Drain KIT

Carte tehnicã

Cãmine canalizare COMPACT

Atât de simplu.

Simplitatea înseamnã pentru noi perfecåiune. Simplitatea înseamnã pentru noi eficienåã æi un simå practic dezvoltat. Simplitatea este regula de bazã în relaåiile noastre cu clienåii, æi mai ales în modul de concepere a sistemelor pe care le producem æi le comercializãm. Simplu.

Sistem de canalizãri exterioare æi drenaje

COMPACT - Cãmine de inspecåie/vizitare Am câætigat pe piaåa româneascã statutul de lider în tubulaturã æi fitinguri din materiale plastice æi ne-am dovedit competenåa în calitate de distribuitor de produse pentru instalaåii sanitare æi de încãlzire. Dar cel mai important este cã am câætigat încrederea colaboratorilor noætri prin standardele calitative înalte, aplicabilitatea produselor, promptitudinea æi profesionalismul angajaåilor noætri æi prin continua adaptare la cerinåele pieåei. Eficienåã Menåinerea unor legãturi eficiente cu reåeaua proprie de distribuåie, cu comercianåii æi antreprenorii, este garantatã de disponibilitatea permanentã a produselor pe stoc, eliminarea sincopelor în aprovizionare æi eficacitatea în achiziåie. Servicii integrate Valrom Industrie vã pune la dispoziåie o gamã completã de servicii care faciliteazã alegerea celui mai eficient tip de sistem. În plus, la cererea beneficiarului, putem asigura transportul gratuit al produselor de la depozitele noastre la sediul acestuia. Calitate Valrom Industrie are implementat æi certificat un sistem de management al calitãåii în conformitate cu cerinåele standardului ISO 9001/2000. Toate produsele Valrom sunt testate în cadrul laboratorului propriu de încercãri, evaluat æi acreditat RENAR, conform cerinåelor standardului SR EN ISO 17025/2001. De asemenea, toate produsele fabricate de Valrom Industrie sunt agrementate æi avizate de instituåiile abilitate (MLPTL, ICECON), iar cele folosite la transportul fluidelor alimentare au æi avizul Ministerului Sãnãtãåii. 1000 1500 2000 2500 3000 3500 COMPACT este o componentã importantã a sistemului DrainKIT. Produse monobloc sau, pentru înãlåimi mai mari de 2,5m, din module perfect etanæe fabricate din polietilenã prin procedeul denumit „rotomolding”, cãminele sunt proiectate pentru instalare subteranã æi prevãzute cu elemente de prindere pentru manipulare æi montaj æi, de asemenea, cu trepte pentru acces. Prin construcåie este imposibilã infiltrarea apelor reziduale, cãminele din polietilenã fiind soluåia idealã pentru protejarea mediului înconjurãtor. Important! Cãminele de vizitare nu au fost proiectate æi NU pot fi folosite la colectarea substanåelor combustibile sau a altor produse petroliere. Cãminele de vizitare nu au fost proiectate æi NU pot fi folosite în reåele de canalizare sub presiune. Variante - cu baza închisã - cu 1 intrare æi 1 ieæire - cu 3 intrãri æi 1 ieæire (în douã game dimensionale: D 200/160, respectiv D 315/250), se livreazã blindate, urmând ca pe æantier sã se taie ieæirea/intrãrile pentru diametrul de åeavã dorit. Diametru cãmin: 1100mm Diametru capac: 640mm. Tabel înãlåimi (mm) cu baza închisã cu 1 intrare æi 1 ieæire cu 3 intrãri æi 1 ieæire D.400 D.500 D.200/160 D.315/250 1000 1200 1500 1500 1500 1700 2000 2000 2000 2200 2500 2500 2500 2700 3000 3000 3000 3200 3500 3500 3500 3700 4000 4000 4200 4500 4700

Accesorii Piesã superioarã reglabilã H = 100-600 mm Capac de protecåie DN 640 Capace de fontã CL25T æi CL40T cu ramã æi închizãtor Garniturã DN 640 Piesã fixare prelungire cãmin Avantajele cãminelor de inspecåie/vizitare COMPACT - gamã completã de produse æi accesorii - temperatura de lucru de pânã la 60 °C - rezistenåã la produæi chimici - rezistenåã la impact - diversitate dimensionalã - transport, depozitare æi punere în operã simple - rezistenåã æi funcåionalitate pe termen lung Produsele sunt agrementate de autoritãåile abilitate.

............... 3 4 5 5 3........ ambalare. Accesorii...................... Instrucþiuni de montaj.............................. Materialul...................... Caracteristici......................... 6 11 12 1 ............................ Marcare........ 2. 4......................................... 5... depozitare ºi transport...... Introducere......Cuprins pag 1.......... Dimensionare.................... 7.............. 6. Generalitãþi. Cãmine de vizitare........................

2 .

piese de trecere prin PVC-beton). 500 mm). ramificaþii. Brãila. Bacãu. Produse compacte. sau din module fabricate din polietilenã prin procedeul denumit „rotomolding”. cât ºi prin sudare cap la cap. de asemenea. De asemenea. Piteºti. instalaþii de încãlzire. Produsele se adreseazã societãþilor naþionale. VALROM Industrie este furnizor de tubulaturã ºi fitinguri din polietilenã de înaltã densitate (HDPE) pentru reþele de alimentare cu apã. firmelor de construcþii ºi antreprizã în construcþii. curbe. 1200mm). 630. cãminele din polietilenã fiind soluþia idealã pentru protejarea mediului înconjurãtor. monobloc. gama foarte diversificatã. unul din dezideratele societãþii este acela de a dezvolta produse noi cu impact pozitiv asupra protecþiei mediului înconjurãtor ºi a economiei de energie. Sistemul oferã toatã gama de produse pentru realizarea sistemelor de canalizare exterioarã ºi drenaj (D. transportul substanþelor chimice agresive. Craiova. canalizare. Introducere Fondatã în 1996. tubulaturã din polipropilenã random (PP-R) pentru instalaþii de încãlzire. fitingurile aferente (mufe. VALROM Industrie s-a impus pe piaþa tubulaturii din materiale plastice datoritã calitãþii produselor. de la sarcini uºoare la sarcini grele. 800. ce oferã cãmine de inspecþie/vizitare. 400. Valrom Industrie comercializeazã fitingurile necesare din acelaºi material: mufe. VALROM Industrie S. Olteniþa. tubulaturã PEHD gofratã. Timiºoara. curãþare ºi control ºi bariere stradale tip New Jersey. fitinguri ºi armãturi folosite la instalaþiile interioare/exterioare de distribuþie fluide ºi încãlzire. cu trepte pentru acces. cãminele sunt proiectate pentru instalare subteranã ºi sunt prevãzute cu elemente de prindere pentru manipulare ºi montaj ºi.L. polipropilena PP. 200. Un procent semnificativ al producþiei realizate este exportat în Italia. a existenþei unui stoc permanent ºi nu în ultimul rând datoritã condiþiilor avantajoase oferite clienþilor. cupru etc). pompe drenaj ºi canalizare. Prin construcþie este imposibilã infiltrarea apelor reziduale. cãmine de vizitare. reprezentanþe în Urziceni. piese de inspecþie. irigaþii.110-500): tub PVC omogen sau multistrat. bariere stradale tip New Jersey etc. ramificaþii. având o reþea de depozite ºi reprezentanþe în Bucureºti. tubulaturã din PVC pentru foraj puþuri.1. cãmine vizitare COMPACT PEHD. cãmine inspecþie. VALROM Industrie distribuie la nivel naþional. tubulaturã din polietilenã reticulatã (PE-X) pentru instalaþii de încãlzire prin pardosealã. fose septice. Bulgaria. Tuburile din polietilenã gofratã pot fi îmbinate atât cu manºon dublu ºi garnituri. pentru toate tipurile de sarcini. sisteme de irigaþii ºi drenaj. betonul) într-o gamã largã de aplicaþii cum ar fi: reþelele pentru transportul ºi distribuþia apei ºi a gazelor combustibile. Ploieºti. reþele de canalizare exterioarã ºi interioarã. Tubulaturã din PVC pentru sisteme de canalizare exterioarã ºi sisteme de drenaj din PVC Gama dimensionalã: Diametre între 110-500 (sau D=110. ºei de branºament. medie ºi joasã densitate. 125. Ucraina. 250. de la sarcini uºoare la sarcini grele. rezervoare din polietilenã pentru stocarea de apã ºi lichide alimentare. Constanþa. apã caldã ºi apã rece. 160. protecþie. deþine poziþia de lider pe piaþa româneascã în producþia de tubulaturã ºi fitinguri din materiale plastice. În întreaga lume materialele plastice (polietilena de înaltã. capace ºi rame fontã ºi PEHD pentru cãmine. instalaþii pentru apã rece ºi caldã menajerã. exigenþe impuse de reglementãrile europene. Iaºi. COMPACT COMPACT este o componentã importantã a sistemului DrainKIT. Tubulaturã din polietilenã gofratã pentru sisteme de canalizare exterioarã ºi drenaj Gama dimensionalã: Diametre între 400-1200 (sau D=400. 3 . cãmine de vizitare. 1000. policlorura de vinil PVC) înlocuiesc cu succes materialele “clasice” (metalul. pentru toate tipurile de sarcini. garnituri. reducþii. Gama de produse este completatã cu centralele termice ºi toatã gama de þevi (multistrat. Pentru executarea reþelelor de canalizare exterioarã din tubulaturã din polietilenã gofratã. rezervoare pentru stocarea diferitelor fluide. 500. pe viitor încercându-se gãsirea de noi pieþe de desfacere în Europa ºi Asia. Republica Moldova. 315.R. gaz. tubulaturã din polipropilenã (PP) pentru canalizãri interioare. tubulaturã din PVC pentru reþele exterioare de canalizare ºi drenaj. apã caldã ºi apã rece. rezervoare pentru combustibili lichizi.

la acþiunea substanþelor combustibile. jucãrii. ºi în instituþii specializate a produselor oferite spre vânzare. Calitatea produselor depinde de calitatea materiei prime. colorat în masã. Materia primã aditivatã corespunzãtor permite obtinerea unor piese rezistente la diversi factori naturali. cãminele din polietilenã fiind soluþia idealã pentru protejarea mediului înconjurãtor. dupã care matrita este introdusã într-o camerã de formare (cuptor). se bazeazã pe rotirea independentã dupã douã direcþii a unei matriþe. Prin formare rotaþionalã pot fi obþinute o gamã variatã de produse ºi anume: rezervoare pentru apã. obþinându-se astfel calitãþii funcþionale ale produselor corespunzãtoare. aceasta reflectandu-se în organizarea întregii activitãþi a firmei: producþie. diferite piese pentru bãrci ºi vapoare. Deasemenea se pot obþine piese cu diferite inserþii precum ºi piese ranforsate (rezistente la acþiuni statice ºi dinamice exterioare) . de exemplu la acþiunea razelor solare. 2. În matriþã este introdus materialul sub formã de pulbere (de exemplu pulbere de polietilenã. De asemenea. cãmine pentru apometru. Cãminele cu 3 intrãri ºi o ieºire sunt cãmine de vizitare. containere. respectiv intrãrile. controlul permanent al calitãþii în laboratorul propriu de încercãri. procesul de formare fiind continuu. cãmine de vizitare. Principiul de bazã de funcþionare a maºinii de formare rotaþionalã. Cãminele de vizitare cu baza închisã au urmãtoarele destinaþii: cãmine de curãþire ºi control. Generalitãþi Cãminele de vizitare sunt produse compacte sau din module. Pe o maºinã pot fi montate mai multe matriþe. Dupã rãcire matriþa este deschisã. 4 . Matriþele sunt montate pe fiecare braþ. VALROM Industrie are implementat un sistem de management al calitãþii în conformitate cu cerinþele standardului ISO 9001. apoi este retrasã din aceasta camerã ºi rãcitã lent. Avantajele procedeului este cã se obþin piese fãrã tensiuni interne ºi se realizeazã o dispersie omogenã a materialului obþinându-se grosimi uniforme ale peretelui produsului. Cãminele de vizitare nu au fost proiectate ºi NU pot fi folosite la colectarea substanþelor combustibile sau a altor produse petroliere. bariere stradale. nu au fost proiectate ºi NU pot fi folosite în reþele de canalizare sub presiune. toate produsele fiind agrementate ºi avizate de instituþiile abilitate din România cât ºi din þãrile în care efectuãm exporturi. comercializarea produselor ºi prestarea de servicii. fabricate din polietilenã. urmând ca pe ºantier sã se taie pentru diametrul de þeavã dorit. cãmine echipate cu staþii de pompare pentru ape uzate. curãþire ºi control. acreditat RENAR. cãmine pentru recoltare de probe. pregãtirea continuã a personalului ºi comunicarea permanentã cu clienþii reprezintã prioritãþile noastre permanente. de la 1 pânã la 5 braþe. în douã game dimensionale. controlul calitãþii. Din punct de vedere economic. Selectarea riguroasã a furnizorilor de materie primã ºi marfã. Ieºirea. echipamente. Acestea sunt prevãzute cu mânere de prindere pentru a uºura montarea lor ºi trepte de acces în interior ºi sunt proiectate pentru instalare subteranã. Ele sunt destinate utilizãrii în sistemul de canalizare urban. iar procedeul ºi echipamentul permite ºi realizarea produselor multistrat.Cãmine de vizitare. Cãminele de vizitare sunt fabricate în 3 variante : !cu bazã închisã !cu o intrare ºi o ieºire având diametre de 400 ºi 500 mm !cu 3 intrãri ºi o ieºire. Datoritã construcþiei lor este imposibilã infiltrarea apelor reziduale. cãmine pentru cabluri de telefonie. produse pentru uz casnic.rotomolding Formarea rotaþionalã este un procedeu care permite obþinerea de produse cu forme ºi dimensiuni diferite. pulbere de polipropilenã). combustibili ºi substanþe chimice. cu respectarea limitelor admisibile standardizate ale compuºilor chimici din apele reziduale. Au culoarea gri ºi sunt produse monostrat. în comparaþie cu alte metode de obþinere a produselor din plastic. folosirea de tehnologii ºi utilaje de ultimã orã. respectiv D 315/250. aprovizionare. Schema de funcþionare a maºinii de formare rotaþionalã Sunt multe tipuri de maºini de formare rotaþionalã. prezentatã în figura 1. cu condiþia executãrii în interior a izolaþiei termice. display-uri. curãþire ºi control pentru sistemul de canalizare exterior cu curgere gravitaþionalã. prin procedeul denumit „rotomolding”.Prezentare procedeu . ºi altele. plasticul este mai usor ºi cu costuri mai mici de fabricatie decât metalul. fiind rotitã continuu. se livreazã blindate. ºi anume D 200/160. iar produsul finit este extras ºi se reia circuitul. ca de exemplu formarea prin suflare.

fãrã defecte vizibile cu ochiul liber (incluziuni. 13. La mutarea dintr-un loc în altul se va evita contactul cu suprafeþele care pot zgâria sau deteriora produsul. 15. 12. 4. Acestea se pot modifica în funcþie de dezvoltãrile ulterioare ºi sunt orientative. 9. bule de aer. 6. 2 sarcina de 0. crt. depozitare ºi transport Marcare Fiecare cãmin de vizitare este marcat din fabricã. material virgin.Tipurile de cãmine produse de VALROM Industrie Nr. ambalare. deoarece aceste eforturi suplimentare pot cauza deformãri ºi prejudicia conformitatea produsului. 5.5 MPa 4. Denumire Cãmin de vizitare cu 3 intrãri ºi o ieºire D. 28. crt. 27. Ambalare Cãminele de vizitare se livreazã neambalate. 26. 25. 4. Marcare. este interzisã trântirea sau lovirea cu corpuri contondente sau ascuþite ce pot produce defecte. 18. 1 Caracteristicã Densitate Efort la curgere Alungire la curgere Alungire la rupere Punct de înmuiere Vicat Modulul de flexionare (1% secant) Rezistenþa la impact (Charpy) Temperaturã de încovoiere sub sarcinã2 Metodã de încercare SR ISO 1183:1994 SR EN ISO 527-2:2000 SR EN ISO 527-2:2000 SR EN ISO 527-2:2000 SR ISO 306:1997 SR ISO 178:2003 SR EN ISO 179-1:2001 SR ISO 75-2:1998 Valoare 0. deºi nu sunt vizibile. Caracteristici fizico-mecanice1 Nr. fisuri sau straturi care se desprind) care ar putea avea efecte asupra funcþionalitãþii. 2. 10. Muchiile trebuie sã fie bine definite. 1. 8.400 ºi D. prin ºtanþare. Materialul Cãminele de vizitare sunt produse din polietilenã. 22. 23. kg 5 . 3. 29. Denumire Cãmin de vizitare cu baza închisã Înãlþime totalã (mm) 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 1500 2000 2500 3000 3500 4000 Nr. 20. 24.940 18 10 300 100 750 12 60 UM g/cm3 MPa % % °C MPa kJ/m2 °C valorile prezentate sunt tipice determinate pe epruvete extrase din produs finit ºi nu trebuie interpretate ca specificaþie tehnicã. Aceste defecte. pot scãdea durata de utilizare a produsului. 6. ciupituri.200/160 Înãlþime totalã (mm) 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 1700 2200 2700 3200 3700 4200 4700 Cãmin de vizitare cu o intrare ºi o ieºire D. fãrã bavuri la planurile de separaþie. 7. 3. 7. 2.500 Cãmin de vizitare 1200 cu 3 intrãri ºi o ieºire D. 8. 21. 16. 14.315/250 3. 11. Depozitare ºi transport La depozitare ºi transport se vor evita stivuirea cãminelor de vizitare unul peste altul sau aºezarea de greutãþi peste acestea. Aspect Suprafaþa trebuie sã fie netedã. 1. cu luna ºi anul de fabricaþie. crt. 19. 5. 17. În timpul transportului ºi a operaþiilor de încãrcare/descãrcare. 30.

600 6 . mm 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 Înãlþime reglabilã piesã superioarã H1. Dimensionare 5.1 Cãmin de vizitare cu baza închisã 960 Ø640 250 250 H H1 Ø1100 H Înãlþime totalã cãmin H. Caracteristici.5. mm 100 .

5. mm 100 . mm 1500 2000 2500 3000 3500 4000 Înãlþime reglabilã piesã superioarã H1.400 H 200 1420 H1 Ø1100 Ø400 Ø640 H Înãlþime totalã cãmin H.2 Cãmin de vizitare cu o intrare ºi o ieºire D.600 7 .

600 8 . mm 1500 2000 2500 3000 3500 4000 Înãlþime reglabilã piesã superioarã H1.5. mm 100 .500 H Ø500 225 1470 H1 Ø1100 Ø640 H Înãlþime totalã cãmin H.3 Cãmin de vizitare cu o intrare ºi o ieºire D.

200/160 250 Ø1100 105 H Ø200 Ø160 115 H1 Ø1100 45 Ø640 1405 1580 45 ° ° 1230 H Înãlþime totalã cãmin H.600 9 .5.4 Cãmin de vizitare cu 3 intrãri ºi o ieºire D. mm 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 Înãlþime reglabilã piesã superioarã H1. mm 100 .

mm 100 .5. mm 1200 1700 2200 2700 3200 3700 4200 4700 Înãlþime reglabilã piesã superioarã H1.600 10 .5 Cãmin de vizitare cu 3 intrãri ºi o ieºire D.315/250 250 Ø640 Ø1100 115 H H1 105 45° 45 ° Ø1100 Ø640 Ø250 Ø315 H 1588 Înãlþime totalã cãmin H.

Accesorii GARNITURÃ ETANÆARE PENTRU CÃMIN PIESÃ SUPERIOARÃ REGLABILÃ H D (mm) Cod 640 47901000116 H (mm) 100 .6.300 100 .600 Cod 47901000213 47901000216 PIESÃ FIXARE PRELUNGIRE CÃMIN CAPAC PEHD PROTECÅIE PENTRU CÃMIN Cod 47901000125 D (mm) Cod 640 47901000006 CAPAC FONTÃ CU RAMÃ CAPAC FONTÃ CU RAMÃ ÆI ÎNCHIZÃTOR CAPAC FONTÃ CU RAMÃ GRÃTAR/GEIGER CU RAMÃ FONTÃ SET FREZE PENTRU RACORD D (mm) 50-160 Cod 47901050100 GARNITURÃ PENTRU RACORD D (mm) 50 70 110 125 160 Cod 47901850114 47901850116 47901850117 47901850118 47901850119 11 .

Materialul de umpluturã va fi nisip cu o granulaþie de 4/16 sau pãmânt fãrã pietre. 4. Baza gropii de construcþie trebuie sã fie planã. Gradul minim de compactare a stratului de nisip trebuie sã fie 85%. schematizate ca în fig. Notã: Pe timpul instalãrii cãminului. 3. Groapa de construcþie ºi instalarea cãminului trebuie sã þinã cont de normele de protecþia muncii. trebuie sã existe un strat de umputurã de 20 pânã la 80 cm deasupra peretelui superior al cãminului.zonã necarosabilã. corespunzãtor categoriei de drum (forþa minimã de rupere). l Grupa 2 (min. se recomanda montarea unui capac din fonta cu ramã. care mãsurata de la bordurã. capacele se clasificã în urmãtoarele grupe. Se executã acoperirea cãminului.2 m peste trotuar. l Grupa 3 (min. clasa B 125) pentru trotuare . clasa A15-forþa minimã de rupere 15kN) pentru zone susceptibile a fi utilizate exclusiv de pietoni ºi de cicliºti. utilizând o maºinã de gãurit cu o frezã pentru racord cu diametrul 110mm sau 125mm. În funcþie de forþa minimã de rupere. cãminul poate fi acoperit cu capacul provizoriu din plastic. Se pregãtesc ºtuþurile necesare prin simpla retezare la faþa locului. Se sapã groapa de construcþie în aºa fel încât sã existe un spaþiu de 30-40 cm în jurul pereþilor cãminului. clasa D 400) pentru cãi de circulaþie pe strãzi (inclusiv strãzi pietonale) acostamente stabilizate ºi spaþii de staþionare pentru toate tipurile de vehicule. l Grupa 4 (min. se întinde max. se recomandã ca acesta sã fie acoperit cu un capac de protecþie provizoriu (cod VALROM 47901000006).7. În cazul în care cãminul se va monta în zone în care nivelul pânzei de apã subteranã este la micã adâncime (deasupra nivelului bazei cãminului). etanºarea fiind realizatã prin montarea garniturii în scobitura practicatã special la partea superioarã. astfel încât sã fie umplut tot spaþiul din jurul cãminului. spaþii de staþionare ºi parcaje etajate pentru autoturisme. Se umple spaþiul dintre pereþii gropii ºi cei ai cãminului cu straturi de circa 25-30 cm material de umpluturã. 12 . clasa C 250) pentru dispozitive de acoperire montate în zona rigolelor strãzilor de-a lungul trotuarelor. 2. pe peretele interior al cãminului. b) În cazul în care cãminul este montat în spaþiul carosabil. folosindu-se frânghii prinse de mânerele de manipulare. 9. În cazul betonãrii pentru echilibrarea presiunii exercitatã de betonul turnat asupra pereþilor cãminului este necesar ca pe interior sã se sprijine cu o ºipcã sau prin umplerea acestuia cu apã. în funcþie de zona de montare. Instrucþiuni de montaj 1. 8. Se aºeazã cãminul pe fundul gropii.5 m peste calea de circulaþie ºi de 0. Pentru a asigura etanºarea dintre cãmin ºi piesa superioarã se monteazã garniturã. Gradul de compactare minim. în funcþie de nivelul apei freatice. este conform tabelului de mai jos Amplasamentul cãminului de vizitare Drumuri principale Drumuri secundare Trotuare ºi alei pietonale Grad minim de compactare (%) pe conturul cãminului 85 85 85 Ultimul strat de 0. În cazul în care se instaleazã ºi piesa superioarã pentru reglare de la 100 mm pânã la 600 mm. Se aºterne pe fundul gropii un strat de circa 15 cm de nisip ºi se compacteazã. cãminul se va aºeza pe fundaþie de beton dimensionatã conform condiþiilor hidrogeologice ºi statice ale pãmântului (grosimea trebuie sã corespundã rezistenþei substratului de pãmânt) ºi se va betona parþial sau total. Înainte de turnarea betonului se scade nivelul apei prin pompare sub nivelul radierului de beton. etanºarea realizându-se cu ajutorul garniturii pentru racord.9: l Grupa 1 (min. în funcþie de diferenþa de înãlþime care este necesarã pentru a aduce cãminul la cota terenului . Asiguraþi-vã cã acesta este aºezat într-o poziþie stabilã pe fundul gropii. Se racordeazã tuburile de canal la cãmin. 0. zone pietonale ºi zone comparabile. moloz sau alte particule proeminente care pot zgâria pereþii cãminului. pentru fixarea ei este necesar un colier de fixare cu ºuruburi (piesã de fixare prelungire cãmin. 5. 6. cod VALROM 47901000125). a) În cazul în care cãminul este montat în spaþiul verde .5m grosime sub fundaþia cãii de acces 95 90 85 7. În cazul în care este necesarã montarea unor conducte la alte nivele faþã de cele cu care este prevãzut cãminul. De asemenea. În final se umple restul gropii cu pãmânt. pe ºantier se pot gãuri pereþii laterali. Fiecare strat trebuie compactat cu atenþie. reprezentate mai jos.

în funcþie de zona de montare. toate suprafeþele metalice la care trebuie sã adere betonul vor fi curãþate de impuritãþi. precum ºi de cele legate de protecþia muncii. trebuie sã fie planã. În cazul în care zona urmeazã a fi asfaltatã. sã aibã gradul de gelivitate G100 ºi de impermeabilitate P8 ºi sã fie executat cu agregate cu dimensiunea de maximum 20 mm. se va urmãri nivelul la care se va încadra stratul de asfalt. conform proiectului de amenajare. -Betonul trebuie sã fie marca B400. Capacul din fontã cu ramã se monteazã pe piesa superioarã reglabilã ºi se încastreazã în beton sau beton armat. la acelaºi nivel cu faþa superioarã a pãrþii metalice. Faþa superioarã a betonului turnat în capac. 1 2 3 3a 3b 3c 4 5 6 7a 7b Capac canal fontã Piesã superioarã reglabilã Inel de beton Piesã fixare prelungire cãmin Cãmin Garniturã Detaliu de montare a garniturii 13 . -Montarea capacelor din fontã trebuie sã þinã cont de normele de proiectare ºi execuþie. pentru capacele corespunzãtoare grupei 2 se va folosi OB37). trebuie sã asigure contactul pe toata circumferinþa.Montarea capacelor din fontã trebuie sã fie în concordanþã cu normele naþionale în vigoare. aflate în vigoare. respectându-se urmãtoarele recomandãri: -Suprafeþele inelare de sprijin dintre capac ºi ramã. Înainte de betonare. Pentru armarea betoanelor se va utiliza oþel beton corespunzãtor (de exemplu.

0.5 m max.5 m max. 0. Grupa1 Grupa2 Grupa3 Grupa4 Grupa3 Grupa2 Grupa1 Secþiune transversalã tip pentru o stradã tip reprezentând câteva grupe de locuri de montare 14 . 0.2 m max.2 m max.8 Perete de beton Placã de beton Grupa1 9 0.

Note. Schiåe 15 .

Schiåe 16 .Note.

óë. depozit.14 Tel: 0232/264.ua 2 5 6 7 8 3 4 9 5 6 7 12 10 7 11 Reprezentanåe: Constanåa UFIAZ INSTAL SRL Adresa: Str.653 E-mail: valrom.pat de pietriæ æi nisip 12 . 0239/627.311 Tel.capac PEHD pentru cãmin.timisoara@valrom.743 E-mail: triasconi@valrom.88A Tel.piesã fixare prelungire cãmin 9 . Poitier nr. 021/317.28.355. km 9.794.356 Constanåa Adresa: Bdul./Fax: 0251/459.garniturã etanæare.93.nisip 6 ./Fax: 0239/623.ro Depozite.cãmin vizitare "COMPACT" 10 .011 E-mail: valrom. punct de desfacere: Bucureæti Adresa: Bdul.com.72 E-mail: valrom.53.32. Aurel Vlaicu nr.9 Tel.ro zone verzi Cluj-Napoca Adresa: Calea Baciului nr. Bobâlna nr. Fax: 0241/606./Fax: 0256/282.64 Tel. Sector 6 Tel.piesã fixare prelungire cãmin. Alexandriei nr. 8 .gazon ediåia septembrie 2005 .Sediu. Râmnicu-Sãrat nr. Fax: 0232/258. parter Tel/Fax: 0241/519. Str. Mihai Viteazul nr.ro Iaæi Adresa: Bdul. Doja nr.603 E-mail: valrom.570.ro Bacãu Adresa: Æos.ro 7 8 9 1 .nisip 9 .constanta@valrom.165.strat de finisare 2 .pãmânt 7 .piesã superioarã reglabilã.159 E-mail: valrim2001@xnet. 3 . Alexandru Iliescu. Æelimbãr.ro Brãila Adresa: Æos.099 E-mail: dinik@cyber.507 E-mail: valrom. 2 . 0722/623./Fax: 0234/585.piesã superioarã reglabilã 8 .644.conducte PVC de diverse diametre.ro Valrom Industrie â Óêðàèíå: Êèåâ. 0269/560.18 Tel: 0248/212./Fax: 0244/546.G1/G2 parter Tel/Fax: 0242/515. Divizia 9 Cavalerie nr.707 E-mail: valrom.craiova@valrom.trepte de acces în cãmin 1 ./Fax: 0269/560./Ôàêñ: +380-44-451. Gh.48 E-mail: valrom@romstal. 0264/481.rahova@valrom.652.ro Timiæoara Adresa: Æos.902 E-mail: valrom.beton armat 4 .ro Sibiu Adresa: Com.0244/546./Fax: 021/420.bacau@valrom.garniturã pentru racord. 5 . Preciziei nr.ro 1 10 1 2 3 4 Craiova Adresa: DN 330. Maramureæ nr.805.38.913 E-mail: ufval@gmb_mail. bl. puncte de desfacere: Bucureæti Adresa: Æos.cãmin.ro Urziceni VALRIN 2001 SRL Adresa: Str.ro Piteæti DINIK MAR ARG SRL Adresa: Str.pãmânt 10 .capac canal carosabil clasa 40T 5 ./Fax: 021/317. 0234/585.89.fundaåia drumului 3 . Sector 5 Tel.braila@valrom.00. Comuna Pieleæti Tel.iasi@valrom. 021/ 420. 6 .144 B Tel: 0241/606.596.40./Fax: 0243/257. 0251/459. Narciselor nr.5 Tel. 4 .tub PVC 11 .11.123 Tel.sibiu@valrom.665 E-mail: valrom.ploiesti@valrom. Soveja nr.38.299.10 E-mail: office@valrom.167 E-mail: valrom. 7 . 4À Òåë. Íîâîêîíñòàíòèíîâñêàÿ.ro Ploieæti Adresa: Str.1-3 Tel: 0264/481.ro Olteniåa TRIASCONI SRL Adresa: Str.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.