P. 1
Uzucapiunea

Uzucapiunea

|Views: 363|Likes:

More info:

Published by: Ionescu Maria Alexandra on Jun 22, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/17/2014

pdf

text

original

UZUCAPIUNEA - PRESCRIPTIA ACHIZITIVA

În literatura de specialitate uzucapiunea este considerată un mijloc de a dobândi proprietatea unui bun ca efect al posesiei exercitate într-un interval de timp determinat de lege. Corneliu Birsan defineste uzucapiunea ca fiind „un mod de dobandire a proprietatii sau a altor drepturi relae cu privire la un lucru, prin posedarea neintrerupta a acestui lucru in tot timpul fixat de lege.” Reglementările Codului civil cu privire la felurile şi condiţiile uzucapiunii se aplică numai în acele teritorii în care publicitatea imobiliară se realizează prin registrele de transcripţii şi inscripţii. In aceste regiuni importanţa uzucapiunii este cu totul deosebită deoarece ea reprezintă dovada supremă a dreptului de proprietate. Să explicăm putin - In sistemul Codului civil naşterea, stingerea sau transmiterea dreptului de proprietate se realizează prin acordul de voinţă, contractul având un caracter constitutiv de drept real. Registrele de transcripţii şi inscripţii realizează doar opozabilitatea faţă de terţi, ele reprezentând deci un sistem de publicitate imobiliară. Drept urmare, proba dreptului de proprietate (sau a altui drept real) se face prin contract, iar în ipoteza unor transferuri succesive, este necesară etalarea tuturor acestor acte translative, ceea ce, în unele situaţii este aproape imposibil. Datorită acestei situaţii, uzucapiunea reprezintă dovada absolută a dreptului real deoarece, în loc să dovedeşti şirul neîntrerupt al actelor translative, este suficient , şi mult mai facil, să dovedeşti o stare de fapt: adica o posesie utilă exercitată în termenul prevăzut de lege. Cu alte cuvinte, să dovedeşti uzucapiunea. FELURILE UZUCAPIUNII În sistemul Codului civil, uzucapiunea este de două feluri: • uzucapiunea de 30 de ani; • uzucapiunea de 10 sau de 20 de ani, ori de 10 până la 20 de ani. 1. În privinţa uzucapiunii de 30 de ani, lucrurile sunt simple. Dreptul de proprietate sau alt drept real se dobândeşte de cel ce posedă un bun imobil timp de 30 de ani dacă sunt întrunite două condiţii: • posesia să fie utilă – aşa cum această posesie a fost examinată mai sus , când am discutat despre calităţile şi viciile posesiunii; • posesia să fie exercitată neîntrerupt timp de 30 de ani, indiferent dacă posesorul este de bună-credinţă sau de rea-credinţă

Prin just titlu se înţelege orice act juridic translativ de proprietate (vânzare. La acest produs de 10 ani se adună cei 5 ani . Aceste două condiţii legale demonstrează diferenţa considerabilă faţă de uzucapiunea de 30 de ani care operează indiferent de existenţa sau inexistenţa titlului sau bunei-credinţe. Posesia să se întemeieze pe un just titlu sau justă cauză. 1895 Cod civil.) care. Altfel spus. iar diferenţa de 5 ani se înmulţeşte cu doi. În fapt. Termenul prescripţiei nu este nici 10 ani dar nici de 20 de ani. . şi astfel se obţine o perioda de 15 ani. cea de-a doua formă de uzucapiune . b. termenul de prescripţie se calculează astfel: la numărul de ani cât proprietarul a locuit în raza teritorială a tribunalului unde se afla situat imobilul se adaugă dublul anilor în care proprietarul a locuit în afara razei tribunalului. Într-o astfel de situaţie.2. reglementată de Codul civil are o reglementare şi condiţii mult diferite prevăzute în art. Spre deosebire de uzucapiunea de 30 de ani. schimb. 1895 Cod civil rezultă că acest fel de uzucapiune se aplică numai bunurilor imobile individual determinate iar pentru a o putea invoca cu succes trebuiesc îndeplinite două condiţii: a. etc. donaţie. cât şi în afara ei. Din examinarea textului art. ci de 15 ani. 1895 – 1899 Cod civil. atât cât posesorul trebuie să exercite posesia asupra imobilului. ajungându-se la produsul de 10 ani. nu are puterea sau capacitatea de a-i strămuta proprietatea. De aceea se spune că uzucapiunea este de 10 până la 20 de ani. contrar credinţei dobânditorului. Este posibil ca adevăratul proprietar să locuiască determinate perioade de timp atât în raza teritorială a tribunalului unde se află situat imobilul. posesorul unui bun imobil determinat dobândeşte proprietatea prin prescripţia de 10 ani dacă adevăratul proprietar locuieşte în raza teritorială a tribunalului unde se află imobilul şi prin prescripţia de 20 de ani dacă locuieşte în afara razei teritoriale a tribunalului unde se găseşte imobilul. Posesia să fie de bună-credinţă. posesorul dobândeşte dreptul de proprietate dacă posedă timp de 10 ani. iar dacă proprietarul locuieşte în afara razei teritoriale – posesorul prescrie în 20 de ani. dacă adevăratul proprietar locuieşte în raza teritorială a tribunalului unde se află imobilul. atat cât proprietarul a locuit în raza tribunalului unde se afla imobilul. Potrivit prevederilor art. nu este transfer de proprietate. lucrurile pot fi diferite. de la 10 până la 20 de ani . Exemplu: Proprietarul a locuit timp de 5 ani în judeţul unde se afla imobilul după care s-a mutat în alt judeţ. Din totalul de 10 ani prevăzut de lege se scad 5 ani.

Într-o asemenea situaţie el nu are nici interesul de-a invoca uzucapiunea şi nici posibilitatea de-a o face deoarece transferul proprietăţii s-a făcut ca urmare a încheierii actului translativ de proprietate. Literatura juridică şi practica judiciară consideră că pentru a fi în prezenţa unui just titlu este esenţial ca actul să provină de la o altă persoană decât adevăratul proprietar (de la un nou “dominus”). Dreptul s-a născut ca efect al posesiei îndelungate. În schimb. • Hotărârea judecătorească de adjudecare în cadrul execuţiei silite. el trebuie să fie dovedit de către cel ce invocă uzucapiunea de 10 până la 20 de ani. comodat. un titlu anulabil poate fi invocat drept just titlu împotriva oricărei persoane cu excepţia celui care are dreptul să ceară nulitatea relativă (de protecţie). Acest lucru este firesc deoarece dacă actul ar proveni de la adevăratul proprietar. dacă actul (justul titlu) este translativ de proprietate. Termenul de 10 – 20 de ani începe să curgă de la data certă a justului titlu. • Certificatul de moştenitor. • Antecontractul de vânzare-cumpărare. De aceea. . Justul titlu trebuie să existe în realitate. De asemenea titlul nul nu poate servi ca bază pentru uzucapiunea de 10 până la 20 de ani. etc.Acest lucru este cât se poate de firesc deoarece. acest act ar fi suficient pentru a opera transferul dreptului de proprietate şi nu ar mai fi necesară existenţa unei posesii îndelungate (uzucapiunea). titlul putativ nu este suficient deoarece el există numai în imaginaţia posesorului. • Hotărârea judecătorească care ţine loc de act autentic de înstrăinare. În practica judiciară sunt considerate just titlu: • Tranzacţia. • Hotărârea judecătorească prin care se constată existenţa unei convenţii translative de proprietate. • Convenţia de partaj. dobânditorul devine proprietar ca urmare al efectului translativ de proprietate al actului încheiat. Justul titlu trebuie să aibă dată certă deoarece. Existenţa titlului translativ de proprietate exclude ideea dobândirii dreptului prin uzucapiune. nu sunt considerate just titlu: • Convenţiile pe baza cărora bunul se află în stăpânirea unui detentor precar (contractul de depozit. el nu este opozabil terţilor. Justul titlu nu se prezumă. In schimb. în caz contrar.). fiind de neconceput invocarea unui mod original de dobândire a dreptului de proprietate (uzucapiune). • Hotărârea judecătorească declarativă de drepturi.

Legea prevede un termen de un an în care posesorul este lipsit de posesie (ca motiv de întrerupere) pentru că tot ea prevede că în acest termen posesorul deposedat poate promova o acţiune posesorie împotriva autorului deposedării. Intreruperea naturală provine din fapta unui terţ şi are ca efect pierderea posesiei. Art. Intreruperea posesiei (implicit a prescripţiei) provine din fapta unui terţ şi are ca efect nu numai întreruperea prescripţiei achizitive ci chiar pierderea posesiei cu efect destructiv asupra perioadei de prescripţie care a curs până în momentul întreruperii. A.1899 al. Buna-credinţă este prezumată de lege (art. nefiind necesară existenţa ei pe parcursul posesiei. mai mult de un an. dar convingerea lui este greşită. el ignoră viciile actului în baza căruia a intrat în posesia bunului şi are credinţa că acest act este unul perfect valid şi că provine de la adevăratul proprietar. Cel de-al doilea caz de întrerupere naturală este cel în care. In art. 1898 Cod civil). printre alte calităţi ale posesiei. Cea de-a doua condiţie necesară pentru dobândirea dreptului real prin uzucapiunea de 10 – 20 de ani este ca posesia uzucapantului să fie de bunăcredinţă. 1847 Cod civil cere. 1863 Codul civil reglementeazădouă feluri de întrerupere: naturală şi civilă. ci o întrerupere a prescripţiei achizitive. ceea ce înseamnă că poate fi înlăturată de către cel interesat care poate face dovada contrară prin orice mijloc de probă. iar cursul precripţiei continuă.b. întreruperea se consideră că nu a avut loc.2 ÎNTRERUPEREA PRESCRIPTIEI Am arătat că art. 1864 Cod civil prevede două cazuri de întrerupere naturală: • când posesorul este şi rămâne lipsit. Posesia este de bună-credinţă atunci când cel ce stăpâneşte bunul imobil are convingerea că o face în calitate de titular al dreptului de proprietate. prin lege. In ipoteza în care acţiunea posesorie este admisă. . de folosinţa imobilului de către proprietar sau un terţ • când bunul este declarat neprescriptibil prin lege. Cu alte cuvinte. 1. A fost cazul bunurilor imobile trecute în proprietate socialistă de stat sau cooperatistă. şi pe aceea de-a nu fi întreruptă. Buna-credinţă trebuie să existe în momentul dobândirii posesiei imobilului (art. bunul este declarat neprescriptibil ca urmare a transformării naturii sau destinaţiei sale. Am mai arătat că întreruperea posesiei nu constituie în realitate un viciu al posesiei. 2 Cod civil) dar prezumţia este una relativă.

ca orice act juridic. Întreruperea civilă este relativă. ca atare. 16 din Decretul nr. are efecte numai între părţi. 167/1958. Printr-o cerere de chemare în judecată. operând numai între părţi. . 1865 – 1873 Cod civil. personală. prescripţia se întrerupe în trei cazuri: . 13 – 17 din Decretul nr.printr-un act începător de executare. ori reclamantul a renunţat. texte considerate ca fiind implicit abrogate sau modificate prin dispoziţiile art. Dar. Ea rezultă dintr-un act juridic şi. anulată sau s-a perimat. Potrivit art. . o nouă prescripţiei urmând a curge. Potrivit art. 167/1958 cazurile de suspendare sunt următoarele (prescripţia este suspendată): .prin recunoaşterea dreptului de către cel în folosul căruia curge prescripţia. 167/1958. Deşi posesorul exercită toate atributele posesiei în perioada de suspendare.cât timp cel împotriva căruia curge prescripţia (proprietarul) este împiedicat de un caz de forţă majoră să facă acte de întrerupere.B. . operând “in rem”. .prin introducerea unei acţiuni în justiţie. iar acestea sunt puse pe picior de război. Întreruperea prescripţiei are drept efect ştergerea perioadei scurse până în momentul întreruperii. Cazurile de întrerupere civilă sunt reglementate în art. Ea are efecte “erga omnes”. unde perioada scursă se şterge. spre deosebire de întrerupere.cât timp posesorul sau adevăratul proprietar se află în rândul forţelor armate. Acest efect nu se produce dacă cererea a fost respinsă. Recunoaşterea făcută de posesor în sensul că bunul posedat este proprietatea celui împotriva căruia prescrie reprezintă un prim caz de întrerupere a prescripţiei achizitive. Întreruperea naturală profită tuturor celor interesaţi. Imediat după recunoaştere. cursul prescripţiei se întrerupe. această posesie nu va fi luată în considerare la calculul termenului de prescripţie. la încetarea cauzei de suspendare. eventual.3 SUSPENDAREA PRESCRIPTIEI ACHIZITIVE Suspendarea prescripţiei achizitive reprezintă o perioadă de oprire a cursului prescripţiei. Recunoaşterea are ca efect ştergerea perioadei scurse pentru prescripţie. în cazul suspendării. în viitor. o nouă prescripţie începe să curgă – opinie criticabilă pentru că prin recunoaştere posesorul devine unul precar care nu mai poate uzucapa. 1. 13 şi 14 din Decretul nr. posesorul va adăuga la calculul timpului necesar pentru prescripţie şi perioada anterioară suspendării.

1191/221/27. 6633 Şedinţa publicã din data de 09. deliberând asupra cauzei de faţă în camera de conisiliu.S. Zam. 256 alin. suspendarea prescripţiei care operează în favoarea unui moştenitor lipsit de capacitate de exerciţiu nu poate profita celorlalţi moştenitori cu capacitate de exerciţiu deplină. 1.S.. Suspendarea prescripţiei achizitive imobiliare are un caracter relativ. Cu titlu de exemplu. suspendarea prescripţiei nu poate fi invocată decât de persoanele în folosul cărora legea a stabilit-o şi împotriva persoanelor faţă de care legea o acordă. între curator şi cel pe care îl reprezintă. să se constate că a dobândit dreptul de proprietate pe calea uzucapiunii asupra imobilului înscris în CF 336/a Pojoga.12. Expunând situaţia de fapt reclamanta a aratat ca terenul a fost folosit de parinţii .V.şi cu F.. Reclamanta a renuntat la judecata fata de N.02. decedati înainte de introducerea acţiunii. si N. Procedura este legal îndeplinitã.2009. INSTANŢA.A. constatã urmãtoarele: Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Deva sub nr. sat Pojoga..2009 Completul constituit din: PREŞEDINTE Sonia Cososchi GREFIER Andreea Gal-Pal Pe rol fiind soluţionarea acţiunii reclamantei T.. teren în suprafaţă de 800 mp situat în com. având ca obiect constatarea dobândirii dreptului de proprietate pe calea uzucapiunii.I.prescripţia este suspendată între părinţi sau tutore şi persoanele aflate sub ocrotirea lor.prescripţia nu curge (este suspendată) împotriva celui lipsit de capacitate de exerciţiu cât timp nu are reprezentantul legal sau a celui cu capacitate de exerciţiu restrânsă cât timp nu are cine să-i încuvinţeze actele.. pe care se aflã construcţii proprietatea reclamantei şi să se dispună întabularea dreptului său de proprietate în cartea funciară.prescripţia nu curge între soţi în timpul căsătoriei. nr. Drept urmare.I. între administrator şi cei ale căror bunuri le administrează.4 SPETA UZUCAPIUNEA DE 30 DE ANI Dosar nr. N. . 29. nr. conform prevederilor art. . top. reclamanta T. a solicitat ca în contradictoriu cu pârâţii N. 1191/221/2009 Sentinţa civilã nr.A.. 49/b şi 158/b. (1) Cod pr civilã.

publică. 115/1938 pentru unificarea dispoziţiilor privitoare la cărţile funciare. respectiv că posesorul a avut detenţia materială a imobilului (corpus) şi s-a comportat ca un adevărat proprietar (animus). 28 din Decretul-lege nr. Analizând actele si lucrarile dosarului. dacă titularul înţelege să dispună de ele. în contradictoriu cu pârâta F.A.acesteia si apoi de ea. 26 din Legea cadastrului şi publicitãţii imobiliare nr.A. timp de 20 ani. raportul fiind depus si a fost audiat un martor . 1860 Cod civil. fără înscrierea în cartea funciară. 7/1996. provenita din CF 336/a . cu drept de recurs în termen în 15 zile de la comunicare. Prin urmare terenul fiind cooperativizat. Deasemenea posesia nu trebuie să fie echivocă. mai este necesar a se dovedi că posesia a fost utilă. 115/1938 si art.A. paşnică şi să nu fie precară. o perioadă de minim 30 de ani. motiv pentru care se va respinge acţiunea. rezultă că pentru a se dobândi dreptul de proprietate pe calea prescripţiei achizitive de 30 de ani. in numele legii se hotaraste: Se respinge acţiunea reclamantei T. In probaţiune s-au depus înscrisuri. Pentru a nu fi viciată posesia trebuie să fie continuă. CF 336/a Pojoga . . extras CF 60003 Zam. după moartea proprietarului înscris în cartea funciară. 5869/5/30. în prealabil. Aceste drepturi se vor înscrie. respectiv neviciată. chiar daca l-a folosit nu a putut exercita o posesie apta sa duca la dobândirea dreptului de proprietate pe calea uzucapiunii. accesiune.59/1974 asupra termenului de prescriptie achizitiva.V. vânzare silită şi uzucapiune. In speţă. din probele administrate a rezultat că terenul în litigiu este inclus în titlul de proprietate nr. In cauza a fost efectuata o expertiza topografica. va putea cere înscrierea dreptului uzucapat.5 SPETA ASUPRA TERMENULUI DE PRESCIPTIE ACHIZITIVA Efectele Legilor nr. In drept au fost invocate prevederile art. în contextul legislaţiei în vigoare.1994 emis pe numele defunctei N. certificat de deces N. când provin din succesiune. . 27 din Decretul-lege nr. 1837-1890 Cod civil. cel ce a posedat un bun nemişcător în condiţiunile legii. instanta constatata urmãtoarele: Din analiza prevederilor art. reclamanta. Potrivit prevederilor art. Pentru aceste motive. Potrivit prevederilor art. certificat de mostenitor . 1. Deasemenea. se impune a se dovedi că s-a exercitat o posesie reală. posesia fiind exercitata neîntrerupt o perioada de 60 de ani.58/1974 si nr. dreptul de proprietate şi celelalte drepturi reale sunt opozabile faţă de terţi. respectiv extras din registrul agricol .11.

30 din Legea nr. va respinge recursul ca nefondat. decizia civila nr. adica atunci cand este scos din circuitul civil. dispozitiile legale mentionate neavand efectul unei intreruperi naturale a prescriptiei achizitive intrucat terenurile nu au fost scoase din circuitul civil.59/1974 s-a interzis instrainarea sau dobandirea prin acte juridice a terenurilor. Fata de considerentele aratate. Curtea de Apel Bucuresti.58/1974 si nr. in baza art. art. ele putand in continuare sa faca obiectul dreptului de proprietate privata.750 din 26 mai 1997 IONESCU MARIA ALEXANDRA MOLDOVAN IASMINA ANUL II.1844 Cod civil sunt scoase afara din comert (din circuitul civil) bunurile care.pr.2 cod civil opereaza intreruperea naturala a prescriptiei achizitive cand lucrul este declarat neprescriptibil in urma unei transformari legale a naturii sau destinatiei sale. UNIVERSITATEA TIBISCUS TIMISOARA . Instanta a respins actiunea in revendicare formulata de reclamanta AE impotriva paratului PI si a admis cererea reconventionala formulata de paratul PI constatand ca acesta a devenit proprietarul suprafetei de teren de 400 mp ca efect al uzucapiunii de 30 de ani. sustinand ca prescriptia achizitiva a fost intrerupta ca urmare a intrarii in vigoare a Legilor nr. nu pot fi obiecte de proprietate privata?. ca a operat o intrerupere naturala a prescriptiei.. prin jonctiunea posesiei sale cu cea a autoarei GA.59/1974 au exclus doar posibilitatea transmiterii dreptului de proprietate asupra terenurilor prin conventii. Legile nr. Recursul nu este fondat.1964 pct. respectiv pin mostenire sau ca efect al uzucapiunii achizitive de 30 de ani.58/1974 si art.Efectele Legilor nr.316 si 296 C.59/1974 prescriptia achizitiva nu a fost intrerupta si terenurile nu au fost scoase din circuitul civil.59/1974. Prin aparitia Legilor nr.58/1974 si nr. Potrivit art. Prin art. prin natura lor sau printr-o declaratie a legii. prin scoaterea terenurilor din circuitul civil. fara a interzice detinerea in proprietate a acestor bunuri de catre persoane fizice sau transmiterea si dobandirea lor in celelalte moduri prevazute de Codul civil.civ. Apelul declarat de parata a fost respins ca nefondat. Apelanta AE a formulat recurs.59/1974 asupra termenului de prescriptie achizitiva. Potrivit disp.58/1974 si nr. Curtea de Apel.44 din Legea nr.58/1974 si nr.

Filipescu . 2006 WEBOGRAFIE 1. http://spete. Ion P. Editura Hamangiu . Bucuresti .BIBLIOGRAFIE 1. Andrei I.avocatura. Filipescu. Corneliu Birsan –“Drept civil. Editura Universul Juridic.„ Drept civil. http://sonia-cososchi. 2007 2.com .blogspot.com 2. Dreptul de proprietate şi alte drepturi reale”. Bucureşti. Drepturi reale principale” .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->