Sunteți pe pagina 1din 10

UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IAcI Facultatea de Filosofie i ctiin e Social-Politice Specializarea Stiin e Politice

cTIIN ELE POLITICE N CONTEXTUL TRANSDISCIPLINARIT cI AL POSTMODERNISMULUI

II

Florin Burghiu Anul III Gr 2

Dup

Mattei Dogan n

riti a interdis iplinarit ii si posibilit ile

hibridiz rii

fost exploatate pn la epuizare, ntru- t a estea tindeau s legitimiteze din e n e mai


mult temerea

ele nu vor produ e alt eva de t n elep iune i nu tiin


sau unoa tere,

devenit prin ipalul fertilizant al tiin ei politi e (n parti ular u teoria bunurilor publi e

a iunii ole tive, teoria jo urilor, a op iunii so iale i teoria omer ului interna ional) u rmat apoi de influen ele provenite din partea psihologiei so iale i a elei ognitive.

n de ursul evolu iei sale, s iin a politi

a urmat o anume paradigm la un moment

dat, un model de

unoa tere fie ra ionalist, fie funda ionalist, fie

tre adev r. ns

amprenta digital

a vremurilor postindustriale se observ


er etarea din domeniul tiin elor so iale, deoare e se onstat


er etare spe ifi e gndirii fluide a postmodernismului apli ate n domeniul politi .Dilema e

survine inevitabil u avntul tehnologi po stmodern onst n alegerea elei mai potrivite

de elaborare a er et rilor din domeniul tiin elor politi e. Spe ializare monodis iplinar , Interdis iplinaritate, transdis iplinaritate, hibridiz ri, fertiliz ri n ru i ate, spe ializare?

Urm rind demersul teoreti


al onorabilului profesor de origine romn


Dogan, de edat la finele anului tre ut, vrem s


transdis iplinarit ii i al postmodernismului.

sus-men ionat ,

respe tiv

are

este

ntemeieze i s ghideze er etarea tiin ifi


tre nou,

tendin a

tiin a politi

a sim it apoi o nvigorare epistemi

o dat

u anii 70 i 80, nd e onomia a i

anarhist ,

are s

tre progres, i, n ultim instan ,

tot mai mult n

diferite modalit i de

sau doar

Mattei

ut m un r spuns t mai potrivit la dilema stiin ei politi e , n ontextul

tradi ionale de er etare ( adi


s rierea istoriei, des rierea institu iilor, analiza legisla iei) au

Dup

riza de inspira ie avut la sfr itul revolu iei behavioriste, nd metodele

politi e,so iologia,e onomia,istoria,antropologia,filosofia,geografia,psihologia i lingvisti a i i lurile lor de re tere, spe i alizare, fragmentare i hibridare, repingnd no iunea de

er etare interdis iplinar


atot uprinz toare.


n partea dedi ata dedi at analizei elor nou dis ipline, partea a III-a, Zidurile

ubrede ale disciplinelor formale ,

ei doi autori avertizeaz

asupra efe tului pe

pro esele gemene de fragmentare i hibridare l-au avut pentru fie are dintre tiin ele so iale.1 Prin a est pro es, tiin ele realizeaz un s himb re ipro de uno tin e, teorii i

adre on eptuale, pn

nd fie are dis iplin este dise at n ze i sau sute de subdomenii ;


a est pro es se transpune i n azul organiz rii administrative . Autorii l iteaz pe re torul

Univ din Chi ago, are era nelini tit n 1956


este alarmant s vezi istoria n orporat

entrul unei dis ipline spre periferie, tre ndu -i grani ele i penetrnd n domeniul alteia, un are mai multe anse de a inova. ns efe tul fertiliz rii n ru i ate i a hibrid rii

om de tiin

s-a soldat u o devia ie a teoriei politi e de la pattern -urile ini iale, teoria politi

din studiul filosofiei politi e. 3


Prin ipalul fa tor de hibridare i de evolu ie a fost revolu ia behaviorist , are a


realizat o real

ooperare interdis iplinar pe are a sus inut-o n adrul tiin elor so iale.

Autorii l iteaz pe David Easton, are, ntr-un arti ol, sublinia ne esitatea unei perspe tive

teoreti e asupra politi ii, onstituind o puterni Easton merge pn la a demonstra


ap rare a tiin ei politi e pre -behavioriste. 4 unul din prin ipalele prin ipii ale revolu iei putea ignora des operirile fin alte

behavioriste n tiin a politi

3era

er etarea politi

Mattei Dogan, Robert Pahre, Noile tiin e sociale-interpretarea disciplinelor , Ed. A a demiei Romne, Bu ure ti, 1993, p. 92 2 Idem, p.93 3 Idem ,pp. 111-112 4 Ibidem, p.112

de teorie politi

, n onse in , o mare parte a teoriei politi e de ast zi onsistnd n fapt

entrat pe tiin a politi , iar tiin a politi

nu mai definea problemele evo ate n s rierile

n paginile destinate analizei tiin ei politi e ,ei demonstreaz


biologia i

geografia oabiteaz

u tiin ele fizi e.

tiin elor umane,

e onomia devine matemati ,

antropologia i psihologia se aliaz

, ple nd de la

olaborare u Robert Pahre, delimiteaz

ele nou dis ipline ale tiin elor so i ale- tiin ele

nu mai era

Astfel, n lu rarea

Noile

tiin e sociale-interpretarea disciplinelor , s ris

are

dis ipline, u ris ul ns de a- i sl bi validitatea i de a mpiedi a o generalizare a rezultatelor proprii.


5

A urmat apoi hibrid ri din psihologie, teoria omuni rii, so iologie i e onomie, n epnd u anii 50 , n de ade, i pn a um. Una din prin ipalele auze ale ori rei hibrid ri

este

tiin a politi

are avantajul de a fi o dis iplin pragmati , eea e o des hide spre rezolve probleme on rete. De i a est e le tism

mai mul i pra ti i eni e l e ti i are aut s


poate onstitui o sl bi iune, poate fi , n a ela i timp, o surs de re tere i a unei forme de hibridare pre o e i permanent . n De ce no iunea de interdisciplinaritate este n el toare , Mattei Dogan

difi ult ilor pe are le reeaz spe ializ rii. Din ele trei strategii de er etare: spe ializare

monodis iplinar , interdis iplinaritate i hibridare, i prima ade, pentru ansele de a se situa pe un teren saturat. 6

a easta are toate

hibridarea tiin ifi , fondat pe spe i alizarea la interse ia a dou sau mai multe dis ipline, i nu pe olaborare interdis iplinar . Interdis iplinaritastea este onsiderata de autori , n

mod obi nuit, o strategie de er etare slab pentru


impli

o unoa tere exhaustiv a


dou sau mai multe dis ipline, lu ru pu in probabil de realizat pentru un er et tor, n

m sura n are ne dorim, simultan, s progresul tiin ifi .


onserv m profunzimea ne esar pentru a asigura

Ca poten iale solu ii, autorii ofer ideea olabor rii ntre iva spe i ali ti apar innd

diferitelor dis ipline, al turi de lu rarea ole tiv , ns ambele u pre izarea n grup are difi ult i n a inova. 7

olaborarea

Cea mai fiabil solu ie ne revine spe i alizarea, inevitabil din auza bog iei a tuale

de informa ii din toate

tiin ele so iale. Din ra iuni de nv are


i de transmitere a

uno tin elor genera iilor urm toare, autorii prives unidis iplinaritatea a inevitabil ntru t o forma ie de baz este ne esar n s opul de a atinge nivelul expertizei spe i alizate,

5 6 7

Ibidem, p.113 Mattei Dogan, n op. it, p.125 Idem,pp. 127-128

R spunsul e ne survine a posibil tendin


pentru viitorul tiin elor so ia le este

argumenteaz

mpotriva interdis iplinarit ii, ntru - t este pra ti imposibil


din auza

ve in tate.8

Tema primatului hibrid rii n fa a elorlalte metode de er etare n tiin ele so iale

este tema prin ipal


i n arti olul ctiin a politic politic

i celelalte tiin e sociale al lui Mattei al lui Robert E. Goodin i Hans -Dieter

Dogan din lu rarea Manual de tiin Klingeman.

realitate rela ii ntre nis te se toare ale unor dis ipline diferite, nu ntre dis ipline n

totalitatea lor, iar a easta nu este o ntreprindere interdisi iplinar . Faptul


, a tualmente,

prin ipalele tr s turi ale tiin ei politi e sunt spe i alizarea, fragmentarea i hibridizarea ne

d de n eles faptul

avansul urent al tiin elor so iale poate fi expli at ntr-o m sur


nsemnat prin hibridizarea segmentelor tiin elor. Ar fi imposibil de on eput o istorie a tiin ei politi e i a tendin elor sale ontemporane f r a fa e referire la elelalte tiin e so iale.9

Viitorul tiin ei politi e onst n des hiderea fa


de elelalte tiin e, ntru - t toate grani ele formale ale


problemele majore din

er et rile

tiin ei politi e traverseaz

dis iplinelor iar majoritatea spe ili tilor nu sunt lo aliza i n a a numitul entru al dis iplinei, i se afl la limit , fiind er et tori de tiin

hibrid .

Dar de e a east pledoarie pentru hibridizare? n primul rnd, pentru posibilit ile i libert ile ulteriore de er etare. Orizontul epistemi se des hide att de mult n t noul mp epistemi poate deveni independent, a n azul e onomiei politi e; sau poate ontinua . 10

s sus in o loialitate dual , a geografia politi

Abordarea multidis iplinar este, din nou, respins , fiind onsiderat iluzorie deore e ea sus ine felierea realit ii, iar rezultatul el mai bun posibil va fi un folositor paralelism, dar

ni ide um o sintez . Mattei Dogan


onsider

termenul de

interdisi iplinaritate

8 9

Ibidem, p.129 Mattei Dogan, ctiin a politic i celelalte tiin e sociale n R. E. Goodin, H-D Klingemann, Manual de tiin politic , Ed. Polirom, Ia i, 2005, p.98 10 ibidem

Autorul onsider

rela iile dintre tin a politi

i elelalte tiin e so i ale sunt n

urmat

ulterior de l rgirea orizontului lor n dire ia subdis iplinelor din imediata

inade vat i, n onse in , ar trebui evitat i nlo uit u hibridizarea frag mentelor de tiin . 11

Un semn de ex lamare l ridi


faptul a teoriile l asi e de ad, i se ere r spuns la de i putem iti azi, u el mai mare interes,

um sunt ele nlo uite de ele noi. Ideea este


ze i de filosofi din tre ut, numai teva din teroiile formultae naintea elui de-al doilea

r zboi mondial mai sunt n er et rile au tre ut o dat


vii. Se pare

teoriile pe are politologii si -au formulat teoriile


u lumile la are f eau trimitere, relevnd faptul


supravie uire a unei teorii hibride n orizontul gnoseologi este mai mare de t n adrul teoriilor monodos iplinare. 12 Fragmentarea i hibridizarea sunt importante pentru demersul viitor al tiin elor

so iale, pentru

, pn a um, a estea dou s-au dezvoltat mult mai mult n tiin a politi ,

de t altundeva. Ca rezultat, fragmentarea dis iplinelor n subdomenii spe i alizate din ultimele teva de enii a ondus la dezvoltarea spe i aliz rilor hibride. Spe ializ rile hibride pot fi en lave ale unei se iuni a tiin ei politi e ntr -un se tor al altei dis ipline, i, printre ele, putem enumera: so iologia politi , filosofia politi , geografia politi , psihologia politi , religie i politi , for ele armate i politi , elite so iale i politi e, alienarea politi ,

politi a i etni i tatea, edu a ia politi ,e onomia politi


interna ional , studii omparative juridi e, biologia i politi a, afa erile i politi a, tiina i politi a, pluralism so io-politi , politi i de s n tate, rolurile sexelor i politi a, s himbarea

e ologi

global , analiz

on eptual

i terminologi . 13 , dat fiind faptul

Con luzia studiului o onst ideea

traverseaz grani ele formale ale dis iplinelor, toat lumea tinde s se spe i alizeze n unul sau mai multe domenii. A tualmente, ei mai mul i spe iali ti nu sunt lo aliza i n a a numitul entru al disi iplinei, i se afl n onta t u spe i ali tii din alte dis ipline, num rul politologilor generali ti aflndu -se n rapid des re tere. 14 Viitorul tiin ei politi e onst n reativitatea sa, doar u ondi ia

11 12

Idem, p.99 Idem, p.106 13 Idem, pp.100-101 14 Mattei Dogan, n op. it, n R. Goodin, n op. it, p.118

des his , tr ind n simbioz

u elelalte tiin e so i ale. Cum spune autorul, a est domeniu

supravie uies mai u or n lingvisti

i e onomie. Se pare

statorni i a i alitatea de

interna ional , ordinea e onomi

toate problemele majore

r mn o tiin

nu are de ales, deoare e este programat s genereze nepo i are vor vorbi limbi diferite i vor sta, um spune Almond, la mese dep rtate. A este mese sunt dep rtate deoare e sunt plasate la interst iile dis iplinelor din vastul hinterland al tiin ei politi e.

15

Contextul postmodernismului

inteligibile ra ional, respingnd posib ilitatea existen ei prin ipiilor globalizante totalizatoare proprii ntregii naturi umane.

Jean Fr. Lyotard onsidera


pe m sura n are tiin a nu se redu e la unoa terea adev rul, trebuie s - i legitimeze regulile, rezultnd

unor regularit i utile i er eteaz

apelul la filosofie, dis ursul de legitimare asupra propriului statut. 16 n timp e tiin a modern re urge expli it la marile povestiri (diale ti a spiritului,

hermeneuti a sensului) legitimnd unoa terea printr -o metapovestire, e impli


o filosofie

a istoriei, postmodernitatea este ara terizat de o nen redere n metapovestiri, pe baza unui riteriu tehnologi de operativitate. Una din tr s turile postmodernismului este a eea unoa terea sa rafineaz sensibilitatea noastr la diferen e i ne ne nt re te apa i tatea lumea e des his n

de a suporta in omensurabilul. 17Postmodernismul va insista pe ideea permanen unoa tere.

la noi interpret ri, respingnd posibilitatea finitudinii i obie tivit ii absolute n

i ea filosofi . Prima are a subie t umanitatea a erou al libert ii, militnd pt dreptul la

tiin

e trebuie re u erit, inspirnd o politi

a nv

mntului primar i superior iar ea

de-a doua are n vedere faptul

tiin a se opune propriilor reguli, ntru- t institu ia

Idem, p.119 Jean F. Lyotard, Condi ia postmodern , Ed. Babel, Bu ure ti, 1993, p.15 17 Idem, pp. 15-16
16

15

Autorul fran ez examineaz


ele mari versiuni ale povestirii de legitimare, ea politi

antifunda ionalist, s peti

u privire la ideea existen ei prin ipiilor universale, dedu tibile i i

Postmodernismul adu e

u sine un ethos mar at de un puterni

a ent

finalitate determinat ,dar a est lu ru nefiind posibil. 18


  

Se evo

ruptura (datorat
 

riti ii kantiene) dintre unoa tere i voin , dintre un jo


  

de limbaj al tuit din lu ruri e nu depind de t de riteriul adev rului i un jo de limbaj e


 

guverneaz pra ti a eti , so i al i juste.


  

i politi

i de la are se a teapt nu dis ursuri adev rate,

Prin unifi area a estor povestiri de legitimare se dorea formarea unui subie t deplin legitimat al unoa terii i so i et ii, onstituit pe aspira ia de a reuni a est prin ipiu i a est ideal ntr-o singur Idee, are s asigure er etarea adev ratelor auze n tiin , astfel n t
        

va oin ide u urm rirera unor s opuri juste n via a moral iteaz pe Humbold. 19
  

i politi , dup

Jo ul de limbaj al legitim rii e unul filosofi , ntemeierea realizndu -se prin spe4 ula ie,


are este dis ursul despre legitimarea dis ursului


  

tiin ifi . Modul de legitimare pr in
autonomia voin ei este g sit a un jo de limbaj imperativ ,pres riptiv.


  

Autorul onsider
 

exist o rela ie a unoa terii u so ietatea, la fel um exist ntre


 

tre subie tul pra ti . 20


 

Ri hard Rorty fa e trimitere la a elea i dou


 

naturii umane universale, a Realit ii, prin mijlo irea ex lusiv a ra iunii, trebuie abandonat. n Contingen , ironie, solidaritate , Rorty argumenteaz
 

dependen a istoriei de

vo abularele n
 

are este ea prezentat
i imposibilitatea atingerii unei generaliz ri


 

uprinz toare i valabile n toate azurile. Rorty reitereaz indeea unei ulturi postfilosofi e
 

i postreligioase, are ultiv o anume utopie organizat n jurul solidarit ii umane . n


  

a east
18 19

arte, autorul ap r

eea e el nume te liberalismul ironi -liberalismul a elei

Idem,pp. 59-60-61 Idem, p.62 20 Idem, pp. 65-66

filosofi axat pn a um pe
 

utarea Adev rului, a obie tivit ii absolute, pe des operirea

obie tivele sale, libertate maximal
i umilin

minimal , demne de urm rit. Proie tul

iluminist, da

va fi eliberat de el filosofi , atun i el va r mne n ontinuare viabil, iar

Iluminismului, unul politi

i altul filosofi , despre are vorbea i Lyotard. Proie tul politi

 

mijlo


i s op, fun ia sa riti


 

onstnd n faptul

se pune n slujba s opurilor umr rite de

proie te distin te din

tiin ifi

tr ie te i se rennoie te f r n etare prin ea ns i, f r ni i o onstrngere sau

um autorul l

adrul

dorin e esen iale s-ar raporta n urm la eva situat din o lo de domeniul timpului i a ansei. Ironi tii sunt oameni are num r printre dorin ele lor lipsite de fundament ultim speran a
   

lor


suferin a va fi diminuat ,
21

umilirea fiin ei umane de

tre alte fiin e uymane poate

n eta.

fundamentele normelor, sau de g sirea prin ipiilor ultime i erte. El num te n er area
  

hegelian

de a p stra institu iile i pra ti ile bogatelor demo ra ii nord -atlanti e f r


 

ajutorul unui metavo abular liberalism burghez postmodern . 22 Liberalismul des ris de
 

Rorty este burghez pentru a sublinia faptul


 

este o form
 

de organizare politi
 

ontingent , are presupune, pentru a exista, anumite ondi ii istori e i e onomi e. Se folose te termenul de postmodern n sensul onferit a e stui termen de Lyotard,
 

a a um am pre i zat anterior, de nen redere n metapovestiri , povestiri are des riu sau prezi a tivit ile unor entit i a eul noumenal sau Proletariatul. 23 Rorty i repro eaz lui
     

Lyotard ,totu i,
 

n respingerea metanara iunilor, el in lude i evadarea din institu ii , dar


 

a est lu ru nu trebuie realizat deoare e institu iile i pra ti ile liberale trebuie p strate, nu
  

pentru

sunt legitimate de vreo filosofie anistori , i pentru

i-au dovedit utilitatea n
maximizarea gradului de libertate i n minimizarea dozei existente de ruzime , brutaliztate i umilin .

Andrei Marga, O filosofie major a timpului nostru n R. Rorty, Obie tivitate, relativism, adev r , Ed. Univers, Bu ure ti, 2000, pp.33-34 22 R. Rorty, Obiectivitate, relativism, adev r , Ed. Univers, Bu ure ti, 2000, pp.346 23 Idem, p.347

21

ra ionalist ,

ea n

are sunt esen iale ntreb ri legate de obie tivitatea valorilor, de

Rorty

onsider

proie tul politi

iluminist trebuie eliberat de mo tenirea

are este sufi i ent de istori ist i nominalist n t s fi abandonat ideea


 

a ele onvingeri i

persoane are nfrunt


 

ontingen a onvingerilor i dorin elor sale ele mai esen iale - ineva

Con luzii

orizont finalit ile pra ti e asupra elora pe are soarta i-a neglijat, al turi de o dorin
 

n redere ntr-o posibil lume, el pu in mai pa ni , da


   

nu mai bun . Solidaritatea a easta abstra ie de imperativul


 

soli it un grad nalt de empatie, er et torul fiind nevoit s fa


 

obie tivit ii predat pe b n ile
olii. ns le ia suprem a istoriei legat de evitarea pe t


  

posibil


ruzimii

i a suferin ei tinde s

mbine

er et rile so i ale ntr -o

onvergen

i hibridizare, la ad postul unei spirit liber de gndire , spiritul postmoderni st.


 

ntrep trunderea dis iplinelor va oferi posibilit i, va ridi a alte dilema i probleme, va stabili noi tendin e n e onomie i so ietate i va pune n lumin , a de fie are dat , alte
   

dilem morale. Mai pu in de t a este in onveniente ar fi faptul


   

a um, um spunea un filosof, de ea mai bun lume posibil , dup Paradisul pierdut. S fie doar att?

10

Pun tul meu de vedere este


 

viitorul er et rii so i ale ar trebui s aibe mai mult n i

ontinu

poate, noi ne bu ur m