Sunteți pe pagina 1din 16

Introducere n tiin a asigur rilor

Apari ia asigur rilor este legat de necesitatea ca oamenii s se ajute reciproc n cazul daunelor n permanent cre tere, iar a reasigur rilor pentru sprijinirea ntre ei a celor care administreaz fondurile i activit ile de asigurare. Altfel spus este vorba de preluarea daunelor i a procesului de dezd unare pe ct mai multe umere. Datorit acurate ii, incertitudinii dar i r spunderilor cu care se ntlnesc la fiecare pas, asigur rile de bunuri, persoane i r spundere civil , experien a dar i practica curent au impus necesitatea reglement rii raporturilor dintre persoanele fizice i juridice care iau parte la asigurare, n calitate de asigura i, i respectiv societ ile de asigurare, bunurile i persoanele care sunt cuprinse n asigurare, riscurile acoperite prin asigurare, drepturile i obliga iile ce revin p r ilor din asigurare, etc. Cunoscnd sensul unor no iuni, cum sunt: asiguratorul, asiguratul, contractul de asigurare, beneficiarul, contractantul asigur rii, riscul asigurat, valoarea de asigurare, suma asigurat , dauna sau paguba, desp gubirea de asigurare, prima de asigurare, durata asigur rii, .a. pot fi n elese i aplicate corect prevederile actelor normative care reglementeaz asigur rile de bunuri, persoane i r spundere civil . Corobornd practica economic curent , tiin a asigur rilor i prevederile Lege nr. 32 din 03/04/2000 privind societ ile de asigurare i supravegherea asigur rilor (actualizat ) ne vom concentra asupra semnifica iilor unor categorii uzuale i esen iale n acela i timp. [modific ] Activitatea de asigurare Activitatea de asigurare este acea presta ie, care desemneaz , n principal oferirea, intermedierea, negocierea, ncheierea de contracte de asigurare i reasigurare, ncasarea de prime, lichidarea de daune, activitatea de regres i de recuperare, precum i investirea sau fructificarea fondurilor proprii i atrase prin activitatea desf urat . Asigurarea este opera iunea prin care un asigur tor constituie, pe principiul mutualit ii un fond de asigurare, prin contribu ia unui num r de asigura i, expu i la producerea unor anumite riscuri, i i indemnizeaz pe cei care sufer un prejudiciu pe seama fondului alc tuit din primele ncasate, precum i pe seama celorlalte venituri rezultate ca urmare a activit ii desf urate. Asiguratorul este persoana juridic (societatea de asigurare), care n schimbul primei de asigurare ncasate de la asigura i i asum r spunderea de a acoperi pagubele produse bunurilor asigurate de anumite calamit i naturale sau accidente, de a pl ti suma asigurat la producerea unui anumit eveniment n viata persoanelor asigurate sau de a pl ti o desp gubire pentru prejudiciul de care asiguratul r spunde - n baza legii - fa de ter e persoane. Asiguratul este persoana fizic sau juridic (clientul) care, n schimbul primei de asigurare pl tite asigur torului, i asigur bunurile mpotriva anumitor calamit i naturale sau accidente, ori persoana fizic ce se asigur mpotriva unor evenimente ce pot ap rea n via a sa, precum i persoana fizic sau juridic ce se asigur pentru prejudiciul pe care l poate produce unor ter e persoane. n cadrul asigur rilor de bunuri i de r spundere civil , n calitate de asigura i pot ap rea att persoane juridice, ct i diferite persoane fizice. La asigur rile de persoane, n calitate de asigurat poate ap rea orice persoan fizic ce ndepline te condi iile prev zute n actele normative. Contractul de asigurare sau poli a, este actul juridic care se ncheie ntre asigurat i asigur tor n cazul asigur rilor facultative. Prin acest act, asiguratul se oblig s pl teasc prima de asigurare, iar asigur torul se oblig ca, la producerea riscului asigurat, s achite, asiguratului sau beneficiarului asigur rii, desp gubirea sau suma asigurat .

Totodat , n contractul de asigurare sunt prev zute i alte drepturi i obliga ii ale p r ilor contractante, precum i data nceperii i ncet rii r spunderii asiguratului. Putem spune c n contractul de asigurare sunt men ionate de fiecare dat :
y y y y

interesul asigur rii; riscul asigurat; suma asigurat ; prima de asigurare.

n cazul asigur rilor de bunuri, de regul , interesul asigurabil este interesul proprietarului bunului asigurat care este con tient c f r asigurare suport o eventual pagub determinat de distrugerea sau avarierea bunului. Prin ncheierea asigur rii, asigur torul preia asupra sa eventuala pagub , iar titularul interesului, care este i titularul asigur rii, devine automat debitorul primei de asigurare i creditorul desp gubirii. La asigur rile de persoane, interesul de asigurare vizeaz crearea cadrului necesar pentru realizarea protec iei economice n cazul invalidit ii ori decesului asiguratului sau la producerea altui eveniment stipulat n contractul de asigurare. Interesul de asigurare poate fi interpretat n acest caz n sensul c ncheierea contractului de asigurare este o m sur de prevedere, iar la asigur rile mixte de via - i un mijloc de economisire pe termen lung. La asigur rile de r spundere civil , interesul de asigurare vizeaz men inerea intact a dimensiunilor patrimoniului asiguratului care poate fi afectat de prejudiciile pe care asiguratul le poate produce n anumite mprejur ri unor ter e persoane. Deci, la aceste asigur ri, interesul se refer la patrimoniul celui responsabil de producerea unui prejudiciu n dauna altora. Un loc important n cadrul contractului de asigurare l ocup preciz rile esen iale referitoare la risc, pe care este obligat s le fac persoana care ncheie asigurarea. Dac mprejur rile esen iale privind riscul se schimb n cursul execut rii contractului, asiguratul este obligat s comunice imediat asigur torului schimbarea survenit . n caz contrar, asigur torul are dreptul s propun asiguratului modificarea corespunz toare a contractului nc nainte de producerea fenomenului (evenimentului) asigurat sau s denun e contractul ori de cte ori mprejur rile noi referitoare la risc nu le-ar fi acceptat dac le-ar fi cunoscut de la nceput. n situa ia n care fenomenul (evenimentul) asigurat s-a produs, asigur torul are latitudinea de a reduce desp gubirea (suma asigurat ) cuvenit asiguratului, n propor ia n care prima de asigurare stabilit ini ial este mai mic dect prima corespunz toare noilor mprejur ri intervenite n leg tur cu riscul sau de a refuza plata acesteia, cnd contractul nu a fost ncheiat conform modific rilor intervenite. A. Asigur torul nu pl te te desp gubirea sau suma asigurat dac fenomenul (evenimentul) asigurat a fost produs cu inten ie de c tre asigurat, de beneficiar sau de un membru din conducerea persoanei juridice asigurate. Contractul de asigurare ntrune te o serie de caracteristici. O prim tr s tur a contractului de asigurare o constituie faptul c el are un caracter sinalagmatic, adic p r ile care intervin n asigurare se oblig reciproc. Astfel, asiguratul se oblig s pl teasc prima de asigurare, iar asigur torul s acorde asiguratului o desp gubire n cazul asigur rii de bunuri sau de r spundere civil , ori o sum asigurat dac este vorba de asigurare de persoane, condi ionat de producerea fenomenului sau evenimentului prev zut n contract. nseamn , deci, c ntre cele dou p r i apar raporturi de genul celor existente ntre creditor i debitor, iar obliga iile dintre, ele se caracterizeaz nu numai prin reciprocitate, ci i prin interdependen . B. O alt tr s tur a contractului de asigurare este aceea c el are titlu oneros, deoarece p r ile din asigurare urm resc realizarea unor scopuri bine precizate. Astfel, asiguratul urm re te ob inerea desp gubirii sau a sumei asigurate, dup caz, iar asigur torul formarea fondului de asigurare necesar acoperirii r spunderilor asumate i realiz rii unui anumit profit.

C. Contractul de asigurare are, de asemenea, caracteristic i faptul c se execut succesiv. Aceasta nseamn c asigur torul i asiguratul au dreptul la presta iile prev zute n contractul de asigurare pn n momentul cnd acesta i pierde valabilitatea. Cu toate acestea, contractul de asigurare este unic pe toat perioada pentru care el s-a ncheiat, att n ceea ce prive te riscul asigurat, ct i obliga iile ce revin p r ilor. Faptul c n contractul de asigurare poate fi prev zut o mp r ire a obliga iilor asiguratului prin plata primei de asigurare n mai multe rate i la anumite termene precis stabilite, nu nseamn c avem de face cu o divizare a contractului ntr-un num r de contracte echivalent cu num rul perioadelor de plat a primei. D. Caracteristic pentru contractul de asigurare este i faptul c are caracter aleatoriu, deoarece prin ncheierea lui se urm re te acoperirea consecin elor unui fenomen (eveniment) incert. Cu alte cuvinte, pentru asigurat presta ia sa concretizat n plata primei de asigurare - nu are un echivalent cert, deoarece el are dreptul s ncaseze desp gubirea sau suma asigurat numai n m sura n care se produce riscul asigurat n perioada de valabilitate a asigur rii. n ceea ce-l prive te pe asigur tor, ncasarea primelor de asigurare este cert , pe cnd obliga ia sa de-a achita desp gubirea sau suma asigurat are un caracter ntmpl tor, ea intervenind doar n cazul producerii riscului asigurat. E. Printre tr s turile contractului de asigurare figureaz i aceea c el este un contract de adeziune, ceea ce nseamn c numai asigur torul stabile te clauzele contractuale, iar asiguratul nu poate veni cu contrapropuneri, ci el poate s le accepte sau s refuze ncheierea contractului. Totu i aceasta nu este o regul general , n practic ntlnindu-se tot mai multe cazuri n care clientul impune o serie de clauze contractuale (taylor mode). Agent de asigurare este persoana fizic sau juridic abilitat , n baza autoriz rii unui asigur tor, s negocieze sau s ncheie n numele i n contul asigur torului contracte de asigurare cu ter ii, conform condi iilor stipulate n contractul de mandat ncheiat f r s aib calitatea de asigur tor sau de broker de asigurare. Broker de asigurare este persoana juridic romn sau str in , autorizat n condi iile legii, care, pentru clien ii s i negociaz sau ncheie contracte de asigurare i acord alte servicii n leg tur cu protec ia mpotriva riscurilor i/sau regularizarea daunelor. Beneficiarul asigur rii reprezint persoana care are dreptul s ncaseze desp gubirea sau suma asigurat f r ns ca aceasta s fie parte la contractul de asigurare. Uneori ter a persoan care devine beneficiarul asigur rii este indicat n mod expres, de c tre asigurat, n contractul (poli a) de asigurare. Alteori, desemnarea beneficiarului asigur rii se face n cursul execut rii contractului de asigurare prin declara ie scris , comunicat de asigurat societ ii de asigurare, ori prin testament. De men ionat c beneficiarul asigur rii este desemnat i prin condi iile de asigurare (de exemplu, so ul, mo tenitorii legali etc.). Cnd sunt mai mul i beneficiari desemna i sau mo tenitori, ei au drepturi egale asupra sumei asigurate, cu condi ia ca asiguratul s nu fi dispus altfel. Contractantul asigur rii este persoana fizic sau juridic ce poate ncheia o asigurare, f r ns ca aceasta s ob in calitatea de asigurat. Astfel, de exemplu, un agent economic poate ncheia o asigurare de accidente pentru salaria ii s i, care sunt transporta i la i de la locul de munc cu autovehicule apar innd acestuia. n acest caz, calitatea de asigura i o au salaria ii pentru care a fost ncheiat asigurarea, iar agentul economic este contractantul asigur rii. ntre no iunile de contractant i beneficiar al asigur rii nu exist n toate cazurile o delimitare rigid . Astfel, contractantul asigur rii poate fi in acela i timp i beneficiarul acesteia. De exemplu, n asigurarea mixt de viat , dac asiguratul supravie uie te pn la expirarea termenului pentru care s-a ncheiat contractul de asigurare, atunci el este i beneficiar al asigur rii. n caz de deces al asiguratului nainte de expirarea valabilit ii asigur rii, beneficiar al asigur rii devine a a cum sa ar tat mai nainte - o ter persoan . Se poate afirma c no iunile de contractant i beneficiar al asigur rii se ntlnesc ca atare numai n cazul asigur rilor de persoane. n cazul asigur rilor de bunuri, asiguratul se suprapune cu contractantul i beneficiarul asigur rii, iar la asigur rile de r spundere civil asiguratul se suprapune numai cu contractantul asigurat, deoarece desp gubirea de asigurare

este ncasat n toate cazurile de ter ul p gubit sau v t mat. Sunt ns i excep ii. Spre exemplu ntr-un contract de leasing nuda proprietate r mne la finan ator, iar folosin a i uzulfruct sunt ale utilizatorului bunului, cu toate riscurile decurgnd din aceasta. n opinia autorilor, utilizatorul ar trebui s fie asigurat (pentru c lui i se acoper riscurile prin contractul de asigurare), iar finan atorul are calitatea de contractant (el pl tind ratele de prim ) i de beneficiar n caz de daun total a bunului. [modific ] Riscul asigurat Riscul asigurat este fenomenul (evenimentul) sau un grup de fenomene (evenimente) care odat produs(e) datorit efectelor sale oblig pe asigur tor s pl teasc asiguratului (sau beneficiarului asigur rii) desp gubirea sau suma asigurat . No iunea de risc asigurat are, de regul , mai multe sensuri. Astfel, riscul asigurat este folosit n sensul de probabilitate a producerii fenomenului (evenimentului) mpotriva c ruia se ncheie asigurarea. Cu ct acest fenomen (eveniment) are o frecven mai mare, cu att este mai mare pericolul de producere a pagubei i apare mai necesar asigurarea. Un alt sens pe care l are riscul asigurat este acela de posibilitate de distrugere (par ial sau total ) a bunurilor de unele fenomene imprevizibile, cum sunt: grindina, furtuna, incendiul, uraganul, seismul, ploile toren iale etc. n cazul asigur rilor de persoane, riscul asigurat este evenimentul neprev zut, dar posibil de realizat, care odat produs poate conduce, de exemplu, la pierderea total sau par ial a capacit ii de munc a asiguratului. Fenomenul (evenimentul) asigurat, care a fost deja produs, poart denumirea de caz asigurat sau sinistru. De asemenea, riscul asigurat mai poate fi ntlnit i n sensul de propor ie a r spunderii asumate de asigur tor prin ncheierea unei anumite asigur ri. n asigurare nu pot fi cuprinse toate fenomenele (evenimentele) care produc pagube. Cu alte cuvinte, nu orice fenomen (eveniment) generator de pagube poate constitui risc asigurat, ci numai acela care ndepline te cumulativ condi iile ce vor fi prezentate n continuare. O prim condi ie este aceea ca producerea fenomenului (evenimentului) - pentru care se ncheie asigurarea - s fie posibil , deoarece dac un anumit bun nu este amenin at de nici un fel de risc, asigurarea acestuia nu devine necesar . n acela i timp, ns , este necesar s avem n vedere faptul c fenomenul (evenimentul) care se produce n mod frecvent i pe scar larg nu poate fi acceptat drept risc asigurat, deoarece o eventual cuprindere a sa n asigurare ar necesita plata de c tre asigurat unor prime de asigurare apropiate sau egale ca m rime cu valoarea pagubelor respective. ntr-o asemenea situa ie, este greu de presupus c o persoan ar putea fi interesat s ncheie o asigurare. Totodat ns , fenomenul (evenimentul) este necesar s aib o oarecare regularitate n producere i un grad de dispersie ct mai mare pe teritoriu, fiindc n caz contrar nu se poate manifesta interesul pentru asigurarea lui i nu se poate constitui nici mutualitatea necesar form rii unui fond de asigurare de dimensiuni corespunz toare. A doua condi ie se refer la faptul c fenomenul (evenimentul) trebuie s aib n toate cazurile un caracter ntmpl tor. Aceasta nseamn c pentru a se putea ncheia o anumit asigurare nu este admis existen a nici unei posibilit i a p r ilor participante la asigurare de a cunoa te bunurile sau persoanele care vor fi supuse ac iunii fenomenului (evenimentului), intensitatea acestuia i momentul ivirii lui. Dac asigura ii cunosc asemenea elemente au posibilitatea de a selec iona (n cazul asigur rilor facultative), din masa bunurilor asigurabile de acela i fel, pe acelea cunoscute de ei ca ntrunind condi iile pentru a fi mai u or distruse sau v t mate de producerea riscului asigurat i ar solicita asigurarea lor. ntr-o atare situa ie, asigur torul n-ar putea dispune de fondurile necesare acoperirii tuturor pagubelor ap rute, fiindc , practic, la fiecare asigurare ncheiat ar avea de achitat desp gubiri. De la aceast cerin face excep ie un singur eveniment. Este vorba de riscul de deces care, de i se cunoa te c se va produce n mod cert, totu i, face parte din categoria riscurilor asigurabile pentru considerentul c momentul producerii lui nu se cunoa te dinainte nici de asigurat i nici de asigur tor.

Dup cum se tie, pentru o persoan producerea unui anumit fenomen sau eveniment este ntmpl toare. n cazul unei colectivit i, ns , cu ct aceasta este mai numeroas , cu att exist mai multe posibilit i pentru ca producerea unui fenomen sau eveniment s se transforme n legitate (deci se creeaz condi ii pentru ac iunea legii numerelor mari). Existen a asigur rii permite mp r irea riscurilor ntre membrii comunit ii de risc, astfel nct acestea nu mai constituie pentru fiecare asigurat n parte pierderi imprevizibile i incalculabile. Pentru asigur tor, producerea riscurilor asigurate se transform n obliga ii de plat al c ror cuantum se poate stabili - pe baza unor calcule statistico - matematice cu un grad de precizie destul de ridicat. A treia condi ie are n vedere faptul c ac iunea fenomenului (evenimentului) este necesar s poat fi nregistrat n seriile statistice. Datele statistice referitoare la un anumit fenomen (eveniment) trebuie s permit stabilirea pe o perioad ct mai ndelungat a frecven ei i intensit ii producerii acestuia. Aceste date stau la baza ncheierii asigur rii, deoarece f r ele asigur torul nu poate stabili probabilitatea producerii fenomenului (evenimentului) asigurat. Dac ns probabilitatea producerii fenomenului (evenimentului) pentru care se ncheie asigurarea este cunoscut , asigur torul poate determina volumul r spunderii sale i cuantumul primei de asigurare care revine n sarcina asiguratului. Este important de subliniat faptul c existenta unor date referitoare la producerea riscului pe o perioad ct mai ndelungat permite stabilirea cu un grad de precizie sporit a r spunderii asigur torului i implicit a nivelului primei, de asigurare. A patra condi ie presupune ca producerea fenomenului (evenimentului) s nu depind de voin a asiguratului sau a beneficiarului asigur rii. n cazul n care, ntr-un fel sau altul, asiguratul sau beneficiarul asigur rii a contribuit, direct sau indirect, la producerea riscului asigurat, pentru ca astfel s poat primi desp gubirea de asigurare sau suma asigurat , acesta nu numai c pierde toate drepturile conferite de asigurare, dar va suporta i rigorile legii, deoarece astfel de fapte sunt pedepsite. Prin urmare, cele prezentate mai nainte demonstreaz c riscul apare ca un element deosebit de important n cadrul asigur rii. Avnd caracter relativ, riscul poate cre te sau descre te, iar cunoa terea probabilit ii apari iei lui permite att stabilirea volumului r spunderii asumate de asigur tor, ct i nivelul primelor de asigurare pe care le pl tesc asigura ii. Att n teorie, ct i n practic , un bun poate fi asigurat mpotriva unuia sau a mai multor riscuri. Caracteristic pentru zilele noastre este faptul c , de regul , prin aceea i asigurare - respectiv prin acela i contract - se acoper mai multe riscuri, unele legate ntre ele, iar altele de natur complet diferit . O astfel de asigurare prezint mai multe avantaje:
y

n primul rnd, este de men ionat faptul c , n condi iile n care printr-un singur contract de asigurare se ofer o protec ie larg asigura ilor, cheltuielile de administrare sunt mai reduse dect atunci cnd s-ar ncheia cte un contract de asigurare pentru fiecare risc; totodat , aceast asigurare face posibil acoperirea i a unor riscuri care au fie o frecven mare, fie una sc zut , ceea ce le face mai greu accesibile pentru a fi asigurate n mod individual. Asigurarea, la un loc, a mai multor riscuri presupune, de asemenea, prime de asigurare mai reduse dect n cazul n care s-ar proceda la asigurarea separat a fiec rui risc.

Prima de asigurare trebuie s fie suportabil pentru asigurat / contractant. Evaluarea n vederea asigur rii reprezint opera iunea prin care se stabile te valoarea bunurilor n vederea cuprinderii lor n asigurare. Pentru ca un anumit bun s poat fi cuprins n asigurare, este necesar s se cunoasc ct mai precis valoarea acestuia, fiindc desp gubirea de asigurare pe care o pl te te asigur torul, n caz de producere a riscului asigurat, se stabile te i n func ie de valoarea bunurilor asigurate. Valoarea cu care sunt cuprinse bunurile n asigurare este necesar s fie stabilit n deplin concordan cu valoarea real a acestora, deoarece orice exagerare - ntr-un sens sau altul - poate avea consecin e negative fie pentru asigur tor, fie pentru asigurat. Astfel:
y

supraevaluarea bunurilor conduce, de regul , Ia sl birea preocup rii asigura ilor pentru p strarea i ntre inerea cu grij a acestora (hazard moral);

subevaluarea bunurilor nu permite, n caz de pagub , acordarea unei desp gubiri cu care asiguratul s poat compensa n ntregime pierderea suferit .

n materie de evaluare mai trebuie inut seama c pentru diverse tipuri de asigurare se pot practica i diverse pre uri standard, precum:
y y y y

valoarea de pia ; valoarea de nlocuire; valoarea contabil ; etc.

Valoarea de asigurare poate fi mai mic sau cel mult egal cu valoarea bunului respectiv, nregistrat n contabilitate sau stabilit n func ie de pre ul de vnzare-cump rare, practicat pentru acel bun pe pia , n momentul ncheierii asigur rii. De exemplu, la cl diri i alte construc ii apar innd unor agen i economici, valoarea de asigurare cu care acestea sunt cuprinse n asigurare se stabile te pornind de la valoarea de inventar, f r a putea dep i valoarea real la momentul daunei. La animalele care pot fi asigurate facultativ - apar innd unor persoane fizice - valoarea de asigurare se stabile te n func ie de pre urile ce se practic pe pia a local la data ncheierii contractului de asigurare. Valoarea de asigurare este un element pe care l ntlnim numai n cadrul asigur rilor de bunuri. La asigur rile de persoane, deoarece capacitatea de munc i via nu pot fi supuse opera iunii de evaluare, aceast no iune nu se folose te. De asemenea, n cazul asigur rilor de r spundere civil nu poate fi vorba de valoarea de asigurare, fiindc prejudiciul ce poate fi cauzat unor persoane nu este susceptibil de evaluare. Totu i r spunderea asigur torului poate fi limitat prin acte normative, condi ii de asigurare, etc. [modific ] Suma asigurat Este partea din valoarea de asigurare pentru care asigur torul i asum r spunderea n cazul producerii fenomenului (evenimentului) pentru care s-a ncheiat asigurarea. Suma asigurat reprezint n toate cazurile limita maxim a r spunderii asigur torului i constituie unul din elementele care stau la baza calcul rii primei de asigurare. n cazul asigur rilor de bunuri, suma asigurat poate fi egal sau mai mic dect valoarea bunurilor respective. Suma asigurat nu poate fi n nici un caz mai mare dect valoarea bunului asigurat, deoarece asigurarea este astfel conceput nct s nu permit - sub nici o form - acordarea unor desp gubiri mai mari dect pierderile efectiv suportate de asigura i. Exist suficiente argumente pentru ca suma asigurat s fie modificat , n cazul anumitor categorii de asigur ri, de la an la an, pentru acela i obiect al asigur rii ea sc znd sau crescnd n func ie de ac iunea a diver i factori:
y y y y y

uzur datorit folosin ei; uzur moral ; amelior ri semnificative prin repara ii i moderniz ri; evolu ia pie ei; etc.

[modific ] Filosofia primei Prima de asigurare reprezint suma de bani dinainte stabilit pe care asiguratul o pl te te asigur torului pentru ca acesta s - i poat constitui fondul de asigurare necesar achit rii desp gubirii de asigurare sau a sumei asigurate la producerea riscului asigurat. Din primele de asigurare ncasate, asigur torul i constituie, pe lng rezervele necesare achit rii desp gubirilor sau a sumelor asigurate, i alte rezerve prev zute prin dispozi iile legale i acoper cheltuielile privind constituirea i administrarea rezervelor de asigurare. Volumul primelor de asigurare ce se ncaseaz de la asigura i se determin nmul ind suma asigurat cu cota de prim tarifar stabilit pentru fiecare 100 sau 1.000 unit i monetare sum asigurat .

Cota de prim tarifar , care se mai nume te i prim brut , este diferen iat ca nivel n func ie de ramura de asigurare, felul bunului asigurat, frecven a i intensitatea producerii riscurilor asigurate i are n structura sa dou elemente, respectiv cota de baz , denumit i prim net , i adaosul sau suplimentul la aceasta. Prima net este destinat form rii fondului necesar achit rii desp gubirilor i sumelor asigurate, iar adaosul serve te pentru formarea resurselor b ne ti necesare acoperirii cheltuielilor pentru constituirea i administrarea fondului de asigurare, finan rii unor m suri de prevenire a pagubelor, constituirii fondului de rezerv i realiz rii unui anumit beneficiu (profit). Legea asigur rilor nr. 32 / 2000 (actualizata 2004) vine i completeaz textual:
y

y y y

art. 2 / 13 - prime brute subscrise prime ncasate i de ncasat, inclusiv primele de reasigurare i de ncasat, aferente tuturor contractelor de asigurare i contractelor de reasigurare, care intr n vigoare n perioada de referin , nainte de deducerea oric rei sume din acestea; art. 2 / 14 prime nete subscrise prime brute subscrise din care se deduc sumele pl tite i de pl tit drept prime de reasigurare; art. 2 / 15 prime brute ncasate totalul primelor ncasate, inclusiv primele de reasigurare ncasate n perioada de referin , nainte de deducerea oric ror sume din acestea; art. 2 / 16 prime nete ncasate prime brute ncasate din care se deduc sumele pl tite drept prime de reasigurare.

[modific ] Durata asigur rii Durata asigurarii reprezint perioada de timp n care r mn valabile raporturile de asigurare ntre asigur tor i asigurat, a a cum au fost ele stabilite prin contractul de asigurare. Prin urmare, durata asigur rii este un element specific asigur rilor facuItative i pe tot parcursul ei cele dou p r i care intervin n asigurare trebuie s respecte obliga iile ce le revin din contractul de asigurare. Astfel, asigur torul este obligat s pl teasc asiguratului desp gubirea pentru pagubele produse bunurilor cuprinse n asigurare de riscurile asigurate sau suma asigurat cuvenit asiguratului sau beneficiarului asigur rii la producerea evenimentului asigurat. n ceea ce-l prive te pe asigurat, acesta are obliga ia de a pl ti primele de asigurare la termenele dinainte stabilite, de a ntre ine i ngriji n bune condi ii bunurile asigurate etc. Durata asigur rii difer dup cum este vorba de asigur ri facuItative de bunuri sau de asigur ri facuItative de persoane. n cazul asigur rilor de bunuri, durata asigur rii poate fi un an sau chiar i mai pu in, de exemplu, 3 sau 6 luni. La asigur rile de via , durata asigur rii poate fi mult mai ndelungat , contractul de asigurare putndu-se ncheia pentru o perioad de 5 -10 sau 15 ani. Pot fi ntlnite i asigur ri facuItative ncheiate pe termen nedeterminat. Stabilirea cu precizie a duratei asigur rii facuItative prezint o deosebit importan , deoarece ea influen eaz m rimea primei de asigurare ce cade n sarcina asiguratului, iar r spunderea asigur torului ac ioneaz numai n cadrul acesteia. [modific ] Dauna Dauna sau desp gubirea este suma de bani pe care asigur torul o datoreaz asiguratului n vederea compens rii pagubei produse de riscul asigurat. Desp gubirea poate fi n limita sumei asigurate egal sau mai mic dect paguba, n func ie de principiul aplicat la acoperirea pagubei. n practica asigur rilor de bunuri, se ntlnesc trei principii care se aplic la acoperirea pagubelor, respectiv:
y y y

principiul r spunderii propor ionale; principiul primului risc; principiul r spunderii limitate.

R spunderea propor ional n cazul principiului r spunderii propor ionale, desp gubirea de asigurare fa de pagub se stabile te n aceea i propor ie n care se afl suma asigurat , fa de valoarea bunului asigurat. Prin urmare, n cazul acoperirii pagubei conform principiului r spunderii propor ionale, m rimea desp gubirii de asigurare este influen at att de nivelul pagubei, ct i de raportul dintre suma asigurat i valoarea bunului asigurat. Cu ct m rimea sumei asigurate este mai apropiat de valoarea bunului asigurat, cu att nivelul desp gubirii de asigurare este mai apropiat de cuantumul pagubei. n cadrul acestui sistem de acoperire, desp gubirea este egal cu paguba numai atunci cnd suma asigurat este egal cu valoarea bunului asigurat. Desp gubirea de asigurare se stabile te conform acestui principiu n cazul asigur rii animalelor i culturilor agricole, al asigur rii m rfurilor n transportul interna ional etc. Reamintim c desp gubirea nu va putea dep i valoarea bunului asigurat dect n condi ii expres prev zute n contract. A.Principiul primului risc.La acoperirea pagubei dup principiul primului risc, desp gubirea este egal cu paguba f r a putea ns dep i m rimea sumei asigurate. Deci, conform acestui principiu, raportul dintre suma asigurat i valoarea bunului numai influen eaz nivelul desp gubirii, aceasta depinznd doar de m rimea pagubei i a sumei asigurate. Stabilirea desp gubirii pe baza principiului primului risc este folosit , de regul , la acele asigur ri de bunuri, la care pagubele totale se produc mai greu. Volumul sumei asigurate este considerat, n acest caz, ca reprezentnd maximum de pagub previzibil la bunul respectiv. De exemplu, la asigurarea cl dirilor i a altor construc ii, desp gubirea se stabile te pe baza acestui principiu. Dac compar m volumul desp gubirii stabilit conform celor dou principii de acoperire n asigurare, vom observa c el difer numai atunci cnd suma asigurat este mai mic dect valoarea bunului, iar paguba nregistrat a fost par ial . De men ionat, c n cadrul ambelor principii de acoperire, partea din pagub care dep e te suma asigurat este suportat de asigurat. Privind cele dou sisteme de acoperire a pagubei prin prisma avantajelor pe care le ofer asigura ilor, rezult c principiul primului risc este mai avantajos pentru asigura i dect cel al r spunderii propor ionale, deoarece pagubele sunt compensate ntr-o m sur mai mare. Aceast compensare, ns , presupune ncasarea de la asigura i a unor prime de asigurare cu un nivel procentual mai ridicat. Caracteristic principiului r spunderii limitate este faptul c desp gubirea se acord numai dac paguba produs de riscul asigurat dep e te o anumit limit dinainte stabilit . Prin urmare, n acest caz o parte din pagub cade n sarcina asiguratului, iar m rimea relativ a acesteia (uneori cea absolut ) este stipulat n contractul de asigurare. Partea din valoarea pagubei dinainte stabilit care cade n sarcina asiguratului poart denumirea de fran iz . Ea poate fi de dou feluri:
y y

atins (simpl ); deductibil (absolut ).

n cazul fran izei atinse, asigur torul acoper n ntregime paguba - pn la nivelul sumei asigurate - dac aceasta este mai mare dect fran iza. Fran iza deductibil se scade n toate cazurile din pagub , indiferent ct este volumul acesteia din urm . Cu alte cuvinte, n cazul fran izei deductibile desp gubirea se acord numai pentru partea de pagub care dep e te fran iza. Nici n cazul fran izei atinse i nici al celei deductibile, nu se acord desp gubiri pentru pagubele care se ncadreaz n limitele fran izei. Avnd n vedere gradul mai sc zut de compensare a pagubelor n cazul asigur rilor la care se aplic principiul r spunderii limitate, cota de prim tarifar este i ea mai mic .

Prin stabilirea fran izei, se evit cheltuielile privind evaluarea, constatarea pagubelor i stabilirea desp gubirilor de asigurare la pagubele de un volum mai redus, care nu prezint o importan economic deosebit . Totodat , existen a fran izei l determin pe asigurat s manifeste mai mult grij pentru prevenirea pagubelor, deoarece el tie c dac acestea se produc, o anumit parte din ele o va suporta singur. Cazuri speciale: a) n materie de limite mai putem ntlni i limita maxim de desp gubire, exprimat procentual din suma asigurat , n anumite condi ii (spre exemplu 70% n caz de cutremur); b) Desp gubirea unei daune poate fi i sub alte nf i ri ar tnd cam n felul urm tor: c)Mai poate fi pus n discu ie i dubla asigurare (ba chiar multipl ). Spre exemplu o vil este asigurat de mai mul i ani la o societate de asigurare; ntre timp cu ea se gajeaz un credit la o banc oarecare, iar aceasta dore te s nchei o asigurare a respectivei vile la o alt societate de asigurare agreat de ea. Cum n-ai ncotro fiind la mna b ncii, o faci i pe asta, prilej cu care vei constata c valorile stabilite de fiecare asigur tor sunt, nu sensibil, dar diferite, fiecare avnd i criterii proprii de corec ie.

[modific ] Cmpul asigur rilor


O clasificare a asigur rilor poate fi o ncercare riscant , mai ales daca avem n vedere fenomene cum ar fi:
y y y y

cine se asigur ; de ce se asigur ; unde se asigur ; pn cnd se asigur ;

alte probleme similare. De aceea poate este bine s ncerc m o sistematizare a cmpului acestora n func ie de impactul lor financiar. Legea nr. 403 / 11 octombrie 2004 pentru modificarea i completarea Legii asigur rilor, la anexa nr. 1 grupeaz asigur rile n urm toarele clase: [modific ] Asigur ri de via Tipuri de asigur ri de viata care au la baz o clauz contractual pot imbraca diverse forme tehnice de manifestare,intre care: (a) asigur ri de via de baza (sau propriuzise),care includ:
y y y y y y

asigurarea la termen de supravie uire; asigurarea de deces; asigurarea la termen de supravie uire i de deces (mixt de via ); asigurarea de via cu rambursarea primelor; asigurarea de c s torie; asigurarea de na tere.

(b) anuit i; (c) asigur ri de via suplimentare:


y y y

asigur ri de deces din accident; asigur ri de v t m ri corporale; asigur ri de incapacitate permanent din accident;

y y y y y y

asigur asigur asigur asigur asigur asigur

ri de incapacitate temporar din boal ; ri de incapacitate temporar din accident; ri de spitalizare; ri de cheltuieli medicale; ri de boli grave; ri de omaj (cnd aceste sunt subscrise suplimentar unui risc contract de asigur ri de via );

(d) asigur ri permanente de via . [modific ] Asigur ri generale


y

Asigur ri de accidente (inclusiv accidentele de munc i bolile profesionale), pentru care se acord : o desp gubiri financiare; o desp gubiri n natur ; o desp gubiri mixte (financiare i n natur ); o desp gubiri pentru v t m ri corporale suferite de persoane n timpul transportului. Asigur ri de s n tate, pentru care se acord : o desp gubiri financiare; o desp gubiri n natur ; o desp gubiri mixte (financiare i n natur ); Asigur ri de mijloace de transport terestru (altele dect feroviare), care acoper : o daune survenite la mijloacele de transport terestru cu motor; o daune survenite la mijloacele de transport terestru, altele dect cele cu motor; Asigur ri de mijloace de transport feroviar, care acoper : o daune survenite la mijloacele de transport feroviar care se deplaseaz sau transport m rfuri ori persoane; Asigur ri de mijloace de transport aerian, care acoper : o daune survenite la mijloacele de transport aerian; Asigur ri de mijloace de transport maritim, lacustru i fluvial, care acoper : o daune suferite la mijloace de transport fluvial; o daune suferite la mijloace de transport lacustru; o daune suferite la mijloace de transport maritim. Asigur ri de bunuri n tranzit, care acoper : o daune suferite de m rfuri, bagaje i bunuri transportate. Asigur ri de incendiu i alte calamit i naturale, care acoper : o daune suferite de propriet i i bunuri (altele dect bunurile cuprinse la n clasele 3, 4, 5, 6, 7), cauzate de: o incendiu; o explozie; o furtun ; o alte fenomene naturale n afara furtunii; o energie nuclear ; o surpare de teren. Alte asigur ri la bunuri, care acoper : o daune suferite de propriet i i bunuri (altele dect bunurile cuprinse la n clasele 3, 4, 5, 6, 7), atunci cnd aceste daune sunt cauzate de grindin sau nghe , furt, altele dect cele prev zute la punctul 8.

Asigur ri de r spundere civil pentru autovehicule, care acoper : o daune care rezult din folosirea autovehiculelor terestre (inclusiv r spunderea transportatorului). Asigur ri de r spundere civil pentru mijloace de transport aerian, care acoper : daune care rezult din folosirea mijloacelor de transport aerian (inclusiv r spundere a transportatorului). Asigur ri de r spundere civil pentru mijloace de transport maritim, lacustru i fluvial, care acoper : o daune care rezult din folosirea mijloacelor de transport maritim, lacustru i fluvial (inclusiv r spunderea transportatorului). Asigur ri de r spundere civil general , care acoper : o daune din prejudicii produse ter ilor, altele dect cele men ionate la pct. 10, 11 i 12. Asigur ri de credite, care acoper mai multe riscuri: o Insolvabilitate; o credite de export; o vnzare n rate; o credit ipotecar; o credit agricol. Asigur ri de garan ii pentru: o garan ii directe; o garan ii indirecte. Asigur ri de pierderi financiare, care acoper : o riscuri omaj; o insuficien a veniturilor; o pierderi datorate condi iilor meteorologice nefavorabile; o nerealizarea beneficilor; o riscuri aferente cheltuielilor curente; o cheltuieli comerciale neprev zute; o deprecierea valorii de pia ; o pierderi de rent sau alte venituri similare; o pierderi comerciale indirecte, altele dect cele men ionate anterior; o pierderi financiare necomerciale; o alte pierderi financiare, conform clauzelor contractului de asigurare.; Asigur ri de protec ie juridic , care acoper : o cheltuieli cu procedura judiciar i alte cheltuieli, cum ar fi: recuperarea pagubei suferite de asigurat printr-o procedur civil sau penal , ap rarea ori reprezentarea asiguratului ntr-o procedur penal , administrativ sau mpotriva unei reclama ii ndreptate mpotriva acestuia. Asigur ri de asisten a persoanelor aflate n dificultate n cursul deplas rilor sau absen elor de la domiciliu sau de la locul de re edin permanent .

y y y

Tipul de asigurari si riscul. Riscurile cuprinse ntr-o clas nu pot fi clasificate ntr-o alta, cu excep ia cazului men ionat mai jos. a)Clasele nr. 1 i 2 se acord sub denumirea Asigur ri de accidente i boal ; b)Clasele nr. 1 (a patra liniu ), 3, 7 i 10 se acord sub denumirea Asigur ri auto; c)Clasele nr. 1 (a patra liniu ), 4, 6, 7 i 12 se acord sub denumirea Asigur ri maritime i de transport; d)Clasele nr. 1 (a patra liniu ), 5, 7 i 11 se acord sub denumirea Asigur ri de avia ie; e)Clasele nr. 8 i 9 se acord sub denumirea Asigur ri de incendii i alte daune la propriet i; f)Clasele

nr. 10, 11, 12 i 13 se acord sub denumirea Asigur ri de r spundere civil ; g)Clasele nr. 14 i 15 se acord sub denumirea Asigur ri de credite i garan ii. Asigur torul care este autorizat s subscrie un risc principal dintr-o clas , poate s subscrie riscuri cuprinse ntr-o alt clas f r ca autoriza ia s prevad aceste riscuri, dac acestea:
y o o o

sunt legate de riscul principal; privesc obiectul care se afl sub inciden a riscului principal; sunt garantate prin contractul care reglementeaz riscul principal.

Riscurile cuprinse n clasele nr. 14 Asigur ri de credite, nr. 15 Asigur ri de protec ie juridic nu pot fi considerate riscuri secundare pentru alte clase. Riscurile cuprinse n clasa 17 Asigur ri de protec ie juridic pot fi considerate riscuri auxiliare clasei 18 Asigur ri de asisten , atunci cnd sunt legate de riscul principal i cnd riscul principal la asisten a furnizat persoanelor care sunt n dificultate n cursul deplas rilor sau absen elor de la domiciliu ori de la locul de re edin permanent . Asigur rile de protec ie juridic pot fi considerate riscuri auxiliare, cu respectarea prevederilor primului alineat, dac litigiile sau riscurile care decurg din acestea sunt aferente utiliz rii mijloacelor de transport maritim. Respectarea cu strictete a continutului categorial al elementelor ce definesc asigurarile prezinta o importanta majora in organizarea financiar-contabila a societatilor de asigurare si protejarea ferma a asiguratilor. Contabilitatea financiar face obligatoriu distinc ia prin conturile sale ntre cele dou mari categorii de asigur ri: (a)asigurari de viata, si(b)asigurari generale (non viata). Mai departe, contabilitatea intern de gestiune este capabil i organizat s urm reasc indicatorii asigur rilor n prime, daune, rezerve, etc. pe fiecare categorie de cheltuieli. Numai a a asigur rile devin tiin n slujba omului i nu numai afacere.[1]

[modific ] Rezerve
Orice societate de asigurare are obliga ia s constituie i s men in toate categoriile de rezerve tehnice prev zute de lege, rezerve de o alt natur dect cea a asigur rilor. Rezervele, denumite , datorit specificit ii lor de comportament, i rezerve tehnice sunt prev zute expres n Ord.CSA nr.3109/28 oct. 2003 privind metodologia de calcul i de eviden a rezervelor tehnice minimale pentru asigurarile generale si respectiv Ord.3111/2003 pentru asigurarile de viata. Rezervele tehnice constituite trebuie s aib n orice moment o valoare suficient pentru a permite societ ii s onoreze, n m sura a ceea ce este rezonabil, angajamentele ce rezult din contractele de asigurare. Sumele transferate rezervelor tehnice, constituite i men inute n condi iile legale, reprezint obliga ii ale asiguratorului i se deduc din veniturile acestuia n vederea determin rii profitului (prin debitarea pe conturile de cheltuieli de regul ). Sistemul categorial al rezervelor de asigurare este foarte vast, a a c prima problem este identificarea lor, a modului de calcul, a limitei i factorilor ce o preseaz n sus sau n jos. [modific ] Rezerva de prime

Indiferent de natura i con inutul lor, rezerva de prime se calculeaz lunar, prin nsumarea cotelorp r i din primele brute subscrise aferente perioadelor neexpirate ale contractelor de asigurare, astfel nct diferen a dintre volumul primelor brute subscrise i aceast rezerv s reflecte primele brute alocate p r ii din riscurile expirate la data calcul rii. Rezerva de prim constituit va fi ob inut prin nsumarea valorilor rezervei de prime calculate pentru fiecare contract,dar trebuiesc respectate regulile generale si o serie de reguli specifice. 1) Norma din 2003 privind metodologia de calcul i eviden a rezervelor tehnice minimale pentru activitatea de asigur ri generale, anexa la Ordinul CSA nr. 3109 / 28 octombrie 2003 Reguli specifice (a) Rezerva de prime poate fi calculat cu avizul CSA i pe baza metodei statistice i n special a metodelor propor ionale sau forfetare, atunci cnd este vorba de contracte de asigurare cu comportament identic; (b) Pentru clasele de asigur ri din categoria asigur rilor generale n care riscul asigurat nu este distribuit uniform liniar pe durata contractului de asigurare, rezerva de prime se calculeaz prin metode actuariale; (c) Pentru asigur rile generale la care durata contractului de asigurare este mai mic sau egal cu 1 an, prima brut subscris reprezint valoarea primelor brute ncasate i de ncasat aferente contractului de asigurare; (d) Pentru asigur rile generale la care durata contractului de asigurare este mai mare de 1 an, prima brut subscris se va stabili astfel:
y y

pentru contractul de asigur ri generale la care se ncaseaz prim unic , prima brut subscris reprezint valoarea primelor brute ncasate i de ncasat aferente contractului de asigurare; pentru contractul de asigur ri generale la care prima de asigurare datorat de asigurat se ncaseaz n rate, prima brut subscris reprezint valoarea primelor brute ncasate i de ncasat aferente unui an calendaristic din cadrul contractului de asigurare;venitul din prime se recunoaste la fiecare aniversare prin procedura de anualizare.

[modific ] Rezerva de daune Rezerva de daune se creeaz i se actualizeaz lunar n baza estim rilor pentru aviz rile de daune primite de asigur tor, astfel nct fondul creat s fie suficient pentru acoperirea pl ii acestor daune. Rezerva de daune se constituie pentru daunele raportate i n curs de lichidare i se calculeaz pentru fiecare contract de asigurare la care s-a notificat producerea evenimentului asigurat, pornindu-se de la cheltuielile previzibile care vor fi efectuate n viitor pentru lichidarea acestor daune. Rezerva de daune care trebuie constituit va fi ob inut prin nsumarea valorilor rezervei de daune calculate pentru fiecare contract de asigur ri generale. Elementele care se iau n considerare n calculul rezervei de daune, sunt:
y y y y

valoarea estimat a desp gubirii cuvenite pentru dauna avizat , n limita sumei asigurate; cheltuielile cu constatarea i evaluarea pagubei, aferente serviciilor prestate de ter e persoane; costurile de lichidare a daunei, aferente serviciilor prestate de ter e persoane; valoarea recuper rilor i a regreselor att pentru daune solu ionate, ct i pentru cele n curs de solu ionare.

n cazul preten iilor de desp gubiri care fac obiectul unei ac iuni n instan , rezerva de daune se va constitui i se va men ine la nivelul preten iilor solicitate n instan , n limita sumei asigurate. n cazul daunelor refuzate la plat de asigur tori, dac acestea fac sau devin obiectul unei ac iuni n instan , rezerva de daune se va constitui i se va men ine, pn la pronun area hot rrii definitive i irevocabile, la nivelul preten iilor solicitate de asigurat n instan , n limita sumei asigurate, completndu-se cu valoarea estimat a cheltuielilor totale de judecat .

Asigur torii au obliga ia ntocmirii i men inerii unei eviden e distincte a daunelor avizate, care s permit Comisiei de Supraveghere a Asigur rilor s controleze n orice moment cuantumul i modalitatea de constituire a rezervei de daune. [modific ] Rezerva de daune privind asigurarile de viata Se calculeaz deasemeni pentru daunele raportate i n curs, cu luarea in considerare a acelora i elemente specifice adaptate ns specificului asigur rilor de via . [modific ] Rezerva de daune neavizate Rezerva de daune neavizate se creeaz i se ajusteaz cel pu in la ncheierea exerci iului financiar, dac reglement rile interne ale asigur torului nu prev d altfel, n baza estim rilor acestuia, a datelor statistice sau a calculelor actuariale pentru daunele ntmplate, dar neavizate. [modific ] Rezerva pentru riscuri neexpirate Rezerva pentru riscuri neexpirate se calculeaz pe baza estim rii daunelor ce vor ap rea dup nchiderea exerci iului financiar, n cazul n care se constat c daunele estimate n viitor dep esc rezervele de prime constituite i, drept urmare, n perioadele viitoare rezerva de prime calculat n conformitate cu normele uzuale nu va fi suficient pentru acoperirea daunelor ce vor ap rea n exerci iile financiare urm toare. Determinarea valorii rezervei pentru riscuri neexpirate (Rn) se face utilizndu-se rela ia: Rn = D Rp n care: D valoarea daunelor estimate c vor ap rea n perioada urm toare; Rp valoarea total a rezervei de prime [modific ] Rezerva de egalizare Rezerva de egalizare se creeaz la ncheierea exerci iului financiar cu rezultate tehnice favorabile pentru constituirea surselor de acoperire a daunelor n exerci iile financiare n care rezultatele tehnice vor fi nefavorabile. Rezerva de egalizare nu poate dep i valoarea calculat prin aplicarea unui procent de 3,5% asupra volumului de prime brute subscrise, n exerci iul financiar pentru care se face calculul. [modific ] Rezerva de catastrof Rezerva de catastrof se creeaz de c tre asigur torii care au n derulare contracte de asigurare care acoper riscurile de catastrofe naturale prin aplicarea unui procent de 5% asupra volumului de prime brute subscrise, aferente acestor contracte, pn cnd fondul de rezerv atinge cel pu in nivelul re inerii proprii, sau 10% din acumularea r spunderilor asumate prin contractele de asigurare care acoper riscurile de catastrofe naturale. Pentru urm rirea modului de calcul al acestei rezerve, asigur torii vor ine o eviden separat a contractelor care acoper riscuri de catastrofe naturale. [modific ] Rezerve specifice
y

Rezerva pentru participarea la beneficii i risturnuri privind asigur rile generale

(dar pot fi i pentru asigur rile de via ).

Alte rezerve tehnice privind asigur rile generale (cuprinde, n bilan , printre altele, rezerva pentru riscuri neexpirate i rezerva de catastrof ).

Urmatoarele sunt insa specifice numai asigurarilor de viata.


y

Rezerve matematice - reprezint valoarea actuarial a obliga iilor financiare ale asiguratului, la un moment dat. Calculul se face anual de c tre un actuar sau de c tre orice alt persoan , expert n materie, pe baza metodelor actuariale recunoscute. Rezerve tehnice aferente contractelor n unit i de cont se refer la rezervele tehnice constituite pentru a acoperi angajamentele legate de investi ii n cadrul contractelor de asigurare ncheiate la asigur rile de via , a c ror valoare sau randament sunt stabilite n func ie de plasamentele pentru care asiguratul suport riscul sau n func ie de un indice.

n situa ia n care, informa iile referitoare la primele ce trebuie ncasate, la daunele ce urmeaza a fi pl tite sau la ambele, pentru exerci iul de subscriere, sunt insuficiee n momentul ntocmirii conturilor anuale pentru a permite o estimare precis , se va aplica urm toarea metod : valorile indicate n ansamblul contului tehnic sau la diferitele pozi ii ale acestuia se raporteaz la un an care precede, n ntregime sau par ial, exerci iul financiar. Acest an nu trebuie s precead exerci iul financiar cu mai mult de 12 luni. Suma rezervelor tehnice care figureaz n conturile anuale este majorat pentru ca ea s fie suficient pentru a face fa obliga iilor prezente i viitoare. Aceast metod poate fi aplicat sistematic n cursul exerci iilor financiare, cu excep ia cazului cnd circumstan ele justific o modificare. Durata care separ exerci iul financiar de anul anterior la care se refer valorile, precum i amploarea opera iunilor corespunz toare vor fi indicate n notele explicative. n sensul prevederilor legii, prin exerci iu de subscriere se subn elege exerci iul financiar n cursul c ruia cap t efect contractele de asigurare de via

[modific ] Reasigur ri
Apari ia reasigur rii ca fenomen i reasigur torilor ca societ i specializate de asigurare reunite n vederea desd un rii colective n fa a unui risc a ap rut odat cu cataclismele asigurate, cu daunele de mari propor ii, n fa a c rora evenimente de genul din 11 septembrie 2001 sau valurile tsunami au dovedit c altfel nici nu se mai poate. Definit strict n spiritul legii, reasigurarea este opera iunea de asigurare a unui asigur tor de c tre alt asigur tor, primul fiind asigurat, iar cel de al doilea reasigur tor. Tratatele de asigur ri extind defini ia: reasigurarea constituie un mijloc de egalizare, prin divizare, a r spunderilor ntre mai mul i asigur tori, dispersa i pe arii geografice ct mai ntinse, de men inere a unui echilibru rezonabil ntre primele ncasate i desp gubirile datorate la fiecare asigur tor n parte. Despre reasigur ri se poate scrie mult, se pot face specula ii cu nemiluita, pentru c pn la urm este vorba de o daun pe care trebuie s o acopere cel pu in doi asigur tori, n care cel mai abil se a eaz ct mai bine la ad post. Reasigurarea are si ea regulile ei,de regula deosebit de severe,intrucat este de dorit ca inca de la incheierea contractului de reasigurare totul sa fie clar negociat ,pentru a se evita eventualele conflicte ce pot ap rea la desdaunare.Acest lucru este necesar deoarece: (a) Reasigurarea produce efecte numai ntre reasigurat i reasigurator, adic as iguratul nu se poate ndrepta, cu ac iune mpotriva reasigur torului, el nefiind participant la contractul de asigurare; (b) Reasigurarea nu se poate ncheia pentru o sum mai mare dect cea asigurat prin contractul de asigurare;

(c) Cednd o parte din riscurile asumate,,reasiguratul se comporta cu reasiguratorii la fel cum se comporta asiguratii cu el. (d) Intrucat prin reasigurare reasiguratul procedeaz de fapt la o mp r ire a riscurilor, cednd pe cele care dep esc posibilit ile sale de acoperire, el poate conveni cu reasigur torii s primeasc , n reciprocitate, o parte din riscurile acestora, n acest fel, reasiguratul devine reasigur torul partenerilor s i; (e) Contractul de reasigurare poate avea diferite forme, deosebirile dintre acestea constnd numai n modul de cuprindere, respectiv de angajare al p r ilor. n schimb mai trebuie s cuprind :
y y y

obiectul reasigur rii; r spunderea asumat de reasigur tor; r spunderea re inut de reasigurat pentru contul s u propriu, condi iile n care se face reasigurarea, respectiv costul reasigur rii, modul de decontare al primelor i respectiv al daunelor, alte condi ii conjuncturale.[