Sunteți pe pagina 1din 15

Ci.

5
CaIinciuc Ciislina Monica
Cailu IIoiina
Tiofin IuIiana
Iacol Cooigoana
Laloialoi psihoIogio gonoiaIa
Tubcrcu!nza cstc n bna!a Infcctn-cnntagInasa rndusa
dc bacI!u! Knch, transmIsa c ca!c acrIana, maI rar
dIgcstIva sI carc natc afccta tnatc nrganc!c cnru!uI,
dar n rImu! rnd !amnu!.
Tubcrcu!nza natc fI rcvcnIta rIn vaccInarca BCG
n matcrnItatI piinli-un iogin do viala sanalos caio
incIudo o aIinonlalio logala n fiuclo Ioguno caino
Iaclalo ovilaioa funaluIui consunuI oxcosiv do
aIcooI pIinlaii n aoi Iiloi aoiisiioa ncapoiiIoi
ovilaioa agIonoialiiIoi odihna iospoclaioa noinoIoi
do igiona poisonaIa si coIocliva.
rIcc crsnana carc arc sImtnmc sugcstIvc cntru
TBC (maI a!cs tusca), trcbuIc sa sc rczIntc !a
mcdIc. n piinuI ind so faco un oxanon cIinic apoi
oxanon din spula iocoIlala piin luso uinal do
oxanon iadiogiafic caio poalo puno n ovidonla
nodificaii Ia nivoIuI pIanniIoi. DiagnoslicuI nu so
puno nunai po laza iadiogiafioi ci oslo nocosaia
ovidonlioioa laciIuIui Koch n spula.
Tratamcntu! tubcrcu!nzcI sc facc strIct sub suravcghcrc mcdIca!a
(mcdIc sau asIstcnt mcdIca!), durcaza n mcdIc 6-8 !unI sI cnnsta n
asncIcrca a 3-4-5 mcdIcamcntc caabI!c sa dIstruga sau sa rcvIna
mu!tI!Icarca bacI!u!uI Knch, admInIstratc 2-3 !unI sI 2-3 mcdIcamcntc
n faza dc cnntInuarc (4-5 !unI).
#oginuI igiono-diololic lioluio sa cupiinda o aIinonlalio logala n
vilanino (fiuclo Ioguno voizi) pioloino si gIucido naluiaIo. Tratamcntu!
cstc gratuIt c tnata durata !uI, cntru tntI bn!navII asIguratI sau
ncasIguratI. Tioluio Iual n considoiaio fapluI ca luloicuIoza nolialala
poalo fi noilaIa. Un fosl loInav do luloicuIoza lialal si vindocal oslo un
on noinaI.
Tuberculoza pulmonar primar apare Irecvent Iar simptome si, eventual, se maniIest ca
si o stare gripal.
n cazuri cu evolutie grav, se maniIest prin:
- Iebr,
- transpiratii nocturne,
- tuse si expectoratie,
- ap la plmni (revrsat pleural),
- o eruptie pe piele (eritem nodos).
upa vindecare si, eventual, reinIectie, tuberculoza pulmonar postprimar se
maniIest prin:
- tuse, initial intermitent, usor de atribuit unei viroze sau Iumatului. Expectoratia
este initial n cantitate redus, mucoasa, de culoare galben sau verzuie, mai ales
matinal. Ulterior tusea devine persistent, iar expectoratia mai abundent. Uneori
poate sa apar sputa sangvinolent sau chiar hemoptizia, care caracterizeaz
tuberculoza pulmonar dupa o mai lunga evolutie;
-lipsa poItei de mncare (anorexie) cu scderea greuttii;
- transpiratii, predominant nocturne;
- stare permanent de oboseal cu diminuarea capacittii de munc;
- Iebr, mai Irecvent subIebrilitti;
- dureri toracice;
- dispneea apare n cazul unui pneumotorace sau a unei pleurezii, iar n stadii mai
avansate este dependenta de extinderea leziunilor.
La copilul mic boala poate mbraca Iorme grave. Adenopatia hilar n prezenta tusei
persistente poate sugera diagnosticul. Far tratament boala evolueaz spre inIectie
miliar, meningit sau meningo-enceIalit.
Boala este mult mai sever la pacientii imunodeprimati.

- sIaliioa sislonuIui inunilai daloiila:


- unoi loIi a sislonuIui inunilai piocun SIDA
(luloicuIoza oslo o cauza inpoilanla do docos Ia
loInavii do SIDA)
- unoi lialanonlo nodicaIo - chinioloiapia sau
coilicoloiapia
- naInuliilioi
- vaisloi - copiii si vaislnicii piozinla un iisc
cioscul
- fiocvonlaioa unoi conunilali in caio so afIa un
nunai naio do pacionli cu luloicuIoza acliva
(spilaIo inchisoii olc.) In acosl caz oslo
ioconandala ofocluaioa do loslo cu ioguIaiilalo.
Iiocvonlaioa ocazionaIa a unoi poisoano
conlagioaso nu anlionoaza in nod aulonal
infoclaioa. Tolusi iiscuI unoi poisoano sanaloaso
do a so infocla cu laciIuI Koch dopindo do
nunaiuI si do giaduI do conlagiozilalo aI
loInaviIoi do luloicuIoza piocun si do duiala
conlacluIui cu acosloa.
La ianduI sau giaduI do conlagiozilalo dopindo do donsilaloa laciIiIoi in
spula si do fiocvonla lusoi.
In conunilaliIo inchiso cu un nunai naio do loInavi do luloicuIoza
condiliiIo do convioluiio (supiapopuIaioa vonliIalia sIala) joaca un ioI in
liansniloioa infoclioi.
- viziloIo in laiiIo cu un nunai naio do cazuii do luloicuIoza
- nuliilia inadocvala - confoin sludiiIoi unoIo doficionlo nuliilionaIo sunl
coioIalo cu o incidonla nai naio a luloicuIozoi: doficionla do pioloino
vilanina 12 (fiocvonla Ia vogolaiioni) vilanina D si zinc.
In juiuI unui loInav do luloicuIoza puInonaia lusiloi po un poiinoliu do
apioxinaliv 2 nolii oxisla o conconlialio naio do asononoa picaluii caio
avnd dinonsiuni foailo nici pIulosc n aoi nca dosluI linp nainlo do a
cadoa jos. Do acooa so nloIogo do co oiico loInav do luloicuIoza Ia pIanni
lioluio sa iospoclo cu sliiclolo nasuiiIo do piocaulio ioconandalo piiviloi Ia
dininuaioa acosloi consocinlo nofavoialiIo a lusoi si anuno do fiocaio dala
cnd lusoslo sa-si aslupo guia si nasuI cu o lalisla sau - si nai lino - cu un
soivoloI oii o lucala do hilio caio so aido dupa nai nuIlo nlioluinlaii. So
nloIogo do asononoa do co lialanonluI nodoin caio so apIica luloicuIosiIoi
puInonaii aio nu nunai o vaIoaio naio ponliu vindocaioa individuIui
loInav dai aio si inpoilanla ponliu pioloclia coIoi din jui caci infIuonloaza
iopodo n lino lusoa caio dispaio Ia scuil linp dupa insliluiioa lialanonluIui
Asislonla nodicaIa lioluio sa uinaioasca si sa slio sa inloipiolozo lusoa. Tioluio sa
Iinisloasca lusoa do iiilalio (Iaiingila lionsila) olisnuind loInavuI sa-si
slapanoasca lusoa si ioconandandu-i sa ovilo funaluI disculiiIo doschidoioa guiii
in inspiialio aoiuI uscal sau lonpoialuia pioa iidicala sa lusoasca cu lalisla Ia
guia olc. Do asononoa lioluio sa asozo loInavuI in pozilia caio poinilo
oxpocloialia si Ia novoio sa uliIizozo lusoa ailificiaIa aspiialia lionsica olc.
Lxpocloialia oslo piocosuI piin caio so oIinina piodusoIo foinalo in caiIo
iospiialoiii. in nod cuionl piin oxpocloialio so inloIog alal acluI do oxpuIzio cal si
piodusoIo oIininalo (spula). Lxpocloialia iopiozinla faia indoiaIa naloiiaIuI
paloIogic coI nai poiicuIos fapl ponliu caio lioluio Iualo nasuii #oIuI asislonloi
nodicaIo consla in a faco oducalia loInaviIoi asupia noduIui cun lioluio sa
oxpocloiozo si cun sa uliIizoazo scuipaloiiIo: sa involo fonoiIo si copiii sa
oxpocloiozo si sa Iuplo inpoliiva iozislonloi acosloia fala do uliIizaioa
scuipaloiiIoi sa ionaico si sa olisnuiasca loInavuI cu uliIizaioa pozilioi in caio sa
oxpocloiozo cu nai nuIla faciIilalo si alundonla sa sloaiga cu lanpoano do vala
nonlalo po ponsa spuloIo adunalo po guia si dinlii loInavuIui. Do asononoa
lioluio sa slianga si sa nasoaio - in opiulolo sau pahaio giadalo - oxpocloialia
alundonla. Dozinfoclaioa scuipaloiiIoi oslo o ioguIa alsoIula.
!onliu dozolsliuaioa caiIoi aoiiono so foIososlo unooii piovocaioa lusoi
ailificiaIo. So conpiina liusc si sacadal vonliaI laza loiacoIui - l pozilio
soni-sozanda - dupa o inspiialio foilala in linp co loInavuI faco un ofoil
do luso. Lxisla doua conliaindicalii spociaIo: liaunalisnoIo cianiono si
fiacluia do coIoana. in acoIasi scop so ofocluoaza unooii loInavuIui - in
pozilio sozanda -conpiosiuni liuslo si sacadalo Ia laza loiacoIui Ia
sfaisiluI unoi inspiialii foilalo uinalo do ofoiluii do luso.
Honoplizia oslo oIininaioa po guia a unoi canlilali do sango piovonind
din caiIo aoiiono infoiioaio. Cand sangoIo piovino do Ia nivoIuI
iinofaiingoIui oIininaioa poaila donuniioa do opislaxis: cand piovino do
Ia nivoIuI gingiiIoi - dogingivoiagio: do Ia nivoIuI slonacuIui - do
honalonoza. Acoslo cauzo lioluio oIininalo dooaioco cu oxcoplia
opislaxisuIuioInavuI afIin pozilio soni-sozanda - dupa o inspiialio foilala
in linp co loInavuI faco un ofoil do luso. Lxisla doua conliaindicalii
spociaIo: liaunalisnoIo cianiono si fiacluia do coIoana. in acoIasi scop so
ofocluoaza unooii loInavuIui - in pozilio sozanda -conpiosiuni liuslo si
sacadalo Ia laza loiacoIui Ia sfaisiluI unoi inspiialii foilalo uinalo do
ofoiluii do luso. Honoplizia oslo oIininaioa po guia a unoi canlilali do
sango piovonind din caiIo aoiiono infoiioaio. Cand sangoIo piovino do Ia
nivoIuI iinofaiingoIui oIininaioa poaila donuniioa do opislaxis: cand
piovino do Ia nivoIuI gingiiIoi - dogingivoiagio: do Ia nivoIuI slonacuIui -
do honalonoza. Acoslo cauzo lioluio oIininalo dooaioco cu oxcoplia
opislaxisuIui.
Asislonla nodicaIa aio ioIuI sa caInozo po loInav
si po coi din anluiajuI acosluia sa-1 dozliaco cu
lIandolo si sa-1 asozo in pal in pozilio soni-
sozanda: sa-i asiguio izoIaioa soniolscuiilaloa
aoiisiioa lonpoialuia nodoiala (16): sa-i inpuna
inoliIilalo alsoIula si lacoio sa ioconando
loInavuIui sa nu lusoasca sa inspiio Ionl si
piofund: sa-i cuiolo guia do choaguii si sa-i
adninisliozo lucali do ghoala: sa nu ioconando
aIinonlalio si lauluii linp do 24 do oio.
SughiluI oslo o conliaclio a diafiagnuIui
piovocala do iiilalia noivuIui fionic. So inlaInoslo
in lunoii coioliaIo si noningilo dai si in unoIo
pIouiozii lunoii puInonaio poiilonilo iiilalii
gasliico si osofagiono si in saicina. !oalo fi si
no-violic
. So lialoaza piin unoIo nijIoaco onpiiico: (apIicaioa unoi Ioviluii
noasloplalo po spaloIo loInavuIui gaigaia pioIungila sugoioa unoi lucali
do zahai sau ghoala piovocaioa unui iofIox do slianul sau do vaisaluia
oipiioa iospiialioi piosiuno po gIolii ocuIaii) sau nodicaIo: ingoslii do
licailonal do sodiu in apa caIdula spaIaluii gasliico iopolalo
!Iogonazin - foailo oficaco (25 - 5O ng i.n. sau i.v.) #ogIan (1 -2 fioIo i.v.)
poifuzii vonoaso do xiIina (2O nI 1 in 25O nI soi gIucozal 5) si dupa
caz AIgocaInin (i.v.) MiaIgin (i.v.) aninofonazona noifina aponoifina
(5 ng s.c) chinidina olc.
TuIluiaiiIo vocii (disfonia) apai sul uinaloaioIo foino: voco iagusila
slinsa - in Iaiingila acula sau cionica: voco nazonala - in aslupaioa fosoIoi
nazaIo: voco lilonaIa - in IoziuniIo noivuIui iocuionl slang. ooknaik
8IbIIograIIe 8IbIIograIIe. .
uuu.sfa|u|ncdicu|ui.rc
uuu.sana|a|ca|a.ccn
uuu.rcncdic.rc
uuu.c-sana.rc
uuu.ncdica|s|udcn|.rc