P. 1
Metode Alternative de Evaluare

Metode Alternative de Evaluare

|Views: 1,161|Likes:
Published by victor_neamtiu

More info:

Published by: victor_neamtiu on Jun 14, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/23/2013

pdf

text

original

Metode alternative de evaluare

În practica şcolară s-au Tmbunătatit metodele şi tehnicile de evaluare în scopul realizării unor corelaţii eficiente Tntre predare-Tnvatare-evaluare şi pentru a atinge dezideratele propuse pentru formarea personalităţii autonome, libere şi creatoare. Acţiunea de evaluare instrumentează o serie de “metode variate după obiectul de studiu” (vezi “Dictionnaire de pedagogie”, 1996, p. 124): > metode cantitative, bazate pe tratarea statistică a nivelului de cunoştinţe şi competenţe; > metode calitative care furnizează interpretări mai ales atunci când se introduce un demers de tip expertiză;
METODE CANTITATIVE DE EVALUARE METODE CALITATIVE —► DE EVALUARE METODE ALTERNATIVE —► DE EVALUARE

“Spre deosebire de metodele tradiţionale - precizează profesorul Ion T. Radu -care realizează evaluarea rezultatelor şcolare obţinute pe un timp limitat şi de regulă cu o arie mai mare sau mai mică de conţinut, dar oricum definită - metodele alternative de evaluare prezintă eel puţin două caracteristici: - pe de o parte realizează evaluarea rezultatelor în strânsă legatură cu instruirea/învatarea, de multe ori concomitent cu aceasta; - pe de altă parte ele privesc rezultatele şcolare obţinute pe o perioadă mai Tndelungată, care vizează formarea unor capacităţi, dobândirea de competenţe şi mai ales schimbări în planul intereselor, atitudinilor, corelate cu activitatea de învatare.” Acestea sunt: > portofoliul; > hărţile conceptuale; > proiectul; > jurnalul reflexiv; > tehnica 3-2-1; > metoda R.A.I.; > studiul de caz; > observarea sistematică a activitatii §i a com-portamentului elevului; > fi§a pentru activitatea personals a elevului; > investigaţia; > interviul; > înregistrări audio §i/sau video.

1

8.1. Portofoliul

Portofoliul reprezintă “cartea de vizita" a elevului, prin care profesorul poate să-i urmărească progresul - în plan cognitiv, atitudinal şi comportamental - la o anumită disciplină, de-a lungul unui interval de mai lung de timp (un semestru sau un an şcolar). Reprezintă un pact Tntre elev şi profesorul care trebuie să-l ajute pe elev să se autoevalueze. Profesorul discută cu elevul despre ce trebuie să stie şi ce trebuie să facă acesta de-a lungul procesului de Tnvatare. La Tnceputul demersului educativ se realizeaza un diagnostic asupra necesitatilor elevului de Tnvăţare pentru a stabili obiectivele şi criteriile de evaluare. Diagnosticul este făcut de profesor şi este discutat cu elevul implicat în evaluare. Ce contine un portofoliu? Portofoliul cuprinde: > lista conţinutului acestuia, (sumarul, care include titlul fiecarei lucrări/fişe,etc. şi numărul paginii la care se găseşte); > argumentaţia care explică ce lucrări sunt incluse în portofoliu, de ce este importantă fiecare şi cum se articulează Tntre ele Tntr-o viziune de ansamblu a elevului/grupului cu privire la subiectul respectiv; > lucrările pe care le face elevul individual sau Tn grup; > rezumate; > eseuri; > articole, referate, comunicări; > fişe individual de studiu; > proiecte şi experimente; > temele de zi de zi ; > probleme rezolvate; > rapoarte scrise - de realizare a proiectelor; > teste şi lucrări semestriale; > chestionare de atitudini; > Tnregistrări, fotografii care reflectă activitatea desfăşurată de elev individual sau Tmpreună cu colegii săi; > observaţii pe baza unor ghiduri de observaţii; > reflecţiile proprii ale elevului asupra a ceea ce lucrează; > autoevaluări scrise de elev sau de membrii grupului; > interviuri de evaluare; > alte materiale, hărţi cognitive, contribuţii la activitate care reflectă participarea elevului/ grupului la derularea şi soluţionarea temei date; > viitoare objective pornind de la realizăble curente ale elevului/grupului, pe baza intereselor şi a progreselor Tnregistrate; > comentarii suplimentare şi evaluări ale pro-fesorului, ale altor grupuri de Tnvăţare şi/sau ale altor părţi interesate, de exemplu părinţii; Portofoliul se compune Tn mod normal din materiale obligatorii şi opţionale, selectate de elev şi/sau de profesor şi care fac referire la diverse objective şi strategii cognitive. Aşa cum afirmă profesorul loan Cerghit, portofoliul cuprinde “o selecţie dintre cele mai bune lucrări sau realizări personale ale elevului, cele care Tl reprezintă şi care pun Tn evidenta progresele sale; care permit aprecierea aptitudinulor, talentelor, pasiunilor, contributor personale. Alcătuirea portofoliului este o ocazie unică pentru

2

la Tnceputul perioadei. “Raportul de evaluare” . propriile concluzii de autoevaluare. El se substituie tot mai mult modului tradiţional de realizare a bilantului rezultatelor elevului(lor) prin media aritmetică “săracă Tn semnificaţii privind evoluţia §colară a acestuia” Cuprinzând obiectivele activitatii desfasurate de elev. De asemenea evaluarea portofoliului va fi supusă evaluării efectelor pe care acest gen de evaluare l-a avut asupra dezvoltării personalităţii. Fiecare produs cuprins Tn portofoliu poate fi evaluat din punct de vedere cantitativ (numărul de pagini. analizând atitudinea lui fată de munca depusă. I. de a-şi descoperi valoarea competenţelor şi eventualele greşeli. lăudându-l pentru lucrurile bune. Evaluarea portofoliului se face prin calificative acordate conform criteriilor de apreciere şi indicilor stabiliţi Tntr-un tabel de genul următor: 3 .cum Tl numeşte prof. Atunci când elevul Tsi prezintă portofoliul. strategii. a capacitatii de autoevaluare şi a competenţelor de intercomunicare. o selecţie a conţinuturilor. De exemplu. fiind o sursă foarte bună de cunoaştere a elevului care a lucrat la alcătuirea portofoliului. Această metodă alternativă de evaluare oferă fiecarui elev posibilitatea de a lucra Tn ritm propriu. T. materialele pot fi citite atât de profesor cât şi de părinţi sau colegi. dar mai ales calitativ: creativitatea produsului individual sau colectiv. p. elementele noi. resursele folosite. Evaluarea acestor produse se face multicriterial. pe parcurs. 2002. Acesta sporeşte motivatia Tnvătarii. În alţi termeni. Profesorul şi elevii cad de acord asupra produselor pe care trebuie să le conţină portofoliul şi care să dovedească Tndeplinirea obiectivelor Tnvatarii (mulţi profesori le reamintesc aproape zilnic elevilor să pună Tn portofoliu eşantioane care să le amintească mai târziu de munca depusă). care.are Tn vedere toate produsele elevilor şi. trecând Tn revistă lucrările anexate. poate să includă şi alte elemente către care se Tndreaptă interesul elevului şi pe care doreşte să le aprofundeze. criteriul conformităţii la teoria predată poate fi completat cu eel al inovativitatii şi originalitatii. • Portofoliul de evaluare (cuprinde: obiective. Este o mapă deschisă Tn care tot timpul se mai poate adăuga ceva. iar nota nu trebuie să fie o presiune.” (loan Cerghit. progresivă şi multilaterală a procesului de activitate şi a produsului final. tabele de rezultate. 315) TIPURI DE PORTOFOLII: • Portofoliu de prezentare sau introductiv (cuprinde o selecţie a celor mai importante lucrări). stimulând implicarea activă Tn sarcinile de lucru şi dezvoltând capacitatea de autoevaluare. a obiectivelor Tnvatarii în perioada pentru care se va primi nota. profesorul realizează de obicei un interviu cu acesta. gândurile elevilor asupra a ceea ce a lucrat. portofoliul este un instrument care Tmbină Tnvatarea cu evaluarea continuă.elev de a se autoevalua. Portofoliul reprezintă un element flexibil de evaluare. etc. Tn acelaşi timp. Radu . etc. progresul Tnregistrat de la o etapă la alta. şi ajutându-l să se concentreze asupra aspectelor care trebuie Tmbunătăţite. de exemplu). • Portofoliu de progres sau de lucru (confine toate elementele desfasurate pe parcursul activitatii). punctele forte.) Evaluarea portofoliului Tncepe de obicei prin explicarea de către profesor. instrumente de evaluare.

dacă s-a lucrat Tn grup sau individual.concordanţa scop-rezultat. .REFLECŢIILE elevului pe diferite părţi ale portofoliului.reflecţii asupra propriei munci.aşteptările elevului de la activitatea desfăşurată. .AUTOEVALUAREA elevului.estetica generală. . .cantitatea lucrărilor. . 3. .cu ceea ce a Tnvăţat elevul şi cu succesele Tnregistrate.concordanta cu temele date.CRITERII DE DA APRECIERE ŞI INDICI 1. . . .rezultatul lucrărilor practice. . . PREZENTARE . .reflecţii despre lucrul Tn echipă (dacă e cazul). . 5. ALTE MATERIALE .dacă este complet.adecvarea la teme propusă. LUCRARI PRACTICE . 6.progresul făcut. . .relevanţa pentru creşterea aprecierilor.punerea Tn ordine cronologică a materialelor.eficienţa modului de lucru. .evoluţia evidenţiată fata prima prezentare a portofoliului. . 4. .autoevaluarea activităţilor desfăşurate.calitatea referatelor.nota pe care cred că o merită.REZUMATE . .adecvarea la scop. CRONOLOGIE. ___________________ 4 PARŢIAL NU OBSER VAŢII . 2.calitatea acestora. 7.repartizarea eficientă a sarcinilor.

Cuprinsul. rezultatele deosebite obţinute. câţiva ani. Tn cadrul metodei de Tnvăţare menţionate.Înregistrarea acestora în timp util. Observaţii ale membrilor grupului privind modul lor de interacţiune Tn timpul activităţii Tn comun. Ce este portofoliul de grup? Portofoliul de grup este o colecţie organizată de lucrări/mostre din activitatea grupului. de lungă durată. .edu/rac/col/romania/8-instruirea. asistenţa.Relaţii cu alte materii. interesele şi aptitudinile demonstrate. ajutorul.Originalitatea aptitudinilor. Mostre care au necesitat cooperarea Tntre membrii grupului pentru a fi realizate. Scopul acestuia este să asigure sprijinul. Poate funcţiona pentru o materie.edu/rac/col/romania/clasificarea evaluarii. resursele pentru o Tnvatare ulterioară. .htm http://fp. gradul de implicare în sarcina de lucru.uni.Atingerea tuturor termenilor cheie. atitudinile. Introducerea şi argumentaţia privind mostrele alese. un an. capacitatile formate. disponibilitatile de comunicare şi de lucru în echipă. Tncura-jarea. trăsăturile de personalitate.Reflecţia personală. care reflectă Tn mod creativ personalitatea grupului. Prezentarea grupului şi a membrilor săi. cu bază? membri stabili. http://fp. TOTAL PORTOFOLIUL ÎN CAZUL METODEI DE ÎNVĂŢARE COOPERATIVĂ2 Ce este un grup de Un grup de bază este o formă de asociere eterogenă. perseverenţa şi conştiinciozitatea. Notarea termenilor cheie aleşi pentru portofoliu poate lua forma urmatoare: NUMARUL DE PUNCTE 20 10 15 20 15 20 100 CRITERIILE1 . . Autoevaluări ale membrilor grupului şi evaluarea grupului de către aceştia.Raţionamente superioare implicate. . necesare fiecărui membru pentru a putea progresa ştiinţific şi a se dezvolta cognitiv şi social armonios. corelaţiile interdisciplinare. dificultatile în Tnvatare Tntâmpinate. Din ce este alcă-tuit Elementele ce se pot regăsi Tntr-un portofoliul de grup? portofoliu de grup sunt următoarele: Coperta. precum şi mostre din lucrările individuale ale membrilor grupului.htm 5 .Portofoliul reprezină un veritabil “portret pedagogic” al elevului relevând nivelul general de pregătire. .uni. acumulate Tn timp.

). prezentări. preşcolarii de cinci ani pot alcătui un portofoliu la disciplina educaţie muzicală. Ce tipuri de mostre ar trebui să fie incluse în portofoliu? a b c 5. desene realizate de copii în legatură cu ce au Tnvăţat §i au simţit pentru că nu au Tnvăţat să scrie. Portofoliul poate fi folosit la orice vârstă. Autoevaluări ale membrilor grupului cu privire la calităţile şi punctele slabe ale interacţiunii sociale – modul în care au potenţat eficienţa grupului şi au ajutat alţi colegi să Tnveţe. etc. adunând materiale Tntr-o colecţie pe care copiii pot oricând să o revadă §i să o completeze. Care sunt scopurile şi obiectivele utilizării portofoliului? a. Ce tip de portofoliu utilizăm? _____ Portofoliu care cuprinde lucrările cele mai bune _____ Portofoliu care demonstrează progresul 3. Pregătirea pentru folosirea portofoliului presupune răspunsul la următoarele Tntrebări: 1. etc. Este ilustrat astfel modul în care au evoluat de-a lungul studiului muzicii. fotografii ce reprezintă aspecte ale Tnvăţarii şi/sau pe cei implicaţi în activitate. materiale.Mostre individuale revizuite pe baza feedbackului primit de la grup (compoziţii. Acesta poate să conţină: Tnregistrări pe casete audio. desene. fie o cutie de carton în care se pot aduna: casete video. Cine alcătuieşte portofoliul: _____ Elevii (individual) pe baza indicaţiilor şi cu ajutorul profesorului. O listă a viitoarelor obiective de Tnvăţare şi deprinderi sociale pe care şi le propun membrii grupului. metodiştilor şi a altor grupuri de studiu. 4. Ce criterii vor folosi elevii sau grupul pentru a alege termenii-cheie? a b c 6. _____ Elevii (individual) pe baza indicaţiilor şi cu ajutorul grupurilor de studiu. _____ Grupurile de bază (activitate individuală şi de grup) pe baza indicaţiilor şi cu ajutorul profesorului. fotografii în timp ce cântau. elevi chiar şi la grădinita. la studenţi. b c. Cine va alcătui formularele de evaluare şi notare a portofoliilor? ______Profesorii/metodiştii _____Elevii Forma pe care o poate Tmbrăca portofoliul este fie o mapă cu documente. De exemplu. Comentarii şi feedback din partea profesorilor. 2. 6 . picturi.

portofoliul solicită mai mult o apreciere calitativă decat cantitativă şi este mai uşor de aplicat pe grupuri mai mici. elevii asumându-şi responsabilitatea asupra activitatii desfasurate. deprinderilor şi abilitatilor exersate. Este greu de apreciat conform unui barem strict deoarece reflectă creativitatea şi originalitatea elevului. existând o permanentă corelaţie cu obiectivele. Metaevaluarea reprezintă propria reflecţie asupra instrumentelor şi procedurilor de autoevaluare. o şcoală chiar. regândindu-şi propriul proces de Tnvăţare. în mod obişnuit. Profesorul Tl poate folosi pentru a evalua performanţele elevilor. Autoevaluarea este un proces de Tnvăţare. De asemenea. . . el poate fi ilustrativ pentru crearea imaginii unei instituţii cum ar fi §coala Nr. este un exemplu reprezentativ al activitatii şi al performanţelor cursanţilor unei şcoli”. Instituţia şcolară respective Tncearcă astfel să-şi creeze o imagine Tn rândul viitorilor cursanţi ori Tn rândul părinţilor. uşor adaptabil la specificul disciplinei. Subiecţii reflectă continuu asupra a ceea ce Tnvata. evaluarea devine astfel motivantă şi nu stresantă pentru elev. sintetizând activitatea elevului de-a lungul timpului (un semestru.. sau Liceul Nr. Îndrumătorul trebuie să fie deschis şi să sprijine căutările copiilor Avantajele folosirii portofoliului: ♦ portofoliul este un instrument flexibil. acest fapt Tncurajează exprimarea personală a elevului. clasei şi condiţiilor concrete ale activităţii. Prin complexitatea şi bogetia informaţiei pe care o furnizeaze. Poate fi considerat Tn acelşi timp un instrument complementar folosit de profesor Tn aplicarea strategiilor de instruire centrate pe lucrul Tn echipe. ♦ permite aprecierea şi includerea în actul evaluării a unor produse ale activităţii elevului care. aceştia devenind auto-reflexivi asupra propriei munci şi asupra progreselor Tnregistrate.. arătându-le mostre ale activitatilor şi acţiunilor desfăşurate de elevi Tn şcoala respective. portofoliul este compatibil cu instruirea individualizate ca strategie centrate pe stilurile diferite de Tnveţare. diversificarea cunoştinţelor. ♦ dezvoltă capacitatea elevului de autoevaluare. pe elaborarea de proiecte ample de cercetare şi Tnveţare. ♦ implică mai activ elevul în propria evaluare şi în realizarea unor materiale care să-l reprezinte eel mai bine. ♦ evaluarea portofoliului este eliberată în mare parte de tensiunile şi tonusul afectiv negativ care Tnsoţesc formele tradiţionale de evaluare. Ca metoda alternative de evaluare. folosit fiiind ca “o modalitate de a reprezenta un grup. Dezavantajul portofoliului este acela că nu poate fi repede şi uşor de evaluat. portofoliul poate constutui parte integrante a unei evalueri sumative sau a unei examines. prin directa implicare a participantilor la activitate. Portofoliul nu este numai o metodă alternative de evaluare a elevului. de gândire şi de evaluare. iar elevii Tl pot folosi pentru autoevaluare şi ca modalitate de reflecţie asupra Tnvătarii. an şcolar sau ciclu de Tnvetemânt). Prin materiale pe care le confine. . angajarea lui în activităţi de Tnveţare mai complexe şi mai creative. 7 . nu sunt avute în vedere. .Scopul nu este neaparat eel al evaluării ci mai ales eel de stimulare a Tnvatarii. .

2001. şi mai ales transformările lor. Reprezintă un mod diagramatic de expresie. sunt incluse idei noi Tntr-o structură cognitivă.2. Tn studii politice şi filozofia §tiinţei. Un potenţial instrument de captare a aspectelor importance ale acestor interrelaţii conceptuale Tl constituie hărţile conceptuale. cât şi unităţi ascunse (= care pot fi accesate numai prin intermediul unităţilor vizibile). În educaţie. Ideile noi rodesc pe terenul modelelor cognitive existente. ci relaţiile care se stabilesc Tntre cunoştinţele asimilate. simţire şi Tnţelegere ale celui/celor care le elaborează. Astfel. sunt reînnodate reţele cognitive. Decrise pentru prima dată de psihopedagogul Joseph Novak în 1977. cercetare şi evaluare la toate nivelurile şi la toate disciplined. hărţile cognitive sau formularele de argumentare (“argument forms”) furnizează informaţii şi reprezentări vizuale ale stucturilor de cunoaştere §i modurilor de argumentare. hărţile conceptuale se prezintă ca o tehnică de reprezentare vizuală a structurii informaţionale ce descrie modul în care conceptele dintr-un domeniu interrelaţionează. constituindu-se ca un important instrument pentru predare. Tnvatare. hărţile conceptuale. Fiecare nod al reţelei confine câte un item de informaţie. Continuând cercetările. Novak a dezvoltat o teorie a hărţii conceptuale cu largă aplicabilitate Tn evaluarea procesului de Tnvăţare din cadrul sistemului şcolar. 8 . Cu alte cuvinte. Cuno§tinţele se consideră că sunt distribuite pe conexiunile dintre unităţile reţelei. lată o astfel de hartă conceptuală extrasă din aceste studii (fig. noua Tnvăţare capătă sens atunci când găseşte idei de bază pe care să se construiască noile acumulări în mintea celui ce Tnvata.” (Horst Siebert. Hărţile conceptuale acordă o importanta majoră creării de legături Tntre concepte Tn procesul Tnvatarii. Dezvoltarea acestor practici se bazează pe teoria lui Ausubel conform căreia Tnvăţarea temeinică a noilor concepte depinde de conceptele deja existente în mintea elevului şi de relaţiile care se stabilesc Tntre acestea. “Hărţile conceptuale oglindesc reţelele cognitive §i emoţionale formate în cursul vieţii cu privire la anumite noţiuni. 1) Mircea Miclea afirmă că “modelarea conexionistă a cunoştinţelor din memorie se realizează prin reţele interactive. Performanţa depinde de modul Tn care individul Tsi organizează experienţa. important este nu cât cunoşti. de structurile integrate si de aplicabilitatea acestora. sunt rearanjate cunoştinţe deja acumulate. 92) Ele. Hortile conceptuole Hărţile conceptuale (“conceptual maps”) sau hărţile cognitive (“cognitive maps”) pot fi definite drept oglinzi ale modului de gândire. p. Mai exact. Reţeaua are atât unităţi vizibile (= care pot fi accesate din mediul reţelei). ideile. cunoştinţe despre un anumit obiect rezultând din interacţiunea acestora. reflectă emergenţa cunoaşterii. Novak §i Gowin (1984) analizează hărţile conceptuale de cunoa§tere ale studenţilor.” Esenţa cunoaşterii constă Tn modul cum se structurează cuno§tinţele.8. Utilizate Tn educaţie.

Afirmaţiile fac legăturile Tntre concepte. Astfel profesorul poate să impună ce concepte să fie folosite. Daca hărţile conceptuale sunt folosite ca instrumente de măsurare a structurii şi organizării cunoştinţelor elevilor. învăţarea. În extrema opusă strictei dirijări. 9 . sarcina elevului poate fi una fie de completare a spaţiilor eliptice din structura hărţii (fie nodurile. este nevoie de timp şi de efort pentru a evidenţia impactul diferitelor tehnici de aplicare (strict dirijată sau nedirijată) asupra conexiunilor pe care le au elevii. fie trimiterile). care sunt trimiterile (legăturile) sau cum relaţionează acestea Tntre ele. hărţile conceptuale sunt mai des folosite ca instrumente de instruire decât ca procedeu de estimare.C APA necesară pentru exemplu făcută schimbă ca în din sunt Tn determină poate fi plante X animal exenplu exelnplu ca în i ca în I Fig 1: O hartă conceptuală a apei Modul de realizare a hărţii conceptuale poate să fie unul strict-dirijat sau lăsat la alegerea elevului. Cererile cognitive Tn cazul unei libere alegeri sunt mai mari fata de cazul strictei dirijări. afirmaţia. Deşi a fost recunoscută ca o potentială metodă de evaluare a structurii cognitive a elevului. elevul poate fi lăsat să-şi aleagă singur atât conceptele cât şi să stabilească singur relaţiile dintre acestea. Novak şi Gowin (1984) descriu logica hărţii conceptuale prin definirea a trei termeni cheie: conceptul.

Tnvatarea presupune acea conduită de construire activă a noilor afirmaţii. 10 .ele trebuie să fie concise şi complete Tn acelaşi timp şi accesibile.

(vezi Figura 2. Plecând de la o singură listă se pot realiza mai multe hărţi conceptuale diferite Tn funcţie de aranjamentul ales pentru repre-zentarea hărţii conceptuale Sunt 7 etape Tn crearea unei hărţi cognitive: Etapa 1. elementul de bază al hărţii conceptuale şi cea mai mică unitate folosită pentru a judeca validitatea relaţiei exprimată Tntre două noţiuni.) Nodurile corespund termenilor important^ (se tree conceptele) dintr-un domeniu.: O hartă conceptuală a ceea ce reprezintă o hartă conceptuală. Combinaţia dintre două noduri conceptuale incluzănd şi indicaţia săgeţii constituie o afirmaţie logică. conexiuni stabilite Tntre concepte (prin care se comunică felul Tn care este Tnţeleasă relaţia Tntre concepte) şi interpretări ce relevă relaţiile dintre diferite părţi ale hărţii. Trimiterile exprimă relaţia dintre două concepte (noduri). harta conceptuală este un grafic constând în noduri şi trimiteri prin săgeti. Astfel hărţile conceptuale reprezintă importante aspecte ale sistemului conceptual pe care elevul Tl define Tntr-un anumit domeniu. ierarhizări pentru a determina locul acestora.localizate către marginea hărţii).Formal. ETAPELE CONSTRUIRII UNEI HĂRŢI CONCEPTUALE: Pentru a construi o hartă conceptuală mai Tntâi se realizează o listă cu 10-15 concepte cheie sau idei despre ceea ce ne interesează şi câteva exemple. indicaţia de pe linia săgeţii relevă modul cum cele două concepte relaţionează.localizate în centrul hărţii sau secundare . Harta conceptuală este un având cu legând perechi de reprezentând concepte exprimând relaţiile dintre perechile de cu Figura 2.: . Harta conceptuală poate fi definită drept acel grafic care include concepte (centrale . modul cum sunt legate Tntre ele.

Etapa 5.: Se trasează linii de la conceptele de sus către cele de jos cu care relaţionează şi pentru conceptele de pe aceleaşi nivele.: Se tree şi exemplele sub conceptele de care aparţin şi se conectează de acestea printr-un cuvânt de genul: exemplu Etapa 7. Ele se disting prin forma diferită de reprezentare a informaţiilor: 1. atât profesorul cât §i elevul pot Tnţelege mai bine organizarea conceptuală a unui domeniu şi propria lor cunoaştere. Etapa 4. Aranjamentul poate fi modificat continuu. Hărţi conceptuale sub forma “pânzei de păianjăn” În centru se află un concept central. În locul hârtiuţelor de hârtie se reprezintă câte un cere în jurul conceptului. o temă unificatoare de la care pleacă legăturile sub formă de raze către celelalte concepte secundare: . promovează Tnvăţarea activă şi con§tientă deoarece ambii parteneri.: Următoarea etapă este cea mai importantă şi poate cea mai grea: pe liniile de interconectare se scrie un cuvânt sau mai multe care să explice relaţia dintre conceptele conexate. realizând harta conceptuală pe o foaie de hârtie.: Dacă este posibil se vor aranja conceptele astfel meat să decurgă unul din celălalt. fami-liarizându-i în acelaşi timp pe elevi cu această tehnică. Se pot în continuare rearanja bucatile de hârtie. Etapa 6. Crearea unei hărţi conceptuale solicită efort mental susţinut din partea subiectului în realizarea legăturilor între concepte. Etapa 3. Cadrele didactice care utilizează hărţile conceptuale pentru a-şi organiza §i a-şi planifica instruirea. astfel meat relaţiile dintre concepte/idei să fie uşor de vizualizat. La un moment dat se pot adăuga şi alte concepte pentru a uşura Tnţelegerea şi a le explica pe cele existente sau a le dezvolta. TIPURI DE HĂRŢI CONCEPTUALE : Sunt patru mari categorii de hărţi conceptuale.: Se aranjează mai Tntâi conceptele pe o foaie mare (un poster) astfel: conceptele generale (abstracte) se situează în susul foii. Nu se includ Tncă şi exemplele.Se transcrie fiecare concept/idee şi fiecare exemplu pe o foaie de hârtie (poate fi folosită o hărtie de o culoare pentru concepte şi altă culoare pentru exemple) Etapa 2. iar celelalte mai jos. Pentru exemple se alege o formă geometrică diferită de cea a conceptelor sau niciuna.: Se copie rezultatul obţinut.

Hartă conceptuală ierarhică Prezintă informaţiile în ordinea descrescătoare a importanţei.2. În funcţie de gradul de generalitate. sunt aranjate celelalte concepte. Cea mai importantă se află în vârf. de modul cum decurg unul din celălalt §i de alţi factori. Această aranjare în termenii unei clasificări Tncepând de la ceea ce este mai important şi coborând prin divizări progresive către elementele secundare se mai numeşte §i hartă conceptuală sub formă de copac: .

• Hărţile conceptuale pot fi folosite pentru organizarea planificării sau proiectării unei activitati. hărţile conceptuale vin să detroneze Tnvatamântul bazat exclusiv pe memorizare şi simplă reproducere a unor definiţii sau a unor algoritmi de rezolvare a problemelor. duce la uşurarea reprezentării procesului de Tnvatare şi în evaluarea sistemelor de cunoştinte. Sisteme de hărţi conceptuale Informaţia este organizată Tntr-un mod similar celor anterioare în plus adăugându-se INPUTS şi OUTPUTS (intrări şi ieşiri): AVANTAJELE UTILIZĂRII HĂRŢILOR CONCEPTUALE: Folosirea hărţilor conceptuale în Tnvăţarea conceptelor. • . • Alte avantaje sunt legate de modul în care harta conceptuală poate fi folosită în organizarea cunoştinţelor deja existente în mintea elevului §i în pregătirea noilor asimilări. a cercetărilor desfa§urate în grup sau individual. Creând hărţi conceptuale de deschid pespective către un proces de Tnvatare activ şi con§tient. promovând concepţia conform căreia elevul trebuie să fie con§tient de modul în care se leagă conceptele unele de altele.3. • Acordând o importanta majoră creării de legături Tntre concepte. Harta conceptuală lineară Informaţiile sunt prezentate într-un format linear: \> --------------► ► I--------------► 4.

> a ilustra modul de percepţie. Kinchin (2000) releva avantajul hărţii conceptuale de a deschide o fereastră către mintea elevului. > a crea soluţii alternative unei probleme date.Teoria constructivistă a Tnvatarii argumentează faptul că noua cunoaştere trebuie integrată în structura existentă de cunoştinţe. la nivelul ridicat al standardizării. la rigoarea §i ordinea în care subiectul lucrează. În legătură cu aceasta. . lucruri. • Dezavantajele s-ar Tnscrie în rândul celor referitoare la timpul solicitat. fapte. > a analiza şi evalua rezultatele.incorect. > a comunica sau a prezenta idei complexe. • Prezentându-se ca nişte reţele de cunoştinţe facilitează Tnţelegerea şi cunoaşterea şi uşoara aplicabilitate a cunoştinţelor teoretice în practică deoarece conceptele nu există singure în mod izolat. > a uşura Tnţelegerea şi a accesibiliza cunoaşterea. /. M. Ruiz-Primo §i Shavelson (1996) au caracterizat evaluarea hărţii conceptuale luând în considerate: sarcina care invită elevul să furnizeze legăturile dintre structurile cognitive pe care le are Tntr-un domeniu. forma răspunsului dat de elev. în raport cu totalul posibil al acestora.Stoddart §i alţii au dezvoltat o metodă de evaluare a Tnvatarii realizate de elevi folosind hărţile conceptuale. > a proiecta o structură complexă (aparţinând unui text lung de exemplu sau a unui web site). similar brainstormingului. raportul dintre corect . Hărţile conceptuale favorizează acest proces prin stimularea celui care Tnvata să acorde atenţie relaţiilor existente Tntre concepte. APLICAŢIILE HĂRŢILOR CONCEPTUALE: Harta conceptuală poate fi folosită pentru: > a stimula generarea de idei. > a explica modul cum noile cunoştinţe se integrează în sistemul celor vechi Tntrun domeniu de studiu. ci în relaţie cu celelalte. În anul 2000 T. iar schematizarea se realizează în folosul sintetizării şi al evitării folosirii expresiilor explicative lungi. baremul după care harta conceptuală poate fi evaluată cu acurateţe §i consistenta. • Evaluarea performanţelor este uşurată de această tehnică pentru că ea relevă modul cum gândesc participanţii §i cum folosesc ceea ce au Tnvatat. În evaluarea hărţii conceptuale se pot formula mai multe criterii de evaluare: unele bazate pe calitatea afirmaţiilor (Tnsemnând totalul informaţiilor corecte) altele calculând procentul afirmaţiilor corecte date de elev. reprezentare şi gândire a unei realitati. > a explica managementul cunoaşterii. • Permit vizualizarea relaţiilor dintre cunoştinţele elevului şi nu numai. Ele nu pot fi nici Tnvatate nici evaluate fără a fi puse în lăgătură.

. Avantajele elaborării hărţilor conceptuale în grup: • concentrează grupul asupra sarcinii. Pot fi concepute hărţi conceptuale ale mai multor concepte sau teme de studiu: protecţia mediului Tnconjurător. • reprezentarea grafică vizuală a produsului care oferă simultan informaţii despre ideile majore şi interrelaţiile dintre ele asigură accesibilitatea pentru toţi participant^ implicaţi. • Tncurajează organizarea coezivă a grupului şi spiritul de echipă.. Folosite în planificarea activitatii. Etapa 4: REPREZENTAREA GRAFICĂ . probe de evaluare. Horst Siebert analizând aceste “mind maps” ca instumente de instituire a ordinii mentale.clasarea lor.selectarea ideilor.” (2001.> a reprezenta reţelele Tntre concepte şi a diagnostica lacunele şi lipsa legăturilor Tntre acestea. a nevoilor materiale şi umane. Eminescu. Procesul elaborării hărţilor conceptuale în grup cuprinde 6 etape: Etapa 1: PREGĂTIREA . Folosite în evaluare. Etapa 6: UTILIZAREA HĂRŢII CONCEPTUALE . cât şi empirice. hărţile conceptuale ajută la conceptualizarea scopurilor şi a obiectivelor de Tndeplinit. etc. (. Harta cognitivă este o copie a reţelelor noastre mentale. cu ajutorul hărţilor conceptuale se pot conceptualiza programe de ameliorare. sănătate. natură. recuperare sau de accelerare.analiza legăturilor şi a afirmaţiilor ce leagă conceptele. > în desfasurarea activitatilor de grup. . cât şi cu lanţuri asociative spontane. . • rezultatele apar relativ repede.stabilirea temei de lucru (prin brainstorming). a resurselor şi capacităţilor necesare şi alte variabile implicate în buna desfasurare a activităţii. computer. şi totodată logici afective. p. Etapa 3: STRUCTURAREA AFIRMAŢIILOR .definirea conceptelor. Mind map-ul poate fi desenat sub formă de copac cu rădăcini şi ramuri. Etapa 5: INTERPRETAREA. . România. cum ar fi entuziasmul sau respingerea. EVALUAREA . trăsături. proiectarea activităţii.pentru planificarea. Se formează lanţuri tematice.elaborarea hârţii conceptuale. experience şi emoţii.selectarea partenerilor.analiza relevanţei conceptelor pentru scopurile propuse. Pot fi completate “ramuri” atât cu concepte abstracte ordonate. democraţie.verificarea listei de concepte. Etapa 2: GENERAREA IDEILOR. a proiectelor de dezvoltarea şi evaluare.) O hartă cognitivă confine atât cunoştinţe abstracte. face precizări asupra modului lor de realizare: “conceptului central i se adaugă altele Tnvecinate. 170) . . Relaţiile de cauzalitate pot fi marcate grafic. a legăturilor noastre neuronale. A AFIRMAŢIILOR .

Spre exemplu. eficientă. Se pot deduce astfel carenţele hărţii. abtractă). 2001. 8. .3. Horst Siebert propune o astfel de schemă realizată de un elev vis-à-vis de reprezentările lui despre §coală şi materiile studiate: O altă metodă de elaborare a hărţilor conceptuale. ci profesorul Tl poate ajuta pe elev să-şi construiască propriile concepte. Jurnolul refexiv Jurnalul reflexiv (“reflexive diary”) se Tnscrie în rândul metodelor alternative de evaluare şi cuprinde Tnsemnările elevului asupra aspectelor trăite în procesul cunoa§terii Este o “excelentă strategie de evaluare pentru dezvoltarea abilitatilor metacognitive”. constând în reflectarea elevului asupra propriului proces de Tnvăţare şi cuprinzând reprezentările pe care le-a dobândit în timpul derulării acestuia. Flor Cabrera. după parcurgerea etapelor instrurii se pot reface hărţile conceptuale şi se pot efectua comparaţii cu cele iniţiale. reţelele de cunoştinţe (orientate mai degrabă spre realitatea empirică sau care ilustrează realitatea teoretică. Ele pot fi analizate şi comparate Tntre ele şi pot constitui un punct de plecare pentru activitatile instructiv-educative următoare. elementele asupra cărora trebuie insistat. culturale §i §tiinţifice. Conceptele nu trebuie predate neapărat direct. 41). Se pot face evaluări prin compararea textului cu harta elaborată §i a hărţilor elevilor Tntre ei. dar Tsi au sursa §i în stocurile de informaţii istorice. p. (vezi Inmaculada Bordas. Evaluarea hărţilor (prin compararea celor iniţiale cu cele finale) va evidenţia progresul Tnvătarii şi gradul de complexitate a structurilor cognitive. Într-o hartă conceptuală se pot Tnlănţui atât concepte cât şi sentimentele determinate de ele. Într-o fază ulterioară. Reţelele conceptuale i-au naştere ca urmare a experienţei individuale.Hărţile conceptuale pot fi Tntocmite la Tnceputul unui demers didactic pentru a putea evalua situaţia cognitivă şi emoţională iniţială. conceptele lipsă. este cea prin care un text este transpus în reţele cognitive. se poate observa dacă pe parcursul activităţii constructele au fost completate sau au devenit mai variate. Se poate centra pe aspectele următoare: 1) dezvoltarea conceptuală obţinută.

Dezavantajele jurnalului reflexiv ţin de elaborarea sa. exprimându-§i dorinţele §i satisfacţiile.Care din ideile discutate ţi s-au părut mai interesante? . > elevul poate să-şi exprime propriile nemulţimiri.În ce măsură ceea ce ai studiat la cursuri ţi-a satisfăcut aşteptările? .Ţi-a plăcut experienţa (de Tnvăţare)? Dacă nu. din care Tnvata despre propriile procese mintale.2) procesele mentale dezvoltate.Ce dificultati ai Tntâmpinat? .Care necesită o clarificare? .Cum te simţi când Tnveţi la o anumita materie? .Cum poti utiliza în viitor această experienta de Tnvatare? . Pentru a fi eficient jurnalul reflexiv trebuie completat periodic. lecţie)? . acesta din urmă simţindu-se Tnţeles şi con§tientizând faptul că sunt luate Tn considerate circumstanţele. Jurnalul reflexiv reprezintă un dialog al elevului purtat cu sine Tnsuşi. Acest lucru solicită disciplină şi notarea cu regularitate a reprezentărilor elevilor.Adaugă alte comentarii care te preocupă. În jurnalul reflexiv se tree în mod regulat. > profesorul poate să cunoască (cu voia elevului) şi alte aspecte care influenţează procesul Tnvătarii şi astfel să-l ajute pe elev şi să sporească calitatea instruirii. • controlarea cunoa§terii obţinute (prin analiza noţiunilor asimilate. deschisă §i flexibilă de evaluare. de ce? . • controlarea acţiunilor desfă§urate asupra sarcinii de tnvăţare (prin analiza planificării. precum §i a punctelor de vedere critice.Ce ai Tnvatat nou din această lecţie? . Ei trebuie Tnvăţaţi şi Tndreptaţi treptat pe acest drum al analizei proprii. opinii.Dacă ai putea schimba ceva. pentru a Tnţelege de ce este necesară şi cum trebuie făcută. Reflecţia elevului asupra acestor aspecte poate Tmbunătatii Tnvăţarea viitoare. experience.Ce sentimente ţi-a trezit procesul de Tnvatare? . se produce o mai mare apropiere Tntre profesor şi elev. a demer-surilor metodologice de rezolvare a sarcinii şi a rezultatelor obţinute). > cunoscând aceste aspecte. gânduri Tmpărtasite cu un punct de vedere critic. sentimente. deoarece elevii nu sunt obişnuiti să reflecte asupra muncii lor. a dedicaţiei şi a atenţiei concentrate Tn direcţia depa§irii unei sarcini de Tnvatare). a lacunelor Tnregistrate şi a cauzelor acestora). dar §i expectaţiile.Cum ai Tnvăţat? . . Nu este o muncă uşoară. ce ai face? . Elevul este Tndemnat să răspundă la Tntrebări de genul: .Cum Tti place să Tnveţi Tn viitor următoarea temă (capitol. Avantajele aplicării acestei metode: > jurnalul reflexiv este o modalitate reflexivă. Prin această metodă alternative se urmăresc trei probleme: • autoreglarea învătarii (prin examinarea atitudinilor. 3) sentimentele şi atitudinilor experimentate (trăite).

iar răspunsul va veni din partea celui care a pus Tntrebarea. M etoda R.8. Cel care aruncă mingea trebuie să pună o Tntrebare din lecţia predată celui care o prinde. Elevul care nu cunoaşte răspunsul iese din joe. profesorul poate regla procesele de predare viitoare. În cazul Tn care. de a mai pune o Tntrebare. al cărei scop principal este eel de ameliorare şi nicidecum de sancţionare. A. ale cărei funcţii principale sunt de constatare şi de sprijinire continuă a elevilor. printr-un joe de aruncare a unei mingii mici şi uşoare de la un elev la altul. . I. Tmpreună cu elevii săi. investighează rezultatele obţinute Tn urma predării-Tnvatarii. conduce treptat la rămânerea Tn grup a celor mai bine pregătiţi. este scos din joe. Această modalitate alternative de evaluare. având valoare constatativă şi de feed-back. Denumirea provine din faptul că elevii scriu: > 3 termeni (concepte) din ceea ce au Tnvăţat. A. deci. are la bază stimularea şi dezvoltarea capacitatilor elevilor de a comunica (prin Tntrebări şi răspunsuri) ceea ce tocmai au Tnvăţat. Avantajele acestei tehnici constau în faptul că elevii devin conştienţi de urmările demersului instructiv-educativ şi responsabili de rezultatele obţinute. răspunde dezideratelor educaţiei postmoderniste de a asigura un Tnvatamânt cu un profund caracter formativ-aplicativ. cel care interoghează este descoperit că nu cunoaşte răspunsul la propria Tntrebare. Acest fapt poate fi asigurat de către profesor prin motivarea activităţilor ce vor fi Tntreprinse în continuare. Cel care prinde mingea răspunde la Tntrebare şi apoi aruncă mai departe altui coleg. Tehnica 3-2-1 poate fi considerată drept o bună modalitatea de autoevaluare cu efecte formative în planul Tnvatarii realizate în clasă. profesorul. Tehnica 3-2-1 Tehnica 3-2-1 este folosită pentru a aprecia rezultatele unei secvenţe didactice sau a unei activitati. Pe baza conexiunii inverse externe. punând o nouă Tntrebare. Evident interogatorul trebuie să cunoască §i răspunsul Tntrebării adresate.5. Acesta are ocazia de a mai arunca Tncă o dată mingea. Tmbunătatindu-le şi poate elabora programe compensatorii dacă rezultatele sunt sub aşteptări ori programe în concordanta cu nevoile şi aşteptările elevilor. Este o cale de a afla rapid şi eficient care au fost efectele proceselor de predare şi Tnvăţare. formative şi formatoare. o pricepere sau o abilitate pe care consideră ei că au dodândit-o în urma activitatilor de predare-Tnvatare. şi prin comunicarea obiectivelor pentru elevi de la Tnceputul activităţii. Denumirea provine de la iniţialele cuvintelor Răspunde . I. Este un instrument al evaluării continue. şi. > 2 idei despre care ar dori să Tnveţe mai mult în continuare şi > o capacitate.4. Implicarea acestora creşte direct proporţional cu Tnţelegerea importanţei şi a necesitatii Tnsuşirii unui conţinut ori a dobândirii unei priceperi Tncă din faza iniţială a predării.Aruncă -Interoghează şi se desfasoară astfel: la sfârşitul unei lecţii sau a unei secvenţe de lecţie. Metoda R. Tn favoarea celui căruia i-a adresat Tntrebarea. 8. Tmpreună. Eliminarea celor care nu au răspuns corect sau a celor care nu au dat nici un răspuns.

Ce ştii despre........ Metoda RA.Despre ce ai TnvăţatTn lecţia. Tntr-un mod plăcut.I. pe parcursul ei sau la Tnceputul activităţii... .Cum poţi aplica cunoştinţele Tnvăţate..... Acesta intră apoi Tn finala căştigătorilor de la celelalte grupe.? .. Tensiunea este dată de faptul că nu ştii la ce Tntrebări să te a§tepţi din partea colegilor tăi §i din faptul că nu §tii dacă mingea Tti va fi sau nu adresata. de către profesorul ce asistă la joe. Există un oarecare suspans care Tntreţine interesul pentru metoda R.... Această metodă este şi un exerciţiu de promtitudine...I.. Îndeplinirea sarcinii de investigator Tntr-un domeniu. putând fi folosită la istorie.. energizant şi mai puţin stresant decât metodele clasice de evaluare.... Întrebările pot să devină pe parcursul desfasurării metodei. Antrenaţi Tn acest joe cu mingea...? .. s-a dovedit Tn practică mult mai dificilă decât cea de a răspunde la o Tntrebare..... Exersează abilităţile de comunicare interpersonală..De ce alte experience sau cunoştinţe poţi lega ceea ce tocmai ai Tnvăţat? Această metodă alternative de evaluare poate fi folosită atât cu şcolarii mici cât şi cu licenii sau studenţii.. Permite reactualizarea şi fixarea cuno§tinţelor dintr-un domeniu. a eventualelor lacune în cunoştinţele elevilor şi a reactualizării ideilor-ancoră..... solicitând în funţie de vârstă............. jocul desfăsurându-se până la rămânerea Tn cursă a celui mai bine pregătit............ Se desfasoară Tn scopuri constatativ-ameliorative şi nu Tn vederea sancţionării prin notă sau calificativ.......... este adaptabilă oricărui tip de conţinut... Profesorul supraveghează desfăşurarea jocului §i Tn final lămure§te problemele la care nu s-au găsit soluţii..? ........ pe o temă dată.? .Ce Tntrebări ai în legătură cu subiectul propus.A...... atenţia participanţilor trebuind să rămână permanent trează §i distributivă..? .....I..... Pot fi sugerate următoarele Tntrebări: ... capacităţile de a formula Tntrebări şi de a găsi eel mai potrivit răspuns.....A. deoarece presupunea o mai profundă cunoaştere şi Tnţelegere a materilaului de studiat.. Este o metodă de a realiza un feed-back rapid... matematică...............Ce ai vrea să mai afli în legătură cu tema studiată (predată)..? .... comunică cu u§urinta şi participă cu plăcere la o activitate care are Tn vedere atât Tnvăţarea cât şi evaluarea... poate fi folosită la sfârşitul lecţiei...... rămânând eel mai bun din grup... Tnaintea Tnceperii noului demers didactic. poate fi organizată cu toată clasa sau pe grupe mici..... biologie...Care crezi că sunt consecinţele faptului....A.. Dezavantajul ar fi acela că mai multe mingii ar crea dezordine.? .. literatură....? ....Ce ţi s-a părut mai dificil din..sau să. limbi străine etc. modalitate care se constituie Tn acelaţi timp §i ca o strategie de Tnvăţare ce Tmbină cooperarea cu competiţia....Ce ţi s-a părut mai interesant........ din ce Tn ce mai grele... Elevii sunt Tncântaţi de acestă metoda-joc de constatare reciprocă a rezultatelor obţinute.... fiecare deţinând câte o minge.... mingea unui grup care ar cădea ar distrage atenţia celorlalte grupuri.? ........Care sunt ideile principale ale lecţiei.. Membrii grupurilor se autoelimină treptat.....Cum justifici faptul că...Metoda R...? . când se verifică lecţia anterioară............ geografie... în scopul descoperirii..? ....Care este importanţa faptului că. Tntrebări cât mai divers formulate şi răspunsuri complete...I.? . Metoda R. chiar şi cei mai timizi elevi se simt Tncurajaţi....Cum consideri că ar fi mai avantajos să.....

de interpretare a unor fenomene. ca mijloc de evaluare.A. Pot fi obţinute informaţii cu privire la: > nivelul de pregătire. După cum remarca Valdemar Popa (1979). > entuziasmul şi participarea la activităţile §colare. Eficacitatea metodei creşte considerabil atunci când .spune profesorul Ion T.” Analizând metoda din acest punct de vedere. de emitere a unor judecăţi de evaluare. Ea reprezintă o modalitate eficientă de a urmări evoluţia §i progresul elevilor în contextul activităţilor şcolare. Radu -“observarea comporta-mentului elevilor este Tntreprinsă sistematic. atitudini fata de colegi etc. abilitati formate. de Tnţelegere. de exersare a capacităţii de argumentare. Studiul de caz Studiul de caz este o metodă ale cărei caracteristici o recomandă Tndeosebi în predarea şi Tnvăţarea disciplinelor socio-umane.). presupunând: • stabilirea obiectivelor acesteia (reperele) pentru o perioadă definită (cuno§tinţe acumulate. dar în egală măsură poate fi luată în calcul şi ca o metodă alternative de evaluare a capacităţii elevilor de a realiza astfel de demersuri (de analiză. Radu argumentează: “. Observarea systematica a activitatii si cofflportafflentului elevilor Observarea sistematică a activităţii §i a comportamentului elevilor oferă cadrului didactic posibilitatea de a culege informaţii relevante asupra performanţelor elevilor din perspectiva capacitatii lor de acţiune şi relaţionare. capacitatea de a lucra în grup.. > destinul profesional. > direcţia de evoluţie şcolară a elevului.7. a competenţelor §i abilitatilor de care dispun ace§tia.Metoda R.I.. > etc. prof. se realizează prin analiza şi dezbaterea cazului pe care Tl implică. precum şi de formare şi dezvoltare a trăsăturilor de personalitate). Ion T.6. Accentul se pune pe ceea ce s-a Tnvatat şi pe ceea ce se Tnvata în continuare prin intermediul creării de Tntrebări şi de răspunsuri. . “experienţa a demonstrat şi valenţele ei ca metodă de evaluare. 8. poate fi folosită şi pentru verificarea cunoştinţelor pe care elevii şi leau dobândit independent prin studiul bibliografiei recomandate.” 8.studiul de caz. > atitudinile acestuia fata de Tnvatatură. > aptitudinile de care dă dovadă elevul. > interesele manifestate către anumite domenii.

De exemplu. ♦ capacitatea de a lua decizii. să cuprindă cuvinte familiare elevului. sinteza. scală de apreciere). dezacord. ♦ operaţiile gândirii: analiza. . generalizarea. ♦ interesul pentru a menţine un climat stimulativ şi plăcut. ♦ capacitatea de a asculta cu atenţie. de acord. set ce este Tnsoţit de un tip de scală. Potrivit acestui tip de scală. Scala de apreciere sau de clasificare Tnsumează un set de caracteristici (comportamente) ce trebuie supuse evaluării. ♦ ABILITĂŢI SOCIALE: ♦ capacitatea de a colabora cu ceilalţi. configurându-se profilul personal al elevului. ♦ participarea la negocierea şi adoptarea soluţiilor. să fie accesibile potrivit gradului de Tnţelegere specific vârstei şi nivelului de cunoştinţe al subiectului căruia i se adresează şi să urmărească obţinerea unor informaţii dare de la subiecţi. Ce poate să observe Tn mod sistematic profesorul la elevii săi: ♦ ABILITĂŢI INTELECTUALE: ♦ exprimarea orală. abstractizarea. discriminând Tntre cinci trepte: puternic de acord. se pot da elevilor următoarele Tntrebări: 1. ♦ capacitatea de deducţie. Un dezavantaj al acestei practici este că necesită timp mai mult şi există riscul notării datelor în mod subiectiv. comparaţia.” (2000) Fi§a de evaluare este completată de către profesor care Tnregistrează datele factuale despre evenimentele importante din comportamentul elevului şi din modul lui de acţiune. aceste date factuale sunt interpretate. elevului Ti sunt prezentate un număr de enunţuri în raport cu care acesta trebuie să-şi manifeste acordul sau dezacordul. să nu fie foarte lungi. ♦ capacitatea de a citi şi de a scrie. ♦ toleranţa şi acceptarea punctelor de vedere diferite de eel personal. Tmi asum imediat responsabilitatile care Tmi sunt stabilite în cadrul echipei: □ puternic dezacord □ dezacord □ nu ştiu sau Tmi este indiferent □ de acord □ puternic de acord Important Tn redactarea enunţurilor este ca ele să fie dare.• utilizarea unor instrumente de Tnregistrare şi sistematizare a constatărilor (fişă. clasificarea. concretizarea. Separat de simpla consemnare a lor. puternic dezacord. indecis (neutru). Particip cu plăcere la activitatile ce presupun lucrul în echipă: □ puternic dezacord □ dezacord □ nu ştiu sau Tmi este indiferent □ de acord □ puternic de acord 2. ♦ cultivarea de relaţii pozitive Tn grup. de obicei scala Likert. ♦ rezolvarea nonviolentă a conflictelor.

.9. cât şi evaluarea produsului activităţii 8.) pe un interval de timp stabilit. Radu. 8. ♦ exersarea unor abilităţi de investigare a fenomenelor (de proiectare a acţiunii. dându-le în acelaşi timp posibilitatea de a lucra (Tnvata) independent. Investigate Investigaţia atât ca modalitate de Tnvatare cât şi ca modalitate de evaluare. să aprecieze nivelul la care se află la un moment dat elevul şi schimbările care s-au produs în comportamentul său. 225) Activitatea didactică desfasurată prin intermediul acestei practici evaluative poate să fie organizată individual sau pe grupuri de lucru. ♦ exersarea abilitătilor de evaluare a capacitatii de a Tntreprinde asemenea demersuri. Prin această fişă profesorul poate evalua pregătirea elevilor.♦ asumarea responsabilităţilor. să adecveze rolurile pe care i le atribuie în grup. alegerea metodelor. capacitatilor şi a personalitatii elevului. oferă posibilitatea elevului de a aplica în mod creativ cunoştinţele Tnsuşite. în situaţii noi şi variate. emiterea unor ipoteze. ♦ abilitatea de a formula şi testa ipotezele. desprinderea concluziilor). pe parcursul unui interval mai lung sau mai scurt.' T. de colectare şi organizare a datelor. 2000. Cercetarea şi evaluarea acestor componente permit profesorului să urmărească evoluţia fiecărui elev. permite atât evaluarea procesului. numită şi fişa de muncă independents. (vezi I. experimentarea etc. Ea “constă în solicitarea de a rezolva o problemă teoretică sau de a realiza o activitate practică pentru care elevul este nevoit să Tntreprindă o investigaţie (documentare. culegerea şi prelucrarea datelor.8. fm pentru activMea personate a elevului Fişa pentru activitatea personală a elevului. ♦ capacitatea de a identifica şi a selecta procedeele de obţinere a informaţiilor. corelate cu gradul de complexitate al sarcinii de lucru şi cu natura disciplinei de studiu fac din metoda investigaţiei un veritabil instrument de analiză şi apreciere a cunoştinţelor. ♦ conciziunea şi validitatea raportului-analiză a rezultatelor obţinute. (SNEE) Cu ajutorul acestei metode profesorul poate să aprecieze: ♦ gradul în care elevii Tsi definesc şi Tnţeleg problema investigată. observarea unor fenomene. de tip holistic. p.” Îndeplineşte mai multe funcţii: ♦ acumularea de cunoştinţe. Toate acestea. este utilizată atât ca modalitate de Tnvatare cât şi ca mijloc de evaluare. Poate fi considerate şi o modalitate de reflectare asupra propriei munci a elevului şi de stimulare a capacitatii de auto-evaluare. ♦ felul în care elevul prezintă metodele de investigaţie folosite. iar aprecierea modului de realizare a investigaţiei este de obicei.

mai ales în cazul rezolvării de probleme. deprinderi capacităţi. Evaluarea soluţiilor şi deciderea către cea mai bună variantă. Frith şi H. Realizarea unui proiect presupune după D. (vezi SNEE) Proiectul este o formă activă. participativă care presupune şi Tncurajează transferul de cunoştinţe.Aportul acestui tip de activitate asupra dezvoltării capacităţilor de ordin aplicativ ale elevilor este considerabil. timp în care elevul are permanente consultări cu profesorul. 8. modalităţi de evaluare a rezultatelor obţinute. cu etape. ♦ definirea conceptelor cheie. Avantajele folosirii acestei metode: > oferă §ansa de a analiza în ce măsură elevul folo-seşte adecvat cuno§tinţele. ♦ identificarea modalităţilor de lucru. În funcţie de tema aleasă există §i un al cincilea pas în care elevii tree efectiv la aplicarea soluţiei pentru care au optat. Culegerea. parcurgerea următoarelor etape: 1. Proiectul Proiectul reprezintă o activitate de evaluare mai amplă decât investigaţia. 4. ♦ elaborarea finală a produsului. ♦ Tntocmirea raportului final. 3. a căilor de acces la informaţii. responsabilitati. G. ♦ stabilirea sarcinilor de lucru . al gândirii logice etc. ♦ adunarea datelor informaţionale. ♦ evaluarea. ceea ce presupune elaborarea unui plan de implementare. facilitează şi solicită abordările interdisciplinare. 2. şi consolidarea abilităţilor sociale ale elevilor. Macintosh (1991). > este o metodă alternative de evaluare care scoate elevii şi cadrul didactic din rutina zilnică. resurse. ♦ conştientizarea finalitatilor. instumentele. a produsului realizat. ♦ stabilirea criteriilor şi a modului de evaluare. şi se Tncheie tot în clasă. prelucrarea şi evaluarea informaţiilor legate de problema sau tema aleasă.10.se continuă acasă pe parcursul a câtorva zile sau săptămâni. S. Etapele prin care trebuie să treacă participanţii sunt următoarele: ♦ orientarea în sarcină. materialele disponibile în atingerea finalitatilor propuse. Elaborarea unui set de soliţii posibile ale problemei. prin definirea şi Tnţelegerea sarcinii de lucru . Este deosebit de util atunci când profesorul urmăreşte accentuarea caracterului practic/aplicativ al Tnvătarii şi apropierea Tntre discursul teoretic şi experienţa de viata a elevilor.eventual şi prin Tnceperea rezolvării acesteia . ♦ stabilirea responsabilităţilor în cazul în care se lucrează în chipă. Proiectul Tncepe în clasă. prin prezentarea în faţa colegilor a unui raport asupra rezultatelor obţinute şi dacă este cazul. Identificarea unei probleme/teme/subiect. organizarea. Proiectul poate fi realizat individual sau în grup. al dezvoltării capaciţtăţii de argumentare. .

al investigaţiei care. consiliindu-i şi Tncurajându-i în demersurile Tntreprinse astfel: • să-i Tndemne să reflecte asupra activitatii. Pentru fixarea şi evaluarea cunoştinţelor. acesta va confine un număr de itemi obiectivi şi semiobiectivi. Valenţele formative care susţin aceste metode alternative ca practici de succes atât pentru evaluare cât şi pentru realizarea obiectivului central al Tnvătamântului şi anume Tnvatarea. în special. experience). autotestându-şi capacitatile cognitive. • să-şi autoevalueze activitatea şi progresul. aptitudini. dar şi un număr oarecare de itemi subiectivi care să dea posibilitatea elevilor să reflecteze sistematizat asupra procesului de Tnvatare şi a produselor obţinute. Strategia de evaluare a proiectului este de tip holistic. constituie în primul rând sarcini de lucru a căror rezolvare stimulează Tnvatarea de tip euristic. Valenţele formative le recomandă susţinut în acest sens. 8. • rezultatele obţinute şi posibilitatea generalizării lui. Alternativele oferite constituie opţiuni metodologice §i instrumentale care Tmbogatesc practica evaluativă evitând rutina şi monotonia.> pune elevii în situaţia de a acţiona şi a rezolva sarcini în mod individual sau în grup. • să discute dificultatile. organizare. aspectele care Ti nemulţumesc sau pe care le consideră insuficient realizate. Evaluarea proiectului presupune din partea profesorului multă atenţie. El trebuie să asiste elevul/grupul de elevi pe durata derulării lui. sociale şi practice. Este cazul. atitudini. Profesorul poate să aprecieze rezultatele proiectului urmărind: • adecvarea metodelor de lucru. al proiectului.11.în special după parcurgerea etapei de culegere. în afara faptului că reprezintă importante instrumente de evaluare. al portofoliului. sunt următoarele: . prelucrare şi evaluare a informaţiilor la un test criterial. Profesorul poate să alcătuiască fişe de evaluare în care să consemneze în mod regulat observaţii şi aprecieri asupra activităţii fiecărui elev/grup de lucru. iar criteriile de apreciere pot fi negociate cu elevii. a materialelor şi a mijloacelor didactice folosite la scopurile propuse. • gradul de implicare al participanţilor în sarcina de lucru. al hărţilor conceptuale. profesorul poate recurge . Metodele alternative de evaluare Este recunoscut faptul că aceste metode de evaluare constituie o alternative la formulele tradiţionale a căror prezenta domină. • acurateţea produsului. asupra achiziţiilor realizate (cunoştinţe. • raportul final şi modul de prezentare a acestuia.

depă§ind neajunsurile altor metode tradiţionale de evaluare cu caracter de sondaj în materie şi Tntre elevi. asigură o mai bună clarificare conceptual^ şi o integrare uşoară a cunoştinţelor asimilate în sistemul noţional. > asigură o mai bună punere în practică a cunoştinţelor. cum ar fi portofoliul. reduce factorul stres în măsura în care profesorul este un consilier. unele dintre ele. exersarea priceperilor şi > > > > > capacitatilor în variate contexte şi situaţii. descurajează practicile de speculare sau de Tnvatare doar pentru notă. asigură un demers interactiv al actelor de predare-evaluare. adaptat nevoilor de individualizare a sarcinilor de lucru pentru fiecare elev. valorificând şi stimulând potenţialul creativ şi originalitatea acestuia. activitatile de evaluare cuprinzând materiale elaborate de-a lungul unui interval mai mare de timp. oferă o perspective de ansamblu asupra activităţii elevului pe o perioadă mai lungă de timp. .> stimulează implicarea activă în sarcină a elevilor. aceştia fiind mai conştienţi de responsabilitatea ce şi-o asumă. devenind astfel operaţional. iar evaluarea are ca scop în primul rând Tmbunătatirea activitatii şi stimularea elevului şi nu sancţionarea cu orice preţ.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->