Drain KIT

Carte tehnicã

Cãmine canalizare COMPACT

Atât de simplu.

Simplitatea înseamnã pentru noi perfecåiune. Simplitatea înseamnã pentru noi eficienåã æi un simå practic dezvoltat. Simplitatea este regula de bazã în relaåiile noastre cu clienåii, æi mai ales în modul de concepere a sistemelor pe care le producem æi le comercializãm. Simplu.

Sistem de canalizãri exterioare æi drenaje

COMPACT - Cãmine de inspecåie/vizitare Am câætigat pe piaåa româneascã statutul de lider în tubulaturã æi fitinguri din materiale plastice æi ne-am dovedit competenåa în calitate de distribuitor de produse pentru instalaåii sanitare æi de încãlzire. Dar cel mai important este cã am câætigat încrederea colaboratorilor noætri prin standardele calitative înalte, aplicabilitatea produselor, promptitudinea æi profesionalismul angajaåilor noætri æi prin continua adaptare la cerinåele pieåei. Eficienåã Menåinerea unor legãturi eficiente cu reåeaua proprie de distribuåie, cu comercianåii æi antreprenorii, este garantatã de disponibilitatea permanentã a produselor pe stoc, eliminarea sincopelor în aprovizionare æi eficacitatea în achiziåie. Servicii integrate Valrom Industrie vã pune la dispoziåie o gamã completã de servicii care faciliteazã alegerea celui mai eficient tip de sistem. În plus, la cererea beneficiarului, putem asigura transportul gratuit al produselor de la depozitele noastre la sediul acestuia. Calitate Valrom Industrie are implementat æi certificat un sistem de management al calitãåii în conformitate cu cerinåele standardului ISO 9001/2000. Toate produsele Valrom sunt testate în cadrul laboratorului propriu de încercãri, evaluat æi acreditat RENAR, conform cerinåelor standardului SR EN ISO 17025/2001. De asemenea, toate produsele fabricate de Valrom Industrie sunt agrementate æi avizate de instituåiile abilitate (MLPTL, ICECON), iar cele folosite la transportul fluidelor alimentare au æi avizul Ministerului Sãnãtãåii. 1000 1500 2000 2500 3000 3500 COMPACT este o componentã importantã a sistemului DrainKIT. Produse monobloc sau, pentru înãlåimi mai mari de 2,5m, din module perfect etanæe fabricate din polietilenã prin procedeul denumit „rotomolding”, cãminele sunt proiectate pentru instalare subteranã æi prevãzute cu elemente de prindere pentru manipulare æi montaj æi, de asemenea, cu trepte pentru acces. Prin construcåie este imposibilã infiltrarea apelor reziduale, cãminele din polietilenã fiind soluåia idealã pentru protejarea mediului înconjurãtor. Important! Cãminele de vizitare nu au fost proiectate æi NU pot fi folosite la colectarea substanåelor combustibile sau a altor produse petroliere. Cãminele de vizitare nu au fost proiectate æi NU pot fi folosite în reåele de canalizare sub presiune. Variante - cu baza închisã - cu 1 intrare æi 1 ieæire - cu 3 intrãri æi 1 ieæire (în douã game dimensionale: D 200/160, respectiv D 315/250), se livreazã blindate, urmând ca pe æantier sã se taie ieæirea/intrãrile pentru diametrul de åeavã dorit. Diametru cãmin: 1100mm Diametru capac: 640mm. Tabel înãlåimi (mm) cu baza închisã cu 1 intrare æi 1 ieæire cu 3 intrãri æi 1 ieæire D.400 D.500 D.200/160 D.315/250 1000 1200 1500 1500 1500 1700 2000 2000 2000 2200 2500 2500 2500 2700 3000 3000 3000 3200 3500 3500 3500 3700 4000 4000 4200 4500 4700

Accesorii Piesã superioarã reglabilã H = 100-600 mm Capac de protecåie DN 640 Capace de fontã CL25T æi CL40T cu ramã æi închizãtor Garniturã DN 640 Piesã fixare prelungire cãmin Avantajele cãminelor de inspecåie/vizitare COMPACT - gamã completã de produse æi accesorii - temperatura de lucru de pânã la 60 °C - rezistenåã la produæi chimici - rezistenåã la impact - diversitate dimensionalã - transport, depozitare æi punere în operã simple - rezistenåã æi funcåionalitate pe termen lung Produsele sunt agrementate de autoritãåile abilitate.

........... Caracteristici................. ambalare....... Introducere.................................. Marcare........... Accesorii... 3 4 5 5 3................ 5................ depozitare ºi transport.... Dimensionare....................... 6.................... 7............... 2....................................... Instrucþiuni de montaj...................... Cãmine de vizitare... 4. 6 11 12 1 .... Generalitãþi......... Materialul............Cuprins pag 1...................

2 .

de la sarcini uºoare la sarcini grele. Pentru executarea reþelelor de canalizare exterioarã din tubulaturã din polietilenã gofratã.1. fose septice. deþine poziþia de lider pe piaþa româneascã în producþia de tubulaturã ºi fitinguri din materiale plastice. ce oferã cãmine de inspecþie/vizitare. curbe. 800. rezervoare pentru combustibili lichizi. Tubulaturã din polietilenã gofratã pentru sisteme de canalizare exterioarã ºi drenaj Gama dimensionalã: Diametre între 400-1200 (sau D=400. tubulaturã din polipropilenã random (PP-R) pentru instalaþii de încãlzire. cãmine vizitare COMPACT PEHD. 250. tubulaturã PEHD gofratã. cu trepte pentru acces.110-500): tub PVC omogen sau multistrat. COMPACT COMPACT este o componentã importantã a sistemului DrainKIT. tubulaturã din PVC pentru reþele exterioare de canalizare ºi drenaj. ramificaþii. gama foarte diversificatã. exigenþe impuse de reglementãrile europene. 630. Sistemul oferã toatã gama de produse pentru realizarea sistemelor de canalizare exterioarã ºi drenaj (D. fitinguri ºi armãturi folosite la instalaþiile interioare/exterioare de distribuþie fluide ºi încãlzire. 200. gaz. policlorura de vinil PVC) înlocuiesc cu succes materialele “clasice” (metalul. Olteniþa. 3 . 1000. Introducere Fondatã în 1996. ºei de branºament. monobloc. bariere stradale tip New Jersey etc. Timiºoara. 500 mm). 125. tubulaturã din PVC pentru foraj puþuri. cãminele sunt proiectate pentru instalare subteranã ºi sunt prevãzute cu elemente de prindere pentru manipulare ºi montaj ºi. cãmine de vizitare. ramificaþii. VALROM Industrie este furnizor de tubulaturã ºi fitinguri din polietilenã de înaltã densitate (HDPE) pentru reþele de alimentare cu apã. În întreaga lume materialele plastice (polietilena de înaltã. instalaþii pentru apã rece ºi caldã menajerã. VALROM Industrie distribuie la nivel naþional. irigaþii. VALROM Industrie S. pentru toate tipurile de sarcini. firmelor de construcþii ºi antreprizã în construcþii. tubulaturã din polietilenã reticulatã (PE-X) pentru instalaþii de încãlzire prin pardosealã. Prin construcþie este imposibilã infiltrarea apelor reziduale. instalaþii de încãlzire. 1200mm). curãþare ºi control ºi bariere stradale tip New Jersey. pe viitor încercându-se gãsirea de noi pieþe de desfacere în Europa ºi Asia. sisteme de irigaþii ºi drenaj. De asemenea. a existenþei unui stoc permanent ºi nu în ultimul rând datoritã condiþiilor avantajoase oferite clienþilor. garnituri. rezervoare pentru stocarea diferitelor fluide. 500. Gama de produse este completatã cu centralele termice ºi toatã gama de þevi (multistrat. Un procent semnificativ al producþiei realizate este exportat în Italia. canalizare. Produse compacte. protecþie. Republica Moldova. capace ºi rame fontã ºi PEHD pentru cãmine. fitingurile aferente (mufe. Iaºi. Constanþa. cât ºi prin sudare cap la cap.L. apã caldã ºi apã rece. Tubulaturã din PVC pentru sisteme de canalizare exterioarã ºi sisteme de drenaj din PVC Gama dimensionalã: Diametre între 110-500 (sau D=110. cãmine de vizitare. tubulaturã din polipropilenã (PP) pentru canalizãri interioare. reprezentanþe în Urziceni. Bulgaria. cãmine inspecþie. Bacãu. Ucraina. Brãila. apã caldã ºi apã rece. polipropilena PP. sau din module fabricate din polietilenã prin procedeul denumit „rotomolding”. de la sarcini uºoare la sarcini grele. piese de inspecþie. Valrom Industrie comercializeazã fitingurile necesare din acelaºi material: mufe. unul din dezideratele societãþii este acela de a dezvolta produse noi cu impact pozitiv asupra protecþiei mediului înconjurãtor ºi a economiei de energie. VALROM Industrie s-a impus pe piaþa tubulaturii din materiale plastice datoritã calitãþii produselor. Tuburile din polietilenã gofratã pot fi îmbinate atât cu manºon dublu ºi garnituri. 315. având o reþea de depozite ºi reprezentanþe în Bucureºti. Produsele se adreseazã societãþilor naþionale. Ploieºti. de asemenea. cupru etc). medie ºi joasã densitate. Craiova. 160.R. reducþii. pompe drenaj ºi canalizare. 400. pentru toate tipurile de sarcini. reþele de canalizare exterioarã ºi interioarã. betonul) într-o gamã largã de aplicaþii cum ar fi: reþelele pentru transportul ºi distribuþia apei ºi a gazelor combustibile. Piteºti. piese de trecere prin PVC-beton). transportul substanþelor chimice agresive. rezervoare din polietilenã pentru stocarea de apã ºi lichide alimentare. cãminele din polietilenã fiind soluþia idealã pentru protejarea mediului înconjurãtor.

display-uri.Prezentare procedeu . cãmine pentru apometru. plasticul este mai usor ºi cu costuri mai mici de fabricatie decât metalul. respectiv D 315/250. curãþire ºi control. Materia primã aditivatã corespunzãtor permite obtinerea unor piese rezistente la diversi factori naturali. cãmine pentru recoltare de probe. produse pentru uz casnic. 4 . ºi anume D 200/160. pregãtirea continuã a personalului ºi comunicarea permanentã cu clienþii reprezintã prioritãþile noastre permanente. cu condiþia executãrii în interior a izolaþiei termice. Avantajele procedeului este cã se obþin piese fãrã tensiuni interne ºi se realizeazã o dispersie omogenã a materialului obþinându-se grosimi uniforme ale peretelui produsului. Din punct de vedere economic. combustibili ºi substanþe chimice. iar produsul finit este extras ºi se reia circuitul. în douã game dimensionale. dupã care matrita este introdusã într-o camerã de formare (cuptor). ºi în instituþii specializate a produselor oferite spre vânzare. Cãminele de vizitare nu au fost proiectate ºi NU pot fi folosite la colectarea substanþelor combustibile sau a altor produse petroliere. Ele sunt destinate utilizãrii în sistemul de canalizare urban. toate produsele fiind agrementate ºi avizate de instituþiile abilitate din România cât ºi din þãrile în care efectuãm exporturi. de la 1 pânã la 5 braþe. comercializarea produselor ºi prestarea de servicii. containere. acreditat RENAR. se bazeazã pe rotirea independentã dupã douã direcþii a unei matriþe. procesul de formare fiind continuu. colorat în masã. Dupã rãcire matriþa este deschisã. Cãminele de vizitare sunt fabricate în 3 variante : !cu bazã închisã !cu o intrare ºi o ieºire având diametre de 400 ºi 500 mm !cu 3 intrãri ºi o ieºire. de exemplu la acþiunea razelor solare. Cãminele cu 3 intrãri ºi o ieºire sunt cãmine de vizitare. prezentatã în figura 1. Selectarea riguroasã a furnizorilor de materie primã ºi marfã. pulbere de polipropilenã). cãmine echipate cu staþii de pompare pentru ape uzate. curãþire ºi control pentru sistemul de canalizare exterior cu curgere gravitaþionalã. obþinându-se astfel calitãþii funcþionale ale produselor corespunzãtoare. echipamente. ºi altele. Cãminele de vizitare cu baza închisã au urmãtoarele destinaþii: cãmine de curãþire ºi control. urmând ca pe ºantier sã se taie pentru diametrul de þeavã dorit. în comparaþie cu alte metode de obþinere a produselor din plastic. VALROM Industrie are implementat un sistem de management al calitãþii în conformitate cu cerinþele standardului ISO 9001. fiind rotitã continuu. Pe o maºinã pot fi montate mai multe matriþe. aceasta reflectandu-se în organizarea întregii activitãþi a firmei: producþie. diferite piese pentru bãrci ºi vapoare. prin procedeul denumit „rotomolding”. Acestea sunt prevãzute cu mânere de prindere pentru a uºura montarea lor ºi trepte de acces în interior ºi sunt proiectate pentru instalare subteranã. aprovizionare. ca de exemplu formarea prin suflare. cãminele din polietilenã fiind soluþia idealã pentru protejarea mediului înconjurãtor. Au culoarea gri ºi sunt produse monostrat. controlul calitãþii. cãmine de vizitare. Generalitãþi Cãminele de vizitare sunt produse compacte sau din module. se livreazã blindate. apoi este retrasã din aceasta camerã ºi rãcitã lent. Matriþele sunt montate pe fiecare braþ. folosirea de tehnologii ºi utilaje de ultimã orã. Prin formare rotaþionalã pot fi obþinute o gamã variatã de produse ºi anume: rezervoare pentru apã. cãmine pentru cabluri de telefonie. nu au fost proiectate ºi NU pot fi folosite în reþele de canalizare sub presiune. fabricate din polietilenã. iar procedeul ºi echipamentul permite ºi realizarea produselor multistrat. cu respectarea limitelor admisibile standardizate ale compuºilor chimici din apele reziduale. De asemenea. 2. Datoritã construcþiei lor este imposibilã infiltrarea apelor reziduale.Cãmine de vizitare. jucãrii. În matriþã este introdus materialul sub formã de pulbere (de exemplu pulbere de polietilenã. Deasemenea se pot obþine piese cu diferite inserþii precum ºi piese ranforsate (rezistente la acþiuni statice ºi dinamice exterioare) . bariere stradale.rotomolding Formarea rotaþionalã este un procedeu care permite obþinerea de produse cu forme ºi dimensiuni diferite. la acþiunea substanþelor combustibile. Calitatea produselor depinde de calitatea materiei prime. controlul permanent al calitãþii în laboratorul propriu de încercãri. Principiul de bazã de funcþionare a maºinii de formare rotaþionalã. Schema de funcþionare a maºinii de formare rotaþionalã Sunt multe tipuri de maºini de formare rotaþionalã. Ieºirea. respectiv intrãrile.

4. prin ºtanþare. 18. 23. ciupituri. Aspect Suprafaþa trebuie sã fie netedã. 19. 2. 27. pot scãdea durata de utilizare a produsului. deºi nu sunt vizibile. 30. Materialul Cãminele de vizitare sunt produse din polietilenã. 1 Caracteristicã Densitate Efort la curgere Alungire la curgere Alungire la rupere Punct de înmuiere Vicat Modulul de flexionare (1% secant) Rezistenþa la impact (Charpy) Temperaturã de încovoiere sub sarcinã2 Metodã de încercare SR ISO 1183:1994 SR EN ISO 527-2:2000 SR EN ISO 527-2:2000 SR EN ISO 527-2:2000 SR ISO 306:1997 SR ISO 178:2003 SR EN ISO 179-1:2001 SR ISO 75-2:1998 Valoare 0.Tipurile de cãmine produse de VALROM Industrie Nr. 5. 26. 29. 9.500 Cãmin de vizitare 1200 cu 3 intrãri ºi o ieºire D. 1. cu luna ºi anul de fabricaþie. este interzisã trântirea sau lovirea cu corpuri contondente sau ascuþite ce pot produce defecte.5 MPa 4. 7. bule de aer. 21. 3. material virgin. 11. În timpul transportului ºi a operaþiilor de încãrcare/descãrcare. 22. Caracteristici fizico-mecanice1 Nr. 12. crt. La mutarea dintr-un loc în altul se va evita contactul cu suprafeþele care pot zgâria sau deteriora produsul.315/250 3. 1. 25. ambalare. Denumire Cãmin de vizitare cu 3 intrãri ºi o ieºire D. 17. Marcare. 5. deoarece aceste eforturi suplimentare pot cauza deformãri ºi prejudicia conformitatea produsului. 10. 4. Aceste defecte. Denumire Cãmin de vizitare cu baza închisã Înãlþime totalã (mm) 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 1500 2000 2500 3000 3500 4000 Nr. 20. 7. 2. Ambalare Cãminele de vizitare se livreazã neambalate. crt. 15. 14. 8. 28. depozitare ºi transport Marcare Fiecare cãmin de vizitare este marcat din fabricã.200/160 Înãlþime totalã (mm) 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 1700 2200 2700 3200 3700 4200 4700 Cãmin de vizitare cu o intrare ºi o ieºire D. fisuri sau straturi care se desprind) care ar putea avea efecte asupra funcþionalitãþii.940 18 10 300 100 750 12 60 UM g/cm3 MPa % % °C MPa kJ/m2 °C valorile prezentate sunt tipice determinate pe epruvete extrase din produs finit ºi nu trebuie interpretate ca specificaþie tehnicã.400 ºi D. 3. 8. 24. Muchiile trebuie sã fie bine definite. kg 5 . 13. 2 sarcina de 0. fãrã bavuri la planurile de separaþie. 6. crt. 16. 6. fãrã defecte vizibile cu ochiul liber (incluziuni. Acestea se pot modifica în funcþie de dezvoltãrile ulterioare ºi sunt orientative. Depozitare ºi transport La depozitare ºi transport se vor evita stivuirea cãminelor de vizitare unul peste altul sau aºezarea de greutãþi peste acestea.

mm 100 .1 Cãmin de vizitare cu baza închisã 960 Ø640 250 250 H H1 Ø1100 H Înãlþime totalã cãmin H.600 6 . Dimensionare 5. mm 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 Înãlþime reglabilã piesã superioarã H1. Caracteristici.5.

mm 1500 2000 2500 3000 3500 4000 Înãlþime reglabilã piesã superioarã H1. mm 100 .5.2 Cãmin de vizitare cu o intrare ºi o ieºire D.400 H 200 1420 H1 Ø1100 Ø400 Ø640 H Înãlþime totalã cãmin H.600 7 .

600 8 .500 H Ø500 225 1470 H1 Ø1100 Ø640 H Înãlþime totalã cãmin H.3 Cãmin de vizitare cu o intrare ºi o ieºire D.5. mm 100 . mm 1500 2000 2500 3000 3500 4000 Înãlþime reglabilã piesã superioarã H1.

600 9 .5. mm 100 .4 Cãmin de vizitare cu 3 intrãri ºi o ieºire D.200/160 250 Ø1100 105 H Ø200 Ø160 115 H1 Ø1100 45 Ø640 1405 1580 45 ° ° 1230 H Înãlþime totalã cãmin H. mm 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 Înãlþime reglabilã piesã superioarã H1.

5 Cãmin de vizitare cu 3 intrãri ºi o ieºire D.5.600 10 .315/250 250 Ø640 Ø1100 115 H H1 105 45° 45 ° Ø1100 Ø640 Ø250 Ø315 H 1588 Înãlþime totalã cãmin H. mm 100 . mm 1200 1700 2200 2700 3200 3700 4200 4700 Înãlþime reglabilã piesã superioarã H1.

6. Accesorii GARNITURÃ ETANÆARE PENTRU CÃMIN PIESÃ SUPERIOARÃ REGLABILÃ H D (mm) Cod 640 47901000116 H (mm) 100 .300 100 .600 Cod 47901000213 47901000216 PIESÃ FIXARE PRELUNGIRE CÃMIN CAPAC PEHD PROTECÅIE PENTRU CÃMIN Cod 47901000125 D (mm) Cod 640 47901000006 CAPAC FONTÃ CU RAMÃ CAPAC FONTÃ CU RAMÃ ÆI ÎNCHIZÃTOR CAPAC FONTÃ CU RAMÃ GRÃTAR/GEIGER CU RAMÃ FONTÃ SET FREZE PENTRU RACORD D (mm) 50-160 Cod 47901050100 GARNITURÃ PENTRU RACORD D (mm) 50 70 110 125 160 Cod 47901850114 47901850116 47901850117 47901850118 47901850119 11 .

Fiecare strat trebuie compactat cu atenþie. Notã: Pe timpul instalãrii cãminului. schematizate ca în fig. utilizând o maºinã de gãurit cu o frezã pentru racord cu diametrul 110mm sau 125mm. În funcþie de forþa minimã de rupere. Se pregãtesc ºtuþurile necesare prin simpla retezare la faþa locului. 0. se recomanda montarea unui capac din fonta cu ramã. se recomandã ca acesta sã fie acoperit cu un capac de protecþie provizoriu (cod VALROM 47901000006). în funcþie de zona de montare. În cazul betonãrii pentru echilibrarea presiunii exercitatã de betonul turnat asupra pereþilor cãminului este necesar ca pe interior sã se sprijine cu o ºipcã sau prin umplerea acestuia cu apã. Gradul de compactare minim. pentru fixarea ei este necesar un colier de fixare cu ºuruburi (piesã de fixare prelungire cãmin. 2. Asiguraþi-vã cã acesta este aºezat într-o poziþie stabilã pe fundul gropii. 12 .9: l Grupa 1 (min. Se umple spaþiul dintre pereþii gropii ºi cei ai cãminului cu straturi de circa 25-30 cm material de umpluturã. cod VALROM 47901000125). corespunzãtor categoriei de drum (forþa minimã de rupere). l Grupa 4 (min. zone pietonale ºi zone comparabile. clasa B 125) pentru trotuare . l Grupa 2 (min. a) În cazul în care cãminul este montat în spaþiul verde . În cazul în care se instaleazã ºi piesa superioarã pentru reglare de la 100 mm pânã la 600 mm. 4. pe peretele interior al cãminului. pe ºantier se pot gãuri pereþii laterali. cãminul se va aºeza pe fundaþie de beton dimensionatã conform condiþiilor hidrogeologice ºi statice ale pãmântului (grosimea trebuie sã corespundã rezistenþei substratului de pãmânt) ºi se va betona parþial sau total. Se sapã groapa de construcþie în aºa fel încât sã existe un spaþiu de 30-40 cm în jurul pereþilor cãminului. care mãsurata de la bordurã. De asemenea. reprezentate mai jos. este conform tabelului de mai jos Amplasamentul cãminului de vizitare Drumuri principale Drumuri secundare Trotuare ºi alei pietonale Grad minim de compactare (%) pe conturul cãminului 85 85 85 Ultimul strat de 0.5 m peste calea de circulaþie ºi de 0. Instrucþiuni de montaj 1.2 m peste trotuar. etanºarea fiind realizatã prin montarea garniturii în scobitura practicatã special la partea superioarã. 8. În cazul în care cãminul se va monta în zone în care nivelul pânzei de apã subteranã este la micã adâncime (deasupra nivelului bazei cãminului). Se aºterne pe fundul gropii un strat de circa 15 cm de nisip ºi se compacteazã.zonã necarosabilã. clasa C 250) pentru dispozitive de acoperire montate în zona rigolelor strãzilor de-a lungul trotuarelor. Groapa de construcþie ºi instalarea cãminului trebuie sã þinã cont de normele de protecþia muncii. spaþii de staþionare ºi parcaje etajate pentru autoturisme. Se racordeazã tuburile de canal la cãmin.7. l Grupa 3 (min. În final se umple restul gropii cu pãmânt. în funcþie de diferenþa de înãlþime care este necesarã pentru a aduce cãminul la cota terenului . astfel încât sã fie umplut tot spaþiul din jurul cãminului. Baza gropii de construcþie trebuie sã fie planã. trebuie sã existe un strat de umputurã de 20 pânã la 80 cm deasupra peretelui superior al cãminului. 3. clasa D 400) pentru cãi de circulaþie pe strãzi (inclusiv strãzi pietonale) acostamente stabilizate ºi spaþii de staþionare pentru toate tipurile de vehicule.5m grosime sub fundaþia cãii de acces 95 90 85 7. clasa A15-forþa minimã de rupere 15kN) pentru zone susceptibile a fi utilizate exclusiv de pietoni ºi de cicliºti. Pentru a asigura etanºarea dintre cãmin ºi piesa superioarã se monteazã garniturã. moloz sau alte particule proeminente care pot zgâria pereþii cãminului. 9. cãminul poate fi acoperit cu capacul provizoriu din plastic. Înainte de turnarea betonului se scade nivelul apei prin pompare sub nivelul radierului de beton. 5. în funcþie de nivelul apei freatice. capacele se clasificã în urmãtoarele grupe. Gradul minim de compactare a stratului de nisip trebuie sã fie 85%. se întinde max. folosindu-se frânghii prinse de mânerele de manipulare. etanºarea realizându-se cu ajutorul garniturii pentru racord. Materialul de umpluturã va fi nisip cu o granulaþie de 4/16 sau pãmânt fãrã pietre. b) În cazul în care cãminul este montat în spaþiul carosabil. În cazul în care este necesarã montarea unor conducte la alte nivele faþã de cele cu care este prevãzut cãminul. Se aºeazã cãminul pe fundul gropii. 6. Se executã acoperirea cãminului.

În cazul în care zona urmeazã a fi asfaltatã. la acelaºi nivel cu faþa superioarã a pãrþii metalice. respectându-se urmãtoarele recomandãri: -Suprafeþele inelare de sprijin dintre capac ºi ramã. Faþa superioarã a betonului turnat în capac. conform proiectului de amenajare. 1 2 3 3a 3b 3c 4 5 6 7a 7b Capac canal fontã Piesã superioarã reglabilã Inel de beton Piesã fixare prelungire cãmin Cãmin Garniturã Detaliu de montare a garniturii 13 . -Montarea capacelor din fontã trebuie sã þinã cont de normele de proiectare ºi execuþie. precum ºi de cele legate de protecþia muncii. trebuie sã fie planã. sã aibã gradul de gelivitate G100 ºi de impermeabilitate P8 ºi sã fie executat cu agregate cu dimensiunea de maximum 20 mm. aflate în vigoare. Pentru armarea betoanelor se va utiliza oþel beton corespunzãtor (de exemplu. Înainte de betonare.Montarea capacelor din fontã trebuie sã fie în concordanþã cu normele naþionale în vigoare. toate suprafeþele metalice la care trebuie sã adere betonul vor fi curãþate de impuritãþi. în funcþie de zona de montare. Capacul din fontã cu ramã se monteazã pe piesa superioarã reglabilã ºi se încastreazã în beton sau beton armat. pentru capacele corespunzãtoare grupei 2 se va folosi OB37). -Betonul trebuie sã fie marca B400. se va urmãri nivelul la care se va încadra stratul de asfalt. trebuie sã asigure contactul pe toata circumferinþa.

5 m max. 0. 0.2 m max. 0.2 m max.8 Perete de beton Placã de beton Grupa1 9 0.5 m max. Grupa1 Grupa2 Grupa3 Grupa4 Grupa3 Grupa2 Grupa1 Secþiune transversalã tip pentru o stradã tip reprezentând câteva grupe de locuri de montare 14 .

Schiåe 15 .Note.

Note. Schiåe 16 .

km 9.garniturã pentru racord.0244/546. Soveja nr./Fax: 0234/585.ro Olteniåa TRIASCONI SRL Adresa: Str.653 E-mail: valrom.144 B Tel: 0241/606.159 E-mail: valrim2001@xnet. 7 .Sediu.28. óë. puncte de desfacere: Bucureæti Adresa: Æos.braila@valrom.011 E-mail: valrom.strat de finisare 2 .9 Tel.piesã superioarã reglabilã 8 .capac PEHD pentru cãmin.902 E-mail: valrom.603 E-mail: valrom./Fax: 0244/546.167 E-mail: valrom.311 Tel.ua 2 5 6 7 8 3 4 9 5 6 7 12 10 7 11 Reprezentanåe: Constanåa UFIAZ INSTAL SRL Adresa: Str. 021/317. 0269/560./Fax: 0239/623.72 E-mail: valrom.ro Bacãu Adresa: Æos. 4À Òåë.644.craiova@valrom. 0722/623.conducte PVC de diverse diametre.pãmânt 10 .ro Depozite.ro Sibiu Adresa: Com.G1/G2 parter Tel/Fax: 0242/515.665 E-mail: valrom.pat de pietriæ æi nisip 12 .nisip 9 .93.10 E-mail: office@valrom.356 Constanåa Adresa: Bdul.805.ploiesti@valrom. Íîâîêîíñòàíòèíîâñêàÿ.constanta@valrom.rahova@valrom.89. 0251/459.596./Fax: 0251/459.cãmin vizitare "COMPACT" 10 ./Ôàêñ: +380-44-451.ro Ploieæti Adresa: Str.743 E-mail: triasconi@valrom.gazon ediåia septembrie 2005 . Bobâlna nr. bl.355. 3 .5 Tel.507 E-mail: valrom.652. 0264/481. Str. Alexandru Iliescu. 2 .piesã fixare prelungire cãmin./Fax: 0256/282. Maramureæ nr.53.cãmin.1-3 Tel: 0264/481.ro 1 10 1 2 3 4 Craiova Adresa: DN 330. 8 .32.ro Valrom Industrie â Óêðàèíå: Êèåâ.ro Iaæi Adresa: Bdul./Fax: 021/317. Narciselor nr. Sector 6 Tel. Divizia 9 Cavalerie nr.14 Tel: 0232/264. Doja nr.ro Piteæti DINIK MAR ARG SRL Adresa: Str. Gh. Mihai Viteazul nr./Fax: 0269/560.ro Brãila Adresa: Æos. 5 .88A Tel./Fax: 0243/257.nisip 6 .pãmânt 7 .11.bacau@valrom.18 Tel: 0248/212.piesã fixare prelungire cãmin 9 .38.beton armat 4 ./Fax: 021/420.fundaåia drumului 3 . Æelimbãr. Fax: 0232/258.ro Urziceni VALRIN 2001 SRL Adresa: Str. punct de desfacere: Bucureæti Adresa: Bdul. parter Tel/Fax: 0241/519. Alexandriei nr.iasi@valrom. Râmnicu-Sãrat nr. Preciziei nr.64 Tel.garniturã etanæare.ro zone verzi Cluj-Napoca Adresa: Calea Baciului nr. Comuna Pieleæti Tel.38.timisoara@valrom. Fax: 0241/606.tub PVC 11 .123 Tel. 4 . Poitier nr.ro Timiæoara Adresa: Æos.ro 7 8 9 1 .299. 0239/627.570. depozit. Sector 5 Tel.trepte de acces în cãmin 1 . 0234/585.capac canal carosabil clasa 40T 5 .40.48 E-mail: valrom@romstal. Aurel Vlaicu nr.00.794.707 E-mail: valrom. 021/ 420.com. 6 .piesã superioarã reglabilã.165.099 E-mail: dinik@cyber.913 E-mail: ufval@gmb_mail.sibiu@valrom.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.