Sunteți pe pagina 1din 24

Introducere n antreprenoriat

Cuprins
Fundamentele preocup rilor privind antreprenoriatul
Rolul ntreprinz torilor i al IMM
Ocupare, inovare, concuren , democra ie

Rolul educa iei antreprenoriale

Demografia ntreprinderilor i profilul ntreprinz torilor


Demografia ntreprinderilor n Europa Tendin e privind natalitatea i mortalitatea ntreprinderilor Profilul ntreprinz torului Mituri privind ntreprinz torul

Evolu ia concep iilor privind antreprenoriatul Principalele paradigme privind antreprenoriatul Distinc ia ntre ntreprinz tor, capitalist, manager i inventator

Rolul ntreprinz torilor i al IMM (1)


Citi i i Role of entrepreneurship in economic development, Hisrich, Cap1, pag: 1416

Ocupare
Se apreciaz c activitatea ntreprinz torilor i a ntreprinderilor mici contribuie prin crearea de locuri de munc la cre terea ocup rii. Studiile empirice au eviden iat, ns , c leg tura dintre crearea de noi ntreprinderi i rata ocup rii nu este att de evident (pentru o trecere n revist a diferitelor studii citi i capitolul 2 al lucr rii cuprinse n fi ierul Entrepreneurship and job creation). Dintr-o alt perspectiv , locurile de munc din ntreprinderile mai mici par s fie mai rezistente la situa ii de criz , datorit flexibilit ii mai mari a acestor ntreprinderi.

Rolul ntreprinz torilor i al IMM (2)


Inovare
Se apreciaz c manifestarea spiritului ntreprinz tor se bazeaz ntr-o mare m sur pe inovare, astfel nct intensificarea cre rii de noi ntreprinderi ca efect al activit ii ntreprinz torilor conduce la cre terea inov rii i nt rirea competitivit ii. Studiile empirice nu au putut confirma ntotdeauna faptul c ntreprinderile noi i IMM inoveaz ntr-o mai mare m sur dect ntreprinderile mai vechi sau mai mari, acest lucru datorndu-se - potrivit unor autori (printre care i Peter Drucker) faptului c inovarea de c tre ntreprinz tori are un caracter informal i vag, neputnd fi comensurat potrivit dimensiunii ei reale.

Rolul ntreprinz torilor i al IMM (3)


Concuren
Intrarea pe pia a unor noi ntreprinderi constituie o amenin are pentru ntreprinderile deja existente i le oblig s vegheze asupra tehnologiilor i modelelor de afaceri i s - i perfec ioneze activitatea. Totodat , existen a unui sector puternic i dinamic de ntreprinderi tinere (adesea de dimensiune mic ) se opune evolu iei industriilor c tre structuri de tip oligopol, contribuind la men inerea i cre terea rivalit ii ntre firme

Rolul ntreprinz torilor i al IMM (4)


Democra ie
Democra ia politic depinde de democra ia economic , respectiv de capacitatea unei mari p r i a popula iei de a accede n mod independent la resursele necesare pentru a- i asigura un nivel normal de bun stare (de exemplu, n unele studii pentru SUA acest nivel se apreciaz c este atins dac veniturile sunt mai mari cu 30% dect cheltuielile pentru alimente i locuin ). Manifestarea pe scar larg a spiritului ntreprinz tor ntr-un cadru legal nediscriminatoriu contribuie hot rtor (al turi de cre terea relativ a num rului speciali tilor cu nalt calificare profesional exper i i manageri - la cre terea clasei de mijloc, categorie social care garanteaz prezervarea diversit ii de op iuni.

Rolul educa iei antreprenoriale


Avnd n vedere c num rul ntreprinz torilor este mai mare n comunit ile care au deja o anumit tradi ie n acest domeniu, sugereaz c educa ia (n acest caz este vorba de educa ia informal , rezultat al nv rii din experien a altora) este prghie important pentru cre terea fenomenului antreprenorial. Prin urmare, politicile care au ca obiectiv stimularea antreprenoriatului pun pe prim plan educa ia antreprenorial . Educa ia antreprenorial trebuie ini iat ct mai timpuriu (nc din pre colar) i continuat la toate nivelurile de nv mnt. Educa ia antreprenorial are un caracter orizontal: ea trebuie s constituie o component a nv rii la toate disciplinele i programele de nv mnt. Drept consecin , educa ia antreprenorial nu are sediul exclusiv la disciplinele care vizeaz n mod explicit cunoa terea fenomenului antreprenorial, cum este cazul disciplinei Antreprenoriat . Disciplina Antreprenoriat organizeaz cuno tin ele i cre te capacitatea studen ilor de a sesiza, n elege i interpreta fenomenele antreprenoriale i de a realiza sarcini ce implic o asemenea capacitate, nu numai n contextul ini ierii unei afaceri pe cont propriu, ci i din alte pozi ii profesionale (elaborare/implementare de politici economice i sociale, acordare de consultan , nv mnt, recunoa terea i ncurajarea spiritului ntreprinz tor n organiza ii, efectuarea de studii i cercet ri etc.)

Rolul educa iei antreprenoriale (2)


Cre terea rolului educa iei n dezvoltarea spiritului ntreprinz tor este recunoscut ca o prioritate ntre politicile Uniunii Europene ( a se vedea comunicarea Comisiei din februarie 2006 (Ata at) i facultativ a a numita Agend Oslo privind educa ia antreprenorial n Europa (Ata at)) Majoritatea studen ilor europeni consider c educarea nclina iei spre inovare i a spiritului ntreprinz tor n universit i este foarte important : Eurobarometru: Studen ii
i reforma nv mntului superior (martie 2009) http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_260_en.pdf

5.2. The importance of fostering innovation and an entrepreneurial mindset among students and staff by country Considering the total agree ratio, for the four statements, the smallest variation between countries was seen in regard to the question concerning the importance of HEIs fostering innovation and an entrepreneurial mindset among students and staff: a 23 percentage point difference between countries with the highest and the lowest level of agreement (the highest: 97% in Poland and Romania vs. the lowest: 74% in Croatia). As well as respondents in Poland and Romania, students in Slovenia (96%), Iceland (95%), Portugal and Bulgaria (both 93%) gave high levels of support to the need to foster innovation and entrepreneurial mindsets. An examination of the proportions of those who were very much in favour of an entrepreneurial education showed a different hierarchy of countries. For example, those students least likely to strongly agree that it was important for HEIs to foster innovation and an entrepreneurial mindset were found in the Netherlands (32%), Denmark (33%), Germany and Estonia (both 34%). In contrast, Iceland (73%), Bulgaria (71%), Slovenia and Romania (both 69%) and Malta (67%) had the highest levels of strong agreement in favour of fostering innovation and an entrepreneurial mindset.

Demografia ntreprinderilor
ntreprinderile se nasc, parcurg o anumit evolu ie n cursul existen ei lor i apoi mor . Prin analogie cu indicatorii demografici ai popula iei se studiaz i dinamica fenomenelor care influen eaz num rul ntreprinderilor: ratele natalit ii i mortalit ii, sporul natural, mortalitatea infantil , speran a de via etc. De regul , se constat tendin a ca o rat ridicat a natalit ii s fie nso it de o rata a mortalit ii infantile relativ ridicat , iar o rat a natalit ii mai sc zut s fie nso it cu o speran de via mai mare. Orientarea n prezent a politicilor este de a se diminua barierele la intrarea i ie irea de pe pia , cu pre ul c multe dintre ntreprinderile nou create nu vor supravie ui timp de 1-3 ani TEM : Analiza i tendin ele din Romnia, comparativ cu media european n ce prive te demografia ntreprinderilor pe baza fi ierului Business Demography in Europe (Ata at) Facultativ: Citi i GEM Executive Report 2006-2007 (Ata at)

Profilul ntreprinz torilor


Studiul deosebirilor ntre ntreprinz tori i ceilal i oameni s-a ndreptat c tre caracteristicile psihologice, comportamentale i rela ionale ale ntreprinz torilor; cercet rile empirice au ncercat, de asemenea, s identifice anumite cauzalit i legate de parcursul vie ii personale i profesionale a ntreprinz torului, cu rezultate mai pu in concludente. Dou dintre cele mai r spndite teorii sunt:
Teoria psihologic : ntreprinz torul este un om de explorare, un om de putere i un deplasat (nu foarte bine integrat n societate) Teoria psiho-sociologic : pe lng factorii psihologici enun a i mai sus intervin i factori care in de preg tirea profesional (este mai probabil s nceap o afacere n domeniul pentru care s-a preg tit), precum i rela iile (rude, prieteni, colegi) pe care le are poten ialul ntreprinz tor, care l pot stimula, ncuraja sau ajuta.

Profilul ntreprinz torilor (2)


Hisrich citnd-o pe Saras Sarasvathy : specific mentalit ii ntreprinz torilor este un proces axat pe valorificarea condi iilor prezente effectuation process caracterizat prin aceea c ntreprinz torul porne te de la ceea ce de ine (cine este, ce tie i pe cine cunoa te) pentru a alege n ce direc ie s - i ndrepte ini iativa dintre op iunile posibile; aceast abordare este diferit de aceea axat pe realizarea dezideratului propus causal process n care persoana decide nti un obiectiv, iar apoi ncearc s mobilizeze mijloacele necesare pentru atingerea acestuia.
Citi i: How entrepreneurs think , Hisrich, Cap. 2, pag. 30-33 cu accent pe cele 5 principii ale unui effectuation process : (1) Crearea a ceva nou cu resursele disponibile, (2) alocarea resurselor n limita a ceea ce persoana n cauz este dispus s piard , (3) negocierea obiectivelor mpreun cu oricine dore te s contribuie resurse , (4) considerarea evenimentelor surprinz toare drept oportunit i, (5) concentrarea asupra aspectelor ce pot fi controlate, n detrimentul predic iei factorilor independen i

Profilul ntreprinz torilor (3)


Tem : Pe baza datelor prezentate n capitolul 14 al lucr rii Key figures on European business, with a special feature on the factors of business success (Ata at , pag. 115-130), observa i i re ine i principalele deosebiri ntre profilul ntreprinz torilor din Romnia i media European , principalele motiva ii ale ntreprinz torilor europeni i deosebirile principale, n aceast privin dintre femei i b rba i.

Mituri privind ntreprinz torul


Pentru o mai bun n elegere a profilului ntreprinz torului, Constantin Sasu propune trecerea n revist a 10 mituri, credin e populare despre tr s turile caracteristice ntreprinz torilor ce nu se confirm n realitate. (Constantin Sasu, Ini ierea i dezvoltarea afacerilor, Editura Collegium, 2001, pag. 32-33)Extras ata at

Evolu ia concep iilor privind antreprenoriatul


Constantin Sasu, Ini ierea i dezvoltarea afacerilor, Editura Collegium, 2001, Extras ata at (Practic aceea i periodizare o reg sim i la Hisrich)
Perioada timpurie Evul mediu Secolul XVII Secolul XVIII (Richard Cantillion : ntreprinz tor versus capitalist) Secolul XIX (ntreprinz tor versus manager) Secolul XX (inovator i agent al schimb rii)

Facultativ: Pentru o abordare mai sofisticat : Murphy, Liao & Welsch: A conceptual Histrory of Entrepreneurial Thought, Journal of Management Theory, vol 12, nr. 1, 2006 (Ata at)

Principalele paradigme privind antreprenoriatul


Verstraete & Fayolle: Paradigmes et entrepreneuriat, Revue de l entrepreneuriat, vol. 4, nr. 1, 2005
Ce reprezint o paradigm ?

Paradigma oportunit ii de afaceri Paradigma cre rii unei organiza ii Paradigma cre rii de valoare Paradigma inov rii
Sinteza paradigmelor

Ce reprezint o paradigm
O construc ie teoretic mp rt it de c tre un num r semnificativ de cercet tori (>20) Concept, model, teorie, rezultnd din interpretarea n plan intelectual a unui obiect sau no iuni Succesiunea paradigmelor este specific tiin elor mature; n antreprenoriat paradigmele coexist (stadiul adolescen ei sau preparadigmatic)

Paradigma oportunit ii de afaceri


Oportunitatea desemneaz o ocazie favorabil venit la momentul, n locul i circumstan ele potrivite Antreprenoriatul este procesul de creare sau sesizare a unei oportunit i i urm rirea acesteia, indiferent de resursele efectiv disponibile (Jeffry A. Timmons, 1994) Dou accep iuni
Viziunea obiectiv : oportunitatea exist n mod obiectiv iar ntreprinz torul are sensibilitatea necesar pentru a o percepe Viziunea constructivist : oportunitatea este crea ia ntreprinz torului care are abilitatea de a combina diferite elemente ale realit ii obiective ntr-o manier nou i util

Demersul ntreprinz torului este descris ca un proces constnd din identificare, evaluare i exploatare a oportunit ii n care accentul cade fie pe oportunitate (causal process), fie pe ntreprinz tor (effectuation process).

Paradigma cre rii unei organiza ii


Principal reprezentant: William B. Gartner:
I think that those who are familiar with some of my previous writings on entrepreneurship are aware that the domain of entrepreneurship that interests me is focused on the phenomenon of organization creation (Gartner, W.B.: Aspects of organizational emergence, in Bull, I.; Thomas, H.; Willard, G.: Entrepreneurship perspectives on theory building, Pergamon, 1995, p. 69)

Potrivit acestei paradigme, ntreprinz torul este persoana care mobilizeaz talente i capacit i ale altor oameni, i doteaz i i determin pe ace tia s lucreze n comun pentru realizarea unui produs/serviciu de o anumit valoare Aceast paradigm se reg se te i la Ronald Coase, cnd vorbe te despre Natura firmei, ar tnd c ntreprinderile sunt rodul activit ii ntreprinz torilor care prefer s organizeze produc ia pentru a evita costurile de tranzac ionare aferente utiliz rii mecanismului de pia pentru procurarea acelora i bunuri sau servicii Organizarea nu este un atribut exclusiv al ntreprinz torului, ci, mai degrab , un atribut al managerului. Prin urmare trebuie evitat confuzia ntreprinz tor manager, f cnd apel la caracteristica de noutate, specific ntreprinz torului

Paradigma cre rii de valoare


Potrivit acestei paradigme, ntreprinz torul desf oar ac iuni care au ca finalitate crearea de valoare nou , suplimentar . Aceast paradigm se reg se te n defini ia ntreprinderii dat de Franois Perroux: genereaz o diferen pozitiv ntre valoarea output-ului i valoarea input-ului. Limitele acestei paradigme sunt date de faptul c valoarea suplimentar poate fi ob inut i pe alte c i. Trebuie f cut , prin urmare, distinc ia ntre ntreprinz tor i capitalist

Paradigma inov rii


Joseph Schumpeter considerat p rinte al teoriilor moderne despre antreprenoriat a sus inut n operele sale c progresul unei na iuni, prin inovare i schimbare tehnologic , se datoreaz oamenilor cu spirit s lbatic , denumi i ntreprinz tori. Un alt autor foarte influent care consider c ntreprinz torul i demersul antreprenorial i au r d cinile n inovare este Peter Drucker, autorul unei lucr ri de referin n domeniu: Innovation and entrepreneurship: practice and principles (1985) (tradus n romn sub titlul Inova ia i sistemul antreprenorial, Editura Enciclopedic , 1993): Inova ia este instrumentul specific al ntreprinz torilor, mijlocul prin care ei exploateaz schimbarea ca pe o ocazie pentru diferite afaceri sau diferite servicii Potrivit acestei paradigme, ntreprinz torul vegheaz asupra ocaziilor de a genera inova ii i creeaz condi iile (organizare) valorific rii acestora n speran a unei recompense (valoare nou , suplimentar )

Interdependen a dintre paradigme


1. Pentru a exploata o oportunitate de afaceri este necesar structurarea resurselor ntr-o form de organizare 2. Organiza ia nu poate exista n mod durabil f r s genereze valoarea necesar pentru achizi ionarea resurselor i recompensarea p r ilor interesate 3. Valoarea nou , suplimentar , se poate ob ine prin inovare 4. Inova ia reu e te atunci cnd exploateaz (sau genereaz ) o oportunitate n mediul economic i social 5. Exploatarea oric rei inova ii necesit o nou organizare (organiza ie), iar existen a unei organiza ii ofer interac iunile creative necesare inov rii 6. O oportunitate nu va fi exploatat dect n m sura n care promite degajarea unei valori suplimentare
Paradigma oportunit ii

1 5

Paradigma cre rii unei organiza ii

4 6
Paradigma inov rii

2
Paradigma cre rii de valoare

Leg turile ntre cele 4 paradigme ale antreprenoriatului


Adaptare dup Verstraete & Fayolle: Paradigmes et entrepreneuriat, Revue de lentrepreneuriat, vol. 4, nr. 1, 2005, pag 44

Distinc ia ntre ntreprinz tor i capitalist


ntreprinz torul atrage, organizeaz i coordoneaz resurse i activit i pentru a produce, ntr-o manier auto-ntre inut , ceva nou, cu valoare pentru societate, i spernd s ob in o recompens material (sau moral ) Capitalistul urm re te s ob in un c tig pe seama resurselor pe care le de ine n proprietate ntr-o anumit viziune, ntreprinz torul este un creator, n timp ce capitalistul este un speculator ntruct capitalul este un factor necesar n demersul antreprenorial, iar exploatarea prin inova ii a oportunit ilor ofer adeseori cel mai mare c tig de in torului de capital, n practic demarca ia ntre ntreprinz tor i capitalist nu este ntotdeauna foarte clar . Ca urmare se propune i conceptul de capitalist creativ sau ntreprinz tor.

Distinc ia ntre ntreprinz tor i manager


ntreprinz torul propune solu ii noi pentru valorificarea oportunit ilor n timp ce managerul recurge la solu ii cunoscute (verificate) O tratare mai analitic a deosebirilor ntre ntreprinz tori i manageri ofer Constantin Sasu
Citi i Constantin Sasu, Ini ierea i dezvoltarea afacerilor, Editura Collegium, 2001, pag. 34-37 (Extras ata at)

Distinc ia ntre ntreprinz tori i inventatori


Inventatorul creeaz ceva nou, dar, n mod tipic i spre deosebire de ntreprinz tor, nu se preocup n suficient m sur de aplicabilitatea acesteia; de asemenea, cel mai adesea, inventatorul nu vede c tigul comercial ca o m sur a succesului. Citi i i paragraful Entrepreneurs versus inventors n Hisrich, Cap.1, pag. 9