P. 1
Stiluri Ale Limbii Romane

Stiluri Ale Limbii Romane

|Views: 352|Likes:
Published by cosminnfs

More info:

Published by: cosminnfs on Jun 18, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/28/2013

pdf

text

original

Stilurile functionale ale Iimbii romane.

Texte functionale,
CATRINA MIRCEA-IONUT

Referent ~tiintific:
Conf. univ. dr. Claudia Costin, Universitatea eel Mare", Sueeava "Stefan

Stilurile functionale ale limbii , romane. Texte functionale. ,
A

CATRINA MIRCEA-IONUT

2008

2

ARGUMENT
Prezenta luerare se doreste a fi un instrument efieient, aflat la indemana elevilor de gimnaziu ~i lieeu, confruntati eu cerintele invatamantului actual, in conditiile integrarii in Uniunea Europeana. S-a remareat tendinta vorbitorilor de a denatura limba literara, fapt ee se regaseste ~i in actele(doeumentele) redaetate de aceiasi vorbitori. Aeest lueru dovedeste 0 cunoastere insuficienta a normelor lingvistice in vigoare. Caraeterul praetie al aeestui auxiliar este evident, venind in intfunpinarea multora dintre noi, confruntati eu diverse situatii de eomunieare, fie scrisa, fie orala.

Autorul

3

STILURILE FUNCTIONALE ALE LIMBII
Stilurile functionale reprezinta forma pe care 0 dobandeste limba prin intrebuintarea in diversele domenii ale cunoasterii umane. Etimologic, cuvantul "stil" se regaseste in limba greaca, de unde avem semnificatia de "condei" instrument de scris, dar si de "mod de a scrie, a vorbi". Calitatile generale ale stilului au in vedere urmatoarele aspecte: a) Claritatea stilului - implica utilizarea cuvintelor ~i a expresiilor usor de inteles, evitarea constructiilor sintactic~ ~i termenilor contradictorii, imprecisi. In situatia in care se observa un limbaj lin, accesibil al unei persoane, avem de-a face cu un fin cunoscator al limbii romane, ce manevreaza cu abilitate lexicul, trecand dintr-un registru stilistic in altul. b) Proprietatea stilului - este data de utilizarea cuvintelor potrivite in anurnite contexte, a constructiilor sintactice care sa permita 0 comunicare eficienta. Sinonimia limbii romane ofera un spectru larg vorbitorilor, de aceea este extrem de important sa alegi exact sensul dorit al unui cuvant, in cadrul comunicarii. c) Precizia stilului - impune 0 intrebuitare a cuvintelor strict necesare actului comunicarii, inlaturand tot ceea ce este de prisos; nu se renunta insa la specificul stilistic, care genereaza expresivitatea limbii. Structurile lingvistice ce nu respecta aceasta trasatura conduc la tautologii, exprimari echivoce, constructii pleonastice,etc. d) Corectitudinea, puritatea stilului - presupune utilizarea cuvintelor intelese de absolut toti vorbitorii unei limbi. Exista tnsa si abateri de la aceasta trasatura, regasite in expresii stridente, bombastice, deseori vulgare( cu evidente referiri de natura sexuala):

Blugii ostia sunt beton riiu de ton!

4

Ce poza nasoalal Filmul ala de aseard e bengos! Lsam facut pe portofel pe gagiu! Exista 0 serie de trasaturi particulare ale stilului, dintre care amintim: simplitatea, naturaletea, COnCIZIa, finetea, oralitatea; ele defmesc modul de exprimare al unui individ in contextullingvistic al societatii ill care acesta traieste. Incercand 0 definitie uzuala a stilului, ajungem la conc1uzia ca reprezinta modul, felul de exprimare a resurselor limbii de catre fiecare individ. Acest termen se regaseste des in domeniul artistic(ill literatura, muzica, balet, pictura.etc.), dar ~i in domenii de activitate variate ale societatii. Stiulu functional reprezinta 0 varianta a limbii care are functii de comunicare intr-un anurnit domeniu de activitate
umaria,

Limba roman a contemporana admite ca variante ale limbii folosite in domenii de activitate umana urmatoarele stiluri functionale: a) stilul artistic(beletrisitc); b) stilul juridico-administrativ; c) stilul stiintific; d) stilul publicistictjournalistic); e) stilul colocvial(familiar).

5

monologul). personificiiri. elipsa.. 3) Figuri din domeniul morfologiei: dativul etic. dit mai ales sugerarea unor idei ~i sentimente. De foarte multe ori. epitete.. Acestea sunt de mai multe tipuri: 1) Figuri din domeniul foneticii si fonologiei: aliteratia. utilizate diferit de fiecare scriitor. diverse superlative. descrierea. Stilul artistic utilizeazii multiple posibilitati de expresie ale limbii. care au rolul de a realiza mental imagini artistice(auditive. dativul posesiv. estetic: descrierea. apocopa. in urma careia emotiile defmesc receptarea mesajului artistic. 6 . metafore. naratiunea.etc.. Scopul unei comunicari ce beneficiazii de aportul acestui stil este de a trezi emotia estetica din partea cititorului. prin procedee specifice numite figuri de stil.olfactive). -utilizarea unui vocabular extrem de diversificat. asonanta. Specificul acestui stil este dat de urmatoarele trasaturi: -prezenta caracterului subiectiv(manifestat intens din partea autorului). etc. dialogul( cu forma specifica a acestuia. sincopa. comparatii. etc. la nivelul imaginatiei ~i afectivitatii cititorului sau ascultatorului. Se urmareste nu atat transmiterea de informatii. ce implica registre lingvistice variate. -utilizarea unor moduri de expunere: naratiunea. realitatea descrisa de autor este imaginara. dialogul. tautologia. 4) Figuri din domeniul sintaxei: anacolutul. -abundenta unor termeni cu sens figurat si/sau secundar. -stabilirea unei relatii speciale intre autor ~i cititoriascultiitor.STILUL ARTISTIC (BELETRISTIC) Acest stil are in vedere transmiterea unui mesaj prin modalitati specifice domeniului artistic. fiind 0 fictiune a autorului. vizuale. 2) Figuri din domeniullexicului: epitete.

Ea le scoate peste ape. b) Testament de T. sii le urei te-asteapta Cartea mea-i. striilucite Naste luna argintie. 7 . 0 treaptii. Eminescu Neguri albe. Prin rapi §i gropi addnci Suite de bdtranii mei pe brtinci $i care. Le tntinde pe ctimpie. S-adunflori In sezdtoare De painjen tort sii rumpa. dupii moarte. Dedit un nume adunat pe 0 carte. in seara riizvriititii care vine De la strdbunii mei panii la tine.Exemple de texte: a) Crdiasa din pove¢ de M. ARGHEZI Nu-ti voi lasa drept bunuri. taniir. $i anina-n haina noptii Boabe mari de piatrd scumpii. fiule.

c) dreptul de a decide sub ce nume va fi adusa opera la cunostinta publica. decrete. ca modalitate de comunicare eficienta in acte ~i documente de natura administrativa. despdgubind. rara trimiteri artistice(deci. refarat. paragraf. daca este 8 . fiind precise. 10. dosar. metodologii.) Toate aceste acte ~i documente respecta normele limbii literare. d) dreptul de a pretinde respectarea integritdtii operei si de a se opune oricarei modificari. rara figuri de stil). precum ~i oricarei atingeri aduse operei.etc. ordinante. adresa circulara. etc. juridica. daca prejudiciazd onoarea sau reputatia sa. astfel. proceverbal. politico-economica. diplomatica. in ce mod si ciind vafi adusa opera la cunostinta publica. -Autorul unei opere are urmdtoarele drepturi morale: a) dreptul de a decide daca. Nu se admite folosirea subiectivitatii sau afectivitatii. Denumirile specifice acestor documente si acte se refera la: cerere. decizii. caci nu este permisa 0 multipla interpretare a mesajului. clare. e) dreptul de a retracta opera. articol. b) dreptul de a pretinde recunoasterea calitati! de autor al operei. etc. lege. aceste documente sunt formale. impersonale ~i obiective.STILUL JURIDICO-ADMINISTRA TIV Acest stil este utilizat in relatiile oficiale. Exemple de texte: LEGEA DREPfULUI DE AUTOR CAPITOLUL IV Contlnutul dreptului de autor Art. adeverinta.( informari.

§i contabilitatea de gestiune adaptata la specificul activitiitii: (2) Institutiile publice. pe duratd nelimitata. precum si persoanele fizice care desfiisoarii activitdti producatoare de venituri au. Art. institutele nationale de cercetaredezvoltare. respectiv contabilitatea financiard. 10 lit. contabilitatea de gestiune. exercitiul acestor drepturi revine organismului de gestiune colectivd care a administrat drepturile autorului sau. b) si d) se transmite prin mostenire. respectiv contabilitatea financiard §i. dupa caz. regiile autonome. pe titularii drepturilor de utilizare. 11. . (2) Dupa moartea autorului. dupa caz.(1) Drepturile morale nu pot face obiectul vreunei renuntdri sau instrdindri. de asemenea. exercitiul drepturilor prevazute la art. LEGEA CONTABILITATII CAPITOLUL I: Dispozipi generale Art. potrivit prezentei legi. 9 . societatile/companiile nationale. 1 (1) Societatile comerciale. prejudiciati prin exercitarea retractdrii. a). obligatio sa organizeze §i sa conducd contabilitatea proprie. asociatiile §i celelalte persoane juridice cu §ifara scop patrimonial. potrivit legislatiei civile. din domeniul respectiv de creatie. societatile cooperatiste §i celelalte persoane juridice au obligatio sa organizeze §i sa conducd contabilitatea proprie. Dacd nu existd mostenitori. organismului cu eel mai mare numdr de membri.cazul.

-numele ~i prenumele solicitantului. In principiu. -semnatura solicitantului. despartit de termenul precedent .(cui ma adesez?). se recomnda mentionarea bazei legale in virtutea careia se asteapta solutionarea cererii. se foloseste obligatoriu 0 coala A4 intreaga.Tipuri de texte: CEREREA . deoarece avem de-a face cu 0 formula de adresare In cazul Vocativ. solutionarea cererii de catre persoana in cauza) ~i In partea stanga a paginii( eventuale perform ~iindosariere). -domiciliul sau ocupatia. cererea contine: -formula de adresare. -motivarea solicitarii(de ce doresc acest lucru?). locul de munca al solicitantului(cu ce ma ocup?. 10 .prin virguld. Structural. Atunci cand situatia 0 impune. prin care se solicita rezolvarea unei probleme de interes personal sau chiar general. fiind 0 apozitiefcine sunt?). -formularea clara. institutia pe care aceasta 0 reprezinta. -functia persoanei careia Ii adesezi cererea.subsemnatul . unde stau?). urmata obligatoriu de virgula.reprezinta un text cu destinatie oficiala. concisa a solicitarii(ce doresc?). in cererea referitoare la rezolvarea unei probleme de interes personal. Pentru scrierea unei cereri. aflata la 0 distanta de 5 em de marginea de sus (precizeaza functia persoanei careie i te adresezi). astfel: se lasa loc In partea stanga sus (urmeaza.

se. Targu-Jiu. Greeu Mihai. ap.Modele de cereri: Domnule Director. Mentionez ea aeeasta imi este necesara pentru dedueerea de impozit a parintilor. 12 din Targu-Jiu. Aleea Teilor.11. elev in c1asa a VII-a C la Scoala Generala nr.2. domieiliat in Tftrgu-Jiu. 16.20. 12. Bl. str.2007 GrecuMihai Domnului Director al Scolii Generale nr. 4. Subsemnatul. Targu-Jiu 11 . va rog sa binevoiti a-mi elibera 0 adeverinta din care sa rezulte ea nu benefieiez de bursa sociala ill aeest an scolar.

Subsemnata.2007 Biidoi Aurelia Doamnei Director a1 Grupului Scolar Forestier. 37. solicit eliberarea unei adeverinte din care sa reiasa ca sunt eleva acestei scoli. Zambilelor. Targu-Jlu. sectia Dans Modern. eleva in clasa a X-a A in cadrul Grupului Scolar Forestier din Tflrgu-Jiu. domiciliata in orasul Motru. nr. str. Targu-Jiu 12 . Badoi Aurelia.Doamna Director. Adeverinta imi este necesara pentru inscrierea la Scoala Populara de Arte.10. 05.

continutul interventiilor acestora.etc. norninalizarea celor care iau cuvantul. 13 . in care se noteaza desfasurarea unei adunari. motivul adunarii) 2) CUPRINSUL (materialele prezentate. persoanele participante ~i eventualii invitati.VERBAL reprezinta un act oficial. in care se intaInesc formule stereotipe: ordinea de zi. Structural. a un~i sedinte. 0 i'ntfunplare. data si locul intocmirii. tncheiat astasi. dar ~i hotarflrile unei adunari. care se completeaza la rubricatia data. Acest tip de act oficial beneficiaza de un limbaj adecvat. conc1uziile celui care conduce adunarea sau ~edinta) 3) INCHEIEREA (formula specifica de incheiere. sedinte. drept pentru care s-a tncheiat prezentul proces-verbal. cuprinsul. evidenta prezentei. In cadrul acestui document se prezinta diverse interventii ale unor persoane. -intocmit individual. care respecta anurnite cerinte: introducerea. Procesul-verbal intocmit individual se prezinta astfel: 1) INTRODUCEREA (cuprinde data ~i locul desfasurarii activitatii. procesul-verbal poa~ inregistra activitatea unei institutii sau a unei persoane. se aduc in discutie urmdtoarele. semnaturile tuturor participantilor). procesul-verbal are doua variante: -tip formular. anuntarea ordinii de zi.PROCESUL . ori se consemneaza un 0 situatie. In egala masura. incheierea. deciziile adoptate.

2008 14 . Drept pentru care s-a incheiat prezentul procesverbal. Semnatura: . Programul s-a desfasurat normal. S-a constatat ca la clasa a IX-a D. 12. elevul Popescu Ilie a deteriorat mobilierul clasei.2008. ill urma efectuarii serviciului pe scoala de catre profesorul Catrina MirceaIonu]. Grup Scolar Forestier 12. ill conformitate cu orarul stabilit.03. dar ~i supravegherea in pauze a acestora. Incheiat astazi.Modele de procese-verbale: Proces-verbal. Nu s-au inregistrat alte evenimente deosebite. Situatia a fost anuntata conducerii scolii. pentru a se evita orice eveniment neplacut.03. In timpul serviciului pe scoala s-a monitorizat activitatea la clasa a elevilor. illsa ill mod neintentionat.

17. cu ocazia efectuarii sedintei cu parintii. sa faca parte din comitetul de parinti al clasei. zilele urmatoare. in cadrul colectivului clasei a Xll-a B. Pentru intocmirea procesului-verbal a fost desernnat dornnul Florea Ion. dit mai repede cu putinta. aflati in an terminal. 2. Semnaturile: Grup Scolar Forestier 17. Se anunta data urmatoarei sedinte (22.2007.Proces-verbal. Discutarea situatiei elevilor c1asei. intrunind rnajoritatea absoluta la votare. Ordinea de zi este urmatoarea: 1. dat fiind faptul ca sunt in c1asa a Xll-a. prof.09. de intocmirea graficului pregatirii pentru examenul de bacalaureat. Dornnul diriginte propune ca dornnii Popescu Ionpresedinte. La sedinta participa: dl. prin irnplicarea activa a parintilor in viata scolara a elevilor. parintii elevilor. Propunerea este sustinuta m totalitate. 3. Stabilirea comitetului de parinti pe clasa. Incheiat astazi. Dumitrescu Sorin-trezorier ~i doarnna Petrescu Mariana-membru.09. Catrina Mircea-Ionut.2007 15 . Dornnul Popescu Ion subliniaza ideea inceperii pregatirii suplimentate m scoala. diriginte.2008) ~i se multumeste pentru participare.10. Dornnul diriginte i~i ia angajamentul ca se va ocupa. Drept pentru care am incheiat prezentul proces-verbal. Diverse. Dornnul diriginte sustine necesitatea acordarii unei atentii sporite elevilor. Vasilescu Gheorghe.vicepresedinte. dupa consultarile cu ceilalti profesori implicati m pregatirea acestui examen.

masurarea rezultatelor obtinute. Analizarea cuprinde realizarile. se emit pareri ~i opinii cu privire la deciziile ce trebuie luate in acest sens. colectiv pe 0 perioada data. Etimologic. Persoana care intocmeste declaratia este obligata sa respecte adevarul. Persoana care intocmeste declaratia este responsabila in totalitate de ceea ce va scrie in aceasta. aunor fapte cunoscute. ~i finalizandu-se cu inregistrarea. nerealizarile. altercatii verbale. eel care nu respecta indicatiile. "prezentare personala". fie din perspectiva unui rnartor al acelor fapte. se face cunoscuta. CURRICULUM VITAE. reprezinta totalitatea informatiilor prin care 0 persoana interesata de ocuparea unui anumit loc de munca. efectele scontate si cele obtinute-indiferent daca sunt pozitive sau negative. lara nicio apreciere de natura subiectiva. dar ~i esecul. fie din perspectiva participarii directe. de tip obiectiv. in cadrul acestui tip de document.REFERA TUL reprezinta 0 relatare despre un fapt. aceasta constructie lingvistica provine din limba latina ~i inseamna "parcursul vietii'. finita. metodele de lucru. conflicte spontane. cunoscut ~i sub denumirea abreviata de CV. de foarte multe ori. 0 problema de actualitate. DECLARA TIA este un act ce cuprinde 0 relatare sumara. pornindu-se de la proiectele ~i propunerile asumate la debutul unei actiuni. suporta rigorile legislatiei in vigoare la data respectiva. furturi. urmate de masurile intreprinse in acest sens. intr-o maniera obiectiva. DAREA DE SEAMA reprezinta un raport privind activitatea unui grup. accidente rutiere sau de munca. se dezbat cauzele. 16 . Acest tip de document priveste certurile intre diverse persoane.

obiectivul personal pentru postul vizat este esential. noteaza si cetatenia. I'n timp ce acceptarea pozitiei de Tehnician de laborator este un obiectiv pentru postul dorit). e-mail. EI ofera totusi angajatorului 0 idee despre ce ai de gaod sa facio Pentru slujbele permanente. Daca nu poti raspunde la telefon I'n timpul orelor de serviciu. adresa. Sectlunile importante ale unui CV l)Nume. Daca nu esti cetatean roman. Daca incluzi ~i 0 adresa de pagina WEB personala. pe baza de contract de munca. asigurate ca formatul este unul profesional. noteaza paoa cand este valabila cea curenta (Ex. Situl tau poate sa includa un CV. sa ajungi cercetator In domeniul Bioingineriei Umane este un obiectiv de cariera. Scopul unui bun CV este sa realizeze o invitatie la un interviu. "Obiectivul de cariera" se intinde pe 0 perioada mai mare de timp. 2)Obiectivul de carierdl obiectivul pentru pozipa solicitatd Pentru locurile de munca cu program redus sau pentru diversele colaborari. 17 . exemple ale activitatii profesionale. paoa la 15 iulie 2002). adresa web Nicio alta informatie nu este ceruta. In timp ce obiectivul personal pentru postul vizat se refera la primii pasi pe care Ii vei face In organizatie (de ex. CV -ul tiiu este 0 dovada a capacitatii tale de a comunica ~i de ate organiza. Un CV foarte bine facut arata prin el Insu~i ce angajat valoros ai putea fi.Propriu-zis. fotografii etc. un CV este un memoriu de activitate care se trimite unei institutii sau firme cu scopul de a 0 informa asupra persoanei tale. scrie ~i un numar de telefon unde I'ti pot fi lasate mesaje. telefon. Daca I'ti vei schimba adresa. obiectivul de cariera nu este esential.

surprinzator. Ai nevoie sa vezi si sa intelegi informatia scrisa inainte de a 0 rezuma.unde imi voi putea folosi cunostintele ~i aptitudinile pentru a-mi largi nivelul de expertiza in . Aceasta este cea mai grea sectiune pe care 0 ai de scris i'n CV -ul tau. a celei din pozitia de voluntar si/sau pe baza unor activitati extracurriculare i'n termeni de durata.". Comunicare. Evita redactarea cronologica a valorilor pe care le oferi. sa faci pentru un angajator" ~i nu "ce poate angajatorul sa faca pentru tine". pentru ate gasi mai tarziu. Evita expresiile precum ". scop. Obiectivul trebuie formulat dupa locul de munca pe care i'l vrei acum (ex. obiective atinse. Pop.. p. In aceasta sectiune angajatorul va regasi i'n tine persoana ideala pentru postul pe care i'l ofera. accentueaza aptitudinile pe care le-ai dezvoltat i'n termenii relatiilor A 18 . eliminata de majoritatea celor care i'~iredacteaza un CV.Obiectivele trebuie formulate i'n termeni de genul "ce pop.. Mergi pe urmele experientei tale de munca.. Aici vrea orice angajator sa ajunga cand citeste un CV. etc. Doar scrie-le. Daca nu ai experienta relevanta. 3)Su~ulcalijicdrUOr Aceasta sectiune este.) Pregateste-ti mai multe versiuni de CV -uri i'n care sa-ti descrii aptitudinile relationat strict la cerintele locului de munca spre care aspiri. Programator sau Asistent Social). Pop. va regasi avantajele competitive pe care le pui la dispozitie. Ea este poate CEA MAl IMPORTANTA COMPONENTA a CV-ului. Nu incerca sa 0 scrii pana cand n-ai scris restul CV -ului. Relatii Publice etc. Acestea vor putea fi usor folosite i'n bazele de date ale angajatorilor. sa incIuzi cateva cuvinte cheie. sau dupa aria i'n care vei lucra (ex.. folosind substantive si adjective (nu verbe de actiune). sa incIuzi 3-7 subpuncte. Sectiunea va oferi 0 imagine concisa asupra calificarilor tale.nand seama de obiectivele decIarate de tine.

A cincea fraza enumera caracteristicile si atitudinile tale personale. managementul timpului etc. A treia fraza descrie numeroasele aptitudini pe care Ie ai pentru a indeplini efectiv cerintele locului de munca (ex. Ea va fi inserata imediat dupa sectiunea "Nume ~i Adresa''.). relationat la numeroasele componente ~i aspecte ale postului spre care aspiri (ex. etc. asa cum sunt ele cerute de locul de munca solicitat (de incredere. marketing etc. Are in components 3-6 subpuncte care subliniaza cele mai relevante puncte forte pe care Ie detii pentru locul de munca solicitat. tinand seama de obiectivul declarat (ex. scrierea rapoartelor. Ea completeaza experienta practica acumulata (ex. planificare etc. abilitatea de a lucra sub presiune. Mentioneaza formele de educatie/training formale sau 19 . creativitate etc. A patra fraza se refera la baza academica pe care 0 ai. bugetare. Descrie avantajele tale competitive .). un an experienta in design grafic). accentueaza aptitudinile pe care le-ai dezvoltat in termenii relatiilor interpersonale. Prima fraza se rezuma la experienta pe care 0 ai. obiective atinse. a celei din pozitia de voluntar si/sau pe baza urn activitati extracurriculare in termeni de durata.). Mergi pe urmele experientei tale de munca. capacitatile de comunicare. etc. Daca nu ai experienta relevanta. organizationale.valorile pe care Ie oferi. A doua fraza descrie cunostintele tale.interpersonale. scop.capacitatea de a rezolva probleme. 4)Sumarul aptitudinilor (In locul obiectivului pentru pozitia solicitata ~i a sumarului calificarilor) Aceasta sectiune este esentiala in cazul CV -urilor care omit obiectivul pentru pozitia solicitata si a sumarului calificarilor. design. organizationale etc. evaluarea resurselor.).

student ASE. Enumera principalele arii in care posezi abilitati (ex. 20 . diploma obtinuta. Bucuresti. Alege 6-10 cursuri care au legatura cu obiectivul decIarat. Daca unul dintre cursuri nu aduce. universitatea.Cursuri Relevante In aceasta .Proiecte sub-sectiune pot fi scrise proiectele relevante. explica separat de ce a fost introdus in lista.Banci. anul inceperii facultatii. etc. daca doresti. flexibilitate. Finante . 1 Oct. diversele titluri obtinute sau spre care aspira (ex. etc. prin titlullui. Liceul"Ion Necu1ce".l999 . data si. Diploma de Bacalaureat. franceza. germana. Enumera ~i caracteristicile tale personale care sunt cerute de pozitia pe care 0 soliciti (ex. informatii relevante cu privire la legatura cu obiectivul decIarat. poti scrie ~i specializarea obtinuta (ex.).paua in prezent).profesionale. Nu este necesar sa treci ill CV scoala primara ~i gimnaziul absolvit.Jn orice caz. 5)Educafia Studentii in anii terminali vor scrie ill CV daca sunt studenti in sistem de stat sau privat.). Bucuresti. evita enumerarea haotica. utilizarea calculatorului. Mentioneaza liceul absolvit. 1999). este cea a cursurilor care au relevanta in raport cu locul de munca dorit. entuziasm. atentie la detalii. disciplina pe care i~i focalizeaza interesele. Lista va trebui "aranjatii" in ordinea prioritatilor. o sub-sectiune . Toate etapele educationale vor fi scrise in ordine inversa absolvirii lor (cea mai recenta prima). etc. instrumentare stiintifica. Poate fi folositor sa mentionezi ~i cunoasterea altor limbi (engleza.). diploma pe care urmeaza sa 0 obtina. dedit daca au fost institutii prestigioase. Poate avea aspect tabelar pentru 0 mai buna citire. Numele diplomelor obtinute nu se abreviaza.

Daca titlul este suficient de expresiv. Software. tezele etc. 9)Premii. dit ~i cele practice. Poate fi realizat un tabel cu sectiunile: Hardware. incearca un CV cronologic modificat. Daca adaugi ~i date. 6)Experien(a IT&C Vor fi mentionate atat cunostintele teoretice. Mentioneaza prerniile importante. 7)Experien(a profesionala CV -ul cronologic este cea mai acceptata forma pentru sublinierea experientei profesionale. ordinea va fi cea invers cronologica. Ordinea lor va fi invers cronologica. Daca nu poti sa subliniezi punctele tale forte inca de pe prima pagina. incearca CV -ul functional. tinand cont de obiectivul postului. Limbaje de programare. Explica ce inseamna acel prerniu daca cititorul nu poate intelege importanta. atat cele obtinute In facultate. Incearca acest format pentru inceput. numele institutiei care ti-a acordat prerniul ~i data. Daca nici acesta nu ajuta. 21 . burse Mentioneaza numele prerniului. va fi scris rara a fi date explicatii suplimentare. certificare Prezinta 0 lista a calificarilor. Operating Systems.rapoartele. pe care le-ai pregatit (cu ghilimele). dit ~i cele obtinute in liceu. 8)Cercetare §tiinfificii.

seminarii. 13)Activitdfil interese Activitatile desfasurate ca voluntar pot fi inc1use In mai multe moduri. mentioneaza numai rnaterialele relevante pentru postul solicitat. Poti sa inc1uzi activitatea de voluntariat si In cadrul 22 . In functie de mesajul pe care vrei sa-l transmiti. Mentioneaza ce anume a fost publicat ~i ce a fost trimis spre publicare. 12)Limbi strdine Mentioneaza In primul rand limbile in care poti vorbi fluent si In care poti sa Iti desfasori activitatea (altele decat limba romana). Aici vei putea sa mentionezi si organizatiile sub umbrela carora Iti desfasori activitatea de voluntar. contributiile pe care le aduci etc. ll)Articole publicate Vor fi mentionate numai articolele aparute in revistele care ar trebui sa prezinte interes pentru angajator. Incepe fiecare punct din lista ta cu un verb. etc. Daca vrei sa subliniezi chiar activitatile In cauza.10)Afilieri profesionale Vor fi listate numai eel care au relevanta pentru pozitia solicitata. poti sa creezi 0 sectiune separata numita "Activitati voluntare". Daca lista este foarte lunga. Mentioneaza daca poti sa vorbesti si/sau sa scrii In limba respectiva. Poti sa incluzi activitatile de voluntariat In aceasta sectiune daca vrei sa demonstrezi modul de petrecere a timpului liber. Mentioneaza documentele pe care le-ai prezentat din pozitia de invitat special sau vorbitor invitat in cadrul diverselor conferinte.

persoanele care iti dau referintele. trebuie sa 0 ai. Trebuie sa stii ca. grafic design. va trebui sa 0 prezinti. hobby-uri. asa ca trebuie pregatita continuu. 14)Referinfel mapa personalli Nota: "referinte la cerere" indica caracterul optional al acestora. Dadi aplici pentru 0 slujba in care acestea conteaza. De asemenea. Daca ai dubii asupra acestei sectiuni. atunci adauga-le la inceputul CV-ului. pop sa renunti la ea. trebuie sa te asiguri ce va spune in cazul in care va fi contactata telefonic de angajator. proiectare). In general. pop sa incluzi interesele tale (ex. La fmalul acestei sectiuni. Ca sa 0 prezinti. in activitati independente/de echipa). Nu scrie "Curriculum 23 . III Alte trucuri III Pop sa omiti informatii personale ca: varstii. Adaugati numele persoanei care va recomanda daca ea este bine cunoscuta de catre angajator. Fara nume de referinta in CV. Ip va mentiona punctele puternice sau pe cele slabe? Daca un angajator cere 0 mapa personala (ex. in general. nationalitate sau starea civila. Realizarea unei mape personale ia ceva timp. angajatorii vor sa stie cum ip petreci timpul liber (ex. sporturi sau activitati relaxante). El va dori sa va intalneasca datorita prezentei respectivei persoane. nu vor fi deranjate cu telefoane inutile.sectiunii care descrie experienta de munca daca activitatile prestate ip pot crea avantaje (ex. va trebui sa te "vinzi" singur in fata angajatorului. Persoana aleasa sa-p dea referintele trebuie intrebata daca accepta folosirea numelui sau in CV. Organizarea activitatilor va fi facuta in ordine invers cronologica. educatie fizica. Assistant Managervolunteer).

Asiguri-te ca numele tau este scris in partea de sus a fiecarei pagini. toate notitele pe care le-ai folosit la realizarea Un CV trebuie pastrat la zi. ~i referinte (pe 0 foaie separata). De aceea. Vezi daca nu ai omis ceva. de preferat in partea de sus a paginii. pentru acuratete. va fi nevoie sa-l completezi din timp in timp. Include numarul paginilor pe toate paginile. investigati putin si aflati care este persoana cea mai indicata a-i adresa scrisoarea d-voastra. Pastreaza CV-ului. Verifici prima forma. chiar inainte de a 0 tipari. Verifica ultima forma. Foloseste un dictionar pentru intelegerea clara a aptitudinilor/abilitatilor cerute de locul de munca ~i a contributiilor pe care le poti aduce tu ill cadrul companiei. 0 scrisoare de intentie prin care sa ii spui angajatorului cine esti ~i de ce ii trimiti C. Scrisoarea de intentie trebuie sa fie scurta si intr-o forma de adresare directa. Nici data la care ti-ai scris CV-ul. SFATURI LA INTENTIE: REALIZAREA SCRISORII DE Daca se poate.Vitae" sau "Resume" la inceputul CV-ului tau. Incercati sa contactati telefonic angajatorul (dar nu ~i in 24 . cu exceptia primei. dosarul tau trebuie sa contina alaturi de C. Intotdeauna cand vrei sa te angajezi.V. pentru greseli. adresati scrisoarea unei persoane anume.V.-ul. Daca anuntul privind postul nu ofera numele unei persoane de contact.

asigurati-va ca este semnata de mana.Stimate Recruiter". Pastrati totul scrisorii dlt mai profesional adresandu-va cu "Stimate D-nule Popescu" ~i nu . daca nu puteti afla care este numele Managerului de recrutare utilizati forml!la . Daca expediati prin posta scrisoarea de intentie..Eu".In atentia D-nuluiID-nei Manager de Recrutare" sau "In atentia D-nuluilD-nei Manager de Resurse Umane" sau . Intentia dvoastra este sa scoateti in evidenta continutul textului. Incercati sa evitati utilizarea repetata a cuvantului . cum ar fi: "cu consideratie". Scrisoarea trebuie sa prezinte contributia d-voastra la companie. care sa va faca usor de recunoscut.Draga Mihai". incercati sa folositi cuvinte cheie pentru postul dorit. Nu folositi literele italice. utilizand bullets. accentuate sau subliniate. Transformati-l in "dumneavoastra" de dlte ori este po sibil. Trebuie sa gasiti manierea de a sublinia verbal calificarile care va recomanda pentru acel job. cu respect". Cand scrieti 0 scrisoare de intentie.. "cu deosebita stima" sau "cu adanc respect". " al d-voastra. Asigurati-va ca personalizati scrisoarea d-voastra de intentie in asa fel indlt sa se potriveasca postului pe care 11 doriti. "al d-voastra. intotdeauna". si incercati sa va structurati ideile in paragrafe scurte. Utilizati fontul Times New Roman de 12.nu sunati"). ~i cereti receptionerei numele managerului care recruteaza personal. Daca aplicati pentru mai multe pozitii similare la mai multe companii.cazul in care anuntul ne previne . nu trebuie sa vorbeasca despre d-voastra. Incercati ceva diferit care sa va diferentieze. Yeti fi tentat sa creeati 0 singura scrisoare de intentie ~i apoi s-o modificati abia sesizabil pentru fiecare angajator in 25 . altfel Yeti lasa impresia ca trimiteti scrisori in masa. Nu folositi niciodata sintagma " In atentia celor interesati" . Nu terminati scrisoarea d-voastra cu banalul "va multumesc pentru consideratie" sau "cu stima".

Cand sunteti succint in exprimare. Astfel de 26 . dar ASIGURATI-VA ca ali schimbat toate referirile la companiile anterioare din scrisoarea d-voastra de intentie. Este bine ~i asa. 0 persoana care aplica pentru un post a trimis 0 data intr-un plic doi dinti de plastic. va cresteti sansele de a fi remarcat. Chiar daca nu dispuneti de toate calificarile cerute in anunt. Scopul unei astfel de scrisori este de a-l determina pe managerul de recrutari sa va parcurga CV-ul. decat in cazul cand dispuneti de exemplele unor realizari concrete care sa le justifice. Altfel. folositi hartie de calitate ~i un printer de asemenea.parte. Daca acestea nu vor fi descoperite la interviu.. Selectand una sau doua. in cazul in care realizarile sunt intr-adevar remarcabile. Niciodata sa nu exagerati experienta sau abilitatile de care dispuneti atunci cand alcatuiti 0 scrisoare de intentie. astfel mcat fiti siguri ca e una profesionala.nu este acela de a redacta un alt CV.intreprinzator". "inascute valente de lider". veti creea senzatia ca aruncati cu vorbe nejustificate.trei sferturi. "excelente abilitati de relationare". demonstrati ca intelegeti valoarea timpului pe care il consuma persoana care va citi. fiti cinstit ~i vorbiti doar despre realizarile ~i punctele d-voastra tari. Incercati sa subliati intr-o maniera sau alta cele mai importante realizari sau abilitati. 0 scrisoare de intentie ~i 0 notita care zicea: "Mi-a~ da dintii din fata pentru un interviu". Evitati inovatiile.. Un alt manager cu recrutarea a primit doua zaruri ~i un bilet in care scria: "da cu zarul si da-mi si mie 0 sansa". etc. Evitati folosirea unor fraze uzitate cum ar fi expresia . de jucarie. Scrieti 0 scrisoare de intentie care sa nu depaseasca 0 jumatate de pagina . dvoastra va veti simti cu siguranta descoperit daca veti capata slujba. Aceste documente reprezinta prima impresie pe care doriti s-o creeati. eel mult. Pentru realizarea de copii ale scrisorii d-voastre de intentie (si a CV -ului) .

Nu asteptati ca acest . faceti-o folosind un ton conversational. Dvvoastra puteti citi scrisoarea de zece ori lara sa sesizati 0 greseala la vedere pe care un altul ar vedea-o imediat. poate.lucruri sunt invechite ~i de obicei nu-si ating scopul. posturile din v§nzan. Nu folositi cuvinte in scrisoarea d-voastra pe care nu le-ati folosi in viata de zi cu zi. 27 . singura exceptie fiind. punctuatia.altcineva" sa fie insusi Managerul de recrutare. sa va citeasca scrisoarea de intentie. ~i in sfar~it. obisnuit. corectandu-va scrierea. rugati pe cineva in care aveti incredere. Cand scrieti 0 scrisoare de intentie. eventualele erori gramaticale.

Stimate(a) Domnl(Doamna).MODEL scrisoare de intentie D-luilD-nei: Adresa: Data: . dar ~i din experienta mea de ••••ani In timpul studiilor. . Vii eontaetez In legatura eu posibilitatea de angajare In eadrul firmei •••••••••. . am luerat In ealitate de •••••••••• la •••••••• . AlDvs.Mi-ar face placere sii am un interviu eu ••••••••• pentru aeest post sau oriee alte posturi pe care le aveti pe acest domeniu (•••••••••• ) Sper eii yeti eonsidera pregatirea mea potrivita ~i astept eu nerabdare sii vii telefonez ill ziua de ••••••pentru a diseuta aceasta posibilitate.Am absolvit de curand Faeultatea de •••••••• din eadrul •••••••••••• Interesul meu ill . pentru un post de •••••••••. rezulta nu numai din faptul eii am studiat aceasta disciplina In eadrul facultatii. Din dite puteti vedea In CV -ul alaturat. 28 .. 0 parte din responsabilitatile mele era sii •••••••••. Recent am observat rec1arna dvs.

31.com.08. Data nasterii. Gorj. b13. Sex: masculin.2007 2) 01. LOCUL DE MUNCA VIZAT: Asistent universitar In cadrul Universitatii "Constantin Brancusi".MODEL INFORMATII CURRICULUM VITAE PERSONALE: Nume ~i prenume: Popescu Ion Adresi: str. ap 15.2004.09. Activitip ~i respensabllitatl principale: Educatie ~i formare socio prefesionala. 31. Facultatea de litere si ~tiinte sociale Targu-Jiu. Gorj. 3.09. EXPERIENTA PROFESIONALA: Perioada: 1) 01.2003.2002 - prezent.09.09. 23.2007.08. M.2003 5) 01. Tg-Jiu. Functla sau postul ocupat: 1) profesor limba ~i literatura 2) profesor limba ~i literatura 3) profesor limba ~i literatura 4) Invatator 5) profesor limba ~i literatura romana romana romana engleza.09. 31.01.1977. Telefon: 0253/223344 Fax: 02531223344 E-mail: popescu_ion@gmail.2006. sc.2005 4) 01.2006 3) 01.08. Naponaiitate: Romana. 29 . 31. Eminescu.08.

EDUCA TIE ~I FORMARE: Perioada: I)Octombrie 2005-Februarie 2007 2)Septembrie-Decembrie 2005 3)Octombrie 2001-lunie 2005 4) Septembrie 2003-August 2004 5)Septembrie 1996-August 2001 Calificarea! diploma obtinuta: 1) Masterat . Gorj 4) Scoala nr. Cunoasterea stilului de invaptre al 30 . Tg Jiu. educational. educational. educational. Tipul activitatii sau sectorul de activitate: 1) 2) 3) 4) 5) educational.Mihai Viteazul".Filologie 4) Grad didactic defmitivat 5) Diploma de Bacalaureat -Invatatorl Educator Disciplinele principale studiate I competente profesionale dobandite: 1) Stiintele comunicarii ~i mass-mediei 2) Utilizarea metodelor active de predare. Suceava..Mass-media si Comunicarea" 2) Atestat de formare continua a personalului didactic 3) Diploma de licenta . Mijloace de evaluare continua. Gorj 3) Scoala cu cis. Suceava 5) Scoala cu cis. Gorj 2) Colegiul . I-VIII Ciocadia. educational. Bumbesti Jiu..Numele ~i adresa angajatorului: 1) Grup Scolar Forestier. I-VIII Reuseni. nivelliceal nivelliceal nivel gimnazial nivel primar nivel gimnazial.5 "Jean Bart". Adaptarea curriculum-ului la contextul rural.

. Facultatea de Filosofie si Jurnalisml Universitate particulara acreditata Unitatea de Management a Proiectului pentru Invatamantul Rural! Centrul National de Formare a Personalului din Invatamantul Preuniversitar Universitatea . Utilizarea calculatorului in procesul de predare-invatare.Limba ~i Literatura Romana Definitivarea in lnvatamant Discipline specifice profilului Pedagogic. Limba ~i Literatura Engleza . Tg-Jiu Nivelul in clasificarea nationala ~ilsau lnternatlonala. Facultatea de Literel Universitate acreditata de Stat Universitatea . Bucuresti..~tefan eel Mare". specializarea Invatatorl Educator furnizorului Numele ~i tipul institutiei de invatibnantl deformare: 1) 2) 3) 4) 5) Universitatea "Spiru Haret". Suceava.~tefan eel Mare".3) 4) 5) elevilor. Suceava. Predarea simultana. Departamentul pentru Pregatirea Personalului Didactic Colegiul National "Spiru Haret". 1) 2) 3) Masterat acreditat ~i recunoscut la nivel national ~i international Licenta acreditata si recunoscuta la nivel national si international Nivelliceal acreditat ~i recunoscut la nivel national ~I COMPETENTE PERSONALE: 4) 5) APTITUDINI Limba materna: romana Limbi strafne eunoscute: 31 .

scriere-C2).V.engleza(intelegere-C2. Prof. franceza(m!elegere-B2. documente de formare socio-profesionala. randament maxim in conditii de stres. fiind realizat dupa ultimele cerinte din partea Uniunii Europene. dr.Tv( nivel amator) Competente ~i aptitudini de utilizare a calculatorului: Cunostinte avansate de utilizare PC ~i Intemet( cursuri de formare) Sisteme hardware si software Competente ~i aptitudini artistice: Calitati vocale(studiile liceale). jovialitate. Datele utilizate in acest C. bun tactician Permis de conducere: CategoriaB Informatii suplimentaretreferlnte). 32 . actoricesti Aile competente ~i aptitudini: Pronuntat spirit ecologist.V. spirit oratoric. vorbire-B2. scrisoare de intentie. Competente ~i aptitudini tehnice: Depanare radio. scriere-B2) Competente ~i abilitap sociale: Comunicare si socializare. univ. in mare parte. ale autorului. Nota: Acest C. pronuntat spirit de echipa. Dan Mihailovici. Competente ~i aptitudini organizatorice: Calitati de lider. Universitatea Bucuresti. spontaneitate. vorbire-C2. Anexe: Acte de studii. disponibilitate la efort sustinut. sunt. este conceput dupa modelul european.

prin intennediul lucrarilor tehnico-stiintifice. -limbaj specializat.etc. agrement. -folosirea tennenilor cu sensul propriu. Specifice acestui stil sunt urmatoarele trasaturi: -caracterul obiectiv a1 comunicarii. etc. -elemente de morfo-sintaxa specifice: infinitivul cu sens imperativ. integrala. alimentarea cu apii a zone lor agricole (irigatii) . pisciculturii. La apogeul puterii. combaterea eroziunii solului. tangents. Exemple de texte: -istorie: Dintre popoarele antice ale Orientului Apropiat.etc. -respectarea nonnelor limbii literare. 33 . Deseori. bemol. compus in mare parte din neologisme. fotografii. lobgitudine. hiperaciditate. Asirienii. alimentarea cu apii potabilii sau industrialii a centrelor apropiate. pluralul autorului. imperiullor se tntindea panii la Golful Persic # cuprindea chiar ~i Egiptul. deoarece apa acumulatii tntr-un lac artificial poate fi folositii In acelasi timp pentru producerea de energie. hipoacustic. antebelic. cei mai vestiti pentru cruzimea lor. sinus. scheme. au luptat de-a lungul secolelor pentru a subjuga popoarele vecine. prin care au unui imperiu urias.STILUL ~TIINTIFIC Acest stil indeplineste functia de comunicare in domeniul stiintei ~i tehnicii. desi aceasta l-a costat propria riimas In istorie ca primii utilizatori ai cavaleriei asirienii au fost devenit stiipanii existentd. -geografie: Amenajiirile hidroenergetice constituie un exemplu de folosinta complexd. desene. a1 prelegerilor. a1 schimburilor de opinii sau a1 comunic1irilor stiintifice. harti. dezbaterilor. substantive abstracte. filosofie. accesibil doar cercetatorilor unui anurnit domeniu al stiintei ~i tehnicii. Ei au ~i ai carelor de rarboi. dar ~i din cuvinte compuse cu sufixiode sau prefixoide: cosinus. expunerilor. care au rolul de a aduce detalieri sau Iamuriri suplimentare asupra problemei discutate. lucrarile stiintifice sau tehnice apar insotite de diverse schite. unul din cele mai rarboinice popoare din istorie.

berea. 34 . (in Germania). hidrocarburile (in Tunisia). uleiurile minerale etc. tutunul. berea.-chimie: PH-ul reprezinta logaritmul cu semn schimbat al concentratiei ionilor de hidrogen (hidroniu) din solutie: pH=-log[H+J. apele minerale etc. uleiurile vegetale. -economie: Taxele speciale de consumatie sau accizele sunt asezate asupra unor produse care se consumd in cantitati mari si care nu pot fi tnlocuite de cumparatori cu altele. pH-ul unei solutii reprezinta puterea cu semn schimbat a bazei 10 din concentratia ionilor de hidrogen. (in Marea Britanie). de baza are un pH cuprins intre 7 si 14. bduturile nealcoolice ~i cimentul (in Thailanda) etc. (in Franta). o solutie o solutie de acid are un pH cuprins intre 0 si 7. coloane sunt proportionate. o solutie apoasii neutrii din punct de vedere acido-bazic pH=7. elementele de pe 0 linie. accizele se instituie asupra unor produse care au 0 cerere neelastica. cafeaua. tutunul. cidrul. cum sunt: vinul. pentru ca in acest fel impozitul sa aiM in mod constant un randament fiscal cat mai ridicat. atunci determinantul nou obtinut este =" . are -matematici: Unele proprietati # reguli 1)det A = det A" de calculare a determinantilor: 2)Daca tntr-un determinant de ordinul n. Altfel spus. 3)Daca intr-un determinant 2 linii. coloand sunt 0. produsele industriei chimice. cidrul. 4)Daca intr-un determinant schimbdm 2 linii. zaharul etc. vinul. coloane. uleiurile minerale etc. produsele petroliere. produsele din tutun. atunci valoarea determinantului este o. atunci valoarea determinantului este O. spirtul. zaharul. (in Indonesia): produsele petroliere. ceaiul. spirtul. Drept urmare. produsele textile si din iutii etc. tutunul. alcoolul. (in India)." determinantul initial.

urmariti 0 transmisie sau un comentariu sportiv.cu rol de informare.. Concert din muzicd de (May)Bach . a regionalismelor. 35 . publicatiilor de tot felul. Astfel s-a ajuns la aparitia ziarelor..Acesta avanseaza. totul in ideea de a capta atentia si imaginatia cititorului sau ascultatorului. artisticului. influentare sau emotionare a publicului cititor si/sau ascultator cu stiri. este extrem de pronuntat: Pasa lunga in addncime. economicului. dar ~i de a influenta.. afectiv. Scopul major al oricarui tip de text ce apartine acestui stil este de a propaga anumite idei. comparatii. date. in zilele noastre. forme diversificate. a unor elemente argotice sau familiare. a radioului.. conceptii sau atitudini . Fata de celelalte stiluri ale limbii romane. in acest caz..etc. -varietatea lexicului. tnsa interventia fundasului advers face ca scorul sa nu capete proportii . acest stil se deosebeste prin: -imbinarea caracterului obiectiv cu eel subiectic. comentarii din domeniile politicului. socialului. avand de cele mai multe ori rol de informare. polemic sau malitios. etc. ce permite folosirea neologismelor. dit si a celor cu sens figurat. vorbirea directa si/sau indirecta.Incredibild ratare! Pe langa respectarea normelor lingvistice. In acest sens. -utilizarea atat a termenilor cu sens propriu. a televiziunii.. revistelor. mobilza sau emotiona cititorul/ascultatorul. repetitii. Subiectivismul. se pregateste sa suteze la poartd. acest tip de stil utilizeaza trassaturi ale stilului artistic: sensul figurat. inversiuni. antiteze-deseori folosite cu sens ironic. pasd la care ajunge varful rosalbastrilor . informatia imbraca..STILUL PUBLICISTIC Acest stil se inta1ne~te in diverse forme ale comuniciirii. -respectarea partiala a normelor gramaticale.

notele critice sunt facute. de pareri personale. succese sau insuccese. asupra unui subiect de interes general sau asupra unei teme de actualitate. el reprezinta sursa de conflicte sau scandaluri. muzicale. REPORTAJUL presupune prezentarea unor intfunpliiri. Domeniul artistic este eel care beneficiaza de cronici: literare. etc. tratare bazata pe argumente temeinice. De aici parra la aparitia contradictiilor. 36 .etc. ANCHETA presupune 0 confruntare de idei. avizate. lucruri care de obicei intereseaza un segment pronuntat al populatiei. fapte. deseori. personaje. de viziuni sau optica ale unor persoane in legatura cu 0 problema de actualitate. a caror competenta este recunoscuta. teatrale. RECENZIA presupune 0 prezentare succinta a unei lucrari din domeniul literaturii. CRONICA are rolul de a sernnala opiniei publice aspecte diverse ale realitatii inconjuratoare. pertinente. polemicii. i'ntfunplari. sportiv). locuri. cu un aspect al realitatii. Acest tip de text este intalnit in toate ziarele din lume si. De aici rezulta deseori comentarii mai mult sau mai putin competente. sportive. social. Aprecierile.Tipuri de texte INTERVIUL reprezinta redarea in scris sau pe banda audio-video a unor discutii cu diverse persoane. prin intermediul ironiei. raspunderea penala apartinandu-i autorului articolului. de obicei. intrebiirile sunt bine alese. satirei. iar raspunsurile evidentiaza aspecte semnificative. imagini reale. FOILETONUL reprezinta acel tip de text publicitar care comenteaza realitati. economic. iar conc1uziile sunt adeseori tendentioase. alaturi de informatii concrete. fapte. nu mai este decat un pas. Mijloacele audio-video sunt esentiale i'n acest caz. stiintei sau tehnicii. ARTICOLUL reprezinta tratarea unor teme apartinand unor domenii variate(politic. de persoane avizate.

Ne iubim pe muzica lui Elvis" (Libertatea.2008). acest stil avea un caracter aservit regimului comunist. 10.2008). 37 . "Moartea din Carpati". acum se remarca 0 libertate extraordinara a cuvantului. "Trezegol" tnscrie §i fn/amilie!(Adevarul.Daca parra in 1989. 10. 10.02.2008). spre deliciul publicului larg: Au facut circ!(Gazeta Sporturilor.02. 10.2008) Alesii au votat pe neve Tratatul de la Lisabona( Adevarul. prieten cu Dumnezeu (Evenimentul Zilei. . 10.02.2008).02.02.

-constructii eliptice. relaxata. Tipuri de texte SCRISOAREA reprezinta eel mai utilizat mod de comunicare umana. de justificare. cu caracter neoficial (in cadrul unei familii. expresii vulgare. termeni de argou. -spontaneitatea discursiva. enunturi interogative sau exc1amative. de felicitare. comunicarea este naturals. care cuprinde relatiile interumane particulare. in functie de orizontul cultural al vorbitorului. literara) 38 .STILUL COLOCVIAL Acest stil are 0 arie de utilizare mai restransa. -exprimarea relativ corecta a vorbitorului. cu 0 puternica inciircatura afectiva. de invitatie. cu rol de lamuriri suplimentare. de condoleante. impregnata cu ticuri verbale. Datorita caracterului amical. Exprimarea este adesea peiorativa. diverse situatii. -abundenta constructiilor incidente. oficiala. de multumire. a comparatiilor. sau chiar relatiile ocazionale-evenimente de natura mondena. trebuie mentionate: -lexic bogat ~i diversificat. personal al acestui stil. deseori inutile. putem intaIni: regionalisme. beneficiind de prezenta dirninutivelor. etc. Dupa natura relatiilor dintre expeditor ~i destinatar. Ca trasaturi ale acestui stil. de rugiirninte-cerere. de natura intima. in functie de gradul de instruire al acestuia. unui cere de apropiati). clisee lingvistice. de afaceri. -abateri de la norma lingvistica. in scris. plina de satira si umor. scrisoarea poate fi: 1) cu caracter oficial: (de recomandare. elemente de jargon ~i argou. dar si dupa varietatea mesajului comunicat. augmentativeloe. unui grup de prieteni.

astfel. -blocul. Se recomanda redactarea scrisorii cu cerneala. al 2) dumneavoastrd recunoscator . -codul strazii. utilizam constructii sobre. numarul. Din pdcate.. Cu respect. A fost 0 placere sa ma tntalnesc cu dumneavoastra ~i sa discutam despre studiile ~i obiectivele profesionale pe care le aveti. dar ~i pentru propria persoana. etajul. cu un scris lizibil. familiala.cazul Vocativ impune acest lucru. La redactarea scrisorii. Model: [Data]: [Adresa]: Stimate[nume ]. formule de adresare specifice (Mult stimatd doamnd. continut. Atunci cand scriem 0 scrisoare oficiali. urmata de virgula .).cu caracter colocvial: (amicala... judetul. apartarnentul. Pe cele doua fete ale plicului se vor trece datele de identificare a adresei destinatarului ~i a expeditorului: -numele ~i prenumele. se va tine searna de urmatoarele trasaturi bligatorii: data ~i locul. Apreciez deschiderea pe care 0 aveti ~i cred ca din moment ce obiectivul dumneavoastrd este acela de a lucra fn domeniul [. formula de adresare. -localitatea.. ar trebui sa tncercati sa obtineti un post la 0 firma care va da posibilitatea sa c~tigati experienta in domeniul respectiv. rara stersaturi. pluralul politetii. Sunt sigur ca veti gdsi un post care sa va satisfacd 39 . de dragoste). aria noastrd de activitate nu ne permite sa va oferim noi aceasta sansa. J. se face dovada respectului pentru acea persoana. -strada. scara. formula de incheiere ~i semnatura. introducere..

[nume] 40 . Va rog sa tmi acceptati cele mai sincere urdri privind reusita In cariera.din acest punct de vedere §i sa va integrati repede. Al dumneavoastra.

Abia astept urmatoarea vacanta cand ma voi putea tntoarce in acele locuri §i voi trdi bucuria de a te revedea. formula de incheiere. beneficiind de prezenta unor constructii apartinand exprimarii orale (sa vezi dracia dracu'.) ~i de incheiere (Va pup dulce. mai putin vesela si mai " altfel"-nu doar fizic. Cu dragoste. am simtit §i 0 undd vagii de tristete. Acest tip de epistola are urmatoarea structura: locul si data redactarii. simplu. dupa minunatele zile petrecute alaturi de Ioana si de tine. datorita peisajului mereu schimbat si a forfotei din gari.) Model: Bucuresti. lngerasul meu scump §i drag.tncepttnd chiar de mdine-cdci azi ma voi relaxa. in tot acest rdstimp. draga mea amica. Pana atunci. etc. nu a fost plictisitoare. Va sarut mainile. desi destul de lungi: §i chiar obositoare. imi voi relua munca. nu am liniste pana nu rezolv cumva probleme. ci si psihic. sarbatori nationale. felicitarea propriu-zisa. Nu-ti ascund faptul ca.Scrisoarea familiala contine un stil direct. Mihai Scrisoarea de felicitare se adreseaza fie cu prilejul unor aniversari. etc.) si unor formule specifice de adresare (Pisoias. 14 ianuarie 2007 Dragd mamd. acolo. lata-ma ajuns "acasa". Al tdu fiu drag. nuantat afectiv. in casa copilariei mele lipsite de griji. vazandu-te mai lipsita de puteri. etc. Gandurile cele mai sincere sunt 41 . formula de adresare. fie cu prilejul unor succese deosebite in activitatea socio-profesionala. te voi tine la curent cu tot ceea ce te-ar putea interesa. Aici am gasi: totul asa cum era si. semnatura.dectu te stiam eu inainte Calatoria.

eu oeazia unui eveniment important. tu Te salut. In functie de destinatar.transmise fata de eei apropiati. inca 0 data. in tot ceea ce-ti propui. eram convins ca vei fi admis la Facultatea de Jurnalism. De abia acum vei putea spune ca Ii s-a tmplinit un vis: acela de a urma cursurile prestigioasei universitdti de la Harvard. se poate adopta un stil familiar. Desi nu ti-am spus-o. Astept vesti de la tine.. la interviul organizat de firma . Elementele eomponente ale unei serisori de multumire sunt aceleasi ea in eazul unei epistole obisnuite. Model: Stimate Domnule . Model: 15 august 2006 Tg-Jiu Dragd Mihai. Nu iIi pop imagina cat sunt de bucuros pentru reusita tao trim it aceasta scrisoare pentru a te felicita. Doar printr-o munca asidua ai reusit acest lucru. ofieial sau amieal. dumneavoastrd pentru ocuparea postului de 42 . Alin Scrisoarea de multumire euprinde multumirile voastre fata de 0 anumita persoana sau faptul ea sunteti indatorati pentru un serviciu facut. Va multumesc pentru prilejul pe care mi l-ati oferit de a participa in data de.. sincere felicitari §i multd bafta in continuare.

pentru tnuiia oara In via/a. 16 august 2005 Dragul meu prieten. Formulele de adresare si cele de incheiere exprima legaturi de prietenie sincera. Sper ca interviul pe care tl voi sustine sa 0 demonstreze capacitatea mea de a face fa/a postului pentru care concurez: Cu respect. eel care mi-ai fost alaturiin acele zile luminoase? lmi revine In minte prima dimineatd petrecutd la cabana.eel guraliv 43 . muntii. utilizate frecvent de cei doi amici. iar tu . Model: Bucuresti. Cu toate ca au trecut numai trei zile de ciind ne-am despartit. Scrisoarea amicala relationeaza doi anuci. dintr-o data. fiicfuld referire la fapte de interes reciproc.. ca la inceputul lumii. doua cunostinte. cand am vazut. le-am simtit prezenta masivd ~i coplesitoare.cuvinte ~i expresii spontane. lesiserdm impreund foarte devreme si. la anumite aspecte de natura personala-uneori intima.Consider ca postul pe care tl scoate la concurs firma dumneavoastrd este foarte interesant ~i de aceea va informez ca ~ fi bucuros sa lucre: In echipa pe care conduceti. am simtit nevoia sa-ti fac 0 marturisire: amintirile recentei excursii sunt Inca auu de vii. tncat imi simt ~i acum sufletul plin de bucurie. Modul de exprimare este neprotocolar. plin de inciircatura afectiva. dacd nu tie. Eram singuriin apropierea lor. direct. Cui puteam sa-i spun aceasta.

Caragiale" din cadrul Colegiului National "Al. orele 19. 44 .l. Cuza" din Iasi.ramasesesi extaziat.2007. Orice invitatie se compune din urmatoarele elemente: -data redactiirii. de informare. raman al tau prieten. de ce mi-au rdmas in suflet acele zile: pentru senzatia ca timpul s-a oprit. Se utilizeaza formule de respect. -formula de incheiere.L. orei desfasurarii manifestiirii.nu? Pana atunci.2007. -cuprinsul (precizarea locului. Evenimentul are loc cu ocazia restaurdrii colegiului. -formula de adresare. Astept cu nerabdare sa ne tntalnim.05. chiar mut de utmtre. care este transmisa prin intermediul unor mijoace tehnice extrem de rapide. Dan. parte componentd a patimoniului cultural european. Telegrama cuprinde stiri urgente (urari. Model: INVITATIE Sunteti invitat sa participati sambiita. -numele celui care Ianseaza invitatia. Intelegi. 13.05. INVIT A TIA reprezintii formularea unei dorinte de participare la un eveniment important din societate sau din viata particulara a unei persoane. Iasi TELEGRAMA se prezinta sub forma unei comumcan extrem de scurte. datei. redactate intr-o nota ceremonioasa. atunci cand vei reveni in Capitola: asta inseamna inca 5 zile. urmata de virgula. -formula introductiva. rugamintea de participare).00. devenind pared asa cum este el in esenta sa: etem. la inaugurarea Amfiteatrului "1.alta data . cred. 05. uneori redusa la 0 singura propozitie. Va multumim si speram sa ne onorati cu prezenta dumneavoastrd.

Nu ma asteptati: Viorel. -utilizarea corecta a semnelor de punctuatie. de anunturi. Plecare amanata. -aranjarea cuvintelor pentru alcatuirea unui mesaj clar. iar uneori. datele privind expeditorul ~i destinatarul. de condoleante. Popescu/on Adresa expeditorului 2) Adresa destinatarului Sosesc cu trenul de 3. Datorita formularii clare ~i concise. de raspuns. Adresa expeditorului 3) Adresa destinatarului Multumesc pentru veste.30. Modele: 1) Adresa destinatarului Afacerea (este) rezolvata. Numai bine! Marius Adresa expeditorului 45 . evenimente. oficiale. chiar ~i predicatele.felicitari. Reguli de redactare a unei telegrame: -alegerea exacta a cuvintelor (care sa comunice infonnatia intocmai cum a fost conceputa). pe formularul tipizat. etc. dispar elementele de legatura din textul gfmdit initial. Este important sa completezi.) exista mai multe tipuri de telegrame: de felicitae.

caci spatiul destinat textului este redus.2007 Dragd mama. Vremea in statiune este excelenta. Destinatar . semnatura. Completare unei cilr!i postale are in vedere: data. formula de incheiere. data viitoare . Ti-am luat ceva dragut..CARTEA PO~TALA reprezinta un mijloc de comunicare scrisa utilizat frecvent. mesajul. textul este concis. Modele: Sinaia. 17.2006 Dragamea. Cartea postala nu trebuie sa cuprinda detalii strict personale. 10. 46 . Alin Destinatar . localitatea. Ma simt extrordinar aici. Andrei Londra. Al tau. dar poate. iar noi ne simtim minunat. formula de adresare.12. Te tmbratise: cu drag..07. Am vizitat 0 multime de obiective turistice. Mi-ar fi pldcut sa Jim cu totii aici.

Sunt prezentate fapte. BILETUL este un rnijloc de adresare scrisa catre prieteni. Transmite-i lui Mihai dacd vii. Al tau fiu. Profit de ocazie sa te anunt ea mi s-a aprobat eererea de eoneediu pentru vara.12. care trateaza 0 conceptie. Barbu. Eliade. Modele: 1) Luni.05. Este redus la cateva randuri.JURNALUL INTIM este un mod aparte al comunicarii scrise. Ionut 2) Joi. 0 frantura de viata. Preda.2007 Seumpa mea mama. In acest sens. Am uitat sa te anunt ea peste 3 zile sdrbdioresc implinirea a 25 de ani. 06. cuprinzand insemnari zilnice ale unei persoane. Abia astept sa te revad. Cred ea ajung acasa pe la finalul lunii viitoare. iar continutul sau cuprinde comunicari simple. M. etc. E. Se ajunge uneori ca aceste notari sa devina veritabile eseuri. Bunul tau am ic. impresii. care de obicei se transrnite prin intermediul unei terte persoane. Mi-ar placea sa pop ajunge la petreeerea de la hole lui Roman. Alin 47 . rude sau cunoscuti.2006 Draga Ioana. toate prin prisma subiectivismului celui care asteme pe foaie ideile. atitudini ~i manifestiiri.12. a se observa valoarea literar-documentara a jumalelor lui M.

~i acestea au rubrici speciale. Acest forrnular are cateva rubrici. care trebuie completate cu atentie.MANDATUL PO~TAL (TELEGRAFIC) reprezinta un forrnular tipizat prin care se expediaza 0 sum de bani. La finalul acestui forrnular tipizat. cea a primirii. foaia de depunere (de varsamant). -suma de bani (trecuta in lietre ~i in cifre). etc. -semnatura destinatarului. Alte tipuri de forrnulare tipizate: ordinul de plata. avizul de insotire a marfii. exista 0 rubrics unde se poate scrie si un scurt mesaj pentru destinatar. 48 . factura fiscala. -data expedierii ~i. ordinul de deplasare. a caror completare corecta este obligatorie: -numele ~i adresa expeditorului ~i ale destinatarului. ulterior.

Cel care rosteste alocutiunea traieste afectiv momentul. a unui discurs sau chiar a unei alocutiuni. investirii In diverse functii oficiale. inaugurarii unui vemisaj. manifestatii sau ocazii mondene. etc. introducerea-pentru captarea atentiei.Din nefericire. cursuri de retorica (arta vorbirii) nu se prea mai tin in facultati. ALOCUTIUNEA este 0 compunere scurta. se apeleaza si la mimica. dat in mare parte de caracterul improvizat al comunicarii. Pe langii rnijloacele lingvistice. "Dupa cum ~titi" ~i se poate sfar~i prin formulari ca: "In concluzie". 49 . ocazional. Alocutiunea cuprinde: formula de adresare. a unei cladiri. Se rosteste cu prilejul: deschiderii unu centru cultural. tinutii. Auditoriul trebuie atras. "In esenta". cuprinsul-expunerea gradata a ideilor. spontan. Alocutiunea nu are un caracter stiintific. convins si chiar sensibilizat de cuvintele rostite. conc1uzia. se impune rostirea unui toast. manifestarilor sportive sau culturale. aniversarii unor date istorice sau cu caracter personal. Se poate incepe cu formule de genul: "Asa cum bine stiti". ceea ce afecteaza vizibil capacitatea de exprimare a tinerilor din ziua de azi. ci strict afectiv. participa din plin la evenimentul respectiv. gestica. rostita cu prilejul unei ocazii. al unui evenirnent festiv.adecvata momentului. Aceste tipuri de comunicare au un grad ridicat de originalitate. etc. La diverse petreceri.

Modele: 1) Alecutlunea domnului Danut Culetu. Investitia In capitalul uman. de maine. care sa tst lase 0 amprenta stralucitd In pregatirea carierei pe care ati ales-o. De peste 130 de ani.10. In plus. va doresc un an universitar plin de succes. mai ales. In aceastd institutie unicii In Romania prin projilul ei. compaiibilizarea europeand a fnvatamiintului universitar . iar dascalilor vostri le urez succes deplin In intreaga lor activitate! Prefectura judetulul CONSTANTA . cu prilejul deschiderii anului universitar 2005-20061a Academia Navala "Mircea eel Biltran" Este 0 onoare deosebitd sa tmpartasesc astazi. caci performantele lor reprezinta un rdspuns la cerintele Romdniei de astazi si. pregiitind generatii intregi de ofiteri pentru Marina Civila si Marina Militard. este 0 emblemd a tnvatamantului superior constantean. consolidarea statutului Romdniei ca stat membru NATO ~i dezvoltarea projilului strategic In cadrul acestei organizatii reprezinta un obiectiv de 0 importantd capitola al politicii de aparare a Romdniei pentru acest prim deceniu al secolului al XX1-lea. Dragi studenti.2005 50 . privim cu tncredere studentii si tntregul personal didactic ~i nedidactic al Academiei Navale "Mircea eel Batran". Prefectul Judetulul Constanta. ce poarta cu cinste numele marelui domnitor "Mircea eel Batran ". Academia Navald. sunt doar cdteva din conditiile esentiale prin care se va atinge obiectivul prioritar al actualei guverndri: integrarea In Uniunea Europeand. De aceea. aici. transformarea educatiei In resursa de baza a modemiziirii Romdniei. emotia unui nou tnceput de an universitar.03.

In ajunul uneia dintre cele mai mari §i luminoase sdrbatori ale cre§tinatalii. Nasterea Domnului. Bucurestl. Teodor Melescanu. Vreau sa va spun ca suntem datori sa continudm proiectele tncepute de dumneavoastrd si. pentru ca sunteti oamenii calili la flacara dragostei fala de lara. aici In Casa Ostirii. precum si pentru faptul ca ali trecut cu bine si cu Jruntea sus peste greutatile vietii. cadre militare In rezerva §i In retragere. lmi face 0 deosebita placere sa flu astazi alaturi de dumneavoastrd. eadrele militare in rezerva . dar §i In viata profesionald (§i cotidiand). 20 deeembrie 2007 Distinsa asistenla. Tanara generatie a avut si are ce tnvata de la dumneavoastrd. mai ales lectia de patriotism. desi suferintele luptei §i trecerea anilor v-au marcat existenta.i retragere. stimati veterani de rdzboi. Noi va simtim Inca tineri §i In putere. inaltelor idealuri ale 51 . va marturisesc. Doresc sa va adrese: un ciilduras salut §i sa exprim tntreaga mea recunostinta §i pretuire pentru curajul §i spiritul de sacriflciu de care ati dat dovadd pe cdmpurile de luptd. rostlta la intiilnirea eu veteranii de riizboi.2) Alecuthmea ministrului apararii. rostita la Cereul Militar National.

bine antrenatd ~i echipatd cu mijloace de luptd ~i echipamente mode me. catre toti aceia care s-au jertifit pentru suveranitatea si integritatea Romdniei. Sacrijiciullor sa ddinuie fn timp. Prin ceea ce facem dorim sa fim la fnaltimea exigentelor dumneavoastrii si faptul ca va simtim aldturi conteaza foarte mult pentru noi. ati demonstrat si demonstram profesionist. prin tot ce fac militarii care sunt azi fn activitate. sa indrept un gand de recunostinta independenta. Vreau sa ~titi ca armata de maine a Romdniei trebuie sa fie 0 armata de profesionisti. vrem sa valorificam din plin experienta de viata ~i profesionala pe care 0 aveti. impreund cu aliatii sai. compatibile cu cele ale aliatilor si pentru asta trebuie sa muncim mult. pundnd mai presus de propria lor via/a cauza natiunii romdne.do rim sa imprumutdm de la dumneavoastrii gandirea temeinicd. A~ dori. ca Armata Romani: functioneaza eficient. Problemele cu care va confruntati imi sunt nu a fost zadamic si a facu: ca tara 52 . Avem nevoie de sfatul dumneavoastrd tntelept ~i calijicat. Prin tot ceea ce ati facut dumneavoastrd. cu oameni cu adevdrat dedicati misiunii de asigurare a securitatii tarii. Stiu ca problemele de zi cu zi ale vietii nu va ocolesc. fapta chibtuitii ~i mai ales tenacitatea de a face un lucru bun. trebuie ca si noi sa facem multe sacrijicii. in aceste momente.

multd sanatate. Dati-mi voie sa va multumesc dumneavoastrd. tuturor dorintelor.ro 53 . un an mai bun §i tmplinirea La multi ani ~iDumnezeu sa ne ajute! Sursa celor doua alocutiuni: l)www. mai multii sanatate. Ne mdndrim ca ne sunteti aldturi §i vreau sa §ti/i ca forta Armatei romdne modeme sta §i pe umerii dumneavoastrd.mapn. fericire.ro 2) www.cunoscute §i direct §i prin consilierul meu care se ocupii de activitatea veteranilor §i cadre lor militare in rezerva §i retragere.guv. cadre lor militare in rezerva si fn retragere. Eu tmi fac 0 datorie de onoare sa va asigur ca ne preocupa fn permanenta sa gasim solutii pentru a va sprijini sa aveti un trai cat mai decent. Fie ca Sarbdtorile de lama sa va aduca. tuturor veteranilor de riizboi. sub semnul colindului stramosesc. fericire si viata indelungatd. dumneavoastrd si celor care va sunt dragi si apropiati. pentru eforturile §i sacrijiciile facute. Va asigur ca meritati pe deplin increderea acordata de noi §i de cdtre popor. lmi face pldcere sa va doresc din inimd.

. 2)*** . 6) Hristea. 1997. 54 .Dictionarul explicativ al limbii romdne . Stilistica. . Academiei Romane.Gramatica limbii romane. 1984. Morfologie. Mircea . 2003. Buc.Ed.Craiova. Compozitie.Cluj-Napoca.Texte functionale .BIBLIOGRAFIE 1)*** .. 1995. Ion . 1990.Sinteze de limba romana. Sintaxd.Buc. 5) Goga. Buc...Gramatica pentru toti. Mioara . 8) *** .Gramaticd.Ed. Academiei Romane. 1998. Buc.Iasi.Gramatica limbii romane fara profesor . Buc.Ed. Academiei Romane. 3) Avram. .Gramatica limbii romane . 7) Irimia. 1997. Dumitru .. 4) Coteanu. Theodor .. 2005.

.. Stilul artistic Stilul juridico-administarativ Stilul stiintific Stilul publicistic Stilul colocvial..33 .35 38 55 .CUPRINS Stilurile functionale ale limbii.4 6 8 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->