P. 1
Impozite Si Taxe Locale - Primaria Municipiului Ramnicu-Valcea

Impozite Si Taxe Locale - Primaria Municipiului Ramnicu-Valcea

|Views: 831|Likes:
Published by geamanuf

More info:

Published by: geamanuf on Jun 22, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/13/2013

pdf

text

original

CAPITOLUL I: PREZENTAREA PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI RM.

VÂLCEA

1.1

. Prezentarea institutiei

Primarul, viceprimarul, secretarul, împreună cu aparatul propriu de specialitate reprezentat de consiliul local, constituie Primăria, structura funcţionala cu activitate permanenta care aduce la îndeplinirea hotărârilor consiliului local şi dispoziţiile primarului, soluţionând probleme curente ale colectivităţii locale. Aparatul propriu al Consiliului Local este structură organizatorică de specialitate care asigura îndeplinirea sarcinilor şi atribuţiilor ce îi revin în domeniile de activitate stabilite de lege. Aparatul propriu al Consiliului Local este subordonat primarului, care constituie autoritatea executiva la nivelul Primăriei Rm. Vâlcea. Regulamentul de organizare şi de funcţionare a aparatului propriu se aprobă de către consiliul local, la propunerea primarului. Primarul este şeful administraţiei publice locale şi al aparatului propriu de specialitate, al autorităţilor, administraţie publice locale, pe care îi conduce şi îi coordonează. El îndeplineşte o funcţie de autoritatea publică. În exercitarea atribuţiilor ce-i revin, primarul emite dispoziţii cu caracter normativ sau individual. Acestea devin executori numai după ce au fost aduse la cunoştinţa publică sau după ce au fost comunicate persoanelor interesate, după caz . Compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei Rm. Vâlcea nu au capacitate decizională şi nici dreptul de a iniţia proiecte de hotărâri, ci doar componenta legală de a fundamenta prin rapoarte de specialitate, studii, referate, sub aspectul legal, formal, de eficienţă şi/sau eficacitate, necesar procesului decizional, acestea fiind: - compartiment stare civilă şi asistenta socială; - compartiment pentru evidenţa persoanelor; - compartiment registru agricol; - compartiment informare, relaţii publice şi secretariat; - compartiment de audit intern; - compartiment protecţie civilă; - compartiment resurse umane; - compartiment informatică; - compartiment Contabilitate şi achiziţii publice; - compartiment impozite şi taxe locale; - compartiment A.D.D.P.; - compartiment administrativ gospodăresc. Pe lângă aceste compartimente la nivelul Primăriei Rm. Vâlcea funcţionează un serviciu de întreţinere parcuri şi zone verzi. De asemenea este subordonată şi gestionata activitatea desfăşurată la nivelul Casei de Cultură, respectiv bibliotecii.

1.2. Cadru organizatoric
• • • • • • • • • • • •

Biroul Audit Public Intern Poliţia Comunitară(0) Corp Control Primar Dir. Urbanism, Investitii, Licitatii Dir. Ev. Patrimoniu, cadastru, Gospodarie Comunala si Servicii Publice Dir. Economico-Financiara Dir. Admin., Juridic, Contencios Dir. Admin. Pietelor si Targurilor(3) Directia Evidenta Persoanelor(2) Directia Programe Externe(2) Directia de Protectie Sociala(5)
Directia Administrarii Domeniului Public(2)

1.3. Componenta Consiliului Local

Activitatea Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea este reglementata, în principal, de Legea Administratiei Publice Locale. Conform acesteia, autonomia locala în România este realizata de consiliile locale ca autoritati deliberative - si primari ca autoritati executive. Consiliul Local se întruneste lunar în sedinte ordinare si, ori de câte ori este nevoie, în sedinte extraordinare. În intervalul dintre sedinte, Consiliul îsi desfasoara activitatea prin comisiile de specialitate, care propun, prin rapoarte, admiterea sau respingerea proiectelor de hotarâri sau a altor acte. REGULAMENTUL DE ORGANIZARE AL CONSILIULUI LOCAL Componenţa comisiilor de specialitate: 1.Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii şi liniştii publice, drepturilor cetăţenilor Preşedinte: Filip Teodosie Secretar: Pandurasu Adrian Iulian Membri: Ene Gabriela Ana Botea Eugen Mihail Matei Ion 2.Comisia de buget-finanţe, prognoze economico-sociale

2

Preşedinte: Craciunescu Grigore Secretar:Negrea Cornelia Membri: Amza Ilie Matei Ion Virlan Eduard 3.Comisia pentru servicii publice şi comerţ, întreprinderi mici şi mijlocii, administrarea domeniului public şi privat, agricultură Preşedinte: Tardea Dumitru Secretar: Musat Constantin Membri: Preda Maria Persu M. Mihai Pandurasu Adrian Iulian 4.Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură Preşedinte: Rădulescu Romeo Secretar: Constantinescu Cosmin Dragos Membri: Ceausescu Rozin Nicolae Ion Chiriţă Dorin 5.Comisia pentru învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, activităţi sportive şi de agrement Preşedinte: Veteleanu Ninel Eusebiu Secretar: Tirlea Alina Eugenia Membri: Bercea Maria Balan Mariana Costea Maria

3

chiar de prevederile legale în vigoare. şi fără obligaţia din partea statului la o contraprestaţie sau un echivalent direct şi imediat către persoanele fizice sau juridice care au obligaţia de a efectua plați către bugetul de stat.neutralitatea măsurilor fiscale în raport cu diferitele categorii de investitori şi capitaluri. capitalului român şi străin. care nu au calitatea de contribuabili ai statului în discuţie. CARACTERIZAREA GENERALĂ A IMPOZITELOR ŞI TAXELOR Impozitele se stabilesc şi se percep numai şi numai de unitatiile specializate ale statului. definitivă şi nerambursabilă. de neconfundat. cât şi din punct de vedere al conţinutului lor economic.CAPITOLUL II: ELEMENTE TEORETICE PRIVIND IMPOZITELE ŞI TAXELE 2. la o contraprestaţie sau un echivalent direct şi imediat (serviciu. Taxele pot fi percepute şi de unitățiile private autorizate. IMPOZITUL reprezintă ”plata efectuată în favoarea bugetului de stat de către diferite persoana fizice sau juridice în cazul când acestea se bucura de anumite servicii sau drepturi. Din punct de vedere al terţilor în general persoane fizice şi juridice străine. Suma de bani care se plăteşte unor instituţii în schimbul unor servicii prestate sau al unor drepturi”. facultativă (benevolă). conform prevederilor legale. în unele cazuri. generală. şi nu de taxă pe valuare adăugata. impozitul reprezintă plata bănească. Exemplu cel mai convingător îl reprezintă denumirea “taxei pe valuare adăugata”. TAXA reprezintă plata bănească. cât şi al conţinutului. cu formă de propietate asigurând condiţii egale investitorilor. Asemenea confuzii sunt generate. lucrări. Frecvent se fac confuzii între noţiunea de impozite şi cea de taxe. individuală. Atât din punct de vedere al sensului. în niciun caz şi sub nicio formă impozitele nu pot fi încasate de unităţile private şi cu atât mai mult nu se pune problema stabilirii de impozite de către aceste unităţi. etc). Noţiunea de “impozit” este sinonimă cu “venit al statului”. către perdoanele fizice şi juridice. Din punct de vedere al “contribuabilului” al acelui care are obligaţia legală de a suporta din veniturile sale dările către stat impozitul reprezintă o obligaţie de plată către stat. impozitele practicate într-un stat exprimă gradul de fiscalitate. impozitul reprezintă “o obligaţie legală”: de a reţine obligaţiile de plată şi a le vira statului. a face afaceri. DEFINIŢII PRIVIND IMPOZITELE ŞI TAXELE Între “impozit” şi “taxa” exista deosebiri esenţiale. Din punct de vedere al plătitorului spre exemplu al societăţii comerciale care are obligaţia reţinerii impozitului pe salarii de la salariaţii săi şi de a-l vira la bugetul statului. al interpretării fiscale. Din punct de vedere fiscal. confirmarea unor repturi. Impozitele şi taxele se bazează pe următoarele principii: . obligatorie. o dare. care nu respectă sensul şi conţinutul real al termenilor şi expresiilor folosite. în cuantumul şi la termenele stabilite prin lege. în funcţie de care se apreciază oportunităţile de a învesti. exprimarea corectă ar fi impozitul pe valuare adăugata. a munci.2.1. atât din punct de vedere semantic (al sensurilor cuvintelor). 2. cu obligaţia din partea prestatorului (stat sau unitate privată). 4 . nerambursabilă.

ele pot creşte sau scădea atât în mărime relativa cât şi absolută fie prin mărirea/micşorarea numărului de plătitori. . prin elaborarea de norme juridice clare care să nu conducă la interpretări arbitrare. indiferent dacă aceştia sunt persoane fizice sau juridice. cât şi în străinătate şi datorează impozit. venituri nerealizabile cu caracter neperiodic. prin impozite şi prin taxe. În cazul taxelor plata se face anticipat. în acest caz contribuabilul efectuează plata în numerar prin prezentarea la casieria organului fiscal la termenele stabilite. sistemul legal de impunere trebuie să asigure aşezarea justă a sarcinilor fiscale. . modalitatea şi sumele de plată să fie precis stabilită pentru fiecare plătitor. Astfel spus. Drepul de a decide asupra nivelului impozitului revine puterii legislative şi organelor arministrative locale pentru acele segmente care. în funcţie de mărimea acestora. în prezent se folosesc tot mai mult operațiuniile de plată prin mijloace economice. respectiv aceaștia să poată urmări şi înţelege sarcina fiscală ce le revine. .echitatea fiscală la nivelul persoaneolor fizice. extinderea bazei de impunere. Încasarea impozitelor: . sau la sfârşit. în timpul prestaţiei. majorarea/micşorarea cotelor de impunere.. veniturile din drepturile de propietate intelectuală. . precum şi să poată determina influența deciziilor lor de management financiar asupra sarcinii lor fiscale.reţinerea la sursă a impozitului datorat. este o modalitate de încasare a unor impozite practicată în general. de către instanţele judecătoreşti.eficiența impunerii prin asigurarea stabilităţii pe termrn lung a prevederilor Codului fiscal. venituri din jocuri de noroc şi câştiguri. o Titlul nerambursabil al impozitului are în vedere că acesta este o plată definitivă către stat.la sediul organului fiscal de care aparţine contribuabilul. venituri din dobânzi. prin lege. îl aduce la cunoştinţa acestora şi urmăreşte colectarea lui la termenele stabilite prin legislaţia în vigoare.în plan economic: rolul impozitului se concretizează ca fiind un factor de încurajare a unor anumite activităţii economice. şi anume: o Caracterul obligatoriu al impozitului desemnează faptul că plata acestuia către stat este o sarcină impusă tuturor contribuabilor persoane fizice şi/sau juridice române ori străine ca şi rezidenţilor ce obţin venituri atât în România. Rolul important al impozitelor se manifestă pe următoarele planuri: . având o valuare egală sau apropiată cu valoarea impozitului plătit.în plan social: rolul impozitelor constă în faptul că prin intermediul acestora. iar termenele. îngrădire sau impulsionare a comerţului exterior. . Cetăţenii au obligaţia să contribuie. obligaţiile de plată care se încadrează la această formă de încasare a impozitului sunt următoarele: venituriile din salarii. astfel încât aceste prevederi să nu conducă la efecte retroactive defavorabile pentru persoane fizice şi juridice. precum CEC. . fără a se pune problema perceperii de penalităţi sau alte sancţiuni pentru neplata la termen. după cum convin părţile.perceperea impozitului prin aplicarea de timbre fiscale. statul stabileşte nivelul impozitului pe categorii de contribuabili. plata taxelor se face „prin reţinere la sursa” nu se oferă prestaţia până nu se încasează taxa. prin impunerea diferită a venitirilor. la cheltuielile publice. o Lipsa contraprestaţiei semnifică ideea potrivit căreia contribuabilii nu pot solicita statului un contraserviciu.deplasarea organului fiscal la sediul contribuabilului. întâmplător. în prezent se optează pentru plata acestor taxe prin agenţii economici specialazați. constă în calculul impozitului de către suportatorului impozitului respectiv din drepturile ce se cuvin persoanelor fizice şi juridice şi virarea acestuia la termenele şi pe destinațiile stabilite de lege. . venituri din pensii. venituri din dividente. statul asigura redistribuirea unei părţi din produsul intern brut între membrii societăţii. creştere sau reducere a producţiei sau a consumului. Din definiţia impozitului rezultă trei caracteristici fundamentale ale impozitului.în plan financiar: rolul impozitelor este acela de a constitui în mijlocul principal de colectare a resurselor financiare necesare acoperirii cheltuielilor publice.certitudinea impunerii. le sunt date în responsabilitate. 5 .

pe când în cazul impozitelor. avem de-a face cu contribuabili. Structura produselor şi serviciilor consumate pentru care statul urmăreşte limitarea sau reducerea cât mai mult a consumului acestora. Taxele mai reprezintă şi preţul dreptului de folosinţa acordat de stat unor persoane fizice sau juridice pentru utilizarea unor bunuri ale sale.plata bănească. averea. ÎN CAZUL TAXELOR . Prestarea unui serviciu direct şi imediat din partea statului lipseşte cu totul. 2.se pot institui atât de stat. termenul de plată este precis stabilit prin . pentru folosirea terenurilor propietate de stat. se prestează de către stat un serviciu direct şi pe cât posibil imediat.nivelul lor este negociabil. se virează bugetului de stat sub formă de impozite. . plata este obligatorie. sunt venituri numai ale statului. plata acestora este nu numai obligatorie.din taxele percepute de unitatiile private numai o parte 8. Nivelul taxei depinde de felul şi de costul serviciului prestat. cu persoane fizice sau juridice care îşi achită contravaluarea serviciilor prestate. avem de-a face cu plătitori. pe când pentru taxe.plata definitivă şi nerambursabilă. . 3. Volumul venitului impozabil. facultative de persoanele fizice sau juridice pentru serviciile prestate acestora de către stat. 6 . etc). . prestaţiei. cele la care se urmăreşte reducerea consumului stabilindu-se accize). 9. în timpul sau la sfârşitul lege. . nivelul lor nu se negociază. Taxele sunt plăţi făcute de bună voie.2. se pot institui numai de către stat prin lege.nivelul taxei plătite este în funcţie de mărimea şi importanta serviciului prestat.plata se face anticipat.avem de-a face cu plătitori. . indiferent de venitul. ex: taxa pentru folosirea locurilor publice. plata se face fără obligaţia din partea statului la o contraprestaţie sau un echivalent direct şi imediat către persoanele fizice şi juridice. Cuantumul impozitului se determină în funcţie de: 1. . mărimea impozitelor datorate se stagileste în averea şi situaţia personală şi familiala a plătitorului.3 ELEMENTELE IMPOZITELOR ŞI TAXELOR Elementele comune impozitelor şi taxelor sunt: .plata individuală.plata este facultative. La o analiză se poate constata că unele taxe precum ”taxa pentru folosirea mijloacelor de transport”întrunesc în ceea mai mare parte. elemente caracteristice impozitului. Serviciul constă într-o “contraprestaţie sau un echivalent direct şi imediat către persoanele fizice sau juridice”. 5. cât şi de lege 4. situaţia personală şi de politica statului cu privire la serviciile respective (la familiară a contribuabilului. structura consumului Pentru anumite servicii.structura şi nivelul taxelor nu intra în sfera de impozite se au în vedere şi Directivele reglementări ale Comunităţii Europene. funcţie de venitul. . .plata se face cu obligaţia din partea prestatorului (unitate de stat sau privată) la o contraprestaţie sau un echivalent direct către persoana fizică sau juridical. Mărimea materie impozabile. Elementele care deosebesc impozitele de taxe ÎN CAZUL IMPOZITELOR 1. În cazul taxelor. taxa pentru folosirea mijloacelor de transport. plata este benevolă. nivelul taxelor este influenţat şi de bunuri şi servicii. 7. în cazul impozitului. 6. termenelor de plată sancţiunilor pentru neplată în cuantumul şi la termenele stabilite prin lege. În cazul taxelor. 3. 2. dar şi precis stabilă (anticipat) sub aspectul cuantumului. în stabilirea structurii şi a nivelului unor . pe când în cazul impozitelor avem de-a face cu contribuabili cu “persoane fizice sau juridice obligate prin lege să platească impozite”.

Comunităţii Europene în materie fiscal. 7 .

impozitul pe venitul din vânzarea activelor. impozitul pe dividente. componentele impozitului se referă la: ”Subiectul impozabil. obiectul impunerii. Impozitele reale se calculează şi pentru clădiri în funcţie de destinaţia lor (locuinţe magazine. ferestrelor. f. pe pământ. e. a. Legislaţia în vigoare numeşte pe acest subiect. se pot distinge următoarele categorii de impozite: • Impozite directe: contribuabilul cunoaşte cu precizie ce impozite şi cota ce o datorează statului termenul de plată şi sancţiunile pentru neplata lor. cel mai elocvent exemplu de impozit personal este impozitul pe venituri globale. impozitele de tip real se practică pe scara tot mai redusă. impozitele pe venitul persoanelor fizice. În prezent. După criteriul trăsăturilor de fond şi formă. se ţine seama şi de situaţia personală a plătitorului. scopurile urmărite. b. numărul uşilor. Stabilirea impozitului pe clădiri a avut la baza anumite criterii. penalităţi. Cota impunerii poate fi stabilită în suma fixa ori în cote procentuale şi reprezintă impozitul datorat pentru o unitate de impunere. cu atât se vor vira în contul statului mai multe resurse financiare. . ele se plătesc statului în mod indirect. birouri). hectar. Impozitele personale se definesc prin aceea că la aşezare lor. mărimea chiriei. 2.4. Sub aspect teoretic. impozitele locale. CLASIFICAREA IMPOZITELOR ŞI TAXELOR În teoria şi practica fiscală se întâlneşte o mare varietate de tipuri şi feluri de impozite care sunt constituite în raport cu anumite criterii ştiinţifice şi le deoebesc în ceea ce priveşte conţinutul şi forma lor. suprafaţa curţii. h. Din categoria acestor impozite fac parte impozitele pe clădiri. suportul impozitului. cota impozitului.Taxa pe valoare adăugata. Sursa impozitului constituie originea din care se plăteşte impozitul. Termenul de plată reprezintă momentul calendaristic până la care impozitul trebuie să fie achitat.Componentele impozitelor: Prin urmare. ea se poate exprima în unităţi naturale (kilogram. d. Impozitele personale se întâlnesc sub formă: a. cu cât se cumpără mai multe produse şi/sau bunuri ce conţin impozite indirecte. impozitelor pe venit. Sancţiunea constituie pedeapsa prevăzută de legile fiscalităţii pentru contribubilii care încalcă dispoziţiile lor şi se pot materializa în popriri. A. • Impozitele indirect: se percep de către stat prin însăşi vânzarea de producse sau bunuri care conţin în preţul lor acest tip de impunere. Unitatea de impunere este exprimarea în unităţi de măsură a dimensiunii impunerii. impozitelor pe avere. Aceasta poate fi supotatorul real (în cazul impozitelor datorate persoanelor fizice organelor fiscale locale) sau un interpus (în cazul când impozitul datorat se achita de către o altă persoană). unitatea de impunere. 8 . La persoanele juridice impozitul îmbraca următoarele forme: impozitul pe profit. cum sunt: numărul şi destinaţia camerelor. reprezentantele. obiectul impunerii. b.Accizele. Impozitele indirecte îmbraca mai multe forme de manifestare: . litru. termenul de plată şi sancţiune”. menţinându-se în ţări în curs de dezvoltare. impozitul pe venitul persoanelor juridice. prin cumpărarea de bunuri şi/sau produse. c. contribuabil. sechestre. aceasta poate fi venit sau avere. impozitele directe se împart în două categorii: Impozite reale ce se caracterizează prin aceea că obiectul impunerii se defineşte în mod cantitativ. Drept criterii ale tipologiei se folosesc cele referitoare la trăsăturile de fond şi formă. frecvența realizării lor. instituţia care le administrează. Obiectul impunerii are ca formă de manifestare profitul. maşini. venitul. etc. Suportatorul impozitului este reprezentată de persoana fizică sau juridica ce suportă efectiv impozitul. g. metru pătrat) sau/şi unităţi monetare (lei). suprafaţa construită. Subiectul impozitului poate fi o persoană fizică sau juridică obligată prin lege la plată să.

taxe vamale convenţionale – au un nivel mai redus decât cele autonome şi se aplică asupra relaţiilor comerciale între ţările care fac parte din anumite uniuni vamale. » Taxele vamale: Reprezintă impozitele indirecte instituite ca urmare a intervenţiei statului în comerţul internaţional.taxe vamale autonome – se aplică la importurile din ţările cu care nu exista acorduri privind “clauza naţiunii celei mai favorizate”. Deoarece taxele vamale sunt multiple ca număr. ● După modul de percepere al taxei. 9 . .Taxele vamale. taxa generală de consumaţie este taxa pe valoare adăugata (TVA).taxe vamale de import. . alcool).necesitatea înlocuirii formulei anacronice a fostului impozit pe circulaţia mărfurilor. alături de care funcţionează o cotă redusă de 9%. aceste grupe speciale de produse care fac obiectul accizelor includ: alcoolul etilic alimentar. armele de vânătoare şi de uz individual.taxe vamale speciale – sunt stabilite în suma fixă pe unitatea de măsură a bunurilor importate. Pentru a determina sumele de plată către autoritatea publica orice agent economic înfiinţează cel puţin patru conturi: TVA colectat.taxe vamale de export. bijuterii. cota fixa în lei sau în euro pe unitatea de măsură specială (de exemplu pe litru. . Multitudinea taxelor vamale poate fi ordonată după cel puţin patru criterii: ● În funcţie de sensul fluxurilor comerciale regăsim: . statul poate interveni. ca mod de aşezare şi cu efecte diferite. Accizele se pot calcula în două moduri. sau produse pentru care se urmăreşte reducerea consumului. parfumuri. Plătitorii de TVA sunt toţi agenţii economici care vând produse. taxele vamale pot fi: . produsele de tutun. fie din considerentul că dăunează sănătăţii. fie că reprezintă resurse limitate sau cu grad mare de poluare (carburanţii). cota normală de TVA este de 19%. .amortizarea cu sistemele fiscale din celelalte ţări europene. TVA de recuperare. Intervenţia statului în economie se poate realiza pe două căi: direct şi indirect. în prezent. În prezent. fie prin reglementarea schimburilor. cota de impunere poate fi: a. derivatele sale şi ori ce alte băuturi alcoolice.creşterea resurselor financiare ale statului. TVA de plată. Pe cale directă. majoritatea accizelor sunt calculate prin îmbinarea celor două tipuri de cote. Se mai numesc şi taxe vamale preferentiabile. . fie prin măsuri cantitative asupra importurilor sau exporturilor.Alte impozite. alte produse şi grupe de produse: cafea. În ţara noastră. ape minerale. care se aplică asupra bazei de impozitare. . se impune o clasificare a lor. În prezent în România. pe gradul de concentraţie. ● După modul de fixare. întâlnim: .taxe vamale de tranzit. TVA a fost introdus în anul 1993. din următoarele considerente: . blănuri naturale.. b. produse petroliere (cu excepţie păcura).taxe vamale ad valorem – presupun utilizarea unei cote procentuale care se aplică asupra taxei de impozitare (valoare de vamă) . denumită şi impozit unic încasat fracţionat. » Accizele: Taxele speciale de consumaţie sunt aplicate doar la vânzarea anumitor produse sau grupe de produse: bunuri considerate de lux. autoturisme. » Taxa pe valoare adăugata: Forma sub care există. Se calculează asupra creşterii de valoare adăugata de fiecare agend economic care participa la ciclul realizării unui produs sau la executarea unei lucrări care intră sub incidenţa acestui impozit. (cu excepţia verghetelor). Astfel. pe cifra octanică). cota procentuală. în funcţie de cum este exprimata cota de impunere pentru fiecare produs accizat în parte. (tutun. În prezent. articole de cristal. TVA deductibil. executa lucrări sau prestează servicii.

cinematografic.Impozite federale .Impozite pe produs . taxele de timbru şi de înregistrare.Impozite financiare . 10 . C.Impozite pe venit .taxe de sancţiune – pot îmbrăca următoarele forme: 1. 2. cum sunt: -tarifele pentru servicii prestate de Oficiul Naţional de Cadastru. de regulă. .taxe vamale cu scop fiscal –au ca principal scop obţinerea de venituri la bugetul statului. . teatral. E. .Impozitele permanente sunt acele impuneri care se încasează. musical şi folcloric. Ca taxe de înregistrare mai funcţionează diverse taxe de timbru: timbru literar. taxa pe valuare adăugata.scopul urmărit prin impunerea acestora este acela de a crea venituri la bugetul statului. având ca scop obţinerea de noi resurse financiare. În cazul acestui tip de impozit pot intra: impozitul pe venit. Taxele judecătoreşti şi notariale sunt printre cele mai des întâlnite şi se plătesc pentru diferite procese şi înregistrări notariale.se stabilesc pentru realizarea veniturilor la nivelul federal.Impozit la nivel de stat component al federaţiei – se stabilesc drept venituri fiscale la nivelul statului respective. ori sub forma accizelor. În prezent. venituri care să acopere cheltuielile. În raport cu scopurile urmărite.Impozitul subiectiv .taxe vamale cu scop protecţionist – au ca scop principal protejarea producţiei interne a anumitor produse. .Impozit pe profit-reprezinta un impozit direct stabilit nominal în sarcina contribuabilului. taxele de consumaţie.Impozite ale administraţiei locale.sunt determinate de negocierile intre govern şi constau într-o reducere reciprocă a taxelor vamale.Impozite ale administraţiei centrale de stat. . . Aceste taxe sunt obligatorii numai în cazul în care cetăţeanul solicita un serviciu din partea statului. .se stabilesc drept venituri similare cu cele ale administraţiei locale. impozitele sunt: . Deosebit de taxele de înregistrare şi de timbru mai exista şi diverse tarife (în sensul de taxe fiscale). .sunt acele impuneri ce se regăsesc în conţinutul preţului produsului şi/sau bunurilor cumpărate. . » Taxe de timbru şi înregistrare. După criteriul obiectului impunerii. 3. . ● După scopul instituirii taxele vamale. taxe anti-dumping. regăsim: .taxe vamale cu scop preferenţial . ele fiind în cuantum constant ori variabil.Impozite la nivelul provinciilor sau regiunilor componente ale federaţiei . B. exista o multitudine de astfel de taxe. impozitele se clasifică astfel: . D. prin care se urmăreşte impunerea profitului obţinut din activitatiile desfăşurate. prin impozitarea accentuate a celor similare provenite din import. taxe retorsiune.taxe vamale mixte – îmbină cele două forme anterioare de taxare. ele pot fi taxe pe vicii în scopul limitării consumului unor produse. anual de la contribuabili. respectiv contribuabilul.Impozitele de ordine . impozitele pot fi: .au în vedere limitarea anumitor acţiuni ori atingerea unui obiectiv cu caracter fiscal. accizele.sunt impuneri ce se referă la averea personală a subiectului. .În funcţie de instituţia care le percepe şi administrează. într-o perioadă de timp. . odată cu declararea acestora. taxe compensatorii. După frecventa utilizării lor: . -tarifele pentru servicii prestate de Oficiul de Autorizare şi Control în Turism.Impozitele de incidenta care se percep o singură dată..este o impunere directă stabilită asupra veniturilor realizate de către contribuabili.

finanţate integral sau parţial din bugetele locale.consiliul judeţean al municipiului Rm. g. gestiunilor instituţiilor şi serviciilor publice din subordinea consiliului local şi consiliului judeţean al municipiului Rm. impozitele şi taxele locale se clasifica după cum urmează: a. mediu şi lung şi urmărirea achitării la scadenţă a obligaţiilor de plată rezultate din aceste 7. de către consiliile locale. precum şi amenzile şi penalităţile aferente acestora constituie venituri la bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale. după caz. în funcţie de subordonarea acestora. taxa hotelieră. IMPOZITELE ŞI TAXELE LOCALE – ROLUL ŞI IMPORTANTA ACESTORA Conform articolului 248. Bugetele instituţiilor şi serviciilor publice finanţate integral din venituri extrabugetare. în condiţii de autonomie potrivit legii. consiliile judeţene . ori la persoane care au calitatea de contribuabil. alte taxe. modificare şi urmărirea realizării programelor de dezvoltare în perspectivă a unităţilor administrativ-teritoriale ca bază a gestionarii bugetelor locale anuale 10. include obţiunea trecerii sau nu a acestor servicii în răspunderea unor agenţi economici specializaţi sau servicii publice locale. Bugetele locale. impozitul pe spectacole. b. impozitul pe teren. Stabilirea şi urmărire impozitelor şi taxelor locale în codiţiile legii 3.5. 1 . impozitul pe mijloacele de transport. În vederea clasificării şi stabilirii reale a situaţiei fiscale a contribuabililor. Fiecare comună. 2. judeţ. aprobarea.taxa pentru elibererea certificatelor. Angajarea de împrumuturi pe termen scurt. de către organul de conducere a acestora. au obligaţia furnizării acestora fără plată. Stabilirea obţiunilor şi a priorităţilor în aprobarea şi în efectuarea cheltuierlilor publice locale 9.Vâlcea în cazul nostru. f. respectiv municipiul Rm. taxe spaciale. oraş. 11 . Organizarea şi urmărirea efectuării controlului financiar de gestiune asupra gestiunilor proprii. municipiu. h. Stabilirea şi urmărirea modului de prestare a serviciilor publice locale. Între aceste bugete nu există relaţii de subordonare . Elaborarea. c. urmărinduse eficientizarea acestora în beneficiul cetăţenilor 5. e. după caz. 3. avizelor şi autorizaţiilor. d.2. cu avizul oradonatorului principat de credite. de către consiliile menţionate la pct. Autorităţile administrative publice locale au următoarele componente şi răspunderi în ceea ce priveşte finanţele publice locale: 1. avocaţii. Vâlcea. Administrarea eficientă a bunurilor din propietatea publică sau privată a instituţiilor administrativteritoriale 6. în condiţii de echilibru bugetar 4. întocmeşte bugetul local. Vâlcea Prin bugetele locale se înţelege bugetele de venituri şi cheltuieli ale unităţilor administrativ-teritoriale. iar notarii . Elaborarea şi aprobarea bugetelor locale la firmele stabilite 2. compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale au competenţa de a solicita informaţii şi documente cu relevata fiscala sau pentru identificarea contribuabililor sau a materiei impozabile ori taxabile. executorii judecătoreşti precum şi altă entitate care deţine informaţii sau documente cu privire la bunuri impozabile sau taxabile. Bugetele instituţiilor şi serviciilor publice. impozit pe clădiri. Bugetele locale şi bugetele instituţiilor şi serviciilor publice de interes local se aprobă astfel: 1. taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate. Urmărirea execuţiei bugetelor locale şi rectificarea acestora pe parcursul anului bugetar. Administrarea resurselor financiare pe parcursul execuţiei bugetare în condiţii de eficienţă 8. Impozitele şi taxele locale. i.

o cotă de 50 % la bugetul de stat. constituie venituri ale bugetelor locale. indiferent de modul de finanţare a activităţii acestora. precum şi din sume şi cote defalcate din unele venituri ale bugetului de stat . Vâlcea. în funcţie de criteriile de repartizare aprobate. Sumele încasate din vânzarea ca atare sau din valorificarea materialelor rezultate în urma demolării. aprobate anual. Consiliile locale. pot aproba colaborarea sau asocierea pentru realizarea unor lucrări şi servicii de interes public local. Din impozitul pe salarii datorat bugetului de stat. dezmembrării sau defectării în condiţiile prevăzute de lege. după caz. cote adiţionale la unele venituri ale bugetului de stat şi ale bugetelor locale şi din transferuri cu destinaţie specială de la bugetul de stat . o prognoză a acestuia pe următorii 3 ani. în condiţiile mandatelor aprobate de fiecare consiliu implicat în colaborare sau asociere. la a căror realizare contribuie şi Guvernul. după caz . Vâlcea şi consiliile locale. Din impozitul pe salarii datorat la bugetul de stat. pot aproba şi utiliza. în interesul prezentei legi. pentru finanţarea acţiunilor sau sarcinilor intervenite în cursul anului şi pentru înlăturarea efectelor unor calamităţi naturale. Convenţiile sau contractele de asociere se încheie de către ordinatorii principali de credite. precum şi programul de investiţii publice. pot participa cu capital social sau cu bunuri la societăţi comerciale pentru realizarea de lucrări de servicii de interes public local sau judeţean. pentru suplimentarea cheltuielilor prevăzute în aceste bugete. Acesta să pot utiliza. unitatea plătitoare virează la data plăţii salariului. Consiliile locale. prin hotărârea. cuprind autorităţile unităţilor administrativ-teritoriale. în următoarele condiţii: 12 . după caz. Sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat şi transferurile cu destinaţie specială din bugetul de stat se aprobă anual. Sumele încasate din vânzarea unor bunuri aparţinând domeniului privat ale unităţilor administrativteritoriale constituie venituri cu destinaţie specială ale bugetelor locale şi se utilizează pentru realizarea de investiţii din componenţa autorităţilor administraţiei publice locale. Consiliul Municipiului Rm. prin legea bugetului de stat. de către consiliul judeţean. Veniturile bugetelor locale se formează din impozite taxe alte venituri şi cu venituri cu destinaţie speciale. municipii. după consultarea primărilor şi cu asistenţa tehnică de specialitate a direcţiei generale a finanţelor publice şi controlului financiar de stat. judeţene şi al Consiliului Municipiului Rm.Vâlcea după caz în limitele şi în condiţiile legii. după caz. în întregime . Consiliile judeţene. În bugetele locale se înscrie fondul de rezervă bugetară la dispoziţia consiliului local. judeţene şi Consiliul Municipiului Rm. detaliat pe obiective şi pe ani de execuţie. o cotă de până 25% se alocă judeţului propriu iar diferenţa se repartizează pe comune . Sume încasate din concesionarea sau din închiriere unor bunuri aparţinând domeniului public său privat. Din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat. cu personalitate juridică. Vâlcea. Fondurile necesare se asigură din bugetele locale. de interes local sau judeţean. Instituţiile publice. după caz. constituie venituri ale bugetului local şi se varsă la acestea. pe ansamblul fiecărui judeţ respectiv al municipiului Rm.teritoriale ale căror rază se desfăşoară activitatea şi 10 % la bugetul judeţului respectiv. în cotă de până 5% în totalul cheltuielilor. precum şi alte cheltuieli prevăzute prin dispoziţii legale. cheltuieli cu destinaţie specială. oraşe. 40% la bugetul unităţilor administrativ . pe baza hotărârilor consiliilor respective . finanţate integral din bugetele locale. cheltuieli de întreţinere şi funcţionare a administraţiei publice locale. Din bugetele locale se finanţează acţiuni social – culturale sportive . a unor mijloace fixe sau din vânzarea unor bunuri materiale care aparţin instituţiilor şi serviciilor publice. instituţiile publice şi serviciile publice de interes local. Vâlcea.Ordonatorii principali de credite elaborează şi prezintă o dată cu proiectul anual al bugetului local. Colaborarea sau asocierea se realizează pe bază de convenţii sau contracte de asociere în care se prevăd şi resursele financiare reprezentând contribuţia fiecărei autorităţi a administraţiei publice locale implicate. acţiuni de interes local în beneficiul comunităţii. după deducerea cheltuielilor efectuate pentru aceste operaţiuni. sume încasate din veniturile proprii peste cele aprobate prin bugetul local. Impozitele şi taxele locale se stabilesc de către consiliul local şi judeţean al municipiului Rm. inclusiv ale cultelor. Transferurile de la bugetul de stat la bugetele locale se vor acorda pentru investiţii finanţate din împrumuturile externe.

din bugetul local şi din împrumuturi. Cheltuielile pentru investiţiile judeţelor . precum şi dobânzi şi comisioane neachitate. care se aprobă ca anexă la bugetul local de către consiliul local judeţean şi Consiliul Municipiului Rm. oraşe. secundari şi terţiari de credite răspund de: 1. utilizarea raţională şi eficientă a acestor fonduri. respectiv notele de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor de investiţii. Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale pentru bugetele proprii şi bugetele instituţiilor şi serviciilor publice subordonate în termen de 15 zile de la probarea sumelor prevăzute la pct 1. pe structura clasificaţiei bugetare de Ministerul Finanţelor. pe unităţile ierarhic inferioare. Vâlcea. Proiectele bugetelor locale se elaborează pe baza proiectelor bugetelor proprii ale administraţiei publice locale. cu respectarea dispoziţiilor legale. aferente împrumuturilor contractate. urmând ca aceasta să depună la Ministerul Finanţelor proiectele bugetelor locale pe ansamblul judeţului. potrivit legii.economice. ai căror conducători sunt ordinatorii terţiari de credite şi aprobă efectuarea cheltuielilor din bugetele proprii. Vâlcea pe comune. numai pentru nevoile unităţilor pe care le conduc. Ministerul Finanţelor pentru sumele defalcate din unele venituri al bugetului de stat şi pentru transferurilor de la acest buget. pe baza propunerilor ordinatorilor principali de credite ai bugetelor locale. până la data de 15 mai a fiecărui an. direcţiilor generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat.Vâlcea. Ordonatorii terţiari de credite utilizează creditele bugetare ce le-au fost repartizate. în condiţiile legii. Obiectivele de investiţii şi celelalte cheltuieli asimilate investiţiilor se înscriu în programul de investiţii. în funcţie de termenele legale de încasare a veniturilor şi de perioada în care este necesară efectuarea cheltuielilor şi se aprobă de către. judeţene şi Consiliul Municipiului Rm. aprobate prin bugetul local. cu repartizarea pe trimestre a veniturilor şi cheltuielilor grupate în cadrul fiecărui judeţ şi a municipiului Rm. municipiilor. municipii şi bugetul propriu . se înscriu în programul de investiţii al fiecărei unităţi administrativteritoriale. transmise de direcţiile generale ale finanţelor publice şi controlul financiar de stat. după caz. Urmărirea modului de încasare a veniturilor 13 . în prealabil documentaţiile tehnico. Ordinatorii principali de credite ai bugetelor locale prezintă proiectele bugetelor locale. echilibrate. 2 bugetele respective să aibă împrumuturi restante. şi ale instituţiilor şi serviciilor publice de subordonare judeţeană şi locală. după caz. Veniturile şi cheltuielile prevăzute şi bugetele locale se repartizează pe trimestre. asigurând totodată . ale instituţiilor şi serviciilor publice de subordonare locală. Ordonatorii principali de credite repartizează creditele bugetare. Pe baza bugetelor locale aprobate. care se finanţează. Vâlcea . au fost elaborate şi aprobate potrivit dispoziţiilor legale. în limita fondurilor cuprinse în proiectul de buget cu aceste destinaţii. Ordonatorii principali. după caz. după caz. de consiliile locale. cuprinse în bugetele respective şi aprobă efectuarea cheltuielilor din bugetul propriu .1 depăşirea încasărilor să fie realizate pe total venituri proprii aprobate prin bugetul local respectiv şi să menţină până la finele anului. respectiv al municipiului Rm. numai pentru nevoile unităţilor pe care le-au fost repartizate. în raport cu sarcinile acestora. cel mai târziu până la data de 1 iunie a fiecărui an. precum şi realizarea obiectivelor de investiţii în cadrul duratelor de execuţie aprobate. oraşelor şi comunelor. în termen de 20 de zile de la intrarea în vigoare a legii bugetului de stat. Elaborarea proiectului de buget propriu 2. potrivit prevederilor din bugetele aprobate şi în condiţiile stabilite prin dispoziţiile legale. Vâlcea. Ordonatorii principali de credite stabilesc priorităţile în repartizarea sumelor de fiecare obiectiv înscris în programul de investiţii. în condiţiile generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat întocmeşte şi transmit Ministerului Finanţelor bugetele pe ansamblul fiecărui judeţ. cu respectarea dispoziţiilor legale. respectiv al municipiului Rm. Ordonatorii secundari de credite repartizează creditele bugetare aprobate pe unităţi ierarhice.

pentru care se calculează amortizarea mijloacelor fixe. oportunitatea şi legalitatea angajării şi utilizării creditelor bugetare în limită şi cu destinaţia aprobată prin bugetul propriu. se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. fiind utilizate cu scopurile pentru care au fost înfiinţate. Organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a bilanţurilor contabile şi a conturilor de execuţie bugetară. Integritatea bunurilor aflate în administraţie. consiliilor judeţene ale primăriei Municipiului Rm. aşezarea şi urmărirea încasării taxelor speciale se realizează prin compartimentele de specialitate ale primăriilor. Serviciile publice de interes local care desfăşoară activităţi de natură economică cu obligaţia calculării. potrivit legii. Vâlcea după caz. în baza unor documentaţii temeinice fundamentate. Taxele speciale se încasează numai la persoanele fizice şi juridice care se servesc de serviciile publice locale pentru care s-au instituit taxele respective. Vâlcea după caz. în funcţie de subordonare. stabilite că diferenţă între veniturile încasate şi plăţile efectuate. În cazul în care. Sumele rămase neutilizate din taxele speciale. prin tarif sau preţ. o dată ci încheierea exerciţiului bugetar. Transferurile către bugetele locale . Constatarea. Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes local se asigură astfel: 1 integral din bugetul local. desfăşurarea şi lărgirea activităţilor lor. Pentru funcţionare unor servicii publice locale. se efectuează de către Ministerul Finanţelor. la cererea ordonatorilor principali de credite.3. Sumele reprezentând amortizarea calculată pentru aceste mijloace fixe se utilizează pentru realizarea de investiţii în domeniul respectiv şi se evidenţiază distinct în programul de investiţii ca sursă de finanţare a acestora. 2 din venituri extrabugetare şi din subvenţii acordate de la bugetul local. Necesitatea. Vâlcea după caz. Acelaşi regim se aplică şi celorlalte venituri cu destinaţie specială. se raportează în anul următor cu aceeaşi destinaţie. 14 . în cadrul limitelor prevăzute în bugetul de stat . Instituţiile şi serviciile publice de interes local mai pot folosi. 4. în funcţie de necesităţile execuţiei bugetare. se asigură prin deschideri de credite de către ordinatorii principali ai acestora. consiliile locale judeţene şi Consiliul Rm. înregistrării şi recuperării fizice şi morale ale mijloacelor fixe aferente acestor activităţi. stabilesc taxe speciale. 5. create în interesul persoanelor fizice şi juridice. prin direcţiile generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat . Finanţarea cheltuielilor din bugetele locale. Activităţile de natură economică. Împrumuturile acordate în aceste condiţii vor fi rambursate integral în termen de un an de la data acordării. cu respectarea dispoziţiilor legale. judeţene şi Consiliul Municipiului Rm. pot acorda împrumuturi temporare din bugetul local pe bază de convenţie. consiliile locale. Taxele speciale constituie venituri cu destinaţie specială ale bugetelor locale. în limita creditelor bugetare aprobate prin bugetele locale şi potrivit destinaţiei stabilite în raport cu gradul de folosire a sumelor puse la dispoziţie anterior şi cu respectarea dispoziţiilor legale care reglementează efectuarea cheltuielilor respective. mijloace materiale şi băneşti primite de la persoane juridice şi fizice sub formă de donaţii şi sponsorizări. aceste nu dispun de fonduri suficiente. în funcţie de subordonare 3 integral din venituri extrabugetare. la înfiinţarea unor instituţii şi servicii publice de interes local sau a unor activităţi finanţate integrale de venituri extrabugetare.

după cum urmează: . inclusiv.între anii 1951-1977. faianţă.1% asupra valorii impozabile pe m.înainte de 1950. Dângeşti Rangul IV IV IV Zona A B C Nivelul impozitului -lei / ha636 509 382 Coeficient de majorare 10% 700 560 420 Impozitul pe terenurile situate în intravilanul localităţii se stabileşte anual în funcţie de zona din interiorul localităţii pe categorii de folosinţă. reducerea este de 5%.CAPITOLUL III 3. beton sau alte materiale asemănătoare d) Construcţii anexe corpului principal al clădirii cu pereţii din lemn. vălătuci. 1514/2007 indexată cu 15% 2008 -lei / mp-lei / mp- a) Clădiri cu pereţii sau cadre din beton. IMPORTANTA A BUGETULUI LOCAL • Impozite şi taxe de la persoane fizice A) Impozitul pe clădiri proprietatea persoanelor fizice se calculează prin aplicarea cotei de 0. cărămidă 4 5 nearsă. piatră naturală sau alte 39 45 materiale b) Clădiri cu pereţii din lemn. inclusiv. din cărămidă arsă.G. vălătuci. IMPOZITELE ŞI TAXELE LOCALE . cărămidă nearsă. B) Impozitul pe terenurile situate în intravilanul localităţii se stabileşte anual în funcţie de rangul şi zona din interiorul localităţii pe sate componente.p. după cum urmează: Satul component Stoeneşti. Berislăveşti Scăueni. 10 11 piatră. Brădişor Robaia. . faianţă sau alte materiale 11 13 asemănătoare c) Construcţii anexe corpului principal al clădirii cu pereţii din cărămidă arsă. şipci sau alte materiale asemănătoare Valoarea impozabilă se reduce în raport cu perioada în care au fost realizate. H.1.COMPONENTA. reducerea este de 15%. după cum urmează: Categoria de folosinţă Teren arabil Păşune Fâneaţă Vie 15 Zona A 20 15 15 33 Zona B 15 13 13 25 Zona C 13 11 11 20 . de suprafaţa construită desfăşurată la clădiri şi alte construcţii determinată potrivit criteriilor şi normelor de evaluare prevăzute mai jos: TIPUL CLĂDIRII Valoarea impozabilă Valoarea impozabilă conf.

5) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei privind lucrările de racorduri şi branşamente la reţelele publice de apă. 6) Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de urbanism şi amenajarea teritoriului. inclusiv instalaţiile aferente acesteia. precum şi autoturismele de teren din producţie internă Tractoare înmatriculate 1) Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism: Nivel impozit . 9) Taxa pentru eliberarea certificatului de producător = 50 lei. 4) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire chioşcuri. de suprafaţă ocupată de construire. motociclete şi autoturisme cu capacitate cilindrică de până la 1600 cm inclusiv Autoturisme cu capacitate cilindrică între 1601-2000cm Autoturisme cu capacitate cilindrică între 2000-2600cm Autoturisme cu capacitate cilindrică între 2601-3000cm Autoturisme cu capacitate cilindrică peste 3001cm Autobuze. spaţii de expunere. gaze. 3) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări = 9 lei pentru fiecare mp. microbuze Alte autovehicule cu masă totală maximă de până la 12 tone inclusiv.01 lei/mp pentru fiecare mp ce depăşeşte 1000 mp 2) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire se calculează prin aplicarea cotei de 1% asupra valorii autorizate a lucrării. tonete.1% din valoarea impozabilă a acestora.lei/200 cmc sau fracţiune 7 15 30 60 120 20 25 15 Suprafaţa pentru care se obţine certificatul Până la 150 mp inclusiv Între 151-250 mp inclusiv Între 251-500 mp inclusiv Între 501-750 mp inclusiv Între 751-1000 mp inclusiv Peste 1000 mp Taxa . de către primari = 11 lei 7) Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă = 7 lei.lei 4 5 7 8 10 10+0. cabine. precum şi pentru amplasarea panourilor de afişaj = 6lei pentru fiecare mp. canalizare. autocare. telefonie şi televiziune prin cablu = 9 lei pentru fiecare branşament. energie electrică. 16 . 10) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare parţială sau totală a construcţiilor şi amenajărilor = 0. afectat.Livadă Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră Teren cu ape C) 38 20 11 33 15 9 25 13 6 Impozitul pe mijloace de transport cu tracţiune mecanică ce aparţin persoanelor fizice şi juridice se stabileşte în funcţie de capacitatea cilindrică a motorului pentru fiecare 200 cmc sau fracţiune: Tipul mijlocului de transport Motorete. scutere. 8) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de desfăşurare a unei activităţi economice = 11 lei.

C. cota impozitului pe clădiri este de 4% aplicat la valoarea de inventar a clădirii înregistrată în contabilitatea acestora. Taxă eliberare adeverinţe de orice fel = 3. Taxă pentru transcriere documente = 30 lei 12. Taxă oficiere căsătorie . Taxă înmatriculare mijloace de transport: Pentru autovehicule cu greutatea până 750 kg = 26 lei Pentru autovehicule cu greutatea între 750-3500 kg = 52 lei Pentru autovehicule cu greutatea peste 3500 kg = 104 lei 2. după rangul localităţii. Taxă înstrăinare alte categorii de terenuri = 15 lei 8. Pentru terenurile proprietate privată sau publică a comunei aflate în administrarea sau folosinţa persoanelor juridice (terenurile ocupate de stâlpii de susţinere a reţelelor electrice. conform prevederilor legale în vigoare. după cum urmează: Categoria de folosinţă Teren cu construcţii Arabil Păşune Fâneţe Vie pe rod Vie până la intrarea pe rod Livadă până la intrarea pe rod Livadă până la intrarea pe rod Pădure sau alt teren cu cu vegetaţie forestieră Pădure în vârstă de până la 20 ani 17 Zona A 22 36 20 20 40 X 40 X 12 X Zona B 20 34 18 18 38 X 38 X 10 X Zona C 18 32 16 16 36 X 36 X 8 X . Taxă înregistrare succesiune = 15 lei pentru fiecare succesor 10.bovine = 22 lei . .în zilele nelucrătoare = 60 lei 4.5t – 10t = 450 lei/lună .5 lei 6. . Alte taxe locale 1.11) Pentru prelungirea certificatelor de urbanism şi a autorizaţiei de construire se percepe o taxă de 30% din valoarea iniţială. Pentru terenurile amplasate în extravilan.porcine = 17 lei 3. Taxă pentru autorizarea de liberă trecere a autovehiculelor de tonaj greu: .în zilele lucrătoare = 25 lei .prin aplicarea cotei de 1% asupra valorii de inventar a clădirii înregistrată în contabilitatea acestora. Taxă eliberare certificat de stare civilă = 10 lei 5. În cazul contribuabililor persoane juridice impozitul pe clădiri se calculează în cadrul localităţii astfel: . Taxă înstrăinare teren curţi construcţii = 25 lei 7. se percepe o taxă identică cu impozitul pe teren. utilizate în alte scopuri decât pentru agricultură sau sivicultură.ovine = 10 lei . Taxă pentru consultarea arhivei proprii la cerere = 20 lei 11. Taxă de deplasare în teren pentru diferite constatări = 25 lei 9. telefonie). • Impozite şi taxe de la persoane juridice A.greutatea totală peste 10t =650 lei/lună.greutatea totală între 3. categoria de folosinţă şi zona unde este situat se percepe o taxă.dacă persoanele juridice nu au afectat nicio evaluare a clădirii începând cu anul 1998. B. Taxă bilet proprietate : .

pentru firmele instalate la locul desfăşurării activităţii. Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate a. Taxa astfel stabilită se va plăti integral până la data de 31 martie a anului sa în termen de 30 zile de la data instalării( în cazul instalării în cursul anului). Taxă pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de urbanism şi amenajarea teritoriului. de către primari = 11 lei Taxă pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă = 7 lei Taxă pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare parţială sau totală a construcţiilor şi amenajăriilor = 0. scutere. Afectat. altul decât cel cu piscicole Teren cu amenajări piscicole Drumuri şi căi ferate Teren neproductiv 4 24 X X 3 22 X X 2 20 X X Impozitul pe mijloace de transport cu tracţiune mecanică ce aparţin persoanelor fizice şi juridice se stabileşte în funcţie de capacitatea cilindrică a motorului pentru fiecare 200 cmc sau fracţiune: Tipul mijlocului de transport Motorete.Teren cu apă. Taxă pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări = 9 lei pentru fiecare mp./zi 2 lei/mp./zi Alte taxe locale Taxa înmatriculare mijloace de transport: Pentru autovehicule cu greutatea până 750kg = 26 lei Pentru autovehicule cu greutatea între 750-3500kg = 52 lei Pentru autovehicule cu greutatea peste 3500kg = 104 lei 18 .1% din valoarea impozabilă a acestora. taxa anuală este de 23 lei/mp. motociclete şi autoturisme cu capacitate cilindrică de până la 1600 cmc inclusiv Autoturisme cu capacitate cilindrică între 16012000cmc Autoturisme cu capacitate cilindrică între 20002600cmc Autoturisme cu capacitate cilindrică între 26013000cmc Autoturisme cu capacitate cilindrică peste 3001cmc Nivel impozit – lei/cmc sau fracţiune 7 15 30 60 120 Taxă pentru eliberarea certificatelor. Pentru prelungirea certificatelor de urbanism şi a autorizaţiei de construire se percepe o taxă de 30% din valoarea iniţială. avizelor şi a autorizaţiilor Taxă pentru eliberarea autorizaţiei de construire se calculează prin aplicarea cotei de 1% asupra valorii autorizate a lucrării. pentru folosire mijloacelor de publicitate prin afişaj. panouri sau alte asemenea mijloace publicitare=17 lei b. Impozitul pe spectacole Manifestarea artistică sau activitatea distractivă Videoteci Discoteci Nivelul impozitului 1 leu/mp. inclusiv instalaţiile aferente acesteia.

1 2007 Indicatori Venituri proprii Prelevări din buget Subvenţii Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate Împrumuturi Venituri totale mii lei (RON) 5998.5t – 10t = 450 lei/lună . Taxă pentru activităţi de comerţ stradal = 10 lei. greutatea totală peste 10t = 650 lei/lună.93 % 24 74 2 0 0 100 2009 mii lei (RON) 1461.64 mii lei (RON). 3.77 20947.09 4039.64 % 5 82 13 0 0 100 Sursa: Date preluate pe baza Bugetelor de venituri şi cheltuieli. venituri totale în sumă de 31. Evoluţia veniturilor pe principalele categorii de venituri este prezentată în tabelul următor: Evoluţia veniturilor Consiliului Judeţean: Tabelul nr.16 570.79 13675.Taxă înstrăinare teren curţi construcţii = 25 lei Taxă pentru consultarea arhivei proprii la cerere =2 0 lei Taxă pentru autorizarea de liberă trecere a autovehiculelor de tonaj greu: greutatea totală între 3. 19 . mai mult cu 12% faţă de anul 2008. ANALIZA VENITURILOR BUGETARE Pentru anul 2009 s-a prevăzut prin bugetul de venituri şi cheltuieli.34 0 0 24346.83 4672.00 0 0 28140.97 % 25 56 19 0 0 100 2008 mii lei (RON) 6623.770.28 0 0 31770.26 26270.2.

93 mii lei (RON). 20 .000. cu 16%.00 2007 2008 2009 Sursa: Grafic realizat de autori pe baza datelor din tabelul nr.29 mii iei (RON).303. anul 2007. ceea ce reprezintă o scădere de 12%.77 20947. cifrele nominale exprimate în preţuri curente le voi actualiza la nivelul anului 2008 pe baza relaţiei mărimilor relative cu bază fixă.00 10.41 170863 2627. Prezintă importanţă analiză în structură a veniturilor totale şi analiză în dinamică a veniturilor exprimate în preţuri nominale şi preţuri reale.47 16076. În termeni reali veniturile bugetare din anul 2008 au scăzut faţă de cele din anul 2007. în anul 2008 au crescut cu 15% ajungând la 28.97 mii lei(RON). ajungând la 21.03 mii lei (RON).83 4672.45 21597.83 26270.28 31770.000.26 2009 Real 950.2 Indicator Venituri proprii Prelevări din bugetul statului Subvenţii Total venituri 2007 Nominal (real) 5998.79 13675.000. Consider an de referinţă.16 570.140.663.18.67 mii iei (RON). Interesant este de analizat evoluţia veniturilor prin prisma factorului preţ.17 20663. 1 Venituri proprii Prelevări din buget Subvenţii Analiza veniturilor totale Din tabelul de mai sus se observă că veniturile totale au crescut de la o perioadă la alta în medie cu 15% pe an. Astfel pe baza indicilor de preţ comunicaţi de Comisia Naţională de Statistică: * Indice de preţ 2008/2007– 1.1 Mii lei (RON) Evoluţia veniturilor totale 30.00 5.34 24346. În termeni reali veniturile bugetare din anul 2008 au o valoarea 26.93 Real 5083.00 15. În termeni nominali în anul 2007 aveau valoarea de 24.00 0. * Indice de preţ prognozat 2008/2007 – 1.00 28140.000.000.94 2008 Nominal 6623.64 Sursa: Date prelucrate de autori pe baza Bugetelor de venituri şi cheltuieli.00 25. ceea ce reprezintă o scădere faţă de anul de referinţa. valori exprimate în preţuri curente .03 Nominal 1461. În anul 2008 veniturile bugetare au crescut faţă de cele din anul 2007 cu 35% adică cu 8323.346.10 437.09 4039.Graficul nr. Evoluţia veniturilor bugetare în preţuri curente şi în preţuri comparabile -lei (RON) – Tabelul nr.000.597.00 20.

66 1. Acest lucru se observă foarte bine în graficul de mai jos. Graficul nr.41 81.58 88.72 308.Venituri nefiscale 2.3 21 .92 104.41 8.79 % 100 16. 2 Sursa: Date prelucrate pe baza Bugetelor de Venituri şi Cheltuieli.00 49.52 Graficul nr.2 Evoluția comparată a veniturilor nominale și reale 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 2007 2008 2009 Evoluţia veniturilor proprii Tabelul nr.77 649. Venituri curente .43 4899.18 2008 mii Lei (RON) 6623.51 % 100 9.Se poate constata că dacă la nivelul preţurilor curente s-a înregistrat o creştere a veniturilor.61 5869.06 1.61 2009 mii Lei (RON) 1461. 3 2007 Indicatori Venituri proprii totale 1.91 6.68 84.00 621.26 838.30 % 100 57. m ii le i ( R O N ) Venituri proprii totale Sursa: Grafic realizat de autori pe baza datelor din tabelul nr.56 371.65 340. 3 Evoluția veniturilor proprii 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2007 2008 2009 mii lei (RON) Venit nominal Venit real Sursa: Grafic realizat de autori pe baza datelor din tabelului nr.07 42.20 10.88 642.Venituri fiscale .41 0.96 116.90 722. Venituri din capital 3. Venituri cu destinaţie specială mii Lei (RON) 5998.71 1.81 5. analizate la nivelul preţurilor comparabile (la nivelul anului 2007) acestea au înregistrat o scădere.79 1014.14 4.

79 % 0 0 0.00 5869. în timp ce în anul 2009 acestea au scăzut faţă de cele înregistrate în 2008 cu 78%.43 2008 mii % lei (RON) 0. Evoluţia veniturilor cu destinaţie specială Tabelul nr.99 74.47 mii lei(RON) în anul 2008.90 285.00 20.25 0 84.51 98.79 mii lei(RON).19 100 2009 mii lei % (RON) 310.87 3.30 0 99.În anul 2008 veniturile proprii au crescut cu 105 faţă de cele din 2007.00 5000.30 45. ajungând la 950. La prima vedere pare o situaţia confuză şi greşită.10 0.00 100 0 0 100 Indicatori Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice Venituri din privatizare Venituri din capital % 0.18 84.16 100 2008 mii lei % (RON) 602. În termeni reali veniturile proprii au scăzut de la 5.41 mii lei(RON) în anul 2009. la 5083.64 104.43 0.33 1. de aceea voi face o analiză mai amănunţită a acestui aspect.97 0 103.998.50 25. În termeni nominali veniturile proprii au scăzut de la 25% în anul 2007.27 240.30 0 621.51 4.93 0 99.40 4899.07 100 Tabelul nr.80 10. în anul 2007. 4 2009 mii % lei (RON) 1.01 0 100 Sursa: Date prelucrate pe baza Bugetelor de venituri şi cheltuieli 22 .00 6.00 0 0 1.46 77.00 49.70 100 Sursa: Date preluate de autor pe baza Bugetelor de venituri şi cheltuieli. la 24% în anul 2008.11 0. aceasta însemnând o scădere de 6 ori.5 Indicatori Fondul pentru intervenţie Amortizarea mijloacelor fixe Donaţii şi spnsorizari Sume acordate de pers fizice şi juridice Fondul pentru drumurile publice Venituri cu destinşie specială 2007 mii lei (RON) 0 0 15. ştiind că o dată cu descentralizarea ponderea veniturilor proprii ar trebui să crească. şi au înregistrat o scădere bruscă la 5%. Evoluţia veniturilor din capital 2007 mii lei (RON) 0.01 85.40 4809.22 1.

6 Indicatori Impozit pe profit de la RA şi SC de sub autoritatea CJ Taxa asupra mijloacelor de transport deţinute de persoanele juridice Alte încasări din impozite directe 2007 mii lei % (RON) 169. Evoluţia veniturilor fiscale Tabelul nr. Evoluţia veniturilor nefiscale Tabelul nr.95 53. o pondere de 5.72 mii lei (RON).29 0 202.48 100 2008 mii lei (RON) 182. o pondere de 57. Vâlcea-Sibiu.91% în totalul veniturilor proprii.00 0 116. scăzând în anul 2007 la 649. Taxa asupra mijloacelor de transport se determină de către compartimentul Serviciul Buget.16% respectiv 85.90 5. Impozite şi taxe din cadrul Consiliului Judeţean se va urmări încasarea cotei de 45%.31%. Vâlcea şi Rm. acest lucru se poate uşor constata prin lucrările de modernizare care s-au făcut pe drumurile publice: Piteşti.68 0 46. o pondere de 16. la 340.32 100 2009 mii lei (RON) 111.27 2009 Mii lei % (RON) 156.15 12.88 45.59 371.90 mii lei (RON). o pondere de 6. 55% la bugetul local.52 mii lei(RON).88 mii lei (RON). modernizare.90 % 95.72 % 53.14% în anul 2008 ajungând la 116.28 0 100 Total venituri fiscale Sursa: Date prelucrate pe baza Bugetelor de venituri şi cheltuieli Impozitul pe profit de la regulile autonome şi de la societăţile comerciale de sub autoritatea Consiliului Judeţean au scăzut datorită privatizărilor şi a ieşirii de sub autoritatea Consiliului Judeţean a o serie de întreprinderi.79 mii lei (RON) respectiv 5869.52% în anul 2009. 2008 (4899. În anul 2007 şi 2008 o mare parte a fondurilor cu destinaţie specială (98. pondere foarte mare datorită reducerii veniturilor proprii în anul 2008.19%) au constituit-o veniturile din fondurile fondul pentru drumurile publice.36 17.69 .61% în anul 2008. Ea se utilizează pentru lucrări de întreţinere.60 21.51 mii lei (RON)) la o valoare de 621.81% pentru ca să crească la 838.Rm. Ponderea veniturilor cu destinaţie specială în totalul veniturilor proprii scăzut de la 88.30 mii lei (RON).82 340. Analiza veniturilor curente În cadrul veniturilor proprii.72 4.65 mii lei(RON) cu o pondere de 9. reabilitare şi construcţie a drumurilor de interes local şi judeţean.7 Indicatori Vărsăminte nete din profitul net al RA 23 2007 2008 Mii lei Mii lei % % (RON) (RON) 83.Analiza veniturilor cu destinaţie specială Veniturile cu destinaţie specială uu avut o evoluţie descrescătoare plecând de la valori aproximativ egale în anii 2007.52 0 54. veniturile curente au avut o evoluţie oscilanta astfel în anul 2007au înregistrat o valoare de 1012. la 42. a) Veniturile fiscale au avut o evoluţie descendentă. ele au scăzut de la 371.90 0 157.20% în anult 2003.96 mii lei(RON). pondere de 8% în anul 2009.

30 4.50 2.Vărsăminte de SĂ instituţiile publice 2.06 100 2 Sursa: Date prelucrate pe baza Bugetelor de venituri şi cheltuieli b) Veniturile nefiscale au o evoluţie oscilantă cu o tendinţă de creştere astfel în anul 2007 aveau valoare de 642.36 0.62 mii lei (RON) în anul 2008.69 0.568.67 1.06 mii lei (RON). reprezentând o pondere de 92. în 2008 s-au redus la 308. pentru că apoi să se majoreze la 722.00 0.080.68 100 308.62 1. despăgubiri Venituri din amenzi şi sancţiuni 10.26 1.05 80.68 mii lei (RON) în anul 2007. Analiza cotelor defalcate din impozitul pe venit Cotele defalcate din impozitul pe venitul global au crescut de la o perioadă la alta având cea mai mare pondere în totalul prelevărilor de la bugetul de stat.33 0. 30.23% ajungând la 13.22 215.28 40.73 mii lei(RON).66%.14 0. adică 84.80 0. 24 . având o valoare de 22. înregistrând o scădere de aproximativ 27%. comparativ cu creştere nominală fiind de 62%. O pondere importantă a acestor sume a fost repartizată pentru echilibrarea bugetelor locale.05% din totalul prelevărilor din bugetul de stat. în anul 2008 cotele defalcate din impozitul pe venitul global au crescut faţă de anul 2007 cu 16%.00 250.08 34.14 mii lei(RON).13 13.00 292.63 1.1a 469.54 69. în termeni reali vemturile nefiscale au scăzut de la 642. cu 62% . în anul 2008 au înregistrat o creştere faţă de anul 2007.421.00 5.92 mii lei (ROM) atingând o pondere de 4.71%.14 Total venituri nefiscale 642.00 2. înregistrând o pondere de 49.72 Venituri din ALTE surse 364.00 irnputari. În anul 2009 au crescut faţă de 2008cu 38%.97 6. o pondere de 10.31 56.15 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată. În termeni nominali în anul 2007 au înregistrat o valoare de 12.00 5.69 18.41% în totalul veniturilor proprii pentru anul 2006.17 mii lei(RON).46 15. În termeni reali.9 100 722.68 mii lei (RON).50 Restituiri din finanţarea bugetară locală a anilor precedenţi 168.77 2.50 Venituri din concesiuni 13.15 0. în anul 2008au crescut cu 9.58 26.82% din totalul prelevărilor din bugetul statului.

88 11297.02 18.69 40.72 mii lei (RON) (o pondere de 34.78 37. în anul 2007 au înregistrat o valoare de 12. în acest sens prezintă interes analiza structurii cheltuielilor.72 7414.40 mii lei (RON).11 mii lei 2009 % 86.00 1865.56 11899. În termeni nominali.07 0 970.00 3.81 % 85.82 1. adică 84.23%. în anul 2008 au crescut cu 9.87 13. pentru că în anul 20058să scadă înregistrând o valoare de 4179.64 .40 0 3.3. în anul 2009 au înregistrat o creştere faţă de anul 2008 cu 62% .568. ele au scăzut cu 51%. dacă în anul 2007 s-a înregistrat o valoare absolută de 1007.53 5. astfel că odată cu aprobarea acestuia de către Ministerul Finanţelor se asigură finanţarea tuturor cheltuielilor înscrise în acesta. în anul 2008 ele au ajuns la 7197.36% în total prelevări din bugetul de stat. Exista un articol distinct de venituri pe fiecare an: „Sume defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale”.98 0.99 25 2008 mii lei (RON) 23950.77 4622.36%).74 % 80. având o valoare de 22.29 mii lei (RON) reprezentând 7.14 mii lei (RON).25 0 4273.99 4264. 3.88 0 4159.421.Astfel.8 mii lei (RON). reprezentând o pondere de 92. Analiza cotelor defalcate din TVA Cote defalcate din taxa pe valoare adăugată au avut o pondere de 34.03 mii lei (RON) în anul 2009.45/2003 prevede clar că bugetele de venituri şi cheltuieli la nivel local funcţionează pe principiul echilibrului bugetar.46 10. ajungând la 13.45 11405.82% din totalul prelevărilor din bugetul statului. dar comparând anul 2009 cu anul 2008.43 0 14.Analiza cotelor defalcate din impozitul pe salarii Cotele defalcate din impozitul pe salariu au scăzut de la o perioadă la alta ajungând la 10. Acestea fiind zise.78 2932. Evoluţia cheltuielilor clasificate după natura lor Tabel nr. mărimea cheltuielilor pe fiecare an este egală cu mărimea veniturilor.17 mii lei (RON).81 29.05% din totalul prelevărilor din bugetul de stat. Cheltuieli curente * Cheltuiel de personal * Cheltuieli materiale şi servicii * Subvenţii -Transferuri -Plaţi de dobânzi 2.53 (RON) 27491. scădere de 25 ori faţă de anul 2007 când s-a înregistrat o valoare absolută de 247. iar în cadrul fiecărei tructure a evoluţiei acestora.080.37% din totalul prelevărilor din bugetul statului. Sumele defalcate din taxa pe valoare adăugată au avut o evoluţie oscilantă.28 8073.8.78 9462.8 2007 Indicatori mii lei (RON) 19685.43 0 13.46 46. ANALIZA CHELTUIELILOR BUGETARE Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.45 5.81 1537. maximum valori atingându-se în anul 2009 . În termeni reali cotele defalcate din TVA au avut aceiaşi evoluţie.73 mii lei (RON).85 30. Cheltuieli de capital 28.

45% şi o scădere în termeni nominali faţă de 2007 cu 8%. În anul 2009 cheltuielile de capital au avut o valoare de 4273. Analiza cheltuielilor de capital Cheltuielile de capital în 2007 au avut o valoare de 4622. 26 m ii le i( R O N ) cheltuieli curente cheltuieli de capital 2007 2008 2009 .28 mii lei (RON) cu o pondere de 85.64 mii lei (RON).83 1136.64 mii lei (RON) în anul 2009. în anul 2008 au crescut cu 15% în valoare absolută cu 3793.78 2980.35 0.19% din totalul cheltuielilor. În termeni reali cheltuielile curente din 2007 au scăzut de la 19.78% din totalul cheltuielilor. reprezentând 18. la 18. având o pondere de 80. În anul 2009 faţă de 2007 cheltuielile curente au crescut în termeni nominali cu 39.93 8.950.97 6.91.88 mii lei (RON) în anul 2008.36 mii lei (RON) în anul 2008 şi la 2779.65%.685.64 9.33 6.97 mii lei(RON). Astfel dacă în anul 2007 ele reprezentau 24.62 1786.8 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 Evoluția cheltuielilor totale Analiza cheltuielilor curente Cheltuielile curente au fost de 19.16 0 100 2773. În termeni reali cheltuielile de capital au căzut de la 4622.74 mii lei (RON) în anul 2007.02 31.98 0 5. pentru că în 2008 să ajungă la 274.81 mii lei (RON) ceea ce reprezintă o pondere de 13. ceea ce înseamnă o scădere cu 40%.50 0 24346.25 0.11%.70 mii lei(RON). Graficul nr. În anul 2007 au ajuns la 23. o scădere de aproximativ 10%. reprezentând o pondere de 14.82 mii lei (RON). ajungând la 4159.880.* Investiţii instituţiilor publice * Investiţii regiilor autonome Împrumuturi acordate Rezerve Total cheltuieli ale ale 1641.87 3.00 31770.380.02 100 Sursa: Date prelucrate de autor pe baza Bugetelor de venituri şi cheltuieli Analiza cheltuielilor totale În termeni nominali cheltuielile totale au crescut de la o perioadă la alta cu 15% pe an. În anul 2009 aceste au crescut faţă de anul 2008 cu 12 % cu 3629.96 mii lei(RON).96 38.85 % în totalul cheltuielilor. Acestea au început să scadă.74 mii lei (RON).85 mii lei (RON) în anul 2009.72 mii lei (RON) în anul 2006. reprezentând o pondere de 86.58 0 0.685. ceea ce înseamnă o scădere de 10%.336. la 3192.00 0 28140.11 0 100 3136.72 mii lei (RON).53%. 7.74 12.

Analiza cheltuielilor cu personalul Cheltuielile de personal au crescut în mărime absolută de la o perioadă la alta cu aproximativ 13.00 mii lei(RON). în anul 2010 au ajuns la o pondere de 37.5% pe an. o pondere de 42% în medie pentru cei 3 ani din totalul cheltuielilor.77 mii lei (RON) pentru dobânzi. În anul 2007 Consiliul Judeţean nu a acordat subvenţii.45% în totalul cheltuielilor.297.9 Evolutia cheltuielilor curente 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 2007 2008 2009 Sursa: Grafic realizat de autor pe baza datelor din tabelul nr. În preţuri reale cheltuielile au scăzut cu 32% faţă de nivelul anului 209. Analiza subvenţii şi transferuri În cadrul cheltuielilor curente subvenţiile şi transferurile au o pondere destul de însemnată de aproximativ 16% în totalul cheltuielilor. Datorită împrumuturilor.46%).899.07 mii lei (RON). Cheltuielile materiale şi servicii au avut pe parcursul celor 3 ani o evoluţie descrescătoare ca pondere.40%. dar ca pondere au scăzut în anul 2007 (29.8 cheltuieli de personal cheltuieli materiale si servicii m ii le i ( R O N ) 27 .Cheltuielile de capital sunt alocate pentru investiţii de interes public şi investiţii ale Regiilor Autonome deveniind din ce în ce mai nesemnificative. Graficul nr. Dacă în anul 2009 erau în sumă de 11.75%) faţă de anul 2009 (30. ceea ce reprezintă o valoare de 11. reprezentând o pondere de 46. În condiţiile în care rata inflaţiei a fost destul de ridicată 30% în anul 2010/2009 şi 18% pentru 2008se poate aprecia că salariul real a scăzut în anul 2008 faţă de anul 2006 cu 17%. Analiza cheltuielilor materiale şi servicii Cheltuieli materiale şi servicii în cadrul cheltuielilor curente poderea cea mai mare o reprezintă cheltuielile materiale şi servicii. a trebuit să se vireze 3. În anii 2008şi 2009 nu s-au mai contractat împrumuturi.

30 Total cheltuielii Graficul nr.83 12830.67 12. Servicii generale 2.00 0 0 0 5869.16 59. religie.70 7.58 129.97 100 28140. alocaţii.81 1768.36 0 4778.86 324.93 100 31770.64 15433.72 * învăţământ * sănătate * cultură.96 5.48 0 10.47 8333. acţiuni privind activitatea sportivă * asistență socială.64 100 Sursa: Date prelucrate de autor pe baza Bugetelor de venituri şi cheltuieli 28 . Alte acţiuni 6.19 122.transporturi şi comtmicaţii 1538. Acţiuni economice .92 320.96 0 2550.30 664.12 8480.50 0 4899.11 0 0 0 20.10 24346. Plăți de dobânzi şi alte cheltuieli 10.9 3.9 Indicatori 2007 mii lei (RON) % 2008 mii lei (RON) % 2009 mii lei (RON) % 1.51 1.54 13.16 0 19. Cheltuieli cu destinaţie specială 262.97 0 0 0 0 0 5.28 2.17 2616.77 38.00 7018.48 1057.78 4050. Rambursări de împrumuturi 11.76 9.39 9. Transferuri din bugete locale 8.68 1.02 3. Fond de garantare şi redistribuire 7.00 18956.32 10. ajutoare şi indemnizaţii 3. pensii.58 0 6100.09 0 2729.73 0.69 2550.13 52.23 2690.Situaţia cheltuielilor bugetare după destinaţie Tabel nr.72 0 16.56 54. Împrumuturi acordate 9.09 0.26 0 11.00 2738.02 1.09 22.20 27.43 9.00 621. Cheltuieli culturale publice social- 2221.41 21.70 0 0 31.arcuituri şi alviasfeură .75 0 19.21 34.88 2175.84 7. mediu şi apă 4. Servicii şi dezvoltate publică.14 0 0 0.14 4180.65 8805.27 0 0 0 0.02 0.30 6889. Fonduri de rezervă 12.98 30.01 0 0 0 0 0 0.24 9.96 6.51 0 0 0 3.

SISTEMUL ELECTRONIC DE COLECTARE A IMPOZITELOR ŞI TAXELOR LOCALE Implementarea Sistemului electronic de colectare a impozitelor şi taxelor arată că sistemul bancar din România a înţeles mesajul Guvernului şi a demarat modernizare acestui proces. 24/30 ianuarie 2002. * funcţionarea non stop .culturale Cheltuielile social-culturale au crescut în termeni nominali de la o perioadă la alta. 29 mii lei (RON) 2000 0 2007 2008 2009 Sursa: Grafic realizat de autor pe baza datelor din tabelul nr. acțiuni privind activitatea sportivă Asistență socială. o pondere de 52. În termeni reali cheltuielile social-culturale au rămas aproximativ constante pe parcursul celor 3 ani. 3. b) SSL .67% în anul 2009.9 . Accesul la serviciile bancare modeme este indispensibil pentru a permite cetăţenilor plătitori de taxe şi impozite accesul modem la serviciile guvernamentale şi pentru a-i scuti de cozi interminabile la ghişeele unde îşi plăteau până acum datoriile.71 mii lei (RON). Conform Ordonanţei de Urgenţă nr. Pentru a înţelege modul de utilizare a implementării sistemului electronic sunt necesare cunoaşterea abrevierilor care au următoarele semnificaţii: a) ISO . * reducerea costurilor din administraţie.70% în anul 2006 la 3.cetăţean prin: * reducerea birocraţiei din administraţii. * operativitatea interferenţei cetăţean .administraţie. oferind condiţii civilizate de relaţionare între administraţie şi contribuabili. Termenii utilizaţi au următoarele definiţii: a) Sistem .956. în fiecare oraş şi municipiu din teritoriu. pensii Analiza cheltuieli social .Organizaţia Internaţional de Standardizare.8. * reducerea timpului de rezolvare a problemelor cetăţenilor.4.Sistemul electronic de încasare a impozitelor şi taxelor locale. atât ca valoare absolută cât şi ca pondere în totalul cheltulelilor de la 12. * creşterea transparenţei procesului administrativ. * eficientizarea procesului de colectare a taxelor şi impozitelor de la cetăţeni. autorităţile publice locale au obligaţia de a asigura şi implementarea de sisteme electronice pentru colectarea impozitelor şi taxelor. o pondere de 59. Sistemele electronice pentru colectarea taxelor şi impozitelor vizează optimizarea relaţiei administraţie publică . Funcţionarea acestuia prim sistem electronic de plată a taxelor dovedeşte că decizia Guvernului de a extinde acest proiect pilot la nivel naţional a fost realistă şi s-a bazat pe disponibilităţi reale.830.Protocol de comunicare securizat prin Internet.Evolutia cheltuielilor social culturale 10000 8000 6000 4000 Învățământ Cultură.81 mii lei (RON). alocații.

d) să supravegheze şi să controleze respectarea normelor legale în vigoare de către cei care utilizează Sistemul. contribuie la accentuarea inechităţilor sociale. de la plata impozitelor. În legislaţia fiscală românească. Orice document va fi stocat astfel încât să se păstreze originea. celorlalte instituţii ale administraţiei publice. la cerere. 30 . taxelor şi a altor sume datorate bugetului de stat. accesibil prin internet.Autoritate a administraţiei publice locale însărcinată cu colectarea taxelor şi impozitelor locale. 3. Limitarea evaziunii fiscale apare ca necesară datorită efectelor sale: ea se repercutează direct asupra diminuării veniturilor fiscale şi favorizează apariţia unor distorsiuni în mecanismul pieţei. dacă acestea sunt abilitate legal de a deţine. entitatea fiscală trebuie să ia toate măsurile necesare pentru stocarea în deplină siguranţă a datelor şi documentelor utilizate de Sistem. entitatea fiscală trebuie să ia toate măsurile necesare implementării mecanismelor de non-repudiere. precum şi lista detaliată a plăţilor efectuate după punerea în funcţiune a Sistemului. Entitatea fiscală pune la dispoziţia utilizatorilor facilităţile Sistemului fără a percepe taxe. integritatea.Program pentru calculator care permite vizualizarea paginilor web. Aceasta este obligată să furnizeze informaţia gestionată. pentru asigurarea securităţii comunicaţiei dintre Sistem şi utilizatorii săi. în întregime sau în parte. integritatea datelor în timpul transmiterii acestora sau în timpul stocării for precum şi confidenţialitatea informaţiilor transmise. care beneficiaya de serviciile Sistemului. c) Utilizator . Entitatea fiscală are obligaţia de a asigura prin intermediul procedurilor de autentificare pe care le stabileşte. identificarea emitentului unui mesaj. entitatea fiscală trebuie să ia toate măsurile necesare. prin intermediul Sistemului electronic. Toţi utilizatorii Sistemului au obligaţia să respecte procedurile stabilite de entitatea fiscală în scopul asigurării nivelului de securitate necesar bunei desfăşurări a operaţiunilor în cadrul acestuia. e) Navigator Internet . în conformitate cu legislaţia în vigoare. Pentru asigurarea securităţii datelor. În scopul promovării competiţiei. În vederea asigurării operării Sistemului. Evaziunea fiscală constituie unul din fenomenele economico-sociale complexe de maximă importanţă cu care se confruntă fiecare stat şi ale cărui consecinţe nedorite. d) Pagină web – Document electronic. entitatea fiscală are obligaţia de a adopta soluţiile care utilizează doar standarde deschise. destinaţia şi momentul transmiterii sale prin intermediul Sistemului. bugetelor locale. entitatea fiscală are următoarele responsabilităţi: a) punerea la dispoziţia utilizatorilor a unui sistem care să permită încasarea taxelor şi impozitelor locale prin mijloace electronice. care ţin de acesta. evaziunea fiscală reprezintă sustragerea prin orice mijloace.5. cu privire la obligaţiile fiscale şi la tipul de taxe şi impozite pe care aceştia le pot achita şi prin mijloace electronice. Utilizatorii Sistemului sunt obligaţi să utilizeze procedurile de autentificare stabilite de entitatea fiscal. accesul şi disponibilitatea permanent a datelor pe parcursul transmiterii şi stocării acestora.Persoană fizică sau juridică.b) Entitate fiscală . În scopul asigurării securităţii Sistemului. c) să furnizeze servicii de consultanţă şi suport tehnic cu privire la utilizarea Sistemului şi a tranzacţiilor ce se desfăşoară prin intermediul Sistemului. Entitatea fiscală va adopta acele proceduri de utilizare care să asigure confidenţialitatea. acest sistem va permite contribuabililor să consulte lista taxelor şi impozitelor locale datorate. romană sau străină. b) întreţinerea şl operarea Sistemului. Pentru asigurarea integrităţii şi securităţii datelor şi a documentelor. prelucra sau folosi informaţia solicitată. bugetului asigurărilor sociale de stat şi fondurilor speciale extrabugetare de către persoanele fizice şi persoanele juridice române sau străine. gratuit. EVAZIUNEA FISCALĂ ŞI REPERCUSIUNEA IMPOZITELOR Evaziunea fiscală este fenomenul de încălcare a reglementărilor fiscale care au consecinţa financiară a plăţii unor impozite şi taxe mai mici decât cele legal datorate. ori chiar a neplăţii unor impozite şi taxe. consolidând nejustificat poziţia pe piaţă a celor care se sustrag de la impozitare. pentru a garanta integritatea şi originea tranzacţiilor din punctul de vedere al expeditorului. Entitatea fiscală are obligaţia să informeze cetăţenii.

• încălcări ale legislaţiei fiscale săvârşite de către funcţionarii publici cu atribuţii fiscale. • evaziunea fiscală poate fi şi rezultanta folosirii unor metode şi modalităţi defectuoase de aplicare a legislaţiei fiscale ( de exemplu stabilirea obligaţiilor fiscale pentru unele categorii de contribuabili pe baza unor norme medii de venit şi nu pe baza venitului efectiv realizat).alt mod de a determina evaziunea poate să apară datorită unor lacune ale legilor fiscale care permit unor persoane fizice sau juridice să plătească un impozit mai mic. să nu plătească impozit pentru venitul suplimentar înregistrat. Aceste situaţii se pot ivi în cazul impozitării veniturilor din profesii libere dacă sunt evaluate pe baza normelor medii de venit. prin lacunele sale. dacă prevederile legale ar fi clare. reduceri de impozite ). . a unor venituri. Este vorba de a include în legile fiscale unele prevederi ce se referă la privilegiile fiscale pe care le acordă statul unor categorii sociale sau unor persoane juridice. părţi de venituri sau averea care. În orice ţară există legi fiscale imperfecte. Pentru a se sustrage temporar de la plata impozitelor. solicită şi obţin aprobări de a constitui noi societăţi comerciale cu acelaşi obiect de activitate ca al celor vechi 31 . o parte din materia impozabilă. fără ca fapta lor să fie considerată contravenţie sau infracţiune şi sancţionată corespunzător. pe care actorii economici le speculează pentru a-şi uşura sarcina fiscală. la adăpostul legii. ce depăşeşte gradul de suportabilitate a contribuabililor. necontradictorii. pornind de la impreciziile unor legi fiscale sau beneficiind de facilităţile fiscale prevăzute în legislaţie. Aceasta este o evaziune fiscală nefrauduloasă. Un asemenea fenomen devine posibil deoarece legislaţia fiscală din unele state permite. vamale şi de control financiar. de sponsorizare etc. scriitorii ). ca şi contribuabilii cărora li se admit la scăderea din profiturile reale cheltuieli investiţionale şi de sponsorizare ajung să plătească impozite necorelate cu bază reală de impozitare.prin includerea în legislaţia fiscală a unor prevederi care să permită unor categorii de contribuabili să sustragă în totalitate sau parţial. prin scăderea din profiturile reale ale contribuabililor a unor cheltuieli investiţionale. nu ar putea duce la asemenea situaţii de scoatere de sub incidenţa fiscală a lor. În aceste cazuri contribuabilii care efectuează cheltuieli reale mai mari sau mai mici decât cotele forfetare de cheltuieli prestabilite. Sarcina fiscală se poate determina şi prin practicarea unor cote forfetare de cheltuieli pentru calculul veniturilor impozabile ( artiştii plastici. În situaţia determinării veniturilor impozabile pe baza unor norme medii de venit se creează posibilitatea că acei contribuabili care obţin venituri superioare normei medii stabilite. • neajunsuri în organizarea sistemului de control financiar. de la plata obligaţiilor fiscale care le revin. de a se sustrage parţial sau total. diminuând sarcinile fiscale.Principalele premise ale evaziunii fiscale sunt: • unele norme şi reglementări legale privind stabilirea şi plata impozitelor şi taxelor pot fi lipsite de precizie şi pot oferii posibilitatea de a fi interpretate în moduri diferite. Formele evaziunii fiscale • Evaziunea fiscală realizată la adăpostul legii constă în sustragerea de impozitare a unei părţi din materia impozabilă realizată de către contribuabilii de drept. • desele modificări ce se produc în sistemul fiscal în perioada de tranziţie. actorilor economici în anumite domenii ale economiei. o asemenea înclinaţie derivă din faptul că omul este preocupat să pună mai presus interesele sale individuale decât interesul general al societăţii. asigură un cadru favorabil pentru a recurge la diverse procedee spre a sustrage de la impozitare o parte a veniturilor. scutiri parţiale. • Evaziunea fiscală la adăpostul legii presupune a uza de prevederile legislaţiei fiscale spre a apăra cât mai mult interesele contribuabililor. de la impozitare. scoaterea de la impozitare. putându-se înfăptui prin două moduri: . • existenţa unei presiuni fiscale excesiv de ridicate. • se poate vorbi şi de o înclinaţie psihologică generală a contribuabililor – pe fondul lipsei unei educaţii fiscale din partea unor contribuabili -. Se pot prezenta multiple posibilităţi de apariţie a evaziunii fiscale la adăpostul legii. Acordarea unor facilităţi fiscale ( exonerări. care au consecinţe de evaziune fiscală. explicite. complete.

la înfiinţarea firmelor. scutiri de taxe vamale pentru maşinile şi utilajele sau materiile prime aduse din import. Se pot acorda reduceri de impozit pe profit pentru actorii economici care reinvestesc o parte din profitul obţinut în echipamente tehnice. Avantajul pentru ei este că prin impunerea separată pe fiecare membru de familie. În S. chiar dacă ei nu au nici o contribuţie la capitalul social sau la activitatea firmei.A. legea conferă dreptul unui întreprinzător persoană fizică să-şi declare că asociaţi pe soţie şi copii. 32 . acestea sunt noi forme de organizare şi exploatare în care se obţin profituri mai mari decât în vechile societăţi care sunt menţinute într-o stare de aparentă funcţionare. scutiri sau reduceri de impozite pentru societăţile care creează noi locuri de muncă sau angajează personal din rândul şomerilor. permit ca o parte din venit să nu fie supus impunerii.cu toate că în realitate. impozitul de plătit va fi mai mic. sau pe parcursul desfăşurării activităţii. Reglementările fiscale din alt state oferă şi alte posibilităţi de evaziune fiscală la adăpostul legii. se pot acorda scutiri temporare de la plata impozitului pe profit pentru societăţile nou înfiinţate. Facilităţile fiscale acordate actorilor economici din anumite ramuri. Astfel.U.

CRISTINA CIOPONEA. MARIANA . • Ordonanţa nr. privind impozitele şi taxele locale aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 7.cadrul de realizare a relansării ecnomice.Victor Slăvescu”. Institutul de Finanţe. nr.36 privind impozitele şi taxele locale publicată în ”Monitorul Oficial”.G. 1998. 561 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru aplicarea O. Ed. • Ordonanţa de Urgenţă nr.36/2002 privind impozitele şi taxele locale.45 privind finanţele publice locale. Bucureşti. • Legea nr. MARIANA .CRISTINA CIOPONEA. Fiscalitate 2007.61/1998. • Legea nr. • Hotărârea nr. Partea I. Bucureşti. nr. 33 . ANTON PARGALI. nr. Surse de venituri ale bugetelor locale. 2. Finanţe publice.36/2002. Preţuri şi probleme valutare . • Legea bugetului pe anii 2007/2008. Autonomia financiară a administraţiilor locale . Academia Română. Editura Economică. Descentralizarea bugetară. • Hotărârea nr. • Ordonanţa de urgenţă nr. 1999. 8.. nr.189/1998 privind finanţele publice locale. 3.1278 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea O.Partea I. MARIANA . în ”Monitorul Oficial”. Realizări şi perspective ale reformei sistemului fiscal din România în vederea integrării în Uniune Europeană.9/1997. MARIUS PROFIROIU. 1997. EUGEN CRAI. 571/2003 .G. în ”Buletinul financiar”. nr. EMIL BĂLAN. 4.189/1998. Descentralizarea bugetară în România.4040/22 octombrie 1998. Bucureşti.Victor Slăvescu”.517/30 decembrie 1998. Revista Economie şi Administrare Locală.1278/2002. Bucureşti.92/2 februarie 2002.Codul fiscal cu modificăriile şi completăriile ulterioare.Monitorul Oficial“ .. RADU DOBRESCU.CRISTINA CIOPONEA. 1999. pentru modificarea Legii nr. Privind finanţele publice locale. IULIAN VĂCĂREL. nr. Administrarea finanţelor publice locale. Institutul de Finanţe. 1999. 5. 6. MARIANA .BIBLIOGRAFIE 1. în . Academia Română.. Preţuri şi probleme valutare . Colecţia de administraţie publică. Editura Didactică şi Pedagogică. Lumina Lex. Bucureşti.CRISTINA CIOPONEA. Etică şi corupţie în administraţia publică.

VALCEA CONSILIUL LOCAL IMPOZIT/TAXA PE CLADIRI EXEMPLU DE CALCUL Extras din HOTARAREA NR.5%) = 1. 575 din data: 19. de calcul: Valoarea de inventar a cladirii integral amortizata = 100 lei Valoarea impozabila = 100 – 15% x 100 = 85 lei Impozitul datorat = 85 x 1. datorat de catre contribuabilii persoane juridice.255 = = 1. in cazul impozitului pe cladire stabilit in conditiile art.pentru anul fiscal 2010.5% + 20% x (85 x 1. c) cota impozitului pe cladiri in cazul unei cladiri care nu a fost reevaluata in ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinta se stabilesc la 10% .275 = 1.44/2004 modificata In cazul cladirilor propietate a persoanelor juridice si a caror valoare de inventar a fos recuperata integral pe calea amortizarii. Cf.1 literele „b” si „c”.ANEXE: ROMANIA JUDETUL VALCEA MUNICIPIUL RM.2009 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale in municipiul Ramnicu Valcea pentru anul 2010 Art.1: Se stabilesc impozitele si taxele locale pentru anul 2010.5%.53 lei Nota: DECLARATIILE DE IMPUNERE SE COMPLETEAZA IN DOUA EXEMPLARE SI LA DEPUNERE SE VA ANEXA CERTIFICATUL DE INREGISTRARE AL SOCIETATII (CUI) 34 .571/2003 modificata si H.275 + 0. Ex.G.275 + 20% x 1. valoarea impozabila a cladi rilor respective se reduce cu 15%.12. Legii nr. se mentine cresterea de 20% prevazuta pentru anul fiscal 2009.5% se adauga majorarea de 20%. dupa cum urmeaza: b) cota unica de impozitare care se aplica valorii de inventar a cladirii la calcularea impozitului pe cladiri in cazul persoanelor juridice se stabileste la 1. In determinarea impozitului pe cladirile integral amortizate la impozitul rezultat din aplicarea cotei de 1.

crt. 1.7 rezultă = 25 lei/200 cmc . se face împărţind capacitatea cilindrică a motorului la 200 = 1557:200 = 7. diferenţa fiind dată de capacitatea cilindrică a motoarelor si de taxa pe fracţiunea 200 cmc(din H.O.crt.1514/2006 din M.1514/2006) aferentă categoriei din care face parte mijlocul de transport. Capacitatea cilindrică – cilindreea (cm3) se regăseşte în „Cartea de identitate” a mijlocului de transport la nr.935/2006 unde din pag. 2) Stabilirea numărului de fracţiuni de 200 cmc. Categoria mijlocului de transport se regăseşte în „Cartea de identitate” la nr.EXEMPLU DE CALCUL IMPOZIT ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT PE ANUL 2009 ►.G. DECLARATIA SE COMPLETEAZA IN 2 EXEMPLARE INSOTITA de Copie CUI si Copie CARTI DE IDENTITATE la MIJLOACELE DE TRANSPORT DECLARATE 35 . nr.10 3) Se determină taxa anuală datorată pe 2007 prin înmulţirea taxei/200 cmc cu numărul fracţiunilor de 200 cmc impozabile Pentru acest caz rezultă : 25x8= 200 lei NOTĂ: în mod similar se face calculul pentru celelalte categorii de mijloace de transport de acest tip.8 . rezultă 8 fracţiuni impozabile.G. Un mijloc de transport de tipul cu tracţiune mecanică din categoria „automobil mixt” cu capacitatea cilindrică a motorului de 1557 cmc: 1) Identificarea taxei pe fracţiunea de 200 cmc aferentă categoriei de „Alte vehicule cu tracţiune mecanică cu masa totală maximă autorizată de până la 12 tone inclusiv ” din H.

288.956/2009 privind nivelurile pentru valorile impozabile.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public. conform anexei nr. În baza art. pentru anul fiscal 2010. Respectând procedura stabilită prin Legea nr.3. cu modificările şi completările ulterioare.290^1 din Hotărârea Guvernului nr. valoarea despăgubirilor pentru distrugeri şi sancţiuni cotravenţionale instituite de Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea. care face parte integrantă din prezenta hotărâre. prin care se supun spre aprobare impozitele şi taxele locale pentru anul fiscal 2010. cultură. pentru administraţie publică locală. republicată.11. gospodărie comunală. Taxele şi nivelurile minime şi maxime pentru sancţiunile contravenţionale.(1). impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora. care face parte integrantă din 36 . conform anexei nr. activităţi sportive şi de agrement şi ca urmare a propunerii prezentată în plenul şedinţei pentru modificarea anexei nr.4. art. de buget-finanţe. terenuri şi mijloacele de transport.(2) şi art. culte. pentru învăţământ. Se aprobă taxele şi tarifele pentru serviciile specifice prestate de Direcţia Administrării Domeniului Public şi Poliţia Comunitară.4. Ţinând seama de rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1. precum şi alte taxe asimilate acestora. alin.1. conform anexei nr.45 alin. de organizare şi dezvoltare urbanistică. care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. Se aprobă cotele procentuale pentru calculul impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2010.3. cu modificările şi completările ulterioare. pentru servicii publice şi comerţ.6. întrunit în şedinţă extraordinară la data de 8 decembrie 2009. Se aprobă impozitele şi taxele locale.5. sănătate. alin. alin.571/2003 privind Codul Fiscal.2009 întocmit de Direcţia Economico .36. Luând în discuţie Raportul nr.35527 din data de 05. pentru anul fiscal 2010. Art.Financiară. realizarea lucrărilor publice. juridică. care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Se aprobă taxele instituite prin hotărâri ale Consiliului Local în baza prevederilor art."c". Art. nr.(4). conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură şi nr.215/2001 privind Administraţia Publică Locală.571/2003.292.52/2003 privind transparenţa decizională in administraţia publică şi prevederile Legii nr. protecţie socială. ale pct.2.(1) din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal. Art.5. HOTĂRĂŞTE: Art.44/2004 privind Normele Metodologice de aplicare a Legii nr. punctul 3.2. care face parte integrantă din prezenta hotărâre. a drepturilor cetăţenilor. În conformitate cu prevederile art. agricultură.ROMÂNIA JUDEŢUL VÂLCEA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI RÂMNICU VÂLCEA HOTĂRÂREA NR.1. şi ale Hotărârii Guvernului nr. ale art.5. nr.4.2 şi nr. în sume fixe pentru anul fiscal 2010. nr. apărarea ordinii şi liniştii publice. întreprinderi mici şi mijlocii. Întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenţi. termenele de plată ale acestora şi bonificaţia ce se acordă pentru plata cu anticipaţie de către persoanele fizice şi juridice până la 31 martie 2010 a obligaţiilor pe întregul an la impozitele pe clădiri.3. prognoze economico-sociale. sunt prezentate în anexa nr. pentru anul fiscal 2010. protecţia mediului înconjurător.282 din Legea nr.326 privind stabilirea şi aprobarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2010 Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea.5. stabilite şi aprobate în baza unor legi speciale. lit.115 din Legea nr. la care participă 20 de consilieri din cei 23 în funcţie. conform anexelor nr. administrarea domeniului public şi privat. precum si amenzile aplicabile incepand cu anul fiscal 2010. cu modificările şi completările ulterioare.

Grigore Crăciunescu Râmnicu Vâlcea.252/2006 privind stabilirea zonelor în intravilanul municipiului Râmnicu Vâlcea. Art. jurist Toma Mihăescu 37 . (4) Taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate pe bază de contract se achită până la data de 10 a lunii următoare celei în care a intrat în vigoare contractul de prestări servicii. (5) Impozitul pe spectacole se achită până la data de 15 inclusiv a lunii următoare celei în care a avut loc spectacolul. Vâlcea vor fi avute în vedere delimitările pe zone. Art. în funcţie de care se calculează impozitele şi taxele locale. despăgubirile şi amenzile stabilite prin hotărâri ale Consiliului Local se achită conform reglementărilor instituite prin acestea. a impozitelor pe clădiri. acesta se plăteşte integral până la primul termen de plată. La calcularea impozitului pe clădiri.79/2006 privind stabilirea zonelor de impozitare în extravilanul municipiului Râmnicu Vâlcea în funcţie de care se calculează impozitul pe teren.571/2003 privind Codul Fiscal se achită anticipat efectuării serviciilor sau eliberării documentelor. Pentru plata cu anticipaţie. (7) Taxele instituite de Consiliul Local în baza prevederilor art.7. care se stabilesc în funcţie de zonele din intravilanul şi extravilanul municipiului Rm. în cazul contribuabililor persoane fizice şi persoane juridice. (10) Taxele stabilite în baza unor legi speciale se achită anticipat efectuării serviciilor. avizelor şi autorizaţiilor se achită anticipat eliberării acestora. precum şi serviciilor publice şi instituţiilor înfiinţate de Consiliul Local. 8 decembrie 2009 SECRETAR MUNICIPIU. Art.6. cât şi de persoanele juridice. celorlalte structuri din cadrul aparatului de specialitate al primarului. este de până la 50 lei inclusiv. aşa cum au fost aprobate prin Hotărârile Consiliului Local nr. (2) Taxele pentru eliberarea certificatelor. terenuri şi mijloace de transport se plăteşte anual în două rate egale. (11) Tarifele pentru servicii.9. şi nr. Prezenta hotărâre va fi dată publicităţii şi se comunică pentru a fi dusă la îndeplinire Direcţiei Economico-Financiare. (1) Impozitul pe clădiri. atât de persoanele fizice.8. (9) Taxele de urgenţă se achită anticipat eliberării actelor administrative. în cazul contribuabililor persoane fizice şi a impozitului pe terenuri. (3) Taxele pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate pentru deţinere şi utilizare de vehicule lente se achită până la data de 31 martie a anului fiscal 2010.283 din Legea nr. până la data de 31 martie 2010. Art. calculate pentru întregul an fiscal 2010. (8) Taxa specială pentru susţinerea financiară a culturii şi sportului vâlcean se plăteşte lunar până în ultima zi lucrătoare. de către contribuabilii – persoane fizice.prezenta hotărâre. terenuri şi mijloace de transport. În condiţiile în care impozitul anual cumulat. până la datele de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv. se acordă bonificaţie de 10%. datorat de persoane fizice şi persoane juridice. (6) Taxa hotelieră se achită lunar până la data de 10 inclusiv a lunii următoare celei în care s-a colectat taxa. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->