Sunteți pe pagina 1din 1

Nr. ...../..................

CERERE DE ELIBERARE A UNEI ADEVERINE DE VENIT

Subsemnatul/Subsemnata.............................................................................
CNP/NIF.............................................................................,

cu

domiciliul

fiscal

n...................................................., str. ................................... nr. ...., bl. ...., sc. ....,


et........., ap....., judeul/sectorul.........................., cod potal....................., telefon
........................., fax..................................., reprezentat/reprezentat prin dl/dna
.........................................., CNP/NIF..............................., cu domiciliul fiscal n
....................., str............................................ nr....., bl....., sc....., et......., ap.......,
judeul/sectorul..........................., cod potal........................, posesorul/posesoarea
documentului de identitate seria ..... nr. .............., eliberat de ................................,
solicit eliberarea unei adeverine privind situaia veniturilor impozabile pe anul......,
pentru a servi la ........................................... .

Numele i prenumele ...............

Semntura.........................
Data ..............................