Sunteți pe pagina 1din 10

AGEN IILE DE TURISM(curs 10)

Agen ia de turism este o entitate specializat care organizeaz , ofer i vinde pachete de servicii turistice sau componente ale acestora; este distribuitorul produselor turistice, intermediar intre prestatorul de servicii turistice i turist. Avantajele agen iei de turism: - protec ia aproape total a consumatorului de turism; - garan ia financiar acordat atat turistului, cat i prestatorului de servicii turistice. ROLUL AGEN I ILOR DE TURISM N ACTIVITATEA TURISTIC Informeaz i ofer consultan despre destina ii, servicii turistice i voiaje. Proiecteaz , organizeaz , comercializeaz i distribuie servicii, voiaje i produse turistice. Stimuleaz nevoia i cererea pentru efectuarea c l toriei. Canalizeaz fluxurile turistice. Contribuie la dezvoltarea destina iilor turistice. Constituie o surs important de informa ii despre tendin ele i necesit ile pie ei pentru diferi i agen i i furnizori turistici. Configureaz o ampl re ea de vanz ri de servicii i produse turistice. Func iile agen iilor de turism consultan gestiunea conturilor turistice mediere produc ie i comercializare Func ia de consultan Diferen a intre a informa i a oferi consultan const in faptul c informa ia este o transmitere obiectiv de date, pe cand consultan a implic consiliere profesional . Cerin e: a) de inerea de informa ii complete despre destina ii, servicii, furnizori prin: conexiune la GDS, Internet, oferirea de h r i, pliante etc., crearea de baze proprii de date; b) comunicarea profesionist cu turistul pentru identificarea nevoilor i a tept rilor sale; c) localizare adecvat

Gestiunea conturilor turistice

- asigurarea celui mai bun buget pentru destina ia/ voiajul stabilit; - agen iile in-plant; - oferirea de servicii complementare serviciilor turistice: servicii financiare, conturi de credit, pe baza incheierii unor contracte speciale; - remunera ia: comisioane din vanz ri, sum fix sau comisioane din reducerile acordate de furnizorii de servicii. Func ia de mediere Const in intermedierea proceselor de rezervare, distribu ie i vanzare a serviciilor turistice. Este caracteristic agen iilor detailiste. Servicii: a) Servicii separate: - bilete pentru mijloace de transport; - cazare i alimenta ie in hoteluri i restaurante; - inchirieri auto; - asisten prin ghizi-interpre i; Func ia de mediere (cont.) - inchiriere s li de conferin e; - poli e de asigurare etc. b) vanzare de pachete turistice organizate de agen iile tour-operatoare; c) servicii complementare:

- schimb valutar; - preg tirea documentelor de c l torie etc. d) reprezentarea furnizorilor sau a altor agen ii Produc ia i comercializarea Const in proiectarea, organizarea, comercializarea i operarea de voiaje i produse turistice realizate prin combinarea de diferite servicii i oferirea lor la un pre global prestabilit (pachete cand sunt proiectate conform ofertei; voiaje forfetare sau la cerere, cand sunt proiectate la cererea clientului). Este caracteristic tour-operatorilor. Impune: cunoa terea pie ei, creativitate, diferen iere, selec ia furnizorilor, gestiunea costurilor pentru atingerea rentabilit ii. Tipologia agen iilor de turism Agen iile ac ioneaz pe pia a turistic fie independent, fie in re ele: agen ii independente: re ele de agen ii: agen ii care func ioneaz grupat, sub acela i brand. Tipuri de re ele: re ele integrate: punctele de vanzare nu au autonomie; gestiunea i contabilitatea sunt centralizate; cheltuielile de promovare se distribuie intre punctele de vanzare; punctele de vanzare se licen iaz separat (ex. Havas Voyages); Tipologia agen iilor de turism (cont.) re ele voluntare: agen iile au brand propriu, p streaz independen a juridic , promovare in comun, pl i centralizate, de unde rezult avantajul comisioanelor mai mari (ex. Selectour Fran a, WATA); re ele protejate: creat de un tour-operator care prefer , in locul punctelor proprii de vanzare, agen i independen i, titulari de licen ; agen ia r mane autonom , vinde prioritar produsele TO i ob ine comisioane mai mari; TO alege agen iile situate central, beneficiaz de vitrinele lor ca suport publicitar. Documenta ia necesar ob inerii licen ei de turism: cerere de eliberare a licen ei de turism; certificatul constatator de la Oficiul Registrului Comer ului din care s rezulte urm toarele informa ii: - obiectul de activitate al societ ii, - structura ac ionariatului, - datele de identificare a societ ii ce se inscriu in certificatul de inmatriculare i sediul punctului de lucru unde se infiin eaz agen ia de turism. copie legalizat a brevetului de turism al persoanei care conduce agen ia; copie de pe contractul de munc al persoanei ce de ine brevetul de turism; dovada achit rii contravalorii presta iei efectuate pentru eliberarea licen ei. Suspendarea se face pe o perioad de pan la un an. Licen a de turism este suspendat din oficiu pe perioada in care agentul economic nu are incheiat poli a de asigurare pentru riscul de insolvabilitate a agen iei sau de faliment. In cazul in care, cu ocazia verific rilor efectuate in vederea aviz rii licen ei de turism, se constat c nu mai sunt indeplinite condi iile care au stat la baza acord rii acesteia, licen a se suspend pan la remedierea deficien elor. Situa ii: comercializarea pachetelor de servicii turistice se realizeaz f r respectarea reglement rilor legale in vigoare; neasigurarea de ghizi atesta i pentru derularea in bune condi ii a programelor turistice, conform reglement rilor in vigoare; utilizarea de autocare neclasificate; asigurarea de servicii de cazare i alimenta ie in structuri de primire turistice care nu de in certificate de clasificare; func ionarea agen iei sau a filialei acesteia inalt localitate decat cea in care este situat sediul agen iei, f r ca persoana care asigur conducerea s de in brevet de turism; prestarea de servicii turistice prin filiale ale agen iei de turism care nu au ob inut licen a de turism.

Suspendarea licen elor de turism

Suspendarea licen elor de turism (cont.)

Licen a de turism se retrage n urm toarele situa ii:


a. cand se repet una din situa iile de suspendare; b. cand agentul economic comunic Autorit ii din Turism, din proprie ini iativ , renun area la desf urarea activit ii de turism;

c. cand licen a de turism este transmis in scopul utiliz rii de c tre alt agent economic care nu a ob inut licen a; d. cand agentul economic nu mai indepline te criteriile care au stat la baza eliber rii licen ei. Titularul unei licen e de turism retrase in condi iile prev zute mai sus, lit. a), c), nu mai are dreptul s solicite eliberarea unei noi licen e de turism timp de doi ani de la data retragerii. cand nu mai sunt indeplinite criteriile care au stat la baza eliber rii acestuia; atunci cand, din motive imputabile titularului brevetului, acestuia ii este anulat licen a de turism sau ii este retras certificatul de clasificare a structurii de primire pe care acesta o conduce. desf urarea de activit i turistice specifice agen iilor de turism de c tre agen i economici cu licen a de turism suspendat , neavizat sau cu viza expirat ; nerespectarea obiectului de activitate inscris in licen a de turism, corespunz tor tipului de licen de turism ob inut; desf urarea de activit i turistice in alte sedii decat cele inscrise in licen a de turism; neasigurarea conducerii de c tre persoane posesoare de brevet de turism a agen iilor i structurilor de primire turistice pentru care este stabilit aceast condi ie; nerespectarea condi iilor i criteriilor in baza c rora s-a eliberat licen a de turism; neafi area la loc vizibil a licen ei de turism. Cet enii Comunit ii care exercit profesiunea de ghid turistic se impart in dou categorii: cei care vor s se stabileasc intr-un stat membru i cei care vor numai s -i inso easc pe turi ti intr-un alt stat membru, problemele lor fiind reglementate de articolul 59 al Tratatului de la Maastricht. In baza Directivei Consiliului nr. 89/48/CEE (decembrie 1998), referitoare la un sistem general de recunoa tere a diplomelor din inv mantul superior cu o durat minim de trei ani i a Directivei Consiliului nr. 92/51/CEE pentru facilitarea exers rii profesiunilor reglementate, orice cet ean comunitar este liber s - i exerseze profesia intr-un alt stat membru pe baza calific rilor ob inute in ara de origine, condi ia fiind de a avea o experien profesional de cel pu in trei ani.

Situa ii n care se retrage brevetul de turism:

Constituie contraven ie :

Turismul ca activitate profesional n Uniunea European

Transporturile turistice europene:


Au fost excluse controalele i formalit ile la frontiere, inspec ia listelor de pasageri, a permisului de conducere, a certificatului de control tehnic al ma inilor pentru transportul pe osea i pe c ile navigabile din interiorul Comunit ii. Carburan ii con inu i in rezervoarele autocarelor care transport turi ti nu sunt supu i taxelor din rile de destina ie. Orice intreprindere de transport stabilit intr-un stat membru poate s - i desf oare activitatea in oricare alt stat membru, respectand anumite cerin e. In domeniul transporturilor aeriene s-au stabilit regulamente comunitare referitoare la tarife, partaje de capacitate i acces la pie e i concuren . La sediul agen iei supus acredit rii trebuie s fie un program de lucru continuu (minim 5 zile pe s pt man , 8 ore pe zi tot parcursul anului). Sediul trebuie s fie personalizat i propice desf ur rii activit ii specifice unei agen ii de turism. Sediul va fi dotat cu un sistem de rezerv ri al unui provider existent pe pia a romaneasc . inand cont c pe pia a romaneasc se folosesc numai bilete automate, acestea vor fi distribuite doar in momentul instal rii printerului de bilete automate. Stocul de documente de transport neemise al fiec rei loca ii aprobate IATA, cand nu este folosit va fi p strat intr-un seif de o el cant rind nu mai pu in de 182 kg incastrat, cimentat sau altfel asigurat in podea sau perete, pentru a preintampina mutarea lui sau scoaterea din agen ie: se admite folosirea unei camere de valori sau a unui seif mai mare, dar nu mai mic de 500 kg neasigurat in podea sau zid.

Criteriile de acreditare IATA

Criteriile de acreditare IATA


DOCUMENTE NECESARE PENTRU ACREDITARE Cererea standard de acreditare. Aceasta va fi furnizat de c tre biroul IATA Romania in urma unei scrisori de inten ie, redactat in limba englez , in care se precizeaz faptul c respectivul agent indepline te condi iile IATA de acreditare. Certificat de inmatriculare Certificat de Cod Fiscal. Certificat emis de Camera de Comer i Industrie a Romaniei. Licen de turism.

Brevet de turism i Cartea de Munc al de in torului brevetului pe baza c ruia s-a ob inut licen a de turism.

DOCUMENTE NECESARE PENTRU ACREDITARE (cont.):


Contract de angajare i Cartea de Munc (sau document similar) al agen ilor de ticketing. Diplome/Certificate pentru cursurile profesionale absolvite de agen ii de ticketing. Bilan contabil pentru ultimul an. Balan a analitic . Scrisoare de bonitate de la banc . Poli a de asigurare impotriva falimentului (copie). Dou fotografii ale agen iei (interior i exterior). Hartie cu antet.

Criteriile de acreditare IATA


SITUA IA FINANCIAR Agentul nu trebuie s fi raportat pierderi, in ultimul an financiar sau in ultimele ase luni, autorit ilor financiare romane. Pentru primul an de operare, Agentul va acoperi cu un procent de 100% media lunar a vanz rilor, furnizand fie garan ie bancar , fie poli a de asigurare. Valoarea minim a garan iei financiare este de 20.000 USD. Poli a de asigurare va acoperi tot timpul 100 % din volumul mediu lunar calculat ca medie aritmetic a vanz rilor pe ultimele 12 luni. CRITERII DE PERFORMAN ECONOMICO-FINANCIAR 1. INDATORAREA FINANCIAR (Total datorii (datorii bugetare + datorii pe termen scurt i mediu) / Cifra de afaceri) x 100 mai mic de 30 % 10 puncte intre 30 % i 90 % 5 puncte peste 90 % 0 puncte. 2. LICHIDITATEA GLOBAL active circulante / datorii totale sub un an mai mare decat 1-10 puncte egal cu 1-15 puncte mai mic decat 1-0 puncte. 3. RENTABILITATEA FINANCIAR (Profit net / Capitaluri proprii) x 100 mai mare decat dobanda BNR 10 puncte egal cu dobanda BNR 2 puncte mai mic decat dobanda BNR 0 puncte. 4. REZULTATUL NET AL EXERCI IULUI FINANCIAR profit 10 puncte pierdere -10 puncte O agen ie de turism trebuie s aib intre 15-30 de puncte pentru calificare.

AGEN IILE DE TURISM(curs 11)


Clasificarea serviciilor turistice: 1. izolate: servicii de primire: punerea la dispozi ia clien ilor a unui mijloc de transport i a unui ghid care cunoa te limba clien ilor i i ajut n utilizarea serviciilor locale rezervate anterior; servicii de acces: punerea la dispozi ia clien ilor a unui mijloc de transport i a unui ghid pentru nso irea clien ilor n vizite i excursii, bun cunosc tor al zonei vizitate. 2. complexe (pachete i voiaje forfetare): Voiajul colectiv (n grup) este conceput din punct de vedere al itinerariului i pre ului optim; ulterior se determin cota individual de participare (cu condi ia unui num r minim de participan i) i apoi este oferit pe pia a turistic . Turi tii

pl tesc cota de participare i au dreptul la toate serviciile nscrise n programul de voiaj, exclusiv serviciile facultative, adic cele care nu sunt cuprinse n cota individual de participare i pe care turistul le poate ob ine n timpul voiajului, pl tind separat. Voiajul individual 3. combinate: totalitatea serviciilor dintr-un voiaj care include cel pu in dou din urm toarele elemente: transport, cazare i orice alt serviciu care nu este un serviciu accesoriu al primelor i care constituie o parte semnificativ a voiajului. Voiajul combinat se ofer la un pre global i include cel pu in o noapte de cazare (ex. un pachet de iarn , care cuprinde 6 zile de cazare i un num r de urc ri cu instala ii de transport pe cablu).

Consumul turistic
Serviciile turistice sunt consumate n interiorul bazinului ofertei turistice, n etape succesive: a) nainte de nceperea deplas rii efective spre locul de destina ie turistic , dar legat de acesta (achizi ionarea de echipament pentru sporturile de iarn ); b) n timpul deplas rii spre locul de destina ie (transportul); c) la locul de destina ie (cazare, alimenta ie, agrement). Serviciile turistice sunt considerate subproduse ale produselor turistice. Se grupeaz astfel: a) servicii principale sau de baz (transportul, serviciile de cazare, serviciile de alimenta ie, agrementul, ngrijirea s n t ii); b) servicii auxiliare sau suplimentare (servicii bancare, cele de informare i alte servicii efectuate de c tre ntreprinderile hoteliere n scopul complet rii ofertei lor). Deoarece transportul, cazarea i asigurarea preparatelor culinare potrivit gusturilor i cerin elor fac parte din categoria elementelor indispensabile efectu rii oric rei c l torii turistice, se consider c ele sunt servicii de baz . Dac n cazul serviciilor de baz con inutul fiec rei presta ii r mne n esen acela i indiferent de vrsta, sexul, veniturile personale i familiale, de gradul de cultur al turi tilor, la serviciile suplimentare una dintre caracteristici este aceea c nu exist serviciu care s fie solicitat de to i turi tii, gusturile i preferin ele fiind cele care determin de cele mai multe ori manifestarea cererii pentru unele servicii din aceast categorie. Diferen a dintre cele dou categorii de servicii este aceea c n cazul celor de baz se constat o delimitare n timp, iar modific rile ce pot ap rea se refer numai la volumul i structura componentelor, pe cnd la cele suplimentare nu se cunosc limite, ele diversificndu-se continuu, la aceasta contribuind schimb rile care au loc la nivelul gusturilor i preferin elor turi tilor. n condi iile n care serviciile turistice de baz sunt realizate i consumate la un nivel calitativ ridicat, serviciile suplimentare pot juca rolul determinant n asigurarea for ei de atrac ie a unei sta iuni sau destina ii, acestea putnd contribui ntr-o foarte mare m sur la realizarea renumelui, la formarea m rcii unui produs turistic.

Tipuri de servicii turistice


a) dup con inutul presta iei : servicii legate de c l torie (voiajul) caracteristice companiilor de transport; se refer la facilit ile i parametrii calitativi ai deplas rii, la durata acesteia ( innd cont de mijlocul de transport); servicii specifice perioadei de sejur sunt diferen iate n func ie de forma de turism practicat (mijloace specifice termalismului sau spa ii pentru desf urarea turismului de afaceri s li de congrese, seminarii, conferin e). b) dup mobilul sau motiva ia c l toriei: servicii de baz (cazare, alimenta ia public , transportul); servicii specifice (hipismul, schiul, vn toarea); servicii complementare sau suplimentare (servicii de informare, cultural - sportive, de nchiriere de automobile sau alte obiecte de uz personal i sportiv, servicii specifice unit ilor hoteliere de 3* 5*). c) dup natura cererii: servicii ferme: stabilite anterior consumului; servicii spontane: stabilite n momentul n care turistul a luat contact cu oferta, constituind servicii caracteristice presta iilor suplimentare. Cererea spontan de servicii turistice cre te n intensitate mai ales n cazul formelor de turism itinerant (cel automobilistic, de exemplu), unde solicit rile de servicii se manifest n etape, n func ie de momentele intermediare de pe traseele parcurse. Acest tip de servicii se manifest n diferite propor ii i n cazul turismului organizat i semiorganizat. d) dup modalit ile de plat : servicii pl tite anterior presta iei; servicii pl tite simultan cu presta ia;

servicii pl tite dup realizarea presta iei; servicii gratuite presupun asigurarea unor facilit i ale c ror costuri sunt suportate de organizatorii de turism (facilit i oferite unor categorii de turi ti de tipul vizitatorilor tineri elevi, studen i pensionari). e) dup natura lor: servicii specifice desf ur rii activit ii turistice propriu-zise. servicii nespecifice adresate att vizitatorilor temporari, ct i reziden ilor (popula iei locale), de tipul telecomunica iilor, transporturi n comun sau servicii de ntre inere i repara ii, servicii de gospod rie comunal i locativ , servicii de igien fizic i ntre inere, saun etc.

Documente ce se predau turistului la vnzarea serviciilor turistice


1. Programul-ofert , ce reprezint documentul scris care con ine toat informa ia necesar pentru ca turistul s aleag i s decid asupra unui voiaj. De obicei, programul ofert ia forma bro urilor sau cataloagelor pentru vacan e pe care le lanseaz pe pia agen iile de turism angrosiste. a) Destina ia sau destina iile: itinerariul complet al voiajului, specificnd durata acestuia. b) Calendarul de plec ri al voiajelor. Cnd trebuie ntrunit un num r minim de participan i pentru ca plecarea s se realizeze este recomandabil s se precizeze acest lucru. Termenul minim pentru a-i anun a pe cei nscri i c voiajul nu va avea loc este de 10 zile. c) Mijloace de transport: caracteristici i categoria/clas . Acest document nu obi nuie te s dea informa ii concrete despre zboruri sau orarii deoarece serviciile nu au fost confirmate n totalitate clientului i astfel rezerv rile nu sunt fixe. d) Servicii de cazare: date despre spa iile de cazare, cu indicarea tipului, localizare, categorii sau nivel de confort i principalele caracteristici, conform clasific rii oficiale, acolo unde exist . e) Servicii de mas : num rul de mese care sunt incluse. De exemplu: mic dejun i cin , dejun pe traseu. f) Vizite i excursii: se men ioneaz vizitele i excursiile care sunt incluse n pre ul total al voiajului, dar este indicat s se informeze clientul care este pre ul aproximativ al vizitelor i excursiilor op ionale g) Asigur ri de c l torie h) Pre ul voiajului: pre ul total al voiajului. Dac exist varia ii de tarife n func ie de sezon, acestea trebuie diferen iate. i) Informa ii adi ionale despre voiaj: date de interes despre destina iile care se viziteaz . De exemplu: principalele atrac ii, clim , gastronomie, cump r turi etc 2. Planul de c l torie definitiv: Este un document care se adaug , de obicei, la documenta iile de voiaj cnd programul - ofert nu con ine toate detaliile c l toriei. El completeaz , astfel, informa ia oferit n programul ofert , descriind n form am nun it toate detaliile voiajului, care este deja rezervat, respective contractat de turist i este obiectul de referin pentru contractul de c l torie. Diferen e ntre programul ofert Programul ofert (catalog) Ziua 1 Madrid Cordoba Sevilla Plecare la ora 09:00 de la sediul nostru, Pia a Oriente nr. 8 spre Puerto Lapice, Valdepenas, defileul Despenaprros i Bailen. Dejun la Cordoba. Vizitarea faimoasei moschee. Continuarea traseului spre Sevilla, trecnd prin Ecija i Carmona. Cazare. i planul de c l torie Plan de calatorie Joi, 5 februarie 2004 Madrid Cordoba (400 km) Sevilla (138 km) Prezentare la ora 08:30 la sediul nostru, Pia a Oriente nr. 8 plecare n autocar la ora 00:09 spre Puerto Lapice, Valdepenas, defileul Despenaprros i Bailen. Dejun la Cordoba: restaurantul El torito Dup -amiaza vizitarea faimoasei moschee. Continuarea traseului spre Sevilla, trecnd prin Ecija i Carmona. Cazare la hotelul Don Paco. Mic dejun, dejun i cazare. n prima parte a zilei se va realiza turul ora ului i se vor vizita monumentele.

Programul ofert (catalog) Ziua 2 Sevilla

Dup amiaza liber . Vineri, 6 februarie 2004 Sevilla Mic dejun, dejun i cazare la hotel

Preluare de la hotel la ora 10:00 pentru realizarea turului de ora i vizitarea monumentelor (3 ore). Se vor vizita Catedrala, Triana, cartierul Santa Cruz i Giralda. Dup -amiaza liber . Plan de calatorie(definitiv) Smb t , 7 februarie 2004 Sevilla Granada (256 km) Mic dejun i plecare spre Granada, a ezat la poalele mun ilor Sierra Nevada. Se trece prin Alcala de Guadaira, Osuna i Loja. Dejun la hotel Dup -amiaza liber Cazare la Hotelul Los Angeles. Granada Madrid (434 km) Mic dejun i dejun Preluare de la hotel la ora 09:00 pentru vizitarea monumentelor arabe: Palatul Alhambra i gr dinile Generalife. Plecare spre Madrid dup -aminaza, la ora 17:00, se sose te la sediu n jurul orei 22:00. Se traverseaz ora ele Jaen, Bailen, Manzanares i Aranjuez.

Programul ofert (catalog) Ziua 3 Sevilla Grenada Mic dejun i plecare spre Grenada, a ezat la poalele mun ilor Sierra Nevada. Se trece prin Alcala de Guadaira, Osuna i Loja. Dejun la hotel. Dup -amiaza liber . Cazare. Programul ofert (catalog) Ziua 4 Grenada Madrid Mic dejun i dejun Diminea a se viziteaz monumentele arabe ale Palatului Alhambra i Gr dinile Generalife. Dup -amiaza se pleac spre Madrid, traversnd ora ele Jaen, Bailen, Manzanares i Aranjuez. Duminic , 8 februarie 2004

Diferen e ntre programul ofert


Programul ofert (catalog) Pre ul c l toriei: n hotel de categoria I: 300 Euro n hotel de categoria turist: 250 Euro. Aceste pre uri includ: Transport cu autocar de lux Cazare n camer dubl cu grup sanitar cu cad /du 3 mic dejun i 4 dejunuri Vizitele men ionate, cu intr rile incluse i ghid n limba englez Ghid nso itor n limba englez pe toat durata c l toriei Asigurare de c l torie.

i planul de c l torie

Plan de c l torie (definitiv) Pre ul c l toriei/persoan : 250 Euro Acest pre include: Transport cu autocar de lux Cazare n hoteluri men ionate (categoria turist) n camer dubl cu grup sanitar cu cad /du 3 mic dejun i 4 dejunuri Vizitele men ionate, cu intr rile incluse i ghid n limba englez Ghid nso itor n limba englez pe toat durata c l toriei Asigurare de c l torie

Programul ofert (catalog) Plan de c l torie (definitiv) Nu sunt incluse:

Serviciile nespecificate Altele, precum: b uturi (ap mineral , r coritoare, b uturi alcoolice, cafea), sp latul i c lcatul hainelor

etc. Hoteluri n Sevilla: Hoteluri n Granada: Categ. I: Hotel Rocio Hotel Al Andalus Categ. turist: Hotel Don Paco Hotel Los Angeles Aceste pre uri au fost calculate n func ie de schimbul valutar, tariful de transport, pre ul combustibilului i taxe, n ziua indicat n program/catalog. Orice schimbare a pre ului men ionat poate avea repercusiuni asupra clientului 20 de zile nainte de plecare. Vizite i excursii op ionale recomandate: Pre uri estimate: ............................................................... Nu sunt incluse: Serviciile nespecificate

Altele, precum: b uturi (ap mineral , r coritoare, b uturi alcoolice, cafea), sp latul i c lcatul hainelor etc. Aceste pre uri au fost calculate n func ie de schimbul valutar, tariful de transport, pre ul combustibilului i taxe, n ziua indicat n programul-catalog. Orice schimbare a pre ului men ionat poate avea repercusiuni asupra clientului 20 de zile nainte de plecare. Descrierea i adresele hotelurilor: ............................................................... Agen iile de turism corespondente: ............................................................... Vizite i excursii op ionale recomandate: Pre uri estimate: ...............................................................

Este un document formal, scris, care nregistreaz acordul de c l torie subscris i semnat de ambele p r i contractante. Contractul de voiaj combinat poate apare astfel: una din paginile bonului de comand sau ale voucher-ului; un document separat care se ata eaz la documenta ia de c l torie i care este redactat de agen iile de turism.

Contractul de c l torie

Situa ii posibile privind p r ile contractante: 1. P r ile contractante sunt: a) O agen ie de turism n calitate de organizator al voiajului, care este citat , dar nu semneaz contractul. b) Agen ia de turism detailist care particip semneaz contractual ca reprezentant al agen iei organizatoare. Este recomandat ca agen ia organizatoare s acorde n scris aceast reprezentare prin Acorduri de colaborare. c) Turistul, n calitate de contractant principal (dup caz, n calitate de mandatat verbal special pentru acest voiaj, al altor turi ti men iona i cu nume i prenume pe o list al turat ).
2. P r ile contractante sunt: a) Agen ia de turism organizatoare care n acest caz semneaz contractul. b) Turistul, n calitate de contractant principal ( i, dup caz, n calitate de mandatar verbal special pentru acest voiaj, al altor turi ti men iona i cu nume i prenume pe o list al turat ). c) Agen ia detailist care n acest caz este citat , dar nu semneaz pentru c particip doar ca simplu vnz tor al voiajului. 3. P r ile contractante sunt: a) Agen ia de turism care n acest caz particip i semneaz ca organizatoare i detailist . b) Turistul, n calitate de contractant principal ( i dup caz, n calitate de mandatar verbal special pentru acest voiaj, al altor turi ti men iona i cu nume i prenume pe o list al turat ). Condi ii generale de c l torie (Booking Conditions) Sunt clauzele generale ale contractului care se refer la posibilele responsabilit i, anul ri, con inutul pre ului etc. Se cunosc popular ca litera mic a contractului. n mod obi nuit se insereaz n ultima pagin a cataloagelor sau nso esc pe pagin diferit programul ofert , cnd nu exist catalog. Trebuie nmnate clientului cu dou ocazii: mpreun cu programul-ofert cnd se semneaz contractual.

Elementele contractului:
1. Legea aplicabil i acceptarea condi iilor din partea turistului/-lor 2. Organizatorul voiajului combinat: se indic numele, adresa i licen a organizatorului. Dup caz, numele reprezentantului legal n ara unde se ncheie contractul. 3. nscriere i modalit i de plat : Se vor cita, dac exist , condi iile speciale pentru nscrierea la anumite voiaje.

Trebuie s se informeze despre acele voiaje sau plec ri pentru care se cere un anumit num r de persoane i s se avertizeze despre posibila anulare anticipat pentru c nu se reune te num rul minim al acestora. Timpul minim de informare a turi tilor interesa i despre posibila anulare a acestor voiaje este de 10 zile naintea plec rii propuse. Calendarul de plat al voiajului dup posibilele pl i anticipate. Se pot indica i condi iile de finan are, dac exista. 4. Pre uri: Alineatul care subliniaz c pre urile au fost calculate innd cont de conceptele i tarifele n vigoare la data n care s-a conceput programul ofert sau catalogul (de citat data) i care sunt: a) Tipuri de schimb de devize existente n ziua respectiv . b) Costurile mijloacelor de transport utilizate i eventuala repercusiune asupra acestora a pre urilor carburan ilor. c) Taxe i impozite ale serviciilor, portuare, de aeroport, de aterizare, de mbarcare debarcare i altele. 5. Revizuirea pre urilor: pre urile unui voiaj combinat pot fi revizuite pentru varia ii suferite la punctul 4. Eventuala revizuire trebuie comunicat consumatorului cu minim 20 de zile nainte de data plec rii. 6. Ce include pre ul voiajului: tot ceea ce este specificat n articolul care descrie itinerariul fiec rui voiaj. 7. Ce nu include pre ul voiajului: orice serviciu neexperimentat n itinerariul corespondent i, n general, sunt recomandate urm toarele alineate: a) Suplimente n hoteluri, precum: apa mineral , r coritoare, b uturi alcoolice, cafea, sp latul i c lcatul hainelor, cur atul pantofilor i serviciile speciale, n general. b) Vizite i excursii men ionate ca fiind facultative sau op ionale. c) Taxe i impozite ale serviciilor, portuare, de aeroport, de aterizare, de mbarcare-debarcare i altele. d) Formalit i de vize, pa apoarte sau vaccinare 8. Cesiuni: Contractantul principal sau beneficiarul poate ceda gratuity rezervarea sa pentru voiajul combinat altei persoane care ndepline te condi iile cerute, dar trebuie s comunice acest lucru cu 15 zile nainte de plecare, n ziua plec rii sau n func ie de alt n elegere cu organizatorul. Persoana care cedeaz i cesionarul r spund solitar pentru plata voiajului i pentru cheltuielile adi ionate justificate, cauzate de respectiva cesiune. Pot exista cazuri cnd cesiunea este imposibil . De exemplu, sunt destul de frecvente cazurile n care companiile aeriene nu accept aceste cesiuni 9. Modific ri ale contractului din partea agen iei de turism organizatoare, anterioare plec rii: n aceste cazuri, agen ia trebuie s -l informeze imediat pe consumator, acesta putnd opta pentru: a) rezilierea contractului f r vreo penalizare i cu rambursarea n totalitate a cantit ii pl tite. b) acceptarea modific rilor din contract. Consumatorul trebuie s prezinte decizia sa n trei zile de la notificarea agen iei i n cazul n care nu o face se n elege c opteaz pentru rezilierea contractului,f r nici o penalizare. 10.Rezilierea contractului sau anularea voiajului din cauza agen iei de turism organizatoare, nainte de plecarea n voiaj: n cazul n care consumatorul decide s rezilieze contractul sau cnd organizatorul anuleaz voiajul nainte de plecare, consumatorul are dreptul la: a) realizarea altui voiaj combinat de calitate echivalent sau superioar , att timp ct organizatorul l poate propune. Dac voiajul va fi de calitate inferioar , organizatorul trebuie s l desp gubeasc pe consumator cu diferen a. b) rambursarea cantit ilor pl tite i plata unei indemniza ii consumatorului pentru nendeplinirea contractului constnd n: 5% din pre ul total al voiajului contractat dac nendeplinirea se produce ntre 2 luni i 15 zile nainte de plecare. 10% din pre ul total al voiajului dac se produce ntre 15 zile i 3 zile nainte. 25% dac se produce cu 48 de ore nainte de plecare. 11. Anul ri ale voiajului datorit organizatorului, f r obliga ia de indemnizare. Nu exist obliga ie de indemnizare a consumatorului n urm toare situa ii: a) cnd anularea se datoreaz nentrunirii num rului minim de persoane, atta timp ct s-a avertizat consumatorul despre posibila anulare i s-a confirmat acest lucru cu 10 zile nainte de plecare. b) cnd anularea se datoreaz unor motive de for major . Se n elege prin for major acele situa ii anormale, imprevizibile i necontrola-bile de c tre agen ia de turism ale c ror consecin e nu s-au putut evita, chiar dac s-a ac ionat cu aten ia necesar . De exemplu: greve, atentate, conflicte politice, cauze meteorologice cum ar fi ninsori abundente, tornade, uragane, incendii, cutremure etc. 12.Anul ri din partea consumatorului: consumatorul poate renun a n orice moment la serviciile contractate, cu dreptul la rambursarea sumelor pl tite, dar trebuie s indemnizeze agen ia de turism, dac renun area nu este produs din cauze de for major , astfel: a) cheltuieli de gestiune ale agen iei de turism. b) cheltuieli de anulare cu furnizorii, dac exist . c) penaliz ri constnd n:

5% din valoarea total a voiajului, dac renun area se produce cu mai mult de 10 i mai pu in de 15 zile nainte de nceperea voiajului, 15% ntre 3 i 10 zile, 25% n 48 de ore nainte de plecare. 100% dac nu se prezint n ziua plec rii. Este foarte frecvent ca aceste condi ii de anulare s fie mai riguroase pentru voiajul n grup; n voiajele cu anumite companii aeriene; n voiajele spre anumite ri din Orient, Africa i America; n programe de iarn etc. 13.Modific ri dup nceperea voiajului: n cazul n care dup plecarea n voiaj organizatorul realizeaz c nu poate furniza o parte important a serviciilor prev zute n contract, va adopta solu iile adecvate pentru continuarea voiajului, f r suplimente de pre pentru consumator i la ntoarcere va returna acestuia, dup caz, cantit ile revenite pentru presta iile neefectuate. n situa ia n care consumatorul continu voiajul cu solu iile date de organizator, se consider c accept propunerile respective. Dac solu iile adoptate de organizator au fost invariabile sau consumatorul nu le-a acceptat pentru motive rezonabile, organizatorul trebuie s -i faciliteze consumatorului un mijloc de transport echivalent pentru a se ntoarce la locul de plecare sau n alt loc unde s-a convenit . 14.Responsabilitatea organizatorului sau a agen iei detailiste: to i cei care intervin n produc ia, distribu ia sau vnzarea unui produs turistic au o parte de responsabilitate i f r vreun prejudiciu de drept, ac ioneaz contra furnizorilor de servicii. De asemenea, atunci cnd concur diferi i organizatori sau detaili ti, responsabilitatea este solitar . Responsabilitatea nceteaz atunci cnd: a) defectele observate sunt imputabile consumatorului; de exemplu, i se imput pierderea unui avion; b) se imput unui ter imprevizibil; c) se imput unui motiv de for major ; d) se imput unei ntmpl ri imprevizibile. n oricare dintre aceste cazuri agentul de turism este exonerat de responsabilitate, dar trebuie s acorde asisten a necesar consumatorului care se afl n dificultate. 14.Responsabilitatea organizatorului sau a agen iei detailiste (continuare): Pentru cazurile de ndeplinire defectuoas a presta iilor, multe agen ii de turism explic n detaliu cazurile n care nu se fac responsabile: a) indemniza ii pentru daune care nu sunt corporale i dep esc pre ul voiajului. b) cheltuieli de g zduire, ntre inere sau transport n caz de ntrzieri, pierderi de leg turi, for major etc. c) probleme cu transportatorii, atta timp ct biletul este un contract de voiaj care se semneaz ntre firma transportatoare i consumator i, astfel, aceasta este r spunz toare i nu agen ia de turism. d) n cazul transferurilor i asisten ei terestre nereu ite, organizatorul nu va returna mai mult dect costul transportului alternativ utilizat de consumator. e) n vizitele op ionale, nu se accept responsabilitatea pentru calitatea acestora, pre etc., deoarece nu formeaz parte din contractul de voiaj combinat. 15. Dreptul organizatorului de admitere/excludere: comportamentul neadecvat al unei persoane, component a voiajului combinat, poate fi motiv de reziliere a contractului de voiaj cu acesta. Anumite agen ii accept obliga ia de repatriere la punctul de plecare, dar altele nu se pronun n acest sens. 16. Reclama ii: se cere s se efectueze reclama ia imediat in situ i n scris la furnizorul respectiv i n termen de 48 de ore la organizator. n caz contrar consumatorul va trebui s aduc probe doveditoare pentru faptele reclamate i are un termen, care este de obicei de 30 de zile maxim, pentru a prezenta la agen ia detailist reclama ia sa i probele respective. 17. Formalit ile la grani e: recomand rile despre pa apoarte, vize i vaccine i/sau tratamente medicale preventive. Chiar dac pare de bunul sim al c l torului, n toate documenta iile de voiaj n str in tate trebuie s apar o clauz sau avertizare scris care aminte te pasagerului necesitatea de a c l tori cu pa aport. Dac agen ia nu se ocup ob inerea vizelor, este recomandat s se aminteasc c l torului c trebuie s - i procure viza de intrare, dup na ionalitate de origine, la consulatul corespondent. Posibilele vaccinuri i tratamente preventive trebuie s fie men ionate n scris, dar trebuie avertizat c l torul s consulte nainte de plecare un organism sanitar interna ional, amintind de condi iile sale fizice particulare (alergii, posibile sarcini etc.). Agen ii de turism nu trebuie s prescrie n nici un moment vreun vaccin sau tratament medical. 18. Valabilitatea catalogului: multe agen ii de turism delimiteaz locurile valabile din catalog i pre urile sale prin date precise care trebuie s coincid cu apari ia actualului catalog i emiterea urm torului.