Sunteți pe pagina 1din 23

IMPACTUL POLITICII DE DEZVOLTARE REGIONAL

ASUPRA DISPARIT

ILOR INTER I INTRAREGIONALE

UNIVERSITATEA DIN BUCURE TI FACULTATEA DE GEOGRAFIE

TEZA DE DOCTORAT IMPACTUL POLITICII I PROGRAMELOR DE DEZVOLTARE REGIONAL ASUPRA DISPARIT ILOR INTER I INTRA-REGIONALE - ABORDARE METODOLOGIC I PRACTIC

Coordonator tiin ific: Prof. Univ. Dr. George ERDELI Doctorand: Irina CIMPOERU

2009

IMPACTUL POLITICII DE DEZVOLTARE REGIONAL

ASUPRA DISPARIT

ILOR INTER I INTRAREGIONALE

I.

CUPRINS

LISTA TABELELOR: ................................ ........................... Error! Bookmark not defined. LISTA FIGURILOR: ................................ ............................. Error! Bookmark not defined. LISTA ACRONIMELOR I ABREVIERILOR ..................... Error! Bookmark not defined. INTRODUCERE SCOPUL TEZEI, METODOLOGIE, ACTIVITATE TIIN IFIC I PRACTIC ................................ ................................ ................................ ............................ 6 CAPITOLUL 1 DEZVOLTAREA REGIONAL : CADRUL CONCEPTUAL DIN PERSPECTIV ISTORIC ................................ ................... Error! Bookmark not defined. Privire de ansamblu asupra apari iei si evolu iei conceptului de dezvoltare regional Error! Bookmark not defined. 1.2. Teorii clasice i neoclasice ale dezvolt rii regionale .... Error! Bookmark not defined. 1.2.1. Teoriile clasice ale dezvolt rii regionale................ Error! Bookmark not defined. 1.2.2. Teoriile neoclasice ale dezvolt rii regionale .......... Error! Bookmark not defined. 1.3. Teoriile regionale recente ................................ ............ Error! Bookmark not defined. 1.3.1. Teoriile dezvolt rii inegale ................................ .... Error! Bookmark not defined. 1.3.2. Teoria rela iei centru-periferie ............................... Error! Bookmark not defined. 1.3.3. Teoria cauzalit ii circulare i cumulative.............. Error! Bookmark not defined. 1.3.4. Teoria dezvolt rii endogene ................................ .. Error! Bookmark not defined. 1.3.5. Dezvoltarea regional n etape............................... Error! Bookmark not defined. 1.3.6. Modelul keynesian la nivel regional ...................... Error! Bookmark not defined. 1.3.7. Teoria declinului regional ................................ ..... Error! Bookmark not defined. 1.3.8. Teoria ciclurilor lungi ale dezvolt rii regionale ..... Error! Bookmark not defined. 1.3.9. Teoria clusterelor ................................ .................. Error! Bookmark not defined. 1.4. De la teorie la practic de ce s su inem o politic de dezvoltare regional ? ..... Error! Bookmark not defined. 1.4.1. Utilizarea deplin a tuturor factorilor de produc ie. Error! Bookmark not defined. 1.4.2. Motivele care vizeaz mediul nconjur tor/ dezvoltarea sustenabil ............. Error! Bookmark not defined. 1.4.3. Motivele sociale ale unei politici de dezvoltare regionala .... Error! Bookmark not defined. 1.4.4. Motivele politice ................................ ................... Error! Bookmark not defined. 1.5. Influen e asupra cadrului regional i actori implica i n procesul dezvolt rii........ Error! Bookmark not defined. CAPITOLUL 2 - DEZVOLTAREA REGIONAL N UNIUNEA EUROPEAN : CADRUL TERITORIAL I INSTITU IONAL ................................ ..... Error! Bookmark not defined. 2.1. Clasic i modern n evolu ia dezvolt rii regionale la nivel european.. Error! Bookmark not defined. 2.2. Concepte n definirea regiunilor. Modele de organizare la nivel european........... Error! Bookmark not defined. 2.3. Evolu ia regionalismului i politicii regionale n Europa de Vest (exemplific ri: Spania, Fran a, Italia, Portugalia) ................................ .................... Error! Bookmark not defined. 2.4. Procesul de integrare european a rilor din Europa Central i de Est - dispari i economice i teritoriale (exemplific ri: Polonia, Cehia, Ungaria)...... Error! Bookmark not defined. 2.5. Politica de Coeziune principalul instrument al dezvoltarii regionale la nivel european Error! Bookmark not defined. 1.1.

IMPACTUL POLITICII DE DEZVOLTARE REGIONAL

ASUPRA DISPARIT

ILOR INTER I INTRAREGIONALE

2.5.1. De la politici regionale, la politica european de coeziune economic i social ................................ ................................ ....................... Error! Bookmark not defined. 2.5.2. Evolu ia procesului de programare i de implementare a politicii regionale a Uniunii Europene................................ ............................ Error! Bookmark not defined. 2.5.3. Politica de dezvoltare regional 2007-2013 simplificare i inovare pentru convergen /Agenda Lisabona ................................ ........ Error! Bookmark not defined. 2.5.4. Experien a noilor State Membre n implementarea politicii de coeziune ....... Error! Bookmark not defined. 2.5.5. Rezultate de ansamblu i valoare ad ugat prin implementarea politicii europene de coeziune economic i social ; impactul asupra disparit ilor regionale n Europa ................................ ................................ ....................... Error! Bookmark not defined. 2.5.6. Provocari si perspective ................................ ........ Error! Bookmark not defined. CAPITOLUL 3 - DIMENSIUNEA TERITORIAL I URBAN A POLITICII DE DEZVOLTARE REGIONAL ................................ .............. Error! Bookmark not defined. 3.1. Abordarea teritorial a conceptului de dezvoltare......... Error! Bookmark not defined. 3.2. Disparitati teritoriale la nivel european ........................ Error! Bookmark not defined. 3.3. Raspunsul strategic la dezechilibrele teritoriale............ Error! Bookmark not defined. 3.3.1. Perspectiva European de Dezvoltare Spa ial (ESDP) - C tre o dezvoltare spa ial echilibrat i durabil a teritoriului Uniunii Europene (Potsdam 1999): principii, inte, linii directoare................................ ........................ Error! Bookmark not defined. 3.3.2. Agenda teritorial a Uniunii Europene............... Error! Bookmark not defined. 3.3.3. Coeziunea teritorial - dimensiune orizontal a politicii regionale ............ Error! Bookmark not defined. 3.3.4. Coeziunea teritorial obiectiv al Uniunii Europene ....... Error! Bookmark not defined. 3.3.5. Carta Verde privind coeziunea teritorial ........... Error! Bookmark not defined. 3.4. Dimensiunea urban a politicii regionale a Uniunii Europene .... Error! Bookmark not defined. 3.4.1. Carta de la Leipzig pentru ora e europene durabile ....... Error! Bookmark not defined. 3.1.2. Dezvoltarea urban n cadrul politicii de coeziune n perioada 2007-2013 Error! Bookmark not defined. CAPITOLUL IV - DEZVOLTAREA REGIONAL N ROMNIA CONTEXT, APARI IE, EVOLU IE, PERSPECTIV ............................. Error! Bookmark not defined. 4.1. Scurt privire retrospectiv asupra structur rii teritorial-administrative a Romniei Error! Bookmark not defined. 4.2. Modele de structurare a teritoriului na ional romnesc din perspectiv economicogeografic ................................ ................................ .......... Error! Bookmark not defined. 4.3. Apari ia i evolu ia conceptului de dezvoltare regional n Romnia . Error! Bookmark not defined. 4.3.1. Primii pa i dup 1990: ini iativa local stimul al dezvolt rii regionale n Romnia (experien a jude ului Teleorman) ..................... Error! Bookmark not defined. 4.3.2. Carta Verde i mp r irea teritorial-statistic ...... Error! Bookmark not defined. 4.3.3. Diminuarea disparit ilor regionale obiectiv principal al politicii de dezvoltare regional n Romnia ................................ ...................... Error! Bookmark not defined. 4.3.4. Cadrul institu ional al dezvolt rii regionale n Romnia... Error! Bookmark not defined. 4.4. Programarea politicii de dezvoltare regional n Romnia.......... Error! Bookmark not defined. 3

IMPACTUL POLITICII DE DEZVOLTARE REGIONAL

ASUPRA DISPARIT

ILOR INTER I INTRAREGIONALE

4.4.1. 4.4.2. 4.4.3.

Programarea pentru perioada 2000-2005 ........... Error! Bookmark not defined. Programarea pentru perioada 2004-2006 ........... Error! Bookmark not defined. Perioada de programare 2007-2013 ................... Error! Bookmark not defined. 2007-2013..... Error! Bookmark not defined.

4.4.3.1. Planul Na ional de Dezvoltare 2007-2013 ................. Error! Bookmark not defined. 4.4.3.2. Cadrul Strategic Na ional de Referin 4.4.3.3. Programele Opera ionale ................................ .......... Error! Bookmark not defined. 4.4.3.5. Alocarea Fondurilor Structurale i de Coeziune la nivelul CSNR i pe Programe Opera ionale ................................ ................................ .......... Error! Bookmark not defined. 4.4.3.6. Programul Opera ional Regional - principalul instrument pentru promovarea dezvolt rii teritoriale echilibrate ................................ ............ Error! Bookmark not defined. CAPITOLUL V - ROLUL RE ELEI DE A EZ RI URBANE IN IMPLEMENTAREA POLITICII DE DEZVOLTARE REGIONAL ...................... Error! Bookmark not defined. 5.1. 5.2. Situa ia dezvolt rii urbane n Romnia ..................... Error! Bookmark not defined. Dezvoltarea polilor de cre tere i a polilor de competitivitate . Error! Bookmark not defined. 5.2.1. Necesitatea dezvolt rii polilor de cre tere.......... Error! Bookmark not defined. 5.2.2. Impactul preconizat al implement rii politicii polilor de cre tere .............. Error! Bookmark not defined. 5.2.3. Criterii de identificare a ora elor cu poten ial de poli de cre tere .............. Error! Bookmark not defined. 5.2.4. Polii de cre tere i de dezvoltare urban identifica i......... Error! Bookmark not defined. 5.2.5. Planurile integrate de dezvoltare instrument pentru implementarea strategiei polilor de cre tere ................................ ........................... Error! Bookmark not defined.

CAPITOLUL VI - DINAMICA DISPARITATILOR INTER I INTRAREGIONALE N ROMNIA SUB IMPACTUL POLITICII REGIONALE ...... Error! Bookmark not defined. Evaluarea disparit ilor regionale pentru implementarea m surilor de politic regional Error! Bookmark not defined. 6.2. Zonarea teritoriului n vederea diminu rii decalajelor intraregionale ............... Error! Bookmark not defined. 6.3. Impactul politicii regionale asupra dinamicii disparit ilor interregionale n Romnia Error! Bookmark not defined. 6.3.1. Evolu ia inegalit ilor regionale n Romnia compara ii cu UE .............. Error! Bookmark not defined. 6.3.2. Disparit i n dezvoltarea economic de ansamblu a regiunilor ................. Error! Bookmark not defined. 6.3.3. Disparit i legate de fenomene demografice ...... Error! Bookmark not defined. 6.3.4. Disparit i n amploarea fenomenului migra ional al popula iei ................ Error! Bookmark not defined. 6.3.5. Disparit i n nivelul de ocupare i calificare a popula iei la nivel regional Error! Bookmark not defined. 6.3.6. Disparit i urbanrural ................................ ...... Error! Bookmark not defined. 6.3.7. Disparit i n dot rile regionale infrastructurale . Error! Bookmark not defined. 6.3.8. Probleme de mediu la nivel regional.................. Error! Bookmark not defined. 6.3.9. Disparit i n dezvoltarea mediului de afaceri regional .... Error! Bookmark not defined. 6.1.

IMPACTUL POLITICII DE DEZVOLTARE REGIONAL

ASUPRA DISPARIT

ILOR INTER I INTRAREGIONALE

Cre terea importan ei Regiunii Bucure ti - Ilfov n termeni de dezvoltare Error! Bookmark not defined. 6.4. Evolu ia disparit ilor de dezvoltare n interiorul regiunilor .... Error! Bookmark not defined. 6.4.1. Disparit i n dezvoltarea Regiunii Nord-Est ..... Error! Bookmark not defined. 6.4.2. Disparit i n dezvoltarea Regiunii Sud-Est ....... Error! Bookmark not defined. 6.4.3. Disparit i n dezvoltarea Regiunii Sud Muntenia ............ Error! Bookmark not defined. 6.4.4. Disparit i n dezvoltarea Regiunii Sud-Vest Oltenia ....... Error! Bookmark not defined. 6.4.5. Disparit i n dezvoltarea Regiunii Vest ............ Error! Bookmark not defined. 6.4.6. Disparit i n dezvoltarea Regiunii Nord-Vest ... Error! Bookmark not defined. 6.4.7. Disparit i n dezvoltarea Regiunii Centru ........ Error! Bookmark not defined. 6.4.8. Disparit i n dezvoltarea Regiunii Bucure ti-Ilfov .......... Error! Bookmark not defined. 6.5. Probleme cheie ale disparit ilor intra i inter-regionale ......... Error! Bookmark not defined. 6.6. Amploarea disparit ilor de dezvoltare: indici de disparitate regional ............. Error! Bookmark not defined. CAPITOLUL VII PERSPECTIVE PE TERMEN MEDIU PENTRU DEZVOLTAREA REGIONAL N ROMNIA ................................ ................ Error! Bookmark not defined. 7.1 Impactul crizei economice globale asupra dezvolt rii regionale n Romnia .... Error! Bookmark not defined. 7.2 Situa ia actual a implement rii Programului Opera ional Regional n cele 8 regiuni de dezvoltare Error! Bookmark not defined. 7.3 Modele de dezvoltare n contextul absorb iei fondurilor europene . Error! Bookmark not defined. 7.7.1. Aprecieri generale privind dezvoltarea de ansamblu a regiunilor rii ....... Error! Bookmark not defined. 7.7.2. Scenariul optimist versus scenariul pesimist ...... Error! Bookmark not defined. 7.4 Evolu ia decalajelor regionale la orizontul anilor 2011-2012 .. Error! Bookmark not defined. 7.5 Posibile abord ri pentru urm toarea perioad de programare: 2014-2020 ........ Error! Bookmark not defined. 8.1. Regiunea Sud Muntenia istoricul integr rii n procesul de dezvoltare regional Error! Bookmark not defined. 8.1.1. De la ini iativa local la dezvoltare regional ..... Error! Bookmark not defined. 8.1.2. Profilul economic al Regiunii Sud Muntenia la nceputurile dezvolt rii regionale n Romnia i posibilit ile de dezvoltare ........................ Error! Bookmark not defined. 8.1.3. Disparit i urban-rural la nivelul regiunii ........... Error! Bookmark not defined. 8.1.4. Zonarea teritoriului regiunii n vederea diminu rii decalajelor intraregionale Error! Bookmark not defined. 8.2. Programe de dezvoltare regional derulate n Regiunea Sud-Muntenia ........... Error! Bookmark not defined. 8.2.1. Derularea programului Phare 2000 .................... Error! Bookmark not defined. 8.2.2. Derularea programului Phare 2001 .................... Error! Bookmark not defined. 8.2.3. Derularea programului Phare 2002 .................... Error! Bookmark not defined. 8.2.4. Derularea Programului Phare 2003 .................... Error! Bookmark not defined. 8.2.5. Derularea Programului Phare 2004 .................... Error! Bookmark not defined. 5

6.3.10.

IMPACTUL POLITICII DE DEZVOLTARE REGIONAL

ASUPRA DISPARIT

ILOR INTER I INTRAREGIONALE

8.2.6. Derularea Programului Phare 2005 .................... Error! Bookmark not defined. 8.2.7. Proiectele ISPA ................................ ................. Error! Bookmark not defined. 8.2.8. Programele de cooperare transfrontalier ........... Error! Bookmark not defined. 8.2.9. Programe finan ate de la bugetul de stat ............ Error! Bookmark not defined. 8.3. Impactul programelor de dezvoltare regional asupra nivelului de dezvoltare socioeconomic a Regiunii Sud Muntenia ................................ .. Error! Bookmark not defined. 8.3.1. Situa ia actual a Regiunii Sud Muntenia n cadrul celor 8 Regiuni de Dezvoltare din Romnia ................................ ................. Error! Bookmark not defined. 8.3.1.1. Evolu ia regiunii din punct de vedere demografic.... Error! Bookmark not defined. 8.3.1.2. Caracteristicile pie ei for ei de munc i nivelul educa ional al popula iei Error! Bookmark not defined. 8.3.1.3. Caracteristicile economiei regionale .......... Error! Bookmark not defined. 8.3.1.4. Dot rile infrastructurale ............................ Error! Bookmark not defined. 8.3.1.5. Turismul................................ ..................... Error! Bookmark not defined. 8.3.2. Situa ia disparit ilor intraregionale................... Error! Bookmark not defined. 8.4. Strategia de dezvoltare a Regiunii Sud Muntenia pentru perioada 2007 2013 Error! Bookmark not defined. 8.4.1. Provoc ri cheie la care Regiunea trebuie s r spund n perioada 2007-2013 Error! Bookmark not defined. 8.4.2. Viziunea strategic ................................ ............ Error! Bookmark not defined. 8.4.3. Scopul strategic ................................ ................. Error! Bookmark not defined. 8.4.4. Obiective strategice ................................ ........... Error! Bookmark not defined. 8.4.5. Obiective orizontale ................................ .......... Error! Bookmark not defined. 8.4.6. Priorit i regionale de dezvoltare i m suri ........ Error! Bookmark not defined. 8.4.7. Desemnarea polilor de cre tere / polilor de dezvoltare urban la nivel regional Error! Bookmark not defined. 8.5. Stadiul implement rii programelor de dezvoltare la nivelul Regiunii Sud Muntenia Error! Bookmark not defined. CAPITOLUL IX PROIECTE DE SUCCES......................... Error! Bookmark not defined. CAPITOLUL X - CONCLUZII ................................ .............. Error! Bookmark not defined. 10.1. Controversele de idei privind politica de dezvoltare regional / politica de coeziune Error! Bookmark not defined. 10.2. Diversitate, unitate i complementaritate n implementarea politicii regionale la nivel teritorial ................................ ................................ ............. Error! Bookmark not defined. 10.3 Concluzii privind politica de dezvoltare regional n Romnia .. Error! Bookmark not defined. 10.4. Rezultatele cercet rii la nivelul Regiunii Sud-Muntenia ........... Error! Bookmark not defined. BIBLIOGRAFIE ................................ ................................ .... Error! Bookmark not defined. ANEXE ................................ ................................ .................. Error! Bookmark not defined.

IMPACTUL POLITICII DE DEZVOLTARE REGIONAL

ASUPRA DISPARIT

ILOR INTER I INTRAREGIONALE

II.

CUVINTE CHEIE

Regiuni, regionalizare, politica de dezvoltare regional , politica de coeziune, coeziune economic-social i teritorial , disparit i intraregionale, disparit i inter-regionale, indici de disparitate, dezvoltare urban , poli de cre tere, Regiunea Sud-Muntenia.

III.

REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT

Teza de doctorat cu tema Impactul politicii i programelor de dezvoltare regional asupra disparit ilor inter i intra-regionale abordare metodologic i practic reprezint un tablou amplu al evolu iei dezvolt rii regionale n Romnia n contextul mai larg al politicii europene de dezvoltare regional , prin prisma obiectivului major al acestei politici, de diminuare a disparit ilor ntre diferitele regiuni i zone geografice i prevenire a apari iei unor noi dezechilibre. Teza i propune s realizeze o analiz detaliat a disparit ilor de dezvoltare ntre regiunile rii i s dezvolte totodat o metodologie de evaluare a impactului programelor de dezvoltare regional , pornind de la identificarea unor indici de disparitate relevan i, care s ia n considerare nu numai specificit ile economice, ci i pe cele teritoriale i sociale. Scopul final al tezei este ca pe baza metodologiei propuse de evaluare a impactului programelor de dezvoltare s fie identificate direc iile majore i schimb rile necesare la nivelul politicii, printr-o mai ampl luare n considerare a principiilor i obiectivelor planific rii spa iale. Contribu iile tezei de doctorat se refer n principal la:
y

Analiza evolutiv a procesului de dezvoltare regional la nivel european n acest sens, au fost analizate schimb rile de paradigm la nivelul politicii europene de dezvoltare regional , precum i diversele abord ri institu ionale i teritoriale adoptate la nivel european; Analiza dezvolt rii cadrului economico-institu ional i teritorial pentru implementarea politicii de dezvoltare regional n Romnia. Analiza este realizat prin prisma prelu rii acquis-ului comunitar n domeniu i adapt rii politicii la specificul teritorial i contextul economic romnesc; Eviden ierea rolului dezvolt rii teritoriale i urbane la nivelul politicii de dezvoltare regional . Acest lucru a fost realizat prin prezentarea cre terii aten iei acordate dimensiunii teritoriale i urbane a politicii de coeziune, att la nivel european, ct i la nivel na ional, i printr-o analiz a implement rii conceptului de poli de cre tere; Identificarea unei metodologii de evaluarea impactului programelor de dezvoltare regional pe baza unor indici de disparitate relevan i. Metodologia a fost dezvoltat pornind de la o analiz detaliat a evolu iei disparit ilor de dezvoltare la nivel inter i intra-regional, cu luarea n considerare a stadiului actual de dezvoltare i gradului de competitivitate al regiunilor; Propunerea unei posibile solu ii de abordare a politicii regionale din perspectiva Romniei, pentru urm toarea perioad de programare (2014-2020). Astfel, prin

IMPACTUL POLITICII DE DEZVOLTARE REGIONAL

ASUPRA DISPARIT

ILOR INTER I INTRAREGIONALE

prezentarea unui nou algoritm de alocare financiar la nivel regional pentru urm toarea perioad de programare teza aduce o minim contribu ie la fundamentarea pozi iei oficiale a Romniei privind viitorul politicii de coeziune, precum i la procesul de programare la nivel na ional a politicii regionale pentru perioada 2014-2020. Lucrarea este structurat pe 10 capitole, precedate de introducere i urmate de concluzii, referin e bibliografice i anexe. Este de precizat faptul c ultimele 2 capitole sunt dedicate abord rii practice, printr-o analiz studiu de caz asupra Regiunii Sud-Muntenia i prin prezentarea unor proiecte de succes relevante implementate n aceast regiune. Cercetarea porne te de la motto-ul: Dezvoltarea regional : proces complex care sprijin fiecare teritoriu s - i construiasc viitorul pe baza propriului capital teritorial, contribuind astfel la reducerea disparit ilor ntre diverse arii geografice. i este construit pe un demers teoretic i practic care i propune s g seasc r spunsul la urm toarele ntreb ri:
y y y y

Cum se transpun n practic elementele teoretice ale procesului de dezvoltare economic ? Care sunt alegerile de politic regional n statele membre ale Uniunii Europene? Care sunt factorii determinan i de politic pentru abordarea corespunz toare a diverselor teritorii, a zonelor rurale i urbane? Cum poate fi integrat cel mai bine dimensiunea teritorial n cadrul politicii de dezvoltare regional ? Care sunt cele mai importante elemente de complementaritate pentru atingerea coeziunii economice, sociale i teritoriale? Care este rolul analizei competitivit ii n aboradrea decalajelor interregionale? Care sunt caracteristicile economice ce determin disparit ile inter i intraregionale, n cazul Romniei? Cum pot fi evaluate rezultatele implement rii programelor de dezvoltare regional n Romnia? Care sunt perspectivele implement rii politicii regionale pe teritoriul romnesc prin prisma provoc rilor actuale din punct de vedere economic i teritorial-administrativ?

y y y y

La nceput, lucrarea trateaz fundamentele teoretice i conceptuale ale tiin ei regionale, care i au originile n gndirea economic i social clasic , neoclasic i keynesian . Aceasta s-a constituit ns ca tiin de sine st t toare n perioada ce a urmat celui de-al doilea r zboi mondial, pe baza a diferite elemente preluate din economie, geografie, politologie, sociologie, matematic i econometrie. Schematiznd teoriile prezenate pe larg n cadrul lucr rii cu privire la dezvoltarea regional i coeziunea economic i social , se desprind dou curente principale de idei care se confrunt pe aceast tem . n timp ce modelul neoclasic, care accentueaz rolul ofertei de factori de produc ie, consider c cre terea regional conduce la convergen n dezvoltarea economico-social a regiunilor, modelele privind rela iile centru-periferie sau cauzalitatea cumulativ consider c procesul de cre tere regional accentueaz divergen a. ns , n perioada recent , fundamentele teoretice 8

IMPACTUL POLITICII DE DEZVOLTARE REGIONAL

ASUPRA DISPARIT

ILOR INTER I INTRAREGIONALE

oferite de Krugman - noua geografie economic , i de Michael Porter - conceptul de cluster i clusterizare, au tendin a s schimbe abordarea activit ilor economice nu numai la nivel local sau regional, ci i la nivel de elaborare a politicilor de dezvoltare. Dac pn c tre anii 50- 60 discut m de interven ii directe n anumite industrii, f r a lua n considerare nivelul teritorial, ulterior abordarea se schimb , punndu-se accent pe elemetul spa ial, pe folosirea de noi instrumente ale dezvolt rii (clustere, m suri de stimulare a cercet rii - dezvolt rii, tehnologiei i inov rii, a transferului tehnologic, a mediului universitar), dar i pe implicarea de noi actori, care reprezint toate nivelurile de guvernare. Dezvoltarea regional ncepe s fie abordat integrat, cu luarea n considerare a elementelor care determin convergen a i divergen a n cadrul unei regiuni. Totodat , elementul teritorial devine agent al dezvolt rii. Practic, politica regional devine multi-dimensional , multisectorial i multi-stratificat . Concomitent cu aceast incursiune n istoria teoriilor regionale, lucrarea ncearc o prezentare a argumentelor majore n favoarea sus inerii politicii regionale. n afara argumentelor pur economice, este necesar s lu m n considerare factorii sociali, politici i de mediu. Mai mult dect att, tendin ele actuale din economia mondial for eaz politica regional s se ajusteze necesit ilor unui proces competitiv n dezvoltare i schimb accentul de la subdezvoltare la competitivitate. Pe baza cercet rilor efectuate, a fost identificat un mix de teorii pe care l propunem pentru practica politicii regionale pe un orizont de timp mediu i lung n vederea stimul rii poten ialului competitiv i al dezvolt rii la nivel regional. Acesta ar cuprinde, n opinia noastr , elemente privind teoria dezvolt rii endogene, a polilor de cre tere i a clusterelor. A adar, crearea de scheme specifice pentru dezvoltarea zonelor dezavantajate ar aduce un avantaj net dezvolt rii regiunilor, sus innd, totodat , poten ialul competitiv la nivel na ional i interna ional. Putem caracteriza dezvoltarea regional ca un proces n continu evolu ie care i propune s reduc diferen ele de dezvoltare socio-economic de la nivelul unui anumit teritoriu, n paralel cu stimularea poten ialului s u. Pornind de la aceste fundamente teoretice, teza realizeaz n continuare o incursiune n evolu ia dezvolt rii regionale la nivelul Uniunii Europene pentru a r spunde ntreb rilor legate de cele mai adecvate modele institu ionale pentru abordarea corespunz toare a diverselor teritorii. n acest sens, analiza este realizat separat pentru rile din Europa de Vest i pentru rile emergente, din Europa Central i de Est. Modurile de organizare administrativ-teritorial variaz n func ie de context socio-politic, istoric i cultural. Dac , n vechile state membre ale UE, regionalismul s-a constituit ntr-o caracteristic a evolu iei istorico-sociale, acestea avnd experien a unei guvern ri multi-stratificate, nu acela i lucru putem afirma despre politica de dezvoltare regional adoptat de noile state membre ale UE, ca necesitate de a r spunde cerin elor acquis-ului comunitar. Rezultatele reformelor din aceste state, de i au condus la crearea unui nivel regional formal sau cu rol statistic, nu sunt, n multe cazuri, sus inute de responsabilit i reale exercitate n cadrul teritorial-regional. Am identificat o tendin manifest de concentrare a puterilor politice la nivel central, n timp ce nivelurile regionale i locale tind s fie slab reprezentate, fiind lipsite de putere i resurse. Aceasta a determinat o fragmentare a procesului, att vertical

IMPACTUL POLITICII DE DEZVOLTARE REGIONAL

ASUPRA DISPARIT

ILOR INTER I INTRAREGIONALE

ct i orizontal, n ceea ce prive te rela iile ntre diferitele niveluri de guvernare i ntre actorii la nivel regional i local. Consider m c abordarea conform c reia guvernele na ionale pot considera c , pe baza premisei c afacerile europene apar in domeniului politicii externe, i prin urmare, necesit o decizie a guvernului central chiar i atunci cnd privesc o problematic de competen regional , nu este cea mai potrivit pentru o dezvoltare economico-social modern . A adar, este nevoie de mai mult ncredere n procesul partenerial i de asumarea responsabilit ii deleg rii, descentraliz rii c tre nivelurile optime de guvernare, n concordan cu principiul subsiadiarit ii. Integrarea n Uniunea European i n consecin implementarea politicii sale de coeziune la nivel descentralizat, n cadrul regiunilor de dezvoltare, a presupus un efort administrativ institu ional concertat, la nivel central i local, fiecare stat ncercnd s g seasc formula cea mai adecvat , conform tradi iilor i culturii administrative proprii. ns acesta este un proces deschis, n continu transformare, deoarece se bazeaz pe nv are continu i pe adaptare la schimb rile din mediul exterior. Sunt mul i factori care joac un rol pe scena lu rii deciziilor privind modul de organizare a regiunilor (economici, sociali, culturali, istorici, etnici, de limb , geografici, etc.). Fiecare trebuie luat n considerare pentru a determina dac regionalizarea este de dorit sau necesar i ce form ar trebui s aib . Ace tia dau contur i form specific procesului n sine, influen nd diviziunea teritorial , natura i scopul autoguvern rii locale, atunci cnd aceasta este rezultatul procesului. n acela i timp, observ m c nu se poate prezenta un singur model de regionalizare sau unul standardizat, fie n termeni de dimensiuni (geografice sau ca popula ie) sau al competen elor. O astfel de uniformitate nu ar fi fezabil , lund n considerare diferen ele ntre state i factorii men iona i anterior. n primul rnd, decizia unei regionaliz ri trebuie s porneasc de la rezultatul ce se dore te ob inut: dezvoltarea mediului economico-social i n consecin promovarea specificului i competitivit ii regiunilor. Apoi este necesar g sirea modului cel mai potrivit de punere n practic a procesului. Noile State Membre, preponderent na ional-unitare, s-au confruntat cu provocarea regionaliz rii teritoriale n contextul ader rii la structurile europene. Cu toate acestea, primul Raport privind coeziunea economic i social , publicat de Comisia European (1996), subliniaz faptul c nu exist o corelare ntre dezvoltarea economic i tipul de regionalizare adoptat n Statele Membre ale UE, ceea ne determin s ne ntreb m n acest caz care sunt elementele ce favorizeaz procesul de cre tere? n paralel cu analiza complex i exemplificat a procesului regionalizare, teza prezint specificit ile actualei perioade de programare, 2007-2013, cu sublinierea cre terii importan ei acordate dimensiunii teritoriale i urbane a politicii regionale. n fapt, ntreg capitolul tri al lucr rii este dedicat dimensiunii teritoriale i urbane a politicii de dezvoltare regional . Capitolul eviden iaz sporirea treptat a aten iei acordate coeziunii teritoriale, ca urmare a persisten ei decalajelor de dezvoltare ntre regiuni, dar i ntre mediul urban i rural. Noul Tratat de Reform privind UE aprobat n octombrie 2007 include conceptul coeziunii teritoriale printre obiectivele Uniunii Europene: astfel coeziunea economic i social

10

IMPACTUL POLITICII DE DEZVOLTARE REGIONAL

ASUPRA DISPARIT

ILOR INTER I INTRAREGIONALE

devine coeziune economic , social i teritorial , ceea ce permite Uniunii s abordeze disparit ile transversale, determinnd mai mult coeren ntre politicile sectoriale ale Uniunii. n acest context, subliniem un atribut cheie al politicii regionale - place-based (bazat pe teritoriu), care pare s stea la baza schimb rii de paradigm preconizat pentru urm toarea perioad de programare. Discu ia despre coeziunea teritorial a impus de asemenea i abordarea problematicii specifice a politicilor urbane, care a reprezentat permanent o component cheie a politicii europene de dezvoltare regional . n contextul aprob rii Cartei de la Leipzig pentru ora e europene durabile, reforma politicii de coeziune pentru perioada de programare 2007-2013 aduce elemente noi de abordare a a acestei dimnesiuni, sporind interesele na ionale pentru dezvoltarea unor strategii specifice dedicate dezvolt rii urbane, n vederea abord rii aprofundate a tuturor aspectelor induse de provoc rile i ansele urbaniz rii. ncepnd cu al patrulea capitol, teza se concentreaz asupra evolu iei procesului de dezvoltare regional n Romnia, realiznd n primul rnd o incursiune retrospectiv n istoricul procesului de implementare a politicii regionale n Romnia, de la apari ie, odat cu elaborarea Cartei Verzi a Dezvolt rii Regionale, n 1998, pn n prezent, la procesul de implementare a programelor opera ionale pentru perioada 2007-2013. Politica de dezvoltare regional n Romnia s-a dezvoltat ca i politic cheie n procesul de integrare a rii n UE. n procesul de constituire a regiunilor de dezvoltare, au fost luate n considerare disparit ile existente ntre nivelurile lor de dezvoltare, dar i n interiorul regiunilor, ntre jude e, ora e, comune, iar politica regional a avut ini ial ca obiectiv principal diminuarea dezechilibrelor regionale existente, stimularea dezvolt rii echilibrate, revitalizarea zonelor defavorizate, dar i prevenirea producerii de noi dezechilibre, stimularea cooper rii interregionale interne i interna ionale care contribuie la progresul economic i social. Ulterior, pe parcursul implement rii programelor de dezvoltare regional i n concordan cu tendin ele politicii regionale europene, Romnia a trecut la realizarea unei politici regionale n care mbin elemente clasice ale strategiilor regionale (sprijinirea zonelor problem i acordarea de sprijin financiar granturi, etc. ) i elemente noi de politic regional impuse de Uniunea European constnd n crearea capacit ii regiunilor de a fi competitive. Astfel, politica regional a Romniei nu se limiteaz la zonele cele mai s race ale rii, ci se adreseaz tuturor regiunilor, urm rindu-se sprijinirea acestora pentru a- i valorifica la maximum poten ialul economic de care dispun, n vederea cre terii propriei competitivit i. Dezvoltarea regional este abordat n contextul mai larg al asigur rii unei stabilit i macroeconomice la nivel na ional. Ea este completat de politici orizontale, menite s asigure un mediu propice pentru dezvoltarea afacerilor i dezvoltarea social , precum i de m suri active de ocupare. Acest lucru este eviden iat prin prezentarea documentelor programatice care planific interven iile din fonduri structurale n perioda 2007-2013. Analizele din aceast lucrare asupra procesului de planificare a politicii de dezvoltare regioanal au eviden iat faptul c cele mai bune solu ii pentru diminuarea disparit ilor de dezvoltare sunt cele taylor-made, care s ia n considerare specificit ile i poten ialul de la nivel local. Astfel, cu ct sunt puse n practic mai multe m suri ajustate nevoilor de dezvoltare local de la nivelul fiec rei regiuni, rezultatul va fi cu att mai vizibil iar valoarea ad ugat mai mare. i aici observ m rolul major al politicii regionale n stimularea poten ialului endogen de la nivelul regiunilor pentru valorificarea avantajelor specifice fiec rei zone i pentru preg tirea acestora pentru competi ia de pe pie ele interna ionale. n

11

IMPACTUL POLITICII DE DEZVOLTARE REGIONAL

ASUPRA DISPARIT

ILOR INTER I INTRAREGIONALE

concluzie, putem caracteriza dezvoltarea regional ca un proces n continu evolu ie care i propune s reduc diferen ele de dezvoltare socio-economic de la nivelul unui anumit teritoriu, n paralel cu stimularea poten ialului s u de dezvoltare. Ca i aspect distinct al politicii regionale romne ti, teza abordeaz rolul re elei de a ez ri urbane n implemntarea politicii de dezvoltare regional n Romnia, ncercnd s reflecte practic aspectele teoretice prezentate anterior cu privire la politica teritorial i urban la nivel european. n acest sens, este prezentat abordarea Romniei privind dezvoltarea polilor de cre tere i a polilor de dezvoltare urban , ca motoare ale cre terii economice regionale. Contextul geografic urban al Romniei, caracterizat printr-o structur policentric echilibrat a ora elor mari, repartizate relativ uniform n regiuni, este favorabil implement rii unei strategii de dezvoltare bazat pe poli de cre tere. Toate regiunile de dezvoltare au n re eaua lor de localit i cel pu in un ora cu peste 200.000 locuitori, care poate stimula i induce dezvoltarea n zonele adiacente, preponderent rurale, dar i urbane. Astfel, au fost desemna i pentru finan are din programele europeane i na ionale 7 poli de cre tere care sunt n curs de formare n jurul a 7 mari ora e, nuclee ale acestor poli (cte unul n fiecare Regiune de dezvoltare): Ia i, Constan a, Ploie ti, Craiova, Timi oara, Cluj-Napoca, Bra ov. De asemenea, strategia de dezvoltare a polilor de cre tere se va axa i pe dezvoltarea ora elor poten iali poli de dezvoltare urban , cu nivel semnificativ de dezvoltare economic , func ii culturale i universitare importante: Arad, Baia-Mare, Bac u, Br ila, Gala i, Deva, Oradea, Pite ti, Rmnicu-Vlcea, Satu Mare, Sibiu, Suceava, Trgu-Mure . Implementarea planurilor integrate de dezvoltare urban pentru polii de cre tere i de dezvoltare urban se a teapt s aduc rezultate vizibile n ceea ce prive te echilibrarea nivelului de dezvoltare a regiunilor rii. n aceast perspectiv , admis i de institu iile europene, strategia propus de Romnia pentru dezvoltarea polilor de cre tere o putem considera un exemplu de bun practic la nivel european. Prin analiza introspectiv asupra dinamicii disparit ilor inter i intra-regionale n Romnia sub impactul politicii regionale, teza ncearc o concentrare asupra nivelului unde politica este implementat , respectiv asupra regiunilor de dezvoltare i asupra diferen elor dintre acestea. Care sunt cauzele disparit ilor regioanle? Cum au evoluat acestea n timp? Cum a fost programat politica regional n sprijinul diminu rii acestor disparit i? Care este amploarea prezent a fenomenului de disparitate la nivelul regiunilor de dezvoltare? sunt ntreb ri la care s-a ncercat g sirea r spunsului, n vederea orient rii c tre scopul final al tezei, acela de a propune o metodologie de m surare a diparit ilor de dezvoltare regional i de a identifica o posibil solu ie de abordare a politicii regionale din perspectiva Romniei, pentru urm toarea perioad de programare (2014-2020). Astfel, la nivelul capitolului apte al lucr rii Perspective pe termen mediu pentru dezvoltarea regional n Romnia ncerc m o minim contribu ie la fundamentarea pozi iei oficiale a Romniei privind viitorul politicii de coeziune, precum i la procesul de programare la nivel na ional a politicii regionale pentru perioada 2014-2020. Pornind de la o apreciere e efectelor crizei economice globale asupra dezvolt rii regionale, de la analiza stadiului implement rii programelor opera ionale 2007-2013, cu accent asupra Programului Opera ional Regional, singurul program care are o abordare regional , precum i de la prezentarea unor posibile scenarii de dezvoltare n contextul absorb iei fondurilor europene,

12

IMPACTUL POLITICII DE DEZVOLTARE REGIONAL

ASUPRA DISPARIT

ILOR INTER I INTRAREGIONALE

am ncercat mai nti realizarea unui tablou al decalajelor regionale la orizontul anilor 2011/2012 (perioad cnd se preconiezeaz demararea procesului de negociere a anvelopei financiare na ionale pentru urm toarea perioad de programare) pentru ca pe baza acestuia s , propunem un nou algoritm de alocare financiar regional pe baza indicilor de disparitate regional . n fapt, aceast propunere reprezint finalitatea tezei, care am dori s reprezinte un punct de plecare i analiz pentru deciziile politice viitoare. De asemenea, propunem cteva sugestii referitoare la cadrul institu ional i de su inere a politicii de dezvoltare regional n Romnia, ca i r spuns la urm toarele ntreb ri: este abordarea prezent cea mai potrivit pentru Romnia? Care este impactul la nivel teritorial? Ultimele dou capitole ale lucr rii sunt dedicate abord rii practice a temei, prin analiza aplic rii aspectelor teoretice prezentate n capitolele anterioare la nivelul unei regiuni de dezvoltare. Selectarea Regiunii Sud-Muntenia pentru cercetarea practic detaliat a pornit de la premisa c aceast regiune a intrat n procesul de implementare a politicii regionale cu cele mai mari disparit i intra-regionale, a c ror atenuare a reprezentat inta major a programelor implementate n regiune. Evolu iei disparit ilor interregionale este eviden iat prin prezentarea profilului regional att la nceputurile dezvolt rii regionale, ct i n prezent, sub impactul implement rii planului de dezvoltare regional 2007-2013. De asemenea, corespunz tor prezent rii la nivel na ional a strategiei de dezvoltare a polilor de cre tere, s-a realizat i pentru Regiunea Sud Muntenia o analiz a rolului re elei de a ez ri urbane n dezvoltarea Regiunii, cu eviden ierea polilor de cre tere i de dezvoltare urban identifica i (Ploie ti i Pite ti). Majoritatea indicatorilor de dezvoltare analiza i eviden iaz pozi iile mai pu in favorabile ale jude elor Teleorman, Giurgiu, C l ra i i Ialomi a, la nivelul c rora agricultura reprezint ramura economic de baz . Spre deosebire de acestea, jude ele Prahova, Arge , Dmbovi a, caracterizate de dominarea industriei, prezint indicatori mult mai apropia i ori superiori fa de valorile pe ar . Disparit ile ntre nordul dezvoltat al regiunii i sudul subdezvoltat s-au transpus i la nivelul structurii re elei de a ez i urbane, ale c rei caracteristici specifice au influen at modelul regional de dezvoltare. F r a lua in considerare deta area net a capitalei n cadrul sistemului de a ez ri regional sud-muntean, trebuie subliniat deta area categoriei ora elor mari la nivelul Regiunii Sud Muntenia, n condi iile n care suntem n fa a unor contraste sociale care vor duce n ultim instan la un proces constant de pauperizare urban . Putem remarca faptul c dezvoltarea regiunii s-a f cut n jurul ideii de poli de dezvoltare. Este vorba aici de dezvoltarea n jude ele nordice ale regiunii a unor poli naturali de cre tere (Pite ti, Trgovi te, Ploie ti), urmare a prezen ei surselor de energie sau de materii prime care au atras industria de baz , de existen a c ilor de comunica ie i a nodurilor de trafic. Ora ele Ploie ti, Pite ti i Trgovi te se manifest n continuare ca centre de polarizare pentru noi activit i economice, n afara celor tradi ionale existente, inclusiv a investi iilor str ine. n acest context, apreciem c atragerea de resurse financiare importante la nivelul acestor poli urbani de cre tere va determina un efect de difuzare a dezvolt rii nu numai n zonele rurale nconjur roare, ci i la nivelul ntregii regiuni, prin realizarea conexiunilor cu centrele urbane din sistemul na ional.

13

IMPACTUL POLITICII DE DEZVOLTARE REGIONAL

ASUPRA DISPARIT

ILOR INTER I INTRAREGIONALE

Resursele disponibile la nivel regional prin intermediul Programului Opera ional Regional (630 milioane Euro) vor sprijini regiunea Sud Mundenia n contracararea disparit ilor de dezvoltare, ns cel pu in pentru actuala perioada de programare nu se ntrev d rezulate vizibile din acest punct de vedere, ba mai mult analiza indicelui de disparitate regional relev o cre tere mai accentuat a acestuia pentru regiunea Sud Muntenia de la 0,816 n 2007 la 0,824% n 2011. De asemenea, n ceea ce prive te disparit ile intra-regionale, apreciem c acestea se vor adnci n contextul orient rii sprijinului pe centrele urbane din nordul regiunii (100 milioane Euro vor fi disponibile pentru dezvoltarea municipiului Ploie ti ca pol de cre tere); de asemenea, prin desemnarea municipiului Pite ti ca ora - poten ial pol de dezvoltare urban , mult mai multe resurse financiare vor fi orientate c tre dezvoltarea acestui centru urban. Trebuie ns s privim aceast focusare a resurselor prin prisma impactului pe termen lung, care se va concretiza n antrenarea inclusiv a centrelor urbane mici din sudul regiunii, n contextul cre rii infrastructurilor de leg tur i interdependen elor economice. Subliniem n acest sens interesul ridicat la nivel regional pentru dezvoltarea planurilor integrate de dezvoltare urban (12 planuri integrate de dezvoltare urban nso ite de proiectele aferente, au fost deja depuse n cadrul subdomeniului centre urbane de la nivelul POR). ngrijor tor este ns faptul c Regiunea Sud Muntenia se num r printre regiunile care au depus cel mai mic num r de proiecte pentru a fi finan ate din POR, ccea ce conduce la concluzia c nivelul sc zut de dezvoltare al regiunii (locul 7, dup Regiunea Nord-Est) se transpune i n capacitatea de generare de proiecte. De i Regiunea Sud prezint cel mai bun nivel al cheltuielilor cu cercetarea-dezvoltarea dup regiunea Bucure ti-Ilfov i o situa ie bun a infrastructurii de acces, acestea nu pot echilibra nivelul sc zut al tuturor celorlal i indicatori. Valorificarea optim a poten ialului endogen al regiunii i a avantajelor proximit ii prin utilizarea eficient a Fondurilor Structurale alocate reprezint ansa regional pentru afirmarea identit ii i competi ia pe pia a intern i european . Dezvoltarea regiunii se poate baza pe valorificarea resurselor naturale din Nord i a agriculturii din Sud, cooperare teritorial cu Bulgaria, industria de componente ma ini, turism. Proiectele de succes prezentate n finalul lucr rii sunt menite s aduc exemple concrete de punere n practic a ini iativelor de dezvoltare local i regional . Cele 4 proiecte prezentate acoper domenii relevante ale politicii de dezvoltare regional , i anume: dezvoltarea afacerilor, dezvoltarea infrastructurii locale i regionale, dezvoltarea turismului i incluziunea social . Teza prezint n final ipoteza pe baza c reia a fost propus noua abordare pentru dezvoltarea regional viitoare a Romniei, ipotez confirmat pe parcursul ntregii cercet ri, prin analiza disparit ilor de dezvoltare i demersul de identificare a celor mai relevan i indici de disparitate, prin exemplul Regiunii Sud-Muntenia i nu n ultimulrnd prin proiectele de succes prezentate: Planificarea optim a resurselor disponibile, pe baza poten ilului endogen al regiunilor de dezvoltare, lund n considerare nu numai disparit ile de natur economic , ci i nevoile sociale, reprezint un factor esen ial pentru dezvoltrea regional a Romniei la orizontul anului 2020, echilibrat i durabil .

14

IMPACTUL POLITICII DE DEZVOLTARE REGIONAL

ASUPRA DISPARIT

ILOR INTER I INTRAREGIONALE

IV. REFERIN E BIBLIOGRAFICE


1. Antonescu, D., (2003), Dezvoltarea Regional n Romnia concept, mecanisme, institu ii, Editura Oscar Print, Bucure ti. 2. Armstrong, H., i Taylor, J. (1985), Regional Economics and Policy, Oxford 3. Andersson, Thomas, Sylvia Schwaag Serger, Jens Srvik i Emily Wise Hansson (2004), The ClusterPolicies Whitebook,. IKED, Malm. 4. Bachtler, J., Downess, R., Gorzelak, G., (2002) Transition, Cohesion and Regional Policy in Central and Eastern Europe, European Policy Research Centre, University of Strathclyde. 5. Bachtler , J., (2002) The Evolution of Regional Policy in Western Europe, SIRIUS Autumn School 2002, University of Strathclyde, Glasgow. 6. Bachtler, J., Yuill, D., (2002) New Directions in Regional Policies in Europe, European Policy Research Centre, University of Strathclyde. 7. Bachtler, J., McMaster I., (2005), Implementarea Fondurilor Structurale n noile State Membre: zece provoc ri, European Policies Research Centre, 2005. 8. Bachtler, J., Grupul Metis, (2008), Ex-post evaluation of the implementation of Structural Funds during 2000-2006, (analize preliminare), Comisia European . 9. Bal, Ana (coord.), Lu a , Mihaela, Jora, Octavian, Topan, Valentin, (2007), Scenarii privind evolu iile comunitare n domeniul competitivit ii, politicii de coeziune i politicii de dezvoltare regional , Proiect SPOS-2007, Studii de strategie i politici, Institutul European din Romnia. 10. Bannach, Anna, Innovation Policy of the European Union as a Way of Boosting Competitiveness, n Achieving Competitiveness throughInnovations A Challenge for Poland and other new Member States, editori Filho, Walter Leal, Weresa, Marzenna, Peter Lang GmbH, 2007, Frankfurt. 11. Barna, R. C., (2007) Dezvoltare Regional n Europa, Editura Funda iei pentru Studii Europene, Cluj-Napoca. 12. Bailly, A.S. Lorganisation urbaine, C.R.U., 1975 13. Bailly, A. i al ii: Regional science.back to the future? n:Ann. Of regional science, Berlin, nr 2/1996 14. Beaujeu-Garnier, Jacqueline Chabot Georges, Geografia Urban , Editura tiin ific , Bucure ti, 1971 15. Berry B. J.L., City clasification handbook, Wiley, 1972. 16. Berry B. J.L., Identification of Declining Regions: an empirical study of the dimensions o 17. rural Poverty, n Areas of economic Stress in Canada (R.S. Thoman et W.D. Wood ed.; Queens Univ. Press, 1995 18. Bold, I., Organizarea Teritoriului, Editura Ceres, Bucure ti, 1973 19. Boventer E. G. von, Optimal spatial structure and regional development, Kyklos, 1970 20. Bran, Florina, Geografia Romniei, ASE, Bucure ti 199 21. Bran, Florina, Ioan, IldiKo, R dulescu Carmen, Geografia economic teritorial a Romniei, ASE, Bucure ti 2000 22. Brown, Lester, Probleme globale ale omenirii edi iile 1998, 1999, 2000, 2001, Editura Tehnic , Bucure ti 23. Cadrul Strategic Na ional de Referin 2007-2013;

15

IMPACTUL POLITICII DE DEZVOLTARE REGIONAL

ASUPRA DISPARIT

ILOR INTER I INTRAREGIONALE

24. Cambridge Econometrics (Martin, R. L.), i Ecorys-NEI (2004), A Study on the Factors of Regional Competitivness, Draft Final Report for the Directorate General for Regional Policy. http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/3cr/competitiveness.pdf. 25. Cappellin, Ricardo, (2004), Note de curs, Competitivita Territoriale e crescita endogen in Capello, R., Economia Regionale, Bologna. 26. Cndea Melinda, Florina Bran, Spa iul geografic romnesc organizare, amenajare, dezvoltare, Editura Economic , Bucure ti 2001 27. Cndea Melinda, Erdeli George., Considera ii geografice asupra spa iului urban n Romnia, SCGGG., Geografie, Tom XXVIII, Bucure ti 28. Cndea Melinda, Erdeli George.,Cre terea popula iei urbane n R. S. Romnia. C ile i particularit ile cre terii, BSSGR, vol. VII, Bucure ti 29. Centrul Roman de Modelare Economica, (2006), Evaluarea impactului macroeconomic al Fondurilor Structurale si de Coeziune in Romania, studiu realizat la cererea Ministerul Finantelor Publice, Bucure ti. 30. Comisia European , Carta Alb a Guvernan ei Europene, 2001, Bruxelles. 31. Cojanu, V., M. Brsan, M.Unguru, (2006), Competitivitatea Economiei Romne ti Ajust ri necesare pentru atingerea obiectivelor Lisabona, Institutul European din Romnia. 32. Comisia European , Green Paper on Innovation, 1995, Bruxelles. http://ec.europa.eu/enterprise/innovation/index_en.htm#3. 33. Comisia European , Communication from the Commission. The Regional Dimension of the European Research Area,(COM(2001)549 final), 2001. 34. Comisia European , Comunicat: Politica de inovare: actualizarea abord rii de c tre Uniune a contextului Agendei Lisabona, COM(2003)112. 35. Comisia European , Comunicat: Implementarea programului comunitar de la Lisabona: mai mult cercetare i inovare - investi ia pentru cre tere i munc : o abordare comun , COM(2005) 488 final din 12.10.05. 36. Comisia European , Comunicat: Punerea n practic a cuno tin elor: o abordare comun , COM(2006) 502 final din 13.09.2006. 37. Comisia European : Efficiency, Stability and Equity, A Strategy for the Evoluion of the Economic System of the European Community, Raport elaborat de grupul prezidat de Padoa Schippa, Aprilie 1987. 38. Comisia European , Al treilea Raport de Coeziune, 2004. http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/cohesion3/cohesion3_ en.htm. 39. Comisia European , Al patrulea Raport de Coeziune, 2007 http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/cohesion4/index_en.h tm. 40. Comisia European - Regulamentul 1059/2008 privind stabilirea Nomenclatorului Unit ilor Statistice Teritoriale. 41. Comisia European , Raport al Rezervei de performan i Evaluarea la mijlocul perioadei n regiunile Ob 1 i 2, Mai 2004. 42. Comisia European , (2008), European Innovation Scoreboard 2007, Comparative Analysis of Innovation Performance, http://www.proinnoeurope.eu/admin/uploaded_documents/European_Innovation_Scoreboard_2007.pdf .

16

IMPACTUL POLITICII DE DEZVOLTARE REGIONAL

ASUPRA DISPARIT

ILOR INTER I INTRAREGIONALE

43. Comisia Na ional de Prognoz , Decalaje regionale la nivelul anului 2010, http://www.cnp.ro/user/repository/a4bbdbfe7f08371a6804.pdf 44. Comisia Na ional de Prognoz (2007), Dezvoltarea regional , prezent i perspective, http://www.cnp.ro/user/repository/3ac10dc7e36ed8c0bee8.pdf 45. Comitetul Regiunilor, Opinie: Descentralizarea n Uniunea European i rolul autoguvern rii locale i regionale n proiectul de Tratat Constitu ional. 46. Consiliul UE, Regulamentul 1083/2006. 47. Consor iul Panteia, (2007), Raport de evaluare ex-ante a Programului Opera ional Regional, Bucure ti. 48. Constantin, Daniela-Luminita (coordonator, 2002), Probleme actuale ale dezvoltarii regionale in Romania , Editura Oscar Print, Bucuresti. 49. Constantin, D-L., (coordonator, 2003), Dezvoltarea regionala si integrarea europeana, Editura Oscar Print, Bucuresti. 50. Constantin, D-L., (coordonator, 2004), Dezvoltare regionala si avantaje competitive, Editura Oscar Print, Bucuresti. 51. Constantin, D-L., (2006), Challenges to Romanias regional policy in the perspective of accession to the European Union, European Regional Studies Association Conference, Leuven. 52. Constantinescu, M., Sthal, H.,Dr gan, I., Groth Processes in Romania, Editura Meridiane, Bucure ti 53. Conzelmann, T., (1998), Europeanisation of Regional Development Policies? Linking the Multi-Level Governance Approach with Theories of Policy Learning and Policy Change, European Integration online Papers (EIoP) Vol. 2 (1998) N 4; http://eiop.or.at/eiop/texte/1998-004a.htm. 54. Cucu,V, , Romnia Geografie Economic , Editura Glasul Bucovinei, Ia i 1995 55. Cucu, V., Geografia Uman i economic a Romniei n profil regional, Bucure ti 2002 56. Cucu,V, Geografie i Urbanizare, Editura Junimea, Ia i 1976 57. Cucu,V, Romnia. Geografie Uman i economic , Editura Printech, Bucure ti 1998 58. Cucu,V, Romnia. Geografie Uman i economic , Editura Printech, Bucure ti 1998 59. Cucu, V., Cndea, Melinda, Unele aspecte privind structura teritorial a ora elor, A.U.B., Geografie., XXVI, Bucure ti 60. Cucu, V., Ora ele Romniei, Editura tiin ific , Bucure ti 1970 61. Cucu, V., Geografia Uman i economic a Romniei n profil regional, Bucure ti 2002 62. Dexia Kommunalkredit Studiu asupra Regiunii Sud Muntenia, Bucure ti, 2008 63. Disparit i Interjude ene Sud Muntenia, 2008 64. Documentul de Programare Phare Coeziune Economic i Social 2004-2006. 65. Dr gan, G., Reforma politicii de coeziune economica si sociala a UE in, The Romanian Economic Journal, anul IX, nr. 15 66. Dr gan, Gabriela, (2005), Uniunea European ntre federalism i interguvernamentalism. Politici comune ale UE, Cursuri n format digital, www.ase.ro, 67. Dr gan, G., Atanasiu, I. Helmut, N., (2001), Compatibilitati intre cadrul romanesc al politicii regionale si reglementarile UE privind ajutorul de stat, Studii de impact, Institutul European din Romania. 68. Erdeli, G., Cndea, Melinda, Braghin , C, Costache, S.,, Dic ionar de Geografie Uman , Editura Corint, Bucure ti 1999 17

IMPACTUL POLITICII DE DEZVOLTARE REGIONAL

ASUPRA DISPARIT

ILOR INTER I INTRAREGIONALE

69. Erdeli, G., Forme de organizare administrativ-teritoriale ale Spa iului geografic romnesc, Comunic ri de Geografie, Editura Universit ii din Bucure ti 1997 70. Erdeli, G., Iano , I, Mari concentr ri urbane ale lumii, Editura tiin ific i enciclopedic , Bucure ti,1983 71. ESPON, (2006), Raport de sintez nr. 3, Territory matters for competitiveness and cohesion. 72. Fren , G., Nica, N., Dezvoltarea Regional i Amenajarea Teritoriului-Component a Strategiei Tranzi iei la Economia de Pia , Institutul de Prognoz Economic , CIDE, Bucure ti 1992 73. Fren G., ( coordonator), Identificarea Jude elor cu probleme economice i sociale acute etap necesar n stabilirea obiectivelor prioritare ale politicii teritoriale, Institutul de Prognoz Economic , 1993 74. Fren , G., Dumitrescu, I., Probleme ale restructur rii n jude ele industrializate, Institutul de Prognoz Economic , Bucure ti 1995 75. Fren , G., Dezvoltarea regional i local n contextul restructur rii economice globale, Institutul de Prognoz Economic , Bucure ti 1997 76. Fren , G, Dezvoltarea Regional teorie i practic , tez de doctorat, INCE 1998 77. Friedman, J. Weaver. C., Territory and function. The Evolution of Regional Planning, Edward arnold, Londra, 1979 78. Friedman, J., Alonso,W., Regional Policy: Readigs in theory add applications, Cambridge, 79. Mass.: MIT Press, 1975 80. Fuchs, G., Shapira, Ph., (2005) Rethinking Regional Innovation Policy, n Rethinking Regional Innovation and Change:Path Dependency or Regional Breakthrough, Springer. 81. Gardiner, B., Martin, R., Tyler, P. (2006) - Competitiveness, Productivity and Economic Growth across the European Regions, in Martin, R., Tyler, P., Kitson, M., (ed.) Regional Competitiveness", Routledge. 82. Garelli, S., Competitiveness of Nations, the Fundamentals, YMD World Competitiveness Yearbook, 2006. 83. Gertler, M.S., The invention of regional culture, in Lee, R. & Wills, J., (1997), (eds) Geographies of economies,. London. 84. Ghinea, Dan, Enciclopedia geografic a Romniei, Editura Enciclopedic , Bucure ti, 1997 85. Gordon C, Growth areas, Growth Centres and Regional Conversion, Scotish Journal of 86. Political Econimy, 1970 87. Gore, C., Regions in Questions, Methuen Londra, 1984 88. Grabbe, H. (2001), How does Europeanization affect CEE governance? Conditionality, diffusion and diversity. Journal of European Public Policy. 8(6); 89. Grupul de Economie Aplicat (2005), Demersul GEA privind necesitatea de a sus ine o nou abordare a politicii industriale, Camera de Comer i Industrie a Romniei i a Municipiului Bucure ti. 90. Grupul de Economie Aplicat (2008), Manual de evaluare a competitivit ii regionale, http://www.gea.org.ro/documente/ro/proiecte/manual_2007.pdf 91. Global Partners, (2005), Studiu de fezabilitate privind mbun t irea accesului la finan are a IMM-urilor, start-up i microntreprinderilor din Romnia. 92. Guverul Romniei, Carta Verde a Dezvolt rii Regionale n Romnia, Bucure ti 1997.

18

IMPACTUL POLITICII DE DEZVOLTARE REGIONAL

ASUPRA DISPARIT

ILOR INTER I INTRAREGIONALE

93. Hangiu, D., (2007), Territorial Approach of Regional Development, n Pascariu M., Constantin D-L. (eds.), Impactul Ader rii Romniei la UE asupra structurilor regionale, Vol 2. Perspectiva regional a integr rii europene, Editura Aeternitas, Alba Iulia, ISBN: 978-973-7942-94-4. 94. Hooghe, L. i Marks, G. (2001), Types of Multi-Level Governance. European Integration online Papers. 5(11). http://eiop.or.at/eiop/texte/2001-011a.htm; 95. Hooghe, L i Marks, G. 2003. Unravelling the Central State, but how? Types of MultiLevel Governance. American Political Science Review 97 (2) 96. Hot rre de Guvern nr. 139 din 6 februarie 2008 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii-cadru a descentraliz rii nr. 195/2006. 97. Iano , I., Sisteme teritoriale, Editura tehnic , Bucure ti 2000 98. Iano , I., Ora ele i organizarea spa iului geografic, Editura academiei, Bucure ti 1987 99. Iano , I., Popescu, C., T lng , C., Industrializarea i organizarea spa iului geografic, Terra, 3-4, p. 67-75 100. Iordan, I., (2003) Regionalizare Cum? Cnd?Editura CD Press, Bucure ti. 101. Isard, W., Location and Space Economy, MIT Press, 1956. 102. Isard, W., Methods of regional analysis, Cambridge, MA:The MIT Press, 1957 103. Iuhas, V., (2004), Dezvoltarea economic regional , Editura EMIA, Deva. 104. Jones, M, Goodwin, M. i Jones, R. (2005), State Modernization, Devolution and Economic Governance: An Introduction and Guide to Debate, Regional Studies, 39(4). 105. Jula, D., Jula, N., Ailenei, D., Grbovean, A., (1999), Economia dezvolt rii, Teoria dezvolt rii probleme na ionale dimensiuni regionale, Viitorul Romnesc, Bucure ti. 106. Jula, D., (1999) Economia dezvolt rii, Bucure ti, Viitorul Romnesc. 107. Keating, M. i Jones B. (editori), (1985), Regiunile n Comunitatea European /Regions in the European Community, Clarendon, Oxford. 108. Ketels, Christian, (2004) European Clusters, HBS. 109. Krugman, P. (1991), Geography and Trade. Leuven: Leuven University Press. 110. Krugman, P., (1995) Development, Geography, and Economic Theory. Cambridge: MIT Press. 111. Krugman, P., (1998), What is new about the economic geography? Oxford Review of Economic Policy. 112. Le Gales, P., Lequesne, Christian, (ed.), (1998) Regions in Europe, Routledge, Londra i New York. 113. Leonardi, R., (2005), Cohesion Policy in the European Union, The building of Europe, Palgrave MacMillan, New York. 114. Legea-cadru nr. 195 din 22 mai 2006 a descentraliz rii n Romnia. 115. Legea 151/1998 privind dezvoltarea regional n Romnia, Monitorul Oficiql 204/2001. 116. Legea 315/2004 privind dezvoltarea regional n Romnia, Monitorul Oficial 577/2004. 117. Losch A, The nature of economic regions, Southern Eco.J., 1938. 118. Marcou, G., (1998) - Regionalisation and its effects on local self-government, Report by the Steering Committee on Local and Regional Authorities (CDLR), Council of Europe.

19

IMPACTUL POLITICII DE DEZVOLTARE REGIONAL

ASUPRA DISPARIT

ILOR INTER I INTRAREGIONALE

119. Marks, G. et al.(1996), European Integration from the 1980: State-Centric v. Multilevel Governance, Journal of Common Market Studies, 34(3); 120. Malizia, E. i Feser, E. J., (1999), Understanding Local Economic Development, Center for Urban Policy Research, Rutgers, New Jersey. 121. Massey, D., (1984), Spatial division of labour, Londra: MacMilan. 122. Milnar, Z., Globalisation and teritorial identities, Aldershot, 1992 123. Myrdal G., Economic theory and underdevelopped regions, Georgia, 1983. 124. Navarro, L., (2003) Industrial Policy in the Economic Literature, Recent Theoretical Developments and Implications for EU Policy, Enterprise Directorate-General, European Commission, Enterprise Papers No. 12. 125. Nelson, RR., ed., (1993), National innovation systems. A Comparative Analysis, Oxford University Press. 126. Nica, N, Pascariu, S., Criterii de identificare i delimitare a zonelor cu probleme socioeconomice deosebite, Institutul Na ional Urbanproiect, Bucure ti 1996 127. North D. C., (1990), Institutions, Institutional change and economic performance. Cambridge: Cambridge University Press; 128. OECD (2005), Building Competitive Regions Strategies and Governance. 129. Oficiul pentru Publica ii al Uniunii Europene, (1982), The Regions of Europe: First periodic report on the Social and Economic Situation of the Regions of the Community, Luxemburg. 130. Orient rile Strategice Comunitare pentru perioada 2007-2013. 131. Orlando, G. i Antonelli, G., (1981), Regional policy in EC countries and Community Regional Policy: A note on problems and perspectives in developing depressed rural regions, European Review of Agriculture Economics, no. 8. 132. Perkmann, Markus, Policy entrepreneurs, multilevel governance and policy networks in the European polity: The case of the EUREGIO, published by the Department of Sociology, Lancaster University, Lancaster LA1 4YN, UK, at http://www.comp.lancs.ac.uk/sociology/papers/Perkmann-Policy-Entrepreneurs.pdf 133. Pierson, P. (1996), The path to European Integration: A Historical Institutionalist Analysis,Comparative Political Studies. 29(2). 134. Pisani, D., et al., (1980), Proposal for a Resolution, European Parliament, Document 1, 800/79. 135. Planul Na ional de Dezvoltare al Romniei (2002-2005, 2004-2006, 2007-2013). 136. Planul Na ional de Dezvoltare al Romniei 2004-2006. 137. Planul Na ional de Dezvoltare al Romniei 2007-2013. 138. Planul Na ional de Reform al Romniei; 139. Programul Opera ional Regional 2007-2013. 140. Programul Opera ional Sectorial Cre terea Competitivit ii Economice 2007-2013. 141. Programul Opera ional Sectorial Transport 2007-2013 142. Programul Opera ional Sectorial Mediu 2007-2013 143. Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 144. Programul Opera ional Dezvoltarea Capacit ii Administrative 2007-2013 145. Programul Opera ional Asisten Tehnic 2007-2013

20

IMPACTUL POLITICII DE DEZVOLTARE REGIONAL

ASUPRA DISPARIT

ILOR INTER I INTRAREGIONALE

146. Pollack, M. (1995), Regional Actors in an Integovernmental Play: The Making and Implementation of EC Structural Policy, n Rhodes i Mazey (coord.), The State of European Union. 147. Popescu, Claudia., Rela ii ntre activit ile industriale i organizarea spa iului geografic Tez de doctorat, Bucure ti 1999 148. Popescu Claudia, Romanian Industry in Transition, Geojurnal, 29, 1, p. 41- 48 149. Porter, Michael E., The Competitive Advantage of Nations, The Free Press, New York, 1990. 150. Porter, M. E. (2001), "Innovation: Location Matters." MIT Sloan Management Review 42, no. 4. 151. Porter, M. E., (2003), The Economic Performance of Regions, Regional Studies, Vol. 37, No. 6, 7. 152. Porter, M. (1998), "Clusters and Competition: New Agendas for Companies, Governments, and Institutions", n Porter, M., On Competition. Boston: A Harvard Business Review Book. 153. Pose, R.-A., (1998) The Dynamics of Regional Growth in Europe, Social and Politi cal Factors, Clarendon Press, Oxford. 154. Programul Opera iona Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, 2007-2013. 155. Regulamentul Consiliului UE 1083/2007 privind prevederile generale aplicabile Fondului European de Dezvoltare Regional , Fondului de Coeziune i Fondului Social European. 156. Richardson H., Elements of Regional Economics, Penguin Modern Economics, 1969 157. Richardson H., Regional Economic Growth, Macmillan, 1973 158. Richardson H., Regional Growth Theory, Macmillan, London,1973 159. Strategia Lisabona revizuit http://ec.europa.eu/growthandjobs/pdf/COM2005_330_en.pdf 160. Strategia de inovare regional a regiunii Sud-Muntenia, 2008 161. andru, I.,Cucu, V., Romnia prezentare geografic , Editura tiin ific i enciclopedic , Bucure ti 1984 162. Valeri, V. P., (2002) Regiunile administrative n Romnia, 1862-2002, Craiova. 163. Vanhove, N., (1999), Regional Policy: A European Approach, Aldershot: Ashgate. 164. Vanhove N., Klaasen, L.,H. (1987) Regional Policy, A European Approach, Avebury. 165. Violete Ray, Iano , I., Romnia - atlas 166. Vincze, Maria, Regional Competitiveess in Romania n Maria Brsan and Tiiu Paas (editors, 2003), Competitiveness of National Economies and the efficient integration into the European Union, EFES, Cluj-Napoca. 167. Tratatul de la Maasticht, http://europa.eu/scadplus/treaties/maastricht_en.htm 168. Tratatul de la Lisabona, http://europa.eu/lisbon_treaty/index_en.htm 169. Tufescu, V., Romnia, Editura tiin ific , Bucure ti 1974 170. Wallace, W., Wallace H., Pollack, M. A., (2005) Elaborarea politicilor n Uniunea European , Oxford University Press, tradus de Institutul European din Romnia. 171. Wanlin, A. (2006), The Lisbon Scorecard VI Will Europe Economy Rise Again?, CER, London. 172. Webber M, Impact of uncertainly on location, MIT Press, 1972

21

IMPACTUL POLITICII DE DEZVOLTARE REGIONAL

ASUPRA DISPARIT

ILOR INTER I INTRAREGIONALE

173. Weresa, M., Gomulka, M. (2006) Polands innovative capacity and performance n Polonia. Raport de Competitivitate 2006. Rolul inov rii, Institul de cercetare economic mondial , Warsaw School of Economics, Polonia. 174. Agenda 2000, Structural actions, EU Regional Policy and Cohesion 175. Anuarul Statistic al Romniei, INS, Bucure ti, 2000-2008 176. Carta verde; Politica de Dezvoltare Regional n Romnia, Guvernul Romniei i Comisia European , Bucure ti, 1997 177. Carta Verde, Dezvoltarea rural n Romnia, Ministerul Agriculturii i Alimenta iei, Bucure ti, 1998 178. Cerin ele specifice ale gestion rii instrumentelor structurale i implica iile pentru Romnia- studiul nr.6, studii de impact II Instituttul European din Romnia, coordonator Valentin Cojanu 179. Disparit i Regionale n Romnia: 1990-1994, Programul Phare pentru Dezvoltare Regional , Ramboll Consultancy Group, Bucure ti,1997 180. Hot rrea de Guvern nr 355/noiembrie 2001, privind zonele de restructurare industrial cu poten ial de cre tere economic 181. OUG nr. 24/1998 privind regimul zonelor defavorizate 182. OUG nr. 75/2000 pentru modificarea Ordonan ei de Urgenta a Guvernului nr. 24/1998 privind regimul zonelor defavorizate 183. Legea 151/98 privind Dezvoltarea Regional n Romnia 184. Legea 315/2004 privind Dezvoltarea Regional n Romnia 185. Management i dezvoltare local , Lucr rile Forumului na ional de Management, edi ia a V-a, Bucure ti, noiembrie 1998 186. Portrait of the Regions, Vol. 11, Romania, Eurostat, 2001 187. Planul de Dezvoltare Regional Sud Muntenia 2002-2005, Agen ia pentru Dezvolatre Regional Sud Muntenia, C l ra i, 2001 188. Planul de Dezvoltare Regional Sud Muntenia 2004-2006, Agen ia pentru Dezvolatre Regional Sud Muntenia, C l ra i, 2004 189. Planul de Dezvoltare Regional Sud Muntenia 2007-2013, Agen ia pentru Dezvolatre Regional Sud Muntenia, C l ra i, 2007 190. Statistic Teritorial , INS, Bucure ti, 2001-2009 191. Unity, solidarity, diversity for Europe, its people and its teritory, Second report on economic and social cohesion, January 2001 192. A New Partnership for Cohesion Convergence, Competitiveness, Cooperation , Third report on economic and social cohesion, February, 2004 193.  Regions for economic change - Fourth report on economic and social cohesion, July, 2007 194. www.mfinante.ro/fonduri-UE 195. www.mdrl.ro 196. www.incdurban.ro 197. http://ec.europa.eu/regional_policy/ns_en.htm 198. http://epp.eurostat.ec.europa.eu 199. http://europa.eu.int/comm/enlargement/ 22

IMPACTUL POLITICII DE DEZVOLTARE REGIONAL

ASUPRA DISPARIT

ILOR INTER I INTRAREGIONALE

200. 201. 202. 203. 204.

www.cor.eu.int http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nuts/overview_maps_en.cfm?list=nuts; www.europa.eu.int/regional_policy/index. http://en.wikipedia.org/wiki/Economic_development http://cepa.newschool.edu/

23