Sunteți pe pagina 1din 265

Cuprins

1. Rolul Bncii Naionale a Romniei n sistemul bancar ................................... 2. Sistemul bancar al Romniei .............................................................................. 3. Instrumente de plat utilizate n sistemul bancar ....................................... 4. Instrumente de plat i de credit .................................................................... 5. Servicii bancare electronice .............................................................................. 6. Mijloace de plat utilizate n comerul internaional .................................. 7. Acreditivul documentar ...................................................................................... 8. Garania bancar ................................................................................................... 9. Managementul riscului bancar ........................................................................... 10. Prudena bancar ................................................................................................ Bibliografie ................................................................................................................. 3 36 62 85 99 125 135 159 171 193 239

ROLUL B{NCII NA|IONALE A ROM~NIEI }N SISTEMUL BANCAR


Banca Na\ional[ a Rom`niei, Str.Lipscani nr. 25, Bucure=ti web site: www.bnro.ro

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Istoria sistemului bancar rom`nesc - scurt[ prezentare Sistemul bancar ]n Rom`nia dup[ 1989 Banca Na\ional[ a Rom`niei =i rolul acesteia ]n sistemul bancar Supravegherea =i controlul B[ncii Na\ionale a Rom`niei Bilan\ul contabil al B[ncii Na\ionale a Rom`niei 3

1.1 Istoria sistemului bancar rom`nesc scurt[ prezentare Prima banc[ comercial[ modern[ s-a ]nfiin\at ]n Principatele Rom`ne ]n anul 1865 =i a func\ionat sub numele de Banca Rom`niei. Banca era organizat[ ca societate comercial[ pe ac\iuni cu un capital social subscris ]n valoare de 25.000.000 franci francezi. Banca Rom`niei a fost ]nfiin\at[, ini\ial, ca banc[ comercial[ =i banc[ de emisiune de c[tre investitorii englezi =i francezi care conduceau Banque Imperial Ottomane. Dup[ 4 ani, guvernul rom`n a revocat monopolul de emisiune al B[ncii Rom`niei, ]n acest fel, institu\ia continu`nd s[ func\ioneze ca banc[ comercial[ privat[ p`n[ la lichidarea acesteia de c[tre regimul comunist ]n anul 1948. Procesul ]nfiin\[rii unui sistem bancar de tip modern a avut loc ]nainte de jum[tatea celui de-al XIX lea secol =i a fost un proces lent p`n[ la ]nfiin\area B[ncii Na\ionale a Rom`niei la data de 17 aprilie 1880. }n perioada 1866-1880, au fost ]nfiin\ate trei institu\ii de credit: Banca Creditul Rural (1873), Banca Creditul Urban (1874) =i Banca Comercial[ Marmorosch Blank&Co (1874). Banca Na\ional[ a Rom`niei a fost ]nfiin\at[ la ini\iativa Partidului Liberal pentru a acorda credite a c[ror cerere era mare pe pia\[ dup[ r[zboiul de independen\[ (1877), precum =i pentru a asigura stabilitatea financiar[ a \[rii. Banca Na\ional[ a Rom`niei a avut ca atribu\iune nu numai pe aceea de fina\ator al statului =i emisiune b[neasc[, dar =i pe aceea de a ]ndeplini func\iunile unei b[nci comerciale. }n conformitate cu prevederile legii care a guvernat ]nfiin\area sa, noua institu\ie bancar[ era o societate pe ac\iuni, cu capital apar\in`nd Guvernului Rom`niei - aproximativ o treime din capitalul total - restul apar\in`nd ac\ionarilor. }n anul 1901, Banca Na\ional[ a Rom`niei a devenit o institu\ie privat[. Sub controlul Partidului Liberal, Banca Na\ional[ a Rom`niei a jucat un rol important ]n ]nfiin\area sistemului bancar rom`nesc de tip modern =i a contribuit la ]nt[rirea pozi\iei economice a burgheziei rom`ne. Progresul economic care a ]nso\it consolidarea statului rom`n =i ajutorul acordat de c[tre Banca Na\ional[ a Rom`niei au accelerat procesul de ]nfiin\are al b[ncilor comerciale private. Num[rul b[ncilor comerciale a crescut de la 3 ]n anul 1880 la 215 ]n anul 1914. Dac[ ]nfiin\area B[ncii Na\ionale a Rom`niei =i a institu\iilor de credit pe termen lung a fost realizat[ numai cu capital autohton, ]n schimb, capitalul str[in a fost substan\ial implicat ]n crearea noilor b[nci comerciale private. Astfel, ]n anul 1914, institu\iile bancare germane, austriece, franceze, belgiene =i 4

engleze de\ineau 40 de procente din capitalul b[ncilor comerciale rom`ne=ti. }n ajunul primului r[zboi mondial, industria bancar[ rom`neasc[ se caracteriza printr-un nivel ridicat de concentrare, fiind dominat[ de 9 b[nci comerciale conduc[toare, numite b[nci mari rom`ne=ti. }n anul 1913, aceste b[nci de\ineau 70 de procente din totalul resurselor b[ncilor comerciale, ]n timp ce 188 de b[nci mici =i mijlocii de\ineau restul din totalul resurselor. Lu`nd ]n considerare originea capitalului, componen\a grupului de b[nci mari rom`ne=ti era urm[toarea: 4 b[nci cu capital na\ional (Banca Agricol[, Banca Comer\ului de la Craiova, Banca Rom`n[ de Scont, Banca Rom`neasc[), 4 b[nci cu capital str[in (Banca General[ Rom`n[, Banca de Credit Rom`nesc, Banca Comercial[ Rom`n[, Banca Rom`niei), =i o banc[ cu capital str[in =i autohton (Banca Marmorosch Blank &Co). Dup[ primul r[zboi mondial, ca urmare a politicilor na\ionale promovate de c[tre guvernele liberale, ponderea capitalului str[in ]n sistemul bancar a sc[zut. }n ciuda acestei tendin\e ]nregistrate de capital, b[ncile cu capital str[in =i-au men\inut pozi\ii importante ]n sistemul bancar =i au putut s[-=i identifice mai bine profitul investi\iilor dec`t competitorii lor rom`ni. }n perioada 1931-1932, sectorul bancar a resim\it repercursiunile crizei economice datorit[ rela\iilor str`nse avute cu sectorul industrial. Supravegherea bancar[ era aproape inexistent[. Toate acestea au contribuit la colapsul unor b[nci mari. }n vederea ]nt[ririi sistemului bancar, Parlamentul Rom`niei a aprobat la data de 8 mai 1934 Legea privind organizarea =i reglementarea comer\ului bancar. }n baza acestei legi, Banca Na\ional[ a Rom`niei a fost implicat[ ]n elaborarea unor proiecte de m[suri care au avut ca scop restructurarea sistemului bancar prin lichidarea unor institu\ii de credit neviabile =i fuziunea institu\iilor sl[bite de criza economic[. }n consecin\[, num[rul b[ncilor a sc[zut de la 893 ]n anul 1933, la 523 ]n anul 1937 =i la 246 ]n anul 1944. Dup[ anul 1934, interven\ia statului ]n reglementarea sectorului bancar a impus b[ncilor str[ine de pe teritoriul Rom`niei s[ se supun[ noilor cerin\e =i s[ aplice politica de interes general a Rom`niei. La scurt timp dup[ preluarea puterii de stat de c[tre comuni=ti, prin Decretul Lege nr. 197/1948, toate b[ncile rom`ne=ti =i str[ine au fost lichidate, cu 5

excep\ia B[ncii Na\ionale a Rom`niei, Companiei Na\ionale a Creditului Industrial =i a Casei de Economii =i Consemna\iuni, iar Legea bancar[ din anul 1934 a fost abrogat[. B[ncile care nu au fost lichidate =i-au continuat activitatea ]n baza prevederilor Codului Comercial =i a legilor lor specifice. }n anii care au urmat, sistemul bancar rom`nensc a fost organizat ca un sistem bancar centralizat cu monopol de stat, sistem caracteristic unei economii centralizate. Trebuie men\ionat c[, ]n anii 70, ]ntr-o perioad[ de liberalizare economic[, ]n Rom`nia, s-a permis deschiderea sucursalelor a dou[ b[nci str[ine: Manufacturers Hanover Trust =i Societe Generale. 1.2 Sistemul bancar ]n Rom`nia dup[ 1989 Procesul restructur[rii sistemului bancar din Rom`nia a ]nceput la data de 1 decembrie 1990, o dat[ cu desprinderea activit[\ii comerciale desf[=urate p`n[ atunci de Banca Na\ional[ a Rom`niei, activitate preluat[ de Banca Comercial[ Rom`n[, iar B[ncii Na\ionale a Rom`niei r[m`n`ndu-i numai atribu\iile unei b[nci centrale. Stabilirea cadrului juridic, prin aprobarea de c[tre Parlament a celor dou[ legi bancare, respectiv Legea nr. 33 privind activitatea bancar[ =i Legea nr. 34 privind Statutul B[ncii Na\ionale a Rom`niei, ambele intrate ]n vigoare la data de 3 mai 1991, a reprezentat pentru economia rom`neasc[ ]nceputul organiz[rii sistemului bancar pe principiile economiei de pia\[. }n baza noului cadru legislativ, sistemul bancar a fost organizat pe dou[ nivele: la v`rf, Banca Na\ional[ a Rom`niei, ca banca central[ a statului rom`n, organ unic de emisiune; la baz[, societ[\ile comerciale bancare. Noul cadru juridic a ncurajat dezvoltarea b[ncilor cu capital privat =i a permis intrarea liber[ pe pia\a bancar[ autohton[ a institu\iilor financiare str[ine. B[ncile au fost autorizate s[ opereze n calitate de b[nci comerciale de tip universal, putnd efectua o gam[ larg[ de opera\iuni bancare pe ntreg teritoriul \[rii n condi\iile respect[rii normelor pruden\iale emise de banca central[, n calitatea sa de autoritate de supraveghere bancar[. 6

Structura =i func\iile sistemului bancar ]n timpul regimului comunist au fost diferite. Astfel, Banca Na\ional[, agentul statului rom`n, ]ndeplinea, ]n acela=i timp, at`t func\iile unei b[nci centrale, c`t =i pe acelea ale unei b[nci comerciale. Existau trei b[nci specializate ]n diferite domenii de activitate: Banca de Investi\ii care acorda credite pentru proiectele de investi\ii, Banca pentru Agricultur[ =i Industrie Alimentar[ care acorda credite pentru activitatea agricol[ =i Banca Rom`n[ de Comer\ Exterior care era specializat[ ]n opera\iuni de comer\ exterior. Singura institu\ie specializat[ ]n primirea economiilor popula\iei era Casa de Economii =i Consemna\iuni. }n timpul fostului regim politic, nu existau pie\e financiare, concuren\[ ]ntre b[nci, moneda na\ional[ nu era convertibil[, iar rata dob`nzii juca numai un rol formal. }n conformitate cu noile prevederi legale, fostele b[nci: Banca de Investi\ii =i Banca pentru Agricultur[ =i Industrie Alimentar[ s-au reorganizat ]n societ[\i comerciale pe ac\iuni devenind: Banca Rom`n[ pentru Dezvoltare S.A. =i respectiv Banca Agricol[ S.A. }n paralel, au ap[rut b[nci noi, at`t cu capital de stat (Banc Post SA), c`t =i cu capital privat (Mind Bank SA). Adoptarea acestei formule a conferit B[ncii Na\ionale a Rom`niei independen\a acesteia fa\[ de puterea executiv[, subordon`ndu-se Parlamentului =i fiind ]mputernicit[ s[ stabileasc[ =i s[ conduc[ politica monetar[, valutar[, de credit =i de pl[\i ]n cadrul politicilor economice =i financiare ale statului ]n scopul p[str[rii stabilit[\ii monedei na\ionale, av`nd =i calitatea de creditor de ultim[ instan\[ a b[ncilor pentru asigurarea lichidit[\ilor sistemului bancar. P`n[ la data de 31 decembrie 20011, Banca Na\ional[ a Rom`niei a autorizat 33 b[nci, persoane juridice rom`ne, pentru a presta servicii bancare ]n moneda na\ional[ (Leul) =i ]n valut[, =i 8 sucursale de b[nci str[ine (vezi Anexa 1).
1

Banca Na\ional[ a Rom`niei Raport anual 2001

Structura capitalului b[ncilor care func\ionau ]n Rom`nia la sf`r=itul anului 2001 era urm[toarea: B[nci care func\ioneaz[ ]n Rom`nia, dup[ felul capitalului Num[r I. B[nci persoane
juridice romne,

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 20 24 31 33 36 34 33 33 din care: 1.1. a) B[nci cu capital
integral sau majoritar de stat, din care:

7 7 7 7 7 4 4 3 - cu capital integral de
stat;

1 1 1 1 1 1 1 1 - cu capital majoritar de
stat. 1.2. b) B[nci private, din care:

6 6 6 6 6 3 3 2 13 17

24 26 29 30 29 30 - cu capital majoritar
romnesc;

8 9 14 13 13 11 8 6 - cu capital majoritar
str[in.

5 8 10 13 16 19 21 24 II. Sucursale ale b[ncilor str[ine Total (I+II) 7 27 7 31 9 40 10 43 9 45 7 41 8 41 8 41 8

Banca Na\ional[ a Rom`niei

La data de 31 martie 20032, structura sistemului bancar rom`nesc se prezenta, dup[ cum urmeaz[: B[nci Bnci comerciale, din care: Bnci cu capital majoritar de stat Bnci private, din care: - cu capital majoritar str[in - cu capital majoritar autohton Sucursale ale bncilor strine Total sistem bancar Numr 30 3 27 4 23 8 38 Procent din totalul activelor; net 92,5 41,2 51,3 3,2 47,1 7,5 100 Ca urmare a evolu\iei sistemului bancar din Rom`nia, s-a sim\it nevoia alinierii acestuia la principiile economiei de pia\[ =i la modificarea fostelor legi bancare ]n conformitate cu aceste principii. Noile acte normative3 bancare care au ap[rut sunt: Legea nr. 58/1998 Legea bancar[4, prin care a fost abrogat[ Legea nr. 33/1991; Legea nr. 101/1998 privind Statutul B[ncii Na\ionale a Rom`niei5, prin care a fost abrogat[ Legea nr. 34/1991; Legea nr. 83/1998 privind procedura falimentului b[ncilor6.
2 3

web-site: www.bnro.ro - Rom`nia Sistemul bancar prezent =i viitor iunie 2003. vezi Anexa 2 4modificat[ prin Ordonan\a de urgen\[ nr. 24/1999, Ordonan\a de urgen\[ nr. 56/2000 pentru completarea art. 41 din Legea nr.58/1998 =i Ordonan\a de urgen\[ nr. 137/2001 pentru modificarea =i completarea Legii nr. 58/1998 5completat[ =i modificat[ de Legea nr. 156/1999, Ordonan\a de urgen\[ nr. 273/2000 =i de Ordonan\a de urgen\[ a Guvernului nr. 136/2001 6modificat[ =i completat[ cu Ordonan\a de urgen\[ nr. 186/1999 =i de Ordonan\a de urgen\[ nr. 138/2001

Aceste legi bancare au reprezentat =i reprezint[ acte normative de tip modern, at`t prin caracterul sistematic pe care l-au abordat, c`t =i prin con\inutul material al reglement[rii, care au apropiat =i mai mult cadrul juridic bancar din Rom`nia de cadrul juridic modern existent ]n \[rile dezvoltate cu economie de pia\[. }n condi\iile schimb[rilor profunde intervenite dup[ Revolu\ie, se impunea introducerea unui nou sistem unic de contabilitate la societ[\ile bancare, care s[ asigure posibilitatea reflect[rii ]n contabilitate a opera\iunilor economico-financiare specifice economiei de pia\[, ]n concordan\[ cu legisla\ia \[rii noastre ]n vigoare la acea perioad[, precum =i cu prevederile Directivelor Comunit[\ii Europene. Aceasta s-a realizat prin elaborarea Planului de conturi pentru societ[\ile bancare =i normele metodologice de utilizare a acestora, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finan\elor, =i al guvernatorului B[ncii Na\ionale a Rom`niei nr.1418/344/1997 (obligatorii pentru toate b[ncile, ]ncep`nd cu data de 1 ianuarie 1998), precum =i a Modelelor situa\iilor financiar-contabile pentru b[nci =i a normelor metodologice privind ]ntocmirea =i utilizarea acestora, aprobate prin Ordinul ministrului finan\elor =i al guvernatorului B[ncii Na\ionale a Rom`niei nr.1524/362/1998 (obligatorii pentru toate b[ncile, ]ncep`nd cu situa\iile financiar-contabile pe semestrul I al anului 1998). O dat[ cu semnarea de c[tre Rom`nia a Acordului de aderare la Uniunea European[, unul din obiectivele prioritare ale B[ncii Na\ionale a Rom`niei a fost preluarea acquis-ului comunitar7 ]n reglement[rile ei, obiectiv cuprins ]n strategia dezvolt[rii pe termen mediu a sistemului bancar, parte integrant[ a Strategiei Na\ionale de Dezvoltare Economic[ a Rom`niei pe Termen Mediu.
7

un set de reglement[ri =i principii care trebuie men\inute =i dezvoltate. Termenul acquis communautaire provine de la fran\uzescul acquis care desemneaz[ totalitatea reglement[rilor comunitare, a drepturilor =i principiilor care deriv[ din acestea. Aplicat Comunit[\ii, asta ]nseamn[ patrimoniul legislativ al Comunit[\ii, const`nd ]n: tratatele de baz[ =i instrumentele interna\ionale ale Comunit[\ii, legisla\ia care deriv[ din acestea, decizii juridice =i decizii cvasijuridice ale institu\iilor comunitare =i instrumente care nu sunt obligatorii, adic[ opinii =i recomand[ri, precum =i rezolu\ii adoptate de institu\ii ca Parlamentul European =i Consiliul de Mini=tri

10

Obiectivele generale8 stabilite de strategie se refer[, ]n principal, la: 1. Crearea unui sector format din b[nci puternice, capabile s[ asigure o intermediere financiar[ pe criterii de eficien\[ =i rentabilitate. Realizarea acestui obiectiv presupune luarea de m[suri corespunz[toare, orientate spre: redimensionarea sectorului bancar; ]mbun[t[\irea procedurilor de solu\ionare a situa\iei b[ncilor insolvabile; ]nt[rirea activit[\ii de supraveghere pruden\ial[; finalizarea procesului de privatizare a b[ncilor cu capital de stat; aducerea cooperativelor de credit sub reglementarea =i supravegherea B[ncii Na\ionale a Rom`niei; c`=tigarea ]ncrederii publicului ]n sistemul bancar =i, implicit, ]ncurajarea economisirii prin cre=terea rolului Fondului de garantare a depozitelor ]n sistemul bancar; ]nt[rirea cooper[rii cu alte autorit[\i de supraveghere na\ionale =i str[ine. 2. Diversificarea =i cre=terea calit[\ii serviciilor financiar-bancare. Acest obiectiv urm[re=te, ]n principal: integrarea serviciilor bancare cu cele furnizate de operatorii de pia\ financiar[; crearea condi\iilor pentru dezvoltarea unor produse =i servicii ]n concordan\[ cu cerin\ele pie\ei =i pentru implementarea de produse =i servicii moderne de tipul instrumentelor hibride de finan\are, instrumentelor financiare derivate, serviciilor de tipul e-banking. 3. Cre=terea competitivit[\ii sistemului bancar. }n acest sens, se va urm[ri: dezvoltarea pie\elor pe care opereaz[ b[ncile (monetar[, valutar[, de capital); cre=terea autonomiei B[ncii Centrale a Rom`niei ]n calitate de autoritate de reglementare =i supraveghere;
8

Hot[r`rea nr. 455 din 9 mai 2001 privind aprobarea Planului de ac\iune al Programului de guvernare pe perioada 2001 2004, publicat ]n Monitorul Oficial, Partea I nr. 267 din 23 mai 2001.

11

eliminarea oric[ror tratamente discriminatorii existente ]n cadrul sectorului bancar. Ca urmare a procesului gradual de armonizare a legisla\iei bancare rom`ne=ti cu prevederile Directivei Parlamentului European =i Consiliului Uniunii Europene nr. 2000/12/CE privind accesul la activitate =i exercitarea profesiunii de c[tre institu\iile de credit, modificat[ prin Directiva Parlamentului European =i Consiliul Uniunii Europene nr. 2000/28/CE =i av`ndu-se ]n vedere principiile emise de Comitetul de supraveghere bancar[ de la Basel privind supravegherea bancar[, s-a sim\it nevoia modific[rii cadrului legal existent, dup[ cum urmeaz[: Legea nr. 58/1998 a fost par\ial armonizat[ cu prevederile Directivei nr. 2000/12/CE ]n sensul modific[rii sferei de cuprindere =i ]mbun[t[\irii condi\iilor pentru ac\ionarii semnificativi, asigur[rii informa\iilor legate de activitatea, reputa\ia =i integritatea moral[ a persoanelor care inten\ioneaz[ s[ devin[ ac\ionari semnificativi, inclusiv provenien\ei fondurilor destinate ob\inerii participa\iei =i dac[ acestea corespund cerin\elor legale, realiz[rii unei gestiuni prudente =i s[n[toase a sistemului bancar, care s[ permit[ supravegherea eficient[ de c[tre banca central[. Aceste ]mbun[t[\iri au avut la baz[ Ordonan\a de urgen\[ nr. 137/2001 de modificare a Legii bancare. De asemenea, prin Ordonan\a de urgen\[ nr. 56/2000, s-au introdus noi prevederi legate de capitalul de dotare al sucursalelor din Rom`nia ale b[ncilor str[ine. }n baza prevederilor Legii nr. 58/1998, au fost incluse ]n supravegherea b[ncii centrale =i organiza\iile cooperatiste de credit, sens ]n care Guvernul Rom`niei a emis Ordonan\a de urgen\[ nr. 97/2000 privind organiza\iile cooperatiste de credit9 care reglementeaz[ autorizarea =i supravegherea acestora. Cadrul legal instituit ]n anul 2000, completat =i modificat ]n anul 2002, a asigurat impunerea unor standarde =i exigen\e aliniate la prevederile comunitare ]n domeniu. }n perioada men\ionat[, au fost puse bazele cadrului de reglementare adaptat la specificul acestor institu\ii de credit, prin emiterea de c[tre Banca Na\ional[ a Rom`niei a reglement[rilor pruden\iale privind: autorizarea organiza\iilor cooperatiste de credit;
9

modificat[ =i completat[ de Ordonan\a de urgen\[ nr. 272/2000

12

nivelul capitalului minim al organiza\iilor cooperatiste de credit =i ale capitalului minim agregat al re\elelor cooperatiste de credit; metodologia de calcul =i raportare a fondurilor proprii. Banca Na\ional[ a Rom`niei a continuat s[ fie preocupat[ de armonizarea reglement[rilor =i practicilor ]n domeniul supravegherii bancare la principiile de baz[ stabilite de Comitetul de supraveghere bancar[ de la Basel, dintre care exemplific[m: prin modific[rile =i complet[rile la Legea nr. 58/1998, s-au stipulat m[suri ca Banca Na\ional[ a Rom`niei s[ dispun[ de puteri sporite ]n activitatea de autorizare =i supraveghere a achizi\ion[rii/transfer[rii drepturilor de proprietate asupra capitalului b[ncilor inclusiv a unor astfel de opera\iuni realizate de grupuri de persoane cu scopul de a evita atingerea pragului de autorizare pentru participa\iile semnificative (5%) =i s[ fie abilitat[ s[ stabileasc[ prin reglement[ri criterii de eligibilitate mai stricte pentru ac\ionari =i conduc[tori. amendarea legisla\iei privind falimentul b[ncilor pentru crearea unui mecanism mai eficient de eliminare a b[ncilor insolvabile din sistem =i men\inerea ]ncrederii publice ]n acesta (OUG nr. 138/2001). Prin aceast[ amendare, s-a urm[rit concomitent =i armonizarea prevederilor existente cu legisla\ia Uniunii Europene, ]n sensul prelu[rii par\iale a unor prevederi din Directiva 2001/24/CE a Parlamentului European =i a Consiliului din 4 aprilie 2001 =i reglementarea cadrului legal privind falimentul organiza\iilor cooperatiste de credit ]n conformitate cu art. 242 din Ordonan\a de Urgen\[ nr. 97/2000. modificarea legisla\iei privind Fondul de garantare a depozitelor ]n sistemul bancar ]n sensul cre=terii rolului acestui fond ]n procesul elimin[rii b[ncilor insolvabile din sistem. Prin acest[ modificare legislativ[, s-a urm[rit includerea ]n schema de garantare a depozitelor =i a organiza\iilor cooperatiste de credit, ]n baza prevederilor OUG nr. 97/2000, modificat[. elaborarea de c[tre Banca Na\ional[ a Rom`niei a Normelor nr. 3/2002 privind standardele de cunoa=tere a clientelei, prin care 13

s-a urm[rit promovarea standardelor etice =i profesionale ]n domeniul bancar ]n conformitate cu principiul cunoa=te-\i clientul. 1.3 Banca Na\ional[ a Rom`niei =i rolul acesteia ]n sistemul bancar }n general, o banc[ central[ func\ioneaz[ ca o institu\ie de stat ]n vederea stabilirii =i coordon[rii politicii monetare =i de credit a unei economii. Aceasta are, de asemenea, un rol important ]n men\inerea stabilit[\ii monedei na\ionale. Cele mai importante func\ii10 ale unei b[nci centrale pot fi urm[toarele: stabilirea =i implementarea politicii monetare =i de credit; emisiunea monetar[; administrarea rezervelor valutare; supravegherea institu\iilor bancare =i financiare; banc[ a b[ncilor; mprumut[tor de ultim[ instan\[; func\ionarea ca agent al statului =i, ]n aceast[ calitate, p[strarea eviden\ei contului Trezoreriei statului. Av`nd ]n vedere viitoarea aderare a Rom`niei la Uniunea European[, precum =i necesitatea transpunerii legisla\iei na\ionale bancare la acquis-ul comunitar, Banca Na\ional[ a Rom`niei are o leg[tur[ permanent[ cu Sistemul European de B[nci Centrale11 (SEBC) =i cu Banca Central[ European[ (BCE) care =i-a ]nceput activitatea la data de 1 ianuarie 1999. SEBC este organizat ca o banc[ central[ similar[ cu cele din statele federale (Bundesbank =i Fed) constituit[ prin transferul voluntar al suveranit[\ii monetare de la nivel na\ional la nivel suprana\ional. Obiectivul primordial al SEBC este definit de art. 2 din Statut ca fiind men\inerea stabilit[\ii pre\ului =i, ]n acela=i timp, sprijinirea politicilor generale economice ale comunit[\ii pentru a contribui la realizarea acestora.
10 11

uneori aceste responsabilit[\i sunt ]mp[r\ite ]mpreun[ cu alte organe guvernamentale creat formal la data de 1 iunie 1998 =i la care particip[ 15 b[nci centrale na\ionale

14

Sarcinile de baz[ ale SEBC sunt definite12, astfel: stabilirea =i conducerea unei politici monetare corelate a grupului de state membre ale Uniunii Europene ]n conformitate cu gradul de integrare regional[ diferit al acestora fie ca o politic[ monetar[ unic[, fie armonizat[ pentru a preg[ti o unificare ]n viitor; conducerea opera\iilor cu valute (altele dec`t euro), precum =i p[strarea =i administrarea rezervei valutare oficiale a statelor membre; promovarea func\ion[rii fluente a sistemelor de pl[\i; contribu\ia la conducerea fluent[ a politicilor duse de autorit[\ile competente ]n domeniul supravegherii pruden\iale a institu\iilor de credit ]n domeniul stabilit[\ii sistemelor financiare. }n afara obiectivului primordial, de natura politicii monetare, SBCE, ca orice banc[ central[, p[streaz[ un num[r de func\ii specifice din portofoliul clasic, =i anume: a) emisiunea de bancnote =i monede denominate ]n euro; b) func\ionarea stabil[ =i eficient[ a sistemelor de pl[\i; c) administrarea rezervelor valutare oficiale ale statelor membre =i alte opera\iuni valutare; d) contribu\ia la supravegherea bancar[ pruden\ial[ =i reprezentarea extern[. Tranzi\ia Rom`niei spre o economie de pia\[, precum =i necesitatea ader[rii Rom`niei la Uniunea European[ au avut o influen\[ puternic[ asupra organiz[rii, func\iilor =i rolului B[ncii Na\ionale a Rom`niei ca banc[ central[. Banca Na\ional[ a Rom`niei este singura institu\ie autorizat[ pentru a emite bancnote =i monede pe teritoriul \[rii. }n baza noii sale legi13 =i pentru a aduce la ]ndeplinire obiectivul fundamental al s[u acela de asigurare a stabilit[\ii monedei na\ionale pentru a contribui la stabilitatea pre\urilor, Banca Na\ional[ a Rom`niei elaboreaz[, aplic[ =i r[spunde de politica monetar[, valutar[, de credit =i de pl[\i, precum =i de autorizarea =i supravegherea pruden\ial[
12 13

]n conformitate cu art. 105.2 din Tratat =i art. 3 din Statut Legea nr.101/1998 privind Statutul B[ncii Na\ionale a Rom`niei, publicat[ ]n Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 203/ iunie 1998

15

bancar[, ]n cadrul politicii generale a statului urm[rind func\ionarea normal[ a sistemului bancar =i participarea la promovarea unui sistem financiar specific economiei de pia\[. Pentru realizarea politicii monetare, Banca Na\ional[ a Rom`niei utilizeaz[ proceduri =i instrumente specifice pentru opera\iuni de pia\[ monetar[ (scontarea, dob`ndirea, luarea ]n gaj sau vinderea crean\elor, titlurilor sau altor valori asupra statului, b[ncilor, precum =i atragerea depozitelor de la b[nci), de creditare a b[ncilor =i de control al lichidit[\ii, inclusiv prin rezerve minime obligatorii, pe care le stabile=te prin regulamente proprii. Banca Na\ional[ a Rom`niei poate acorda credite ]n condi\ii de rambursare, garantare =i dob`nd[, dar aceasta nu crediteaz[ pe descoperit de cont. }n cadrul politicii sale monetare, valutare, de credit =i pl[\i, Banca Na\ional[ a Rom`niei poate acorda b[ncilor credite pe termene ce nu pot dep[=i 90 de zile, garantate cu: titluri de stat provenite din emisiuni publice cu scaden\e de plat[ ]n termen de maximum un an de la data constituirii garan\iei prin remiterea lor ]n portofoliul B[ncii Na\ionale a Rom`niei; cambii =i bilete la ordin trase sau subscrise pentru plata unor presta\ii comerciale, industriale sau agricole de c[tre persoane juridice eligibile; warrante sau recipise de depozit emise cu privire la bunuri fungibile sau alte bunuri valabil asigurate contra riscurilor de pierdere, distrugere sau deteriorare; depozite constituite la Banca Na\ional[ a Rom`niei sau la alte persoane juridice agreate de aceasta, const`nd din orice active pe care Banca Na\ional[ a Rom`niei le poate vinde, cump[ra sau tranzac\iona. Banca Na\ional[ a Rom`niei stabile=te =i face publice condi\iile de creditare, nivelul minim al ratei dob`nzii la creditele care se acord[ b[ncilor, precum =i criteriile care trebuie ]ndeplinite de b[nci pentru a putea solicita credite. Banca Na\ional[ a Rom`niei elaboreaz[ =i aplic[ politica privind cursul de schimb, stabile=te =i urm[re=te aplicarea regimului valutar pe teritoriul Rom`niei. 16

Administr`nd regimul valutar, Banca Na\ional[ a Rom`niei r[spunde de: emiterea reglement[rilor cu privire la opera\iunile cu active externe =i aur, ]n vederea protej[rii monedei na\ionale; elaborarea balan\ei de pl[\i =i a altor lucr[ri privind pozi\ia investi\ional[ interna\ional[ a \[rii; stabilirea cursurilor de schimb pentru opera\iuni proprii pe pia\a valutar[, calcularea =i publicarea cursurilor medii pentru eviden\a statistic[; autorizarea =i retragerea autoriza\iei, precum =i supravegherea persoanelor juridice care au ob\inut autoriza\ia de a efectua tranzac\ii valutare; stabilirea de plafoane =i alte limite pentru de\inerea de active externe =i opera\iuni cu aur =i active externe pentru persoane juridice =i fizice; p[strarea =i administrarea rezervelor interna\ionale ale statului. Banca Na\ional[ a Rom`niei stabile=te =i men\ine rezervele interna\ionale. Aceste rezerve se compun din urm[toarele elemente: aur de\inut ]n tezaur ]n \ar[ sau depozitat ]n str[in[tate; active externe sub form[ de bancnote =i monede sau disponibil ]n conturi la b[nci sau alte institu\ii financiare ]n str[in[tate, exprimate ]n acele monede =i de\inute ]n acele \[ri pe care le stabile=te Banca Na\ional[ a Rom`niei; orice alte active de rezerv[ recunoscute pe plan interna\ional, inclusiv dreptul de a efectua cump[r[ri de la Fondul Monetar Interna\ional ]n cadrul tran=ei de rezerv[, precum =i de\inerile de drepturi speciale de tragere; cambii, cecuri, bilete la ordin, precum =i obliga\iuni =i alte valori mobiliare, negociabile sau nu, emise sau garantate de persoane juridice nerezidente, clasificate ]n primele categorii de c[tre agen\iile de apreciere a riscurilor; bonuri de tezaur, obliga\iuni =i alte titluri de stat emise sau garantate de guverne str[ine sau de institu\ii financiare interguvernamentale, negociabile sau nu, exprimate =i pl[tibile ]n valut[ ]n locuri acceptabile pentru Banca Na\ional[ a Rom`niei. 17

Banca Na\ional[ a Rom`niei este unica institu\ie autorizat[ s[ emit[ ]nsemne monetare sub form[ de bancnote =i monede, ca mijloace legale de plat[ pe teritoriul Rom`niei. Aceasta este singura ]n drept s[ stabileasc[ valoarea nominal[, dimensiunile, greutatea, desenul =i alte caracteristici tehnice ale bancnotelor =i monedelor metalice. Banca Na\ional[ a Rom`niei este autorizat[ s[ efectueze, ]n baza legisla\iei sale, urm[toarele opera\iuni: s[ cumpere, s[ v`nd[ =i s[ fac[ alte tranzac\ii cu lingouri; s[ cumpere, s[ vnd[ =i s[ fac[ alte tranzac\ii cu valute; s[ cumpere, s[ vnd[ =i s[ fac[ alte tranzac\ii cu bonuri de tezaur, obliga\iuni =i alte titluri emise sau garantate de guverne str[ine sau de organiza\ii financiare interguvernamentale; s[ cumpere, s[ vnd[ =i s[ fac[ alte tranzac\ii cu valori mobiliare emise sau garantate de b[nci centrale, de institu\ii financiare interna\ionale, de societ[\i bancare =i nebancare; s[ deschid[ =i s[ men\in[ conturi la b[nci centrale =i autorit[\i monetare, societ[\i bancare =i la institu\ii financiare interna\ionale; s[ deschid[ =i s[ \in[ conturi, precum =i s[ efectueze opera\iuni de corespondent pentru institu\ii financiare interna\ionale, b[nci centrale =i autorit[\i monetare, societ[\i financiare =i bancare, organiza\ii financiare interguvernamentale din str[in[tate, precum =i pentru guverne str[ine =i agen\iile lor. Organizarea B[ncii Na\ionale a Rom`niei Banca Na\ional[ a Romniei este condus[ de un consiliu de administra\ie. Conducerea executiv[ a B[ncii Na\ionale a Romniei se exercit[ de c[tre guvernator, prim-viceguvernator =i de doi viceguvernatori. Consiliul de administra\ie al B[ncii Na\ionale a Romniei este compus din 9 membri, astfel: un pre=edinte, care este =i guvernator al B[ncii Na\ionale a Romniei; un vicepre=edinte, care este =i prim-viceguvernator; =apte membri, dintre care doi sunt =i viceguvernatori, iar ceilal\i cinci membri nu sunt salaria\i ai B[ncii Na\ionale a Romniei. 18

Consiliul de administra\ie al B[ncii Na\ionale a Romniei decide, n condi\iile legii: politicile n domeniile monetar, valutar, de credit =i pl[\i, urm[rind aducerea la ndeplinire a acestora; m[surile n domeniul autoriz[rii =i supravegherii pruden\iale a b[ncilor pe care le-a autorizat; direc\iile principale n conducerea opera\iunilor =i r[spunderile ce revin personalului B[ncii Na\ionale a Romniei; organizarea intern[, indemniza\iile, salariile =i alte drepturi b[ne=ti ale personalului. Comisia de cenzori este format[ din 5 membri. Aceasta verific[ respectarea normelor legale privind evaluarea patrimoniului B[ncii Na\ionale a Romniei, ntocmirea bilan\ului contabil =i a contului de profit =i pierderi, n concordan\[ cu registrele, gaj, cau\iune sau custodie, precum =i execu\ia bugetului de venituri =i cheltuieli. Anual, comisia de cenzori ntocme=te un raport asupra bilan\ului contabil =i a contului de profit =i pierderi, precum =i asupra execu\iei bugetului de venituri =i cheltuieli. Capitalul B[ncii Na\ionale a Romniei este de 100 miliarde lei =i apar\ine n ntregime statului. Majorarea capitalului se efectueaz[ prin utilizarea par\ial[ a profitului net anual, pn[ la un nivel echivalent cu 5% din pasivele monetare agregate din bilan\ul de la sfr=itul fiec[rui exercitiu financiar anual. Capitalul de 100 miliarde lei se constituie prin preluarea capitalului nregistrat la data de 31 decembrie 1997, de 5 miliarde lei, =i prin alocarea sumei de 95 miliarde lei de la fondul de rezerv[ al B[ncii Na\ionale a Romniei. Fondul de rezerv[ al B[ncii Na\ionale a Romniei se constituie n limita unei cote de 20% din profitul brut pn[ cnd acesta ajunge s[ fie egal cu capitalul propriu, dup[ care cota respectiv[ se reduce la 10%, pn[ cnd fondul de rezerv[ ajunge s[ fie egal cu dublul capitalului propriu =i, ulterior, cota se stabile=te la 5%. Structura organizatoric[ a B[ncii Na\ionale a Rom`niei s-a schimbat de la an la an ]n conformitate cu condi\iile economiei de pia\[. 19

}n prezent, structura organizatoric[ a B[ncii Na\ionale a Rom`niei arat[ a=a cum este ]n oganigrama14 acesteia. 1.4 Supravegherea =i controlul B[ncii Na\ionale a Rom`niei Atunci c`nd b[ncile acord[ credite, ele trebuie s[ acorde mare aten\ie solicitan\ilor acestora ]n sensul c[, ace=tia trebuie s[ aib[ credibilitate =i s[ fie solvabili pentru a fi ]n m[sur[ s[ ramburseze la scaden\[ creditele luate. Din aceast[ cauz[, b[ncile trebuie s[ solicite persoanelor fizice =i juridice care doresc credite s[ garanteze creditele respective, cu respectarea condi\iilor stabilite prin normele proprii privind acordarea creditelor. B[ncile trebuie s[ respecte, urm[toarele cerin\e de pruden\[ bancar[15, la nivel individual sau consolidat, a=a cum au fost stabilite ele ]n reglement[rile B[ncii Na\ionale a Rom`niei, f[r[ a fi limitative, care se refer[ la: solvabilitate; lichiditate; expunerea maxim[ fa\[ de un singur debitor =i expunerea maxim[ agregat[; expunerea fa\[ de persoanele aflate ]n rela\ii speciale cu banca; riscul valutar; calitatea activelor, constituirea =i utilizarea provizioanelor de risc; organizare =i control intern.
14 15

vezi adresa de web: www.bnro.ro Ordonan\a de urgen\[ nr. 137/18 octombrie 2001 pentru modificarea =i completarea Legii bancare nr. 58/1998, publicat[ ]n Monitorul Oficial al Rom`niei, Partea I, nr. 671/24 octombrie 2001

20

Suma total[ a investi\iilor pe termen lung ale unei b[nci ]n titluri de valoare emise de o societate comercial[ care nu este angrenat[ ]n una sau mai multe tranzac\ii financiare nu trebuie s[ dep[=easc[: 20% din capitalul social al respectivelor societ[\i comerciale, =i 10% din fondurile proprii ale b[ncilor. Suma total[ a investi\iilor pe termen lung ale unei b[nci, ]n titluri de valoare emise de o societate comercial[ nu trebuie s[ dep[=easc[ 50% din fondurile proprii ale b[ncii. Suma total[ a investi\iilor b[ncii ]n titluri de valoare, realizate ]n numele =i contul b[ncii nu trebuie s[ dep[=easc[ 100% din fondurile sale proprii, cu excep\ia investi\iilor ]n titluri guvernamentale. Orice entitate care inten\ioneaz[ s[ cumpere o participa\ie de cel pu\in 5% din capitalul social al b[ncii trebuie s[ ob\in[ aprobarea prealabil[ a B[ncii Na\ionale a Rom`niei. Banca Na\ional[ a Rom`niei supravegheaz[ opera\iunile efectuate de b[nci, persoane juridice rom`ne =i de c[tre sucursalele b[ncilor str[ine, pe baza raport[rilor de pruden\[ ]ntocmite ]n conformitate cu legea =i reglement[rile B[ncii Na\ionale a Rom`niei, precum =i prin verific[rile efectuate la sediul b[ncii. 1.5 Bilan\ul contabil al B[ncii Na\ionale a Rom`niei Bilan\ul contabil anual al B[ncii Na\ionale a Rom`niei a fost ]ntocmit conform prevederilor din: Legea nr.101/1998 privind Statutul B[ncii Na\ionale a Rom`niei, Legea contabilit[\ii nr.82/1991, cu modific[rile =i complet[rile ulterioare, Planul de conturi =i Normele Metodologice de utilizare a conturilor contabile pentru Banca Na\ional[ a Rom`niei =i Preciz[rile Ministerului Finan\elor Publice privind m[surile referitoare la ]ncheierea exerci\iului financiar-contabil anual. }ncep`nd cu data de 1 ianuarie 1999, Banca Na\ional[ a Rom`niei a adoptat un Plan de conturi nou, precum =i Norme Metodologice noi de aplicare a acestuia. Noul Plan de conturi a fost realizat ]n conformitate 21

cu prevederile Legii nr. 101/1998 =i cu standardele na\ionale de contabilitate. Schimb[rile pe care le-a adus noul Plan de conturi constau, ]n principal, ]n realizarea unei clasific[ri distincte a activelor =i pasivelor externe ]n func\ie de scaden\a lor. }n scopuri fiscale, deductibilitatea anumitor cheltuieli (de exemplu, cheltuielile de protocol =i cheltuielile sociale) a fost limitat[ la procentajul din profit reglementat prin lege. Bilan\ul contabil al B[ncii Na\ionale a Rom`niei se elaboreaz[ cu respectarea principiilor contabile privind pruden\a, permanen\a metodelor, continuitatea activit[\ii, independen\a exerci\iului, intangibilitatea bilan\ului de deschidere =i necompensarea elementelor de activ =i de pasiv. Cea mai mare parte din totalul elementelor de activ a b[ncii centrale este reprezentat[ de activele externe (vezi Anexa 3), cum ar fi: disponibilul ]n DST (Drepturi Speciale de Tragere) la Fondul Monetar Interna\ional, aurul monetar, titluri de valoare str[ine, investi\ii externe etc. Bilan\ul contabil al B[ncii Na\ionale a Rom`niei ]nregistreaz[ =i rezervele valutare (din care: la vedere, depozite, investi\ii); rezervele de aur (din care: la vedere, depozite) etc. Structura pasivelor din bilan\ul contabil al B[ncii Na\ionale a Rom`niei este urm[toarea: numerar ]n circula\ie, pasive externe (obliga\iuni emise =i depozite atrase de Banca Na\ional[ a Rom`niei), Contul general al Trezoreriei statului, conturile curente ale b[ncilor, capitalul, rezervele etc. Contul de profit =i pierdere al B[ncii Na\ionale a Rom`niei (vezi Anexa 4) se compune din: venituri (venituri din opera\iunile b[ncii, alte venituri) =i cheltuieli (cheltuieli efectuate cu opera\iuni bancare, cheltuieli generale etc). Veniturile din opera\iunile b[ncii includ urm[toarele elemente: venituri din dob`nzi aferente titlurilor de stat, venituri din dob`nzi la liniile de credit =i venituri din comisioane =i taxe pentru decont[ri interbancare, venituri din dob`nzi la depozitele ]n valut[, venituri din dividende la investi\ii st[ine =i venituri din opera\iuni cu titluri ]n valut[, venituri din opera\iuni cu metale pre\ioase =i venituri din diferen\e favorabile rezultate din opera\iunile cu metale pre\ioase. 22

Cele mai importante cheltuieli efectuate cu opera\iunile bancare includ: dob`nzi pl[tite societ[\ilor bancare =i Trezoreriei statului, dob`nzi =i comisioane pl[tite la creditele luate de la Fondul Monetar Interna\ional, dob`nzi =i comisioane pl[tite ]n valut[ la creditele ob\inute de Banca Na\ional[ a Rom`niei din alte surse =i alte cheltuieli ]n valut[ etc. Cheltuielile generale se compun din urm[toarele: cheltuieli cu personalul, cheltuieli cu provizioanele, alte cheltuieli generale. * * Concluzion`nd putem afirma c[: Principalele etape ale reformei sistemului bancar rom`nesc au fost urm[toarele: 1991-1996: prima etap[ a reformei bancare o promulgarea Legii nr. 33/1991 privind activitatea bancar[ =i a Legii nr. 34/1991 privind Statutul B[ncii Na\ionale a Romniei a asigurat structurarea sistemului bancar pe dou paliere, prin dezvoltarea noilor func\ii ale b[ncii centrale (politic[ monetar[, valutar[, reglementare, autorizare, supraveghere, sisteme de pl[\i) =i nfiin\area de b[nci comerciale; o nfiin\area Fondului de garantare a depozitelor n sistemul bancar n anul 1996 (OG nr.39/1996) 1997-2000: a doua etap[ a reformei bancare o mbun[t[\irea =i completarea cadrului legislativ bancar prin aprobarea unor noi legi: Legea privatiz[rii b[ncilor (Legea nr. 83/1997); Legea bancar[ (Legea nr. 58/1998); Legea falimentului bancar (Legea nr. 83/1998); Legea privind Statutul B[ncii Na\ionale a Rom`niei (Legea nr. 101/1998); o crearea noului cadru legislativ al func\ion[rii cooperativelor de credit OUG nr. 97/2000, modificat[ prin OUG nr. 272/2000, modificat[ =i aprobat[ prin Legea nr. 200/2002; 23 *

o obiectivul fundamental al B[ncii Na\ionale a Rom`niei: stabilitatea monedei na\ionale n vederea asigur[rii stabilit[\ii pre\urilor; o instrumentarele de interven\ie au fost modernizate prin eliminarea vechilor linii de credit direc\ionat =i introducerea opera\iunilor de pia\[ deschis[. 2001- 2004: a treia etap a reformei bancare Finalizarea alinierii cadrului legislativ n domeniul institu\iilor de credit la prevederile directivelor Uniunii Europene =i la principiile de baz[ ale Comitetului de la Basel privind o supraveghere bancar[ eficient[: o 2001-2002: modificarea =i completarea Legii nr.101/1998, a Legii nr. 58/1998 =i a Legii nr. 83/1998: exigen\[ sporit[ n autorizarea conduc[torilor =i ac\ionarilor semnificativi ai unei b[nci; conferirea B[ncii Na\ionale a Rom`niei de puteri sporite privind urm[rirea transferurilor de drept de proprietate asupra b[ncilor; capacitatea B[ncii Na\ionale a Rom`niei de a identifica grupurile care ac\ioneaz[ n comun fa\[ de o banc[; protec\ie legal[ sporit[ pentru persoanele implicate n activitatea de supraveghere bancar[ =i instituirea cadrului juridic care s[ permit[ B[ncii Na\ionale a Rom`niei colaborarea cu alte autorit[\i de supraveghere din \ar[ =i din str[in[tate; aplicarea prevederilor Legii nr. 83/1998 privind falimentul =i n cazul organiza\iilor cooperatiste de credit; nvestirea Fondului de Garantare a Depozitelor din Sistemul Bancar cu puterea de a ac\iona ca un lichidator pentru b[ncile =i pentru re\elele cooperatiste de credit intrate n faliment. Principalul obiectiv care a stat =i va sta ]n aten\ia B[ncii Na\ionale a Rom`niei ]n perioada 2003-2004 este: Definitivarea formei finale a Legii bancare =i a Legii privind Statutul B[ncii Na\ionale a Rom`niei conform angajamentelor asumate n cadrul capitolelor de negociere cu Uniunea European[ (Capitolul 3 i Capitolul 11). 24

Prin elaborarea noului Statut al B[ncii Na\ionale a Rom`niei se vor urm[ri urm[toarele: definirea f[r[ echivoc a obiectivului fundamental al B[ncii Na\ionale a Rom`niei stabilitatea pre\urilor; consolidarea independen\ei institu\ionale a b[ncii centrale; interzicerea finan\[rii directe a sectorului public de c[tre banca central[; eliminarea accesului privilegiat al sectorului public la resursele institu\iilor financiare. }n perioada 2003-2004 Banca Na\ional[ a Rom`niei va avea ]n vedere urm[toarele aspecte: armonizarea deplin[ a legisla\iei n domeniul institu\iilor de credit cu Directivele Uniunii Europene; reglementarea, autorizarea =i supravegherea institu\iilor de credit de c[tre Banca Na\ional[ a Rom`niei; eliminarea tuturor restric\iilor privind dreptul de stabilire n domeniul institu\iilor de credit; instituirea atribu\iilor B[ncii Na\ionale a Rom`niei n domeniul supravegherii pe baz[ consolidat[ a institu\iilor de credit; instituirea obligativit[\ii ca toate institu\iile de credit c[rora le-a fost retras[ autoriza\ia de func\ionare s[ fie lichidate. 25

Teste
1. 2. 3. 4. Prezenta\i pe scurt istoricul sistemului bancar din Rom`nia. C`nd =i-a ]nceput activitatea noul sistem bancar din Rom`nia? Descrie\i structura =i func\iile fostului sistem bancar. Enumera\i cinci b[nci, persoane juridice rom`ne autorizate de c[tre Banca Na\ional[ a Rom`niei pentru a presta servicii bancare. 5. Enumera\i cinci sucursale ale b[ncilor str[ine autorizate de c[tre Banca Na\ional[ a Rom`niei pentru a presta servicii bancare. 6. Care au fost legile bancare care au marcat ]nceputul organiz[rii sistemului bancar rom`nesc ]n conformitate cu principiile economiei de pia\[? 7. Cum a fost organizat noul sistem bancar dup[ decembrie 1990? 8. Enumera\i cele mai importante func\ii ale unei b[nci centrale. 9. Enumera\i cele mai importante func\ii ale B[ncii Na\ionale a Rom`niei. 10. Care sunt principalele responsabilit[\i ale B[ncii Na\ionale a Rom`niei ]n domeniul valutar? 11. Enumera\i principalele interna\ionale. elemente componente ale rezervelor 12. Care sunt opera\iunile pe care Banca Na\ional[ a Rom`niei este autorizat[ s[ le ]ndeplineasc[? 13. Enumera\i titlurile de valoare pe care Banca Na\ional[ a Rom`niei le solicit[ ca garan\ie pentru ]mprumuturile acordate b[ncilor. 26

14. Descrie\i conducerea executiv[ a B[ncii Na\ionale a Rom`niei, precum =i organizarea sa intern[. 15. Enumera\i principalele reglement[ri emise ]n domeniul bancar ]ncep`nd cu anul 1998. 16. Enumera\i principalele obiective generale stabilite pentru domeniul bancar prin Strategia Na\ional[ de Dezvoltare Economic[ a Rom`niei pe Termen Mediu =i Lung. 17. Enumera\i principalele active externe ale B[ncii Na\ionale a Rom`niei. 18. Care sunt principalele pasive ale B[ncii Na\ionale a Rom`niei? 19. Banca Na\ional[ a Rom`niei este responsabil[ pentru: a b c d e ]ntocmirea balan\ei de pl[\i; men\inerea =i administrarea rezervei valutare a statului; constituirea depozitelor la vedere =i la termen pentru clien\i; a + b; b + c. 20. Care din urm[toarele forme le ]mbrac[ refinan\area B[ncii Na\ionale a Rom`niei? a b c d e credit acordat cu derogare de la reglement[ri; ]mprumuturi pentru afaceri mici =i mijlocii; ]mprumuturi cu rat[ fix[ a dob`nzii; creditul special; a + d. 21. }n baza legii sale, Banca Na\ional[ a Rom`niei este responsabil[ de: a b c d men\inerea rezervelor minime obligatorii ]n conformitate cu reglement[rile aplicabile; constituirea depozitelor la vedere =i la termen at`t pentru persoanele juridice, c`t =i pentru cele fizice; stabilirea de plafoane =i alte limite pentru de\inerea de active externe =i opera\iuni cu aur =i active externe pentru persoane juridice =i fizice; a + b; 27

e a + c. 22. Ca parte a politicilor sale monetare, valutare, de credit =i de pl[\i Banca Na\ional[ a Rom`niei poate s[: a b c d acorde credite b[ncilor cu termen de p`n[ la 90 de zile baz`ndu-se pe o garan\ie solid[; verifice, la sediul b[ncilor, ]nregistr[rile contabile =i oricare alte documente ale b[ncilor; cumpere, v`nd[, =i s[ efectueze orice tranzac\ii cu monede =i lingouri de aur, precum =i alte metale pre\ioase; a+b 28

ANEXA 1 B{NCI CARE FUNC|IONEAZ{ }N ROM~NIA


Nr B{NCI BANCA NA|IONAL{ A ROMNIEI I 1 Banca Comercial[ Romn[ SEDIUL SOCIAL Bucure=ti, Str. Lipscani nr.25, sector 3 FORMA JURID. NATURAANUL CAPITALULUI AUTORIZ. Banca Central[ a Capital de stat Rom`niei B{NCI PERSOANE JURIDICE ROM~NE Societate comercial[ pe ac\iuni Societate comercial[ pe ac\iuni Societate comercial[ pe ac\iuni Societate comercial[ pe ac\iuni Societate comercial[ pe ac\iuni Societate comercial[ pe ac\iuni Societate comercial[ pe ac\iuni Societate comercial[ pe ac\iuni Societate comercial[ pe ac\iuni Societate comercial[ pe ac\iuni Societate comercial[ pe ac\iuni Majoritar de stat, autohton 1990 Bucure=ti, Bd. Regina Elisabeta nr.5, sector 3 Bucure=ti, Banca Agricol[ -Bd. Mircea Vod[ nr.44, 2 Raiffeisenbl. M17, tronson II, sector 3 Bucure=ti, Casa de Economii =i Calea Victoriei nr.13,3 Consemna\iuni (CEC) sector 3 Bucure=ti, Banca Romn[ pentru

4Str. Doamnei nr.4, Dezvoltare (BRD) sector 3 Bucure=ti, Banca Comercial[Str. Nerva Traian nr. 3, bl. 5 "Ion |iriac"M101, sector 3 nr.15, sector 3 Bucure=ti, 6 BANC POSTBd. Libert[\ii nr.18, Bl.104, sector 5 Bucure=ti, Banca Turco Pia\a Alba Iulia nr.8, sector7 Romn[1 3 Bucure=ti, ABN AMRO BankBd. Expozi\iei nr.2, 8 (Romnia)WorldTradeCenter, unit.2.23, sector 1 Banca de Export-Bucure=ti, 9 Import a RomnieiSpl. Independentei nr.15, (EXIMBANK)sector 5 Bucuresti, 10 Citibank RomniaBd. Iancu de Hunedoara nr. 8 sector 1 Bucure=ti, 11 Alpha Bank Romnia Pia\a Gh. Cantacuzino nr. 6, sector 2
1

Majoritar str[in 1990 Capital de stat 1949 Majoritar str[in 1990 Majoritar str[in 1991 Majoritar str[in 1991 Majoritar str[in 1994 Majoritar str[in 1995 Majoritar de stat, autohton Majoritar str[in 1992 1996 Majoritar str[in 1994

31 decembrie 2001 I s-a retras calitatea de banc[ participant[ la decontarea final[ a opera\iunilor cu valori mobiliare

29

Nr BANCA SEDIUL SOCIAL Cluj-Napoca, Bd. Eroilor nr.36 FORMA JURID. NATURAANUL CAPITALULUI AUTORIZ. Majoritar privat autohton Majoritar str[in 1994 12 Banca Transilvania FINANSBANK (Romnia) Banca Comercial[ "ROBANK" 13 14 15 Banca Daewoo (Romnia) Societate comercial[ pe ac\iuni Bucure=ti,Societate Splaiul Unirii nr.12, bl.B6, comercial[ pe sector 3ac\iuni Societate Bucure=ti, Bd. Unirii nr.59, comercial[ pe sector 3 ac\iuni Bucure=ti, InternationalBusiness Societate comercial[ peCenter, Bd. Carol I nr. 34-36, et.1, ac\iuni sector 2 Bucure=ti, CaleaGrivi\ei sector 1 Societate nr.24, comercial[ pe ac\iuni Societate comercial[ pe ac\iuni Societate comercial[ pe ac\iuni Societate comercial[ pe ac\iuni Societate comercial[ pe ac\iuni Societate comercial[ pe ac\iuni Societate comercial[ pe ac\iuni Societate comercial[ pe ac\iuni Societate comercial[ pe ac\iuni Societate comercial[ pe ac\iuni Societate comercial[ pe ac\iuni Societate

comercial[ pe ac\iuni 1993 Majoritar str[in 1995 Majoritar str[in 1997 Banca pentru Mic[ Industrie =i 16 Liber[ Ini\iativ[ MINDBANK 17 Banca Romneasc[ Banca de Credit 18 =i Dezvoltare ROMEXTERRA 19 PIRAEUS BANK ROMNIA Banca Comercial[ West Bank Majoritar privat autohton 1990 Bucure=ti, Bd. Unirii nr.35, bl. A3, sector 3 Trgu Mure=, Pia\a Trandafirilor nr. 21 Bucure=ti, Bd. Carol I nr.34-36, et.VI, sector 2 Arad, Str. Revolu\iei nr.88 Bucure=ti, Bd. Aviatorilor nr.46, sector 1 Bra=ov, Str. Turnului nr.5 Bucure=ti, Str. Johann Strauss nr.1, sector 2 Bucure=ti, Splaiul Unirii nr.16, sector 4 Bucure=ti, Str. Berzei nr.19, sector 1 Bucure=ti, Bd. Unirii nr. 74, bl. J3B, aripa 2-3, sector 3 Bucure=ti, Str. Grigore Mora nr.37, sector 1 Majoritar str[in Majoritar privat autohton Majoritar str[in 1993 1994 1995 20 Majoritar str[in 1996 Banca Romn[ pentru 21 Relansare Economic[ LIBRA BANK 22 Banca Romn[ de Scont Banca Comercial[ "UNIREA"2 DEMIRBANK (Romnia) Commercial Bank of Greece (Romnia) Raiffeisenbank

(Romnia) HVB Bank Romnia Majoritar str[in Majoritar privat autohton Majoritar str[in 1996 1996 23 1996 24 Majoritar str[in 1997 25 Majoritar str[in 1996 26 Majoritar str[in 1997 27 Majoritar str[in 1998
2

Este ]n regim special de decontare a opera\iunilor interbancare

30

Nr BANCI ROMANIAN 28 INTERNATIONAL BANK SEDIUL SOCIAL Bucure=ti, Str. Iuliu Teodori nr.1, sector 5 Bucure=ti, Str. C.A. Rosetti nr.36, sector 2 FORMA JURID. NATURAANUL CAPITALULUI AUTORIZ. Majoritar str[in 1998

Egnatia Bank 29comercial[ pe (Romnia)

Societate comercial[ pe ac\iuni Societate

ac\iuni Societate BancaComercial[ Sibiu, 30comercial[ pe "CARPATICA"Bd. Mihai Viteazu, bl. 42 ac\iuni BANCADE Bucure=ti,Societate 31 INVESTITII+I Bd. Dimitrie Cantemir nr.2, comercial[ pe DEZVOLTARE (BID) bl. P3, tronson 2, sector 4 ac\iuni Societate VOLKSBANKBucure=ti, 32comercial[ pe (Romnia)Str. Col\ei nr.8, sector 3 ac\iuni Societate Cluj-Napoca, 33 Eurom Bankcomercial[ pe Str.Memorandumului nr.28 ac\iuni II BANCI PERSOANE JURIDICE STR{INE 1 Bucure=ti, Sos. Kiseleffnr.11-13, sector 1 BanqueFranco Bucure=ti, RoumaineP-ta Charles de Gaulle nr.3- Sucursal Bucure=ti -5, sector 1 Bucure=ti, MISR Romanian Bank Bd. Unirii nr.66, bl.K3, - Sucursal Bucure=ti sector 3 Frankfurt Bukarest Bank Bucure=ti, AGBd. Carol I nr.34-36, - Sucursal Bucure=ti -sector 2 Bucure=ti, National Bank of Greece Splaiul Unirii nr.4 - Sucursal Bucure=ti bl. B3, tronson 3, sector 4 Banca Italo -Bucure=ti, Romena SpABd. Carol I nr.34-36, - Sucursal Bucure=ti -sector 2 United Garanti Bank InternationalN.V., Bucure=ti, AmsterdamStr. Paris nr.30, sector 1 - Sucursal Bucure=ti Banca di Roma SpA Bucure=ti, ItaliaStr. Dr. Staicovici nr.75, - Sucursal Bucure=ti -sector 5 ING Bank NV

- Sucursal Bucure=ti Sucursal[ Majoritar str[in Majoritar privat autohton Majoritar privat autohton Majoritar str[in Majoritar str[in 1998 1999 2000 2000 1991 1994 2 Sucursal[ 1990 3 4 5 6 Sucursal[ Sucursal[ Sucursal[ Sucursal[ 1987 1979 1996 1996 7 Sucursal[ 1998 8 Sucursal[ 2000

Banca Na\ional[ a Rom`niei Raport anual 2001

31

ANEXA 2 REGLEMENT{RI BANCARE LEGEA BANCAR{ LEGEA Nr.58 din 5 martie 1998 publicat[ ]n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 121 din 23 martie 1998 (modif. prin Ordonan\a de urgen\[ nr. 137 din 18 oct. 2001, aprobat[, modificat[ =i completat[ prin Legea nr. 357 din 6 iunie 2002); LEGEA privind STATUTUL B{CII NA|INALE A ROMNIEI LEGEA nr.101 din 26 mai 1998 publicat[ ]n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 203 din 1 iunie 1998 (modif. prin Ordonan\a de urgen\[ nr. 136 din 18 oct. 2001) LEGEA pentru PRIVATIZAREA SOCIET{|ILOR COMERCIALE BANCARE LA CARE STATUL ESTE AC|IONAR LEGEA nr.83 din 21 mai 1997 publicat[ ]n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 98 din 23 mai 1997 LEGEA privind PROCEDURA FALIMENTULUI B{NCILOR LEGEA nr. 83 din 15 aprilie 1998 publicat[ ]n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 159 din 22 aprilie 1998 (modif. prin Ordonan\a de urgen\[ nr. 138 din 18 oct. 2001) REGULAMENTUL VALUTAR (inclusiv Normele NRV1-NRV9) REGULAMENTUL nr.3 din 23 decembrie 1997 privind efectuarea opera\iunilor valutare, publicat ]n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr.395 din 31 decembrie 1997, cu complet[rile =i modific[rile ulterioare 32

OPERA|IUNILE BNR PE PIA|A MONETAR{ REGULAMENTUL nr.1 din 30 martie 2000 privind opera\iunile de pia\[ monetar[ efectuate de Banca Na\ional[ a Romniei =i facilit[\ile de creditare =i de depozit acordate de aceasta b[ncilor (Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 142 din 5 aprilie 2000) REGIMUL REZERVELOR MINIME OBLIGATORII REGULAMENT nr. 6 din 24 iulie 2002, privind regimul rezervelor minime obligatorii (publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 566 din 1 august 2002) CENTRALA RISCURILOR BANCARE REGULAMENTUL nr.1 din 21 mai 1999 (modificat =i completat de Circulara nr.22 din 1 iulie 2002) reglementeaz[ modul de organizare =i func\ionare a Centralei Riscurilor Bancare, structura sa informa\ional[, organizarea =i gestionarea Registrului Central al Creditelor =i a Registrului Creditelor Restante, precum =i difuzarea informa\iei c[tre utilizatori. (Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr.614 din 16 decembrie 1999 =i respectiv nr. 521 din 18 iulie 2002) CENTRALA INCIDENTELOR DE PL{|I REGULAMENTUL nr. 1 din 23 februarie 2001 (modificat =i completat de Circulara nr. 21 din 1 iulie 2002) privind organizarea =i func\ionarea la Banca Na\ional[ a Romniei a Centralei Incidentelor de Pl[\i (Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 120 din 9 martie 2001 =i respectiv nr. 521 din 18 iulie 2002) 33

ANEXA 3 BILAN|UL CONTABIL AL B{NCII NA|IONALE A ROM~NIEI


(sume exprimate ]n miliarde lei) 31dec.31dec. 20002001 ACTIV Disp.b[n.=i alte valori Metale =i pietre pre\ioase Dob`nnzi de ]ncasat la dep.]n aur Active externe Dob`nzi de ]ncas.la dep.la termen Dob`nzi de ]ncas.la titluri =i obliga\iuni Valori mobiliare Dob`nzi de ]ncasat }mprumuturi acordate statului Credite acordate b[ncilor Dob`nzi de ]ncasat Proviz.specifice de risc de credit =i dob. Alte credite Dob`nzi de ]ncasat Dob`nzi de ]ncasat - total Regulariz[ri din op.cu FMI Alte active Proviz.ptr.alte active Total Activ PASIV Numerar ]n circula\ie Obliga\iuni emise de BNR Dob`nzi de pl[tit Pasive externe Dob`nzi de pl[tit la dep.la termen Dob`nzi de pl[tit la ]mprumuturi Dob`nzi de pl[tit la aloca\ii DSR de la FMI Disponibilit[\i ale Trezoreriei statului Disponibilit[\i ale b[ncilor la BNR Dob`nzi de pl[tit Alte disponibilit[\i ale titularilor de cont Dob`nzi de pl[tit - total Alte pasive Capital, fonduri =i rezerve Total Pasiv 28108,8 6771,3 76,8 44236,6 90,4 134,7 20,1 1015,6 48921,6 153,9 22,7 475,9 380,6 17426,6 147359,7 40010,5 63998,8 6,8 98,9 14,8 4313,8 82775,9 1257,8

29,1 1605,1 68,9 25578,3 218440,4 42,3 x x 44,7 -92,5 -26,6 -26,4 324,7 x 69,2 717,3 249,9 -81,9 46,8 48,2 45,0 1371,3 4,0 115994,1 709,0 919,1 16176,1 1151,0 6952,7 197,6 -863,3 25,5 39,1 2959,1 3835,9 -152,2 147359,7 58,1 1359,1 195875,8 8,1 7,1 1062,0 8414,9 795,0 4347,8 98,7 -502,8 19,7 43,8 1954,0 137,1 6273,9 -152,2 218440,4 2001/ 2000 % 29,1 -1,0 102,5 68,9 -99,0 15,5

-48,0 -31,0 x 318,7 30,5 19,8 79,4 118,8 107,8 x 106,7 x 48,2

Banca Na\ional[ a Rom`niei: Raport anual 2001

34

ANEXA 4 CONTUL DE PROFIT +I PIERDERE AL B{NCII NA|IONALE A ROM~NIEI


31.12.2000 VENITURI 1. Venituri din op.b[ncii Dob`nzi la liniile de credit Venituri din comis.=i taxe Venituri din op.cu titluri ]n lei Dob`nzi =i alte venituri ]n valut[ Venituri din op.cu titluri ]n valut[ Venituri din op.cu metale pre\ioase Venituri din provizioane 2. Alte venituri I. TOTAL VENITURI (1+2) CHELTUIELI 1. Cheltuieli efectuate cu op.bancare Dob.pl[tite soc.banc.=i Trezoreriei statului Dob.=i comis.pl[tite la creditele FMI Dob.=i comis. Pl[tite ]n valut[ la creditele ob\.de Banca Na\ional[ a Rom`niei din alte surse Cheltuieli priv.op.cu titluri ]n valut[ Cheltuieli priv.op.cu titluri ]n lei Cheltuieli cu emisiunea monetar[ Cheltuieli priv.op.cu metale pre\ioase Pierderi din crean\e nerecup.neacoperite cu prov. Alte cheltuieli 2. Cheltuieli generale Cheltuieli cu personalul Cheltuieli cu provizioanele Alte cheltuieli II. TOTAL CHELTUIELI (1+2) Profit/Pierdere (I-II), 19911,9 954,1 1185,2 12341,9 1500,9 3114,5 66,10 749,3 180,6 20092,5 16131,7 9688,3 885,9 2242,2 502,9 1021,9 509,9 114,2 1087,7 78,5 2457,4 898,2 1188,0 371,2 18589,1 1503,4 31.12. 2001 23175,4 882,4 1073,8 6410,4

8905,5 4833,4 146,4 360,4 88,1 23263,5 26460,0 12173,8 623,7 10028,1 291,3 1882,3 438,1 12,9 718,5 291,3 965,9 579,0 386,9 -4162,4 -4162,4 (miliarde lei) 2001/2000 16,4 -7,5 -9,4 -48,1 493,3 55,2 121,8 -51,9 -51,2 15,8 64,0 25,6 29,6 347,3 -42,1 84,2 -14,1 -88,7 -33,9 271,1 -60,7 -35,5 x 4,2 x x

Banca Na\ional[ a Rom`niei Raport anual 2001

35

SISTEMUL BANCAR AL ROM~NIEI


2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 B[ncile verig[ important[ a sistemului bancar rom`nesc Bilan\ul contabil al unei b[nci, persoan[ juridic[ rom`n[ Structura sistemului bancar pe plan interna\ional Falimentul bancar ]n Rom`nia Fondul de Garantare a Depozitelor ]n Sistemul Bancar 36

2.1 B[ncile verig[ important[ a sistemului bancar rom`nesc }n baza prevederilor Legii nr. 58/1998 - Legea bancar[, cu amendamentele ulterioare, o banc[ reprezint[ o institu\ie de credit1 autorizat[ s[ efectueze, ]n principal, activitatea de colectare a fondurilor at`t de la persoane juridice, c`t =i de la persoane fizice sub forma depozitelor sau instrumentelor negociabile pl[tibile la cerere sau la scaden\[, precum =i de acordare a creditelor. |[rile membre ale Uniunii Europene utilizeaz[ conceptul de institu\ie de credit pentru a defini activitatea de mai sus. Institu\ia de credit reprezint[ o entitate a c[rei activitate const[ ]n atragerea de depozite sau alte fonduri rambursabile de la public =i acordarea de credite ]n contul propriu. 2 }n Rom`nia, nu se permite nici unei entit[\i s[ desf[=oare activitate bancar[, f[r[ autorizarea prealabil[ a B[ncii Na\ionale a Rom`niei. B[ncile, persoane juridice rom`ne, precum =i sucursalele b[ncilor str[ine pot desf[=ura, ]n limita autoriza\iei acordate, urm[toarele opera\iuni3: deschiderea de conturi ]n lei =i valut[; atragerea de depozite la cerere, la termen; ]ncheierea unor acorduri de ]mprumut (acordarea de ]mprumuturi =i linii de credit ]n lei =i valut[ pe termen scurt, mediu =i lung), opera\iuni de factoring =i scontarea bonurilor de tezaur, inclusiv forfetare; efectuarea opera\iunilor bancare ]n Rom`nia =i ]n str[in[tate; emiterea =i gestionarea instrumentelor de credit =i plat[; pl[\i =i decont[ri; leasing financiar;
1 2 3

Incluz`nd: b[nci (persoane juridice rom`ne), sucursale ale b[ncilor str[ine =i organiza\ii cooperatiste de credit. Directiva Parlamentului European =i Consiliul Uniunii Europene nr. 2000/12/EC din 20 martie 2000 privind accesul la activitate =i exercitarea profesiunii de c[tre institu\iile de credit, publicat[ ]n Official Journal L 126, 26/05/2000 =i modificat[ prin Directiva Parlamentului European =i Consiliul Uniunii Europene nr. 2000/28/CE. Legea nr. 58/1998, Legea bancar[ publicat[ ]n Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 121/1998.

37

transferuri de fonduri; emiterea de garan\ii bancare =i asumarea angajamentelor; emiterea c[r\ilor de credit =i operarea cu acestea; cump[rarea =i vinderea titlurilor de valoare guvernamentale; efectuarea de tranzac\ii ]n numele b[ncii =i ]n contul clientului cu: instrumente b[ne=ti negociabile (cecuri, cambii, certificate de depozit), valute, instrumente financiare derivate, metale pre\ioase, titluri de valoare; gestionarea portofoliului clien\ilor; p[strarea ]n custodie a titlurilor de valoare =i gestionarea acestora; acordarea de consultan\[ bancar[ =i financiar[; prestarea unor servicii bancare electronice. Banca Na\ional[ a Rom`niei poate retrage autoriza\ia acordat[ unei b[nci, persoan[ juridic[ rom`n[ sau unei filiale sau sucursale a unei b[nci str[ine: la solicitarea b[ncii sau ca m[sur[ de sanc\ionare etc. Organizarea =i managementul b[ncilor sunt stabilite prin documentele lor de ]nregistrare, ]n conformitate cu legisla\ia comercial[ ]n vigoare =i ]n conformitate cu legea bancar[. Limita minim[ a capitalului social =i cea a fondurilor proprii unei b[nci a fost stabilt[ la 370 miliarde lei, ]ncep`nd cu data de 16 septembrie 20024. Normele B[ncii Na\ionale a Rom`niei dau detalii privind capitalul minim at`t al b[ncilor autorizate de Banca Na\ional[ a Rom`niei, c`t =i al celor care urmeaz[ a fi autorizate, respectiv: b[ncile autorizate de Banca Central[ p`n[ la data intr[rii ]n vigoare a Normei nr. 6/2002 vor trebui s[ ating[ nivelul amintit al capitalului social =i al fondurilor proprii ]n dou[ etape: a) ]ncep`nd cu data de 31 mai 2003 vor trebui s[ dispun[ de un nivel al capitalului social
4

Norma B[ncii Na\ionale a Rom`niei nr. 16/2002 privind capitalul minim al b[ncilor =i sucursalelor b[ncilor str[ine, publicat[ ]n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 683/2002.

38

=i al fondurilor proprii de cel pu\in 320 miliarde lei, =i, b) ]ncep`nd cu data de 31 mai 2004, de cel pu\in 370 miliarde lei; b[ncile care urmeaz[ a se ]nfiin\a vor trebui s[ de\in[ ]n contul lor p`n[ la data de 30 mai 2003 un nivel al capitalului social =i al fondurilor proprii ]n sum[ de cel pu\in 250 miliarde lei. Prevederile acestei norme se aplic[ =i sucursalelor b[ncilor str[ine. }n toate documentele sale oficiale, banca trebuie s[ fie identificat[ printr-un minim de informa\ii, cum ar fi: societatea sub numele c[reia banca este ]nregistrat[ ]n Registrul Comer\ului, capitalul s[u social, adresa sediului s[u social, num[rul =i data ]nregistr[rii ]n Registrul Comer\ului, num[rul =i data ]nregistr[rii ]n Registrul bancar. Fiecare banc[ trebuie s[ de\in[ un regulament propriu de func\ionare, aprobat de c[tre organele statutare, prin care se vor stabili, cel pu\in, urm[toarele: structura organizatoric[ a b[ncii; atribu\iile fiec[rui departament din banc[ =i rela\iile dintre ele; atribu\iile sucursalelor b[ncii; atribu\iile comitetului de risc, comitetului de administrare a activelor =i pasivelor =i al comitetului de credit; competen\ele =i responsabilit[\ile managerilor b[ncii, conducerii executive, =efilor de sucursale ale b[ncii, precum =i altor func\ionari care sunt angaja\i ]n opera\iuni bancare =i financiare ]n numele =i contul b[ncii; auditul intern al b[ncii. Administratorii b[ncii sunt persoane fizice =i sunt ]n num[r de 11. Termenul mandatului lor nu poate s[ fie mai mare de patru ani, cu posibilitatea realegerii lor. 39

Fiecare banc[ este o persoan[ juridic[ rom`n[, organizat[ ca o societate comercial[ pe ac\iuni. Structura re\elei unei b[nci se compune din urm[toarele: central[; sucursale; filiale; agen\ii. Sucursalele, filialele =i agen\iile sunt unit[\i opera\ionale ale b[ncii =i sunt ]ntr-o leg[tur[ direct[ cu clien\ii acesteia (persoane fizice =i persoane juridice). Organizarea =i conducerea unei b[nci se stabilesc prin actul constitutiv al acesteia =i ]n concordan\[ cu legisla\ia comercial[ =i cea bancar[. Astfel, o banc[ este condus[, ]n general, de c[tre urm[toarele organe: o Adunarea general[ a ac\ionarilor stabile=te sarcinile generale ale activit[\ii bancare; o Consiliul de administra\ie include: pre=edintele, vice-pre=edin\ii =i membrii ale=i de c[tre Adunarea general[ a ac\ionarilor; o Un comitet numit de c[tre Consiliul de administra\ie, care efectueaz[ managementul opera\ional al b[ncii. Acest comitet aduce la ]ndeplinire toate hot[r`rile Consiliului. Comitetul se compune din pre=edinte, vice-pre=edinte =i membri. o Pre=edintele, vice-pre=edin\ii =i directorii departamentelor b[ncii realizeaz[ managementul curent al b[ncii. o Comisia auditorilor independen\i. Centrala b[ncii coordoneaz[ activitatea sucursalelor, filialelor =i agen\iilor =i supravegheaz[ punerea ]n aplicare a normelor, regulamentelor =i legilor bancare. 40

Activitatea centralei unei b[nci este organizat[ ]n departamente, servicii =i birouri. Cele mai importante departamente ale unei urm[toarele: Departamentul trezorerie; Departamentul tezaur =i casierie; Departamentul de metodologie =i control; Departamentul opera\iuni comerciale externe; Departamentul opera\iuni necomerciale externe; Departamentul credite; Departamentul interna\ional; Departamentul pie\e de capital; Departamentul investi\ii proprii; Secretariatul general; Departamentul servicii informatice; Departamentul resurse umane; Departamentul juridic; Departamentul contabilitate. b[nci (vezi Anexa 1) sunt Departamentul de sintez[ (Coordonare =i strategie); Departamentele din centrala b[ncii au c`teva atribu\ii similare, atribu\ii care rezult[ din activitatea lor de coordonare. Astfel, ]n principal, atribu\iile lor constau ]n: Elaborarea normelor metodologice pentru fiecare departament; }ndrumare =i control a activit[\ii desf[=urate de unit[\ile teritoriale; Efectuare de analize privind activitatea bancar[. 41

Departamentul Sintez[/Coordonare emite planurile de credit =i ob\ine aprobarea Consiliului de administra\ie al b[ncii; acesta distribuie resursele sucursalelor teritoriale etc. Departamentul Trezorerie asigur[ resursele necesare b[ncilor =i ob\ine credite de pe pia\a interbancar[; acest departament particip[, de asemenea, la licita\iile organizate de Banca Na\ional[ a Rom`niei pentru ob\inerea creditelor de refinan\are, elaborarea proiectelor de emitere a titlurilor de valoare =i coordoneaz[ plasarea acestora. Departamentul Casierie asigur[ =i coordonez[ toate opera\iunile cu numerar =i alte valori. Acesta analizeaz[ ]mpreun[ cu alte departamente tendi\e ]n domeniul circula\iei numerarului, coopereaz[ cu Banca Na\ional[ a Rom`niei pentru stabilirea fluxului de numerar din economie etc. Departamentele Opera\iuni comerciale externe =i Opera\iuni necomerciale externe asigur[ prelucrarea documentelor privind exportul =i importul de m[rfuri, precum =i prestarea serviciilor c[tre =i dinspre str[in[tate pentru agen\i economici, institu\ii =i alte entit[\i legale, precum =i decontarea opera\iunilor pentru persoanele fizice =i juridice (institu\ii bugetare, institu\ii nonprofit etc.). Departamentul Credite. Av`nd ]n vedere destina\ia, termenul de rambursare =i beneficiarul ]mprumuturilor, Departamentul de credite particip[ la: Stabilirea masei monetare =i a volumului creditului pe termen scurt, mediu =i lung pentru sectorul de stat =i privat; Analizarea cererilor de credite pentru cazurile ]n care se dep[=esc competen\ele unit[\ilor teritoriale; Stabilirea documenta\iei/dosarului pentru ob\inerea ]mprumutului; Propunerea de emitere a scrisorii de garan\ie; Analizarea evolu\iei volumului ]mprumuturilor pe termen scurt, mediu =i lung; Analizarea indicatorilor bancari etc. Departamentul interna\ional stabile=te, ]n baza cadrului legal =i a hot[r`rilor emise de consiliul de administra\ie al b[ncii, atribu\iile din domeniul creditelor =i pl[\ilor externe, cum ar fi: 42

Negocierea proiectelor acordurilor de plat[ ]ncheiate cu alte \[ri; Contactarea b[ncilor corespondente ]n leg[tur[ cu derularea acordurilor de plat[; Gestionarea portofoliului extern al b[ncii; Negocierea liniilor de credit externe ale b[ncii; Analizarea =i, dac[ este cazul, modificarea re\elei de coresponden\i bancari. Sucursala unei b[nci are structura organizatoric[ prezentat[ ]n Anexa 2. B[ncile efectueaz[ numai opera\iunile stipulate ]n reglement[rile emise de Banca Na\ional[ a Rom`niei. B[ncile trebuie s[-=i organizeze opera\iunile ]n concordan\[ cu regulile de pruden\[ bancar[ =i cu respectarea legii. Capitalul social al unei b[nci trebuie v[rsat, integral =i ]n form[ b[neasc[, la momentul subscrierii. La constituire, aportul de capital se vars[ ]ntr-un cont, cu o dob`nd[ la vedere sau la termen, deschis la o banc[, persoan[ juridic[ rom`n[, sau la o sucursal[ a unei banci str[ine autorizate s[ funcioneze pe teritoriul Rom`niei. Contul de capital se blocheaz[ p`n[ la ]nmatricularea b[ncii ]n registrul comer\ului. B[ncile trebuie s[ men\in[ ]n permanen\[ un nivel minim al capitalului social, ]n form[ b[neasc[, ]n conformitate cu reglement[rile B[ncii Na\ionale a Rom`niei. Sucursalele b[ncilor str[ine trebuie s[ men\in[ ]n permanen\[ un capital de dotare, la nivelul prev[zut prin reglement[rile B[ncii Na\ionale a Rom`niei, pentru capitalul social minim al b[ncilor, persoane juridice rom`ne. B[ncile pot s[-=i majoreze capitalul social, pe l`ng[ subscrierea de noi aporturi ]n form[ b[neasc[, potrivit legisla\iei ]n vigoare, =i prin utilizarea urm[toarelor surse: primele de emisiune sau de aport =i alte prime legate de capital, integral ]ncasate, r[mase dup[ plat[ =i acoperirea cheltuielilor 43

neamortizate efectuate cu astfel de opera\iuni, precum =i rezervele constituite pe seama unor astfel de prime; dividendele din profitul net cuvenit ac\ionarilor dup[ plata impozitului pe dividende potrivit legii; rezervele din influen\ele de curs valutar aferente aprecierii disponibilit[\ilor ]n valut[ reprezent`nd capital social ]n valut[; rezervele constituite din profitul net, existente ]n sold potrivit ultimului bilan\ contabil. B[ncile repartizeaz[, ]n baza legii, 20% din profitul brut pentru constituirea unui fond de rezerv[, p`n[ c`nd fondul astfel constituit egaleaz[ capitalul social, apoi, maximum 10%, p`n[ ]n momentul ]n care fondul a ajuns de dou[ ori mai mare dec`t capitalul social. Dup[ atingerea acestui nivel, alocarea de sume pentru fondul de rezerv[ se face din profitul net. B[ncile repartizeaz[ din profitul brut, ]n baza legii, sumele destinate constituirii rezervei generale pentru riscul de credit, ]n limita a 2% din soldul creditelor acordate. B[ncile, persoane juridice rom`ne, =i sucursalele b[ncilor str[ine pot desf[=ura, ]n limita autoriza\iei acordate, urm[toarele activit[\i: acceptarea de depozite; contractarea de credite, opera\iunile de factoring =i scontarea efectelor de comer\, inclusiv forfetare; emiterea =i gestiunea instrumentelor de plat[ i de credit; pl[\i =i decont[ri; leasing financiar; transferuri de fonduri; emiterea de garan\ii =i asumarea de angajamente; tranzac\ii ]n cont propriu sau ]n contul clien\ilor cu: instrumente monetare negociabile (cecuri, cambii, certificate de depozit); valut[; instrumente financiare derivate; metale pre\ioase, obiecte confec\ionate din acestea, pietre pre\ioase; valori mobiliare; intermedierea ]n plasamentul de valori mobiliare =i oferirea de servicii legate de acesta; administrarea de portofolii ale clien\ilor, ]n numele =i pe riscul acestora; custodia =i administrarea de valori mobiliare; 44

depozitar pentru organismele de plasament colectiv de valori mobiliare; ]nchirierea de casete de siguran\[; consult[n\[ financiar-bancar[; opera\iuni de mandat. B[ncile pot desf[=ura activit[\ile prev[zute de legisla\ia privind valorile mobiliare =i bursele de valori prin societ[\i distincte, specifice pie\ei de capital, care vor func\iona sub reglementarea =i supravegherea Comisiei Na\ionale a Valorilor Mobiliare, cu excep\ia activit[\ilor care, potrivit acestei legisla\ii, pot fi desf[=urate ]n mod direct de c[tre b[nci. Opera\iunile de leasing financiar vor fi desf[=urate de c[tre b[nci, prin societ[\i distincte, constituite n acest scop. B[ncile trebuie s[ \in[ permanent eviden\a contabil[, ]n concordan\[ cu prevederile legii contabilit[\ii =i ale reglement[rilor specifice date ]n aplicarea acesteia, =i s[ ]ntocmeasc[ situa\ii financiare adecvate, pentru a reflecta ]n mod corespunz[tor opera\iunile =i condi\ia lor financiar[. Eviden\a contabil[ =i situa\iile financiare ale unei b[nci trebuie s[ reflecteze, de asemenea, opera\iunile =i situa\ia financiar[ a filialelor, sucursalelor =i a celorlalte sedii secundare, pe baz[ individual[ =i, dup[ caz, pe baz[ consolidat[. B[ncile nu pot desf[=ura urmtoarele opera\iuni: o angajarea ]n tranzac\ii cu bunuri mobile =i imobile. Se excepteaz[ tranzac\iile cu astfel de bunuri necesare desf[=ur[rii activit[\ii =i pentru folosin\a salaria\ilor, precum =i tranzac\iile cu bunuri mobile =i imobile dob`ndite ca urmare a execut[rii crean\elor b[ncii. Bunurile mobile =i imobile, dob`ndite ca urmare a execut[rii silite a crean\elor, altele dec`t cele necesare desf[=ur[rii activi[\ii =i pentru folosin\a salaria\ilor, se v`nd de c[tre banc[ ]n termen de un an de la data dob`ndirii lor. Pentru bunurile imobile, termenul poate fi prelungit cu aprobarea B[ncii Na\ionale a Rom`niei; o achizi\ionarea propriilor ac\iuni sau gajarea lor ]n contul datoriilor b[ncii. Se excepteaz[ r[scump[rarea ac\iunilor proprii ]n vederea reducerii capitalului social, care face obiectul unei aprob[ri prealabile a B[ncii Na\ionale a Rom`niei; o acordarea de ]mprumuturi sau furnizarea altor servicii clien\ilor, condi\ionat[ de v`nzarea sau cump[rarea ac\iunilor b[ncii; o acordarea de credite garantate cu ac\iunile emise de banc[; 45

o primirea de depozite, titluri sau alte valori, c`nd banca se afl[ ]n ]ncetare de pl[\i; o angajarea ]n acceptarea de depozite, dac[ majoritatea depozitelor provine de la angaja\ii b[ncii. Se excepteaz[ opera\iunile fondurilor de plasament =i alte opera\iuni financiare bazate pe principiul mutualit[\ii. * * * Alte institu\ii care colaboreaz[ cu sistemul bancar rom`nesc sunt: Fondul de Garantare a Depozitelor ]n Sistemul Bancar. Acesta asigur[ plata depozitelor de\inute de persoane fizice la b[nci ]n cazul ]n care b[ncile respective intr[ ]n stare de faliment. Depozitele sunt pl[tite ]n cadrul unui plafon care se indexeaz[, periodic, ]n func\ie de rata infla\iei publicat[ de Institutul Na\ional de Statistic[ =i Studii Economice. Agen\ia de Recuperare a Activelor Bancare. Aceast[ institu\ie a fost ]nfiin\at[ ]n anul 1999 =i este specializat[ ]n preluarea ]mprumuturilor neperformante =i a elementelor din afara bilan\ului contabil din majoritatea b[ncilor cu capital de stat, ]n scopul recuper[rii acestora de la debitori. 2.2 Bilan\ul contabil al unei b[nci, persoan[ juridic[ rom`n[ O banc[, ]n Rom`nia, ]=i realizeaz[ managementul afacerilor ]n conformitate cu reglement[rile b[ncii centrale privind clasificarea creditelor, constituirea provizioanelor, indicatorii de solvabilitate, rezervele minime obligatorii =i pozi\ia valutar[. Activul unei b[nci (vezi Anexa 3) se compune, ]n principal, din: numerar, conturi ]n lei =i valut[ la b[nci, plasamente la alte institu\ii, ]mprumuturi acordate clien\ilor (persoane fizice, institu\ii publice =i ]ntreprinderi particulare), desf[=urate dup[ scaden\e =i uneori =i destina\ie etc. 46

Pasivele unei bnci se compun, ]n principal, din resursele atrase de la clien\i: depozite (la vedere =i la termen) pentru persoane fizice, institu\ii publice =i ]ntreprinderi private, alte fonduri ]mprumutate, precum i capital social, rezerve etc. Capitalul social al b[ncii reprezint[ o surs[ proprie deosebire de celelalte elemente de pasiv (depozitele ]mprumutate) care reprezint[ o surs[ atras[. Capitalul ]ndepline=te c`teva func\ii vitale ]n asigurarea bunei viabilit[\ii pe termen lung a b[ncii, din care amintim: a acesteia, spre =i alte fonduri social al b[ncii func\ion[ri =i a capitalul este un amortizor ]mpotriva riscului de faliment prin absorb\ia pierderilor nea=teptate =i pentru care nu s-au constituit provizioane; capitalul creeaz[ b[ncii cadrul func\ional prin furnizarea fondurilor necesare pentru autorizare, organizare =i ]nzestrare opera\ionl[. Astfel, nu se poate deschide o banc[, f[r[ ca aceasta s[ dispun[ de un capital minim, necesar pentru acoperirea valorii imobilelor, echipamentului, mobilierului =i a tuturor celorlalte condi\ii necesare bunei func\ion[ri a b[ncii, cheltuieli ce trebuie f[cute ]nainte ca banca s[-=i ]nceap[ efectiv activitatea. }n ultimii ani, pe plan interna\ional, structura bilan\ului bancar a suferit transform[ri fundamentale. Astfel, unele tipuri de resurse sunt ]n puternic regres, datorit[ remuner[rii nesatisf[c[toare. }n acest caz, banca este obligat[, fie s[-=i contracteze activul, fie s[ capteze alte categorii de resurse, prin intermediul instrumentelor financiare noi, rezultate din procesul de inovare sau inginerie financiar[. Sc[derea ponderii depozitelor la vedere, ]n cazul b[ncilor franceze, este suficient de ilustrativ[: de la 45% ]n anul 1986, la numai 27% ]n anul 1992. Cre=terea corelat[ a ponderii certificatelor de depozit de la 4,2%, la 36% ilustreaz[ pe deplin aceast[ tendin\[. Varietatea titlurilor negociabile, pe termen scurt sau lung, de\ine o pondere cresc`nd[ ]n cadrul bilan\urilor bancare. Gestiunea bancar se simplific[, at`t ]n ceea ce prive=te dimensiunea total[, dar =i riscurile de dob`nd[ =i lichiditate, asociate diferen\elor ]ntre structurile la termen, corespunztoare activului =i pasivului. }ntruc`t dob`nzile acestor titluri sunt, ]n cea mai mare 47

parte, determinat[ de pia\[, ]n condi\ii de concuren\[, b[ncile pierd puterea de monopol de\inut[ anterior. Astfel, o parte din marja lor de dob`nd[, rezultat[ din activit[\ile de intermediere este erodat[. Acest fapt determin[ reducerea unei p[r\i cresc`nde a profitului net bancar provenit din comisionul asupra diferitelor servicii. Contul de profit =i pierdere al unei b[nci (vezi Anexa 4) include dou[ mari componente: veniturile =i cheltuielile. Veniturile includ: venituri din dob`nzi la ]mprumuturi, dob`nzi la depozitele purt[toare de dob`nzi, dob`nzi la titlurile de valoare tranzac\ionate, dividende etc. Cheltuielile includ: dob`nzi pl[tite pentru depozitele la vedere =i la termen, salarii, asigurare social[, cheltuieli efectuate cu opera\iuni bancare, reclam[ comercial[ etc. 2.3 Structura sistemului bancar pe plan interna\ional Sistemul bancar interna\ional este compus din foarte multe b[nci, dar dintre acestea numai c`teva sute au o participare interna\ional[ semnificativ[. Din studiile efectuate p`n[ ]n prezent, cu privire la centrul financiar Londra, s-a constatat c[, gradul de concentrare a activit[\ii bancare este tot mai ridicat: de la 50 de mari b[nci din City dintr-un total de 500 b[nci controlau peste 66% din totalul angajamentelor bancare interna\ionale ]n anul 1985, fa\[ de 72% ]n urm[ cu 10 ani. Aceste b[nci pot fi clasificate ]n mai multe familii, ]n func\ie de competen\ele de\inute ]n \[rile de origine, =i anume: B[ncile de depozit. Principala func\ie a acestor b[nci const[ ]n atragerea unor resurse pe termen scurt depozitele persoanelor fizice =i ale persoanelor juridice i acordarea acestora sub forma unor credite pe termen mediu =i lung. Acest tip de b[nci este foarte r[sp`ndit ]n unele \[ri, cum ar fi: SUA, Japonia, Fran\a, Marea Britanie. B[ncile comerciale au ac\ionat, de la ]nceput, pe pie\ele de eurodevize, ]n vederea g[sirii unor modalit[\i de atenuare a constr`ngerilor legate de expansiunea lor geografic[. 48

B[ncile regionale =i-au f[cut apari\ia ]n marile centre financiare americane: New York, Chicago, sau marile ora=e din California. Ceva mai t`rziu, s-au lansat pe arena interna\ional[, cele 12 City Banks japoneze, b[nci a c[ror putere interna\ional[ a atins cele mai ]nalte culmi la sf`r=itul deceniului trecut. B[ncile de clearing =i fostele b[nci coloniale britanice au de\inut, la r`ndul lor, o pozi\ie activ[ pe pie\ele eurodevizelor, continu`nd s[ profite de pe urma re\elei interna\ionale vaste sau poten\ialului pie\ei londoneze, precum =i experien\ei acumulate. B[ncile universale. Spre deosebire de b[ncile de depozit, b[ncile universale ]=i au originea ]n Germania, Elve\ia =i Austria. Activitatea acestor b[nci nu se limiteaz[ numai la intermedierea depozit]mprumut const`nd, ]n acela=i timp, ]n opera\iuni de interven\ie direct[ pe pie\ele financiare at`t ]n cadrul emisiunilor propriu-zise, c`t =i ]n fazele de negociere. B[ncile de afaceri, de=i nu pot fi considerate b[nci universale, se apropie de acestea, mai ales ]n privin\a activit[\ilor interna\ionale. B[ncile elve\iene de\in un rol specific pe pie\ele financiare interna\ionale, investind capitaluri gestionate ]n cadrul fondurilor fiduciare. Casele de economii =i institu\iile specializate. }n decursul timpului, comunitatea bancar[ a fost ]nregistrat[ prin c`teva case de economii de talie, ce rivalizeaz[ cu marile b[nci. Centralele regionale ale caselor de economii germane (Landesbank - Girozentrale), casele de economii belgiene =i italiene sunt cele mai reprezentative. Tot aici, pot fi amintite =i casele de credit agricol (CNCA ]n Fran\a sau Rabobank ]n Olanda), precum =i b[ncile populare. }n Rom`nia, Banca Na\ional[ a Rom`niei a autorizat =i supravegheaz[ numai b[nci de tipul b[ncilor universale, neexit`nd b[nci specializate. Totu=i, este de remarcat, ]n contextul diversific[rii tipologiei institu\ionale ]n cadrul sistemului bancar, p[trunderea pe pia\a financiar[ a primei b[nci specializate ]n microcreditare, Banca de Microfinan\are MIRO Bank SA, autorizat[ ]n cursul anului 2002, precum =i definitivarea ]n cursul aceluia=i an a procesului de autorizare a primei re\ele cooperatiste de credit Creditcoop. }n contextul ader[rii Rom`niei la Uniunea European[ =i pentru ]ndeplinirea angajamentelor ce necesit[ armonizarea legisla\iei na\ionale cu cea comunitar[, repectiv cu Directivele comunitare nr. 12/2000 cu privire la 49

constituirea =i desf[=urarea activit[\ii de c[tre institu\iile de credit, nr. 28/2000 de amendare a Directivei nr. 12/2000 =i nr. 46/2000 cu privire la constituirea, desf[=urarea activit[\ii =i supravegherea pruden\ial[ a activit[\ii institu\iilor emitente de moned[ electronic[, Banca Na\ional[ a Rom`niei urmeaz[ s[ extind[, prin lege, sfera no\iunii de institu\ie de credit prin includerea ]n categoria acestora =i a: institu\iilor emitente de moned[ electronic[; caselor de economii pentru domeniul locativ. Organizarea =i func\ionarea institu\iilor de credit care se constituie ca organiza\ii cooperatiste =i case de economii pentru domeniul locativ au fost reglementate prin legi speciale cum ar fi: Ordonan\a de urgen\[ nr. 97/2000 privind organiza\iile cooperatiste de credit, cu modific[rile =i complet[rile ulterioare =i Legea nr. 541/2002 privind economisirea =i creditarea n sistem colectiv pentru domeniul locativ. Prin adoptarea Legii nr. 541/2002 s-a creat cadrul legal necesar func\ion[rii unui tip distinct de institu\ii de credit care r[spunde nevoii de finan\are pe termen lung ]n domeniul locativ. 2.4 Falimentul bancar ]n Rom`nia Legisla\ia care reglementeaz[, ]n Rom`nia, procedura falimentului b[ncilor, conform Directivei Uniunii Europene ]n domeniu, se compune din: - Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganiz[rii judiciare =i a falimentului5, modificat[ =i completat[ prin Ordonan\a Guvernului nr. 38/20026; - Legea nr. 83/1998 privind procedura falimentului b[ncilor7, cu modific[rile ulterioare, respectiv: Ordonan\a de Urgen\[ a Guvernului nr. 186/19998 pentru modificarea =i completarea Legii nr. 83/1998 privind falimentul b[ncilor; Ordonan\a de Urgen\[ a Guvernului nr. 138/20019 pentru modificarea =i completarea Legii nr. 83/1998 privind procedura falimentului b[ncilor.
5 6

republicat[ ]n Monitorul Oficial al Rom`niei, Partea I, nr. 608/13 decembrie 1999 publicat[ ]n Monitorul Oficial al Rom`niei, Partea I, nr. 95/2 februarie 2002 7publicat[ ]n Monitorul Oficial al Rom`niei, Partea I, nr. 159/22 aprilie 1998 8publicat[ ]n Monitorul Oficial al Rom`niei, Partea I, nr. 567/19 noiembrie 1999

50

Prin emiterea Ordonan\ei de Urgen\[ a Guvernului nr. 138/2001 pentru modificarea =i completarea Legii nr. 83/1998 privind procedura falimentului b[ncilor s-au realizat urm[toarele: a) l[rgirea sferei de aplicabilitate a legii, ]n sensul introducerii unor noi institu\ii de credit reglementate legal, respectiv organiza\iile cooperatiste de credit, ]n conformitate cu art. 242 din Ordonan\a de Urgen\[ a Guvernului nr. 97/2000 privind organiza\iile cooperatiste de credit, cu modific[rile =i complet[rile ulterioare; b) reformularea situa\iei ]n care o institu\ie de credit se afl[ ]n stare de faliment, prin cre=terea exigen\elor privitor la onorarea crean\elor creditorilor (]n acest sens a fost redus termenul de 30 de zile la 7 zile bancare lucr[toare); c) includerea prevederilor referitoare la revocarea drepturilor tuturor structurilor de conducere =i control intern pe perioada lichid[rii pentru evitarea imixtiunilor conducerii =i ac\ionarilor b[ncii ]n procesul lichid[rii; d) desemnarea Fondului de Garantare a Depozitelor ]n Sistemul Bancar, de regul[, ]n calitatea de lichidator; f) ]ntrirea rolului B[ncii Na\ionale a Rom`niei ca autoritate de supraveghere a sistemului bancar din Rom`nia; g) stabilirea ordinii ]n care se vor efectua pl[\ile ]n lei ale crean\elor creditorilor asupra institu\iei de credit ]n faliment. }n stabilirea solu\iilor de rezolvare a falimentului, trebuie s[ se aibe ]n vedere urm[toarele: - cre=terea ]ncrederii publicului ]n b[nci =i ]n stabilitatea sistemului bancar; - asigurarea unui tratament impar\ial pentru to\i creditorii; - asigurarea disciplinei de pia\[. Cele mai utilizate metode de solu\ionare a falimentului sunt:
9

publicat[ ]n Monitorul Oficial al Rom`niei, Partea I, nr. 671/24 octombrie 2001

51

Metoda restituirii depozitelor. }n cadrul acestei metode, lichidatorul (fondul de garantare) trece la lichidarea activelor =i restituie depozitele ]n limitele de asigurare, apoi, ]=i recupereaz[ cheltuielile, iar sumele r[mase se ]mpart, ]n mod propor\ional, creditorilor neasigura\i. Metoda cump[r[rii =i asum[rii. }n condi\iile acestei metode, asiguratorul, ]n calitate de lichidator, contracteaz[ cu o banc[ s[n[toas[ cump[rarea activelor b[ncii falite, precum =i preluarea responsabilit[\ii asupra tuturor pasivelor. }n Rom`nia, plata crean\elor creditorilor se efectueaz[, potrivit prevederilor planului de lichidare, ]n ordinea prev[zut[ de lege =i anume: 1. taxele, timbrele =i orice alte cheltuieli aferente procedurii falimentului, inclusiv cheltuielile necesare pentru conservarea =i administrarea bunurilor din averea institu\iei de credit ]n faliment, precum =i plata remuner[rii lichidatorului; 2. crean\e reprezent`nd creditele (inclusiv dob`nzi =i cheltuieli) acordate institu\iei de credit ]n faliment ]n cursul procedurii falimentului la cererea lichidatorului =i cu aprobarea judec[torului sindic; 3. crean\ele izvor`te din contracte de munc[, pe cel mult 6 luni anterioare ]nceperii procedurii falimentului; 4. crean\ele statului provenite din impozite, taxe, amenzi =i din alte sume ce reprezint[ venituri publice, potrivit Legii nr. 72/1996 privind finan\ele publice, cu modific[rile ulterioare, crean\ele Fondului de garantare a depozitelor ]n sistemul bancar, ca subrogat ]n drepturile deponen\ilor =i ca urmare a pl[\ilor pentru depozitele garantate, precum =i crean\ele B[ncii Na\ionale a Rom`niei decurg`nd din credite acordate de aceasta institu\iei de credit ]n faliment; 5. crean\ele garantate cu garan\ii reale asupra bunurilor; 6. crean\ele deponen\ilor garanta\i, ]n situa\ia ]n care acestea nu au fost valorificate ]n sensul pl[\ii de c[tre Fond ]n termenul legal de prescrip\ie a pl[\ilor de compensa\ii; 52

7. crean\ele decurg`nd din opera\iuni de trezorerie, din opera\iuni interbancare, din opera\iuni cu clientela, din opera\iuni cu titluri, din alte opera\iuni bancare, precum =i din cele rezultate din livr[ri de produse, prest[ri de servicii sau alte lucr[ri, precum =i din chirii; 8. alte crean\e chirografare, inclusiv crean\ele deponen\ilor negaranta\i =i p[r\ile negarantate ale crean\elor deponen\ilor garanta\i; 9. crean\ele ac\ionarilor b[ncii ]n faliment, respectiv crean\ele membrilor cooperatori ai cooperativelor de credit afiliate casei centrale a cooperativelor de credit ]n faliment. }n enumerarea prezentat[, se remarc[ necesitatea pl[\ii cu prioritate a crean\elor garantate. }n literatura de specialitate interna\ional[, ]n aria de cuprindere a semnifica\iei falimentului se includ nu numai falimentele urmate de lichidarea b[ncii, ci =i cazurile ]n care se realizeaz[, sub supravegherea statului, fuziunea b[ncii ]n suferin\[ cu o alt[ banc[ s[n[toas[ care ]i preia activele =i-=i asum[ obliga\iile asigur`nd continuitatea. 2.5 Fondul de Garantare a Depozitelor ]n Sistemul Bancar }n Rom`nia, cadrul legal privind garantarea depozitelor constituite la institu\iile de credit este reprezentat de Ordonan\a Guvernului nr. 39/1996 privind ]nfiin\area =i func\ionarea Fondului de garantare a depozitelor ]n sistemul bancar, aprobat[ prin Legea nr. 88/1997, modificat[ =i completat[ prin Ordonan\ele de urgen\[ ale Guvernului nr. 110/1999 aprobat[ prin Legea nr. 301/2001, nr. 20/2000 aprobat[ prin Legea nr. 303/2001 =i nr. 118/2000 aprobat[ prin Legea nr. 420/2001. Modificarea legisla\iei privind Fondul a fost determinat[, ]n principal, de urm[toarele: necesitatea armoniz[rii prevederilor existente cu legisla\ia Uniunii Europene, respectiv cu prevederile Directivei nr. 94/19/EC a Parlamentului European =i a Consiliului Uniunii Europene privind schemele de garantare a depozitelor, din 30 mai 1994; 53

includerea ]n schema de garantare a depozitelor =i a organiza\iilor cooperatiste de credit, ]n baza prevederilor Ordonan\ei de Urgen\[ a Guvernului nr. 97/2000 privind organiza\iile cooperatiste de credit, cu modific[rile =i complet[rile ulterioare; condi\ionalitatea, pentru prima tran=[ din acordul PSAL II cu Banca Mondial[, respectiv ]nt[rirea rolului Fondului prin armonizarea cu legisla\ia Uniunii Europene; atribuirea unui rol activ Fondului. }n conformitate cu prevederile legale, Fondul de garantare a depozitelor ]n sistemul bancar este persoana juridic[ de drept public care are drept scop garantarea ramburs[rii depozitelor constituite de c[tre deponen\ii persoane fizice la b[ncile persoane juridice rom`ne =i sucursalele b[ncilor str[ine autorizate s[ func\ioneze pe teritoriul Rom`niei. Fondul garanteaz[ depozitele de\inute de reziden\i =i nereziden\i, exprimate n moned[ na\ional[ sau str[in[. Resursele financiare ale Fondului se constituie, n principal, din contribu\iile pl[tite de b[nci, persoane juridice romne =i sucursalele b[ncilor str[ine care sunt sau vor fi autorizate s[ primeasc[ fonduri de la persoane fizice n conformitate cu prevederile Legii nr. 58/1998. Fondul este administrat de un Consiliu de administra\ie format din 7 membri, numi\i pentru un mandat de trei ani, care poate fi rennoit, avnd urmtoarea structur[: a. trei membri numi\i de Banca Na\ional[ [ Romniei. Unul dintre ace=tia este prim-viceguvernator sau viceguvernator al B[ncii Na\ionale a Romniei =i este numit din oficiu pre=edinte al Consiliului de administra\ie al Fondului; b. doi membri numi\i de Asocia\ia Romn[ a B[ncilor; c. un membru numit de Ministerul Finan\elor Publice; d. un membru numit de Ministerul Justi\iei. Conducerea operativ[ a Fondului este asigurat[ de directorul general executiv care angajeaz[ =i reprezint[ Fondul n rela\iile cu persoanele fizice 54

=i juridice, precum =i n fa\a instan\elor judec[tore=ti. Directorul general executiv este numit n func\ie de Consiliul de administra\ie. n cazul n care o banc[ nu este n m[sur[ s[-=i onoreze obliga\iile fa\[ de deponen\ii s[i, Fondul garanteaz[ plata n lei ctre deponen\i a fondurilor depozitate, indiferent de moneda n care este constituit depozitul ori de num[rul sau m[rimea depozitelor, n limita unui plafon de garantare, actualizat semestrial cu indicele pre\urilor de consum. n limita plafonului garantat se include =i dobnda care se datoreaz[ pentru depozitele respective pn[ la data cnd acestea au devenit indisponibile. Suma total[ a obliga\iei unei b[nci fa\[ de un deponent se stabile=te prin nsumarea tuturor depozitelor de\inute de acesta, inclusiv a dobnzii datorate =i nepltite la data cnd depozitele au devenit indisponibile, mai pu\in suma obliga\iilor deponentului fa\[ de banca n cauz[. Fondul pl[te=te compensa\iile c[tre deponen\i ntr-un termen de 3 luni de la data prev[zut[ n hot[rrea judec[toreasc[ pentru nceperea procedurii falimentului b[ncii, dar nu mai trziu de 3 ani de la nceperea pl[\ii acestora. n cazul falimentului unei b[nci, Fondul este obligat s[ publice, la sediul tuturor unit[\ilor acesteia =i n cel pu\in dou[ ziare de circula\ie na\ional[, att informa\ii privind indisponibilitatea depozitelor, ct =i date privind opera\iunea de compensare a depozitelor, perioad[ n cursul c[reia va avea loc compensarea =i numele b[ncii mandatate s[ fac[ plata, precum =i condi\iile ce trebuie ndeplinite =i formalit[\ile de urmat pentru a se ob\ine compensa\ia. Dac[ o banc[ nu-=i ndepline=te obliga\iile ce-i revin n conformitate cu prevederile Ordonan\ei Guvernului nr. 39/1996, la solicitarea Consiliului de administra\ie al Fondului, Banca Na\ional[ a Romniei poate proceda la modificarea autoriza\iei de func\ionare a b[ncii respective, n sensul retragerii dreptului acesteia de a atrage depozite de la persoanele fizice. Prin legisla\ia emis[ ]n domeniu, s-a stabilit c[ Fondul este numit, de regul[, lichidator n cazul falimentului institu\iilor bancare. 55

Teste
1. Defini\i conceptul de banc[ ]n baza prevederilor Legii nr. 58/1998 Legea bancar[. 2. Care sunt principalele opera\iuni pe care le poate desf[=ura o banc[ ]n baza autoriza\iei acordate de Banca Na\ional[ a Rom`niei? 3. Care sunt modalit[\ile prin care o banc[ ]=i poate majora capitalul social? 4. Care sunt opera\iunile care nu sunt permise a fi efectuate de b[nci? 5. Care sunt principalele cerin\e de pruden\[ bancar[ pe care trebuie s[ le respecte o banc[? 6. Enumera\i organele implicate ]n efectuarea managementului unei b[nci. 7. Enumera\i principalele departamente ale unei b[nci =i detalia\i principalele lor atribu\ii. 8. Enumera\i principalele active =i pasive din bilan\ul contabil al unei b[nci. 9. Enumera\i principalele elemente din contul de profit =i pierdere al unei b[nci. 10. Enumera\i principalele tipuri de b[nci existente pe plan interna\ional. 11. Cum este reglementat falimentul bancar ]n Rom`nia? 56

12. Descrie\i principalele metode de solu\ionare a falimentului. 13. Ce este Fondul de garantare al depozitelor ]n sistem bancar? 14. Cum este reglementat[ func\ionarea acestuia? 57

Organigrama unei b[nci


COMITET DE RISC
Membri

ADUNAREA GEN. A AC|IONARILOR


CONSILIUL DE ADMINISTRA|IE Pre=edinte Membri

COMITET DE CREDIT
Membri

COMITET PTR. GESTIONAREA ACTIVELOR +I PASIVELOR


Membri

COMITET de FORFETARE
Membri

COMITET MANAGEMENT
Director General Membri METODOLOGIE +I CONTROL SUPRAV. OPERA|IUNI BANCARE

GESTIONARE ACTIVE +I PASIVE (C) CONTROL RISC (C) DEP. JURIDIC DIRECTOR GEN.EXECUTIV
CONSILIERI

VICE-PRE+EDINTE VICE-PRE+EDINTE VICE-PRE+EDINTE VICE-PRE+EDINTE

DEP. PIEE DE CAPITAL DEP. INTERNAIONAL DEP. RECUPERAREA CREDITELOR NEPERF. DEP. RESURSE UMANE DEP. CONTABILITII GENERALE DEP. OPERATIUNI BANCARE CU TITLURI DE STAT DEP. OPERAIUNI VALUTARE EXTERNE

DEP. SERVICII BANCARE PENTRU PERS. FIZICE DEP. TREZORERIE DEP. PRIVATIZARE SECRETARIATUL GENERAL DEP. INFORMATIC DEP. EVALUAREA PROIECTELOR DEP. MARKETING DEP. INVESTIII PROPRII DEP. FORMAREPROFESIONAL DEP. ECONOMIC DEP. SINTEZ{ DEP. CREDITE

58 ANEXA 1

ANEXA 2
DIRECTOR FINANCIAR SERV. CASIERIE SERV .CONTABILITATE

STRUCTURA ORGANIZATORIC A UNEI SUCURSALE


DIRECTOR GENERAL OPERAIUNI EXTERNE DIRECTOR GEN. ADJ. SERV. ADM .ISECRETARIAT SERV. EVALUARE I CONSULTAN INVEST. PROPRII SERVICII BANCARE PTR. PERS. FIZICE PIEE DE CAPITAL RECUPERAREA CREDITELOR NEPERF. SERV. RESURSE UMANE BUGETUL DE VENITURI I CHELTUIELI SERV. JURIDIC COMITET CREDIT COMITET RISC FILIALE AGENII

59
SERV. INFORMATIC

ANEXA 3 Bilan\ul contabil al B[ncii Rom`ne pentru Dezvoltare conform Standardelor Interna\ionale de Contabilitate la 31 decembrie 2001 =i 2000 (]n putere de cump[rare la 31 decembrie 2001)
31 decembrie 2001 Milioane lei ACTIVE Disponibilit[\i Conturi curente =i depozite la b[nci Conturi la Banca N[\ional[ a Rom`niei Titluri de Trezorerie Titluri de tranzac\ie Credite, net Alte active, net Participa\ii Imobiliz[ri, net Total active DATORII +I CAPITALURI PROPRII Depozite Alte fonduri ]mprumutate Impozite am`nate, net Alte datorii Total datorii Capital social - nominal Rezerva din retratarea capitalului social Rezerva pentru riscuri bancare generale Surplus din reevaluare Deficit cumulat Total capitaluri proprii Total datorii =i capitaluri proprii 44662823 1449438 844963 339875 47297099 1742253 12887264 101154 950002 (5.203.623) 10477050 57774149 1601,9 52,0 30,3 12,2 1696,4 62,5 462,2 3,6 34,1 -186,6 375,8 2072,2 39829592 1582243 800313 301519 42513667 1742253 12887264 101154 1195740

(5.446.147) 10480264 52993931 1428,6 56,7 28,7 10,8 1524,8 62,5 462,2 3,6 42,9 (195,3) 375,9 2136470 10081310 12147909 2715188 155475 21099981 357801 558539 8521476 57774149 76,6 3616 435,7 97,4 5,6 756,8 12,8 20,0 306 2072,2 773709 9638601 11921559 1547347 19587172 594393 676471 8254679 52993931 27,8 345,7 427,6 55,5 702,5 21,3 24,3 296 1900,7 Milioane euro 31 decembrie 2000 Milioane lei Milioane euro

Surs[: www.brd.ro

60

ANEXA 4 Contul de profit =i pierderi conform Standardelor Interna\ionale de Contabilitate pentru exerci\iile ]ncheiate la 31 decembrie 2001 i 2000 (n putere de cump[rare la 31 decembrie 2001)
2001 Milioane lei Venituri din dob`nzi Cheltuieli cu dob`nzile Venituri nete din dob`nzi Cheltuieli cu provizioane Venituri nete dup[ provizionare Alte venituri dec`t cele din dob`nzi Venituri ]nainte de alte cheltuieli dec`t cele cu dob`nzi Alte cheltuieli dec`t cele cu dob`nzi Rezultat net din operare Pierdere din pozi\ia monetar[ net[ Rezultat ]nainte de impozitare Cheltuieli cu impozitul pe profit Rezultat net 8683441 (5052076) 3631365 (370.037) 3261328 2615565 5876893 (3770249) 2106644 (249417) 1857227 (659562) 1197665 Milioane euro 311,4 (181,2) 130,2 (13,3) 117,0 93,8 210,8 (135,2) 75,6 (8,9) 66,6 (23,7) 43,0 2000 Milioane lei 9155673 (5682895) 3472778 (484431) 2988347 2750655 5739002 (3497341) 2241661 (541821) 1699840 (666938) 1032902 Milioane euro 328,4 (203,8)

124,6 (17,4) 107,2 98,7 205,8 (125,4) 80,4 (19,4) 61,0 (23,9) 37,0

Surs[: www.brd.ro

61

INSTRUMENTE DE PLAT{ UTILIZATE }N SISTEMUL BANCAR


3.1 Numerarul =i instrumentele cu numerar 3.2 Cecul defini\ie, p[r\ile implicate ]n circuit, girarea, tipuri de girare 3.3 Circuitul cecului ]n baza Legii nr. 59/1934 asupra cecului, cu modific[rile =i complet[rile ulterioare 3.3.1 Introducere 3.3.2 Transmiterea unui cec 3.3.3 Plata unui cec 3.3.4 Tipuri de cecuri 3.3.5 Schema circula\iei unui cec (exemplu) 3.4 Standing order 3.5 Ordinul de plat[ 3.6 SWIFT 62

3.1 Numerarul =i instrumentele cu numerar Activitatea casierului bancar const[, printre altele, ]n primirea de la client a numerarului =i a instrumentelor cu numerar cum sunt, de exemplu, cecurile =i alte instrumente (documente de titlu pentru ]ncasare) ]n vederea credit[rii conturilor clientului respectiv. }n practica bancar[ modern[, numele clientului =i num[rul contului s[u din banc[ sunt tip[rite pe filele carnetului de cec pentru eliminarea oric[ror erori care pot ap[rea, precum =i pentru realizarea unei fluen\e a opera\iunilor de la ghi=eu. Proceduri1 utilizate de b[nci rom`ne=ti: Casierul trebuie s[ se asigure c[ numele =i num[rul contului clientului bancar sunt indicate clar; Atunci c`nd clientul pl[te=te la ghi=eu, casierul trebuie s[ verifice corectitudinea numelui =i a num[rului contului clientului al c[rui cont urmeaz[ s[ fie creditat; Casierul trebuie s[ numere biletele de banc[ prezentate de c[tre client la ghi=eu =i s[ le sorteze pe cupiuri; Casierul bifeaz[ fiecare plat[ efectuat[ la ghi=eu =i ]=i a=eaz[ biletele de banc[ ]n cas[. Numerarul se compune din: Bancnote; Monede; Instrumente similare cu numerarul, folosite ca mijloc direct de plat[ =i acceptate pe scar[ larg[ ]n tranzac\ii. Primele dou componente sunt emise de b[ncile centrale sau de guverne. Acest drept de emisiune al b[ncii centrale sau al guvernului se nume=te seigniorage.
1

Stabilite prin normele interne ale fiec[rei b[nci

63

Instrumentele de plat similare cu numerarul (documente de titlu pentru ]ncasare) sunt urmtoarele: Ordine condi\ionate; Dividende; Obliga\iuni la purt[tor; Ordine po=tale; Cecuri de c[l[torie neutilizate; Tichete de mas[, cupoane; Carduri; Moned[ electronic[. 3.2 Cecul defini\ie, p[r\ile implicate ]n circuit, girarea, tipuri de girare Cecul2 reprezint[, ]n general, un ordin necondi\ionat dat ]n scris de c[tre o persoan[ (titularul unui cont creditor deschis la banca respectiv[) unei alte persoane care trebuie s[ fie o banc[, semnat de c[tre persoana care a dat ordinul =i solicit`nd b[ncii s[ pl[teasc[ la cerere o anumit[ sum[ de bani fie la ordinul titularului de cont, fie la ordinul unui ter\, fie la ordinul purt[torului. Detalii privind cecul: Persoana care trage cecul se nume=te tr[g[tor; Banca prin care se trage cecul se nume=te banca tras[ sau banca pl[titoare; Persoana asupra c[reia cecul tras este pl[tibil se nume=te tras sau beneficiar; }n cazul ]n care tr[g[torul trage un cec pl[tibil ]n favoarea sa, atunci tr[g[torul =i trasul sunt una =i aceea=i persoan[.
2

Kiri\escu Costin, Rela\ii valutar-financiare interna\ionale, Bucure=ti, Editura +tiin\ific[ =i Enciclopedic[, 1978

64

}n momentul prezent[rii la ghi=eul b[ncii a unui cec, casierul trebuie s[ verifice urm[toarele elemente: Dac[ data este corect[: Este cecul post-datat sau expirat? Post-datat: ]nseamn[ c[ cecul a fost prezentat la banc[ ]naintea datei specificate pe cec. Expirat: ]nseamn[ c[ cecul a fost prezentat la banc[ dup[ =ase luni de la data ]nscris[ pe el. }n ambele situa\ii cecul nu se poate ]ncasa. Trasul (beneficiarul): }n cazul ]n care cecul este barat sau barat pentru un anumit cont, atunci astfel de instruc\iuni trebuie implementate. Con\inutul instrumentului: }n cazul ]n care exist[ diferen\e ]ntre suma ]nscris[ ]n cuvinte =i suma ]nscris[ ]n cifre, suma pl[tibil[ este cea me\ionat[ ]n cuvinte. Oricum, banca este ]mputernicit[ s[ returneze cecul neonorat pe care se ]nscrie cuvintele =i cifrele diferite. Banca pl[titoare are dreptul s[ solicite clientului s[u s[-=i completeze cecul cu termeni clari =i corec\i. Semn[tura tr[g[torului: Semn[tura trebuie =i ea verificat[ pentru ca banca s[ fie sigur[ c[ semn[tura de pe cec corespunde cu cea din specimenul de semn[turi p[strat cu grij[ de banc[. Semn[tura este una genuin[. Girarea (vezi Anexa 1): Girarea instrumentului reprezint[ opera\iunea prin care se transmit, o dat[ cu remiterea =i toate drepturile rezultate din cec. Girarea reprezint[ o men\iune f[cut[ pe verso-ul cecului ]n favoarea oricui, inclusiv ]n favoarea tr[g[torului. Noul beneficiar poate, la r`ndul s[u, s[ gireze cecul. 65

}n literatura de specialitate englezeasc[3, sunt cunoscute dou[ tipuri de girare: 1. Girarea ]n alb: ]n cazul ]n care nu este indicat[ nici o persoan[ la girare. O astfel de girare ]n alb poate transforma ordinul cecului ]ntr-un cec la purt[tor; 2. Girarea special[: este cazul ]n care cel care gireaz[ cecul specific[ =i persoana ]n favoarea c[reia este girat cecul. 3.3 Circuitul cecului ]n baza Legii nr. 59/1934 asupra cecului, cu modific[rile =i complet[rile ulterioare 3.3.1 Introducere Cecul reprezint[ un instrument de plat[ utilizat de titularul contului bancar cu disponibil corespunz[tor ]n contul respectiv. Fondurile disponibile au rezultat dintr-un depozit bancar, din opera\iuni de ]ncasari sau din acordarea unui credit. Cecul este un instrument de plat[ care pune ]n leg[tur[, ]n procesul cre[rii sale trei persoane: Tr[g[torul este persoana care creeaz[ instrumentul (emite cecul), el fiind titularul contului bancar. Trasul este ]ntotdeauna banca la care tr[g[torul are un cont bancar deschis. Trasul va pl[ti cecul prezentat numai dac[ tr[g[torul are disponibil suficient ]n contul s[u. Beneficiarul este persoana care va primi banii. Aceast[ persoan[ poate s[ fie o ter\[ persoan[ sau ]nsu=i tr[g[torul. Instrumentul este creat de tr[g[tor care, ]n baza unui depozit constituit la banc[, d[ un ordin necondiionat acesteia (trasul) s[ pl[teasc[ o sum[ determinat[ unei ter\e p[r\i (sau ]nsu=i tr[g[torului), aflate ]n pozi\ia de beneficiar.
3

Palfreman David, Banking: the legal environment, London, Pitman Publishing, 1994

66

Ca urmare, ]n circuitul cecului, cele trei persoane puse ]n leg[tur[ prin cec efectueaz[ toate opera\iunile legate de acest instrument ]n nume propriu: tr[g[torul emite cecul, proprietarul legitim ]l ]ncaseaz[, iar trasul ]l pl[te=te. Pentru ca tr[g[torul s[ poate emite cecuri, banca trebuie s[-i elibereze clientului s[u un carnet de cec care con\ine formulare de cecuri ]n alb. Proprietarul carnetului de cecuri completeaz[ formularul, ]l semneaz[ =i pred[ beneficiarului care ]l va prezenta, la r`ndul s[u, b[ncii sale pentru ]ncasare. Pentru a fi valabil, cecul trebuie s[ con\in[ urm[toarele me\iuni obligatorii4 (vezi Anexa 1): denumirea CEC ]nscris[ chiar ]n textul instrumentului; ordinul necondi\ionat de a pl[ti o anumit[ sum[ de bani; numele trasului, respectiv numele b[ncii la care tr[g[torul are un cont deschis; locul pl[\ii, respectiv localitatea =i adresa b[ncii la care plata urmeaz[ a fi efectuat[; data =i locul emiterii instrumentului, respectiv ziua, luna, anul, precum =i numele localit[\ii; semn[tura tr[g[torului. 3.3.2 Transmiterea unui cec Posibilit[\ile de circula\ie5 ale unui cec sunt: a) Simpla remitere este cazul cecului la purt[tor care ]n momentul emiterii, nu indic[ expres beneficiarul sau poart[ men\iunea la purt[tor. Acest cec, urmeaz[ a fi pl[tit fie persoanei desemnate ca beneficiar, fie de\in[torului instrumentului.
4 5

Legea nr.59/1934 asupra cecului, cu modific[rile ulterioare Banca Na\ional[ a Rom`niei Instrumente de plat[, octombrie 1994

67

b) Cesiunea de crean\[ ordinar[ - ]n cazul ]n care un cec este emis pe numele unei anumite persoane =i con\ine men\iunea nu la ordin. }n acest caz, numai persoana nominalizat[ poate s[-l ]ncaseze. c) Girarea - opera\iunea prin care se transmit, o dat[ cu remiterea =i toate drepturile rezultate din cec. Girarea reprezint[ o men\iune f[cut[ pe verso-ul cecului ]n favoarea oricui, inclusiv ]n favoarea tr[g[torului. 3.3.3 Plata unui cec Cecul este pl[tibil numai la vedere, adic[ la prezentarea acestuia la banc[. }n Rom`nia, termenele de prezentare la plat[ a cecurilor emise =i pl[tibile sunt: 8 zile, pentru cecurile pl[tibile chiar ]n localitatea ]n care a fost emis; 15 zile, ]n celelalte cazuri. Aceste termene sunt calculate ]ncep`nd cu ziua urm[toare datei emiterii cecului. Prezentarea cecului dup[ expirarea termenului legal are ca efect pierderea dreptului legal de ac\iune ]mpotriva giran\ilor anteriori ]n cazul ]n care cecul nu ar fi pl[tit. Legea cecului stipuleaz[ c[, toate persoanele care ]n orice calitate s-au obligat prin cec (tr[g[tor, giran\i), sunt responsabile solidar ]n ceea ce prive=te plata cecului respectiv, cu toate c[ obliga\iile au fost asumate ]n momente diferite. 3.3.4 Tipuri de cecuri Cele mai importante tipuri de cecuri utilizate ]n Rom`nia sunt: a) cecul la purt[tor. Acesta reprezint[ instrumentul care con\ine ]n textul s[u o men\iune special[ la purt[tor sau pl[tibil la purt[tor sau nu con\ine nici o men\iune. b) cecul barat. Acesta reprezint[ instrumentul pe care tr[g[torul sau posesorul cecului poate face o barare prin ]nscrierea a dou[ linii paralele, orizontale sau oblice pe fa\a cecului; aceasta ]nseamn[ c[ 68

beneficiarul va trebui s[ recurg[ la serviciile unei b[nci pentru ]ncasarea sumei ]nscrise pe cec. Bararea poate fi: general[ - atunci c`nd nu se specific[ nici o men\iune ]ntre cele dou[ linii; special[ - atunci c`nd ]ntre cele dou[ linii se specific[ denumirea unei b[nci. Bararea general[ poate fi transformat[ ]n barare special[. c) cecul certificat prin acest instrument, banca (trasul) confirm[ pe cec existen\a disponibilului necesar efectu[rii pl[\ii, iar persoana care a emis cecul (tr[g[torul) nu mai poate retrage fonduri din contul s[u p`n[ la expirarea perioadei de prezentare. d) cecul de c[l[torie este instrumentul prin care tr[g[torul poate condi\iona plata acetuia de identitatea dintre semn[tura persoanei care a primit cecul (posesorul) =i semn[tura persoanei care ]ncaseaz[ cecul respectiv la prezentare. De fapt, posesorul cecului depune o prim[ semn[tur[ pe cec ]n momentul ]n care ]l cump[r[, iar a doua semn[tur[ o face ]n momentul ]ncas[rii acetuia, ]n prezen\a func\ionarului bancar de la ghi=eul b[ncii sau ]n momentul efectu[rii unei pl[\i, ]n prezen\a beneficiarului. Acest instrument de plat[ este un instrument sigur. n Anexa 1 se pot observa diverse tipuri de cecuri rom`ne=ti =i de circula\ie interna\ional[. 3.3.5 Schema circula\iei unui cec (exemplu) SC Atlas SRL cump[r[ de la magazinul SC Star SRL produse electronice ]n sum[ de 5.000.000 lei. SC Atlas SRL de\ine un cont curent deschis la Banca X SA, ]n timp ce SC Star SRL de\ine un cont curent deschis la Banca Y SA. }n baza disponibilului din contul s[u curent, Banca X SA ]i elibereaz[ SC Atlas SRL un carnet de cecuri. 69

}n momentul ]n care reprezentantul SC Atlas SRL cump[r[ m[rfurile, el completeaz[ cu toate datele necesare, precum =i cu suma care reprezint[ echivalentul valoric al produselor electronice cump[rate, o fil[ din carnetul de cec, pe care o semneaz[ =i pe care o ]nm`neaz[ reprezentantului magazinului. Din acel moment, SC Atlas SRL a devenit tr[g[torul, Banca X SA trasul, iar SC Star beneficiarul. SC Star SRL prezint[ cecul B[ncii Y SA =i ]l transmite B[ncii X SA pentru a fi ]ncasat. Banca X SA achit[ cecul B[ncii Y SA. }n felul acesta, se stinge obliga\ia de plat[ a SC Atlas SRL fa\[ de SC Star SRL, lucru pe care pute\i s[ le vede\i ]n Anexa 2. Rolul b[ncilor }n momentul ]n care clien\ii unei b[nci (tr[g[torii) emit cecuri, acestea trebuie s[ fie prezentate la banc[ (banca pl[titoare) pentru a fi ]ncasate. Banca are obliga\ia de a pl[ti cecul ]n favoarea clien\ilor s[i ]n condi\iile urm[toare: clientul are suficiente fonduri disponibile ]n contul s[u; cecul a fost tras corect =i semnat de c[tre client (tr[g[tor); nu exist[ nici un alt motiv legal pentru ca banca s[ nu efectueze plata. Beneficiarul b[ncii are obliga\ia de a colecta cecurile de la propriii s[i clien\i pentru ]ncasare. Banca va remite cecurile spre plat[. 3.4 Standing order6 Exist[ anumite pl[\i care trebuie s[ se efectueze cu regularitate. }n cazul neefectu[rii la timp a pl[\ii contravalorii unui bun sau serviciu, pot ap[rea perturba\ii. Standing order reprezint[ mijlocul prin care b[ncile pot s[ se asigure c[ anumite pl[\i curente c[tre anumite persoane juridice =i organiza\ii sunt
6

termen englezesc ]nt`lnit, ]n literatura de specialitate cu traducerea de ordin permanent

70

efectuate la data scaden\ei. (Aceste pl[\i pot fi efectuate odat[ pe an, trimestrial, lunar sau oric`nd sunt solicitate). Acest lucru presupune c[ numai clientul poate s[-=i efectueze pl[\ile regulate importante. Pentru aceasta, clientul trebuie s[-=i informeze banca cu privire la detaliile necesare pentru efectuarea pl[\ii, de exemplu: suma de bani care urmeaz[ a fi pl[tit[, unde =i cum se va efectua plata. Dup[ primirea acestor detalii, banca va prelua responsabilitatea efectu[rii ]n termen a pl[\ilor respective: din contul clientului; n contul persoanei/organiza\iei numite. Clientul poate efectua pl[\i prin oric`te standing orders dore=te. Detalii cu privire la efectuarea fiec[rei pl[\i prin standing order payment apar ]n extrasul de cont al clientului. }n Anglia, ]n vederea efectu[rii pl[\ii printr-un standing order, clientul b[ncii trebuie s[ completeze numai un formular ob\inut de la ghi=eul b[ncii. Cele mai importante informa\ii pe care clientul trebuie s[ le completeze sunt urm[toarele: detalii cu privire la contul clientului; detalii cu privire la contul bancar al persoanei/organiza\iei c[tre care clientul efectueaz[ plata; denumirea persoanei/organiza\iei ]n contul c[reia clientul efectueaz[ plata; suma fiec[rei pl[\i regulate etc. }n Rom`nia, Banca Na\ional[ a Rom`nia a adoptat norme-cadru7 pentru executarea de c[tre banca pl[titorului, la date =i ]n sume fixate ]n prealabil, de ordine de plat[ ]n favoarea unui ter\, denumite ordine de plat[ programat[, iar conform practicii interna\ionale, STANDING ORDER, prescurtat OPP.
7

Norma-cadru nr. 9 din 13/06/1996, publicat[ ]n Monitorul Oficial, Partea I nr. 179 din 06/08/1996 privind executarea ordinelor de plat[ programat[ (STANDING ORDER)

71

Obiectul normelor-cadru amintite ]l constituie executarea ordinelor de plat[ ]n cazul ]n care banca destinatar[ difer[ de banca pl[titorului, iar executarea are loc pe circuit interbancar. Banca pl[titorului execut[ ordinele de plat[ programat[ numai pe baza clauzelor contractuale convenite expres ]n acest scop cu pl[titorul prin contract ]ncheiat cu respectarea legii =i a reglement[rilor B[ncii Na\ionale a Rom`niei. Banca pl[titorului semneaz[, ]n baza normelor-cadru, numai contracte care cuprind urm[toarele date de identificare obligatorii: a) desemneaz[ tipul contractului cu una dintre denumirile protejate prin reglement[rile =i activitatea B[ncii Na\ionale a Rom`niei, prin utilizarea ]n titlul =i, ori de c`te ori este necesar, ]n cuprinsul contractului, a men\iunii Plata prin OPP sau plata prin STANDING ORDER; b) numele sau denumirea pl[titorului ca parte a contractului; c) denumirea b[ncii pl[titorului ca parte a contractului =i ca banc[ ini\iatoare; d) numele sau denumirea beneficiarului, inclusiv codul fiscal; e) denumirea b[ncii beneficiarului ca banc[; f) un cont al pl[titorului deschis la banca pl[titorului, din disponibilul c[ruia s[ poat[ fi provizionat[ plata, ]n vederea execut[rii fiec[ruia dintre ordinele de plat[, programat[ de pl[titor; g) un cont al beneficiarului deschis la banca destinatar[ pentru toate ordinele de plat[ executabile prin contract. Banca pl[titorului verific[ ]naintea semn[rii datelor de identificare obligatorii ale pl[titorului, cele ale beneficiarului fiind declarate pe propria r[spundere de c[tre pl[titor, inclusiv cele codificate, din punct de vedere al acurate\ei, actualit[\ii, =i unicit[\ii, pentru limitarea riscurilor generale de erori de identificare. }n caz de incertitudine asupra unor date, pr\ile pot conveni prin contract r[spunderi corespunz[toare. }n vederea limit[rii riscurilor la plat[, banca pl[titorului va accepta, prin semnarea contractului, numai mandatul pl[titorului care: 72

a) autorizeaz[ banca pl[titorului ca pentru fiecare dintre pl[\ile la termen ]n favoarea beneficiarului care sunt programate ]n contract, printr-un =ir de sume =i date calendaristice fixate biunivoc ]n mod obligatoriu: la o dat[ acoperitoare stabilit[ sau nu ]n contract, banca pl[titorului s[ provizioneze pe seama pl[titorului resurse b[ne=ti cel pu\in egale cu cele din programare, ]n scopul execut[rii ordinului de plat[ corespunz[tor ]n favoarea beneficiarului; banca pl[titorului s[ execute la r`nd ordine de plat[ numai pentru sume egale celor programate cu pl[titorul conform contractului =i la date care s[ permit[ ]ncadrarea ]n obliga\iile asumate fa\[ de pl[titor; b) nu condi\ioneaz[ executarea fiec[rui ordin de plat[ de vreun alt consim\[m`nt al pl[titorului dec`t cel dat prin contract sau de vreo alt[ condi\ie care s[ modifice sumele =i datele programate pentru fiecare plat[, f[r[ s[ fi fost prev[zute expres astfel de posibilit[\i ]n contract, inclusiv r[spunderile pl[titorului pentru consecin\e; c) dispozi\ia de a pl[ti s[ fie formulat[ f[r[ echivoc asupra unor resurse b[ne=ti =i de timp legale, certe, oportune =i limitate, inclusiv prin referirea la modalit[\i, intervale de timp =i proceduri pentru notificarea modific[rilor determinate de p[r\i prin contract sau ]n cazul ]ncet[rii mandatului. Banca pl[titorului va conveni cu pl[titorul orice clauze asiguratorii care s[ previn[, s[ repartizeze =i s[ limiteze riscurile la plat[ datorate p[r\ilor contractante, ]n primul r`nd, pe cele ce se pot produce ]n caz de ]ncetare a mandatului prin efectul schimb[rilor statutare ori al modific[rilor situa\iei patrimoniale a p[r\ilor. Banca pl[titorului va ]nregistra ]n mod obligatoriu ]n con\inutul ordinului de plat[ prin OPP pe care ]l execut[ referin\e care s[ permit[ accesul ulterior la con\inutul economic al tranzac\iei care a generat plata respectiv[ sau referiri pentru identificarea contractului, minimum men\iunea OPP, precum =i num[rul =i data ]nregistr[rii contractului la banca pl[titorului dup[ care s[ poat[ fi reg[sit. 73

3.5 Ordinul de plat[ }n Rom`nia, ]n conformitate cu Norma cadru8 nr. 15 din 19/08/1994 privind ordinul de plat pe suport hrtie, cu modific[rile ulterioare, pl[\ile ]n lei se efectueaz[ prin utilizarea ordinului de plat[ irevocabil pe suport hrtie (vezi Anexa 3). Ordinul de plat[ pe suport hrtie reprezint[ orice dispozi\ie necondi\ionat[ dat[ n form[ scris[ unei institu\ii de credit de a pl[ti o anumit[ sum[ de bani, unui beneficiar, care con\ine urm[toarele men\iuni obligatorii: a. ordinul necondi\ionat de a pl[ti o anumit[ sum[ de bani n cifre =i litere; ordinul trebuie s[ fie clar =i precis exprimat =i s[ se refere la plata unei sume de bani exprimat[ n lei; b. numele sau denumirea pl[titorului, a=a cum figureaz[ n Registrul Comer\ului sau n actul de identitate =i, dup[ caz, num[rul contului acestuia la societatea bancar[ ini\iatoare conform codific[rii acesteia; c. numele sau denumirea beneficiarului, a=a cum figureaz[ n Registrul Comer\ului sau n actul de identitate =i, dup[ caz, num[rul contului acestuia deschis la societatea bancar[ destinatar[ conform codific[rii acesteia; d. denumirea societ[\ii bancare ini\iatoare a=a cum figureaz[ n Registrul Comer\ului; e. denumirea societ[\ii bancare receptoare a=a cum figureaz[ n Registrul Comer\ului; f. elementul care s[ permit[ autentificarea emitentului de c[tre societatea bancar[ ini\iatoare este semn[tura emitentului sau a unei persoane recunoscute de societatea bancar[ receptoare ca mputernicit[ a emitentului; semn[tura trebuie s[ fie autograf[, manuscris[ =i executat[ cu cerneal[ sau alte substan\e chimice de culoare albastr[ sau neagr[ care s[ nu se degradeze nainte de expirarea perioadei de arhivare; g. denumirea de ORDIN DE PLAT{ nscris[ n clar =i la vedere pe aceea=i fa\[ a formularului OPH pe care se afl[ nscris[ suma; h. data emiterii, care trebuie s[ fie unic[, posibil[ =i cert[;
8

publicat[ ]n Monitorul Oficial al Rom`niei, Partea I nr. 119 bis din 14/06/1995

74

i. informa\ii din care s[ se poat[ reconstitui =irul nentrerupt al circula\iei OPH pe parcursul efectu[rii transferului-credit pn[ la finalizarea acestuia. n cazul ordinelor de plat[ puse n circula\ie de organiza\iile cooperatiste de credit autorizate de Banca Na\ional[ a Romniei s[ func\ioneze n conformitate cu Ordonan\a de urgen\[ a Guvernului nr. 97/2000, aprobat[ =i modificat[ prin Legea nr. 200/2002, la redactarea OPH se vor avea n vedere urm[toarele: pe fa\a OPH: a) dup[ nscrisul DE LA BANCA se va completa denumirea unit[\ii casei centrale a cooperativelor de credit sau, dup[ caz, denumirea unit[\ii cooperativei de credit ini\iatoare; b) dup[ nscrisul LA ADRESA/BANCA se va completa denumirea unit[\ii casei centrale a cooperativelor de credit sau, dup[ caz, denumirea unit[\ii cooperativei de credit a beneficiarului; pe versoul OPH: a) dup[ nscrisul Banca se va completa denumirea casei centrale a cooperativelor de credit sau, dup[ caz, denumirea cooperativei de credit intermediare; b) dup[ nscrisul Unitatea se va completa denumirea unit[\ii casei centrale a cooperativelor de credit sau, dup[ caz, denumirea unit[\ii cooperativei de credit intermediare. 3.6 SWIFT Ini\iale SWIFT provin de la numele societ[\ii pe ac\iuni, cu scop nelucrativ Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, societate ]nfiin\at[ la data de 3 mai 1973, cu sediul la Bruxelles, guvernat[ de legea belgian[. Societatea a fost creat[ pentru a accelera transferul de fonduri =i mesaje ]ntre b[ncile membre. B[ncile ac\ionare (239) erau americane, canadiene =i europene. Societatea =i-a propus, de la bun ]nceput, 75

modernizarea =i ]mbun[t[\irea sistemelor de pl[\i interna\ionale, a rela\iilor bancare, ]n general, prin implementarea programelor informatizate. }n prezent, SWIFT-ul func\ioneaz[ sub forma unei re\ele private de teletransmisiune, ]nchiriat[ administra\iilor care de\in monopolul telecomunica\iilor. Sistemul func\ioneaz[ prin intermediul leg[turilor de telecomunica\ii dintre calculatoarele b[ncilor care permit o transmitere rapid[ a mesajelor. Sistemul este folosit at`t pentru a executa transferuri telegrafice transmise, anterior, prin cablu sau telegraf, c`t =i pentru transmiterea ordinelor interna\ionale de plat[ ale b[ncii f[c`ndu-se posibil[ o transmitere mai rapid[ a instruc\iunilor clien\ilor b[ncii. Atunci c`nd instruc\iunile sunt transmise ]n acest fel, se spune c[ banca a transmis un mesaj SWIFT, iar pentru transferurile telegrafice fraza utilizat[ este un mesaj SWIFT urgent. Ast[zi, gama opera\iunilor ce se pot efectua prin re\eaua SWIFT s-a extins. Astfel, pe l`ng[ opera\iunile amintite, se pot realiza opera\iuni de portofoliu, confirm[ri de tranzac\ii, opera\iuni de schimb monetar, deschidere de credite documentare, ordine deplat[, precum =i o serie de mesaje cu privire la avizele de credit =i extrasele de cont. SWIFT9-ul prelucreaz[ informa\iile (de exemplu date, texte sau comenzi) sub forma mesajelor. Din punctul de vedere al utilizatorului, mesajele sunt transmise fie: de la un utilizator c[tre un alt utilizator (mesaje bancare normale cum ar fi, de exemplu, transferul unui client); sau de la un utilizator c[tre sistem (de exemplu: solicitarea unor informa\ii); sau de la sistem c[tre un utilizator (de exemplu: r[spunsuri la solicit[rile de informa\ii). Un mesaj poate con\ine: unul sau mai multe antete ]n care se dau informa\ii cu privire la mesaje, corpul mesajului care este de fapt textul acestuia =i una sau mai multe chei de control. Mesajele sunt privite din punctul de vedere al sistemului SWIFT. Toate mesajele introduse ]n sistem de c[tre un utilizator sunt mesaje input (de intrare); toate mesajele pe care sistemul le furnizeaz[ unui utilizator sunt mesaje output (de ie=ire).
9

Watson A. Finance of international trade, 4th edition, London, Chartered Institute of Bankers, 1992

76

Exist[ 9 categorii de mesaje transmise de la un utilizator la altul, cunoscute sub numele de categoriile de la 1-9. }n plus, mai exist[ o categorie separat[ pentru mesajele care se schimb[ ]ntre un utilizator =i sistem, numit[ categoria 0. Securitatea sistemului SWIFT ]ndepline=te patru obiective, =i anume: Confiden\ialitate informa\ia este dezv[luit[ la loca\ii autorizate =i numai persoanelor autorizate; Integritate informa\ia transmis[ este o informa\ie complet[, exact[ =i valabil[; Disponibilitate informa\ia, precum =i serviciile asociate sunt accesibile =i pot fi folosite atunci c`nd este necesar; Responsabilitate fiecare persoan[ autorizat[ s[ utilizeze sistemul trebuie s[ fie responsabil[. Confiden\ialitatea =i integritatea sunt asigurate prin securitatea mijloacelor de transmsie, de livrare =i stocare a mesajului; prin validarea mesajelor =i prin autentificarea utilizatorilor. }n prezent, pe plan interna\ional exist[ un ISO Bank Identifier Code (BIC)10 care identific[ institu\iile financiare. Primele 8 caractere ale codului BIC reprezint[ destina\ia =i sunt constituite dup[ cum urmeaz[: Codul b[ncii (institu\iei financiare) Codul \[rii Codul localit[\ii 4 caractere 2 caractere 2 caractere Codul b[ncii, al \[rii =i cel al localit[\ii sunt componente obligatorii ale codului BIC. }n plus, se poate utiliza =i un cod de 3 caractere pentru o sucursal[ op\ional[ a institu\iei utilizatoare. Sunt cunoscute 3 tipuri importante de mesaje SWIFT11: System Messages12 (MT categoria 0) care se refer[ la primirea sau trimiterea mesajelor; User-to-User Messages13 (MT categoriile 1-9) mesaje care ]l ]mputernicesc pe utilizator s[ efectueze tranzac\iile financiare;
10 11

Cod de identificare al b[ncii SWIFT User Handbook Network Acces Guide, august 1998 12mesajele sistemului

77

Service Messages (or Control Messages)14 care se refer[ la comenzile sistemului. SWIFT ofer[ ]n lumea ]ntreag[ sprijin clien\ilor s[i, acoperind toate problemele tehnice, opera\ionale =i administrative. Ajutorul acordat este disponibil 24 de ore pe zi, =apte zile pe s[pt[m`n[ =i ]n mai multe limbi str[ine. Avantajele re\elei constau ]n: confiden\ialitatea mesajelor aceasta este garantat[ prin procedura de codificare, ceea ce ]mpiedic[ orice posibilitate de decriptare sau scurgere frauduloas[; durata de transmitere a mesajelor este redus[ ]n cazul ]n care destinatarul este liber s[ le primeasc[; arhivarea mesajelor ]n cadrul centrelor de comutare na\ionale permite aderen\ilor s[ ob\in[ copii, ]n caz de necesitate; costul transmisiunilor nu depinde de distan\[.
13 14

mesajele transmise de la un utilizator la altul mesaje de control

78

Teste
1. Enumera\i c`teva instrumente de plat similare numerarului. 2. Ce este un cec? 3. Care sunt principalele elemente verificate de c[tre un casier bancar la primirea cecului? 4. Defini\i girarea =i men\iona\i cele dou[ tipuri de girare prev[zute de legisla\ia rom`neasc[. 5. Care sunt cele trei p[r\i implicate ]n derularea cecului? 6. Enumera\i principalele men\iuni obligatorii ale cecului. 7. Descrie\i procesul transmiterii cecului ]n baza Legii nr. 59/1934. 8. Enumera\i =i defini\i cele mai importante tipuri de cecuri ]n baza Legii nr. 59/1934. 9. Enumera\i principalele posibilit[\i de circula\ie ale cecului. 10. Ce este poli\a bancherului sau Standing order? 11. Care sunt datele de identificare obligatorii ale ordinului de plat[ programat[ conform Normelor-cadru nr. 9/1996? 79

12. Defini\i ordinul de plat[ pe suport h`rtie =i enumera\i principalele men\iuni obligatorii conform Normelor-cadru nr. 15/1994. 13. }n ce const[ un mesaj SWIFT? 14. Enumera\i cele trei tipuri de mesaje SWIFT. 15. Ce reprezint[ SWIFT-ul? 80

ANEXA 1 TIPURI DE CECURI Cecul barat modelul rom`nesc: 81

Diverse tipuri de cecuri utilizate pe plan interna\ional: 82

ANEXA 2 SCHEMA CIRCULA|IEI UNUI CEC


SC Atlas SRL - trgtor 2 4 8 SC Star SRL - beneficiar 1 3 5 Banca X SA -tras6 7 Banca Y SA -banca beneficiarului-

Explica\ii: 1. Emiterea carnetului de cec; 2. }ncheierea contractului de v`nzare-cump[rare; 3. SC Atlas SRL trage un cec asupra B[ncii X SA; 4. Aceasta remite cecul tras asupra B[ncii X SA; 5. Aceasta prezint[ cecul B[ncii Y SA; 6. Aceasta prezint[ cecul la plat[; 7. Datoria este stins[; 8. Banca achit[ cecul. 83

ANEXA 3

ORDINUL DE PLAT{
84

INSTRUMENTE DE PLAT{ +I DE CREDIT


4.1 Cambia 4.2 Biletul la ordin 85

4.1 Cambia Cambia =i biletul la ordin sunt instrumente negociabile. Cambia reprezint[ o obliga\ie scris[ de a pl[ti sau de a face s[ se pl[teasc[, la scaden\[, o sum[ de bani determinat[. }n baza Legii nr. 58/1934 asupra cambiei =i biletului la ordin, cu modific[rile ulterioare1, cambia este definit[ ca un titlu de credit, sub semn[tur[ privat[, care pune ]n leg[tur[ ]n procesul cre[rii sale trei persoane: tr[g[torul, trasul =i beneficiarul. Cambia este creat[ de c[tre tr[g[tor (creditor) care d[ ordin debitorului s[u, numit tras, s[ pl[teasc[ o sum[ fixat[ la o dat[ determinat[ ]n timp, fie unui beneficiar, fie la ordinul acestuia din urm[. Pentru a fi valabil[, cambia trebuie s[ con\in[ men\iunile obligatorii cuprinse ]n Legea nr. 58/1934, cu modific[rile =i complet[rile ulterioare (vezi Anexa 1): denumirea CAMBIE ]n titlul textului; un ordin necondi\ionat de a pl[ti o anumit[ sum[ de bani; trasul; data scaden\ei; locul unde se va efectua plata; tr[g[torul; data =i locul unde a fost emis[ cambia; semn[tura tr[g[torului. Spre deosebire de dreptul continental, cambia este definit[ de legea britanic[2 (vede\i diferite tipuri de cambii ]n Anexa 2) ca fiind: un ordin necondi\ionat dat ]n scris; adresat de c[tre o persoan[ (tr[g[torul);
1 2

Legea nr. 83/1994 Bills of Exchange Act 1882

86

unei alte persoane (tras); semnat de persoana care d[ ordinul, adic[ de tr[g[tor; solicit`nd persoanei c[reia ]i este adresat (tr[g[torului); s[ pl[teasc[; la cerere sau la o dat[ fix[ sau determinabil[ ]n viitor; o anumit[ sum[ de bani; lui, sau la ordinul unei persoane specificate (beneficiarului) sau purt[torului. Cuv`ntul la cerere ]nseamn[ la vedere =i ]i solicit[ trasului s[ onoreze cambia la scaden\[. Cambia poate, de asemenea, s[ fie pl[tit[ la o dat[ fixat[ ]n viitor sau la o dat[ determinabil[ ]n viitor. De exemplu, o cambie pl[tibil[ la 90 zile de la vedere3se va pl[ti ]n termen de 90 de zile de la prezentare. Trasul accept[ cambia prin semnarea acesteia pe fa\[, ]n felul acesta, fiind de acord s[ efectueze plata la acea dat[ ]n viitor. Cambiile pot fi transferate/transmise prin girare. Girul reprezint[ existen\a pe spatele cambiei a semn[turii persoanei care transfer[ cambia (verso-ul acesteia). Banca exportatorului poate cump[ra cambia la o valoare mai mic[ dec`t cea ]nscris[ pe fa\a instrumentului, acord`nd veniturile respective exportatorului. Banca poate p[stra cambia p`n[ la scaden\[ sau poate s[ o resconteze la banca central[. Cambia este un instrumnet de credit =i de plat[ =i se folose=te ]n circuitul interna\ional, de obicei, sub inciden\a unui acreditiv documentar sau al unui incasso documentar.
3

]n engl. 90 days at sight

87

Acceptarea cambiei4, ]n legisla\ia rom`n[, reprezint[ angajamentul luat de c[tre tras fa\[ de orice posesor legitim de a pl[ti cambia la scaden\[. Trasul nu este obligat prin lege s[ accepte, dar, ]n cazul ]n care accept[, el devine debitorul principal. Prezentarea cambiei la acceptare, poate fi: Facultativ[ - put`nd fi f[cut[ oric`nd p`n[ la scaden\[; sau Obligatorie - atunci c`nd tr[g[torul indic[, ]n mod expres, ]n titlu acest lucru, fix`nd sau nu un termen pentru prezentare, sau atunci c`nd cambia este pl[tibil[ la un anume timp de la vedere, ]n termen de un an de la data emiterii. Prezentarea la acceptare poate fi f[cut[ oric`nd, dac[ tr[g[torul nu a fixat un termen pentru prezentare, dar nu mai t`rziu de data scaden\ei. Prezentarea la acceptare poate fi f[cut[, la domiciliul trasului, at`t de posesorul cambiei, c`t =i de un simplu de\in[tor al ei. Acceptarea este ]nscris[ ]ntr-o rubric[ special[ pe cambie. Ea se exprim[ prin cuv`ntul acceptat sau orice alt[ expresie echivalent[ =i este semnat[ de c[tre tras. Cambia poate fi transmis[ prin: a) gir; Cambia care are sau nu men\iunea la ordin se poate transmite prin gir. Girul reprezint[ actul prin care posesorul cambiei numit girant transfer[ altei persoane numit[ giratar toate drepturile izvor`nd din cambie. Toate men\iunile privind circula\ia cambiei prin gir se fac pe verso-ul instrumentului. Girul trebuie s[ fie necondi\ionat =i semnat de c[tre girant. b) cesiune de crean\[ ordinar[. }n cazul ]n care tr[g[torul a ]nscris pe cambie men\iunea nu la ordin, instrumentul se transmite prin cesiune de crean\[ ordinar[. Cesiunea de crean\[ ordinar[ este un act prin care creditorul numit cedent transfer[ dreptul s[u de crean\[ unei alte persoane numit[ cesionar. Spre deosebire de gir, cesiunea de crean\[ ordinar[ devine valabil[ numai ]ncep`nd cu momentul notific[rii ei debitorului sau din momentul ]n care debitorul accept[ prin act autentic. O cambie poate fi, de asemenea, avalizat[.
4

Banca Na\ional[ a Rom`niei Instrumente de plat[, octombrie 1994

88

Avalul reprezint[ angajamentul necondi\ionat prin care un ter\ sau un semnatar al cambiei avalistul altul dec`t tr[g[torul sau acceptantul, devine garant pentru obliga\iile unui co-obligat fa\[ de o cambie avalizantul. Avalul se d[ pe o cambie sau pe un act separat, utiliz`ndu-se una din expresiile pentru aval sau pentru garan\ie urmate de semn[tura avalistului. Avalistul este obligat s[ indice persoana pentru care d[ avalul. Scaden\a este termenul la care cambia trebuie pl[tit[. Instrumentul trebuie s[ indice cu precizie ziua sau termenul maxim ]n interiorul c[ruia creditorul trebuie s[ se prezinte la plat[. Scaden\a trebuie s[ rezulte cu precizie din textul cambiei. Scaden\a poate fi: la vedere; la un anumit timp de la vedere; la un anumit timp de la data emiterii; la o dat[ fix[. Posesorul cambiei care nu este pl[tibil[ la vedere trebuie s[ o prezinte la plat[ ]n ziua scaden\ei sale sau la cel mult dou[ zile de la aceasta. Aceast[ prezentare trebuie efectuat[ ]n locul desemnat pe cambie. Scontarea cambiei este o form[ de credit acordat de c[tre o banc[ posesorului cambiei; la prezentarea pentru scontare, banca ]i achit[ contravaloarea, ]nainte de scaden\[, percep`ndu-i un comision (taxa scontului). }n cazul nepl[\ii la scaden\[ de c[tre tras, posesorul cambiei trebuie s[ fac[ un protest ]nainte de a putea face recurs ]mpotriva celorlal\i semnatari ai cambiei. }n cazul ]n care o cambie este ]ncasat[ de c[tre o banc[, aceasta trebuie s[ fac[ protestul ]n caz de neplat[. 89

4.2 Biletul la ordin Biletul la ordin este un instrument prin care emitentul ]=i ia angajamentul de a pl[ti beneficiarului sau celui care este posesorul legitim al instrumentului o sum[ determinat[, la o anumit[ dat[. Biletul la ordin este un titlu de credit care pune ]n leg[tur[ ]n procesul cre[rii sale dou[ persoane: emitentul =i beneficiarul. Titlul este creat de c[tre emitent, ]n calitate de debitor care se oblig[ s[ pl[teasc[ o sum[ de bani la un anumit termen sau la prezentarea unui beneficiar aflat ]n calitate de creditor (vezi Anexa 3). Pentru a fi valabil, biletul la ordin trebuie s[ con\in[ men\iunile obligatorii cuprinse ]n Legea nr. 58/1934, cu modific[rile =i complet[rile ulterioare, respectiv: 1) denumirea de bilet la ordin trecut[ ]n ]nsu=i textul titlului =i exprimat[ ]n limba ]ntrebuin\at[ pentru redactarea acestui titlu; 2) promisiunea necondi\ionat[ de a pl[ti o sum[ determinat[; 3) scaden\a; 4) locul unde trebuie efectuat[ plata; 5) numele aceluia c[ruia sau la ordinul c[ruia trebuie facut[ plata; 6) data =i locul emiterii; 7) semn[tura emitentului. }n conformitate cu prevederile legale5 ]n vigoare, creatorul biletului la ordin (emitentul sau subscriitorul) trebuie s[ introduc[ ]n textul titlului denumirea de bilet la ordin. }n ceea ce prive=te denumirea de bilet la ordin, ca element obligatoriu al acestui titlu, Banca Na\ional[ a Rom`niei =i institu\iile de credit vor aplica pentru biletul la ordin prevederile normelorcadru amintite.
5

Banca Na\ional[ a Rom`niei - Norma-cadru nr. 6 din 08/03/1994, publicat[ ]n Monitorul Oficial al Rom`niei, Partea I nr. 119bis din 14/06/1995 privind comer\ul f[cut de societ[\ile bancare =i celelalte societ\i de credit, cu cambii =i bilete la ordin, pe baza Legii nr. 58/1934 asupra cambiei =i biletului la ordin, modificat[ prin Ordonan\a Guvernului nr. 11/1993, aprobat[ =i modificat[ prin Legea nr. 83/1994, cu modific[rile ulterioare
.

90

}n cazul emiterii unui bilet la ordin, emitentul (subscriitorul) debitor se oblig[ ]n mod necondi\ionat s[ pl[teasc[ o sum[ de bani. Banca Na\ional[ a Rom`niei =i institu\iile de credit nu vor accepta ]n opera\iunile lor dec`t bilete la ordin care au indicat[ scaden\a pe fa\a titlului. Biletul la ordin care nu are scaden\a men\ionat[ este socotit pl[tibil la vedere. }n lipsa unei men\iuni speciale, locul emisiunii titlului este socotit loc de plat[ =i ]n acela=i timp loc al domiciliului emitentului. Biletul la ordin care nu arat[ locul unde a fost emis se socote=te semnat ]n locul ar[tat l`ng[ numele emitentului. Prevederile legale stipuleaz[ ca Banca Na\ional[ a Rom`niei =i institu\iile de credit s[ nu accepte ]n cadrul opera\iunilor lor biletele la ordin c[rora le lipsesc una sau mai multe din men\iunile obligatorii stipulate de lege ca trebuind s[ fie cuprinse ]ntr-un astfel de titlu. Aceast[ reglementare a activit[\ii este, ]n general, valabil[ cu excep\ia urm[toarelor cazuri: a) ]n situa\ia ]n care indicarea scaden\ei nu se face ]n mod expres pe titlu, se va considera biletul la ordin ca fiind pl[tibil la vedere; b) ]n situa\ia ]n care indicarea locului de plat[ nu se face ]n mod expres pe titlu, se va considera, ca loc de plat[ al biletului la ordin, locul emiterii titlului, care este ]n acela=i timp =i loc al domiciliului emitentului; c) ]n situa\ia ]n care ]n biletul la ordin nu se arat[ locul unde a fost emis, se consider[ ca loc al emiterii locul indicat l`ng[ numele emitentului. Datorit[ caracterului formal al biletului la ordin, dac[ titlului ]i lipse=te vreuna din condi\iile obligatorii men\ionate, titlul este nul. 91

Teste
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Ce instrumente negociabile cunoa=te\i? Ce este cambia =i care sunt persoanele implicate ]n procesul cambial? Care sunt men\iunile obligatorii ale nr. 58/1934, cu modific[rile ulterioare? Ce este cambia conform legii britanice? Cum se poate transmite cambia? Cum se realizeaz[ avalizarea cambiei? Ce este scontarea? Defini\i biletul la ordin. Care sunt men\iunile obligatorii ale biletului la ordin? cambiei conform Legii 92

ANEXA 1
trase in exemplare

Cod fiscal Adresa


stipulata

Adresa Cod fiscal Cont nr. Deschis la


Semnatura tragatorului

93

ANEXA 2 94

95

96

97

ANEXA 3 BILET LA ORDIN (recto) BILET LA ORDIN (verso) 98

SERVICII BANCARE ELECTRONICE


5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 Transferul electronic al fondurilor EFT Definirea conceptelor din categoria serviciilor bancare electronice Cardurile Identificarea =i analizarea riscurilor Stabilirea, gestionarea =i controlul riscurilor 99

5.1 Transferul electronic al fondurilor EFT1 Dezvoltarea =i utilizarea monedei electronice (e-money) =i a unor forme de servicii bancare electronice (e-banking) sunt nc[ ntr-o faz[ incipient[ ]n \ara noastr[. Lund n considerare gradul ridicat de incertitudine al viitorului tehnologic =i al dezvolt[rii pie\elor pentru banca electronic[ =i pentru bani electronici, autorit[\ile care supravegheaz[ aceste activit[\i au recunoscut faptul c[, pe lng[ beneficiile pe care le aduc aceste activit[\i, exist[ =i multe riscuri pentru b[nci. De aceea, autorit[\ile trebuie s[ dezvolte ]mpreun[ cu b[ncile metode prin care s[ se identifice, administreze =i controleze riscurile asociate activit[\ilor de banc electronic[ =i bani electronici. Dar, pentru a analiza riscurile care decurg din aceste activit[\i trebuie mai nti s[ le definim. Transferul electronic al fondurilor reprezint[ o metod[ electronic[ de plat[ foarte simpl[ prin care se realizeaz[ una dintre cele mai vechi func\ii ale b[ncii, transferul de bani. Transferul electronic al fondurilor reprezint[, practic, o facilitate la dispozi\ia clien\ilor pentru efectuarea de pl[\i, f[r[ a apela la numerar sau cecuri. Fondurile sunt transferate electronic din contul clientului, via terminalul unui calculator, ]n contul v`nz[torului. Principalele metode utilizate pentru efectuarea transferului electronic al fondurilor sunt: Transferul electronic al fondurilor la locul v`nz[rii EFT-POS; Cardurile; Distribuitoarele automate de numerar ATM2; Schimbul electronic de date EDI3; Banca la domiciliu =i serviciile bancare prin telefon (telephone banking); Internetul. Transferul electronic al fondurilor la locul v`nz[rii EFT-POS reprezint[ un sistem care permite clientului s[ efectueze ]n mod electronic plata pentru m[rfuri =i servicii procurate la momentul =i ]n locul ]n care
1 2

Engl. Electronic Funds Transfer at the Point of Sale Engl. Automated Teller Machines 3Electronic Data Interchange

100

acesta efectueaz[ cump[rarea. }n felul acesta, fondurile sunt transferate ]n mod electronic din contul clientului ]n cel al v`nz[torului prin intermediul computerului. }n cazul transferului electronic al fondurilor la locul v`nz[rii, plata se efectueaz[: electronic; instantaneu; f[r[ h`rtie. Cheia prin care se realizeaz[ orice tranzac\ie de transfer electronic al fondurilor la locul v`nz[rii este cardul de plastic care ]mbrac[ mai multe forme, cum ar fi: Cardul de credit permite efectuarea de pl[\i peste nivelul fondurilor disponibile ]n cont, credit`nd contul clientului p`n[ la o anumit[ limit[ stabilit[. Clientul ]=i poate achita datoria fa\[ de banc[ par\ial sau ]n ]ntregime p`n[ la data convenit[; Smart cardul (cardul inteligent) acest card con\ine ]n plus fa\[ de celelalte carduri un microprocesor, avnd un calculator mic ]ncorporat, lucru care ]i permite cardului s[ ]nmagazineze mai mult[ informa\ie dec`t un card obi=nuit; Cardul de debit acesta presupune existen\a ]n contul clientului a fondurilor necesare acoperirii valorii tranzac\iilor etc. }n Regatul Unit al Marii Britanii, EFT-POS este un sistem na\ional care a fost ]nfiin\at de 13 b[nci =i societ[\i de construc\ii sub auspiciile B[ncii Angliei. Obiectivul principal al EFT-POS este s[ opereze ]n re\eaua na\ional[ de tranzac\ii, re\ea care este securizat[ =i utilizeaz[ un echipament standard. Principalele conexiuni ale lan\ului EFT-POS sunt: 1. 2. 3. 4. Cardurile de plastic ale clien\ilor. Informa\iile despre client, num[rul contului s[u, precum =i alte detalii sunt incluse ]n format electronic ]n banda magnetic[ de pe spatele cardului. V`nz[torul comercial (prin intermediul terminalului); Banca v`nz[torului; Banca clientului; 101

5. 6. Punctul central de control al EFT-POS care controleaz[ fluxul de mesaje electronice din cadrul sistemului =i asigur[ decontarea centralizat[ a tuturor tranzac\iilor. O re\ea automat[ care transport[ mesajele =i une=te ]ntregul sistem. Procedura prin care se efectueaz[ plata este una foarte simpl[, aceasta parcurg`nd urmtorii pa=i4: De\in[torul cardului solicit[ s[ pl[teasc[ m[rfurile prin card de plastic; Cardul este introdus prin terminal; De pe banda magnetic[ a cardului de plastic sunt captate urm[toarele informa\ii: - Codul b[ncii; - Num[rul de cont al de\in[torului de card; - Data de expirare a cardului; - Num[rul cardului emis. Cheia opera\iunii o reprezint[ valoarea m[rfurilor cump[rate; Informa\iile de mai sus, ]mpreun[ cu num[rul special de identificare al v`nz[torului, se codific[ =i apoi se transmit computer-ului central al EFT-POS; Din detaliile furnizate de b[nci, EFT-POS din Marea Britanie recunoa=te banca de destina\ie =i transmite mesajul electronic prin sistemul de calculatoare al b[ncii de\in[torului de card pentru autorizare; Banca decodific[ mesajul, verific[ cardul pe baza datelor proprii, verific[ soldul contului =i returneaz[ v`nz[torului aprobarea prin terminalul EFT-POS UK ]ntr-o form[ codificat[; Atunci c`nd EFT-POS UK Central Computer Switch prime=te aprobarea, el transmite mesajul v`nz[torului terminal ]n a=a fel ]nc`t tranzac\ia s[ poat[ fi efectuat[; }n acela=i timp, acesta trimite un mesaj prin sistemul de computere al b[ncii v`nz[torului, notific`nd banca s[ crediteze contul v`nz[torului; La terminalul v`nz[torului, de\in[torul cardului =i casierul sunt ]n=tiin\a\i de aprobare, iar de\in[torului cardului i se cere s[ semneze nota de ]n=tiin\are; Dac[ Num[rul Personal de Identificare (PIN) =i semn[tura sunt ]n regul[, casierul poate finaliza tranzac\ia;
4

Davies Audrey&Kearns Martin, Banking Operations, London, Pitman Publishing, 1994

102

La sf`r=itul zilei, toate tranzac\iile de\in[torului de carduri sunt str`nse, iar b[ncile trebuie s[ efectueze pl[\ile scadente. Acest lucru se realizeaz[ prin intermediul conturilor de\inute de fiecare banc[ la Banca Angliei. Ca o concluzie, se poate men\iona c[ termenul EFT-POS se compune din doi termeni separa\i: Transferul electronic de fonduri EFT i Punctele de v`nzare Pos, cu alte cuvinte locul unde bunurile =i serviciile pot fi cump[rate. Distribuitorul automat de numerar ATM reprezint[ mijlocul prin care se presteaz[ mai multe servicii clientului, servicii care pot include: o Distribuirea numerarului (suma solicitat[ este verificat[ pentru a nu se dep[=i plafonul zilei sau s[pt[m`nii); o Solicitarea soldului (solicitarea este transmis[ computerului central prin re\eaua de comunica\ii a b[ncii; este accesat discul care de\ine informa\iile cu privire la cont; r[spunsul este transmis ]napoi la ATM prin intermediul sistemului); o Solicitarea extrasului de cont; o Solicitarea carnetului de cec. Clientul de\ine un card pe care se afl[ o band[ magnetic[ ]n care sunt ]nmagazinate detaliile privitoare la contul lui, cum ar fi: Num[rul contului; Num[rul b[ncii/sucursalei; Limita de numerar (s[pt[m`nal[/zilnic[) aceasta este decis[ de c[tre directorul b[ncii; Garan\ie; Orice alte informa\ii relevante. 103

Utilizarea cardului prin distribuitorul automat de numerar ATM presupune parcurgerea urm[toarelor etape: Clientul introduce cardul ]n distribuitorul automat de numerar; Acesta cite=te banda magnetic[ =i confirm[ dac[ banca accept[ cardul; Clientul introduce PIN-ul =i se verific[ dac[ acesta este compatibil cu cel ]nmagazinat ]n card; Clientul ]=i alege serviciul pe care l-a solicitat; Distribuitorul automat de numerar furnizeaz[ computerului central toate informa\iile cu privire la tranzac\ii de mai multe ori pe zi. Informa\iile sunt procesate, iar cu fiecare retragere de numerar este debitat contul clientului. }n cazul ]n care clientul utilizeaz[ un PIN gre=it, atunci: i se cere s[ repete opera\iunea, sau cardul este re\inut de c[tre distribuitorul automat de numerar, sau se ]ntrerupe orice retragere de numerar p`n[ c`nd banca =i clientul ]=i clarific[ situa\ia. 5.2 Definirea conceptelor din categoria serviciilor bancare electronice Comitetul de Supraveghere Bancar[ cu sediul la Basle define=te activitatea de banc[ electronic[ drept activitatea de distribuire a serviciilor =i produselor bancare de valori diferite prin intermediul canalelor electronice. Aceste produse =i servicii bancare (vezi Anexa 1) pot include urm[toarele opera\iuni: atragerea depozitelor bancare, acordarea mprumuturilor, managementul contabil, acordarea de consultan\[ financiar[, precum =i furnizarea altor servicii =i produse de plat[ electronic[, precum moneda electronic. n mod obi=nuit, cele mai la ndemn[ procedee prin care se distribuie consumatorilor produse =i servicii bancare electronice sunt: terminalul POS (point of sale terminals), 104

ATM-urile (automatic teller machine), telefoanele mobile, calculatoarele personale, terminalul la distan\[, Video Kiosk, Internet-ul. Prin intermediul Internet-ului, o persoan[ poate avea acces 24 de ore/7 zile pe s[pt[mn[ la conturile sale =i poate realiza tranzac\ii, fiindu-i necesar pentru aceasta doar un calculator conectat la Internet =i un browser. Serviciile bancare prin Internet pot fi accesate, de asemenea, prin dispozitivele mobile =i cu ajutorul WAP. Datorit[ extinderii sale rapide, Internet-ul aduce noi oportunit[\i pentru industria bancar[. Din punctul de vedere al b[ncilor, segmentele de clien\i c[rora li se adreseaz[ aceste servicii sunt: clien\ii individuali (n SUA se estimeaz[ c[ pn[ la sfr=itul anului 2003 vor exista n jur de 18,5 milioane de utilizatori casnici); clien\ii institu\ionali (corporaiile). Utilizarea Internet-ului pentru furnizarea produselor =i serviciilor bancare prezint[ avantaje at`t pentru b[nci, c`t =i pentru clien\i, a=a dup[ cum reiese din tabelul de mai jos: Banca imagine bun[ pe pia\[; costuri reduse ale tranzac\iilor; r[spuns rapid la cerin\ele pie\ei; cre=terea veniturilor; cre=terea num[rului de clien\i. costuri reduse pentru accesul =i folosirea diferitelor produse; comoditate; vitez[; administrarea fondurilor. costuri reduse pentru accesarea =i utilizarea produselor; administrarea lichidit[\ilor. Client individual Client institu\ional 105

Moneda electronic reprezint[ banii depozita\i prin mijloace electronice n vederea efectu[rii unor pl[\i via terminalul POS, transferuri directe, sau re\eaua calculatoarelor, a=a cum este Internet-ul. Produsul (cardul) cu valoare nmagazinat[ include dou elemente: hardware sau dispozitive care se bazeaz[ pe cartele (numite portofele electronice); software sau programe care se bazeaz[ pe re\ea (numite digital cash). Cartelele cu valoare nmagazinat[ pot s[ aib[ o singur[ destina\ie (single-purpose), a=a cum este cartela telefonic[. Acestea pot fi utilizate pentru cump[rarea unui singur tip de marf[ sau serviciu de la un singur vnz[tor. Exist[ =i cartele cu mai multe destina\ii(multi-purpose) care pot fi utilizate pentru mai multe cump[r[ri de la mai mul\i vnz[tori. Moneda electronic mbrac[ mai multe forme: 1. Debit cards (carduri de debit) prin utilizarea acestora, consumatorul este mputernicit s[ cumpere m[rfuri prin efectuarea unui transfer electronic al fondurilor direct din conturile lui personale de la banc[ n conturile comerciantului. 2. Stored-Value Card (carduri cu valoare ]nmagazinat[) sunt carduri care se aseam[n[ cu cardurile de debit =i de credit, dar se disting prin faptul c[ trebuie s con\in o sum[ fix[ de digital cash. Un tip sofisticat de stored-value card l reprezint[ cardul inteligent (smart card). 3. Electronic cash (numerar electronic) reprezint[ un exemplu din lumea real[ a sistemelor electronice de pl[\i, care folose=te po=ta electronic[ sau Web-ul. Numerarul electronic se utilizeaz[ pe Internet pentru cump[rarea de bunuri =i servicii. Un consumator poate ob\ine numerar electronic prin deschiderea unui cont la o banc[ ce este racordat[ la Internet. Apoi, numerarul electronic este transferat pe calculatorul lui. Atunci cnd un client dore=te s[ cumpere o marf[ cu numerar electronic, el navigheaz[ pe Internet, caut[ un magazin =i selecteaz[ op\iunea de cump[rare a unui anumit articol, dup[ care numerarul electronic este transferat automat de pe calculatorul clientului pe cel al comerciantului. 106

B[ncile pot participa n circuitul monedei electronice: n calitate de emiten\i, dar pot ndeplini =i alte func\ii cum ar fi: distribuirea monedei electronice emise de alte entit[\i, procesarea =i decontarea tranzac\iilor efectuate cu ajutorul monedei electronice, precum =i nregistrarea n contabilitate a tranzac\iilor respective. 4. Electronic Checks (cecuri electronice) acestea permit utilizatorilor Internet-ului s[-=i achite facturile direct prin Internet f[r[ s[ mai transmit[ fila de cec. Utilizatorul calculatorului scrie valoarea echivalent[ a cecului, dup[ care transmite cecul electronic celeilalte p[r\i, care la rndul ei l transmite b[ncii sale. 5.3 Cardurile Cardul reprezint[ un instrument de plat[ bazat pe mijloace electronice. }n conformitate cu legisla\ia rom`neasc[ ]n domeniu, cardul este un instrument de plat[ electronic[, respectiv un suport de informa\ie standardizat, securizat =i individualizat, care permite de\in[torului s[u s[ utilizeze disponibilit[\ile b[ne=ti proprii dintr-un cont deschis pe numele s[u la emitentul cardului ori s[ utilizeze o linie de credit, n limita unui plafon stabilit n prealabil, deschis[ de emitent n favoarea de\in[torului cardului, n vederea efectu[rii, cumulativ sau nu, a urm[toarelor opera\iuni: a) retragerea de numerar, respectiv nc[rcarea =i desc[rcarea unit[\ilor valorice n cazul unui instrument de plat[ de tip moned[ electronic[, de la terminale precum distribuitoarele de numerar =i ATM, de la ghi=eele emitentului/b[ncii acceptante sau de la sediul unei institu\ii, obligat[ prin contract s[ accepte instrumentul de plat[ electronic[; b) plata bunurilor sau a serviciilor achizi\ionate de la comercian\ii acceptan\i =i plata obliga\iilor c[tre autorit[\ile administra\iei publice, reprezentnd impozite, taxe, amenzi, penalit[\i etc., prin intermediul imprinterelor, terminalelor POS sau prin alte medii electronice; c) transferurile de fonduri ntre conturi, altele dect cele ordonate =i executate de institu\iile financiare, efectuate prin intermediul instrumentului de plat[ electronic[. 107

Cardul prezint[ urm[toarele tr[s[turi generale: Elementele de identificare ale emitentului: o o o Numele =i marca institu\iei financiar-bancare emitente a cardului, nsemnele =i m[rcile organiza\iei interna\ionale de plat[ prin card a c[rei membru este banca emitent[; Elemente de identificare ale tipului de card. Numele =i prenumele posesorului autorizat; Num[rul de cod al cardului care con\ine num[rul de identificare al emitentului =i al posesorului. Holograma; Simbolul tipului de card; Datele privind termenul de valabilitate al cardului; Banda magnetic[ de pe spatele cardului, care con\ine elemente codificate de individualizare a cardurilor; Specimenul de semn[tur[ al posesorului autorizat; Alte caractere imprimate n relief. Elementele de personalizare: o o Elementele de securitate: o o o o o o }n Rom`nia, cardul prezint[, ]n baza reglement[rilor sprcifice, caracteristici generale, dup[ cum urmeaz[: cardul con\ine elemente de securizare care s[ protejeze corpul material al acestuia; cardul prezint[ tr[s[turi de personalizare ncorporate pe suprafa\a sa; =i, dup[ caz, alte componente inserate n corpul material al acestuia, inclusiv banda magnetic[ =i/sau microprocesorul (circuit integrat specializat), astfel nct s[ se asigure urm[toarele caracteristici comune: a) fabricarea din material plastic cu acelea=i dimensiuni, indiferent de emitent, n strict[ conformitate cu standardele ISO 7810 =i ISO 7813; 108

b) prezentarea pe avers a urm[toarelor elemente: b1) elemente confec\ionate n relief, necesare folosirii cardului la imprinter (n situa\ia n care cardul nu este destinat numai efectu[rii de opera\iuni n mediu electronic), care s[ permit[ luarea unei amprente clare =i distincte =i care vor include: num[rul cardului, redactat cu cifre arabe; numele, prenumele =i orice alte elemente care s[ permit[ evitarea confuziilor referitoare la identitatea de\in[torului, ntr-o redactare cu caractere latine =i fonturi vizibile; data calendaristic[ a expir[rii valabilit[\ii cardului (LL/AA), conform calendarului gregorian; spa\iul geografic de utilizare (card cu circula\ie interna\ional[ sau domestic card), acolo unde este cazul; b2) elemente destinate inform[rii prin recunoa=tere vizual[, efectuate prin gravare laser (recomandat) =i/sau embosare: sigla proprietarului de marc[, n situa\ia n care cardul este emis n cadrul unui sistem interna\ional de pl[\i prin carduri sub licen\a unui proprietar de marc[; denumirea =i/sau sigla emitentului, astfel nct s[ nu induc[ n eroare comerciantul acceptant =i s[ nu furnizeze informa\ii insuficiente sau false despre emitent; eventual, o hologram[ vizibil[ la lumin[ natural[; c) prezentarea pe verso a urm[toarelor elemente: c1) o band[ magnetic[ nregistrabil[ pe cel pu\in trei piste, care respect[ prevederile standardelor ISO 7811/2, ISO 7814/4, ISO 7811/5 =i ISO 7813, =i/sau un microprocesor integrat (chip) care poate fi inserat =i pe avers; c2) un panel de semn[tur[ cu fundal de culoare deschis[, rezistent la uzur[ =i avnd elemente de siguran\[ n desen, care s[ ngr[deasc[ posibilitatea =tergerii sau modific[rii semn[turii; d) pentru asigurarea compatibilit[\ii =i interoperabilit[\ii sistemelor de pl[\i electronice cu carduri emiten\ii vor urm[ri adoptarea numai a standardelor EMV (Europay/Mastercard/VISA). n prezent, exist[ o mare varietate de carduri emise de b[nci, institu\ii de credit, comercian\i, prestatori de servicii etc. Acestea ofer[ multiple avantaje de\in[torilor, cel mai evident fiind substituirea pl[\ilor tradi\ionale efectuate 109

n numerar sau prin cecuri. n plus, indiferent de emitent, cardurile ofer[ ast[zi consumatorilor multiple facilit[\i: posibilitatea de a-=i m[ri garan\iile privind m[rfurile; posibilitatea de a subscrie la diferite variante de asigurare; posibilitatea de a participa la programe pentru cump[r[tori fideli. Tipuri de carduri Cardurile se clasific[ dup[ anumite criterii, astfel: A.Din punct de vedere al caracteristicilor tehnologice, cardurile se pot clasifica ]n: carduri magnetice; carduri cu microprocesor. Cardurile magnetice sunt confec\ionate din material plastic =i au aceea=i m[rime standardizat[ de ISO5. Pe fa\a cardului, se afl[ simbolul emitentului =i denominarea, precum =i o hologram[ tri-dimensional[, ]n timp ce pe spatele cardului, se g[se=te banda magnetic[ =i semn[tura. Cardurile cu microprocesor sunt numite =i Carduri Smart. B.Din punct de vedere al func\iilor specifice pe care le ]ndeplinesc, cardurile se pot clasifica ]n: Cardul de credit ]n calitate de instrumet de plat[, acesta atest[ posesorul ei c[ i s-a deschis o linie de credit pe o anumit[ perioad de timp =i c[ pe baza acesteia, el poate face pl[\i =i retrageri de numerar p`n[ la un anumit plafon prestabilit. Cardul de debit acesta permite posesorului s[ ob\in[ bunuri sau servicii prin debitarea direct[ a contului personal. Prin acest card, numerarul poate fi retras la nivel na\ional sau interna\ional =i permite reglarea tranzac\iilor f[cute de comercian\ii afilia\i la re\ea.
5

International Standards Organization

110

Cardul de garantare este un instrument care garanteaz[ solvabilitatea posesorului. }n cazul ]n care posesorul cardului nu de\ine ]n cont disponibilit[\ile necesare onor[rii obliga\iilor de plat[ rezultate din utilizarea cardului, emitentul se oblig[, solidar cu posesorul cardului, s[ ramburseze obliga\iile de plat[ respective. Cardul multifunc\ional; Cardul utilizat ]n locul v`nz[rii. Din acest punct de vedere, putem distinge urm[toarele func\ii ale cardurilor de plat[: a. Func\ia de retragere de fonduri, care permite utilizarea cardului pentru retragere de numerar, fie de la distribuitoarele automate de numerar, fie de la casieriile b[ncilor. b. Func\ia de plat[, prin care se ofer[ posesorului posibilitatea de a stinge o obliga\ie de plat[. c. Func\ia de credit, prin care se ofer[ posesorului posibilitatea utiliz[rii unui card pe baza deschiderii unei linii de credit de c[tre o banc[. d. Func\ia de garantare. Cardul constituie o garan\ie de solvabilitate a posesorului ]n rela\iile cu comercian\ii, ace=tia fiind asigura\i c[ vor fi plati\i de emitentul cardului. e. Func\ii multiple ale cardului. Majoritatea cardurilor ]ndeplinesc func\ii multiple de retragere de fonduri, credit =i garan\ii. C. Tipuri de carduri clasificate n funcie de calitatea emitentului: a. carduri bancare; b. carduri private; c. carduri emise de alte institu\ii sau organiza\ii. Aceste tipuri de carduri se prezint[ dup[ cum urmeaz[: a. Cardurile bancare sunt instrumente de plat[ =i de retragere a numerarului, autorizate =i propuse de b[nci, care, la r`ndul lor pot fi clasificate ]n: Cardurile pentru retragere de numerar care ofer[ posesorului posibilitatea de a-=i verifica disponibilit[\ile din cont =i opera\iunile efectuate. Ele sunt emise contra cost ]n limita unui plafon variabil ]n func\ie de banca emitent[. 111

Cardurile na\ionale subadministrate prin acorduri interbancare, supun`ndu-se unor dispozi\ii comune. Acest tip de carduri de plat[ permite reglarea pl[\ilor ]n cazul achizi\iei de bunuri de la comercian\ii afilia\i. Cardurile na\ionale pot fi personale sau profesionale =i ofer[ dou[ op\iuni: debitare rapid[ =i debitare ulterioar[. }n primul caz, contul de\in[torului este debitat ]n momentul efectu[rii tranzac\iei ]n termeni asem[n[tori cu cei ai ]ncas[rii unui cec. n cel de-al doilea caz, contul de\inatorului se debiteaz[ lunar, cu o dat[ stabilit[ pentru un termen ce poate atinge 4-5 s[pt[m`ni. Cardurile interna\ionale prezint[ o importan\[ asem[n[toare cu cele na\ionale, dar folosirea lor este extins[ =i ]n str[inatate, pentru efectuarea de pl[\i. b. Cardurile private sunt emise de ]ntreprinderi comerciale pentru a efectua pl[\ile cump[r[torilor din magazine =i eventual pentru a le oferi facilit[\i de creditare. Caracteristici Acest tip de card de plat prezint[ dou[ posibilit[\i de reglare a pl[\ii: plata este imediat[; respectivul client prime=te ]n fiecare lun[ extrasul de cont detaliat cu cheltuielile sale. Creditul De\in[torul acestui tip de card de plat[ poate prefera plata pe credit =i ]n fiecare lun[ prime=te un extras de cont. Retrageri de numerar Acest serviciu ]mbrac[ dou[ forme: 1) din disponibilit[\i; 2) pe credit. Alte servicii Comercian\ii dau dovad[ de o mare creativitate ]n materie de servicii anexe, ata=ate ]n special cardurilor private, =i anume: reduceri speciale de 5% p`n[ la 25% acordate de\in[torilor de carduri; 112

asigurarea ma=inii =i a locuin\ei; asigurarea pentru r[spundere civil[; dreptul la o prim[ de fidelitate p`n[ la sf`r=itul anului calculat[ la nivelul m[rfurilor cump[rate, sub form[ de credit; beneficierea de servicii de livrare (parking gratuit) sau de acces, exclusiv la serviciile de club ale emitentului. Codificarea informaiilor Structural, banda magnetic[ are trei piste (codificarea difer[ ]n fucn\ie de format): pista 1 (read only) con\ine: codul emitentului, numele de\in[torului =i data expir[rii; pista 2 (read only) con\ine: num[rul contului primar PAN (Primary Account Number), codul \[rii emitente =i data de expirare. pista 3 (read-write) con\ine: PAN, codul \[rii, PIN PAN (offset pin), codul valutei, suma maxim[ autorizat[, num[rul de ]ncerc[ri PIN. Emiterea cardurilor de plat[ Cardurile de plat[ sunt emise de c[tre o banc[ sau de c[tre o alt[ institu\ie financiar[. }n momentul ]n care o banc[ emite un card de plat[, ea deschide titularilor, persoane fizice sau juridice, conturi. Banca are obliga\ia s[ asigure acestor titulari (persoanelor fizice =i juridice pentru activitatea de emitere =i persoanelor juridice pentru activitatea de acceptare a cardurilor de plat[) extrase de cont lunare care con\in urm[toarele detalii: sumele aferente opera\iunilor efectuate; spezele =i comisioanele b[ncii; dob`nzile bonificate la depozitele colaterale; dob`nzile bancare percepute pentru creditele acordate; data efectu[rii opera\iunilor; denumirea comercian\ilor =i locul de desf[=urare al opera\iunilor respective. Deschiderea conturilor personale are loc dup[ semnarea contractului de emitere a cardurilor de plat[. }nchiderea conturilor se face la cererea posesorului cardului sau din ini\iativa b[ncii, ]n cazul ]n care nu au fost respectate clauzele prev[zute ]n contractul de emitere. 113

Pentru persoanele juridice care au calitatea de acceptan\i de carduri de plat[, deschiderea contului se face la cererea acestora, dup[ ce a fost semnat contractul de acceptare. Opera\iunile de ]ncas[ri =i pl[\i se fac cu consim\[m`ntul clien\ilor bancii =i potrivit clauzelor contractuale. Banca crediteaz[ contul comerciantului cu contravaloarea tuturor documentelor de v`nzare-cump[rare primite spre decontare, dup[ deducerea comisioanelor =i spezelor bancare. }n activitatea de emitere a cardurilor bancare se ]nt`lnesc urm[toarele opera\iuni: a. prezentarea persoanelor fizice la unit[\ile b[ncii =i efectuarea urmtoarelor opera\iuni: - completarea cererii de emitere a cardului de plat[ (pe un formular tipizat); - semnarea contractului de emitere; - depunerea documentelor necesare aprob[rii cererii de emitere. b. verificarea de c[tre banc[ a cererilor de emitere =i deschidere a contului. }n baza documentelor primite, banca determin[ elementele de personalizare necesare emiterii cardului =i codificarea datelor personale. c. eliberarea cardurilor de c[tre posesorii autoriza\i. Acest proces are loc la ghi=eele b[ncilor, dup[ depunerea sumelor reprezent`nd taxa de emitere, taxa anual[ de utilizare a cardului =i constituirea plafonului minim lunar al disponibilit[\ilor ]n contul personal. La primirea cardului, titularul semneaz[ pe verso, ]n spa\iul special destinat. Codul personal de identificare aferent unui card, prescurtat conform practicii interna\ionale PIN (Personal Identification Number), abreviere utilizat[ =i ]n limba romn[, este atribuit de emitentul unui de\in[tor de card, cod pe care utilizatorul poate fi pus n situa\ia de a-l reproduce, ]n vederea verific[rii identit[\ii de\in[torului, ]n cazul unei pl[\i prin card deservit[ de un automat programabil. }n cazul ]n care plata se face prin transfer electronic, PIN-ul poate fi considerat ca echivalentul electronic al semn[turii de\in[torului. 114

d. utilizarea cardurilor de plat[ pentru achitarea m[rfurilor achizi\ionate de la comercian\ii accepta\i ai acestui tip de instrument de plat[ pentru retragere de numerar de la ghi=eele b[ncii =i ATM. Posesorii cardurilor de plat[ procedeaz[ dup[ cum urmeaz[: cardul este prezentat la comerciantul acceptant, se completeaz[ =i se semneaz[ documentele care atest[ ]nchiderea tranzac\iilor. e. organizarea =i func\ionarea de c[tre banca emitent[ a unui centru de procesare =i autorizare care s[ verifice validitatea opera\iunilor efectuate. f. decontarea documentelor care atest[ realizarea opera\iunilor de c[tre banc[, opera\iuni care se fac dup[ primirea acestora de la comercia\i. Acceptarea cardurilor de plat[ se realizeaz[ prin re\eaua de distribuitoare automate de numerar (ATM-uri) care este destinat[ eliber[rii de numerar din conturile de card. ATM-urile pot fi utilizate de orice utilizator de card, indiferent de banca emitent[ a acestuia, 24 de ore din 24, respectiv 7 zile pe s[pt[m`n. Distribuitorul automat de numerar este un dispozitiv electromagnetic care permite unui utilizator de card accesul la dreptul de\in[torului de a retrage disponibil din cont sub form[ de bancnote =i, uneori, de monede metalice. Re\eaua de imprintere =i POS-uri (Point of Sale) este format[ din aparate manuale =i respectiv electronice, puse gratuit la dispozitia comercian\ilor, clien\i ai unei b[nci, pentru acceptarea la plat[ a cardurilor, pentru bunuri =i servicii. Aceste aparate sunt utilizate =i ]n teritoriu pentru eliberarea de numerar de la ghi=eele b[ncilor, acolo unde nu exist ATM-uri. Condi\iile de utilizare ale cardului reglementeaz[ reguli generale pe care un posesor trebuie s[ le respecte pe durata cardului emis de banc[, cu privire la: modul de utilizare a cardului, func\ionarea contului de card (alimentarea de cont, ]nregistrarea pl[\ilor ]n cont), dob`nzi, comisioane =i alte speze percepute de banc[, p[strarea cardului =i num[rul de identificare personal alocat de banc[ (PIN), refuzul de plat[ =i modific[ri ale datelor declarate, suspendarea cardului =i terminarea rela\iilor dintre banc[ =i posesorul cardului. 115

Condi\iile de utilizare sunt specifice fiec[rui tip de card emis de banc[, fiind prezentate =i incluse, de regul[, pe verso-ul cererii de emitere a cardului. Prin semnarea cererii de emitere, posesorul se angajeaz[ s[ respecte necondi\ionat condi\iile de utilizare, iar cererea de emitere =i condi\iile de utilizare ale cardului vor prezenta contractul de emitere al cardului ]ncheiat ]ntre banc[ =i solicitant. 5.4 Identificarea =i analizarea riscurilor Datorit[ schimb[rilor rapide intervenite n tehnologia informatic[, b[ncile se confrunt[ cu riscuri specifice activit[\ilor de banc[ electronic[ =i moned[ electronic[, riscuri prezentate n continuare. La acest nivel, se pare c[ riscul opera\ional, riscul reputa\ional =i riscul juridic reprezint[ cele mai importante categorii de riscuri, n special pentru b[ncile interna\ionale. Riscul opera\ional apare dintr-o poten\ial[ pierdere datorat[ unor deficien\e semnificative n integritatea =i viabilitatea sistemului. Considerentele de securitate sunt supreme, dac[ b[ncile sunt subiecte de atac extern sau intern asupra produselor =i sistemelor lor. Riscul opera\ional poate ap[rea din neutilizarea corect[ a sistemelor de bani electronici sau banc[ electronic[, precum =i din realizarea sau implementarea neadecvat[ a acestor sisteme. n aceast[ categorie se ncadreaz[ urm[toarele riscuri: Riscul de securitate. Controlarea accesului la sistemele b[ncii a devenit din ce n ce mai complex[, datorit[ capacit[\ilor dezvoltate ale calculatorului, dispers[rii geografice a punctelor de acces =i utiliz[rii variatelor c[i de comunica\ii, incluznd re\elele publice cum ar fi Internet-ul. Accesul neautorizat la re\ea ar putea conduce la pierderi directe, ad[ugarea unor datorii clien\ilor etc. Ar putea avea loc, de asemenea, o varietate de probleme de autentificare =i acces specific. De exemplu, controalele neadecvate ar putea conduce la atacuri reu=ite ale hacker-ilor care opereaz[ prin Internet, care ar putea accesa, salva =i utiliza informa\ii confiden\iale despre clien\i. n lipsa unor controale adecvate, o ter\[ persoan[ ar putea avea acces la sistemul computerizat al b[ncii =i ar putea s[-l viruseze. Pe lng[ atacurile externe asupra sistemelor b[ncii electronice =i banilor electronici, b[ncile sunt expuse riscului opera\ional n ceea ce prive=te frauda angaja\ilor. Angaja\ii ar putea achizi\iona clandestin date legate de autentificare n vederea 116

acces[rii conturilor clien\ilor sau pentru furarea cardurilor cu valoare nmagazinat[. Erorile datorate angaja\ilor ar putea, de asemenea, compromite sistemele b[ncii. O importan\[ deosebit[ pentru autorit[\ile de supraveghere o prezint[ riscul contrafacerii banilor electronici, fapt[ care, potrivit codului penal, reprezint[ infrac\iune. Acest risc poate fi m[rit dac[ b[ncile e=ueaz[ n incorporarea m[surilor adecvate pentru descoperirea =i mpiedicarea contrafacerilor. O banc[ se confrunt[ cu riscul opera\ional din falsific[ri =i devine datoare cu suma soldului banilor electronici falsifica\i. Mai pot ap[rea, de asemenea, =i costuri datorate repara\iilor unui sistem compromis. Riscuri legate de proiectarea, implementarea =i ntre\inerea sistemelor. O banc[ este expus[ riscului unei ntreruperi sau ncetiniri a sistemelor sale, dac[ banca electronic[ sau banii electronici ale=i de banc[ nu sunt compatibile cu cerin\ele utilizatorului. Riscuri care apar datorit[ folosirii necorespunz[toare de c[tre clien\i a produselor =i serviciilor bancare. Riscul este m[rit atunci cnd o banc[ nu =i educ[ n mod corespunz[tor clien\ii cu privire la precau\iile de securitate. n plus, n lipsa existen\ei unor m[suri adecvate de verificare a tranzac\iilor, clien\ii ar putea s[ resping[ tranzac\iile pe care le-au autorizat n trecut, crendu-i astfel b[ncii numeroase pierderi financiare. Clien\ii care folosesc informa\ii personale (informa\ii de autentificare, numere de c[r\i de credit etc.) ntr-o transmitere electronic[ neasigurat[ faciliteaz persoanelor r[u inten\ionate accesul la conturile clien\ilor. Ca urmare, banca poate suferi pierderi financiare din cauza tranzac\iilor neautorizate. Sp[larea banilor poate fi o alt[ surs[ de ngrijorare. Riscul reputa\ional este riscul datorat unei opinii publice negative semnificative care const[ ntr-o piedere critic[ a fondurilor sau clien\ilor b[ncii. Riscul reputa\ional poate apare atunci cnd ac\iunile b[ncii produc o piedere major[ a ncrederii publicului n abilitatea b[ncii de a ndeplini func\ii critice pentru a-=i continua activitatea. (de exemplu, cazul B[ncii Turco-Rom`n[). Riscul reputa\ional este important nu numai pentru o singur[ banc[, ci pentru ntreg sistemul bancar. Riscul juridic apare prin violarea sau neconformarea cu legile, regulile, reglement[rile sau practicile prescrise, sau atunci cnd drepturile =i obliga\iile legale ale p[r\ilor participante la o tranzac\ie nu sunt stabilite corect. B[ncile angajate n activit[\ile de e-banking sau e-money se 117

pot confrunta cu riscuri juridice referitoare la dezv[luirea unor informa\ii privind clien\ii =i la protec\ia secretului bancar. Alte riscuri. Riscurile bancare tradi\ionale cum sunt riscul de credit, riscul de lichiditate, riscul ratei dobnzii =i riscul de pia\[ sunt riscuri care pot ap[rea =i n activitatea b[ncii electronice. Riscul de credit reprezint[ riscul care apare datorit[ neachit[rii n ntregime a unei obliga\ii de plat[, fie la termenul stabilit, fie n orice moment stabilit dup[ aceea. B[ncile care desf[=oar[ activitatea de banc[ electronic[ pot s[-=i extind[ creditul prin canale netradi\ionale =i s[-=i extind[ pia\a dincolo de grani\ele geografice tradi\ionale. Procedurile neadecvate prin care se determin[ credibilitatea debitorilor, care solicit[ credite prin canale electronice, pot determina riscurile de credit pentru b[ncile respective. Riscul de lichiditate reprezint[ riscul care apare datorit[ incapacit[\ii b[ncii de a-=i ndeplini obliga\iile la scaden\. Riscul ratei dobnzii se refer[ la expunerea situa\iei financiare a b[ncii la mi=c[rile nedorite ale ratelor dobnzii. Riscul de pia\[ este riscul piederilor nregistrate att n pozi\iile din interiorul bilan\ului, ct =i n cele din afara acestuia, pierderi care apar datorit[ mi=c[rilor pre\urilor de pia\[, incluz[ndu-se =i cursurile de schimb valutar. Riscul de management. Un proces de administrare a riscurilor care include cele trei elemente de baz[ evaluarea riscului, controlul expunerii la risc =i monitorizarea riscurilor va ajuta b[ncile =i supraveghetorii s[ ating[ aceste obiective. Este esen\ial ca b[ncile s[ aib[ o gestionare transparent[ a riscurilor, iar atunci cnd sunt identificate noi riscuri n aceste activit[\i, consiliul de administra\ie =i conducerea executiv[ trebuie informate. 5.5 Stabilirea, gestionarea =i controlul riscurilor Stabilirea riscurilor este un proces continuu, care presupune realizarea urm[toarelor trei etape: Banca se angajeaz[ ntr-un proces analitic de identificare a riscurilor =i acolo unde este posibil, de comensurare a acestora. n cazul n care riscurile nu pot fi comensurate, conducerea b[ncii stabile=te riscurile poten\iale care pot ap[rea =i pa=ii de urmat, stabilind apoi impactul pe care l pot avea asupra b[ncii. 118

Stabilirea riscului nseamn[ determinarea toleran\ei de risc a b[ncii, lucru care presupune stabilirea pierderilor pe care banca =i le poate permite n cazul apari\iei unor evenimente neprev[zute. Conducerea b[ncii poate compara toleran\a riscului cu magnitudinea stabilit[ pentru un anumit risc, pentru a se stabili dac[ riscul respectiv se nscrie n limitele toleran\ei. Gestionarea =i controlul riscurilor Dup[ stabilirea riscurilor =i a toleran\elor acestora, conducerea b[ncii trebuie s[ le gestioneze =i s[ le controleze. Aceast[ etap[ a gestion[rii riscului include activit[\i precum: coordonarea comunic[rii interne, implementarea m[surilor de protec\ie mpotriva riscurilor din exterior, controlul =i gestionarea lor, instruirea clien\ilor n utilizarea serviciilor etc. B[ncile =i m[resc abilitatea n controlul =i gestionarea riscurilor (inerente n orice activitate), atunci cnd sunt stabilite proceduri specifice la ndemna ntregului personal. Procesul de gestionare =i control al riscurilor include: Politici =i m[suri de securitate. Securitatea reprezint[ o combina\ie de sisteme, aplica\ii practice =i control intern utilizate pentru a pune la ad[post integritatea, autenticitatea =i confiden\ialitatea datelor =i procedeelor de operare. Politica de securitate enun\[ inten\iile managementului firmei de a sus\ine securitatea informa\iilor, d[ o explica\ie cu privire la organizarea securit[\ii unei b[nci, precizeaz[ direc\iile principale care definesc toleran\a riscului de securitate al unei b[nci. Politica contureaz[ responsabilit[\ile pentru modelarea, implementarea =i nt[rirea m[surilor de securitate a informa\iei, ea mai poate stabili procedurile pentru evaluarea rezultatelor politicii, pentru nt[rirea m[surilor disciplinare =i pentru raportarea viol[rii securit[\ii. M[surile de securitate includ criptarea, parolarea, depistarea viru=ilor, .a. Comunicarea intern[. Conducerea trebuie s[ comunice personalului cheie cum pot susine scopurile generale ale b[ncii prevederile sistemelor de banc[ electronic[ =i bani elecronici. n acela=i timp, 119

personalul tehnic trebuie s[ comunice clar conducerii cum sunt proiectate s[ func\ioneze sistemele, care sunt punctele tari =i cele slabe ale sistemului. Pentru asigurarea unei comunic[ri interne adecvate, toate procedurile trebuie prev[zute n scris. n scopul limit[rii riscului opera\ional, conducerea trebuie s[ adopte o politic[ de educare continu[ a cuno=tin\elor personalului cu nout[\ile tehnologice. Evaluarea produselor =i serviciilor nainte ca ele s[ fie introduse pe o scar[ larg[ poate limita riscurile opera\ionale =i de reputa\ie. Testarea valideaz[ faptul c[ echipamentul =i sistemele func\ioneaz[ =i produc rezultatele dorite. Programele pilot sau prototipurile pot fi, de asemenea, de ajutor n dezvoltarea unor aplica\ii informatice noi. n vederea reducerii riscurilor enumerate este necesar[ reglementarea tuturor activit[\ilor e, stabilirea unei infrastructuri adecvate, precum =i precizarea persoanelor care trebuie s[ autorizeze =i s supravegheze aceste activit[\i. Ca orice opera\iune comercial[, comer\ul electronic are nevoie de o infrastructur[ specific[. Aceasta se compune din trei elemente: infrastructura tehnic[, interfa\a cu componentele comerciale clasice =i sistemul juridic specific. Infrastructura tehnic[ este constituit[ din sistemele hardware, software-ul aferent =i re\eaua de comunica\ii. Aceasta constituie de fapt =i componenta care a determinat apari\ia =i dezvoltarea comer\ului electronic. Este, de asemenea, necesar[ o interfa\[ major[ cu sistemele clasice de comer\. Elementul cheie l reprezint[ banca, ntruct orice opera\iune comercial[ este mijlocit[ de bani. Inserarea unei b[nci n sistemul de comer\ electronic presupune o conexiune securizat[ ntre banc[ =i utilizator prin intermediul c[reia s[ se poat[ efectua opera\iunile n timp real. n vederea cre[rii cadrului legal pentru \[rile membre ale Comunit[\ii Europene, Parlamentul European a adoptat Directivele nr. 1999/93/EC din 13 decembrie 1999 cu privire la crearea cadrului legal pentru semn[tura electronic[, precum =i nr. 2000/31/EC din 8 iunie 2000 cu privire la comer\ul electronic. Semn[tura electronic[ reprezint[ o informa\ie ata=at[ unui document electronic care identific[ n mod unic semnatarul, fiind realizat[ cu mijloace 120

aflate exclusiv n posesia acestuia, ea identificnd documentul =i semnalnd orice modificare ulterioar[ adus[ acestuia. Intrarea n vigoare a Legii nr. 365/07.06.2002 privind comerul electronic i emiterea Regulamentului Bncii Naionale a Romniei nr.4/2002 privind tranzaciile efectuate prin intermediul instrumentelor de plat electronic i relaiile dintre participanii la aceste tranzacii au contribuit la creerea unui cadru legislativ complet i coerent n domeniu. Avnd n vedere aceste premise, este explicabil interesul pe care bncile l-au manifestat n anul 2002 pentru acest tip de produse i servicii. Astfel, n aceast perioad a continuat trendul ascendent al pieei cardurilor, att ca urmare a diversificrii gamei oferite de bncile deja autorizate n acest sens, dar i ca urmare a ptrunderii pe aceast pia de noi operatori (bnci). De asemenea, sectorul bancar rom`nesc s-a apropiat tot mai mult de tendinele internaionale n domeniu prin autorizarea unui numr important de bnci pentru emiterea de instrumente de plat cu acces la distan, reprezentnd aplicaii Internetbanking i home-banking. Ca urmare, b[ncile romne=ti (cele afiliate la Romcard: Banca Comercial[ Romn[ SA, Banca Romn[ pentru Dezvoltare SA, Banca Comercial[ Ion iriac SA) au lansat produse din categoria cardurilor, Raiffeisen Bank SA =i b[ncile olandeze au lansat muli cash-ul, un fel de home banking services, iar Banca Comercial[ a Greciei SA a lansat serviciul de Internetbanking. Conform ultimilor statistici6, ponderea cea mai mare ]n domeniul cardurilor o de\in trei b[nci =i anume: Banca Comercial[ Rom`n[ SA, Banc Post SA =i Banca Rom`n[ pentru Dezvoltare SA (aceste b[nci administreaz[ 82% din totalul conturilor de card opera\ionale). * * *
6

Ziarul financar din 22 mai 2003

121

}n Rom`nia, domeniul serviciilor bancare electronice =i al pl[\ilor prin carduri este reglementat prin Regulamentul nr. 4/13.06.20027 privind tranzac\iile efectuate prin intermediul instrumentelor de plat[ electronic[ =i rela\iile dintre participan\ii la aceste tranzac\ii. Regulamentul se aplic[ b[ncilor, persoane juridice rom`ne, precum =i sucursalelor din Rom`nia ale b[ncilor, persoane juridice str[ine =i are ca obiect stabilirea principiilor privind emiterea =i utilizarea instrumentelor de plat[ electronic[ pe teritoriul Rom`niei, ]n special a cardurilor =i a condi\iilor care trebuie ]ndeplinite de c[tre b[nci =i al\i participan\i la desf[=urarea activit[\ii de pl[\i cu instrumente de plat[ electronic[, indiferent de moneda ]n care sunt emise/denominate acestea. }n conformitate cu prevederile regulamentului amintit, b[ncile trebuie s[ pun[ ]n circula\ie numai instrumente de plat[ electronic[ autorizate ]n prealabil de c[tre Banca Na\ional[ a Rom`niei. }n vederea ob\inerii autoriza\iei pentru emiterea instrumentelor de plat[ electronic[, solicitantul trebuie s[ prezinte B[ncii Na\ionale a Rom`niei documentele men\ionate de prevederile regulamentului sus-men\ionat. Dup[ analizarea documenta\iei prezentate, ]n cazul ]n care decizia este favorabil[, Banca Na\ional[ a Rom`niei va emite solicitantului o autoriza\ie provizorie, valabil[ 90 de zile, perioad[ ]n care solicitantul se va afla sub monitorizarea special[ a B[ncii Na\ionale a Rom`niei. Principalele obiective urm[rite ]n perioada de monitorizare sunt: a) derularea zilnic[ a opera\iunilor; b) analizarea s[pt[m`nal[ a statisticilor rezultate din utilizarea instrumentelor de plat[ electronic[, ]n scopul prevenirii unor poten\iale probleme; c) analizarea desfurrii activitii serviciului de gestiune a riscului (dac exist); d) analizarea modului de decontare a operaiunilor; e) elaborarea de rapoarte saptmnale de monitorizare. }n situaia n care rezultatele obinute n perioada de monitorizare ndeplinesc condiiile prevzute n regulamentul amintit, Banca National a Romniei va emite solicitantului autorizaia definitiv pentru tipul de instrument de plat electronic precizat n cererea de autorizare.
7

publicat ]n Monitorul Oficial, Partea I nr. 503 din 12/07/2002

122

Conform ultimilor statistici8, ]n Rom`nia, Ministerul comunica\iilor =i tehnologiei informa\iei a acordat avizul pentru furnizarea instrumentelor de plat[ cu acces la distan\[, de tipul aplica\iilor Internet banking sau home banking. Astfel, principalele produse bancare de acest fel sunt: Home Banking System (HBS) de tip electronic-banking furnizat de RoBank SA. Acest produs implic[ instalarea de c[tre banc[ a unei aplica\ii software specializate pe calculatorul clientului. AlphaLines este un produs de tip home banking, bazat pe conexiunea dial-up (telefonie fix[) furnizat de Alpha Bank Rom`nia. Prin intermediul acestui produs, clien\ii institu\ionali sau individuali beneficiaz[ de conectare online de la propriile sedii la server-ul b[ncii. eBank furnizat de BancPost. Acest produs este de tip Internet banking =i permite persoanelor fizice sau juridice efectuarea de pl[\i, respectiv vizualizarea tranzac\iilor efectuate prin acest serviciu sau de la ghi=eele b[ncii at`t pentru conturile deschise la sucursal[, c`t =i pentru conturile de card. Acest produs se poate utiliza online =i offline. }n plus, ]n cursul anului 2003, Ministerul comunica\iilor =i tehnologiei informa\iei a acordat avize pentru furnizarea instrumentelor de plat[ cu acces la distan\[ pentru 10 b[nci, printre care se num[r[: UniCredit Rom`nia, Libra Bank, Romexterra, Banque Franco-Roumaine, Frankfurt Bukarest Bank, ING Bank, Banca Rom`n[ pentru Dezvoltare.
8

Ziarul financar din 22 mai 2003

123

Teste
1. Ce reprezint[ banca electronic[? 2. Prin ce procedee se distribuie consumatorilor produsele =i serviciile bancare electronice? 3. Enumera\i principalele avantaje ale b[ncilor rezultate din utilizarea Internet-ului. 4. Enumera\i principalele avantaje pentru clien\i rezultate din utilizarea Internet-ului. 5. Care sunt formele pe care le ]mbrac[ moneda electronic[? 6. Enumera\i principalele riscuri specifice activit[\ii de banc[ electronic[ =i moned[ electronic[. 7. Care sunt principalele etape ]n stabilirea acestor riscuri? 8. Care sunt componentele infrastructurii ]n cazul comer\ului electronic? 9. Descrie\i pe scurt con\inutul Regulamentului nr. 4/2002 privind tranzaciile efectuate prin intermediul instrumentelor de plat electronic i relaiile dintre participanii la aceste tranzacii. 10. Care sunt principalele documente prezentate B[ncii Na\ionale a Rom`niei ]n vederea ob\inerii autoriza\iei pentru emiterea instrumentelor de plat[? 124

MIJLOACE DE PLAT{ UTILIZATE }N COMER|UL INTERNA|IONAL


6.1 6.2 6.3 Plata ]n avans Open account (contul deschis) Incasso-ul documentar 125

}n procesul de decontare interna\ional[ intervin, ca ]n orice tip de decontare, foarte multe riscuri care pot fi reduse sau eliminate ]n func\ie de metoda de plat[ utilizat[. De aceea, sunt foarte importante pentru importator =i pentru exportator alegerea modalit[\ii de plat[ pe care o vor utiliza, precum =i detalierea lor ]n contractul de v`nzare - cump[rare interna\ional[. }n comer\ul interna\ional se cunosc patru metode de plat[ =i anume: Plata ]n avans; Contul deschis (open account); Incasso-ul documentar; Acreditivul documentar. 6.1 Plata ]n avans }n baza acestei metode de plat[, importatorul va pl[ti exportatorului contravaloarea m[rfurilor sale ]nainte ca exportatorul s[ le livreze. Aceast[ metod[ de plat[ poate fi asimilat[ unei opera\iuni de creditare credit acordat de importator exportatorului. De aceea, fiind o opera\iune de creditare, importatorul poate solicita exportatorului =i plata unei dob`nzi. Aceast[ metod[ este foarte folositoare exportatorului. }n practic[, este un lucru comun ca ]n baza unui contract de v`nzarecump[rare s[ se solicite o plat[ par\ial[ ]n avans. Exemplu: ]n contractul ]ncheiat ]ntre cei doi parteneri se poate stipula urm[toarea schem[ de plat[: - 20% pl[tibili la semnarea contractului, iar restul de 80% pl[tibili dup[ livrarea m[rfii, utiliz`nd una din cele 3 metode de plat[ men\ionate anterior. Alt[ schem[ de plat[ ar putea fi: 30% pl[tibili ]n avans =i 70% dup[ livrarea m[rfii. 126

Riscurile exportatorului: m[rfurile pot fi specializate =i dac[ importatorul anuleaz[ comanda ]naintea efectu[rii pl[\ii, exportatorul nu poate vinde foarte u=or marfa. Riscurile importatorului: uneori, exportatorul nu trimite marfa; documentele pot fi ]ntocmite gre=it; m[rfurile sunt trimise cu ]nt`rziere sau la o destina\ie gre=tit[. Aceast[ metod[ de plat[ se utilizeaz[ ]n special ]ntre parteneri vechi, care au la baz[ o perioad[ ]ndelungat[ de afaceri. Avantaje pentru importator: importatorul are un control asupra decont[rii; inspectarea m[rfii se face ]nainte ca plata s[ se efectueze. 6.2 Open account (contul deschis) }n momentul ]n care cei doi parteneri, cump[r[torul =i v`nz[torul, cad de acord s utilizeze ca metod[ de decontare contul deschis, v`nz[torul va livra marfa sa cump[r[torului =i ]i va trimite =i factura, solicit`nd efectuarea pl[\ii. V`nz[torul ]=i pierde controlul asupra m[rfurilor cu c`t le livreaz[ mai repede. El are totu=i speran\a c[ marfa ]i va fi pltit[ de cump[r[tor, ]n concordan\[ cu factura. 1) contract exportator 2) m[rfurile =i factura transmise direct importator 3) efectuarea pl[\ii la o dat[ agreat[ ]n viitor, prin banc[ 127

Contul deschis reprezint[ cea mai simpl[ metod[ de plat[, dar ]n acela=i timp =i foarte riscant[ datorit[ faptului c[ exportatorul livreaz[ marfa f[r[ efectuarea pl[\ii sau f[r[ existen\a unei asigur[ri. }n ciuda acestora, majoritatea tranzac\iilor de come\ interna\ional continu[ s[ se deconteze ]n acest fel. Open account-ul are c`teva avantaje care ]l fac atractiv, at`t pentru exportator, c`t =i pentru importator, dar are, de asemenea, =i dezavantaje. Exportatorul solicit[ plata, protec\ia m[rfurilor p`n[ c`nd ele vor fi pl[tite =i, poate, asisten\[ financiar[ ]n perioada de interven\ie. Importatorul solicit[, de asemenea, ca m[rfurile s[ fie livrate la timp, la locul stabilit =i de calitatea stabilit[ =i, poate, cu o perioad de credit. Avantajele exportatorului: 1. sunt pu\ine constr`ngeri cu privire la documenta\ie, la termenul de transport =i la locul livr[rii, ceea ce o face atractiv[ ca metod[ de decontare; 2. din moment ce decontarea se efectueaz[ prin intermediul sistemului bancar, exportatorului nu i se percep taxe. Dezavantajele exportatorului: 1. nu exist[ nici o garan\ie de plat[ ]n cazul ]n care m[rfurile se pierd; 2. exportatorul este expus la riscuri politice, economice =i de \ar[, dac[ nu se iau m[suri de acoperire a acestor riscuri; 3. se poate ]nt`mpla ca, uneori, ]nt`rzierile din sistemul bancar s[ ncetineasc procesul de transferare a fondurilor. Avantajele importatorului: 1. importatorul are controlul asupra termenului de decontare; 2. inspectarea m[rfurilor este posibil[ ]naintea efectu[rii pl[\ii. Dezavantajele importatorului: 1. importatorul are un control mic asupra detaliilor privind transportul =i termenului de primire al m[rfurilor; 128

2. nu exist[ un control asupra calit[\ii m[rfurilor. }n cazul ]n care se solicit[ documente speciale (certificate de origine), nu exist[ garan\ia c[ acestea vor fi primite. 6.3 Incasso-ul documentar Exportator (principal)
(2)

Livrare mrfuri Imporator (tras)


(3) (8)

Plata Documente de titlu i incassoo-ul


(5)

Eliberarea documentelor n conformitate cu instruciunile din incassoo


(4) (6)

Plata Documente i instruciuni


Banc importator (Banc remitent)
(7)

Plata

Banc importator (Banc colectoare)

P[r\ile implicate ]n circuitul incasso-ului documentar: exportatorul. Acesta este clientul care ini\iaz[ opera\iunea de incasso/colectare pentru banca sa; banca remitent[ sau banca exportatorului. Aceasta este banca spre care ordonatorul ini\iaz[ opera\iunea de incasso; banca importatorului (colectoare). Aceasta este banca implicat[ ]n procesul de procesare a ordinului de incasso; este banca ce prezint[ setul de documente trasului; 129

trasul (importatorul). Acesta este singurul c[ruia i se prezint[ documentele ]n conformitate cu ordinul de incasso. }n baza prevederilor Regulilor Uniforme pentru Incasso (Uniform Rules for Collection), m`nuirea documentelor de c[tre b[nci sau instruc\iunile primite contribuie la: ob\inerea accept[rii =i/sau a pl[\ii; sau furnizarea documentelor comerciale contra acceptare =i/sau contra plat[; furnizarea documentelor la termenele =i ]n condi\iile stabilite. Aceast[ metod[ de decontare1 acord[ confort exportatorului care va expedia m[rfurile =i apoi se va ocupa ca documentele de titlu =i ordinul de incasso s[ fie transmise b[ncii exportatorului. Documentele vor include o cambie tras[ de exportator asupra importatorului pentru suma de bani ]ncris[ ]n factur[, sum[ care va fi pl[tibil[ la vedere sau la o dat[ fix[ sau la o dat[ determinabil[ ]n viitor (dup[ dreptul britanic). Documentele de titlu sunt de obicei trimise dup[ cum urmeaz[: (a) exportatorul livreaz[ marfa =i ob\ine documentele de titlu; (b) exportatorul trimite documentele de titlu b[ncii sale ]mpreun[ cu intruc\iunile; (c) banca exportatorului trimite documentele de titlu b[ncii importatorului ]mpreun[ cu instruc\iunea c[ documentele pot fi eliberate: (i) la plat[; sau (ii) la acceptarea cambiei. (d) la plata sau acceptarea cambiei, banca importatorului elibereaz[ documentele de titlu astfel ]nc`t importatorul s poat[ ob\ine m[rfurile la sosirea acestora ]n \ara sa. Se poate observa c[, ]n cazul acestei metode, exportatorul ]=i p[streaz[ controlul asupra m[rfurilor p`n[ c`nd plata este efectuat[. Ca o concluzie, trebuie men\ionat c[ incasso-ul documentar este o form de a efectua plata =i de a asigura plata prin intermediul b[ncilor, iar documentele implicate ]n derularea tranzac\iilor vor fi furnizate ]n anumite termene =i condi\ii.
1

Negru= Mariana Mijloace =i modalit[\i de plat[ interna\ionale, Bucureti, Editura Academiei, 1986

130

Dup[ cum s-a putut observa, ]n cazul incasso-ului documentar tranzac\iile se efectueaz[ pe baza urm[toarelor documente: Documente contra Plat[ (D/P). Exportatorul preia m[rfuri pentru a le expedia, iar banca colectoare livreaz[ documentele importatorului ]n schimbul pl[\ii sale imediate (la vedere). Documente contra Acceptare (D/A). Exportatorul preia m[rfurile pentru a le expedia, iar banca colectoare furnizeaz[ numai documentele contra acceptarea unei cambii emise de tras (importator). Exist[ un cod de practici =i proceduri care guverneaz[ termenii utiliza\i =i procedurile care trebuie urmate de c[tre toate p[r\ile implicate ]n incasso-ul documentar. Camera Interna\ional[ de Comer\ de la Paris a emis un astfel de cod cunoscut sub numele de Normele Uniforme pentru Incasso nr. 522 (Uniform Rules for Collections2). Aceste reguli cuprind drepturile =i obliga\iile p[r\ilor, precum =i lucruri legate de prezentare, plat[, acceptare, bilet la ordin, protest, protejarea m[rfurilor, taxe =i speze bancare etc. Normele uniforme pentru incasso cuprind urm[toarele capitole: I. Introducere; II. Defini\ii =i dispozi\ii generale; III. Obliga\ii =i responsabilit[\i; IV. Prezentare (a documentelor); V. Plata; VI. Acceptarea; VII. Biletele la ordin, chitan\ele, adeverin\ele de plat[, (RECEIPTS) =i alte instrumente similare; VIII. Protestarea (efectului de comer\); IX. Caz de necesitate / reprezentantul / mputernicitul clientului/. Protec\ia m[rfurilor; X. n=tiin\are despre bunul mers al lucrurilor (n=tiin\are privind modul de derulare al incasso-ului); XI. Dobnda, impozite =i cheltuieli (speze).
2

URC No. 522 publicate de Camera Interna\ional[ de Comer\ de la Paris

131

Spicuim c`teva prevederi din Regulile uniforme privind incasso-urile (URC) sunt: p[r\ile implicate ]n incasso: (i)exportatorul - este vnz[torul care ncredin\eaz[ aceast[ opera\ie de ncasare (incasso-ul) b[ncii sale; (ii)banca expeditoare (remitting bank) este banca c[reia exportatorul i-a ncredin\at opera\ia de incasso. (iii) banca colectoare. }n mod normal, aceasta este banca importatorului. (iv)importatorul (trasul). documentele care stau la baza incasso-ului: (i)documente financiare nseamn[ cambii, bilete la ordine, CEC-uri, adeverin\e (payment recipits) de plat[ sau alte instrumente similare folosite pentru a ob\ine plata banilor; (ii)documente comerciale nseamn[ facturi, documente de transport, documente ce atest[ dreptul de proprietate sau alte documente similare, sau oricare alte documente care nu sunt documente financiare. Toate documentele expediate pentru incasso trebuie nso\ite de un ordin de ncasare con\innd instruc\iuni complete =i precise. Institu\iilor de credit li se permit s[ ac\ioneze doar n limita instruc\iunilor date n astfel de ordine de ncasare =i n conformitate cu aceste norme le uniforme. Dac[ institu\ia de credit nu poate, dintr-un anumit motiv, satisface instruc\iunile date n ordinul de ncasare primit de ea, trebuie ca banca s[ n=tiin\eze imediat partea de la care a primit ordinul. Normele uniforme definesc dou[ tipuri de incasso, =i anume: Incasso curat incasso-ul care se bazeaz[ pe documente financiare care nu sunt ]nso\ite de documentele comerciale. Incasso documentar incasso-ul care se bazeaz[ pe documente comerciale care pot sau nu pot fi ]nso\ite de documente financiare. Exemplific[m c`teva obliga\ii ale b[ncii remitente: s[ verifice instruc\iunile incasso-ului ini\iat de exportator; s[ verifice dac[ documentele prezentate sunt complete; s[ transmit[ instruc\iunile de la exportator la banca colectoare/banca prezentatoare; s[ monitorizeze opera\iunea de incasso. 132

Exemplific[m c`teva obliga\ii ale b[ncii colectoare: s[ confirme primirea documentelor; s[ prezinte documentele trasului ]n concordan\[ cu instruc\iunile incasso-ului (D/P sau D/A); n cazul D/P, s[ efectueze plata c[tre banca remitent[ ]n conformitate cu ultimile instruc\iuni; s[ notifice banca remitent[ c[ a fost acceptat[ cambia la data scaden\ei, sau, dac se solicit[, s[ returneze cambia b[ncii remitente etc. Avantajele exportatorului3: 1. aceast[ metod[ este mai pu\in scump[ dec`t un acreditiv documentar. Dezavantajele exportatorului: 1. dac[ documentele contra acceptare (D/A) sunt acordate importatorului, controlul m[rfurilor se pierde o dat[ ce cambia a fost acceptat[. Avantajele importatorului4: 1. o perioad[ de credit poate fi ob\inut[ prin utilizarea unei cambii la termen sau a unui bilet la ordin; 2. exportatorul va fi ]nsrcinat cu plata taxelor; 3. este mai convenabil =i mai pu\in scump dec`t un acreditiv documentar. Dezavantajele importatorului: 1. plata sau acceptarea este cerut[ la prezentare atunci c`nd documentele comerciale au sosit la banca colectoare =i ]naintea sosirii m[rfurilor; 2. dac[ a fost acceptat[ cambia, importatorul este responsabil legal ]n ciuda oric[ror clauze din contract cu privire la m[rfurile cu defecte; 3. nu exist[ nici o garan\ie c[ m[rfurile vor fi primite a=a cum s-a f[cut comanda sau la timp.
3

Twells Harry Exporters checklist, a step-by-step guide to successful exporting, National Westminster Bank, Lloyds of London Press LTD, 1992, p. 160 4Idem

133

Teste
1. Care sunt principalele metode de plat[ utilizate ]n comer\ul interna\ional? 2. Descrie\i plata ]n avans. 3. Care sunt riscurile suportate de exportator sau de importator ]n cazul utiliz[rii acestei metode de plat[? 4. Enumera\i avantajele importatorului rezultate din utilizarea metodei de plat[ ]n avans. 5. Descrie\i metoda contului deschis. 6. Enumera\i principalele avantaje =i dezavantaje ale folosirii acestei metode din punctul de vedere al exportatorului. 7. Enumera\i principalele avantaje =i dezavantaje ale folosirii acestei metode din punctul de vedere al importatorului. 8. Defini\i =i explica\i incasso-ul documentar. 9. Enumera\i avantajele =i dezavantajele utiliz[rii incasso-ului documentar din punctul de vedere al exportatorului. 10. Enumera\i avantajele =i dezavantajele utiliz[rii incasso-ului documentar din punctul de vedere al importatorului. 11. Un exportator =i un importator sunt de accord ca plata s[ se efectueze prin incasso documentar. Al c[rui nume crede\i c[ va ap[rea ca tr[g[tor al cambiei =i al c[rui nume va ap[rea ca tras? 12. Ce reprezint[ Regulile uniforme pentru incasso-ul documentar? 13. Da\i un exemplu de document financiar =i dou[ exemple de documente comerciale a=a dup[ cum sunt definite de Regulile uniforme pentru incasso-ul documentar. 14. Care plat[ este mai avantajoas[ din punct de vedere al exportatorului, D/P sau D/A? 134

ACREDITIVUL DOCUMENTAR
7.1 Defini\ie, p[r\ile participante la acreditivul documentar =i principalele etape ]n derularea acestuia Tipuri de acreditive documentare Documentele prezentate b[ncii ]n cazul acreditivului documentar Elemente generale privind acreditivul documentar Ce putem ]nv[\a? 7.2 7.3 7.4 7.5 135

7.1

Defini\ie, p[r\ile participante la acreditivul =i principalele etape ]n derularea acestuia documentar Ce este acreditivul documentar? Un acreditiv documentar reprezint[ angajamentul ferm asumat de o banc[ la ordinul clientului s[u c[tre o alt[ banc[ solicit`nd b[ncii c[reia ]i este adresat s[ efectueze plata sau s[ accepte sau s[ negocize o cambie sau la ordinul unei ter\e persoane beneficiarul contra unor documente solicitate ]n anumite termene =i condi\ii. }n majoritatea b[ncilor din lume, acreditivele documentare sunt guvernate de un cod de practici emis de c[tre Camera Interna\ional[ de Comer\ =i Industrie de la Paris. Codul se nume=te The Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (Reguli =i practici uniforme pentru acreditivul documentar). Ultima variant[ a acestor reguli a fost actualizat[ ]n anul 1993. Aceste reguli poart[ numele de ICC Publication No. 500 (vezi Anexa 3). }n baza acestor reguli, acreditivul documentar reprezint[: un aranjament ]ntre un client =i o banc[ care s[ efectueze o plat[ c[tre, sau la ordinul beneficiarului, sau s[ pl[tesc[ sau s[ accepte o cambie tras[ de c[tre beneficiar, sau s[ autorizeze o alt[ banc[ s[ efectueze o astfel de plat[, sau s[ pl[tesc[, sau s[ accepte, sau s[ negocieze cambii, contra documentelor solicitate, ]n conformitate cu termenele =i condi\iile stipulate ]n contract. Procedura acreditivului const[ ]n emiterea unui acreditiv ]n favoarea exportatorului (beneficiar) de c[tre banca importatorului (banca emitent[) la cererea importatorului (ordonator). 136

Schema acreditivului documentar: Schema acreditivului


Exportator (Beneficiar) Imporator (ordonator)
(5) Livrare mrfuri

(7) Plata se efectueaz dac documentele sunt n l (6) Prezentare documente (4) Transmitere L/C (2) Cerere de deschidere L/C (9) Documente transmise i debitarea contului ordonatorului (3) emitere L/C

Banc exportator (Banc notificatoare)


(8) Transmitere documente

Banc importator (Banc emitent)

L/C = acreditiv Principalele etape ]n desf[=urarea acreditivului documentar sunt: ]ncheiarea contractului de comer\ interna\ional ]ntre importator =i exportator prin care se stipuleaz[ c[ cei doi sunt de acord ca plata s[ se efectueze prin acreditiv documentar; exportatorul ]=i preg[te=te m[rfurile pentru expediere; importatorul ]i solicit[ b[ncii sale deschiderea unui acreditiv documentar; 137

banca importatorului (banca emitent[) emite acreditivul documentar (]n cazul ]n care consider[ c[ importatorul are credibilitate) incluz`nd ]n el, ]n mod detaliat, documentele pe care exportatorul le va prezenta; acreditivul documentar se trimite apoi b[ncii exportatorului; banca exportatorului (banca notificatoare) ]l notific[ pe exportator despre faptul c[ acreditivul a fost primit, dup care exportatorul livreaz[ documentele pentru a demonstra c[ marfa a fost trimis[; trimi\`nd documentele, ]n conformitate cu termenii acreditivului, exportatorul poate fi sigur de efectuarea pl[\ii; exportatorul trimite marfa importatorului; exportatorul prezint[ documentele pentru a ar[ta c[ marfa a fost expediat[; banca exportatorului verific[ documentele =i dac[ ele sunt: A) corecte se efectueaz[ plata exportatorului, iar documentele sunt trimise b[ncii importatorului care apoi va pl[ti ]napoi b[ncii exportatorului; incorecte - exportatorul va trebui s[ ob\in[ documente noi. B) dac[ documentele sunt corecte, banca importatorului va pl[ti b[ncii exportatorului a=a cum s-a stabilit ]n acreditiv; importatorul va primi documentele =i ]=i va prelua marfa. Documentele utilizate ]n derularea acreditivului documentar sunt ]n general acelea=i documente utilizate =i ]n cazul incasso-ului (facturi, documente de transport =i documente de asigurare). A=a dup[ cum a\i observat ]n schema prezentat[, p[r\ile implicate ]n acreditul documentar sunt: 1. Ordonatorul. Importatorul sau ordonatorul este responsabil de ini\ierea acreditivului. El va completa un formular de deschidere de acreditiv adresat b[ncii sale (vezi Anexa 1, pentru un specimen rom`nesc, sau Anexa 2 pentru unul britanic), detaliind termenii =i condi\iile acreditivului. }n general, termenii =i condi\iile acreditivului constau ]n: c`t de mult se va pl[ti =i unde; o descriere a m[rfurilor; 138

o list[ a documentelor de transport care va fi prezentat[ de c[tre beneficiar; datele ]ntre care m[rfurile vor trebui s[ fie expediate =i documentele prezentate. 2. Banca emitent[. Aceasta va fi ]n mod normal banca ordonatorului. Banca emitent[ va verifica, de asemenea: a) dac[ termenii =i condi\iile acreditivului sunt clare =i concise; b) dac[ regulile sale =i orice reguli de control valutar sunt ]ndeplinite. 3. Banca notificatoare. Aceast[ banc[ prime=te detalii cu privire la acreditiv de la banca emitent[. nainte de a-l transmite beneficiarului, banca notificatoare va verifica acreditivul pentru: a) autenticitate; b) fezabilitate; c) reglement[ri de control valutar. 4. Beneficiarul. Acesta este exportatorul (sau v`nz[torul m[rfurilor). La primirea acreditivului, el trebuie s[ verifice dac[ acesta corespunde cu termenii =i condi\iile men\ionate ]n contract. 7.2 Tipuri de acreditive documentare Acreditivele documentare sunt clasificate ]n: revocabile sau irevocabile. Un acreditiv documentar revocabil poate fi anulat sau modificat oric`nd f[r[ ]n=tiin\artea prealabil[ a beneficiarului. Acest tip de acreditiv este ]nt`lnit mai rar. Enumer[m c`teva caracteristici ale acreditivului documentar revocabil: a) un acreditiv documentar revocabil nu poate fi confirmat; b) banca notificatoare ar trebui s[ notifice beneficiarului un astfel de acreditiv documentar revocabil prin fraza: F[r[ angajamentul b[ncii notificatoare. 139

Un acreditiv revocabil poate fi modifocat sau anulat da c[tre banca emitent[ ]n orice moment =i f[r[ o avizare prealabil[ a beneficiarului. Totui, ]n baza prevederilor Publica\iei nr. 500, banca emitent[ trebuie: i. s[ ramburseze c[tre alt[ banc[ c[reia i s-a prezentat un acreditiv revocabil cu plata la vedere, spre acceptare sau negociere, pentru orice fel de plat[, acceptare sau negociere f[cut[ de o asemenea banc[ ]naintea primirii de c[tre aceasta a unei ]n=tiin\[ri de modificare sau anulare, contra documente care sunt ]n concordan\[ cu clauzele =i condi\iile acreditivului. ii. s[ ramburseze c[tre alt[ banc[ c[reia i s-a prezentat un acreditiv revocabil cu plata la termen, dac[ o asemenea banc[, ]naite de primirea unei ]n=tiin\[ri de modificare sau anulare, a acceptat documente care apar pe recto a fi ]n conformitate cu termenii =i condi\iile acreditivului. Un acreditiv documentar irevocabil reprezint[ angajamentul ferm al b[ncii notificatoare de a efectua plata f[r[ recurs. Acreditivele documentare irevocabile pot fi modificate sau anulate numai cu acordul p[r\ilor. Acreditivele documentare irevocabile pot fi confirmate sau neconfirmate de c[tre banca notificatoare. Principalele caracteristici ale acreditivului documentar irevocabil: un acreditiv documentar irevocabil poate fi modificat sau anulat numai cu consensul tuturor p[r\ilor participante la acreditivul documentar respectiv; o dat[ ce exportatorul a v[zut c[ termenii =i condi\iile din acreditivul documentar corespund cu cei din contract =i dup[ ce a supus b[ncii documentele solicitate, el va primi plata de la banca emitent[. Alte tipuri de acreditive documentare: Acreditivul la vedere. Acesta permite efectuarea pl[\ii imediat ce documentele au fost prezentate. 140

Acreditivul cu plata am`nat[. Acest tip de acreditiv a devenit foarte popular ]n ultima vreme. }n acest caz, plata documentelor nu se face ]n momentul prezent[rii acestora la banc[ de c[tre beneficiar, ci la o dat[ ulterioar[, men\ionat[ ]n acreditiv. Termenii unui astfel de acreditiv statueaz[, de exemplu: disponibil dup[ prezentarea urm[toarelor documente dar pl[tibile numai zile dup[ data facturii / conosamentului. Data prezent[rii etc1. Publica\ia 500 men\ioneaz[, de asemenea, c`teva tipuri de acreditive specializate cum ar fi: Acreditivul transferabil. Este acel tip de acreditiv ]n baza c[ruia beneficiarul poate cere b[ncii pl[titoare s[ permit[ utilizarea ]n totalitate sau par\ial de c[tre unul sau mai mul\i ter\i (beneficiari secundari). Astfel, acreditivul poate fi transferat de la beneficiarul original c[tre unul sau mai mul\i beneficiari. Acest tip de acreditiv poate fi transferat odat[, adic[ cel de-al doilea beneficiar nu are dreptul s[-l transfere nim[nui. Acest acreditiv se folose=te ]n cazul exportului prin intermediari, atunci c`nd furnizorul m[rfurilor se nu trateaz[ direct cu cump[r[torul final. Intermediarul va cere cump[r[torului s[ deschid[ un acreditiv documentar irevocabil transferabil, utilizabil =i pl[tibil la banca sa. Banca intermediarului va transfera apoi acreditivul la banca furnizorului, intermediarul put`ndu-=i astfel ]ndeplini obliga\iile contractuale fa\[ de furnizor, f[r[ a folosi propriile fonduri =i f[r[ a recurge la credite bancare. Acreditivul subsidiar sau spate ]n spate(engl. back to back). }n baza acestui acreditiv, beneficiarul primului acreditiv poate s[ ]l ofere ca garan\ie b[ncii notificatoare pentru asigurarea celui de-al doilea acreditiv. Acreditivul cu clauz[ ro=ie (engl. red clause). Acest acreditiv ]ncorporeaz[ o concesie special[ acordat[ beneficiarului, ]n sensul c[ ]i permite b[ncii notificatoare s[-i dea ca avans un procent din valoarea total[ a acreditivului, ]naintea prezent[rii documentelor de transport. La origine, aceast[ clauz[ era scris[ cu cerneal[ ro=ie pentru a atrage aten\ia. Acest tip de acreditiv reprezint[ o modalitate de finan\are a exportatorului de c[tre importator, pentru care acesta din urm[ poate solicita o anumit[ garan\ie din partea beneficiarului p`n[ la livrarea m[rfii =i depunerea actelor respective. Este utilizat ]n special ]n opera\iunile de intermediere, c`nd exportatorul are mai mul\i furnizori locali, care trebuie pl[ti\i ]n numerar la livrare sau ]n cazul licita\iilor locale plata trebuie s[ se efectueze pe loc. Acreditivul documentar re]nnoibil (engl. revolving). Acreditivul este deschis pentru o anumit[ valoare urm`nd ca banca s[-l re]ntregeasc[ automat pentru
1

vezi Publica\ia 500 - emis[ de Camera Interna\ional[ de Comer\ de la Paris

141

fiecare nou[ tran=[; totalul sumelor re]nnoite trebuie s[ se ]ncadreze ]n valoarea global[ a acreditivului. Scopul acestui acreditiv este de a ]nlocui o serie de acreditive c[tre acela=i beneficiar. Acreditivul stand-by. Acest tip de acreditiv poate fi emis de o banc[ ]n numele unui client =i ]n favoarea unei p[r\i ter\e din str[in[tate. El ac\ioneaz[ ca o garan\ie pentru banca emitent[ ]n favoarea unui beneficiar din str[in[tate. Tipuri de acreditive documentare2, clasificate de c[tre Credit Suisse: Tipuri de acreditive Modalit[\i de decontare Plat[ imediat[ la prezentarea documentelor. Acreditiv la vedere Contractul specific[ plata ]n numerar. Plata la scaden\[. Contractul specific[ Acreditiv cu plata efectuarea pl[\ii la o dat[ ]n viitor (f[r[ o am`nat[ cambie). Dup[ prezentarea documentelor, suma datorat[ ]n baza acreditivului poate fi ob\inut[ sub forma unei pl[\i ]n avans. Acreditv prin acceptare Plata la scaden\[. Contractul specific[ efectuarea pl[\ii la o dat[ ]n viitor (f[r[ o cambie). Dup[ prezentarea documentelor, cambia poate fi scontat[ ]n vederea ob\inerii imediate a sumei specificate ]n acreditiv. Acreditiv cu negociere Beneficiarul poate ob\ine valoarea documentelor de la banca nominalizat[ cu autoritatea de a negocia. n cazul unui acreditiv negociabil, orice banc[ este privit[ ca banc[ nominalizat[. Un avans este pus la dispozi\ia beneficiarului. Acreditiv cu clauza ro=ie (red clause) Beneficiarul prime=te plata ]n rate fixe pentru Acreditiv re]nnoibil m[rfurile livrate prin transbord[ri par\iale. (revolving) Acreditivul func\ioneaz[ ca o garan\ie. Acreditiv stand-by Acreditiv transferabil Acreditivul este utilizat furnizorilor beneficiarului. pentru plata
2

Documentary credits-Documentary collections-Bank guarantee a guide to safer international trade, emis de Credit Suisse Special Publications, Vol. 77

142

Aranjamente speciale3: Aranjament Acreditivul back-to-back Metoda de decontare Un comerciant aranjeaz[ ca furnizorul s[u s[ fie pl[tit prin intermediul unui acreditiv emis de c[tre banca comerciantului. Acest acreditiv este asigurat de un acreditiv netransferabil emis ]n favoarea comerciantului. Cedare ]n cesiune de crean\[ Beneficiarul cedeaz[ toat[ valoarea sau o parte din valoarea acreditivului unui furnizor. 7.3 Documentele prezentate b[ncii ]n cazul acreditivului documentar Documentele prezentate b[ncii de c[tre exportator sunt documentele financiare (cambia =i biletul la ordin) =i documentele comerciale. Cele mai importante documente comerciale4 sunt: Documentele interne: factura =i factura extern[; lista de ambalare. (aceste documente sunt emise de c[tre exportator) Documentele de transport: documente de titlu: conosamentul; scrisoarea de transport aerian/ Air Consignment note/ sau Air Waybill; pe calea ferat[ (Scrisoarea de tr[sur[ feroviar[/Rail waybill/ sau Rail Consignment Note); pe =osea (Scrisoarea de tr[sur[ rutier[).
3 4

Documentary credits-Documentary collections-Bank guarantee a guide to safer international trade, emis de Credit Suisse Special Publications, Vol. 77. Popa Ioan Tranzac\ii comerciale interna\ionale, Bucure=ti, Editura Economic, 1997

143

Documentele de asigurare:

poli\a de asigurare; certificatul de asigurare. EUR 1 (certificat de mi=care); certificat de origine; certificat de v`rst[. Alte documente comerciale:

Documentele interne Principalele documente interne utilizate ]n comer\ul interna\ional sunt: Factura extern[ (engl. Export invoice) este ]ntocmit[, de obicei, pe un formular cu antetul exportatorului =i prezint[ detalii cu privire la marf[, plat[, termene de livrare, ]mpreun[ cu detalii legate de greutate, unit[\i de m[sur[ etc. Factura extern[ este emis[ de c[tre exportator (]n Anexa 4 se poate vedea specimenul unei facturi externe britanice). Cele mai importante detalii pe care le ofer[ o factur[ extern[ sunt: numele =i adresa exportatorului; numele =i adresa importatorului; num[rul de referin\[, locul =i data emiterii; termenele de livrare (]n baza publica\iei Camerei Interna\ionale de Comer\ =i Industrie de la Paris Incoterms 2000); descrierea m[rfurilor; cantitatea m[rfurilor; suma total[ pl[tibil[ de c[tre importator; semn[tura exportatorului. Func\iile facturii sunt, ]n principal: aceasta arat[ c[ m[furile au fost v`ndute; 144

aceasta arat[ c[ s-a efecuat transferul de proprietate de la v`nz[tor la cump[r[tor; aceasta este utilizat[ pentru ]ncasarea contravalorii m[rfurilor v`ndute; aceasta este utilizat[ pentru efectuarea formalit[\ilor vamale. Sunt cunoscute mai multe tipuri de factur[, ]n afara facturii comerciale: 1. Factura pro forma aceasta este emis[ ]naintea ]ncheierii contractului; este un document solicitat de c[tre importator ]n vederea realiz[rii unor formalit[\i (de exemplu, ob\inerea licen\ei de import). 2. Factura consular[ este ]ntocmit[ pe formularul solicitat de c[tre \ara ]n cauz[. Aceasta este un document solicitat de c[tre vama din \[rile importatoare pentru stabilirea taxelor vamale. Formularele se pot ob\ine de la ambasada sau consulatul din \ara importatorului. Exportatorul completeaz[ detaliile pe formular =i apoi documentul este autentificat de c[tre consulatul importatorului. Acest consulat este situat ]n \ara exportatorului. Principalul scop al facturii consulare este de a certifica faptul c[ exportatorul nu face dumping la pre\urile m[rfurilor exportate. 3. Facturi legalizate }n acest caz, exportatorul prezint[ ambasadei din \ara importatorului facturile ]mpreun[ cu documentul de transport. Se verific[, de exemplu, dac[ pentru m[rfurile care urmeaz[ a se importa exist[ un pre\ de pia\[ stabilit corect, dup[ care se =tampileaz[ facturile ]n acest sens. 4. Factura vamal[ este un document cerut la import ]n anumite \[ri (\[rile membre Commonweath) pentru a determina structura pre\urilor =i pre\urile nete (dup[ deducerea taxelor) pe pia\a \[rii de origine. Ea serve=te ca element de referin\[ pentru calculul taxelor vamale. Lista de ambalare (engl. packing list) Aceasta este un document intern al unei societ[\i comerciale, care d[ detalii cu privire la m[rfurile ambalate =i con\ine marc[ri, numerot[ri, precum =i detalii cu privire la greutatea m[rfurilor respective. 145

Documentele de transport Principalele documente de transport5 utilizate ]n comer\ul interna\ional sunt: Conosamentul (engl. Bill of lading) Acest document se emite atunci c`nd m[rfurile sunt transportate pe ap[. Sunt emise =i semnate, de obicei, dou[ sau trei originale ]n numele societ[\ii transportatoare sau al agentului acesteia. Conosamentul este eliberat, de regul[, de c[tre c[pitanul vasului pentru a certifica c[ a preluat marfa spre a fi predat[ destinatarului ]ntr-un port indicat. Datorit[ func\iilor pe care le ]ndepline=te, conosamentul este: 1. o adeverin\[ semnat[ de armator =i eliberat[ expeditorului pentru a face dovada c[ m[rfurile pe care acesta le descrie au fost ]nc[rcate pe un anumit vas, cu o anumit[ destina\ie; un titlu de proprietate asupra m[rfii specificate de conosament care permite destinatarului s[ preia marfa respectiv[ la destina\ie sau s[ dispun[ de ea, gir`nd sau ced`nd conosamentul; o dovad[ a existen\ei =i con\inutului contractului de transport. Conosamentul nu este ]n sine un contract de transport, contractul de transport se ]ncheie, de regul[, ]nainte de eliberarea conosamentului, ]ns[ constituie o dovad[ deplin[ a termenilor =i condi\iilor contractului de transport. 2. 3. Un conosament prezint[, ]n mod normal, urm[toarele detalii: numele societ[\ii de transport; numele transportatorului care este, de obicei, exportator sau agentul exportatorului; numele destinatarului. Dac[ pe fa\a conosamentului apar cuvintele la ordinul atunci transportatorul/exportatorul trebuie s andoseze conosamentul. }n cazul ]n care conosamentul a fost andosat astfel, atunci el este transferat prin livrare. Odat[ ajunse m[rfurile la destina\ia lor, ele sunt eliberate purt[torului originalului conosamentului. }n mod normal, conosamentul este ]ntocmit la ordin =i este andosat de c[tre exportator.
5

Twells Harry Exporters checklist, a step-by-step guide to succesful exporting, National Westminster Bank, Lloyds of London Press Ltd, 1992

146

partea notificatoare este persoana pe care o ]n=tiin\eaz[ societatea transportatoare ]n momentul sosirii m[rfurilor; numele vasului care efectueaz[ transportul; portul; marc[rile =i numerele care apar pe cutiile ]n care sunt ambalate m[rfurile; o scurt[ descriere a m[rfurilor; num[rul cutiilor; se men\ioneaz[ dac[ costul navlului a fost pl[tit deja sau dac[ plata navlului este scadent[ la data sosirii la destina\ie; se men\ioneaz[ dac[ conosamentul ]n cauz[ reprezint[ originalul documentului etc. 7.4 Elemente generale privind acreditivul documentar Cererea de deschidere a acreditivului documentar6 (v. Anexa 1) cuprinde, ]n principal, urm[toarele elemente: Numele complet al ordonatorului, adresa potal[ complet[ (inclusiv codul po=tal); Data la care cererea de deschidere a acreditivului a fost complet[ =i prezentat[; Data =i locul expir[rii acreditivului: Beneficiarul: acesta este adesea, nu mereu, v`nz[torul m[rfurilor. Ordonatorul acreditivului trebuie s[-i cunoasc numele =i ]ntreaga adres[ po=tal[. Metodele de transmitere a acreditivului: Se va transmite prin AIR MAIL? Sau se va transmite prin: cablu, telegram[, telex, fax, SWIFT?
6

Norme privind circuitul formularelor Dispozi\iei de plat[ valutar[ extern[ (DPVE) =i Cerere deschidere acreditiv (CDA) NRV 8 anex[ la Regulamentul no. 3/1997.

147

Confirmarea. P[r\ile contractante au stabilit ]n avans dac[ acreditivul este irevocabil sau revocabil sau dac[ acreditivul irevocabil trebuie s[ fie confirmat de o alt[ banc[. Transferabil: Pentru a fi transferabil, pe un astfel de acreditiv trebuie specificat, ]n mod expres, de c[tre banca emitent[ transferabil. Suma acreditivului. Metoda de plat[ ]n baza acreditivului: acreditv la vedere, cu plata am`nat[, prin acceptare sau negociere. Sunt permise livr[ri par\iale ale m[rfii? Sunt premise numai dac[ se specific[ ]n mod expres. Sunt permise transbord[rile? Documentele care vor fi prezentate ]n baza acreditivului. Ordonatorul acreditivului trebuie s[ specifice tipurile de documente care vor fi prezentate, documente care vor fi prezentate de c[tre beneficiar la plat[/acceptare/sau negociere. }n cazul acreditivului documentar, sunt prezentate b[ncilor urm[toarele tipuri de documente: A. Cambii trase de beneficiar la vedere sau la termen (la 30, 60, 90 sau 180 de zile de la vedere); B. Factura comercial[; C. Documentele de transport solicitate. Aceste documente vor depinde de modalitatea de transport utilizat[: Pe calea aerului (Scrisoarea de tr[sur[ aerian[); Pe calea ferat[ (Scrisoarea de tr[sur[ feroviar[/Rail waybill/sau Rail Consignment Note); Pe =osea (Scrisoarea de tr[sur[ rutier[); Pe ap[ (conosament/ bill of lading). D. Documente de asigurare. E. Alte documente prezentate b[ncilor: Certificat de origine; Certificat de analiz[; Lista de ambalare etc. 148

Semnarea formularului pentru deschiderea acreditivului. Fiecare cerere de deschidere acreditiv trebuie s[ fie semnat[ =i datat[ de c[tre ordonatorul acreditivului. Avantaje =i dezavantaje pentru exportator =i importator ]n cazul acreditivului documentar Principalele avantaje pentru exportator sunt 7: dependen\a importatorului de starea sa de solvabilitate este ]nlocuit[ de dependen\a de o banc[. ]n cazul ]n care acreditivul este confirmat de o banc[ din \ara exportatorului, exportatorul nu mai este supus riscului de \ar[. ]n cazul ]n care acreditivul ]mbrac[ forma unuia irevocabil, acesta nu poate fi anulat f[r[ acordul expres al exportatorului. Principalele dezavantaje pentru exportator sunt: exportatorul trebuie s[ ]ntocmeasc[ documentele corect. Orice mic[ discrepan\[ ]ntre documente poate cauza ]nt`rzieri la plat[. Principalele avantaje pentru importator sunt: ]ntruc`t exportatorul este sigur c[ importatorul va pl[ti, importatorul poate s[ negocieze mai bine termenele de cump[rare a m[rfurilor. importatorul poate controla termenul expedierii m[rfii =i destina\ia acestora. exist[ asigurarea c[ nu se va efectua nici o plat[ p`n[ c`nd documentele de titlu nu se primesc =i sunt ]ntocmite corect. protec\ia este dat[ de Publica\ia nr. 500. Principalele dezavantaje pentru importator sunt: ]ntruc`t b[ncile lucreaz[ numai cu documente =i nu cu m[rfuri, nu se acord[ protec\ie ]mpotriva calit[\ii proaste sau a m[rfurilor cu defecte. ]n cazul ]n care acreditivul este irevocabil, acesta nu poate fi anulat f[r[ acordul exportatorului.
7

Aurey Davies & Martin Kearns Banking operations, London, Pitman Publishing, 1992, p. 60

149

7.5 Ce putem ]nv[\a? }n acreditivele documentare, b[ncile implicate ]n derularea acestora se ocup[ numai de modul de ]ntocmire al documentelor =i nu de m[rfurile sau serviciile la care se refer[ documentele respective. De aceea, cea mai importat[ func\ie pe care o are de ]ndeplinit personalul sucursalei unei b[nci ]ns[rcinate cu derularea acreditivelor documentare este examinarea documentelor men\ionate. Pierderea din vedere a termenelor =i condi\iilor acreditivului poate cauza apari\ia unor discrepan\e care conduc la neefectuarea pl[\ii la termenele stabilite prin acreditivele respective, astfel: prezentarea cu ]nt`rziere a documentelor la banc[ conduce, uneori, la expirarea termenului de valabilitate a acreditivului; ]nt`rziere ]n livrarea m[rfii; descrierea m[rfurilor din facturi nu este aceea=i cu cea f[cut[ ]n acreditiv. Prezentarea documentelor Clien\ii b[ncilor trebuie s[ se asigure ]ntotdeauna c[ documentele anexate la acreditivul documentar s[ fie prezentate func\ionarului bancar al sucursalei sau al unei direc\ii din centrala b[ncii care ini\ial a avizat acreditivul. Furnizarea documentelor unei sucursale sau direc\ii necorespunz[toare a b[ncii poate s[ produc[ ]nt`rzieri ]n efectuarea pl[\ilor. Clientul care prezint[ b[ncii documentele trebuie s[ dea instruc\iuni precise privind mijlocul de plat[ (prin cec sau Banks draft8, prin creditarea unui cont ]n acest caz, ar trebui furnizate num[rului contului bancar =i sucursale b[ncii).
8

traducerea ]n limba rom`n[ - poli\a bancherului

150

Alte probleme care pot s[ apar[ la prezentarea documentelor sunt: cambiile pot fi trase incorect sau neandosate; cazul ]n care consamentele prezentate b[ncii, purt`nd men\iunea shipped on board/]ncarcat la bord nu sunt semnate sau nici m[car datate de c[tre autoritatea oficial[; n cazul ]n care unele documente solicitate ]n baza acreditivului lipsesc; n cazul ]n care documentele de asigurare au ]nscris[ o valoare incorect[ sau ]n cazul ]n care riscurile care urmeaz[ a fi asigurate ]n baza acreditivului nu sunt acoperite etc. Practica acreditivului documentar prezint[ dou[ principii fundamentale ale acestuia: independen\a acreditivului fa\[ de contractul de baz[, ]n sensul c[, dac[ exportatorul ]=i ]ndepline=te obliga\iile din acreditiv, plata se va efectua ]n conformitate cu termenii acreditivului, indiferent de ne]n\elegerile care pot ap[rea cu privire la contractul de baz[; este important faptul c[ toate p[r\ile sunt ]ncredin\ate c[ b[ncile, cea emitent[ sau cea confirmatoare, ]=i vor respecta obliga\iile de plat[; cerin\a ca documentele prezentate b[ncii s[ fie ]n strict[ concordan\[ cu termenii acreditivului. Incasso-ul documentar =i acreditivul documentar De=i ]ntre incasso-ul documentar =i acreditivul documentar exist[ unele elemente similare, totu=i ]ntre acestea exist[, de asemenea, =i importante deosebiri. Acestea sunt concluzionate ]n urm[torul tabel: Incasso-ul documentarAcreditivul documentar 1. Exportatorul ]i solicit[ b[ncii 1. Importatorul (ordonatorul) ]i sale s[ deruleze incasso-ul.solicit[ b[ncii s[ emit[ acreditivul documentar. 2. Exportatorul controleaz[ ceea 2. Importatorul controleaz[ ccea ce fac b[ncile prin includereace fac b[ncile prin specificarea ]n ordinul de incasso.documentelor solicitate. 151

Incasso-ul documentarAcreditivul documentar 3. Pentru exportator, ob\inerea 3. Pentru exportator, ob\inerea pl[\ii depinde de capacitateapl[\ii depinde de ]ntocmirea de plat[ a importatorului.corect[ a documentelor =i de credibilitatea b[ncii care va efectua plata. 4. Pentru importator, ob\inerea 4. Pentru importator, obliga\ia de documentelor depinde, deplat[ apare atunci c`nd obicei, de plata sau acceptarea]ntocme=te cererea de descambiei.chidere acreditiv. Ob\inerea documentelor nu necesit[ alte formalit[\i suplimentare. Ordinea metodelor de plat[ descrise p`n[ acum Literatura de specialitate recomand[ clien\ilor b[ncii acordarea unei aten\ii speciale at`t incasso-ului documentar, c`t =i acreditivului documentar, ]ntruc`t aceste modalit[\i de plat[ sunt foarte complicate, =i, ]n acela=i timp acestea reprezint[ singurele posibilit[\i pe care le pot alege importatorii sau exportatorii pentru efectuarea unei pl[\i ]n vederea stingerii unei datorii. }n cele ce urmeaz[, sunt men\ionate principalele modalit[\i de plat[ disponibile prezentate din punctul de vedere al exportatorului. Acestea sunt prezentate ]n ordinea descresc[toare a riscului, cea mai periculoas[ modalitate fiind prima. }n acela=i timp, riscul cre=te din punctul de vedere al importatorului. 1. Expedierea m[rfurilor (ceea ce ]nseamn[ trimiterea acestora ]n str[in[tate f[r[ existen\a unui contract de v`nzare interna\ional[ =i a=teptarea efectu[rii pl[\ii pentru m[rfurile v`ndute). Opera\iunile comerciale de open account (ceea ce presupune c[ m[rfurile sunt transmise, iar plata se va efectua la anumite intervale de timp). Documentele sunt transmise direct importatorului, iar plata se va efectua atunci c`nd acestea sunt primite (lucru care nu ]i confer[ exportatorului nici un control). 2. 3. 152

4. 5. 6. Incasso-ul documentar. Acreditivul documentar. Plata ]n avans (ceea ce ]nseamn[ c[ exportatorul ]=i va primi banii ]naintea trimiterii m[rfurilor =i exist[ o perioad[ de creditare ]n timpul c[reia banii pot fi utiliza\i pentru producerea sau cump[rarea m[rfurilor care urmeaz[ a fi exportate). 153

Teste
1. 2. 3. Ce este un acreditiv documentar? Care sunt p[\ile implicate ]n derularea acreditivului documentar. Bifa\i numele corect pentru urm[toarele p[r\i implicate ]n derularea acreditivului documentar: a) Importatorul; b) Banca importatorului; c) Banca exportatorului; d) Exportatorul. 4. 5. Ce reprezint[ Publica\ia 500? Enumera\i =i descrie\i principalii pa=i care trebuie parcur=i pentru a se efectua o plat[ ]n baza unui acreditiv documentar. Ce trebuie s[ fac[ un exportator pentru a ob\ine efectuarea pl[\ii ]n cadrul unui acreditiv documentar? Enumera\i principalele tipuri de acreditiv documentar. Ce este un acreditiv documentar revocabil? Ce este un acreditiv documentar irevocabil? 6. 7. 8. 9. 10. Enumera\i principalele caracteristici ale acreditivului documentar irevocabil. 154

11. Ce este un acreditiv documentar irevocabil confirmat? 12. Enumera\i principalele caracteristici ale unui acreditiv documentar irevocabil confirmat. 13. Enumera\i principalele rubrici care trebuie completate ]n formularul cererii de deschidere acreditiv. 14. Enumera\i documentele care trebuie prezentate b[ncii ]n cazul acreditivului documentar. 15. Enumera\i principalele avantaje pentru exportator ]n cazul utiliz[rii acreditivului documentar. 16. Enumera\i principalele avantaje pentru importator ]n cazul utiliz[rii acreditivului documentar. 17. Enumera\i principalele dezavantaje pentru exportator ]n cazul utiliz[rii acreditivului documentar. 18. Enumera\i principalele dezavantaje pentru importator ]n cazul utiliz[rii acreditivului documentar. 19. Prezenta\i principalele deosebiri dintre incasso-ul documentar =i acreditivul documentar. 155

ANEXA 1 156

157

ANEXA 2 158

GARAN|IA BANCAR{
8.1 8.2 8.3 Rolul garan\iilor bancare ]n comer\ul interna\ional Garan\iile: defini\ie, p[r\ile implicate, elemente =i tipuri Garan\iile la cerere 8.3.1 O privire de ansamblu asupra Normelor uniforme privind garan\iile la cerere 159

8.1 Rolul garan\iilor ]n comer\ul interna\ional Prin garan\ie, ]n sens larg, se ]n\elege orice metod[, instrument sau angajament, accesoriu contractului comercial interna\ional pus la dispozi\ia sau emis ]n favoarea unui titular de drepturi, ]n virtutea contractului ]ncheiat, capabil s[ asigure respectivului beneficiar realizarea cert[ a drepturilor garantate sau desp[gubirea b[neasc[ corespunz[toare pentru daunele provocate de nerealizarea acestor drepturi. }n cadrul garan\iilor, se disting urm[toarele p[r\i implicate: 1. Ordonatorul garan\iei care este debitorul principal. Acestei p[r\i contractante beneficiarul (partenerul de contract) ]i solicit[ o garan\ie. }n consecin\[, ordonatorul solicit[ unei ter\e persoane garantul o garan\ie. 2. Beneficiarul garan\iei este cel ]n favoarea c[ruia garantul emite garan\ia. 3. Garantul este debitorul secundar, cel care, ]n cazul ne]ndeplinirii obliga\iilor de c[tre debitorul principal, le ]ndepline=te el. }n schimburile interna\ionale, orice persoan[ fizic[ sau juridic[ ce dispune de un patrimoniu poate fi garant (exemplific[m: orice firm[, companie industrial[, comercial[, statul reprezentat prin =eful statului, guvernul, banca central[, ministerul finan\elor etc., institu\iile bancare =i financiare). }n vederea evit[rii riscului pierderii sumelor avansate sub form[ de credit, ]n practica interna\ional[ se utilizez[ modalit[\i specifice de asigurare a recuper[rii acestor sume. Riscurile de nerambursare a creditelor pot fi acoperite prin: Modalit[\i specifice de garantare a creditelor de export, cum ar fi: garan\ia bancar[, garan\ia financiar[ =i asigurarea creditelor; Modalit[\i obi=nuite de garantare a unei pl[\i, cum ar fi: scrisoarea de garan\ie bancar[, garan\ia societ[\ilor de asigurare, scrisoarea de credit 160

comercial[, titlurile de credit acceptate =i avalizate, ipoteca, gajul, depozitul bancar, rezervarea dreptului de proprietate etc. }n cazul scrisorii de garan\ie bancar[, un garant, de obicei o banc[ sau societate de asigur[ri, emite o garan\ie ]n numele unui exportator. Este vorba de o garan\ie acordat[ ]n favoarea cump[r[torului, garan\ie ]n baza c[reia exportatorul se oblig[ s[-=i ]ndeplineasc[ obliga\iile contractuale. Dac[ aceste obliga\ii nu sunt ]ndeplinite, garantul accept[ s[-i pl[teasc[ cump[r[torului suma de bani ]n compensare. Aceast[ sum[ poate fi de la 1% p`n[ la 100% din valoarea contractului. Banca nu garanteaz[ fapte, ci preia o obliga\ie de plat[, obliga\ia sa fiind, ]n acela=i timp, subsidiar[ obliga\iei debitorului principal, care este obliga\ia principal[. 8.2 Garan\iile: defini\ie, p[r\ile implicate, elemente =i tipuri Garan\ia bancar[ reprezint[ un angajament irevocabil, ]n scris, asumat de c[tre o banc[ ]n favoarea unei persoane, denumit[ beneficiar, de a pl[ti acestuia o sum[ de bani, ]n cazul ]n care o alt[ persoan[, denumit[ ordonator, ]n contul c[reia se emite garan\ia, nu a onorat o anumit[ obliga\ie asumat[ printr-un contract fa\[ de beneficiarul garan\iei. Din momentul ]n care a fost emis[ garan\ia bancar[, banca este responsabil[ de a pl[ti la prima cerere beneficiarului garan\iei bancare, dac[ i condi\iile stipulate ]n garan\ie sunt corecte. De obicei, garan\iile se supun legisla\iei na\ionale a b[ncii emitente. Sunt cunoscute dou[ metode de emitere a garan\iilor bancare, dup[ cum urmeaz[: direct[, prin utilizarea b[ncii din \ara v`nz[torului pentru a emite garan\ia ]n favoarea cump[r[torului extern; indirect[, banca din \ara v`nz[torului ]mputernice=te o banc[ str[in[ s[ emit[ o garan\ie ]n favoarea cump[r[torului. 161

Limbajul utilizat ]n garan\ie este foarte important. Acesta trebuie s[ fie clar, precis =i simplu. Astfel, toate garan\iile trebuie s[ includ[ urm[toarele p[r\i implicate: a) Ordonatorul care solicit[ emiterea garan\iei. b) Beneficiarul este persoana ]n favoarea c[reia se va efectua plata. c) Garantul este o banc. Acesta emite garan\ia. De=i exist[ o mare diversitate de reglement[ri privind garan\iile bancare, diversitate determinat[ de dreptul na\ional al fiec[rui stat, acestea con\in, ]ntotdeauna, anumite elemente comune, =i anume: a) p[r\ile implicate (beneficiarul, ordonatorul); b) scopul/obiectul garan\iei (de exemplu: }n baza acestui contract cump[r[torul trebuie s[ pl[teasc[ suma de ca o plat[ ]n avans de % din valoarea contractului ]n favoarea v`nz[torului); c) valoarea garan\iei (de exemplu: Lu`nd ]n considerare condi\iile de mai sus, noi Banca v[ d[m al[turat garan\ia =i suntem de acord s[ pl[tim irevocabil suma de ...); d) formula de obliga\ie (angajament) a b[ncii (de exemplu: Banca este de acord s[ pl[teasc[ suma la primirea primei dumneavoastr[ cereri f[cut[ ]n scris); e) termenele de plat[; f) condi\iile =i modul de executare; g) valabilitatea garan\iei (de exemplu: Aceast[ garan\ie este valabil[ ]n form[ scris[ la sau ]naintea dup[ care dat[ obliga\ia noastr[ va ]nceta); h) clauza privind legisla\ia aplicabil[ (de exemplu: Aceast[ lege va fi guvernat[ de legea rom`n[). De regul[, fiecare element al garan\iei reprezint[ un obiect de negociere ]ntre parteneri. Dup[ convenirea textului, ordonatorul garan\iei solicit[ b[ncii sale emiterea garan\iei, dup[ care garan\ia este transmis[ beneficiarului direct sau prin intermediul b[ncii. }n Rom`nia, pentru garan\ia bancar[ se utilizeaz[ termenul de scrisoare de garan\ie. 162

Av`ndu-se ]n vedere rolul important al garan\iilor ]n comer\ul interna\ional, Camera Interna\ional[ de Comer\ =i Industrie de la Paris, precum =i alte organisme interna\ionale au dorit s[ standardizeze practicile =i procedurile ]n domeniul garan\iilor. Astfel, ]n anul 1978, Camera Interna\ional[ de Comer\ =i Industrie de la Paris a elaborat Regulile uniforme pentru garan\ii, numite Publica\ia nr. 325 cu scopul de a se asigura o uniformizare a practicilor bazate pe un echilibru echitabil ]ntre p[r\ile contractante. }n anul 1992, Camera Interna\ional[ de Comer\ =i Industrie de la Paris a emis un nou set de reglement[ri numit Reguli uniforme pentru garan\iile la cerere sau Publica\ia nr. 4581. }n prezent, at`t b[ncile din Rom`nia, c`t =i b[ncile din str[in[tate utilizeaz[ Publica\iile nr. 325 =i nr. 458 care sunt ]n vigoare. Sunt cunoscute mai multe tipuri de garan\ii, dar cele mai utilizate sunt urm[toarele: a) Garan\ii de participare la licita\ii2 Acest tip de garan\ie este necesar ]n cazul ofertelor publice. Scopul unei garan\ii de participare la licita\ii este de a asigura fermitatea ofertei =i seriozitatea ofertantului participant la licita\ie fiind, ]n acela=i timp, =i o condi\ie a particip[rii sale la licita\ie. O garan\ie pentru licita\ie reprezint[ de obicei ]ntre 2% =i 5% din valoarea contractului =i va garanta faptul c[ exportatorul va continua contractul a=a cum s-a stabilit. Banca garant[ se angajeaz[ la plata unei sume (5-10 % din valoarea ofertei) ]n situa\ia ]n care ofertantul, c`=tig`nd licita\ia, nu mai ]ncheie contractul sau nu ar procura o garan\ie bancar[ de bun[ executare, dac[ ]n caietul de sarcini a fost prev[zut astfel =i contractul a fost ]ncheiat.
1

Publica\ia nr. 458 emis[ de Camera Interna\ional[ de Comer\ de la Paris ]n anul 1992 =i cu valabilitate de la 1 ianuarie 1994 2]n lb. engl. tender or bid bonds

163

b) Garan\ie de bun[ executare a contractului3 Aceste garan\ii sunt cele mai des ]nt`lnite ]n practic[. Scopul garan\iilor de bun[ executare este, a=a cum rezult[ =i din denumirea lor, de a garanta ]ndeplinirea de c[tre v`nz[tor a obliga\iei contractuale de a livra calitativ, cantitativ =i la termen marfa. Valoarea garan\iei, calculat[ ca un procent de 10% sau uneori mai mult din valoarea contractului, este destinat[ s[ acopere eventualele prejudicii ale importatorului. Termenul de valabilitate a garan\iei este pentru valoarea ]ntreag[ a contractului, p`n[ la executarea complet[ a contractului. c) Garan\ia de bun[ func\ionare Aceast[ garan\ie este emis[ ]nainte de ]nceperea derul[rii contractului =i este valabil[ p`n[ ]n momentul expir[rii perioadei de garan\ie tehnic[. Valoarea acestui tip de garan\ie este destinat[ pentru acoperirea riscului ap[rut ca urmare a ne]ndeplinirii de c[tre furnizor a obliga\iilor sale contractuale ]n perioada garan\iei tehnice. d) Garan\ie de restituire a avansului4 Aceast[ garan\ie acoper[ obliga\ia v`nz[torului de a restitui, ]n cazul neexecut[rii contractului, suma sau sumele pl[tite ]n avans de c[tre cump[r[tor. Termenul de valabilitate al garan\iei este p`n[ la momentul livr[rii complete a obiectului contractului. e) Garan\ie de ]ntre\inere5 Aceste garan\ii sunt utilizate ]n special ]n cazul contractelor de construc\ii. Scopul lor este de a garanta ]ntre\inerea construc\iei terminate pe toat[ perioada de garan\ie. f) Garan\ie de re\inere6 Unele contracte prev[d re\inerea unui anumit procent din valoarea fiec[rei pl[\i, p`n[ la aprobarea =i acceptarea proiectului de c[tre cump[r[tor. Aceast[ garan\ie ]i d[ dreptul v`nz[torului s[-=i ]ncaseze suma integra, iar cump[r[torului, s[ se asigure c[ aceste fonduri ]i vor fi rambursate ]n cazul ne]ndeplinirii contractului.
3 4

]n lb. engl. performance bonds ]n lb. engl. advance payment bonds 5]n lb. engl. warranty or maintenance bonds 6]n lb. engl. retention bonds

164

Aproape toate tipurile de garan\ii men\ionate ]mbrac[ forma garan\iei la cerere. Garan\iile la cerere pot fi: simple sunt garan\iile ]n cazul ]n care beneficiarul cere, iar banca pl[te=te, f[r[ nici o condi\ie; condi\ionate sunt garan\iile ]n cazul ]n care beneficiarului i se pretinde ca pentru sus\inerea cererii s[ prezinte o documenta\ie specific[. 8.3 Garan\iile la cerere }n baza prevederilor Regulilor uniforme privind garan\iile la cerere, o garan\ie la cerere reprezint[ orice garan\ie, obliga\ie sau alt angajament de plat[, oricum ar fi denumit[ sau descris[ de o banc[, de o societate de asigurare sau de o alt[ persoan[ fizic[ sau juridic[, dat[ n scris pentru plata unei sume de bani, la prezentarea, n conformitate cu termenii angajamentului asumat, a unei cereri de plat[ scrise =i a oric[ror alte documente (de exemplu, un certificat eliberat de un arhitect sau inginer, o hot[rre judec[toreasc[ sau comisie de arbitraj), care pot fi specificate n garan\ie, potrivit angajamentului asumat: la cererea sau pe baza instruc\iunilor =i pe r[spunderea unei p[r\i (ordonatorul); sau la cererea sau pe baza instruc\iunilor =i pe r[spunderea unei b[nci, societ[\i de asigurare sau a oric[rei persoane fizice sau juridice (partea instructant[-contra-garant), ac\ionnd pe baza instruc\iunilor ordonatorului n favoarea unei alte p[r\i (beneficiarul). Scrisorile de garan\ie bancare la cerere impun obligativitatea de plat[ a b[ncii. Dac[ o banc[ prime=te o garna\ie la cerere, iar datele completate pe fa\a acesteia corespund cu termenii garan\iei, banca este obligat[ s[ o pl[teasc[ v`nz[torului. 165

}n conformitate cu Regulile uniforme privind garan\iile la cerere, toate garan\iile trebuie s[ stipuleze: a) ordonatorul7; b) beneficiarul; c) garantul; d) tranzac\ia care cere emiterea garan\iei; e) suma maxim[ pl[tibil[ =i valuta ]n care se va efectua plata; f) data de expirare a garan\iei sau evenimentul care determin[ expirarea; g) termenii de palt[ ai garan\iei; h) orice prevedere de reducere a sumei garan\iei. O garan\ie intr[ n vigoare de la data la care este emis[, cu excep\ia n care, n textul ei se precizeaz[ expres c[ intrarea n vigoare a garan\iei va avea loc la o dat[ ulterioar[ sau c[ intrarea n vigoare constituie subiectul unor condi\ii specificate n garan\ie =i sunt determinabile de c[tre garant pe baza oric[ror documente specificate n garan\ie. Data la care expir[ termenul de prezentare a cererii de plat[ specificat n garan\ie, va avea loc, ]n baza normelor uniforme, n ziua calendaristic[ specificat[ (data de expirare) sau va rezulta prin prezentarea c[tre garant a documentului (lor) specificat (te) desemnnd expirarea (eveniment de determin[ expirarea). Dac[ n textul unei garan\ii sunt specificate deopotriv[: data de expirare =i evenimentul ce determin[ expirarea, garan\ia va expira (=i va nceta valabilitatea) de ndat[ ce oricare dintre acestea se va produce primul, indiferent dac[ garan\ia sau orice amendament adus acesteia a fost restituit, sau nu. }n Regatul Unit al Marii Britanii, b[ncile care emit garan\ii trebuie s[ respecte urm[toarele criterii: 1. garan\ia se emite pentru o sum[ determinat[ de bani exprimat[ ]n lire sterline/euro sau ]ntr-o alt[ valut[; 2. limbajul utilizat ]n garan\ie trebuie s[ fie clar; 3. garan\ia trebuie s[ expire la o dat[ specificat[.
7

]n lb. engl. principal

166

8.3.1 O privire de ansamblu asupra Normelor uniforme privind garan\iile la cerere Prima func\ie a Regulilor uniforme privind garan\iile la cerere este de a codifica regulile de bun[ practic[ la care p[r\ile subscriu prin incorporarea regulilor ]n contractelor lor. Astfel, Regulile asigur[ un cadru contractual al rela\iilor dintre garant =i beneficiar, dintre partea instructant[ =i garant, precum =i dintre ordonator =i garant sau al p[r\ilor instructante. Textul Regulilor con\ine 28 de articole ]mp[r\ite ]n =ase sec\iuni, dup[ cum urmeaz[: A. Scopul =i aplicabilitatea Regulilor; B. Defini\ii =i prevedri generale; C. Obliga\ii =i responsabilit[\i; D. Cereri; E. Prevederi privind termenul de expirare; F. Legea care guverneaz[ garan\ia. Cele trei principii fundamentale ale legii care guverneaz[ garan\ia la cerere sunt: independen\a garan\iei fa\[ de tranzac\ie; caracterul documentar al garan\iei; garantul este implicat numai dac[ apar pe fa\a garan\iei cereri sau alte documente pentru a men\iona c[ sunt conforme cu garan\ia. Una din cele mai importante p[r\i ale Regulilor este Sec\iunea C care se refer[ la obliga\iile =i reponsabilit[\ile p[r\ilor. Acestea sunt de trei feluri: s[ examineze, s[ informeze =i s[ transmit[. O garan\ie la cerere expir[ ]n data expir[rii sau la evenimentul expir[rii. 167

Principalele probleme cu care se confrunt[ exportatorii din cauza garan\iilor sunt: a) Efectul pe care ]l produc garan\iile asupra rating-ului de credit al exportatorului. B[ncile trateaz[ emiterea garan\iilor bancare ]n acela= mod ]n care trateaz[ orice acordare a unei facilit[\i de credit. Dac[ plata este solicitat[ ]n cadrul termenelor garan\iei, banca trebuie s[ efectueze plata. b) Prelungirea neautorizat[ a unei garan\ii. Unele \[ri, cum este Siria, au legi prin care determin[ b[ncile locale s[ stopeze anularea garan\iilor bancare f[r[ acordul importatorului. Aceast[ interdic\ie se aplic[ chiar =i ]n cazul ]n care garan\ia con\ine o dat[ de expirare. c) Efectuarea incorect[ a pl[\ii garan\iei. Cump[r[torul poate s[ solicite efectuarea pl[\ii, chiar ]n cazul ]n care aceast[ solicitare este incorect[. Dac[ solicitarea de plat[ este conform[ cu termenii garan\iei, banca trebuie s[ pl[teasc[ =i atunci ea va debita, ]n baza termenilor garan\iei, contul exportatorului. 168

Teste
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Ce este o garan\ie bancar[? Enumera\i principalele p[r\i implicate ]ntr-o garan\ie. Defini\i garan\ia de licita\ii. Defini\i garan\ia de bun[ execu\ie. Ce este garan\ia la cerere? Care sunt principalele prevederi ale Regulilor uniforme privind garan\iile la cerere? Care sunt principalele probleme pe care le cauzeaz[ garan\iile exportatorilor? 169

ANEX

Simple Guarantee at Demand (Garan\ie simpl[ la cerere)


Our number___________________________________________ guarantee _____________________________________________________________ We are informed that____________________________________________ _____________________________________________________________ (hereinafter called the Seller) are tendering for a contract with you for the supply of______________________________________________________ _____________________________________________________________ and that a tender guarantee is required in the sum of___________________ _____________________________________________________________ On behalf of the Seller we Barclays Bank PLC [branch] hereby give you our guarantee and undertake to pay you any amount or amounts not exceeding in total a maximum of [amount] on receipt of your first demand in writing. Any claims must bear the confirmation of your bankers that the signatures thereon are authentic. This guarantee is valid for written demands received by us on or before [date] after which date our liability to you under this guarantee will cease and this guarantee will be of no further effect. This guarantee is personal to you and is not assignable. This guarantee shall be governed by English law. 170

MANAGEMENTUL RISCULUI BANCAR


9.1 9.2 9.3 Elemente conceptuale: riscul, definirea lui, categorii de riscuri Identificarea riscurilor Gestionarea riscurilor 171

9.1 Elemente conceptuale: riscul, definirea lui, categorii de riscuri Pia\a financiar[ este extrem de volatil[ datorit[ influen\ei unui num[r mare de factori obiectivi =i subiectivi. Din aceast[ cauz[, ]n lupta lor pentru maximizarea profitului, institu\iile de credit se confrunt[ ]n permanen\[ cu tot felul de riscuri. }n literatura juridic[, se insist[ asupra necesit[\ii delimit[rii situa\iilor de risc de cele care intr[ ]n domeniul r[spunderii contractuale; culpa exclude riscul care r[m`ne localizat ]n sfera evenimentelor aflate ]n afara posibilit[\ilor de influen\are a partenerilor contractuali. Aceast[ accep\iune limiteaz[ deci sfera riscurilor la aceste evenimente, fenomene implacabile =i exterioare tranzac\iei; ea nu include pierderile cauzate unui partener de conduita culpabil[ a celuilalt, ]n spe\[ ceea ce este cunoscut sub denumirea de risc de neplat[ etc. Ca urmare, ]n acest sens, riscurile reprezint[ consecin\ele patrimoniale ale neexecut[rii sau execut[rii tardive sau necorespunz[toare a unei obliga\ii dintr-un contract comercial pentru care creditorul prejudiciat nu poate trage la r[spundere pe debitor. }n general, riscul (industrial, comercial, bancar) poate fi definit ca fiind o ]nt`mplare a c[rei producere are o consecin\[ nefavorabil[ asupra subiectului/agentului economic. Riscul reprezint[ posibilitatea de nerealizare a c`=tigului scontat sau de apari\ie a unei pierderi ]n tranzac\iile economice (de import, export, arbitraj etc.), ca urmare a producerii unor evenimente sau fenomene cu impact asupra afacerilor societ[\ii comerciale/operatorului. Cele mai multe defini\ii date riscului =i managementului riscului se bazeaz[ pe func\ia clasic[ a banilor =i anume aceea de intermediere ]n domeniul riscurilor financiare prin diviziunea lor. Din acest punct de vedere, este privit[ de obicei problema pierderilor nea=teptate din activul b[ncilor, pierderi cauzate de pia\[, de riscurile de credit sau lichiditate. Riscul poate avea o influen\[ considerabil[ asupra unei institu\ii de credit at`t o influen\[ care se resimte ]n pierderile directe ]nregistrate, c`t =i o influen\[ a c[ror efecte se resimt asupra clien\ilor, personalului, partenerilor de afaceri =i chiar asupra autorit[\ii b[ncii. 172

Este important de =tiut c[ riscul este generat de un num[r mare de opera\iuni =i proceduri. Din aceast[ cauz[, cel pu\in ]n domeniul financiar, riscul trebuie s[ fie considerat ca un complex de riscuri, ]n sensul c[ producerea unui risc poate conduce la cauzarea altor riscuri. Ca o consecin\[, aceste opera\iuni =i proceduri pot genera ]n permanen\[ o expunere a riscului. Riscurile bancare sunt acele riscuri cu care se confrunt[ b[ncile ]n realizarea opera\iunilor curente =i nu numai riscurile specifice activit[\ii bancare clasice. }n general, riscul bancar reprezint[ gradul de pierdere suferit de o banc[ ]n cazul ]n care cealalt[ parte contractual[ (clientul acesteia) falimenteaz[ f[r[ s[ poat[ s[-=i achite obliga\iile fa\[ de banc[. Av`nd ]n vedere experien\a acumulat[ ]n desf[=urarea activit[\ilor, b[ncile sunt de acord c[ cea mai important[ cauz[ a pierderilor, a constituit-o concentrarea excesiv[ a riscului asupra unui client, industrie sau sector economic, \ar[. Pierderile ]nregistrate de b[nci apar datorit[ ]mprumuturilor excesive acordate unor clien\i sau datorit[ angaj[rii excesive ]n activit[\i speculative ap[r`nd din expunerea unor cursuri valutare ridicate sau stabilirea necorespunz[toare a scaden\ei =i a ratei dob`nzii, expuneri generate fie de decizii tehnice necorespunz[toare ap[rute ]n schimburile de pe pia\[ sau rezultatele unei tehnici a conducerii bancare necorespunz[toare. }n aceste condi\ii de accentuare a instabilit[\ii, reac\ia b[ncii fa\[ de fenomenele conjuncturale trebuie s[ se manifeste, pe de o parte prin cre=terea preocup[rilor pentru studierea acestora =i previzionarea evolu\iei variabilelor pie\ei =i, pe de alt[ parte, prin a=a numitul management al riscului. Este obligatoriu ca stategia unei b[nci care se respect[ s[ includ[ programe =i proceduri privind managementul riscurilor bancare ]n vederea minimiz[rii probabilit[\ii ca riscurile s[ afecteze expunerea poten\ial[ a b[ncii. Cele trei obiective ale managementului bancar sunt: maximizarea profitabilit[\ii, minimizarea expunerii la risc =i respectarea reglement[rilor bancare. Nici unul dintre ele nu are o influen\[ major[, dar, sarcina managementului bancar const[ ]n stabilirea obiectivului central pentru fiecare perioad[. 173

B[ncile sunt supuse, de asemenea, tuturor riscurilor cu care se confrunt[ clien\ii lor, riscuri cum ar fi cele legate de compromiterea culturilor agricole, pagube produse de factorii de mediu sau pierderi rezultate ]n urma lans[rii unui nou produs cu costuri de produc\ie foarte ridicate. Cel mai important =i persistent risc cu care se confrunt[ b[ncile este riscul de credit riscul conform c[ruia clien\ii b[ncilor nu pot s[-=i onoreze obliga\iile fa\[ de banc[. Riscul de credit poate ap[rea din opera\iunile de creditare ale persoanelor fizice, societ[\ilor comerciale, b[ncilor =i guvernelor, din derularea unor tranzac\ii pe pia\[ care care nu sunt onorate la scaden\[ etc. Cele mai importante tipuri de riscuri1 implicate ]n activitatea bancar[ sunt: riscul financiar, riscul de livrare =i riscul de mediu. Riscul financiar rezult[ din orice tranzac\ie bancar[, care este supus[ unui poten\ial risc. Cele mai importante riscuri financiare sunt urm[toarele: riscul de credit; riscul ratei dob`nzii; riscul de lichiditate; riscul valutar; riscul de capital. Riscul de credit poate fi definit ca riscul care apare atunci c`nd un client bancar, parte la contract, nu ]=i va ]ndeplini obliga\iile ]n conformitate cu termenele =i condi\iile contractului, ]n felul acesta de\in[torul activelor suferind pierderi. Aceast[ pierdere poate fi rezultatul unui faliment, o schimbare temporar[ ]n condi\iile de pe pia\[ sau al\i factori care pot afecta capacitatea de palt[ a ]mprumutatului. Cel mai cunoscut exemplu de risc de credit ]l reprezint[ riscul c[ un client al b[ncii nu va putea rambursa un ]mprumut. Totu=i este important de apreciat c[ expunerea creditului se ]ntinde asupra unei mari variet[\i de activit[\i bancare, incluz`nd angajamentele =i garan\iile, acceptarea, opera\iuni de finan\are a comer\ului interna\ional, plasamente =i instrumente specifice activit[\ii de pia de capital cum ar fi valute, swaps-uri, obliga\iuni, profituri etc.
1

Hempel G.H., Coleman A.B. Bank Management, New York, 1990

174

Riscul de credit poate, de asemenea, s[ apar[ din tranzac\iile ]nregistrate ]n afara bilan\ului contabil. O banc[ poate s[ garanteze performan\ele unui client ]n baza unui contract contra unui comision, conduc`nd la apari\ia riscului c[ banca poate s[-=i execute garan\ia la o dat mai t`rzie datorit[ faptului c[ clientul s[u nu a putut s[-=i onoreze obliga\iile contractuale. Acest lucru conduce la apari\ia unei reclama\ii ]mpotriva p[r\ii garantate pentru suma de bani pl[tit[ ]n baza garan\iei. Riscul de credit poate ]mbr[ca forma riscului de livrare sau a riscului de decontare. }n cazul ]n care o banc[ cump[r[ titluri de valoare de la o parte ter\[ sau atunci c`nd aceasta transfer[ titluri de valoare ]n baza unui contract de cump[rare, apare riscul c[ cealalt[ parte contractant[ nu poate s[ livreze titlurile de valoare la data stabilit[, lucru care expune banca la posibilitatea de a nu mai fi ]n m[sur[ s[ replaseze titluri de valoare la acela=i pre\. Ca o concluzie, se poate afirma c[ riscul creditului const[ n: riscul insolvabilit[\ii debitorului, care poate aduce dup[ sine o pierdere a sumei mprumutate; riscul imobiliz[rii n cazul n care debitorul nu respect[ angajamentul achit[rii la scaden\[. Bancherii trebuie s[ evalueze riscul naintea acord[rii facilit[\ilor de credit. Ace=tia trebuie s[ fie preocupa\i n general, de riscul neramburs[rii =i ]n special de posibilitatea ca clien\ii s[ nu poat[ s[-=i respecte obliga\iile asumate fa\[ de banc[. Bncile trebuie s[ fie, de asemenea, preocupate de garantarea =i asocierea cu clientul de afaceri ca =i de asigurarea ndrum[rii =i aviz[rii care sprijin[ un viitor sigur pentru afacere. n cadrul b[ncilor sunt numite comitete de credit care n final =i dau sau nu aprobarea cu privire la fiecare client de afacere. nainte de a preda lucrarea sa comitetului de credit, analistul de credite trebuie s[ evalueze costurile =i beneficiile poten\iale pentru toate cazurile analizate. El trebuie s[ aib[ n vedere: recunoa=terea =i identificarea riscurilor legate de fiecare propunere; s[ fac[ o analiz[ a riscurilor n vederea reducerii lor; s[ aprobe sau s[ refuze propunerile clien\ilor n cadrul unei structuri organizatorice de creditare. 175

Reducerea riscului presupune: realizarea unei baze informa\ionale eficiente; cunoa=terea tuturor factorilor de decizie controlabili =i necontrolabili, toate limit[rile =i rezultatele posibile pentru orice linie de credit sau serviciu care ar putea fi acordat; ntocmirea cu grij[ a documenta\iei de creditare pentru a asigura termenii =i condi\iile care sprijin[ pozi\ia b[ncilor; asigurarea unor garan\ii corespunz[toare; asigurarea controlului calitativ =i cantitativ al creditului, asigurnd ntre altele \inerea eviden\ei =i raportul dintre gradul de ndatorare =i credit. Utilizarea eficient[ a analizei de risc dezvoltat[ anterior este esen\ial[ dac[ se au n vedere =i: riscurile macroeconomice; riscurile microeconomice, precum =i riscurile ramurii industriale; portofoliul de risc pentru bancher; riscurile specifice agentului economic incluznd: (a) riscul afacerii; (b) riscul financiar. Situa\iile financiare ale agentului economic sunt publicate. Publicarea informa\iilor asigur[ pentru banc[ baza pentru analizarea intensiv[ a posibilit[\ilor de risc enumerate n lista pe care am amintit-o. Riscul ratei dob`nzii Un obiectiv fundamental al b[ncii este acela de a ]mprumuta fonduri la o rat[ a dob`nzii =i de a le da cu ]mprumut cu o rat[ a dob`nzii mai mare. Riscul ratei dob`nzii se refer[ la riscurile financiare cauzate de fluctua\iile ratei dob`nzii, ceea ce afecteaz[ at`t profitul ob\inut de c[tre client, c`t =i starea de ]ndatorare fa\[ de banc[. O cre=tere major[ a ratei dob`nzii poate crea o presiune financiar[ asupra activit[\ii clientului care nu va fi ]n stare s[-=i pl[teasc[ sumele datorate. Cei mai importan\i factori care conduc la cre=terea riscului ratei dob`nzii sunt: volatilitatea ratelor dob`nzii =i neconcordana dintre datele de stabilire a dobnzilor active i pasive. 176

Riscul de lichiditate Lichiditatea reprezint[: capacitatea de a face fa\[ n orice moment unor angajamente financiare; capacitatea unor active disponibile de a fi transformate f[r[ complica\ii n bani. Lichiditatea unui agent economic, b[nci etc. nseamn[ posibilitatea acesteia de a mobiliza rapid activele de care dispune, adic[ de a le transforma n bani. Se cunosc mai multe forme de lichiditate: Lichiditate primar[ (absoulut[, perfect[), aceea pe care o reprezint[ banii ns[=i. Deci contul Casa dintr-un bilan\ constitue o lichiditate primar[. Lichiditatea secundar[ este constituit[ din acele active care pot fi transformate oricnd =i f[r[ dificult[\i n bani, cum ar fi depunerile n cont la vedere sau pe termen scurt. Lichiditatea ter\iar[ care caracterizeaz[ acele active care, pentru a fi transformate n bani, necesit[ un timp mai ndelungat, eventual riscuri sau cheltuieli, cum ar fi: depunerile la termen; angajamentele din andosare; titlurile de rent; obliga\iunile pe termen lung. Lichiditatea este cu att mai bun[ cu ct ponderea lichidit[\ii primare este mai mare. Lichiditatea medie L= n care: A T L = lichiditate medie; A = activele bancare; T = totalul activelor b[ne=ti; Lichiditatea medie poate accepta valori ntre 0 i 1. n cazul limit[ 0 (zero), totalul activelor ar consta numai din capital b[nesc, n timp ce n cazul limit[ 1, totalitatea activelor ar consta numai din bani lichizi. 177

Banca testeaz[ lichiditatea unui agent economic atunci cnd i acord[ credite. Rezultatul test[rii este o indica\ie cu privire la capacitatea agentului economic de a face fa\[ angajamentelor curente: disponibilit[i lichide + sume ncasate + titluri credite negociabile pe pia\[ angajamente curente Se consider[ de cele mai multe ori c un raport de 1/1 este satisf[c[tor. Riscul b[ncii apare datorit[ neconcordan\ei dintre activele =i pasivele sale. n general, partea de active este mai mare (creditele) dect partea de pasive. Fenomenul este reprezentativ mai ales pentru activele =i pasivele pe termen scurt. Se urm[re=te reducerea riscului lichidit[\ii n special prin sc[derea volumului creditelor acordate pe termen lung =i prin cre=terea depozitelor pe termen lung. Pentru moment, la noi n \ar[ riscul lichidit[\ii b[ncilor comerciale este atenuat datorit[ creditului de refinan\are acordat spre completarea resurselor proprii ale acestor b[nci de c[tre Banca Na\ional[ a Romniei. Riscul de lichiditate apare atunci c`nd banca nu poate s[-=i achite obliga\iile de plat[ scadente. Riscul apare datorit[ neconcordan\ei dintre elementele de activ =i cele de pasiv din fluxul de numerar. Uneori, datorit[ m[rimii resurselor sale, banca este chemat[ s[ primeasc[ ]mprumuturi pe termen scurt =i s[ acorde ]mprumuturi pe termen lung. Acest lucru cre=te riscul ca deponen\ii s[-=i retrag[ fondurile de la banc[, iar banca s[ nu poat[ efectua ramburs[ri dec`t dac[ cre=te suplimentar costurile pentru depozite sau dac[ ]=i vinde for\at activele sau le vinde poate ]n pierdere. De aceea, este bine de men\ionat un aspect important =i anume acela c[ deponen\ii pot s[-=i retrag[ banii atunci c`nd doresc, pentru depozitele la vedere =i la termenul stabilit, pentru depozitele la termen. Dac[ o banc[ nu poate s[-=i ]ndeplineasc[ aceste obliga\ii, ]ncrederea clientului ]n banc[ se diminueaz[ sau se diminueaz[ ]ncrederea ]n ]ntregul sistem bancar. }n acest caz, clientul nu mai dore=te s[-=i p[streze banii la banc[ =i pot astfel s[ apar[ retrageri masive de fonduri, ceea ce afecteaz[ negativ ]ntraga economie na\ional[. 178

Cei mai importan\i factori care determin[ cre=terea riscului ratei de dob`nd[ sunt: pierderea ]ncrederii ]n banc[, ]n pia\[ datorit[ dificult[\ilor de ob\inere a veniturilor, dependen\a de pia\[; instabilitatea pie\elor financiare etc. De aceea, este necesar[ realizarea unei prevision[ri c`t mai exacte a schimb[rilor care pot ap[rea ]n nivelul =i structura ratei dob`nzii, acestea din urm[ fiind corelate cu evolu\ia indicatorilor macroeconomici. Pentru perioada curent[ =i pentru viitorul apropiat, clien\ii b[ncilor sunt de accord c[, ]n principal, riscul ratei dob`nzii este asociat cu activit[\ile exprimate ]n moneda na\ional[. Acest lucru se datoreaz[ faptului c[ rata dob`nzii perceput[ la creditele acordate, precum =i cea bonificat[ la depozitele constituite se modific[ ]n mod continuu datorit[ fluctua\iilor de pe pia\[; excep\ie fac certificatele de depozit care au o dob`nd[ fix[. Trebuie, de asemenea, s[ lu[m ]n considerare tot timpul analiza structurii depozitelor =i investi\iilor, precum =i evolu\ia acestora. }n general, se dore=te minimizarea riscului ratei dob`nzii ]n conformitate cu rela\ia care exist[ ]ntre dob`nda calculat[ pentru elementele de activ =i cea calculat[ pentru elementele de pasiv. Valoarea raportului dintre cele dou[ dob`nzi trebuie s[ fie c`t mai aproape de 1, dac[ este posibil. Cei mai important\i factori care conduc la diminuarea riscului ratei dob`nzii sunt: men\inerea activelor lichide la un nivel ]nalt (de exemplu: numerarul, efecte de comer\ profitabile care pot fi u=or transformate ]n bani); facilit[\i de credit de la alte institu\ii; un ]mprumut[tor de ultim[ instan\[ pentru a-i asigura pe deponen\i (de exemplu, ]n Rom`nia: Fondul de asigurare a depozitelor ]n sistem bancar); men\inerea unei structuri potrivite a scaden\elor ]ntre elementele de activ =i de pasiv. }n Rom`nia, managementul lichidit[\ii presupune echilibrarea fluxurilor de fonduri de-a lungul unor benzi de timp, astfel nct, n condi\ii normale, banca s[ aib[ o pozi\ie confortabil[ n onorarea obliga\iilor scadente. Interesul imediat se focalizeaz[ asupra situa\iilor pe termen scurt, ntruct, pe m[sur[ ce activele =i obliga\iile b[ncii se maturizeaz[, ele sunt nlocuite, iar modelul fluxurilor angajate la distan\e mai mari n timp se reconstituie de cteva ori nainte de apropierea momentului de realizare efectiv[. Un principiu cardinal al managementului riscului de lichiditate const[ n diversificarea sistemului de depozite din punct de vedere al num[rului de clien\i persoane juridice/persoane fizice, al distribu\iei geografice, 179

al tipurilor de conturi =i intrumente, al spectrului de scaden\e. Diversificarea asigur[ o mai bun[ stabilitate comportamental[ =i evit[ concentrarea ie=irilor de fonduri ntr-o anumit[ zi sau perioad[. Completarea resurselor de finan\are prin atragerea de fonduri de pe pia\a monetar[ reprezint[ o activitate normal[ a b[ncilor. Este obligatoriu, ns[, ca fiecare s[ =i evalueze ct mai realist capacitatea de a se mprumuta, stabilindu-=i limite de expunere (n func\ie de deficitul de cash flow) pe intervale cumulative de timp, de pn[ la o lun[. B[ncile trebuie s[ ntre\in[ o gam[ larg[ de contrapartide n scopul diversific[rii dependen\elor. Interac\iunea riscului de lichiditate =i solvabilitate conduce, de regul[, la producerea riscului sistemic, care define=te, de fapt, co=marul colectiv al pie\elor financiare. Responsabilitatea pentru managementul riscului sistemic dep[=e=te competen\ele b[ncilor comerciale individuale, dar acestea au datoria de a-=i minimiza propria vulnerabilitate, recurgnd la tehnicile moderne =i sigure de administrare a riscurilor de creditare =i portofoliu. Fiecare banc[ trebuie s[ evite supraexpunerile la un anumit sector, inclusiv cel bancar, nemotivat, favorizat de reglement[rile privind ponderea activelor cu riscul. Riscul valutar este legat de riscul dob`nzii =i de riscul de lichiditate. Acest tip de risc apare datorit[ neconcordan\ei dintre: valut[, active =i pasive. Astfel, valuta poate fluctua ]ntr-o direc\ie nea=teptat[ sau mai ridicat[ dec`t se anticipase. Acest tip de risc este determinat de c[tre opera\iunea de schimb valutar care afecteaz[ situa\ia clien\ilor care ob\in un credit ]n valut[ =i care nu realizeaz[ exporturi sau acele ]ncas[ri ob\inute din exporturi nu acoper[ datoria contractat[. Tranzac\iile afectate includ at`t elemente din cadrul bilan\ului (de exemplu: ]mprumuturi, depozite), c`t =i elemente din afara bilan\ului (de exemplu, contracte valutare forward). Principalii factori care duc la cre=terea riscului valutar sunt: volatilitatea cursurilor de schimb valutar, pozi\ia valutar[ deschis[ etc. Principalii factori care duc la reducerea riscului valutar sunt: limitarea pozi\iei valutare; monitorizarea expunerii valutare; utilizarea tehnicilor de hedging (acoperire a riscurilor valutare). Modalit[\ile de evitare a riscului valutar au fost dezvoltate pe pia\a derivatelor, prin utilizarea unor instrumente de hedging (de neutralizare, compensare a riscului). 180

Instrumentele derivate sunt din ce n ce mai mult utilizate pe pia\a valutar[ de c[tre b[nci. Pentru acoperirea riscului valutar, sunt utilizate: contractele forward (contracte clasice la orice dat[ n viitor, orice valut[, la un anumit termen); opera\iuni swap asigur[ infuzie de lichiditate n moneda necesar[, acoper[ pozi\ia valutar[. }n Rom`nia, supravegherea riscului valutar2 se realizeaz[ de c[tre: a) B[nci; b) Banca Na\ional[ a Rom`niei pe baza indicatorilor de pozi\ie valutar[ raporta\i de c[tre b[nci. n vederea limit[rii riscului valutar, b[ncile au urm[toarele obliga\ii: a) s[ dispun[ de un sistem de eviden\[ care s[ permit[ n permanen\[ att nregistrarea imediat[ a opera\iunilor n devize =i calcularea rezultatelor acestora, ct =i determinarea pozi\iilor valutare individuale ajustate =i a pozi\iei valutare totale; b) s[ de\in[ un sistem de supraveghere =i de gestiune a riscului valutar pe baz[ de norme =i proceduri interne, aprobate de consiliul de administra\ie al b[ncii; c) s[ dispun[ de un sistem de control permanent pentru verificarea respect[rii procedurilor interne, necesar n vederea ndeplinirii dispozi\iilor precedente; d) s[ desemneze un conduc[tor care s[ asigure coordonarea permanent[ a activit[\ii valutare a b[ncii. Riscul livr[rii3 include urm[toarele tipuri de riscuri: opera\ional, tehnologic, al produsului nou =i strategic. Riscul opera\ional reprezint[ capacitatea b[ncii de a furniza servicii financiare ]n mod profitabil. Este important[ capacitatea de a furniza astfel de servicii, dar este important =i controlul asociat acestora.
2 3

Normele BNR nr. 4/2001 privind supravegherea pozi\iilor valutare a b[ncilor, publicate ]n Monitorul Oficial al Romniei, Part I, nr. 631/2001 Hempel G.H., Coleman A.B. Bank Management, New York, 1990

181

Riscul tehnologic se refer[ la riscul care poate ap[rea atunci c`nd un sistem de livrare poate s[ devin[ ineficient datorit[ altor sisteme noi de livrare. Riscul produsului nou reprezint[ pericolul asociat cu introducerea de noi produse =i servicii bancare. Introducerea unor produse =i servicii noi creaz[ de cele mai multe ori probleme mari datorit[ cerin\elor mici pentru noile produse sau a costurilor mai mari dec`t cele anticipate sau datorit[ proastei administr[ri a procesului de lansare a produsului nou. Riscul strategic se refer[ la capacitatea unei b[nci de a alege zone geografice =i ale produselor care pot fi profitabile pentru aceasta ]n contextul unui viitor mediu complex4. Riscurile de mediu includ urm[toarele riscuri: al defalc[rii, economic, al competitivit[\ii, de reglementare. Riscul defalc[rii este riscul de furt sau de fraud[ cauzat de c[tre personalul b[ncii. Riscul economic este asociat cu factorii economici na\ionali =i regionali care pot afecta performan\ele unei b[nci. Riscul competitivit[\ii apare datorit[ faptului c[ tot mai multe companii financiare =i nefinanciare pot oferi cele mai multe produse =i servicii bancare. Al\i autori britanici ]mpart principalele riscuri ]n dou[ mari categorii de riscuri, =i anume: riscurile pie\elor de produse =i riscul pie\elor de capital (vezi Figurile nr. 1 =i 2). Riscul de produs Acesta se refer[ la marele risc ca produsele oferite de c[tre o institu\ie financiar[ s[ se uzeze =i s[ devin[ necompetitive. Un astfel de risc poate fi ntlnit la ATM-uri. O banc[ poate s[ investeasc[ =i s[-=i dezvolte o re\ea de ATM-uri la un moment dat, care este competitiv[. n paralel, furnizorii de ATM-uri ]=i dezvolt[ propriile produse pe care le ofer[ altor clien\i. Produsele oferite se dovedesc a fi superioare tehnologiei b[ncii, astfel c[ investi\ia ei poate deveni pierdere.
4

Hempel G.H., Coleman A.B. Bank Management, New York, 1990

182

Riscul de credit Riscul strategiei Riscul decontrii bancare Riscul opera\ional Riscurile pie\ei de produse Riscul m[rfii Riscul resurselor umane Riscul juridic Riscul produsului Figura nr. 1 Riscul pie\ei de produse
Sursa: Aspinwall, R.C., Eisenbeis, R.A Handbook for Banking Strategy, John Wiley and Sons, Inc. 1995

183

Riscul strategiei (riscul tranzac\iei) Este riscul care apare datorit[ competi\iei. Un exemplu de astfel de risc ar putea fi reprezentat de urm[toarea situa\ie: dispari\ia relativ[ a pie\ei tradi\ionale a creditelor mari =i risc mic pentru companii =i ]nlocuirea acestora cu efectele de comer\. Un alt exemplu de risc al strategiei este acela ]n care o banc[ nu este preg[tit[ sau nu este n stare s[ fie competitiv[ ]ntr-o nou[ activitate. De exemplu, ]n activitatea de emitere a cardurilor, unele b[nci au ]nt`rziat acest proces =i din aceast[ cauz[ nu au putut c`=tiga un avantaj competitiv ]n acest domeniu. Aceast[ atitudine conservatoare de a=teptare ca pia\a ]ns[=i s[ se dezvolte ]n acest sens reprezint[ un risc. Riscul decont[rii bancare Institu\iile financiare, ca centre de profit, func\ioneaz[ ]n conformitate cu licen\ele emise, licen\e care pot fi revocate, iar acest lucru poate conduce la pierderea unor investi\ii importante. }n Rom`nia, Banca Na\ional[ a Rom`niei a retras autoriza\ia de func\ionare de la c`teva b[nci care, de=i, erau neopera\ionale, angajau investi\ii importante ]n momentul retragerii autoriza\iei. Un alt risc de decontare ar putea fi cel generat de retragerea autoriza\iei de dealer pentru participarea pe pia\a valutar[ a unor b[nci persoane juridice rom`ne =i sucursale de b[nci str[ine. Riscul de decontare poate fi ]nt`lnit =i atunci c`nd o banc[ specializat[ ]ntr-un anumit domeniu devine o banc[ universal[ =i, ]n acest fel, ea intr ]n competi\ie cu alte b[nci care opereaz[ ]n acela=i domeniu. Riscul m[rfii Pre\urile m[rfurilor pot afecta b[ncile =i pe ceilal\i creditori =i, ]n acela=i timp, pot avea un impact general asupra economiilor =i debitorilor. De exemplu, cre=terea pre\ului la energie poate influen\a infla\ia, contribuind la cre=terea ratelor de dob`nd[ care se bazeaz[ pe o rat[ fix[ de dob`nd[. De asemenea, cre=terea pre\ului la petrol poate s[ duc[ la ob\inerea unor rezultate diferite ]n unele companii. 184

Riscul resurselor umane Este un risc subtil care poate fi m[surat foarte greu. Acest tip de risc rezult[ din politica de personal dus[: recrutare, perfec\ionare, motivarea =i men\inerea speciali=tilor. Dac[ un specialist p[r[se=te institu\ia, ]ntreaga activitate este compromis[. Protec\ia ]mpotriva acestui risc presupune plata mai multor angaja\i pentru a asigura cuno=tin\ele =i experien\a angajatului care vrea s[ plece. Un risc similar ]l constituie proasta motiva\ie a angaja\ilor. }n anumite condi\ii, acest tip de risc poate avea rezultate semnificative. Acestea se refer[ la lipsa stimulentelor sau aplicarea necorespunz[toare a acestor stimulente. Riscul legal Acest risc mbrac[ dou[ forme, =i anume: responsabilitatea creditorilor atunci cnd debitorii au preten\ia c[ falimentul lor a fost cauzat de faptul c[ banca a promis c[ nu va retrage creditul sau c[ va acorda credite suplimentare; litigii legate de de=euri toxice depozitate pe terenul deposedat, care ini\ial a stat la baza acord[rii de credite ca garan\ie. Dup[ deposedarea acestui teren, prin efectul legii, trebuie f[cute cheltuieli mai mari dect valoarea lui, pentrua realiza neutralizarea efectului radioactivit[\ii sau chiar interdic\ia de nstr[inare sau folosire a acestuia. Sunt m[suri imprevizibile care sunt greu de estimat, ele trebuind s[ fie luate n considerare de institu\iile financiare, ntruct pot ajunge la valori mari. Pie\ele de capital =i riscurile aferente lor au impact asupra tuturor societ[\ilor comerciale dar, ]n special, asupra institu\iilor financiare, unde este foarte greu s[ faci o diferen\iere clar[ ]ntre pia\a de produs =i pia\a de capital. De exemplu, riscul de rat[ de dob`nd[ pentru creditele cu dob`nd[ fix[ este ]ncadrat ca risc de pia\[ de capital; ]n acela=i timp riscul de rat[ de dob`nd[ pentru creditele cu dob`nd[ fix[ poate determina falimentul unui debitor mai mic =i, ]n felul acesta, riscul de rat[ de dob`nd[ devine un risc de credit care este, de fapt, un risc al pie\ei de produs. 185

B[ncile furnizeaz[ servicii =i produse financiare industriei =i consumatorilor. Serviciile financiare implic[ riscurile lor proprii, riscuri specifice pie\ei de capital pe care func\ioneaz[. Din punctul de vedere al pie\ei de capital exist[ urm[toarele tipuri de risc: Riscul ratei de dobnd Riscul de lichiditate Riscul pie\ei de capital Riscul valutar Riscul de decontare Riscul de baz[ Figura nr. 2 Riscul pie\ei de capital
Sursa: Aspinwall, R.C., Eisenbeis, R.A Handbook for Banking Strategy, John Wiley and Sons, Inc. 1985

186

Riscul de decontare Acest tip de risc reprezint[ un risc de eroare care ]i implic[ pe competitorii b[ncii. Acest lucru se refer[ la transferul de bani efectuat ]ntre b[ncile na\ionale =i cele interna\ionale. Acest risc se poate evita prin utilizarea unei tehnologii sofisticate pentru efectuarea pl[\ii. Astfel, numai o singur[ plat[ se poate efectua p`n[ la sf`r=itul zilei, ]n loc de mai multe pl[\i. 9.2 Identificarea riscurilor n activitatea de conducere =i supraveghere a riscului bancar, n literatura de specialitate se recomand[ folosirea unei metodologii care include mai multe etape, respectiv indentificarea, asumarea =i transferul riscului. Unele riscuri sunt evidente pentru oricine, altele nu pot fi identificate, indiferent de m[surile de precau\ie luate, pn[ la declan=area lor =i provocarea de pierderi n activit[\ile respective. n aceste condi\ii, se recomand[ o maxim[ aten\ie pentru identificarea oric[rui risc posibil, n vederea limit[rii la maximum a riscurilor neidentificate. Munca de identificare a riscurilor devine foarte important[ ntr-o societate bancar[, n sensul c[ aceasta trebuie s[ porneasc[ de la principalele sale linii de activitate, respectiv de la strategia pe care o va adopta. Identificarea riscurilor =i apoi analiza lor devin o doctrin[ important[ =i absolut necesar[ o dat[ cu schimb[rile ce apar n activitatea b[ncii =i riscurile rezultate. Astfel, orice nou produs sau serviciu presupune =i o nou[ procedur[ n depistarea =i anticiparea noilor riscuri accidentale, pentru a se ob\ine cele mai bune metode de tratare a acestora. Identificarea riscurilor, precum =i localizarea lor constituie prima etap[ de gestionare global[ a riscurilor, n cadrul ei trebuind determinate riscurile asociate fiec[rui tip de produs =i serviciu bancar. Odat[ indentificate riscurile asociate, este necesar[ elaborarea unor scenarii posibile pentru a putea determina frecven\a =i amplitudinea fiec[rui tip de risc asociat. Dup[ ce riscurile au fost identificate pe fiecare tip de produs =i serviciu bancar, este necesar[ schi\area unei imagini agregate a influen\ei factorilor de risc. Metodologiile de identificare a riscurilor, precum =i de evaluare a lor pot s[ asigure o estimare efectiv[, eficient[, a profilului de risc pentru toate unit[\ile societ[\ii bancare, precum =i pe ansamblul s[u. 187

Dup[ indentificarea riscurilor =i localizarea lor, procesul continu[ cu analiza obiectiv[, care nu se ntrerupe niciodat[, aceasta constituind obiectul capitolului specific analizei de risc. Pentru a stabili departamentele dintr-o banc[ responsabile de expunerea la risc =i care au sarcina de a face analiza tipurilor de risc, precum =i a modului lor de tratare, sunt utilizate raportul de gestiune anual, diverse raport[ri contabile, organigrama b[ncii, toate acestea corelate. Importante pentru depistarea riscurilor chiar nainte ca acestea s[ devin[ o realitate sunt comunica\iile permanente =i deschise dintre compartimentele b[ncii, acest fapt oferind posibilitatea control[rii riscului din momentul apari\iei =i momentul descoperirii acestuia, prin analiza nregistr[rilor financiare =i contabile. Analiza nregistr[rii lor financiare =i contabile poate s[ conduc[ la descoperirea riscului dup[ apari\ia sa. Controlul =i eliminarea riscului reprezint[ a doua etap[ a metodei de conducere =i supraveghere a riscurilor. Obiectul acesteia este acela de a minimiza cheltuielile asociate fiec[rui tip de risc identificat pe produse =i servicii bancare. De obicei, cel mai potrivit moment pentru declan=area controlului riscului este cel n care o ac\iune se lanseaz[ =i deci n care, prin prevederi de contract, se ncearc[ s[ fie st[pnit riscul. n plus, controlul riscului constituie o sarcin[ permantent[ =i individual[ ce se exercit[ n interiorul fiec[rei b[nci, acesta se asigur[ =i de banca central[, =i n primul, =i n al doilea caz, prin departamente specializate =i de supraveghere. Managerii bancari trebuie s[ determine care sunt principalele tipuri de activit[\i de control pe fiecare tip de risc n parte, cunoscnd caracteristica =i evolu\ia probabil[ a acestora. De exemplu, pentru a controla riscul de pia\[ (riscul ratelor dobnzilor, cel valutar etc.), o societate bancar[ sau pentru diversificarea portofoliului. O alt[ problem[ care se ridic[ este cea de asumare a riscurilor de c[tre bancheri. Ace=tia sunt familiariza\i cu asumarea riscurilor n activitatea zilnic[, dar ei sunt reticien\i n asumarea total[ sau par\ial[ a riscurilor accidentale. 188

De aceea, c`nd vorbim de asumarea riscurilor, ne gndim la o asumare con=tient[. Nu trebuie pierdut din vedere faptul c[ ne putem ntlni =i cu o asumare incon=tient[ a riscului, ceea ce nseamn[ neluarea la cuno=tin\[ a riscului posibil. O alt[ problem[ abordat[ ar fi ac\iunea de diminuare a riscurilor, evitarea lor, precum =i influen\a factorilor de risc. Ac\iunea advers[ a unui factor de risc poate fi diminuat[ =i/sau, n unele cazuri, evitat[, prin cunoa=terea =i ndep[rtarea cauzei care l produce. n acest scop, este necesar[ reproiectarea activit[\ilor =i a fluxurilor de opera\ii. n prezent, unele instiu\ii de credit au adoptat o serie de solu\ii radicale, mergnd chiar pn[ la a renun\a la unele produse/servicii neprofitabile sau generatoare de risc. Exist[ multe cazuri n care o serie de produse =i servicii bancare au fost preluate de alte institu\ii =i companii (de exemplu: opera\iunile cu carduri efectuate de c[tre marile magazine, o serie de plasamente f[cute de c[tre fondurile mutuale, fondurile de pensii, creditele acordate pentru studii de c[tre o serie de funda\ii, universit[\i sau firme), b[ncile profitabile, dar n acela=i timp riscante, cum ar fi, de exemplu, extinderea =i diversificarea opera\iunilor speculative pe pia\a interna\ional[. Diminuarea influen\ei factorilor de risc =i/sau evitarea acestora trebuie s[ aib[ un efect benefic asupra costurilor totale ale b[ncii. Ultima etap[ a activit[\ii de conducere =i supraveghere a riscului bancar o constitue transferul riscului. n practica b[ncilor, exist[ sistemul de transferare a riscului prin utilizarea instrumentelor derivate, precum =i prin sistemul asigur[rilor, poli\a de asigurare fiind considerat[ ca un mijloc de transferare a riscului. Divizarea =i transferul riscului se pot realiza =i prin constituirea de consor\ii ntre mai multe b[nci. Din punctul de vedere al evit[rii concentr[rii riscului, cu ct banca are mai mul\i codebitori pentru aceea=i crean\[, cu att scade importan\a insolvabilit[\ii unuia dintre ei. Pe de alt[ parte, prin reglement[ri proprii sau ale b[ncilor centrale, concentrarea riscului este evitat[ =i prin limita impus[ n acordarea de mprumuturi unuia =i aceluia=i debitor. Identificarea riscului presupune =i o bun[ preg[tire a celor care lucreaz[ n toate departamentele b[ncii, att pentru a cunoa=te condi\iile, evenimentele, st[rile care pot conduce la apari\ia unor riscuri specifice, ct =i metodele =i tehnicile specifice pentru identificarea =i monitorizarea fiec[rui tip de risc. 189

Cunoa=terea tuturor evenimentelor precedente din propria banc[ sau alte b[nci, care au condus la apari\ia unor riscuri cu repercusiuni grave asupra b[ncii, n general, sau asupra unor activit[\i =i servicii bancare, depinde a=adar n exclusivitate de managementul fiec[reia. 9.3 Gestionarea riscurilor La ora actual[, nu exist[ un sistem unitar de management al riscului. Prin natura lor, b[ncile =i ob\in, adesea, profitul din desf[=urarea activit[\ii n anumite segemente ale pie\ei. Capacitatea b[ncii de a se proteja mpotriva riscurilor excesive depinde de: m[rimea capitalului; calitatea managementului s[u bancar; expertizele sale tehnice; experien\a personalului n segmentul de pia\[ respectiv; n mod deosebit, banca trebuie s[ aib[ un sistem propiu de monitorizare =i control al riscului. n general, pruden\a b[ncii mpotriva riscurilor poate fi efectuat[ prin: managementul bacar care trebuie s[ fie con=tient de riscurile din afacerile b[ncii =i s[ fie capabil s[ m[soare, monitoritzeze =i controleze astfel de riscuri; banca care trebuie s[ aib[ politici clare, precum =i procedee de m[surare =i control al riscurilor; managementul bancar care trebuie s[ aib[ stablilite limitele interne ale riscului; ntocmirea de rapoarte periodice care trebuie analizate =i verificate de controlul intern al b[ncii =i de cenzorii acestora. Ca urmare a incertitudinilor provocate de criza din 1975, a ap[rut necesitatea elabor[rii unor reguli de gestionare bancar[ =i nt[rirea securit[\ii clien\ilor. 190

Aceste reguli sunt exprimate prin indicii Ratios Cooke. Indicii se refer[ la lichiditatea =i solvabilitatea b[ncilor. Exemplific[m: fonduri proprii = 8% total angajamente Indice de acoperire a riscurilor = Indice de mp[r\ire a riscurilor =
riscul aferent unui sin gur client = 40% fonduri proprii nete

Indice de lichiditate = fonduri proprii + resurse > 5 ani = 60% folo sine > 5 ani B[ncile trebuie s[ de\in[ propriul lor sistem de monitorizare =i control al riscurilor. }n general, m[surile de pruden\[ bancar[ utilizate de Banca Na\ional[ a Rom`niei sunt cele prev[zute de Legea nr. 58/1998 Legea bancar[ (acest subiect se va trata mai amplu ]n Capitolul nr. 10). 191

Teste
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Defini\i riscurile bancare. Ce reprezint[ riscul financiar? Enumera\i cel pu\in trei riscuri financiare =i apoi, explica\i-le. Ce reprezint[ riscul ratei de dob`nd[? Ce reprezint[ riscul de lichiditate? Ce este riscul valutar? Enumera\i principalele riscuri de livrare. Enumera\i principalele riscuri de mediu. Cum ]=i administreaz[ o banc[ toate riscurile? 10. Cum explica\i riscul legal? 11. Ce este riscul m[rfii? 12. Explica\i riscul de decontare bancar[. 13. Defini\i lichiditatea =i enumera\i principalele forme ale acesteia. 14. Enumera\i principalele etape de identificare a riscurilor bancare. 192

PRUDEN|A BANCAR{
10.1 M[suri de pruden\[ bancar[ 10.1.1 Introducere 10.1.2 Supravegherea on-site =i off-site 10.2 10.3 Norme de pruden\[ bancar[ aplicate ]n Rom`nia Sistemul de rating CAAMPL prezentare general[ 10.3.1 Caracterizarea componentelor care stau la baza determin[rii rating-ului compus 193

10.1 M[suri de pruden\[ bancar[ 10.1.1 Introducere Controlul pruden\ial are ca obiectiv ]mpiedicarea manifest[rii riscurilor interne =i externe la nivelul unei institu\ii de credit, precum =i evitarea propag[rii acestora. La nivel microeconomic, controlul pruden\ial const[ ]n gestionarea intern[ a activit[\ii, av`ndu-se ]n vedere evolu\ia constr`ngerilor care se exercit[ din exterior, respectiv modific[rile cadrului de desf[=urare a activit[\ii sau redefinirea regulilor pruden\iale la nivel na\ional sau interna\ional. Controlul intern corespunde autocontrolului prin care se poate ameliora nivelul rezultatelor financiare =i raportul dintre costuri =i randament. Un control intern eficient constituie un instrument de gestiune indispensabil bunei func\ion[ri a institu\iilor de credit =i completeaz[ ]n mod necesar m[surile pruden\iale. Nu exist[, teoretic, nici un sistem sau vreo schem[ optim[ pentru procesul de reglementare =i supraveghere al institu\iilor de credit. n realitate, aceste sisteme de reglementare difer[ considerabil de la \ar[, la \ar[. Pe lng[ diferen\ele n structura politic[, cei mai importan\i factori care motiveaz[ diferen\ele n ncerc[rile de abordare a supravegherii includ complexitatea general[ =i nivelul de dezvoltare a sistemului financiar, m[rimea =i concentrarea institu\iilor de credit, relativa deschidere a sistemului financiar, natura =i ntinderea public[rii pozi\iilor financiare ale b[ncilor, precum =i disponibilitatea resurselor umane =i tehnice pentru reglementare =i supraveghere. Totu=i, un cadru implicit pentru reglementarea =i supravegherea bancar[ poate fi g[sit n Core Principles pentru o supraveghere eficient[ emis de Comitetul pentru supraveghere bancar[ de la Basel. Cadrul cuprinde 4 seturi de m[suri, distincte =i totu=i complementare, =i anume: m[suri legale =i institu\ionale referitoare la formularea =i implementarea politicii publice, respectnd sectorul financiar, =i, n particular, sistemul bancar; 194

m[suri regulatorii privind formularea legilor, a politicilor, prescrip\iilor, ghidurilor sau directivelor aplicabile institu\iilor de credit (cerin\ele de capital, ghidurile de management al riscurilor, nregistr[rile contabile =i provizioanele); m[suri de supraveghere cu respectarea implement[rii regulamentelor de supraveghere =i monitoriz[rii aplic[rii lor; m[suri de siguran\[ ce asigur[ un cadru pentru manevrarea dificult[\ilor de natura lichidit[\ii =i solvabilit[\ii ce pot afecta institu\iile de credit individuale sau sistemul bancar ca ntreg, sau pentru mp[r\irea pierderilor financiare ce pot apare (exemplu: scheme de asigurare a depozitelor). Referitor la m[surile luate de supraveghere, Core Principles descriu ceea ce poate fi numit leag[nul spre mormnt, abordare ce acoper[ autorizarea b[ncilor individuale, desf[=urarea procesului de supraveghere =i mecanismele de luare a unor m[suri de corec\ie n cazul institu\iilor care nu ndeplinesc cerin\ele regulamentare sau cele pruden\iale (ultimele incluznd =i metode de redresare pentru institu\ii care se confrunt[ cu pierderi serioase sau lipsuri =i posibila reactivare prin aranjamente asiguratorii). Obiectivul general al acestui proces cuprinz[tor de supraveghere este de a garanta faptul c[ b[ncile pot fi nfiin\ate, vindecate =i restructurate ntr-o manier[ sigur[, transparent[ =i eficient[. Desf[=urarea supravegherii bancare const[ dintr-un mix de proceduri offsite =i on-site. Monitorizarea off-site este instrumentul minim de desf[=urare a supravegherii. Autorit[\ile de supraveghere care nu au mandatul sau resursele pentru desf[=urarea periodic[ a examin[rii on-site se folosesc n mod extensiv de aceast[ metod[ pentru a monitoriza condi\ia financiar[ =i performan\ele b[ncilor =i pentru a identifica acele institu\ii care necesit[ o aten\ie deosebit[. Procesul presupune analiza financiar[ periodic[ =i verificarea informa\iilor primite de c[tre supraveghetori, referitoare la activitatea bancar[. n mod obi=nuit, supraveghetorii solicit[ b[ncilor, subiect al reglement[rii, s[ raporteze gradul de ndeplinire a cerin\elor, situa\iile bilan\iere =i ale contului de profit =i pierdere, profilul de activitate, creditele, plasamentele, pasivele, nivelul capitalului =i al lichidit[\ii, provizioanele pentru pierderi din credite etc. n timpul examin[rilor on-site, supraveghetorii fac o apreciere general[ a institu\iei bancare, pornind de la ideea de organiza\ie. Examinarea prin intermediul examinatorilor specializa\i =i preg[ti\i permite aprecierea cu mai mult[ acurate\e a factorilor calitativi cum ar fi capacitatea managementului 195

=i procedurile controlului intern care pot s[ nu se reflecte adecvat n rapoartele de reglementare. Autorit[\ile de supraveghere pot, de asemenea, s[ mputerniceasc[ organiza\ii externe, cum ar fi cazul auditorilor externi, s[ desf[=oare examin[ri complete on-site sau s[ acopere domenii specifice ale opera\iunilor din cadrul unei institu\ii bancare. Binen\eles c[ auditorii externi efectueaz[ n mod independent ac\iuni de audit statutar al contabilit[\ii b[ncii =i urm[resc respectarea procedurilor contabile =i conformarea cu cele mai bune practici n domeniu. n principal, acest lucru ar putea pune la dispozi\ia supraveghetorilor o asigurare suplimentar[ a faptului c[ situaiile contabile ale b[ncii ofer[ o imagine corect[ a pozi\iei financiare a acesteia. n multe cazuri, examinatorii bancari vor acorda o aten\ie deosebit[ acestor rapoarte de audit =i modalit[\ilor n care b[ncile folosesc recomand[rile formulate de auditorii lor externi. n ultimii ani, supraveghetorii au adoptat abord[ri noi =i au dezvoltat noi sisteme de efectuare a supravegherii n scopul de a fi mai bine narma\i pentru a putea face fa\[ multiplelor provoc[ri datorate nnoirilor n domeniul financiar =i al globaliz[rii. Aceste noi sisteme ncearc[ s[ aprecieze =i s[ produc[ schimb[ri n condi\ia financiar[ a b[ncii =i n profilul s[u de risc =i s[ avertizeze din timp supraveghetorul n vederea ini\ierii de ac\iuni sigure. 10.1.2 Supravegherea on-site =i off-site Rating-urile atribuite de supraveghere institu\iilor de credit au ap[rut ini\ial ca aprecieri derivate pe baza examin[rilor on-site. n ultimii ani, abordarea a cunoscut o mare dezvoltare =i a fost aplicat[ s[ func\ioneze pe baze off-site. Sistemele de rating ale supravegherii bancare ajut[ la identificarea institu\iilor a c[ror condi\ie impune o aten\ie special[ din partea supravegherii. Ratingurile examin[rii on-site se bazeaz[ pe aprecieri subiective f[cute de examinator asupra diferitelor aspecte ale func\ion[rii institu\iei bancare. Totu=i, aprecierile vizeaz[ anumite semne evidente care reprezint[ fundamentul aprecierii; acestea nu sunt riguroase =i restrictive =i permit examinatorului s[ ia n considera\ie =i al\i factori pe care-i consider[ pertinen\i pentru aprecierea sa, n leg[tur[ cu institu\ia bancar[. n timp ce, rating-urile examin[rilor on-site pot fi mp[rt[=ite cu managementul b[ncii n cauz[, acestea nu sunt f[cute public. 196

Rating-urile supravegherii off-site se bazeaz[ pe analiza off-site a informa\iilor reglementate a se transmite b[ncii centrale, precum =i a altor informa\ii aflate la dispozi\ia supraveghetorului ca =i a informa\iilor din rapoartele de examinare on-site. Aceste rating-uri se atribuie pe baza unui proces continuu de evaluare a unei institu\ii bancare ntr-o perioad[ de timp, n general de un an. Ratingurile de supraveghere bancar[ off-site sunt n general confiden\iale =i de uz intern al supraveghetorilor. 10.2 Normele de pruden\[ bancar[ aplicate ]n Rom`nia Indicatorii de pruden\[ bancar[ se exprim[, ]n general, prin anumite raporturi =i au ca sfer[ de cuprindere principalele aspecte ale gestiunii bancare. Respectarea acestor indicatori orienteaz[ strategia bancar[ =i permite armonizarea cu legisla\ia european[ n vederea integr[rii \[rilor europene =i cu cea interna\ional[. Pentru \[rile membre ale Uniunii Europene, pruden\a bancar[ poate fi cunatificat[ prin urm[torii indicatori: solvabilitatea bancar[; coeficientul riscurilor mari; coeficientul de adaptare la riscul de pia\[; nivelul participa\iilor financiare; nivelul capitalului minim. La nivelul fiec[rei \[ri, exist[ =i niveluri proprii ale unor raporturi, precum =i raportul de lichiditate =i coeficientul fondurilor proprii =i al resurselor permanente. }n Rom`nia, procesul de aderare la Uniunea European[ a presupus =i transpunerea legisla\iei na\ionale la acquis-ul comunitar, ]n special la Directivele comunitare (de exemplu: Directiva 12/2000) referitoare la institu\iile de credit. Astfel, ]n baza Legii nr. 58/1998 Legea bancar[, Banca Na\ional[ a Rom`niei supravegheaz[ activitatea b[ncilor, persoane juridice rom`ne =i a sucursalelor b[ncilor str[ine pe baza raport[rilor de pruden\[ bancare. 197

Pricipalele cerin\e pruden\iale pe care trebuie s[ le respecte bncile sunt1: Nivelul minim de solvabilitate, determinat ca raport ]ntre nivelul fondurilor proprii =i totalul activelor =i elementelor ]n afara bilan\ului, ponderate ]n func\ie de gradul lor de risc; Expunerea maxim[ fa\[ de un singur debitor, exprimat[ procentual, ca raport ]ntre valoarea total[ a acesteia =i nivelul fondurilor proprii ale b[ncii; Expunerea maxim[ agregat[, exprimat[ procentual, ca raport ]ntre valoarea total[ a expunerilor mari =i nivelul fondurilor proprii; Nivelul minim de lichiditate, determinat ]n func\ie de scaden\ele crean\elor =i angajamentelor b[ncii; Clasificarea creditelor acordate =i a dob`nzilor ne]ncasate aferente acestora =i constituirea provizioanelor specifice de risc; Pozi\ia valutar[, exprimat[ procentual ]n func\ie de nivelul fondurilor proprii; Administrarea resurselor =i plasamentelor b[ncii; Extinderea re\elei de sucursale =i alte sedii secundare ale b[ncii. }n baza reglement[rilor emise de Banca Na\ional[ a Rom`niei2, b[ncile au obliga\ia determin[rii lunare a nivelului fondurilor proprii, pe baza datelor din bilan\ul contabil, ]n conformitate cu metodologia descris[ ]n normele men\ionate mai sus. Fondurile proprii constituie instrumentul central de m[sur[ pentru majoritatea reglement[rilor bancare. Fondurile proprii ale unei b[nci sunt formate din urm[toarele categorii de capital: capital propriu; capital suplimentar. Capitalul propriu se compune din: a) capitalul social v[rsat; b) primele legate de capital, integral ncasate; c) rezervele legale;
1 2

Art. 45 lit. a) h) din Legea bancar[ Normele nr. 7/1999 privind fondurile proprii ale b[ncilor, publicate ]n Monitorul Oficial al Rom`niei, Partea I, nr. 206/12 mai 1999

198

d) rezerva general[ pentru riscul de credit; e) rezervele din influen\e de curs valutar aferente aprecierii disponibilit[\ilor n valut[ reprezentnd capital social n valut[, conform Hot[rrii Guvernului nr. 252/1996 privind regimul diferen\elor de curs valutar aferente capitalului social n devize =i alte opera\iuni; f) rezervele constituite din prime legate de capital =i repartiz[ri din profitul net; g) rezervele din diferen\ele favorabile din reevaluarea patrimoniului; h) fondul imobiliz[rilor corporale; i) fondul pentru cre=terea surselor proprii de finan\are; j) fondurile constituite de b[nci; k) rezervele statutare; l) rezultatul reportat reprezentnd profit nerepartizat; m) rezultatul net al exerci\iului financiar curent reprezentnd profit; n) fondurile cu caracter permanent puse la dispozi\ie unit[\ilor proprii din str[in[tate. }n vederea determin[rii nivelului capitalului propriu se deduc urm[toarele elemente: a) sumele reprezentnd contravaloarea ac\iunilor proprii r[scump[rate n vederea reducerii capitalului social n condi\iile prev[zute de Legea bancar[; b) valoarea neamortizat[ a cheltuielilor de constituire; c) valoarea net[ a fondului comercial; d) sumele din profitul net al exerci\iului financiar curent reprezentnd dividende, participarea personalului la profit =i cota de participare a managerului la profit etc.; aceste sume se calculeaz[ extracontabil, prin aplicarea asupra profitului net nregistrat la finele fiec[rei luni a ponderii respectivelor elemente nregistrate conform repartiz[rilor din profitul net pe aceste destina\ii, efectuate pe baza bilan\ului contabil al anului precedent; e) sumele reprezentnd cheltuieli de repartizat =i cheltuieli nregistrate n avans, care urmeaz[ a se suporta e=alonat pe cheltuieli n perioadele sau n exerci\iile financiare viitoare; f) rezultatul reportat reprezentnd pierdere neacoperit[; g) rezultatul net al exerci\iului financiar curent reprezentnd pierdere; h) repartizarea profitului; i) dot[rile pentru unit[\ile proprii din str[in[tate. 199

Capitalul suplimentar se compune din: a) alte rezerve dect cele incluse n capitalul propriu; b) datoria subordonat[; c) subven\iile pentru investi\ii; d) diferen\ele favorabile din reevaluarea patrimoniului. Determinarea nivelului fondurilor proprii al unei b[nci se va face conform modelului de calculare =i de raportare a fondurilor proprii prezentat ]n Anexa 1. Principalii indicatori de pruden\[ bancar[ calcula\i de b[nci =i raporta\i la Banca Na\ional[ a Rom`niei sunt: 1. Creditele =i plasamentele care se clasific[ n urm[toarele categorii3: standard; n observa\ie (numai pentru creditele acordate clientelei din sectorul nebancar); substandard (numai pentru creditele acordate clientelei din sectorul nebancar); ndoielnic (numai pentru creditele acordate clientelei din sectorul nebancar); pierdere. Clasificarea creditelor =i a plasamentelor se face prin aplicarea simultan[ a urm[toarelor trei criterii: serviciul datoriei care reprezint[ capacitatea debitorului de a-=i onora datoria la scaden\[, exprimat[ ca num[r de zile de ntrziere la plat[ de la data scaden\ei; performan\a financiar[ reprezint[ reflectarea poten\ialului economic =i a solidit[\ii financiare ale unei entit[\i economice, ob\inut[ n urma analiz[rii unui ansamblu de factori cantitativi (indicatori economicofinanciari calcula\i pe baza datelor din situa\iile financiare anuale =i periodice, denumite n continuare situa\ii financiare) =i calitativi;
3

Regulamentul nr. 5/2002 privind clasificarea creditelor =i plasamentelor =i constituirea, regularizarea =i utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit =i Normele metodologice nr. 12/2002 pentru aplicarea Regulamentului nr. 5/2002, publicate ]n Monitorul Oficial al Rom`niei, Partea I, nr. 626/23 august 2002.

200

ini\ierea de proceduri judiciare reprezint[ cel pu\in una dintre urm[toarele m[suri luate n scopul recuper[rii crean\elor: 1. darea de c[tre instan\[ a hot[rrii de deschidere a procedurii falimentului; 2. declan=area procedurii de executare silit[ fa\[ de persoanele fizice sau juridice. Categoriile de performan\[ financiar[ sunt notate de la A la E, n ordinea descresc[toare a calit[\ii acesteia. n cazul clientelei din sectorul bancar, precum =i n cazul persoanelor fizice performan\a financiar[ este considerat[ n categoria A. n cazul n care b[ncile se g[sesc n imposibilitate de a evalua performan\a financiar[ a unui client din sectorul nebancar, aceasta va fi ncadrat[ direct n categoria E. Creditele acordate unui debitor =i/sau plasamentele constituite la acesta se ncadreaz[ ntr-o singur[ categorie de clasificare, pe baza principiului declas[rii prin contaminare, respectiv prin luarea n considerare a celei mai slabe dintre categoriile individuale de clasificare. Pentru determinarea necesarului de provizioane specifice de risc de credit, aferent unui credit sau plasament, se parcurg urm[toarele etape, ]n baza regulamentului men\ionat: 1. determinarea bazei de calcul pentru provizioanele specifice de risc de credit, astfel: 1.1. prin deducerea din expunerea b[ncii fa\[ de debitor a garan\iilor acceptate a fi luate n considerare conform Normelor metodologice ale B[ncii Na\ionale a Romniei nr. 12/2002 pentru aplicarea Regulamentului nr. 5, n cazul unui credit clasificat n categoria standard, n observa\ie, substandard, ndoielnic =i pierdere, n situa\ia n care nu s-au ini\iat proceduri judiciare =i n situa\ia n care toate sumele respectivului credit nregistreaz[ un serviciu al datoriei de cel mult 90 de zile; 1.2. prin luarea n considerare a ntregii expuneri, indiferent de garan\ii, n cazul unui credit clasificat n categoria pierdere, n situa\ia n care s-au ini\iat proceduri judiciare sau n situa\ia n care cel pu\in una dintre sumele respectivului credit nregistreaz[ un serviciu al datoriei mai mare de 90 de zile, precum =i n cazul unui plasament, indiferent de categoria de clasificare aferent[ acestuia; 2. aplicarea coeficientului de provizionare asupra bazei de calcul ob\inute. 201

Constituirea de provizioane specifice de risc de credit se refer[ la crearea acestora, lucru realizat prin includerea pe cheltuieli a sumei reprezentnd nivelul necesarului de provizioane specifice de risc de credit. Regularizarea provizioanelor specifice de risc de credit se realizeaz[ prin includerea pe cheltuieli sau prin reluarea pe venituri a sumei reprezentnd diferen\a dintre nivelul existent n sold al provizioanelor specifice de risc de credit =i nivelul necesarului. Utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit se refer[ la anularea provizioanelor specifice de risc de credit, n cazul realiz[rii riscului de credit, =i se realizeaz[ prin reluarea pe venituri a sumei reprezentnd nivelul existent n sold al provizioanelor specifice de risc de credit aferente creditelor =i/sau plasamentelor care se scot n afara bilan\ului. B[ncile pot scoate n afara bilan\ului toate sumele aferente unui credit sau unui plasament, n urm[toarele cazuri: 1. 2. cel pu\in una dintre sumele respective nregistreaz[ un serviciu al datoriei mai mare de 360 de zile; s-a investit cu formul[ executorie: contractul de credit, precum =i contractele de garan\ie, dac[ este cazul; hot[rrea judec[toreasc[ definitiv[ ce dispune asupra contractului de credit, precum =i asupra contractelor de garan\ie, dac[ este cazul sau asupra contractului de plasament; s-a declan=at procedura de executare silit[ n cazul persoanelor fizice sau juridice; instan\a a dat hot[rrea de deschidere a procedurii de faliment. 3. 4. Opera\iunile de scoatere n afara bilan\ului sunt precedate n fiecare caz de ncadrarea sumelor respective n categoria pierdere =i de constituirea sau regularizarea, dup[ caz, a provizioanelor specifice de risc de credit. Acest nou regulament de clasificare a creditelor =i de constituire a provizioanelor specifice de risc a intrat n vigoare ncepnd cu data de 1 ianuarie 2003 =i a asigurat armonizarea cu principiile Comitetului de la Basel referitoare la criteriile pentru stabilirea provizioanelor specifice de risc. Prevederile regulamentului sunt aplicabile bncilor persoane juridice, precum =i organiza\iilor cooperatiste de credit. 202

Ca o concluzie, principalele aspecte vizate de regulament sunt: accesul la credite: urm[re=te stabilirea unui nivel adecvat de provizioane care s[ reflecte riscul aferent activit[\ii de creditare desf=urate de institu\iile de credit =i nu limitarea accesului la credite; nu trateaz[ n mod diferen\iat categoriile de clien\i dup[ criterii de ncadrare cum ar fi: dimensiunea activitii criterii de clasificare n scopul provizion[rii, legate de cuantificarea riscului de credit: creditele =i plasamentele sunt clasificate prin aplicarea simultan[ a trei criterii: serviciul datoriei, performan\a financiar[ =i ini\ierea de proceduri judiciare; ofer[ b[ncilor flexibilitate n evaluarea performan\ei financiare a clientelei, nefiind impus un algoritm unic. nivelul garan\iilor: metodologia prevede modul de luare n calcul a garan\iilor =i nu nivelul ce trebuie constituit de debitor, acesta fiind stabilit n mod discre\ionar de c[tre b[nci. 2. Persoanele aflate n rela\ii speciale cu banca4 sunt: 1. reprezentan\ii Autorit[\ii pentru Privatizarea =i Administrarea Participa\iilor Statului n adunarea general[ a ac\ionarilor b[ncii; 2. administratorii b[ncii (inclusiv conduc[torii b[ncii) =i auditorii financiari, persoane fizice, ai b[ncii, precum =i persoanele fizice desemnate s[ reprezinte societ[\ile de audit financiar care au calitatea de auditor financiar; 3. auditorii financiari, persoane juridice autorizate care asigur[ b[ncii, pe baz[ contractual[, servicii de audit financiar; 4. membrii unor comisii special constituite potrivit dispozi\iilor legale n vigoare (comisia de supraveghere special[ a b[ncii, comisia de privatizare a b[ncii etc.); 5. orice ac\ionar, persoan[ juridic[, ce exercit[ controlul efectiv asupra b[ncii, ac\ionarii unei astfel de persoane juridice, care de\in cel pu\in 10% din capital, =i administratorii acesteia; 6. orice ac\ionar semnificativ al b[ncii; 7. orice ac\ionar care =i-a desemnat un reprezentant avnd una dintre calit[\ile prev[zute la primele trei pozi\ii;
4

Norma nr. 8/1999 privind limitarea riscului de credit al b[ncilor, cu modific[rile =i complet[rile ulterioare, publicat[ ]n Monitorul Oficial al Rom`niei, Partea I, nr. 245/1 iunie 1999

203

8. orice societate comercial[ la al c[rei capital social banca are o participa\ie de cel pu\in 10%; 9. orice societate comercial[ la care una dintre persoanele prev[zute la pct. 1-8 de\ine controlul efectiv; 10. personalul B[ncii Na\ionale a Romniei care exercit[ atribu\ii de control sau de supraveghere bancar[; 11. membrii Consiliului de administra\ie al B[ncii Na\ionale a Romniei etc. B[ncile nu pot acorda mprumuturi persoanelor precizate la pct. 1-4 cu care se afl[ n rela\ii speciale. Trebuie men\ionat, de asemenea, c[ suma total[ a mprumuturilor nete acordate persoanelor aflate n rela\ii speciale cu banca nu poate dep[=i 20% din fondurile proprii ale b[ncii. Suma total[ a mprumuturilor nete acordate de banc[ personalului propriu, inclusiv familiilor acestuia, nu poate dep[=i 5% din fondurile proprii ale b[ncii. }n vederea efectu[rii activit[\ii de supraveghere, b[ncile sunt obligate s[ raporteze, lunar, B[ncii Na\ionale a Romniei nivelul mprumuturilor nete acordate persoanelor cu care se afl[ n rela\ii speciale =i, respectiv, cel al mprumuturilor nete acordate personalului propriu, precum =i familiilor acestuia, prin intermediul formularului Situa\ia mprumuturilor nete acordate persoanelor aflate n rela\ii speciale cu banca, personalului propriu, precum =i familiilor acestuia, al c[rui model este prev[zut n Anexa 4. 3. Banca Na\ional[ a Rom`niei stabile=te, de asemenea, nivelul minim al capitalului b[ncilor.5 B[ncile trebuie s[ men\in[ n permanen\[ capitalul social =i fondurile proprii cel pu\in la nivelurile minime stabilite prin normele amintite. Trebuie precizat, de asemenea, c[ la nfiin\area unei b[nci v[rs[mintele n contul capitalului social trebuie efectuate n form[ b[neasc[, n totalitate, la momentul constituirii, ntr-un cont deschis la o banc[ persoan[ juridic[ romn[ sau la o sucursal[ a unei b[nci str[ine autorizat[ s[ func\ioneze pe teritoriul Romniei.
5

Normele nr. 16/2002 privind capitalul minim al b[ncilor =i sucursalelor b[ncilor str[ine, publicate ]n Monitorul Oficial al Romniei, Part I, nr. 683/16 septembrie 2002

204

Limita minim[ a capitalului social =i cea a fondurilor proprii ale unei b[nci se stabilesc la 370 miliarde lei. B[ncile autorizate de Banca Na\ional[ a Romniei pn[ la data intr[rii n vigoare a Normelor nr. 6 trebuie s[ ating[ nivelul de 370 miliarde lei n dou[ etape, acestea trebuind s[ dispun[, ncepnd cu data de 31 mai 2003, att de un capital social, ct =i de fonduri proprii de cel pu\in 320 miliarde lei =i, ncepnd cu data de 31 mai 2004, att de un capital social, ct =i de fonduri proprii de cel pu\in 370 miliarde lei. 4. }n vederea limit[rii riscului de credit, b[ncile sunt obligate: a) s[ dispun[ de proceduri administrative =i de control intern adecvate, care s[ permit[ supravegherea =i gestionarea riscului de credit, precum =i ncadrarea permanent[ a indicatorilor de solvabilitate, a expunerilor mari =i a mprumuturilor acordate persoanelor aflate n rela\ii speciale cu banca, personalului propriu, precum =i familiilor acestuia, n limitele prev[zute de prezentele norme; b) s[ asigure o eviden\[ extracontabil[ corespunz[toare, care s[ stea la baza ntocmirii raport[rilor de pruden\[ bancar[ prev[zute de prezentele norme, astfel: 1. pentru conturile de activ =i cele de pasiv rectificative aferente acestora, eviden\iate n activul bilan\ului: 1.1. eviden\a se va \ine pe entit[\i de risc, pentru care se vor nregistra distinct sumele aferente; 1.2. sumele de la pct. 1.1. se vor eviden\ia, la rndul lor, pe grade de risc de credit, n urm[toarele rubrici distincte: o Grad de risc de credit 0%; o Grad de risc de credit 20%; o Grad de risc de credit 50%; o Grad de risc de credit 100%; 2. pentru conturile de activ n afara bilan\ului; 2.1. eviden\a se va \ine pe entit[\i de risc, pentru care se vor nregistra distinct sumele aferente; 2.2. sumele de la pct. 2.1. se vor eviden\ia, la rndul lor, pe grade de risc de transformare n credit a elementelor n afara bilan\ului, n urm[toarele rubrici distincte: o Echivalent credit 0%; o Echivalent credit 50%; o Echivalent credit 100%; 205

2.3. sumele de la pct. 2.2. se vor eviden\ia pe grade de risc de credit, n urm[toarele rubrici distincte: o Grad de risc de credit 0%; o Grad de risc de credit 20%; o Grad de risc de credit 50%; o Grad de risc de credit 100%: c) s[ codifice, s[ denumeasc[ =i s[ \in[ eviden\a, extracontabil, pentru fiecare grup de persoane fizice =i/sau juridice care reprezint[ un singur debitor; d) s[ codifice =i s[ \in[ eviden\a, extracontabil, a fiec[rei persoane fizice sau juridice care reprezint[ un singur debitor sau care intr[ n componenta unui grup de persoane fizice sau juridice care reprezint[ un singur debitor =i/sau n componen\a grupului persoanelor aflate n rela\ii speciale cu banca =i/sau n componen\a grupului format din personalul propriu =i familiile acestuia. Codul va fi format dintr-o secven\[ alfanumeric[ unic[ =i din data nregistr[rii persoanei fizice sau juridice ca debitor al b[ncii =i se va p[stra n permanen\[. n cazul persoanelor fizice =i juridice, secven\a alfanumeric[ unic[ va fi reprezentat[ de codul numeric personal =i, respectiv, de codul fiscal; e) s[ ncheie tranzac\ii care conduc la expuneri mari numai pe baza unei decizii luate de consiliul de administra\ie; f) s[ acorde mprumuturi persoanelor cu care se afl[ n rela\ii speciale numai pe baza unei decizii adoptate de consiliul de administra\ie; g) s[ acorde mprumuturi personalului propriu inclusiv familiilor acestuia, numai pe baza unor norme interne aprobate de consiliul de administra\ie. }n scopul determin[rii indicatorilor de solvabilitate, expunerilor mari =i mprumuturilor nete acordate persoanelor aflate n rela\ii speciale cu banca, personalului propriu, precum =i familiilor acestuia, b[ncile au n vedere urm[toarele: a) activele b[ncii trebuie grupate pe entit[\i de risc, precum =i pe categorii de risc de credit; b) n cazul garan\iilor cu un grad de risc mai mare dect cel al contrapartidei, gradul de risc atribuit este cel aferent contrapartidei; c) pentru elementele de pasiv rectificative entitatea de risc va fi aceea=i cu cea a elementelor de activ pe care le corecteaz[, iar ncadrarea pe categorii de risc de credit se va face n categoriile de risc de credit 206

corespunz[toare elementelor de activ pe care le corecteaz[, ncepnd cu categoria cu riscul cel mai mare; d) elementele n afara bilan\ului sunt grupate pe entit[\i de risc, precum =i pe categorii de risc de transformare n credit etc. Limita minim[ a indicatorului de solvabilitate, calculat ca raport ntre nivelul fondurilor proprii =i expunerea net[, este de 12%, iar limita minim[ a indicatorului de solvabilitate, calculat ca raport ntre nivelul capitalului propriu =i expunerea net[, este de 8%. 5. Nivelul unei expuneri mari nu poate depi 20% din fondurile proprii ale b[ncii, iar suma total[ a expunerilor mari nu poate dep[=i de 8 ori nivelul fondurilor proprii ale b[ncii B[ncile trebuie s[ raporteze B[ncii Na\ionale a Romniei nivelul expunerilor mari prin intermediul formularului Situa\ia expunerilor mari(vezi Anexa 2) =i al formularului Structura grupurilor care reprezint[ un singur debitor, fa\[ de care banca nregistreaz[ expuneri mari (vezi Anexa 3). 6. }n Romnia, supravegherea riscului de lichiditate se realizeaz[6: a) de b[nci; b) de Banca Na\ional[ a Romniei, pe baza indicatorului de lichiditate raportat de b[nci. Limita minim[ a indicatorului de lichiditate este 1 =i se calculeaz[ ca raport ntre lichiditatea efectiv[ =i lichiditatea necesar[, pe fiecare band[ de scaden\[. Lichiditatea efectiv[ se determin[ de c[tre institu\iile de credit prin nsumarea, pe fiecare band[ de scaden\[, a activelor bilan\iere =i a angajamentelor primite eviden\iate n afara bilan\ului.
6

Normele nr. 1/2001 privind lichiditatea, cu modific[rile =i complet[rile ulterioare, publicate ]n Monitorul Oficial al Rom`niei, Partea I, nr. 201/20 aprilie 2001

207

Lichiditatea necesar[ se determin[ prin nsumarea, pe fiecare band[ de scaden\[, a obliga\iilor bilan\iere =i a angajamentelor date eviden\iate n afara bilan\ului. n cazul nregistr[rii unui excedent de lichiditate n oricare dintre benzile de scaden\[, cu excep\ia ultimei benzi, acesta se ad[ug[ la nivelul lichidit[\ii efective, aferent benzii de scaden\[ urm[toare. B[ncile trebuie s[ men\in[ n permanen\[ indicatorul de lichiditate cel pu\in la nivelul de 1. 7. Calculul activului, al pasivului =i al activului net ale b[ncilor, persoane juridice romne, n scopul stabilirii st[rii de insolvabilitate a acestora se face ]n baza Normei nr. 9 din 27/09/19997 pentru calculul valorii activului i pasivului bncilor n vederea stabilirii strii de insolvabilitate a acestora, precum i pentru modificarea i completarea modelelor situaiilor financiarcontabile pentru bnci i a normelor metodologice privind ntocmirea i utilizarea acestora, aprobate prin Ordinul ministrului finanelor i al guvernatorului Bncii Naionale a Romniei nr. 1.524/362/1998. Valoarea activului reprezint[, ]n baza normei men\ionate, valoarea total[ a activului unei b[nci; Valoarea pasivului reprezint[ valoarea total[ a pasivului unei b[nci; Activul net (patrimoniul net) reprezint[ diferen\a dintre valoarea activului =i cea a obliga\iilor b[ncii. B[ncile sunt obligate s[ calculeze =i s[ raporteze, lunar, din motive de pruden\[, activul net. n situa\ia n care activul net are o valoare negativ[, respectiv valoarea obliga\iilor b[ncii dep[=e=te valoarea activului s[u, banca n cauz[ este considerat[ insolvabil[ conform prevederilor Legii nr. 83/1998. 8. n vederea limit[rii riscurilor ce pot ap[rea ca urmare a desf[=ur[rii opera\iunilor valutare de c[tre b[nci, Banca Na\ional[ a Rom`niei reglementeaz[8 nivelul maxim al pozi\iilor valutare individuale ajustate =i al pozi\iei valutare totale =i se aplic[ b[ncilor persoane juridice romne, denumite n continuare b[nci.
7 8

Publicat[ ]n Monitorul Oficial al Rom`niei, Partea I, nr. 472 din 30/09/1999 Normele nr. 4/2001 privind supravegherea pozi\iilor valutare ale b[ncilor, publicate ]n M.O. nr. 631/2001

208

Pozi\ia valutar[ ntr-o anumit[ deviz[ reprezint[, conform normelor amintite, soldul net al patrimoniului n deviza respectiv[, fiind expresia riscului valutar. Pozi\ia valutar[ individual[ ajustat[ este pozi\ia valutar[ individual[ ajustat[ cu echivalentul n lei, actualizat, al capitalului social subscris =i v[rsat n devize =i al primelor de emisiune pl[tite n devize, calculat n func\ie de diferen\ele de curs valutar aferente disponibilit[\ilor n devize reprezentnd aportul la capitalul social =i primele de emisiune pl[tite n devize; Pozi\ia valutar[ total[ reprezint[ valoarea cea mai mare, n modul, dintre totalul pozi\iilor valutare individuale ajustate lungi =i totalul pozi\iilor valutare individuale ajustate scurte. }n Rom`nia, supravegherea riscului valutar se realizeaz[: a) de b[nci; b) de Banca Na\ional[ a Romniei, pe baza indicatorilor de pozi\ie valutar[ raporta\i de b[nci. Pozi\ia valutar[ ntr-o anumit[ deviz[ se calculeaz[ ca sum[ algebric[ a pozi\iei valutare bilan\iere9 =i a pozi\iei valutare extrabilan\iere10. Cursurile de schimb utilizate pentru determinarea pozi\iilor valutare individuale sunt cele prev[zute n lista comunicat[ de Banca Na\ional[ a Romniei din ziua pentru care se face raportarea. Pozi\ia valutar[ total[ va fi lung[, atunci cnd totalul pozi\iilor valutare individuale ajustate lungi este mai mare dect totalul pozi\iilor valutare individuale ajustate scurte =i va fi scurt[, atunci cnd totalul pozi\iilor valutare individuale ajustate scurte este mai mare dect totalul pozi\iilor valutare individuale ajustate lungi. La sfr=itul fiec[rei zile bancare lucr[toare pozi\iile valutare ale unei b[nci sunt supuse urm[toarelor limit[ri: a) maximum 10% din fondurile proprii ale b[ncii pentru oricare dintre pozi\iile valutare individuale ajustate;
9

suma este eviden\iat[ n soldul creditor sau debitor al contului 3721 Pozi\ie de schimb, deschis pe deviza n cauz[ 10suma este eviden\iat[ n soldul creditor sau debitor al contului 9361 Pozi\ie de schimb, deschis pe deviza n cauz[

209

b) maximum 20% din fondurile proprii ale b[ncii pentru pozi\ia valutar[ total[. Pentru limitarea riscului valutar, b[ncile sunt obligate: a) s[ dispun[ de un sistem de eviden\[ care s[ permit[ n permanen\[ att nregistrarea imediat[ a opera\iunilor n devize =i calcularea rezultatelor acestora, ct =i determinarea pozi\iilor valutare individuale ajustate =i a pozi\iei valutare totale; b) s[ de\in[ un sistem de supraveghere =i de gestiune a riscului valutar pe baz[ de norme =i proceduri interne, aprobate de consiliul de administra\ie al b[ncii, care s[ respecte cerin\ele prezentelor norme =i care s[ urm[reasc[ ncadrarea pozi\iilor valutare n limitele stabilite la art. 10; c) s[ dispun[ de un sistem de control permanent pentru verificarea respect[rii procedurilor interne, necesar n vederea ndeplinirii dispozi\iilor precedente; d) s[ desemneze un conduc[tor care s[ asigure coordonarea permanent[ a activit[\ii valutare a b[ncii. n termen de 15 zile de la data intr[rii n vigoare a prezentelor norme, b[ncile vor comunica B[ncii Na\ionale a Romniei - Direc\ia supraveghere, identitatea persoanei din conducerea b[ncii care asigur[ coordonarea respectivei activit[\i. n cazul desemn[rii unui nou conduc[tor n calitate de coordonator al acestei activit[\i b[ncile vor comunica B[ncii Na\ionale a Romniei - Direc\ia supraveghere, identitatea noii persoane, n termen de 5 zile de la data desemn[rii acesteia. 10. 3 Sistemul de rating CAAMPL prezentare general[ Rolul major al autorit[\ii de supraveghere este acela de a preveni riscul sistemic prin promovarea unei supravegheri bancare eficiente, care s[ asigure realizarea stabilit[\ii =i viabilit[\ii ntregului sistem bancar. n acest sens, ]n Rom`nia, s-a impus necesitatea implement[rii Sistemului Uniform de Rating Bancar - CAAMPL. Sistemul se constituie ntr-un instrument eficient de lucru pentru evaluarea institu\iilor de credit n scopul identific[rii, ntr-o faz[ incipient[, a acelor institu\ii care sunt ineficiente sub aspect financiar =i opera\ional sau manifest[ trenduri adverse solicitnd, din partea autorit[\ii de supraveghere, o aten\ie sporit[. 210

Sistemul CAAMPL se bazeaz[ pe evaluarea a =ase componente care reflect[ ntr-o manier[ uniform[ =i cuprinz[toare performan\ele unei institu\ii de credit, n conformitate cu legisla\ia =i reglement[rile bancare n vigoare. Componentele specifice de analiz[ sunt urm[toarele: adecvarea capitalului calitatea ac\ionariatului calitatea activelor management profitabilitate lichiditate (C) (A) (A) (M) (P) (L) Fiecare din cele =ase componente este evaluat[ pe o scar[ de valori cuprins[ ntre 1 =i 5, astfel nct 1 reprezint[ cel mai performant nivel, iar 5 cel mai sc[zut. Patru din cele =ase componente (C adecvarea capitalului, A calitatea activelor, P profitabilitate =i L lichiditate) sunt analizate n func\ie de o gam[ de indicatori, pentru care sunt stabilite cinci intervale =i cinci ratinguri corespunz[toare acestora. n timpul ac\iunilor de inspec\ie on-site, analiza se completeaz[ cu nc[ o component[, respectiv calitatea managementului M, care contribuie n mod direct la stabilirea profilului de risc al b[ncilor, a politicilor =i strategiilor de dezvoltare, precum =i la aprecierea conforman\ei cu cerin\ele pruden\iale. Evaluarea celor =ase componente specifice de performan\[ (CAAMPL) reprezint[ criteriul esen\ial pe care se bazeaz[ stabilirea ratingului compus, ce presupune acordarea unui punctaj de la 1 la 5. Ponderea semnificativ[ n decizia clasific[rii b[ncii ntr-unul din cele cinci ratinguri compuse o are ratingul aferent managementului. n cazul n care cel pu\in una dintre componente a fost evaluat[ n rating 5, ratingul compus atribuit b[ncii nu va putea fi unul superior (1 sau 2). Astfel, fiecare banc[ prime=te cte un rating pentru fiecare indicator de analiz[, pentru fiecare component[ CAAMPL =i n final un rating compus =i un scor final ce reprezint[ punctajul total acordat indicatorilor ce definesc elementele CAAMPL. Ratingurile aferente componentelor CAAMPL sunt periodic actualizate n urma ac\iunilor de inspec\ie la sediul b[ncilor. 211

Pe baza datelor agregate ale indicatorilor economico-financiari =i de pruden\[ bancar[ se stabile=te un rating compus pentru sistemul bancar. Pentru aprecierea ct mai exact[ a riscurilor pe care le incumb[ activitatea unei b[nci au fost stabili\i, pe lng[ cei 18 indicatori utiliza\i n determinarea ratingurilor aferente celor patru componente cuantificabile CAPL, o gam[ de indicatori care sunt analiza\i n func\ie de trend, de media pe sistem =i de cea a grupei n care banca monitorizat[ este ncadrat[. n acest context, n func\ie de volumul activelor, b[ncile sunt selectate n trei grupe, respectiv grupa I cu un volum al activelor mai mare de 10.000 miliarde lei, grupa II, ntre 10.000 i 1.000 miliarde lei =i grupa III cu un volum al activelor mai mic de 1.000 miliarde lei. Definirea celor cinci ratinguri compuse: Rating compus 1 B[ncile clasificate n aceast[ grup[ sunt viabile sub toate aspectele =i au, n general, cele =ase componente evaluate n ratingul 1 sau 2. Orice deficien\[ este de natur[ minor[ =i poate fi controlat[ cu u=urin\[, n activitatea curent[, de c[tre consiliul de administra\ie =i conducerea executiv[ a b[ncii. Aceste institu\ii bancare sunt capabile s[ fac[ fa\[ dificult[\ilor reale care apar =i sunt rezistente la influen\ele din afara sistemului bancar. Ele opereaz[ n conformitate cu legile =i cu reglement[rile n vigoare =i prezint[ cele mai puternice performan\e =i practici de administrare a riscului n func\ie de m[rimea institu\iei, complexitatea =i categoria de risc. Rating compus 2 B[ncile din aceast[ grup[ au o structur[ de baz[ s[n[toas[. n acest caz, apar numai dificult[\i moderate din categoria acelora pe care consiliul de administra\ie =i conducerea executiv[ pot =i doresc s[ le corecteze. Aceste institu\ii sunt stabile =i capabile de a dep[=i dificult[\ile provenite din fluctua\iile pie\ei =i se conformeaz[, n mod substan\ia, legilor =i reglement[rilor n vigoare. n general, practicile administr[rii riscurilor sunt satisf[c[toare n func\ie de m[rimea institu\iei, complexitatea =i categoria de risc. n aceste cazuri, nu apar probleme reprezentative de supraveghere =i ca urmare, preocuparea organelor de supraveghere este una de rutin[. 212

Rating compus 3 B[ncile clasificate n aceast[ grup[ necesit[ un anumit grad de preocupare din partea organelor de supraveghere cu privire la una sau mai multe din cele =ase componente men\ionate. Aceste institu\ii prezint[ o combina\ie de deficien\e care pot oscila ntre moderat =i sever. Managementul demonstreaz[ dimensiunea capacit[\ii =i a dorin\ei de a remedia dificult[\ile n mod eficient =i la timp. n general, aceste institu\ii sunt mai pu\in capabile de a rezista la fluctua\iile pie\ei, dat[ fiind vulnerabilitatea crescut[ a acestora la influen\ele externe, prin compara\ie cu b[ncile clasificate n ratingul compus 1 i 2. Mai mult, aceste institu\ii se pot afla n conflict semnificativ cu aplicarea legilor =i reglement[rilor n vigoare. Practicile de administrare a riscurilor pot fi nesatisf[c[toare, n func\ie de m[rimea institu\iei, complexitatea =i categoria de risc. Aceste b[nci cer mai mult dect o supraveghere de rutin[, de=i declinul lor nu pare probabil, dat fiind poten\ialul general =i capacitatea financiar[ a acestora. Rating compus 4 B[ncile clasificate n aceast[ grup[ se caracterizeaz[, n general, prin practici ori prin condi\ii nesigure =i riscante. n aceste cazuri apar probleme financiare =i manageriale serioase care conduc la performan\e nesatisf[c[toare. Problemele care apar migreaz[ de la deficien\e severe la critice, care nu au fost rezolvate n mod satisf[c[tor de c[tre executiv sau consiliul de administra\ie. n general, institu\iile din aceast[ grup[ sunt incapabile s[ reziste fluctua\iilor de pia\[. Nerespectarea legilor =i reglement[rilor n vigoare este ntrutotul semnificativ[. Practicile manageriale sunt, n general, inacceptabile n ceea ce prive=te dimensiunea institu\iei, complexitatea =i tipul de risc. O supraveghere atent[ este absolut necesar[, ceea ce conduce, n cele mai multe cazuri, la ac\iuni decisive pentru remedierea problemelor. B[ncile din aceast[ grup[ reprezint[ un risc pentru fondul de garantare a depozitelor. Declinul este posibil dac[ problemele sau deficien\ele nu se rezolv[ la timp =i n mod satisf[c[tor. Rating compus 5 B[ncile din aceast[ grup[ prezint[ cele mai nesatisf[c[toare =i riscante practici sau condi\ii, au o performan\[ critic deficitar[, adesea cu practici de administrare a riscurilor complet inadecvate n func\ie de m[rimea 213

institu\iei, complexitatea =i categoria de risc, necesitnd cea mai sever[ preocupare din punct de vedere al supravegherii. Instituirea supravegherii/administr[rii speciale implic[ declasarea b[ncii n ratingul inferior 5. Volumul =i gravitatea problemelor ap[rute dep[=esc capacitatea sau dorin\a conducerii b[ncii de a le controla =i remedia. n aceste situa\ii, apare necesitatea unei asisten\e financiare externe sau de alt[ form[, imediate, pentru a p[stra viabilitatea acestora. Supravegherea atent[ =i continu[ este absolut necesar[. B[ncile din aceast[ grup[ constituie un risc maxim pentru fondul de garantare a depozitelor =i declinul este foarte probabil. 10.3.1 Caracterizarea componentelor care stau la baza determin[rii rating-ului compus A) ADECVAREA CAPITALULUI (C) O banc[ este de a=teptat s[-=i men\in[ un capital corespunz[tor, n raport cu natura =i profilul de risc, precum =i cu capacitatea conducerii de a identifica, m[sura =i controla aceste riscuri. Pentru stabilirea gradului de adecvare a capitalului se are n vedere efectul riscurilor de credit, de pia\[ =i a altor riscuri asupra condi\iei financiare a b[ncii. Tipurile =i m[rimea riscurilor, n activitatea b[ncii, determin[ n ce m[sur[ capitalul ar trebui s[ se situeze deasupra nivelului minim impus de reglement[ri pentru a face fa\[ unor consecin\e nedorite. Adecvarea capitalului unei b[nci este evaluat[ (dar nu limitat[) n func\ie de urm[torii factori: nivelul =i calitatea capitalului =i situa\ia general[ financiar[ a b[ncii; capacitatea managementului de a face fa\[ nevoilor curente de majorare a capitalului social; natura, trendul =i volumul activelor problem[ =i provizionarea corespunz[toare a acestora; structura bilan\ului (incluznd natura =i suma imobiliz[rilor corporale), riscul pie\ei, concentrarea riscului; expunerea riscului din activit[\i extrabilan\iere; calitatea =i consisten\a veniturilor, juste\ea dividendelor; perspective =i planuri de cre=tere, precum =i experien\a trecut[; accesul la pia\a de capital =i alte surse de capital. 214

n perioadele n care banca realizeaz[ performan\e slabe, capitalul, ac\ionnd ca un tampon, men\ine ncrederea publicului n sistemul bancar, promoveaz[ stabilitatea fondurilor deponenilor =i sprijin[ dezvoltarea rezonabil[ a institu\iei. Definirea ratingurilor aferente adecv[rii capitalului: Rating 1 indic[ un nivel puternic al capitalului, comparativ cu profilul de risc al b[ncii. Rating 2 indic[ un nivel al capitalului satisf[c[tor, comparativ cu profilul de risc al b[ncii. Rating 3 indic[ un nivel al capitalului mai pu\in satisf[c[tor, care nu poate sus\ine complet profilul de risc al b[ncii. Ratingul indic[ nevoia pentru perfec\ionare chiar dac[ nivelul capitalului dep[=e=te minimul cerut de reglement[ri. Rating 4 indic[ un nivel deficitar al capitalului, viabilitatea b[ncii putnd fi amenin\at[. n acest caz, se poate cere ajutorul ac\ionarilor sau suport financiar din surse externe institu\iei. Rating 5 indic[ un nivel deficitar critic al capitalului, amenin\nd viabilitatea b[ncii. Se impune ajutorul financiar imediat al ac\ionarilor sau o finan\are extern[ a institu\iei. B) CALITATEA AC|IONARIATULUI (A) Calitatea ac\ionariatului este o component[ esen\ial[ n evaluarea de ansamblu a s[n[t[\ii unei b[nci. Stabilirea ratingului pentru aceast[ component[ se bazeaz[ pe analiza =i evaluarea unor factori, de ordin financiar, managerial, de conforman\[ cu prevederile legale, precum =i a riscului de \ar[ (n situa\ia n care ac\ionarii semnificativi au domiciliul n afara Romniei). n baza sistemului CAAMPL, Direc\ia Supraveghere din Banca Na\ional[ a Romniei depune eforturi pentru a se asigura c[ ac\ionarii tuturor b[ncilor sunt evalua\i ntr-o manier[ uniform[ =i cuprinz[toare, astfel nct aten\ia supraveghetorilor s[ se concentreze asupra acelor ac\ionari care demonstreaz[ sl[biciuni de natur[ financiar[ sau influen\e negative asupra situa\iei de ansamblu a b[ncii. 215

Ac\ionarii b[ncii pot fi persoane fizice, persoane juridice bancare =i nebancare, holdinguri, agen\ii guvernamentale sau combina\ii ale acestora. n stabilirea ratingului ac\ionariatului o aten\ie special[ trebuie s[ se acorde ac\ionarilor semnificativi (orice persoan[ fizic[ sau juridic[ care de\ine cel pu\in 5% din ac\iunile unei b[ncii). Pentru a se determina m[sura n care ace=tia sunt o surs[ de sprijin pentru banc[ sau pot constitui un pericol poten\ial pentru ntreaga activitate a b[ncii, se analizeaz[ situa\iile lor financiare. Acolo unde este cazul, n evaluarea calit[\ii unor firme ac\ionare se ia n considerare =i ratingul atribuit de o agen\ie specializat[ de rating. Ac\ionarii pot fi sau nu implica\i n mod activ n opera\iunile zilnice. Cu toate acestea, ei trebuie s[ fac[ dovada clar[ a faptului c[ de\inerea unui pachet de ac\iuni nu este n detrimentul efectu[rii de c[tre banc[ a unor opera\iuni s[n[toase. Acest rating trebuie s[ reflecte capacitatea ac\ionarilor b[ncii de a influen\a activitatea acesteia n sensul de a asigura efectuarea de opera\iuni financiare sigure, s[n[toase =i eficiente, n concordan\[ cu prevederile legisla\iei n vigoare. Capacitatea =i performan\ele ac\ionarilor se bazeaz[, f[r[ a se limita ns[ la ace=tia, pe aprecierea urm[torilor factori de evaluare: nivelul =i calitatea sprijinului acordat de ac\ionari n activitatea b[ncii; disponibilitatea =i abilitatea ac\ionarilor de a face fa\[ riscurilor ce pot s[ apar[ din schimbarea condi\iilor de desf[=urare a activit[\ii b[ncii sau din ini\ierea de noi activit[\i sau apari\ia de noi produse bancare; nivelul riscurilor ap[rute n urma implic[rii firmelor ac\ionare n afacerile b[ncii; caracterul, capacitatea financiar[ =i responsabilitatea ac\ionarilor; modul n care ac\ionarii sunt afecta\i de influen\a dominant[ a altor ac\ionari sau a managementului b[ncii; volumul creditelor acordate de banc[ ac\ionarilor, precum =i a altor facilit[\i n concordan\[ cu prevederile legisla\iei n vigoare; capacitatea ac\ionarilor de a men\ine un nivel al lichidit[\ii suficient pentru a acoperi la timp obliga\iile financiare; evaluarea riscului de \ar[ al ac\ionarilor n func\ie de condi\iile economice, sociale =i politice din \ara de re=edin\[ a acestora; rela\iile dintre banc[ =i ac\ionarii s[i, precum =i efectele acestor rela\ii asupra activit[\ii =i s[n[t[\ii financiare a b[ncii; efectuarea de opera\iuni n condi\ii privilegiate pentru ac\ionari; dorin\a demonstrat[ de a servi nevoilor legitime ale b[ncii; performan\ele =i profilul de risc al institu\iei. 216

Definirea ratingurilor aferente calit[\ii ac\ionariatului: Ratingul 1 relev[ sprijinul puternic acordat de ac\ionari coroborat cu m[rimea, complexitatea =i profilul de risc al institu\iei. Riscurile semnificative sunt consistent =i eficient identificate, m[surate, monitorizate =i controlate. Ac\ionarii =i-au demonstrat capacitatea de a interveni cu promptitudine asupra problemelor, controlnd riscurile existente =i poten\iale. Dac[ ac\ionarii semnificativi au primit un rating acordat de o agen\ie de rating recunoscut[, atunci acesta ar trebui s[ fie unul dintre cele mai mari. Ratingul 2 indic[ un sprijin satisf[c[tor acordat de ac\ionari coroborat cu m[rimea, complexitatea =i profilul de risc al institu\iei. Pot exista sl[biciuni minore, dar care nu pericliteaz[ siguran\a =i s[n[tatea b[ncii, iar acestea sunt n aten\ia factorilor de decizie. n general, riscurile =i problemele semnificative sunt identificate, m[surate, monitorizate =i controlate eficient. Dac[ ac\ionarilor semnificativi li s-a acordat un rating de c[tre o agen\ie de rating recunoscut[, atunci acesta ar trebui s[ fie cel aferent unei firme fundamental s[n[toase, n cazul c[reia sl[biciunile sunt considerate minore =i pot fi controlate f[r[ dificultate de c[tre managementul acesteia. Ratingul 3 relev[ necesitatea mbun[t[\irii gradului de implicare a ac\ionarilor, practicile de gestionare a riscului fiind mai pu\in satisf[c[toare. Capacitatea ac\ionarilor de a interveni n rezolvarea problemelor este insuficient[ avnd ]n vedere tipul, m[rimea sau situa\ia financiar[ a b[ncii. Riscurile semnificative sunt inadecvat identificate, m[surate, monitorizate sau controlate. Ratingul 4 indic[ existen\a unor caren\e semnificative n implicarea ac\ionarilor, practicile de gestionare a riscului fiind inadecvate comparativ cu natura activit[\ii b[ncii. Nivelul problemelor =i expunerea la riscuri sunt excesiv de mari, fiind n acela=i timp inadecvat identificate, m[surate, monitorizate sau controlate. Ratingul 5 denot[ deficien\e majore ale performan\ei ac\ionariatului. Ac\ionarii nu au demonstrat capacitatea =i dorin\a de a corecta problemele =i de a implementa practici corespunz[toare de gestionare a riscului. Problemele =i riscurile semnificative sunt identificate, m[surate, monitorizate sau controlate n mod inadecvat, amenin\nd viabilitatea institu\iei. 217

C) CALITATEA ACTIVELOR (A) Ratingul calit[\ii activelor reflect[ riscul poten\ial al creditelor, al investi\iilor =i al altor active, precum =i al tranzac\iilor extrabilan\iere. Evaluarea calit[\ii activelor trebuie analizat[ =i n func\ie de gradul de provizionare al acestora. De asemenea, este necesar s[ se ia n calcul toate celelalte riscuri care pot afecta valorificarea activelor b[ncii, incluznd riscurile de exploatare, de pia\[, de reputa\ie, strategie =i altele. Capacitatea managementului este reflectat[ de m[sura n care reu=e=te s[ identifice, s[ urm[reasc[ =i s[ controleze aceste riscuri. Calitatea activelor b[ncii este evaluat[ (n mod nelimitativ) n func\ie de urm[torii factori: practici s[n[toase de administrare a creditului =i de identificare a riscurilor; nivelul, distribu\ia, gravitatea =i trendul activelor neperformante att pentru tranzac\iile bilan\iere, ct =i extrabilan\iere; adecvarea provizioanelor =i a altor rezerve; riscul de credit rezultat din tranzac\ii extrabilan\iere cum ar fi scrisori de garan\ie, acreditive, linii de credit =i altele; varietatea =i calitatea portofoliilor de credite =i investi\ii; gradul de concentrare a riscului; adecvarea politicilor =i practicilor de credit =i investi\ii; capacitatea managementului de administrare corespunz[toare a activelor, inclusiv identificarea =i colectarea activelor problem[; adecvarea controlului intern =i a sistemelor informatice manageriale. Definirea ratingurilor aferente calit[\ii activelor: Rating 1 indic[ o calitate adecvat[ a activelor =i practicilor de administrare a creditului. Deficien\ele identificate sunt minore =i expunerea la risc referitoare la protec\ia capitalului este modest[. Calitatea activelor n astfel de institu\ii presupune o supraveghere minim[. Rating 2 indic[ o calitate satisf[c[toare a activelor =i a practicilor de administrare a creditului. Nivelul =i seriozitatea sistemului de clasificare =i alte deficien\e justific[ un nivel limitat al aten\iei supravegherii. Rating 3 este atribuit n situa\ia n care calitatea activelor =i a practicilor de administrare a creditului este mai pu\in dect satisf[c[toare. Trendul poate fi stabil sau indic deteriorarea calit[\ii activelor sau o cre=tere a expunerii 218

la risc. Nivelul =i seriozitatea clasific[rii activelor impun o supraveghere atent[. n general, se manifest[ nevoia mbun[t[\irii practicilor de administrare a creditului =i a riscului. Rating 4 este atribuit institu\iilor financiare cu o calitate a activelor =i a practicilor de administrare a creditului deficitare. Nivelul riscului activelor problem[ este controlat necorespunz[tor n mod semnificativ, expunnd institu\ia la poten\iale pierderi, care nu sunt controlate =i care pot amenin\a viabilitatea acesteia. Rating 5 indic[ o calitate critic[ a activelor sau a practicilor de administrare a creditului care pot constitui o amenin\are iminent[ pentru viabilitatea institu\iei. D) MANAGEMENT (M) Acest rating reflect[ capacitatea consiliului de administra\ie =i a managementului b[ncii de a identifica, cuantifica, monitoriza =i controla riscurile activit[\ii =i de a asigura, astfel, stabilitatea, siguran\a =i eficien\a institu\iei, n concordan\[ cu legile =i reglement[rile n vigoare. Conducerea executiv[ este r[spunz[toare pentru dezvoltarea =i implementarea politicii, procedurilor =i practicilor care transpun obiectivele consiliului de administra\ie =i limitele de risc n standarde prudente de operare. n func\ie de natura =i scopul activit[\ilor b[ncii, practicile manageriale au n vedere ntreaga gam[ de riscuri: riscul de credit, de lichiditate, de pia\[, opera\ional, de tranzac\ie, de reputa\ie, de strategie, de conformitate, legal =i alte riscuri. Soliditatea practicilor manageriale este demonstrat[ de: existen\a unui personal competent, a unor politici adecvate, a unui program de audit propriu =i control intern corespunz[tor cu m[rimea =i complexitatea institu\iei, abilitatea n administrarea riscurilor, precum =i de existen\a unui sistem informa\ional eficient. Din punct de vedere al supravegherii, riscul reprezint[ posibilitatea ca evenimente poten\iale, previzibile sau nea=teptate s[ aib[ un impact negativ asupra capitalului sau veniturilor unei b[nci. 219

Simpla existen\[ a riscului nu trebuie s[ fie neap[rat motiv de ngrijorare. Ceea ce examinatorii trebuie s[ decid[ este dac[ =i n ce m[sur[ riscurile asumate sunt bine administrate. n general, riscurile sunt considerate bine administrate cnd acestea pot fi n\elese, m[surate =i controlate =i cnd banca are capacitatea de a rezista impactului negativ al acestora. n cazul n care examinatorii stabilesc c[ riscurile asumate nu sunt bine cuantificate, aceast[ concluzie trebuie comunicat[ conducerii b[ncii n vederea lu[rii de m[suri pentru limitarea sau eliminarea acestora. M[surile care se impun n acest caz sunt reducerea expunerii, majorarea capitalului sau mbun[t[\irea activit[\ii de administrare a riscului. Definirea calificativelor acordate riscurilor aferente activit[\ii b[ncii (risc compus 1): risc mare (corespunz[tor ratingurilor 4 =i 5): apare n cazul n care pozi\ia analizat[ are o pondere important[ n total activitate sau n total resurse sau are o pondere mai mare dect cea nregistrat[ n cadrul grupului de referin\[ (peer group); de asemenea, poate fi determinat[ de un num[r mare de tranzac\ii de un anumit tip sau de efectuarea de tranzac\ii cu grad mare de complexitate (peste cel normal). Ca urmare a factorilor enun\a\i, banca poate nregistra o pierdere important[; risc moderat (corespunz[tor ratingului 3): apare n cazul n care pozi\ia analizat[ are o pondere moderat[ n total activitate sau n total resurse sau aceast[ pondere se apropie de cea nregistrat[ n cadrul grupului de referin\; de asemenea, acest risc este propriu unui volum rezonabil de tranzac\ii de un anumit tip sau n cazul efectu[rii de tranzac\ii obi=nuite. Ca urmare, de=i din activitatea desf[=urat[ poate rezulta pierdere, aceasta are un nivel rezonabil =i poate fi acoperit[ n perioada urm[toare; risc sc[zut (corespunz[tor ratingurilor 1 =i 2): apare n cazul n care, datorit[ volumului sau naturii pozi\iei analizate, riscul producerii unei pierderi este sc[zut chiar n cazul existen\ei unui control intern ineficient; de asemenea, este asociat cazului n care pierderea aferent[ pozi\iei analizate are un impact neglijabil asupra pozi\iei financiare a b[ncii. 220

Definirea calificativelor acordate riscurilor aferente administr[rii b[ncii (risc compus 2): administrare bun[ (corespunz[toare ratingurilor 1 =i 2): indic[ faptul c[ managementul b[ncii identific[ =i controleaz[ toate tipurile de riscuri aferente activit[\ii desf[=urate de banc[. Consiliul de administra\ie particip[ la administrarea riscurilor, se asigur[ de existen\a unei strategii s[n[toase pentru activitatea b[ncii =i a politicilor de aplicare a limitelor maxime de expunere =i a plafoanelor de lucru pe care le aprob[, revizuie=te =i actualizeaz[ periodic n func\ie de condi\iile impuse de mediul de afaceri. La stabilirea politicilor =i limitelor maxime de expunere, un rol definitoriu l au raport[rile generate de sistemul informatic n vederea monitoriz[rii diferitelor tipuri de riscuri. De asemenea, procedurile de audit =i de control intern sunt adecvate m[rimii =i activit[\ii b[ncii. n cazul existen\ei unor excep\ii de la politicile =i procedurile aprobate (n num[r redus) este pu\in probabil ca acestea s[ determine o pierdere important[; administrare acceptabil[ (corespunz[toare ratingului 3): indic[ faptul c[ managementul b[ncii, eficient n mare m[sur[, are cteva lipsuri. De asemenea, indic[ capabilitatea managementului de a face fa\[ expunerilor inerente (=i ca urmare previzibile) care pot apare n cursul normal al activit[\ii. Cu toate c[ banca nregistreaz[ unele sl[biciuni n administrarea riscurilor, aceast[ situa\ie este cunoscut[ =i se fac eforturi pentru rezolvare. Supravegherea realizat[ de conducerea b[ncii, politicile =i limitele de expunere stabilite, raport[rile =i administrarea sistemului informatic sunt considerate adecvate pentru men\inerea stabilit[\ii =i s[n[t[\ii b[ncii. Riscurile sunt controlate de conducere ntr-o manier[ n care nu este necesar[ dect o supraveghere de rutin[ din partea autorit[\ii de supraveghere; administrare proast[ (corespunz[toare ratingurilor 4 =i 5): indic[ faptul c[ managementul are lipsuri serioase, necesitnd, ca urmare, o supraveghere atent[ din partea autorit[\ii de supraveghere. Indicii ale unui management defectuos sunt nc[lcarea propriilor proceduri =i politici adoptate sau aprobarea, cu titlu de regul[, a excep\iilor de la acestea. Managementul realizat n aceste condi\ii poate afecta stabilitatea =i s[n[tatea b[ncii, n cazul n care nu sunt luate m[suri de remediere. 221

Definirea calificativelor acordate riscului compus total aferent managementului: risc compus sc[zut (rating 1 =i 2): va fi asociat unei activit[\i al c[rei risc este sc[zut. De asemenea, chiar =i unei activit[\i cu risc moderat i poate fi asociat un risc compus sc[zut, n cazul n care practicile de administrare a societ[\ii =i controlul intern sunt eficiente, fiind n m[sur[ s[ asigure diminuarea riscului activit[\ii. Rating 1 atribuit managementului indic[ performan\e remarcabile ale acestuia i practici corespunz[toare de administrare a riscului n func\ie de m[rimea, complexitatea =i profilul de risc al institu\iei. Riscurile semnificative sunt efectiv identificate, m[surate, monitorizate =i controlate. Rating 2 indic[ performan\e satisf[c[toare ale managementului =i consiliului de administra\ie referitoare la m[rimea, complexitatea =i profilul de risc al institu\iei. Deficien\ele minore care pot s[ apar[ nu influen\eaz[ siguran\a =i viabilitatea institu\iei. n general, riscurile =i problemele semnificative sunt efectiv identificate, m[surate, urm[rite =i controlate. risc compus moderat (rating 3): va fi asociat unei activit[\i al c[rei risc moderat este diminuat de practicile de administrare a societ[\ii. De asemenea, poate fi atribuit n cazul n care banca desf[=oar[ activit[\i cu grad sc[zut de risc n condi\iile n care practicile de administrare a societ[\ii nregistreaz[ sl[biciuni majore. Pe de alt[ parte, poate fi propriu unei activit[\i al c[rei risc mare este diminuat de practicile eficiente de administrare a societ[\ii, astfel nct pierderile posibile ar avea un impact moderat asupra situa\iei financiare a b[ncii; Rating 3 acordat managementului indic[ performan\e ale acestuia sau practici de administrare a riscurilor mai pu\in satisf[c[toare, care necesit[ mbun[t[\iri. Capacitatea factorilor de decizie poate fi insuficient[ pentru tipul, m[rimea sau condi\ia institu\iei. Problemele =i riscurile semnificative pot fi inadecvat identificate, m[surate, monitorizate sau controlate. risc compus ridicat (rating 4 =i 5): va fi asociat unei activit[\i n care administrarea b[ncii nu reu=e=te s[ reduc[ riscurile mari aferente diferitelor opera\iuni efectuate. Ca urmare, banca poate nregistra o pierdere important[ care s[ afecteze grav situa\ia financiar[. De asemenea, acest risc se poate ntlni =i n cazul n care activit[\ilor desf[=urate li se asociaz[ un 222

risc moderat, caz n care se constat[ c[ managementul b[ncii nu posed[ o corect[ n\elegere a riscurilor aferente mediului de afaceri =i nu poate anticipa =i r[spunde schimb[rilor suferite de acesta; Rating 4 acordat managementului indic[ performan\e deficitare ale acestuia sau practici de administrare a riscurilor inadecvate. Dimensiunea deficien\elor =i a expunerii la risc este excesiv[. Problemele =i riscurile semnificative inadecvat identificate, m[surate, urm[rite, controlate impun luarea unor m[suri urgente din partea factorilor de decizie. Rating 5 indic[ deficien\e critice n activitatea managementului =i consiliului de administra\ie sau caren\e severe n administrarea riscurilor. Managementul =i consiliul de administra\ie nu au demonstrat capacitatea de a corecta problemele =i de a implementa practici corespunz[toare de administrare a riscurilor. Problemele =i riscurile semnificative sunt identificate, m[surate, urm[rite sau controlate inadecvat =i continu[ s[ amenin\e viabilitatea institu\iei. Este necesar[ nlocuirea sau nt[rirea managementului =i a consiliului de administra\ie. Elementele aferente riscului administr[rii societ[\ii: 1) Supravegherea realizat[ de conducerea b[ncii Capacitatea =i performan\ele managementului =i consiliului de administra\ie sunt evaluate, n principal, pe baza urm[torilor factori: gradul de implicare a factorilor de decizie n asigurarea condi\iilor optime de desf[=urare a activit[\ii b[ncii; identificarea riscurilor majore inerente activit[\ilor desf[=urate =i depunerea tuturor diligen\elor din partea conducerii pentru a fi n permanen\[ informat[ n leg[tur[ cu aceste riscuri n condi\iile modific[rilor intervenite att pe pie\ele financiare, ct =i n activitatea institu\iei; adecvarea politicii interne (normelor interne) privind activitatea de baz[ =i riscurile pe care aceasta le incumb[, precum =i conforman\a acestora cu reglement[rile pruden\iale; revizuirea periodic[ a limitelor maxime de expunere n scopul asigur[rii conformit[\ii cu modific[rile strategiei institu\iei, a condi\iilor pie\ei precum =i cu introducerea unor noi produse; familiarizarea conducerii cu sistemul de eviden\[ =i raport[rile utilizate pentru m[surarea =i monitorizarea surselor principale de risc; ncadrarea n posturile de conducere a unui personal calificat =i cu experien\[ n domeniul de activitate; 223

ncadrarea unui num[r suficient de personal care s[ asigure desf[=urarea activit[\ii ntr-o manier[ s[n[toas[; personalul angajat trebuie s[ satisfac[ condi\iile de integritate, s[ respecte valorile etice =i s[ aib[ competen\a cerut[ de realizarea unei administr[ri prudente a activit[\ii institu\iei; supravegherea activit[\ii curente a angaja\ilor; identificarea tuturor riscurilor asociate noii activit[\i sau noului produs, precum =i asigurarea unei infrastructuri =i practici de control intern adecvate naintea introducerii unor noi produse sau activit[\i; reac\ia (receptivitatea) factorilor de decizie la recomand[rile auditorilor =i autorit[\ilor de supraveghere; profunzimea managementului =i succesiunea acestuia; m[sura n care consiliul de administra\ie =i managementul sunt afectate sau sensibile la influen\a dominant[ sau concentrarea autorit[\ii. 2) Strategii, politici, proceduri =i limite de expunere (norme interne de lucru) n evaluarea strategiilor, politicilor, procedurilor i limitelor de expunere inspectorul trebuie s[ se asigure c[: politicile, procedurile =i limitele de expunere asigur[ identificarea, evaluarea, monitorizarea =i controlul riscurilor inerente tuturor tipurilor de activit[\i (acordare de credite, opera\iuni cu titluri, opera\iuni cu devize etc.); politicile, procedurile =i limitele de expunere respect[ strategia stabilit[ de conducerea b[ncii i sunt compatibile cu experien\a conducerii =i cu puterea financiar[ a institu\iei; politicile stabilesc responsabilit[\ile =i competen\ele fiec[rui angajat; politicile prev[d revizuirea noilor activit[\i pentru a se asigura c[ infrastructura necesar[ identific[rii, monitoriz[rii =i controlului riscurilor aferente este disponibil[ anterior implic[rii institu\iei n desf[=urarea acestora. 3) Monitorizarea riscurilor =i administrarea sistemului informatic n evaluarea monitoriz[rii riscurilor =i administr[rii sistemului informatic, examinatorul trebuie s[ se asigure de existen\a urm[toarelor: practicile de monitorizare a riscurilor precum =i raport[rile elaborate n acest scop acoper[ toat gama riscurilor; 224

sursele de informa\ii =i procedurile utilizate n evaluarea =i monitorizarea riscurilor sunt adecvate, documentate =i testate practic pentru a se asigura temeinicia acestora; raport[rile sunt conforme cu activit[\ile desf[=urate de institu\ie =i sunt astfel structurate ca s[ asigure att monitorizarea expunerilor =i a conformit[\ii cu limitele =i obiectivele stabilite, ct =i, eventual, s[ permit[ efectuarea de compara\ii a rezultatelor ob\inute fa\[ de cele planificate; raport[rile transmise conducerii sunt corecte, de actualitate =i con\in suficiente informa\ii pentru ca factorii de decizie s[ identifice orice tendin\e nefavorabile =i s[ evalueze nivelul de risc la care institu\ia trebuie s[ fac[ fa\[. 4) Control intern adecvat n evaluarea sistemului de control intern, examinatorul trebuie s[ se asigure de existen\a urm[toarelor: controlul intern este adecvat tipului =i nivelului de risc aferent activit[\ii institu\iei; stabilirea clar[ a competen\elor =i a responsabilit[\ilor pentru monitorizarea respect[rii politicilor =i procedurilor, precum =i ncadrarea n limite; procedura de raportare acord[ suficient[ independen\[ personalului implicat n activitatea de control =i asigur[ separarea sarcinilor n cadrul institu\iei; asigurarea conformit[\ii ntre structura organizatoric[ oficial[ =i opera\iunile desf[=urate; raport[rile financiare, operative, precum =i cele pruden\iale, sunt corecte, demne de ncredere, de actualitate, permit detectarea excep\iilor care sunt investigate cu promptitudine; existen\a procedurilor care s[ asigure conformitatea cu reglement[rile n vigoare; auditul intern =i celelalte practici de control asigur[ independen\a =i obiectivitatea; practicile de control sunt revizuite =i testate periodic; procedurile =i concluziile auditului sunt documentate; ac\iunile ntreprinse n vederea corect[rii sl[biciunilor sunt verificate =i revizuite n mod obiectiv; consiliul de administra\ie =i celelalte comitete (pentru supravegherea administr[rii creditului, gestiunea activelor =i pasivelor, de audit =.a.) revizuiesc periodic eficien\a practicilor utilizate. 225

E) PROFITABILITATE (P) Calitatea =i cantitatea veniturilor sunt evaluate n func\ie de: capacitatea de a asigura adecvarea capitalului prin reinvestirea profitului; nivelul, trendul =i stabilitatea veniturilor; sursele veniturilor; nivelul cheltuielilor de operare; vulnerabilitatea veniturilor la expunerile riscului de pia\[; adecvarea provizioanelor pentru pierderile la credite =i alte rezerve; tranzac\iile cu titluri de valoare; efectele de taxare asupra veniturilor; procesele previzioniste =i sistemele informa\ionale ale managementului. n consecin\[, acest rating reflect[ nu numai volumul =i trendul veniturilor, dar =i factorii care pot afecta sus\inerea sau calitatea veniturilor. Volumul, la fel ca =i calitatea veniturilor, pot fi afectate de administrarea excesiv[ =i inadecvat[ a riscului de credit, care poate conduce la aloc[ri de provizioane suplimentare pentru pierderi din credite sau de nivelurile ridicate ale riscului pie\ei care pot expune nejustificat veniturile institu\iei la fluctua\iile ratei de dobnd[. De asemenea, calitatea veniturilor poate fi diminuat[ de o ncredere nejustificat[ n c=tiguri extraordinare. Veniturile viitoare pot fi afectate de incapacitatea de a prevedea =i controla fondurile =i cheltuielile de operare, strategii de afaceri executate defectuos sau prost consiliate, un slab management sau expunere necontrolat[ la alte riscuri. Definirea ratingurilor aferente profitabilit[\ii: Rating 1 indic[ venituri solide. Veniturile sunt mai mult dect suficiente s[ suporte costul opera\iunilor, men\inerea adecv[rii capitalului =i alocarea unor niveluri corespunz[toare pentru constituirea de rezerve care s[ asigure o bun[ calitate a activelor, o cre=tere a acestora, precum =i contracararea tuturor factorilor care afecteaz[ trendul veniturilor. Rating 2 indic[ venituri satisf[c[toare. Veniturile sunt suficiente s[ suporte costul opera\iunilor, men\inerea adecv[rii capitalului =i nivelurile de alocare (de rezerve) considerate necesare asigur[rii calit[\ii activelor, cre=terea acestora =i al\i factori care afecteaz[ calitatea, cantitatea =i trendul veniturilor. Veniturile care sunt relativ constante sau care au nregistrat un u=or declin, pot primi ratingul 2, dac[ avem asigurarea c[ nivelul de venituri ale b[ncii este adecvat, n sensul factorilor de evaluare men\iona\i mai sus. 226

Rating 3 indic[ venituri care cer s[ fie mbun[t[\ite. Veniturile nu pot s[ suporte n ntregime costul opera\iunilor =i s[ asigure cre=terea capitalului =i nivelurile de alocare (de rezerve) n leg[tur cu condi\ia general[ a institu\iei, cre=terea =i al\i factori care afecteaz[ calitatea, cantitatea =i trendul veniturilor. Rating 4 indic[ venituri insuficiente. Veniturile sunt insuficiente s[ suporte costul opera\iunilor =i men\inerea unui capital =i a unor niveluri de alocare (de rezerve) corespunz[toare. Institu\iile astfel evaluate pot fi caracterizate prin fluctua\ii n c=tigul net, dezvoltare =i trenduri negative semnificative, pierderi intermitente sau o c[dere real[ a veniturilor n anii anteriori. Rating 5 indic[ un volum al veniturilor mult deficitar. O institu\ie financiar[ cu rating 5 nregistreaz[ pierderi care reprezint[ o serioas[ amenin\are privind viabilitatea acesteia, prin eroziunea capitalului. F) LICHIDITATE (L) Lichiditatea =i administrarea resurselor =i plasamentelor sunt evaluate n func\ie de trendul =i stabilitatea depozitelor; gradul =i trendul utiliz[rilor pe termen scurt, sursele volatile de fonduri, finan\area activelor pe termen lung; accesul la pie\ele monetare =i alte surse de finan\are; adecvarea surselor de lichiditate =i abilitatea de a face fa\[ nevoilor de lichiditate; eficien\a politicilor =i practicilor de lichiditate, strategiile de administrare a fondurilor; sistemele informatice de administrare =i planurile de finan\are; capacitatea managementului de a identifica, m[sura, monitoriza =i controla lichiditatea =i nivelul de diversificare al surselor de finan\are. n evaluarea adecv[rii pozi\iei de lichiditate a unei institu\ii financiare, o aten\ie deosebit[ ar trebui acordat[ nivelului curent =i viitor al surselor de lichidit[\i, comparativ cu nevoile de fonduri, precum =i adecv[rii practicilor de administrare a fondurilor n func\ie de m[rimea, complexitatea =i profilul de risc al institu\iei. n general, practicile de constituire a fondurilor ar trebui s[ confere certitudinea c[ institu\ia este capabil[ s[ men\in[ un nivel al lichidit[\ii suficient pentru a face fa\[ n timp obliga\iilor sale financiare =i s[ r[spund[ nevoilor curente ale b[ncilor. Practicile ar trebui s[ reflecte capacitatea institu\iei de a administra schimb[rile neplanificate cu privire la sursele de constituire a fondurilor, ca =i reac\ia la modific[rile condi\iilor pie\ei, care pot afecta posibilitatea unei lichid[ri rapide a activelor, cu pierderi minime. 227

n plus, practicile de constituire a fondurilor ar trebui s[ confere certitudinea c[ lichiditatea nu a fost men\inut[ cu costuri nalte sau printr-o ncredere excesiv[ n sursele de constituire a fondurilor care se dovedesc a nu fi utilizabile n timp, datorit[ stresului financiar sau schimb[rilor adverse n condi\iile pie\ei. Definirea ratingurilor aferente lichidit[\ii: Rating 1 indic[ niveluri de lichiditate puternice =i practici de administrare a fondurilor bine dezvoltate. Institu\ia are acces sigur la suficiente surse pentru constituirea de fonduri n termeni favorabili pentru nevoile de lichidit[\i prezente =i anticipate. Rating 2 indic[ niveluri de lichiditate =i practici de administrare a fondurilor satisf[c[toare. Institu\ia are acces la surse suficiente de fonduri n termeni acceptabili pentru asigurarea nevoilor de lichiditate prezente =i viitoare. O serie de deficien\e minore pot fi constatate n practicile de administrare a fondurilor. Rating 3 indic[ niveluri de lichiditate sau practici de administrare a fondurilor care necesit[ mbun[t[\iri. Institu\iile clasificate n acest rating nu au acces rapid la fonduri n termeni rezonabili sau pot nregistra deficien\e semnificative n perioadele de administrare a fondurilor. Rating 4 indic[ niveluri de lichiditate deficitare sau practici inadecvate de administrare a fondurilor. Institu\iile clasificate n acest rating nu sunt capabile s[ ob\in[ un volum suficient de fonduri n termeni rezonabili pentru asigurarea nevoii de lichiditate. Rating 5 indic[ niveluri de lichiditate sau practici de administrare a fondurilor att de deficitare nct viabilitatea institu\iei este grav amenin\at[. Institu\iile clasificate n aceast[ categorie necesit[ asisten\[ financiar[ extern[ imediat[ pentru a asigura rambursarea obliga\iilor la scaden\[ sau alte nevoi de lichiditate. 228

Teste
1. 2. 3. 4. 5. Defini\i no\iunile de control pruden\ial =i control intern. Enumera\i principalele cerin\e pruden\iale impuse b[ncilor din Rom`nia. Din ce sunt formate fondurile proprii? Ce este capitalul propriu al unei institu\ii de credit, dar cel suplimentar? Care sunt categoriile de clasificare a creditelor =i plasamentelor ]n baza Regulamentului nr. 5/2002? 6. Defini\i no\iunile: serviciul datoriei, performan\a financiar[ =i ini\ierea procudurilor judiciare. 7. Enumera\i persoanele aflate ]n rela\ii speciale cu banca. 8. Ce este solvabilitatea =i cum se calculeaz[? 9. Defini\i lichiditatea efectiv[ =i lichiditatea necesar[. 10. Cum este supravegheat ]n Rom`nia riscul valutar? 11. Face\i o scurt[ prezentare a sistemului CAAMPL. 12. Defini\i cele 5 tipuri de rating. 229

ANEXA 1 CALCULAREA FONDURILOR PROPRII Numele b[ncii ........................................... Data raport[rii Elemente luate ]n calcul A Capital social v[rsat (sold cont 5012) Primele legate de capital (extras sold cont 511) Rezerve legale (sold cont 512) Rezerva gen.ptr.riscul de credit (sold cont 514) Sume ]nreg. ]n contul Alte rezerve, Rezerve din influen\e de curs valutar aferente aprecierii disponibil ]n valut[ reprezent`nd capital social ]n valut[, ]n conf. cu OGR nr. 252/1996 (sold cont 519, analitic distinct) Sume ]nreg. ]n contul Alte rezerve reprezent`nd prime legate de capital (sold cont 519, analitic distinct) Sume ]nreg. ]n contul Alte rezerve repartizate din profitul net (sold cont 519, analitic distinct), din care: - ................................... - ................................... - ................................... Nr. rnd B 1 2 3 4 Val.Coef.de contab. ajust. 12 x x x x Val. ajust. 3

5 x 6 x 7 x 230

Elemente luate ]n calcul A Sume ]nreg. ]n contul Alte rezerve, analitic distinct Rezerve din diferen\e favorabile din reevaluarea patrimoniului (sold cont 519, analitic distinct), din care: - ........................................... - ........................................... - ........................................... Sumele ]nreg. ]n contul Fondul imobiliz[rilor corporale (sold cont 5281) Sumele ]nregistrate ]n contul Alte fonduri analitic Fond pentrucre=tereasurselor proprii de finan\are (sold cont 528, analitic distinct) Sumele legal ]nregistrate ]n contul Alte fonduri, altele dec`t cele incluse la rnd 9 i 10 (sold cont 528, analitice distincte), din care: ALTE rnd 11'' - ........................................... - ........................................... - ........................................... Rezervele statutare (sold cont 513) Rezultatul reportat reprezent`nd profit nerepartizat (sold cr. cont 581) Rezultatul net al exerci\iului financiar curent reprezent`nd profit (sold cr. cont 591) Elemente asimilate capitalului (sold cont 502) Total (rnd 1 la 15) Nr. rnd B Val.Coef.de contab. ajust. 12 Val. ajust. 3 8

x 9 x 10 x 11 x 12 13 x x 14 15 16 x x x 231

Elemente luate ]n calcul A Sumele ]nregistrate ]n contul Ac\iuni proprii, reprezent`nd contravaloarea ac\iunilor proprii r[scump[rate]nvederea reducerii capitalului social, ]n condi\iile prev[zute de art. 53 lit. b din Legea nr.58/1998' (sold cont 30214) Cheltuieli de constituire (sold cont 4412) Amortizarea cheltuielilor de constituire (sold cont 46112) Valoarea neamortizat[ a cheltuielilor de constituire (rnd 18 - rnd 19) Fondul comercial (sold cont 4411 + extras sold cont 451) Amortizarea fondului comercial (sold cont 46111+ extras sold cont 4621) Provizioane pentru deprecierea fondului comercial (extras sold conturi: 49221, 49231) Valoarea net[ a fondului comercial (rnd 21 - rnd 22 rnd 23) Dividende *) Participarea personalului la profit Cota de participare a managerului la profit
*

Nr. rnd B Val.Coef.de contab. ajust. 12 Val. ajust. 3 17 x 18 19 20

x x x 21 22 x x 23 x 24 25 26 27 x x x x
) Se va completa potrivit prevederilor art. 2 alin. 2 lit. d) din Normele B.N.R. nr. 7/1999, cu men\iunea c[ pentru data de 31 decembrie nu se vor ]nscrie sume ]n formularul de raportare ref[cut =i retransmis de b[nci potrivit art. 7 din normele men\ionate

232

Elemente luate ]n calcul A Repartiz[ri din profitul net la fonduri Cheltuieli de repartizat =i cheltuieli ]nregistrate ]n avans (sold conturi: 374, 375) Rezultatul reportat reprezent`nd pierdere neacoperit[ (sold deb. cont 581) Rezultatul net al exerci\iului curent reprezent`nd pierdere (sold deb. cont 591) Repartizarea profitului (sold cont 592) Dot[ri pentru unit[\ile proprii din str[in[tate (sold cont 421) Total elemente deductibile (rd. 17rd. 20 rd. 24 la 33 ) Total capital propriu (rd. 16 - rd. 34) Sumele ]nregistrate n contul Alte rezerve, altele dec`t cele incluse la rd. 5, 6, 7 =i 8 (extras sold cont 519) Sumele ]nregistrate in conturile Datorii subordonate la termen =i Datorii subordonate pe durat[ nedeterminat[ (extras sold conturi: 531, 532) Sumele ]nregistrate n contul Subven\ii pentru investi\ii (sold cont 541) Sumele ]nregistrate n contul Diferen\e din reevaluare (sold cr. cont 516, analitice distincte), din care: rd. 39'' -......................................... -......................................... -......................................... Nr. rnd B 28 29 30 31 32

33 34 35 36 Val.Coef.de contab. ajust. 12 x x x x x x x x x Val. ajust. 3 37 Maximum 50% of line 35 x 38 39 x 233

Elemente luate ]n calcul A Total capital suplimentar col. 1 col. 1, rd. 36 la 39; col. 3 40 col. 3, rd. 36 la 39 (]n limita a max. 100% din col. 3, rd. 35) Sumele reprezent`nd p[r\i ]n societ[\ile comerciale legate, titluri de participare =i titluri ale activit[\ii de portofoliu, de\inute la b[nci =i societ[\i cu caracter 41 financiar (sold conturi: 4111, 4112, 4121, 4122, 413 - extras sold cont 414 - extras conturi: 418, 491 Sumele ]nregistrate ]n conturile Credite subordonate la termen =i Credite subordonate pe durat[ nedeterminat[, acordate altor 42 b[nci =i societ[\i cu caracter financiar (extras sold conturi: 401, 402, 481, 482 - extras sold cont 499) Nr. rnd B Val.Coef.de contab. ajust. 12 Maximum 100% of line 35 Val. ajust. 3 x x Total elemente deductibile 43 (rnd 41 + rnd 42) Total fonduri proprii (rnd 35 + rnd 40 - rnd 43) 44 x x 234

ANEXA 2 SITUA|IA expunerilor mari Denumirea institu\iei de credit .............................................. Date de referin\e - mii lei Fonduri proprii (FP) 10% din20% din fondurile proprii fondurile proprii 800% din fondurile proprii
Un singur debitor Nr. crt. Expunere brut[ din el. de act. Bil. 1 din elem. evid ]n af. Bil. 2 Expunere net[ din elem evid. ]n af bil. 5 Total col. 6
=

Cod Den A B C TOTAL Tot. din col. 3 elem. = de col. 1 activ

+ bilan col. 2 34 col. 4


+

col. 5 6 % din fond. propr. col. 7 = col. 6 x 100/FP 7

Conduc[torul b[ncii / casei centrale (nume, prenume, semn[tur[) Conduc[torul compartimentului financiar-contabil, (nume, prenume, semn[tur[) }ntocmit de: Nume, 235

ANEXA 3

STRUCTURA grupurilor care reprezint[ un singur debitor fa\[ de care se ]nregistreaz[ expuneri mari Denumirea institu\iei de credit .................................................... Date de referin\[ Grup de persoane fizice =i / sau juridice Nr crt. CodDenumire 012 Persoane fizice sau juridice componente ale grupului Nr. crt. CodDenumire 345 Conduc[torul b[ncii / casei centrale (nume, prenume, semn[tur[) Conduc[torul compartimentului financiar-contabil, (nume, prenume, semn[tur[) }ntocmit de: Nume, 236

ANEXA 4

SITUA|IA ]mprumuturilor nete acordate persoanelor aflate ]n rela\ii speciale cu institu\iile de credit, personalului propriu, precum =i familiilor acestora Denumirea institu\iei de credit ................................................... Date de referin\[ - mii lei Fonduri proprii (FP) 5% din fondurile proprii
Expunere brut[ Total dindin col. 3 elem. elem. = deevid. ]n col. 1 activ afara + bilan. bilan. col. 2 123

20% din fondurile proprii


Expunere net[ dinTotal din elem. col. 6 elem. evid.= de ]ncol. 4 activ afara+ bilan. bilan. col. 5 456 Nr crt. Grup Tot. col. 6 = col. 4+ col. 5 7 A 1. 2. B Pers. aflate ]n rela\ii spec.,

prev., dup[ caz, la: - art.1', (4, lit. p), pct. 5-12; art.1', (4, lit. q), pct. 1 =i 5-10; art.1', (4), lit. r), pct. 5-12.(2) lit. n) =i 5-12 Pers. propr. =i fam. lui

Conduc[torul b[ncii / casei centrale (nume, prenume, semn[tur[) Conduc[torul compartimentului financiar-contabil, (nume, prenume, semn[tur[) }ntocmit de: Nume, 237

ANEXA 5 III. Calcularea indicatorilor de solvabilitate Total capital propriu (formularul Calculul fondurilor proprii, rd. 35, col. 3) Total fonduri proprii (formularul Calculul fondurilor proprii, rd. 44, col. 3) Total expunere net[ din active bilan\iere (formularul I, rd. TOTAL, col. 13) Total expunere din elemente ]n afara bilan\ului (formularul II, rd. TOTAL, col. 13) INDICATOR DE SOLVABILITATE (minimum 8%) rd. 5 = rd. 1 * 100 / (rd. 3 + rd. 4) INDICATOR DE LICHIDITATE (minimum 12%) rd. 6 = rd. 2 * 100 / (rd. 3 + rd. 4) 6 5 4 3 2 1 Conduc[torul b[ncii / casei centrale (nume, prenume, semn[tur[) Conduc[torul compartimentului financiar-contabil, (nume, prenume, semn[tur[) }ntocmit de: Nume, 238

Bibliografie
BASNO, C., DARDAC, N., FLORICEL, C. BASNO, C., DARDAC, N., FLORICEL, C. BASNO, C., DARDAC, N. BASNO, C., DARDAC, N. BASNO, C., DARDAC, N. BASNO, C., DARDAC, N. BEREA, A., BEREA, O. CAIRNS, W. DARDAC, N., VCU; T. DARDAC, N., VCU; T. DAVIERS, A., KEARNS, M. GAFTONIUC, S. GAFTONIUC, S. Moned, credit, bnci, Bucureti, Editura didactic i pedagogic R.A.,1994 Moned, credit, bnci. Aplicaii i studii, Bucureti, Editura didactic i pedagogic R. A., 1994 Operaiuni bancare. Instrumente i tehnici de plat, Bucureti, Editura didactic i pedagogic R.A., 1996 Produse, costuri i performane bancare, Bucureti, Editura Economic, 2000 Riscurile bancare, Bucureti, Didactic i Pedagogic, 1999 Editura Management bancar, Bucureti, Editura Economic, 2002 Orientrinactivitateabancar contemporan, bucureti, Editura Expert, 1999 Introducere n legislaia Uniunii Europene, Bucureti, Editura Universal Dalsi, 2001 Moned Credit 1, Bucureti, Editura ASE, 2002 Moned Credit 2, Bucureti, Editura

ASE, 2002 Banking operations, Publishing, 1992 London, Pitman Finane internaionale, Bucureti, Editura Economic, 1995 Practici bancare internaionale, Bucureti, Editura Economic, 2000 239

GOLOOIUGEORGESCU, L. GOLOOIUGEORGESCU, L. GOLOOIUGEORGESCU, L. GUST, M. coord. IONESCU, C. L. coord. IONESCU, M. Gh., SILBERSTEIN, I. JACOB, B. KIRIESCU, C. Banking techniques and Bucureti, Editura ASE, 1999 operations, Mecanisme valutare, Bucureti, Editura ASE, 2001 Busines of banking, vol. 1-2, Bucureti, Editura ASE, 2002 Management bancar, Brila, Independena Economic, 1999 Editura Fundamentele profesiunii bancare. Bncile i operaiunile bancare, Bucureti, Editura Economic, 1996 Legislaie bancar cu adnotri i comentarii, vol. 1-3, Bucureti, Editura Expansion Armonia, 1998 An introduction to banking, London, Holt, Rienhart&Winston, 1990 Relaii valutar financiare internaionale, Bucureti, Editura tiinific i Enciclopedic, 1978 The busines of banking, London, Low priced British books, 1993 Dicionar de Relaii Economice Internaionale, Bucureti, Editura Enciclopedic, 1993 The economics of money, banking and financial markets, sixth edition, USA, Columbia University, 2001 Tehnici de calcul valutar-financiar, Bucureti, Editura Militar, 1992 Pli i garanii internaionale, Bucureti, Editura All, 1996 KLEIN, G., LAMBERT, J.

MARIN, G. coord. MISHKIN, S. F. NEGRU, M. NEGRU, M. 240

NIU, I. PALFREMAN, D. POPA, I. PUNNETT, B. J., RICKS, D. RANJANA, S., .a. Managementul riscului bancar, Bucureti, Editura Expert, 2000 Banking: the legal environment, London, Pitman Publishing, 1994 Tranzaciicomercialeinternaionale, Bucureti, Editura Economic, 1997 International businness, second edition, U. K., Blackwell Bussines, 1998 Supervisory risk assessement and early warning systems Basel Committee on Banking Supervision Working Paper No. 4, December 2000 Gestiunea riscurilor bancare, Bucureti, Editura Didactic i Pedagogic, 1997 Sistemul european de bnci centrale, Bucureti, Editura Colecia Naional, 2000 The world economy: trade and finance, second edition, The Dryden Press, 1996 Elements of banking, London, Macdonald & Evans Ltd., 1985 Harps Dictionary of Finance, London, 1988 Bussiness and ROXIN, L. SVOIU, V. YARBROUGH, B., YARBROUGH, R WHITING, D. P. *** *** Dicionar de business englez-romn, Editura Universal Dalsi, 2001 (Grupul Penguin) Legea nr. 82/1991, Legea Contabilitii, publicat n M.O. nr. 265/1991, precum i Regulamentul de aplicare al acesteia, publicat n M.O. nr. 303 bis/1993 *** 241

*** Legea nr. 58/199, Legea bancar, publicat n M.O. nr. 121/1998, cu modificrile i completrile ulterioare Legea nr. 101/1998 privind Statutul Bncii Naionale a Romniei, publicat n M. O. nr.203/1998,cumodificrilei completrile ulterioare Legea nr. 83/1998 privind procedura falimentului bncilor, publicat n M. O. nr.159/1998,cumodificrilei completrile ulterioare OUG nr. 186/1999 pentru modificarea i completarea Legii nr. 83/1998, publicat n M. O. nr. 567/1999 OUG nr. 138/2001 pentru modificarea i completarea Legii nr. 83/1998 privind procedura falimentului bncilor, publicat n M. O. nr. 671/2001 Methodology, Basel, *** *** *** *** BASEL COMMITTEECore Principles ON BANKING SUPERVISION october, 1999 BANCA NAIONAL A ROMNIEI BANCA NAIONAL A ROMNIEI Rapoartele anuale 1995-2001 Normele nr. 8/1999 privind limitarea riscului de credit a bncilor, publicate n M. O. nr. 245/1999, cu modificrile i completrile ulterioare Normele nr. 9/2000 privind capitalul minim al bncilor, publicate n M. O. nr. 474/2000 Normele nr. 4/2001privind supravegherea poziiilor valutare ale bncilor, publicate n M. O. nr. 631/2001 BANCA NAIONAL A ROMNIEI BANCA NAIONAL A ROMNIEI 242

BANCA NAIONAL A ROMNIEI BANCA NAIONAL A ROMNIEI Norma nr. 7/1999 privind fondurile proprii publicat n M. O. nr. 206/1999 Regulamentul nr. 1/2000 privind operaiunile pe piaa monetar efectuate de BNR i facilitile de credite i de dobnd acordate de aceasta bncilor, publicat n M. O. nr. 142/2000 Regulamentul nr. 4/1998 al BNR privind regimul rezervelor minime obligatorii, publicat n M. O. nr. 272/1998 Norma nr. 1/1999 privind registrul bancar publicat n M. O. nr. 12/1999 Regulamentul nr. 3/1997 al BNR privind efectuarea operaiunilor valutare, cu modificrile ulterioare publicat n M. O. nr. 395/31 decembrie 1997 Regulamentul nr. 3/1997 al BNR privind efectuarea operaiunilor valutare, cu modificrile ulterioare publicat n M. O. nr. 395/31 decembrie 1997 Regulamentul nr. 2/2000 reglementeaz clasificarea creditelor i plasamentelor, precum i constituirea, regularizarea i utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit de ctre bncile persoane juridice romne, publicat n M. O. nr. 316/2000 Normele metodologice nr. 2din 07.04.2000 se refer la aplicarea Regulamentului BNR nr. 2/2000, publicate n M. O. nr. 316/2000 Circulara nr. 6/1999 privind constituirea provizioanelor specifice de risc, publicat n M. O. nr. 175/1999 BANCA NAIONAL A ROMNIEI BANCA NAIONAL A ROMNIEI BANCA NAIONAL A ROMNIEI BANCA NAIONAL A ROMNIEI BANCA NAIONAL A ROMNIEI BANCA NAIONAL A ROMNIEI BANCA NAIONAL

A ROMNIEI 243

BANCA NAIONAL A ROMNIEI Normele nr. 9/1999 pentru calcularea valorii activului i pasivului bncilor n vederea stabilirii strii de insolvabilitate a acestora, publicate n M. O. nr. 472/1999 Circulara nr. 26/1999 privind modificarea i completarea Regulamentului nr. 3/1997 privind efectuarea operaiunilor valutare, publicat n M. O. nr. 769/2001 Normele nr. 3/2001 privind modificarea datei de intrare n vigoare a Normelor BNR nr. 1/2001 privind lichiditatea bncilor, publicate n M. O. nr. 470/2001 Normele nr. 3/2002 privind standardele de cunoatere a clientelei, publicate n M. O. nr. 470/2001 Sistemul de raiting bancar i de avertizare timpurie CAAMPL Ordinul nr. 875/2001 privind Regulamentul operaiunilor cu titluri de stat, publicat n M. O. nr. 450/2001 BANCA NAIONAL A ROMNIEI BANCA NAIONAL A ROMNIEI BANCA NAIONAL A ROMNIEI BANCA NAIONAL A ROMNIEI BANCA NAIONAL A ROMNIEI MFP, CNVM w.w.w.bnro.ro w.w.w.bis.org w.w.w.europa.eu.int 244