Drain KIT

Carte tehnicã

Cãmine canalizare COMPACT

Atât de simplu.

Simplitatea înseamnã pentru noi perfecåiune. Simplitatea înseamnã pentru noi eficienåã æi un simå practic dezvoltat. Simplitatea este regula de bazã în relaåiile noastre cu clienåii, æi mai ales în modul de concepere a sistemelor pe care le producem æi le comercializãm. Simplu.

Sistem de canalizãri exterioare æi drenaje

COMPACT - Cãmine de inspecåie/vizitare Am câætigat pe piaåa româneascã statutul de lider în tubulaturã æi fitinguri din materiale plastice æi ne-am dovedit competenåa în calitate de distribuitor de produse pentru instalaåii sanitare æi de încãlzire. Dar cel mai important este cã am câætigat încrederea colaboratorilor noætri prin standardele calitative înalte, aplicabilitatea produselor, promptitudinea æi profesionalismul angajaåilor noætri æi prin continua adaptare la cerinåele pieåei. Eficienåã Menåinerea unor legãturi eficiente cu reåeaua proprie de distribuåie, cu comercianåii æi antreprenorii, este garantatã de disponibilitatea permanentã a produselor pe stoc, eliminarea sincopelor în aprovizionare æi eficacitatea în achiziåie. Servicii integrate Valrom Industrie vã pune la dispoziåie o gamã completã de servicii care faciliteazã alegerea celui mai eficient tip de sistem. În plus, la cererea beneficiarului, putem asigura transportul gratuit al produselor de la depozitele noastre la sediul acestuia. Calitate Valrom Industrie are implementat æi certificat un sistem de management al calitãåii în conformitate cu cerinåele standardului ISO 9001/2000. Toate produsele Valrom sunt testate în cadrul laboratorului propriu de încercãri, evaluat æi acreditat RENAR, conform cerinåelor standardului SR EN ISO 17025/2001. De asemenea, toate produsele fabricate de Valrom Industrie sunt agrementate æi avizate de instituåiile abilitate (MLPTL, ICECON), iar cele folosite la transportul fluidelor alimentare au æi avizul Ministerului Sãnãtãåii. 1000 1500 2000 2500 3000 3500 COMPACT este o componentã importantã a sistemului DrainKIT. Produse monobloc sau, pentru înãlåimi mai mari de 2,5m, din module perfect etanæe fabricate din polietilenã prin procedeul denumit „rotomolding”, cãminele sunt proiectate pentru instalare subteranã æi prevãzute cu elemente de prindere pentru manipulare æi montaj æi, de asemenea, cu trepte pentru acces. Prin construcåie este imposibilã infiltrarea apelor reziduale, cãminele din polietilenã fiind soluåia idealã pentru protejarea mediului înconjurãtor. Important! Cãminele de vizitare nu au fost proiectate æi NU pot fi folosite la colectarea substanåelor combustibile sau a altor produse petroliere. Cãminele de vizitare nu au fost proiectate æi NU pot fi folosite în reåele de canalizare sub presiune. Variante - cu baza închisã - cu 1 intrare æi 1 ieæire - cu 3 intrãri æi 1 ieæire (în douã game dimensionale: D 200/160, respectiv D 315/250), se livreazã blindate, urmând ca pe æantier sã se taie ieæirea/intrãrile pentru diametrul de åeavã dorit. Diametru cãmin: 1100mm Diametru capac: 640mm. Tabel înãlåimi (mm) cu baza închisã cu 1 intrare æi 1 ieæire cu 3 intrãri æi 1 ieæire D.400 D.500 D.200/160 D.315/250 1000 1200 1500 1500 1500 1700 2000 2000 2000 2200 2500 2500 2500 2700 3000 3000 3000 3200 3500 3500 3500 3700 4000 4000 4200 4500 4700

Accesorii Piesã superioarã reglabilã H = 100-600 mm Capac de protecåie DN 640 Capace de fontã CL25T æi CL40T cu ramã æi închizãtor Garniturã DN 640 Piesã fixare prelungire cãmin Avantajele cãminelor de inspecåie/vizitare COMPACT - gamã completã de produse æi accesorii - temperatura de lucru de pânã la 60 °C - rezistenåã la produæi chimici - rezistenåã la impact - diversitate dimensionalã - transport, depozitare æi punere în operã simple - rezistenåã æi funcåionalitate pe termen lung Produsele sunt agrementate de autoritãåile abilitate.

.................. Marcare. Dimensionare........ 4.........Cuprins pag 1............. 6............................ 7........................ Materialul.... depozitare ºi transport.................. Caracteristici................. Generalitãþi..... Instrucþiuni de montaj........ Introducere..... 2................... 6 11 12 1 ........................................ 3 4 5 5 3. 5................. ambalare. Accesorii....................... Cãmine de vizitare...........................

2 .

garnituri. polipropilena PP. de la sarcini uºoare la sarcini grele. irigaþii. tubulaturã din PVC pentru foraj puþuri. tubulaturã din PVC pentru reþele exterioare de canalizare ºi drenaj. monobloc.110-500): tub PVC omogen sau multistrat. de la sarcini uºoare la sarcini grele. pe viitor încercându-se gãsirea de noi pieþe de desfacere în Europa ºi Asia. cãminele din polietilenã fiind soluþia idealã pentru protejarea mediului înconjurãtor. 160. Prin construcþie este imposibilã infiltrarea apelor reziduale. În întreaga lume materialele plastice (polietilena de înaltã. Timiºoara. instalaþii pentru apã rece ºi caldã menajerã. tubulaturã din polipropilenã (PP) pentru canalizãri interioare. instalaþii de încãlzire. 400. fitinguri ºi armãturi folosite la instalaþiile interioare/exterioare de distribuþie fluide ºi încãlzire. Ucraina. Bacãu. Republica Moldova. cât ºi prin sudare cap la cap. 315. 630. gama foarte diversificatã. sau din module fabricate din polietilenã prin procedeul denumit „rotomolding”. Un procent semnificativ al producþiei realizate este exportat în Italia. Bulgaria. rezervoare din polietilenã pentru stocarea de apã ºi lichide alimentare. 1200mm). Produse compacte. Introducere Fondatã în 1996. firmelor de construcþii ºi antreprizã în construcþii. 250. având o reþea de depozite ºi reprezentanþe în Bucureºti. COMPACT COMPACT este o componentã importantã a sistemului DrainKIT. gaz. cupru etc). Tubulaturã din polietilenã gofratã pentru sisteme de canalizare exterioarã ºi drenaj Gama dimensionalã: Diametre între 400-1200 (sau D=400. de asemenea. cãmine de vizitare. Tubulaturã din PVC pentru sisteme de canalizare exterioarã ºi sisteme de drenaj din PVC Gama dimensionalã: Diametre între 110-500 (sau D=110. transportul substanþelor chimice agresive. bariere stradale tip New Jersey etc. cu trepte pentru acces. Gama de produse este completatã cu centralele termice ºi toatã gama de þevi (multistrat. curbe. tubulaturã din polipropilenã random (PP-R) pentru instalaþii de încãlzire.L. pentru toate tipurile de sarcini. curãþare ºi control ºi bariere stradale tip New Jersey. Pentru executarea reþelelor de canalizare exterioarã din tubulaturã din polietilenã gofratã. Olteniþa. medie ºi joasã densitate. canalizare. sisteme de irigaþii ºi drenaj. VALROM Industrie este furnizor de tubulaturã ºi fitinguri din polietilenã de înaltã densitate (HDPE) pentru reþele de alimentare cu apã. piese de inspecþie. 125. Constanþa.1. VALROM Industrie distribuie la nivel naþional. rezervoare pentru combustibili lichizi. cãmine inspecþie. fitingurile aferente (mufe. tubulaturã PEHD gofratã. VALROM Industrie s-a impus pe piaþa tubulaturii din materiale plastice datoritã calitãþii produselor.R. Craiova. piese de trecere prin PVC-beton). pompe drenaj ºi canalizare. Tuburile din polietilenã gofratã pot fi îmbinate atât cu manºon dublu ºi garnituri. Sistemul oferã toatã gama de produse pentru realizarea sistemelor de canalizare exterioarã ºi drenaj (D. 200. VALROM Industrie S. reducþii. Piteºti. apã caldã ºi apã rece. reþele de canalizare exterioarã ºi interioarã. reprezentanþe în Urziceni. capace ºi rame fontã ºi PEHD pentru cãmine. policlorura de vinil PVC) înlocuiesc cu succes materialele “clasice” (metalul. 1000. Valrom Industrie comercializeazã fitingurile necesare din acelaºi material: mufe. 3 . ramificaþii. De asemenea. unul din dezideratele societãþii este acela de a dezvolta produse noi cu impact pozitiv asupra protecþiei mediului înconjurãtor ºi a economiei de energie. Iaºi. betonul) într-o gamã largã de aplicaþii cum ar fi: reþelele pentru transportul ºi distribuþia apei ºi a gazelor combustibile. 500. ºei de branºament. rezervoare pentru stocarea diferitelor fluide. cãminele sunt proiectate pentru instalare subteranã ºi sunt prevãzute cu elemente de prindere pentru manipulare ºi montaj ºi. protecþie. ce oferã cãmine de inspecþie/vizitare. Produsele se adreseazã societãþilor naþionale. 500 mm). ramificaþii. 800. Brãila. cãmine vizitare COMPACT PEHD. deþine poziþia de lider pe piaþa româneascã în producþia de tubulaturã ºi fitinguri din materiale plastice. a existenþei unui stoc permanent ºi nu în ultimul rând datoritã condiþiilor avantajoase oferite clienþilor. fose septice. exigenþe impuse de reglementãrile europene. apã caldã ºi apã rece. tubulaturã din polietilenã reticulatã (PE-X) pentru instalaþii de încãlzire prin pardosealã. cãmine de vizitare. Ploieºti. pentru toate tipurile de sarcini.

se bazeazã pe rotirea independentã dupã douã direcþii a unei matriþe. Cãminele cu 3 intrãri ºi o ieºire sunt cãmine de vizitare. Ele sunt destinate utilizãrii în sistemul de canalizare urban. Materia primã aditivatã corespunzãtor permite obtinerea unor piese rezistente la diversi factori naturali. acreditat RENAR. în douã game dimensionale. aprovizionare. containere. se livreazã blindate. prezentatã în figura 1. iar procedeul ºi echipamentul permite ºi realizarea produselor multistrat. Cãminele de vizitare nu au fost proiectate ºi NU pot fi folosite la colectarea substanþelor combustibile sau a altor produse petroliere. Prin formare rotaþionalã pot fi obþinute o gamã variatã de produse ºi anume: rezervoare pentru apã. cãmine echipate cu staþii de pompare pentru ape uzate. În matriþã este introdus materialul sub formã de pulbere (de exemplu pulbere de polietilenã. colorat în masã.Prezentare procedeu .rotomolding Formarea rotaþionalã este un procedeu care permite obþinerea de produse cu forme ºi dimensiuni diferite. Datoritã construcþiei lor este imposibilã infiltrarea apelor reziduale. plasticul este mai usor ºi cu costuri mai mici de fabricatie decât metalul. Schema de funcþionare a maºinii de formare rotaþionalã Sunt multe tipuri de maºini de formare rotaþionalã. controlul calitãþii. cãminele din polietilenã fiind soluþia idealã pentru protejarea mediului înconjurãtor. combustibili ºi substanþe chimice. produse pentru uz casnic. prin procedeul denumit „rotomolding”. Dupã rãcire matriþa este deschisã. curãþire ºi control. în comparaþie cu alte metode de obþinere a produselor din plastic. ºi altele. diferite piese pentru bãrci ºi vapoare. jucãrii. dupã care matrita este introdusã într-o camerã de formare (cuptor). VALROM Industrie are implementat un sistem de management al calitãþii în conformitate cu cerinþele standardului ISO 9001. Cãminele de vizitare sunt fabricate în 3 variante : !cu bazã închisã !cu o intrare ºi o ieºire având diametre de 400 ºi 500 mm !cu 3 intrãri ºi o ieºire. pulbere de polipropilenã). de exemplu la acþiunea razelor solare. respectiv D 315/250. de la 1 pânã la 5 braþe. curãþire ºi control pentru sistemul de canalizare exterior cu curgere gravitaþionalã. bariere stradale. Avantajele procedeului este cã se obþin piese fãrã tensiuni interne ºi se realizeazã o dispersie omogenã a materialului obþinându-se grosimi uniforme ale peretelui produsului. Au culoarea gri ºi sunt produse monostrat. ºi în instituþii specializate a produselor oferite spre vânzare. controlul permanent al calitãþii în laboratorul propriu de încercãri. ca de exemplu formarea prin suflare.Cãmine de vizitare. Matriþele sunt montate pe fiecare braþ. aceasta reflectandu-se în organizarea întregii activitãþi a firmei: producþie. cãmine de vizitare. comercializarea produselor ºi prestarea de servicii. De asemenea. iar produsul finit este extras ºi se reia circuitul. cu condiþia executãrii în interior a izolaþiei termice. apoi este retrasã din aceasta camerã ºi rãcitã lent. echipamente. Deasemenea se pot obþine piese cu diferite inserþii precum ºi piese ranforsate (rezistente la acþiuni statice ºi dinamice exterioare) . Ieºirea. la acþiunea substanþelor combustibile. nu au fost proiectate ºi NU pot fi folosite în reþele de canalizare sub presiune. cãmine pentru cabluri de telefonie. procesul de formare fiind continuu. Calitatea produselor depinde de calitatea materiei prime. folosirea de tehnologii ºi utilaje de ultimã orã. cu respectarea limitelor admisibile standardizate ale compuºilor chimici din apele reziduale. respectiv intrãrile. pregãtirea continuã a personalului ºi comunicarea permanentã cu clienþii reprezintã prioritãþile noastre permanente. fiind rotitã continuu. ºi anume D 200/160. urmând ca pe ºantier sã se taie pentru diametrul de þeavã dorit. obþinându-se astfel calitãþii funcþionale ale produselor corespunzãtoare. cãmine pentru recoltare de probe. 2. cãmine pentru apometru. Selectarea riguroasã a furnizorilor de materie primã ºi marfã. 4 . Din punct de vedere economic. Acestea sunt prevãzute cu mânere de prindere pentru a uºura montarea lor ºi trepte de acces în interior ºi sunt proiectate pentru instalare subteranã. Pe o maºinã pot fi montate mai multe matriþe. Principiul de bazã de funcþionare a maºinii de formare rotaþionalã. fabricate din polietilenã. toate produsele fiind agrementate ºi avizate de instituþiile abilitate din România cât ºi din þãrile în care efectuãm exporturi. display-uri. Cãminele de vizitare cu baza închisã au urmãtoarele destinaþii: cãmine de curãþire ºi control. Generalitãþi Cãminele de vizitare sunt produse compacte sau din module.

10. 7. Denumire Cãmin de vizitare cu baza închisã Înãlþime totalã (mm) 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 1500 2000 2500 3000 3500 4000 Nr. În timpul transportului ºi a operaþiilor de încãrcare/descãrcare. pot scãdea durata de utilizare a produsului. 1 Caracteristicã Densitate Efort la curgere Alungire la curgere Alungire la rupere Punct de înmuiere Vicat Modulul de flexionare (1% secant) Rezistenþa la impact (Charpy) Temperaturã de încovoiere sub sarcinã2 Metodã de încercare SR ISO 1183:1994 SR EN ISO 527-2:2000 SR EN ISO 527-2:2000 SR EN ISO 527-2:2000 SR ISO 306:1997 SR ISO 178:2003 SR EN ISO 179-1:2001 SR ISO 75-2:1998 Valoare 0. crt. 17. 3.940 18 10 300 100 750 12 60 UM g/cm3 MPa % % °C MPa kJ/m2 °C valorile prezentate sunt tipice determinate pe epruvete extrase din produs finit ºi nu trebuie interpretate ca specificaþie tehnicã. este interzisã trântirea sau lovirea cu corpuri contondente sau ascuþite ce pot produce defecte. Aspect Suprafaþa trebuie sã fie netedã. deºi nu sunt vizibile. fãrã defecte vizibile cu ochiul liber (incluziuni. prin ºtanþare. 28. La mutarea dintr-un loc în altul se va evita contactul cu suprafeþele care pot zgâria sau deteriora produsul. 6.Tipurile de cãmine produse de VALROM Industrie Nr. bule de aer. fãrã bavuri la planurile de separaþie. 30. material virgin. Caracteristici fizico-mecanice1 Nr. 5. 21. Depozitare ºi transport La depozitare ºi transport se vor evita stivuirea cãminelor de vizitare unul peste altul sau aºezarea de greutãþi peste acestea. 15. 24. 4. 27. 18. 6. 16. deoarece aceste eforturi suplimentare pot cauza deformãri ºi prejudicia conformitatea produsului. 26. 3. Muchiile trebuie sã fie bine definite. 2 sarcina de 0.200/160 Înãlþime totalã (mm) 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 1700 2200 2700 3200 3700 4200 4700 Cãmin de vizitare cu o intrare ºi o ieºire D. cu luna ºi anul de fabricaþie. Materialul Cãminele de vizitare sunt produse din polietilenã.315/250 3. ambalare. fisuri sau straturi care se desprind) care ar putea avea efecte asupra funcþionalitãþii.400 ºi D. 13. 1. 12. crt. 1. ciupituri. 11. 29. 8. 19. Ambalare Cãminele de vizitare se livreazã neambalate. Denumire Cãmin de vizitare cu 3 intrãri ºi o ieºire D. 25.500 Cãmin de vizitare 1200 cu 3 intrãri ºi o ieºire D. 22. depozitare ºi transport Marcare Fiecare cãmin de vizitare este marcat din fabricã. 23. Marcare. 8. 20. Acestea se pot modifica în funcþie de dezvoltãrile ulterioare ºi sunt orientative. 14. 9.5 MPa 4. 5. Aceste defecte. 2. 4. crt. 2. kg 5 . 7.

mm 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 Înãlþime reglabilã piesã superioarã H1. Caracteristici.5.600 6 . Dimensionare 5.1 Cãmin de vizitare cu baza închisã 960 Ø640 250 250 H H1 Ø1100 H Înãlþime totalã cãmin H. mm 100 .

600 7 . mm 1500 2000 2500 3000 3500 4000 Înãlþime reglabilã piesã superioarã H1. mm 100 .5.2 Cãmin de vizitare cu o intrare ºi o ieºire D.400 H 200 1420 H1 Ø1100 Ø400 Ø640 H Înãlþime totalã cãmin H.

3 Cãmin de vizitare cu o intrare ºi o ieºire D. mm 100 .500 H Ø500 225 1470 H1 Ø1100 Ø640 H Înãlþime totalã cãmin H.600 8 .5. mm 1500 2000 2500 3000 3500 4000 Înãlþime reglabilã piesã superioarã H1.

5. mm 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 Înãlþime reglabilã piesã superioarã H1.4 Cãmin de vizitare cu 3 intrãri ºi o ieºire D.600 9 .200/160 250 Ø1100 105 H Ø200 Ø160 115 H1 Ø1100 45 Ø640 1405 1580 45 ° ° 1230 H Înãlþime totalã cãmin H. mm 100 .

5.5 Cãmin de vizitare cu 3 intrãri ºi o ieºire D.315/250 250 Ø640 Ø1100 115 H H1 105 45° 45 ° Ø1100 Ø640 Ø250 Ø315 H 1588 Înãlþime totalã cãmin H.600 10 . mm 100 . mm 1200 1700 2200 2700 3200 3700 4200 4700 Înãlþime reglabilã piesã superioarã H1.

600 Cod 47901000213 47901000216 PIESÃ FIXARE PRELUNGIRE CÃMIN CAPAC PEHD PROTECÅIE PENTRU CÃMIN Cod 47901000125 D (mm) Cod 640 47901000006 CAPAC FONTÃ CU RAMÃ CAPAC FONTÃ CU RAMÃ ÆI ÎNCHIZÃTOR CAPAC FONTÃ CU RAMÃ GRÃTAR/GEIGER CU RAMÃ FONTÃ SET FREZE PENTRU RACORD D (mm) 50-160 Cod 47901050100 GARNITURÃ PENTRU RACORD D (mm) 50 70 110 125 160 Cod 47901850114 47901850116 47901850117 47901850118 47901850119 11 . Accesorii GARNITURÃ ETANÆARE PENTRU CÃMIN PIESÃ SUPERIOARÃ REGLABILÃ H D (mm) Cod 640 47901000116 H (mm) 100 .300 100 .6.

Fiecare strat trebuie compactat cu atenþie. Gradul minim de compactare a stratului de nisip trebuie sã fie 85%. 4. 8. se întinde max. Baza gropii de construcþie trebuie sã fie planã. Se executã acoperirea cãminului. spaþii de staþionare ºi parcaje etajate pentru autoturisme. Pentru a asigura etanºarea dintre cãmin ºi piesa superioarã se monteazã garniturã. 2.2 m peste trotuar. clasa B 125) pentru trotuare . reprezentate mai jos.5 m peste calea de circulaþie ºi de 0. În funcþie de forþa minimã de rupere. În cazul betonãrii pentru echilibrarea presiunii exercitatã de betonul turnat asupra pereþilor cãminului este necesar ca pe interior sã se sprijine cu o ºipcã sau prin umplerea acestuia cu apã.9: l Grupa 1 (min. Instrucþiuni de montaj 1.7. se recomanda montarea unui capac din fonta cu ramã. În cazul în care se instaleazã ºi piesa superioarã pentru reglare de la 100 mm pânã la 600 mm. a) În cazul în care cãminul este montat în spaþiul verde . cãminul poate fi acoperit cu capacul provizoriu din plastic. clasa A15-forþa minimã de rupere 15kN) pentru zone susceptibile a fi utilizate exclusiv de pietoni ºi de cicliºti. clasa C 250) pentru dispozitive de acoperire montate în zona rigolelor strãzilor de-a lungul trotuarelor. pe peretele interior al cãminului. clasa D 400) pentru cãi de circulaþie pe strãzi (inclusiv strãzi pietonale) acostamente stabilizate ºi spaþii de staþionare pentru toate tipurile de vehicule. De asemenea. trebuie sã existe un strat de umputurã de 20 pânã la 80 cm deasupra peretelui superior al cãminului. zone pietonale ºi zone comparabile.5m grosime sub fundaþia cãii de acces 95 90 85 7. 6. În cazul în care este necesarã montarea unor conducte la alte nivele faþã de cele cu care este prevãzut cãminul.zonã necarosabilã. pentru fixarea ei este necesar un colier de fixare cu ºuruburi (piesã de fixare prelungire cãmin. Se sapã groapa de construcþie în aºa fel încât sã existe un spaþiu de 30-40 cm în jurul pereþilor cãminului. l Grupa 2 (min. Gradul de compactare minim. Asiguraþi-vã cã acesta este aºezat într-o poziþie stabilã pe fundul gropii. 0. 3. capacele se clasificã în urmãtoarele grupe. se recomandã ca acesta sã fie acoperit cu un capac de protecþie provizoriu (cod VALROM 47901000006). etanºarea fiind realizatã prin montarea garniturii în scobitura practicatã special la partea superioarã. corespunzãtor categoriei de drum (forþa minimã de rupere). l Grupa 3 (min. cod VALROM 47901000125). Se pregãtesc ºtuþurile necesare prin simpla retezare la faþa locului. care mãsurata de la bordurã. b) În cazul în care cãminul este montat în spaþiul carosabil. în funcþie de zona de montare. l Grupa 4 (min. În final se umple restul gropii cu pãmânt. 9. cãminul se va aºeza pe fundaþie de beton dimensionatã conform condiþiilor hidrogeologice ºi statice ale pãmântului (grosimea trebuie sã corespundã rezistenþei substratului de pãmânt) ºi se va betona parþial sau total. folosindu-se frânghii prinse de mânerele de manipulare. în funcþie de nivelul apei freatice. pe ºantier se pot gãuri pereþii laterali. 5. Notã: Pe timpul instalãrii cãminului. Se umple spaþiul dintre pereþii gropii ºi cei ai cãminului cu straturi de circa 25-30 cm material de umpluturã. Înainte de turnarea betonului se scade nivelul apei prin pompare sub nivelul radierului de beton. moloz sau alte particule proeminente care pot zgâria pereþii cãminului. Se aºterne pe fundul gropii un strat de circa 15 cm de nisip ºi se compacteazã. este conform tabelului de mai jos Amplasamentul cãminului de vizitare Drumuri principale Drumuri secundare Trotuare ºi alei pietonale Grad minim de compactare (%) pe conturul cãminului 85 85 85 Ultimul strat de 0. Se aºeazã cãminul pe fundul gropii. Groapa de construcþie ºi instalarea cãminului trebuie sã þinã cont de normele de protecþia muncii. în funcþie de diferenþa de înãlþime care este necesarã pentru a aduce cãminul la cota terenului . Materialul de umpluturã va fi nisip cu o granulaþie de 4/16 sau pãmânt fãrã pietre. Se racordeazã tuburile de canal la cãmin. schematizate ca în fig. În cazul în care cãminul se va monta în zone în care nivelul pânzei de apã subteranã este la micã adâncime (deasupra nivelului bazei cãminului). etanºarea realizându-se cu ajutorul garniturii pentru racord. astfel încât sã fie umplut tot spaþiul din jurul cãminului. 12 . utilizând o maºinã de gãurit cu o frezã pentru racord cu diametrul 110mm sau 125mm.

se va urmãri nivelul la care se va încadra stratul de asfalt. Înainte de betonare. precum ºi de cele legate de protecþia muncii. Capacul din fontã cu ramã se monteazã pe piesa superioarã reglabilã ºi se încastreazã în beton sau beton armat. Faþa superioarã a betonului turnat în capac. În cazul în care zona urmeazã a fi asfaltatã. conform proiectului de amenajare. -Betonul trebuie sã fie marca B400. Pentru armarea betoanelor se va utiliza oþel beton corespunzãtor (de exemplu. sã aibã gradul de gelivitate G100 ºi de impermeabilitate P8 ºi sã fie executat cu agregate cu dimensiunea de maximum 20 mm. în funcþie de zona de montare. aflate în vigoare. respectându-se urmãtoarele recomandãri: -Suprafeþele inelare de sprijin dintre capac ºi ramã. la acelaºi nivel cu faþa superioarã a pãrþii metalice.Montarea capacelor din fontã trebuie sã fie în concordanþã cu normele naþionale în vigoare. pentru capacele corespunzãtoare grupei 2 se va folosi OB37). toate suprafeþele metalice la care trebuie sã adere betonul vor fi curãþate de impuritãþi. 1 2 3 3a 3b 3c 4 5 6 7a 7b Capac canal fontã Piesã superioarã reglabilã Inel de beton Piesã fixare prelungire cãmin Cãmin Garniturã Detaliu de montare a garniturii 13 . trebuie sã asigure contactul pe toata circumferinþa. trebuie sã fie planã. -Montarea capacelor din fontã trebuie sã þinã cont de normele de proiectare ºi execuþie.

2 m max. 0.2 m max. 0.8 Perete de beton Placã de beton Grupa1 9 0.5 m max.5 m max. 0. Grupa1 Grupa2 Grupa3 Grupa4 Grupa3 Grupa2 Grupa1 Secþiune transversalã tip pentru o stradã tip reprezentând câteva grupe de locuri de montare 14 .

Note. Schiåe 15 .

Note. Schiåe 16 .

braila@valrom. Mihai Viteazul nr. 2 .iasi@valrom.rahova@valrom.constanta@valrom.665 E-mail: valrom.123 Tel.902 E-mail: valrom.piesã superioarã reglabilã 8 .ro Timiæoara Adresa: Æos.10 E-mail: office@valrom.0244/546.ro Olteniåa TRIASCONI SRL Adresa: Str. puncte de desfacere: Bucureæti Adresa: Æos. Soveja nr.707 E-mail: valrom. Gh. 3 .507 E-mail: valrom.com.strat de finisare 2 . Aurel Vlaicu nr.pãmânt 7 .craiova@valrom. Maramureæ nr.pat de pietriæ æi nisip 12 . Divizia 9 Cavalerie nr.conducte PVC de diverse diametre.ro Urziceni VALRIN 2001 SRL Adresa: Str. Bobâlna nr.159 E-mail: valrim2001@xnet.fundaåia drumului 3 .ro Iaæi Adresa: Bdul. bl. parter Tel/Fax: 0241/519.14 Tel: 0232/264. Doja nr. 021/ 420.88A Tel.652./Fax: 0256/282.311 Tel.ua 2 5 6 7 8 3 4 9 5 6 7 12 10 7 11 Reprezentanåe: Constanåa UFIAZ INSTAL SRL Adresa: Str.ro Piteæti DINIK MAR ARG SRL Adresa: Str./Fax: 021/420. 0239/627.ro 7 8 9 1 . depozit./Fax: 0239/623. Fax: 0232/258.144 B Tel: 0241/606.gazon ediåia septembrie 2005 . 6 .18 Tel: 0248/212./Fax: 0243/257.ro Depozite.48 E-mail: valrom@romstal./Ôàêñ: +380-44-451.5 Tel. Æelimbãr. 021/317.299.tub PVC 11 .743 E-mail: triasconi@valrom.011 E-mail: valrom./Fax: 0234/585.28.capac PEHD pentru cãmin.644. Sector 6 Tel.nisip 9 .165. 0722/623. 0264/481.bacau@valrom.beton armat 4 .653 E-mail: valrom. 8 ./Fax: 0251/459. 0251/459.32.garniturã pentru racord.ro 1 10 1 2 3 4 Craiova Adresa: DN 330.805. 0269/560.timisoara@valrom.11.00. Sector 5 Tel.capac canal carosabil clasa 40T 5 . Râmnicu-Sãrat nr.93.ro Ploieæti Adresa: Str.piesã fixare prelungire cãmin 9 .38.piesã fixare prelungire cãmin.53.ro Sibiu Adresa: Com.trepte de acces în cãmin 1 .596.ploiesti@valrom.603 E-mail: valrom. 7 .570.garniturã etanæare.89. Alexandru Iliescu.G1/G2 parter Tel/Fax: 0242/515.pãmânt 10 .099 E-mail: dinik@cyber. 0234/585. Narciselor nr. Comuna Pieleæti Tel./Fax: 0269/560.piesã superioarã reglabilã.913 E-mail: ufval@gmb_mail. 4À Òåë.ro zone verzi Cluj-Napoca Adresa: Calea Baciului nr.794.ro Brãila Adresa: Æos.sibiu@valrom.cãmin.40. Fax: 0241/606.cãmin vizitare "COMPACT" 10 . Str.355./Fax: 021/317.356 Constanåa Adresa: Bdul.9 Tel. Alexandriei nr.64 Tel. km 9. Preciziei nr.ro Bacãu Adresa: Æos.72 E-mail: valrom.nisip 6 .ro Valrom Industrie â Óêðàèíå: Êèåâ. Poitier nr. punct de desfacere: Bucureæti Adresa: Bdul.Sediu. 4 .1-3 Tel: 0264/481.167 E-mail: valrom. 5 .38. óë./Fax: 0244/546. Íîâîêîíñòàíòèíîâñêàÿ.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful