Sunteți pe pagina 1din 6

Coman Sandra, Facultatea de Istorie, an 1, grupa B 1.

Investigareamediului animal.Arheozoologia. Metode de Studiu


Materialularheozoologicreprezin resturilefaunisticecare au fostg site cu ocazias p turilorarheologice, elereflect utilizareaanimalelor de c treom1. Celemaiinportanteactivit iumane care implic prezen aanimalelorsuntnprimulrndalimenta ia, diferitelemunci din gospod riesauceledesf uratepe camp, practicile ritual iactivit ileartizanale. Mareamajoritate a materialuluifaunisticestereprezentat de resturimenajere, care prezint un grad de fragmentaremaimultsaumaipu inaccentuat2. nconstitu iaunuie antionarheozoologicintr pieseanatomicerezistente la distrugere, care au o puternic mineralizare, cum suntoasele, din ii, tijeleosoase ale coarnelor, pl cileosoase ale tegumentului, cochiliile. Peunelepiese se observ semen ale ac iuniiomului, care au fostl satenurmadiferitelorprocese, cum ar fi cele de jupuire, dezosare, dezarticulare, tran are, ardere, prelucrarenvedereaob inerii de obiecte, dar i semen ale ac iuniianimalelor fie ele carnivore sauroz toare. Deasemenea, factoriiatmosferici, temperature iumiditateaaeruluideterioreaz suprafa aosoas , precumsiagen iibiologici bacteriile iciupercile, r d cinileplantelordar idiver ifactoripedologici cum suntchimismul, umiditatea iaera iasolului. Solurileacidesaucele cu un grad ridicat de umiditateduc la decalcifierea ifragilizareamaterialuluifaunistic, determinndastfel i o conservareprecar a resturiloroaselor.

B l escuAdrian, Valentin Radu, Cultura Boian, Culesul, pescuitul i vn toarea n cultura Boian pe teritoriul Romniei. 2 http://www.scribd.com/doc/36536410/Case-Studies-in-Environmental-Archaeology.com

Coman Sandra, Facultatea de Istorie, an 1, grupa B 1.

O mare parte a resturilorfaunisticeprovin de la p s ri, pe ti imamifere, maipu in de la amfibieni, chelonieni imolu te. O parte din acestepiese au fostsupuseprelucr rii, g sindu-se diferiteobiecteconstndnmpung toare, mnerepentruobiectemetalice, resturi de corn din procesul de fabricare a diferitelorobiecte. Analizamaterialuluiarheozoologicncepe prima data peterenprinrelizareaunorcorela iintrematerialulfaunistic ialteelementeprezenten sit ceramic , stratigrafie, organizareasituluipecomplexe, concentrareamaterialuluin diverse puncte, depistareaeventualelorconexiunianatomice ale resturiloranimale. Apoi, nlaborator se identific elemental anatomic, taxonul( sudiuluneigrupe de animalesau de plante din punct de vedere al clasific riisidescrieriispeciilor ) , lateralitatea ( stnga dreapta ) , vrsta isexul. Peurm se realizeaz studiultafonomic al materialuluiurm rindu-se depistareaurmeloractivit iiumane( urme de sacrificare al animalului, jupuire, tran are, dezosare, ardere, prelucrare ), urme ale ac iuniianimalelorsauefectulproceselor natural, putrefactive idistrugere. Se maiurm resc ielementece pot indica o patologiescheletic , adic urme de traumatisme - fracture sauboal , inflama ii, parodontoze idistrofii. Al turi de metoda de detrminareosteologic - analizacalitativ , se adaug simetoda de analiz cantitativ , adic calculareanum rului de resturipentrufiecare specie, calculareanum rului minim de indivizi, calculareacantit ii de carne darsiosteometria, undeunele calculi suntfolositenapreciereasexului in l imii la greab n a indivizilorsacrifica idar inseparareaunorspecii cum ar fi : ovisaries caprahircus, sau a raselor domestic de celes lbatice : susscrofadomesticus susscrofaferus. Pelng acestea se mai face i o estimare a vrstei de sacrificare3.

Davis, Simon J. M., The archaeology of animals, London, Batsford Ltd, 1987, p. 24 25

Coman Sandra, Facultatea de Istorie, an 1, grupa B 1.

Osteometriareprezint procedeul de m surareefectuat la nivelulunuiossau al maimultoroase. Acestemetode permit compararearezultatelorproprii cu cele ale diverselore antioaneapar inndacelea iepociistoricesauunorepocidiferite, din regiuninvecinate, de la noi din ar sau din str in tate, pentru a observaevolu iaunor parametric corporali. Determinareamaterialuluiarheozoologic. Prima etap a analizeiarheozoologice o constituiesortatearesturilorosoaseprovenitedintr-un complex, pegrupemari nevertebrate i vertebrate. Pricipalelegrupe de vertebrate au fostidentificate inndcont de caracteristicilegeneralece permit recunoa terearesturilorosteologice. ncadrulgrupeimamiferelor, resturileosoase au fostmp r itensubgrupe de mamifere de talie mare imijlocie. Apoi, se identific speciile de la care provinresturileosoase, la care se utilizeaz colec ia de referin al Laboratorului de Morfologieanimal , atlase ic r i de anatomiecomparat . Dup toateacestea, urmeaz cuantificarearesturilorfaunistice, adic se stabilescvalorilediscrete aleresturilorfaunisticeavnd la baz metodacalcul riinum rului de resturiosoase ( NR ) icalculareanum rului minim de indivizi. Calculareanum rului de resturi aceast metod esteceamaiutilizat iconst nsimplanum rare a oaselorpentrufiecare specie, dup cefiecare fragment a fostatribuituneispeciisau a uneigrupe de specii. Clculareanum rului minim de indivizi este o metod iealargutilizat , pebazaacesteimetode se poateapreciaimportan a relative a fiec reispecii. Num rul

Coman Sandra, Facultatea de Istorie, an 1, grupa B 1.

minim de indivizi se stabile tepeseamaceluimaifrecvent element scheletic, innduse cont de lateralitate, de vrst i sex4. Osteometria .Dimensionareadiferitelorpieseosteologicerecoltate cu ocazias p turilorarheologice . Are cascopnregistrareactmaiobiectivposibil a particularit ilormetrice ale oaselor. Dimensiunileprelevatestau la bazacompara iilor cu material contemporane, principalelevaria iiobservatefiind date de domesticire, de vrst , sex. Osteometriaajut la determinarea specie ncazuldistinc ieintreindiviziis lbatici idomesticiaiaceluia i gen porc mistre , cine lup, bou bour. Osteometriapermiteuneoriestimareavrstelor, pebazalungimiidiafizeioaselor lungi se poateestimavrstafetusului.Osteometriapermiteurm rireaevolu ieianimalelorpeperi oademari. Estimareavrstei de sacrificare a diferiteloranimaleesteimportant pentrun elegereamodului de gospod rire a principalelorspecii domestic, dac animaleleeraucrescutenumaipentruconsumsau se urm rea iutilizareaproduselorsecundare. Dac oaseleprovin de la un animal depuspentruofrand , determinareavrsteianimalului, permiteestimareaanotimpuluinhum rii iperioada de ocupa ie a uneia ez ri. Estimareavrsteimamiferelor de bazeaz pestadiul de dezvoltare al diferiteloroase vrstascheletic , penlocuireadenti ieitemporare cu cea definitive. Iar la mamiferele care s-a relizatnlocuirea, se observ gradul de uzur a denti iei definitive vrstadentar .

http://egg.mnir.ro/pdf/Simina_Stanc.pdf.com

Coman Sandra, Facultatea de Istorie, an 1, grupa B 1.

Estimareavrsteidup schelet se bazeaz peobservareagradului de osificare a diferiteloroase din alc tuireascheletului.Pentruoasele lungi de fetus inoin scut, naintearealiz riituturorepifiz riloroasoase, se poate face, pebazaunortabele, o coresponden ntrelungimeadiafizelor ivrst 5. Pentruvrsteleavansate, metoda se bazeaz pefuzionareaepifizelor la diafizaosuluisau, ncazulvertebratelor, capetele de articulare se sudeaz la corpul vertebral, etap dup care animalulesteconsideratmatur. Pentruoasele lungi, care prezint dou extremit i proximal idistal , sudareaacestora se realizeaz ntr-o ordine i la vrstedistincte icunoscute. Estimareavrsteidup denti ie. La mamifereexist o denti ietemporal de lapte, care estenlocuit progresiv de c tre o denti iepermanent. Pentrunumeroasemamifere, mai ales la cele domestic, vrstele de eruptive a din ilor de lapte inlocuirealor cu ceidefinitivsuntcunoscute6. Dup ajungerea la nivelaultimuluidinte definitive, apreciereavrstei se face nfunc ie de gradul de uzur a suprafe eiocluzale. Uzuralordepinde de tipul de alimenta ie imediuln care tr ie teanimalul7. nconcluzie, metodele de studiu al materialelorarheozoologicesuntimportantepentrustabilireamodului de via uneicomunit i, principaleleocupa ii, stabilireaalimenta ieidarsimodul de dezvoltare al uneicomunit i. a

http://www.uaic.ro/uaic/bin/download/Academic/Doctorate_ianuarie_2010/MafteiC.Roxana.pdf.com http://egg.mnir.ro/pdf/Simina_Stanc.pdf.com

Coman Sandra, Facultatea de Istorie, an 1, grupa B 1.

BIBLIOGRAFIE

Adrian B l escu, ValentinRadu, CulturaBoian, Culesul, pescuitul ivn toarean culturaBoianpeteritoriulRomniei.

Davis, Simon J. M., The archaeology of animals, London, Batsford Ltd, 1987, http://www.scribd.com/doc/36536410/Case-Studies-in-EnvironmentalArchaeology.com http://egg.mnir.ro/pdf/Simina_Stanc.pdf.com http://www.uaic.ro/uaic/bin/download/Academic/Doctorate_ianuarie_2010/Maf teiC.Roxana.pdf.com