Sunteți pe pagina 1din 75

,,X-.

-'r*:*;-,,:

PENTRU INFORMAREA DTJMNEAVOASTRA Pentru a eviden{iasauindica o no{iunede risc, de pericol sau un sfat cu privire la securitate.

ffi) \e!J

pe lnstruc(iunide utihzarcsebazeazA ultimile informatii Toateinformaliile, ilustraliilegi dateletehnicedin aceste tipurile de automobile fabricatep6nd Ia data editirii prezentei despre disponibilla datatipdririi pe gamade automobile Acesteinstrucliunidescriuopliunilegi nivelul de echipare nu se aplice automobilului dumneavoastri. DACIA 9i de aceeas-ar puteaca unele dintre informalii sd AutomobileDACIA S.A. vd st6 la dispozilieprin serviciulVocea Pentrua veni in sprijinuldumneavoastrA, Clientului in fiecare zi a sapt6manii.Puteli adresaorice intrebarelegati de produsele5i serviciile DACIA cdtre Vocea Clientului la urmdtoarelecoordonate: VoceaClientului DACIA Tel:+40 0248 500 000 Fax: +40 0248 500 076 Email:vocea.clientului@daciagroup.com http://www.daciagroup.com op!ionale. Semnul"*" semnificd in aceasti broguri: echipamente

RECOMANDARI
Automobiluldumneavoastra echipat un motor Dieseltip F8Q avAnd func{ionare este cu o optime,un consum gi redusde combustibil un ntvel de poluarescdzut.

Esteinterziscu desiver$irea seactionaasuprasigiliilor .

rn)

Esteinterzisi pornirea motorului prin tractaresauimpingere, Seinterzicecu desavirsiretractareaunei remorcisausupraincarcarea automobiluluipina la lerminarea rodajului. Seva utiliza numai motorini EURO-DIESEL@N 590/ 1999). Nu seva folosi sub nici o formi alt carburant sauamestecuri carburanti. de Seinterzicecu desivirgirespilareacompartimentului motorcujet de api. Nerespectarea acestei indica{ii poate conducela umezirea contactelor componentelor electrice situate in compartimentulmotoqcauzand functionarea defectuoasl sistemuluide injecfiede motorini. a

perioada garantie automobilului ioadade saranti a dumneavoastrd vor utiliza numaiproduse se agreate DACIA: . pentrumotor,ulei DACIA OIL DIESEL l0W-40 ACEA 83 (API CF), l5W-40 ACEA 83 (APl CF) . pentrucutiade viteze.ulei DACIA OIL SUPERGEAR W 90 API Gl-5 80

. pentru sistemul ricire,lichidderdcrre de GLACEOL I{X tip "D" (celelalte tipuride lichidantigel sunt inconrpatibile materialele cu utilizate constructia in motorului) . pentru sistcmul frAnare, de lichiddefrind SAEJ 1703 DOT4 NERESPECTAREA ACESTORRECOMANDARIDUCELA PIERDEREA GARA.NTIEI. Vi rugdmsI citi{iin continuare, atentie, cu aceste INSTRUCTIUNIDE UTILIZARE ale automobiluluidumneavoastri.
2

CAPITOL GENERALITATI

ffi
@ @ @ @

FACETTCUNO$TTNTACU AUTOMOBILUL DUMNEAVOASTR;,

lxrnnlrnnnnA AUToMoBTLULUT
SMTURI PRACTICE

CARACTERISTICI TEHI\ilCE

-5-

1. GENERALITATI

1.I RODAJT]L

1.2RECOMANDARI

1.1 RODAJUL AUTOMOBILULUI


Automobilul poatefi utilizat fdrl restriclii, dar vd recomandimsdnu incercatisaobfineli performan{ele prescrise decdt dupd aproximativ 6.000 km. in timpul perioadeide rodaj se vor respecta urmdtoareleindica{ii: . Seva verificaperiodicnivelul uleiuluiin motor.Pentru completare va utiliza pe perioada garanlieinumai se ulei marcaDACIA. . Se va verificaperiodicnivelul lichiduluide ricire. . Nu se va accelera bruscmai alescandmotorulesterece.

Peperioadarodajului seva evita rularea cu vitezemai mari de 110Km/h in treapta a V-a Nu depiqifiniciodatlnivelulmaximdeulei;uleiulin exces va consuma se inutil.
. Se interzice cu desdvdrgire tractareaunei remorci sau supraincdrcarea automobilului, pAni la termlnarea rodajului. . Seva efectua reviziaobligatoriela 1.000km conform instructiunilor "Carnetul de intre{inere gi garanfie". din . PentruurmAtoarele revizii raportati-vI instrucliunilor din "Carnetul de intre{inere gi garanfie".

-9-

1.2 RECOMANDARI
LA iNatxrn DEA PLECA DRUMvERTFICA1I:
a exterioare, farurilor, a ldmpilor spate;i a numerelor . Starea curAtenie geamurilor, oglinzilor retrovizoare a a de . de inmatriculare . Presiunea pneuri. in . Functionarea farurilor 9i a limpilor de semnalizare. . Nivelul uleiului la niotor . Nivelul lichiduluide frini . Nivelul lichiduluide ricire. . Nivelul lichidului din rezervorul spdl6toruluide parbriz. (complctali numaicu api distilatd). . Nivelul electrolitului baterie in . Existenla eventualelorscurgeride ulei, lichid de fr6n6, Iichid de rdcire' . Dacd sunteli nevoili sd manivrali automobilul cu spatele,asigurali-vdcd nu existdnici un obstacolin spate. pentru a preveni acumulareade gaze de . Fe timp de iama, degajali zepad; din dreptul levii de egapament evacuaresub automobil. DUPA CE V.ATI URCAT LAVOLAN . . . . . . cd Asigura{i-ve ugilesuntbine inchise. Reglali oglinzile retrovizoare. Fixafi centurile de securitate Verificali funclionareamartorilor de bord. ului Verificali nivelul carburant m6nd 9i verificali functionareamartorului luminos de labord' Eliberali frina de

ln cazul constatirii unor anomalii adresati-vil unei unititi serviceautorizata in reteauaDACIA.

10-

2. FACETT Cr.]NO$TINTACU ATTTOMOBTLIIL DUMNEAVOASTRA DACrA


2. r SISTEMDE INJECTIE DIESEL
,,

2 CHEI

13 t4 l5 20 2l 22 23 24
AJ

3 DESCHIDEREiNcutlnnr ugl, cEAMURT, caporA, nlrRovIZoAR-c,


2. 2. 2. 2. 2. PARASOLARE.. 4 TETIERE $I SCAUNf'.......... s cENTURT D8SECURITATE.......................... 6 CUTIA DE ACTE, PLAFONIERA, SCRUMIERA.BRICHETA 7 SISTEM AI\ITIDEMARAJ 8 POSTDE CONDUCERI0SI COMENZI PLANSA BORI'

2. 9 AVERTIZARE soNoRA
2.10ILUMINARE $r SEMNALIZARI EXTERTOARE 2.12CLIMAIIZARE 2.T3CONTACT. APRINDERE. PORNIRE.,........... 2.I4 PORNIRE MOTOR 2.15OPRIREMOTOR............. 2.16LEVIERCOMAND

z.rr spAr,Aron $rBncAron paRnRrz................

z.rz pnANl nn nnANA


2.18

38 39 4l 42 42 43 44 44

- 1l

2.1 SISTEMTJL INJECTIE DIESEL DE


Aceste tipuri de automobileDACIA utilitare sunt echipatecu motoare Diesel F8Q avind control electronic al sistemului de injeclie, ceeace permite o funclionare optimd a motorului, un consum redus de carburant gi un nivel de poluarescdzut.

Oriceintervenliea uneipersoane neautorizate oricaredin elementele la sistemului injectie de ducela pierdereagaranliei. Pentru orice sesizare adresa{i-v5 unei uniti{i serviceautorizati in re{eauaDACIA.

- t-t -

2.2 CHEI

o
l- Cheiepentrucontact. 2.- Cheiepentm portiereqi bu$onulpentru carburant.

Nu pirisifi niciodati automobilul llsand cheiaincontact atuncicind in interiorul automobilului seafli un copil (sauun animal).Acestaar puteaporni motorul sauechipamentele electrice, de geamurilo4riscind si-qi imobilizeze parte a corpului (gfft,braf, mAnn, exempluactionarea o etc).Riscde rlnire gravi. ln cazul pierderii sau solicitirii unui alt set de chei adresa{i-v:inumai reprezentantului dumneavoastriDACIA. in cazulinlocuirii unei chei,va trebui si aducefiautomobilul$i toate cheileacestuia la reprezentantul dumneavoastriDACIA pentru configurarea sistemului. Esteimposibili utilizareaa mai mult de patru chei pentru automobil.

-t4-

2.3 DESCHIDERE-INCHIDERE U$I, GEAMI]RI, CAPOT RETROYIZOARE, PARASOLARE

DESCHIDERE USI DIN EXTERIOR


Pentru deschiderea ugilor din exterior se trage de clapeta(l). Ugile fali pot fi incuiate sau descuiate cu ajutorul cheii ce se introducein yalla (2).

DESCHIDERE U$I DIN INTERIOR


Se actioneazi asupra butonul(3) gi se impingeugor u$a spre exterior. Pentru asigurareaugilor fati din interior se rote$te butonul de blocare (4) situat pe panoulugii, iar pentruugile spate(Double Cab) se impinge butonul (3) spre inainte.

- 15-

SIGURANTAPENTRU COPII (Double Cab) Pentruevitareadeschideriiuqii spatedin interior de cdtre copii in timpul rulirii automobilului, broasca utA spateesteprevezutecu un sistemde siguran!6. Aclionareaacestuisistemde siguran\dse realizeazd p r i n i n t r o d u c e r e ac h e i i d e c o n t a c t i n c a n a l u l b u t o n u l u i d e b l o c a r ed e s c h i d e r e 5 d s p a t ed i n u interior, procedind astfel: pentru u$aspatestanga, rotireabutonului cu I 80' in sensulacelor ceasornicului, pentru u$a spate iar dreaDta. rotirea butonului cu 180' in sensinvers.

DESCHIDEREGEAMURI (5). prin se Geamurile pot deschide rotireamanivelei

nu Geamurih qilor din spa@ coboari decit plni la jumltate pentru a impiedica aplecarealn afari a copiilor

- 16-

- iNcsrnnnn capora MoroR DESCHIDERE


Pentrudeschiderea capotei se tragemaneta(3) situatAsub plangabord in parteastangda conducdtorului. Se tragespreexteriorcirligul gi se deschide capota. Pentrumentinerea capoteiin pozi{ia deschisd folosegte de suslinere(l), ce seextrageapdsind cu degetul se tija in jos clema de fixare (4) 9i se fixeazd in suportul (2). Pentruinchidere se elibereazd tija de sustineredin suport, se fixeazd in clema (4) 9i se lasd capotasd cadd de la o indl{imede circa20 cm. Capota va inchidesub greutatea se proprie. Verificafi inchidereacorecti a capotei.

Seva evitainchidereacapoteiprin apisare. Inainte de inchidere.verificati daci nu ati uitat

-17-

nooPte

OCLINDA RETROVIZOARE INTERIOARA Dupdce v-a1iurcatla volan,reglajioglindaretrovizoare fel, interioariin aEa incAtsi acoperiliun cdmpvizual poatcfi reglatd verticalA pe cet cAtmai mare.Aceasta pe orizontalA. Si p d z O g l i n d ri n t e r i o a ra r cd o u dp o z i t i i : e n t r u i s i n e n t r u noaple. Pentru evitarea orbirii pe timp de noapte manevra.ti butonul situatin partea infcrioaria oglinzii.

OGI,INZI RETROVIZOARE EXTERIOARE Dupdce a[i reglatoglindaintcrioard, reglalioglinzile rctrovizoare in exterioare, agafel, inc6t sd acoperili un cdmpvizr:alcdt mai mare. O g l i n z i l e e x t e r i o a r es u n t c o n v e x e d a c i a u inscriplionarea unnStoare: ..OBIECTELE SUNTMAI APROAPE DECAT PAR

iN ocr-rNoA"
Fixati intotdeauna oglinda pe pozifiade zi. de noapteseva folosidoar pentru evitarea de citre farurile automobilelordin spate. pozitia de noaptea oglinzii esteposibil si nu vedeaanumite obiecte,ce ar putea fi in pozifia de zi. Cind apreciali distanfapin5 la un automobilsaualt obiectvizut in oglinda convexi, obiectele vor pirea mai mici gi mai depiirtatedecfftin realitatesau decit dacl ar fi privite intr-o oglindi plani. Pentru o apreciere corecti, folosi{i oglinda retrovizoare interioard.

- l8

PARASOLARE Pentru evitarea luminii putemice a soarelui se pot rabate cele doui parasolare,atat citre in jos cdt 9i cAtrelateral.Parasolarul dreapta din poatefi prevdzut cu oglindi*.

DESCHIDERE - INCNINBNN BU$ON REZERVOR CARBURANT Pentru deschiderea bugonului se rotegte cheia spre stanga$i se extragebu$onul . Pentru inchidere se rote$te cheia spre dreapta. Bugonul estede tip etang({Er6supapd). Tipul de carburantutilizat estespecificatpe eticheta amplasata vecinetatea in bu$onului rezervorului. Capacitate rezervor combustibil: - Double Cab aproximativ 40 I - Pick Up aproximativ 50 I - Drop Side aproximativ 50 I

19-

2.4TETTERE SCAUNE $r

coborat
deplasea:4

RECLAREA iNCLINARII SPATARELOR SCAUNELOR FATA poziliala volan Pentnr reglarea inclinatiei spetarului S c a u n e l e a t d s u n t p r e v e z u t ec u in tirnpulconduccrii, i trebuie si fie cit mai cornodd,cu manevrati (3). rozeta tctiere.
TETIERE Modificaleapoziliei tcticreise face spatelcspnjinit de spltar.Pentrua fatesc trage pc prin ridicarca nLrmai vcrticald sau rcglapozilia scaunelor (2) dupi care c o b o n l r c . m r r r r u a l i d u p d c e i n spre stenganiancta r . l c prealabil rotit bucAele ghidare s c a u n up o a t e u l i s ai n f a l d s a ui n ati de spate. ( l ) s p r c s t a n g as a u s p r e d r e a p t a D u p dc l i b e r a r era e s l c i r . s i g u r a l i c a pentrudeblocare. vd ci scaunuls-a blocat in pozi,tia alcasd.

DEPLASAREA $I RtrGLAREA SCAUNELOR T-\TA

scaunulconducltorului in timpulmersului. rati-vi cI scaunul este $i fixat in pozitia doriti, de a oorni automobilul.

-20 -

BANCHETA SPATE (Double Cab) Bancheta spate estealcdtuitd dintrgi un spAtar un $ezutflxc.

2.5 CENTURI DE SECURITAIE

'---Hil/

'#w,

cenlura se va retrage automal. P e n t i j l o c u l\ c a u n u l u ir I a l c c \ l c n r o n r a r ao c e n t u r a a b d o m i n a l a (DoubleCab). Pozitionati centurape golduri blocdnd pentn.r decupla zavorulin inchizaror: a centura,aplsali butonul rogu de pe inchizitor

Pentru a asigura securitatea dumneavoastrdin timpul deplasdrilor cu automobilulesle obligatorie folosirea centurilor de securitate. Automobilul esteechipatcu centuri faF c u r e t r a c l o r 5 i c e n t u r i s p a t ef e r a retractor (Doublc Cab). Pentru utilizare se trage incet centura din retractor li se trece peste corp. Asigurati-vd ci aceasta esterdsucitd nu $i este corect intinsd fiind plasatd cet mai jos pe coapsegi nu pe abdomen. I n t r o d u c e l z a v o r u lm e t a l i c( l ) i n i inchizdtorul (2) pdni se fixeazi. P e n t r ua d e c u p l ac e n t u r a . p a s a t i a butonul rotu (3) de pe inchizdtor,

Nu sevor purta centuri s e c u r i t a t ec u c h i n g i l e risucite sau detriorate, In urma unei coliziuni majore se va inlocui obligatoriu centurile care au fost utilizate in acel moment. Fiecare centuri va fi utilizati de o singuri persoani.Nu se modifici elementelesistemului de refinere original, centurile gi locurile unde sunt fixate. Este interzis sI fixafi centura in jurul unui copil finut in brafe. Centurile de securitate fa{i nu vor fi utilizate de copii sub 12 ani.
tl

Pentru ca centurile de scuritate si nu fie prea largi, ceeace reduce e f i c a c i t a i e ao r : a s i g u r a ! i - v i c i l scaunelsunt reglate inainte de a vi lixa centurile. Este recomandabilca spitarele scaunelorsi lie permanent intr-o pozifie apropiati de vrticali in timpul mersului,altfel elicacitatea c e t r t u r i l o r d e s e c u r i t a t es e v a reduce. Asigura!i-vi ci s pi l a r e l rabatrbile sunt reglate corect inainte de a porni la drum. N u s r e c o m a n dd i n s t a l a r e a scaunuluipentru copil pe acesttip de automobil.

2.6 CUTIA DE ACTE, PLAFONIERA, BRICHETA, SCRUMIERA

SCRUMIERA CUTIA DE ACTE PLAFONIERA Pentrur deschidecutia. se apasa Plafoniera esteamplasati cenhal,pe uiii Scrumiera estesituata deasupra (l). lateralbutonulde deschidere La fa(a $i se aprinde prin bascularea planqa bord. deschidere, interiorul cutiei se butonului(l) in Pentrua deschide scrumiera trage se 9i are trei pozitii: aprindeo lampd.numai in cazulin d e m a r g i n e as u p e r i o a r d .P e n t r u I. aprinscontinuu; care luminile de pozi(iesunt golire se apasape lamela(I) 9i se II. stins; aprlnse. corpulscrumierei locag. din l l l . a p r i n sc o n r a n d a te d e s c h i - extrage . d Pentru a inchide cutia de acte, se dereaugilorfagd. a d u c e a p a c uiln p o z i l i ai n i l i a l a i c s BRICHETA ELECTRICA se apasa u$or Pentru punere funcliune apasd in se ln cutia de acte. in partea dreaptd c o m p l e t b u t o n u l b r i c h e t e i ,c a r e spatese afld priza de diagnosticare r d u p d i n c d l z r r e e v i n ea u t o m a ti n obturatdcu un capacdeta$abil. pozitia iniliald. ase Dupd utilizaresc introducebricheta priza de diagnosticare. in locagulsdu fdrd a apdsa. interven(ie se va efectua

umai intr-o unitate service in reteaua DA


a')

2.7 SISTEMUL ANTIDEMARAJ


L a p u n e r e a h e i i i n c o n t a c tp e ln caz dc pierderesau deftctare a c p o zr tr a " M " . m a r t o r u I n t i d e r n a r a j h c i i c o d a t e a c o n t a c t u l u id c u c (l ) sc aprinde pentru c0teva secundep o m i r e u t i l i z a lc e r d e - a u u ac h e i e . i d ceresg5ttngg. dupA eeelce confinni (livratd cu automobilul).Dacd nu recunoafterea codului cheii gi face d i s p u n e l id c a d o u a c h c r c .f a c e l i posibildpomireamotorului. i m c d i a t a p e l l a o u n i t a t es c r v i c e D a c d d u p d p u n c r c ac o n t a c t u l u l , a u t o r i z a t Ai n r e t e a u a D A C I A , g m a r t o r u l a n t i d e m a na js es t i n g e i a c e r s t af i i n d s i n g u r aa b i l r t a t i s d ru ( c u o depancze s e m n a l i z e a z ii n t e r m i t e n t sistemul antidemaraj. frecvenld mai mare),codulcheii nu a f o s t r e c u n o s c u ts a u e x i s t a ( ) defectiune sistemulantldemaraj in g i p o r n i r e am o t o r u l u i n u e s t e posibil6.

-/\

A c e s t s i s t e mp e r m i t e p o r ni r ca motorului numai atuncicdnd se utilizeazl. cheia codatd a automobilului respectiv Automobilul esteprotejatautomat dupd aproximativl0 secunde la de s c o a t e r e a h e i i d i n c o n t a c t u ld e c pomire,faptconfirmat "clipirea" dc martorului antidemaraj( I ).

Orice intervenliesau modificareasuprasistemuluiantidemarajpoatefi periculoasi; ele se vor efectuanumai de o unitate serviceautorizatl in reteauaDACIA.

zJ-

1. Aeratorlateralstdnga 2. Tablou bord parbriz 3. Manetaspdlator/Stergator 4. Comutator l6mpicealespate 5. Comutator avarie 6. Ceas electronic 7. OglindA refovizoareinterioard climatizare 8. Tabloude comandd 9. Aeratorcentral 10.Comandireglajfaruri geamlateral I 1. Ajutaj dezaburire lumini gi avertizor sonor 12.Manetd pentru 13.Manete deblocare capotimotor 14.Manetd semnalizare

15.Cutiacu siguranle pomire 16.Contact aprindere, 17.Obturator 18.Brichetd electrica lg.Comuiator4x4sauobturator 20. Comutator faruricea!6* 21. Obturator 22. Levierfrind mdnd 23. Levierschimbitorviteze 24. Radio parbriz 25. Comutator temporizare $terg5tor 26. Scrumierd bord 27. Cutiade acte 28. Aeratorlateraldreanta.

1^

l3

t4

l5 16

17 l8 19

20 2l

26 27 28

TABLOU DE BORD
(lumini dc pozi{ic). Dacdun dcfectla sistemuldc injectiecsteprezentchiar l. Martor iluminarcgeneral.I 2. Martor lurninidc drum (lazdlttngl) de la puncreacontactului.martorul se aprinde citcva avaric. -1.Martor scmnalizare secunde timpLrlfazei de prcincdlzire, in apoi se stinge (numaipentru pentruuu tilnp foartescurt,dup,tcaresereaprindepun0nd 4. N4artor controlsistemantipoluarc normadc depoluare F-uro in cvidentd automobilele respectd ce caz unei unitdti defcctul.in acest adresati-vd - se aprindeIa punerea motor cateva service 3) contactului autorizatd releaua in DACIA. aprinssaudacdsc aprinde 8. Martor cuplare x 4. in secunde. Dacdrdmdne 4 timpul funclioneriimotorului,acestlucru indicdo 9. Martor antidemaraj- indicd stareain care se afld del'cctiune dacd martorulrimdne aprinsin mod sistemul antidemaraj. aducerea La cheil in pozitia "M", poate continua deplasarea, martorulse va aprinde dar continuu, automobilul apoi continuutimp de 3 secunde, verificareasistemuluila o unitate se va stinge. estc necesard in DAC IA: service autorizata re{eaua Dupd aproximativl0 secunde la scoalerea de cheii din -Daci martorul se aprindecu intermitenta, atunci contactmartorultrebuiesd "clipeasc6"raq confinndnd reduceliimediatviteza;dacdmaftorulcontinui sA cd sistemul antidemaraj esteactivat. s e a p r i n d dc u i n t e r m i t e n t Aa t u n c i a u t o m o b i l u l 10. Martor alertarepresiunescizuti in sistemulde ungere. , (nrotoroprit) pana trebuieoprit imediat9i remorcat Verificatiaprinderea la punerea lui contactului; stinge se in la cea mai apropiateunitateserviceautorizatd odatdcu pornirea pe motorului.Dacaseaprinde parcurs, DACIA. releaua oprili imediatgi verificali nivelul uleiului; dacdestecorect, pa(ial. 5. Buton aducere "0" a totalizatorului Ia service autorizate reteaua in atuncifaceliapella o unitate p 6 . T o t a l i z a t o ra r l i a lk i l o m e t r p a r c u r 5 i . i DACIA. 7 . M a r t o r p r e i n c d l z i r e- s e a p r i n d el a p u n e r e a ll. Martor alertd nivel minim de carburant- daci se contactului gi rdmine aprins in timpul fazei de aprinde alimentalicit rnai curind posibil. preincalzire, apoi se stinge.in cazul aparilieiunui 12. Indicatornivel carburant. defcct la sistemul injectiemartorulse aprinde. de

-26-

45

89

l0

ll

direclie13. Martorsemnalizare motorului.Dacd cdndsepunecontactul sestingela pomirea 14.Martortemperaturd lichidrdcire- seaprinde Si dacdestecorect pe opriti motorul9i verificafinivelul lichidului in vasulde expansiune; seaprinde parcurs, in DACIA. service autorizate releaua faceliapella o unitate gi contactului se stingecdndmotorula pomit. Daci se 15. Martor incdrcare baterie- se aprindela punerea posibili in circuitulelectricde incircare. pe aprinde parcurs, indici o defecliune in rogiesepoateproduce una din Aprinderea martorului luminosde culoare frdnare. 16.Martoravariesistem urmetoarele situa,tii: - aclionare frdni m6nd - lipsi presiune circuit frinare fald dacdnivelul estebun se verifica{inivelullichiduluide frinn din rezervor; in Daci seaprinde timpul mersului, gi unitateservice maximl pAnd ceamai apropiate la poatecontinua deplasarea numaicu vitezdredusa atenlie autorizatd releaua in DACIA. parcurgi. general kilometri 17.Totalizator 18. Indicator vitez6. l6mpi cealaspate. 19. Martoracfionare

-28 -

TABLOU DE BORD
l. Martor lumini de drum (fazdlungd). 2. Martor serlnalizare avarie. 3. Maftor control sistemantipoluare (numai pentru automobilcle respectinomla dc depoluare ce Euro3) - s e a p r i n d el a p u n e r e a o n t a c t u l um o t o r c i l t e r a c i secunde. Dacdrdmdneaprinssau dacdse aprindein timpul luncqionirii motorului, acestlucru indici o def'ectir.rnedacd nrartorul rimine aprins in nod poatecontinua continuu. automobilul deplasarca, dar estenecesar.i verificareasistemuluila o unitateseruice autorizatiin reteaua DACIA; -Dacd n)artorulse aprinde cu intermitentd,atunci r-educeli imediatviteza;dacdmariorulcontinuasase aprinclir intermiteufi,atunci autot.t.robilul cu tlcbuie oprit inrecliat remorcat(motor oprit) pinir la cea $i mai apropiati unitateserviceautorizatdirt rc(caua DACIA. 4. BLrton aducere "0" a totalizatorului la panial. 5 . T u l r l i , / a r op a r ! i a lk i l o m e t r f : r r e u r S i . r i 6 . M a r t o r p r e i n c d l z i r e- s e a p r i n d e l a p u n e r e a c o n t a c t u l u i9 i r i m i n e a p r i n s i n t i m p u l f a z c i d e preincdlzire, apoi se stinge.in cazul apariliei unui defectla sistemul injecfiemartorulse aprinde. de Daci un defectla sistemulde injeclie esteprezentchiar de la punereacontactului,martorul se aprinde cAteva in secunde timpul fbzeide preincilzire,apoi se stinge pentru un timp foarte scurt, dupd care se reaprinde punandin eviden{i defectul.in acestcaz adresa,ti-vi unei unitd.tiserviceautorizati in re,teaua DACIA. 7. Martor cuplare 4x4 sauobturator. 8. Martor alertarepresiunescdzutdin sistemul de ungere. Verilica aprinderea lapunerea lui contactului; 1i sestingeodatdcu pomireamotomlui.Dacdseaprinde pe parcurs, opnli imediat9i verificalinivclul uleiului; dacdestecorectatuncifaceli apel la o unitateservice autorizatd releauaDACIA. in 9. Martor antidemaraj indici stareain care se aflI sistenulantidenraraj. aducerea La cheiiin pozilia"M", milrtorul se va aprindecontinuutimp de 3 secunde, apol seva stlngc. Dupi aproximativ secunde la scoaterea l0 de cheii din contact manorultrebuie "clipeasci"raqconfimAnd sir antidemaraj calsistemul esteactivat. 10. Martor semnalizare directie. I l. Maftor temperaturi lichid rdcire- seaprinde cind sc punecontactul se stingela pornireamotorului. $i

-29

I
-0-

0I

68

YIDYq

Dacdse aprindepe parcurs, oprili motorulgi verificali nivelul lichiduluiin vasr,rl expansiune; de dacdeste corectfaceliapella o unitateservice autorizate releaua in DACIA. l2.Martor incircarebaterie- se aprindela punerea gi contactului se stingecandmotorula pomit. Daci se posibila circuitulelectricde incircare. aprinde mers,indicdo defecliune in in 13.Indicator nivelcarburant. 14.Martoralertdnivel minim de carburant dacdseaprinde alimentali mai curind posibil. cdt 15.Martoravariesistemfrinare.Aprinderea martorului produce unadin luminosde culoare roqiesepoate in urmdtoarele situalii: - aclionare frind de mind - lipsi presiune circuit frinare fali Dacase aprinde parcurs pe veritlcali nivelul lichiduluide lidni din rezervor; dacdnivelul estebun se poate gi continuadeplasarea numaicu vitezi redusd atengie maximdpini la ceamai apropia6unitateserviceautorizati in reteaua DACIA. general 16.Totalizator kilometriparcurgi. 17.Indicator vitezi. 18.Martoraclionare limpi cealdspate.

- 3t -

2.9 AVERTIZARE SONORA


Pentru aclionareaavertizoruluisonor (claxon) se apasi axial capdtul manctei(l), sprevolan.

2.10 TLUMINARE $I SEMN


SEMNALIZARE LUMINOASA Pentru oblinerea unui semnal luminos de avertizare se apas6maneta(f) in jos. Dupd eliberaremaneta revine singuri.

EXTERIOARE
SEMNALIZARE DIRECTIE DE MERS direclieide mersse aclioneaz:a Pentrusemnalizarea (2) pentru maneta astfel: schimbarea direcliei mers de spre stanga actioneazA se maneta injos, iar pentm spre in dreapta, sus.Odati cu semnalizarea direcliei de mersmartorul luminos tablouldebordseaprinde din gi cu intermitentA seaudeun sunetritmat.

-32-

LUMINI DE POZITIB Pentru aprinderea luminilor pozigie roteltemaneta de se (l) spreinainte.in acelagi timp seaprindegi martorul* corespunzdtor la bord.in aceastd de situafieseaprind: - limpile de pozilie fali spate; 9i - lampile iluminare numdr; - iluminarea tabloului bord. de

SEMNALIZARE

AVARIE

LUMINI DE INTALNIRE (fazi scurti) LUMINI DE DRUM (fazl lungi) Dupd aprinderealuminilor de pozi{ie, acliondnd maneta(l) cdtre parbriz, paralel cu volanul, se va realizaaprinderea luminilor de intAlnire. Ac{ionAnd in continuare in acelaqisens,se vor aprinde luminile de drum.

Aceastdsemnalizare folosestein caz de oprire se forlatdpe gosea. P u n e r e ai n f u n c { i u n e a l u m i n i l o r d e a v a r i e s e rcalizeazd actionandbutonul de avarie de la bord. faot confirmal prin aprindereamartorului semnalizare avarie situat pe tabloul de bord. Toatelimpile de semnalizarese aprind simultan- cu i n t e r m i t e n l5 i s ea u d eu n s u n e t i t m a t . d r

cazul in care martorul luminos sau acustic nu mai functioneazl, verificati becuriledin limpile de semnalizare.

-33-

LAMPI CEATA Se aprind prin actionarea comutatoruluildmpi ceald numai cAnd cel pulin luminile de intilnire sunt aprinse. in tabloul de bord se aprinde martorul ce confirmd funclionarealdmpilor ceali. FARURt C EA TA* Farurile ceati sunt situatein bara paragocfala 9i se pot aprinde numai dupi aprinderea luminilor de pozi{ie, aclionind comutatorul din plangabord. Seutilizeazdin condilii de vizibilitate redusdpentru zona de apropiere,maxim 25 metri, fEri a deranja participanlii la trafic care circuli din sensopus.

ALARMA

SONORA LUMINI UITATE APRINSE

D a c i l u m i n i l e d e p o z i l i e a u r d m a s a p r i n s ed u p d intrerupereacontactului, se declanqeazlo alarmA sonordcu intermitenld(4 semnale)la deschiderea uqii conducdtorului auto, pentru a vI semnala faptul cd luminile au rimas anrinse.

$i a limpii ceali numai in cazul vizibilitilii reduse, datorate condifiilor atmosferice nefavorabile. Nu uitali si intrerupefi functionareaacestor limpi cAnd nu mai este necesarpentru a nu deranja al{i participanfi la trafic.

-34-

t2 LAMPI ILUMINARE NUMAR


Automobilele DACIA utilitare sunt B . P e n t r u a u t o m o b i l e l e D A C I A prevdzutecu doud limpi pentru utilitare DROP SIDE lSmpile spate iluminare numdr, fixate pe panoul au urmitoarele funcliuni: spate. l. Iluminare numir; A. Pick Up, Double Cab 2. Lampd cealA; I .Iluminare numdr 3. Lampd mers inapoi.

ILUMINARE GENERALA EARURI Automobilele DACIA ufilitare sunt echipate doui farurirectangulare, cu cu reglaj de la bord in func1ie de sarcina automobilului. l. Farrectangular; 2. Lampdsemnalizare.

LAMPI SPATE A. AutomobileDACIA utilitare Pick Up, Double B. AutomobileDACIA utilitare Drop Side fiind compuse din: Lempilespate suntmonobloc, Cab directiede mers9i avarie; l. Lampa semnalizare din: fiind compuse suntmonobloc, Ldmpilespate 2' LamPdPozilie1' l. Lampdceald; 3' Lampi stopfidnd; 2. Lampemersinapoi; 4' Catadioptru' direcliede mersgi avarie; 3. Lampi semnalizare 4. Lampdpozilie9i stopfrdn6; 5. CatadioDtru.

-JO-

COMANDA REGLAJ FARURI in funcfiede incircarea automobilului poate se corecta inclinarea fasciculului luminosprin rotireabutonului pe poziliilecorespunzatoare stdrilorde incircaremarcate astfel:

l. O persoani pe scaunulconducitorului;

v*

/AN /e

2. Conducitorul plus o sarcinl echilibrati in beni, astfl ca si se atingi sarcina admisibili pe axa spate.

9,-q

-37 -

2.r SPALAToR $TERGAron PARBRTz

$TERGATOR

PARBRIZ

P e n t r u a c , t i o n a r e a t e r g A t o a r e l od e p a r b r i z s e $ r manevreazA manetain planul volanului, avind cheia in contactpe pozilia accesorii<A> sau motor <M>. Manetaare trei pozilii: O - oprit; A - mersnormal; B - mersaccelerat; CAndestenecesard vitczl de gtergcre o rnai micd decit viteza de "mers normal" se aclioneaza comutatorul parbriz. temporizare$tergdtor Verificali periodic starealamelelor qtcrgitoare din cauciucAinu ezitatisd le schimbati cAndeficacitatea lor de gtergere scdzut. a Un parbriz curat va conferi un plus de siguran.tiin circulatie.

SPALATOR

PARBRIZ

A u t o m o b i l e l eD A C I A u t i l i t a r e s u n t e c h i p a t ec u spdlitor pentru parbriz. Pentru aclionareaspdldtoruluide parbriz se trage maneta(l) sprevolan. Rezervorul spdldtorului de parbriz (2) este situat in compartimentulmotor pe dublura aripd fald drcapta : (capacitate 1,5l).

Pe timp de iarni inainte de actionarea gtergltoareloqverilicafi daci lamelele nu sunt blocatede ghea{i. Risca$snsuprasolicitati motorul de ac(ionare.

-38-

aer rece aer cald

ffi
c de@f -39-

DEZABURIRE PARBRIZ, AT-zTnT, iNc vENTILATIE


Pdrghia(2) in pozitia (d) - aerul este dirijat spre q p i c i o a r e i d e g i v r a r cp a r b r i z u l u i . a lt PArghia(2) in pozilra (e) - aerul este dirijat spre picioarc. (2) PArghia in pozilia (f) - aerulestedirijat sprepicioare gi aeratorul central. Pdrghia(2) in pozilia (g) - acrul este dirijat spre aeratorulLntral. i Aeratorul centralprime$teaerul din grupul de c d"@ f climatizare, cald saurece,in ftlnctiede comanda dati de la tablou.Aredoud pozilii: deschis in sus (ON), inchis - in jos (OFF). Pdrghia(1) in pozilia (k) intrc cele doud zone (roqu - \,61e dirijeazdaerul din gmpul de climatizare(stinga lii albastru),robinetul de climatizare este pe pozilia - dreaDta). permiland pdtrundcrca semiinchis aerului exterior: Aeratoarele din preiauaer rcce din afari. laterale Pirghia(l) in pozilia(a), robinetul climatizare de estc \,6le1ii urmdtoarele au pozilii de drnjarea aerului:sus deschis maxim gi permitepitrunderea la aeruluicald. - ios si stdnsa- dreaDta. P d r g h i { | ) i n p o z i l i a h ) ( z o n aa l b a s t r d i)n s t a l r t i a e A e r a t o a r c l e l e o r i n c h i d e d e s c h i d p r i n a c t i o n a r e a a . d { p e climatizare func,tioneazd aerulrecedin exterior. cu - ON (sus-jos). rozeteiin pozifiile OFF Pdrghia(1) in pozijia (b) - instalaliade climatizare penrru a realizao circulatiefortatl a aerului (cald/ (robinetul rece)in special funclioneazd aerrecirculat cu din habitaclu cAndvitezade rulareestemai micd de de climatizarc estedeschis maximum). la 60 km/h se poate utiliza aeroterma prin actionarea Pdrghia in pozi{ia(c) - degivrare. (2) (3) comutatoruluiaerotermd corespunzdtor, pentrucele

@n

a k

^afn'

trcnfc

rlP h'rrria

-40-

Contactul are 4 pozilli cu urmAtoarea semnificafie: l. Pozi$a <Stop qi blocare direc(ie> S Permiteintroducereagi scoaterea cheii din contact.La scoaterea cheii din contact se asigurdblocareadirectiei la o eventualA rotirea volanului. 2. Pozitia<Accesorii> A Permite deblocareadirecliei, eventual rotirea ugoarda volanului dreapta-stanga alimentareacu gi curenr a accesoriilor:ceas,gtergAtor-spAldtor parbriz, brichetl, radio. 3, Pozi{ia <Motor> M in aceastd pozi{ie circuitul electric al motorului esteconectat(contactpus), iar tabloul de bord estealimentat. 4. Pozilia <Demaror>D Aceastdpozilie permite la pomirea motorului. Dupd pomirea motorului seelibereazd cheia,aceasta revenindsingurdin pozilia "M". Dac6motorul nu pome$te la prima incercare,trebuie readusdcheia pini pe pozilia "S" dupd care se poate incerca din nou pomlrea motorului.

-4t -

2.14 PORNIRE MOTOR


gi Inaintede pornireamotoruluise debreiazd se aducelevierulde vitezein pozifia"Punct mort".Seintroduce pozi1ia"M".Se rnentinein aceastd pozitie pana la stingerea cheia in contact9i sc aducein martoruluide preincdlzire. pedalade ambreialpind la capatgi se aducecheiain pozilia "Demaror",fErdaclionarea pedaleide Se apasd pozi,tie o perioadi de maxim l0 secunde. pe acceleratie se mentinein aceastd Ehbera{icheia imediat ce $i motorula pomit. Dacd veti constatacd pomirea se realizeazi cu dificultate, nu insista{i prin incercdri prelungite de pomire a motorulul.

PORNIR,EAMOTORULTJI PRIN TRACTARE SAU IMPINGERE. In cazulcandbateriaesteuzati saudescircatl , pornireasefacenumai folosindcurent adifional
de la o baterie de

2.15 OPRIRE MOTOR


Pentru oprirea motorului se aducecheia in pozilia "S"

Nu scoate{i niciodati cheiadin contact in timpul deplasirii automobilului; volanul


se va bloca.

/1't

aaa

135

aaa

R2

Pentruschimbarea vitezelor se vor respecta pozitiile gravatepe mdnerul din capdtullevierului (1). Pentrucuplareamersului inapoi seapasd manet?igi se deplaseaziin pozilia (R) gravati pe mdner. pe Odatdcu cuplareamersului inapoi (cAndestepus contactulmotor) se aprind luminile de mers inapoi, incorporatein ldmpile spate.

-+J-

2.I7 FRANA DE MANA


Pentru deblocare Tragetilevierul(l) ugorin sus.aplsali butonul(2) li coboratilevierul la plangeu. Dacd circulali cu frina de mAndpartial deblocatd,martorul luminos din aprrns. tabloulde bord vl rdmane Pentru actionare Tragetilevierulin sus. cca. l0- I 2 Pentrua obline o lr6nareeficace, Ievierultrebuiesd parcurgd din{i.

2.1SFRANE
Sistemulde frdnareesteproiectatpentru a obline o frinare eficientd in cele mai variate condilii de mers, chiar la maximd. Sl atuncicandautomobilulesteincdrcat capacitate nu vA DacI se produceo creitererapidda curseipedaleide frind saudacdaceasta revinela ineltimeacorecta, autorizata re{eaua in DACIA. rugdmsAapelalila o unitateservice

Nu coborAfiniciodati o panti cu levierul comandl vitezela pozitiat'0" astfelvil vefi proteja ti mentineeficacitatea sistemuluide frinare. ln timpul conduceriinu finefi piciorul sprijinit pe pedalade ambreiaj.Riscafisi uzr{i prematur ambreiajul. Sevor utiliza numai plicufe de fretri tip "TEXTAR".

-44-

INTRETINEREAAUTOMOBILULUI

3 . 1 VERIFICARE NIVEL ULEI MOTOR 3.2 VERIFICARENTVELLICHTDDE FRANA 3.3 VERIFICAR"E NIVEL LICHID DE RACIRE
3.4 INTRETINEREACUTIEI DE VITEZE 3.5 INTRXTINEREA TRANSMISIEI CARDANICE 3.6 SIGURANTE FUZIBILE 3 . 1 INLOCUIRE BECURI 3.8 BATERIA

47 48 48 49 50 <., 56 58

A<

3.l VERIFICARE NIVEL ULEI MOTOR


Min Max

\rificareanivelului uleiului din motor se face periodicla fiecare1000km rulati 5i imaintea cdldtoriilor mai lungi. Nivelul uleiului se va verifica cu ajutoml jojei ( I ) ce esteinscriptionat doudrepere cu minim gi maxim. Nivelul uleiului nu trebuie si coboare niciodatdsub limita minim pi si depigeasci limita m a x i m i n d i c a t p e j o j n . i n c a z d e n e v o i es e v a completa numaicu ulei dc acclagi cu cel existent tip in motor. DacI nivelul scade mod anormalsaureDetat. in r d r e s a t i - vu n e iu n i t e t i c n i c ea u t o r i z a tiin , " t " o r u a s DACIA.

-47

Complctare Umplere / Automobilul trebuie si se afle pc teren orizontal, motoruloprit $i rdcit (de exemplu:inaintede primul demaraj din ziua respectivd). . desfiletali bugonul(2) . refbcefi nivelul . atteptaliaproximativ2 minutc pentrua permite scurgerca uleiului . vcrificatinivelul cu ajutoruljojci ( I (conform ) explicatii anterioare). lor Esteobligatone inlocuirea totald uleiului9i a filtrului a de ulei dupdparcurgerea 10.000 a Km. Capacitate baieulei = 4,6 I (inclusivfiltru de ulei). Calitateulei motor: DACIA OIL DIESEL l0W-40 ACEA 83 (ApI CF), I sW_40ACEA 83 (ApI CF)

3.2VERIFICARENryEL LICHID FRANA


periodicnivelul lichidului de frdndcare trebuiesd fie cuprins Verifica.ti pe intre celedoui repcremarcate cxteriomlvasului(l ) respcctivMax. $i Min. constatatA sistemulde frAnare la adresa{i-vd unei Pentruorice defecliune in DACIA. autorizatd releaua uniti!i service tip: completdri vor facenumaicu lichid de fi6ni de acelagi se Eventualelc SAE J I7()3 DOT 4. Capacitate circuit= 0,450 I km. Intervalul inlocuirc de totald lichidului franl este 60.000 a de :

3.3 VERIFICARE NIVEL LICHID DE RACIRE


MINI 9i MAXI indicatepe Nivelul la recetrebuiesd se afle intre reperele 1 v a s u ld e e x p a n s i u n(e ) . Completalinivelul la rece inaintede a atingereperulMINI. , Periodicitatecontrol nivel. sA Verificali nivelul lichidului de rdcireregulat(motorul estesusceptibil prin lipsalichiduluide rdcire).DacI estenecesare gravedeteriordri sufere completarea lichidului de rdcire,nu utilizafl decAtproduseleagreatede ServiciileTehnice DACIA careva aslsura: - o protec,lie antiinghe!; - o Drotectie a anticorozive circuituluide rdcire.

-48-

Periodicitate inlocuire. de parcurgerea inlocuirea totalS lichidului ricire sefacedupd a de a 60.000 km. lichid: GLACEOLRX TIP D Calitate Nici o interven{ie trebuieefectuatiasupracircuitului de rlcire atunci cendmotorul estecald. nu Pericolde arsuri. ln cazde scidereanormali saurepetati a nivelului,adresati-viunei unititi serviceautorizatjiin reteaua DACIA.

3.4
I

CUTIEI DE VITEZE
Automobilulesteechipat o cutiede vitezecu cinci treptede mersinainte cu sincronizate o treapta mersinapoi,nesincronizatA. de $i Ulciul din cutia de vitezc sc inlocuiegte reviziade 1000km, iar apoi la la fiecare20.000km parcurgi. Capacitate:2,3 | Calitate ulei: DACIA OIL SUPERGEAR - 80W90 API GLs

,l

tr/rll

eiln

Verificareanivelului uleiului in cutia de viteze se face la fiecare 10,000km. Este interzisir cuplareadiferitelor trepte de vitezi, IZri a fi folosit mecanismul ambreiaj.

-49-

3.5 INTRETINEREA TRANS1VIISIEICARDANICE*


AutomobileleDACIA utilitarecu puntespatcmotoare suntechipate transmisie cu cardanicd. Pentruirnbundtitirea confortuluipasagerilor utilizat un cuplaj elasticintre cutia de viteze qi nansmisia s-a cardanicd. intretinere deosebiti. Transmisia cardanicd necesitd nu Verificareanivelului uleiului in grup punte spatese face la fiecare 10.000km rulali. inlocuireauleiului se facela reviziade 1000km, iar apoi la fiecare20.000km rulali. INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE A TRAC TIUNII 4X4* Circulalia normald pe gosease face cu tractiunenumai pe rotile spate. Cend contactorulde cuplare al punlii falA nu esteactionatmartorul de averiizarecuplare 4x4 nu esteaprins. 4x4 cu de Utilizarea tracliuniiintegrale seimpunepe drumurile polei,noroi,zipadi saudeosebit dificile.Pentnr cuplare se aclioneazdasupracomutatorului situat pe plangabord, in partea dreaptd.cuplareacompleti fiind realizatd de timp in caremartorul4x4 situatpe tabloulde bord dupi aproximativl0- l 5 secunde la aclionare, se aprinde. La cuplareacompletda trac(iunii integrale,martorul 4x4 std aprins continuu. Cuplareagi decuplareapun{ii fatd se poateface cu automobilul stationatsau in mers, la o vitezi de maxim l0 km./h,aruncicAndacesta mergein linie dreapti gi nu cind unadin ro{ile puntii spatepatineazd sedeplaseazd sau in curbi. La decuplare ac{ioneazd nou comutatorul, decuplarea fiind completrealizatd dupd aproximativl0-15 se din secunde.timo in care avertizareavizuald esteintermitentA.

-50-

In pozilia decuplat,martorul 4x4 trebuie sd fie stins. In cazul nedecupldnitracliunii fatd estenecesari o micA deplasare inapoi.

- 51 -

l-1

3.6 SIGURANTEF'UZIBILE

A. iN HABITACLU
Automobilele DACIA utilitare sunt echipatecu o fuzibile, cutie de siguranle(l), cu 10 siguran{e partea stingd sub planqa amplasati in habitaclu in bord. in cazul unui incident apArutla instalaliaelectricd, inaintede a recurgela alte intervenlii, seva verifica mai intii starea siguranlelor fuzibile 9i a conexiunilor echipamentuluiscos din func1iune. Siguranlele protejeazl urmdtoarele c ircu ite electrice:

B. iN COMPARTIMENTUL MOTOR

EchipamentulelectricalautomobilelorDACIAutilitareesteprevdzutcuocutiedesiguranlefuzib aripii fald stdnga fi*ut" pe dublura gi releesituate in 9l "o'nputt'-"-n1ui*oto'' CircuiteleelecfticeproteJatedesiguranlegireleesunturmdtoarele: Siguran{n Circuit Proteiat
ire.releuincilzire 4919!!4 Bujii preincblzire

iffimp'diesel.releu

-54-

Releu RI

Circuit protejat
Electrovalvd recirculare gaze,U.C.E. -lqiqclie,pompddiesel Rezistenll incdlzire motorind

tl

R2
R3 R4

tl tl

EEcg,'E

G.M.Vricire
Faruri ceatdx

-55-

3.T INLOCUIRE BECURI

iNr,ocurnrsnc
SEMNALIZARE FATA - se debrar$eaziconectoriide la bec; - se rote$terozetain sensinvem

iNl,ocurnn BECLAMPA NUMAR


- se demonteazd capacul lSmpii; - se inlocuieqtebecul defect; - montarease face in ordine invers6.

INLOCUIRE BEC FAR

acelorde ceasomic se scoatel ti - se inlocuiegtebecul defect cu unul nou.

- se debranfeaze conectorul l; iNLocurRE BEc - se scoateprotectorul 2; SEMNALIZARE SPATE, - se elibereazl agrafelefixare bec; POZITIE $I STOP FR,ANA - se scoatebecul defect gi se inlocuieqte; - monlarea face in ordineinversd. - se demonteazd dispersorullimpii; se - se scoate9i se inlocuiegtebecul defect; halogen pentru faruri - montarea facein ordineinversd. se

proiectoarenu se vor afinge rect cu mina, ci prin ul unei cirpe curate ti

fafi Pentru limpile semnalizare sevor folosidoarbecuricu balon de sticli colorati galben.

TIPURI DE BECURI UTILIZATE Faruri Lampdpoziliefald gi ldmpinumdr Lampdsemnalizare fald


Lampi semnalizare anterolaterale

Beccu doudfazeR2-H.dulie P45-41 BecT4\*l dulieBa9s BecPY2l{ dulieBAU l5s BecW5[ dulie2, 1x9,5d BecP2ll5W. dulieBAY 15d BecP2lW,dulieBa l5s BecC5W. dulieSV8.5 BecH3, dulieP16225

12Y;45/40W
l2V;4W l2Y;2lW l2V; 5W

Lampi stop/pozif spate ie


Lampd semnalizare spate,mers inapoi, cea![ spate Plafonierd,iluminare cutie acte Faruri ceald*

12Y;2r/5W
l2Y;21W

12V;5w
12V;55W

- 5 7-

3.8 BATERIA
echipamentelor electrice luateo scriede misuri pentruprotejarea In cazulunor interventii automobil, la trebuie automobilului. irlpotriva deterioririi sauproduceriiunui scurtcircuit,carear puteaducela inccndierea bateria. la electricd va debran$a se Pentruorice intervenlie instalalia intotdcaunaprin deconectarea mai intai a bornei (-), apoi a bomei (+); brangarease Bateria se debrangeazd facein ordineinversS. qi estecorectbran$atd daci bomelesuntcurateii bine inaintede pomireamotoruluiseva vcrificadacdbateria strdnse.

in cazul conectdrii bateriei la un redresorpentru incarcare,se vor debrangabomele bateriei de la instalalia electricda automobilului. in caz de accident: . Se debran$eazd boma (-); . Asigurati-vi ce to(i consumatorii sunt intrerupti inainte de a brangasau debranga bateria; . Nu agezafiobiecte metalice pe bateriepentru a nu crea scurtcircuit intre bome. Control nivel electrolit baterie: . Scoatelicapacelebateriei gi verificali nivelul; . Periodicitate:in fiecare lund;

-58-

. Lichid de completare: pldcilor; api distilati sau demineralizati pdndla I,5 cm deasupra . Sc interzicefolosirea aciduluipentrucompletare.

ea Manevrali bateria cu aten(iedeoarece contineacid sulfuric cenu trebuie si intre in contact cu ochii saupielea,Daci intervine un scurtcircuit nu folositi niciodati apil.
Conformali-vd instrucJiunilor utilizarcdatede fumizor privind inclrcarea de bateriei. baterie O bine incircati gi bine intrelinutd poateavcao duratade viali lungd,permi{indu-v5 9i o pornire normald a motorului in orice condilii de temperaturd. Bateriatrebuiementinut6uscatdgicuratdiar bornelegi colierelede legdturi trebuieunsecu o unsoareantiacidd. periodic, intr-o statieserviceautorizatdin releaua Controlali capacitatea incircarc a baterieidumneavoastrd, dc DACIA: . in timpul utilizdrii autornobilului parcursuri pe scurte, circuit urban; in . in timp ce temperaturaexterioardscade,estenormal ca gi capacitatea incdrcaresAse diminueze; de . in cazul unui consumanormalde electrolit. prelungite automobilului sau in in cazulunei irnobilizdri a debran$ali bateria efectuati mod regulatreincircarea acesteia, alesin perioada mai rece.La rebrangareva fi necesar reprogramali ceasul,radioul, etc. Bateria sd va trebui sd fie pistrati intr-un loc uscat 9i rece, feritd de inghel.

-59-

!''

PORNIREA CU BATERIA DE LA ATt VEHICUL pomire,dacadorili si alimenta,ti energie la bateria Pentru cu de unui alt vehicul,procedali astfel: - procurali-vA cablurielectrice adecvate acestui scop; - celedoudbateriitrebuiesi aibi aceeasi tensiune nominali: - bateria fumizoare curenttrebuie aibdcapacitatea aproximativ (Ah) de sd egaldcu ceadescercate, - o baterie inghetatd trebuiesEfie dezghelatd inaintede a fi alimentati; - asiguralivdci nu existdun contact directintreceledoui vehicule; - fixa{i cablulA la boma(+) I de la bateria descdrcatl, apoila borna(+) 2 de la bateriafumizoare curent; de - fixali cablulB la boma(-) 3 de la bateria fumizoare curent, de apoiboma() 4 de la bateria descdrcati; - verificatisi nu existenici un contact intrecablurile gi B, iar cablulA senu fie in contact nici un element A cu metalical vehiculului fumizorde curent; - pomili motorulautomobilului fumizorde curentadopt6nd regimmoderat funclionare motorului; un de a Debrangarea cablurilorA $i B seva facein ordineinversd (4-3-2-1).

-60I

4.SFATURI PRACTICE

4.TROATADE REZERVA/ MAMVELA/ CRICTJL


4.2 ECONOMIE DE CARBURANT

43 hYTRETI|TERE CAROSERTE

63 65 66

-61 -

4.1RoATADE REZERvA I NTaNTvnLA CRICUL /


ROATA DE REZERVA Roatade rezervdesteplasati sub automobil in pafteadin spate. CRICUL $I MANIVELA pentru DACIA Pick Up, Drop Cricul estemontatimpreunA manivelain spatele cu scaunului conducdtorului Side, iar pentru DACIA Double Cab in spatelebancheteispatepe parteas6ngd. SCHIMBAREAROTII . Parcatima$inape un sol orizontal qi dur . Se scoateroata de rezervdprin aclionareamecanismuluide ridicare / cobordregi fixare.

Se procedeazi astfel: . Tragelr frAnade mAnd.Introduceli schimbitorul de viteze in treaptaI (esteindicatd asigurareaautomobilului cu o cald,piatri, lemn, la una din rolile opuse); . Instalali triunghiul reflectorizant; . Deblocalr ugor guruburilede fixare ale rolii; . Pozitionali cricul cu m6na pentru a plasaconvenabiltalpa sa (si intre uqor sub automobil); . A$ezaticricul in locaqul de ridicare apropiatde roatape care trebuie sd o inlocuili; . Rotili manrvelacricului in sensulacelor de ceasornicpentru a ridica roata de la sol.

-63-

' . . . .

Demonta!i $uruburile; Trageli roata; Puneliroatade rezervd locul celei demontate: in Strange!iprogresiv guruburilegi cobordli cricul; quruburile maxim. la Cu rolile pe sol, strdngeli

ln caz de pani de cauciuc,lnlocui,tiroata cAt mai repedeposibil. O panil de cauciuctrebuie totdeaunasi fie examinati (gi reparati speciaUst.

de un

SECURITATE PNEURI - ROTI Este recomandatsd menfineti pneurile in stare buni, acesteaconstituind singurul contact intre automobil 9i drum. Trebuie sd vd conformali la regulile locale, prevdzuteprin codul rutier. pot duce la avariereapneurilor qi genereaziin egali mdsurl dereglareapunfii fald. Incidentelede conducere Un vehicul supraincircat,carecirculi pe un drum greu,poale cavza uzura mai rapidi a pneurilor 9i influenleazd securitatea.

Avefi in vedereca pneurile si fie in permanen{iide acelagi qi dimensiuniprescrisede tip produclton


-o+:

4.2 ECONOMIE DE CARBURANT


Dacddorili si realizalio economie - opririle qi porniriledese in caz de inlocuire a bujiilor, de carburant cu automobilul d e t e r m i n c r e $ t e r ec o n s u m u l u i u t i l i z a l i m i r c i l e , t i p u r i l e g i d a d u m n e a v o a s t r dc,i t i l i c u a t e n l i e d e c a r b u r a n t . ecartamentele specificate pentru

rdndurile urmatoare:

- in curbd accelerali, pastrali nu de motorul dumneavoastri. Pentru

- nu utilizali pneuri cu presiune preferinli aceeagi pozitie a aceasta, apelati la o unitate servicc scazutA. piciorului pe pedalade accelera,tie. autorizatdin releauaDACIA. - un filtru de aerimbicsit diminueazi - evitati acceleratiilebru$te; - ralanti: acestanu necesitdnici un performanlelemotonrlui; demaratiugor. reglaj. - dupi pomireala recenu lisali - filtru de aer:un cartug infundat motorul sd se incdlzeascd st6ndpe Reglaje motor diminueazd randamentul loc; motorul se incdlzeSte mers - aprindere:aceasta necesiti in nu motorului.Trebuiesi il inlocuifi. iErd a-l fo4a; nici un reglaj. - utilizali intotdeauna -bujii: condiliileoptimede treaptade AutomobileleDACIA vitezd optimd fhr6 a solicita consum,de randamentgi de utilitare pot tracta pcrformante exagerat motorul; impunsdrespecta!i remorci cu respectarea condifiei

- evitaliacceleraliile frAnarile 9i qi brugte velirealiza economie o de carburanU

riguros specificaliile stabilite dc serviciile noastre tehnice .

de a sediminuasarcina maximl utill din beni cu 100 kg, cu excepfiacelor cu tractiune fafi.

Conduerea spofiirdcos6scump. -65-

4.3 INTRETINERE CAROSERIE


Protecliaimpotriva agenlilor corozrvr de automobilulestesupus Automobilul dumneavoastrd beneficieazd proteclieanticorozivi.Cu toateacestea actiunii: . Agenfilor atmosferici corozivi - poluareaatmosferici ( orage9i zone industriale) - salinitateaatmosferici ( zone maritime, mai ales in sezonulcald) - condilii climatice sezoniereEi higrometrice( sareimprdqtiatdpe gosea iama, apa pentru curefrea strezilor....) . Ac{iunilor abrazive - prafatmosferic nisip aduse vint, noroi,pietrigsaucriblurdproiectate alte automobile.... qi de de . Accidentelorde circula(ie - se impune un minim de precauliepentru a vd asigurape deplin contra acestuirisc. Ce nu trebuie ficut . Nu spblali automobilul in plin soaresau pe timp de ger; . Nu razuili noroiul sau sareainainte de a le umezi; . Nu l6sati sd se acumulezemurddrie pe p54ile exterioareale automobilului dumneavoastrei . Nu ldsati sd se intindd rugina formatd din cauzazgarieturilor accidentale; . Nu inlaturatipetelecu solvenlineselectali serviciilenoastre carepot atacavopseaua; gi de . Nu rulali frecvent prin zdpadd9i noroi fErdsd spdlali automobilul, in specialpasajelerolilor gi partea inferioard a caroseriei:

-66-

. Nu degresalisau curAtatielementelemecanice(exemplu: compafiiment motor), parte inferioari caroserie, piesecu balamale(exernplu:interiorul trapei de carburant)gi elementeleexterioarede plastic vopsite cu de ajutorul aparatelor curilire de inalta presiunesaupulverizdri de produseneomologate serviciile noastre de ar tehnice.Fdrd precautii de utilizare, acestea puteaprovoca oxidareasau funcfionareadefectuoasd. Ce trebuie si facefi . Spdlatifrecvent automobilul dumneavoastrd, motorul oprit, cu $ampoane cu selectatede serviciile noastre jet de apd curatI, mai ales pasajelede roli 9i parteainferioard a caroserieipentru a tehnicegi cldtili bine cu elimina: - depunerilerdginoase sub arbori sau produselede poluare industriald; de - excrementelepisirilor care conlin produgi chimici ce au o ac{iune de decolorare rapidl a stratului de vopsea ajungind pini la dezlipirea acestuia; Este obligatoriu sI spdlalrimediat automobilul pentru ele - a indepdrtaacestepete, deoarece nu dispar prin simpla ftergere; - sareaaflati pe pun{ile roJilor gi sub caroserie, dupi ce a1icondusin zone unde s-au imprdqtiat subshnle chimice; - noroiul care formeazdun amestecumed pe puntile rotilor gi sub caroserie. . Plstrati distanlaintre automobileatunci cind vi deplasalipe o suprafatd criblurd pentru a evita deteriorarea cu vopselei caroseriei; . Efectua.ti coroziunii. in imediat retu$urilenecesare cazul deteriordrii vopseleipentru a evita propagarea . Respectalilegislalia locall privitoare la spilarea automobilelor,(de exemplu : nu spilali automobilul pe drumurile publice). . in cazul unei spdldri automatea automobilului, inainte de trecereape sub o instalafiede spdlarecu perii, verificali fixarea echipamentelor exterioare,oglinzilor retrovizoaregi fixa1i cu un adeziv lamelele parbrrzgi antena sd mecanice. radio.in cazulin carea fost necesar spdlatielementele de )lergaloarelor tehnice. cu omologatede serviciilenoastre este balarr.ralele, obligatoriu si le protejali prin pulverizare produse

-67-

FINISAJELoR INTERToAR-E iNrnr,lINnnrA (eventual cilduli) pe bazdde : lor, petelor, de indiferent natura utilizali apdcu sepun Pentru eliminarea . Sdpunnatural . Sdpun ( apd lichid pentruveselb 0.5%sipun lz 99.5Yo ) gtergeli o lavetdmoaleumezitd. cu Particularitifi uscatd sau se cu (de afigajradio...) gterg o laveti din bumbac aparatelor ex: tabloude bord,ceas, Geamurile uSor o cu umedd la final $tergeli cu Apoi qtergeli o laveti din bumbac u$orcu apdgi sdpun. imbibatd 9i lavete moaleuscatd. Folosireaproduselorpe bazi de alcoolesteinterzisl. Centuride sigurantl tehnice de noastre selectate serviciile curate utilizandfie produsele se de Centurile siguranld pestrezd lavetd uscata. apoicu o (reteaua imbibatcu apdcdlduldcu sipun 9i $terse DACIA) fie un burete esteinterzisi' Folosirea detergentilorsauvopselei Ce nu trebuieficut produselor in sau de de sd Estetotalnerecomandat utilizali un aparat curdjire inaltdpresiune pulverizarea a poateafecta, intre altele,bunafunclionare la aceasta IEri interiorulhabitaclului: precaulie utilizare, prezente automobil. in electronice electrice sau comoonentelor

-68-

5. CARACTERISTICI TEHNICE

5.T.IDENTIFICARE AUTOMOBIL

5.2.DIMENSTITNT MASE $r
5.3.CARACTERISTICI MOTOR 5.4.PNEURI

7l 73 79 80

-694

5.1 IDENTIFICARE AUTOMOBIL

000.m,0fin.q}tu

Placi constructor P l a c a c o n s t r u c t o rt i p A P V e s t e amplasatiin interiorulautomobilului pc stalp mijloc dreapta(in zonaA). l. Nume constructor 2. Numir de recep!ie comunitard saunumdr de omologare 3. Num6r de identificare 4. Masa maximl autorizatda automobilului ?ncircat 5. Masatotaldrulantdautorizatd 6. Sarcina maximdpe puntefap 7. Sarcina maximdpe puntespate 8. Inscriplie adifionald 9. Inscrip;ie asociausauadilionald conform lailor specifi cate 10. Numir de lot
11

l.l. Cod tip autoAPV 1.2. Num6r de fabricalie 2.1. Cod nivel de echipare 2.2. Cod adi{ionalde definilie serie limitate 2.3. Cod adilional definilieserie de speciale 3.1. Cod culoare caroserie 3.2. Cod imbrdcdmintescaune 3.3. Cod armonie interioari 4.1. Cod definilie tehnici 4.2, Cod echipareop[ionale

ABC

0 t0-01

obTT-t0-o-l

IDENTIFICAR"EMOTOR Marcajul de identificaremotor esterealizatprin gravare,saucu ajutorul unei plicule inscrip$onate, pe bloculmotor,lateralstAnga. A. Tipul motorului B. Literade omologare motorului a C. Codul de identificare D. lndicemotor E. Codul pentruuzina de montaj E Seriade fabricaliea motorului

1a

s.2 DTMENSTIINT MASE $r


DIMENSIUNI (mm)
DACIA Pick Up l.9D DACIA Drop Side l.9D DACIA Double Crb l.9D
Lungimea totali (B) Lltimea totali (G) 4674

r636
1550

4599 1636 1550

4794 t636 t525 2795 1334 1320 >140 11300 ||700

lnnqimeatotali (H) - Gol (A) Ampatament Ecartamenr fali (E) (F) EcartamntsDate
Garda la sol (K) ln sarcini Diametrul de bracaj - Intre trotuare - intre pereli

1334 t320 >140 11200 11600

2615 t334 1320 >140 1t200 I1600

-73-

MASE (kg) Tip Vehicul DACIA PickUp l.9D DACIA DropSidel.9D DACIA Doutle Cab l.9i) Tip trac(iune Tiacliune Propulsie 4x4 Trac!iune Propulsie 4x4 Trac!iune Propuisie 4x4 Sarcin{ Pe i. scaune benl utill

D l 6 n X 850 D26llX 1150 D4616X I 1 5 0 D 1 7 l 1 X 850 D27ttx 1 1 1 5 D47t6X 1095


D l F 7 I X 825 D2F7tX 1055 D4F76X 1055

150 150 150 150 150 '150

700 1000 1000 700

96s

945 450 375 ' 680 3',7s 375 680

-74 -

(kg) LA REIIIORCARE NTASE


Masa maximi Masa maximi a remorcii admisibili a (remorcd cu ansamblului sistemde franare) Masa maximi a remorcii (remorcd lird sistem de frdnare)

f ip Vehicut

Tip trac{iune Cod VIN

DACIA PickUp I 9D
DACIA Drop Side| 9D

Tracliune Propulsie 4x4 Tracliune Propulsie 4x4


Tractiune Propulsie 4x4

Dl6llX D26l X D46l6X

Dl7llX D27nX D4'n6X


DIFTIX D2F'7tX D4F16X

DACIA Doublc Cabl.9D

0 .1095 .1075 0 .1060 .1040 0 1095 1075

nu estecazul
.Jlz)

. tzz)

nu estecazul
. t l1->

.3225 nu estecazul .3225 .3225

0 .450 .450 0 .450 .450 0 -450 .450

. Prin diminuarea sarciniiutile din beni cu 100Kg. 6) luro-obilele utilitare cu tracfiune fafi nu sunt previzute pentru r trrcta remorci.

DACIA Pick Up 1.9D

-76-

DACIA Drop Side 1.9D

-77-

DACIA DoubleCab 1.9D

-78-

5.3CARACTERISTICI MOTOR
('od motol .\lr/aj - rllr\i (mnr)

F8Q

80x93
1870
21,5:1 Indirecti

( Cilindrce crrc) R:rport dr cr,nrprrsic I n.icctic 'fip buj ii preincilzirc

B E R UA 0 t0 0 2 2 6 3 7 l5V l, (EN 590/1999) Motorini EURO-DIESEL

( onrbustibil

RcginrrrlaDti

/ /:-b /5 rot./mrn.

J o c u ls u p a p c l o r( m m ) : l:r rcct': admisit' tvacuarc O r d i n e aa p r i n d e r i i

0,20 0,40 l-3-4-2

- 1 9-

Presiune/ pneuri dimensiune Prcsiune ---.'' -...--.-/ Unitate


de misuri

bar

-.,''-

pneufali Presiune Presiune pneuspate

2,0

Tip pneu Tip j antd

l75R14C 5J14

tduce la

-80-

edilia a lv-a iulie2005

DACIA n a u l t groupe Re
115400 ArgeqRomania nr. Dacia S.A. Str.Uzinei 1 Mioveni Automobile +40 hel.: vocea.clientului@daciagroup.com 248500000 fax:+40248500076 www.dacia.ro Ref8200563679

Numar siguran!tr siguranti F0l F02

'Iip

Circuit protejst
Radio. ceas

15A
15A

F03
F04 F05 F06 F07 F08 F09 Fl0 F ll
F 14

15A
15A 15A l0A 10A 15A l0A

Plafonierd semnalizare direcliegi avarie U.C.E.habitaclu, G.M.V climatizare gtergitor-spilEtor parbriz U.C.E.habitaclu, bucsi antidemaraj
Tablou bord, comandd 4x4

r0A
l5A 5A l0A l0A l0A l0A

Ft7 F18 F19

F20

Radio.ceas. bricheti Lumini STOBlumini mersinapoi Lumini ceati spate Lumini ceatdfati* iluminare: tabloubord, U.C.E.habitaclu, Lumini pozilie,radio,ceas, comandd climatizare, scrumierd, bricheti,cutieactegi comutatoare Lumini intalniredreaDta Lumini intilnire stAnea Lumini drum dreaota Lumini drum stinsa

-53-

S-ar putea să vă placă și