Drain KIT

Carte tehnicã

Cãmine canalizare COMPACT

Atât de simplu.

Simplitatea înseamnã pentru noi perfecåiune. Simplitatea înseamnã pentru noi eficienåã æi un simå practic dezvoltat. Simplitatea este regula de bazã în relaåiile noastre cu clienåii, æi mai ales în modul de concepere a sistemelor pe care le producem æi le comercializãm. Simplu.

Sistem de canalizãri exterioare æi drenaje

COMPACT - Cãmine de inspecåie/vizitare Am câætigat pe piaåa româneascã statutul de lider în tubulaturã æi fitinguri din materiale plastice æi ne-am dovedit competenåa în calitate de distribuitor de produse pentru instalaåii sanitare æi de încãlzire. Dar cel mai important este cã am câætigat încrederea colaboratorilor noætri prin standardele calitative înalte, aplicabilitatea produselor, promptitudinea æi profesionalismul angajaåilor noætri æi prin continua adaptare la cerinåele pieåei. Eficienåã Menåinerea unor legãturi eficiente cu reåeaua proprie de distribuåie, cu comercianåii æi antreprenorii, este garantatã de disponibilitatea permanentã a produselor pe stoc, eliminarea sincopelor în aprovizionare æi eficacitatea în achiziåie. Servicii integrate Valrom Industrie vã pune la dispoziåie o gamã completã de servicii care faciliteazã alegerea celui mai eficient tip de sistem. În plus, la cererea beneficiarului, putem asigura transportul gratuit al produselor de la depozitele noastre la sediul acestuia. Calitate Valrom Industrie are implementat æi certificat un sistem de management al calitãåii în conformitate cu cerinåele standardului ISO 9001/2000. Toate produsele Valrom sunt testate în cadrul laboratorului propriu de încercãri, evaluat æi acreditat RENAR, conform cerinåelor standardului SR EN ISO 17025/2001. De asemenea, toate produsele fabricate de Valrom Industrie sunt agrementate æi avizate de instituåiile abilitate (MLPTL, ICECON), iar cele folosite la transportul fluidelor alimentare au æi avizul Ministerului Sãnãtãåii. 1000 1500 2000 2500 3000 3500 COMPACT este o componentã importantã a sistemului DrainKIT. Produse monobloc sau, pentru înãlåimi mai mari de 2,5m, din module perfect etanæe fabricate din polietilenã prin procedeul denumit „rotomolding”, cãminele sunt proiectate pentru instalare subteranã æi prevãzute cu elemente de prindere pentru manipulare æi montaj æi, de asemenea, cu trepte pentru acces. Prin construcåie este imposibilã infiltrarea apelor reziduale, cãminele din polietilenã fiind soluåia idealã pentru protejarea mediului înconjurãtor. Important! Cãminele de vizitare nu au fost proiectate æi NU pot fi folosite la colectarea substanåelor combustibile sau a altor produse petroliere. Cãminele de vizitare nu au fost proiectate æi NU pot fi folosite în reåele de canalizare sub presiune. Variante - cu baza închisã - cu 1 intrare æi 1 ieæire - cu 3 intrãri æi 1 ieæire (în douã game dimensionale: D 200/160, respectiv D 315/250), se livreazã blindate, urmând ca pe æantier sã se taie ieæirea/intrãrile pentru diametrul de åeavã dorit. Diametru cãmin: 1100mm Diametru capac: 640mm. Tabel înãlåimi (mm) cu baza închisã cu 1 intrare æi 1 ieæire cu 3 intrãri æi 1 ieæire D.400 D.500 D.200/160 D.315/250 1000 1200 1500 1500 1500 1700 2000 2000 2000 2200 2500 2500 2500 2700 3000 3000 3000 3200 3500 3500 3500 3700 4000 4000 4200 4500 4700

Accesorii Piesã superioarã reglabilã H = 100-600 mm Capac de protecåie DN 640 Capace de fontã CL25T æi CL40T cu ramã æi închizãtor Garniturã DN 640 Piesã fixare prelungire cãmin Avantajele cãminelor de inspecåie/vizitare COMPACT - gamã completã de produse æi accesorii - temperatura de lucru de pânã la 60 °C - rezistenåã la produæi chimici - rezistenåã la impact - diversitate dimensionalã - transport, depozitare æi punere în operã simple - rezistenåã æi funcåionalitate pe termen lung Produsele sunt agrementate de autoritãåile abilitate.

.................. 6............ Cãmine de vizitare............................. Accesorii................. Dimensionare.......................... 2. Marcare. 3 4 5 5 3...... Introducere..................... ambalare.................................. Materialul.... 7.............. Generalitãþi...... 4.................. 5........................ depozitare ºi transport... Caracteristici......................... Instrucþiuni de montaj........Cuprins pag 1.................. 6 11 12 1 .

2 .

Ploieºti. 800. bariere stradale tip New Jersey etc. Olteniþa. cãminele sunt proiectate pentru instalare subteranã ºi sunt prevãzute cu elemente de prindere pentru manipulare ºi montaj ºi. 1000. ºei de branºament.110-500): tub PVC omogen sau multistrat. Valrom Industrie comercializeazã fitingurile necesare din acelaºi material: mufe. Un procent semnificativ al producþiei realizate este exportat în Italia. Piteºti. pentru toate tipurile de sarcini. piese de trecere prin PVC-beton). Constanþa. tubulaturã din PVC pentru foraj puþuri. 400. cãmine de vizitare. sisteme de irigaþii ºi drenaj. Tubulaturã din PVC pentru sisteme de canalizare exterioarã ºi sisteme de drenaj din PVC Gama dimensionalã: Diametre între 110-500 (sau D=110. 160. unul din dezideratele societãþii este acela de a dezvolta produse noi cu impact pozitiv asupra protecþiei mediului înconjurãtor ºi a economiei de energie. VALROM Industrie distribuie la nivel naþional. Ucraina. cu trepte pentru acces. 1200mm). cãmine vizitare COMPACT PEHD. Produsele se adreseazã societãþilor naþionale. Craiova. cât ºi prin sudare cap la cap. De asemenea. pentru toate tipurile de sarcini.L. Bacãu. Timiºoara. Pentru executarea reþelelor de canalizare exterioarã din tubulaturã din polietilenã gofratã. capace ºi rame fontã ºi PEHD pentru cãmine. reprezentanþe în Urziceni. polipropilena PP. cãmine de vizitare. apã caldã ºi apã rece. Prin construcþie este imposibilã infiltrarea apelor reziduale. reþele de canalizare exterioarã ºi interioarã.R. VALROM Industrie S. tubulaturã din PVC pentru reþele exterioare de canalizare ºi drenaj. betonul) într-o gamã largã de aplicaþii cum ar fi: reþelele pentru transportul ºi distribuþia apei ºi a gazelor combustibile. Tubulaturã din polietilenã gofratã pentru sisteme de canalizare exterioarã ºi drenaj Gama dimensionalã: Diametre între 400-1200 (sau D=400. 3 . ramificaþii. Republica Moldova. protecþie. exigenþe impuse de reglementãrile europene. irigaþii. 500 mm). rezervoare pentru stocarea diferitelor fluide.1. 200. cãmine inspecþie. instalaþii de încãlzire. sau din module fabricate din polietilenã prin procedeul denumit „rotomolding”. gama foarte diversificatã. Iaºi. Gama de produse este completatã cu centralele termice ºi toatã gama de þevi (multistrat. ramificaþii. rezervoare din polietilenã pentru stocarea de apã ºi lichide alimentare. deþine poziþia de lider pe piaþa româneascã în producþia de tubulaturã ºi fitinguri din materiale plastice. ce oferã cãmine de inspecþie/vizitare. curãþare ºi control ºi bariere stradale tip New Jersey. pe viitor încercându-se gãsirea de noi pieþe de desfacere în Europa ºi Asia. monobloc. Tuburile din polietilenã gofratã pot fi îmbinate atât cu manºon dublu ºi garnituri. pompe drenaj ºi canalizare. VALROM Industrie s-a impus pe piaþa tubulaturii din materiale plastice datoritã calitãþii produselor. Brãila. tubulaturã din polipropilenã random (PP-R) pentru instalaþii de încãlzire. apã caldã ºi apã rece. curbe. policlorura de vinil PVC) înlocuiesc cu succes materialele “clasice” (metalul. 250. 125. având o reþea de depozite ºi reprezentanþe în Bucureºti. gaz. Introducere Fondatã în 1996. cãminele din polietilenã fiind soluþia idealã pentru protejarea mediului înconjurãtor. de la sarcini uºoare la sarcini grele. tubulaturã din polipropilenã (PP) pentru canalizãri interioare. instalaþii pentru apã rece ºi caldã menajerã. 500. de asemenea. transportul substanþelor chimice agresive. COMPACT COMPACT este o componentã importantã a sistemului DrainKIT. Bulgaria. medie ºi joasã densitate. de la sarcini uºoare la sarcini grele. 630. tubulaturã din polietilenã reticulatã (PE-X) pentru instalaþii de încãlzire prin pardosealã. fitinguri ºi armãturi folosite la instalaþiile interioare/exterioare de distribuþie fluide ºi încãlzire. Sistemul oferã toatã gama de produse pentru realizarea sistemelor de canalizare exterioarã ºi drenaj (D. firmelor de construcþii ºi antreprizã în construcþii. reducþii. cupru etc). În întreaga lume materialele plastice (polietilena de înaltã. rezervoare pentru combustibili lichizi. fitingurile aferente (mufe. fose septice. garnituri. canalizare. Produse compacte. piese de inspecþie. 315. VALROM Industrie este furnizor de tubulaturã ºi fitinguri din polietilenã de înaltã densitate (HDPE) pentru reþele de alimentare cu apã. tubulaturã PEHD gofratã. a existenþei unui stoc permanent ºi nu în ultimul rând datoritã condiþiilor avantajoase oferite clienþilor.

respectiv intrãrile. cãmine echipate cu staþii de pompare pentru ape uzate. se livreazã blindate. pulbere de polipropilenã). Acestea sunt prevãzute cu mânere de prindere pentru a uºura montarea lor ºi trepte de acces în interior ºi sunt proiectate pentru instalare subteranã. Cãminele de vizitare cu baza închisã au urmãtoarele destinaþii: cãmine de curãþire ºi control.Prezentare procedeu . Deasemenea se pot obþine piese cu diferite inserþii precum ºi piese ranforsate (rezistente la acþiuni statice ºi dinamice exterioare) . comercializarea produselor ºi prestarea de servicii. curãþire ºi control. produse pentru uz casnic. Schema de funcþionare a maºinii de formare rotaþionalã Sunt multe tipuri de maºini de formare rotaþionalã. colorat în masã. ºi anume D 200/160. Pe o maºinã pot fi montate mai multe matriþe.Cãmine de vizitare. folosirea de tehnologii ºi utilaje de ultimã orã. de exemplu la acþiunea razelor solare. iar produsul finit este extras ºi se reia circuitul. combustibili ºi substanþe chimice. curãþire ºi control pentru sistemul de canalizare exterior cu curgere gravitaþionalã. iar procedeul ºi echipamentul permite ºi realizarea produselor multistrat. prin procedeul denumit „rotomolding”. fiind rotitã continuu. Materia primã aditivatã corespunzãtor permite obtinerea unor piese rezistente la diversi factori naturali. În matriþã este introdus materialul sub formã de pulbere (de exemplu pulbere de polietilenã. bariere stradale. în douã game dimensionale. cãmine pentru recoltare de probe. ºi în instituþii specializate a produselor oferite spre vânzare. nu au fost proiectate ºi NU pot fi folosite în reþele de canalizare sub presiune. VALROM Industrie are implementat un sistem de management al calitãþii în conformitate cu cerinþele standardului ISO 9001. apoi este retrasã din aceasta camerã ºi rãcitã lent. Dupã rãcire matriþa este deschisã. se bazeazã pe rotirea independentã dupã douã direcþii a unei matriþe.rotomolding Formarea rotaþionalã este un procedeu care permite obþinerea de produse cu forme ºi dimensiuni diferite. Datoritã construcþiei lor este imposibilã infiltrarea apelor reziduale. de la 1 pânã la 5 braþe. aprovizionare. Calitatea produselor depinde de calitatea materiei prime. Din punct de vedere economic. Generalitãþi Cãminele de vizitare sunt produse compacte sau din module. Ieºirea. Ele sunt destinate utilizãrii în sistemul de canalizare urban. la acþiunea substanþelor combustibile. Cãminele cu 3 intrãri ºi o ieºire sunt cãmine de vizitare. containere. cu respectarea limitelor admisibile standardizate ale compuºilor chimici din apele reziduale. Prin formare rotaþionalã pot fi obþinute o gamã variatã de produse ºi anume: rezervoare pentru apã. ca de exemplu formarea prin suflare. urmând ca pe ºantier sã se taie pentru diametrul de þeavã dorit. cu condiþia executãrii în interior a izolaþiei termice. echipamente. Cãminele de vizitare sunt fabricate în 3 variante : !cu bazã închisã !cu o intrare ºi o ieºire având diametre de 400 ºi 500 mm !cu 3 intrãri ºi o ieºire. Avantajele procedeului este cã se obþin piese fãrã tensiuni interne ºi se realizeazã o dispersie omogenã a materialului obþinându-se grosimi uniforme ale peretelui produsului. 4 . Principiul de bazã de funcþionare a maºinii de formare rotaþionalã. cãminele din polietilenã fiind soluþia idealã pentru protejarea mediului înconjurãtor. 2. cãmine pentru apometru. controlul calitãþii. plasticul este mai usor ºi cu costuri mai mici de fabricatie decât metalul. ºi altele. respectiv D 315/250. cãmine pentru cabluri de telefonie. jucãrii. controlul permanent al calitãþii în laboratorul propriu de încercãri. pregãtirea continuã a personalului ºi comunicarea permanentã cu clienþii reprezintã prioritãþile noastre permanente. diferite piese pentru bãrci ºi vapoare. Matriþele sunt montate pe fiecare braþ. dupã care matrita este introdusã într-o camerã de formare (cuptor). cãmine de vizitare. procesul de formare fiind continuu. fabricate din polietilenã. prezentatã în figura 1. De asemenea. aceasta reflectandu-se în organizarea întregii activitãþi a firmei: producþie. acreditat RENAR. toate produsele fiind agrementate ºi avizate de instituþiile abilitate din România cât ºi din þãrile în care efectuãm exporturi. în comparaþie cu alte metode de obþinere a produselor din plastic. Selectarea riguroasã a furnizorilor de materie primã ºi marfã. Cãminele de vizitare nu au fost proiectate ºi NU pot fi folosite la colectarea substanþelor combustibile sau a altor produse petroliere. display-uri. Au culoarea gri ºi sunt produse monostrat. obþinându-se astfel calitãþii funcþionale ale produselor corespunzãtoare.

deoarece aceste eforturi suplimentare pot cauza deformãri ºi prejudicia conformitatea produsului. Marcare. fãrã defecte vizibile cu ochiul liber (incluziuni. 26. 19. În timpul transportului ºi a operaþiilor de încãrcare/descãrcare. 12. 15. 2 sarcina de 0. 3. Muchiile trebuie sã fie bine definite. 1 Caracteristicã Densitate Efort la curgere Alungire la curgere Alungire la rupere Punct de înmuiere Vicat Modulul de flexionare (1% secant) Rezistenþa la impact (Charpy) Temperaturã de încovoiere sub sarcinã2 Metodã de încercare SR ISO 1183:1994 SR EN ISO 527-2:2000 SR EN ISO 527-2:2000 SR EN ISO 527-2:2000 SR ISO 306:1997 SR ISO 178:2003 SR EN ISO 179-1:2001 SR ISO 75-2:1998 Valoare 0.500 Cãmin de vizitare 1200 cu 3 intrãri ºi o ieºire D. La mutarea dintr-un loc în altul se va evita contactul cu suprafeþele care pot zgâria sau deteriora produsul. 30. 4. 28. ciupituri. 10. ambalare. depozitare ºi transport Marcare Fiecare cãmin de vizitare este marcat din fabricã. este interzisã trântirea sau lovirea cu corpuri contondente sau ascuþite ce pot produce defecte. Acestea se pot modifica în funcþie de dezvoltãrile ulterioare ºi sunt orientative. Depozitare ºi transport La depozitare ºi transport se vor evita stivuirea cãminelor de vizitare unul peste altul sau aºezarea de greutãþi peste acestea. deºi nu sunt vizibile. prin ºtanþare. 23.400 ºi D. 7. 25. 6. 27. 2. Denumire Cãmin de vizitare cu 3 intrãri ºi o ieºire D. 29. 13. 11. 5.5 MPa 4. 18. 24. 20. fãrã bavuri la planurile de separaþie. 3. 1. cu luna ºi anul de fabricaþie. crt. fisuri sau straturi care se desprind) care ar putea avea efecte asupra funcþionalitãþii. Aspect Suprafaþa trebuie sã fie netedã. 17. 9. pot scãdea durata de utilizare a produsului. 6. Caracteristici fizico-mecanice1 Nr.315/250 3. Materialul Cãminele de vizitare sunt produse din polietilenã. 2. kg 5 . 4. 14. Ambalare Cãminele de vizitare se livreazã neambalate. 7.940 18 10 300 100 750 12 60 UM g/cm3 MPa % % °C MPa kJ/m2 °C valorile prezentate sunt tipice determinate pe epruvete extrase din produs finit ºi nu trebuie interpretate ca specificaþie tehnicã. Denumire Cãmin de vizitare cu baza închisã Înãlþime totalã (mm) 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 1500 2000 2500 3000 3500 4000 Nr. 22. Aceste defecte. 5. material virgin. 8. 16. bule de aer. crt. crt. 21.200/160 Înãlþime totalã (mm) 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 1700 2200 2700 3200 3700 4200 4700 Cãmin de vizitare cu o intrare ºi o ieºire D. 8. 1.Tipurile de cãmine produse de VALROM Industrie Nr.

mm 100 . Caracteristici. mm 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 Înãlþime reglabilã piesã superioarã H1.600 6 . Dimensionare 5.5.1 Cãmin de vizitare cu baza închisã 960 Ø640 250 250 H H1 Ø1100 H Înãlþime totalã cãmin H.

600 7 . mm 1500 2000 2500 3000 3500 4000 Înãlþime reglabilã piesã superioarã H1.2 Cãmin de vizitare cu o intrare ºi o ieºire D.400 H 200 1420 H1 Ø1100 Ø400 Ø640 H Înãlþime totalã cãmin H.5. mm 100 .

500 H Ø500 225 1470 H1 Ø1100 Ø640 H Înãlþime totalã cãmin H. mm 100 .5.600 8 .3 Cãmin de vizitare cu o intrare ºi o ieºire D. mm 1500 2000 2500 3000 3500 4000 Înãlþime reglabilã piesã superioarã H1.

600 9 .5.200/160 250 Ø1100 105 H Ø200 Ø160 115 H1 Ø1100 45 Ø640 1405 1580 45 ° ° 1230 H Înãlþime totalã cãmin H.4 Cãmin de vizitare cu 3 intrãri ºi o ieºire D. mm 100 . mm 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 Înãlþime reglabilã piesã superioarã H1.

600 10 . mm 1200 1700 2200 2700 3200 3700 4200 4700 Înãlþime reglabilã piesã superioarã H1. mm 100 .315/250 250 Ø640 Ø1100 115 H H1 105 45° 45 ° Ø1100 Ø640 Ø250 Ø315 H 1588 Înãlþime totalã cãmin H.5.5 Cãmin de vizitare cu 3 intrãri ºi o ieºire D.

6.300 100 . Accesorii GARNITURÃ ETANÆARE PENTRU CÃMIN PIESÃ SUPERIOARÃ REGLABILÃ H D (mm) Cod 640 47901000116 H (mm) 100 .600 Cod 47901000213 47901000216 PIESÃ FIXARE PRELUNGIRE CÃMIN CAPAC PEHD PROTECÅIE PENTRU CÃMIN Cod 47901000125 D (mm) Cod 640 47901000006 CAPAC FONTÃ CU RAMÃ CAPAC FONTÃ CU RAMÃ ÆI ÎNCHIZÃTOR CAPAC FONTÃ CU RAMÃ GRÃTAR/GEIGER CU RAMÃ FONTÃ SET FREZE PENTRU RACORD D (mm) 50-160 Cod 47901050100 GARNITURÃ PENTRU RACORD D (mm) 50 70 110 125 160 Cod 47901850114 47901850116 47901850117 47901850118 47901850119 11 .

l Grupa 2 (min. Materialul de umpluturã va fi nisip cu o granulaþie de 4/16 sau pãmânt fãrã pietre. Gradul de compactare minim. este conform tabelului de mai jos Amplasamentul cãminului de vizitare Drumuri principale Drumuri secundare Trotuare ºi alei pietonale Grad minim de compactare (%) pe conturul cãminului 85 85 85 Ultimul strat de 0.9: l Grupa 1 (min. Asiguraþi-vã cã acesta este aºezat într-o poziþie stabilã pe fundul gropii. Se aºeazã cãminul pe fundul gropii. 0. clasa A15-forþa minimã de rupere 15kN) pentru zone susceptibile a fi utilizate exclusiv de pietoni ºi de cicliºti. spaþii de staþionare ºi parcaje etajate pentru autoturisme. în funcþie de diferenþa de înãlþime care este necesarã pentru a aduce cãminul la cota terenului . 8.zonã necarosabilã. Se racordeazã tuburile de canal la cãmin. În cazul betonãrii pentru echilibrarea presiunii exercitatã de betonul turnat asupra pereþilor cãminului este necesar ca pe interior sã se sprijine cu o ºipcã sau prin umplerea acestuia cu apã. În cazul în care se instaleazã ºi piesa superioarã pentru reglare de la 100 mm pânã la 600 mm. Se pregãtesc ºtuþurile necesare prin simpla retezare la faþa locului. moloz sau alte particule proeminente care pot zgâria pereþii cãminului. pentru fixarea ei este necesar un colier de fixare cu ºuruburi (piesã de fixare prelungire cãmin. 12 . clasa B 125) pentru trotuare . Baza gropii de construcþie trebuie sã fie planã. reprezentate mai jos. Se executã acoperirea cãminului. l Grupa 3 (min. De asemenea. 9. pe ºantier se pot gãuri pereþii laterali. 4. l Grupa 4 (min. În funcþie de forþa minimã de rupere. Groapa de construcþie ºi instalarea cãminului trebuie sã þinã cont de normele de protecþia muncii. clasa D 400) pentru cãi de circulaþie pe strãzi (inclusiv strãzi pietonale) acostamente stabilizate ºi spaþii de staþionare pentru toate tipurile de vehicule. cãminul se va aºeza pe fundaþie de beton dimensionatã conform condiþiilor hidrogeologice ºi statice ale pãmântului (grosimea trebuie sã corespundã rezistenþei substratului de pãmânt) ºi se va betona parþial sau total. În final se umple restul gropii cu pãmânt. cod VALROM 47901000125). care mãsurata de la bordurã. Pentru a asigura etanºarea dintre cãmin ºi piesa superioarã se monteazã garniturã. Se sapã groapa de construcþie în aºa fel încât sã existe un spaþiu de 30-40 cm în jurul pereþilor cãminului. pe peretele interior al cãminului. folosindu-se frânghii prinse de mânerele de manipulare. utilizând o maºinã de gãurit cu o frezã pentru racord cu diametrul 110mm sau 125mm. se recomanda montarea unui capac din fonta cu ramã. Notã: Pe timpul instalãrii cãminului. 3. etanºarea realizându-se cu ajutorul garniturii pentru racord. capacele se clasificã în urmãtoarele grupe. corespunzãtor categoriei de drum (forþa minimã de rupere).5 m peste calea de circulaþie ºi de 0. se întinde max.5m grosime sub fundaþia cãii de acces 95 90 85 7. zone pietonale ºi zone comparabile. a) În cazul în care cãminul este montat în spaþiul verde . în funcþie de zona de montare. În cazul în care este necesarã montarea unor conducte la alte nivele faþã de cele cu care este prevãzut cãminul. Se aºterne pe fundul gropii un strat de circa 15 cm de nisip ºi se compacteazã. în funcþie de nivelul apei freatice. Înainte de turnarea betonului se scade nivelul apei prin pompare sub nivelul radierului de beton. b) În cazul în care cãminul este montat în spaþiul carosabil. cãminul poate fi acoperit cu capacul provizoriu din plastic. Instrucþiuni de montaj 1. clasa C 250) pentru dispozitive de acoperire montate în zona rigolelor strãzilor de-a lungul trotuarelor. 5. etanºarea fiind realizatã prin montarea garniturii în scobitura practicatã special la partea superioarã.2 m peste trotuar.7. Se umple spaþiul dintre pereþii gropii ºi cei ai cãminului cu straturi de circa 25-30 cm material de umpluturã. Gradul minim de compactare a stratului de nisip trebuie sã fie 85%. astfel încât sã fie umplut tot spaþiul din jurul cãminului. Fiecare strat trebuie compactat cu atenþie. schematizate ca în fig. În cazul în care cãminul se va monta în zone în care nivelul pânzei de apã subteranã este la micã adâncime (deasupra nivelului bazei cãminului). 6. trebuie sã existe un strat de umputurã de 20 pânã la 80 cm deasupra peretelui superior al cãminului. se recomandã ca acesta sã fie acoperit cu un capac de protecþie provizoriu (cod VALROM 47901000006). 2.

se va urmãri nivelul la care se va încadra stratul de asfalt. -Montarea capacelor din fontã trebuie sã þinã cont de normele de proiectare ºi execuþie. Pentru armarea betoanelor se va utiliza oþel beton corespunzãtor (de exemplu. Capacul din fontã cu ramã se monteazã pe piesa superioarã reglabilã ºi se încastreazã în beton sau beton armat. În cazul în care zona urmeazã a fi asfaltatã. sã aibã gradul de gelivitate G100 ºi de impermeabilitate P8 ºi sã fie executat cu agregate cu dimensiunea de maximum 20 mm. Înainte de betonare. trebuie sã asigure contactul pe toata circumferinþa. precum ºi de cele legate de protecþia muncii. la acelaºi nivel cu faþa superioarã a pãrþii metalice. pentru capacele corespunzãtoare grupei 2 se va folosi OB37). respectându-se urmãtoarele recomandãri: -Suprafeþele inelare de sprijin dintre capac ºi ramã. trebuie sã fie planã. aflate în vigoare. în funcþie de zona de montare. -Betonul trebuie sã fie marca B400. Faþa superioarã a betonului turnat în capac. conform proiectului de amenajare. toate suprafeþele metalice la care trebuie sã adere betonul vor fi curãþate de impuritãþi. 1 2 3 3a 3b 3c 4 5 6 7a 7b Capac canal fontã Piesã superioarã reglabilã Inel de beton Piesã fixare prelungire cãmin Cãmin Garniturã Detaliu de montare a garniturii 13 .Montarea capacelor din fontã trebuie sã fie în concordanþã cu normele naþionale în vigoare.

5 m max.8 Perete de beton Placã de beton Grupa1 9 0. 0.2 m max.5 m max. 0.2 m max. 0. Grupa1 Grupa2 Grupa3 Grupa4 Grupa3 Grupa2 Grupa1 Secþiune transversalã tip pentru o stradã tip reprezentând câteva grupe de locuri de montare 14 .

Note. Schiåe 15 .

Note. Schiåe 16 .

ro Ploieæti Adresa: Str. Fax: 0241/606.099 E-mail: dinik@cyber. 4 .167 E-mail: valrom./Fax: 0244/546.braila@valrom.pãmânt 7 .conducte PVC de diverse diametre. Æelimbãr./Fax: 0234/585. Râmnicu-Sãrat nr.ro Brãila Adresa: Æos.craiova@valrom.144 B Tel: 0241/606.38. Narciselor nr./Fax: 021/420.299.sibiu@valrom.9 Tel. Comuna Pieleæti Tel. Alexandru Iliescu.ua 2 5 6 7 8 3 4 9 5 6 7 12 10 7 11 Reprezentanåe: Constanåa UFIAZ INSTAL SRL Adresa: Str. 2 . Str.743 E-mail: triasconi@valrom.159 E-mail: valrim2001@xnet.53.652. 0239/627. Íîâîêîíñòàíòèíîâñêàÿ. 0251/459.805.capac PEHD pentru cãmin.355./Fax: 021/317.bacau@valrom. 0722/623.18 Tel: 0248/212. 0234/585.garniturã pentru racord.ro Sibiu Adresa: Com.1-3 Tel: 0264/481.constanta@valrom.ro Timiæoara Adresa: Æos./Fax: 0269/560. depozit.piesã fixare prelungire cãmin.14 Tel: 0232/264.0244/546. Sector 6 Tel.38.ro Valrom Industrie â Óêðàèíå: Êèåâ.11.timisoara@valrom.311 Tel.ro Urziceni VALRIN 2001 SRL Adresa: Str.nisip 9 . 0269/560.iasi@valrom. Mihai Viteazul nr.trepte de acces în cãmin 1 . 0264/481.64 Tel. Fax: 0232/258. Gh.pat de pietriæ æi nisip 12 .piesã superioarã reglabilã.strat de finisare 2 .011 E-mail: valrom.665 E-mail: valrom.tub PVC 11 . Doja nr. Soveja nr.28.165. bl.794.ro 1 10 1 2 3 4 Craiova Adresa: DN 330.capac canal carosabil clasa 40T 5 .ro Piteæti DINIK MAR ARG SRL Adresa: Str.507 E-mail: valrom. Sector 5 Tel.rahova@valrom.570.356 Constanåa Adresa: Bdul.com.piesã superioarã reglabilã 8 .653 E-mail: valrom.913 E-mail: ufval@gmb_mail. puncte de desfacere: Bucureæti Adresa: Æos.ro Iaæi Adresa: Bdul. punct de desfacere: Bucureæti Adresa: Bdul. Aurel Vlaicu nr.cãmin vizitare "COMPACT" 10 .93.596./Fax: 0243/257. Divizia 9 Cavalerie nr./Fax: 0251/459.nisip 6 .ro 7 8 9 1 .902 E-mail: valrom.fundaåia drumului 3 . Bobâlna nr. 5 . Poitier nr.Sediu.beton armat 4 .644. 6 .603 E-mail: valrom. óë. 7 .pãmânt 10 .garniturã etanæare.48 E-mail: valrom@romstal.gazon ediåia septembrie 2005 .piesã fixare prelungire cãmin 9 .G1/G2 parter Tel/Fax: 0242/515.72 E-mail: valrom.89. km 9.00.ro zone verzi Cluj-Napoca Adresa: Calea Baciului nr. 4À Òåë. parter Tel/Fax: 0241/519.ro Depozite.88A Tel. Preciziei nr. 021/317./Ôàêñ: +380-44-451.ro Olteniåa TRIASCONI SRL Adresa: Str./Fax: 0239/623.cãmin.5 Tel.ro Bacãu Adresa: Æos. Maramureæ nr.10 E-mail: office@valrom.707 E-mail: valrom. 3 .ploiesti@valrom./Fax: 0256/282. 021/ 420.32. 8 .40.123 Tel. Alexandriei nr.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful