Sunteți pe pagina 1din 76

INTRODUCERE

Impozitarea este un instrument important al suveranit ii na ionale, deoarece dac nu ar avea venituri, guvernele nu ar putea s - i pun n aplicare politicile n anumite domenii. n acela i timp, ca instrument de reglare economic , impozitarea poate fi folosit la influen area consumului, la ncurajarea economisirii sau la ajustarea modului de organizare a societ ilor comerciale. Politica n domeniul impozit rii este esen ial pentru toate statele, iar ac iunile unei ri pot avea impact nu numai n acea ar , dar i n rile nvecinate. Politica fiscal , ca parte integrant a politicii economice a statului, cuprinde ansamblul reglement rilor privind stabilirea i perceperea impozitelor i taxelor, conform sistemului fiscal adoptat. Ea evolueaz i se perfec ioneaz continuu sub imboldul dezvolt rii economice i se adapteaz corespunz tor cerin elor ivite ntr-o anumit perioad n func ie de obiectivele politice, economice i sociale dintr-o anumit ar . Ansamblul prghiilor, procedeelor institu iilor de administra ie i reglement rilor fiscale adoptate, trebuie s aib n vedere starea economiei na ionale, strategia dezvolt rii, asigurarea liberei circula ii a capitalului, produselor i serviciilor pe pia a intern i interna ional , necesitatea integr rii economiei na ionale n circuitul mondial. Politica fiscal a statului este elaborat n urma unui proces deosebit de complex, care urm re te protejarea intereselor economice i implicit politico-sociale ale societ ii. n cadrul acestui proces, unul dintre principiile ce trebuie respectate este eficien a fiscalit ii. Pentru ca stabilirea unui impozit s fie eficient sunt necesare a fi luate n considerare mai multe aspecte, printre care: a) rezultatul impunerii (respectiv propor ia veniturilor bugetare ce pot fi astfel ob inute); b) stabilitatea; c) influen a asupra ramurilor economice (stimularea produc iei sau consumului, sau dimpotriv , stimularea comer ului prin aplicarea cotei asupra m rfurilor i serviciilor); d) psihologia contribuabilului. Acest din urm aspect este deosebit de important, deoarece contribuabilul ntmpin de multe ori dificult i n n elegerea mecanismelor economice i implicit prezint reticen , ceea ce produce fenomenul de respingere, n achitarea impozitelor datorate. De i cunoa te scopul final al impozitului, respectiv realizarea veniturilor bugetare, acest scop este pentru contribuabil fie prea general, fie prea ndep rtat i abstract, iar nen elegerea sferei de aplicare, a modului de calcul, mpiedic , n final, con tientizarea necesit ii achit rii impozitului datorat. n general, n cadrul politicii fiscale, i n special n aplicarea unui impozit, scopul urm rit de organele statului este achitarea complet i la termen a respectivului impozit de c tre contribuabil, deci implicarea acestuia n mecanismele de formare a veniturilor bugetare. Astfel, de i legile fiscale prev d ntotdeauna sanc iuni pentru nerespectarea obliga iilor, este de preferat ca, n practic , aplicarea acestora s aib un caracter excep ional, pentru c astfel de sanc iuni, aplicate n mas , nu au capacitatea de a acoperi nevoile bugetare, deci nu pot, practic, s nlocuiasc cuantumul impozitelor ce constituie cota de venituri bugetare prev zut n procesul elabor rii politicii fiscale. O astfel de situa ie, este n final, tot n detrimentul intereselor economico-sociale ale contribuabililor i de aceea este foarte important ca ace tia s fie determina i i ncuraja i, prin stabilirea n mod corect a unei cote rezonabile de impozit, a

bunurilor i serviciilor asupra c rora se calculeaz , cu prevederea scutirilor ce se impun datorit conjuncturii economice. Taxa pe valoarea ad ugat este un impozit indirect, ap rut relativ de curnd n peisajul sistemelor fiscale din diferite state. Acest impozit are o arie de r spndire destul de larg la nivelul globului. Pe parcursul timpului, de la apari ia acestuia n Fran a n anul 1954, tot mai multe state au manifestat interes pentru introducerea lui n sistemul fiscal propriu, iar n Uniunea European organele de decizie au declarat acest impozit ca impozit general pentru state, mergnd ulterior pe linia armoniz rii legisla iei rilor comunitare. O cot prelevat din taxa pe valoarea ad ugat colectat de statele Uniunii Europene constituie un venit al bugetului Uniunii. La baza apari iei taxei pe valoarea ad ugat st impozitul pe circula ia m rfurilor. Trecerea la taxa pe valoarea ad ugat a f cut posibil evitarea impozit rii n cascad a circula iei m rfurilor. Prin impozitarea n cascad avea loc o impunere a unei materii impozabile care con inea impozitul pe circula ia m rfurilor datorat anterior, ajungndu-se astfel la a calcula impozitul aferent unui venit impozabil n cadrul c ruia era cuprins impozitul datorat anterior. n contextul dezvolt rii impuse de restructurarea sistemului fiscal din ara noastr , ncepnd cu 1 iulie 1993 este implementat Taxa pe valoarea ad ugat , considerat ca fiind una din cele mai moderne i eficiente componente ale sistemului fiscal, acest sistem de impozitare indirect fiind specific economiei de pia . Taxa pe valoarea ad ugat este un impozit indirect deoarece se aplic pe fiecare stadiu al circuitului economic al produsului final, asupra valorii ad ugate realizat de produc tori, inclusiv asupra distribu iei c tre consumatorul final. De la introducerea acestui impozit n sistemul fiscal din ara noastr i pn n prezent, legisla ia cu privire la TVA a suportat mai multe modific ri i ad ugiri, ceea ce a dus la aplicarea cu greutate a prevederilor legale. n prezent, actul normativ de natur fiscal care reune te legisla ia cu privire la taxa pe valoarea ad ugat (precum i a tuturor taxelor i impozitelor) din ara noastr este Codul Fiscal ce a intrat n vigoare din prima zi a anului 2004.

I. Prezentarea firmei S.C. WELTHAUS S.R.L. 1.1.DIAGNOSTIC JURIDIC Diagnosticul Juridic are drept scop verificarea si analizarea aspectelor juridice privind activitatea firmei. Realizarea acestui diagnostic presupune analiza urmatoarele elemente specifice: dreptul comercial, dreptul fiscal, dreptul muncii, dreptul civil, dreptul mediului, dreptul societatii comerciale, litigii. 1.1.1.Dreptul comercial Societatea comerciala S.C. WELTHAUS S.R.L. a fost infiintata in anul 2003, este societatea comercial cu r spundere limitat , cu doi asociati, persoan juridic romn i i desf oar activitatea n conformitate cu prevederile statutului i a normelor juridice aplicabile societ ilor comerciale cu r spundere limitat . Durata de func ionare a societ ii este nedeterminat . Capitalul social la constituire a fost de 200 lei in numerar, format din 20 par i egale a cte 10 lei fiecare. In anul 2009 s-a majorat capitalul social la 2300000 lei. In cadrul S.C. WELTHAUS S.R.L, administratorul i directorul este aceea i persoan , care ndepline te cumulativ toate drepturile i obliga iile care ii revin, pe lnga cele enumerate mai sus, se pot ad uga i altele, i anume, reprezinta societatea n raport cu alte societ i, cu organele statului i ale justi iei, precum i n raporturile cu partenerii contractuali i cu salaria ii societ ii. Mandatul administratorului este general pe o perioada nedeterminat i prive te toate opera iile cerute pentru aducerea la indeplinire a obiectului societ ii. S.C. WELTHAUS S.R.L este nregistrat la Oficiul Registrul Comer ului din Zalau sub numarul: J31/581/2003 si cu codul unic de nregistrare: 15822662, atribut fiscal RO. Sediul social al societ ii este: Zalau, strada G-ral Dragalina, bloc D7, ap.2, judetul Salaj. Societatea are punct de lucru in: Zalau, bd. Mihai Viteazu(hala de productie) Zalau, str. C. Coposu nr. 37(birou de prezentare) Zalau, bd. Mihai Viteazu(birou de prezentare) Cluj-Napoca, str. Marasesti nr. 85(birou de prezentare) Societatea are ca obiect de activitate principal Fabricarea elementelor din material plastic pentru constructii (Tamplarie PVC) Iar ca obiect secundar: Productia de sticla termoizolatoare Pentru sediul social i pentru punctele de prezentare societatea are contracte de nchiriere, valabile pe termen nelimitat i sunt nregistrate la organele competente, iar hala de productie este proprietatea societatii. 1.1.2.Dreptul fiscal Firma este nregistrat la organele fiscale competente din Zalau, este nregistrat n scopuri de TVA i este nregistrat n Registrul Operatorilor Intracomunitari Societatea nu are datorii restante la bugetul de stat, la bugetul asigur rilor sociale, la bugetul local i nici fa de celelalte institu ii publice de stat. De asemenea nu are datorii restante fa de angaja i. Din anul 2007 i pn n prezent, societatea nu a fost controlat de organele fiscale competente,ultimul control fiscal a avut loc n 2006, n urma c ruia s-a constatat c societatea a respectat legisla ia aferenta.Societatea nu este implicat n litigii fiscale

1.2. DIAGNOSTICUL RESURSELOR UMANE Organigarama societ ii Welthaus SRL arat n felul urm tor:

DIRECTOR

ADMINISTRATOR

DEZVOLTARE RMC

FINANCIAR

COMERCIAL LOGISTIC

VNZ RI

PRODUCTIE

n urma analizei f cute privind resursa uman a societ ii Welthaus SRL s-au constatat urm toarele: Num rul mediu de angaja i la aceast societate este de 24 persoane Condi iile de munc oferite sunt bune. Structura angaja ilor n func ie de preg tire: Firma are 24 de agaja i, dintre care 2 cu studii superioare. Reparti ia n func ie de vechime n cadrul firmei: Vechime Numr angajati 1 5 ani 5 5 10 ani 19

20 15 10 5 0 Repartizare in functie de vechime 1-5 ani 5-10 ani

Din punct de vedere a postului ocupat, reparti ia este urmtoare. Denumire post Numr de angaja i Director 1 Economist 1 Departament vanzari 3 Sef sec ie 2 Muncitori 17
Directori 20 Economisti 15 10 5 0 Numar Angajati Departament Vanzari Sefi Sectie Muncitori

n cadrul colectivului nu au existat conflicte majore. n ultimii 3 ani nu au fost fluctua ii de personal. Salariile personalului muncitor sunt situate la nivelul minim pe sectorul de activitate. Angaja ii au salar de baz , la care se adaug lunar bonifica ii n func ie de realiz ri. Eficien a utiliz rii poten ialului uman Productivitatea medie Anual pe Angajat calculat pe baza cifrei de Afaceri Num r mediu de zile lucrate de un salariat 238 Num r mediu de ore lucrate de un salariat pe zi 7.5 Num r mediu de salaria i- 24 Cifra de afaceri 3736867 Productivitatea medie anual Wa=3736867/24= 155703 Productivitatea medie Lunar Wal= 12975 Productivitatea medie zilnic Awaz=654 Pe baza datelor ob inute, punctele forte sunt - personal bine preg tit i flexibil. Acest lucru se datoreaz i faptului, c selectarea personalului a fost f cut n mod corespunz tor. Ca i puncte slabe putem vorbi despre salarizare nestimulativ n momentul de fa datorata conditiilor existente in piata constructiilor. Acesta ar putea avea ca efect reducerea de personal n perioada urm toare.

1.3.DIAGNOSTICUL TEHNIC n cadrul Welthaus SRL structura mijloacelor fixe aflate n dotare este urm toarea Terenuri 44025 Construc ii 70000 Instala ii tehnice i masini 523908 Alte instala ii utilaje i mobilier 1095777 Avansuri si imobilizari corporale in curs 203064 Firma are n dotare 4 autoturisme, 4 autoutilitare si linii de utilaje pentru cele doua sectii. Toate corespunz toare din punct de vedere al performan elor i consumurilor specifice cu nevoile firmei. Att autoutilitarele cat i autoturismele pot fi utilizate n viitor. Sediul firmei a fost achizi ionat n anul 2007, fiind o cl dire relativ nou , ntr-o zon u or accesibil . Construc ia este intr-o stare bun , nu necesita repara ii majore. Constructia este n concordan cu planurile de construc ie. Toate instala iile din dotare sunt n stare de func ionare. Puncte forte - servicii competente, de calitate. Puncte slabe - existen a pe stoc a unor utilaje nvechite moral. Nevoia de retehnologizare 1.4. DIAGNOSTICUL COMERCIAL Produsele oferite de SC Weltahus SRL fac parte din categoria produselor industriale. Firma ofer produse i servicii n domeniul contructiilor, ferestre din PVC cu geam termoizolator sau numai sticla termoizolatoare n ultima perioad pe langa concuren a puternic n acest domeniu, piata a scazut drastic . 1.4.1. ANALIZA CONCUREN EI Principalii concuren i locali sunt firmele Termoglass, ProfilGlass, Optimedia, Union Glass. Serviciile suplimentare oferite de Welthaus SRL fac ca aceasta s reu easc totu i s fie principalul furnizor Tamplarire PVC din zona - pe fondul crizei economice ns , datorit sc derii investi iilor imobiliare -cererea pentru acest tip de produs a sc zut, acest fapt afectnd vnz rile ultimei perioade. Diferen ierea produselor oferite de aceast societate const n oferirea de servicii suplimentare cump r torului, garantie extinsa, service post-garantie. Pre urile concuren ei se situeaz aproximativ la acela i nivel cu pre urile Welthaus SRL Diferen ele fiind cuprinse n intervalul 7 %. 1.4.2. ANALIZA CLIEN ILOR Clien ii acestei firme, sunt forma i din clien i interni: - 25 % persoane juridice 75 % persoane juridice clien i externi: - 50 % persoane juridice 50 % persoane juridice Termenul de plat acordat de firm este de 30 zile pentru persoanele juridice, care este respectat de aproximativ 80 % din clien i, iar pentru persoanele fizice si cleinti externi la livrarea produselor n general firma acord aten ie deosebit pentru ncheierera de contracte cu clien i noi. 11.4.3. ANALIZA FURNIZORILOR

60 % din furnizorii firmei Welthaus SRL sunt furnizori interni (Gealan Romania profile, Roto Romania feronerie) iar 40% sunt externi(Guardian, Saint Gobain sticla). Acestea sunt companii de renume mondial din domeniul elementelor amintite, fiind lideri n domeniu.. Rela iile cu furnizorii sunt bune, un sunt probleme legate de pl ile c tre furnizori, preponderent se face plata avans pentru obtinerea dicount-urilor. Faptul c se lucreaz cu pu ini furnizori are dezavantajul depen ei foarte mari fa de ace tia. 1.4.4. ANALIZA PRODUSELOR Pre ul practicat de aceast societate este bazat pe de o parte pe compara ia concuren ei i pe costuri. n general, adaosul comercial practicat de aceast societate este cuprins ntre valorile 15-20 %. Pentru promovarea produselor n cadrul firmei se folose te reclama (anun uri, bro uri i pliante), vnzarea personal , rabaturi. Promovarea produselor se face prin intermediul punctelor de vanzare unde sunt prezentate toate produsele oferite de firm , si prin agentii de vanzari prin cataloage de prezentare. Firma n momentul actual dispune de 4 agenti de vnz ri, fiecare dintre acestea r spunznd de o anumit zon geografic .conceput n a a fel, nct s fie ct mai bine acoperite toate zonele. Se acord o importan deosebit contactului direct cu clien ii. Punctele forte la aceast analiz a firmei sunt - produse de calitate, clien i statornici. Ca i punct slab putem aminti cunoa terea insuficient a pie ei n unele cazuri Acesta ar putea avea ca i efect cre terea puterii concuren ei, n cazul n care nu se vor lua m suri. 1.5. DIAGNOSTICUL FINANCIAR Datele au fost preluate din Contul de Profit si Pierdere si Bilantul Prescurtat al SC Welthaus SRL. DETERMINAREA SOLDURILOR INTERMEDIARE DE GESTIUNE: MARJA COMERCIAL (MC) MC= Vnzarea m rfurilor Costul M rfurilor vndute MC2007 50158-26497 MC2008 274916-19776 MC2009 739921-233397

23661 255140 506524

VALOAREA AD UGAT (VA) VA =Marja Comercial + Produc ia Exerci iului Consumuri Externe VA2007 23661+4398930-(3759926+25107+87745+333771) VA2008 255140+5612411-(4945289+26999+212069+298379) VA2009 506524+2996946-(2674150+61577+98285+214113) EXCEDENTUL BRUT DIN EXPLOATARE (EBE) EBE = Valoare Ad ugat +Subven ii Chelt. cu Pers.-Chelt. cu Alte Impozite EBE2007 216042+0-141225-14446 EBE2008 384815+0-135134-21641 EBE2009 455345+0-262204-17017 REZULTATUL DIN EXPLOATARE (RE) RE=EBE+Alte Venituri-Amortizmente-Provizioane i Taxe 60371 128040 176124

216042 384815 455345

RE2007 RE2008 RE2009

60371+23770-16315 128040+48982-44447 176124+7177-171616-314

67826 132575 11338

REZULTATUL CURENT (RC) RC=Rezultatul din exploatare+Rezultatul financiar REzCurent2007 67826-25153 REzCurent2008 132575-79298 REzCurent2009 11338+44231

42673 53277 55569

REZULTATUL BRUT (RB) RB=Rezultatul curent+Rezultat extraordinar RezBrut2007 42673+0-0 RezBrut2008 53277+0-0 RezBrut2009 55569+0-0 REZULTATUL NET (RN) RN=Rezultat Brut-Impozit RezNet2007 RezNet2008 RezNet2009 42673-6979 53277-8605 55569-9518

42673 53277 55569

35694 44672 46051

ANALIZA ECHILIBRULUI FINANCIAR PE BAZ DE BILAN SITUA IA NET (S.N.) se calculeaz ca diferen ntre total active i total datorii. SN = TA TD SN2007 2333752 SN2008 2381246 SN2009 2598876 NEVOIA DE FOND DE RULMENT ( NFR.) NFR. = AC. - DTS. NFR2007 893902 NFR2008 845502 NFR2009 1590156 FOND DE RULMENT (FR) FR = Surse permanente Alocari permanente = Capital permanent(Kperm) Active imobilizate (A.I.) FR2007 901391 FR2008 850172 FR2009 1530308 TREZORERIA NET (TN) TN. = FR. NFR. TN2007 7489 TN2008 4670 TN2009 -59848

2007
Cifra de afaceri neta produc ia vndut Venituri din vanzarea marfurilor Venituri din dobanzi Venituri din subventii de exploatare Variatia stocurilor de produse finite variatia stocurilor a productiei in curs de executie Productia realizata de entitate pentru scopuri proprii si capitalizata Alte venituri din exploatare Venituri din exploatare -TOTAL Cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile Alte chelt. Materiale Alte chelt. Externe (cu energia si apa) cheltuieli privind marfurile Cheltuieli cu personalul (Total) Salarii si indemnizatii Chelt. Cu asigurari Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale 4449088 4398930 50158 0 0 0 0 0 23770 4472858 3759926 25107 87745 26497 141225 109820 31405

2008
5887327 5612411 274916 139 0 0 0 0 48982 5936309 4945289 26999 212069 19776 235134 184261 50873

2009
3736867 2996946 739921 367 0 0 0 0 7177 3744044 2674150 61577 98285 233397 262204 206348 55856 MC2008= VA2008= EBE2008= RE2008= REzCurent2008= RezBrut2008 RezNet2008 255140 384815 128040 132575 53277 53277 44672 MC2007= VA2007= EBE2007= RE2007= REzCurent2007= RezBrut2007 RezNet2007 23661 216042 60371 67826 42673 42673 35694

16315

44447

171616

Cheltuieli Venituri Ajustari de valoare privind activele circulante Cheltuieli Venituri Alte cheltuieli de exploatare cheltuieli privind prestatiile externe cheltuieli cu alte impozite Cheltuieli cu despagubiri, donatii Cheltuieli privind dobanzile de refinantare Ajustari privind provizioanele Cheltuieli Venituri

16315 0 0 0 0 348217 333771 14446 0 0 0 0 0

44447 0 0 0 0 320020 298379 21641 0 0 0 0 0

171616 0 0 0 0 231477 214113 17017 347 0 0 0 0 MC2009= VA2009= EBE2009= RE2009= REzCurent2009= RezBrut2009 RezNet2009 506525 455345 176124 11338 55569 55569 46051

10

Cheltuieli de exploatare Profitul sau pierderea din exploatare -Profit Pierdere Venituri din interese de participare din care venituri de la entitatile afiliate Venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate din care venituri de la entitatile afiliate Venituri din dobanzi din care venituri de la entitatile afiliate Alte venituri financiare Venituri financiare -TOTAL Ajustari de valoare privind impbilizarile financiare Cheltuieli Venituri Cheltuieli privind dobanzile din carecheltuielie la entitatile afiliate Alte cheltuieli finaciare Cheltuieli finaciare _TOTAL Profitul sau pierderea finaciara- Profit Pierderea Profitul sau pierderea curenta - profit

4405032 67826 0 0 0

5803734 132575 0 0 0

3732706 11338 00 0 0

0 0 45150 45150 0 0 0 7386 0 62917 70303 0 25153 42673

139 0

48503 48503 0 0 0 21105 0 106835 127940 0 79298 53277

186623 186623 0 0 0 34078 0 108314 142392 44231 0 55569

11

Pierdere Venituri extraordinare Cheltuieli extraordinare Profitul sau pierderea din activitsatea extraordinara- Profit Pierdere Venituri totale Cheltuieli totale Profitul sau pierderea bruta -Profit Pierdere Impozit pe profit Alte impozite neprezentate Profitul sau pierderea neta -PROFIT Pierdere

0 0 0 0 0 4518008 4475335 42673 0 6979 0 35694 0

0 0 0 0 0 5984951 5931674 53277 0 8605

0 0 0 0 0 3930667 3875098 55569 0 9518

44672 0

46051 0

12

Bilant 2007 Active imobilizate Imobilizari Necorporale Imobilizari corporale imobilizari financiare 0 1090833 0 Capital subscris Prime de capital Rezerve din reevaluare Rezerve Active Circulante Stocuri Creante Investitii pe termen scurt Casa si conturi la Banci Cheltuieli in avans 770279 931722 0 352038 7492 Datorii pe termen lung Datorii pe termen scurt 226548 584572 Actiuni proprii Profitul sau pierderea Profitul exercitiului 200 0 0 2305350 0 0 35694 SN2007 FR2007 NFR2007 TN2007 2333752 901391 893902 7489

Total ACTIVE

3152364

Total PASIVE

3152364

13

Bilant 2008 Active imobilizate Imobilizari Necorporale Imobilizari corporale imobilizari financiare 11041 1777011 0 Capital subscris Prime de capital Rezerve din reevaluare Rezerve Active Circulante Stocuri Creante Investitii pe termen scurt Casa si conturi la Banci Cheltuieli in avans 61869 4670 Datorii pe termen lung Datorii pe termen scurt 252308 1483216 1096626 1170223 Actiuni proprii Profitul sau pierderea Profitul exercitiului 0 44672 2341044 200 SN2008 FR2008 NFR2008 TN2008 2381246 850172 845502 4670

Total ACTIVE

4121440

Total PASIVE

4121440

14

Bilant 2009 Active imobilizate Imobilizari Necorporale Imobilizari corporale imobilizari financiare 11573 2069235 0 Capital subscris Prime de capital Rezerve din reevaluare Rezerve Active Circulante Stocuri Creante Investitii pe termen scurt Casa si conturi la Banci Cheltuieli in avans 1533630 632017 0 43383 2004 Datorii pe termen lung Datorii pe termen scurt 1072088 618874 Actiuni proprii Profitul sau pierderea Profitul exercitiului 0 46051 107060 147769 2300000 SN2009 FR2009 NFR2009 TN2009 2598876 1530308 1590156 -59848

Total ACTIVE

4291842

Total PASIVE

4291842

15

Evolutia Indicatorilor
2007 Marja comerciala Valoarea adaugata Excedentul brut din exploatare Rezultatul exercitiului Rezultatul curent Rezultatul brut Rezultatul net 23661 216042 60371 67826 42673 42673 35694 2008 255140 384815 128040 132575 53277 53277 44672 2009 506524 455345 176124 11338 55569 55569 46051

600000 500000 400000 300000 200000 100000 0 2007 2008 2009

Marja Comerciala Valoarea adaugata Excedentul brut fin exploatare

ezultatul exercitiului
ezultatul curent ezultatul brut ezultatul net

16

2007 Situatia neta Fondul de rulment Nevoia de fond de rulment Trezoreria neta 2333752 901391 893902 7489

2008 2381246 850172 845502 4670

2009 2598876 1530308 1590156 -59848

3000000 2500000 2000000 1500000 1000000 500000 0 -500000 2007 2008 2009 Situatia neta Fondul de rulment Nevoia de fond de rulment Trezoreria neta

17

Analiznd evolu ia Indicatorilor calcula i pe baza contului de Profit i Pierdere putem afirma urm toarele To i ace ti indicatori au ar tat o cre tere n anul 2007 fa de anul precedent, n anul 2008 fa de anul 2007, dup care, n 2009 se observ o descre tere a acestora. Cre terea acestor indicatori s-a datorat unei vnz ri mai mari n anul 2008, acest an fiind unul cu rezultate foarte bune pentru firm . innd cont de gama de produse oferite de Welthaus SRL, acesta se datoreaz mai ales investi iilor f cute n domeniul imobiliar n 2008, iar n 2009, cnd criza a afectat aceste investi ii, i vnz rile c tre firmele de construc ii si implicit catre persoanele fizice direct au sc zut. Analiznd evolu ia Indicatorilor calcula i pe baza bilan ului ob inem urm toarele Situa ia net arat o tendin cresc toarea pe parcursul celor 3 ani, fapt care reflect o gestiune economic s n toas . Cre terea fondului de rulment n 2009 s-a datorat mprumutului pe termen lung Sc derea fondului de rulment n 2008 se datoreaz cre terii activelor . n 2009 NFR este negativ. Acesta poate nsemna un surplus de resurse temporare, sau semnific aprovizionarea defectuoas a stocurilor.

ANALIZA CASH FLOW-URILOR ( CFW ) CFWgest = P.net + Amortisment + Dobnzi CFWgest2007 = P.net2007 + Amortisment2007 + Dobnzi2007 =35694+115848+7386=158928 CFWgest2008 = P.net2008 + Amortisment2008 + Dobnzi2008 44672+160295+21105=226072 CFWgest2009 = P.net2009 + Amortisment2009 + Dobnzi2009 =46051+171616+34078=251745
Cash-flow-ul din activitatea de gestiune este cel mai important dintre cashflow-urile intreprinderii, iar nivelul acestui indicator trebuie s fie suficient de mare pentru a se acoperi pl ile de gestiune, autofinan are, rambursare de credite, plata dobnzilor i plata eventualelor dividende. Valoarea acestui indicator calculat pe cei 3 ani , indic faptul, c acesta este suficient de mare ca firma s - i acopere pl ile de gestiune.

RENTABILITATEA FIRMEI Analiza rentabilit ii firmei are loc prin intermediul ratelor de rentabilitate. Se realizeaz diferite compara ii n raport cu diferite standarde, sau cu diferite perioade de gestiune. RATA RENTABILIT II VENITURILOR =Profit NET/Cifra de Afaceri
RR2007=35694/4449088=0.008 RR2008=44672/5887327=0.0076 RR2009=46051/3736867=0.012 Rata rentabilit ii financiare- exprim capacitatea capitalurilor proprii de a produce profit

RrF2007 =35694/2541044=0.014*100= 1.4% RrF2008 =44672/2585716=0.017*100=1.7% RrF2009 =46051/2431968=0.019*100=1.9% Rentabilitea Firmei a crescut treptat in decursul celor trei ani. Concluziile la Diagnosticul Financiar ar fi urm toarele:

RrF =

Pr ofitNet * 100 apitaluri Pr oprii

18

SC Welthaus SRL are o evolutie crescatoare constanta chiar si dupa inceperea crizei deoarece societatea nu are credite iar la pretul practicat si politica manageriala sanatoasa duc la o pozitie tot mai ferma pe piata pe care activeaza.

ANALIZA PATRIMONIAL A RISCULUI DE FALIMENT RATA LICHIDIT I GENERALE Lg=Active Circulante/Datorii pe termen scurt Lg2007=3.51 Lg2008=1.57 Lg2009=3.8 Se apreciaz c lichiditatea general a unei firme este satisf c toare dac se ncadreaz n intervalul 1.2 - 1.8. n cazul nostru este satisf cut aceast condi ie. SOLVABILITATE Solvabilitatea reprezint capacitatea firmei de a face fa obliga iilor pe termen lung. Rata solvabilit ii generale se calculeaz cu ajutorul formulei:
Sg=Total active/Total Datorii Sg2007=3.87 Sg2008=2.37 Sg2009=2.53 Acest indicator trebuie s aib valoarea mai mare dect 1. Indicatorul are o tendinta de scadere, ceea ce nu este un semn bun.

CAPITOLUL 2 CONCEPTUL DE IMPOZITE INDIRECTE

2.1. Definirea, rolul i clasificarea impozitelor


Impozitele reprezint o form de prelevare a unei p r i din veniturile sau averea persoanelor fizice sau juridice la dispozi ia statului n vederea acoperirii cheltuielilor sale n cuantumul i la termenele prev zute de lege. Aceast prelevare se face n mod obligatoriu, cu titlu nerambursabil i f r contrapresta ie direct din partea statului.

Rolul impozitelor n economia contemporan , deriv ndepline te n via a economico-social i anume:

din func iile pe care acestea

le

- func ia financiar (rol pur financiar) care asigur formarea resurselor financiare necesare acoperirii cheltuielilor publice. - func ia economic (rol interven ionist fiscal) asigura o anumit corectare i orientare a mecanismelor pie ei n scopul stimul rii unor sectoare de activitate, de impulsionare a comer ului

19

exterior etc. F r s nceteze a fi un mijloc de acoperire a cheltuielilor publice, venitul fiscal (impozitul), a devenit un mijloc de interven ie n domeniul economic i social.1 prin care, impozitele ca principal instrument n mna - func ia politico social autorit ilor publice, sunt folosite la redistribuirea produsului na ional ntre diferite categorii sociale. n literatura de specialitate2 se vorbe te de existen a unor limite ale impozitelor, care se afl sub influen a a doua categorii de factori: - externi sistemului de impozitare : P.I.B. pe locuitor, nivelul mediu al impozitului, progresivitatea impunerii ( rile cu grad redus de fiscalitate atrag capitaluri din rile cu fiscalitate ridicat ), priorit ile privind destina ia resurselor financiare. - proprii sistemului de impozitare : progresivitatea cotelor de impunere, modul de determinare a materiei impozabile, facilit i fiscale legale. Rolul impozitelor se manifest pe plan financiar, economic i social, dar n mod diferit de la o etap de dezvoltare a economiei la alta. Rolul cel mai important al impozitelor se manifest pe plan financiar, deoarece acestea constituie mijlocul principal de procurare a resurselor financiare necesare pentru acoperirea cheltuielilor publice. n unele ri poate fi remarcat o anumit accentuare a rolului impozitelor pe plan economic, concretizat n ncerc rile statului de a folosi impozitele ca un mijloc de interven ie n activitatea economic . Pe plan social, rolul impozitelor se concretizeaz n faptul c , prin intermediul lor, statul procedeaz la redistribuirea unei p r i importante din produsul intern brut ntre clasele i p turile sociale, ntre persoanele fizice i juridice. n practica financiar se ntlnesc o multitudine de impozite care se deosebesc nu numai ca form , dar i ca i con inut. Impozitele se caracterizeaz i individualizeaz prin urm toarele elemente tehnice:

denumirea impozitului, reliefeaz natura economic a acestuia; subiectul impozitului, reprezint persoana fizic i/sau juridic , obligat prin lege la plata impozitului ; suportatorul impozitelor este de regul , subiectul impozitului, dar pot exista situa ii cnd suportatorul este o ter persoan (cazul impozitelor indirecte). obiectul impozitului l constitue materia ce cade sub inciden a impozitului. n cazul impozitelor directe, obiectul impozabil l constitue: profitul, salariul, venitul realizat, bunurile, etc. n cazul impozitelor indirecte materia impozabil o constitue ncas rile din vnzarea m rfurilor produse n ar sau provenite din import. sursa impozitului arat din ce anume se pl te te impozitul, din venit (profit, salarii, etc.) sau din avere. modul de impunere i percepere cuprinde ansamblul m surilor i metodelor succesive folosite de aparatul fiscal pentru stabilirea, cunoa terea, i evaluarea materiei impozabile, determinarea cuantumului impozitului i ncasarea sa. Perceperea impozitelor se face prin urm toarele procedee ; plata direct stopajul la surs , impunerea i debitarea, aplicarea de timbre fiscale. unitatea de impunere este unitatea de m sur n care se evalueaz obiectul impozabil.

Pierre Lalumiere, Les finances publiques, Paris, Libraire Armond Colin 1970, p 180-181 V c rel Iulian, Bercea Florian, Gabriela Anghelache, Bistriceanu Gh.D., Bodnar Maria, Stolojan Theodor, Mo teanu Tatiana, Finan e Publice, Ed. Didactic i Pedagogic , Bucure ti, 2000
2

20

cota de impunere este procentul care se aplic bazei impozabile, i cu ajutorul c reia se calculeaz impozitul. Ea se diferen iaz n func ie de natura venitului impozabil i categoriile de pl titorii; fixe i procentuale. - termenele de plat , arat cnd i cum trebuie s se pl teasc impozitul. Aceste termene sunt prev zute de fiecare act normativ instituitor de venituri bugetare. - beneficiarul impozitelor poate fi dup caz; administra ia public central , bugetul asigur rilor sociale de stat sau bugetul unor institu ii publice. Clasificarea impozitelor constituie un procedeu al cunoa terii tiin ifice prin care se urm re te surprinderea unor caracteristici esen iale, distinctive i dominante ce individualizeaz fiecare impozit sau grup de impozite n ansamblul acestora. Exist mai multe criterii pe baza c rora impozitele pot fi clasificate: 1. Dup tr s turile de fond i de form (sau pe baza inciden ei impozitelor asupra subiec ilor pl titori) impozitele sunt: a). directe; b). indirecte;

a). IMPOZITELE DIRECTE au caracteristic faptul c se stabilesc nominal, n sarcina persoanelor fizice i/sau juridice, n func ie de veniturile acestora pe baza cotelor de impozit prev zute de actele normative. Avnd termene de plat dinainte stabilite i fiind cunoscute n prealabil de c tre contribuabili, ele sunt preferabile n raport cu cele indirecte.
Impozitele directe se deosebesc de cele indirecte prin: modul de impunere i percepere, cot de impozitare, modul de ncasare, precum i prin repercusiunea lor asupra contribuabililor i veniturilor bugetare. Pe lng avantajele ce le prezint venit sigur pentru stat, ndeplinesc deziderate de justi ie fiscal , u or de calculat i perceput, prezint i o serie de dezavantaje nu sunt agreabile pl titorilor, fapt pentru care, apar abuzuri n ceea ce prive te a ezarea i ncasarea lor. n func ie de natura materiei impozabile asupra c reia se a eaz , impozitele directe se grupeaz n: - impozite directe reale (pe obiecte); - impozite directe personale. Impozitele directe reale nu in seama de situa ia personal a subiectului impozabil. Lund n considerare numai bunul distinct, nesocotind subiectul pl titor de impozit (situa ia lui material ), aceast form creeaz st ri de inechitate fiscal . Acest gen de impozite se ntlnesc sub urm toarele forme: - impozitul funciar; - impozitul pe cl diri; - impozitul pe activit i industriale, comerciale i profesii libere; - impozitul pe capitalul mobiliar. n economia contemporan continu s existe impozitele reale, reprezentate mai ales din impozitul funciar i impozitul pe cl diri, celelalte forme au fost nlocuite cu impozitele personale.

21

ntruct impozitele reale nu iau n considerare venitul net al materiei impozabile i pe cel brut, ele dezavantajeaz pe micii produc tori i avantajeaz pe cei ce realizeaz un venit mai mare dect cel mediu.

Impozitele directe personale: sunt acele impozite care se a eaz asupra veniturilor i averii, inndu-se seama i de situa ia personal a subiectului impozabil, fapt pentru care se mai numesc i impozite subiective.
Subiec ii pl titorii de impozit pe venit sunt persoanele fizice i /sau juridice. Impozitele directe personale se practic sub dou forme: impozite directe personale pe venit i impozite directe personale pe avere. Impozitul direct personal pe venit cuprinde:

impozite pe veniturile persoanelor fizice: categoriile de venituri care se supun impozitului pe venit sunt: venituri din salarii i asimilate acestora; venituri din activit ii independente; venituri din cedarea folosin ei bunurilor; venituri din dividende i dobnzi; venituri din pensii; impozitul pe venitul global; alte venituri.
impozite pe veniturile persoanelor juridice din care: impozitul pe profit; impozitul pe dividende; alte impozite. impozite pe averea propriu-zis ; impozit pe sporul de avere;

Impozitul direct personal pe avere cuprinde: impozit pe circula ia averii.

b). IMPOZITELE INDIRECTE se ncaseaz de la toate persoanele consumatoare de bunuri i servicii, indiferent de veniturile, averea sau situa ia patrimonial a contribuabilului, fapt pentru care apar ca fiind suportate n egal m sur de toate categoriile sociale. In realitate, repartizarea impozitelor indirecte pe subiec ii impozabili are loc n func ie de consumul personal al fiec rui membru. Denumite i impozite de consuma ie ele pot fi divizate n dou mari categorii: impozite generale de consuma ie i impozite speciale de consuma ie.
2. Dup forma lor de manifestare impozitele indirecte se clasific astfel: - taxe de consuma ie (accizele,TVA); - venituri aferente monopolurilor fiscale; - taxe vamale; - taxe fiscale de timbru, consulare. 3. Dup obiectul impunerii, impozitele se clasific astfel: - impozite pe venit; - impozite pe avere (pe capital); - impozite pe cheltuieli (pe consum).

22

4. Dup scopul urm rit la introducerea lor avem: - impozite financiare; - impozite de ordine. 5. n raport cu frecven a cu care se realizeaz , impozitele se grupeaz astfel: - impozite permanente (ordinare); - impozite incidentale (extraordinare). 6. Dup institu ia care le administreaz impozitele se clasific astfel: a). n statele de tip federal avem: - impozite federale;

- impozite ale statelor, regiunilor sau provinciilor membre ale federa iei;
- impozite locale. b). n statele de tip unitar se disting: - impozite ale administra iei centrale de stat; - impozite locale.

2.2. Con inutul, clasificarea i tr s turile impozitelor indirecte


Dup cum am mai specificat impozitele indirecte se percep cu prilejul vnz rii unor bunuri i prest rii unor servicii (transport, spectacole, activit i hoteliere etc.), ceea ce nseamn c ele vizeaz cheltuielile.
Dup forma pe care o mbrac , impozitele indirecte pot fi grupate n: - taxe de consuma ie; - venituri care provin de la monopolurile fiscale; - taxe vamale; - taxe de timbru i de nregistrare. Taxele de consuma ie sunt impozite indirecte care se includ n pre ul de vnzare al m rfurilor fabricate i realizate n interiorul rii care percepe impozitul. La rndul lor, ele mbrac dou norme: - taxe speciale, denumite i accize; - taxe generale de consuma ie sau universale, denumite T.V.A., la noi n ar . Taxele speciale de consuma ie reprezint una dintre formele cele mai r spndite ale impozitelor indirecte. taxele generale de consuma ie, ating toate m rfurile i serviciile, ele mai sunt denumite i taxe generale pe vnz ri. Ele sunt percepute ca: impozitul pe cifra de afaceri unic (monofazic); monopolurile fiscale, n impozitul pe cifra de afaceri cumulativ (plurifazic);

23

func ie de sfera lor de cuprindere pot fi: monopoluri fiscale totale sau depline care se instituie de c tre stat att asupra produc iei ct i asupra comer ului cu ridicata i cu am nuntul a unor m rfuri. - monopolurile fiscale par iale se instituie fie numai asupra produc iei i comer ului cu ridicata, fie numai asupra comer ului cu am nuntul. Taxele vamale se percep de c tre stat asupra importului sau exportului i tranzitului de m rfuri, cele mai frecvente fiind asupra importului. Acestea pot fi taxe cu caracter strict fiscal, cnd urm resc doar realizarea de venituri pentru stat, sau pot fi taxe economice, cnd au scopuri cu caracter economic precum: materializarea efectelor de dumping ca i politic de concuren neloial , descurajarea importurilor pentru anumite m rfuri sau scopuri protec ioniste. Taxele vamale se pot clasific n func ie de mai multe criterii cum sunt: a). Dup obiectul impunerii vamale acestea pot fi: b). n func taxe vamale de import; taxe vamale de export; taxe vamale de tranzit. ie de modul de percepere a lor, taxele vamale pot fi:

taxe vamale ad valorem; taxe vamale mixte. c). Dup modul n care se stabilesc, taxele vamale de import pot fi: - taxe vamale n condi iile clauzei na iunii cele mai favorizate; - taxe vamale autonome; - taxe vamale preferen iale; - taxe vamale de retorsiune (de r spuns). Taxele propriu-zise, ca form a impozitelor indirecte, reprezint pl ile pe care le fac diferite persoane fizice sau juridice pentru serviciile efectuate n favoarea lor de anumite institu ii de drept public. Clasificarea taxelor propriu-zise se face dup mai multe criterii cum sunt: a) Dup natura serviciilor prestate aceste sunt: - taxe judec tore ti; - taxele de notariat; - taxele consulare; - taxele de administra ie. b) Dup obiectul opera iunii care se efectueaz , taxele sunt de dou feluri: - taxele de timbru; - taxele de nregistrare.

Contribu iile reprezint o categorie intermediar ntre impozite i taxe, fiind prelev ri cu caracter special, din partea persoanelor fizice i juridice.
DELIMITAREA IMPOZITELOR DIRECTE DE CELE INDIRECTE

Odat cu evolu ia istoric a statului se nregistreaz i o evolu ie a finan elor. Rolul esen ial n economia de pia l joac problemele fiscale. n acest context impozitele constituie un instrument

24

cu caracter istoric i determin multiple implica ii asupra sferei social-economice, fiind din totdeauna un mijloc tradi ional de constituire a veniturilor statului.

Exist o multitudine de defini ii n ceea ce prive te impozitele. Astfel coala Clasic define te impozitele ca fiind obliga ii pecuniare fa de stat pentru ca acesta s - i poat acoperi cheltuielile sale. Mai trziu defini ia se extinde, treptat impozitelor li se mai adaug i calitatea de prghii fiscale, fapt determinat de ra iuni economice i sociale. Astfel impozitele nu mai sunt privite ca un r u necesar ci ca ni te prghii care pot ac iona n interesul societ ii.
mbinnd concep iile mai sus amintite privind impozitele se poate da o defini ie mai complex a acestora cum ar fi: Impozitele - obliga ii pecuniare stabilite n temeiul legii de c tre autoritatea public n sarcina unor persoane fizice i/sau juridice, n func ie de capacitatea contributiv a fiec rei persoane, preluate la buget f r un echivalent i utilizate de c tre stat att ca resurse pentru acoperirea cheltuielilor sale ct i ca instrumente de armonizare a interesului public cu interesele oamenilor 3 Din aceast defini ie rezult tr s turile esen iale ale impozitelor: a) caracterul obligatoriu, impozitele fiind o prelevare silit cu caracter obligatoriu, efectuat n numele suveranit ii statului; b) impozitul nu presupune o contrapresta ie direct i imediat din partea statului; c) prelev rile cu titlu de impozit sunt nerambursabile, fiind pl i cu titlu definitiv i gratuit; d) impozitele au n vedere capacitatea contributiv a fiec rui pl titor; e) au forma b neasc (cu unele excep ii se mai practic i forma impozitelor n natur n unele state); f) au calitatea de prghie fiscal . n subcapitolul anterior am ar tat c impozitele se clasific dup mai multe criterii, dar cea mai important clasificare este cea care se face n func ie de tr s turile de form i de fond, din care rezult c impozitele sunt de dou feluri: - impozite directe; - impozite indirecte; Pentru orice economie, interven ia statului pentru orientarea spre un sistem bazat pe impozite directe sau pentru un sistem bazat pe impozite indirecte este un element de importan major n ceea ce prive te evolu ia viitoare a societ ii pe plan intern, dar i pe plan extern. Orientarea spre unul din cele dou tipuri de impozite trebuie s se fac avnd la baz anumite considerente ca de exemplu: veniturile popula iei i structura acesteia, mediul economic intern, sporirea gradului de mobilitate a for ei de munc i a capitalurilor att n interiorul rii ct i-n afara grani elor, conjunctura economic extern i tendin a de globalizare a pie elor. Una din problemele tradi ionale ale fiscalit ii este opozi ia dintre fiscalitatea direct i cea indirect , prin urmare alegerea ntre impozitele directe i cele indirecte constituie ceea ce se nume te op iunea juridic . Aceast op iune vizeaz tehnica juridic ce permite stabilirea impozitului. Cu toate c aparent delimitarea impozitelor directe de cele indirecte pare simpl la prima vedere, n realitate aceasta ridic numeroase aspecte discutabile i de aceea este necesar utilizarea mai multor criterii cum sunt: a) - criteriul administrativ; b) - criteriul economic;
3

Prof. Ion Moro an Fiscalitate, Ed. Ev.cont. Consulting Suceava 2001, pag. 9-10

25

c) - criteriul fiscal. a) Criteriul administrativ

Impozitele directe, conform acestui criteriu apar ca impozite nominative, fiind percepute pe baza unui registru de rol nominativ, care de fapt este o list alfabetic a contribuabililor cu materiile impozabile de inute i impozitele ce trebuiesc pl tite. Acest criteriu mai este denumit de unii autori i criteriul registrului de rol nominativ. Impozitele indirecte, se a eaz asupra unei activit i, fapte sau opera iuni, cum sunt producerea unor m rfuri, tranzac iile cu o marf , importul sau exportul de m rfuri, prestarea de servicii, n timp ce impozitele directe vizeaz existen a venitului sau a averii. Delimitarea pe baza acestui criteriu este considerat a fi foarte exact i precis , fapt pentru care este considerat a fi cel mai vechi criteriu utilizat de administra ia fiscal pentru o asemenea delimitare. Cu toate acestea criteriul administrativ, are dezavantajul de a fi mai pu in riguros din punct de vedere tiin ific i ca urmare nu este cel mai convenabil i mai adecvat criteriu. n acest sens, putem aminti, impozitul pe profit care chiar dac este un impozit direct nu presupune ntocmirea unui rol fiscal.

c) Criteriul economic Cunoscut i sub denumirea de criteriul repercusiunii delimiteaz impozitele n func ie de inciden a acestora. Se impune distinc ia ntre cel care pl te te impozitul i cel care, suport sarcina fiscal . Exist situa ii cnd suportatorul difer de pl titor, cnd sarcina fiscal este transmis de pl titor unei ter e persoane i apare o inciden - cazul impozitelor indirecte. Dac inciden a este direct , suportatorul coincide cu pl titorul cazul impozitelor directe. No iunea de repercusiune fiscal apare la impozitele directe i nseamn c impozitul l suport cel care l pl te te. La impozitele indirecte se folose te termenul de repercusiune a impozitelor, adic transmiterea sau translatarea sarcinii fiscale de la pl titor la suportator. Poate ap rea situa ia n care sarcina fiscal este suportat de mai multe persoane, fenomen numit difuziunea impozitelor. Acest criteriu, fa de cel administrativ realizeaz o delimitare riguroas din punct de vedere tiin ific pentru c are n vedere natura economic intern a obliga iilor fiscale i mecanismele economice pe care le declan eaz . Dar cu toate acestea, i sunt aduse i unele critici. Acest criteriu este criticat fiindc provoac confuzii n ce prive te natura unor impozite directe care pot fi considerate indirecte i invers.

26

De exemplu impozitul pe profit are ca obiect venitul, fiind un impozit direct, dar conform criteriului economic pare a fi un impozit indirect, el putnd fi translatat asupra consumatorului final prin majorarea pre ului. O alt critic adus acestui criteriu este legat de fundamentarea acestui criteriu pe baza repercusiunii, care este un fenomen economic foarte strns legat de conjunctura economic , ceea ce determin ca un impozit s se poat translata sau nu. Spre exemplu, impozitul pe cl diri, care are ca pl titor proprietarul de cl diri, poate fi translatat sau nu chiria ilor, prin intermediul chiriei, n func ie de conjunctura economic de pe pia a nchirierilor. Acest fenomen de repercusiune depinde i de regiunile rii. Exist la un moment dat posibilitatea repercusiunii unui impozit ntr-o anumit parte a rii, iar n alt parte n acela i moment repercusiunea nu poate avea loc. Cu toate aceste critici, criteriul economic are o mare importan , iar delimitarea deja tradi ional - impozite directe - impozite indirecte - nu poate fi abandonat , chiar dac se dovede te a fi imprecis .

c)_Criteriul fiscal

Acest criteriu este legat de persisten a materiei impozabile. Conform acestui criteriu, impozitele directe sunt acelea care sunt a ezate asupra unui element de bog ie, care are o anumit durabilitate. Impozitele directe vizeaz un anumit statut, legate fiind de verbele a fi sau a avea. Impozitele indirecte sunt legate de anumite situa ii intermitente, accidentale, tranzitorii cum ar fi fabricarea unor bunuri, transportul lor, comercializarea acestora i consumul. Impozitele indirecte nu vizeaz o stare sau un fapt, ele sunt legate de ac iuni, adic de verbul a face. Criteriul fiscal se afl n strns leg tura cu criteriul administrativ. Astfel dac se deschide un rol fiscal, acest lucru se datoreaz stabilit ii materiei impozabile. n asemenea circumstan e, att criteriul fiscal ct i cel administrativ relev aceea i distinc ie adic faptul c impozitele cu materie impozabil stabil i rol fiscal deschis sunt impozite directe, n schimb, impozitul a ezat asupra unor ac iuni ocazionale nu poate avea rol fiscal deschis i conform celor dou criterii este un impozit direct. Exist i situa ii cnd cele dou criterii duc la concluzii diferite. Acesta este cazul impozitelor ce au ca subiect societatea comercial , caz n care perceperea nu se realizeaz conform rolului nominativ, deci nu ar fi un impozit direct conform criteriului administrativ, dar totu i impunerea se realizeaz asupra unei materii foarte stabile i conform criteriului fiscal este un impozit direct. n concluzie se poate afirma despre criteriul fiscal c tiin ifice a criteriului administrativ. permite fundamentarea pe baze

Pe lng cele trei criterii de baza amintite mai sus, exist i altele care ajut la delimitarea impozitelor directe de cele indirecte, astfel gradul de transparen al impozitelor conform c ruia impozitele directe sunt cele evidente, nominale, pe cnd impozitele indirecte sunt ni te impozite mascate, care nu sunt con tientizate, trecnd neobservate n pre ul produselor, dar care afecteaz direct puterea de cump rare.

27

Impozitele pot fi delimitate i n func ie de reac ia pe care o are contribuabilul. Dac impozitele directe trezesc reac ii vehemente din partea contribuabilului, cele indirecte pot fi utilizate cu succes de c tre guvern ca un mijloc de anestezie local , aceasta deoarece trezesc reac ii mult prea ntrziate din partea contribuabilului. Impactul pe care l produc impozitele asupra veniturilor contribuabilului poate fi considerat un alt criteriu important n delimitarea acestora. Sc derea consistent a veniturilor i implicit a averii este urmare a aplic rii impozitelor directe. Pe cnd cele indirecte nu influen eaz veniturile nominale ci provoac sc derea puterii de cump rare. Cu toate c delimitarea ntre fiscalitatea direct i cea indirect ntmpin unele dificult i, totu i ea este foarte folosit pe scar larg . De altfel problema delimit rii celor dou tipuri de impozite prezint o importan minor n raport cu rolul pe care cele dou categorii de impozite ar trebui s -l aib n cadrul sistemului fiscal. Impozitele indirecte se percep cu prilejul vnz rii unor bunuri i prest rii unor servicii (transport, spectacole, activit i hoteliere etc.), ceea ce nseamn c ele se a eaz n etapa de cheltuire a veniturilor, fiind aplicate asupra consumului. Impozitele indirecte sunt v rsate la buget de c tre produc tori, comercian i sau prestatorii de servicii dar sunt suportate de c tre consumatorii bunurilor i serviciilor cump rate. Impozitele indirecte se diferen iaz de cele directe pe baza unor tr s turi caracteristice, cum sunt: a) Impozitele indirecte nu se stabilesc nominativ n sarcina unor persoane ca n cazul impozitelor directe, ci se a eaz asupra unor activit i, fapte sau opera iuni cum sunt producerea unor m rfuri, prestarea unor servicii, tranzac iile cu marf , importul, exportul de m rfuri. b) Modul de a ezare a impozitelor indirecte nu ofer posibilitatea de a ine seama de veniturile, averea sau situa ia personal a contribuabililor, nepermi nd acordarea facilit ilor fiscale cunoscute n cazul impozitelor directe. c) Impozitele indirecte sunt v rsate la bugetul de stat, de regul , de c tre produc tori, comercian i etc., dar sunt suportate de consumatori. n cazul impozitelor indirecte se manifest inciden a indirect a impozitului, adic pl titorul legal nu este aceea i persoan cu cel care suport n ultim instan impozitul, contribuabilul real. d) O alt tr s tur rezult din faptul c ele afecteaz dinamica veniturilor reale prin intermediul pre ului m rfurilor cump rate i a tarifelor serviciilor prestate n care ele se includ. e) n cazul impozitelor indirecte nu este posibil deschiderea rolului nominativ, prin urmare exist deosebiri ntre impozitele directe i cele indirecte i n leg tur cu tehnica de percepere a lor. Aceasta rezult din faptul c impozitele indirecte nu vizeaz elemente de bog ie cu caracter stabil, ci fapte care nu pot fi impozitate dect pe m sura producerii lor. Impozitele indirecte au foarte mul i adep i care aduc argumente o serie de avantaje ale acestor impozite cum ar fi: a) datorit modului de a ezare i percepere, impozitele indirecte limiteaz n mod considerabil evaziunea fiscal , ceea ce permite o anumit reducere a nivelului general al fiscalit ii.

28

b) deoarece se ncaseaz rapid ele se disting printr-un randament fiscal ridicat. ncasarea lor concomitent cu pre ul bunurilor i serviciilor asigur un automatism n alimentarea bugetului cu resurse financiare. c) cu ajutorul impozitelor indirecte se asigur procurarea unor resurse financiare mai rapid, deoarece necesit o perioad scurt de timp din momentul lu rii deciziei de instituire a impozitelor pe baza unui act normativ i pn se pot ncasa efectiv aceste impozite prin intermediul pre urilor. d) impozitele indirecte sunt suportate treptat de c tre contribuabili pe m sura cump r rii de c tre ace tia a produselor, deoarece sunt incluse n pre uri, i astfel le suport , cel mai des, f r s le perceap . e) acest tip de impozite sunt mai mascate, voalate, fiind cuprinse n pre uri. f) m rimea impozitelor indirecte este necunoscut de c tre marea mas a pl titorilor, n timp ce m rimea impozitelor directe este cunoscut . Exist i o sumedenie de critici care se aduc impozitelor indirecte pentru c ele nu prezint numai avantaje, ci i o serie de neajunsuri cum ar fi: a) inechitatea impozitelor indirecte, mai ales pentru cei cu venituri mici. Ponderea lor n venituri cre te cu ct veniturile sunt mai mici, n plus nu pot fi evitate deoare sunt ce a ezate asupra bunurilor de larg consum. b) impozitele indirecte mai au i neajunsul ca sunt instabile, fapt ce determin o sensibilitate a lor n raport cu evolu ia conjuncturii economice. c) o alt critic adus la adresa lor este costul ridicat de percepere a lor. d) de asemenea poate genera sc derea competitivit ii interna ionale datorit cre terii pre urilor, dar s-au g sit anumite solu ii prin care se ncearc contracararea acestor dezavantaje ca: scutirile sau reducerile de impozite la produsele e xportate, suprimarea taxelor vamale ntre unele ri cum sunt rile Uniunii Europene, rambursarea impozitelor indirecte n cazul exportului fapt ce duce la restabilirea competitivit ii produselor autohtone, rambursarea de TVA pentru a stimula turismul. e) n cazul n care, impozitele indirecte, sunt a ezate asupra bunurilor de larg consum, f r nlocuitor i cu cerere in-elastic , acestea nu pot fi evitate. n ciuda acestor dezavantaje, impozitele indirecte ocup un loc foarte important n sistemul fiscal actual.

2.3. Taxele generale de consuma ie (TVA)

Acest tip de taxe a fost introdus n practic dup primul r zboi mondial, fiind a ezat asupra deverului total al ntreprinderilor industriale i comerciale (cifra de afaceri a acestora, adic totalul vnz rilor). Taxele generale de consuma ie se ntlnesc sub forma impozitului pe cifra de afaceri. Din punctul de vedere al verigii la care se ncaseaz impozitul, acesta poate mbrac , att forma impozitului cumulativ ct i forma impozitului unic.

29

Impozitul cumulativ se caracterizeaz prin faptul c m rfurile sunt impuse la toate verigile prin care trec, ceea ce nseamn c , practic, cu ct o marf trece prin mai multe verigi cu att impozitul este mai mare4. Impozitul pe cifra de afaceri unic se ncaseaz o singur dat indiferent de num rul verigilor prin care trece marfa. Momentul ncas rii poate fi momentul vnz rii m rfurilor de c tre produc tor (taxa de produc ie) fie n stadiul comer ului cu ridicata / am nuntul (impozit pe circula ie). Din punct de vedere al bazei de calcul, impozitul pe cifra de afaceri cunoa te forma impozitului pe cifra de afaceri brut i a impozitului pe cifra de afaceri net . Impozitul pe cifra de afaceri brut se calculeaz prin aplicarea cotei de impozit asupra ntregii valori a m rfii vndute, avnd un randament fiscal ridicat, ns este lipsit de transparen i de neutralitate. Impozitul pe cifra de afaceri net se aplic numai asupra valorii ad ugate de fiecare participant la procesul de produc ie i de circula ie a m rfurilor respective, nl turndu-se astfel neajunsurile pe care le implic impunerea n cazul impozitului pe cifra de afaceri brut . Aspectele precizate, coroborate cu preocup rile rilor membre ale Uniunii Europene privnd unificarea legisla iei fiscale a impozitelor indirecte, au determinat trecerea la nlocuirea impozitului pe cifra de afaceri brut cu impozitul pe cifra de afaceri net .

Impozitul pe cifra de afaceri net este cunoscut sub denumirea de TVA, practicndu-se n Uniunea European i n alte ri ale lumii.
Fran a este ara n care a fost introdus pentru prima data TVA, prin reforma fiscal din 1954, Maurice Laure, fiind considerat p rintele TVA. Dup 1970 acest sistem se generalizeaz n toate rile Pie ei Comune, armonizarea principiilor de impunere n rile membre f cndu-se prin Tratatul de la Roma. Utiliznd taxa pe valoarea ad ugat statul are posibilitatea de a ncasa o mare parte din impozit, mai repede, fiindc TVA se pl te te n fiecare stadiu de prelucrare i realizare a m rfii sau serviciului. De asemenea exist posibilitatea pentru organele fiscale de a controla modul de calcul i plat la bugetul statului mult mai u or dect n cazul altor impozite pentru c pl titorii au obliga ia de a ine o eviden detaliat a tranzac iilor de vnzare-cump rare i a sumei impozitului pl tit. Taxa pe valoarea ad ugat a fost introdus n Romnia la 1 iulie 1993 pentru nlocuirea impozitului pe circula ia m rfurilor, care era i unul dinte cele mai importante venituri ale bugetului de stat. Se caracterizeaz n principal printr-o impozitare repetat a aceluia i produs n func ie de diferite stadii de prelucrare, pn la ob inerea produsului final. Era un impozit cumulativ, avnd efectul bulg relui de z pad , adic impozit la impozit. Spre deosebire de impozitul pe circula ia m rfurilor, taxa pe valoarea ad ugat nu se stabile te la valoarea bunului ajuns ntr-o anumit etap , ci se stabile te numai pentru valoarea ad ugat n fiecare stadiu.

V c rel Iulian, Bercea Florian, Gabriela Anghelache, Bistriceanu Gh.D., Bodnar Maria, Stolojan Theodor, Mo teanu Tatiana, Finan e Publice, Ed. Didactic i Pedagogic , Bucure ti, 2000

30

Taxa pe valoarea ad ugat este reglementat prin Legea nr. 345/20025 privind taxa pe valoarea ad ugat i Normele Metodolo-gice de aplicare aferente, iar din Ianuarie 2004 prin Legea nr. 571/20036 privind Codul fiscal, si H.G. 44/20047 privind normele metodologice de aplicare, cu modific rile i complet rile ulterioare.

Taxa pe valoarea ad ugat reprezint un venit al bugetului de stat, din categoria impozitelor indirecte, care se aplic asupra opera iunilor privind livr rile de bunuri mobile, transferul propriet ii bunurilor imobile, importul de bunuri, prest rile de servicii, precum i opera iunile asimilate acestora.
Sunt excluse din categoria opera iunilor taxabile i scutite de plat , mai multe livr ri de bunuri i servicii, realizate de institu ii ale statului pentru activit ile lor administrative, sociale, educative, de ordine public , siguran a statului, asocia ii f r scop lucrativ, pentru opera iuni social filantropice, organiza ii sindicale pentru activit i legate de ap rarea intereselor membrilor.

Subiec ii taxabili sunt persoane fizice i juridice care i desf oar activitatea pe teritoriul Romniei. Plafonul de impozitare, conform Legii nr. 345/2002 articolul 9, aliniatul 4, a fost modificat de la 125 milioane lei la 1,5 miliarde lei cifra de afaceri anual pentru anul fiscal 2002, la 1,7 miliarde lei pentru anul fiscal 2003, iar ncepnd cu data de 01.01.2004, n baza legii 571/2003 privind codul fiscal, plafonul de impozitare s-a stabilit la 2 miliarde lei. Firmele care au o cifr de afaceri sub plafonul de 2 miliarde au posibilitatea de a opta pentru a fi, sau nu pl titoare de TVA, conform legii 571/2003 cu modific rile i complet rile ulterioare, privind codul fiscal, i de O.G. 92/20038, privind codul de procedur fiscal .
Persoana impozabil stabilit n Romnia, a carei cifra de afaceri anual , declarat sau realizat , este inferioar plafonului de 35.000 euro, al c rui echivalent n lei se stabile te la cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a Romniei la data ader rii i se rotunjeste la urm toarea mie poate solicita scutirea de taxa, numita n continuare regim special de scutire, pentru opera iunile prev zute la art. 126 alin. (1), cu excep ia livr rilor intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite conform art. 143 alin. (2) lit. b). Persoana impozabil care ndepline te condi iile prev zute la alin. (1)din Legea 343/20069 pentru aplicarea regimului special de scutire poate opta oricnd pentru aplicarea regimului normal de taxa.

Baza de impozitare este reprezentat de valoarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate exclusiv TVA.
Opera iunile din sfera TVA se clasific , din punctul de vedere al regimului de impozitare, astfel: a) opera iuni taxabile, la care se aplic cota standard a TVA, nivelul cotei standard fiind de 24 %;

Legea 345/2002 publicat n Monitorul Oficial nr.371din 01.06.2002 Legea 571/2003 publicat n Monitorul Oficial nr.927 din 23.12.2003 7 H.G. 44/2004 publicat n Monitorul Oficial nr.112 din 06.02.2004 8 O.G. 92/2004 publicat n Monitorul Oficial nr.941din 29.12.2003 9 Legea 343/206 publicat n Monitorul Oficial nr.662 din 01.08.2006
6

31

b) opera iuni scutite de TVA cu drept de deducere a TVA aferente bunurilor i/sau serviciilor achizi ionate, destinate realiz rii opera iunilor respective; c) opera iuni scutite de TVA f r drept de deducere, pentru care furnizorii/prestatorii nu au dreptul de deducere TVA aferente bunurilor i/sau serviciilor achizi ionate, destinate realiz rii opera iunilor respective; d) opera iuni de import i achizitii intracomunitare scutite de TVA. e) opera iunile prev zute la litera a)-c) sunt scutite fara drept de deducere, dac sunt efectuate de ntreprinderile mici care aplic regimul special de scutire prev zut la art.152, pentru care nu se datoreaz taxa i nu este permis deducerea taxei datorate sau achitate pentru achizi ii. De la data intr rii n vigoare a Legii nr. 345/2002 opera iunile la care, prin alte acte normative n vigoare se prevede aplicarea cotei zero a TVA se consider opera iuni scutite cu drept de deducere. Se interzice utilizarea no iunii cota zero n actele normative care au fost elaborate dup intrarea n vigoare a acestei legi.

Cotele de impozitare n vigoare sunt:


cota de 24 % cota standard aplicat opera iunilor impozabile, cu excep ia celor scutite de TVA; cota 24 % recalculat , la 19,355 %; cota redus de 9%. cota redus de 5% I. Cota de 24 % se aplic pentru: a) livr ri de bunuri i transferul propriet ii bunurilor c tre: beneficiarii cu sediul sau domiciliul n Romnia (cu excep ia bunurilor scutite de TVA c tre persoanele nerezidente n Romnia); b) importul de bunuri; c) prest rile de servicii pentru care locul prest rii se consider a fi n Romnia, i cele asimilate acestora. II. Cota de 19 % recalculat este de 19,355 i se aplica asupra: a) sumele ob inute din vnzarea cu am nuntul ( pre urile cuprind i TVA) b) sumele ob inute din prest ri servicii; c) sumele ob inute din vnzarea de bunuri pe baz de licita ie, evaluare, expertiz i alte situa ii similare; d) compensa iei, pentru transferul dreptului de proprietate a unor bunuri din patrimoniul persoanelor impozabile n domeniul public, n condi iile prev zute de legisla ia referitoare la proprietatea public i regimul juridic al acesteia. III. Cota redus de 9 % se aplic pentru: a) dreptul de intrare la castele, muzee, case memoriale etc.; b) livrarea de manuale colare, c r i, ziare etc.; c) livr rile de proteze de orice fel i accesoriile acestora cu excep ia protezelor dentare; d) livrarea de produse ortopedice; medicamente de uz uman i veterinar; e) cazarea n cadrul sectorului hotelier. IV. Cota redus de 5% se aplic asupra bazei de impozitare pentru livrarea locuin elor ca parte a politicii sociale, inclusiv a terenului pe care sunt construite. Cotele de impozitare au fost modificate de mai multe ori de la introducerea TVA. La nceput a fost cota de 18%, n 1995 s-a introdus cea de-a doua cot - cota redus de 9% . n 1998 s-au introdus noi cote: cota standard de 22% i cota redus de 11%, pentru ca ncepnd cu anul 2000 s se

32

aplice o cot de 19%. n anul 2008 s-a introdus cota redus de 5%. Iar ncepnd cu luna iulie 2010 conform OUG nr.58/2010 cota TVA a devenit de 24%. Complica iile privind ramburs rile de TVA i birocra ia legat de controlul fiscal pentru acordarea sumelor chiar i-n cazul compens rilor cu alte impozite, sunt fapte ce ngreuneaz activitatea fiscal i TVA un impozit simplu i neutru este nso it de o mul ime de condi ion ri i excep ii de la regula de baz . n prezent, i-n ultimii ani, acest impozit a avut i are un randament ridicat.

Impactul pe care-l are taxa pe valoarea ad ugat asupra economiei poate fi analizat n func ie de mai multe aspecte.
n primul rnd trebuie avute n vedere considerentele care au determinat introducerea TVA precum sporirea veniturilor bugetare, necesitatea nlocuirii formulei anacronice a impozitului pe circula ia m rfurilor. Taxa pe valoarea ad ugat este un impozit prin care se procur sume b ne ti sigure i relativ constante asta n condi ii de stabilitate monetar la bugetul de stat. De asemenea TVA ajunge foarte repede la bugetul de stat pentru c ea se aplic fiec rui stadiu de realizare a m rfurilor sau serviciilor. Acoperirea unui deficit bugetar pe seama major rii impozitelor indirecte este doar una dintre solu iile prin care se evit contractarea mprumutului de stat, a datoriei publice, care pentru a fi acoperit devine n viitor premiz a unui nou deficit bugetar. TVA determin entit ile economice s - i reduc ciclul de produc ie pentru a- i recupera ct mai repede TVA pl tit pentru materiile prime achizi ionate, dar scurtarea acestui ciclu nu este ntotdeauna posibil depinznd de caracteristicile tehnice i tehnologice ale produc iei i m rfurilor respective. Deci acest impozit dezavantajeaz entit ile economice care realizeaz produse cu ciclu lung de fabrica ie i care sunt obligate s - i imobilizeze importante resurse b ne ti pe o perioad lung de timp n TVA deductibil. Prin rambursarea de TVA pentru exporturi sunt stimulate entit ile economice care produc m rfuri pentru export. Actuala legisla ie prevede o procedur de rambursare foarte birocratic i unitatea economic nu intr imediat n posesia banilor, de aceea se impune o simplificare a procedurii de rambursare i statul ar trebui s bonifice dobnzi pentru intervalul de ntrziere similar cu perceperea de major ri de ntrziere pentru neplata la timp a TVA datorat . Taxa pe valoarea ad ugat perceput la importul de m rfuri determin o egalizare a concuren ei ntre firmele externe i cele na ionale tocmai pentru faptul c dac nu ar exista TVA la import, m rfurile externe ar fi mai avantajoase n raport cu cele interne. Consumul anumitor bunuri i servicii nu este influen at n mod semnificativ de taxa pe valoarea ad ugat , deoarece aceasta, se aplic asupra tuturor produselor, n schimb poate avea efe de ct reducere a consumului n cazul n care se aplic n cote majorate, iar agen ii economici au tendin a de a- i orienta produc ia nspre produsele la care se aplic cote mai mici, n detrimentul celor care au cote majorate. TVA n cot unic , are impact negativ asupra ramurilor produc toare de m rfuri i servicii de strict necesitate, datorit cre terii pre urilor, motiv pentru care se prefer cotele diferen iate i anume cote reduse pentru produse de larg consum i cote majorate pentru produsele con siderate de lux, ns

33

multiplicarea cotelor duce la complicarea sistemului de eviden economici ct i a controlului pentru organele fiscale.

contabil

att pentru agen ii

Un impact, att direct ct i indirect, l are TVA, i asupra investi iilor, astfel impunerea consumului influen eaz indirect rentabilitatea investi iei n sensul reducerii, ca urmare a reducerii cererii. Dac prin cotele de impunere se va realiza cre terea global a veniturilor fiscale i se va reu i reducerea deficitului bugetar, atunci n economie se poate produce un stimulent pentru activitatea de investi ii viitoare. Tot acest ra ionament presupune func ionarea economiei pe principiile economiei de pia , deoarece ntr-o economie incapabil s se echilibreze i cu un deficit constant, este dificil aprecierea anticipat a cauzelor care determin n realitate apari ia, men inerea sau dezvoltarea distorsiunilor. Investi iile str ine sunt de asemenea influen ate de TVA. De obicei investitorii str ini ocolesc rile care folosesc cote mari de TVA, i n care modific rile legislative sunt dese. Printre aceste ri se afla i Romnia, deoarece n ultimii ani, au ap rut, la noi n ar , o serie de legi i acte normative, care prev d foarte multe modific ri. Chiar dac dup 1990 investitorii str ini au investit la noi n ar , pe parcurs, ei au fost descuraja i i eliminarea au preferat s se retrag , v zndu nfrn i de -se birocra ia i legisla ia existent . Toate aceste fapte duc la necesitatea realiz rii unei stabilit i legislative, la inadverten elor care apar ca urmare a ordonan elor de urgen ce se dau peste noapte precum i eliminarea birocra iei i corup iei din administra ie.

Influen a asupra infla iei este o alta problem pe care o ridic TVA, problem care se manifest cu prec dere mai ales n rile n curs de dezvoltare, unde infla ia este mai mare, uneori de necontrolat, chiar atingnd cote impresionante, fapt care se reflect apoi asupra pre urilor.
Infla ia nu este determinat numai de simpla majorare a cotelor de TVA, ci i de faptul ca odat cu majorarea acestora, cresc pre urile, sindicatele fac presiune, guvernele sunt nevoite s majoreze salariile i astfel se intr ntr-o spiral infla ionist . n schimb, s-a constatat, pe baza studiilor efectuate, c n rile cu o economie de pia cu un anumit grad de dezvoltare n care exist un anumit control al pre urilor, TVA nu are impact asupra economiei acestora. Din punctul de vedere al impactului psihologic asupra consumatorului, cre terea cotelor de TVA este exploatat de c tre entit ile economice. Astfel pe lng cre terea pre urilor datorat TVA, comercian ii i m resc i cotele de adaos comercial, miznd pe faptul c se va atribui cre terea pre urilor doar major rii cotelor de TVA. Impactul social pe care cre terea TVA l are este de asemenea foarte important. TVA nu poate fi ocolit de consumatori deoarece este un impozit care atinge toate m rfurile. Ea devine regresiv n raport cu veniturile consumatorilor. Datorit faptului c este stabilit n cota unic , pe m sur ce consumatorii dispun de venituri tot mai mici ponderea acestui impozit cre te n totalul veniturilor. La noi n ar , acest impozit devine din ce n ce mai greu de suportat, deoarece o mare parte a popula iei duce un trai decent, iar cheltuielile de consum ating 70-90 % din salariu. Consider m c o protec ie a persoanelor cu venituri mici, se poate realiza prin aplicarea unor cote reduse pentru produsele de strict necesitate (efect asem n tor cu al accizelor). Astfel,

34

majoritatea rilor, aplic cote reduse de TVA produselor alimentare de baz , realizndu-se astfel protec ia acelei categorii de popula ie care se afl n pragul s r ciei, ns aceast protec ie se realizeaz n statele dezvoltate, unde infla ia este controlat i ele nu se bazeaz pe veniturile ob inute din impozite, ci din alte surse. Statul, ntr-o oarecare m sur , poate controla i direc iona, impactul impozitelor indirecte, prin folosirea acestora ca prghii fiscale. Astfel statul poate influen a o faz sau alta a reproduc iei sociale n func ie de interesul pe care l are la un moment dat. De asemenea, statul poate influen a cre terea produc iei n anumite ramuri ale economiei care dispun de materii prime, resurse primare de energie sau sunt purt toare ale progresului tehnic, folosind prghia impozitelor. Prin intermediul impozitelor, statul poate ac iona i asupra consumului prin modificarea cererii sau a veniturilor. Statul utilizeaz taxele de consuma ie ca prghii pentru a influen a consumul, n general. Dac se dore te o stimulare a consumului, statul va proceda la reducerea cotelor de accize la unele produse de baz , dar mai ales la produsele al c ror pre are influen e n lan asupra pre urilor din economie, ca de exemplu carburan ii. Dac se dore te o orientare a cererii de consum doar spre anumite produse, atunci statul stabile te cote diferen iate. Astfel, pentru a sprijini consumatorii cu venituri mici, pn n anul 2000 s-a practicat o cot redus de TVA la unele produse de baz , ns dup aceea s-a trecut la cota unic , fapt care a produs o cre tere a pre urilor nu numai la produsele a c ror cot a fost modificat , ci i o cre tere general a pre urilor care a fost greu suportat de consumatorii cu venituri mici. Limitarea consumului, se poate realiza de c tre stat, prin instituirea de noi impozite sau prin majorarea cotelor celor existente. Romnia a utilizat impozitele indirecte, precum TVA, i pentru atragerea de investitori str ini i pentru relansarea produc iei n unele zone ale rii, astfel n zonele declarate defavorizate n special n zonele miniere, precum i pentru anumite investi ii s-au practicat unele reduceri sau chiar scutiri de la plata TVA. Aceste facilit i fiscale au atras ntr-adev r mai mul i investitori str ini dar au atras i evazioni ti care au profitat de nlesnirile acordate de stat i au desf urat o activitate fictiv n aceste zone, prin urmare s-a elaborat Legea 345/2002 privind TVA prin care se elimin o serie de facilit i acordate n a a-zisele zone defavorizate. Prghiile financiare vizeaz nu numai obiective economice, ci i sociale, politice sau demografice, astfel majorarea accizelor asupra tutunului i b uturilor alcoolice, cap t caracterul unui instrument de limitare a fumatului i de prohibire a alcoolului, de prezervare a s n t ii popula iei. Concluzia este c statul, prin intermediul taxelor de consuma ie, urm re te influen area consumului popula iei precum i men inerea echilibrului dintre cerere i ofert n cadrul economiei na ionale. Astfel, n perioadele de recesiune, cnd n economie apar multiple dezechilibre pe diferite planuri i se impune interven ia statului, taxele de consuma ie, reprezint un instrument important aflat la ndemna statului.

35

CAPITOLUL III CONSIDERA II GENERALE CU PRIVIRE LA TAXA PE VALOAREA AD UGAT

Taxa pe valoarea ad ugat este un impozit general pe consum care se calculeaz pe ntregul circuit al transmiterii bunurilor de la produc tor la consumatorul final. Aceast tax se stabile te ns numai asupra valorii rezultate n fiecare stadiu, deci asupra valorii r mase dup deducerea din valoarea total a valorii create n stadiile anterioare10. Taxa pe valoarea ad ugat este considerat un procedeu modern de impunere indirect , care nlocuie te impozitul pe circula ia m rfurilor (ICM), nl turnd inconvenientele impunerii multiple, n cascad a m rfurilor i produselor, impunere care presupunea impozitarea repetat (adic impozit la impozit) i diferit a aceluia i produs n raport de modul de produc ie sau de destina ia acestuia.

3.1. Caracteristicile taxei pe valoarea ad ugat

Principalele caracteristici ale taxei pe valoarea ad ugat sunt: a) impozit indirect, adic este un impozit general de consum care se stabile te asupra tuturor opera iunilor privind transferul bunurilor i prest rilor de servicii cu plat sau asimilate acestora; b) impozit neutru, adic elimin inegalit ile fiscale ntre circuitele de desfacere ale bunurilor i serviciilor, fiind stabilit asupra tuturor produselor i serviciilor i se pl te te de to i beneficiarii acestora; c) impozit unic, adic nivelul taxei suportate de consumatorul final este acela i, indiferent de stadiul n care se pl te te sau de num rul opera iunilor anterioare; d) impozit universal, deoarece se aplic cvasitotalit ii bunurilor economice rezultate att din activitatea de exploatare, ct i din activitatea financiar de fructificare a capitalului ; e) se aplic numai n ara n care bunul sau serviciul se consum , respectiv se presteaz , bunurile i serviciile exportate fiind scutite sau impuse cu cota zero. De asemenea, se consider c taxa pe valoarea ad ugat trebuie s satisfac cerin e: a) s fie echitabil ; b) s nu stimuleze procesele infla ioniste; c) s nu antreneze cheltuieli de stabilire i percepere exagerate;
10

i urm toarele

Iulian V c rel Rela ii financiare interna ionale, Editura Academiei Romne, 1995, pag. 192-194.

36

d) s nu favorizeze, ci din contr s ngr deasc la maximum practicarea fraudei i evaziunii fiscale. Din defini ia, caracteristicile i cerin ele prezentate mai sus i din dispozi iile legale care reglementeaz taxa pe valoarea ad ugat rezult c aceast tax se aplic asupra valorii create n fiecare stadiu al circuitului economic, este un venit de baz al statului i este folosit din ce n ce mai mult ca instrument de sprijinire sau de ngr dire a unor fenomene economico-sociale. n ce prive te valoarea ad ugat , aceasta este definit n general ca fiind echivalent cu diferen a dintre vnz rile i cump r rile efectuate n cadrul aceluia i stadiu al circuitului economic. O defini ie mai complet ns ar fi urm toarea: valoarea ad ugat reprezint diferen a ntre valoarea unui bun ob inut n urma vnz rii i valoarea tuturor bunurilor i serviciilor care au fost achizi ionate pentru a realiza acest bun11. La nivel macroeconomic, adic al tuturor agen ilor economici, ea reprezint produsul intern brut. Deci baza de calcul a acestui impozit pe consum (TVA) este valoarea ad ugat , de unde i trage denumirea.

3.2. Contabilitatea taxei pe valoarea ad ugat

Contabilitatea sintetic a opera iunilor legate de TVA se realizeaz cu ajutorul mai multor conturi sintetice de gradul II, ce reprezint o detaliere a contului sintetic de gradul I, 442 Taxa pe valoarea ad ugat . n conformitate cu Planul de Conturi General n vigoare12, aceste conturi sunt urm toarele: a) 4423 - TVA de plat : - dup con inutul economic este un cont de datorii pe termen scurt; - dup func ia contabil este un cont de pasiv; - se crediteaz la sfr itul lunii cu datoria fa de bugetul statului aferent valorii ad ugate de unitate, determinat ca diferen ntre taxa pe valoarea ad ugat colectat i taxa pe valoarea ad ugat deductibil ; - se debiteaz cu pl ile ce se fac la buget i cu recuperarea eventualelor taxe suportate n plus n cursul lunilor precedente. Principalele opera ii economico financiare sunt: Regularizarea TVA in situatia in care TVA deductibil este mai mic dect TVA colectat

4427 TVA colectat = 4426 TVA deductibil cu suma cea mai mic

Defini ie pe care o g sim n Nouveau lexique deconomie. OMFPnr.3055/2009 privind Reglement ri contabile conforme cuDirectivele europene,modificat i completat prin OMFP nr. 2869/2010, publicat n M.O. nr.882/29.12.2010
12

11

37

iar

4427 TVA colectat

4423 TVA de plat cu diferen a

Plata TVA din contul de disponibilit i :

4423 Tva de plat

5121 Disponibilit i la banc

b) 4424 - TVA de recuperat: - dup con inutul economic este un cont de crean e; - dup func ia contabil este un cont de activ; - se debiteaz la sfr itul lunii n cazul apari iei unei crean e fa de buget reprezentat de diferen a dintre TVA deductibil (mai mare) i TVA colectat (mai mic ); - se crediteaz cu sumele recuperate pe calea ncas ri de la buget sau cu cele recuperate prin i diminuarea, n lunile urm toare, a taxei pe valoarea ad ugat de plat ; - soldul debitor reprezint taxa pe valoarea ad ugat de recuperat de la bugetul statului; Principalele opera ii economico financiare sunt: Regularizarea TVA in situa ia n care TVA deductibil este mai mare dect TVA colectat :

4426 TVA deductibil

= 4427 TVA colectat cu suma cea mai mic

38

iar

4424 TVA de recuperat

= 4426 TVA deductib il

cu diferen a

ncasarea TVA in contul de disponibilit i

5121 Disponibilitati la banc

= 4424 TVA de recuperat

c) 4426 - TVA deductibil : - dup con inutul economic este un cont de crean e; - dup func ia contabil este un cont de activ; - se debiteaz n tot cursul lunii cu taxa pe valoarea ad ugat din facturile furnizorilor privind cump r rile efectuate; - se crediteaz la sfr itul lunii cu taxa pe valoarea ad ugat deductibil , compensat cu taxa pe valoarea ad ugat colectat i de ncasat (dac este cazul) de la bugetul statului; - la sfr itul perioadei, contul nu prezint sold. Principalele operatiuni economico financiare sunt :
y

Cump rarea de m rfuri de la furnizori :

% 371 ,, M rfuri 4426,, TVA deductibil

401 ,, Furnizori

39

Exemplu: Societatea comercial X specializat n comer ul en gros, achizi ioneaz m rfuri n valoare de 123.000 lei, TVA 24%. Eviden a m rfurilor se ine la pre de achizi ie. % 371 M rfuri 4426 TVA deductibil = 401Furnizori 152.520 123.000 29.520

Cump rarea de materii prime de la furnizori : % 301 ,, Materii prime 4426,, TVA deductibil = 401 ,, Furnizori

Exemplu : Societatea comercial A cump r materii prime de la furnizori n valoare de 25.000lei, TVA 24%. % 301 ,, Materii prime 4426,, TVA deductibil = 401 ,, Furnizori 31.000 25.000 6.000

________________________________________________________________________

d) 4427 - TVA colectat : - dup con inutul economic este un cont de datorii pe termen scurt; - dup func ia contabil este un cont de pasiv; - se crediteaz cu sumele datorate de unitatea patrimonial bugetului de stat, reprezentnd taxa pe valoarea ad ugat aferent vnz rilor de m rfuri i bunuri, prest rilor de servicii sau execut rilor de lucr ri; - se debiteaz cu taxa pe valoarea ad ugat colectat compensat cu taxa pe valo area ad ugat deductibil i cu cea de plat la bugetul statului; - la sfr itul perioadei nu prezint sold. Principalele operatiuni economico financiare sunt :

40

Vnzare m rfuri c tre clien i:

4111,, Clien i

% 707 ,, Venituri din vnzarea m rfurilor 4427,, TVA colectat

Exemplu: Societatea comercial X livreaz m rfuri societ ii comerciale Z n valoare de 35.800lei, TVA 24%. 4111,, Clien i = % 44.392 lei 707 ,, Venituri din vnzarea m rfurilor 35.800 4427,, TVA colectat 8.592

e) 4428 - TVA neexigibil : - dup con inutul economic poate fi un cont de:  crean e pentru: - cump r rile de bunuri i servicii cu plata n rate; - cump r rile ce nu sunt nso ite de facturile furnizorilor;  datorii pe termen scurt pentru: - vnz ri de bunuri i servicii cu plata n rate; - vnz ri de bunuri i servicii ce nu sunt nso ite de facturi; - stocuri de m rfuri incluse n pre ul de vnzare cu am nuntul la unit ile comerciale ce in eviden a la acest pre . - dup func ia contabil este un cont bifunc ional care se folose te astfel: - ca un cont de activ cnd exprim crean e; - ca un cont de pasiv cnd exprim datorii. - se crediteaz cu taxa pe valoarea ad ugat neexigibil aferent vnz rilor, m rfurilor n stoc la unit ile cu am nuntul, respectiv TVA devenit exigibil ; - se debiteaz cu taxa pe valoarea ad ugat neexigibil aferent cump r rilor, respectiv TVA devenit exigibil n cursul exerci iului; - soldul contului poate fi: - creditor, cnd exprim datorii neexigibile privind taxa pe valoarea ad ugat ; - debitor, cnd exprim crean e neexigibile privind taxa pe valoarea ad ugat .

41

Principalele opera ii economice sunt urmatoarele: nregistrarea adaosului comercial i a TVA-ului neexigibil, aplicat la pre ul de cump rare + adaosul comercial :

371 ,, M rfuri

378 ,, Diferen e de pre


la m rfuri 4428 ,, TVA neexigibil

Exemplu: Societatea comercial B specializat n comer ul cu am nuntul, achizi ioneaz m rfuri de la furnizori n valoare de 40.000lei, TVA 24%. Adaosul practicat este de 20%. nregistrarea primirii m rfurilor: % 371 ,, M rfuri 4426,, TVA deductibil = 401 ,, Furni zori 49.600

40.000 9.600

nregistrarea adaosului comercial i a TVA neexigibil :

371 ,, M rfuri

17.600

378 ,, Diferen e de pre


la m rfuri 4428 ,, TVA neexigibil

8.000
9.600

Desc rcarea din gestiune a m rfurilor vndute :

% 607 ,, Cheltuieli privind m rfurile

371 ,, M rfuri

42

378 ,, Diferen e de pre la m rfuri

4428 TVA neexigibil Exemplu: Societatea comercial C specializat n comer ul cu am nuntul vinde m rfuri n valoare de 59.500lei , TVA inclus , adaosul aferent m rfurilor vndute este de 6.500lei. Eviden ierea vnz rii m furilor: 5311 Casa in lei = % 62.000 707 ,, Venituri din vnzarea m rfurilor 50.000 4427,, TVA colectat 12.000 Desc rc rea gestiunii: % = 371 M rfuri 59.500 607 Cheltuieli privind 41.000 m rfurile 378 Diferen e de pre la 6.500 m rfuri 4428 TVA neexigibil 12.000

3.3. Armonizarea legisla iilor

r ilor europene cu privire la TVA

Dat fiind rolul foarte important pe care taxa pe valoarea ad ugat l are n promovarea rela iilor economice ntre statele comunitare, Consiliul Comunit ii Europene a manifestat o preocupare permanent pentru introducerea i, dup aceea, pentru armonizarea reglement rilor privind aceast tax ntre toate rile membre. Printre m surile luate n acest scop, o importan i un interes deosebit prezint cea de-a asea directiv a Consiliului Comunit ii Europene, din 17 mai 1977, cu modific rile i complet rile ulterioare, referitoare la armonizarea legisla iilor statelor membre privitoare la taxele pe cifra de afaceri i realizarea unui sistem comun de stabilire a taxei pe valoarea ad ugat . Ulterior, obliga ia aplic rii treptate a Directivei a VI-a a fost extins i asupra rilor asociate, ntre care se num r i Romnia. Armonizarea legisla iilor pe linia taxei pe valoarea ad ugat i ajungerea, n final, la un sistem comun privind regimul acestei taxe este foarte necesar , att pentru dezvoltarea rela iilor economice ntre rile comunitare ct i a rela iilor acestora cu rile din afara Uniunii Europene. O deosebit importan prezint armonizarea reglement rilor privind opera iunile taxabile, persoanele pl titoare, scutirile i deducerile i, n special, locul tax rii, pentru evitarea cazurilor de dubl impozitare a livr rilor de bunuri i a prest rilor de servicii. Adoptarea de ara noastr a unora dintre m surile Directivei a VI-a care nu se reg sesc n legisla ia romn , n special pe linia simplific rii stabilirii i perceperii taxei pe valoarea ad ugat , precum i n leg tur cu reducerea scutirilor, va trebui s fie realizat ct mai curnd, n beneficiul att a entit ilor economice, ct i al organelor fiscale.

43

n prezent, principalele obiective ale politicii fiscale ale Romniei sunt dezvoltarea unei economii de pia func ionale, mbun t irea mediului de afaceri, armonizarea legisla iei fiscale cu cea comunitar i un sistem fiscal transparent, predictibil, clar i nediscriminatoriu. n domeniul taxei pe valoarea ad ugat , obiectivul prioritar l reprezint continuarea procesului de armonizare a legisla iei na ionale cu cea comunitar n domeniu. n Acordul de asociere a Romniei la Uniunea European se arat c armonizarea legisla iei prezente i viitoare la cea comunitar constituie o condi ie important pe linia integr rii rii noastre n structurile europene, adaptarea sistemului fiscal la cerin ele mecanismelor pie ei unice fiind unul din obiectivele Strategiei na ionale de preg tire a ader rii. n aplicarea obiectivelor, noul Cod Fiscal ce a intrat n vigoare de la nceputul anului 2004 cumuleaz ntr-un singur act normativ reglement rile fiscale pentru aproximativ 85% din impozitele i taxele ce reprezint venituri ale bugetului de stat. Foarte important este faptul c pe tot parcursul elabor rii acestuia s-a asigurat o consultare permanent cu reprezentan ii mediului de afaceri i ai firmelor de consultan n domeniu, romne ti i interna ionale. Astfel, odat cu intrarea n vigoare a noului Cod Fiscal, putem afirma c primul pas important n direc ia armoniz rii a fost f cut. Romnia i-a asumat unilateral data de 1 ianuarie 2007 ca ipotez de lucru pentru ncheierea preg tirilor de aderare la Uniunea European . Pn la data ader rii, se va continua armonizarea legisla iei na ionale cu acquis-ul comunitar i dezvoltarea infrastructurii institu ionale necesare implement rii acestuia.

44

CAPITOLUL IV REGLEMENTAREA TAXEI PE VALOAREA AD UGAT N ROMNIA

n ara noastr , n condi iile trecerii la economia de pia i pe fondul urm ririi alinierii fiscalit ii la practica rilor dezvoltate, impozitul pe circula ia m rfurilor (ICM), care func iona ca un impozit indirect, a fost nlocuit cu taxa pe valoarea ad ugat . Aceast nlocuire a impozitului pe circula ia m rfurilor cu taxa pe valoarea ad ugat constituie o condi ie ce trebuie ndeplinit pentru a adera la Uniunea European . Astfel, taxa pe valoarea ad ugat a fost introdus ncepnd cu data de 1 iulie 1993, temeiul legal constituindu-l Ordonan a Guvernului nr. 3/199213. De-a lungul timpului, att ordonan a, ct i normele de aplicare a acesteia au fost modificate i republicate de mai multe ori. n aceste condi ii, aplicarea prevederilor legale s-a efectuat cu greutate i a generat n unele cazuri controverse ntre agen ii economici, organele fiscale i organele judec tore ti. n prezent, taxa pe valoarea ad ugat este reglementat de noul Cod Fiscal, publicat la data de 4 septembrie 2003 i care a intrat n vigoare ncepnd cu 1 ianuarie 2004. Conceput ca unicul act normativ de natur fiscal , acesta reune te toat legisla ia actual privind taxele i impozitele. Codul Fiscal introduce o serie de noi deduceri i dou cote reduse de TVA, de nou la sut , n turism i pe medicamente i 5% pentru livrarea locuin elor inclusiv a terenurilor pe care sunt construite, modificnd astfel unele articole din legea care se afla n vigoare pn la nceputul anului 2004.

4.1. Sfera de aplicare

Opera iunile cuprinse n sfera de aplicare a T.V.A. sunt: livrarea de bunuri, inclusiv livrarea intra-comunitar de bunuri din momentul ader rii, achizi ii intra-comunitare; prestarea de servicii; importul de bunuri; opera iuni asimilate livr rilor de bunuri (inclusiv opera iunile asimilate livr rilor intra-comunitare de bunuri din momentul ader rii) i asimilate prest rilor de servicii.

Livrarea i achizi ia intra-comunitar de bunuri


este o livrare de bunuri transportate ntr-un stat membru al U.E. n alt stat membru, de c tre furnizor, de c tre beneficiar, sau de o alt persoan care ac ioneaz n numele i n contul unuia dintre ace tia (art. 128 (9) C.F.). Livrarea intra-comunitar de bunuri are loc ntotdeauna acolo unde ncepe transportul. Scutirile pentru livr rile intra-comunitare se refer la:
13

Orgonan a Guvenului 3 /1992 publicat n Monitorul Oficial nr. 200 din 17.08.1992

45

livr rile intra-comunitare efectuate c tre o persoan care comunic un cod valabil de nregistrare n scopuri de T.V.A. atribuit de autorit ile fiscale din alte state membre, cu excep ia livr rilor efectuate de ntreprinderile mici, alta dect o livrare a unui mijloc de transport nou; livr rile supuse regimului special al marjei profitului (c rora li s-au aplicat un regim special de T.V.A.) ; livr rile intra-comunitare de mijloace de transport noi c tre orice persoan care nu comunic un num r valabil de T.V.A. din alt stat membru; livr rile intra-comunitare de bunuri accizabile c tre o persoan impozabil sau c tre o persoan juridic neimpozabil , care nu comunic un cod valabil de T.V.A. din alt stat membru; transferul de bunuri. Dovada scutirii de T.V.A. pentru livr rile intra-comunitare se face astfel: transportul bunurilor c tre alt stat membru se dovede te cu contracte, comenzi, documenta ie de transport; beneficiarul comunic un cod de T.V.A. valabil n alt stat membru (precedat de codul ISO pentru acest stat membru). Ca un principiu general, persoana obligat la plata T.V.A. pentru livr rile intra-comunitare este ntotdeauna persoana care efectueaz livrarea. O persoan impozabil care nu este stabilit n Romnia, care n principiu este obligat la plata taxei pe livr rile intra-comunitare, va solicita nregistrarea de T.V.A. (chiar dac exist o scutire pentru livr rile intra-comunitare), doar pentru c exist formalit i obligatorii declara ie recapitulativ (document nou introdus, odat cu data Ader rii). Faptul generator are loc la data livr rii bunurilor. Taxa devine exigibil la: data la care se emite o factur , dar nu mai trziu de data de 15 a lunii urm toare datei la care are loc faptul generator. Obliga ii legale: nscrierea opera iunii n facturi; nscrierea opera iunii n rubrica adecvat din decontul de T.V.A; n factur se nscrie codul de nregistrare n scopuri de T.V.A. al beneficiarului din alt stat membru (codul ISO) ; nscrierea opera iunii n declara ia recapitulativ ce se va depune pana in data de 15 inclusiv a lunii urmatoare unei luni calendaristice ; Achizi ia intra-comunitar de bunuri: - achizi ia dreptului de a dispune n calitate de proprietar de bunurile expediate sau transportate din alt stat membru c tre cump r torul din Romnia, de c tre sau n numele furnizorului sau al persoanei care le achizi ioneaz (este de fapt defini ia livr rii intra-comunitare de bunuri privit n oglind ). Ca i opera iuni asimilate livr rilor intra-comunitare de bunuri sunt considerate transferurile. Transferul efectuat de c tre o persoan impozabil , a unor bunuri ce fac parte din activitatea sa economic din Romnia c tre alt stat membru va fi considerat livrare intra-comunitar de bunuri cu plat . Bunurile vor fi considerate ca transferate de c tre o persoan impozabil c tre alt stat membru, dac sunt transportate de aceasta sau n numele acesteia din Romnia n alt stat membru, n scopul desf ur rii activit ii sale economice. Caracteristicile transferului: circula ia bunurilor din Romnia c tre alt stat membru (f r tranzac ie) ; este efectuat de c tre o persoan impozabil sau n numele acestuia; de bunuri ce fac parte din activitatea sa economic ; n scopul desf ur rii activit ii economice - licen intra-comunitar cu plat .

46

Toate regulile legate de livr rile intra-comunitare se aplic , inclusiv obliga iile legale (declara ia recapitulativ de livrare intra-intracomunitar de bunuri scutit de T.V.A).

Opera iunile asimilate achizi iilor intra-comunitare - utilizarea n Romnia de c tre o persoan impozabil , n scopul def ur rii activit ii sale economice, a bunurilor transportate de aceasta sau n numele acestuia din alt stat membru pe al c rui teritoriu aceste bunuri au fost produse, extrase, cump rate, dobndite sau importate de aceasta n scopul desf ur rii activit ii sale economice, n care transportul acestor bunuri, dac ar fi efectuat din Romnia n alt stat membru ar fi considerat transfer de bunuri n alt stat membru, va fi considerat o achizi ie intra-comunitar cu plat .
Caracteristicile opera iunilor asimilate achizi iilor intra-comunitare: circula ia bunurilor din alt stat membru n Romnia (f r tranzac ie); se efectueaz de c tre o persoan impozabil de bunuri ce fac parte din activitatea sa economic achizi ie intra-comunitar cu plat .

Toate regulile legate de achizi iile intra-comunitare se aplic , inclusiv obliga iile legale (declara ia recapitulativ din statul membru de plecare).
Transportul intra-comunitar de bunuri - reprezint orice transport de bunuri pentru care locul de plecare i locul de sosire se situeaz n dou state membre diferite din U.E. Traversarea teritoriului unei ri din afara U.E. nu afecteaz clasificarea acestui transport ca transport intracomunitar de bunuri. Locul prest rii - locul de plecare al transportului intra-comunitar de bunuri. Excep ie, n cazul n care serviciul este prestat unui beneficiar care comunic un cod valabil de T.V.A. (cu prefix) din alt stat membru dect cel de plecare al transportului intra-comunitar de bunuri, se consider c serviciul are loc n statul membru care a atribuit codul de T.V.A. n baza c ruia serviciul a fost prestat beneficiarului. Persoana obligat la plata T.V.A. n Romnia, n principiu, este prestatorul. Excep ie beneficiarul - n urm toarele condi ii: prestatorul nu este stabilit n Romnia beneficiarul este nregistrat pentru scopuri de T.V.A.

Opera iuni intra-comunitare - cazuri speciale.

Aceste cazuri se rezum la livr ri intra-comunitare c tre / achizi ii intra-comunitare efectuate de c tre membrii Grupului celor 4. Grupul celor 4 este alc tuit din: 1. persoane juridice neimpozabile (autorit i publice ce ac ioneaz n aceast calitate i care nu desf oar activit i supuse T.V.A.); 2. ntreprinderi mici; 3. celelalte persoane impozabile ce desf oar exclusiv opera iuni scutite f r drept de deducere a T.V.A. (b nci, societ i de asigur ri, organiza ii non-profit, spitale); 4. fermierii supu i regimului ratei fixe (nu n toate statele membre). S-a fixat un plafon de 10.000 Euro:

47

sub care sau pn la care achizi iile intra-comunitare efectuate de un membru al Grupului celor 4 nu se aplic T.V.A; dincolo de care pentru achizi iile intra-comunitare efectuate de un membru al Grupului celor 4 se aplic T.V.A. Plafonul se calculeaz anual. Obliga iile ce trebuie respectate de c tre membrii Grupului celor 4 sunt de a: informa serviciul T.V.A. de dep irea plafonului; solicita nregistrarea pentru scopuri de T.V.A; ine eviden a achizi iilor intra-comunitare efectuate; transmite un formular special de T.V.A. pentru luna n care a efectuat achizi ii intra-comunitare i n perioada n care taxa devine exigibil pentru aceste achizi ii (numai dac s-au efectuat achizi ii (numai dac s-au efectuat achizi ii intra-comunitare); plata T.V.A. datorat pentru aceste achizi ii intra-comunitare pn cel trziu la data de 25 a lunii urm toare celei n care taxa devine exigibil ; comunic propriul cod de T.V.A. furnizorilor s i din alte state membre pentru perioada n care are obliga ia de a pl ti T.V.A. RO pentru achizi ii intra-comunitare.

Vnz ri la distan
Vnzarea la distan nseamn o livrare de bunuri intra-comunitare ce presupune transportul bunurilor dintr-un stat membru de c tre sau n numele furnizorului i care ndepline te anumite condi ii: valoarea total a acestor vnz ri efectuate de c tre furnizor s dep easc un plafon fixat de c tre statul membru de destina ie n anul n care are loc vnzarea la distan sau n anul calendaristic precedent; furinzorul s fi optat n propriul stat membru pentru aplicarea T.V.A. pentru toate vnz rile sale la distan n statul membru de destina ie; plafonul pentru vnz ri la distan prev zut de lege este ntre 35.000 Euro i 100.000 Euro; fiecare stat membru este suveran s stabileasc ntre aceste limite orice plafon: - sub care sau pn la care locul livr rilor r mne n statul membru de origine (n care ncepe transportul); - peste care locul livr rilor este n statul membru de destina ie (n care se ncheie transportul pentru beneficiarii care nu comunic un cod valabil de T.V.A: Grupul celor 4 i orice alte persoane neimpozabile).

Plafonul de vnz ri la distan plafonul a fost fixat la 35.000 Euro.

se calculeaz anual (an calendaristic). n Romnia

n cazul dep irii plafonului, furnizorul este obligat sa pl teasc T.V.A. n statul membru de destina ie pentru toate vnz rile sale la distan efectuate n acest stat membru pentru restul anului calendaristic n care s-a dep it plafonul i pentru urm torul an calendaristic. Dac plafonul se dep e te i n anul urm tor, se aplic acelea i reglement ri privind obliga ia pl ii T.V.A. n statul membru de destina ie pentru livr rile respective.
la calcularea plafonului se va ine cont de: - valoarea tuturor vnz rilor la distan c tre un anumit stat membru; plafonul se calculeaz pentru fiecare stat membru; - valoarea tranzac iei care determin dep irea plafonului.

48

Mijloace de transport noi


Sunt considerate mijloace de transport noi:

autovehicule terestre a c ror capacitate dep este 48 ccm sau a c ror putere dep e te 7,2 kw - livrate cu maxim 6 luni dup intrarea ini ial n exploatare sau
- care nu au parcurs mai mult de 6.000 km. nave cu o lungime mai mare de 7,5 metri (cu excep ia navelor comerciale) - livrate cu maxim 3 luni dup intrarea ini ial n exploatare sau - care nu au navigat mai mult de 100 de ore. aeronave a c ror greutate la decolare dep e te 1.550 kg (cu excep ia avioanelor destinate curselor de linie) - furnizate cu maxim 3 luni dup intrarea ini ial n exploatare sau care nu au zburat mai mult de 40 de ore.

Importul de bunuri nseamn :


introducerea n Romnia nainte de 1 ianuarie 2007 a bunurilor transportate din orice alt ar ; introducerea n Comunitate, ncepnd cu 1 ianuarie 2007 a bunurilor transportate dintr un ter teritoriu.

Un ter teritoriu nseamn :


teritoriul unui stat ce nu este Membru al U.E; teritoriul unui stat membru care se consider ns c nu face parte din Comunitate, pentru scopuri de T.V.A. Importul se aplic doar pentru bunuri. Serviciile nu pot fi importate.

Locul importului
se consider a fi n statul membru n care se afl bunurile cnd intr pe teritoriul Comunit ii; atunci cnd bunurile ne-comunitare sunt plasate, la intrarea n Comunitate, ntr-unul din regimurile vamale suspensive, locul importului pentru astfel de bunuri se consider a fi statul membru n care bunurile nceteaz s mai fie plasate n astfel de regimuri; atunci cnd bunurile comunitare sunt plasate, la intrarea n Comunitate, ntr-unul din regimurile vamale suspensive sau ntr-un regim de antrepozit de T.V.A, locul importului se consider a fi statul membru n care nceteaz regimul n cauz .

Persoana obligat la plata T.V.A.


plata T.V.A. aferent unui import impozabil este obliga ia persoanei sau persoanelor desemnate n acest sens de c tre statele membre n care bunurile sunt importate; persoana obligat la plata T.V.A. este persoana care import bunuri n Romnia.

Sevicii furnizate pe cale electronic


este aplicabil persoanelor impozabile nestabilite n U.E; op iune de utilizare a regimului special; nregistrare pentru scopuri de T.V.A doar ntr-un stat membru, prin mijloace electronice; decont special de T.V.A, depus prin mijloace electronice, pentru fiecare trimestru calendaristic, pentru toate prest rile efectuate n U.E; plata T.V.A. aferent tuturor prest rilor c tre statele membre ale U.E., n statele membre de nregistrare, care la rndul s u efectueaz pl i c tre celelalte state membre; nu este nevoie de reprezentant fiscal;

49

nu este permis deducerea, ci doar rambursarea, conform legii (Directivei 13). nchirierea sau leasingul de bunuri corporale mobile, cu excep ia tuturor mijloacelor de transport; transferul i/sau transmiterea folosin ei drepturilor de autor, brevetelor, licen elor, m rcilor comerciale i al altor drepturi similare: servicii de publicitate i marketing; serviciile de consultan , de inginerie, juridice i de avocatur , serviciile contabililor i exper ilor contabili, ale birourilor de studii i alte servicii similare: prelucrarea de date i furnizarea de informa ii; opera iunile bancare, financiare i de asigur ri, punerea la dispozi ie de personal; furnizarea accesului la sistemele de distribu ie a gazului natural i energiei electrice, inclusiv serviciile de transport i transmisie prin intermediul acestor re ele, precum i alte prest ri de servicii legate direct de acestea; obliga ia de a se ab ine de la realizarea sau exercitarea, total sau par ial, a unei activit i economice; servicile unui intermediar care ac ionez n numele i pe seama altuia (ex. un agent), cnd acesta procur pentru mandatul sau oricare din serviciile intangibile efectuate cu plat , de c tre o persoan impozabil ce ac ioneaz ca atare; Principiu: locul n care este stabilit prestatorul sau n care are un sediu fix de la care este prestat serviciul. o persoan impozabil este stabilit ntr-o ar dac i-a stabilit sediul activit ii economice sau un sediu permanent prin care i desf oar activitatea economic n ara respectiv . Dac persoana impozabil este o persoan fizic care nu are un sediu al activit ii sale economice sau care nu are un sediu permanent ntr-o ar anume, aceasta este stabilit n ara n care are domiciliul stabil sau re edin a obi nuit . Excep ie: locul n care este stabilit beneficiarul sau n care are sediul fix n cadrul c ruia este prestat serviciul dac : beneficiarul este stabilit sau are sediul fix n afara U.E. - f r condi ii suplimentare sau: beneficiarul este stabilit sau are sediul fix n U.E. i: - este o persoan impozabil ce ac ioneaz n aceast calitate; i - este stabilit sau are sediul fix n alt ar dect cea a prestatorului persoana obligat la plata T.V.A: Principiu: prestatorul Excep ie: beneficiarul, n urm toarele condi ii: prestatorul nu este stabilit n Romnia (chiar dac acesta este nregistrat n Romnia); beneficiarul este o persoan impozabil ce ac ioneaz ca atare.

Servicii intangibile

50

Servicii de telecomunica ii i servicii furnizate pe cale electronic


Serviciile de telecomunica ii supuse T.V.A. nseamn serviciile legate de transmiterea, emiterea sau recep ia de semnale, mesaje scrise, imagini i sunete sau informa ii de orice natur prin cablu, unde radio, mijloace optice sau alte sisteme electromagnetice, inclusiv transferul aferent sau cedarea dreptului de a utiliza mijloacele de transmisie, emisie sau recep ie, ca i asigurarea accesului la re elele de informa ii mondiale efectuate cu plata, de c tre o persoan impozabil ce ac ioneaz ca atare. Serviciile de telecomunica ii mai cuprind i serviciile de difuzare radio i televiziune. Serviciile furnizate prin mijloace electronice supuse T.V.A. nseamn serviciile privind conceperea de site-uri informatice, furnizarea de spa ii web, ntre inerea la distan a programelor i echipamentelor, furnizarea de software i actualizarea acestuia, furnizarea de imagini, text i informa ii, punerea la dispozi ie de baze de date, furnizarea de muzic filme i jocuri, inclusiv jocuri de noroc i prezentarea de emisiuni i evenimente politice, culturale, artistice, sportive, tiin ifice i de divertisment, precum i nv mnt la distan efectuate cu plat , de c tre o persoan impozabil ce ac ioneaz ca atare.

Servicii de intermediere nseamn servicii efectuate de un agent. Un agent (de ex. un comisionar sau mandatar) este un intermediar ce ac ioneaz n numele i pe seama altei persoane (respectiv comitentul/mandantul). Livr rile sau prest rile pentru care intervine intermediarul se consider a fi efectuate de respectiva persoan . Serviciul de intermediere n sine este o prestare de servicii efectuat de c tre intermediar n beneficiul comisionarului/mandantului, supus T.V.A. dac este efectuat de o persoan impozabil ce ac ioneaz ca atare. Locul prest rii: Principiu: serviciile de intermediere au loc acolo unde au loc opera iunile de baz . Excep ie: serviciile de intermediere prestate unui beneficiar (de ex. comitentului/mandantului) care comunic un cod valid de T.V.A. atribuit de un stat membru, altul dect statul membru unde se efectueaz opera iunile de baz (pentru care intervine intermediarul), au loc n statul membru care a acordat codul de T.V.A. Persoana obligat la plata T.V.A. n Romnia Principiu: prestatorul Excep ie: beneficiarul, n urm toarele condi ii:

Cnd prestatorul unui serviciu i beneficiarul acestuia comunic prin po ta electronic , aceasta nu nseamn c serviciul executat reprezint din acest motiv un serviciu furnizat pe cale electronic . Alte servici de intermediere

51

prestatorul nu este stabilit n Romnia i beneficiarul nu este nregistrat n scopuri de T.V.A.

4.2. Regimuri de impozitare, locul operatiunilor impozabile si persoane obligate la plata T.V.A.

Este considerat persoan impozabil 14 orice persoan care desf oar , de o manier independent , una sau mai multe din activit ile economice de natura celor prev zute de Codul Fiscal15. Nu ac ioneaz de o manier independent angaja ii sau orice alte persoane legate de angajator printr-un contract individual de munc sau prin orice alte instrumente juridice care creeaz un raport angajator/angajat n ceea ce prive te condi iile de munc , remunerarea sau alte obliga ii ale angajatorului. Institu iile publice nu sunt persoane impozabile pentru activit ile care sunt desf urate n calitate de autorit i publice. Prin excep ie, ele pot deveni persoane impozabile pentru activit ile desf urate n calitate de autorit i publice dac tratarea lor ca persoane neimpozabile ar produce distorsiuni concuren iale, precum i pentru activit i desf urate n acelea i condi ii legale ca i cele aplicabile operatorilor economici. Sunt asimilate institu iilor publice, n ce prive te regulile aplicabile din punct de vedere al taxei pe valoarea ad ugat , orice entit i a c ror nfiin are este reglementat prin legi sau hot rri ale Guvernului pentru activit ile prev zute prin actul normativ de nfiin are care nu creeaz distorsiuni concuren iale, nefiind desf urate i de alte persoane impozabile. Pl titorii taxei pe valoarea ad ugat sunt deci acele persoane, fizice sau juridice, care desf oar opera iuni supuse taxei pe valoarea ad ugat i, potrivit legii, au sarcina stabilirii i perceperii acesteia. Este un impozit indirect datorat bugetului de stat, determinat asupra opera iilor impozabile din sfera produc iei, serviciilor, inclusiv vnzarea c tre consumatori.

A a cum este reglementata de Legea nr. 571/2003 privind noul cod fiscal, se cuprind n sfera de aplicare a taxei pe valoarea adaugat , opera iunile care ndeplinesc cumulativ urmatoarele condi ii:
a) b) c) d) constituie o livrare de bunuri sau o prestare de servicii efectuat cu plat ; locul de livrare a bunurilor sau de prestare a serviciilor este considerat a fi n Romnia; livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor este realizat de o persoana impozabil ; livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor s rezulte din una dintre activit ile economice, prev zute n codul fiscal.

14 15

Potrivit art.127 alin.(1) din Codul Fiscal. Codul Fiscal, art 127 alin.(2).

52

Persoana impozabil , este orice persoana, indiferent de statutul sau juridic care efectueaz de o manier independent activita i economice ce intr n sfera: produc torilor, comercian ilor, prestatorilor de servicii inclusiv activit ile extractive, agricole, ale profesiunilor libere sau asimilate, precum i exploatarea activelor corporale i necorporale n scopul ob inerii de venituri.

n sfera de aplicare a taxei pe valoarea ad ugat se cuprinde i importul de bunuri.


Taxa pe valoarea ad ugat se caracterizeaz prin transparent , intruct asigura fiecarui subiect impozabil posibilitatea de a cunoa te exact i concret care este marimea impozitului i a obliga iei de plat ce-i revine. O alt caracteristic este unicitatea, constnd n faptul c indiferent de circuitul pe care l parcurge materia prim pn la realizarea produsului finit, adic de i trece prin dou sau mai multe societ i, este acela i ca nivel al cotei i ca marime. O alt tr s tur este aceea c aplicarea T.V.A. se face numai n ara n care produsul se consum ; deci nu unde se realizeaz produsul, ci acolo unde se consum .

n consecint , tot ce se export este degrevat complet de plata acestui impozit, dar ceea ce se import se impune n mod corespunz tor.
Opera iunile impozabile cuprinse in sfera de aplicare a T.V.A. se clasific din punct de vedere al regimului de impozitare astfel: operatiuni taxabile la care se aplic cota standard, adic de 19% conform noului cod fiscal; operatiuni scutite de T.V.A. cu drept de deducere ( exportul de bunuri, transportul i prest rile de servicii legate direct de exportul bunurilor, precum i bunurile comercializate prin magazinele duty-free); opera iuni scutite de T.V.A. fara drept de deducere (ex.: spitalizarea, ngrijirile medicale, etc.) opera iuni de import scutite de T.V.A. (ex.: bunurile introduse n tara de persoane fizice cu domiciliul n ara sau n str inatate, potrivit regimului vamal).

Se consider a fi locul livr rii de bunuri16:

a) locul unde se g sesc bunurile n momentul cnd ncepe expedierea sau transportul, n cazul bunurilor care sunt expediate sau transportate de furnizor, de cump r tor sau de un ter . Dac locul livr rii, stabilit conform prezentei prevederi, se situeaz n afara teritoriului comunitar, locul livr rii realizate de c tre importator i locul oric rei livr ri ulterioare se consider n statul membru de import al bunurilor, iar bunurile se consider a fi transportate sau expediate din statul membru de import; b) locul unde se efectueaz instalarea sau montajul, de c tre furnizor sau de c tre alt persoan n numele furnizorului, n cazul bunurilor care fac obiectul unei instal ri sau unui montaj; c) locul unde se g sesc bunurile atunci cnd sunt puse la dispozi ia cump r torului, n cazul bunurilor care nu sunt expediate sau transportate; d) locul de plecare a transportului de pasageri, n cazul n care livr rile de bunuri sunt efectuate la bordul unui vapor, avion sau tren, pentru partea din transportul de pasager efectuat n interiorul i Comunit ii, dac :

16

Art.132-(1) din Codul fiscal

53

1. partea transportului de pasageri efectuat n interiorul Comunit ii reprezint partea transportului, efectuat f r nici o oprire n afara Comunit ii, ntre locul de plecare i locul de sosire ale transportului de pasageri; 2. locul de plecare a transportului de pasageri reprezint primul punct de mbarcare a pasagerilor n interiorul Comunit ii, eventual dup o oprire n afara Comunit ii; 3. locul de sosire a transportului de pasageri reprezint ultimul punct de debarcare prev zut n interiorul Comunit ii pentru pasagerii care s-au mbarcat n interiorul Comunit ii, eventual nainte de o oprire n afara Comunit ii;

e) n cazul livr rii de gaze prin sistemul de distribu ie a gazelor naturale sau al livr rii de energie electric , c tre un comerciant persoan impozabil , locul livr rii se consider locul unde comerciantul persoan impozabil este stabilit sau are un sediu fix pentru care se livreaz bunurile sau, n absen a unui astfel de sediu, locul n care acesta are domiciliul stabil sau re edin a sa obi nuit . Comerciantul persoan impozabil reprezint persoana impozabil a c rei activitate principal n ceea ce prive te cump r rile de gaz i energie electric o reprezint revnzarea de astfel de produse i al c rei consum propriu de astfel de produse este neglijabil; f) n cazul livr rii de gaze prin sistemul de distribu ie a gazelor naturale sau de energie electric , n situa ia n care o astfel de livrare nu se reg se te la lit. e), locul livr rii reprezint locul n care cump r torul utilizeaz i consum efectiv gazul natural sau energia electric . n situa ia n care bunurile nu sunt consumate de cump r tor, ci sunt livrate unei alte persoane, partea neutilizat de gaz sau energie electric se consider ca fiind utilizat i consumat la locul n care noul cump r tor este stabilit sau are un sediu fix pentru care se livreaz bunurile. n absen a unui astfel de sediu, se consider c acesta a utilizat i a consumat bunurile n locul n care i are domiciliul sau re edin a sa obi nuit .
Prin derogare de la prevederile alin. (1) lit. a), n cazul unei vnz ri la distan care se efectueaz dintr-un stat membru spre Romnia, locul livr rii se consider n Romnia dac livrarea este efectuat c tre un cump r tor persoan impozabil sau persoan juridic neimpozabil , care beneficiaz de derogarea de la art. 126 alin. (4), sau c tre orice alt persoan neimpozabil i dac sunt ndeplinite urm toarele condi ii:

a) valoarea total a vnz rilor la distan al c ror transport sau expediere n Romnia se realizeaz de c tre un furnizor, n anul calendaristic n care are loc o anumit vnzare la distan , inclusiv valoarea respectivei vnz ri la distan , sau n anul calendaristic precedent, dep e te plafonul pentru vnz ri la distan de 35.000 euro, al c rui echivalent n lei se stabile te prin norme; sau b) furnizorul a optat n statul membru din care se transport bunurile pentru considerarea vnz rilor sale la distan , care presupun transportul bunurilor din acel stat membru n Romnia, ca avnd loc n Romnia. (3) Locul livr rii este ntotdeauna n Romnia, n cazul vnz rilor la distan de produse accizabile, efectuate dintr-un stat membru c tre persoane neimpozabile din Romnia, altele dect persoanele juridice neimpozabile, f r s se aplice plafonul prev zut la alin. (2) lit. a).

54

Locul operatiunilor impozabile se considera n Romnia atunci cnd locul livrarii este: locul de unde a pornit expedi ia sau trasportul c tre beneficiar, indiferent de cine sunt expediate sau transportate; locul unde se gasesc bunurile in momentul cand are loc livrarea, n cazul n care bunurile nu sunt expediate sau transportate; locul prestarilor de servicii se considera a fi in Romnia cand prestatorul i are stabilit n Romnia sediul activit ii economice sau un sediu stabil unde sunt prestate serviciile, ori domiciliul sau resedin a obi nuit .

Persoanele obligate la plata T.V.A. sunt: persoanele impozabile inregistrate ca platitori de TVA, pentru operatiuni taxabile; titularii operatiunilor de import de bunuri efectuat direct prin comisionari sau ter e persoane juridice care ac ioneaza n numele i din ordinul titularului opera iunii de import, indiferent dac sunt sau nu nregistrati ca platitori de TVA, cu exceptia importurilor scutite; persoanle fizice, pentru bunurile introduse n ar potrivit regulamentului vamal; persoanle juridice sau fizice cu sediul or i cu domiciliul stabil in Romnia, beneficiarii prest rilor de servicii, efectuate de prestatori cu sediul sau domiciliul n str inatate cu excep ia celor scutite de TVA.

4.3. Faptul generator si exigibilitatea taxei pe valoarea adaugata


Faptul generator al taxei reprezint faptul prin care sunt realizate condi iile legale, necesare pentru exigibilitatea taxei. Faptul generator al taxei intervine i taxa devine exigibil , la data livr rii de bunuri sau la data prest rii de servicii, cu excep ia celor care se efectueaz continuu i anume: energia, gazele naturale, apa, serviciile telefonice i altele asemenea. Taxa pe valoarea ad ugat devine exigibil atunci cand autoritatea fiscal devine ndrept tit , n baza legii, la un moment dat, s solicite taxa pe valoarea ad ugat de la pl titorii taxei, chiar dac plata acesteia este stabilit prin lege la o alta dat . Exigibilitatea taxei pe valoarea ad ugat este anticipat faptului generator i intervine: a) la data la care este emisa o factur , naintea livr rii de bunuri sau prest rii de servicii; b) la data ncas rii avansului, n cazul n care se ncaseaz avansuri naintea livrarii de bunuri sau a prestarii de servicii. Se excepteaz de la aceast prevedere avansurile ncasate pentru plata importurilor i a drepturilor vamale stabilite. Exigibilitatea taxei intervine la data la care are loc faptul generator. Prin derogare exigibilitatea taxei intervine 17: a) la data emiterii unei facturi, nainte de data la care intervine faptul 15 generator;

17

Art.134-(2) din Codul fiscal

55

b) la data la care se ncaseaz avansul, pentru pl ile n avans efectuate nainte de data la care intervine faptul generator. Fac excep ie de la aceste prevederi avansurile ncasate pentru plata importurilor i a taxei pe valoarea ad ugat aferente importului, precum i orice avansuri ncasate pentru opera iuni scutite sau care nu sunt impozabile. Avansurile reprezint plata par ial sau integral a contravalorii bunurilor i serviciilor, efectuat nainte de data livr rii sau prest rii acestora; c) la data extragerii numerarului, pentru livr rile de bunuri sau prest rile de servicii realizate prin ma ini automate de vnzare, de jocuri sau alte ma ini similare.

4.4. Baza de impozitare, cotele de impunere si calculul T.V.A.

Baza de impozitare a T.V.A. este constituit din : contrapartida obtinut sau care urmeaz a fi ob inut de furnizor ori prestator din partea cump r torului, inclusiv subven iile legate de pre ul acestor operatiuni exclusiv TVA; pre urile de achizi ie sau n lipsa acestora pre ul de cost, determinat la momentul livr rii sau prest rii; compensa ia pentru opera iunile privind trecerea n domeniul public a unor bunuri din patrimoniul persoanelor impozabile n schimbul unor desp gubiri, precum i efectuarea unor servicii potrivit unui ordin emis de autorit i publice;

Se cuprind n baza de impozitare impozitele, taxele, dac prin lege nu se prev d astfel, exclusiv TVA, precum i cheltuielile accesorii cum ar fi: comisioanele, cheltuielile de ambalare, transport i asigurare, decontate cump r torului sau clientului, cheltuielile facturate de furnizorul de bunuri sau de prestatorul de servicii cump r torului, care fac obiectul unui contract separat i care sunt legate de livr rile de bunuri sau de prest rile de servicii n cauz , sunt considerate cheltuieli accesorii.

Baza de impozitare se reduce corespunz tor n cazul refuzurilor totale sau partiale privind cantitatea sau pre urile, a reducerilor de pre conform contractelor ncheiate i n cazul return rii de c tre cump r tor a ambalajelor.

u se cuprind n baza de impozitare: rabaturile, remizele, risturnurile, sconturile i alte reduceri de pre acordate de furnizor direct clien ilor, prev zute n contracte; penaliz rile, precum i sumele reprezentnd daune-interese stabilite prin hot rre judec toreasc definitiv ; dobnzile percepute pentru: pl ti cu ntrziere, vnz ri cu plata n rate, operatiuni de leasing; sumele achitate de furnizor sau prestator n contul clientului i care apoi se deconteaza acestuia; ambalajele care circula ntre furnizorii de marf facturare. i clien i, prin schimb far

56

Cotele de impunere sunt: cota standard i cota redus de TVA, conform Legii nr. 571/2003 privind no ul Cod Fiscal. Cota standard a T.V.A. este de 24% i se aplic asupra bazei de impozitare pentru orice opera iune impozabil care nu este scutit de TVA sau care nu este supus cotei redus de 9%. Cota redus de T.V.A. este de 9% i se aplica asupra bazei de impozitare pentru urmatoarele prest ri de servicii: dreptul de intrare la castele, muzee etc., livrarea de manuale colare, livr ri de proteze, livr ri de produse ortopedice, medicamente de uz uman i veterinar i cazarea n cadrul sectorului hotelier.
Cota redus de T.V.A. este de 5% se aplic asupra bazei de impozitare pentru livrarea locuin elor ca parte a politicii sociale, inclusiv a terenului pe care sunt construite. Terenul pe care este construit locuin a include i amprenta la sol a locuin ei. Prin locuin livrat ca parte a politicii sociale se n elege: a) livrarea de cl diri, inclusiv a terenului pe care sunt construite, destinate a fi utilizate drept c mine de b trni i de pensionari; b) livrarea de cl diri, inclusiv a terenului pe care sunt construite, destinate a fi utilizate drept case de copii i centre de recuperare i reabilitare pentru minori cu handicap; c) livrarea de locuin e care au o suprafa util de maximum 120 m, exclusiv anexele gospod re ti, a c ror valoare, inclusiv a terenului pe care sunt construite, nu dep e te suma de 380.000 lei, exclusiv taxa pe valoarea ad ugat , achizi ionate de orice persoan nec s torit sau familie. Suprafa a util a locuin ei este cea definit prin Legea locuin ei nr. 114/1996, republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare. Anexele gospod re ti sunt cele definite prin Legea nr. 50/1991 privind autorizarea execut rii lucr rilor de construc ii, republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare. Cota redus se aplic numai n cazul locuin elor care n momentul vnz rii pot fi locuite ca atare i dac terenul pe care este construit locuin a nu dep e te suprafa a de 250 m, inclusiv amprenta la sol a locuin ei, n cazul caselor de locuit individuale. n cazul imobilelor care au mai mult de dou locuin e, cota indiviz a terenului aferent fiec rei locuin e nu poate dep i suprafa a de 250 m, inclusiv amprenta la sol aferent fiec rei locuin e. Orice persoan nec s torit sau familie poa te achizi iona o singur locuin cu cota redus de 5%, respectiv: 1. n cazul persoanelor nec s torite, s nu fi de inut i s nu de in nicio locuin care au achizi ionat-o cu cota de 5%; n proprietate pe

2. n cazul familiilor, so ul sau so ia s nu fi de inut i s nu de in , fiecare sau mpreun , nicio locuin n proprietate pe care a/au achizi ionat-o cu cota de 5%; d) livrarea de cl diri, inclusiv a terenului pe care sunt construite, c tre prim rii n vederea atribuirii de c tre acestea cu chirie subven ionat unor persoane sau familii a c ror situa ie economic nu le permite accesul la o locuin n proprietate sau nchirierea unei locuin e n condi iile pie ei.

57

4.5. Regimul deducerilor si obligatiile platitorilor de T.V.A.

Dreptul de deducere ia na tere n momentul n care taxa pe valoarea ad ugat deductibil devine exigibil . Au dreptul la deducerea taxei pe valoarea ad ugat numai persoanele impozabile nregistrate la organele fiscale teritoriale ca pl titori de T.V.A. Pentru exercitarea dreptului de deducere a T.V.A. orice persoan impozabil trebuie s justifice suma taxei cu urm toarele documente: facturi fiscale sau alte documente legal aprobate, declara ia vamal de import sau actul constatator al organelor vamale, declara ia vamal emis pe numele sau i documentul care confirm achitarea T.V.A.

Taxa pe valoarea ad ugat datorat bugetului de stat se stabile te lunar pe baz de deconturi ale pl titorilor de TVA, ca diferent ntre taxa colectat i taxa deductibil , potrivit legii. n situa ia n care taxa dedus este mai mare decat taxa colectat , rezult taxa de rambursat, iar n situa ia cnd taxa colectat este mai mare decat taxa dedus potrivit legii, rezult taxa de plat la bugetul de stat.

Bunurile prev zute de articolul 160 (2) din Codul Fiscal pentru care se aplic m surile simplificate, sunt: a) de eurile i resturile de metale feroase i neferoase, precum i materiile prime secundare rezultate din valorificarea acestora, astfel cum sunt definite de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 16/2001 (publicat n Monotorul Oficial nr.66 din 07.02.20 01) privind gestionarea de eurilor industriale reciclabile, republicat , cu modificarile ulterioare; b) material lemnos, conform prevederilor din norme. Bunurile care se ncadreaz n categoria material lemnos, prevazute la art. 160 alin. (2) lit. e) din Codul fiscal, sunt urm toarele: masa lemnoas pe picior, precum i materialul lemnos prev zut la art. 2 lit. a) din Normele privind circula ia materialelor lemnoase i controlul circula iei acestora i al instala iilor de transformat lemn rotund, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 427/2004 publicat n Monitorul Oficial nr.328 din 16.04.2004, cu modificarile i complet rile ulterioare. Furnizorii i beneficiarii acestor bunuri au obligatia s aplice m surile de simplificare prev zute de articolul 160 din Codul fiscal. Condi ia obligatorie pentru aplicarea m surilor de simplificare este ca att furnizorul, ct i beneficiarul s fie nregistra i ca pl titori de taxa pe valoarea ad ugat . Nu se aplica taxare invers n cazul n care vnz torul sau cumpar torul nu este persoana nregistrat ca platitor de taxa pe valoarea ad ugat , pentru aceste opera iuni aplicandu-se regimul normal de taxa pe valoarea ad ugat . nregistrarea contabil 4426=4427 58

u poate fi dedus TVA aferent intrarilor referitoare la: opera iuni care nu au legatur cu activitatea economic a persoanelor impozabile; bunuri/servicii achizitionate de furnizori/prestatori n contul clien ilor i care apoi se deconteaza acestora; b uturi alcoolice i produse din tutun destinate ac iunilor de protocol.

4.6.Taxarea invers sau m suri simplificate

att la cumpar tor, ct i la furnizor este denumit autolichidarea taxei pe valoarea ad ugat . n cazul vnz torului, deducerea taxei pe valoarea ad ugat la nivelul taxei colectate este similara cu ncasarea acesteia, iar la cump r tor, colectarea taxei pe valoarea ad ugat la nivelul taxei nscrise n factura de achizi ii este echivalent cu plata acesteia. Taxarea invers se poate aplica la fiecare stadiu al circuitului economic, indiferent prin cate verigi se trece, dar se stopeaz atunci cnd nu mai sunt ndeplinite condi iile prevazute de Codul fiscal, respectiv cand una dintre p rti nu este nregistrat ca pl titor de tax pe valoarea ad ugat . Pe facturile emise pentru livrarile de bunuri enumerate mai sus furnizorii sunt obliga i sa nscrie mentiunea taxare invers . Furnizorii si beneficiarii evidentiaz taxa pe valoarea ad ugat aferent acestor livr ri, respectiv achizi ii, n jurnalele de vnz ri i de cump r ri concomitent i o nscriu n decontul de tax pe valoarea ad ugat , att ca tax colectat , ct i ca tax deductibil , far a avea loc pla i efective ntre cele dou unit ti n ceea ce priveste taxa pe valoarea ad ugat . Beneficiarii care sunt platitori de tax pe valoarea ad ugat cu regim mixt aplic i prevederile art. 147 din Codul fiscal, n func ie de destina ia pe care o da u achizi iilor respective. Furnizorii deduc integral taxa pe valoarea ad ugat la nivelul taxei colectate pentru livr rile de bunuri pentru care au aplicat mentiunea taxare invers , chiar dac sunt pl titori de tax pe valoarea ad ugat cu regim mixt. De aplicarea prevederilor legale sunt responsabili att furnizorii, ct i beneficiarii. n situa ia n care furnizorul nu a men ionat taxare invers n facturile fiscale emise pentru bunurile enumerate mai sus , beneficiarul este obligat s aplice taxare invers , respectiv s nu fac plata taxei pe valoarea ad ugat c tre furnizor, s nscrie din proprie ini iativ men iunea taxare invers n factura fiscal i s ndeplineasc obliga iile prev zute de lege.

4.7. Nout i privind TVA introduse de Codul Fiscal


Titlul VI TVA din Codul Fiscal a fost modificat de OUG nr 34/11.04.02009. In perioada 1 mai 2009-31 decembrie 2010 cu prelungire i n anul 2011 nu se va mai permite deducerea TVA pentru achizitia de autovehicule de transport persoane( cu maxim 9 scaune si maxim 3500 kg) precum si pentru achizitia de combustibil ,cu exceptia vehiculelor care se inscriu in oricare din urmatoarele categorii : vehiculele utilizate exclusiv pentru: interven ie, repara ii, paz i protec ie, curierat, transport de personal la i de la locul de desf urare a activit ii, precum i vehiculele special adaptate pentru a fi utilizate drept care de reportaj, vehiculele utilizate de agen i de vnz ri i de agen i de recrutare a for ei de munc ; vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plat , inclusiv pentru activitatea de taxi; vehiculele utilizate pentru prestarea de servicii cu plat , inclusiv pentru nchirierea c tre alte persoane, instruirea de c tre colile de oferi, transmiterea folosin ei n cadrul unui contract de leasing financiar sau opera ional; vehiculele utilizate n scop comercial, respectiv n vederea revnz rii. Limitarea deducerii nu se va aplica pentru avansurile achitate nainte de 01 mai 2009 dac livrarea autovehicului este f cut dup 01 mai 2009.

Persoanele care depun decont trimestrial i care fac o achizi ie intracomunitar impozabil n Romnia vor depune decont lunar ncepnd din:

59

prima lun a unui trimestru calendaristic, dac exigibilitatea taxei aferente achizi iei intracomunitare intervine n aceast prim lun a respectivului trimestru; a treia lun a trimestrului calendaristic, dac exigibilitatea taxei aferente achizi iei intracomunitare intervine n a doua lun a respectivului trimestru. prima lun a trimestrului calendaristic urm tor, dac exigibilitatea taxei aferente achizi iei intracomunitare intervine n a treia lun a unui trimestru calendaristic. Schimbarea perioadei fiscale trebuie f cut n termen de 5 zile de la sfr itul lunii n care a intervenit achizi ia intracomunitar prin depunerea declara iei de men iuni. Nu se va mai permite revenirea la pl titor trimestrial de TVA.

Titlul VI TVA din Codul Fiscal a mai fost modificat si de OUG nr.109/07.10.2009 ,avand in vedere transpunerea in legislatia nationala a Directivelor europene ,astfel:

Declaratia recapitulativa 390 privind livrarile si achizitiile intracomunitare se modifica in anul 2010,termenul de depunere fiind data de 15 inclusiv a lunii urmatoare unei luni calendaristice ( fata de data de 25 inclusiv a lunii urmatoare unui trimestru calendaristic in anul 2009) si va contine in plus si achizitiile si livrarile intracomunitrea de servicii. In ceea ce priveste masurile de simplificare cf.art 160 din Codul Fiscal apar modificari incepand cu anul 2010 ,in sensul eliminarii masurilor de simplificare in cazul livrarilor de bunuri si prestarilor de servicii catre persoane pentru care s-a deschis procedura de insolventa. Se aduc clarificari asupra art.149 privind ajustarea taxei deductibile in cazul bunurilor de capital.Se precizeaza ca bunurile de capital care fac obiectul ajustarii sunt cele care au o durat normal de fuctionare egala sau mai mare de 5 ani.In acest sens nu se vor face ajustari asupra bunurilor de capital cu durate normale de funcionare inferioare.Durata normala de functionare este cea fiscala luata in calcul pentru determinarea deducerilor de amortizare fiscala. Se schimba regulile de stabilire a locului prestarii serviciilor ( art 133 din Codul Fiscal) pentru: serviciile de restaurant si catering ,se va lua in considerare locul prestarii efective,nu locul unde este stabilit prestatorul ; inchirierea pe termen scurt a mijloacelor de transport,locul unde mijlocul de transport este pus efectiv la dispozitia clientului ; serviciile de intermediere,se va considera locul unde este stabilit beneficiarul ( in cazul serviciilor prestate catre persoane impozabile) si locul operatiunii principale (pentru servicii prestate catre persoane neimpozabile) ; servicii de transport de bunuri ,altele decat transportul intracomunitar,locul unde este stabilit beneficiarul(regula de baza in cazul persoanelor impozabile ),respectiv locul unde se desfasoara transportul ,proportional cu distantele parcurse in cazul persoanelor neimpozabile; serviciile de transport intracomunitar de bunuri ,locul unde este stabilit beneficiarul ( (regula de baza in cazul persoanelor impozabile) ,respectiv locul de plecare al transportului in cazul persoanelor neimpozabile .

60

n concluzie, n ceea ce prive te TVA, Codul Fiscal a introdus prevederi favorabile, dar nc mai este loc pentru mbun t iri i clarific ri, printre care men ion m: extinderea listei produselor i serviciilor pentru care s se aplice cota redus de TVA (pentru produse precum cele alimentare i agricole, transport de c l tori, utilit i, echipament medical etc.), introducerea prevederilor Directivei a XIII-a a Uniunii Europene privind rambursarea TVA pentru persoanele juridice str ine care achizi ioneaz bunuri i servicii pe teritoriul Romniei, nelimitarea deductibilit ii TVA pentru cheltuielile de protocol, mecenat i sponsorizare.

V. ACHIZI II INTRACOMUNITARE DE BUNURI 5.1. Prezentarea achizi iei intracomunitare de bunuri O achizi ie intracomunitar de bunuri reprezint ob inerea dreptului de a dispune, ca i un proprietar, de bunuri transportate de ctre furnizor, de ctre cumprtor sau de ctre alt persoan n numele unuia dintre ace tia, ctre un stat membru UE, altul dect cel de plecare a transportului bunurilor. n principiu, achizi ia intracomunitara taxabil este opera iunea n oglind a livrrii intracomunitare scutite efectuate de furnizorul din alt Stat Membru. Este asimilat achizi iei intracomunitare orice opera iune care, n cellalt Stat Membru, ar fi tratat drept transfer, conform legisla iei Romniei. Persoana impozabil nestabilit care realizeaz o achizi ie intracomunitar asimilat n Romania trebuie s se nregistreze n scopuri de TVA n Romnia i s declare achizi ia intracomunitar n Romnia, conform regulilor expuse mai jos. Exemple de achizi ii intracomunitare asimilate: - o companie din Ungaria transport bunuri n Romania pentru a constitui un stoc pe care urmeaz s-l vnd n Romnia, ctre diver i cumprtori; - o companie din Austria transport materie prim n Romnia pentru prelucrare, dar, ulterior, bunurile prelucrate nu sunt transportate n Austria, ci rmn n Romnia sau sunt transportate n alt Stat Membru. 4.2. Unde se consider c are loc o achizi ie intracomunitar Locul unei achizi ii intracomunitare de bunuri se consider a fi n statul membru UE unde se gsesc bunurile n momentul n care se ncheie transportul. Se aplic i re eaua de siguran , n cazul n care clientul comunic un cod valabil de TVA din alt Stat Membru dect cel n care se termin transportul, locul achizi iei intracomunitare fiind n statul membru UE care a emis codul de nregistrare n scopuri de TVA pe care beneficiarul l comunic furnizorului pentru a-l nscrie pe factur. Achizi ia intracomunitara trebuie declarat n Statul Membru unde se ncheie transportul, chiar dac se aplica re eaua de siguran , urmnd ca n Statul Membru din care sa transmis codul de TVA baza impozabil s fie redus corespunztor. Astfel, locul impozitrii este n Romnia, att pentru achizi iile intracomunitare pentru care transportul se ncheie n Romnia, ct i pentru achizi iile intracomunitare pentru care beneficiarul comunic un cod de nregistrare n scopuri de TVA din Romnia (chiar dac transportul se ncheie n alt Stat Membru).

61

Exemple: 1) Date ini iale: B, persoana impozabil din Romnia, nregistrat normal n scopuri de TVA, cumpr bunuri din Germania n condi ia de livrare CIP. Aceste bunuri sunt transportate din Germania n Romnia de furnizor. B i transmite codul su de nregistrare n scopuri de TVA din Romnia lui A, care l nscrie n factura emis. Rezolvare: Locul livrrii intracomunitare: Germania (statul membru UE unde ncepe transportul). n principiu, livrarea intracomunitar este scutit de TVA. Locul achizi iei intracomunitare: Romnia (statul membru UE unde se ncheie transportul bunurilor). 2) Date ini iale: B, persoana impozabil din Romania, nregistrat normal n scopuri de T VA, cumpr bunuri din Germania n condi ia de livrare CIP. Aceste bunuri sunt transportate de furnizor din Germania n Italia, unde B constituie un stoc de bunuri. B i transmite codul su de nregistrare n scopuri de TVA din Romnia lui A, care l nscr ie n factura emis. Rezolvare: Locul livrarii intracomunitare: Germania (statul membru UE unde ncepe transportul). n principiu, livrarea intracomunitar este scutit de TVA. Locul achizi iei intracomunitare: Italia (statul membru UE unde se ncheie transportul bunurilor) i Romnia (statul membru UE care a emis codul de nregistare n scopuri de TVA n baza cruia cumprtorul a efectuat achizi ia). Persoana obligat la plata TVA este, n acest caz, B, n Italia i n Romnia. Dac face dovada c achizi ia intracomunitar a fost supus la plata TVA n Italia, atunci baza impozabil a achizi iei intracomunitare se reduce corespunztor n Romnia. 5.3. n ce condi ii este o achizi ie intracomunitar impozabil n Romnia O achizi ie intracomunitar este impozabil n Romnia dac: - este o opera iune efectuat cu plata de ctre o persoana impozabil ac ionnd ca atare sau o persoan juridic neimpozabil, nregistrate n scopuri de TVA n Romnia (nregistrat normal sau numai pentru achizi ii intracomunitare vezi pct. IV mai jos, referitor la achizi iile efectuate de Grupul celor 3); - corespunde unei livrri intracomunitare realizate de un vnztor, persoana impozabil, care ac ioneaz ca atare i care nu efectueaz o livrare cu instalare, o vnzare la distan i nu este considerat mic ntreprindere n Statul su Membru; - este o achizi ie de mijloace de transport noi efectuat de orice persoan, indiferent dac este sau nu nregistrat n scopuri de TVA n Romnia; - este o achizi ie intracomunitar de produse accizabile, realizat de o persoan impozabil sau o persoan juridic neimpozabil, indiferent dac este sau nu nregistrat n scopuri de TVA n Romnia. 5.4. n ce condi ii o achizi ie intracomunitara este neimpozabil n Romnia - achizi iile intracomunitare, altele dect mijloace de transport noi sau produse accizabile, efectuate de persoane care nu sunt nregistrate n scopuri de TVA (vezi achizi iile intracomunitare efectuate de Grupul celor 3); bunurile care fac obiectul achizi iei au fost taxate n Statul Membru de origine conform unui regim special al marjei profitului pentru opere de art, antichit i, obiecte de colec ie i bunuri second-hand i acest regim este men ionat ca atare pe factur; - achizi iile de bunuri din alt Stat Membru, dar care sunt livrate aflndu-se plasate ntr-un regim vamal suspensiv, nefiind puse n liber circula ie n Comunitate; 62

5.5. Scutirea de TVA a anumitor pentru achizi iile intracomunitare de bunuri efectuate n Romnia Unele achizi ii intracomunitare de bunuri sunt scutite de TVA, cum ar fi: - achizi ia intracomunitara de bunuri a cror livrare sau al cror import n Romnia ar fi, n orice situa ie, scutite de tax: De exemplu, achizi ia intracomunitar a unei nave maritime, destinat s fie utilizat de o companie, este scutit de TVA, atta timp ct livrarea sau importul unei asemenea nave n Romnia sunt scutite de TVA. - achizi ia intracomunitar de bunuri pentru care taxa ar fi n orice situa ie rambursabil integral. De exemplu, o persoana impozabil din Italia nfiin eaza o reprezentan n Romnia care nu realizeaz opera iuni impozabile i care, n Italia, dreptul la deducerea integral a TVA. Aceasta persoan impozabil cumpr mobilier n Italia, care este transportat n Romnia. Achizi ia intracomunitar efectuat n Romnia este scutit de TVA, deoarece persoana impozabil din Italia ar fi avut dreptul la rambursarea integral a TVA-ului achitat n Romania pentru achizi ia intracomunitara. 5.6. Care sunt obliga iile de raportare ale cumprtorului din Romnia pentru achizi iile intracomunitare taxabile Orice persoan nregistrat normal n scopuri de TVA trebuie: - s determine valoarea taxei datorate n Romnia i s o nscrie n jurnalul pentru cumprri i n conturile de TVA colectat i deductibil; - s nscrie valoarea achizi iei intracomunitare de bunuri i a TVA-ului aferent n rndurile aferente din decontul de TVA corespunztor perioadei fiscale de raportare; - s declare achizi iile intracomunitare n Declara ia recapitulativ pentru livrri i achizi ii intracomunitare, care trebuie depus pentru fiecare trimestru calendaristic n care s-au efectuat achizi ii intracomunitare de bunuri. VI. LIVRRI INTRACOMUNITARE 6.1. Ce este o livrare intracomunitar de bunuri O livrare intracomunitar de bunuri reprezint o livrare de bunuri care sunt transportate dintr-un stat membru UE ctre alt stat membru de ctre furnizor, cumprtor sau de alta persoan, n numele unuia dintre ace tia (transportator). Livrrile prevzute la pct. V nu vor fi considerate livrari intracomunitare i nu se supun regulilor declarative specifice acestor livrri.

63

Transferul (livrarea intracomunitar asimilat) reprezint transportul, de ctre o persoan impozabil, de bunuri apar innd activit ii sale economice din Romnia ntr-un alt Stat Membru, pentru a fi utilizate n scopul desf urarii activit ii sale economice n acel Stat Membru. Acest transfer este asimilat n Romnia unei livrri intracomunitare efectuat cu plata. Transferul este tratat ca i o livrare intracomunitar, fiind o opera iune asimilat i avnd acelea i reguli ca i livrrile intracomunitare obi nuite, de i nu are loc un transfer de drept de proprietate. Exemple de transferuri: - o companie din Romnia contruie te un bun imobil n Belgia, pentru realizarea cruia transport materiale de construc ii din Romnia n Belgia; - o companie din Italia import n Romnia bunuri din Ucraina, pe care le transport apoi n Italia; - o companie din Marea Britanie import bunuri n Romnia, pe care le da spre prelucrare unei companii din Romnia, produsele finite fiind transportate apoi n Marea Britanie. 6.2. Unde se consider c are loc o livrare intracomunitar Locul unei livrri intracomunitare de bunuri se consider a fi locul unde se gsesc bunurile n momentul cnd ncepe transportul. Astfel, dac atunci cnd ncepe transportul, bunurile se gsesc n Romnia, locul respectivei livrri va fi Romnia.

6.3. Este livrarea intracomunitara de bunuri scutita de TVA O livrare intracomunitar de bunuri din Romnia ctre un alt stat membru UE este scutit de TVA, daca sunt ndeplinite urmtoarele condi ii: - bunurile sunt transportate din Romania ctre un alt stat membru UE; - furnizorul este persoan impozabil, nregistrat normal n scopuri de TVA n Romnia (excep ie n cazul mijloacelor de transport noi); - cumprtorul este nregistrat n scopuri de TVA n alt stat membru UE (de ine un cod valid de TVA precedat de codul ISO care indic Statul Membru) i comunic acest cod de TVA furnizorului pentru a-l nscrie n factur (exceptie n cazul mijloacelor de transport noi i al produselor accizabile). n cazul transferului, persoana care i transporta bunurile n alt Stat Membru va trebui s fie nregistrat n scopuri de TVA n alt Stat Membru pentru a aplica scutirea de TVA. 6.4. Care sunt obliga iile de raportare ale furnizorului din Romnia pentru livrrile intracomunitare scutite de TVA - s emit o factur (autofactur n cazul transferului) n care s men ioneze codul de nregistrare n scopuri de TVA al cumprtorului (sau propriul cod de TVA din alt Stat Membru, n cazul transferului) i o men iune referitoare la prevederile aplicabile relevante 64

pentru scutire; - s raporteze opera iunea n rubrica aferenta livrrilor intracomunitare de bunuri scutite de TVA din decontul de TVA; - s nscrie opera iunea n Declara ia recapitulative privind livrrile i achizi iile intracomunitare de bunuri. Aceast declara ie se depune pentru fiecare trimestru calendaristic i trebuie s cuprind toate livrarile intracomunitare scutite efectuate n acel trimestru. - n cazul livrrilor intracomunitare de mijloace de transport noi efectuate ctre orice persoana sau produse accizabile livrate ctre persoane impozabile sau persoane juridice neimpozabile, pentru care clientul nu a comunicat un cod valabil de TVA din alt Stat Membru, factura se emite aplicnd scutirea de TVA, n baza documentelor care attest c bunurile au fost transportate din Romnia n alt Stat Membru. Aceste livrri intracomunitare nu se declar n Declaratia recapitulativa privind livrrile i achizi iile intracomunitare de bunuri. Articolul 135 din Codul fiscal prevede ca faptul generator pentru o achizi ie intracomunitar de bunuri efectuat de ctre un cumprtor stabilit n Romnia intervine la data livrrii bunurilor de ctre furnizorul stabilit ntr -un stat membru. Acela i articol din Codul fiscal prevede c exigibilitatea taxei aferent unei achizi ii intracomunitare de bunuri intervine n cea de-a 15-a zi a lunii urmtoare celei n care a intervenit faptul generator. Din acest motiv, pentru a evita neconcordan ele dintre o livrare intracomunitar de bunuri, scutit de TVA, raportat de ctre furnizor prin declara ia recapitulativ depus n statul membru de origine i achizi ia intracomunitar de bunuri raportat de ctre cumprtor prin decontul de TVA i declara ia recapitulativ depus n Romnia, momentul exigibilit ii TVA este stabilit:
y y

fie in a 15-a zi a lunii urmtoare celei n care a avut loc faptul generator dac factura nu este emis; fie la data emiterii facturii pentru contravaloarea total sau par ial.

n aceast situa ie, n care se acord prioritate tratamentului fiscal al opera iunii, deoarece nu exist reglementri contabile armonizate cu legisla ia fiscal, trebuie gsit o solu ie pentru nregistrarea contabil a opera iunii astfel nct s se asigure concordan a dintre eviden a contabil i eviden a fiscala a opera iunii de achizi iei intracomunitar efectuat de ctre o persoan impozabil stabilit pe teritoriul Romniei. Astfel, chiar dac bunurile expediate de ctre partenerul extern nu sunt primite de ctre cumprtorul din Romnia, dar acesta prime te factura furnizorului, trebuie s raporteze opera iunea n luna emiterii facturii de ctre furnizor chiar dac recep ia bunurilor se efectueaz n luna imediat urmtoare. Pentru recep ia bunurilor, se utilizeaz cursul valutar valabil la data emiterii facturii. A a cum se impune prin articolul 139"1 din Codul fiscal i punctul 22, alineatul 1 din Normele de aplicare, cursul de schimb care se aplic este ultimul curs de schimb comunicat

65

de Banca Na ional a Romniei sau cursul de schimb utilizat de banc prin care se efectueaz decontrile, din data la care intervine exigibilitatea taxei pentru opera iunea n cauz. Prin ultimul curs de schimb comunicat de Banca Na ionala a Romniei se n elege cursul de schimb comunicat de respectiva banc n ziua anterioar, dar valabil pentru opera iunile care se vor desf ura n ziua urmtoare.

EXEMPLU Societatea ABC, nregistrat n scopuri de TVA n Romnia, avnd drept perioada fiscal luna calendaristic, efectueaza o achizi ie intracomunitar de bunuri de la societatea XYZ din Germania n valoare de 87.200 euro. Factura este emis n data de 30 martie 2010, dar bunurile sunt primite n data de 6 aprilie 2010. Pentru a asigura concordan a dintre data livrrii intracomunitare efectuate de ctre partenerul din Germania i data achizi iei intracomunitare efectuate n Romnia, societatea ABC consider c data exigibilit ii opera iunii este data de 30 martie 2010, nscris pe factura emis de ctre furnizor. Din acest motiv, raporteaz operatiunea n luna martie 2010 prin declara ia recapitulativ cod 390 cu termen de depunere 15 aprilie 2010 i prin decontul de TVA cod 300 cu termen de depunere 26 aprilie 2010. Recep ia mrfurilor este efectuat la data primirii acestora, respectiv data de 6 aprilie 2010, la cursul valutar n vigoare la data emiterii facturii. Pentru nregistrarea contabil i fiscal a opera iunii utilizeaz cursul valutar comunicat de B.N.R. n data de 29 martie 2010 valabil n data de 30 martie 2010 reprezentnd data emiterii facturii de ctre furnizorul intracomunitar. n calitate de cumprtor care efectueaz o achizi ie intracomunitar de mrfuri, societatea ABC procedeaz astfel: Din punct de vedere fiscal: La data de 30 martie 2010 calculeaz echivalentul n lei al mrfurilor livrate de ctre societatea XYZ din Germania: 87.200 euro x 4,0704 lei/euro = 354.939 lei stabile te suma TVA datorat pentru achizi ia intracomunitar efectuat prin aplicarea cotei standard de 19% asupra bazei de impozitare calculat n lei: 354.939 lei x 19% = 67.438 lei

66

eviden iaz factura primit n jurnalul de cumprri, n coloanele 11 i 12 aferente achizi iilor intracomunitare taxabile. La data de 15 aprilie 2010 n baza datelor preluate din jurnalul pentru cumprri ntocmit pentru luna martie 2010, completeaz i depune la organul fiscal competent formularul "Declara ie recapitulativ privind livrrile/achizi iile/prestrile intracomunitare" cod 390 VIES; La data de 26 aprilie 2010 n baza datelor preluate din jurnalul pentru cumprri ntocmit pentru luna martie 2010, completeaz i depune la organul fiscal competent formularul "Decont de tax pe valoarea adaugat" cod 300; Din punct de vedere contabil: La data de 30 martie 2010 nregistreaz ntr-un cont analitic distinct valoarea mrfurilor achizi ionate: 371.01 = 401 354.939 Mrfuri achizi ionate, Furnizori - dar nesosite nregistreaz obliga ia de plat a TVA: 4426 = 4427 67.438 TVA deductibil, TVA colectat La data de 6 aprilie 2010 nregistreaz ntr-un cont analitic distinct valoarea mrfurilor recep ionate: 371.02 = 371.01 354.939 Mrfuri achizi ionate, Mrfuri achizi ionate, recep ionate, recep ionate

VII. DECLARA IA INTRASTAT

7.1. Despre Intrastat


Intrastat este un sistem de colectare a datelor statistice privind schimburile de bunuri ntre statele membre ale Uniunii Europene (UE). Sistemul Statistic Intrastat a devenit opera ional la data de 1 ianuarie 1993, odat cu crearea Pie ei Unice, cnd controlul vamal la frontierele interne ale UE a disp rut. Prin urmare, a disp rut i posibilitatea utiliz rii datelor din declara iile vamale pentru realizarea statisticilor de comer exterior. Astfel a ap rut necesitatea ca aceste date s fie colectate direct de la operatorii economici care realizeaz schimburi intracomunitare de bunuri.

67

Sistemul statistic Intrastat se refer numai la schimburile de bunuri ntre statele membre UE, deci comer ul cu servicii este exclus din acest sistem. Sistemul statistic Intrastat are la baz principiile stabilite prin regulamentele UE ce se aplic n toate statele membre UE. ns , aplicarea practic a acestora este diferit n fiecare stat membru al UE. Una dintre principalele caracteristici ale sistemului statistic Intrastat const n colectarea direct a informa iilor de la operatorii economici care realizeaz schimburi intracomunitare de bunuri, nregistra i n scopuri de TVA. Sistemul Intrastat cuprinde numai schimburile de bunuri cu alte state membre UE. Datele privind schimburile de bunuri cu rile ter e (non-UE) nu trebuie declarate n sistemul Intrastat, acestea fiind colectate n continuare prin declara ii vamale, n cadrul sistemului statistic Extrastat. n prezent, n statele membre UE statisticile privind ansamblul comer ului exterior sunt realizate prin nsumarea datelor statistice rezultate din cele dou sisteme statistice, Intrastat i respectiv, Extrastat. n Romnia, statisticile de comer interna ional cu bunuri sunt realizate de Institutul Na ional de Statistic , n colaborare cu Ministerul Finan elor Publice. Datele statistice de comer interna ional cu bunuri sunt produse i diseminate lunar la nivel na ional de Institutul Na ional de Statistic ; de asemenea, acestea sunt transmise la Eurostat (Oficiul de Statistic al Uniunii Europene), conform regulamentelor europene n vigoare.

7.2. Utilitatea sistemului statistic Intrastat


Declara iile statistice Intrastat reprezint principala surs de date pentru realizarea statisticilor privind schimburile de bunuri cu celelalte state membre UE. Aceste statistici sunt importante att pentru sectorul public, ct i pentru sectorul privat, pentru factorii de decizie la nivel global, la nivel comunitar, pentru Romnia ca stat membru UE, dar i pentru operatorii economici individuali. Datele statistice detaliate privind schimburile economice de bunuri dintre Romnia i alte ri ale lumii reprezint un indicator al performa elor economice ale rii. La nivelul UE, datele colectate prin sistemul Intrastat sunt necesare pentru monitorizarea Pie ei Unice Europene, a economiei i pentru preg tirea negocierilor politice i comerciale. Consiliul de Mini tri al UE a declarat c informa iile privind comer ul cu bunuri ntre statele membre sunt importante pentru evaluarea dezvolt rii Pie ei Unice. Aceasta trebuie s aib la baz informa ii detaliate de comer pentru a scoate n eviden comer u cu bunuri dintre l Comunitatea European i statele sale membre din diferite sectoare ale industriei. Volumul bunurilor expediate / introduse c tre / din alte ri este un indicator util pentru evaluarea i prognozarea dezvolt rii infrastructurii transporturilor i a altor domenii economice ce contribuie la buna realizare a comer ului interna ional cu bunuri. Mai mult, statisticile na ionale sunt transmise diferitelor organisme europene i interna ionale, cum ar fi Comisia European , Divizia de Statistic a Na iunilor Unite, Fondul Monetar Interna ional etc., pe baza c rora sunt create baze de date necesare compara iilor interna ionale i proiect rii strategiilor de dezvoltare pe termen mediu i lung. Pentru operatorii economici priva i, comercializarea unui anumit produs n cadrul UE poate reprezenta un domeniu de interes pentru planificarea strategiilor de investi ii, a strategiilor de dezvoltare etc.
Normele de completare con in informa ii privind sistemul statistic Intrastat, menite s sprijine furnizorii de date pentru a completa Declara ia statistic Intrastat.

68

Declara ia statistic Intrastat este o declara ie obligatorie, conform Legii nr. 422/2006, pentru schimbul de bunuri ntre Romnia i alte state membre ale Uniunii Europene. Introducerile reprezint fluxuri de bunuri din alte state membre ale Uniunii Europene ctre teritoriul Romaniei, iar expedierile reprezint fluxuri de bunuri care prsesc teritoriul Romaniei cu destina ia alte state membre ale Uniunii Europene.

7.3. Obliga ia de raportare n sistemul statistic Intrastat


Obliga ia furnizrii de date statistice Intrastat revine tuturor operatorilor economici care ndeplinesc simultan urmtoarele condi ii: adic au cod de identificare fiscal n scopuri de TVA 1. Sunt nregistra i n scopuri de TVA 2. Realizeaz schimburi de bunuri cu alte state membre ale Uniunii Europene; 3. Valoarea total annual a schimburilor de bunuri cu alte state membre ale Uniunii Europene, pentru fiecare dintre cele dou fluxuri, introduceri i, respectiv, expedieri, dep e te pragul valoric Intrastat stabilit pentru fiecare an. Obliga iile n sistemul Intrastat se stabilesc de ctre Institutul Na ional de Statistic pe baza declara iilor statistice Intrastat din anul precedent i a informa iilor din deconturile de TVA i declara iile recapitulative privind livrrile/achizi iile intracomunitare de bunuri (VIES) furnizate de Ministerul Finan elor Publice. Schimbul de date ntre Institutul Na ional de Statistic i Ministerul Finan elor Publice are loc ntr-un singur sens, respectiv Ministerul Finan elor Publice furnizeaz Institutului National de Statistic informa iile din deconturile de TVA i declara iile recapitulative privind livrrile/achizi iile intracomunitare de bunuri (VIES), ns Institutul Na ional de Statistic nu furnizeaza sub nicio form i pe nicio cale informa ii statistice colectate n cadrul sistemului statistic Intrastat la nivel de operator economic.

7.4. Praguri valorice Intrastat


Institutul Na ional de Statistic a stabilit un nivel al pragurilor valorice Intrastat de 900.000 lei pentru expedieri intracomunitare de bunuri i de 300.000 lei pentru introduceri intracomunitare de bunuri. Un operator economic a crui valoare annual pentru introducerile intracomunitare de bunuri este egal sau mai mare de 300.000 lei trebuie s declare pentru fluxul introduceri. Un operator economic a crui valoare annual pentru expedierile intracomunitare de bunuri este egal sau mai mare de 900.000 lei trebuie s declare pentru fluxul expedieri. Dac un operator economic este obligat s transmit declara ii statistice Intrastat pentru ambele fluxuri, este posibil ca pentru unul dintre fluxuri s transmit declara ia standard, iar pentru celallt flux s transmit declara ia extins. n acest caz, este permis transmiterea declara iei extinse pentru ambele fluxuri. Declara ia statistic Intrastat trebuie transmis de operatorii economici care au dep it pragul valoric Intrastat n anul anterior celui de referin sau l dep esc n anul de referin , separat pentru introduceri i expedieri de bunuri. Astfel, ace ti operatori economici devin furnizori de informa ii

69

statistice Intrastat. Pentru anul de referin , furnizorii de informa ii statistice Intrastat sunt: a) operatorii economici care au avut obliga ia de raportare n sistemul statistic Intrastat pentru ntregul an anterior celui de referin i care pe tot parcursul anului anterior celui de referin au realizat un nivel al schimburilor intracomunitare de bunuri superior nivelului pragurilor valorice Intrastat stabilite pentru anul de referin , separat pentru fiecare flux. Ace tia completeaza i transmit Declara ia statistic Intrastat pentru intregul an de referin ; b) operatorii economici care au dobndit oblige ia de raportare pentru sistemul statistic Intrastat n cursul anului anterior celui de referin , prin dep irea pragurilor valorice Intrastat stabilite pentru anul anterior celui de referin , separate pentru fiecare flux. Ace tia completeaz i transmit Declara ia statistic Intrastat pentru ntregul an de referin ; c) operatorii economici care dep esc nivelul pragurilor valorice Intrastat n cursul anului de referin , separat pentru fiecare flux. Obliga ia de raportare pentru sistemul statistic Intrastat a acestora intervine n luna n care valoarea cumulate de la nceputul anului de referin a schimburilor intracomunitare de bunuri dep e te nivelul pragurilor valorice Intrastat stabilite pentru anul de referin , separat pe cele doua fluxuri. Pragul valoric Intrastat pentru declararea valorii statistice se aplic acelor furnizori de informa ii statistice Intrastat care n anul anterior celui de referin sau n anul de referin au nregistrat valori anuale, separat pentru fiecare flux, peste nivelul pragului valoric Intrastat stabilit pentru valoarea statistic la 10.000.000 lei pentru introduceri i, respectiv, 20.000.000 lei pentru expedieri. Aceast regul este stipulate n legisla ia comunitar, avnd ca principal obiectiv reducerea sarcinilor de raportare pentru intreprinderile mici i mijlocii. Operatorii economici au oblige ia s transmit date pentru sistemul statistic Intrastat pentru introducerile i expedierile de bunuri lunare, ntotdeauna pn la sfr itul anului de referin n care pragul valoric Intrastat a fost dep it i pentru urmtorul an calendaristic. Dup un an calendaristic ntreg n care furnizorul de informa ii statistice nu a realizat un nivel al schimburilor intracomunitare de bunuri, exprimat n valori cumulate de la nceputul anului calendaristic, superior nivelului pragului valoric Intrastat stabilit pentru introduceri i/sau expedieri, oblige ia de a raporta date pentru sistemul statistic Intrastat nceteaz i nu va mai trebui transmis Declara ia statistic Intrastat ncepnd cu luna ianuarie a anului urmtor. Aceasta se va aplica n condi iile n care pragul valoric Intrastat nu este dep it din nou n cursul anului urmtor. Regulile men ionate vor fi aplicate din nou, n mod separat pentru introduceri i expedieri intracomunitare de bunuri. Datele statistice Intrastat trebuie furnizate Institutului Na ional de Statistic lunar, ntr-un interval de cel mult 15 zile calendaristice de la expirarea perioadei de referin . Furnizorul de informa ii statistice poate ntocmi i transmite Declara ia statistic Intrastat singur sau poate apela pentru ntocmirea i transmiterea declara iei statistice Intrastat la serviciile unui alt operator economic, ce poart denumirea de parte ter declarant. n cazul n care apeleaz la serviciile unei pr i ter e declarante pentru completarea i transmiterea Declara iei statistice Intrastat, furnizorul de informa ii statistice are oblige ia de a face dovada existen ei unui contract ntre el i partea ter declarant. O parte ter declarant poate transmite date pentru un operator economic numai dup ce Institutul Na ional de Statistic a fost notificat n scris de ctre furnizorul de informa ii statistice.

70

De asemenea, ncetarea rela iilor ntre un furnizor de date i o parte ter declarant trebuie notificat ctre Institutul Na ional de Statistic. Responsabilitatea pentru corectitudinea informa iilor statistice cuprinse n Declara ia statistic Intrastat i transmiterea acesteia la termenul legal, conform legisla iei n vigoare, apar ine n exclusivitate furnizorului de informa ii statistice, respectiv operatorului economic obligat s furnizeze informa ii statistice Intrastat conform Legii nr. 422/2006.

7.5. Con inutul declara iei Intrastat


Statisticile privind schimburile intracomunitare cu bunuri cuprind toate mi crile de bunuri dintre statele membre ale Uniunii Europene, care mresc sau reduc stocul de resurse materiale al unui stat. Toate bunurile care sosesc pe teritoriul Romniei din alte state membre ale Uniunii Europene sau care prsesc teritoriul Romniei cu destina ia alte state membre ale Uniunii Europene trebuie declarate n Declara ia statistic Intrastat. Practic, aceasta nseamn c Declara ia statistic Intrastat trebuie ntocmit pentru introducerile i/sau expedierile intracomunitare de bunuri n urmtoarele cazuri: a) schimburi intracomunitare de bunuri care implic transfer de proprietate i sunt destinate utilizerii, consumului, investi iei sau revnzrii; b) mi cri de bunuri dintr-un stat membru al Uniunii Europene ctre Romnia sau mi crile de bunuri din Romania ctre alt stat membru al Uniunii Europene, fr transfer de proprietate. Spre exemplu, transferul de stocuri, mi cri de bunuri nainte i dupa procesare; c) returnarea de bunuri; d) mi cri specifice de bunuri; e) leasing financiar; f) leasing opera ional cu o durat de peste 2 ani.

7.6. Excluderi pentru declara ia Intrastat


Pentru urmtoarele cazuri nu trebuie ntocmit Declara ia statistic Intrastat: a) comer ul cu servicii; b) bunuri n tranzit simplu; c) mi cri temporare de bunuri; d) mi cri de bunuri pentru/dup repara ii i/sau ntre inere; e) schimbul de bunuri cu acele teritorii ale statelor membre ale Uniunii Europene ce nu apar in teritoriului statistic al statelor membre ale Uniunii Europene; f) schimburi de bunuri n cadrul comer ului triunghiular, n situa ia n care bunurile nu intr pe teritoriul na ional al Romniei din alte state membre ale Uniunii Europene sau nu sunt expediate din Romnia ctre alt stat membru al Uniunii Europene.

7.7. Modalit i de completare i transmitere a declara iilor statistice Intrastat


Declara iile statistice Intrastat se transmit Institutului Na ional de Statistic numai n format electronic, declara iile pe hrtie nefiind acceptate. Pentru aceasta, Institutul Na ional de Statistic pune

71

la dispozi ia furnizorilor de informa ii statistice Intrastat urmtoarele modalit i electronice de completare i transmitere a declara iilor statistice Intrastat: 1. Aplica ia Intrastat on-line, disponibil cu titlu gratuit pe site-ul www.intrastat.ro; 2. Aplica ia Intrastat off-line, disponibil cu titlu gratuit pe site-ul www.intrastat.ro. Aplica ia Intrastat off-line permite crearea unui fi ier ce va con ine Declara ia statistic Intrastat, pe care furnizorul de informa ii statistice l transmite Institutului Na ional de Statistic prin una dintre urmtoarele modalit i: a) e-mail, la adresa declara ie.intrastat@insse.ro; b) ncrcarea fi ierului n aplica ia on-line Intrastat disponibil pe site-ul www.intrastat.ro; c) dac furnizorul de informa ii statistice nu are acces la internet pentru a transmite Declara ia statistic Intrastat potrivit lit. a) sau b) acesta va copia fi ierul cu declara ia Intrastat (fi ierul cu extensia .xml sau .enc) pe o dischet/CD/USB i se va adresa direc iei teritoriale de statistic n raza creia i are sediul, solicitnd posibilitatea de a transmite prin e-mail fi ierul con innd Declara ia statistic Intrastat Institutului Na ional de Statistic, sau va transmite declara ia de la orice alt calculator cu acces la internet; 3. software-ul propriu, existent sau dezvoltat de furnizorul de informa ii statistice, pentru realizarea fi ierului care s con in: Declara ia statistic Intrastat ntr-un format predefinit, prezentat n Manualul de descriere a procedurii pentru crearea altor tipuri de fi iere acceptate de INS, manual ce poate fi descrcat de pe site-ul www.intrastat.ro sau furnizat la cerere de ctre Institutul Na ional de Statistic. Fi ierul care con ine Declara ia statistic Intrastat n format predefinit se transmite Institutului Na ional de Statistic folosind aceea i procedura descris la punctual precedent. Institutul Na ional de Statistic recomanda utilizarea aplica iilor Intrastat on-line sau off-line ntruct acestea con in reguli de validare predefinite pentru realizarea unor declara ii statistice Intrastat corecte i valide

VIII. Eviden a contabil a achizi iilor intracomunitare la societ ile comerciale nepl titoare de TVA 8.1. Formalit i fiscale Conform art. 152 din Codul Fiscal, persoana impozabil stabilit n Romnia, a c rei cifr de afaceri anual , declarat sau realizat , este inferioar plafonului de 35.000 euro (119.000 lei), poate aplica scutirea de tax pe valoarea ad ugat , numit n continuare regim special de scutire. Totu i, dac persoana impozabil inten ioneaz s efectueze achizi ii intracomunitare de o valoare mai mare de 10.000 euro (34.000 lei), este obligat s se nregistreze n scopuri de TVA, conform art. 1531, pentru aceasta va trebui s ndeplineasc urm toarele formalit i: nregistrarea n registrul operatorilor intracomunitari, prin depunerea la organul fiscal a declara iei 095, la care se anexeaz certificatele de cazier judiciar ale administratorilor i asocia ilor nregistrarea n scopuri de TVA pentru achizi ii intracomunitare, prin depunerea la organul fiscal a declara iei 091 72

Prin nregistrarea n scopuri de TVA pentru achizi ii intracomunitare, contribuabilul dobnde te un cod de nregistrare n scopuri de TVA, care este diferit de codul unic de nregistrare i pe care l va comunica partenerilor comunitari, astfel nct ace tia s factureze produsele f r TVA. Dup efectuarea achizi iilor intracomunitare, agentul economic romn va declara pn n 15 luna urm toare, aceste achizi ii, depunnd declara ia 390 VIES Declara ie recapitulativ privind livr rile/achizi iile/prest rile intracomunitare de bunuri i pn n 25 luna urm toare, taxa pe valoarea ad ugat aferent acestor achizi ii prin declara ia 301 Decont special de taxa pe valoarea ad ugat . TVA aferent acestor achizi ii se calculeaz prin aplicarea cotei valabile n Romnia pentru produsele respective la valoarea convertit n lei la cursul de la data factur rii, chiar dac cota pentru produsele respective este diferit n statul comunitar furnizor. Cursul de schimb n cazul n care factura a fost emis nainte de cea de-a 15-a zi a lunii urm toare celei n care a intervenit faptul generator (livrarea), nregistrarea taxei pe valoarea ad ugat n contabilitate se face la cursul de schimb de la data emiterii facturii. Bunurile se nregistreaz n contabilitate la cursul de schimb valabil la data recep iei. 8.3. Exemplu de nregistrare n contabilitate Un agent economic, avand ca obiect de activitate comer ul cu am nuntul, scutit de tax pe valoarea ad ugat , dar nregistrat n scopuri de TVA pentru achizi ii intracomunitare, conform art. 153 1, cump ra n 18.02.2011 (data livr rii i factur rii), de la un partener din Germania, c r i n valoare de 425,82 euro. Cursul de la data achizi iei este de 4,2493 lei. Recep ia are loc la data de 03.03.2011, la un curs de schimb de 4,2016 lei pentru un euro. Pentru c r i se aplic cota redus de TVA (9%), conform art. 140 din Codul Fiscal. Valoarea de vnzare a m rfurilor, conform notei de recep ie, este 2.874,50 lei. Factura extern se pl te te la data de 10.03.2011, la un curs de 4,1932 lei. a) nregistrarea achizi iei 18.02.2011 357 M rfuri aflate la ter i = 401 Furnizori / 1.8 09,44 (425,82 euro x 4,2493 lei) b) nregistrarea TVA aferent 18.02.2011 357 M rfuri aflate la ter i = 4423 TVA de plat / 162,85 lei (1.809,44 x 9%) c) nregistrarea recep iei 03.03.2011 371 M rfuri = 357 M rfuri aflate la ter i / 1.972,29 (valoarea furnizorului extern 1.809,44 + TVA 162,85) d) nregistrarea diferen ei de curs valutar 03.03.2011 Curs la achizi ie = 4,2493

73

Curs la recep ie = 4,2016 Valoarea la achizi ie = 425,82 euro x 4,2493 = 1.809,44 Valoarea la recep ie = 425,82 euro x 4,2016 = 1.789,13 Diferen nefavorabil de curs valutar 20,31

665 Cheltuieli din diferen e de curs valutar = 371 M rfuri / 20,31 e) nregistrarea adaosului comercial 03.03.2011 Costul de achizi ie = pre ul furnizorului (1.809,44 lei) + TVA (162, 85 lei) Diferen a de curs valutar (20,31) = 1.951,98 lei Adaosul comercial = valoarea de vnzare costul de achizi ie = 2.874,50 1.951,98 = 922,52 lei 371 M rfuri = 378 Diferen e de pre f) plata TVA 25.03.2011 4423 TVA de plat = 5121 Conturi la b nci n lei / 162,85 lei g) plata furnizorului extern 10.03.2011 Valoarea la achizi ie = 425,82 euro x 4,2493 = 1.809,44 Valoarea la plat = 425,82 euro x 4,1932 = 1.785,55 Diferen favorabil de curs valutar 23,89 401 Furnizori = % 1.809,44 5124 Conturi la b nci n valut 1.785,55 765 Venituri din diferen e de curs valutar 23,89 Din punct de vedere fiscal, ncepand cu 1 ianuarie 2007 o dat cu aderarea Romniei la Uniunea Europeana organele vamale nu vor solicita plata taxei pe valoarea adugat pentru importuri de bunuri persoanelor care fac dovada c sunt nregistrate n scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal. Nuse aplic aceste prevederi n cazul persoanelor care sunt nregistrate n scopuri de TVA pentru achizi ii intracomunitare, care fac plata taxei la organul vamal. n cursul perioadei fiscale importatorii care sunt persoane impozabile nregistrate n scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, reflect taxa pe valoarea adugat aferent acestor importuri n jurnalele pentru cumprri pe baza declara iei vamale de import sau, dup caz, a actului constatator emis de autoritatea vamal. Din punct de vedere contabil, taxa aferent importului se nregistreaz concomitent att ca tax colectata ct i ca tax deductibil. nregistrarea contabil este: 4426"TVA deductibila" = 4427 "TVA colectat" n decontul de taxa pe valoarea adaugat, taxa se eviden iaz att ca tax colectat, ct i ca tax deductibil. la m rfuri / 922,52

74

CAZ PRACTIC: Se achizi ioneza marfuri de la un furnizor din Italia n valoare de 10.000 de Euro curs 3.5 lei. Pentru transportul materiei prime se plte te un transport de 2000 Ron, plus TVA. Not: ncepnd cu 1 ianuarie 2007 la transportul intracomunitar de mrfuri se aplic TVA!!! Notele contabile sunt urmtoarele : nregistrarea achizi iei de materie prim de la furnizorul extern : 371"Marfuri" = 401 "Furnizori" 10.000 x 3.5 = 35.000 RON 4426 "TVA deductibila" = 4427 "TVA colectata" 35.000 x 24% = 8400 RON. nregistrarea cheltuielilor cu transportul intracomunitar : 371 "Marfuri" = 401 "Furnizori" 2.000 RON 4426"TVA deductibila" = 401 "Furnizori" 380 RON
VIII. Studiu de caz privind achizi[iile \i livr]riile intracomunitare la S.C. WELTHAUS S.R.L.

Firma S.C. WELTHAUS S.R.L. are ca domeniu principal de activitate Produc[ia \i v`nzare de t`mpl]rie PVC, pentru achizi[ia unor materii prime firma colaboreaz] cu furnizori externi, fiind un produc]tor vechi pe pia[a din Rom`nia \i av`nd impementate sistemele de certificare ISO \i CE firma face exporturi de t`mpl]rie c]tre []ri membre UE (livr]ri intracomunitare). Principala materie prim] achizi[ionat] de c]tre firm] din spatiul comunitar este sticla pentru produc[ia de "Sticl] Termopan" conform anexa 1. Se achizi[ioneaz[ materie prim] de la Guardian Oroshaza Kft. din Ungaria 'n valoare de 7617.04 de Euro curs 4,2451 lei. "nregistrarea achizi[iei de materie prim] de la furnizorul extern: 371 "Marfuri" = 401 "Furnizori: 7.617,04 x 4.2451 = 32.335,1 RON 4426 "TVA deductibil]" = 4427 "TVA colectat]" 32.335,1 x 24% = 7760.42 RON Dat fiind faptul ca livrarea s-a facut 'n aceea\i data cu facturarea nu exista diferen[e de curs, conform notei de receptie anexa 2. Livrariile intracomunitare executate de catre S.C. WELTHAUS S.R.L. sunt produse finite, T`mpl]rie PVC cu certificatele de calitate necesare. Se livreaz] bunuri "T`mpl]rie PVC" cate Spania, in valoare de 1,222 Euro conform facturii anexa 3, avand 3 pozitii mai exact 3 variante de bunuri livrate. "nregistrarea livr]rii de bunuri catre un client extern: 4111 "Clien[i" = 707 "Venituri din v`nzare m]rfurilor" 1.222 x 4.1065 = 5018.14 RON 4111 "Clien[i" = 4427 "TVA colectat]" 5018.14 x 24% = 1.204,35 RON Dat fiind faptul ca achizi[iile intracomunitare ating pragul declara[iei intrastat iar livr]riile nu ating acest prag, declara[ia intrastat se depune doar pentru achizi[iile intracomunitare anexa 4, livr]riile reg]sindu-se 'n declara[ia recapitulativa a achizi[iilor \i livr]riilor intracomunitare anexa 5

75

CONCLUZII |I SUGESTII

n concluzie, putem spune c , n principiu, persoana obligat la plata taxei pe valoarea ad ugat , pentru livr rile intracomunitare de bunuri, este ntotdeauna entitatea care efectueaz livrarea. Totu i, livrarea de bunuri din Romnia c tre alt stat membru al Uniunii Europene este scutit de tax pe valoarea ad ugat , dac sunt ndeplinite condi iile: - ambele entit i sunt nregistrate n scopuri de tax pe valoarea ad ugat , iar cump r torul comunic furnizorului codul s u de nregistrare n scopuri de tax pe valoarea ad ugat , cod ce este trecut pe factura de livrare a bunurilor; - bunurile p r sesc teritoriul Romniei, f cndu-se n acest sens dovada efectu rii transportului c tre cel lalt stat membru. Referindu-ne la achizi iile intracomunitare de bunuri, putem spune c , plata taxei pe valoarea ad ugat este ntotdeauna obliga ia persoanei care efectueaz achizi ia. Avnd n vedere faptul c , n principiu, achizi ia intracomunitar taxabil de bunuri este de fapt opera iunea n oglind a livr rii intracomunitare de bunuri scutit de tax pe valoarea ad ugat , efectuat de furnizorul din cel lalt stat membru, rezult c , pentru toate livr rile intracomunitare de bunuri din alte state membre scutite de tax pe valoarea ad ugat , n Romnia nu se efectueaz plata efectiv a taxei ci plata prin decontul de tax pe valoarea ad ugat , tax care se calculeaz de c tre cump r tor i se eviden iaz att ca tax pe valoarea ad ugat deductibil ct i ca tax pe valoarea ad ugat colectat , aplicndu-se n acest scop taxarea invers . Determinarea corect a tratamentelor fiscale specifice tranzac iilor comerciale intracomunitare are o importan deosebit n stabilirea obliga iilor de plat i raportare privind taxa pe valoarea ad ugat la nivelul entit ilor din diferite state membre ale Uniunii Europene. ntruct, n urma integr rii rii noastre n Uniunea European , au disp rut barierele vamale ntre statele membre, opera iunile intracomunitare ar putea fi asimilate cu livr rile i achizi iile efectuate ntre diferitele regiuni ale unei ri, regiuni n care regulile fiscale s-au uniformizat.

76