Sunteți pe pagina 1din 32

Management Proiectelor de Cercetare Stiintifica

Anca Duta Rectorat, Cam. 207 a.duta@unitbv.ro

RO

Programe de cercetare stiintifica EU


FP7, http://cordis.europa.eu/home_en.html the 7th Framework Programme Ideas Cooperation Capacitieis People - Marie Curie Actiuni suport Acorduri bilaterale

PNII, www.ancs.ro Planul National CDI II Idei Parteneriate + Inovare Capacitati Resurse umane

Obiective general: 1. Crestrea competitivitatii economice Knowledge for growth 2. Integrarea CDI la nivel european

http://ec.europa.eu/research/fp7/pdf/fp7_press_launch.pdf

http://ec.europa.eu/research/fp7/pdf/fp7_press_launch.pdf

http://ec.europa.eu/research/fp7/pdf/fp7_press_launch.pdf

http://ec.europa.eu/research/fp7/pdf/fp7_press_launch.pdf

Fonduri structurale
1. POR Programul operational regional 2. POS Program(e) operational sectorial POS-CCE POS Cresterea Competitivitatii Economice POS DRU POS dezvoltarea resurselor umane POS Mediu POS Transporturi 3. POD CA Programul operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative 4. POAT 5. PNDR 6. POP 7. Programul Operational de Asistenta Tehnica Programul National pentru Dezvoltare Rurala Programul Operational pentru Pescuit Programe de cooperare teritoriala Transfrontaliera Transnationala Interregionala INTERREG IVC http://www.fonduri-structurale.ro/

Fonduri structurale
Program.

Axa 1

Axa 2

Axa

Obiectivul 1.1.

Obiectivul 1.2.

Obiectivul 1.

Componente de cercetare stiintifica 2. POS Program(e) operational sectorial POS-CCE POS Cresterea Competitivitatii Economice Axa 2, O.2.2.1-4 POS DRU POS dezvoltarea resurselor umane Axa 1, Axa 3 3. Programe de cooperare teritoriala Interregionala INTERREG IVC

Alte programe europene


Lifelong learning programmes LLP Comenius for schools Erasmus for HEI Leonardo da Vinci for vocational training Grundvig for adults training Transversal programmes ICT, languages http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc78_en.htm

Intelligent Energy for Europe, IEE SAVE Energy efficiency ALTENER Renewable Energy systems STEER Energy in Transportation http://ec.europa.eu/intelligentenergy

Granturi si proiecte de cercetare stiintifica

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Proiect, management de proiect, ciclul de viata al proiectului Analiza de nevoi Planul de activitati: Obiective, activitati, rezultate Derularea temporala a proiectelor Costul proiectului Managementul de proiect: monitorizare si evaluare Analiza de risc

Project Management: Project management is the process of matching a project's goals, tasks, resources to accomplish a goal as needed. Project lifecycle: the path linking the idea with the final set of results

Idea de proiect de ce?

Idea de proiect de ce?


Atragerea de fonduri Centrat pe scrierea unei propuneri de succes Acopera o arie tematica larga Rezolvarea unei probleme Centrat pe un proces decizional Dezvoltat pe o tema clar definita

Lec ia 1: Proiectele se elaboreaz pentru satisfacerea unei necesit i ori pentru rezolvarea unei probleme. Lec ia 2: Axa i-v pe un singur rezultat final major.

Idea de proiect de ce?


Axa i-v pe un singur rezultat final major. Acest rezultat poate fi r spunsul la: - o cerin strategic (ex. cre terea competitivit ii economice prin eficientizarea proceselor de din industria.), -o cerin a institu ionala (ex. ierarhizarea grupului de cercetare intre primele 10 la nivel na ional n domeniul.) - la o necesitate concret (ex. dezvoltarea unui produs/proces cu propriet ile mai performante dect cele existente pe pia ).

Idea de proiect Analiza de nevoi


Trebuie sa raspunda la intrebarile: 1. Ce aduce inovativ proiectul 2. Cui se adreseaza rezultatele Stadiul actual al cunoasterii Obiective operationale

Beneficiarii (grupul/grupurile tinta)

3. Cum se realizeaza proiectul Analiza reusrselor existente si necesare

Idea de proiect Analiza de nevoi


Trebuie sa raspunda la intrebarile: 1. Ce aduce inovativ proiectul Stadiul actual al cunoasterii Obiective operationale

Documentare studiu de literatura Baza de date ISI: www.isiknowledge.com. Baze de date specializate, dezvoltate de marile edituri tiin ifice. Elsevier Science, www.sciencedirect.com i www.scopus.com Springer, www.engineeringvillage.org Cambridge University Press, http://www.cambridge.org/ Oxford Journals, http://www.oxfordjournals.org/our_journals/litthe/about.html World Catalog, www.worldcat.org

Lec ia 4: Studia i i analiza i rezultatele deja ob inute i exemplele de buna practic Pentru a lua deciziile potrivite trebuie s fii bine Informat.

Idea de proiect Analiza de nevoi


Trebuie sa raspunda la intrebarile: 1. Ce aduce inovativ proiectul Investigatie Chestionare Analiza Focus Grup Nevoile beneficiarilor directi Stadiul actual al cunoasterii Obiective operationale

Idea de proiect Analiza de nevoi


Trebuie sa raspunda la intrebarile: 1. Ce aduce inovativ proiectul Investigatie Chestionare Stadiul actual al cunoasterii Obiective operationale

1. Nr. Mare de participanti 2. Intrebari (1015) Raspuns multiplu Intrebari cu raspuns ierarhizat Intrebari cu raspuns deschis 3. Anonim, dar cu informatii relevante (varsat, gen, profesie, studii, etc.)

Idea de proiect Analiza de nevoi


Trebuie sa raspunda la intrebarile: 1. Ce aduce inovativ proiectul Investigatie Focus grup Stadiul actual al cunoasterii Obiective operationale

1. 6-8 participanti + moderator 2. Filmare + analiza

Idea de proiect Analiza de nevoi


Trebuie sa raspunda la intrebarile: 2. Cui se adreseaza rezultatele Beneficiarii (grupul/grupurile tinta)

Beneficiari directi (finantatorul): indeplinirea obiectivelor strategice Beneficiarii indirecti (finali): indeplinirea unor nevoi/obiective specifice

Idea de proiect Analiza de nevoi


Trebuie sa raspunda la intrebarile: 3. Cum se realizeaza proiectul Analiza reusrselor existente si necesare

Idea de proiect Analiza de nevoi


Trebuie sa raspunda la intrebarile: 3. Cum se realizeaza proiectul Analiza reusrselor existente si necesare Resurse umane Resurse materiale Resurse financiare Resurse de documentare Resurse de partenriat

Analiza de nevoi Scopul Proiectului


Durat

Calitate

Scop

Costuri

Analiza de nevoi Scopul Proiectului

Alegerea instrumentului de finantare !!!

Scopul Proiectului
Lec ia 5: Formula i Scopul Proiectului ntr-o propozi ie/sintagm , folosind maximum 50 de cuvinte. Scopul proiectului trebuie: -s se concentreze asupra rezultatului major (Ce? Cum?) -s eviden ieze aspectele inovative i impactul poten ial (Cui foloseste?) Dac problema dumneavoastr se poate rezolva prin simpla achizi ie a ctorva lucruri, atunci nu ave i nevoie de proiecte, ci de magazinul potrivit!

Scopul Proiectului
Lec ia 6: Proiectele trebuie s fie inovative n privin a con inutului sau a solu iilor propuse. Exemple de formul ri gre ite: Scopul acestui proiect este s dezvolte un nou laborator de analiza a materialelor . Exemplu de formulare corect : Scopul proiectului este cre terea performantei materialelor . prin dezvoltarea unei structuri de caracterizare integrata care permite abordarea complexa a corela iei structura propriet i aplica ii in domeniul ..

Planul de Activitati
Obiective Activitati Rezultate Fonduri - Durata

Planul de Activitati
Obiective CE?
Relevan a 1.1. Sunt obiectivele proiectului formulate n acord cu obiectivele programului? 1.2. Sunt partenerii (participan ii n proiect) clar identifica i, eligibili i necesari? 1.3. Sunt domeniul de aplica ie si grupurile int clar identificate, eligibile i justificate? (descriere calitativ i cantitativ ) 1.4. Este problematica suficient de detaliat prezentata si sunt problemele grupurilor int suficient realist evaluate? 1.5. Este analiza nevoilor/problemelor suficient de cuprinz toare? 1.6. Explic proiectul de ce este necesar ca s se ndeplineasc scopul programului? 1.7. Exprim scopul i rezultatele proiectului un beneficiu direct pentru grupurile int ? 1.8. Ofer analiza economic i financiar o descriere adecvat a problemelor mai sus men ionate? Fezabilitate: 2.1. Contribuie obiectivele proiectului la ndeplinirea scopului per ansamblu? 2.2. Provin rezultatele din activit ile proiectului? 2.3. Va fi atins scopul proiectului dac sunt atinse rezultatele? 2.4. Se poate ajunge la scopul i rezultatele proiectului cu mijloacele i resursele propuse? 2.5. Au fost factorii externi evalua i n mod realist? (Analiza riscurilor) 2.6. Este probabilitatea finaliz rii proiectului realist evaluat ? 2.7. Vor fi capabili beneficiarii/partenerii s implementeze proiectul? 2.8. Ofer analiza economic i financiar suficiente informa ii pentru problemele de mai sus?

Planul de Activitati
Obiective CE?
Specific Objectives should specify what they want to achieve. Measurable You should be able to measure whether you are meeting the objectives or not. Achievable - Are the objectives you set, achievable and attainable? Realistic Can you realistically achieve the objectives with the resources you have? Time When do you want to achieve the set objectives?

Obiective Operationale: 2-3 Obiective adminsitrativ-manageriale: 2 Management Valorificarea rezultatelor proiectului

Planul de Activitati
Activitati CUM?
Lec ia 14: n dezvoltarea unui obiectiv, sunt necesare cel pu in dou activit i, iar fiecare activitate se ncheie cu cel pu in un rezultat m surabil. Lec ia 15: Nu exist un num r limit de activit i. Formula i-le detaliat, n secven logic , a a nct fiec reia s -i fie desemnat un rezultat.

Planul de Activitati
Durata Obiectiv O.1. Dezvoltarea cadrului educa ional pentru surse de energie regenerabil n coli gimnaziale Activit i A1.1. Dezvoltarea curricular A.1.2. Dezvoltarea programelor pentru modulele cursului R.1.1. Curriculumul R1.2.1. Programa pentru cursul Energie i Mediu R.1.2.1. Programa pentru cursul Fotovoltaice . A.1.3. Dezvoltarea metodologiei de instruire practic A.1.4. Dezvoltarea instrumentelor de predare/nv are R.1.3.1. Metodologia de instruire - indica ii orientative R.1.4.1. Manual pentru cursul Energie i Mediu R.1.4.2. Manual pentru cursul Fotovoltaice Anul 1 al proiectului O.2. Dezvoltarea i implementarea cadrului managerial al proiectului A.1.5. Testarea rezultatelor n mediul real al clasei A.1.6. A.2.1. Dezvoltarea i implementarea structurii manageriale i a fluxului decizional A.2.2. Dezvoltarea procedurii de achizi ie pentru o re ea de calculatoare A.3.1. Dezvoltarea site-ului web a proiectului A.3.2. Dezvoltarea materialelor de diseminare R.1.5.1. Raport de feed back R.1.6.1. R.2.1.1. Organigrama Proiectului i Planul de management al proiect R.2.2.1. O re ea de calculatoare instalat Rezultate

O3. Dezvoltarea i implementarea planului de diseminare Anul 2 al proiectului O1

R.3.1.1. Site-ul web al proiectului www. R.3.2.2. Logo-ul proiectului R.3.2.1. Pliantul proiectului

Titlul proiectului Scopul (Analiza de nevoi / Motivatia proiectului) Planul de Activitati Diagram Gantt Fisa Bugetara (Analiza de risc Valorificarea rezultatelor proiectului Management)