P. 1
Stiluri Ale Limbii Romane

Stiluri Ale Limbii Romane

|Views: 352|Likes:
Published by cosminnfs

More info:

Published by: cosminnfs on Jun 18, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/28/2013

pdf

text

original

Stilurile functionale ale Iimbii romane.

Texte functionale,
CATRINA MIRCEA-IONUT

Referent ~tiintific:
Conf. univ. dr. Claudia Costin, Universitatea eel Mare", Sueeava "Stefan

Stilurile functionale ale limbii , romane. Texte functionale. ,
A

CATRINA MIRCEA-IONUT

2008

2

ARGUMENT
Prezenta luerare se doreste a fi un instrument efieient, aflat la indemana elevilor de gimnaziu ~i lieeu, confruntati eu cerintele invatamantului actual, in conditiile integrarii in Uniunea Europeana. S-a remareat tendinta vorbitorilor de a denatura limba literara, fapt ee se regaseste ~i in actele(doeumentele) redaetate de aceiasi vorbitori. Aeest lueru dovedeste 0 cunoastere insuficienta a normelor lingvistice in vigoare. Caraeterul praetie al aeestui auxiliar este evident, venind in intfunpinarea multora dintre noi, confruntati eu diverse situatii de eomunieare, fie scrisa, fie orala.

Autorul

3

STILURILE FUNCTIONALE ALE LIMBII
Stilurile functionale reprezinta forma pe care 0 dobandeste limba prin intrebuintarea in diversele domenii ale cunoasterii umane. Etimologic, cuvantul "stil" se regaseste in limba greaca, de unde avem semnificatia de "condei" instrument de scris, dar si de "mod de a scrie, a vorbi". Calitatile generale ale stilului au in vedere urmatoarele aspecte: a) Claritatea stilului - implica utilizarea cuvintelor ~i a expresiilor usor de inteles, evitarea constructiilor sintactic~ ~i termenilor contradictorii, imprecisi. In situatia in care se observa un limbaj lin, accesibil al unei persoane, avem de-a face cu un fin cunoscator al limbii romane, ce manevreaza cu abilitate lexicul, trecand dintr-un registru stilistic in altul. b) Proprietatea stilului - este data de utilizarea cuvintelor potrivite in anurnite contexte, a constructiilor sintactice care sa permita 0 comunicare eficienta. Sinonimia limbii romane ofera un spectru larg vorbitorilor, de aceea este extrem de important sa alegi exact sensul dorit al unui cuvant, in cadrul comunicarii. c) Precizia stilului - impune 0 intrebuitare a cuvintelor strict necesare actului comunicarii, inlaturand tot ceea ce este de prisos; nu se renunta insa la specificul stilistic, care genereaza expresivitatea limbii. Structurile lingvistice ce nu respecta aceasta trasatura conduc la tautologii, exprimari echivoce, constructii pleonastice,etc. d) Corectitudinea, puritatea stilului - presupune utilizarea cuvintelor intelese de absolut toti vorbitorii unei limbi. Exista tnsa si abateri de la aceasta trasatura, regasite in expresii stridente, bombastice, deseori vulgare( cu evidente referiri de natura sexuala):

Blugii ostia sunt beton riiu de ton!

4

Ce poza nasoalal Filmul ala de aseard e bengos! Lsam facut pe portofel pe gagiu! Exista 0 serie de trasaturi particulare ale stilului, dintre care amintim: simplitatea, naturaletea, COnCIZIa, finetea, oralitatea; ele defmesc modul de exprimare al unui individ in contextullingvistic al societatii ill care acesta traieste. Incercand 0 definitie uzuala a stilului, ajungem la conc1uzia ca reprezinta modul, felul de exprimare a resurselor limbii de catre fiecare individ. Acest termen se regaseste des in domeniul artistic(ill literatura, muzica, balet, pictura.etc.), dar ~i in domenii de activitate variate ale societatii. Stiulu functional reprezinta 0 varianta a limbii care are functii de comunicare intr-un anurnit domeniu de activitate
umaria,

Limba roman a contemporana admite ca variante ale limbii folosite in domenii de activitate umana urmatoarele stiluri functionale: a) stilul artistic(beletrisitc); b) stilul juridico-administrativ; c) stilul stiintific; d) stilul publicistictjournalistic); e) stilul colocvial(familiar).

5

monologul). Stilul artistic utilizeazii multiple posibilitati de expresie ale limbii. comparatii.STILUL ARTISTIC (BELETRISTIC) Acest stil are in vedere transmiterea unui mesaj prin modalitati specifice domeniului artistic. 3) Figuri din domeniul morfologiei: dativul etic.. realitatea descrisa de autor este imaginara. 4) Figuri din domeniul sintaxei: anacolutul. care au rolul de a realiza mental imagini artistice(auditive.etc. Acestea sunt de mai multe tipuri: 1) Figuri din domeniul foneticii si fonologiei: aliteratia. tautologia. utilizate diferit de fiecare scriitor.. asonanta. etc. dialogul. prin procedee specifice numite figuri de stil. dialogul( cu forma specifica a acestuia.olfactive). -utilizarea unui vocabular extrem de diversificat. -stabilirea unei relatii speciale intre autor ~i cititoriascultiitor. 6 . metafore. naratiunea. estetic: descrierea. sincopa. fiind 0 fictiune a autorului. elipsa. etc. 2) Figuri din domeniullexicului: epitete. -utilizarea unor moduri de expunere: naratiunea. diverse superlative. descrierea. Specificul acestui stil este dat de urmatoarele trasaturi: -prezenta caracterului subiectiv(manifestat intens din partea autorului). dit mai ales sugerarea unor idei ~i sentimente. -abundenta unor termeni cu sens figurat si/sau secundar. la nivelul imaginatiei ~i afectivitatii cititorului sau ascultatorului. ce implica registre lingvistice variate. apocopa. epitete. De foarte multe ori. Se urmareste nu atat transmiterea de informatii. vizuale. in urma careia emotiile defmesc receptarea mesajului artistic. Scopul unei comunicari ce beneficiazii de aportul acestui stil este de a trezi emotia estetica din partea cititorului.. personificiiri. dativul posesiv.

$i anina-n haina noptii Boabe mari de piatrd scumpii. in seara riizvriititii care vine De la strdbunii mei panii la tine. Dedit un nume adunat pe 0 carte. fiule. sii le urei te-asteapta Cartea mea-i. Eminescu Neguri albe. striilucite Naste luna argintie. b) Testament de T. taniir. dupii moarte.Exemple de texte: a) Crdiasa din pove¢ de M. Le tntinde pe ctimpie. ARGHEZI Nu-ti voi lasa drept bunuri. Ea le scoate peste ape. S-adunflori In sezdtoare De painjen tort sii rumpa. 7 . 0 treaptii. Prin rapi §i gropi addnci Suite de bdtranii mei pe brtinci $i care.

etc. rara figuri de stil). Nu se admite folosirea subiectivitatii sau afectivitatii. decizii.etc. politico-economica. ca modalitate de comunicare eficienta in acte ~i documente de natura administrativa. adresa circulara. daca prejudiciazd onoarea sau reputatia sa. clare. refarat. proceverbal. articol. metodologii. etc. Exemple de texte: LEGEA DREPfULUI DE AUTOR CAPITOLUL IV Contlnutul dreptului de autor Art. impersonale ~i obiective. c) dreptul de a decide sub ce nume va fi adusa opera la cunostinta publica. ordinante. rara trimiteri artistice(deci. fiind precise. juridica. adeverinta. Denumirile specifice acestor documente si acte se refera la: cerere. precum ~i oricarei atingeri aduse operei. despdgubind. aceste documente sunt formale. lege. daca este 8 .) Toate aceste acte ~i documente respecta normele limbii literare. astfel. e) dreptul de a retracta opera. b) dreptul de a pretinde recunoasterea calitati! de autor al operei. caci nu este permisa 0 multipla interpretare a mesajului. paragraf. 10. d) dreptul de a pretinde respectarea integritdtii operei si de a se opune oricarei modificari. diplomatica. -Autorul unei opere are urmdtoarele drepturi morale: a) dreptul de a decide daca.STILUL JURIDICO-ADMINISTRA TIV Acest stil este utilizat in relatiile oficiale. dosar. decrete.( informari. in ce mod si ciind vafi adusa opera la cunostinta publica.

a). 11.cazul. prejudiciati prin exercitarea retractdrii. de asemenea. . pe duratd nelimitata.(1) Drepturile morale nu pot face obiectul vreunei renuntdri sau instrdindri. contabilitatea de gestiune. organismului cu eel mai mare numdr de membri. 1 (1) Societatile comerciale. §i contabilitatea de gestiune adaptata la specificul activitiitii: (2) Institutiile publice. respectiv contabilitatea financiard §i. exercitiul drepturilor prevazute la art. b) si d) se transmite prin mostenire. respectiv contabilitatea financiard. exercitiul acestor drepturi revine organismului de gestiune colectivd care a administrat drepturile autorului sau. potrivit prezentei legi. 10 lit. institutele nationale de cercetaredezvoltare. din domeniul respectiv de creatie. LEGEA CONTABILITATII CAPITOLUL I: Dispozipi generale Art. regiile autonome. obligatio sa organizeze §i sa conducd contabilitatea proprie. societatile/companiile nationale. potrivit legislatiei civile. precum si persoanele fizice care desfiisoarii activitdti producatoare de venituri au. Dacd nu existd mostenitori. dupa caz. dupa caz. (2) Dupa moartea autorului. 9 . Art. societatile cooperatiste §i celelalte persoane juridice au obligatio sa organizeze §i sa conducd contabilitatea proprie. asociatiile §i celelalte persoane juridice cu §ifara scop patrimonial. pe titularii drepturilor de utilizare.

institutia pe care aceasta 0 reprezinta.reprezinta un text cu destinatie oficiala. solutionarea cererii de catre persoana in cauza) ~i In partea stanga a paginii( eventuale perform ~iindosariere). aflata la 0 distanta de 5 em de marginea de sus (precizeaza functia persoanei careie i te adresezi). In principiu. in cererea referitoare la rezolvarea unei probleme de interes personal. -numele ~i prenumele solicitantului. -semnatura solicitantului. cererea contine: -formula de adresare. urmata obligatoriu de virgula. astfel: se lasa loc In partea stanga sus (urmeaza. Structural. 10 . -domiciliul sau ocupatia.Tipuri de texte: CEREREA . se recomnda mentionarea bazei legale in virtutea careia se asteapta solutionarea cererii. despartit de termenul precedent . fiind 0 apozitiefcine sunt?). -functia persoanei careia Ii adesezi cererea.(cui ma adesez?).subsemnatul . prin care se solicita rezolvarea unei probleme de interes personal sau chiar general. Pentru scrierea unei cereri.prin virguld. -motivarea solicitarii(de ce doresc acest lucru?). se foloseste obligatoriu 0 coala A4 intreaga. unde stau?). locul de munca al solicitantului(cu ce ma ocup?. -formularea clara. deoarece avem de-a face cu 0 formula de adresare In cazul Vocativ. concisa a solicitarii(ce doresc?). Atunci cand situatia 0 impune.

Targu-Jiu 11 . se. Subsemnatul.Modele de cereri: Domnule Director. ap.2. 12 din Targu-Jiu.20. Bl. 16. Targu-Jiu. Aleea Teilor. 12. va rog sa binevoiti a-mi elibera 0 adeverinta din care sa rezulte ea nu benefieiez de bursa sociala ill aeest an scolar.11. Greeu Mihai. Mentionez ea aeeasta imi este necesara pentru dedueerea de impozit a parintilor. domieiliat in Tftrgu-Jiu. str. 4.2007 GrecuMihai Domnului Director al Scolii Generale nr. elev in c1asa a VII-a C la Scoala Generala nr.

sectia Dans Modern. Adeverinta imi este necesara pentru inscrierea la Scoala Populara de Arte. Targu-Jlu. Zambilelor. 05.Doamna Director.10. Targu-Jiu 12 . solicit eliberarea unei adeverinte din care sa reiasa ca sunt eleva acestei scoli. Subsemnata. 37. Badoi Aurelia. nr. eleva in clasa a X-a A in cadrul Grupului Scolar Forestier din Tflrgu-Jiu. domiciliata in orasul Motru.2007 Biidoi Aurelia Doamnei Director a1 Grupului Scolar Forestier. str.

ori se consemneaza un 0 situatie. In cadrul acestui document se prezinta diverse interventii ale unor persoane. In egala masura. care respecta anurnite cerinte: introducerea. anuntarea ordinii de zi. procesul-verbal are doua variante: -tip formular. Procesul-verbal intocmit individual se prezinta astfel: 1) INTRODUCEREA (cuprinde data ~i locul desfasurarii activitatii.VERBAL reprezinta un act oficial. se aduc in discutie urmdtoarele. data si locul intocmirii. in care se intaInesc formule stereotipe: ordinea de zi. in care se noteaza desfasurarea unei adunari. semnaturile tuturor participantilor). persoanele participante ~i eventualii invitati. cuprinsul. sedinte. norninalizarea celor care iau cuvantul. procesul-verbal poa~ inregistra activitatea unei institutii sau a unei persoane.PROCESUL . a un~i sedinte. continutul interventiilor acestora. Acest tip de act oficial beneficiaza de un limbaj adecvat. conc1uziile celui care conduce adunarea sau ~edinta) 3) INCHEIEREA (formula specifica de incheiere. tncheiat astasi. evidenta prezentei. Structural. 13 . incheierea. -intocmit individual. drept pentru care s-a tncheiat prezentul proces-verbal. motivul adunarii) 2) CUPRINSUL (materialele prezentate. care se completeaza la rubricatia data. dar ~i hotarflrile unei adunari. deciziile adoptate. 0 i'ntfunplare.etc.

dar ~i supravegherea in pauze a acestora.2008.2008 14 .Modele de procese-verbale: Proces-verbal. ill conformitate cu orarul stabilit. 12. Incheiat astazi. ill urma efectuarii serviciului pe scoala de catre profesorul Catrina MirceaIonu]. Nu s-au inregistrat alte evenimente deosebite. S-a constatat ca la clasa a IX-a D.03. pentru a se evita orice eveniment neplacut. Drept pentru care s-a incheiat prezentul procesverbal. Programul s-a desfasurat normal.03. illsa ill mod neintentionat. Semnatura: . In timpul serviciului pe scoala s-a monitorizat activitatea la clasa a elevilor. Grup Scolar Forestier 12. elevul Popescu Ilie a deteriorat mobilierul clasei. Situatia a fost anuntata conducerii scolii.

Catrina Mircea-Ionut. prin irnplicarea activa a parintilor in viata scolara a elevilor. Dornnul diriginte sustine necesitatea acordarii unei atentii sporite elevilor.2008) ~i se multumeste pentru participare. Pentru intocmirea procesului-verbal a fost desernnat dornnul Florea Ion. 3. 2. Dornnul diriginte propune ca dornnii Popescu Ionpresedinte. parintii elevilor. zilele urmatoare.09. Se anunta data urmatoarei sedinte (22. dupa consultarile cu ceilalti profesori implicati m pregatirea acestui examen. dat fiind faptul ca sunt in c1asa a Xll-a. dit mai repede cu putinta. Dornnul diriginte i~i ia angajamentul ca se va ocupa. cu ocazia efectuarii sedintei cu parintii.vicepresedinte.10. Discutarea situatiei elevilor c1asei. sa faca parte din comitetul de parinti al clasei. Incheiat astazi. Stabilirea comitetului de parinti pe clasa. 17. Diverse. Semnaturile: Grup Scolar Forestier 17. in cadrul colectivului clasei a Xll-a B. Dornnul Popescu Ion subliniaza ideea inceperii pregatirii suplimentate m scoala.Proces-verbal.09. Vasilescu Gheorghe. Propunerea este sustinuta m totalitate. diriginte. Drept pentru care am incheiat prezentul proces-verbal. La sedinta participa: dl.2007 15 . intrunind rnajoritatea absoluta la votare. aflati in an terminal.2007. Ordinea de zi este urmatoarea: 1. prof. Dumitrescu Sorin-trezorier ~i doarnna Petrescu Mariana-membru. de intocmirea graficului pregatirii pentru examenul de bacalaureat.

dar ~i esecul. ~i finalizandu-se cu inregistrarea. Etimologic. fie din perspectiva participarii directe. Acest tip de document priveste certurile intre diverse persoane. urmate de masurile intreprinse in acest sens. lara nicio apreciere de natura subiectiva. de foarte multe ori. masurarea rezultatelor obtinute. nerealizarile. "prezentare personala". accidente rutiere sau de munca. efectele scontate si cele obtinute-indiferent daca sunt pozitive sau negative. suporta rigorile legislatiei in vigoare la data respectiva. se dezbat cauzele. in cadrul acestui tip de document. DAREA DE SEAMA reprezinta un raport privind activitatea unui grup. furturi. CURRICULUM VITAE. 16 . Persoana care intocmeste declaratia este responsabila in totalitate de ceea ce va scrie in aceasta. cunoscut ~i sub denumirea abreviata de CV. 0 problema de actualitate.REFERA TUL reprezinta 0 relatare despre un fapt. Persoana care intocmeste declaratia este obligata sa respecte adevarul. metodele de lucru. Analizarea cuprinde realizarile. conflicte spontane. finita. pornindu-se de la proiectele ~i propunerile asumate la debutul unei actiuni. colectiv pe 0 perioada data. de tip obiectiv. aunor fapte cunoscute. aceasta constructie lingvistica provine din limba latina ~i inseamna "parcursul vietii'. intr-o maniera obiectiva. fie din perspectiva unui rnartor al acelor fapte. DECLARA TIA este un act ce cuprinde 0 relatare sumara. se face cunoscuta. reprezinta totalitatea informatiilor prin care 0 persoana interesata de ocuparea unui anumit loc de munca. eel care nu respecta indicatiile. altercatii verbale. se emit pareri ~i opinii cu privire la deciziile ce trebuie luate in acest sens.

fotografii etc.Propriu-zis. pe baza de contract de munca. Sectlunile importante ale unui CV l)Nume. noteaza si cetatenia. 2)Obiectivul de carierdl obiectivul pentru pozipa solicitatd Pentru locurile de munca cu program redus sau pentru diversele colaborari. CV -ul tiiu este 0 dovada a capacitatii tale de a comunica ~i de ate organiza. "Obiectivul de cariera" se intinde pe 0 perioada mai mare de timp. paoa la 15 iulie 2002). scrie ~i un numar de telefon unde I'ti pot fi lasate mesaje. Un CV foarte bine facut arata prin el Insu~i ce angajat valoros ai putea fi. 17 . EI ofera totusi angajatorului 0 idee despre ce ai de gaod sa facio Pentru slujbele permanente. Daca incluzi ~i 0 adresa de pagina WEB personala. adresa web Nicio alta informatie nu este ceruta. asigurate ca formatul este unul profesional. sa ajungi cercetator In domeniul Bioingineriei Umane este un obiectiv de cariera. adresa. telefon. Daca nu poti raspunde la telefon I'n timpul orelor de serviciu. I'n timp ce acceptarea pozitiei de Tehnician de laborator este un obiectiv pentru postul dorit). In timp ce obiectivul personal pentru postul vizat se refera la primii pasi pe care Ii vei face In organizatie (de ex. Situl tau poate sa includa un CV. obiectivul personal pentru postul vizat este esential. e-mail. Daca nu esti cetatean roman. Scopul unui bun CV este sa realizeze o invitatie la un interviu. noteaza paoa cand este valabila cea curenta (Ex. obiectivul de cariera nu este esential. exemple ale activitatii profesionale. un CV este un memoriu de activitate care se trimite unei institutii sau firme cu scopul de a 0 informa asupra persoanei tale. Daca I'ti vei schimba adresa.

Obiectivul trebuie formulat dupa locul de munca pe care i'l vrei acum (ex.unde imi voi putea folosi cunostintele ~i aptitudinile pentru a-mi largi nivelul de expertiza in . Relatii Publice etc.. scop. obiective atinse. Daca nu ai experienta relevanta. Ai nevoie sa vezi si sa intelegi informatia scrisa inainte de a 0 rezuma.) Pregateste-ti mai multe versiuni de CV -uri i'n care sa-ti descrii aptitudinile relationat strict la cerintele locului de munca spre care aspiri. p.". etc.. va regasi avantajele competitive pe care le pui la dispozitie. eliminata de majoritatea celor care i'~iredacteaza un CV. sa faci pentru un angajator" ~i nu "ce poate angajatorul sa faca pentru tine". pentru ate gasi mai tarziu. Pop. In aceasta sectiune angajatorul va regasi i'n tine persoana ideala pentru postul pe care i'l ofera. accentueaza aptitudinile pe care le-ai dezvoltat i'n termenii relatiilor A 18 . Mergi pe urmele experientei tale de munca. Nu incerca sa 0 scrii pana cand n-ai scris restul CV -ului. Aceasta este cea mai grea sectiune pe care 0 ai de scris i'n CV -ul tau. sa incIuzi 3-7 subpuncte.. a celei din pozitia de voluntar si/sau pe baza unor activitati extracurriculare i'n termeni de durata.. Evita redactarea cronologica a valorilor pe care le oferi. Evita expresiile precum ". Aici vrea orice angajator sa ajunga cand citeste un CV. Ea este poate CEA MAl IMPORTANTA COMPONENTA a CV-ului. sau dupa aria i'n care vei lucra (ex. surprinzator. Sectiunea va oferi 0 imagine concisa asupra calificarilor tale. 3)Su~ulcalijicdrUOr Aceasta sectiune este.nand seama de obiectivele decIarate de tine. Programator sau Asistent Social). Pop.Obiectivele trebuie formulate i'n termeni de genul "ce pop. Acestea vor putea fi usor folosite i'n bazele de date ale angajatorilor. sa incIuzi cateva cuvinte cheie. Doar scrie-le. folosind substantive si adjective (nu verbe de actiune). Comunicare.

Are in components 3-6 subpuncte care subliniaza cele mai relevante puncte forte pe care Ie detii pentru locul de munca solicitat. capacitatile de comunicare. Daca nu ai experienta relevanta. un an experienta in design grafic). a celei din pozitia de voluntar si/sau pe baza urn activitati extracurriculare in termeni de durata.capacitatea de a rezolva probleme. etc. design. Mergi pe urmele experientei tale de munca. A cincea fraza enumera caracteristicile si atitudinile tale personale. scop. relationat la numeroasele componente ~i aspecte ale postului spre care aspiri (ex. marketing etc.). managementul timpului etc. organizationale etc. asa cum sunt ele cerute de locul de munca solicitat (de incredere. 4)Sumarul aptitudinilor (In locul obiectivului pentru pozitia solicitata ~i a sumarului calificarilor) Aceasta sectiune este esentiala in cazul CV -urilor care omit obiectivul pentru pozitia solicitata si a sumarului calificarilor.).).interpersonale. organizationale. bugetare. accentueaza aptitudinile pe care le-ai dezvoltat in termenii relatiilor interpersonale. Prima fraza se rezuma la experienta pe care 0 ai. evaluarea resurselor. A doua fraza descrie cunostintele tale. tinand seama de obiectivul declarat (ex. obiective atinse. planificare etc. A patra fraza se refera la baza academica pe care 0 ai. creativitate etc.). Mentioneaza formele de educatie/training formale sau 19 . A treia fraza descrie numeroasele aptitudini pe care Ie ai pentru a indeplini efectiv cerintele locului de munca (ex. Ea completeaza experienta practica acumulata (ex. etc. scrierea rapoartelor. Descrie avantajele tale competitive . Ea va fi inserata imediat dupa sectiunea "Nume ~i Adresa''.valorile pe care Ie oferi. abilitatea de a lucra sub presiune.

data si. anul inceperii facultatii.Cursuri Relevante In aceasta . instrumentare stiintifica. Enumera ~i caracteristicile tale personale care sunt cerute de pozitia pe care 0 soliciti (ex.Proiecte sub-sectiune pot fi scrise proiectele relevante. etc. 5)Educafia Studentii in anii terminali vor scrie ill CV daca sunt studenti in sistem de stat sau privat. Nu este necesar sa treci ill CV scoala primara ~i gimnaziul absolvit. etc. 20 . Liceul"Ion Necu1ce". diploma obtinuta. explica separat de ce a fost introdus in lista. informatii relevante cu privire la legatura cu obiectivul decIarat. Diploma de Bacalaureat. universitatea. Poate fi folositor sa mentionezi ~i cunoasterea altor limbi (engleza. Alege 6-10 cursuri care au legatura cu obiectivul decIarat. diploma pe care urmeaza sa 0 obtina.). Enumera principalele arii in care posezi abilitati (ex.Jn orice caz. 1999). flexibilitate.paua in prezent). evita enumerarea haotica. dedit daca au fost institutii prestigioase. entuziasm. prin titlullui. Bucuresti. disciplina pe care i~i focalizeaza interesele. diversele titluri obtinute sau spre care aspira (ex. Daca unul dintre cursuri nu aduce. utilizarea calculatorului.Banci.). atentie la detalii. Bucuresti. Finante . poti scrie ~i specializarea obtinuta (ex. franceza.profesionale. daca doresti. este cea a cursurilor care au relevanta in raport cu locul de munca dorit. o sub-sectiune . etc. Mentioneaza liceul absolvit. student ASE. Poate avea aspect tabelar pentru 0 mai buna citire.l999 . germana. Lista va trebui "aranjatii" in ordinea prioritatilor. Toate etapele educationale vor fi scrise in ordine inversa absolvirii lor (cea mai recenta prima).). Numele diplomelor obtinute nu se abreviaza. 1 Oct.

ordinea va fi cea invers cronologica. Incearca acest format pentru inceput. certificare Prezinta 0 lista a calificarilor. Daca titlul este suficient de expresiv. Mentioneaza prerniile importante. tinand cont de obiectivul postului. Ordinea lor va fi invers cronologica. 9)Premii. incearca un CV cronologic modificat. Daca nu poti sa subliniezi punctele tale forte inca de pe prima pagina. va fi scris rara a fi date explicatii suplimentare. 7)Experien(a profesionala CV -ul cronologic este cea mai acceptata forma pentru sublinierea experientei profesionale. pe care le-ai pregatit (cu ghilimele). 6)Experien(a IT&C Vor fi mentionate atat cunostintele teoretice.rapoartele. incearca CV -ul functional. Limbaje de programare. Daca nici acesta nu ajuta. dit ~i cele practice. 21 . 8)Cercetare §tiinfificii. Operating Systems. burse Mentioneaza numele prerniului. atat cele obtinute In facultate. Explica ce inseamna acel prerniu daca cititorul nu poate intelege importanta. Software. dit ~i cele obtinute in liceu. Daca adaugi ~i date. tezele etc. numele institutiei care ti-a acordat prerniul ~i data. Poate fi realizat un tabel cu sectiunile: Hardware.

contributiile pe care le aduci etc. 13)Activitdfil interese Activitatile desfasurate ca voluntar pot fi inc1use In mai multe moduri. Daca vrei sa subliniezi chiar activitatile In cauza. Poti sa incluzi activitatile de voluntariat In aceasta sectiune daca vrei sa demonstrezi modul de petrecere a timpului liber. In functie de mesajul pe care vrei sa-l transmiti. etc. Mentioneaza daca poti sa vorbesti si/sau sa scrii In limba respectiva. Mentioneaza ce anume a fost publicat ~i ce a fost trimis spre publicare. Daca lista este foarte lunga. Incepe fiecare punct din lista ta cu un verb. ll)Articole publicate Vor fi mentionate numai articolele aparute in revistele care ar trebui sa prezinte interes pentru angajator. Poti sa inc1uzi activitatea de voluntariat si In cadrul 22 . Mentioneaza documentele pe care le-ai prezentat din pozitia de invitat special sau vorbitor invitat in cadrul diverselor conferinte. Aici vei putea sa mentionezi si organizatiile sub umbrela carora Iti desfasori activitatea de voluntar. mentioneaza numai rnaterialele relevante pentru postul solicitat. seminarii. poti sa creezi 0 sectiune separata numita "Activitati voluntare". 12)Limbi strdine Mentioneaza In primul rand limbile in care poti vorbi fluent si In care poti sa Iti desfasori activitatea (altele decat limba romana).10)Afilieri profesionale Vor fi listate numai eel care au relevanta pentru pozitia solicitata.

Persoana aleasa sa-p dea referintele trebuie intrebata daca accepta folosirea numelui sau in CV. Ip va mentiona punctele puternice sau pe cele slabe? Daca un angajator cere 0 mapa personala (ex. III Alte trucuri III Pop sa omiti informatii personale ca: varstii. Organizarea activitatilor va fi facuta in ordine invers cronologica. persoanele care iti dau referintele. Assistant Managervolunteer). El va dori sa va intalneasca datorita prezentei respectivei persoane. In general. nationalitate sau starea civila. Ca sa 0 prezinti. pop sa incluzi interesele tale (ex. trebuie sa te asiguri ce va spune in cazul in care va fi contactata telefonic de angajator. proiectare). 14)Referinfel mapa personalli Nota: "referinte la cerere" indica caracterul optional al acestora.sectiunii care descrie experienta de munca daca activitatile prestate ip pot crea avantaje (ex. De asemenea. Fara nume de referinta in CV. Dadi aplici pentru 0 slujba in care acestea conteaza. hobby-uri. va trebui sa 0 prezinti. sporturi sau activitati relaxante). atunci adauga-le la inceputul CV-ului. va trebui sa te "vinzi" singur in fata angajatorului. Realizarea unei mape personale ia ceva timp. in general. Adaugati numele persoanei care va recomanda daca ea este bine cunoscuta de catre angajator. La fmalul acestei sectiuni. asa ca trebuie pregatita continuu. Trebuie sa stii ca. grafic design. Nu scrie "Curriculum 23 . nu vor fi deranjate cu telefoane inutile. educatie fizica. angajatorii vor sa stie cum ip petreci timpul liber (ex. trebuie sa 0 ai. Daca ai dubii asupra acestei sectiuni. in activitati independente/de echipa). pop sa renunti la ea.

va fi nevoie sa-l completezi din timp in timp. de preferat in partea de sus a paginii. pentru greseli. Incercati sa contactati telefonic angajatorul (dar nu ~i in 24 . Verifica ultima forma. SFATURI LA INTENTIE: REALIZAREA SCRISORII DE Daca se poate.V.-ul.Vitae" sau "Resume" la inceputul CV-ului tau. Scrisoarea de intentie trebuie sa fie scurta si intr-o forma de adresare directa. De aceea. chiar inainte de a 0 tipari. Daca anuntul privind postul nu ofera numele unei persoane de contact. 0 scrisoare de intentie prin care sa ii spui angajatorului cine esti ~i de ce ii trimiti C. Asiguri-te ca numele tau este scris in partea de sus a fiecarei pagini. cu exceptia primei. Foloseste un dictionar pentru intelegerea clara a aptitudinilor/abilitatilor cerute de locul de munca ~i a contributiilor pe care le poti aduce tu ill cadrul companiei. Intotdeauna cand vrei sa te angajezi. Verifici prima forma.V. Include numarul paginilor pe toate paginile. Pastreaza CV-ului. toate notitele pe care le-ai folosit la realizarea Un CV trebuie pastrat la zi. adresati scrisoarea unei persoane anume. investigati putin si aflati care este persoana cea mai indicata a-i adresa scrisoarea d-voastra. ~i referinte (pe 0 foaie separata). pentru acuratete. dosarul tau trebuie sa contina alaturi de C. Nici data la care ti-ai scris CV-ul. Vezi daca nu ai omis ceva.

incercati sa folositi cuvinte cheie pentru postul dorit. "cu deosebita stima" sau "cu adanc respect". Yeti fi tentat sa creeati 0 singura scrisoare de intentie ~i apoi s-o modificati abia sesizabil pentru fiecare angajator in 25 .cazul in care anuntul ne previne . nu trebuie sa vorbeasca despre d-voastra. Cand scrieti 0 scrisoare de intentie. Asigurati-va ca personalizati scrisoarea d-voastra de intentie in asa fel indlt sa se potriveasca postului pe care 11 doriti. "al d-voastra. daca nu puteti afla care este numele Managerului de recrutare utilizati forml!la .In atentia D-nuluiID-nei Manager de Recrutare" sau "In atentia D-nuluilD-nei Manager de Resurse Umane" sau . asigurati-va ca este semnata de mana. Scrisoarea trebuie sa prezinte contributia d-voastra la companie. Daca expediati prin posta scrisoarea de intentie. Nu folositi literele italice. Trebuie sa gasiti manierea de a sublinia verbal calificarile care va recomanda pentru acel job. Pastrati totul scrisorii dlt mai profesional adresandu-va cu "Stimate D-nule Popescu" ~i nu .. Incercati ceva diferit care sa va diferentieze.. Transformati-l in "dumneavoastra" de dlte ori este po sibil. ~i cereti receptionerei numele managerului care recruteaza personal.Eu". Intentia dvoastra este sa scoateti in evidenta continutul textului. Nu folositi niciodata sintagma " In atentia celor interesati" . cu respect".nu sunati"). Utilizati fontul Times New Roman de 12. care sa va faca usor de recunoscut. si incercati sa va structurati ideile in paragrafe scurte. accentuate sau subliniate.Stimate Recruiter". intotdeauna".Draga Mihai". cum ar fi: "cu consideratie". " al d-voastra. Incercati sa evitati utilizarea repetata a cuvantului . Nu terminati scrisoarea d-voastra cu banalul "va multumesc pentru consideratie" sau "cu stima". utilizand bullets. Daca aplicati pentru mai multe pozitii similare la mai multe companii. altfel Yeti lasa impresia ca trimiteti scrisori in masa.

demonstrati ca intelegeti valoarea timpului pe care il consuma persoana care va citi. Selectand una sau doua.nu este acela de a redacta un alt CV. astfel mcat fiti siguri ca e una profesionala.. Evitati folosirea unor fraze uzitate cum ar fi expresia . Scrieti 0 scrisoare de intentie care sa nu depaseasca 0 jumatate de pagina . Incercati sa subliati intr-o maniera sau alta cele mai importante realizari sau abilitati. Este bine ~i asa. Cand sunteti succint in exprimare. "excelente abilitati de relationare". Scopul unei astfel de scrisori este de a-l determina pe managerul de recrutari sa va parcurga CV-ul.trei sferturi. Aceste documente reprezinta prima impresie pe care doriti s-o creeati. fiti cinstit ~i vorbiti doar despre realizarile ~i punctele d-voastra tari. etc. "inascute valente de lider". 0 persoana care aplica pentru un post a trimis 0 data intr-un plic doi dinti de plastic.. Niciodata sa nu exagerati experienta sau abilitatile de care dispuneti atunci cand alcatuiti 0 scrisoare de intentie.intreprinzator".parte. Chiar daca nu dispuneti de toate calificarile cerute in anunt. Altfel. veti creea senzatia ca aruncati cu vorbe nejustificate. decat in cazul cand dispuneti de exemplele unor realizari concrete care sa le justifice. Daca acestea nu vor fi descoperite la interviu. Astfel de 26 . eel mult. Un alt manager cu recrutarea a primit doua zaruri ~i un bilet in care scria: "da cu zarul si da-mi si mie 0 sansa". va cresteti sansele de a fi remarcat. Evitati inovatiile. de jucarie. dvoastra va veti simti cu siguranta descoperit daca veti capata slujba. Pentru realizarea de copii ale scrisorii d-voastre de intentie (si a CV -ului) . in cazul in care realizarile sunt intr-adevar remarcabile. 0 scrisoare de intentie ~i 0 notita care zicea: "Mi-a~ da dintii din fata pentru un interviu". dar ASIGURATI-VA ca ali schimbat toate referirile la companiile anterioare din scrisoarea d-voastra de intentie. folositi hartie de calitate ~i un printer de asemenea.

faceti-o folosind un ton conversational. rugati pe cineva in care aveti incredere. Nu asteptati ca acest .altcineva" sa fie insusi Managerul de recrutare. sa va citeasca scrisoarea de intentie. 27 . corectandu-va scrierea. singura exceptie fiind. Cand scrieti 0 scrisoare de intentie. punctuatia. poate. ~i in sfar~it. Dvvoastra puteti citi scrisoarea de zece ori lara sa sesizati 0 greseala la vedere pe care un altul ar vedea-o imediat. Nu folositi cuvinte in scrisoarea d-voastra pe care nu le-ati folosi in viata de zi cu zi. eventualele erori gramaticale. posturile din v§nzan.lucruri sunt invechite ~i de obicei nu-si ating scopul. obisnuit.

Recent am observat rec1arna dvs. pentru un post de •••••••••. .MODEL scrisoare de intentie D-luilD-nei: Adresa: Data: .Mi-ar face placere sii am un interviu eu ••••••••• pentru aeest post sau oriee alte posturi pe care le aveti pe acest domeniu (•••••••••• ) Sper eii yeti eonsidera pregatirea mea potrivita ~i astept eu nerabdare sii vii telefonez ill ziua de ••••••pentru a diseuta aceasta posibilitate. Vii eontaetez In legatura eu posibilitatea de angajare In eadrul firmei •••••••••. AlDvs. dar ~i din experienta mea de ••••ani In timpul studiilor.. Stimate(a) Domnl(Doamna). am luerat In ealitate de •••••••••• la •••••••• . 28 . 0 parte din responsabilitatile mele era sii •••••••••. Din dite puteti vedea In CV -ul alaturat.Am absolvit de curand Faeultatea de •••••••• din eadrul •••••••••••• Interesul meu ill . . rezulta nu numai din faptul eii am studiat aceasta disciplina In eadrul facultatii.

sc.2007 2) 01.MODEL INFORMATII CURRICULUM VITAE PERSONALE: Nume ~i prenume: Popescu Ion Adresi: str. 29 . Activitip ~i respensabllitatl principale: Educatie ~i formare socio prefesionala. Naponaiitate: Romana.09.2003 5) 01.08. Sex: masculin.08.2006. 31.2002 - prezent.1977. Tg-Jiu. Telefon: 0253/223344 Fax: 02531223344 E-mail: popescu_ion@gmail. Eminescu. 23. Data nasterii.com.09. 31.2003. Gorj. Gorj.01. b13.2005 4) 01.2006 3) 01. 3. Functla sau postul ocupat: 1) profesor limba ~i literatura 2) profesor limba ~i literatura 3) profesor limba ~i literatura 4) Invatator 5) profesor limba ~i literatura romana romana romana engleza.09.08. M.2007. 31. EXPERIENTA PROFESIONALA: Perioada: 1) 01.09. Facultatea de litere si ~tiinte sociale Targu-Jiu.2004.09. 31.08. LOCUL DE MUNCA VIZAT: Asistent universitar In cadrul Universitatii "Constantin Brancusi". ap 15.

Mass-media si Comunicarea" 2) Atestat de formare continua a personalului didactic 3) Diploma de licenta . Gorj 2) Colegiul . Gorj 3) Scoala cu cis. educational.. I-VIII Reuseni. nivelliceal nivelliceal nivel gimnazial nivel primar nivel gimnazial.5 "Jean Bart".Mihai Viteazul". Gorj 4) Scoala nr. Mijloace de evaluare continua.Numele ~i adresa angajatorului: 1) Grup Scolar Forestier. Suceava 5) Scoala cu cis. Cunoasterea stilului de invaptre al 30 . educational. Adaptarea curriculum-ului la contextul rural. Tipul activitatii sau sectorul de activitate: 1) 2) 3) 4) 5) educational.Filologie 4) Grad didactic defmitivat 5) Diploma de Bacalaureat -Invatatorl Educator Disciplinele principale studiate I competente profesionale dobandite: 1) Stiintele comunicarii ~i mass-mediei 2) Utilizarea metodelor active de predare. educational.. EDUCA TIE ~I FORMARE: Perioada: I)Octombrie 2005-Februarie 2007 2)Septembrie-Decembrie 2005 3)Octombrie 2001-lunie 2005 4) Septembrie 2003-August 2004 5)Septembrie 1996-August 2001 Calificarea! diploma obtinuta: 1) Masterat . I-VIII Ciocadia. educational. Tg Jiu. Suceava. Bumbesti Jiu.

~tefan eel Mare".3) 4) 5) elevilor. Limba ~i Literatura Engleza . Facultatea de Literel Universitate acreditata de Stat Universitatea . Predarea simultana. Suceava. Tg-Jiu Nivelul in clasificarea nationala ~ilsau lnternatlonala. Departamentul pentru Pregatirea Personalului Didactic Colegiul National "Spiru Haret". Bucuresti... 1) 2) 3) Masterat acreditat ~i recunoscut la nivel national ~i international Licenta acreditata si recunoscuta la nivel national si international Nivelliceal acreditat ~i recunoscut la nivel national ~I COMPETENTE PERSONALE: 4) 5) APTITUDINI Limba materna: romana Limbi strafne eunoscute: 31 . Facultatea de Filosofie si Jurnalisml Universitate particulara acreditata Unitatea de Management a Proiectului pentru Invatamantul Rural! Centrul National de Formare a Personalului din Invatamantul Preuniversitar Universitatea . Suceava.~tefan eel Mare". specializarea Invatatorl Educator furnizorului Numele ~i tipul institutiei de invatibnantl deformare: 1) 2) 3) 4) 5) Universitatea "Spiru Haret". Utilizarea calculatorului in procesul de predare-invatare.Limba ~i Literatura Romana Definitivarea in lnvatamant Discipline specifice profilului Pedagogic.

spirit oratoric. fiind realizat dupa ultimele cerinte din partea Uniunii Europene. Datele utilizate in acest C.Tv( nivel amator) Competente ~i aptitudini de utilizare a calculatorului: Cunostinte avansate de utilizare PC ~i Intemet( cursuri de formare) Sisteme hardware si software Competente ~i aptitudini artistice: Calitati vocale(studiile liceale). vorbire-C2. scrisoare de intentie. jovialitate. scriere-B2) Competente ~i abilitap sociale: Comunicare si socializare. documente de formare socio-profesionala. actoricesti Aile competente ~i aptitudini: Pronuntat spirit ecologist. ale autorului. sunt. spontaneitate. 32 . Dan Mihailovici. disponibilitate la efort sustinut.V. Nota: Acest C. Prof.V. pronuntat spirit de echipa. vorbire-B2. Universitatea Bucuresti. bun tactician Permis de conducere: CategoriaB Informatii suplimentaretreferlnte). Competente ~i aptitudini tehnice: Depanare radio. Anexe: Acte de studii.engleza(intelegere-C2. Competente ~i aptitudini organizatorice: Calitati de lider. dr. univ. este conceput dupa modelul european. randament maxim in conditii de stres. in mare parte. scriere-C2). franceza(m!elegere-B2.

-limbaj specializat. Asirienii. lobgitudine. dar ~i din cuvinte compuse cu sufixiode sau prefixoide: cosinus. prin care au unui imperiu urias. alimentarea cu apii a zone lor agricole (irigatii) . cei mai vestiti pentru cruzimea lor. compus in mare parte din neologisme. Exemple de texte: -istorie: Dintre popoarele antice ale Orientului Apropiat. a1 prelegerilor. etc.etc. hiperaciditate. a1 schimburilor de opinii sau a1 comunic1irilor stiintifice. substantive abstracte. dezbaterilor. desene. unul din cele mai rarboinice popoare din istorie. deoarece apa acumulatii tntr-un lac artificial poate fi folositii In acelasi timp pentru producerea de energie. accesibil doar cercetatorilor unui anurnit domeniu al stiintei ~i tehnicii. 33 . desi aceasta l-a costat propria riimas In istorie ca primii utilizatori ai cavaleriei asirienii au fost devenit stiipanii existentd. -respectarea nonnelor limbii literare. integrala. pluralul autorului. bemol. Deseori. filosofie. alimentarea cu apii potabilii sau industrialii a centrelor apropiate. sinus.etc. hipoacustic. prin intennediul lucrarilor tehnico-stiintifice.STILUL ~TIINTIFIC Acest stil indeplineste functia de comunicare in domeniul stiintei ~i tehnicii. -folosirea tennenilor cu sensul propriu. expunerilor. imperiullor se tntindea panii la Golful Persic # cuprindea chiar ~i Egiptul. agrement. lucrarile stiintifice sau tehnice apar insotite de diverse schite. combaterea eroziunii solului. au luptat de-a lungul secolelor pentru a subjuga popoarele vecine. harti. tangents. pisciculturii. La apogeul puterii. care au rolul de a aduce detalieri sau Iamuriri suplimentare asupra problemei discutate. Ei au ~i ai carelor de rarboi. -elemente de morfo-sintaxa specifice: infinitivul cu sens imperativ. scheme. Specifice acestui stil sunt urmatoarele trasaturi: -caracterul obiectiv a1 comunicarii. antebelic. fotografii. -geografie: Amenajiirile hidroenergetice constituie un exemplu de folosinta complexd.

-economie: Taxele speciale de consumatie sau accizele sunt asezate asupra unor produse care se consumd in cantitati mari si care nu pot fi tnlocuite de cumparatori cu altele.-chimie: PH-ul reprezinta logaritmul cu semn schimbat al concentratiei ionilor de hidrogen (hidroniu) din solutie: pH=-log[H+J. cum sunt: vinul. coloand sunt 0. alcoolul. zaharul. spirtul. ceaiul. cidrul. berea. tutunul. are -matematici: Unele proprietati # reguli 1)det A = det A" de calculare a determinantilor: 2)Daca tntr-un determinant de ordinul n. (in Franta). uleiurile minerale etc. hidrocarburile (in Tunisia). (in Marea Britanie). tutunul. pH-ul unei solutii reprezinta puterea cu semn schimbat a bazei 10 din concentratia ionilor de hidrogen. 3)Daca intr-un determinant 2 linii. de baza are un pH cuprins intre 7 si 14. produsele textile si din iutii etc. pentru ca in acest fel impozitul sa aiM in mod constant un randament fiscal cat mai ridicat. atunci valoarea determinantului este O. bduturile nealcoolice ~i cimentul (in Thailanda) etc. coloane. vinul. (in Germania). o solutie o solutie de acid are un pH cuprins intre 0 si 7. apele minerale etc. produsele industriei chimice. cidrul. produsele din tutun. zaharul etc. 4)Daca intr-un determinant schimbdm 2 linii. atunci valoarea determinantului este o. coloane sunt proportionate. spirtul. berea. o solutie apoasii neutrii din punct de vedere acido-bazic pH=7. (in India). Altfel spus. tutunul." determinantul initial. uleiurile vegetale. Drept urmare. cafeaua. produsele petroliere. elementele de pe 0 linie. 34 . (in Indonesia): produsele petroliere. accizele se instituie asupra unor produse care au 0 cerere neelastica. uleiurile minerale etc. atunci determinantul nou obtinut este =" .

Incredibild ratare! Pe langa respectarea normelor lingvistice. in acest caz. repetitii. acest stil se deosebeste prin: -imbinarea caracterului obiectiv cu eel subiectic. acest tip de stil utilizeaza trassaturi ale stilului artistic: sensul figurat. este extrem de pronuntat: Pasa lunga in addncime. Concert din muzicd de (May)Bach . In acest sens. tnsa interventia fundasului advers face ca scorul sa nu capete proportii . Astfel s-a ajuns la aparitia ziarelor. informatia imbraca. artisticului. a regionalismelor.. socialului. vorbirea directa si/sau indirecta.Acesta avanseaza.etc. totul in ideea de a capta atentia si imaginatia cititorului sau ascultatorului.STILUL PUBLICISTIC Acest stil se inta1ne~te in diverse forme ale comuniciirii. se pregateste sa suteze la poartd. 35 . dar ~i de a influenta. a unor elemente argotice sau familiare.. -respectarea partiala a normelor gramaticale. Subiectivismul. polemic sau malitios. mobilza sau emotiona cititorul/ascultatorul. comentarii din domeniile politicului. conceptii sau atitudini . etc.. in zilele noastre. pasd la care ajunge varful rosalbastrilor . -varietatea lexicului.. -utilizarea atat a termenilor cu sens propriu. ce permite folosirea neologismelor. forme diversificate.. Fata de celelalte stiluri ale limbii romane. a televiziunii.. economicului.cu rol de informare. date. urmariti 0 transmisie sau un comentariu sportiv. inversiuni. comparatii. a radioului.. Scopul major al oricarui tip de text ce apartine acestui stil este de a propaga anumite idei. avand de cele mai multe ori rol de informare. afectiv. antiteze-deseori folosite cu sens ironic. publicatiilor de tot felul. revistelor. influentare sau emotionare a publicului cititor si/sau ascultator cu stiri. dit si a celor cu sens figurat.

etc. de viziuni sau optica ale unor persoane in legatura cu 0 problema de actualitate. nu mai este decat un pas. pertinente. de obicei. sportive. ARTICOLUL reprezinta tratarea unor teme apartinand unor domenii variate(politic. teatrale. alaturi de informatii concrete. succese sau insuccese.Tipuri de texte INTERVIUL reprezinta redarea in scris sau pe banda audio-video a unor discutii cu diverse persoane. sportiv). el reprezinta sursa de conflicte sau scandaluri. de persoane avizate. intrebiirile sunt bine alese. i'ntfunplari. De aici rezulta deseori comentarii mai mult sau mai putin competente. FOILETONUL reprezinta acel tip de text publicitar care comenteaza realitati. ANCHETA presupune 0 confruntare de idei. De aici parra la aparitia contradictiilor. Acest tip de text este intalnit in toate ziarele din lume si. avizate. lucruri care de obicei intereseaza un segment pronuntat al populatiei. Domeniul artistic este eel care beneficiaza de cronici: literare. fapte. etc. a caror competenta este recunoscuta. Aprecierile. raspunderea penala apartinandu-i autorului articolului. cu un aspect al realitatii. imagini reale. satirei. tratare bazata pe argumente temeinice. iar conc1uziile sunt adeseori tendentioase. prin intermediul ironiei. iar raspunsurile evidentiaza aspecte semnificative. notele critice sunt facute. CRONICA are rolul de a sernnala opiniei publice aspecte diverse ale realitatii inconjuratoare. deseori. locuri. muzicale. Mijloacele audio-video sunt esentiale i'n acest caz. stiintei sau tehnicii. REPORTAJUL presupune prezentarea unor intfunpliiri. RECENZIA presupune 0 prezentare succinta a unei lucrari din domeniul literaturii. social. 36 . personaje. fapte. de pareri personale. economic. asupra unui subiect de interes general sau asupra unei teme de actualitate. polemicii.

spre deliciul publicului larg: Au facut circ!(Gazeta Sporturilor.2008).02. 37 .Ne iubim pe muzica lui Elvis" (Libertatea. . "Moartea din Carpati". 10.2008). "Trezegol" tnscrie §i fn/amilie!(Adevarul.02. 10.02.Daca parra in 1989. 10. 10. prieten cu Dumnezeu (Evenimentul Zilei. 10.02. acest stil avea un caracter aservit regimului comunist.02. acum se remarca 0 libertate extraordinara a cuvantului.2008) Alesii au votat pe neve Tratatul de la Lisabona( Adevarul.2008).2008).

a comparatiilor. Ca trasaturi ale acestui stil. expresii vulgare. cu 0 puternica inciircatura afectiva. cu rol de lamuriri suplimentare. de rugiirninte-cerere. de afaceri.STILUL COLOCVIAL Acest stil are 0 arie de utilizare mai restransa. -exprimarea relativ corecta a vorbitorului. dar si dupa varietatea mesajului comunicat. care cuprinde relatiile interumane particulare. trebuie mentionate: -lexic bogat ~i diversificat. sau chiar relatiile ocazionale-evenimente de natura mondena. -constructii eliptice. in scris. elemente de jargon ~i argou. de natura intima. relaxata. -abundenta constructiilor incidente. de justificare. unui cere de apropiati). de invitatie. Exprimarea este adesea peiorativa. termeni de argou. Tipuri de texte SCRISOAREA reprezinta eel mai utilizat mod de comunicare umana. -abateri de la norma lingvistica. scrisoarea poate fi: 1) cu caracter oficial: (de recomandare. -spontaneitatea discursiva. oficiala. beneficiind de prezenta dirninutivelor. in functie de orizontul cultural al vorbitorului. deseori inutile. Datorita caracterului amical. cu caracter neoficial (in cadrul unei familii. augmentativeloe. putem intaIni: regionalisme. comunicarea este naturals. literara) 38 . plina de satira si umor. in functie de gradul de instruire al acestuia. unui grup de prieteni. enunturi interogative sau exc1amative. de multumire. Dupa natura relatiilor dintre expeditor ~i destinatar. de condoleante. impregnata cu ticuri verbale. clisee lingvistice. diverse situatii. personal al acestui stil. de felicitare. etc.

formule de adresare specifice (Mult stimatd doamnd. formula de incheiere ~i semnatura. cu un scris lizibil. -strada. Sunt sigur ca veti gdsi un post care sa va satisfacd 39 . se va tine searna de urmatoarele trasaturi bligatorii: data ~i locul. formula de adresare. Cu respect.cazul Vocativ impune acest lucru. Din pdcate. judetul.cu caracter colocvial: (amicala.. familiala.. dar ~i pentru propria persoana.. Atunci cand scriem 0 scrisoare oficiali. al 2) dumneavoastrd recunoscator . se face dovada respectului pentru acea persoana. ar trebui sa tncercati sa obtineti un post la 0 firma care va da posibilitatea sa c~tigati experienta in domeniul respectiv. de dragoste). utilizam constructii sobre.).. -localitatea. etajul. pluralul politetii. numarul. -codul strazii.. La redactarea scrisorii. -blocul. Se recomanda redactarea scrisorii cu cerneala. rara stersaturi. urmata de virgula . Pe cele doua fete ale plicului se vor trece datele de identificare a adresei destinatarului ~i a expeditorului: -numele ~i prenumele. scara. continut. A fost 0 placere sa ma tntalnesc cu dumneavoastra ~i sa discutam despre studiile ~i obiectivele profesionale pe care le aveti. aria noastrd de activitate nu ne permite sa va oferim noi aceasta sansa. astfel. apartarnentul. Apreciez deschiderea pe care 0 aveti ~i cred ca din moment ce obiectivul dumneavoastrd este acela de a lucra fn domeniul [. Model: [Data]: [Adresa]: Stimate[nume ]. introducere. J.

Va rog sa tmi acceptati cele mai sincere urdri privind reusita In cariera. Al dumneavoastra. [nume] 40 .din acest punct de vedere §i sa va integrati repede.

Gandurile cele mai sincere sunt 41 . lngerasul meu scump §i drag. etc. acolo. Pana atunci. Nu-ti ascund faptul ca. Al tdu fiu drag. am simtit §i 0 undd vagii de tristete. sarbatori nationale. simplu. datorita peisajului mereu schimbat si a forfotei din gari.Scrisoarea familiala contine un stil direct. ci si psihic.) si unor formule specifice de adresare (Pisoias. mai putin vesela si mai " altfel"-nu doar fizic. etc. in tot acest rdstimp. te voi tine la curent cu tot ceea ce te-ar putea interesa. in casa copilariei mele lipsite de griji. Cu dragoste.tncepttnd chiar de mdine-cdci azi ma voi relaxa. semnatura. Va sarut mainile. felicitarea propriu-zisa. nu a fost plictisitoare. Abia astept urmatoarea vacanta cand ma voi putea tntoarce in acele locuri §i voi trdi bucuria de a te revedea. Aici am gasi: totul asa cum era si. dupa minunatele zile petrecute alaturi de Ioana si de tine. formula de incheiere. draga mea amica. lata-ma ajuns "acasa". beneficiind de prezenta unor constructii apartinand exprimarii orale (sa vezi dracia dracu'. formula de adresare.) Model: Bucuresti. vazandu-te mai lipsita de puteri. imi voi relua munca. Mihai Scrisoarea de felicitare se adreseaza fie cu prilejul unor aniversari. nu am liniste pana nu rezolv cumva probleme. fie cu prilejul unor succese deosebite in activitatea socio-profesionala. Acest tip de epistola are urmatoarea structura: locul si data redactarii. nuantat afectiv. 14 ianuarie 2007 Dragd mamd.dectu te stiam eu inainte Calatoria. desi destul de lungi: §i chiar obositoare.) ~i de incheiere (Va pup dulce. etc.

. Va multumesc pentru prilejul pe care mi l-ati oferit de a participa in data de. Doar printr-o munca asidua ai reusit acest lucru. Model: 15 august 2006 Tg-Jiu Dragd Mihai. Alin Scrisoarea de multumire euprinde multumirile voastre fata de 0 anumita persoana sau faptul ea sunteti indatorati pentru un serviciu facut. De abia acum vei putea spune ca Ii s-a tmplinit un vis: acela de a urma cursurile prestigioasei universitdti de la Harvard.. tu Te salut. ofieial sau amieal. Astept vesti de la tine. inca 0 data. Model: Stimate Domnule . eram convins ca vei fi admis la Facultatea de Jurnalism.transmise fata de eei apropiati. se poate adopta un stil familiar. Nu iIi pop imagina cat sunt de bucuros pentru reusita tao trim it aceasta scrisoare pentru a te felicita. dumneavoastrd pentru ocuparea postului de 42 . in tot ceea ce-ti propui. la interviul organizat de firma . Elementele eomponente ale unei serisori de multumire sunt aceleasi ea in eazul unei epistole obisnuite. In functie de destinatar. sincere felicitari §i multd bafta in continuare. Desi nu ti-am spus-o. eu oeazia unui eveniment important.

eel guraliv 43 . 16 august 2005 Dragul meu prieten. fiicfuld referire la fapte de interes reciproc. pentru tnuiia oara In via/a. tncat imi simt ~i acum sufletul plin de bucurie. cand am vazut. muntii. doua cunostinte. Modul de exprimare este neprotocolar. Eram singuriin apropierea lor. Formulele de adresare si cele de incheiere exprima legaturi de prietenie sincera. eel care mi-ai fost alaturiin acele zile luminoase? lmi revine In minte prima dimineatd petrecutd la cabana. Scrisoarea amicala relationeaza doi anuci. plin de inciircatura afectiva. Cui puteam sa-i spun aceasta. lesiserdm impreund foarte devreme si. la anumite aspecte de natura personala-uneori intima. iar tu . Cu toate ca au trecut numai trei zile de ciind ne-am despartit. dacd nu tie.. Model: Bucuresti.Consider ca postul pe care tl scoate la concurs firma dumneavoastrd este foarte interesant ~i de aceea va informez ca ~ fi bucuros sa lucre: In echipa pe care conduceti.cuvinte ~i expresii spontane. utilizate frecvent de cei doi amici. am simtit nevoia sa-ti fac 0 marturisire: amintirile recentei excursii sunt Inca auu de vii. dintr-o data. le-am simtit prezenta masivd ~i coplesitoare. Sper ca interviul pe care tl voi sustine sa 0 demonstreze capacitatea mea de a face fa/a postului pentru care concurez: Cu respect. ca la inceputul lumii. direct.

05.00. Cuza" din Iasi. orei desfasurarii manifestiirii. -cuprinsul (precizarea locului. de ce mi-au rdmas in suflet acele zile: pentru senzatia ca timpul s-a oprit. rugamintea de participare). atunci cand vei reveni in Capitola: asta inseamna inca 5 zile. INVIT A TIA reprezintii formularea unei dorinte de participare la un eveniment important din societate sau din viata particulara a unei persoane. -numele celui care Ianseaza invitatia. care este transmisa prin intermediul unor mijoace tehnice extrem de rapide. raman al tau prieten. cred.2007. chiar mut de utmtre. 44 .ramasesesi extaziat. Se utilizeaza formule de respect. datei.Caragiale" din cadrul Colegiului National "Al.L.alta data . redactate intr-o nota ceremonioasa.05. Iasi TELEGRAMA se prezinta sub forma unei comumcan extrem de scurte. urmata de virgula. uneori redusa la 0 singura propozitie. Telegrama cuprinde stiri urgente (urari.05. de informare. orele 19. -formula de adresare.2007.l.nu? Pana atunci. Model: INVITATIE Sunteti invitat sa participati sambiita. Dan. -formula introductiva. Orice invitatie se compune din urmatoarele elemente: -data redactiirii. Va multumim si speram sa ne onorati cu prezenta dumneavoastrd. la inaugurarea Amfiteatrului "1. -formula de incheiere. Intelegi. devenind pared asa cum este el in esenta sa: etem. Astept cu nerabdare sa ne tntalnim. 13. parte componentd a patimoniului cultural european. Evenimentul are loc cu ocazia restaurdrii colegiului.

evenimente. etc. oficiale. -utilizarea corecta a semnelor de punctuatie. -aranjarea cuvintelor pentru alcatuirea unui mesaj clar. dispar elementele de legatura din textul gfmdit initial. Nu ma asteptati: Viorel. Datorita formularii clare ~i concise. iar uneori. Plecare amanata. datele privind expeditorul ~i destinatarul.felicitari. Popescu/on Adresa expeditorului 2) Adresa destinatarului Sosesc cu trenul de 3.) exista mai multe tipuri de telegrame: de felicitae. pe formularul tipizat. de condoleante. de anunturi. Numai bine! Marius Adresa expeditorului 45 . Este important sa completezi. Adresa expeditorului 3) Adresa destinatarului Multumesc pentru veste. chiar ~i predicatele.30. Reguli de redactare a unei telegrame: -alegerea exacta a cuvintelor (care sa comunice infonnatia intocmai cum a fost conceputa). Modele: 1) Adresa destinatarului Afacerea (este) rezolvata. de raspuns.

Modele: Sinaia. semnatura. 10. Andrei Londra.. textul este concis. mesajul. 17. Am vizitat 0 multime de obiective turistice. Mi-ar fi pldcut sa Jim cu totii aici. caci spatiul destinat textului este redus.12.. Destinatar .CARTEA PO~TALA reprezinta un mijloc de comunicare scrisa utilizat frecvent. Completare unei cilr!i postale are in vedere: data. Al tau. iar noi ne simtim minunat. Vremea in statiune este excelenta. data viitoare . formula de incheiere. Ti-am luat ceva dragut. Te tmbratise: cu drag. 46 . Ma simt extrordinar aici.2006 Dragamea. localitatea. Cartea postala nu trebuie sa cuprinda detalii strict personale. dar poate. formula de adresare. Alin Destinatar .07.2007 Dragd mama.

05. iar continutul sau cuprinde comunicari simple. care de obicei se transrnite prin intermediul unei terte persoane. Transmite-i lui Mihai dacd vii. impresii.12. E. Alin 47 . etc. Profit de ocazie sa te anunt ea mi s-a aprobat eererea de eoneediu pentru vara.JURNALUL INTIM este un mod aparte al comunicarii scrise. M. Barbu. atitudini ~i manifestiiri. care trateaza 0 conceptie. Modele: 1) Luni. Cred ea ajung acasa pe la finalul lunii viitoare.12. cuprinzand insemnari zilnice ale unei persoane. Mi-ar placea sa pop ajunge la petreeerea de la hole lui Roman. Preda.2007 Seumpa mea mama. Sunt prezentate fapte. In acest sens. Bunul tau am ic. Al tau fiu. 0 frantura de viata. Am uitat sa te anunt ea peste 3 zile sdrbdioresc implinirea a 25 de ani. Ionut 2) Joi. Abia astept sa te revad.2006 Draga Ioana. Se ajunge uneori ca aceste notari sa devina veritabile eseuri. a se observa valoarea literar-documentara a jumalelor lui M. Eliade. toate prin prisma subiectivismului celui care asteme pe foaie ideile. 06. BILETUL este un rnijloc de adresare scrisa catre prieteni. Este redus la cateva randuri. rude sau cunoscuti.

etc. La finalul acestui forrnular tipizat.MANDATUL PO~TAL (TELEGRAFIC) reprezinta un forrnular tipizat prin care se expediaza 0 sum de bani. Alte tipuri de forrnulare tipizate: ordinul de plata. exista 0 rubrics unde se poate scrie si un scurt mesaj pentru destinatar. -data expedierii ~i. 48 . -suma de bani (trecuta in lietre ~i in cifre). ordinul de deplasare. ulterior. ~i acestea au rubrici speciale. factura fiscala. avizul de insotire a marfii. cea a primirii. a caror completare corecta este obligatorie: -numele ~i adresa expeditorului ~i ale destinatarului. care trebuie completate cu atentie. Acest forrnular are cateva rubrici. -semnatura destinatarului. foaia de depunere (de varsamant).

tinutii. Alocutiunea cuprinde: formula de adresare. "Dupa cum ~titi" ~i se poate sfar~i prin formulari ca: "In concluzie". ALOCUTIUNEA este 0 compunere scurta. participa din plin la evenimentul respectiv. aniversarii unor date istorice sau cu caracter personal. manifestarilor sportive sau culturale. ocazional. manifestatii sau ocazii mondene. a unei cladiri. gestica. Aceste tipuri de comunicare au un grad ridicat de originalitate. Pe langii rnijloacele lingvistice. Se poate incepe cu formule de genul: "Asa cum bine stiti". se impune rostirea unui toast.Din nefericire. rostita cu prilejul unei ocazii. ceea ce afecteaza vizibil capacitatea de exprimare a tinerilor din ziua de azi. conc1uzia. al unui evenirnent festiv. se apeleaza si la mimica. 49 . etc. dat in mare parte de caracterul improvizat al comunicarii. "In esenta". Auditoriul trebuie atras. etc. investirii In diverse functii oficiale. cuprinsul-expunerea gradata a ideilor. introducerea-pentru captarea atentiei. Se rosteste cu prilejul: deschiderii unu centru cultural. Cel care rosteste alocutiunea traieste afectiv momentul.adecvata momentului. spontan. a unui discurs sau chiar a unei alocutiuni. cursuri de retorica (arta vorbirii) nu se prea mai tin in facultati. Alocutiunea nu are un caracter stiintific. La diverse petreceri. ci strict afectiv. inaugurarii unui vemisaj. convins si chiar sensibilizat de cuvintele rostite.

pregiitind generatii intregi de ofiteri pentru Marina Civila si Marina Militard.03. privim cu tncredere studentii si tntregul personal didactic ~i nedidactic al Academiei Navale "Mircea eel Batran". In aceastd institutie unicii In Romania prin projilul ei.Modele: 1) Alecutlunea domnului Danut Culetu. va doresc un an universitar plin de succes. Investitia In capitalul uman. iar dascalilor vostri le urez succes deplin In intreaga lor activitate! Prefectura judetulul CONSTANTA . transformarea educatiei In resursa de baza a modemiziirii Romdniei. De peste 130 de ani. mai ales. consolidarea statutului Romdniei ca stat membru NATO ~i dezvoltarea projilului strategic In cadrul acestei organizatii reprezinta un obiectiv de 0 importantd capitola al politicii de aparare a Romdniei pentru acest prim deceniu al secolului al XX1-lea. De aceea. ce poarta cu cinste numele marelui domnitor "Mircea eel Batran ". compaiibilizarea europeand a fnvatamiintului universitar . aici.10. cu prilejul deschiderii anului universitar 2005-20061a Academia Navala "Mircea eel Biltran" Este 0 onoare deosebitd sa tmpartasesc astazi. sunt doar cdteva din conditiile esentiale prin care se va atinge obiectivul prioritar al actualei guverndri: integrarea In Uniunea Europeand. de maine. Dragi studenti.2005 50 . este 0 emblemd a tnvatamantului superior constantean. care sa tst lase 0 amprenta stralucitd In pregatirea carierei pe care ati ales-o. Prefectul Judetulul Constanta. caci performantele lor reprezinta un rdspuns la cerintele Romdniei de astazi si. emotia unui nou tnceput de an universitar. Academia Navald. In plus.

lmi face 0 deosebita placere sa flu astazi alaturi de dumneavoastrd. Noi va simtim Inca tineri §i In putere. va marturisesc. desi suferintele luptei §i trecerea anilor v-au marcat existenta. Doresc sa va adrese: un ciilduras salut §i sa exprim tntreaga mea recunostinta §i pretuire pentru curajul §i spiritul de sacriflciu de care ati dat dovadd pe cdmpurile de luptd. cadre militare In rezerva §i In retragere. inaltelor idealuri ale 51 . Vreau sa va spun ca suntem datori sa continudm proiectele tncepute de dumneavoastrd si. mai ales lectia de patriotism.i retragere.2) Alecuthmea ministrului apararii. rostita la Cereul Militar National. Teodor Melescanu. Nasterea Domnului. Bucurestl. Tanara generatie a avut si are ce tnvata de la dumneavoastrd. In ajunul uneia dintre cele mai mari §i luminoase sdrbatori ale cre§tinatalii. rostlta la intiilnirea eu veteranii de riizboi. stimati veterani de rdzboi. eadrele militare in rezerva . precum si pentru faptul ca ali trecut cu bine si cu Jruntea sus peste greutatile vietii. dar §i In viata profesionald (§i cotidiand). aici In Casa Ostirii. 20 deeembrie 2007 Distinsa asistenla. pentru ca sunteti oamenii calili la flacara dragostei fala de lara.

ca Armata Romani: functioneaza eficient. in aceste momente. pundnd mai presus de propria lor via/a cauza natiunii romdne. fapta chibtuitii ~i mai ales tenacitatea de a face un lucru bun. prin tot ce fac militarii care sunt azi fn activitate. Stiu ca problemele de zi cu zi ale vietii nu va ocolesc. cu oameni cu adevdrat dedicati misiunii de asigurare a securitatii tarii. trebuie ca si noi sa facem multe sacrijicii. compatibile cu cele ale aliatilor si pentru asta trebuie sa muncim mult. Problemele cu care va confruntati imi sunt nu a fost zadamic si a facu: ca tara 52 . sa indrept un gand de recunostinta independenta. vrem sa valorificam din plin experienta de viata ~i profesionala pe care 0 aveti. Avem nevoie de sfatul dumneavoastrd tntelept ~i calijicat. Prin tot ceea ce ati facut dumneavoastrd. ati demonstrat si demonstram profesionist. bine antrenatd ~i echipatd cu mijloace de luptd ~i echipamente mode me. Prin ceea ce facem dorim sa fim la fnaltimea exigentelor dumneavoastrii si faptul ca va simtim aldturi conteaza foarte mult pentru noi. Vreau sa ~titi ca armata de maine a Romdniei trebuie sa fie 0 armata de profesionisti. catre toti aceia care s-au jertifit pentru suveranitatea si integritatea Romdniei. Sacrijiciullor sa ddinuie fn timp. A~ dori.do rim sa imprumutdm de la dumneavoastrii gandirea temeinicd. impreund cu aliatii sai.

Eu tmi fac 0 datorie de onoare sa va asigur ca ne preocupa fn permanenta sa gasim solutii pentru a va sprijini sa aveti un trai cat mai decent. lmi face pldcere sa va doresc din inimd.ro 53 . sub semnul colindului stramosesc. dumneavoastrd si celor care va sunt dragi si apropiati. Dati-mi voie sa va multumesc dumneavoastrd. mai multii sanatate.cunoscute §i direct §i prin consilierul meu care se ocupii de activitatea veteranilor §i cadre lor militare in rezerva §i retragere. un an mai bun §i tmplinirea La multi ani ~iDumnezeu sa ne ajute! Sursa celor doua alocutiuni: l)www. Fie ca Sarbdtorile de lama sa va aduca. pentru eforturile §i sacrijiciile facute.ro 2) www. cadre lor militare in rezerva si fn retragere. fericire si viata indelungatd. tuturor veteranilor de riizboi.guv. multd sanatate. Va asigur ca meritati pe deplin increderea acordata de noi §i de cdtre popor. fericire. tuturor dorintelor.mapn. Ne mdndrim ca ne sunteti aldturi §i vreau sa §ti/i ca forta Armatei romdne modeme sta §i pe umerii dumneavoastrd.

5) Goga.Dictionarul explicativ al limbii romdne . 1998.Gramatica limbii romane. 6) Hristea. Morfologie. Mircea .Craiova. 7) Irimia.Iasi. 3) Avram. Mioara .Gramatica pentru toti.. 2005.Gramatica limbii romane fara profesor . Stilistica.Gramatica limbii romane . Buc. .Ed.Buc. Dumitru . 1997. 2)*** . 4) Coteanu. Buc. 1990.Gramaticd.. Academiei Romane.Texte functionale . 8) *** . 2003.BIBLIOGRAFIE 1)*** . 54 . Buc.. Buc. Theodor . . 1995..Ed.Cluj-Napoca.Ed. 1984. Sintaxd. Compozitie.. 1997. Academiei Romane. Ion . Academiei Romane.Sinteze de limba romana. .

CUPRINS Stilurile functionale ale limbii.. Stilul artistic Stilul juridico-administarativ Stilul stiintific Stilul publicistic Stilul colocvial.4 6 8 .33 ..35 38 55 . .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->