P. 1
Administ Risc Bancar La BTLV OIlimpia Chifa

Administ Risc Bancar La BTLV OIlimpia Chifa

|Views: 179|Likes:
Published by Cami Ivan

More info:

Published by: Cami Ivan on Jun 19, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/30/2013

pdf

text

original

ADMINISTRAREA RISCURILOR ÎN CADRUL BĂNCII TRANSILVANIA Cuprins

Capitolul 1. Riscul bancar...............................................................................................................................................2 1.1.Noţiuni generale despre risc..................................................................................................................................2 1.2.Clasificarea riscurilor bancare.............................................................................................................................13 1.2.1. Clasificarea riscurilor în funcţie de gradul de expunere la risc ..................................................................29 1.2.2. Clasificarea riscurilor bancare în funcţie de caracteristica bancară............................................................31 1.2.3. Clasificarea riscurilor bancare în funcţie de alocarea lor în cadrul sistemului financiar............................34 1.3.Riscul sistemic....................................................................................................................................................36 1.3.1. Reducerea riscului moral în sistemul bancar ............................................................................................36 1.3.2. Riscul sistemic şi restructurarea sistemului de plăţi .................................................................................37 Capitolul 2. Gestiunea riscurilor...................................................................................................................................39 2.1.Cerinţele prudenţiale...........................................................................................................................................40 2.1.1. Cerinţe prudenţiale cu privire la nivelul minim de solvabilitate.................................................................42 2.1.2. Cerinţe prundenţiale privind nivelul minim de lichiditate..........................................................................43 2.1.3. Cerinţe prudenţiale cu privire la diviziunea riscului...................................................................................44 2.1.4. Cerinţe prudenţiale privind tratarea diferenţiată a creditelor şi constituirea corespunzătoare a provizioanelor.......................................................................................................................................................44 2.1.5.Cerinţe prudenţiale privind poziţia valutară.................................................................................................45 2.1.6.Cerinţe prudenţiale privind administrarea resurselor şi plasamentelor băncii.............................................46 2.1.7.Cerinţe prudenţiale privind extinderea reţelei de sucursale şi alte sedii secundare ale băncii.....................47 2.2.Identificarea şi analiza riscului............................................................................................................................47 2.3. Controlul şi eliminarea riscurilor.....................................................................................................................48 2.4. Asumarea riscului..............................................................................................................................................49 2.5. Finanţarea şi transferarea riscului......................................................................................................................53 Capitolul 3. Analiza riscului bancar la Banca Transilvania..........................................................................................55 3.1. Banca Transilvania - parte integrantă a sistemului bancar românesc................................................................55 3.1.1.Scurt istoric..................................................................................................................................................55 3.1.2.Obiectul de activitate....................................................................................................................................57 3.1.3.Clienţii băncii...............................................................................................................................................58 3.1.4.Organizarea şi conducerea băncii.................................................................................................................60 3.2. Politica acordării creditelor de către Banca Transilvania..................................................................................61 3.3. Gestionarea riscurilor în cadrul Băncii Transilvania........................................................................................66 3.3.1. Riscul de credit...........................................................................................................................................66 3.3.2. Riscul de lichiditate....................................................................................................................................69 3.3.3. Riscul ratei dobânzii...................................................................................................................................70 3.3.4. Riscurile operaţionale................................................................................................................................71 3.3.5. Riscul de mediu economic.........................................................................................................................72 3.3.6. Riscul de solvabilitate şi alte riscuri financiare..........................................................................................72 3.3.7. Riscul valutar.............................................................................................................................................73 3.3.8. Riscul de ţară, banca parteneră şi societăţi de asigurare – reasigurare......................................................75 3.4. Analiza riscurilor băncii prin prisma principalilor indicatori ai activităţii de atragere a resurselor şi realizare a plasamentelor la Banca Transilvania Sucursala Cluj-Napoca..................................................................................78 3.5. Determinarea indicatorilor de rentabilitate şi de risc.........................................................................................84 3.5.1. Indicatorii de rentabilitate...........................................................................................................................84 3.5.2. Indicatorii de risc.......................................................................................................................................87 Concluzii şi propuneri.................................................................................................................................................92

1

Capitolul 1. Riscul bancar 1.1.Noţiuni generale despre risc
Premisele apariţiei riscurilor Riscurile cu care se confruntă instituţiile bancare în activitatea lor sunt determinate de particularităţile specifice domeniului bancar, precum şi de o serie de alte considerente prezentate în continuare. Dublul rol al băncilor, de entităţi economice independente, ce au ca scop maximizarea profitului, pe de o parte, şi de elemente ale sistemului bancar coordonat de banca centrală, având ca obiectiv implementarea politicii monetare a acesteia, pe de altă parte, implică o nouă dimensiune a riscului, în sensul că politicile duse de bănci în scopul realizării obiectului propriu de activitate pot intra în contradicţie cu măsurile de politică monetară impuse de banca centrală la un moment dat. Legăturile de intermediere ale sistemului bancar cu restul economiei sunt esenţiale pentru menţinerea unui echilibru economic stabil, deoarece: pe de o parte valorile materiale se produc în activităţile productive nebancare, iar evoluţia şi stabilitatea băncilor se susţin prin resursele atrase şi, respectiv, prin plasamentele efectuate cu entităţi economice din mediile nebancare; iar pe de altă parte, funcţiile sistemului bancar, ca element al sistemului economic naţional sunt determinate pentru buna funcţionare a fluxurilor financiare şi indirect, a fluxurilor materiale în economie.

2

Ca intermediari financiari, băncile asigură, prin serviciile de atragere a resurselor şi prin plasamentele efectuate, redistribuirea resurselor în economie din zonele aflate în excedent de resurse spre zonele deficitare. Valorile vehiculate în cadrul sistemului bancar sunt de o importanţă ce determină o abordare specifică: fluxurile financiare ce pătrund şi ies din bănci sunt de valori foarte mari, fiind constituite din sume diverse, ce au la bază o multitudine de documente justificative. Sistemul de evidenţă şi control al existenţei şi mişcărilor de bani într-o bancă trebuie să asigure, pe de o parte, o strictă urmărire a existenţei şi mişcărilor de bani. Riscurile decurg din faptul că volumul banilor existenţi ca resurse şi, respectiv, al plasamentelor este constituit din sumele relativ mici ale unei mase mari de clienţi. Există tendinţa de fraudare, foarte mare datorită caracteristicilor banilor, atât pentru personalul bancar implicat direct sau indirect în activitatea ce presupune vehicularea lor, cât şi prin indicatorii ce decurg din aceste caracteristici – lichiditatea şi solvabilitatea. Condiţiile de apariţie a riscurilor bancare sunt determinate de manifestarea unui complex de factori care depind de: evoluţia generală a economiei, schimbări legate de organizarea băncii, luarea unor decizii financiare, condiţiile politice şi economice. Evoluţia generală a economiei determină schimbări ale indicatorilor macroeconomici, şi anume: dinamica PIB pe ansamblu şi pe elemente structurale, evoluţia ratei inflaţiei şi stabilitatea monetară, etc. băncile depind de starea economică a unei ţări la un moment dat, datorită, pe de o parte, faptului că deciziile de politică monetară pe care le ia banca centrală sunt aplicate de către sau prin intermediul băncilor, iar pe de altă parte, băncile îşi atrag resursele şi efectuează plasamentele din şi în mediul nebancar generator de rezultate la nivel macroeconomic şi, în acelaşi timp, afectat de evoluţia generală a economiei. Schimbările legate de reglementările financiar – bancare, precum şi de cele economice influenţează eficienţa şi siguranţa bancară. Dependenţa activităţii de factorul timp face ca o măsură luată la nivel intern de către o bancă în ceea ce priveşte, spre exemplu, procentele de dobândă activă şi pasivă să nu-şi atingă scopul de creştere a activităţii băncii şi de menţinere a echilibrului fundamental între resurse şi plasamente, în cazul în care banca centrală modifică într-un sens nedorit rezultatul rezervei minime obligatorii sau valoarea dobânzii de refinanţare. Modificările politicii monetare impuse de reglementările băncii centrale au, astfel, asupra băncilor un impact direct, însă nu trebuie omis faptul că efectele lor au şi o altă destinaţie, ele
3

finanţările externe derulate prin bănci sau linii de credit susţinute de băncile străine printr-o bancă autonomă sunt condiţionate în ceea ce priveşte termenii de dobândă. Evaluarea riscurilor de pierdere legate de factorul uman se face pornind de la premisa că problemele privind personalul sunt relativ cuantificabile şi duc la aprecieri subiective. cel mai adesea sub aspectul tehnicilor de gestiune şi doar foarte rar sunt analizate şi mecanismele de transmisie/amplificare a riscului suportat de instituţia financiară. Riscul poate avea un impact considerabil asupra valorii băncii sau instituţiei financiare în chestiune.adresându-se economiei reale. Perturbările provocate de greşita organizare a băncii. Spre exemplu. prin eliminarea influenţei factorilor cuantificabili. pierderi cauzate de riscuri de piaţă. Definirea riscului Cel mai adesea. reacţia acesteia la modificările normative având o influenţă asupra activităţii în sine şi a rezultatelor activităţii bancare. de credit sau de lichiditate. luându-se în calcul în primul rând riscul de ţară şi apoi riscul băncii. de o pregătire necorespunzătoare sau de efectuarea unor operaţiuni ineficiente sau nesupravegheate pot genera pierderi. de regulă. cât şi un 4 .Cei mai mulţi practicieni abordează. Intercondiţionarea dintre economic şi politic generează pe termen lung tendinţe poziţive sau negative ce lasă o anumită amprentă asupra imaginii ţării în lume. Condiţiile politice şi economice existente şi de perspectivă ale ţării au implicaţii asupra serviciului datoriei publice. din acest punct de vedere este tratată îndeosebi problema unor pierderi neprevazute la activele bancare. riscurile bancare sunt considerate din două puncte de vedere sensibil diferite: punctul de vedere teoretic şi cel practic. Cuantificarea riscurilor de ţară se face având în vedere aceste tendinţe. garanţiile sau condiţiile de rambursare. ca de exemplu frauda. atât un impact în sine (de regulă sub forma pirderilor directe suportate). eficienţa utilizării personalului putând fi evidenţiată doar indirect în rezultatele activităţii. o singura grupă sau o clasă de riscuri. de riscurile evaluate de finanţatori. incendiul sau catastrofele naturale. Resursele umane sunt considerate un activ deosebit de important al unei entităţi economice. cei mai mulţi autori se concentrează asupra funcţiei clasice a băncilor. Alţi autori se concentrează asupra unor pierderi – potenţiale sau efective – cauzate de riscuri cu totul aleatoare şi necontrolabile. ceea ce afectează operaţiunile bancare externe. de intermediere în sfera riscurilor financiare prin diviziunea acestora. Atunci când definesc riscul şi gestiunea riscului.

partenerilor şi chiar asupra autorităţii bancare. în domeniul financiar cel puţin. dar pe care trebuie să le gestioneze. Dacă acesta este cadrul – foarte general – în care vom aborda problema riscurilor bancare. personalului.Vor adopta ca definiţie standard pe cea lingvistică şi vom considera drept risc probabilitatea de producere a unui eveniment cu consecinţe adverse pentru subiect. 5 . aceste operaţiuni şi proceduri genereaza în permanenta expunere la risc. deşi perspectiva celor mai multe analize bancare asupra riscului este îngusta trebuie să subliniem înca de acum că acesta este generat de o multime de operaţii şi proceduri. Cuplul risc-performanţă este indisociabil în universul bancar.De aceea.Din această definiţie rezultă că expunerea la risc poate fi efectivă sau potentială. Riscurile bancare sunt acele riscuri cu care se confruntă băncile în operaţiunile lor curente şi nu doar riscurile specifice activităţii bancare clasice. Toate riscurile sunt definite ca pierderi asociate unor evoluţii adverse a rezultatelor (calificate ca risc "downside"). pirderi cauzate de riscul de piaţă. Pornind de la funcţia clasică a băncilor. În literatura de specialitate şi în practica bancară. riscul trebuie privit ca un conglomerat sau complex de riscuri.impact indus cauzat de efectele asupra clinetelei.Drept urmare. de credit sau de lichiditate. riscul este privit ca o pierdere neprevăzută la activele bancare. acesta poate fi definit în mod diferit. În funcţie de punctul de vedere din care facem analiza riscului. Universul bancar se caracterizează prin multiple dimensiuni ale riscurilor ce afectează performenţele. gestiunea bancară este recunoscută prin două ipostaze: • • gestiunea riscurilor. iar definirea lor constituie punctul de plecare al gestionării riscurilor.Şi. prin expunerea la risc vom inţelege valoarea actuală a tuturor pierderilor sau cheltuielilor suplimentare pe care le suportă sau pe care le-ar putea suporta instituţia financiară în cauză. atunci putem prezenta şi diferite accepţiuni care se dau riscului bancar ca pe diferite tipuri de riscuri bancare.Ca agenţi care operează pe diverse pieţe financiare.În acest context. de cele mai multe ori interdependente prin aceea că pot avea cauze comune sau că producerea unuia poate genera în lanţ alte riscuri. băncile se confruntă şi cu riscuri ce nu le sunt specifice (de exemplu riscul valutar). de intermediere în sfera riscurilor financiare. gestiunea globală a bilanţului ("asset and liability management").

minimizarea pierderilor . Gestionarea riscurilor presupune ansamblul instrumentelor. în sensul unei orientări de optimizare. minimizarea expunerii la risc.şi cu cel central . tehnicilor şi dispoziţivelor organizatorice necesare băncii pentru a realiza o strategie performantă. fie prin faliment. determină reducerea profiturilor şi a veniturilor acţionarilor sau. Potrivit teoriei bancare. respectarea reglementărilor bancare în vigoare. ca rezultat al unui management deficitar sau al impactului şocurilor reale monetare care perturbă evoluţiile macroeconomice anticipabile. prin ea însăşi. exercitarea dreptului de a dispune asupra sa. tipologia riscurilor se diferenţiază prin intensitatea de acţiune şi consecinţele pe care acestea le generează. 6 . respectiv: o primă orientare se limitează exclusiv la instrumentele şi conceptele de bază. contractele swap.obţinerea unui profit cât mai mare pentru acţionari. aşa cum a doua orientare a treia orientare evidenţiază şi detaliază complexităţile riscurilor financiare şi se focalizează asupra instrumentelor bancare care administrează ele operează. respectiv conducerea procesului. în ultima instanţă. organizarea activităţii în sensul optimizării evoluţiei patrimoniului. dirijarea. Consecinţele producerii riscurilor Producerea riscurilor bancare. contractele la termen. fie prin preluarea ei de către o bancă mai puternică. riscurile. Trebuie avut în vedere şi costul implementării şi exploatării procedurilor care vizează gestiunea riscurilor care nu trebuie să fie mai mare decât expunerea potenţială la risc. controlul în vederea realizării obiectivelor propuse.Gestiunea. toate instrumentele care permit controlarea riscurilor. În domeniul riscului bancar există 3 orientări relevante. gestionării lor. a procesului de administrare. presupune atribuţii cum sunt:     administrarea unui patrimoniu. opţiunile. ieşirea din afaceri a băncii. Principalele obiective ale gestiunii bancare sunt: maximizarea rentabilităţii. O strategie bancară performantă trebuie să cuprindă programe şi proceduri de gestionare a riscurilor bancare care să minimizeze probabilitatea producerii acestor riscuri în concordanţă cu obiectivul principal al activităţii bancare .

efectele pierderilor semnificative din credite. ca atare. . Atâta timp cât are fonduri. ca determinant al scăderii profitului şi pe locul trei. O bancă poate avea destule pierderi pentru a ajunge la un capital negativ şi totuşi să opereze normal. Pierderile din credite. făcând totodată obiectul acţiunilor disciplinare din partea organismelor de reglementare. întrucât investitorii cu amănuntul tind să fie mai puţin sensibili la calitatea creditului bancar. Când o bancă nu-şi mai poate asigura fondurile normal şi trebuie să fie sprijinită de autoritatea de reglementare pentru o perioadă prelungită. nu mai există alt remediu decât închiderea sau preluarea ei de către o bancă mai puternică. demonstrează o pierdere a încrederii deponenţilor în bancă. frauda este pe locul doi după riscul de credit. după riscul de credit şi lichiditate. 7 . Riscul de solvabilitate – este riscul final care vizează viabilitatea afacerii. Riscul de operare – are multe faţete şi este sursa majoră de nemulţumiri ale clienţilor. Lipsa de lichiditate poate rezulta din imprudenţa în constituirea sau utilizarea fondurilor.lipsa de lichiditate. insolvabilitatea nu reprezintă cauza principală a falimentului bancar. În istoria băncilor de pretutindeni. dacă pieţele au destulă încredere în bancă pentru a-i permite să dezvolte o puternică dependenţă de sursele de finanţare volatile. o bancă este valabilă. Cea mai comună cauză a pierderilor din „operare” rămâne frauda internă. dar poate fi utilizată pentru a câştiga timp în perioade de criză. care nu sunt reprezentative pentru ciclul economic în ansamblu. Riscul de credit este maxim în timpul şi imediat după perioadele de recesiune. Aceasta nu este o bază sănătoasă pentru strategii financiare pe termen lung. Prin definiţie. retragerea masivă de depozite. în primul rând. el însuşi nu determină pierderi sau reduceri de capital. nu duc la falimentul băncii decât dacă deponenţii se aşteaptă ca guvernul să sprijine banca sau dacă aceasta are expunere mică pe pieţele cu ridicata pentru nevoile sale de finanţare. Se poate aprecia că în cazul băncilor mari există două tipuri de factori principali care conduc la starea de faliment: . Un asemenea risc devine problematic. Riscul de credit – s-a dovedit de-a lungul timpului ca fiind cel mai periculos dintre toate.Riscul de lichiditate – este de natură structurală. ci o cauză secundară. ca principala cauză a colapsului băncilor. Este posibil ca nici riscul de lichiditate în sine să nu determine starea de faliment. când piaţa realizează reducerea valorii reale a activelor la niveluri insuficiente pentru a asigura achitarea obligaţiilor.

fondată pe ideea relaţiei bine definite a acestora cu veniturile. tinzând către 0. 8 . acceptând plasamente în credite de calitate medie. Principalii indicatori care se pot calcula pentru cuantificarea riscului de creditare sunt: • credite totale raportate la total active – cu cât ponderea creditelor în total active este mai ridicată. rezerve pentru pierderi din credite raportate la total credite – exprimă anticipările manageriale privind evoluţia calităţii portofoliului de împrumuturi. Cu cât creşterea rezervelor planificate pentru care se constituie provizioane este mai mare. Indicatorii riscului de creditare Riscul de credit este mai mare dacă banca adoptă o strategie agresivă de piaţă. dar îşi creează oportunităţi şi veniturile pot creşte. În consecinţă. care permit evaluarea statică şi dinamică a riscurilor. Gestionarea adecvată a riscurilor constituie o componentă esenţială a managementului bancar. credite de calitate medie raportate la credite totale (rata riscului de credit) – exprimă direct ponderea creditelor de calitate inferioară în total credite. prin raportarea la standardele internaţionale sau la propria experienţă istorică a băncii. cu atât se poate presupune că banca anticipă pierderi mai mari şi că este de aşteptat o scădere a calităţii portofoliului de credite. Invers. pe baza unor indicatori specifici. beneficiile tind să scadă dacă se acceptă numai plasamente sigure. cu atât activitatea bancară este percepută ca fiind mai riscantă. Posibilităţi de cuantificare a riscurilor bancare În cadrul analizei riscurilor bancare.„Încrederea” este aproape un sinonim pentru lichiditate. Profitul este sursa principală de finanţare a pierderilor. Creditele de calitate medie cuprind: credite în observaţie. creditele substandard şi cele îndoielnice. • • credite restante raportate la total credite – acest raport trebuie să aibă valori cât mai mici. • • profit brut / provizioane pentru pierderi din credite – reflectă costul acoperirii riscului de creditare asumat de bancă. care face ca orice acţiune să fie menită să mărească simultan şi o creştere a profitului de risc. o importanţă deosebită revine cuantificării acestora. dar acoperirea acestora nu este singura sa destinaţie. singur riscul de lichiditate nu poate duce la falimentul băncilor.

este aproape imposibil să se aprecieze pe baza lor viitoarele probleme legate de credit. • pasive nete cumulate – se calculează ca diferenţă între pasivele şi activele cumulate corespunzătoare fiecărei benzi de scadenţe şi sunt folosite pentru a semnala perioada de maximă nevoie de lichiditate. Indicatorii riscului de lichiditate O primă grupă de indicatori de lichiditate cuprinde: • pasivele nete simple – se calculează pentru fiecare perioadă ca diferenţă între pasivele şi activele cu aceeaşi scadenţă şi exprimă măsura în care activele scadente acoperă pasivele scadente. transformarea medie a scadenţelor (TS) – exprimă în număr de zile. rezultând riscul de lichiditate. corespunzător fiecărei perioade. în condiţiile curbei crescătoare a dobânzii. Valoarea optimă a acestui indicator este 1 (100%). banca nu trebuie să facă transformare de scadenţă. Dacă IL <1. căci pentru acoperirea lor banca trebuie să găsească resurse suplimentare. banca transformă pasivele pe termen lung în active pe termen scurt. dar nu prin diferenţă. banca face transformarea din pasive pe termen scurt în active pe termen lung. luni sau ani 9 . • indicele lichidităţii (IL) – se calculează pe baza aceloraşi date. ponderarea cu numărul curent al grupei de scadenţe respective. Probleme de gestiune apar acolo unde pasivele nete simple sunt poziţive.Deoarece nici unul dintre aceşti indicatori nu anticipează. ci prin raportare: IL = ∑ pa siv e p o n de ra te _ ∑ a ctiv e p o n de rate _ Sistemele de ponderare sunt două: ponderarea cu numărul mediu de zile (luni sau ani). Dacă IL =1. Dacă IL >1.

prin indicatori care. banca se află în ipostaza de surplus de resurse pe care trebuie să le fructifice în condiţii de maximă profitabilitate şi minim de risc. TS = _ ∑ a c tiv _ p o n d e r a te ∑ pa sive po nd era te e ∑ pa sive ∑ a c tiv e Transformarea medie a scadenţelor sugerează mai bine riscul de lichiditate. aceasta însemnând un echilibru între noile solicitări de credite şi împrumuturile scadente. trebuie ca acesta să fie interpretat nu numai în sumă. În sens invers. ca raport între solicitările noi faţă de piaţă şi împrumuturile scadente: Rata = Solicitări noi de credite / Împrumuturi scadente în aceeaşi perioadă Mărimea acestui indicator trebuie să se situeze aproape de mărimea 1. banca se află în postura de a fi nevoită să atragă resurse. Pasivele imediate sunt constituite din depozitele volatile plus împrumuturi scadente de rambursat. atunci activele lichide sunt insuficiente pentru onorarea integrală a obligaţiilor imediate. Dacă poziţia lichidităţii este poziţivă. Reflectă intervalul de timp în care ajung la maturitate activele. În cazul în care raportul are valori supraunitare. Activele lichide sunt reprezentate de sumele din contul curent la Banca Centrală plus plasamentele scadente de încasat. opun elemente de activ cu cele de pasiv. Dacă poziţia lichidităţii este negativă. atunci resursele lichide de care dispune banca depăşesc necesarul său pentru perioada corespunzătoare.diferenţa dintre scadenţa medie ponderată a activelor bancare şi cea a pasivelor bancare. acest decalaj de maturitate necesitând o finanţare în cazul neprelungirii la scadenţă a resurselor. deoarece permite exprimarea în unităţi de timp a transformării practicate. de regulă. gradul de îndatorare pe termen scurt – se calculează pentru perioade foarte scurte de timp şi pe benzi de scadenţă. după data de scadenţă a pasivelor. pe săptămâni (pentru luna următoare) şi pe luni (pentru anul următor). ci şi în raport de alte elemente ale bilanţului. O a doua grupă de indicatori cuprinde: poziţia lichidităţii – se calculează pe zile (pentru săptămâna următoare). valoarea subunitară a raportului. Pentru ca gradul de lichiditate să poată fi mai bine perceput. ca diferenţă între activele lichide şi pasivele imediate. Trebuie să se recurgă la surse de lichiditate pentru acoperirea acestui deficit. De mare utilizare şi cu semnificaţie sunt: 10 .

dar variază în funcţie de gradul de dezvoltare a pieţelor financiare secundare şi de volatilitatea depozitelor la vedere. prime legate de capital. diferenţe favorabile din reevaluarea patrimoniului). în principal. 8/1999 se stipulează că nivelul unei expuneri mari nu poate depăşi 20% din fondurile proprii ale băncii. Expunerea netă se calculează ponderând activele băncii la valoarea netă în funcţie de gradul lor de risc de credit. Fondurile proprii se determină prin însumarea capitalului propriu (capital social.) cu capitalul suplimentar (alte rezerve. etc. • Lichiditatea imediată – reflectă posibilitatea elementelor patrimoniale de trezorerie (numerar. • Lichiditatea globală – reflectă posibilitatea elementelor patrimoniale de activ de a se transforma pe termen scurt în lichidităţi. iar suma totală a expunerilor mari nu va putea depăşi de 8 ori nivelul fondurilor proprii ale băncii. asociat acestora. Aceasta cuantifică. cont curent la BNR) de a face faţă datoriilor pe termen scurt. Se calculează ca raport între activele lichide şi total depozite. Valoarea optimă a indicatorului este de 15%. • Lichiditatea în funcţie de total depozite – reflectă posibilitatea elementelor patrimoniale de activ de a face faţă datoriilor reprezentând totalul depozitelor şi al împrumuturilor. O rată scăzută sub 1 înseamnă un exces de lichiditate şi un profit diminuat. datoria subordonată. o atenţie deosebită este acordată ratei de solvabilitate. Se calculează ca raport între activele lichide (numerar + depozite la vedere la BNR şi la alte bănci + sumele în tranzit + bonuri de tezaur) şi total active. subvenţii pentru investiţii. în Norma BNR nr. Indicatorii de solvabilitate În cadrul analizei efectuate de instituţiile de supraveghere şi alte organisme financiare internaţionale.• Total credite acordate / total depozite – reflectă proporţia din resursele atrase de la deponenţi care este împrumutată altor clienţi. profit nerepartizat. Valoarea 1 a acestei rate exprimă o situaţie normală. la scadenţă. datorită relevanţei privind forţa financiară a băncii analizate. Prin 11 . În vederea întăririi controlului riscului de credit. rezerve. calculându-se prin raportarea activelor lichide la depozitele la vedere. pentru a satisface obligaţiile de plăţi exigibile. raportul dintre fondurile proprii de care dispune o bancă şi calitatea activelor din punct de vedere al riscului de rambursare.

Indicele de sensibilitate a băncii la variaţia ratei dobânzii pe piaţă = active sensibile / pasive sensibile. Marja netă a dobânzii bancare – exprimă în unităţi monetare diferenţa dintre veniturile din dobânzi aferente activelor valorificabile şi cheltuielile cu dobânzile corespunzătoare. Marja netă a dobânzii = venituri din dobânzi – cheltuieli cu dobânzile Marja procentuală brută a dobânzii bancare – se calculează prin raportarea marjei nete a dobânzii la total active generatoare de venituri (de la care se încasează dobânzi). marja ridicată este expresia succeselor în managementul activelor şi pasivelor. Indicatorii riscului ratei dobânzii Indicatorii riscului ratei dobânzii în practica bancară sunt: • Riscul ratei dobânzii – se calculează ca raport între activele productive şi pasivele purtătoare de dobânzi. Marja procentuală netă a dobânzii bancare – se calculează ca raport între nivelul mediu al ratei dobânzii active şi nivelul mediu al ratei dobânzii pasive.expunere mare se înţelege expunerea netă faţă de un singur debitor a cărei valoare reprezintă cel puţin 10 din fondurile proprii ale băncii. dar poate fi şi expresia unui plasament în active foarte riscante. datorită costurilor mari ale fondurilor. Indicatorul GAP(ecartul) – se calculează ca diferenţă între activele sensibile la dobândă (instrumente de credit cu dobânzi variabile) şi pasivele sensibile la dobândă (depozite cu dobânzi variabile. În ceea ce priveşte semnificaţia potenţială: • marja scăzută este expresia unei mari dependenţe de dobânzi pe termen scurt şi pasive volatile. în timp ce băncile mari unele mai scăzute. 12 • . marja constantă arată că banca are dificultăţi în obţinerea profitului. împrumuturi de pe piaţă sau de la Banca Centrală). • • • Băncile de detaliu înregistrează marje nete de dobânzi mai ridicate. • • • • • Rata GAP relativă = GAP / total active.

Dacă banca analizată are acest indice peste 1. datorită dificultăţilor de previzionare a ratei dobânzii. instrumente/tehnici de gestiune. . urmărindu-se o scădere cât mai mare a acestuia. profitabilitatea băncii va fi mai scăzută dacă ratele dobânzii scad. 1994 13 . .riscul concurenţial.riscul de prelucrare a operaţiilor.riscul studiilor informatice. banca se confruntă cu un număr mare de riscuri. cât şi practic.) şi tratarea lor corelată permite observaţii ce pot facilita atât înţelegerea procesului de gestiune. * Henri-Pierre Maders "Audit operationnel dans les banques". au acest indicator foarte aproape de 1.2. MAD.riscul de imagine comercială.Valoarea maximă a acestui indicator este 1. . Multe riscuri prezintă trăsături comune (cause.riscul de deturnare de fonduri. 1. . . O clasificare propusă de Henri-Pierre Maders* este cea în riscuri clasice şi riscuri specifice ale băncii: I Riscurile clasice: a) Riscurile comerciale . şi mai ridicată dacă ratele dobânzii cresc. iar altele sunt specifice numai societăţilor bancare. Băncile care îşi propun să evite acest risc. metode de evaluare etc. Ca orice societate.riscul accidental. Paris. Unele dintre acestea se regăsesc la nivelul oricărei întreprinderi. cât şi asimilarea unor procedee şi tehnici. .riscul privind prelucrarea informaţiilor .riscul privind sistemul informaţional. b) Riscurile asupra bunurilor şi persoanelor: . .risc legat de telecomunicaţii.riscul produsului nou.riscul de fraudă. c) Riscuri operaţionale şi tehnice: .Clasificarea riscurilor bancare Gruparea riscurilor bancare în clase şi tipuri de risc este necesară atât în scop didactic.

. . .risc de comunicare. . Toate aceste tipuri de riscuri sunt sugestiv ilustrate prin "constelaţia" riscurilor bancare din figura 1.risc de capital (de solvabilitate). . b) Risc de contarpartidă . .risc interbancar. .risc de subcontractare.d) Riscuri de gestiune internă .riscul deontologic. .risc de dependenţă tehnologică.risc de lichiditate.risc de piaţă. . II Riscurile specifice băncilor a) Riscuri financiare .risc de deficienţă funcţională.risc de ţară. . .risc de credit. .risc de gestiune a personalului. .riscul de reglementare.risc de rată a dobânzii. 14 .risc de rată de schimb (curs de schimb).riscul strategic.

15 .

Solvabilitate. fraude. fiscalităţii. Administraţie. 1996 16 .Y. acţionari dezbinaţi. sistematic COSTURI ⇓ Riscuri tehnice Riscuri operaţionale Riscuri economice Erori de previziune Riscuri tehnice Tehnologii. insuficienţă organizatorică…) Riscuri de strategie Orientare necorespunzatoare Dezechilibre/mijloace/ finalitate/renatbilitate/risc Imagine. Rată.: Constelaţia riscurilor bancare* Risc de management (Conducere slab informată sau nepregătită. funcţionalitate. deturnări de fonduri) Riscuri privind alte activităţi (riscuri nebancare) Riscuri diverse * Sursa: P. Rentabilitate. Gestiune internă Riscuri de contrapartidă Semnătură. social. dispersia riscurilor) Risc sistemului Riscurile de piaţă informatic Lichiditate. comunicare Riscuri etice Nerespectarea reglementărilor. conferinţa de la Grenoble. Schimb confidenţialitate. faliment Riscuri ambientale Risc sectorial sau geografic (risc de ţară. integritate.rentabilitate Lipsă de Legislaţie. deontologiei Riscuri politice Riscuri bancare şi nebancare COSTURI Valoare expusă riscului (Value at Risk) risc maxim admisibil ALEGERE Riscuri externe Politică. credit. (Disponibilitate. uman.Figura 1. Thoraval "Evolusion. mise en oeuvre du control interne des risques des banques".

Cauzele acestui risc pot fi articolele defavorabile apărute în presă sau relaţii slabe cu publicul.I Riscurile clasice (riscuri de întreprindere) decurg din faptul că banca este o afacere în care se angajează oameni. a2) Riscul concurenţial sau risc sectorial datorat riscului legat de poziţia băncii pe o piaţă. precum şi crearea unui comitet de marketing. Cauzele sunt studiul insuficient al produsului sau al piaţei şi înregistrarea unei cereri sub nivelul anticipat. b) Riscurile asupra bunurilor şi persoanelor sunt: b1) Riscul accidental (risc de insecuritate fizică) se datorează unui eveniment întâmplător care pune în pericol securitatea fizică a bunurilor sau personalului băncii (exemplu: un colaborator suferă un accident rutier cu un vehicul al băncii). a3) Riscul imaginii comerciale sau riscul politicii comerciale se datorează percepţiei negative. la un moment dat. faţă de activitatea comercială a băncii. interogarea clientelei. crearea unui comitet de marketing. Se recomandă. ceea ce duce la scăderea nivelului de activitate şi necesitatea de a soluţiona reclamaţiile de la clienţi. Banca are în activitatea sa o fundamentare materială prin echipamente şi instalaţii specifice: seifuri şi mijloace de protecţie a valorilor prin sisteme de alarmă şi pază. Acest risc poate genera o investiţie nerentabilă şi o scădere a activităţilor curente ale băncii. punerea în aplicare a unui management eficient. a clienţilor actuali sau potenţiali. o mai bună coordonare a relaţiilor cu publicul. o reţea 17 . depăşirea nivelului planificat al costurilor specifice şi lipsa de profesionalism a echipei manageriale. Riscul produsului nou poate fi gestionat prin realizarea studiilor de piaţă. segmentarea comportamentală a clienţilor şi crearea unui comitet de comunicare externă. calcularea indicatorilor de activitate pe baza pieţei şi analiza marjelor şi a angajamentelor pe categorii de pieţe. Poate fi generat de concentrare puternică a rentabilităţii într-un număr restrâns de pieţe şi duce la pierderi financiare şi o rentabilitate scăzută. Se recomandă chestionarea clienţilor. pentru atenuarea acestui risc. capitaluri şi care se confruntă cu riscuri de unde pot rezulta câştiguri sau pierderi: a) Riscurile comerciale sunt: a1) Riscul produsului nou sau riscul lansării produsului sau risc concurenţial se datorează inadecvării unui produs sau serviciu la nevoile clienţilor sau al concurenţei.

cât şi sistemul de interconexiune a sistemelor sale cu exteriorul. tablouri de bord ale activităţilor. punerea în aplicare a procedurilor interne de securitate. respectarea normelor de securitate şi crearea unui comitet de securitate funcţional. Cauzele acestui risc pot fi: eroarea de înţelegere. Conduce la acordarea de despăgubiri clienţilor. Se datorează neseparării sarcinilor unui angajat sau excesului de încredere acordat unui angajat "model".office") se datorează modului de prelucrare administrativă şi contabilă a operaţiilor. dezvoltarea mobilităţii interne. supravegherea permanentă a conturilor. risc administrativ. atunci când nu pot fi detectate din timp şi recuperate. Fraudele pot afecta sensibil rentabilitatea băncii. Se datorează nerespectării normelor de securitate şi întreţinerii defectuoase a bunurilor băncii. coduri de acces confidenţiale. crearea unui comitet de organizare şi informatică. Poate genera acordarea de despăgubiri financiare. de contabilizare. angajarea agenţilor de securitate. Pentru gestionarea acestui risc se recomandă folosirea de proceduri eficiente. realizare. reavoinţă şi proceduri de control ineficiente. riscul calităţii serviciilor. 18 . crearea unui serviciu de control. deteriorarea imginii băncii şi necesită timp pentru corectarea greşelilor. Se recomandă încheierea de contracte de asigurare. atribuirea angajaţilor băncii de portofolii de clienţi pe durate determinate. pregătirea personalului. c) Riscurile operaţionale şi tehnice sunt: c1) Riscul de prelucrare a operaţiilor (risc operaţional. control la primul nivel). b3) Riscul de deturnare de fonduri (risc de furt) este cauzat de operaţii neautorizate efectuate de un angajat al băncii în favoarea sa. slăbirea încrederii şi afectarea imaginii băncii. prin verificarea preventivă şi prin asigurări corespunzătoare de acoperire a riscurilor. a familiilor lor sau clienţilor băncii. b2) Riscul de fraudă (sau risc de insecuritate fizică) se datorează unui eveniment inteţionat care vizează securitatea fizică a bunurilor şi personalului. Apare datorită comiterii unor furturi sau a unor acte contrare intereselor băncii de către angajaţii acesteia. Pentru gestionarea acestui risc se recomandă: o bună separare a funcţiilor angajaţilor. iar protecţia se asigură prin echipamente de înaltă performanţă. înregistrându-se o creştere a poliţei de asigurare. prin circuite de rezervă. risc "back . utilizarea camerelor de luat vederi. singur sau cu ajutorul complicilor. Pentru gestionarea acestui risc se recomandă încheierea de contracte de asigurare. separarea funcţiilor (autorizare.informatică cuprinzând propria reţea de calculatoare.

c5) Riscul legat de telecomunicaţii se datorează riscului de pierdere a informaţiilor prin alterarea suportului de date transmise de către bancă (telefon. aplicaţii). Acestea determină reclamaţii din partea clienţilor şi deteriorarea imaginii băncii. crearea unui comitet de supraveghere şi informatică. Poate antrena fraude şi erori de contabilizare. sisteme). neînţelegerea între beneficiar şi informatician şi nememorarea operaţiilor. Cauzele acestui risc pot fi: slaba pregătire a echipei de implementare. datorită erorilor de înţelegere. baze de date. divulgării informaţiilor confidenţiale. plan de securitate. Poate fi generat de greşelile de planificare a înregistrărilor informatice şi produce întârzierea prelucrărilor. crearea unui comitet de organizare şi informatică. Reglementările noi privind leasingul sau fondurile comune de creanţe au schimbat preferinţele clienţilor cu privire la operaţiuni şi acestea au determinat orientări structurale şi organizatorice sau au dus chiar la diminuarea activităţii bancare. Pentru gestionarea acestui risc se recomandă planificarea riguroasă a prelucrărilor. Pentru gestionarea acestui risc se recomandă realizarea unei modelări a sistemului informaţional cu ajutorul unei metode. risc de concepţie sau de securitate logică) se produce în faza de concepere a programelor informatice. ca de exemplu Merise. risc de securitate logică. alcătuirea unui plan de supraveghere (fişiere sursă. telex. respectiv creşterea impozitelor pentru dobânzi din anumite operaţii şi scăderea impozitelor pentru câştigurile din alte operaţii pot duce la 19 . Cauze pot fi: lipsa de viziune globală asupra sistemului informaţional. riscul de alterare a datelor) se datorează modului de funcţionere a aplicaţiilor şi sistemului logic pe care îl utilizează banca. crearea unui comitet de organizare şi informatică. fiscal sau penal) apare datorită neaplicării dispoziţiilor legale sau a reglemntărilor în vigoare. muncă suplimentară şi reclamaţii ale clienţilor. Cauze: erori de percepere şi metode de control ineficiente. monitoare) şi modului de organizare a prelucrărilor (în timp real sau după procesare) băncii. d) Riscurile de gestiune internă sunt: d1) Riscul de reglementare (risc judiciar. Se recomandă codarea datelor confidenţiale. c4) Riscul prelucrărilor informatice (risc de sistem. se datorează arhitecturii generale a sistemului informaţional (aplicaţii. a materialelor folosite (calculatoare. dezvoltarea controlului la primul nivel.c2) Riscul sistemului informaţional sau risc de arhitectură. e-mail). slabei acoperiri informaţionale. riscul de pătrundere. Modificările sistemului de impozitare. c3) Riscul studiilor informatice (risc aplicativ.

abuzeze de poziţia lui în materie de credite. Acest risc poate antrena pierderi financiare şi deteriorarea imaginii băncii. control de gestiune. să furnizeze informaţii despre operaţiunile clienţilor sau cele ale băncii. organizare. În concluzie. Pentru gestionarea acestui risc se recomandă redactarea unui cod deontologic şi crearea unui comitet deontologic. profite de informaţiile confidenţiale în avantajul lui. Cauze: nepunerea de către bancă. d4) Riscul de deficienţă funcţională (risc funcţional) se datorează absenţei sau slabei organizări a mai multor factori importanti de gestiune ai băncii (contabilitate. resurse umane. Pentru gestionarea acestui risc se recomandă consultarea experţilor. intenţionat. conduita celor care o exercită. profesia de bancher este o profesie cu o amplă deontologie. control intern. crearea unui comitet de strategie. achiziţii de bunuri. raporturile dintre cel ce profesează şi client sau public. Consecinţe: sancţiuni ale autorităţilor bancare . El este inerent oricărei selecţii de pieţe. elaborarea unui proiect de strategie. în aplicare a unei legi sau reglementări în scopul dezvoltării activităţii sale. Cauzele acestui risc sunt: aplicarea unei politici de reducere a personalului băncii în scopul realizării de economii la 20 . Angajatul unei bănci nu trebuie: - Cosecinţele acesui risc pot fi sancţiunile administrative şi penale. Riscul deontologic sau riscul de control intern se datorează neplicării de către bancă a principiilor deontologice ale sectorului bancar. în cazul unei demisii să nu producă pagube băncii.amenzi sau retragerea autorizaţiei de funcţionare. produse şi zone geografice pe care o implică definirea strategiei băncii într-un mediu complex. Angajatul băncii trebuie: să fie transparent în ceea ce priveşte activităţile personale. utilizeze bunuri ale bănci în scop personal. să aibă un comportament exemplar. d3) Riscul strategic (risc de management. de politică generală) exprimă probabilitate de a nu alege strategia optimă în condiţiile date. marketing). cadouri. audit.modificarea preferinţelor privind instrumentele de economisire. d2) Riscul deontologic Deontologia reprezintă ansamblul de reguli şi îndatoriri pe care le impune o profesie. avantaje.

Poate fi urmarea unui anunţ comercial sau financiar. atât prin nivelul de acceptare la angajare. Din acest motiv se poate ajunge la imposibilitatea înlocuirii sistemului informatic. Pentru gestionarea acestui risc se recomandă crearea unui comitet de comunicare financiară însărcinat cu evaluarea comunicărilor exterioare. 21 de nedivulgare a anumitor . Pentru gestionarea acestui risc se recomandă utilizarea unei tehnologii comună mai multor producători. cât şi prin acţiuni de completare a cunoştinţelor şi ridicare a nivelului profesional. Se recomandă încheierea unor contracte ferme şi cu specificarea unor penalităţi în caz de nerespectare a clauzelor contractuale. costului de înlocuire a aplicaţiei sau a modului de lucru. De aceea trebuie acordată o atenţie deosebită pregătirii profesionale.cheltuielile cu personalul. datorită lipsei de competenţă tehnică a personalului. d8) Riscul de comunicare corespunde riscului financiar sau comercial legat de comunicarea externă de către bancă a rezultatelor şi startegiei sale. Apare din cauza aplicării unui management neadecvat specificului socio-cultural al diferitelor ţări în care banca are filiale ceea ce duce la revendicări sociale şi nemotivarea personalului. Apariţia acestui risc poate face imposibilă asigurarea funcţionalităţii aplicaţiei informatice. Pentru gestionarea acestui risc se recomandă o mai bună pregătire a personalului conform posturilor ocupate (calitate şi cantitate). un interviu al unui director al băncii pentru o publicaţie economică şi datorită analizelor făcute de instituţii specializate în momentul fuziunii-achiziţiei. Acest tip de risc apare datorită caracteristicilor componentelor în funcţie de producător. Pentru gestionarea acestui risc se recomandă punerea în aplicare a unui management specific ţării în care banca îşi desfăşoară activitatea şi crearea unui comitet de resurse umane. cu consecinţe catastrofale sau nesemnificative. Consecinţe pot fi: pierderea independenţei băncii şi pierderi datorate de reacţia concurenţilor. d6) Riscul de subcontractare (risc de dependenţă) determinat de contractarea de către bancă a unui personal interimar sau prestatori de servicii (în special în domeniul informatic). d5) Riscul de gestiune a personalului (de organizare. uman sau social) apare datorită pregătirii insuficiente a personalului sau datorită sistemului de gestiune a resurselor umane ale băncii. d7) Riscul de dependenţă tehnologică determinat de utilizarea unor tehnologii care conectează banca cu un anumit furnizor al său. Este un risc de calitate profesională care poate implica erori mai mari sau mai mici. riscurilor potenţiale de divulgare şi informaţii.

generând sporirea veniturilor pentru creditor şi a obligaţiilor pentru debitori. pasivelor sensibile şi a elementelor extrabilanţiere. atât în ceea ce priveşte nivelul stabilit în contract. dobânda de piaţă poate să se modifice astfel: • să crească. O modificare neprevizibilă a ratelor de dobândă poate afecta serios rentabilitatea unei bănci şi astfel valoarea adăugată a acţionarilor. volumul. Instrumentele ingineriei financiare (metodele de acoperire a gap-ului) sunt activităţile extrabilanţiere pe care le desfăşoară băncile sub forma: swap de rată a dobânzii. Băncile pot gestiona riscul de rată a dobânzii prin adaptarea duratei sau prin sau prin adoptarea uneia din metodele de inginerie financiară. Acest tip de risc se datorează acordării neechilibrate a creditelor cu rată de dobândă fixă şi a celor cu rată de dobândă variabilă cât şi datorită faptului că banca fixează un nivel al ratei defavorabil faţă de nivelul de piaţă. 22 . - care dobânzile cresc. În acest grup de riscuri se includ: a1) Riscul de rată a dobânzii Reprezintă diminuării veniturilor bancare şi a profiturilor ca urmare a evoluţiei ratei dobânzii. cât şi a scadenţei activelor. Riscul variaţiei ratei de dobândă se măsoară prin gradul de sensibilitate al activelor şi pasivelor (relativ) sau gap (absolut). Faţă de dobânda prevăzută în contract. • să scadă generând diminuarea veniturilor pentru creditor şi a obligaţiilor pentru debitori. Durata măsoară perioada de recuperare efectivă a unui element de activ sau pasiv (măsurată în unităţi de timp). Interesele părţilor sunt contrare şi: - debitorul poate solicita rambursări anticipate în cazul în care dobânzile scad faţă de creditorii băncii pot solicita denunţarea contractului şi retragerea depunerilor situaţie în Riscul de rată a dobânzii apare datorită necorelării ratei dobânzii.II Riscuri specifice băncilor sunt reprezentate de: a) Riscurile financiare Ele pot fi considerate cel mai important grup de riscuri bancare datorită faptului că proasta lui gestionare produce cele mai multe falimente bancare.

caps. măsurat prin modificările neprevizibile ale ratei dobânzii. : Relaţia dintre riscul de rata a dobânzii şi valoarea de piaţă a unei instituţii financiare Instituţia de economii şi de împrumuturi Modificarea valorii firmei Banca Modificarea neprevăzută a ratei dobânzii Se presupune că atât banca cât şi instituţia de credit au un gap negativ al duratei (adică depozitele pe termen scurt şi credite pe termen lung). De exemplu. şi speră ca rata dobânzii să nu crească mai mult decât s-a prevăzut. Modificările neprevizibile şi nefavorabile reduc marja netă a dobânzii şi profiturile bancare. opţiuni.- operaţiuni futures. Figura 2. Figura 2. Instituţia financiară este mai sensibilă la 23 . băncile mizează pe modificarea retelor de dobândă. pune în evidenţă relaţia dintre riscul de rată a dobânzii al unei instituţii financiare. şi modificările în valoarea ei de piaţă. Întrucât creşterea previzibilă a dobânzii este cuprinsă în calculul marjei nete a dobânzii. modificarea neaşteptată a ratelor generează riscul de dobândă. floors. o bancă stabileşte o rată a dobânzii fixă la un împrumut cu o scadenţă mai mare decât scadenţa sursei de finanţare a împrumutului. Prin natura lor.

situaţie reflectată printr-o pantă mai mică a graficului. iar pentru cursul forward peste 1 lună factorul de convertire este egal cu 12. di = dobânda internă. a[CF . are acelaşi preţ. CF = cursul forward (peste 3 luni). conform căreia un bun identic. În condiţiile în care sursul de schimb are la bază teoria parităţii puterii de cumpărare (PPC). atunci valoarea de piaţă a instituţiei financiare va scădea mai mult decât valoarea de piaţă a băncii şi invers.modificarea neprevăzută a ratei dobânzii. fapt determinat de mobilitatea capitalului. Acest risc este strâns legat de riscul ratei dabânzii. Nivelul cursului de schimb poate fi influenţat sau nu de modificarea dobânzilor în cele două ţări. Dacă ratele dobânzii cresc neprevăzut.CS ] 1 + di = CS 1 + de Pentru cursul forward peste 3 luni. rezultă că modificările preţurilor interne vor determina modificări ale cursului de schimb. conform căreia: Dob. de = dobânda externă. Modificarea dobânzilor poate duce la migrarea capitalurilor. a2) Riscul de rată de schimb Riscul de schimb este riscul de a înregistra pierderi datorită variaţiei cursului monedei naţionale în raport cu o monedă străină (de referinţă) la băncile care au creanţe şi datorii în monede străine. Este cauzat de: 24 . factorul de convertire este egal cu 4. Fisher.CSt CSt Conform teoriei parităţii ratei dobânzii: unde: CS = cursul spot. a = factorul de converire pentru a ajunge la expresia anuală. a3) Riscul de lichiditate (risc de finanţare) Reprezintă dificultatea băncii de a procura resursele necesare pentru a face faţă propriilor angajamente la un moment dat. În condiţiile mobilităţii capitalului este importantă legea parităţii dobânzilor sau legea lui J.1 . (USD) = ds - CSt . produs oriunde.

lichidarea activelor (titluri şi alte deţineri). Creşterea riscurilor bancare în ansamblul lor. .contractarea de împrumuturi de la alte bănci. . expresie a situaţiei financiare globale. În aceste situaţii băncile vor proceda la: . sructura lor financiară. Riscul de piaţă intervine datorită faptului că preţurile acestor valori sunt determinate de piaţă şi datorită înrăutăţirii situaţiei financiare a 25 . inclusiv cele din conturile băncii de la banca centrală. În condiţii normale. toate aceste elementeamplifică posibilitatea realizării riscului de lichidităţi. în funcţie de calitatea semnăturii unei bănci. riscul de lichiditate este legat de capacitatea băncii de a-şi mobiliza resurse la costuri normale. prin:   volumul resurselor de care poate beneficia. pe timpul duratei minime de lichidare a poziţiilor (titluri sau devize). în condiţiile actuale.- structura dezechilibrată a bilanţului (credite pe termen mediu şi lung finanţate din sau de retragerea masivă a depozitelor de către clientelă ca urmare a pierderii într-o depozite la vedere). Accesul la resurse este diferenţiat. Lichiditatea este asigurată prin condiţiile de acces ale băncilor la piaţa monetară. tot mai costisitoare în condiţiile în care cererea creşte pe măsură ce deponenţii îşi retrag depozitele. bancă sau faţă de ansamblul sistemului bancar. orientările spre plasamentele de capital reduc volumul depozitelor bancare şi reduc baza de afaceri a băncilor. şi de dezvoltarea operaţiunilor cu instrumente derivate. a4) Riscul de piaţă (de variaţie a valorii activelor financiare) Se referă la deviaţiile nefavorabile ale valorii de piaţă ale poziţiilor. Riscul de lichiditate este amplificat. nivelul rating-ului. care sunt determinate de: nevoile de resurse şi regularitatea lor. calitatea planificării în decursul timpului. utilizare în scară. Pentru bancă această retragere masivă are urmări negative care. cresterea nerambursărilor de către clienţii în dificultate care generează rentabilitatea băncilor. determină pierderi din ce în ce mai importante. nivelul dobânzii la care îşi procură resursele.utilizarea tuturor disponibilităţilor existente.

de posibilităţile proprii de a răpunde solicitanţilor. Utilizarea acestei metode dă posibilitatea evaluării capitalului şi deci a fondurilor proprii necesare acoperirii riscului de pierdere potenţial. care urmăreşte să realizeze o proporţie minimă între capitaluri şi activele riscante (8%). a5) Riscul de capital (de solvabilitate) Reprezintă riscul de a nu dispune de fonduri suficiente pentru a acoperi eventualele pierderi. Riscul de piaţă este influenţat de lichiditatea pieţei. de lichidităţi. care reprezintă pierderi pentru bănci. pe o piaţă lipsită de lichiditate tranzacţiile fiind dificil de realizat şi foarte costisitoare. curs de schimb. În aceste condiţii se observă că acest capital propriu este destinat acoperirii efectelor negative ale riscurilor. Adecvarea fondurilor proprii în funcţie de riscuri ocupă un loc central în gestiunea riscurilor şi face obiectul reglementărilor prudenţiale. banca trebuie să aibă posibilitatea de acoperire a lui. Astfel. indici bursieri. În cazul apariţiei acestui risc. - 26 . Se aplică. gradul de risc al operaţiunilor asumate (riscuri asumate). adică să aibă din start un capital corelat cu mărimea riscurilor asumate. situaţie în care se recomandă termene lungi pentru lichidarea poziţiilor.societăţilor care au emis acţiunile deţinute în portofoliul băncii şi nediversificării portofoliului de titluri. Acest risc depinde de: fondurile proprii disponibile. în momentul în care poziţiile devin nefavorabile se recomandă lichidarea cât mai repede pentru a diminua pierderile. VAR permite calcularea pierderii pe un orizont de timp dat şi ajută la luarea deciziei în ceea ce priveşte valoarea acceptată a riscului de pierdere. Instabilitatea se măsoară prin volatilitate. Pentru înlăturarea riscului de piaţă trebuie: evaluat periodic portofoliul fără a neglija costul tranzacţiilor mai mari în situaţia lipsei supravegheată piaţa bursieră. Riscul de piaţă se determină pornind de la instabilitatea parametrilor de piaţă: dobândă. Pentru a controla riscul de piaţă trebuie ca variaţiile unui portofoliu de instrumente să fie inferioare unui plafon stabilit. Pentru evaluare riscului de piaţă se utilizează metoda VAR (Value at Risk). norma Cooke. începând cu 1992.

dar de mare semnificaţie. iar banca pentru prevenirea riscului de credit trebuie să ia măsuri de prevenire din timp printr-o strictă selecţie a debitorilor. angajează responsabilităţi colective prin comisii. dobânzi sau cursuri valutare. a posibilităţii de a asigura rambursarea creditului în condiţiile date. prin utilizarea metodelor de credit scoring. în măsură să asigure o departajare în alegerea clienţilor potenţiali. Falimentul unui client este rezultatul unei evoluţii care s-a degradat în timp. Una din măsurile principale de prevenire a riscurilor este sistemul de delegare a deciziilor. familiale. - Distribuirea creditelor acordate persoanelor privind necesităţile lor casnice. potrivit unei scări graduale stabilite. credibilităţii echipei de conducere. de acordare a creditelor în funcţie de riscuri. aprecierile fundamentate asupra motivaţiei profesionale. sau alte persoane beneficiare de serviciile furnizate de bancă. comportamentului moral. se axează pe utilizarea metodelor informatice. elemente de aritmetică a informaţiilor. risc de nerambursare) Reprezintă riscul pierderilor determinate de încălcarea obligaţiilor debitorilor prevăzute în contractul de credit. sisteme în care o importanţă deosebită o au criteriile de selecţie care trebuie să fie restrânse ca număr. În funcţie de operaţiile efectuate de bancă pot apărea riscuri de parteneriat decurgând din credite. Manifestările acestui risc sunt: întârzierea plăţii dobânzilor sau a ratelor. Decizia de acordare a creditelor întreprinderilor se ia pe baza unei analize complexe şi multilaterale a proiectelor: prin prisma eficienţei economice. iar ca o situaţie extremă falimentul debitorului când pierderile sunt irecuperabile. elemnte de hazard moral. 27 . astfel: b1) Riscul de credit (risc de insolvabilitate a debitorilor. comitete abilitate să decidă asupra acordării creditului. angajează responsabilităţi personale în anumite limite. rezultatele analizei financiare a situaţiei globale într-o perioadă semnificativă. Prin acest sistem se :    descentralizează deciziile. titulari de credite.b) Riscurile de contrapartidă (de parteneriat) Ele apar datorită faptului că băncile desfăşoară relaţii de parteneriat cu deponenţii şi creditorii şi cu o multitudine de debitori.

risc de semnătură interbancară. schimbări de guverne. ℜ riscul economic. Sesizarea modificării calităţii creanţelor se evidenţiază în gestiunea băncii schimbând totodată şi optica şi procedeele de lucru faţă de clientul respectiv. Pentru gestionarea acestui tip de risc se recomandă supravegherea constantă a ţărilor su risc. crearea unui comitet financiar. întrucât activitatea se desfăşoară într-o ţară dată. conjunctură economică şi politică defavorabilă.Actualizarea bazei de date a clienţilor permite urmărirea condiţiilor de utilizare a creditului până la rambursare. ℵ Riscul creditului În analiză nu trebuie confundat riscul de ţară cu riscul implicat în procesul creditării. dar care au naţionalitatea ţărilor cu risc. căruia i se acordă o asistenţă sporită. organismele guvernamentale sau statele suverane. în care debitorul nu-şi poate rambursa creditele. cât şi totalităţii creanţelor asupra debitorilor rezidenţi ai ţărilor considerate fără risc. rezidenţi ai ţării cu risc. ℑ riscul politic. un procent important al debitorilor îl constituie întreprinderile publice. atât o pierdere de capital cât şi de interese. sesizându-se din timp orice schimbări în patrimoniul şi evoluţia activităţii clientului care ar putea afecta îndeplinirea obligaţiilor contractuale ale debitorului. b2) Riscul interbancar (risc de contrapartidă interbancară. b3) Riscul de ţară (risc suveran) Corespunde atât valorii totale a creanţelor asupra debitorilor privaţi sau publici. În cazul riscului de ţără. În cazul tranzacţiilor internaţionale. Se înregistrează. insolvabilitatea debitorului se datorează localizării geografice. conducere defectuoasă. constituirea unui comitet financiar. revoluţii. precum şi renegocierea preţurilor. Pentru acestea din 28 . Riscul de ţără cuprinde următoarele tipuri de riscuri: ℵ riscul creditului. Riscul este generat de războaie. subscrierea la asigurarea COFACE. supravegherea constantă a partenerului. din aceste motive. apelarea la piaţa secundară de creanţe. Pentru gestionarea acestui tip de risc se recomandă selectarea contrapartidelor pe baza rating-ului intern şi extern. constituirea de provizioane. catastrofe naturale. crize agricole şi petroliere. risc de piaţă) Se înregistrează datorită riscului de pierdere al băncii la acordarea unui credit altei bănci.

este una din componentele principale ale riscului de ţară. ℑ Riscul politic Riscul politic. Instabilitatea politică se repercutează asupra situaţiei aconomice şi financiare în ansamblu. cu o capacitate suficientă de rambursare. dar lipsa rezervelor în devize nu permite transferuri către străinătate. în funcţie de amploarea sa. limitarea sau interzicerea investiţiilor străine. Întreprinderile private pot fi solvabile.2.Astfel de evenimente pot fi considerate fraudele în efectuarea unor plăţi. incapabilă să-şi asigure serviciul datoriei externe. În acest context riscurile pure se caracterizează prin aceea că expunerea este generată de activităţile şi procesele bancare cu potenţial de a produce evenimente care să se soldeze cu pierderi. 1. ℜ Riscul economic Riscul economic provine din incapacitatea autorităţilor monetare ale unei ţări străine de a transfera spre creditori dobânzile şi împrumuturile obţinute de entităţi publice şi private. poate fi privită din doua puncte de vedere: ca expunere inerentă şi ca expunere suplimentară sau subiectivă. pune creditorul într-una din următoarele situaţii:      repunerea în cauză a contractelor sau renegocierea lor. accidentarea în cădere a unui client într-una din agenţiile băncii (ce dă naştere unei răspunderi civile a băncii) 29 . refuzul de a recunoaşte angajamentele luate sub guvernele precedente. de unde şi necesitatea abordării globale a riscului. Acest risc este legat de situaţia economică şi monatară a ţării debitoare. deşi generată de acelaşi ansamblu de activităţi.urmă. numit şi risc suveran. Clasificarea riscurilor în funcţie de gradul de expunere la risc Expunerea la risc a unei insitituţii financiare. crescând astfel riscul creditului. Crizele economice provoacă adesea schimbări de regim politic. limitarea sau interzicerea ieşirilor de capital. ratingul nu se desfăşoară după procedurile curente datorită lipsei documentelor financiare cum sunt bilanţul şi contul de profit şi pierdere.1. naţionalizarea cu sau fără indemnizare. Instabilitatea politică a unui stat.

pierderi de cecuri în curs de încasare. expunerea este generată de încercarea de a obţine profit mai mare.sau degradarea mediului ambiant de către active dobândite de bancă în urma exercitării unor drepturi de ipotecă (încălcarea normelor de poluare) etc. punerea în discuţie a mijloacelor folosite. pierderi la portofoliul de titluri sau o structură defectuasă a activelor bancare. Demarcaţia dintre cele două tipuri de riscuri nu este netă. 30 . riscuri criminale şi frauduloase. bancnote false. după cum se poate observa şi din tabelul 1. cecuri de rescumpărare. accidente de circulaţie. greşeli de consultanţă în ingineria financiară. Riscurile fizice se pot manifesta ca distrugere a clădirilor. tâlhării (furt de seifuri). întocmirea dosarului de credit pe bază de falsuri. avariere a maşinilor şi materialelor diverse. activităţi proprii filialelor. Pentru cea de-a doua categorie. pierderi de efecte (inclusive informatice). distrugere a arhivelor. utilizarea frauduloasă a unei operaţii de către terţi. avariere a clădirilor în curs de construire. Cheltuielile suplimentare pot rezulta din credite nerambursate la scadenţă. deturnare de fonduri de către un salariat. riscuri financiare. utilizarea frauduloasă a mijloacelor de plată. firt de valori la alţi prestatori. Riscurile criminale şi frauduloase: pătrunderi în fişierele informatice. nerecuperare a pierderilor. erori de ordin bursier în operaţiile cu titluri. distrugere a materialului în cursul transportului. toate tipurile de deturnări de fonduri (inclusive informatice).Această expunere poate genera şi cheltuieli suplimentare şi deci (potenţial) şi pierderi. răspunderea cenzorilor. furt în urma unor ostatici la domiciliul unui salariat.La rândul lor. răpiri de persoane (în tmpul transportului). pierderi de cecuri returnare de agenţii . distrugere a liniilor de telecomunicaţii. erori de gestiune a contrurilor şi serviciilor de fructificare a economiilor. Riscurile financiare pot apare ca pierderi complete de date. utilizarea frauduloasă a unei operaţii de către un salariat. Riscuri de răspundere: nerespectarea normelor privind deschiderea de conturi. furt de valori pe parcursul transportului. riscurile lucrative sau speculative. furt. În tabel cele două tipuri de riscuri sunt exemplificate cu ajutorul câtorva categorii de riscuri bancare. suspendări abusive de credite. riscuri de răspundere. riscurile pure se pot împarţi în: riscuri fizice. atac armat. pierderi de efecte în contul clienţilor. acordări abusive de credite. duplicarea şi contrafacerea cărţilor şi a cecurilor.

. reglementări şi alte acte normative Tablul 1.imagine şi marketing -aprecierea -erori ale -restricţii de -căderea sistemelor -informarea inegală angajaţilor sau furt.titluri. Clasificarea riscurilor bancare în funcţie de caracteristica bancară O altă clasificare a riscurilor bancare este cea care are la bază gama de operaţii bancare ce pot genera riscuri şi forma acestor riscuri.2.active şi pagube. Exemplificarea riscurilor speculativ şi pur 1. -condiţiile de piaţă anticipate managerială -acţiunile concurenţei -modificarea nevoilor consumatorilor -informarea limitată capacitate -îmbolnăvirea angajaţilor -catastrofe naturale -accidente Consideraţii de forţă majoră Politica economică.valute. riscuri de prestare caracteristice pentru sfera serviciilor bancare şi riscuri ambientale care sunt generate de operarea băncii într-un mediu concurenţial strict reglementat de autoritatea bancară şi într-un spaţiu economic caracterizat de propria sa dinamică.Principalele tipuri de riscuri asumate de o bancă universală în desfăşurarea operaţiilor proprii: riscuri financiare asumate în gestiunea bilanţului. Tabelul 2.organizare personal .Clasificarea riscurilor bancare în funcţie de cauza şi forma lor 31 . .tehnologie . -acţiunile conducerii -eşecul în afaceri -pieţe -companii -contrapartidă -asigurare . .2.mărfuri. . -modificări ale Cauze principale raportului cerereofertă.Tipuri de riscuri Piaţă Speculativ (pierdere/câştig) Afacere .strategii Lichiditate Pur (doar pierdere) Performanţă Întâmplare Categorie de riscuri .viaţă şi sănătate.

risc de nerambursare sau risc al deteriorării calităţii activelor bancare (în condiţiile în care alte active au o pondere redusă în bilanţul băncii).Aşa. poate genera risc de faliment dacă banca nu îşi poate procura rapid resursele deficitare.Riscul de lichiditate. o expunere reală excesivă la riscul de creditare poate genera risc de lichiditate. demunit şi risc de insolvabilitate a debitorilor. − − − riscul de lichiditate. la rândul său. dacă banca nu are sufuciente active lichide pentru a face faţă obligaţiilor sale scadente fără aportul sumelor rezultate din rambursarea creditului primit de către client.Caracteristica bancară Operaţii bilanţiere Grup de risc Financiar Tipul de risc Risc de creditare Risc de lichiditate Risc de piaţă Risc de faliment Risc operaţional Risc tehnologic Risc al produselor noi Risc strategic Risc de fraudă Risc economic Risc concurenţial Servicii bancare De prestare Cadrul de activitate Ambiental Risc legal Riscurile financiare pot fi considerate drept cel mai important grup de riscuri bancare. a fluxului de venituri anticipat (capital avansat plus dobânzi). dat fiind că proasta lor gestiune produce cele mai multe falimente bancare. de exemplu. la scadenţă.În acest grup de riscuri se includ: − riscul de creditare. deoarece ele exprimă doar aspecte diferite ale aceluiaşi potenţial de rsic – operaţiile bancare curente.Mai 32 .explicat anterior riscul de piaţă – explicat anterior riscul de faliment. Între toate aceste grupe de risc se exercită o interacţiune permanentă.Exprimă probabilitatea încasării efective. riscul de capital sau riscul de îndatorare exprimă probabilitatea ca fondurile proprii ale băncii să fie insuficiente pentru a acoperi pierderile rezultate din activitatea curentă şi ca aceste pierderi să afecteze în mod negative plasamentele creditorilor băncii.

− riscul produsului nou este asociat inovărilor în sfera produselor financiare. Riscurile − de prestare sunt asociate operaţiilor din sfera serviciilor financiare. − riscul tehnologic este asociat calităţii şi structurii ofertei de produse financiare care au şi ele un ciclu de viaţă propriu şi tind să fie înlocuite de produse mai performante.Acest risc specific ansamblului băncilor este numir risc sistemic şi gestiunea lui este asigurată de către banca centrală. depăşirea nivelului planificat al costurilor specifice.În acest context sunt importante atât oferta de servicii. Grupa riscurilor ambientale cuprinde o clasă de riscuri cu un puternic potenţial de impact asupra performanţei bancare. în cel mai bun caz. Exprimă probabilitatea cumulată a producerii mai multor evenimente adverse. dar asupra cărora banca are.Alegerea incorctă a momentului scoaterii de pe piaţă a unui produs sau a momentului introducerii unuia nou poate genera pierderi semnificative şi există în permanenţă riscul ca momentul ales să nu fie cel mai adecvat din punctual de vedere al maximizării profitului bancar. în baza tuturor informaţiilor de care poate dispune.Riscul de fraudă este un 33 . precum: situarea cererii sub nivelul anticipat. lipsa de professionalism a echipei manageriale etc. un control limitat. actele şi mai ales intenţiile salariaţilorreprezintă o variabilă externă greu controlabilă.Următoarele tipuri de riscuri sunt: riscul operaţional sau riscul de sarcină exprimă probabilitatea ca banca să devină incapabilă să mai asigure servirea clienţilor într-un mod rentabil. − riscul strategic exprimă probabilitatea de a nu alege strategia optimă în condiţiile date.Aceasta nu înseamnă însă că fiecare bancă nu trebuie să urmărească în permanenţă soliditatea partenerilor săi. în sistemul bancar.mult.În esenţă aceste riscuri exprimă probabilitatea ca o schimbare adversă de mediu să afecteze negativ profitul băncii: − riscul de fraudă este un risc de ordin intern pe care l-am inclus totuşi în această grupă deoarece pentru bancă. problemele cu care se confruntă o bancă pot afecta negative şi bănci partenere (creditoare faţă de ea) existând un permanent pericol de contagiune.El este inert oricărei selecţii de pieţe. produse şi zone geografice pe care o implică definirea strategiei băncii într-un mediu complex. cât şi capacitatea conducerii de a evalua şi controla cheltuielile generate de prestarea acestor servicii. privită ca entitate.

dar este de reţinut faptul că putem reduce expunerea globală a unei bănci la un anume tip de risc.Fraudele pot afecta sensibil rentabilitatea băncii.risc de ordin intern şi exprimă. Riscurile nediversificabile sunt cele care rămân relativ semnificative ca expunere. chiar şi după ce toate posibilităţile de a folosi legea numerelor mari au fost exploatate. volatilitatea resurselor şi potenţialul de risc. naţional sau internaţional. − riscul economic este asociat evoluţiei mediului aconomic în care acţionează banca şi clienţii acesteia. − riscul concurenţial exprimă probabilitatea reducerii profitului în condiţiile modificării raporturilor de piaţă în defavoarea băncii. atunci când nu pot fi detectate din vreme şi recuperate.2. de fapt. regional. mărind suficient numărul operaţiilor partenerilor susceptibili a genera acel risc. − riscul legal reflectă faptul că băncile trebuie să opereze în contextual stabilit de reglamentările legale în vigoare.Exprimă probabilitatea diminuării performaţei băncii ca urmare a unei evoluţii adverse a condiţiilor de mediu. cât şi referitor la momentul implementării unor noi reglementări. Problema principală este că niciodată nu putem spune ce înseamnă „suficient de multe poziţii”.Acestea influenţează calitatea plasamentelor. 34 .Un alt aspect al acestui risc este acela că există o permanentă incertitudine atât în ceea ce priveşte evoluţia viitoare a cadrului normative de desfăşurare a activităţii bancare. Clasificarea riscurilor bancare în funcţie de alocarea lor în cadrul sistemului financiar Din acest punct de vedere riscurile apar ca diversificabile sau nediversificabile. Riscurile diversificabile sunt acele riscuri care ajung să fie relativ nesemnificative atunci când sunt combinate suficient de multe poziţii (bilanţiere) pentru ac legea numerelor mari să fie activată. probabilitatea comiterii unor furturi sau a unor alte acte contrare intereselor băncii de către angajaţii acesteia.3. chiar dacă acestea le creează un dezavantaj competitive faţă de alte instituţii financiare concurente.Se pot manifesta la nivel sectorial. 1.El este inerent activităţii bancare deoarece majoritatea produselor financiare oferite pe piaţă de o bancă sunt oferite şi de alte instituţii financiare.

atunci incertitudinea (absolută) este asociată evenimentelor pentru care repartiţia efectelor este complet necunoscută. Dacă definim riscul ca fiind probabilitatea de producere a unui eveniment incert pentru care este cunoscută repartiţia efectelor producerii lui sau pentru care acesta poate fi aproximată prin studiul efectelor aleatoare deja produse. protecţia se asigură prin gestiunea unor tehnici şi instrumente specifice (riscuri diversificabile) şi prin capital (riscuri nediversificabile). De exemplu. Riscurile nediversificabile au puţini factori determinanţi. orice poziţie (bilanţieră sau extrabilanţieră) comportă. riscul de nerambursare a unui împrumut contractat de către un client la bancă are o componentă nediverrsificabilă – cea generată de riscul economic. specifică fiecărui client. 35 . de regulă. nu pot asigura o protecţie suficientă.În practică. sursa lor exactă este însă mai puţin importantă decât canalul de transmisie care este preţul.  preţuri ale materiilor prime. politici guvernamentale. cu atât mai redusă va fi şi probabilitatea ca nerambursarea unuia dintre aceste credite să creeze băncii probleme de lichiditate sau de capital. atât elemente diversificabile cât şi elemente nediversificabile. în esenţă variabile preţ:  rate ale dobânzii. În cazul riscurilor. nimic nu poate înlocui capitalul bancar şi nici o tehnică sau instrument. Din punct de vedere al gestiunii riscurilor. schimbări de tehnologie. Incertitudinea necesită întotdeauna un capital suficient şi nu poate fi gestionată prin tehnici specifice. În fond. Cu cât banca are mai mulţi debitori şi cu cât valoarea creditelor acordate fiecăruia dintre ei este mai redusă relativ la capitalul băncii.  cursuri valutare. Pentru a asigura protecţia băncii în cazul riscuri nediversificabile şi al incertitudinii pure. oricât de sofisticate.  indicatori macroeconomici. căci reflectă variaţii ale preferinţelor consumatorilor. aceste variabile sunt endogene. iar o protecţie specifică se poate concepe doar în cazul riscurilor diversificabile. de incertitudinea intrării în următoarea fază a ciclului economic – şi o componentă diversificabilă.

rezultă din anarhismul şi lipsa modalităţilor de compensare şi reglementare a datoriilor interbancare.1.1. astfel că plăţile interbancare şi obligaţiunile faţă de deponenţi se onorează. Pentru o serie de bănci supravieţuirea în ciuda insolvabilităţii lor se datorează aplicării doctrinei ″ too big to fail ″ . mai ales cele private. Astfel pentru băncile private soluţia creării propriului sistem de asigurare mutuală pare mai echitabilă decât cea a fuziunilor-achiziţii dirijate de stat. Riscul moral se traduce în menţinerea în funcţiune a unui număr de bănci insolvabile. Soluţia o reprezintă instaurarea unor condiţii de concurenţă egală. Ca urmare banca este incitată să ofere împrumuturi pentru proiecte din ce în ce mai riscante la rate ale dobânzii din ce în ce mai mari. Riscul moral într-un sistem bancar poate fi definit ca fiind acea situaţie asimetrică în care o bancă îţi păstrează pentru ea profituri mai mari decât rezultatele scontate într-o conjunctură favorabilă datorită faptului că nu suportă costul pierderilor într-o conjunctură nefavorabilă. şi se manifestă în cadrul sistemului de plăţi. Celelalte bănci private ar cere 36 . agravat de riscul moral. Oricum refuzul falimentelor acestor bănci sub argumentul că falimentul uneia va însemna falimentul tuturor prin contagiune şi deci eliminarea de pe piaţă a sectorului privat nu este corect. O altă grupă de bănci sunt cele aflate în stare de încetare a plăţilor. ea manifestă o preferinţă din ce în ce mai mare pentru risc şi devine o ameninţare pentru întregul sistem bancar.Riscul sistemic 1. de talie mică.3.3. Acestea nu au reuşit să se impună pe piaţa depozitelor şi a creditelor şi nu au realizat nici o diversificare corespunzătoare a portofoliului lor. Implicit statul oferă garanţia sa tuturor băncilor publice. prin extinderea garanţiei statului şi la depozitele băncilor private sau suprimarea ei şi pentru cele publice cu instaurarea unui sistem autonom de asigurare a depozitelor bancare. Riscul afectează toate sistemele bancare reformate ca risc moral şi risc sistemic. după criterii contabile şi economice obişnuite. Riscul sistemic este un risc tehnic. Reducerea riscului moral în sistemul bancar Dimensiunea riscurilor bancare în Europa de Est sunt multiple şi pronunţate. Cu alte cuvinte statul acoperă pierderile instituţiei insolvabile justificând măsurile luate ca necesare în contextul procesului de restructurare şi reformare a sistemului bancar.

Falimentul este calea cea mai curată de reglare a numărului de bănci în sector. activul esenţial al unei astfel de bănci este credibilitatea care este mult mai fragilă în acest caz aceeaşi imagine solidă a băncii din “cărămidă şi ciment” susţinută de o autoritate unică (banca centarlă) ci. astfel încât se pot retrage sume importante în doar câteva minute. nu concentrarea.atunci lichidarea băncilor cu fonduri proprii negative şi ar despăgubi pe deponenţi. Ca urmare posibilitatea ca o astfel de bancă să fie fictivă nu poate fi neglijată. În special este cazul operaţiilor de creditare prin care banca impune (datorită riscului pe care şi-l asumă) un risc suplimentar tuturor băncilor faţă de care este debitoare în sistemul interbancar de plăţi. falimentul este rezultatul unei slabe rentabilităţi. În al treilea rând. Riscul sistemic priveşte la modul general contextul în care se derulează plăţile electronice şi ia în considerare mai ales problematica lipsei unei legislaţii adecvate noului domeniu bancar: În primul rând activitatea unor entităţi cum ar fi băncile virtuale care operează exclusiv prin site-uri web nu este restricţionată de graniţele naţionale sau de legislaţiile unice. rapiditatea de reacţie a consumatorilor de zvonuri sau informaţii rele este avantajată de tehnologia înaltă. ca urmare a unei percepţii negative. Aceste pot să tranzacţioneze în ori colţ al lumii şi îşi pot schimba rapid sediul în funcţie de circumstanţele legale mai mult sau mai puţin favorabile. dimpotrivă scepticismul privind băncile virtuale este uneori nejustificat. 1. Din acest punct de vedere controlul lor este cu mult mai dificil. provocată de propria instabilitate sau de oferte mai bune ale concurenţei trebuie să fie şi ea foarte rapidă. În al doilea rând.3. capacitatea băncii de a se echilibra financiar în faţa unei potenţiale crize. De fapt.2. În aceste condiţii. cu centrul operaţional (informatic) în SUA furnizând servicii financiare unor consumatori europeni. Achiziţia unei instituţii nerentabile de către una rentabilă poate degrada şi rezultatele cumpărătorului. ca şi în cazul unor bănci clasice. Riscul sistemic şi restructurarea sistemului de plăţi Riscul sistemic apare odată ce o bancă refuză să ţină cont de consecinţele comportamentului său asupra altor membrii ai sistemului bancar. O bancă se poate înregistra într-un paradis fiscal. 37 .

Obiectivul fundamental sistemic. În al treilea rând este necesară formularea şi implementarea unui set de reguli şi principii care să guverneze derularea plăţilor prin circuit. alături de implicarea hotărâtă a băncilor. prin influenţarea negatibvă a profitabilităţii şi stabilităţii băncii în ansamblu.În al patrulea rând. În sfârşit. există însă şi riscuri rezulate din modul în care băncile însele şşi percep serviciile de bancking electronic. Există. În acest context încetarea. de asemenea. şi încrederea clienţilor în capacitatea băncilor de a asigura servicii de plăţi sigure şi rapide. conectivitatea maximă indusă de Internet poate genera un efect de domino puternic asupra băncilor. cu publicitatea precum şi veniturile din comisioanele plătite de clienţi sau comercianţi trebuie urmărite în amănunţime la un moment dat. instabilitatea uneia sau prăbuşirea ei producând o reacţie în lanţ atât în privinţa unor instituţii similare cât şi a comercianţilor şi clienţilor. Atenţia autorităţilor se concentrează asupra sistemului de transfer al fondurilor interbancare căci acolo se atinge cel mai ridicat grad de concentrare a riscurilor care. acestea fiind riscuri aferente mediului lor intern şi se repercutează indirect asupra clienţilor. Riscurile de enunţate mai sus fac reflecţă situaţia mediului extern al băncii. costurile de comunicaţii. cheltuielile cu dobânzile plătite. Restructurarea sistemului de plăţi presupune mai întâi trecerea de la un sistem bazat încă pe folosirea pe scară largă a numerarului la unul bazat pe transferuri interbancare. şi riscul unei evidenţe insuficient de bine structurate a veniturilor şi cheltuielilor legate de operaţiunile de bancking (în principal plăţi) electronic. servirea ireproşabilă aclienţilor presupune utilizarea unor reţele (Internet) care să nu fie controlate de entităţi bancare. Riscul sistemic este deosebit de acut în sistemele de plăţi bazate pe compensare reciprocă. Pentru realizarea tuturor acestor obiective esenţiale este necesar. Costurile legate de instalarea şi funcţionarea serverelor de Internet folosite pentru oferta de astfel de servicii. Apoi este necesară introducerea unor sisteme sigure şi rapide pentru transferul în aceeaşi zi al creanţelor de valoare mare. suspendarea plăţilor de către o instituţie bancară poate 38 al politicii în domeniul gestiunii riscurilor în sistemul de plăţi trebuie să fie asigurarea unei protecţii adecvate împotriva riscului . în dinamică şi în raport cu concurenţa. în anumite condiţii pot genera risc sistemic. astfel că orice prăbuşire tehnică poate aduce pierderi substanţiale băncii.

antrena o reacţie în lanţ în sistemul bancar. Banca centrală este cea care trebuie să dezvolte politici corespunzătoare pentru a reglementa astfel de situaţii. În practică există câteva alternative:

garantarea finalizării plăţii de către banca centrală. O astfel de garanţie face ca testul de solvabilitate să fie practic inexistent în sistem deoarece băncile se vor angaja cu uşurinţă în relaţii riscante cu alte bănci. Pe de altă parte fără astfel de garanţii dezvoltarea sistemului de plăţi şi a pieţei monetare poate fi serios afectată. aplicarea unor norme vizând expunerea individuală a fiecărei bănci: limita asupra poziţiilor (bi-multi-laterale) precum şi vărsarea unor garanţii; soluţie mixtă care nu implică obligatoriu banca centrală drept garantă pentru finalizarea tuturor plăţilor; ea trebuie însă să stabilească, cel puţin la nivelul său, care sunt condiţiile de asigurare a lichidităţii băncilor în contextul participării acestora la sistemul de plăţi. De asemenea este necesar să existe un cadru legal prin care să se asigure respectarea compensărilor reciproce, în caz de faliment bancar.

Capitolul 2. Gestiunea riscurilor

De regulă, problema gestiunii riscurilor bancare este abordată dintr-o perspectivă îngustă, pentru tipuri de riscuri specifice. Acestea deoarece riscurile bancare sunt diverse şi complexe. Cu

39

toate acestea nu trebuie să pierdem din vedere faptul că pentru toate aceste riscuri expunerea este a băncii şi că, în plus, multe riscuri sunt interdependente. Gestiunea globală a acestor riscuri se impune ca o necesitate şi trebuie organizată la nivelul băncii. O gestiune globală adecvată a riscurilor trebuie să asigure băncii capacitatea de a identifica şi aprecia riscurile bancare, de a le controla, de a le elimina sau evita şi de a le finanţa. Alte priorităţi de avut în vedere se referă la:     anticiparea pierderilor; constituirea rezervelor; transferul eventual al riscurilor (asigurare); integrarea gestiunii riscurilor bancare în sistemul global de gestiune al băncii.

Etapele procesului de gestiune globală a riscurilor bancare pot fi regăsite şi în gestiunea riscurilor individuale, doar că la nivel global toate au caracter obligatoriu. Gestionarea riscurilor se adresează mai întâi riscurilor cuantificabile. Este cazul mai ales al riscurilor „financiare” (variaţia ratei dobânzii, asigurarea lichidităţii etc) care se concretizează în evoluţii nefavorabile ale situaţiei financiare. Dar nu toate riscurile se pretează la măsurători. De exemplu, riscurile „operaţiile” şi/sau „tehnice”, ce desemnează toate riscurile generate de disfuncţionalităţi interne, legate di sistemele informaţionale sau de procedurile interne şi de respectarea lor, pot avea consecinţe extrem de importante. Dar din cauza naturii lor „non-financiare”, ele au mai cu seamă un impact indirect, contribuind la ameliorarea sistemelor de urmărire a operaţiunilor şi la precizarea regulilor de respectare. Riscul nu se reduce la măsurările sale. Gestionarea riscurilor întâmpină limite în momentul când oportunitatea şi calitatea noilor riscuri sunt evaluate. Preţul riscului rămâne ca întotdeauna, o problemă de judecată.

2.1.Cerinţele prudenţiale
Spre deosebire de alte ramuri, comerţul de bancă, respectiv profesia de bancher, este o activitate reglementată. Sunt supuse reglementării: modul de acces la această sferă a afacerilor, condiţiile de aport, mod de operare şi alte îngrădiri, delimitări şi limitări.
40

Şi legile de organizare bancară (Legea bancară Nr. 58/1998) prevăd ca atare cerinţe prudenţiale. Accepţia clasică a reglementărilor prudenţiale implică forma condiţiilor juridice financiare şi a ratelor de gestiune. Prin aceste reglementări se protejează , în principal:   băncile împotriva riscurilor determinate de calitatea clienţilor şi a acţiunilor lor; clienţii împotriva incompetenţei şi agresivităţii (lipsei de echilibru)

managementului bancar;  interesele acţionarilor faţă de un management defectuos al echipei de conducere a interesele societăţii faţă de instabilitatea băncilor, decurgând dintr-un băncii;  management neechilibrat şi agrasiv. Necesitatea unei atitudini prudenţiale impuse băncilor prin lege decurge, în primul rând, din rolul băncilor, a sistemului bancar în economie. Stabilitatea economiei are ca principal pilon de susţinere stabilitatea sistemului bancar, respectiv funcţionarea normală a băncilor. Reglementările prudenţiale reprezintă o măsură necesară şi utilă pentru a preveni înclinaţia managerilor către profituri mari şi rapide de genul “marii lovituri”, care adesea implică renunţarea la cele mai elementare măsuri preventive. Ele au ca sferă de aplicabilitate spaţiul naţional, făcând referiri directe către legile şi normele statutate de fiecare ţără. Pe parsursul ultimilor ani, un număr mare de ţări s-au confruntat cu crize bancare de mare amploare. Într-un studiu efectuat de Goodhart în 1997, pentru guvernatorii băncilor centrale, sau constatat, după 1980, 41 de crize bancare şi 108 probleme grave care au afectat 133 de ţări. Confruntâdu-se deodată cu aceste crize bancare generalizate şi cu dezvoltarea activităţilor bancare riscante, autorităţile bancare au fost nevoite să revizuiască în profunzime şi să omogenizeze reglementările prudenţiale în vigoare, din diferite ţări. Toate acestea, cât şi fenomenul de intensificare a relaţiilor de colaborare, au dus la internaţionalizarea reglementărilor, în sensul elaborării unor norme naţionale potrivit principiilor acceptate de mai multe ţări, de genul grupărilor internaţionale de studii organizate de Banca Reglementărilor Internaţionale de la Basel sau aplicarea normelor comuniatre, elaborate sub forma Directivelor europene, în sistemul Uniunii Economice Europene.

41

Cerinţe prudenţiale cu privire la nivelul minim de solvabilitate Una din primele cerinţe de prudenţă bancară se referă la dimensiunea angajamentelor sale în afaceri care. clasificarea împrumuturilor (creditelor) acordate de băncile comerciale. expunerea valutară. aliniate la Risk. fiind în concordanţă cu principiile generale stabilite de Comitetul de la Basel privind activitatea de supraveghere bancară. 2.1. pe de o parte subliniază mărimea aportului propriu angajat în afacerile de bancă. credite acordate persoanelor aflate în relaţii speciale cu banca. iar pe de altă parte. participarea unei societăţi bancare la capitalul unei bănci comerciale. 42 .Se pot distinge două etape în adoptarea reglementărilor prudenţiale bancare:  până în 1993 a existat o concepţie rigidă a notaţiei care s-a practicat.1. capitalul băncilor comerciale. standardele internationale. participarea la capitalul social în societăţi nebancare.  după 1993 când interesul este mai mult pentru metodele mai flexibile de notaţie: Value at Ţinând cont de reglementările internaţionale în materie de prudenţialitate bancar. cât şi de Directivele Uniunii Europene privind reglementarea activităţii instituţiilor financiare şi de credit. alinierea la standardele Uniunii Europene în materie de contabilitate bancară. îndeosebi raţia Cooke adoptată de Banca Reglementărilor Internaţionale. prima directivă europeană asupra adecvării capitalului şi abordarea standardizată pentru controlul pieţei. rezerve generale şi specifice ale băncilor comerciale. măsura în care banca poate acoperi datoriile faţă de terţi în cazuri extreme de lichiditate sau faliment. expuneri mari. Banca Naţională a României adoptă mai multe norme cu caracter prudenţial cu referire la: a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) adecvarea capitalului.

în decursul activităţii. 2.În ceea ce priveşte aportul iniţial la autorizarea băncii. Ponderarea elementelor în afara bilanţului se face în mod diferenţiat în funcţie de gradul lor de risc de transformare în credit. una din condiţiile esenţiale este obligativitatea deţinerii unei sume minime de către fondatori. calculată ca diferenţă între total active şi pasive. capitalul este considerat ca valoarea patrimoniului net. capital social vărsat. Fondurile proprii sunt formate din următoarele categorii: capital propriu. Acest nivel minim al lichidităţii se asigură prin menţinerea în permanenţă a inegalităţii: 43 . determinat în funcţie de scadenţele creanţelor şi angajamentelor băncii.2. rezerva generală pentru riscul de credit (2% din soldul creditelor acordate). Cerinţe prundenţiale privind nivelul minim de lichiditate Normele bancare prevăd obligaţia băncilor de a-şi asigura un nivel minim de lichiditate. sume care vor deveni după autorizare.1. fondul de dezvoltare. Ulterior. unde: Prag m inim de solvabilit ate = Fonduri Total active ponderate proprii extrabilan tiere ponderate + Elem ente Ponderarea elementelor de activ se face în mod diferenţiat în funcţie de gradul lor de risc. fondul de rezervă. Creşterea accelerată a riscurilor a condus la necesitatea stabilirii unui prag minim de solvabilitate (de către Comitetul de la Basel) de 8%.

Cerinţe prudenţiale privind tratarea diferenţiată a creditelor şi constituirea corespunzătoare a provizioanelor Normele bancare impun clasificarea creditelor acordate şi a dobânzilor neîncasate aferente acestora şi constituirea provizioanelor specifice de risc. 3 luni.A tiv c e lic id h e P siv a e e ig ile x ib >0% 10 Acest mod de calcul este aplicabil pentru orizontul de timp imediat – activitatea pe termene foarte scurte până la 1 lună. Cerinţe prudenţiale cu privire la diviziunea riscului Expunerea la risc este limitată pentru a înlătura utilizarea resurselor băncii în favoarea câtorva clienţi de talie mare şi deci exploatarea monopolistă a potenţialului unei bănci. Constituirea unor sisteme perfecţionate de previziune privind evoluţia lichidităţii este vitală pentru bancă. Prin diminuarea sau reglementarea maximului creditului acordat unui întreprinzător. funcţie de situaţia generală a pieţei. Pentru evitarea expunerii la risc există norme de reglementare a acesteia. trebuie să fie diversificate pe segmente de durată specifice: 2 luni. fiin una din cheile rentabilităţii sale. scade riscul de contagiune şi se diminuează posibilitatea preluării de către bancă de riscuri majore ce pot duce la faliment. în scopul diviziunii riscurilor.3.1. În funcţie de performanţele 44 . În funcţie de natura angajamentelor bancare calculate. 2.1. În România expunerea maximă faţă de un singur debitor este de 20% din fondurile proprii ale băncii şi expunerea maximă agregată (vizează debitori de talie mare – care au angajamente totale faţă de bancă în sumă ce depăşeşte 10% din fondurile proprii ale băncii) nu poate depăşi de 8 ori fondurile proprii ale bănci. Exigibilităţile trebuie determinate gradual. astfel depozitele la vedere trebuie considerate exigibile numai parţial.4. sau chiar perioade mai extinse. 2.

Clasificarea plasamentelor şi necesarul de provizioane de risc de credit Categoria de clasificare standard în observaţie substandard îndoielnic pierdere Coeficientul 0% 5% 20% 50% 100% În determinarea efectivă a provizioanelor se porneşte de la riscul net – adică expunerea debitorului se micşorează cu garanţii necondiţionate acordate de guvern. BNR sau bănci abilitate. 2.categoria E cuprinde societăţile cu pierderi şi au perspective clare că nu pot plăti nici ratele. acesta se apreciază în funcţie de numărul de zile de întarziere a plăţii: bun (plata se face la scadenţă sau cu întârzieri de până la 7 zile). .Cerinţe prudenţiale privind poziţia valutară 45 . garanţii (colaterale) acceptate de banca respectivă.financiare ale beneficiarilor. necorespunzător (întârzieri peste 30 de zile). nici dobânzile. care prezintă în scară situaţia generală a clientului în calitate de utilizator de credite.categoria A cuprinde societăţile cu rezultate financiare foarte bune şi care permit rambursarea regulată a creditelor. depozite gajate.5. creditele sunt grupate în 5 categorii notate de la A la E. slab ( întârzieri până la 30 de zile). O a treia clasificare este cea în funcţie de calitatea beneficiarului de credit şi de modul în care se asigură serviciul datoriei. 1. astfel: . În ceea ce priveşte serviciul datoriei. În funcţie de această clasificare se aplică norme diferenţiate ale provizionului specific: Fig nr. plasate la banca creditoare.1.6.

Poziţia valutară exprimă gradul de angajare a unei bănci în riscul valutar reprezentând o dimensiune a expunerii la risc. în ceea ce priveşte locul în activitatea băncii (în bilanţul bancar) al operaţiunilor pe cont propriu de titluri: Plasamente pe cont propriu = Fonduri proprii 46 . 2. La noi.scurtă (pasivele > activele) se exprimă prin soldul pasiv. Expunerea la risc se măsoară prin poziţia valutară.Cerinţe prudenţiale privind administrarea resurselor şi plasamentelor băncii Acest tip de reglementări prudenţiale vizează delimitarea clară a sferei de activitate în zona specifică a comerţului de bancă şi concentrarea tuturor resurselor şi eforturilor în acest sens. prin lege se limitează gradul general de extindere a plasamentelor bancre în valori În ceea ce priveşte reglementarea prudenţială a plasamentelor bancare: ο mobiliare – valoarea totală a investiţiilor unei bănci în valori mobiliare. Sub acest aspect se constituie un anumit raport obligatoriu. .1. caracterizată în funcţie de natura obligaţiei astfel: . spre care băncile s-ar putea orienta în căutarea unor surse de profit iluzorii. acordarea de împrumuturi sau furnizarea altor servicii condiţionate de cumpărarea/vânzarea de acţiuni ale băncii. nu poate depăşi 100% din fondurile sale proprii.lungă (activele > pasivele) se exprimă prin soldul activ. Se interzice băncii: angajarea în tranzacţii cu bunuri mobile şi imobile. Se exceptează depăşirile care provin din deţinerea de titluri de stat. limitativ. acordarea de credite garantate cu acţiunile emise de bancă. expunerea la risc este limitată la 10% din fondurile proprii ale băncii. dar care include riscuri mari. efectuate în nume şi pe cont propriu. Astfel se delimitează şi interzic activităţile şi plasamentele care ar deplasa sfera de activitate spre obiective excentrice profesiei. în condiţii de risc sporit datorită nivelului ridicat al inflaţiei.6.

respectiv justificarea nevoilor economice generale de servicii bancare în zona dată. 2.în valori mobiliare ο ale băncii prin lege se normează valoarea totală a investiţiilor pe termen lung în valori mobiliare (sau cote de participare) emise de societăţi comerciale. Apoi acestea trebuie comparate cu profilul risc al băncii. atunci conglomeratul bancar are o valoare sinergetică. Procesul de gestiune a riscurilor începe prin descifrarea profilului risc al diferitelor game de produse bancare pentru principalele activităţi bancare. vadul comercial.7. aprecieri privind: corelarea generală între potenţialul declarat al bancii şi gradul de extindere propus.1.2. care nu poate depăşi 50% din fondurile proprii ale băncii.Cerinţe prudenţiale privind extinderea reţelei de sucursale şi alte sedii secundare ale băncii În vederea preîntâmpinării abuzurilor. oportunitatea situării în zona dată a unităţii propuse. Dacă profilul risc al băncii este mai mic decât suma profilurilor risc identificate. Obiectivele autorizării vizează. Pentru a identifica şi evalua nivelul de risc al unei game de produse bancare sau al unei activităţi bancare. Riscul este o componentă esenţială a profilului unei instituţii financiare. pentru sedii. Normele bancare analizează pentru fiecare unitate. de aceea evoluţia ulterioară a strategiei şi organizării bancare vor fi afectate dacă profilul risc actual şi de perspectivă nu sunt luate în considerare. poziţivă pentru acţionari. decurgând din “strategiile” agresive ale unor manageri care fac planuri mari de extindere necorelate cu potenţialul economico-financiar şi organizaţional al băncii. se practică autorizarea fiecărui sediu în parte. 2.Identificarea şi analiza riscului Integrarea evaluării riscurilor în planificarea strategică a băncii va asigura gestiunii riscurilor bancare vizibilitatea necesară şi focalizare strategică. managerii trebuie să identifice toate situaţiile semnificative care pot genera o 47 .

Deoarece o anumită expunere poate genera riscuri de mai multe feluri. După ce au fundamentat profilul risc al unităţii lor bancare. Un manager poate dobândi o bună perspectivă asupra nivelului riscului asociat unei anumite expuneri combinând frecvenţa cu amplitudinea riscului. În domeniul riscului operaţional banca poate îmbunătăţi controalele în domeniul calităţii produselor bancare.pierdere financiară. dar nu evitate sau eliminate. Pentru a controla riscul pe piaţă. Controlul şi eliminarea riscurilor Obiectivul controlului riscurilor este de a minimiza cheltuielile asociate riscurilor pentru toate expunerile care au fost identificate. 2. Între modalităţile de a gestiona riscul de lichiditate se înscriu şi titularizarea unor credite sau creşterea frecvenţei negocierilor. de asemenea. Metodologiile de identificare şi evaluare a riscurilor pot asigura o estimare efectivă şi eficientă a profilului risc pentru sucursale. o bancă poate avea în vedere mai multe tehnici de gestiune a bilanţului sau de diversificare a portofoliului. util să identificăm frecvenţa şi mărimea pierderilor acre pot fi generate de expuneri. uşor de implementat. pe lângă gestiunea creditelor şi analiza creditelor neperformante (vezi graficul privind provizioanele de risc). agenţii şi întreaga bancă. Când elaborăm profilul risc este util să se aloce expunerile de risc diferitelor componente ale riscului. pentru fiecare categorie de riscuri. tranzacţiile şi interfeţele bancare. o bancă nu dispune de nici un mijloc de a-şi reduce cheltuielile legate de riscuri printr-un control mai riguros şi o finanţare adecvată a riscurilor. Managementul poate realiza acest lucru prin elaborarea unor scenarii de pierdere pentru activităţile. Trebuie să subliniem importanţa primei etape de 48 . În lipsa unei abordări sistematice a evaluării riscului. În plus este dificil pentru o bancă să determine veniturile corectate în funcţie de risc pentru o gamă de produse bancare sau o activitate şi să transmită pieţei financiare riscul-produs propriu şi eficacitatea managementului riscurilor bancare. managerii trebuie să identifice şi să evalueze activităţile de control al riscurilor existente din punctul de vedere al expunerii şi nivelurilor de risc identificate. Este. nivelul de risc trebuie agregat pentru fiecare categorie de risc pentru a identifica profilul risc al unei unităţi bancare. filiale.3.

Este dificil de eliminat sau evitat un risc dacă el nu a fost identificat şi cuantificat corespunzător. băncile au adoptat soluţii mai radicale. Managerii bancari. însă. Eliminarea şi evitarea riscurilor poate avea efect asupra reducerii costurilor totale ale băncii.  garanţii personale. Asumarea riscului Asumarea riscului bancar se face pe baza analizei suportului economic al operaţiunii de credit şi a garanţiilor care sunt afectate. a) Garanţiile accesorii pot fi:  Limitarea riscului se realizează prin trei căi: Repartizarea riscului insolvabilităţii se efectuează pe baza unui principiu care face aplicarea fenomenului numerelor mari. a căror experienţă este legată de activităţile bancare comerciale. în domeniul operaţiilor cu instrumente derivate (contracte la termen şi cu opţiuni) prin suprimarea acestor activităţi. Riscul poate fi eliminat prin îndepărtarea cauzei care îl produce. Suportul economic este analizat sub doua aspecte:   analiza financiară a conturilor şi a rezultatelor.identificare şi evaluare a riscurilor. În general.Cu cât banca are mai muţi codebitori pentru aceeaşi 49 . c) controlul. ca. Mai recent.4. analiza producţiei şi a clentelei. costuri asociate riscurilor dacă banca a apreciat corect cheltuielile asociate riscurilor şi veniturilor ajustate în funcţie de risc asociate fiecărei game de produse sau activităţi. Altfel s-ar putea ca managementul să reducă valoarea acţiunilor prin eliminarea unor activităţi care ar fi putut produce în timp venituri favorabile ajustate în funcţie de risc. managerii pot face acest lucru prin reproiectarea activităţilor asociate şi a fluxurilor de operaţii. b) asigurarea. mobilare (gajul bunurilor mobile sau al unor valori mobiliare: acţiuni sau obligaţiuni) sau imobiliare (ipotecă). 2. a) repartizarea . de exemplu. reacţionează la pierderi care apar în activităţi despre care nu ştiu foarte multe. eliminând complet gamele de produse pe care le apreciază extrem de riscante. garanţii reale.

la rândul ei. raportate băncii centrale. Asigurarea riscului insolvabilităţi poate fi realizată prin sistemul de asigurare a creditelor. adică a drepturilor incorporale. c) Controlul riscurilor constituie o sarcină permanentă şi individuală fiecărei bănci dar el se exercită concomitant şi de către banca centrală. categoriei şi duratei creditului. de regulă. cu atât scade importanţa insaolvabilităţii unuia dintre ei.Pe de altă parte sunt impuse limite valorice creditului acordat unui şi aceluiaşi debitor. − dacă apar incidente de plată. conform prevederilor art. 29 al Legii nr. − criteriul tipului. Luarea unei asemenea măsuri de asigurare de către societatea comercială care a acordat un credit commercial.creanţă. − b) multiplicarea şi răspândirea în teritoriu a ghişeelor de colectare a depozitelor multiplicarea şi diversificarea clientelei în cadrul reţelei de ghişee existente. atât în cazul plăţilor datorate altora de propriul client cât şi în cazul plăţilor cuvenite către client şi care să fie făcute de alţi agenţi economici. Astfel. acordate de o societate comercială altei societăţi comerciale sub forma creditului comercial. Cecurile respinse de bănci pentru lipsă de acoperire sunt. Banca centrală. Repartiţia are în vedere următoarele criterii: − criteriul sectorului economic. − dacă se respectă limitele contractului de credit privind cuantumul şi durata rambursării. Repartiţia riscului imobilizării se face prin: − băneşti. se implică în controlul riscurilor stabilind un raport maxim între creditele acordate şi fondurile proprii ale băncii. Divizarea riscului se poate realize prin constituirea de consorţii între mai multe bănci. de creanţă. − criteriul geografic. societăţile de asigurare a creditelor garantează riscurile unor comercianţi faţă de alţi comercianţi fără a scuti banca de creditele pe care acestea le acordă.Cu alte cuvinte. Departamentul specializat al băncii verifică: − dacă s-au constituit în formă legala timp garanţiile creditului. 33/1991 împrumuturile acordate de o societate bancară unui singur debitor nu pot 50 . oferă un sentiment reconfortant băncii care a acordat creditul bancar.

Normele nr. Raportul minim de solvabilitate este de 8%. 33/1991. Datoria subordonată va fi luată numai într-o proporţie maximă de 50% din capitalul propriu şi nimai dacă îndeplineşte condiţiile prevăzute de Norme. determinat ca raport între nivelul fondurilor proprii şi totalul activelor şi elementelor în afara bilanţului. fondul de rezervă constituit conform art. fondul de comerţ. care depăşesc suma minimă pentru raportare stabilită de Banca Naţională a României. b) Capitalul suplimentar va fi luat în calcul numai până la concurenţa valorii capitalului propriu. 27 al Legii nr. Aceste norme stabiles obligaţia societăţilor bancre de a asigura în permanenţă un nivel corespunzător de solvabilitate. alte fonduri constituite din profitul net.depăşi. La calcularea fondurilor proprii se vor avea în vedere următoarele: a) Din capitalul propriu se vor deduce: cheltuielile de constituire. conform Normelor nr. cumulate. 4/1994 ale Băncii Naţionale a României. 20% din capitalul şi rezervele societăţii bancare respective iar conform prevederilor art. datoria subordonată. Din totalul fondurilor proprii se vor deduce participaţiile societăţilor bancare la alte societancare. 2/1994 privind fondurile proprii ale societăţilor bancare stabilesc că aceste fonduri sunt formate din capitalul propriu şi capitalul suplimentar. 2/1994 iar activele ponderate în funcţie de risc reprezintă totalul societăţilor bancare multiplicate cu o pondere de risc de credit specifică fiecărei categorii de active. cheltuielile anticipate efectuate prin achiziţionarea mijloacelor fixe. Fondurile proprii se determină conform Normelor nr. reserve din reevaluare legală a activelor corporale.Capitalul suplimentar se commune din: fondul de risc constituit conform art. 27 din Legea nr. 51 . În corelaţie cu nivelul fondurilor proprii ale societăţilor bancare se dsetermină şi solvabilitatea acestora. 30 al aceleiaşi societăţi bancare sunt obligate să comunice Băncii Naţionale a României creditele acordate clienţilor lor. pierderile înregistrate în anul current. cheltuielile pentru investiţii în cure de execuţie şi pentru materialele necesare investigaţiilor pentru care nu s-a afectat fondul de dezvoltare. fondul mijloacelor fixe. fondul de dezvoltare. 33/1991.Capitalul propriu se compune din: capitalul social vsat. ponderate în funcţie de gradul lor de risc de credit.

în scopul protejării depozitelor persoanelor fizice şi ale persoanelor juridice. − necorespunzător. în una dintre următoarele cinci categorii: − Categoria A (standard): dacă performanţele financiare sunt foarte bune şi permit achitarea la scadenţă a ratelor plus dobânda şi dacă se prefigurează menţinerea şi în continuare a performanţelor financiare la un nivel ridicat. În raport de punctualitatea rambursărilor debitorul va fi notat cu unul dintre următoarele calificative: − bun. − Categoria D (îndoielnice): dacă performanţa financiară este scăzută şi cu o evidentă ciclicitate la intervale scazute de timp. să limiteze riscul de credit şi să depună toate eforturile pentru a-şi încasa toate creanţele de la debitorii lor. 3/1994 privind clasificarea creditelor şi constituirea provizioanelor specifice de risc. 52 . Pentru determinarea şi limitarea riscului de credit. Determinarea raportului de solvabilitate al societăţii comerciale se face luându-se în calcul valoarea netă a activelor. dacă plăţile sunt efectuate cu o întârziere de până la 30 de zile. − Categoria B (în observaţie): dacă performanţele financiare sunt bune sau foarte bune darn u pot menţine acest nivel în perspectivă mai îndelungată. nivelul de solvabilitate. − Categoria E (pierdere): dacă performanţele financiare atară pierderi şi există perspective clare că nu pot fi încasate la scadenţă nici ratele nici dobânzile. valoare ce rezultă după deducerea provizioanelor specifice de risc constituite conform Normelor Băncii Naţionale a României nr.Societăţile bancare sunt obligate sa porteze trimestrial Băncii Naţionale a României – Direcţia autorizare şi supraveghere prudenţială a societăţilor bancare. dacă întârzierea este mai mare de 30 de zile. societăţile bancare sunt obligate ca. Conform acestor norme. în funcţie de performanţele financiare ale clientului evaluate după criteriile stabilite de fiecare societate bancară şi de capacitatea acestuia de rambursare a creditului la scadenţa\ă. dar au o evidentă tendinţă de înrăutăţire. dacă ratele şi dobănzile sunt plătite la scadenţă sau cu o întârziere maximă de şapte zile. − Categoria C (substandard): dacă performanţele financiare sunt satisfăcătoare. − slab. societe bancare trebuie să-şi clasifice creditele acordate.

transferul riscurilor este dificil dacă nu există pieţe de asigurări convenţionale.5. Acoperirea riscurilor funcţionează cel mai bine în cazul unor riscuri a căror frecvenţă şi amplitudine a expunerii sunt foarte previzibile sau atunci când nu există asigurări de piaţă. În orice caz. În lipsa acestor condiţii. 53 . Structurarea unui program de asigurare pentru o bancă se poate face având în vedere următoarele trei posibilităţi:  negocierea centralizată cu limitarea numărului de poliţe de tipul „toate riscurile. riscurile nu pot fi finanţate în mod corect. managerii bancari trebuie să fie capabili să identifice şi să evalueze gradul de risc. în măsura în care aceste pierderi se produc. Finanţarea şi transferarea riscului Din punct de vedere al gestiunii riscurilor bancare. mai puţin…”. Riscul poate fi acoperit printr-un program formal de finanţare elaborat pe baza prognozelor privind pierderile anticipate. pentru manager este foarte dificil să folosească controlul riscurilor pentru a le elimina sau evita. Transferul riscului este mai adecvat atunci când expunerea nu este foarte previzibilă sau atunci când gravitatea potenţială a pagubelor este catastrofală.  existenţa unei baze proprii de date statistice referitoare la frecvenţa şi amploarea riscurilor. Transferarea riscului este eficace atunci când frecvenţa şi gravitatea sunt specifice unor riscuri catastrofale şi atunci când riscurile nu pot fi identificate şi evaluate precis. Dacă rămân riscuri mari care nu pot fi nici acoperite (reţinute) nici transferate. Reţinerea riscurilor trebuie să se facă pe baza următoarelor două criterii:  acoperirea unor familii de riscuri. cât şi prelevări pentru fondurile de rezervă pentru pierderi din creditare. cât şi transferul riscurilor (prin asigurare sau operaţii cu instrumente derivate).2. În plus. băncile pot acoperi riscuri în afara unor programe formale de finanţare. finanţarea lor presupune atât: acoperirea riscurilor (prin rezerve generale sau specifice). Aceste programe de tip „pay-as-you-go” generează în mod inevitabil un anumit grad de incertitudine asociată veniturilor şi o cerere incertă de capital bancar. Doar riscurile neidentificate sunt reţinute din ignoranţă. În ultimă instanţă. dacă trec pierderile pe cheltuieli sau le acoperă din capital.

Gestiunea riscurilor bancare ar trebui să fie una dintre componentele sistemului global de management bancar. poliţele fiind încheiate separat fie de fiecare unitate cu personalitate juridică. ea trebuie să fie ultima dintre elementele luate în considerare de gestiunea riscurilor bancare. fie după criteriul teritorialităţii (al zonei de operare). adesea. calitatea şi eşalonarea scadenţelor. acţionându-se asupra lor. De exemplu în faza de expansiune clasică se manifestă o cerere mare de fonduri de împrumut iar ratele dobânzii sunt în creştere. Strategia ordinară ar trebui să fie: transferul riscurilor grave şi reţinerea riscurilor frecvente. Principalul factor rămâne structura activelor şi pasivelor. Asupra băncii această creştere are următoarele efecte: de volum. Un bun manager în probleme de risc va observa şi folosi felul în care gestiunea riscurilor bancare interacţionează cu alte componente ale sistemului managementului bancar. Factorii exogeni sunt determinaţi de evoluţia condiţiilor economice generale care se reflectă în nivelul ratelor dobânzii pe piaţă. negocierea descentralizată. singura modalitate de abordare a gestiunii riscurilor bancare. Aceşti factori depind în ultimă instanţă de fazele ciclului economic. Volumul activităţii bancare este influenţat în 54 . Sensibilitatea băncii la variaţia dobânzii pe piaţă poate fi definită ca variaţia marjei dobânzii bancare în funcţie de variaţia dobânzii de pe piaţă ca urmare a acţiunii unor factori specifici. Prin implementarea gestiunii riscurilor bancare ca o componentă vitală a sistemului global de management bancar. de structură şi de rentabilitate. Factorii endogeni sunt importanţi pentru gestiunea riscului de piaţă deoarece ei pot fi gestionaţi şi. Ei pot fi controlaţi sau influenţaţi de bancă dar pot fi anticipaţi cu destulă precizie. Aceştia sunt factori endogeni şi factori exogeni. se poate minimiza expunerea la risc (sensibilitatea băncii). Deşi transferarea riscurilor poate fi eficientă. ceilalţi doi factori fiind doar elemente principale prin care se poate influenţa această structură.  programe specifice pentru diferite activităţi bancare. conducerea băncii poate comunica pieţelor financiare eficacitatea sa în gestiunea băncii pentru a produce efecte de sinergie. Oricum. Principalii factori endogeni sunt: structura activelor şi pasivelor bancare. mai ales pentru ratele pe termen scurt. scadenţa fondurilor atrase. practica curentă face ca transferarea riscului să fie prima şi.

Analiza riscului bancar la Banca Transilvania 3.sensul creşterii sale căci. riscurile no pot fi autofinanţate în mod corect. În lipsa acestor condiţii.parte integrantă a sistemului bancar românesc 3. În acelaşi timp poate fi alterată şi structura bilanţului. probabil direct de pe piaţă. Rentabilitatea poate fi sensibil îmbunătăţită căci marjele procentuale pot creşte. Reţinerea riscurilor trebuie să se facă pe baza următoarelor două criterii: acoperirea unor familii de riscuri şi existenţa unei baza proprii de date statistice referitoare la frecvenţa şi amploarea riscurilor. Banca Transilvania . crescând cererea de credite.Scurt istoric 55 . chiar pentru un nivel al marjei absolute.1.1. cresc şi activele şi cresc şi sursele împrumutate. Capitolul 3.1. Activele îşi schimbă structura în favoarea creditelor şi în defavoarea portofoliului de titluri iar pasivele vor înregistra o creştere a ponderii fondurilor împrumutate.

Restul a venit din muncă şi străduinţă.au reprezentat paşi esenţiali în evoluţia băncii. “am pornit cu 2 miliarde lei şi o idee. Horia Ciorcila. 56 .696. Odată cu extinderea reţelei teritoriale. reprezentant al acţionarului majoritar BERD. Banca Transilvania a cunoscut o dinamică deosebită în ceea ce priveşte cota de piaţă deţinută în cadrul sistemului bancar românesc. din care 79% român şi 21% străin. banca a înregistrat realizări deosebite pe linia serviciilor bancare şi a creditelor avantajoase acordate în special activităţii de retail.7 % faţă de finele anului 2007. cu un capital social de 2 miliarde lei. Sunt lucruri care nu se văd imediat. Rezultatele financiare deosebite şi poziţia de piaţă dobândită (1.059.3 milioane EURO. ca societate pe acţiuni. În primele 9 luni ale anului 2008. până în prezent aprobându-se deja împrumuturi în valoare totală de peste 7.51%-pondere confirmată la sfârşitul trimestrului al treilea 2008) sunt rodul muncii unui colectiv bine închegat. Dar ele devin perene şi este greu ca lumea din jur să nu le observe”. Banca Transilvania a fost prima bancă din România care a intrat în programul Comunităţii Europene pentru sprijinirea IMM-urilor prin linii de finanţare externă.183 lei în prezent(luând în calcul şi denominarea) . prin derularea încă din 1999 a finanţărilor externe din surse BERD.059. a fost dezvoltată gama de servicii şi produse oferite clienţilor. În special după anul 2003. De-a lungul anilor. În ceea ce priveşte implicarea băncii în proiectul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii. În decursul activităţii sale. aşa cum afirma preşedintele băncii. la iniţiativa unor oameni de afaceri clujeni. Capitalul social al băncii este acum de 1. la 1. ceea ce a dus la crearea a peste 550 de noi locuri de muncă. având un manager străin.183 lei. 371 agenţii şi 28 puncte independente de schimb valutar.Banca Transilvania a fost înfiinţată în decembrie 1993 la Cluj-Napoca. creşterea fiind cu 19. Programul de finanţare externă a IMM-urilor funcţionează în toate sucursalele din ţară ale Băncii Transilvania. funcţionând în prezent cu 57 de sucursale. trebuie subliniat că. dl. un acţionar semnificativ fiind Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare cu o pondere de 15% din capitalul social. banca şi-a creat o reţea teritorială extinsă în toate zonele ţării.696. ci doar după o vreme. având în structură un acţionariat conştient de potenţialul valoric şi resursele umane puse în slujba instituţiei. majorările succesive de capital-de la 2 miliarde lei la înfiinţare. pentru un număr de 163 de firme. pe principiul paşilor mărunţi dar siguri.

realizează încasările şi plăţile în valută şi în lei generate de activităţile de export şi import. de producţie.58/1998 privind activitatea bancară şi a statutului propriu. prestări de servicii şi turism internaţional.acordă credite pe bază contractuală (contracte de credit) în lei sau valută persoanelor fizice sau juridice române în condiţiile pieţei . . cambii sau trate. . . extinderea reţelei teritoriale. cumpărând acţiuni sau părţi sociale ale acestora . cecuri ) în favoarea unor beneficiari din ţară . precum şi orice alte titluri de valoare româneşti . operaţiuni cu caracter financiar. 57 . asigurări.primeşte şi acordă credite în lei şi valută pe bază de convenţii şi alte aranjamente cu bănci sau instituţii financiare . .participă cu capital la înfiinţarea în România sau în străinătate de societăţi bancare comerciale.2. orientarea către Internet banking şi comerţ electronic. Banca Transilvania poate desfăşura în limita autorizaţiei acordate. . efecte de comerţ exprimate în lei.păstrează în conturile curente deschise şi menţinute la Banca Transilvania şi în depozitele constituite de persoanele fizice şi juridice române şi străine.cumpără şi vinde în ţară valută. următoarele activităţi: . 3. crearea şi implementarea de noi servicii şi produse. lei şi valută. .efectuează operaţiuni cu titluri de valori şi orice alte efecte de comerţ în nume propriu şi pentru terţi în cadrul Bursei de Valori . alte operaţiuni de încasări şi plăţi între persoane fizice şi juridice autohtone sau străine .realizează pe cont propriu sau pentru terţi operaţiuni de arbitraj valutar .1.Obiectul de activitate Potrivit Legii nr. .emite efecte de comerţ (bilete la ordin. .În ceea ce priveşte proiectele pentru anul în curs. clienţi ai băncii. acestea vizează în principal: consolidarea poziţiei pe piaţă. comercial şi necomercial.

.notarii publici şi avocaţii care desfăşoară activităţi independente. medicii şi farmaciştii. agricultură. .persoane fizice.Regiile Autonome din industrie. .asociaţii familiale şi persoane fizice autorizate să desfăşoare o activitate independentă. Se pot desfăşura activităţi prevăzute de legislaţie privind valorile mobiliare şi bursele de valori prin societăţi distincte. care vor funcţiona sub reglementarea şi supravegherea Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare. cu cecuri de călătorie şi cecuri necumpărate . turism. . Categoriile de clienţi ai băncii care pot beneficia de credite sunt: .fermierii agricoli individuali şi cei organizaţi în diferite forme de asociere simple. cu excepţia activităţilor care pot fi desfăşurate în mod direct de către bănci conform acestei legi.3.alte persoane juridice organizate în conformitate cu legea şi care desfăşoară activităţi legale. care au conturi deschise la bancă şi îşi derulează operaţiunile prin aceste conturi. agriculturii. . gospodărirea apelor sau alte ramuri din economie. . fără personalitate juridică.societăţi comerciale cu capital integral străin sau în asociere cu persoane fizice sau juridice române. 3. comerţului. telecomunicaţii. .Clienţii băncii Clienţii băncii sunt persoane fizice şi juridice române şi străine rezidente în România indiferent de forma de proprietate şi natura capitalului social. transporturi.efectuează operaţiuni cu cărţi de debit în lei şi în valută. prestări servicii şi alte unităţi care-şi desfăşoară activitatea în cadrul economiei naţionale. 58 . . alte categorii de liber profesionişti autorizaţi potrivit statutului profesional..1.efectuează operaţiuni de păstrare în casete de valori a obiectelor din aur sau alte metale preţioase precum şi a valutei depuse de clienţii săi . specifice pieţei de capital. construcţiilor. silvicultură.societăţi comerciale cu capital de stat sau privat din domeniul industriei.

raporturile contabile periodice. balanţele de verificare şi din alte situaţii financiare. Banca nu este obligată să accepte pe oricine drept client şi nu este prudent să deschidă un cont dacă informaţiile pe care le deţine nu satisfac exigenţele prudenţei bancare. din bilanţurile contabile. care pot fi obţinute de la BNR. banca va comunica titularului în scris. Conturile agenţilor economici vor fi închise de unităţile bancare în următoarele cazuri: -la cererea titularului. cu 10 zile lucrătoare înainte. pe categorii de credite şi durate de rambursare. Registrul Comerţului. Pentru derularea operaţiunilor cu clienţii este obligatorie deschiderea conturilor la bancă. posibilitatea închiderii contului. c) Informaţii din surse exterioare. din cererea de credite. Sursele de informare cu privire la clienţii băncii sunt: a) Informaţii obţinute de la clienţi din cererea de deschidere a contului. a operaţiunilor de creditare. pe care trebuie să o actualizeze periodic. volumul de încasări şi plăţi lunare. Camera de Comerţ. Comisia Naţională de Statistică şi comisiile judeţene de statistică. incidente apărute în derularea operaţiunilor de plăţi fără numerar. judecătoriile. agenţii economici care au relaţii contractuale cu clientul. caz în care banca va trata această operaţiune ca o nouă deschidere de cont. precum şi pentru aprecierea riscului bancar în activitatea de creditare. b) Informaţii din evidenţele băncii privind volumul total de credite aprobat şi acordat. alte bănci şi organisme care au relaţii cu clienţii. cerând să fie luate măsuri pentru activarea acestuia sau în caz contrar să procedeze la închiderea conturilor. serviciul datoriei. birourile notarilor publici şi primăriile locale. banca trebuie să-şi asigure o bază de informaţii asupra fiecărui client. organisme specializate. precum şi volumul de frecvenţă a acestora. din contractul de societate şi statutul societăţii. 59 . -în condiţiile în care contul a devenit inactiv. Titularul contului închis poate intra în posesia sumelor care îi aparţin la cererea acestuia sau poate solicita redeschiderea contului. contul de profit şi pierdere. mijloace mass-media. În ultimele două cazuri.Pentru cunoaşterea şi evaluarea situaţiei economico-financiare prezentă şi de perspectivă a clienţilor. -dacă titularul nu mai îndeplineşte condiţiile cu privire la deschiderea şi funcţionarea contului.

. Banca are un regulament propriu de funcţionare.Organizarea şi conducerea băncii Legea bancară nr. asigurând aplicarea corectă a legii. Banca Transilvania se identifică în mod clar printr-un minim de date: firma sub care banca este înmatriculată la Registrul Comerţului. Structura organizatorică a băncii este: .atribuţiile sucursalelor şi ale altor sedii secundare ale băncii. aprobat de organele statutare. 60 . numărul şi data înmatriculării la Registrul Comerţului.îndeplineşte funcţia de coordonare pentru toate activităţile ce se desfăşoară în sucursale.4.58/1998 prevede că "organizarea şi conducerea băncilor se stabilesc prin acte constitutive ale băncilor. hotărârilor şi tuturor actelor normative ce guvernează activitatea bancară. .centrala băncii .1. numărul şi data înregistrării în registrul bancar.sistemul de control al băncii. prin care se va stabili: . capitalul social.structura organizatorică. în care se vor stipula toate obligaţiile părţilor potrivit dispoziţiilor legale în vigoare. . biletul la ordin şi ordinul de plată.Modul concret de efectuare a operaţiunilor prin conturile deschise la bancă se va stabili pe bază de convenţie(contract) de cont încheiată de bancă cu clienţii săi. . adresa sediului principal. 3.competenţele şi răspunderea conducătorilor băncii şi ale altor salariaţi care se angajează în operaţiuni financiar-bancare în numele şi contul băncii. precum şi propriilor instrucţiuni de lucru privind CEC-ul.atribuţiile fiecărui compartiment al băncii şi relaţiile dintre acestea. comitetului de administrare a activelor şi pasivelor. cambia. normelor cadru şi normelor tehnice ale BNR. comitetului de credite. agenţii şi puncte de lucru.atribuţiile comitetului de risc. . în conformitate cu legislaţia comercială şi cu respectarea dispoziţiilor prezentei legi. În toate actele oficiale.

Politica acordării creditelor de către Banca Transilvania În conformitate cu obiectul său de activitate. .Comisia de cenzori. .Comitetul de Direcţie.. Creditele se acordă pe bază de garanţii . îndrumare şi control al activităţilor operative desfăşurate în unităţile din subordine. . să fi lucrat cel puţin 5 ani în activitatea financiar-bancară şi să nu fi cauzat.Adunarea Generală a Acţionarilor. Potrivit Legii nr. . Banca poate acorda credite pe termen scurt. Ei trebuie să fie licenţiaţi.punctele de lucru. "conducătorii băncii trebuie să fie rezidenţi în România.Comitetul de conducere la sucursale şi agenţii.58/ 1998) se vor limita conform cerinţelor prudenţiale prevăzute în reglementările BNR. 3.58/1998. îndeplinesc rolul de coordonare.Preşedinţi şi vicepreşedinţi. . Credite acordate unui singur debitor (client definit ca la art.sunt subordonate sucursalelor sau agenţiilor şi îşi desfăşoară activitatea sub supravegherea şi îndrumarea acestora. Sunt subordonate sucursalelor şi au la rândul lor în subordine puncte de lucru. . prin activitatea lor. Administrarea şi conducerea activităţilor bancare sunt asigurate de: .Consiliul de Administraţie.u din Legea bancară nr.se constituie în nucleele activităţii desfăşurate de societăţile bancare la nivel judeţean. acestea pot fi: • Scrisori de garanţie bancară • Depozit bancar (la Banca Transilvania sau la altă bancă cu condiţia cesiunii acesteia în favoarea Băncii Transilvania • Ipoteca 61 .sunt unităţi teritoriale operative ale societăţii bancare. să exercite exclusiv funcţia în care au fost numiţi şi cel puţin unul dintre aceştia să fie cetăţean român.2. . pct.sucursalele. Banca Transilvania acordă credite clienţilor săi cu luarea în consideraţie a aspectelor ce ţin de economia de piaţă.agenţiile.3. mediu şi lung sau linii de credite. falimentul unei societăţi comerciale".

este cel aprobat de Comitetul de Direcţie din 14.1999 şi prezentat în Anexa 9. Pentru aceeaşi categorie de clienţi. Competenţa de aprobare a creditelor acordate persoanelor aflate în relaţii speciale cu banca aşa cum sunt ele definite în Norma BNR nr. Din prima discuţie care are loc trebuie să rezulte răspunsul la următoarele obiective: 62 .01. Pentru clienţii deosebiţi. Comitetul de Direcţie poate dispune proceduri simplificate şi urgente. Dobânzile practicate de bancă sunt cele aprobate de Comitetul de Direcţie al Băncii şi transmise prin Decizii ale Preşedintelui.analiza tranzacţiei.• Gajul cu deposedare (inclusiv a obiectelor de artă sau din metale preţioase care vor fi păstrate în tezaurul băncii) • Gajul fără deposedare • Alte garanţii Manifestarea prudenţei în acordarea creditelor atât în ce priveşte bonitatea clientului cât şi a motivaţiei creditului (acordarea de credite în conformitate cu statutul societăţii). este la nivelul Consiliului de Administraţie. care va cuprinde descrierea naturii relaţiei speciale în cauză . Algoritmul de calcul al dobânzilor precum şi a penalităţilor pentru neplata dobânzilor la scadenţă. La baza aprobării va sta un raport întocmit de Direcţia Credite. Comitetul de Direcţie al băncii poate aproba reduceri de comisioane şi discounturi în limita a 5 % negociabil faţă de dobânda practicată unitar de bancă. Banca abordează creditarea ca pe un proces complex ce presupune în mod necesar următoarele etape: • • • • Etapa I Etapa II Etapa III Etapa IV Negocierea creditelor Contractarea creditelor Aprobarea şi acordarea creditelor Analizarea modului de utilizare a creditului. NEGOCIEREA CREDITELOR ETAPA I Prima etapă în procesul creditării constă în contactul informativ al moderatorului cu solicitantul de credit.8/1999. în vederea accesului rapid al clientului la credite. Facilităţile se vor acorda clienţilor care au dovedit bonitate şi fidelitate faţă de bancă ţinându-se cont de mărimea rulajului în lei şi / sau valută.a situaţiei financiare şi a bonităţii persoanelor aflate în relaţii speciale cu banca.

CONTRACTAREA CREDITELOR La început. Alte documente considerate a fi necesare de către moderatorul de credite. În cazul în care discuţia va continua se vor întocmi şi prezenta următoarele documente: • • Cerere de credit .export. aflat în urma întrebărilor: “ Cine sunteţi dumneavoastră? “ “ Ce obiective urmăriţi? “ “Ce perspective vedeţi în volumul activităţii desfăşurate şi a situaţiei de pe piaţă ?” “ Cine sunt acţionarii?” “ Cine sunt conducătorii?” “ Cine sunt membrii Consiliului de Administraţie?” “ Cum este managerul “vârsta?” ”sănătatea?” “ calificarea?” “ Cine este succesorul?” “ Abilitatea în afaceri? “ “ Mijloacele şi posibilitatea firmei?” “ Scopul şi obiectul de activitate?” “ Scopul şi justificarea creditului?” “ Ce garanţii pot fi prezentate?” Pe baza răspunsurilor date şi a părerii pe care şi-o formează moderatorul.Identitatea solicitantului. negocierea va continua sau se va opri la această discuţie. 63 . În cadrul acestei determinări un loc important îl va ocupa strategia de marketing a firmei. Ultima balanţă de verificare :Studiul de fezabilitate pentru creditele de investiţii. Bilanţul contabil (Contul de Profit şi Pierdere). • • • ETAPA II . se va determina volumul de credite pe baza analizei indicatorilor economicofinanciari şi a previzionărilor pe perioada creditărilor. Copia licenţei de import .

Pentru instrumentarea dosarului de credite se va întocmi o documentaţie care va cuprinde următoarele elemente pe lângă cele cerute mai sus: • • • analiza bonităţii clientului. Comitetul de Credite din Centrală. printr-o prevedere în contractul de credit să asigure bunurile aduse în garanţie şi cele realizate din creditul acordat şi să reînnoiască la timp asigurările până la plata integrală a sumelor datorate. ce credibilitate au. . aprobate de Consiliul de Administraţie al Băncii. analiza operaţiilor şi înscrierea ipotecii şi a gajului la Notariatul de Stat.substituirea .eventualele ameninţări ale noilor intraţi pe piaţă .înlocuirea produselor cu altele de pe pieţe .Planul de afaceri trebuie să cuprindă o analiză în care să se urmărească cel puţin următoarele : . . Aprobarea creditului va fi comunicată în scris clientului în mod operativ . comunicarea va cuprinde şi eventualele condiţii suplimentare care trebuie să le mai îndeplinească până la angajarea creditului. aprobarea creditelor este dată de organismele colective de conducere specifice : • • • Comiteul de Credit şi Risc din Succursale. luându-se în considerare necesarul şi puterea de cumpărare. ETAPA III .furnizorii . Competenţele. asigurarea garanţiilor la o societate de asigurări autorizată. organizarea şi funcţionarea acestor organisme sunt cele prevăzute în regulamentele proprii. . Acordarea 64 .APROBAREA. ACORDAREA ŞI ANGAJAREA CREDITELOR Aprobarea În Banca Transilvania. Clientul va fi obligat .eventualii concurenţi în aceeaşi activitate . Comitetul de Direcţie. Etapa se finalizează cu încheierea contractului de credite. .cine sunt.beneficiarii .

Verificarea şi validarea acestor plăţi cade în sarcina operatorului de ghişeu.executarea silită 65 . precum şi inventarul acesteia se păstrează de Şeful Serviciului Credite. creditul se defineşte ca fiind acordat. contractele de garanţii imobiliare sau convenţii de gaj. . . În cazul în care clauzele contractuale nu vor fi respectate de către client. creditul trece în faza de angajare. Plăţile din credit se vor face numai prin virament în cont. sub semnătura şefului serviciu credite. Eliberarea de numerar. . banca poate lua următoarele măsuri: . Angajarea creditului După îndeplinirea de către client a tuturor condiţiilor cerute de către bancă. este sarcina moderatorului de credite care a instrumentat dosarul (sau a altei persoane abilitate în lipsa acestuia).valorificarea garanţiilor . pe documentul de ridicare numerar. Angajarea propriu-zisă a creditului. constă în creditarea contului de disponibil al clientului. în case de fier sau fişete metalice.sistarea temporară sau definitivă a creditului. . Urmărirea utilizării acestuia. ca plăţile din credit să se facă numai în baza semnăturii puse pe documentul de plată prezentat de client (exemplarul care rămâne la bancă ). pe durata creditării.recuperarea creditului din contul de disponibil. în cazul creditelor pe obiect. (în lipsa acestuia de către Director sau Directorul Adjunct).După aprobare până la îndeplinirea tuturor condiţiilor de către client . moderatorul de credite sau persoana abilitată va solicita operatorilor de ghişeu. . Pentru ducerea la îndeplinire a sarcinii de mai sus.reducerea plafonului şi a limitei de creditare. conform destinaţiei.declararea creditului scadent anticipat şi încasarea tuturor dobânzilor şi a comisioanelor aferente. pentru sumele provenite din credit. Un exemplar original din contractele de credite. se va putea face numai pentru creditele acordate cu destinaţia achiziţii de la persoane fizice pe baza aprobării.

cu această ocazie întocmeşte Nota de constatare care este semnată de moderator şi client (sau custodele garanţiei).. ETAPA IV . bazat pe identificarea. Banca Transilvania utilizează instrumente conform cu Standardele Internaţionale şi cu cerinţele prudenţiale stabilite de B. Aici se vor verifica următoarele: • • verificare.3. Riscul de credit 66 . De asemenea. moderatorul de credite verifică prin deplasare la faţa locului existenţa.3. se va face analiza economico-financiară pe baza ultimei balanţe de trimestrial.R.1. 3. dacă ratele scadente au fost rambursate la timp şi dacă se încasează lunar. Banca Transilvania acordă o atenţie deosebită unui management prudent al riscurilor aferente portofoliului propriu. Urmărirea utilizării creditelor se va face de către fiecare moderator prin deplasări periodice la sediul firmei.ANALIZA MODULUI DE UTILIZARE A CREDITULUI Serviciul credite va urmări dacă creditul a fost utilizat pentru scopul pentru care a fost solicitat. Nota de constatare se ataşează la dosarul de credit al clientului . Se va urmări rulajul prin bancă a contului curent astfel încât la o eventuală diminuare sau stagnare să se analizeze motivele şi să se facă o analiză complexă. de limitare a riscurilor care pot afecta activitatea şi performanţele băncii.N. se va urmări în permanenţă modul în care beneficiarul de credite îşi desfăşoară activitatea în bancă. 3.declanşarea procedurii de lichidare judiciară. Gestionarea riscurilor în cadrul Băncii Transilvania În scopul asigurării unei creşteri susţinute a profitabilităţii. evaluarea şi întreprinderea de măsuri. În scopul realizării unui management al riscurilor modern şi performant. • concordanţa dintre utilizarea creditului cu obiectivul solicitării. integritatea şi modul de conservare a garanţiilor.

Banca monitorizeaza şi raporteaza catre Centrala Riscurilor Banca din cadrul Bancii Nationale a Romaniei. toate expunerile fata de clientii bancii ( personae fizice şi personae juridice) care depasesc limita minima de 200 milioane lei pe client. banca urmareste lunar angajamentele primilor 100 de clienti ai bancii şi a clientilor care au calitatea de “debitor unic”. managementul şi strategia acestuia) cu cele ale creditului (istoricul relaţiei de credit. pe unitati teritoriale) a riscului din activitatea de creditare. Totodata. lunar. persoanele fizice autorizate. deschiderea/confirmarea de acreditive. scontarea efectelor de comerţ) constituie unul din obiectivele strategice ale băncii. în vederea asigurarii unei dispersii corespunzatoare (pe categorii de clienti. banca a stabilit limite de expuneri la risc. care cumulează rezultatele analizei caracteristicilor clientului (aspectele generale. banca a dezvoltat un rating de credit şi pentru alte entităţi.Monitorizarea şi diminuarea riscului de credit (risc care derivă din activitatea de creditare propriu-zisă cât şi alte categorii de tranzacţii. Pentru evaluarea riscului de credit al persoanelor fizice.1 În vederea evaluării riscului de credit al agenţilor economici. banca utilizează un sistem intern de rating de credite şi o metodă de analiză economico-financiară similare cu cele utilizate de băncile străine. serviciul datoriei. îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate. banca utilizează un sistem scoring de analiză. care reprezinta nivelul maxim prudential la care se poate expune banca fata de clientul respectiv şi urmareste incadrarea în permanenta a angajamentelor acestora în limitele de risc stabilite. respectiv scrisori de garanţie. Sistemul de rating de credite al Băncii Transilvania este de tip bidimensional. a fost revizuit sistemul de rating utilizat la evaluarea performantei agentilor economici. cum ar fi: autorităţile publice locale. De asemenea. sursa de rambursare şi natura colateralelor). agenţi economici nou înfiinţaţi. În anul 2004. cele financiare. expunerile mari şi angajamentele persoanelor aflate în relatii speciale cu banca. 1 Nitu Ion – Managementul riscului bancar – Editura Expert – Bucuresti. poziţia şi ramura/subramura. în ceea ce priveste monitorizarea riscului de credit fata de principalii clienti care inregistreaza expuneri semnificative. 2000 67 .

al caror trend este în scadere şi companiile prezinta programe temeinice privind recuperarea pierderilor şi rentabilizarea activitatilor. cu datorii restante catre bugetul statului şi bugetul asigurarilor sociale de stat.Banca limiteaza accesul de credite al agentilor economici nerentabili şi fara posibilitati certe de redresare. Banca va putea acorda credite şi alte facilitati agentilor economici care inregistreaza conjunctural pierderi. persoane fizice sau juridice. Evaluarea expunerii băncii la riscul de credit asociat clienţilor săi. etc. prevăzute în procedura de mediu BCR. cu un rating de credit corespunzator şi persoanelor fizice care realizeaza venituri sigure şi prezinta credibilitate în ceea ce priveste indeplinirea obligatiilor contractuale fata de banca. care inregistreaza pierderi din activitatea desfasurata. se face utilizând tehnici şi proceduri cum ar fi: analiza aspectelor financiare şi nonfinanciare. . scoringul.Oricare dintre următoarele activităţi. (care indică probabilitatea de nerespectare a obligaţiilor contractuale faţă de bancă) conform procedurilor în vigoare. 68 . care se coreleaza cu resursele de acoperire a acestora ( pe termene şi valute) şi cu strategia. . Investiţii în titluri de orice fel. B. planul financiar şi planul de afaceri ale bancii. cu reputatie buna în mediul de afaceri. ori acestea se datoreaza caracterului sezonier al activitatii desfasurate. de fluxul de lichidităţi. Banca nu acordă credite pentru: A. înregistrată faţă de un client (debitor unic). Orice expunere. ratingul de credit. Activităţile excluse de la finanţare pe criterii de mediu. nefiind activitatea principală a împrumutatului):    Specularea în valute sau proprietăţi imobiliare. mai mare de 10 % din fondurile proprii ale băncii este considerată expunere mare.Activitatea de creditare în banca se desfasoara pe baza planului de credite.Banca acorda credite agentilor economici capabili sa genereze fluxuri de lichiditati. dacă împrumutatul nu este implicat în mod substanţial în acestea (activitatea este secundară.Încălcarea sau derularea de activităţi care încalcă terenuri aflate în proprietatea sau în litigiu cu cetăţeni autohtoni. cu rating de credit necorespunzator. total al castor personae. fără consimţământul documentat.

menită să minimizeze efectele negative ale apariţiei riscului de lichiditate.3. înainte de acordarea oricărui produs tip credit unui client. indiferent de nivelul expunerii totale a băncii faţă de clientul respectiv. Banca Transilvania urmăreşte respectarea tuturor normelor emise de BNR. 1/2001 privind lichiditatea băncilor. În vederea evaluării expunerii băncii sau a bonităţii clienţilor. banca are în vedere întotdeauna principiul că prima sursă de rambursare a creditului o constituie capacitatea împrumutatului de a genera lichidităţi (pentru persoanele juridice) respectiv de a obţine venituri certe pentru persoanele fizice.2. sectoare de activitate şi produse bancare. pentru persoane fizice şi persoane fizice autorizate identificate cu cod numeric personal. iar la elaborarea normelor interne se prevăd limite mai stricte decât cele stabilite de autoritatea de supraveghere. banca urmăreşte dispersia echilibrată a riscului de credit pe categorii de clienţi. este obligatorie consultarea informaţiei de risc bancar în arhiva Centralei Riscurilor Bancare sau altor entităţi cu activitate similară. zone geografice.Pentru evitarea concentrării riscului de credit pe un număr mic de clienţi. În gestionarea riscului de lichiditate se utilizează deopotrivă managementul prin obiective şi managementul prin excepţii. Banca a stabilit proceduri de lucru referitor la limitele orientative pentru plasamente. Indicatorul de lichiditate calculat de la data intrării în vigoare a normelor menţionate anterior s-a încadrat cu o marjă confortabilă în limitele impuse de BNR. 3. sistemul de 69 . Ca regulă generală. se vor folosi şi informaţiile furnizate de Biroul de Credit. limitele valorice pentru riscul mai mare de lichiditate faţă de o singură persoană. la reglementările impuse de autoritatea bancară tutelară. persoana fizică sau juridică. Banca Transilvania şi-a aliniat obiectivele strategice privind managementul lichidităţii. În acest sens. Riscul de lichiditate Strategia Băncii Transilvania privind managementul lichiditatii stabileşte necesitatea asigurării unei structuri bilanţiere corespunzătoare. Urmare intrării în vigoare a Normelor BNR nr. La acordarea creditelor. unităţi bancare. precum şi informatiile existente în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare şi în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăţi.

3. cu anticiparea influenţelor asupra profitului băncii. 70 . Pe fondul creşterii progresive a încrederii clientelei în sectorul bancar românesc.indicatori prin care se monitorizează riscul de lichiditate în limitele minime admise pentru aceştia. În anul 2008. Referitor la plasamentele în valută s-au efectuat în special la băncile internaţionale de prim rang.3. Banca elaborează planuri şi prognoze privind evoluţia pe termen mediu a resurselor şi plasamentelor şi utilizează pârghiile monetare şi de credit pentru a asigura un management al activităţii eficient. în cadrul limitelor de expunere la risc stabilite. care să permită depăşirea fără eforturi majore a unor eventuale situaţii conjuncturale nefavorabile. în paralel cu creşterea maturităţii resurselor atrase. parteneri de afaceri ai Băncii Transilvania. precum şi raporturile pe care trebuie să le transmită reţeaua de unităţi. prin reducerea ponderii resurselor atrase de la băncile comerciale partenere în totalul resurselor. Plasamentele în lei pe piaţa interbancară s-au efectuat în principal la BNR dar şi la băncile comerciale româneşti cu situaţii financiare solide. Banca Transilvania fiind lider de necontestat pe piaţa secundară a titlurilor de stat. sistemul informaţional care stă la baza activităţii de management al lichidităţii. Banca Transilvania a acţionat în calitate de plasator net în lei şi valuta pe piaţa interbancară. Rezultatele acestei politici au fost poziţive. Pe parcursul anului 2008. Riscul ratei dobânzii Riscul ratei dobânzii este analizat prin prisma activelor şi pasivelor purtătoare de dobânzi. Banca Transilvania a acţionat în sensul activării portofoliului de titluri de stat în lei şi valută. respectiv raportările destinate informării operative a conducerii băncii.3. în contextual evoluţiei pe piaţa a ratelor dobânzilor. Banca Transilvania a adoptat în anul 2008 o serie de măsuri menite să mărească independenţa financiară a băncii. extinzându-şi portofoliul de clienţi cu care derulează tranzacţii pe piaţa secundară.

este mult mai redusă decât în cazul posturilor bilanţiere exprimate în lei. s-au elaborat proceduri interne şi s-a creeat cadrul necesar aplicării acestora. Banca Transilvania practică dobânzi variabile pentru majoritatea resurselor atrase de la clientela nebancară. În scopul eliminării riscurilor operaţionale legate de sistemul informaţional al Băncii Transilvania. Riscurile operaţionale Riscurile operationale în cadrul Băncii Transilvania sunt monitorizate atent ca urmare a diversificării continue a activităţii băncii. Banca Transilvania urmăreşte încadrarea permanentă în limitele stabilite privind raportul dintre activele şi pasivele purtătoare de dobânzi fixe şi total active. urmărind menţinerea permanentă a unui raport optim între resursele şi plasamentele cu dobândă fixă. iar pe partea de active. care sunt contrabalansate în principal prin portofoliul titlurilor de stat în lei. banca acordă o atenţie deosebită evoluţiei. privind următoarele aspecte: 71 . precum şi a condiţiilor în care aceasta îşi desfăşoară activitatea. 3. iar simulările efectuate periodic au ca scop evidenţierea pierderii potenţiale care ar putea sa o înregistreze banca ca urmare a modificării adverse a ratelor de dobândă raportată la mărimea capitalului.Datorită senzitivităţii diferite a ratelor de dobândă. care presupune descifrarea profitului de risc al gamei de produse şi servicii bancare oferite clientelei. În scopul unei mai bune administrări a riscului ratei dobânzii în lei. Pe parcursul anului 2008. se analizează separat activele şi pasivele în lei şi separat cele în valută. Astfel. Banca acordă o atenţie deosebită relaţiei cost de oportunitate – risc de rată a dobânzii. care sunt purtătoare de dobânzi fixe. Influenţa riscului ratei dobânzii în ceea ce priveşte activele şi pasivele băncii exprimate în devize. cea mai mare parte a creditelor acordate clientelei au prevăzute clauze conform cărora nivelele de dobândă sunt de asemenea revizuibile. mergând până la configurarea profilului de risc al fiecărei entităţi componente a reţelei băncii. eforturile băncii au fost îndreptate spre echilibrarea în volum şi la termen de maturitate reziduală a posturilor bilanţiere în lei.4.3. structurii şi maturităţii reziduale a pasivelor cu dobândă fixă de tipul certificatelor de depozit la purtător şi certificatelor de depozit cu discount. Procesul de gestiune a acestor riscuri se circumscrie unei viziuni sistemice.

5. cât şi al unităţilor teritoriale.3. sesizărilor. Riscul de mediu economic Datorită existenţei multitudinii factorilor de mediu endogeni şi exogeni ai băncii. propunerilor formulate de o persoană fizică sau juridică. conform legislaţiei în vigoare. respective produse tip credit acordate clienţilor săi. în cadrul cărora s-au introdus sisteme (metode) de detectare a tranzacţiilor neobişnuite sau suspecte. pe baza unei analize de tip scoring. reglementarea aspectelor legate de informaţiile clasificate. cererilor. se monitorizează permanent evoluţia principalilor indicatori economici. s-a creeat un pachet de masuri pentru prevenirea şi combaterea utilizării sistemului financiar – bancar în scopul finanţării de acte de terrorism la nivelul Băncii Transilvania. Riscul de solvabilitate şi alte riscuri financiare 72 . se mai fac propuneri în vederea asigurării unei bune dispersii a riscului şi evitarea concentrării expunerii pe un număr redus de sectoare de activitate. Pe baza informaţiilor analizate şi prelucrate se elaborează trimestrial analiza situaţiei macroeconomice interne şi influenţele asupra activităţii băncii. care pot influenţa activitatea generală a acesteia. În scopul depistării. 3. monitorizării operaţionale suspecte şi de eliminare a riscurilor legate • • de operaţiunile de spălare a banilor. urmărind orientarea plasamentelor sale către sectoarele viabile şi performante. atât la nivelul Centralei. limitele de expunere faţă de principalele sectoare economice.3. De asmenea. orientările economiei naţionale şi rezultatele obţinute de principalele sectoare de activitate din economie în scopul determinării efectelor posibile asupra rezultatelor financiare ale băncii. precum şi realizările principalelor sectoare de activitate ale economiei. soluţionarea reclamaţiilor. s-au creeat politici şi proceduri noi de cunoaştere a clientelei. Pentru diminuarea riscurilor operaţionale în contextul fenomenului de terorism internaţional. Analizând evoluţia activelor băncii.6. Banca Transilvania analizează şi ajustează trimestrial.• eliminarea potenţialelor riscuri operaţionale legate de nerespectarea circuitului documentelor. 3.

a riscului acestora şi a rentabilitatii lor.Pentru optimizarea relaţiei rentabilitate / risc. În vederea determinării expunerilor totale la risc a băncii şi a indicatorilor de solvabilitate se procedează astfel: fiecare element de activ bilanţier şi din afara bilanţului contabil este clasificat lunar pe grade de risc în funcţie de tipul entităţii de risc. cât şi pentru hedging-ul riscurilor aferente portofoliului băncii. se analizează periodic evoluţia principalelor plasamente bilanţiere şi elemente din afara bilanţului. Banca centralizează toate fluxurile valutare generate de activitatea acesteia. BNR a emis Normele nr. Scopul final este încadrarea în reglementările impuse de BNR şi minimizarea riscului. Riscul valutar Riscul valutar este generat de posibilitatea evoluţiei nefavorabile a cursurilor de schimb în raport cu un portofoliu valutar existent. atât ca produse oferite clienţilor pentru acoperirea riscurilor. Se urmăreşte echilibrarea structurii de valută liber convertibile în acord cu necesităţile privind asigurarea plăţilor curente fiind concentrate asupra gestionării poziţiei valutare pe piaţa interbancară. 3. pentru identificarea plasamentelor care oferă o corelaţie corespunzătoare între veniturile obţinute şi riscurile asumate şi maximizarea profiturilor băncii. cât şi limitarea riscului valutar prin ajustare permanentă vizând echilibrarea poziţiilor. Pentru anul 2008.7. le analizează şi gestionează în acord cu condiţiile de piaţă. de garanţiile aferente şi alte criterii.3. În vederea limitării riscurilor care pot să apară ca urmare a efectuării unor operaţiuni valutare de către societăţile bancare. respectiv 8 % pentru cel calculat ca raport între capitalul propriu şi totalul expunerii nete aferente elementelor bilanţiere şi extrabilanţiere şi 12 % pentru cel calculat ca raport între fondurile proprii şi totalul expunerii nete aferente elementelor bilanţiere şi extrabilanţiere. Reglarea poziţiei valutare a băncii urmăreşte atât fructificarea oportunităţilor de piaţă. 4/2001 privind supravegherea 73 . s-au întreprins demersuri pentru utilizarea instrumentelor financiare derivate. Banca Transilvania monitorizează permanent indicatorii de solvabilitate comparativ cu limitele stabilite de BNR.

74 . Conform reglementărilor în vigoare la sfârşitul fiecărei zile bancare lucrătoare poziţiile valutare ale băncii sunt supuse următoarelor limitări:  maximum 10 % din fondurile proprii ale băncii pentru oricare din poziţiile valutare individuale ajustate. Politica băncii privind managementul riscului valutar este aceea de a nu se lansa în operaţiuni cu titluri speculative care comportă un risc valutar ridicat. De obicei. Rapoartele de expunere sunt prezentate zilnic conducerii executive a băncii şi sunt analizate de către organele de conducere colectivă. piaţa valutară interbancară permite ajustarea poziţiei valutare totale a Banca Transilvania până la cel mult 5 puncte procentuale / zi. Banca TRansilvania monitorizează poziţiile valutare individuale pentru 15 valute. • stabileşte reglementări interne care privesc corectitudinea şi înregistrarea operativă a operaţiunilor valutare în sistemul informatic de gestiune. în mod normal. tranzacţiile forward au scadenţă de cel mult trei luni. aplicându-se în acest fel principiul celor 6 ochi. în modul. forward şi swap. dintre totalul poziţiilor  valutare individuale ajustate lungi şi totalul poziţiilor valutare individuale ajustate scurte. Tranzacţiile cu clienţii care generează risc de curs se realizează prin asigurarea unui corespondent în vederea acoperirii riscului valutar. Din luna ianuarie 2009. Poziţia valutară totală reprezintă valoarea cea mai mare. Operaţiunile băncii pe piaţa valutară interbancară constau în: operaţiuni spot. maximum 20 % din fondurile proprii ale băncii pentru poziţia valutară totală. Banca Transilvania s-a conformat cerinţelor impuse de BNR privind supravegherea poziţiilor valutare şi a stabilit o serie de măsuri menite să prevină efectele negative ale riscului valutar: • urmăreşte în permanenţă încadrarea în limitele impuse de BNR a poziţiei valutare totale precum şi a poziţiilor valutare individuale ajustate în funcţie de evoluţia cursurilor valutare de pe piaţa internă şi internaţională. respectiv urmăreşte încadrarea în limitele de risc prin intermediul unui terminal Kondor şi prin raportările solicitate de autoritatea de supraveghere. • monitorizează în timp real.poziţiilor valutare individuale ajustate şi al poziţiei valutare totale a băncii şi au formulat cerinţe specifice de management al riscului valutar şi de control intern.

În cadrul activităţii desfăşurate pe piaţa interbancară internă şi internaţională. Riscul de ţară. conform practicilor internaţionale. poziţia băncii în ţară şi în lume. avănd ca efect înregistrarea de pierderi de capital şi de dobânzi. este calculată atât sub forma unui procent din capitalurile proprii ale Băncii Transilvania. Analiza riscului de bancă parteneră se realizează prin intermediul unui ansamblu de indicatori de bonitate şi performanţă a activităţii. luând în considerare elemente. etc. printr-o evaluare corespunzătoare pe bază de rating-uri şi a altor informaţii financiare sau non financiare şi o supraveghere frecventă a contrapartidelor.3. structura acţionariatului. parţiale sau totale. O bancă din orice ţară nu poate avea un rating superior ratingului suveran (ratingului de  fuziuni. banca parteneră şi societăţi de asigurare – reasigurare Riscul de bancă (cunoscut şi sub denumirea de risc de contrapartidă interbancară) corespunde riscului asumat de bancă în legatură cu o instituţie de credit naţională sau străină. pe care le revizuieşte o dată pe an sau ori de câte ori este nevoie. cât şi ca procent din capitalurile actionarilor băncii respective. Banca stabileşte şi monitorizează limite de expunere la risc faţă de băncile corespondente. anul înfiinţării. Expunerea maximă pe care Banca Transilvania poate să o înregistreze faţă de o bancă. să efectueze un plasament la o altă bancă. Banca evaluează riscul de bancă parteneră. utilizând metode.   ţară. achiziţii. banca selectează bancile interne/externe. Aceasta reprezintă riscul ca o bancă sa acorde un împrumut. ratingul acordat de agenţiile internaţionale de rating. opinia şi reputaţia auditorului. precum şi pe baza unui spectru de aspecte non75 . în echivalent EUR.8. proceduri şi tehnici folosite pe plan internaţional. cum ar fi:      performanţa financiară a băncii analizate. istoricul băncii. pe care aceasta nu-l rambursează.3. pe categorii de tranzacţii.

În ceea ce priveşte sfera asigurării creditelor. o gamă largă de servicii alături de cele de asigurare. Având în vedere aceste condiţii. de regulă. Asiguratorii de credite oferă. cât şi banca ce asigură finanţarea necesară realizării producţiei destinate exportului respectiv. 76 • • . printr-o monitorizare a acestuia în timp real. situaţia politică. dar şi analizele speciale de risc bazate pe teorii probabilistice. iar sursele acesteia sunt informaţiile financiare care se constituie în sursa analizei economico-financiare. care provin din mediul sau intern sau din cel exterior firmei sale. care combină cel puţin trei elemente: cea mai bună acoperire. instituţiile guvernamentale. cum ar fi: • • • studii de piaţă. un număr însemnat de agenţi economici apelează la credite pentru a-şi susţine propria activitate. înainte de a semna contractul de creditare sau de a emite poliţa de asigurare. Banca Transilvania şi societăţile de asigurare specializate realizează ample analize cu privire la solvabilitatea clienţilor potenţiali şi a cumpărătorilor externi. asistenţă tehnică. financiare sau companii din ţară sau din străinătate. consecvenţa politicii sale în domeniul managementului riscurilor. în pofida tuturor riscurilor existente. Îndeosebi. consulting şi training. percepţia pe piaţă a riscului. activitatea de export implică o serie de riscuri atât pentru exportator. În acest sens. Metoda de analiză a profitului de risc ia în considerare indicatorii macroeconomici ai ţării analizate. investigarea şi supravegherea creditelor.financiare. o primă de asigurare negociată şi un asigurator capabil să suporte rapid eventualele daune. care împreună ajută la determinarea expunerii maxime pe care banca şi-o poate asuma faţă de entitatea cu care intră în relaţii de afaceri. studii de fezabilitate. societăţile specializate utilizează o metodologie proprie. care poate fi asumat de Banca Transilvania faţă de băncile. Riscul de ţară este administrat prin determinarea nivelului maxim de operare de natură comercială şi financiară. Banca Transilvania analizează riscul care derivă din afacerile cu societăţile de asigurare-reasigurare. ratingurile acordate de agenţiile internaţionale de specialitate. O etapă importantă o reprezintă recomandarea şi decizia asupra modalităţii de transfer al riscului prin asigurare.

precum şi conjunctura naţională şi internaţională în care se desfăşoară activitatea acestora. Alegerea uneia sau alteia dintre poliţe se realizează în funcţie de următorii factori:  cifra de afaceri a asiguratului. a capacităţii de plată. poliţa pentru întreaga activitate de export realizată din credit. normele prudenţiale interne ale asiguratorului. poliţa pentru riscuri de origine catastrofală.Investigarea creditelor începe din momentul cotării riscului şi presupune cunoaşterea statutului debitorului.    dimensiunea financiară a firmei asiguratului. poliţa pentru activitatea intreprinderilor mici. societăţile de asigurare-reasigurare oferă tipuri diferite de poliţe:         poliţa pentru intreaga activitate. Ţinând seama de varietatea ramurilor economice în care este creditul de export. tipurile de clienţi şi produsele vândute. ţările în care se află importatorii asiguratului. dacă este cazul. în vederea recuperării şi administrării sumelor întârziate la plată. verificarea periodică a acestuia. capacitatea debitorilor asiguratului de a-şi îndeplini obligaţiile de plată. asiguratul  gestionarea creditelor contractate de asigurat. poliţa pentru riscuri de credite şi politice. poliţa pentru principalele activităţi. 77 . poliţa pentru o anumita activitate. Supravegherea creditelor are loc după emiterea poliţei. riscul de a nu putea ceda în reasigurare o parte din poliţele existente în portofoliu. şi debitorul său. Aceasta analiză priveşte toate cele trei părţi implicate în asigurare: asiguratorul. chiar pentru iniţierea procedurilor legale necesare recuperării. Metodologia de analiză este structurată pe următoarele paliere:  calitatea activităţii asiguratului. poliţa pentru livrări în avans. prin sprijinirea asiguratului. analiza tendinţelor existente în sectorul din care fac parte asiguratul şi clientul său extern.      analiza riscului politic.

300 9.058.239.373 5.46 62.40 248.453. În Banca Transilvania principalele categorii de risc sunt analizate în comitetele interdepartamentale.21 22.12 8.971 351.29 69. Comitetul de risc.77 .419. constituite în baza legii bancare şi coordinate de membrii conducerii băncii: - Comitetul de credite.900 6.13 2008 % 18. chestionarul de analiză a calităţii managementului firmei. 3.4. Analiza asigurării creditelor de export se realizează de către asigurator folosind două tipuri de documente.82 78 17.a. şi anume: - cererea de asigurare. riscurile care pot afecta buna desfăşurare a contractului.100 % 3. s.715.791 71.830.357. Analiza riscurilor băncii prin prisma principalilor indicatori ai activităţii de atragere a resurselor şi realizare a plasamentelor la Banca Transilvania Sucursala Cluj-Napoca Tabelul 3 – Soldul general al principalelor categorii de produse oferite de Sucursala Băncii Transilvania Cluj-Napoca Denumirea produsului bancar Depozite cu prima lunara Depozite la termen Carnet depunere cu 2006 % Valoarea soldului general (lei) 2007 16.76 456.383. se utilizează combinaţii ale acestor poliţe pentru a oferi asiguratului o protecţie cât mai complexă.255 41. De regulă.989 74.698 2.640. Comitetul de administrare a activelor şi pasivelor.

287.991.21 0 5.288.046.255 90.750 619.186.802 2.121 8.056 1.11 3.008 638.453.73 6.900 0.989 55.640.178 3.63 2.73 1.690.393.742.66 0 0 0 334.862 16.028 2008 17.056 12.525.12 9.787 0.971 351.500 619. astfel: Tabelul 4 – Evoluţia soldului general pe categorii de produse bancare Denumirea produsului bancar Carnete Depozit la termen Certificate Depozite PJ Depozite PF TOTAL 2006 18.802 334.47 0.860 2006 5.51 2.040.76 8.525.40 74.100 155.773.675.000 5.972.419.500 6.12 17.601.70 0.30 0.527.181 0.000 17.12 1.63 100 2008 2.42 262.056.052.87 100 Pondere în total (%) 2007 3.600 1. persoane juridice Depozite la termen ptr.698 456.121 48.01 638.00 0.320 Soldul general (lei) 2007 16.513 0.29 69.010 24.418.287.320 100 72.600 8.028 0.76 78.100 21.418.05 3.539 508.080.550 38.47 155.791 105. persoane fizice Depozit cu prima la dobanda Depozit aniversar Depozit cu dobanda capitalizata Depozit tineret TOTAL 4.417 11.199.860 100 Evoluţia soldului general pe categorii de produse bancare – arată preferinţa clienţilor pe categorii de produse bancare faţă de fiecare dintre acestea.80 100 Graficul 1 – Soldul general al produselor bancare în anul 2008 79 .619.430.800 6.88 7.51 1.000 0 0 1.636.675.239. în perioada supusă studiului (2006 – 2008).04 100 1.17 39.409.513 56.42 9.931 508.373 248.325.965 158.04 22.21 16.84 0.850 2.390.78 2.24 4.56 0.500 0.064.51 2.49 7.742.058.51 2.715.dobanda la o luna Certificat de economii Certificat depunere cu dobânda trimestriala Certificat de depozit Depozite la termen ptr.

350 .091 153.1.Se constată că ponderea cea mai mare o deţin depunerile la termen.831.394.023.649.396 2008 105.236 97.800 . dupa cum urmează: Tabelul 5– Evoluţia creşterii în sold pentru depunerile la termen ale clienţilor persoane fizice şi juridice Denumirea produsului bancar Certificate cu primă la dobândă Certificate de economii Certificate de depunere cu dobândă semestrială Depozite la termen ptr.712 Creşterea de sold (mii lei) 2007 103.500 2.1.392 -8.732 2.026.289 76.615 102. Evolutia creşterii în sold pentru depunerile la termen ale clienţilor persoane fizice şi juridice este prezentat în Tabelul 5. persoane juridice Depozite la termen ptr. persoane fizice TOTAL 2006 76.023.200 464.065 897.009.536 .179.266 .056. urmate apoi de depunerile economiilor pe carnete şi certificate şi de depozitele constituite de persoanele fizice.863.034.743.392 80 .788.583.250 57.850 .

203.258.000 echipament 3.21 3.552 2.13 81 .139 22.138.000 30.1 81.1. iar cele acordate clienţilor persoane juridice sunt constituite din creditele de trezorerie.048.713 2006 4 0 0 76.000.000 125. Valorile soldului creditelor acordate persoanelor fizice şi juridice de-a lungul perioadei de analiză.91 1.Acest indicator arată depunerea anuală netă pentru fiecare an al analizei în parte şi pentru fiecare produs bancar constituit la termen.944 23. Credite cu 27. Tabelul 6.98 2008 6 0. Se observă că depunerile pe termen au cel mai mare grad de rămânere în sold în comparaţie cu celelalte instrumente de economisire prezentate.2. Creditele acordate clienţilor persoane fizice cuprind creditele pentru bunuri imobiliare şi pentru cumpărarea de bunuri de folosinţă îndelungată.398 cu dob ANL ptr cumparare de locuinte 3.678. Credite 26.447.500.000.752.000 29.75 81.16 60.000 27.318 1.271.700.1.336.29 65.96 1. pentru echipament.49 3. etc.470 dob ANL acord PF 3.835 62.Credite ptr.45 64. sunt prezentate în Tabelul 6.000 2007 2 21.500. 34.Valorile soldului creditelor acordate persoanelor fizice şi juridice Denumirea creditului existent în sold 0 1.979 2008 3 150.395 bunuri imobiliare 3. considerate pe categorii.85 68.55 2007 5 0 0.77 Valoarea soldului pe categorii de credit (lei) Pondere (%) trezorerie 2.387 64. semnificând diferenţa dintre volumul depunerilor şi cel al restituirilor pentru fiecare instrument considerat (constituie principala resursă a Sucursalei Cluj-Napoca pentru efectuarea plasamentelor în credite). Credite cu dob ANL 1.1.271.713.132. 32. Credite ptr.1.000.Credite de 2006 1 25.072 25.04 24.

ptr constr.71 4.ptr.0007 12 0.08 0 5.755.29 0. locuinte in regie 3. consolid.378 69.Credite ptr construcţia loc în regie 3.07 0.0009 . Credite cu 4.882 dob fluct. ref locuinţe regie 3.436.18 0.constr.1.941 0. cump.11 0.000 28.789 184.489.543 2.779 47.487 0 0.462 30.10 0.12 0.3.567 39.667 0.3.917 3.007 0.03 0.92 42.21 0.Credite ptr moderniz.1.51 0.326 32.Credite acordate ptr terenuri intravilan 3.2.4.149.1.2.2.11 214.345 6.2.5.2.009 0.3.68 16.865.37 0.051.245 26 0.745 0.396.Credite pe 14.592 0. reabil.967 11. 6.154 138.Credite ptr cump loc în antrepriză 3. Credite cu dob ANL ptr reabilitare locuinte regie 3. rep locuinţe 3.09 16.022 10.3.750 40.640 82 30.46 17. loc. 3.Credite ptr moderniz.821 ptr cump loc de la antreprenori 3. consolid.2.04 0.09 87.50 124.54 13.43 12. Credite 4.2.

082 590 14 0.Credite pe termen lung constr loc în regie 4.71 100 5.882.487.Credite pt cumpărare bunuri de folosinţă îndelungată 4.02 7.471 10.52 2.154.91 0.29 2.927 6.967 982.796.termen lung constr loc în antrepriză 3.92 15.254 23.441 3.2.204 3.104 35.00002 83 .322 37.900 100 0 100 99.354.104 35.723 2.82 9.322 0 42.1.Alte credite acordate clientelei 4.12 10.514.726.125 5.Credite pt cumpărare autoturisme Sold credite acordate PF Sold credite acordate PJ Sold credite acordate de Sucursala Cluj-Napoca 42.70 4.684 1.337.479.0006 0.929.154.641.3.45 17.710.008 0.43 10.933 36.930.80 4.783 13.09 100 97.2.395.000 37.

Creşterea inflaţiei conduce inevitabil la scăderea câştigurilor aferente acţiunilor pe care acţionariatul le posedă. indicatorul nu este relevant pentru managementul băncii. În forma actuală.484. Indicatorii de rentabilitate 1. Acest indicator reflectă cel mai bine cât de eficient lucrează echipa managerială.183)x100 = 37.42 % Satisfacerea acţionariatului impune ca rata de recuperare a investiţiei să fie superioară ratei medii a dobânzii ajustate cu rata inflaţiei.059.reflectă capacitatea managementului băncii de a folosi resursele de care dispune banca în scopul maximizarii profitului. ceea ce face ca şi valoarea capitalului propriu al băncii să scadă.515. afectând dezvoltarea pe viitor a băncii.3.436.971.202/1. Determinarea indicatorilor de rentabilitate şi de risc 3.626. Rentabilitatea capitalului propriu (rentabilitatea financiară sau rata de recuperare a investiţiei proprietarilor în bancă) – arată proprietarilor (acţionarilor) eficienţa cu care managementul le utilizeaza capitalul investit în bancă.20/1. de aceea se impune o analiză profundă a rentabilităţii capitalului propriu prin descompunerea acestuia în următoarele componente: ROE = (Profit net/V exploatare) x ( V exploatare / Active medii totale) x x (Active medii totale / Capital propriu) unde: RPN = (Profit net/ V exploatare) x 100 – rata profitului net UA = (V exploatare / Active medii totale) x 100 – utilizarea activelor bancii GI = (Active medii totale/ Capital propriu) – gradul de indatorare Deci: ROE = RPN x UA x GI 2.5. ROE = (profit net/capital propriu)x100 ROE 2007 = (339. astfel: 84 .90 % ROE 2008 = (396.254 )x100 = 22.1.696. ROA = RPN x UA = (Profit net/ Active medii totale) x 100 Deci: ROE = ROA x GI Fiecare indicator surprinde diferite aspecte ale eficienţei. Rentabilitatea activelor (ROA).5.

436.214.596. În concluzie.706.596.469.5 % UA 2008 = 2.331/ 1.20/ 13.925.579x 100 = 12.336 x 100 = 19.469.202/ 2.008.925.RPN – reflectă eficienţa cheltuielilor făcute de managementul băncii.54 ori Descompunerea ratei rentabilităţii capitalului propriu (ROE) ajută managementul băncii să determine elementele care concură la obţinerea profitabilităţii. cu atât rentabilitatea capitalului propriu este mai mare.331x 100 = 17. a riscurilor şi asigurării funcţionării băncii. deoarece aceasta îşi poate creşte profitul şi printr-un control riguros al cheltuielilor realizate.331x 100 = 2. dar Sucursala Băncii Transilvania Cluj-Napoca a realizat o rentabilitate financiară mare prin folosirea la maximum a resurselor atrase şi simultan utilizarea la maximum a capitalului propriu.214.76 % GI 2007 = 13. deci cu cât gradul de îndatorare realizat este mai mare.696.484. Din cei trei indicatori.265.13 % în 2008 faţă de 2007.876. gradul de indatorare (GI) inregistreaza valori mari ca urmare a faptului ca Sucursala bancară analizată operează pe seama resurselor atrase.214. În perioada studiată rentabilitatea financiară a crescut cu 4. 85 . iar gradul de îndatorare (efectul de pârghie) a înregistrat o creştere mai atenuată cu 0.4 ori GI 2008 = 16.265. Cu cât multiplicatorul datoriilor este mai mare.40 % Analizând rezultatele obtinute pentru rentabilitatea activelor. rentabilitatea activelor a scăzut cu numai 0.254 = 9.059.202/ 16.479 / 16. cheltuieli aferente gestionării resurselor şi plasamentelor.55 % UA – reflecta capacitatea managementului de a investi în active care aduc castig UA 2007 = 2.626.876.469. În contextul descris. Rata profitului net (RPN) este un indicator atent monitorizat de managementul băncii.336 / 1. fiind astfel rentabilă.436. se observă nivele scăzute ale indicatorului în perioada studiată.56 % RPN 2008 = 396.336 x 100 = 2. ROA 2007 = 339. precum şi luarea unor decizii care să stopeze sau să amplifice valorile fiecărui indicator.706.20/ 2. RPN 2007 = 339.45 % ROA 2008 = 396.42 ori în anul 2008 faţă de 2007.479 x 100 = 13.05 % în 2008 faţă de 2007. cu atât rentabilitatea capitalului propriu al acestei unităţi este mai mare.579/ 13.183= 15.971.971.008. Sucursala Băncii Transilvania Cluj-Napoca are puţine active finanţate din capitalul propriu şi deci un multiplicator al datoriei mai mare.515.008.876.626.

NIM = (Dobânzi încasate/Active purtatoare de dobanda) – (Dobânzi bonificate/Pasive purtatoare de dobanda) X100.756. sau NIM = (Venituri din dobânzi/Active purtatore de dobanda) – (Cheltuieli cu dobânzi/Pasive purtatoare de dobanda) x 100 NIM 2007 = (744.078.820/2.050/2. astfel încât gestiunea acesteia să nu impună costuri mari.394.190.546.000/2. raportată la activele valorificabile şi exprimă eficienţa utilizării a resurselor împrumutate(câştigul obţinut din investiţiile acute pe seama resurselor atrase) de către managementul sucursalei bancare. Expresia valorica a acestui indicator depinde de factorii: 86 .194. de fapt.336.062) x 100 Deci NIM 2007 = (0.390/2. astfel încât veniturile din exploatare să se diminueze cât mai puţin. Această utilizare prin plasamente în active care aduc câştiguri sigure sucursalei asigură în mod direct creşterea profitului pe active şi implicit creşterea ROE (rentabilitatea capitalului propriu). a ramas constanta.   3. diferenţa dintre câştigul din venituri şi cheltuielile cu dobânzile.442. Valoarea scazută a marjei nete a dobânzii este datorată costurilor mari ale fondurilor.096) x 100 NIM 2008 = 3 % Se observă că.264 – 724. valoarea marjei nete de dobânzi.126.Utilizarea activului (UA) a înregistrat în perioada analizată o reducere cu 1. Marja neta a dobânzii (NIM – Net Interest Margin) – este definită prin raportarea veniturilor nete din dobânzi la activele valorificabile medii. astfel:  Controlul sistematic asupra cheltuielilor de exploatare.255. inscriindu-se în limitele indicate în literatura de specialitate (3 – 10 %). fiind expresia unei mari dependente de dobânzile pe termen scurt şi pasivele volatile. Ea este.35 – 0.422.76% în anul 2008 faţă de 2007.32) x 100 = 3 % NIM 2008 = (823. în perioada analizata. Din analiza acestor indicatori se poate concluziona că realizarea unor profituri mari depinde de o serie de factori. astfel încât provizioanele şi pierderile să afecteze cât mai puţin veniturile din exploatare ale sucursalei.020. Ridicarea calităţii portofoliului de credite.857– 665. Controlul atent al expunerii sucursalei bancare la risc.

Studierea atenta în dinamica a activelor şi pasivelor bancii conduce la obtinerea unor informatii suplimentare referitoare la profitul bancii şi expunerea la risc. 87 .000 x 100 = 0.31 % Valoarea indicatorului – ponderea pierderilor din credite în total credite – este redusa şi explica astfel valoarea ratei de rentabilitate financiara. efectul de levier al îndatorării fiind redus. măsurarea şi gestionarea acestora.624. dar valoarile înregistrate în perioada de studiu au fost relativ mici. Managementul riscurilor presupune prevenirea. 50 % în perioada de analiza.  Utilizarea maximă a resurselor atrase în investiţii care aduc profit.469.  Capacitatea managementului de a atrage resurse ieftine.008. 3.000 x 100 = 0. fapt care evidentiază că Sucursala Cluj a optat pentru un risc al capitalului mic.403.194/96. rata solvabilitatii patrimoniale s-a redus cu 4. 5.43 % Se observa că.5.611.386.183/16.022/87.2. Calitatea investiţiilor facute de Banca Transilvania materializată în plasamente sigure (încasarea dobânzilor la timp) şi profitabile. Rata solvabilitatii patrimoniale (Rsp) – indicatorul este opusul gradului de îndatorare al băncii: Rsp = (Capital propriu/Active medii totale) x 100 Rsp 2007 = (1.515.69 % Rsp 2008 = (1. care este de cca.37 % Ppc 2008 = 298.851. a condus la obţinerea unei rate a rentabilitaţii capitalului propriu de cca 50 %.214.254/13. 4.059.696. Indicatorii de risc Controlul asupra riscurilor bancare este unul din cei mai importanţi factori de care depinde profitabilitatea băncii.16 % în 2008 faţă de 2007.331) x 100 = 6. Calculul indicatorilor de risc permite o interpretare a lor prin prisma cauzelor.421. Ponderea pierderilor din credite în total credite (Ppc) – indicatorul exprimă eficienţa activităţii de creditare a băncii şi se determina cu ajutorul urmatoarei relaţii matematice: Ppc = (Pierderi din credite/Total credite) x 100 Ppc 2007 = 32.484.876. fiind afectată direct de calitatea creditelor acordate de sucursala bancara. consecintelor şi efectelor în timp asupra profitabilitatii bancii.336) x 100 = 10.

000) x 100 = 0. conform Standardelor Internaţionale). Celelalte categorii de riscuri (comerciale şi de mediu) sunt generate de factori exogeni băncii asupra cărora managementul acesteia fie are un control limitat.611.3% . sunt extreme de mici (0. fie nu are control.386.624. Rcr = (Volum credite restante / Total credite) x 100 Rcr 2007 = (262. 1. pentru creditele acordate de banca.18 % Valorile acestui indicator calculate pentru perioada de analiză.554.526. Garc = (Volum necesar al provizioanelor / Volum provizioane de risc) x 100 Valoarea acestui indicator arata daca volumul provizioanelor de risc constituite. respectiv 0.892. Gradul de acoperire a riscului de credit (Garc) – este un indicator care evidenţiază preocuparea managementului de a-şi acoperi pierderile din credite pe baza provizioanelor constituite pentru riscuri şi cheltuieli. a fost corect dimensionat şi poate acoperi nivelul provizioanelor necesare pentru atenuarea la maximum a riscului generat de activitatea de creditare.18 %) şi arată gradul redus de expunere al sucursalei bancare la riscul de credit.56 % Garc 2008 = (18.873.30 % Rcr 2008 = ( 173.158 / 87.000) x 100 = 5.360.Gestionarea eficientă a riscurilor impune o analiză cost/profit. Garc 2007 = (17. Riscul de credit – constă în probabilitatea ca dobânda şi/împrumutul să nu fie rambursate de împrumutat conform contractului încheiat cu banca creditoare.403.545. Riscurile financiare sunt singurele riscuri care pot fi cuantificabile prin intermediul unui sistem de indicatori.975 / 377.450 / 96. pentru ca deciziile aplicate să fie ieftine în aşa fel încât profitabilitatea scontata prin asumarea riscurilor să nu fie afectată.85 % 88 . Evaluarea riscului de credit la care banca este expusă se determina prin intermediul următorilor indicatori: Rata creditelor restante (Rcr) – evidenţiază calitatea portofoliului de credite a bancii şi se determina ca raport intre volumul creditelor restante şi totalul creditelor existente în sold la un moment dat. înscriidu-se totodata în limite indicate de literatura de specialitate (limita maxima este 6 %.676 / 315.714) x 100 = 4.000) x 100 = 0. Riscurile financiare sunt consecinţa dezechilibrelor permanente care apar între activele şi pasivele băncii asupra cărora managementul are control.

317. respectiv costul acoperirii riscului de creditare asumat de banca.611.35 % Rpc 2008 = (342.264 mii lei în plus în 2008 faţă de 2007. Alţi indicatori ai riscului de creditare utilizează în relaţia de calcul rezervele şi comisioanele pe care banca şi le constituie pentru acoperea eventualelor pierderi.851. Pierderile nete din credite au crescut în valoare absolută în 2008 faţă de 2007 cu 266.386.16 % 89 .779. cum ar fi: Rpc = (Rezerve pentru pierderi din credite/Total credite) x 100.430.662.000) x 100 = 0.225 mii lei în 2008 faţă de 2007.194 / 351.000) x100 = 0.037) x 100 = 53. raport care reflecta nivelul de prudenta adoptat de sucursala bancara în politica sa de creditare Pc 2005 = (32. Ponderea nivelului provizioanelor specifice riscului de credit în profitul brut (R): R = (Provizioane pentru pierderi din credite / Profit brut) x 100 .Se constată că. acest grad de acoperire a riscului de credit a inregistrat o reducere cu 0.12 % Pc 2006 = (298. raport care exprima sistemic expectatiile manageriale privind evolutia calitatii portofoliului de imprumuturi. în situaţia în care totalul creditelor existente în sold a înregistrat o creştere cu 8. Pc = (Pierderi nete din credite / Provizioane pentru pierderi din credite) x 100. sugerează o scădere calitativă a portofoliului de credite al Sucursalei Centrale Banca Transilvania Cluj.78 %.351.17 mii lei (69.78 %). R 2007 = (214. dar se observă o creştere substanţială a ponderii pierderilor în anul 2008 faţă de 2007 cu 69. dar concomitent a sporit volumul provizioanelor pentru riscul de credit constituit cu 101.207 ) x 100 = 15.403.421.022 / 214.317.146.624.9 % Se constata ca pierderile din credite au fost integral suportate din provizioanele specifice de risc de credit constituite.912 / 87. ceea ce sugerează faptul ca sucursala bancară ar trebui să-şi reconsidere atitudinea faţă de nivelul de prudenţă în politica de creditare.681. valorile acestui indicator sunt: Rpc 2007 = (315. Valorile înregistrate de acest indicator al riscului de credit în perioada 2007 – 2008.207 /403.608 / 96. Pentru perioada studiata.302) x 100 = 84.71% în 2008 faţă de 2007 şi redă ponderea utilizarii provizioanelor constituite pentru acoperirea riscului de credit la nivelul Sucursalei Centrale Cluj în perioada de analiză ( pentru credite îndoilenice şi restante).35 % Se observă o stagnare a rezervei generale pentru riscul de credit ( element component al capitalului propriu al sucursalei bancare).

sucursala bancară este puţin riscantă. precum şi a necorelării pe scadenţe de către managementul băncii sau a unor retrageri masive şi neaşteptate a depozitelor de către clienţi.34 % 90 .14 % Se observa ca. indicele de lichiditate a crescut cu 1.410) x 100 = 74.422.091.857 / 6.223.681.77 % IL 2008 = (5.787.717. cât şi întreg portofoliul băncii. astfel: IL = (Active lichide / Pasive lichide) x 100.177. (%) Imprumuturile pe termen lung sustinute din resurse pe termen scurt sunt cele mai profitabile pentru banca. pun în pericol atât căştigurile.126. 2.857.264 / 7. Variaţiile mari ale dobânzii potentate de inflatie şi conjuncture economica pot influenţa în mod drastic consturile. fapt motivat de sporirea volumului provizioanelor în 2008 faţă de 2007 (nu întregul volum constituit al provizioanelor de risc de credit a fost şi utilizat pentru acoperirea pierderilor din activitatea de creditare).este consecinţa fluctuaţiei ratei dobânzii. Riscul de lichiditate – este consecinţa nerambursării creditelor şi a dobânzilor la termen ( la scadenţă). 3.000.826) x 100 = 2. managerii îşi concentrează atenţia în mod deosebit deoarece fluctuaţiile ratei dobânzii.R 2008 = (351. Riscul de lichiditate se determină prin intermediul indicelui de lichiditate.815.37 % în 2008 faţă de 2007.31 % Rd 2008 = (2.794. Asupra ratei dobânzii. Indicatorul riscului ratei dobânzii se determină astfel: Rd = (Active sensibile la fluctuaţiile ratei dobânzii / Pasive sensibile la fluctuaţiile ratei dobânzii) Sau Rd = (Disponibilitati banesti + depozite + credite) / (Disponibilitati banesti + Depozite ) Pentru perioada de studiu.302/ 469.84 % Se observa ca ponderea provizioanelor specifice riscului de credit în profitul brut a crescut cu 21.432. Acest lucru presupune insa o arbitrare permanenta a legaturilor dintre scadentele activelor şi pasivelor bancii.422.932 ) = 0.Riscul ratei dobânzii (Rd) . rambursarile şi valoarea activelor bancare.000 / 138.000 / 150.105.58 % în 2008 faţă de 2007.439) x 100 = 4. valorile acestui indicator sunt: Rd 2007 = (2. Pentru perioada analizata calculam valorile indicelui de lichiditate astfel: IL 2007 = (4.670 ) = 0.194.442.000.

deci nivelul activelor sensibile la fluctuaţiile ratei dobânzii este inferior celui corespunzător pasivelor sensibile.63 13.469. 358.781.619. 876.303.33 Nivelul activelor (mii lei) Nivel active ponderate (mii lei) 2008 857.63 4.18 5.670.002. Acest indicator se determină astfel: Ri = (Capitaluri proprii / Active ponderate în funcţie de risc ) x 100 > 8 %.2008 pot fi reprezentate grafic astfel: 91 . În vederea eliminării unor astfel de situaţii. BNR impune tuturor băncilor indiferent dacă au sau nu activitate internaţională să respecte un indicator de solvabilitate de 8 % (norma Cooke). Rd < 1.321. astfel: Tabelul 7 – Încadrarea activelor în diverse clase de risc Clasa de risc 2007 0 20 50 100 TOTAL 3.480.190. Cu siguranţă că atât managementul.321. În acest caz. cât şi actionarii preferă profituri ridicate la un nivel acceptabil la riscurilor.32 Activele ponderate în anii 2007.190.960.811.5 3.001.Se observă că.08 4.33 2007 693.42 2.05 6. Riscul insolvabilitatii – este consecinţa calităţii defectuoase a portofoliului de investiţii a băncii.28 1.18 16.33 2008 3.524.51 1. 4.890.469.1 5.214.835.884. Diversificarea portofoliului de active reprezinta metoda cea mai eficienta de protejare a bancii impotriva riscurilor (divizarea lor).63 3.524.800. Dacă banca gestionează un volum excesiv de credite neperformante sau dacă o parte din investiţiile financiare scad generând pierderi.259.774.500.309. resursele proprii care sunt proiectate să absoarbă aceste pierderi ar putea fi insuficiente.960. atunci venitul net obţinut din dobânzi se va reduce (variaţia ratei dobânzii într-un sens va determina variaţia venitului net din dobânzi insens contrar).798.1 1.02 1.906. Pentru determinarea acestui indicator vom încadra activele în diverse clase de risc. managementul va trebui să atragă resurse suplimentare pentru a contracara nerambursările din credite şi să bonifice dobânzi mai mari pentru a atrage alte resurse – simptom specific băncilor care promoveaza ineficienţa în gestionarea resurselor şi plasamentelor.160.773. iar în cazul în care rata dobânzii are tendinţa de a creşte. Este evident că portofoliile băncii cresc prin asumarea unor riscuri mai mari.008.

484. Concluzii şi propuneri 92 .13 % > 8 % Se constată că acest indicator (riscul insolvabilităţii) a înregistrat în 2008 un nivel cu 4.515. iar în anul 2007 cu 5.028.696.089) x 100 = 13.059.66 % mai mare decât 8 % impus de BNR.862) x 100 = 12.070.726. 2008 (mii lei) Ri 2007 = (1.66 % > 8 % Ri 2008 = (1.Graficul 2– Nivelul activelor ponderate în anii 2007.13 % mai mult decât limita minimă stabilită de autorităţi.801.254 / 11.183/8.

experienţa băncii în domeniu şi responsabilităţile faţă de terţi (personal. care ameninta sau pot influenţa negativ realizarea obiectivelor unei bănci şi propune soluţii strategice şi operaţionale pentru a se opune acestor factori ( organizare. De asemenea. Fără asumarea unui element de risc. În cazul în care un client are un apetit ridicat faţă de risc. economice. Conducerea unei bănci. pentru a putea negocia mai bine cu aceştia ( de exemplu. politica. genetică de a-ţi asuma sau nu riscuri. sociale. Radu C. 2 Dr. va lua în consideraţie propria atitudine faţă de risc. în acelaşi timp.2 Administrarea riscului ia în considerare factorii măsurabili sau nu. clienţi). acest lucru îi poate crea premisele unui profit mai mare. acţionari. proceduri). percepţia personală asupra nivelului riscului. apare în procesul activităţii umane. când decide comportamentul faţă de anumite riscuri ce pot apărea în activitatea băncii. Gestionarea riscurilor pentru managementul unei bănci înseamnă studierea posibilităţilor de investiţii pe pieţele monetar – financiare care să aducă profit acţionarilor şi clienţilor băncii. politice şi în raportul dintre om şi natură. reducerea posibilităţilor de pierdere la un nivel acceptabil. afacerile. Riscul reprezintă pericolul de a suferi o pierdere. Este bine ca un bancher să cunoască preferinţa faţă de risc al clienţilor săi. dar. contractul de credit cu acest client devine mai riscant (banca îşi asuma mai multe riscuri). Atracţia faţă de risc este determinată de o combinaţie de doi factori principali: experienţa individuală şi înclinaţia naturală. Radut – Managementul activelor şi pasivelor unei societati bancare – Ed. este păgubitor. Riscul poate fi definit ca un eveniment incert dar posibil. Millenium Tres – Institutul Bancar Roman 93 . poate fi influenţat de obligaţiile faţă de terţe persoane. dar. profitul realizat poate fi scăzut.Unul dintre cele mai importante domenii ale managementul activelor şi pasivelor bancare il reprezinta gestionarea riscului. în acelaşi timp. Succesul în afaceri depide de asumarea unor riscuri. originea lui aflându-se în incertitudine. un contract de credit) . Prin asumarea mai multor riscuri creşte şansa obţinerii unui profit mai important. efectele lui o dată produse nu mai pot fi înlăturate.

Într-un climat caracterizat printr-o concurenţă mare, banca trebuie să plaseze fonduri care să genereze un profit pentru fondurile atrase, care uneori nu pot avea o dobânda corelată cu gradul de risc al imprumutului. În acest caz, conducerea băncii trebuie să ia decizia asumării unui risc (plasamente riscante) sau să-şi asume riscul de a nu reuşi să genereze un flux monetar suficient pentru plata dividendelor acţionarilor şi a dobânzilor pentru sursele atrase. Ca în orice afacere, într-o bancă, managementul riscului este în primul rând responsabilitatea Consiliului de Administraţie şi implicit, a Comitetului de Direcţie care reprezintă managementul executiv. Obiectivul fundamental al Consiliului de Administraţie vizează tratarea riscurilor într-o manieră care să întărească veniturile acţionarilor, concomitent cu minimizarea potenţialelor daune, având în vedere în acelaşi timp protejarea intereselor clienţilor şi personalului propriu. În egală măsură, consiliul trebuie să se preocupe de asigurarea unui plan operaţional de supravieţuire şi refacere în cazul producerii unor pagube, indiferent de precauţiile luate. Responsabilitatea pentru managementul zilnic al riscurilor rămâne în sarcina echipei executive. Infrastructura dezirabilă pentru coordonarea procesului de gestionare a riscurilor bancare cuprinde:

Pentru riscul de creditare – un comitet de credit care să direcţioneze politicile, strategia, structura portofoliului şi analiza, respectiv sancţionarea expunerilor mari; Pentru riscul de lichiditate, riscul ratei dobânzii şi riscul de pret – un comitet de gestionare a activelor şi a pasivelor; Pentru riscurile de operare – o unitate centrală care sa acţioneze ca un consultant şi coordonator, cu atributii în domeniul uniformizarii metodologice şi al raportarii catre Consiliul de Administratie; Pentru riscul de solvabilitate – planificarea şi managementul capitalului este o responsabilitate comuna a presedintelui Comitetului de directie şi a sefului Departamentului financiar. Cunoscând că riscul poate fi identificat, evaluat, monitorizat şi diminuat, dar niciodată

eliminat, pentru a se proteja, băncile trebuie să dezvolte un set de politici generale (în funcţie de prevederile legale şi reglementarile Băncii Centrale), politici specifice (în raport de strategia de dezvoltare a băncii) şi politici sectoriale (limite de expuneri pe ramuri şi sectoare de activitate, pe
94

zone şi unităţi teritoriale). Principalele măsuri care ar trebui adoptate pentru prevenirea riscului de creditare consider a fi următoarele:

Acordarea creditelor să se bazeze în primul rând pe analiza viabilităţii şi realismului afacerilor, în vederea identificării şi evaluarii capacităţii de plată a clienţilor, respectiv de a genera venituri şi lichidităţi ca principală sursă de rambursare a creditului şi de plată a dobânzii. Determinarea capacităţii de plată se face şi prin analiza activităţii financiare şi nefinanciare a afacerilor din perioada expirată şi cea prognozată. Activitatea de creditare trebuie sa fie avantajoasă atât pentru bancă (în termeni de profitabilitate), cât şi pentru clienţi, care, valorificând creditele, să-şi dezvolte afacerile şi să poată astfel să-şi rambursele împrumutul şi să-şi achite dobânzile; Creditele trebuie să fie în toate cazurile garantate cu colaterale cash sau non-cash, iar volumul minim al garanţiilor constituite trebuie să acopere datoria maximă a împrumutatului către bancă (dobânzi + credite), un rol extrem de important revenind modului în care banca îşi stabileşte criteriile de acceptare a diferitelor tipuri de garanţii. Subliniez însă, că principiul prevalent la acordarea creditelor rămâne acela ca prima sursa de rambursare o constituie capacitatea clientului de a genera un cash-flow poziţiv, garanţiile materiale plasându-se pe un loc secundar; Pentru reducerea riscurilor se impune analiza periodică şi exigenţa a calităţii portofoliului de credite, de dorit la intervale cât mai scurte de timp, precum şi constituirea de provizioane şi rezerve pentru acoperirea eventualelor pierderi. De asemenea, una din optiunile imediate ale managerilor bancari poate fi asigurarea creditelor împotriva riscului de neplată la instituţii specializate (Fondul de Garantare a Creditelor pentru Întreprinzători Privaţi, Fondul de Garantare a Creditului Rural, societăţi de asigurare – reasigurare); Dispersia riscului de creditare se poate realiza prin sindicalizarea împrumuturilor mari cu alte societati bancare (romanesti si/sau straine), precum şi pentru diversificarea bazei de clienti şi a tipurilor de credite practicate. Se recomandă în acest context acordarea cu prioritate a creditelor pe obiect, în defavoarea celor globale de exploatare, precum şi a creditelor de consum pentru populatie; În scopul evitării pericolului de concentrare excesivă a creditelor faţă de o anumită ramură de activitate, consider că este necesară stabilirea unor limite de expunere, pe baza
95

elaborării de modele de tip scoring în funcţie de indicatorii relevanţi pentru evaluarea performanţelor sectoriale. Astfel de indicatori ar putea fi: volumul creditelor restante şi ponderea acestora în total credite angajate; dobânzi restante; calitatea portofoliului de imprumuturi şi volumul provizioanelor specifice de risc; rentabilitatea ramurii în raport cu volumul creditelor angajate de unitati cu pierderi; ponderea creditelor acordate sectorului privat pe total ramura. Disponibilitatea unor prognoze de evolutie macro şi microeconomica, în raport cu trendul istoric şi programele guvernamentale, constituie o premise importanta pentru abordarea coerenta a analizelor sectoriale. Alaturi de expunerile pe ramuri economice, expunerile faţă de principalii clienţi ai băncii trebuie să facă, deasemenea, obiectul unei supravegheri permanente;

Un ultim aspect demn de reţinut în contextul concluziilor de faţă, se referă la necesitatea consolidării continue a capitalurilor proprii, preponderent pe seama creşterii profiturilor. Apreciez că, pentru defăşurarea unei activităţi normale de către băncile care operează în economiile de tranziţie, acestea ar trebui să urmărească realizarea unui indice de adecvare a capitalului de minimum 15 %, în condiţiile creşterilor de capital cu cele ale activelor riscante. Băncile comerciale sunt instituţii concepute funcţional pentru gestionarea riscurilor. Acest

adevăr, care a căpătat valenţe profunde în experienţa economiilor de piaţă din ultimii ani, pe masură ce fenomenul globalizării redimensionează mediul de afaceri şi relatiile internaţionale, impune băncilor româneşti adaptări comportamentale în consecinţă. Managementul riscurilor bancare, devine astfel un test de competenţă şi competitivitate pentru integrarea în sistemul financiar mondial.

96

97 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->