Rela ia dintre 2 personaje Enigma Otiliei Romanul Enigma Otiliei ap rut în anul 1938, creioneaz o adev rat fresc

a societ ii române ti de la începutul secolului XX, atât prin faptele relatate, cât i prin personajele care particip la ac iune. Autorul vizeaz tematic via a burgheziei bucure tene, rela iile de familie i dezumanizarea sub imperiul banului, pornind de la motivul mo tenirii i al paternit ii. La acestea se adaug i tema iubirii care se refer la rela ia dintre Felix i Otilia. Fiind un roman de tip balzacian, Enigma Otiliei cuprinde tipuri (personaje tipice) care întruchipeaz avarul, perfidul, parvenitul, tân ra complexat etc, dar exist i personaje prezentate ca individualit i. În privin a rolului i locului personajelor în structura i ac iunea romanului, însu i autorul ar ta c Otilia nu e personajul principal (...),Felix i Otilia sunt acolo în calitate de victime de termeni angelici de compara ie (Ov. S. Crohm lnicean) Mai mult decât atât, Otilia este chiar nu personaj atipic prin comportarea ei i de aura sa de mister, manifestându-se diferit fa de celelalte personaje ale romanului, în timp ce Felix parcurge un drum al devenirii, din acest punct de vedere fiind un personaj de bildungsroman. De aceea, în ceea ce prive te structura romanului se observ existen a a dou planuri narative care urmaresc destinul tân rului Felix Sima, iar cel lalt descrie istoria unei mo teniri i luptele aprinse pentru ob inerea averii lui Costache Giurgiuveanu. Aceste planuri interfereaz în func ie de interesele i de rela iile dintre cele dou familii înrudite, dar potrivnice, i în func ie de opiniile celor dou clanuri referitoare la familie, la mo tenire sau la drepturile celor doi orfani. Prezent în ambele planuri este Otilia, deoarece ea este implicat atât în mo tenirea lui mo Costache, cât i în rella ia cu Felix, ceea ce confer complexitate i autenticitate personajului. Întâmpl rile romanului i comportarea personajelor sunt prezentate într-o viziune realist , obiectiv , prin prisma unui narator omniscient i de aceea relatarea întâmpl rilor se face la pers.a III-a. Totodat viziunea realist se manifest i în ceea ce prive te personajele, ele fiind privite în strâns leg tur cu societatea c reia îi apar in i prezentate în mod obiectiv. Astfel, despre Felix afl m c este fiul doctorului Sima din Ia i, orfan de mam i apoi de tat , care terminase liceul i venise la Bucure ti la tutorele s u, Costache Giurgiuveanu. Felix mo tenise o cas i un depozit de bani pe care urma s le administreze acest unchi al s u, Costache Giurgiuveanu. Autorul îi prezint i însu irile fizice i inuta vestimentar , o uniform de licean(...)ca un ve mânt militar având un aer b rb tesc i elegant . Fa a îi era însp juvenil i prelung , aproape feminin (..) iar culoarea m slinie a obrazului i t ietura elenic a nasului corectau printr-o not voluntar întâia impresie. La rândul ei, Otilia este tot o orfan , fat vitreg a lui C.Giugiuveanu, fiica celei de-a doua so ii a acestuia. Dup moartea mamei feti ei, Giurgiuveanu îi mo tenise toat averea i î i asigur obliga ia de a o cre te pe Otilia.

A a cum o vede Felix, tân ra avea un cap prelung i tân r de fat , înc rcat cu bucle i era sub iric , îmbr cat într-o rochie larg pe poale, dar strâns tare la mijloc . Fa a m slinie, cu nasul mic i cu ochii foarte alba tri . Felix este narator i actor (G. C linescu) personajul reflector al romanului i reprezint tipul intelectualului ambi ios care dore te s se realizeze pe plan profesional, vrând s îmbr i eze careiera medical . Pe plan afectiv este tân rul îndr gostit, fascinat de frumuse ea i enigma feminit ii, îns naiv i incapabil de a în elege sufletul femeii iubite, oscila iile ei imprevizibile i de aceea nu poate lua o decizie hot rât , ceea ce va duce la pierderea acesteia. Otilia reprezint eternul feminin, misterul feminit ii, este o enigm pentru cei din jur, a a cum m rturisea chiar Pascalopol : A fost o fat delicioas , dar ciudat . Pentru mine o enigm . Tot o enigm este i pentru Felix, îns autorul însu i precizeaz c nu Otilia are vreo enigm , ci Felix crede c le are. Pentru orice tân r de 20 de ani enigm va fi în veci fata care îl va respinge dându-i totu i dovezi de afec iune. Ambele personaje sunt prezentate în evolu ia lor. Felix va e ua pe plan sentimental, dar se va realiza pe plan profesional, f r ca experien a erotic s -i fie de prisos, deoarece determin o oarecare maturizare pe plan afectiv. Felix tr ie te, a adar, o gam de sentimente provocate de prima lui iubire, pe care Otilia tie s-o cultive i s-o p streze. Pe Pascalopol este gelos i îl ur te, f r a-i nega îns unele calit i, pe ceilal i, pe St nic i pe cei din clanul Tulea, îi dezaprob i î i sus ine cu vehemen punctul de vedere când în joc este persoana Otiliei. Gelozia se ive te în sufletul s u o dat cu dragostea: Totu i, pe Felix, familiaritatea ei, oricât de copil reasc , cu Pascalopol îl nemul umi. Este un fin observator, pân la obsesie, al reac iilor, al comportamentului Otiliei, c ci este o fire analitic , interiorizat , care vrea îns dovezi clare de dragoste din partea acesteia. Deruta din sufletul s u i neîncrederea sunt determinate, pe de o parte de bârfele clanului Tulea, i pe de alt parte de comportamentul derutant al fetei. Felix i Otilia se str duiesc s p streze iubirea lor în limitele purit ii i ale sincerit ii, în pofida tuturor adverist ilor i suspiciunilor, amândoi având acel sentiment al r spunderii asumate reciproc. În momentul plec rii Otiliei cu Pascalopol laParis, este r v it suflete te i dezam git i încearc s se consoleze printr-o experien erotic cu Georgeta, care îl dezgust . Va pune cap t acestei rela ii, c ci se simte umilit. Când Otilia îl p r se te, Felix nu abdic i nu renun la carier , ecul în dragoste maturizându-l mai ales pe plan profesional. Drama erotic a lui Felix provinde din faptul c , de i vede în Otilia o fat admirabil , superioar , el nu poate s o în eleag în momentele sale de luciditate, când opereaz ra iunea, i nu sentimentul.

La rândul ei, Otilia este fascinat i exercit o atrac ie irezistibil aproape fa de to i din jurul ei, iar atitudinea acestora îi este indiferent . Are un comportament derutant, este enigmatic , cuceritoare i expresiv , dar i capricioas . Totodat este un amestec de treng rie i luciditate, de onestitate i capricii. Fa de Felix are aten ii p rinte ti, dar îi declar c îl iube te, oscilând între dragostea fa de acesta i nevoia de lux i de bun stare. De i spontan , st pânit de porniri contradictorii, ea are momente de luciditate, în care analizeaz la rece orice gest sau vorb . Astfel, ea are o secret admira ie fa de ambi ia lui Felix de a- i face o carier i nu vrea s fie o piedic în calea acesteii realiz ri, mai ales c ea îns i nu se poate ridica la aceea i valoare, fiind con tient de propriile limite. Cine a fost în stare de atâta st pânire e capabil s înving i o dragoste nepotrivit pentru marele lui viitor. Otilia Cu aceea i zdrobitoare franche e îi m rturise te lui Felix c De obicei fetele admir oamenii ca tine merg dup oamenii ca St nic i î i exprim p rerea c o c snicie este nepotrivit pentru moment. Cu aceea i luciditate eroina se autocaracterizeaz sau vorbe te despre iubire, spunându-i lui Felix c este prea tân r ca s se gândeasc la iubire. Obsedat de trecerea timpului, eroina afirm c Otilia recunoa te de asemena cu non alan Succesul nostru în via e o chestiune de vitez . i

Sunt o nebun , Felix, nu trbuie s te iei dup mine.

Toate aceste opinii i replici ale Otiliei constituie veritabile lec ii de via oferite lui Felix. Importante sunt i evenimentele în care cei doi sunt implica i. Unul dintre ele este momentul întâlnirii cu Felix în parc, dup ce, dezam git c nu-i r spunsese la scrisoare, acesta fuge de acas . Replicile Otiliei mai mult îl deruteaz pe Felix decât s -l edifice asupra sentimentelor acesteia De ce s fugi? i-am spus eu c nu te iubesc? iar când acesta o întreab dac îl iube te cu adev rat ea îi adânce te incertitudinea Ei, ei, nu i-a spus nimeni c te ur te Cel de-al doilea episod este cel al ultimei întâlniei a lui Felix cu Otilia, înaintea plec rii ei din ar împreun cu Pascalopol. Otilia vede iubirea ca o d ruire total i crede c pentru o fat reu ita în via nu este o chestiune de studiu i de energie, ci fericira const în farmecele pe care femeia le poate împr tia în jurul ei, rostul ei fiind s plac , în afar de asta neputând exista fericire. A a se explic faptul c ea îl p r se te pe Felix din dorin a de a nu fi o piedic în calea realiz rii lui profesionale. Dup cum se observ , cei doi eroi sunt caracteriza i direct, prin descriere, dovad fiind portretele lor fizice, dar i indirect prin ac iune, prin rela iile dintre ei sau cu celelalte personaje. La aceste procedee se adaug autocaracterizarea i pluriperspectivismul sau reflectarea poliedric a personalit ii otiliei. Cele dou personaje fascineaz prin candoarea lor, prin sinceritate, prin amestecul de naivitate i seriozitate, prin oscila iile lor derutante, de multe ori nici de ei în elese. Într-adev r, victime sau înving tori, Felix i Otilia sunt termeni angelici de compara ie.