Sunteți pe pagina 1din 9

Ministerul Transporturilor, Construc iilor i Turismului

Normativ din 16/03/2004


Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 323 din 14/04/2004

privind reciclarea la cald a mbracamintilor rutiere bituminoase, indicativ NE-026-2004


CAPITOLUL I Principii generale

SEC IUNEA 1 Obiect i domeniu de aplicare Art. 1. - Prezentul normativ se refer la condi iile de reciclare la cald, in situ, a mbr c min ilor rutiere bituminoase cu adaos de lian i bitumino i i cu sau f r adaos de agregate naturale. Art. 2. - Reciclarea la cald in situ const n utilizarea integral a materialului recuperat prin frezarea sau nc lzirea i scarificarea mbr c min ilor rutiere bituminoase existente, degradate, n ad ugarea de lian i i agregate naturale i n punerea n oper cu ajutorul unui utilaj de reciclare. Art. 3. - Reciclarea la cald este destinat ranfors rii, ntre inerii i consolid rii structurilor rutiere cu o stare tehnic necorespunz toare i se aplic pe drumuri de clas tehnic II-V i str zi de categorie tehnic II-IV cu mbr c minte rutier bituminoas .

SEC IUNEA a 2-a Prescrip ii generale i terminologie Art. 4. - (1) Tehnologia de reciclare la cald, in situ, a mbr c min ilor rutiere bituminoase se poate aplica n urm toarele variante, ca principiu de lucru: a) prin frezarea la rece a straturilor bituminoase existente, urmat de reciclarea propriu-zis , prin amestecarea la cald a mixturii frezate cu materialele de aport, ntr-o instala ie mobil tip usc tor-malaxor; b) prin nc lzirea cu raze infraro ii (panouri radiante) a straturilor bituminoase existente, urmat de scarificarea acestora i de malaxarea mixturii asfaltice calde cu materialele de aport, fie direct pe suport, fie ntr-o cuv sau ntr-un malaxor, deasupra stratului suport. (2) n cazul prev zut la alin. (1) lit. a), mixtura asfaltic reciclat este preluat pentru a ternere de un repartizator, iar n cazul prev zut la alin. (1) lit. b), de o grind prev zut cu sistem de nc lzire i vibrare. (3) Opera ia de compactare se realizeaz n acelea i condi ii ca i n cazul mixturilor asfaltice cilindrate, clasice, realizate din materiale noi. Art. 5. - Straturile bituminoase prev zute n prezentul normativ, realizate prin reciclarea la cald, servesc, de regul , ca strat de uzur n condi iile protej rii acestuia, conform art. 7, dar pot servi i ca strat de leg tur sau de baz . Art. 6. - Reciclarea la cald a mbr c mintei rutiere bituminoase se execut n perioada 15 aprilie-15 octombrie, cu condi ia ca temperatura atmosferic s fie de minimum +5 C i f r precipita ii. Art. 7. - (1) n cazul n care capacitatea portant a structurii rutiere este corespunz toare, straturile rutiere reciclate la cald se vor acoperi, n func ie de volumul traficului, respectiv de clasa tehnic a drumului sau de categoria tehnic a str zii, cu un strat de rulare, conform tabelului 1. Tabelul 1 Nr. crt. 1 2 3 Tipul stratului dup reciclare Baz Leg tur Uzur Tipul stratului de protec ie Imbr c minte bituminoas Strat de uzur Straturi bituminoase foarte sub iri, la rece Tratament bituminos Norma care reglementeaz execu ia stratului de protec ie SR 174-2 SR 174-2 Normativ AND indicativ 523 Clasa tehnic a drumului II-V II-V II-V Categoria tehnic a str zii II-IV II-IV II-IV

SR 599 Normativ AND indicativ 555 sau indicativ 545

IV-V

IV

NOT : Prin reciclarea stratului de uzur existent se poate ob ine, dup reciclare: strat de uzur , de leg tur sau de baz .

Prin reciclarea stratului de uzur + leg tur sau a stratului de uzur + leg tur + baz se poate ob ine, dup reciclare: strat de leg tur sau strat de baz . (2) n cazul n care structura rutier nu are asigurat capacitatea portant , se va proceda la ranforsarea acesteia. Art. 8. - Terminologia utilizat n prezentul normativ este n conformitate cu SR 4032/1.

SEC IUNEA a 3-a Referin e Art. 9. - Reglement rile tehnice la care se face referire n prezentul normativ sunt urm toarele:
a) SR EN 45014-2000 b) SR EN 1427:2002 c) SR 174-1:2002 d) SR 174-2:1997 e) STAS 539-79 f) SR 599:2003 g) SR 662:2002 h) SR 667:2001 i) STAS 730-89 j) SR 754:1999 k) STAS 863-85 l) STAS 1338/1-84 m) STAS 1338/2-87 n) STAS 1913/1-82 o) STAS 1913/13-83 p) STAS 2900-89 r) SR 4032-1:2001 s) SR 7970:2000 ) STAS 4606-84 t) STAS 8877-72 ) STAS 10969/1-83 u) STAS 10969/3-83 v) Normativ AND, ind. 523 w) Normativ AND, ind. 537:2003 x) Normativ AND, ind. 551 y) Normativ AND, ind 552 z) CD 16-2000 aa) CD 155/2001 bb) Ordinul ministrului cc) Ordinul ministrului de interne i al ministrului transporturilor nr. 1.112/411/2000 dd) NGPM/1996 ee) NSPM nr. 79/1998 ff) Ordinul ministrului de interne nr. 775/1998 gg) Ordin AND nr. 116/1999 hh) Normativ AND ind. 514 ii) jj) - Criterii generale pentru declara ia de conformitate de la furnizori; - Bitumuri. Determinarea punctului de nmuiere. Metoda inel i bil ; - Lucr ri de drumuri. mbr c min i bituminoase cilindrate la cald. Condi ii tehnice de calitate; - Lucr ri de drumuri. mbr c min i bituminoase cilindrate lacald. Condi ii tehnice pentru prepararea i punerea n oper a mixturilor asfaltice i recep ia mbr c min ilor executate; - Filer de calcar, filer de cret i filer de var stins n pulbere; - Lucr ri de drumuri. Tratamente bituminoase. Condi ii tehnice generale de calitate; - Lucr ri de drumuri. Agregate naturale de balastier ; - Agregate naturale i piatr prelucrat pentru drumuri. Condi ii tehnice generale de calitate; - Agregate naturale pentru lucr ri de c i ferate i drumuri. Metode de determinare; - Bitum neparafinos pentru drumuri; - Lucr ri de drumuri. Elemente geometrice ale traseelor, prescrip ii de proiectare; - Lucr ri de drumuri. Mixturi asfaltice i mbr c min i bituminoase executate la cald. Prepararea mixturilor, preg tirea probelor i confec ionarea epruvetelor; - Lucr ri de drumuri. Mixturi asfaltice i mbr c min i bituminoase executate la cald. Metode de determinare i ncercare; - Teren de fundare. Determinarea umidit ii; - Teren de fundare. Determinarea caracteristicilor de compactare. ncercarea Proctor; - Lucr ri de drumuri. L imea drumurilor; - Lucr ri de drumuri. Terminologie; - Lucr ri de drumuri. Straturi de baz din mixturi astfaltice cilindrate executate la cald. Condi ii tehnice de calitate i prescrip ii generale de execu ie; - Agregate naturale grele pentru mortare i betoane cu lian i minerali. Metode de ncercare; - Emulsii bituminoase cationice cu rupere rapid , pentru lucr ri de drumuri; - Lucr ri de drumuri. Adezivitatea bitumurilor pentru drumuri la agregatele naturale. Metoda de determinare calitativ ; - Lucr ri de drumuri. Adezivitatea bitumurilor pentru drumuri la agregatele naturale. Metoda de determinare cantitativ ; - Normativ privind execu ia straturilor bituminoase foarte sub iri la rece, cu emulsie de bitum; - Normativ privind caracteristicile tehnice ale bitumului neparafinos pentru drumuri; - Metodologie de determinare a caracteristicilor emulsiilor bituminoase cationice utilizate la lucr rile de drumuri; - Normativ privind condi iile tehnice de calitate ale emulsiilor bituminoase cationice utilizate la lucr rile de drumuri; - Normativ privind condi iile de execu ie a mbr c min ilor bituminoase u oare; - Normativ privind determinarea st rii tehnice a drumurilor moderne; - Norme tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor transporturilor nr. 46/1998 publice; - Norme metodologice privind condi iile de nchidere a circula iei i de instituire a restric iilor de circula ie n vederea execut rii de lucr ri n zona drumului public i/sau pentru protejarea drumului;

- Norme generale de protec ia muncii; - Norme privind exploatarea i ntre inerea drumurilor i podurilor; - Norme generale de prevenire i stingere a incendiilor; - Instruc iuni proprii de securitatea muncii pentru lucr ri de ntre inere, reparare i exploatare a drumurilor i podurilor; - Metodologie privind efectuarea recep iei lucr rilor de ntre inere i reparare a drumurilor publice; - Ordonan a Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicat , cu modific rile ulterioare; - Norme de aplicare a Ordonan ei Guvernului nr. 43/1997.

CAPITOLUL II Condi ii tehnice

SEC IUNEA 1 Determin ri preliminare

Art. 10. - Scopul efectu rii determin rilor preliminare este acela de a stabili oportunitatea aplic rii tehnologiei de reciclare la cald, de a stabili condi iile de frezare (viteza, adncimea etc.) i de a furniza date necesare ntocmirii proiectului privind lucr rile de ntre inere prin reciclare, n urm toarele dou variante: a) prin reprofilarea p r ii carosabile n sens transversal i corec ia local a profilului longitudinal n cadrul pasului de proiectare; b) prin corec ia re elei mixturii asfaltice existente, n func ie de clasa tehnic a drumului sau de categoria tehnic a str zii i de mbun t irea profilului. Art. 11. - Determin rile preliminare constau n: a) efectuarea de sondaje (minimum 2 carote/km de band de circula ie); b) prelevarea de probe prin frezare (minimum 2 probe, la fiecare 500 m de band de circula ie, iar cantitatea de material prelevat pentru fiecare prob este de 10-15 kg); c) efectuarea de m sur tori i ridic ri topografice cu piche i din 10 n 10 m, n curbele cu raz minim din 5 n 5 m; d) stabilirea st rii tehnice a drumului (conform Normativului CD 155); e) prelevarea de probe suplimentare n func ie de natura stratului de uzur nscris n cartea drumului, n cazul sectoarelor de drum eterogene. Art. 12. - Datele furnizate prin efectuarea sondajelor constau n: a) dimensiunea maxim a granulei de agregate din straturile bituminoase care trebuie s fie de maximum 31 mm; b) grosimea i num rul straturilor bituminoase; c) grosimea stratului de baz i de funda ie; d) tipul mixturii asfaltice; e) con inutul de bitum. Art. 13. - Probele prelevate prin frezare servesc la: a) stabilirea granulozit ii materialului frezat (granula maxim sub 31 mm); b) determinarea compozi iei mixturii frezate (con inut de bitum i granulozitatea agregatului natural); c) stabilirea gradului de mb trnire a bitumului din mixtura frezat (prin determinarea punctului de nmuiere IB pe bitumul extras).

SEC IUNEA a 2-a Tipuri de mixturi asfaltice reciclate Art. 14. - Tipurile de mixturi asfaltice reciclate, cuprinse n prezentul normativ, sunt prezentate n tabelul 2. Tabelul 2 Nr. crt. 1 Tipul mixturii asfaltice reciclate Beton asfaltic bogat n criblur Simbolul BA 16 BA 25 Uzur BAPC 16 Normativ CD 16:2000 SR174-1 Leg tur IV-V IV Domeniul de utilizare Norma de referin SR174-1 Clasa tehnic a drumului II-IV IV-V Categoria tehnic a str zii II-IV IV

Beton asfaltic deschis

BAD 25 BADPC 25 BADPS 25 AB 2 ABPC 31 ABPC 31

II-V III-V IV-V I-V IV-V V

II-IV III-IV IV I-V IV IV

Anrobat bituminos

Baz Leg tur Leg tur

SR 7970 Normativ CD 16:2000 Normativ CD 16:2000

NOT : Tipurile de mixturi asfaltice pentru stratul de uzur i de leg tur , ob inute dup reciclare, precum i dimensiunea maxim a granulei trebuie s corespund prevederilor SR 174-1n vigoare la data execu iei lucr rilor.

SEC IUNEA a 3-a Elemente geometrice

Art. 15. - Adncimea pn la care se frezeaz sau se scarific mbr c mintea rutier bituminoas este limitat de alc tuirea structurii rutiere i de capacitatea ma inii de reciclare. Art. 16. - L imea mbr c min ii rutiere bituminoase dup reciclare se men ine de regul egal cu cea a mbr c min ii existente nainte de reciclare i trebuie s corespund prevederilor STAS 2900. Art. 17. - (1) Profilul transversal n aliniament se execut sub form de acoperi cu dou pante egale, conform SR 174-2. (2) n curbe i n zonele aferente de amenajare profilul transversal se execut n conformitate cu STAS 863/1. Art. 18. - Declivit ile maxime admise pentru profilul longitudinal sunt n func ie de tipul stratului de acoperire, conform SR 1741 sau Normativ AND, indicativ 523. Art. 19. - (1) Abaterile limit locale admise n minus fa de grosimea prev zut n proiect pot fi de maximum 10%. Abaterile n plus nu constituie motiv de respingere a lucr rii, cu condi ia respect rii prescrip iilor privind gradul de compactare i uniformitatea stratului. (2) Abaterile limit locale admise la l imea mbr c min ilor drumurilor pot fi cuprinse n intervalul 50 mm. (3) Abaterile limit admise la panta profilului transversal pot fi cuprinse n intervalul 5 mm/m pentru drumuri i n intervalul 2,5 mm/m pentru str zi cu dou benzi pe sens. (4) La cotele profilului longitudinal se admite o abatere local de 20 mm, cu condi ia respect rii pasului de proiectare adoptat.

SEC IUNEA a 4-a Materiale

Art. 20. - (1) Agregatele naturale care se utilizeaz sunt: a) agregate naturale de aport; b) agregate naturale rezultate din mixtura asfaltic existent . (2) Agregatele naturale de aport sunt de regul cribluri sort 4-8, 8-16, 16-25, conform SR 667, sau pietri concasat sort 4-8, 816, 16-25, conform SR 662, n func ie de tipul mixturii asfaltice reciclate i de clasa tehnic a drumului sau de categoria tehnic a str zii. Art. 21. - (1) Liantul bituminos din mixtur asfaltic reciclat este alc tuit din: a) bitumul existent n mbr c mintea rutier ; b) bitumul de aport. (2) Tipul de bitum de aport se alege n func ie de gradul de mb trnire a bitumului existent n mbr c mintea rutier bituminoas i de zona climatic , conform art. 25, i poate fi: a) tip D 60/80, D 50/70, D 80/100, D 70/100 sau D 100/120, conform SR 754 i Normativ AND, indicativ 537; b) bitum modificat cu polimeri, pentru lucr ri speciale i la solicitarea beneficiarului. (3) Pentru mbun t irea propriet ilor fizico-chimice ale bitumului existent n mixtura frezat se poate utiliza un produs de regenerare. Produsul respectiv trebuie s fie agrementat tehnic i s ndeplineasc urm toarele condi ii principale: s fie compatibil cu bitumul, s amelioreze compozi ia amestecului dintre bitumul de aport i cel existent din mixtur prin compensarea frac iunilor deficitare (aromatice i r ini) i s nu afecteze celelalte caracteristici ale acestuia (adezivitate, susceptibilitate la mb trnire, coeziune, stabilitate i susceptibilitate termic etc.). Tipul de regenerator i procentul de adaos se aleg n func ie de gradul de mb trnire a bitumului existent n mixtura frezat , de c tre un laborator de specialitate profilele MD i D autorizat. (4) Bitumul de aport, utilizat ca atare sau cu adaos de regenerator, trebuie s prezinte o adezivitate corespunz toare fa de agregatele de aport utilizate (minimum 80% n cazul criblurilor i minimum 75% n cazul pietri ului). n caz contrar se vor utiliza aditivi pentru ameliorarea adezivit ii. Adezivitatea se determin conform STAS 19969/3 n cazul criblurilor i conform STAS 10969/1 - metoda dinamic , n cazul pietri ului. Art. 22. - Mixtura asfaltic frezat sau scarificat trebuie s con in granule cu dimensiunea de maximum 31 mm, iar punctul de nmuiere IB a bitumului con inut nu trebuie s dep easc 80 C. n cazul n care punctul de nmuiere IB dep e te 80 C, mixtura asfaltic existent se poate reutiliza ca agregat natural. Art. 23. - Amorsarea stratului suport n cazul frez rii la rece se efectueaz cu emulsie bituminoas cationic cu rupere rapid , conform STAS 8877 sau Normativ AND, indicativ 552.

SEC IUNEA a 5-a Compozi ia i caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice reciclate

Art. 24. - (1) Compozi ia mixturii asfaltice reciclate se stabile te pe baza unui studiu preliminar inndu-se seama de respectarea condi iilor tehnice impuse de prezentul normativ la proiectarea recicl rii straturilor bituminoase existente, pe baza unui studiu de laborator. (2) Studiul l face proiectantul sau constructorul n cadrul laboratorului propriu autorizat sau l comand la un alt laborator autorizat. n cazul sectoarelor de drum eterogene din punct de vedere al compozi iei mixturii asfaltice existente, se vor elabora re ete pentru fiecare sector omogen. Art. 25. - (1) Studiul preliminar de laborator const n efectuarea (pe probele prelevate prin frezare sau carotare i a materialelor de aport) a urm toarelor ncerc ri: a) uscarea materialului frezat sau a carotelor n etuv , la temperatura de 60-80 C, i verificarea respect rii prevederii privind dimensiunea maxim a granulei (31 mm); b) determinarea compozi iei mixturii asfaltice frezate sau din carote: con inutul de bitum, granulometria agregatului natural i natura acestuia (de balastier sau de carier ); c) determinarea punctului de nmuiere a bitumului recuperat; d) determinarea granulozit ii agregatelor de aport; e) elaborarea dozajelor pentru mixtura asfaltic reciclat , prin: - stabilirea propor iei de agregate care trebuie ad ugate pentru ob inerea unei granulometrii corespunz toare tipului de mixtur asfaltic reciclat ; - stabilirea tipului i dozajului de liant de aport, conform alin. (2); f) stabilirea caracteristicilor fizico-mecanice ale mixturii asfaltice reciclate, preparat n laborator. (2) Tipul i dozajul liantului de aport se stabilesc astfel nct amestecul constituit din bitumul existent i liantul de aport (bitum de aport + regenerator) s ateste caracteristici similare bitumului tip D 60/80 sau D 50/70 pentru zonele climatice calde, respectiv bitumului tip D 80/100 sau D 70/100 pentru zonele climatice reci. n acest sens se recomand ca bitumul de aport s fie constituit din: a) bitum tip D 80/100 sau D 70/100, n cazul n care bitumul existent are un punct de nmuiere IB de maximum 60 C; b) bitum tip D 100/120, n cazul n care bitumul existent are un punct de nmuiere IB cuprins n intervalul 60-80 C. NOT : 1. Bitumul tip D 60/80 sau D 50/70 se va utiliza ca aport n zonele climatice calde, n cazul n care bitumul existent are un punct de nmuiere IB sub 55 C sau n cazul n care regeneratorul asigur condi iile men ionate mai sus privind caracteristicile amestecului ternar. 2. Bitumul modificat se utilizeaz ca liant de aport n cazurile specificate la art. 21 alin. (1) lit. b). Art. 26. - Granulozitatea amestecului de agregate naturale, pentru fiecare tip de mixtur asfaltic reciclat , trebuie s corespund prevederilor SR 174-1, Normativ CD 16:2000, sau SR 7970, n func ie de tipul de mixtur reciclat i de destina ia stratului ce urmeaz a fi executat. Art. 27. - Con inutul optim de liant de aport se stabile te prin ncerc ri preliminare de laborator, conform STAS 1338/2. Art. 28. - Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice reciclate trebuie s corespund prevederilor SR 174-1, Normativ CD 16:2000, sau SR 7970, n func ie de tipul mixturii reciclate i de destina ia stratului ce urmeaz a fi executat. Art. 29. - Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice se determin pe mixturi preparate n laborator pentru stabilirea compozi iilor, pe probe de mixtur prelevate de la a ternere pe parcursul execu iei, precum i din stratul gata executat. Art. 30. - Corpurile de prob cilindrice tip Marshall se confec ioneaz conform STAS 1338/1. Art. 31. - (1) n cazul recicl rii la cald cu corectarea re etei, abaterile admisibile ale granulozit ii agregatului natural din mixtura reciclat fa de re eta prescris trebuie s se ncadreze n limitele din tabelul 3.

Tabelul 3 Nr. crt. 1 2 3 4 5 6 7 Frac iunea - mm 0 ... 0,1 0,1 ... 0,2 0,2 ... 0,63 0,63 ... 4 4 ... 8 8 ... 16 16 ... 25 Abateri admise fa - %3 4 5 6 6 6 6 de dozaj

(2) Pentru con inutul de liant abaterea admis fa de dozaj este de 0,5%. (De exemplu, pentru un dozaj prescris de 6% liant n mixtura reciclat , con inutul de liant determinat la controlul execu iei lucr rilor se poate situa n intervalul 5,5-6,5%).

CAPITOLUL III Prescrip ii generale de execu ie

SEC IUNEA 1 Lucr ri preg titoare

Art. 32. - nainte de nceperea lucr rilor de reciclare se va proceda la: a) aprobarea instituirii restric iei de circula ie n conformitate cu prevederile normelor n vigoare; b) amenajarea i semnalizarea sectorului de lucru conform Normelor metodologice privind condi iile de nchidere a circula iei i de instituire a restric iilor de circula ie n vederea execut rii de lucr ri n zona drumului public i/sau pentru protejarea drumului, aprobate prin Ordinul ministrului de interne i al ministrului transporturilor nr. 1.112/411/2000; c) cur area temeinic prin sp lare, unde este cazul, i/sau prin periere cu perii mecanice a suprafe ei stratului ce urmeaz a fi reciclat. Art. 33. - Execu ia lucr rilor va fi condus de un responsabil tehnic de drumuri i poduri atestat, care r spunde de calitatea lucr rilor realizate.

SEC IUNEA a 2-a Utilaje

Art. 34. - Pentru ad ugarea i r spndirea agregatelor naturale este necesar un r spnditor mecanic care s asigure a ternerea uniform a acestora i o precizie a doz rii de 4%. Art. 35. - Opera iunile de reciclare a mbr c mintei rutiere bituminoase se realizeaz cu un ansamblu complex de reciclare mobil, a c rui componen difer n func ie de varianta de reciclare utilizat . Art. 36. - n cazul utiliz rii procedeului de reciclare precedat de frezarea la rece a straturilor bituminoase existente, componen a ansamblului complex de reciclare mobil este urm toarea: a) freza cu sistem electronic de control al adncimii de frezare; b) instala ia de reciclare propriu-zis , alc tuit din: b.1 ) parte automotrice: sistem de trac iune, conducere i producere a energiei electrice; b.2 ) parte de alimentare cu materiale: sistem de nc rcare i transport al materialului frezat i al criblurii de aport, elevator de cordon, rezervor de bitum i sistem de nc lzire cu ulei a acestuia; b.3 ) parte de dozare-uscare-malaxare: sistemele de dozare a componen ilor, tambur usc tor-malaxor; b.4 ) sistem de evacuare a mixturii: bunc r tampon, transportor cu racle i, bunc r de stocare, bunc r antisegregare; b.5 ) pupitru pentru comand automat a opera iilor; b.6 ) sisteme de nregistrare i afi aj al dozajelor i temperaturilor bitumului, uleiului, mixturii i gazelor de ardere; b.7 ) cilindri hidraulici pentru adaptarea utilajului la execu ia lucr rilor pe drumuri n pante, rampe i curbe; b.8 ) perii de srm cu aspira ie i aspiratoare pentru recuperarea frac iunilor fine din materialul frezat, dup elevarea cordonului; b.9 ) band lateral i gur de vizitare la transportorul cu racle i pentru controlul aspectului mixturii asfaltice reciclate i prelevarea de probe; b.1 0) sistem de despr fuire a gazelor de ardere din usc torul-malaxor; b.1 1) rezervoare de emulsie, pomp i ramp de stropire cu duze pentru amorsarea stratului suport nainte de a ternerea mixturii asfaltice reciclate; b.1 2) repartizator-finisor pentru a ternerea mixturii asfaltice reciclate. Art. 37. - n cazul aplic rii procedeului de reciclare precedat de nc lzirea cu raze infraro ii, ansamblul complex de reciclare mobil este alc tuit din: a) utilaj de prenc lzire prev zut cu panouri de nc lzire dispuse frontal, central i posterior; b) instala ie de reciclare propriu-zis , dotat cu: b.1 ) panouri de nc lzire cu raze infraro ii; b.2 ) scarificatoare rotative telescopice cu l ime de lucru variabil ; b.3 ) sistem de pulverizare pentru bitum sau agent regenerator; b.4 ) bunc r de alimentare; b.5 ) bunc r de dozare (tampon); b.6 ) malaxor cu amestec for at; b.7 ) nec distribuitor; b.8 ) grind nivelatoare; b.9 ) grind vibrofinisoare; b.1 0) pupitru pentru comanda automat a opera iilor; b.1 1) sisteme de nregistrare i afi aj al dozajelor i temperaturilor bitumului i mixturii. Art. 38. - Compactarea mixturilor asfaltice reciclate se execut cu acela i atelier de compactare ca i n cazul mixturilor asfaltice clasice: compactor cu rulouri netede de 8-12 t i, eventual, compactor cu pneuri sau mixt.

SEC IUNEA a 3-a Procesul tehnologic de reciclare i punere n oper a mixturii asfaltice reciclate

Art. 39. - n cazul aplic rii variantei de reciclare prin frezarea la rece a mbr c min ii rutiere bituminoase existente, procesul tehnologic include urm toarele opera ii principale: a) frezarea mbr c min ii rutiere bituminoase care se realizeaz cu una sau dou freze ce las materialul n cordon. Materialul din cele dou cordoane este adunat ntr-un singur cordon cu ajutorul unui autogreder; adncimea de frezare este controlat de un sistem electronic; se utilizeaz palpatorul pe cablu, pozat prin m sur tori topografice i inclinometru transversal n vederea compens rii n profil longitudinal a surplusului de material frezat cu necesarul de material de umplut, conform cotelor din proiectul de execu ie; b) r spndirea agregatelor de aport peste cordonul de material frezat cu ajutorul unui r spnditor mecanic, conform art. 34; c) elevarea materialului frezat i a agregatelor de aport prin preluarea cu ajutorul elevatorului de cordon i introducerea n bunc rul predozator; d) dozarea materialului prelevat i introducerea acestuia n usc tor-malaxor; e) reciclarea propriu-zis a mixturii asfaltice n usc tor-malaxor, unde are loc: e.1 ) nc lzirea i uscarea materialului frezat i a agregatelor de aport; e.2 ) desfacerea granulelor de mixtur frezat ; e.3 ) topirea bitumului con inut de aceasta i fluxarea lui cu liantul de aport (bitum plus agen i regeneratori) nc lzit n prealabil la 140-150 C i dozat conform re etei; e.4 ) anrobarea cu bitum a agregatelor de aport; e.5 ) malaxarea i omogenizarea amestecului astfel ob inut care reprezint mixtura asfaltic reciclat . Temperatura acesteia la ie irea din malaxor este de 150-160 C; f) cur area i amorsarea casetei frezate cu dispozitivul descris la art. 36. Dozajul de emulsie aplicat la amorsare este conform SR 174-2; g) trecerea mixturii asfaltice reciclate din malaxor n bunc rul repartizatorului; h) a ternerea i precompactarea mixturii asfaltice reciclate la profilul stabilit se realizeaz cu vibrofinisoare. Art. 40. - n cazul recicl rii n varianta cu nc lzirea straturilor bituminoase existente, procesul tehnologic se desf oar , n principiu, astfel: a) nc lzirea cu panouri radiante a mbr c min ii rutiere bituminoase ce urmeaz a fi reciclat i a agregatelor de aport; b) scarificarea mixturii existente i malaxarea acesteia cu agregatele i liantul de aport (bitum + regenerator) sau mixtura nou , gata preparat ; c) desc rcarea mixturii asfaltice reciclate din malaxor i distribuirea uniform , n cordon, peste suprafa a nc lzit , prin intermediul unui nec distribuitor; d) a ternerea mixturii asfaltice reciclate cu ajutorul unei grinzi vibrofinisoare. Art. 41. - (1) Reciclarea la cald in situ n varianta cu nc lzirea straturilor bituminoase existente se poate aplica la rndul ei n mai multe subvariante, n func ie de tipul utilajului de reciclare folosit. (2) Diferen ele dintre aceste procedee se refer , n principal, la locul recicl rii propriu-zise care se poate efectua direct pe stratul suport nc lzit, conform art. 42, sau prin elevarea mixturii asfaltice calde, conform art. 43. Art. 42. - n cazul recicl rii mixturii direct pe stratul suport, procesul tehnologic se desf oar astfel: a) r spndirea agregatelor de aport pe suprafa a existent , cur at conform art. 34; b) nc lzirea agregatelor de aport i a mixturii existente pe o adncime de circa 7 cm, la temperatura de 150-160 C, n etape, cu ajutorul a 3 prenc lzitoare; c) scarificarea stratului nc lzit pe o adncime de circa 6 cm; d) ad ugarea liantului de aport; e) malaxarea materialului frezat cu agregatele i liantul de aport cu ajutorul unui dispozitiv cu bra e de form trapezoidal ce execut mi c ri de dute-vino combinate cu mi c ri circulare; f) repartizarea uniform a mixturii reciclate, cu ajutorul unei grinzi vibrante prev zute cu sistem de nc lzire. Art. 43. - n cazul recicl rii cu nc lzirea straturilor existente i cu elevarea mixturii calde, fluxul tehnologic este similar cu cel descris la art. 42, cu urm toarele men iuni: a) mixtura existent , dup nc lzire i scarificare (f r agregate de aport), este adunat i elevat pentru malaxare cu materialele de aport ntr-o cuv situat deasupra stratului suport sau ntr-un malaxor; b) materialele de aport pot fi constituite din agregate i liant (bitum+regenerator) sau din mixtur asfaltic preparat din materiale noi cu o re et astfel elaborat nct prin malaxarea cu mixtura recuperat s conduc la tipul de mixtur reciclat proiectat ; c) a ternerea uniform a mixturii asfaltice reciclate se realizeaz cu ajutorul unui nec i al unei grinzi vibrofinisoare. Art. 44. - Indiferent de varianta aplicat , regimul termic la malaxare, a ternere i compactare pentru mixtura asfaltic reciclat este urm torul: a) dup malaxare: 150-160 C; b) la a ternere: minimum 145 C; c) la nceputul compact rii: minimum 140 C; d) la sfr itul compact rii: minimum 100 C. Art. 45. - Opera ia de compactare a mixturii asfaltice reciclate se efectueaz conform SR 174-2.

CAPITOLUL IV Controlul calit ii lucr rilor Art. 46. - Controlul calit ii lucr rilor de execu ie a mbr c min ilor rutiere bituminoase reciclate se execut pe faze astfel: a) controlul calit ii materialelor; b) controlul procesului tehnologic de reciclare i punere n oper a mixturii asfaltice reciclate; c) controlul calit ii straturilor rutiere bituminoase reciclate.

SEC IUNEA 1 Controlul calit ii materialelor Art. 47. - (1) Materialele destinate prepar rii mixturii asfaltice reciclate vor fi verificate n conformitate cu prescrip iile din standardele respective i cu condi iile prev zute la cap. II sec iunea a 4-a, dup cum urmeaz : a) la elaborarea dozajelor (analiz complet ); b) pe parcursul execu iei lucr rilor, pe fiecare lot aprovizionat din materialele de aport i pe mixtura existent , conform alin. (2). (2) Verific rile i determin rile ce se efectueaz pe parcursul execu iei lucr rilor se efectueaz de c tre un laborator de specialitate autorizat i se desf oar conform tabelului 4. Tabelul 4 Nr. crt. 1 Tipul materialelor Mixtur frezat sau scarificat - punct de nmuiere IB pe bitum extras 2 Agregate de aport (cribluri sau pietri concasat) ncerc rile efectuate - compozi ie SR EN 1427 - natura mineralogic - granulozitate - coeficient de form - corpuri str ine - p r i levigabile (pietri ) - con inut de frac iuni sub 0,1 mm 3 Liantul de aport - punct de nmuiere IB STAS 4606 STAS 4606 STAS 4606 STAS 4606 STAS 4606 STAS 730 SR EN 1427 pe fiecare lot aprovizionat pe fiecare lot aprovizionat Metoda de analiz STAS 1338/2 Frecven a minimum o prob la 7.000 m 2

(3) Materialele de aport trebuie s aib certificate de conformitate a calit ii, conform anexei nr. 7 la Hot rrea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea n construc ii, cu modific rile ulterioare, cu excep ia celor reciclate, i declara ie de conformitate a calit ii, conform SR EN 45014.

SEC IUNEA a 2-a Controlul procesului tehnologic de reciclare i punere n oper a mixturii asfaltice reciclate Art. 48. - Controlul se face pe faze, conform procedurii tehnice de proces. Art. 49. - n timpul recicl rii mbr c min ii rutiere bituminoase se vor efectua verific ri privind: a) r spndirea i dozarea agregatelor naturale de aport: zilnic; b) dozarea liantului de aport: zilnic; c) temperatura liantului de aport: permanent; d) temperatura mixturii asfaltice la ie irea din usc tor-malaxor: n fiecare or a programului de lucru; e) aspectul i omogenitatea mixturii asfaltice reciclate: permanent; f) compozi ia mixturii asfaltice reciclate: o prob la 400 t mixtur asfaltic reciclat , iar n cazul n care se constat c rezultatele pentru o prob nu se ncadreaz n limitele de toleran admise de SR 174-2 sau de SR 7970 fa de re eta prescris , determinarea se va face pe cte o prob la 200 t mixtur reciclat );

g) caracteristicile fizico-mecanice ale mixturii asfaltice reciclate, conform SR 174-1, Normativ CD 16: 2000 sau SR 7970: o prob la 7000 m2. Art. 50. - n timpul a ternerii i compact rii mixturii asfaltice reciclate se va urm ri: a) uniformitatea a ternerii i grosimea stratului; b) temperatura mixturii asfaltice la nceputul i sfr itul compact rii; c) modul de compactare i num rul de treceri.

SEC IUNEA a 3-a Controlul calit ii mbr c mintei rutiere bituminoase reciclate

Art. 51. - mbr c mintea rutier bituminoas reciclat gata executat va fi supus urm toarelor verific ri: a) verificarea gradului de compactare; b) verificarea uniformit ii i a elementelor geometrice. Art. 52. - (1) Gradul de compactare se poate verifica prin prelevarea de carote sau nedistructiv, utilizndu-se gamadensimetrul. (2) Gradul de compactare trebuie s fie de minimum 96% i se determin ca raport procentual ntre densitatea aparent a mixturii asfaltice din stratul gata executat (determinat pe carote prelevate din mbr c mintea rutier bituminoas reciclat sau cu gamadensimetrul) i densitatea aparent determinat pe epruvete Marshall confec ionate n laborator din mixtura asfaltic reciclat (la stabilirea dozajelor de lucru sau pe mixtura prelevat pe parcursul execu iei lucr rilor). Art. 53. - Planeitatea se determin cu dreptarul (lata) de 3 m sau cu analizorul de profil n lung (APL), conform SR 174-2. Art. 54. - Grosimea mbr c mintei rutiere bituminoase reciclate se verific prin efectuarea de sondaje, minimum dou /km. Art. 55. - (1) Verificarea cotelor profilului longitudinal se face conform SR 174-2 n axa drumului, pe minimum 10% din lungimea traseului. (2) La str zi cota n ax se verific n propor ie de 20% din lungimea traseului, iar cotele rigolelor, pe toat lungimea traseului, n punctele de schimbare a declivit ilor. Art. 56. - Verificarea profilului transversal se face conform SR 174-2.

CAPITOLUL V Recep ia lucr rilor

SEC IUNEA 1 Recep ia la terminarea lucr rilor

Art. 57. - Recep ia la terminarea lucr rilor de c tre beneficiar se efectueaz conform normelor n vigoare. Art. 58. - Comisia de recep ie examineaz lucr rile executate conform documenta iei tehnice aprobate i documenta iei de control ntocmite n timpul execut rii. Art. 59. - Eviden a tuturor verific rilor men ionate n cap. IV face parte din documenta ia de control a recep iei la terminarea lucr rilor.

SEC IUNEA a 2-a Recep ia final

Art. 60. - Recep ia final se face conform prescrip iilor legale n vigoare. Art. 61. - Perioada de verificare a comport rii n exploatare a lucr rilor definitive va fi de minimum 12 luni de la data recep iei preliminare.

M suri de tehnica securit ii muncii i PSI

Art. 62. - Pe toat perioada de execu ie a lucr rilor de reciclare la cald a mbr c min ilor rutiere bituminoase se vor respecta prevederile din actele normative prev zute la cap. I sec iunea a 3-a (dd-jj). Art. 63. - Actele normative men ionate la art. 62 nu unt limitative, ele putnd fi completate de unit i cu m suri suplimentare specifice fiec rui loc de munc .