P. 1
Drept Civil. Introduce Re. Persoane

Drept Civil. Introduce Re. Persoane

|Views: 445|Likes:

More info:

Published by: Mrejeru Mihaela Loredana on Jun 24, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/08/2014

pdf

text

original

Prof. univ. dr. Ovidiu Ungureanu – Drept civil. Partea generală.

Persoanele
PROGRAMA ANALITICĂ

Disciplina: Drept civil. Partea generală. Persoanele Facultatea de Drept „Simion BărnuŃiu” Profilul: ŞtiinŃe juridice Specializarea: Drept An de studiu: I ID Titular curs: Ovidiu Ungureanu Categoria formativă: Disciplină fundamentală (DF) Categoria de opŃionalitate: Disciplină impusă (DI) Forma de evaluare: Examen (E) Materiale didactice necesare: Suport de curs în format electronic; curs tipărit Scop: cunoaşterea şi înŃelegerea instituŃiilor studiate; formarea limbajului juridic; formarea deprinderii de a aplica cunoştinŃele teoretice pentru soluŃionarea unor speŃe. • Obiective: - însuşirea cunoştinŃelor teoretice referitoare la raportul juridic civil, actul juridic civil, proba dreptului subiectiv civil, prescripŃia extinctivă, subiectele dreptului civil, persoana fizică şi persoana juridică; - formarea deprinderii de a întocmi referate pe baza unei tematici date; - formarea deprinderii de a lucra cu actele normative în materie; - dezvoltarea capacităŃii de a aplica cunoştinŃele teoretice la exemple şi speŃe concrete; - formarea deprinderii de a alcătui o speŃă pe baza unui algoritm dat; - dezvoltarea gândirii, imaginaŃiei, memoriei, creativităŃii. Bibliografie obligatorie: O. Ungureanu, Drept civil. Introducere, ediŃia a VII.a, Editura Rosetti, Bucureşti, 2005; O. Ungureanu, C. Jugastru, Drept civil. Persoanele, Editura Rosetti, Bucureşti, 2003. Bibliografie facultativă: C. Hamangiu, I. Rosetti, Bălănescu, Al. Băicoianu, Tratat de drept civil, vol. I, Restitutio, Editura All, Bucureşti, 1995; Gh. Beleiu, Drept civil tomân. Introducere în dreptul civil. Subiectele dreptului civil, ediŃia a VI-a revăzută şi adăugită de M. Nicolae, P. Truşcă, Editura Şansa S.R.L., Bucureşti, 2000. • • • • • • • • • • •

ConŃinut (descriptori)

1. ConsideraŃii generale privind dreptul civil: definire, domeniu, principii, norme imperative şi dispozitive, izvoare, aplicarea legii civile în timp, în spaŃiu şi asupra persoanelor, interpretarea legii civile. 2. Raportul juridic civil: noŃiune, caracter, structură, subiecŃi, conŃinut, obiect, bunurile, faptele juridice. 3. Actul juridic civil: NoŃiune şi clasificare, condiŃii pentru valabilitatea actului juridic civil, modalităŃile actului juridic civil, efectele actului juridic civil, nulitatea actului juridic civil. 4. Proba dreptului subiectiv civil: obiectul şi sarcina probei, mijloacele de probă. 5. PrescripŃia extinctivă: definire, domeniu de aplicare, termenele, începutul cursului prescripŃiei extinctive, suspendarea, întreruperea şi repunerea în termenul de prescripŃie. 6. Persoana fizică. ExistenŃa persoanei fizice: drepturile personalităŃii, viaŃa-capacitatea de folosinŃă, moartea-încetarea capacităŃii de folosinŃă, incapacităŃile de folosinŃă ale persoanei fizice. 7. Capacitatea de exerciŃiu: definire şi caractere juridice, fazele capacităŃii de exerciŃiu. 8. Identificarea persoanei fizice: numele, domiciliul, starea civilă. 9. Ocrotirea persoanei fizice: minorii, majorii. 10. Persoana juridică: tipologie, elemente definitorii ale persoanei juridice. 11. ÎnfiinŃarea persoanei juridice: prin act de dispoziŃie, prin act de înfiinŃare recunoscut, prin act autorizat, capacitatea civilă a persoanei juridice. 12. Identificarea persoanei juridice: atribute de identificare generale, atribute de identificare caracteristice anumitor persoane juridice. 13. Reorganizarea şi încetarea persoanei juridice: definiŃie şi forme, comasarea, divizarea, efectele reorganizării, încetarea persoanei juridice.

.

sistemul romano-germanic. Diviziunea dreptului Dreptul. Australia. Principalele sisteme de drept Împãrtirea clasicã le divide în patru: sistemul anglo-saxon (common-law).Dreptul public se ocupã de constituirea statului si a puterilor publice si de raporturile dintre stat si particulari în general. Sistemul common-law. dreptul comercial. El cuprinde în principal dreptul civil. dreptul administrativ. sistemul comunist. În sfârsit. sistemul religios. dreptul familiei etc. expresia "drept civil" evocã acea posibilitate sau prerogativã recunoscutã de legea civilã titularului dreptului civil. în general. el este dreptul persoanelor private (persoane fizice si persoane juridice de drept privat). drept penal etc. prin drept civil se desemneazã o ramurã a stiintei juridice. Principalele lui subdiviziuni sunt: dreptul constitutional. El a apãrut în Anglia ca un drept jurisprudential si s-a extins în SUA. . Dreptul national se împarte si el în drept public si drept privat. într-o a treia acceptiune. Canada mai putin provincia Quebec etc. DefiniŃia pe care o propunem: dreptul civil este ramura care reglementează raporturi patrimoniale şi nepatrimoniale stabilite între persoane (fizice şi juridice) având la bază libertatea şi egalitatea juridică. §3. Noua Zeelandã. Terminologie si definire Expresia "drept civil" poate fi luatã în trei sensuri si anume: Mai întâi ea desemneazã ramura de drept civil a sistemului de drept românesc. §2. stiintã ce are ca obiect dreptul civil.1 Capitolul I Consideratii generale privind dreptul civil §1. se împarte în primul rând în Drept international (public si privat) si Drept national. Dreptul privat se ocupã de actele particularilor care nu pun în discutie decât interesele individuale. Într-un al doilea sens. disciplina de învãtãmânt.

Domeniul dreptului civil Institutiile dreptului civil sunt: raportul juridic civil (care cuprinde normele privitoare la pãrtile. contractul de mandat etc. Scandinavia. izvoarele raportului juridic civil (adicã actele si faptele juridice) si dovada sau proba acestui raport. dupã pãrerea noastrã. Sunt principii fundamentale ale dreptului român si îsi au aplicatiune în întreaga legislatie a României: principiul democratiei. subiectele dreptului civil (persoana fizicã si persoana juridicã).) si drepturile germanice. drepturile reale principale (dreptul de proprietate cu dezmembrãmintele sale . prescriptia extinctivã. Acest sistem are o arie largã de rãspândire în întreaga lume. bunurile.2 Sistemul romano . În al doilea rând. actul juridic civil. Sistemul comunist. principiul egalitãtii în fata legii. inclusiv în America Latinã.).principiile generale ale dreptului civil român. § 6. contractele civile speciale (contractul de vânzare-cumpãrare. obiectul dreptului civil este format din raporturi patrimoniale si raporturi nepatrimoniale stabilite între persoanele fizice ori persoanele juridice. principiul legalitãtii si principiul separatiei puterilor în stat. Modelul este ilustrat de dreptul musulman.uzul. obligatiile civile. Portugalia. România etc. ele fiind formate din aliajul dreptului roman si cutumele germanice (Germania. unele tãri din Orientul Apropiat si chiar în Africa. §7. de bazã. succesiunile. contractul de locatiune. principiul egalitãtii în fata legii civile.). continutul si obiectul acestui raport). contractul de donatie. dreptul de proprietate intelectualã (dreptul de autor si de inventator). servitutea. doctrina era cea marxist-leninista. Principiile generale ale dreptului civil sunt idei directoare. 2) . deosebim douã categorii de principii si anume: 1) . într-o oarecare masura. Cele mai importante sunt: principiul proprietãtii. Spania. Italia. Austria. uzufructul. Acest drept profund ideologizat a fost dreptul fostei URSS si a tarilor satelite ale acesteia (tarile socialiste). principiul îmbinãrii intereselor personale cu cele generale. Elvetia etc. Delimitarea dreptului civil fatã de alte ramuri de drept 2 . Belgia.germanic. aplicabile tuturor institutiilor dreptului civil. principiul ocrotirii drepturilor subiective civile şi principiul bunei credinŃe. Principiile dreptului civil În dreptul civil.principiile fundamentale ale dreptului român care au incidentã si în dreptul civil. El poate fi divizat în drepturile latine bazate pe dreptul roman (Franta. Sistemul religios. Abordarea drepturilor religioase trebuie sa aiba în vedere. administrarea ori folosinta). §8. abitatia. Aceste principii le gãsim formulate în legea civilã lato sensu. diviziunea: drepturi orientale si drepturi europene.

Obiectul de reglementare al dreptului civil este format din douã mari categorii: raporturi patrimoniale si raporturi nepatrimoniale. Normele dispozitive (interpretative sau declarative) înlesnesc libertatea pãrtilor fie suplinindu-le vointa neexprimatã. 1305 C. Pentru dreptul civil sunt specifice normele dispozitive (permisive. prin izvor de drept civil întelegem forma specificã de exprimare a normelor de drept civil.civ). Norme imperative si norme dispozitive Principala clasificare care are în vedere caracterul normelor. Izvoarele dreptului civil Notiune. 1296 C. . Normele imperative (categorice) sunt cele care. Metoda de reglementare. specificul sanctiunilor si principiile dreptului civil. se vor aplica prevederile normei (art. prohibitiv sau onerativ. §10. Acestea. nu însã toate aceste raporturi fac parte din obiectul dreptului civil. Clasificare. distinge între normele dispozitive si normele imperative. Alt criteriu de delimitare a dreptului civil este caracterul sanctiunii. fie protejându-le drepturile sau interesele în privinta cãrora are a decide însusi titularul dreptului. fie prin încetarea actiunii de vãtãmare a dreptului personal nepatrimonial. În general. calitatea subiectelor. caracterul normelor. art. Pentru dreptul civil sanctiunea specificã este restabilirea dreptului subiectiv civil încãlcat care se face fie prin repararea prejudiciului cauzat. §9. Normele supletive sunt acele reglementãri legale care în anumite situatii permit ca persoanele singure sã-si aleagã conduita de urmat si numai în situatia în care nu si-au ales singure aceastã conduitã. supletive sau interpretative). lãsând la aprecierea pãrtilor sã aleagã conduita pe care voiesc a o urma din mai multe variante posibile indicate de lege (de exemplu. metoda de reglementare.3 Delimitarea dreptului civil fatã de alte ramuri de drept vizeazã mai multe criterii. fie întregindu-le vointa. în general. sunt: obiectul de reglementare. stabilesc o conduitã univocã si strict determinatã de la care subiectul raportului de drept civil nu se poate abate decât asumându-si riscul sanctiunii prevãzute de lege.civ. Specificã dreptului civil este metoda egalitãtii juridice a pãrtilor dintr-un raport juridic civil Alt criteriu care ajutã la delimitarea ramurilor de drept este acela al caracterului normelor: norme dispozitive si norme imperative. Normele permisive nici nu impun si nici nu interzic sãvârsirea unei actiuni. Definire.).

Dupã rezultatul la care se ajunge. 12. Aplicarea legii civile în timp. Morala nu constituie un izvor de drept distinct ci unul derivat în mãsura în care ea este încorporatã în lege. Interpretare oficialã. 3. situatiile juridice se încadreazã. legi organice. Astfel: 1. În timp legile au o viatã a lor delimitatã între momentul intrãrii lor în vigoare si momentul iesirii lor din vigoare.) este o regulã de conduitã statornicitã de-a lungul vremii în practica vietii sociale si care tinde uneori a deveni regulã de drept.1. Interpretarea legii civile Interpretarea legii este o operatie logico-juridicã rationalã. iar situatiile juridice se înscriu în timp prin data constituirii si data stingerii lor. Sunt considerate izvoare indirecte ale dreptului civil jurisprudenta (practica judiciarã) si doctrina (stiinta dreptului). §. de lãmurire si explicare a continutului si sensului normei. Interpretarea oficiala si interpretarea neoficiala A. c) Interpretarea judiciarã. Principiul fundamental care guverneazã aplicarea legii civile asupra persoanelor este acela al egalitãtii subiectilor de drept civil în fata legii civile. sunt interpretãri oficiale. succesiv sau simultan. Dupã criteriul ierarhiei organului de stat care emite norma distingem: a) Legile (în sens restrâns) adicã actele normative adoptate de organul legiuitor al statului (Parlamentul).2. Alte izvoare ale dreptului civil. b) Interpretarea legalã. Interpretarea literalã. dacã e vorba de legile locale) si nu au nici o eficientã pe teritoriul altui stat care are propriile sale legi. în spatiu si asupra persoanelor 11. 12. legi ordinare.1. În spatiu legile civile au aplicabilitate pe un anumit teritoriu. de regulã.4 Izvoarele formale ale dreptului civil pot fi clasificate dupã mai multe criterii. extensivã sau restrictivã. interpretarea poate fi: 4 . Consideratii generale. La rândul lor legile pot fi clasificate în trei categorii: legi constitutionale. §11. dublat de acela al generalitãtii aplicãrii legii civile la toate raporturile de drept civil. 2. 12. desfãsurându-se. în limitele teritoriului unui stat dar uneori ele pot cuprinde si elemente de extraneitate. apartinând unui stat (sau numai pe o parte a acelui teritoriu. datina juridicã etc. pe teritoriul a douã sau mai multe state. în sensul unei juste aplicãri. Obiceiul sau cutuma (obiceiul pãmântului. dupã caz:a) Interpretarea autenticã. realizatã de un organ de stat îndreptãtit sã facã aceastã interpretare.

Structurã Notiunea de raport juridic civil. Raporturile personale (nepatrimoniale) si raporturile patrimoniale reglementate de norme de drept civil sunt raporturi juridice civile. cele de succesiune. Notiune. IdentificaŃi deosebirile dintre principalele sisteme de drept. într-o strânsã unitate. Caracterele juridice ale raporturilor juridice civile sunt urmãtoarele: a) Raportul juridic civil este un raport social . 12. Structura raportului juridic civil cuprinde.3. d) Interpretarea istoricã (numita uneori evolutivă.b) Interpretarea logicã este aceea care se face dupã anumite reguli rationale numite argumente. f) Interpretarea structuralista . de pildã. raporturile de proprietate. b) Interpretarea extensiva. Cele mai frecvent utilizate sunt: argumentul a pari (sau de analogie).5 a) Interpretarea literalã (sau strictã) . Sunt raporturi juridice acele raporturi sociale care sunt reglementate de lege (de norme juridice). argumentul reductio ad absurdum si argumentul ab eodem . .c) Interpretarea sistematicã . c) Raportul juridic civil se caracterizeazã esentialmente prin pozitia juridicã de egalitate a pãrtilor (subiectilor). Test pentru autocontrol: DefiniŃi dreptul civil şi funcŃiile dreptului civil. adicã drepturile si obligatiile care leagã cele douã pãrti ale raportului juridic. c) Interpretarea restrictiva . cele de obligatii. adicã persoanele (fizice sau juridice) între care se leagã raportul juridic. b) Raportul juridic civil are un caracter volitional . b) Continutul raportului juridic. rudenie etc. EnumeraŃi şi explicaŃi principiile dreptului civil. argumentul per a contrario. trei elemente distincte: a) Subiectii sau pãrtile raportului juridic. Caracter. Metodele de interpretare : a) Interpretarea gramaticalã . argumentul a fortiori. Care sunt principiile care guvernează aplicarea legii civile în timp? Dar în spaŃiu? Care sunt izvoarele dreptului civil? DaŃi exemplu de o normă civilă dispozitivă-permisivă folosind Codul civil Ce înŃelegeŃi prin argumentul a pari? Capitolul II Raportul juridic civil §1. Asa sunt.

1. fãrã nici o discriminare (art. Decretul nr. Prin drept (civil) subiectiv întelegem posibilitatea titularului (subiect activ) de a desfãsura o anumitã conduitã. Nota bene. garantatã 6 . 31/1954).5. Sunt deci subiecti. Prin subiect al raportului juridic civil se întelege calitatea de a fi titular al drepturilor si obligatiilor ce alcãtuiesc continutul raportului juridic. Capacitatea civilã de folosintã este aptitudinea generalã de a avea drepturi si obligatii civile. Dacã toate persoanele fizice au capacitatea de folosintã recunoscutã de lege pe simplul considerent cã ele existã ca fiinte umane. fie obligatii civile corelative acestor drepturi. Dreptul obiectiv recunoaste indivizilor largi prerogative de actiune sub forma unor drepturi individuale. deoarece numai acestea îsi pot da seama de consecintele actelor lor producãtoare de efecte juridice. Capacitatea civilã de exercitiu este aptitudinea persoanelor de a dobândi drepturi si de a-si asuma obligatii prin acte juridice proprii. Capacitatea civilã de folosintã a persoanelor fizice începe odatã cu nasterea persoanei si înceteazã odatã cu moartea sa. Notiunea de continut al raportului juridic civil. De regulã. Pânã la vârsta de 14 ani minorii sunt complet lipsiti de capacitate de exercitiu. persoanele fizice sau persoanele juridice între care se leagã un raport juridic si care au unul fatã de celãlalt fie drepturi subiective. Continutul raportului juridic civil este alcãtuit din drepturile si obligatiile pãrtilor (subiectilor) adicã din drepturile subiectului activ si din obligatiile subiectului pasiv între care se stabileste raportul juridic. potrivit legii. o capacitate civilã de exercitiu restrânsã.4. Subiectii raportului juridic civil 2. 3. capacitatea de exercitiu dobânditã la vârsta majoratului dureazã toatã viata încetând odatã cu capacitatea de folosintã . de a intra ca atare în raporturi juridice civile. Continutul raportului juridic civil 3. adicã drepturi subiective. 4. adicã însãsi prestatia (actiunea sau inactiunea) pe care o parte a raportului juridic este îndreptãtitã sã o pretindã celeilalte si pe care aceastã din urmã parte este obligatã sã o sãvârseascã (sau sã se abtinã de la sãvârsirea ei).6. adicã aptitudinea de a fi subiect de drept civil.la moartea persoanei. §3. apoi nu toate persoanele fizice au capacitatea de exercitiu ci numai acelea care au o vointã constientã.1. 2. nota bene. 3. care au discernãmântul faptelor lor. Nu existã drept subiectiv decât în cadrul permis de dreptul obiectiv. Notiunea de drept subiectiv civil.6 c) Obiectul raportului juridic. 2. Minorii care au împlinit vârsta de 14 ani dobândesc. elementele continutului raportului juridic civil sunt: dreptul subiectiv si obligatia civilã. Notiune. Capacitatea civilã de folosintã este recunoscutã de lege tuturor persoanelor fizice. §2.3. Definitia si caracterele juridice ale dreptului subiectiv.

Drepturile subiective civile sunt patrimoniale sau nepatrimoniale dupã cum ele au sau nu au un continut economic. de a face (de a sãvârsi anumite acte sau fapte juridice).) 2. Drepturile civile subiective prezintã urmãtoarele caractere specifice: a) Dreptul subiectiv presupune întotdeauna existenta unei obligatii corelative . sub constrâgere statalã . Drepturi absolute si drepturi relative. 3. are dreptul de a pretinde si obtine de la una sau mai multe persoane determinate. drepturile rezultând din raporturile conjugale si din raporturile de familie. d) Dreptul subiectiv ia fiintã ca atare din momentul nasterii raportului juridic. c) Dreptul subiectiv conferã titularului sãu posibilitatea de a desfãsura o anumitã conduitã . a) Drepturile absolute sunt acelea cãrora le corespunde obligatia generalã a tuturor persoanelor de a se abtine de a le încãlca. Drepturile subiective civile cu continut economic (drepturi patrimoniale) pot fi subclasificate în: a) Drepturi reale în temeiul cãrora titularul îsi poate exercita atributele (prerogativele) corespunzãtoare în mod direct asupra unui lucru si care permite a se retine din utilitãtile sale economice fãrã a avea nevoie de concursul altor persoane. dreptul persoanei pãgubite printr-o faptã ilicitã si culpabilã de a primi despãgubiri etc. a face sau de a nu face ceva. în calitate de debitor. sã facã sau sã nu facã ceva. îndeplinirea obligatiei corelative de a da.în opozitie cu cele absolute . Clasificarea drepturilor patrimoniale în drepturi reale si drepturi de creantã. Sunt drepturi absolute: 1.5.sunt cele cãrora le corespunde obligatia uneia sau mai multor persoane. b) Drepturile relative . Clasificarea drepturilor civile subiective. de a da (adicã de a constitui sau strãmuta un drept real asupra unui lucru). Reciproca dreptului subiectiv este obligatia. adicã legãtura de drept prin care debitorul se gãseste obligat fatã de creditor sã dea. în calitate de creditor. Drepturi patrimoniale si drepturi nepatrimoniale (sau extrapatrimoniale). Drepturile reale principale si cele derivate din dreptul de proprietate privatã.7 de lege prin putinta de a pretinde subiectului pasiv o anumitã comportare corespunzãtoare care poate fi impusã la nevoie prin forta de constrângere a statului. de inventator si cele conexe lor etc. drepturile nepatrimoniale de autor. adicã cele care rezultã din acte juridice sau din fapte juridice în temeiul cãrora una sau mai multe persoane determinate. sau de a nu face ceva (de a se abtine de la sãvârsirea anumitor acte sau fapte juridice). La rândul lor acestea de divid în . Sunt drepturi relative toate drepturile de creantã. la onoare etc. evaluabil în bani. Drepturile personale extrapatrimoniale (dreptul la nume. b) Dreptul subiectiv conferã titularului sãu posibilitatea de a pretinde subiectului pasiv sã-si îndeplineascã obligatia corelativã . Astfel sunt: dreptul vânzãtorului de a primi pretul si al cumpãrãtorului de a primi lucrul cumpãrat. determinate din chiar momentul stabilirii raportului juridic. obligatia este aspectul negativ al raportului obligational.

8 drepturi reale principale (dreptul de proprietate si dezmembramintele sale : uz. . Abuzul de drept. 3.obligatii de a da. ca acesta sã dea. Principalul mijloc juridic de drept civil pentru apãrarea drepturilor subiective este posibilitatea acordatã de lege titularilor de drepturi de a cere. sã facã sau sã nu facã ceva. obligatiile pot fi obisnuite (opozabile numai debitorului). b) Drepturile de creantã sunt acele drepturi patrimoniale în temeiul cãrora subiectul activ numit creditor. a face sau a nu face ceva si care la nevoie poate fi impusa prin forta coercitiva a statului. adicã exercitarea lui în alt scop decât acela în vederea cãruia dreptul respectiv este recunoscut de lege. Adesea abuzul de drept este o sursã de rãspundere civilã. 3. Astfel: b) În functie de obiectul lor. a face sau a nu face ceva . Clasificarea obligatiilor civile corelative drepturilor subiective Obligatia civila poate fi definita ca fiind îndatorirea subiectului pasiv de a avea o anumita conduita.obligatii pozitive (dare si facere) si obligatii negative (non facere). Obligatiile civile (corelative drepturilor) pot fi clasificate în functie de diferite criterii.obligatii determinate (sau de rezultat) si obligatii de prudentã sau diligentã (ori de mijloace). va fi antrenatã rãspunderea civilã. adicã sã îndeplineascã o obligatie corelativã prin executarea cãreia se realizeazã dreptul creditorului. interventia fortei de constrângere a statului pentru a obtine respectarea sau restabilirea dreptului împotriva oricãrei persoane care l-ar nesocoti sau 8 . superficie) si drepturi reale accesorii (gaj. opozabile si tertelor persoane (scriptae in rem) sau obligatii reale (propter rem). obligatiile se pot împãrti în: .8. Sanctiunea abuzului de drept constã în refuzul organului jurisdictional de a protegui dreptul folosit abuziv iar atunci când el se concretizeazã într-o faptã ilicitã cauzatoare de prejudicii. abitatie. obligatiile se împart în obligatii civile (perfecte) si obligatii naturale (imperfecte). pretinsa de subiectul activ corespunzatoare dreptului subiectiv corelativ.9. conduita care consta în a da. Abuzul de drept în dreptul civil însemnã exercitarea unui drept civil subiectiv dincolo de limitele sale firesti. Apãrarea drepturilor civile prin mijloace juridice. prin actiune în justitie. Exercitarea drepturilor civile subiective. servitute. Obligatia de rezultat rezidã în îndatorirea debitorului de a obtine un rezultat determinat. ipoteva. c) În functie de puterea sanctiunii lor. d) În functie de opozabilitatea lor. 3.6. privilegii). uzufruct. poate pretinde subiectului pasiv numit debitor. .

Aceasta este clasificarea prevãzutã în mod expres în Codul civil care în art. 2. 3. Bunurile indivizibile sunt acele bunuri care nu pot fi împãrtite fãrã a li se schimba destinatia. Bunurile se clasifica în consumptibile si neconsumptibile dupa cum întrebuintarea lor obisnuita implica sau nu consumarea lor materiala sau juridica (înstrainarea) de la prima utilizare. Bunuri scoase din circuitul civil si bunuri aflate în circuitul civil. 6. fie al unei persoane juridice. Bunurile fungibile sunt acelea care pot fi înlocuite unele cu altele în executarea unei obligatii (res quarum una alterius vice fungitur). 461 statueazã cã "toate bunurile sunt imobile sau mobile". 5. Bunurile divizibile sunt acele bunuri susceptibile de împãrtire. Bunurile 5. Bunuri fungibile si bunuri nefungibile. Notiunile de "lucru" si "bun". . §5. 4.2. Bunuri imobile (nemiscãtoare) si bunuri mobile (miscãtoare). Bunuri divizibile si bunuri indivizibile. Obiectul raportului juridic civil Notiunea de obiect al raportului juridic. Bunuri determinate prin caractere individuale (res certa) si bunuri determinate prin caractere generice (res genera). Clasificarea bunurilor. Prin obiect al raportului juridic întelegem actiunea sau abtinerea la care este îndreptãtit subiectul activ si de care este tinut subiectul pasiv al raportului juridic adicã conduita sau comportamentul subiectilor raportului. sub forma unor drepturi ce intrã în compunerea unui patrimoniu. Aceastã clasificare are în vedere numai bunurile mobile nu si pe cele imobile. fie al unei persoane fizice.9 încãlca si pentru a impune prin constrângere juridicã executarea silitã a hotãrârii judecãtoresti astfel pronuntate. Aceasta diviziune a bunurilor are la baza criteriul posibilitatii încheierii de acte juridice civile cu privire la unele bunuri. Bunuri consumptibile si bunuri neconsumptibile. 1. §4. sã aibã o valoare economicã si sã fie susceptibil de apropriere. fãrã ca prin aceastã operatie sã li se schimbe destinatia. 5.1. Pentru ca un lucru sã devinã bun în sens juridic este necesar ca acesta sã fie util omului.

actiuni sãvârsite cu intentia de a produce efecte juridice si actiuni sãvârsite fãrã intentia de a produce efecte juridice dar care efecte se produc totusi. substantã). Izvoarele raportului juridic civil concret Faptele juridice sunt acele împrejurãri care. un teren gol. 10. potrivit legii. ajunge într-o dependentã fatã de altul. 483 C. 9. 10 . aurul. Test pentru autocontrol : Ce întelegeti prin raport juridic civil ? Ce întelegeti prin capacitate de exercitiu ? Care sunt fazele acesteia ? Din ce este format continutul raportului juridic civil? Realizati o schema a drepturilor subiective. Aceastã distinctie este opera doctrinei. unul apare ca principal iar celãlalt ca accesoriu (auxiliar) celui dintâi. atrag dupã sine anumite consecinte juridice. Bunurile simple sunt acele bunuri care formeazã o unitate indivizibilã si care sunt supuse în mod natural unui regim juridic omogen (de exemplu. Bunuri din domeniul public si bunuri din domeniul privat. a) Actiunile umane la rândul lor se împart în douã categorii si anume: . Bunuri corporale si bunuri incorporale. Textul art. Faceti o comparatie între drepturile relative si cele absolute. §6. o perlã etc. industriale si civile. fãrã a-si pierde o existentã distinctã. în opozitie cu bunurile nefrugifere. Bunurile corporale sunt acele bunuri care au o existentã materialã fiind percepute prin simturile omului. Dupã caracterul volitional. 11. Sunt situatii când un bun. Bunuri frugifere si bunuri nefrugifere. cãrora le lipseste materia tangibilã. bunurile incorporale sunt acele bunuri care nu au o existentã materialã (corp. cum ar fi drepturile. b) Evenimentele (adicã faptele naturale) sunt acele fapte juridice care se produc independent de vointa omului si de care norma de drept civil leagã anumite efecte juridice (consecinte juridice). în puterea legii. Bunuri simple si bunuri compuse. Bunuri de capitalizare si bunuri de consumatie. 12. distinge trei categorii de fructe: naturale. Bunurile sesizabile sunt acele bunuri care pot fi urmãrite în cadrul executãrii silite a debitorului. Faptele juridice. Bunuri principale si bunuri accesorii. Sunt bunuri de consumatie bunurile de confort sau de uz curent. civ. prin contrast. Sunt bunuri de capitalizare acelea care formeazã baza cea mai consistentã a averii private. 13. Bunurile frugifere. 8. Bunuri sesizabile si bunuri insesizabile.10 7. în alte cuvinte.). faptele juridice si o datã cu ele izvoarele raportului juridic civil se clasificã în actiuni umane si evenimente. Această clasificare se referă exclusiv la bunurile care aparŃin statului şi unităŃilor administrativ-teritoriale. sunt acele bunuri susceptibile de a produce fructe fãrã consumarea substantei lor.

Acte cauzale si acte abstracte. Acte juridice principale si acte juridice accesorii. Realizati o schema a clasificarii bunurilor.1. 8.capacitatea de a contracta. 7.contractul civil . 6. Acte juridice subiective si acte juridice conditie.11 Ce întelegeti prin “abuz de drept” si care este sanctiunea. Numai actele juridice cu titlu oneros pot fi subclasificate astfel. 2. translative sau declarative. Codul nostru civil nu se referã la actul juridic civil în general ci la prototipul sãu . 4. 10. sã modifice sau sã stingã un raport juridic civil) în limitele si conditiile dreptului obiectiv. Acte juridice între vii si acte pentru cauzã de moarte. bilaterale (contractul) si multilaterale(contractul colectiv de munca). un obiect determinat. 11. Acte juridice comutative si acte juridice aleatorii. Conditii pentru valabilitatea actului juridic 2. 2. Notiune si clasificare Vom defini actul juridic civil ca fiind acea manifestare de vointã destinatã sã producã anumite efecte juridice (sã creeze. Acte de conservare. §2. 9. Acte juridice unilaterale (testamentul). 3. 948 regula potrivit cãreia "conditiile esentiale pentru validitatea unei conventii sunt: 1. Capitolul III Actul juridic civil §1.stabilind în art. . Acte juridice cu titlu oneros (vânzarea-cumpararea) si acte juridice cu titlu gratuit (donatia). consimtãmântul valabil al pãrtii ce se obligã. o cauzã licitã". 3. Clasificarea actelor juridice : 1. acte solemne si acte reale. Acte constitutive. Acte consensuale. Terminologie. de administrare si de dispozitie. 5.

Interzisii. Art. 12 . . Pentru a dobândi valoare juridicã. Este suficient sã amintim cã. potrivit cãruia "poate contracta orice persoanã ce nu este declaratã necapabilã de lege". în principiu. b) Conditii conventionale sau voluntare D) Dupã criteriul legãturii lor cu actul la care se referã. adicã de a sta în raporturi juridice civile si de a încheia acte juridice civile spre a deveni astfel titular de drepturi si obligatii civile. b) Conditii de formã . Minorii. 3 care prevedea incapacitatea femeii mãritate a fost abrogat în 1932).2. Consimtãmântul este manifestarea de vointã a subiectului de drept de a fi legat prin actul juridic la care consimte (o manifestare unilateralã de vointã). 949 C. Acest principiu este consacrat de textul art. 2. Consimtãmântul Definitia si conditiile consimtãmântului.indicã si exceptiile de la acest principiu dispunând cã: "Incapabilii de a contracta sunt: 1. c) Conditii de publicitate. toate persoanele au capacitate civilã de exercitiu cu exceptia celor pe care legea le declarã în mod expres ca fiind lipsite sau restrânse în aceastã capacitate. 2. Clasificarea conditiilor. pot fi: a) Conditii de fond . b) Conditii de eficacitate.sã nu fie alterat de vreun viciu de consimtãmânt. conditiile de validitate pot fi: a) Conditii intrinseci .sã fie exteriorizat. .3. 2. . b) Conditii extrinseci . B) Dupã importanta lor pentru existenta actului. . 4. 950 C. deci pentru a fi valabil. Capacitatea.sã fie exprimat cu intentia de a produce efecte juridice. conditiile sau elementele structurale ale actelor juridice civile pot fi: a) Conditii esentiale .4. În genere toti acei cãrora legea le-a prohibit oarecare contracte" (textul pct. A) Dupã criteriul aspectului la care se referã conditiile de validitate ale actului juridic civil. conditiile de validitate pot fi: a) Conditii legale .Prin capacitate civilã întelegem aptitudinea persoanei (fizice sau juridice) de a fi subiect de drept.sã emane de la o persoanã cu discernãmânt.12 2. . consimtãmântul trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele conditii: . civ. b) Conditii neesentiale (întâmplãtoare) C) Dupã criteriul izvorului lor formal. civ. E) Dupã criteriul efectelor pe care lipsa lor le produce. conditiile pot fi: a) Conditii de validitate .

Dupã criteriul naturii realitãtii asupra cãreia poartã eroarea. Exemplu: existã eroare asupra substantei când o persoanã dorind sã cumpere un tablou autentic. Structura dolului se compune din douã elemente: a) un element intentional (subiectiv) . Eroarea. Viciile de consimtãmânt A. eroare viciu de consimtãmânt si eroare indiferentã. se disting: a) Eroarea de fapt (error facti) care constã în falsa reprezentare a unei situatii de fapt cu privire la încheierea actului juridic. se adresează din eroare altuia. este evident cã persoana n-ar fi cumpãrat copia sau obiectul de alamã. Tot astfel. eroarea constituie un viciu de vointă. . 2.nu desfiinteazã actul juridic încheiat. b) Eroarea asupra persoanei . . eroarea se clasificã în: eroare obstacol. Exemplu: când o persoană dorind să comande un tablou unui pictor consacrat. Eroarea poate fi definitã ca fiind falsa reprezentare a realitãtii în constiinta persoanei care delibereazã si adoptã hotãrârea de a încheia actul juridic.asa cum am arãtat . Dolul (viclenia). sau când cumpãrã un obiect fiindcã îl crede din aur iar în realitate obiectul este de alamã. b) Eroarea de drept (error iuris) care constã în falsa reprezentare a existentei ori continutului unei norme de drept.eroare asupra identitãtii obiectului actului juridic (error in corpore sau error in objecto). B. Sunt considerate erori obstacol: . Prin dol se întelege inducerea în eroare a unei persoane prin mijloace viclene în scopul încheierii unui act juridic. Sanctiunea erorii : eroarea obstacol (indiferent cã este error in negotiam sau error in corpore) antreneazã nulitatea absolutã. Potrivit criteriului consecintelor pe care le produce.5. cumpãrã din eroare o copie. . deoarece acea persoană n-ar fi comandat tabloul dacă cunostea identitatea aceluia căruia i s-a adresat. dacã ar fi cunoscut adevãratele calitãti ale obiectelor cumpãrate.eroarea asupra naturii actului juridic (error in negotio). a) Eroarea asupra substantei obiectului actului juridic.13 2. Eroarea indiferenta (inexpresiva sau usoara) este eroarea care nu are nici o influenta asupra validitatii actului juridic deoarece poarta asupra unor împrejurari mai putin importante ale actului juridic. disimularea confesiunii religioase cu ocazia încheierii căsătoriei poate fi analizată ca o cauză care antrenează o eroare asupra calitătilor esentiale ale persoanei. Pentru eroarea viciu de consimtãmânt sanctiunea este nulitatea relativã iar eroarea indiferentã . Eroarea viciu de consimtãmânt sau eroarea gravă (numitã în doctrina francezã eroarenulitate) este eroarea care poartã asupra calitãtilor substantiale ale obiectului actului juridic (error in substantia sau error in materia) sau asupra identitãtii ori calitãtilor persoanei cocontractante (error in personam). 3. 1) Eroarea obstacol . b) un element material (obiectiv).

D. Consimtamântul la încheierea unui act juridic este viciat prin violenta atunci când persoana în cauza este amenintata cu un rau în asa fel încât i se insufla o temere de natura a o face sa încheie un act juridic pe care altfel nu l-ar fi încheiat. Violenta morala (metus) atunci când amenintarea se refera la onoarea. Din punct de vedere practic. e) Obiectul actului juridic trebuie sa fie licit. Violenta fizica (vis). Leziunea. de la una din pãrtile contractante. potrivit art. leziunea are o aplicabilitate foarte restrânsa pentru ca. C. civ. Notiune. Doctrina si practica disting între: 1. b) sã provinã de la cealaltã parte sau mai exact spus. Leziunea a fost definita ca reprezentând paguba materiala pe care o sufera una din partile unui contract oneros si comutativ din cauza disproportiei vadite de valoare dintre cele doua prestatii reciproce (privite ca echivalente valoric). 14 . ea reprezintã un dezechilibru economic al contractului.14 Pentru a constitui viciu de consimtamânt. dolul trebuie sa îndeplineasca doua conditii cumulative: a) sa fie determinant pentru manifestarea de vointa. 2. În lumina dispozitiilor legale aceste cerinte sunt: a) Obiectul trebuie sã existe. Rezultã de aici cã prin "obiect al actului juridic" trebuie sã întelegem prestatia (adicã actiunea sau inactiunea) pe care subiectul activ o poate pretinde iar subiectul pasiv este obigat sã o sãvârseascã în temeiul angajamentului luat prin încheierea actului juridic. cinstea ori sentimentele persoanei. Mai simplu spus. Violenta. 1165 C. "obiectul conventiilor este acela la care pãrtile sau numai una din pãrti se obligã".6.. "Majorul nu poate. sa exercite actiunea în resciziune". 2. f) Obiectul actului juridic trebuie sã constea într-un fapt personal al celui ce se obligã. d) Obiectul actului juridic trebuie sã fie posibil cãci "nimeni nu se poate obliga la imposibil" (ad impossibilium nulla est obligatio). Si violenta are o structura complexa incluzând doua elemente distincte:. (care se referã expres numai la conventii dar se aplicã oricãror acte juridice). pentru leziune.un element exterior constând într-o amenintare cu un rau . Conditiile obiectului actului juridic. Obiectul actului juridic civil. . Potrivit art. b) Obiectul (lucrul la care se refera prestatia) trebuie sa fie în circuitul civil c) Obiectul trebuie sã fie determinat sau determinabil. civ.un element psihologic constând din starea de teama insuflata persoanei. atunci când amenintarea cu un rau priveste integritatea fizica ori bunurile persoanei. 962 C.

15 g) La actele juridice translative sau constitutive de drepturi reale. Problema formei actului juridic civil este dominatã de principiul consensualismului potrivit cãruia un act juridic civil este valabil încheiat prin simpla manifestare de vointã a pãrtilor. Aceastã formã înseamnã acele formalitãti care sunt necesare. chiar pentru actele juridice consensuale.) 2. Prin "cauzã". Legiuitorul a prevãzut pentru unele acte juridice civile. Modalitãtile actului juridic . Cauza actului juridic civil. În sens restrâns.8. 2. Forma actului juridic civil. Forma cerutã "ad validitatem". a) Cauza trebuie sã existe b) Cauza trebuie sã fie realã.7. Conditiile de valabilitate ale cauzei actului juridic. în scopul ocrotirii drepturilor ori intereselor lor. subiectiv si variabil de la caz la caz. legea sau vointa pãrtilor poate sã impunã încheierea actului juridic într-o anumitã formã (scrisã) necesarã nu pentru validitatea actului juridic ca atare (ca negotium) ci doar pentru dovedirea existentei si continutului acestuia (ad probationem). în sensul textelor citate. Forma cerutã pentru opozabilitatea fatã de terti. 813 C.civ. C. obiectiv si invariabil în aceeasi categorie de acte juridice . B. se mai cere o conditie cu privire la obiectul obligatiei de a da: cel ce se obligã a da trebuie sã fie titularul dreptului respectiv. prin "forma" actului juridic civil întelegem modul în care se exteriorizeaza vointa interna a partii (partilor) actului juridic. se întelege scopul concret în vederea cãruia se încheie un act juridic. Forma cerutã "ad probationem". indiferent de forma în care ea se exteriorizeazã (solo consensu). A. pentru a face actul juridic opozabil si persoanelor care nu au participat la încheierea lui. potrivit legii. c) Cauza trebuie sã fie licitã şi morală (art 968 C. (deoarece manifestarea de vointã trebuie sã îmbrace forma scrisã). Notiunea de cauzã a actului juridic. necesitatea încheierii lor într-o anumitã formã solemnã cerutã ca conditie de validitate a actului (ad validitatem sau ad solemnitatem) (exemplu: contractul de donatie – art. Cauza cuprinde în dreptul nostru douã elemente distincte: a) un element abstract.). §3.civ. b) un element concret. adicã sã nu fie falsã. Uneori.

Renuntarea la termen si decaderea din beneficiul termenului. 3. Conditia potestativã.a. Termenul (ca modalitate a actului juridic) este un eveniment viitor si sigur ca realizare de care depinde fie începerea. din chiar momentul încheierii actului juridic. obligatia devine de îndata exigibila ca o obligatie pura si simpla. Aceste elemente sau împrejurãri . Dupã criteriul efectelor pe care le produce distingem: a. Conditie suspensivã. stabilit de legiuitor. în acest caz. b. . si nu numai din momentul îndeplinirii conditiei. b. Termen expres . Efectele termenului. Notiune. data mortii întretinutului în contractul de vânzare cu clauzã de întretinere sau o închiriere a unei locuinte pânã la moartea locatarului).a. Conditia. adicã a drepturilor si obligatiilor izvorâte din act.4.16 3. stabilit de cãtre judecãtor. . Conditia este un eveniment viitor si nesigur în ce priveste realizarea sa. b.1. Termenul judiciar. Termen voluntar (sau conventional) . Regula de bazã în materia efectelor conditiei este aceea potrivit cãreia toate efectele conditiei se produc retroactiv. Termenul extinctiv. Prin modalitãti ale actului juridic civil întelegem anumite elemente sau împrejurãri viitoare care înfluenteazã existenta sau executarea drepturilor si obligatiilor ce rezultã din actul juridic. . Partea în favoarea careia s-a stabilit un termen suspensiv poate sa renunte la acest termen. Termenul se traduce prin “când”.a.pot consta fie în scurgerea timpului (în cazul modalitãtii numitã termen). Termenul. c. Dupã modul în care este formulatã distingem conditia pozitivã si conditia negativã constând în neîndeplinirea unui eveniment. este faptul cã termenul nu afecteazã existenta ci numai executarea actului juridic. de care depinde însãsi existenta actului juridic (adicã nasterea ori desfiintarea sa). Notiune. c. Conditia rezolutorie. Aceastã clasificare este mai putin importantã . Efectele conditie sunt diferite dupa cum este vorba despre conditie suspensiva sau rezolutorie.a. b. Conditie cazualã. Ceea ce este caracteristic acestei modalitãti a actului juridic din punct de vedere al efectelor sale. fie stingerea efectelor actului juridic.3. Clasificarea conditiilor. 16 . condiŃia prin “dacă”. Dupã criteriul naturii evenimentului viitor în care constã conditia distingem: a. Termenul cert . fie într-un eveniment natural sau întro actiune omeneascã (în cazul modalitãtii numitã conditie si a celei numitã sarcinã). Termenul incert (de pildã. b. Termen implicit (tacit) . b.ulterioare momentului încheierii actului . Termen legal. Termenele pot fi clasificate în functie de mai multe criterii: . Termenul suspensiv . Definitie. 3. Conditia mixtã. Clasificarea termenelor.

4. referindu-se la conventii . 973 C. Contractul colectiv de muncã "Exceptiile aparente" la principiul relativitãtii sunt : a. c. c. 969 C. Nulitatea este principala si cea mai vastã specie a ineficacitãtii actului juridic civil. Continutul principiului fortei obligatorii a actului juridic (pacta sunt servanda) este stabilit prin dispozitia art. §4. astfel: "Conventiile nu au efect decât între pãrtile contractante". Sarcina este o obligatie (de a da. civ. principiul irevocabilitãtii actului juridic si principiul relativitãtii efectelor actului juridic civil. dispunãtorul sau mostenitorii sãi au dreptul sã cearã revocarea donatiei sau a legatului. Efectele actului juridic civil Existã trei mari principii care guverneazã efectele actului juridic civil si anume: principiul fortei obligatorii a actului juridic. 2 al art. Principiul relativitãtii efectelor actului juridic civil. Principiul fortei obligatorii a actului juridic. Regula este cunoscutã si dreptului roman fiind exprimatã în adagiul res inter alios acta.17 3. Stipulatia pentru altul . 4. care. Promisiunea pentru altul . sarcina poate afecta numai liberalitãtile. Definire. civ.dispune cã "ele se pot revoca numai prin consimtãmânt mutual sau din cauze autorizate de lege". de unde rezultã per a contrario cã actul juridic nu poate fi revocat prin vointa unilateralã a uneia din pãrtile care l-a încheiat. Avânzii-cauzã . Acest principiu este consacrat de textul art. d.2. Principiul irevocabilitãtii actului juridic. §5. Nulitatea este sanctiunea de drept civil care desfiinteazã actul juridic atunci când a fost încheiat cu nesocotirea conditiilor sale de validitate (de fond sau de formã) impuse de lege. Acest principiu este consacrat de alin. a face sau a nu face ceva) impusã de cãtre dispunãtor gratificatului în actele juridice cu titlu gratuit (donatii sau legate testamentare).1. Efectele sarcinii. Reprezentarea. 969 alin. potrivit cãruia "Conventiile legal fãcute au putere de lege între pãrtile contractante".3. . Sarcina. Revocarea va produce efecte retroactive întocmai ca si rezolutiunea unui contract oneros. Spre deosebire de termen si conditie care pot afecta orice act juridic civil. civ.6. 1 C.4. Notiune. b. aliis neque nocere neque prodesse potest. Simulatia . 4. Nulitatea actului juridic civil 5. Dacã gratificatul îndeplineste sarcina actul juridic gratuit se consolideazã ca si când ar fi fost un act pur si simplu. Dacã însã gratificatul nu executã sarcina. b. Actiunile directe. Exceptiile de la principiul relativitãtii actului juridic civil sunt : a.

Functiile nulitatii. în mãsura necesarã reîntregirii rezervei lor succesorale. cu efecte retroactive de la data deschiderii succesiunii.18 5.5. e. . ca urmare a nerespectãrii de cãtre pãrti a formelor de publicitate cerute de lege pentru ca actul sã fie opozabil tertilor. . . .fraudarea legii. . Caducitatea este acea cauzã de ineficacitate care constã în lipsirea de efecte a unui act juridic datoritã unui eveniment independent de vointa sau de culpa pãrtilor si care survine ulterior încheierii valabile a actului. c. Din cele expuse rezultã cã inexistenta este sanctiunea care declarã invaliditatea unui act juridic civil care s-a îndeplinit cu neobservarea conditiilor esentiale prevãzute de lege pentru existenta sa. Ca sanctiune juridica civila.nesocotirea regulilor privind capacitatea în unele ipoteze . . d.nevalabilitatea cauzei actului juridic .6.nerespectarea formei cerute ad validitatem. 18 . Revocarea. 5. Rezilierea este sanctiunea civilã care constã în desfiintarea pentru viitor a unui contract sinalagmatic cu executare succesivã în timp ca urmare a neexecutãrii obligatiei uneia din pãrti din cauze imputabile acesteia. 5. este acea sanctiune civilã care constã în înlãturarea efectelor actului juridic civil datoritã ingratitudinii gratificatului ori neexecutãrii culpabile a sarcinii. Inopozabilitatea (în sens restrâns) este sanctiunea civilã care face ca un act juridic sau situatia juridicã creatã prin acest act sã nu producã efecte si sã nu se impunã respectului tertelor persoane. În mod obiectiv.lipsa consimtãmântului în cazul erorii obstacol nevalabilitatea obiectului actului juridic civil. actul inexistent nefiind o realitate juridicã. producerea efectelor actului nu poate avea loc.domeniul de aplicare.încalcarea ordinii publice. b. . nulitatea îndeplineste o functie preventiva. . Reductiunea succesoralã este sanctiunea civilã care constã în reducerea liberalitãtilor excesive. Inexistenta. Delimitarea nulitatii de alte cauze de ineficacitate a actului juridic civil.rãspunderea pentru daunele pricinuite prin desfiintarea actului. . Cauzele de nulitate absolutã : . prin prisma analizatã. este un act aparent.modul de aplicare. la cererea uneia din parti ca urmare a neexecutarii obligatiei celeilalte parti din cauze imputabile acesteia Rezolutiunea se deosebeste de nulitate prin: . g.cauzele care o determinã. si o functie reparatorie prin care se asigura restabilirea ordinii de drept încalcate. Rezolutiunea este sanctiunea civila care consta în desfiintarea cu efect retroactiv (ex tunc) a unui contract sinalagmatic cu executare imediata. f. de asemenea o functie represiva sanctionând încalcarea savârsita. a legatelor si a donatiilor fãcute de defunct.4. la cererea mostenitorilor rezervatari. Cauzele nulitãtii sunt acele împrejurãri care învedereazã lipsa unui element structural al actului juridic sau încãlcarea unei conditii legale de validitate a actului. a.lipsa ori nevalabilitatea autorizatiei administrative.

Nulitatea absoluta nu poate fi acoperita prin confirmarea actului. Cea mai importantã clasificare a nulitãtilor se face în functie de natura interesului ocrotit prin norma încãlcatã si numai derivat de regimul juridic care li se aplicã. poate fi invocatã. nulitatea absolutã intervine în cazul în care la încheierea actului s-au încãlcat norme juridice imperative (de ordine publicã) care au ca scop ocrotirea unor interese generale pe când nulitatea relativã intervine în cazurile în care la încheierea actului s-au încãlcat dispozitii legale care au ca scop ocrotirea unor interese personale (de interes privat). efectul nulitãtii constã în desfiintarea actului juridic si a raportului juridic creat prin act. Astfel.8. 14 alin. fie pe cale de exceptie. b. b. pe când nulitatea relativã nu poate fi invocatã decât în limita termenului legal de prescriptie. Mentinerea efectelor actului lovit de nulitate în temeiul unor principii de drept. fie pe cale de actiune (actiunea în constatarea nulitãtii absolute fiind imprescriptibilã). Astfel: a. principiul repunerii în situatia anterioarã si principiul resoluto jure dantis resolvitur jus accipientis. 5. 5. 26/1996). 52 din Codul silvic. 54/1998 privind circulatia juridicã a terenurilor). În esentã. pe când nulitatea relativã. c. 1 din Legea nr. Consideratii generale. Efectele nulitãtii actului juridic. Cele trei principii ale efectelor nulitãtii sunt: principiul retroactivitãtii. Clasificarea nulitãtilor. Principiul raspunderii civile delictuale consacrat de art. civ. Regimul juridic al nulitãtii absolute diferã de regimul juridic al nulitãtii relative sub trei aspecte: a. Principiul validitatii aparentei în drept exprimat de adagiul latin error communis facit jus. pe când nulitatea relativa poate fi acoperita prin confirmarea actului de catre cel îndreptatit a cere anularea lui. de regula. actiunea în anulare fiind prescriptibilã în termenul general de prescriptie de 3 ani dacã legea nu prevede un termen mai scurt c. .-lipsa discernamântului în momentul încheierii actului juridic civil. Legea nr. poate justifica si el uneori mentinerea efectelor juridice produse de un act lovit de nulitate.19 încalcarea dreptului de preemtiune al statului (de pilda. Principiul conversiunii actului juridic nul într-un alt act juridic ale cãrui conditii de validitate sunt în întregime îndeplinite. art. ea distinge nulitãtile absolute de cele relative. numai de cãtre persoana ocrotitã prin dispozitia legalã încãlcatã la încheierea actului . dolul. 998 C.nerespectarea dreptului de preemtiune (de pilda. Neaplicarea în unele situatii a consecintelor firesti ale nulitãtii actului juridic se explicã si se întemeiazã pe aplicarea altor principii de drept care impun aceastã solutie. Nulitatea absolutã poate fi invocatã oricând.viciile de consimtamânt: eroarea (mai putin eroarea obstacol).7. Nulitatea absolutã poate fi invocatã de orice persoanã interesatã si chiar din oficiu de cãtre instanta de judecatã. 5. în principiu. art. . violenta si leziunea. . Cauzele de nulitate relativa: . adicã desfiintarea actelor subsecvente ca urmare a anulãrii actului initial.9.

Realizati o privire comparativa asupra viciilor de consimtamânt. Care sunt principalele diferente dintre nulitatea absoluta si nulitatea relativa? Explicati principiul restitutio in integrum. Articolul din Codul civil. Car sunt efectele conditiei rezolutorii? Explicati principiul pacta sunt servanda. 20 . Ce întelegeti prin forma ad validitatem? Aplicatii ale acestei forme.20 Test de autocontrol: Ce întelegeti prin act juridic civil? Identificati articolul din Codul civil care reglementeaza conditiile de valabilitate ale actului juridic civil. Dati exemplu de eroare asupra substantei obiectului actului juridic.

.Capitolul IV Proba dreptului subiectiv civil §1. sã fie utilã . Mijloacele de probã 2. "dovada se poate face prin înscrisuri.1. 1170 C. celui care invocã dreptul sau obligatia respectivã (art. sã fie verosimilã .alta decât pãrtile .2. altfel spus.numitã martor. Alte înscrisuri : registrele comerciantilor. reclamantului sau. c. Înscrisurile sunt declaratii sau consemnãri ale pãrtilor. Conditiile generale de admisibilitate a probelor : a.". civ.). asadar. toate evenimentele care au relevantã juridicã. Obiectul probei îl constituie actele sau faptele juridice generatoare de drepturi si obligatii. înscrisurile si celelalte imprimãri asimilate lor care au apãrut ulterior elaborãrii Codului (înregistrãri magnetice. d. Sarcina probei. actori incumbit probatio (sarcina probei incumbã reclamantului). prin prezumtii si prin mãrturisirea uneia din pãrti. Mãrturia este relatarea fãcutã oral în fata instantei de cãtre o tertã persoanã . în primul rând. 215-217). Altfel spus obiectul probei este constituit din toate faptele. Mãrturia (proba testimonialã). cu privire la acte sau . prin martori. revine. Potrivit art. b.. La aceste mijloace de probã Codul de procedurã civilã mai adaugã si reglementeazã expertiza (art. cu privire la acte sau fapte din care izvorãsc raporturile juridice dintre ele. §2.3. 2. 1169 C. adicã obligatia de a dovedi existenta actului sau faptului juridic generator de drepturi si obligatii. sã fie concludentã . sã fie pertinentã . Sarcina probei se inverseazã însã în cazul prezumtiilor legale. f. 201-214) si cercetarea la fata locului (art. sã nu fie opritã de lege. Înscrisurile. Consideratii generale. Notiune. Cele mai importante sunt : înscrisul autentic si înscrisul sub semnatura privata. registrele si hârtiile casnice.civ. pe marginea sau pe dosul unui titlu de creantã". 2. rãbojurile. fotografii etc. fonice sau video. orice adnotatie "fãcutã de creditor în josul. Obiectul si sarcina probei În general prin probe sau dovezi vom întelege acele mijloace de convingere cu ajutorul carora se stabileste existenta sau inexistenta unui fapt juridic sau unui act juridic din care izvorasc drepturi sau obligatii. Notiune. fãcute în formã scrisã.) .

Notiune. Prezumtiile legale se subclasificã în functie de forta lor probantã în: .4. "prezumtiile sunt consecintele ce legea sau magistratul trage dintr-un fapt cunoscut la un fapt necunoscut". Putem defini prescriptia extinctivã ca fiind mijlocul de stingere a dreptului la actiune în sens material ca urmare a neexercitãrii lui în termenul prevãzut de lege. Dupã cum rationamentul deductiv specific prezumtiilor este opera legiuitorului sau a judecãtorului.prezumtii relative . Dati exemplu de o marturisire calificata.juris et de jure. Ceea ce se stinge prin prescriptia extinctivã este doar dreptul la actiune în sens material. 22 . Notiune. Mãrturisirea este declaratia unei persoane prin care aceasta recunoaste ca adevãrat un fapt pe care adversarul ei îsi întemeiazã pretentiile sale în justitie.prezumtii absolute .22 fapte întâmplate în trecut si aflate în legãturã cu pretentiile pãrtilor.: 2. 1199 C.. civ. precum si obligarea pârâtului la executarea obligatiei corelative pe cale silitã. declaratie de naturã a produce efecte juridice împotriva autorului ei. Dati exemplu de o prezumtie juris tantum. prezumtiile pot fi legale sau simple (judecãtoresti). 2. . Prin ce se deosebeste o prezumtie absoluta de una relativa ? Capitolul V Prescriptia extinctivã §1. despre care are cunostintã personalã. Prezumtiile. Consideratii preliminare privind prescriptia extinctivã Notiune si definire. 167/1958. Este reglementata de Decretul nr.juris tantum . Efectul prescriptiei extinctive este prevãzut constã în stingerea dreptului la actiune pe care îl are orice titular de drepturi subiective civile. Potrivit art. Test de autocontrol : Ce întelegeti prin proba dreptului subiectiv ? Care este obiectul probei si cui incumba sarcina ei ? Care sunt mijloacele de proba ? Care este forta probanta a înscrisului autentic în comparatie cu cea a înscrisului sub semnatura privata ? Care sunt conditiile de admisibilitate a marturiei ? Explicati. adicã dreptul reclamantului de a obtine admiterea actiunii si recunoasterea dreptului pretins prin ea.5. Mãrturisirea (recunoasterea). Clasificarea prezumtiilor.

dreptul cu privire la fiecare dintre aceste prestatii se stinge printr-o prescriptie deosebitã (art. Potrivit Decretului nr. Actiunea în revendicare imobiliara (proprietate privata) este imprescriptibila sub aspect extinctiv dar poate fi paralizata daca se invoca uzucapiunea (prescriptia achizitiva). Actiunea prin care se urmareste iesirea din indiviziune si. Domeniul prescriptiei extinctive în materia drepturilor personal nepatrimoniale. §2. Actiunea negatorie prin care proprietarul cere încetarea exercitiului nelegitim asupra bunului sau. Din interpretarea per a contrario a art. abitatie. Termenele de prescriptie extinctivã Termenele de prescriptie sunt statuate. 1 din Decretul nr. . este considerata imprescriptibila. 243). arenzi. A. Domeniul de aplicare a prescriptiei extinctive Prin domeniu al prescriptiei extinctive vom întelege totalitatea drepturilor subiective ale caror drepturi la actiune sunt sub incidenŃa sau câmpul prescripŃiei extinctive. civ. în principiu. 2. chirii.. op. Actiunile privitoare la drepturile reale principale nu intra sub incidenta Decretului nr.Raportul juridic civil Principiile prescriptiei extinctive. uzufruct. 2). Exemplu: dobânzi. împartirea succesiunii este imprescriptibila. 167/1958 în timp ce actiunile relative la drepturile reale accesorii ramân. asa cum am arãtat. Prescriptia extinctiva în domeniul drepturilor de creanta. 1844 C. prin lege. B. al unui drept de uz. Beleiu. sub aceasta reglementare. p. ceea ce înseamnã cã pãrtile nu pot sã stabileascã sau sã modifice aceste termene prin acte juridice civile. (Gh. servitute sau superficie. 167/1958 se ajunge la concluzia cã dreptul la actiune pentru valorificarea unor drepturi personale nepatrimoniale nu este supus prescriptiei extinctive cu unele exceptii. În principiu. deci. 12). 1 alin. §3. Prescriptia extinctivã în domeniul drepturilor reale. cit. b) dacã un debitor este obligat la prestatii succesive. 1 alin. Actiunea în revendicare mobiliara si imobiliara care urmareste valorificarea dreptului de proprietate publica este imprescriptibila în temeiul prevederilor art. Domeniul prescripŃiei extinctive în materia drepturilor patrimoniale. asadar se aplicã regula accesorium sequitur principale. drepturile la acŃiune privind drepturile de creanŃă sunt pescriptibile extinctiv. 167/1958 efectele prescriptiei extinctive sunt supuse urmãtoarelor douã reguli: a) stingerea dreptului la actiune privind un drept principal stinge si dreptul la actiune privind drepturile accesorii (art. rente viagere etc.

d) repunerea în termen sã fie stabilitã de instantã prin hotãrâre motivatã. 3 alin. dacã sunt mai scurte decât termenele corespunzãtoare prevãzute de decretul sus mentionat. 167/1958 (art.trebuie sã fi fost fãcutã în termen de cel mult o lunã de la încetarea cauzelor care au justificat depãsirea termenului de prescriptie . Termenele speciale de prescriptie extinctivã sunt acele termene care derogã de la termenul general de prescriptie si sunt cuprinse fie în Decretul nr. Cursul prescriptiei se întrerupe cu efect retroactiv (stergând timpul deja scurs de la nasterea dreptului la actiune si pânã la interventia cauzei de întrerupere) atunci când fie cã titularul dreptului la actiune iese din pasivitatea sa si introduce actiunea sau cererea de executare . 1886) cât si de Decretul nr. înlãturând astfel orice îndoialã cu privire la temeinicia pretentiei sau la caracterul ei litigios (art. odatã cu ea. trebuie sã existe o cerere de chemare în judecatã . 1) este acela cã prescriptia extinctivã începe sã curgã la data când se naste dreptul la actiune sau dreptul de a cere executarea silitã. b) depãsirea termenului de introducere a actiunii sã se fi datorat unor "cauze temeinic justificate" . Principiul consacrat atât de Codul civil (art. §5.24 Termenul general de prescriptie atât pentru persoanele fizice. Un alt termen general de prescriptie este cel de 30 de ani. adicã termenul de 3 ani.fie cã debitorul recunoaste pretentia creditorului. 167/1958. ele sunt reglementate de art. §6. Cauzele de suspendare a prescriptiei pot fi cauze generale. Întreruperea prescriptiei extinctive Notiune si efecte. cât si pentru persoanele juridice. §4. Prin suspendare prescriptia nu curge cât timp dureazã împiedicarea dar îsi reia cursul la încetarea împiedicãrii iar la stabilirea momentului împlinirii termenului se tine seama si de termenul scurs înainte de ivirea împiedicãrii. 7 alin. a cererii de repunere în termen . 1 din Decretul nr. 24 . 167/1958). c) introducerea actiunii si. sau cauze speciale care se referã numai la raporturile dintre anumite persoane . Începutul cursului prescriptiei extinctive Regula generalã privind începutul cursului prescriptiei extinctive. care actioneazã în raporturile dintre orice persoane. justificare si efecte. fie în legi anterioare. 13 din Decretul 167/1958. Suspendarea cursului prescriptiei extinctive Notiune. Repunerea în termenul de prescriptie Pentru a putea opera repunerea în termen trebuie sã fie îndeplinite urmãtoarele conditii: a) în primul rând. §7. va fi cel prevãzut în art. 167/1958. fie în legi civile ulterioare acestui act normativ. 17 din Decretul nr.

dreptul la propria voce. ViaŃa. Subiectul de drept este persoana care participă individual sau colectiv la raporturile juridice civile. Deci. c) majorii care au împlinită vârsta de 18 ani. dreptul la onoare. §. în general ? În ce termen se prescrie actiunea în tagada paternitatii ? Dar în stabilirea paternitatii ? Care sunt cauzele de suspendare a prescriptiei extinctive ? Care sunt efectele întreruperii prescriptiei extinctive ? Ce întelegeti prin « cauze temeinic justificate » care ar putea antrena repunerea în termenul de prescriptie ? PERSOANA FIZICĂ CAPITOLUL I EXISTENłA PERSOANEI FIZICE §. Numai oamenilor le este recunoscută calitatea de subiect de drept. Capacitatea de folosinŃă este acea parte a capacităŃii civile care constă în aptitudinea omului de a avea drepturi şi obligaŃii civile. §. nu se confundă cu capacitatea civilă. Aceste drepturi sunt înzestrate cu o acŃiune în justiŃie. Capacitatea de folosinŃă. 1. b)minorii între 14 şi 18 ani. În această categorie vom include dreptul la propria imagine.Raportul juridic civil Test de autocontrol : Faceti o comparatie între prescriptia extinctiva si prescriptia achizitiva. 2. Care este regimul actiunii în revendicare imobiliara din punctul de vedere al prescriptibilitatii sub aspect extinctiv ? Care este termenul în care se prescrie o actiune personala. 1. persoanele sau fiinŃele umane sunt subiecte de drept. Personalitatea juridică este inerentă fiinŃei umane. Există şi alte clasificări ale persoanei fizice în funcŃie de cetăŃenie. domiciliu. Drepturile personalităŃii. Sub această denumire sunt calificate acele drepturi inerente calităŃii de persoană umană care aparŃin oricărui om. ea este titulară de drepturi şi obligaŃii civile. dreptul la demnitate. calitatea de persoane. dreptul la respectul vieŃii private. ea este aptitudinea de a deveni subiect de drept. DefiniŃie. . Definire. Clasificarea persoanelor fizice: a) minorii în vârstă de până la 14 ani. 3. Această enumerare nu este definitivă.

Acesta poate dobândi numai drepturi. Regula este că fiecare om dobândeşte capacitatea de folosinŃă prin naştere cu condiŃia ca copilul să se nască viu. universalitate. Moartea unei persoane poate fi constatată în mod fizic sau prin hotărâre judecătorească. ele sunt socotite că au murit deodată. Încetarea capacităŃii de folosinŃă 1. Declararea judecătorească a dispariŃiei unei persoane se poate cere dacă a trecut un an de la data ultimelor ştiri din care rezultă că era în viaŃă. ComorienŃii. 40 din Decretul nr. Capacitatea anticipată de folosinŃă este dobândită de copilul conceput cu condiŃia să se nască viu. Actualmente momentul morŃii este considerat acela când survine moartea cerebrală. 21 din Decretul nr. Aceasta implică o calculare a termenului de un an. §. 5. SituaŃia comorienŃilor este reglementată de art. incapacităŃi absolute şi incapacităŃi relative. Declararea judecătorească a morŃii prezintă două variante: declararea judecătorească a morŃii precedată de declararea judecătorească a dispariŃiei şi declararea judecătorească a morŃii neprecedată de declararea prealabilă a dispariŃiei. 3. §. Moartea. Care este prezumŃia timpului legal al concepŃiunii? Ce fel de prezumŃie este aceasta? Când încetează capacitatea de folosinŃă a persoanei juridice? 26 . generalitate. efectele hotărârii judecătoreşti de moarte precum şi anularea hotărârii judecătoreşti declarative de moarte (în cazul în care cel declarat mort trăieşte) şi efectele anulării declarării morŃii. 6. Prin incapacitate înŃelegem starea unei persoane care a fost lipsită prin lege de folosinŃa sau exerciŃiul anumitor drepturi. 32/1954). stabilirea datei morŃii. §. IncapacităŃile au un caracter de excepŃie. 3. Caracterele juridice ale capacităŃii de folosinŃă: legalitate. 31/1954 care spune că dacă mai multe persoane au murit în aceeaşi împrejurare fără să se poată stabili dacă una a supravieŃuit alteia. Începutul capacităŃii de folosinŃă. incapacităŃi stabilite de legea civilă şi incapacităŃi stabilite prin legea penală. Test de autocontrol: Care sunt caracterele juridice ale drepturilor personalităŃii? Ce înŃelegeŃi prin capacitate de folosinŃă a persoanei fizice? ExplicaŃi caracterele acesteia. 2. inalienabilitate. De asemenea. o procedură de declarare a dispariŃiei (care are două faze) şi efectele hotărîrii judecătoreşti declarative de dispariŃie (constituie o condiŃie de fond prealabilă declarării judecătoreşti a morŃii persoanei).26 2. Astfel deosebim incapacităŃi cu caracter de sancŃiune. egalitate. Multă vreme s-a considerat că momentul morŃii este acela când se opreşte inima şi respiraŃia. incapacităŃi cu caracter de protecŃie. rectificarea datei morŃii dacă se va dovedi ca adevărată o altă dată a morŃii. IncapacităŃile de folosinŃă se clasifică după mai multe criterii. Momentul morŃii. intangibilitate. IncapacităŃile de folosinŃă ale persoanei fizice. ea presupune o procedură (art. 4.

Raportul juridic civil Care sunt ipotezele morŃii unei persoane? ExpuneŃi procedura declarării judecătoreşti a morŃii. Care este sancŃiunea aplicabilă actelor juridice încheiate fără încuviinŃarea ocrotitorului legal de către minorii cu capacitate restrânsă? CAPITOLUL III IDENTIFICAREA PERSOANEI FIZICE §. Caracterele juridice generale sunt cele specifice drepturilor personal nepatrimoniale plus unele specifice fiecărui mijloc.faza capacităŃii de exerciŃiu restrînse (minorii între 14 şi 18 ani). Capacitatea de exerciŃiu este acea parte a capacităŃii civile care constă în aptitudinea acestuia de a dobândi şi exercita drepturile civile şi de a-şi asuma şi executa obligaŃii civile prin încheierea de acte juridice. cu caracter strict personal. intangibilitate. 1. Caracterele juridice: legalitate. §. imprescriptibile. 2. Care sunt diferenŃele între minorii lipsiŃi de capacitate de exerciŃiu şi cei cu capacitate restrânsă? Ce acte juridice pot încheia singuri minorii lipsiŃi de capacitate de exerciŃiu. generalitate. caractere.faza capacităŃii de exerciŃiu depline (majorii. egalitate. cei peste 18 ani).faza lipsei totale a capacităŃii de exerciŃiu (minorii sub 14 ani şi persoanele puse sub interdicŃie). Test de autocontrol: Ce înŃelegeŃi prin capacitate de exerciŃiu? ExplicaŃi caracterele juridice ale capacităŃii de exerciŃiu. Care sunt efectele hotărârii judecătoreşti de declarare a morŃii? Ce înŃelegeŃi prin comorienŃi? În ce materie interesează ipoteza comorienŃilor? CAPITOLUL II CAPACITATEA DE EXERCIłIU §. Mijloacele de individualizare a persoanei pot fi definite ca acele calităŃi sau atribute care au ca scop individualizarea persoanei fizice. DefiniŃie. Acestea sunt următoarele: . Fazele capacităŃii de exerciŃiu. 1. Astfel ele sunt: drepturi absolute. natură juridică. Natura juridică a acestora este de drepturi personale nepatrimoniale. Definire. inalienabilitate. . . . inalienabile.

domiciliu de drept comun (voluntar) : . Numele de familie este format din unul sau mai multe cuvinte dobândit în condiŃiile legii. vârstă. imprescriptibilă. Caractere: stabilitate. schimbări determinate de adopŃie . §. universalitate. Caractere: indivizibilă. 31/1954). Starea civilă mai trebuie analizată prin prisma acŃiunilor de stare civilă şi actelor de stare civilă. §. Numele. El este un mijloc de individualizare a persoanei care constă în folosirea unui şir de cuvinte pentru a desemna o persoană în familie şi societate. Felurile domiciliului: După modul de determinare este de trei feluri: . 2) ipoteza copilului din afara căsătoriei . 12 din Decr. Prin stare civilă înŃelegem suma de calităŃi şi particularităŃi care prin consecinŃele pe care legea le prevede contribuie la individualizarea juridică a persoanei. schimbări determinate de căsătorie. biologic (sex. legalitate.). unicitate. Domiciliul este cel care individualizează persoana fizică în spaŃiu. Schimbarea (care nu se confundă cu modificarea) numelui de familie şi a prenumelui se poate realiza pe cale administrativă.3. caracter strict personal. Modificarea numelui de familie are loc în următoarele condiŃii : schmbări intervenite în filiaŃia persoanei .domiciliu convenŃional. personalitate. 2. §. 4. Ea are două laturi: este un drept subiectiv de individualizare şi este o sumă de calităŃi ale persoanei. din părinŃi necunoscuŃi sau abandonat la naştere? 28 . Numele cuprinde atât numele de familie cât şi prenumele (art.domiciliu legal . Dobândirea numelui de familie operează în virtutea regulilor imperative şi depinde de filiaŃie. Starea civilă. din părinŃi necunoscuŃi.28 §. 5. factori de ordin natural. Stabilirea numelui de familie distinge trei ipoteze în funcŃie de situaŃia juridică în care se află copilul la naştere : 1) ipoteza copilului din căsătorie . Numele de familie (patronimic). indisponibilă. unitate. obligativitate. . Caracterele juridice ale numelui : opozabilitate faŃă de terŃi. văduv etc. sănătate). Cum se stabileşte numele unui copil găsit. 3) ipoteza copilului găsit.). Elementele stării civile pot fi următoarele: date privind filiaŃia (din căsătorie. date de ordin familial (căsătorit. din afara căsătoriei etc. Test de autocontrol: Ce semnifică numele persoanei? EnumeraŃi ipotezele şi explicaŃi stabilirea numelui de familie al copilului din afara căsătoriei.

prin tutelă. alinaŃii sau debilii mintali a căror ocrotire se realizează prin punerea sub interdicŃie şi instituirea tutelei sau curatelei persoanele aflate în situaŃii deosebite a căror ocrorire se realizează prin curatelă. Care este regula care guvernează prenumele? Care sunt regulile incidente domiciliului de drept comun? Care sunt caracterele juridice ale stării civile? Ce înŃelegeŃi prin posesie de stat? CAPITOLUL IV OCROTIREA PERSOANEI FIZICE Sunt unele persoane care datorită vârstei. PERSOANA JURIDICĂ CAPITOLUL I .Raportul juridic civil Ce nume va purta copilul din căsătorie în ipoteza unei acŃiuni în tăgăduirea paternităŃii admisă? Care sunt ipotezele în cazul modificării numelui în cazul soŃului adoptat? ConsideraŃi că soŃului care i s-a încuviinŃat păstrarea numelui avut în timpul căsătoriei după desfacerea acesteia poate trasmite soŃului dintr-o căsătorie subsecventă acest nume? ArgumentaŃi. Care sunt cazurile de instituire a curatelei minorului? Care sunt condiŃiile punerii sub interdicŃie a majorului? Care sunt regulile care se aplică curatelei majorilor? Are vreo influenŃă instituirea curatelei majorului asupra capacităŃii de exerciŃiu a acestuia? ExplicaŃi. sănătăŃii fizice sau mintale sau altor circumstanŃe au nevoie de o protecŃie specială. Aceste persoane sunt: minorii a căror ocrotire se realizează prin ocrotirea părintească. Test de autocontrol: Care sunt modalităŃile de ocrotire a persoanelor minore? Cum se exercită şi care este conŃinutul ocrotirii părinteşti? Care sunt cazurile deschiderii tutelei minorului? ExplicaŃi atribuŃiile tutorelui. curatelă dar şi prin alte mijloace.

celelalte două sunt societăŃi de capitaluri iar ultima se situează la frontiera dintre cele două. §. 1. societatea pe acŃiuni. Moduri de înfiinŃare. Tipologia persoanelor juridice. Persoanele juridice de drept privat se împart la rândul lor în persoane juridice cu scop lucrativ şi persoane juridice fără scop lucrativ. actul de înfiinŃare autorizat şi alte moduri reglementate de lege. Persoanele juridice fără scop lucrativ sunt asociaŃiile şi fundaŃiile. §. 2. Organizarea proprie. unităŃile administrativ-teritoriale. Persoana juridică este acea entitate caracterizată prin organizare şi patrimoniu proprii. Ce înŃelegeŃi prin asociaŃie? Dar prin federaŃie? ExplicaŃi elementele constitutive ale persoanei juridice. 1. hotărârile Guvernului. organele puterii judecătoreşti ş. 30 . ComparaŃi societatea pe acŃiuni cu societatea în nume colectiv. actul de înfiinŃare recunoscut. Formele pe care le îmbracă societăŃile comerciale sunt următoarele: societatea în nume colectiv.a. Prin înfiinŃare a persoanei juridice se desemnează procesul de constituire a entităŃii cu respectarea cerinŃelor legale. pentru a deveni subiect de drept. Definire. hotărîrile organelor administraŃiei publice locale. 3.30 CONSIDERAłII PRELIMINARII §. Din prima categorie fac parte: statul. DefiniŃie. societatea în comandită pe acŃiuni şi societatea cu răspundere limitată. Test de autocontrol: RealizaŃi o schemă a formelor persoanelor juridice după criteriile cunoscute. În funcŃie de regimul aplicabil se distinge între persoane juridice de drept public şi persoane juridice de drept privat. organele puterii executive. 31/1990). Primele două sunt societăŃi de persoane. Modurile de înfiinŃare a persoanelor juridice sunt următoarele: actul de dispoziŃie al organului de stat competent. societatea în comandită simplă. Persoanele juridice cu scop lucrativ sunt societăŃile comerciale (Legea nr. Elemente definitorii ale persoanei juridice. organele puterii legislative. recunoscute în scopul exercitării drepturilor subiective civile şi asumării obligaŃiilor corelative conferite de lege. În sfera actelor de dispoziŃie se înscriu legile adoptate de Parlament. patrimoniul propriu şi scopul determinat şi licit sunt elementele imperativ cerute de lege pentru constituirea oricărei persoane juridice. CAPITOLUL II ÎNFIINłAREA PERSOANEI JURIDICE §.

26/2000 modificată) dobândesc personalitate juridică din momentul înscrierii în Registrul asociaŃiilor şi fundaŃiilor. codul unic de înregistrare.G. În afara acestora mai există unele atribute specifice anumitor persoane juridice. Prima este atribuită persoanei juridice pentru dobândirea personalităŃii juridice . AsociaŃiile şi fundaŃiile (O. SocietăŃile comerciale cu capital privat sunt supuse dispoziŃiilor Legii nr. . codul fiscal. cea de-a doua în vederea desfăşurării procesului de desfiinŃare a persoanei juridice. Care sunt principiile capacităŃii de exerciŃiu? CAPITOLUL III IDENTIFICAREA PERSOANEI JURIDICE Prin identificare înŃelegem individualizarea subiectului colectiv de drept civil în raporturile la care participă ca subiect distinct. sediul naŃionalitatea. marca de calitate. fax etc. §. 31/1990.Raportul juridic civil ÎnfiinŃarea prin act de înfiinŃare recunoscut se aplică anumitor organizaŃii cooperatiste. Aceasta din urmă la rândul ei este prezentă sub două forme : capacitate de folosinŃă anticipată şi capacitate de folosinŃă reziduală. În structura capacităŃii civile se disting două elemente : capacitatea de folosinŃă şi capacitatea de exerciŃiu. Capacitatea de exerciŃiu reprezintă aptitudinea persoanei juridice de a-şi exercita drepturile şi de a-şi asuma obligaŃii încheind acte juridice civile prin organele sale de conducere. telex. de pildă. indicaŃiile geografice. Atributele generale de identificare sunt următoarele: denumirea. Acest concept semnifică aptitudinea persoanei juridice de a fi subiect de drept. nr. Ce înŃelegeŃi prin capacitate de folosinŃă a persoanei juridice? De câte feluri este ea? Care sunt caracterele juridice ale capacităŃii de folosinŃă? FaceŃi o schemă a începutului capacităŃii de folosinŃă Ńinând cont de formele ei. ÎnfiinŃarea prin act autorizat se aplică persoanelor juridice fără scop lucrativ ca şi celor cu scop lucrativ. Test de autocontrol: ExplicaŃi procedura de înfiinŃare a unei societăŃi cu răspundere limitată. Între aceste două momente persoana juridică are capacitate de folosinŃă deplină care este supusă principiului specialităŃii sub sancŃiunea nulităŃii absolute a actelor juridice încheiate cu nesocotirea acestuia. Capacitatea de folosinŃă se divide în capacitate de folosinŃă deplină şi capacitate de folosinŃă restrânsă. adică aptitudinea de a avea drepturi şi obligaŃii civile şi de a încheia acte juridice proprii. ExplicaŃi principiul specialităŃii capacităŃii de folosinŃă. contul bancar. număr de telefon. emblema. Momentul dobândirii capacităŃii de exerciŃiu este cel al dobândirii capacităŃii de folosinŃă. Capacitatea civilă a persoanei juridice. 2.

fie prin dizolvare. Ea se realizează prin fuziune şi absorbŃie. Comasarea este procedeul tehnico-juridic de reunire a două sau mai multe persoane juridice existente într-una singură.32 Test de autocontrol: Ce înŃelegeŃi prin identificare a persoanei juridice? Care sunt atributele de identificare? ExplicaŃi noŃiunea de sediu. Reorganizarea îmbracă două forme: comasarea şi divizarea. Ea poate fi totală sau parŃială. Încetarea persoanei juridice. spre deosebire de reorganizare. încetarea capacităŃii juridice. modificatoare ori de încetare a lor (Decretul nr. Încetarea prin dizolvare este definitivă. Care este actul normativ care reglementează denumirea persoanei juridice? CAPITOLUL IV REORGANIZAREA ŞI ÎNCETAREA PERSOANEI JURIDICE Reorganizarea este operaŃiunea juridică ce cuprinde cel puŃin două persoane juridice şi care produce efecte creatoare. Care este diferenŃa dintre comasare şi divizare? Care sunt cauzele de dizolvare a societăŃilor comerciale? Dar ale asociaŃiilor şi fundaŃiilor? 32 . Această sintagmă desemnează dispariŃia persoanei juridice ca subiect de drept. deoarece în locul persoanei dizolvate nu apar alte subiecte de drept cărora să le transmită patrimoniul în tot sau în parte. Încetarea are loc fie prin reorganizare (mai sus menŃionată). 31/1954). Test de autocontrol: Cum definiŃi reorganizarea în comparaŃie cu încetarea persoanei juridice? Care sunt formele pe care le îmbracă reorganizarea? ExplicaŃi-le. Divizarea este o formă a reorganizării realizată prin împărŃirea patrimoniului persoanei juridice şi transmiterea fracŃiunilor obŃinute către una sau mai multe persoane juridice existente ori care iau fiinŃă cu acest prilej.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->