Sunteți pe pagina 1din 9

Defini ii logic

1. Argumentare - proces de justificare logic


sus inem. a unei propozi ii pe care vrem s o

2. Argument - ra ionament, dovad

adus n sprijinul unei afirma ii. o no iune i se refer la unul

3. Termen logic - cuvnt/ansamblu de cuvinte ce exprim


sau mai multe obiecte reale sau ideale.

4. Intensiune - proprietatea/propriet
se aplic termenul.

ile ce caracterizeaz mul imea de obiecte c rora

5. Extensiune - mul imea obiectelor c 6. Definire - opera ie logic

rora se aplic termenul.

de determinare a nsu irilor unui obiect prin care ntre doi termeni , respectiv dou expresii se introduce un raport de identitate.

7. Subiect logic - n propozi iile categorice termenul despre care se predic


se g se te ntre cuantificator i copul .

ceva i care

8. Predicat logic - n propozi ii categorice, termenul care se predic


se g se te dup copul .

despre ceva i care

9. Ra ionament - opera ia logic 10. Silogism - acea inferen

prin intermediul c reia din propozi ii date numite premise este derivat o alt propozi ie numit concluzie. n care din dou propozi ii categorice care au un termen comun se deduce drept concluzie o alt propozi ie categoric ai c rei termeni sunt necomuni premiselor.

11. Defini ie - v.6 - opera ie logic

de determinare a nsu irilor unui obiect prin care ntre doi termeni , respectiv dou expresii se introduce un raport de identitate.

12. Clasificare - opera ie de ordonare a unei mul imi de obiecte n func ie de un anumit
criteriu.

13. Propozi ie compus


conectorilor logici.

- combina ie de propozi ii atomare prin intermediul

r pentru c valoarea de adev r ce rezult prin aplicarea lor este n func ie de valorile de adev r ale variabilelor propozi ionale.

14. Func ie de adev r - conectorii logici sunt func ii de adev

15. Nega ie logic

- operator monadic ce are proprietatea c schimb valoarea de adev r a propozi iei atomare c reia se aplic .

16. Conjunc ie logic

- conector logic binar ce are proprietatea de a fi adev rat numai dac propozi iile atomare pe care le leag sunt ambele adev rate.

17. Disjunc ie neexclusiv

- conector logic binar cu proprietatea c este adev rat dac una din propozi iile atomare pe care le leag este adev rat i fals dac ambele sunt false. este fals doar dac prima propozi ie atomar este adev rat , iar cea de-a doua fals , fiind adev rat n rest.

18. Implica ie - conector logic binar cu proprietatea c 19. Echivalen

- conector logic binar cu proprietatea de a fi adev rat doar dac propozi iile atomare pe care le leag au aceeia i valoare de adev r. - formul ce este adev rat independent de valorile variabilelor

20. Lege logic


propozi ionale.

- formul ce, n func ie de valorile de adev r ale variabilelor propozi ionale este uneori adev rat , alteori fals .

21. Formul contingent

22. Formul inconsistent


propozi ionale este mereu fals .

- formul ce, independent de valorile variabilelor

23. Inferen deductiv


universal .

acel tip de ra ionament care con ine obligatoriu o premis

24. Inferen inductiv

- inferen

ce nu poate fi carcaterizat n mod adecvat ca fiind

valid sau nevalid ci, drept probabil sau mai pu in probabil , concluzia spunnd mai mult dect premisele din care a fost ob inut .

25. Inferen imediat 26. Inferen mediat 27. Inferen valid


trag concluzii adev rate.

- inferen

compus dintr-o premis

i o concluzie.

- inferen caracterizat prin faptul c leg tura dintre subiectul i predicatul concluziei este mediat de un al treilea termen. - inferen caracterizat prin faptul c din premise adev rate se

28. Inferent nevalid


nu se trag concluzii corecte.

- inferen

caracterizat prin faptul c din premise adev rate

29. Inferen ipotetic

- inferen cu dou premise i o concluzie caracterizat prin faptul c una din premise este o implica ie iar cealalt afirmarea antecedentului sau negarea consecventului implicatiei.

30. Inferen disjunctiv

- inferen cu dou premise i o concluzie caracterizat prin faptul c una din premise este o disjunc ie iar cealalt afirmarea sau negarea unuia dintre termenii disjunc iei. - induc ie ce produce concluzii certe din premise adev rate deoarece premisele sunt temei suficient pentru concluzie. - induc ie ce chiar i atunci cnd porne te de la premise adev rate produce doar o concluzie plauzibil deoarece premisele nu sunt temei suficient pentru concluzie. Ea extinde la o ntreag clas propriteatea despre care premisele arat c apar ine unora din elementele acelei clase. - inferen inductiv cu grad redus de probabilitate. inductiv cu grad ridicat de probabilitate.

31. Induc ie complet

32. Induc ie incomplet

33. Inferen inductiv slab

34. Inferen inductiv tare - inferen 35. Demonstra ie - v.1 -

procesul logic (ra ionamentul sau lan ul de ra ionamente) prin care o propozi ie dat este derivat (conchis ) numai din propozi ii adev rate.

36. Tez de demonstrat este o propozi ie concret


urmeaz s o argument m

pe care o propunem i pe care

37. Fundament al demonstra iei ansamblul de premise din care urmeaz


conchidem teza

38. Proces de demonstrare - v.1. reprezint


leag fundamentul de tez .

forma logic a ra ionamentului care

39. Demonstra ie intuitiv

- demonstra ie ce se bazeaz pe rela iile dintre termeni i propozi ii. Cel mai adesea nu se bazeaz pe ra ionamente complete, ci eliptice, iar uneori cel care le realizeaz nu este con tient de regulile pe care le aplic . - demonstra ie scris n limbaj formal bazat pe

40. Demonstra ie formalizat


rela ii exprimate n simboluri.

41. Demonstra ie deductiv


date de experien .

- demonstra ie n a c rei desf urare nu intervin direct

42. Demonstra ie inductiv


de experien .

- demonstra ie n a c rei desf urare intervin direct date

43. Demonstra ie direct

- fie induc ia complet fie deduc ia conform cu formele cunoscute n care se trece dela premise la concluzie.

44. Silogism - v.10. - acea inferen

n care din dou propozi ii categorice care au un termen comun se deduce drept concluzie o alt propozi ie categoric ai c rei termeni sunt necomuni premiselor.

45. Demonstra ie - v.1. - procesul logic (ra ionamentul sau lan ul de ra ionamente) prin
care o propozi ie dat este derivat (conchis ) numai din propozi ii adev rate.

46. Modus ponendo-ponens - inferen

ipotetic ce spune c dac implica ia ntre dou propozi ii este adev rat i dac antecedentul acesteia e adev rat atunci i consecventul implica iei ini iale e adev rat.

47. Induc ie prin simpl enumerare - form

a induc iei incomplete n care concluzia reiese din observa ii nesistematice, simple constat ri. Are grad redus de probabilitate al concluziei.

48. Induc ie tiin ific

- form a induc iei incomplete n cunoa terea tiin ific . Tinde, prin folosirea sistematic a observatiei riguros organizate i a experimentului tiin ific s stabileasc dac ceea ce se repet aidoma ntr-un num r mai mic sau mai mare de cazuri este n acela i timp necesar. rii tuturor regulilor

49. Evaluare a argumentelor - procedeu de verificare a respect


i restric iilor de validitate ale argument rii.

50. Validitate - acea proprietate a unei inferen e n virtutea c


adev rate este imposibil s se trag o concluzie fals .

reia din premise

51. Clasificare - v.12. - opera ie de ordonare a unei mul imi de obiecte n func ie de un
anumit criteriu. - v.31. - induc ie ce produce concluzii certe din premise adev rate deoarece premisele sunt temei suficient pentru concluzie.

52. Induc ie complet

53. Argumentare - v.1. - proces de justificare logic


sus inem.

a unei propozi ii pe care vrem s o

54. Demonstra ie - v.1. - procesul logic (ra ionamentul sau lan ul de ra ionamente) prin
care o propozi ie dat este derivat (conchis ) numai din propozi ii adev rate.

55. Inferen

- procedeu prin care dint-un set de premise se deduce o concluzie.

56. Silogism - v.10 - acea inferen

n care din dou propozi ii categorice care au un termen comun se deduce drept concluzie o alt propozi ie categoric ai c rei termeni sunt necomuni premiselor.

de determinare a nsu irilor unui obiect prin care ntre doi termeni ; respectiv dou expresii se introduce un raport de identitate.

57. Definire - v.6 - opera ie logic

58. Termen - v. 3 - cuvnt/ansamblu de cuvinte ce exprim


sau mai multe obiecte reale sau ideale.

o no iune i se refer la unul

59. Clasificare - v.12. - opera ie de ordonare a unei mul imi de obiecte n func ie de un
anumit criteriu.

60. Ra ionament inductiv - ra ionament prin care se trece de la afirma ii despre


cazuri particulare la o lege sau un principiu general, caracterizat prin gradul de probabilitate al concluziei.

61. Inferen deductiv imediat


caracterizat drept adev rat sau fals .

- inferen

cu o premis

i o concluzie, ce poate fi

62. Intensiune - v.4. - proprietatea/propriet


c rora se aplic termenul.

ile ce caracterizeaz mul imea de obiecte

63. Demonstra ie formalizat


rela ii exprimate n simboluri.

- v.40 - demonstra ie scris n limbaj formal bazat pe

64. Premis

- propozi ie luat ca adev rat ntr-o argumentare. printr-o argumentare.

65. Concluzie - propozi ie sus inut 66. Inferen deductiv


premis universal .

- v.23 - acel tip de ra ionament care con ine obligatoriu o

67. Inferen nedeductiv

- v.24. - inferen ce nu poate fi carcaterizat n mod adecvat ca fiind valid sau nevalid ci, drept probabil sau mai pu in probabil , concluzia spunnd mai mult dect premisele din care a fost ob inut .

68. Extensiune - v.5. - mul imea obiectelor c

rora se aplic termenul.

69. Implica ie - v.18. - conector logic binar cu proprietatea c

este fals doar dac prima propozi ie atomar este adev rat , iar cea de-a doua fals , fiind adev rat n rest.

70. Tautologie - v.20. - formul


propozi ionale.

ce este adev rat independent de valorile variabilelor

71. Definitor - termen sau expresie ce determin


raport de identitate.

nsu ireile definitului cu care se afl n

72. Propozi ie categoric


despre un alt termen.

- orice propozi ie n care un termen se afirm sau se neag

73. Ra ionament ipotetic - v.29. - inferen

cu dou premise i o concluzie caracterizat prin faptul c una din premise este o implica ie iar cealalt afirmarea antecedentului sau negarea consecventului implicatiei. - v.27. - inferen premise adev rate se trag concluzii adev rate. caracterizat prin faptul c din

74. Inferen deductiv valid 75. Premis minor


concluziei silogismului.

- acea premis a unui silogism n care este prezent subiectul

76. Ra ionament - v.1. opera ia logic

prin intermediul c reia din propozi ii date numite premise este derivat o alt propozi ie numit concluzie.

77. Operator propozi ional - conector de variabile propozi ionale prin care se
realizeaz propozi ii compuse. - v.21. - formul ce, n func ie de valorile de adev r ale variabilelor propozi ionale este uneori adev rat , alteori fals .

78. Formul contingent

79. Inferen deductiv imediat

- v. 61. - inferen poate fi caracterizat drept adev rat sau fals .

cu o premis

i o concluzie, ce

80. Ra ionament disjunctiv - v.30 - inferen

cu dou premise i o concluzie caracterizat prin faptul c una din premise este o disjunc ie iar cealalt afirmarea sau negarea unuia dintre termenii disjunc iei. - demonstra ie n cazul c reia adev rul tezei este de de

81. Demonstra ie direct

dedus din adev rul premiselor.

82. Indicator de argumentare - termeni ai limbajului natural ce indic


argumentativ al unui text.

caracterul

83. Modus ponendo-ponens - v.46. - - inferen

ipotetic ce spune c dac implica ia ntre dou propozi ii este adev rat i dac antecedentul acesteia e adev rat atunci i consecventul implica iei ini iale e adev rat. - v. 22. - formul ce, independent de valorile variabilelor

84. Formul inconsistent


propozi ionale este mereu fals .

85. Premis major


silogismului.

- premis a unui silogism ce con ine predicatul concluziei

86. Termen major - termen cu rolul de predicat n concluzia unui silogism. 87. Argument nedeductiv slab - cca. v. 33 88. Modus tollendo-tollens - mod ce spune c
este adev rat dac implica ia dintre dou propozi ii i dac consecventul acesteia e falst , atunci i antecedentul implica iei e fals.

89. Termen minor - termen cu rol de subiect n concluzia unui silogism. 90. Termen mediu - termen de leg
tur , prin intermediul c ruia se pun n rela ie ceilal i doi termeni ai silogismului ; apare n cele dou premise dar nu i n concluzie. nsu ireile definitului cu care

91. Defininens - v.71. - termen sau expresie ce determin


se afl n raport de identitate.

92. Modus ponendo-tollens - spune c 93. Lege logic


propozi ionale.

dac este adev rat disjunc ia a dou propozi ii, iar una dintre acestea este adev rat , atunci cealalt este fals . - v.20 - formul ce este adev rat independent de valorile variabilelor

- v.19 - conector logic binar cu proprietatea de a fi adev rat doar dac propozi iile atomare pe care le leag au aceeia i valoare de adev r.

94. Echivalen

95. Argument nedeductiv tare - cca. v.34 96. Tez


- v. 36 - este o propozi ie concret pe care o propunem i pe care urmeaz s o argument m

97. Modus tollendo-ponens - spune c

dac este adev rat disjunc ia a dou propozi ii iar una dintre acestea este fals rezult c cealalt propozi ie este adev rat . tur , prin intermediul c ruia se pun n rela ie ceilal i doi termeni ai silogismului ; apare n cele dou premise dar nu i n concluzie.

98. Termen mediu - v.90. - termen de leg

99. Induc ie incomplet

- v.32. - induc ie ce chiar i atunci cnd porne te de la premise adev rate produce doar o concluzie plauzibil deoarece premisele nu sunt temei suficient pentru concluzie. Ea extinde la o ntreag clas propriteatea despre care premisele arat c apar ine unora din elementele acelei clase. - v.72 - orice propozi ie n care un termen se afirm sau se

100. Propozi ie categoric


neag despre un alt termen.