Drain KIT

Carte tehnicã

Cãmine canalizare COMPACT

Atât de simplu.

Simplitatea înseamnã pentru noi perfecåiune. Simplitatea înseamnã pentru noi eficienåã æi un simå practic dezvoltat. Simplitatea este regula de bazã în relaåiile noastre cu clienåii, æi mai ales în modul de concepere a sistemelor pe care le producem æi le comercializãm. Simplu.

Sistem de canalizãri exterioare æi drenaje

COMPACT - Cãmine de inspecåie/vizitare Am câætigat pe piaåa româneascã statutul de lider în tubulaturã æi fitinguri din materiale plastice æi ne-am dovedit competenåa în calitate de distribuitor de produse pentru instalaåii sanitare æi de încãlzire. Dar cel mai important este cã am câætigat încrederea colaboratorilor noætri prin standardele calitative înalte, aplicabilitatea produselor, promptitudinea æi profesionalismul angajaåilor noætri æi prin continua adaptare la cerinåele pieåei. Eficienåã Menåinerea unor legãturi eficiente cu reåeaua proprie de distribuåie, cu comercianåii æi antreprenorii, este garantatã de disponibilitatea permanentã a produselor pe stoc, eliminarea sincopelor în aprovizionare æi eficacitatea în achiziåie. Servicii integrate Valrom Industrie vã pune la dispoziåie o gamã completã de servicii care faciliteazã alegerea celui mai eficient tip de sistem. În plus, la cererea beneficiarului, putem asigura transportul gratuit al produselor de la depozitele noastre la sediul acestuia. Calitate Valrom Industrie are implementat æi certificat un sistem de management al calitãåii în conformitate cu cerinåele standardului ISO 9001/2000. Toate produsele Valrom sunt testate în cadrul laboratorului propriu de încercãri, evaluat æi acreditat RENAR, conform cerinåelor standardului SR EN ISO 17025/2001. De asemenea, toate produsele fabricate de Valrom Industrie sunt agrementate æi avizate de instituåiile abilitate (MLPTL, ICECON), iar cele folosite la transportul fluidelor alimentare au æi avizul Ministerului Sãnãtãåii. 1000 1500 2000 2500 3000 3500 COMPACT este o componentã importantã a sistemului DrainKIT. Produse monobloc sau, pentru înãlåimi mai mari de 2,5m, din module perfect etanæe fabricate din polietilenã prin procedeul denumit „rotomolding”, cãminele sunt proiectate pentru instalare subteranã æi prevãzute cu elemente de prindere pentru manipulare æi montaj æi, de asemenea, cu trepte pentru acces. Prin construcåie este imposibilã infiltrarea apelor reziduale, cãminele din polietilenã fiind soluåia idealã pentru protejarea mediului înconjurãtor. Important! Cãminele de vizitare nu au fost proiectate æi NU pot fi folosite la colectarea substanåelor combustibile sau a altor produse petroliere. Cãminele de vizitare nu au fost proiectate æi NU pot fi folosite în reåele de canalizare sub presiune. Variante - cu baza închisã - cu 1 intrare æi 1 ieæire - cu 3 intrãri æi 1 ieæire (în douã game dimensionale: D 200/160, respectiv D 315/250), se livreazã blindate, urmând ca pe æantier sã se taie ieæirea/intrãrile pentru diametrul de åeavã dorit. Diametru cãmin: 1100mm Diametru capac: 640mm. Tabel înãlåimi (mm) cu baza închisã cu 1 intrare æi 1 ieæire cu 3 intrãri æi 1 ieæire D.400 D.500 D.200/160 D.315/250 1000 1200 1500 1500 1500 1700 2000 2000 2000 2200 2500 2500 2500 2700 3000 3000 3000 3200 3500 3500 3500 3700 4000 4000 4200 4500 4700

Accesorii Piesã superioarã reglabilã H = 100-600 mm Capac de protecåie DN 640 Capace de fontã CL25T æi CL40T cu ramã æi închizãtor Garniturã DN 640 Piesã fixare prelungire cãmin Avantajele cãminelor de inspecåie/vizitare COMPACT - gamã completã de produse æi accesorii - temperatura de lucru de pânã la 60 °C - rezistenåã la produæi chimici - rezistenåã la impact - diversitate dimensionalã - transport, depozitare æi punere în operã simple - rezistenåã æi funcåionalitate pe termen lung Produsele sunt agrementate de autoritãåile abilitate.

........... Introducere.... Cãmine de vizitare. Materialul........ 5...... depozitare ºi transport...... 2.... Marcare...............................................Cuprins pag 1........... 4....................... Instrucþiuni de montaj............... 3 4 5 5 3...................... 7....... Dimensionare................ Generalitãþi....... 6 11 12 1 ....... ambalare.................................................................... Accesorii..... 6............ Caracteristici......

2 .

Timiºoara. VALROM Industrie este furnizor de tubulaturã ºi fitinguri din polietilenã de înaltã densitate (HDPE) pentru reþele de alimentare cu apã. 500.R. 1000. Ucraina. ce oferã cãmine de inspecþie/vizitare. apã caldã ºi apã rece. deþine poziþia de lider pe piaþa româneascã în producþia de tubulaturã ºi fitinguri din materiale plastice. ramificaþii. cu trepte pentru acces. apã caldã ºi apã rece. monobloc. Introducere Fondatã în 1996.L. Prin construcþie este imposibilã infiltrarea apelor reziduale. pompe drenaj ºi canalizare. Ploieºti. fitingurile aferente (mufe. gaz. curbe. protecþie. Tuburile din polietilenã gofratã pot fi îmbinate atât cu manºon dublu ºi garnituri. de la sarcini uºoare la sarcini grele. VALROM Industrie s-a impus pe piaþa tubulaturii din materiale plastice datoritã calitãþii produselor. sisteme de irigaþii ºi drenaj.110-500): tub PVC omogen sau multistrat. 400. 160. bariere stradale tip New Jersey etc. de asemenea. pe viitor încercându-se gãsirea de noi pieþe de desfacere în Europa ºi Asia. policlorura de vinil PVC) înlocuiesc cu succes materialele “clasice” (metalul. curãþare ºi control ºi bariere stradale tip New Jersey. medie ºi joasã densitate. cãmine vizitare COMPACT PEHD. Sistemul oferã toatã gama de produse pentru realizarea sistemelor de canalizare exterioarã ºi drenaj (D. Constanþa. Valrom Industrie comercializeazã fitingurile necesare din acelaºi material: mufe. 315. Bulgaria. piese de inspecþie. 630. tubulaturã din polipropilenã random (PP-R) pentru instalaþii de încãlzire. piese de trecere prin PVC-beton). betonul) într-o gamã largã de aplicaþii cum ar fi: reþelele pentru transportul ºi distribuþia apei ºi a gazelor combustibile. cãmine de vizitare. gama foarte diversificatã. tubulaturã din polipropilenã (PP) pentru canalizãri interioare. Pentru executarea reþelelor de canalizare exterioarã din tubulaturã din polietilenã gofratã. sau din module fabricate din polietilenã prin procedeul denumit „rotomolding”. transportul substanþelor chimice agresive. ramificaþii. instalaþii de încãlzire. Gama de produse este completatã cu centralele termice ºi toatã gama de þevi (multistrat. COMPACT COMPACT este o componentã importantã a sistemului DrainKIT. rezervoare din polietilenã pentru stocarea de apã ºi lichide alimentare. de la sarcini uºoare la sarcini grele. cãmine inspecþie. Piteºti. a existenþei unui stoc permanent ºi nu în ultimul rând datoritã condiþiilor avantajoase oferite clienþilor. tubulaturã din polietilenã reticulatã (PE-X) pentru instalaþii de încãlzire prin pardosealã. irigaþii. tubulaturã din PVC pentru foraj puþuri. tubulaturã PEHD gofratã. cupru etc). Republica Moldova.1. fose septice. ºei de branºament. De asemenea. având o reþea de depozite ºi reprezentanþe în Bucureºti. Olteniþa. 125. Produse compacte. VALROM Industrie distribuie la nivel naþional. rezervoare pentru combustibili lichizi. Iaºi. cãminele din polietilenã fiind soluþia idealã pentru protejarea mediului înconjurãtor. Un procent semnificativ al producþiei realizate este exportat în Italia. Bacãu. 200. reprezentanþe în Urziceni. Craiova. garnituri. canalizare. instalaþii pentru apã rece ºi caldã menajerã. 250. pentru toate tipurile de sarcini. Produsele se adreseazã societãþilor naþionale. cât ºi prin sudare cap la cap. cãminele sunt proiectate pentru instalare subteranã ºi sunt prevãzute cu elemente de prindere pentru manipulare ºi montaj ºi. pentru toate tipurile de sarcini. rezervoare pentru stocarea diferitelor fluide. reþele de canalizare exterioarã ºi interioarã. Tubulaturã din polietilenã gofratã pentru sisteme de canalizare exterioarã ºi drenaj Gama dimensionalã: Diametre între 400-1200 (sau D=400. polipropilena PP. VALROM Industrie S. fitinguri ºi armãturi folosite la instalaþiile interioare/exterioare de distribuþie fluide ºi încãlzire. firmelor de construcþii ºi antreprizã în construcþii. Brãila. 3 . exigenþe impuse de reglementãrile europene. Tubulaturã din PVC pentru sisteme de canalizare exterioarã ºi sisteme de drenaj din PVC Gama dimensionalã: Diametre între 110-500 (sau D=110. unul din dezideratele societãþii este acela de a dezvolta produse noi cu impact pozitiv asupra protecþiei mediului înconjurãtor ºi a economiei de energie. În întreaga lume materialele plastice (polietilena de înaltã. cãmine de vizitare. 500 mm). 1200mm). reducþii. 800. capace ºi rame fontã ºi PEHD pentru cãmine. tubulaturã din PVC pentru reþele exterioare de canalizare ºi drenaj.

Schema de funcþionare a maºinii de formare rotaþionalã Sunt multe tipuri de maºini de formare rotaþionalã.rotomolding Formarea rotaþionalã este un procedeu care permite obþinerea de produse cu forme ºi dimensiuni diferite. Calitatea produselor depinde de calitatea materiei prime. produse pentru uz casnic. Cãminele de vizitare nu au fost proiectate ºi NU pot fi folosite la colectarea substanþelor combustibile sau a altor produse petroliere. ºi altele. Cãminele cu 3 intrãri ºi o ieºire sunt cãmine de vizitare. 4 . apoi este retrasã din aceasta camerã ºi rãcitã lent. curãþire ºi control. containere. de exemplu la acþiunea razelor solare. aceasta reflectandu-se în organizarea întregii activitãþi a firmei: producþie. Pe o maºinã pot fi montate mai multe matriþe. Generalitãþi Cãminele de vizitare sunt produse compacte sau din module. Matriþele sunt montate pe fiecare braþ. Materia primã aditivatã corespunzãtor permite obtinerea unor piese rezistente la diversi factori naturali. Principiul de bazã de funcþionare a maºinii de formare rotaþionalã. cu respectarea limitelor admisibile standardizate ale compuºilor chimici din apele reziduale.Cãmine de vizitare. VALROM Industrie are implementat un sistem de management al calitãþii în conformitate cu cerinþele standardului ISO 9001. iar produsul finit este extras ºi se reia circuitul. cãmine echipate cu staþii de pompare pentru ape uzate. fiind rotitã continuu. toate produsele fiind agrementate ºi avizate de instituþiile abilitate din România cât ºi din þãrile în care efectuãm exporturi. controlul permanent al calitãþii în laboratorul propriu de încercãri. În matriþã este introdus materialul sub formã de pulbere (de exemplu pulbere de polietilenã. Cãminele de vizitare sunt fabricate în 3 variante : !cu bazã închisã !cu o intrare ºi o ieºire având diametre de 400 ºi 500 mm !cu 3 intrãri ºi o ieºire. Ieºirea. Avantajele procedeului este cã se obþin piese fãrã tensiuni interne ºi se realizeazã o dispersie omogenã a materialului obþinându-se grosimi uniforme ale peretelui produsului. cãmine de vizitare. echipamente. nu au fost proiectate ºi NU pot fi folosite în reþele de canalizare sub presiune. comercializarea produselor ºi prestarea de servicii. display-uri. colorat în masã. diferite piese pentru bãrci ºi vapoare. pulbere de polipropilenã). plasticul este mai usor ºi cu costuri mai mici de fabricatie decât metalul. jucãrii. Prin formare rotaþionalã pot fi obþinute o gamã variatã de produse ºi anume: rezervoare pentru apã. de la 1 pânã la 5 braþe. urmând ca pe ºantier sã se taie pentru diametrul de þeavã dorit. procesul de formare fiind continuu. ºi anume D 200/160. Cãminele de vizitare cu baza închisã au urmãtoarele destinaþii: cãmine de curãþire ºi control. ca de exemplu formarea prin suflare. cu condiþia executãrii în interior a izolaþiei termice. aprovizionare. Ele sunt destinate utilizãrii în sistemul de canalizare urban. Din punct de vedere economic. acreditat RENAR. 2. în douã game dimensionale. iar procedeul ºi echipamentul permite ºi realizarea produselor multistrat. dupã care matrita este introdusã într-o camerã de formare (cuptor). folosirea de tehnologii ºi utilaje de ultimã orã. se bazeazã pe rotirea independentã dupã douã direcþii a unei matriþe. respectiv D 315/250. Dupã rãcire matriþa este deschisã. Deasemenea se pot obþine piese cu diferite inserþii precum ºi piese ranforsate (rezistente la acþiuni statice ºi dinamice exterioare) . ºi în instituþii specializate a produselor oferite spre vânzare. cãmine pentru apometru. cãminele din polietilenã fiind soluþia idealã pentru protejarea mediului înconjurãtor. fabricate din polietilenã. cãmine pentru recoltare de probe. se livreazã blindate.Prezentare procedeu . Acestea sunt prevãzute cu mânere de prindere pentru a uºura montarea lor ºi trepte de acces în interior ºi sunt proiectate pentru instalare subteranã. Au culoarea gri ºi sunt produse monostrat. combustibili ºi substanþe chimice. Datoritã construcþiei lor este imposibilã infiltrarea apelor reziduale. prezentatã în figura 1. bariere stradale. Selectarea riguroasã a furnizorilor de materie primã ºi marfã. respectiv intrãrile. la acþiunea substanþelor combustibile. pregãtirea continuã a personalului ºi comunicarea permanentã cu clienþii reprezintã prioritãþile noastre permanente. De asemenea. controlul calitãþii. prin procedeul denumit „rotomolding”. obþinându-se astfel calitãþii funcþionale ale produselor corespunzãtoare. cãmine pentru cabluri de telefonie. în comparaþie cu alte metode de obþinere a produselor din plastic. curãþire ºi control pentru sistemul de canalizare exterior cu curgere gravitaþionalã.

crt. 17. fisuri sau straturi care se desprind) care ar putea avea efecte asupra funcþionalitãþii. Depozitare ºi transport La depozitare ºi transport se vor evita stivuirea cãminelor de vizitare unul peste altul sau aºezarea de greutãþi peste acestea. Materialul Cãminele de vizitare sunt produse din polietilenã.500 Cãmin de vizitare 1200 cu 3 intrãri ºi o ieºire D.Tipurile de cãmine produse de VALROM Industrie Nr. Aspect Suprafaþa trebuie sã fie netedã. este interzisã trântirea sau lovirea cu corpuri contondente sau ascuþite ce pot produce defecte. 10. fãrã defecte vizibile cu ochiul liber (incluziuni. 29. 25. 7. 23. 21. 1.200/160 Înãlþime totalã (mm) 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 1700 2200 2700 3200 3700 4200 4700 Cãmin de vizitare cu o intrare ºi o ieºire D. bule de aer. deºi nu sunt vizibile. ambalare. Acestea se pot modifica în funcþie de dezvoltãrile ulterioare ºi sunt orientative. Caracteristici fizico-mecanice1 Nr. 3. cu luna ºi anul de fabricaþie. depozitare ºi transport Marcare Fiecare cãmin de vizitare este marcat din fabricã. 2. 2 sarcina de 0. crt. 5.400 ºi D.315/250 3. pot scãdea durata de utilizare a produsului. În timpul transportului ºi a operaþiilor de încãrcare/descãrcare. 15. 11. 1 Caracteristicã Densitate Efort la curgere Alungire la curgere Alungire la rupere Punct de înmuiere Vicat Modulul de flexionare (1% secant) Rezistenþa la impact (Charpy) Temperaturã de încovoiere sub sarcinã2 Metodã de încercare SR ISO 1183:1994 SR EN ISO 527-2:2000 SR EN ISO 527-2:2000 SR EN ISO 527-2:2000 SR ISO 306:1997 SR ISO 178:2003 SR EN ISO 179-1:2001 SR ISO 75-2:1998 Valoare 0. 4.940 18 10 300 100 750 12 60 UM g/cm3 MPa % % °C MPa kJ/m2 °C valorile prezentate sunt tipice determinate pe epruvete extrase din produs finit ºi nu trebuie interpretate ca specificaþie tehnicã.5 MPa 4. Aceste defecte. 27. 6. Ambalare Cãminele de vizitare se livreazã neambalate. 7. 28. crt. fãrã bavuri la planurile de separaþie. 30. 2. 5. prin ºtanþare. La mutarea dintr-un loc în altul se va evita contactul cu suprafeþele care pot zgâria sau deteriora produsul. deoarece aceste eforturi suplimentare pot cauza deformãri ºi prejudicia conformitatea produsului. 22. ciupituri. 19. 8. 3. 13. material virgin. 4. 14. Denumire Cãmin de vizitare cu baza închisã Înãlþime totalã (mm) 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 1500 2000 2500 3000 3500 4000 Nr. 12. 20. 24. 6. kg 5 . Muchiile trebuie sã fie bine definite. 26. Denumire Cãmin de vizitare cu 3 intrãri ºi o ieºire D. 18. 16. 9. Marcare. 8. 1.

mm 100 . mm 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 Înãlþime reglabilã piesã superioarã H1.1 Cãmin de vizitare cu baza închisã 960 Ø640 250 250 H H1 Ø1100 H Înãlþime totalã cãmin H.5. Dimensionare 5. Caracteristici.600 6 .

mm 1500 2000 2500 3000 3500 4000 Înãlþime reglabilã piesã superioarã H1.400 H 200 1420 H1 Ø1100 Ø400 Ø640 H Înãlþime totalã cãmin H.5. mm 100 .600 7 .2 Cãmin de vizitare cu o intrare ºi o ieºire D.

500 H Ø500 225 1470 H1 Ø1100 Ø640 H Înãlþime totalã cãmin H.3 Cãmin de vizitare cu o intrare ºi o ieºire D. mm 100 .600 8 . mm 1500 2000 2500 3000 3500 4000 Înãlþime reglabilã piesã superioarã H1.5.

200/160 250 Ø1100 105 H Ø200 Ø160 115 H1 Ø1100 45 Ø640 1405 1580 45 ° ° 1230 H Înãlþime totalã cãmin H. mm 100 .600 9 .4 Cãmin de vizitare cu 3 intrãri ºi o ieºire D.5. mm 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 Înãlþime reglabilã piesã superioarã H1.

315/250 250 Ø640 Ø1100 115 H H1 105 45° 45 ° Ø1100 Ø640 Ø250 Ø315 H 1588 Înãlþime totalã cãmin H.5. mm 100 .600 10 . mm 1200 1700 2200 2700 3200 3700 4200 4700 Înãlþime reglabilã piesã superioarã H1.5 Cãmin de vizitare cu 3 intrãri ºi o ieºire D.

Accesorii GARNITURÃ ETANÆARE PENTRU CÃMIN PIESÃ SUPERIOARÃ REGLABILÃ H D (mm) Cod 640 47901000116 H (mm) 100 .600 Cod 47901000213 47901000216 PIESÃ FIXARE PRELUNGIRE CÃMIN CAPAC PEHD PROTECÅIE PENTRU CÃMIN Cod 47901000125 D (mm) Cod 640 47901000006 CAPAC FONTÃ CU RAMÃ CAPAC FONTÃ CU RAMÃ ÆI ÎNCHIZÃTOR CAPAC FONTÃ CU RAMÃ GRÃTAR/GEIGER CU RAMÃ FONTÃ SET FREZE PENTRU RACORD D (mm) 50-160 Cod 47901050100 GARNITURÃ PENTRU RACORD D (mm) 50 70 110 125 160 Cod 47901850114 47901850116 47901850117 47901850118 47901850119 11 .6.300 100 .

9. în funcþie de nivelul apei freatice. Asiguraþi-vã cã acesta este aºezat într-o poziþie stabilã pe fundul gropii. corespunzãtor categoriei de drum (forþa minimã de rupere). Se pregãtesc ºtuþurile necesare prin simpla retezare la faþa locului. spaþii de staþionare ºi parcaje etajate pentru autoturisme. Gradul de compactare minim. 8. se recomanda montarea unui capac din fonta cu ramã. moloz sau alte particule proeminente care pot zgâria pereþii cãminului. Se sapã groapa de construcþie în aºa fel încât sã existe un spaþiu de 30-40 cm în jurul pereþilor cãminului. în funcþie de zona de montare. Fiecare strat trebuie compactat cu atenþie. pe peretele interior al cãminului.zonã necarosabilã. etanºarea realizându-se cu ajutorul garniturii pentru racord. În cazul betonãrii pentru echilibrarea presiunii exercitatã de betonul turnat asupra pereþilor cãminului este necesar ca pe interior sã se sprijine cu o ºipcã sau prin umplerea acestuia cu apã. l Grupa 2 (min. Groapa de construcþie ºi instalarea cãminului trebuie sã þinã cont de normele de protecþia muncii. capacele se clasificã în urmãtoarele grupe. În funcþie de forþa minimã de rupere. utilizând o maºinã de gãurit cu o frezã pentru racord cu diametrul 110mm sau 125mm. în funcþie de diferenþa de înãlþime care este necesarã pentru a aduce cãminul la cota terenului . Înainte de turnarea betonului se scade nivelul apei prin pompare sub nivelul radierului de beton. cãminul poate fi acoperit cu capacul provizoriu din plastic. l Grupa 3 (min. Gradul minim de compactare a stratului de nisip trebuie sã fie 85%. astfel încât sã fie umplut tot spaþiul din jurul cãminului. b) În cazul în care cãminul este montat în spaþiul carosabil. zone pietonale ºi zone comparabile. Se umple spaþiul dintre pereþii gropii ºi cei ai cãminului cu straturi de circa 25-30 cm material de umpluturã. folosindu-se frânghii prinse de mânerele de manipulare. În final se umple restul gropii cu pãmânt. clasa A15-forþa minimã de rupere 15kN) pentru zone susceptibile a fi utilizate exclusiv de pietoni ºi de cicliºti. Se aºeazã cãminul pe fundul gropii. Se aºterne pe fundul gropii un strat de circa 15 cm de nisip ºi se compacteazã.9: l Grupa 1 (min. 3. se recomandã ca acesta sã fie acoperit cu un capac de protecþie provizoriu (cod VALROM 47901000006). care mãsurata de la bordurã.5m grosime sub fundaþia cãii de acces 95 90 85 7. 5. Baza gropii de construcþie trebuie sã fie planã. 2. 12 . schematizate ca în fig. De asemenea. a) În cazul în care cãminul este montat în spaþiul verde .2 m peste trotuar. etanºarea fiind realizatã prin montarea garniturii în scobitura practicatã special la partea superioarã. clasa D 400) pentru cãi de circulaþie pe strãzi (inclusiv strãzi pietonale) acostamente stabilizate ºi spaþii de staþionare pentru toate tipurile de vehicule. În cazul în care cãminul se va monta în zone în care nivelul pânzei de apã subteranã este la micã adâncime (deasupra nivelului bazei cãminului). Se racordeazã tuburile de canal la cãmin. În cazul în care este necesarã montarea unor conducte la alte nivele faþã de cele cu care este prevãzut cãminul. pe ºantier se pot gãuri pereþii laterali. 0. 6. cãminul se va aºeza pe fundaþie de beton dimensionatã conform condiþiilor hidrogeologice ºi statice ale pãmântului (grosimea trebuie sã corespundã rezistenþei substratului de pãmânt) ºi se va betona parþial sau total. În cazul în care se instaleazã ºi piesa superioarã pentru reglare de la 100 mm pânã la 600 mm. este conform tabelului de mai jos Amplasamentul cãminului de vizitare Drumuri principale Drumuri secundare Trotuare ºi alei pietonale Grad minim de compactare (%) pe conturul cãminului 85 85 85 Ultimul strat de 0. Materialul de umpluturã va fi nisip cu o granulaþie de 4/16 sau pãmânt fãrã pietre. cod VALROM 47901000125). reprezentate mai jos. trebuie sã existe un strat de umputurã de 20 pânã la 80 cm deasupra peretelui superior al cãminului. pentru fixarea ei este necesar un colier de fixare cu ºuruburi (piesã de fixare prelungire cãmin. clasa B 125) pentru trotuare . 4. Notã: Pe timpul instalãrii cãminului. se întinde max. Se executã acoperirea cãminului.5 m peste calea de circulaþie ºi de 0. l Grupa 4 (min. clasa C 250) pentru dispozitive de acoperire montate în zona rigolelor strãzilor de-a lungul trotuarelor.7. Pentru a asigura etanºarea dintre cãmin ºi piesa superioarã se monteazã garniturã. Instrucþiuni de montaj 1.

Montarea capacelor din fontã trebuie sã fie în concordanþã cu normele naþionale în vigoare. toate suprafeþele metalice la care trebuie sã adere betonul vor fi curãþate de impuritãþi. conform proiectului de amenajare. trebuie sã fie planã. pentru capacele corespunzãtoare grupei 2 se va folosi OB37). aflate în vigoare. respectându-se urmãtoarele recomandãri: -Suprafeþele inelare de sprijin dintre capac ºi ramã. -Betonul trebuie sã fie marca B400. precum ºi de cele legate de protecþia muncii. trebuie sã asigure contactul pe toata circumferinþa. la acelaºi nivel cu faþa superioarã a pãrþii metalice. 1 2 3 3a 3b 3c 4 5 6 7a 7b Capac canal fontã Piesã superioarã reglabilã Inel de beton Piesã fixare prelungire cãmin Cãmin Garniturã Detaliu de montare a garniturii 13 . În cazul în care zona urmeazã a fi asfaltatã. se va urmãri nivelul la care se va încadra stratul de asfalt. Faþa superioarã a betonului turnat în capac. Pentru armarea betoanelor se va utiliza oþel beton corespunzãtor (de exemplu. -Montarea capacelor din fontã trebuie sã þinã cont de normele de proiectare ºi execuþie. în funcþie de zona de montare. Înainte de betonare. sã aibã gradul de gelivitate G100 ºi de impermeabilitate P8 ºi sã fie executat cu agregate cu dimensiunea de maximum 20 mm. Capacul din fontã cu ramã se monteazã pe piesa superioarã reglabilã ºi se încastreazã în beton sau beton armat.

8 Perete de beton Placã de beton Grupa1 9 0. 0.5 m max. 0.2 m max. 0. Grupa1 Grupa2 Grupa3 Grupa4 Grupa3 Grupa2 Grupa1 Secþiune transversalã tip pentru o stradã tip reprezentând câteva grupe de locuri de montare 14 .5 m max.2 m max.

Note. Schiåe 15 .

Schiåe 16 .Note.

72 E-mail: valrom. Íîâîêîíñòàíòèíîâñêàÿ. Fax: 0232/258. Divizia 9 Cavalerie nr. Bobâlna nr. 0722/623.5 Tel.159 E-mail: valrim2001@xnet.913 E-mail: ufval@gmb_mail./Fax: 0234/585.64 Tel.9 Tel.011 E-mail: valrom.ro Sibiu Adresa: Com.pat de pietriæ æi nisip 12 . 7 .fundaåia drumului 3 . parter Tel/Fax: 0241/519.665 E-mail: valrom.38.743 E-mail: triasconi@valrom.00.sibiu@valrom.144 B Tel: 0241/606.capac canal carosabil clasa 40T 5 . Alexandriei nr. 0234/585.pãmânt 10 . punct de desfacere: Bucureæti Adresa: Bdul. bl. Poitier nr.cãmin vizitare "COMPACT" 10 . km 9.10 E-mail: office@valrom.507 E-mail: valrom. 2 .794.299. óë.38.ploiesti@valrom.piesã superioarã reglabilã 8 . 4 .355.conducte PVC de diverse diametre. 5 . Preciziei nr. Comuna Pieleæti Tel.652.ro Ploieæti Adresa: Str.nisip 9 .capac PEHD pentru cãmin. Fax: 0241/606. Sector 6 Tel. puncte de desfacere: Bucureæti Adresa: Æos.bacau@valrom. 021/317.653 E-mail: valrom.pãmânt 7 . 0269/560.644./Fax: 021/317.cãmin.53. Mihai Viteazul nr.piesã superioarã reglabilã.G1/G2 parter Tel/Fax: 0242/515.11./Fax: 0244/546.88A Tel.rahova@valrom./Fax: 0256/282.ro Piteæti DINIK MAR ARG SRL Adresa: Str.ro Valrom Industrie â Óêðàèíå: Êèåâ.piesã fixare prelungire cãmin 9 .805.ro 7 8 9 1 . 021/ 420.40.93. 8 .14 Tel: 0232/264.18 Tel: 0248/212.ro zone verzi Cluj-Napoca Adresa: Calea Baciului nr./Fax: 0239/623.ro Brãila Adresa: Æos. Sector 5 Tel.gazon ediåia septembrie 2005 .596.570.iasi@valrom. 6 . Str. depozit.ua 2 5 6 7 8 3 4 9 5 6 7 12 10 7 11 Reprezentanåe: Constanåa UFIAZ INSTAL SRL Adresa: Str.timisoara@valrom.garniturã pentru racord./Fax: 0251/459.1-3 Tel: 0264/481.165.123 Tel.braila@valrom. Alexandru Iliescu.707 E-mail: valrom.0244/546.Sediu. Narciselor nr.ro Bacãu Adresa: Æos.ro Timiæoara Adresa: Æos.ro Iaæi Adresa: Bdul.nisip 6 ./Fax: 0269/560. 0264/481. Maramureæ nr. Aurel Vlaicu nr.tub PVC 11 .099 E-mail: dinik@cyber./Fax: 0243/257.constanta@valrom.ro Olteniåa TRIASCONI SRL Adresa: Str.ro 1 10 1 2 3 4 Craiova Adresa: DN 330.167 E-mail: valrom.strat de finisare 2 .craiova@valrom. Soveja nr./Fax: 021/420./Ôàêñ: +380-44-451. 0239/627.com.89.32.603 E-mail: valrom.ro Urziceni VALRIN 2001 SRL Adresa: Str.beton armat 4 .piesã fixare prelungire cãmin.48 E-mail: valrom@romstal. Æelimbãr.356 Constanåa Adresa: Bdul. 4À Òåë.902 E-mail: valrom.311 Tel.garniturã etanæare. Râmnicu-Sãrat nr.ro Depozite. Gh. Doja nr. 0251/459.trepte de acces în cãmin 1 .28. 3 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful