ADMINISTRAREA RISCURILOR ÎN CADRUL BĂNCII TRANSILVANIA Cuprins

Capitolul 1. Riscul bancar...............................................................................................................................................2 1.1.Noţiuni generale despre risc..................................................................................................................................2 1.2.Clasificarea riscurilor bancare.............................................................................................................................13 1.2.1. Clasificarea riscurilor în funcţie de gradul de expunere la risc ..................................................................29 1.2.2. Clasificarea riscurilor bancare în funcţie de caracteristica bancară............................................................31 1.2.3. Clasificarea riscurilor bancare în funcţie de alocarea lor în cadrul sistemului financiar............................34 1.3.Riscul sistemic....................................................................................................................................................36 1.3.1. Reducerea riscului moral în sistemul bancar ............................................................................................36 1.3.2. Riscul sistemic şi restructurarea sistemului de plăţi .................................................................................37 Capitolul 2. Gestiunea riscurilor...................................................................................................................................39 2.1.Cerinţele prudenţiale...........................................................................................................................................40 2.1.1. Cerinţe prudenţiale cu privire la nivelul minim de solvabilitate.................................................................42 2.1.2. Cerinţe prundenţiale privind nivelul minim de lichiditate..........................................................................43 2.1.3. Cerinţe prudenţiale cu privire la diviziunea riscului...................................................................................44 2.1.4. Cerinţe prudenţiale privind tratarea diferenţiată a creditelor şi constituirea corespunzătoare a provizioanelor.......................................................................................................................................................44 2.1.5.Cerinţe prudenţiale privind poziţia valutară.................................................................................................45 2.1.6.Cerinţe prudenţiale privind administrarea resurselor şi plasamentelor băncii.............................................46 2.1.7.Cerinţe prudenţiale privind extinderea reţelei de sucursale şi alte sedii secundare ale băncii.....................47 2.2.Identificarea şi analiza riscului............................................................................................................................47 2.3. Controlul şi eliminarea riscurilor.....................................................................................................................48 2.4. Asumarea riscului..............................................................................................................................................49 2.5. Finanţarea şi transferarea riscului......................................................................................................................53 Capitolul 3. Analiza riscului bancar la Banca Transilvania..........................................................................................55 3.1. Banca Transilvania - parte integrantă a sistemului bancar românesc................................................................55 3.1.1.Scurt istoric..................................................................................................................................................55 3.1.2.Obiectul de activitate....................................................................................................................................57 3.1.3.Clienţii băncii...............................................................................................................................................58 3.1.4.Organizarea şi conducerea băncii.................................................................................................................60 3.2. Politica acordării creditelor de către Banca Transilvania..................................................................................61 3.3. Gestionarea riscurilor în cadrul Băncii Transilvania........................................................................................66 3.3.1. Riscul de credit...........................................................................................................................................66 3.3.2. Riscul de lichiditate....................................................................................................................................69 3.3.3. Riscul ratei dobânzii...................................................................................................................................70 3.3.4. Riscurile operaţionale................................................................................................................................71 3.3.5. Riscul de mediu economic.........................................................................................................................72 3.3.6. Riscul de solvabilitate şi alte riscuri financiare..........................................................................................72 3.3.7. Riscul valutar.............................................................................................................................................73 3.3.8. Riscul de ţară, banca parteneră şi societăţi de asigurare – reasigurare......................................................75 3.4. Analiza riscurilor băncii prin prisma principalilor indicatori ai activităţii de atragere a resurselor şi realizare a plasamentelor la Banca Transilvania Sucursala Cluj-Napoca..................................................................................78 3.5. Determinarea indicatorilor de rentabilitate şi de risc.........................................................................................84 3.5.1. Indicatorii de rentabilitate...........................................................................................................................84 3.5.2. Indicatorii de risc.......................................................................................................................................87 Concluzii şi propuneri.................................................................................................................................................92

1

Capitolul 1. Riscul bancar 1.1.Noţiuni generale despre risc
Premisele apariţiei riscurilor Riscurile cu care se confruntă instituţiile bancare în activitatea lor sunt determinate de particularităţile specifice domeniului bancar, precum şi de o serie de alte considerente prezentate în continuare. Dublul rol al băncilor, de entităţi economice independente, ce au ca scop maximizarea profitului, pe de o parte, şi de elemente ale sistemului bancar coordonat de banca centrală, având ca obiectiv implementarea politicii monetare a acesteia, pe de altă parte, implică o nouă dimensiune a riscului, în sensul că politicile duse de bănci în scopul realizării obiectului propriu de activitate pot intra în contradicţie cu măsurile de politică monetară impuse de banca centrală la un moment dat. Legăturile de intermediere ale sistemului bancar cu restul economiei sunt esenţiale pentru menţinerea unui echilibru economic stabil, deoarece: pe de o parte valorile materiale se produc în activităţile productive nebancare, iar evoluţia şi stabilitatea băncilor se susţin prin resursele atrase şi, respectiv, prin plasamentele efectuate cu entităţi economice din mediile nebancare; iar pe de altă parte, funcţiile sistemului bancar, ca element al sistemului economic naţional sunt determinate pentru buna funcţionare a fluxurilor financiare şi indirect, a fluxurilor materiale în economie.

2

Ca intermediari financiari, băncile asigură, prin serviciile de atragere a resurselor şi prin plasamentele efectuate, redistribuirea resurselor în economie din zonele aflate în excedent de resurse spre zonele deficitare. Valorile vehiculate în cadrul sistemului bancar sunt de o importanţă ce determină o abordare specifică: fluxurile financiare ce pătrund şi ies din bănci sunt de valori foarte mari, fiind constituite din sume diverse, ce au la bază o multitudine de documente justificative. Sistemul de evidenţă şi control al existenţei şi mişcărilor de bani într-o bancă trebuie să asigure, pe de o parte, o strictă urmărire a existenţei şi mişcărilor de bani. Riscurile decurg din faptul că volumul banilor existenţi ca resurse şi, respectiv, al plasamentelor este constituit din sumele relativ mici ale unei mase mari de clienţi. Există tendinţa de fraudare, foarte mare datorită caracteristicilor banilor, atât pentru personalul bancar implicat direct sau indirect în activitatea ce presupune vehicularea lor, cât şi prin indicatorii ce decurg din aceste caracteristici – lichiditatea şi solvabilitatea. Condiţiile de apariţie a riscurilor bancare sunt determinate de manifestarea unui complex de factori care depind de: evoluţia generală a economiei, schimbări legate de organizarea băncii, luarea unor decizii financiare, condiţiile politice şi economice. Evoluţia generală a economiei determină schimbări ale indicatorilor macroeconomici, şi anume: dinamica PIB pe ansamblu şi pe elemente structurale, evoluţia ratei inflaţiei şi stabilitatea monetară, etc. băncile depind de starea economică a unei ţări la un moment dat, datorită, pe de o parte, faptului că deciziile de politică monetară pe care le ia banca centrală sunt aplicate de către sau prin intermediul băncilor, iar pe de altă parte, băncile îşi atrag resursele şi efectuează plasamentele din şi în mediul nebancar generator de rezultate la nivel macroeconomic şi, în acelaşi timp, afectat de evoluţia generală a economiei. Schimbările legate de reglementările financiar – bancare, precum şi de cele economice influenţează eficienţa şi siguranţa bancară. Dependenţa activităţii de factorul timp face ca o măsură luată la nivel intern de către o bancă în ceea ce priveşte, spre exemplu, procentele de dobândă activă şi pasivă să nu-şi atingă scopul de creştere a activităţii băncii şi de menţinere a echilibrului fundamental între resurse şi plasamente, în cazul în care banca centrală modifică într-un sens nedorit rezultatul rezervei minime obligatorii sau valoarea dobânzii de refinanţare. Modificările politicii monetare impuse de reglementările băncii centrale au, astfel, asupra băncilor un impact direct, însă nu trebuie omis faptul că efectele lor au şi o altă destinaţie, ele
3

ca de exemplu frauda. Evaluarea riscurilor de pierdere legate de factorul uman se face pornind de la premisa că problemele privind personalul sunt relativ cuantificabile şi duc la aprecieri subiective. Cuantificarea riscurilor de ţară se face având în vedere aceste tendinţe. cât şi un 4 . Alţi autori se concentrează asupra unor pierderi – potenţiale sau efective – cauzate de riscuri cu totul aleatoare şi necontrolabile. Resursele umane sunt considerate un activ deosebit de important al unei entităţi economice. eficienţa utilizării personalului putând fi evidenţiată doar indirect în rezultatele activităţii. cei mai mulţi autori se concentrează asupra funcţiei clasice a băncilor. incendiul sau catastrofele naturale. Perturbările provocate de greşita organizare a băncii. pierderi cauzate de riscuri de piaţă. Spre exemplu. cel mai adesea sub aspectul tehnicilor de gestiune şi doar foarte rar sunt analizate şi mecanismele de transmisie/amplificare a riscului suportat de instituţia financiară. ceea ce afectează operaţiunile bancare externe. reacţia acesteia la modificările normative având o influenţă asupra activităţii în sine şi a rezultatelor activităţii bancare. prin eliminarea influenţei factorilor cuantificabili. de riscurile evaluate de finanţatori. Definirea riscului Cel mai adesea. Atunci când definesc riscul şi gestiunea riscului. riscurile bancare sunt considerate din două puncte de vedere sensibil diferite: punctul de vedere teoretic şi cel practic. luându-se în calcul în primul rând riscul de ţară şi apoi riscul băncii. de intermediere în sfera riscurilor financiare prin diviziunea acestora. de credit sau de lichiditate. Riscul poate avea un impact considerabil asupra valorii băncii sau instituţiei financiare în chestiune.Cei mai mulţi practicieni abordează. din acest punct de vedere este tratată îndeosebi problema unor pierderi neprevazute la activele bancare. garanţiile sau condiţiile de rambursare. de o pregătire necorespunzătoare sau de efectuarea unor operaţiuni ineficiente sau nesupravegheate pot genera pierderi.adresându-se economiei reale. finanţările externe derulate prin bănci sau linii de credit susţinute de băncile străine printr-o bancă autonomă sunt condiţionate în ceea ce priveşte termenii de dobândă. de regulă. Intercondiţionarea dintre economic şi politic generează pe termen lung tendinţe poziţive sau negative ce lasă o anumită amprentă asupra imaginii ţării în lume. atât un impact în sine (de regulă sub forma pirderilor directe suportate). Condiţiile politice şi economice existente şi de perspectivă ale ţării au implicaţii asupra serviciului datoriei publice. o singura grupă sau o clasă de riscuri.

impact indus cauzat de efectele asupra clinetelei. Cuplul risc-performanţă este indisociabil în universul bancar. partenerilor şi chiar asupra autorităţii bancare.Vor adopta ca definiţie standard pe cea lingvistică şi vom considera drept risc probabilitatea de producere a unui eveniment cu consecinţe adverse pentru subiect. În literatura de specialitate şi în practica bancară. acesta poate fi definit în mod diferit. gestiunea globală a bilanţului ("asset and liability management"). gestiunea bancară este recunoscută prin două ipostaze: • • gestiunea riscurilor. riscul este privit ca o pierdere neprevăzută la activele bancare. În funcţie de punctul de vedere din care facem analiza riscului. aceste operaţiuni şi proceduri genereaza în permanenta expunere la risc. Dacă acesta este cadrul – foarte general – în care vom aborda problema riscurilor bancare. deşi perspectiva celor mai multe analize bancare asupra riscului este îngusta trebuie să subliniem înca de acum că acesta este generat de o multime de operaţii şi proceduri. prin expunerea la risc vom inţelege valoarea actuală a tuturor pierderilor sau cheltuielilor suplimentare pe care le suportă sau pe care le-ar putea suporta instituţia financiară în cauză.Drept urmare. de intermediere în sfera riscurilor financiare. atunci putem prezenta şi diferite accepţiuni care se dau riscului bancar ca pe diferite tipuri de riscuri bancare. riscul trebuie privit ca un conglomerat sau complex de riscuri.Şi. Pornind de la funcţia clasică a băncilor. în domeniul financiar cel puţin. Riscurile bancare sunt acele riscuri cu care se confruntă băncile în operaţiunile lor curente şi nu doar riscurile specifice activităţii bancare clasice.Din această definiţie rezultă că expunerea la risc poate fi efectivă sau potentială. pirderi cauzate de riscul de piaţă. iar definirea lor constituie punctul de plecare al gestionării riscurilor. dar pe care trebuie să le gestioneze. băncile se confruntă şi cu riscuri ce nu le sunt specifice (de exemplu riscul valutar). personalului.Ca agenţi care operează pe diverse pieţe financiare. de cele mai multe ori interdependente prin aceea că pot avea cauze comune sau că producerea unuia poate genera în lanţ alte riscuri. 5 . Toate riscurile sunt definite ca pierderi asociate unor evoluţii adverse a rezultatelor (calificate ca risc "downside").De aceea. Universul bancar se caracterizează prin multiple dimensiuni ale riscurilor ce afectează performenţele.În acest context. de credit sau de lichiditate.

fie prin preluarea ei de către o bancă mai puternică. contractele la termen. opţiunile. respectiv conducerea procesului. 6 . dirijarea.minimizarea pierderilor . a procesului de administrare. exercitarea dreptului de a dispune asupra sa. respectiv: o primă orientare se limitează exclusiv la instrumentele şi conceptele de bază.Gestiunea. riscurile. aşa cum a doua orientare a treia orientare evidenţiază şi detaliază complexităţile riscurilor financiare şi se focalizează asupra instrumentelor bancare care administrează ele operează. tehnicilor şi dispoziţivelor organizatorice necesare băncii pentru a realiza o strategie performantă. Trebuie avut în vedere şi costul implementării şi exploatării procedurilor care vizează gestiunea riscurilor care nu trebuie să fie mai mare decât expunerea potenţială la risc. în ultima instanţă. determină reducerea profiturilor şi a veniturilor acţionarilor sau. gestionării lor. contractele swap. În domeniul riscului bancar există 3 orientări relevante. Principalele obiective ale gestiunii bancare sunt: maximizarea rentabilităţii. Potrivit teoriei bancare. ieşirea din afaceri a băncii. minimizarea expunerii la risc. controlul în vederea realizării obiectivelor propuse. organizarea activităţii în sensul optimizării evoluţiei patrimoniului. tipologia riscurilor se diferenţiază prin intensitatea de acţiune şi consecinţele pe care acestea le generează. în sensul unei orientări de optimizare. Consecinţele producerii riscurilor Producerea riscurilor bancare. toate instrumentele care permit controlarea riscurilor. presupune atribuţii cum sunt:     administrarea unui patrimoniu. respectarea reglementărilor bancare în vigoare.şi cu cel central . fie prin faliment. Gestionarea riscurilor presupune ansamblul instrumentelor. prin ea însăşi. O strategie bancară performantă trebuie să cuprindă programe şi proceduri de gestionare a riscurilor bancare care să minimizeze probabilitatea producerii acestor riscuri în concordanţă cu obiectivul principal al activităţii bancare .obţinerea unui profit cât mai mare pentru acţionari. ca rezultat al unui management deficitar sau al impactului şocurilor reale monetare care perturbă evoluţiile macroeconomice anticipabile.

care nu sunt reprezentative pentru ciclul economic în ansamblu. frauda este pe locul doi după riscul de credit. Riscul de operare – are multe faţete şi este sursa majoră de nemulţumiri ale clienţilor. ca determinant al scăderii profitului şi pe locul trei. când piaţa realizează reducerea valorii reale a activelor la niveluri insuficiente pentru a asigura achitarea obligaţiilor. Riscul de credit este maxim în timpul şi imediat după perioadele de recesiune. Atâta timp cât are fonduri. retragerea masivă de depozite. ca atare. Când o bancă nu-şi mai poate asigura fondurile normal şi trebuie să fie sprijinită de autoritatea de reglementare pentru o perioadă prelungită. Prin definiţie. Pierderile din credite. 7 . făcând totodată obiectul acţiunilor disciplinare din partea organismelor de reglementare. ca principala cauză a colapsului băncilor. dar poate fi utilizată pentru a câştiga timp în perioade de criză. O bancă poate avea destule pierderi pentru a ajunge la un capital negativ şi totuşi să opereze normal. în primul rând. nu mai există alt remediu decât închiderea sau preluarea ei de către o bancă mai puternică.Riscul de lichiditate – este de natură structurală. Riscul de solvabilitate – este riscul final care vizează viabilitatea afacerii. Aceasta nu este o bază sănătoasă pentru strategii financiare pe termen lung. Cea mai comună cauză a pierderilor din „operare” rămâne frauda internă. întrucât investitorii cu amănuntul tind să fie mai puţin sensibili la calitatea creditului bancar. dacă pieţele au destulă încredere în bancă pentru a-i permite să dezvolte o puternică dependenţă de sursele de finanţare volatile. o bancă este valabilă. Lipsa de lichiditate poate rezulta din imprudenţa în constituirea sau utilizarea fondurilor. În istoria băncilor de pretutindeni. . Este posibil ca nici riscul de lichiditate în sine să nu determine starea de faliment. după riscul de credit şi lichiditate. el însuşi nu determină pierderi sau reduceri de capital.lipsa de lichiditate. insolvabilitatea nu reprezintă cauza principală a falimentului bancar.efectele pierderilor semnificative din credite. Se poate aprecia că în cazul băncilor mari există două tipuri de factori principali care conduc la starea de faliment: . Riscul de credit – s-a dovedit de-a lungul timpului ca fiind cel mai periculos dintre toate. ci o cauză secundară. nu duc la falimentul băncii decât dacă deponenţii se aşteaptă ca guvernul să sprijine banca sau dacă aceasta are expunere mică pe pieţele cu ridicata pentru nevoile sale de finanţare. demonstrează o pierdere a încrederii deponenţilor în bancă. Un asemenea risc devine problematic.

Profitul este sursa principală de finanţare a pierderilor. • • credite restante raportate la total credite – acest raport trebuie să aibă valori cât mai mici. Creditele de calitate medie cuprind: credite în observaţie. Cu cât creşterea rezervelor planificate pentru care se constituie provizioane este mai mare. Invers. care permit evaluarea statică şi dinamică a riscurilor. beneficiile tind să scadă dacă se acceptă numai plasamente sigure. o importanţă deosebită revine cuantificării acestora. cu atât activitatea bancară este percepută ca fiind mai riscantă. Posibilităţi de cuantificare a riscurilor bancare În cadrul analizei riscurilor bancare. pe baza unor indicatori specifici. În consecinţă. singur riscul de lichiditate nu poate duce la falimentul băncilor. Indicatorii riscului de creditare Riscul de credit este mai mare dacă banca adoptă o strategie agresivă de piaţă. creditele substandard şi cele îndoielnice. prin raportarea la standardele internaţionale sau la propria experienţă istorică a băncii. dar îşi creează oportunităţi şi veniturile pot creşte. Principalii indicatori care se pot calcula pentru cuantificarea riscului de creditare sunt: • credite totale raportate la total active – cu cât ponderea creditelor în total active este mai ridicată. care face ca orice acţiune să fie menită să mărească simultan şi o creştere a profitului de risc. 8 . tinzând către 0. • • profit brut / provizioane pentru pierderi din credite – reflectă costul acoperirii riscului de creditare asumat de bancă.„Încrederea” este aproape un sinonim pentru lichiditate. rezerve pentru pierderi din credite raportate la total credite – exprimă anticipările manageriale privind evoluţia calităţii portofoliului de împrumuturi. fondată pe ideea relaţiei bine definite a acestora cu veniturile. cu atât se poate presupune că banca anticipă pierderi mai mari şi că este de aşteptat o scădere a calităţii portofoliului de credite. dar acoperirea acestora nu este singura sa destinaţie. credite de calitate medie raportate la credite totale (rata riscului de credit) – exprimă direct ponderea creditelor de calitate inferioară în total credite. acceptând plasamente în credite de calitate medie. Gestionarea adecvată a riscurilor constituie o componentă esenţială a managementului bancar.

• indicele lichidităţii (IL) – se calculează pe baza aceloraşi date. rezultând riscul de lichiditate. luni sau ani 9 . ci prin raportare: IL = ∑ pa siv e p o n de ra te _ ∑ a ctiv e p o n de rate _ Sistemele de ponderare sunt două: ponderarea cu numărul mediu de zile (luni sau ani).Deoarece nici unul dintre aceşti indicatori nu anticipează. Valoarea optimă a acestui indicator este 1 (100%). Dacă IL >1. banca transformă pasivele pe termen lung în active pe termen scurt. corespunzător fiecărei perioade. banca nu trebuie să facă transformare de scadenţă. banca face transformarea din pasive pe termen scurt în active pe termen lung. Dacă IL <1. ponderarea cu numărul curent al grupei de scadenţe respective. • pasive nete cumulate – se calculează ca diferenţă între pasivele şi activele cumulate corespunzătoare fiecărei benzi de scadenţe şi sunt folosite pentru a semnala perioada de maximă nevoie de lichiditate. dar nu prin diferenţă. este aproape imposibil să se aprecieze pe baza lor viitoarele probleme legate de credit. în condiţiile curbei crescătoare a dobânzii. Probleme de gestiune apar acolo unde pasivele nete simple sunt poziţive. Dacă IL =1. Indicatorii riscului de lichiditate O primă grupă de indicatori de lichiditate cuprinde: • pasivele nete simple – se calculează pentru fiecare perioadă ca diferenţă între pasivele şi activele cu aceeaşi scadenţă şi exprimă măsura în care activele scadente acoperă pasivele scadente. transformarea medie a scadenţelor (TS) – exprimă în număr de zile. căci pentru acoperirea lor banca trebuie să găsească resurse suplimentare.

banca se află în ipostaza de surplus de resurse pe care trebuie să le fructifice în condiţii de maximă profitabilitate şi minim de risc. O a doua grupă de indicatori cuprinde: poziţia lichidităţii – se calculează pe zile (pentru săptămâna următoare). În cazul în care raportul are valori supraunitare. Trebuie să se recurgă la surse de lichiditate pentru acoperirea acestui deficit. gradul de îndatorare pe termen scurt – se calculează pentru perioade foarte scurte de timp şi pe benzi de scadenţă. ca diferenţă între activele lichide şi pasivele imediate. atunci activele lichide sunt insuficiente pentru onorarea integrală a obligaţiilor imediate.diferenţa dintre scadenţa medie ponderată a activelor bancare şi cea a pasivelor bancare. Activele lichide sunt reprezentate de sumele din contul curent la Banca Centrală plus plasamentele scadente de încasat. De mare utilizare şi cu semnificaţie sunt: 10 . deoarece permite exprimarea în unităţi de timp a transformării practicate. după data de scadenţă a pasivelor. Dacă poziţia lichidităţii este negativă. de regulă. atunci resursele lichide de care dispune banca depăşesc necesarul său pentru perioada corespunzătoare. banca se află în postura de a fi nevoită să atragă resurse. În sens invers. pe săptămâni (pentru luna următoare) şi pe luni (pentru anul următor). prin indicatori care. ca raport între solicitările noi faţă de piaţă şi împrumuturile scadente: Rata = Solicitări noi de credite / Împrumuturi scadente în aceeaşi perioadă Mărimea acestui indicator trebuie să se situeze aproape de mărimea 1. opun elemente de activ cu cele de pasiv. valoarea subunitară a raportului. aceasta însemnând un echilibru între noile solicitări de credite şi împrumuturile scadente. Dacă poziţia lichidităţii este poziţivă. Reflectă intervalul de timp în care ajung la maturitate activele. trebuie ca acesta să fie interpretat nu numai în sumă. ci şi în raport de alte elemente ale bilanţului. Pentru ca gradul de lichiditate să poată fi mai bine perceput. Pasivele imediate sunt constituite din depozitele volatile plus împrumuturi scadente de rambursat. acest decalaj de maturitate necesitând o finanţare în cazul neprelungirii la scadenţă a resurselor. TS = _ ∑ a c tiv _ p o n d e r a te ∑ pa sive po nd era te e ∑ pa sive ∑ a c tiv e Transformarea medie a scadenţelor sugerează mai bine riscul de lichiditate.

Aceasta cuantifică. Se calculează ca raport între activele lichide şi total depozite. Se calculează ca raport între activele lichide (numerar + depozite la vedere la BNR şi la alte bănci + sumele în tranzit + bonuri de tezaur) şi total active. profit nerepartizat.) cu capitalul suplimentar (alte rezerve. subvenţii pentru investiţii. datoria subordonată. Fondurile proprii se determină prin însumarea capitalului propriu (capital social. Valoarea optimă a indicatorului este de 15%. rezerve. diferenţe favorabile din reevaluarea patrimoniului). o atenţie deosebită este acordată ratei de solvabilitate. iar suma totală a expunerilor mari nu va putea depăşi de 8 ori nivelul fondurilor proprii ale băncii. la scadenţă. cont curent la BNR) de a face faţă datoriilor pe termen scurt. Expunerea netă se calculează ponderând activele băncii la valoarea netă în funcţie de gradul lor de risc de credit. în principal. prime legate de capital. în Norma BNR nr. • Lichiditatea globală – reflectă posibilitatea elementelor patrimoniale de activ de a se transforma pe termen scurt în lichidităţi. O rată scăzută sub 1 înseamnă un exces de lichiditate şi un profit diminuat. În vederea întăririi controlului riscului de credit.• Total credite acordate / total depozite – reflectă proporţia din resursele atrase de la deponenţi care este împrumutată altor clienţi. 8/1999 se stipulează că nivelul unei expuneri mari nu poate depăşi 20% din fondurile proprii ale băncii. Indicatorii de solvabilitate În cadrul analizei efectuate de instituţiile de supraveghere şi alte organisme financiare internaţionale. • Lichiditatea imediată – reflectă posibilitatea elementelor patrimoniale de trezorerie (numerar. Valoarea 1 a acestei rate exprimă o situaţie normală. dar variază în funcţie de gradul de dezvoltare a pieţelor financiare secundare şi de volatilitatea depozitelor la vedere. asociat acestora. calculându-se prin raportarea activelor lichide la depozitele la vedere. etc. datorită relevanţei privind forţa financiară a băncii analizate. raportul dintre fondurile proprii de care dispune o bancă şi calitatea activelor din punct de vedere al riscului de rambursare. • Lichiditatea în funcţie de total depozite – reflectă posibilitatea elementelor patrimoniale de activ de a face faţă datoriilor reprezentând totalul depozitelor şi al împrumuturilor. Prin 11 . pentru a satisface obligaţiile de plăţi exigibile.

marja constantă arată că banca are dificultăţi în obţinerea profitului.expunere mare se înţelege expunerea netă faţă de un singur debitor a cărei valoare reprezintă cel puţin 10 din fondurile proprii ale băncii. Indicatorul GAP(ecartul) – se calculează ca diferenţă între activele sensibile la dobândă (instrumente de credit cu dobânzi variabile) şi pasivele sensibile la dobândă (depozite cu dobânzi variabile. În ceea ce priveşte semnificaţia potenţială: • marja scăzută este expresia unei mari dependenţe de dobânzi pe termen scurt şi pasive volatile. Indicele de sensibilitate a băncii la variaţia ratei dobânzii pe piaţă = active sensibile / pasive sensibile. Marja procentuală netă a dobânzii bancare – se calculează ca raport între nivelul mediu al ratei dobânzii active şi nivelul mediu al ratei dobânzii pasive. marja ridicată este expresia succeselor în managementul activelor şi pasivelor. împrumuturi de pe piaţă sau de la Banca Centrală). • • • • • Rata GAP relativă = GAP / total active. Indicatorii riscului ratei dobânzii Indicatorii riscului ratei dobânzii în practica bancară sunt: • Riscul ratei dobânzii – se calculează ca raport între activele productive şi pasivele purtătoare de dobânzi. • • • Băncile de detaliu înregistrează marje nete de dobânzi mai ridicate. 12 • . dar poate fi şi expresia unui plasament în active foarte riscante. Marja netă a dobânzii bancare – exprimă în unităţi monetare diferenţa dintre veniturile din dobânzi aferente activelor valorificabile şi cheltuielile cu dobânzile corespunzătoare. Marja netă a dobânzii = venituri din dobânzi – cheltuieli cu dobânzile Marja procentuală brută a dobânzii bancare – se calculează prin raportarea marjei nete a dobânzii la total active generatoare de venituri (de la care se încasează dobânzi). datorită costurilor mari ale fondurilor. în timp ce băncile mari unele mai scăzute.

au acest indicator foarte aproape de 1.riscul de imagine comercială. cât şi asimilarea unor procedee şi tehnici. cât şi practic. Băncile care îşi propun să evite acest risc. c) Riscuri operaţionale şi tehnice: . 1. . metode de evaluare etc. O clasificare propusă de Henri-Pierre Maders* este cea în riscuri clasice şi riscuri specifice ale băncii: I Riscurile clasice: a) Riscurile comerciale . profitabilitatea băncii va fi mai scăzută dacă ratele dobânzii scad.riscul studiilor informatice. Unele dintre acestea se regăsesc la nivelul oricărei întreprinderi.riscul concurenţial. banca se confruntă cu un număr mare de riscuri.riscul accidental.Valoarea maximă a acestui indicator este 1. 1994 13 .) şi tratarea lor corelată permite observaţii ce pot facilita atât înţelegerea procesului de gestiune. .riscul privind prelucrarea informaţiilor . . Dacă banca analizată are acest indice peste 1.2. * Henri-Pierre Maders "Audit operationnel dans les banques". datorită dificultăţilor de previzionare a ratei dobânzii. . instrumente/tehnici de gestiune. b) Riscurile asupra bunurilor şi persoanelor: . . Multe riscuri prezintă trăsături comune (cause.risc legat de telecomunicaţii. .riscul de deturnare de fonduri. Ca orice societate.Clasificarea riscurilor bancare Gruparea riscurilor bancare în clase şi tipuri de risc este necesară atât în scop didactic. Paris.riscul de prelucrare a operaţiilor.riscul de fraudă. iar altele sunt specifice numai societăţilor bancare. şi mai ridicată dacă ratele dobânzii cresc. MAD. .riscul privind sistemul informaţional.riscul produsului nou. urmărindu-se o scădere cât mai mare a acestuia.

.risc de gestiune a personalului. .risc de rată de schimb (curs de schimb). .risc interbancar. .risc de capital (de solvabilitate).risc de comunicare.risc de rată a dobânzii. .risc de dependenţă tehnologică.risc de ţară.riscul deontologic.risc de piaţă. .risc de credit. . . .riscul strategic.riscul de reglementare. . . II Riscurile specifice băncilor a) Riscuri financiare .risc de lichiditate.risc de subcontractare. 14 . . b) Risc de contarpartidă . . Toate aceste tipuri de riscuri sunt sugestiv ilustrate prin "constelaţia" riscurilor bancare din figura 1.risc de deficienţă funcţională.d) Riscuri de gestiune internă .

15 .

mise en oeuvre du control interne des risques des banques". Gestiune internă Riscuri de contrapartidă Semnătură. Administraţie. uman. social. 1996 16 . Solvabilitate. integritate. faliment Riscuri ambientale Risc sectorial sau geografic (risc de ţară. acţionari dezbinaţi. comunicare Riscuri etice Nerespectarea reglementărilor. funcţionalitate. fraude. Schimb confidenţialitate.Figura 1. Rentabilitate. deturnări de fonduri) Riscuri privind alte activităţi (riscuri nebancare) Riscuri diverse * Sursa: P. insuficienţă organizatorică…) Riscuri de strategie Orientare necorespunzatoare Dezechilibre/mijloace/ finalitate/renatbilitate/risc Imagine.: Constelaţia riscurilor bancare* Risc de management (Conducere slab informată sau nepregătită.rentabilitate Lipsă de Legislaţie. deontologiei Riscuri politice Riscuri bancare şi nebancare COSTURI Valoare expusă riscului (Value at Risk) risc maxim admisibil ALEGERE Riscuri externe Politică. Rată. sistematic COSTURI ⇓ Riscuri tehnice Riscuri operaţionale Riscuri economice Erori de previziune Riscuri tehnice Tehnologii. Thoraval "Evolusion. credit. (Disponibilitate.Y. conferinţa de la Grenoble. dispersia riscurilor) Risc sistemului Riscurile de piaţă informatic Lichiditate. fiscalităţii.

o mai bună coordonare a relaţiilor cu publicul. Cauzele acestui risc pot fi articolele defavorabile apărute în presă sau relaţii slabe cu publicul.I Riscurile clasice (riscuri de întreprindere) decurg din faptul că banca este o afacere în care se angajează oameni. precum şi crearea unui comitet de marketing. crearea unui comitet de marketing. Acest risc poate genera o investiţie nerentabilă şi o scădere a activităţilor curente ale băncii. o reţea 17 . Banca are în activitatea sa o fundamentare materială prin echipamente şi instalaţii specifice: seifuri şi mijloace de protecţie a valorilor prin sisteme de alarmă şi pază. segmentarea comportamentală a clienţilor şi crearea unui comitet de comunicare externă. faţă de activitatea comercială a băncii. la un moment dat. Se recomandă. Poate fi generat de concentrare puternică a rentabilităţii într-un număr restrâns de pieţe şi duce la pierderi financiare şi o rentabilitate scăzută. a3) Riscul imaginii comerciale sau riscul politicii comerciale se datorează percepţiei negative. interogarea clientelei. Cauzele sunt studiul insuficient al produsului sau al piaţei şi înregistrarea unei cereri sub nivelul anticipat. pentru atenuarea acestui risc. capitaluri şi care se confruntă cu riscuri de unde pot rezulta câştiguri sau pierderi: a) Riscurile comerciale sunt: a1) Riscul produsului nou sau riscul lansării produsului sau risc concurenţial se datorează inadecvării unui produs sau serviciu la nevoile clienţilor sau al concurenţei. punerea în aplicare a unui management eficient. b) Riscurile asupra bunurilor şi persoanelor sunt: b1) Riscul accidental (risc de insecuritate fizică) se datorează unui eveniment întâmplător care pune în pericol securitatea fizică a bunurilor sau personalului băncii (exemplu: un colaborator suferă un accident rutier cu un vehicul al băncii). calcularea indicatorilor de activitate pe baza pieţei şi analiza marjelor şi a angajamentelor pe categorii de pieţe. a2) Riscul concurenţial sau risc sectorial datorat riscului legat de poziţia băncii pe o piaţă. a clienţilor actuali sau potenţiali. Riscul produsului nou poate fi gestionat prin realizarea studiilor de piaţă. Se recomandă chestionarea clienţilor. depăşirea nivelului planificat al costurilor specifice şi lipsa de profesionalism a echipei manageriale. ceea ce duce la scăderea nivelului de activitate şi necesitatea de a soluţiona reclamaţiile de la clienţi.

realizare. cât şi sistemul de interconexiune a sistemelor sale cu exteriorul. separarea funcţiilor (autorizare. crearea unui serviciu de control. înregistrându-se o creştere a poliţei de asigurare. iar protecţia se asigură prin echipamente de înaltă performanţă. atunci când nu pot fi detectate din timp şi recuperate. supravegherea permanentă a conturilor. Se datorează nerespectării normelor de securitate şi întreţinerii defectuoase a bunurilor băncii. 18 . de contabilizare. reavoinţă şi proceduri de control ineficiente. risc "back . pregătirea personalului. punerea în aplicare a procedurilor interne de securitate.office") se datorează modului de prelucrare administrativă şi contabilă a operaţiilor. b2) Riscul de fraudă (sau risc de insecuritate fizică) se datorează unui eveniment inteţionat care vizează securitatea fizică a bunurilor şi personalului. Fraudele pot afecta sensibil rentabilitatea băncii. Pentru gestionarea acestui risc se recomandă folosirea de proceduri eficiente. atribuirea angajaţilor băncii de portofolii de clienţi pe durate determinate. c) Riscurile operaţionale şi tehnice sunt: c1) Riscul de prelucrare a operaţiilor (risc operaţional. Cauzele acestui risc pot fi: eroarea de înţelegere. tablouri de bord ale activităţilor. utilizarea camerelor de luat vederi. risc administrativ. Poate genera acordarea de despăgubiri financiare. control la primul nivel). Se datorează neseparării sarcinilor unui angajat sau excesului de încredere acordat unui angajat "model". respectarea normelor de securitate şi crearea unui comitet de securitate funcţional. riscul calităţii serviciilor. prin verificarea preventivă şi prin asigurări corespunzătoare de acoperire a riscurilor. prin circuite de rezervă. singur sau cu ajutorul complicilor. Pentru gestionarea acestui risc se recomandă: o bună separare a funcţiilor angajaţilor. Pentru gestionarea acestui risc se recomandă încheierea de contracte de asigurare. angajarea agenţilor de securitate. b3) Riscul de deturnare de fonduri (risc de furt) este cauzat de operaţii neautorizate efectuate de un angajat al băncii în favoarea sa.informatică cuprinzând propria reţea de calculatoare. Conduce la acordarea de despăgubiri clienţilor. Apare datorită comiterii unor furturi sau a unor acte contrare intereselor băncii de către angajaţii acesteia. crearea unui comitet de organizare şi informatică. dezvoltarea mobilităţii interne. slăbirea încrederii şi afectarea imaginii băncii. a familiilor lor sau clienţilor băncii. deteriorarea imginii băncii şi necesită timp pentru corectarea greşelilor. Se recomandă încheierea de contracte de asigurare. coduri de acces confidenţiale.

Acestea determină reclamaţii din partea clienţilor şi deteriorarea imaginii băncii. Pentru gestionarea acestui risc se recomandă planificarea riguroasă a prelucrărilor. c4) Riscul prelucrărilor informatice (risc de sistem. respectiv creşterea impozitelor pentru dobânzi din anumite operaţii şi scăderea impozitelor pentru câştigurile din alte operaţii pot duce la 19 . Poate antrena fraude şi erori de contabilizare. Modificările sistemului de impozitare. ca de exemplu Merise. crearea unui comitet de organizare şi informatică. risc de concepţie sau de securitate logică) se produce în faza de concepere a programelor informatice. aplicaţii). sisteme). risc de securitate logică. c3) Riscul studiilor informatice (risc aplicativ. Reglementările noi privind leasingul sau fondurile comune de creanţe au schimbat preferinţele clienţilor cu privire la operaţiuni şi acestea au determinat orientări structurale şi organizatorice sau au dus chiar la diminuarea activităţii bancare. Pentru gestionarea acestui risc se recomandă realizarea unei modelări a sistemului informaţional cu ajutorul unei metode. divulgării informaţiilor confidenţiale. alcătuirea unui plan de supraveghere (fişiere sursă. riscul de alterare a datelor) se datorează modului de funcţionere a aplicaţiilor şi sistemului logic pe care îl utilizează banca. Se recomandă codarea datelor confidenţiale. fiscal sau penal) apare datorită neaplicării dispoziţiilor legale sau a reglemntărilor în vigoare. crearea unui comitet de organizare şi informatică. e-mail). Cauzele acestui risc pot fi: slaba pregătire a echipei de implementare. d) Riscurile de gestiune internă sunt: d1) Riscul de reglementare (risc judiciar. c5) Riscul legat de telecomunicaţii se datorează riscului de pierdere a informaţiilor prin alterarea suportului de date transmise de către bancă (telefon. datorită erorilor de înţelegere. Cauze: erori de percepere şi metode de control ineficiente. riscul de pătrundere. dezvoltarea controlului la primul nivel. slabei acoperiri informaţionale. plan de securitate. monitoare) şi modului de organizare a prelucrărilor (în timp real sau după procesare) băncii. se datorează arhitecturii generale a sistemului informaţional (aplicaţii. crearea unui comitet de supraveghere şi informatică. Cauze pot fi: lipsa de viziune globală asupra sistemului informaţional. baze de date. muncă suplimentară şi reclamaţii ale clienţilor.c2) Riscul sistemului informaţional sau risc de arhitectură. telex. a materialelor folosite (calculatoare. neînţelegerea între beneficiar şi informatician şi nememorarea operaţiilor. Poate fi generat de greşelile de planificare a înregistrărilor informatice şi produce întârzierea prelucrărilor.

Consecinţe: sancţiuni ale autorităţilor bancare . utilizeze bunuri ale bănci în scop personal. să furnizeze informaţii despre operaţiunile clienţilor sau cele ale băncii.amenzi sau retragerea autorizaţiei de funcţionare. produse şi zone geografice pe care o implică definirea strategiei băncii într-un mediu complex. abuzeze de poziţia lui în materie de credite. crearea unui comitet de strategie. raporturile dintre cel ce profesează şi client sau public. elaborarea unui proiect de strategie. intenţionat. În concluzie.modificarea preferinţelor privind instrumentele de economisire. Angajatul unei bănci nu trebuie: - Cosecinţele acesui risc pot fi sancţiunile administrative şi penale. în cazul unei demisii să nu producă pagube băncii. profite de informaţiile confidenţiale în avantajul lui. în aplicare a unei legi sau reglementări în scopul dezvoltării activităţii sale. El este inerent oricărei selecţii de pieţe. Acest risc poate antrena pierderi financiare şi deteriorarea imaginii băncii. avantaje. conduita celor care o exercită. Pentru gestionarea acestui risc se recomandă consultarea experţilor. resurse umane. marketing). d3) Riscul strategic (risc de management. achiziţii de bunuri. d2) Riscul deontologic Deontologia reprezintă ansamblul de reguli şi îndatoriri pe care le impune o profesie. de politică generală) exprimă probabilitate de a nu alege strategia optimă în condiţiile date. audit. profesia de bancher este o profesie cu o amplă deontologie. control de gestiune. să aibă un comportament exemplar. Cauzele acestui risc sunt: aplicarea unei politici de reducere a personalului băncii în scopul realizării de economii la 20 . organizare. control intern. Cauze: nepunerea de către bancă. cadouri. Angajatul băncii trebuie: să fie transparent în ceea ce priveşte activităţile personale. d4) Riscul de deficienţă funcţională (risc funcţional) se datorează absenţei sau slabei organizări a mai multor factori importanti de gestiune ai băncii (contabilitate. Riscul deontologic sau riscul de control intern se datorează neplicării de către bancă a principiilor deontologice ale sectorului bancar. Pentru gestionarea acestui risc se recomandă redactarea unui cod deontologic şi crearea unui comitet deontologic.

Apare din cauza aplicării unui management neadecvat specificului socio-cultural al diferitelor ţări în care banca are filiale ceea ce duce la revendicări sociale şi nemotivarea personalului. Pentru gestionarea acestui risc se recomandă o mai bună pregătire a personalului conform posturilor ocupate (calitate şi cantitate). Poate fi urmarea unui anunţ comercial sau financiar. d8) Riscul de comunicare corespunde riscului financiar sau comercial legat de comunicarea externă de către bancă a rezultatelor şi startegiei sale. Pentru gestionarea acestui risc se recomandă utilizarea unei tehnologii comună mai multor producători. d5) Riscul de gestiune a personalului (de organizare. Consecinţe pot fi: pierderea independenţei băncii şi pierderi datorate de reacţia concurenţilor. un interviu al unui director al băncii pentru o publicaţie economică şi datorită analizelor făcute de instituţii specializate în momentul fuziunii-achiziţiei. cu consecinţe catastrofale sau nesemnificative. Acest tip de risc apare datorită caracteristicilor componentelor în funcţie de producător. De aceea trebuie acordată o atenţie deosebită pregătirii profesionale. Din acest motiv se poate ajunge la imposibilitatea înlocuirii sistemului informatic. riscurilor potenţiale de divulgare şi informaţii. uman sau social) apare datorită pregătirii insuficiente a personalului sau datorită sistemului de gestiune a resurselor umane ale băncii. datorită lipsei de competenţă tehnică a personalului. Pentru gestionarea acestui risc se recomandă crearea unui comitet de comunicare financiară însărcinat cu evaluarea comunicărilor exterioare. atât prin nivelul de acceptare la angajare. costului de înlocuire a aplicaţiei sau a modului de lucru. d6) Riscul de subcontractare (risc de dependenţă) determinat de contractarea de către bancă a unui personal interimar sau prestatori de servicii (în special în domeniul informatic). Este un risc de calitate profesională care poate implica erori mai mari sau mai mici. cât şi prin acţiuni de completare a cunoştinţelor şi ridicare a nivelului profesional. Apariţia acestui risc poate face imposibilă asigurarea funcţionalităţii aplicaţiei informatice. 21 de nedivulgare a anumitor . Pentru gestionarea acestui risc se recomandă punerea în aplicare a unui management specific ţării în care banca îşi desfăşoară activitatea şi crearea unui comitet de resurse umane. d7) Riscul de dependenţă tehnologică determinat de utilizarea unor tehnologii care conectează banca cu un anumit furnizor al său.cheltuielile cu personalul. Se recomandă încheierea unor contracte ferme şi cu specificarea unor penalităţi în caz de nerespectare a clauzelor contractuale.

volumul. Băncile pot gestiona riscul de rată a dobânzii prin adaptarea duratei sau prin sau prin adoptarea uneia din metodele de inginerie financiară.II Riscuri specifice băncilor sunt reprezentate de: a) Riscurile financiare Ele pot fi considerate cel mai important grup de riscuri bancare datorită faptului că proasta lui gestionare produce cele mai multe falimente bancare. atât în ceea ce priveşte nivelul stabilit în contract. 22 . Interesele părţilor sunt contrare şi: - debitorul poate solicita rambursări anticipate în cazul în care dobânzile scad faţă de creditorii băncii pot solicita denunţarea contractului şi retragerea depunerilor situaţie în Riscul de rată a dobânzii apare datorită necorelării ratei dobânzii. O modificare neprevizibilă a ratelor de dobândă poate afecta serios rentabilitatea unei bănci şi astfel valoarea adăugată a acţionarilor. Durata măsoară perioada de recuperare efectivă a unui element de activ sau pasiv (măsurată în unităţi de timp). În acest grup de riscuri se includ: a1) Riscul de rată a dobânzii Reprezintă diminuării veniturilor bancare şi a profiturilor ca urmare a evoluţiei ratei dobânzii. - care dobânzile cresc. cât şi a scadenţei activelor. generând sporirea veniturilor pentru creditor şi a obligaţiilor pentru debitori. • să scadă generând diminuarea veniturilor pentru creditor şi a obligaţiilor pentru debitori. Riscul variaţiei ratei de dobândă se măsoară prin gradul de sensibilitate al activelor şi pasivelor (relativ) sau gap (absolut). pasivelor sensibile şi a elementelor extrabilanţiere. dobânda de piaţă poate să se modifice astfel: • să crească. Instrumentele ingineriei financiare (metodele de acoperire a gap-ului) sunt activităţile extrabilanţiere pe care le desfăşoară băncile sub forma: swap de rată a dobânzii. Faţă de dobânda prevăzută în contract. Acest tip de risc se datorează acordării neechilibrate a creditelor cu rată de dobândă fixă şi a celor cu rată de dobândă variabilă cât şi datorită faptului că banca fixează un nivel al ratei defavorabil faţă de nivelul de piaţă.

: Relaţia dintre riscul de rata a dobânzii şi valoarea de piaţă a unei instituţii financiare Instituţia de economii şi de împrumuturi Modificarea valorii firmei Banca Modificarea neprevăzută a ratei dobânzii Se presupune că atât banca cât şi instituţia de credit au un gap negativ al duratei (adică depozitele pe termen scurt şi credite pe termen lung). Modificările neprevizibile şi nefavorabile reduc marja netă a dobânzii şi profiturile bancare. şi modificările în valoarea ei de piaţă. Figura 2. o bancă stabileşte o rată a dobânzii fixă la un împrumut cu o scadenţă mai mare decât scadenţa sursei de finanţare a împrumutului. floors. De exemplu. modificarea neaşteptată a ratelor generează riscul de dobândă. Instituţia financiară este mai sensibilă la 23 .- operaţiuni futures. pune în evidenţă relaţia dintre riscul de rată a dobânzii al unei instituţii financiare. Întrucât creşterea previzibilă a dobânzii este cuprinsă în calculul marjei nete a dobânzii. caps. măsurat prin modificările neprevizibile ale ratei dobânzii. opţiuni. Figura 2. Prin natura lor. şi speră ca rata dobânzii să nu crească mai mult decât s-a prevăzut. băncile mizează pe modificarea retelor de dobândă.

conform căreia un bun identic. conform căreia: Dob.CSt CSt Conform teoriei parităţii ratei dobânzii: unde: CS = cursul spot. Nivelul cursului de schimb poate fi influenţat sau nu de modificarea dobânzilor în cele două ţări. a[CF . fapt determinat de mobilitatea capitalului. iar pentru cursul forward peste 1 lună factorul de convertire este egal cu 12. (USD) = ds - CSt . factorul de convertire este egal cu 4. de = dobânda externă. rezultă că modificările preţurilor interne vor determina modificări ale cursului de schimb.modificarea neprevăzută a ratei dobânzii. di = dobânda internă. Modificarea dobânzilor poate duce la migrarea capitalurilor. Fisher. a2) Riscul de rată de schimb Riscul de schimb este riscul de a înregistra pierderi datorită variaţiei cursului monedei naţionale în raport cu o monedă străină (de referinţă) la băncile care au creanţe şi datorii în monede străine. produs oriunde.CS ] 1 + di = CS 1 + de Pentru cursul forward peste 3 luni. Dacă ratele dobânzii cresc neprevăzut. atunci valoarea de piaţă a instituţiei financiare va scădea mai mult decât valoarea de piaţă a băncii şi invers. CF = cursul forward (peste 3 luni). a = factorul de converire pentru a ajunge la expresia anuală. are acelaşi preţ. Acest risc este strâns legat de riscul ratei dabânzii. În condiţiile în care sursul de schimb are la bază teoria parităţii puterii de cumpărare (PPC).1 . a3) Riscul de lichiditate (risc de finanţare) Reprezintă dificultatea băncii de a procura resursele necesare pentru a face faţă propriilor angajamente la un moment dat. Este cauzat de: 24 . În condiţiile mobilităţii capitalului este importantă legea parităţii dobânzilor sau legea lui J. situaţie reflectată printr-o pantă mai mică a graficului.

toate aceste elementeamplifică posibilitatea realizării riscului de lichidităţi. . utilizare în scară. tot mai costisitoare în condiţiile în care cererea creşte pe măsură ce deponenţii îşi retrag depozitele. calitatea planificării în decursul timpului. sructura lor financiară. în condiţiile actuale. inclusiv cele din conturile băncii de la banca centrală. şi de dezvoltarea operaţiunilor cu instrumente derivate. Lichiditatea este asigurată prin condiţiile de acces ale băncilor la piaţa monetară. În condiţii normale. pe timpul duratei minime de lichidare a poziţiilor (titluri sau devize). Riscul de lichiditate este amplificat. Riscul de piaţă intervine datorită faptului că preţurile acestor valori sunt determinate de piaţă şi datorită înrăutăţirii situaţiei financiare a 25 . . expresie a situaţiei financiare globale. Creşterea riscurilor bancare în ansamblul lor. nivelul dobânzii la care îşi procură resursele. În aceste situaţii băncile vor proceda la: .lichidarea activelor (titluri şi alte deţineri).utilizarea tuturor disponibilităţilor existente. orientările spre plasamentele de capital reduc volumul depozitelor bancare şi reduc baza de afaceri a băncilor. Accesul la resurse este diferenţiat. determină pierderi din ce în ce mai importante.contractarea de împrumuturi de la alte bănci. nivelul rating-ului. riscul de lichiditate este legat de capacitatea băncii de a-şi mobiliza resurse la costuri normale.- structura dezechilibrată a bilanţului (credite pe termen mediu şi lung finanţate din sau de retragerea masivă a depozitelor de către clientelă ca urmare a pierderii într-o depozite la vedere). a4) Riscul de piaţă (de variaţie a valorii activelor financiare) Se referă la deviaţiile nefavorabile ale valorii de piaţă ale poziţiilor. care sunt determinate de: nevoile de resurse şi regularitatea lor. bancă sau faţă de ansamblul sistemului bancar. prin:   volumul resurselor de care poate beneficia. în funcţie de calitatea semnăturii unei bănci. Pentru bancă această retragere masivă are urmări negative care. cresterea nerambursărilor de către clienţii în dificultate care generează rentabilitatea băncilor.

Riscul de piaţă este influenţat de lichiditatea pieţei. banca trebuie să aibă posibilitatea de acoperire a lui. curs de schimb. care urmăreşte să realizeze o proporţie minimă între capitaluri şi activele riscante (8%). Riscul de piaţă se determină pornind de la instabilitatea parametrilor de piaţă: dobândă.societăţilor care au emis acţiunile deţinute în portofoliul băncii şi nediversificării portofoliului de titluri. care reprezintă pierderi pentru bănci. Acest risc depinde de: fondurile proprii disponibile. Astfel. a5) Riscul de capital (de solvabilitate) Reprezintă riscul de a nu dispune de fonduri suficiente pentru a acoperi eventualele pierderi. de lichidităţi. În aceste condiţii se observă că acest capital propriu este destinat acoperirii efectelor negative ale riscurilor. Pentru evaluare riscului de piaţă se utilizează metoda VAR (Value at Risk). pe o piaţă lipsită de lichiditate tranzacţiile fiind dificil de realizat şi foarte costisitoare. gradul de risc al operaţiunilor asumate (riscuri asumate). începând cu 1992. indici bursieri. norma Cooke. Pentru a controla riscul de piaţă trebuie ca variaţiile unui portofoliu de instrumente să fie inferioare unui plafon stabilit. de posibilităţile proprii de a răpunde solicitanţilor. VAR permite calcularea pierderii pe un orizont de timp dat şi ajută la luarea deciziei în ceea ce priveşte valoarea acceptată a riscului de pierdere. Adecvarea fondurilor proprii în funcţie de riscuri ocupă un loc central în gestiunea riscurilor şi face obiectul reglementărilor prudenţiale. În cazul apariţiei acestui risc. Pentru înlăturarea riscului de piaţă trebuie: evaluat periodic portofoliul fără a neglija costul tranzacţiilor mai mari în situaţia lipsei supravegheată piaţa bursieră. Se aplică. Instabilitatea se măsoară prin volatilitate. Utilizarea acestei metode dă posibilitatea evaluării capitalului şi deci a fondurilor proprii necesare acoperirii riscului de pierdere potenţial. în momentul în care poziţiile devin nefavorabile se recomandă lichidarea cât mai repede pentru a diminua pierderile. - 26 . adică să aibă din start un capital corelat cu mărimea riscurilor asumate. situaţie în care se recomandă termene lungi pentru lichidarea poziţiilor.

dar de mare semnificaţie. comportamentului moral. elemnte de hazard moral. se axează pe utilizarea metodelor informatice. credibilităţii echipei de conducere. Prin acest sistem se :    descentralizează deciziile. Manifestările acestui risc sunt: întârzierea plăţii dobânzilor sau a ratelor. În funcţie de operaţiile efectuate de bancă pot apărea riscuri de parteneriat decurgând din credite. titulari de credite. iar ca o situaţie extremă falimentul debitorului când pierderile sunt irecuperabile. angajează responsabilităţi colective prin comisii. - Distribuirea creditelor acordate persoanelor privind necesităţile lor casnice. a posibilităţii de a asigura rambursarea creditului în condiţiile date. prin utilizarea metodelor de credit scoring. Falimentul unui client este rezultatul unei evoluţii care s-a degradat în timp. rezultatele analizei financiare a situaţiei globale într-o perioadă semnificativă. Una din măsurile principale de prevenire a riscurilor este sistemul de delegare a deciziilor. elemente de aritmetică a informaţiilor. 27 . risc de nerambursare) Reprezintă riscul pierderilor determinate de încălcarea obligaţiilor debitorilor prevăzute în contractul de credit. sau alte persoane beneficiare de serviciile furnizate de bancă. familiale. sisteme în care o importanţă deosebită o au criteriile de selecţie care trebuie să fie restrânse ca număr. potrivit unei scări graduale stabilite. aprecierile fundamentate asupra motivaţiei profesionale. comitete abilitate să decidă asupra acordării creditului.b) Riscurile de contrapartidă (de parteneriat) Ele apar datorită faptului că băncile desfăşoară relaţii de parteneriat cu deponenţii şi creditorii şi cu o multitudine de debitori. dobânzi sau cursuri valutare. Decizia de acordare a creditelor întreprinderilor se ia pe baza unei analize complexe şi multilaterale a proiectelor: prin prisma eficienţei economice. de acordare a creditelor în funcţie de riscuri. în măsură să asigure o departajare în alegerea clienţilor potenţiali. angajează responsabilităţi personale în anumite limite. iar banca pentru prevenirea riscului de credit trebuie să ia măsuri de prevenire din timp printr-o strictă selecţie a debitorilor. astfel: b1) Riscul de credit (risc de insolvabilitate a debitorilor.

Actualizarea bazei de date a clienţilor permite urmărirea condiţiilor de utilizare a creditului până la rambursare. În cazul tranzacţiilor internaţionale. conducere defectuoasă. din aceste motive. în care debitorul nu-şi poate rambursa creditele. insolvabilitatea debitorului se datorează localizării geografice. rezidenţi ai ţării cu risc. risc de piaţă) Se înregistrează datorită riscului de pierdere al băncii la acordarea unui credit altei bănci. ℵ Riscul creditului În analiză nu trebuie confundat riscul de ţară cu riscul implicat în procesul creditării. revoluţii. constituirea unui comitet financiar. întrucât activitatea se desfăşoară într-o ţară dată. risc de semnătură interbancară. supravegherea constantă a partenerului. ℑ riscul politic. dar care au naţionalitatea ţărilor cu risc. Riscul de ţără cuprinde următoarele tipuri de riscuri: ℵ riscul creditului. b3) Riscul de ţară (risc suveran) Corespunde atât valorii totale a creanţelor asupra debitorilor privaţi sau publici. un procent important al debitorilor îl constituie întreprinderile publice. b2) Riscul interbancar (risc de contrapartidă interbancară. organismele guvernamentale sau statele suverane. Pentru gestionarea acestui tip de risc se recomandă selectarea contrapartidelor pe baza rating-ului intern şi extern. catastrofe naturale. Se înregistrează. subscrierea la asigurarea COFACE. crearea unui comitet financiar. sesizându-se din timp orice schimbări în patrimoniul şi evoluţia activităţii clientului care ar putea afecta îndeplinirea obligaţiilor contractuale ale debitorului. cât şi totalităţii creanţelor asupra debitorilor rezidenţi ai ţărilor considerate fără risc. În cazul riscului de ţără. schimbări de guverne. Pentru gestionarea acestui tip de risc se recomandă supravegherea constantă a ţărilor su risc. apelarea la piaţa secundară de creanţe. Sesizarea modificării calităţii creanţelor se evidenţiază în gestiunea băncii schimbând totodată şi optica şi procedeele de lucru faţă de clientul respectiv. crize agricole şi petroliere. constituirea de provizioane. conjunctură economică şi politică defavorabilă. ℜ riscul economic. precum şi renegocierea preţurilor. Riscul este generat de războaie. atât o pierdere de capital cât şi de interese. căruia i se acordă o asistenţă sporită. Pentru acestea din 28 .

crescând astfel riscul creditului. Acest risc este legat de situaţia economică şi monatară a ţării debitoare.Astfel de evenimente pot fi considerate fraudele în efectuarea unor plăţi. ratingul nu se desfăşoară după procedurile curente datorită lipsei documentelor financiare cum sunt bilanţul şi contul de profit şi pierdere. numit şi risc suveran. refuzul de a recunoaşte angajamentele luate sub guvernele precedente.1. dar lipsa rezervelor în devize nu permite transferuri către străinătate. naţionalizarea cu sau fără indemnizare. limitarea sau interzicerea investiţiilor străine. cu o capacitate suficientă de rambursare. deşi generată de acelaşi ansamblu de activităţi.urmă. Crizele economice provoacă adesea schimbări de regim politic. Instabilitatea politică se repercutează asupra situaţiei aconomice şi financiare în ansamblu. pune creditorul într-una din următoarele situaţii:      repunerea în cauză a contractelor sau renegocierea lor. Instabilitatea politică a unui stat. poate fi privită din doua puncte de vedere: ca expunere inerentă şi ca expunere suplimentară sau subiectivă. în funcţie de amploarea sa. accidentarea în cădere a unui client într-una din agenţiile băncii (ce dă naştere unei răspunderi civile a băncii) 29 . incapabilă să-şi asigure serviciul datoriei externe. Clasificarea riscurilor în funcţie de gradul de expunere la risc Expunerea la risc a unei insitituţii financiare. este una din componentele principale ale riscului de ţară. de unde şi necesitatea abordării globale a riscului.2. ℑ Riscul politic Riscul politic. 1. ℜ Riscul economic Riscul economic provine din incapacitatea autorităţilor monetare ale unei ţări străine de a transfera spre creditori dobânzile şi împrumuturile obţinute de entităţi publice şi private. Întreprinderile private pot fi solvabile. În acest context riscurile pure se caracterizează prin aceea că expunerea este generată de activităţile şi procesele bancare cu potenţial de a produce evenimente care să se soldeze cu pierderi. limitarea sau interzicerea ieşirilor de capital.

pierderi de cecuri în curs de încasare. riscuri financiare. furt în urma unor ostatici la domiciliul unui salariat. furt de valori pe parcursul transportului. riscurile lucrative sau speculative.Această expunere poate genera şi cheltuieli suplimentare şi deci (potenţial) şi pierderi. utilizarea frauduloasă a unei operaţii de către un salariat. accidente de circulaţie. bancnote false. pierderi la portofoliul de titluri sau o structură defectuasă a activelor bancare. Riscuri de răspundere: nerespectarea normelor privind deschiderea de conturi. avariere a clădirilor în curs de construire. distrugere a materialului în cursul transportului. răspunderea cenzorilor. distrugere a liniilor de telecomunicaţii. În tabel cele două tipuri de riscuri sunt exemplificate cu ajutorul câtorva categorii de riscuri bancare. după cum se poate observa şi din tabelul 1. punerea în discuţie a mijloacelor folosite. utilizarea frauduloasă a unei operaţii de către terţi. întocmirea dosarului de credit pe bază de falsuri. cecuri de rescumpărare. Riscurile financiare pot apare ca pierderi complete de date. Riscurile criminale şi frauduloase: pătrunderi în fişierele informatice. riscuri de răspundere.La rândul lor. pierderi de efecte (inclusive informatice). 30 . avariere a maşinilor şi materialelor diverse. tâlhării (furt de seifuri). suspendări abusive de credite. furt. duplicarea şi contrafacerea cărţilor şi a cecurilor. firt de valori la alţi prestatori. riscuri criminale şi frauduloase. deturnare de fonduri de către un salariat. nerecuperare a pierderilor. erori de gestiune a contrurilor şi serviciilor de fructificare a economiilor. Cheltuielile suplimentare pot rezulta din credite nerambursate la scadenţă. toate tipurile de deturnări de fonduri (inclusive informatice). pierderi de efecte în contul clienţilor. acordări abusive de credite. Riscurile fizice se pot manifesta ca distrugere a clădirilor.sau degradarea mediului ambiant de către active dobândite de bancă în urma exercitării unor drepturi de ipotecă (încălcarea normelor de poluare) etc. riscurile pure se pot împarţi în: riscuri fizice. Pentru cea de-a doua categorie. pierderi de cecuri returnare de agenţii . greşeli de consultanţă în ingineria financiară. Demarcaţia dintre cele două tipuri de riscuri nu este netă. expunerea este generată de încercarea de a obţine profit mai mare. activităţi proprii filialelor. atac armat. utilizarea frauduloasă a mijloacelor de plată. distrugere a arhivelor. răpiri de persoane (în tmpul transportului). erori de ordin bursier în operaţiile cu titluri.

-condiţiile de piaţă anticipate managerială -acţiunile concurenţei -modificarea nevoilor consumatorilor -informarea limitată capacitate -îmbolnăvirea angajaţilor -catastrofe naturale -accidente Consideraţii de forţă majoră Politica economică. .2. . -modificări ale Cauze principale raportului cerereofertă. .2. reglementări şi alte acte normative Tablul 1.active şi pagube.viaţă şi sănătate.strategii Lichiditate Pur (doar pierdere) Performanţă Întâmplare Categorie de riscuri . Tabelul 2.valute.titluri.mărfuri.Clasificarea riscurilor bancare în funcţie de cauza şi forma lor 31 .imagine şi marketing -aprecierea -erori ale -restricţii de -căderea sistemelor -informarea inegală angajaţilor sau furt. -acţiunile conducerii -eşecul în afaceri -pieţe -companii -contrapartidă -asigurare .tehnologie . riscuri de prestare caracteristice pentru sfera serviciilor bancare şi riscuri ambientale care sunt generate de operarea băncii într-un mediu concurenţial strict reglementat de autoritatea bancară şi într-un spaţiu economic caracterizat de propria sa dinamică.Tipuri de riscuri Piaţă Speculativ (pierdere/câştig) Afacere .Principalele tipuri de riscuri asumate de o bancă universală în desfăşurarea operaţiilor proprii: riscuri financiare asumate în gestiunea bilanţului. Clasificarea riscurilor bancare în funcţie de caracteristica bancară O altă clasificare a riscurilor bancare este cea care are la bază gama de operaţii bancare ce pot genera riscuri şi forma acestor riscuri. Exemplificarea riscurilor speculativ şi pur 1. .organizare personal .

risc de nerambursare sau risc al deteriorării calităţii activelor bancare (în condiţiile în care alte active au o pondere redusă în bilanţul băncii). a fluxului de venituri anticipat (capital avansat plus dobânzi).Riscul de lichiditate. de exemplu. demunit şi risc de insolvabilitate a debitorilor. o expunere reală excesivă la riscul de creditare poate genera risc de lichiditate. Între toate aceste grupe de risc se exercită o interacţiune permanentă.Mai 32 .Aşa.Caracteristica bancară Operaţii bilanţiere Grup de risc Financiar Tipul de risc Risc de creditare Risc de lichiditate Risc de piaţă Risc de faliment Risc operaţional Risc tehnologic Risc al produselor noi Risc strategic Risc de fraudă Risc economic Risc concurenţial Servicii bancare De prestare Cadrul de activitate Ambiental Risc legal Riscurile financiare pot fi considerate drept cel mai important grup de riscuri bancare. deoarece ele exprimă doar aspecte diferite ale aceluiaşi potenţial de rsic – operaţiile bancare curente. − − − riscul de lichiditate. la rândul său.Exprimă probabilitatea încasării efective. poate genera risc de faliment dacă banca nu îşi poate procura rapid resursele deficitare. dat fiind că proasta lor gestiune produce cele mai multe falimente bancare. la scadenţă.În acest grup de riscuri se includ: − riscul de creditare.explicat anterior riscul de piaţă – explicat anterior riscul de faliment. dacă banca nu are sufuciente active lichide pentru a face faţă obligaţiilor sale scadente fără aportul sumelor rezultate din rambursarea creditului primit de către client. riscul de capital sau riscul de îndatorare exprimă probabilitatea ca fondurile proprii ale băncii să fie insuficiente pentru a acoperi pierderile rezultate din activitatea curentă şi ca aceste pierderi să afecteze în mod negative plasamentele creditorilor băncii.

în cel mai bun caz. actele şi mai ales intenţiile salariaţilorreprezintă o variabilă externă greu controlabilă. produse şi zone geografice pe care o implică definirea strategiei băncii într-un mediu complex.El este inert oricărei selecţii de pieţe. privită ca entitate. − riscul tehnologic este asociat calităţii şi structurii ofertei de produse financiare care au şi ele un ciclu de viaţă propriu şi tind să fie înlocuite de produse mai performante.Aceasta nu înseamnă însă că fiecare bancă nu trebuie să urmărească în permanenţă soliditatea partenerilor săi.Acest risc specific ansamblului băncilor este numir risc sistemic şi gestiunea lui este asigurată de către banca centrală. precum: situarea cererii sub nivelul anticipat. în sistemul bancar. Riscurile − de prestare sunt asociate operaţiilor din sfera serviciilor financiare. problemele cu care se confruntă o bancă pot afecta negative şi bănci partenere (creditoare faţă de ea) existând un permanent pericol de contagiune. depăşirea nivelului planificat al costurilor specifice.Următoarele tipuri de riscuri sunt: riscul operaţional sau riscul de sarcină exprimă probabilitatea ca banca să devină incapabilă să mai asigure servirea clienţilor într-un mod rentabil.În acest context sunt importante atât oferta de servicii.mult.În esenţă aceste riscuri exprimă probabilitatea ca o schimbare adversă de mediu să afecteze negativ profitul băncii: − riscul de fraudă este un risc de ordin intern pe care l-am inclus totuşi în această grupă deoarece pentru bancă. lipsa de professionalism a echipei manageriale etc.Riscul de fraudă este un 33 . − riscul strategic exprimă probabilitatea de a nu alege strategia optimă în condiţiile date. Grupa riscurilor ambientale cuprinde o clasă de riscuri cu un puternic potenţial de impact asupra performanţei bancare. Exprimă probabilitatea cumulată a producerii mai multor evenimente adverse. în baza tuturor informaţiilor de care poate dispune.Alegerea incorctă a momentului scoaterii de pe piaţă a unui produs sau a momentului introducerii unuia nou poate genera pierderi semnificative şi există în permanenţă riscul ca momentul ales să nu fie cel mai adecvat din punctual de vedere al maximizării profitului bancar. un control limitat. − riscul produsului nou este asociat inovărilor în sfera produselor financiare. dar asupra cărora banca are. cât şi capacitatea conducerii de a evalua şi controla cheltuielile generate de prestarea acestor servicii.

Clasificarea riscurilor bancare în funcţie de alocarea lor în cadrul sistemului financiar Din acest punct de vedere riscurile apar ca diversificabile sau nediversificabile. chiar dacă acestea le creează un dezavantaj competitive faţă de alte instituţii financiare concurente. de fapt. regional.Acestea influenţează calitatea plasamentelor. cât şi referitor la momentul implementării unor noi reglementări.Fraudele pot afecta sensibil rentabilitatea băncii. chiar şi după ce toate posibilităţile de a folosi legea numerelor mari au fost exploatate. atunci când nu pot fi detectate din vreme şi recuperate. − riscul concurenţial exprimă probabilitatea reducerii profitului în condiţiile modificării raporturilor de piaţă în defavoarea băncii.3. 34 . probabilitatea comiterii unor furturi sau a unor alte acte contrare intereselor băncii de către angajaţii acesteia. − riscul economic este asociat evoluţiei mediului aconomic în care acţionează banca şi clienţii acesteia.Se pot manifesta la nivel sectorial. − riscul legal reflectă faptul că băncile trebuie să opereze în contextual stabilit de reglamentările legale în vigoare.2. mărind suficient numărul operaţiilor partenerilor susceptibili a genera acel risc.El este inerent activităţii bancare deoarece majoritatea produselor financiare oferite pe piaţă de o bancă sunt oferite şi de alte instituţii financiare. 1.Exprimă probabilitatea diminuării performaţei băncii ca urmare a unei evoluţii adverse a condiţiilor de mediu.risc de ordin intern şi exprimă.Un alt aspect al acestui risc este acela că există o permanentă incertitudine atât în ceea ce priveşte evoluţia viitoare a cadrului normative de desfăşurare a activităţii bancare. Riscurile nediversificabile sunt cele care rămân relativ semnificative ca expunere. Riscurile diversificabile sunt acele riscuri care ajung să fie relativ nesemnificative atunci când sunt combinate suficient de multe poziţii (bilanţiere) pentru ac legea numerelor mari să fie activată. volatilitatea resurselor şi potenţialul de risc. Problema principală este că niciodată nu putem spune ce înseamnă „suficient de multe poziţii”. dar este de reţinut faptul că putem reduce expunerea globală a unei bănci la un anume tip de risc. naţional sau internaţional.

atunci incertitudinea (absolută) este asociată evenimentelor pentru care repartiţia efectelor este complet necunoscută. iar o protecţie specifică se poate concepe doar în cazul riscurilor diversificabile. Riscurile nediversificabile au puţini factori determinanţi. În cazul riscurilor. De exemplu. oricât de sofisticate. nimic nu poate înlocui capitalul bancar şi nici o tehnică sau instrument. Pentru a asigura protecţia băncii în cazul riscuri nediversificabile şi al incertitudinii pure. Dacă definim riscul ca fiind probabilitatea de producere a unui eveniment incert pentru care este cunoscută repartiţia efectelor producerii lui sau pentru care acesta poate fi aproximată prin studiul efectelor aleatoare deja produse. aceste variabile sunt endogene. sursa lor exactă este însă mai puţin importantă decât canalul de transmisie care este preţul. căci reflectă variaţii ale preferinţelor consumatorilor. de incertitudinea intrării în următoarea fază a ciclului economic – şi o componentă diversificabilă. specifică fiecărui client. cu atât mai redusă va fi şi probabilitatea ca nerambursarea unuia dintre aceste credite să creeze băncii probleme de lichiditate sau de capital. în esenţă variabile preţ:  rate ale dobânzii. 35 . protecţia se asigură prin gestiunea unor tehnici şi instrumente specifice (riscuri diversificabile) şi prin capital (riscuri nediversificabile). riscul de nerambursare a unui împrumut contractat de către un client la bancă are o componentă nediverrsificabilă – cea generată de riscul economic.  cursuri valutare. politici guvernamentale. În fond. Incertitudinea necesită întotdeauna un capital suficient şi nu poate fi gestionată prin tehnici specifice. Din punct de vedere al gestiunii riscurilor. schimbări de tehnologie. orice poziţie (bilanţieră sau extrabilanţieră) comportă.  indicatori macroeconomici. Cu cât banca are mai mulţi debitori şi cu cât valoarea creditelor acordate fiecăruia dintre ei este mai redusă relativ la capitalul băncii. nu pot asigura o protecţie suficientă.În practică.  preţuri ale materiilor prime. atât elemente diversificabile cât şi elemente nediversificabile. de regulă.

Ca urmare banca este incitată să ofere împrumuturi pentru proiecte din ce în ce mai riscante la rate ale dobânzii din ce în ce mai mari. Astfel pentru băncile private soluţia creării propriului sistem de asigurare mutuală pare mai echitabilă decât cea a fuziunilor-achiziţii dirijate de stat. Cu alte cuvinte statul acoperă pierderile instituţiei insolvabile justificând măsurile luate ca necesare în contextul procesului de restructurare şi reformare a sistemului bancar. prin extinderea garanţiei statului şi la depozitele băncilor private sau suprimarea ei şi pentru cele publice cu instaurarea unui sistem autonom de asigurare a depozitelor bancare. Implicit statul oferă garanţia sa tuturor băncilor publice. ea manifestă o preferinţă din ce în ce mai mare pentru risc şi devine o ameninţare pentru întregul sistem bancar. Oricum refuzul falimentelor acestor bănci sub argumentul că falimentul uneia va însemna falimentul tuturor prin contagiune şi deci eliminarea de pe piaţă a sectorului privat nu este corect. astfel că plăţile interbancare şi obligaţiunile faţă de deponenţi se onorează.3. Reducerea riscului moral în sistemul bancar Dimensiunea riscurilor bancare în Europa de Est sunt multiple şi pronunţate. de talie mică. Pentru o serie de bănci supravieţuirea în ciuda insolvabilităţii lor se datorează aplicării doctrinei ″ too big to fail ″ . Riscul afectează toate sistemele bancare reformate ca risc moral şi risc sistemic.1. Acestea nu au reuşit să se impună pe piaţa depozitelor şi a creditelor şi nu au realizat nici o diversificare corespunzătoare a portofoliului lor. Celelalte bănci private ar cere 36 . Riscul moral într-un sistem bancar poate fi definit ca fiind acea situaţie asimetrică în care o bancă îţi păstrează pentru ea profituri mai mari decât rezultatele scontate într-o conjunctură favorabilă datorită faptului că nu suportă costul pierderilor într-o conjunctură nefavorabilă. mai ales cele private. Soluţia o reprezintă instaurarea unor condiţii de concurenţă egală.Riscul sistemic 1.3. Riscul sistemic este un risc tehnic.1. Riscul moral se traduce în menţinerea în funcţiune a unui număr de bănci insolvabile. rezultă din anarhismul şi lipsa modalităţilor de compensare şi reglementare a datoriilor interbancare. după criterii contabile şi economice obişnuite. şi se manifestă în cadrul sistemului de plăţi. O altă grupă de bănci sunt cele aflate în stare de încetare a plăţilor. agravat de riscul moral.

rapiditatea de reacţie a consumatorilor de zvonuri sau informaţii rele este avantajată de tehnologia înaltă. În al treilea rând.atunci lichidarea băncilor cu fonduri proprii negative şi ar despăgubi pe deponenţi. Riscul sistemic şi restructurarea sistemului de plăţi Riscul sistemic apare odată ce o bancă refuză să ţină cont de consecinţele comportamentului său asupra altor membrii ai sistemului bancar. activul esenţial al unei astfel de bănci este credibilitatea care este mult mai fragilă în acest caz aceeaşi imagine solidă a băncii din “cărămidă şi ciment” susţinută de o autoritate unică (banca centarlă) ci. O bancă se poate înregistra într-un paradis fiscal. provocată de propria instabilitate sau de oferte mai bune ale concurenţei trebuie să fie şi ea foarte rapidă.3. falimentul este rezultatul unei slabe rentabilităţi. Din acest punct de vedere controlul lor este cu mult mai dificil. capacitatea băncii de a se echilibra financiar în faţa unei potenţiale crize. În aceste condiţii. În special este cazul operaţiilor de creditare prin care banca impune (datorită riscului pe care şi-l asumă) un risc suplimentar tuturor băncilor faţă de care este debitoare în sistemul interbancar de plăţi. dimpotrivă scepticismul privind băncile virtuale este uneori nejustificat. astfel încât se pot retrage sume importante în doar câteva minute. ca şi în cazul unor bănci clasice. cu centrul operaţional (informatic) în SUA furnizând servicii financiare unor consumatori europeni. Riscul sistemic priveşte la modul general contextul în care se derulează plăţile electronice şi ia în considerare mai ales problematica lipsei unei legislaţii adecvate noului domeniu bancar: În primul rând activitatea unor entităţi cum ar fi băncile virtuale care operează exclusiv prin site-uri web nu este restricţionată de graniţele naţionale sau de legislaţiile unice. Aceste pot să tranzacţioneze în ori colţ al lumii şi îşi pot schimba rapid sediul în funcţie de circumstanţele legale mai mult sau mai puţin favorabile. De fapt. 37 . Achiziţia unei instituţii nerentabile de către una rentabilă poate degrada şi rezultatele cumpărătorului. Ca urmare posibilitatea ca o astfel de bancă să fie fictivă nu poate fi neglijată. nu concentrarea. ca urmare a unei percepţii negative. 1. Falimentul este calea cea mai curată de reglare a numărului de bănci în sector. În al doilea rând.2.

costurile de comunicaţii. alături de implicarea hotărâtă a băncilor. în anumite condiţii pot genera risc sistemic. cu publicitatea precum şi veniturile din comisioanele plătite de clienţi sau comercianţi trebuie urmărite în amănunţime la un moment dat. cheltuielile cu dobânzile plătite. Atenţia autorităţilor se concentrează asupra sistemului de transfer al fondurilor interbancare căci acolo se atinge cel mai ridicat grad de concentrare a riscurilor care. instabilitatea uneia sau prăbuşirea ei producând o reacţie în lanţ atât în privinţa unor instituţii similare cât şi a comercianţilor şi clienţilor. Pentru realizarea tuturor acestor obiective esenţiale este necesar. Riscul sistemic este deosebit de acut în sistemele de plăţi bazate pe compensare reciprocă. în dinamică şi în raport cu concurenţa. Obiectivul fundamental sistemic. Există. servirea ireproşabilă aclienţilor presupune utilizarea unor reţele (Internet) care să nu fie controlate de entităţi bancare. În acest context încetarea. astfel că orice prăbuşire tehnică poate aduce pierderi substanţiale băncii. conectivitatea maximă indusă de Internet poate genera un efect de domino puternic asupra băncilor. Riscurile de enunţate mai sus fac reflecţă situaţia mediului extern al băncii. există însă şi riscuri rezulate din modul în care băncile însele şşi percep serviciile de bancking electronic. Costurile legate de instalarea şi funcţionarea serverelor de Internet folosite pentru oferta de astfel de servicii. Apoi este necesară introducerea unor sisteme sigure şi rapide pentru transferul în aceeaşi zi al creanţelor de valoare mare. şi riscul unei evidenţe insuficient de bine structurate a veniturilor şi cheltuielilor legate de operaţiunile de bancking (în principal plăţi) electronic. suspendarea plăţilor de către o instituţie bancară poate 38 al politicii în domeniul gestiunii riscurilor în sistemul de plăţi trebuie să fie asigurarea unei protecţii adecvate împotriva riscului . şi încrederea clienţilor în capacitatea băncilor de a asigura servicii de plăţi sigure şi rapide. prin influenţarea negatibvă a profitabilităţii şi stabilităţii băncii în ansamblu. În sfârşit.În al patrulea rând. Restructurarea sistemului de plăţi presupune mai întâi trecerea de la un sistem bazat încă pe folosirea pe scară largă a numerarului la unul bazat pe transferuri interbancare. În al treilea rând este necesară formularea şi implementarea unui set de reguli şi principii care să guverneze derularea plăţilor prin circuit. acestea fiind riscuri aferente mediului lor intern şi se repercutează indirect asupra clienţilor. de asemenea.

antrena o reacţie în lanţ în sistemul bancar. Banca centrală este cea care trebuie să dezvolte politici corespunzătoare pentru a reglementa astfel de situaţii. În practică există câteva alternative:

garantarea finalizării plăţii de către banca centrală. O astfel de garanţie face ca testul de solvabilitate să fie practic inexistent în sistem deoarece băncile se vor angaja cu uşurinţă în relaţii riscante cu alte bănci. Pe de altă parte fără astfel de garanţii dezvoltarea sistemului de plăţi şi a pieţei monetare poate fi serios afectată. aplicarea unor norme vizând expunerea individuală a fiecărei bănci: limita asupra poziţiilor (bi-multi-laterale) precum şi vărsarea unor garanţii; soluţie mixtă care nu implică obligatoriu banca centrală drept garantă pentru finalizarea tuturor plăţilor; ea trebuie însă să stabilească, cel puţin la nivelul său, care sunt condiţiile de asigurare a lichidităţii băncilor în contextul participării acestora la sistemul de plăţi. De asemenea este necesar să existe un cadru legal prin care să se asigure respectarea compensărilor reciproce, în caz de faliment bancar.

Capitolul 2. Gestiunea riscurilor

De regulă, problema gestiunii riscurilor bancare este abordată dintr-o perspectivă îngustă, pentru tipuri de riscuri specifice. Acestea deoarece riscurile bancare sunt diverse şi complexe. Cu

39

toate acestea nu trebuie să pierdem din vedere faptul că pentru toate aceste riscuri expunerea este a băncii şi că, în plus, multe riscuri sunt interdependente. Gestiunea globală a acestor riscuri se impune ca o necesitate şi trebuie organizată la nivelul băncii. O gestiune globală adecvată a riscurilor trebuie să asigure băncii capacitatea de a identifica şi aprecia riscurile bancare, de a le controla, de a le elimina sau evita şi de a le finanţa. Alte priorităţi de avut în vedere se referă la:     anticiparea pierderilor; constituirea rezervelor; transferul eventual al riscurilor (asigurare); integrarea gestiunii riscurilor bancare în sistemul global de gestiune al băncii.

Etapele procesului de gestiune globală a riscurilor bancare pot fi regăsite şi în gestiunea riscurilor individuale, doar că la nivel global toate au caracter obligatoriu. Gestionarea riscurilor se adresează mai întâi riscurilor cuantificabile. Este cazul mai ales al riscurilor „financiare” (variaţia ratei dobânzii, asigurarea lichidităţii etc) care se concretizează în evoluţii nefavorabile ale situaţiei financiare. Dar nu toate riscurile se pretează la măsurători. De exemplu, riscurile „operaţiile” şi/sau „tehnice”, ce desemnează toate riscurile generate de disfuncţionalităţi interne, legate di sistemele informaţionale sau de procedurile interne şi de respectarea lor, pot avea consecinţe extrem de importante. Dar din cauza naturii lor „non-financiare”, ele au mai cu seamă un impact indirect, contribuind la ameliorarea sistemelor de urmărire a operaţiunilor şi la precizarea regulilor de respectare. Riscul nu se reduce la măsurările sale. Gestionarea riscurilor întâmpină limite în momentul când oportunitatea şi calitatea noilor riscuri sunt evaluate. Preţul riscului rămâne ca întotdeauna, o problemă de judecată.

2.1.Cerinţele prudenţiale
Spre deosebire de alte ramuri, comerţul de bancă, respectiv profesia de bancher, este o activitate reglementată. Sunt supuse reglementării: modul de acces la această sferă a afacerilor, condiţiile de aport, mod de operare şi alte îngrădiri, delimitări şi limitări.
40

Şi legile de organizare bancară (Legea bancară Nr. 58/1998) prevăd ca atare cerinţe prudenţiale. Accepţia clasică a reglementărilor prudenţiale implică forma condiţiilor juridice financiare şi a ratelor de gestiune. Prin aceste reglementări se protejează , în principal:   băncile împotriva riscurilor determinate de calitatea clienţilor şi a acţiunilor lor; clienţii împotriva incompetenţei şi agresivităţii (lipsei de echilibru)

managementului bancar;  interesele acţionarilor faţă de un management defectuos al echipei de conducere a interesele societăţii faţă de instabilitatea băncilor, decurgând dintr-un băncii;  management neechilibrat şi agrasiv. Necesitatea unei atitudini prudenţiale impuse băncilor prin lege decurge, în primul rând, din rolul băncilor, a sistemului bancar în economie. Stabilitatea economiei are ca principal pilon de susţinere stabilitatea sistemului bancar, respectiv funcţionarea normală a băncilor. Reglementările prudenţiale reprezintă o măsură necesară şi utilă pentru a preveni înclinaţia managerilor către profituri mari şi rapide de genul “marii lovituri”, care adesea implică renunţarea la cele mai elementare măsuri preventive. Ele au ca sferă de aplicabilitate spaţiul naţional, făcând referiri directe către legile şi normele statutate de fiecare ţără. Pe parsursul ultimilor ani, un număr mare de ţări s-au confruntat cu crize bancare de mare amploare. Într-un studiu efectuat de Goodhart în 1997, pentru guvernatorii băncilor centrale, sau constatat, după 1980, 41 de crize bancare şi 108 probleme grave care au afectat 133 de ţări. Confruntâdu-se deodată cu aceste crize bancare generalizate şi cu dezvoltarea activităţilor bancare riscante, autorităţile bancare au fost nevoite să revizuiască în profunzime şi să omogenizeze reglementările prudenţiale în vigoare, din diferite ţări. Toate acestea, cât şi fenomenul de intensificare a relaţiilor de colaborare, au dus la internaţionalizarea reglementărilor, în sensul elaborării unor norme naţionale potrivit principiilor acceptate de mai multe ţări, de genul grupărilor internaţionale de studii organizate de Banca Reglementărilor Internaţionale de la Basel sau aplicarea normelor comuniatre, elaborate sub forma Directivelor europene, în sistemul Uniunii Economice Europene.

41

participarea unei societăţi bancare la capitalul unei bănci comerciale. prima directivă europeană asupra adecvării capitalului şi abordarea standardizată pentru controlul pieţei. aliniate la Risk. cât şi de Directivele Uniunii Europene privind reglementarea activităţii instituţiilor financiare şi de credit. expuneri mari. Banca Naţională a României adoptă mai multe norme cu caracter prudenţial cu referire la: a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) adecvarea capitalului. expunerea valutară. fiind în concordanţă cu principiile generale stabilite de Comitetul de la Basel privind activitatea de supraveghere bancară. iar pe de altă parte. măsura în care banca poate acoperi datoriile faţă de terţi în cazuri extreme de lichiditate sau faliment. Cerinţe prudenţiale cu privire la nivelul minim de solvabilitate Una din primele cerinţe de prudenţă bancară se referă la dimensiunea angajamentelor sale în afaceri care.1.1. 42 . standardele internationale. alinierea la standardele Uniunii Europene în materie de contabilitate bancară. îndeosebi raţia Cooke adoptată de Banca Reglementărilor Internaţionale.  după 1993 când interesul este mai mult pentru metodele mai flexibile de notaţie: Value at Ţinând cont de reglementările internaţionale în materie de prudenţialitate bancar. clasificarea împrumuturilor (creditelor) acordate de băncile comerciale. credite acordate persoanelor aflate în relaţii speciale cu banca.Se pot distinge două etape în adoptarea reglementărilor prudenţiale bancare:  până în 1993 a existat o concepţie rigidă a notaţiei care s-a practicat. participarea la capitalul social în societăţi nebancare. 2. capitalul băncilor comerciale. rezerve generale şi specifice ale băncilor comerciale. pe de o parte subliniază mărimea aportului propriu angajat în afacerile de bancă.

una din condiţiile esenţiale este obligativitatea deţinerii unei sume minime de către fondatori.În ceea ce priveşte aportul iniţial la autorizarea băncii. Ponderarea elementelor în afara bilanţului se face în mod diferenţiat în funcţie de gradul lor de risc de transformare în credit. Creşterea accelerată a riscurilor a condus la necesitatea stabilirii unui prag minim de solvabilitate (de către Comitetul de la Basel) de 8%. unde: Prag m inim de solvabilit ate = Fonduri Total active ponderate proprii extrabilan tiere ponderate + Elem ente Ponderarea elementelor de activ se face în mod diferenţiat în funcţie de gradul lor de risc.1.2. sume care vor deveni după autorizare. capitalul este considerat ca valoarea patrimoniului net. capital social vărsat. în decursul activităţii. determinat în funcţie de scadenţele creanţelor şi angajamentelor băncii. Acest nivel minim al lichidităţii se asigură prin menţinerea în permanenţă a inegalităţii: 43 . Cerinţe prundenţiale privind nivelul minim de lichiditate Normele bancare prevăd obligaţia băncilor de a-şi asigura un nivel minim de lichiditate. fondul de rezervă. Ulterior. fondul de dezvoltare. Fondurile proprii sunt formate din următoarele categorii: capital propriu. calculată ca diferenţă între total active şi pasive. 2. rezerva generală pentru riscul de credit (2% din soldul creditelor acordate).

Cerinţe prudenţiale privind tratarea diferenţiată a creditelor şi constituirea corespunzătoare a provizioanelor Normele bancare impun clasificarea creditelor acordate şi a dobânzilor neîncasate aferente acestora şi constituirea provizioanelor specifice de risc.3. 2.A tiv c e lic id h e P siv a e e ig ile x ib >0% 10 Acest mod de calcul este aplicabil pentru orizontul de timp imediat – activitatea pe termene foarte scurte până la 1 lună. sau chiar perioade mai extinse.1. Cerinţe prudenţiale cu privire la diviziunea riscului Expunerea la risc este limitată pentru a înlătura utilizarea resurselor băncii în favoarea câtorva clienţi de talie mare şi deci exploatarea monopolistă a potenţialului unei bănci. Prin diminuarea sau reglementarea maximului creditului acordat unui întreprinzător. Exigibilităţile trebuie determinate gradual. Pentru evitarea expunerii la risc există norme de reglementare a acesteia. în scopul diviziunii riscurilor. scade riscul de contagiune şi se diminuează posibilitatea preluării de către bancă de riscuri majore ce pot duce la faliment. trebuie să fie diversificate pe segmente de durată specifice: 2 luni. 2. funcţie de situaţia generală a pieţei.4. În funcţie de performanţele 44 . În funcţie de natura angajamentelor bancare calculate. În România expunerea maximă faţă de un singur debitor este de 20% din fondurile proprii ale băncii şi expunerea maximă agregată (vizează debitori de talie mare – care au angajamente totale faţă de bancă în sumă ce depăşeşte 10% din fondurile proprii ale băncii) nu poate depăşi de 8 ori fondurile proprii ale bănci. Constituirea unor sisteme perfecţionate de previziune privind evoluţia lichidităţii este vitală pentru bancă.1. fiin una din cheile rentabilităţii sale. astfel depozitele la vedere trebuie considerate exigibile numai parţial. 3 luni.

depozite gajate.6.Cerinţe prudenţiale privind poziţia valutară 45 .categoria A cuprinde societăţile cu rezultate financiare foarte bune şi care permit rambursarea regulată a creditelor.1. În ceea ce priveşte serviciul datoriei. necorespunzător (întârzieri peste 30 de zile). . creditele sunt grupate în 5 categorii notate de la A la E. 2. nici dobânzile. plasate la banca creditoare. În funcţie de această clasificare se aplică norme diferenţiate ale provizionului specific: Fig nr. Clasificarea plasamentelor şi necesarul de provizioane de risc de credit Categoria de clasificare standard în observaţie substandard îndoielnic pierdere Coeficientul 0% 5% 20% 50% 100% În determinarea efectivă a provizioanelor se porneşte de la riscul net – adică expunerea debitorului se micşorează cu garanţii necondiţionate acordate de guvern. care prezintă în scară situaţia generală a clientului în calitate de utilizator de credite.5. slab ( întârzieri până la 30 de zile). garanţii (colaterale) acceptate de banca respectivă. O a treia clasificare este cea în funcţie de calitatea beneficiarului de credit şi de modul în care se asigură serviciul datoriei. acesta se apreciază în funcţie de numărul de zile de întarziere a plăţii: bun (plata se face la scadenţă sau cu întârzieri de până la 7 zile). BNR sau bănci abilitate.financiare ale beneficiarilor.categoria E cuprinde societăţile cu pierderi şi au perspective clare că nu pot plăti nici ratele. astfel: . 1.

scurtă (pasivele > activele) se exprimă prin soldul pasiv.lungă (activele > pasivele) se exprimă prin soldul activ. în ceea ce priveşte locul în activitatea băncii (în bilanţul bancar) al operaţiunilor pe cont propriu de titluri: Plasamente pe cont propriu = Fonduri proprii 46 . La noi. prin lege se limitează gradul general de extindere a plasamentelor bancre în valori În ceea ce priveşte reglementarea prudenţială a plasamentelor bancare: ο mobiliare – valoarea totală a investiţiilor unei bănci în valori mobiliare. expunerea la risc este limitată la 10% din fondurile proprii ale băncii. Se exceptează depăşirile care provin din deţinerea de titluri de stat. Expunerea la risc se măsoară prin poziţia valutară. Astfel se delimitează şi interzic activităţile şi plasamentele care ar deplasa sfera de activitate spre obiective excentrice profesiei.Poziţia valutară exprimă gradul de angajare a unei bănci în riscul valutar reprezentând o dimensiune a expunerii la risc.6. Se interzice băncii: angajarea în tranzacţii cu bunuri mobile şi imobile. limitativ. 2. nu poate depăşi 100% din fondurile sale proprii.1. Sub acest aspect se constituie un anumit raport obligatoriu. efectuate în nume şi pe cont propriu.Cerinţe prudenţiale privind administrarea resurselor şi plasamentelor băncii Acest tip de reglementări prudenţiale vizează delimitarea clară a sferei de activitate în zona specifică a comerţului de bancă şi concentrarea tuturor resurselor şi eforturilor în acest sens. spre care băncile s-ar putea orienta în căutarea unor surse de profit iluzorii. acordarea de împrumuturi sau furnizarea altor servicii condiţionate de cumpărarea/vânzarea de acţiuni ale băncii. acordarea de credite garantate cu acţiunile emise de bancă. . în condiţii de risc sporit datorită nivelului ridicat al inflaţiei. dar care include riscuri mari. caracterizată în funcţie de natura obligaţiei astfel: .

pentru sedii. Obiectivele autorizării vizează. Apoi acestea trebuie comparate cu profilul risc al băncii. Procesul de gestiune a riscurilor începe prin descifrarea profilului risc al diferitelor game de produse bancare pentru principalele activităţi bancare. de aceea evoluţia ulterioară a strategiei şi organizării bancare vor fi afectate dacă profilul risc actual şi de perspectivă nu sunt luate în considerare. 2. aprecieri privind: corelarea generală între potenţialul declarat al bancii şi gradul de extindere propus.Cerinţe prudenţiale privind extinderea reţelei de sucursale şi alte sedii secundare ale băncii În vederea preîntâmpinării abuzurilor. care nu poate depăşi 50% din fondurile proprii ale băncii. atunci conglomeratul bancar are o valoare sinergetică.7. vadul comercial. respectiv justificarea nevoilor economice generale de servicii bancare în zona dată. se practică autorizarea fiecărui sediu în parte. Pentru a identifica şi evalua nivelul de risc al unei game de produse bancare sau al unei activităţi bancare. Dacă profilul risc al băncii este mai mic decât suma profilurilor risc identificate. Normele bancare analizează pentru fiecare unitate.2. oportunitatea situării în zona dată a unităţii propuse. managerii trebuie să identifice toate situaţiile semnificative care pot genera o 47 .Identificarea şi analiza riscului Integrarea evaluării riscurilor în planificarea strategică a băncii va asigura gestiunii riscurilor bancare vizibilitatea necesară şi focalizare strategică. 2. poziţivă pentru acţionari. decurgând din “strategiile” agresive ale unor manageri care fac planuri mari de extindere necorelate cu potenţialul economico-financiar şi organizaţional al băncii.1. Riscul este o componentă esenţială a profilului unei instituţii financiare.în valori mobiliare ο ale băncii prin lege se normează valoarea totală a investiţiilor pe termen lung în valori mobiliare (sau cote de participare) emise de societăţi comerciale.

Un manager poate dobândi o bună perspectivă asupra nivelului riscului asociat unei anumite expuneri combinând frecvenţa cu amplitudinea riscului. Deoarece o anumită expunere poate genera riscuri de mai multe feluri. În lipsa unei abordări sistematice a evaluării riscului.3. filiale. 2. o bancă poate avea în vedere mai multe tehnici de gestiune a bilanţului sau de diversificare a portofoliului. Managementul poate realiza acest lucru prin elaborarea unor scenarii de pierdere pentru activităţile.pierdere financiară. managerii trebuie să identifice şi să evalueze activităţile de control al riscurilor existente din punctul de vedere al expunerii şi nivelurilor de risc identificate. După ce au fundamentat profilul risc al unităţii lor bancare. Controlul şi eliminarea riscurilor Obiectivul controlului riscurilor este de a minimiza cheltuielile asociate riscurilor pentru toate expunerile care au fost identificate. dar nu evitate sau eliminate. nivelul de risc trebuie agregat pentru fiecare categorie de risc pentru a identifica profilul risc al unei unităţi bancare. Metodologiile de identificare şi evaluare a riscurilor pot asigura o estimare efectivă şi eficientă a profilului risc pentru sucursale. Când elaborăm profilul risc este util să se aloce expunerile de risc diferitelor componente ale riscului. agenţii şi întreaga bancă. În domeniul riscului operaţional banca poate îmbunătăţi controalele în domeniul calităţii produselor bancare. Trebuie să subliniem importanţa primei etape de 48 . pentru fiecare categorie de riscuri. o bancă nu dispune de nici un mijloc de a-şi reduce cheltuielile legate de riscuri printr-un control mai riguros şi o finanţare adecvată a riscurilor. de asemenea. Pentru a controla riscul pe piaţă. uşor de implementat. tranzacţiile şi interfeţele bancare. Este. pe lângă gestiunea creditelor şi analiza creditelor neperformante (vezi graficul privind provizioanele de risc). În plus este dificil pentru o bancă să determine veniturile corectate în funcţie de risc pentru o gamă de produse bancare sau o activitate şi să transmită pieţei financiare riscul-produs propriu şi eficacitatea managementului riscurilor bancare. util să identificăm frecvenţa şi mărimea pierderilor acre pot fi generate de expuneri. Între modalităţile de a gestiona riscul de lichiditate se înscriu şi titularizarea unor credite sau creşterea frecvenţei negocierilor.

mobilare (gajul bunurilor mobile sau al unor valori mobiliare: acţiuni sau obligaţiuni) sau imobiliare (ipotecă). Eliminarea şi evitarea riscurilor poate avea efect asupra reducerii costurilor totale ale băncii. 2. garanţii reale. În general. Mai recent.Cu cât banca are mai muţi codebitori pentru aceeaşi 49 . băncile au adoptat soluţii mai radicale. ca. Asumarea riscului Asumarea riscului bancar se face pe baza analizei suportului economic al operaţiunii de credit şi a garanţiilor care sunt afectate. însă. Este dificil de eliminat sau evitat un risc dacă el nu a fost identificat şi cuantificat corespunzător. Suportul economic este analizat sub doua aspecte:   analiza financiară a conturilor şi a rezultatelor. eliminând complet gamele de produse pe care le apreciază extrem de riscante.identificare şi evaluare a riscurilor. b) asigurarea. a) repartizarea .  garanţii personale. în domeniul operaţiilor cu instrumente derivate (contracte la termen şi cu opţiuni) prin suprimarea acestor activităţi. de exemplu. c) controlul. reacţionează la pierderi care apar în activităţi despre care nu ştiu foarte multe. Altfel s-ar putea ca managementul să reducă valoarea acţiunilor prin eliminarea unor activităţi care ar fi putut produce în timp venituri favorabile ajustate în funcţie de risc. analiza producţiei şi a clentelei. Managerii bancari. managerii pot face acest lucru prin reproiectarea activităţilor asociate şi a fluxurilor de operaţii. a căror experienţă este legată de activităţile bancare comerciale.4. a) Garanţiile accesorii pot fi:  Limitarea riscului se realizează prin trei căi: Repartizarea riscului insolvabilităţii se efectuează pe baza unui principiu care face aplicarea fenomenului numerelor mari. Riscul poate fi eliminat prin îndepărtarea cauzei care îl produce. costuri asociate riscurilor dacă banca a apreciat corect cheltuielile asociate riscurilor şi veniturilor ajustate în funcţie de risc asociate fiecărei game de produse sau activităţi.

Repartiţia riscului imobilizării se face prin: − băneşti. Luarea unei asemenea măsuri de asigurare de către societatea comercială care a acordat un credit commercial. − dacă se respectă limitele contractului de credit privind cuantumul şi durata rambursării. conform prevederilor art. la rândul ei. − b) multiplicarea şi răspândirea în teritoriu a ghişeelor de colectare a depozitelor multiplicarea şi diversificarea clientelei în cadrul reţelei de ghişee existente. se implică în controlul riscurilor stabilind un raport maxim între creditele acordate şi fondurile proprii ale băncii. atât în cazul plăţilor datorate altora de propriul client cât şi în cazul plăţilor cuvenite către client şi care să fie făcute de alţi agenţi economici. Divizarea riscului se poate realize prin constituirea de consorţii între mai multe bănci. cu atât scade importanţa insaolvabilităţii unuia dintre ei. adică a drepturilor incorporale. de regulă. acordate de o societate comercială altei societăţi comerciale sub forma creditului comercial. 29 al Legii nr. c) Controlul riscurilor constituie o sarcină permanentă şi individuală fiecărei bănci dar el se exercită concomitant şi de către banca centrală. Banca centrală. Astfel. categoriei şi duratei creditului. − dacă apar incidente de plată. Departamentul specializat al băncii verifică: − dacă s-au constituit în formă legala timp garanţiile creditului. Asigurarea riscului insolvabilităţi poate fi realizată prin sistemul de asigurare a creditelor. societăţile de asigurare a creditelor garantează riscurile unor comercianţi faţă de alţi comercianţi fără a scuti banca de creditele pe care acestea le acordă.Cu alte cuvinte. oferă un sentiment reconfortant băncii care a acordat creditul bancar. Repartiţia are în vedere următoarele criterii: − criteriul sectorului economic. de creanţă. Cecurile respinse de bănci pentru lipsă de acoperire sunt. 33/1991 împrumuturile acordate de o societate bancară unui singur debitor nu pot 50 . − criteriul tipului.creanţă. raportate băncii centrale.Pe de altă parte sunt impuse limite valorice creditului acordat unui şi aceluiaşi debitor. − criteriul geografic.

conform Normelor nr.Capitalul propriu se compune din: capitalul social vsat. 2/1994 iar activele ponderate în funcţie de risc reprezintă totalul societăţilor bancare multiplicate cu o pondere de risc de credit specifică fiecărei categorii de active. 20% din capitalul şi rezervele societăţii bancare respective iar conform prevederilor art. cheltuielile pentru investiţii în cure de execuţie şi pentru materialele necesare investigaţiilor pentru care nu s-a afectat fondul de dezvoltare. datoria subordonată. În corelaţie cu nivelul fondurilor proprii ale societăţilor bancare se dsetermină şi solvabilitatea acestora. Aceste norme stabiles obligaţia societăţilor bancre de a asigura în permanenţă un nivel corespunzător de solvabilitate. care depăşesc suma minimă pentru raportare stabilită de Banca Naţională a României. fondul de dezvoltare. 27 al Legii nr. Raportul minim de solvabilitate este de 8%. Normele nr.depăşi. 30 al aceleiaşi societăţi bancare sunt obligate să comunice Băncii Naţionale a României creditele acordate clienţilor lor. determinat ca raport între nivelul fondurilor proprii şi totalul activelor şi elementelor în afara bilanţului. b) Capitalul suplimentar va fi luat în calcul numai până la concurenţa valorii capitalului propriu. fondul de rezervă constituit conform art. 33/1991. 27 din Legea nr. 33/1991.Capitalul suplimentar se commune din: fondul de risc constituit conform art. pierderile înregistrate în anul current. Datoria subordonată va fi luată numai într-o proporţie maximă de 50% din capitalul propriu şi nimai dacă îndeplineşte condiţiile prevăzute de Norme. alte fonduri constituite din profitul net. reserve din reevaluare legală a activelor corporale. cumulate. Din totalul fondurilor proprii se vor deduce participaţiile societăţilor bancare la alte societancare. fondul de comerţ. 4/1994 ale Băncii Naţionale a României. cheltuielile anticipate efectuate prin achiziţionarea mijloacelor fixe. ponderate în funcţie de gradul lor de risc de credit. Fondurile proprii se determină conform Normelor nr. La calcularea fondurilor proprii se vor avea în vedere următoarele: a) Din capitalul propriu se vor deduce: cheltuielile de constituire. 51 . fondul mijloacelor fixe. 2/1994 privind fondurile proprii ale societăţilor bancare stabilesc că aceste fonduri sunt formate din capitalul propriu şi capitalul suplimentar.

În raport de punctualitatea rambursărilor debitorul va fi notat cu unul dintre următoarele calificative: − bun. − Categoria D (îndoielnice): dacă performanţa financiară este scăzută şi cu o evidentă ciclicitate la intervale scazute de timp. dacă plăţile sunt efectuate cu o întârziere de până la 30 de zile. dacă întârzierea este mai mare de 30 de zile. − Categoria E (pierdere): dacă performanţele financiare atară pierderi şi există perspective clare că nu pot fi încasate la scadenţă nici ratele nici dobânzile. în scopul protejării depozitelor persoanelor fizice şi ale persoanelor juridice. dar au o evidentă tendinţă de înrăutăţire. 3/1994 privind clasificarea creditelor şi constituirea provizioanelor specifice de risc. Conform acestor norme. dacă ratele şi dobănzile sunt plătite la scadenţă sau cu o întârziere maximă de şapte zile. în una dintre următoarele cinci categorii: − Categoria A (standard): dacă performanţele financiare sunt foarte bune şi permit achitarea la scadenţă a ratelor plus dobânda şi dacă se prefigurează menţinerea şi în continuare a performanţelor financiare la un nivel ridicat. Pentru determinarea şi limitarea riscului de credit. să limiteze riscul de credit şi să depună toate eforturile pentru a-şi încasa toate creanţele de la debitorii lor. − Categoria C (substandard): dacă performanţele financiare sunt satisfăcătoare. societăţile bancare sunt obligate ca. societe bancare trebuie să-şi clasifice creditele acordate.Societăţile bancare sunt obligate sa porteze trimestrial Băncii Naţionale a României – Direcţia autorizare şi supraveghere prudenţială a societăţilor bancare. valoare ce rezultă după deducerea provizioanelor specifice de risc constituite conform Normelor Băncii Naţionale a României nr. Determinarea raportului de solvabilitate al societăţii comerciale se face luându-se în calcul valoarea netă a activelor. în funcţie de performanţele financiare ale clientului evaluate după criteriile stabilite de fiecare societate bancară şi de capacitatea acestuia de rambursare a creditului la scadenţa\ă. 52 . − slab. − Categoria B (în observaţie): dacă performanţele financiare sunt bune sau foarte bune darn u pot menţine acest nivel în perspectivă mai îndelungată. nivelul de solvabilitate. − necorespunzător.

Riscul poate fi acoperit printr-un program formal de finanţare elaborat pe baza prognozelor privind pierderile anticipate. mai puţin…”. Dacă rămân riscuri mari care nu pot fi nici acoperite (reţinute) nici transferate. În orice caz. 53 . Transferarea riscului este eficace atunci când frecvenţa şi gravitatea sunt specifice unor riscuri catastrofale şi atunci când riscurile nu pot fi identificate şi evaluate precis. cât şi transferul riscurilor (prin asigurare sau operaţii cu instrumente derivate). managerii bancari trebuie să fie capabili să identifice şi să evalueze gradul de risc. Structurarea unui program de asigurare pentru o bancă se poate face având în vedere următoarele trei posibilităţi:  negocierea centralizată cu limitarea numărului de poliţe de tipul „toate riscurile. băncile pot acoperi riscuri în afara unor programe formale de finanţare. Doar riscurile neidentificate sunt reţinute din ignoranţă. dacă trec pierderile pe cheltuieli sau le acoperă din capital. pentru manager este foarte dificil să folosească controlul riscurilor pentru a le elimina sau evita. Reţinerea riscurilor trebuie să se facă pe baza următoarelor două criterii:  acoperirea unor familii de riscuri. Acoperirea riscurilor funcţionează cel mai bine în cazul unor riscuri a căror frecvenţă şi amplitudine a expunerii sunt foarte previzibile sau atunci când nu există asigurări de piaţă. Transferul riscului este mai adecvat atunci când expunerea nu este foarte previzibilă sau atunci când gravitatea potenţială a pagubelor este catastrofală.2. Aceste programe de tip „pay-as-you-go” generează în mod inevitabil un anumit grad de incertitudine asociată veniturilor şi o cerere incertă de capital bancar. Finanţarea şi transferarea riscului Din punct de vedere al gestiunii riscurilor bancare. În lipsa acestor condiţii. riscurile nu pot fi finanţate în mod corect. În plus.5. transferul riscurilor este dificil dacă nu există pieţe de asigurări convenţionale.  existenţa unei baze proprii de date statistice referitoare la frecvenţa şi amploarea riscurilor. finanţarea lor presupune atât: acoperirea riscurilor (prin rezerve generale sau specifice). cât şi prelevări pentru fondurile de rezervă pentru pierderi din creditare. În ultimă instanţă. în măsura în care aceste pierderi se produc.

Principalul factor rămâne structura activelor şi pasivelor. Deşi transferarea riscurilor poate fi eficientă. Un bun manager în probleme de risc va observa şi folosi felul în care gestiunea riscurilor bancare interacţionează cu alte componente ale sistemului managementului bancar. Principalii factori endogeni sunt: structura activelor şi pasivelor bancare. De exemplu în faza de expansiune clasică se manifestă o cerere mare de fonduri de împrumut iar ratele dobânzii sunt în creştere. Factorii exogeni sunt determinaţi de evoluţia condiţiilor economice generale care se reflectă în nivelul ratelor dobânzii pe piaţă. practica curentă face ca transferarea riscului să fie prima şi. poliţele fiind încheiate separat fie de fiecare unitate cu personalitate juridică. acţionându-se asupra lor. fie după criteriul teritorialităţii (al zonei de operare). singura modalitate de abordare a gestiunii riscurilor bancare. de structură şi de rentabilitate. Aceşti factori depind în ultimă instanţă de fazele ciclului economic. conducerea băncii poate comunica pieţelor financiare eficacitatea sa în gestiunea băncii pentru a produce efecte de sinergie. Ei pot fi controlaţi sau influenţaţi de bancă dar pot fi anticipaţi cu destulă precizie. se poate minimiza expunerea la risc (sensibilitatea băncii). Aceştia sunt factori endogeni şi factori exogeni.  programe specifice pentru diferite activităţi bancare. ea trebuie să fie ultima dintre elementele luate în considerare de gestiunea riscurilor bancare. adesea. scadenţa fondurilor atrase. Gestiunea riscurilor bancare ar trebui să fie una dintre componentele sistemului global de management bancar. calitatea şi eşalonarea scadenţelor. Oricum. Volumul activităţii bancare este influenţat în 54 . mai ales pentru ratele pe termen scurt. Sensibilitatea băncii la variaţia dobânzii pe piaţă poate fi definită ca variaţia marjei dobânzii bancare în funcţie de variaţia dobânzii de pe piaţă ca urmare a acţiunii unor factori specifici. Factorii endogeni sunt importanţi pentru gestiunea riscului de piaţă deoarece ei pot fi gestionaţi şi. ceilalţi doi factori fiind doar elemente principale prin care se poate influenţa această structură. Prin implementarea gestiunii riscurilor bancare ca o componentă vitală a sistemului global de management bancar. Asupra băncii această creştere are următoarele efecte: de volum. negocierea descentralizată. Strategia ordinară ar trebui să fie: transferul riscurilor grave şi reţinerea riscurilor frecvente.

În acelaşi timp poate fi alterată şi structura bilanţului. Analiza riscului bancar la Banca Transilvania 3. Capitolul 3. Banca Transilvania . Rentabilitatea poate fi sensibil îmbunătăţită căci marjele procentuale pot creşte. crescând cererea de credite.sensul creşterii sale căci. În lipsa acestor condiţii.Scurt istoric 55 .1. Reţinerea riscurilor trebuie să se facă pe baza următoarelor două criterii: acoperirea unor familii de riscuri şi existenţa unei baza proprii de date statistice referitoare la frecvenţa şi amploarea riscurilor. Activele îşi schimbă structura în favoarea creditelor şi în defavoarea portofoliului de titluri iar pasivele vor înregistra o creştere a ponderii fondurilor împrumutate.1.parte integrantă a sistemului bancar românesc 3. chiar pentru un nivel al marjei absolute. riscurile no pot fi autofinanţate în mod corect. cresc şi activele şi cresc şi sursele împrumutate. probabil direct de pe piaţă.1.

Rezultatele financiare deosebite şi poziţia de piaţă dobândită (1.183 lei. De-a lungul anilor. trebuie subliniat că. “am pornit cu 2 miliarde lei şi o idee. În decursul activităţii sale.696. Odată cu extinderea reţelei teritoriale. a fost dezvoltată gama de servicii şi produse oferite clienţilor. În ceea ce priveşte implicarea băncii în proiectul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii.51%-pondere confirmată la sfârşitul trimestrului al treilea 2008) sunt rodul muncii unui colectiv bine închegat. reprezentant al acţionarului majoritar BERD. În special după anul 2003. pe principiul paşilor mărunţi dar siguri. Sunt lucruri care nu se văd imediat. cu un capital social de 2 miliarde lei. Restul a venit din muncă şi străduinţă. 56 . banca şi-a creat o reţea teritorială extinsă în toate zonele ţării. până în prezent aprobându-se deja împrumuturi în valoare totală de peste 7. creşterea fiind cu 19.059. la iniţiativa unor oameni de afaceri clujeni. 371 agenţii şi 28 puncte independente de schimb valutar.au reprezentat paşi esenţiali în evoluţia băncii. având un manager străin.Banca Transilvania a fost înfiinţată în decembrie 1993 la Cluj-Napoca. ceea ce a dus la crearea a peste 550 de noi locuri de muncă.183 lei în prezent(luând în calcul şi denominarea) . prin derularea încă din 1999 a finanţărilor externe din surse BERD. la 1. Dar ele devin perene şi este greu ca lumea din jur să nu le observe”. ca societate pe acţiuni. aşa cum afirma preşedintele băncii. Banca Transilvania a cunoscut o dinamică deosebită în ceea ce priveşte cota de piaţă deţinută în cadrul sistemului bancar românesc. pentru un număr de 163 de firme. În primele 9 luni ale anului 2008. funcţionând în prezent cu 57 de sucursale. banca a înregistrat realizări deosebite pe linia serviciilor bancare şi a creditelor avantajoase acordate în special activităţii de retail.059. ci doar după o vreme.3 milioane EURO. majorările succesive de capital-de la 2 miliarde lei la înfiinţare. Programul de finanţare externă a IMM-urilor funcţionează în toate sucursalele din ţară ale Băncii Transilvania. dl.7 % faţă de finele anului 2007. un acţionar semnificativ fiind Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare cu o pondere de 15% din capitalul social. Banca Transilvania a fost prima bancă din România care a intrat în programul Comunităţii Europene pentru sprijinirea IMM-urilor prin linii de finanţare externă. Capitalul social al băncii este acum de 1.696. din care 79% român şi 21% străin. Horia Ciorcila. având în structură un acţionariat conştient de potenţialul valoric şi resursele umane puse în slujba instituţiei.

emite efecte de comerţ (bilete la ordin. cumpărând acţiuni sau părţi sociale ale acestora .acordă credite pe bază contractuală (contracte de credit) în lei sau valută persoanelor fizice sau juridice române în condiţiile pieţei . efecte de comerţ exprimate în lei. . operaţiuni cu caracter financiar.păstrează în conturile curente deschise şi menţinute la Banca Transilvania şi în depozitele constituite de persoanele fizice şi juridice române şi străine.realizează pe cont propriu sau pentru terţi operaţiuni de arbitraj valutar .participă cu capital la înfiinţarea în România sau în străinătate de societăţi bancare comerciale.1. asigurări. de producţie.realizează încasările şi plăţile în valută şi în lei generate de activităţile de export şi import. alte operaţiuni de încasări şi plăţi între persoane fizice şi juridice autohtone sau străine . lei şi valută.În ceea ce priveşte proiectele pentru anul în curs.efectuează operaţiuni cu titluri de valori şi orice alte efecte de comerţ în nume propriu şi pentru terţi în cadrul Bursei de Valori . precum şi orice alte titluri de valoare româneşti . . orientarea către Internet banking şi comerţ electronic. . extinderea reţelei teritoriale. cecuri ) în favoarea unor beneficiari din ţară . . 57 . . 3. . .primeşte şi acordă credite în lei şi valută pe bază de convenţii şi alte aranjamente cu bănci sau instituţii financiare . comercial şi necomercial. următoarele activităţi: . acestea vizează în principal: consolidarea poziţiei pe piaţă.58/1998 privind activitatea bancară şi a statutului propriu. .Obiectul de activitate Potrivit Legii nr. Banca Transilvania poate desfăşura în limita autorizaţiei acordate. prestări de servicii şi turism internaţional. clienţi ai băncii. crearea şi implementarea de noi servicii şi produse. cambii sau trate.cumpără şi vinde în ţară valută.2.

medicii şi farmaciştii. Categoriile de clienţi ai băncii care pot beneficia de credite sunt: .alte persoane juridice organizate în conformitate cu legea şi care desfăşoară activităţi legale. transporturi. fără personalitate juridică. .asociaţii familiale şi persoane fizice autorizate să desfăşoare o activitate independentă. telecomunicaţii. .1. cu cecuri de călătorie şi cecuri necumpărate . . . .persoane fizice.notarii publici şi avocaţii care desfăşoară activităţi independente. ..efectuează operaţiuni cu cărţi de debit în lei şi în valută. agricultură. silvicultură.Clienţii băncii Clienţii băncii sunt persoane fizice şi juridice române şi străine rezidente în România indiferent de forma de proprietate şi natura capitalului social.Regiile Autonome din industrie. care au conturi deschise la bancă şi îşi derulează operaţiunile prin aceste conturi. 3. specifice pieţei de capital. . construcţiilor.societăţi comerciale cu capital integral străin sau în asociere cu persoane fizice sau juridice române. care vor funcţiona sub reglementarea şi supravegherea Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare. cu excepţia activităţilor care pot fi desfăşurate în mod direct de către bănci conform acestei legi. agriculturii.efectuează operaţiuni de păstrare în casete de valori a obiectelor din aur sau alte metale preţioase precum şi a valutei depuse de clienţii săi .societăţi comerciale cu capital de stat sau privat din domeniul industriei.fermierii agricoli individuali şi cei organizaţi în diferite forme de asociere simple. turism. .3. 58 . alte categorii de liber profesionişti autorizaţi potrivit statutului profesional. Se pot desfăşura activităţi prevăzute de legislaţie privind valorile mobiliare şi bursele de valori prin societăţi distincte. comerţului. gospodărirea apelor sau alte ramuri din economie. prestări servicii şi alte unităţi care-şi desfăşoară activitatea în cadrul economiei naţionale.

banca va comunica titularului în scris. cerând să fie luate măsuri pentru activarea acestuia sau în caz contrar să procedeze la închiderea conturilor. judecătoriile. 59 . Titularul contului închis poate intra în posesia sumelor care îi aparţin la cererea acestuia sau poate solicita redeschiderea contului. -în condiţiile în care contul a devenit inactiv. incidente apărute în derularea operaţiunilor de plăţi fără numerar. organisme specializate. contul de profit şi pierdere.Pentru cunoaşterea şi evaluarea situaţiei economico-financiare prezentă şi de perspectivă a clienţilor. birourile notarilor publici şi primăriile locale. -dacă titularul nu mai îndeplineşte condiţiile cu privire la deschiderea şi funcţionarea contului. caz în care banca va trata această operaţiune ca o nouă deschidere de cont. posibilitatea închiderii contului. cu 10 zile lucrătoare înainte. mijloace mass-media. pe care trebuie să o actualizeze periodic. a operaţiunilor de creditare. b) Informaţii din evidenţele băncii privind volumul total de credite aprobat şi acordat. agenţii economici care au relaţii contractuale cu clientul. c) Informaţii din surse exterioare. pe categorii de credite şi durate de rambursare. balanţele de verificare şi din alte situaţii financiare. serviciul datoriei. alte bănci şi organisme care au relaţii cu clienţii. Sursele de informare cu privire la clienţii băncii sunt: a) Informaţii obţinute de la clienţi din cererea de deschidere a contului. banca trebuie să-şi asigure o bază de informaţii asupra fiecărui client. volumul de încasări şi plăţi lunare. Camera de Comerţ. Conturile agenţilor economici vor fi închise de unităţile bancare în următoarele cazuri: -la cererea titularului. Registrul Comerţului. care pot fi obţinute de la BNR. Pentru derularea operaţiunilor cu clienţii este obligatorie deschiderea conturilor la bancă. din bilanţurile contabile. precum şi pentru aprecierea riscului bancar în activitatea de creditare. din contractul de societate şi statutul societăţii. din cererea de credite. Comisia Naţională de Statistică şi comisiile judeţene de statistică. precum şi volumul de frecvenţă a acestora. În ultimele două cazuri. Banca nu este obligată să accepte pe oricine drept client şi nu este prudent să deschidă un cont dacă informaţiile pe care le deţine nu satisfac exigenţele prudenţei bancare. raporturile contabile periodice.

În toate actele oficiale. .centrala băncii .îndeplineşte funcţia de coordonare pentru toate activităţile ce se desfăşoară în sucursale. în conformitate cu legislaţia comercială şi cu respectarea dispoziţiilor prezentei legi. normelor cadru şi normelor tehnice ale BNR. . 3.sistemul de control al băncii. capitalul social. asigurând aplicarea corectă a legii.atribuţiile fiecărui compartiment al băncii şi relaţiile dintre acestea. prin care se va stabili: . hotărârilor şi tuturor actelor normative ce guvernează activitatea bancară.Organizarea şi conducerea băncii Legea bancară nr.structura organizatorică. Banca are un regulament propriu de funcţionare.1. . Structura organizatorică a băncii este: .Modul concret de efectuare a operaţiunilor prin conturile deschise la bancă se va stabili pe bază de convenţie(contract) de cont încheiată de bancă cu clienţii săi. agenţii şi puncte de lucru. în care se vor stipula toate obligaţiile părţilor potrivit dispoziţiilor legale în vigoare. numărul şi data înregistrării în registrul bancar. comitetului de administrare a activelor şi pasivelor. cambia. 60 .competenţele şi răspunderea conducătorilor băncii şi ale altor salariaţi care se angajează în operaţiuni financiar-bancare în numele şi contul băncii.4.atribuţiile comitetului de risc. adresa sediului principal.atribuţiile sucursalelor şi ale altor sedii secundare ale băncii. biletul la ordin şi ordinul de plată. aprobat de organele statutare.58/1998 prevede că "organizarea şi conducerea băncilor se stabilesc prin acte constitutive ale băncilor. . Banca Transilvania se identifică în mod clar printr-un minim de date: firma sub care banca este înmatriculată la Registrul Comerţului. . precum şi propriilor instrucţiuni de lucru privind CEC-ul. numărul şi data înmatriculării la Registrul Comerţului. comitetului de credite.

să exercite exclusiv funcţia în care au fost numiţi şi cel puţin unul dintre aceştia să fie cetăţean român. Credite acordate unui singur debitor (client definit ca la art. Sunt subordonate sucursalelor şi au la rândul lor în subordine puncte de lucru. Administrarea şi conducerea activităţilor bancare sunt asigurate de: .Adunarea Generală a Acţionarilor. Banca Transilvania acordă credite clienţilor săi cu luarea în consideraţie a aspectelor ce ţin de economia de piaţă.. .sunt subordonate sucursalelor sau agenţiilor şi îşi desfăşoară activitatea sub supravegherea şi îndrumarea acestora.sucursalele. mediu şi lung sau linii de credite. Banca poate acorda credite pe termen scurt. .punctele de lucru. pct.Comitetul de conducere la sucursale şi agenţii. "conducătorii băncii trebuie să fie rezidenţi în România. îndrumare şi control al activităţilor operative desfăşurate în unităţile din subordine. . prin activitatea lor.58/ 1998) se vor limita conform cerinţelor prudenţiale prevăzute în reglementările BNR.se constituie în nucleele activităţii desfăşurate de societăţile bancare la nivel judeţean.3. Ei trebuie să fie licenţiaţi.u din Legea bancară nr. .58/1998. falimentul unei societăţi comerciale". . .2.Preşedinţi şi vicepreşedinţi.agenţiile. îndeplinesc rolul de coordonare. Creditele se acordă pe bază de garanţii .Comitetul de Direcţie. să fi lucrat cel puţin 5 ani în activitatea financiar-bancară şi să nu fi cauzat.Consiliul de Administraţie. Politica acordării creditelor de către Banca Transilvania În conformitate cu obiectul său de activitate. acestea pot fi: • Scrisori de garanţie bancară • Depozit bancar (la Banca Transilvania sau la altă bancă cu condiţia cesiunii acesteia în favoarea Băncii Transilvania • Ipoteca 61 . 3. Potrivit Legii nr.sunt unităţi teritoriale operative ale societăţii bancare.Comisia de cenzori. .

în vederea accesului rapid al clientului la credite. Comitetul de Direcţie poate dispune proceduri simplificate şi urgente. Facilităţile se vor acorda clienţilor care au dovedit bonitate şi fidelitate faţă de bancă ţinându-se cont de mărimea rulajului în lei şi / sau valută.1999 şi prezentat în Anexa 9. Pentru aceeaşi categorie de clienţi. Dobânzile practicate de bancă sunt cele aprobate de Comitetul de Direcţie al Băncii şi transmise prin Decizii ale Preşedintelui. NEGOCIEREA CREDITELOR ETAPA I Prima etapă în procesul creditării constă în contactul informativ al moderatorului cu solicitantul de credit. Banca abordează creditarea ca pe un proces complex ce presupune în mod necesar următoarele etape: • • • • Etapa I Etapa II Etapa III Etapa IV Negocierea creditelor Contractarea creditelor Aprobarea şi acordarea creditelor Analizarea modului de utilizare a creditului. care va cuprinde descrierea naturii relaţiei speciale în cauză . Algoritmul de calcul al dobânzilor precum şi a penalităţilor pentru neplata dobânzilor la scadenţă. La baza aprobării va sta un raport întocmit de Direcţia Credite.• Gajul cu deposedare (inclusiv a obiectelor de artă sau din metale preţioase care vor fi păstrate în tezaurul băncii) • Gajul fără deposedare • Alte garanţii Manifestarea prudenţei în acordarea creditelor atât în ce priveşte bonitatea clientului cât şi a motivaţiei creditului (acordarea de credite în conformitate cu statutul societăţii). Comitetul de Direcţie al băncii poate aproba reduceri de comisioane şi discounturi în limita a 5 % negociabil faţă de dobânda practicată unitar de bancă. Din prima discuţie care are loc trebuie să rezulte răspunsul la următoarele obiective: 62 .8/1999. Pentru clienţii deosebiţi.01.analiza tranzacţiei. este cel aprobat de Comitetul de Direcţie din 14. este la nivelul Consiliului de Administraţie.a situaţiei financiare şi a bonităţii persoanelor aflate în relaţii speciale cu banca. Competenţa de aprobare a creditelor acordate persoanelor aflate în relaţii speciale cu banca aşa cum sunt ele definite în Norma BNR nr.

Identitatea solicitantului.export. aflat în urma întrebărilor: “ Cine sunteţi dumneavoastră? “ “ Ce obiective urmăriţi? “ “Ce perspective vedeţi în volumul activităţii desfăşurate şi a situaţiei de pe piaţă ?” “ Cine sunt acţionarii?” “ Cine sunt conducătorii?” “ Cine sunt membrii Consiliului de Administraţie?” “ Cum este managerul “vârsta?” ”sănătatea?” “ calificarea?” “ Cine este succesorul?” “ Abilitatea în afaceri? “ “ Mijloacele şi posibilitatea firmei?” “ Scopul şi obiectul de activitate?” “ Scopul şi justificarea creditului?” “ Ce garanţii pot fi prezentate?” Pe baza răspunsurilor date şi a părerii pe care şi-o formează moderatorul. negocierea va continua sau se va opri la această discuţie. Alte documente considerate a fi necesare de către moderatorul de credite. • • • ETAPA II . Copia licenţei de import . se va determina volumul de credite pe baza analizei indicatorilor economicofinanciari şi a previzionărilor pe perioada creditărilor. În cazul în care discuţia va continua se vor întocmi şi prezenta următoarele documente: • • Cerere de credit . 63 . Ultima balanţă de verificare :Studiul de fezabilitate pentru creditele de investiţii.CONTRACTAREA CREDITELOR La început. În cadrul acestei determinări un loc important îl va ocupa strategia de marketing a firmei. Bilanţul contabil (Contul de Profit şi Pierdere).

aprobate de Consiliul de Administraţie al Băncii.furnizorii . organizarea şi funcţionarea acestor organisme sunt cele prevăzute în regulamentele proprii.substituirea . asigurarea garanţiilor la o societate de asigurări autorizată. Etapa se finalizează cu încheierea contractului de credite. Acordarea 64 . Competenţele. comunicarea va cuprinde şi eventualele condiţii suplimentare care trebuie să le mai îndeplinească până la angajarea creditului. . Comitetul de Credite din Centrală.Planul de afaceri trebuie să cuprindă o analiză în care să se urmărească cel puţin următoarele : . luându-se în considerare necesarul şi puterea de cumpărare. Comitetul de Direcţie. . ACORDAREA ŞI ANGAJAREA CREDITELOR Aprobarea În Banca Transilvania. Clientul va fi obligat . printr-o prevedere în contractul de credit să asigure bunurile aduse în garanţie şi cele realizate din creditul acordat şi să reînnoiască la timp asigurările până la plata integrală a sumelor datorate.eventualele ameninţări ale noilor intraţi pe piaţă . Pentru instrumentarea dosarului de credite se va întocmi o documentaţie care va cuprinde următoarele elemente pe lângă cele cerute mai sus: • • • analiza bonităţii clientului.cine sunt.beneficiarii . ce credibilitate au.eventualii concurenţi în aceeaşi activitate . .înlocuirea produselor cu altele de pe pieţe . aprobarea creditelor este dată de organismele colective de conducere specifice : • • • Comiteul de Credit şi Risc din Succursale. ETAPA III . analiza operaţiilor şi înscrierea ipotecii şi a gajului la Notariatul de Stat. Aprobarea creditului va fi comunicată în scris clientului în mod operativ .APROBAREA. .

sub semnătura şefului serviciu credite. . precum şi inventarul acesteia se păstrează de Şeful Serviciului Credite. (în lipsa acestuia de către Director sau Directorul Adjunct). Angajarea creditului După îndeplinirea de către client a tuturor condiţiilor cerute de către bancă.executarea silită 65 .declararea creditului scadent anticipat şi încasarea tuturor dobânzilor şi a comisioanelor aferente. contractele de garanţii imobiliare sau convenţii de gaj. Pentru ducerea la îndeplinire a sarcinii de mai sus. .sistarea temporară sau definitivă a creditului. în cazul creditelor pe obiect. . Urmărirea utilizării acestuia.valorificarea garanţiilor .recuperarea creditului din contul de disponibil. pe durata creditării. conform destinaţiei. ca plăţile din credit să se facă numai în baza semnăturii puse pe documentul de plată prezentat de client (exemplarul care rămâne la bancă ). În cazul în care clauzele contractuale nu vor fi respectate de către client. Eliberarea de numerar.reducerea plafonului şi a limitei de creditare.După aprobare până la îndeplinirea tuturor condiţiilor de către client . creditul trece în faza de angajare. creditul se defineşte ca fiind acordat. . . este sarcina moderatorului de credite care a instrumentat dosarul (sau a altei persoane abilitate în lipsa acestuia). moderatorul de credite sau persoana abilitată va solicita operatorilor de ghişeu. banca poate lua următoarele măsuri: . pe documentul de ridicare numerar. Un exemplar original din contractele de credite. constă în creditarea contului de disponibil al clientului. Plăţile din credit se vor face numai prin virament în cont. pentru sumele provenite din credit. Angajarea propriu-zisă a creditului. în case de fier sau fişete metalice. Verificarea şi validarea acestor plăţi cade în sarcina operatorului de ghişeu. se va putea face numai pentru creditele acordate cu destinaţia achiziţii de la persoane fizice pe baza aprobării.

Banca Transilvania utilizează instrumente conform cu Standardele Internaţionale şi cu cerinţele prudenţiale stabilite de B.3.declanşarea procedurii de lichidare judiciară. În scopul realizării unui management al riscurilor modern şi performant. Banca Transilvania acordă o atenţie deosebită unui management prudent al riscurilor aferente portofoliului propriu. Gestionarea riscurilor în cadrul Băncii Transilvania În scopul asigurării unei creşteri susţinute a profitabilităţii. se va face analiza economico-financiară pe baza ultimei balanţe de trimestrial. ETAPA IV . de limitare a riscurilor care pot afecta activitatea şi performanţele băncii. Se va urmări rulajul prin bancă a contului curent astfel încât la o eventuală diminuare sau stagnare să se analizeze motivele şi să se facă o analiză complexă.1. 3.N..R. • concordanţa dintre utilizarea creditului cu obiectivul solicitării.ANALIZA MODULUI DE UTILIZARE A CREDITULUI Serviciul credite va urmări dacă creditul a fost utilizat pentru scopul pentru care a fost solicitat. dacă ratele scadente au fost rambursate la timp şi dacă se încasează lunar. se va urmări în permanenţă modul în care beneficiarul de credite îşi desfăşoară activitatea în bancă. Nota de constatare se ataşează la dosarul de credit al clientului . cu această ocazie întocmeşte Nota de constatare care este semnată de moderator şi client (sau custodele garanţiei). moderatorul de credite verifică prin deplasare la faţa locului existenţa. Aici se vor verifica următoarele: • • verificare. evaluarea şi întreprinderea de măsuri. Urmărirea utilizării creditelor se va face de către fiecare moderator prin deplasări periodice la sediul firmei. bazat pe identificarea. 3. integritatea şi modul de conservare a garanţiilor.3. Riscul de credit 66 . De asemenea.

1 În vederea evaluării riscului de credit al agenţilor economici. banca a dezvoltat un rating de credit şi pentru alte entităţi. deschiderea/confirmarea de acreditive. scontarea efectelor de comerţ) constituie unul din obiectivele strategice ale băncii. cum ar fi: autorităţile publice locale. banca urmareste lunar angajamentele primilor 100 de clienti ai bancii şi a clientilor care au calitatea de “debitor unic”. expunerile mari şi angajamentele persoanelor aflate în relatii speciale cu banca. În anul 2004. îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate. a fost revizuit sistemul de rating utilizat la evaluarea performantei agentilor economici. agenţi economici nou înfiinţaţi. banca utilizează un sistem intern de rating de credite şi o metodă de analiză economico-financiară similare cu cele utilizate de băncile străine. toate expunerile fata de clientii bancii ( personae fizice şi personae juridice) care depasesc limita minima de 200 milioane lei pe client. persoanele fizice autorizate. managementul şi strategia acestuia) cu cele ale creditului (istoricul relaţiei de credit. Sistemul de rating de credite al Băncii Transilvania este de tip bidimensional. poziţia şi ramura/subramura. care reprezinta nivelul maxim prudential la care se poate expune banca fata de clientul respectiv şi urmareste incadrarea în permanenta a angajamentelor acestora în limitele de risc stabilite. banca a stabilit limite de expuneri la risc. cele financiare. Banca monitorizeaza şi raporteaza catre Centrala Riscurilor Banca din cadrul Bancii Nationale a Romaniei. lunar. Pentru evaluarea riscului de credit al persoanelor fizice. care cumulează rezultatele analizei caracteristicilor clientului (aspectele generale. în vederea asigurarii unei dispersii corespunzatoare (pe categorii de clienti. Totodata.Monitorizarea şi diminuarea riscului de credit (risc care derivă din activitatea de creditare propriu-zisă cât şi alte categorii de tranzacţii. respectiv scrisori de garanţie. banca utilizează un sistem scoring de analiză. De asemenea. serviciul datoriei. în ceea ce priveste monitorizarea riscului de credit fata de principalii clienti care inregistreaza expuneri semnificative. sursa de rambursare şi natura colateralelor). 2000 67 . pe unitati teritoriale) a riscului din activitatea de creditare. 1 Nitu Ion – Managementul riscului bancar – Editura Expert – Bucuresti.

se face utilizând tehnici şi proceduri cum ar fi: analiza aspectelor financiare şi nonfinanciare. . Banca nu acordă credite pentru: A. mai mare de 10 % din fondurile proprii ale băncii este considerată expunere mare. (care indică probabilitatea de nerespectare a obligaţiilor contractuale faţă de bancă) conform procedurilor în vigoare. înregistrată faţă de un client (debitor unic).Activitatea de creditare în banca se desfasoara pe baza planului de credite. etc. cu datorii restante catre bugetul statului şi bugetul asigurarilor sociale de stat. dacă împrumutatul nu este implicat în mod substanţial în acestea (activitatea este secundară. fără consimţământul documentat. Evaluarea expunerii băncii la riscul de credit asociat clienţilor săi. cu reputatie buna în mediul de afaceri. nefiind activitatea principală a împrumutatului):    Specularea în valute sau proprietăţi imobiliare.Încălcarea sau derularea de activităţi care încalcă terenuri aflate în proprietatea sau în litigiu cu cetăţeni autohtoni.Banca acorda credite agentilor economici capabili sa genereze fluxuri de lichiditati. al caror trend este în scadere şi companiile prezinta programe temeinice privind recuperarea pierderilor şi rentabilizarea activitatilor. de fluxul de lichidităţi. ratingul de credit. persoane fizice sau juridice. planul financiar şi planul de afaceri ale bancii. B. 68 .Oricare dintre următoarele activităţi. ori acestea se datoreaza caracterului sezonier al activitatii desfasurate. total al castor personae. cu un rating de credit corespunzator şi persoanelor fizice care realizeaza venituri sigure şi prezinta credibilitate în ceea ce priveste indeplinirea obligatiilor contractuale fata de banca. Banca va putea acorda credite şi alte facilitati agentilor economici care inregistreaza conjunctural pierderi.Banca limiteaza accesul de credite al agentilor economici nerentabili şi fara posibilitati certe de redresare. cu rating de credit necorespunzator. Investiţii în titluri de orice fel. prevăzute în procedura de mediu BCR. Orice expunere. scoringul. care se coreleaza cu resursele de acoperire a acestora ( pe termene şi valute) şi cu strategia. Activităţile excluse de la finanţare pe criterii de mediu. care inregistreaza pierderi din activitatea desfasurata. .

înainte de acordarea oricărui produs tip credit unui client. pentru persoane fizice şi persoane fizice autorizate identificate cu cod numeric personal. Indicatorul de lichiditate calculat de la data intrării în vigoare a normelor menţionate anterior s-a încadrat cu o marjă confortabilă în limitele impuse de BNR. Ca regulă generală. 1/2001 privind lichiditatea băncilor.3. În vederea evaluării expunerii băncii sau a bonităţii clienţilor. Banca a stabilit proceduri de lucru referitor la limitele orientative pentru plasamente. sectoare de activitate şi produse bancare. Banca Transilvania urmăreşte respectarea tuturor normelor emise de BNR. Urmare intrării în vigoare a Normelor BNR nr.2.Pentru evitarea concentrării riscului de credit pe un număr mic de clienţi. unităţi bancare. limitele valorice pentru riscul mai mare de lichiditate faţă de o singură persoană. 3. zone geografice. La acordarea creditelor. persoana fizică sau juridică. Banca Transilvania şi-a aliniat obiectivele strategice privind managementul lichidităţii. menită să minimizeze efectele negative ale apariţiei riscului de lichiditate. indiferent de nivelul expunerii totale a băncii faţă de clientul respectiv. este obligatorie consultarea informaţiei de risc bancar în arhiva Centralei Riscurilor Bancare sau altor entităţi cu activitate similară. la reglementările impuse de autoritatea bancară tutelară. În acest sens. precum şi informatiile existente în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare şi în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăţi. iar la elaborarea normelor interne se prevăd limite mai stricte decât cele stabilite de autoritatea de supraveghere. banca urmăreşte dispersia echilibrată a riscului de credit pe categorii de clienţi. Riscul de lichiditate Strategia Băncii Transilvania privind managementul lichiditatii stabileşte necesitatea asigurării unei structuri bilanţiere corespunzătoare. sistemul de 69 . banca are în vedere întotdeauna principiul că prima sursă de rambursare a creditului o constituie capacitatea împrumutatului de a genera lichidităţi (pentru persoanele juridice) respectiv de a obţine venituri certe pentru persoanele fizice. se vor folosi şi informaţiile furnizate de Biroul de Credit. În gestionarea riscului de lichiditate se utilizează deopotrivă managementul prin obiective şi managementul prin excepţii.

Riscul ratei dobânzii Riscul ratei dobânzii este analizat prin prisma activelor şi pasivelor purtătoare de dobânzi. Plasamentele în lei pe piaţa interbancară s-au efectuat în principal la BNR dar şi la băncile comerciale româneşti cu situaţii financiare solide. 70 . care să permită depăşirea fără eforturi majore a unor eventuale situaţii conjuncturale nefavorabile. Banca Transilvania a adoptat în anul 2008 o serie de măsuri menite să mărească independenţa financiară a băncii.indicatori prin care se monitorizează riscul de lichiditate în limitele minime admise pentru aceştia. cu anticiparea influenţelor asupra profitului băncii. Banca Transilvania a acţionat în sensul activării portofoliului de titluri de stat în lei şi valută. extinzându-şi portofoliul de clienţi cu care derulează tranzacţii pe piaţa secundară. sistemul informaţional care stă la baza activităţii de management al lichidităţii. 3. în contextual evoluţiei pe piaţa a ratelor dobânzilor. Pe parcursul anului 2008. Banca Transilvania fiind lider de necontestat pe piaţa secundară a titlurilor de stat. Banca Transilvania a acţionat în calitate de plasator net în lei şi valuta pe piaţa interbancară. Pe fondul creşterii progresive a încrederii clientelei în sectorul bancar românesc. respectiv raportările destinate informării operative a conducerii băncii. Referitor la plasamentele în valută s-au efectuat în special la băncile internaţionale de prim rang. prin reducerea ponderii resurselor atrase de la băncile comerciale partenere în totalul resurselor.3. Rezultatele acestei politici au fost poziţive. în paralel cu creşterea maturităţii resurselor atrase. precum şi raporturile pe care trebuie să le transmită reţeaua de unităţi. în cadrul limitelor de expunere la risc stabilite. parteneri de afaceri ai Băncii Transilvania.3. În anul 2008. Banca elaborează planuri şi prognoze privind evoluţia pe termen mediu a resurselor şi plasamentelor şi utilizează pârghiile monetare şi de credit pentru a asigura un management al activităţii eficient.

iar simulările efectuate periodic au ca scop evidenţierea pierderii potenţiale care ar putea sa o înregistreze banca ca urmare a modificării adverse a ratelor de dobândă raportată la mărimea capitalului. eforturile băncii au fost îndreptate spre echilibrarea în volum şi la termen de maturitate reziduală a posturilor bilanţiere în lei. se analizează separat activele şi pasivele în lei şi separat cele în valută. care sunt contrabalansate în principal prin portofoliul titlurilor de stat în lei. structurii şi maturităţii reziduale a pasivelor cu dobândă fixă de tipul certificatelor de depozit la purtător şi certificatelor de depozit cu discount. Banca Transilvania urmăreşte încadrarea permanentă în limitele stabilite privind raportul dintre activele şi pasivele purtătoare de dobânzi fixe şi total active.3. Astfel. mergând până la configurarea profilului de risc al fiecărei entităţi componente a reţelei băncii. 3. urmărind menţinerea permanentă a unui raport optim între resursele şi plasamentele cu dobândă fixă. Riscurile operaţionale Riscurile operationale în cadrul Băncii Transilvania sunt monitorizate atent ca urmare a diversificării continue a activităţii băncii. care sunt purtătoare de dobânzi fixe. cea mai mare parte a creditelor acordate clientelei au prevăzute clauze conform cărora nivelele de dobândă sunt de asemenea revizuibile. Banca acordă o atenţie deosebită relaţiei cost de oportunitate – risc de rată a dobânzii. iar pe partea de active. care presupune descifrarea profitului de risc al gamei de produse şi servicii bancare oferite clientelei. Influenţa riscului ratei dobânzii în ceea ce priveşte activele şi pasivele băncii exprimate în devize. Pe parcursul anului 2008. precum şi a condiţiilor în care aceasta îşi desfăşoară activitatea. este mult mai redusă decât în cazul posturilor bilanţiere exprimate în lei.Datorită senzitivităţii diferite a ratelor de dobândă. Banca Transilvania practică dobânzi variabile pentru majoritatea resurselor atrase de la clientela nebancară.4. privind următoarele aspecte: 71 . În scopul eliminării riscurilor operaţionale legate de sistemul informaţional al Băncii Transilvania. Procesul de gestiune a acestor riscuri se circumscrie unei viziuni sistemice. s-au elaborat proceduri interne şi s-a creeat cadrul necesar aplicării acestora. banca acordă o atenţie deosebită evoluţiei. În scopul unei mai bune administrări a riscului ratei dobânzii în lei.

sesizărilor. propunerilor formulate de o persoană fizică sau juridică.• eliminarea potenţialelor riscuri operaţionale legate de nerespectarea circuitului documentelor. În scopul depistării. se monitorizează permanent evoluţia principalilor indicatori economici. care pot influenţa activitatea generală a acesteia.3. pe baza unei analize de tip scoring. 3. se mai fac propuneri în vederea asigurării unei bune dispersii a riscului şi evitarea concentrării expunerii pe un număr redus de sectoare de activitate. urmărind orientarea plasamentelor sale către sectoarele viabile şi performante. reglementarea aspectelor legate de informaţiile clasificate. limitele de expunere faţă de principalele sectoare economice. Analizând evoluţia activelor băncii. precum şi realizările principalelor sectoare de activitate ale economiei. Riscul de mediu economic Datorită existenţei multitudinii factorilor de mediu endogeni şi exogeni ai băncii. atât la nivelul Centralei. Pentru diminuarea riscurilor operaţionale în contextul fenomenului de terorism internaţional. în cadrul cărora s-au introdus sisteme (metode) de detectare a tranzacţiilor neobişnuite sau suspecte. s-au creeat politici şi proceduri noi de cunoaştere a clientelei. Riscul de solvabilitate şi alte riscuri financiare 72 . respective produse tip credit acordate clienţilor săi. Banca Transilvania analizează şi ajustează trimestrial.3. cererilor. conform legislaţiei în vigoare.5. s-a creeat un pachet de masuri pentru prevenirea şi combaterea utilizării sistemului financiar – bancar în scopul finanţării de acte de terrorism la nivelul Băncii Transilvania. 3. De asmenea. cât şi al unităţilor teritoriale. orientările economiei naţionale şi rezultatele obţinute de principalele sectoare de activitate din economie în scopul determinării efectelor posibile asupra rezultatelor financiare ale băncii.6. soluţionarea reclamaţiilor. monitorizării operaţionale suspecte şi de eliminare a riscurilor legate • • de operaţiunile de spălare a banilor. Pe baza informaţiilor analizate şi prelucrate se elaborează trimestrial analiza situaţiei macroeconomice interne şi influenţele asupra activităţii băncii.

În vederea limitării riscurilor care pot să apară ca urmare a efectuării unor operaţiuni valutare de către societăţile bancare. s-au întreprins demersuri pentru utilizarea instrumentelor financiare derivate. 4/2001 privind supravegherea 73 . a riscului acestora şi a rentabilitatii lor.Pentru optimizarea relaţiei rentabilitate / risc. Scopul final este încadrarea în reglementările impuse de BNR şi minimizarea riscului. În vederea determinării expunerilor totale la risc a băncii şi a indicatorilor de solvabilitate se procedează astfel: fiecare element de activ bilanţier şi din afara bilanţului contabil este clasificat lunar pe grade de risc în funcţie de tipul entităţii de risc. Banca centralizează toate fluxurile valutare generate de activitatea acesteia.7. respectiv 8 % pentru cel calculat ca raport între capitalul propriu şi totalul expunerii nete aferente elementelor bilanţiere şi extrabilanţiere şi 12 % pentru cel calculat ca raport între fondurile proprii şi totalul expunerii nete aferente elementelor bilanţiere şi extrabilanţiere. Riscul valutar Riscul valutar este generat de posibilitatea evoluţiei nefavorabile a cursurilor de schimb în raport cu un portofoliu valutar existent. atât ca produse oferite clienţilor pentru acoperirea riscurilor. 3. BNR a emis Normele nr. Se urmăreşte echilibrarea structurii de valută liber convertibile în acord cu necesităţile privind asigurarea plăţilor curente fiind concentrate asupra gestionării poziţiei valutare pe piaţa interbancară. de garanţiile aferente şi alte criterii. Banca Transilvania monitorizează permanent indicatorii de solvabilitate comparativ cu limitele stabilite de BNR. cât şi pentru hedging-ul riscurilor aferente portofoliului băncii. cât şi limitarea riscului valutar prin ajustare permanentă vizând echilibrarea poziţiilor.3. Pentru anul 2008. se analizează periodic evoluţia principalelor plasamente bilanţiere şi elemente din afara bilanţului. Reglarea poziţiei valutare a băncii urmăreşte atât fructificarea oportunităţilor de piaţă. pentru identificarea plasamentelor care oferă o corelaţie corespunzătoare între veniturile obţinute şi riscurile asumate şi maximizarea profiturilor băncii. le analizează şi gestionează în acord cu condiţiile de piaţă.

Rapoartele de expunere sunt prezentate zilnic conducerii executive a băncii şi sunt analizate de către organele de conducere colectivă. maximum 20 % din fondurile proprii ale băncii pentru poziţia valutară totală. • stabileşte reglementări interne care privesc corectitudinea şi înregistrarea operativă a operaţiunilor valutare în sistemul informatic de gestiune. Operaţiunile băncii pe piaţa valutară interbancară constau în: operaţiuni spot. în modul. în mod normal. Politica băncii privind managementul riscului valutar este aceea de a nu se lansa în operaţiuni cu titluri speculative care comportă un risc valutar ridicat. dintre totalul poziţiilor  valutare individuale ajustate lungi şi totalul poziţiilor valutare individuale ajustate scurte. aplicându-se în acest fel principiul celor 6 ochi. De obicei. piaţa valutară interbancară permite ajustarea poziţiei valutare totale a Banca Transilvania până la cel mult 5 puncte procentuale / zi. 74 . • monitorizează în timp real. Banca Transilvania s-a conformat cerinţelor impuse de BNR privind supravegherea poziţiilor valutare şi a stabilit o serie de măsuri menite să prevină efectele negative ale riscului valutar: • urmăreşte în permanenţă încadrarea în limitele impuse de BNR a poziţiei valutare totale precum şi a poziţiilor valutare individuale ajustate în funcţie de evoluţia cursurilor valutare de pe piaţa internă şi internaţională. Poziţia valutară totală reprezintă valoarea cea mai mare. respectiv urmăreşte încadrarea în limitele de risc prin intermediul unui terminal Kondor şi prin raportările solicitate de autoritatea de supraveghere. Tranzacţiile cu clienţii care generează risc de curs se realizează prin asigurarea unui corespondent în vederea acoperirii riscului valutar. tranzacţiile forward au scadenţă de cel mult trei luni. Banca TRansilvania monitorizează poziţiile valutare individuale pentru 15 valute. Din luna ianuarie 2009. forward şi swap. Conform reglementărilor în vigoare la sfârşitul fiecărei zile bancare lucrătoare poziţiile valutare ale băncii sunt supuse următoarelor limitări:  maximum 10 % din fondurile proprii ale băncii pentru oricare din poziţiile valutare individuale ajustate.poziţiilor valutare individuale ajustate şi al poziţiei valutare totale a băncii şi au formulat cerinţe specifice de management al riscului valutar şi de control intern.

opinia şi reputaţia auditorului. poziţia băncii în ţară şi în lume. etc. cât şi ca procent din capitalurile actionarilor băncii respective. avănd ca efect înregistrarea de pierderi de capital şi de dobânzi. pe care le revizuieşte o dată pe an sau ori de câte ori este nevoie.3. Expunerea maximă pe care Banca Transilvania poate să o înregistreze faţă de o bancă.8. utilizând metode.   ţară. achiziţii. conform practicilor internaţionale. precum şi pe baza unui spectru de aspecte non75 . Banca stabileşte şi monitorizează limite de expunere la risc faţă de băncile corespondente. Aceasta reprezintă riscul ca o bancă sa acorde un împrumut. istoricul băncii. în echivalent EUR. pe care aceasta nu-l rambursează. proceduri şi tehnici folosite pe plan internaţional. luând în considerare elemente. Riscul de ţară. banca selectează bancile interne/externe. pe categorii de tranzacţii. parţiale sau totale. printr-o evaluare corespunzătoare pe bază de rating-uri şi a altor informaţii financiare sau non financiare şi o supraveghere frecventă a contrapartidelor. este calculată atât sub forma unui procent din capitalurile proprii ale Băncii Transilvania. structura acţionariatului. banca parteneră şi societăţi de asigurare – reasigurare Riscul de bancă (cunoscut şi sub denumirea de risc de contrapartidă interbancară) corespunde riscului asumat de bancă în legatură cu o instituţie de credit naţională sau străină. anul înfiinţării. În cadrul activităţii desfăşurate pe piaţa interbancară internă şi internaţională. O bancă din orice ţară nu poate avea un rating superior ratingului suveran (ratingului de  fuziuni. Analiza riscului de bancă parteneră se realizează prin intermediul unui ansamblu de indicatori de bonitate şi performanţă a activităţii. Banca evaluează riscul de bancă parteneră. ratingul acordat de agenţiile internaţionale de rating.3. să efectueze un plasament la o altă bancă. cum ar fi:      performanţa financiară a băncii analizate.

de regulă. o primă de asigurare negociată şi un asigurator capabil să suporte rapid eventualele daune. ratingurile acordate de agenţiile internaţionale de specialitate. care provin din mediul sau intern sau din cel exterior firmei sale. Asiguratorii de credite oferă. care poate fi asumat de Banca Transilvania faţă de băncile. care împreună ajută la determinarea expunerii maxime pe care banca şi-o poate asuma faţă de entitatea cu care intră în relaţii de afaceri. instituţiile guvernamentale. consecvenţa politicii sale în domeniul managementului riscurilor. Banca Transilvania analizează riscul care derivă din afacerile cu societăţile de asigurare-reasigurare. situaţia politică.financiare. cât şi banca ce asigură finanţarea necesară realizării producţiei destinate exportului respectiv. În acest sens. iar sursele acesteia sunt informaţiile financiare care se constituie în sursa analizei economico-financiare. asistenţă tehnică. înainte de a semna contractul de creditare sau de a emite poliţa de asigurare. consulting şi training. percepţia pe piaţă a riscului. printr-o monitorizare a acestuia în timp real. 76 • • . financiare sau companii din ţară sau din străinătate. activitatea de export implică o serie de riscuri atât pentru exportator. investigarea şi supravegherea creditelor. dar şi analizele speciale de risc bazate pe teorii probabilistice. În ceea ce priveşte sfera asigurării creditelor. cum ar fi: • • • studii de piaţă. un număr însemnat de agenţi economici apelează la credite pentru a-şi susţine propria activitate. societăţile specializate utilizează o metodologie proprie. care combină cel puţin trei elemente: cea mai bună acoperire. Îndeosebi. Metoda de analiză a profitului de risc ia în considerare indicatorii macroeconomici ai ţării analizate. în pofida tuturor riscurilor existente. Riscul de ţară este administrat prin determinarea nivelului maxim de operare de natură comercială şi financiară. Banca Transilvania şi societăţile de asigurare specializate realizează ample analize cu privire la solvabilitatea clienţilor potenţiali şi a cumpărătorilor externi. O etapă importantă o reprezintă recomandarea şi decizia asupra modalităţii de transfer al riscului prin asigurare. Având în vedere aceste condiţii. studii de fezabilitate. o gamă largă de servicii alături de cele de asigurare.

poliţa pentru o anumita activitate. ţările în care se află importatorii asiguratului. poliţa pentru riscuri de credite şi politice. dacă este cazul. normele prudenţiale interne ale asiguratorului. Aceasta analiză priveşte toate cele trei părţi implicate în asigurare: asiguratorul. capacitatea debitorilor asiguratului de a-şi îndeplini obligaţiile de plată. poliţa pentru riscuri de origine catastrofală. şi debitorul său. poliţa pentru activitatea intreprinderilor mici. precum şi conjunctura naţională şi internaţională în care se desfăşoară activitatea acestora. prin sprijinirea asiguratului. societăţile de asigurare-reasigurare oferă tipuri diferite de poliţe:         poliţa pentru intreaga activitate. Alegerea uneia sau alteia dintre poliţe se realizează în funcţie de următorii factori:  cifra de afaceri a asiguratului.Investigarea creditelor începe din momentul cotării riscului şi presupune cunoaşterea statutului debitorului. riscul de a nu putea ceda în reasigurare o parte din poliţele existente în portofoliu. poliţa pentru principalele activităţi.    dimensiunea financiară a firmei asiguratului. analiza tendinţelor existente în sectorul din care fac parte asiguratul şi clientul său extern. poliţa pentru întreaga activitate de export realizată din credit.      analiza riscului politic. a capacităţii de plată. asiguratul  gestionarea creditelor contractate de asigurat. Metodologia de analiză este structurată pe următoarele paliere:  calitatea activităţii asiguratului. poliţa pentru livrări în avans. în vederea recuperării şi administrării sumelor întârziate la plată. Ţinând seama de varietatea ramurilor economice în care este creditul de export. verificarea periodică a acestuia. 77 . chiar pentru iniţierea procedurilor legale necesare recuperării. Supravegherea creditelor are loc după emiterea poliţei. tipurile de clienţi şi produsele vândute.

791 71. s.640.29 69.989 74.900 6.971 351.300 9. Comitetul de administrare a activelor şi pasivelor.255 41.453. În Banca Transilvania principalele categorii de risc sunt analizate în comitetele interdepartamentale.40 248.21 22.76 456.46 62. riscurile care pot afecta buna desfăşurare a contractului.82 78 17. Analiza riscurilor băncii prin prisma principalilor indicatori ai activităţii de atragere a resurselor şi realizare a plasamentelor la Banca Transilvania Sucursala Cluj-Napoca Tabelul 3 – Soldul general al principalelor categorii de produse oferite de Sucursala Băncii Transilvania Cluj-Napoca Denumirea produsului bancar Depozite cu prima lunara Depozite la termen Carnet depunere cu 2006 % Valoarea soldului general (lei) 2007 16.100 % 3. chestionarul de analiză a calităţii managementului firmei.830.239.13 2008 % 18.373 5.77 .058.698 2.12 8. 3. Analiza asigurării creditelor de export se realizează de către asigurator folosind două tipuri de documente.357.a. şi anume: - cererea de asigurare. constituite în baza legii bancare şi coordinate de membrii conducerii băncii: - Comitetul de credite.4. De regulă. se utilizează combinaţii ale acestor poliţe pentru a oferi asiguratului o protecţie cât mai complexă.715.419.383. Comitetul de risc.

320 Soldul general (lei) 2007 16.11 3.05 3.046.21 16.409.78 2.791 105.255 90.860 100 Evoluţia soldului general pe categorii de produse bancare – arată preferinţa clienţilor pe categorii de produse bancare faţă de fiecare dintre acestea.418.000 17.640.373 248.080.513 0.30 0.73 6.028 2008 17.29 69.84 0.288.742.121 8.690.064.860 2006 5.12 1.056 1.186. astfel: Tabelul 4 – Evoluţia soldului general pe categorii de produse bancare Denumirea produsului bancar Carnete Depozit la termen Certificate Depozite PJ Depozite PF TOTAL 2006 18.40 74.51 2.850 2.51 2.056 12.01 638.862 16.802 2.965 158.802 334.12 17.63 100 2008 2.04 22.550 38.715.058.636.dobanda la o luna Certificat de economii Certificat depunere cu dobânda trimestriala Certificat de depozit Depozite la termen ptr.010 24.750 619.040.931 508.539 508.390. persoane juridice Depozite la termen ptr.21 0 5.417 11.500 6.42 262.052.325.972.76 8.500 619.989 55.419.17 39.008 638.600 8.000 0 0 1.287.47 155.66 0 0 0 334.49 7.239.24 4.51 2.199.76 78.56 0.513 56.121 48.80 100 Graficul 1 – Soldul general al produselor bancare în anul 2008 79 .100 155.70 0. în perioada supusă studiului (2006 – 2008).320 100 72.000 5.800 6.178 3.601.12 9.287.600 1.971 351.675.88 7.525.00 0.900 0.619.63 2.028 0.04 100 1.525.430.991.47 0.453. persoane fizice Depozit cu prima la dobanda Depozit aniversar Depozit cu dobanda capitalizata Depozit tineret TOTAL 4.418.698 456.773.73 1.87 100 Pondere în total (%) 2007 3.100 21.42 9.787 0.393.675.056.181 0.527.742.500 0.51 1.

065 897. dupa cum urmează: Tabelul 5– Evoluţia creşterii în sold pentru depunerile la termen ale clienţilor persoane fizice şi juridice Denumirea produsului bancar Certificate cu primă la dobândă Certificate de economii Certificate de depunere cu dobândă semestrială Depozite la termen ptr.023.200 464.289 76.392 -8.266 .250 57.026.583.023.649.850 .Se constată că ponderea cea mai mare o deţin depunerile la termen.732 2.800 .743.392 80 .236 97. persoane fizice TOTAL 2006 76.1.396 2008 105.500 2.863.1.350 .394.009. urmate apoi de depunerile economiilor pe carnete şi certificate şi de depozitele constituite de persoanele fizice.712 Creşterea de sold (mii lei) 2007 103.615 102.536 .091 153. persoane juridice Depozite la termen ptr.831. Evolutia creşterii în sold pentru depunerile la termen ale clienţilor persoane fizice şi juridice este prezentat în Tabelul 5.034.179.056.788.

Creditele acordate clienţilor persoane fizice cuprind creditele pentru bunuri imobiliare şi pentru cumpărarea de bunuri de folosinţă îndelungată.500. Credite cu 27.447.000 29.Valorile soldului creditelor acordate persoanelor fizice şi juridice Denumirea creditului existent în sold 0 1.1.395 bunuri imobiliare 3. Valorile soldului creditelor acordate persoanelor fizice şi juridice de-a lungul perioadei de analiză.2.500.75 81. considerate pe categorii.138.98 2008 6 0.000.1.271.271. semnificând diferenţa dintre volumul depunerilor şi cel al restituirilor pentru fiecare instrument considerat (constituie principala resursă a Sucursalei Cluj-Napoca pentru efectuarea plasamentelor în credite). Credite cu dob ANL 1.000.91 1.979 2008 3 150.Credite ptr.552 2. Credite 26.Acest indicator arată depunerea anuală netă pentru fiecare an al analizei în parte şi pentru fiecare produs bancar constituit la termen.139 22.49 3.398 cu dob ANL ptr cumparare de locuinte 3.944 23.387 64.336.700.000 echipament 3.835 62.1.713 2006 4 0 0 76.203.132.1 81.752. sunt prezentate în Tabelul 6.45 64.048.318 1.713.85 68.1. Se observă că depunerile pe termen au cel mai mare grad de rămânere în sold în comparaţie cu celelalte instrumente de economisire prezentate.470 dob ANL acord PF 3. Tabelul 6.29 65.072 25. Credite ptr.04 24.77 Valoarea soldului pe categorii de credit (lei) Pondere (%) trezorerie 2.258.16 60.21 3.000 2007 2 21.13 81 . 32. pentru echipament.Credite de 2006 1 25.96 1.000 30.000 27. 34.55 2007 5 0 0. etc.678. iar cele acordate clienţilor persoane juridice sunt constituite din creditele de trezorerie.000 125.000.

1.Credite acordate ptr terenuri intravilan 3.18 0.789 184.436.constr.245 26 0.592 0.68 16.345 6. Credite cu 4.865. reabil.ptr.71 4.000 28. consolid.Credite ptr moderniz.04 0.2.378 69.007 0.1.10 0.Credite ptr construcţia loc în regie 3. 3.149.2.43 12.37 0.487 0 0.2.745 0.11 214.3.941 0.3.09 16.2.92 42.882 dob fluct.750 40.779 47.3.543 2.29 0.51 0.917 3.46 17.567 39. rep locuinţe 3.462 30.ptr constr. ref locuinţe regie 3.03 0.5.2.1.Credite ptr moderniz.54 13.2. Credite cu dob ANL ptr reabilitare locuinte regie 3.022 10.0009 .Credite pe 14.489.396.326 32.051. loc.667 0.821 ptr cump loc de la antreprenori 3.07 0. consolid.0007 12 0. Credite 4.09 87.009 0.2.50 124.967 11.755. cump.08 0 5.11 0.21 0.3.640 82 30.Credite ptr cump loc în antrepriză 3.154 138.4.12 0. 6. locuinte in regie 3.

12 10.082 590 14 0.71 100 5.723 2.710.254 23.471 10.927 6.82 9.80 4.441 3.783 13.395.929.1.0006 0.29 2.967 982.45 17.354.641.933 36.09 100 97.02 7.900 100 0 100 99.104 35.Credite pt cumpărare bunuri de folosinţă îndelungată 4.684 1.000 37.796.337.92 15.Credite pt cumpărare autoturisme Sold credite acordate PF Sold credite acordate PJ Sold credite acordate de Sucursala Cluj-Napoca 42.00002 83 .Alte credite acordate clientelei 4.322 37.Credite pe termen lung constr loc în regie 4.322 0 42.008 0.726.125 5.154.204 3.930.43 10.70 4.479.52 2.termen lung constr loc în antrepriză 3.3.2.514.2.487.154.91 0.882.104 35.

Determinarea indicatorilor de rentabilitate şi de risc 3. ceea ce face ca şi valoarea capitalului propriu al băncii să scadă. afectând dezvoltarea pe viitor a băncii. de aceea se impune o analiză profundă a rentabilităţii capitalului propriu prin descompunerea acestuia în următoarele componente: ROE = (Profit net/V exploatare) x ( V exploatare / Active medii totale) x x (Active medii totale / Capital propriu) unde: RPN = (Profit net/ V exploatare) x 100 – rata profitului net UA = (V exploatare / Active medii totale) x 100 – utilizarea activelor bancii GI = (Active medii totale/ Capital propriu) – gradul de indatorare Deci: ROE = RPN x UA x GI 2. ROA = RPN x UA = (Profit net/ Active medii totale) x 100 Deci: ROE = ROA x GI Fiecare indicator surprinde diferite aspecte ale eficienţei. Acest indicator reflectă cel mai bine cât de eficient lucrează echipa managerială.1.183)x100 = 37.5. ROE = (profit net/capital propriu)x100 ROE 2007 = (339.626. indicatorul nu este relevant pentru managementul băncii.484.reflectă capacitatea managementului băncii de a folosi resursele de care dispune banca în scopul maximizarii profitului. astfel: 84 . Rentabilitatea capitalului propriu (rentabilitatea financiară sau rata de recuperare a investiţiei proprietarilor în bancă) – arată proprietarilor (acţionarilor) eficienţa cu care managementul le utilizeaza capitalul investit în bancă.42 % Satisfacerea acţionariatului impune ca rata de recuperare a investiţiei să fie superioară ratei medii a dobânzii ajustate cu rata inflaţiei.515.202/1.254 )x100 = 22. În forma actuală.059.3.20/1.90 % ROE 2008 = (396.5. Rentabilitatea activelor (ROA). Indicatorii de rentabilitate 1.971.696. Creşterea inflaţiei conduce inevitabil la scăderea câştigurilor aferente acţiunilor pe care acţionariatul le posedă.436.

13 % în 2008 faţă de 2007.202/ 16.56 % RPN 2008 = 396.40 % Analizând rezultatele obtinute pentru rentabilitatea activelor. precum şi luarea unor decizii care să stopeze sau să amplifice valorile fiecărui indicator. Din cei trei indicatori.45 % ROA 2008 = 396. În concluzie.515.214.54 ori Descompunerea ratei rentabilităţii capitalului propriu (ROE) ajută managementul băncii să determine elementele care concură la obţinerea profitabilităţii.479 x 100 = 13. se observă nivele scăzute ale indicatorului în perioada studiată.008. fiind astfel rentabilă.336 / 1.183= 15. cheltuieli aferente gestionării resurselor şi plasamentelor.336 x 100 = 2. cu atât rentabilitatea capitalului propriu este mai mare. 85 .55 % UA – reflecta capacitatea managementului de a investi în active care aduc castig UA 2007 = 2.008. dar Sucursala Băncii Transilvania Cluj-Napoca a realizat o rentabilitate financiară mare prin folosirea la maximum a resurselor atrase şi simultan utilizarea la maximum a capitalului propriu.436.214.20/ 13.214. deoarece aceasta îşi poate creşte profitul şi printr-un control riguros al cheltuielilor realizate.469.479 / 16. ROA 2007 = 339.925. Cu cât multiplicatorul datoriilor este mai mare.876.4 ori GI 2008 = 16.336 x 100 = 19.626. RPN 2007 = 339.626.876.469.579x 100 = 12.008. gradul de indatorare (GI) inregistreaza valori mari ca urmare a faptului ca Sucursala bancară analizată operează pe seama resurselor atrase.265.484.706. În contextul descris.596.925.579/ 13.42 ori în anul 2008 faţă de 2007.971.76 % GI 2007 = 13. deci cu cât gradul de îndatorare realizat este mai mare.436. Rata profitului net (RPN) este un indicator atent monitorizat de managementul băncii.876.696. a riscurilor şi asigurării funcţionării băncii.05 % în 2008 faţă de 2007.RPN – reflectă eficienţa cheltuielilor făcute de managementul băncii. Sucursala Băncii Transilvania Cluj-Napoca are puţine active finanţate din capitalul propriu şi deci un multiplicator al datoriei mai mare.331/ 1.059.5 % UA 2008 = 2.706.202/ 2.331x 100 = 2.596.469. cu atât rentabilitatea capitalului propriu al acestei unităţi este mai mare.331x 100 = 17. iar gradul de îndatorare (efectul de pârghie) a înregistrat o creştere mai atenuată cu 0.20/ 2. În perioada studiată rentabilitatea financiară a crescut cu 4.265.971.254 = 9. rentabilitatea activelor a scăzut cu numai 0.

020. diferenţa dintre câştigul din venituri şi cheltuielile cu dobânzile.050/2. astfel încât gestiunea acesteia să nu impună costuri mari.194. de fapt.336. astfel:  Controlul sistematic asupra cheltuielilor de exploatare.32) x 100 = 3 % NIM 2008 = (823.264 – 724. Din analiza acestor indicatori se poate concluziona că realizarea unor profituri mari depinde de o serie de factori. fiind expresia unei mari dependente de dobânzile pe termen scurt şi pasivele volatile. Controlul atent al expunerii sucursalei bancare la risc. Expresia valorica a acestui indicator depinde de factorii: 86 .442. astfel încât provizioanele şi pierderile să afecteze cât mai puţin veniturile din exploatare ale sucursalei. a ramas constanta.35 – 0. Marja neta a dobânzii (NIM – Net Interest Margin) – este definită prin raportarea veniturilor nete din dobânzi la activele valorificabile medii. Această utilizare prin plasamente în active care aduc câştiguri sigure sucursalei asigură în mod direct creşterea profitului pe active şi implicit creşterea ROE (rentabilitatea capitalului propriu).078. Ea este. Ridicarea calităţii portofoliului de credite.062) x 100 Deci NIM 2007 = (0.546. NIM = (Dobânzi încasate/Active purtatoare de dobanda) – (Dobânzi bonificate/Pasive purtatoare de dobanda) X100.096) x 100 NIM 2008 = 3 % Se observă că.756.76% în anul 2008 faţă de 2007. în perioada analizata. Valoarea scazută a marjei nete a dobânzii este datorată costurilor mari ale fondurilor.857– 665.422.390/2.394. sau NIM = (Venituri din dobânzi/Active purtatore de dobanda) – (Cheltuieli cu dobânzi/Pasive purtatoare de dobanda) x 100 NIM 2007 = (744.820/2.126.Utilizarea activului (UA) a înregistrat în perioada analizată o reducere cu 1. astfel încât veniturile din exploatare să se diminueze cât mai puţin. inscriindu-se în limitele indicate în literatura de specialitate (3 – 10 %).000/2. raportată la activele valorificabile şi exprimă eficienţa utilizării a resurselor împrumutate(câştigul obţinut din investiţiile acute pe seama resurselor atrase) de către managementul sucursalei bancare.   3.190.255. valoarea marjei nete de dobânzi.

37 % Ppc 2008 = 298.  Utilizarea maximă a resurselor atrase în investiţii care aduc profit.16 % în 2008 faţă de 2007.31 % Valoarea indicatorului – ponderea pierderilor din credite în total credite – este redusa şi explica astfel valoarea ratei de rentabilitate financiara.000 x 100 = 0.386.515.  Capacitatea managementului de a atrage resurse ieftine.611.2.000 x 100 = 0.336) x 100 = 10. 87 .331) x 100 = 6. 50 % în perioada de analiza. 3. Calculul indicatorilor de risc permite o interpretare a lor prin prisma cauzelor. care este de cca.5. Indicatorii de risc Controlul asupra riscurilor bancare este unul din cei mai importanţi factori de care depinde profitabilitatea băncii. consecintelor şi efectelor în timp asupra profitabilitatii bancii.421.022/87.876.69 % Rsp 2008 = (1.851. Rata solvabilitatii patrimoniale (Rsp) – indicatorul este opusul gradului de îndatorare al băncii: Rsp = (Capital propriu/Active medii totale) x 100 Rsp 2007 = (1.484. a condus la obţinerea unei rate a rentabilitaţii capitalului propriu de cca 50 %.254/13. Managementul riscurilor presupune prevenirea.624. rata solvabilitatii patrimoniale s-a redus cu 4. Ponderea pierderilor din credite în total credite (Ppc) – indicatorul exprimă eficienţa activităţii de creditare a băncii şi se determina cu ajutorul urmatoarei relaţii matematice: Ppc = (Pierderi din credite/Total credite) x 100 Ppc 2007 = 32.059.194/96. măsurarea şi gestionarea acestora.43 % Se observa că. efectul de levier al îndatorării fiind redus.214. fiind afectată direct de calitatea creditelor acordate de sucursala bancara.183/16. 4. dar valoarile înregistrate în perioada de studiu au fost relativ mici. 5. Calitatea investiţiilor facute de Banca Transilvania materializată în plasamente sigure (încasarea dobânzilor la timp) şi profitabile.696. fapt care evidentiază că Sucursala Cluj a optat pentru un risc al capitalului mic.403.469.008. Studierea atenta în dinamica a activelor şi pasivelor bancii conduce la obtinerea unor informatii suplimentare referitoare la profitul bancii şi expunerea la risc.

545.000) x 100 = 0. Rcr = (Volum credite restante / Total credite) x 100 Rcr 2007 = (262.611. Riscul de credit – constă în probabilitatea ca dobânda şi/împrumutul să nu fie rambursate de împrumutat conform contractului încheiat cu banca creditoare.386. Evaluarea riscului de credit la care banca este expusă se determina prin intermediul următorilor indicatori: Rata creditelor restante (Rcr) – evidenţiază calitatea portofoliului de credite a bancii şi se determina ca raport intre volumul creditelor restante şi totalul creditelor existente în sold la un moment dat.85 % 88 . sunt extreme de mici (0. Gradul de acoperire a riscului de credit (Garc) – este un indicator care evidenţiază preocuparea managementului de a-şi acoperi pierderile din credite pe baza provizioanelor constituite pentru riscuri şi cheltuieli. Riscurile financiare sunt consecinţa dezechilibrelor permanente care apar între activele şi pasivele băncii asupra cărora managementul are control.3% . respectiv 0.000) x 100 = 0.000) x 100 = 5.714) x 100 = 4.Gestionarea eficientă a riscurilor impune o analiză cost/profit. fie nu are control.360.554. a fost corect dimensionat şi poate acoperi nivelul provizioanelor necesare pentru atenuarea la maximum a riscului generat de activitatea de creditare.450 / 96.526. înscriidu-se totodata în limite indicate de literatura de specialitate (limita maxima este 6 %. pentru ca deciziile aplicate să fie ieftine în aşa fel încât profitabilitatea scontata prin asumarea riscurilor să nu fie afectată.158 / 87. Riscurile financiare sunt singurele riscuri care pot fi cuantificabile prin intermediul unui sistem de indicatori.892.624. Garc = (Volum necesar al provizioanelor / Volum provizioane de risc) x 100 Valoarea acestui indicator arata daca volumul provizioanelor de risc constituite. Celelalte categorii de riscuri (comerciale şi de mediu) sunt generate de factori exogeni băncii asupra cărora managementul acesteia fie are un control limitat. 1. Garc 2007 = (17.18 %) şi arată gradul redus de expunere al sucursalei bancare la riscul de credit.18 % Valorile acestui indicator calculate pentru perioada de analiză.676 / 315.975 / 377.56 % Garc 2008 = (18.873.30 % Rcr 2008 = ( 173.403. pentru creditele acordate de banca. conform Standardelor Internaţionale).

Valorile înregistrate de acest indicator al riscului de credit în perioada 2007 – 2008.78 %.317.207 ) x 100 = 15.351.421.681.912 / 87.000) x100 = 0.430. sugerează o scădere calitativă a portofoliului de credite al Sucursalei Centrale Banca Transilvania Cluj. R 2007 = (214.35 % Se observă o stagnare a rezervei generale pentru riscul de credit ( element component al capitalului propriu al sucursalei bancare).9 % Se constata ca pierderile din credite au fost integral suportate din provizioanele specifice de risc de credit constituite. Alţi indicatori ai riscului de creditare utilizează în relaţia de calcul rezervele şi comisioanele pe care banca şi le constituie pentru acoperea eventualelor pierderi.17 mii lei (69.194 / 351.662. valorile acestui indicator sunt: Rpc 2007 = (315.851. în situaţia în care totalul creditelor existente în sold a înregistrat o creştere cu 8.146.022 / 214.12 % Pc 2006 = (298.624. cum ar fi: Rpc = (Rezerve pentru pierderi din credite/Total credite) x 100.386.611. Pierderile nete din credite au crescut în valoare absolută în 2008 faţă de 2007 cu 266.317. raport care exprima sistemic expectatiile manageriale privind evolutia calitatii portofoliului de imprumuturi.779.71% în 2008 faţă de 2007 şi redă ponderea utilizarii provizioanelor constituite pentru acoperirea riscului de credit la nivelul Sucursalei Centrale Cluj în perioada de analiză ( pentru credite îndoilenice şi restante).Se constată că.403. acest grad de acoperire a riscului de credit a inregistrat o reducere cu 0.608 / 96.225 mii lei în 2008 faţă de 2007. dar concomitent a sporit volumul provizioanelor pentru riscul de credit constituit cu 101.78 %). respectiv costul acoperirii riscului de creditare asumat de banca. Pc = (Pierderi nete din credite / Provizioane pentru pierderi din credite) x 100. Ponderea nivelului provizioanelor specifice riscului de credit în profitul brut (R): R = (Provizioane pentru pierderi din credite / Profit brut) x 100 .16 % 89 . ceea ce sugerează faptul ca sucursala bancară ar trebui să-şi reconsidere atitudinea faţă de nivelul de prudenţă în politica de creditare.302) x 100 = 84. Pentru perioada studiata.264 mii lei în plus în 2008 faţă de 2007. raport care reflecta nivelul de prudenta adoptat de sucursala bancara în politica sa de creditare Pc 2005 = (32.000) x 100 = 0.207 /403.35 % Rpc 2008 = (342. dar se observă o creştere substanţială a ponderii pierderilor în anul 2008 faţă de 2007 cu 69.037) x 100 = 53.

794.77 % IL 2008 = (5.000 / 150.223. managerii îşi concentrează atenţia în mod deosebit deoarece fluctuaţiile ratei dobânzii.37 % în 2008 faţă de 2007. indicele de lichiditate a crescut cu 1. sucursala bancară este puţin riscantă.000.442.826) x 100 = 2.000 / 138.14 % Se observa ca.857 / 6.422.este consecinţa fluctuaţiei ratei dobânzii. (%) Imprumuturile pe termen lung sustinute din resurse pe termen scurt sunt cele mai profitabile pentru banca. Indicatorul riscului ratei dobânzii se determină astfel: Rd = (Active sensibile la fluctuaţiile ratei dobânzii / Pasive sensibile la fluctuaţiile ratei dobânzii) Sau Rd = (Disponibilitati banesti + depozite + credite) / (Disponibilitati banesti + Depozite ) Pentru perioada de studiu. Variaţiile mari ale dobânzii potentate de inflatie şi conjuncture economica pot influenţa în mod drastic consturile. Riscul de lichiditate – este consecinţa nerambursării creditelor şi a dobânzilor la termen ( la scadenţă). fapt motivat de sporirea volumului provizioanelor în 2008 faţă de 2007 (nu întregul volum constituit al provizioanelor de risc de credit a fost şi utilizat pentru acoperirea pierderilor din activitatea de creditare).R 2008 = (351.857.194.717.177.000. cât şi întreg portofoliul băncii. pun în pericol atât căştigurile.264 / 7. Riscul de lichiditate se determină prin intermediul indicelui de lichiditate.58 % în 2008 faţă de 2007.091.681.302/ 469.126.432.410) x 100 = 74. Asupra ratei dobânzii.34 % 90 .932 ) = 0.105.84 % Se observa ca ponderea provizioanelor specifice riscului de credit în profitul brut a crescut cu 21. 2.31 % Rd 2008 = (2.422.815. Pentru perioada analizata calculam valorile indicelui de lichiditate astfel: IL 2007 = (4.439) x 100 = 4.Riscul ratei dobânzii (Rd) . precum şi a necorelării pe scadenţe de către managementul băncii sau a unor retrageri masive şi neaşteptate a depozitelor de către clienţi.670 ) = 0.787. Acest lucru presupune insa o arbitrare permanenta a legaturilor dintre scadentele activelor şi pasivelor bancii. 3. astfel: IL = (Active lichide / Pasive lichide) x 100. rambursarile şi valoarea activelor bancare. valorile acestui indicator sunt: Rd 2007 = (2.

002.670.Se observă că.63 3.02 1.33 2007 693. BNR impune tuturor băncilor indiferent dacă au sau nu activitate internaţională să respecte un indicator de solvabilitate de 8 % (norma Cooke).160.33 2008 3.309.524.42 2. iar în cazul în care rata dobânzii are tendinţa de a creşte. 358.469.798.800. 4.190.884.32 Activele ponderate în anii 2007.1 5.18 5. Acest indicator se determină astfel: Ri = (Capitaluri proprii / Active ponderate în funcţie de risc ) x 100 > 8 %. În acest caz.619.190.773. Cu siguranţă că atât managementul. Este evident că portofoliile băncii cresc prin asumarea unor riscuri mai mari.51 1.259.811.63 13.321. 876.890.321.5 3. atunci venitul net obţinut din dobânzi se va reduce (variaţia ratei dobânzii într-un sens va determina variaţia venitului net din dobânzi insens contrar). cât şi actionarii preferă profituri ridicate la un nivel acceptabil la riscurilor.001.524.774. În vederea eliminării unor astfel de situaţii.835.214. managementul va trebui să atragă resurse suplimentare pentru a contracara nerambursările din credite şi să bonifice dobânzi mai mari pentru a atrage alte resurse – simptom specific băncilor care promoveaza ineficienţa în gestionarea resurselor şi plasamentelor.781.960.28 1.08 4. astfel: Tabelul 7 – Încadrarea activelor în diverse clase de risc Clasa de risc 2007 0 20 50 100 TOTAL 3.1 1.2008 pot fi reprezentate grafic astfel: 91 . Riscul insolvabilitatii – este consecinţa calităţii defectuoase a portofoliului de investiţii a băncii.960. Diversificarea portofoliului de active reprezinta metoda cea mai eficienta de protejare a bancii impotriva riscurilor (divizarea lor).008.469.18 16.500.480. resursele proprii care sunt proiectate să absoarbă aceste pierderi ar putea fi insuficiente.906. Rd < 1. Dacă banca gestionează un volum excesiv de credite neperformante sau dacă o parte din investiţiile financiare scad generând pierderi. deci nivelul activelor sensibile la fluctuaţiile ratei dobânzii este inferior celui corespunzător pasivelor sensibile.05 6.63 4.303. Pentru determinarea acestui indicator vom încadra activele în diverse clase de risc.33 Nivelul activelor (mii lei) Nivel active ponderate (mii lei) 2008 857.

028.089) x 100 = 13.515.66 % mai mare decât 8 % impus de BNR.183/8.862) x 100 = 12.726.484.254 / 11.070.13 % mai mult decât limita minimă stabilită de autorităţi.Graficul 2– Nivelul activelor ponderate în anii 2007.801.696.059. Concluzii şi propuneri 92 . iar în anul 2007 cu 5.13 % > 8 % Se constată că acest indicator (riscul insolvabilităţii) a înregistrat în 2008 un nivel cu 4.66 % > 8 % Ri 2008 = (1. 2008 (mii lei) Ri 2007 = (1.

apare în procesul activităţii umane. Este bine ca un bancher să cunoască preferinţa faţă de risc al clienţilor săi. 2 Dr. experienţa băncii în domeniu şi responsabilităţile faţă de terţi (personal. acţionari. politica. când decide comportamentul faţă de anumite riscuri ce pot apărea în activitatea băncii.2 Administrarea riscului ia în considerare factorii măsurabili sau nu. Prin asumarea mai multor riscuri creşte şansa obţinerii unui profit mai important. sociale. genetică de a-ţi asuma sau nu riscuri. percepţia personală asupra nivelului riscului. De asemenea. poate fi influenţat de obligaţiile faţă de terţe persoane. care ameninta sau pot influenţa negativ realizarea obiectivelor unei bănci şi propune soluţii strategice şi operaţionale pentru a se opune acestor factori ( organizare. Fără asumarea unui element de risc. afacerile. pentru a putea negocia mai bine cu aceştia ( de exemplu. Riscul reprezintă pericolul de a suferi o pierdere. Millenium Tres – Institutul Bancar Roman 93 . proceduri). Atracţia faţă de risc este determinată de o combinaţie de doi factori principali: experienţa individuală şi înclinaţia naturală. Riscul poate fi definit ca un eveniment incert dar posibil. dar. originea lui aflându-se în incertitudine. dar. în acelaşi timp. un contract de credit) . contractul de credit cu acest client devine mai riscant (banca îşi asuma mai multe riscuri). Radut – Managementul activelor şi pasivelor unei societati bancare – Ed. profitul realizat poate fi scăzut. Conducerea unei bănci. Gestionarea riscurilor pentru managementul unei bănci înseamnă studierea posibilităţilor de investiţii pe pieţele monetar – financiare care să aducă profit acţionarilor şi clienţilor băncii. clienţi). este păgubitor. politice şi în raportul dintre om şi natură. efectele lui o dată produse nu mai pot fi înlăturate. În cazul în care un client are un apetit ridicat faţă de risc. va lua în consideraţie propria atitudine faţă de risc.Unul dintre cele mai importante domenii ale managementul activelor şi pasivelor bancare il reprezinta gestionarea riscului. reducerea posibilităţilor de pierdere la un nivel acceptabil. în acelaşi timp. Radu C. economice. Succesul în afaceri depide de asumarea unor riscuri. acest lucru îi poate crea premisele unui profit mai mare.

Într-un climat caracterizat printr-o concurenţă mare, banca trebuie să plaseze fonduri care să genereze un profit pentru fondurile atrase, care uneori nu pot avea o dobânda corelată cu gradul de risc al imprumutului. În acest caz, conducerea băncii trebuie să ia decizia asumării unui risc (plasamente riscante) sau să-şi asume riscul de a nu reuşi să genereze un flux monetar suficient pentru plata dividendelor acţionarilor şi a dobânzilor pentru sursele atrase. Ca în orice afacere, într-o bancă, managementul riscului este în primul rând responsabilitatea Consiliului de Administraţie şi implicit, a Comitetului de Direcţie care reprezintă managementul executiv. Obiectivul fundamental al Consiliului de Administraţie vizează tratarea riscurilor într-o manieră care să întărească veniturile acţionarilor, concomitent cu minimizarea potenţialelor daune, având în vedere în acelaşi timp protejarea intereselor clienţilor şi personalului propriu. În egală măsură, consiliul trebuie să se preocupe de asigurarea unui plan operaţional de supravieţuire şi refacere în cazul producerii unor pagube, indiferent de precauţiile luate. Responsabilitatea pentru managementul zilnic al riscurilor rămâne în sarcina echipei executive. Infrastructura dezirabilă pentru coordonarea procesului de gestionare a riscurilor bancare cuprinde:

Pentru riscul de creditare – un comitet de credit care să direcţioneze politicile, strategia, structura portofoliului şi analiza, respectiv sancţionarea expunerilor mari; Pentru riscul de lichiditate, riscul ratei dobânzii şi riscul de pret – un comitet de gestionare a activelor şi a pasivelor; Pentru riscurile de operare – o unitate centrală care sa acţioneze ca un consultant şi coordonator, cu atributii în domeniul uniformizarii metodologice şi al raportarii catre Consiliul de Administratie; Pentru riscul de solvabilitate – planificarea şi managementul capitalului este o responsabilitate comuna a presedintelui Comitetului de directie şi a sefului Departamentului financiar. Cunoscând că riscul poate fi identificat, evaluat, monitorizat şi diminuat, dar niciodată

eliminat, pentru a se proteja, băncile trebuie să dezvolte un set de politici generale (în funcţie de prevederile legale şi reglementarile Băncii Centrale), politici specifice (în raport de strategia de dezvoltare a băncii) şi politici sectoriale (limite de expuneri pe ramuri şi sectoare de activitate, pe
94

zone şi unităţi teritoriale). Principalele măsuri care ar trebui adoptate pentru prevenirea riscului de creditare consider a fi următoarele:

Acordarea creditelor să se bazeze în primul rând pe analiza viabilităţii şi realismului afacerilor, în vederea identificării şi evaluarii capacităţii de plată a clienţilor, respectiv de a genera venituri şi lichidităţi ca principală sursă de rambursare a creditului şi de plată a dobânzii. Determinarea capacităţii de plată se face şi prin analiza activităţii financiare şi nefinanciare a afacerilor din perioada expirată şi cea prognozată. Activitatea de creditare trebuie sa fie avantajoasă atât pentru bancă (în termeni de profitabilitate), cât şi pentru clienţi, care, valorificând creditele, să-şi dezvolte afacerile şi să poată astfel să-şi rambursele împrumutul şi să-şi achite dobânzile; Creditele trebuie să fie în toate cazurile garantate cu colaterale cash sau non-cash, iar volumul minim al garanţiilor constituite trebuie să acopere datoria maximă a împrumutatului către bancă (dobânzi + credite), un rol extrem de important revenind modului în care banca îşi stabileşte criteriile de acceptare a diferitelor tipuri de garanţii. Subliniez însă, că principiul prevalent la acordarea creditelor rămâne acela ca prima sursa de rambursare o constituie capacitatea clientului de a genera un cash-flow poziţiv, garanţiile materiale plasându-se pe un loc secundar; Pentru reducerea riscurilor se impune analiza periodică şi exigenţa a calităţii portofoliului de credite, de dorit la intervale cât mai scurte de timp, precum şi constituirea de provizioane şi rezerve pentru acoperirea eventualelor pierderi. De asemenea, una din optiunile imediate ale managerilor bancari poate fi asigurarea creditelor împotriva riscului de neplată la instituţii specializate (Fondul de Garantare a Creditelor pentru Întreprinzători Privaţi, Fondul de Garantare a Creditului Rural, societăţi de asigurare – reasigurare); Dispersia riscului de creditare se poate realiza prin sindicalizarea împrumuturilor mari cu alte societati bancare (romanesti si/sau straine), precum şi pentru diversificarea bazei de clienti şi a tipurilor de credite practicate. Se recomandă în acest context acordarea cu prioritate a creditelor pe obiect, în defavoarea celor globale de exploatare, precum şi a creditelor de consum pentru populatie; În scopul evitării pericolului de concentrare excesivă a creditelor faţă de o anumită ramură de activitate, consider că este necesară stabilirea unor limite de expunere, pe baza
95

elaborării de modele de tip scoring în funcţie de indicatorii relevanţi pentru evaluarea performanţelor sectoriale. Astfel de indicatori ar putea fi: volumul creditelor restante şi ponderea acestora în total credite angajate; dobânzi restante; calitatea portofoliului de imprumuturi şi volumul provizioanelor specifice de risc; rentabilitatea ramurii în raport cu volumul creditelor angajate de unitati cu pierderi; ponderea creditelor acordate sectorului privat pe total ramura. Disponibilitatea unor prognoze de evolutie macro şi microeconomica, în raport cu trendul istoric şi programele guvernamentale, constituie o premise importanta pentru abordarea coerenta a analizelor sectoriale. Alaturi de expunerile pe ramuri economice, expunerile faţă de principalii clienţi ai băncii trebuie să facă, deasemenea, obiectul unei supravegheri permanente;

Un ultim aspect demn de reţinut în contextul concluziilor de faţă, se referă la necesitatea consolidării continue a capitalurilor proprii, preponderent pe seama creşterii profiturilor. Apreciez că, pentru defăşurarea unei activităţi normale de către băncile care operează în economiile de tranziţie, acestea ar trebui să urmărească realizarea unui indice de adecvare a capitalului de minimum 15 %, în condiţiile creşterilor de capital cu cele ale activelor riscante. Băncile comerciale sunt instituţii concepute funcţional pentru gestionarea riscurilor. Acest

adevăr, care a căpătat valenţe profunde în experienţa economiilor de piaţă din ultimii ani, pe masură ce fenomenul globalizării redimensionează mediul de afaceri şi relatiile internaţionale, impune băncilor româneşti adaptări comportamentale în consecinţă. Managementul riscurilor bancare, devine astfel un test de competenţă şi competitivitate pentru integrarea în sistemul financiar mondial.

96

97 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful