Sunteți pe pagina 1din 7

Str. Grigore Ventura nr. 1. Gala i - 800558 Romnia Tei: +4 0236 47 23 18. Fax: +4 0236 46 47 54 E-maiI:office@martens.

ro

RAPORTUL DE GESTIUNE AL ADMINISTRATORILOR SC MARTENS SA GALA I Pentru exerci iul financiar incheiat ia 31-12-2010

Consiliul de Administra ie al SC MARTENS SA Gala i, numit in baza Hot rrii A.G.A. nr. 1 din 17-04-2008 si a art. 129 din Legea 31 / 1990, referitor la rezultatele activit ii societ ii in perioada 01.01 -31.12.2010, men ioneaz urm toarele: S.C. MARTENS S.A., cu sediul n Gala i, str. Grigore Ventura nr. 1 este inregistrata la Registrul Comer ului sub nr. J17/133/1991 si are ca obiect de activitate principal producerea i comercializarea berii i mar ului, precum si a b uturilor r coritoare. Principalele sortimente comercializate de societate in anul 2010 au fost: PREMIUM bere blonda tip lager, mbuteliata in sticle NRW 0.5 L, 1L, PET de 2L si keg; ANKER bere tip lager imbuteliata in sticle de 0.5L si PET de 2L; COZIA bere tip lager, imbuteliate in PET 2L STEINER bere tip lager, imbuteliata in PET 2L NEGOIU bere tip lager, imbuteliata in PET 2L; KANZEL bere tip lager imbuteliata in PET de 2 L; PRICE bere tip lager imbuteliata in PET de 2 L; TIP bere tip lager imbuteliata in PET de 2 L; FALEZA bere tip lager imbuteliata in PET de 2L.

In afara de primele doua sortimente care sunt destinate comercializ rii generale, c tre toti distribuitori, celelalte sortimente sunt dedicate fiecare unei anumite re ele de magazine. Pe langa sortimentele de mai sus care au reprezentat ponderea preponderenta a vnz rilor, respectiv peste 93 %, societate a mai produs si comercializat si cteva sortimente de bere din categoria premium si asa zis speciala respectiv: IBAN ace.:

DRIVER - bere fara alcool, imbuteliata in sticle NRW si doze de aluminiu; MA DONNA - o bere alba tipic belgiana imbuteliata in sticle de 0,33L;
N.R.C J17 / 133 / 1991 C.I.F. RO1627270 Capital social / Share capital 2.331.335 RON

RO02 RZBR 0000 0600 0786 1237 - RON // R033 RZBR 0000 0600 0813 9942 EUR // R049 R2BR 0000 0600 0813 9945 - USD // Raiffeisen Bank Gala i Branch R048 BRDE 180 SV038 1800 1800 - RON // R074 BRDE 180 SV141 3440 1800 EUR // BRD (Groupe Societe Generale) Gala i Brand

R047 BACX 0000 0030 0331 9000 - RON // RO90 BACX 0000 0030 0331 9002 EUR // RO20 BACX 0000 0030 0031 9001 USD // HVB Tiriac Bank Gala i Branch

- KLAUS WEISS - o bere alba tipic bavareza imbuteliata in sticle de 0,5L si la keg; - NEGOIU - bere neaga imbuteliata ia pet de 2L si 1L; - PLOLL o bere blonda imbuteliata in sticle de 0,5L; In afara de DRIVER care a reprezentat cea 1,86% din totalul vnz rilor, ponderea acestor din urma sortimente a fost extreme de mica, de sub 0,05% fiecare. Pe pia a berii principalii competitor sunt atat concerne interna ionale cat si produc tori locali. Concernele prezente pe pia a romaneasca care de in cumulat o cota de pia a de cea. 86% in cre tere fata de anul precedent sunt: Heineken Romnia Bergenbier S.A. Romaqua Group Borsec Ursus Breweries (SAB) United Romanian Breweries Bereprod (URBB - Carlsberg)

O cota de cea. 9,9% din pia a revine societ ilor mari: European Food si Romaqua

Dintre produc torii iocali care de in cumulat o cota de 4,1%, principalii concuren i sunt: Bermas Suceava Albrau One ti IMEX Satu Mare

Volumul total de bere din produc ia proprie livrat de c tre SC MARTENS SA pe pia a interna in cursul anului 2010 a fost de 201.502 HI, la care se adaug cea. 3.828 HI de DRIVER fara alcool. In anul 2010 cantitatea totala livrata la export a fost de 144 HI, reprezentnd SUPER BREW, HAI NOROC si HORA UNIRII la sticle de 500 ml. Conform cifrelor prezentate mai sus se constata o cre tere a volumului vnz rilor societ ii in 2010 fata de 2009 cu cea. 53,56%. Fata de volumul prognozat prin bugetul pe anul 2010 de 175.150 hl acesta a fost dep it cu 17,23%. Sintetic vnz rile de bere, exclusiv berea fara alcool au crescut cu cea 61% iar la berea fara alcool sc derea a fost de 45,57%. Avnd in vedere volumule totale vndute in 2010, SC MARTENS a inregistrat o cota de pia a de cea. 1,24 % fata de 0,8 % in 2009, respectiv un castig de 0.44% din cota de pia a. Aceasta evolu ie s-a realiazat pe fondul unei sc deri cu cea. 1,73 % a pie ei berii care s-a situat la nivelul anului 2010 la cea. 17 milioane Hl fata de 17,3 milioane in 2009. Criza economic i sc derea puterii de cump rare i-au determinat pe romni s i modifice comportamentul de consum cump rnd produse mai ieftine si ie ind din casa mai pu in, aceasta concretizanolu-se in cre terea vnz rilor societ ii noastre. In anul 2010 pia a berii a sc zut cu 7% fata de anul 2009 iar din cifrele statistice disponibile s-a constatat ca cei mai afecta i de declinul pie ei au fost produc torii de produse premium. Ca structura de vnz ri, in anul 2010 livr rile c tre re ele (exclusiv berea fara alcool) reprezint cea 88%, in cre tere fata de 58% in 2009, costnd in propor ie de aproape 100% in bere imbuteliata in PET. Daca ne referim la modul de ambalare structura se prezint astfel: 8,3% in sticla (22% si in 2009), 88,6% in PET (71% in 2009), 1,2% in keg (2% in 2009) si 1,8% in doza (5% in 2009). Principalii indicatori nregistra i in anul 2010 se prezint astfel: . Capitalul social.

Page 2

La data de 31-12-2010 SC MARTENS SA Gala i are un capital social de 2.331.335 lei, reprezentnd 932.534 ac iuni nominative a 2.50 lei fiecare. Structura sintetica consolidata a actionariatului la data de 22.12.2010, conform raportului emis de Depozitarul Central SA, se prezint astfel: BOCKHOLD nv. BOCHOLT Belgia - 631.008 ac iuni nominative 67,67% din capitalul social; PERSOANE JURIDICE - 87.287 ac iuni nominative a 2,50 lei, reprezentnd 9,36% din capitalul social; PERSOANE FIZICE - 214.239 capitalul social. In cursul anului 2010 nu s-au inregistrat modific ri ale valorii capitalului social. ac iuni a 2.50 lei, reprezentnd echivalentul a 22,97% din a 2,50 lei, reprezentnd

B. Situa ia financiara. Sintetic situa ia financiara a societ ii la data de 31-12-2010 comparativ cu finele anilor 2008 si 2009 se prezint astfel: < LEI > Anul 2010 Evolu ie 10/09 22.535.227 + 4% 24.300.657 -6% 1.765.429 1.559.299 3.042.429 1.483.131 3.248.560

Nr. crt 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Denumire indicatori Venituri din exploatare total Cheltuieli de exploatare - Profit Rezultat din exploatare - Pierdere Venituri Financiare total Cheltuieli financiare total Rezultatul financiar - Profit - Pierdere Rezultatul curent Venituri extraordinare Cheltuieli extraordinare Rezultatul extraordinar Venituri Totale Cheltuieli totale REZULTATUL BRUT Impozit pe profit - Profit - Pierdere - Profit - Pierdere

Anul 2008 38.012.917 37.524.459 488.458 211.446 3.550.231

Anul 2009 21.620.557 25.883.209

4.262.652 40.942 3.131.093 3.090.151 7.352.803 + 3.708 % -3 % - 52 % - 56 %

3.338.785

2.850.327

38.224.363 41.074.690 2.850.327 -

21.661.499 29.014.302

24.094.526 27.343.086 3.248.560 16.500 + 11% -6% - 56 %

- Profit - Pierdere

7.352.803 14.667

*Analitic contul de profit si pierderi la 31-12-2010 este prezentat anexat. a) Contu! de profit si pierderi: Conform datelor de mai sus, s-a inregistrat o cre tere a veniturilor totale din exploatare cu cea. 4%, concomitent cu o sc dere a cheltuielilor de exploatare cu cea. 6%. Cre terea veniturilor coroborat cu sc derea cheltuielilor de exploatare a condus in final la un rezultat negativ din exploatare diminuat, respectiv o pierdere de 1,76 milioane lei fata de o pierdere de cea 4,26 milioane lei in 2009. Acest rezultat negativ diminuat s-a inregistrat in principal datorita cre terii volumului vnz rilor pe tot parcursul anului 2010 si a politicii intreprinse de firma de reducere a costurilor. Cifra de afaceri a societ ii a crescut evident in 2010 fata de 2009 cu 28% ca urmare a cre terii volumului vnz rilor aceasta fiind de 22,7 milioane lei fata de 17,7 milioane lei in 2009. Cre terea volumului vnz rilor s-a datorat in principal m ririi volumului contractat de re eaua Kaufland Romnia si incheierea contractului cu re eaua Real hypermarket Romnia in luna iunie 2010 prin care s-a vndut produsul TiP bere lager la 2L pet.

Page 3

Acest rezultat s-a ob inut pe fondul cre terii cu cea. 28,8%, respectiv 5,1 milioane lei a veniturilor nete din vnzarea de bere produsa in societate (22,8 milioane lei in 2010 fata de 17,7 milioane lei in 2009) si a sc derii cu 1,8 milioane lei (-96,7%) a altor venituri din exploatare. Se constata de asemenea cre terea veniturilor din produc ia stocata cu 111%, asa cum reiese din anexa 3 privind contul de profit si pierderi. Aceasta este in principal efectul reducerii produc iei proprii de malt fata de anul precedent. Referitor la cheltuielile de exploatare se constata o reducere cu 6 % a cheltuielilor totale de exploatare. Aproape toate categoriile de cheltuieli de exploatare au inregistrat reduceri in 2010 fata de 2008 in procente diferite, cu excep ia cheltuielilor cu materiile prime care au crescut cu aprox 6% datorita cre terii volumelor produse si a cheltuielilor cu ter ii care au crescut cu aprox. 19% (cheltuieli direct propor ionale cu vnz rile). Valoric si procentual evolu ia diverselor categorii de cheltuieli sunt prezentate in anexa 3.

Page 4

Cheltuielile cu personalul s-au redus cu 13% aceasta mai ales ca urmare a restructur rii din prima parte a anului 2010, concretizata in reducerea num rului de angaja i de la 148 in decembrie 2009 la 135 in decembrie 2010 (-9%). De altfel num rul mediu de salaria i a sc zut continuu in ultimii 3 ani de la 214 in 2008, la 165 in 2009 ajungnd in 2010 la 129 respectiv o reducere cu cea 22% fata de 2009. Rezultatul din exploatare ca urmare a evolu iilor men ionate s-a concretizat intr-o pierdere de 1,7 milioane lei fata de pierderea de 4,3 milioane lei in 2009. Daca ne referim la EBITDA (rezultatul inainte de dobnzi, taxe si amortiz ri) s-a inregistrat in anul 2010 un rezultat pozitiv de cea 1,05 milioane lei fata de rezultatul negativ de 0,97 milioane lei inregistrat in 2009. Referitor la veniturile si cheltuielile financiare se constata ca si in anii preceden i a avut o influenta negativa majora asupra rezultatului final al activit ii societ ii. Astfel cheltuielile cu dobnzile au inregistrat o sc dere in 2010 fata de 2009 cu 38% acestea fiind de 1,1 milioane lei in 2010 fata de 1,9 milioane lei in 2009. Aceasta evolu ie s-a datorat sc derii pe parcursul anului 2010 a nivelului dobnzilor. Soldul datoriilor in contul imrumuturilor bancare a sc zut in 2010 fata de 2009 cu 7,7%. O influenta pozitiva provine si din evolu ia cursului de schimb valutar pe perioada exerci iului financiar 2010. Aprecierea monedei na ionale fata de euro pe parcurul anului 2010, cumulata cu existenta datoriilor in valuta atat in rela ia cu institu iile de credit cat si fata de ter i a condus la inregistrarea unor venituri din diferente de curs valutar de 1,5 milioane lei si a unor cheltuieli din diferente de curs de 1,8 milioane lei. Un alt element care a influen at rezultatul financiar au fost cheltuielile cu dobnzile de 1,1 milioane lei. In consecin a rezultatul financiar al anului 2010 este negativ adic o pierdere de 1,48 milioane lei dar mai diminuat fata de pierderea de 3,09 milioane lei nregistrata in 2009. b). Situa ia patrimoniului. Sintetic situa ia patrimoniului la 31-12-2010 se prezint astfel: < RON > Denumire indicatori Anul 2008 Anul 2009 Anul 2010 A. Active imobilizate Total din care: 35.166.260 32.067.417 40.472.762 I. Imobiliz ri necorporale 348.972 II. Imobiliz ri corporale 34.575.993 32.067.417 40.472.762  III. Imobiliz ri financiare 241.295 B. Active circulante Total din care: 19.274.200 16.876.643 15.964.336 I. Stocuri 13.954.302 12.584.661 12.162.493 II. Crean e 5.270.799 4.273.318 3.761.571 III. Investi ii financiare 1.767 1.767 1.767 IV. Disponibilit i banasti 47.332 16.897 38.506 C. Cheltuieli in avans 461.738 215.580 138.778 D. Datorii ce trebuie pl tite intr-o perioada de un 20.258.474 20.717.627 22.594.722 an Total din care: 1. Credite 9.389.809 8.675.586 9.170.150 2. Datorii comerciale 6.966.276 4.690.368 5.732.433 E. Active circulante respectiv datorii curente nete -522.536 -3.625.404 -6.491.608 F. Total active minus datorii curente 34.643.724 28.442.013 33.981.154 11.599.647 12.765.406 11.225.021 G. Datorii ce trebuie piatite intr-o perioada mai mare de urs an Total din care: 1. Credite 1.966.468 1.259.367 2. Datorii comerciale 3. Alte datorii H. Provizioane I. Venituri in avans J. Capital si rezerve, Total din care: I. Capital social II. Rezerve din reevaluare III. Rezerve legale 23.044.077 2.331.335 18.222.974 131.133 15.676.607 2.331.974 15.896.419 131.133 22.756.133 2.331.974 25.274.581 131.133 7.464.929 2.168.250 9.245.491 2.260.548 9.385.749 1.839.272

III. Alte reserve IV. Rezultatul reportat V. Rezultatul exerci iului Repartizarea profitului TOTAL CAPITAL PROPRIU

Sold C Sold D Sold C Sold D

205.086 158.159

205.086 2.692.168

205.086 10.364.710 3.265.060 22.756.133

2.850.327 0 23.044.077

7.367.470 0 15.676.607

"Analitic situa ia patrimoniului este prezentata in anexa.

C. Situa ia activelor imobilizate .

Datele referitoare la imobiliz ri au fost cuprinse in bilan ul contabil, fiind cele rezultate din evidenta contabila. Valoarea neta a imobiliz rilor a crescut cu cea. 26% ca urmare a reevalu rii terenului in suprafa a de 50.551 mp de la 199.824 lei la 12.138.144 lei. Evolu ia valorii activelor imobilizate in anul 2010 este prezentata in bilan ul contabil (formular 40) si anexa 1 la prezentul raport.

D. Situa ia activelor circulante. In anul 2010 s-a nregistrat o sc dere cu cea. 5% respectiv - 0.9 milioane lei a valorii totale a activelor circulante. Evolu ia elementelor de active circulante a fost urm toarea: stocuri crean e disponibilit i b ne ti - 422.168 RON (- 3%) - 511.747 RON (- 12%) + 21.609 RON (+128%)

Sc derea valorii stocurilor s-a datorat in principal reducerii stocului de semifabricate - (malt procesat) cu 100%, datorita achizi ion rii acestuia de la furnizori (Souflet Romnia) in ultimul trimestru al anuiui 2010 si datorita sc derii stocului de produse finite cu cea 73%. Crean ele totale s-au redus cu 12% pe fondul reducerii crean elor comerciale respectiv a soldului clien ilor de incasat, care este rezultatul direct al cre terii vitezei de incasare a
Page 6

crean elor a c rei medie se situeaz pentru anul 2010 la 59 de zile fata de anul 2009 cand aceasta a fost de 95 de zile. De asemenea au crescut si disponibilit ile b ne ti la finele anului cu cea. 128%. Valoarea cheltuielilor nregistrate in avans s-a redus cu 76 mii lei respectiv 35,63% acestea reprezentnd valoarea dobnzii de plata in perioadele viitoare, aferenta contractelor de leasing in derulare.

E. Situa ia datoriilor. Conform bilan ului intocmit pentru exerci iu financiar 2010, valoarea totala a datoriilor societ ii a crescut fata de anul precedent cu 0.3 milioane lei respectiv cu cea. 1% Analitic se constata o sc dere cu 12% (-1,5 milioane lei) a datoriilor cu scadenta peste un an si o cre tere cu 9% (+1,9 milioane lei) a datoriilor mai mici de un an. Evolu ia datoriilor cu scadenta pana intr-un an de zile s-a datorat cre terii datoriilor comerciale (credit furnizor) cu +22%, a altor datorii cu +5% si a datoriei c tre banei cu +6% datorita ramburs rilor ce vor fi scadente in cursul anului 2011. Avnd in vedere cifrele prezentate mai sus se constata ca si in anul 2010 ca si in anul precedent valoarea activului circulant net este in continuare negativa (-6.491.608 lei in 2010 fata de -3.625.404 lei in 2009). Aceasta situa ie denota in continuare o lipsa acuta de mijloace circulante in special mijloace circulante lichide, fapt ce influienteaza negativ buna desf urare a activit ii societ ii in special pe termen scurt.

F. Situa ia capitalurilor proprii. Capitalul propriu al societ ii a crescut la finele anului 2010 fata de 2009 cu 7.079.526 lei respectiv +45% ca efect direct al reevalu rii terenului aferent fabricii de bere, reevaluare realizata in ultimul trimestru al anului 2010. In concluzie societatea a inregistrat la finele anului o pierdere neta in suma de 3.265.060 lei pierdere rezultata atat din activitatea curenta de exploatare cat si din activitatea financiara. Alte aspecte privind exerci iul financiar incheiat la 31-12-2010 sunt prezentate in anexe la prezentul raport.

CONSILIUL DE ADMINISTRA IE,

VASILE JOANTA ALFONS MARTENS HENRI LEENEN

Pre edinte Membru Membru

JAN MARTENS Membru DESPINA RAPOTAN Membru

S-ar putea să vă placă și