Sunteți pe pagina 1din 2

Leoalc Lnr lublrea nsLnescu

neomodernlsmul romnesc deschls de aparlLla revlsLel


AlbaLros" (1941)condus de Ceo uumlLrescu sl conLlnuaL de Cercul llLerar de la Slblu(1943) cunoasLe o
perload mal puLernlc de dezvolLare dup anul 1960 perloada aeneraLlel salzeclsLe
neomodernll redau poezlel aLrlbuLele flresculul sl llberLaLea aleaerll modallLLllor de exprlmare Ll
descoper senslblllLaLea creaLoare redau poezlel llrlsmul flresc refcnd leaLura cu poezla modern
lnLerbellc oeLll revln dup inchlsLarea proleLculLlsL (19481964) la meLafore subLlle la lmaalnl
lnsollLe bazaLe pe un llmba[ amblauu sl la marlle Leme sl modallLLl expreslve exlsLenLlallsmul reflecLla
fllozoflc lronla
1oaLe acesLe aspecLe sublecLlvlLaLea senzorlalul afecLlvlLaLea meLaforlzarea llmba[ulul lnsollLul
lmaalnllor se inLlnesc sl in poezla Leoalc Lnr lublrea" a lul nSLnescu unde se impleLesc cu forLa
expreslv a llmba[ulul caracLerlzaL prln suubLlllLaLea meLaforelor
oezla face parLe dln volumul al dollea al lul nSlnLlLulaL C vlzlune a senLlmenLelor" inLrun fel o
conLlnuare a volumulul Sensul lublrll"
1lLlul esLe consLlLulL dlnLro meLafor expllclL(apozlLlv) prln care poeLul deflnesLe meLaforlc lublrea
ldenLlflcaL sl cu poezla sl creaLla in slne 1lLlul esLe reluaL sl in lnclplLul poezlel ca prlm vers al
demersulul llrlc in care poeLul exprlm aLlLudlnea celul care inLlnesLe brusc lublrea sl lmpllclL lnsplraLla
poeLlc AceasL aLlLudlne consLlLule de fapL sl Lema poezlel care pune in evldenL sl vlzlunea poeLulul
asupra lumll care esLe una a senLlmenelor asa cum suaereaz chlar LlLlul volumulul dln care face parLe
poezla Asa se expllc fapLul c nS creeaz o arL poeLlc in care pune in dlscuLle raporLul dlnLre poeL sl
lume pe de o parLe sl inLre poeL sl creaLle pe de alL parLe
nu numal Lema dar sl cele Lrel secvenLe ale poezlel pun in evldenL LrsLurlle neomodernlsmulul
vlzlunea despre lume a poeLulul sl caracLerlsLlclle llmba[ulul poeLlc
rlma secvenL surprlnde Locmal inLlnlrea dlnLre eul llrlc sl lublre prlmul aflaL in lposLaza celul vnaL
vnLorul fllnd in lposLaza unel leoalce Llnere aflaL mereu in asLepLare(M pndlsen incordare/mal
demulL) sl deoseblL de aareslv(colLll albl ml la inflpL in faL) AareslvlLaLea se asoclaz cu
dlnamlsmul(mla srlL in faL) cu surprlza nemsuraL produs de aparlLla senLlmenLulul / a lnsplraLlel
SecvenLa a doua rellefeaz puLerea LransformaLoare a lublrll/ a lnsplraLlel aLL asupra elemenLulul uman
cL sl asupra inLreaulul unlvers ue aceea descrlerea esLe de facLur cosmoaen (sl deodaLn [urul meu
naLura/se fcu un cercc dea dura/cnd mal lara cnd mal aproape/ ca o sLrnaere de ape) lllnLa
uman esLe cuprlns de exLaz Lrlnd acesLe meLamorfoze vlzual sl audlLlv prlnLro mlscare spre
inlLlme
Cea dea Lrela secvenL pune mal inLl in evldenL efecLele inLlnlrll eulul llrlc cu lublrea/cu lnsplraLla
MeLamorfoza esLe LoLal deoarece poeLul nu se mal recunoasLe Mlam dus mna la sprncean la
Lmpl sl la brble/ dar mna nu le mal sLle"
Apol flnalul acesLel secvenLe sl al poezlel suaereaz fapLul c lublrea scoaLe fllnLa uman de sub
lmaalnea el concreL palpabll sl o prolecLeaz in eLernlLaLe aLoLsLpnlLoare devenlnd lublreaSl
alunecn nesLlre/ peun deserL in sLrluclre/pesLe care Lrecealene/ o leoalc armle/ cu mlscrlle
vlclene inco vreme slnco vreme"
llnalul se coreleaz cu preclzla Lemporal dln prlma sLrof evldenLlaL prln adverbele azl" sl mal
demulL" care apr in opozlLle cu repeLlLla inco vreme slnco vreme" evldenLllnd dlsparlLla orlcrel
dlmenslunl Lemporale
uup cum se observ poeLul are o vlzlune aparLe orlalnal asupra lumll pe care o ldenLlflc lublrll sau
lnsplraLlel poeLlce care se nasLe brusc avnd conseclnLe lnsollLe aLL asupra lndlvldulul cL sl asupra
unlversulul LsLe asadar o vlzlune asupra unul senLlmenL cu o ulmlLoare forL LransflauraLoare pus in
evldenL prln lnLermedlul ml[loacelor arLlsLlce speclflce neomodernlsmulul
ln prlmul rnd se observ poslblllLaLea unor lnLerpreLrl mulLlple a meLaforelor asa cuum esLe cea dln
LlLlu care poaLe suaera deopoLrlv lublrea dar sl lnsplraLla poeLlc(poezla) La acesLea se adaua cele 4
meLonlmll dln a Lrela secvenL mna sprncean Lmpla brbla care exprlm insuslrlle eulul poeLlc
vzuL ca o fllnL creaLoare sl reflexlv ca sl meLaforele prlvlreacurcubeu LlaL in dou" care
evldenLlaz sLarea de vlsare a poeLulul sau lmaalnea cerulul (sl deodaLn [urul meu naLura/se fcu un
cerc) vzuL ca un slmbol al perfecLlunll avnd in cenLrul su eul poeLlc
ln al dollea rnd poezla pune in dlscuLle sl probleme ale exlsLenLlallsmulul leslrea indraosLlLuulul dln
Llmpul cronoloalc sl pLrunderea lul in Llmpul mlLlc sublecLlv al lublrll sau puLerea LransflauraLoare a
lublrll aLL asupra lndlvldulul cL sl a unlversulul 1oLodaL Llmpul parcurae un drum de la repere preclse
la cele nedeflnlLe incercnd s invle fllnLa uman in eLernlLaLe Asa se expllc exlsLenLa slmeLrlel dlnLre
cele dou lmaalnl ale lublrll dln lnclplL sl flnal sau opozlLla dlnLre meLamorfozele ce au loc la cele dou
nlvelurl uman sl cosmlc
neomodernlsmul se manlfesL sl la nlvel prozodlc deoarece poezla esLe alcLulL dln Lrel sLrofe lneaale
ca numr de versurl cu rlm aleaLorle sl rlLm dlferlL avnd o muzlcallLaLe lnLerloar adapLaL sLrll
sufleLesLl a eulul llrlc
Lumea la care nS se refer prln aceasL creaLle esLe lumea unor Lrlrl lnLense dar sl lumea poezlel prln
care scrllLorul Lransflaureaz arLlsLlc reallLaLea Lrecndo dln concreL in absLraccL sl in lnefabll