P. 1
KompactKIT_-_KompactKit_-_Camine_de_canalizare_-_Cartea_tehnica[1]

KompactKIT_-_KompactKit_-_Camine_de_canalizare_-_Cartea_tehnica[1]

|Views: 150|Likes:
Published by Dragos Virje

More info:

Published by: Dragos Virje on Jun 21, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/29/2013

pdf

text

original

Drain KIT

Carte tehnicã

Cãmine canalizare COMPACT

Atât de simplu.

Simplitatea înseamnã pentru noi perfecåiune. Simplitatea înseamnã pentru noi eficienåã æi un simå practic dezvoltat. Simplitatea este regula de bazã în relaåiile noastre cu clienåii, æi mai ales în modul de concepere a sistemelor pe care le producem æi le comercializãm. Simplu.

Sistem de canalizãri exterioare æi drenaje

COMPACT - Cãmine de inspecåie/vizitare Am câætigat pe piaåa româneascã statutul de lider în tubulaturã æi fitinguri din materiale plastice æi ne-am dovedit competenåa în calitate de distribuitor de produse pentru instalaåii sanitare æi de încãlzire. Dar cel mai important este cã am câætigat încrederea colaboratorilor noætri prin standardele calitative înalte, aplicabilitatea produselor, promptitudinea æi profesionalismul angajaåilor noætri æi prin continua adaptare la cerinåele pieåei. Eficienåã Menåinerea unor legãturi eficiente cu reåeaua proprie de distribuåie, cu comercianåii æi antreprenorii, este garantatã de disponibilitatea permanentã a produselor pe stoc, eliminarea sincopelor în aprovizionare æi eficacitatea în achiziåie. Servicii integrate Valrom Industrie vã pune la dispoziåie o gamã completã de servicii care faciliteazã alegerea celui mai eficient tip de sistem. În plus, la cererea beneficiarului, putem asigura transportul gratuit al produselor de la depozitele noastre la sediul acestuia. Calitate Valrom Industrie are implementat æi certificat un sistem de management al calitãåii în conformitate cu cerinåele standardului ISO 9001/2000. Toate produsele Valrom sunt testate în cadrul laboratorului propriu de încercãri, evaluat æi acreditat RENAR, conform cerinåelor standardului SR EN ISO 17025/2001. De asemenea, toate produsele fabricate de Valrom Industrie sunt agrementate æi avizate de instituåiile abilitate (MLPTL, ICECON), iar cele folosite la transportul fluidelor alimentare au æi avizul Ministerului Sãnãtãåii. 1000 1500 2000 2500 3000 3500 COMPACT este o componentã importantã a sistemului DrainKIT. Produse monobloc sau, pentru înãlåimi mai mari de 2,5m, din module perfect etanæe fabricate din polietilenã prin procedeul denumit „rotomolding”, cãminele sunt proiectate pentru instalare subteranã æi prevãzute cu elemente de prindere pentru manipulare æi montaj æi, de asemenea, cu trepte pentru acces. Prin construcåie este imposibilã infiltrarea apelor reziduale, cãminele din polietilenã fiind soluåia idealã pentru protejarea mediului înconjurãtor. Important! Cãminele de vizitare nu au fost proiectate æi NU pot fi folosite la colectarea substanåelor combustibile sau a altor produse petroliere. Cãminele de vizitare nu au fost proiectate æi NU pot fi folosite în reåele de canalizare sub presiune. Variante - cu baza închisã - cu 1 intrare æi 1 ieæire - cu 3 intrãri æi 1 ieæire (în douã game dimensionale: D 200/160, respectiv D 315/250), se livreazã blindate, urmând ca pe æantier sã se taie ieæirea/intrãrile pentru diametrul de åeavã dorit. Diametru cãmin: 1100mm Diametru capac: 640mm. Tabel înãlåimi (mm) cu baza închisã cu 1 intrare æi 1 ieæire cu 3 intrãri æi 1 ieæire D.400 D.500 D.200/160 D.315/250 1000 1200 1500 1500 1500 1700 2000 2000 2000 2200 2500 2500 2500 2700 3000 3000 3000 3200 3500 3500 3500 3700 4000 4000 4200 4500 4700

Accesorii Piesã superioarã reglabilã H = 100-600 mm Capac de protecåie DN 640 Capace de fontã CL25T æi CL40T cu ramã æi închizãtor Garniturã DN 640 Piesã fixare prelungire cãmin Avantajele cãminelor de inspecåie/vizitare COMPACT - gamã completã de produse æi accesorii - temperatura de lucru de pânã la 60 °C - rezistenåã la produæi chimici - rezistenåã la impact - diversitate dimensionalã - transport, depozitare æi punere în operã simple - rezistenåã æi funcåionalitate pe termen lung Produsele sunt agrementate de autoritãåile abilitate.

. Caracteristici......... 6.............. 3 4 5 5 3..... Materialul... 7..... Dimensionare..... Accesorii................................... depozitare ºi transport............................. Introducere............... Cãmine de vizitare.................... 5....Cuprins pag 1. Generalitãþi........ 4... Instrucþiuni de montaj...................................... 6 11 12 1 ................ 2..................................... Marcare............ ambalare..........................

2 .

În întreaga lume materialele plastice (polietilena de înaltã. Ploieºti. pe viitor încercându-se gãsirea de noi pieþe de desfacere în Europa ºi Asia. monobloc. 1200mm). reducþii. ºei de branºament. exigenþe impuse de reglementãrile europene. reprezentanþe în Urziceni. Craiova. VALROM Industrie s-a impus pe piaþa tubulaturii din materiale plastice datoritã calitãþii produselor. unul din dezideratele societãþii este acela de a dezvolta produse noi cu impact pozitiv asupra protecþiei mediului înconjurãtor ºi a economiei de energie. tubulaturã PEHD gofratã. rezervoare din polietilenã pentru stocarea de apã ºi lichide alimentare. tubulaturã din PVC pentru reþele exterioare de canalizare ºi drenaj. tubulaturã din polietilenã reticulatã (PE-X) pentru instalaþii de încãlzire prin pardosealã. fitingurile aferente (mufe. Bacãu.1. Valrom Industrie comercializeazã fitingurile necesare din acelaºi material: mufe. Un procent semnificativ al producþiei realizate este exportat în Italia.R. apã caldã ºi apã rece. gama foarte diversificatã. Tuburile din polietilenã gofratã pot fi îmbinate atât cu manºon dublu ºi garnituri. fose septice. ramificaþii. sau din module fabricate din polietilenã prin procedeul denumit „rotomolding”. curãþare ºi control ºi bariere stradale tip New Jersey. tubulaturã din polipropilenã random (PP-R) pentru instalaþii de încãlzire. garnituri. cât ºi prin sudare cap la cap. apã caldã ºi apã rece. 500 mm). fitinguri ºi armãturi folosite la instalaþiile interioare/exterioare de distribuþie fluide ºi încãlzire. pentru toate tipurile de sarcini. de asemenea. curbe. Tubulaturã din PVC pentru sisteme de canalizare exterioarã ºi sisteme de drenaj din PVC Gama dimensionalã: Diametre între 110-500 (sau D=110. Prin construcþie este imposibilã infiltrarea apelor reziduale. Iaºi. rezervoare pentru combustibili lichizi. sisteme de irigaþii ºi drenaj. firmelor de construcþii ºi antreprizã în construcþii. cãminele sunt proiectate pentru instalare subteranã ºi sunt prevãzute cu elemente de prindere pentru manipulare ºi montaj ºi. pentru toate tipurile de sarcini. Ucraina. instalaþii pentru apã rece ºi caldã menajerã. Pentru executarea reþelelor de canalizare exterioarã din tubulaturã din polietilenã gofratã. Introducere Fondatã în 1996. COMPACT COMPACT este o componentã importantã a sistemului DrainKIT. medie ºi joasã densitate. reþele de canalizare exterioarã ºi interioarã. 250. 125. ce oferã cãmine de inspecþie/vizitare. irigaþii. 800. deþine poziþia de lider pe piaþa româneascã în producþia de tubulaturã ºi fitinguri din materiale plastice. VALROM Industrie S. Brãila. piese de inspecþie. cãmine vizitare COMPACT PEHD. protecþie. Constanþa. tubulaturã din PVC pentru foraj puþuri. bariere stradale tip New Jersey etc. cãmine inspecþie. canalizare. 1000. tubulaturã din polipropilenã (PP) pentru canalizãri interioare. polipropilena PP. cu trepte pentru acces. pompe drenaj ºi canalizare. Tubulaturã din polietilenã gofratã pentru sisteme de canalizare exterioarã ºi drenaj Gama dimensionalã: Diametre între 400-1200 (sau D=400. Produsele se adreseazã societãþilor naþionale. policlorura de vinil PVC) înlocuiesc cu succes materialele “clasice” (metalul. 200. Sistemul oferã toatã gama de produse pentru realizarea sistemelor de canalizare exterioarã ºi drenaj (D. Gama de produse este completatã cu centralele termice ºi toatã gama de þevi (multistrat. instalaþii de încãlzire. 315. VALROM Industrie distribuie la nivel naþional. De asemenea.L. Olteniþa.110-500): tub PVC omogen sau multistrat. gaz. 160. capace ºi rame fontã ºi PEHD pentru cãmine. având o reþea de depozite ºi reprezentanþe în Bucureºti. rezervoare pentru stocarea diferitelor fluide. piese de trecere prin PVC-beton). Piteºti. Bulgaria. 630. transportul substanþelor chimice agresive. de la sarcini uºoare la sarcini grele. cupru etc). Republica Moldova. a existenþei unui stoc permanent ºi nu în ultimul rând datoritã condiþiilor avantajoase oferite clienþilor. de la sarcini uºoare la sarcini grele. Timiºoara. 400. ramificaþii. VALROM Industrie este furnizor de tubulaturã ºi fitinguri din polietilenã de înaltã densitate (HDPE) pentru reþele de alimentare cu apã. 500. cãmine de vizitare. Produse compacte. 3 . cãmine de vizitare. betonul) într-o gamã largã de aplicaþii cum ar fi: reþelele pentru transportul ºi distribuþia apei ºi a gazelor combustibile. cãminele din polietilenã fiind soluþia idealã pentru protejarea mediului înconjurãtor.

Matriþele sunt montate pe fiecare braþ. În matriþã este introdus materialul sub formã de pulbere (de exemplu pulbere de polietilenã. dupã care matrita este introdusã într-o camerã de formare (cuptor). toate produsele fiind agrementate ºi avizate de instituþiile abilitate din România cât ºi din þãrile în care efectuãm exporturi.Cãmine de vizitare. fiind rotitã continuu. Cãminele de vizitare cu baza închisã au urmãtoarele destinaþii: cãmine de curãþire ºi control. urmând ca pe ºantier sã se taie pentru diametrul de þeavã dorit. nu au fost proiectate ºi NU pot fi folosite în reþele de canalizare sub presiune. produse pentru uz casnic. acreditat RENAR. Calitatea produselor depinde de calitatea materiei prime. cu respectarea limitelor admisibile standardizate ale compuºilor chimici din apele reziduale. cãmine pentru recoltare de probe. respectiv intrãrile. cãmine de vizitare. jucãrii. bariere stradale. cãmine pentru apometru. Materia primã aditivatã corespunzãtor permite obtinerea unor piese rezistente la diversi factori naturali. aprovizionare. curãþire ºi control pentru sistemul de canalizare exterior cu curgere gravitaþionalã. se livreazã blindate. Schema de funcþionare a maºinii de formare rotaþionalã Sunt multe tipuri de maºini de formare rotaþionalã. diferite piese pentru bãrci ºi vapoare.Prezentare procedeu . fabricate din polietilenã. combustibili ºi substanþe chimice. display-uri. respectiv D 315/250. echipamente. VALROM Industrie are implementat un sistem de management al calitãþii în conformitate cu cerinþele standardului ISO 9001. controlul permanent al calitãþii în laboratorul propriu de încercãri. pulbere de polipropilenã). în comparaþie cu alte metode de obþinere a produselor din plastic. comercializarea produselor ºi prestarea de servicii. apoi este retrasã din aceasta camerã ºi rãcitã lent. se bazeazã pe rotirea independentã dupã douã direcþii a unei matriþe. Cãminele cu 3 intrãri ºi o ieºire sunt cãmine de vizitare. De asemenea. la acþiunea substanþelor combustibile. cu condiþia executãrii în interior a izolaþiei termice. Deasemenea se pot obþine piese cu diferite inserþii precum ºi piese ranforsate (rezistente la acþiuni statice ºi dinamice exterioare) . Acestea sunt prevãzute cu mânere de prindere pentru a uºura montarea lor ºi trepte de acces în interior ºi sunt proiectate pentru instalare subteranã. cãminele din polietilenã fiind soluþia idealã pentru protejarea mediului înconjurãtor. ºi în instituþii specializate a produselor oferite spre vânzare. de exemplu la acþiunea razelor solare. containere. 2. obþinându-se astfel calitãþii funcþionale ale produselor corespunzãtoare. Datoritã construcþiei lor este imposibilã infiltrarea apelor reziduale. pregãtirea continuã a personalului ºi comunicarea permanentã cu clienþii reprezintã prioritãþile noastre permanente. de la 1 pânã la 5 braþe. Ieºirea. iar produsul finit este extras ºi se reia circuitul. Au culoarea gri ºi sunt produse monostrat. Cãminele de vizitare nu au fost proiectate ºi NU pot fi folosite la colectarea substanþelor combustibile sau a altor produse petroliere. prin procedeul denumit „rotomolding”. Cãminele de vizitare sunt fabricate în 3 variante : !cu bazã închisã !cu o intrare ºi o ieºire având diametre de 400 ºi 500 mm !cu 3 intrãri ºi o ieºire. curãþire ºi control. Dupã rãcire matriþa este deschisã. folosirea de tehnologii ºi utilaje de ultimã orã. ca de exemplu formarea prin suflare. Generalitãþi Cãminele de vizitare sunt produse compacte sau din module. cãmine echipate cu staþii de pompare pentru ape uzate. Principiul de bazã de funcþionare a maºinii de formare rotaþionalã. 4 . aceasta reflectandu-se în organizarea întregii activitãþi a firmei: producþie. colorat în masã. plasticul este mai usor ºi cu costuri mai mici de fabricatie decât metalul.rotomolding Formarea rotaþionalã este un procedeu care permite obþinerea de produse cu forme ºi dimensiuni diferite. iar procedeul ºi echipamentul permite ºi realizarea produselor multistrat. în douã game dimensionale. prezentatã în figura 1. cãmine pentru cabluri de telefonie. controlul calitãþii. Pe o maºinã pot fi montate mai multe matriþe. Ele sunt destinate utilizãrii în sistemul de canalizare urban. ºi anume D 200/160. Din punct de vedere economic. ºi altele. procesul de formare fiind continuu. Selectarea riguroasã a furnizorilor de materie primã ºi marfã. Avantajele procedeului este cã se obþin piese fãrã tensiuni interne ºi se realizeazã o dispersie omogenã a materialului obþinându-se grosimi uniforme ale peretelui produsului. Prin formare rotaþionalã pot fi obþinute o gamã variatã de produse ºi anume: rezervoare pentru apã.

Aceste defecte. 7. 6. 10. 1. crt.400 ºi D.315/250 3. 29. Aspect Suprafaþa trebuie sã fie netedã. 6. Marcare. 9.Tipurile de cãmine produse de VALROM Industrie Nr. 14. fãrã defecte vizibile cu ochiul liber (incluziuni. 5.200/160 Înãlþime totalã (mm) 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 1700 2200 2700 3200 3700 4200 4700 Cãmin de vizitare cu o intrare ºi o ieºire D. Acestea se pot modifica în funcþie de dezvoltãrile ulterioare ºi sunt orientative. 1 Caracteristicã Densitate Efort la curgere Alungire la curgere Alungire la rupere Punct de înmuiere Vicat Modulul de flexionare (1% secant) Rezistenþa la impact (Charpy) Temperaturã de încovoiere sub sarcinã2 Metodã de încercare SR ISO 1183:1994 SR EN ISO 527-2:2000 SR EN ISO 527-2:2000 SR EN ISO 527-2:2000 SR ISO 306:1997 SR ISO 178:2003 SR EN ISO 179-1:2001 SR ISO 75-2:1998 Valoare 0. 23. 16. Muchiile trebuie sã fie bine definite. deoarece aceste eforturi suplimentare pot cauza deformãri ºi prejudicia conformitatea produsului. Materialul Cãminele de vizitare sunt produse din polietilenã. bule de aer. Denumire Cãmin de vizitare cu baza închisã Înãlþime totalã (mm) 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 1500 2000 2500 3000 3500 4000 Nr. deºi nu sunt vizibile. 30. 19. 11. 26. 18. fãrã bavuri la planurile de separaþie. 15. fisuri sau straturi care se desprind) care ar putea avea efecte asupra funcþionalitãþii. 21. 22. 5. 2. pot scãdea durata de utilizare a produsului. 13.5 MPa 4. Depozitare ºi transport La depozitare ºi transport se vor evita stivuirea cãminelor de vizitare unul peste altul sau aºezarea de greutãþi peste acestea. material virgin. 27. ciupituri. 24. 4. kg 5 . crt. 28. 1. Denumire Cãmin de vizitare cu 3 intrãri ºi o ieºire D. 25. 8. 2. 3. 20. este interzisã trântirea sau lovirea cu corpuri contondente sau ascuþite ce pot produce defecte. ambalare. Ambalare Cãminele de vizitare se livreazã neambalate. 3. În timpul transportului ºi a operaþiilor de încãrcare/descãrcare. crt. 7. 2 sarcina de 0. prin ºtanþare. La mutarea dintr-un loc în altul se va evita contactul cu suprafeþele care pot zgâria sau deteriora produsul. depozitare ºi transport Marcare Fiecare cãmin de vizitare este marcat din fabricã.940 18 10 300 100 750 12 60 UM g/cm3 MPa % % °C MPa kJ/m2 °C valorile prezentate sunt tipice determinate pe epruvete extrase din produs finit ºi nu trebuie interpretate ca specificaþie tehnicã. 12. cu luna ºi anul de fabricaþie.500 Cãmin de vizitare 1200 cu 3 intrãri ºi o ieºire D. 8. 17. 4. Caracteristici fizico-mecanice1 Nr.

Dimensionare 5.5. mm 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 Înãlþime reglabilã piesã superioarã H1.1 Cãmin de vizitare cu baza închisã 960 Ø640 250 250 H H1 Ø1100 H Înãlþime totalã cãmin H.600 6 . mm 100 . Caracteristici.

mm 100 .2 Cãmin de vizitare cu o intrare ºi o ieºire D.600 7 .5. mm 1500 2000 2500 3000 3500 4000 Înãlþime reglabilã piesã superioarã H1.400 H 200 1420 H1 Ø1100 Ø400 Ø640 H Înãlþime totalã cãmin H.

5.600 8 . mm 1500 2000 2500 3000 3500 4000 Înãlþime reglabilã piesã superioarã H1. mm 100 .3 Cãmin de vizitare cu o intrare ºi o ieºire D.500 H Ø500 225 1470 H1 Ø1100 Ø640 H Înãlþime totalã cãmin H.

mm 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 Înãlþime reglabilã piesã superioarã H1.200/160 250 Ø1100 105 H Ø200 Ø160 115 H1 Ø1100 45 Ø640 1405 1580 45 ° ° 1230 H Înãlþime totalã cãmin H.5.600 9 . mm 100 .4 Cãmin de vizitare cu 3 intrãri ºi o ieºire D.

5 Cãmin de vizitare cu 3 intrãri ºi o ieºire D. mm 100 .5.315/250 250 Ø640 Ø1100 115 H H1 105 45° 45 ° Ø1100 Ø640 Ø250 Ø315 H 1588 Înãlþime totalã cãmin H.600 10 . mm 1200 1700 2200 2700 3200 3700 4200 4700 Înãlþime reglabilã piesã superioarã H1.

Accesorii GARNITURÃ ETANÆARE PENTRU CÃMIN PIESÃ SUPERIOARÃ REGLABILÃ H D (mm) Cod 640 47901000116 H (mm) 100 .300 100 .600 Cod 47901000213 47901000216 PIESÃ FIXARE PRELUNGIRE CÃMIN CAPAC PEHD PROTECÅIE PENTRU CÃMIN Cod 47901000125 D (mm) Cod 640 47901000006 CAPAC FONTÃ CU RAMÃ CAPAC FONTÃ CU RAMÃ ÆI ÎNCHIZÃTOR CAPAC FONTÃ CU RAMÃ GRÃTAR/GEIGER CU RAMÃ FONTÃ SET FREZE PENTRU RACORD D (mm) 50-160 Cod 47901050100 GARNITURÃ PENTRU RACORD D (mm) 50 70 110 125 160 Cod 47901850114 47901850116 47901850117 47901850118 47901850119 11 .6.

7. Fiecare strat trebuie compactat cu atenþie. Gradul minim de compactare a stratului de nisip trebuie sã fie 85%. utilizând o maºinã de gãurit cu o frezã pentru racord cu diametrul 110mm sau 125mm. Se pregãtesc ºtuþurile necesare prin simpla retezare la faþa locului. Asiguraþi-vã cã acesta este aºezat într-o poziþie stabilã pe fundul gropii. moloz sau alte particule proeminente care pot zgâria pereþii cãminului. Se aºterne pe fundul gropii un strat de circa 15 cm de nisip ºi se compacteazã. 6. Se sapã groapa de construcþie în aºa fel încât sã existe un spaþiu de 30-40 cm în jurul pereþilor cãminului. Pentru a asigura etanºarea dintre cãmin ºi piesa superioarã se monteazã garniturã. spaþii de staþionare ºi parcaje etajate pentru autoturisme. este conform tabelului de mai jos Amplasamentul cãminului de vizitare Drumuri principale Drumuri secundare Trotuare ºi alei pietonale Grad minim de compactare (%) pe conturul cãminului 85 85 85 Ultimul strat de 0. 5. pe ºantier se pot gãuri pereþii laterali.2 m peste trotuar. care mãsurata de la bordurã. etanºarea realizându-se cu ajutorul garniturii pentru racord. pentru fixarea ei este necesar un colier de fixare cu ºuruburi (piesã de fixare prelungire cãmin. Notã: Pe timpul instalãrii cãminului. Se umple spaþiul dintre pereþii gropii ºi cei ai cãminului cu straturi de circa 25-30 cm material de umpluturã. l Grupa 3 (min. corespunzãtor categoriei de drum (forþa minimã de rupere). trebuie sã existe un strat de umputurã de 20 pânã la 80 cm deasupra peretelui superior al cãminului. se recomanda montarea unui capac din fonta cu ramã. reprezentate mai jos. În final se umple restul gropii cu pãmânt. Instrucþiuni de montaj 1. astfel încât sã fie umplut tot spaþiul din jurul cãminului. clasa A15-forþa minimã de rupere 15kN) pentru zone susceptibile a fi utilizate exclusiv de pietoni ºi de cicliºti. Înainte de turnarea betonului se scade nivelul apei prin pompare sub nivelul radierului de beton. În funcþie de forþa minimã de rupere. în funcþie de nivelul apei freatice. clasa C 250) pentru dispozitive de acoperire montate în zona rigolelor strãzilor de-a lungul trotuarelor. folosindu-se frânghii prinse de mânerele de manipulare. l Grupa 4 (min. în funcþie de zona de montare. 0. Groapa de construcþie ºi instalarea cãminului trebuie sã þinã cont de normele de protecþia muncii. a) În cazul în care cãminul este montat în spaþiul verde . Se aºeazã cãminul pe fundul gropii. clasa D 400) pentru cãi de circulaþie pe strãzi (inclusiv strãzi pietonale) acostamente stabilizate ºi spaþii de staþionare pentru toate tipurile de vehicule. se recomandã ca acesta sã fie acoperit cu un capac de protecþie provizoriu (cod VALROM 47901000006).5 m peste calea de circulaþie ºi de 0. 4.zonã necarosabilã. 3. În cazul în care se instaleazã ºi piesa superioarã pentru reglare de la 100 mm pânã la 600 mm. Baza gropii de construcþie trebuie sã fie planã. 9. 2. l Grupa 2 (min. Se executã acoperirea cãminului. De asemenea. Se racordeazã tuburile de canal la cãmin. schematizate ca în fig. se întinde max. zone pietonale ºi zone comparabile. clasa B 125) pentru trotuare . în funcþie de diferenþa de înãlþime care este necesarã pentru a aduce cãminul la cota terenului . pe peretele interior al cãminului. Gradul de compactare minim. cod VALROM 47901000125). etanºarea fiind realizatã prin montarea garniturii în scobitura practicatã special la partea superioarã. Materialul de umpluturã va fi nisip cu o granulaþie de 4/16 sau pãmânt fãrã pietre. În cazul în care este necesarã montarea unor conducte la alte nivele faþã de cele cu care este prevãzut cãminul. În cazul în care cãminul se va monta în zone în care nivelul pânzei de apã subteranã este la micã adâncime (deasupra nivelului bazei cãminului). 12 . 8. În cazul betonãrii pentru echilibrarea presiunii exercitatã de betonul turnat asupra pereþilor cãminului este necesar ca pe interior sã se sprijine cu o ºipcã sau prin umplerea acestuia cu apã. cãminul se va aºeza pe fundaþie de beton dimensionatã conform condiþiilor hidrogeologice ºi statice ale pãmântului (grosimea trebuie sã corespundã rezistenþei substratului de pãmânt) ºi se va betona parþial sau total.5m grosime sub fundaþia cãii de acces 95 90 85 7. capacele se clasificã în urmãtoarele grupe.9: l Grupa 1 (min. cãminul poate fi acoperit cu capacul provizoriu din plastic. b) În cazul în care cãminul este montat în spaþiul carosabil.

în funcþie de zona de montare. se va urmãri nivelul la care se va încadra stratul de asfalt.Montarea capacelor din fontã trebuie sã fie în concordanþã cu normele naþionale în vigoare. sã aibã gradul de gelivitate G100 ºi de impermeabilitate P8 ºi sã fie executat cu agregate cu dimensiunea de maximum 20 mm. conform proiectului de amenajare. Faþa superioarã a betonului turnat în capac. Pentru armarea betoanelor se va utiliza oþel beton corespunzãtor (de exemplu. Înainte de betonare. aflate în vigoare. Capacul din fontã cu ramã se monteazã pe piesa superioarã reglabilã ºi se încastreazã în beton sau beton armat. -Betonul trebuie sã fie marca B400. 1 2 3 3a 3b 3c 4 5 6 7a 7b Capac canal fontã Piesã superioarã reglabilã Inel de beton Piesã fixare prelungire cãmin Cãmin Garniturã Detaliu de montare a garniturii 13 . În cazul în care zona urmeazã a fi asfaltatã. toate suprafeþele metalice la care trebuie sã adere betonul vor fi curãþate de impuritãþi. precum ºi de cele legate de protecþia muncii. la acelaºi nivel cu faþa superioarã a pãrþii metalice. respectându-se urmãtoarele recomandãri: -Suprafeþele inelare de sprijin dintre capac ºi ramã. trebuie sã fie planã. trebuie sã asigure contactul pe toata circumferinþa. pentru capacele corespunzãtoare grupei 2 se va folosi OB37). -Montarea capacelor din fontã trebuie sã þinã cont de normele de proiectare ºi execuþie.

5 m max. 0.2 m max. 0.5 m max. 0.8 Perete de beton Placã de beton Grupa1 9 0. Grupa1 Grupa2 Grupa3 Grupa4 Grupa3 Grupa2 Grupa1 Secþiune transversalã tip pentru o stradã tip reprezentând câteva grupe de locuri de montare 14 .2 m max.

Note. Schiåe 15 .

Schiåe 16 .Note.

653 E-mail: valrom.nisip 6 .garniturã pentru racord. Narciselor nr. Íîâîêîíñòàíòèíîâñêàÿ.piesã superioarã reglabilã.tub PVC 11 .ro 7 8 9 1 .ro Timiæoara Adresa: Æos. Mihai Viteazul nr.conducte PVC de diverse diametre.123 Tel. Divizia 9 Cavalerie nr.38. 021/ 420.ua 2 5 6 7 8 3 4 9 5 6 7 12 10 7 11 Reprezentanåe: Constanåa UFIAZ INSTAL SRL Adresa: Str.167 E-mail: valrom.603 E-mail: valrom. óë./Fax: 021/317. 0269/560. Sector 5 Tel.28. 0234/585. Râmnicu-Sãrat nr. Poitier nr. 0239/627./Fax: 0251/459.craiova@valrom.timisoara@valrom.piesã fixare prelungire cãmin.braila@valrom.743 E-mail: triasconi@valrom. Maramureæ nr.ro Piteæti DINIK MAR ARG SRL Adresa: Str. bl.com.665 E-mail: valrom.10 E-mail: office@valrom.356 Constanåa Adresa: Bdul. 0722/623.805.rahova@valrom.capac canal carosabil clasa 40T 5 .ro Depozite. 0251/459.72 E-mail: valrom.913 E-mail: ufval@gmb_mail./Fax: 0243/257./Fax: 021/420.311 Tel. Aurel Vlaicu nr.707 E-mail: valrom.144 B Tel: 0241/606. Sector 6 Tel. Preciziei nr. Bobâlna nr.strat de finisare 2 .trepte de acces în cãmin 1 .596.G1/G2 parter Tel/Fax: 0242/515.902 E-mail: valrom.ro Iaæi Adresa: Bdul. 8 .507 E-mail: valrom. Fax: 0232/258. Comuna Pieleæti Tel.93. 4 .constanta@valrom.capac PEHD pentru cãmin.1-3 Tel: 0264/481.9 Tel.ro Ploieæti Adresa: Str.53.ro Olteniåa TRIASCONI SRL Adresa: Str./Fax: 0234/585. 7 ./Fax: 0244/546. Alexandru Iliescu.38.48 E-mail: valrom@romstal.ro zone verzi Cluj-Napoca Adresa: Calea Baciului nr.644.794.sibiu@valrom. Doja nr. parter Tel/Fax: 0241/519. Alexandriei nr.piesã fixare prelungire cãmin 9 .32. Æelimbãr./Fax: 0269/560.652.nisip 9 .ro 1 10 1 2 3 4 Craiova Adresa: DN 330.570. 5 .ro Bacãu Adresa: Æos.0244/546./Fax: 0239/623.pãmânt 7 . punct de desfacere: Bucureæti Adresa: Bdul.gazon ediåia septembrie 2005 .ploiesti@valrom.159 E-mail: valrim2001@xnet.011 E-mail: valrom.cãmin vizitare "COMPACT" 10 .88A Tel./Fax: 0256/282.299. Fax: 0241/606. 0264/481. Str.11.ro Valrom Industrie â Óêðàèíå: Êèåâ.ro Sibiu Adresa: Com. Soveja nr.piesã superioarã reglabilã 8 . 3 . km 9.beton armat 4 .iasi@valrom.Sediu.pãmânt 10 .89.ro Urziceni VALRIN 2001 SRL Adresa: Str.bacau@valrom.14 Tel: 0232/264. 6 .18 Tel: 0248/212.fundaåia drumului 3 .cãmin.64 Tel.355.00.pat de pietriæ æi nisip 12 .garniturã etanæare.099 E-mail: dinik@cyber. Gh. 2 . 4À Òåë.165./Ôàêñ: +380-44-451.5 Tel.ro Brãila Adresa: Æos.40. puncte de desfacere: Bucureæti Adresa: Æos. depozit. 021/317.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->