Sunteți pe pagina 1din 204

Legea nr.

286/2009 privind Codul penal

publicata in Monitorul Oficial al Romaniei,

Partea 1, Nr. 510 din 24 iulie 2009 PARTEA GENERAL Titlul I - Legea penal si limitele ei de aplicare art. 1-14 Capitolul I - Principii generale art. 1-2 Capitolul II - Aplicarea legii penale art. 3-14 Sectiunea 1 - Aplicarea legii penale n timp art. 3-7 Sectiunea a 2-a - Aplicarea legii penale n spatiu art. 8-14 Titlul II - Infractiunea art. 15-52 Capitolul I - Dispozitii generale art. 15-17 Capitolul II - Cauzele justificative art. 18-22 Capitolul III - Cauzele de neimputabilitate art. 23-31 Capitolul IV - Tentativa

art. 32-34 Capitolul V - Unitatea si pluralitatea de infractiuni art. 35-45 Capitolul VI - Autorul si participantii art. 46-52 Titlul III - Pedepsele art. 53-106 Capitolul I - Categoriile pedepselor art. 53-55 Capitolul II - Pedepsele principale art. 56-64 Sectiunea 1 - Detentiunea pe viat art. 56-59 Sectiunea a 2-a - nchisoarea art. 60 Sectiunea a 3-a - Amenda art. 61-64 Capitolul III - Pedeapsa accesorie si pedepsele complementare art. 65-70 Sectiunea 1 - Pedeapsa accesorie art. 65 Sectiunea a 2-a - Pedepsele complementare art. 66-70 Capitolul IV - Calculul duratei pedepselor art. 71-73

Capitolul V - Individualizarea pedepselor art. 74-106 Sectiunea 1 - Dispozitii generale art. 74 Sectiunea a 2-a - Circumstantele atenuante si circumstantele agravante art. 75-79 Sectiunea a 3-a - Renuntarea la aplicarea pedepsei art. 80-82 Sectiunea a 4-a - Amnarea aplic rii pedepsei art. 83-90 Sectiunea a 5-a - Suspendarea execut rii pedepsei sub supraveghere art. 91-98 Sectiunea a 6-a - Liberarea conditionat art. 99-106 Titlul IV - M surile de sigurant art. 107-112 Capitolul I - Dispozitii generale art. 107-108 Capitolul II - Regimul m surilor de sigurant art. 109-112 Titlul V - Minoritatea art. 113-134 Capitolul I - Regimul r spunderii penale a minorului art. 113-116 Capitolul II - Regimul m surilor educative neprivative de libertate

art. 117-123 Capitolul III - Regimul m surilor educative privative de libertate art. 124-127 Capitolul IV - Dispozitii comune art. 128-134 Titlul VI - R spunderea penal a persoanei juridice art. 135-151 Capitolul I - Dispozitii generale art. 135-137 Capitolul II - Regimul pedepselor complementare aplicate persoanei juridice art. 138-145 Capitolul III - Dispozitii comune art. 146-151 Titlul VII - Cauzele care nl tur r spunderea penal art. 152-159 Titlul VIII - Cauzele care nl tur sau modific executarea pedepsei art. 160-164 Titlul IX - Cauzele care nl tur consecintele condamn rii art. 165-171 Titlul X - ntelesul unor termeni sau expresii n legea penal art. 172-187 PARTEA SPECIAL Titlul I - Infractiuni contra persoanei art. 188-227 Capitolul I - Infractiuni contra vietii

art. 188-192 Capitolul II - Infractiuni contra integrit tii corporale sau s n t tii art. 193-198 Capitolul III - Infractiuni s vrsite asupra unui membru de familie art. 199-200 Capitolul IV - Agresiuni asupra f tului art. 201-202 Capitolul V - Infractiuni privind obligatia de asistent a celor n primejdie art. 203-204 Capitolul VI - Infractiuni contra libert tii persoanei art. 205-208 Capitolul VII - Traficul si exploatarea persoanelor vulnerabile art. 209-217 Capitolul VIII - Infractiuni contra libert tii si integrit tii sexuale art. 218-223 Capitolul IX - Infractiuni ce aduc atingere domiciliului si vietii private art. 224-227 Titlul II - Infractiuni contra patrimoniului art. 228-256 Capitolul I - Furtul art. 228-232 Capitolul II - Tlh ria si pirateria art. 233-237 Capitolul III - Infractiuni contra patrimoniului prin nesocotirea ncrederii art. 238-248

Capitolul IV - Fraude comise prin sisteme informatice si mijloace de plat electronice art. 249-252 Capitolul V - Distrugerea si tulburarea de posesie art. 253-256 Titlul III - Infractiuni privind autoritatea si frontiera de stat art. 257-265 Capitolul I - Infractiuni contra autorit tii art. 257-261 Capitolul II - Infractiuni privind frontiera de stat art. 262-265 Titlul IV - Infractiuni contra nf ptuirii justitiei art. 266-288 Titlul V - Infractiuni de coruptie si de serviciu art. 289-309 Capitolul I - Infractiuni de coruptie art. 289-294 Capitolul II - Infractiuni de serviciu art. 295-309 Titlul VI - Infractiuni de fals art. 310-328 Capitolul I - Falsificarea de monede, timbre sau de alte valori art. 310-316 Capitolul II - Falsificarea instrumentelor de autentificare sau de marcare art. 317-319 Capitolul III - Falsuri n nscrisuri

art. 320-328 Titlul VII - Infractiuni contra sigurantei publice art. 329-366 Capitolul I - Infractiuni contra sigurantei circulatiei pe c ile ferate art. 329-333 Capitolul II - Infractiuni contra sigurantei circulatiei pe drumurile publice art. 334-341 Capitolul III - Nerespectarea regimului armelor, munitiilor, materialelor nucleare si al materiilor explozive art. 342-347 Capitolul IV - Infractiuni privitoare la regimul stabilit pentru alte activit ti reglementate de lege art. 348-351 Capitolul V - Infractiuni contra s n t tii publice art. 352-359 Capitolul VI - Infractiuni contra sigurantei si integrit tii sistemelor si datelor informatice art. 360-366 Titlul VIII - Infractiuni care aduc atingere unor relatii privind convietuirea social art. 367-384 Capitolul I - Infractiuni contra ordinii si linistii publice art. 367-375 Capitolul II - Infractiuni contra familiei art. 376-380

Capitolul III - Infractiuni contra libert tii religioase si respectului datorat persoanelor decedate art. 381-384 Titlul IX - Infractiuni electorale art. 385-393 Titlul X - Infractiuni contra securit tii nationale art. 394-412 Titlul XI - Infractiuni contra capacit tii de lupt a fortelor armate art. 413-437 Capitolul I - Infractiuni s vrsite de militari art. 413-431 Capitolul II - Infractiuni s vrsite de militari sau de civili art. 432-437 Titlul XII - Infractiuni de genocid, contra umanit tii si de r zboi art. 438-445 Capitolul I - Infractiuni de genocid si contra umanit tii art. 438-439 Capitolul II - Infractiuni de r zboi art. 440-445 Titlul XIII - Dispozitii finale art. 446 PARLAMENTUL ROMNIEI CAMERA DEPUT AtILOR SENA TUL LEGE

privind Codul penal Parlamentul Romniei adopt prezenta lege. P ARTEA GENERAL TITLUL I Legea penal si limitele ei de aplicare CAPITOLUL I Principii generale Legalitatea incrimin rii Art. 1. - (1) Legea penal prevede faptele care constituie infractiuni. (2) Nicio persoan nu poate fi sanctionat penal pentru o fapt care nu era prev zut de legea penal la data cnd a fost s vrsit . Legalitatea sanctiunilor de drept penal Art. 2. - (1) Legea penal prevede pedepsele aplicabile si m surile educative ce se pot lua fat de persoanele care au s vrsit infractiuni, precum si m surile de sigurant ce se pot lua fat de persoanele care au comis fapte prev zute de legea penal . (2) Nu se poate aplica o pedeaps ori nu se poate lua o m sur educativ sau o m sur de sigurant dac aceasta nu era prev zut de legea penal la data cnd fapta a fost s vrsit . (3) Nicio pedeaps nu poate fi stabilit si aplicat n afara limitelor generale ale acesteia. CAPITOLUL II Aplicarea legii penale SECtIUNEA 1 Aplicarea legii penale n timp

Activitatea legii penale Art. 3. - Legea penal se aplic infractiunilor s vrsite n timpul ct ea se afl n vigoare. Aplicarea legii penale de dezincriminare Art. 4. - Legea penal nu se aplic faptelor s vrsite sub legea veche, dac nu mai sunt prev zute de legea nou . n acest caz, executarea pedepselor, a m surilor educative si a m surilor de sigurant , pronuntate n baza legii vechi, precum si toate consecintele penale ale hot rrilor judec toresti privitoare la aceste fapte nceteaz prin intrarea n vigoare a legii noi. Aplicarea legii penale mai favorabile pn la judecarea definitiv a cauzei Art. 5. - (1) n cazul n care de la s vrsirea infractiunii pn la judecarea definitiv a cauzei au intervenit una sau mai multe legi penale, se aplic legea mai favorabil . (2) Dispozitiile alin. (1) se aplic si actelor normative ori prevederilor din acestea declarate neconstitutionale, precum si ordonantelor de urgent aprobate de Parlament cu modific ri sau complet ri ori respinse, dac n timpul cnd acestea s-au aflat n vigoare au cuprins dispozitii penale mai favorabile. Aplicarea legii penale mai favorabile dup judecarea definitiv a cauzei Art. 6. - (1) Cnd dup r mnerea definitiv a hot rrii de condamnare si pn la executarea complet a pedepsei nchisorii sau amenzii a intervenit o lege care prevede o pedeaps mai usoar , sanctiunea aplicat , dac dep seste maximul special prev zut de legea nou pentru infractiunea s vrsit , se reduce la acest

maxim. (2) Dac dup r mnerea definitiv a hot rrii de condamnare la detentiune pe viat si pn la executarea ei a intervenit o lege care prevede pentru aceeasi fapt numai pedeapsa nchisorii, pedeapsa detentiunii pe viat se nlocuieste cu maximul nchisorii prev zut pentru acea infractiune. (3) Dac legea nou prevede n locul pedepsei nchisorii numai amenda, pedeapsa aplicat se nlocuieste cu amenda, f r a se putea dep si maximul special prev zut n legea nou . tinndu-se seama de partea executat din pedeapsa nchisorii, se poate nl tura n totul sau n parte executarea amenzii. (4) M surile educative neexecutate si neprev zute n legea nou nu se mai execut , iar cele care au corespondent n legea nou se execut n continutul si limitele prev zute de aceasta, dac este mai favorabil . (5) Cnd legea nou este mai favorabil n conditiile alin. (1)-(4), pedepsele complementare si m surile de sigurant neexecutate si neprev zute n legea nou nu se mai execut , iar cele care au corespondent n legea nou se execut n continutul si limitele prev zute de aceasta. (6) Dac legea nou este mai favorabil numai sub aspectul pedepselor complementare sau m surilor de sigurant , acestea se execut n continutul si limitele prev zute de legea nou . (7) Cnd o dispozitie din legea nou se refer la pedepse definitiv aplicate, se tine seama, n cazul pedepselor executate pn la data intr rii n vigoare a acesteia, de pedeapsa redus sau nlocuit potrivit dispozitiilor alin. (1)-(6). Aplicarea legii penale temporare Art. 7. - (1) Legea penal temporar se aplic infractiunii s vrsite n timpul cnd era n vigoare, chiar dac fapta nu a fost urm rit sau judecat n acel interval de

timp. (2) Legea penal temporar este legea penal care prevede data iesirii ei din vigoare sau a c rei aplicare este limitat prin natura temporar a situatiei care a impus adoptarea sa. SECtIUNEA a 2-a Aplicarea legii penale n spatiu Teritorialitatea legii penale Art. 8. - (1) Legea penal romn se aplic infractiunilor s vrsite pe teritoriul Romniei. (2) Prin teritoriul Romniei se ntelege ntinderea de p mnt, marea teritorial si apele cu solul, subsolul si spatiul aerian, cuprinse ntre frontierele de stat. (3) Prin infractiune s vrsit pe teritoriul Romniei se ntelege orice infractiune comis pe teritoriul ar tat n alin. (2) sau pe o nav sub pavilion romnesc ori pe o aeronav nmatriculat n Romnia. (4) Infractiunea se consider s vrsit pe teritoriul Romniei si atunci cnd pe acest teritoriu ori pe o nav sub pavilion romnesc sau pe o aeronav nmatriculat n Romnia s-a efectuat un act de executare, de instigare sau de complicitate ori s-a produs, chiar n parte, rezultatul infractiunii. Personalitatea legii penale Art. 9. - (1) Legea penal romn se aplic infractiunilor s vrsite n afara teritoriului t rii de c tre un cet tean romn sau de o persoan juridic romn , dac pedeapsa prev zut de legea romn este detentiunea pe viat ori nchisoarea mai mare de 10 ani. (2) n celelalte cazuri, legea penal romn se aplic infractiunilor s vrsite n afara teritoriului t rii de c tre un cet tean romn sau de o persoan juridic romn , dac

fapta este prev zut ca infractiune si de legea penal a t rii unde a fost s vrsit ori dac a fost comis ntr-un loc care nu este supus jurisdictiei niciunui stat. (3) Punerea n miscare a actiunii penale se face cu autorizarea prealabil a procurorului general al parchetului de pe lng curtea de apel n a c rei raz teritorial se afl parchetul mai nti sesizat sau, dup caz, a procurorului general al Parchetului de pe lng nalta Curte de Casatie si Justitie. Realitatea legii penale Art. 10. - (1) Legea penal romn se aplic infractiunilor s vrsite n afara teritoriului t rii de c tre un cet tean str in sau o persoan f r cet tenie, contra statului romn, contra unui cet tean romn ori a unei persoane juridice romne. (2) Punerea n miscare a actiunii penale se face cu autorizarea prealabil a procurorului general al Parchetului de pe lng nalta Curte de Casatie si Justitie si numai dac fapta nu face obiectul unei proceduri judiciare n statul pe teritoriul c ruia s-a comis. Universalitatea legii penale Art. 11. - (1) Legea penal romn se aplic si altor infractiuni dect celor prev zute n art. 10, s vrsite n afara teritoriului t rii de un cet tean str in sau o persoan f r cet tenie, care se afl de bun voie pe teritoriul Romniei, n urm toarele cazuri: a) s-a s vrsit o infractiune pe care statul romn si-a asumat obligatia s o reprime n temeiul unui tratat international, indiferent dac este prev zut sau nu de legea penal a statului pe al c rui teritoriu a fost comis ; b) s-a cerut extr darea sau predarea infractorului si aceasta a fost refuzat . (2) Dispozitiile alin. (1) lit. b) nu se aplic atunci cnd, potrivit legii statului n care s-a s vrsit infractiunea, exist o cauz care mpiedic punerea n miscare a actiunii

penale sau continuarea procesului penal ori executarea pedepsei sau cnd pedeapsa a fost executat ori este considerat ca executat . (3) Cnd pedeapsa nu a fost executat sau a fost executat numai n parte, se procedeaz potrivit dispozitiilor legale privitoare la recunoasterea hot rrilor str ine. Legea penal si tratatele internationale Art. 12. - Dispozitiile art. 8-11 se aplic dac nu se dispune altfel printr-un tratat international la care Romnia este parte. Imunitatea de jurisdictie Art. 13. - Legea penal nu se aplic infractiunilor s vrsite de c tre reprezentantii diplomatici ai statelor str ine sau de c tre alte persoane care, n conformitate cu tratatele internationale, nu sunt supuse jurisdictiei penale a statului romn. Extr darea Art. 14. - (1) Extr darea poate fi acordat sau solicitat n temeiul unui tratat international la care Romnia este parte ori pe baz de reciprocitate, n conditiile legii. (2) Predarea sau extr darea unei persoane n relatia cu statele membre ale Uniunii Europene se acord sau se solicit n conditiile legii. (3) Predarea unei persoane c tre un tribunal penal international se acord n conditiile legii. TITLUL II Infractiunea CAPITOLUL I Dispozitii generale Tr s turile esentiale ale infractiunii Art. 15. - (1) Infractiunea este fapta prev zut de legea penal , s vrsit cu

vinov tie, nejustificat si imputabil persoanei care a s vrsit-o. (2) Infractiunea este singurul temei al r spunderii penale. Vinov tia Art. 16. - (1) Fapta constituie infractiune numai dac a fost s vrsit cu forma de vinov tie cerut de legea penal . (2) Vinov tie exist cnd fapta este comis cu intentie, din culp sau cu intentie dep sit . (3) Fapta este s vrsit cu intentie cnd f ptuitorul: a) prevede rezultatul faptei sale, urm rind producerea lui prin s vrsirea acelei fapte; b) prevede rezultatul faptei sale si, desi nu-l urm reste, accept posibilitatea producerii lui. (4) Fapta este s vrsit din culp , cnd f ptuitorul: a) prevede rezultatul faptei sale, dar nu-l accept , socotind f r temei c el nu se va produce; b) nu prevede rezultatul faptei sale, desi trebuia si putea s l prevad . (5) Exist intentie dep sit cnd fapta constnd ntr-o actiune sau inactiune intentionat produce un rezultat mai grav, care se datoreaz culpei f ptuitorului. (6) Fapta constnd ntr-o actiune sau inactiune constituie infractiune cnd este s vrsit cu intentie. Fapta comis din culp constituie infractiune numai cnd legea o prevede n mod expres. S vrsirea infractiunii comisive prin omisiune Art. 17. - Infractiunea comisiv care presupune producerea unui rezultat se consider s vrsit si prin omisiune, cnd:

a) exist o obligatie legal sau contractual de a actiona; b) autorul omisiunii, printr-o actiune sau inactiune anterioar , a creat pentru valoarea social protejat o stare de pericol care a nlesnit producerea rezultatului. CAPITOLUL II Cauzele justificative Dispozitii generale Art. 18. - (1) Nu constituie infractiune fapta prev zut de legea penal , dac exist vreuna dintre cauzele justificative prev zute de lege. (2) Efectul cauzelor justificative se extinde si asupra participantilor. Legitima ap rare Art. 19. - (1) Este justificat fapta prev zut de legea penal s vrsit n legitim ap rare. (2) Este n legitim ap rare persoana care s vrseste fapta pentru a nl tura un atac material, direct, imediat si injust, care pune n pericol persoana sa, a altuia, drepturile acestora sau un interes general, dac ap rarea este proportional cu gravitatea atacului. (3) Se prezum a fi n legitim ap rare, n conditiile alin. (2), acela care comite fapta pentru a respinge p trunderea unei persoane ntr-o locuint , nc pere, dependint sau loc mprejmuit tinnd de aceasta, f r drept, prin violent , viclenie, efractie sau alte asemenea modalit ti nelegale ori n timpul noptii. Starea de necesitate Art. 20. - (1) Este justificat fapta prev zut de legea penal s vrsit n stare de necesitate. (2) Este n stare de necesitate persoana care s vrseste fapta pentru a salva de la un pericol imediat si care nu putea fi nl turat altfel viata, integritatea corporal sau

s n tatea sa ori a altei persoane sau un bun important al s u ori al altei persoane sau un interes general, dac urm rile faptei nu sunt v dit mai grave dect cele care s-ar fi putut produce n cazul n care pericolul nu era nl turat. Exercitarea unui drept sau ndeplinirea unei obligatii Art. 21. - (1) Este justificat fapta prev zut de legea penal constnd n exercitarea unui drept recunoscut de lege sau n ndeplinirea unei obligatii impuse de lege, cu respectarea conditiilor si limitelor prev zute de aceasta. (2) Este de asemenea justificat fapta prev zut de legea penal constnd n ndeplinirea unei obligatii impuse de autoritatea competent , n forma prev zut de lege, dac aceasta nu este n mod v dit ilegal . Consimt mntul persoanei v t mate Art. 22. - (1) Este justificat fapta prev zut de legea penal s vrsit cu consimt mntul persoanei v t mate, dac aceasta putea s dispun n mod legal de valoarea social lezat sau pus n pericol. (2) Consimt mntul persoanei v t mate nu produce efecte n cazul infractiunilor contra vietii, precum si atunci cnd legea exclude efectul justificativ al acestuia. CAPITOLUL III Cauzele de neimputabilitate Dispozitii generale Art. 23. - (1) Nu constituie infractiune fapta prev zut de legea penal , dac a fost comis n conditiile vreuneia dintre cauzele de neimputabilitate. (2) Efectul cauzelor de neimputabilitate nu se extinde asupra participantilor, cu exceptia cazului fortuit. Constrngerea fizic

Art. 24. - Nu este imputabil fapta prev zut de legea penal s vrsit din cauza unei constrngeri fizice c reia f ptuitorul nu i-a putut rezista. Constrngerea moral Art. 25. - Nu este imputabil fapta prev zut de legea penal s vrsit din cauza unei constrngeri morale, exercitat prin amenintare cu un pericol grav pentru persoana f ptuitorului ori a altuia si care nu putea fi nl turat n alt mod. Excesul neimputabil Art. 26. - (1) Nu este imputabil fapta prev zut de legea penal s vrsit de persoana aflat n stare de legitim ap rare, care a dep sit, din cauza tulbur rii sau temerii, limitele unei ap r ri proportionale cu gravitatea atacului. (2) Nu este imputabil fapta prev zut de legea penal s vrsit de persoana aflat n stare de necesitate, care nu si-a dat seama, n momentul comiterii faptei, c pricinuieste urm ri v dit mai grave dect cele care s-ar fi putut produce dac pericolul nu era nl turat. Minoritatea f ptuitorului Art. 27. - Nu este imputabil fapta prev zut de legea penal s vrsit de un minor, care la data comiterii acesteia nu ndeplinea conditiile legale pentru a r spunde penal. Iresponsabilitatea Art. 28. - Nu este imputabil fapta prev zut de legea penal s vrsit de persoana care, n momentul comiterii acesteia, nu putea s -si dea seama de actiunile sau inactiunile sale ori nu putea s le controleze, fie din cauza unei boli psihice, fie din alte cauze. Intoxicatia Art. 29. - Nu este imputabil fapta prev zut de legea penal s vrsit de

persoana care, n momentul comiterii acesteia, nu putea s -si dea seama de actiunile sau inactiunile sale ori nu putea s le controleze, din cauza intoxic rii involuntare cu alcool sau cu alte substante psihoactive. Eroarea Art. 30. - (1) Nu constituie infractiune fapta prev zut de legea penal s vrsit de persoana care, n momentul comiterii acesteia, nu cunostea existenta unei st ri, situatii ori mprejur ri de care depinde caracterul penal al faptei. (2) Dispozitiile alin. (1) se aplic si faptelor s vrsite din culp pe care legea penal le pedepseste, numai dac necunoasterea st rii, situatiei ori mprejur rii respective nu este ea ns si rezultatul culpei. (3) Nu constituie circumstant agravant sau element circumstantial agravant starea, situatia ori mprejurarea pe care infractorul nu a cunoscut-o n momentul s vrsirii infractiunii. (4) Prevederile alin. (1)-(3) se aplic n mod corespunz tor si n cazul necunoasterii unei dispozitii legale extrapenale. (5) Nu este imputabil fapta prev zut de legea penal s vrsit ca urmare a necunoasterii sau cunoasterii gresite a caracterului ilicit al acesteia din cauza unei mprejur ri care nu putea fi n niciun fel evitat . Cazul fortuit Art. 31. - Nu este imputabil fapta prev zut de legea penal al c rei rezultat e consecinta unei mprejur ri care nu putea fi prev zut . CAPITOLUL IV Tentativa Tentativa Art. 32. - (1) Tentativa const n punerea n executare a intentiei de a s vrsi

infractiunea, executare care a fost ns ntrerupt sau nu si-a produs efectul. (2) Nu exist tentativ atunci cnd imposibilitatea de consumare a infractiunii este consecinta modului cum a fost conceput executarea. Pedepsirea tentativei Art. 33. - (1) Tentativa se pedepseste numai cnd legea prevede n mod expres aceasta. (2) Tentativa se sanctioneaz cu pedeapsa prev zut de lege pentru infractiunea consumat , ale c rei limite se reduc la jum tate. Cnd pentru infractiunea consumat legea prevede pedeapsa detentiunii pe viat , iar instanta s-ar orienta spre aceasta, tentativa se sanctioneaz cu pedeapsa nchisorii de la 10 la 20 de ani. Desistarea si mpiedicarea producerii rezultatului Art. 34. - (1) Nu se pedepseste autorul care, nainte de descoperirea faptei, s-a desistat ori a ncunostintat autorit tile de comiterea acesteia, astfel nct consumarea s poat fi mpiedicat , sau a mpiedicat el nsusi consumarea infractiunii. (2) Dac actele ndeplinite pn n momentul desist rii sau mpiedic rii producerii rezultatului constituie o alt infractiune, se aplic pedeapsa pentru aceast infractiune. CAPITOLUL V Unitatea si pluralitatea de infractiuni Unitatea infractiunii continuate si a celei complexe Art. 35. - (1) Infractiunea este continuat cnd o persoan s vrseste la diferite intervale de timp, dar n realizarea aceleiasi rezolutii si mpotriva aceluiasi subiect pasiv, actiuni sau inactiuni care prezint , fiecare n parte, continutul aceleiasi infractiuni.

(2) Infractiunea este complex cnd n continutul s u intr , ca element constitutiv sau ca element circumstantial agravant, o actiune sau o inactiune care constituie prin ea ns si o fapt prev zut de legea penal . Pedeapsa pentru infractiunea continuat si infractiunea complex Art. 36. - (1) Infractiunea continuat se sanctioneaz cu pedeapsa prev zut de lege pentru infractiunea s vrsit , al c rei maxim se poate majora cu cel mult 3 ani n cazul pedepsei nchisorii, respectiv cu cel mult o treime n cazul pedepsei amenzii. (2) Infractiunea complex se sanctioneaz cu pedeapsa prev zut de lege pentru acea infractiune. (3) Infractiunea complex s vrsit cu intentie dep sit , dac s-a produs numai rezultatul mai grav al actiunii secundare, se sanctioneaz cu pedeapsa prev zut de lege pentru infractiunea complex consumat . Recalcularea pedepsei pentru infractiunea continuat sau complex Art. 37. - Dac cel condamnat definitiv pentru o infractiune continuat sau complex este judecat ulterior si pentru alte actiuni sau inactiuni care intr n continutul aceleiasi infractiuni, tinndu-se seama de infractiunea s vrsit n ntregul ei, se stabileste o pedeaps corespunz toare, care nu poate fi mai usoar dect cea pronuntat anterior. Concursul de infractiuni Art. 38. - (1) Exist concurs real de infractiuni cnd dou sau mai multe infractiuni au fost s vrsite de aceeasi persoan , prin actiuni sau inactiuni distincte, nainte de a fi condamnat definitiv pentru vreuna din ele. Exist concurs real de infractiuni si

atunci cnd una dintre infractiuni a fost comis pentru s vrsirea sau ascunderea altei infractiuni. (2) Exist concurs formal de infractiuni cnd o actiune sau o inactiune s vrsit de o persoan , din cauza mprejur rilor n care a avut loc sau a urm rilor pe care le-a produs, realizeaz continutul mai multor infractiuni. Pedeapsa principal n caz de concurs de infractiuni Art. 39. - (1) n caz de concurs de infractiuni, se stabileste pedeapsa pentru fiecare infractiune n parte si se aplic pedeapsa, dup cum urmeaz : a) cnd s-au stabilit o pedeaps cu detentiune pe viat si una sau mai multe pedepse cu nchisoare ori cu amend , se aplic pedeapsa detentiunii pe viat ; b) cnd s-au stabilit numai pedepse cu nchisoare, se aplic pedeapsa cea mai grea, la care se adaug un spor de o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite; c) cnd s-au stabilit numai pedepse cu amend , se aplic pedeapsa cea mai grea, la care se adaug un spor de o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite; d) cnd s-au stabilit o pedeaps cu nchisoare si o pedeaps cu amend , se aplic pedeapsa nchisorii, la care se adaug n ntregime pedeapsa amenzii; e) cnd s-au stabilit mai multe pedepse cu nchisoare si mai multe pedepse cu amend se aplic pedeapsa nchisorii conform lit. b), la care se adaug n ntregime pedeapsa amenzii conform lit. c). (2) Atunci cnd s-au stabilit mai multe pedepse cu nchisoarea, dac prin ad ugare la pedeapsa cea mai mare a sporului de o treime din totalul celorlalte pedepse cu nchisoarea stabilite s-ar dep si cu 10 ani sau mai mult maximul general al pedepsei nchisorii, iar pentru cel putin una dintre infractiunile concurente pedeapsa prev zut de lege este nchisoarea de 20 de ani sau mai mare, se poate aplica pedeapsa

detentiunii pe viat . Contopirea pedepselor pentru infractiuni concurente Art. 40. - (1) Dac infractorul condamnat definitiv este judecat ulterior pentru o infractiune concurent , se aplic dispozitiile art. 39. (2) Dispozitiile art. 39 se aplic si n cazul n care, dup ce o hot rre de condamnare a r mas definitiv , se constat c cel condamnat mai suferise o condamnare definitiv pentru o infractiune concurent . (3) Dac infractorul a executat integral sau partial pedeapsa aplicat prin hot rrea anterioar , ceea ce s-a executat se scade din durata pedepsei aplicate pentru infractiunile concurente. (4) Dispozitiile privitoare la aplicarea pedepsei n caz de concurs de infractiuni se aplic si n cazul n care condamnarea la pedeapsa detentiunii pe viat a fost comutat sau nlocuit cu pedeapsa nchisorii. (5) n cazul contopirii pedepselor conform alin. (1)-(4) se tine seama si de pedeapsa aplicat printr-o hot rre de condamnare pronuntat n str in tate, pentru o infractiune concurent , dac hot rrea de condamnare a fost recunoscut potrivit legii. Recidiva Art. 41. - (1) Exist recidiv cnd, dup r mnerea definitiv a unei hot rri de condamnare la pedeapsa nchisorii mai mare de un an si pn la reabilitare sau mplinirea termenului de reabilitare, condamnatul s vrseste din nou o infractiune cu intentie sau cu intentie dep sit , pentru care legea prevede pedeapsa nchisorii de un an sau mai mare. (2) Exist recidiv si n cazul n care una dintre pedepsele prev zute n alin. (1) este

detentiunea pe viat . (3) Pentru stabilirea st rii de recidiv se tine seama si de hot rrea de condamnare pronuntat n str in tate, pentru o fapt prev zut si de legea penal romn , dac hot rrea de condamnare a fost recunoscut potrivit legii. Condamn ri care nu atrag starea de recidiv Art. 42. - La stabilirea st rii de recidiv nu se tine seama de hot rrile de condamnare privitoare la: a) faptele care nu mai sunt prev zute de legea penal ; b) infractiunile amnistiate; c) infractiunile s vrsite din culp . Pedeapsa n caz de recidiv Art. 43. - (1) Dac nainte ca pedeapsa anterioar s fi fost executat sau considerat ca executat se s vrseste o nou infractiune n stare de recidiv , pedeapsa stabilit pentru aceasta se adaug la pedeapsa anterioar neexecutat ori la restul r mas neexecutat din aceasta. (2) Cnd nainte ca pedeapsa anterioar s fi fost executat sau considerat ca executat sunt s vrsite mai multe infractiuni concurente, dintre care cel putin una se afl n stare de recidiv , pedepsele stabilite se contopesc potrivit dispozitiilor referitoare la concursul de infractiuni, iar pedeapsa rezultat se adaug la pedeapsa anterioar neexecutat ori la restul r mas neexecutat din aceasta. (3) Dac prin nsumarea pedepselor n conditiile alin. (1) si alin. (2) s-ar dep si cu mai mult de 10 ani maximul general al pedepsei nchisorii, iar pentru cel putin una dintre infractiunile s vrsite pedeapsa prev zut de lege este nchisoarea de 20 de ani sau mai mare, n locul pedepselor cu nchisoarea se poate aplica pedeapsa detentiunii

pe viat . (4) Cnd pedeapsa anterioar sau pedeapsa stabilit pentru infractiunea s vrsit n stare de recidiv este detentiunea pe viat , se va executa pedeapsa detentiunii pe viat . (5) Dac dup ce pedeapsa anterioar a fost executat sau considerat ca executat se s vrseste o nou infractiune n stare de recidiv , limitele speciale ale pedepsei prev zute de lege pentru noua infractiune se majoreaz cu jum tate. (6) Dac dup r mnerea definitiv a hot rrii de condamnare pentru noua infractiune si mai nainte ca pedeapsa s fi fost executat sau considerat ca executat se descoper c cel condamnat se afl n stare de recidiv , instanta aplic dispozitiile alin. (1)-(5). (7) Dispozitiile alin. (6) se aplic si n cazul n care condamnarea la pedeapsa detentiunii pe viat a fost comutat sau nlocuit cu pedeapsa nchisorii. Pluralitatea intermediar Art. 44. - (1) Exist pluralitate intermediar de infractiuni cnd, dup r mnerea definitiv a unei hot rri de condamnare si pn la data la care pedeapsa este executat sau considerat ca executat , condamnatul s vrseste din nou o infractiune si nu sunt ntrunite conditiile prev zute de lege pentru starea de recidiv . (2) n caz de pluralitate intermediar , pedeapsa pentru noua infractiune si pedeapsa anterioar se contopesc potrivit dispozitiilor de la concursul de infractiuni. Pedepsele complementare, pedepsele accesorii si m surile de sigurant n caz de pluralitate de infractiuni Art. 45. - (1) Dac pentru una dintre infractiunile s vrsite s-a stabilit si o

pedeaps complementar , aceasta se aplic al turi de pedeapsa principal . (2) Cnd s-au stabilit mai multe pedepse complementare de natur diferit sau chiar de aceeasi natur , dar cu un continut diferit, acestea se aplic al turi de pedeapsa principal . (3) Dac s-au stabilit mai multe pedepse complementare de aceeasi natur si cu acelasi continut: a) n caz de concurs de infractiuni sau de pluralitate intermediar se aplic cea mai grea dintre acestea; b) n caz de recidiv , partea neexecutat din pedeapsa complementar anterioar se adaug la pedeapsa stabilit pentru noua infractiune. (4) n cazul condamn rilor succesive pentru infractiuni concurente, partea din pedeapsa complementar executat pn la data contopirii pedepselor principale se scade din durata pedepsei complementare aplicate pe lng pedeapsa rezultat . (5) Dac pe lng pedepsele principale au fost stabilite una sau mai multe pedepse accesorii, se aplic dispozitiile alin. (1)-(3), pedeapsa accesorie rezultat executndu-se pn la executarea sau considerarea ca executat a pedepsei principale. (6) M surile de sigurant de natur diferit sau chiar de aceeasi natur , dar cu un continut diferit, luate n cazul infractiunilor s vrsite, se cumuleaz . (7) Dac s-au luat mai multe m suri de sigurant de aceeasi natur si cu acelasi continut, dar pe durate diferite, se aplic m sura de sigurant cu durata cea mai mare. M surile de sigurant luate conform art. 112 se cumuleaz . CAPITOLUL VI Autorul si participantii Autorul si coautorii

Art. 46. - (1) Autor este persoana care s vrseste n mod nemijlocit o fapt prev zut de legea penal . (2) Coautori sunt persoanele care s vrsesc nemijlocit aceeasi fapt prev zut de legea penal . Instigatorul Art. 47. - Instigator este persoana care, cu intentie, determin o alt persoan s s vrseasc o fapt prev zut de legea penal . Complicele Art. 48. - (1) Complice este persoana care, cu intentie, nlesneste sau ajut n orice mod la s vrsirea unei fapte prev zute de legea penal . (2) Este de asemenea complice persoana care promite, nainte sau n timpul s vrsirii faptei, c va t inui bunurile provenite din aceasta sau c va favoriza pe f ptuitor, chiar dac dup s vrsirea faptei promisiunea nu este ndeplinit . Pedeapsa n cazul participantilor Art. 49. - Coautorul, instigatorul si complicele la o infractiune s vrsit cu intentie se sanctioneaz cu pedeapsa prev zut de lege pentru autor. La stabilirea pedepsei se tine seama de contributia fiec ruia la s vrsirea infractiunii, precum si de dispozitiile art. 74. Circumstante personale si reale Art. 50. - (1) Circumstantele privitoare la persoana autorului sau a unui participant nu se r sfrng asupra celorlalti. (2) Circumstantele privitoare la fapt se r sfrng asupra autorului si a participantilor numai n m sura n care acestia le-au cunoscut sau le-au prev zut. mpiedicarea s vrsirii infractiunii Art. 51. - (1) Participantul nu se pedepseste dac , nainte de descoperirea faptei,

denunt s vrsirea infractiunii, astfel nct consumarea acesteia s poat fi mpiedicat , sau dac mpiedic el nsusi consumarea infractiunii. (2) Dac actele ndeplinite pn n momentul denunt rii sau mpiedic rii constituie o alt infractiune, participantului i se aplic pedeapsa pentru aceast infractiune. Participatia improprie Art. 52. - (1) S vrsirea nemijlocit , cu intentie, de c tre o persoan a unei fapte prev zute de legea penal la care, din culp sau f r vinov tie, contribuie cu acte de executare o alt persoan se sanctioneaz cu pedeapsa prev zut de lege pentru fapta comis cu intentie. (2) Determinarea, nlesnirea sau ajutarea n orice mod, cu intentie, la s vrsirea din culp de c tre o alt persoan a unei fapte prev zute de legea penal se sanctioneaz cu pedeapsa prev zut de lege pentru fapta comis cu intentie. (3) Determinarea, nlesnirea sau ajutarea n orice mod, cu intentie, la s vrsirea unei fapte prev zute de legea penal , de c tre o persoan care comite acea fapt f r vinov tie, se sanctioneaz cu pedeapsa prev zut de lege pentru acea infractiune. (4) Dispozitiile art. 50 si art. 51 se aplic n mod corespunz tor. TITLUL III Pedepsele CAPITOLUL I Categoriile pedepselor Pedepsele principale Art. 53. - Pedepsele principale sunt: a) detentiunea pe viat ; b) nchisoarea;

c) amenda. Pedeapsa accesorie Art. 54. - Pedeapsa accesorie const n interzicerea exercit rii unor drepturi, din momentul r mnerii definitive a hot rrii de condamnare si pn la executarea sau considerarea ca executat a pedepsei privative de libertate. Pedepsele complementare Art. 55. - Pedepsele complementare sunt: a) interzicerea exercit rii unor drepturi; b) degradarea militar ; c) publicarea hot rrii de condamnare. CAPITOLUL II Pedepsele principale SECtIUNEA 1 Detentiunea pe viat Regimul detentiunii pe viat Art. 56. - Detentiunea pe viat const n privarea de libertate pe durat nedeterminat si se execut potrivit legii privind executarea pedepselor. Neaplicarea detentiunii pe viat Art. 57. - Dac la data pronunt rii hot rrii de condamnare inculpatul a mplinit vrsta de 65 de ani, n locul detentiunii pe viat i se aplic pedeapsa nchisorii pe timp de 30 de ani si pedeapsa interzicerii exercit rii unor drepturi pe durata ei maxim . nlocuirea detentiunii pe viat Art. 58. - n cazul n care cel condamnat la pedeapsa detentiunii pe viat a mplinit vrsta de 65 de ani n timpul execut rii pedepsei, pedeapsa detentiunii pe viat poate fi nlocuit cu pedeapsa nchisorii pe timp de 30 de ani si pedeapsa interzicerii

exercit rii unor drepturi pe durata ei maxim , dac a avut o bun conduit pe toat durata execut rii pedepsei, a ndeplinit integral obligatiile civile stabilite prin hot rrea de condamnare, afar de cazul cnd dovedeste c nu a avut nicio posibilitate s le ndeplineasc , si a f cut progrese constante si evidente n vederea reintegr rii sociale. Calculul pedepsei n cazul comut rii sau nlocuirii pedepsei detentiunii pe viat Art. 59. - n cazul comut rii sau nlocuirii pedepsei detentiunii pe viat cu pedeapsa nchisorii, perioada de detentiune executat se consider ca parte executat din pedeapsa nchisorii. SECtIUNEA a 2-a nchisoarea Regimul nchisorii Art. 60. - nchisoarea const n privarea de libertate pe durat determinat , cuprins ntre 15 zile si 30 de ani, si se execut potrivit legii privind executarea pedepselor. SECtIUNEA a 3-a Amenda Stabilirea amenzii Art. 61. - (1) Amenda const n suma de bani pe care condamnatul este obligat s o pl teasc statului. (2) Cuantumul amenzii se stabileste prin sistemul zilelor-amend . Suma corespunz toare unei zile-amend , cuprins ntre 10 lei si 500 lei, se nmulteste cu num rul zilelor-amend , care este cuprins ntre 30 de zile si 400 de zile. (3) Instanta stabileste num rul zilelor-amend potrivit criteriilor generale de

individualizare a pedepsei. Cuantumul sumei corespunz toare unei zile-amend se stabileste tinnd seama si de obligatiile legale ale condamnatului fat de persoanele aflate n ntretinerea sa. (4) Limitele speciale ale zilelor-amend sunt cuprinse ntre: a) 60 si 180 de zile-amend , cnd legea prevede pentru infractiunea s vrsit numai pedeapsa amenzii; b) 120 si 240 de zile-amend , cnd legea prevede pedeapsa amenzii alternativ cu pedeapsa nchisorii de cel mult doi ani; c) 180 si 300 de zile-amend , cnd legea prevede pedeapsa amenzii alternativ cu pedeapsa nchisorii mai mare de 2 ani. (5) Dac prin infractiunea s vrsit s-a urm rit obtinerea unui folos patrimonial, iar pedeapsa prev zut de lege este numai amenda ori instanta opteaz pentru aplicarea acestei pedepse, limitele speciale ale zilelor-amend se pot majora cu o treime. (6) Fractiile stabilite de lege pentru cauzele de atenuare sau agravare a pedepsei se aplic limitelor speciale ale zilelor-amend prev zute n alin. (4) si alin. (5). Amenda care nsoteste pedeapsa nchisorii Art. 62. - (1) Dac prin infractiunea s vrsit s-a urm rit obtinerea unui folos patrimonial, pe lng pedeapsa nchisorii, se poate aplica si pedeapsa amenzii. (2) Limitele speciale ale zilelor-amend prev zute n art. 61 alin. (4) lit. b) si lit. c) se determin n raport de durata pedepsei nchisorii stabilite de instant si nu pot fi reduse sau majorate ca efect al cauzelor de atenuare ori agravare a pedepsei. (3) La stabilirea cuantumului sumei corespunz toare unei zile-amend se va tine seama de valoarea folosului patrimonial obtinut sau urm rit. nlocuirea pedepsei amenzii

cu pedeapsa nchisorii Art. 63. - (1) Dac persoana condamnat , cu rea-credint , nu execut pedeapsa amenzii, n tot sau n parte, num rul zilelor-amend neexecutate se nlocuieste cu un num r corespunz tor de zile cu nchisoare. (2) Dac amenda neexecutat a nsotit pedeapsa nchisorii, num rul zileloramend neexecutate se nlocuieste cu un num r corespunz tor de zile cu nchisoare, care se adaug la pedeapsa nchisorii, pedeapsa astfel rezultat fiind considerat o singur pedeaps . (3) n cazul nlocuirii pedepsei amenzii cu pedeapsa nchisorii, n conditiile alin. (1) si alin. (2), unei zile-amend i corespunde o zi de nchisoare. Executarea pedepsei amenzii prin prestarea unei munci neremunerate n folosul comunit tii Art. 64. - (1) n cazul n care pedeapsa amenzii nu poate fi executat n tot sau n parte din motive neimputabile persoanei condamnate, cu consimt mntul acesteia, instanta nlocuieste obligatia de plat a amenzii neexecutate cu obligatia de a presta o munc neremunerat n folosul comunit tii, afar de cazul n care, din cauza st rii de s n tate, persoana nu poate presta aceast munc . Unei zile-amend i corespunde o zi de munc n folosul comunit tii. (2) Dac amenda nlocuit conform dispozitiilor alin. (1) a nsotit pedeapsa nchisorii, obligatia de munc n folosul comunit tii se execut dup executarea pedepsei nchisorii. (3) Coordonarea execut rii obligatiei de munc n folosul comunit tii se face de serviciul de probatiune.

(4) Executarea muncii n folosul comunit tii dispus n conditiile alin. (1) nceteaz prin plata amenzii corespunz toare zilelor-amend r mase neexecutate. (5) Instanta nlocuieste zilele-amend neexecutate prin munc n folosul comunit tii cu un num r corespunz tor de zile cu nchisoare, dac : a) persoana condamnat nu execut obligatia de munc n folosul comunit tii n conditiile stabilite de instant ; b) persoana condamnat s vrseste o nou infractiune descoperit nainte de executarea integral a obligatiei de munc n folosul comunit tii. Zilele-amend neexecutate prin munc n folosul comunit tii la data comiterii noii infractiuni, nlocuite cu nchisoarea, se adaug la pedeapsa pentru noua infractiune. (6) Dac persoana condamnat , aflat n situatia prev zut n alin. (1), nu si d consimt mntul la prestarea unei munci neremunerate n folosul comunit tii, amenda neexecutat se nlocuieste cu pedeapsa nchisorii conform art. 63. CAPITOLUL III Pedeapsa accesorie si pedepsele complementare SECtIUNEA 1 Pedeapsa accesorie Continutul si modul de executare a pedepsei accesorii a interzicerii exercit rii unor drepturi Art. 65. - (1) Pedeapsa accesorie const n interzicerea exercit rii drepturilor prev zute n art. 66 alin. (1) lit. a), lit. b) si lit. d)-n), a c ror exercitare a fost interzis de instant ca pedeaps complementar . (2) n cazul pedepsei detentiunii pe viat , pedeapsa accesorie const n

interzicerea de drept a exercit rii urm toarelor drepturi: a) dreptul de a fi ales n autorit tile publice sau n orice alte functii publice; b) dreptul de a ocupa o functie care implic exercitiul autorit tii de stat; c) dreptul str inului de a se afla pe teritoriul Romniei; d) dreptul de a alege; e) drepturile p rintesti; f) dreptul de a fi tutore sau curator. (3) Pedeapsa accesorie a interzicerii exercit rii unor drepturi se execut din momentul r mnerii definitive a hot rrii de condamnare si pn cnd pedeapsa principal privativ de libertate a fost executat sau considerat ca executat . (4) n cazul detentiunii pe viat , pedeapsa accesorie prev zut n alin. (2) lit. c) se pune n executare la data liber rii conditionate sau dup ce pedeapsa a fost considerat ca executat . SECtIUNEA a 2-a Pedepsele complementare Continutul pedepsei complementare a interzicerii exercit rii unor drepturi Art. 66. - (1) Pedeapsa complementar a interzicerii exercit rii unor drepturi const n interzicerea exercit rii, pe o perioad de la unu la 5 ani, a unuia sau mai multora dintre urm toarele drepturi: a) dreptul de a fi ales n autorit tile publice sau n orice alte functii publice; b) dreptul de a ocupa o functie care implic exercitiul autorit tii de stat; c) dreptul str inului de a se afla pe teritoriul Romniei;

d) dreptul de a alege; e) drepturile p rintesti; f) dreptul de a fi tutore sau curator; g) dreptul de a ocupa functia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desf sura activitatea de care s-a folosit pentru s vrsirea infractiunii; h) dreptul de a detine, purta si folosi orice categorie de arme; i) dreptul de a conduce anumite categorii de vehicule stabilite de instant ; j) dreptul de a p r si teritoriul Romniei; k) dreptul de a ocupa o functie de conducere n cadrul unei persoane juridice de drept public; l) dreptul de a se afla n anumite localit ti stabilite de instant ; m) dreptul de a se afla n anumite locuri sau la anumite manifest ri sportive, culturale ori la alte adun ri publice, stabilite de instant ; n) dreptul de a comunica cu victima sau cu membri de familie ai acesteia, cu persoanele cu care a comis infractiunea sau cu alte persoane, stabilite de instant , ori de a se apropia de acestea; o) dreptul de a se apropia de locuinta, locul de munc , scoala sau alte locuri unde victima desf soar activit ti sociale, n conditiile stabilite de instanta de judecat . (2) Cnd legea prevede interzicerea exercit rii dreptului de a ocupa o functie public , instanta dispune interzicerea exercit rii drepturilor prev zute n alin. (1) lit. a) si lit. b). (3) Interzicerea exercit rii drepturilor prev zute n alin. (1) lit. a) si lit. b) se dispune cumulativ. (4) Pedeapsa prev zut n alin. (1) lit. c) nu se va dispune atunci cnd exist motive ntemeiate de a crede c viata persoanei expulzate este pus n pericol ori c

persoana va fi supus la tortur sau alte tratamente inumane ori degradante n statul n care urmeaz a fi expulzat . (5) Cnd dispune interzicerea unuia dintre drepturile prev zute n alin. (1) lit. n) si lit. o), instanta individualizeaz n concret continutul acestei pedepse, tinnd seama de mprejur rile cauzei. Aplicarea pedepsei complementare a interzicerii exercit rii unor drepturi Art. 67. - (1) Pedeapsa complementar a interzicerii exercit rii unor drepturi poate fi aplicat dac pedeapsa principal stabilit este nchisoarea sau amenda si instanta constat c , fat de natura si gravitatea infractiunii, mprejur rile cauzei si persoana infractorului, aceast pedeaps este necesar . (2) Aplicarea pedepsei interzicerii exercit rii unor drepturi este obligatorie cnd legea prevede aceast pedeaps pentru infractiunea s vrsit . (3) Interzicerea dreptului str inului de a se afla pe teritoriul Romniei nu se aplic n cazul n care s-a dispus suspendarea execut rii pedepsei sub supraveghere. Executarea pedepsei complementare a interzicerii exercit rii unor drepturi Art. 68. - (1) Executarea pedepsei interzicerii exercit rii unor drepturi ncepe: a) de la r mnerea definitiv a hot rrii de condamnare la pedeapsa amenzii; b) de la r mnerea definitiv a hot rrii de condamnare prin care s-a dispus suspendarea execut rii pedepsei sub supraveghere; c) dup executarea pedepsei nchisorii, dup gratierea total ori a restului de pedeaps , dup mplinirea termenului de prescriptie a execut rii pedepsei sau dup

expirarea termenului de supraveghere a liber rii conditionate. (2) n cazul n care s-a dispus liberarea conditionat , interzicerea dreptului str inului de a se afla pe teritoriul Romniei se execut la data liber rii. (3) Dac se dispune revocarea suspend rii execut rii pedepsei sub supraveghere sau nlocuirea pedepsei amenzii cu nchisoarea, pentru alte motive dect s vrsirea unei noi infractiuni, partea din durata pedepsei complementare a interzicerii exercit rii unor drepturi neexecutat la data revoc rii sau nlocuirii se va executa dup executarea pedepsei nchisorii. Degradarea militar Art. 69. - (1) Pedeapsa complementar a degrad rii militare const n pierderea gradului si a dreptului de a purta uniform de la data r mnerii definitive a hot rrii de condamnare. (2) Degradarea militar se aplic n mod obligatoriu condamnatilor militari n activitate, n rezerv sau n retragere, dac pedeapsa principal aplicat este nchisoarea mai mare de 10 ani sau detentiunea pe viat . (3) Degradarea militar poate fi aplicat condamnatilor militari n activitate, n rezerv sau n retragere pentru infractiuni s vrsite cu intentie, dac pedeapsa principal aplicat este nchisoarea de cel putin 5 ani si de cel mult 10 ani. Publicarea hot rrii definitive de condamnare Art. 70. - (1) Publicarea hot rrii definitive de condamnare se poate dispune cnd, tinnd seama de natura si gravitatea infractiunii, mprejur rile cauzei si persoana condamnatului, instanta apreciaz c publicarea va contribui la prevenirea s vrsirii altor asemenea infractiuni. (2) Hot rrea de condamnare se public n extras, n forma stabilit de instant ,

ntr-un cotidian local sau national, o singur dat . (3) Publicarea hot rrii definitive de condamnare se face pe cheltuiala persoanei condamnate, f r a se dezv lui identitatea altor persoane. CAPITOLUL IV Calculul duratei pedepselor Durata execut rii Art. 71. - (1) Durata execut rii pedepsei privative de libertate se socoteste din ziua n care condamnatul a nceput executarea hot rrii definitive de condamnare. (2) Ziua n care ncepe executarea pedepsei si ziua n care nceteaz se socotesc n durata execut rii. (3) Perioada n care condamnatul, n cursul execut rii pedepsei, se afl bolnav n spital intr n durata execut rii, n afar de cazul n care si-a provocat n mod voit boala, iar aceast mprejurare se constat n cursul execut rii pedepsei. (4) Permisiunile de iesire din penitenciar, acordate condamnatului conform legii de executare a pedepselor, intr n durata execut rii pedepsei. Computarea duratei m surilor preventive privative de libertate Art. 72. - (1) Perioada n care o persoan a fost supus unei m suri preventive privative de libertate se scade din durata pedepsei nchisorii pronuntate. Sc derea se face si atunci cnd condamnatul a fost urm rit sau judecat, n acelasi timp ori n mod separat, pentru mai multe infractiuni concurente, chiar dac a fost condamnat pentru o alt fapt dect cea care a determinat dispunerea m surii preventive. (2) Perioada n care o persoan a fost supus unei m suri preventive privative de libertate se scade si n caz de condamnare la pedeapsa amenzii, prin nl turarea n

tot sau n parte a zilelor-amend . (3) n cazul amenzii care nsoteste pedeapsa nchisorii, perioada n care o persoan a fost supus unei m suri preventive privative de libertate se scade din durata pedepsei nchisorii. Computarea pedepselor si m surilor preventive executate n afara t rii Art. 73. - (1) n cazul infractiunilor s vrsite n conditiile art. 8, art. 9, art. 10 sau art. 11, partea din pedeaps , precum si durata m surilor preventive privative de libertate executate n afara teritoriului t rii se scad din durata pedepsei aplicate pentru aceeasi infractiune n Romnia. (2) Dispozitiile alin. (1) se aplic n mod corespunz tor si n cazul n care pedeapsa executat n afara t rii este amenda. CAPITOLUL V Individualizarea pedepselor SECtIUNEA 1 Dispozitii generale Criteriile generale de individualizare a pedepsei Art. 74. - (1) Stabilirea duratei ori a cuantumului pedepsei se face n raport cu gravitatea infractiunii s vrsite si cu periculozitatea infractorului, care se evalueaz dup urm toarele criterii: a) mprejur rile si modul de comitere a infractiunii, precum si mijloacele folosite; b) starea de pericol creat pentru valoarea ocrotit ; c) natura si gravitatea rezultatului produs ori a altor consecinte ale infractiunii;

d) motivul s vrsirii infractiunii si scopul urm rit; e) natura si frecventa infractiunilor care constituie antecedente penale ale infractorului; f) conduita dup s vrsirea infractiunii si n cursul procesului penal; g) nivelul de educatie, vrsta, starea de s n tate, situatia familial si social . (2) Cnd pentru infractiunea s vrsit legea prevede pedepse alternative, se tine seama de criteriile prev zute n alin. (1) si pentru alegerea uneia dintre acestea. SECtIUNEA a 2-a Circumstantele atenuante si circumstantele agravante Circumstante atenuante Art. 75. - (1) Urm toarele mprejur ri constituie circumstante atenuante legale: a) s vrsirea infractiunii sub st pnirea unei puternice tulbur ri sau emotii, determinat de o provocare din partea persoanei v t mate, produs prin violent , printr-o atingere grav a demnit tii persoanei sau printr-o alt actiune ilicit grav ; b) dep sirea limitelor legitimei ap r ri; c) dep sirea limitelor st rii de necesitate. (2) Pot constitui circumstante atenuante judiciare: a) eforturile depuse de infractor pentru nl turarea sau diminuarea consecintelor infractiunii; b) mprejur rile legate de fapta comis , care diminueaz gravitatea infractiunii sau periculozitatea infractorului. Efectele circumstantelor atenuante Art. 76. - (1) n cazul n care exist circumstante atenuante, limitele speciale ale pedepsei prev zute de lege pentru infractiunea s vrsit se reduc cu o treime. (2) Dac pedeapsa prev zut de lege este detentiunea pe viat , n cazul retinerii

circumstantelor atenuante se aplic pedeapsa nchisorii de la 10 la 20 de ani. (3) Reducerea limitelor speciale ale pedepsei se face o singur dat , indiferent de num rul circumstantelor atenuante retinute. Circumstante agravante Art. 77. - Urm toarele mprejur ri constituie circumstante agravante: a) s vrsirea faptei de trei sau mai multe persoane mpreun ; b) s vrsirea infractiunii prin cruzimi sau supunerea victimei la tratamente degradante; c) s vrsirea infractiunii prin metode sau mijloace de natur s pun n pericol alte persoane ori bunuri; d) s vrsirea infractiunii de c tre un infractor major, dac aceasta a fost comis mpreun cu un minor; e) s vrsirea infractiunii profitnd de starea de v dit vulnerabilitate a persoanei v t mate, datorat vrstei, st rii de s n tate, infirmit tii sau altor cauze; f) s vrsirea infractiunii n stare de intoxicatie voluntar cu alcool sau cu alte substante psihoactive, cnd a fost provocat n vederea comiterii infractiunii; g) s vrsirea infractiunii de c tre o persoan care a profitat de situatia prilejuit de o calamitate, de starea de asediu sau de starea de urgent ; h) s vrsirea infractiunii pentru motive legate de ras , nationalitate, etnie, limb , religie, gen, orientare sexual , opinie ori apartenent politic , avere, origine social , vrst , dizabilitate, boal cronic necontagioas sau infectie HIV/SIDA ori pentru alte mprejur ri de acelasi fel, considerate de f ptuitor drept cauze ale inferiorit tii unei persoane n raport cu celelalte. Efectele circumstantelor agravante Art. 78. - (1) n cazul n care exist circumstante agravante, se poate aplica o

pedeaps pn la maximul special. Dac maximul special este nendestul tor, n cazul nchisorii se poate ad uga un spor pn la 2 ani, care nu poate dep si o treime din acest maxim, iar n cazul amenzii se poate aplica un spor de cel mult o treime din maximul special. (2) Majorarea limitelor speciale ale pedepsei se face o singur dat , indiferent de num rul circumstantelor agravante retinute. Concursul ntre cauze de atenuare sau de agravare Art. 79. - (1) Cnd n cazul aceleiasi infractiuni sunt incidente dou sau mai multe dispozitii care au ca efect reducerea pedepsei, limitele speciale ale pedepsei prev zute de lege pentru infractiunea s vrsit se reduc prin aplicarea succesiv a dispozitiilor privitoare la tentativ , circumstante atenuante si cazuri speciale de reducere a pedepsei, n aceast ordine. (2) Dac sunt incidente dou sau mai multe dispozitii care au ca efect agravarea r spunderii penale, pedeapsa se stabileste prin aplicarea succesiv a dispozitiilor privitoare la circumstante agravante, infractiune continuat , concurs sau recidiv . (3) Cnd n cazul aceleiasi infractiuni sunt incidente una sau mai multe cauze de reducere a pedepsei si una sau mai multe cauze de majorare a pedepsei, limitele speciale ale pedepsei prev zute de lege pentru infractiunea s vrsit se reduc conform alin. (1), dup care limitele de pedeaps rezultate se majoreaz conform alin. (2). SECtIUNEA a 3-a Renuntarea la aplicarea pedepsei Conditiile renunt rii la aplicarea pedepsei

Art. 80. - (1) Instanta poate dispune renuntarea la aplicarea pedepsei dac sunt ntrunite urm toarele conditii: a) infractiunea s vrsit prezint o gravitate redus , avnd n vedere natura si ntinderea urm rilor produse, mijloacele folosite, modul si mprejur rile n care a fost comis , motivul si scopul urm rit; b) n raport de persoana infractorului, de conduita avut anterior s vrsirii infractiunii, de eforturile depuse de acesta pentru nl turarea sau diminuarea consecintelor infractiunii, precum si de posibilit tile sale de ndreptare, instanta apreciaz c aplicarea unei pedepse ar fi inoportun din cauza consecintelor pe care le-ar avea asupra persoanei acestuia. (2) Nu se poate dispune renuntarea la aplicarea pedepsei dac : a) infractorul a mai suferit anterior o condamnare, cu exceptia cazurilor prev zute n art. 42 lit. a) si lit. b) sau pentru care a intervenit reabilitarea ori s-a mplinit termenul de reabilitare; b) fat de acelasi infractor s-a mai dispus renuntarea la aplicarea pedepsei n ultimii 2 ani anteriori datei comiterii infractiunii pentru care este judecat; c) infractorul s-a sustras de la urm rire penal ori judecat sau a ncercat z d rnicirea afl rii adev rului ori a identific rii si tragerii la r spundere penal a autorului sau a participantilor; d) pedeapsa prev zut de lege pentru infractiunea s vrsit este nchisoarea mai mare de 3 ani. (3) n caz de concurs de infractiuni, renuntarea la aplicarea pedepsei se poate dispune dac pentru fiecare infractiune concurent sunt ndeplinite conditiile prev zute n alin. (1) si alin. (2). Avertismentul

Art. 81. - (1) Cnd dispune renuntarea la aplicarea pedepsei, instanta aplic infractorului un avertisment. (2) Avertismentul const n prezentarea motivelor de fapt care au determinat renuntarea la aplicarea pedepsei si atentionarea infractorului asupra conduitei sale viitoare si a consecintelor la care se expune dac va mai comite infractiuni. (3) n caz de concurs de infractiuni se aplic un singur avertisment. Efectele renunt rii la aplicarea pedepsei Art. 82. - (1) Persoana fat de care s-a dispus renuntarea la aplicarea pedepsei nu este supus niciunei dec deri, interdictii sau incapacit ti ce ar putea decurge din infractiunea s vrsit . (2) Renuntarea la aplicarea pedepsei nu produce efecte asupra execut rii m surilor de sigurant si a obligatiilor civile prev zute n hot rre. SECtIUNEA a 4-a Amnarea aplic rii pedepsei Conditiile amn rii aplic rii pedepsei Art. 83. - (1) Instanta poate dispune amnarea aplic rii pedepsei, stabilind un termen de supraveghere, dac sunt ntrunite urm toarele conditii: a) pedeapsa stabilit , inclusiv n cazul concursului de infractiuni, este amenda sau nchisoarea de cel mult 2 ani; b) infractorul nu a mai fost condamnat anterior la pedeapsa nchisorii, cu exceptia cazurilor prev zute n art. 42 lit. a) si lit. b) sau pentru care a intervenit reabilitarea ori s-a mplinit termenul de reabilitare; c) infractorul si-a manifestat acordul de a presta o munc neremunerat n folosul

comunit tii; d) n raport de persoana infractorului, de conduita avut anterior s vrsirii infractiunii, de eforturile depuse de acesta pentru nl turarea sau diminuarea consecintelor infractiunii, precum si de posibilit tile sale de ndreptare, instanta apreciaz c aplicarea imediat a unei pedepse nu este necesar , dar se impune supravegherea conduitei sale pentru o perioad determinat . (2) Nu se poate dispune amnarea aplic rii pedepsei dac pedeapsa prev zut de lege pentru infractiunea s vrsit este de 7 ani sau mai mare sau dac infractorul s-a sustras de la urm rire penal ori judecat sau a ncercat z d rnicirea afl rii adev rului ori a identific rii si tragerii la r spundere penal a autorului sau a participantilor. (3) Amnarea aplic rii pedepsei nchisorii atrage si amnarea aplic rii amenzii care nsoteste pedeapsa nchisorii n conditiile art. 62. (4) Este obligatorie prezentarea motivelor pe care s-a ntemeiat condamnarea, precum si a celor ce au determinat amnarea aplic rii pedepsei si atentionarea infractorului asupra conduitei sale viitoare si a consecintelor la care se expune dac va mai comite infractiuni sau nu va respecta m surile de supraveghere ori nu va executa obligatiile ce i revin pe durata termenului de supraveghere. Termenul de supraveghere Art. 84. - (1) Termenul de supraveghere este de 2 ani si se calculeaz de la data r mnerii definitive a hot rrii prin care s-a dispus amnarea aplic rii pedepsei. (2) Pe durata termenului de supraveghere, persoana fat de care s-a dispus amnarea aplic rii pedepsei trebuie s respecte m surile de supraveghere si s execute obligatiile ce i revin, n conditiile stabilite de instant . M surile de supraveghere si obligatiile

Art. 85. - (1) Pe durata termenului de supraveghere, persoana fat de care s-a dispus amnarea aplic rii pedepsei trebuie s respecte urm toarele m suri de supraveghere: a) s se prezinte la serviciul de probatiune, la datele fixate de acesta; b) s primeasc vizitele consilierului de probatiune desemnat cu supravegherea sa; c) s anunte, n prealabil, schimbarea locuintei si orice deplasare care dep seste 5 zile, precum si ntoarcerea; d) s comunice schimbarea locului de munc ; e) s comunice informatii si documente de natur a permite controlul mijloacelor sale de existent . (2) Instanta poate impune persoanei fat de care s-a dispus amnarea aplic rii pedepsei s execute una sau mai multe dintre urm toarele obligatii: a) s urmeze un curs de preg tire scolar ori de calificare profesional ; b) s presteze o munc neremunerat n folosul comunit tii, pe o perioad cuprins ntre 30 si 60 de zile, n conditiile stabilite de instant , afar de cazul n care, din cauza st rii de s n tate, persoana nu poate presta aceast munc . Num rul zilnic de ore se stabileste prin legea de executare a pedepselor; c) s frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare social derulate de c tre serviciul de probatiune sau organizate n colaborare cu institutii din comunitate; d) s se supun m surilor de control, tratament sau ngrijire medical ; e) s nu comunice cu victima sau cu membri de familie ai acesteia, cu persoanele cu care a comis infractiunea sau cu alte persoane, stabilite de instant , ori s nu se apropie de acestea; f) s nu se afle n anumite locuri sau la anumite manifest ri sportive, culturale ori la alte adun ri publice, stabilite de instant ;

g) s nu conduc anumite vehicule stabilite de instant ; h) s nu detin , s nu foloseasc si s nu poarte nicio categorie de arme; i) s nu p r seasc teritoriul Romniei f r acordul instantei; j) s nu ocupe sau s nu exercite functia, profesia, meseria ori activitatea de care s-a folosit pentru s vrsirea infractiunii. (3) Pentru stabilirea continutului obligatiilor prev zute n alin. (2) lit. a)-c), instanta va consulta serviciul de probatiune, care este obligat s formuleze recomand ri n acest sens. (4) Cnd stabileste obligatia prev zut n alin. (2) lit. e), instanta individualizeaz , n concret, continutul acestei obligatii, tinnd seama de mprejur rile cauzei. (5) Persoana supravegheat trebuie s ndeplineasc integral obligatiile civile stabilite prin hot rre, cel mai trziu cu 3 luni nainte de expirarea termenului de supraveghere. Supravegherea Art. 86. - (1) Pe durata termenului de supraveghere, datele prev zute n art. 85 alin. (1) lit. c)-e) se comunic serviciului de probatiune. (2) Supravegherea execut rii obligatiilor prev zute n art. 85 alin. (2) lit. a)-c) si alin. (5) se face de serviciul de probatiune. Verificarea modului de ndeplinire a obligatiilor prev zute n art. 85 alin. (2) lit. d)-j) se face de organele abilitate, care vor sesiza serviciul de probatiune cu privire la orice nc lcare a acestora. (3) Serviciul de probatiune va lua m surile necesare pentru a asigura executarea obligatiilor prev zute n art. 85 alin. (2) lit. a)-d), ntr-un termen ct mai scurt de la data r mnerii definitive a hot rrii de condamnare. (4) Pe durata termenului de supraveghere, serviciul de probatiune are obligatia s sesizeze instanta, dac :

a) au intervenit motive care justific fie modificarea obligatiilor impuse de instant , fie ncetarea execut rii unora dintre acestea; b) persoana supravegheat nu respect m surile de supraveghere sau nu execut , n conditiile stabilite, obligatiile ce i revin; c) persoana supravegheat nu a ndeplinit obligatiile civile stabilite prin hot rre, cel mai trziu cu 3 luni nainte de expirarea termenului de supraveghere. Modificarea sau ncetarea obligatiilor Art. 87. - (1) Dac pe parcursul termenului de supraveghere au intervenit motive care justific fie impunerea unor noi obligatii, fie sporirea sau diminuarea conditiilor de executare a celor existente, instanta dispune modificarea obligatiilor n mod corespunz tor, pentru a asigura persoanei supravegheate sanse sporite de ndreptare. (2) Instanta dispune ncetarea execut rii unora dintre obligatiile pe care le-a impus, atunci cnd apreciaz c mentinerea acestora nu mai este necesar . Revocarea amn rii aplic rii pedepsei Art. 88. - (1) Dac pe parcursul termenului de supraveghere persoana supravegheat , cu rea-credint , nu respect m surile de supraveghere sau nu execut obligatiile impuse, instanta revoc amnarea si dispune aplicarea si executarea pedepsei. (2) n cazul cnd, pn la expirarea termenului de supraveghere, persoana supravegheat nu ndeplineste integral obligatiile civile stabilite prin hot rre, instanta revoc amnarea si dispune aplicarea si executarea pedepsei, afar de cazul cnd persoana dovedeste c nu a avut nicio posibilitate s le ndeplineasc . (3) Dac dup amnarea aplic rii pedepsei persoana supravegheat a s vrsit o

nou infractiune, cu intentie sau intentie dep sit , descoperit n termenul de supraveghere, pentru care s-a pronuntat o condamnare chiar dup expirarea acestui termen, instanta revoc amnarea si dispune aplicarea si executarea pedepsei. Pedeapsa aplicat ca urmare a revoc rii amn rii si pedeapsa pentru noua infractiune se calculeaz conform dispozitiilor privitoare la concursul de infractiuni. (4) Dac infractiunea ulterioar este s vrsit din culp , instanta poate mentine sau revoca amnarea aplic rii pedepsei. n cazul revoc rii, dispozitiile alin. (3) se aplic n mod corespunz tor. Anularea amn rii aplic rii pedepsei Art. 89. - (1) Dac pe parcursul termenului de supraveghere se descoper c persoana supravegheat mai s vrsise o infractiune pn la r mnerea definitiv a hot rrii prin care s-a dispus amnarea, pentru care i s-a aplicat pedeapsa nchisorii chiar dup expirarea acestui termen, amnarea se anuleaz , aplicndu-se, dup caz, dispozitiile privitoare la concursul de infractiuni, recidiv sau pluralitate intermediar . (2) n caz de concurs de infractiuni, instanta poate dispune amnarea aplic rii pedepsei rezultante dac sunt ndeplinite conditiile prev zute n art. 83. Dac se dispune amnarea aplic rii pedepsei, termenul de supraveghere se calculeaz de la data r mnerii definitive a hot rrii prin care s-a pronuntat anterior amnarea aplic rii pedepsei. Efectele amn rii aplic rii pedepsei Art. 90. - (1) Persoanei fat de care s-a dispus amnarea aplic rii pedepsei nu i se mai aplic pedeapsa si nu este supus niciunei dec deri, interdictii sau incapacit ti ce ar putea decurge din infractiunea s vrsit , dac nu a s vrsit din nou o infractiune pn la expirarea termenului de supraveghere, nu s-a dispus revocarea amn rii si nu

s-a descoperit o cauz de anulare. (2) Amnarea aplic rii pedepsei nu produce efecte asupra execut rii m surilor de sigurant si a obligatiilor civile prev zute n hot rre. SECtIUNEA a 5-a Suspendarea execut rii pedepsei sub supraveghere Conditiile suspend rii execut rii pedepsei sub supraveghere Art. 91. - (1) Instanta poate dispune suspendarea execut rii pedepsei sub supraveghere dac sunt ntrunite urm toarele conditii: a) pedeapsa aplicat , inclusiv n caz de concurs de infractiuni, este nchisoarea de cel mult 3 ani; b) infractorul nu a mai fost condamnat anterior la pedeapsa nchisorii mai mare de un an, cu exceptia cazurilor prev zute n art. 42 sau pentru care a intervenit reabilitarea ori s-a mplinit termenul de reabilitare; c) infractorul si-a manifestat acordul de a presta o munc neremunerat n folosul comunit tii; d) n raport de persoana infractorului, de conduita avut anterior s vrsirii infractiunii, de eforturile depuse de acesta pentru nl turarea sau diminuarea consecintelor infractiunii, precum si de posibilit tile sale de ndreptare, instanta apreciaz c aplicarea pedepsei este suficient si, chiar f r executarea acesteia, condamnatul nu va mai comite alte infractiuni, ns este necesar supravegherea conduitei sale pentru o perioad determinat . (2) Cnd pedeapsa nchisorii este nsotit de pedeapsa amenzii aplicate n conditiile art. 62, amenda se execut chiar dac executarea pedepsei nchisorii a fost

suspendat sub supraveghere. (3) Nu se poate dispune suspendarea execut rii pedepsei sub supraveghere, dac : a) pedeapsa aplicat este numai amenda; b) aplicarea pedepsei a fost initial amnat , dar ulterior amnarea a fost revocat ; c) infractorul s-a sustras de la urm rire penal ori judecat sau a ncercat z d rnicirea afl rii adev rului ori a identific rii si tragerii la r spundere penal a autorului sau a participantilor. (4) Este obligatorie prezentarea motivelor pe care s-a ntemeiat condamnarea, precum si a celor ce au determinat suspendarea execut rii pedepsei si atentionarea condamnatului asupra conduitei sale viitoare si a consecintelor la care se expune dac va mai comite infractiuni sau nu va respecta m surile de supraveghere ori nu va executa obligatiile ce i revin pe durata termenului de supraveghere. Termenul de supraveghere Art. 92. - (1) Durata suspend rii execut rii pedepsei sub supraveghere constituie termen de supraveghere pentru condamnat si este cuprins ntre 2 si 4 ani, f r a putea fi ns mai mic dect durata pedepsei aplicate. (2) Termenul de supraveghere se calculeaz de la data cnd hot rrea prin care s-a pronuntat suspendarea execut rii pedepsei sub supraveghere a r mas definitiv . (3) Pe durata termenului de supraveghere condamnatul trebuie s respecte m surile de supraveghere si s execute obligatiile ce i revin, n conditiile stabilite de instant . M surile de supraveghere si obligatiile Art. 93. - (1) Pe durata termenului de supraveghere, condamnatul trebuie s respecte urm toarele m suri de supraveghere:

a) s se prezinte la serviciul de probatiune, la datele fixate de acesta; b) s primeasc vizitele consilierului de probatiune desemnat cu supravegherea sa; c) s anunte, n prealabil, schimbarea locuintei si orice deplasare care dep seste 5 zile; d) s comunice schimbarea locului de munc ; e) s comunice informatii si documente de natur a permite controlul mijloacelor sale de existent . (2) Instanta impune condamnatului s execute una sau mai multe dintre urm toarele obligatii: a) s urmeze un curs de preg tire scolar ori de calificare profesional ; b) s frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare social derulate de c tre serviciul de probatiune sau organizate n colaborare cu institutii din comunitate; c) s se supun m surilor de control, tratament sau ngrijire medical ; d) s nu p r seasc teritoriul Romniei, f r acordul instantei. (3) Pe parcursul termenului de supraveghere, condamnatul va presta o munc neremunerat n folosul comunit tii pe o perioad cuprins ntre 60 si 120 de zile, n conditiile stabilite de instant , afar de cazul n care, din cauza st rii de s n tate, nu poate presta aceast munc . Num rul zilnic de ore se stabileste prin legea de executare a pedepselor. (4) Pentru stabilirea continutului obligatiilor prev zute n alin. (2) lit. a) si lit. b), precum si n alin. (3), instanta va consulta serviciul de probatiune, care este obligat s formuleze recomand ri n acest sens. (5) Condamnatul trebuie s ndeplineasc integral obligatiile civile stabilite prin hot rrea de condamnare, cel mai trziu cu 3 luni nainte de expirarea termenului de supraveghere.

Supravegherea condamnatului Art. 94. - (1) Pe durata termenului de supraveghere, datele prev zute n art. 93 alin. (1) lit. c)-e) se comunic serviciului de probatiune. (2) Supravegherea execut rii obligatiilor prev zute n art. 93 alin. (2) lit. a) si lit. b), alin. (3) si alin. (5) se face de serviciul de probatiune. Verificarea modului de ndeplinire a obligatiilor prev zute n art. 93 alin. (2) lit. c) si lit. d) se face de organele abilitate, care vor sesiza serviciul de probatiune cu privire la orice nc lcare a acestora. (3) Serviciul de probatiune va lua m surile necesare pentru a asigura executarea obligatiilor prev zute n art. 93 alin. (2) lit. a) si lit. b), precum si alin. (3) ntr-un termen ct mai scurt de la data r mnerii definitive a hot rrii de condamnare. (4) Pe durata termenului de supraveghere, serviciul de probatiune are obligatia s sesizeze instanta, dac : a) au intervenit motive care justific fie modificarea obligatiilor impuse de instant , fie ncetarea execut rii unora dintre acestea; b) persoana supravegheat nu respect m surile de supraveghere sau nu execut , n conditiile stabilite, obligatiile care i revin; c) persoana supravegheat nu a ndeplinit obligatiile civile stabilite prin hot rre, cel mai trziu cu 3 luni nainte de expirarea termenului de supraveghere. Modificarea sau ncetarea obligatiilor Art. 95. - (1) Dac pe parcursul termenului de supraveghere au intervenit motive care justific fie impunerea unor noi obligatii, fie sporirea sau diminuarea conditiilor de executare a celor existente, instanta dispune modificarea obligatiilor n mod corespunz tor, pentru a asigura condamnatului sanse mai mari de ndreptare. (2) Instanta dispune ncetarea execut rii unora dintre obligatiile pe care le-a impus,

cnd apreciaz c mentinerea acestora nu mai este necesar . Revocarea suspend rii execut rii pedepsei sub supraveghere Art. 96. - (1) Dac pe parcursul termenului de supraveghere persoana supravegheat , cu rea-credint , nu respect m surile de supraveghere sau nu execut obligatiile impuse ori stabilite de lege, instanta revoc suspendarea si dispune executarea pedepsei. (2) Dac pn la expirarea termenului de supraveghere persoana supravegheat nu ndeplineste integral obligatiile civile stabilite prin hot rre, instanta revoc suspendarea si dispune executarea pedepsei, afar de cazul n care persoana dovedeste c nu a avut nicio posibilitate s le ndeplineasc . (3) Dac pedeapsa amenzii care a nsotit pedeapsa nchisorii n conditiile art. 62 nu a fost executat si a fost nlocuit cu pedeapsa nchisorii potrivit art. 63 alin. (2) sau art. 64 alin. (5) si alin. (6), instanta revoc suspendarea si dispune executarea pedepsei, la care se adaug pedeapsa nchisorii care a nlocuit amenda. (4) Dac pe parcursul termenului de supraveghere cel condamnat a s vrsit o nou infractiune, descoperit pn la mplinirea termenului si pentru care s-a pronuntat o condamnare la pedeapsa nchisorii, chiar dup expirarea acestui termen, instanta revoc suspendarea si dispune executarea pedepsei. (5) Pedeapsa principal pentru noua infractiune se stabileste si se execut , dup caz, potrivit dispozitiilor referitoare la recidiv sau la pluralitatea intermediar . (6) Dac infractiunea ulterioar este s vrsit din culp , instanta poate mentine sau revoca suspendarea execut rii pedepsei sub supraveghere. n cazul revoc rii, dispozitiile alin. (1), alin. (4) si alin. (5) se aplic n mod corespunz tor.

Anularea suspend rii execut rii pedepsei sub supraveghere Art. 97. - (1) Dac pe parcursul termenului de supraveghere se descoper c persoana condamnat mai s vrsise o infractiune pn la r mnerea definitiv a hot rrii prin care s-a dispus suspendarea, pentru care i s-a aplicat pedeapsa nchisorii chiar dup expirarea acestui termen, suspendarea se anuleaz , aplicndu-se, dup caz, dispozitiile privitoare la concursul de infractiuni, recidiv sau pluralitate intermediar . (2) n caz de concurs de infractiuni sau pluralitate intermediar , instanta poate dispune suspendarea execut rii pedepsei rezultante, dac sunt ndeplinite conditiile prev zute n art. 91. Dac se dispune suspendarea execut rii pedepsei sub supraveghere, termenul de supraveghere se calculeaz de la data r mnerii definitive a hot rrii de condamnare prin care s-a pronuntat anterior suspendarea execut rii pedepsei sub supraveghere. Efectele suspend rii execut rii pedepsei sub supraveghere Art. 98. - (1) Dac pn la expirarea termenului de supraveghere condamnatul nu a s vrsit o nou infractiune, nu s-a dispus revocarea suspend rii execut rii pedepsei sub supraveghere si nu s-a descoperit o cauz de anulare, pedeapsa se consider executat . (2) Suspendarea execut rii pedepsei sub supraveghere nu produce efecte asupra m surilor de sigurant si a obligatiilor civile prev zute n hot rrea de condamnare. SECtIUNEA a 6-a

Liberarea conditionat Conditiile liber rii conditionate n cazul detentiunii pe viat Art. 99. - (1) Liberarea conditionat n cazul detentiunii pe viat poate fi dispus , dac : a) cel condamnat a executat efectiv 20 de ani de detentiune; b) cel condamnat a avut o bun conduit pe toat durata execut rii pedepsei; c) cel condamnat a ndeplinit integral obligatiile civile stabilite prin hot rrea de condamnare, afar de cazul cnd dovedeste c nu a avut nicio posibilitate s le ndeplineasc ; d) instanta are convingerea c persoana condamnat s-a ndreptat si se poate reintegra n societate. (2) Este obligatorie prezentarea motivelor de fapt ce au determinat acordarea liber rii conditionate si atentionarea condamnatului asupra conduitei sale viitoare si a consecintelor la care se expune, dac va mai comite infractiuni sau nu va respecta m surile de supraveghere ori dac nu va executa obligatiile ce i revin pe durata termenului de supraveghere. (3) De la data liber rii conditionate, condamnatul este supus unui termen de supraveghere de 10 ani. Conditiile liber rii conditionate n cazul pedepsei nchisorii Art. 100. - (1) Liberarea conditionat n cazul nchisorii poate fi dispus , dac : a) cel condamnat a executat cel putin dou treimi din durata pedepsei, n cazul nchisorii care nu dep seste 10 ani, sau cel putin trei p trimi din durata pedepsei, dar nu mai mult de 20 de ani, n cazul nchisorii mai mari de 10 ani;

b) cel condamnat se afl n executarea pedepsei n regim semideschis sau deschis; c) cel condamnat a ndeplinit integral obligatiile civile stabilite prin hot rrea de condamnare, afar de cazul cnd dovedeste c nu a avut nicio posibilitate s le ndeplineasc ; d) instanta are convingerea c persoana condamnat s-a ndreptat si se poate reintegra n societate. (2) n cazul condamnatului care a mplinit vrsta de 60 de ani, se poate dispune liberarea conditionat , dup executarea efectiv a jum tate din durata pedepsei, n cazul nchisorii ce nu dep seste 10 ani, sau a cel putin dou treimi din durata pedepsei, n cazul nchisorii mai mari de 10 ani, dac sunt ndeplinite conditiile prev zute n alin. (1) lit. b)-d). (3) n calculul fractiunilor de pedeaps prev zute n alin. (1) se tine seama de partea din durata pedepsei ce poate fi considerat , potrivit legii, ca executat pe baza muncii prestate. n acest caz, liberarea conditionat nu poate fi dispus nainte de executarea efectiv a cel putin jum tate din durata pedepsei nchisorii, cnd aceasta nu dep seste 10 ani, si a cel putin dou treimi, cnd pedeapsa este mai mare de 10 ani. (4) n calculul fractiunilor de pedeaps prev zute n alin. (2) se tine seama de partea din durata pedepsei ce poate fi considerat , potrivit legii, ca executat pe baza muncii prestate. n acest caz, liberarea conditionat nu poate fi dispus nainte de executarea efectiv a cel putin o treime din durata pedepsei nchisorii, cnd aceasta nu dep seste 10 ani, si a cel putin jum tate, cnd pedeapsa este mai mare de 10 ani. (5) Este obligatorie prezentarea motivelor de fapt ce au determinat acordarea liber rii conditionate si atentionarea condamnatului asupra conduitei sale viitoare si a

consecintelor la care se expune, dac va mai comite infractiuni sau nu va respecta m surile de supraveghere ori nu va executa obligatiile ce i revin pe durata termenului de supraveghere. (6) Intervalul cuprins ntre data liber rii conditionate si data mplinirii duratei pedepsei constituie termen de supraveghere pentru condamnat. M surile de supraveghere si obligatiile Art. 101. - (1) Dac restul de pedeaps r mas neexecutat la data liber rii este de 2 ani sau mai mare, condamnatul trebuie s respecte urm toarele m suri de supraveghere: a) s se prezinte la serviciul de probatiune, la datele fixate de acesta; b) s primeasc vizitele persoanei desemnate cu supravegherea sa; c) s anunte, n prealabil, orice schimbare a locuintei si orice deplasare care dep seste 5 zile; d) s comunice schimbarea locului de munc ; e) s comunice informatii si documente de natur a permite controlul mijloacelor sale de existent . (2) n cazul prev zut n alin. (1), instanta poate impune condamnatului s execute una sau mai multe dintre urm toarele obligatii: a) s urmeze un curs de preg tire scolar ori de calificare profesional ; b) s frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare social derulate de c tre serviciul de probatiune sau organizate n colaborare cu institutii din comunitate; c) s nu p r seasc teritoriul Romniei; d) s nu se afle n anumite locuri sau la anumite manifest ri sportive, culturale ori la alte adun ri publice, stabilite de instant ;

e) s nu comunice cu victima sau cu membri de familie ai acesteia, cu participantii la s vrsirea infractiunii sau cu alte persoane, stabilite de instant , ori s nu se apropie de acestea; f) s nu conduc anumite vehicule stabilite de instant ; g) s nu detin , s nu foloseasc si s nu poarte nicio categorie de arme. (3) Obligatiile prev zute n alin. (2) lit. c)-g) pot fi impuse n m sura n care nu au fost aplicate n continutul pedepsei complementare a interzicerii exercit rii unor drepturi. (4) Cnd stabileste obligatia prev zut n alin. (2) lit. e), instanta individualizeaz , n concret, continutul acestei obligatii, tinnd seama de mprejur rile cauzei. (5) M surile de supraveghere si obligatiile prev zute n alin. (2) lit. a) si lit. b) se execut din momentul acord rii liber rii, pe o perioad egal cu o treime din durata termenului de supraveghere, dar nu mai mult de 2 ani, iar obligatiile prev zute n alin. (2) lit. c)-g) se execut pe toat durata termenului de supraveghere. (6) Pentru stabilirea continutului obligatiilor prev zute n alin. (2) lit. a) si lit. b), instanta va consulta serviciul de probatiune, care este obligat s formuleze recomand ri n acest sens. Supravegherea condamnatului Art. 102. - (1) Pe durata supravegherii, datele prev zute n art. 101 alin. (1) lit. c)-e) se comunic serviciului de probatiune. (2) Supravegherea execut rii obligatiilor prev zute n art. 101 alin. (2) lit. a) si lit. b) se face de serviciul de probatiune. Verificarea modului de ndeplinire a obligatiilor prev zute n art. 101 alin. (2) lit. c)-g) se face de organele abilitate, care vor sesiza serviciul de probatiune cu privire la orice nc lcare a acestora. (3) Supravegherea execut rii obligatiilor prev zute n art. 101 alin. (2) lit. d) si lit. e)

poate fi realizat si printr-un sistem electronic de supraveghere, n conditiile prev zute de legea special . (4) Pe durata supravegherii, serviciul de probatiune are obligatia s sesizeze instanta, dac : a) au intervenit motive care justific fie modificarea obligatiilor impuse de instant , fie ncetarea execut rii unora dintre acestea; b) persoana supravegheat nu respect m surile de supraveghere sau nu execut , n conditiile stabilite, obligatiile ce i revin. Modificarea sau ncetarea obligatiilor Art. 103. - (1) Dac pe durata supravegherii au intervenit motive care justific fie impunerea unor noi obligatii, fie sporirea sau diminuarea conditiilor de executare a celor existente, instanta dispune modificarea obligatiilor n mod corespunz tor, pentru a asigura condamnatului sanse mai mari de reintegrare social . (2) Instanta dispune ncetarea execut rii unora dintre obligatiile pe care le-a impus, cnd apreciaz c mentinerea acestora nu mai este necesar . Revocarea liber rii conditionate Art. 104. - (1) Dac pe durata supravegherii persoana condamnat , cu rea-credint , nu respect m surile de supraveghere sau nu execut obligatiile impuse, instanta revoc liberarea si dispune executarea restului de pedeaps . (2) Dac dup acordarea liber rii cel condamnat a s vrsit o nou infractiune, care a fost descoperit n termenul de supraveghere si pentru care s-a pronuntat o condamnare la pedeapsa nchisorii, chiar dup expirarea acestui termen, instanta revoc liberarea si dispune executarea restului de pedeaps . Pedeapsa pentru noua infractiune se stabileste si se execut , dup caz, potrivit dispozitiilor de la recidiv sau

pluralitate intermediar . (3) Dispozitiile alin. (1) si alin. (2) se aplic n mod corespunz tor si n cazul liber rii conditionate din executarea pedepsei detentiunii pe viat . Anularea liber rii conditionate Art. 105. - (1) Dac pe parcursul termenului de supraveghere se descoper c persoana condamnat mai s vrsise o infractiune pn la acordarea liber rii, pentru care i s-a aplicat pedeapsa nchisorii chiar dup expirarea acestui termen, liberarea se anuleaz , aplicndu-se, dup caz, dispozitiile privitoare la concursul de infractiuni, recidiv sau pluralitate intermediar . (2) n cazul n care, n raport de pedeapsa rezultat , sunt ndeplinite conditiile prev zute n art. 99 sau art. 100, instanta poate acorda liberarea conditionat . Dac s-a dispus liberarea, termenul de supraveghere se calculeaz de la data acord rii primei liber ri. (3) Cnd, dup anulare, instanta dispune executarea pedepsei rezultante, partea din durata pedepsei complementare a interzicerii exercit rii unor drepturi neexecutat la data anul rii liber rii se va executa dup executarea pedepsei nchisorii. Efectele liber rii conditionate Art. 106. - Dac pn la expirarea termenului de supraveghere condamnatul nu a s vrsit din nou o infractiune, nu s-a dispus revocarea liber rii conditionate si nu s-a descoperit o cauz de anulare, pedeapsa se consider executat . TITLUL IV M surile de sigurant CAPITOLUL I Dispozitii generale Scopul m surilor de sigurant

Art. 107. - (1) M surile de sigurant au ca scop nl turarea unei st ri de pericol si prentmpinarea s vrsirii faptelor prev zute de legea penal . (2) M surile de sigurant se iau fat de persoana care a comis o fapt prev zut de legea penal , nejustificat . (3) M surile de sigurant se pot lua si n situatia n care f ptuitorului nu i se aplic o pedeaps . Categoriile m surilor de sigurant Art. 108. - M surile de sigurant sunt: a) obligarea la tratament medical; b) internarea medical ; c) interzicerea ocup rii unei functii sau a exercit rii unei profesii; d) confiscarea special . CAPITOLUL II Regimul m surilor de sigurant Obligarea la tratament medical Art. 109. - (1) Dac f ptuitorul, din cauza unei boli, inclusiv cea provocat de consumul cronic de alcool sau de alte substante psihoactive, prezint pericol pentru societate, poate fi obligat s urmeze un tratament medical pn la ns n tosire sau pn la obtinerea unei amelior ri care s nl ture starea de pericol. (2) Cnd persoana fat de care s-a luat aceast m sur nu urmeaz tratamentul, se poate dispune internarea medical . (3) Dac persoana obligat la tratament este condamnat la o pedeaps privativ de libertate, tratamentul se efectueaz si n timpul execut rii pedepsei. Internarea medical Art. 110. - Cnd f ptuitorul este bolnav psihic, consumator cronic de substante

psihoactive sau sufer de o boal infectocontagioas si prezint pericol pentru societate, se poate lua m sura intern rii ntr-o unitate sanitar de specialitate, pn la ns n tosire sau pn la obtinerea unei amelior ri care s nl ture starea de pericol. Interzicerea ocup rii unei functii sau a exercit rii unei profesii Art. 111. - (1) Cnd f ptuitorul a s vrsit fapta datorit incapacit tii, nepreg tirii sau altor cauze care l fac inapt pentru ocuparea unei anumite functii, pentru exercitarea unei profesii sau meserii ori pentru desf surarea unei alte activit ti, se poate lua m sura interzicerii exercit rii dreptului de a ocupa acea functie ori de a exercita acea profesie, meserie sau activitate. (2) M sura de sigurant poate fi revocat la cerere, dup trecerea unui termen de cel putin un an, dac se constat c temeiurile care au impus luarea ei au ncetat. O nou cerere nu se poate face dect dup trecerea unui termen de cel putin un an de la data respingerii cererii anterioare. Confiscarea special Art. 112. - (1) Sunt supuse confisc rii speciale: a) bunurile produse prin s vrsirea faptei prev zute de legea penal ; b) bunurile care au fost folosite, n orice mod, sau destinate a fi folosite la s vrsirea unei fapte prev zute de legea penal , dac sunt ale f ptuitorului sau dac , apartinnd altei persoane, aceasta a cunoscut scopul folosirii lor; c) bunurile folosite, imediat dup s vrsirea faptei, pentru a asigura sc parea f ptuitorului sau p strarea folosului ori a produsului obtinut, dac sunt ale f ptuitorului sau dac , apartinnd altei persoane, aceasta a cunoscut scopul folosirii lor; d) bunurile care au fost date pentru a determina s vrsirea unei fapte prev zute de legea penal sau pentru a r spl ti pe f ptuitor;

e) bunurile dobndite prin s vrsirea faptei prev zute de legea penal , dac nu sunt restituite persoanei v t mate si n m sura n care nu servesc la desp gubirea acesteia; f) bunurile a c ror detinere este interzis de legea penal . (2) n cazul prev zut n alin. (1) lit. b) si lit. c), dac valoarea bunurilor supuse confisc rii este v dit disproportionat fat de natura si gravitatea faptei, se dispune confiscarea n parte, prin echivalent b nesc, tinnd seama de urmarea produs sau care s-ar fi putut produce si de contributia bunului la aceasta. Dac bunurile au fost produse, modificate sau adaptate n scopul s vrsirii faptei prev zute de legea penal , se dispune confiscarea lor n ntregime. (3) n cazurile prev zute n alin. (1) lit. b) si lit. c), dac bunurile nu pot fi confiscate, ntruct nu apartin infractorului, iar persoana c reia i apartin nu a cunoscut scopul folosirii lor, se va confisca echivalentul n bani al acestora, cu aplicarea dispozitiilor alin. (2). (4) Dispozitiile alin. (1) lit. b) nu se aplic n cazul faptelor s vrsite prin pres . (5) Dac bunurile supuse confisc rii potrivit alin. (1) lit. b)-e) nu se g sesc, n locul lor se confisc bani si bunuri pn la concurenta valorii acestora. (6) Se confisc , de asemenea, bunurile si banii obtinuti din exploatarea bunurilor supuse confisc rii, precum si bunurile produse de acestea, cu exceptia bunurilor prev zute n alin. (1) lit. b) si lit. c). TITLUL V Minoritatea CAPITOLUL I Regimul r spunderii penale a minorului Limitele r spunderii penale

Art. 113. - (1) Minorul care nu a mplinit vrsta de 14 ani nu r spunde penal. (2) Minorul care are vrsta ntre 14 si 16 ani r spunde penal numai dac se dovedeste c a s vrsit fapta cu discern mnt. (3) Minorul care a mplinit vrsta de 16 ani r spunde penal potrivit legii. Consecintele r spunderii penale Art. 114. - (1) Fat de minorul care, la data s vrsirii infractiunii, avea vrsta cuprins ntre 14 si 18 ani se ia o m sur educativ neprivativ de libertate. (2) Fat de minorul prev zut n alin. (1) se poate lua o m sur educativ privativ de libertate n urm toarele cazuri: a) dac a mai s vrsit o infractiune, pentru care i s-a aplicat o m sur educativ ce a fost executat ori a c rei executare a nceput nainte de comiterea infractiunii pentru care este judecat; b) atunci cnd pedeapsa prev zut de lege pentru infractiunea s vrsit este nchisoarea de 7 ani sau mai mare ori detentiunea pe viat . M surile educative Art. 115. - (1) M surile educative sunt neprivative de libertate sau privative de libertate. 1. M surile educative neprivative de libertate sunt: a) stagiul de formare civic ; b) supravegherea; c) consemnarea la sfrsit de s pt mn ; d) asistarea zilnic . 2. M surile educative privative de libertate sunt: a) internarea ntr-un centru educativ; b) internarea ntr-un centru de detentie.

(2) Alegerea m surii educative care urmeaz s fie luat fat de minor se face, n conditiile art. 114, potrivit criteriilor prev zute n art. 74. Referatul de evaluare Art. 116. - (1) n vederea efectu rii evalu rii minorului, potrivit criteriilor prev zute n art. 74, instanta va solicita serviciului de probatiune ntocmirea unui referat care va cuprinde si propuneri motivate referitoare la natura si durata programelor de reintegrare social pe care minorul ar trebui s le urmeze, precum si la alte obligatii ce pot fi impuse acestuia de c tre instant . (2) Referatul de evaluare privind respectarea conditiilor de executare a m surii educative sau a obligatiilor impuse se ntocmeste n toate cazurile n care instanta dispune asupra m surilor educative ori asupra modific rii sau ncet rii execut rii obligatiilor impuse, precum si la terminarea execut rii m surii educative. CAPITOLUL II Regimul m surilor educative neprivative de libertate Stagiul de formare civic Art. 117. - (1) M sura educativ a stagiului de formare civic const n obligatia minorului de a participa la un program cu o durat de cel mult 4 luni, pentru a-l ajuta s nteleag consecintele legale si sociale la care se expune n cazul s vrsirii de infractiuni si pentru a-l responsabiliza cu privire la comportamentul s u viitor. (2) Organizarea, asigurarea particip rii si supravegherea minorului, pe durata cursului de formare civic , se fac sub coordonarea serviciului de probatiune, f r a afecta programul scolar sau profesional al minorului. Supravegherea Art. 118. - M sura educativ a supravegherii const n controlarea si ndrumarea minorului n cadrul programului s u zilnic, pe o durat cuprins ntre dou si 6 luni, sub

coordonarea serviciului de probatiune, pentru a asigura participarea la cursuri scolare sau de formare profesional si prevenirea desf sur rii unor activit ti sau intrarea n leg tur cu anumite persoane care ar putea afecta procesul de ndreptare a acestuia. Consemnarea la sfrsit de s pt mn Art. 119. - (1) M sura educativ a consemn rii la sfrsit de s pt mn const n obligatia minorului de a nu p r si locuinta n zilele de smb t si duminic , pe o durat cuprins ntre 4 si 12 s pt mni, afar de cazul n care, n aceast perioad , are obligatia de a participa la anumite programe ori de a desf sura anumite activit ti impuse de instant . (2) Supravegherea se face sub coordonarea serviciului de probatiune. Asistarea zilnic Art. 120. - (1) M sura educativ a asist rii zilnice const n obligatia minorului de a respecta un program stabilit de serviciul de probatiune, care contine orarul si conditiile de desf surare a activit tilor, precum si interdictiile impuse minorului. (2) M sura educativ a asist rii zilnice se ia pe o durat cuprins ntre 3 si 6 luni, iar supravegherea se face sub coordonarea serviciului de probatiune. Obligatii ce pot fi impuse minorului Art. 121. - (1) Pe durata execut rii m surilor educative neprivative de libertate, instanta poate impune minorului una sau mai multe dintre urm toarele obligatii: a) s urmeze un curs de preg tire scolar sau formare profesional ; b) s nu dep seasc , f r acordul serviciului de probatiune, limita teritorial stabilit de instant ; c) s nu se afle n anumite locuri sau la anumite manifest ri sportive, culturale ori la alte adun ri publice, stabilite de instant ;

d) s nu se apropie si s nu comunice cu victima sau cu membri de familie ai acesteia, cu participantii la s vrsirea infractiunii ori cu alte persoane stabilite de instant ; e) s se prezinte la serviciul de probatiune la datele fixate de acesta; f) s se supun m surilor de control, tratament sau ngrijire medical . (2) Cnd stabileste obligatia prev zut n alin. (1) lit. d), instanta individualizeaz , n concret, continutul acestei obligatii, tinnd seama de mprejur rile cauzei. (3) Supravegherea execut rii obligatiilor impuse de instant se face sub coordonarea serviciului de probatiune. (4) Pe durata execut rii m surii educative neprivative de libertate, serviciul de probatiune are obligatia s sesizeze instanta, dac : a) au intervenit motive care justific fie modificarea obligatiilor impuse de instant , fie ncetarea execut rii unora dintre acestea; b) persoana supravegheat nu respect conditiile de executare a m surii educative sau nu execut , n conditiile stabilite, obligatiile ce i revin. Modificarea sau ncetarea obligatiilor Art. 122. - (1) Dac , pe parcursul supravegherii, au intervenit motive care justific fie impunerea unor noi obligatii, fie sporirea sau diminuarea conditiilor de executare a celor existente, instanta dispune modificarea obligatiilor n mod corespunz tor, pentru a asigura persoanei supravegheate sanse mai mari de ndreptare. (2) Instanta dispune ncetarea execut rii unora dintre obligatiile pe care le-a impus, cnd apreciaz c mentinerea acestora nu mai este necesar . Prelungirea sau nlocuirea m surilor educative neprivative de libertate

Art. 123. - (1) Dac minorul nu respect , cu rea-credint , conditiile de executare a m surii educative sau a obligatiilor impuse, instanta dispune: a) prelungirea m surii educative, f r a putea dep si maximul prev zut de lege pentru aceasta; b) nlocuirea m surii luate cu o alt m sur educativ neprivativ de libertate mai sever ; c) nlocuirea m surii luate cu internarea ntr-un centru educativ, n cazul n care, initial, s-a luat m sura educativ neprivativ de libertate cea mai sever , pe durata sa maxim . (2) n cazurile prev zute n alin. (1) lit. a) si lit. b), dac nici de aceast dat nu sunt respectate conditiile de executare a m surii educative sau a obligatiilor impuse, instanta nlocuieste m sura educativ neprivativ de libertate cu m sura intern rii ntr-un centru educativ. (3) Dac minorul aflat n executarea unei m suri educative neprivative de libertate s vrseste o nou infractiune sau este judecat pentru o infractiune concurent s vrsit anterior, instanta dispune: a) prelungirea m surii educative luate initial, f r a putea dep si maximul prev zut de lege pentru aceasta; b) nlocuirea m surii luate initial cu o alt m sur educativ neprivativ de libertate mai sever ; c) nlocuirea m surii luate initial cu o m sur educativ privativ de libertate. (4) n cazurile prev zute n alin. (1) lit. a) si lit. b), precum si n alin. (3) lit. a) si lit. b), instanta poate impune noi obligatii n sarcina minorului ori sporeste conditiile de executare a celor existente. CAPITOLUL III

Regimul m surilor educative privative de libertate Internarea ntr-un centru educativ Art. 124. - (1) M sura educativ a intern rii ntr-un centru educativ const n internarea minorului ntr-o institutie specializat n recuperarea minorilor, unde va urma un program de preg tire scolar si formare profesional potrivit aptitudinilor sale, precum si programe de reintegrare social . (2) Internarea se dispune pe o perioad cuprins ntre unu si 3 ani. (3) Dac n perioada intern rii minorul s vrseste o nou infractiune sau este judecat pentru o infractiune concurent s vrsit anterior, instanta poate mentine m sura intern rii ntr-un centru educativ, prelungind durata acesteia, f r a dep si maximul prev zut de lege, sau o poate nlocui cu m sura intern rii ntr-un centru de detentie. (4) n cazul n care pe durata intern rii minorul a dovedit interes constant pentru nsusirea cunostintelor scolare si profesionale si a f cut progrese evidente n vederea reintegr rii sociale, dup executarea a cel putin jum tate din durata intern rii, instanta poate dispune: a) nlocuirea intern rii cu m sura educativ a asist rii zilnice pe o perioad egal cu durata intern rii neexecutate, dar nu mai mult de 6 luni, dac persoana internat nu a mplinit vrsta de 18 ani; b) liberarea din centrul educativ, dac persoana internat a mplinit vrsta de 18 ani. (5) Odat cu nlocuirea sau liberarea instanta impune respectarea uneia sau mai multora dintre obligatiile prev zute n art. 121 pn la mplinirea duratei m surii intern rii. (6) Dac minorul nu respect , cu rea-credint , conditiile de executare a m surii

asist rii zilnice sau obligatiile impuse, instanta revine asupra nlocuirii sau liber rii si dispune executarea restului r mas neexecutat din durata m surii intern rii ntr-un centru educativ. (7) n cazul s vrsirii, pn la mplinirea duratei intern rii, a unei noi infractiuni de c tre o persoan care nu a mplinit vrsta de 18 ani si fat de care s-a dispus nlocuirea m surii intern rii ntr-un centru educativ cu m sura asist rii zilnice, instanta revine asupra nlocuirii si dispune: a) executarea restului r mas din durata m surii intern rii initiale, cu posibilitatea prelungirii duratei acesteia pn la maximul prev zut de lege; b) internarea ntr-un centru de detentie. Internarea ntr-un centru de detentie Art. 125. - (1) M sura educativ a intern rii ntr-un centru de detentie const n internarea minorului ntr-o institutie specializat n recuperarea minorilor, cu regim de paz si supraveghere, unde va urma programe intensive de reintegrare social , precum si programe de preg tire scolar si formare profesional potrivit aptitudinilor sale. (2) Internarea se dispune pe o perioad cuprins ntre 2 si 5 ani, afar de cazul n care pedeapsa prev zut de lege pentru infractiunea s vrsit este nchisoarea de 20 de ani sau mai mare ori detentiunea pe viat , cnd internarea se ia pe o perioad cuprins ntre 5 si 15 ani. (3) Dac n perioada intern rii minorul s vrseste o nou infractiune sau este judecat pentru o infractiune concurent s vrsit anterior, instanta prelungeste m sura intern rii, f r a dep si maximul prev zut n alin. (2), determinat n raport cu pedeapsa cea mai grea dintre cele prev zute de lege pentru infractiunile s vrsite. Din durata m surii educative se scade perioada executat pn la data hot rrii.

(4) n cazul n care pe durata intern rii minorul a dovedit interes constant pentru nsusirea cunostintelor scolare si profesionale si a f cut progrese evidente n vederea reintegr rii sociale, dup executarea a cel putin jum tate din durata intern rii, instanta poate dispune: a) nlocuirea intern rii cu m sura educativ a asist rii zilnice pe o perioad egal cu durata intern rii neexecutate, dar nu mai mult de 6 luni, dac persoana internat nu a mplinit vrsta de 18 ani; b) liberarea din centrul de detentie, dac persoana internat a mplinit vrsta de 18 ani. (5) Odat cu nlocuirea sau liberarea, instanta impune respectarea uneia sau mai multora dintre obligatiile prev zute n art. 121, pn la mplinirea duratei m surii intern rii. (6) Dac minorul nu respect , cu rea-credint , conditiile de executare a m surii asist rii zilnice sau obligatiile impuse, instanta revine asupra nlocuirii sau liber rii si dispune executarea restului r mas neexecutat din durata m surii intern rii ntr-un centru de detentie. (7) n cazul s vrsirii, pn la mplinirea duratei intern rii, a unei noi infractiuni de c tre o persoan care nu a mplinit vrsta de 18 ani si fat de care s-a dispus nlocuirea m surii intern rii ntr-un centru de detentie cu m sura asist rii zilnice, instanta revine asupra nlocuirii si dispune: a) executarea restului r mas din durata m surii intern rii ntr-un centru de detentie; b) prelungirea duratei acestei intern ri n conditiile prev zute n alin. (3). Schimbarea regimului de executare Art. 126. - Dac n cursul execut rii unei m suri educative privative de libertate persoana internat , care a mplinit vrsta de 18 ani, are un comportament prin care

influenteaz negativ sau mpiedic procesul de recuperare si reintegrare a celorlalte persoane internate, instanta poate dispune continuarea execut rii m surii educative ntr-un penitenciar. Calculul duratei m surilor educative Art. 127. - n cazul m surilor educative privative de libertate, dispozitiile art. 71-73 se aplic n mod corespunz tor. CAPITOLUL IV Dispozitii comune Efectele cauzelor de atenuare si agravare Art. 128. - n cazul infractiunilor s vrsite n timpul minorit tii, cauzele de atenuare si agravare sunt avute n vedere la alegerea m surii educative si produc efecte ntre limitele prev zute de lege pentru fiecare m sur educativ . Pluralitatea de infractiuni Art. 129. - (1) n caz de concurs de infractiuni s vrsite n timpul minorit tii se stabileste si se ia o singur m sur educativ pentru toate faptele, n conditiile art. 114, tinnd seama de criteriile prev zute n art. 74. (2) n cazul s vrsirii a dou infractiuni, dintre care una n timpul minorit tii si una dup majorat, pentru infractiunea comis n timpul minorit tii se ia o m sur educativ , iar pentru infractiunea s vrsit dup majorat se stabileste o pedeaps , dup care: a) dac m sura educativ este neprivativ de libertate, se execut numai pedeapsa; b) dac m sura educativ este privativ de libertate, iar pedeapsa este nchisoarea, se aplic pedeapsa nchisorii, care se majoreaz cu o durat egal cu cel putin o p trime din durata m surii educative ori din restul r mas neexecutat din

aceasta la data s vrsirii infractiunii comise dup majorat; c) dac pedeapsa aplicat pentru infractiunea s vrsit dup majorat este detentiunea pe viat , se execut numai aceast pedeaps ; d) dac m sura educativ este privativ de libertate, iar pedeapsa este amenda, se execut m sura educativ , a c rei durat se majoreaz cu cel mult 6 luni, f r a dep si maximul prev zut de lege pentru aceasta. (3) n cazul prev zut n alin. (2) lit. b), din durata pedepsei aplicate se scade ceea ce s-a executat din momentul s vrsirii infractiunii comise dup majorat pn la data judec rii. (4) n cazul s vrsirii dup majorat a dou sau mai multor infractiuni concurente se aplic mai nti regulile referitoare la concursul de infractiuni, dup care se face aplicarea dispozitiilor alin. (2). (5) Pedeapsa stabilit potrivit dispozitiilor alin. (2) lit. b) nu poate face obiectul amn rii aplic rii pedepsei sau al suspend rii execut rii sub supraveghere. Descoperirea unei infractiuni s vrsite n timpul minorit tii Art. 130. - Dac pe durata termenului de supraveghere al amn rii aplic rii pedepsei, al suspend rii sub supraveghere ori al liber rii conditionate se descoper c persoana supravegheat mai s vrsise o infractiune n timpul minorit tii pentru care s-a luat, chiar dup expirarea acestui termen, o m sur educativ privativ de libertate, amnarea, suspendarea sau liberarea se anuleaz , aplicndu-se n mod corespunz tor dispozitiile art. 129 alin. (2)-(4). Prescriptia r spunderii penale a minorilor Art. 131. - Termenele de prescriptie a r spunderii penale, prev zute n art. 154,

se reduc la jum tate pentru cei care la data s vrsirii infractiunii erau minori si se ntrerup sau se suspend n conditiile prev zute de lege pentru majori. Prescriptia execut rii m surilor educative Art. 132. - (1) M surile educative neprivative de libertate se prescriu ntr-un termen de 2 ani de la data r mnerii definitive a hot rrii prin care au fost luate. (2) M surile educative privative de libertate se prescriu ntr-un termen egal cu durata m surii educative luate, dar nu mai putin de 2 ani. (3) Termenele de prescriptie a execut rii m surilor educative se ntrerup si se suspend n conditiile prev zute de lege pentru majori. (4) n cazul nlocuirii m surilor educative, executarea se prescrie n raport cu m sura educativ mai grea si curge de la data r mnerii definitive a hot rrii prin care s-a dispus nlocuirea. Efectele m surilor educative Art. 133. - M surile educative nu atrag interdictii, dec deri sau incapacit ti. Minorul devenit major Art. 134. - (1) Dispozitiile prezentului titlu se aplic si majorilor care, la data s vrsirii infractiunii, aveau vrsta cuprins ntre 14 si 18 ani. (2) Cnd, la data pronunt rii hot rrii prin care s-a luat o m sur educativ privativ de libertate, infractorul a mplinit vrsta de 18 ani, instanta, tinnd seama de posibilit tile sale de ndreptare, de vrsta acestuia, precum si de celelalte criterii prev zute n art. 74, poate dispune executarea m surii educative ntr-un penitenciar. TITLUL VI R spunderea penal a persoanei juridice CAPITOLUL I

Dispozitii generale Conditiile r spunderii penale a persoanei juridice Art. 135. - (1) Persoana juridic , cu exceptia statului si a autorit tilor publice, r spunde penal pentru infractiunile s vrsite n realizarea obiectului de activitate sau n interesul ori n numele persoanei juridice. (2) Institutiile publice nu r spund penal pentru infractiunile s vrsite n exercitarea unei activit ti ce nu poate face obiectul domeniului privat. (3) R spunderea penal a persoanei juridice nu exclude r spunderea penal a persoanei fizice care a contribuit la s vrsirea aceleiasi fapte. Pedepsele aplicabile persoanei juridice Art. 136. - (1) Pedepsele aplicabile persoanei juridice sunt principale si complementare. (2) Pedeapsa principal este amenda. (3) Pedepsele complementare sunt: a) dizolvarea persoanei juridice; b) suspendarea activit tii sau a uneia dintre activit tile persoanei juridice pe o durat de la 3 luni la 3 ani; c) nchiderea unor puncte de lucru ale persoanei juridice pe o durat de la 3 luni la 3 ani; d) interzicerea de a participa la procedurile de achizitii publice pe o durat de la unu la 3 ani; e) plasarea sub supraveghere judiciar ; f) afisarea sau publicarea hot rrii de condamnare.

Stabilirea amenzii pentru persoana juridic Art. 137. - (1) Amenda const n suma de bani pe care persoana juridic este condamnat s o pl teasc statului. (2) Cuantumul amenzii se stabileste prin sistemul zilelor-amend . Suma corespunz toare unei zile-amend , cuprins ntre 100 si 5.000 lei, se nmulteste cu num rul zilelor-amend , care este cuprins ntre 30 de zile si 600 de zile. (3) Instanta stabileste num rul zilelor-amend tinnd cont de criteriile generale de individualizare a pedepsei. Cuantumul sumei corespunz toare unei zile-amend se determin tinnd seama de cifra de afaceri, n cazul persoanei juridice cu scop lucrativ, respectiv de valoarea activului patrimonial n cazul altor persoane juridice, precum si de celelalte obligatii ale persoanei juridice. (4) Limitele speciale ale zilelor-amend sunt cuprinse ntre: a) 60 si 180 de zile-amend , cnd legea prevede pentru infractiunea s vrsit numai pedeapsa amenzii; b) 120 si 240 de zile-amend , cnd legea prevede pedeapsa nchisorii de cel mult 5 ani, unic sau alternativ cu pedeapsa amenzii; c) 180 si 300 de zile-amend , cnd legea prevede pedeapsa nchisorii de cel mult 10 ani; d) 240 si 420 de zile-amend , cnd legea prevede pedeapsa nchisorii de cel mult 20 de ani; e) 360 si 510 de zile-amend , cnd legea prevede pedeapsa nchisorii mai mare de 20 de ani sau detentiunea pe viat . (5) Cnd prin infractiunea s vrsit persoana juridic a urm rit obtinerea unui folos patrimonial, limitele speciale ale zilelor-amend prev zute de lege pentru infractiunea

comis se pot majora cu o treime, f r a se dep si maximul general al amenzii. La stabilirea amenzii se va tine seama de valoarea folosului patrimonial obtinut sau urm rit. CAPITOLUL II Regimul pedepselor complementare aplicate persoanei juridice Aplicarea si executarea pedepselor complementare n cazul persoanei juridice Art. 138. - (1) Aplicarea uneia sau mai multor pedepse complementare se dispune atunci cnd instanta constat c , fat de natura si gravitatea infractiunii, precum si de mprejur rile cauzei, aceste pedepse sunt necesare. (2) Aplicarea uneia sau mai multor pedepse complementare este obligatorie cnd legea prevede aceast pedeaps . (3) Pedepsele complementare prev zute n art. 136 alin. (3) lit. b)-f) se pot aplica n mod cumulativ. (4) Executarea pedepselor complementare ncepe dup r mnerea definitiv a hot rrii de condamnare. Dizolvarea persoanei juridice Art. 139. - (1) Pedeapsa complementar a dizolv rii persoanei juridice se aplic atunci cnd: a) persoana juridic a fost constituit n scopul s vrsirii de infractiuni; b) obiectul s u de activitate a fost deturnat n scopul comiterii de infractiuni, iar pedeapsa prev zut de lege pentru infractiunea s vrsit este nchisoarea mai mare de 3 ani. (2) n caz de neexecutare, cu rea-credint , a uneia dintre pedepsele

complementare prev zute n art. 136 alin. (3) lit. b)-e), instanta dispune dizolvarea persoanei juridice. (3) Pedeapsa complementar a dizolv rii persoanei juridice are ca efect deschiderea procedurii de lichidare, potrivit legii, iar o copie a dispozitivului hot rrii definitive de condamnare prin care s-a aplicat aceast pedeaps va fi comunicat , de ndat , instantei civile competente, care va proceda la desemnarea lichidatorului. Suspendarea activit tii persoanei juridice Art. 140. - (1) Pedeapsa complementar a suspend rii activit tii persoanei juridice const n interzicerea desf sur rii activit tii sau a uneia dintre activit tile persoanei juridice n realizarea c reia a fost s vrsit infractiunea. (2) n caz de neexecutare, cu rea-credint , a pedepsei complementare prev zute n art. 136 alin. (3) lit. f), instanta dispune suspendarea activit tii sau a uneia dintre activit tile persoanei juridice pn la punerea n executare a pedepsei complementare, dar nu mai mult de 3 luni. (3) Dac pn la mplinirea termenului prev zut n alin. (2) pedeapsa complementar nu a fost pus n executare, instanta dispune dizolvarea persoanei juridice. Neaplicarea dizolv rii sau suspend rii activit tii persoanei juridice Art. 141. - (1) Pedepsele complementare prev zute n art. 136 alin. (3) lit. a) si lit. b) nu pot fi aplicate institutiilor publice, partidelor politice, sindicatelor, patronatelor si organizatiilor religioase ori apartinnd minorit tilor nationale, constituite potrivit legii. (2) Dispozitiile alin. (1) se aplic si persoanelor juridice care si desf soar

activitatea n domeniul presei. nchiderea unor puncte de lucru ale persoanei juridice Art. 142. - (1) Pedeapsa complementar a nchiderii unor puncte de lucru ale persoanei juridice const n nchiderea unuia sau mai multora dintre punctele de lucru apartinnd persoanei juridice cu scop lucrativ, n care s-a desf surat activitatea n realizarea c reia a fost s vrsit infractiunea. (2) Dispozitiile alin. (1) nu se aplic persoanelor juridice care si desf soar activitatea n domeniul presei. Interzicerea de a participa la procedurile de achizitii publice Art. 143. - Pedeapsa complementar a interzicerii de a participa la procedurile de achizitii publice const n interzicerea de a participa, direct sau indirect, la procedurile pentru atribuirea contractelor de achizitii publice, prev zute de lege. Plasarea sub supraveghere judiciar Art. 144. - (1) Plasarea sub supraveghere judiciar const n desemnarea de c tre instant a unui administrator judiciar sau a unui mandatar judiciar care va supraveghea, pe o perioad de la unu la 3 ani, desf surarea activit tii ce a ocazionat s vrsirea infractiunii. (2) Administratorul judiciar sau mandatarul judiciar are obligatia de a sesiza instanta atunci cnd constat c persoana juridic nu a luat m surile necesare n vederea prevenirii comiterii de noi infractiuni. n cazul n care instanta constat c sesizarea este ntemeiat , dispune nlocuirea acestei pedepse cu pedeapsa prev zut n art. 140.

(3) Plasarea sub supraveghere judiciar nu se aplic n cazul persoanelor juridice mentionate n art. 141. Afisarea sau publicarea hot rrii de condamnare Art. 145. - (1) Afisarea hot rrii definitive de condamnare sau publicarea acesteia se realizeaz pe cheltuiala persoanei juridice condamnate. (2) Prin afisarea sau publicarea hot rrii de condamnare nu poate fi dezv luit identitatea altor persoane. (3) Afisarea hot rrii de condamnare se realizeaz n extras, n forma si locul stabilite de instant , pentru o perioad cuprins ntre o lun si 3 luni. (4) Publicarea hot rrii de condamnare se face n extras si n forma stabilit de instant , prin intermediul presei scrise sau audiovizuale ori prin alte mijloace de comunicare audiovizual , desemnate de instant . (5) Dac publicarea se face prin presa scris sau audiovizual , instanta stabileste num rul aparitiilor, care nu poate fi mai mare de 10, iar n cazul public rii prin alte mijloace audiovizuale durata acesteia nu poate dep si 3 luni. CAPITOLUL III Dispozitii comune Recidiva n cazul persoanei juridice Art. 146. - (1) Exist recidiv pentru persoana juridic atunci cnd, dup r mnerea definitiv a unei hot rri de condamnare si pn la reabilitare, persoana juridic s vrseste din nou o infractiune, cu intentie sau cu intentie dep sit . (2) n caz de recidiv , limitele speciale ale pedepsei prev zute de lege pentru noua infractiune se majoreaz cu jum tate, f r a dep si maximul general al pedepsei amenzii.

(3) Dac amenda anterioar nu a fost executat , n tot sau n parte, amenda stabilit pentru noua infractiune, potrivit alin. (2), se adaug la pedeapsa anterioar sau la restul r mas neexecutat din aceasta. (4) Dispozitiile art. 42 se aplic n mod corespunz tor. Atenuarea si agravarea r spunderii penale a persoanei juridice Art. 147. - (1) n caz de concurs de infractiuni, de pluralitate intermediar sau de cauze de atenuare ori agravare a r spunderii penale, persoanei juridice i se aplic regimul amenzii prev zut de lege pentru persoana fizic . (2) n caz de pluralitate de infractiuni, pedepsele complementare de natur diferit , cu exceptia dizolv rii, sau cele de aceeasi natur , dar cu continut diferit, se cumuleaz , iar dintre pedepsele complementare de aceeasi natur si cu acelasi continut se aplic cea mai grea. (3) n caz de pluralitate de infractiuni, m surile de sigurant luate conform art. 112 se cumuleaz . Prescriptia r spunderii penale Art. 148. - R spunderea penal a persoanei juridice se prescrie n conditiile prev zute de lege pentru persoana fizic , dispozitiile art. 153-156 aplicndu-se n mod corespunz tor. Prescriptia execut rii pedepsei Art. 149. - (1) Termenul de prescriptie a execut rii pedepsei amenzii aplicate persoanei juridice este de 5 ani. (2) Executarea pedepselor complementare aplicate persoanelor juridice se prescrie ntr-un termen de 3 ani, care curge de la data la care pedeapsa amenzii a fost

executat sau considerat ca executat . (3) Dispozitiile art. 161, art. 162 alin. (2), art. 163 si art. 164 se aplic n mod corespunz tor. Reabilitarea persoanei juridice Art. 150. - Reabilitarea persoanei juridice are loc de drept dac , n decurs de 3 ani de la data la care pedeapsa amenzii sau pedeapsa complementar a fost executat sau considerat ca executat , aceasta nu a mai s vrsit nicio alt infractiune. Efectele comas rii si diviz ri persoanei juridice Art. 151. - (1) n cazul pierderii personalit tii juridice prin fuziune, absorbtie sau divizare intervenit dup comiterea infractiunii, r spunderea penal si consecintele acesteia se vor angaja: a) n sarcina persoanei juridice create prin fuziune; b) n sarcina persoanei juridice absorbante; c) n sarcina persoanelor juridice care au fost create prin divizare sau care au dobndit fractiuni din patrimoniul persoanei divizate. (2) n cazul prev zut la alin. (1), la individualizarea pedepsei se va tine seama de cifra de afaceri, respectiv de valoarea activului patrimonial al persoanei juridice care a comis infractiunea, precum si de partea din patrimoniul acesteia care a fost transmis fiec rei persoane juridice participante la operatiune. TITLUL VII Cauzele care nl tur r spunderea penal Efectele amnistiei Art. 152. - (1) Amnistia nl tur r spunderea penal pentru infractiunea s vrsit .

Dac intervine dup condamnare, ea nl tur si executarea pedepsei pronuntate, precum si celelalte consecinte ale condamn rii. Amenda ncasat anterior amnistiei nu se restituie. (2) Amnistia nu are efecte asupra m surilor de sigurant si asupra drepturilor persoanei v t mate. Prescriptia r spunderii penale Art. 153. - (1) Prescriptia nl tur r spunderea penal . (2) Prescriptia nu nl tur r spunderea penal n cazul infractiunilor de genocid, contra umanit tii si de r zboi. Termenele de prescriptie a r spunderii penale Art. 154. - (1) Termenele de prescriptie a r spunderii penale sunt: a) 15 ani, cnd legea prevede pentru infractiunea s vrsit pedeapsa detentiunii pe viat sau pedeapsa nchisorii mai mare de 20 de ani; b) 10 ani, cnd legea prevede pentru infractiunea s vrsit pedeapsa nchisorii mai mare de 10 ani, dar care nu dep seste 20 de ani; c) 8 ani, cnd legea prevede pentru infractiunea s vrsit pedeapsa nchisorii mai mare de 5 ani, dar care nu dep seste 10 ani; d) 5 ani, cnd legea prevede pentru infractiunea s vrsit pedeapsa nchisorii mai mare de un an, dar care nu dep seste 5 ani; e) 3 ani, cnd legea prevede pentru infractiunea s vrsit pedeapsa nchisorii care nu dep seste un an sau amenda. (2) Termenele prev zute n prezentul articol ncep s curg de la data s vrsirii infractiunii. n cazul infractiunilor continue termenul curge de la data ncet rii actiunii sau inactiunii, n cazul infractiunilor continuate, de la data s vrsirii ultimei actiuni sau

inactiuni, iar n cazul infractiunilor de obicei, de la data s vrsirii ultimului act. (3) n cazul infractiunilor progresive, termenul de prescriptie a r spunderii penale ncepe s curg de la data s vrsirii actiunii sau inactiunii si se calculeaz n raport cu pedeapsa corespunz toare rezultatului definitiv produs. (4) n cazul infractiunilor contra libert tii si integrit tii sexuale, s vrsite fat de un minor, termenul de prescriptie ncepe s curg de la data la care acesta a devenit major. Dac minorul a decedat nainte de mplinirea majoratului, termenul de prescriptie ncepe s curg de la data decesului. ntreruperea cursului prescriptiei r spunderii penale Art. 155. - (1) Cursul termenului prescriptiei r spunderii penale se ntrerupe prin ndeplinirea oric rui act de procedur n cauz . (2) Dup fiecare ntrerupere ncepe s curg un nou termen de prescriptie. (3) ntreruperea cursului prescriptiei produce efecte fat de toti participantii la infractiune, chiar dac actul de ntrerupere priveste numai pe unii dintre ei. (4) Termenele prev zute n art. 154, dac au fost dep site cu nc o jum tate, vor fi socotite ndeplinite oricte ntreruperi ar interveni. (5) Admiterea n principiu a cererii de redeschidere a procesului penal face s curg un nou termen de prescriptie a r spunderii penale. Suspendarea cursului prescriptiei r spunderii penale Art. 156. - (1) Cursul termenului prescriptiei r spunderii penale este suspendat pe timpul ct o dispozitie legal sau o mprejurare de neprev zut ori de nenl turat mpiedic punerea n miscare a actiunii penale sau continuarea procesului penal. (2) Prescriptia si reia cursul din ziua n care a ncetat cauza de suspendare.

Lipsa plngerii prealabile Art. 157. - (1) n cazul infractiunilor pentru care punerea n miscare a actiunii penale este conditionat de introducerea unei plngeri prealabile de c tre persoana v t mat , lipsa acestei plngeri nl tur r spunderea penal . (2) Fapta care a adus o v t mare mai multor persoane atrage r spunderea penal , chiar dac plngerea prealabil s-a f cut numai de c tre una dintre ele. (3) Fapta atrage r spunderea penal a tuturor persoanelor fizice sau juridice care au participat la s vrsirea acesteia, chiar dac plngerea prealabil s-a f cut numai cu privire la una dintre acestea. (4) n cazul n care cel v t mat este o persoan lipsit de capacitate de exercitiu ori cu capacitatea de exercitiu restrns sau o persoan juridic ce este reprezentat de f ptuitor, actiunea penal se poate pune n miscare si din oficiu. (5) Dac persoana v t mat a decedat sau n cazul persoanei juridice aceasta a fost lichidat , nainte de expirarea termenului prev zut de lege pentru introducerea plngerii, actiunea penal poate fi pus n miscare din oficiu. Retragerea plngerii prealabile Art. 158. - (1) Retragerea plngerii prealabile poate interveni pn la pronuntarea unei hot rri definitive, n cazul infractiunilor pentru care punerea n miscare a actiunii penale este conditionat de introducerea unei plngeri prealabile. (2) Retragerea plngerii prealabile nl tur r spunderea penal a persoanei cu privire la care plngerea a fost retras . (3) Pentru persoanele lipsite de capacitate de exercitiu, retragerea plngerii prealabile se face numai de reprezentantii lor legali. n cazul persoanelor cu capacitate de exercitiu restrns , retragerea se face cu ncuviintarea persoanelor prev zute de lege.

(4) n cazul infractiunilor pentru care punerea n miscare a actiunii penale este conditionat de introducerea unei plngeri prealabile, dar actiunea penal a fost pus n miscare din oficiu n conditiile legii, retragerea plngerii produce efecte numai dac este nsusit de procuror. mp carea Art. 159. - (1) mp carea poate interveni n cazul n care punerea n miscare a actiunii penale s-a f cut din oficiu, dac legea o prevede n mod expres. (2) mp carea nl tur r spunderea penal si stinge actiunea civil . (3) mp carea produce efecte numai cu privire la persoanele ntre care a intervenit si dac are loc pn la citirea actului de sesizare a instantei. (4) Pentru persoanele lipsite de capacitate de exercitiu, mp carea se face numai de reprezentantii lor legali, iar persoanele cu capacitate de exercitiu restrns se pot mp ca cu ncuviintarea persoanelor prev zute de lege. (5) n cazul persoanei juridice, mp carea se realizeaz de reprezentantul s u legal sau conventional ori de c tre persoana desemnat n locul acestuia. mp carea intervenit ntre persoana juridic ce a s vrsit infractiunea si persoana v t mat nu produce efecte fat de persoanele fizice care au participat la comiterea aceleiasi fapte. (6) n cazul n care infractiunea este s vrsit de reprezentantul persoanei juridice v t mate, dispozitiile art. 158 alin. (4) se aplic n mod corespunz tor. TITLUL VIII Cauzele care nl tur sau modific executarea pedepsei Efectele gratierii Art. 160. - (1) Gratierea are ca efect nl turarea, n totul sau n parte, a execut rii pedepsei ori comutarea acesteia n alta mai usoar . (2) Gratierea nu are efecte asupra pedepselor complementare si m surilor

educative neprivative de libertate, n afar de cazul cnd se dispune altfel prin actul de gratiere. (3) Gratierea nu are efect asupra m surilor de sigurant si asupra drepturilor persoanei v t mate. (4) Gratierea nu are efecte asupra pedepselor a c ror executare este suspendat sub supraveghere, n afar de cazul n care se dispune altfel prin actul de gratiere. Prescriptia execut rii pedepsei Art. 161. - (1) Prescriptia nl tur executarea pedepsei principale. (2) Prescriptia nu nl tur executarea pedepselor principale pronuntate pentru infractiunile de genocid, contra umanit tii si de r zboi. Termenele de prescriptie a execut rii pedepsei Art. 162. - (1) Termenele de prescriptie a execut rii pedepsei pentru persoana fizic sunt: a) 20 de ani, cnd pedeapsa care urmeaz a fi executat este detentiunea pe viat sau nchisoarea mai mare de 15 ani; b) 5 ani, plus durata pedepsei ce urmeaz a fi executat , dar nu mai mult de 15 ani, n cazul celorlalte pedepse cu nchisoarea; c) 3 ani, n cazul cnd pedeapsa este amenda. (2) Termenele prev zute n alin. (1) se socotesc de la data cnd hot rrea de condamnare a r mas definitiv . (3) n cazul revoc rii sau anul rii amn rii aplic rii pedepsei, suspend rii execut rii pedepsei sub supraveghere ori liber rii conditionate, termenul de prescriptie ncepe s curg de la data cnd hot rrea de revocare sau anulare a r mas definitiv . (4) n cazul revoc rii liber rii conditionate, n conditiile art. 104 alin. (1), termenul

de prescriptie ncepe s curg de la data cnd hot rrea de revocare a r mas definitiv si se calculeaz n raport cu restul de pedeaps neexecutat. (5) n cazul nlocuirii pedepsei amenzii cu pedeapsa nchisorii, termenul de prescriptie curge de la data cnd hot rrea de nlocuire a r mas definitiv si se calculeaz n raport cu durata pedepsei nchisorii. (6) Pedepsele complementare aplicate persoanei fizice si m surile de sigurant nu se prescriu. (7) Prin pedeapsa ce se execut se ntelege pedeapsa stabilit de instant , tinndu-se cont de cauzele ulterioare de modificare a acesteia. ntreruperea cursului prescriptiei execut rii pedepsei Art. 163. - (1) Cursul termenului de prescriptie a execut rii pedepsei se ntrerupe prin nceperea execut rii pedepsei. Sustragerea de la executare, dup nceperea execut rii pedepsei, face s curg un nou termen de prescriptie de la data sustragerii. (2) Cursul termenului de prescriptie a execut rii se ntrerupe si prin s vrsirea din nou a unei infractiuni. (3) Cursul termenului de prescriptie a execut rii pedepsei amenzii se ntrerupe si prin nlocuirea obligatiei de plat a amenzii cu obligatia de a presta o munc neremunerat n folosul comunit tii. Suspendarea cursului prescriptiei execut rii pedepsei Art. 164. - (1) Cursul termenului prescriptiei execut rii pedepsei este suspendat n cazurile si conditiile prev zute n Codul de procedur penal . (2) Prescriptia si reia cursul din ziua n care a ncetat cauza de suspendare. TITLUL IX

Cauzele care nl tur consecintele condamn rii Reabilitarea de drept Art. 165. - Reabilitarea are loc de drept n cazul condamn rii la pedeapsa amenzii, la pedeapsa nchisorii care nu dep seste 2 ani sau la pedeapsa nchisorii a c rei executare a fost suspendat sub supraveghere, dac n decurs de 3 ani condamnatul nu a s vrsit o alt infractiune. Reabilitarea judec toreasc Art. 166. - (1) Condamnatul poate fi reabilitat, la cerere, de instant , dup mplinirea urm toarelor termene: a) 4 ani, n cazul condamn rii la pedeapsa nchisorii mai mare de 2 ani, dar care nu dep seste 5 ani; b) 5 ani, n cazul condamn rii la pedeapsa nchisorii mai mare de 5 ani, dar care nu dep seste 10 ani; c) 7 ani, n cazul condamn rii la pedeapsa nchisorii mai mare de 10 ani sau n cazul pedepsei detentiunii pe viat , comutat sau nlocuit cu pedeapsa nchisorii; d) 10 ani, n cazul condamn rii la pedeapsa detentiunii pe viat , considerat executat ca urmare a gratierii, a mplinirii termenului de prescriptie a execut rii pedepsei sau a liber rii conditionate. (2) Condamnatul decedat pn la mplinirea termenului de reabilitare poate fi reabilitat dac instanta, evalund comportarea condamnatului pn la deces, apreciaz c merit acest beneficiu. Calculul termenului de reabilitare Art. 167. - (1) Termenele prev zute n art. 165 si art. 166 se socotesc de la data cnd a luat sfrsit executarea pedepsei principale sau de la data cnd aceasta s-a prescris.

(2) Pentru cei condamnati la pedeapsa amenzii, termenul curge din momentul n care amenda a fost achitat integral sau executarea ei s-a stins n orice alt mod. (3) n caz de gratiere total sau de gratiere a restului de pedeaps , termenul curge de la data actului de gratiere, dac la acea dat hot rrea de condamnare era definitiv , sau de la data r mnerii definitive a hot rrii de condamnare, dac actul de gratiere se refer la infractiuni n curs de judecat . (4) n caz de suspendare sub supraveghere a execut rii pedepsei, termenul curge de la data mplinirii termenului de supraveghere. (5) n cazul condamn rilor succesive, termenul de reabilitare se calculeaz n raport cu pedeapsa cea mai grea si curge de la data execut rii ultimei pedepse. Conditiile reabilit rii judec toresti Art. 168. - Cererea de reabilitare judec toreasc se admite dac cel condamnat ntruneste urm toarele conditii: a) nu a s vrsit o alt infractiune n intervalul de timp prev zut n art. 166; b) a achitat integral cheltuielile de judecat si si-a ndeplinit obligatiile civile stabilite prin hot rrea de condamnare, afar de cazul cnd acesta dovedeste c nu a avut posibilitatea s le ndeplineasc sau cnd partea civil a renuntat la desp gubiri. Efectele reabilit rii de drept sau judec toresti Art. 169. - (1) Reabilitarea face s nceteze dec derile si interdictiile, precum si incapacit tile care rezult din condamnare. (2) Reabilitarea nu are ca urmare obligatia de reintegrare n functia din care condamnatul a fost scos n urma condamn rii ori de redare a gradului militar pierdut. (3) Reabilitarea nu are efecte asupra m surilor de sigurant . Rennoirea cererii

de reabilitare judec toreasc Art. 170. - (1) n caz de respingere a cererii de reabilitare, nu se poate introduce o nou cerere dect dup un termen de un an, care se socoteste de la data respingerii cererii prin hot rre definitiv . (2) Conditiile prev zute n art. 168 trebuie s fie ndeplinite si pentru intervalul de timp care a precedat noua cerere. (3) Cererea respins ca urmare a nendeplinirii unor conditii de form poate fi rennoit potrivit Codului de procedur penal . Anularea reabilit rii Art. 171. - Reabilitarea judec toreasc va fi anulat cnd, dup acordarea ei, s-a descoperit c cel reabilitat mai s vrsise o infractiune care, dac ar fi fost cunoscut , ar fi condus la respingerea cererii de reabilitare. TITLUL X ntelesul unor termeni sau expresii n legea penal Dispozitii generale Art. 172. - Ori de cte ori legea penal foloseste un termen sau o expresie dintre cele ar tate n prezentul titlu, ntelesul acesteia este cel prev zut n articolele urm toare, afar de cazul cnd legea penal dispune altfel. Legea penal Art. 173. - Prin lege penal se ntelege orice dispozitie cu caracter penal cuprins n legi organice, ordonante de urgent sau alte acte normative care la data adopt rii lor aveau putere de lege. S vrsirea unei infractiuni Art. 174. - Prin s vrsirea unei infractiuni sau comiterea unei infractiuni se ntelege s vrsirea oric reia dintre faptele pe care legea le pedepseste ca infractiune

consumat sau ca tentativ , precum si participarea la comiterea acestora n calitate de coautor, instigator sau complice. Functionar public Art. 175. - (1) Functionar public, n sensul legii penale, este persoana care, cu titlu permanent sau temporar, cu sau f r o remuneratie: a) exercit atributii si responsabilit ti, stabilite n temeiul legii, n scopul realiz rii prerogativelor puterii legislative, executive sau judec toresti; b) exercit o functie de demnitate public sau o functie public de orice natur ; c) exercit , singur sau mpreun cu alte persoane, n cadrul unei regii autonome, al altui operator economic sau al unei persoane juridice cu capital integral sau majoritar de stat ori al unei persoane juridice declarate ca fiind de utilitate public , atributii legate de realizarea obiectului de activitate al acesteia. (2) De asemenea, este considerat functionar public, n sensul legii penale, persoana care exercit un serviciu de interes public pentru care a fost nvestit de autorit tile publice sau care este supus controlului ori supravegherii acestora cu privire la ndeplinirea respectivului serviciu public. Public Art. 176. - Prin termenul public se ntelege tot ce priveste autorit tile publice, institutiile publice sau alte persoane juridice care administreaz sau exploateaz bunurile proprietate public . Membru de familie Art. 177. - (1) Prin membru de familie se ntelege: a) ascendentii si descendentii, fratii si surorile, copiii acestora, precum si persoanele devenite prin adoptie, potrivit legii, astfel de rude; b) sotul;

c) persoanele care au stabilit relatii asem n toare acelora dintre soti sau dintre p rinti si copii, n cazul n care convietuiesc. (2) Dispozitiile din legea penal privitoare la membru de familie, n limitele prev zute n alin. (1) lit. a), se aplic , n caz de adoptie, si persoanei adoptate ori descendentilor acesteia n raport cu rudele firesti. Informatii secrete de stat si nscrisuri oficiale Art. 178. - (1) Informatii secrete de stat sunt informatiile clasificate astfel, potrivit legii. (2) nscris oficial este orice nscris care eman de la o persoan juridic dintre cele la care se refer art. 176 ori de la persoana prev zut n art. 175 alin. (2) sau care apartine unor asemenea persoane. Arme Art. 179. - (1) Arme sunt instrumentele, dispozitivele sau piesele declarate astfel prin dispozitii legale. (2) Sunt asimilate armelor orice alte obiecte de natur a putea fi folosite ca arme si care au fost ntrebuintate pentru atac. Instrument de plat electronic Art. 180. - Prin instrument de plat electronic se ntelege un instrument care permite titularului s efectueze retrageri de numerar, nc rcarea si desc rcarea unui instrument de moned electronic , precum si transferuri de fonduri, altele dect cele ordonate si executate de c tre institutii financiare. Sistem informatic si date informatice Art. 181. - (1) Prin sistem informatic se ntelege orice dispozitiv sau ansamblu de

dispozitive interconectate sau aflate n relatie functional , dintre care unul sau mai multe asigur prelucrarea automat a datelor, cu ajutorul unui program informatic. (2) Prin date informatice se ntelege orice reprezentare a unor fapte, informatii sau concepte ntr-o form care poate fi prelucrat printr-un sistem informatic. Exploatarea unei persoane Art. 182. - Prin exploatarea unei persoane se ntelege: a) supunerea la executarea unei munci sau ndeplinirea de servicii, n mod fortat; b) tinerea n stare de sclavie sau alte procedee asem n toare de lipsire de libertate ori de aservire; c) obligarea la practicarea prostitutiei, la manifest ri pornografice n vederea producerii si difuz rii de materiale pornografice sau la alte forme de exploatare sexual ; d) obligarea la practicarea cersetoriei; e) prelevarea de organe n mod ilegal. Consecinte deosebit de grave Art. 183. - Prin consecinte deosebit de grave se ntelege o pagub material mai mare de 2.000.000 lei. Fapt s vrsit n public Art. 184. - Fapta se consider s vrsit n public atunci cnd a fost comis : a) ntr-un loc care prin natura sau destinatia lui este totdeauna accesibil publicului, chiar dac nu este prezent nicio persoan ; b) n orice alt loc accesibil publicului, dac sunt de fat dou sau mai multe persoane; c) ntr-un loc neaccesibil publicului, ns cu intentia ca fapta s fie auzit sau v zut si dac acest rezultat s-a produs fat de dou sau mai multe persoane;

d) ntr-o adunare sau reuniune de mai multe persoane, cu exceptia reuniunilor care pot fi considerate c au caracter de familie, datorit naturii relatiilor dintre persoanele participante. Timp de r zboi Art. 185. - Prin timp de r zboi se ntelege durata st rii de mobilizare a fortelor armate sau durata st rii de r zboi. Calculul timpului Art. 186. - (1) La calcularea timpului ziua se socoteste de 24 de ore, s pt mna de 7 zile, iar anul de 12 luni. Luna si anul se socotesc mplinite cu o zi nainte de ziua corespunz toare datei de la care au nceput s curg . (2) Dac limita de pedeaps este exprimat ntr-un termen pe luni care nu este divizibil cu fractia de majorare sau reducere ce ar urma s se aplice, fractia se va aplica asupra termenului transformat n zile, dup care durata obtinut se transform n luni. n acest caz, luna se socoteste de 30 de zile si se iau n calcul doar zilele ntregi rezultate din aplicarea fractiei. (3) n cazul limitelor de pedeaps exprimate n ani se aplic n mod corespunz tor dispozitiile alin. (2), transformarea f cndu-se ntre ani si luni. Pedeaps prev zut de lege Art. 187. - Prin pedeaps prev zut de lege se ntelege pedeapsa prev zut n textul de lege care incrimineaz fapta s vrsit n forma consumat , f r luarea n considerare a cauzelor de reducere sau de majorare a pedepsei. P ARTEA SPECIAL TITLUL I Infractiuni contra persoanei CAPITOLUL I

Infractiuni contra vietii Omorul Art. 188. - (1) Uciderea unei persoane se pedepseste cu nchisoarea de la 10 la 20 de ani si interzicerea exercit rii unor drepturi. (2) Tentativa se pedepseste. Omorul calificat Art. 189. - (1) Omorul s vrsit n vreuna dintre urm toarele mprejur ri: a) cu premeditare; b) din interes material; c) pentru a se sustrage ori pentru a sustrage pe altul de la tragerea la r spundere penal sau de la executarea unei pedepse; d) pentru a nlesni sau a ascunde s vrsirea altei infractiuni; e) de c tre o persoan care a mai comis anterior o infractiune de omor sau o tentativ la infractiunea de omor; f) asupra a dou sau mai multor persoane; g) asupra unei femei gravide; h) prin cruzimi, se pedepseste cu detentiune pe viat sau nchisoare de la 15 la 25 de ani si interzicerea exercit rii unor drepturi. (2) Tentativa se pedepseste. Uciderea la cererea victimei Art. 190. - Uciderea s vrsit la cererea explicit , serioas , constient si repetat a victimei care suferea de o boal incurabil sau de o infirmitate grav atestat medical, cauzatoare de suferinte permanente si greu de suportat, se pedepseste cu nchisoarea de la unu la 5 ani.

Determinarea sau nlesnirea sinuciderii Art. 191. - (1) Fapta de a determina sau nlesni sinuciderea unei persoane, dac sinuciderea a avut loc, se pedepseste cu nchisoarea de la 3 la 7 ani. (2) Cnd fapta prev zut n alin. (1) s-a s vrsit fat de un minor cu vrsta cuprins ntre 13 si 18 ani sau fat de o persoan cu discern mnt diminuat, pedeapsa este nchisoarea de la 5 la 10 ani. (3) Determinarea sau nlesnirea sinuciderii, s vrsit fat de un minor care nu a mplinit vrsta de 13 ani sau fat de o persoan care nu a putut s -si dea seama de consecintele actiunilor sau inactiunilor sale ori nu putea s le controleze, dac sinuciderea a avut loc, se pedepseste cu nchisoarea de la 10 la 20 de ani si interzicerea exercit rii unor drepturi. (4) Dac actele de determinare sau nlesnire prev zute n alin. (1)-(3) au fost urmate de o ncercare de sinucidere, limitele speciale ale pedepsei se reduc la jum tate. Uciderea din culp Art. 192. - (1) Uciderea din culp a unei persoane se pedepseste cu nchisoarea de la unu la 5 ani. (2) Uciderea din culp ca urmare a nerespect rii dispozitiilor legale ori a m surilor de prevedere pentru exercitiul unei profesii sau meserii ori pentru efectuarea unei anumite activit ti se pedepseste cu nchisoarea de la 2 la 7 ani. Cnd nc lcarea dispozitiilor legale ori a m surilor de prevedere constituie prin ea ns si o infractiune se aplic regulile privind concursul de infractiuni. (3) Dac prin fapta s vrsit s-a cauzat moartea a dou sau mai multor persoane, limitele speciale ale pedepsei prev zute n alin. (1) si alin. (2) se majoreaz cu

jum tate. CAPITOLUL II Infractiuni contra integrit tii corporale sau s n t tii Lovirea sau alte violente Art. 193. - (1) Lovirea sau orice acte de violent cauzatoare de suferinte fizice se pedepsesc cu nchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amend . (2) Fapta prin care se produc leziuni traumatice sau este afectat s n tatea unei persoane, a c rei gravitate este evaluat prin zile de ngrijiri medicale de cel mult 90 de zile, se pedepseste cu nchisoare de la 6 luni la 5 ani sau cu amend . (3) Actiunea penal se pune n miscare la plngerea prealabil a persoanei v t mate. V t marea corporal Art. 194. - (1) Fapta prev zut n art. 193, care a cauzat vreuna dintre urm toarele consecinte: a) o infirmitate; b) leziuni traumatice sau afectarea s n t tii unei persoane, care au necesitat, pentru vindecare, mai mult de 90 de zile de ngrijiri medicale; c) un prejudiciu estetic grav si permanent; d) avortul; e) punerea n primejdie a vietii persoanei, se pedepseste cu nchisoarea de la 2 la 7 ani. (2) Cnd fapta a fost s vrsit n scopul producerii uneia dintre consecintele prev zute n alin. (1) lit. a), lit. b) si lit. c), pedeapsa este nchisoarea de la 3 la 10 ani. (3) Tentativa la infractiunea prev zut n alin. (2) se pedepseste. Lovirile sau v t m rile cauzatoare

de moarte Art. 195. - Dac vreuna dintre faptele prev zute n art. 193 si art. 194 a avut ca urmare moartea victimei, pedeapsa este nchisoarea de la 6 la 12 ani. V t marea corporal din culp Art. 196. - (1) Fapta prev zut n art. 193 alin. (2) s vrsit din culp de c tre o persoan aflat sub influenta b uturilor alcoolice ori a unei substante psihoactive sau n desf surarea unei activit ti ce constituie prin ea ns si infractiune se pedepseste cu nchisoare de la 3 luni la un an sau cu amend . (2) Fapta prev zut n art. 194 alin. (1) s vrsit din culp se pedepseste cu nchisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amend . (3) Cnd fapta prev zut n alin. (2) a fost s vrsit ca urmare a nerespect rii dispozitiilor legale sau a m surilor de prevedere pentru exercitiul unei profesii sau meserii ori pentru efectuarea unei anumite activit ti, pedeapsa este nchisoarea de la 6 luni la 3 ani sau amenda. (4) Dac urm rile prev zute n alin. (1)-(3) s-au produs fat de dou sau mai multe persoane, limitele speciale ale pedepsei se majoreaz cu o treime. (5) Dac nerespectarea dispozitiilor legale ori a m surilor de prevedere sau desf surarea activit tii care a condus la comiterea faptelor prev zute n alin. (1) si alin. (3) constituie prin ea ns si o infractiune se aplic regulile privind concursul de infractiuni. (6) Actiunea penal se pune n miscare la plngerea prealabil a persoanei v t mate. Relele tratamente aplicate minorului Art. 197. - Punerea n primejdie grav , prin m suri sau tratamente de orice fel, a dezvolt rii fizice, intelectuale sau morale a minorului, de c tre p rinti sau de orice

persoan n grija c reia se afl minorul, se pedepseste cu nchisoarea de la 3 la 7 ani si interzicerea exercit rii unor drepturi. nc ierarea Art. 198. - (1) Participarea la o nc ierare ntre mai multe persoane se pedepseste cu nchisoare de la 3 luni la un an sau cu amend . (2) Dac n cursul nc ier rii s-a cauzat o v t mare corporal uneia sau mai multor persoane si nu se cunoaste care dintre participanti a produs urm rile, se aplic tuturor pedeapsa nchisorii de la unu la 5 ani, cu exceptia victimei, care r spunde potrivit alin. (1). (3) Cnd prin fapta s vrsit n conditiile alin. (2) s-a cauzat moartea unei persoane, pedeapsa este nchisoarea de la 6 la 12 ani, iar dac s-a cauzat moartea a dou sau mai multor persoane, limitele speciale ale pedepsei se majoreaz cu o treime. (4) Nu se pedepseste cel care a fost prins n nc ierare mpotriva vointei sale sau care a ncercat s -i despart pe altii. CAPITOLUL III Infractiuni s vrsite asupra unui membru de familie Violenta n familie Art. 199. - (1) Dac faptele prev zute n art. 188, art. 189 si art. 193-195 sunt s vrsite asupra unui membru de familie, maximul special al pedepsei prev zute de lege se majoreaz cu o p trime. (2) n cazul infractiunilor prev zute n art. 193 si art. 196 s vrsite asupra unui membru de familie, actiunea penal poate fi pus n miscare si din oficiu. mp carea nl tur r spunderea penal . Uciderea ori v t marea

nou-n scutului s vrsit de c tre mam Art. 200. - (1) Uciderea copilului nou-n scut imediat dup nastere, dar nu mai trziu de 24 de ore, s vrsit de c tre mama aflat n stare de tulburare psihic se pedepseste cu nchisoarea de la unu la 5 ani. (2) Dac faptele prev zute n art. 193-195 sunt s vrsite asupra copilului nou-n scut imediat dup nastere, dar nu mai trziu de 24 de ore, de c tre mama aflat n stare de tulburare psihic , limitele speciale ale pedepsei sunt de o lun si, respectiv, 3 ani. CAPITOLUL IV Agresiuni asupra f tului ntreruperea cursului sarcinii Art. 201. - (1) ntreruperea cursului sarcinii s vrsit n vreuna dintre urm toarele mprejur ri: a) n afara institutiilor medicale sau a cabinetelor medicale autorizate n acest scop; b) de c tre o persoan care nu are calitatea de medic de specialitate obstetric ginecologie si drept de liber practic medical n aceast specialitate; c) dac vrsta sarcinii a dep sit paisprezece s pt mni, se pedepseste cu nchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amend si interzicerea exercit rii unor drepturi. (2) ntreruperea cursului sarcinii, s vrsit n orice conditii, f r consimt mntul femeii ns rcinate, se pedepseste cu nchisoarea de la 2 la 7 ani si interzicerea exercit rii unor drepturi. (3) Dac prin faptele prev zute n alin. (1) si alin. (2) s-a cauzat femeii ns rcinate o v t mare corporal , pedeapsa este nchisoarea de la 3 la 10 ani si interzicerea

exercit rii unor drepturi, iar dac fapta a avut ca urmare moartea femeii ns rcinate, pedeapsa este nchisoarea de la 6 la 12 ani si interzicerea exercit rii unor drepturi. (4) Cnd faptele au fost s vrsite de un medic, pe lng pedeapsa nchisorii, se va aplica si interzicerea exercit rii profesiei de medic. (5) Tentativa la infractiunile prev zute n alin. (1) si alin. (2) se pedepseste. (6) Nu constituie infractiune ntreruperea cursului sarcinii n scop terapeutic efectuat de un medic de specialitate obstetric -ginecologie, pn la vrsta sarcinii de dou zeci si patru de s pt mni, sau ntreruperea ulterioar a cursului sarcinii, n scop terapeutic, n interesul mamei sau al f tului. (7) Nu se pedepseste femeia ns rcinat care si ntrerupe cursul sarcinii. V t marea f tului Art. 202. - (1) V t marea f tului, n timpul nasterii, care a mpiedicat instalarea vietii extrauterine se pedepseste cu nchisoarea de la 3 la 7 ani. (2) V t marea f tului, n timpul nasterii, care a cauzat ulterior copilului o v t mare corporal , se pedepseste cu nchisoarea de la unu la 5 ani, iar dac a avut ca urmare moartea copilului pedeapsa este nchisoarea de la 2 la 7 ani. (3) V t marea f tului n timpul sarcinii, prin care s-a cauzat ulterior copilului o v t mare corporal , se pedepseste cu nchisoarea de la 3 luni la 2 ani, iar dac a avut ca urmare moartea copilului pedeapsa este nchisoarea de la 6 luni la 3 ani. (4) V t marea f tului s vrsit n timpul nasterii de c tre mama aflat n stare de tulburare psihic se sanctioneaz cu pedeapsa prev zut n alin. (1) si alin. (2), ale c rei limite se reduc la jum tate. (5) Dac faptele prev zute n alin. (1)-(4) au fost s vrsite din culp , limitele speciale ale pedepsei se reduc la jum tate. (6) Nu constituie infractiune faptele prev zute n alin. (1)-(3) s vrsite de un medic

sau de persoana autorizat s asiste nasterea sau s urm reasc sarcina, dac acestea au fost s vrsite n cursul actului medical, cu respectarea prevederilor specifice profesiei si au fost f cute n interesul femeii gravide sau al f tului, ca urmare a riscului inerent exercit rii actului medical. (7) V t marea f tului n perioada sarcinii de c tre femeia ns rcinat nu se pedepseste. CAPITOLUL V Infractiuni privind obligatia de asistent a celor n primejdie L sarea f r ajutor a unei persoane aflate n dificultate Art. 203. - (1) Omisiunea de a da ajutorul necesar sau de a anunta de ndat autorit tile de c tre cel care a g sit o persoan a c rei viat , integritate corporal sau s n tate este n pericol si nu are putinta de a se salva se pedepseste cu nchisoare de la 3 luni la un an sau cu amend . (2) Fapta nu constituie infractiune dac , prin acordarea ajutorului, autorul s-ar expune unui pericol grav cu privire la viata, integritatea corporal sau s n tatea sa. mpiedicarea ajutorului Art. 204. - mpiedicarea interventiei ajutoarelor pentru salvarea unei persoane de la un pericol iminent si grav pentru viata, integritatea corporal sau s n tatea acesteia se pedepseste cu nchisoare de la unu la 3 ani sau cu amend . CAPITOLUL VI Infractiuni contra libert tii persoanei Lipsirea de libertate n mod ilegal Art. 205. - (1) Lipsirea de libertate a unei persoane n mod ilegal se pedepseste cu nchisoarea de la unu la 7 ani.

(2) Se consider lipsire de libertate si r pirea unei persoane aflate n imposibilitatea de a-si exprima vointa ori de a se ap ra. (3) Dac fapta este s vrsit : a) de c tre o persoan narmat ; b) asupra unui minor; c) punnd n pericol s n tatea sau viata victimei, pedeapsa este nchisoarea cuprins ntre 3 si 10 ani. (4) Dac fapta a avut ca urmare moartea victimei, pedeapsa este nchisoarea de la 7 la 15 ani si interzicerea exercit rii unor drepturi. (5) Tentativa la infractiunile prev zute n alin. (1)-(3) se pedepseste. Amenintarea Art. 206. - (1) Fapta de a ameninta o persoan cu s vrsirea unei infractiuni sau a unei fapte p gubitoare ndreptate mpotriva sa ori a altei persoane, dac este de natur s i produc o stare de temere, se pedepseste cu nchisoare de la 3 luni la un an sau cu amend , f r ca pedeapsa aplicat s poat dep si sanctiunea prev zut de lege pentru infractiunea care a format obiectul amenint rii. (2) Actiunea penal se pune n miscare la plngerea prealabil a persoanei v t mate. Santajul Art. 207. - (1) Constrngerea unei persoane s dea, s fac , s nu fac sau s sufere ceva, n scopul de a dobndi n mod injust un folos nepatrimonial, pentru sine ori pentru altul, se pedepseste cu nchisoarea de la unu la 5 ani. (2) Cu aceeasi pedeaps se sanctioneaz amenintarea cu darea n vileag a unei fapte reale sau imaginare, compromit toare pentru persoana amenintat ori pentru un membru de familie al acesteia, n scopul prev zut n alin. (1).

(3) Dac faptele prev zute n alin. (1) si alin. (2) au fost comise n scopul de a dobndi n mod injust un folos patrimonial, pentru sine sau pentru altul, pedeapsa este nchisoarea de la 2 la 7 ani. H rtuirea Art. 208. - (1) Fapta celui care, n mod repetat, urm reste, f r drept sau f r un interes legitim, o persoan ori i supravegheaz locuinta, locul de munc sau alte locuri frecventate de c tre aceasta, cauzndu-i astfel o stare de temere, se pedepseste cu nchisoare de la 3 la 6 luni sau cu amend . (2) Efectuarea de apeluri telefonice sau comunic ri prin mijloace de transmitere la distant , care, prin frecvent sau continut, i cauzeaz o temere unei persoane, se pedepseste cu nchisoare de la o lun la 3 luni sau cu amend , dac fapta nu constituie o infractiune mai grav . (3) Actiunea penal se pune n miscare la plngerea prealabil a persoanei v t mate. CAPITOLUL VII Traficul si exploatarea persoanelor vulnerabile Sclavia Art. 209. - Punerea sau tinerea unei persoane n stare de sclavie, precum si traficul de sclavi se pedepsesc cu nchisoarea de la 3 la 10 ani si interzicerea exercit rii unor drepturi. Traficul de persoane Art. 210. - (1) Recrutarea, transportarea, transferarea, ad postirea sau primirea unei persoane n scopul exploat rii acesteia, s vrsit : a) prin constrngere, r pire, inducere n eroare sau abuz de autoritate; b) profitnd de imposibilitatea de a se ap ra sau de a-si exprima vointa ori de

starea de v dit vulnerabilitate a acelei persoane; c) prin oferirea, darea, acceptarea sau primirea de bani ori de alte foloase n schimbul consimt mntului persoanei care are autoritate asupra acelei persoane, se pedepseste cu nchisoarea de la 3 la 10 ani si interzicerea exercit rii unor drepturi. (2) Consimt mntul persoanei victim a traficului nu constituie cauz justificativ . Traficul de minori Art. 211. - (1) Recrutarea, transportarea, transferarea, ad postirea sau primirea unui minor, n scopul exploat rii acestuia, se pedepseste cu nchisoarea de la 3 la 10 ani si interzicerea exercit rii unor drepturi. (2) Dac fapta a fost s vrsit n conditiile art. 210 alin. (1), pedeapsa este nchisoarea de la 5 la 12 ani si interzicerea exercit rii unor drepturi. (3) Consimt mntul persoanei victim a traficului nu constituie cauz justificativ . Supunerea la munc fortat sau obligatorie Art. 212. - Fapta de a supune o persoan , n alte cazuri dect cele prev zute de dispozitiile legale, la prestarea unei munci mpotriva vointei sale sau la o munc obligatorie se pedepseste cu nchisoarea de la unu la 3 ani. Proxenetismul Art. 213. - (1) Determinarea sau nlesnirea practic rii prostitutiei ori obtinerea de foloase patrimoniale de pe urma practic rii prostitutiei de c tre una sau mai multe persoane se pedepseste cu nchisoarea de la 2 la 7 ani si interzicerea exercit rii unor drepturi. (2) n cazul n care determinarea la nceperea sau continuarea practic rii prostitutiei s-a realizat prin constrngere, pedeapsa este nchisoarea de la 3 la 10 ani si

interzicerea exercit rii unor drepturi. (3) Dac faptele sunt s vrsite fat de un minor, limitele speciale ale pedepsei se majoreaz cu jum tate. (4) Prin practicarea prostitutiei se ntelege ntretinerea de acte sexuale cu diferite persoane n scopul obtinerii de foloase patrimoniale pentru sine sau pentru altul. Exploatarea cersetoriei Art. 214. - (1) Fapta persoanei care determin un minor sau o persoan cu dizabilit ti fizice ori psihice s apeleze n mod repetat la mila publicului pentru a cere ajutor material sau beneficiaz de foloase patrimoniale de pe urma acestei activit ti se pedepseste cu nchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amend . (2) Dac fapta este s vrsit n urm toarele mprejur ri: a) de p rinte, tutore, curator ori de c tre cel care are n ngrijire persoana care cerseste; b) prin constrngere, pedeapsa este nchisoarea de la unu la 5 ani. Folosirea unui minor n scop de cersetorie Art. 215. - Fapta majorului care, avnd capacitatea de a munci, apeleaz n mod repetat la mila publicului, cernd ajutor material, folosindu-se n acest scop de prezenta unui minor, se pedepseste cu nchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amend . Folosirea serviciilor unei persoane exploatate Art. 216. - Fapta de a utiliza serviciile prev zute n art. 182, prestate de o persoan despre care beneficiarul stie c este victim a traficului de persoane ori a traficului de minori, se pedepseste cu nchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amend ,

dac fapta nu constituie o infractiune mai grav . Sanctionarea tentativei Art. 217. - Tentativa la infractiunile prev zute n art. 209-211 si art. 213 alin. (2) se pedepseste. CAPITOLUL VIII Infractiuni contra libert tii si integrit tii sexuale Violul Art. 218. - (1) Raportul sexual, actul sexual oral sau anal cu o persoan , s vrsit prin constrngere, punere n imposibilitate de a se ap ra ori de a-si exprima vointa sau profitnd de aceast stare, se pedepseste cu nchisoarea de la 3 la 10 ani si interzicerea exercit rii unor drepturi. (2) Cu aceeasi pedeaps se sanctioneaz orice alte acte de penetrare vaginal sau anal comise n conditiile alin. (1). (3) Pedeapsa este nchisoarea de la 5 la 12 ani si interzicerea exercit rii unor drepturi atunci cnd: a) victima se afl n ngrijirea, ocrotirea, educarea, paza sau tratamentul f ptuitorului; b) victima este rud n linie direct , frate sau sor ; c) victima nu a mplinit vrsta de 16 ani; d) fapta a fost comis n scopul producerii de materiale pornografice; e) fapta a avut ca urmare v t marea corporal ; f) fapta a fost s vrsit de dou sau mai multe persoane mpreun . (4) Dac fapta a avut ca urmare moartea victimei, pedeapsa este nchisoarea de la 7 la 18 ani si interzicerea exercit rii unor drepturi. (5) Actiunea penal pentru fapta prev zut n alin. (1) si alin. (2) se pune n miscare

la plngerea prealabil a persoanei v t mate. (6) Tentativa la infractiunile prev zute n alin. (1)-(3) se pedepseste. Agresiunea sexual Art. 219. - (1) Actul de natur sexual , altul dect cele prev zute n art. 218, cu o persoan , s vrsit prin constrngere, punere n imposibilitate de a se ap ra sau de a-si exprima vointa ori profitnd de aceast stare, se pedepseste cu nchisoarea de la 2 la 7 ani si interzicerea exercit rii unor drepturi. (2) Pedeapsa este nchisoarea de la 3 la 10 ani si interzicerea exercit rii unor drepturi atunci cnd: a) victima se afl n ngrijirea, ocrotirea, educarea, paza sau tratamentul f ptuitorului; b) victima este rud n linie direct , frate sau sor ; c) victima nu a mplinit vrsta de 16 ani; d) fapta a fost comis n scopul producerii de materiale pornografice; e) fapta a avut ca urmare v t marea corporal ; f) fapta a fost s vrsit de dou sau mai multe persoane mpreun . (3) Dac fapta a avut ca urmare moartea victimei, pedeapsa este nchisoarea de la 7 la 15 ani si interzicerea exercit rii unor drepturi. (4) Dac actele de agresiune sexual au fost precedate sau urmate de s vrsirea actelor sexuale prev zute n art. 218 alin. (1) si alin. (2), fapta constituie viol. (5) Actiunea penal pentru fapta prev zut n alin. (1) se pune n miscare la plngerea prealabil a persoanei v t mate. (6) Tentativa la infractiunile prev zute n alin. (1) si alin. (2) se pedepseste. Actul sexual cu un minor Art. 220. - (1) Raportul sexual, actul sexual oral sau anal, precum si orice alte

acte de penetrare vaginal sau anal comise cu un minor cu vrsta ntre 13 si 15 ani se pedepsesc cu nchisoarea de la unu la 5 ani. (2) Fapta prev zut n alin. (1), s vrsit asupra unui minor care nu a mplinit vrsta de 13 ani, se pedepseste cu nchisoarea de la 2 la 7 ani si interzicerea exercit rii unor drepturi. (3) Fapta prev zut n alin. (1), comis de un major cu un minor cu vrsta ntre 13 si 18 ani, cnd majorul a abuzat de autoritatea ori influenta sa asupra victimei, se pedepseste cu nchisoarea de la 2 la 7 ani si interzicerea exercit rii unor drepturi. (4) Fapta prev zut n alin. (1)-(3) se sanctioneaz cu nchisoarea de la 3 la 10 ani si interzicerea exercit rii unor drepturi, atunci cnd: a) minorul este rud n linie direct , frate sau sor ; b) minorul se afl n ngrijirea, ocrotirea, educarea, paza sau tratamentul f ptuitorului; c) a fost comis n scopul producerii de materiale pornografice. (5) Faptele prev zute n alin. (1) si alin. (2) nu se sanctioneaz dac diferenta de vrst nu dep seste 3 ani. Coruperea sexual a minorilor Art. 221. - (1) Comiterea unui act de natur sexual , altul dect cel prev zut n art. 220, mpotriva unui minor care nu a mplinit vrsta de 13 ani, precum si determinarea minorului s suporte ori s efectueze un astfel de act se pedepsesc cu nchisoarea de la unu la 5 ani. (2) Pedeapsa este nchisoarea de la 2 la 7 ani si interzicerea exercit rii unor drepturi, atunci cnd: a) minorul este rud n linie direct , frate sau sor ; b) minorul se afl n ngrijirea, ocrotirea, educarea, paza sau tratamentul

f ptuitorului; c) fapta a fost comis n scopul producerii de materiale pornografice. (3) Actul sexual de orice natur s vrsit de un major n prezenta unui minor care nu a mplinit vrsta de 13 ani se pedepseste cu nchisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amend . (4) Determinarea de c tre un major a unui minor care nu a mplinit vrsta de 13 ani s asiste la comiterea unor acte cu caracter exhibitionist ori la spectacole sau reprezentatii n cadrul c rora se comit acte sexuale de orice natur , precum si punerea la dispozitia acestuia de materiale cu caracter pornografic se pedepsesc cu nchisoare de la 3 luni la un an sau cu amend . (5) Faptele prev zute n alin. (1) nu se sanctioneaz dac diferenta de vrst nu dep seste 3 ani. Racolarea minorilor n scopuri sexuale Art. 222. - Fapta persoanei majore de a-i propune unui minor care nu a mplinit vrsta de 13 ani s se ntlneasc , n scopul comiterii unui act dintre cele prev zute n art. 220 sau art. 221, inclusiv atunci cnd propunerea a fost f cut prin mijloacele de transmitere la distant , se pedepseste cu nchisoare de la o lun la un an sau cu amend . H rtuirea sexual Art. 223. - (1) Pretinderea n mod repetat de favoruri de natur sexual n cadrul unei relatii de munc sau al unei relatii similare, dac prin aceasta victima a fost intimidat sau pus ntr-o situatie umilitoare, se pedepseste cu nchisoare de la 3 luni la un an sau cu amend . (2) Actiunea penal se pune n miscare la plngerea prealabil a persoanei

v t mate. CAPITOLUL IX Infractiuni ce aduc atingere domiciliului si vietii private Violarea de domiciliu Art. 224. - (1) P trunderea f r drept, n orice mod, ntr-o locuint , nc pere, dependint sau loc mprejmuit tinnd de acestea, f r consimt mntul persoanei care le foloseste, ori refuzul de a le p r si la cererea acesteia se pedepseste cu nchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amend . (2) n cazul n care fapta este s vrsit de o persoan narmat , n timpul noptii ori prin folosire de calit ti mincinoase, pedeapsa este nchisoarea de la 6 luni la 3 ani sau amenda. (3) Actiunea penal se pune n miscare la plngerea prealabil a persoanei v t mate. Violarea sediului profesional Art. 225. - (1) P trunderea f r drept, n orice mod, n oricare dintre sediile unde o persoan juridic sau fizic si desf soar activitatea profesional ori refuzul de a le p r si la cererea persoanei ndrept tite se pedepseste cu nchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amend . (2) n cazul n care fapta este s vrsit de o persoan narmat , n timpul noptii ori prin folosire de calit ti mincinoase, pedeapsa este nchisoarea de la 6 luni la 3 ani sau amenda. (3) Actiunea penal se pune n miscare la plngerea prealabil a persoanei v t mate. Violarea vietii private Art. 226. - (1) Atingerea adus vietii private, f r drept, prin fotografierea, captarea

sau nregistrarea de imagini, ascultarea cu mijloace tehnice sau nregistrarea audio a unei persoane aflate ntr-o locuint sau nc pere ori dependint tinnd de aceasta sau a unei convorbiri private se pedepseste cu nchisoare de la o lun la 6 luni sau cu amend . (2) Divulgarea, difuzarea, prezentarea sau transmiterea, f r drept, a sunetelor, convorbirilor ori a imaginilor prev zute n alin. (1), c tre o alt persoan sau c tre public, se pedepseste cu nchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amend . (3) Actiunea penal se pune n miscare la plngerea prealabil a persoanei v t mate. (4) Nu constituie infractiune fapta s vrsit : a) de c tre cel care a participat la ntlnirea cu persoana v t mat n cadrul c reia au fost surprinse sunetele, convorbirile sau imaginile, dac justific un interes legitim; b) dac persoana v t mat a actionat explicit cu intentia de a fi v zut ori auzit de f ptuitor; c) dac f ptuitorul surprinde s vrsirea unei infractiuni sau contribuie la dovedirea s vrsirii unei infractiuni; d) dac surprinde fapte de interes public, care au semnificatie pentru viata comunit tii si a c ror divulgare prezint avantaje publice mai mari dect prejudiciul produs persoanei v t mate. (5) Plasarea, f r drept, de mijloace tehnice de nregistrare audio sau video, n scopul s vrsirii faptelor prev zute n alin. (1) si alin. (2), se pedepseste cu nchisoarea de la unu la 5 ani. Divulgarea secretului profesional Art. 227. - (1) Divulgarea, f r drept, a unor date sau informatii privind viata privat a unei persoane, de natur s aduc un prejudiciu unei persoane, de c tre

acela care a luat cunostint despre acestea n virtutea profesiei ori functiei si care are obligatia p str rii confidentialit tii cu privire la aceste date, se pedepseste cu nchisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amend . (2) Actiunea penal se pune n miscare la plngerea prealabil a persoanei v t mate. TITLUL II Infractiuni contra patrimoniului CAPITOLUL I Furtul Furtul Art. 228. - (1) Luarea unui bun mobil din posesia sau detentia altuia, f r consimt mntul acestuia, n scopul de a si-l nsusi pe nedrept, se pedepseste cu nchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amend . (2) Fapta constituie furt si dac bunul apartine n ntregime sau n parte f ptuitorului, dar n momentul s vrsirii acel bun se g sea n posesia sau detentia legitim a altei persoane. (3) Se consider bunuri mobile si nscrisurile, energia electric , precum si orice alt fel de energie care are valoare economic . Furtul calificat Art. 229. - (1) Furtul s vrsit n urm toarele mprejur ri: a) ntr-un mijloc de transport n comun; b) n timpul noptii; c) de o persoan mascat , deghizat sau travestit ; d) prin efractie, escaladare sau prin folosirea f r drept a unei chei adev rate ori a unei chei mincinoase;

e) prin scoaterea din functiune a sistemului de alarm ori de supraveghere, se pedepseste cu nchisoarea de la unu la 5 ani. (2) Dac furtul a fost s vrsit n urm toarele mprejur ri: a) asupra unui bun care face parte din patrimoniul cultural; b) prin violare de domiciliu sau sediu profesional; c) de o persoan avnd asupra sa o arm , pedeapsa este nchisoarea de la 2 la 7 ani. (3) Furtul privind urm toarele categorii de bunuri: a) titei, gazolin , condensat, etan lichid, benzin , motorin , alte produse petroliere sau gaze naturale din conducte, depozite, cisterne ori vagoane-cistern ; b) componente ale sistemelor de irigatii; c) componente ale retelelor electrice; d) un dispozitiv ori un sistem de semnalizare, alarmare ori alertare n caz de incendiu sau alte situatii de urgent public ; e) un mijloc de transport sau orice alt mijloc de interventie la incendiu, la accidente de cale ferat , rutiere, navale sau aeriene ori n caz de dezastru; f) instalatii de sigurant si dirijare a traficului feroviar, rutier, naval, aerian si componente ale acestora, precum si componente ale mijloacelor de transport aferente; g) bunuri prin nsusirea c rora se pune n pericol siguranta traficului si a persoanelor pe drumurile publice; h) cabluri, linii, echipamente si instalatii de telecomunicatii, radiocomunicatii, precum si componente de comunicatii, se pedepseste cu nchisoarea de la 3 la 10 ani. Furtul n scop de folosint Art. 230. - (1) Furtul care are ca obiect un vehicul, s vrsit n scopul de a-l folosi

pe nedrept, se sanctioneaz cu pedeapsa prev zut n art. 228 sau art. 229, dup caz, ale c rei limite speciale se reduc cu o treime. (2) Cu pedeapsa prev zut n alin. (1) se sanctioneaz folosirea f r drept a unui terminal de comunicatii al altuia sau folosirea unui terminal de comunicatii racordat f r drept la o retea, dac s-a produs o pagub . Pedepsirea unor furturi la plngerea prealabil Art. 231. - Faptele prev zute n prezentul capitol, s vrsite ntre membrii de familie, de c tre un minor n paguba tutorelui ori de c tre cel care locuieste mpreun cu persoana v t mat sau este g zduit de aceasta, se pedepsesc numai la plngerea prealabil a persoanei v t mate. Sanctionarea tentativei Art. 232. - Tentativa la infractiunile prev zute n prezentul capitol se pedepseste. CAPITOLUL II Tlh ria si pirateria Tlh ria Art. 233. - Furtul s vrsit prin ntrebuintarea de violente sau amenint ri ori prin punerea victimei n stare de inconstient sau neputint de a se ap ra, precum si furtul urmat de ntrebuintarea unor astfel de mijloace pentru p strarea bunului furat sau pentru nl turarea urmelor infractiunii ori pentru ca f ptuitorul s -si asigure sc parea se pedepsesc cu nchisoarea de la 2 la 7 ani si interzicerea exercit rii unor drepturi. Tlh ria calificat Art. 234. - (1) Tlh ria s vrsit n urm toarele mprejur ri: a) prin folosirea unei arme ori substante explozive, narcotice sau paralizante; b) prin simularea de calit ti oficiale;

c) de o persoan mascat , deghizat sau travestit ; d) n timpul noptii; e) ntr-un mijloc de transport sau asupra unui mijloc de transport; f) prin violare de domiciliu sau sediu profesional, se pedepseste cu nchisoarea de la 3 la 10 ani si interzicerea exercit rii unor drepturi. (2) Tlh ria s vrsit n conditiile art. 229 alin. (3) se pedepseste cu nchisoarea de la 5 la 12 ani. (3) Cu aceeasi pedeaps se sanctioneaz tlh ria care a avut ca urmare v t marea corporal . Pirateria Art. 235. - (1) Furtul comis, prin violent sau amenintare, de c tre o persoan care face parte din echipajul sau din pasagerii unei nave aflate n marea liber , al bunurilor ce se g sesc pe acel vas sau pe o alt nav , se pedepseste cu nchisoarea de la 3 la 15 ani si interzicerea exercit rii unor drepturi. (2) Cu pedeapsa prev zut n alin. (1) se sanctioneaz si capturarea unei nave aflate n marea liber sau faptul de a provoca, prin orice mijloc, naufragiul ori esuarea acesteia, n scopul de a-si nsusi nc rc tura ei sau de a tlh ri persoanele aflate la bord. (3) Dac pirateria a avut ca urmare v t marea corporal , pedeapsa este nchisoarea de la 5 la 15 ani si interzicerea exercit rii unor drepturi. (4) Exist piraterie si dac fapta s-a comis pe o aeronav sau ntre aeronave si nave. Tlh ria sau pirateria urmat de moartea victimei Art. 236. - Dac faptele prev zute n art. 233-235 au avut ca urmare moartea

victimei, pedeapsa este nchisoarea de la 7 la 18 ani si interzicerea exercit rii unor drepturi. Sanctionarea tentativei Art. 237. - Tentativa la infractiunile prev zute n art. 233-235 se pedepseste. CAPITOLUL III Infractiuni contra patrimoniului prin nesocotirea ncrederii Abuzul de ncredere Art. 238. - (1) nsusirea, dispunerea sau folosirea, pe nedrept, a unui bun mobil al altuia, de c tre cel c ruia i-a fost ncredintat n baza unui titlu si cu un anumit scop, ori refuzul de a-l restitui se pedepseste cu nchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amend . (2) Actiunea penal se pune n miscare la plngerea prealabil a persoanei v t mate. Abuzul de ncredere prin fraudarea creditorilor Art. 239. - (1) Fapta debitorului de a nstr ina, ascunde, deteriora sau distruge, n tot sau n parte, valori ori bunuri din patrimoniul s u ori de a invoca acte sau datorii fictive n scopul fraud rii creditorilor se pedepseste cu nchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amend . (2) Cu aceeasi pedeaps se sanctioneaz fapta persoanei care, stiind c nu va putea pl ti, achizitioneaz bunuri ori servicii producnd o pagub creditorului. (3) Actiunea penal se pune n miscare la plngerea prealabil a persoanei v t mate. Bancruta simpl Art. 240. - (1) Neintroducerea sau introducerea tardiv , de c tre debitorul

persoan fizic ori de reprezentantul legal al persoanei juridice debitoare, a cererii de deschidere a procedurii insolventei, ntr-un termen care dep seste cu mai mult de 6 luni termenul prev zut de lege de la aparitia st rii de insolvent , se pedepseste cu nchisoare de la 3 luni la un an sau cu amend . (2) Actiunea penal se pune n miscare la plngerea prealabil a persoanei v t mate. Bancruta frauduloas Art. 241. - (1) Fapta persoanei care, n frauda creditorilor: a) falsific , sustrage sau distruge evidentele debitorului ori ascunde o parte din activul averii acestuia; b) nf tiseaz datorii inexistente sau prezint n registrele debitorului, n alt act sau n situatia financiar sume nedatorate; c) nstr ineaz , n caz de insolvent a debitorului, o parte din active se pedepseste cu nchisoarea de la 6 luni la 5 ani. (2) Actiunea penal se pune n miscare la plngerea prealabil a persoanei v t mate. Gestiunea frauduloas Art. 242. - (1) Pricinuirea de pagube unei persoane, cu ocazia administr rii sau conserv rii bunurilor acesteia, de c tre cel care are ori trebuie s aib grija administr rii sau conserv rii acelor bunuri se pedepseste cu nchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amend . (2) Cnd fapta prev zut n alin. (1) a fost s vrsit de administratorul judiciar, de lichidatorul averii debitorului sau de un reprezentant sau prepus al acestora, pedeapsa este nchisoarea de la unu la 5 ani. (3) Faptele prev zute n alin. (1) si alin. (2) s vrsite n scopul de a dobndi un folos

patrimonial se pedepsesc cu nchisoarea de la 2 la 7 ani. (4) Actiunea penal se pune n miscare la plngerea prealabil a persoanei v t mate. nsusirea bunului g sit sau ajuns din eroare la f ptuitor Art. 243. - (1) Fapta de a nu preda n termen de 10 zile un bun g sit autorit tilor sau celui care l-a pierdut sau de a dispune de acel bun ca de al s u se pedepseste cu nchisoare de la o lun la 3 luni sau cu amend . (2) Cu aceeasi pedeaps se sanctioneaz si nsusirea pe nedrept a unui bun mobil ce apartine altuia, ajuns din eroare sau n mod fortuit n posesia f ptuitorului, sau nepredarea acestuia n termen de 10 zile din momentul n care a cunoscut c bunul nu i apartine. (3) mp carea nl tur r spunderea penal . nsel ciunea Art. 244. - (1) Inducerea n eroare a unei persoane prin prezentarea ca adev rat a unei fapte mincinoase sau ca mincinoas a unei fapte adev rate, n scopul de a obtine pentru sine sau pentru altul un folos patrimonial injust si dac s-a pricinuit o pagub , se pedepseste cu nchisoarea de la 6 luni la 3 ani. (2) nsel ciunea s vrsit prin folosirea de nume sau calit ti mincinoase ori de alte mijloace frauduloase se pedepseste cu nchisoarea de la unu la 5 ani. Dac mijlocul fraudulos constituie prin el nsusi o infractiune, se aplic regulile privind concursul de infractiuni. (3) mp carea nl tur r spunderea penal . nsel ciunea privind asigur rile Art. 245. - (1) Distrugerea, degradarea, aducerea n stare de nentrebuintare,

ascunderea sau nstr inarea unui bun asigurat mpotriva distrugerii, degrad rii, uzurii, pierderii sau furtului, n scopul de a obtine, pentru sine sau pentru altul, suma asigurat , se pedepseste cu nchisoarea de la unu la 5 ani. (2) Fapta persoanei care, n scopul prev zut n alin. (1), simuleaz , si cauzeaz sau agraveaz leziuni sau v t m ri corporale produse de un risc asigurat se pedepseste cu nchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amend . (3) mp carea nl tur r spunderea penal . Deturnarea licitatiilor publice Art. 246. - Fapta de a ndep rta, prin constrngere sau corupere, un participant de la o licitatie public ori ntelegerea ntre participanti pentru a denatura pretul de adjudecare se pedepseste cu nchisoarea de la unu la 5 ani. Exploatarea patrimonial a unei persoane vulnerabile Art. 247. - (1) Fapta creditorului care, cu ocazia d rii cu mprumut de bani sau bunuri, profitnd de starea de v dit vulnerabilitate a debitorului, datorat vrstei, st rii de s n tate, infirmit tii ori relatiei de dependent n care debitorul se afl fat de el, l face s constituie sau s transmit , pentru sine sau pentru altul, un drept real ori de creant de valoare v dit disproportionat fat de aceast prestatie se pedepseste cu nchisoarea de la unu la 5 ani. (2) Punerea unei persoane n stare de v dit vulnerabilitate prin provocarea unei intoxicatii cu alcool sau cu substante psihoactive n scopul de a o determina s consimt la constituirea sau transmiterea unui drept real ori de creant sau s renunte la un drept, dac s-a produs o pagub , se pedepseste cu nchisoarea de la 2 la 7 ani. Sanctionarea tentativei Art. 248. - Tentativa la infractiunile prev zute n art. 239 alin. (1), art. 241 si

art. 244-247 se pedepseste. CAPITOLUL IV Fraude comise prin sisteme informatice si mijloace de plat electronice Frauda informatic Art. 249. - Introducerea, modificarea sau stergerea de date informatice, restrictionarea accesului la aceste date ori mpiedicarea n orice mod a function rii unui sistem informatic, n scopul de a obtine un beneficiu material pentru sine sau pentru altul, dac s-a cauzat o pagub unei persoane, se pedepseste cu nchisoarea de la 2 la 7 ani. Efectuarea de operatiuni financiare n mod fraudulos Art. 250. - (1) Efectuarea unei operatiuni de retragere de numerar, nc rcare sau desc rcare a unui instrument de moned electronic ori de transfer de fonduri, prin utilizarea, f r consimt mntul titularului, a unui instrument de plat electronic sau a datelor de identificare care permit utilizarea acestuia, se pedepseste cu nchisoarea de la 2 la 7 ani. (2) Cu aceeasi pedeaps se sanctioneaz efectuarea uneia dintre operatiunile prev zute n alin. (1), prin utilizarea neautorizat a oric ror date de identificare sau prin utilizarea de date de identificare fictive. (3) Transmiterea neautorizat c tre alt persoan a oric ror date de identificare, n vederea efectu rii uneia dintre operatiunile prev zute n alin. (1), se pedepseste cu nchisoarea de la unu la 5 ani. Acceptarea operatiunilor financiare efectuate n mod fraudulos

Art. 251. - (1) Acceptarea unei operatiuni de retragere de numerar, nc rcare sau desc rcare a unui instrument de moned electronic ori de transfer de fonduri, cunoscnd c este efectuat prin folosirea unui instrument de plat electronic falsificat sau utilizat f r consimt mntul titularului s u, se pedepseste cu nchisoarea de la unu la 5 ani. (2) Cu aceeasi pedeaps se sanctioneaz acceptarea uneia dintre operatiunile prev zute n alin. (1), cunoscnd c este efectuat prin utilizarea neautorizat a oric ror date de identificare sau prin utilizarea de date de identificare fictive. Sanctionarea tentativei Art. 252. - Tentativa la infractiunile prev zute n prezentul capitol se pedepseste. CAPITOLUL V Distrugerea si tulburarea de posesie Distrugerea Art. 253. - (1) Distrugerea, degradarea sau aducerea n stare de nentrebuintare a unui bun apartinnd altuia ori mpiedicarea lu rii m surilor de conservare sau de salvare a unui astfel de bun, precum si nl turarea m surilor luate se pedepsesc cu nchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amend . (2) Distrugerea unui nscris sub semn tur privat , care apartine n tot sau n parte altei persoane si serveste la dovedirea unui drept de natur patrimonial , dac prin aceasta s-a produs o pagub , se pedepseste cu nchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amend . (3) Dac fapta prev zut n alin. (1) priveste bunuri care fac parte din patrimoniul cultural, pedeapsa este nchisoarea de la unu la 5 ani. (4) Distrugerea, degradarea sau aducerea n stare de nentrebuintare a unui bun, s vrsit prin incendiere, explozie ori prin orice alt asemenea mijloc si dac este de

natur s pun n pericol alte persoane sau bunuri, se pedepseste cu nchisoarea de la 2 la 7 ani. (5) Dispozitiile prev zute n alin. (3) si alin. (4) se aplic chiar dac bunul apartine f ptuitorului. (6) Pentru faptele prev zute n alin. (1) si alin. (2) actiunea penal se pune n miscare la plngerea prealabil a persoanei v t mate. (7) Tentativa faptelor prev zute n alin. (3) si alin. (4) se pedepseste. Distrugerea calificat Art. 254. - (1) Dac faptele prev zute n art. 253 au avut ca urmare un dezastru, pedeapsa este nchisoarea de la 7 la 15 ani si interzicerea exercit rii unor drepturi. (2) Dezastrul const n distrugerea sau degradarea unor bunuri imobile ori a unor lucr ri, echipamente, instalatii sau componente ale acestora si care a avut ca urmare moartea sau v t marea corporal a dou sau mai multor persoane. Distrugerea din culp Art. 255. - (1) Distrugerea, degradarea ori aducerea n stare de nentrebuintare, din culp , a unui bun, chiar dac acesta apartine f ptuitorului, n cazul n care fapta este s vrsit prin incendiere, explozie sau prin orice alt asemenea mijloc si dac este de natur s pun n pericol alte persoane sau bunuri, se pedepseste cu nchisoare de la 3 luni la un an sau cu amend . (2) Dac faptele au avut ca urmare un dezastru, pedeapsa este nchisoarea de la 5 la 12 ani. Tulburarea de posesie Art. 256. - (1) Ocuparea, n ntregime sau n parte, f r drept, prin violent sau amenintare ori prin desfiintarea sau str mutarea semnelor de hotar, a unui imobil aflat n posesia altuia se pedepseste cu nchisoare de la unu la 5 ani sau cu amend .

(2) Actiunea penal se pune n miscare la plngerea prealabil a persoanei v t mate. TITLUL III Infractiuni privind autoritatea si frontiera de stat CAPITOLUL I Infractiuni contra autorit tii Ultrajul Art. 257. - (1) Amenintarea s vrsit nemijlocit sau prin mijloace de comunicare direct , lovirea sau alte violente, v t marea corporal , lovirile sau v t m rile cauzatoare de moarte ori omorul s vrsite mpotriva unui functionar public care ndeplineste o functie ce implic exercitiul autorit tii de stat, aflat n exercitarea atributiilor de serviciu sau n leg tur cu exercitarea acestor atributii, se sanctioneaz cu pedeapsa prev zut de lege pentru acea infractiune, ale c rei limite speciale se majoreaz cu o treime. (2) S vrsirea unei infractiuni mpotriva unui functionar public care ndeplineste o functie ce implic exercitiul autorit tii de stat ori asupra bunurilor acestuia, n scop de intimidare sau de r zbunare, n leg tur cu exercitarea atributiilor de serviciu, se sanctioneaz cu pedeapsa prev zut de lege pentru acea infractiune, ale c rei limite speciale se majoreaz cu o treime. (3) Cu aceeasi pedeaps se sanctioneaz faptele comise n conditiile alin. (2), dac privesc un membru de familie al functionarului public. (4) Faptele prev zute n alin. (1)-(3), comise asupra unui politist sau jandarm, aflat n exercitarea atributiilor de serviciu sau n leg tur cu exercitarea acestor atributii, se sanctioneaz cu pedeapsa prev zut de lege pentru acea infractiune, ale c rei limite se majoreaz cu jum tate.

Uzurparea de calit ti oficiale Art. 258. - (1) Folosirea f r drept a unei calit ti oficiale care implic exercitiul autorit tii de stat, nsotit sau urmat de ndeplinirea vreunui act legat de acea calitate, se pedepseste cu nchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amend . (2) Cu aceeasi pedeaps se sanctioneaz fapta functionarului public care continu s exercite o functie ce implic exercitiul autorit tii de stat, dup ce a pierdut acest drept conform legii. (3) Dac faptele prev zute n alin. (1) sau alin. (2) au fost s vrsite de o persoan care poart , f r drept, uniforme sau semne distinctive ale unei autorit ti publice, pedeapsa este nchisoarea de la unu la 5 ani. Sustragerea sau distrugerea de nscrisuri Art. 259. - (1) Sustragerea ori distrugerea unui nscris care se afl n p strarea ori n detinerea unei persoane dintre cele prev zute n art. 176 sau art. 175 alin. (2) se pedepseste cu nchisoarea de la unu la 5 ani. (2) Dac fapta este s vrsit de un functionar public n exercitarea atributiilor de serviciu, limitele speciale ale pedepsei se majoreaz cu o treime. (3) Tentativa se pedepseste. Ruperea de sigilii Art. 260. - (1) nl turarea ori distrugerea unui sigiliu legal aplicat se pedepseste cu nchisoare de la 3 luni la un an sau cu amend . (2) Dac fapta a fost s vrsit de custode, pedeapsa este nchisoarea de la 6 luni la 2 ani sau amenda. Sustragerea de sub sechestru Art. 261. - (1) Sustragerea unui bun care este legal sechestrat se pedepseste cu

nchisoare de la 3 luni la un an sau cu amend . (2) Dac fapta a fost s vrsit de custode, pedeapsa este nchisoarea de la 6 luni la 2 ani sau amenda. CAPITOLUL II Infractiuni privind frontiera de stat Trecerea frauduloas a frontierei de stat Art. 262. - (1) Intrarea sau iesirea din tar prin trecerea ilegal a frontierei de stat a Romniei se pedepseste cu nchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amend . (2) Dac fapta prev zut n alin. (1) a fost s vrsit : a) n scopul sustragerii de la tragerea la r spundere penal sau de la executarea unei pedepse ori a unei m suri educative, privative de libertate; b) de c tre un str in declarat indezirabil ori c ruia i-a fost interzis n orice mod dreptul de intrare sau de sedere n tar , pedeapsa este nchisoarea de la unu la 5 ani. (3) Tentativa se pedepseste. (4) Fapta prev zut n alin. (1), s vrsit de o victim a traficului de persoane sau de minori, nu se pedepseste. Traficul de migranti Art. 263. - (1) Racolarea, ndrumarea, c l uzirea, transportarea, transferarea sau ad postirea unei persoane, n scopul trecerii frauduloase a frontierei de stat a Romniei, se pedepseste cu nchisoarea de la 2 la 7 ani. (2) Cnd fapta a fost s vrsit : a) n scopul de a obtine, direct sau indirect, un folos patrimonial; b) prin mijloace care pun n pericol viata, integritatea sau s n tatea migrantului;

c) prin supunerea migrantului la tratamente inumane sau degradante, pedeapsa este nchisoarea de la 3 la 10 ani si interzicerea exercit rii unor drepturi. (3) Tentativa se pedepseste. Facilitarea sederii ilegale n Romnia Art. 264. - (1) Fapta persoanei care faciliteaz , prin orice mijloace, r mnerea ilegal pe teritoriul Romniei a unei persoane, victim a unei infractiuni de trafic de persoane, de minori sau de migranti, care nu are cet tenia romn si nici domiciliul n Romnia, se pedepseste cu nchisoarea de la unu la 5 ani si interzicerea exercit rii unor drepturi. Dac mijlocul folosit constituie prin el nsusi o infractiune, se aplic regulile privind concursul de infractiuni. (2) Cnd fapta a fost s vrsit : a) n scopul de a obtine, direct sau indirect, un folos patrimonial; b) de c tre un functionar public aflat n exercitarea atributiilor de serviciu, pedeapsa este nchisoarea de la 2 la 7 ani si interzicerea exercit rii unor drepturi. (3) Cnd faptele prev zute n alin. (1) si alin. (2) sunt s vrsite cu privire la un alt str in aflat ilegal pe teritoriul Romniei, limitele speciale ale pedepsei se reduc cu o treime. Sustragerea de la m surile de ndep rtare de pe teritoriul Romniei Art. 265. - Sustragerea de la executarea obligatiilor instituite de autorit tile competente, de c tre str inul fat de care s-a dispus m sura ndep rt rii de pe teritoriul Romniei ori a fost dispus interzicerea dreptului de sedere, se pedepseste cu nchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amend . TITLUL IV

Infractiuni contra nf ptuirii justitiei Nedenuntarea Art. 266. - (1) Fapta persoanei care, lund cunostint de comiterea unei fapte prev zute de legea penal contra vietii sau care a avut ca urmare moartea unei persoane, nu nstiinteaz de ndat autorit tile se pedepseste cu nchisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amend . (2) Nedenuntarea s vrsit de un membru de familie nu se pedepseste. (3) Nu se pedepseste persoana care, nainte de punerea n miscare a actiunii penale mpotriva unei persoane pentru s vrsirea faptei nedenuntate, ncunostinteaz autorit tile competente despre aceasta sau care, chiar dup punerea n miscare a actiunii penale, a nlesnit tragerea la r spundere penal a autorului sau a participantilor. Omisiunea sesiz rii Art. 267. - (1) Functionarul public care, lund cunostint de s vrsirea unei fapte prev zute de legea penal n leg tur cu serviciul n cadrul c ruia si ndeplineste sarcinile, omite sesizarea de ndat a organelor de urm rire penal se pedepseste cu nchisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amend . (2) Cnd fapta este s vrsit din culp , pedeapsa este nchisoarea de la 3 luni la un an sau amenda. Inducerea n eroare a organelor judiciare Art. 268. - (1) Sesizarea penal , f cut prin denunt sau plngere, cu privire la existenta unei fapte prev zute de legea penal ori n leg tur cu s vrsirea unei asemenea fapte de c tre o anumit persoan , cunoscnd c aceasta este nereal , se pedepseste cu nchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amend .

(2) Producerea sau ticluirea de probe nereale, n scopul de a dovedi existenta unei fapte prev zute de legea penal ori s vrsirea acesteia de c tre o anumit persoan , se pedepseste cu nchisoarea de la unu la 5 ani. (3) Nu se pedepseste persoana care a s vrsit inducerea n eroare a organelor judiciare, dac declar , nainte de retinerea, arestarea sau de punerea n miscare a actiunii penale mpotriva celui fat de care s-a f cut denuntul sau plngerea ori s-au produs probele, c denuntul, plngerea sau probele sunt nereale. Favorizarea f ptuitorului Art. 269. - (1) Ajutorul dat f ptuitorului n scopul mpiedic rii sau ngreun rii cercet rilor ntr-o cauz penal , tragerii la r spundere penal , execut rii unei pedepse sau m suri privative de libertate se pedepseste cu nchisoare de la unu la 5 ani sau cu amend . (2) Pedeapsa aplicat favorizatorului nu poate fi mai mare dect pedeapsa prev zut de lege pentru fapta s vrsit de autor. (3) Favorizarea s vrsit de un membru de familie nu se pedepseste. T inuirea Art. 270. - (1) Primirea, dobndirea, transformarea ori nlesnirea valorific rii unui bun, de c tre o persoan care fie a cunoscut, fie a prev zut din mprejur rile concrete c acesta provine din s vrsirea unei fapte prev zute de legea penal , chiar f r a cunoaste natura acesteia, se pedepseste cu nchisoare de la unu la 5 ani sau cu amend . (2) Pedeapsa aplicat t inuitorului nu poate fi mai mare dect pedeapsa prev zut de lege pentru fapta s vrsit de autor. (3) T inuirea s vrsit de un membru de familie nu se pedepseste. Obstructionarea justitiei

Art. 271. - (1) Persoana care, fiind avertizat asupra consecintelor faptei sale: a) mpiedic , f r drept, organul de urm rire sau instanta s efectueze, n conditiile legii, un act procedural; b) refuz s pun la dispozitia organului de urm rire penal , instantei sau judec torului sindic, n tot sau n parte, datele, informatiile, nscrisurile sau bunurile detinute, care i-au fost solicitate n mod explicit, n conditiile legii, n vederea solution rii unei cauze, se pedepseste cu nchisoare de la 3 luni la un an sau cu amend . (2) Dispozitiile alin. (1) nu se aplic n cazul persoanei urm rite sau judecate pentru infractiunea care formeaz obiectul procesului penal. Influentarea declaratiilor Art. 272. - (1) ncercarea de a determina sau determinarea unei persoane, indiferent de calitatea acesteia, prin corupere, prin constrngere ori prin alt fapt cu efect v dit intimidant, s vrsit asupra sa ori asupra unui membru de familie al acesteia, s nu sesizeze organele de urm rire penal , s nu dea declaratii, s si retrag declaratiile, s dea declaratii mincinoase ori s nu prezinte probe, ntr-o cauz penal , civil sau n orice alt procedur judiciar , se pedepseste cu nchisoarea de la unu la 5 ani. Dac actul de intimidare sau corupere constituie prin el nsusi o infractiune, se aplic regulile privind concursul de infractiuni. (2) Nu constituie infractiune ntelegerea patrimonial dintre infractor si persoana v t mat , intervenit n cazul infractiunilor pentru care actiunea penal se pune n miscare la plngere prealabil sau pentru care intervine mp carea. M rturia mincinoas Art. 273. - (1) Fapta martorului care, ntr-o cauz penal , civil sau n orice alt procedur n care se ascult martori, face afirmatii mincinoase ori nu spune tot ce stie

n leg tur cu faptele sau mprejur rile esentiale cu privire la care este ntrebat se pedepseste cu nchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amend . (2) M rturia mincinoas s vrsit : a) de un martor cu identitate protejat ori aflat n Programul de protectie a martorilor; b) de un investigator sub acoperire; c) de o persoan care ntocmeste un raport de expertiz ori de un interpret; d) n leg tur cu o fapt pentru care legea prevede pedeapsa detentiunii pe viat ori nchisoarea de 10 ani sau mai mare se pedepseste cu nchisoarea de la unu la 5 ani. (3) Autorul nu se pedepseste dac si retrage m rturia, n cauzele penale nainte de retinere, arestare sau de punerea n miscare a actiunii penale ori n alte cauze nainte de a se fi pronuntat o hot rre sau de a se fi dat o alt solutie, ca urmare a m rturiei mincinoase. R zbunarea pentru ajutorul dat justitiei Art. 274. - S vrsirea unei infractiuni mpotriva unei persoane ori a unui membru de familie al acesteia, pe motiv c a sesizat organele de urm rire penal , a dat declaratii ori a prezentat probe ntr-o cauz penal , civil sau n orice alt procedur dintre cele prev zute n art. 273, se sanctioneaz cu pedeapsa prev zut de lege pentru acea infractiune, ale c rei limite speciale se majoreaz cu o treime. Sustragerea sau distrugerea de probe ori de nscrisuri Art. 275. - (1) Sustragerea, distrugerea, retinerea, ascunderea ori alterarea de mijloace materiale de prob sau de nscrisuri, n scopul de a mpiedica aflarea

adev rului ntr-o procedur judiciar , se pedepseste cu nchisoarea de la 6 luni la 5 ani. (2) Cu aceeasi pedeaps se sanctioneaz mpiedicarea, n orice alt mod, ca un nscris necesar solution rii unei cauze, emis de c tre un organ judiciar sau adresat acestuia, s ajung la destinatar. Presiuni asupra justitiei Art. 276. - Fapta persoanei care, pe durata unei proceduri judiciare n curs, face declaratii publice nereale referitoare la s vrsirea, de c tre judec tor sau de organele de urm rire penal , a unei infractiuni sau a unei abateri disciplinare grave legate de instrumentarea respectivei cauze, n scopul de a le influenta sau intimida, se pedepseste cu nchisoare de la 3 luni la un an sau cu amend . Compromiterea intereselor justitiei Art. 277. - (1) Divulgarea, f r drept, de informatii confidentiale privind data, timpul, locul, modul sau mijloacele prin care urmeaz s se administreze o prob , de c tre un magistrat sau un alt functionar public care a luat cunostint de acestea n virtutea functiei, dac prin aceasta poate fi ngreunat sau mpiedicat urm rirea penal , se pedepseste cu nchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amend . (2) Dezv luirea, f r drept, de mijloace de prob sau de nscrisuri oficiale dintr-o cauz penal , nainte de a se dispune o solutie de netrimitere n judecat ori de solutionare definitiv a cauzei, de c tre un functionar public care a luat cunostint de acestea n virtutea functiei, se pedepseste cu nchisoare de la o lun la un an sau cu amend . (3) Dezv luirea, f r drept, de informatii dintr-o cauz penal , de c tre un martor, expert sau interpret, atunci cnd aceast interdictie este impus de legea de procedur penal , se pedepseste cu nchisoare de la o lun la un an sau cu amend .

(4) Nu constituie infractiune fapta prin care sunt divulgate ori dezv luite acte sau activit ti v dit ilegale comise de autorit ti ntr-o cauz penal . nc lcarea solemnit tii sedintei Art. 278. - ntrebuintarea de cuvinte ori gesturi jignitoare sau obscene, de natur s perturbe activitatea instantei, de c tre o persoan care particip sau asist la o procedur care se desf soar n fata instantei, se pedepseste cu nchisoare de la o lun la 3 luni sau cu amend . Ultrajul judiciar Art. 279. - (1) Amenintarea, lovirea sau alte violente, v t marea corporal , lovirile sau v t m rile cauzatoare de moarte ori omorul, s vrsite mpotriva unui judec tor sau procuror aflat n exercitarea atributiilor de serviciu, se sanctioneaz cu pedeapsa prev zut de lege pentru acea infractiune, ale c rei limite speciale se majoreaz cu jum tate. (2) S vrsirea unei infractiuni mpotriva unui judec tor sau procuror ori mpotriva bunurilor acestuia, n scop de intimidare sau de r zbunare, n leg tur cu exercitarea atributiilor de serviciu, se sanctioneaz cu pedeapsa prev zut de lege pentru acea infractiune, ale c rei limite speciale se majoreaz cu jum tate. (3) Cu aceeasi pedeaps se sanctioneaz faptele comise n conditiile alin. (2), dac privesc un membru de familie al judec torului sau al procurorului. (4) Dispozitiile alin. (1)-(3) se aplic n mod corespunz tor si faptelor comise mpotriva unui avocat n leg tur cu exercitarea profesiei. Cercetarea abuziv Art. 280. - (1) ntrebuintarea de promisiuni, amenint ri sau violente mpotriva unei persoane urm rite sau judecate ntr-o cauz penal , de c tre un organ de cercetare penal , un procuror sau un judec tor, pentru a o determina s dea ori s nu dea

declaratii, s dea declaratii mincinoase ori s si retrag declaratiile, se pedepseste cu nchisoarea de la 2 la 7 ani si interzicerea exercit rii dreptului de a ocupa o functie public . (2) Cu aceeasi pedeaps se sanctioneaz producerea, falsificarea ori ticluirea de probe nereale de c tre un organ de cercetare penal , un procuror sau un judec tor. Supunerea la rele tratamente Art. 281. - (1) Supunerea unei persoane la executarea unei pedepse, m suri de sigurant sau educative n alt mod dect cel prev zut de dispozitiile legale se pedepseste cu nchisoarea de la 6 luni la 3 ani si interzicerea exercit rii dreptului de a ocupa o functie public . (2) Supunerea la tratamente degradante ori inumane a unei persoane aflate n stare de retinere, detinere ori n executarea unei m suri de sigurant sau educative, privative de libertate, se pedepseste cu nchisoarea de la unu la 5 ani si interzicerea exercit rii dreptului de a ocupa o functie public . Tortura Art. 282. - (1) Fapta functionarului public care ndeplineste o functie ce implic exercitiul autorit tii de stat sau a altei persoane care actioneaz la instigarea sau cu consimt mntul expres ori tacit al acestuia de a provoca unei persoane puternice suferinte fizice ori psihice: a) n scopul obtinerii de la aceast persoan sau de la o tert persoan informatii sau declaratii; b) n scopul pedepsirii ei pentru un act pe care aceasta sau o tert persoan l-a comis ori este b nuit c l-a comis; c) n scopul de a o intimida sau de a face presiuni asupra ei ori de a intimida sau a face presiuni asupra unei terte persoane;

d) pe un motiv bazat pe orice form de discriminare, se pedepseste cu nchisoarea de la 2 la 7 ani si interzicerea exercit rii unor drepturi. (2) Dac fapta prev zut n alin. (1) a avut ca urmare o v t mare corporal , pedeapsa este nchisoarea de la 3 la 10 ani si interzicerea exercit rii unor drepturi. (3) Tortura ce a avut ca urmare moartea victimei se pedepseste cu nchisoarea de la 15 la 25 de ani si interzicerea exercit rii unor drepturi. (4) Tentativa la infractiunea prev zut n alin. (1) se pedepseste. (5) Nicio mprejurare exceptional , oricare ar fi ea, fie c este vorba de stare de r zboi sau de amenint ri cu r zboiul, de instabilitate politic intern sau de orice alt stare de exceptie, nu poate fi invocat pentru a justifica tortura. De asemenea, nu poate fi invocat ordinul superiorului ori al unei autorit ti publice. (6) Nu constituie tortur durerea sau suferintele ce rezult exclusiv din sanctiuni legale si care sunt inerente acestor sanctiuni sau sunt ocazionate de ele. Represiunea nedreapt Art. 283. - (1) Fapta de a pune n miscare actiunea penal , de a lua o m sur preventiv neprivativ de libertate ori de a trimite n judecat o persoan , stiind c este nevinovat , se pedepseste cu nchisoarea de la 3 luni la 3 ani si interzicerea exercit rii dreptului de a ocupa o functie public . (2) Retinerea sau arestarea ori condamnarea unei persoane, stiind c este nevinovat , se pedepseste cu nchisoarea de la 3 la 10 ani si interzicerea exercit rii dreptului de a ocupa o functie public . Asistenta si reprezentarea neloial Art. 284. - (1) Fapta avocatului sau a reprezentantului unei persoane care, n ntelegere frauduloas cu o persoan cu interese contrare n aceeasi cauz , n cadrul unei proceduri judiciare sau notVerdanae, vat m interesele clientului sau ale persoanei

reprezentate se pedepseste cu nchisoare de la 3 luni la un an sau cu amend . (2) Cu aceeasi pedeaps se sanctioneaz ntelegerea frauduloas dintre avocat sau reprezentantul unei persoane si un tert interesat de solutia ce se va pronunta n cauz , n scopul v t m rii intereselor clientului sau ale persoanei reprezentate. (3) Actiunea penal se pune n miscare la plngerea prealabil a persoanei v t mate. Evadarea Art. 285. - (1) Evadarea din starea legal de retinere sau de detinere se pedepseste cu nchisoarea de la 6 luni la 3 ani. (2) Cnd evadarea este s vrsit prin folosire de violente sau arme, pedeapsa este nchisoarea de la unu la 5 ani si interzicerea exercit rii unor drepturi. (3) Se consider evadare: a) neprezentarea nejustificat a persoanei condamnate la locul de detinere, la expirarea perioadei n care s-a aflat legal n stare de libertate; b) p r sirea, f r autorizare, de c tre persoana condamnat , a locului de munc , aflat n exteriorul locului de detinere. (4) Pedeapsa aplicat pentru infractiunea de evadare se adaug la restul r mas neexecutat din pedeaps la data evad rii. (5) Tentativa la infractiunile prev zute n alin. (1) si alin. (2) se pedepseste. nlesnirea evad rii Art. 286. - (1) nlesnirea prin orice mijloace a evad rii se pedepseste cu nchisoarea de la unu la 5 ani. (2) nlesnirea evad rii: a) s vrsit prin folosire de violente, arme, substante narcotice sau paralizante; b) a dou sau mai multor persoane n aceeasi mprejurare;

c) unei persoane retinute sau arestate pentru o infractiune sanctionat de lege cu pedeapsa detentiunii pe viat ori cu pedeapsa nchisorii de 10 ani sau mai mare ori condamnate la o astfel de pedeaps se sanctioneaz cu nchisoarea de la 2 la 7 ani si interzicerea exercit rii unor drepturi. (3) Dac faptele prev zute n alin. (1) si alin. (2) sunt s vrsite de o persoan care avea ndatorirea de a-l p zi pe cel retinut sau detinut, limitele speciale ale pedepsei se majoreaz cu o treime. (4) nlesnirea evad rii, s vrsit din culp , de c tre o persoan care avea ndatorirea de a-l p zi pe cel care a evadat, se pedepseste cu nchisoarea de la 3 luni la 2 ani. (5) Tentativa la infractiunile prev zute n alin. (1)-(3) se pedepseste. Nerespectarea hot rrilor judec toresti Art. 287. - (1) Nerespectarea unei hot rri judec toresti s vrsit prin: a) mpotrivirea la executare, prin opunerea de rezistent fat de organul de executare; b) refuzul organului de executare de a pune n aplicare o hot rre judec toreasc , prin care este obligat s ndeplineasc un anumit act; c) refuzul de a sprijini organul de executare n punerea n aplicare a hot rrii, de c tre persoanele care au aceast obligatie conform legii; d) neexecutarea hot rrii judec toresti prin care s-a dispus reintegrarea n munc a unui salariat; e) neexecutarea hot rrii judec toresti privind plata salariilor n termen de 15 zile de la data cererii de executare adresate angajatorului de c tre partea interesat ; f) nerespectarea hot rrilor judec toresti privind stabilirea, plata, actualizarea si

recalcularea pensiilor; g) mpiedicarea unei persoane de a folosi, n tot sau n parte, un imobil detinut n baza unei hot rri judec toresti, de c tre cel c ruia i este opozabil hot rrea, se pedepseste cu nchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amend . (2) n cazul faptelor prev zute n lit. d)-g), actiunea penal se pune n miscare la plngerea prealabil a persoanei v t mate. Neexecutarea sanctiunilor penale Art. 288. - (1) Sustragerea de la executare ori neexecutarea conform legii a unei pedepse complementare ori accesorii sau a m surii de sigurant prev zute n art. 108 lit. b) si lit. c), de c tre persoana fizic fat de care s-au dispus aceste sanctiuni, se pedepseste cu nchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amend , dac fapta nu constituie o infractiune mai grav . (2) Sustragerea de la executarea unei m suri educative privative de libertate prin p r sirea f r drept a centrului educativ sau a centrului de detentie ori prin neprezentarea dup expirarea perioadei n care s-a aflat legal n stare de libertate se pedepseste cu nchisoare de la 3 luni la un an sau cu amend . (3) Neexecutarea, de c tre mandatar sau administrator, a pedepselor complementare aplicate unei persoane juridice dintre cele prev zute n art. 141 se pedepseste cu amend . TITLUL V Infractiuni de coruptie si de serviciu CAPITOLUL I Infractiuni de coruptie Luarea de mit Art. 289. - (1) Fapta functionarului public care, direct sau indirect, pentru sine sau

pentru altul, pretinde ori primeste bani sau alte foloase care nu i se cuvin ori accept promisiunea unor astfel de foloase, n leg tur cu ndeplinirea, nendeplinirea ori ntrzierea ndeplinirii unui act ce intr n ndatoririle sale de serviciu sau n leg tur cu ndeplinirea unui act contrar acestor ndatoriri, se pedepseste cu nchisoarea de la 2 la 7 ani si interzicerea exercit rii dreptului de a ocupa o functie public sau de a exercita profesia sau activitatea n executarea c reia a s vrsit fapta. (2) Fapta prev zut n alin. (1), s vrsit de una dintre persoanele prev zute n art. 175 alin. (2), constituie infractiune numai cnd este comis n leg tur cu nendeplinirea, ntrzierea ndeplinirii unui act privitor la ndatoririle sale legale sau n leg tur cu efectuarea unui act contrar acestor ndatoriri. (3) Banii, valorile sau orice alte bunuri primite sunt supuse confisc rii, iar cnd acestea nu se mai g sesc, se dispune confiscarea prin echivalent. Darea de mit Art. 290. - (1) Promisiunea, oferirea sau darea de bani ori alte foloase, n conditiile ar tate n art. 289, se pedepseste cu nchisoarea de la 2 la 7 ani. (2) Fapta prev zut n alin. (1) nu constituie infractiune atunci cnd mituitorul a fost constrns prin orice mijloace de c tre cel care a luat mita. (3) Mituitorul nu se pedepseste dac denunt fapta mai nainte ca organul de urm rire penal s fi fost sesizat cu privire la aceasta. (4) Banii, valorile sau orice alte bunuri date se restituie persoanei care le-a dat, dac acestea au fost date n cazul prev zut n alin. (2) sau date dup denuntul prev zut n alin. (3). (5) Banii, valorile sau orice alte bunuri oferite sau date sunt supuse confisc rii, iar cnd acestea nu se mai g sesc, se dispune confiscarea prin echivalent. Traficul de influent

Art. 291. - (1) Pretinderea, primirea ori acceptarea promisiunii de bani sau alte foloase, direct sau indirect, pentru sine sau pentru altul, s vrsit de c tre o persoan care are influent sau las s se cread c are influent asupra unui functionar public si care promite c l va determina pe acesta s ndeplineasc , s nu ndeplineasc , s urgenteze ori s ntrzie ndeplinirea unui act ce intr n ndatoririle sale de serviciu sau s ndeplineasc un act contrar acestor ndatoriri, se pedepseste cu nchisoarea de la 2 la 7 ani. (2) Banii, valorile sau orice alte bunuri primite sunt supuse confisc rii, iar cnd acestea nu se mai g sesc, se dispune confiscarea prin echivalent. Cump rarea de influent Art. 292. - (1) Promisiunea, oferirea sau darea de bani sau alte foloase, direct sau indirect, unei persoane care are influent sau las s se cread c are influent asupra unui functionar public, pentru a-l determina pe acesta s ndeplineasc , s nu ndeplineasc , s urgenteze ori s ntrzie ndeplinirea unui act ce intr n ndatoririle sale de serviciu sau s ndeplineasc un act contrar acestor ndatoriri, se pedepseste cu nchisoarea de la 2 la 7 ani si interzicerea exercit rii unor drepturi. (2) F ptuitorul nu se pedepseste dac denunt fapta mai nainte ca organul de urm rire penal s fi fost sesizat cu privire la aceasta. (3) Banii, valorile sau orice alte bunuri se restituie persoanei care le-a dat, dac au fost date dup denuntul prev zut n alin. (2). (4) Banii, valorile sau orice alte bunuri date sau oferite sunt supuse confisc rii, iar dac acestea nu se mai g sesc, se dispune confiscarea prin echivalent. Fapte s vrsite de c tre membrii instantelor de arbitraj sau n leg tur cu acestia

Art. 293. - Dispozitiile art. 289 si art. 290 se aplic n mod corespunz tor si persoanelor care, pe baza unui acord de arbitraj, sunt chemate s pronunte o hot rre cu privire la un litigiu ce le este dat spre solutionare de c tre p rtile la acest acord, indiferent dac procedura arbitral se desf soar n baza legii romne ori n baza unei alte legi. Fapte s vrsite de c tre functionari str ini sau n leg tur cu acestia Art. 294. - Prevederile prezentului capitol se aplic n privinta urm toarelor persoane, dac , prin tratatele internationale la care Romnia este parte, nu se dispune altfel: a) functionarilor sau persoanelor care si desf soar activitatea pe baza unui contract de munc ori altor persoane care exercit atributii similare n cadrul unei organizatii publice internationale la care Romnia este parte; b) membrilor adun rilor parlamentare ale organizatiilor internationale la care Romnia este parte; c) functionarilor sau persoanelor care si desf soar activitatea pe baza unui contract de munc ori altor persoane care exercit atributii similare, n cadrul Comunit tilor Europene; d) persoanelor care exercit functii juridice n cadrul instantelor internationale a c ror competent este acceptat de Romnia, precum si functionarilor de la grefele acestor instante; e) functionarilor unui stat str in; f) membrilor adun rilor parlamentare sau administrative ale unui stat str in. CAPITOLUL II Infractiuni de serviciu

Delapidarea Art. 295. - (1) nsusirea, folosirea sau traficarea de c tre un functionar public, n interesul s u ori pentru altul, de bani, valori sau alte bunuri pe care le gestioneaz sau le administreaz se pedepseste cu nchisoarea de la 2 la 7 ani si interzicerea exercit rii dreptului de a ocupa o functie public . (2) Tentativa se pedepseste. Purtarea abuziv Art. 296. - (1) ntrebuintarea de expresii jignitoare fat de o persoan de c tre cel aflat n exercitarea atributiilor de serviciu se pedepseste cu nchisoare de la o lun la 6 luni sau cu amend . (2) Amenintarea ori lovirea sau alte violente s vrsite n conditiile alin. (1) se sanctioneaz cu pedeapsa prev zut de lege pentru acea infractiune, ale c rei limite speciale se majoreaz cu o treime. Abuzul n serviciu Art. 297. - (1) Fapta functionarului public care, n exercitarea atributiilor de serviciu, nu ndeplineste un act sau l ndeplineste n mod defectuos si prin aceasta cauzeaz o pagub ori o v t mare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice se pedepseste cu nchisoarea de la 2 la 7 ani si interzicerea exercit rii dreptului de a ocupa o functie public . (2) Cu aceeasi pedeaps se sanctioneaz si fapta functionarului public care, n exercitarea atributiilor de serviciu, ngr deste exercitarea unui drept al unei persoane ori creeaz pentru aceasta o situatie de inferioritate pe temei de ras , nationalitate, origine etnic , limb , religie, sex, orientare sexual , apartenent politic , avere, vrst , dizabilitate, boal cronic necontagioas sau infectie HIV/SIDA. Neglijenta n serviciu

Art. 298. - nc lcarea din culp de c tre un functionar public a unei ndatoriri de serviciu, prin nendeplinirea acesteia sau prin ndeplinirea ei defectuoas , dac prin aceasta se cauzeaz o pagub ori o v t mare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice, se pedepseste cu nchisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amend . Folosirea abuziv a functiei n scop sexual Art. 299. - (1) Fapta functionarului public care, n scopul de a ndeplini, a nu ndeplini, a urgenta ori a ntrzia ndeplinirea unui act privitor la ndatoririle sale de serviciu sau n scopul de a face un act contrar acestor ndatoriri, pretinde ori obtine favoruri de natur sexual de la o persoan interesat direct sau indirect de efectele acelui act de serviciu se pedepseste cu nchisoarea de la 6 luni la 3 ani si interzicerea exercit rii dreptului de a ocupa o functie public sau de a exercita profesia ori activitatea n executarea c reia a s vrsit fapta. (2) Pretinderea sau obtinerea de favoruri de natur sexual de c tre un functionar public care se prevaleaz sau profit de o situatie de autoritate ori de superioritate asupra victimei, ce decurge din functia detinut , se pedepseste cu nchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amend si interzicerea exercit rii dreptului de a ocupa o functie public sau de a exercita profesia sau activitatea n executarea c reia a s vrsit fapta. Uzurparea functiei Art. 300. - Fapta functionarului public care, n timpul serviciului, ndeplineste un act ce nu intr n atributiile sale, dac prin aceasta s-a produs una dintre urm rile prev zute n art. 297, se pedepseste cu nchisoare de la unu la 5 ani sau cu amend . Conflictul de interese Art. 301. - (1) Fapta functionarului public care, n exercitarea atributiilor de

serviciu, a ndeplinit un act ori a participat la luarea unei decizii prin care s-a obtinut, direct sau indirect, un folos patrimonial, pentru sine, pentru sotul s u, pentru o rud ori pentru un afin pn la gradul II inclusiv sau pentru o alt persoan cu care s-a aflat n raporturi comerciale ori de munc n ultimii 5 ani sau din partea c reia a beneficiat ori beneficiaz de foloase de orice natur , se pedepseste cu nchisoarea de la unu la 5 ani si interzicerea exercit rii dreptului de a ocupa o functie public . (2) Dispozitiile alin. (1) nu se aplic n cazul emiterii, aprob rii sau adopt rii actelor normative. Violarea secretului corespondentei Art. 302. - (1) Deschiderea, sustragerea, distrugerea sau retinerea, f r drept, a unei corespondente adresate altuia, precum si divulgarea f r drept a continutului unei asemenea corespondente, chiar atunci cnd aceasta a fost trimis deschis ori a fost deschis din greseal , se pedepsesc cu nchisoare de la 3 luni la un an sau cu amend . (2) Interceptarea, f r drept, a unei convorbiri sau a unei comunic ri efectuate prin telefon sau prin orice mijloc electronic de comunicatii se pedepseste cu nchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amend . (3) Dac faptele prev zute n alin. (1) si alin. (2) au fost s vrsite de un functionar public care are obligatia legal de a respecta secretul profesional si confidentialitatea informatiilor la care are acces, pedeapsa este nchisoarea de la unu la 5 ani si interzicerea unor drepturi. (4) Divulgarea, difuzarea, prezentarea sau transmiterea, c tre o alt persoan sau c tre public, f r drept, a continutului unei convorbiri sau comunic ri interceptate, chiar n cazul n care f ptuitorul a luat cunostint de aceasta din greseal sau din ntmplare, se pedepseste cu nchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amend .

(5) Nu constituie infractiune fapta s vrsit : a) dac f ptuitorul surprinde s vrsirea unei infractiuni sau contribuie la dovedirea s vrsirii unei infractiuni; b) dac surprinde fapte de interes public, care au semnificatie pentru viata comunit tii si a c ror divulgare prezint avantaje publice mai mari dect prejudiciul produs persoanei v t mate. (6) Actiunea penal se pune n miscare la plngerea prealabil a persoanei v t mate. Divulgarea informatiilor secrete de stat Art. 303. - (1) Divulgarea, f r drept, a unor informatii secrete de stat, de c tre cel care le cunoaste datorit atributiilor de serviciu, dac prin aceasta sunt afectate interesele unei persoane juridice dintre cele prev zute n art. 176, se pedepseste cu nchisoarea de la 2 la 7 ani si interzicerea exercit rii unor drepturi. (2) Detinerea, f r drept, n afara ndatoririlor de serviciu, a unui document ce contine informatii secrete de stat, dac poate afecta activitatea uneia dintre persoanele juridice prev zute n art. 176, se pedepseste cu nchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amend . (3) Persoana care detine un document ce contine informatii secrete de stat, care poate afecta activitatea uneia dintre persoanele juridice prev zute n art. 176, nu se pedepseste dac pred de ndat documentul la organul sau institutia emitent . Divulgarea informatiilor secrete de serviciu sau nepublice Art. 304. - (1) Divulgarea, f r drept, a unor informatii secrete de serviciu sau care nu sunt destinate publicit tii, de c tre cel care le cunoaste datorit atributiilor de

serviciu, dac prin aceasta sunt afectate interesele sau activitatea unei persoane, se pedepseste cu nchisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amend . (2) Divulgarea, f r drept, a unor informatii secrete de serviciu sau care nu sunt destinate publicit tii, de c tre cel care ia cunostint de acestea, se pedepseste cu nchisoare de la o lun la un an sau cu amend . (3) Dac , urmare a faptei prev zute n alin. (1) si alin. (2), s-a s vrsit o infractiune mpotriva investigatorului sub acoperire, a martorului protejat sau a persoanei incluse n Programul de protectie a martorilor, pedeapsa este nchisoarea de la 2 la 7 ani, iar dac s-a comis cu intentie o infractiune contra vietii, pedeapsa este nchisoarea de la 5 la 12 ani. Neglijenta n p strarea informatiilor Art. 305. - (1) Neglijenta care are drept urmare distrugerea, alterarea, pierderea sau sustragerea unui document ce contine informatii secrete de stat, precum si neglijenta care a prilejuit altei persoane aflarea unei asemenea informatii se pedepsesc cu nchisoare de la 3 luni la un an sau cu amend . (2) Cu aceeasi pedeaps se sanctioneaz faptele prev zute n art. 303 alin. (1) si art. 304, dac au fost s vrsite din culp . Obtinerea ilegal de fonduri Art. 306. - (1) Folosirea ori prezentarea de documente sau date false, inexacte ori incomplete, pentru primirea aprob rilor sau garantiilor necesare acord rii finant rilor obtinute sau garantate din fonduri publice, dac are ca rezultat obtinerea pe nedrept a acestor fonduri, se pedepseste cu nchisoarea de la 2 la 7 ani. (2) Tentativa se pedepseste. Deturnarea de fonduri Art. 307. - (1) Schimbarea destinatiei fondurilor b nesti ori a resurselor materiale

alocate unei autorit ti publice sau institutii publice, f r respectarea prevederilor legale, se pedepseste cu nchisoarea de la unu la 5 ani. (2) Cu aceeasi pedeaps se sanctioneaz si schimbarea, f r respectarea prevederilor legale, a destinatiei fondurilor provenite din finant rile obtinute sau garantate din fonduri publice. (3) Tentativa se pedepseste. Infractiuni de coruptie si de serviciu comise de alte persoane Art. 308. - (1) Dispozitiile art. 289-292 si ale art. 297-301 privitoare la functionarii publici se aplic n mod corespunz tor si faptelor s vrsite de c tre sau n leg tur cu persoanele care exercit , permanent sau temporar, cu sau f r o remuneratie, o ns rcinare de orice natur n serviciul unei persoane fizice dintre cele prev zute n art. 175 alin. (2) sau n cadrul oric rei persoane juridice. (2) n acest caz, limitele speciale ale pedepsei se reduc cu o treime. Faptele care au produs consecinte deosebit de grave Art. 309. - Dac faptele prev zute n art. 295, art. 297, art. 298, art. 300, art. 303, art. 304, art. 306 sau art. 307 au produs consecinte deosebit de grave, limitele speciale ale pedepsei prev zute de lege se majoreaz cu jum tate. TITLUL VI Infractiuni de fals CAPITOLUL I Falsificarea de monede, timbre sau de alte valori Falsificarea de monede

Art. 310. - (1) Falsificarea de moned cu valoare circulatorie se pedepseste cu nchisoarea de la 3 la 10 ani si interzicerea exercit rii unor drepturi. (2) Cu aceeasi pedeaps se sanctioneaz falsificarea unei monede, emise de c tre autorit tile competente, nainte de punerea oficial n circulatie a acesteia. (3) Tentativa se pedepseste. Falsificarea de titluri de credit sau instrumente de plat Art. 311. - (1) Falsificarea de titluri de credit, titluri sau instrumente pentru efectuarea pl tilor sau a oric ror altor titluri ori valori asem n toare se pedepseste cu nchisoarea de la 2 la 7 ani si interzicerea exercit rii unor drepturi. (2) Dac fapta prev zut n alin. (1) priveste un instrument de plat electronic , pedeapsa este nchisoarea de la 3 la 10 ani si interzicerea exercit rii unor drepturi. (3) Tentativa se pedepseste. Falsificarea de timbre sau efecte postale Art. 312. - (1) Falsificarea de timbre de orice fel, m rci postale, plicuri postale, c rti postale sau cupoane r spuns international se pedepseste cu nchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amend . (2) Tentativa se pedepseste. Punerea n circulatie de valori falsificate Art. 313. - (1) Punerea n circulatie a valorilor falsificate prev zute n art. 310-312, precum si primirea, detinerea sau transmiterea acestora, n vederea punerii lor n circulatie, se sanctioneaz cu pedeapsa prev zut de lege pentru infractiunea de falsificare prin care au fost produse.

(2) Punerea n circulatie a valorilor falsificate prev zute n art. 310-312, s vrsit de c tre autor sau un participant la infractiunea de falsificare, se sanctioneaz cu pedeapsa prev zut de lege pentru infractiunea de falsificare prin care au fost produse. (3) Repunerea n circulatie a uneia dintre valorile prev zute n art. 310-312, de c tre o persoan care a constatat, ulterior intr rii n posesia acesteia, c este falsificat , se sanctioneaz cu pedeapsa prev zut de lege pentru infractiunea de falsificare prin care au fost produse, ale c rei limite speciale se reduc la jum tate. (4) Tentativa se pedepseste. Detinerea de instrumente n vederea falsific rii de valori Art. 314. - (1) Fabricarea, primirea, detinerea sau transmiterea de instrumente sau materiale cu scopul de a servi la falsificarea valorilor sau titlurilor prev zute n art. 310, art. 311 alin. (1) si art. 312 se pedepseste cu nchisoarea de la unu la 5 ani. (2) Fabricarea, primirea, detinerea sau transmiterea de echipamente, inclusiv hardware sau software, cu scopul de a servi la falsificarea instrumentelor de plat electronic , se pedepseste cu nchisoarea de la 2 la 7 ani. (3) Nu se pedepseste persoana care, dup comiterea vreuneia dintre faptele prev zute n alin. (1) sau alin. (2), nainte de descoperirea acestora si nainte de a se fi trecut la s vrsirea faptei de falsificare, pred instrumentele sau materialele detinute autorit tilor judiciare ori ncunostinteaz aceste autorit ti despre existenta lor. Emiterea frauduloas de moned Art. 315. - (1) Confectionarea de moned autentic prin folosirea de instalatii sau materiale destinate acestui scop, cu nc lcarea conditiilor stabilite de autorit tile competente sau f r acordul acestora, se pedepseste cu nchisoarea de la 2 la 7 ani

si interzicerea exercit rii unor drepturi. (2) Cu aceeasi pedeaps se sanctioneaz punerea n circulatie a monedei confectionate n conditiile alin. (1), precum si primirea, detinerea sau transmiterea acesteia, n vederea punerii ei n circulatie. Falsificarea de valori str ine Art. 316. - Dispozitiile cuprinse n prezentul capitol se aplic si n cazul cnd infractiunea priveste monede, timbre, titluri de valoare ori instrumente de plat emise n str in tate. CAPITOLUL II Falsificarea instrumentelor de autentificare sau de marcare Falsificarea de instrumente oficiale Art. 317. - (1) Falsificarea unui sigiliu, a unei stampile sau a unui instrument de marcare de care se folosesc persoanele prev zute n art. 176 sau persoanele fizice mentionate n art. 175 alin. (2) se pedepseste cu nchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amend . (2) Falsificarea unui sigiliu, a unei stampile sau a unui instrument de marcare de care se folosesc alte persoane dect cele prev zute n alin. (1) se pedepseste cu nchisoare de la 3 luni la un an sau cu amend . (3) Tentativa se pedepseste. Folosirea instrumentelor false Art. 318. - Folosirea instrumentelor false prev zute n art. 317 se pedepseste cu nchisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amend . Falsificarea de instrumente de autentificare str ine Art. 319. - Dispozitiile cuprinse n prezentul capitol se aplic si atunci cnd fapta

priveste instrumente de autentificare sau de marcare folosite de autorit tile unui stat str in. CAPITOLUL III Falsuri n nscrisuri Falsul material n nscrisuri oficiale Art. 320. - (1) Falsificarea unui nscris oficial, prin contrafacerea scrierii ori a subscrierii sau prin alterarea lui n orice mod, de natur s produc consecinte juridice, se pedepseste cu nchisoarea de la 6 luni la 3 ani. (2) Falsul prev zut n alin. (1), s vrsit de un functionar public n exercitiul atributiilor de serviciu, se pedepseste cu nchisoarea de la unu la 5 ani si interzicerea exercit rii unor drepturi. (3) Sunt asimilate nscrisurilor oficiale biletele, tichetele sau orice alte imprimate produc toare de consecinte juridice. (4) Tentativa se pedepseste. Falsul intelectual Art. 321. - (1) Falsificarea unui nscris oficial cu prilejul ntocmirii acestuia, de c tre un functionar public aflat n exercitarea atributiilor de serviciu, prin atestarea unor fapte sau mprejur ri necorespunz toare adev rului ori prin omisiunea cu stiint de a insera unele date sau mprejur ri, se pedepseste cu nchisoarea de la unu la 5 ani. (2) Tentativa se pedepseste. Falsul n nscrisuri sub semn tur privat Art. 322. - (1) Falsificarea unui nscris sub semn tur privat prin vreunul dintre modurile prev zute n art. 320 sau art. 321, dac f ptuitorul foloseste nscrisul falsificat

ori l ncredinteaz altei persoane spre folosire, n vederea producerii unei consecinte juridice, se pedepseste cu nchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amend . (2) Tentativa se pedepseste. Uzul de fals Art. 323. - Folosirea unui nscris oficial ori sub semn tur privat , cunoscnd c este fals, n vederea producerii unei consecinte juridice, se pedepseste cu nchisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amend , cnd nscrisul este oficial, si cu nchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amend , cnd nscrisul este sub semn tur privat . Falsificarea unei nregistr ri tehnice Art. 324. - (1) Falsificarea unei nregistr ri tehnice prin contrafacere, alterare ori prin determinarea atest rii unor mprejur ri necorespunz toare adev rului sau omisiunea nregistr rii unor date sau mprejur ri, dac a fost urmat de folosirea de c tre f ptuitor a nregistr rii ori de ncredintarea acesteia unei alte persoane spre folosire, n vederea producerii unei consecinte juridice, se pedepseste cu nchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amend . (2) Cu aceeasi pedeaps se sanctioneaz folosirea unei nregistr ri tehnice falsificate n vederea producerii unei consecinte juridice. (3) Prin nregistrare tehnic , n sensul prezentului articol, se ntelege atestarea unei valori, greut ti, m suri ori a desf sur rii unui eveniment, realizat , n tot sau n parte, n mod automat, prin intermediul unui dispozitiv tehnic omologat si care este destinat a proba un anumit fapt, n vederea producerii de consecinte juridice. Falsul informatic Art. 325. - Fapta de a introduce, modifica sau sterge, f r drept, date informatice ori de a restrictiona, f r drept, accesul la aceste date, rezultnd date necorespunz toare adev rului, n scopul de a fi utilizate n vederea producerii unei

consecinte juridice, constituie infractiune si se pedepseste cu nchisoarea de la unu la 5 ani. Falsul n declaratii Art. 326. - Declararea necorespunz toare a adev rului, f cut unei persoane dintre cele prev zute n art. 175 sau unei unit ti n care aceasta si desf soar activitatea n vederea producerii unei consecinte juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci cnd, potrivit legii ori mprejur rilor, declaratia f cut serveste la producerea acelei consecinte, se pedepseste cu nchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amend . Falsul privind identitatea Art. 327. - (1) Prezentarea sub o identitate fals ori atribuirea unei asemenea identit ti altei persoane, f cut unei persoane dintre cele prev zute n art. 175 sau transmis unei unit ti n care aceasta si desf soar activitatea prin folosirea frauduloas a unui act ce serveste la identificare, legitimare ori la dovedirea st rii civile sau a unui astfel de act falsificat, pentru a induce sau a mentine n eroare un functionar public, n vederea producerii unei consecinte juridice, pentru sine ori pentru altul, se pedepseste cu nchisoarea de la 6 luni la 3 ani. (2) Cnd prezentarea s-a f cut prin ntrebuintarea identit tii reale a unei persoane, pedeapsa este nchisoarea de la unu la 5 ani. (3) ncredintarea unui act ce serveste la identificare, legitimare ori la dovedirea st rii civile spre a fi folosit f r drept se pedepseste cu nchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amend . Infractiuni de fals comise n leg tur cu autoritatea unui stat str in Art. 328. - Dispozitiile cuprinse n prezentul capitol se aplic si atunci cnd fapta

priveste acte emise de o autoritate competent a unui stat str in sau de o organizatie international instituit printr-un tratat la care Romnia este parte sau declaratii ori o identitate asumate n fata acesteia. TITLUL VII Infractiuni contra sigurantei publice CAPITOLUL I Infractiuni contra sigurantei circulatiei pe c ile ferate Nendeplinirea ndatoririlor de serviciu sau ndeplinirea lor defectuoas Art. 329. - (1) Nendeplinirea ndatoririlor de serviciu sau ndeplinirea lor defectuoas de c tre angajatii care gestioneaz infrastructura feroviar ori ai operatorilor de transport, interventie sau manevr , dac prin aceasta se pune n pericol siguranta circulatiei mijloacelor de transport, interventie sau manevr pe calea ferat , se pedepseste cu nchisoarea de la unu la 5 ani. (2) Dac fapta a avut ca urmare un accident de cale ferat , pedeapsa este nchisoarea de la 3 la 10 ani. Nendeplinirea ndatoririlor de serviciu sau ndeplinirea lor defectuoas din culp Art. 330. - (1) Nendeplinirea ndatoririlor de serviciu sau ndeplinirea lor defectuoas , din culp , de c tre angajatii care gestioneaz infrastructura feroviar ori ai operatorilor de transport, interventie sau manevr , dac prin aceasta se pune n pericol siguranta mijloacelor de transport, interventie sau manevr pe calea ferat , se pedepseste cu nchisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amend .

(2) Cnd fapta a avut ca urmare un accident de cale ferat , pedeapsa este nchisoarea de la unu la 5 ani. P r sirea postului si prezenta la serviciu sub influenta alcoolului sau a altor substante Art. 331. - (1) P r sirea postului, n orice mod si sub orice form , de angajatii cu atributii privind siguranta circulatiei mijloacelor de transport, interventie sau manevr pe calea ferat , dac prin aceasta se pune n pericol siguranta circulatiei acestor mijloace, se pedepseste cu nchisoarea de la 2 la 7 ani. (2) Cu aceeasi pedeaps se sanctioneaz ndeplinirea ndatoririlor de serviciu de c tre un angajat avnd atributii privind siguranta circulatiei mijloacelor de transport, interventie sau manevr pe calea ferat , care are o mbibatie alcoolic de peste 0,80 g/l alcool pur n snge ori se afl sub influenta unor substante psihoactive. (3) Cnd faptele prev zute n alin. (1) si alin. (2) au avut ca urmare un accident de cale ferat , pedeapsa este nchisoarea de la 3 la 10 ani si interzicerea unor drepturi. Distrugerea sau semnalizarea fals Art. 332. - (1) Distrugerea, degradarea ori aducerea n stare de nentrebuintare a liniei de cale ferat , a materialului rulant, a instalatiilor de cale ferat ori a celor de comunicatii feroviare, precum si a oric ror altor bunuri sau dot ri aferente infrastructurii feroviare ori asezarea de obstacole pe linia ferat , dac prin aceasta se pune n pericol siguranta mijloacelor de transport, manevr sau interventie pe calea ferat , se pedepseste cu nchisoarea de la 2 la 7 ani si interzicerea exercit rii unor drepturi. (2) Cu aceeasi pedeaps se sanctioneaz s vrsirea de acte de semnalizare fals sau s vrsirea oric ror acte care pot induce n eroare personalul care asigur circulatia mijloacelor de transport, manevr sau interventie pe calea ferat n timpul

execut rii serviciului, dac prin aceste fapte se creeaz un pericol de accident de cale ferat . (3) Dac faptele prev zute n alin. (1) si alin. (2) au avut ca urmare un accident de cale ferat , pedeapsa este nchisoarea de la 3 la 10 ani si interzicerea exercit rii unor drepturi. (4) Cnd faptele prev zute n alin. (1)-(3) sunt s vrsite din culp , limitele speciale ale pedepsei se reduc la jum tate. (5) Tentativa la infractiunile prev zute n alin. (1) si alin. (2) se pedepseste. Accidentul de cale ferat Art. 333. - Accidentul de cale ferat const n distrugerea sau degradarea adus mijloacelor de transport, materialului rulant sau instalatiilor de cale ferat n cursul circulatiei sau manevrei mijloacelor de transport, manevr , ntretinere sau interventie pe calea ferat . CAPITOLUL II Infractiuni contra sigurantei circulatiei pe drumurile publice Punerea n circulatie sau conducerea unui vehicul nenmatriculat Art. 334. - (1) Punerea n circulatie sau conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau a unui tramvai nenmatriculat sau nenregistrat, potrivit legii, se pedepseste cu nchisoare de la unu la 3 ani sau cu amend . (2) Punerea n circulatie sau conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau a unui tramvai cu num r fals de nmatriculare sau nregistrare se pedepseste cu nchisoare de la unu la 5 ani sau cu amend . (3) Tractarea unei remorci nenmatriculate sau nenregistrate ori cu num r fals de

nmatriculare sau nregistrare se pedepseste cu nchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amend . (4) Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau tractarea unei remorci ale c rei pl cute cu num rul de nmatriculare sau de nregistrare au fost retrase sau a unui vehicul nmatriculat n alt stat, care nu are drept de circulatie n Romnia, se pedepseste cu nchisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amend . Conducerea unui vehicul f r permis de conducere Art. 335. - (1) Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul ori a unui tramvai de c tre o persoan care nu posed permis de conducere se pedepseste cu nchisoarea de la unu la 5 ani. (2) Conducerea pe drumurile publice a unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea detinerii permisului de conducere de c tre o persoan al c rei permis de conducere este necorespunz tor categoriei sau subcategoriei din care face parte vehiculul respectiv ori al c rei permis i-a fost retras sau anulat ori c reia exercitarea dreptului de a conduce i-a fost suspendat sau care nu are dreptul de a conduce autovehicule n Romnia se pedepseste cu nchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amend . (3) Cu aceeasi pedeaps se sanctioneaz si persoana care ncredinteaz un vehicul pentru care legea prevede obligativitatea detinerii permisului de conducere pentru conducerea pe drumurile publice unei persoane despre care stie c se afl n una dintre situatiile prev zute n alin. (1) sau alin. (2) sau sub influenta alcoolului ori a unor substante psihoactive. Conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau

a altor substante Art. 336. - (1) Conducerea pe drumurile publice a unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea detinerii permisului de conducere de c tre o persoan care, la momentul prelev rii mostrelor biologice, are o mbibatie alcoolic de peste 0,80 g/l alcool pur n snge se pedepseste cu nchisoare de la unu la 5 ani sau cu amend . (2) Cu aceeasi pedeaps se sanctioneaz si persoana, aflat sub influenta unor substante psihoactive, care conduce un vehicul pentru care legea prevede obligativitatea detinerii permisului de conducere. (3) Dac persoana aflat n una dintre situatiile prev zute n alin. (1) si alin. (2) efectueaz transport public de persoane, transport de substante sau produse periculoase ori se afl n procesul de instruire practic a unor persoane pentru obtinerea permisului de conducere sau n timpul desf sur rii probelor practice ale examenului pentru obtinerea permisului de conducere, pedeapsa este nchisoarea de la 2 la 7 ani. Refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice Art. 337. - Refuzul ori sustragerea conduc torului unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea detinerii permisului de conducere ori a instructorului auto, aflat n procesul de instruire, sau a examinatorului autorit tii competente, aflat n timpul desf sur rii probelor practice ale examenului pentru obtinerea permisului de conducere, de a se supune prelev rii de mostre biologice necesare n vederea stabilirii alcoolemiei ori a prezentei unor substante psihoactive se pedepseste cu nchisoarea de la unu la 5 ani. P r sirea locului accidentului

ori modificarea sau stergerea urmelor acestuia Art. 338. - (1) P r sirea locului accidentului, f r ncuviintarea politiei sau a procurorului care efectueaz cercetarea locului faptei, de c tre conduc torul vehiculului sau de c tre instructorul auto, aflat n procesul de instruire, ori de c tre examinatorul autorit tii competente, aflat n timpul desf sur rii probelor practice ale examenului pentru obtinerea permisului de conducere, implicat ntr-un accident de circulatie, se pedepseste cu nchisoarea de la 2 la 7 ani. (2) Cu aceeasi pedeaps se sanctioneaz si fapta oric rei persoane de a modifica starea locului sau de a sterge urmele accidentului de circulatie din care a rezultat uciderea sau v t marea integrit tii corporale ori a s n t tii uneia sau mai multor persoane, f r acordul echipei de cercetare la fata locului. (3) Nu constituie infractiune p r sirea locului accidentului cnd: a) n urma accidentului s-au produs doar pagube materiale; b) conduc torul vehiculului, n lipsa altor mijloace de transport, transport el nsusi persoanele r nite la cea mai apropiat unitate sanitar n m sur s acorde asistent medical necesar si la care a declarat datele personale de identitate si num rul de nmatriculare sau nregistrare a vehiculului condus, consemnate ntr-un registru special, dac se napoiaz imediat la locul accidentului; c) conduc torul autovehiculului cu regim de circulatie prioritar anunt de ndat politia, iar dup terminarea misiunii se prezint la sediul unit tii de politie pe a c rei raz de competent s-a produs accidentul, n vederea ntocmirii documentelor de constatare; d) victima p r seste locul faptei, iar conduc torul de vehicul anunt imediat evenimentul la cea mai apropiat unitate de politie.

mpiedicarea sau ngreunarea circulatiei pe drumurile publice Art. 339. - (1) Instalarea de mijloace de semnalizare rutier sau modificarea pozitiilor acestora, f r autorizatie eliberat de autorit tile competente, de natur s induc n eroare participantii la trafic ori s ngreuneze circulatia pe drumul public se pedepseste cu nchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amend . (2) Participarea n calitate de conduc tor de vehicul la ntreceri neautorizate pe drumurile publice se pedepseste cu nchisoare de la 3 luni la un an sau cu amend . (3) Cu aceeasi pedeaps se sanctioneaz asezarea de obstacole care ngreuneaz sau mpiedic circulatia pe drumul public, dac se pune n pericol siguranta circulatiei ori se aduce atingere dreptului la libera circulatie a celorlalti participanti la trafic. (4) L sarea f r supraveghere pe partea carosabil a drumului public a unui vehicul care transport produse sau substante periculoase se pedepseste cu nchisoare de la unu la 3 ani sau cu amend . Nerespectarea atributiilor privind verificarea tehnic ori efectuarea reparatiilor Art. 340. - (1) ndeplinirea defectuoas sau nendeplinirea atributiilor de verificare tehnic ori inspectie tehnic periodic a autovehiculelor, remorcilor sau tramvaielor ori a celor referitoare la efectuarea unor reparatii sau interventii tehnice de c tre persoanele care au asemenea atributii, dac din cauza st rii tehnice a vehiculului s-a pus n pericol siguranta circulatiei pe drumurile publice, se pedepseste cu nchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amend .

(2) Dac , urmare a faptei prev zute n alin. (1), s-a produs un accident de circulatie care a avut ca urmare v t marea integrit tii corporale sau a s n t tii uneia sau mai multor persoane, pedeapsa este nchisoarea de la unu la 5 ani, iar dac s-a produs moartea uneia sau mai multor persoane, pedeapsa este nchisoarea de la 3 la 10 ani. (3) Dac faptele prev zute n alin. (1) si alin. (2) au fost s vrsite din culp , limitele speciale ale pedepsei se reduc cu o treime. 4) Repararea autovehiculelor, remorcilor, tramvaielor sau mopedelor avnd urme de accident, f r a fi ndeplinite conditiile prev zute de lege, se pedepseste cu nchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amend . Efectuarea de lucr ri neautorizate n zona drumului public Art. 341. - (1) Efectuarea unor lucr ri de construire, modificare, modernizare sau reabilitare a drumului public ori de amenajare a accesului rutier la drumul public, f r autorizatie de constructie eliberat n conditiile legii ori cu nc lcarea conditiilor stabilite n autorizatie, se pedepseste cu nchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amend . (2) Amplasarea unor constructii, panouri sau reclame publicitare n zona drumului, f r autorizatie de constructie eliberat n conditiile legii ori cu nc lcarea conditiilor stabilite n autorizatie, dac prin aceasta se creeaz un pericol pentru siguranta circulatiei, se pedepseste cu nchisoare de la 3 luni la un an sau cu amend . (3) Persoana autorizat de administratorul c ii ferate care nu ia m surile corespunz toare pentru semnalizarea trecerilor la nivel cu calea ferat se pedepseste cu nchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amend . (4) Cu pedeapsa prev zut n alin. (3) se sanctioneaz si persoana autorizat de c tre administratorul unui drum public sau executantul unei lucr ri pe partea carosabil , care nu ia m surile corespunz toare pentru semnalizarea obstacolelor

sau a lucr rilor pe drumurile publice, dac prin aceasta s-a produs un accident de circulatie. CAPITOLUL III Nerespectarea regimului armelor, munitiilor, materialelor nucleare si al materiilor explozive Nerespectarea regimului armelor si al munitiilor Art. 342. - (1) Detinerea, portul, confectionarea, precum si orice operatiune privind circulatia armelor letale, a munitiilor, mecanismelor sau dispozitivelor acestora sau functionarea atelierelor de reparare a armelor letale, f r drept, se pedepsesc cu nchisoarea de la unu la 5 ani. (2) Detinerea sau portul f r drept de arme neletale din categoria celor supuse autoriz rii se pedepseste cu nchisoare de la 3 luni la un an sau cu amend . (3) Sustragerea armelor sau munitiilor prev zute n alin. (1) si alin. (2) se pedepseste cu nchisoarea de la 2 la 7 ani si interzicerea exercit rii unor drepturi. (4) Portul armelor prev zute n alin. (1) si alin. (2), f r drept, n sediul autorit tilor publice, institutiilor publice sau al altor persoane juridice de interes public ori n spatiile rezervate desf sur rii procesului electoral, se pedepseste cu nchisoarea de la unu la 5 ani si interzicerea unor drepturi. (5) Dac faptele prev zute n alin. (1) si alin. (3) au ca obiect arme interzise sau munitii, mecanisme ori dispozitive ale acestora, limitele speciale ale pedepsei se majoreaz cu o treime. Uzul de arm f r drept Art. 343. - (1) Uzul de arm letal sau interzis , f r drept, se pedepseste cu nchisoarea de la unu la 3 ani. (2) Uzul de arm neletal din categoria celor supuse autoriz rii, f r drept, se

pedepseste cu nchisoarea de la 6 luni la 2 ani. Stergerea sau modificarea marcajelor de pe arme letale Art. 344. - Stergerea sau modificarea, f r drept, a marcajelor de pe arme letale se pedepseste cu nchisoare de la unu la 3 ani sau cu amend . Nerespectarea regimului materialelor nucleare sau al altor materii radioactive Art. 345. - (1) Primirea, detinerea, folosirea, cedarea, modificarea, nstr inarea, dispersarea, expunerea, transportul sau deturnarea materialelor nucleare ori a altor materii radioactive, precum si orice operatie privind circulatia acestora, f r drept, se pedepsesc cu nchisoarea de la 3 la 10 ani si interzicerea exercit rii unor drepturi. (2) Sustragerea materialelor nucleare sau a altor materii radioactive se pedepseste cu nchisoarea de la 5 la 12 ani si interzicerea exercit rii unor drepturi. (3) Dac faptele prev zute n alin. (1) si alin. (2) au pus n pericol alte persoane sau bunuri, au produs v t marea corporal a uneia sau mai multor persoane, pedeapsa este nchisoarea de la 7 la 15 ani si interzicerea exercit rii unor drepturi. (4) n cazul n care faptele prev zute n alin. (1) si alin. (2) au avut ca urmare moartea uneia sau mai multor persoane, pedeapsa este nchisoarea de la 10 la 20 de ani si interzicerea exercit rii unor drepturi. Nerespectarea regimului materiilor explozive Art. 346. - (1) Producerea, experimentarea, prelucrarea, detinerea, transportul ori folosirea materiilor explozive sau orice alte operatiuni privind circulatia acestora, f r drept, se pedepsesc cu nchisoarea de la 2 la 7 ani.

(2) Sustragerea materiilor explozive se pedepseste cu nchisoarea de la 3 la 10 ani si interzicerea exercit rii unor drepturi. (3) Cnd faptele prev zute n alin. (1) si alin. (2) privesc o cantitate mai mare de 1 kg echivalent trotil sau cnd cantitatea exploziv este nsotit de materiale de initiere, pedeapsa este nchisoarea de la 5 la 12 ani si interzicerea exercit rii unor drepturi. (4) n cazul n care faptele prev zute n alin. (1)-(3) au avut ca urmare moartea uneia sau mai multor persoane, pedeapsa este nchisoarea de la 10 la 20 de ani si interzicerea exercit rii unor drepturi. Sanctionarea tentativei Art. 347. - Tentativa la infractiunile prev zute n art. 342 alin. (1) si alin. (3), art. 345 alin. (1) si alin. (2), precum si n art. 346 alin. (1) si alin. (2) se pedepseste. CAPITOLUL IV Infractiuni privitoare la regimul stabilit pentru alte activit ti reglementate de lege Exercitarea f r drept a unei profesii sau activit ti Art. 348. - Exercitarea, f r drept, a unei profesii sau activit ti pentru care legea cere autorizatie ori exercitarea acestora n alte conditii dect cele legale, dac legea special prevede c s vrsirea unor astfel de fapte se sanctioneaz potrivit legii penale, se pedepseste cu nchisoare de la 3 luni la un an sau cu amend . Neluarea m surilor legale de securitate si s n tate n munc Art. 349. - (1) Neluarea vreuneia dintre m surile legale de securitate si s n tate n munc de c tre persoana care avea ndatorirea de a lua aceste m suri, dac se creeaz un pericol iminent de producere a unui accident de munc sau de mboln vire profesional , se pedepseste cu nchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amend .

(2) Fapta prev zut n alin. (1) s vrsit din culp se pedepseste cu nchisoare de la 3 luni la un an sau cu amend . Nerespectarea m surilor legale de securitate si s n tate n munc Art. 350. - (1) Nerespectarea de c tre orice persoan a obligatiilor si a m surilor stabilite cu privire la securitatea si s n tatea n munc , dac prin aceasta se creeaz un pericol iminent de producere a unui accident de munc sau de mboln vire profesional , se pedepseste cu nchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amend . (2) Cu aceeasi pedeaps se sanctioneaz repunerea n functiune a instalatiilor, masinilor si utilajelor, anterior elimin rii tuturor deficientelor pentru care s-a luat m sura opririi lor. (3) Faptele prev zute n alin. (1) si alin. (2) s vrsite din culp se pedepsesc cu nchisoare de la 3 luni la un an sau cu amend . Cam ta Art. 351. - Darea de bani cu dobnd , ca ndeletnicire, de c tre o persoan neautorizat , se pedepseste cu nchisoarea de la 6 luni la 5 ani. CAPITOLUL V Infractiuni contra s n t tii publice Z d rnicirea combaterii bolilor Art. 352. - (1) Nerespectarea m surilor privitoare la prevenirea sau combaterea bolilor infectocontagioase, dac a avut ca urmare r spndirea unei asemenea boli, se pedepseste cu nchisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amend . (2) Dac fapta prev zut n alin. (1) este s vrsit din culp , pedeapsa este nchisoarea de la o lun la 6 luni sau amenda. Contaminarea veneric

Art. 353. - (1) Transmiterea unei boli venerice, prin raport sexual sau alte acte sexuale, de c tre o persoan care stie c sufer de o astfel de boal , se pedepseste cu nchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amend . (2) Instanta de judecat va dispune m sura de sigurant a oblig rii la tratament medical. Transmiterea sindromului imunodeficitar dobndit Art. 354. - (1) Transmiterea, prin orice mijloace, a sindromului imunodeficitar dobndit - SIDA - de c tre o persoan care stie c sufer de aceast boal se pedepseste cu nchisoarea de la 3 la 10 ani. (2) Transmiterea, prin orice mijloace, a sindromului imunodeficitar dobndit - SIDA de c tre o alt persoan dect cea prev zut n alin. (1) se pedepseste cu nchisoarea de la 5 la 12 ani. (3) Dac prin faptele prev zute n alin. (1) si alin. (2) s-a produs moartea victimei, pedeapsa este nchisoarea de la 7 la 15 ani. (4) Cnd fapta prev zut n alin. (2) a fost s vrsit din culp , pedeapsa este nchisoarea de la 6 luni la 3 ani, iar dac a cauzat moartea victimei, pedeapsa este nchisoarea de la 2 la 7 ani. (5) Tentativa la infractiunile prev zute n alin. (1) si alin. (2) se pedepseste. R spndirea bolilor la animale sau plante Art. 355. - (1) Nerespectarea m surilor privitoare la prevenirea sau combaterea bolilor infectocontagioase la animale sau plante ori a d un torilor, dac a avut ca urmare r spndirea unei asemenea boli ori a d un torilor, se pedepseste cu nchisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amend .

(2) Dac fapta este s vrsit din culp , limitele speciale ale pedepsei se reduc la jum tate. Infectarea apei Art. 356. - (1) Infectarea prin orice mijloace a surselor sau retelelor de ap , dac apa devine d un toare s n t tii oamenilor, animalelor sau plantelor, se pedepseste cu nchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amend . (2) Tentativa se pedepseste. Falsificarea sau substituirea de alimente ori alte produse Art. 357. - (1) Prepararea, oferirea sau expunerea spre vnzare de alimente, b uturi ori alte produse falsificate sau substituite, dac sunt v t m toare s n t tii, se pedepseste cu nchisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amend si interzicerea exercit rii unor drepturi. (2) Prepararea, oferirea sau expunerea spre vnzare de medicamente contraf cute sau substituite care sunt v t m toare s n t tii se pedepseste cu nchisoarea de la 6 luni la 5 ani si interzicerea exercit rii unor drepturi. Comercializarea de produse alterate Art. 358. - (1) Vnzarea de alimente, b uturi sau alte produse cunoscnd c sunt alterate ori cu perioada de valabilitate dep sit , dac sunt v t m toare s n t tii, se pedepseste cu nchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amend si interzicerea exercit rii unor drepturi. (2) Cu aceeasi pedeaps se sanctioneaz punerea n consum de carne sau produse din carne, provenite din t ieri de animale sustrase controlului veterinar, dac sunt v t m toare s n t tii. (3) Vnzarea de medicamente cunoscnd c sunt contraf cute, alterate ori cu

perioada de valabilitate dep sit , dac sunt v t m toare s n t tii ori si-au pierdut n tot sau n parte eficienta terapeutic , se pedepseste cu nchisoarea de la unu la 5 ani si interzicerea exercit rii unor drepturi. Traficul de produse sau substante toxice Art. 359. - (1) Producerea, detinerea, precum si orice operatiune privind circulatia produselor ori substantelor toxice, cultivarea n scop de prelucrare a plantelor care contin astfel de substante ori experimentarea produselor sau substantelor toxice, f r drept, se pedepsesc cu nchisoarea de la 2 la 7 ani si interzicerea exercit rii unor drepturi. (2) Tentativa se pedepseste. CAPITOLUL VI Infractiuni contra sigurantei si integrit tii sistemelor si datelor informatice Accesul ilegal la un sistem informatic Art. 360. - (1) Accesul, f r drept, la un sistem informatic se pedepseste cu nchisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amend . (2) Fapta prev zut n alin. (1), s vrsit n scopul obtinerii de date informatice, se pedepseste cu nchisoarea de la 6 luni la 5 ani. (3) Dac fapta prev zut n alin. (1) a fost s vrsit cu privire la un sistem informatic la care, prin intermediul unor proceduri, dispozitive sau programe specializate, accesul este restrictionat sau interzis pentru anumite categorii de utilizatori, pedeapsa este nchisoarea de la 2 la 7 ani. Interceptarea ilegal a unei transmisii de date informatice

Art. 361. - (1) Interceptarea, f r drept, a unei transmisii de date informatice care nu este public si care este destinat unui sistem informatic, provine dintr-un asemenea sistem sau se efectueaz n cadrul unui sistem informatic se pedepseste cu nchisoarea de la unu la 5 ani. (2) Cu aceeasi pedeaps se sanctioneaz si interceptarea, f r drept, a unei emisii electromagnetice provenite dintr-un sistem informatic, ce contine date informatice care nu sunt publice. Alterarea integrit tii datelor informatice Art. 362. - Fapta de a modifica, sterge sau deteriora date informatice ori de a restrictiona accesul la aceste date, f r drept, se pedepseste cu nchisoarea de la unu la 5 ani. Perturbarea function rii sistemelor informatice Art. 363. - Fapta de a perturba grav, f r drept, functionarea unui sistem informatic, prin introducerea, transmiterea, modificarea, stergerea sau deteriorarea datelor informatice sau prin restrictionarea accesului la date informatice, se pedepseste cu nchisoarea de la 2 la 7 ani. Transferul neautorizat de date informatice Art. 364. - Transferul neautorizat de date dintr-un sistem informatic sau dintr-un mijloc de stocare a datelor informatice se pedepseste cu nchisoarea de la unu la 5 ani. Operatiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice Art. 365. - (1) Fapta persoanei care, f r drept, produce, import , distribuie sau

pune la dispozitie sub orice form : a) dispozitive sau programe informatice concepute sau adaptate n scopul comiterii uneia dintre infractiunile prev zute n art. 360-364; b) parole, coduri de acces sau alte asemenea date informatice care permit accesul total sau partial la un sistem informatic, n scopul s vrsirii uneia dintre infractiunile prev zute n art. 360-364, se pedepseste cu nchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amend . (2) Detinerea, f r drept, a unui dispozitiv, a unui program informatic, a unei parole, a unui cod de acces sau a altor date informatice dintre cele prev zute n alin. (1), n scopul s vrsirii uneia dintre infractiunile prev zute n art. 360-364, se pedepseste cu nchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amend . Sanctionarea tentativei Art. 366. - Tentativa la infractiunile prev zute n prezentul capitol se pedepseste. TITLUL VIII Infractiuni care aduc atingere unor relatii privind convietuirea social CAPITOLUL I Infractiuni contra ordinii si linistii publice Constituirea unui grup infractional organizat Art. 367. - (1) Initierea sau constituirea unui grup infractional organizat, aderarea sau sprijinirea, sub orice form , a unui astfel de grup se pedepseste cu nchisoarea de la unu la 5 ani si interzicerea exercit rii unor drepturi. (2) Cnd infractiunea care intr n scopul grupului infractional organizat este sanctionat de lege cu pedeapsa detentiunii pe viat sau cu nchisoarea mai mare de 10 ani, pedeapsa este nchisoarea de la 3 la 10 ani si interzicerea exercit rii unor

drepturi. (3) Dac faptele prev zute n alin. (1) si alin. (2) au fost urmate de s vrsirea unei infractiuni, se aplic regulile privind concursul de infractiuni. (4) Nu se pedepsesc persoanele care au comis faptele prev zute n alin. (1) si alin. (2), dac denunt autorit tilor grupul infractional organizat, nainte ca acesta s fi fost descoperit si s se fi nceput s vrsirea vreuneia dintre infractiunile care intr n scopul grupului. (5) Dac persoana care a s vrsit una dintre faptele prev zute n alin. (1)-(3) nlesneste, n cursul urm ririi penale, aflarea adev rului si tragerea la r spundere penal a unuia sau mai multor membri ai unui grup infractional organizat, limitele speciale ale pedepsei se reduc la jum tate. (6) Prin grup infractional organizat se ntelege grupul structurat, format din trei sau mai multe persoane, constituit pentru o anumit perioad de timp si pentru a actiona n mod coordonat n scopul comiterii uneia sau mai multor infractiuni. Instigarea public Art. 368. - (1) Fapta de a ndemna publicul, verbal, n scris sau prin orice alte mijloace, s s vrseasc infractiuni se pedepseste cu nchisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amend , f r a se putea dep si pedeapsa prev zut de lege pentru infractiunea la s vrsirea c reia s-a instigat. (2) Dac fapta prev zut n alin. (1) este comis de un functionar public, pedeapsa este nchisoarea de la unu la 5 ani si interzicerea exercit rii unor drepturi, f r a se putea dep si pedeapsa prev zut de lege pentru infractiunea la s vrsirea c reia s-a instigat. (3) Dac instigarea public a avut ca urmare comiterea infractiunii la care s-a instigat, pedeapsa este cea prev zut de lege pentru acea infractiune.

Incitarea la ur sau discriminare Art. 369. - Incitarea publicului, prin orice mijloace, la ur sau discriminare mpotriva unei categorii de persoane se pedepseste cu nchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amend . ncercarea de a determina s vrsirea unei infractiuni Art. 370. - ncercarea de a determina o persoan , prin constrngere sau corupere, s comit o infractiune pentru care legea prevede pedeapsa detentiunii pe viat sau pedeapsa nchisorii mai mare de 10 ani se pedepseste cu nchisoare de la unu la 5 ani sau cu amend . Tulburarea ordinii si linistii publice Art. 371. - Fapta persoanei care, n public, prin violente comise mpotriva persoanelor sau bunurilor ori prin amenint ri sau atingeri grave aduse demnit tii persoanelor, tulbur ordinea si linistea public se pedepseste cu nchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amend . Portul sau folosirea f r drept de obiecte periculoase Art. 372. - (1) Fapta de a purta f r drept, la adun ri publice, manifest ri culturalsportive, n locuri special amenajate si autorizate pentru distractie ori agrement sau n mijloace de transport n comun: a) cutitul, pumnalul, boxul sau alte asemenea obiecte fabricate sau confectionate anume pentru t iere, ntepare sau lovire; b) arme neletale care nu sunt supuse autoriz rii ori dispozitive pentru socuri electrice; c) substante iritant-lacrimogene sau cu efect paralizant

se pedepseste cu nchisoare de la 3 luni la un an sau cu amend . (2) Folosirea, f r drept, la adun ri publice, manifest ri cultural-sportive, n locuri de distractie ori agrement sau n mijloace de transport n comun a obiectelor sau substantelor prev zute n alin. (1) se pedepseste cu nchisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amend . (3) Portul, f r drept, al obiectelor sau substantelor prev zute n alin. (1) n sediul autorit tilor publice, institutiilor publice sau al altor persoane juridice de interes public ori n spatiile rezervate desf sur rii procesului electoral se pedepseste cu nchisoare de la unu la 3 ani sau cu amend . mpiedicarea desf sur rii unei adun ri publice Art. 373. - mpiedicarea, prin orice mijloace, a desf sur rii unei adun ri publice care a fost autorizat potrivit legii se pedepseste cu nchisoare de la 3 luni la un an sau cu amend . Pornografia infantil Art. 374. - (1) Producerea, detinerea n vederea expunerii sau distribuirii, achizitionarea, stocarea, expunerea, promovarea, distribuirea, precum si punerea la dispozitie, n orice mod, de materiale pornografice cu minori se pedepsesc cu nchisoarea de la un an la 5 ani. (2) Dac faptele prev zute n alin. (1) au fost s vrsite printr-un sistem informatic sau alt mijloc de stocare a datelor informatice, pedeapsa este nchisoarea de la 2 la 7 ani. (3) Accesarea, f r drept, de materiale pornografice cu minori, prin intermediul sistemelor informatice sau altor mijloace de comunicatii electronice, se pedepseste cu nchisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amend .

(4) Prin materiale pornografice cu minori se ntelege orice material care prezint un minor avnd un comportament sexual explicit sau care, desi nu prezint o persoan real , simuleaz , n mod credibil, un minor avnd un astfel de comportament. (5) Tentativa se pedepseste. Ultrajul contra bunelor moravuri Art. 375. - Fapta persoanei care, n public, expune sau distribuie f r drept imagini ce prezint explicit o activitate sexual , alta dect cea la care se refer art. 374, ori s vrseste acte de exhibitionism sau alte acte sexuale explicite se pedepseste cu nchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amend . CAPITOLUL II Infractiuni contra familiei Bigamia Art. 376. - (1) ncheierea unei noi c s torii de c tre o persoan c s torit se pedepseste cu nchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amend . (2) Persoana nec s torit care ncheie o c s torie cu o persoan pe care o stie c s torit se pedepseste cu nchisoare de la o lun la un an sau cu amend . Incestul Art. 377. - Raportul sexual consimtit, s vrsit ntre rude n linie direct sau ntre frati si surori, se pedepseste cu nchisoarea de la un an la 5 ani. Abandonul de familie Art. 378. - (1) S vrsirea de c tre persoana care are obligatia legal de ntretinere, fat de cel ndrept tit la ntretinere, a uneia dintre urm toarele fapte: a) p r sirea, alungarea sau l sarea f r ajutor, expunndu-l la suferinte fizice sau morale; b) nendeplinirea, cu rea-credint , a obligatiei de ntretinere prev zute de lege;

c) neplata, cu rea-credint , timp de 3 luni, a pensiei de ntretinere stabilite pe cale judec toreasc , se pedepseste cu nchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amend . (2) Cu aceeasi pedeaps se sanctioneaz neexecutarea, cu rea-credint , de c tre cel condamnat a prestatiilor periodice stabilite prin hot rre judec toreasc , n favoarea persoanelor ndrept tite la ntretinere din partea victimei infractiunii. (3) Actiunea penal se pune n miscare la plngerea prealabil a persoanei v t mate. (4) Fapta nu se pedepseste dac , nainte de terminarea urm ririi penale, inculpatul si ndeplineste obligatiile. (5) Dac , pn la r mnerea definitiv a hot rrii de condamnare, inculpatul si ndeplineste obligatiile, instanta dispune, dup caz, amnarea aplic rii pedepsei sau suspendarea execut rii pedepsei sub supraveghere, chiar dac nu sunt ndeplinite conditiile prev zute de lege pentru aceasta. Nerespectarea m surilor privind ncredintarea minorului Art. 379. - (1) Retinerea de c tre un p rinte a copilului s u minor, f r consimt mntul celuilalt p rinte sau al persoanei c reia i-a fost ncredintat minorul potrivit legii, se pedepseste cu nchisoare de la o lun la 3 luni sau cu amend . (2) Cu aceeasi pedeaps se sanctioneaz fapta persoanei c reia i s-a ncredintat minorul prin hot rre judec toreasc spre crestere si educare de a mpiedica, n mod repetat, pe oricare dintre p rinti s aib leg turi personale cu minorul, n conditiile stabilite de p rti sau de c tre organul competent. (3) Actiunea penal se pune n miscare la plngerea prealabil a persoanei v t mate.

mpiedicarea accesului la nv t mntul general obligatoriu Art. 380. - (1) P rintele sau persoana c reia i-a fost ncredintat, potrivit legii, un minor si care, n mod nejustificat, l retrage sau l mpiedic prin orice mijloace s urmeze cursurile nv t mntului general obligatoriu se pedepseste cu nchisoare de la 3 luni la un an sau cu amend . (2) Fapta nu se pedepseste dac nainte de terminarea urm ririi penale inculpatul asigur reluarea frecvent rii cursurilor de c tre minor. (3) Dac pn la r mnerea definitiv a hot rrii de condamnare inculpatul asigur reluarea frecvent rii cursurilor de c tre minor, instanta dispune, dup caz, amnarea aplic rii pedepsei sau suspendarea execut rii pedepsei sub supraveghere, chiar dac nu sunt ndeplinite conditiile prev zute de lege pentru aceasta. CAPITOLUL III Infractiuni contra libert tii religioase si respectului datorat persoanelor decedate mpiedicarea exercit rii libert tii religioase Art. 381. - (1) mpiedicarea sau tulburarea liberei exercit ri a ritualului unui cult religios, care este organizat si functioneaz potrivit legii, se pedepseste cu nchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amend . (2) Obligarea unei persoane, prin constrngere, s participe la serviciile religioase ale unui cult ori s ndeplineasc un act religios legat de exercitarea unui cult se pedepseste cu nchisoare de la unu la 3 ani sau cu amend . (3) Cu aceeasi pedeaps se sanctioneaz obligarea unei persoane, prin violent sau amenintare, s ndeplineasc un act interzis de cultul, organizat potrivit legii,

c ruia i apartine. (4) Actiunea penal se pune n miscare la plngerea prealabil a persoanei v t mate. Profanarea l casurilor sau a obiectelor de cult Art. 382. - Profanarea unui l cas sau a unui obiect de cult, apartinnd unui cult religios care este organizat si functioneaz potrivit legii, se pedepseste cu nchisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amend . Profanarea de cadavre sau morminte Art. 383. - (1) Sustragerea, distrugerea sau profanarea unui cadavru ori a cenusii rezultate din incinerarea acestuia se pedepseste cu nchisoarea de la 6 luni la 3 ani. (2) Profanarea prin orice mijloace a unui mormnt, a unei urne funerare sau a unui monument funerar se pedepseste cu nchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amend . Prelevarea ilegal de tesuturi sau organe Art. 384. - Prelevarea de tesuturi sau organe de la un cadavru, f r drept, se pedepseste cu nchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amend . TITLUL IX Infractiuni electorale mpiedicarea exercit rii drepturilor electorale Art. 385. - (1) mpiedicarea, prin orice mijloace, a liberului exercitiu al dreptului de a alege sau de a fi ales se pedepseste cu nchisoarea de la 6 luni la 3 ani. (2) Atacul, prin orice mijloace, asupra localului sectiei de votare se pedepseste cu

nchisoarea de la 2 la 7 ani si interzicerea exercit rii unor drepturi. Coruperea aleg torilor Art. 386. - (1) Oferirea sau darea de bani, de bunuri ori de alte foloase n scopul determin rii aleg torului s voteze sau s nu voteze o anumit list de candidati ori un anumit candidat se pedepseste cu nchisoarea de la 6 luni la 3 ani si interzicerea exercit rii unor drepturi. (2) Nu intr n categoria bunurilor prev zute n alin. (1) bunurile cu valoare simbolic , inscriptionate cu nsemnele unei formatiuni politice. Frauda la vot Art. 387. - (1) Fapta persoanei care voteaz : a) f r a avea acest drept; b) de dou sau mai multe ori; c) prin introducerea n urn a mai multor buletine de vot dect are dreptul un aleg tor se pedepseste cu nchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amend si interzicerea exercit rii unor drepturi. (2) Cu aceeasi pedeaps se sanctioneaz utilizarea unei c rti de aleg tor sau a unui act de identitate nul ori fals sau a unui buletin de vot fals. Frauda la votul electronic Art. 388. - Tip rirea si utilizarea de date de acces false, accesarea frauduloas a sistemului de vot electronic sau falsificarea prin orice mijloace a buletinelor de vot n format electronic se pedepsesc cu nchisoarea de la unu la 5 ani. Violarea confidentialit tii votului Art. 389. - (1) Violarea prin orice mijloace a secretului votului se pedepseste cu amend .

(2) Dac fapta a fost comis de un membru al biroului electoral al sectiei de votare, pedeapsa este nchisoare de la 6 luni la 3 ani sau amend si interzicerea exercit rii unor drepturi. Nerespectarea regimului urnei de vot Art. 390. - (1) Deschiderea urnelor, nainte de ora stabilit pentru nchiderea vot rii, se pedepseste cu nchisoare de la unu la 3 ani sau cu amend si interzicerea exercit rii unor drepturi. (2) ncredintarea urnei speciale altor persoane dect membrilor biroului electoral al sectiei de votare ori transportarea acesteia de c tre alte persoane sau n alte conditii dect cele prev zute de lege se pedepseste cu nchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amend si interzicerea exercit rii unor drepturi. Falsificarea documentelor si evidentelor electorale Art. 391. - (1) Falsificarea prin orice mijloace a nscrisurilor de la birourile electorale se pedepseste cu nchisoarea de la unu la 5 ani si interzicerea exercit rii unor drepturi. (2) Cu aceeasi pedeaps se sanctioneaz si nscrierea n copia de pe lista electoral permanent a unor persoane care nu figureaz n aceast list . (3) Introducerea n uz sau folosirea unui program informatic cu vicii care altereaz nregistrarea ori nsumarea rezultatelor obtinute n sectiile de votare sau determin repartizarea mandatelor n afara prevederilor legii se pedepseste cu nchisoarea de la 2 la 7 ani si interzicerea exercit rii unor drepturi. (4) Cu aceeasi pedeaps se sanctioneaz introducerea de date, informatii sau proceduri care duc la alterarea sistemului informational national necesar stabilirii

rezultatelor alegerilor. Fapte s vrsite n leg tur cu un referendum Art. 392. - Dispozitiile art. 385-391 se aplic n mod corespunz tor si n cazul faptelor s vrsite cu prilejul unui referendum. Sanctionarea tentativei Art. 393. - Tentativa la infractiunile prev zute n art. 385 si art. 387-391 se pedepseste. TITLUL X Infractiuni contra securit tii nationale Tr darea Art. 394. - Fapta cet teanului romn de a intra n leg tur cu o putere sau cu o organizatie str in ori cu agenti ai acestora, n scopul de a suprima sau stirbi unitatea si indivizibilitatea, suveranitatea sau independenta statului, prin: a) provocare de r zboi contra t rii sau de nlesnire a ocupatiei militare str ine; b) subminare economic , politic sau a capacit tii de ap rare a statului; c) aservire fat de o putere sau organizatie str in ; d) ajutarea unei puteri sau organizatii str ine pentru desf surarea unei activit ti ostile mpotriva securit tii nationale, se pedepseste cu nchisoarea de la 10 la 20 de ani si interzicerea exercit rii unor drepturi. Tr darea prin transmitere de informatii secrete de stat Art. 395. - Transmiterea de informatii secrete de stat unei puteri sau organizatii str ine ori agentilor acestora, precum si procurarea ori detinerea de documente sau

date ce constituie informatii secrete de stat de c tre cei care nu au calitatea de a le cunoaste, n scopul transmiterii lor unei puteri sau organizatii str ine ori agentilor acestora, s vrsite de un cet tean romn, se pedepsesc cu nchisoarea de la 10 la 20 de ani si interzicerea exercit rii unor drepturi. Tr darea prin ajutarea inamicului Art. 396. - Fapta cet teanului romn care, n timp de r zboi: a) pred teritorii, orase, pozitii de ap rare, depozite ori instalatii ale fortelor armate romne sau care servesc ap r rii; b) pred nave, aeronave, masini, aparate, armament sau orice alte materiale care pot servi purt rii r zboiului; c) procur inamicului oameni, valori sau materiale de orice fel; d) trece de partea inamicului sau efectueaz alte actiuni care sunt de natur s favorizeze activitatea inamicului ori s sl beasc puterea de lupt a fortelor armate romne sau a armatelor aliate; e) lupt sau face parte din formatii de lupt mpotriva statului romn sau a aliatilor s i se pedepseste cu detentiune pe viat sau cu nchisoare de la 15 la 25 de ani si interzicerea exercit rii unor drepturi. Actiuni mpotriva ordinii constitutionale Art. 397. - (1) Actiunea armat ntreprins n scopul schimb rii ordinii constitutionale ori al ngreun rii sau mpiedic rii exercit rii puterii de stat se pedepseste cu nchisoarea de la 15 la 25 de ani si interzicerea exercit rii unor drepturi. (2) ntreprinderea de actiuni violente mpotriva persoanelor sau bunurilor s vrsite de mai multe persoane mpreun , n scopul schimb rii ordinii constitutionale ori al

ngreun rii sau mpiedic rii exercit rii puterii de stat, dac se pune n pericol securitatea national , se pedepseste cu nchisoarea de la 10 la 20 de ani si interzicerea exercit rii unor drepturi. nalta tr dare Art. 398. - Faptele prev zute n art. 394-397, s vrsite de c tre Presedintele Romniei sau de c tre un alt membru al Consiliului Suprem de Ap rare a t rii, constituie infractiunea de nalt tr dare si se pedepsesc cu detentiune pe viat sau cu nchisoare de la 15 la 25 de ani si interzicerea exercit rii unor drepturi. Actiunile ostile contra statului Art. 399. - Faptele prev zute n art. 394 si art. 396, s vrsite de un cet tean str in sau apatrid, se pedepsesc cu nchisoarea de la 10 la 20 de ani si interzicerea exercit rii unor drepturi. Spionajul Art. 400. - Faptele prev zute n art. 395, s vrsite de un cet tean str in sau apatrid, se pedepsesc cu nchisoarea de la 10 la 20 de ani si interzicerea exercit rii unor drepturi. Atentatul care pune n pericol securitatea national Art. 401. - Atentatul contra vietii s vrsit mpotriva unei persoane care detine o functie de demnitate public , dac fapta pune n pericol securitatea national , se pedepseste cu detentiune pe viat sau nchisoare de la 15 la 25 de ani si interzicerea exercit rii unor drepturi. Atentatul contra unei colectivit ti Art. 402. - Atentatul s vrsit contra unei colectivit ti prin otr viri n mas , provocare de epidemii sau prin orice alt mijloc, n scopul ngreun rii sau mpiedic rii

exercit rii puterii de stat, se pedepseste cu detentiune pe viat sau cu nchisoare de la 15 la 25 de ani si interzicerea exercit rii unor drepturi. Actele de diversiune Art. 403. - Distrugerea, degradarea sau aducerea n stare de nentrebuintare, n ntregime sau n parte, prin explozii, incendii sau n orice alt mod, a instalatiilor industriale, a c ilor de comunicatie, a mijloacelor de transport, a mijloacelor de telecomunicatie, a constructiilor, a produselor industriale sau agricole ori a altor bunuri, dac fapta pune n pericol securitatea national , se pedepseste cu nchisoarea de la 10 la 20 de ani si interzicerea exercit rii unor drepturi. Comunicarea de informatii false Art. 404. - Comunicarea sau r spndirea, prin orice mijloace, de stiri, date sau informatii false ori de documente falsificate, cunoscnd caracterul fals al acestora, dac prin aceasta se pune n pericol securitatea national , se pedepseste cu nchisoarea de la unu la 5 ani. Propaganda pentru r zboi Art. 405. - (1) Propaganda pentru r zboi de agresiune, precum si r spndirea de stiri tendentioase sau inventate, n scopul provoc rii unui r zboi de agresiune, se pedepsesc cu nchisoarea de la 2 la 7 ani si interzicerea exercit rii unor drepturi. (2) Cu aceeasi pedeaps se sanctioneaz faptele prev zute n alin. (1), s vrsite n scopul provoc rii unui r zboi de agresiune mpotriva Romniei sau a unui conflict armat intern. Compromiterea unor interese de stat Art. 406. - Distrugerea, alterarea ori ascunderea unui document sau nscris n care sunt stabilite drepturi ale statului romn n raport cu o putere str in , dac prin aceasta sunt puse n pericol sau v t mate interesele de stat, se pedepseste cu

nchisoarea de la 7 la 15 ani si interzicerea exercit rii unor drepturi. Divulgarea secretului care pericliteaz securitatea national Art. 407. - (1) Divulgarea unor documente sau a unor date care constituie informatii secrete de stat, de c tre cel care le cunoaste datorit atributiilor de serviciu, dac fapta pune n pericol securitatea national , se pedepseste cu nchisoarea de la 7 la 15 ani si interzicerea exercit rii unor drepturi. (2) Detinerea n afara ndatoririlor de serviciu a unui document ce contine informatii secrete de stat, dac fapta pune n pericol securitatea national , se pedepseste cu nchisoarea de la 5 la 10 ani. Infractiuni contra persoanelor care se bucur de protectie international Art. 408. - (1) Atentatul contra vietii s vrsit mpotriva reprezentantului unui stat str in sau altei persoane care se bucur de protectie n conformitate cu conventiile internationale, aflat n misiune oficial n Romnia, se pedepseste cu detentiune pe viat sau nchisoare de la 15 la 25 de ani si interzicerea exercit rii unor drepturi. (2) Infractiunile intentionate contra integrit tii corporale, s n t tii sau libert tii, s vrsite mpotriva unei persoane dintre cele mentionate n alin. (1), se sanctioneaz cu pedeapsa prev zut de lege pentru fapta s vrsit , ale c rei limite speciale se majoreaz cu jum tate. Constituirea de structuri informative ilegale Art. 409. - Initierea, organizarea sau constituirea pe teritoriul Romniei a unor structuri informative n scopul culegerii de informatii secrete de stat ori desf surarea

de c tre acestea a unei activit ti de culegere sau prelucrare de asemenea informatii, n afara cadrului legal, se pedepseste cu nchisoarea de la 3 la 10 ani si interzicerea unor drepturi. Nedenuntarea unor infractiuni contra securit tii nationale Art. 410. - (1) Fapta persoanei care, lund cunostint despre preg tirea sau comiterea vreuneia dintre infractiunile prev zute n art. 394-397, art. 399-403 si art. 406-409, nu nstiinteaz de ndat autorit tile se pedepseste cu nchisoarea de la 2 la 7 ani. (2) Nedenuntarea s vrsit de un membru de familie nu se pedepseste. (3) Nu se pedepseste persoana care, nainte de punerea n miscare a actiunii penale mpotriva unei persoane pentru s vrsirea faptei nedenuntate, ncunostinteaz autorit tile competente despre aceasta sau care, chiar dup punerea n miscare a actiunii penale, a nlesnit tragerea la r spundere penal a autorului si a participantilor. Cauze de reducere a pedepsei Art. 411. - Dac persoana care a s vrsit una dintre infractiunile prev zute n prezentul titlu nlesneste, n cursul urm ririi penale, aflarea adev rului si tragerea la r spundere penal a autorului sau a participantilor, limitele speciale ale pedepsei se reduc la jum tate. Sanctionarea tentativei Art. 412. - (1) Tentativa la infractiunile prev zute n prezentul titlu se pedepseste. (2) Se consider tentativ si producerea sau procurarea mijloacelor ori instrumentelor, precum si luarea de m suri n vederea comiterii infractiunilor prev zute n art. 395-397, art. 401-403, art. 408 si art. 399 raportat la infractiunea de tr dare prin ajutarea inamicului.

TITLUL XI Infractiuni contra capacit tii de lupt a fortelor armate CAPITOLUL I Infractiuni s vrsite de militari Absenta nejustificat Art. 413. - Absenta nejustificat a oric rui militar de la unitate sau de la serviciu, care a dep sit 4 ore, dar nu mai mult de 24 de ore, n timp de r zboi, pe durata st rii de asediu sau a st rii de urgent , se pedepseste cu nchisoare de la unu la 3 ani sau cu amend . Dezertarea Art. 414. - (1) Absenta nejustificat de la unitate sau de la serviciu, care dep seste 3 zile, a oric rui militar se pedepseste cu nchisoare de la unu la 5 ani sau cu amend . (2) Dezertarea s vrsit n urm toarele mprejur ri: a) de doi sau mai multi militari mpreun ; b) avnd asupra sa o arm militar ; c) n timpul misiunilor la care particip n afara teritoriului statului romn, se pedepseste cu nchisoarea de la 3 la 10 ani. (3) n timp de r zboi sau pe un teritoriu pe care a fost proclamat starea de asediu sau de urgent , dezertarea oric rui militar de la unitate sau serviciu care a dep sit 24 de ore se pedepseste cu nchisoarea de la 3 la 10 ani. nc lcarea consemnului Art. 415. - (1) nc lcarea regulilor serviciului de paz , interventie, nsotire sau de securitate se pedepseste cu nchisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amend . (2) nc lcarea consemnului de c tre santinela aflat n post la depozitele de armament, munitii sau alte materiale explozive ori n alte posturi de un deosebit interes

militar sau de stat se pedepseste cu nchisoarea de la unu la 5 ani. (3) Faptele prev zute n alin. (1) si alin. (2) s vrsite n timp de r zboi, pe durata st rii de asediu sau a st rii de urgent se pedepsesc cu nchisoarea de la 3 la 10 ani. P r sirea postului sau comenzii Art. 416. - (1) P r sirea de c tre militar a postului, a serviciului sau a oric rui alt loc n care acesta trebuia s se afle se pedepseste cu nchisoarea de la 3 luni la un an. (2) P r sirea comenzii sau a serviciului de permanent de c tre orice militar se pedepseste cu nchisoarea de la unu la 5 ani. (3) Faptele prev zute n alin. (1) si alin. (2) se pedepsesc cu nchisoarea de la 2 la 7 ani, iar dac au fost s vrsite n timp de r zboi, se pedepsesc cu nchisoarea de la 3 la 10 ani. Insubordonarea Art. 417. - (1) Refuzul de a executa un ordin cu privire la ndatoririle de serviciu se pedepseste cu nchisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amend . (2) n timp de r zboi, pe durata st rii de asediu sau a st rii de urgent , pedeapsa pentru fapta prev zut n alin. (1) este nchisoarea de la 2 la 7 ani. Constrngerea superiorului Art. 418. - (1) Constrngerea, prin orice mijloace, a superiorului de c tre inferior sau a sefului de c tre subordonat, la nc lcarea ndatoririlor de serviciu se pedepseste cu nchisoarea de la unu la 3 ani. (2) Fapta prev zut n alin. (1) s vrsit de 2 sau mai multi militari mpreun ori n fata trupei adunate sau prin folosirea unei arme se pedepseste cu nchisoarea de la 2 la 7 ani. (3) n timp de r zboi fapta prev zut n alin. (1) se pedepseste cu nchisoarea de la 2 la 7 ani, iar fapta prev zut n alin. (2) se pedepseste cu nchisoarea de la 3 la

12 ani. Abuzul de autoritate Art. 419. - Fapta superiorului sau a sefului care, prin nc lcarea atributiilor de serviciu, cauzeaz o v t mare grav a intereselor legale ale inferiorului sau subordonatului ori l oblig s ncalce ndatoririle de serviciu se pedepseste cu nchisoarea de la unu la 3 ani. Lovirea superiorului ori a inferiorului Art. 420. - (1) Lovirea superiorului de c tre inferior sau a sefului de c tre subordonat, atunci cnd superiorul sau seful se afl n exercitarea atributiilor de serviciu ori pentru acte ndeplinite n leg tur cu aceste atributii, se pedepseste cu nchisoare de la unu la 5 ani sau cu amend . (2) Cu aceeasi pedeaps se sanctioneaz si lovirea s vrsit de c tre superior sau sef mpotriva inferiorului sau a subordonatului, atunci cnd inferiorul sau subordonatul se afl n exercitarea atributiilor de serviciu ori pentru acte ndeplinite n leg tur cu aceste atributii. (3) Cnd faptele prev zute n alin. (1) si alin. (2) au fost comise n timp de r zboi, pe durata st rii de asediu sau a st rii de urgent , limitele speciale ale pedepsei se majoreaz cu o treime. Capitularea Art. 421. - Predarea n minile inamicului de c tre comandant a fortelor armate pe care le comand , l sarea n minile inamicului, distrugerea sau aducerea n stare de nentrebuintare de c tre comandant a mijloacelor de lupt sau a altor mijloace necesare pentru purtarea r zboiului, f r ca vreuna dintre acestea s fi fost determinat de conditiile de lupt , se pedepseste cu detentiune pe viat sau cu nchisoare de la 15 la 25 de ani si interzicerea exercit rii unor drepturi.

P r sirea cmpului de lupt Art. 422. - P r sirea cmpului de lupt sau refuzul de a actiona, s vrsite n timpul luptei, ori predarea n captivitate sau s vrsirea altor asemenea fapte de natur a servi cauzei inamicului se pedepseste cu detentiune pe viat sau cu nchisoare de la 15 la 25 de ani si interzicerea exercit rii unor drepturi. Zborul neautorizat Art. 423. - (1) Zborul cu o aeronav apartinnd fortelor armate ale statului romn, f r prealabil autorizare, precum si nerespectarea regulilor de zbor, dac prin aceasta se pericliteaz securitatea zborului n spatiul aerian sau a aeronavei, se pedepsesc cu nchisoare de la unu la 3 ani sau cu amend . (2) Dac fapta a avut ca urmare distrugerea sau degradarea aeronavei, pedeapsa este nchisoarea de la 5 la 10 ani si interzicerea exercit rii unor drepturi, iar dac a avut ca urmare un dezastru, pedeapsa este nchisoarea de la 10 la 20 de ani si interzicerea exercit rii unor drepturi. P r sirea navei Art. 424. - (1) P r sirea unei nave militare n caz de naufragiu de c tre comandant, nainte de a-si fi exercitat pn la cap t ndatoririle de serviciu, precum si de c tre orice alte persoane ce fac parte din echipajul navei, f r ordinul comandantului, se pedepseste cu nchisoarea de la unu la 5 ani. (2) Dac fapta este s vrsit n timp de r zboi, pe durata st rii de asediu sau a st rii de urgent , se pedepseste cu nchisoarea de la 10 la 20 de ani si interzicerea exercit rii unor drepturi. P r sirea comenzii Art. 425. - (1) P r sirea comenzii de c tre comandantul unei nave militare sau al unei grup ri de nave militare, n situatii care ar fi putut periclita nava militar sau navele

militare ori echipajul acestora, se pedepseste cu nchisoarea de la 2 la 7 ani. (2) n cazul n care p r sirea comenzii s-a s vrsit n timpul luptei, de c tre comandantul unei nave militare sau al unei grup ri de nave militare, pedeapsa este nchisoarea de la 10 la 20 de ani si interzicerea exercit rii unor drepturi. Neluarea m surilor necesare n operatiunile navale Art. 426. - Fapta comandantului unei nave militare sau grup ri de nave militare care, f r a fi fost oprit prin vreun ordin sau f r a fi fost mpiedicat de misiunea special pe care o avea: a) nu ia m surile necesare s atace, s lupte mpotriva inamicului, s ajute o nav a statului romn sau a unei t ri aliate, urm rit de inamic ori angajat n lupt ; b) nu ia m surile necesare pentru a distruge un convoi inamic; c) nu urm reste navele de r zboi sau comerciale ale inamicului se pedepseste cu nchisoarea de la 10 la 20 de ani si interzicerea exercit rii unor drepturi. Coborrea pavilionului Art. 427. - Coborrea pavilionului n timpul luptei, n scopul de a servi cauza inamicului, s vrsit de c tre comandantul unei nave militare sau al unei grup ri de nave militare, precum si de c tre orice alt persoan ambarcat , se pedepseste cu nchisoarea de la 10 la 20 de ani si interzicerea exercit rii unor drepturi. Coliziunea Art. 428. - (1) Fapta comandantului unei nave militare sau a oric rei persoane aflate la bordul navei, care a produs o coliziune sau punerea pe uscat a navei, dac fapta a avut ca urmare avarierea grav a acesteia, se pedepseste cu nchisoarea de la 5 la 12 ani si interzicerea exercit rii unor drepturi.

(2) n cazul n care fapta prev zut n alin. (1) a fost s vrsit din culp , pedeapsa este nchisoarea de la 6 luni la 3 ani. (3) Fapta prev zut n alin. (1) s vrsit n timp de r zboi, pe durata st rii de asediu sau a st rii de urgent , se pedepseste cu nchisoarea de la 10 la 20 de ani si interzicerea exercit rii unor drepturi. Sanctionarea tentativei Art. 429. - Tentativa la infractiunile prev zute n art. 421-425, art. 427 si art. 428 alin. (1) se pedepseste. Infractiuni privitoare la aeronave militare Art. 430. - Dispozitiile art. 423-425, art. 428 si art. 429 se aplic n mod corespunz tor si n cazul aeronavelor militare. Punerea n miscare a actiunii penale Art. 431. - Actiunea penal pentru infractiunile prev zute n art. 413-417 se pune n miscare numai la sesizarea comandantului. CAPITOLUL II Infractiuni s vrsite de militari sau de civili Sustragerea de la serviciul militar n timp de r zboi Art. 432. - Fapta persoanei care, n timp de r zboi sau pe durata st rii de asediu, si provoac v t m ri integrit tii corporale sau s n t tii, simuleaz o boal sau o infirmitate, foloseste nscrisuri false sau orice alte mijloace, n scopul de a se sustrage de la serviciul militar, se pedepseste cu nchisoarea de la 2 la 7 ani. Agresiunea mpotriva santinelei

Art. 433. - (1) Fapta persoanei care amenint sau loveste santinela sau militarul aflat n serviciu de interventie, nsotire sau de securitate se pedepseste cu nchisoarea de la unu la 3 ani. (2) Dac fapta este s vrsit prin folosirea unei arme sau de dou sau mai multe persoane mpreun , pedeapsa este nchisoarea de la 2 la 7 ani. Sustragerea de la luarea n evidenta militar Art. 434. - (1) Sustragerea de la luarea n evidenta militar , selectia, stabilirea aptitudinilor si a optiunilor privind modul de ndeplinire a ndatoririlor militare, n timp de pace, se pedepseste cu amend . (2) Dac fapta este s vrsit n timp de r zboi sau pe durata st rii de asediu, pedeapsa este nchisoarea de la unu la 5 ani. Neprezentarea la ncorporare sau concentrare Art. 435. - (1) Neprezentarea la ncorporare, concentrare sau mobilizare n timp de r zboi sau pe durata st rii de asediu, n termenul prev zut n ordinul de chemare, se pedepseste cu nchisoarea de la 2 la 7 ani. (2) Cu aceeasi pedeaps se sanctioneaz si neprezentarea celui ncorporat sau concentrat la unitatea la care a fost repartizat, precum si a celui care, executnd potrivit legii serviciul alternativ, nu se prezint n termen la angajator. (3) Termenele de prezentare prev zute n alin. (1) si alin. (2) se prelungesc cu 10 zile, n cazul n care cel chemat se afl n str in tate. Jefuirea celor c zuti pe cmpul de lupt Art. 436. - (1) Jefuirea pe cmpul de lupt a mortilor sau r nitilor se pedepseste

cu nchisoarea de la 3 la 10 ani si interzicerea exercit rii unor drepturi. (2) Cu aceeasi pedeaps se sanctioneaz fapta prev zut n alin. (1) care, f r s fie s vrsit pe cmpul de lupt , este urmarea unor operatii de r zboi. Folosirea emblemei Crucea Rosie n timpul operatiunilor militare Art. 437. - Folosirea, f r drept, n timp de r zboi sau pe durata st rii de asediu, n leg tur cu operatiunile militare, a emblemei ori denumirii de ,,Crucea Rosie" sau a celor asimilate acesteia se pedepseste cu nchisoarea de la 2 la 7 ani. TITLUL XII Infractiuni de genocid, contra umanit tii si de r zboi CAPITOLUL I Infractiuni de genocid si contra umanit tii Genocidul Art. 438. - (1) S vrsirea, n scopul de a distruge, n ntregime sau n parte, un grup national, etnic, rasial sau religios, a uneia dintre urm toarele fapte: a) uciderea de membri ai grupului; b) v t marea integrit tii fizice sau mintale a unor membri ai grupului; c) supunerea grupului la conditii de existent de natur s duc la distrugerea fizic , total sau partial , a acestuia; d) impunerea de m suri viznd mpiedicarea nasterilor n cadrul grupului; e) transferul fortat de copii apartinnd unui grup n alt grup, se pedepseste cu detentiune pe viat sau cu nchisoare de la 15 la 25 de ani si interzicerea exercit rii unor drepturi. (2) Dac faptele prev zute n alin. (1) sunt s vrsite n timp de r zboi, pedeapsa este detentiunea pe viat .

(3) ntelegerea n vederea s vrsirii infractiunii de genocid se pedepseste cu nchisoarea de la 5 la 10 ani si interzicerea exercit rii unor drepturi. (4) Incitarea la s vrsirea infractiunii de genocid, comis n mod direct, n public, se pedepseste cu nchisoarea de la 2 la 7 ani si interzicerea exercit rii unor drepturi. Infractiuni contra umanit tii Art. 439. - (1) S vrsirea, n cadrul unui atac generalizat sau sistematic, lansat mpotriva unei populatii civile, a uneia dintre urm toarele fapte: a) uciderea unor persoane; b) supunerea unei populatii sau p rti a acesteia, n scopul de a o distruge n tot sau n parte, la conditii de viat menite s determine distrugerea fizic , total sau partial , a acesteia; c) sclavia sau traficul de fiinte umane, n special de femei sau copii; d) deportarea sau transferarea fortat , cu nc lcarea regulilor generale de drept international, a unor persoane aflate n mod legal pe un anumit teritoriu, prin expulzarea acestora spre un alt stat sau spre un alt teritoriu ori prin folosirea altor m suri de constrngere; e) torturarea unei persoane aflate sub paza f ptuitorului sau asupra c reia acesta exercit controlul n orice alt mod, cauzndu-i v t m ri fizice sau psihice, ori suferinte fizice sau psihice grave, ce dep sesc consecintele sanctiunilor admise de c tre dreptul international; f) violul sau agresiunea sexual , constrngerea la prostitutie, sterilizarea fortat sau detentia ilegal a unei femei r mase gravid n mod fortat, n scopul modific rii compozitiei etnice a unei populatii; g) v t marea integrit tii fizice sau psihice a unor persoane; h) provocarea disparitiei fortate a unei persoane, n scopul de a o sustrage de sub

protectia legii pentru o perioad ndelungat , prin r pire, arestare sau detinere, la ordinul unui stat sau al unei organizatii politice ori cu autorizarea, sprijinul sau asentimentul acestora, urmate de refuzul de a admite c aceast persoan este privat de libertate sau de a furniza informatii reale privind soarta care i este rezervat ori locul unde se afl , de ndat ce aceste informatii au fost solicitate; i) ntemnitarea sau alt form de privare grav de libertate, cu nc lcarea regulilor generale de drept international; j) persecutarea unui grup sau a unei colectivit ti determinate, prin privare de drepturile fundamentale ale omului sau prin restrngerea grav a exercit rii acestor drepturi, pe motive de ordin politic, rasial, national, etnic, cultural, religios, sexual ori n functie de alte criterii recunoscute ca inadmisibile n dreptul international; k) alte asemenea fapte inumane ce cauzeaz suferinte mari sau v t m ri ale integrit tii fizice sau psihice, se pedepseste cu detentiune pe viat sau cu nchisoare de la 15 la 25 de ani si interzicerea exercit rii unor drepturi. (2) Cu aceeasi pedeaps se sanctioneaz faptele prev zute n alin. (1), s vrsite n cadrul unui regim institutionalizat de oprimare sistematic si de dominare a unui grup rasial asupra altuia, cu intentia de a mentine acest regim. CAPITOLUL II Infractiuni de r zboi Infractiuni de r zboi contra persoanelor Art. 440. - (1) S vrsirea, n cadrul unui conflict armat, cu sau f r caracter international, asupra uneia sau mai multor persoane protejate de dreptul international umanitar, a uneia dintre urm toarele fapte:

a) uciderea; b) luarea de ostatici; c) aplicarea de tratamente cu cruzime sau inumane, cauzndu-i v t m ri ale integrit tii fizice sau psihice ori suferinte fizice sau psihice grave, n special prin tortur sau mutilare; d) violul sau agresiunea sexual , constrngerea la prostitutie, sterilizarea fortat sau detentia ilegal a unei femei r mase gravid n mod fortat, n scopul modific rii compozitiei etnice a unei populatii; e) deportarea sau transferarea fortat , cu nc lcarea regulilor generale de drept international, a unor persoane aflate n mod legal pe un anumit teritoriu, prin expulzarea acestora spre un alt stat sau un alt teritoriu ori prin folosirea altor m suri de constrngere; f) aplicarea sau executarea unei pedepse severe, n special pedeapsa cu moartea sau o pedeaps privativ de libertate, mpotriva unei persoane care nu a fost judecat n cadrul unei proceduri legale si impartiale, care s ofere garantiile impuse de dreptul international; g) expunerea unei persoane la un pericol de moarte sau atingere grav adus s n t tii prin: 1. efectuarea asupra acesteia de experiente cu privire la care ea nu a consimtit n mod voluntar, expres si prealabil sau care nu sunt necesare pentru s n tatea acesteia ori nu sunt efectuate n interesul s u; 2. prelevarea de tesuturi sau organe de la aceasta n scopul transplantului, cu exceptia prelev rii de snge sau piele efectuate n scop terapeutic, n conformitate cu principiile medicale general recunoscute si cu consimt mntul voluntar, expres si prealabil al persoanei;

3. supunerea acesteia la metode de tratament nerecunoscute medical, f r ca acestea s fie necesare pentru s n tatea persoanei si f r ca ea s fi consimtit, n mod voluntar, expres si prealabil; h) supunerea unei persoane la un tratament degradant, se pedepseste cu detentiune pe viat sau cu nchisoare de la 15 la 25 de ani si interzicerea exercit rii unor drepturi. (2) Cu aceeasi pedeaps se sanctioneaz recrutarea sau ncorporarea minorilor care nu au mplinit vrsta de 15 ani n fortele armate sau n grupuri armate, precum si determinarea acestora, prin orice mijloace, s participe activ la ostilit ti. (3) R nirea, n cadrul unui conflict armat cu sau f r caracter international, a unui membru al fortelor armate inamice sau a unui combatant al p rtii inamice, dup ce acesta s-a predat f r conditii sau care a fost scos din lupt n orice mod, se pedepseste cu nchisoarea de la 5 la 12 ani si interzicerea exercit rii unor drepturi. (4) S vrsirea, n cadrul unui conflict armat cu caracter international, a uneia dintre urm toarele fapte: a) mentinerea ilegal n detentie sau ntrzierea nejustificat a repatrierii uneia sau mai multor persoane dintre cele prev zute n alin. (5) lit. a); b) transferarea, n mod direct sau indirect, de c tre un agent al puterii ocupante, a unei p rti a populatiei civile c reia el i apartine, n teritoriul ocupat; c) constrngerea, prin violent sau amenintare, a uneia sau mai multor persoane dintre cele prev zute n alin. (5) lit. a) s serveasc n fortele armate ale inamicului; d) constrngerea resortisantilor puterii inamice s ia parte la operatiunile de r zboi ndreptate mpotriva t rii lor, se pedepseste cu nchisoarea de la 3 la 10 ani si interzicerea exercit rii unor drepturi. (5) Persoanele protejate de dreptul international umanitar sunt:

a) ntr-un conflict armat cu caracter international: persoanele protejate n sensul Conventiilor de la Geneva din 12 august 1949 si al Protocolului Aditional I din 8 iunie 1977, n special r nitii, bolnavii, naufragiatii, prizonierii de r zboi si civilii; b) ntr-un conflict armat f r caracter international: r nitii, bolnavii, naufragiatii si persoanele care nu particip direct la ostilit ti si care se g sesc sub puterea p rtii inamice; c) ntr-un conflict armat cu sau f r caracter international: membrii fortelor armate si combatantii p rtii inamice, care au depus armele sau care, din orice alt cauz , nu se mai pot ap ra si care nu se afl sub puterea p rtii inamice. Infractiuni de r zboi contra propriet tii si altor drepturi Art. 441. - (1) Fapta persoanei care, n cadrul unui conflict armat, cu sau f r caracter international, jefuieste sau, cu nc lcarea dreptului international si f r ca aceasta s fie justificat de necesit ti militare, distruge, si nsuseste sau rechizitioneaz bunuri ale p rtii inamice, aflate sub puterea p rtii c reia i apartine f ptuitorul, se pedepseste cu nchisoarea de la 3 la 10 ani si interzicerea exercit rii unor drepturi. (2) Declararea, n cadrul unui conflict armat cu caracter international, ca fiind stinse, suspendate sau inadmisibile n justitie drepturile si actiunile tuturor resortisantilor p rtii inamice sau ale unei p rti importante a acestora se pedepseste cu nchisoarea de la 3 la 10 ani si interzicerea exercit rii unor drepturi. Infractiuni de r zboi contra operatiunilor umanitare si emblemelor Art. 442. - (1) Fapta persoanei care, n cadrul unui conflict armat cu sau f r

caracter international: a) declanseaz un atac mpotriva personalului, instalatiilor, materialului, unit tilor sau vehiculelor care particip la o misiune de ajutor umanitar ori la o misiune de mentinere a p cii, conform Cartei Natiunilor Unite, si care se bucur de protectia pe care dreptul international umanitar o garanteaz civililor sau bunurilor cu caracter civil; b) declanseaz un atac mpotriva personalului, cl dirilor, unit tilor sanitare sau mijloacelor de transport sanitare, care utilizeaz semnele distinctive prev zute de Conventiile de la Geneva, n conformitate cu dispozitiile dreptului international umanitar, se pedepseste cu nchisoarea de la 7 la 15 ani si interzicerea exercit rii unor drepturi. (2) Fapta persoanei care, n cadrul unui conflict armat cu sau f r caracter international, utilizeaz f r drept semnele distinctive prev zute de Conventiile de la Geneva, steagul de parlamentare, drapelul, insignele militare sau uniforma inamicului ori ale Organizatiei Natiunilor Unite, cauznd astfel moartea sau v t marea corporal a uneia sau mai multor persoane, se pedepseste cu nchisoarea de la 7 la 15 ani si interzicerea exercit rii unor drepturi. Utilizarea de metode interzise n operatiunile de lupt Art. 443. - (1) Fapta persoanei care, n cadrul unui conflict armat cu sau f r caracter international: a) declanseaz un atac prin mijloace militare mpotriva populatiei civile sau a unor civili care nu particip direct la ostilit ti; b) declanseaz un atac prin mijloace militare mpotriva bunurilor civile protejate ca atare de dreptul international umanitar, n special cl diri consacrate cultului religios, nv t mntului, artei, stiintei, actiunilor caritabile, monumentelor istorice, spitalelor, locurilor unde bolnavii sau r nitii sunt adunati, precum si mpotriva oraselor, satelor,

locuintelor sau cl dirilor neap rate ori zonelor demilitarizate sau asupra instalatiilor ori echipamentelor ce contin substante periculoase, n m sura n care acestea nu sunt folosite ca obiective militare; c) desf soar un atac prin mijloace militare, stiind c el va cauza pierderi de vieti omenesti n rndul populatiei civile, r niri ale persoanelor civile, distrugeri de bunuri cu caracter civil, care ar fi v dit disproportionate n raport cu ansamblul avantajului militar concret si direct asteptat; d) utilizeaz o persoan protejat de dispozitiile dreptului international umanitar pentru a evita ca anumite puncte, zone sau forte militare s devin tint a operatiunilor militare ale p rtii inamice; Aceast lege a fost adoptat la data de 25 iunie 2009, n temeiul prevederilor art. 114 alin. (3) din Constitutia Romniei, republicat , n urma angaj rii r spunderii Guvernului n fata Camerei Deputatilor si a Senatului, n sedinta comun din data de 22 iunie 2009. e) utilizeaz , ca metod de purtare a r zboiului, nfometarea deliberat a civililor, privndu-i de bunurile indispensabile supravietuirii sau mpiedicnd, cu nc lcarea dispozitiilor dreptului international umanitar, primirea ajutoarelor destinate acestora; f) declar sau ordon c nu va exista ndurare pentru nvinsi; g) ucide sau r neste, prin viclenie, un membru al fortelor armate inamice sau un combatant al fortelor inamice se pedepseste cu nchisoarea de la 7 la 15 ani si interzicerea exercit rii unor drepturi. (2) Desf surarea unui atac prin mijloace militare, n cadrul unui conflict armat cu caracter international, stiind c el va cauza mediului nconjur tor daune extinse, de durat si grave, care ar fi v dit disproportionate n raport cu ansamblul avantajului militar concret si direct asteptat, se pedepseste cu nchisoarea de la 3 la 10 ani si

interzicerea exercit rii unor drepturi. Utilizarea de mijloace interzise n operatiunile de lupt Art. 444. - Fapta persoanei care, n cadrul unui conflict armat, cu sau f r caracter international: a) utilizeaz otrav sau arme cu substante otr vitoare; b) utilizeaz gaze asfixiante, toxice sau asimilate si orice lichide, materii sau procedee similare; c) utilizeaz arme care cauzeaz suferinte fizice inutile se pedepseste cu nchisoarea de la 7 la 15 ani si interzicerea exercit rii unor drepturi. Sanctionarea tentativei Art. 445. - Tentativa la infractiunile prev zute n prezentul titlu se pedepseste. TITLUL XIII Dispozitii finale Intrarea n vigoare Art. 446. - (1) Prezentul cod intr n vigoare la data care va fi stabilit n legea pentru punerea n aplicare a acestuia, cu exceptia dispozitiilor alin. (2) si alin. (3), care intr n vigoare la 4 zile de la data public rii n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, a prezentului cod. (2) Legea nr. 301/2004 - Codul penal, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 575 din 29 iunie 2004, cu modific rile ulterioare, si Legea nr. 294/2004 privind executarea pedepselor si a m surilor dispuse de organele judiciare n cursul procesului penal, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 591 din 1 iulie 2004, cu modific rile ulterioare, se abrog . (3) n termen de 12 luni de la data public rii prezentului cod n Monitorul Oficial al

Romniei, Partea I, Guvernul va supune Parlamentului spre adoptare proiectul de lege pentru punerea n aplicare a Codului penal. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTAtILOR ROBERTA ALMA ANASTASE PRESEDINTELE SENATULUI MIRCEA-DAN GEOAN Bucuresti, 17 iulie 2009. Nr. 286. Trafic.ro - clasamente si statistici pentru site-urile romanesti