P. 1
KompactKIT_-_KompactKit_-_Camine_de_canalizare_-_Cartea_tehnica[1]

KompactKIT_-_KompactKit_-_Camine_de_canalizare_-_Cartea_tehnica[1]

|Views: 149|Likes:
Published by Dragos Virje

More info:

Published by: Dragos Virje on Jun 21, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/29/2013

pdf

text

original

Drain KIT

Carte tehnicã

Cãmine canalizare COMPACT

Atât de simplu.

Simplitatea înseamnã pentru noi perfecåiune. Simplitatea înseamnã pentru noi eficienåã æi un simå practic dezvoltat. Simplitatea este regula de bazã în relaåiile noastre cu clienåii, æi mai ales în modul de concepere a sistemelor pe care le producem æi le comercializãm. Simplu.

Sistem de canalizãri exterioare æi drenaje

COMPACT - Cãmine de inspecåie/vizitare Am câætigat pe piaåa româneascã statutul de lider în tubulaturã æi fitinguri din materiale plastice æi ne-am dovedit competenåa în calitate de distribuitor de produse pentru instalaåii sanitare æi de încãlzire. Dar cel mai important este cã am câætigat încrederea colaboratorilor noætri prin standardele calitative înalte, aplicabilitatea produselor, promptitudinea æi profesionalismul angajaåilor noætri æi prin continua adaptare la cerinåele pieåei. Eficienåã Menåinerea unor legãturi eficiente cu reåeaua proprie de distribuåie, cu comercianåii æi antreprenorii, este garantatã de disponibilitatea permanentã a produselor pe stoc, eliminarea sincopelor în aprovizionare æi eficacitatea în achiziåie. Servicii integrate Valrom Industrie vã pune la dispoziåie o gamã completã de servicii care faciliteazã alegerea celui mai eficient tip de sistem. În plus, la cererea beneficiarului, putem asigura transportul gratuit al produselor de la depozitele noastre la sediul acestuia. Calitate Valrom Industrie are implementat æi certificat un sistem de management al calitãåii în conformitate cu cerinåele standardului ISO 9001/2000. Toate produsele Valrom sunt testate în cadrul laboratorului propriu de încercãri, evaluat æi acreditat RENAR, conform cerinåelor standardului SR EN ISO 17025/2001. De asemenea, toate produsele fabricate de Valrom Industrie sunt agrementate æi avizate de instituåiile abilitate (MLPTL, ICECON), iar cele folosite la transportul fluidelor alimentare au æi avizul Ministerului Sãnãtãåii. 1000 1500 2000 2500 3000 3500 COMPACT este o componentã importantã a sistemului DrainKIT. Produse monobloc sau, pentru înãlåimi mai mari de 2,5m, din module perfect etanæe fabricate din polietilenã prin procedeul denumit „rotomolding”, cãminele sunt proiectate pentru instalare subteranã æi prevãzute cu elemente de prindere pentru manipulare æi montaj æi, de asemenea, cu trepte pentru acces. Prin construcåie este imposibilã infiltrarea apelor reziduale, cãminele din polietilenã fiind soluåia idealã pentru protejarea mediului înconjurãtor. Important! Cãminele de vizitare nu au fost proiectate æi NU pot fi folosite la colectarea substanåelor combustibile sau a altor produse petroliere. Cãminele de vizitare nu au fost proiectate æi NU pot fi folosite în reåele de canalizare sub presiune. Variante - cu baza închisã - cu 1 intrare æi 1 ieæire - cu 3 intrãri æi 1 ieæire (în douã game dimensionale: D 200/160, respectiv D 315/250), se livreazã blindate, urmând ca pe æantier sã se taie ieæirea/intrãrile pentru diametrul de åeavã dorit. Diametru cãmin: 1100mm Diametru capac: 640mm. Tabel înãlåimi (mm) cu baza închisã cu 1 intrare æi 1 ieæire cu 3 intrãri æi 1 ieæire D.400 D.500 D.200/160 D.315/250 1000 1200 1500 1500 1500 1700 2000 2000 2000 2200 2500 2500 2500 2700 3000 3000 3000 3200 3500 3500 3500 3700 4000 4000 4200 4500 4700

Accesorii Piesã superioarã reglabilã H = 100-600 mm Capac de protecåie DN 640 Capace de fontã CL25T æi CL40T cu ramã æi închizãtor Garniturã DN 640 Piesã fixare prelungire cãmin Avantajele cãminelor de inspecåie/vizitare COMPACT - gamã completã de produse æi accesorii - temperatura de lucru de pânã la 60 °C - rezistenåã la produæi chimici - rezistenåã la impact - diversitate dimensionalã - transport, depozitare æi punere în operã simple - rezistenåã æi funcåionalitate pe termen lung Produsele sunt agrementate de autoritãåile abilitate.

.. Introducere.............. 2............. depozitare ºi transport. 7......................... 4........... Cãmine de vizitare......... Caracteristici...... Marcare........... Accesorii.............................................. Materialul...Cuprins pag 1................ 6 11 12 1 ...... 3 4 5 5 3........ Instrucþiuni de montaj... Dimensionare.......... 5........... ambalare... Generalitãþi...................................... 6..................................................

2 .

capace ºi rame fontã ºi PEHD pentru cãmine. tubulaturã din polipropilenã (PP) pentru canalizãri interioare.1. de la sarcini uºoare la sarcini grele. cãmine de vizitare. COMPACT COMPACT este o componentã importantã a sistemului DrainKIT. tubulaturã din polipropilenã random (PP-R) pentru instalaþii de încãlzire. Sistemul oferã toatã gama de produse pentru realizarea sistemelor de canalizare exterioarã ºi drenaj (D. cupru etc). canalizare. Olteniþa. unul din dezideratele societãþii este acela de a dezvolta produse noi cu impact pozitiv asupra protecþiei mediului înconjurãtor ºi a economiei de energie. sisteme de irigaþii ºi drenaj. firmelor de construcþii ºi antreprizã în construcþii. fitinguri ºi armãturi folosite la instalaþiile interioare/exterioare de distribuþie fluide ºi încãlzire. Introducere Fondatã în 1996. 160. Tuburile din polietilenã gofratã pot fi îmbinate atât cu manºon dublu ºi garnituri. exigenþe impuse de reglementãrile europene. Valrom Industrie comercializeazã fitingurile necesare din acelaºi material: mufe. Gama de produse este completatã cu centralele termice ºi toatã gama de þevi (multistrat. Iaºi. cãmine de vizitare. apã caldã ºi apã rece. 125. Timiºoara. 1200mm). pentru toate tipurile de sarcini. Tubulaturã din polietilenã gofratã pentru sisteme de canalizare exterioarã ºi drenaj Gama dimensionalã: Diametre între 400-1200 (sau D=400. cãmine inspecþie. având o reþea de depozite ºi reprezentanþe în Bucureºti. Constanþa. deþine poziþia de lider pe piaþa româneascã în producþia de tubulaturã ºi fitinguri din materiale plastice. cãminele sunt proiectate pentru instalare subteranã ºi sunt prevãzute cu elemente de prindere pentru manipulare ºi montaj ºi. piese de inspecþie. 1000. Produse compacte. tubulaturã din PVC pentru foraj puþuri. sau din module fabricate din polietilenã prin procedeul denumit „rotomolding”. betonul) într-o gamã largã de aplicaþii cum ar fi: reþelele pentru transportul ºi distribuþia apei ºi a gazelor combustibile. apã caldã ºi apã rece. Bulgaria. VALROM Industrie distribuie la nivel naþional. Brãila. VALROM Industrie s-a impus pe piaþa tubulaturii din materiale plastice datoritã calitãþii produselor. fitingurile aferente (mufe. Republica Moldova. instalaþii pentru apã rece ºi caldã menajerã. a existenþei unui stoc permanent ºi nu în ultimul rând datoritã condiþiilor avantajoase oferite clienþilor. fose septice. Tubulaturã din PVC pentru sisteme de canalizare exterioarã ºi sisteme de drenaj din PVC Gama dimensionalã: Diametre între 110-500 (sau D=110. tubulaturã din PVC pentru reþele exterioare de canalizare ºi drenaj. De asemenea. medie ºi joasã densitate. pompe drenaj ºi canalizare. Bacãu. tubulaturã PEHD gofratã.L. În întreaga lume materialele plastice (polietilena de înaltã.R. reprezentanþe în Urziceni. ºei de branºament. transportul substanþelor chimice agresive. rezervoare pentru combustibili lichizi. tubulaturã din polietilenã reticulatã (PE-X) pentru instalaþii de încãlzire prin pardosealã. 500. Un procent semnificativ al producþiei realizate este exportat în Italia. curbe. ramificaþii. curãþare ºi control ºi bariere stradale tip New Jersey. VALROM Industrie S. garnituri. pentru toate tipurile de sarcini. irigaþii. de asemenea. cãmine vizitare COMPACT PEHD. instalaþii de încãlzire. Craiova. Ploieºti. 400. rezervoare din polietilenã pentru stocarea de apã ºi lichide alimentare. 500 mm). polipropilena PP. piese de trecere prin PVC-beton). gama foarte diversificatã. reducþii. gaz. VALROM Industrie este furnizor de tubulaturã ºi fitinguri din polietilenã de înaltã densitate (HDPE) pentru reþele de alimentare cu apã. reþele de canalizare exterioarã ºi interioarã. 200. 315. Pentru executarea reþelelor de canalizare exterioarã din tubulaturã din polietilenã gofratã. 250. protecþie. 800. Piteºti. monobloc. Prin construcþie este imposibilã infiltrarea apelor reziduale. rezervoare pentru stocarea diferitelor fluide. policlorura de vinil PVC) înlocuiesc cu succes materialele “clasice” (metalul. ramificaþii. pe viitor încercându-se gãsirea de noi pieþe de desfacere în Europa ºi Asia. 3 . Produsele se adreseazã societãþilor naþionale. 630. Ucraina. cât ºi prin sudare cap la cap. de la sarcini uºoare la sarcini grele. cãminele din polietilenã fiind soluþia idealã pentru protejarea mediului înconjurãtor.110-500): tub PVC omogen sau multistrat. bariere stradale tip New Jersey etc. ce oferã cãmine de inspecþie/vizitare. cu trepte pentru acces.

pulbere de polipropilenã). Materia primã aditivatã corespunzãtor permite obtinerea unor piese rezistente la diversi factori naturali. ºi altele. Din punct de vedere economic. diferite piese pentru bãrci ºi vapoare. acreditat RENAR. fabricate din polietilenã. jucãrii. Selectarea riguroasã a furnizorilor de materie primã ºi marfã. cãmine de vizitare. la acþiunea substanþelor combustibile. apoi este retrasã din aceasta camerã ºi rãcitã lent. colorat în masã. containere. Cãminele cu 3 intrãri ºi o ieºire sunt cãmine de vizitare. Schema de funcþionare a maºinii de formare rotaþionalã Sunt multe tipuri de maºini de formare rotaþionalã. de exemplu la acþiunea razelor solare. Acestea sunt prevãzute cu mânere de prindere pentru a uºura montarea lor ºi trepte de acces în interior ºi sunt proiectate pentru instalare subteranã. display-uri. Principiul de bazã de funcþionare a maºinii de formare rotaþionalã. VALROM Industrie are implementat un sistem de management al calitãþii în conformitate cu cerinþele standardului ISO 9001. cãminele din polietilenã fiind soluþia idealã pentru protejarea mediului înconjurãtor. Cãminele de vizitare sunt fabricate în 3 variante : !cu bazã închisã !cu o intrare ºi o ieºire având diametre de 400 ºi 500 mm !cu 3 intrãri ºi o ieºire. cãmine pentru apometru.rotomolding Formarea rotaþionalã este un procedeu care permite obþinerea de produse cu forme ºi dimensiuni diferite. Ieºirea. procesul de formare fiind continuu. Dupã rãcire matriþa este deschisã. în comparaþie cu alte metode de obþinere a produselor din plastic. 4 . fiind rotitã continuu. plasticul este mai usor ºi cu costuri mai mici de fabricatie decât metalul. Pe o maºinã pot fi montate mai multe matriþe. ca de exemplu formarea prin suflare. Calitatea produselor depinde de calitatea materiei prime. combustibili ºi substanþe chimice. de la 1 pânã la 5 braþe. obþinându-se astfel calitãþii funcþionale ale produselor corespunzãtoare. respectiv D 315/250. curãþire ºi control pentru sistemul de canalizare exterior cu curgere gravitaþionalã. dupã care matrita este introdusã într-o camerã de formare (cuptor). aprovizionare. aceasta reflectandu-se în organizarea întregii activitãþi a firmei: producþie. cãmine echipate cu staþii de pompare pentru ape uzate. 2. ºi în instituþii specializate a produselor oferite spre vânzare. folosirea de tehnologii ºi utilaje de ultimã orã. controlul calitãþii. cãmine pentru recoltare de probe. De asemenea. toate produsele fiind agrementate ºi avizate de instituþiile abilitate din România cât ºi din þãrile în care efectuãm exporturi. controlul permanent al calitãþii în laboratorul propriu de încercãri. Cãminele de vizitare cu baza închisã au urmãtoarele destinaþii: cãmine de curãþire ºi control. curãþire ºi control. prin procedeul denumit „rotomolding”.Prezentare procedeu . comercializarea produselor ºi prestarea de servicii. prezentatã în figura 1. cãmine pentru cabluri de telefonie. pregãtirea continuã a personalului ºi comunicarea permanentã cu clienþii reprezintã prioritãþile noastre permanente. Ele sunt destinate utilizãrii în sistemul de canalizare urban. produse pentru uz casnic. echipamente. Deasemenea se pot obþine piese cu diferite inserþii precum ºi piese ranforsate (rezistente la acþiuni statice ºi dinamice exterioare) . În matriþã este introdus materialul sub formã de pulbere (de exemplu pulbere de polietilenã. Matriþele sunt montate pe fiecare braþ. iar procedeul ºi echipamentul permite ºi realizarea produselor multistrat. cu respectarea limitelor admisibile standardizate ale compuºilor chimici din apele reziduale. se bazeazã pe rotirea independentã dupã douã direcþii a unei matriþe. se livreazã blindate. bariere stradale. Cãminele de vizitare nu au fost proiectate ºi NU pot fi folosite la colectarea substanþelor combustibile sau a altor produse petroliere. nu au fost proiectate ºi NU pot fi folosite în reþele de canalizare sub presiune. Avantajele procedeului este cã se obþin piese fãrã tensiuni interne ºi se realizeazã o dispersie omogenã a materialului obþinându-se grosimi uniforme ale peretelui produsului. Prin formare rotaþionalã pot fi obþinute o gamã variatã de produse ºi anume: rezervoare pentru apã.Cãmine de vizitare. Au culoarea gri ºi sunt produse monostrat. iar produsul finit este extras ºi se reia circuitul. Generalitãþi Cãminele de vizitare sunt produse compacte sau din module. respectiv intrãrile. în douã game dimensionale. urmând ca pe ºantier sã se taie pentru diametrul de þeavã dorit. cu condiþia executãrii în interior a izolaþiei termice. ºi anume D 200/160. Datoritã construcþiei lor este imposibilã infiltrarea apelor reziduale.

5 MPa 4. ambalare. deoarece aceste eforturi suplimentare pot cauza deformãri ºi prejudicia conformitatea produsului. 29. 14.200/160 Înãlþime totalã (mm) 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 1700 2200 2700 3200 3700 4200 4700 Cãmin de vizitare cu o intrare ºi o ieºire D. 16. crt. 1. În timpul transportului ºi a operaþiilor de încãrcare/descãrcare. prin ºtanþare. Depozitare ºi transport La depozitare ºi transport se vor evita stivuirea cãminelor de vizitare unul peste altul sau aºezarea de greutãþi peste acestea. 1. Aceste defecte. Caracteristici fizico-mecanice1 Nr. 24.940 18 10 300 100 750 12 60 UM g/cm3 MPa % % °C MPa kJ/m2 °C valorile prezentate sunt tipice determinate pe epruvete extrase din produs finit ºi nu trebuie interpretate ca specificaþie tehnicã. Acestea se pot modifica în funcþie de dezvoltãrile ulterioare ºi sunt orientative. 5. 10. Marcare. Denumire Cãmin de vizitare cu baza închisã Înãlþime totalã (mm) 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 1500 2000 2500 3000 3500 4000 Nr. Ambalare Cãminele de vizitare se livreazã neambalate. 6. 2. 13. depozitare ºi transport Marcare Fiecare cãmin de vizitare este marcat din fabricã.400 ºi D. 3. Muchiile trebuie sã fie bine definite. 22. 4. 2. 18. 6. 8. 17. 4. fãrã defecte vizibile cu ochiul liber (incluziuni. Materialul Cãminele de vizitare sunt produse din polietilenã. 28. 27. 11. 15. bule de aer. pot scãdea durata de utilizare a produsului. 19. 2 sarcina de 0.500 Cãmin de vizitare 1200 cu 3 intrãri ºi o ieºire D. 23. 7. 7. kg 5 . este interzisã trântirea sau lovirea cu corpuri contondente sau ascuþite ce pot produce defecte. crt. ciupituri. fisuri sau straturi care se desprind) care ar putea avea efecte asupra funcþionalitãþii. 26. 3. 20. 9. cu luna ºi anul de fabricaþie. Aspect Suprafaþa trebuie sã fie netedã. 8. 30. Denumire Cãmin de vizitare cu 3 intrãri ºi o ieºire D. material virgin. 25. 12. 1 Caracteristicã Densitate Efort la curgere Alungire la curgere Alungire la rupere Punct de înmuiere Vicat Modulul de flexionare (1% secant) Rezistenþa la impact (Charpy) Temperaturã de încovoiere sub sarcinã2 Metodã de încercare SR ISO 1183:1994 SR EN ISO 527-2:2000 SR EN ISO 527-2:2000 SR EN ISO 527-2:2000 SR ISO 306:1997 SR ISO 178:2003 SR EN ISO 179-1:2001 SR ISO 75-2:1998 Valoare 0.Tipurile de cãmine produse de VALROM Industrie Nr.315/250 3. 5. fãrã bavuri la planurile de separaþie. La mutarea dintr-un loc în altul se va evita contactul cu suprafeþele care pot zgâria sau deteriora produsul. crt. 21. deºi nu sunt vizibile.

mm 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 Înãlþime reglabilã piesã superioarã H1.1 Cãmin de vizitare cu baza închisã 960 Ø640 250 250 H H1 Ø1100 H Înãlþime totalã cãmin H.600 6 . mm 100 . Dimensionare 5.5. Caracteristici.

2 Cãmin de vizitare cu o intrare ºi o ieºire D. mm 1500 2000 2500 3000 3500 4000 Înãlþime reglabilã piesã superioarã H1.5.600 7 . mm 100 .400 H 200 1420 H1 Ø1100 Ø400 Ø640 H Înãlþime totalã cãmin H.

500 H Ø500 225 1470 H1 Ø1100 Ø640 H Înãlþime totalã cãmin H.3 Cãmin de vizitare cu o intrare ºi o ieºire D.600 8 . mm 100 . mm 1500 2000 2500 3000 3500 4000 Înãlþime reglabilã piesã superioarã H1.5.

600 9 .5.4 Cãmin de vizitare cu 3 intrãri ºi o ieºire D.200/160 250 Ø1100 105 H Ø200 Ø160 115 H1 Ø1100 45 Ø640 1405 1580 45 ° ° 1230 H Înãlþime totalã cãmin H. mm 100 . mm 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 Înãlþime reglabilã piesã superioarã H1.

315/250 250 Ø640 Ø1100 115 H H1 105 45° 45 ° Ø1100 Ø640 Ø250 Ø315 H 1588 Înãlþime totalã cãmin H.5 Cãmin de vizitare cu 3 intrãri ºi o ieºire D. mm 1200 1700 2200 2700 3200 3700 4200 4700 Înãlþime reglabilã piesã superioarã H1.5. mm 100 .600 10 .

Accesorii GARNITURÃ ETANÆARE PENTRU CÃMIN PIESÃ SUPERIOARÃ REGLABILÃ H D (mm) Cod 640 47901000116 H (mm) 100 .600 Cod 47901000213 47901000216 PIESÃ FIXARE PRELUNGIRE CÃMIN CAPAC PEHD PROTECÅIE PENTRU CÃMIN Cod 47901000125 D (mm) Cod 640 47901000006 CAPAC FONTÃ CU RAMÃ CAPAC FONTÃ CU RAMÃ ÆI ÎNCHIZÃTOR CAPAC FONTÃ CU RAMÃ GRÃTAR/GEIGER CU RAMÃ FONTÃ SET FREZE PENTRU RACORD D (mm) 50-160 Cod 47901050100 GARNITURÃ PENTRU RACORD D (mm) 50 70 110 125 160 Cod 47901850114 47901850116 47901850117 47901850118 47901850119 11 .6.300 100 .

0. în funcþie de zona de montare. folosindu-se frânghii prinse de mânerele de manipulare. cod VALROM 47901000125).2 m peste trotuar. Baza gropii de construcþie trebuie sã fie planã. etanºarea realizându-se cu ajutorul garniturii pentru racord. Înainte de turnarea betonului se scade nivelul apei prin pompare sub nivelul radierului de beton. clasa B 125) pentru trotuare . 6.5m grosime sub fundaþia cãii de acces 95 90 85 7. Se executã acoperirea cãminului. clasa A15-forþa minimã de rupere 15kN) pentru zone susceptibile a fi utilizate exclusiv de pietoni ºi de cicliºti. De asemenea. a) În cazul în care cãminul este montat în spaþiul verde . 8. reprezentate mai jos.9: l Grupa 1 (min. Groapa de construcþie ºi instalarea cãminului trebuie sã þinã cont de normele de protecþia muncii. clasa C 250) pentru dispozitive de acoperire montate în zona rigolelor strãzilor de-a lungul trotuarelor. care mãsurata de la bordurã. se recomanda montarea unui capac din fonta cu ramã. este conform tabelului de mai jos Amplasamentul cãminului de vizitare Drumuri principale Drumuri secundare Trotuare ºi alei pietonale Grad minim de compactare (%) pe conturul cãminului 85 85 85 Ultimul strat de 0. în funcþie de nivelul apei freatice. Gradul de compactare minim. clasa D 400) pentru cãi de circulaþie pe strãzi (inclusiv strãzi pietonale) acostamente stabilizate ºi spaþii de staþionare pentru toate tipurile de vehicule. Se umple spaþiul dintre pereþii gropii ºi cei ai cãminului cu straturi de circa 25-30 cm material de umpluturã. Materialul de umpluturã va fi nisip cu o granulaþie de 4/16 sau pãmânt fãrã pietre. Fiecare strat trebuie compactat cu atenþie. l Grupa 3 (min.5 m peste calea de circulaþie ºi de 0. În cazul în care se instaleazã ºi piesa superioarã pentru reglare de la 100 mm pânã la 600 mm.zonã necarosabilã. cãminul se va aºeza pe fundaþie de beton dimensionatã conform condiþiilor hidrogeologice ºi statice ale pãmântului (grosimea trebuie sã corespundã rezistenþei substratului de pãmânt) ºi se va betona parþial sau total. În final se umple restul gropii cu pãmânt. Asiguraþi-vã cã acesta este aºezat într-o poziþie stabilã pe fundul gropii. etanºarea fiind realizatã prin montarea garniturii în scobitura practicatã special la partea superioarã. 4. 12 . 5. În funcþie de forþa minimã de rupere. 9. Notã: Pe timpul instalãrii cãminului. b) În cazul în care cãminul este montat în spaþiul carosabil. pe peretele interior al cãminului. În cazul betonãrii pentru echilibrarea presiunii exercitatã de betonul turnat asupra pereþilor cãminului este necesar ca pe interior sã se sprijine cu o ºipcã sau prin umplerea acestuia cu apã. capacele se clasificã în urmãtoarele grupe. se recomandã ca acesta sã fie acoperit cu un capac de protecþie provizoriu (cod VALROM 47901000006). schematizate ca în fig. În cazul în care cãminul se va monta în zone în care nivelul pânzei de apã subteranã este la micã adâncime (deasupra nivelului bazei cãminului). pe ºantier se pot gãuri pereþii laterali. astfel încât sã fie umplut tot spaþiul din jurul cãminului. utilizând o maºinã de gãurit cu o frezã pentru racord cu diametrul 110mm sau 125mm. se întinde max. Gradul minim de compactare a stratului de nisip trebuie sã fie 85%. În cazul în care este necesarã montarea unor conducte la alte nivele faþã de cele cu care este prevãzut cãminul. Se sapã groapa de construcþie în aºa fel încât sã existe un spaþiu de 30-40 cm în jurul pereþilor cãminului. cãminul poate fi acoperit cu capacul provizoriu din plastic. Se aºterne pe fundul gropii un strat de circa 15 cm de nisip ºi se compacteazã. 3. pentru fixarea ei este necesar un colier de fixare cu ºuruburi (piesã de fixare prelungire cãmin. l Grupa 4 (min. Pentru a asigura etanºarea dintre cãmin ºi piesa superioarã se monteazã garniturã. l Grupa 2 (min. trebuie sã existe un strat de umputurã de 20 pânã la 80 cm deasupra peretelui superior al cãminului. Instrucþiuni de montaj 1. Se pregãtesc ºtuþurile necesare prin simpla retezare la faþa locului. în funcþie de diferenþa de înãlþime care este necesarã pentru a aduce cãminul la cota terenului . spaþii de staþionare ºi parcaje etajate pentru autoturisme.7. moloz sau alte particule proeminente care pot zgâria pereþii cãminului. Se aºeazã cãminul pe fundul gropii. Se racordeazã tuburile de canal la cãmin. corespunzãtor categoriei de drum (forþa minimã de rupere). 2. zone pietonale ºi zone comparabile.

-Betonul trebuie sã fie marca B400. trebuie sã asigure contactul pe toata circumferinþa. toate suprafeþele metalice la care trebuie sã adere betonul vor fi curãþate de impuritãþi. Capacul din fontã cu ramã se monteazã pe piesa superioarã reglabilã ºi se încastreazã în beton sau beton armat. trebuie sã fie planã. se va urmãri nivelul la care se va încadra stratul de asfalt. Faþa superioarã a betonului turnat în capac. la acelaºi nivel cu faþa superioarã a pãrþii metalice. pentru capacele corespunzãtoare grupei 2 se va folosi OB37). Pentru armarea betoanelor se va utiliza oþel beton corespunzãtor (de exemplu. sã aibã gradul de gelivitate G100 ºi de impermeabilitate P8 ºi sã fie executat cu agregate cu dimensiunea de maximum 20 mm. 1 2 3 3a 3b 3c 4 5 6 7a 7b Capac canal fontã Piesã superioarã reglabilã Inel de beton Piesã fixare prelungire cãmin Cãmin Garniturã Detaliu de montare a garniturii 13 . conform proiectului de amenajare.Montarea capacelor din fontã trebuie sã fie în concordanþã cu normele naþionale în vigoare. în funcþie de zona de montare. Înainte de betonare. -Montarea capacelor din fontã trebuie sã þinã cont de normele de proiectare ºi execuþie. precum ºi de cele legate de protecþia muncii. În cazul în care zona urmeazã a fi asfaltatã. aflate în vigoare. respectându-se urmãtoarele recomandãri: -Suprafeþele inelare de sprijin dintre capac ºi ramã.

Grupa1 Grupa2 Grupa3 Grupa4 Grupa3 Grupa2 Grupa1 Secþiune transversalã tip pentru o stradã tip reprezentând câteva grupe de locuri de montare 14 . 0. 0.2 m max.8 Perete de beton Placã de beton Grupa1 9 0. 0.2 m max.5 m max.5 m max.

Schiåe 15 .Note.

Schiåe 16 .Note.

0264/481.piesã superioarã reglabilã 8 .beton armat 4 .5 Tel./Fax: 021/420.10 E-mail: office@valrom.craiova@valrom. 6 .570. 0234/585.653 E-mail: valrom.pãmânt 10 . Narciselor nr./Fax: 0239/623.53.constanta@valrom.gazon ediåia septembrie 2005 . Soveja nr.38.355.nisip 9 .sibiu@valrom.38.capac canal carosabil clasa 40T 5 .28.piesã superioarã reglabilã.099 E-mail: dinik@cyber.pat de pietriæ æi nisip 12 .165.strat de finisare 2 . óë.garniturã pentru racord. 7 . 021/317. Sector 5 Tel.794.644.144 B Tel: 0241/606.596.743 E-mail: triasconi@valrom. km 9.iasi@valrom.123 Tel. 2 .ro Bacãu Adresa: Æos.garniturã etanæare./Fax: 0251/459. 0269/560. 0722/623.ploiesti@valrom. Divizia 9 Cavalerie nr. Gh.ro Brãila Adresa: Æos./Fax: 021/317.48 E-mail: valrom@romstal.G1/G2 parter Tel/Fax: 0242/515.167 E-mail: valrom. 0251/459.timisoara@valrom.tub PVC 11 . Bobâlna nr. Str.Sediu./Fax: 0269/560.88A Tel.299. Râmnicu-Sãrat nr.ro 7 8 9 1 .ro Ploieæti Adresa: Str.conducte PVC de diverse diametre.nisip 6 .fundaåia drumului 3 .braila@valrom. Mihai Viteazul nr.356 Constanåa Adresa: Bdul.89. Alexandriei nr. 4À Òåë. depozit.805. Comuna Pieleæti Tel.32.piesã fixare prelungire cãmin 9 .ro 1 10 1 2 3 4 Craiova Adresa: DN 330. puncte de desfacere: Bucureæti Adresa: Æos.ro Piteæti DINIK MAR ARG SRL Adresa: Str./Fax: 0243/257. parter Tel/Fax: 0241/519./Fax: 0244/546.ro Iaæi Adresa: Bdul.00.0244/546.1-3 Tel: 0264/481. 0239/627.ro Depozite.ro Olteniåa TRIASCONI SRL Adresa: Str.665 E-mail: valrom.ro zone verzi Cluj-Napoca Adresa: Calea Baciului nr. Alexandru Iliescu. Poitier nr./Ôàêñ: +380-44-451.piesã fixare prelungire cãmin.com.cãmin. Íîâîêîíñòàíòèíîâñêàÿ.cãmin vizitare "COMPACT" 10 .011 E-mail: valrom. 8 .707 E-mail: valrom. Æelimbãr./Fax: 0234/585.507 E-mail: valrom.ro Valrom Industrie â Óêðàèíå: Êèåâ.652.ro Timiæoara Adresa: Æos.913 E-mail: ufval@gmb_mail.93. 5 . 3 .18 Tel: 0248/212.14 Tel: 0232/264.ro Sibiu Adresa: Com.ua 2 5 6 7 8 3 4 9 5 6 7 12 10 7 11 Reprezentanåe: Constanåa UFIAZ INSTAL SRL Adresa: Str.11. 4 .603 E-mail: valrom. 021/ 420.159 E-mail: valrim2001@xnet.9 Tel.902 E-mail: valrom.bacau@valrom. Fax: 0232/258.pãmânt 7 . Preciziei nr. bl.64 Tel.40./Fax: 0256/282. Doja nr.311 Tel.rahova@valrom. Maramureæ nr. Fax: 0241/606. Sector 6 Tel.trepte de acces în cãmin 1 .capac PEHD pentru cãmin. Aurel Vlaicu nr.72 E-mail: valrom. punct de desfacere: Bucureæti Adresa: Bdul.ro Urziceni VALRIN 2001 SRL Adresa: Str.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->