Sunteți pe pagina 1din 64

JALB LUMINI A

BAZELE CONTABILIT

II

Obiectul de studiu al contabilit ii


1. Patrimoniul ca obiect de studiu al contabilit ii
Patrimoniul reprezint totalitatea drepturilor i obliga iilor cu valoare economic , ce apar in unei persoane fizice sau juridice, ct i bunurile la care se refer . Categoria de patrimoniu a fost studiat n literatura de specialitate din dou puncte de vedere: juridic i economic. n plan juridic, categoria de patrimoniu a fost definit ca fiind un complex de elemente reprezentnd, pe de o parte, bunurile economice ale unei entit i, iar pe de alt parte, drepturile i obliga iile cu valoare economic ale aceleia i entit i.

STRUCTURA PATRIMONIULUI
PATRIMONIUL
A. Bunuri economice ca obiect de drepturi i obliga ii Substan a material a realit ii economice B. Drepturi iobliga ii referitoare la cauzele st pnirii realit ii economice Raporturi juridice de proprietate

Persoane fizice i juridice

Latura existen ial

Latura economic Latura existen ial

Drepturi

Obliga ii

Bunuri corporale i necorporale Bunuri imobile i mobile

Ecua ia contabil a patrimoniului potrivit concep iei juridice este de forma: BUNURI ECONOMICE = DREPTURI + + OBLIGA II

Valoarea bunurilor

Bunurile economice reprezint tot ceea ce posed entitatea, identificndu-se cu elemente sub form de terenuri, cl diri, construc ii, ma ini, utilaje i instala ii de lucru, mijloace de transport, stocuri de materii prime i materiale consumabile, stocuri de m rfuri, produse finite i semifabricate, disponibilit i b ne ti i alte elemente de avere. Drepturile i obliga iile cu valoare economic reprezint raporturile ce se stabilesc n procesul de procurare i gestionare al bunurilor. n situa ia n care titularul de patrimoniu este proprietar i, deci, nu trebuie s acorde nici un echivalent valoric pentru bunurile aflate n posesia i folosin a sa, aceste raporturi cap t forma de drepturi. n situa ia n care pentru bunurile economice ca elemente patrimoniale, titularul de patrimoniu trebuie s dea un echivalent valoric sau s ndeplineasc o presta ie, aceste raporturi cap t forma de obliga ii. Aceast dubl determinare include, pe de o parte bunurile economice ca purt toare ale valorii, iar pe de alt parte cuprinde drepturile i obliga iile ca expresie a raporturilor de proprietate. Din punct de vedere economic, categoria de patrimoniu delimiteaz valorile economice prin prisma resurselor i utiliz rilor. Ecua ia general a patrimoniului fiind de forma: UTILIZ RI = RESURSE Resursele reprezint izvoarele sau sursele de finan are a bunurilor economice, avnd o determinare financiar . Ele pot fi grupate n: resurse proprii asigurate de c tre proprietar, resurse atrase sau str ine furnizate de ter e persoane fizice sau juridice i resurse rezultat sub forma profitului realizat la nchiderea exerci iului financiar-contabil. Utiliz rile definesc modul de folosire al resurselor de c tre unitatea patrimonial n cadrul activit ii pe care aceasta o desf oar . La rndul lor utiliz rile pot fi grupate n: utiliz ri permanente sau stabile, adic bunuri de folosin ndelungat (mai mare de un an), utiliz ri temporare i utiliz ri rezultat sub form de pierdere general ca urmare a unei activit i nerentabile.

Tr s turile obiectului contabilit ii


Starea elementelor patrimoniale este cercetat de c tre contabilitate sub aspectul m rimii elementelor patrimoniale, la un moment dat. Contabilitatea eviden iaz , calculeaz , analizeaz i controleaz existen a elementelor patrimoniale la un moment dat (pe structur ) pe sectoare de activitate, pe faze ale circuitului economic (aprovizionare, produc ie, desfacere). Mi carea i transformarea elementelor patrimoniale sunt studiate de c tre contabilitate sub aspectul modific rilor cantitative i calitative care au loc n volumul i structura bunurilor economice, a drepturilor i obliga iilor. Acestea pot fi simple i complexe. Mi c rile simple se compun din opera iuni de intrare i ie ire a elementelor patrimoniale dintr-o unitate sau dintr-un sector al acesteia. La rndul lor, mi c rile simple pot avea loc n interiorul unit ii patrimoniale sau pot lua na tere n urma rela iilor cu ter ii. Mi c rile simple din interiorul unit ii patrimoniale nu determin modific ri ale patrimoniului i, ca urmare, nu dau na tere la raporturi de drepturi i obliga ii cu ter ii. Ecua ia de echilibru a acestor categorii de mi c ri este de forma:

INTR RILE N GESTIUNEA SAU SEC IA UNIT II PRIMITOARE

IE IRILE DIN SEC IUNEA SAU SEC IA PREDATOARE

Mi c rile simple ntre unit ile patrimoniale determin modificarea patrimoniului i, ca urmare, dau na tere la raporturi de drepturi i obliga ii n unit ile implicate.

n situa ia n care echivalentul valoric al bunurilor trecute de la o entitate la alta nu se deconteaz concomitent cu livrarea sau primirea bunurilor, ecua ia de echilibru ia forma: a) n cazul aprovizion rii cu bunuri: VALOAREA BUNURILOR INTRATE N UNITATEA PRIMITOARE b) n cazul vnz rilor de bunuri: VALOAREA DREPTURILOR DE CREAN ASUPRA BENEFICIARILOR DE BUNURI

= =

VALOAREA OBLIGA IILOR FA UNITATEA FURNIZOARE

DE

VALOAREA BUNURILOR IE ITE DIN UNITATEA PATRIMONIAL

La nivelul unei gestiuni sau subgestiuni organizate, mi c rile simple prezentate mai sus, pentru fiecare element patrimonial, pot fi sintetizate n urm toare ecua ie de echilibru: EXISTEN ELE INI IALE + INTR RILE = IE IRILE + EXISTEN ELE FINALE Mi c rile complexe sunt specifice activit ilor care produc transform ri cantitative i calitative att n structura ct i n volumul patrimoniului. Mi c rile complexe sunt determinate de faptul c majoritatea activit ilor desf urate sunt consumatoare de bunuri economice (ceea ce determin o cheltuial ) i produc toare de venituri. Veniturile desemneaz , n expresie monetar , bog ia creat prin activit ile desf urate de c tre unitatea patrimonial sau ob inute cu titlu gratuit, iar cheltuielile delimiteaz n expresie monetar utilizarea bog iei n cadrul activit ilor desf urate de c tre entitatea patrimonial . De regul , veniturile nu sunt egale cu cheltuielile, diferen a ntre ele determin modific ri n volumul patrimoniului, diferen care, la rndul ei, este tot un element patrimonial denumit profit sau pierdere (rezultatul exerci iului).

Ecua ia rezultatului este de forma:

CHELTUIELI REZULTAT = VENITURI


Principiile normative ale metodei contabilit ii: Principiile nregistr rii i inerii contabilit ii Principiile partidei duble Principiile de observare Principiile evalu rii Principiile nregistr rii i inerii contabilit ii cuprind: Principiul nregistr rii complete i continue Principiul uniformit ii nregistr rilor contabile Principiul fundament rii documentare a nregistr rii contabile. Principiul inerii contabilit ii Principiile partidei duble definesc modul de sesizare i reprezentare a informa iei contabile. Aceste principii sunt: Principiul dublei reprezent ri. Destina ia /alocarea (investirea)/utilizarea valorilor, pe de o parte i Provenien a/finan area/reproduc ia valorilor, pe de alt parte. Semnifica ia termenilor ecua iei se diferen iaz n raport cu obiectul dublei reprezent ri. Astfel, n cazul n care acest obiect l constituie situa ia financiar a patrimoniului luat n totalitatea sa, termenii ecua iei sunt cei de activ i pasiv, cu semnifica ia de mai jos:

Activul = Pasivul destina ia/alocarea/utilizarea elementelor patrimoniale provenien a/finan area/resursa acelora i elemente Dac obiectul dublei reprezent ri l constituie mi c rile individuale de valori economice, raportul de schimb este cel dintre debit i credit, ecua ia fiind de forma: Debit = Credit destina ia/alocarea/utilizarea valorii economice x provenien a/finan area/resursa valorii economice x n cazul n care obiectul dublei reprezent ri l formeaz activit ile interne transformatoare, raportul de echivalen se stabile te ntre cheltuieli i venituri, iar ecua ia este de forma: Cheltuieli Venituri = Rezultate utilizarea/consumul de bog ie sau resurse ob inerea/produc ia de bog ie sau resurse Principiul dublului calcul al rezultatului contabil. Rezultatul contabil se calculeaz prin dou rela ii, prima bazat pe proprietatea de inut , iar cea de-a doua pe activitatea desf urat . Rezultatul calculat pe baza propriet ii de inute se ntemeiaz pe ecua ia fundamental a patrimoniului, de forma:

Situa ia net a patrimoniului = Activul patrimoniului

Datorii

Prin compararea situa iei nete la sfr itule perioadei (N) cu situa ia net la nceputul perioadei (N-1) se determin cre terea/mic orarea propriet ii de inute. Cre terea dezv luie profitul, iar mic orarea pierderea.

Rezultatul la N

Situa ia net a patrimoniului la N

Situa ia net a patrimoniului la N-1

Cea de-a doua rela ie a rezultatului, privind activitatea desf urat , se bazeaz pe raportul sintetic i analitic dintre venituri i cheltuieli. n acest caz, formula rezultatului este:

Rezultatul = Venituri
Principiul nregistr rii cronologice i sistematice. Principiul nregistr rii analitice i sintetice. Principiile de observare Principiile de observare definesc cmpul nregistr rii contabile. Acestea sunt: Principiul entit ii contabile Principiul continuit ii activit ii Principiul independen ei exerci iilor Principiul permanen ei metodelor Principiul intangibilit ii

Cheltuieli

i perioada de observare a evalu rii

Principiile evalu rii Principiile evalu rii se refer la evaluarea i m surarea activelor i pasivelor, cheltuielilor i veniturilor. Acestea sunt: Principiul cuantific rii monetare Principiul costului istoric Principiul pruden ei Principiile responsabilit ii Aceste principii vizeaz : permanen a metodelor, intangibilitatea, importan a relativ , necompensarea, prevalen a i evaluarea separat . Principiul permanen ei metodelor Principiul intangibilit ii Principiul importan ei relative sau pragului de semnifica ie Principiul noncompens rii. Principiul prevalen ei economicului asupra juridicului. Principiul evalu rii separate a elementelor de activ i de pasiv.

Bilan ul contabil - procedeu al dublei reprezent ri a patrimoniului


Definirea, con inutul i structura bilan ului Dubla reprezentare a patrimoniului se realizeaz cu ajutorul bilan ului prin intermediul structurilor sale de ACTIV i PASIV. Forma de principiu a bilan ului se prezint mai jos:

ncheiat la data de

BILAN CONTABIL

ACTIV
A. Prezentarea n expresie valoric a m rimii bunurilor economice folosite n activitatea unit ii patrimoniale B. Pierderea (echivalent valoric al cre terii pasivelor)

PASIV
A. Prezentarea n expresie valoric a m rimii surselor de finan are a bunurilor economice B. Profitul (echivalent valoric al cre terii valorii bunurilor economice)

Practica mondial cunoa te dou forme de prezentare a bilan ului. O form de tablou cu dou p r i ACTIV = PASIV - numit i schema orizontal de bilan .

Din punct de vedere economic, n bilan capitalurile sunt reprezentate att sub aspectul originii lor, ca resurse, ct i a modului lor de utilizare concret . Aceast interpretare genereaz ecua ia economic a bilan ului, numit i egalitate bilan ier : ACTIV = PASIV (UTILIZ RI = RESURSE)

S=A-D

unde,

S - situa ia net (sau patrimoniul economic net) A activul D datorii fa de ter i

Modele privind bilan ul contabil


ncheiat la data de . - simplificat Activ Exerci iul N-1 N I II III IV Pasiv Exerci iul N-1 N

Bilan contabil

I Active imobilizate II Active circulante III Active de regularizare i asimilate

Capitaluri proprii Provizioane pentru riscuri i cheltuieli Datorii Pasive de regularizare i asimilate

Acest model de bilan , denumit bilan cont sau bilan cu sec iuni separate, se ntemeiaz pe ecua ia fundamental :

ACTIV = CAPITALURI PROPRII + DATORII


ncheiat la data de . - RON -

Bilan contabil

Activ
1. Mijloace fixe 2. Materii prime 3. Produse finite 4. Clien i 5. Conturi curente la b nci 6. Efecte comerciale de primit 1500 300 80 520 50 150

Pasiv
1. Capital social 2. Rezerve 3. Rezultatul exerci iului 4. Credite bancare pe termen lung 5. Furnizori 6. Credite bancare pe termen scurt 1000 500 380 500 20 200

Modelul de bilan sub forma listei verticale ordoneaz structurile patrimoniale n active, datorii, capitaluri, rezerve i alte componente ale situa iei nete, scopul final l reprezint tocmai prezentarea acestei situa ii nete care se mai nume te capital propriu sau patrimoniu economic net.

bazeaz

Modelul de principiu al bilan ului sub form de list sau diferen i d expresie ecua iei fundamentale:

care se

ACTIV

DATORII = CAPITAL PROPRIU


ncheiat la data de .

Bilan contabil

SPECIFICAREA ELEMENTELOR

EXERCI IUL N-1 N

I. ACTIVE IMOBILIZATE II. + ACTIVE CIRCULANTE III. + ACTIVE DE REGULARIZARE IV. (=) TOTAL ACTIV V. - DATORII PE TERMEN SCURT SAU PASIVE CURENTE DE PL TIT PE O PERIOAD DE PN LA UN AN DIN CARE ACTIVE/PASIVE CIRCULANTE NETE (II+III-V) VI. (=) TOTAL ACTIVE MINUS PASIVE CURENTE VII. - DATORII PE TERMEN LUNG VIII. - PROVIZIOANE PENTRU RISCURI I CHELTUIELI IX. - PASIVE DE REGULARIZARE I ASIMILATE X. (=)CAPITALURI PROPRII

Prezentarea sintetic a activelor i pasivelor patrimoniale


Structura activelor i pasivelor patrimoniale este de o mare diversitate complexitate, dar poate fi prezentat sintetic astfel: 1. Active patrimoniale I. Active imobilizate A. Imobiliz ri necorporale 1. Cheltuieli de constituire 2. Cheltuieli de cercetare-dezvoltare 3. Concesiuni, brevete i alte drepturi i valori similare 4. Fond comercial 5. Alte imobiliz ri necorporale B. Imobiliz ri corporale 1. Terenuri 2. Mijloace fixe C. Imobiliz ri financiare 1. Titlurile de participare (participa iile) 2. Titlurile imobilizate ale activit ii de portofoliu 3. Crean ele imobilizate i

II. Active circulante A. Stocurile 1. Materii prime 2. Materiale consumabile Materiale auxiliare Combustibili Piese de schimb 3. Obiecte de inventar 4. Baracamente i amenaj ri provizorii 5. Produc ia n curs de execu ie 6. Semifabricate 7. Produse finite 8. M rfuri 9. Ambalaje 10. Animale i p s ri 11. Stocuri aflate la ter i B. Alte active circulante 1. Crean ele sau valorile n curs de decontare Avansuri acordate furnizorilor Clien i Efecte comerciale de primit(trata, biletul la ordin) Decont ri cu asocia ii privind capitalul Alte crean e

2. Plasamentele i disponibilit ile b ne ti Plasamentele Titluri de plasament Instrumente de trezorerie Disponibilit ile b ne ti Casa Disponibilit i n conturile curente Acreditive Alte valori de trezorerie Valori de ncasat i avansuri de trezorerie III. Active de regularizare 2. Pasive patrimoniale I. Capitaluri proprii 1. Capitalul individual sau social 2. Primele legate de capital 3. Rezervele din reevaluare 4. Rezerve 5. Rezultatul exerci iului 6. Rezultatul reportat 7. Fonduri 8. Subven ii pentru investi ii 9. Provizioane reglementate

II. Provizioane pentru riscuri i cheltuieli III.Datorii 1. mprumuturi i datorii asimilate mprumuturi din emisiuni de obliga iuni Credite bancare mprumuturi din imobiliz ri sau alte valori similare preluate din patrimoniu 2. Furnizori i conturi asimilate 3. Alte datorii

Modific ri bilan iere


1. Tipuri de modific ri privind activul i pasivul unit ii patrimoniale

TOTAL ACTIV = TOTAL PASIV


2. Modific rile de structur Pentru eviden ierea tipurilor de modific ri privind activul i pasivul unit ii patrimoniale, se porne te de la un bilan ini ial simplificat cu un num r redus de posturi.

ACTIV

Bilan ini ial

PASIV

- RON -

Posturi
Utilaje M rfuri Materii prime Clien i Conturi curente la b nci TOTAL ACTIV

Solduri ini iale


1500 2000 500 1000 80

Posturi
Capital social Rezerve Furnizori Creditori diver i

Solduri ini iale


2500 500 1800 280

5080 TOTAL PASIV

5080

Din acest bilan ini ial se constat c totalul activului este egal cu totalul pasivului, adic se respect ecua ia dublei reprezent ri a patrimoniului (A=P). n perioada de gestiune care urmeaz dup ntocmirea bilan ului ini ial, se presupune c au loc diverse opera ii economico-financiare. 2.1. Modific ri bilan iere de activ Opera ia I. Se ncaseaz de la clien i n contul de disponibil de la banc al unit ii, suma de 500 Ron. n urma acestei opera ii se producere o cre tere n activul bilan ului la postul Conturi curente la b nci cu suma de 500 Ron reprezentnd cre terea disponibilit ilor n contul de la banc al ntreprinderii, i concomitent i cu aceia i sum o mic orare tot n activul bilan ului la postul Clien i, i anume de la 1000 Ron la 500 Ron, care reprezint mic orarea dreptului de crean a unit ii asupra clien ilor.

Bilan ul contabil ntocmit dup economice se prezint astfel:

efectuarea

i nregistrarea acestei opera ii

ntocmit dup efectuarea opera iei I - RON Posturi Utilaje M rfuri Materii prime Clien i Conturi curente la b nci Total activ Solduri ini iale 1500 2000 500 1000 80 5080 Modific ri -500 +500 Solduri finale Posturi Solduri ini iale 2500 500 1800 280 Modific ri Solduri finale 2500 500 1800 280

Bilan contabil

1500 Capital 2000 social Rezerve 500 Furnizori 500 Creditori diver i 580 5080 Total pasiv

5080

5080

Dac n ecua ia dublei reprezent ri se introduc modific rile determinate de influen a opera iei I, pe care o not m cu x, se constat c egalitatea bilan ier se men ine, a a cum rezult din urm toarea ecua ie:

A+x

x=P

A=P

2.2. Modific ri bilan iere de pasiv Opera ia II. Se nregistreaz majorarea capitalului social cu 300 Ron pe seama rezervelor existente. n urma acestei opera ii economice se produce o cre tere a pasivului bilan iere la postul Capital social cu suma de 300 Ron, i anume, de la 2500 Ron la 2800 Ron, reprezentnd cre terea capitalului social i concomitent i cu aceea i sum , a avut loc o sc dere a pasivului la postul Rezerve de la 500 Ron la 200 Ron, care reprezint diminuarea rezervelor. Bilan ul ntocmit dup efectuarea i nregistrarea acestei opera ii se prezint astfel: ntocmit dup efectuarea opera iei II - RON Posturi Utilaje M rfuri Materii prime Clien i Conturi curente la b nci Total activ Solduri ini iale 1500 2000 500 1000 80 5080 Modific ri Solduri finale Posturi Solduri ini iale 2500 500 1800 280 Modific ri +300 -300 Solduri finale 2800 200 1800 280

Bilan contabil

1500 Capital 2000 social Rezerve 500 Furnizori 500 Creditori diver i 580 5080 Total pasiv

5080

5080

Dac la ecua ia dublei reprezent ri se introduc modific rile produse de opera ia II, pe care le not m cu y, se constat c egalitatea bilan ier se men ine:

A=P+y-y

A=P
i volum

3. Modific ri bilan iere de structur

3.1. Modific ri bilan iere n sensul cre terii activului i pasivului Opera ia III. Se prime te un credit bancar pe termen scurt n sum de 2000 Ron. n urma acestei opera ii se produce o cre tere n activul bilan ului la postul Conturi curente la b nci cu 2000 Ron, i anume de la 580 Ron la 2580 Ron, reprezentnd cre terea disponibilit ilor din contul de la banc al ntreprinderii. Concomitent i cu aceea i valoare are loc o cre tere n pasivul bilan ului la postul Credite bancare pe termen scurt i anume de la 0 Ron la 2000 Ron, reprezentnd cre terea obliga iei fa de banc , de a restitui creditul primit. Bilan ul ntocmit dup efectuarea i nregistrarea opera iei se prezint astfel:

ntocmit dup efectuarea opera iei III - RON Posturi Utilaje M rfuri Materii prime Clien i Conturi curente la b nci Solduri ini iale 1500 2000 500 500 580 Modific ri +2000 Solduri finale Posturi Solduri ini iale 2800 200 1800 280 Modific ri Solduri finale 2800 200 1800 280

Bilan contabil

1500 Capital 2000 social Rezerve 500 Furnizori 500 Creditori diver i Credite 2580 bancare pe termen scurt 7080 Total pasiv

+2000 5080 2000

2000 7080

Total activ

5080

2000

Dac n ecua ia dublei reprezent ri stabilit dup opera ia anterioar se introduc modific rile determinate de opera ia III , pe care le not m cu z, aceasta are forma:

A+z=P+z

3.2. Modific ri bilan iere n sensul sc derii activului i pasivului Opera ia IV. Se achit din contul curent de la banc o datorie fa de furnizor n sum de 1800 Ron. n urma acestei opera ii se produce o mic orare n activul bilan ului la postul Conturi curente la b nci cu suma de 1800 Ron, i anume de la 2580 Ron la 780 Ron, reprezentnd mic orarea disponibilit ilor b ne ti ale unit ii de la banc , i concomitent i cu aceea i sum are loc o mic orare n pasivul bilan ului la postul Furnizori, i anume de la 1800 Ron la 0 Ron, reprezentnd sc derea datoriilor fa de furnizor. Bilan ul ntocmit dup nregistrarea opera iei IV se prezint astfel: ntocmit dup efectuarea opera iei IV - RON Posturi Utilaje M rfuri Materii prime Clien i Conturi curente la b nci Solduri ini iale 1500 2000 500 500 2580 Modific ri -1800 Solduri finale Posturi Solduri ini iale 2800 200 1800 280 Modific ri -1800 Solduri finale 2800 200 280

Bilan contabil

1500 Capital 2000 social Rezerve 500 Furnizori 500 Creditori diver i Credite 780 bancare pe termen scurt 5280 Total pasiv

5080 1800

2000 5280

Total activ

5080

1800

Dac n ecua ia dublei reprezent ri stabilit dup efectuarea opera iei III se introduc modific ri determinate de influen a opera iei IV, pe care le not m cu v, se constat c egalitatea bilan ier se men ine, astfel:

A-v=P-v
Dup cum rezult din cele prezentate, indiferent de tipurile de modific ri produse asupra activului i pasivului unit ii patrimoniale, egalitatea bilan ier se men ine permanent. Aceasta ntruct n cadrul fiec rei opera ii economice s-a produs de fiecare dat , concomitent i cu aceea i sum , o dubl modificare: de sens contrar atunci cnd au fost influen ate posturile din aceea i parte a bilan ului i s-au adunat, respectiv sc zut din totalul bilan ului. n continuare este prezentat Bilan ul final, n care sunt sintetizate toate opera iunile efectuate:

Bilan contabil final

- RON -

Posturi Utilaje M rfuri Materii prime Clien i Conturi curente la b nci

Solduri ini iale 1500 2000 500 1000 80

Modific ri -500 -1800 +2000 +500 200

Solduri finale

Posturi

Solduri ini iale 2500 500 1800 280

Modific ri +300 -300 -1800 -

Solduri finale 2800 200 280

1500 Capital 2000 social Rezerve 500 Furnizori 500 Creditori diver i Credite 780 bancare pe termen scurt 5280 Total pasiv

+2000 5080 200

2000 5280

Total activ

5080

CONTUL DE REZULTATE
1. Modelarea patrimoniului prin contul de rezultate Activit ile economice i societ ile consumatoare de resurse i produc toare de rezultate care provoac transform ri n masa patrimoniului, sunt descrise i analizate prin contul de profit i pierdere sau contul de rezultate. Consumurile de mijloace economice, de resurse, i producerea de rezultate sunt mi c ri complexe, care provoac transform ri att n volumul ct i n structura patrimoniului. De regul , veniturile i cheltuielile nu sunt egale ntre ele, i ca urmare se nregistreaz o modificare a volumului patrimoniului. Ecua ia general este de forma:

CHELTUIELI

REZULTAT = VENITURI

Cheltuielile desemneaz n expresie valoric opera iunile patrimoniale referitoare la cump rarea i utilizarea bunurilor economice n cadrul activit ii desf urate de unitatea patrimonial . Veniturile exprim raporturile patrimoniale prin bog ia ob inut din activitatea desf urat i din proprietatea de inut .Veniturile exerci iului corespund unei cre teri de active patrimoniale(crean e sau disponibilit i b ne ti), iar cheltuielile exerci iului determin o cre tere a pasivului patrimonial. Cu alte cuvinte, veniturile apar ca o surs de mbog ire care duce la cre terea situa iei nete, iar cheltuielile reprezint o s r cire care determin o reducere a situa iei nete sau o depreciere a activelor.

n raport de natura lor, cheltuielile sunt grupate pe feluri de activit i n: cheltuieli de exploatare, cheltuieli financiare i cheltuieli extraordinare, iar n cadrul lor pe elemente primare n raport de felul resurselor utilizate. Astfel, n categoria cheltuielilor de exploatare sunt incluse: cheltuielile cu materiile prime, cheltuielile privind m rfurile, cheltuielile de personal, cheltuielile cu serviciile i presta iile executate de ter i, cheltuielile cu impozite i taxe, alte cheltuieli de exploatare. Cheltuielile financiare cuprind: cheltuieli privind dobnzile, diferen e nefavorabile de curs valutar, pierderile din crean e legate de participa ii, sconturile de decontare acordate unui client de c tre unitatea patrimonial i alte cheltuieli financiare. Cheltuielile extraordinare sunt determinate de pierderile ap rute n urma calamit ilor i a altor evenimente similare. n categoria acestor cheltuieli sunt cuprinse provizioanele pentru riscuri i cheltuieli, cele pentru deprecierea activelor. Veniturile se diferen iaz de asemenea pe feluri de activit i n: venituri din exploatare, venituri financiare i venituri extraordinare. Veniturile din exploatare cuprind urm toarele categorii de venituri: venituri provenite din vnzarea produselor finite, din vnzarea m rfurilor, venituri din produc ia de imobiliz ri, subven iile de exploatare, venituri din servicii prestate i lucr ri executate i alte venituri din activitatea de exploatare. Veniturile financiare au urm toarea structur : venituri din participa ii sub forma dividendelor i a dobnzilor cuvenite; diferen e favorabile de curs valutar, sconturile ob inute de unitatea patrimonial de la furnizorii s i, c tigurile nete din cesiunea valorilor mobiliare de plasament (diferen a dintre pre ul de vnzare mai mare i pre ul de cump rare mai mic), alte venituri financiare. Veniturile extraordinare cuprind subven iile pentru evenimente extraordinare i altele asimilate.

n raport de destina ia lor, veniturile se grupeaz n venituri din vnz ri, alte venituri de exploatare, venituri financiare i venituri extraordinare. Prin compararea cheltuielilor cu veniturile se determin rezultatul total. Acesta mbrac forma de profit, n situa ia n care veniturile sunt mai mari dect cheltuielile, i de pierdere n situa ia invers . 2. Scheme privind contul de profit i pierdere Schema sub form de tabel bilateral a contului de profit i pierdere bazat pe clasifica ia cheltuielilor i veniturilor n func ie de natura lor.

CONTUL DE PROFIT I PIERDERE


ntocmit la . Exerci iul N-1 N 1. Venituri din exploatare 2. Venituri financiare 3. Venituri extraordinare Exeri iul N-1 N

Cheltuieli

Venituri

1. Cheltuieli de exploatare 2. Cheltuieli financiare 3. Cheltuieli extraordinare 4. Impozit pe profit 5. REZULTATUL EXERCI IULUI (Profit cu + Pierdere cu - )

De i sistematizeaz rezultatul prin prisma ecua iei

CHELTUIELI REZULTAT = VENITURI,


aceast form a contului de profit i pierdere nu asigur o delimitare a rezultatului dup fiecare nivel de activitate. O form de prezentare a contului de profit i pierdere care s asigure o delimitare dup fiecare nivel de activitate este: Modelul list al contului de profit i pierdere construit pe baza destina iei cheltuielilor i veniturilor, prezentat n continuare.

CONTUL DE PROFIT I PIERDERE


ntocmit la .

INDICATORI
I Venituri din exploatare II Cheltuieli din exploatare Rezultatul din exploatare (I-II) Profit sau Pierdere

INDICATORI (continuare)
III Venituri financiare IV Cheltuieli financiare Rezultatul financiar (III-IV) Profit sau Pierdere Rezultatul curent al exerci iului (I+II+III+IV) Profit sau Pierdere V Venituri extraordinare VI Cheltuieli extraordinare Rezultatul extraordinar Profit sau Pierdere A. Venituri totale (I+III+V) B. Cheltuieli totale (II+IV+VI) Rezultatul brut al exerci iului (I-II+III-IV+V-VI) Profit sau Pierdere VII Impozit pe profit VIII Rezultatul net al exerci iului (I-II+III-IV+V-VI-VII)

EVALUAREA PATRIMONIULUI N CONTABILITATE


1. No iunea i principiile evalu rii patrimoniului n contabilitate 1.1. Definirea evalu rii 1.2. Principiile evalu rii n contabilitate Principiul costului istoric presupune urm toarele: - activele sunt contabilizate la nivelul lichidit ilor sau echivalentelor de lichidit i pl tite sau la nivelul valorii juste, n momentul achizi ion rii lor, corespunz toare contrapartidei date pentru a le cump ra; - datoriile sunt contabilizate la nivelul valorii avantajelor primite n schimbul obliga iei ntreprinderii la nivelul lichidit ii sau echivalentelor de lichidit i ce se presupune c vor fi v rsate pentru achitarea obliga iei, n cursul activit ii ei. Principiul costului actual const n aceea c : - activele sunt contabilizate la nivelul valorii lichidit ilor sau echivalentelor de lichidit i ce se presupune c vor fi v rsate pentru achitarea obliga iei, n cursul activit ii ei; - datoriile sunt contabilizate la nivelul valorii neactualizate a lichidit ilor sau echivalentelor de lichidit i care ar fi necesare n momentul evalu rii pentru a achita obliga ia. Principiul valorii realizabile, conform c ruia: - activele sunt contabilizate la nivelul valorii lichidit ilor sau echivalentelor de lichidit i ce ar putea s fie ob inute n momentul evalu rii, n urma vnz rii acestor bunuri, n contextul unei cesiuni nelichidative; - datoriile sunt contabilizate la nivelul valorii lor de decontare, adic la nivelul m rimii neactualizate a lichidit ilor sau echivalentelor de lichidit i ce ar urma s fie pl tite pentru a achita datoriile, n cursul normal al activit ii ntreprinderii.

 Principiul valorii actualizate, conform c ruia: - activele sunt contabilizate la nivelul valorii actualizate a fluxurilor nete de lichidit i pe care se presupune c le genereaz aceste elemente, n cursul normal al activit ii ei; - datoriile sunt contabilizate la nivelul valorii actualizate a ie irilor nete viitoare de lichidit i ce ar fi consim ite pentru achitarea obliga iilor, n cursul normal al activit ii ntreprinderii.
1.3. Pre urile i implica iile lor n contabilitate Costul de achizi ie Cea mai mare parte a materiilor prime i materialelor necesare ob inerii produc iei provine din achizi ii de la ter i. n principiu ele sunt evaluate la costul de achizi ie. Pentru bunurile materiale (imobiliz ri corporale i stocuri) procurate cu titlu oneros, costul de achizi ie cuprinde urm toarele elemente: Pre ul de cump rare + cheltuielile de transport-aprovizionare(costul mijloacelor de transport) + cheltuielile de manipulare, nc rcare-desc rcare + cheltuielile cu montajul i probele tehnologice (pentru mijloacele fixe) + impozitele i taxele nerecuperabile (ex: primele de asigurare, taxele vamale, taxa pe valoarea ad ugat atunci cnd nu exist dreptul de deducere a acesteia etc.) reducerile de pre cu caracter comercial primite de la furnizori (ex. Reducere pentru defecte de calitate, pentru permanentizarea rela iilor cu clien ii etc.). = COST DE ACHIZI IE

Exemplu: O societate comercial cump r m rfuri n valoare de 3000 Ron. Pentru aducerea m rfurilor n unitate se efectueaz cheltuieli de transport de 200Ron.Pe parcursul transportului m rfurile sunt asigurate, prima de asigurare fiind de 300 Ron. Odat sosite n unitate, m rfurile sunt recep ionate i transportate n depozit. Aceste activit i ocazioneaz cheltuieli de 80 Ron. Datorit faptului c societatea este un client permanent, prime te o reducere comercial de 150 Ron. Rezolvare: Pre de cump rare + cheltuieli de transport(dus-ntors) + cheltuieli privind prima de asigurare + cheltuieli de manipulare reducerea comercial Cost de achizi ie 3000 Ron 200 Ron 300 Ron 80 Ron 150 Ron 3430 Ron

Costul de produc ie Costul de produc ie cuprinde costul de achizi ie al materiilor prime i materialelor consumabile directe la care se adaug celelalte cheltuieli directe de produc ie (ex. salariile muncitorilor direct productivi) precum i cota cheltuielilor indirecte de produc ie determinate ra ional (propor ional cu gradul de folosire a activit ii) asupra bunului produs n societatea comercial . De regul , nu se includ n costul de produc ie: cheltuielile generale de administra ie, cheltuielile de desfacere i cele financiare.

Elementele costului de produc ie sunt: Costul de achizi ie al materiilor prime i materialelor consumabile directe + alte cheltuieli directe de produc ie (salarii directe acordate muncitorilor de baz ) + cota cheltuielilor indirecte de produc ie (cheltuieli privind regia de fabrica ie cum sunt: amortizarea utilajelor, repara ia utilajelor, combustibilul consumat n scopuri tehnologice) determinate ra ional ca fiind legate de fabrica ia bunului (ex. cheltuieli nregistrate 100000 lei, gradul de folosire a utilajului 90%, n costul de produc ie se include suma de 9 Ron). = COST DE PRODUC IE Exemplu: O societate comercial are o sec ie de produc ie n care fabric produsul A. n acest scop se achizi ioneaz materii prime n valoare de 1000 Ron i materiale consumabile directe n valoare de 200 Ron. Salariile muncitorilor direct productivi se ridic la 400 Ron, iar cheltuielile de transport cu materiile prime la 200 Ron. Cheltuielile cu amortizarea utilajelor folosite sunt de 500 Ron, cele cu combustibilul 100 Ron, iar cele cu energia electric 300 Ron. Gradul de folosire a utilajelor este de 80%.

Rezolvare: Costul de achizi ie al materiilor prime i materialelor consumabile directe Pre de cump rare materii prime + Cheltuieli de transport Cost de achizi ie materii prime Pre de cump rare materiale consumabile Cost de achizi ie materiale consumabile +Alte cheltuieli directe de produc ie Salariile muncitorilor direct productivi +Cota cheltuielilor indirecte de produc ie Cheltuieli cu amortizarea 500 Ron X 80% = 400 Ron Cheltuieli cu combustibilul 0,01 Ron X 80% = 80 Ron Cheltuieli cu energia 300 Ron X 80% = 240 Ron = COST DE PRODUC IE

1400 Ron 1000 Ron 200 Ron _ 1200 Ron 200 Ron _ 200 Ron 400 Ron 400 Ron 720 Ron 400 Ron 80 Ron 240 Ron _ 2520 Ron

Costul complet sau costul de desfacere Elementele costului complet sau costului de desfacere sunt: costul de produc ie al bunurilor livrate beneficiarilor cheltuielile de desfacere pentru bunurile livrate.

Pre urile i tarifele Pre urile reprezint suma sau valoarea care se ncaseaz pentru bunurile vndute. Pentru furnizori ele sunt pre uri de vnzare, iar pentru cump r tori ele reprezint pre uri de cump rare sau de achizi ie. Pre urile pot fi pre uri cu ridicata sau pre uri cu am nuntul. Pre urile cu ridicata sunt pre urile practicate de comercian ii angrosi ti i se compun din urm toarele elemente: costul complet al bunurilor vndute; profitul produc torului; accizele pentru unele bunuri; taxa pe valoarea ad ugat (TVA). Pre urile cu am nuntul sunt pre urile la care se vnd m rfurile c tre popula ie. Ele se compun din: pre uri cu ridicata; adaosul comercial. Bunurile se mai pot evalua la pre ul pie ei, adic suma la care se poate procura bunul n ziua evalu rii n func ie de formarea pre urilor pe baza cererii i ofertei. Tarifele sunt elementele b ne ti, asem n toare pre urilor, cu ajutorul c rora se evalueaz lucr rile executate i serviciile prestate, precum i munca depus de personalul unit ii. Tarifele se formeaz asem n tor cu pre urile, dar se porne te de la costurile de produc ie i nu de la cel complet, deoarece lucr rile i serviciile nu necesit cheltuieli de desfacere. Valorile au acela i con inut i rol n evaluare ca i pre urile, dar ele in seama de pre ul pie ei la un moment dat.

1.4. Formele de evaluare a elementelor patrimoniale Evaluarea elementelor patrimoniale n contabilitate se diferen iaz n raport de momentul efectu rii, natura elementelor patrimoniale i a opera iilor care modific masa patrimoniului. Astfel, n raport de momentul cnd se efectueaz , evaluarea se face: la intrarea bunurilor n patrimoniu; la ie irea lor din patrimoniu sau la trecerea n consum; la inventariere; cu prilejul nchiderii exerci iului economico-financiar. Evaluarea la intrarea n patrimoniu Evaluarea la ie irea din patrimoniu sau la trecerea n consum Metoda primei intr ri-primei ie iri FIFO potrivit c reia costul unitar de achizi ie al primei intr ri (lot) se atribuie primei ie iri. Dup epuizarea primului lor evaluarea se face la costul de achizi ie al celui de-al doilea lot intrat etc. Metoda prezint avantajul c n perioadele de infla ie apare un profit brut mai mare dect cel real i unitatea va pl ti impozit pe profit mai mare; Metoda ultimului intrat-primului ie it LIFO, adic pentru ie iri se atribuie costuri de achizi ie n ordinea invers intr rilor. Astfel, primele cantit i ie ite se evalueaz la pre ul de achizi ie al ultimei intr ri i dup epuizarea lotului , case trece la pre urile lotului achizi ionat naintea acestuia etc. Aceast metod prezint dezavantajul c n perioadele de infla ie are loc mic orarea profitului real al unit ii. Metoda costului mediu ponderat CMP, calculat dup fiecare intrare conform urm toarei formule:

CMP =

Valoarea stocului ini ial + Valoarea intr rilor Cantitatea din stocul ini ial + Cantitatea intrat

CMP Cantitatea ie it = Valoarea materialelor ie ite


Exemplu: la o societate comercial , situa ia intr rilor i ie irilor la produsul x se prezint astfel: Intr ri la 01.I 10 I 15 I 25 I 14 I 26 I N N N N N N 100 kg x 1,5 Ron 50 kg x 2 Ron 80 kg x 2,2 Ron 200 kg x 2,5 Ron 110 kg x ? lei 300 kg x ? lei

Ie iri la

La sfr itul lunii valoarea ie irilor calculat conform celor trei metode se prezint astfel: Evaluare FIFO Prima ie ire 100 kg x 1,5 Ron =150 Ron 10 kg x 2 Ron = 20 Ron _ 110 kg 170 Ron A doua ie ire 40kg x 2 Ron = 80 Ron 80 kg x 2,2 Ron = 176 Ron 180 kg x 2,5 Ron =450 Ron _ 300 kg 706 Ron

Evaluarea LIFO Prima ie ire 50 kg x 2 Ron = 100 Ron 60 kg x 1,5 Ron = 90 Ron _ 110 kg 190 Ron A doua ie ire 200 kg x 2,5 Ron = 500 Ron 80 kg x 2,2 Ron = 176 Ron 20 kg x 1,5 Ron = 30 Ron _ 300 kg 706 Ron Evaluarea CMP calculat la sfr itul lunii
100kg x 1,5Ron CMP 215,3488 Ron (110kg 300kg) x 2 1534,88 8829,3008 Ron 50kg x 2Ron 80kg x 2, 2 Ron 100kg 50kg 80kg 200kg 200kg x 2,5 Ron

aloarea de ie ire

Evaluarea elementelor patrimoniale la inventariere Evaluarea la nchiderea exerci iului economico-financiar 2. Reevaluarea n contabilitate Reevaluarea const n modificarea i substituirea valorilor contabile de intrare ale elementelor patrimoniale cu noua valoare actual sau curent .

CONTUL I DUBLA NREGISTRARE


Func iile contului Conturile ndeplinesc un complex de func ii integrate, ntre care, mai importante sunt:func ia de nregistrare, grupare, ordonare i sistematizare a informa iilor privind con inutul lor economic, func ia de cuantificare, func ia de informare, func ia de control i func ia contabil . Func ia de nregistrare, grupare, ordonare i sistematizare a informa iilor constituie manifestarea obiectiv n domeniul practicii contabile, a treptelor, etapelor procesului de cunoa tere specific contabilit ii. Prin con inutul lor economic, prin structura i forma de exprimare individual a acestui con inut, conturile ajut la realizarea n practic a principiilor contabilit ii n partid dubl . De exemplu, toate opera iile referitoare la materiile prime se nregistreaz n contul Materii prime, cele privind transformarea materiilor prime n cadrul activit ii de baz se nregistreaz n contul de gestiune Cheltuielile activit ii de baz , etc. Func ia de cuantificare (calcul i evaluare) se ntlne te la toate conturile i pe baza ei se calculeaz situa ia tuturor elementelor patrimoniale n diferite momente ale activit ii economice, se calculeaz costul efectiv al produc iei, rezultatele financiare, etc.

Func ia de informare const n aceea c datele din conturi formeaz sursa specific de date i informa ii pentru cunoa terea mijloacelor activit ii i rezultatele unit ii gestionare din punct de vedere financiar-contabil. Aceast cunoa tere specific , documentat , bazat pe datele din conturi este util activit ii de conducere a ntreprinderii pentru fundamentarea deciziilor necesare activit ii viitoare, pentru cunoa terea n permanen a mijloacelor economice ale ntreprinderii, a obliga iilor acesteia, a modului de desf urare a activit ii financiar-contabile a unit ii gestionare. Func ia de control const n aceea c datele nregistrate n conturi permit efectuarea controlului privind respectarea integrit ii unit ii patrimoniale. Prin func ia de control, conturile asigur , de asemenea, respectarea disciplinei financiare contractual . Func ia contabil const ntr-un anumit mod de nregistrare n cadrul lor a cre terilor i mic or rilor determinate de opera iile economice i financiare la care se refer , n raport cu con inutul economic al conturilor respective. Deci, func ia contabil este determinat de con inutul economic al conturilor i n baza ei se asigur exercitarea de c tre acestea a tuturor celorlalte func ii. Forma contului Schematic, ea poate fi imaginat sub forma literei T care indic posibilitatea practic de separare i nregistrare, ntr-o parte a cre terilor, succesiv pe m sur ce au loc, i n partea opus mic or rile, care de asemenea, se adun pe m sur ce au loc n cursul exerci iului financiar.

Forma bilateral a contului, cunoscut i sub denumirea de forma clasic , se prezint asem n tor unui tabel cu dou p r i:n una dintre p r i se nregistreaz existentul ini ial i cre terile elementului pentru care s-a deschis contul respectiv, iar n cealalt parte se nregistreaz mic or rile aceluia i element. Conven ional s-a stabilit ca pentru conturile privind mijloacele economice existentul ini ial i cre terile s se nregistreze n partea stng , i mic or rile n partea dreapt , iar pentru conturile de surse de finan are, n partea dreapt s se nregistreze existentul ini ial i cre terile, iar n stnga mic or rile. De exemplu, situa ia stocului de materii prime existent n unitate la un moment dat, se prezint astfel: Nr. op. 0 1 3 5 7 Data 01.01 10.01 15.01 20.01 27.01 Explica ii Existent ini ial Intr ri Intr ri Intr ri Intr ri Suma 100 80 2 150 4 60 6 100 8 Total cre teri Total cre teri + existent ini ial Existent final 30.01 Ie iri 30 380 380 390 Total mic or ri 490 Total mic or ri + existent ini ial 110 Existent final 2.01 Ie iri 100 16.01 Ie iri 200 12.01 Ie iri 50 Nr. op. Data Explica ii Suma

Structura contului Ca instrument curent de lucru folosit de contabilitate pentru a reflecta varietatea elementelor obiectului contabilit ii , contul are o structur proprie care i permite individualizarea elementelor respective i totodat furnizarea tuturor datelor cu privire la existen ele i mi c rile sau modific rile ce au loc n leg tur cu elementul reflectat prin cont. Elementele care formeaz structura contului sunt: - titlul sau denumirea contului - debitul i creditul contului - totalul sumelor - soldul contului - explica ia opera iilor nregistrate n cont. Denumirea sau titlul contului Acest element al structurii contului precizeaz sau define te numele elementului patrimonial (bun economic, surs de finan are, proces economic sau rezultat financiar), pentru care s-a deschis contul respectiv i a c rui eviden se ine. De exemplu: pentru elementul patrimonial materii prime se deschide contul cu aceea i denumire, pentru numerarul din casierie contul Casa, etc. Fiecare cont, pentru a putea fi folosit i identificat, trebuie s aib un titlu care s exprime clar con inutul economic al elementului eviden iat. Prin urmare, nu poate exista un cont f r titlu ntruct nu se poate stabili elementul patrimonial a c rui eviden o ine i totodat , nu ar putea ndeplini func ia contabil corespunz toare. Titlurile conturilor sunt nso ite de simbolurile corespunz toare stabilite prin planul general de conturi, care se dezvolt i se aplic n func ie de specificul activit ii i de nevoile concrete ale unit ii economice.

Debitul i creditul contului Rulajul contului Total sume Soldul contului Tsd Tsc = Sd, unde Tsd >Tsc; Tsc Tsd = Sc, unde Tsc >Tsd; Tsd Tsc = o, cont soldat sau balansat. Explica ia opera iilor nregistrate n cont

REGULI DE FUNC IONARE A CONTURILOR


ACTIV Bunuri economice Utilaje Materii prime Clien i Conturi curente la b nci Casa Total

Bilan ini ial


Sume 1000 500 200 60 40 Surse de finan are Capital social Rezerve Furnizori Credite bancare pe termen scurt Dividende de plat

PASIV
- RON -

Sume 900 300 180 300 120 1800

1800 Total

Deschiderea conturilor
ACTIV D Utilaje CONTABILITATEA CURENT C D Capital social 900 Existen e de pasiv (sold ini ial) Rulaj Total sume Sold D C Rulaj Total sume Sold C D 0 0 0 900 900 Rezerve 300 Existen e de pasiv (sold ini ial) Rulaj Total sume Sold D Rulaj Total sume Sold C 0 0 0 300 300 Rulaj Total sume C Rulaj Total sume PASIV C

Existen e de activ (sold ini ial) 1000

Rulaj Total sume

0 0 1000 0 1000

Materii prime

Existen e de activ (sold ini ial) 500 M riri (cre teri de activ) 200 Rulaj Total sume 200 0 700 0 700

Clien i

C Mic or ri (sc deri) de activ Rulaj Total sume Sold D

Furnizori

Existen e de activ 150 (sold ini ial) 200

Rulaj Total sume

0 150 200 150 150

Mic or ri 100 180 Existen e (sc deri) de pasiv de pasiv (sold ini ial) 200 M riri (cre teri) de pasiv Rulaj Total sume Sold C 100 200 100 380 280 Rulaj Total sume

Conturi curente la b nci

D Credite bancare pe termen scurt C Mic or ri 100 300 (sc deri) de pasiv Rulaj Total sume Sold C 100 0 100 300 200 Existen e de pasiv (sold ini ial) Rulaj Total sume

Existen e de activ 200 (sold ini ial) 60 M riri (cre teri) de activ 150

Mic or ri (sc deri) de activ

Rulaj Total sume

150 200 210 200 10

Rulaj Total sume Sold D

Casa

C Mic or ri (sc deri) de activ

Dividende de plat Mic or ri 30 120 (sc deri) de pasiv Rulaj Total sume Sold C 30 0 30 120 90 Conturi de pasiv

Existen e de activ 30 (sold ini ial) 40

Existen e de pasiv (sold ini ial) Rulaj Total sume

Rulaj Total sume

0 30 40 30 10

Rulaj Total sume Sold D

Conturi de activ ACTIV Bunuri economice -Utilaje -Materii prime -Clien i -Conturi curente la b nci -Casa TOTAL

Bilan ini ial


Sume 100 700 50 10 10 Surse de finan are

PASIV
- RON -

Sume 900 300 280 200 90 1770

-Capital social -Rezerve -Furnizori -Credite bancare pe termen scurt -Dividende de plat

1770 TOTAL

Din schema prezentat rezult c toate conturile deschise pe baza elementelor din activ sunt conturi de activ, iar cele care se deschid pe baza elementelor din pasiv sunt conturi de pasiv. nscrierea existen elor de activ i pasiv n conturi se face avnd n vedere circula ia valorilor n sens unic, din activul bilan ului n debitul contului, i din pasivul bilan ului n creditul contului, a a cum reiese din schema prezentat . Astfel, existen ele de activ s-au nscris n stnga conturilor, adic n debit ca solduri ini iale, iar existen ele de pasiv s-au nscris n dreapta conturilor, respectiv n credit ca solduri ini iale. Aceasta constituie prima regul de func ionare a conturilor i anume: Conturile de activ ncep s func ioneze prin a se debita i se debiteaz cu existen ele ini iale de activ, iar conturile de pasiv ncep prin a se credita i se crediteaz cu existen ele ini iale de pasiv. Pentru a demonstra cum se nregistreaz cre terile elementelor de activ i de pasiv, se presupune urm toarea opera ie economic : se prime te prime te de la banc un credit pe termen scurt n sum de 500 Ron. Aceast opera ie determin , pe de o parte, o cre tere de activ la elementul Conturi curente la b nci, care reprezint cre terea disponibilit ilor b ne ti din contul curent de la banc cu 500 Ron, adic de la 350 Ron ct a fost existentul ini ial la 850 Ron, iar pe de alt parte, concomitent i cu aceea i sum , o cre tere de pasiv la elementul Credite bancare pe termen scurt, care reprezint cre terea datoriei fa de banc de la 120 Ron la 620 Ron, adic tocmai cu suma de 500 Ron pentru care s-a efectuat opera ia respectiv .

Pentru nregistrarea acestei opera ii economice se utilizeaz conturile: Conturi curente la b nci i Credite bancare pe termen scurt.nregistrarea cre terii de activ de 500 Ron se va face n debitul contului Conturi curente la b nci, adic n aceea i parte n care s-a nregistrat i existentul ini ial, iar nregistrarea cre terii de pasiv de 500 Ron se va face n creditul contului Credite bancare pe termen scurt, adic n aceea i parte a contului n care s-a nregistrat i existentul ini ial. Din acest exemplu se desprinde cea de-a doua regul de func ionare a conturilor i anume: Conturile de activ se debiteaz cu major rile, cre terile elementelor de activ, iar conturile de pasiv se crediteaz cu major rile sau cre terile elementelor de pasiv. Pentru a demonstra cum se nregistreaz mic or rile (diminu rile) elementelor de activ i de pasiv se ia urm torul exemplu:se pl tesc din disponibilul existent n cont la banc obliga iile fa de furnizori n sum de 300 Ron.Aceast opera ie determin , pe de o parte, o sc dere de activ la elementul Conturi curente la b nci care reprezint mic orarea disponibilit ilor existente n cont la banc cu 300 Ron, iar pe de alt parte, concomitent i cu aceea i sum , o sc dere de pasiv la elementul Furnizori, care reprezint mic orarea obliga iilor ntreprinderi fa de furnizorii s i. Pentru nregistrarea acestei opera ii se utilizeaz conturile: Conturi curente la b nci i Furnizori. nregistrarea sc derii de active de 300 Ron se face n creditul contului de activ Conturi curente la b nci, adic n partea opus celei n care s-a nregistrat existentul ini ial i cre terile, iar nregistrarea diminu rii de pasiv tot n valoare de 300 Ron se va face n debitul contului Furnizori, adic n partea opus celei n care s-au nregistrat existentul ini ial i cre terile. Debitarea i creditarea conturilor respective se opereaz n conturile deschise anterior.

Aceasta este i cea de-a treia regul de func ionare a conturilor, care se va enun a astfel: Conturile de activ se crediteaz cu mic or rile sau diminu rile elementelor de activ, iar conturile de pasiv se debiteaz cu mic or rile sau diminu rile elementelor de pasiv. Pe baza celor ar tate mai sus se poate concluziona: conturile de activ au sold final debitor sau nu prezint sold (sunt soldate), iar conturile de pasiv au sold final creditor sau nu prezint sold (sunt soldate). Sintetiznd regulile de func ionare a conturilor prezentate mai sus n dou reguli generale, una pentru conturile de activ i alta pentru conturile de pasiv, acestea pot fi enun ate astfel: Conturile de activ ncep prin a se debita i se debiteaz cu existentul i cre terile de activ i se crediteaz cu mic or rile de activ, iar n final prezint sold debitor sau nu prezint sold. Conturile de pasiv ncep s func ioneze prin creditare i se crediteaz cu existentul ini ial i cre terile de pasiv i se debiteaz cu mic or rile de pasiv, iar n final au sold creditor sau nu prezint sold.

Schema regulilor de func ionare a conturilor


D Conturi de activ C D Conturi de pasiv C Existentul de activ (prima nregistrare) Major rile de activ Mic or ri (sc deri) de activ Soldul final Existentul de pasiv (prima nregistrare) Mic or ri (sc deri) Major rile de pasiv de pasiv Soldul final

Gruparea conturilor dup soldul pe care l prezint la un moment dat Conturile monofunc ionale sunt acelea care la sfr itul perioadelor de gestiune prezint un singur fel de sold, debitor sau creditor, ceea ce inseamn c func ioneaz numai dup regula de func ionare a conturilor de activ, sau numai dup regula de func ionare a conturilor de pasiv. Aceste conturi pot fi numai conturi de activ sau numai conturi de pasiv. Conturile bifunc ionale sunt acele conturi care la sfr itul perioadei de gestiune prezint fie sold debitor, fie sold creditor, ceea ce nseamn c func ioneaz n anumite cazuri dup regula conturilor de activ, iar n anumite cazuri dup regula conturilor de pasiv.Deci aceste conturi nu au ntotdeauna acela i fel de sold, numai debitor sau numai creditor, ci oscileaz de la o perioad la alta, avnd uneori caracterul de conturi de activ, iar alteori caracterul de conturi de pasiv.n func ie de soldul pe care l prezint la sfr itul perioadei, ele se ncadreaz fie n categoria conturilor de activ, deci au sold final debitor, fie n categoria conturilor de pasiv, dac au sold final creditor.

Dubla nregistrare i coresponden a conturilor Dubla nregistrare Coresponden a conturilor Leg tura reciproc ce se stabile te ntre debitul unui cont i creditul altui cont, cu ocazia nregistr rii opera iilor economice i financiare n contabilitate pe baza dublei nregistr ri poart denumirea de coresponden a conturilor, iar conturile utilizate se numesc conturi corespondente. Exemplu de opera iuni privind coresponden a conturilor Opera ie ce provoac modific ri numai n activul bilan ului: se ncaseaz de la un client n contul de disponibil suma de 400 lei. Aceast opera ie determin o cre tere de activ la elementul Conturi curente la b nci, reprezentnd pe de o parte o cre tere a disponibilit ilor din contul curent, care se nregistreaz n debitul contului Conturi curente la b nci, i, pe de alt parte, o mic orare de activ la elementul Clien i, care reprezint o diminuare de crean , ce se va oglindi n creditul contului Clien i astfel: D Conturi curente la b nci Sold ini ial Clien i 60 400 C D Sold ini ial Clien i C

600 Conturi curente la b nci 400

Observ m c la nregistrarea acestei opera ii s-a stabilit coresponden a ntre debitul contului Conturi curente la b nci i creditul contului Clien i.

Opera ie economic care genereaz modific ri numai n pasivul bilan ului: se ncorporeaz din rezerve n capitalul social 200 Ron. Aceast opera ie determin o sc dere a elementului de pasiv Rezerve, reprezentnd o diminuare a rezervelor, care se nregistreaz n debitul contului Rezerve i n acela i timp opera ia determin o cre tere a elementului de pasiv Capital social, reprezentnd o majorare a capitalului social ce se nregistreaz n creditul contului Capital social, astfel: D Rezerve C 600 D Capital social Sold ini ial Rezerve C 500 200

Capital social 200 Sold ini ial

n urma acestei nregistr ri s-a stabilit coresponden a ntre debitul contului Rezerve i creditul contului Capital social. Opera ie care determin modific ri att n volumul activelor ct i n volumul pasivelor: se pl te te din contul curent o datorie fa de furnizor n valoare de 300 Ron. Opera ia respectiv determin o sc dere a activului la elementul Conturi curente la b nci, reprezentnd o diminuare a disponibilit ilor din contul curent, care se nregistreaz n creditul contului Conturi curente la b nci, i n acela i timp, opera ia determin o mic orare a elementului de pasiv Furnizori, reprezentnd o sc dere a datoriei fa de furnizori, care se nregistreaz n debitul contului Furnizori astfel:

Conturi curente la b nci 560 Furnizori

C 300

Furnizori Conturi curente la Sold ini ial b nci 300

C 480

Sold ini ial

A a cum rezult din opera iile prezentate mai sus, se poate deduce c orice opera ie economic i financiar se reflect n contabilitatea curent pe baza dublei nregistr ri, concomitent i cu aceea i sum , n cel pu in dou conturi corespondente, i anume n debitul unui cont i n creditul altui cont, ambele conturi fiind fie de activ, fie de pasiv, ori unul de activ i cel lalt de pasiv.

Analiza i func ionarea sistemului de conturi


Conturile de capitaluri Conturile de capitaluri proprii 1. La nfiin area unei societ i comerciale pe ac iuni, se nregistreaz subscrierea la capitalul social a ac iunilor n valoare total de 500 lei. Opera ia de subscriere a capitalului social produce o cre tere a dreptului de crean asupra ac ionarilor (+A) reflectat n debitul contului 456 Decont ri cu asocia ii privind capitalul, i concomitent, constituirea capitalului social (+P) reflectat n contul 1011 Capital subscris nev rsat prin urm toarea formul : 500 456 Decont ri cu asocia ii privind capitalul = 1011 Capital subscris nev rsat 500

2. Se vars n contul de la banc ac iunile subscrise. Opera ia determin o cre tere a disponibilului din contul de la banc (+A), oglindit n debitul contului 512 Conturi curente la b nci i, concomitent, o mic orare a crean ei asupra ac ionarilor (-A), reflectat n creditul contului 456 Decont ri cu asocia ii privind capitalul, astfel: 500 512 Conturi curente la b nci = 456 Decont ri cu asocia ii privind capitalul 500

Conturile de provizioane pentru riscuri i cheltuieli Provizioanele sunt o rezerv care se constituie pe seama cheltuielilor i este destinat acoperirii riscurilor latente, posibile ca urmare a deprecierii elementelor patrimoniale. Acestea se constituie ntr-un exerci iu financiar, urmnd a fi utilizate n exerci iile viitoare. Dup func ia contabil sunt conturi de pasiv. Se crediteaz cu valoarea provizioanelor constituite pe seama cheltuielilor i se debiteaz cu sumele reprezentnd diminuarea sau anularea provizioanelor constituite. Soldul contului este creditor i reprezint provizioanele pentru riscuri i cheltuieli constituite. Conturile privind provizioanele se dezvolt pe feluri, n func ie de natura i scopul pentru care au fost constituite (litigii, amenzi i penalit i, garan ii acordate clien ilor, cheltuieli de repartizat pe mai multe exerci ii, etc.).

Exemple: 1. n exerci iul N se constituie provizioane pentru litigii, probabile de pl tit n exerci iul N+1 n valoare de 1000 Ron. Opera ia determin o cre tere a cheltuielilor privind provizioanele pentru riscuri i cheltuieli (+A), nregistrate n debitul contului 681 Cheltuieli de exploatare privind amortiz rile i provizioanele i concomitent, se constituie provizion ca surs de finan are (+P), reflectat n creditul contului 151 Provizioane pentru riscuri i cheltuieli, astfel: 1000 681 Cheltuieli de exploatare privind amortiz rile i provizioanele = 151 Provizioane pentru riscuri i cheltuieli 1000

Conturile de datorii pe termen lung sau capital str in 1. Se nregistreaz subscrierea public a 1000 obliga iuni cu valoare nominal de 0,2 lei bucata, n vederea ob inerii unui mprumut. Aceast opera ie economic genereaz o majorare a obliga iei privind mprumutul subscris (+P), eviden iat n creditul contului 161 mprumuturi din emisiuni de obliga iuni i o cre tere la valoarea de emisie a crean ei asupra unei ter e persoane (debitor) care a subscris obliga iunile (+A), reflectat n debitul contului 461 Debitori diver i. Formula contabil este urm toarea: 200 461 Debitori diver i = 161 mprumuturi din emisiuni de obliga iuni 200

2. Se prime te mprumutul, respectiv se ncaseaz valoarea obliga iunilor emise, prin depunerea direct n contul de la banc . Opera ia determin o cre tere a disponibilit ilor din contul de la banc (+A), reflectat n debitul contului 512 Conturi curente la b nci, i o mic orare a crean ei asupra debitorului (-A), reflectat n creditul contului 461 Debitori diver i, prin urm toarea formul : 200 512 Conturi curente la b nci = 461 Debitori diver i 200

3. Pentru mprumutul din emisiunea de obliga iuni se pl te te o dobnd de 15% pe an. Opera ia determin o cre tere a cheltuielilor privind dobnda (+A), nregistrat n debitul contului 666 Cheltuieli privind dobnzile i concomitent i cu aceea i sum o cre tere a datoriei din dobnzi (+P) nregistrat n creditul contului 168 Dobnzi aferente mprumuturilor i datoriilor asimilate, astfel: 30 666 Cheltuieli privind dobnzile = 168 Dobnzi aferente mprumuturilor i datoriilor asimilate 30

4. La scaden se ramburseaz mprumutul.Opera ia determin o mic orare a datoriei (-P) reflectat n debitul contului162 mprumuturi din emisiuni de obliga iuni, i o mic orare a disponibilit ilor b ne ti (-A) reflectat n creditul contului 512 Conturi curente la b nci, astfel: 200 162 mprumuturi din emisiuni de obliga iuni = 512 Conturi curente la b nci 200

Prezentarea sistematic a nregistr rilor de mai sus se face astfel: 512 Conturi curente D la b nci C 200 200 (4) 161 mprumuturi din emisiuni de D obliga iuni C 200 200 (1)

461 Debitori diver i D C 200 200

168 Dobnzi aferente mprumuturilor i datoriilor D asimilate C 30 30 (3)

666 Cheltueili privind D dobnzile C 30 (2)

Conturile de active imobilizate


Activele imobilizate reprezint bunuri sau valori destinate s serveasc o perioad ndelungat , mai mare de un an, n activitatea unit ii patrimoniale, care nu se consum la prima utilizare. Se mpart n trei grupe: - imobiliz ri necorporale; - imobiliz ri corporale; - imobiliz ri financiare. La intrarea n patrimoniu activele imobilizate se nregistreaz la valoarea de intrare pentru mijloacele fixe cump rate; costul de produc ie pentru mijloacele fixe produse n unitatea patrimonial sau construite;valoarea de utilitate prin care se n elege valoarea estimat la nscrierea n activ, innd seama de valoarea mijloacelor fixe cu caracteristici similare sau apropiate, pentru mijloacele fixe ob inute prin dona ii cu titlu gratuit i cele dobndite ca aport n natur al asocia ilor;valoarea nominal corespunz toare st rii de lichiditate din momentul angaj rii tranzac iilor pentru crean ele imobilizate.

Pentru exemplificarea modului de func ionare a activelor imobilizate vom da cteva exemple: 1. Unitatea patrimonial achizi ioneaz mobilier de la un furnizor, cost de achizi ie 1200 lei. Aceast opera ie produce modific ri n volumul activelor i pasivelor, respectiv o cre tere a valorii mobilierului (+A), reflectat n debitul contului 214 Mobilier i o constituire a datoriei fa de furnizor (+P), reflectat n creditul contului 404 Furnizori de imobiliz ri, astfel:
1200 214 Mobilier = 404 Furnizori de imobiliz ri 1200

2. Se nregistreaz amortizarea aferent pentru primul an de func ionare tiind c durata normal de func ionare este de 6 ani. Amortizarea anual calculat este de 200 lei. Opera ia determin o cre tere a cheltuielilor privind amortiz rile (+A), reflecta n debitul contului 681 Cheltuieli de exploatare privind amortiz rile i provizioanele i, totodat , o cre tere a amortiz rii mobilierului ca surs de finan are a valorii acestuia (+P), nregistrat n creditul contului 281 Amortiz ri privind imobiliz rile corporale, prin urm toarea formul contabil :
1200 681 Cheltuieli de exploatare privind amortiz rile i provizioanele = 281 Amortiz ri privind imobiliz rile corporale 1200

3. Se nregistreaz scoaterea din folosin a mobilierului care este complet amortizat i a c rui valoare de intrare(de nregistrare) este de 1200 lei. Aceast opera ie determin o diminuare a valorii mobilierului (-A), reflectat n creditul contului 214 Mobilier, i totodat o sc dere a amortiz rii privind imobiliz rile corporale (-P), reflectat n debitul contului 281 Amortiz ri privind imobiliz rile corporale, astfel:
1200 281 Amortiz ri privind imobiliz rile corporale = 214 Mobilier 1200

Dup aceste nregsitr ri situa ia n conturi se prezint astfel:

404Furnizori de D imobiliz ri C 1200

214 Mobilier (1) D 1200 1200 C

(3) 281 Amortiz ri privind imobiliz rile corporale D C 1200 200 200 200 200 200 200 1200 (2) N+1 N+2 N+3 N+4 N+5 681 Cheltuieli de exploatare privind amortizarea D imobiliz rilor C 200 200 200 200 200 200 1200

Conturile de ter i
1. Se vnd unui client pe credit comercial produse finite n valoare de 350 Ron. Aceast opera ie produce modific ri n volumul activelor n sensul cre terii(+A), respectiv cresc crean ele fa de clien i, concomitent cu cre terea veniturilor din vnzarea produselor finite, respectiv cre terea pasivelor(+P) cu aceea i valoare. Conturile corespondente sunt 411 Clien i i 701 Venituri din vnzarea produselor finite. Formula contabil este urm toarea:
350 411 Clien i = 701 Venituri din vnzarea produselor finite 350

2. Pe baza n elegerii dintre cele dou unit i patrimoniale se accept efect comercial n sum de 250 Ron. Opera ia determin o diminuare a crean ei fa de clien i (-A) reflectat creditul contului 411 Clien i i, totodat , cre te dreptul de crean prin efecte primit (+A) cu aceea i sum , eviden iat n debitul contului 413 Efecte de primit la clien i, prin urm toarea formul contabil :
250 413 Efecte de primit de la clien i = 411 Clien i

un n de de
250

3. Din extrasul de cont primit de la banc rezult ncasarea clientului n sum de 350 Ron. Opera ia determin o mic orare a crean ei asupra clien ilor cu 100 lei (-A) reflectat n creditul contului 411 Clien i i o mic orare a crean elor privind efectele de primit cu 250 Ron (-A) reflectat n creditul contului 413 Efecte de primit de la clien i. n echivalen cu cele dou modific ri are loc o cre tere a disponibilit ilor din contul bancar cu 350 Ron (+A) nregistrat n debitul contului 512 Conturi curente la b nci. Formula contabil este urm toarea:
350 512 Conturi curente la b nci = 411 Clien i 413 Efecte de primit de la clien i 100 250