Sunteți pe pagina 1din 12

ASISTEN A SOCIAL N SISTEMUL GENERAL AL PROTEC IEI SOCIALE

1.INTRODUCERE Asisten a social are ca aspira ie realizarea unei societ i nu numai prospere, dar i nalt inclusive pentru to i cet enii ei, aceasta referindu-se i la cei care, din motive subiective sau obiective se afl n pozi ii marginale. ntr-o societate modern , democratic , asisten a social este o necesitate a ntregii societ i, dar i un drept cet enesc. Asisten a social constituie procesul propriu-zis prin care cet enii beneficiaz de m surile de protec ie social i de ajutor profesionist n vederea satisfacerii trebuin elor lor i a unei bune integr ri n societate. 2. CONCEPTUL DE ASISTEN ALE ASISTEN EI SOCIALE SOCIAL . CARACTERISTICI I PRINCIPII

Sistemul de asisten social poate fi definit ca totalitatea principiilor umanitare pe care se ntemeiaz ajutorul acordat unor membrii ai comunit ilor, afla i n nevoie, sau sistemul de asisten social reune te ansamblul mijloacelor tehnico-financiare utilizate de administra ia public central i local pentru materializarea politicilor sociale na ionale. Asisten a social este componenta non-contributiv a sistemului de protec ie social i reprezint ansamblul de institu ii i m suri prin care statul, autorit ile publice ale administra iei locale i societatea civil asigur prevenirea, limitarea sau nl turarea efectelor temporare sau permanente ale unor situa ii care pot genera marginalizarea sau excluderea social a unor persoane. Asisten a social cuprinde presta iile i serviciile sociale acordate n vederea dezvolt rii capacit ilor individuale sau colective pentru asigurarea nevoilor sociale, cre terea calit ii vie ii i promovarea unei societ ii incluzive i coezive. Obiectivul principal l constituie protejarea persoanelor care, datorit unor motive de natur economic , fizic , psihic sau social , nu au posibilitatea s i asigure nevoile sociale, s i dezvolte propriile capacit i i competen e pentru participarea activ la via a social . n mod frecvent termenul de asigur ri sociale se substituie celui de asisten social . Dac sistemul asigur rilor sociale este un sistem contributiv la care particip angajatorii i angaja ii, sistemul de asisten social este un sistem de ajutorare finan at de la bugetul de stat i bugetele locale, n interesul persoanelor care nu sunt apte de munc i nu dispun de mijloacele necesare traiului. Asisten social se constituie mai degrab ca
1

un ,,pact social prin care societatea se angajeaz s ajute pe cei considera i de c tre ea ca fiind n nevoie, f r ca mul i dintre contribuabili s se a tepte c ei n i i vor fi n situa ia de a primi un asemenea ajutor. Sprijinul material n sistemul de asisten social poate proveni i din contribu iile (dona iile, sponsoriz rile) voluntare ale persoanelor fizice i juridice. Caracteristicile asisten ei sociale sunt: asisten a social , ca o component a sistemului de protec ie social este o institu ie relativ independent i se adreseaz persoanelor care nu pot munci sau sunt dezavantajate social; sistemul juridic care i reglementeaz ac iunile i interven iile, aplic programele umanitare pentru asigurarea n practic a politicilor sociale stabilite de administra ia public central i local ; finan area serviciilor sociale i a ajutoarelor, indemniza iilor i aloca iilor familiale se asigur de la bugetul de stat i bugetele locale. Asisten a social mbrac forme variate de sprijin pentru persoanele n dificultate i se bazeaz pe urm toarele principii: respectarea demnit ii umane, potrivit c reia fiec rei persoane i este garantat dezvoltarea liber i deplin a personalit ii; universalitatea, potrivit c ruia fiecare persoan are dreptul la asisten social , n condi iile prev zute de lege; solidaritatea social , potrivit c ruia comunitatea particip la sprijinirea persoanelor care nu i pot asigura nevoile sociale pentru men inerea i nt rirea coeziunii sociale; parteneriatul, potrivit c ruia institu iile publice i organiza iile societ ii civile coopereaz n vederea organiz rii i dezvolt rii serviciilor sociale; subsidiaritatea, potrivit c ruia statul intervine atunci cnd ini iativa local nu a satisf cut sau a satisf cut insuficient nevoile persoanelor. 3. ORGANIZAREA I REGLEMENTAREA ASISTEN EI SOCIALE Problemele asisten ei sociale se abordeaz i se rezolv n cadrul na ional al fiec rui stat, asisten a social prin natura sa avnd un caracter intern. Asisten a social se restructureaz i se dezvolt n func ie de situa ia existent a popula iei i de tradi iile locale i regionale, ns se ine cont i de reglement rile interna ionale. Potrivit prevederilor art. 22 din Declara ia Universal a Drepturilor Omului se stabile te c orice persoan , n calitatea sa de membru a societ ii, are dreptul la securitate (protec ie) social i deci, la asisten social ; ea este ndrept it ca, prin efortul na ional i colaborarea interna ional , innd seama de resursele fiec rei ri, s ob in realizarea drepturilor economice, sociale i culturale indispensabile pentru demnitatea sa i pentru libera dezvoltare a personalit ii sale.
2

Consiliul Europei ac ioneaz pentru realizarea unei uniuni strnse ntre democra iile europene, pentru ca ntr-un cadru organizat s se garanteze pacea social , progresul na ional, libertatea i drepturile omului. n acest cadru, el desf oar o intens activitate de elaborare i punere n aplicare a unor instrumente interna ionale n domeniul social. Astfel, Cartea Social European i normele recente privind securitatea (protec ia) social , rezolv prin ratificarea de c tre statele membre, o multitudine de probleme din domeniul legisla iei interne, o strns cooperare economic , social i politic ntre statele europene. Potrivit prevederilor art. 13 al Cartei Sociale Europene, p r ile contractante s-au angajat s urm reasc ca orice persoan care nu dispune de resurse suficiente i care nu este n m sur s i le procure prin propriile sale mijloace s le primeasc dintr-o alt surs sub form de presta ii rezultnd dintr-un sistem na ional de protec ie social . n Romnia anul 2001 a constituit pasul decisiv n crearea coeren ei legislative i institu ionale fiind adoptat Legea nr.705/2001 privind sistemul na ional de asisten social , act normativ care deschide calea reformei i dezvolt rii sistemului na ional de asisten social . Asisten a social este asigurat pe plan central de mai multe ministere cu atribu ii n domeniu, cum sunt: Ministerul Muncii i Solidarit ii Sociale, Ministerul S n t ii i Familiei, cu Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap, Ministerul Educa iei i Cercet rii, Ministerul Justi iei, Comitetul Romn pentru Adop ii, Autoritatea Na ional pentru Protec iei Copilului i Adop ie, Ministerul Administra iei Publice, iar pe plan local de consiliile jude ene i consiliile locale ale unit ilor administrativ-teritoriale, respectiv direc iile jude ene de munc i protec ie social . n 2006, noua Lege cadru nr. 47 /2006 pentru sistemul na ional de asisten social , promoveaz anumite ac iuni pentru a nt ri coeziunea social prin promovarea solidarit ii n cadrul comunit ilor fa de cele mai vulnerabile categorii de persoane. Prin aceast lege, politica social este in conformitate cu obiectivele UE i propune un sistem modern, mai aproape de cet eni, att n ceea ce prive te abordarea institu ional , ct i gestionarea beneficiilor. Legea stipuleaz ca Ministerul Muncii, Solidarit ii Sociale si Familiei (n prezent Ministerul Muncii, Familiei i Egalit ii de anse), autorit ile acestuia i alte institu ii subordonate, ar trebui s elaboreze politicile de gestionare i coordonare a sistemului na ional de asisten sociala. De asemenea, aceste institu ii promoveaz drepturile familiei, copilului, persoanelor n vrst , persoanelor cu handicap i ale altor persoane care au nevoie de ajutor din punct de vedere financiar si tehnic, deoarece programele de asisten sociala vizeaz aceste categorii de persoane. Legea nr. 47/2006 a reglementat structura institu ional pentru un sistem coerent i coordonat n domeniul asisten ei sociale.

Ministerul Muncii i Solidarit ii Sociale, n domeniul organiz rii asisten ei sociale ac ioneaz prin direc iile sale de specialitate pentru: coordonarea sistemului na ional de asisten social , ini ierea de proiecte de acte normative i urm rirea aplic rii legisla iei n domeniul asisten ei sociale; evaluarea la nivel na ional a programelor de asisten social i propunerea strategiei privind politicile familiare pe baza analizei indicatorilor sociali; ini ierea, coordonarea i urm rirea realiz rii unor programe de servicii de asisten social n colaborare cu administra ia public local , organiza iile neguvernamentale i al i reprezentan i ai societ ii civile; coordonarea metodologic a activit ii institu iilor care asigur servicii comunitare de asisten social , finan ate de la bugetul de stat i bugetele locale; asigurarea pl ii aloca iilor familiale, ajutoarelor i a indemniza iilor cu caracter reparator de la bugetul de stat, pentru care, potrivit legii, este ordonator principal de credite bugetare; elaborarea politicilor familiare i supunerea lor spre aprobare organelor competente; acordarea de subven ii asocia iilor i funda iilor romne cu personalitate juridic , care nfiin eaz i administreaz unit i de asisten social . Asisten a social pe plan local se ntemeiaz pe principiul descentraliz rii i al autonomiei locale. n acest cadru, unit ile administrativ-teritoriale au obliga ia de a satisface interesele i nevoile persoanelor din cadrul propriilor comunit i f r amestecul autorit ilor centrale, autonomia fiind astfel un drept garantat, iar descentralizarea atributul care implic autonomia. De asemenea, servicii de asisten social mai pot fi oferite de institu ii autonome, publice i private, organiza ii neguvernamentale i al i reprezentan i ai societ ii civile care deruleaz programe n sprijinul persoanelor defavorizate. Pentru realizarea acestor obiective managementul Ministerului Muncii i Solidarit ii Sociale este necesar s asigure colaborarea permanent cu autorit ile locale att pentru identificarea celor afla i n dificultate, ct i pentru recomandarea celor mai adecvate forme de sprijin acestora. 4. OBIECTIVELE SISTEMULUI DE ASISTEN SOCIAL

Sistemul na ional de asisten social n Romnia este necesar s se consolideze pe obiective care s -i asigure func ionarea coerent i eficient , cum sunt: respectarea demnit ii umane prin promovarea de ac iuni reparatorii n concordan cu resursele existente; sus inerea i promovarea solidarit ii i justi iei sociale; prevenirea i combaterea tendin elor de discriminare i marginalizare social a unor categorii de popula ie i persoane;
4

intensificarea i dezvoltarea parteneriatului social ca mijloc de control i eficientizare a m surilor de spijin a persoanelor i familiilor aflate n dificultate; asigurarea flexibilit ii n acordarea de presta ii n bani i natur , precum i a serviciilor sociale, pentru a se putea r spunde nevoilor reale individuale; orientarea politicii de asisten social pentru antrenarea, mobilizarea i participarea tuturor for elor sociale la relansarea cre terii economice; descentralizarea realiz rii m surilor i programelor de asisten social prin delegarea de competen e administra iei publice locale; acest obiectiv este necesar s fie asociat m surilor de descentralizare financiar . Materializarea acestor obiective se asigur prin cele dou tipuri ale asisten ei sociale, respectiv asisten a social previzional i asisten a social curent . Asisten a social previzional , care revine direc iilor de specialitate din Ministerul Muncii i Solidarit ii Sociale, are n vedere urm toarele ac iuni principale: asigurarea cadrului juridic, institu ional i administrativ pentru realizarea politicii n domeniu, potrivit prevederilor Programului Guvernului; elaborarea legisla iei n domeniu, armonizarea celei existente pe plan intern i alinierea acesteia la legisla ia rilor din Comunitatea European ; stabilirea mecanismelor de interven ie pentru acordarea de sprijin categoriilor sociale defavorizate familii aflate n dificultate, minori, vrstnici, persoane cu handicap i bolnavi cronici; definirea, organizarea i implementarea sistemului informa ional na ional pentru cunoa terea operativ a persoanelor aflate n situa ie de risc, monitorizarea ac iunilor realizate i controlul eficien ei acestora; coordonarea i corelarea programelor de interes na ional n domeniul asisten ei sociale cu cele de interes local i comunitar; asigurarea resurselor financiare, materiale i umane pentru realizarea politicii n domeniu; legalizarea i consolidarea procedurilor i tehnicilor n vederea sus inerii i permanentiz rii parteneriatului dintre administra ia public local i reprezentan ii societ ii civile. Asisten a social curent , care se realizeaz de compartimentele de specialitate din cadrul direc iilor de munc i solidaritate social n colaborare cu prim riile are n vedere: identificarea familiilor, a unor membrii ai acestora i a persoanelor singure aflate n situa ie de risc social; realizarea de anchete sociale i evaluarea socio-medical a persoanelor aflate n dificultate pe baza grilei na ionale de evaluare; acordarea de ajutoare materiale n bani sau n natur , potrivit reglement rilor n vigoare, pe baz de cerere, persoanelor care sunt ndrept ite; organizarea i acordarea de servicii sociale persoanelor cu nevoi speciale, stabilite pe baza grilei na ionale; ocrotirea n institu ii specializate, n familii substitutive sau de c tre asisten i maternali a copiilor afla i n situa ii critice, asistarea n c mine a bolnavilor cronici, a persoanelor cu handicap i a persoanelor vrstnice f r sprijin material; evaluarea periodic i monitorizarea la nivelul comunit ilor (unit ilor administrativteritoriale) a realiz rilor n domeniul asisten ei sociale; finan area din bugetele locale a programelor de servicii sociale i a unor presta ii reglementate prin lege, organizarea i subven ionarea unor programe de


interes local de c tre administra ia public local , direct sau pe baza conven iilor ncheiate cu reprezentan i ai societ ii civile; organizarea, la nivel local, a pl ii drepturilor de asisten social reglementate prin lege indemniza ii, ajutoare i aloca ii familiale. Din prezentarea principalelor ac iuni ce trebuie desf urate n cadrul celor dou componente, rezult c asisten a social previzional i g se te locul n administra ia public central , iar asisten a social curent se desf oar la nivelul jude elor, municipiilor, ora elor i comunelor. Pentru ambele tipuri de asisten social , sistemul na ional de asisten social este necesar s fie astfel organizat i structurat nct s poat asigura, n regim permanent, asisten a social categoriilor de persoane defavorizate aflate n situa ie de criz , avnd n vedere c dreptul la asisten social este un drept universal. Principalele presta ii de asisten social din Romnia sunt: ajutorul social (venit minim garantat); ajutoare acordate familiilor cu copii, ajutoare pentru so iile militarilor care satisfac serviciul militar obligatoriu; aloca ie de ncredin are i plasament familial; ajutor de urgen ; ajutorul pentru c ldur i facilit i pentru acoperirea costului energiei termice; subven ii acordate asocia iilor i funda iilor; pensia social pentru nev z tori; indemniza ia pentru nso itor. 5. FORMELE DE SPRIJIN DIN DOMENIUL ASISTEN EI SOCIALE 5.1. Ajutorul social Ajutorul social este o form de protec ie social , care se ntemeiaz pe principiul solidarit ii sociale i const n plata luar a unei sume de bani ce se suport din bugetele locale i din sumele primite de la bugetul de stat, scopul pentru care se acord este acela de a asigura beneficiarilor un venit minim garantat care s asigure existen a persoanelor respective. Legea privind venitul minim garantat prevede acordarea ajutorului social familiilor i persoanelor cu venituri mici sau f r venituri, n situa iile i perioadele n care acestea nu pot s - i asigure prin propriile eforturi condi iile minime de trai. Nivelurile venitului minim garantat propuse sunt stabilite n corelare cu celelalte tipuri de venituri ale popula iei i n raport cu num rul de persoane din familie. Beneficiarii ajutorului social distribuit prin sistemul asisten ei sociale sunt familiile i persoanele singure, cet eni romni f r venituri sau cu venituri mici. De asemenea, pot beneficia de ajutor social i familiile sau persoanele singure, cet eni altor state sau apatrizi, care au re edin a sau domiciliul n Romnia, n condi iile legisla iei romne. Au dreptul la venitul minim garantat n condi iile prezentei legi i so ii desp r i i n fapt, dac ancheta social justific acordarea acestuia. n principal, acordarea ajutorului social este legat de s r cie, care difer n func ie de nivelul veniturilor i componen a familiei. Pentru a stimula interesul fa de munc al persoanelor din familiile beneficiare de ajutor social, s-a stabilit c familiile si persoanele singure cu venituri nete lunare pana la
6

nivelul venitului minim garantat beneficiaza de o majorare cu 15% a cuantumului ajutorului social pe familie, in cazul in care cel putin un membru al familiei face dovada c lucreaz pe baz de contract individual de munc , are statut de func ionar public sau presteaz o activitate, realiznd venituri cu caracter salarial. Persoanele apte de munc din familiile pentru care se asigur venitul minim garantat vor efectua lunar cel mult 72 de ore, la solicitarea primarului, ac iuni sau lucr ri de interes local f r a se putea dep i regimul normal de lucru i cu respectarea normelor de securitate i igien a muncii. Ajutorul social se acord pe baz de cerere i acte doveditoare privind veniturile membrilor de familie. Titularul ajutorului social este persoana care a f cut cererea, iar beneficiarul ajutorului social este familia. Cererea de acordare a ajutorului social, declara ia privind veniturile realizate de membrii familiei, precum i celelalte acte doveditoare se depun i se nregistreaz la prim ria localit ii n a c rei raz locuie te titularul. n cazul persoanelor f r domiciliu cererea se nregistreaz la primarul localit ii re edin de jude sau, dup caz, la primarul general al Municipiului Bucure ti. n vederea verific rii ndeplinirii de c tre solicitant a condi iilor de acordare a ajutorului social, primarul dispune in mod obligatoriu efectuarea anchetei sociale, n termen de 15 zile lucr toare de la data nregistrarii cererii. Stabilirea dreptului de ajutor social, a cuantumului, precum i plata acestuia se fac prin dispozi ia scris a primarului, pe baza documenta iei prezentate de personalul din serviciul de asisten social de la prim rie. Dispozi ia primarului se comunic titularului ajutorului social n termen de 5 zile de la data emiterii. Titularul ajutorului social are obliga ia s comunice primarului n scris, orice modificare intervenit cu privire la veniturile i la num rul membrilor familiei, n termen de 30 de zile de la data la care a intervenit modificarea. Nendeplinirea obliga iilor de mai sus atrage, dup caz :suspendarea pl ii ajutorului social n cazul persoanei singure; modificarea cuantumului ajutorului social prin excluderea din num rul membrilor de familie a persoanelor care nu ndeplinesc obliga iile prev zute la art. 15 alin. 1; modificarea cuantumului ajutorului social prin excluderea din num rul membrilor acesteia a persoanei care refuz nejustificat efectuarea ac iunilor sau lucr rilor de interes social. ncepnd cu data de 1 ianuarie 2009, nivelul lunar al venitului minim garantat pentru persoana singur , prev zut la art.4, alin (1) din Legea 416/2001, cu modific rile i complet rile ulterioare din 2008 este de: 196 lei pentru familiile formate din 2 persoane; 272 lei pentru familiile formate din 3 persoane; 339 lei pentru familiile formate din 4 persoane; 402 lei pentru familiile formate din 5 persoane; cate 27 lei pentru fiecare alt persoan peste numarul de 5 persoane, care face parte din familie. n situa ia persoanelor singure nivelul lunar al venitului minim garantat este de 108 lei. Suspendarea pl ii ajutorului social i, dup caz, modificarea cuantumului se fac prin dispozi ia scris a primarului i se comunic titularului n termen de 15 zile de la
7

data emiterii acestuia i se pune n aplicare ncepnd cu luna urm toare celei n care nu mai sunt ndeplinite obliga iile. 5.2. Acordarea de sprijin familiilor cu copii 5.2.1. Aloca ia de stat pentru copii constituie o form de sprijin b nesc lunar acordat de c tre stat familiilor cu copii i reprezint un drept universal pentru to i copiii i se pl te te de la bugetul de stat potrivit prevederilor Legii nr. 61 privind aloca ia de stat pentru copii din anul 1993. Reglement rile juridice prev d c persoanele care primesc aloca ia de stat pentru copii sunt obligate s o foloseasc exclusiv n scopul ngrijirii copiilor ceea ce nseamn c aloca ia are o destina ie special , este un drept al copilului i nu al persoanei care o ncaseaz . Acordarea aloca iei pentru copii depinde de vrsta copilului, cet enia i domiciliul p rin ilor, precum i de situa ia frecvent rii colii de c tre copii. Aloca ia se acord pentru copii n vrst de pn la 16 ani, iar dac urmeaz o form de nv mnt pn la 18 ani. Copii care au contractat o invaliditate de gradul 1 sau 2 pn la mplinirea vrstei de 16 ani, precum i copiii handicapa i beneficiaz de aloca ie pn la mplinirea vrstei de 18 ani, iar apoi sunt ocroti i prin asisten a social de stat. Pn la mplinirea vrstei de 18 ani copiii handicapa i afla i n ntre inerea familiei beneficiaz de aloca ia de stat pentru copii n cuantumurile prev zute de lege, majorate cu 100%. Beneficiaz de alocatie de stat pentru copii toti copiii n vrst de pn la 18 ani. Alocatia de stat pentru copii se vireaz n conturile personale deschise pentru ace tia de c tre reprezentan ii legali. Sumele cu titlu de aloca ia de stat pentru copii se capitalizeaz pn la mplinirea de c tre ace tia a vrstei de 14 ani. Dup implinirea de c tre titular a vrstei de 14 ani, aloca ia de stat poate fi pl tit direct acestuia, sau, n func ie de op iunea acestuia, poate apitalizat n continuare n contul personal al acestuia, pn la mplinirea vrstei de 18 ani. Dreptul la aloca ia de stat pentru copii se stabile te ncepnd cu luna urm toare celei n care s-a n scut copilul, iar plata drepturilor se face ncepnd cu luna urm toare depunerii cererii. Aloca ia de stat pentru copii nu se acord pentru copii n vrst de peste 7 ani care nu urmeaz nv mntul general obligatoriu, cu excep ia celor care nu sunt colariza i din motive de s n tate dovedite cu certificat medical. Aloca ia nu se pl te te n lunile n care copiii titulari ai drepturilor se afl mai mult de 15 zile n institu ii de ocrotire ori de asisten social care le asigur ntre inerea complet din partea statului. Aloca ia nu se acord copiilor care realizeaz venituri proprii (sunt ucenici), copiilor bursieri, dac se opteaz pentru burs ; aloca ia se pl te te n acest caz numai pe timpul vacan ei. Cuantumul aloca iei de stat pentru copii se stabile te n sum fix pentru fiecare copil, indiferent de m rimea veniturilor p rin ilor i se indexeaz periodic, odat cu salariile, bursele, pensiile etc. Stabilirea dreptului de aloca ie se face pe baza cererii nso ite de actele necesare din care rezult ndeplinirea condi iilor pentru acordarea acestui drept. Reprezentan ii legali ai copiilor (p rin i, tutori) depun cererea nso it de
8

copia certificatului de na tere a copilului, la consiliile comunale, or ene ti, municipale sau ale sectoarelor municipiului Bucure ti, dup caz, unde i au domiciliul sau re edin a. Cererile sunt depuse la Oficiul de asisten social care elibereaz un carnet de cecuri care con ine un num r de cecuri pe baza c rora se acord lunar aloca ia. Plata aloca iei se face ncepnd cu luna urm toare aceleia n care s-a n scut copilul. n cazul n care cererea este nregistrat ulterior lunii n care s-a n scut copilul, plata aloca iei se face i pentru lunile anterioare, dar nu mai mult de 12 luni. Plata aloca iei de stat pentru copii nceteaz ncepnd cu luna urm toare aceleia n care nu mai sunt ndeplinite condi iile de acordare. Aloca ia de stat pentru copii nu este impozabil i nu poate fi urm rit silit n vederea recuper rii sumelor pl tite necuvenit cu acest titlu. Ministerul Muncii i Solidarit ii Sociale este cel care asigur gestionarea aloca iei de stat pentru copiii n vrst de pn la 7 ani aloca iile pentru copiii care au absolvit nv mntul general obligatoriu naintea mplinirii vrstei de pn la 16 ani i care nu mai urmeaz o form de nv mnt. Ministerul nv mntului gestioneaz fondurile necesare pl ii aloca iilor pentru urm toarele categorii de copii: copii de peste 7 ani care urmeaz nv mntul general obligatoriu, copii care sunt nscri i n unit i colare i ntrerup colarizarea din motive de s n tate si copii ntre 16-18 ani care urmeaz o form de nv mnt la cursurile de zi. n Romnia Prin HG nr. 1662/2008, publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 844 din 16.12.2008, Guvernul a stabilit majorarea alocaiei de stat pentru copii cu 4,8%, ncepnd cu data de 1 ianuarie 2009 ajungnd astfel la 42 lei, in conformitate cu rata inflaiei. Copiii din Romnia ai c ror parin i muncesc pe meleaguri str ine pot beneficia de aloca ie n ara unde lucreaz p rin ii. n acest moment, n Romnia aloca ia este aproximativ 10 euro, n timp ce n alte state europene drepturile pot fi si de 10 ori mai mari. Integrarea n Uniunea European ne-a egalizat cu occidentalii, astfel nct n cazul n care p rin ii muncesc n alt stat, minorii afla i n ntre inere beneficiaz de acelea i drepturi precum ceta enii statului respectiv. Pentru a primi aceste drepturi, reprezentan ii legali ai minorului trebuie s se adreseze cu o cerere c tre autorita ile str ine competente, sau la angajator, n unele cazuri. Dac unul din p rin ii unui copil romn munce te ntr-o ar membr a Uniunii Europene, iar cel lalt a r mas n Romnia, aloca ia din ar a copilului va fi completat de statul din UE, pn va ajunge la valoarea din respectiva ar . n Italia, aloca ia de stat pentru primul n scut este de 100 de euro, iar n cazul n care unul din parintii unui minor romn lucreaz n aceast ar , aloca ia lui va fi completat de statul italian, la cerere, cu aproape 90 de euro. n situa ia n care ambii parin i lucreaz legal ntr-un stat membru UE sau in Spatiul Economic European, atunci acesta devine statul competent pentru plata aloca iei, indiferent dac respectivul copil este acolo sau a ramas in Romania.
9

Cele mai multe cereri pentru ajustarea aloca iei de stat pentru copii sunt pentru state cum ar fi Italia sau Germania. Ca termen de compara ie trebuie spus c dac n Italia aloca ia este de 100 de euro, n Marea Britanie aceasta este de 72 de lire (338 de lei ron), n Germania dreptul este de 154 de euro (539 de lei), iar in Franta, alocatia de stat pentru copii este stabilit la 119 euro (416 lei). 5.2.2. Aloca ia de na tere reprezint un ajutor social din partea statului i constituie un drept b nesc de care beneficiaz mamele pentru fiecare din primii 4 copii noun scu i, n scopul compens rii unor cheltuieli suplimentare ce apar n leg tur cu na terea copilului. Cuantumul acestei aloca ii este de 230 lei indexabil, cuantum care se acord o singur dat pentru fiecare copil n scut viu, iar plata aloca iei poate fi efectuat reprezentantului legal al copilului, atunci cnd mama nu poate accede la acest drept. Cererea de acordare a dreptului se nregistreaz la prim ria localita ii n care domiciliaz mama sau dup caz, unde a fost nregistrat na terea copilului. n termen de 10 zile de la data depunerii cererii si actelor doveditoare, primarul dispune acordarea sau neacordarea aloca iei pentru copiii nou nascuti si comunica solicitantului dispozi ia. Dac na terea a fost nregistrat n alt localitate dect cea n care domiciliaz mama, cererea va fi nso it de o adeverin a din care s reias c nu a mai beneficiat de aloca ia pentru copilul noun scut, eliberat de c tre primarul localit ii de domiciliu, sau dup caz al celei unde a fost ntregistrat na terea. 5.2.3. Aloca ia suplimentar pentru familiile cu mai mul i copii (complementara) se pl te te de la bugetul de stat potrivit prevederilor legale. Beneficiaz de aloca ia familial complementar familiile formate din so , so ie si copiii in vrst de pn la 18 ani afla i n ntre inerea acestora, care locuiesc mpreun i care au venituri nete lunare pe membru de familie de pn la salariul minim net pe economie. Cuantumul alocatiei familiei complementare este de: 50 lei pentru familia cu un copil; 60 lei pentru familia cu 2 copii; 65 lei pentru familia cu 3 copii; 70 lei pentru familia cu 4 sau mai multi copii. De asemena au dreptul de a primi aloca ia complementar si familiile care fac dovada judecatoreasc a dispari iei so ului sau so iei sau a arest rii acestora si care nu particip la ntre inerea familiei. 5.3. Ajutorul acordat so iilor militarilor n termen Ajutorul este o form de sprijin lunar acordat de stat so iilor militarilor n termen care realizeaz venituri mai mici dect salariul minim brut pe ar . So iile militarilor n termen beneficiaz la cerere de un ajutor lunar dac se afl n una din urm toarele situa ii: au copii n vrst de pn la 7 ani sau sunt ns rcinate sau dac sunt ncadrate n gradul 1 sau 2 de invaliditate. Mai primesc acest ajutor i so iile militarilor cu termen redus i ale elevilor colilor militare, dac ndeplinesc condi iile anterioare. Stabilirea i plata ajutorului pentru so iile militarilor n termen se fac de c tre centrele militare jude ene sau ale sectoarelor
10

municipiului Bucure ti. Fondurile necesare pl ii ajutorului se suport de la bugetul de stat. 5.4. Alte forme de sprijin din domeniul asisten ei sociale 5.4.1. Aloca ii de sprijin destinate familiilor. n func ie de veniturile familiale, membrii acestora urmeaz s beneficieze de: a) aloca ii pentru subzisten , care vor urm ri combaterea s r ciei i se vor materializa prin aloca ii de stat pentru copii n cuantum de 10% din salariul mediu pe ar , ajutoare sociale diferen iate pentru asigurarea nivelului venitului minim garantat i ajutoare pentru familiile cu venituri mici n vederea preg tirii copiilor pentru nceperea anului colar; b) aloca ii pentru dezvoltare familial prin care se vor sprijini familiile tinere (vrsta so iilor pn n 30 de ani) n scopul facilit rii accesului acestora la o locuin i/sau bunuri de folosin ndelungat . Prin acordarea aloca iilor pentru dezvoltare familial se are n vedere, pe termen lung, cre terea rolului familiei n societate, diminuarea num rului de familii s race, integritatea familiei, precum i diminuarea treptat a interven iei statului n acordarea de aloca ii de subzisten . 5.4.2. Ajutoare de urgent si financiare De ajutoarele de urgent beneficiaza familiile i persoanele aflate n situa ii de necesitate datorate calamit ilor naturale, incendiilor, accidentelor sau altor cauze temeinic justificate, iar de cele financiare familiile i persoanele aflate n extrem dificultate datorit st rii de s n tate, sau altor cauze temeinic justificate. Ajutoarele financiare se acord pentru: acoperirea unor cheltuieli cu ntre inerea, construc ia, repara ia, amenajarea i modernizarea institu iilor de asisten social ; tratamente medicale i interven ii chirurgicale n str in tate ca urmare a unor afec iuni de s n tate deosebit de grave. Potrivit normelor privind nfiin area i utilizarea Fondului na ional de solidaritate, cu modific rile i complet rile ulterioare, sumele atrase n acest fond pot fi utilizate i pentru acordarea de ajutoare persoanelor care necesit tratament medical sau interven ii chirurgicale n str in tate, aprobate prin hot rri ale Guvernului. Propunerile pentru acordarea acestor ajutoare, nsotite de anchetele sociale semnate de directorul executiv al directiei teritoriale de munc , solidaritate social si familie si avizate de primarii localit tilor n care tii au domiciliul beficiarii, sunt transmise Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei in vederea elabor rii hot rrii de Guvern. 5.4.3.Ajutorul pentru nc lzirea locuin ei pe perioada sezonului rece este destinat familiilor cu venituri relativ reduse care folosesc pentru nc lzirea locuin elor energie termic , gaze naturale, lemne, c rbuni, combustibil petrolier. Cuantumul ajutorului lunar pentru nc lzirea locuin ei cu gaze naturale este stabilit prin dispozi ia primarului n func ie de venitul pe membru de familie, dac valoarea consumului este mai mare sau egal cu acest nivel sau la valoarea consumului dac este mai mic dect cuantumul stabilit. Cuantumul ajutoarelor se va situa intre 30 lei si 262 de lei. Ajutorul pentru inc lzirea locuin ei se acord n cuantumurile stabilite, dar nu mai mult dect cheltuielile
11

cu nc lzirea i cu ap cald menajer confirmate de asocia ia de proprietari/chiria i ori de factur individual. 6.CONCLUZII Asisten a social sprijin persoanele aflate n dificultate, ajutndu-le s obtin condi iile necesare unei vie i decente i s -ti dezvolte propriile capacit i i competente pentru o func ionare social corespunz toare. Prin intermediul asisten ei sociale este promovat solidaritatea social care contribuie la men inerea unit ii i specificit tii societ tii. Astfel este permis accesul acelor persoane care nu se pot adapta prin for e proprii la societatea n care tr iesc si care nu se pot bucura de drepturile elementare i fundamentale.

12