Drain KIT

Carte tehnicã

Cãmine canalizare COMPACT

Atât de simplu.

Simplitatea înseamnã pentru noi perfecåiune. Simplitatea înseamnã pentru noi eficienåã æi un simå practic dezvoltat. Simplitatea este regula de bazã în relaåiile noastre cu clienåii, æi mai ales în modul de concepere a sistemelor pe care le producem æi le comercializãm. Simplu.

Sistem de canalizãri exterioare æi drenaje

COMPACT - Cãmine de inspecåie/vizitare Am câætigat pe piaåa româneascã statutul de lider în tubulaturã æi fitinguri din materiale plastice æi ne-am dovedit competenåa în calitate de distribuitor de produse pentru instalaåii sanitare æi de încãlzire. Dar cel mai important este cã am câætigat încrederea colaboratorilor noætri prin standardele calitative înalte, aplicabilitatea produselor, promptitudinea æi profesionalismul angajaåilor noætri æi prin continua adaptare la cerinåele pieåei. Eficienåã Menåinerea unor legãturi eficiente cu reåeaua proprie de distribuåie, cu comercianåii æi antreprenorii, este garantatã de disponibilitatea permanentã a produselor pe stoc, eliminarea sincopelor în aprovizionare æi eficacitatea în achiziåie. Servicii integrate Valrom Industrie vã pune la dispoziåie o gamã completã de servicii care faciliteazã alegerea celui mai eficient tip de sistem. În plus, la cererea beneficiarului, putem asigura transportul gratuit al produselor de la depozitele noastre la sediul acestuia. Calitate Valrom Industrie are implementat æi certificat un sistem de management al calitãåii în conformitate cu cerinåele standardului ISO 9001/2000. Toate produsele Valrom sunt testate în cadrul laboratorului propriu de încercãri, evaluat æi acreditat RENAR, conform cerinåelor standardului SR EN ISO 17025/2001. De asemenea, toate produsele fabricate de Valrom Industrie sunt agrementate æi avizate de instituåiile abilitate (MLPTL, ICECON), iar cele folosite la transportul fluidelor alimentare au æi avizul Ministerului Sãnãtãåii. 1000 1500 2000 2500 3000 3500 COMPACT este o componentã importantã a sistemului DrainKIT. Produse monobloc sau, pentru înãlåimi mai mari de 2,5m, din module perfect etanæe fabricate din polietilenã prin procedeul denumit „rotomolding”, cãminele sunt proiectate pentru instalare subteranã æi prevãzute cu elemente de prindere pentru manipulare æi montaj æi, de asemenea, cu trepte pentru acces. Prin construcåie este imposibilã infiltrarea apelor reziduale, cãminele din polietilenã fiind soluåia idealã pentru protejarea mediului înconjurãtor. Important! Cãminele de vizitare nu au fost proiectate æi NU pot fi folosite la colectarea substanåelor combustibile sau a altor produse petroliere. Cãminele de vizitare nu au fost proiectate æi NU pot fi folosite în reåele de canalizare sub presiune. Variante - cu baza închisã - cu 1 intrare æi 1 ieæire - cu 3 intrãri æi 1 ieæire (în douã game dimensionale: D 200/160, respectiv D 315/250), se livreazã blindate, urmând ca pe æantier sã se taie ieæirea/intrãrile pentru diametrul de åeavã dorit. Diametru cãmin: 1100mm Diametru capac: 640mm. Tabel înãlåimi (mm) cu baza închisã cu 1 intrare æi 1 ieæire cu 3 intrãri æi 1 ieæire D.400 D.500 D.200/160 D.315/250 1000 1200 1500 1500 1500 1700 2000 2000 2000 2200 2500 2500 2500 2700 3000 3000 3000 3200 3500 3500 3500 3700 4000 4000 4200 4500 4700

Accesorii Piesã superioarã reglabilã H = 100-600 mm Capac de protecåie DN 640 Capace de fontã CL25T æi CL40T cu ramã æi închizãtor Garniturã DN 640 Piesã fixare prelungire cãmin Avantajele cãminelor de inspecåie/vizitare COMPACT - gamã completã de produse æi accesorii - temperatura de lucru de pânã la 60 °C - rezistenåã la produæi chimici - rezistenåã la impact - diversitate dimensionalã - transport, depozitare æi punere în operã simple - rezistenåã æi funcåionalitate pe termen lung Produsele sunt agrementate de autoritãåile abilitate.

Generalitãþi... depozitare ºi transport.......................................... 6.............. Introducere................... Materialul... Accesorii. Cãmine de vizitare.......... ambalare.... Dimensionare......................................... Instrucþiuni de montaj....................................................... 4................ Caracteristici..... 6 11 12 1 .................. 7........ Marcare....... 2.......... 5.......Cuprins pag 1........ 3 4 5 5 3...............

2 .

irigaþii.L. pentru toate tipurile de sarcini. 500 mm). ramificaþii. VALROM Industrie S. sisteme de irigaþii ºi drenaj. de la sarcini uºoare la sarcini grele. Iaºi. instalaþii pentru apã rece ºi caldã menajerã. VALROM Industrie s-a impus pe piaþa tubulaturii din materiale plastice datoritã calitãþii produselor. Introducere Fondatã în 1996. cãmine vizitare COMPACT PEHD. fitinguri ºi armãturi folosite la instalaþiile interioare/exterioare de distribuþie fluide ºi încãlzire. ce oferã cãmine de inspecþie/vizitare. 160. Un procent semnificativ al producþiei realizate este exportat în Italia. instalaþii de încãlzire. cãminele din polietilenã fiind soluþia idealã pentru protejarea mediului înconjurãtor. firmelor de construcþii ºi antreprizã în construcþii.1. capace ºi rame fontã ºi PEHD pentru cãmine. sau din module fabricate din polietilenã prin procedeul denumit „rotomolding”. protecþie. polipropilena PP. VALROM Industrie distribuie la nivel naþional. Ploieºti. ramificaþii. 630. Bacãu. ºei de branºament. betonul) într-o gamã largã de aplicaþii cum ar fi: reþelele pentru transportul ºi distribuþia apei ºi a gazelor combustibile. De asemenea. curbe. pentru toate tipurile de sarcini. pe viitor încercându-se gãsirea de noi pieþe de desfacere în Europa ºi Asia. Brãila.R. tubulaturã din PVC pentru reþele exterioare de canalizare ºi drenaj. În întreaga lume materialele plastice (polietilena de înaltã. Ucraina. fitingurile aferente (mufe. 250. tubulaturã din polipropilenã (PP) pentru canalizãri interioare. Piteºti. COMPACT COMPACT este o componentã importantã a sistemului DrainKIT. monobloc. Gama de produse este completatã cu centralele termice ºi toatã gama de þevi (multistrat. garnituri. cãmine inspecþie. tubulaturã din polipropilenã random (PP-R) pentru instalaþii de încãlzire. Produsele se adreseazã societãþilor naþionale. tubulaturã din PVC pentru foraj puþuri. reþele de canalizare exterioarã ºi interioarã. cãmine de vizitare. apã caldã ºi apã rece. cãmine de vizitare. medie ºi joasã densitate. tubulaturã din polietilenã reticulatã (PE-X) pentru instalaþii de încãlzire prin pardosealã. Timiºoara. 315. 400. Sistemul oferã toatã gama de produse pentru realizarea sistemelor de canalizare exterioarã ºi drenaj (D.110-500): tub PVC omogen sau multistrat. tubulaturã PEHD gofratã. Bulgaria. a existenþei unui stoc permanent ºi nu în ultimul rând datoritã condiþiilor avantajoase oferite clienþilor. Valrom Industrie comercializeazã fitingurile necesare din acelaºi material: mufe. canalizare. gama foarte diversificatã. Tubulaturã din PVC pentru sisteme de canalizare exterioarã ºi sisteme de drenaj din PVC Gama dimensionalã: Diametre între 110-500 (sau D=110. policlorura de vinil PVC) înlocuiesc cu succes materialele “clasice” (metalul. bariere stradale tip New Jersey etc. 500. unul din dezideratele societãþii este acela de a dezvolta produse noi cu impact pozitiv asupra protecþiei mediului înconjurãtor ºi a economiei de energie. Tuburile din polietilenã gofratã pot fi îmbinate atât cu manºon dublu ºi garnituri. pompe drenaj ºi canalizare. gaz. 1200mm). rezervoare pentru combustibili lichizi. cupru etc). VALROM Industrie este furnizor de tubulaturã ºi fitinguri din polietilenã de înaltã densitate (HDPE) pentru reþele de alimentare cu apã. apã caldã ºi apã rece. fose septice. curãþare ºi control ºi bariere stradale tip New Jersey. 125. cãminele sunt proiectate pentru instalare subteranã ºi sunt prevãzute cu elemente de prindere pentru manipulare ºi montaj ºi. Constanþa. exigenþe impuse de reglementãrile europene. Prin construcþie este imposibilã infiltrarea apelor reziduale. 200. piese de inspecþie. Republica Moldova. rezervoare pentru stocarea diferitelor fluide. 3 . reprezentanþe în Urziceni. Craiova. Pentru executarea reþelelor de canalizare exterioarã din tubulaturã din polietilenã gofratã. deþine poziþia de lider pe piaþa româneascã în producþia de tubulaturã ºi fitinguri din materiale plastice. 1000. de asemenea. rezervoare din polietilenã pentru stocarea de apã ºi lichide alimentare. având o reþea de depozite ºi reprezentanþe în Bucureºti. 800. de la sarcini uºoare la sarcini grele. transportul substanþelor chimice agresive. cât ºi prin sudare cap la cap. Olteniþa. piese de trecere prin PVC-beton). cu trepte pentru acces. Tubulaturã din polietilenã gofratã pentru sisteme de canalizare exterioarã ºi drenaj Gama dimensionalã: Diametre între 400-1200 (sau D=400. Produse compacte. reducþii.

dupã care matrita este introdusã într-o camerã de formare (cuptor). acreditat RENAR. în comparaþie cu alte metode de obþinere a produselor din plastic. 4 . respectiv intrãrile. Materia primã aditivatã corespunzãtor permite obtinerea unor piese rezistente la diversi factori naturali. display-uri. colorat în masã. iar produsul finit este extras ºi se reia circuitul. VALROM Industrie are implementat un sistem de management al calitãþii în conformitate cu cerinþele standardului ISO 9001. Cãminele de vizitare nu au fost proiectate ºi NU pot fi folosite la colectarea substanþelor combustibile sau a altor produse petroliere. se livreazã blindate. Calitatea produselor depinde de calitatea materiei prime. Generalitãþi Cãminele de vizitare sunt produse compacte sau din module. curãþire ºi control pentru sistemul de canalizare exterior cu curgere gravitaþionalã. combustibili ºi substanþe chimice. ºi în instituþii specializate a produselor oferite spre vânzare. cãmine pentru cabluri de telefonie. în douã game dimensionale. Cãminele de vizitare cu baza închisã au urmãtoarele destinaþii: cãmine de curãþire ºi control. fabricate din polietilenã. procesul de formare fiind continuu. În matriþã este introdus materialul sub formã de pulbere (de exemplu pulbere de polietilenã. ca de exemplu formarea prin suflare. ºi altele. Deasemenea se pot obþine piese cu diferite inserþii precum ºi piese ranforsate (rezistente la acþiuni statice ºi dinamice exterioare) . Cãminele de vizitare sunt fabricate în 3 variante : !cu bazã închisã !cu o intrare ºi o ieºire având diametre de 400 ºi 500 mm !cu 3 intrãri ºi o ieºire. Au culoarea gri ºi sunt produse monostrat. fiind rotitã continuu. Prin formare rotaþionalã pot fi obþinute o gamã variatã de produse ºi anume: rezervoare pentru apã. obþinându-se astfel calitãþii funcþionale ale produselor corespunzãtoare. cu condiþia executãrii în interior a izolaþiei termice. Matriþele sunt montate pe fiecare braþ. cu respectarea limitelor admisibile standardizate ale compuºilor chimici din apele reziduale. pulbere de polipropilenã). de exemplu la acþiunea razelor solare. iar procedeul ºi echipamentul permite ºi realizarea produselor multistrat. Ieºirea. diferite piese pentru bãrci ºi vapoare. toate produsele fiind agrementate ºi avizate de instituþiile abilitate din România cât ºi din þãrile în care efectuãm exporturi. Dupã rãcire matriþa este deschisã. comercializarea produselor ºi prestarea de servicii. prezentatã în figura 1.rotomolding Formarea rotaþionalã este un procedeu care permite obþinerea de produse cu forme ºi dimensiuni diferite. De asemenea. de la 1 pânã la 5 braþe. prin procedeul denumit „rotomolding”. Selectarea riguroasã a furnizorilor de materie primã ºi marfã. controlul calitãþii. Datoritã construcþiei lor este imposibilã infiltrarea apelor reziduale. cãmine pentru recoltare de probe. Principiul de bazã de funcþionare a maºinii de formare rotaþionalã. folosirea de tehnologii ºi utilaje de ultimã orã. ºi anume D 200/160.Cãmine de vizitare. Avantajele procedeului este cã se obþin piese fãrã tensiuni interne ºi se realizeazã o dispersie omogenã a materialului obþinându-se grosimi uniforme ale peretelui produsului. la acþiunea substanþelor combustibile. bariere stradale. plasticul este mai usor ºi cu costuri mai mici de fabricatie decât metalul. 2. jucãrii. se bazeazã pe rotirea independentã dupã douã direcþii a unei matriþe. aprovizionare. urmând ca pe ºantier sã se taie pentru diametrul de þeavã dorit. Cãminele cu 3 intrãri ºi o ieºire sunt cãmine de vizitare. cãmine pentru apometru. apoi este retrasã din aceasta camerã ºi rãcitã lent. echipamente. curãþire ºi control. respectiv D 315/250. nu au fost proiectate ºi NU pot fi folosite în reþele de canalizare sub presiune. Acestea sunt prevãzute cu mânere de prindere pentru a uºura montarea lor ºi trepte de acces în interior ºi sunt proiectate pentru instalare subteranã. pregãtirea continuã a personalului ºi comunicarea permanentã cu clienþii reprezintã prioritãþile noastre permanente. produse pentru uz casnic. cãmine de vizitare. controlul permanent al calitãþii în laboratorul propriu de încercãri.Prezentare procedeu . aceasta reflectandu-se în organizarea întregii activitãþi a firmei: producþie. Schema de funcþionare a maºinii de formare rotaþionalã Sunt multe tipuri de maºini de formare rotaþionalã. Pe o maºinã pot fi montate mai multe matriþe. Din punct de vedere economic. Ele sunt destinate utilizãrii în sistemul de canalizare urban. cãmine echipate cu staþii de pompare pentru ape uzate. containere. cãminele din polietilenã fiind soluþia idealã pentru protejarea mediului înconjurãtor.

ciupituri. 15. 30. 7. Denumire Cãmin de vizitare cu 3 intrãri ºi o ieºire D. fãrã bavuri la planurile de separaþie. 2. 9. material virgin. fãrã defecte vizibile cu ochiul liber (incluziuni. este interzisã trântirea sau lovirea cu corpuri contondente sau ascuþite ce pot produce defecte. Muchiile trebuie sã fie bine definite. 18. ambalare. 11. Caracteristici fizico-mecanice1 Nr. crt. 12. pot scãdea durata de utilizare a produsului. prin ºtanþare. 6. 8. 29. 10. 6. 2. Ambalare Cãminele de vizitare se livreazã neambalate. 21. crt. 1. 5. 4. 26. Acestea se pot modifica în funcþie de dezvoltãrile ulterioare ºi sunt orientative. 17. crt. 23.500 Cãmin de vizitare 1200 cu 3 intrãri ºi o ieºire D. 19. fisuri sau straturi care se desprind) care ar putea avea efecte asupra funcþionalitãþii. Denumire Cãmin de vizitare cu baza închisã Înãlþime totalã (mm) 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 1500 2000 2500 3000 3500 4000 Nr. 27. depozitare ºi transport Marcare Fiecare cãmin de vizitare este marcat din fabricã. Aspect Suprafaþa trebuie sã fie netedã. bule de aer. 1. 8. 22. În timpul transportului ºi a operaþiilor de încãrcare/descãrcare. 3. Marcare. deºi nu sunt vizibile.200/160 Înãlþime totalã (mm) 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 1700 2200 2700 3200 3700 4200 4700 Cãmin de vizitare cu o intrare ºi o ieºire D.315/250 3. 13. 24. La mutarea dintr-un loc în altul se va evita contactul cu suprafeþele care pot zgâria sau deteriora produsul. 14.Tipurile de cãmine produse de VALROM Industrie Nr. 1 Caracteristicã Densitate Efort la curgere Alungire la curgere Alungire la rupere Punct de înmuiere Vicat Modulul de flexionare (1% secant) Rezistenþa la impact (Charpy) Temperaturã de încovoiere sub sarcinã2 Metodã de încercare SR ISO 1183:1994 SR EN ISO 527-2:2000 SR EN ISO 527-2:2000 SR EN ISO 527-2:2000 SR ISO 306:1997 SR ISO 178:2003 SR EN ISO 179-1:2001 SR ISO 75-2:1998 Valoare 0. cu luna ºi anul de fabricaþie. 25. kg 5 . deoarece aceste eforturi suplimentare pot cauza deformãri ºi prejudicia conformitatea produsului. 5. 16. 7. 2 sarcina de 0. Materialul Cãminele de vizitare sunt produse din polietilenã. 4.5 MPa 4. 20.940 18 10 300 100 750 12 60 UM g/cm3 MPa % % °C MPa kJ/m2 °C valorile prezentate sunt tipice determinate pe epruvete extrase din produs finit ºi nu trebuie interpretate ca specificaþie tehnicã.400 ºi D. Aceste defecte. 28. 3. Depozitare ºi transport La depozitare ºi transport se vor evita stivuirea cãminelor de vizitare unul peste altul sau aºezarea de greutãþi peste acestea.

mm 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 Înãlþime reglabilã piesã superioarã H1. mm 100 .1 Cãmin de vizitare cu baza închisã 960 Ø640 250 250 H H1 Ø1100 H Înãlþime totalã cãmin H. Dimensionare 5.5. Caracteristici.600 6 .

600 7 .5. mm 1500 2000 2500 3000 3500 4000 Înãlþime reglabilã piesã superioarã H1.2 Cãmin de vizitare cu o intrare ºi o ieºire D. mm 100 .400 H 200 1420 H1 Ø1100 Ø400 Ø640 H Înãlþime totalã cãmin H.

5. mm 1500 2000 2500 3000 3500 4000 Înãlþime reglabilã piesã superioarã H1.3 Cãmin de vizitare cu o intrare ºi o ieºire D. mm 100 .500 H Ø500 225 1470 H1 Ø1100 Ø640 H Înãlþime totalã cãmin H.600 8 .

4 Cãmin de vizitare cu 3 intrãri ºi o ieºire D. mm 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 Înãlþime reglabilã piesã superioarã H1.600 9 . mm 100 .5.200/160 250 Ø1100 105 H Ø200 Ø160 115 H1 Ø1100 45 Ø640 1405 1580 45 ° ° 1230 H Înãlþime totalã cãmin H.

315/250 250 Ø640 Ø1100 115 H H1 105 45° 45 ° Ø1100 Ø640 Ø250 Ø315 H 1588 Înãlþime totalã cãmin H.5. mm 1200 1700 2200 2700 3200 3700 4200 4700 Înãlþime reglabilã piesã superioarã H1. mm 100 .5 Cãmin de vizitare cu 3 intrãri ºi o ieºire D.600 10 .

300 100 .600 Cod 47901000213 47901000216 PIESÃ FIXARE PRELUNGIRE CÃMIN CAPAC PEHD PROTECÅIE PENTRU CÃMIN Cod 47901000125 D (mm) Cod 640 47901000006 CAPAC FONTÃ CU RAMÃ CAPAC FONTÃ CU RAMÃ ÆI ÎNCHIZÃTOR CAPAC FONTÃ CU RAMÃ GRÃTAR/GEIGER CU RAMÃ FONTÃ SET FREZE PENTRU RACORD D (mm) 50-160 Cod 47901050100 GARNITURÃ PENTRU RACORD D (mm) 50 70 110 125 160 Cod 47901850114 47901850116 47901850117 47901850118 47901850119 11 .6. Accesorii GARNITURÃ ETANÆARE PENTRU CÃMIN PIESÃ SUPERIOARÃ REGLABILÃ H D (mm) Cod 640 47901000116 H (mm) 100 .

Notã: Pe timpul instalãrii cãminului. capacele se clasificã în urmãtoarele grupe.5 m peste calea de circulaþie ºi de 0. Se umple spaþiul dintre pereþii gropii ºi cei ai cãminului cu straturi de circa 25-30 cm material de umpluturã. utilizând o maºinã de gãurit cu o frezã pentru racord cu diametrul 110mm sau 125mm. Se pregãtesc ºtuþurile necesare prin simpla retezare la faþa locului. 8. cãminul poate fi acoperit cu capacul provizoriu din plastic. pe ºantier se pot gãuri pereþii laterali. în funcþie de zona de montare.5m grosime sub fundaþia cãii de acces 95 90 85 7. În cazul în care se instaleazã ºi piesa superioarã pentru reglare de la 100 mm pânã la 600 mm.2 m peste trotuar. Groapa de construcþie ºi instalarea cãminului trebuie sã þinã cont de normele de protecþia muncii. se recomandã ca acesta sã fie acoperit cu un capac de protecþie provizoriu (cod VALROM 47901000006). folosindu-se frânghii prinse de mânerele de manipulare. trebuie sã existe un strat de umputurã de 20 pânã la 80 cm deasupra peretelui superior al cãminului. 5. Se aºterne pe fundul gropii un strat de circa 15 cm de nisip ºi se compacteazã. Se executã acoperirea cãminului. este conform tabelului de mai jos Amplasamentul cãminului de vizitare Drumuri principale Drumuri secundare Trotuare ºi alei pietonale Grad minim de compactare (%) pe conturul cãminului 85 85 85 Ultimul strat de 0. etanºarea fiind realizatã prin montarea garniturii în scobitura practicatã special la partea superioarã. reprezentate mai jos. Se racordeazã tuburile de canal la cãmin. clasa C 250) pentru dispozitive de acoperire montate în zona rigolelor strãzilor de-a lungul trotuarelor. în funcþie de diferenþa de înãlþime care este necesarã pentru a aduce cãminul la cota terenului . l Grupa 2 (min. Instrucþiuni de montaj 1. clasa D 400) pentru cãi de circulaþie pe strãzi (inclusiv strãzi pietonale) acostamente stabilizate ºi spaþii de staþionare pentru toate tipurile de vehicule. În final se umple restul gropii cu pãmânt. Se sapã groapa de construcþie în aºa fel încât sã existe un spaþiu de 30-40 cm în jurul pereþilor cãminului. În cazul în care este necesarã montarea unor conducte la alte nivele faþã de cele cu care este prevãzut cãminul. Pentru a asigura etanºarea dintre cãmin ºi piesa superioarã se monteazã garniturã. Gradul de compactare minim. astfel încât sã fie umplut tot spaþiul din jurul cãminului. clasa A15-forþa minimã de rupere 15kN) pentru zone susceptibile a fi utilizate exclusiv de pietoni ºi de cicliºti. se recomanda montarea unui capac din fonta cu ramã. l Grupa 3 (min. cãminul se va aºeza pe fundaþie de beton dimensionatã conform condiþiilor hidrogeologice ºi statice ale pãmântului (grosimea trebuie sã corespundã rezistenþei substratului de pãmânt) ºi se va betona parþial sau total. a) În cazul în care cãminul este montat în spaþiul verde . În cazul betonãrii pentru echilibrarea presiunii exercitatã de betonul turnat asupra pereþilor cãminului este necesar ca pe interior sã se sprijine cu o ºipcã sau prin umplerea acestuia cu apã. Gradul minim de compactare a stratului de nisip trebuie sã fie 85%. Înainte de turnarea betonului se scade nivelul apei prin pompare sub nivelul radierului de beton. etanºarea realizându-se cu ajutorul garniturii pentru racord. 4. 6. În funcþie de forþa minimã de rupere.zonã necarosabilã. Asiguraþi-vã cã acesta este aºezat într-o poziþie stabilã pe fundul gropii. se întinde max. moloz sau alte particule proeminente care pot zgâria pereþii cãminului. Se aºeazã cãminul pe fundul gropii. schematizate ca în fig. clasa B 125) pentru trotuare . în funcþie de nivelul apei freatice. 9. cod VALROM 47901000125). Baza gropii de construcþie trebuie sã fie planã. 0. spaþii de staþionare ºi parcaje etajate pentru autoturisme. corespunzãtor categoriei de drum (forþa minimã de rupere). De asemenea.9: l Grupa 1 (min. Fiecare strat trebuie compactat cu atenþie. pe peretele interior al cãminului. 12 . 2. Materialul de umpluturã va fi nisip cu o granulaþie de 4/16 sau pãmânt fãrã pietre. pentru fixarea ei este necesar un colier de fixare cu ºuruburi (piesã de fixare prelungire cãmin. l Grupa 4 (min. 3. care mãsurata de la bordurã.7. În cazul în care cãminul se va monta în zone în care nivelul pânzei de apã subteranã este la micã adâncime (deasupra nivelului bazei cãminului). b) În cazul în care cãminul este montat în spaþiul carosabil. zone pietonale ºi zone comparabile.

precum ºi de cele legate de protecþia muncii. pentru capacele corespunzãtoare grupei 2 se va folosi OB37). Înainte de betonare. Capacul din fontã cu ramã se monteazã pe piesa superioarã reglabilã ºi se încastreazã în beton sau beton armat. În cazul în care zona urmeazã a fi asfaltatã. se va urmãri nivelul la care se va încadra stratul de asfalt. trebuie sã fie planã. la acelaºi nivel cu faþa superioarã a pãrþii metalice. trebuie sã asigure contactul pe toata circumferinþa. în funcþie de zona de montare.Montarea capacelor din fontã trebuie sã fie în concordanþã cu normele naþionale în vigoare. aflate în vigoare. sã aibã gradul de gelivitate G100 ºi de impermeabilitate P8 ºi sã fie executat cu agregate cu dimensiunea de maximum 20 mm. respectându-se urmãtoarele recomandãri: -Suprafeþele inelare de sprijin dintre capac ºi ramã. toate suprafeþele metalice la care trebuie sã adere betonul vor fi curãþate de impuritãþi. Pentru armarea betoanelor se va utiliza oþel beton corespunzãtor (de exemplu. -Montarea capacelor din fontã trebuie sã þinã cont de normele de proiectare ºi execuþie. conform proiectului de amenajare. 1 2 3 3a 3b 3c 4 5 6 7a 7b Capac canal fontã Piesã superioarã reglabilã Inel de beton Piesã fixare prelungire cãmin Cãmin Garniturã Detaliu de montare a garniturii 13 . -Betonul trebuie sã fie marca B400. Faþa superioarã a betonului turnat în capac.

0.2 m max.8 Perete de beton Placã de beton Grupa1 9 0.5 m max. Grupa1 Grupa2 Grupa3 Grupa4 Grupa3 Grupa2 Grupa1 Secþiune transversalã tip pentru o stradã tip reprezentând câteva grupe de locuri de montare 14 .2 m max. 0.5 m max. 0.

Schiåe 15 .Note.

Note. Schiåe 16 .

89.707 E-mail: valrom. Íîâîêîíñòàíòèíîâñêàÿ./Fax: 0269/560.ro Brãila Adresa: Æos.braila@valrom.603 E-mail: valrom. 021/ 420.53.ro Bacãu Adresa: Æos.011 E-mail: valrom. puncte de desfacere: Bucureæti Adresa: Æos.165. 2 .64 Tel. Gh.strat de finisare 2 . 0251/459. Preciziei nr.38.gazon ediåia septembrie 2005 . punct de desfacere: Bucureæti Adresa: Bdul.pat de pietriæ æi nisip 12 .ro Timiæoara Adresa: Æos.capac PEHD pentru cãmin.652.299.nisip 9 . parter Tel/Fax: 0241/519. Alexandru Iliescu./Fax: 0251/459.40. Sector 5 Tel.507 E-mail: valrom.93.ro Valrom Industrie â Óêðàèíå: Êèåâ./Fax: 0244/546. óë. 7 .G1/G2 parter Tel/Fax: 0242/515.123 Tel./Fax: 0234/585.Sediu.craiova@valrom. Fax: 0241/606. 4 . Narciselor nr.5 Tel. 6 . bl.sibiu@valrom./Fax: 0243/257.capac canal carosabil clasa 40T 5 .28.48 E-mail: valrom@romstal. Comuna Pieleæti Tel.nisip 6 . Æelimbãr.ro Depozite.pãmânt 10 . Doja nr.1-3 Tel: 0264/481. 0234/585.10 E-mail: office@valrom.tub PVC 11 .timisoara@valrom./Fax: 0239/623./Fax: 021/317.ro Sibiu Adresa: Com.ro 1 10 1 2 3 4 Craiova Adresa: DN 330./Fax: 021/420.rahova@valrom.570.conducte PVC de diverse diametre. Alexandriei nr.iasi@valrom.14 Tel: 0232/264.743 E-mail: triasconi@valrom.ro Piteæti DINIK MAR ARG SRL Adresa: Str./Fax: 0256/282.11.311 Tel. 0722/623. 8 .88A Tel.ro Iaæi Adresa: Bdul.72 E-mail: valrom. Poitier nr.ua 2 5 6 7 8 3 4 9 5 6 7 12 10 7 11 Reprezentanåe: Constanåa UFIAZ INSTAL SRL Adresa: Str.144 B Tel: 0241/606. 3 .159 E-mail: valrim2001@xnet.ro 7 8 9 1 . 0239/627.805.38. 021/317.167 E-mail: valrom.ro Urziceni VALRIN 2001 SRL Adresa: Str.cãmin. Bobâlna nr.ro zone verzi Cluj-Napoca Adresa: Calea Baciului nr.bacau@valrom.constanta@valrom.00.garniturã etanæare.099 E-mail: dinik@cyber. Râmnicu-Sãrat nr.ploiesti@valrom.cãmin vizitare "COMPACT" 10 .trepte de acces în cãmin 1 . 5 .665 E-mail: valrom.0244/546.902 E-mail: valrom.18 Tel: 0248/212.garniturã pentru racord. Fax: 0232/258.piesã fixare prelungire cãmin.ro Ploieæti Adresa: Str.fundaåia drumului 3 .beton armat 4 . Mihai Viteazul nr.com.356 Constanåa Adresa: Bdul.piesã superioarã reglabilã.794.9 Tel. Maramureæ nr.596. 4À Òåë.pãmânt 7 .piesã fixare prelungire cãmin 9 . Divizia 9 Cavalerie nr. depozit.653 E-mail: valrom. 0264/481. km 9. Soveja nr.644. 0269/560.355./Ôàêñ: +380-44-451.32. Aurel Vlaicu nr.913 E-mail: ufval@gmb_mail.ro Olteniåa TRIASCONI SRL Adresa: Str. Str. Sector 6 Tel.piesã superioarã reglabilã 8 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful