P. 1
Regulament d e Ordine Interioara-bun

Regulament d e Ordine Interioara-bun

|Views: 1,914|Likes:
Published by Louise Dragomir

More info:

Published by: Louise Dragomir on Jun 16, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/10/2013

pdf

text

original

(proiect

)

REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARA
Invatamantul preprimar face parte din sistemul national de invatamant si este integrat in structura invatamantului preuniversitar care urmareste realizarea instruirii si educatiei de baza a copiilor, conform idealului educational intemeiat pe traditiile umaniste , pe valorile democratiei si pe aspiratiile societatii romanesti. Idealul educational al scolii romanesti consta in dezvoltarea libera, armonioasa a individualitatii umane, in formarea personalitatii autonome si creative. Activitatea unitatilor de invatamant prescolar este organizata si se desfasoara pe baza prevederilor Constitutiei, Legii invatamantului nr. 84/1995 republicata cu modificarile si completarile ulterioare, Hotaririlor de Guvern, actelor normative elaborate de Ministerul educatiei si Cercetarii si de inspectoratele scolare.

SECVENTE:
Cap. I. Echipa manageriala

Cap. II. Consiliul de administratie Cap. III. Consiliul profesoral Cap. IV. Activitatea cadrului didactic Cap. V. Comisiile metodice pe nivele Cap. VI. Personalul didactic, auxiliar si administrativ Cap. VII. Comitetele de parinti si Consiliul reprezentativ al parintilor Cap. VIII. Dispozitii finale Cap. IX. Regulamentul copiilor

I ECHIPA MANAGERIALA: DIRECTOR

ACTIVITATEA CONSILILUI DE ADMINISTRATIE Consiliul de administratie este organul de decizie numai in domeniul administrativ:  Elaboreaza Regulamentul de ordine interioara.  Va raspunde pentru deciziile luate. Componenta: .  Elaboreaza criteriile de evaluare si stabileste calificativele anuale pentru intregul personal  Elaboreaza fisele posturilor pentru intregul personal. sau ori de cate ori ete nevoie)  Efectueaza asistente la ore. III. sefilor comisiilor metodice si managerilor clasei.  Transmite sarcini si va supraveghea indeplinirea lor.  Elaboreaza fisa postului pentru cadrele didactice si pentru ceilalti angajati.  Aproba planificarea anuala a concediilor de odihna.  Reprezinta juridic gradinita in relatiile cu toti partenerii. anual. factorul decizional care transmite conform organigramei compartimentului de executie . stabilind termenele de realizare. si propune un plan de corijare ( semestrial. responsabilitatile ce revin fiecarui cadru didactic.  Elaboreaza criteriile de acordare a salariului de merit si a gradatiei de merit .Echipa manageriala reprezinta compartimentul de decizie in gradinita.  Stabileste echipa de lucru pentru realizarea orarului gradinitei si urmareste realizarea sarcinilor la timp.  Raporteaza secvential.  Va consulta Consiliul de administratie si cel profesoral in problemele activitatii ce le implica planul managerial. Directorul gradinitei :. II.  Analizeaza secvential. cu ajutorul sefilor de comisii metodice datele unui anumit moment. activitatea pe arii curriculare.  Elaboreaza planul managerial impreuna cu sefii comisiilor metodice. le sintetizeaza. CONSILIUL PROFESORAL A.  Este presedintele Consiliului de administratie si a Consiliului profesoral.  Executa distribuirea copiilor pe grupe.  Rezolva conflictele aparute in gradinita.  Proiecteaza activitatile manageriale si distribuie responsabilitatile. la sedinte de analiza. incadrarea si normarea cadrelor.

 Primeste responsabilitati din partea echipei manageriale.  Valideaza situatia scolara la sfarsit de semestru si de an scolar. materiala si morala.  Stabileste modalitatile de parcurgere a materiei pe diferite discipline.Toate cadrele didactice B. Regulamentului de organizare si functionare al unitatilor de invatamant preuniversitar.  Activitati extracurriculare B. ACTIVITATEA CADRULUI DIDACTIC Personalul didactic isi desfasoara activitatea in conformitate cu reglementarile cuprinse in Legea invatamantului .  Participa la sedintele convocate de conducerea gradinitei si transmite informatiile spre familie si copii. Atributiile si responsabilitatile Consiliului profesoral:  Dezbate variantele de proiecte curriculare propuse.  Serviciu pe gradinita:  Comunicare cu parintii. cadrele didactice raspund in fata conducerii gradinitei de calitatea si de rezultatele obtinute in activitatea pe care o desfasoara.  Voteaza propunerile pentru acordarea salariului si a gradatiei de merit si stabileste lista finala in functie de punctajul obtinut.  Aproba programul managerial al gradinitei si aduce imbunatatiri. Statutul personalului didactic. eseuri. portofolii. norma didactica a cadrului didactic cuprinde:  Activitati de predare-invatare: 25 ore/saptamana.  Sa manifeste receptivitate. Personalul didactic este obligat sa indeplineasca urmatoarele sarcini didactico-educative si de perfectionare.  Evaluarea prescolarilor ( teste. A. 154/1998 si a Statutului personalului didactic. care garanteaza realizarea procesului instructiv-educativ. Conform Legii nr.  Proiectarea ativitatilor de predare-invatare: 5 ore/saptamana. etc): 4-5 ore/saptamana. . Personalul didactic are obligatii si raspunderi publice de natura profesionala.  Aproba proiectul planului de scolarizare. precum si cele stabilite prin legislatia muncii. in gradinita si in afara gradinitei. IV. corectitudine si initiativa in realizarea sarcinilor profesionale. mape.  Activitati de pregatire metodico-stiintifica: 2 ore/zi. proiecte.

colocvii didactice). Sa aiba o comportare corespunzatoare calitatii de cadru didactic. sa intocmeasca corect si la timp planificarile calendaristice si sa asigure parcurgerea ritmica si integrala a materiilor planificate. -cel putin 10 proiecte model/an. materialul didactic.  Asigura asistenta de specialitatein in organizarea si desfasurarea activitatilor instructiv-educative si de pregatire a diferitelor materiale.  Sa-si imbogateasca in permanenta pregatirea in domeniul specialitatii si sa-si perfectioneze continuu maiestria pedagogica prin participarea la activitatile de perfectionare profesionala. conform metodologiei de organizare si desfasurare a acestora. in raport cu norma didactica pentru indeplinita -5 ore/zi  Sa participe la activitatile metodice organizate in cadrul gradinitei ( comisia metodica).  Sa participe la elaborarea programelor manageriale ale gradinitei si a materialelor de analiza si raportare statistica.  Organizeaza schimburi de experienta si selectioneaza cele mai bune materiale in scopul cunoasterii si generalizarii celor mai valoroase activitati. proiecte didactice.  Ajuta conducerea gradinitei in efectuarea indrumarii si controlului. conduce sedintele si tine evidenta activitatilor desfasurate. . cat si in afara ei. Responsabilul comisiei de dezvoltare profesionala are urmatoarele atributii:  Intocmeste programe de activitate. atat in gradinita. teste de cunostinte/ evaluare).  Sa cunoasca continutul Programei si a altor documente de proiectare didactica. absentarea nemotivata la doua sedinte ale consiliului profesoral atrage dupa sine diminuarea calificativului anual.  Sa realizeze integral orele de predare.sa asigure functionalitatea mijloacelor de invatamant folosite si implicarea copiilor in utilizarea acestora.  Sa utilizeze in mod rational si eficient. schimburi de experienta.  Sa contribuie la imbunatatirea continutului invatamantului si activitatilor didactice ( mape metodice. aparatele si instrumentele de lucru din dotarea unitatii .  Intocmeste semestrial si anual rapoarte de activitate privind activitatea comisiei metodice. mijloacele audio-vizuale. sa contribuie la crearea si mentinerea unui climat de colaborare intre membrii colectivului didacti. in functie de activitate.  Toate cadrele didactice au obligatia sa participe la sedintele consiliului profesoral si la sedintele si activitatile consiliului de administratie cand este solicitat. precum si la activitatile metodice si stiintifice organizate in afara ei: cercuri pedagogice.

Sa colaboreze cu celelalte educatoare din gradinite. de protectie civila si protectia mediului. Sa completeze corect catalogul ( date personale ale copiilor ) si alte documente de evidenta a scolarizarii ( situatii statistice ). costituie reperele fisei de evaluare in conexiune cu fisa postului. in vederea coordonarii eforturilor pentru obtinerea unor rezultate optime in instruirea si educarea copiilor. tinerea unei evidente stricte a miscarii elevilor. sa realizeze comunicarea cu familia si alti factori ai sistemului muncii educative. Sa manifeste preocupare pentru mentinerea in stare de functionare a spatiului de invatamant. actiuni cultural-educative ). Sa efectueze periodic instructajul copiilor privind normele de securitate a muncii. Sa manifeste preocupare pentru asigurarea scolarizarii. regulile de circulatie si cele cu privire la apararea sanatatii. Sa manifeste preocupare permanenta pentru cunoasterea particularitatilor de varsta si individuale a personalitatii copiilor (fise de observatii. teste). dar si de ameliorare a carentelor. atunci cand este cazul. o Mentioneaza in registrul educatoarei de serviciu problemele deosebite aparute in ziua respectiva. efectuarea recensamantului populatiei prescolare din cartier). o Raspunde de efectuarea curateniei. Sa utilizeze rational baza didactico-materiala. formativ-continua. sumativa) in vederea realizarii progresului scolar. avand urmatoarele atributii: o Se prezinta la gradinita cu 30 minute inaintea inceperii programului si verifica modul in care au fost pregatite salile de grupa pentru desfasurarea activitatii didactice. Activitatea cadrului didactic si atributiile. ordinii si disciplinei in curtea gradinitei. Sa indeplineasca cu responsabilitate sarcinile ce revin educatoarei de serviciu. a instalatiilor. cuprinderii si mentinerii la cursuri a tuturor copiilor ( verificarea zilnica a frecventei. pentru realizarea sarcinilor transmise. asigurarii progresului scolar si a unei stari disciplinare corespunzatoare. Sa desfasoare cu copiii activitati extra-grupa si extrascolare atractive si educative ( concursuri. Sa desfasoare actiuni sistematice de investigare si cunoastere obiectiva a          nivelului copiilor ( evaluare initiala. . fise psiho-pedagogice. o Asigura comunicarea operativa a notelor telefonice. sa-si aduca contributia la dotarea unitatii cu mijloace materiale. adreselor primite de gradinita si ia primele masuri.

  Experienta didactica. Actioneaza pentru formarea de capacitati intelectuale la copii conform standardelor de performanta. o Intocmesc dosarul reprezentativ care va contine: • Prezentul extras di ROI referitor la lucrul comisiilor. gradul. • Incadrarea ( TC* optionale*extinderi). • Evaluarea semestriala. o Stabilesc obiectivele cadru si responsabilitatile. Mape tematice.V. vechimea. Contributii deosebite la procesul instructiv-educativ Componenta proiectiva Elaboreaza planificarea calendaristica semestriala/anuala. comunicativ. . planuri. Programul de evaluare semestriala/finala. Stil didactic echilibrat. Implicare in bunul mers al gradinitei.       2. • Activitatea extracurriculara. Criteriile de selectare a responsabilitatilor comisiilor si a colectivelor de lucru:      1. Proiecte. Activitatea comisiei metodice. democratic. de serviciul national de evaluare si examinare.invatare. Strategii de predare/invatare. portofolii ). Atitudine pozitiva fata de reforma in invatamant. telefon. • Planificari calendaristice. • Planul managerial anual si trimestrial. • Performante obtinute. • Procese verbale. atributii). proiecte. disciplina. • Membrii comisiei ( arie curriculara. • Strategii didactice ( referate.scheme de activitati de predare. COMISIA METODICA A. Componenta actionala Foloseste metode participativ-active. Fisa de observare a fiecarui copil. o Proiecteaza activitatile si planurile manageriale ale comisiilor.

 Foloseste cele mai adecvate strategii evaluative ( obiectele evaluarii.  Utilizeaza judicios timpul de instruire.  Se adreseaza. • Realizeaza curatenia zilnica a salilor de grupa.  Consulta permanent actele oficiale ( legislative. responsabilului comisiei.  Comunica progresul scolar al copiilor dupa fisa de observare a managerului grupei. curriculare. VI. care incurajeaza afirmarea personalitatii copiilor. fluenta si accesibila. cabinetelor. diagrame. 3. Componenta metodico-stiintifica  Se reflecta in proiectarea activitatii de invatare-predare-evaluare si este un criteriu de evaluare si validare a activitatii cadrului didactic.). precum si conform reglementarilor cuprinse in actele normative privind activitatea economico-financiara a unitatilor de invatamant si cele stabilite prin legislatia muncii. Componenta relationala  Asigura receptarea mesajelor de catre parinti prin comunicare inteligibila.  Comunica in mod constructiv si pozitiv cu alte cadre didactice in vederea realizarii unor proiecte transdisciplinare. curtii si gradinii unitatii. si parintilor prin diferite forme ( statistici. instrumente de evaluare. pentru clarificarea problemelor. didactice si financiare ) afisate sau expuse in mapa cu documente . Regulamentului de organizare si functionare al unitatilor de invatamant preuniversitar. corespondenta. Valorifica pozitiv valente formative ale activitatilor de organizare cu grupele de copii. reglarea rezultatelor evaluarii). PERSONALUL ADMINISTRATIV SI AUXILIAR Personalul administrativ isi desfasoara activitatea in conformitate cu reglementarile cuprinse in Legea invatamantului. Ingrijitoarea:  Asigura curatenia localului. metode de evaluare. nivele de performante. consultatii etc.  Creaza un climat socio-afectiv de tip permisiv. • Spala holurile dupa venirea si plecarea copiilor.  Se inscrie in procesul de formare continua a personalului didactic. echipelor de lucru constituite 4. .

 Pastreaza si raspund de mijloacele fixe si obiectele de inventar aflate in gradinita si de sanatatea copiilor. Presedintele Consiliului reprezentativ al parintilor este membru al consiliului managerial. ferestrelor. • Un secretar. • Asigura securitatea localului gradinitei prin inchiderea usilor. ele sunt formate din 3-5 membri care reprezinta legatura gradinitei cu familia. Cei 7 parinti vor fi numiti dupa cum urmeaza: • Un presedinte. • Realizeaza curatenia generala a localului in fiecare vacanta scolara. Prioritatile sunt cele stabilite de consiliul de administratie. Directorul gradinitei convoaca adunarea comitetelor de parinti la nivelul grupei si discuta asupra prioritatilor educative si administrativ-financiare ale gradinitei. dezinfectat ). • Trei membri. surselor de apa. Atributiile si responsabilitatile comitetelor de parinti si ale Consiliului reprezentativ al parintilor: o Comitetele de parinti:  Sprijina managerii grupelor pentru cuprinderea tuturor copiilor la cursuri si imbunatatirea frecventei. • Executa lucrari de intretinere a spatiului verde din fata gradinitei.  Indeplinesc functia de curier. energiei electrice. COMITETELE DE PARINTI SI CONSILIUL REPREZENTATIV AL PARINTILOR Comitetele de parinti se constituie la nivelul clasei. • Un casier. VII.comisia de cenzori. • Patru membri. • Matura curtea gradinitei zilnic sau ori de cate ori este nevoie. . In adunarea generala se alege Consiliul reprezentativ al parintilor. • Spala ferestrele claselor si holurilor o data pe luna sau ori de cate ori este nevoie. Atributiile lor sunt cele stabilite in deplin acord cu managerul clasei. portar sau orice alta sarcina incredintata de conducerea gradinitei. format din cel putin un parinte pe fiecare nivel de grupa din unitatea de invatamant. • Supravegheaza grupurile sanitare in timpul pauzelor si insotesc copiii la toaleta.• Asigura curatenia permanenta a grupurilor sanitare ( spalat.

Functia manageriala a directorului consta in realizarea obiectivelor. pe grupe constituite dupa criteriul de varsta al copiilor sau dupa nivelul de dezvoltare globala al acestora. de regula . se organizeaza si se generalizeaza treptat grupa pregatitoare pentru scoala. • La inscrierea copiilor este interzisa discriminarea dupa orice criteriu. • Forma de organizare in invatamantul prescolar si structura dupa care functioneaza unitatea noastra este: gradinita cu program prelungit ( 10-11 ore/ zi). • Invatamantul prescolar se organizeaza. • Inscrierea copiilor in gradinita se face in perioada 15 mai 15 iunie. DISPOZITII FINALE Pentru evitarea esecurilor sau rezultatelor partial negative. in limita locurilor disponibile.  Are initiative si se implica in imbunatatirea conditiilor de studiu si de viata ale prescolarilor. prin contributii financiare sau materiale sustin programe de modernizare a educatiei copiilor si a bazei materiale a gradinitei. Este obligatoriu ca munca noastra sa fie comuna atat in ceea ce priveste programul educativ-formativ. • Grupa de copii cuprinde maxim 20 copii. COPIII DIN INVATAMANTUL PRESCOLAR • Invatamantul prescolar se organizeaza in gradinite de copii si cuprinde prescolari cu varste intre 3 si 6/7 ani. Sprijina conducerea gradinitei in intretinerea si imbunatatirea . dezvoltarea si modernizarea bazei materiale. pentru stoparea si prevenirea lor este necesar ca prezentul document sa fie respectat intocmai. ori acestea nu pot fi realizate fara colaborare si intelegere intre factorii de decizie si executie. o Consiliul reprezentativ al parintilor. VIII. • Pentru asigurarea continuitatii dintre invatamantul prescolar si cel primar.  Sprijina grupa in organizarea si desfasurarea activitatilor extracurriculare. .  Actele necesare inscrierii copiilor in gradinita sunt. care asigura educatia si pregatirea corespunzatoare a copiilor pentru scoala si viata sociala.  Conlucreaza cu comisiile de ocrotire a minorilor acolo unde este cazul.  Atrage persoane fizice sau juridice care. cat si in privinta unui cod comun care sa imbunatateasca comportamentul copiilor.

la programul stabilit de gradinita indiferent daca activitatea este curriculara sau extracurriculara. parintii care nu respecta prezentul Regulament manifestand dezinteres sau dispret fata de activitatea acesteia. Adeverinte de serviciu de la ambii parinti.  Programul zilnic al copiilor se desfasoara pe baza unei planificari care vizeaza proiectarea tuturor activitatilor in care sunt implicati copiii pe parcursul intregului an scolar si a unui orar stabilit de educatoare si avizat de directoare. catre aceasta gradinita de catre parinti sau sustinatorii legali.  In invatamantul prescolar se respecta structura anului de invatamant scolar stabilita pentru invatamantul preuniversitar. parinti.  Transferul copilului de la o gradinita la alta. Analize medicale conform cu dispozitiile D.S.  Scoaterea copilului din evidenta gradinitei. Copie B. Copie dupa certificatul de nastere al copilului certificat de director. se face in urmatoarele situatii: • In caz de boala infectioasa cronica. cu avizul celor doua unitati. Absentele datorate imbolnavirii sau altor cazuri de forta majora. forma fundamentala de invatare. apartenenta politica sau religioasa si acesta este obligat sa se comporte conform normelor impuse de gradinita.I/C.P. potrivit trebuintelor proprii. nationalitate.Cerere de inscriere. sunt motivate. indiferent de sex. se face la cererea parintilor sau sustinatorilor legali.  In demersul educational al educatoarei. • Calitatea de prescolar. • • • • • . rasa. pentru a nu aduce atingere muncii cadrelor didactice si personalului gradinitei. care consemneaza in catalog si in foaia de prezenta. fara motivare. se dobandeste in urma solicitarii scrise .  Evidenta copiilor se face la fiecare grupa de catre educatoare. in limita locurilor planificate. va fi obligat sa-si transfere copilul . mijlocul de realizare si metoda de stimulare a capacitatii si creativitatii copilului. cu avizul medicului.  Prezenta zilnica a copilului.  Pentru bunul mers al activitatii in gradinita.I. ca un drept al acestuia si ca o deschidere spre libertatea de a alege. Constanta. • In cazul in care copilul absenteaza doua saptamani consecutiv. jocul reprezinta activitatea.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->