Sunteți pe pagina 1din 5

A MEDIATORILOR

CUPRINS : 1. PREAMBUL 1.1. 1.2 1.3. Defini ii Misiunea mediatorului Obiectivele Codului

2. PRINCIPII GENERALE 2.1. Libertatea p r ilor de a recurge la mediere i de a lua o decizie 2.2 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. Nediscriminarea ncrederea i integritatea moral Conflictul de interese Stabilirea onorariilor R spunderea mediatorului Incompatibilit i

2.3 Independen a i impar ialitatea mediatorului Secretul profesional - confiden ialitate

2.10. Calitatea procesului de mediere 3. COMPORTAMENTUL PROFESIONAL 4. RELA IILE DINTRE MEDIATORI 5. DISPOZI II FINALE

I DEONTOLOGIE PROFESIONAL

CODUL DE ETIC

1. PREAMBUL
Codul de etica i deontologie profesionala a mediatorilor autoriza i, mpreun cu normele privind r spunderea disciplinar a acestora, Legea 192/16.05.2006 privind medierea i organizarea profesiei de mediator i Regulamentul de organizare i func ionare al Consiliului de mediere constituie principalele reguli in conformitate cu care mediatorii i desf oar activitatea . Codul de etica i deontologie profesionala al mediatorilor autoriza i cuprinde ansamblul normelor i caracteristicilor ce definesc calitatea activit ii profesionale, el avnd rol de a servi ca linie de conduita obligatorie a mediatorilor, astfel nct ace tia s desf oare o activitate competenta i responsabil , n conformitate cu etica profesiei .

1.1 Defini ii:


n sensul prezentului cod, medierea este modalitatea voluntar de solu ionare a conflictelor dintre dou sau mai multe persoane, pe cale amiabil , cu sprijinul unei ter e persoane neutr , calificat i independent , printr-o activitate desf urat n conformitate cu prevederile legale n domeniu i normele prezentului Cod. Mediatorul este persoana neutr , impar ial i calificat , apt s faciliteze negocierile ntre p r ile aflate n conflict, n scopul ob inerii unei solu ii reciproc convenabile, eficiente i durabile. Probitatea profesional reprezint respectarea tuturor normelor deontologice i de organizare i func ionare ale profesiei stabilite prin lege, regulament de organizare i func ionare, cod etic i deontologic i hot rri ale Consiliului de Mediere.

1.2.Misiunea mediatorului
ntr-o societate ntemeiat pe respect fa de justi ie, mediatorul ndepline te un rol eminent. ntr-un Stat de drept, mediatorul are sarcina de a ncerca solu ionarea conflictelor pe cale amiabila, n condi ii de neutralitate, impar ialitate i confiden ialitate . Mediatorul nu are i nu poate avea o obliga ie de rezultat, ci doar de pruden i diligen . Solu ionarea conflictului depinde exclusiv de acordul p r ilor, misiunea principal a mediatorului fiind aceea de a depune toate efortul de care este capabil i priceperea pe care o are pentru a sprijini p r ile s ajung la un acord.

1.3. Obiectivele codului


Normele deontologice sunt destinate s garanteze, prin acceptarea lor liber consim it , buna ndeplinire de c tre mediator a misiunii sale, recunoscut ca fiind indispensabil pentru buna func ionare a societ ii. Nerespectarea acestor norme de c tre mediatori, va duce, n ultim instan , la aplicarea unei sanc iuni disciplinare. a) b) c) s ofere mediatorilor liniile de conduit directoare n activitatea pe care o desf oar s apere interesul public (medierea este, conf.art.4 alin 1 din legea 192 o activitate de interes public) s promoveze ncrederea n mediere ca modalitate alternativ de solu ionare a conflictelor.

Obiectivele prezentului codului de etic

i deontologie profesional sunt urm toarele:

2. PRINCIPII GENERALE 2.1 Libertatea p r ilor de a recurge la mediere i de a lua o decizie


2.1.1. Mediatorul are obliga ia de a se asigura c p r ile au recurs la procedura de mediere n mod voluntar, n cuno tin de cauz i f r a fi constrnse. Fac excep ie de la acest principiu situa iile n care medierea este o procedur obligatorie prev zut de legile speciale. 2.1.2. Mediatorul trebuie s respecte i s ncurajeze dreptul p r ilor de a lua orice decizie liber i n cuno tin de cauz care s solu ioneze divergen ele dintre ele. 2.1.3. Mediatorul va informa p r ile, de la nceput, n ce va consta activitatea sa i asupra faptului c decizia final le apar ine n mod exclusiv i c se pot retrage oricnd din procesul de mediere. 2.1.4. Mediatorul nu va oferi p r ilor consultan legal sau de specialitate, n schimb poate sf tui p r ile c pot ob ine asisten juridic independent sau de specialitate. 2.1.5. Mediatorii trebuie s acorde asisten numai n cazul n care au calificarea necesar pentru a r spunde n mod rezonabil orizontului de a teptare al p r ilor angajate n mediere.

2.2 Nediscriminarea
Mediatorul nu va refuza activitatea de mediere i nu o va exercita la standarde inferioare din motive ce in de rasa, culoarea, na ionalitatea, origine etnic , limba, religia, sexul, opinia, apartenen a politic , averea sau originea social a p r ilor.

2.3. Independen a, neutralitatea i impar ialitatea mediatorului


Mediatorii trebuie s fie independen i, neutrii fa de dispute i p r i i s conduc procesul de mediere ntr-un mod impar ial. n exercitarea atribu iilor lor profesionale trebuie s se bucure de deplin independen fa de entit i care ar putea avea interese n cauzele n care are loc medierea. Aceast independen trebuie s fie de natur a le garanta impar ialitatea, neutralitatea i echidistan a fa de cauz , rezultatele acesteia i p r ile implicate n disput .

Mediatorul trebuie s evite orice situa ie de natur s respecte normele de etic profesional .

i limiteze independen a i s

Dac n orice moment din timpul procesului de mediere mediatorul i pierde aceste atribute, el este obligat s aduc acest fapt la cuno tin a p r ilor implicate n conflict i dac este cazul s anun e entitatea care a referit cazul. n situa iile n care vor fi solu ionate prin mediere conflicte de familie, independen a i impar ialitatea mediatorului nu pot fi argumente pentru a ignora sau neglija interesul superior al minorului.

Rela ia dintre mediator i p r i se bazeaz pe ncredere, avnd la baz cinstea, probitatea, spiritul de dreptate i sinceritatea mediatorului.

2.5. Secretul profesional - confiden ialitatea


Prin ns i natura misiunii sale, mediatorul este depozitarul secretelor p r ilor implicate n procedura medierii i destinatarul comunic rilor de natur confiden ial .

2.4. ncrederea i integritatea moral


F r o garan ie a confiden ialit ii, ncrederea nu poate exista. Prin urmare, secretul profesional este recunoscut ca fiind deopotriv un drept i o ndatorire fundamental i primordial a mediatorului . Mediatorul trebuie s respecte secretul oric rei informa ii confiden iale de care ia cuno tin n cadrul activit ii sale profesionale. Aceast obliga ie nu este limitat n timp.

2.6. Conflictul de interese


Mediatorul trebuie s refuze preluarea unui caz dac tie c exist mprejur ri care lar mpiedica s fie neutru i impar ial, precum i atunci cnd constat ca drepturile n discu ie nu pot face obiectul medierii. Mediatorii vor face cunoscute toate conflictele de interese poten iale sau existente de care sunt, n mod rezonabil, con tien i. Comunicarea conflictelor de interese se face att c tre p r ile n conflict ct i, dac este cazul, entit ii care a referit cazul. Dac p r ile nui dau acordul expres privind participarea sa, n continuare, mediatorul, ntr-o asemenea situa ie, este obligat s renun e la solu ionarea respectivului caz. De asemenea, mediatorul nu poate reprezenta sau asista vreuna dintre p r i intr-o procedur judiciar ori arbitral avnd ca obiect conflictul supus medierii . Mediatorul nu poate fi audiat ca martor n leg tur cu faptele sau actele de care a luat la cuno tin n cadrul procedurii de mediere .

2.7. Stabilirea onorariilor


Mediatorul trebuie s informeze p r ile cu privire la onorariu, iar valoarea nsumat a onorariului i cheltuielilor ocazionate de procedura medierii trebuie s fie echitabil i justificat . Ei vor explica p r ilor baza de calcul i valoarea onorariilor, precum i a deconturilor de cheltuieli.

2.8. R spunderea mediatorului


Mediatorul r spunde civil, penal i disciplinar, pentru nc lcarea obliga iilor sale profesionale, n conformitate cu prevederile legii civile, penale i normelor stabilite de Consiliul de mediere.

nc lcarea prevederilor prezentului cod constituie atingere adus profesionale i atrag sanc ionarea conform legii.

probit ii

2.9. Incompatibilit i
Exercitarea profesiei de mediator este compatibil cu orice alt profesie, cu excep ia incompatibilit ilor prev zute prin legi speciale .

2.10. Calitatea procesului de mediere


Mediatorii trebuie s depun toate diligen ele necesare n vederea prest rii unui serviciu de calitate n condi ii de siguran , respect reciproc, egalitate de anse, respectarea diversit ii, corectitudine profesional i procedural .

3. COMPORTAMENTUL PROFESIONAL
3.1. n exercitarea profesiei, mediatorii au obliga ia s respecte hot rrile Consiliului de Mediere. 3.2. Mediatorul trebuie sa adopte un comportament apt de a contribui la cre terea prestigiului profesiei. Pentru aceasta el trebuie s fie devotat profesiei, s - i mbun t easc tehnicile i practicile profesionale, urmnd n acest scop cursuri de formare continu . Mediatorul trebuie s se asigure c personalul angajat sau administrativ necesar activit ii de mediere respect deontologia i secretul profesiei . To i mediatorii, astfel cum sunt defini i n con inutul legii, trebuie s se ab in , chiar n afara exercit rii profesiei, de la orice nc lc ri ale legilor, regulamentelor i regulilor profesiei, i de la orice ac iuni contrare impar ialit ii, independen ei i onoarei profesiei, susceptibile s aduc tirbire demnit ii acesteia, adic probit ii profesionale. 3.3. Mediatorul este autorizat s informeze publicul despre serviciile pe care le ofer , cu condi ia ca informa ia s fie fidel , veridic i cu respectarea secretului profesional, a altor principii esen iale ale profesiei i a regulilor de publicitate stabilite prin norme aplicabile profesiei.

Mediatorul va evita s practicieni n mediere.

fac

men iuni care s

4. RELATIILE DINTRE MEDIATORI


4.1. Practicienii n mediere i datoreaz amabilitate i respect reciproc. Acestea exclud vulgaritatea i manifest rile necuviincioase. Ei trebuie s se ab in de la orice atitudine jignitoare ori imput ri r u voitoare, n general s se ab in de la orice ac iune susceptibil de a aduce daune altor colegi mediatori. 4.2. Divergen ele dintre mediatori se vor solu iona pe cale amiabil , iar n situa ia nerezolv rii pe aceast cale, vor fi supuse dezbaterii Consiliului de mediere, constituit n instan disciplinar .

5. DISPOZI II FINALE

Regulile privind conduita etic mediatorii.

i deontologia profesional sunt obligatorii pentru to i

Adoptat ast zi, 17.02.2007, de Consiliul de Mediere.

aduc

atingere intereselor altor

Evaluare