de directæ.

183

Dar situaflia postcomunistæ nu se distinge numai prin faptul cæ realizarea comunismului poate fi gînditæ nu ca apariflia în viitor a unei piese absolut noi, ci, în cel mai bun caz, ca o nouæ punere în scenæ a aceleiaøi piese, cu alte mijloace. Mult mai important este faptul cæ actuala situaflie politicæ a Occidentului este din ce în ce mai mult simflitæ la fel øi descrisæ în aceiaøi termeni ca odinioaræ comunismul sovietic: øi anume, ca utopie, respectiv antiutopie realizatæ. Autodescrierea capitalismului occidental ca utopie realizatæ îøi are rædæcinile în retorica Ræzboiului Rece. Pe atunci, capitalismul occidental fusese cuprins de o considerabilæ øi imperioasæ necesitate de legitimare, care a fæcut ca Occidentul sæ se recomande tot mai mult opiniei publice mondiale ca o supralicitare la idealul comunist. În secolul al XIX-lea, ca øi în prima jumætate a secolului al XX-lea, capitalismul trecea în general drept o orînduire eficientæ economic, ce-i drept, dar nedreaptæ øi imperfectæ din perspectivæ moralæ øi care trebuia acceptatæ numai pentru cæ însæøi natura umanæ era consideratæ per se nedreaptæ øi imperfectæ, din perspectiva creøtinæ neøtirbitæ încæ. Abia în cursul Ræzboiului Rece s-a ajuns, treptat, la apologia færæ rezerve a orînduirii vest-capitaliste existente, care pærea sæ treacæ de atunci nu numai drept loc al bunæstærii economice, ci totodatæ drept adeværata întrupare a drepturilor omului, a solidaritæflii sociale, a libertæflii creatoare individuale øi a celei mai înalte morale. În timpul Ræzboiului Rece, Occidentul s-a simflit ca model pentru întreaga lume, model care, exact ca acela comunist, putea øi trebuia sæ fie exportat în toatæ lumea. Øi astfel Occidentul însuøi s-a perceput ca loc al utopiei realizate, într-un soi de potlatch ideologic cu comunismul sovietic. Dar, cu acelaøi gest, Occidentul s-a expus la pericolul ca antiutopia sa realizatæ sæ fie total reprobatæ. Viziunea orwellianæ a unei lumi antiutopice, în care supravegherea este totalæ øi starea de excepflie permanentæ, a fost compusæ ca o satiræ la situaflia sovieticæ, dar este utilizatæ acum, retoric, în special din perspectiva situafliei politice actuale din Vest. Provocarea comunistæ, dupæ realizarea, de aceastæ parte, a utopiei, a dat politicii tradiflionale o lovituræ de pe urma cæreia, dupæ toate probabilitæflile, nu se va mai vindeca niciodatæ. Cæci aceastæ provocare deschide posibilitatea ca „societatea“ prezentæ, în totalitatea ei exemplaræ, sæ fie acceptatæ sau negatæ ca un tot, alternativæ care, între afirmarea øi negarea totalæ, nu mai lasæ niciun loc pentru politica tradiflionalæ. Pînæ acum, religiile erau în primul rînd cele ale cæror „valori“ puteau fi acceptate sau negate în ansamblu; societatea, aøa cum exista de facto, oferea numai condifliile-cadru politice pentru o astfel de alegere. În situaflia postcomunistæ existæ societæfli individuale care, ca ansamblu, trebuie sæ întrupeze anumite valori øi care sînt oferite ca produse finite pe piafla politicæ internaflionalæ: modele sociale fie europene, fie americane sau islamice. În aceasta constæ de fapt realizarea istoricæ a comunismului: el a transformat societatea într-un model social. Iar asta înseamnæ cæ nu a admis societatea ca pe ceva crescut istoric øi prin urmare singular, ci a înfleles-o ca pe o construcflie artificialæ, care poate fi atît exportatæ, cît øi importatæ de la o flaræ la alta. Adeværata insolenflæ a experimentului sovietic a fost pretenflia ridicatæ de Stalin, øi repetatæ apoi de conducerea sovieticæ în permanenflæ, cæ Uniunea Sovieticæ este locul utopiei materializate, dacæ nu în sensul împlinirii ei definitive, atunci cel puflin în sensul unui proces efectiv de convertire. Pentru a cîøtiga competiflia cu comunismul sovietic, concurenflii lui s-au væzut silifli nu doar sæ-øi însuøeascæ aceastæ afirmaflie, ci sæ pluseze chiar, redefinindu-øi propriile societæfli øi modele sociale. Actuala situaflie politicæ øi culturalæ este consecinfla acestor dispute de supralicitare. Un spafliu neutru între afirmarea øi negarea modelelor individuale de societate s-a pierdut: necesitatea imperioasæ a alegerii s-a intensificat, problema deosebirii dintre utopie øi antiutopie a devenit chestiunea politicæ centralæ a epocii noastre. Putem spune øi aøa: fenomenul comunismului a prefaflat o epocæ a pieflei politice internaflionale de modele sociale la nivel mondial. Fiecare dintre aceste modele se preamæreøte ca utopie øi este denunflat de concurenflæ ca distopie. Ceea ce înseamnæ, mai departe, cæ scena iniflialæ a evenimentului comunist se repetæ nu numai atunci cînd comunismul este tratat din nou ca opfliune realæ, ci de fiecare datæ cînd un proiect postnaflional, vechi sau nou, este oferit pe piafla internaflionalæ de proiecte, modele sau sisteme politice. Postnaflionale sînt aceste proiecte øi modele în sensul cæ se desprind din contextul naflional øi se lasæ antrenate într-un troc internaflional. Astfel, „proiectul european“ este læudat de unii ca utopie a drepturilor omului, a pæcii øi bunæstærii trasformatæ în realitate øi denunflat de alflii ca birocraflie obscuræ de la Bruxelles, prin care se vrea realizarea unui stat al controlului øi supravegherii totale. Fundamentalismul islamic este perceput de adversarii sæi ca o nouæ întrupare a coømarului comunist øi læudat de partizanii sæi ca model universal pentru o Cetate a lui Dumnezeu. În mod similar se vorbeøte despre neoboløevismul neoconservatorilor americani de astæzi øi existæ øi alte exemple. În istorie, comunismul a fost primul dintre aceste modele sociale postnaflionale. Caracterul „postnaflional“ al fenomenului comunist explicæ øi de ce acest fenomen, în contextul unei istorii naflionale, poate fi înfleles în cel mai bun caz ca o pauzæ, ca o simplæ întrerupere. Orice eveniment are loc într-o istorie care, pentru a fi povestitæ, ar trebui sæ aibæ un protagonist. Dar træim øi astæzi, încæ, î