Sunteți pe pagina 1din 5

4, l '

KiI,USLICA O'IALISIA 5 ROi'l A ll lA

.ST..\}{DARDDE ST.{T. c D r T l E i l c r , \ L A_ . . . O

S T A S4 9 0 8 . 8 5
/ . i - .r : r ; l r ; : 9 s1.{s J90J-i rea Ch,silica allanuln lc A er u vt

I
C O N S I L I U LN A T : O : { A L PENTRU STII]iTA SI TEii}-OLOGIE INSTITUTUT. RC:,I:IN DE. sT.\ .\..D Diz..l, i\R RE

u-.lr:rttr dRII

\cfr icdlrslri:rl, industrialinrl asricul: I r.rl build s5 in co\ rt.:N to\..1t_ t -{iE.\s . \ N l ) .

\ o t-i-.\tEs

Co:rslr(rctlone inrtric.riirl; cl\.it"r ii . ' :]aricolua .l . , \l n S s F . r \ 0 J . 1 . : 1 l E S c o t 1'F: N.;\ . \.T-LO l: r-I1S

'!1

\-^

:J
J
-\.,

.=?

,-v\>
-.! r. l.

\'

v'

,'

',,,, .:.. Plcztntul siqtdlJd stabjlc$e_t prcsc.rip f ille pert.ru rdetcrminrrei ariilor.5i rolumclor colll-eutio;lrtlP ale clidililor civi)euinilustriile ,<irgnozootehniccnccesare stabilbii indicilor.' i e l t n i c o - e c o r o r u i a i p r o i e c t r l o ra i e s t o r . . c l i r l i r i . c . ..:, . ; .,r ; 1 ; ; , i , 1 , . ' ., , _ t':'.:i"t' - r" irs-sEn1'.1,Tlz i"l;r","i prczenrurj . .,"n0"* ,*r-*ui d.:"ii" o." inq"r.., .u:.,t ".,t"1 !r:.i:iz.t in doctr::rnl(lc lchiico.norm.tilc in rigorrc. . _ . 1,.,: , : . : . . . . . . r :. . . _ l l.1 D e t e t u : i n n i c :a l i i l o r p e n t r u n t o t l u ld e i a l c u l a l i n t l i c i l o l d c o c u p ; r r t ' n i e r c d u l u s e r a r i flre confor.m TAS 7465,80. , S j I .. ,:,i:,,,. 1.1.: ?cniru cdculul ariilorl;i volutlciol'sc 1'oLcon-"irlera, dimensiunileril-naesinelc oroio.*;'1, h i i c l i i r l i : i i t e " < p e c i i \ . e t o c m i t ei n c o n f o r D r i t t r tc u S T A S 1 d 3 { - S 3 ; c a l c u l u lx r j i l o i s i i ; o l u - r - . lr il) e : :. :ttr'lor';ic r-n face cu ljutolul for.ntrrlelor csDdnztotu'cfigrtri.lor. cor h -tiliti gcometJicc resDcctifb,,,FisI'ilc geurnetrice carc an o formi nere1rrlatis.i;..;;;;p;; i; -o*^-.iri.""i'ir,;j;::i,i 1"-=, ';"lt. :' t;l g .1.2 ... I're'erlerile encrnlt' , ., . . : . . . f : . r , . , .:, -{riile sc erprinrir in metri pltra{i, cu o zccimaliuiar rolumclc in mehi cu"bi, i1i; - . , - ; ,"1;!i1.:., : , , . i . i, i nralri. : _ 1.1 . . .. 0hir:rtsi tlciucnirr r rplicrrc d
-:;-' _'. !: ::

li

:.1 Prescriptiilepentnr det.erninnrea nriilor ;i volurnelorconvenlioncle rle cliidirilo-i-trrue.-, '...:j;'.:i ','it ,) . : .. :': ..\ - : ;i industrialc sc dau in tabel. i

. 2 PRESCRIPTII PESTRU DDTEIi.MDiAIiEA AP,IILOR DMLUiELOBI;:ii";i,. . -.:: :- . . ' .,i.i,.;'.:::.1 : . :;:ijin..jt:: ,ii: ..:.ii::i.,:,:f;::i,:,t;, .
. i : . r, j

Punec sau conlinut prescriplii 9i tlito,,'l" l.a'rn0o1 I |


2 . 9 A r i i d e f i n i t ed e e l e m c n t c l cd e c o n s l r u c l i i

Srir

construitL

,.1
Fl F (le : 14- ldoorol INSiIIUTU!, CENTRAI CE CE:ICFTART, E p-

PROIECiARE OIACIiV,1RE 5l IN CCNSTRUCiII lnrtituiul Je Proi:itore

ROMAN STANDARDIZAR E OE P i n i i i i a n r . 5 B U C U R E S lI

190r08-01

3.tonlinuat. lab<I

- . . . . , . t ^ . . de.dete+xiiuare SimbolI fonlintt fi pre:criplii. a,ariilor-1i.roluiwlor t \

ATiE-cons pe alartalnent

la Aria niyeluluisemS,soarir 1 m deasuora lardoseti finite.. qi ln aria nirolrrluisecuprind. oriile nivilu: ior iniermediare , .' sau sau aDexe irterioa.re exterio*re cum sint: - ariile temselorcirculabi.lepentt'g diteriie iu-ncfiuni; ' - ariiie balcoanelor interioare (ln. cazul teatrelor, cioeoulelor sau ale altor si.li sirnilare); ' . r:ratografcloq - ariile subpantelor; - ariile balioa.oelor'qilogiilor; l'.'. - ariile porticelortle circulatic qi ganguilor de trecere ' drci acestee au inlllimea rnai mare deciba rlnui au .1. , ettuj seconside?!, afcrc.nte uuma.iprimrilui uivel desuvit ; ; . . ' - aiia coridoarelorexterioare: .'r.,: ; - aria scliilor erterioarede accls intre nivelul;, intrl in v calcu.lul:rriei nivelului deservit: - aria inci,perilor inlllimc liber6 rnai mare de1,80 (de m cu 'rncipcrilc pom' eremplusubsol, motoarelor de ascensor, pc etc. pirrfi ie5itegi iachisc pcntru ilumhatul subso. . -. .: lurilor, inclperi l& mansr,rale etc.) ; - aria rimpel6r ertet'ioare5i a scliilor de.accestle la . .:r'r. : .' : magazii, tlepoziteetc. ; . - arii afereldS, dacl lucc,rnelorin cazul loanasrdelor'. \'' i::''' h > 1 , 8 0m ' 'r:ri, : , : " :1 ln aria nirelului nu sb cupriad : .. - coperthele suprafefe cu mai mici de 4 m'zgi arlilcimea gi micd,de 2 m, profilele onramentaJ.e corn\de ; mai -+- ilveli,toarele. teraseleneeirculabile (rezlltate tlin retragere) de llesto.. .: Divclul irneriiat iriferior; -gotuiile m'ainari ale m!, fieca,riin parte'numailrcu4i 4 de iumin[ 9i curfi englezegti. - ariile pleylzute Ia pct, 2.2.1, .ali:reatd 2; . - aria aierentl lucg,rn6lorln 'cazul mansard.elor, daci : iDs,llimea estmai mic{ de 1180m. La clldirile, cu excepfialocuinefelor, cafe 4u porfilai- cu numdr diferit de nivelu-ri sau cu niveluri aleniYer&te de fnnltirni ogale sau diferite, 'deserrite de o aceeagi . scrd., nirmLrul de niveluri al cisei scirii se dbtermini canformfig. 1, 2 gi 3.

Punct,
1

-4.ri i r-olume S.1u Alia perefilor


A

*,1
l or.

collinudr. lobcl

Cou!inuL;i ple.criplii de deterrniulr.Er aliilor. ,,ri voluuclor

Sruna ariilor proiccliiJor -oece. alc orizontale sccliunilor gi lilor, pariourilor stilpilorerteriorigi in*riori gi io;u' rtlor
OBSERVATIE - C-otrle dc dinrcnsionrm5t!1r ctl, din ptrnuri)c dc .nsatrhlu collorrn ST.{S 113{-63.'

ilor 4ria p-ercl se determjl.I pe baz:rgrosirniiziudrilor. La cnlculul ariei pcrefilor,nu se.iau ia considenue btrerup cbdtilruitatea pardoselerelii amofibili careD.u
.), -, D R

Aria utili

Aria

ulltl

mai

.<
"-(

rafuIa mai pufi:: paliercle secuprind rup'rata,qa au in ritte


2.2.7 Aria locuibili pentru locuit (camera zi, Suma ariilor destinate de mlloarete)
OBSERyATIE - Aril pcntru loc:ritr,u poite fi;nsidchti lclr) locethi (t.rmcn 3pccijicit ttl irgislalie). nrjr

ljume tutut'or nriilor uti.le alc inciperilor dil apnrtament -tiepozitare {camerc locuil, bii.i,WC, buciteiii, spaliide de qidecircul;rf dio interiol.ul ie r,partamentrllui). secunirnd Nu : ari:llogiilorli balcoanelor, pragur.ilc golurilor u5i aG tride cerilorcu deschidcri pinn h 1,00 nr, nisele rad.iatoare d.e preeu.rn qi..suprafelele ocuprrtede sobeqi cazanede baie (clte0,50m! pentru. sobl Ei cazal debaie)in cazul fiecare in carehcilzirea sefacecu sobe. cazullocuinlclorduple: 1u

-si--'. U
q--

2.2.8
t t o

Suma,ariilor :tuturor nivelu-rilor'


Aa: lA,1'

-Aria desflqu- a&

ruti,

Aa, : Aa - aria subsolului

(la locuir{e)

2.3 tr'olune deiinitede elcmcDtcile construclii 2.3.1

YolumC nivelului

Y,i'

l'olumul oblinut din produsul d.intre aria nivclului qi i.a -

timca lui. , : i: : Inillimea. nivelului se m5,soar, - pentru un rliTel ctrent,. intre fefele finite ale pardostililor inferioare Si supedoare,care delimiteaz6nivdul . Euperio!respstiY; ! - pebtru ultimul nivel, l* clld.irile cu pod, intre fala fiuitS, a pardoseliiEi fala superioari & umpluturii 6au ' pardoseliiSipodului, duptr caz; ,,: - pentru podul utilizat, intre fala fiaiti a pa.rdoselii Ei conturu-i exterior al lnvelitorii;,..
Ientru ultimul Divel, la clS,dirile flri pod, intre fata fi:tiid, a pard.oseliiqi co:rburul elterior ai invelitorii.

2.3.2

Tolumul total I 7

Suma volumelor ta clittliri intlustriale qi civile

3.{ Adi deiinits ile huciinni

2.{.1

Aria cle er-

Ai,r

2.+.2

4,.,

...nlinrcraklb,l

?urrct

_{.r.ii silu Toluine' -- dipozite interonclitti'rrrlL: .beternti.pentru pro(luclie. I'.l,tri, Ariile indicu lrt. llinr'rrlri l.,t'reed('Ut.frc.piit.te diil nlit dc te pr'ocluctie, -{.
Aria 4^ ci.cuihiie
;. : 'I stllllll il-lilloi' r;i':rllr:;l:r.il;i i1,J:.ir:iof. Lor:{aJi:-elcl, , - sur'::r. r: iilui 1i:i,'.:ltli.-'':1.:ii;i i:,.;li, iior.. ( ori{;,,.--elc:., | r1e | .scirilol si nsccnsot:"1'lor folosinti. cornuDir; clirlirilor. destinlte liniilor I - sur))iIririilol dirr intcr.ior.ul j CF (dclirnitatbdc.g:rb..t li I ciilor c:r.r.o,raltilc it,;) rrnen:rjn.tc esclrr,sit cir.cnialjr.i ..crrnrioar:e, de clt,ctr',1r.:lototr.e I. i etc, iLr I In .;u tle cir.cuhtie nu se .:uDril)d: - sc'Inle pintr Lr I nt lal.lilrDSi pasitrclcl(' noirrchisc dc I I r pl re rq.tg lr r ;" y i

t -.- 1.- l . O e X

Cll'CllnIlC t'Jpllndn

-1, iia an!,:i;i,

2.1..i i -{rix n e(:.:'rrL


co|1cicii1:':r

,"-l
. l ^

| : I I
|

culolr.ele cir.culrrlie de intre utilhje .sibn::culile d.e lucru fe{ile de deierrireo utila.jcl'orii a,brlnr:ruilor rle fi sunr'p : lucl'u.
- | ! - -la t , r | d- ' t t t .

J,. . I Surnrr'ariilorutile cc nu f:rc palte din:


I J1 . r P -

.e \$
A

binir.dc prob,\ comerc ile o:ldi1ii, pcnpeurr.re RTY;, bniiLt&ii, ':r'rr tru RT\r), bnciLt&ii, cirmere prcpullre, i. rl.r torrrelcItie tle

n:rlri,oficiu,spll:itorder::se, ip:liii pentrurcccplia eip0li ditix ditia rnirrfrril.or, \.estixrr) .

tr

s\ c.

,,.5r. ?olirEttlllg cit l-.N.

Rrsl)ollsabilul prolrctului: TCCPDC Institutul dc proicclareplnlnr construclii Arh. Frutr(iscIl.lly nrdrlrlaL finrl : ttrrtltutul llodlD lng. ltxrlu Stincscn

ll"itltrlit drt (:crcetirr ti .Proircl..e pnlru tizrr!, l,ooitrlc 9l -Cospodirit.a:,munlltr tnititutul dc Constntclji- Brcnrctlj 1061,.t9t:];-liI $tg--

St:rnd.rr([,] ta.i r::b'rrirt iri!i'l tn 1955 ri rcvirtifiii i

I E

,l

E A
t--l

E \ r|\

z X

) \ \.

_
, i :

a>a

.'t s S,pS
!:'l I-

V.$)\\ ('\ S-i'-R s $ }; q


I s i \

*,$

H:

7 z CJ -\
F c(n <
o
o

*t;v;
i
J a'i aY

$it$t$ 'd.$ r\
* oe ur , r g t

'I

U)

i-

|N

z , i ' z ' 9E 3 ,^E E ' ?F . , = E 7 E -' , 8 .;2 . = ''

i)* r t '*-X] Ji
* $ oo\
N&

NTii+

4 . . ' , =E E cEE=- ?E C -; gi F H -: c J l E = E i
:

()

=CE\FfE
\./ ,J -\J .= L'

-r._=?Ep : s r F E : l8 9

:;EFe= "3
= 9 "
' a

>

Buletin documentar

"EXPERTIZA TEHNICA" nn 63 /aprilie2,?o