P. 1
Tiganiada

Tiganiada

|Views: 972|Likes:
Published by Theodor Marean

More info:

Published by: Theodor Marean on Jun 17, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPS, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/30/2014

pdf

text

original

IDEI ILUMINISTE ÎN IGANIADA

³F r exagerare, iganiada este poemul iluminismului românesc i în acela i timp al celui european cu toate contradic iile i utopiile sale lucid demitizate.´ (Dumitru Popovici)

ILUMINISMUL
‡ Curent cultural i ideologic ap rut în Fran a în secolul al XVIII- lea, care promoveaz ra iunea i tiin a, având ca scop emanciparea popoarelor prin cultur . ‡ Crea ia iluminist major este Enciclopedia Francez , elaborat de Diderot i D Alembert (1751-1772), sinteza gândirii iluministe i progresiste. ‡ Mi care de tip burghez, iluminismul are un caracter antifeudal, anticlerical i antimonarhic ‡ Filozofia Luminilor concentreaza in doua cuvinte cheie (lumina semnifica ratiunea si filozofia pune accent pe idealul uman) noul demers al spiritului uman.

În Germania: Lessing. ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ . putere monarhic i papal . În Anglia: Defoe. privilegii. Swift.Ilumini tii ‡ Analizeaz realitatea sub toate aspectele ei: inegalit i sociale. Voltaire. Regândesc i propun modificarea ei:postuleaz egalitatea natural a oamenilor i deschid o lupt f i sistemului de privilegii feudale i ideii monarhice de drept divin. Diderot. Goethe. intoleran . Reprezentan i: În Fran a: Montesquieu.

.Omul Luminilor´ ..´ ..Filozoful ‡ Are încredere în puterea ra iunii ‡ Respinge prejudec ile i compromisul ‡ Nu accept argumentul tradi iei i al autorit ii ‡ Contest credin ele populare i supersti iile ‡ Pune în circula ie descoperirile tiin ei i tehnicii ‡ Are voca ie didactic i folose te o retoric persuasiv ‡ Este sensibil. imaginativ i adaptat vremii FILOZOFUL e definit în Enciclopedia Francez prin maxima lui Teren iu :.Nimic din ceea ce este omenesc nu-i este str in.

ridicând spitale.Ilumini tii din ‡ ‡ ‡ ‡ rile române Întemeiaz coli române ti Traduc manuale Creeaz limbajul tiin ific Transform vechea istoriografie în tiint istoric ‡ Combat teoriile str ine privind etnogeneza românilor ‡ Întreprind c l torii de studiu i de cunoa tere a civiliza iei apusene ‡ Au preocup ri filantropice. azile. coli .

XIX ‡ Precursorul colii Ardelene este considerat episcopul Inocen iu Micu-Klein ‡ Corifeii colii Ardelene: ‡ Samuil Micu ‡ Gheorghe incai ‡ Petru Maior ‡ Ioan Budai ±Deleanu ascensiunii burgheziei române ti. coala Ardelean are un caracter national iluminist. în condi iile deosebite ale ‡ Reprezentând una din Transilvaniei de la sf. nu a aparut dintr-o dat ca o mi care de idei. sec. ci reflect o întreag perioad istoric :procesul de formare a burgheziei i a na iunii române.coala Ardelean ‡ Ca i alte fenomene cultural-ideologice. . formele istorice concrete ale XVIII i începutul sec.

de combatere a dogmelor. eforturi pentru r spândirea tiin ei de carte în masele largi.coala Ardelean ‡ A îndeplinit un rol progresist prin natura i con inutul problemelor abordate: lupta pentru drepturi politice. de întemeiere a unei culturi progresiste în limba român . istorice i beletristice . critica institu iilor i claselor dominatoare. condamnarea sistemului feudal de asuprire. elaborând lucr ri lingvistice. pentru dezvoltarea con tiin ei na ionale. culturale i nationale.

Budai. . fiind cel mai apropiat de spiritul iluminist european .‡ I. crezul sau fiind exprimat de unul dintre eroii s i. . Draghici: ‡ ³S hie ara cât de s rac / Dulce-i când poate cineva zice :/ Asta-i ara mea.Deleanu se deta eaz între reprezentan ii Scolii Ardelene..om cu des vâr ire occidental prin cultur i român prin spirit´ (George C linescu) ‡ Exilându-se la Lemberg din 1787. eu-s d aice´.lupta sa pentru na iunea român se mut pentru tot restul vie ii în aria scrisului.

Tr s turi iluministe în epopee ‡ Egalitatea oamenilor ‡ Iluminarea prin cultur ‡ Dezbateri democratice asupra formei de guvernare ‡ Caracterul antifeudal ‡ Critica obscurantismului ‡ Caracterul na ional .

un suflet. str. Slobozan i Janal u de la Ro ava. S sâli cu mult -înv tur Ca s -arate celor aduna i. Din istorie i din Scriptur . 33 -34 ³Baroreu. un soare«´ ‡ Dezbaterile i discursurile reflect în mod evident spiritul iluminist.el zis ± Un Dumnezieu..Se întrec în discu ii trei oratori: Baroreu. Monarhul este privit ca . Cum c st pânia monarhic Este dintru toate mai harnic . Unul este-adev rul .un parinte luminat´. unul din delega i. ‡ Exemplele oratorului sunt din domeniul religios i din istorie. ‡ Baroreu sus ine monarhia si denigreaz republica. Pledoaria lui Baroreu se deschide printr-o subtil analogie între natur i societate.Dezbateri democratice asupra formei de guvernare ‡ Cântul X. .

Care poart i pov uie te Toate celelalte m dulare.. garantul fericirii supu ilor s i.Cum trupul omenesc un cap are. Un cap s-a ez m de temelie. Ecaterina a II-a a Rusiei .Strofa 36 ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ . ‡ Monarhul luminat la care se refer personajul î i poate g si corespondent în seria monarhilor reformatori din epoc : Frederic al II-lea al Prusiei.´ ‡ Monarhul trebuie s fie ap r torul legii. Iosif al II-lea al Austriei. A a noi voind în lep e te A tocmire-o dreapt st pânire.

La to i e porunc a lui clipeal . forma i puterea unui stat eclesiastic i civil). nefiind înc legile´.dreptatea mergea dup t rie. Voia lui pentru to i este lege.subliniate i prin comentariile lui Mitru Perea din subsolul paginii: ‡ .´ ‡ În argumentele promonarhice .. Toate orânduielile f cute Se duc în sfâr it lesne i iute. Baroreu utilizeaz o serie dintre opiniile lui Hobbes (Leviathan sau materia.‡ Strofa 38 ³Unde unul trebile direge Toate merg în bun rânduial . c ci cel mai tare f cea ce-i pl cea i nime nu putea s -l conteneasc . ca i în cele antirepublicane. .

-a ezat . Cel puternic r pe te-în t rie. s -înduplec .´ . / Toate s str mut .‡ Strofa 49 ³Republica-i arin pustie: Care cum vine roada-i culege. A a venitul de ob te piere Între mai multe r pace ghiere. C nu-l contene te nici o lege. o folose te împotriva intereselor sale: ‡ ../ Nici poate fi. Ion Budai Deleanu aduce în dezbatere teoria aristocratic potrivit c reia poporul este lipsit de m sur si l sat s abuzeze de libertate . În scurt./Nu e lege statornic .´ ‡ Motivând eficien a monarhiei. c porunci-s multe/ i pu ini care vor s le-asculte. la m car ce republic / Tu n-afli lini te-adev rat .

Iac t -v zicerea lui toat : ‡ Argumentele lui Slobozan se întemeiaz pe ra iune i istorie:.cel mai bun´.rege ales´. .din minte i carte´.Monarhul nu este negat dac ar fi omul . ales de mul ime. ..‡ Strofa 79 ³Slobozan atuncia de-alt parte. Cu dovezi i voroav -îniu it Vru s-arete din minte i carte C nu-i domnie mai fericit Decât o republec -a ezat . el trebuind s fie i nemuritor pentru ca urma ii s nu-i strice opera...

´ . Neviclean i f r de f rie. Discursul denot o rafinat ironie. i-acest om cu noi l cuitoriu Ca s fie i nemuritoriu. Strofa 82 . teme de-a lui urm toriu..Apoi. Nu m -a .´ ‡ Figura monarhului perfect. a monarhiei ca st pânire ideal îi apare drept o utopie. Cel mai bun la suflet i mai drept. fiind el nemuritoriu.‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Strofa 80 Deac -ar fi cu putin s fie Un om preste to i mai în lept.

sunt preluate argumentele invocate de Slobozan. Cunoa te.´ ‡ Din lucrarea lui Montesquieu. dorin a de îmbog ire f r munc i multe alte lipsuri de care a dat dovad aceast clas de-a lungul vremii. fiind nevoit s se înconjoare de sfetnici . Sunt criticate ambi ia. Totu i nu poate el cercetare. Despre spiritul legilor.Un om singur nu poate împlini complexitatea cerin elor de conducere a unui stat. . de lorzi i pairi´. hot rî sângur toate Trebile ce s tâmpl -în cetate. De-ar pune sâlin cât tie.sub nume de viziri/ De mini tri. josnicia.‡ Strofa 93 ³Un om sângur întru monarhie De-ar avea i capul cel mai mare..

s ocupe func ii dup merit i nu dup criteriul etnic sau social. ‡ Op iunea lui Slobozan este pentru o republic democratic .´ ‡ În încheierea discursului s u. ‡ Strofa 108 Ci-o republec bine-a ezat . C sângur ast feliu de st pânie Este bun pentru ig nie. . Cu mult mai pu in vod i ban.‡ Strofa 107 ³Nici princip. dar nice sultan. cu excesele monarhice care duc la despotism. Pe temeiuri fire ti. ‡ Republica se întemeiaz pe ideea respect rii legii. ‡ Este exprimat o aspira ie drag poetului. necl tite. nici craiu. con inut i în Supplex Libellus Valachorum Transilvaniae. Slobozan atac monarhia cu suita de abuzuri i nedrept i. în care oamenii s fie egali în drepturi. Dup -o socotin l murat i lungi filosofice ti ispite. nici împ rat V sf tuiesc.

E sângur cel cu-mbun t ire. i. Pre dreg torii s i s - ‡ ‡ ‡ ‡ . în spirit voltairean. de-are careva i os bire. ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Strofa 113 . Ei sunt a rii deob te mo tenii.) Strofa 115 Dar -în monarhia l udat Toate-s de-împotriv i pe dos. Cet enii acolo-s to i o gloat . Ales fiind cu deob te voin .În r public -s to i cet enii Fra i i fii a unii maice bune. Legea pre to i asemenea-i pune.Din Cântul X se desprinde ideea rousseauist a egalit ii oamenilor prin lege i aceea a în elepciunii ca rezultat al culturii i civiliza iei. Un norod giosit i tic los Ce-i hot rât numai s erbeze. Îns nu de porunci volnice te(«. îmbuibeze.´ Strofa 114 Care-i mai vrednic dreg tore te..

urmeaz cuvântarea lui Janal u din Ro ava care propune o form excep ional de guvernare ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Cântul XI. ca dintru toate S pune i în frunte monarhia. dup legi a ezate ‡ Norodul are s st pâneasc ‡ Prin persoane-alese. ‡ Care n-au alta numa s p zasc ‡ Ca legile-odat hot râte.. . 57 .´ ‡ Strofa 59 ‡ .. Îns -în hotar foarte strâmtate i numa la vreme de trebuin .Deci v sf tuiesc ca st pânia Ce-ave i s-a eza i. delegate.Întru-alte. ‡ Cu de-am runtul s fie p zite´.Dup discursurile monarhistului i ale republicanului. Când s nu fie-alt mântuin .

(D. autorul Tiganiadei descinde din fronda filosofic a Enciclopediei´. el propune a .. care este un feliu de monarhie absolut ´.‡ Notele de la subsol clarific inten iile lui Janal u: dup modelul republicii romane (Roma antic era un model la care enciclopedi tii au recurs cu predilec ie)..mesteca la democra ie i monarhie.Astfel forma de guvernare .demo-aristo-monarhiceasc / S fie -a a s se numeasc ´. Budai-Deleanu apare ca un reflex al mentalit ii franceze din secolul XVIII («). eviden iind talentul scriitorului:.prin întreaga inut spiritual .numa la împrejur ri´. privite din perspective diferite.. Popovici) .. adec dictatura. ‡ Cele trei discursuri se inspir în esen din acelea i izvoare. dar aceasta .

´ Fe e-apoi s-alegem în lepte.) Tu-nve i pe om ca el s nu vaz Strofa 51 Când vede.Ideea ilumin rii prin cultur se afl în coresponden cu critica dogmatismului i cu insuflarea caracterului na ional Cântul XI. s nu tie când tie. Ce cu purtare-ntreag .´ . S priveasc spre-a legilor paz . drepte S-izvodim în ig neasca ar ..Întâi dar legi bune i Iar cându-I de-a crede. Cunoscu i despre vârtute rar .Înve i dogme. . Zicându-I c mintea-i nebunie. care nice-o minte Le cuprinde(«)/ Îns nice-o tiin adevar («. viteaz . Strofele 16-17 . s nu creaz ..

comb tând dogmatismul. ‡ I. mai ales a acelora care pot conduce un popor asuprit pe drumul emancip rii na ionale. Budai-Deleanu urm re te dezvoltarea laturilor morale care modeleaz con tiin a omului i-i trezesc sentimentul dragostei de neam. principiul educabilit ii omului i al atotputerniciei educa iei se strecoar ca un laitmotiv în gândirea secolului. .‡ Sub influen a pedagogiei lui Locke.

votria..i vinde patria pe mit Cesta pe ucidere s -nvit .Caracterul antifeudal ‡ Cântul VI. Strofa 33 . În elarea.Tâlh ria. cam ta cruntat . Strofa 34 Aurul acum st pâne te-în lume. vânz ri. strâmba judecat . tirania. F ria. i pe rând faptele rele toate. furatul. cu mici sau mari sume Negu ez tot feliu de p cate: Cela. Ucig rii. Mai vârtos ce trag spre bog tate. Prin acesta cump r eu toate Inimile.

craii i mini trii (. netrecând cu vederea nici fe ele biserice ti (..´). .. începând cu vod (. fe ele boiere ti (..Toat ziua cu ciubucu-n gur / Pe divan stârvesc«´).Papa vinde darurile sfinte/ Pentru g lb na i..‡ Sunt criticate p turile sociale../Întâiul doarme ca i noi pe spate («) Apoi sculându-se bea i m nânc .Spune i mie rogu-v ce greutate/ Are un Vod ? Eu voi dezvolbi-o./ Aurul «l comia nes tul / Toate ce-s bune le-întoarce-în hul ´).având sete/ Deargint. a â râzboaie crunte. iar patriarhul / Din Vizant le cump r -înainte´).

Un coif în cap.în piept i scutul în stâng .. idee precizat de comentatorul Erudi ian:. c pe un neam c zut nu poate s -l ridice alt vrednicie. f r vârtutea o teneasc !´ . neamul mieu! de tot ovilite!.. Aceste sunt care pot s frâng Lan ul robiei tale cumplite.. Strofa 11 .Caracterul national ‡ Cântul VII.´ ‡ Una dintre solu iile propuse vizeaz lupta deschis .Gândul poetului tot.. aici nu este altul f r acesta. Inim . o sabie în dreapt . Cu vârtute i minte de teapt . O.

în virtutea unei în elegeri superioare a evenimentelor. când voievodul se retrage.´ ‡ În final.O. de-ar în lege neamul mieu ce bun tate este a avea ara sa!. . dac este unit întru sine i nu se împ r cheaz ... nici un neprieten din afar poate s -l strice i s -l risipeasc ! «..fi i una i v ine i de mân c de-ar fi neamul cât de mic.‡ O alt idee drag poetului este refacerea unit ii na ionale.Un mormânt ne-astupe -o rân !/Vrâjma ului alta nu r mân ´. ‡ Îndemnul lui Dr ghici la unire este subliniat prin comentariul lui Mitru Perea: ‡ . încheind profetic epopeea: ‡ . simbol al poporului.. Romândor. continu lupta.

Concluzii ‡ Opera con ine idei iluministe avansate. iganiada´ o oper iluminist de referin . fie direct de c tre poet.. fac din epopeea . îmbr când caracterul luptei pentru eliberare social i na ional . a fanatismului si obscurantismului. ‡ Critica clerului. a institu iilor feudale. a corup iei. . toate definind o conceptie radical care valorific ideile enciclopedi tilor francezi i dep esc Iluminismul propriu-zis. expuse fie prin intermediul oratorilor igani i al comentatorilor din subsolul textului.

2000 ‡ I. Studii de literatur român modern . Budai Deleanu interpretat de«. 1977 ‡ I. 1982 ‡ E. 1962 ‡ Ioana Em. Studii literare. IV. Sorohan. 1984 ‡ M. Popovici.BIBLIOGRAFIE ‡ G. 1974 ‡ Ov. Pop (coord). DIC IONARUL ESEN IAL AL SCRIITORILOR ROMÂNI. Petrescu. 1980 ‡ I. M. DIC IONAR ANALITIC DE OPERE LITERARE ROMÂNE TI. A. Cornea. Barocul literar românesc. Ion Budai Deleanu i eposul comic. 1941 ‡ D. Istoria literaturii române de la origini pân în prezent. Papahagi. Papadima. Ion Budai Deleanu. Istrate. Ipostaze ale iluminismului românesc. C linescu. Sasu. 1975 ‡ M. Introducere în opera lui Ion Budai Deleanu. 2003 . Zaciu. 1948 ‡ P. Vaida. IV.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->