Sunteți pe pagina 1din 11

Strategia Generala de organizare si dezvoltare a activitatii de educatie fizica si sport din Romania pentru perioada 2005 - 2008

CAPITOLUL 1 Obiectivele strategiei Art. 1. Asigurarea cadrului dezvoltarii continue, precum si a organizarii si functionarii performante a sistemului national de educatie fizica si sport din Romania. Art. 2. Dezvoltarea si armonizarea relatiilor de colaborare si parteneriat ale Agentiei Nationale pentru Sport, institutie a administratiei publice centrale pentru sport, cu institutiile administratiei publice centrale cu atributii in activitatea de educatie fizica si sport : Ministerul Educatiei si Cercetarii; Ministerul Apararii Nationale; Ministerul Administratiei si Internelor; Ministerul Culturii si Cultelor; Ministerul Sanatatii; Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului; Ministerul Finantelor Publice; Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Integrarii Europene; Ministerul mediului si Gospodaririi Apelor; Autoritatea Nationala pentru Tineret; Autoritatea Nationala pentru Persoane cu Handicap. Art. 3. Practicarea activitatilor de educatie fizica si sport de catre cetateni fara orice forma de discriminare, intr-un mediu curat si sigur, in scopul socializarii, educatiei si sanatatii. Art. 4. Perfectionarea si dezvoltarea organizarii si functionarii sistemului national de educatie fizica si sport. Art. 5. Perfectionarea cadrului legislativ necesar organizarii si functionarii domeniului si armonizarea acestui cadru cu legislatia europeana. Art. 6. Cresterea rolului educatiei fizice scolare, universitare, militare, profesionale in vederea ameliorarii potentialului biomotric al populatiei tinere. Art. 7. Dezvoltarea sportului scolar si universitar, in cadrul asociatiilor sportive scolare si universitare. Art. 8. Dezvoltarea sportului pentru toti la nivel national, regional si local. Art. 9. Dezvoltarea sportului de performanta si reprezentarea Romaniei la : a.Competitiile sportive internationale oficiale anuale, in special la Campionatele Mondiale si Campionatele Europene. b.Jocurile Olimpice de iarna din 2006. c.Jocurile Olimpice de vara din anul 2008, si clasarea in primele 15-20 natiuni ale lumii, in conditiile unei sustineri financiare la nivelul cerintelor, incepand cu anul 2005. Art. 10. Formarea si perfectionarea resurselor umane din domeniu. Art. 11. Cresterea contributiei cercetarii stiintifice si medicinii sportive insustinerea domeniului. Art. 12. Cresterea bugetului de stat si a bugetelor locale, atragerea resurselor private, precum si eficientizarea finantarii programelor sportive Art. 13. Modernizarea bazei materiale sportive existente, construirea unor baze sportive pentru agrement si construirea unor noi baze sportive si dotari in scopul asigurarii conditiilor pentru pregatirea sportivilor si organizarea de competitii nationale si internationale oficiale. Organizarea Registrului Bazelor Sportive. Art. 14. Promovarea valentelor cultural-educative ale sportului si educatiei fizice, a spiritului de toleranta si fair-play si aluptei impotriva dopajului si a violentei in sport. Art. 15. Dezvoltarea relatiilor si schimburilor internationale in domeniul sportului si educatiei fizice, in concordanta cu politica externa a Romaniei.

Art. 16. Promovarea si sustinerea reprezentantilor romani in organismele sportive internationale. CAPITOLUL 2 Organizarea si functionarea sistemului national de educatie fizica si sport Art. 17. Perfectionarea organizarii structurilor de la nivel central in activitatea sportiva: a.perfectionarea structurii organizatorice proprii a Agentiei Nationale pentru Sport, a structurilor si institutiilor din subordinea acesteia; b.eficientizarea colaborarii intre Agentia Nationala pentru Sport si celelalte institutii ale administratiei publice centrale cu atributii in domeniul educatiei fizice si sportului ; d.perfectionarea structurii organizatorice a altor institutii centrale cu atributii in domeniul educatiei fizice si sportului Art. 18. Sporirea autonomiei si raspunderii federatiilor sportive nationale, asociatiilor si cluburilor sportive, ale celorlalte structuri sportive pentru indeplinirea obiectivelor strategice ale activitatii de educatie fizica si sport. Art. 19. Continuarea procesului de constituire a asociatiilor sportive scolare si universitare, a caror activitate este coordonata de Federatia Sportului Scolar respectiv de Federatia Sportului Universitar. Art. 20. Sporirea autonomiei si raspunderii federatiilor sportive nationale asociatiilor si cluburilor sportive ale celorlalte structuri sportive pentru indeplinirea obiectivelor strategice ale activitatii de educatie fizica si sport. Art. 21. Continuarea procesului de constituire a a sociatiilor sportive scolare si universitare, a caror activitate este coordonata de Federatia Sportului Scolar, respectiv de Federatia Sportului Universitar. Art. 22. Cresterea gradului de implicare a autoritatilor administratiei publice locale in organizarea si sustinerea activitatii sportive. Art. 23. Promovarea parteneriatului public-privat printr-un cadru legislativ adecvat Art. 24. Asigurarea unui sistem informatic performant in scopul culegerii, prelucrarii, stocarii, arhivarii si diseminarii informatiilor din domeniul educatiei fizice si sportului. Art. 25. Asigurarea unui flux informational eficient si operativ intre Agentia Nationala pentru Sport, organizatiile sportive centrale neguvernamentale si alte structuri, institutii si organizatii partenere. Art. 26. Perfectionarea cadrului legislativ in vederea aplicarii Strategiei, precum si armonizarea acestuia cu legislatia europeana, respectiv cu a Uniunii Europene: a). completarea si modificarea Legii Educatiei Fizice si Sportului nr. 69/2000, a Regulamentului de punere in aplicare al acesteia si a altor acte normative conexe; b). Completarea si modificarea Legii Invatamantului in scopul reglementarii: rolului si locului curriculum de educatie fizica in cadrul procesului general al invatamantului primar, gimnazial, liceal si universitar rolului si locului sportului scolar si universitar, desfasurat in cadrul asociatiilor sportive scolare, respectiv universitare, activitate coordonata de Federatia Sportului Scolar si de Federatia Sportului Universitar rolului si locului sportului de performanta, desfasurat in cadrul cluburilor sportive scolare si universitare, in unitatile de invatamant cu program sau profil sportiv, in palatele si cluburile copiilor, afiliate la federatiile sportive nationale pe ramura de sport. c). Reglementarea de catre detinatorii de baze si instalatii sportive a modalitatilor de acces la bazele si instalatiile necesare pentru practicarea sportului si desfasurarea lectiilor de educatie fizica.

d). Promovarea Legii Fondului National pentru Dezvoltarea Sportului, in sensul diversificarii surselor de finantare a activitatii sportive romanesti e). Elaborarea si promovarea Legii privind Statutul sportivilor profesionisti f). Completarea Legii Administratiei publice locale in vederea reglementarii competentei si a responsabilitatilor autoritatilor administratiei publice locale, precum si a cresterii contributiei financiare in activitatea sportiva. g). Completarea si modificarea Legii Finantelor publice locale in vederea reglementarii modalitatii de finantare a activitatilor de educatie frizica si sport din bugetele locale h). Promovarea proiectelor de acte normative privind infiintarea, organizarea si functionarea, dupa caz, urmatoarelor organisme si institutii: Federatia Sportului Scolar, institutie care functioneaza in subordinea organului administratiei publice centrale de specialitate pentru educatie Federatia Sportului Universitar, institutie care functioneaza in subordinea organului administratiei publice centrale de specialitate pentru educatie Federatia Sporturilor Aplicativ-Militare, organism in subordinea organului administratiei centrale de specialitate pentru aparare Agentia Nationala Antidoping Comisia Nationala de Disciplina Sportiva Comisia Nationala pentru combaterea violentei in sport Institutul National pentru Sport (INS), institutie publica cu personalitate juridica de drept public in subordinea Agentiei nationale pentru Sport in scopul concentrarii si valorificarii resurselor umane, organizationale, financiare si informationale a diferitelor institutii ce functioneaza in prezent in activitatea de cercetare metodologica sportiva, asistenta psiho-biologica, recuperare medicala, control doping, educationale si provceduri informationale i). Modificarea si completarea Normelor privind reglementarea unor probleme financiare in activitatea sportiva j). Reglementarea conditiilor pentru practicarea exercitiilor fizice in scop de intretinere, profilactic si terapeutic k). Realizarea de catre Ministerul Sanatatii a retelei nationale de medicina sportiva, constituita din unitati specializate, policlinici sau dispensare judetene de medicina sportiva, in fiecare judet l). Stabilirea cadrului legal privin sistemul asigurarilor medicale pentru sportivi m). Armonizarea statutelor si regulamentelor federatiilor sportive nationale in conformitate cu actele normative nationale si internationale n). Alte acte normative cu incidenta asupra domeniul educatiei fizice si sportului CAPITOLUL 3 Educatia fizica Art. 27. Obiectivul strategic pentru activitatea de educatie fizica vizeaza a). Realizarea unui numar minim de 3 ore de educatie fizica saptamanal, cuprinse in curriculum scolar in invatamantul primar, gimnazial si liceal b). Imbunatatirea continutului si predarii educatiei fizice scolare; elaborarea manualului de educatie fizica c). Mentinerea in mod obligatoriu a activitatilor fizice si sportive in planurile deinvatamant ale institutiilor de invatamant superior, peste numarul de ore alocat pe profiluri, pe parcursul a 4 semestre, de regula in primii doi ani de studii d). Realizarea obiectivelor educatiei fizice militare privind cresterea potentialului psiho-biomotric, in concordanta cu cerintele diverselorarme, cu specificul si formele instructiei pentru lupta si valorificarea acestora in misiuni de catre militarii din trupe, militarii de profesie si comandamente e). Dezvoltarea educatiei fizice profesionale in domeniile care reclama promovarea unor forme specifice de practicare a exercitiilor fizice

f). Implicarea medicilor de familie, a cadrelor medicale din unitatile si institutiile de invatamant, din institutiile sanitare, din statiunile turistice balneoclimaterice si de tratament in stimularea si promovarea practicarii exercitiilor fizice in scop de intretinere, profilactic sau terapeutic g). Sustinerea acestor activitati de catre autoritatile administratiei publice locale Art. 28. Scopul obiectivului strategic pentru educatie fizica il constituie: a). Asigurarea unei stari optime de sanatate si a conditiei fizice a tineretului scolar b). Insusirea cunostintelor si formarea deprinderilor necesare practicarii independente a exercitiilor fizice, a sportului c). Promovarea valentelor educative, stabilirea unor relatii asociative civilizate si sporirea contributiei educatiei fizice la socializarea tinerei generatii. CAPITOLUL 4 Sportul scolar si sportul universitar Art. 29. Directia principala de actiune pentru sportul scolar si pentru cel universitar o reprezinta dezvoltarea activitatilor sportive ale tineretului scolar in afara orelor cuprinse in planurile de invatamant, acestea urmand a se realiza in principal prin: a). Sustinerea si incurajarea practicarii sportului organizat in asociatiile sportive scolare, de sub autoritatea Ministerului Educatiei si Cercetarii din cadrul unitatilor de invatamant, in coordonarea Federatiei Sportului Scolar, cu prioritate prin organizarea Campionatului National al Scolilor Generale, Campionatului National al Liceelor. b). Sustinerea si incurajarea practicarii sportului organizat in asociatiile sportive universitare, de sub autoritatea Ministerului Educatiei si Cercetarii din cadrul institutiilor de invatamant superior, in cordonarea Federatiei Sportului Universitar, cu prioritate prin organizarea Campionatelor Nationale Universitare la diferite ramuri de sport. c). Utilizarea competitiilor sportive scolare si universitare ca sursa de verificare selectie, promovare si verificare a potentialului sportiv al tinerilor. d). Sustinerea programelor de reprezentare la competitiile internationale oficiale desfasurate sub egida Federatiei Internationale a Sportului Scolar (FISS) si a Federatiei Internationale a Sportului Universitar (FISU). Art. 30. Sustinerea de catre federatiile sportive nationale a sportivilor, componenti ai loturilor nationale, selectionati in echipele reprezentative scolare si universitare care urmeaza sa participe la competitiile internationale oficiale sub egida Federatiei Internationale a Sportului Scolar (FISS), respectiv a Federatiei Internationale a Sportului Universitar (FISU). CAPITOLUL 5 Sportul pentru toti si sportul pentru persoane cu handicap Art. 31. Incurajarea practii sportive individuale continue a cetatenilor, prin crearea unui cadru social si organizatoric complex si favorizant, sustinut de organele guvernamentale in parteneriat cu organizatiile neguvernamentale, care vor actiona pentru stimularea si sprijinirea practicarii activitatilor fizice si sportive de catre toate categoriile de cetateni, fara nici o discriminare, in mod liber si voluntar, independent sau in cadru organizat, in vederea mentinerii unei bune stari de sanatate si a consolidarii socializarii cetatenilor. Art. 32. Infiintarea asociatiilor sportive judetene Sportul pentru toti, in toate judetele. Art. 33. Constituirea Comitetului Activitatilor Fizice Sportive pentru Sanatate, Educatie si Recreare, organism consultativ in cadrul Agentiei Nationale pentru

Sport, pentru a asigura coordonarea Programului national "Sportul pentru toti", a carui organizare, functionare si componenta se stabilesc prin hotarare a Guvernului. Art. 34. Dezvoltarea si sustinerea diversificarii practicarii continue a activitatilor fizice si sportive cu implicarea autoritatilor administratiei publice locale, cu prioritate in mediul rural. Art. 35. Serviciile publice deconcentrate pentru sport vor dezvolta parteneriatul cu asociatiile judetene Sportul pentru toti si cu alte organizatii din sectorul public si privat in scopul sustinerii organizarii si desfasurarii activitatilor specifice domeniului. Art. 36. Reorganizarea sistemului sportului pentru persoanele cu handicap de catre institutiile si organizatiile nationale si teritoriale specializate si elaborarea programelor de activitati ale acestora, adecvate diferitelor tipuri de handicap. Art. 37. Intarirea parteneriatului cu organul administratiei publice centrale de specialitate pentru persoane cu handicap, in vederea sustinerii activitatii sportive a persoanelor cuprinse in aceasta categorie de protectie sociala. Art. 38. Elaborarea unui Program National Sportul pentru persoane cu handicap Art. 39. Punerea in aplicare a prevederilor Programului national Sportul pentru persoane cu handicap, potrivit competentelor stabilite, pentru a). practicarea exercitiilor fizice si a sportului de catre persoane cu handicap fizic, senzorial, psihic si mixt, in scopul dezvoltarii personalitatii si integrarii sociale a acestora. b). Participarea la competitiile nationale si internationale destinate acestor persoane CAPITOLUL 6 Sportul de performanta Art. 40. Stimularea sportului de inalt nivel, cu prioritate la ramurile si probele cuprinse in programele Jocurilor Olimpice de vara si de iarna, va constitui in continuare obiectivul principal al activitatii de performanta, avand in vedere atat traditiile cat si contributia semnificativa si constanta la reprezentarea si sporirea prestigiului Romaniei pe plan international. Art. 41. Pentru indeplinirea obiectivelor strategice din activitatea sportiva de performanta, definite la Art. 9, se va actiona in urmatoarele directii: a). Reorganizarea si sustinerea activitatii sportive la nivelul copiilor si juniorilor in structuri specializate, capabile sa asigure conditiile necesare pentru selectia continua, promovarea si participarea la competitiile acestora b). Sustinerea diferentiata a ramurilor de sport, in functie de valoarea, traditia si gradul de dezvoltare a fiecareia la nivel national si international. c). Perfectionarea de catre federatiile sportive nationale a sistemelor nationale de selectie, pregatire si a celor competitionale pentru fiecare ramura de sport d). Imbunatatirea si actualizarea orientarii metodologice, in concordanta cu cerintele activitatii sportive de performanta, a regulamentelor de organizare si competitionale e). Valorificarea cadrului legal, a conditiilor locale specifice pentru organizarea structurilor sportive, consolidarea si/sau infiintarea unor cluburi sportive puternice, din sectorul public si privat, care sa contribuie constant si eficient la pregatirea si promovarea sportivilor de performanta in loturile nationale. Art. 42. Elaborarea de programe speciale pentru integrarea si protectia sociala a sportivilor de performanta. Art. 43. Dezvoltarea sportului profesionist la ramurile de sport care au solicitat, au obtinut sau vor obtine statutul legal pentru practicarea sportului profesionist.

Art. 44. Sustinerea cu prioritate a activitatii in Centrele nationale olimpice de pregatire a juniorilor si / sau a altor forme de pregatire centralizata, la aceasta categorie de varsta. Art. 45. Continuarea procesului de redresare a jocurilor sportive, in functie de valoarea, traditia si gradul de dezvoltare a fiecaruia la nivel national si international. Art. 46. Elaborarea si sustinerea unor programe speciale pentru dezvoltarea sporturilor de iarna in vederea reprezentarii internationale la competitiile internationale oficiale, Campionate Europene, Campionate Mondiale, inclusiv la Jocurile Olimpice din 2006, respectiv 2010. Art. 47. Elaborarea si sustinerea unui program prioritar pentru dezvoltarea infrastructurii necesare practicarii sporturilor de iarna. Art. 48. Sustinerea si incurajarea initiativelor privind organizarea in Romania de competitii internationale oficiale la ramurile de sport cu rezultate confirmate, in conditiile existentei bazei materiale corespunzatoare. CAPITOLUL 7 Formarea si perfectionarea resurselor umane din domeniul educatiei fizice si sportului Art. 49. Evaluarea necesarului de specialisti din domeniul educatiei fizice si sportului in scopul includerii acestora in programele de formare si perfectionare Art. 50. Coordonarea cerintelor pietii muncii din domeniul educatiei fizice si sportului cu activitatea institutiilor de invatamant superior. Art. 51. Optimizarea cadrului de formare a antrenorilor, in concordanta cu cerintele sportului de performanta, in raport cu a). cerintele federatiilor sportive nationale b). cerintele privind organizarea invatamantului superior de profil. Art. 52. Diversificarea formelor de scolarizare in cadrul institutiilor de profil postliceale si universitare, precum si imbunatatirea planurilor, continutului si metodologiei actiunilor de pregatire si perfectionare profesionala a tuturor categoriilor de specialisti in domeniu. Art. 53. Cresterea numarului si competentei profesionale a instructorilor sportivi formati in cadrul liceelor cu program sportiv si prin cursurile organizate de Directiile pentru sport judetene, respectiv a Municipiului Bucuresti, in parteneriat cu alte institutii si organizatii interesat, in conditiile legii. Art. 54. Organizarea de cursuri de management si marketing in sport, precum si alte forme de perfectionare pentru specialistii domeniului. Art. 55. Organizarea de actiuni pentru atragerea, pregatirea si promovarea voluntarilor. Art. 56. Atragerea celor mai valorosi specialisti din tara si strainatate in calitate de lectori ai cursurilor de formare si perfectionare. CAPITOLUL 8 Cercetarea si asistenta stiintifica sportiva. Medicina sportiva. Art. 57. Sustinerea si dezvoltarea activitatilor de asistenta complexa interdisciplinara in vederea imbunatatirii metodologiei pregatirii sportive, a participarii la competitii, a refacerii si a recuperarii sportivilor vor fi realizate prin: Art. 58. Imbunatatirea procedurilor de culegere, prelucrare si stocare a informatiilor cu continut stiintific, aplicativ metodologic, biologic si utilitar educational din domeniul educatiei fizice si sportului Art. 59. Stimularea si sustinerea institutiilor, nucleelor de cercetare stiintifica in domeniul educatiei fizice si sportului pentru abordarea unor teme si programe care au in vedere urmatoarele directii:

a).Ameliorarea programelor de educatie fizica. b).Promovarea sportului pentru toti. c).Contributia cercetarii stiintifice la ridicarea nivelului performantei sportive. d).Fundamentarea metodologica, stiintifica si medico-biologica a selectiei, antrenamentului si participarii sportivilor la competitii. e).Cresterea competitivitatii pe plan international a jocurilor sportive. Art. 60. Cresterea rolului Consiliului Stiintei Sportului din Romania in promovarea si sustinerea programelor de cercetare stiintifica, sprijinirea nucleelor de cercetare existente, atragerea unor noi specialisti si constituirea unor colective de cercetare si expertiza stiintifica, in special in centrele universitare, in extinderea colaborarii cu institutele stiintifice din tara si de peste hotare. Art. 61. Organizarea periodica, pe plan local, zonal si national a unor sesiuni stiintifice, simpozioane si a altor manifestari pentru prezentarea rezultatelor si concluziilor unor studii si cercetari stiintifice in domeniul educatiei fizice, al sportului pentru toti si al sportului de performanta. Art. 62. Intarirea parteneriatului cu Ministerul Sanatatii si cu institutiile de profil in vederea stabilirii, sustinerii si urmaririi, la nivel central si local, a modului de aplicare a normelor de sanatate si igiena pentru toate categoriile de varsta ale cetatenilor, prin utilizarea principiilor metodologice specifice medicinii sportive. Art. 63. Imbunatatirea calitativa a controlului medical si a asistentei medicosportive asigurate de Institutul National de Medicina Sportiva, si de unitatile specializate de medicina sportiva in realizarea procesului de selectie si pregatire a sportivilor la cluburi si la loturile nationale, in asigurarea conform legii a asistentei medicale la bazele sportive si la competitii, precum si pentru efectuarea in conditii optime a refacerii, recuperarii sportivilor si asigurarii unei alimentatii rationale. Art. 64. Cresterea responsabilitatii tuturor structurilor sportive, a tehnicienilor, antrenorilor, arbitrilor, organizatorilor de competitii si a celorlalti factori implicati prin respectarea fara nici o exceptie a concluziilor si prescriptiilor medicale, existenta avizului medical fiind absolut obligatorie pentru acceptarea participarii sportivilor la antrenamente si competitii. Art. 65. Ministerul Educatiei si Cercetarii, in colaborare cu Mnisterul Sanatatii, ca elabora normele privind acordarea avizului medical necesar elevilor si studentilor in vederea participarii la lectiile de educatie fizica Art. 66. Adoptarea de catre Ministerul Sanatatii si de catre Agentia Nationala pentru Sport a unor masuri pentru dezvoltarea bazei materiale, dotarea cu aparatura performanta si modernizarea Institutului National de Medicina Sportiva unitate medicala etalon de asistenta si cercetare medico-sportiva, chemata sa rezolve la cel mai inalt nivel problemele complexe medico-biologice ale selectiei, pregatirii si participarii in competitii de nivel olimpic si mondial a sportivilor din loturile reprezentative. Art. 67. Sprijinirea activitatii si dotarea cu aparatura specifica a retelei unitatilor de medicina sportiva judetene si a cabinetelor medicale organizate in cadrul complexurilor sportive nationale, al cluburilor sportive Art. 68. Extinderea retelei unitatilor de medicina sportiva, avandu-se in vedere dezvoltarea domeniului si necesitatea acordarii asistentei medicale de specialitate unui numar mai mare de practicanti ai exercitiilor fizice si sportului, de sportivi si ramuri de sport, pe intregul teritoriu al tarii Art. 69. Desfasurarea unei activitati sustinute pentru excluderea utilizarii mijloacelor si metodelor care prejudiciaza sanatatea sportivilor si etica sportiva. Art. 70. Promovarea masurilor de prevenire, control, precum si de sanctionare a persoanelor care incalca prevederile legale in vigoare in materie de asistenta si control medical in domeniul educatiei fizice si sportului. CAPITOLUL 9 Finantarea activitatii sportive

Art. 71. Directiile principale pentru realizarea obiectivelor strategice privind finantarea activitatii sportive sunt : a). Cresterea nivelului finantarii programelor sportive precum si diversificarea surselor de finantare a acestora. b). Cresterea ponderii surselor private in finantarea activitatii sportive, in principal prin extinderea utilizarii facilitatilor Codului fiscal amplificarea parteneriatului public-privat. c). Cresterea contributiei autoritatilor administratiei publice locale la finantarea activitatii sportive, cu prioritate in finantarea cheltuielilor de intretinere, modernizare si dezvoltare a bazei materiale sportive de interes local si a programului Sportul pentru toti.. d). Eficientizarea finantarii activitatii sportive prin: asigurarea transparentei cheltuielilor in activitatea sportiva. finantarea programelor sportive ale structurilor sportive si institutiilor publice cu activitate in domeniu, in mod nediscriminatoriu. finantarea de programe in domeniile : educatiei fizice, sportului scolar, sportului universitar, sportului pentru toti, sportului de performanta, bazei materiale sportive, cercetarii stiintifice, formarii si perfectionarii resurselor umane din domeniu, medicinii sportive, informatizarii si altele. e). Mijloacele financiare necesare pentru sustinerea subprogramelor derulate de Federatia sportiva nationala "Sportul pentru toti", vor fi asigurate din fonduri prevazute distinct in bugetul de stat si bugetele locale. Art. 72. Atragerea de fonduri internationale pentru finantarea programelor sportive. CAPITOLUL 10 Baza materiala a activitatii sportive Art. 73. Obiectivul principal al strategiei privind baza materiala sportiva il reprezinta modernizarea bazei existente si construirea unor baze noi pentru pregatire organizare de competitii nationale si internationale oficiale, prin: a). Modernizarea bazelor sportive pentru a corespunde criteriilor impuse prin normele si regulamentele federatiilor internationale, in vederea omologarii lor pentru organizarea de competitii nationale si internationale oficiale. b). Asigurarea dotarilor si amenajarilor in cadrul bazelor sportive la nivelul cerintelor internationale. c). Repunerea in functiune si construirea de bazine de inot, cate unul in fiecare judet si sector al Municipiului ucuresti, dintre care 8 cu dimensiuni olimpice d). Construirea a 150 de sali de sport, cu parametrii tehnici care sa corespunda normelor de practicare a jocurilor sportive de sala (handbal, baschet, volei), din care 12 sali polivalente, in judetele in care nu exista. e). Construirea unei Sali polisportive in Bucuresti, la standarde internationale pentru competitiile de mare anvergura, in colaborare cu Primaria Generala a Municipiului Bucuresti f). Modernizarea cu prioritate a Complexelor Sportive Nationale la standardele impuse pentru pregatirea sportivilor de inalta performanta g). Infiintarea a 3-4 noi complexuri sportive nationalre h). Amenajarea a 1 000 de terenuri in cadrul Prigramului National Sportul in cartier. i). Construirea a 3 piste sandard start pentru bob si sanie in Poiana Brasov, Miercurea Ciuc si Vatra Dornei j). Construirea unei piste artificiale pentru bob si sanie la vatra Dornei k). Construirea a trei patinoare acoperite in Bucuresti, Timisoara si Vatra Dornei

l). Acoperirea patinoarelor artificiale existente, cu prioritate in Poiana Brasov, Tg. Mures, Suceava si Pitesti Art. 74 Reabilitarea si punerea in functiune a bazelor sportive ce asigura desfasurarea de activitati fizice si sportive in conditii de siguranta si sanatate pentru practicanti Art. 75. Continuarea actiunilor de dezvoltare a patrimoniului public aflat in administrarea Agentiei Nationale pentru Sport Art. 76. Pastrarea destinatiei si functionalitatii bazelor sportive constituite din cladiri si / sau terenuri componente ale imobilelor care vor fi retrocedate in baza prevederilor legislatiei in vigoare Art. 77. Aplicarea unui management performant in administrarea si functionarea bazelor existente Art. 78. Implicarea autoritatilor administratiei publice locale in intretinerea, modernizarea si dezvoltarea bazelor de interes local si judetean. Art. 79. Organizarea Registrului bazelor sportive Art. 80. Continuarea actiunilor de stimulare a interesului agentilor economici pentru proiectarea, experimentarea, producerea si comercializarea instalatiilor, echipamentelor si materialelor necesare pentru practicarea unor ramuri de sport, pentru dotarea bazelor sportive destinate activitatilor competitionale, diversificarii ofertei de servicii sportive pentru populatie Art. 81. Modernizarea, respectiv, construirea de baze sportive, terenuri, Sali, in mediul rural, la nivelul fiecarei comune Art. 82. Amenajarea si dezvoltarea unor centre polisportive la nivel local pentru practicarea sportului pentru toti. CAPITOLUL 11 Valorile etice, imaginea sportului si publicitatea sportiva Art. 83. Pastrarea si promovarea valorilor etice si a principiilor fundamentale ale sportului si olimpismului in randul practicantilor si sustinatorilor sportului Art. 84. Intensificarea activitatilor de informare publica, de prevenire si combatere a faptelor care contravin spiritului de sportivitate Art. 85. Combaterea violentei si dopajului in sport. Sustinerea activitatii Comisiei Nationale de Actiune Impotriva Violentei in Sport, precum si a Agentiei Nationale Antidoping Art. 86. Actualizarea si completarea statutelor si regulamentelor federatiilor sportive nationale si ale celorlalte structuri sportive in vederea imbunatatirii starii disciplinare, acordandu-se prioritate masurilor preventive, actiunilor pentru combaterea faptelor antisportive, promovarii spiritului de fair-play si a tolerantei in intreaga activitate sportiva. Art. 87. Stabilirea unui sistem coerent de sanctiuni, corespunzator domeniilor respective, a unui cadru unitar privind instantele disciplinare si actiunea lor, masuri care vor fi concretizate in regulamentele de disciplina proprii. Sustinerea functionarii Comisiei Nationale de Disciplina Sportiva. Art. 88. Asigurarea unui cadru adecvat de organizare si desfasurare a activitatilor sportive, a procesului de pregatire si a competitiilor, pentru valorificarea si exprimarea valentelor educative ale sportului. Art. 89. Extinderea formelor si mijloacelor de publicitate, de mediatizare a evenimentelor sportive, care sa prezinte laturile pozitive ale sportului - o imagine corecta privind importanta sociala, valentele educative si morale ale acestuia, care sa stimuleze un curent de opinie favorabil practicarii si participarii cetatenilor la activitatile sportive. Art. 90. Realizarea sistematica de actiuni de promovare, in tara si peste hotare, a specificului, traditiilor si realizarilor sportului romanesc, ca parte integranta a

fenomenului cultural national si mondial, precum si pentru popularizarea personalitatilor romanesti care s-au afirmat pe plan olimpic si mondial. Art. 91. Elaborarea si editarea de publicatii de specialitate si de informare in domeniul sportului, precum si a unor lucrari tehnice si beletristice cu tematica sportiva. Publicarea Anuarului Sportului. Art. 92. Continuarea actiunilor de dezvoltare a Muzeului Sportului, de achizitionare, restaurare si conservare a valorilor muzeale de interes national, de organizare a unor expozitii interne si externe. Sensibilizarea autoritatilor locale pentru organizarea unor sectiuni sportive in cadrul fiecarui Muzeu judetean de istorie. Art. 93. Dezvoltarea unui sistem activ de promovare a imaginii sportului romanesc in nplan national si international Art. 94. In cadrul masurilor de promovare a valentelor educative ale sportului, a spiritului de toleranta, fair-play, respect si combatere a discriminarii se va actiona prin: a). Aplicarea Programului National pentru promovarea tolerantei si a fair-play-ului in sportul romanesc. b). Asigurarea unui cadru civilizat si stimulativ de desfasurare a competitiilor, pentru respectarea ceremonialelor de deschidere si inchidere, a momentelor de acordare a trofeelor si de premiere a sportivilor. c). Desemnarea celor mai buni sportivi, antrenori, arbitri, a altor specialisti, precum si acordarea unor trofee speciale, pe plan national, la nivelul federatiilor, judetelor, localitatilor si cluburilor, pe baza de criterii obiective de departajare. CAPITOLUL 12 Relatiile si schimburile internationale ale miscarii sportive Art. 95. Continuarea actiunilor pentru dezvoltarea relatiilor de cooperare cu forurile si organismele Consiliului Europei, Uniunii Europene, ale altor institutii, organizatii si organisme mondiale si participarea la manifestarile sportive organizate sub egida acestora. Art. 96. Extinderea si diversificarea relatiilor de colaborare bilaterale si multilaterale si incheierea unor protocoale si a altor documente de schimburi sportive cu organizatiile guvernamentale si neguvernamentale din alte tari, care sa contribuie la dezvoltarea sportului din tara noastra si la afirmarea sa pe plan international. Art. 97. Promovarea intereselor sportului romanesc pe plan international in cadrul organizatiilor sportive internationale la care Romania este afiliata: a). Consiliul International pentru Educatie Fizica si Stiinta Sportului (CIEPSS). b). Conferinta Ministrilor Tineretului si Sportului din Tarile de Expresie Franceza (CONFEJES). c) Asociatia Internationala pentru Informatie Sportiva (IASI). Participarea la aceste organizatii sportive internationale va fi asigurata de Agentia Nationala pentru Sport si Ministerul Educatiei si Cercetarii. Art. 98. Promovarea intereselor sportului romanesc pe plan international, in activitatea federatiilor, asociatiilor si a altor organizatii sportive internationale prin: a). Organizarea Conferintei Sportive Europene in 2007. b), Promovarea si sustinerea unor reprezentanti romani in forurile de conducere si in comisiile organismelor internationale. c). Promovarea si sustinerea unor arbitri care sa oficieze la competitiile olimpice, mondiale si europene. d). Realizarea actiunilor din Programul 2005 Anul International al Sportului si Educatiei Fizice, promovat de Organizatia Natiunilor Unite e). Realizarea unor mai stranse legaturi cu mass-media internationala si nationala pentru promovarea sportului romanesc, prin intermediul Asociatiei Internationale a

Presei Sportive (AIPS), a Uniunii Europene a Presei Sportive (UEPS) si a Asociatiei Presei Sportive din Romania (APS), organisme partenere recunoscute ale forurilor internationale, colaborand pentru sprijinirea actiunilor si initiativelor in domeniu ale acestora. Art. 99. Participarea in activitatile organismelor si organizatiilor europene si mondiale indreptate spre promovarea valorilor si eticii sportului, pentru promovarea rolului femeii in sport si eliminarea oricaror discriminari care ar afecta caracterul universal al practicii sportive. Art. 100.Largirea ariei de colaborare sportiva cu Republica Moldova. Art. 101.Dezvoltarea relatiilor in domeniul educatiei fizice si sportului cu celelalte state vecine si a cooperarii regionale in Balcani, in zona Marii Negre si in Bazinul Dunarii. Art. 102.Dezvoltarea relatiilor de colaborare in domeniul educatiei fizice si sportului cu tarile francofone, cu precadere in cadrul CONFEJES prin a). participarea la Conferinta Ministrilor Tineretului si Sportului din tarile de Expresie Franceza. b). Participarea la Jocurile Francofoniei 2005 Art. 103.Dezvoltarea relatiilor sportive dintre organismele nationale care reprezinta sportul scolar si universitar si organizatiile si organismele internationale corespondente Art. 104.Promovarea relatiilor sportive cu romanii din diaspora si atragerea acestora in organizatiile sportive internationale, precum si in programele sportive din tara si de peste hotare.

S-ar putea să vă placă și