Drain KIT

Carte tehnicã

Cãmine canalizare COMPACT

Atât de simplu.

Simplitatea înseamnã pentru noi perfecåiune. Simplitatea înseamnã pentru noi eficienåã æi un simå practic dezvoltat. Simplitatea este regula de bazã în relaåiile noastre cu clienåii, æi mai ales în modul de concepere a sistemelor pe care le producem æi le comercializãm. Simplu.

Sistem de canalizãri exterioare æi drenaje

COMPACT - Cãmine de inspecåie/vizitare Am câætigat pe piaåa româneascã statutul de lider în tubulaturã æi fitinguri din materiale plastice æi ne-am dovedit competenåa în calitate de distribuitor de produse pentru instalaåii sanitare æi de încãlzire. Dar cel mai important este cã am câætigat încrederea colaboratorilor noætri prin standardele calitative înalte, aplicabilitatea produselor, promptitudinea æi profesionalismul angajaåilor noætri æi prin continua adaptare la cerinåele pieåei. Eficienåã Menåinerea unor legãturi eficiente cu reåeaua proprie de distribuåie, cu comercianåii æi antreprenorii, este garantatã de disponibilitatea permanentã a produselor pe stoc, eliminarea sincopelor în aprovizionare æi eficacitatea în achiziåie. Servicii integrate Valrom Industrie vã pune la dispoziåie o gamã completã de servicii care faciliteazã alegerea celui mai eficient tip de sistem. În plus, la cererea beneficiarului, putem asigura transportul gratuit al produselor de la depozitele noastre la sediul acestuia. Calitate Valrom Industrie are implementat æi certificat un sistem de management al calitãåii în conformitate cu cerinåele standardului ISO 9001/2000. Toate produsele Valrom sunt testate în cadrul laboratorului propriu de încercãri, evaluat æi acreditat RENAR, conform cerinåelor standardului SR EN ISO 17025/2001. De asemenea, toate produsele fabricate de Valrom Industrie sunt agrementate æi avizate de instituåiile abilitate (MLPTL, ICECON), iar cele folosite la transportul fluidelor alimentare au æi avizul Ministerului Sãnãtãåii. 1000 1500 2000 2500 3000 3500 COMPACT este o componentã importantã a sistemului DrainKIT. Produse monobloc sau, pentru înãlåimi mai mari de 2,5m, din module perfect etanæe fabricate din polietilenã prin procedeul denumit „rotomolding”, cãminele sunt proiectate pentru instalare subteranã æi prevãzute cu elemente de prindere pentru manipulare æi montaj æi, de asemenea, cu trepte pentru acces. Prin construcåie este imposibilã infiltrarea apelor reziduale, cãminele din polietilenã fiind soluåia idealã pentru protejarea mediului înconjurãtor. Important! Cãminele de vizitare nu au fost proiectate æi NU pot fi folosite la colectarea substanåelor combustibile sau a altor produse petroliere. Cãminele de vizitare nu au fost proiectate æi NU pot fi folosite în reåele de canalizare sub presiune. Variante - cu baza închisã - cu 1 intrare æi 1 ieæire - cu 3 intrãri æi 1 ieæire (în douã game dimensionale: D 200/160, respectiv D 315/250), se livreazã blindate, urmând ca pe æantier sã se taie ieæirea/intrãrile pentru diametrul de åeavã dorit. Diametru cãmin: 1100mm Diametru capac: 640mm. Tabel înãlåimi (mm) cu baza închisã cu 1 intrare æi 1 ieæire cu 3 intrãri æi 1 ieæire D.400 D.500 D.200/160 D.315/250 1000 1200 1500 1500 1500 1700 2000 2000 2000 2200 2500 2500 2500 2700 3000 3000 3000 3200 3500 3500 3500 3700 4000 4000 4200 4500 4700

Accesorii Piesã superioarã reglabilã H = 100-600 mm Capac de protecåie DN 640 Capace de fontã CL25T æi CL40T cu ramã æi închizãtor Garniturã DN 640 Piesã fixare prelungire cãmin Avantajele cãminelor de inspecåie/vizitare COMPACT - gamã completã de produse æi accesorii - temperatura de lucru de pânã la 60 °C - rezistenåã la produæi chimici - rezistenåã la impact - diversitate dimensionalã - transport, depozitare æi punere în operã simple - rezistenåã æi funcåionalitate pe termen lung Produsele sunt agrementate de autoritãåile abilitate.

Cãmine de vizitare............. 6.......................... 4...................... ambalare................................... 2.... Materialul........... 6 11 12 1 ..... 7. depozitare ºi transport.... 5....................... Dimensionare....... Caracteristici..........................Cuprins pag 1................................ Marcare......... Generalitãþi................................... Instrucþiuni de montaj............... Accesorii.. 3 4 5 5 3............ Introducere....

2 .

cãminele din polietilenã fiind soluþia idealã pentru protejarea mediului înconjurãtor. fitinguri ºi armãturi folosite la instalaþiile interioare/exterioare de distribuþie fluide ºi încãlzire. reducþii. Un procent semnificativ al producþiei realizate este exportat în Italia. tubulaturã din polipropilenã (PP) pentru canalizãri interioare. fitingurile aferente (mufe. gaz. 500. sau din module fabricate din polietilenã prin procedeul denumit „rotomolding”. canalizare. curbe. polipropilena PP.1. Introducere Fondatã în 1996. cãmine vizitare COMPACT PEHD. Tuburile din polietilenã gofratã pot fi îmbinate atât cu manºon dublu ºi garnituri. gama foarte diversificatã. firmelor de construcþii ºi antreprizã în construcþii. transportul substanþelor chimice agresive. piese de inspecþie. Piteºti. betonul) într-o gamã largã de aplicaþii cum ar fi: reþelele pentru transportul ºi distribuþia apei ºi a gazelor combustibile. deþine poziþia de lider pe piaþa româneascã în producþia de tubulaturã ºi fitinguri din materiale plastice. Iaºi. fose septice. unul din dezideratele societãþii este acela de a dezvolta produse noi cu impact pozitiv asupra protecþiei mediului înconjurãtor ºi a economiei de energie. VALROM Industrie s-a impus pe piaþa tubulaturii din materiale plastice datoritã calitãþii produselor. De asemenea. 1000. Timiºoara. COMPACT COMPACT este o componentã importantã a sistemului DrainKIT. tubulaturã din PVC pentru foraj puþuri. pentru toate tipurile de sarcini.L. monobloc. pe viitor încercându-se gãsirea de noi pieþe de desfacere în Europa ºi Asia. piese de trecere prin PVC-beton). pentru toate tipurile de sarcini. Produse compacte. rezervoare pentru combustibili lichizi. Tubulaturã din PVC pentru sisteme de canalizare exterioarã ºi sisteme de drenaj din PVC Gama dimensionalã: Diametre între 110-500 (sau D=110. Olteniþa. Valrom Industrie comercializeazã fitingurile necesare din acelaºi material: mufe. 630. exigenþe impuse de reglementãrile europene. tubulaturã din PVC pentru reþele exterioare de canalizare ºi drenaj. ce oferã cãmine de inspecþie/vizitare. Pentru executarea reþelelor de canalizare exterioarã din tubulaturã din polietilenã gofratã. reþele de canalizare exterioarã ºi interioarã. cãmine de vizitare. cãmine inspecþie. Bulgaria. tubulaturã din polietilenã reticulatã (PE-X) pentru instalaþii de încãlzire prin pardosealã. tubulaturã PEHD gofratã. Bacãu. medie ºi joasã densitate.110-500): tub PVC omogen sau multistrat. irigaþii. protecþie. ramificaþii. cãmine de vizitare. cu trepte pentru acces. rezervoare din polietilenã pentru stocarea de apã ºi lichide alimentare. Craiova. 315. 200. Constanþa. Prin construcþie este imposibilã infiltrarea apelor reziduale. reprezentanþe în Urziceni. policlorura de vinil PVC) înlocuiesc cu succes materialele “clasice” (metalul. bariere stradale tip New Jersey etc. pompe drenaj ºi canalizare. instalaþii pentru apã rece ºi caldã menajerã. apã caldã ºi apã rece. VALROM Industrie distribuie la nivel naþional. cupru etc). VALROM Industrie este furnizor de tubulaturã ºi fitinguri din polietilenã de înaltã densitate (HDPE) pentru reþele de alimentare cu apã. Ploieºti. VALROM Industrie S. 250. cât ºi prin sudare cap la cap. tubulaturã din polipropilenã random (PP-R) pentru instalaþii de încãlzire. capace ºi rame fontã ºi PEHD pentru cãmine. 500 mm). 1200mm). ramificaþii. 400. apã caldã ºi apã rece. 160. ºei de branºament. Republica Moldova. În întreaga lume materialele plastice (polietilena de înaltã. garnituri. Sistemul oferã toatã gama de produse pentru realizarea sistemelor de canalizare exterioarã ºi drenaj (D. de la sarcini uºoare la sarcini grele. cãminele sunt proiectate pentru instalare subteranã ºi sunt prevãzute cu elemente de prindere pentru manipulare ºi montaj ºi. Ucraina. de la sarcini uºoare la sarcini grele. 125. 3 . instalaþii de încãlzire. Produsele se adreseazã societãþilor naþionale. Brãila. de asemenea. curãþare ºi control ºi bariere stradale tip New Jersey. având o reþea de depozite ºi reprezentanþe în Bucureºti. Gama de produse este completatã cu centralele termice ºi toatã gama de þevi (multistrat.R. a existenþei unui stoc permanent ºi nu în ultimul rând datoritã condiþiilor avantajoase oferite clienþilor. rezervoare pentru stocarea diferitelor fluide. 800. sisteme de irigaþii ºi drenaj. Tubulaturã din polietilenã gofratã pentru sisteme de canalizare exterioarã ºi drenaj Gama dimensionalã: Diametre între 400-1200 (sau D=400.

Au culoarea gri ºi sunt produse monostrat. curãþire ºi control. în douã game dimensionale. Acestea sunt prevãzute cu mânere de prindere pentru a uºura montarea lor ºi trepte de acces în interior ºi sunt proiectate pentru instalare subteranã. urmând ca pe ºantier sã se taie pentru diametrul de þeavã dorit. cu respectarea limitelor admisibile standardizate ale compuºilor chimici din apele reziduale. dupã care matrita este introdusã într-o camerã de formare (cuptor). cãmine pentru recoltare de probe.Prezentare procedeu . comercializarea produselor ºi prestarea de servicii. ºi în instituþii specializate a produselor oferite spre vânzare. Cãminele cu 3 intrãri ºi o ieºire sunt cãmine de vizitare. Deasemenea se pot obþine piese cu diferite inserþii precum ºi piese ranforsate (rezistente la acþiuni statice ºi dinamice exterioare) . containere. cu condiþia executãrii în interior a izolaþiei termice. Matriþele sunt montate pe fiecare braþ. de la 1 pânã la 5 braþe. Cãminele de vizitare sunt fabricate în 3 variante : !cu bazã închisã !cu o intrare ºi o ieºire având diametre de 400 ºi 500 mm !cu 3 intrãri ºi o ieºire. VALROM Industrie are implementat un sistem de management al calitãþii în conformitate cu cerinþele standardului ISO 9001. Ele sunt destinate utilizãrii în sistemul de canalizare urban. display-uri. De asemenea. aprovizionare. cãminele din polietilenã fiind soluþia idealã pentru protejarea mediului înconjurãtor. nu au fost proiectate ºi NU pot fi folosite în reþele de canalizare sub presiune. fiind rotitã continuu. prin procedeul denumit „rotomolding”. cãmine echipate cu staþii de pompare pentru ape uzate. Datoritã construcþiei lor este imposibilã infiltrarea apelor reziduale. respectiv D 315/250. bariere stradale.Cãmine de vizitare. prezentatã în figura 1. cãmine pentru cabluri de telefonie. combustibili ºi substanþe chimice. apoi este retrasã din aceasta camerã ºi rãcitã lent. obþinându-se astfel calitãþii funcþionale ale produselor corespunzãtoare.rotomolding Formarea rotaþionalã este un procedeu care permite obþinerea de produse cu forme ºi dimensiuni diferite. toate produsele fiind agrementate ºi avizate de instituþiile abilitate din România cât ºi din þãrile în care efectuãm exporturi. echipamente. jucãrii. pregãtirea continuã a personalului ºi comunicarea permanentã cu clienþii reprezintã prioritãþile noastre permanente. iar produsul finit este extras ºi se reia circuitul. de exemplu la acþiunea razelor solare. se livreazã blindate. cãmine pentru apometru. controlul permanent al calitãþii în laboratorul propriu de încercãri. Prin formare rotaþionalã pot fi obþinute o gamã variatã de produse ºi anume: rezervoare pentru apã. ca de exemplu formarea prin suflare. ºi altele. acreditat RENAR. diferite piese pentru bãrci ºi vapoare. Dupã rãcire matriþa este deschisã. Selectarea riguroasã a furnizorilor de materie primã ºi marfã. curãþire ºi control pentru sistemul de canalizare exterior cu curgere gravitaþionalã. produse pentru uz casnic. controlul calitãþii. Ieºirea. folosirea de tehnologii ºi utilaje de ultimã orã. respectiv intrãrile. plasticul este mai usor ºi cu costuri mai mici de fabricatie decât metalul. colorat în masã. la acþiunea substanþelor combustibile. iar procedeul ºi echipamentul permite ºi realizarea produselor multistrat. Materia primã aditivatã corespunzãtor permite obtinerea unor piese rezistente la diversi factori naturali. Generalitãþi Cãminele de vizitare sunt produse compacte sau din module. se bazeazã pe rotirea independentã dupã douã direcþii a unei matriþe. 4 . fabricate din polietilenã. Calitatea produselor depinde de calitatea materiei prime. cãmine de vizitare. aceasta reflectandu-se în organizarea întregii activitãþi a firmei: producþie. procesul de formare fiind continuu. Pe o maºinã pot fi montate mai multe matriþe. 2. Schema de funcþionare a maºinii de formare rotaþionalã Sunt multe tipuri de maºini de formare rotaþionalã. În matriþã este introdus materialul sub formã de pulbere (de exemplu pulbere de polietilenã. Din punct de vedere economic. în comparaþie cu alte metode de obþinere a produselor din plastic. Cãminele de vizitare cu baza închisã au urmãtoarele destinaþii: cãmine de curãþire ºi control. Avantajele procedeului este cã se obþin piese fãrã tensiuni interne ºi se realizeazã o dispersie omogenã a materialului obþinându-se grosimi uniforme ale peretelui produsului. pulbere de polipropilenã). Principiul de bazã de funcþionare a maºinii de formare rotaþionalã. Cãminele de vizitare nu au fost proiectate ºi NU pot fi folosite la colectarea substanþelor combustibile sau a altor produse petroliere. ºi anume D 200/160.

13. 7. 8.Tipurile de cãmine produse de VALROM Industrie Nr. pot scãdea durata de utilizare a produsului. 4. ambalare. crt. depozitare ºi transport Marcare Fiecare cãmin de vizitare este marcat din fabricã. 12. Aceste defecte. prin ºtanþare. 5. Denumire Cãmin de vizitare cu baza închisã Înãlþime totalã (mm) 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 1500 2000 2500 3000 3500 4000 Nr. 10. fãrã defecte vizibile cu ochiul liber (incluziuni. 16. 15. Ambalare Cãminele de vizitare se livreazã neambalate. 19. Acestea se pot modifica în funcþie de dezvoltãrile ulterioare ºi sunt orientative.5 MPa 4. 29. 24. Marcare. 18. ciupituri. 1 Caracteristicã Densitate Efort la curgere Alungire la curgere Alungire la rupere Punct de înmuiere Vicat Modulul de flexionare (1% secant) Rezistenþa la impact (Charpy) Temperaturã de încovoiere sub sarcinã2 Metodã de încercare SR ISO 1183:1994 SR EN ISO 527-2:2000 SR EN ISO 527-2:2000 SR EN ISO 527-2:2000 SR ISO 306:1997 SR ISO 178:2003 SR EN ISO 179-1:2001 SR ISO 75-2:1998 Valoare 0.500 Cãmin de vizitare 1200 cu 3 intrãri ºi o ieºire D. 26. 4. 20. 9. 11. 28. 21. 22. Aspect Suprafaþa trebuie sã fie netedã. 1. crt. 7. 2. 6. Caracteristici fizico-mecanice1 Nr. este interzisã trântirea sau lovirea cu corpuri contondente sau ascuþite ce pot produce defecte. 6. 27. Muchiile trebuie sã fie bine definite. kg 5 .200/160 Înãlþime totalã (mm) 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 1700 2200 2700 3200 3700 4200 4700 Cãmin de vizitare cu o intrare ºi o ieºire D. Materialul Cãminele de vizitare sunt produse din polietilenã.315/250 3. 30. cu luna ºi anul de fabricaþie. 5. 2. fãrã bavuri la planurile de separaþie. În timpul transportului ºi a operaþiilor de încãrcare/descãrcare. material virgin. fisuri sau straturi care se desprind) care ar putea avea efecte asupra funcþionalitãþii. deºi nu sunt vizibile. 3. bule de aer. 2 sarcina de 0. deoarece aceste eforturi suplimentare pot cauza deformãri ºi prejudicia conformitatea produsului. 17. La mutarea dintr-un loc în altul se va evita contactul cu suprafeþele care pot zgâria sau deteriora produsul.400 ºi D. crt. 3. 8. 14. 25.940 18 10 300 100 750 12 60 UM g/cm3 MPa % % °C MPa kJ/m2 °C valorile prezentate sunt tipice determinate pe epruvete extrase din produs finit ºi nu trebuie interpretate ca specificaþie tehnicã. Denumire Cãmin de vizitare cu 3 intrãri ºi o ieºire D. 1. Depozitare ºi transport La depozitare ºi transport se vor evita stivuirea cãminelor de vizitare unul peste altul sau aºezarea de greutãþi peste acestea. 23.

5. mm 100 .600 6 .1 Cãmin de vizitare cu baza închisã 960 Ø640 250 250 H H1 Ø1100 H Înãlþime totalã cãmin H. Dimensionare 5. mm 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 Înãlþime reglabilã piesã superioarã H1. Caracteristici.

mm 100 .5.2 Cãmin de vizitare cu o intrare ºi o ieºire D.600 7 .400 H 200 1420 H1 Ø1100 Ø400 Ø640 H Înãlþime totalã cãmin H. mm 1500 2000 2500 3000 3500 4000 Înãlþime reglabilã piesã superioarã H1.

mm 1500 2000 2500 3000 3500 4000 Înãlþime reglabilã piesã superioarã H1.3 Cãmin de vizitare cu o intrare ºi o ieºire D.5. mm 100 .500 H Ø500 225 1470 H1 Ø1100 Ø640 H Înãlþime totalã cãmin H.600 8 .

200/160 250 Ø1100 105 H Ø200 Ø160 115 H1 Ø1100 45 Ø640 1405 1580 45 ° ° 1230 H Înãlþime totalã cãmin H.4 Cãmin de vizitare cu 3 intrãri ºi o ieºire D.5. mm 100 . mm 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 Înãlþime reglabilã piesã superioarã H1.600 9 .

600 10 .5 Cãmin de vizitare cu 3 intrãri ºi o ieºire D.5. mm 100 . mm 1200 1700 2200 2700 3200 3700 4200 4700 Înãlþime reglabilã piesã superioarã H1.315/250 250 Ø640 Ø1100 115 H H1 105 45° 45 ° Ø1100 Ø640 Ø250 Ø315 H 1588 Înãlþime totalã cãmin H.

600 Cod 47901000213 47901000216 PIESÃ FIXARE PRELUNGIRE CÃMIN CAPAC PEHD PROTECÅIE PENTRU CÃMIN Cod 47901000125 D (mm) Cod 640 47901000006 CAPAC FONTÃ CU RAMÃ CAPAC FONTÃ CU RAMÃ ÆI ÎNCHIZÃTOR CAPAC FONTÃ CU RAMÃ GRÃTAR/GEIGER CU RAMÃ FONTÃ SET FREZE PENTRU RACORD D (mm) 50-160 Cod 47901050100 GARNITURÃ PENTRU RACORD D (mm) 50 70 110 125 160 Cod 47901850114 47901850116 47901850117 47901850118 47901850119 11 .6. Accesorii GARNITURÃ ETANÆARE PENTRU CÃMIN PIESÃ SUPERIOARÃ REGLABILÃ H D (mm) Cod 640 47901000116 H (mm) 100 .300 100 .

l Grupa 3 (min. clasa D 400) pentru cãi de circulaþie pe strãzi (inclusiv strãzi pietonale) acostamente stabilizate ºi spaþii de staþionare pentru toate tipurile de vehicule. care mãsurata de la bordurã. clasa C 250) pentru dispozitive de acoperire montate în zona rigolelor strãzilor de-a lungul trotuarelor.7. este conform tabelului de mai jos Amplasamentul cãminului de vizitare Drumuri principale Drumuri secundare Trotuare ºi alei pietonale Grad minim de compactare (%) pe conturul cãminului 85 85 85 Ultimul strat de 0. clasa B 125) pentru trotuare . Se racordeazã tuburile de canal la cãmin. 2. pentru fixarea ei este necesar un colier de fixare cu ºuruburi (piesã de fixare prelungire cãmin. De asemenea.5m grosime sub fundaþia cãii de acces 95 90 85 7. a) În cazul în care cãminul este montat în spaþiul verde . etanºarea fiind realizatã prin montarea garniturii în scobitura practicatã special la partea superioarã. corespunzãtor categoriei de drum (forþa minimã de rupere). Se sapã groapa de construcþie în aºa fel încât sã existe un spaþiu de 30-40 cm în jurul pereþilor cãminului. b) În cazul în care cãminul este montat în spaþiul carosabil. Se aºterne pe fundul gropii un strat de circa 15 cm de nisip ºi se compacteazã. Se executã acoperirea cãminului. Asiguraþi-vã cã acesta este aºezat într-o poziþie stabilã pe fundul gropii. 5. cod VALROM 47901000125). se recomandã ca acesta sã fie acoperit cu un capac de protecþie provizoriu (cod VALROM 47901000006). utilizând o maºinã de gãurit cu o frezã pentru racord cu diametrul 110mm sau 125mm. schematizate ca în fig. Groapa de construcþie ºi instalarea cãminului trebuie sã þinã cont de normele de protecþia muncii. În cazul în care cãminul se va monta în zone în care nivelul pânzei de apã subteranã este la micã adâncime (deasupra nivelului bazei cãminului). clasa A15-forþa minimã de rupere 15kN) pentru zone susceptibile a fi utilizate exclusiv de pietoni ºi de cicliºti. pe peretele interior al cãminului. Se pregãtesc ºtuþurile necesare prin simpla retezare la faþa locului. Notã: Pe timpul instalãrii cãminului. 0. 12 . 3. În funcþie de forþa minimã de rupere. folosindu-se frânghii prinse de mânerele de manipulare.5 m peste calea de circulaþie ºi de 0. În cazul în care este necesarã montarea unor conducte la alte nivele faþã de cele cu care este prevãzut cãminul. cãminul se va aºeza pe fundaþie de beton dimensionatã conform condiþiilor hidrogeologice ºi statice ale pãmântului (grosimea trebuie sã corespundã rezistenþei substratului de pãmânt) ºi se va betona parþial sau total. zone pietonale ºi zone comparabile.zonã necarosabilã. se recomanda montarea unui capac din fonta cu ramã. 8. Materialul de umpluturã va fi nisip cu o granulaþie de 4/16 sau pãmânt fãrã pietre. moloz sau alte particule proeminente care pot zgâria pereþii cãminului. 4. Se aºeazã cãminul pe fundul gropii. Fiecare strat trebuie compactat cu atenþie. În cazul în care se instaleazã ºi piesa superioarã pentru reglare de la 100 mm pânã la 600 mm. În cazul betonãrii pentru echilibrarea presiunii exercitatã de betonul turnat asupra pereþilor cãminului este necesar ca pe interior sã se sprijine cu o ºipcã sau prin umplerea acestuia cu apã. astfel încât sã fie umplut tot spaþiul din jurul cãminului. în funcþie de zona de montare. Se umple spaþiul dintre pereþii gropii ºi cei ai cãminului cu straturi de circa 25-30 cm material de umpluturã. trebuie sã existe un strat de umputurã de 20 pânã la 80 cm deasupra peretelui superior al cãminului. Gradul minim de compactare a stratului de nisip trebuie sã fie 85%. Înainte de turnarea betonului se scade nivelul apei prin pompare sub nivelul radierului de beton. capacele se clasificã în urmãtoarele grupe. 6. l Grupa 4 (min. În final se umple restul gropii cu pãmânt. în funcþie de nivelul apei freatice. pe ºantier se pot gãuri pereþii laterali. spaþii de staþionare ºi parcaje etajate pentru autoturisme. etanºarea realizându-se cu ajutorul garniturii pentru racord. l Grupa 2 (min. în funcþie de diferenþa de înãlþime care este necesarã pentru a aduce cãminul la cota terenului . Baza gropii de construcþie trebuie sã fie planã.9: l Grupa 1 (min. reprezentate mai jos. Gradul de compactare minim.2 m peste trotuar. Instrucþiuni de montaj 1. Pentru a asigura etanºarea dintre cãmin ºi piesa superioarã se monteazã garniturã. cãminul poate fi acoperit cu capacul provizoriu din plastic. 9. se întinde max.

toate suprafeþele metalice la care trebuie sã adere betonul vor fi curãþate de impuritãþi. Pentru armarea betoanelor se va utiliza oþel beton corespunzãtor (de exemplu. precum ºi de cele legate de protecþia muncii.Montarea capacelor din fontã trebuie sã fie în concordanþã cu normele naþionale în vigoare. aflate în vigoare. 1 2 3 3a 3b 3c 4 5 6 7a 7b Capac canal fontã Piesã superioarã reglabilã Inel de beton Piesã fixare prelungire cãmin Cãmin Garniturã Detaliu de montare a garniturii 13 . Înainte de betonare. trebuie sã asigure contactul pe toata circumferinþa. în funcþie de zona de montare. -Montarea capacelor din fontã trebuie sã þinã cont de normele de proiectare ºi execuþie. respectându-se urmãtoarele recomandãri: -Suprafeþele inelare de sprijin dintre capac ºi ramã. trebuie sã fie planã. pentru capacele corespunzãtoare grupei 2 se va folosi OB37). se va urmãri nivelul la care se va încadra stratul de asfalt. Faþa superioarã a betonului turnat în capac. la acelaºi nivel cu faþa superioarã a pãrþii metalice. -Betonul trebuie sã fie marca B400. În cazul în care zona urmeazã a fi asfaltatã. Capacul din fontã cu ramã se monteazã pe piesa superioarã reglabilã ºi se încastreazã în beton sau beton armat. conform proiectului de amenajare. sã aibã gradul de gelivitate G100 ºi de impermeabilitate P8 ºi sã fie executat cu agregate cu dimensiunea de maximum 20 mm.

2 m max.2 m max.8 Perete de beton Placã de beton Grupa1 9 0. 0.5 m max. 0. Grupa1 Grupa2 Grupa3 Grupa4 Grupa3 Grupa2 Grupa1 Secþiune transversalã tip pentru o stradã tip reprezentând câteva grupe de locuri de montare 14 .5 m max. 0.

Schiåe 15 .Note.

Note. Schiåe 16 .

0239/627.trepte de acces în cãmin 1 .507 E-mail: valrom. Alexandru Iliescu.braila@valrom. Maramureæ nr. Doja nr.ro Timiæoara Adresa: Æos.89.G1/G2 parter Tel/Fax: 0242/515. 0251/459. 8 . 021/317./Fax: 0256/282.ro Urziceni VALRIN 2001 SRL Adresa: Str./Fax: 0234/585.ua 2 5 6 7 8 3 4 9 5 6 7 12 10 7 11 Reprezentanåe: Constanåa UFIAZ INSTAL SRL Adresa: Str.gazon ediåia septembrie 2005 . puncte de desfacere: Bucureæti Adresa: Æos.0244/546.099 E-mail: dinik@cyber.123 Tel.Sediu. Str.48 E-mail: valrom@romstal.913 E-mail: ufval@gmb_mail./Ôàêñ: +380-44-451.805.ro zone verzi Cluj-Napoca Adresa: Calea Baciului nr.603 E-mail: valrom.garniturã pentru racord.93.tub PVC 11 .10 E-mail: office@valrom.570.sibiu@valrom.165. Preciziei nr.18 Tel: 0248/212. Comuna Pieleæti Tel.garniturã etanæare. Alexandriei nr.902 E-mail: valrom.14 Tel: 0232/264.strat de finisare 2 .743 E-mail: triasconi@valrom. 5 . óë.ro 7 8 9 1 . Aurel Vlaicu nr.707 E-mail: valrom.ro Bacãu Adresa: Æos.beton armat 4 .com. Râmnicu-Sãrat nr.ro Valrom Industrie â Óêðàèíå: Êèåâ. 7 ./Fax: 0269/560. 021/ 420.capac canal carosabil clasa 40T 5 .rahova@valrom.38.ro Iaæi Adresa: Bdul. depozit.64 Tel.ro Piteæti DINIK MAR ARG SRL Adresa: Str.53.piesã superioarã reglabilã. Íîâîêîíñòàíòèíîâñêàÿ.craiova@valrom.28.794. Mihai Viteazul nr. parter Tel/Fax: 0241/519. Sector 5 Tel. 0234/585.pãmânt 7 .fundaåia drumului 3 .38.timisoara@valrom. 4 .ro Ploieæti Adresa: Str.piesã fixare prelungire cãmin. 0722/623. Fax: 0241/606.piesã fixare prelungire cãmin 9 .299.nisip 6 ./Fax: 021/317./Fax: 0251/459.constanta@valrom.nisip 9 .cãmin.ploiesti@valrom. 3 .40.355.cãmin vizitare "COMPACT" 10 .piesã superioarã reglabilã 8 .652. 4À Òåë.ro 1 10 1 2 3 4 Craiova Adresa: DN 330. bl. Soveja nr.5 Tel.167 E-mail: valrom.88A Tel./Fax: 0244/546. 6 .ro Sibiu Adresa: Com. Fax: 0232/258./Fax: 0243/257.bacau@valrom. Bobâlna nr. Poitier nr.9 Tel. 0269/560./Fax: 021/420.72 E-mail: valrom.653 E-mail: valrom.iasi@valrom. 2 . km 9.ro Olteniåa TRIASCONI SRL Adresa: Str. Divizia 9 Cavalerie nr.pat de pietriæ æi nisip 12 . Sector 6 Tel.596. 0264/481.311 Tel.159 E-mail: valrim2001@xnet.pãmânt 10 .011 E-mail: valrom.144 B Tel: 0241/606.00.1-3 Tel: 0264/481. punct de desfacere: Bucureæti Adresa: Bdul.32. Narciselor nr.capac PEHD pentru cãmin.665 E-mail: valrom.644.356 Constanåa Adresa: Bdul./Fax: 0239/623. Æelimbãr.conducte PVC de diverse diametre. Gh.11.ro Depozite.ro Brãila Adresa: Æos.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful