Sunteți pe pagina 1din 349

MIIuII KogInIceunu

SCRIIRI LITIRARI
VersIune eIecLronIc de ScrIpLorIum.ro
ILLp:JJwww.scrIpLorIum.ro
Soires dunsuntes (Adonri
dntoitoure)
u nousprezece unI ne bucurm de joc cu de o mure
desILure, dur nu esLe desILure n Iume cure s Lreuc usu
de degrub Iu brbuLI sI usu de LurzIu Iu IemeI. mI uduc
umInLe cuLeoduL, cu o oILure de prere de ru, de vremeu
ce u LrecuL usu de IuLe, n cure, u douu zI dup un buI, m
scuIum Iu umIuzzI, zIcund: bre, bre, cuL m-um nqlindisit
de bIne. SI cu o suvenIre desILcIous de gundurI, m uIL-
um Iu rmsILeIe sLrIucILeI meIe LuuIeLe dIn zIuu LrecuL,
ce eru mprsLIeL n mIjIocuI odII: sucsurII ceI rosII
uruncuLI pe covor, guIbenII pupucI dormInd pe vuLr, cu o
muL ce se ncIzesLe, mnusIIe unInuLe de coudu unuI Ib-
rIc, cIIIcuI ceI gIobos rosLogoIIL sub puL, sI LucIILuI, u cruIu
coud, n zIuu LrecuL, prIn coborureu su pun Iu pmunL,
Iceu mIrureu LuLuror bubeIor, sedeu nvIuIL pe un scuun.
Nu zIc nImIc de Iermeneuuu ceu rosIe cure, unInuL pe us,
smnu Iu cununIIe de pIprusI nLInse nuInLeu cuseI unuI
buIgur dIn HusI. ALunce, nIcIoduL nu m desILum pe
jumLuLe; upropIereu unuI buI mI deserLu InImu de LouLe
mIcIIe suprrI ce uveum; us II IuuL Iu joc pe drucuI nsusI sI
us II srIL de douzecI de orI penLru un buI Iu vrun dIuc de
vIsLerIe. Duc dImIneuLu gundIreu meu neconLenIL Iu joc
mI prIcInuIu de Iu IogIIoLuLuI duscI vreo IuIung
prInLeusc pe LuIpu pIcIoureIor, suru dImpoLrIv, cund
guzdu, ncunLuL de IuLuIu pusurIIor meIe, m Iceu de uIer-
gum n dreupLu sI n sLungu, spre u poILI Iu joc LouLe
bLruneLIIe ce nu jucuu, m socoLeum o persoun de mure
ImporLenLIe nuInLeu dumeIor sI uILum IourLe degrub
nepIcerIIe de Iu scouIu TrIsIeLILeIor suu u duscIuIuI GIe-
orgII.
AI! Acum m duc Iu buI numuI spre u jucu roIuI
pLImILor de bgLor de sum. PIcIoureIe mI se odIInesc
nLr-un ungIer nLunecuL uI sIII sI cu un soIduL bLrun, In-
vuIId, ce-sI unIn rugInILu subIe Iu cpLuIuI su, usemIne
mI unIn sI eu puIpeIe de bumbuc Iu cerceveuuu uneI
IeresLI. CcI sI eu um IepduL cIIIcuI penLru pIrIe sI pur-
purIII sucsurI penLru sLrumLII punLuIonI. Cund joc
cuLeoduL, m mIsc posomoruL cu o curLIL ce se nLource.
CuLeoduL IursI zIc o vorb, dou Iu IemeIIe ceIe bLrune,
sI eIe m mpuc cuLeoduL sI cu ceIe LInere. n uILeIe, sunL
IcuL dInLr-un uIuuL desLuI de nemuILumILor sI puLIn
nsusIL spre u Iuce dIn mIne un om cruIu-I zIcem c esLe
plccut.
Plccut? Ce nsemneuz ucesL cuvunL? Un om pIcuL,
penLru muILe IemeI, esLe uceIu cure nLr-un buI jouc LoL-
deuunu sI nu se odIInesLe nIcIoduL, jucund deopoLrIv cu
LouLe, cu ceIe Irumouse sI cu ceIe uruLe, bun, Lunr sI de
Lreub, cure Iuce IIIunLropIe Iu muzurc spre sIujbu IeLeIor
ceIor bLrune sI cure crede c ure vreo nduLorIre cLre
guzdu ce-I poILesLe Iu buI.
Un om pIcuL esLe sI uceIu cure Iuce curLe mumeIor,
spre u uveu drILuI de u Iuce sI IeLeIor, sI cure ure LoLdeuunu
dou muInI, dou pIcIoure sI o drosc Iu dIspozILIu dumeIor
cure n-uu nIcI Lrsur, nIcI brbuL; cure sLrunge mnusIIe,
uprLorIIe sI busmuIeIe ucesLor dume, pourL suIuI sI um-
breIu Ior, Ie LrImILe IojII Iu LeuLruI Iruncez cu s se mIre de
IrumosuI comIc uI IuI PIIer sI de LIpeLeIe d |emouze |IeI
JennI . Un om pIcuL esLe sI uceIu cure sI prpdesLe bunII
de cuLe orI jouc vIsL cu dumeIe...
Asu-I c-I pIcuL ucesL eIegunL cure spune compIImenLe,
ce umIros Iu up de mInL sI nu InLr nIcIoduL nLr-o
udunure Ir s uIb buzunuruI pIIn de conIeLurI sI cupuI
de cImIIILurI, cuIumburgurI sI surude, IIInL premenIL u II
pIscuL de IeLILe sI u purLu bIeLII pe genuncII.
u nevoIe, omuI pIcuL spune sI cuLe o IsLorIour. EI
esLe un dobILoc preLIos penLru educuLIu LInereIor de-
mouzeIe sI penLru muncureu zurzuvuLeIor. EI mnunc
muILe Iegume sI nu beu nIcI cuIe, nIcI vuLc, dur sLIe IourLe
bIne u LIe Iu IrIpLurI. OmuI pIcuL se uII muI uIes nLre bI-
urgIerI suu LurgoveLI. Am cunoscuL pun sI spILerI cure
eruu IourLe pIcuLI. SunL IemeI cure vorbInd de ucesLI ou-
menI zIc: "DomnuI cuLure ure Lodeuunu o vorb de rus". n
ce coIL uI spILrIeI oure uu nvLuL eI usu IrumuseIe IucrurI?
AcusLu nu sLIu. Dur gIumeIe Ior m bLeuu Iu urecIe cu cIo-
poLuI de Iu BurnovscII nLr-o zI de srbLoure. MuI pune
nc sI uceI rus IuncuvIu, ce sumn cu muzIcu brousLeIor.
SI duIurIIe Irumouse de socIeLuLe, sI jucLorII de surude n
IupL, sI, muI uIes, uceI IsLorIsILorI de povesLI IunLusLIce
cure LoLdeuunu LI se pur un LcIune ce Iumeg n vuLr, sI,
n sIursIL, LI pIc pesLe pIcIoure. n vremeu cund un duI
nebun de vurLej sI de joc se upuc de LouLe cupeLeIe sI pI-
coureIe IemeIesLI, omuI pIcuL, omuI musIn, omuI ce jouc
se Iuce o specIuIILuLe, o IndIvIduuIILuLe, o nevoIe; eI esLe
neupruLuI suureIeIor neguLILoresLI sI dIecesLI. PenLru vro
cuLevu puIure de IImonud sI de ceuI, eI sI d cu cIIrIe pI-
coureIe; mesLesug preu puLIn cusLIgLor, duc nu veI pune
n runduI cusLIguIuI bLLurIIe, reumuLIsmurIIe sI durerIIe
de pIepL. - Neneuc, zIce duducu P. S. ... cLre muIc-su,
LrebuIe s poILIm pe A. M. M. Iu ceu de pe urm suure u
mLusII meIe; n-u IIpsIL mcur Iu o conLreduns. - Vere, s
ne uducI cuvuIerI! Un cuvuIer cure jouc se poruncesLe cu o
ngIeLuL Iu eIIx: eI esLe LovursuI neupruL uI scuuneIor sI
uI poIIcundruIuI ce se mprumuL dIn muIuIu. Apropo de
mprumuL, um cunoscuL un Lunr cure, IIInd nduLorIL de
rudeIe suIe s mprumuLe penLru o nunL nIsLe urgInLrII sI
nIsLe scuune, nvLu pe de rosL numruI scuuneIor,
cuLILeIor sI IurcuIILeIor scrIse n Izvod. CuvuIeruI numuI s
uIb pIcIoure, muInI, o prere suu o mIuI de Lrup, cu
grosI posLerIorI, sI s IIe nzesLruL cu o perecIe de pInLenI
IungI cu suIILu urIesuIuI GoIIuL , esLe plccut sI poILIL Iu LouLe
buIurIIe; sI dumeIe, cure obIcInuIL sed pe scuun, prImesc
poILIreu IuI Iu un joc cu bucurIe sI, spre muILumIre, I
urunc cuLeoduL o cuLLur duIce prIn nIsLe gene uIu-
muLe de puLruzecI de unI.
CuvuIeruI ure LouL voIu s IeIe nLre vuIs sI
conLreduns, dIn vreme n vreme, cuLe un posmug. TrebuIe
s-I vezI pe bIeLuI bIeL cund sI scouLe mnusIIe sI-sI
nLInde Lremurundu mun pe LubIu sI, cund u IuuL un pos-
mug Ir s rsLourne LubIuIeIe, cum se Lruge nupoI n
grmud, cu un cuIne ce Iuge cu un cIoIun n gur. uL
poILu de muncure u unuI cuvuIer.
CuvuIerII ce nu sunL osLenI, cure obIcInuIL se uud de de-
purLe, dIn prIcInu LuruILuIuI sbIeI, cuvuIerII cIvIII, zIc, cure
InLr penLru nLuIusI duL n udunrI, pourL neupruL o
jIIeLc uIb, IegLuru de guL de uLIuz neugr sI guIeruI Irucu-
IuI cpLusIL cu cuLIIe; de ubIu Iu uI doIIe suu uI LreIIe un u
InLrrII IuI n Iume, ncepe u se deprInde cu pIrIu-cIuc,
cu punLuIonI collcnts sI cu pupucI cu cLrmI de Iu MIcuII .
Dur uLunce I s-u dus bIundeLu ceu dInLuI! PIcIoruI I se
sLrIc. Se osLenesLe, se odIInesLe, cund jouc uIege dumeIe;
se deprLeuz de bLruneLe sI de cIdrII uIumuLe sI,
jucund, sL Iu gundurI; nduL ce Iu un bunc Iuruo vu Iepdu
pe o curLe un guIbn, esLe prpdIL, sI jocuI I esLe uruL.
Nu LI-oI vorbI nImIc de sLrIucILeIe buIurI ce se du n
vremeu IuI Muruz sI u IuI CuIImuI , unde se ndesu ceu muI
bun socIeLuLe dIn usI.
BuIurIIe de uLunce nu smnu nIcIdecum cu suureIeIe
de usLzI. umInuLIu ce se Iceu n ogrud sI n uIILeIe de
pInpregIur nsLIInLu LoL LurguI c eru buI Iu cuLure sI cuLure
boIer. AsLzI, de ubIu spre ncIzIreu vIzILIIIor, doI-LrII
LcIunI urd Iu pourL nLocmuI cu IocuI dIn ogrudu IuI Anu
sI CuIuIu . AceeusI pomp nLreIL eru nIunLruI puIuLuIuI.
TouLe sLrIuceu, LouLe eru ndesLuIe. VInuI sI IupLeIe curgeu,
cum zIce ScrIpLuru. Guzdu ce du buIuI nu se njoseu Iu ceIe
muI mIcI umrunLurI uIe uneI coLredunse; nu o vedeuI
uIergund n dreupLu sI n sLungu spre u scouLe Iu IveuI un
tis-c-tis (vIzuvI) Iu joc, cure se uscundeu sub perdeIeIe un-
eI IeresLI. n mIjIocuI buIuIuI usIIe se descIIdeuu cu prIn
vurgu uneI vrjILoure nevzuLe sI o mus desILcIous, ce
se nILosu ocIIIor sub sLrIucILeIe IocurI u mII sI mII de
IumunrI, Iceu udevruLe LoLe ncunLrIIe sImLuuIILLII
rsrILene. Cund usLzI Ies de Iu o suure bIurgIereusc de
ucum, cu guru pIIn de posmugI sI de pudIncI IcuLe n cus
de un bucLur LIgun, sI c-mI uduc umInLe de uceIe nopLI
sLrIucILe u croru LouLe IumunrIIe s-uu sLIns, crez c um
vIsuL srbrI dIn HuIImu
BuIurIIe ceIe murI uu LrecuL cu mIIIe Ior de IumunrI sI
cu desILcIouseIe mese, dur suureIeIe dunsunLe LrIesc
nc n LouL sLrIucIreu, penLru c suureuu dunsunL esLe
numuI sI numuI u epocII nousLre: eu se nLInde de Iu puI-
uLurIIe de pe uIILu CopouIuI pun n ArmenIme sI sub
CurLIIe Arse. BoIerI, dIecI, negusLorI, LoLI duu usLzI suureIe
dunsunLe. SI penLru ce? O suure dunsunL se gLesLe n
dou ceusurI. O scrIpc, o cobz, cuLeoduL sI un nuI suu o
duIere; vro cuLevu IuvILe, puLru poponeLe nLr-o oduIe
mrIsour sI sucrecuc esLe guLu. Pe urm nIsLe duIceLI cu
up, nIsLe posmugI, up zIrIL sI sruL, mpodobIL cu
numeIe de IImonud, purLuLe pe LubIu, dIn ceus n ceus. u
mIjIocuI suureIeI, zumu de cIorb numIL buIIon suu ceuIuI
cu IrunzeI prjIL sI Iuce InLrureu LrIumIuI... s-upoI s
muI vezI ucoIo cIncIzecI-suIzecI de voInIcI, jucund cu nIsLe
IerIcILI, usudund sunge sI up Iu suneLuI cobzeI. RmsILu
sede mprejuruI odII, prIvesLe, crILIc, ncuvIInLeuz. AILII
jouc vIsL suu preIeruns, vorbInd de cuLe corbII uu sosIL Iu
GuIuLI sI cuL se vInde cIIIu de gruu sI de ppusoI. DecI,
LouL uceusL Iume esLe un udevruL vInogrud , numuI c
nu-I sruL, uIcLuIL de pIrII de puIe sI sLruIe negre, de peI-
erInurI sI cupeIe suu LurbunurI sLucosII; scrIILorI pe Iu secLII,
vecIIII pe Iu dIvunurI, doILorI de dInLI sI de cuI, spILerI, LoLI
uIegLorI Iu EIorIe, LoLI cuconi. CucouneIe desLuI de Iru-
mouse, uIur de nIsLe IIgurI de LuLuIence u croru
rumeneuI, pur de Ioc, n mIjIocuI unor IeLe LInere sI
IrumuseIe, sumn cu o IIoure de muc nLr-un cump de nu-
m-uILu. BrbuLII vorbesc neconLenIL LrebI, procesurI, dInLI
scosI sI poLcouve gsILe Iu cuI morLI. De Iu un cupL uI
odIeI Iu ceIIuIL uuzI sLrIgLeIe Ior, Iucru IourLe InLeresunL,
Le ncredInLez. Ascuns sub umbru deseIor mcrcbouts u un-
eI LInere de suIzecI de unI, mbrcuL n rocIIe de uLIuz
uIb, cu cordeIe pempe, cerceLez sI prIvesc. urL-mI vro
cuLevu porLreLurI.
DInLuI uceu Lunr persoun u creIu cup esLe ncrcuL
cu un bruL de IIorI sI de spIcurI poIeILe, cu zeILu Ceres ; IuL
mure cu pIeIILu puIId sI cu zumbIreu neLoceusc, cure Iu
vursLu de opLsprezece unI u IesIL dIn punsIon, unde u
cusLIguL LouLe premIIIe cIuseI suIe. Eu u IosL mIcuI enIx dIn
TurguI CucuIuI; eu deLIIr desLuI de bIne muzIcu,
zugrvesLe nIrIcosuL LrupurI gouIe; cu LouLe ucesLe, LuIenLuI
su ceI muI Irumos esLe c ure douzecI mII guIbenI zesLre.
u ocIII m-seI, uceu IemeIe grous, rumn, cu pruI
bIuI, cu rocIIe de cuLIIe uIb-uIbusLr sI cure sumn c
muILumesLe cu uLuLu gruLIe uceIor ce-I poILesc IuLu, Ce-
IesLInu esLe o mInune. Duc mumu sI IuLu InLr nLr-un
suIon, CeIesLInu InLr LoLdeuunu dInLuI; Iu SocoIu suu Iu Co-
pou LrebuIe cu CeIesLInu, gLIL cu ppusu de Iu IereusLru
IuI MIcuII, s se useze LoLdeuunu n mIjIocuI uIeIIor sI s-sI
uruLe dosuI penLru cu s-o vud muI bIne LrecLorII; Iu
LeuLru, eu se pune LeLdeuunu n IuLu IojII. Duc cInevu o
roug s cunLe o romunL, muIc-su sI Iu busmuuu sI Iuce
smn s Luc LoLI; eu sLrIg cuL pouLe: "I s-o uuzILI cum
cunL, c un nger!" CeIesLInu se pune Iu pIuno; uLunce, bI-
uLu IemeIe, nemuIpuLundu-se sLpunI, se scouI de pe
scuun sI sede n pIcIoure dInupoIu scuunuIuI IeLeI suIe, buLe
LucLuI, o nLovrsesLe cu jumLuLe de gIus; upoI ocIII I se
umezesc de IucrImI; ure nevoIe s pIung, pIunge. Duc
cInevu buLe dIn puIme suu zIce bruvu, bruvIssImu, eu-sI
urunc bruLeIe mprejuruI guLuIuI CeIesLIneI; bIuLu neneuc
crup muI-muI de bucurIe sI de... grsIme. MuIne veI
vedeu-o c se duce s Iuc vIzILe spre u uveu pIcereu de u
povesLI n LouLe cuseIe IzbundeIe IeLeI suIe.
CeuIuIL, mbrcuL cu rocIIe pempe, cure jouc suu
muI bIne cure sure cu uLuLu pIcere, uI creIu grosI obrujI
sunL usu de rumenI, cure rude neconLenIL, cure purcede
nuInLeu LucLuIuI sI-sI mpInge cuvuIeruI cund sL pe
gundurI, esLe unu dInLr-uceIe crIu-I zIcem c esLe o IuL
bun. Eu se ndoup cu posmugI sI cu zuIurIcuIe, cu prIme-
jdIe de u-sI sLrIcu sLomucuI; vorbesLe cu guru pIIn sI-sI
vurs sumpunIe pe rocIIe; povesLesLe cuvuIerIIor sI IesLIIe
sI sIrIcIIcurIIe ce u IcuL Iu punsIon; buInesLe de rus cund Ie
vorbesLe sI-I sLrunge de mun cund jouc. nLreub-o duc-I
pIuce jocuI sI LI-u rspunde c se nqlendiseste [rumusel,
IrunLuzesLe: je m'cmuse joliment; jumLuLe LIp de grIzeL,
boboc rumun de LrunduIIr dIn muIuIuuu MunLenImII. n
IuLu eI, sI spre u Iuce conLrusL negresIL, penLru c n LouLe
LrebuIe conLrusLurI, mIur-Le de muzu bIurgIereusc dIn
PscrIe, mpIns ncouce sI ncoIo, cu o rocIIe Iurg,
uIbusLr, presuruL cu sLeIe de urgInL, cu cupuI rIdIcuL, Lru-
puI nupoIeL, uruncund cuLLurI duIcI, suspInund sI vorb-
Indu-sI sIngur, uvund LoLdeuunu cIIpuI cu cund s-ur LrezI
dIn vIs, rspunzund sLropsIL Iu LouLe nLrebrIIe ce IucI, vor-
bInd buzIs despre zugrveuI sI despre poezIe, cILund pe
umurLIne sI pe EIIud , pe VIcLor Hugo sI pe NegruzzI, pe
doumnu TusLu sI pe doumnu SumboLeuncu , sI neuILund
muI uIes s-LI spuIe c u IosL Iu ceu nLuI reprezenLuLIe u
pIeseIor Le [ort l'eteque si Un de plus sI c Iu ceI de pe
urm exumen de Iu punsIonuI S. u descoperIL o gresuI n
cuvunLuI dscIusuIuI nemLesc. Eu esLe LoLdeuunu ru
ncILuL sI degeLeIe-I sunL pIIne de cerneuI. Sor-su ndI-
unu esLe un voIcun ce Iumeg pe gunoIuI rupeI
Pritiqhitociei; Lunr urLIsL de ceu muI mure ndejde, ce
se gLesLe Iu cup c lc Ninon , cu o IeronIer pe IrunLe; cund
se mbruc cu o jucLoure pe IrungIIe, cund se nvIesLe
nLr-o LunIc uLenIun; cund cunL, sI nLource gIusuI n
ruIude, se pune cu doumnu MuIIbrun sI vorbesLe LoLdeuunu
cu un uccenL ILuIIun ce sumn IImbII vorbILe n suLreIe de
pe sesuI BuIIuIuIuI. VezI nc sI uceu mure puIId, ce se
uIL Iu cuvuIerII ceI IrumuseI cu ocII murInzI; eu sede n
LouLe zIIeIe LreI ceusurI n Ieredeu, mIsLuIesLe dImIneuLu
cuLe un romun sI suru se mbuL de umor Iu meIodrumeIe
LeuLruIuI Iruncez. D-mI voIe s nu-LI vorbesc de de-
muuzeIu de cIncIsprezece unI, demuuzeI cIusIc u buIuIuI,
sIIIL s jouce cu LoLI LuncII sI pIscurII ce se uII Iu suure sI
cure-LI rspunde cu gruLIe Iu LouLe nLrebrIIe ce-I IucI cu-
vInLeIe IrunLuzesLI ce u nvLuL Iu punsIon:
- Dui, monsieur. - Non, monsieur. - Monsieur, tous
etes bien bon. - Monsieur, je ne scis pcs ... VorbIre Lure
nIeIurIL sI cu LoLuI pIcuL.
Nu LI-oI vorbI nIcI de cocIeLeIe ceIe mIcI de supLe unI,
pe cure neneceIe Ior Ie mbruc cu rocIII scobILe Iu guL sI Ie
duc n suureIe cu condILIe c n-or dormI pe scuun, c-or II
cumInLe, c n-or cere zuIurIcuIe.
NIcI de mII uILe specIuIILLI IemeIesLI, ce se gsesc muI
n LouLe suureIeIe dunsunLe.
Spre pIId:
emeIIe mrILuLe cure Iubesc u suguI cu IoILeII.
AceIe cure Iu vursL de puLruzecI sI cIncI de unI pourL-
n sun un cup de cuc, cu s rmuIe LoLdeuunu LInere sI
drgIuse.
AceIe cure-sI nLreub neconLenIL cuvuIerII.
AceIe cure zIc: soLuI meu esLe Iu EIorIe.
AceIe u croru brbuL esLe cpILun de Lurg suu vLuv de
suIgI.
AceIe cure umIros u IIvunL sI pourL guIere cu IuIdurI,
cund uu un guL sIub sI Iung cu uI cucoureIor.
Suu scurLeIceIe cu ocII boIdILI cu uI rucuIuI, numuI n
proporLIu ocIIIor de bou expresIu omerIc.
Suu gIemurIIe de grsIme, ncrcuLe de dIumunLurI,
cure sur sub poIIcundru cu un buIon, usud de Iu cup Iu pI-
cIoure sI zIc neconLenIL: "EsLe de mIruL! nu-s osLenIL nIcI-
decum; us jucu LouL noupLeu Ir s m osLenesc."
SI IemeIIe suIemenILe cure jouc, pesLe puLruzecI de
unI. SI IeLeIe de LreIzecI de unI, cure nu muI jouc... decuL cu
s Iuc pIcere uILoru.
MuI uIes, s Le Iereusc sIunLuI nger de guzdeIe cure
vIn de Le upuc pun' sI dIn oduIu crLIIor.
- EI bIne! Ce! Nu jocI? ucI Lure ru. Suu nc:l-
DomnuIe PIeLe-IungI, LrebuIe un vIzuvI. AI bunLuLe de
poILesLe pe cucounu ceu cu rocIIe rosIe sI cu Lurbun uIb,
cure n-u jucuL nc nIcIdecum n usL-sur. OI! OI! S Le
Iereusc Dumnezeu de dumeIe cu rocIII rosII, croru Lre-
buIe s Ie IucI pomun o conLreduns. "De Ioc, de subIe, de
rocIII rosII, de rzboIuI nLre noI, de Lurbune uIbe, de
cIum, de AII TebeII pus de unInu". ZIceum nceL ucesLe
cucernIce cuvInLe, cund, cu coILuI ocIIuIuI, zrII pe guzdu
cuseI ce veneu spre mIne. cuI cu corbIerII cund vd c se
rIdIc o IurLun, m LrseI spre IImun, coboruI veIeIe sI m
puseI n sIgurunLIe n IeLuc, unde eruu usezuLe meseIe de
joc. Un Ioc bun urdeu n sob sI n oduIe eru un uer muI
curuL decuL n suIu dunLuIuI. M uILum Iu puLru porLreLurI
uruLe sI reIe, puse n cudrurI Irumouse; Iucru ce m Icu s
gundesc Iu IemeIIe ceIe bLrune, cure se cuIc n crIvuLurI
negre sI se ucoper cu o cuLIIe neugr, penLru cu cu uLuLu
muI muIL s se vud uIbeuLu obruzuIuI. n vreme ce Iceum
usmIne IIzIoIogIce gundIrI: "u bunc, Iu bunc!" sLrIg unuI
dIn gIucLorI. "BInecuvunLuL IIe numeIe DomnuIuI", zIseI,
upropIIndu-m de mus; uruncuI un IermeIIc. - CuL puI pe
curLe?l- ermeIIcuI nLreg.l- Nu se prImesLe muI muIL
de cIncIzecI puruIe pe curLe! ALunce m uILuI sI vzuI c LoL
buncuI eru de o rubIe LIeL sI de un sorocovL sI jumLuLe
borLeIILI sI c LoLI jucLorII pontcrisec cu cuLe un puIsor. n
vIuLu meu nu m-um uIIuL n IuLu uneI IIgurI de buncIer usu
de nemuILumILoure. EI LIneu crLIIe cu un urmseI subIu
nuInLeu porLII LemnILeI. - O, ce joc nIrIcosuL! sLrIg un
gros sI gogomun vecIII cure se ngrsuse pe Iu dIvunurI cu
pungu muI-murIIor gogomunI ce-I nsrcInuu cu prIcInIIe
Ior. Adu-LI umInLe c eru n bunc o rubIe sI un sorocovL sI
jumLuLe. MomILu meu de buncIer, cure uveu, cum se
vedeu, duruI prevederII, cusLIgu neconLenIL. ermeIIcuI se
duse, sI uILuI, sI uILuI. De Iu bLrunI nu-sI uduceu umInLe
cInevu s II vzuL n cusu uceu uLuLIu bunI pe mus - sI n
buzunure.
- Guzdu mI-u spus ucum c ur dorI s nu se jouce
uLuLIu bunI n cusu eI, mI zIse Iu urecIe un prIeLen uI cuseI
cu ocIeIurI uIbusLrI, cure, cum se vedeu, eru unIL cu
buncIeruI...
- EI bIne, I rspund, s-upoI?l- ApoI, mI zIce, cevu
mIrundu-se, I ce-LI pIuce; de ucum nu-mI pus. MI-um
mpIInIL nsrcInureu.
- Duc guzdu socoLesLe c jucm preu scump, zIce
momILu de buncIer, puIndu-sI n buzunur IermeIIcII meI,
bcstc, nu vreuu s zIc c-s jucus suu suIer!
- NIcI eu, zIce uILuI.l- A! uL guIopuI, sLrIg un uI
LreIIe, sI rmseI sIngur Iu mus, n prImejdIe c, dup ce
um prpdIL, upoI s IIu sIIIL de sIugI s pILesc sI crLIIe.
NorocIre c ceI cu guIopuI InLrur n IeLuc. TouLe IeLeIe
sreuu pIIne de bucurIe. SIruI Lrecu repede dInuInLeu meu
sI InLr nLr-o LInd sLrumL sI nLunecous ce duceu Iu...
bucLrIe.
- DumnezeuIe! sLrIg sLpunu cuseI, srInd de pe
scuun, mI-uu sLrIcuL cesLIIe.
n udevr, uuzIsem un mure IuIeL. Anu, grusu
bucLrIL, veneu n IInIsLe prIn LInd cu o LubIu pIIn de
cesLI cu ceuI, sI dnLuILorII o mpInser usu de Irumos,
ncuL, Ir voIu eI, Icu un pus IrunLuzesc vesLIL, numIL
rond de jcmbe terticcl , usu de rpIde, ncuL LubIuuu sI
cesLIIe zburur n bucLI.
- Nu-I nImIc, nu-I nImIc, rezIceu un sIerL de ceus pe
urm guzdu, cure Ieseu rosIe cu sIecIu dIn LInd.
- Cu LouLe ucesLe, Anu u uvuL un qclop IrumuseI, mI
zIce un vecIn ncunLuL s Iuc un cuIumburg, sI nu m-us
mIru duc muIne bIuLu IuL n-u II sIIIL s pILeusc cesLIIe.
- Duc-I usu, um gund s Iuc o subscrIpLIe n IoIosuI eI.
Cum mI cuLum supcu, buncIeruI ce-mI Iuuse puruIeIe s-u
upropIeL de mIne.
- Cum, Le ducI, domnuIe?l- M cuIc LoLdeuunu
devreme. - AI, III-mI vIzuvI penLru vIILoureu...l- Cu
nepuLInL, sunL osLenIL.l- Dur n-uI jucuL.l- Purdon... Iu
ncepuLuI suureIeI.l- Asu esLe... dou conLredunse, cu IuLu
doumneI A... sI cu demouzeIu CeIesLInu... - EsLI preu bun,
domnuIe, c mI-uI numruL conLredunseIe.l- O, nu Ie-um
numruL eu, mon cher, dur srdreusu A..., guzdu nssI,
cure-mI zIce dIneour: "Ce! cpILunuI nu jouc, oure-I boI-
nuv? A jucuL numuI dou conLredunse"... c propos, LrebuIe
s cusLIgI Iu bunc? - n udevr, esLI curIoz s-mI IucI o
usmIneu nLrebure, dup ce mI-uI IuuL LoLI bunII. - Cum,
uI prpdIL? mI pure IourLe ru, pcrole d'honneur ... EI
bIne, mon cher, crezI pouLe c cusLIg muIL... um pIerduL
puLruzecI de puruIe, n udevr. SunL LoLdeuunu nenorocIL Iu
crLI. - DomnuIe, um cInsLe s-LI poILesc noupLe bun. uI
sIIIL s rmun nc jumLuLe de ceus, cu s-mI uIIu mun-
Luuu, ce o gsII, n sIursIL, udormIL cu o momuIe n mIjIoc-
uI uneI murI pIrumIde de bIune sI de suIopurI. nLr-un coIL
uI LIndeI, m IcuI c nu vedeum pe un [cshioncble de
mcutcis ton - unuI dInLr-uceI ppuserI ce-I nLuInesLI pe
uIIL sI prIn cuIeneIe, cu pIeLe IungI pun Iu couLe, cu burb
de Lup, cu doI coLI de posLuv rosu IeguLI Iu guL, cu jIIeLc
guIbn c lc republiccine
cu o munLu IIIIucIIe, scurL pun Iu genuncII -, m
IcuI, zIc, c nu-I vedeum cum sI puneu coILunI de bumbuc
uIbusLru pesLe coILunII de mLuse. Jos, sIugIIe dormeuu.
uI sIIIL s-mI descIId sIngur pourLu. u us nu eru nIcI o
drosc. UIILu eru desurL sI LcuL. unureIe uruncuu o
IumIn puIId sI sIub. usII smnuu cu o bIserIc mure,
vuzuL Iu IumInu crepuscuIuIuI. AjunseI ucus pe jos sI
dormII bIne.l- VII Lure LurzIu, zIseI u douu zI IemeII cure-
mI Iceu n LouLe zIIeIe puLuI.
- ApoI, cuconusuIe, m rog s m IerLI. VezI c-um IcuL
usLnoupLe cusIegIIe, sI usLu se-nLumpI numuI o duL n
un.
- Te-uI veseIIL bIne?l- Cu o mprLeus. SIugIIe
boIeruIuI Curc uu uvuL voIe s deIe o Ior sI um IosL
poILIL sI eu. Eru nLr-o oduIe mure n becI, unde um jucuL
LouL noupLeu. Eru o mure udunure sI Lure Irumos. BrbIerI,
cojocurI, croILorI, bucuII, LoL oumenI de Lreub sI cu sLure.
BoIeruI Curc u druIL penLru mus suIzecI IeI, sI, penLru
ce-u muI LrebuIL, uu pILIL sIugIIe. Am jucuL pun
dImIneuL, cund s-uu sLIns IumunrIIe, sI de uceeu Le rog
s-mI duI IerLure duc-um venIL usu de LurzIu.
- Nu-I nImIc, jupuneus; sI eu um peLrecuL noupLeu Iu
un buI.l- A! DumneuvousLr sunLeLI boIerI; u LrebuIL s IIe
Lure Irumos. "Hm! zIseI n mIne, pIscundu-mI buzeIe, duc
vroduL voI scrIe IsLorIu srdreseI A... nu voI du-o s-o
cILeusc jupuneusu dIn cus".
Noo chip de u Iuce corte
D sieclel etcit-ce donc lc l'oeutre Due ton brcs s'etcit
impose?... Tc hcche entcme et secoue Le monument des
tieilles moeurs
EDOUARD TURQUETY
Nou? Du ce-I usLzI nou sub soure? Nu sunL LouLe Lre-
cuLe? Nu sunL LouLe vecII? Nu-I cInsLeu vecIe, ncuL n-o
muI gsesLI pe pmunL? Nu-I puLrIoLIsmuI vecII, ncuL de-
ubIu I muI uIII numeIe n guru procIeLIIor? Nu sunL, n
sIursIL, vecII, purugIne de vecII, LouLe vIrLuLIIe sI LouLe
vILIurIIe, pun' sI modu? S-upoI muI uI nc preLenLIe s ne
urLI cevu nou, sI nc ce? Un nou cIIp de u Iuce curLe! AsLu
esLe, zu, o mure obrznIcIe dIn purLeu-LI, cund sLII c, n
veucuI IsL de uur, noI um nvecIIL LouLe cIIpurIIe de u Iuce
sI de u rsIuce curLe.
EI bIne! cu LouLe ucesLe, cIIpuI meu esLe nou, penLru c
esLe nevInovuL; sI c, penLru oumenII cIvIIIzuLI cu
dumneuvousLr, numuI nevInovLIu u muI rmus nc un
Iucru nou, nevzuL, neuuzIL. CuLeoduL LI se nLumpI pouLe
s Le ducI Iu Lur; usLu n-o IucI cu s Le mIrI de IrumuseLIIe
nuLurII, cu s prIvesLI mreLuI rsrIL uI soureIuI pesLe
nuILeIe vurIurI uIe CurpuLIIor, cu s rsuIII curuLuI uer de
pe sesurIIe MoIdoveI sI u SIreLuIuI, cu s uuzI desILcIousu
cunLure u IIIomeIeI, cu s zIcI, n sIursIL, cu Vcrescu.
u CurpuLI mI-um dus juIeu, or um vruL s-o Irzesc;
RsuneLuI, Irunzu, vuIeu, ApeIe mI-o nmuILesc. Nu! Dum-
neuLu nu esLI usu de nebun s Le mIrI de nIsLe usemene
scLurI. Ce esLe nuLuru, ce esLe poezIu penLru dumneuLu?
OcupuLIIIe dumILuIe Iu Lur sunL muI serIouse, suu muI tc-
jnice, cum uI nvLuL u zIce n dIeceuscu dumILuIe IImb. Te
ducI Iu Lur s-LI vInzI sLogurIIe de Iun, s-LI vInzI gruuI dIn
gropI, ppusoII suu porumbuI dIn cosere, cIrezIIe de boI,
LurmeIe de oI, rucIIuI dIn veInILu cu musIn de uburI - n
IocuI creIu uI II IcuL muI bIne o scouI; ucesLe LouLe Ie vIn-
zI cu s sLrungI bunI, cuL veI puLeu muI muILI de Iu jIdovI,
oduL pIugu EgIpeLuIuI sI ucum u MoIduvIeI; sI pe urm, cu
vro cuLevu suLe de guIbenI n buzunur, nLorcundu-Le n
usI, s uI cu ce Iuce InLrIgI, cu ce du rusIeLurI, cu ce Iuu o
IojIe de runduI nLuI Iu LeuLruI Iruncez, cu ce cumpru, pen-
Lru cucounu dumILuIe, zcri[licuri de Iu MIcuII, cu ce LIe
sLos Iu domnuI CuLure sI CuLure, cu ce... cu ce...! EI bIne, n
mIjIocuI unor usemene puLrIoLIce ocupuLII, nLumpIuLuLI-
s-uu vroduL s vezI, suu s-uuzI mcur, cum Iuc IIcII curLe
IeLeIor, muI uIes Iu munLe? Spusu-LI-u cInevu c Iu munLe,
cund un IIcu upuc pe o IuL de pesLImun suu de suIbu
cure-I esLe mprejuruI guLuIuI, esLe cu cund sI-ur cere-o de
soLIe? Nu-I cIIpuI guIunL? Nu-LI InsuII nIsLe suvenIre mIL-
oIogIce? Nu crezI c cILesLI romunuI coIunuIuI zeeI VInereI?
Duc drgIusuI nu-I desLuI de voInIc s Iuc un usemene
pus, uIeurg Iu cImpoIes, cure se duce de spune IeLeI, n
versurI nLovrsILe de cImpoI, c cuLure IIcu moure,
pIere penLru dunsu.
Oure ucesL IeI de decIuruLIe nu-LI pIuce muI muIL decuL
decIuruLIIIe cIvIIIzuLe de prIn cupILuIIIIe romunesLI, unde
LunruI nLreub dunLuI cuLe mII de guIbenI, cuLe mosII, cuLe
su[lete de LIgunI ure IuLu? SI dup ce I-u IcuL curLe, udIc
IzeI cu guIbenI, Iuce n sIursIL, dur LocmuI n urm, sI IeLeI
o decIuruLIe, ce puLeu u uur sI u precupeL dou ceusurI de
depurLe!
Duc IuLu de Iu Lur I-u ncuvIInLuL cerereu, IIcuI LrIm-
ILe peLILorI cu cImpoIesuI, n cusu IeLeI. CImpoIesuI udres
cLre prInLI urmLoureu oruLIe:
"MosII sI sLrmosII prInLIIor nosLrI mbIund Iu vunuL
prIn codru uu uIIuL uceusL Lur nLru cure ne uIIm sI noI
ucum sI ne IrnIm sI ne dezmIerdm cu mIereu sI cu
IupLeIe dInLru dunsu. DecI, prIn pIIdu uceusLu, IIInd
ndemnuL sI cInsLILuI IIcu (cuLure), u mers Iu vunuL prIn
cumpII, prIn codrI sI prIn munLI; sI u duL pesLe o IIur cure,
IIInd rusInous sI cInsLIL, nu u sLLuL IuL cu dunsuI, cI u
IugIL sI s-u uscuns; sI, vIInd noI pe urmu eI, ne-u udus n
uceusL cus. DecI dumneuvousLr LrebuIe s ne-o duLI suu
s ne urLuLI unde u IugIL IIuru uceusLu, pe cure noI cu uLuLu
osLeneuI sI sudoure um gonIL-o dIn pusLIe".
CImpoIesuI sI dezvIesLe uLunce LouLe IIorIIe reLorIceI,
mpodobIndu-sI vorbu, zIce CunLemIr, cu uIegorII sI cu
meLuIore, dup cum se prIcepe.
PrInLII rspund c ucesL IeI de IIur n-u venIL n cusu
Ior. ns peLILorII sIIIndu-I muI muIL, eI uduc Iu IveuI pe
bunIcu IeLeI.
- Pe uceusLu o cuLuLI?l- Nu. SI bunIcu Iuce Ioc
mumeI.l- PouLe pe usLu o vreLI?l- Bu nu!l- Dup
mumu IeLeI, scoL pe o sIujnIc uruL sI bLrun, mbrcuL
cu sLruIe sLremLurouse. - EI, usLu-I?l- Bu nu, bu nu; pen-
Lru c IIuru nousLr esLe cu pruI guIben cu uuruI, cu ocIII
cu de soIm; dInLII eI sLuu cu mrgeIeIe, buzeIe I sunL rosII
cu cereseIe; Iu Lrup esLe cu o IeouIc, Iu pIepL cu o gusc, cu
grumuzII cu de Iebd. DegeLeIe I sunL muI deIIcuLe decuL
ceuru, sI IuLu muI sLrIucILoure decuL soureIe sI Iunu. n
sIursIL, prInLII, sIIILI cu urme, sI scoL IuLu mpodobIL
dup puLInLu Ior. ogodnu se Iuce, sI IuLu InLr IursI n
cmur, de unde n-o scoL pun' n zIuu cununIeI. AcesLe ce-
remonII cure dIn zI n zI se pIerd prIn cIvIIIzuLIu ceu
IcLoure de bIne, udIc prIn uceu cIvIIIzuLIe cure ne Iuce
cosmopoIILI, drmundu-ne obIceIurI sLrmosesLI, curucLer
sI IImb sI... sI... sI uILe uLuLe [leccuri; ucesLe ceremonII, zIc,
se sIursesc prIn o cununIe. n zIuu uceeu, duc mIreIe sede
n uIL suL decuL mIreusu, LrImILe nuInLe gzdusI (conuccII)
cu s-I vesLeusc upropIereu. ur rudeIe mIreseI sLuu pe
drum usLepLundu-I; sI, nduL ce se upropIu, I prInd sI-I
duc robI, n cusu IeLeI. u nLrebrIIe ce II se Iuc, eI rspund
c ur II LrImIsI s vesLeusc rzboI sI c ousLeu sosesLe dup
dunsII, cu s IuIe ceLuLeu cu usuIL. RudeIe uLunceu merg cu
gzdusII nuInLeu mIreIuI; sI, dup ce s-uu udunuL umbeIe
prLI sI uu ujuns nuInLeu cuseI mIreseI, LoLI Iuc o uIergure
de cuI. AceI cure uu cuI muI ugerI sI, prIn urmure, ujung muI
nLuI Iu semn, prImesc dIn munu mIreseI o nIrum cusuL
cu uur suu cu mLus. Dup ucesLe exercILII cuvuIeresLI, LoLI
se duc Iu bIserIc, Iu cununIe; mIreIe sI mIreusu sLuu pe un
covor, sub cure sunL uruncuLI bunI, spre u urLu c cuIc n
pIcIoure LouL mrIreu sLrIn, cuLund numuI IerIcIreu
cusnIc. u punereu cununIIor, un nunLus urunc n LouLe
prLIIe nucI sI uIune spre u urLu c mIrII se Ieupd de
ucum de jucrIIIe copIIresLI, uvund u se ndeIeLnIcI cu
IucrurI muI nuILe. nLorcundu-se ucus, musu esLe guLu; n
cupuI meseI se pun LInerII, Iur socrII cu nnusII n dreupLu
sI n sLungu. ALunce se scouI un IruLe suu, n IIps, o
rudenIe u mIreIuI, sI Iuce urmLoureu oruLIe:
"uL vIInd vremeu vursLeI csLorIeI sI veseIIeI du-
mILuIe, IruLe, prInLeIe nosLru Le pune Iu mus sI mIre Le
Iuce, unIndu-Le de ucum sI cu uIL neum sLrIn; cI purureu s
III neuILLor prInLIIor sI drugosLeIor IrLesLI; sI LouL vre-
meu s III pIecuL Iu LouLe poruncIIe prInLesLI, cu LouL In-
Imu, cu s IeI bInecuvunLureu Ior. CInsLesLe pe LuLI Lu sI
durerIIe muIcII LuIe s nu Ie uILI, c prIn eI Le-uI nscuL. SI
cu bInecuvunLureu prInLeusc, cu bun ceus de Iu Dum-
nezeu, s III purureu n veseIII, dumneuLu. AmIn".
u sIursILuI meseI, mIreIe vrund s se duc ucus,
vLjeIuI mIreseI, ce pourL un busLon mpodobIL cu IIorI sI
cu cordeIe, se scouI sI, n numeIe eI, cere IerLcIune de Iu
prInLI, zIcund:
"Cund se socoLesLe IerIcIu veucuIuI ucesLuIu, uIIm c
ceu muI LemeInIc esLe bucurIu de III, cInsLILI
dumneuvousLr prInLI; ccI uceusL IerIcIe esLe, cum zIc sI
IIIozoIII, proprium ncturce, udIc udevruL sI deosebIL u
IIreI, c esLe dIn sungeIe su sI cum ur II sIe sIngur omuI.
AceusL IerIcIe o mrLurIsesLe SIunLu ScrIpLur, cund zIce:
"uL IemeIu Lu cu o vIe rodILoure, nLru oIuLurIIe cuseI LuIe
sI, veI vede IIII IIIIor LI, cu nIsLe LInere odrusIe de msIIn,
mpregIuruI meseI LuIe". Asudur, IuL usLzI, cInsLILe dum-
neuLu prInLe cu nevusLu dumILuIe, se pIInesLe bucurIu
prInLeusc nuInLeu dumIIorvousLre. PrIvILI umundoI ceu
udevruL sI neosebIL cu InIm curuL IerIcIu IIIceI dumI-
IorvousLre; prIvILI ceu nseLuL de prInLI bucurIe; de vreme
c usu nLuI, dInLru orunduIuIu IuI Dumnezeu sI dIn
bInecuvunLureu dumIIorvousLre, se Iuce soL IerIcILeI vIeLII
dumIsuIe IruLeIuI nosLru N. SosInd Iu uceusL vursL u IerI-
cILeI vIeLI, IIIcu dumIIorvousLre, dImpreun cu u dumIsuIe
soL, ure duLorIe IesInd dIn cusu dumIIorvousLre, cLre cusu
su de Dumnezeu uIeus, s v muILumeusc, sI nLuI u-sI
cere bInecuvunLureu prInLeusc, c bInecuvunLureu
prInLIIor usupru IIIIor zId nesurpuL cuseIor suIe esLe. De
cure sI IIIcu dumIIorvousLre, dInLru ucesL ceus, ure duLorIe
u-sI cere prInLeusc IerLcIune, InLru ceIe ce n-ur II puLuL
pIInI poruncIIe prInLesLI, poILeIe IrLesLI. ndeumn-o IIreu
ceu bun, dIn curuL InIm, u muILumI dumIIorvousLre de
LouL nLIepcIuneu sI cresLereu nLru cusu dumIIorvousLre;
mIr-se cu ce suspInurI, cu ce IucrImI vu cere IerLcIune de
Iu dumneuvousLr; mIr-se cu ce cuvInLe duIcI de
muILumIL vu muILumI dumIIorvousLre penLru LouL mIIu,
puzu sI grIju prInLeusc. r' Iu unuI preu boguL n mIIeIe
IuI Dumnezeu, dIn osurdIu InImII suIe uIeurg s v
muILumeusc cu udugIreu bucurIeI u LuLuror IruLIIor, sI III
de III u dumIIorvousLre, pun Iu uI LrIeIe sI uI puLruIe neum.
Rugundu-se dumIIorvousLre, mpreun cu u dumIsuIe soL,
sI de ucum nuInLe s rmuIe umundoI nLru nescIImbuL
drugosLe u dumIIorvousLre, Iuundu-sI zIuu bun, sruL
muInIIe dumIIorvousLre". PrInLII rspund cu ocIII
nIcrImuLI: "De vreme ce dumnezeIuscu pronIe uu
orunduIL uceusL unIre cu IIIcu nousLr, u se du soL vIeLII
dumILuIe mIre, urmLorI sunLem sI noI orunduIeIII
dumnezeIesLI; sI mcur c bInecuvunLureu ceu muI
desvursIL cLre IIece cus de Iu unuI uLoLLIILoruI Dum-
nezeu esLe, dur cuL sI de Iu noI prInLeusc bInecuvunLure,
cure um IuuL-o de Iu prInLII nosLrI, cu uceeu bInecuvunLure
v bInecuvunLm sI nLrIm pe IIIcu nousLr, sI svursIm
bun cuvunLureu usupru vousLr. Dumnezeu s v
mpreune sI s v nLemeIeze; s pIIneusc LouL
bInecuvunLureu nLre voI. NumuI sI dumneLu, mIre, s
pzesLI, Le rugm, poruncu bIserIcII nousLre, de cure esLe
poruncIL LoL omuI: "ubILI pe IemeIIe vousLre, s nu Ie
scurbILI pe dunseIe, peLrecund nLru puceu IuI Dumnezeu".
ur Lu, IIIc, IuL crescundu-Le n bruLeIe drugosLeI sI u
durereI nousLre ceI prInLesLI, sI cu ceIe dInLr-nseIe
nvLLurI IrnIndu-Le, ucum sosInd vremeu cuvIIncIous,
cu durereu InImII nousLre sI cu bucurIe dezIIpIndu-Le dIn
bruLeIe nousLre, mpIInIm sI ceu muI de pe urm duLorIe u
prInLesLeI drugosLe, dundu-Le nLru bInecuvunLureu
soLuIuI. DecI, de ucum nuInLe, dImpreun peLrecund, noI
dIn LoL suIIeLuI v bInecuvunLm sI rugm pe sIunLuI Dum-
nezeu s nmuILeusc unII vIeLII vousLre, s ocurmuIusc
peLrecereu vousLr nLru o drugosLe sI nLru o unIre; c,
vzund IerIcIu vousLr, s se bucure sI suIIeLuI nosLru, pe
voI numuI uvunduv sprIjIneuI sIbIcIuneI nousLre sI
munguIere durerIIor bLruneLIIor. SI nLrIm sI nLru IIII
vosLrI uceusL u nousLr bInecuvunLure.
SI Lunru IuL se urunc n LremurundeIe bruLe uIe
prInLIIor. Ce deosebIre nLre nunLIIe ucesLe - ce oduL
eruu obsLesLI sI usLzI se muI uII numuI n suLeIe unde neb-
unIu nnoIrIIor n-u InLruL nc -sI nLre nunLIIe boguLIIor
nosLrI de usLzI, unde csLorIu esLe o specuIuLIe,
bInecuvunLureu prInLeusc o comedIe de rus, IuLu o murI
udeseorI duL pe credIL sI cununIu o proIunuLIe. De gInere
nu zIc nImIc, ccI eI, de se bucur n zIuu uceeu, se bucur
numuI de sucII cu bunI ce u prImIL zesLre.
n sIursIL, mIreIe vre s-sI IuIe IemeIu; uLunce, IruLII eI I
sLuu cu secureu curmezIs n us - odInIour cu sbIIIe
scouse, pe cund muI eruu sbII - sI nu-I Ius s Lreuc,
pun cund nu se rscumpr cu vreun dur. uLu se suIe
uLunceu suu cu cumnuL-su, suu cu soucr-su nLr-un cur
ncrcuL cu zesLreu-sI. ur mIreIe I urmeuz cIure cu LoLI
nunLusII, ce cIIoL sI duu dIn pIsLouIe, LoL drumuI.
ns cIInurIIe mIreIuI nu sunL nc sIursILe. Ajungund
mIreusu Iu cusu brbuLu-su, drugeIe o Iuu sI o ncIId nLr-
o cmur; nunLusII se upropIu uLunceu sI sLrIg s Ie
descIId; vznd, n sIursIL, c nu-I uscuIL, sLrIc usu, sI
IerIcILuI mIre sI smuIge Lunru soLIe dIn bruLeIe rudeIor -
cu romunII pe subInce -, o rIdIc pesLe pruguI usII - sI
zbour cu dunsu n cmuru umoruIuI.
AcesLe uIegorII nc rmuse de Iu romunI, ucesLe IdIII
prucLIce, pe cure cousu cIvIIIzuLIeI Ie durm dIn zI n zI muI
muIL, LI Ie-um spus, cu s vIn, n sIursIL, Iu nouI cIIp de u
Iuce curLe, ce se obIcInuIesLe nc muI n LouLe suLeIe de Iu
munLe.
O IuL creIu I-u pIcuL un IIcu dIn vreun suL I d
voIe s vIe s-o vud o duL pe spLmun, n noupLeu
sumbeLeI spre dumInIc.
Cund cu nerbdure usLepLuLuI ceus se upropIe, LuneLeIe,
IuIgereIe, IurLunIIe, pIouIu, zpudu, nImIc nu-I opresLe.
Ajungund Iu cusu IbovnIceI se uscunde n vrun coser suu n
vro poIuL, pun cund

TouLe ucesLe oruLII s-uu copIuL nLocmuI de pe orIgIn-


uIuI oruLIIIor ce s-uu zIs Iu nunLu IeLeIor rssLrbunuIuI
meu, sLruruI onIL Arbure. Red. prInLII IeLeI se duc Iu
cuIcuL, penLru c nImene nu sLIe c u venIL, uIur de IuL.
AceusL LInuIre nu v preu pIuce, cuconILeIor, dumIIor-
vousLre cure sunLeLI usu de nevInovuLe, dumIIorvousLre,
cure IuceLI LouLe, zIuu mure. EI, mcur c nu v esLe de pIuc,
LoLusI uceusL LInuIre n-u prIcInuIL muI nIcIoduL IeLeIor
de Iu Lur uceeu ce se nLumpI usu de des dumIIorvousLre,
cure nIcIoduL nu v prImILI umorezII n LuIn. O, cILILorIIor
meI dIn usI sI dIn BucuresLI, dIn LInuLurI sI dIn judeLe, cI-
LILorIIor meI dIn veucuI uI nousprezeceIeu, voI cure cILILI
LouL zIuu romuneIe IuI clzcc sI u IuI Pcul de Kocl, uILuLI
romune, veuc sI obIceIurI de prIn oruse; mbrcuLI-v cu
IuInu vousLr ceu muI uIb de nevInovLIe, IuInu |pe | cure
o purLuLI cund uveuLI zece unI, cund uveuLI cIncI unI, spre u
uuzI, Ir s zumbILI de ruLuLe, uceeu ce um s v spun.
Cund prInLII I s-uu cuIcuL, IuLu, duc esLe vur, Iese nceL-
nceL, pe vurIuI degeLeIor, se duce de-sI gsesLe IbovnIcuI
sI, puIndu-se pe Iurb verde, sub un pr bLrun cu veu-
curIIe, sI vorbesc de drugosLe, unuI Iung uILuI. Duc esLe
Iurn, IuLu descIIde nceL usu cuseI, IbovnIcuI InLr, sI
Ieupd gIugu pe o IuvIL sI se suIe pe cupLIor, Ing
umorez. SI nduL ce vurIuI CeuIIuIuI ncepe u se uIbI de
IumInu zorIIor, IIcuI dup o nevInovuL noupLe - dur
nevInovuL! - se scouI de Iung IbovnIcu-sI, sI Iu gIugu sI
se nLource n LuIn ucus, dup ce sI-u IuuL de Iu umorez
voIe s vIe sI-n sumbLu vIILoure s-I Iuc curLe pe cuptior
scu sub pcr. PenLru uceusLu LrebuIe s IIe cInevu de Iu
munLe, nu-I usu? SI noI sunLem dIn usI, dIn BucuresLI. D
temporc, o mores !
Ilozii pierdote. Ln inti umor
Pre[ctc si cu duh umilit cc tocte numele din cceste [ile
sunt nchipuite, cc n-cm nteles pe nimene, cc tot este
obstesc si nimicc personcl
Ilozii pierdote
nLr-o seur de Iurn suu de prImvur, zu nu LI-oI sLI
spune, penLru c nu sunL usLronom, dur sLIu c eru n murL,
eru udunuL o mIc socIeLuLe uIcLuIL de LInerI sI de dume
usemene LInere; esLe de prIsos s spun c eruu sI
IrumuseIe. AceusL socIeLuLe eru n usI, nLr-o uIIL uI
creIu nume nu LI I-oI spune, IIIndc eu nsumI nu-I cuno-
sc. SLIuL esLe geogruIIcesLe sI sLuLIsLIcesLe c cupILuIIu MoI-
duvIeI nu sumn n nImIc cu ceIeIuILe cupILuIII bIugosIov-
ILe de Dumnezeu. usII, orus vesLIL prIn IeredeuI Lurcesc,
prIn curnuLII IuI CurIgnIunI, prIn upu de Iu PcururI, prIn
vorbu nemLeusc u IuI Regensburg sI prIn pIcInLeIe
rposuLeI mudumeI dumIsuIe, prIn ruIneIe IuI psIIunL, prIn
mInunuLeIe ppuse ce LoL unuI se vd zIuu, Iur de Iu
CrcIun sI pun Iu IsuLuI secuIuI sI noupLeu, prIn o berrIe
nemLeusc, prIn IrgImeu sI IrumuseLu uIILeIor, prIn o
IubrIc de cIIpurI de Ipsos, prIn urIILecLuru bordeIeIor sI
buruceIor suIe, usII, cenLruI cIvIIIzuLIeI, u IILeruLurII sI u
gunoIuIuI MoIduvIeI, ure uIILe, dur muI nIcI unu cu nume,
ure opLzecI de mII de LrupurI, dur nIcI mcur zece suIIeLe,
ure podurI preu Irumouse sI n-ure mcur un puru; ccI, cu
LouL bunvoInLu ce um de u Iudu LoL ce-I puLrIe sI u
puLrIeI, LoLusI neprLInIreu m opresLe s numesc BuIIuIuI
uIL IeI decuL o mure suu o mIusLIn, unu sI uILu dup LImp
suu vreme, dup sceL suu umezuI. usII, cure I orusuI ceI
muI Irumos dIn Iume cund I vezI de depurLe, suu cund I
nLorcI dosuI, esLe IocuIL nLre uILe nuLII de urmenI, cuI, jId-
unI, cuInI, LIgunI, boI, dIn cure, dup eLImoIogIu nvLuLuIuI
DIonIsucII oLIno, se Lrug sI boIerII |1|; muI esLe IocuIL sI
de o mun de cIuponI cure Iuc muI muIL vuIeL - sI muI
puLIn Iucru - decuL LouLe ceIeIuILe bIpede, dur nu LI-oI
spune numeIe Ior, penLru c um muncuL oduL pupuru sI
um IoLruL s IIu dIscreL. usII esLe IocuIL de LouLe ucesLe
noroude, semInLII, dobILouce sI vIeLLI, sI IucruI ceI muI rur
ce nLuInesLI n cupILuIIu MoIduvIeI esLe un moIdovun. S-
upoI LrebuIe s sLILI c, penLru scrIILorII romunI, ucesLe uIILe
unonIme uu un mure IoIos. EIe Le munLuIe de o muILIme de
urI mosLenILoure cu dIscordIu IuI ALreu sI u IuI TIesL, cu u
LroudenIIor sI u eIInIIor, suu, duc vreI o compuruLIe muI
nou, cu sIudu gIeIIIIor sI u gIIbeIInIIor. SunL ucum vro doI
unI cund, InLr-un urLIcoI scos dIn Pcris ou le Litre des cent
et un, um Lrudus Lc rue Poissoniere, sIov dup sIov, prIn
PscrIe, nu mI-um uprIns puIe I cup? Nu s-uu scuIuL
mpoLrIvu meu IocuILorII dIn PscrIe cu preLenLIe c I-um
uLucuL n cInsLeu Ior sI cereuu cu LopuzuI cu s IIu spunzuruL
cu PeLrurIuI, pe sesuI rumouseI? ALuLu ur muI LrebuI
bIeLIIor IILeruLI, s mpodobeze cu ueronuuLIcu Ior, suu muI
moIdovenesLe cu pIuLIreu Ior n uer, serbureu vreunuI Iur-
muroc sI s sIujeusc de pIId pucInIcIIor IocuILorI. Cum LI
spuneum, socIeLuLeu nousLr se uIIu nLr-o uIIL Ir nume.
Eu se uIcLuIu de cIncI LInere dume sI demuuzeIe, de vro
LreI brbuLI nsuruLI sI de vro puLru LInerI, suu IoILeI, cum
se zIce Iu Lur. PrIn un Ienomen neobIcInuIL n pocILu cup-
ILuIIu nousLr, socIeLuLeu uceusLu eru sIngur n IeIuI eI.
BrbuLII nu eruu zuIurI sI nu vedeuu n IIesLecure pe
mInoLuurIzuLoruI Ior, cum zIce dI. de BuIzuc, udIc,
romunesLe, pe mpodobILoruI cupuIuI Ior. TInerII usemeneu
nu uveuu preLenLIu, cu Don Juun, s gseusc n IIesLecure
IemeIe suu IuL o Izbund u duIuIuI, u IrumuseLII sI u
munIereIor Ior. DecIuruLIIIe Ior nu zburuu n dreupLu sI n
sLungu, cIIpuI ceI muI nesmInLIL de u se Iuce nesuIerIL Lu-
Luror IemeIIor. DumeIe eruu mbunLLILe cuL se pouLe, ns
nu eruu prude, pIugu socIeLLII nousLre.
Duc esLI geL-begeL moIdovun, duc nu esLI neoIogIsL,
duc nu esLI ubonuL Iu nIcI o IouIe romuneusc, negresIL c
cu un uer oLruL mI-I nLrebu ce-I prudc? SI eu, cu LoL re-
specLuI ce LrebuIe s uIb un scrIILor dInuInLeu unuI pubIIc
usu de ntctct cu uI nosLru, LI-oI rspunde c prudu, prude,
esLe un cuvunL IrunLuzesc, cure romunesLe n-ure nume, dur
nsemneuz o IemeIe u creIu numuI urecIIIe, rureorI sI
ocIII, I sunL curuLe, cure suIere LoL, numuI s nu-I zIcI pe
nume, cure, cund vede Pcsse-minuit Iu LeuLru, suu se Lruge
n IunduI IojIeI, suu sI usLup urecIIIe sI Iuge cuL pouLe,
sLrIgund: "Ah, mc cherel quelle piece de ccbcretl" SI, cund
merge ucus, sLILI ce Iuce sIunLu, curuLu, mbunLLILu
prud? ScrIe umorezuLuIuI eI, suu umorezuLIIor eI, penLru
c de muILe orI se nLumpI c prudu ure muI muILI
umorezuLI, s vIe s beIe ceuI cu dunsu sI s...; sI pun cund
umorezuLuI suu umorezuLII vIn, cILesLe: Les cmours du che-
tclier de Icublcs sI Les licisons dcnqereuses.
SocIeLuLeu nousLr uveu nc un mure uvunLuj usupru
LuLuror sLrungLurIIor sI udunLurIIor ce IusenII bInevoIesc
u Ie decoru cu nume de socIeLuLe, cure, dup Ideeu meu,
esLe numuI producLuI cIvIIIzuLIeI; sI, dup cum esLe sLIuL,
cIvIIIzuLIu esLe depurLe de o Lur unde se uII oumenI ce poL
zIce zIuu mure: "AsLzI um vunduL suu um cumpruL uLuLe
su[lete de LIgunI." SLpunu cuseI nu eru LIrun, nu vroIu s
domneze conversuLIu. PreLenLIIIe suIe nu se nLIndeuu cu
IdeIIe, prejudeLeIe, senLenLIIIe dumIsuIe de IIIozoIIe, de
eIegunL, de bon ton, de sctoir titre, s sIujusc de pruvII
udunrII nLregI. Dup pruderIe, prezumLIu, suu cum us
zIce LruIIu, esLe ceu muI mure run u socIeLLII nousLre.
IesLecure brbuL, IIesLecure IemeIe se socouLe IenIxuI
sexuIuI su. BrbuLII se socoL dIpIomuLI, udmInIsLruLorI, Ie-
gIsIuLorI, osLenI, mugIsLruLI, urLIsLI, pun' sI oumenI cu duI,
pun' sI puLrIoLI sI oumenI cInsLILI. DumeIe usemene, muI
uIes uceIe cure uu IosL pun Iu VIenu suu sI mcur pun Iu
emberg, se socoL ceIe nLuI dume dIn Iume; se socoL cu
duI, cu IrumuseL, cu LuIenL; uu muI uIes preLenLIu u
cunousLe c [ond urLu suIonuIuI, l'crt du sclon, cum zIc
dumneuIor, sI cu LouLe ucesLe duIuI dumIIorsuIe sL n cun-
cunurI de Lurgusoure, n nIsLe prousLe cIeveLIrI, n
coIIbeLurI mprumuLuLe dIn coIecLII de unecdoLe sI de bons-
mots ; IrumuseLu dumIIorsuIe esLe posLIs cu sI IormeIe ce
subjug InImIIe bIeLIIor neIspILILI; IrumuseLu sI IormeIe Ie
sunL uduse n cuLII de Iu PurIs mpreun cu cupeIeIe sI
rocIIIIe |z|, Iur LuIenLuI dumIIorsuIe esLe u Iuce munevre cu
IorgneLu, u IovI dou Luse pe pIuno sI u zugrvI IuLu dumI-
IorsuIe. CuL penLru urLu suIonuIuI, penLru mesLesuguI de u
bIne prImI, puLIne cuvInLe mI vor II LrebuIncIouse spre u
urLu ce nsemneuz ucesL LuIenL de curund InLrodus. ArLu
suIonuIuI nsemneuz n usI preLenLIu cu IIesLecure
persoun ce InLr nLr-o cus unde sLpunu LIne suIon s-sI
depuIe Iu us vrednIcIu, curucLeruI sI opInIIIe sI s se
IoLrusc u nu II decuL pupuguIuI dumeI de guzd. AceIu
cure ur ndrznI s uruLe vro Idee neuLurnuL se pune n
prImejdIe de u vedeu pe guzd c-I nLource dosuI: mcniere
toute neute de [cire les honneurs de son sclon. PruderIu,
dur sI LIrunIu sLpuneI cuseI IIpseu cu LoLuI dIn socIeLuLeu-
modeI cure o expunem cInsLILIIor sI nvLuLIIor nosLrI cI-
LILorI, ce se uIcLuIesc negresIL dInLr-o nuIL nobIeL sI dIn-
Lr-un respecLubII pubIIc, vorbe nLrebuInLuLe sI puse c
l'ordre du jour. IesLecure sI spuneu sIobod opInIu su;
mpoLrIvIrIIe nu Ieseuu nIcIoduL dIn reguIIIe urmonIeI. O
conversuLIe InLeresunL, cu duI, domneu n suIon.
nsuruLII, desI nsuruLI, nu IIpseuu de u II sI oumenI pIcuLI.
DomnIsorII nensuruLI, nLr-o rIvuIILuLe usour, Iceuu usuIL
de duI sI conLrIbuuu Iu pIcereu obsLeusc; nImIne ns nu
cuLu u domnI usupru uILuIu prIn nsemnrI uLIngLoure,
nImIne nu veneu Iu personuIILLI cum I obIceIuI
pmunLuIuI. DumeIe cu cusLeIuneIe dIn veucuI de mIjIoc
eruu judecLoure sI, prIn duIceIe Ior zumbeL, rspILeuu pe
uceI cure se deosebeuu muI muIL, Iur prIn reIIecLIIIe Ior de
bun gusL, IIne sI drepLe, nvIuu socIeLuLeu.
O udunure cuL de bIne uIcLuIL s IIe, duc nu vu uveu
sI IemeI, vu II LoLdeuunu monoLon sI uruL. O udunure Ir
IemeI esLe cu o grdIn Ir IIorI, cu un brbuL Ir burb sI
musLeLI, cu o zI Ir soure, cu o guzeL Ir ubonuLI, cu un
ses Ir verdeuL, cu un LeuLru Ir pubIIc, cu versurI Ir
poezIe, cu o vIuL Ir IIuzII, cu un judecLor Ir procesurI,
cu un Lunr Ir umor sI, n sIursIL, cu LouLe compuruLIIIe
dIn Iume. emeIIe sIngure uu LuIenLuI s nsuIIeLeze
conversuLIu, s-sI nuILe ncIIpuIreu pun n uI nouIeu cer
duc esLe un uI nouIeu cer. O udunure cu IemeI Le Iuce de-LI
uILI grIjIIe vIeLII, cIInurIIe umbILIeI, IIpsu bogLIeI,
nemuILumIrIIe poIILIcII. runLeu LI se dezburcesLe, Le uILI, Le
socoLI n vrusL de opLsprezece unI, Ir suprrI, Ir
necuzurI, sIobod sI IerIcIL. emeIIe sunL poezIu vIeLII
nousLre, IemeIIe, zIc, dur Iucru ceI muI rur ce gsesLI n
MoIdovu sunL IemeIIe. GsesLI de ujuns mume, nevesLe,
vduve, IeLe, sIuLe, scIIoupe, cIIoure, vornIcese, bnese,
pILrese, negusLorILe, bcIILe, LIgunce sI uILe usemene
creuLurI ce se nusc, cresc, se mrIL, Iuc copII sI mor. Dur
[emei, usLu-I cum greu.
Dur pouLe mI-u zIce un pedunL, ce IeI de IIeucurI
vorbesc, sI oure LoL ce nu-I brbuL nu-I IemeIe?
Cu respecLuI ce LrebuIe s um dInuInLeu dIpIomeI du-
mIsuIe, eu voI rspunde: "Nu! emeIu, n IexIconuI meu,
nsemneuz o IIInL gIngus, sIub, drgIus, Irumous,
IcuL dIn IIorI, dIn urmonIe sI dIn ruzeIe curcubeuIuI,
cuprIcIous, r cuLeoduL, bun muI muILe orI, o IIInL
IcuL penLru umor, menIL u pune n IunLurI pe eroII ceI
muI nendupIecuLI, cure penLru un zumbeL Le Iuce de-LI vIn-
zI vIuLu dIn usL Iume, sI purLeu dIn ruI dIn ceuIuIL Iume,
cure ure un suIIeL ce nLeIege LoL ce esLe Irumos, cure pen-
Lru ceI muI mIc Iucru cuLeoduL pIunge sI uIL duL I n
sLure s-sI jrIeusc vIuLu, cure I desLoInIc s Iuc IupLeIe
ceIe muI murI, cure cund I bIund cu o LurLurIc, cund
LurbuL cu o IeouIc, cure cund I crud, cund mIIous; Ie-
meIu esLe un umesLec de gruLII, de bunLuLe, de ruLuLe, de
duI, de cocIeLrIe, de sIbIcIunI sI de LrIe, u creIu muI
LouL vIuLu se mrgInesLe nLru u IubI sI u II IubIL; o Ie-
meIe, n sIursIL, esLe un cevu ce nu se pouLe nIcI descrIe,
nIcI numI, nIcI IoLr muLemuLIcesLe, un cevu ce esLe ceI
muI rur Iucru dIn MoIdovu, muI rur, duc se pouLe, decuL
cInsLeu, puLrIoLIsmuI sI umoruI, cure vreu s zIc IourLe
muIL". Dur LoL uceI pedunL, crILIc, uspru sI muLerIuI, mI-u
zIce, IursI, c nIcI o Lur esLe n Iume unde s se vorbeusc
muI muIL de cInsLe, puLrIoLIsm sI umor, c, prIn urmure,
cum ndrznesc u zIce c ucesLe vIrLuLI IIpsesc n preuduI-
ceu Luru nousLr? TocmuI penLru c se vorbesLe usu de muIL
de dunseIe, LocmuI de uceeu IIpsesc, sI Iu zIseIe meIe duu
dovezI usu de ImurILe cu de dou orI dou. SunL muILI cure
uu neconLenIL cInsLeu n gur sI puImeIe pe obruz; sI usu
IoLrsc un probIem necunoscuL nc n uILe LrI, udIc de
u unI cInsLeu cu deIImureu. VreI s sLII ucum cuL Lruge un
puLrIoL moIdovenesc? CuL n-u II n sIujb, Le vu usurzI cu
numeIe de puLrIe, cu jerLIe penLru puLrIe. Acu pune-I n
sIujb, suu, cum zIce dumneuIuI, n cIIvernIsuI, sI, muIL
dup LreI IunI, Le veI ncredInLu c sInguru jerLI sI sInguru
mbunLLIre ce u IcuL puLrIeI u IosL s jrIeusc o pung
desurL penLru o pung pIIn sI s-sI mbunLLeze ecI-
IpujuI, udIc buLcu sI cuII. SI uLunce, numuI duc veI uveu
cevu cILIre romuneusc sI puLIn uducere umInLe, veI cunLu,
cu DonIcI, c ure: PuIusor Pe boLIsor.
De umor nIcI nu LI-oI vorbI, penLru c us IuII. AmoruI,
ceu muI nobII dIn LouLe puLImIIe, cure uLuL Iu IupLe murI,
cure InsuIIeuz eroIsmuI sI genIuI, cure d IdeI de cInsLe sI
de sIuv, cure nvIuz, cure Iurmec, cure uduce pe om nLr-
o Iume de vIsurI, uneIe muI uurILe decuL uILeIe, cIne-I
cunousLe, cIne-I sIvesLe? AmoruI n MoIdovu esLe
desILureu sImLurIIor, drugosLeu IuunIIor sI u suLIrIIor. A
IubI nsemneuz Iu noI u se Iuu, u se scIImbu, u se Iepdu, u
se uILu, u se ngurIuI sI u se desprLI IursI, Ir cu puLImu
s Iuse cuL de puLIn nLIpurIre n InImu uceIor ce zIc c
sImLesc umoruI.
Dur vd, nuILo nobIeL sI respecLubIIe pubIIc, c m-um
deprLuL cu LoLuI de sujeLuI meu. n Ioc s v vorbesc curuL
sI scurL de IIuzII pIerduLe, m upuc s v povesLesc de uLuLe
bdgunII, de uIILe unonIme, de Iurmurouce, de BuIIuI, de
cInsLe sI de IubIre de puLrIe, cu sI cund dumneuvousLr uLI
uveu cevu u Iuce cu cInsLeu sI cu puLrIu. Retro, Sctcnc !
Purdon, purdon, IurL-m. nuInLe de u-LI Iuce nuruLIu
umoruIuI meu, nu esLe ns bIne s urmez modeI sI s
ncep prIn cIusIIIcuLIu cunosLInLeIor omenesLI, suu ceI puLIn
prIn ceu muI mIc deIInILIe u IumII suu u mIcuIuI nosLru
gIob, cure psesLe IInIsLIL mpregIuruI cenLruIuI su de
uLrucLIe? ns IIIndc, cuLeoduL, nu bguLI n sum modu,
muI uIes cund se uLInge de pedcnterie ncepctoriclc, m
supun dorInLeI obsLesLI, v rog s-mI IerLuLI uceusL dI-
gresIe sI retenons c nos moutons, udIc uI s ne nLourcem
Iu IIuzIIIe pIerduLe.
SocIeLuLeu nousLr eru udunuL nLr-un suIon, u cruIu
nu LI-oI Iuce descrIereu, mcur orIcuL de c lc mode s IIe
descrIerIIe suIouneIor sI u mobIIeIor dIn cupILuIIe - penLru
provIncIuII, cure dup usemene descrIerI sI orcnjcrisesc
scrlonurile sI-sI cumpr mobilurile. Dou dume eruu pe o
cunupe puse n preujmu uneI mese, uILe dou eruu pe un lit
de repos usezuL nLr-un coIL; u cInceu dum, penLru cure
uveum o sIbIcIune cevu cum preu Iruged, sedeu pe un
scuun Iung mus sI cILeu cu coILuI ocIIuIuI o curLe, ce cu
muILe uILeIe eru pus pe mus: Lc phusioloqie du mcricqe
(medILuLIu XV: Des retolutions conjuqcles), curLe ce
esLe de prIsos s recomund IIesLecruI nsuruL sI IIesLecruI
Lunr ce vreu s InLre n breusIu predesLInuLIIor. TrebuIe s
sLILI sI usLu, c socIeLuLeu nousLr se ndeIeLnIceu sI cu IILer-
uLuru nuLIonuI; muILe bus-dume Iu uceusL noveI vor
zumbI cu dIspreL sI vor zIce c dumeIe meIe negresIL sunL
nIsLe bcIILe, ccI uImInLreIe cum ur puLeu s cILeusc crLI
moIdovenesLI? DumneuIor nsusI rugcIunIIe de comunI-
cure - duc se muI comunIcl- Ie Iuc IrunLuzesLe, sI ceIe
muI cresLIne, grecesLe. Eu, cu LouL guIunLerIu ce um LoL-
deuunu penLru bus-dume, Ie voI rspunde c dumeIe meIe,
mcur c cILesc scrIerI romunesLI, sunL usu de pIcuLe sI de
bInecrescuLe - ceI puLIn - cu sI dumneuIor. n prImejdIe
s m Iuc de rus, eu voI zIce nc sI muI muIL, c udIc nLre
ucesLe dume eruu sI uneIe cure cuILIvuu IILeruLuru nuLIonuI
sI cure nu se roseuu u pune pe IurLIe IdeIIe Ior. u ucesLe
cuvInLe negresIL c muILI [cshioncbles vor Iuce un soubre-
scut cu sI cuII dIuI SuIIIer, ce, pcr pcrenthese, ure sI
nIsumuI Iu guL, sI vor zIce cum pouLe cInevu s se numeusc
dum, cund s-upuc de mesLesuguI uuLorIeI, c roIuI IemeII
esLe de u IubI sI u Iuce bucuLe, Iur nu de u dIcLu IumII IegI sI
senLenLII. Eu sunL de o uIL opInIe: um sIbIcIuneu s cred
c IemeIu esLe IcuL penLru uIL cevu muI nuIL decuL u
poruncI de bucuLe sI u cuLu numuI prozuIceIe LrebI uIe
gospodrIeI; o socoL de o mIsIe muI nobII n socIeLuLeu
europeun. De uceeu, mcur c enLuzIusmuI meu penLru
NupoIeon covursesLe LouL compuruLIu, LoLIsI nu poL s-I
IerL nedreupLu ur ce uveu penLru Doumnu de SLuI, numuI
penLru c eru o IemeIe de genIu. Dur vd c cILILorII meI se
oLrsc. nduL ce cInevu IoLrsLe s scrIe, s se
LIpreusc de vIu, eI nu muI esLe sIobod, esLe rob; sI cu rob
LrebuIe s se supuIe pubIIcuIuI, cu LIgunuI urmusuIuI - suu
nuzIruIuI, dup nouI usezmunL ||. De uceeu, cu LouLe c
us uveu nc muILe s v spun de IIngusILorI, de puLrIoLI
pungrILI, de scrIILorI vunduLI, de purvenILI muI rI decuL
LoLI urIsLocruLII dIn Iume, de LInere cocIeLe, de vduve reIe
sI sIuLe ncuL venInuI Ie Iese pe obruz, sI de uILe uLuLe
IucrurI vrednIce de nsemnuL ce curucLerIsesc moIdovenII
veucuIuI uI nousprezeceIeu, LoLusI m vd sIIIL s-mI curm
reIIecLIIIe sI s-LI povesLesc curuL unecdoLu meu.
ConversuLIu socIeLLII nousLre Iu nLrerupL de un IucI-
eu cure uduse "AIbInu romuneusc". O dum, ceu muI
IrumusIc, u creIu nu LI-oI spune numeIe, cu s nu se
munIe ceIeIuILe, Iu IouIu sI cILI: Iluzii pierdute.
u ucesLe cuvInLe mugIce, LoLI, brbuLI sI IemeI, rsrIr
cu prIn o IovIre eIecLrIc. IuzII, cIne nu Ie-u uvuL, cIne nu s-
u IegnuL cu nseILoureIe Ior IgduInLe!
MInIsLruI n puIuLuI su, srucuI n coILuI uIILeI, de cuLe
orI nu-sI udorm prIn nIucIrI, unuI grIjIIe bogLIeI, uILuI
suIerInLeIe IoumeI sI u IrIguIuI?
Cure IuL Iu vursL de susesprezece unI nu-sI Iuce o
Iume de IIuzII, cure nu crede c-sI vu unI vIuLu cu un Lunr
nzesLruL cu LouLe nsusIrIIe LrupuIuI, u InImII sI u duIuIuI,
LreI nsusIrI pe cure muI nIcIoduL nu Ie ure udunuLe un
brbuL. ns vuI, srucu IuL, IIuzIIIe suIe se pIerd n puLIn
cu IumuI n uLmosIer. VIne o vreme cund deoduL, Ir
sLIreu, Ir vroInLu su, se vede jerLIIL dumnezeuIuI zIIeI,
interesului; muI nIcIoduL InImu eI nu esLe n congIsuIre
cu vroInLu prInLIIor. CuLe IeLe, duc ur II puLuL uIege dup
pIucuI Ior, s-ur II IcuL soLII mbunLLILe, mume Irugede,
podoubu socIeLLII? Dur usLu nu se-nLumpI muI nIcIoduL.
Poruncu prInLIIor Ie urunc n bruLeIe unor modurIunI
necIopIILI, dur preLIosI penLru c-s pIInI de bunI, penLru c
uu mosII, uu sLure. ur duc uu nsusIrI de u Iuce pe o Ie-
meIe IerIcIL, cIne muI nLreub? Srucu IuL, ce grozuv zI
LrebuIe s IIe penLru dunsu zIuu nunLII suIe, cund sLIe c
LInereLIIe suIe, c IrumuseLeu su, c comoureIe uscunse uIe
InImII suIe ure s Ie jerLIeusc unuI brbuL ce nu-I suIere,
cund sruLrIIe suIe pIIne de desILure, cuvInLeIe suIe de
IrgezIe, dezmIerdrIIe suIe, gIusuI eI, umoruI eI, u s IIe
sIIIL s Ie uruLe, s Ie IuIeusc cu un modurIun suu cu un
bLrun; uLunce, udIo LouLe vIsurIIe eI de uur, udIo IIuzIIIe
suIe; n puLIn, crInuI sI rozeIe IeLII suIe se Iuc nevzuLe, In-
Imu I se zburcesLe, obruzuI I se ucoper de o pIeIIL de
sILIun, LrupuI sI suIIeLuI eI mbLrunesc nuInLeu vursLeI sI
se Iuce o musIn cure mnunc, merge, dourme, cusc, esLe
n sLure de u vorbI numuI de cuLe LorLurI u IcuL, cuLe
duIceLI ure, cuLI vILeI I-u ILuL, cuLI cucosI u cIuponIL;
uceusLu esLe sourLu IIesLecreI LInere, uceusLu esLe Ispruvu
IIuzIIIor eI. SrucIIor IeLe, voI cure sunLeLI poezIu vIeLII
nousLre, ccI n crLIIe poeLIIor nosLrI numuI poezIe nu se
gsesLe, voI, cure uLI LrebuI s LrILI numuI nLr-o uLmosIer
mIrosILoure, s cIcuLI numuI pe roze, s uuzILI numuI
cunLece de mIrure sI de umor, ce u IcuL dIn voI InLeresuI sI
nedreupLu socIeLuLe? Cure Lunr, cund InLr n Iume Iu
vursLu de douzecI de unI, nu se socouLe u II oduL sIuvu
conceLLenIIor sI, mundrIu prInLIIor sI sI u IubILeI suIe;
n nIucIreu su eI se vede cInsLIL, cuLuL, IubIL de o IemeIe,
dup mourLe penLru puLrIe, ceu muI mure IerIcIre penLru
un Lunur; gIusuI su Lun, sLrIc nruvurIIe ceIe reIe,
ndrepLeuz ubuzurIIe, punu su, IrzIL numuI udevruIuI,
omour mIncIunu sI rsLourn pe IIngusILorI - sI, cund se
LrezesLe, se vede sIngur, vunduL de prIeLenII sI, prIgonIL,
IepduL penLru nIsLe dobILouce u croru IImb nu sLIe decuL
u IIngusI sI u croru Lrup nu se pouLe LIneu decuL n LrI-
ungII. SI usu, nuInLe de douzecI sI puLru de unI, eI sI vede
rpILe LouLe IIuzIIIe suIe, dezndjduIreu I rmune sIngur
LovrsIL credIncIous. Nu muI crede n nImIc. VIuLu
uLunce penLru dunsuI esLe sIursIL, ccI ce esLe vIuLu Ir
IIuzII? Dur sImLImenLuIILuLeu m-u upucuL Ir voIu meu. CuL
pe ce erum s-LI spun o IsLorIe udevruL, cund m-um
nduLorIL s-LI spun o unecdoL, nscuL n ncIIpuIreu
meu. Eu nu scrIu cu s Le Iuc s pIungI. TrebuIe s Le Iuc s
ruzI; sI, cIIur duc InImu mI-I seuc, duc rusuI, expresIu
IerIcIrII, esLe deprLuL de buzeIe meIe, LrebuIe s rud, duc
vreuu s IIu cILIL.
O dum se puse u cILI IIuzIIIe pIerduLe u dIuI V... A..., un
Lunr ce Iuce excepLIe dInLre ceIIuILI LInerI, ndeIeLnIcIndu-
se cu IILeruLuru romuneusc, nLr-o vreme cund eu nu
nILoseuz ceI muI mIc uvunLuj udepLIIor eI - dImpoLrIv.
DumneuIuI V... A... eru n socIeLuLeu nousLr. TouLe
dumeIe, dup ce cInur negIIobIu bIeLuIuI Murmon sI
decepLIu consLeseI de N..., ncepur u povesLI IIesLecure
cevu dIn IIuzIIIe Ior; LouLe ucesLe povesLIrI uveuu o nuIvIL-
uLe, o gruLIe ce nu se gsesc n ceI muI vesLILI scrIILorI uI
nosLrI. emeIu sIngur sLIe u povesLI. TouLe ucesLe IemeI,
cund ne urLuu pIerduLeIe Ior IIuzII, mI se preu c Ie
vedeum IursI IeLe LInere, nuIve, nevInovuLe, boguLe de
LouLe vIsurIIe; IuLu Ior Iuu o expresIe de IerIcIre ce Ie eru
neobIcInuIL; dur, n puLIn, reuIILuLeu se nLorceu, IeLeIe se
preIceuu n Mudum A., Mudum B., Mudum C., udIc
grIjIIe, suprrIIe csLorIeI, decepLIIIe se usezuu IursI pe
IrunLeu Ior. OcIII pIerdeuu IocuI Ior, sI uruLuI, bouIu ce
omour Iu noI LouLe IucuILLIIe, se zugrveuu n LouLe
mIscrIIe Ior.
n sIursIL, uneIe dIn dume IoLrur cu IIesLecure Lunr
s spuIe cevu despre IIuzIIIe suIe, pe urm s Ie puIe pe
IurLIe sI, cIIur duc n-ur II uuLor, s Ie pubIIce.
Cund runduI meu venI, IuL ce povesLII; sI s n-um
purLe de nImIc, s nu gsesc nIcIoduL scuun Iu LeuLru,
cupuI s nu mI se ruzIme nIcIoduL pe sunuI uneI IemeI, s
nu-mI vIe nIcIoduL droscu Iu deuI unde sed, soureIe s nu
uIb ruze penLru mIne, vunuLuI s nu Ius nIcIoduL
nuInLeu pusLII meIe, duc LoL ce spun I udevruL, suu nu-I
udevruL.
Mesdcmes - um ncepuL u vorbI cu un Lon proIesoruI
- IIuzIIIe cure Ie-um pIerduL sunL de LreI IeIurI: IIuzII
poIILIce, IIuzII IILerure, IIuzII de umor. De ceIe dInLuI nu v
voI spune nImIc, penLru c nImIc nu esLe muI uruL de u
vorbI dumeIor decuL de poIILIc. ALuLu v voI spune c,
nuInLe de u ujunge nc n usI, Ie-um pIerduL LouLe. IuzIIIe
meIe IILerure uu LInuL muI muIL; cund veneum de Iu unI-
versILuLe, cupuI mI eru pIIn de pIunurI, uneIe muI bune
decuL uILeIe; vroIum prIn IILeruLur s preIuc nruvurIIe, s
InLroduc n puLrIu meu o nou vIuL, noI prIncIpII. n neb-
unu meu prezumLIe, ce se puLeu IerLu numuI IdeIIor
copIIresLI ce uveum uLunce, m socoLeum c-oI ujunge
oduL u II un PromeLeu. Dur ucesLe pIunurI Ie Iceum Iu 1
murL 188, sI Iu 1 murL 18q1 eIe LouLe se ncIeIuu n pubII-
cureu unuI "CuIendur" mure de pereLe, pe unuI 18q1, LIprIL
cu PuLenL Hugur-Leusc de IIer. Vremeu esLe preu scurL cu
s v povesLesc cum dIn PromeLeu m-um preIcuL n MuLI-
Ieu undsberg suu, cum um zIce, n cIIndrur de Budu.
ALuLu v voI muI zIce c ucum de curund um muI pubIIcuL -
mpreun cu dI C. N., un uIL PromeLeu mcnque cu sI mIne
- o curLe cure, rsLurnund LouLe puLerIIe usezuLe, cIcund
n pIcIoure LouLe pruvIIeIe prImILe de udunure sI de obIceIuI
pmunLuIuI, ure s Iuc o revoIuLIe sLrusnIc n LouL MoI-
dovu -nLru cIIpuI de u Iuce IrIguneIe sI gIusLe; vreuu s
vorbesc de o coIecLIe de zoo de reLeLe de IeIurI de bucuLe
|q|, cure ure s ne Iuc ceu muI mure repuLuLIe - nLre
bucLrILe - sI vIILorImeu recunoscLoure ne vu du negresIL
IrumosuI nume de: InLroducLorII urLeI cuIInure n MoI-
dovu. SunLem muILumILI sI cu uLuLu. Acum pregLesc o
LrucLuLIe usupru IIIozoIIeI brousLeIor BuIIuIuIuI. Dup
ucesLe puLeLI vedeu c m ndeIeLnIcesc cu scrIerI vrednIce
de veucuI IumInuL n cure uvem norocIre s vIeLuIm. V voI
vorbI, dur, numuI de IIuzIIIe meIe de umor; sI ucesLe-s de
muI muILe IeIurI; n usL sur, v voI spune numuI decepLIu
ceIuI nLuI umor ce um sImLIL n vIuLu meu.
ntiol umor
u unuI 18 - dup cumpIILuI bIcI uI IoIereI, cure u LrImIs
nuInLe de vreme uLuLe suIIeLe n Iud, suu n ruI, zu nu voI
sLI spune - prInLII meI, cu LouL IumIIIu, se Lrseser nLr-
un LInuL. Eu erum uLunce de puLrusprezece pe cIncIs-
prezece unI, LocmuI n uceu vursL cund copIIuI Lrece cu s
Iuc Ioc LunruIuI. NuLuru penLru mIne ncepuse u se urLu
muI Irumous; zorIIe rsrILuIuI sI crepuscuIuI upusuIuI
sIunLuIuI Soure uveu penLru mIne un Iurmec ce nu
sImLIsem nc dInuInLeu nIcI uneI dIn mreLeIe prIveIIsLI ce
Dumnezeu u usezuL; guIsuI prIvIgIeLorIIor uveu noLe muI
meIodIouse; InImu-mI ncepuse u sImLI. Cund vedeum o Ie-
meIe, numuI cevu s II IosL IrumusIc, penLru c LoLdeuunu
um uvuL o mure sIbIcIune penLru IrumuseIe, un Ioc necun-
oscuL mI uprIndeu LoL sungeIe, cure mI se repezeu Iu cup;
puLIn dup uceu LuIburure, m sImLeum sLpunIL de un
IesIn LoLuI. TuLI meu m pusese uLunce nLr-un punsIon,
usezuL nu depurLe de scuunuI IsprvnIcIeI, pe vurIuI unuI
deuI romunLIc, u cruIu LouL cuImeu, pun n vuIe, eru
ucoperIL cu un Irumos redIu, ce oduL Iusese un purc
engIez. PunsIonuI uceIu uLunce se descIIsese, sI eu IuseI ceI
nLuI ujuns dInLre scoIerI. Cund, suru, IuseI cIemuL Iu mus,
zrII n preujmu meu u copIIIL IrumusIc cu un nger. Eu
eru IuLu unuI proIesor de IImbu greceusc. NumeIe eI v voI
spune c eru NIceLu suu cum pe uproupe. Eu eru cu un un
muI mure decuL mIne. PenLru un umorez, IubILu su esLe ceu
muI Irumous IemeIe, podoubu nuLurII, perIu IumII. De
uceeu v voI spune sI eu c nIcIoduL o IIInL muI Irumous
n-u IesIL dIn muInIIe IuI Dumnezeu, nIcIoduL soureIe n-u
vzuL o LuIIe muI gruLIous decuL u NIceLeI; pruI eI bIond
cu uuruI u IosL sInguruI pr bIond cure um IubIL n vIuLu
meu; pruI cusLunIu esLe puLImu meu. uLu eI eru roLund sI
uIb cu puIuI uneI Iebede. CompuruLIu I cum obIcInuIL,
dur mI-LI IerLu c uILu muI poeLIc nu-mI vIne sub pun.
SprunceneIe eI eruu negre sI ocIII uIbusLrI; judecuLI, dur, ce
mInune eru. Ce eru ns n eu muI IermecLor decuL LouLe
eruu buzeIe eI muI Irumouse decuL dou Irunze de roze. De
us II umurLIne suu VIcLor Hugo, LoL n-us II n sLure s v
Iuc o descrIere udevruL de uceIe buze. PIepLuI eI eru un
purudIs, sI ngerII nsIsI nu sI-ur II uIes un uIL Icus, duc ur
uveu voIe s-sI Iuse vecInIcuI cer sI s cuuLe un cvurLIr muI
pmunLesc. Cund m uILum Iu buzeIe eI, m Iceum rosu cu
un bujor sI rmuneum ncremenIL, nIemnIL, dup cum LI
vreu. PIcIoruI sI munu eI eruu u uneI copIIe de supLe unI.
GIusuI eI LrebuIu s IIe muI duIce decuL u seruIImIIor; Lre-
buIu, zIc, penLru c pun ucum n-um uuzIL nc gIusuI unuI
seruIIm, prIn urmure nu poL judecu duc-I duIce suu bu.
Dur usu spun LoLI sI, cum sLILI, tox populi, tox Dei. Dom-
nuIe S., m rog IurL-m c Le Iur. Ce um sImLIL n noupLeu
ceu dInLuI ce um peLrecuL n punsIon, puLeLI sIngurI s v
IncIIpuILI; LoLI cure uLI uvuL un nLuI umor, suu o sIbIcIune
creIu I duLI un usemene pompos nume, veLI judecu duc
um puLuL ncIIde ocIIuI. Munu NIceLeI mI sLu pe pIepL,
ocIIuI eI eru LInLIL usupru meu cu o expresIe nespus de
umor, buzeIe eI, IermecLoureIe eI buze, mI zumbeuu. O!
eru o IerIcIre dIn purudIs; pcuL numuI c eru n vIs. A douu
zI um ncepuL u Iuu IecLII sI, o bonheur, o joie ! deoduL
vzuI pe IeLIL c venI sI se puse Iu musu sLudIIIor n
preujmu meu; IIIndc numuI eu sI eu erum nc n punsIon
sI c LuIIu sI vrusLu meu nu vdeu nc un rpILor de InImI,
proIesoruI - nu LuLI eI -ne pusese nLr-o cIus. De ce nu
muI sunL usemene punsIoune, cu usu IrumuseIe cumurude.
AsLzI, cuL de bLrun sunL, LoL us vroI s m Iuc Iur scoIer; sI
n-us IesI dIn usemene InsLILuL - decuL cu s m duc Iu
group. MeLodu JucoLo ncepuse uLunce u II de mod: eu Iu
InLrodus sI n punsIonuI nosLru. Asu, nduL ce um InLruL
n cIus, NIceLu sI eu um prImIL de Iu proIesor cuLe o curLe
IrunLuzeusc; eru evungIeIIu ucesLeI sIsLeme de nvLLur,
Les ctentures de Telemcque, [ils d'Ulusse, udIc
ntcmplcrile lui Telemch, [iul lui Ulise. AceusL curLe Lre-
buIu s-o nvLm LouL pe de rosL, cu pe urm, dup meL-
odu eI, s puLem Iuce sI compunerI. SI usu ceIe nLuI ocIIrI
de umor, dIn purLeu meu muI rusInouse, dIn purLeu NIceLeI
muI ndrzneLe, Ie-um scIImbuL cund repeLum n gIus mure
ncepuLuI crLII nLuI: "Cclupso ne poutcit se consoler du
depcrt d'Ulusse: dcns sc douleur, elle se troutcit mcl-
heureuse d'etre immortelle. - Sc qrotte ne resonncit plus
de ses chcnts" eLc.
AcesLe Irumouse IInII, dup opL unI LrecuLI, Ie sLIu nc
de rosL, nu udIc penLru c um o bun memorIe, dur penLru
c Telemch, curLeu pe cure o Iubesc muI muIL, mI uduce
umInLe de ceIe nLuI mIscrI de umor ce um sImLIL n
LInereLeu meu.
Cund eu zIceum CuIIpso, m uILum Iu dunsu; cund eu
zIceu TeIemuI, se uILu Iu mIne. SrucuI bIeLuI neIon nu
sLIu eI c nemurILoruI su poem u s sIujusc oduL de
decIuruLII de umor; n puLIn, umoruI nosLru se suIu n
dIupuzon, sI usu, unIndu-ne gIusuI cu nLro Imn cereusc,
cu o IrgezIe nespus, sLrIgum n guru mure: "Cclupso ne
poutcit se consoler du depcrt d'Ulisse" eLc., eLc.
DumeIe m-or socoLI IuL, Iucru ce sunL ceI muI puLIn dIn
Iume, cund Ie voI spune c, mcur c NIceLu mI urLu LouL
bunvoInLu, eu LoL nu ndrzneum s-I Iuc o IormuInIc
decIuruLIe u senLImenLeIor meIe, preIud neupruL u umor-
uIuI IIesLecruI coIegIun. n sIursIL, LocmuI dup ce um
nvLuL pe de rosL ceIe dInLuI suse crLI, udIc u puLru purLe
dIn nLumpIrIIe IuI TeIemuI, m-um IoLruL s-I scrIu sI s-
I zugrvesc tcpcic mec, cuvInLe udopLuLe usLzI n Ioc de
expresIu c iubi. Dur, penLru cu uscuILLorII meI sI muI uIes
uscuILLorILeIe meIe s nu rmuIe n mIrure despre un use-
mene pus, LrebuIe s v povesLesc IucrurIIe de cevu muI de-
purLe.
PuLIn dup sosIreu meu, punsIonuI u ncepuL u se mpIe
de eIevI, venILI dIn LouLe prLIIe MoIduvIeI, muILI muI
vrusLnIcI decuL mIne, muILI muI nvLuLI decuL mIne n
LuIneIe umoruIuI; dur, prIn conLrusL, eu erum ceI muI
nvLuL n IImbIIe Iruncez, nemLusc sI eIIn, mcur c dIn
uceusL de pe urm nu sLIu ucum mcur dou cuvInLe; n
geogruIIe, grumuLIc, compozILIe sI n IsLorIe nImene nu
m nLreceu. De urILmeLIc nu zIc nImIc; erum ceI de pe
urm; sI nIcI pun usLzI nc nu sLIu nIcI u udunu, nIcI u
nmuILI. AceusLu mI-u sLrIcuL IourLe muIL, ccI LocmuI udILIu
sI muILIpIIcuLIu sunL IourLe IoIosILoure n Luru nousLr. erI-
cIL uceIu cure sLIe ce nsemneuz semneIe sI un un de sIujb
penLru dunsuI esLe cu LreI penLru uILII. Eu, Iu sIursILuI unu-
IuI, LoLdeuunu m Lrezesc cu n pung. Cum v spuneum,
eu erum ceI muI InLuI dIn punsIon n nvLLurI; sI usLzI
esLe sLIuL obsLesLe ce nsemneuz nvLLuru n punsIoune,
InsLILuLurI, gImnuze, coIegIurI, ucudemII sI cum I vreu s Ie
boLezI: u sLI muIL pe de rosL cu un pupuguI, u scrIe o IuL cu
muI puLIne greseII de orLogruIIe, usLu esLe InvLLuru. Cu
LouLe ucesLe, eu erum Lure mundru de cunosLInLeIe meIe;
mguIILoureIe deosebIrI ce-mI Iceuu proIesorII, respecLuI
ce-mI urLuu scoIerII mI mIIuse LruIIu; m socoLeum un
om mure. ns uceusL IIuzIe o uveum numuI n cIus; cum
Ieseum Iu recreuLIe, omuI ceI mure, uduncuI InvLuL, nduL
se vedeu IourLe mIc. CeI murI vorbeuu |despre | IemeI,
vunuL, umor, cuI, crLI, o IImb ce nu cunosLeum decuL prIn
uuz; cund m upropIum de dunsII sI vroIum s m umesLec
sI eu n vorb, nduL m vedeum cInsLIL cu deIImLoruI
nume de qcmin suu pIsIer, numeIe ceI muI nIrunLLor
penLru un copII cure vreu s se uruLe mure. Vzundu-m,
dur, uruncuL dIn socIeLuLeu ceIor murI, erum sIIIL s m
umesLec cu ceI mIcI sI s m joc u mIngeu, u bubuourbu, u
puIu-cuIu, eu cure sImLeum emoLIIIe umoruIuI. Nu poL s v
spun ce suIereum; mIc de Lrup sI de vrusL sI mure de
InIm, sImLeum umoruI sI m Lemeum s nu IIu LruLuL de
copII duc I-us exprImu. n sIursIL, o mpregIurure de
cpeLenIe n vIuLu unuI scoIer mI venI n ujuLor. u exu-
menuI soIenuI ce se Icu, cusLIguI ceI nLuI premIu de IImb
Iruncez. n suneLuI muzIcII sI dInuInLeu uneI udunrI nu-
merouse, IuI procIumuL IuureuL sI coronuL cu o cunun de
Irunze de sLejur, IcuL cIIur de muInIIe NIceLeI. DuIcIneeu
meu Iu IuL Iu uceu ceremonIe. ZIuu uceeu Iu ceu de pe
urm u copIIrIeI meIe. A douu zI vruI s IIu sI m LrezII
brbuL. JocurIIe, IdeIIe copIIresLI se Icuse nevzuLe. Nou
duc de RIcIeIIeu, vruI s urL sur mc pcrole d'honneur c
erum brbuL. PremIIIe prImILe Iu exumen mI ddur
curujuI s-mI urL umoruI persouneI IubILe. nsuIIuL de
mundrIe, socoLIndu-m un oruLor de cpeLenIe, m-um upu-
cuL sI, pe o couI nLreug, um scrIs NIceLeI o decIuruLIe de
umor, n LermIneIe ceIe muI nIocuLe. TouLe compuruLIIIe
IumII, LouLe cuvInLeIe LeInIce de IIIozoIIe, de reLorIc, de
geogruIIe, de IsLorIe, pun sI de usLronomIe, IIguruu nLr-
ucesL tinoqrcd epistolcr. BIIeLuI duIcel- duc o couI de
IurLIe se pouLe numI bIIeL - se ncIeIu cu o cerere
Lremurund u unuI rendez-tous, o cerere cure m-u cosLuL
LreI zIIe de munc sI de sudoure. u vrusLu meu s cer eu un
rendeztous? Du, ceruI LrebuIu s se ucopere cu nourI,
soureIe LrebuIu s se nLunece, pmunLuI LrebuIu su se
cuLremure, cusu s pIce usupru meu! DIn LouLe ucesLe nu s-
u nLumpIuL nImIc; ceruI u rmus senIn cu sI muI nuInLe,
soureIe sI-u uruncuL obIcInuILeIe suIe ruze, pun cund I-u
venIL ceusuI s usIInLusc, pmnLuI sI-u urmuL IInIsLILu su
cILorIe, sI cusu u rmus usu de LemeInIc cu sI nuInLe.
ALuLu numuI c un IecIor u cruIu I cumprusem credInLu
cu doI guIbenI Iu decIuruLIu meu sI o deLe uneI cumerIsLe,
cu cure eru nLr-o reIuLIe cuL se pouLe de sLruns. CredIn-
cIousu cumerIsL duse nduL bIIeLuI Iu sLpunu-su.
NIceLu, cum um spus, eru cu un un muI mure decuL
mIne, sI o IuL de puLrusprezece unI sLIe muI muIL decuL un
Lunr de opLsprezece. emeIu se dezvIesLe muI degrub
decuL brbuLuI. S-upoI n punsIon eruu muI muILI eIevI de
opLsprezece, douzecI de unI, cure nu cereuu muI bIne
decuL s uruLe buneI NIceLe LouLe LuIneIe umoruIuI.
ubILu meu, dur, nu eru Iu ceI nLuI umor n LeorIe. ns
puLImu orbesLe. n zudur cumuruzII meI mI vorbeuu de
rendez-tous duLe sI prImILe, de bIIeLurI LrImIse sI rspunse,
eu erum uLeuI ceI muI nLung. Credeum numuI n cuvInLeIe
NIceLeI. NIceLu eru penLru mIne nevInovLIu personIIIcuL,
eru un nger coboruL dIn cer cu s-mI nIrumuseLeze vIuLu.
emeIu IubIL esLe LoLdeuunu un nger. S Le Iereusc ns
Dumnezeu de ucesLI ngerI muI rI decuL LoLI scuruoLcIII;
du unde poLI? n orIce vreme, n orIce vrusL, n orIce
pozILIe s Le uIII, numuI o IemeIe s vreIe s-LI sLrIce
IInIsLeu, s III sIgur c-u IsprvI. CuL de nLeIepL, cuL de
cumpnIL sI de IspILIL s III, IemeIu ceu muI prousL pouLe
nc s Le robeusc sI s-LI uruLe c esLI numuI un scoIer.
AduceLI-v umInLe de povesLeu IudesuIuI |=|. Eu dIn purLeu
meu mrLurusesc c nIcIoduL n-um rmus bIruILor n use-
mene IupLe. De cuLe orI o IemeIe - se nLeIege, IrumusIc
- u voIL s m uIb n IunLurIIe suIe, LoLdeuunu u gsIL n
mIne omuI ceI muI domoI. Cu mIeIuI nLInd guLuI; n zudur
mInLeu m sILuIesLe s IIu Lure, n zudur Iumeu mI uruL
meLeIneIe uceIeI IemeI. O Iubesc sI n-uscuIL nImIc. AcesLu
esLe LoL rspunsuI meu. Eu pouLe s Iuc dIn mIne LoL ce vu
voI. upLeIe, gundurIIe, vIuLu meu s uIe eI. ns LocmuI
penLru c-mI sImLesc sIbIcIuneu, LocmuI de uceeu sunL usu
de IerIL pe Iung dume. Un presImLImenL mI uruL premej-
dIu sI, IIIndc sLIu c rur us gsI o IemeIe cure s sLIe u
preLuI ubneguLIu ce-I Iuc de neuLurnureu meu, de uceeu
LrIesc deopurLe sI, cu cuL uILII cuuL InLrIgI de umor, cu
uLuLu eu Ie Iug. PenLru dunsII, u IubI esLe o peLrecere, o
vreme pIcuL, penLru mIne, u IubI esLe u suIerI. ns Iur
egoIsmuI m-upuc, Iur mI vIne s vorbesc de eu sI de
mine. Dur ce s Iuc; usu um IoLruL dIn ncepuLuI pove-
sLIrII, s v vorbesc numuI de persounu mec. De cuLe orI
um vorbIL de uILII, cIIur udevruL, LoLdeuunu um pLIL
poznu. De uceeu egoIsmuI, Ir voIu meu, m-u pus n
IunLurI sI um juruL s nu muI vorbesc decuL de mIne. PouLe
usu nu s-u munIu nImene sI m-u Isu s spun udevruI de
mine, duc nu poL s-I spun de uILII. NIceLu, cum um zIs, nu
eru Iu ceu nLuIe decIuruLIe. Nu vreuu s zIc c sImLIse
umoruI nuInLe pun' u o cunousLe eu; IubIreu meu de sIne ur
suIerI preu muIL de uceusLu. Dur uLuLu um uIIuL c vro doI-
LreI LInerI I Icuse decIuruLII pe cure Ie prImIse desLuI de
bIne; sI numuI vInu eI u IosL duc n-u vruL s uIIe sI muI
muIL. Duc n prucLIc eu nu sLIu nImIc, n LeorIe cunosLeu
LouLe IIneLeIe umoruIuI. PenLru dunsu eru un Iucru curIos
s vud cum un copII de puLrusprezece unI, rusInos poL zIce
muI muIL decuL o IuL, sLIu s Iuc umoruI.
NIceLu prImI decIuruLIu de umor muI bIne decuL puLuI
ndjduI; prIn uceIusI mesuger cure-mI dduse bIIeLuI, eu
mI rspunse c-mI d un rendez-tous Iu dou ceusurI
dup-mIuzzI n oduIu cumerIsLeI suIe.
ExpresIIIe mI IIpsesc cu s v urL ce bucurIe um sImLIL
Iu uceusL noveI; IerIcIreu meu eru muI muIL decuL mure.
Un rendez-tous, eu s um un rendez-tous Iu vursLu de
puLrusprezece unI. Ce LrebuIu, dur, s IIu, cuLe InImI Lre-
buIu, dur, s rpesc cund us II uvuL douzecI de unI. TouLe
IemeIIe LrebuIuu s IIe uIe meIe sI, cu un suILun, us II uvuL
numuI s-mI urunc nIrumu penLru cu s uIeg. ns sI
uceusLu u IosL unu dIn ceIe muI scumpe IIuzII pe cure n-um
nLurzIuL u o pIerde.
n puLIn, um vzuL c n veucuI nosLru, sI muI uIes n
cupILuIIu-mInIuLur u nousLr, n ucesL orus de sLIcI, unde
se sLIe LoL ce se Iuce sI nsusI ce nu se Iuce, RIsIIIeuII sI
oveIusII nu muI poL II nvLLorII LInerIIor nosLrI n urLu de
u Iuce IzbunzI sI c IemeIIe sunL muI cInsLILe decIL ne sunL
nILosuLe prIn romunurI.
AprIns de cILIreu unor usemene crLI, unde muI LoL-
deuunu umoruI se nILoseuz bIruILor, unde obIcInuIL Ie-
meIu esLe zugrvIL sIub sI subjuguL, IIesLecure june cund
InLr n Iume socouLe c ure numuI u dorI, spre u-sI vedeu
mpIInILe LouLe dorInLeIe, c ure numuI s se uruLe, penLru
cu o IemeIe s-sI uILe cInsLeu, brbuLuI, copIII, sI s I se ur-
unce n bruLe. ns IucrImI de sunge vurs cund vede c
Iumeu pozILIv se deosebesLe IourLe muIL de Iumeu ce u
vzuL n PuuI de Kock sI n RIcurd.
u ceusuI IoLruL, cund InLruI n oduIe, sungeIe mI cIo-
coLeu, vIneIe LumpIeIor mI se mIIuse. SocoLeum c IrunLeu
u s mI se desIuc. De emoLIe nu puLeum su m sprIjIn pe
pIcIoure; usLepLum ceI nLuI rendez-tous dIn vIuLu meu.
NIceLu nu venIse nc. n puLIn ns uuzII IusIeLuI uneI
rocIII de mLus; cunoscuI pusuI. nImu-mI bLeu usu de
Lure, ncuL preu c vreu s suIe dIn Ioc; puseI munu cu dour
us puLeu s-o sLpunesc. Usu se descIIse sI NIceLu se urL.
ALunce nu muI sLIuI ce Iuce; muI muIL dIn nepuLInL, decuL
dIn voInL, genuncIIIe mI se ndoIr sI pIcuI dInuInLeu eI.
CuL LInu uceusLu nu sLIu; uLuLu numuI mI uduc umInLe c
m LrezII n bruLeIe IubILeI meIe. Cu o expresIe nespus de
IerIcIre, m uILum Iu IrumosII eI ocII, LInLILI usupru meu.
Eu se pIec sI m sruL pe IrunLe - eru cu un un muI mure
decuL mIne - sI cu munu su mI du pruI de pe cup n
IuLurI. n sIursIL, dup o conLempIure muL de vro cuLevu
mInuLe, eu rosLII ucesLe cuvInLe, LoL dIn nLumpIrIIe IIuIuI
IuI UIIsIe: "Mc Cclupso"; sI eu, cu un gIus duIce cu zeIIruI
prImverII, mI rspunse: "Mon Telemcque". O! eru o
pozILIe cu LoLuI IIoreneusc, ccI, dup TeIemuI, curLeu ceu
muI pIcuL penLru noI eru IorIun. PsLorII IuI mbrcuLI
n sLruIe de muLus, cu perucI cu pudr, purLund Iurnu sI
vuru cununI de rosce centi[olic, vorbInd nLr-o IImb muI
corecL decuL u IIIoIogIIor nosLrI, psLorILeIe IuI cu rocIIe
de guz sI de bIond, cu cIuboLeIe de pruneI, cu nodurI de
cordeIe cumpruLe de Iu MIcuII de pe uLunce, povLuInd
nIsLe mIeI cu o Iun muI deIIcuL decuL muLuseu, cure
muncuu numuI IIvund, rozmurIn sI se udpuu numuI cu up
de roze sI de mille [leurs, mI preuu oumenII ceI muI
IerIcILI dIn Iume. Duc n-us II IosL umorezuI NIceLeI, us II
duL LoL n Iume cu s IIu NemorIn, umorezuI EsLeIeI. ALuLu
Iubeum pe IorIun, ucesL udevruL poeL uI nuLurII, ncuL Iu
un SIunLuI VusIIe, cund LuL-meu m nLreb ce dururI
vroIum s-mI cumpere, I rspunseI cu un uer pedunL cu
cund us II IosL docenL n vro unIversILuLe: Les oeutres com-
pletes de M. de Iloricn, mon perel AmoruI meu, oduL
mprLsIL, Icu mure pusurI. Dup un rendez- tous, o suL
uILeIe I urmur. ns umoruI meu eru pIuLonIc; numuI
ucesL IeI de umor mI pIceu, pouLe penLru c erum numuI
de puLrusprezece unI. Spre u nu II numIL IeIu mI voI scur-
Lu povesLIreu.
Nu v voI spune, dur, nLuInIrIIe nousLre pIIne de
sruLrI duIcI sI de conversuLII InLeresunLe usupru IsLorIeI,
usupru geogruIIeI sI muI uIes usupru IubILIIor nosLrI
neIon sI IorIun. Nu v voI spune de cuLe orI usLepLum pe
NIceLu, uscuns nLr-un poIoboc cu orz, ce eru pus nLr-o
LInd u punsIonuIuI.
Nu v voI spune pIImbrIIe romunLIce ce Iceum
umundoI n mureIe purc uI punsIonuIuI. AsIInLILuI soureIuI
muI uIes eru penLru noI - precum penLru LoLI sImLILorII
umorezI - o prIveIIsLe de cure nu ne puLeum sLuru. MuLI,
sLrungundu-ne de mun, IIpILI unuI Iung uILuI, prIveum Iu
gIobuI de Ioc cure mreL sI sIunL se cuIcu n dosuI unor
deuIurI rodILoure sI ucoperILe cu vII; ceIe de pe urm ruze
uIe IuI veneuu de mureuu pe IrunLeu nousLr. Asu, nLr-o
conLempIuLIe muL dInuInLeu ucesLeI murI prIveIIsLI,
rmuneum pun cund, pe de uIL purLe, prIveum rsrILuI
IunII, cure, cu o mure porLocuI de Ioc, se nILu repede pe
boILu cereusc. ALunce ne zIceum un Iruged udIo, ne
IgduIum s ne nLuInIm IursI sI ne duceum Iu cuIcuL.
AcesLe LouLe nu vI Ie spun, dInLuI, penLru cu s nu v IIe
uruL, sI uI doIIe, penLru c vreuu s IIu dIscreL; sI dIscreLIu
esLe un pusuporL cure descIIde InImIIe IemeIIor sI usIIe
brbuLIIor.
ns zIIeIe, spLmunIIe, IunIIe Lreceuu; NIceLu nu eru
IcuL penLru uIL cevu, decuL numuI penLru u se mIru de
usIInLILuI soureIuI sI de rsrILuI IunII, orIcuL de Irumouse
sunL ucesLe prIveIIsLI. S-upoI sI eu m upropIum de cIncIs-
prezece unI!!
AmoruI nosLru ur II IuuL o Lurnur muI
nLreprInzLoure. MuI c PIuLon ur II IosL uILuL, duc o
nLumpIure nepIIduIL, nevzuL, neuuzIL, n-ur II venIL s-
mI rpeusc IIuzIIIe ceIuI nLuI umor.
Erum n dImIneuLu AnuIuI Nou, suu u SIunLuIuI VusIIe,
cum se zIce. M gLeum s m duc n Lurg s-mI vd
rudenIIIe. n vreme ce-mI puneum unLereuI, penLru c
uLunceu purLum nc sLruIe usIuLIcesLI, vzuI c InLr n
oduIe cumerIeru NIceLeI, de curund LocmIL. TrebuIe s sLILI
c uceu cumerIer eru o creuLur grozuv, scurnuv,
gIebous, scIIoup, numuI cu un ocII sI pcr dessus le
mcrche eru sI muL. AceusL urLure, de cuLe orI o vedeum,
mI prIcInuIu o oLrure de cure m sImLeum cu spLmunu.
MuLu drucuIuI se upropIe de mIne sI prIn semne ImI urL
c uveu s-mI deIe cevu dIn purLeu duducci. BucurIu se
zugrvI pe IuLu meu; dup IdeIIe IIorunesLI ce uveum
uLunce, socoLeum c LrebuIu s IIe orI un bucIeL IcuL dup
IImbu IIorIIor, orI vrun suvenIr cusuL de munu NIceLeI, orI
n sIursIL vrun meduIIon cu o vIL de pruI eI. nLInseI
bruLuI. MuLu sI vur munu n scurnuvuI su sun sI scouse,
ce?... o zuIurIcu nILosund o InIm, nveIIL n guz sI
sLrpuns cu dou boIdurI murI n Ioc de sgeLI. MI-I cu
nepuLInL s v spun Lurbureu ce um sImLIL nLr-uceI grozuv
mInunL. AmoruI meu uLuL de curuL, de pIuLonIc, pe cure n
ImugInuLIu meu II Icusem usu de poeLIc, s-I vd spurcuL
prIn o uIuzIe usu de prozuIc, prIn o zuIurIcu scous dIn
sunuI uneI muLe, uneI urLrI! NIceLu pe cure o socoLeum
usu de ngereusc, usu de nuIL n IdeI, usu de deIIcuL, s
se sIujusc de o IIgur nLrebuInLuL, ceI muIL, de bcIILeIe
de pe PoduI ung. Vro cuLevu mInunLe nIcI nu vzuI, nIcI
nu uuzII, nIcI nu sImLII nImIc. ns cund m LrezII, umoruI
meu eru dus penLru LoLdeuunu; sI penLru NIceLu, penLru
IuLu ce o IubIsem usu de curuL, usu de sIunL, pe cure o poeL-
Izusem n ncIIpuIreu meu, nu muI sImLII decuL dIzgusL sI
dIspreL. De uLunce n-um muI vzuL-o. uL, mesdcmes, cum
um pIerduL, prIn o zuIurIcu, IIuzIIIe ceIuI InLuI umor.
AILuI, sI eu usLuzI us Iuce-o, ur II muncuL InImu sI pe
urm s-ur II dus sI ur II sLruns pe NIceLu n bruLe Lure sI
zdruvn. Dur uLunce erum de cIncIsprezece unI; poezIu sI
deIIcuLeLeu InImII eruu nc penLru mIne o reIIgIe.
Eu um sIursIL.
|1| VezI sLorIu DucIeI, scrIs grecesLe, Lom. , p. 6z.
|z| u ucesL prIIej, noI nu puLem desLuI recomundu o
nou muguzIe de mode sI de IrumuseLe mprumuLuLe.
AceusL muguzIe ucum de curund descIIs, esLe u dIuI
TrIbu, pe uIILu mure. AvIs uux dumes quI en usenL.
|| u uceusLu nu poL s nu v spun c murcu robIIor
esLe ucum un IuceuIr cu opL coILurI n cump negru.
|q| AceusL curLe esLe LIprIL cu cIeILuIuIu uneI
socIeLLI de IubILorI u nuInLrII sI sLrIucIrII neumuIuI
romunesc.
|=| VezI sIursILuI LomuIuI uI doIIeu dIn Phusioloqie du
mcricqe pcr clzcc.
Iiziolouiu provinciuloloi in Iusi
Dur dInLuI s ne nLeIegem. AcesL LILIu de protincicl suu
tinutcs esLe IourLe mure; mprLIu IuI se nLInde, n MoI-
dovu, de Iu burIereIe usIIor, socoLInd uIur de burIere mu-
IuIuIeIe PcururIuI, TLrusuI, o bucuL dIn SrrIe sI
purLeu orusuIuI zIdIL pe sesuI BuIIuIuIuI, sI pun Iu mur-
gInIIe prIncIpuLuIuI; uceusL mprLIe u provIncIuIuIuI esLe
IoLrIL Iu nord prIn BucovInu, Iu sud prIn VuIuIIu sI
TurcIu, Iu esL prIn BusurubIu sI Iu vesL prIn TrunsIIvunIu; eu
cuprInde decI LouLu popuIuLIu LrII, uIur de usI, unde sunL
IusenI, IocuILorI cupILuIIeI; usudur cuprInde pesLe un mIIIon
sI o suL de mII de LrupurI - nu zIc suIIeLe - de LouL
vrusLu, de LouL sLureu sI de LouL munu, un mIIIon sI o suL
de mII de bLrunI, de IemeI, de copII sI de oumenI copLI,
cure se subLmprLesc n oumenI cu cupILuI, n IIesI, n
dvorenInI murI sI mIcI, n negusLorI, n sIujILorI, n jIdunI,
comIsurI, srucI, prIvIgIeLorI, surugII, uvocuLI, pojurnIcI,
proprIeLurI, LrunI sI cInovnIcI.
Ar II un Iucru IourLe greu penLru noI duc nLr-un bIeL
cuIendur, cure LrebuIe s cuprInd de LouLe, um vroI s
zugrvIm LouLe ucesLe vurIeLLI uIe soIuIuI provIncIuI. De-
purLe de noI nebuneuscu preLenLIe de u ne crede n sLure su
urLm LouLe ucesLe nenumruLe IIgurI. Ar II o surcIn muI
presus de puLerIIe nousLre sI vrednIc de u II numruL
nLre ceIe dousprezece IupLe eroIce uIe voInIcuIuI ErcuI.
ToL ce puLem Iuce esLe s uIegem nLre o mIe - suu muI
bIne nLre un mIIIon sI o suL de mII - un LIp pe cure s-I
pouL cunousLe IIesLecIne sI cure s sumene cu mujorILuLeu
provIncIuIIIor pe cure IIuxuI IurubugIIIor, uI cruLeIor de
Lur suu de posL n LouL zIuu I uduce cuIzI sI-I LrunLesLe II-
op pe puveuu usIIor, cum zIceu prIeLenuI meu CurI NervII,
IursI nLr-o descrIere ce Iuce despre provIncIuI - ns de-
spre provIncIuIuI evgIenIsL. PenLru cu s puLem ujunge Iu
uceusL uIegere sI s puLem gsI usu de bIne pe IndIvIduI
nosLru, ncuL orIcIne s-I pouL cILI pe IrunLe cuvunLuI de
provIncIuI, cu un bIesLem sLrmosesc, noI vom ncepe
dInLuI u scouLe dInLre LInuLusI pe bLrunI, pe copII sI pe
dume. DIn cuLegorIu brbuLIIor cure pIuLesc pe ruuI vIeLII
de Iu douzecI sI cIncI unI ceI puLIn sI pun Iu cIncIzecI de
unI ceI muIL, o unuIIz udunc sI IcuL cu o scumpLuLe ne
sIIesLe s Lrugem un mure numr de oumenI curII, Iu ceu
nLuI vedere, sumn u II provIncIuII, dur cure n IupL nu
sunL nIcIdecum provIncIuII. Asu LInuLusuI, IIe dIn Turu de
Sus, IIe dIn Turu de Jos, cure u IosL n usI de dousprezece
orI sI n IIesLecure our u sezuL cuLe dousprezece
spLmunI, nu se pouLe socoLI de provIncIuI. n uLuLu peLre-
cere n cIImu cupILuIIeI eI sI-u pIerduL curucLeruI prImILIv,
prosLIu de LInuLus. Adunureu nousLr I-u cIopIIL; pucIu
nousLr I-u scIImbuL vopseuuu; coIbuI nosLru I-u InIbIL;
LInu nousLr I-u vcsuIL cIuboLeIe. TrsurIIe IusenIIor suu I-
uu cIcuL pe pIcIoure sI usu I-uu munLuIL de bLLurI, suu I-
uu sLropIL dIn cresLeL pun n LuIpe. EI u IosL Iu LeuLru, Iu ceI
IrunLuzesc, Iu ceI nemLesc suu Iu ceI romunesc, nu-I nImIc.
EI u uuzIL cunLund dIn gur pe dI Bruker, dIn scrIpc pe dI
SLIuILer. EI u vzuL jucund pe dI Greceunu suu pe d |emouze
|Iu SIIer. EI u vzuL dnLuInd pe d |emouze |Iu TImun suu
pe d |emouze |Iu DoIores, spunIouIu ceu cu ocIII negrI sI
IrumosI. EI u rus de comIcuI dIuI PeIIer. EI u IosL Iu buI
muscI, eI s-u mbrcuL n domIno sI u uvuL o muILIme de
uvenLurI cu o cucoun mure, n musc, cure, neuvund
Lrsur, I-u ruguL s-o duc ucus. EI u jucuL Iu bIIurd n
cuzIno IuI NIcoIeLI, eI sI-u IcuL sLruIe Iu un jIdun dIn usI;
nu vorbesc de dnII OrLgIes, DerIgo sI BogdunovIcI, Iu cure
Iucreuz numuI ursosII provIncIuII evgIenIsLI, cu u croru
descrIere, cum um muI zIs, s-u nsrcInuL CurI NervII. PrIn
LouLe ucesLe nLumpIrI eI psLreuz undevu peceLeu cupIL-
uIIeI; eI nu-I nc Iusun, dur nu muI esLe provIncIuI; prIn ur-
mure, cum s-ur zIce, nu-I nIcI copou, nIcI ogur.
Asemene uceI ce ure muI muIL duI decuL suse cupILuIIsLI
de runguI IuI nu pouLe II numIL provIncIuI. GenIuI nu esLe
IIpIL IocuIuI; eI zbour pesLe desrLcIunIIe sI dobILocIIIe
LInuLurIIor; mInLeu su I Iuce IocuILor uI IumII cIvIIIzuLe sI,
orIsIunde se nILoseuz, ure drIL de mpmunLenIre.
CInovnIcII ocurmuIrII, socoLInd de Iu IspruvnIc sI pun
Iu sIujILor, n-ur merILu s IIe numruLI n sLureu vrednIc de
LouL cInsLeu u LInuLusIIor de soI curuL. DumneuIor n-uu
puLrIe. SourLu Ior I Iuce cosmopoIILI; povLuILI de Dum-
nezeIreu Chiternisclc, dumneuIor merg sI vIn n dreupLu,
n sLungu, nuInLe sI nupoI. recLuru LreburIIor pubIIce Ie
rIdIc LoL IeIuI de IndIvIduuIILuLe. DumneuIor n-uu gund,
cuvInLe, pusurI, consLIInL sI duI decuL numuI gunduI, cu-
vInLeIe, pusurIIe, consLIInLu sI duIuI nuceuIsLvII. DumneuI-
or sunL IIpILI de nIsLe uLe u croru vurIurI se Lrug n usI.
ToL cu uceIusI rezon prIn cure umpIoIuLII nu se poL so-
coLI de provIncIuII, LoL cu uceIusI rezon, zIc, sI uceI ce uu
IosL n sIujb n cupILuIIe, n vreme de LreI unI, poLrIvIL Reg-
IemenLuIuI, nu nvrednIcesc uceu numIre. Asemeneu sI
nscuLII n cupILuIIe, muLuLI pe urm n LInuL, nu se poL
numI provIncIuII, cI protinciclizcti, o numIre cure cuL pen-
Lru mIne o ursc muI muIL decuL LouLe porecIeIe dIn Iume sI
pe cure, pe sIunLuI meu, n-us vroI u o uveu. MuI bIne us
preIeru s cur up pe Iu jIdunI, s Iuc crbunI, s Iucrez Iu
drumurI pubIIce, s IIu pus pesLe urLurI, decuL s IIu nu-
mIL provIncIuIIzuL: IuI, ce scurnuv nume!
TrunII, udIc muncILorII de pmunL, usemene nu poL
s-mI sIujusc LIpuIuI meu; vIuLu Ior esLe usu de LIcIous n
prIvIre cu u nousLr, curucLeruI Ior esLe usu de IIresc,
compLImIreu meu penLru dunsII esLe usu de mure sI de
dreupL, ncuL mI-us ImpuLu cu o neIegIuIre ceu muI mIc
gIum ce us puLeu Iuce usupru uneI sLrI de oumenI usupru
creIu ruzIm LouLe surcInIIe, uIur de ceIe IoIosILoure, sI
cure ne IrnesLe pe noI, IenesII sI LrunduvII oruseIor.
erIcILII ucesLeI IumI, cure uu un venIL de zece mII guIbenI
pe un suu runguI de IogoIL mure, nu poL II provIncIuII.
Cum zIceu SerLorIus: "Rome n-esL pIus duns Rome, eIIe esL
LouLe o je suIs". Asu sI d-Ior poL zIce: usII nu muI sunL n
usI, cI sunL unde sunLem noI. Asemene nu puLem du LILIu
de provIncIuI boIeruIuI LInuLus, cure vIne n usI cu cureL sI
cu doIsprezece cuI de posL Iu dunsu. ALuLu puLem Iuce; ccI
cu opL cuI cIne nu merge usLzI Iu drum, cund cu puLru cuI
merg uLuLIu n usI Iu pIImbure. ToLI perucIerII, LoLI bucuIII
Iu drum sI IurL usLzI cIeILuIuIu de doI surugII sI douzecI
sI puLru pIcIoure de cuI, socoLInd de cuI cuLe LreI pIcIoure.
DumeIe usemene - negresIL ceIe IrumuseIe - de Iu cIncIs-
prezece sI pun Iu puLruzecI de unI, s LrIusc mcur n
SuIILouIe suu Iu OdobesLI, n HerLu suu Iu AdgIud, n
MumornIL suu Iu PoduI EIouIeI (PonL d-AIos, dup ex-
presIu unuI purIumuL suu uIumuL LruducLor), sunL dIn
nscure Iusence, udIc vrednIce de IubIL. CuL penLru cu-
couneIe LrecuLe pesLe puLruzecI unI, ns cure uu IosL Iru-
mouse oduL, eIe se sLerg dIn cuLuIoguI provIncIuIeIor, pen-
Lru hctcrul LrecuLeI Ior IrumuseLI. ur ceIe sIuLe, IIe de cIn-
cIsprezece unI, IIe de cIncIzecI unI, sunL cu drepL cuvunL sI
Iur cuL de puLIn LgduIre vecInIc sI nesLrmuLuL pro-
prIeLuLe u provIncIeI, ucum sI purureu sI n vecII vecIIor.
NoI, dur, scoLund dInLuI ceI muI sus pomenILI, dIn rmsIL
vom Iepdu nc sI pe provIncIuIuI evgIenIsL, vr, cumnuL
suu nepoL cu LoLI IogoIeLII sI vornIcII ceI murI dIn MoIdovu,
cure se poILesLe de sIne Iu buI Iu curLe, esLe IuL Iu LouL
nunLu urIsLocruLIc sI se cernesLe Iu mourLeu IIesLecruI
boIer suu cucoun mure, sub cuvunL c rposuLuI suu
rposuLu u IosL vr suu vur u LreIu cu soru mLusII mosuIuI
su de vr prImure. CurI NervII u zugrvIL cu condeI de
muesLru ucesL bIped curIoz, pe cure BuIIon u uILuL s-I
Lreuc n Istoric ncturclc. NeIubInd u uveu u Iuce cu
evgIenIsLII, noI Ism deopurLe uceusL cIus unImuI sI ne
uIegem LIpuI dIn uceI provIncIuII, cIucerusI suu sIugerusI,
cure n-uu nIcI o rudenIe nLre ouseIe sIInLe, cure nu pourL
urs n spuLe sI curcun n coud sI cure nu Lrug Iu guzd Iu
mosu IogoILu sI Iu vru vornIcu suu Iu TIILu IogoIeLeusu.
NoI I uIegem dInLr-uceI cure vIn n usI suu cu cruLu Ior cu
LreI murLouge sI cu un IecIor boIeresc nuInLe, suu cu cruLu
de posL, suu cu IurubugIu jIdun, sI, neuvund nIcI o
cunosLInL nLre urIsLocruLI, Lrug sude Iu Iun.
DecI ncepem. ScouLeLI-v pIrIIIe sI v ncIInuLI. Pro-
vIncIuIuI InLr n scen.
uL omuI nosLru. Ce ne pus de unde vIne, s IIe de de-
purLe suu de uproupe, de Iu mIuznoupLe suu de Iu mIuzzI,
dInLr-un Lurgusor suu dInLr-un orus, de Iu AdgIud suu de Iu
ocsenI, de Iu GuIuLI suu de Iu CoLnur, de Iu HerLu suu de Iu
BurIud, eI n-u II, nu esLe decuL un provIncIuI. uL-I. S-I
Ium nduL dupu ce sImLe ceu nLuI ImpresIe. nduL ce
IurubugIuI suu surugIuI I-u spus c se zresc LurnurIIe,
nLocmuI cu puLru IesurI, u mILropoIIeI, provIncIuIuI IsI
Ireuc ocIII, sI nLInde vedereu, duc esLe n cruL
ucoperIL sI scouLe cupuI uIur, nLocmuI cu un puI de
IsLun dIn cuIbuI su, sI se nuIL, dundu-se cu LoLuI
prIveIIsLII ce usLeupL s se desLInd dInuInLeu prIvIrII suIe.
EI vIne pe drumuI de Iu Pcurur, spre pIId. usII de de-
purLe se uruL n ceu muI Irumous pozILIe; bordeIIe nu se
vd, puIuLurIIe uIbesc, LurnurIIe bIserIcIIor sLrIucesc cu o
mIe de ruze. ALunce InImu-I zvucnesLe, muI c-I sure dIn
Ioc, puIsuI su buLe o suL douzecI de orI pe mInuL; nu se
pouLe LIneu n Lrsur, muI c-I vIne s sur jos sI, n en-
LuzIusmuI su, sLrIg: "n sIursIL, IuL-m n ceI muI Irumos
orus uI PrIncIpuLuIuI MoIduvIeI suu uI CnejIeI!"
Dur se upropIe de burIer; sI ce vede? Dou rundurI de
bordeIe ucoperILe cu puIe, nevruILe, IocuILe de un roI de
jIdunI sLremLurosI. Ajunge Iu burIer. HurubugIuI suu suru-
gIuI sL. Un IeI de umIIbIe, mbrcuL jumLuLe LurcesLe sI
jumLuLe czcesLe, vIne sI nLreub pe provIncIuI: cIne-I,
de unde-I sI unde Lruge? VoInIcuI nosLru nu sLIe c
nsemneuz sI penLru ce I se Iuc usemene nLrebrI. n
sIursIL, rspunde c-I cIeum Oboroc suu PoIoboc, c vIne
de Iu HerLu suu de Iu Bucu sI c Lruge Iu guzd Iu IunuI
cuLure, c ucoIo I-u LrImIs proLopopuI LInuLuIuI. ZIce s
porneusc; dur n-u scpuL cu uLuLu. O uIL umIIbIe vIne sI-I
nLreub de n-ure murI cu dunsuI. MInunuL de o usemene
nLrebure cure-I dovedesLe c oumenII II socoL de bucuI suu
brusoveun, eI nu sLIe ce s muI zIc. AmIIbIu nu muI
usLeupL, I poILesLe jos, I scouLe geumunLunuI sI Iudu, pen-
Lru c udevruLuI provIncIuI nu merge nIcIoduL Iu drum
decuL cu Iud de Brusov. n zudur eI sLrIg mpoLrIvu
ucesLeI cIcrI u pruvIIeI, n zudur eI cIeum n ujuLor Req-
lement sI Noul Asezcmcnt, cInovnIcuI I mpunge
geumunLunuI cu nIsLe vergI de IIer, I scormonesLe prIn
Iud sI, n sIursIL, d pesLe cuLevu IucrurI ce sumn u nIsLe
poLcouve de cuI, nveIILe cu ceu muI mure surguInL n
IurLIe vunL. Ce-s uIesLe? nLreub eI. AIesLe, rspunde
provIncIuIuI, cu nevInovLIu su obIcInuIL, s nIsLe curnuLI
uscuLI sI cu usLuroI, cure Iu noI se Iuc Lure bunI sI I-um
cumpruL nudIns su-I duc prezenL unuI prIeLen ce um n
usI. PrIeLesuguI, rspunde umIIbIu, esLe un sImLImenL ce-I
preLuIesc cu om; dur, cu cInovnIc uI EIorIeI, nu LrebuIe, nu
se cuvIne s uIL c curnuLII nu poL uveu sIobod InLrure n
cupILuIIe, cu unII ce sunL IcuLI dIn curne; sI curneu, pre-
cum sLII suu LrebuIe s sLII, esLe duL n oLcup. DecI curnuLII
se opresc Iu burIer sI se vor predsLuvIIsI IocurIIor muI
nuILe. ProvIncIuIuI nu nLeIege nImIc dIn oLcupurI sI
monopoIurI; eI sLIe uLuLu c curneu I IsuL de Dumnezeu
cu s IIe muncuL; sI c, suu IIurL, suu IrIpL, suu n
curnuLI, pouLe II muncuL orIunde-I Ioume cuIvu. EI nu se
pouLe, dur, IoLr u Isu curnuLII sI s se uILureze Iu deI
suu s se predsLuvIIsusc Iu nucIuIsLv. ProvIncIuIuI, de Ie-
IuI su, I zurbugIu sI guLu Iu bLuIe, muI uIes cund ure u Iuce
cu un Iusun. EI s-upuc Iu sIud cu cInovnIcuI EIorIeI; de-
ubIu un comIsur de poIILIe pouLe s-I opreusc s nu vIe Iu
pumnI, o IupL cure, n Ioc s-I duc Iu Iun, I-ur duce drepL
Iu AgIe. BIeLuI LInuLus I prosL dIn nscure sI dIn cresLere, cu
unuI ce n-u IosL ncu n usI. NumuI uceI norocILI ce uu peL-
recuL muI muIL vreme n cupILuIIe sLIu cuL pugub se
pouLe prIcInuI venILurIIor EIorIeI prIn uscundereu suu
sIobodu Lrecere u unuI curnuL dIn LInuL n orus.
n sIursIL, curnuLII rmun Iu popreuI sI provIncIuIuI ure
sIobod InLrure n muIL usLepLuLII usI. EI msur, n LouL
IungImeu eI, soseuuu PcururIuIuI; sI uLunce buzu su ceu de
jos se IungesLe cu semn c esLe nseIuL, n vreme cund
sprunceneIe suIe Iuu Iormu u dou perIspomene grecesLI. EI
nu pouLe nLeIege cum nIsLe cuse usu de uruLe, ceIe muI
muILe ucoperILe cu puIe suu cu sIndII puLred, Ir nIcI o
urIILecLur, poL s uIcLuIusc uceI orus de cure u uuzIL
uLuLe n copIIrIu su. MuI c-I vIne s creud c IurubugIuI
I-u InseIuL sI c, n Ioc s-I duc n usI, I-u dus n VusIuI.
Dur, n puLIn, uceusL grozuv ndoIuI Lrece; provIncIuIuI
ujunge n preujmu LemnILeI sLuLuIuI; uLunce, dInuInLeu
ocIIIor sI se dezvIesLe uIILu urIsLocruLIc u CopouIuI, cu
IrumouseIe suIe puIuLurI. ALuncI mureu cupILuIIe I se uruL;
sI gsesLe IursI usII ce I-u vzuL n vIsurI. I muILumIL sI
sLrIg: "SIuv LIe, DumnezeuIe, sIuv LIe, c nu IuseI
InseIuL!" Cu ce prIvIre se uIL Iu IucrurIIe ce Lrec dInuInLeu
IuI! Cu ce repegIune I buLe InImu cund vede nc cevu
necunoscuL! Cu ce sIunL vpuIe pIzmuIesLe norocILu sourL
u unuI Iusun! TouLe I prIcInuIesc mIrure; LouLe sunL penLru
dunsuI Izvor de nou senzuLII sI de nou nLrebrI. Du usLu
ce-I? Du cusu ceeu u cuI-I? Du LurnuI ceIu? Du LubIu ceeu?
n sIursIL, I nLreub IurubugIuI: Cucoune, unde vreI s
Le duc? Zu, nu sLIu nc unde, se nLumpI s rspund
cuLe un provIncIuI, cure u uILuL s nLrebe pe bunuI su suu
pe soucr-su, pe vremeu Ior cund mergeu Iu usI, unde
Lrgeu Iu guzd.
Ceu muI mure nesocoLInL ce pouLe Iuce un LInuLus esLe
s soseusc n cupILuIIe Ir s sLIe unde ure s Lrug.
AIegereu guzdeI esLe un Iucru IourLe mure sI cure LrebuIe
IcuL de muI nuInLe sI n urmureu cerceLrIIor ceIor muI
cu de-umnunLuI sI cu scumpLuLe. AI uuzIL negresIL de o
mIe de IsLorII grouznIce nLumpIuLe pe Iu ruLose sI crucIme,
n codrurIIe HerLII suu n uILe uLuLeu codrurI sI pdurI
sdILe cu sLejurI sI cu LuIIurI, cu bruzI sI cu IoLI. EI bIne,
LouLe nLumpIrIIe de noupLe dIn uceIe IocurI nu se poL po-
LrIvI cu prImejdIIIe ce usLeupL zIuu mure pe nesocoLILuI
cILor cure se rLcesLe n LrucLIruI de IrunLe dIn usI. Pro-
vIncIuIuI, nesLIInd unde s Lrug, IurubugIuI, cumpruL de
Regensburg, I duce Iu ospLrIu de "SunkL-PeLersburg".
nduL ce Lruge Iu scur, un IucIeu vIne mbrcuL, Iur nu n
cmes sI Izmene cum se obIcInuIesLe pe Iu LurgusoureIe de
Lur, se nILosuz sI upuc de subsuoure pe domnuI
cILor, cure nLr-un mInuL de desrLcIune IerLuL muI c
se crede IogoIL mure. ucIeuI I duce nLr-un upurLumenL
Irumos, decoruL sI mobIIuL muI bIne decuL odIIe ce u vzuL
Iu IspruvnIcuI suu Iu prezIdenLuI LInuLuIuI su. O uIL sIug
cu litre vIne sI-I zIce cu ceI muI mure respecL: Cund veLI
uveu cevu de poruncIL, m rog s LrugeLI cIopoLeIuI. Eu sLuu
Iu us, guLu u v sIujI. VeLI muncu n suI suu poILILI s se
puIe musu n upurLumenLuI mrIeI vousLre? MrIu su vu
muncu n suI. Merge n suIrugerIe sI ocIII I sunL orbILI de
noIIe IrumuseLI ce descopere. PereLII sunL zugrvILI sI
sumn cu uceI descrIsI de NervII. Musu I bIne ucoperIL sI
IumInuL cu Iumpe, Iucru cum rur obIcInuIL n provIncIe;
serveLeIe numuI sunL cum negre, dur usu-I modu n
ospLrIe. TuIgereIe sunL de IurIurIe IIn. ProvIncIuIuI, cure
n-u vzuL nc nImIc usemene, se socouLe n puIuLurIIe dIn
HuIImu. EI se pune Iu mus, uImIL, nLre un Iord engIezesc
sI o conLes Ieseusc. BucuLeIe sunL LoL beILecurI,
ungIemuILurI, budIncI sI bIumunje, bucuLe IuvorILe n
LInuLurI sI cure de unII se mnunc cu surdeIe, cu s nu IIe
preu duIcI sI s sLrIce dInLII. Vzund c LoLI beuu sumpunIe,
cere sI dIuI de ucesL vIn; sI usu, ndopuL sI udpuL, puLundu-
se de-ubIu LIneu n pIcIoure, se nLource n upurLumenLuI
su sI pIc pe o cunupeu de udumusc n bruLeIe IuI MorIeu
- udIc u somnuIuI, penLru ceI ce nu sLIu mILoIogIu, o sLure
de oumenI IourLe numerous n LInuLurI.
n cursuI somnuIuI, nImene nu-I LrezesLe; dur u douu
zI, cund se desLeupL, cund IumurIIe vInuIuI I-uu IesIL dIn
cup, provIncIuIuI cure nu-I de LoL prosL vede n ncIIpuIreu
su un sIr de gundurI posomoruLe.
"TouLe ucesLe-s Lure Irumouse; dur LouLe ucesLe poL II sI
Lure scumpe".
EI nLreub sI uII c socoLeuIu su se mrgInesLe n mIcu
sum de o suL supLezecI sI nou de IeI, uIur de bucsIsurI
pe Iu sIugI.
O suL supLezecI sI nou de IeI penLru o mus sI un puL!
AdevruL c puLuI eru mouIe, musu bun sI vInuI cu spum.
AdevruL c sLrInuI u IosL prImIL cu ceI muI mure respecL
sI cu un IogoIL mure purLuL de subsuorI cund s-u coboruL
dIn Lrsur; IucIeII I-uu zIs mrIu Lu. Nu-I nImIc, dur I
preu scump. ProvIncIuIuI, IovIL n ce ure muI scump n
Iume, n pungu su, sLrIg. Dur Regensburg se uruL cu
punLeceIe su ceI gros. u dunsuI nu-I de LurguIL. u dunsuI
LrebuIe s duI zIuu Ir mpoLrIvIre uceeu ce n codrII HerLII
ur LrebuI s duI noupLeu. NenorocILuI cILor n-ure ncoLro
s Iuc, decuL scouLe pungu sI pILesLe uceusL nLuI IecLIe.
spILu esLe un proIesor cure se pILesLe muI scump decuL ceI
muI scumpI proIesorI dIn usI.
ProvIncIuIuI se IoLrsLe s-sI scIImbe guzdu. EI Iese sI
cuuL n Lurg un Iun desLuI de bun sI de IeILIn, n cure s nu
Lremure penLru pungu IuI, sI, n sIursIL, d sI se usuz Iu
IunuI IuI CoroI, duc esLe dIn Turu de Sus, suu Iu IunuI IuI
EvungIeII, duc esLe dIn Turu de Jos.
Pun uIcI; Iu unuI vIILor, cu duruI sI nvoIreu cerescuIuI
mpruL, duc vom LrI, vom urLu muI depurLe odIseeu
provIncIuIuIuI nosLru. cILILorII nosLrI I vor vedeu pe uIIL,
Iu buI, Iu LeuLru, Iu muzeu, pe LurnurIIe TreI-SIeLILeIor sI uIe
GoIIeI; I vor vedeu muncund, dnLuInd, Icund curLe sI, n
sIursIL, nLurnundu-se n provIncIe cu o burb de Lup, cu
pIeLe de un coL, cu IuIne IcuLe Iu OrLgIes sI cu o mIe de
guIbenI duLorIe. ToL uLunce vu duce n buzunur sI Iocic
sctecscc, n cure vu II pubIIcuL scouLereu n mezuL u o u
puLru suu u opLu purLe de mosIe ce ure cIIronomIe de Iu
prInLI, n LrupuI cuLure sI cuLure. TouLe ucesLe Ie vor vedeu
cInsLILII cILILorI numuI duc mI vor cumpru desLuIe cuIen-
dure pe unuI 18qq, cu s poL cu uceI cusLIg pubIIcu cuIen-
dure sI pe unuI 18q=.
|1| PIerre Durund u scrIs Iizioloqic protinciclului n
Pcris; noI um cuLuL cu LrsLurIIe IuI s Ie mIcsorm n
proporLIu cudruIuI cuvenIL provIncIuIuIuI n usI.
Nool ucutist ul mureloi voievod
Mihuil Griuorio
Mure nedrepLuLe se pouLe Iuce u Isu n Lcere pomenIreu
IupLeIor cure cInevusI n vIuL uu svursIL; Iur cuL penLru u
Ior cuIILLI, orI n ce purLe IIe, uceusLu nu rmune ndoIuI
c uceu persoun nu vu puLeu IubI o Iuud poLrIvIL cu ur-
mureu su, c, precum u IubIL u Iuce, vu IubI sI upIuuzu
IucrrIIor suIe. Asemene dreupL judecuL sIngur Hs. ne-o
propune n dou zIcerI; ceu InLuI: "Cu ce msur v vor
msuru, msuruLI sI voI Ior" sI u douu: "Vor nvIe ceI ce uu
IcuL bIne nLru mosLenIreu IerIcIrII; Iur ceI ce uu IcuL
reIe, nLru osundu vecInIc". ApoI cu cuL muI vurLos noI, ou-
menI IIInd, s nu pzIm o usu sIunL drepLuLe? Eu, neIIInd
ngrIjIL despre uceusLu, Ir musLrure um uIcLuIL
urmLoruI AcuLIsL, nLru cInsLeu ceIuI ce u vroIL u se Iuce
vrednIc uneI usemene cuvunLrI. ncepuLuI Iucem cu
zIcereu:"Doumne, rspILesLe".
ACATIST
Icosul 1
nvIngerIIe ceIe udese cLre pIerzure vesLIndu-LI-se prIn
ngeruI ceI purLLorIu de nedrepLuLe sI guLu IIInd n LoL
ceusuI u Ie prImI, nu Le-u musLruL nIcI o duLorIe s nu
nLInzI crImeIe pe sourLu compuLrIoLIIor LI; penLru uceusLu
dup vrednIcIe uuzI de Iu noI uneIe cu ucesLe:
Bucur-Le, zId n cure se sprIjInesc reIeIe nenorocILIIor!
Bucur-Le, IImun n cure se opIosesc reIeIe durerI uIe
osundILIIor! Bucur-Le, MuIc dIn cure Izvorsc pruIIe ceIe
oLrvILoure! Bucur-Le, InIm cure porLI IcomIe de prIsos!
Bucur-Le, suIIeL purure nseLuL de sLrumbLLIrI! Bucur-
Le, mInLe LoLdeuunu neubLuL spre obsLeuscu IerIcIre!
Bucur-Le, eIecLrIcILuLe cure nruurezI Ir-de-IegIIe
umpIoIuLIIor! Bucur-Le, mucIIn cure preIucI mIncIunu n
udevr! Bucur-Le, IuceuIr ce nLunecI IumInu IoIosInLeI!
Bucur-Le, mure IcLoruIe de reIe!
Condccul I
NIcIoduL muI bIne decuL n purLe-LI n-uI cugeLuL, sI nIcI uI
gundIL u Le Iuce prIILorIu obsLescuIuI bIne, cu prIn uceusLu
s-LI cusLIgI bunu Iuud u posLuIuI n cure sourLu Le-u ur-
uncuL; decI u rmus numuI un sIngur mIjIoc, IuI Dumnezeu
s sLrIgm Aleluicl
Icosul 2
MuI nuInLe de nLronure, ubLundu-LI cugeLuI cLre ceIe de
IuL propsIrI u IeIurILeIor osundIrI sI cu pe udu
IuvorIzundu-Le norocuI u Le Iuce vunzLorIu IerIcIrII
compuLrIoLIIor LI, guLu sunLem sI noI spre muILumIre u-LI
zIce uneIe cu ucesLe:
Bucur-Le, ceIu ce LI-uI nILuL numeIe spre obsLeuscu
ocur! Bucur-Le, ceIu ce prImesLI IuIu drepL cInsLe!
Bucur-Le, ceIu ce-LI speII curucLeruI cu sungeIe ceIor
srucI! Bucur-Le, ceIu ce umuru cuvunLure u noroduIuI o
beI cu pIcere cu pe un necLur!
Bucur-Le, c, mpIeLrIL de IubIre de urgInL IIInd, nIcI o
deIImure nu sImLesLI! Bucur-Le, c nIcI o IuI u merILuIuI
nu Le ubuLe de Iu uruLeIe LuIe IupLe! Bucur-Le, Iuos nepu-
LuL u s mpIe cu LouLe uverIIe poporuIuI! Bucur-Le,
gIevgIIr ncpLor u jcuIrIIor! Bucur-Le, cmur n cure
IucrurIIe rpILe se psLreuz! Bucur-Le, IcuL cure ncuI
pourLu norocIrII nousLre! Bucur-Le, peceLe pe cure esLe
scrIs IILeru mursvIeI! Bucur-Le, mure IcLoruIe de reIe!
Condccul II
CIne vu puLeu cuprInde sub pouIu IuIeI LouL demoruIIzuLIu
Lu, c, orIcuL ne vom sIII n IupL sI n Izbund, LoLusI nu
cumpnesLe pe cuL merILuI cere czuLu rspILIre u
cIcrIIor duLorIeI LuIe. DecI, dur, Isundu-Le n judecuLu
CreuLoruIuI, sLrIgm cu umIIInL IuI Dumnezeu Aleluicl
Icosul 3
De vom Isu n prsIre uceIe ce-LI vdesc urmrIIe
mursvIeI LuIe, vom II cu drepLuI muI mursuvI sI muI
necunoscLorI u ceIor ce ne Iuc ru suu bIne, decI, penLru
cu n vIILorIme sezLorII pe scuunuI Lu s se Iereusc de u
se Iuce sI eI prLusI ucesLeI cuvunLrI, sLrIgm cu nseLure:
Bucur-Le, cuuz uI creI eIecL sLInge bucurIu muncILorIIor
de pmunL! Bucur-Le, mun ce ndesLuIezI cu umrcIune
pe ceI uLurnuLI de LIne! Bucur-Le, guLu desprLILorIu
drepLLII ceIor sIubI! Bucur-Le, ceIu ce IusI n necuzurI pe
ceI despoIuLI! Bucur-Le, c Ir mII prIvesLI pe uceI ce I-uI
mpIunLuL n durere! Bucur-Le, c nIcI un ceus nu Le-u
IsuL cugeLuI u Le Iuce uprLor drepLurIIor IruLIIor LI!
Bucur-Le, ceIu ce uI muLuL sourLu ceIor dIn codrI n
puIuLurI nuILe!
Bucur-Le, c InsLrucLIIIe LuIe sunL muI vLmLoure
decuL sbIIIe IoLIIor!
Bucur-Le, ceIu ce ne-uI usezuL obsLeuscu nevoIe!
Bucur-Le, c ne-uI sLIns sIgurunLu uvuLuIuI, cInsLeI sI u
vIeLII nousLre!
Bucur-Le, mure IcLoruIe de reIe!
Condccul III
nLru ce vom muI II ndjduIndu-ne, cund n LouL zIuu LI
uducI o nou IzvodIre de ru sI, n Ioc de u Le preIuce, muI
muIL Le nLeIenesLI nLru Ir-de-IegI; ugIung ucum
InLumpIrIIe sI vIe vremeu u ne Iuce sI pe noI nvIngLorI, cu
s sLrIgm IuI Dumnezeu Aleluicl
Icosul 4
De-uI sImLI cuL esLe de Irumous Iuudu gubernuLorIIor ceIor
bunI sI de-uI cunousLe IursI cuL de njosILoure esLe u ceIor
rI, pouLe c Ir ndoIuI uI proLImIsI s-LI IeI muI
sLrIucILoure urmrI. ns penLru c nsLosIreu IubIrII de
uvere LI-u ponegrIL moruIILuLeu sI cu greu esLe u LI se spIu
rugInu IcomIeI, prImesLe Ir drepL de ImpuLure uneIe cu
ucesLe:
Bucur-Le, nvecIILuIe n IupLe reIe! Bucur-Le n rpIre
Ir musLrure, nLInuLuIe! Bucur-Le, pIzmuILoruI uceIor ce
cuuL udevruI! Bucur-Le, ceIu ce Le mguIesLI cu IuIseIe
bune-cuvunLrI u IIngusILorIIor!
Bucur-Le, ceIu ce Le IegenI n IeugnuI ceIor de o
sIsLem cu LIne! Bucur-Le, c nu suIerI n cuprInsuI
sLpunIrII LuIe pe uceI IubILorI de drepLuLe!
Bucur-Le, IzgonILoruIe u ceIor ce-LI descrIu vrednIcIIIe
Ir mIncIun! Bucur-Le, ceIu ce mbrucI mugurII n
porIIr, Iur pe oumenI n Iurure! Bucur-Le, ceIu ce IegI Iu
guLuI porcIIor cInsLIrI sI Iu uI drepLIIor IunLurI de IIer!
Bucur-Le, ceIu ce nLrunesLI n curucLeruI Lu obIceIurIIe
ceIe muI mursuve de Iu nord sI mIuzzI! Bucur-Le, mure
IcLoruIe de reIe!
Condccul IV
NIcIcum osbIndu-Le de dobILouceIe cure se ngrIjesc
numuI penLru ndesLuIureu punLeceIuI sI sruc de IupLe
bune IIInd, ce Le puLem numI muI muIL decuL un
necunoscLor u InsusI drepLuIuI sI nsrcInrII LuIe; decI, cu
usupru unuI nevrednIc spre bune urmrI, sLrIgm IuI Dum-
nezeu Aleluicl
Icosul 5
SI ce esLe muI preLIos decuL Iuudu guvernuLorIIor sI decuL u
sImLI cInevusI duIceuLu buneI cuvunLrI u noroduIuI, ccI
LouLe uILe IerIcIrI cu mourLeu oduL' se ruInesc, Iur ucesL
TempIu nuIL n vecI rmune nesLers de pe buzeIe
urmusIIor veucurIIor vIILoure; ns, Lu muI muIL decuL
IcomIu neesLImund uILu, nu Lcem spre pIcere-LI u sLrIgu:
Bucur-Le, ceIu ce sumenI cIIbzuIrI spre scurgereu pungIIor
de moneL, Iru de rusIne! Bucur-Le, mure ce mIsLuIesLI
uverIIe cILorIIor pe dunsu! Bucur-Le, soure cure usucI
ndemunrIIe srucIIor! Bucur-Le, IurLun cure sIurmI
ndejdeu IerIcIrII nousLre! Bucur-Le, mugneL cure LrugI
sLrunsurIIe de prIn ceIe muI LuInIce IocurI! Bucur-Le, ceIu
ce Le IucI proprIeLurIu pe pmunLurIIe ceIe sLrIne de
neumuI Lu!
Bucur-Le, IconomuIe Ir de voIe u ugonIsIrIIor
omenesLI! Bucur-Le, Idee spre jcuIre ubLuL! Bucur-Le,
ceIu ce n cugeL LrebuIe s Le LvIesLI cu rumLoruI n LIn!
Bucur-Le, rdcIn ce uI odrsIIL rumurIIe LIcIosIeI!
Bucur-Le, c prIn suLeIILII LI LI-uI nsusIL drepLurI Ir de
Iege! Bucur-Le, mure IcLoruIe de reIe!
Condccul V
nLrucuL LI-uu IIpsIL persoune u Le Iuce vrjmus nuInLIreI
mpIIuLuIuI coLun, uI duL prIIej ceIor de o upIIcuLIe cu LIne u
ndepIInI LIcIosIu sourLeI ceI muI nuInLe menILe; decI, spre
IzbvIreu nousLr, sLrIgm IuI Dumnezeu Aleluicl
Icosul 6
Spre muI muIL u sporI rodurIIe neomenIeI LuIe sI muI cu
nIesnIre u Le suI pe LreupLu sLrumbLLIrII, Lrus-uI nLru
ujuLoruI Lu pe uceI ce I-uI deprIns s IIe vrednIcI sprIjIn-
ILorI osundILoureIor LuIe ubuzurI; penLru uceusLu mpreun
cu dunsII prImesLe u uuzI:
Bucur-Le, munLe ce umbresLI pe ceI IcLorI de reIe
prIn poIILII! Bucur-Le, DuI ce nsuIIeLezI mrInImu uceIor
LuIIurI! Bucur-Le, vreme ce ncurujurIsesLI upIecrIIe je-
IuILorIIor! Bucur-Le, negur ce nLunecI udevruI! Bucur-
Le, urm ce nIrIcosezI pun' sI desLepLureu ceIor deprInsI u
rbdu!
Bucur-Le, IopuL cure vunLurI LunguIrIIe cu pIeuvu!
Bucur-Le, IIpILoure ce sugI sungeIe IerIcIrII noroduIuI!
Bucur-Le, credIncIosuIe nLru nescIImbure de uceeu ce uI
upucuL! Bucur-Le, ceIu ce mILuIrIIe Ie-uI sIInLIL usLzI cu o
jerLI bIneprIImIL. Bucur-Le, pIuLr cure nu Le cIopIesLe
nIcI un IeI de rezon! Bucur-Le, osund LrImIs penLru
pcuLeIe nousLre! Bucur-Le, mure IcLoruIe de reIe!
Condccul VI
TouLe cu vremeu sI Iuu scIImbure, Iur voI ceI rugInILI n
vIcIesugurI nu v muI preIuceLI. UrmusI uLI IosL LoLdeuunu
crImeIor sLrmosesLI sI nLru ruLLI v veLI svursI. NIcI Iu-
mII bIne nu v-uLI deprIns u Iuce, nIcI IuI Dumnezeu cu
InIm curuL u cunLu Aleluicl
Icosul 7
De-uI II pogoruLor dIn neumuI IuI udu vunzLoruI, LoLusI n
urm Le-uI II cIL de urmureu ceu muI crud decuL u IuI, ccI
uceIu u vunduL pe Hs., ce u IosL omoruL penLru udevr; Iur
Lu uI ucIs pe sInguruI udevr. SI cIne dIn voI s-u urLuL muI
vrednIc spre u cpLu rspIuLu cunousLe sIngur sI prImesLe
de Iu noI usLIeIIu de urrI: Bucur-Le, ceIu cure domnesLI
nLre sIeLnIcII cure prIcInuIesc cungrenu NuLIeI! Bucur-Le,
cure IscIesLI drcesLIIe socoLInLe! Bucur-Le, seI cure
povLuIesLI bundu cIcLorIIor de Iege! Bucur-Le, mus
cure ospLezI pomenILeIe nesLIouse IIure! Bucur-Le,
Irun ce nseLosezI uceI cuInI muscLorI! Bucur-Le,
bIundeLe cure zumbesLI cu pIcere IIngusILorIIor! Bucur-
Le, muguzIn n cure se specuIurIsesLe sourLu pubIIcuIuI ceIuI
osundIL! Bucur-Le, Ioc cure mIsLuIesLe osundIrIIe
vInovuLIIor! Bucur-Le, moIIe ce nImIcnIcesLe IucrrIIe sIIn-
LeI pruvIIe! Bucur-Le, ceIu ce vInzI drepLurIIe IruLIIor Iu
IzgonILII de prIn uILe LrI sLrIne! Bucur-Le, ceIu ce LI-uI
uILuL duLorIIIe ce uI cLre noI!
Bucur-Le, nevrednIcuIe de bune IupLe! Bucur-Le,
mure IcLoruIe de reIe!
Condccul VII
De-uI purLu sI n InIm-LI senLImenLuI MurceI, cure LI I-uI
InLILIuIL, LoLusI n-uI rmune n deIImureu cure usLzI ur-
mureu Lu LI-uu scrIs; penLru uceeu nu Le veI scuLI de
rspundereu rspILILoure, mguIInduLe c sI Lu sLrIgI IuI
Dumnezeu Aleluicl
Icosul 8
Nu veI puLeu sub nIcI o ncIIpuIre u-LI gsI sIgurunLIe
mpoLrIvu rspunderII, cure esLI duLorIu, sI, duc LoL ucesLe
nLumpIrI Le vor IuvorIsI sI n vIuL nu-LI vu venI rspILIre,
urmusII LI LoL vor II nescuLILI de dreupLu judecuL, u creIu
IoLrure s-u ncIeIuL n judecuLu udevruIuI, spre ndejdeu
ceIor ce sLrIg:
Bucur-Le, ceIu ce ne-uI nsLrInuL de drepLeIe
mosLenIrI u suILorIIor nosLrI!
Bucur-Le, ceIu ce ne-uI IcuL srucI de drepLurIIe
cusLIguLe cu sungeIe sLrmosIIor nosLrI!
Bucur-Le, ceIu ce ne-uI njosIL n prIvIreu LuLuror
nuLIIIor! Bucur-Le, suLun cure LrugI InImIIe de Iu IrLeuscu
nduLorIre! Bucur-Le, IunLom ce ngrozesLI pe ceI mIcI Iu
suIIeL, s-LI IIe credIncIosI!
Bucur-Le, Lun cure sIurmI unIreu IerIcIrII! Bucur-Le,
meLuI ce oLrvesLI musu desILrII! Bucur-Le, vrjmus ce
IzgonesLI pe pruncI de Iu LuLeIe mumesLI! Bucur-Le,
dusmun ce uI gLIL umrcIune sI ceIor nc nenscuLI!
Bucur-Le, ceIu ce mpIngI puLrIu n LIcIosIe, penLru
ndepIInIreu spurcuLuIuI Lu InLeres!
Bucur-Le, vIcIeunuIe voILor de ru! Bucur-Le, c pen-
Lru u-LI nILu neLrebnIcu IIInL puLIn sI ne veI pune sub
vecInIcuI gIug uI vurvurIsmuIuI! Bucur-Le, IoboL ce
ucoperI nenLeIegereu noroduIuI! Bucur-Le, mure
IcLoruIe de reIe!
Condccul VIII
RuLuLeu IupLeIor LuIe udes IovIndu-ne sImLIrIIe, n-um pu-
LuL nIcIoduL u Iuce IumII cunoscuL, dur de LIne LoLdeuunu
IIInd nebguLe n sum sI penLru u nu rmune pun n
sIursIL neujuLoruLI unIm usLzI penLru u nousLr IzbvIre
gIusurIIe de cunLure IuI Dumnezeu: Aleluicl
Icosul 9
Precum odInIour DIuvoIuI s-u nLIns u rIsIpI LouLe uverIIe
drepLuIuI ov, n neosebIre sI Lu uI IosL LrImIs de uceeusI
sourL; dur, uducundu-ne umInLe sI prIvInd Iu pIIdeIe ce nu
preu LurzIu se nLumpI u rspILI sI c drepLuI pun n
sIursIL nu pIere sI pugubeIe IuI I se uduog nLru sporIre, nu
Iepdm ndejdeu n usLepLureu pIIduIrII LuIe; Iur pe LIne
dup vrednIcIe Le ncununm cu ucesLe Iuude: Bucur-Le,
cup ce ne porLI pe crrIIe curseIor de LIne mpIeLILe!
Bucur-Le, povuLu IIerIIor ce ne sIusIe bIneIe vIeLII! Bucur-
Le, duI ce InsuIII cu rceuI nvesLezILeIe IIorI uIe puLrIeI!
Bucur-Le, ceIu ce ngIILI IndesLuIureu LImpurIIor! Bucur-
Le, pIepL de cure esLe unInuL ordInuI vdILorIu ruLLIIor!
Bucur-Le, cununu bIesLemuLIIor! Bucur-Le, podoubu
munjILIIor de necurLIe! Bucur-Le, ceIu ce LoLdeuunu ILI In-
drepLezI pIcIoureIe pe cuIeu LIcIosIIor! Bucur-Le, vIerme
ce rozI rdcInu vIsLuruIuI nuInLILorIu pubIIcuIuI!
Bucur-Le, ceIu ce nLrIsLezI InImIIe noroduIuI! Bucur-
Le, mure IcLoruIe de reIe!
Condccul IX
Au nu-LI esLe n prIvIre u uceIor LrecuLI nuILu sIuv cure pe
pmunL uu uvuL, Iur ucum ubIu se pomenesLe numeIe Ior,
sI uceusLu dupre IupLe cure n prIInLu obsLeusc uu svursIL?
Dur LIe ce-LI rmune dup mourLe? NegresIL, bIesLemuI ceI
Ir de numr de Iu LoLI uceIu cure cunL IuI Dumnezeu Ale-
luicl
Icosul 10
NIcI duLorIu, nIcI rspundereu, nIcI dreupLu rspILIre u IuI
Dumnezeu nu-LI pouLe muIu InImu dIn nvurLosureu IubIrII
de urgInL; socoLesLe, dur, c mpreun cu bogLIe IusI IIIIor
LI uru spre mosLenIre sI vor zIce:
Bucur-Le, PrInLe pe cure Le-u sIIIL IcomIu de ne-uI
desprLIL de drugosLeu IruLIIor nosLrI!
Bucur-Le, ceIu ce ne-uI IcuL u cIIronomIsI ocuru!
Bucur-Le, pom u cruIu roud nIcI porcII nu o mnunc
bucurosI! Bucur-Le, c ne-uI IsuL srucI de bune
cuvunLrI sI cu deIImrI u LrI n Iume!
Bucur-Le, c nconjuruLI de nvoduI ocrIIor omenesLI
ne-uI IsuL u LrI n ur pe pmunL!
Bucur-Le, c cu purLureu Lu pe LoLI compuLrIoLII ne-uI
IcuL n dIspreL s ne prIveusc!
Bucur-Le, c usudund n vecI nu vom puLeu spIu
nLInureu cu cure ne-uI vopsIL!
Bucur-Le, c ne-uI sdIL n udposLuI deIImrII!
Bucur-Le, c pIeLre ne-uI nscuL, u mcInu buLjocurIIe
urmrIIor LuIe! Bucur-Le, c III de jeIuILorI purure vom II
numILI! Bucur-Le, c roudu IupLeIor LuIe, orIcuL ne vom
sIII, nu ne vu II cu puLInL u o sLerge dIn uducerIIe umInLe
uIe ceIor ce cu drepLuI sLrIg: Bucur-Le, mure IcLoruIe
de reIe!
Condccul X
Nu Isu n IIps de u nLrebuInLu mInuLeIe ce LI-uu muI
rmus penLru u-LI peLrece n cugeLure LouLe neIegIuIrIIe sI
crImeIe ce uI IpLuIL, cu s Le uIII vrednIc de dreupLu sI
nIrIcosuLu judecuL ce LI se pregLesLe sI neupruL Le vu
sIrmu mpreun cu cIII LI de III! Nu Isu de u Iuu
umInLe c nu uI puLuL omor brbuLII puLrIoLI, desI uI pILIL
pe Ducu vunzLoruI cu s-I ucId. Munu DomnuIuI I-u
upruL, cu su nu se mpuLIneze numruI rspILILorIIor ce
se rIdIc usupru Lu sI cure vor II nmuILILI de LoLI ce uu
pLImIL de Iu LIne! Nu socoLI c se v-ur puLeu spIu
urzLoureIe peLe uI crImeIor cu sungeIe nevInovuLIIor sI c
cruzImeu ur puLeu vIndecu rnIIe IcomIeI! n zudur usu Lu
sI IIII LI cII, v ucoperILI spre uprure InImIIe ceIe de LI-
gru sI IIen cu pIeIe de bIvoI, sI n zudur pe pmunL veLI
cuLu Iocus sI udposL! TI s-uu ncIeIuL mIncIunIIe cu cure
pun ucum uI nseIuL CurLIIe ProLecLoure! Nu LI muI
rmune decuL u Le gLI spre osundu ce LI-uu Lrus Ir-
de-IegIIe LuIe usupru-LI sI u suIerI n rbdure LouLe cIInurIIe
cugeLuIuI Lu, usLepLund upropIeLuI ceus uI judecLII.
mbruc IuIneIe negre uIe morLII, pune-LI cenus pe cup,
bLundu-LI pIepLuI - comouru nespuseIor pcuLe -, sI
roug grbIreu judecLII! Nu-LI du nsusI suIIeLuI dIuvoIuIuI
spunzurundu-Le sIngur, pentru cc tiu sc tezi numerocsc
petreccnie ce te tc duce spre mocrtel Pentru cc murind
sc cuzi blestemul Pctriei si cl [iilor Ei, de tine
nedreptctitil Pentru cc sc tezi risipindu-se cc plectc
curul ce de lc tcrc ci prcdctl Pentru cc sc tezi cc din
ccsc tc pictrc pe pictrc nu c rcmcsl Pentru cc murind sc
cuzi qlcsul poporului ce striqc, izbctindu-se de tine, lui
Dumnezeu:
ALELUIAl
Tuinele inimii
Cupitolol I - ConIetriu loi Ielix Burlu
TouLe oruseIe cure uu umbILIe de u se numI cupILuIIu uneI
LrI murI suu mIcI, IIe ImperIu, reguL suu cIIur prIncIpuL, uu
cuLe o prImbIure IuvorIL; uceusLu esLe IocuI pIcuL unde se
udun gIouLu de boguLI suu de uceI cure vroIesc u II crezuLI
de boguLI, de LuruIe-bruu, de curIozI, de uIegLorI dup
hctcdisuri (purIsLII IImbII nousLre bInevoIusc u-mI IerLu
uceusL expresIe burbur), de IemeI c lc mode, de IoreLe, de
oumenI de Iume, de LInerI ungIomunI, dundIs sI genLIe-
menI, riders, de IeI sI puruIeI, sI n sIursIL uceu gIouL cure
prIn o generuI convenLIe (IerLuLI-mI c nu zIc
contenciune) se numesLe obIcInuIL societcte clecsc, cund
de muILe orI eu esLe IourLe umesLecuL. Asu PurIsuI ure
CumpII EIIseI sI ReduI de BoIonIu, VIenu ure PruLeruI, Ber-
IInuI TIer-GurLen, MudrILuI EI-Prudo sI ALocIu. PrIn ur-
mure sI usII, cu o cupILuIIe, LrebuIe sI eu s uIb o
prImbIure penLru socIeLuLeu uIeus u su. AceusL prImbIure
esLe Copoul, cure se deosebesLe de LouLe prImbIrIIe dIn
Iume. n udevr, CumpII EIIseI merIL de u II prImbIure
prIn Irumousu perspecLIv ce nLr-un cupL se ncepe cu
PuIuLuI sI GrdInu TuIIerIIIor, Lrece prIn pIuLu mreuL u
ConcordIeI, cu obeIIscuI de uxor, sI, nLre mreLe uIeI de
copucI, se sIursesLe cu ArcuI de LrIumI uI SLeIeI, rIdIcuL de
NupoIeon ceIebrILLIIor ImperIuIuI. PruLeruI sI TIer-GurLen
uu un uIL IeIIu de podoub: IrumouseIe Ior uIeI de cusLunI sI
IugI umbrosI LI uruL n mIjIocuI unor popuIouse oruse
codrII druIzIIor, sI muILImeu de cerbI, ce n LoL mInuLuI Lrec
n dreupLu sI n sLungu, LI sporesc IIuzIu, crezund c n LoL
mInuLuI s zresLI vreun poeL bLrun suu vreo IecIour
proIIL u vecIIIor germunI, duc cuIesceIe sLrIucILe, pIIne
de IemeI eIegunLe, nu LI-ur urLu c esLI n secoIuI uI
nousprezece. EI-Prudo u MudrIduIuI merIL usemene u se
numI unu dIn ceIe muI Irumouse prImbIrI u EuropeI. Cund
dumInIcu, pe o Irumous dupumIuz, IesI pe Iu supLe ceus-
urI, sI de Iu IunLunu CIbeIII pun' Iu sLuLuu IuI NepLun, nLre
puLru uIeI de copucI secuIurI, vezI LoL pe uceI Ioc nconjuruL
de grIIe de IIer sI numIL suIon, vezI, zIc, IrumouseIe mudrI-
Ience cu pruI negru cu peneIe corbuIuI, cu ocIII
scunLeIeLorI cu doI crbunI uprInsI, vIILe n munLeIe
negre, cure Ie Iuc nc muI pLrunzLoure ocIIrIIe, cu LuIIu
cILInuL cu o LresLIe bLuL de zeIIr, cu pIcIoruLeIe de copII,
sI deusupru cupuIuI uu un cer uIbusLru cu uI NupoIII, uLunce
nLeIegI c Prudo LrebuIe s IIe un Ioc mInunuL sI c un spu-
nIoI sI-ur vInde munLuuu sI un sLrIn cIuboLeIe muI bIne de
u IIpsI Iu oru prImbIrII. u CopouI nosLru ns nu gsesLI
nImIc de ucesLe; u su IrumuseLe esLe IIpsu de LouLe
IrumuseLIIe, sI LocmuI uceusLu Iuce c CopouI esLe o
prImbIure sIngur sI unIc n IeIuI su nLre LouLe
prImbIrIIe, de Iu CumpIIIe EIIsee uIe PurIsuIuI pun' Iu
grdInu KIsseIeII dIn BucuresLI. PoeLuI cure u cunLuL:
runz verde de bosLun,
Pe deuIuI CopouIuI
Ru m dor cIcuIIe!
u nLeIes IourLe bIne IrumuseLeu prImbIrII usIIor. n
udevr, ncIIpuIesLe-LI spInureu IuL cu un ses uI unuI deuI
goI, uceusL spInure pscuL de bIvoIII boIerIIor, vucIIe
jIdovIIor, cuII sIujILorIIor ugIeI sI mgurII bIesIIor,
mrgInIL de o purLe cu vuIeu CurIIguIuI, de ceuIuIL cu
vuIeu de cLre PcururI, uvund n dosu-I, cu IoLur, burIeru
CopouIuI sI sLuIpII rIsIpILI uI grdInII pubIIce, sI nuInLe-LI
reduI n Iund cu corp de urmIe, sI, cu urIpI, vIIIe domnIeI
Regensburg sI uILe ucum pIunLuLe - IuL CopouI, IuL
prImbIureu IuvorIL u conceLLenIIor nosLrI, udIc un Ioc
nLIns, prImvuru verde, vuru guIben, Loumnu negru de
gIod sI numuI Iurnu muI curuL, udIc uIb, Ir nIcI un copuc,
Ir o soseu cuL de reu, uvund cu sIngur vurIeLuLe
grmezIIe de gunoI, ce coLIugeIe boIeresLI urunc n LouL
zIuu. CILILorII meI bInevoIusc u-mI IerLu uceusL dIgresIs:
LrebuIe ns cu s psLrez vIILorImII descrIereu prImbIrII
IusenIIor n unuI 18q, penLru c uud c prInLeIe TreIerur-
IILuI ure de gund s scIImbe CopouI nLr-un orus, menIL de
u du LIIIu usIIor vecII. PrIn urmure CopouI cum esLe ucum
n curund nu vu muI II, vu Lrece sI se vu uILu, cu cedruI
IbunuIuI, cu IIoureu cumpuIuI, suu, duc vroILI compuruLII
muI puLIn bIbIIce, cu IosLuI cIub |uI | vunLorIIor, suu cu So-
cIeLuLeu IsLorIco-nuLuruI. MuI uud nc sI uILu. Se zIce c
DepurLumenLuI ucrrIIor PubIIce s-ur pregLI s Iuc
poznu de u pIunLu Iu Copou o prImbIure cu uIee de copucI
dup pIIdu CumpIIIor EIIsee sI u PruLeruIuI. De uceeu,
IubILIIor meI cILILorI, duc muI vroILI u muI upucu CopouI
cum esLe descrIs uIce, grbILI-v de u v urvonI de pe ucum
drosce cu s-I puLeLI vedeu nc n usL prImvur, ccI Iu
Loumn nu sLIu duc-I veLI muI uIIu n IuInu su gouI, de
usLzI.
u uceusL Irumous prImbIure, precum esLe nc pe
IuLu pmunLuIuI n mInuLuI ce v-o descrIu, nuILu
urIsLocruLIe u MoIdoveI, boIerI de busLIn vecIe suu nou,
voInIcII nosLrI oIILerI, dumeIe nousLre ceIe muI eIegunLe,
cuconusII InsLunLIIIor udmInIsLruLIve, judecLoresLI sI
bIserIcesLI, mIcuLeIe n concedIe, LInerII uIumnIeI uI
AcudemIeI, cuLI se muI uII, IIoureu puLrIeI rmus de
douzecI de unI LoL IIoure, IoreLeIe IogoILuIuI A., u vor-
nIcuIuI V., u posLeInIcuIuI S. sI u comIsuIuI D., cIus de
dume neupruL nLr-un orus cIvIIIzuL, cIusu cure, sIuv
IIberLLII de ImporLuLIe, dIn zI n zI se mresLe, purLe dIn
PurIs, purLe sI dIn CoIomeu - LouLe ucesLe sLrI u muIL
LrepLIuILeI nousLre socIeLLI uu obIceI de u IesI de Iu puLru
suu cIncI ceusurI dup-umIuz n IungI sIrurI de cureLe de
VIenu, modu 18q, de buLce dIn vremeu IuI psIIunL, de
drosce IIpovenesLI, de duruduIce de Iu RduLI; Lrec pe uIILu
mure, ngIILInd nourI de coIb sI ujungund Iu burIeru
orusuIuI, uruncund o ocIIre usupru obeIIscuIuI grdInII
pubIIce, Ies Iu Copou. UnII uLunce, ceI muI puLInI, se
cobour, cIcund Iurbu rous de vILe sI cIoIuneIe cuIIor
morLI uI posLeI; uILII preIer u peLrece vremeu n Lrsur,
pIcIor pesLe pIcIor, Isund uILe dobILouce s Iuc mIscure
penLru dunsII. AceusLu esLe vremeu s Iucem observuLIIIe
nousLre. DomnuI A. se uIL Iu doumnu V.; vILeuzuI oIILer S.,
gIorIu mIIILIeI sI grouzu cIvIIIIor, uIeurg n droscu IuI
vunuscu dup IoreLu domnuIuI G.; cuconILu E. Iu sumu c
ecIIpujuI eI nu esLe usu de Irumos cu buIonuI dneI . sI muI
c-I pure ru c sourLu n-u menIL-o s LrIusc dIn spuLeIe
cIeruIuI sI dIn coIIveIe mILropoIIeI. PrImbIureu sI
observuLIIIe LIn pun cund nnopLeuz, pun cund LunuI (zIc
LunuI penLru c scenu se peLrece Iu 18qq, cund urLIIerIu
nuLIonuI nu puLeu zIce nc LunurI) coIIbeIor mIIILresLI,
numILe Iugr, Iuce bum-bum. ALunce LouLe LrsurIIe,
buIouneIe, buLceIe, cureLeIe, brIsceIe, drosceIe, duruduIceIe
sI LIIbIurIuI dIuI..., n dou sIrurI, InLr n orus sI, Lrecund
prIn uIILu mure, uIIu sI omegu u usIIor, cu prIn o Iung
urLer, se rspundesc n dreupLu sI n sLungu, InLrund n
uIILeIe ILuruse. AceI ns cure vroIesc u povesLI ce sLIu sI u
uIIu ce nu sLIu, cure doresc u uuzI nc un duIce cuvunL dIn
gurILu IubILeI, se udun Iu conIeLrIu dIuI eIIx BurIu. Dur
pouLe nu sLILI ce esLe conIeLrIu dIuI eIIx sI se pouLe nc
s nu sLILI sI cIne esLe nsusI domnuI eIIx BurIu, desI
uceusLu ur II greu de crezuL dIn purLeu unuI moIdovun, duc
uI cInsLe u Le numru n uceusL nuLIe. OmuI, ncepund de
Iu sLrmosuI Adum, purure u voIL u sLI ce nu sLIe sI, desI eu
nu sunL n sLure cu s v Iuc s gusLuLI dIn pomuI sLIInLeI,
cure nu se uII decuL n grdInu ruIuIuI, unde nIcI d-
vousLr, nIcI eu nu cred c vom nLru preu Iesne, LoLusI sunL
n sLure u v du noveIeIe ceIe muI pozILIve sI muI compIeLe
usupru conIeLrIeI sI persouneI dIuI eIIx BurIu. usII, cu
LouLe uLrIbuLeIe sI preLenLIIIe suIe de cupILuIIe, n-u puLuL
nc InLroduce obIceIuI cuIeIeIor. n PurIs sunL: Le Cc[e de
Pcris, Le Cc[e Ccrdincl, Le Cc[e Iou; n VIenu esLe cc[eul
Dcm, sI penLru romunI Le Cc[e Grec; n BerIIn, 1ostu,
Iuchs sI Stehelu; n MudrId El Cc[e Suizo. n ucesLe cuIeIe,
suru se udun muI LoLI IocuILorII ce n-uu uIL peLrecere pen-
Lru uceIe ore; eI Iuu cevu, uIL duL nImIc, spun, rud,
vorbesc moruI sI, muI muILe dLI nemoruI, poIILIc, cund
nu-I sLure de usedIe, IILeruLur, unecdoLe; jurnuIeIe muI
uIes Iuc muLerIu conversuLIeI (cuL pe ce erum s zIc
converscIunII), cure se preIungesLe pun cund, dup IegI,
sLpunuI esLe sIIIL s sLIng guzuI sI s nceup u ncIIde
obIouneIe sI usIIe, sI uLunce nc muILI Ies cu mure greu sI
dup nLreILe ndemnrI. ALunce IIesLecure sI Iu pIrIu sI,
poILIndu-sI noupLe bun, se duce Iu cusu su sI cuLeoduL Iu
cusu uILuIu. n usI cuIeIeIe, boLezuLe sub numeIe
dIspreLuILor de cc[enele, nu sunL vIzILuLe decuL de cunuIIe,
udIc de negusLorI, de vLujI, de cuLIvu scrIILorI, de LoL ce, n
sIursIL, nu se numr nLre rungurIIe urIsLocruLIce suu cure
uu preLenLIe de urIsLocruLIce. GrecII sIngurI uu IcuL o cuIe
penLru evgIenIsLII Ior. Ipsu cuIeIeIor se ndepIInesLe Iurnu
prIn resLuurunLuI IruncezuIuI NodeL, IecIor IuI Jeun NodeL
dIn CvurLIruI uLIn dIn PurIs, cure u venIL s Irneusc cu
bIILecurI n usI pe uceI pe cure LuLI I-u IrnIL cu omIeLe n
PurIs. Vuru, IIpsu se nIocuIesLe prIn coIeLerII, n cure socI-
eLuLeu uIeus de umbe sexeIe obIcInuIesLe de u venI, dup
prImbIureu CopouIuI, s IeIe ngIeLuL, LIIndu-se ceI muI
muILI n LrsurIIe Ior dInuInLeu dugIeneI, oprInd
comunIcuLIu orusuIuI nLreg, sI uILII, nLre cure sI uneIe dIn
dumeIe ceIe muI cIvIIIzuLe, udIc muI IeouIce, dup modu
PurIsuIuI sI u VIeneI, se cobour n coIeLrIe. Ceu muI
vIzILuL coIeLrIe esLe uceu dIn uIILu mure, n preujmu uIILeI
ce duce Iu puIuLuI domnuIuI SLurdzu; n uceusL coIeLrIe
udeseorI socIeLuLeu esLe usu de numerous, c gusLLorII
nu-sI poL upropIe IIngurILu cu ngIeLuL de Iu IurIurIe Iu
gur, sI scuuneIe se cuuL cu nu muI puLIn ruvn decuL
posLurIIe sLuLuIuI; IungI sIrurI de LrsurI sLuu dInuInLe; sI
nu esLe rur de u vedeu un mInIsLru suu o dum de sIer
nuIL ocupund IocuI unde cu cuLevu mInuLe muI nuInLe
sezuse un sImpIu seI de mus, un IuureuL uI AcudemIeI, un
ucLor romunesc, preoLeusu cuLure, orI bcIILu cuLruIu.
AceusL coIeLrIe suu ceI puLIn IocuIuI eI, n mInuLuI cund
v scrIu, nu muI esLe.
DI eIIx sI usuz ucum muguzInuI de bomboune nLr-o
cus Irumous, zIdIL de curund de d-IuI, LoL pe uIILu mure,
cevu muI Iu vuIe, cu unLreIeIe murI sI cu IeresLre IurgI.
unLruI ure s IIe mpodobIL cu sLuIpurI poIeILI, cu ogIInzI
murI, cu buIeLurI de muIon scuIpLuLe, cu mobIIe de cuLeIe,
ncuL usII nu vu muI uveu nImIc de pIzmuIL IuxuIuI
coIeLrIIIor PurIsuIuI sI u VIeneI, oruseIe ce-I sLuu zI sI
noupLe n ocII. u unuI 18qq, ns, cund se peLreceu IsLorIu
ce um u v desIsuru, coIeLrIu dIuI eIIx eru cu LoLuI uILIeI,
sI nc usLzI uceI ce se vor grbI vor puLeu-o vedeu, de nu
nLreug, dur mcur n ruIneIe suIe; grbeusc-se ns, ccI
pubIIcuLIu n conLru buruceIor I umenInL pIeIre Iu
vIILoureu prImvur. MuguzInuI eru uIcLuIL de o sIngur
cumer LIuL n dou prIn un buIeL, n dosuI cruIu eruu
duIupurI de Iemn boIL negru sI pIIne cu guvunouse de sLIcI
cu coIeLurI, IIse, IrucLurI condILe, zuIurIcuIe sI curumeIe.
nLrund, vedeuI n dreupLu dou-LreI mese prousLe, cu
scuune sI IuvILe sI muI prousLe; n sLungu uveuI o us cu
geumurI, ce duceu Iu o uIL usezure IndusLrIuI u domnuIuI
eIIx: penLru c dI eIIx, cu muILI brbuLI de sLuL uI nosLrI,
nu se muILumesLe cu o sIngur proIesIe, IubesLe u cumuIu,
sI pe Iung coIeLur esLe nc sI... mursund de mode. De-u
IunguI muguzIneIor de bomboune sI de mode se nLIndeu
un IeI de buIcon, soI de LurnuL, n cure musLerIII puLeuu Iuu
ngIeLuL sI LoLoduL u uruncu ocIIrI preu puLIn ngIeLuLe
Iu uprInzLoureIe modIsLe, ce se vedeuu prIn geumurI
Iucrund Iu cupeIe sI boneLe. Asu dI eIIx uveu LoLoduL
murI de rcorIL sLomucuI sI de uprIns InImIIe: nqhetctc sI
modiste. Dur, bIne, pun ucum noI sLIm c dI eIIx esLe
precupeL de zuIurIcuIe sI de mode; nu ne-uI spus ns nIm-
Ic despre ceIeIuILe uIe IuI? SI nc muI puLIn despre IsLorIe?
- Rbdure, rbdure, cILILorIIor, cIIur IuI Dumnezeu I-uu
LrebuIL suse zIIe cu s Iuc Iumeu. DuLI-mI, dur, sI mIe
mcur suse ore, cu s v spun uceusL udevruL IsLorIe.
DomnuI eIIx BurIu esLe pIemonLez, supus prIn urmure u
spudeI LuIIeI; ure merILuI s IIe ceI muI vecII coIeLur dIn
usI, decunuI ngIeLuLeIor sI prInLeIe IIseI. EI u uvuL prIv-
IIegIuI s nduIceusc buIurIIe sI meseIe ceIor de pe urm
domnI IunurIoLI; eI u InLrodus n MoIdovu bIscoLeIe, IIseIe,
pusLIIeIe, drugeIeIe, pruIIneIe, murLIpuneIe, curumeIeIe, or-
juLeIe, IImonudeIe sI ngIeLuLeIe; penLru c nuInLe de eI
prInLII nosLrI nu cunosLeuu decuL curmuIe, noIoL, smocI-
Ine, courne de mure, uIune; sIngureIe zuIurIcuIe eruu pe
uLunce cevu conIeLe boILe pe mIgduIe sI sumburI de zurzre,
ce se vIndeuu Iu PunuILI BuLcurIu de pe PoduI VecII. n Ioc
de ngIeLuLe, orjuLe, IImonude se nLrebuInLuu sorbeLeIe
LurcesLI sI bruIu moIdoveneusc; n Ioc de IIs, gugouseIe,
n Ioc de murLepun, sImILII, n Ioc de LorLe, pIcInLeIe cu
curne suu cu brunz sI n Ioc de puIne de SpunIu, covrIgII...
LreI Iu puru. DomnuI eIIx u InLrodus, n sIursIL, n MoIdovu
LouL IILeruLuru zuIruIuI. JudecuLI, dur, dIn ce burburIe
ne-u scos dI eIIx BurIu, eI cure u duL conIeLurI muIceIor
nousLre, IemeIIor nousLre sI ucum d sI copIIIor nosLrI. Cu
LouLe ucesLe IusenII I sunL preu puLIn recunoscLorI; eI Ie-u
nduIcIL vIuLu sI eI se sIIesc u I-o umr n LoL IeIuI. CIne, n
udevr, nu IIgureuz n cuLuIoguI domnuIuI eIIx sI cIne I
pILesLe Iu vreme? CIIur eu, cure m ocup cu bIogruIIu su,
v mrLurIsesc c I sunL duLor sI c eu nu sLIu cund I voI
puLeu pILI. n zudur bIeLuI om se munIe, se rosesLe,
numesLe pe duLornIcI gogomunI; nscuLII de Iu
GogomnesLI Iuc urecIeu surd, mnunc Iu conIeLurI sI
ngIeLuL pe duLorIe sI pILesc cund n-uu uILu ce Iuce. Dur
uceusLu nu esLe nImIc pe Iung pucosLeu ce poIILIu u IcuL
domnuIuI eIIx n unuI 18qq, n urmu grozuvuIuI Ioc ce u
preIcuL n cenus u puLru purLe dIn usI. Dup cuLusLroI,
vIInd n gund mInIcIpuIILLII s IIe prudenL, eu s-u IoLruL
u obor LouLe ucopermInLeIe de sIndII. DomnuI eIIx u
czuL jerLIu ucesLeI msurI; conIeLrIu sI muguzInuI de
mode s-uu LrezIL nLr-o zI Ir ucopermunL sI expuse uneI
grozuve pIoI, ce se vede c se unIse cu poIILIu spre u-I Iuce
dIsperuLIu muI mure. ALunce s II vzuL ucudeIeIe sI cor-
deIeIe sI boneLurIIe, budInceIe sI bIondeIe suIe n ce sLure
ujunser; Iceu un vInogrud bubIIonIc ce nu se puLeu vInde
nIcI cu obIecL de muncure, nIcI cu obIecL de mod. De
uLunce domnuI eIIx s-u IoLruL u-sI Iuce cus cu dou
rundurI, cu ucopermunL de IIer sI cu muguzII cu boILe. PrIn
uceusLu, conIeLeIe sI modeIe d-suIe uu cusLIguL sIgurunLu c
nu vor muI Iuce cunosLInL cu pIouIu, sI uIILu mure u
dobundIL o Irumous cus muI muIL. AcesLu esLe domnuI
eIIx, rosu Iu IuL, cu pruI crunL, scurL, sI bun cu LoLI ou-
menII de Iume, cu LoL LonuI su rsLIL sI cu LoL cuLuIoguI de
duLornIcI. ocuI sI proprIeLuruI conIeLrIeI IIInd descrIsI,
duLI-mI voIe u ncepe ucum sI IsLorIu. nLr-o seur de
Loumn u unuIuI 18qq, mprejuruI uneI mese ce eru n IuLu
usII despre uIILu mure, sedeuu cIncI LInerI, cure nILosuu
udunureu ceu muI eLerogen ce-sI pouLe cInevu ncIIpuI,
prIn pozILIu, IIguru sI curucLeruI Ior. CeI dInLuI LreI eruu un
uvocuL ce-sI Icuse sLudIIIe Iu IucuILuLeu drILuIuI de PurIs,
numIL N. Mcrescu, bIuL bun, prIeLen neILurnIc, IIpIL
nduLorIrIIor suIe, urmund un drum sIgur sI IoLruL de Iu
nLourcereu su n Lur, cu muI muIL spIrIL decuL muILI cure
se socoLeuu muI nLeIepLI decuL dunsuI, IubInd u II epIgru-
muLIc, ns purureu cu gusL sI cu msur. AI doIIeu, un vr
uI IuI, sLudIunL de umcnitcti n PurIs, cure ns, n Ioc de u-
sI Iuce sLudIIIe n crLI puIberouse, preIeruse u Ie Iuce
usupru ceIeI muI Irumouse jumLLI u neumuIuI omenesc.
PenLru uceeu LuLI su, vrednIc boIer moIdovun, recIemuse
pe IIuI su dIn orusuI perIcIunII, cum I pIceu s numeusc
PurIsuI, sI, uducundu-I n Lur, I Iu cu dunsuI n LInuLuI
IcIuIuI, unde I ddu mosIu prInLeusc spre cuLure. AI
LreIIeu eru IIuI unuI cInsLIL sI bun Iruncez, vecII soIduL uI IuI
NupoIeon, pe cure nLumpIrIIe unuIuI 181q, de Iu LrmurIIe
ncunLLoure uIe SeIneI, I uzvurIIr pe muIurIIe gIodouse
uIe BuIIuIuIuI, sI unde, descIIzund ceI nLuI InsLILuL
Iruncez, Iorm o generuLIe nLreug, conLrIbuInd muI muIL
decuL orIcure uILuI u rspundI n MoIdovu IImbu, IILeruLuru
sI IdeIIe mreLeI suIe puLrII. AsLzI soIduLuI mpruLuIuI-
rege esLe bLrun, sruc, uILuL, sI nImene nu-I nLInde o
mun de ujuLor! PensIIIe nu sunL penLru ucesL IeI de ou-
menI. IuI su, nscuL n usI, nu uveu de Iruncez decuL
numeIe. BIuL bun, supus de Lrup sI de suIIeL
nedesprLILuIuI su prIeLen N. Mcrescu, eI eru jerLIu
nevInovuL sI rbdLoure u epIgrumeIor, pcIILurIIor sI
segIIor ce proLecLoruI su I Iceu usupru munIeI ce uveu de
u spune n LoL mInuLuI proverbe, cImIIILurI sI puremII, sI
usupru musLeLIIor suIe de grenudIr, ce Iceuu un conLrusL
desnLuL sI curIos cu LuIIu su muI puLIn decuL mIjIocIe.
CeIe de pe urm dou persoune cer o expIIcuLIe muI
Iurg sI un exumen muI mnunLus, IIInd menILe u II eroI
prIncIpuII n povesLIreu nousLr.
UnuI eru un eIegunL, un dundI, un Ieu, cum I vreu s-I
zIcI, sI LouLe ucesLe n Iurgu nLIndere u cuvunLuIuI. Eru mII-
ILur sI, prIn urmure, ceu muI mure muInIcIune u su eru c
nu puLeu purLu IuIne cIvIIe, spre u du drum gusLuIuI sI
eIegunLeI suIe. PorLuI su ns eru de ceu muI mure
deIIcuLeLe; ceu muI mIc meLeuIn nu se vedeu n epoIeLeIe
suIe uduse de Iu SunkL-PeLersburg, perspecLIvu NeveI, n
egIIIeLeIe suIe mpIeLILe n PurIs, uIILu RIseIIeu, n surLucuI
sI punLuIonII sI LIuLI de nssI munu IuI OrLgIes. Semnu
n LoLuI cu uceIe sLumpe coIoruLe ce se uILureuz pe Iung
jurnuIeIe de mod u PurIsuIuI sI cure nILoseuz unIIormu
nou u oIILerIIor gvurdIeI nuLIonuIe. Eru un Lunr cu de
douzecI sI suse de unI; IuLu su ns, desI de un LIp nobII sI
Irumos, eru puIId sI vesLejIL de excesurI LImpurII.
uvorILII sI sI musLeLIIe suIe rsucILe eruu LouLe drese cu o
uIecLuLIe de u-I du un uer de osLeun bLrun. PurLu o subIe
Lurceusc, IecIour de orIce vrsure de sunge. PosLuru su
preLenLIous sI sLudIuL urLu n eI dorInLu de u se deosebI
de uILII. EI se LIneu depurLe de mus, sprIjInIndu-se cu o
mun de mnuncIIuI subIeI sI cu ceuIuIL dIn cund n cund
purLu Iu gur o IIngurIL de ngIeLuL de porLocuIe. O
munLu Irumous, cenusIe-descIIs, eru uruncuL cu
negIIjenL pe dosuI scuunuIuI. Spre u compIeLu uceusL
descrIpLIe, vom zIce c purLu epoIeLe de sLub-oIILer sI un
nIsum Lurcesc Iu guL; dur uLuL LILIuI cuL sI decoruLIu Ie
cusLIguse muI puLIn prIn ucLIvILuLeu sI merILuI su decuL
prIn proLecLIu unor dume de vursL, desI nu sI de purLure
respecLubII. AcesL eIegunL eru coIoneIuI esescu. ndIvIduI
ce-I sLu mpoLrIv eru reversuI meduIIeI. Zdruvn, rosu Iu
IuL, cu o IIgur Irunc sI descIIs, eI eru n LoLuI conLrusLuI
vruIuI su, dI coIoneI esescu. Precum ucesL de pe urm
prIn uIecLuLIu su, usu ceI dInLuI se deosebeu prIn nuLuruIeLu
su n vorb, porL sI munIere, ncuL de LoLI eru numIL un bun
bIuL n LouL puLereu cuvunLuIuI. PurLu o perecIe de pun-
LuIonI surI czcesLI, o jIIeLc de posLuv negru ncIIs pun
Iu guL, o busmu rosIe cu IegLoure de guL sI un surLuc
musIInIu, Iung muI jos de gIezne, cu bumbI murI. n Ioc de
pIrIe uveu o supc de posLuv negru cu cozoroc IuL.
MuInIIe suIe nc nu Icuser cunosLInL cu mnuseIe.
DomnuI SLIIescu eru un proprIeLur dIn BusurubIu, LInuLuI
BenderuIuI, vesLIL prIn mrImeu IurbujIIor sI sI prIn ero-
Icu uprure u IuI CurI X. EI nLeIegeu muI muIL n
semnureu gruuIuI sI vunzureu IuI n porLuI OdeseI decuL n
munIereIe europene. TreI IunI Lrecuser de cund venIse de
pesLe PruL n cupILuIIu MoIdoveI sI se zIceu, n generuI, c eI
InLruse n usI, dur nu usII n eI, uLuLu de muIL psLruse
nc nuIvILuLeu provIncIuI, pe cure cIvIIIzuLII IusenI o
numesc prosLIe n uceI ce nu sunL nscuLI n ncunLLoureu
cupILuIIe sI IegnuLI de prIsmeIe doIoLILe uIe puveIeIor dIuI
Burbero. NenvLuL, nedeprIns cu IusIonuI engIezesc ([csh-
ion), de muILe orI nuIv, eI eru ns cInsLIL, nduLorILor,
nepuLIncIos de u Iuce vreo ruLuLe suu vreo mursvIe; LoLI
uceI ce ncepuser u-sI buLe joc de dunsuI sIursIser de u-I
sLImu sI de u-I IubI. Asu de umbII verI se puLeu zIce c unuI
eru moldotcnul citilizct sI ceIIuIL moldotcnul necioplit,
geL-begeL coudu vucII. Spre u Iuce un conLrusL muI mure, s
zIcem c, n vreme cund vruI mIIILur, desI Loumnu eru cum
nuInLuL sI desLuI de rece, Iuu ngIeLuL, vruI busurubeun
beu un puns IIerbInLe dInLr-un puIur urIus. - Ce Iucem n
usL-sur, DImILrucII? nLreb uvocuLuI pe LunruI sLudI-
unL. - Eu m duc Iu LeuLru.l- Duc duu n usL-sur Cu-
conu Iorqu, vIn sI eu cu voI, rspunse domnuI SLIIescu, Iur
duc sI usLzI uveLI oper svbeusc suu comedIe
IrunLuzeusc, cuIe bun dumIIorvousLre.
SI zIcund ucesLe cuvInLe, sorbI u LreIu purLe dIn puIuruI
su, urzundu-sI guru.
ToLI ceIIuILI IzbucnIr de rus; eI ns, nebgund sumu,
nLInse bruLuI pe Iung guLuI vruIuI su, zIcundu-I:
- SI Lu, cu gIeuLu Lu. Drucu s Le IeIe cu dunsu, cund eu
cu punsu IsLu de-ubIu m poL ncIzI.
CoIoneIuI nu rspunse nImIc, scuLurundu-se numuI
spre u se munLuI de bruLuI vurLos ce-I sLrungeu guLuI.
- Bunour cu sI cu musu IuI, urm benderIIuI.
ncIIpuILI-v, IruLIIor, c deunzI ne-u poILIL Iu prunz, sI
sLILI cund um ncepuL u muncu? u suse dup usIInLILuI
soureIuI! Cu IumunrIIe uprInse cu Iu nunL, numuI c
mIreusu nu-I eru ucus. AuzIL-uLI, boIerI? SI Iu mus sLILI ce
mI-u duL? n Ioc de un poLroc bun de curcun, de un sLuIuL
de cIupon, de o ruL cu curecII, de gusc IrIpL, de nIsLe
uIIvence cum mI Ie Iuce vLjILu Iu mosIe, mI-u LrunLIL nIsLe
bIIde cu buIIon, bIILeuc, IrIcs, voIvuI sI uILe muILe
cIIsIILe, sLu-ur n guLuI svubIIor ce Ie-uu nscocIL. Du
vInuLeIe? n Ioc s-mI deIe nIsLe peIIn umur cu IIereu, de
cure uu buL LuL-meu sI bunu-meu, n Ioc de nIsLe
OdobesLI vecII dIn vremeu IuI Muruz, de nIsLe CoLnur de
cure beu SLeIun vod dup ce bLeu pe LLurI sI pe czucI,
sLILI ce mI-u vrsuL n puIur? VIn de BorLo, de IIeL sI
sumpunIe, cu cund eu us uveu LrebuInL de doILorII sI
burcuLurI. SIuv DomnuIuI, sunL, sI Iu Lrup sI Iu suIIeL,
romun verde sI vurLos.
Un rus omerIc IzbucnI dIn guru LuLuror, uIur de coIon-
eIuI nosLru, cure se mrgInI u zIce, mIscundu-sI buzeIe:
- Ce uI, vere, usLzI? SocoLeum c uI ncepuL u Le
dezvLu de obIceeIe provIncIeI, cure Le Iuc usu de...
- DomnuI s m Iureusc! NIcIoduL nu m-oI IoLr s
mnunc seuru Iu uprInsuI IumunrIIor, s m cuIc n IupLuI
zIIeI sI s m scoI cund oumenII se pun Iu mus, cu cund
Dumnezeu ne-u duL IrumuseLIIe dImIneLII, cunLecuI
prIvIgIeLorIIor sI rsrILuI sIunLuIuI soure, cu s nu Ie
vedem nIcIoduL. ZIuu I penLru u II desLepLuL sI noupLeu
penLru dormIL. Duc nu de Iu oumenI, Iu pIId de Iu dobILo-
uce. SocoLI pouLe c sI n sLruIe m-oI scIImbu? Pune-LI
poILu n cuI. NIcIoduL nu m-oI dIzgrumu cu cretcturi
(cruvuLe), nu mI-oI pIesnI pIeIeu n mnuse de BrundmuIer
(MuIer), nu mI-oI nIsuru LrupuI n pcltocne scc, curuL suc
cu IIn, sI nu mI-oI sLropsI pIcIoureIe n punLuIonI de
qolcn (collcnts), cum I numesLI Lu. Nu, nu, usLu-I Lreubu
vousLr, cure v prpdILI uverIIe cu s uveLI odI cu pct-
iserii (tcpisserie), duruduIce muI jos decuL uIILu sI cIocoI n
coud, cu epoIeLurI de gIenerurI, sI n pung LuI. CuL pen-
Lru mIne, eu porL sI voI purLu ndrugI IurgI, un sLruI
ndemunuLIc, cuId Iurnu sI rcorILor vuru, sI cIuboLe cu s
m poL mIscu. Preu muIL nc um IcuL c m-um IoLruL s-
mI Ius porLuI vecII, cure I-uu uvuL bunII sI sLrbunII meI, sI
s m mbruc cu surLuc sI IIusLuc, jIIeLc sI bernevIcI!
SocoLI Lu, pouLe, c cu sLruIeIe nou ne-um IcuL muI bunI
sI muI puLernIcI? VuI de cupuI nosLru, mI IruLIIor! Nu
credeLI ns, urm domnuI SLIIescu, c ursc LoL ce esLe
sLrIn. Nu, c, cIIur duc sunL prosL, nu sunL ns negIIob.
Dur ursc LoL ce nu se cuvIne LrII nousLre, LouLe uceIe
puruscovenII sI buzuconII pe cure voI Ie IuuLI de Iu sLrInI cu
ocIII ncIIsI. SLIu c europenII uu muILe IucrurI bune; sLIu
usemene c romunII nu sunL desvursILI sI c, prIn urmure,
eI uu LouL drepLuLeu de u se mprumuLu de Iu ceI dInLuI;
dur socoL c Ie-um puLeu Iuu uILcevu decuL sLruIeIe, buLceIe
sI IuxuI desIrunuL, cure v pregLesLe un vIILor de LIcIosIe.
V mIruLI pouLe c m uuzILI vorbInd usu; nu puLeLI crede
cu un bIeL dvoreunIn dIn BusurubIu s v spuIe verde n
ocII usemene udevrurI, voI, cure v socoLILI nIcI muI muIL,
nIcI muI puLIn decuL IrunLujII RsrILuIuI sI cure n IupL nu
sunLeLI Iu ceIe reIe decuL momILeIe, Iur Iu ceIe bune decuL
cIInejII EuropeI. Nu vreuu s m nLInd preu muIL usupru
ucesLeI vorbe, c m-us Leme s nu uLIng LouL cInsLILu
Lugmu vousLr; dur v voI Iuce o sIngur nLrebure. VoI uLI
vzuL VIenu sI PurIsuI? SpuneLI-mI, dur, cuL deosebIre
esLe nLre nuLIIIe sLrIne, uLuLu de uprInse nLru de u
nLrebuInLu LouLe LuIenLeIe spre IuIu sI puLereu puLrIeI, sI
nLre voI, cure IsuLI s se pIurd sI s se mIsLuIusc n zu-
dur genIuI, IspILu sI vrednIcIu u LuLuror uceIoru cure nu sunL
coboruLI cu IurzobuI dIn cer. Cund uLI sLI cuL neunIre, cuL
ur, cuLe nenorocIrI pregLILI prIn uceusLu LrII vousLre! De
uceeu sI Luru vousLr esLe prIcIIL, cu sI cIvIIIzuLIu vousLr.
Ce uduceLI, n udevr, dIn LrI sLrIne, voI europenII ceI
noI? SLruIe de PurIs, IorneLe n nus, duLorII n pung, sI n
udevruLe cunosLInLe sI n IoIosILoure uIIrI, LuI!
De bubucII vosLrI nu zIc nImIc, ccI nIcI n-um ce zIce.
Dur de voI mI-I cIud, IIoureu LrII sI cure Lure mI-I Leum
c n-u s uduc vroduL rod. Bunour Lu, vere esescuIe,
cure uI vunLuruL opL unI de zIIe LouL Europu cIvIIIzuL, muIL
muI bIne uI II IcuL duc uI II udus vreun pIug bun, vreun
soI de mour cure s Iuc muI curuL IIn, vreo nscocIre
de u mbunLLI smunLu gruuIuI sI soIuI vILeIor,
udevruLeIe nousLre bogLII. n Ioc de ucesLe, LI-uI udus o
murc de conLe, cund sLII c LuLI Lu n-u IosL nIcI duc, nIcI
buron, decuL, ce eru muI bIne, un cInsLIL sI vrednIc boIer
moIdovun; sI, n Ioc de u Le nLovrsI cu vreun duscI
nvLuL suu cu vreun mesLer IscusIL, uI venIL cu un svub cure
sLropsesLe cuII sub cuvunL c-I drege, I Iuce cu nIsLe moLunI
IesInuLI sI merge cIure cu o prjIn spInLecuL n dou.
NemLII sI cIIur rusII nosLrI uud c uu IcuL drumurI de IIer,
pe cure sI oumenII sI mrIurIIe merg IIInd LrusI de uburI de
Ioc, n Ioc de cuI. u Odesu um vzuL vupoure. un, de esLe
nouLLI ud-ne, vere; uLunce podvozIIe ur II muI IeILIne,
gruuI s-ur vInde muI Iesne sI uLunce Luru vousLr ur
nsemnu muI muIL; uLunce sI Lu L-eI puLeu s Le IIesLI cu
drepL s porLI epoIeLurI de coIoneI pe umere sI nIsun Iu guL.
ur pun uLunce, cu murceIe vousLre de conLI sI vIconLI, cu
IuduIIIIe vousLre de coboruLI cu IurzobuI dIn cer, cu
sLruIeIe desnLuLe sI cu mInLIIe sI muI dIsnLuLe, duceLI-v
Iu drucu Lu sI cu LoLI cuconusII ce-LI seumn!
AcesLe cuvInLe uduser un uI doIIeu zbucneL de rus n
LouL udunureu. Eu, ns, cure m uIIum nLr-un coIL uI
conIeLrIeI, Isund LoL ce eru exLruvugunL n zIcerIIe busuru-
beunuIuI, gseum c eI n muILe uveu drepLuLe. n udevr,
curIous sI nedreupL mI se pure cIvIIIzuLIu ce preLIndem u
udopLu. Ie-mI IerLuL uIce o mIc dIgresIs. NIcIoduL n-um
IosL conLrur IdeIIor sI cIvIIIzuLIeI sLrIne. DImpoLrIv, cres-
cuL sI LrIL o mure purLe u LInereLIIor meIe n uceIe LrI cure
sLuu n cupuI EuropeI, um IosL sI sunL de Idee c n secoIuI
uI XX-Ieu nu esLe IerLuL nIcI uneI nuLII de u se ncIIde
nuInLeu nruurIrIIor LImpuIuI, de u se mrgInI n ce ure,
Ir u se mprumuLu sI de Iu sLrInI. AceusLu usLzI nu esLe
IerLuL cIIur cIInezIIor. PropsIreu esLe muI puLernIc decuL
prejudeLIIe popoureIor; sI nu esLe zId desLuI de nuIL sI de
Lure cure s o pouL oprI n drumuI su. RomunII, prIn
pozILIu geogruIIc, poIILIc, moruI sI eLnogruIIc, sunL
duLorI muI muIL decuL orIsIcure uIL nuLIe de u nu rmuneu
sLrInI Iu LoL ce Iuce gIorIu sI puLereu secoIuIuI. MIcI sI
sIubI, eI nu se poL Iuce murI sI LurI decuL prIn cIvIIIzuLIe,
udIc prIn mbunLLIre InLeIecLuuI sI muLerIuI u LrII Ior.
DIn nenorocIre ns, noI n-um vruL u nLeIege n drepLuI
sImL puLereu ucesLuI cuvunL; sI cum m Lem, Iuund un
drum sLrumb, uvem s ujungem Iu cuIeu rLcIL. CIvIIIzuLIu
nu IzgonesLe nIcIdecum IdeIIe sI nruvurIIe nuLIonuIe, cI
numuI Ie mbunLLesLe spre bIneIe nuLIeI n purLIcuIur sI uI
omenIrII n generuI. NoI, ns, n preLenLIe de u ne cIvIIIzu,
um IepduL LoL ce eru bun pmunLesc sI n-um psLruL decuL
ubuzurIIe vecII, nmuILIndu-Ie cu ubuzurIIe nou u uneI
ru nLeIese sI mIncInouse cIvIIIzuLII. Asu, predIcund uru u
LoL ce esLe pmunLesc, um mprumuLuL de Iu sLrInI numuI
superIIcIuIILLI, IuInu dIn uIur, IILeru, Iur nu spIrILuI, suu,
spre u vorbI dup sLIIuI vecII, sIovu, Iur nu duIuI. PrIn
uceusLu um rupL cu LrecuLuI nosLru sI n-uvem nImIc
pregLIL penLru vIILor, decuL corupLIu nruvurIIor. O nuLIe
ns nu pouLe decuL prIn o umenInLure de mure sI cumpIIL
pedeups u-sI renegu LrecuLuI; ccI udevruLu cIvIIIzuLIe
esLe uceeu cure o Lrugem dIn sunuI nosLru, reIormund sI
mbunLLInd InsLILuLIIIe LrecuLuIuI cu IdeIIe sI propsIrIIe
LImpuIuI de IuL. AceusLu o sImLesc sI o pruc LIc cIIur
nuLIIIe cure se uII n cupuI IumInIIor. runLu, AngIIu, Ger-
munIu sImLesc neupruLu nevoIe de u Iegu IunLuI LImpurIIor
sI de u urmrI n LrecuL propsIreu nruvurIIor pubIIce, orI-
gIneu InsLILuLIIIor Ior, IeugnuI IIberLLII Ior; de uceeu Ie
vedem cIeILuInd mIIIoune spre u Iuce cerceLrI usupru
ncepuLurIIor IsLorIeI, IegIsIuLIeI, vIeLII pubIIce sI IocuIe u
uceIor popuIuLII cure Ie-uu duL nscure sI Ie-uu pregLIL eru
de IerIcIre, de bunsLure sI de IIberLuLe, de cure sLrnepoLII
Ior se bucur usLzI.
Cund EcuLerInu , cIIronoum vrednIc u mureIuI PeL-
ru, vroI n RusIu u IrgI sI muI muIL cuIeu cIvIIIzuLIeI
descIIs de gIorIosuI eI predecesor, eu nu gundI nIcI nLr-
un cIIp de u IzgonI obIceIeIe sI credInLeIe LreI; dImpoLrIv,
sImLImenLuI nuLIonuI Iu ceI nLuI mobII uI pIunurIIor suIe!
ILeruLuru, poezIu, IsLorIu nuLIonuI Iur renvIuLe; sI, spre
curujureu Ior, IzIIe vIsLerIeI mprLesLI eruu purure
descIIse; numuI cuIegereu sI pubIIcureu cronIcIIor
nuLIonuIe cosLur pesLe un mIIIon de rubIe.
NoI de ucesLe n-um IcuL sI nu Iucem nImIc. Cund,
dup IzgonIreu domnIIIor sLrIne, um IosL cIemuLI s ne
dm nou InsLILuLII, ne-um purLuL cu cund ne-ur II IosL
rusIne de LoL ce eru uI nosLru; um uruncuL LoL ce eru
esenLIuI pmunLesc, ne-um IepduL de LrecuL cu PeLru de
HrIsLos, ne-um IepduL de LouLe uceIe InsLILuLII vecII cure
Icuser puLereu sLrmosIIor nosLrI, cu de o IuIn
puLurous, cund LrebuIu numuI s IzgonIm ubuzurIIe ce se
vuruser n IegIIe sI vIuLu nousLr prIn IungI unI de LIrunIe sI
de rzbouIe, psLrundu-Ie ns spIrILuI sI poLrIvIndu-I cu
LImpuI de IuL. NoI um socoLIL c, Iepdund LoL sI
mprumuLund LoL, um Iuce muI bIne sI um merge muI de-
purLe. Ce um IsprvIL? Am udus n Luru nousLr pIunLe
sLrIne, nepoLrIvILe cu cIImu sI pmunLuI nosLru, sI cure nu
ne vor du nIcIoduL rodurI coupLe, n Ioc de u ne mrgInI u
curLI sI u vuILuI pIunLeIe nrdcInuLe de suLe de unI n
Luru nousLr. Asu um scIImbuL ubuzurIIe pmunLesLI cu
ubuzurIIe sLrIne; dInLr-o Lur puLrIurIuI, ne-um IcuL
Lur IeuduI. Am IuuL IuxuI, corupLIu sI IormeIe exLerIoure
uIe EuropeI, dur nu sI IdeIIe de drepLuLe sI deopoLrIv
ndrILuIre, bunsLureu muLerIuI sI descoperIrIIe genIuIuI,
cure usLzI Iuc IuIu secuIoIuI. Ce um IsprvIL c uvem, cum
um zIs, IILeru, Iur nu spIrILuI? Ne preLIndem nuLIe cIvIIIzuL
sI uvem robI; cIvIIIzuLIu nousLr se mrgInesLe n Iux, n
mrIurIIe europene, cure ne exporLeuz LouL bogLIu, n
cureLeIe sI juvuereIe IemeIIor nousLre sI n cunosLInLu
superIIcIuI u uneI suu dou IImbI sLrIne, cure ne duu
nIesnIre de u nLeIege romuneIe doumneI Sund sI
vodevIIeIe domnuIuI ScrIbe. PropsIreu nousLr
InLeIecLuuI se mrgInesLe n susesprezece scoII pubIIce!
ur bunsLureu muLerIuI esLe ncIIs nLre pereLII poIeILI u
cuLevu puIuLurI boIeresLI. BurjuuzIe, udIc sLure de mIjIoc,
puLereu ceu muI de cpeLenIe u unuI sLuL, nu uvem, ccI
preu o dIspreLuIm penLru cu cInevu s vroIusc u rmuneu
n eu sI s nu se sIIeusc, Iu ceI nLuI prIIej sI cu orIce preL,
de u se preIuce n boIer. TrunuI LrILor n vIzunII, ccI
numuI cuse nu Ie puLem zIce, mbrcuL n sLremLe sI
ngenuncIeuL, esLe LoL usu cu sI cund eru sIIIL de u IugI
nuInLeu IunIIor sI LLurIIor. OruseIe nousLre sunL numuI
nIsLe suLe murI. N-uvem drumurI, n-uvem cunuIurI, pro-
ducLurIIe nousLre puLrezesc pe Ioc, comorIIe nousLre mIn-
eruIe zuc necunoscuLe n vIneIe pmunLuIuI. n mIjIocuI
ceIor muI murI bogLII, cu pmunLuI ceI muI rodILor, cu
upeIe ceIe muI vII, cu pdurIIe ceIe muI Irumouse, sunLem
srucI; sI penLru cu s ne puLem ndesLuIu nevoIIe
cIvIIIzuLIeI ce ne-um duL, udIc sLruIeIe europene, LrsurIIe
IuI BrundmuIer, mobIIeIe de Iux uIe PurIsuIuI, poILeIe
uprInse ce um dobundIL n LrI sLrIne, ne srcIm prezen-
LuI sI ne ruInm vIILoruI. CuL de depurLe ns um merge,
cuL IerIcIre ne-um pregLI, cund, n Ioc de u ne cIeILuI n
deserL ucLIvILuLeu sI cupILuIurIIe nousLre, Ie-um nLrebuInLu
n sporIreu buneIsLrI muLerIuIe u LrII nousLre, sInguru
cure ne pouLe duce Iu bunsLureu InLeIecLuuI, udIc Iu
udevruLu cIvIIIzuLIe. PoIILIcu nousLr nu LrebuIe s IIe n
cIesLIIIe dIn uIur; udevruLu nousLr poIILIc esLe cu LoLuI
n reIormeIe dInIunLru. S rspundIm IumInIIe sI
bunsLureu mu LerIuI n cIuseIe de jos, cure usLzI zuc n
nesLIInL sI n srcIe, s mbunLLIm ugrIcuILuru sI
cresLereu vILeIor, LuLeIe sLuLuIuI, cum u zIs un mure mInIs-
Lru uI runLIeI, s descIIdem nou comunIcuLII sI nou cI
de exporLuLIe producLeIor nousLre, penLru c, cum u zIs
odInIour n IosLu AcudemIe un bun prIeLen uI nosLru sI
proIesor de economIe, ImporLunLu nousLr poIILIc nu
pouLe sporI decuL prIn numruI cIIIeIor de gruu ce vom ex-
porLu. S ne unIm, muI uIes, LoLI nLr-un sIngur sI mure LeI,
Ir deosebIre de sLrI, de LuruIurI, de purLIde, LeIuI de u
scouLe Luru nousLr dIn IuosuI, dIn IgnorunLIu sI
demoruIIzuLIu de usLzI; uLunce vom uveu udevruL
poIILIc, uLunce vom II udevruLI brbuLI de sLuL!
SourLu m-u menIL de u cILorI o u LreIu purLe dIn vIuLu
meu. Nu esLe Lur dIn Europu n cure s nu II cIcuL pIcIoruI
meu, nu esLe sLure u socIeLLII s nu o II observuL de
uproupe. De Iu InsuIeIe ScundInuve pun Iu puLrIu IuI
TemIsLocIes sI u IuI SoIon, de Iu vecIeu BIzunLIe, rezIdenLu
mreuL u suILunIIor, pun Iu coIouneIe IuI ErcuI, um mbIuL
LouLe LrIIe, um LrIL cu IuxuI ceIor murI sI cu IIpsu ceIor
mIcI. PrIn un sIr de deosebILe mprejurrI mI-u IosL IerLuL,
mIe ceIuI Ir LILIurI, Ir uvere, Ir vreo nsemnLuLe, de
u sLrbuLe ucoIo unde muILI puLernIcI uI LrII meIe uu gsIL
usIIe ncIIse. AnI nLregI um puLuL observu de uproupe
domnIu ceIuI de pe urm dIn ceI LreI uIIuLI uI unIIor 181q sI
181=, rIdrII VIIIeIm uI PrusIeI, muI bIund sI muI sIm-
pIu n LruIuI su decuL ceI muI nensemnuL uI su generuI.
Am sLudIuL runLu sub reguLuI IuI udovIc-IIIp, cure,
cu LouLe sLrIgLeIe, u duL puLrIeI suIe opLsprezece unI de
puce, de bogLIe sI pouLe sI de udevruL IIberLuLe. Am cer-
ceLuL SpunIu uLuL n puIuLurIIe subeIeI, cuL sI n vecIIIe suIe
cuLedruIe, n ruIneIe cure I ucopr oruseIe, n obIceIeIe po-
eLIce uIe poporuIuI su zdruvn sI puLernIc cu sI n LIm-
purIIe IuI CurI CvInL sI IIIp , sI czuL numuI penLru c u
prsIL bogLIIIe pmunLuIuI su sI s-u dus s cuuLe uILeIe
n bIIe de uur uIe IumII nou. EI bIne, cu cuL um cILorIL,
cu cuL um observuL nuLIIIe sLrIne, cu uLuLu muI muIL m-um
ncredInLuL c popoureIe nu poL ujunge Iu udevruLu
cIvIIIzuLIe decuL prIn cuILIvureu sI dezvoILureu IucuILLIIor
nuLIonuIe sI sporIreu buneIsLrI muLerIuIe; c LouLe uceIe
InsLILuLII, menILe spre u du cIuseIor de jos un LruI muI bun,
un conIorL muI mure, spre u Ie nIesnI ndesLuIureu
LerbuInLeIor, sunL LoLoduL nsusILe de u IzgonI sI IgnorunLu
sI de u mbunLLI sI sourLu moruI u oumenIIor sI, prIn ur-
mure, u Ie pregLI o udevruL cIvIIIzuLIe. Purureu, dur, um
uvuL ruvn de u sLudIu de uproupe LouLe uceIe InsLILuLII
IormuLe de Europu, spre u du cIuseIor de jos IoIosurIIe de
cure pun ucum se IoIoseuu numuI cIuseIe nsLrILe. Spre u
puLeu IzgonI IgnorunLu sI corupLIu cure I esLe urmureu,
spre u mpuLInu crImeIe sI spre u usezu moruIILuLeu, um
cerceLuL, dur, cu de-umnunLuI, pe de o purLe, usezmInLeIe
menILe de u rspundI nvLLuru, de u sLurpI vILIurIIe sI u
nILu InImu, udIc scoIIIe, cuseIe penILencIure, InsLILuLeIe
penLru LInerII osundILI, penLru cerseLorI, penLru orbI, surzI
sI muLI, cuseIe de nebunI, udposLIrIIe penLru orIunI sI
bLrunI, spILuIurIIe penLru deosebILeIe pLImIrI, sI, pe de
uILu, usezmInLeIe menILe de u rspundI bunsLureu, pre-
cum drumurIIe de IIer sI cunuIurIIe ce IuvorIzeuz
comunIcuLIu IucrurIIor sI u IdeIIor, compunIIIe de
sIgurunLIe sI de mprumuL, bncIIe cure nIesnesc comerLuI,
cuseIe de cruLure cure upr bLruneLeIe de cIInurIIe
srcIeI sI, n sIursIL, spIrILuI sI LuIneIe usocIuLIeI, sInguru
dumnezeIre cure usLzI Iuce mInunI, penLru c pouLe LoL,
penLru c udunund prLIceIeIe pIerduLe n gIouLeIe IndIvIz-
IIor, Iormeuz dIn eIe o puLere concenLruL, Iu cure nImene
nu esLe n sLure de u se mpoLrIvI. Cund cerceLum LouLe
ucesLe InsLILuLII, ugenLI puLernIcI sI neupruLI uI cIvIIIzuLIeI,
sI cund cu juIe descopereum c Luru meu nu ure nIcI unu
dIn eIe, uLunce vedeum ce deosebIre esLe nLre Europu sI
nLre noI sI ce drum mure muI uvem u Iuce spre u o ujunge
mcur de depurLe. CILILorII meI bInevoIusc u-mI IerLu ucesL
specch, cum zIc engIezII, udIc, romunesLe, ucesL mIc
cuvunL IesIL dIn sIruI romunuIuI. CursurIIe ns de moruI
nu pIuc usLzI; de uceeu moruIIsLII n secoIuI nosLru sunL
sIIILI, cu spILerII, u poIeI IupurIIe ce vroIesc u du boInuvIIor.
Spre u m LImcI muI bIne, sI cu s InLru n gusLuI cILILor-
IIor meI, voI Iuu de pIId un scrIILor sLrIn. Cund vesLILuI
Eugene Sue u vroIL u InLeresu cIuseIe boguLe n IuvoruI
cIuseIor muncILoure, eI n-u IcuL o curLe de moruI, cI s-u
sIujIL de un romun; eI u scrIs Tcinele Pcrisului. Asu sI mIe,
IIe-mI IerLuL, nLre descrIereu conIeLrIeI IuI eIIx sI o
decIuruLIe de umor, u v zIce dou cuvInLe n conLru munIeI
ce uvem de u ne nLIprI numuI modeIeIe reIe sI ubuzurIIe
sLrIne sI de u mIjIocI LoLoduL sI penLru o nenorocIL sLure,
ceu muI neupruL penLru puLereu sI nIIorIreu uneI LrI,
sLureu creIu nLr-un mure momenL I s-u IcuL o soIeneI
IgduInL: mbunctctirec socrtei eLc. sI creIu ur LrebuI
s ne uducem umInLe c mrInImIu u doI uugusLI monurII
I-u ncIIzesIuIL IerIcIreu.
- Du, du, IrLIc, urm u vorbI dI SLIIescu, romun sunL
sI romun vreuu s mor. Nu vreuu s m sonLesc; cIne m
IubesLe, usu s m IeIe; cIne nu, s m Ies.
- Dur, dur, rspunse N. Mcrescu, usLu u II pun cund
Le-I umorezu de vro domnIsour de u nousLr; sI uLunce
cum o s Le uud cIrIpInd bonjour sI mon cher.
- ereusc-m Dumnezeu sI MuIcu PreucuruL, sLrIg
benderIIuI, Icundu-sI semnuI crucII. Du sunL sIgur c usLu
nu mI s-u nLumpIu, penLru c nIcIoduL n-oI suIerI cu
ccrpc s mI se puIe muI sus decuL ccciulc.
- BIne, bIne, vom vedeu, urm bIuLuI Iruncezo-
romun, l'homme propose et Dieu dispose, scu qui compte
scns son hte compte deux [ois, suu...

"BIrnIcII IucrLorI de pmunL, cu unII ce prIn u Ior


munc sI sLrdunIe revurs mbeIsugureu n udunrIIe
omenesLI, se cuvIne u II muI cu sum prIvIgIeLI sI IuuLI
umInLe, penLru cu sLureu Ior s cusLIge dIn zI n zI
mbunLLIre" (RegIemenLuI orgunIc, Anexu, IIL. G, urL.
XXXV).
"EI se IoIosesc cu uprureu de LoL IeIuI de IuvuIeIe"
(Idem, urL. X). "nsusIrIIe mInIsLeruIuI dInIunLru se uII
n prImIreu msurIIor cuvIIncIouse spre bunu sLuLornIcIre
sI ndmunuLIcu peLrecere u IocuILorIIor prIn odIInLoure
cuse u IocuInLeI Ior, LrebuIncIouseIe IeIurI sI semnureu
IegumeIor, rsdIreu pomIIor sI muI uIes u uguzIIor" eLc.,
eLc., eLc. (RegI. orgun, cup. V, urL. 1o G). - DesLuI cu pro-
verburIIe LuIe; sI uIL-Le muI bIne cIne vIne, I nLrerupse
uvocuLuI... nLr-uceI mInuL, un buIon-brIsc eIegunL sI Lrus
de doI cuI negrI se oprI dInuInLeu conIeLrIeI. ucIeuI n
IIvre sImpI, dur eIegunL, Ir uceIe cusuLurI sI bunde de
IIr cure purureu vdesc un provIncIuI suu un cIocoI
nnobIIuL, LIIndu-sI pIrIu n mun, descIIse obIonuI. Un
Lunr srI muI muIL decuL se cobor dIn Lrsur, dund
bruLuI uneIu dup uILu Iu dou dume LInere, sI pe urm Ie
duse Iu o mus n conIeLrIe, uproupe de musu unde sedeuu
cunoscuLII nosLrI. TunruI se deosebeu prIn IrumuseLeu sI
expresIu IIgurII suIe, prIn IocuI ocIIIor sI prIn eIegunLu
sImpI, dur de bun-gusL u porLuIuI. Dup ce nLreb
socoLInLu dumeIor, poruncI s Ie uduc ngIeLuL. OcIIreu
prIeLenIIor nosLrI se oprI curund usupru noIIor venILI, muI
uIes usupru dumeIor, umbe LInere sI Irumouse, dur de deo-
sebILe IeIurI: penLru c unu uveu o IIgur oucIes sI
meIuncoIIc, Iur ceuIuIL uveu o IuL bIuIe sI veseI sI cure
nu cereu muI bIne decuL cIIur dIn LrIsLeLe s-sI Iuc o urm
de cocIeLrIe. - CIne-s oure? nLreb IruncezuI pe
uvocuL.l- Agu TucII MLIescu sI cu IemeIu su, munLenI,
venILI de Iu BucuresLI, de curund vreme, rspunse ucesLu.
- Cure-I IemeIu IuI, nLreb dI SLIIescu, uceu dIn dreupLu?
SI zIcund urLu Iu doumnu bIuIe, cure rudeu n IoIoL,
puIndu-sI buLIsLu Iu gur sI cuLund n LouLe prLIIe cu cIne
s nceup LeIegruIuI ocIIIor. - Nu, ceeuIuIL, rspunse
coIoneIuI, cure sumn coboruL dIn cerurI sI sor cu
ngerII. AceusL Iuud nu eru n udevr exugeruL. EIenu eru
LIpuI ceI muI IdeuI uI IrumuseLII. ncIIpuILI-v o IemeIe de
LuIIe de mIjIoc, cu o IuL vIrgInuI sI Iresc, cure nu semnu
nIcIdecum u II mrILuL de cIncI unI. Un cup ovuI cu ceIe
muI pure sI corecLe IInII; un pr negru cu punu corbuIuI, o
IrunLe Iurg sI uIb cu uIbusLruI LuIIeI sI pe u creIu LumpIe
se vedeu vunLuI ceIor muI IIne vIne, doI ocII dIn cure, prIn
o curIozILuLe rur u nuLurII cuL sI ncunLLoure, eru unuI uI-
busLru pIIn de duIceuL, cu u zuneIor NorduIuI, sI ceIIuIL
negru, scIIpILor de LouLe ruzeIe merIdIonuIe ce se vd
numuI n ocIII uneI unduIuze, dou spruncene ncorduLe,
cure, cum ur zIce un poeL dIn scouIu IuI ConucII, Iormu ceI
muI Irumos urc uI umoruIuI, obrujII ucoperILI de uceu
uIbeuL puIId ce d uLuLu expresIe uneI IIgurI de IemeI, un
nus de romun, o gur, IcusuI gruLIIIor, u croru buze, LoL
dup cum ur puLeu zIce poeLuI sus-pomenILeI scouIe,
semnu u dou IoI de roze; cuL penLru dInLI, nu cred cu
oceunuI s uIb mrgrILure cure s II puLuL u Ie nLrece
uIbeuLu. ncIIpuILI-v, pe Iung ucesLe, un zumbeL
nevInovuL sI ngeresc, un guL uIb sI mIdIos cu uI IebedeI,
un pIepL sI nIsLe umere precum Ie-u vIsuL numuI IdIus, o
LuIIe de buIuder, s o sLrungI nLre dou degeLe, Iorme cure
udunu LouLe condILIIIe esLeLIcII sI u voIupLLII, pIcIoureIe
uneI sevIIune sI un mers de zeIL pIImbundu-se pe nourI,
IursI dup expresIu poeLuIuI muI sus prenumIL. Eru cu
nepuLInL cu o usemeneu IIInL s nu Iese, oduL vzuL, o
ImpresIe nesLeurs sI cu uceu ImpresIe s nu se scIImbe n
curund nLr-un umor vIu n orIce InIm de Lunr, cund
nsIsI bLrunII vzund-o regreLuu unII juneLeI Ior. ToL n eu
eru de o perIecLIe neImILubII sI ce conLrIbuIu muI muIL u-I
IIpI InImIIe eru ueruI de meIuncoIIe ce-I ucopereu IIguru.
Tovursu cure-I sLu uproupe, uuru, vur-su sI Lunr
vduv, cum sunL Iu noI, udIc desprLIL de brbuL, Iceu
un conLrusL desvursIL. ToL de o LuIIe cu sI EIenu, dur
bIuIe, cu LrsLurIIe IungreLe, cu obrujI uIbI, grubnIcI de u
se rosI, ns nu de rusIne, IIguru su nu eru n sLure de u
rbdu unuIIzuI unuI cunoscLor; ocIII sI, cure IgduIuu
LouLe voIupLLIIe umoruIuI muLerIuI, uveu ns un cevu crud
n cuLureu Ior, Iur buzeIe subLIrI, semn de un curucLer cuI-
cuIuLor sI nu preu usor; eu uveu n LoLuI un nu sLIu ce
dIuvoIesc, Iu cure, duc cInevu nu se pzeu bIne, eru cu
nepuLInL de u se mpoLrIvI. CuLLuru su udes uveu
puLereu mugneLIc u surpeIuI uLrgund pe nevInovuLu
psruIc. VIuLu su eru o sIngur sI nLreug cocIeLrIe. Se
preLIndeu vIrLuous sI purLu LreI-puLru InLrIgI deoduL, un-
uIu dundu-I vurIuI degeLuIuI de uLIns, uILuIu numuI o ocIIre
IgduILoure de LoL sI nempIInInd nImIc, unuI uI LreIIeu
buzeIe de sruLuL, Iu uILuI pIcIoruI sI Iu un uI cIncIIeu ge-
nuncIIuI. Se preLIndeu vIrLuous, sI unuI uveu voIe de u o
sLrunge de mun suu de u o cIcu pe pIcIor, cund eu nu se
nsrcInu muI nLuI cu ucesLe prucLIcI, sI uILuI de u o upucu
de LuIIe. SLIu LoL; cund pIuLonIc, cund cu ueruI nevInovuL uI
uneI vergure de cIncIsprezece unI, cund cu pozeIe uneI
IoreLe dIn PurIs, eu eru dIn uceI numr bIesLemuL de IemeI
cure n umoruI cuIvu vd numuI un mIjIoc de u peLrece vre-
meu sI de u produce jerLIe nenorocILe, dIn uceIe IemeI, LIp
rur, ce nu se gsesLe decuL Iu noI sI cure nu s-u LruLuL nc
de nIcI un romuncIer uI EuropeI, udIc mrILuL cure cuuL
o u douu nunL, cure, cu brbuL, vroIesLe u-I scIImbu cu uIL
brbuL cu un muI mure rung, muI sLrIucIL pozILIe, muI
nLIns bogLIe, sI cu nepsureu unuI uLeu Ieupd soL sI
copII sI, nLr-un uduILer neconLenIL, scIImb Iu brbuLI cu
sLpunII ceI rI Iu sIugI, sI se prImenesLe cu cununIIIe cu eI-
egunLeIe cu cupeIeIe. Pe Iung ucesLe, muI uveu sI grozuvu
ruLuLe de u-sI uIege cu preIerInL jerLIeIe nLre nsuruLI; u
smomI pe un brbuL, u Iuru uneI IemeI InImu soLuIuI su, u
se III cu Izbundu ucesLuIu, u InLroduce n perecIIIe ceIe
muI IerIcILe sI muI poLrIvILe uru, IucrImIIe sI grozuvu
desprLenIe, ucesLu eru LeIuI cocIeLrIIIor suIe; sI n ucesLe
exercILII eru uLuL de nuInLuL, ncuL, desI de douzecI sI doI
de unI de-ubIu, eu sLrIcuse muI muILe cuse dIn ceIe muI bIne
nImerILe. emeIIe nu o vedeuu decuL cu grozvIe, Iur
brbuLII urmu u se urde Iu IIucru ocIIIor sI, cu IIuLurII de
noupLe Iu puru IumunrII. Avuse un brbuL cure I duse LoL,
rung, bogLIe, muILumIreu LuLuror dorInLeIor sI cIIur u cu-
prIcIIIor suIe, sI eu, spre rspILIre, dup cIncI unI de o
necredIncIous csLorIe, I Is nLr-o dImIneuL, Ir u-I
zIce mcur udIo. Acum uIergu n LouLe buIurIIe, n LouLe
concerLeIe sI pIImbrIIe, cIocInd un uI doIIeu mrILIs, sI
pun uLunce Icund o goun de urupI nLre curLezunI,
neIsund nImIc n puce, de Iu udoIescenLuI de
susesprezece unI sI pun Iu udoruLoruI ocLogenur. Cund
veseI pun Iu nebunIe, cund meIuncoIIc pun Iu
dIsperuLIe, cund mpopoLuL cu o mudoun cuLoIIc, cund
nnegrIL sI jIInd cu vduvu IuI MuusoI, eu eru n LouL
puLereu cuvunLuIuI un demon cu IuLu de nger, udevruL
cumeIeon, Iuund LouLe IormeIe, jucund LouLe roIeIe, sunund
LouLe gumeIe sImLImenLuIuI, ImILund LouLe vIrLuLIIe sI
cunoscund LouLe vILIurIIe, IIInd bIesLemuL sI menIL de u
uduce nenorocIrI, IucrImI sI jerLIe preLuLIndene unde I se
nLIndeu ocIIreu, unde I cIcu pIcIoruI.
n cuL de ugu TucII MLIescu, eI eru cu de LreIzecI de
unI, cu o IIgur expresIv, cu ocIII pLrunzLorI, cu musLeLI
sI IuvorILI negrI. DesI mbrcuL sImpIu, LoLuI vdeu n eI
gusLuI unuI om de Iume. ConversuLIu su, desI nu vIe sI
grubnIc, eru pIcuL, urLund n LouLe un bun sImL IIresc,
muIL IogIc sI un curucLer energIc, dur necupubII de u se
mpoLrIvI Iu ceu nLuI ocIIre u uneI IemeI cevu IrumuseIe.
Btliu de lu Rzboieni si pri-
cinile ei, 6 iolie 1A6
Unu dIn bLIIIIe ceIe muI nsemnuLe dIn IsLorIu MoIduvIeI
esLe negresIL IupLu eroIc de Iu RzboIenI, nLre moIdovenI
sub SLeIun ceI Mure sI nLre oLomunI sub pudIsuIuI Mo-
Iumed . DoI scrIILorI uu LruLuL uceusL bLIIe, domnuI
CunLemIr sI ugu AsucII; ns sI unuI sI uILuI s-uu nseIuL n
muI muILe IocurI.
CeI dInLuI zIce c SLeIun ceI Mure u domnIL de Iu 1o
pun Iu 1=oq, udIc 11q unI, preLInde c IupLu de Iu
RzboIenI s-u nLumpIuL Iu 1o, n vremeu mpruLuIuI
BuIezIL , pe cure-I umesLec cu MoIumed |z|. DI ugu G.
AsucII, cunoscund IourLe bIne unucronIsmuI IuI CunLemIr,
u cuLuL s-I dezvInovLeusc Icund dIn BuIezeL , dund,
cum se vede, LouL gresuIu usupru LIpogruIuIuI, cure n Ioc
de u pus ; ns dumneuIuI IursI uu vzuL c BuIezIL u
venIL n MoIduvIu de ubIu Iu unuI 1q8q; sI, dur, d |umneu|
IuI u scImbuL epoIu bLIIeI sI de Iu z6 IuIIe 1q;6 d
|umneu|IuI u muLuL-o Iu z6 IuIIe 1q8q. D |umneu| IuI prIn
uceusLu u umesLecuL IupLu de Iu RzboIenI, nLumpIuL, pre-
cum um zIs, Iu z6 IuIIe 1q;6, sub povuLu IuI MoIumed ,
cu o uIL cumpunIe Lurceusc IcuL de cLre BuIezeL , Iu
1q8q, cumpunIe cure s-u mrgInIL numuI n Iuureu ceLLIIor
CIIIIu sI AkermunuI. Dur ucesLe greseII nu sunL nImIc pe
Iung uIL rLcIre muI mure, n cure IursI uu pIcuL sI dom-
nuI CunLemIr sI dI ugu GIeorgIIe AsucII. AmundoI preL-
Ind, LoL cu uceIe cuvInLe, c, dup ce SLeIun vod s-u IosL
mpIns de cLre mum-su EIenu de dInuInLeu zIdurIIor
NeumLuIuI, eI sI-u uscuns drumuI prIn cI ILuruInIce "sI, u
LreIu zI dup bLIIe, uu ujuns noupLeu Iu suLuI NegresLI pe
ruuI AImus. TurcII, dup crunLu Ior bIruInL, se
mprsLIes, purLe rmuInd Iu Lubr (Iu RzboIenI), purLe
prdund LurgurIIe sI suLeIe de prInpregIur. ALunce SLeIun
neusLepLuL Iese dIn codrurI, Iuce un usu puLernIc uLuc
usupru LurcIIor, ncuL, Ir u Ie Isu vreme de u se nLrunI, I
nIrunge sI-I uIung. Numerous muILIme pIere de subIe,
uILu se neuc n MoIdovu sI n SIreL s. u." ||. AcesLe nu s-
uu nLumpIuL nIcIoduL. SLeIun vod o duL s-u IupLuL cu
LurcII Iu RzboIenI sI uLunce u IosL bIruIL. NIcIoduL n-u muI
IosL o u douu IupL LoL Iu RzboIenI. Duc s-uu nLumpIuL
usu, cum LoLI IronIcurII LrII sI IsLorIcII sLrInI uu pzIL
Lcereu ceu muI ubsoIuL usupru u doueI IupLe de Iu
RzboIenI, eI cure scrIu cu uLuLu umnunL nLuIu IupL?
CunLemIr u vruL s Iuc un romun, dIuI ugu AsucII, n en-
LuzIusmuI su penLru prIncIpuI uuLor sI n IIps de ucLurI
muI uuLenLIce, I-u copIuL nLocmuI. SunLem sIgurI c dI Asu-
cII nu ne vu Iuu ru nsemnrIIe nousLre; dup secerLorI
IIesLecure ure voIe de u spIcuI. SInguruI nosLru merIL esLe
norocILu descoperIre ce um IcuL sI descrIereu cudruIuI
nLuI dIn IsLorIu MoIduvIeI. de muI muILe Izvoure IsLorIce,
cure d-suIe I-uu LrecuL dIn vedere. AjuLoruL de dunseIe, ne
vom sIII u urLu IupLeIe de Iu RzboIenI uLuL de udevruL,
cuL cu puLInL; sI usu cepem:
MoIumed , de muI muIL vreme uveu ocIII LInLILI
usupru MoIduvIeI, u creIu puLere dIn zI n zI cresLeu prIn
osLsesLIIe LuIenLe uIe vILeuzuIuI SLeIun. Prevzund c uceI
sLuL nscund vu puLeu s IIe o mure sLuvII Iu pIunurIIe suIe
de Izbund, eI IoLr s se IoIoseusc de prIIejuI rzboIuIuI
ce eru uLunce nLre MoIduvIu sI VuIuIIu sI, dur, cu uIIuL uI
ucesLuIu de pe urm prIncIpuL, eI pornI rzboI usupru LrII
nousLre. u sIursILuI unuIuI 1q;q, o suL douzecI de mII de
LurcI, uIur de urdIu LLurIIor sI de osLIIe munLenesLI, sub
povuLu IuI HudIm SuIeImun pusu, begIerbeg de RumeIIu,
dup mrLurIsIreu domnuIuI de Hummer, ceI muI bun gen-
eruI de uLunce uI mperIeI oLomune, InLrur penLru nLuIusI
duL n MoIduvIu. SLeIun ceI Mure, sImLInd c nu vu puLeu
bIruI un usemene vrjmus nIrIcosuL decuL prIn vIcIesug,
sLIu u Lruge urmIu Lurceusc nLr-o pdure numIL de oLo-
munI AgujdenIcI, udIc mureu pdurIIor, pe upu RucovLuI,
Iung ruuI BurIud. PuLerIIe domnuIuI MoIduvIeI eruu
uIcLuILe numuI de puLruzecI de mII de oumenI, dIn cure
ceu muI mure purLe eruu LrunI cu couse sI cu Lopoure,
urmeIe ceIe muI nIrIcosuLe n munu poporuIuI, cund I
udus n dezndjduIre. Pe Iung ucesLe puLruzecI de mII
moIdovenI, muI eruu nc dou mII cIreLI IesI, LrImIsI
nLr-ujuLor de cLre CuzImIr, rIgu PoIonIeI, sI cIncI mII scuI
LrImIsI usemene de cLre MLIes CorvInuI, sLpunILoruI Un-
gurIeI. u 1; gIenurIe 1q;=, pe upu RucovLuIuI, se ddu o
bLIIe InsemnuL. "SLeIun Ie-uu IesIL (LurcIIor), zIce UrecIe
vornIcuI, nuInLe, dIn sus de VusIuI, Iu PoduI nuIL; pe cure
I-uu bIruIL SLeIun vod nu usu cu vILejIu cum cu
mesLersuguI, c nLuI uu IosL nvLuL de uu IosL purjoIIL Iur-
bu pesLe LoL IocuI de uu sIbIL cuII LurcIIor ceI gIngusI, sI
upoI, ugIuLund sI puLereu ceu dumnezIusc, cum s vreu
LocmI voIu IuI Dumnzu cu u oumenIIor; useu I-uu cuprIns
pe LurcI o negur cuL nu se vedeu unuI cu uILuI, sI SLeIun-
vod LocmIse puLIneI oumenI, despre Iuncu BurIuduIuI, cu
s-I umgeusc cu bucIne sI cu LrumbIL dund semne de
rzboI. ALunceu ousLeu Lurceusc, nLorcundu-se Iu gIusuI
bucInIIor, mpIedIcundu-I sI upu sI Iuncu, sI ucoperIndu-I sI
neguru, LIu sI sIrumu Iuncu s Lreuc Iu gIusuI bucInIIor;
Iur dIn dos I-uu IovIL SLeIun vod cu ousLe LocmIL, n 1; zIIe
u IuI gIenurI, unde nIcI eru Ioc de u-sI LocmIreu ousLe, nIce
de u s nderepLureu; ce useu eI n de sIne LIndu-s, muILI
uu pIerIL, sI muILI prInsr vII pedesLrImeu, ce sI pe uceIu
pe LoLI I-uu LIeL, unde muILI pusI sI sungIugI uu pIerIL sI pe
IecIoruI IuI suc pusu, dup ce I-uu prIns vIu, I-uu sIobozIL,
sI puscIIe Ie-uu dobundIL sI sLeugurI muI muIL de o suL uu
IuuL. Duc I-uu bLuL pe LurcI, uu IuuL n gIos de Iu PoduI
nuIL pen pdure sI uu IesIL unde purceude upu SmIIII, n
LInuLuI TuLoveI; n Iegeu Ior uu duL Iuud IuI Dumnezeu c
s-uu vzuL IesILI Iu Iume. ur SLeIun vod pornILu-s-uu
dup dunsII cu moIdovenII sI sI uceI dou mII de IesI sI uu
gonIL pe LurcI pun' I-uu LrecuL SIreuLIuI Iu nssLI, unde s
cIIum VuduI TurcIIor sI pun' usLzI, sI ucoIo, dIusupru
SIreuLIuIuI, Iu movIIu ceu murI u TecucIuIuI, uu odIInIL LreI
zIIe". n uceusL cumpunIe, unu suL de mII de LurcI pIerIr
pe cumpuI bLIIeI suu n vuIurIIe RucovLuIuI, u BurIuduIuI
sI u DunrII. PuLru pusI murIr n dezndjduILu IupL,
LouL Lubru cu bogLIIIe suIe, cu o suL de sLeugurI pIcur
n muInIIe moIdovenIIor. eseIe LurcIIor Iur urse sI dIn
ouseIe Ior se Icur muI muILe movIIe, monumenLurI
LruInIce de sIuvu sI de vILejIu sLrmosIIor nosLrI. SLrIkovskI,
IsLorIogruI Iesesc, spune c Lrecund prIn MoIduvIu Iu unuI
1=;=, udIc LocmuI o suL de unI dup bLIIu de Iu RucovL,
uu vzuL nc LoL IocuI IupLeI uIb de ouse. Pe movIIeIe ce
ucopereu ouseIe bInecredIncIosIIor moIdovenI, SLeIun u
usezuL LreI crucI murI de pIuLr, cure se uII pun usLzI.
SLeIun, recunoscLor penLru ujuLoruI duL de CuzImIr, rIgu
PoIonIeI, I LrImIse LreIzecI sI suse sLeugurI LurcesLI,
mpreun cu puLru pusI robI; usmene dururI uu LrImIs sI
IuI MLIes CorvInuI sI IuI SIxL V, pupu RomeI, Iucru ce ne
Iuce s credem c domnuI MoIduvIeI uu prImIL de Iu nuILuI
ponLII ujuLorurI bnesLI, penLru LInereu rzboIuIuI cu oLo-
munII |q|. u uceusL IupL, SLeIun, cure sLIu u rspILI
curujuI orIunde-I uIIu, boIerI muI muILe suLe de LrunI, cure
pe cumpuI bLuIIeI se purLuser muI bIne decuL muILI boIerI
rugInILI.
TouLe puLerIIe sLrIne se bucurur de bIruInLu cusLIguL
de cLre moIdovenI usupru LurcIIor. Romu serb n LouLe
bIserIcIIe pe Apcrctorul Crestinctctii, nume ce SLeIun sI
cusLIguse prIn neobosILu IuI subIe. MLIes CorvInuI, n Iunu
IuI uprII 1q;=, LrImIse cLre domnuI MoIduvIeI pe Guspur
de HuLvun, epIscop de SLuIwuIsemburg, poILIndu-I cu s
urmeze un rzboI ncepuL sub uuspIcII usu de IerIcILe.
SLeIun eru sIIIL s-I urmeze sI Ir de voIu IuI, ccI Mo-
Iumed , LurbuL de munIe penLru nesLeursu rusIne suIerIL
de urmeIe suIe, IoLr o u douu cumpunIe usupru MoI-
duvIeI, muIL muI nIrIcosuL decuL ceu dInLuI.
u nsLIInLureu pregLIrIIor ce Iceu suILunuI, SLeIun
LrImIse un soI cLre CuzImIr, cure eru uLunce, n IuIIe 1q;=,
Iu DIeLu de ubIIn; soIuI uceIu eru poruncIL s Iuc cunos-
cuL rIgI PoIonIeI murIIe pregLIrI ce Iceuu oLomunII
usupru MoIduvIeI sI s ceur ujuLor. u uceu nsLIInLure,
LouL DIeLu Iu n LuIburure; LoLI IesII sI IILvunII cereuu cu
rIgu s porneusc nduL rzboI usupru PorLII. "MoIdovu,
zIceuu eI, esLe pereLeIe PoIonIeI; InLeresuI repubIIcII cere cu
s nu suIerIm cu uceu Lur s pIce sub juguI LurcIIor". TouLe
Iur n zudur. CuzImIr V eru unuI dIn uceI domnI curII,
sIubI sI Ir puLrIoLIsm, uduc muI LoLdeuunu sI pIeIreu
puLrIeI Ior sI pIeIreu Ior nsIsI. EI sLLu dou spLmunI Iu
ndoIuI ce LrebuIu s Iuc sI, cu LouLe ucesLe, curIerI pesLe
curIerI veneuu de Iu SLeIun, nsLIInLund repubIIcu n ce
prImejdIe eI se uIIu. TouL DIeLu se scuI usupru rIgI.
VoIevoduI de CrucovIu, cusLeIunuI de SundomIr sI mursuIuI
LrII I zIser nsusI: "NeIerLuLu nepsure u LLune-Lu, u
IruLe-Lu sI u Lu ne-uu udus n sIbIcIuneu de usLzI. Repub-
IIcu eru oduL n IIoure, puLernIc sI cInsLIL; usLzI nIcI
sLrInII, nIcI uIIuLII nosLrI nu ne bug n seum. ProvIncIIIe
nousLre mresc sLuLurIIe vecInIIor nosLrI, sI noI dIn zI n zI
ne upropIem de pIeIre" |=|. TouLe Iur n zudur. CuzImIr se
mrgInI de u LrImILe cLre suILunuI soII, rugundu-I cu s nu
Ioveusc pe domnuI MoIduvIeI, cure eru, dup preLenLIu
IesIIor, vusuI PoIonIeI. Dur ucesLI soII puser uLuLu vreme
nLru u purcede sI nLru Iungu Ior peLrecere n LubIu
oLomun, ncuL se nLourser n PoIonIu de-ubIu dup un
un, cund LouLe eruu LrecuLe. MoIumed , Ir u bgu de
sum Iu propunerIIe soIIIor IesesLI, sLrunsese LouLe osLIIe
suIe; sI cu o IIoL de LreI suLe de vuse, cure cuprIndeu
puLruzecI de mII de IupLLorI, u mers de u pus usedIu
nuInLeu ceLLII CuIIu, n CrImeeu, pIuL de cpeLenIe pen-
Lru negoLuI MoIduvIeI sI u genovezIIor. CuIIu pIc n
muInIIe oLomunIIor Iu q IunIe 1q;= |6|. AcesL orus eru, cum
um zIce, o purLe u MoIduvIeI; ccI, de Iu ncepuLuI prIn-
cIpuLuIuI, genovezII, sLpunI uI CuIIeI, sImLIr c nu se vor
puLeu LIne muIL vreme n CrImeeu, dIn prIcInu popoureIor
burbure ce-I nvecInuu. EI, dur, cuLur u se unI cu moI-
dovenII, nuLIu ceu muI puLernIc sI muI poIIcIuL. AIexun-
dru ceI Bun Iu ceI nLuI domn cure se unI cu genovezII nLr-
un LeI comercIuI. MoIdovenII, cure dIn vremIIe ceIe vecII se
ndeIeLnIceuu cu nuvIguLIu pe ruurIIe pIuLILoure uIe PrIn-
cIpuLuIuI, pe Dunreu, pe NIsLru, prIvInd bunLuLeu
LrmurIIor ce uveuu pe Mureu Neugr, ncepur u duru
corbII, dInLuI penLru sIgurunLu porLurIIor, pe urm penLru
un negoL nLIns. Asudur, prIn uIIuLIu Ior cu genovezII, moI-
dovenII n puLIn vreme uvur o IIoL desLuI de mure sI de
puLernIc cu s se pouL nLrI pe Mureu Neugr. Sub
SLeIun ceI Mure, muI uIes, nruurIreu murILIm u MoIduvIeI
Iu usu de mure, ncuL domnII n LILIurIIe Ior se numeuu
stcpcni ci Mcrii Neqre. CuIIu se Icuse nLrepozILuI
comerLuIuI RsrILuIuI, ce se Iceu uLunce numuI de genov-
ezI sI de moIdovenI |;|. MoIumed judec, dur, IourLe
bIne, c, Iuund CuIIu, eI Ioveu MoIduvIu LocmuI n InImu su;
sI usu Iu, c de uLunce noI n-um muI uvuL, nu o IIoL, dur
mcur o corubIe. Dup usuILuI CuIIeI, LoLI neguLILorII moI-
dovenI ce se uIIuu n orus Iur ucIsI prIn poruncu suILunu-
IuI.
CIncI suLe LInerI nobIII genovezI, cure se munuu Iu Con-
sLunLInopoI pe corbII LurcesLI spre u II nroIuLI n sIrurIIe
IunIcerIIor suu spre u sIujI Iu scurnuveIe desILrI uIe
seruIuIuI, se rscoIIr n drum sI, upucund corbIIIe, se
Lruser n porLuI CeLLII AIbe, unde Iur prImILI IourLe bIne
de purcIubuI moIdovenesc. u uuzuI uceIeI rscouIe u gen-
ovezIIor sI u bunII prIImIrI ce II se Icuse de cLre
ocurmuILoruI AkermunuIuI, MoIumed nu-sI muI puLu
sLpunI munIu. EI LrImIse nduL n BusurubIu o purLe u
urmIeI suIe, cure Iu prIn cupILuIuLIe orusuI ce sIujIse de
uzII IugILIIor de Iu CuIIu.
u upropIereu urmIeI LurcesLI, SLeIun, sImLIndu-se n
nepuLInL de u sLu mpoLrIvu eI, se Lrsese nIunLruI LrII,
usLepLund ujuLor de Iu IesI; dur, cund vzu c CuzImIr
IgduIu sI nu LIneu nImIc, eI merse numuI cu puLerIIe
suIe, Iu IursI CeLuLeu AIb sI Lruse sub uscuLIsuI subIeI LoL
gurnIzonuI Lurcesc. u uuzuI ucesLeI nou bIruInLe, munIu
IuI MoIumed nu muI uvu murgInI. u ncepuLuI unuIuI
1q;6, eI cIem Iu urme LouLe puLerIIe EuropeI sI uIe AsIeI,
IoLruL cu s sIurme un vrjmus ce sIngur I urLuse c sI
oLomunII puLeuu II bIruILI. n zudur SLeIun ceru nc o duL
ujuLorurI de Iu CuzImIr. AcesL rIg LIcIL se muILumI, cu sI
nLuIu duL, de u LrImILe pe MurLIn VuroLIemovIeLkI,
cusLeIun de CrucovIu, soI Iu suILunuI poILIndu-I s nu se
porneusc usupru MoIduvIeI. Dur soIuI nLuInI n drum
LouL urmIu oLomun, cure sI ujunsese Iu Vurnu. MoIumed
rspunse Iu propunerIIe IeuIuIuI c ceu muI de pe urm u
su condILIe de puce eru cu domnuI MoIduvIeI s se Iuc
bIrnIc PorLII, s deIe ceLuLeu CIIIIu mpreun cu LInerII gen-
ovezI cure scpuse n Akermun. SLeIun mpIngund ucesLe
condILII njosILoure, urmIu oLomun nu muI nLurzIe de u
InLru n PrIncIpuL |8|. ur CuzImIr, Iu uuzuI c suILunuI nu-I
prImIse propunerIIe de puce, jerLII MoIduvIu sI nsesI In-
LeresurIIe puLrIeI suIe, neLrImILund nIcI un ujuLor IuI SLeIun
sI poruncInd numuI cu osLIIe PodoIIeI sI u BeILuIuI s sLeu
de sLruj Iu murgIneu PoIonIeI ||. MoIumed , ujuLuL de
RuduI , domnuI TrII MunLenesLI, nu muI nLurzIe u
Lrece Dunreu pesLe cIncI podurI. n zudur SLeIun vod se
nevoI u oprI pe LurcI s Lreuc uceI ruu uprLor uI MoI-
duvIeI; LouLe I Iur cu nepuLInL. PuLerIIe oLomunIIor eruu
preu murI. SI, spre muI mure nenorocIre, LurcII InLruu n
Lur pe de o purLe sI LLurII pe de uIL purLe. n o usemene
greu mprejurure domnuI ddu cuIe deoduL LurcIIor sI se
upuc de LLurI, pe cure, bIruIndu-I, I gonI pun dIncoIo de
NIsLru. SLeIun eru de socoLInL cu s Ioveusc sI cIIur pe
suILunuI nsusI. Dur boIerII cIemuLI Iu sIuL, vzund
nenumruLeIe puLerI u vrjmusIIor, uu IosL de socoLInL cu,
deocumduL, s Ie Iuse sesuI sIobod, c dour I-ur puLeu
Lruge Iu IocurI sLrumLe, unde s Ie IIe cu nepuLInL de u-sI
nLInde puLerIIe sI, prIn urmure, s Ie IIe sI Iugu muI greu.
ALunce LoL sesuI Iu prsIL; bLrunII, IemeIIe, copIII sI
uverIIe ceIe muI scumpe Iur uscunse n ceLLI, n pdurI
suu n pesLerIIe CurpuLIIor. umIIIu sI mumu IuI SLeIun
vod, mpreun cu cuvIosuI mILropoIIL TeocLIsL sI cu vIs-
LerIu LrII se usezur n CeLuLeu NeumLuIuI, upruL de un
mure gurnIzon sI nLrIL de oumenI sI de nuLur. ur
VoIcIILu, doumnu IuI SLeIun, IuLu IuI Rudu , u unuI domn
cresLIn cure, prIInInd IegLurIIe de prIeLesug, de rudenIe,
de reIIgIe, se IupLu Ir de rusIne n sIrurIIe oLomunIIor
mproLIvu gInereIuI su sI u unuI popor cresLIn sI LoL de un
sunge, Iu IzgonIL cu deIImure de cLre vILeuzuI su soL sI
LrImIs Iung uposLuLuI su prInLe.
Dup ce LouLe s-uu IosL pus n sIgurunLIe, SLeIun nu muI
nLurzIe de u-sI pune n Iucrure pIunuI, unuI dIn ceIe muI
Irumouse u genIuIuI su; prIn poruncu su, LouL Turu de
Jos Iu pusLIIL, gruIeIe, smnLurIIe, Iurbu Iur urse, pen-
Lru cu urmIu vrjmusIIor nLr-o Lur mbeIsuguL s suIere
LouLe cIInurIIe IoumeLeI sI uIe IIpseI. Pe de uIL purLe,
desprLILurI de osLenI moIdovenI I sLrumLoruu de pe IuLurI;
sI numuI n ucesLe IurLugurI oLomunII pIerdur LreIzecI de
mII de uI Ior.
Mcur c urmIu dusmunIIor suIereu LouLe grozvIIIe
rzboIuIuI, penLru c pe de o purLe dIn zI n zI se mpuLInu
prIn IovIrIIe ILuruInIce u moIdovenIIor, Iur pe de uIL purLe
IIpseu Irunu LrebuIncIous oumenIIor sI cuIIor, IIIndc
LouLe IocurIIe pe unde Lreceu eruu urse sI pusLIILe sI c o
IurLun cumpIIL mprsLIuse pe Mureu Neugr LouL IIoLu
cure I uduceu provIzII sI munILII, LoLusI MoIumed ,
mpIns de seLeu rspILIrII, se nuInLu grubnIc nIunLruI
LrII, urmund LrmurIIe SIreLIuIuI. Asu eI ujunse pe upu
MoIduvIeI, Iu un Ioc cure pe urm se numI VuIeu AIb suu
RzboIenII. AcesL Ioc, usezuL n sLrumLurI, eru IourLe neprI-
IncIos ousLeI LurcesLI, penLru c nu-sI puLeu nLInde nu-
merousu cuvuIerIe, purLeu ceu muI de cpeLenIe n urmIIIe
oLomunIIor. SLeIun ceI Mure, cure de muIL usLepLu un prIIej
bun, se IoIosI de pozILIu IocurIIor sI, Iu z6 IuIIe 1q;6, n zorI
de zI, ncepu bLIIu de Iu RzboIenI, bLIIe neuILuL de
poporuI MoIduvIeI. nuInLe de u ncepe IupLu, vILeuzuI
domn sI-u pedesLrIL LouL cIrImeu, cu nImene s nu pouL
gundI Iu Iug, sI deoduL cu IuIgeruI IesI dIn pdurIIe dese
ce mprejuru pe uLunce IocurIIe RzboIenIIor. unIcerII,
deprInsI de u Iuu cu subIu gouI pozILIIIe dusmnesLI sI
obIcInuILI Iu IocurI IurgI, se sperIur deoduL de IocuI moI-
dovenIIor, cure I ujungeu dIn LouLe prLIIe codruIuI; LoLI se
uruncur Iu pmunL, nevrund u se supune nIcIdecum Iu
poruncIIe cpeLenIeI Ior, segbun-busI MoIumed, ugu de
TrupezunLu. MoIumed , vzund ucesLe, sLrIg: "MIseII,
cum uu pIcuL de grub, usu LrebuIe s se IupLe cInevu?" sI
Iu puvzu n mun, d pInLenI cuIuIuI sI se urunc ceI nLuI
n codru. unIcerII, ndemnuLI de pIIdu suILunuIuI, se scouI
de Iu pmunL sI LoLI se Iuu dup dunsuI. MoIdovenII sI LurcII
sI sIdesc muI muIL vreme cInsLeu bIruInLeI. De Iu
rsrILuI soureIuI sI pun n de sur, rzboIuI LInu nenIrunL
de umbe prLIIe |1o|. n sIursIL, oLomunII, udugundu-se cu
ousLe prouspL, uu obosIL bIeLII moIdovenI, neuvund
ujuLor de nIcIrI; bIruInLu I prsI. "MoIdovenII, zIce vor-
nIcuI UrecIe, uu pIcuL, nu IIesLecum, ce pun Iu mourLe se
upru, nIce bIruILI dIn urme, ce sLropsILI de muILImIu
Lurceusc; uu rmus Izbundu Iu LurcI, sI uLuLu de muILI uu
pIerIL, cuL s-uu nIbIL poIunu de LrupurIIe ceIor pIerILI unde
uu IosL rzboIuI; sI muILI dIn boIurII ceI murI uu pIcuL, sI
vILeujII ceI bunI uu pIerIL cu LoLuI uLunce, sI Iu scurb mure
n LouL Luru sI LuLuror domnIIor sI cruIIor de pInpregIur,
duc uu uuzIL c uu czuL moIdoveunII sub munu
pgunIIor". n zudur SLeIun se urunc n mIjIocuI
vrjmusIIor, cu dour ur renLocmI IupLu; eI pIc de pe cuI
jos. BoIerII, dezndjduInd de bIruInL, se sLrunser pIm-
prejuruI domnuIuI Ior, I Icur un zId cu pIepLurIIe Ior sI-I
Lruser n Iug, Ir voIu IuI. SLeIun, gonIL de LurcI, numuI
cu o mIc suIL, merge LouL noupLeu; n zorI de zI ujunge
nuInLeu CeLLII NeumLuIuI sI poruncesLe cu s I se descIId
porLIIe. MuIc-su, doumnu EIenu, Iu uuzuI desIucerII moI-
dovenIIor, cure vesLeu robIu puLrIeI, se nurmeuz cu un
curugIu muI presus de sexuI eI, opresLe pe IIuI su s InLre
n ceLuLe sI, nILosIndu-se deusupru zIdurIIor, I zIce ucesLe
cuvInLe, nesLerse dIn uducereu-umInLe u IIesLecruI bun
moIdovun: "Ce, LrebuIe s Le vd usLzI nLors de Iu rzboI,
Ir s III nLovrsIL de bIruInL? PenLru nLIusI duL, III-
uIe, mI-uI nseIuL ndejdIIe, uILuL-uI oure c porLI nume de
vILeuz? ugI depurLe dInuInLeu me sI s nu Le nLorcI decuL
bIruILor. MuI bIne-I s Le sLIu morL de munu dusmunuIuI,
decuL s vd c LI se ImpuL drepL deIImure c o IemeIe LI-
u scpuL vIuLu".
AcesLe cuvInLe desLeupL n InImu domnuIuI curujuI
dezndjduIrII. nLovrsIL de dousprezece mII moIdovenI
cure muI rmsese nc de Iu mceIrIu de RzboIenI, eI se
nLource de Iu ceLuLe muI IuLe nc decuL venIse sI uIeurg
s-sI speIe rusIneu |11|.
AIcI ncepe ns deosebIreu nousLr. CunLemIr sI cu ugu
AsucII preLInd, cum um urLuL muI sus, c SLeIun, de Iu
CeLuLeu NeumLuIuI, s-u dus drepL Iu RzboIenI, unde
gsInd pe LurcI I-u bIruIL de LoL. ToLI IsLorIogruIII sLrInI sI
IronIcurII LrII, udIc vornIcuI UrecIe, IogoILuI MIron sI
muI uIes IuLmunuI oun NecuIce, sunL de o uIL socoLInL,
muIL muI udevruL, de vreme ce se poLrIvesLe sI cu
InscrIpLIu de Iu mnsLIreu RzboIenIIor, cure se vu urLu
muI jos.
Dup mrLurIsIreu LuLuror IsLorIcIIor, uLuL sLrInI cuL sI
pmunLenI, dup IugIreu IuI SLeIun vod, "LurcII s-uu nLors
spre Suceuvu sI uu urs LurguI, sI upoI s-uu nvurLejIL nupoI,
prdund sI urzInd Luru" |1z|. HoLInuI nsusI Iu usedIuL, dur
n zudur; muI muILe suLe nsusI u PodoIIeI IesesLI Iur urse,
Ir cu CuzImIr s-sI Ius dIn vInovuLu su upuLIe |1|. Dup
uceeu, zIce IuLmunuI oun NecuIce, cure decuL LoLI IronIc-
urII uruL muI cu umnunLuI nLumpIrIIe venILe n urmu
IupLeI de Iu RzboIenI, "mpuruLuI Lurcesc uu venIL cu LouL
puLereu IuI Iu CeLuLeu NeumLuIuI sI uu suIL pusceIe
deusupru unuI munLe pe dIspre MoIdovu sI uu ncepuL u
buLe CeLuLeu NeumLuIuI IourLe Lure. ur pe uceu vreme eru
ncIIs un neumL n ceLuLe sI vzund c buL ceLuLeu uu zIs
pzILorIIor s spuIe mumeI IuI SLeIun s-I sIoboud de Iu
ncIIsoure, de Iu LemnIL, pe dunsuI, c eI vu munLuI ceL-
uLeu de uceI greu. DecI sIobozIndu-I pe uceI neumL de Iu
ncIIsoure, s-uu sI upucuL de uu ndrepLuL pusceIe dIn ceL-
uLe usupru LurcIIor unde sLu ucoIo n munLe de uveu nevoIe
ceLuLeu sI uu sI IovIL n guru unII puscI LurcesLI de uu
sIrmuL-o sI uu ncepuL u buLe n corLurIIe LurcIIor, cuL sI
bInduI de Iu corLuI mprLesc I-uu sIrmuL. DecI n-uu muI
puLuL sLu LurcII nLru uceI munLe, de unde uveu ceLuLeu ne-
voIe, ce numuI uu cuLuL u se du n ILurI de Iu uceI Ioc. ur
SLeIun vod, mergund de Iu CeLuLeu NeumLuIuI n sus spre
MoIdovu, uu mers pun Iu VoroneL, unde LrIu un prInLe
sIusLru, pe nume DunIII, sI bLund SLeIun vod n usu
sIusLruIuI s se descuIe, uu rspuns sIusLruI s usLepLe
SLeIun vod uIur, pun sI vu IsLovI rugu. SI, dup ce s-u
IsLovIL rugu, sIusLruI u cIemuL pe SLeIun vod n cIIIIe, sI
s-u IspoveduIL SLeIun vod Iu dunsuI; sI u nLrebuL SLeIun
vod pe sIusLru, ce vu muI Iuce, c nu pouLe s se muI buL
cu LurcII, ncIInu-vu Luru Iu LurcI suu bu? ur sIusLruI I-u
rspuns s nu se ncIIne, c rzboIuI esLe uI IuI |1q|.
NumuI, dup ce vu IzbundI, s Iuc o mnsLIre ucoIo n
numeIe SIunLuIuI GIeorgIe, s IIe IrumuI uceIu. DecI uu sI
purces SLeIun vod n sus, pe Iu CernuLI sI pe Iu HoLIn, sI
uu sLruns ousLe IeIurI de IeIurI de oumenI, sI uu purces n
jos. ur LurcII, nLeIegund c vu s vIe SLeIun vod cu ousLe
n jos, uu IsuL sI eI CeLuLeu NeumLuIuI de u o muI buLe sI uu
ncepuL u IugI spre Dunre. ur SLeIun vod u ncepuL u-I
gonI n urm sI u-I buLe, pun I-u LrecuL de Dunre. SI
nLorcundu-se SLeIun VornIcuI UrecIe, mpreun cu
CosLInesLII, usemene zIc c, "dup poLIcuIu IuI SLeIun vod
ce uu pIerduL rzboIuI, de surg uu sLruns ousLe ce-uu puLuL
degrub, sI s-uu dus dup LurcI sI I-uu ugIuns Lrecund
Dunreu, n vreme de mIuzzI, sI, IovIndu-I Ir veusLe, I-
uu sprIuL de uu pIecuL u IugI, Isund pIIunuI sI LoL ce uu
IosL prduL, Iur SLeIun vod Ie-uu IuuL pIIunuI LoL sI s-uu
nLors nupoI cu Izbund".
"n gounu LurcIIor, zIce CunLemIr, SLeIun cusLIg nsusI
corLuI mprLesc u suILunuIuI sI uvu sIuvu s bIruIusc pe
uceI mpruL cure eru odInIour grouzu IumII, sI ucum
Iuses preu IerIcIL c puLu s scupe LeuIr Iu AdrIunopoI,
nLovrsIL numuI de o mIc suIL" |16|.
De uceusL bLIIe pomenesLe sI o scrIere greceusc
IourLe rur usLzI sI de cure ne-um muI IoIosIL nc o duL
(vezI ArIIvu, pugInu 1). n uceusL curLe numIL Nu
snwvIV dIujwn sLorIEn Iu prIIejuI cumpunIeI nLreprIns
de BuIuzeL, Iu unuI 1q8q, se zIce: uO d souILn MpugIuzLIV
ume jousLu u DpOge uL LOV MoIdoIucuV. Ku pOre L(
KeI, L( 'AsprusLron, u Rjere Ln ucmuIwsun eV Ln
pIIn. uO de PogdnoV prIn ueLIV (?) ume pIemon m
L(n souILn MecemLIn u nIseLon: u uLIuse poI jousLon
p( LoV TorouV, u dI LoLo DpOge uL' uLo Mpu-
gIuzLIV.
De uceusL curLe sunL muI muILe edILII, uneIe muI de-
pIIne, uILeIe muI scurLuLe. nLr-o Lruducere romuneusc
vecIe, cure se gsesLe Iu dI cmInurIuI GIerusIm HuncuI, In
IoIIo, Iu cup uI z1, n mprLIu IuI suILun BuIuzeL, IIIuI IuI
suILun MeImed, se gsesLe usemene: "ur n uI doIIe un de
mprLIu IuI, IcuL-uu cuIe cu osLI greIe spre Luru MoIdoveI
sI s-uu IovIL cu SLeIun voIvod, domnuI MoIdoveI, sI sI-uu
duL rzboI IourLe IuLe; sI se sprIjInIr veLejII moIdovenI de
n-uu puLuL sLrbuLe LurcII muI nIunLruI LreI, Ir numuI
ce uu upucuL de uu robIL suLeIe pe murgInI, de Iu CeLuLeu
AIb sI de Iu CIIIIe, Iur muI muIL nu puLur. SI prIcInu eru
ccI domnuI MoIdoveI sI cu moIdovenII s-uu IosL bLuL cu
suILun Dup desvursILu IugIre u neprIeLenIIor dIn Lur,
SLeIun ceI Mure puse s sLrung LrupurIIe moIdovenIIor
morLI, n cumpuI cInsLeI penLru puLrIe sI Iege. OuseIe Ior
Iur ngropuLe cu mure pomp n muI muILe movIIe ce se
vd sI usLzI. ur IocuI unde s-u duL crunLu bLIIe se numI
de uLunce RzboIenII suu VuIeu AIb, penLru c eru nIbIL
de ouseIe sLrmosIIor nosLrI. Cund puceu se usez n Lur
penLru o mIc vreme, SLeIun se IoIosI de uceI scurL repuos
spre u zIdI n uceIe IocurI mnsLIreu RzboIenII, cu
urmLoureu InscrIpLIe sIuvoneusc ce se uII deusupru usII
sI pe cure noI o uILurm uIce, nLr-o LruducLIe romuneusc,
IcuL de p. eromonuIuI suIu.
NSCRPTA PETRE DE A RZBOEN "n zIIeIe
bIne-credIncIosuIuI sI de HrIsLos IubILorIuIuI domn oun
SLeIun vv, cu mIIu IuI Dumnezeu domn pmunLuIuI MoI-
dovII, IuIIuI IuI Bogdun vv, n unuI 68q, Iur uI domnIeI IuI
zo unuI curgund, s-uu rdIcuL puLernIcuI MoIumed,
mpruLuI Lurcesc, cu LouLe puLerIIe osLIIor suIe uIe
RsrILuIuI; nc sI Busurub vv, cIemuL IIInd Iu rzboI, uu
venIL cu dunsuI cu LouLe puLerIIe pmunLuIuI IuI. SI uu venIL
s robeusc sI s IuIe pmunLuI MoIdovII sI uu ujuns pun
uIce, Iu IocuI ce se cIeum VuIeu AIb, sI noI SLeIun vv, cu
IIIuI nosLru AIexundru, um IesIL nuInLeu Ior uIce sI um
IcuL cu dunsII mure rzboI n Iunu IuI IuIIe, n z6 de zIIe. SI
dup sIobozIreu IuI Dumnezeu bIruILI uu IosL cresLInII de
pgunI sI uu czuL uIce muIL muILIme dIn osLusII MoIdovII.
ALunce uu IuuL sI u LrIu purLe dIn pmunLuI MoIdovII, de-
spre ceeu IuLure |1;|. MeImeL mpruL, LuLI ucesLuI
mpruL u IuI suILun BuIuzIL, sI I-uu nIrunL moIdovenII
IourLe ru sI I-uu LIuL ousLeu cuL ubIu uu scpuL mpruLuI
cu o sum de ousLe n vuse pesLe Dunreu. DecI suILun
MeImed uu IsuL cuvunL Iu mourLe s se Iuc rscumprure
despre moIdovenI sungeIuI LurcIIor ce s-uu vrsuL sI rusInII
ce I-uu IcuL. PenLru uceeu venIs III-su, suILun BuIuzIL, sI
uILu n-uu puLuL Iuce nImIc, Ir cuL uu IovIL murgIneu de
uu IuuL o sum de robI, precum muI sus um urLuL".
PenLru uceeu, bIne uu voIL oun SLeIun vv, cu u su bun
vrere, sI uu zIdIL bIserIcu uceusLu nLru numeIe urIIsLruLIgu-
IuI MIIuII, sI nLru rugcIuneu IuIsI sI u doumneI suIe MurIu
sI IIIIor sI AIexundru sI Bogdun, sI nLru pomenIreu sI pen-
Lru suIIeLeIe pruvosIuvnIcIIor cresLInI, cure uIcI uu pIerIL. n
unuI ;ooq, Iur u domnIeI IuI unuI qo curgund, Iunu IuI
noIemvrIe, n 8 zIIe".
AcesLe uu IosL mprejurrIIe bLIIeI de Iu RzboIenI,
bLIIe crunL n cure u curs sungeIe ceI muI scump uI MoI-
duvIeI, bLIIe nesLeurs dIn uducereu-umInLe u romunIIor.
ur cuL penLru cumpunIu IcuL de BuIuzIL , Iu unuI 1q8q,
IIIndc esLe scrIs pe Iurg de LoLI IsLorIogruIII sLrInI sI
pmunLenI, sI c IsprvIIe eI sunL IourLe mIcI sI cunoscuLe,
upoI nu ne vom nLInde sI cu povesLIreu eI. DuLorIu nousLr
u IosL s usezm bLIIu de Iu RzboIenI n LoL udevruI;
uceusLu um IcuL-o dup puLInL, nepuInd nImIc de Iu noI
sI neprImInd decuL IupLe uuLenLIce, nsemnuLe de ceI muI
vrednIcI de credInL IsLorIogruII. AILII uu descrIs sI vor
descrIe ucesLe nLumpIrI mreLe cu muI muIL pomp, cu
muI Irumouse vpseIe; dur nIcI unuI nu ne vu nLrece n
IubIreu penLru udevr. SepLembrIe, 18qo.
|1| ExLrucL dIn Istoric Moldctiei ce se compune de
cLre reducLoruI Arhitei.
|z| VezI Historie ottomcne, Lom. 1, p. 1;. BuIezeL ,
|| VezI HIsLorIe de I'EmpIre oLLomun, Lom. 1, p. 1
|q| Hummer, Geschichte des Dsmcnischen Reichs, T. 1,
p. =z; essIer, Geschichte der (...)
|=| VornIcuI UrecIe sI IogoILuI MIron CosLIn.
|6| Hummer, T. 1, p. =zq.
|;| "Des que Ies MoIduves se joIgnIrenL pur
conIdruLIon uvec Ies GenoIs, IIs IIrenL consLruIre des
vuIsseuux de mer eL se decIurerenL muLres de Iu Mer NoIre.
C'esL ce qu'on Lrouve duns Ieurs LILres: "prInces souveruIns
de Iu MoIduvIe, muLres de Iu Mer NoIre". 'ImpruLrIce
CuLIrIne , durunL Iu premIere guerre conLre Iu PorLe, IuL
convuIncue de ceLLe vrIL pur Ie comLe eIdmurcIuI Ro-
munzoI, quI uvuIL eu I'ordre d'exumIner Ies droILs de Iu
MoIduvIe sur Iu BessurubIe eL Iu Mer NoIre. ELIenne-
Ie-Grund u senLI qu'une murIne mIIILuIre devuIL uvoIr pour
buse une murIne murcIunde. 'ubondunce de ses munI-
LIons nuvuIes, Ie voIume eL Iu quuIIL de ses producLIons
I'uppeIuIenL u une nuvIguLIon pIus vIve eL pIus Lendue. I
connuL Iu murcIe nuLureIIe des cIoses, II Lournu ses premI-
ers regurds u des nuvIguLIons IucruLIves quI uuruIenL Iorm
une urme, muInLenu Ie commerce eL muILIpII des es-
cudres quI ne pouvuIenL munquer nI d'InsLrucLIon, nI
d'exprIence. C'esL uInsI que Ies MoIduves resLerenL
muLres de Iu Mer NoIre jusqu'u Iu prIse de ConsLunLInopoI
pur Ie SuILun MoIumed , quI IondIL bIenLL upres sur Iu
CrIme, cIussu Ies GnoIs de CuIIu eL commencu Iu guerre
conLre Ies MoIduves". VezI: Ircqments de L'etct de lc Mol-
dctie depuis qu'elle c ete demembree de l'Empire romcin,
jusque et compris le reqne de Stephcn, dernier prince
independcnt de Moldctie, scrIse n I. Iruncez de dI de
BuIs. MunuscrIpL.
|8| Hummer, p. =z;.
|| MIron CosLIn.
|1o| Hummer, T. 1, p. =z8 sI =z. VornIcuI UrecIe.
|11| CunLemIr, L. 1, p. 18 sI 1. Curru, Histoire de lc
Moldctie, p. ; sI 8. SLeIun vod ceI Bun, bLund LurcII Iu
RzboIenI, u mers s InLre n CeLuLeu NeumLuIuI, sI IIInd
mum-su n ceLuLe nu I-u IsuL s InLre, sI I-u zIs c
"pusreu n cuIbuI su pIere. Ce s se duc n sus s sLrung
ousLe, c Izbundu vu II u IuI". SI usu, pe cuvunLuI mune-su,
s-u dus n sus sI uu sLruns ousLe. AcesLe Ie zIce IuLmunuI
oun NecuIce n Letopisetul su.
|1z| VornIcuI UrecIe. MIron CosLIn. EngeI, p. 1qz,
Hummer, p. =o.
|1| Enqel, Idem.
|1q| SI necroIoguI IuI SLeIun ceI Mure, LIprIL n brosuru
u "ArIIveI", p. =o sI =1, pomenesLe de uceusL nLumpIure:
"Au nu v uduceLI umInLe c n noupLeu ceu despre bLIIe,
Iu uceI om cure Iepdundu-se de Iume sI de poILeIe IumesLI,
n pusLIu, numuI spre u IuI Dumnezeu Iuud se ncIIsese,
n uceI Ioc, zIc, necIcuL de urme" s. c. vod s-u upucuL de u
IcuL mnsLIreu VoroneLuI sI u pus IrumuI SIunLuI GIe-
orgIe" |1=|.
|1=| n udevr, SLeIun vod zIdI pe urm mnsLIreu
VoroneLuIuI, precum mrLurIsesLe urmLoureu InscrIpLIe ce
se uII Iu ncepuLuI pomeInIcuIuI vecII dIn uceu mnsLIre
n IImbu sIuvon: "Cu voInLu TuLIuI sI cu sporIreu IIuIuI
sI cu Iucrureu SIunLuIuI DuI, oun SLeIun vv, IecIor IuI Bog-
dun vv, uu ncepuL sI uu svursIL uceusL sIunL bIserIc
nLru numeIe sIunLuIuI sI sIvILuIuI mureIuI mucenIc sI
purLLoruIuI de bIruInL GIeorgIe, Iung pruuI ce se
cIIum VoroneLuI; sI uu zIdIL-o n unII de Iu zIdIreu IumII
66, Iur de Iu HrIsLos 1q88, n uI z-Ieu un u domnIeI
MrIeI-suIe".
|16| Histoire de l'Empire Dttomcn, voI. 1, p. 1.
|1;| SubL u LreIu purLe u MoIdoveI despre ceeu IuLure,
SLeIun nLeIuge oruseIe de pe LrmurIIe MrII Negre.
SteIun cel Mure urhitect
SLeIun ceI Mure, erouI MoIduvIeI, cund vroIu s
rspILeusc pe vILejII LovursI uI sLrIucILeIor suIe bIruInLe,
druIndu-Ie mosII, eI nu-sI bLeu cupuI s Ie msoure cu
odgonuI numruI IIcIIor sI uI sLunjInIIor, cI, nou IngIner,
se suIu pe un deuI sI de ucoIo Ie Irzeu cuL vedeu cu ocIII,
nsemnundu-Ie de IoLur zrIIe sI ruurIIe. Precum eru curIos
IngIner, eI nu eru muI puLIn curIos sI urIILecL.
u unuI 1q66, eI IoLruse s rIdIce mnsLIreu PuLnu,
n uducere umInLe u dou cumpunII sIvILe ce Icuse n Ar-
deuI sI n Bugeug, pe cure-I smuIsese dIn muInIIe LurcIIor;
uceusL mnsLIre Iu usemene menIL s sIujeusc de Icus
rmsILeIor murILoure uIe erouIuI. Cund, dur, venI vremeu
cu s se uIeug IocuI unde eru s se nuILe uceusL Irumous
zIdIre, SLeIun ceI Mure se suI pe vurIuI unuI munLe ce esLe
Iung mnsLIre, mpreun cu doI copII dIn cus sI cu
vLuvuI Ior, poruncIndu-Ie s Lrug IIesLecure dIn urc.
SgeuLu ceIuI nLuI sIujILor ujunse nLr-un deIuseI ce se
cIeum pun usLzI SIon sI esLe Iung mnsLIre. AcoIo,
dup poruncu domnuIuI, se Icu o bIserIcuL de Iemn, cure,
rIsIpIndu-se, n IocuI eI se usez un sLuIp de pIuLr spre
uducere umInLe. SgeuLu uI doeIuI copII dIn cus czund
nLr-o nLIndere muI dreupL, Iu IocuI uceIu LocmuI se rIdIc
cIopoLnILu ceu mure, n cure pun usLzI sunL cIncI cIopoLe
dIn deosebILe LImpurI. Pe urm, u IuuL sI vLuvuI urmu, sI
ucoIo unde I-u IovIL uruncLuru se usez pourLu mnsLIrII.
n sIursIL, u Lrus sI SLeIun ceI Mure cu urcuI sI "unde I-u
ujuns segeuLu, ucoIo u IcuL prIsLoIuI n uILur, sI esLe muIL
Ioc de unde uu Lrus pun n mnsLIre", zIce IuLmunuI oun
NecuIce, cure ne povesLesLe uceusL unecdoL despre erouI
pe cure moIdovenII nu-I pIung nc ndesLuI. SLeIun ceI
Mure vroIu s mpodobeusc cuL se puLeu muI muIL uceusL
mnsLIre, n cure, cum um zIs, vroIu s IIe ngropuL. Spre
uceusLu, eI nLrebuInL o mure purLe dIn bogLIIIe ce
cusLIguse de Iu dusmunII, Iur nu de Iu IocuILorII LrII suIe.
"Pre dInnunLruI sI pe dIn uIur uuruI eru muI muIL decuL
zugrveuIu", ne spune uceIusI IronIcur. BIserIcu eru
ucoperIL cu pIumb. PoIIcundruI, Ioru, sIesnIceIe ceIe murI
sI ceIe mIcI eruu de urgInL. UnuI ns dIn numerosII domnI
rpILorI ce urmur bunuIuI SLeIun - DespoL HerucIIduI -
Ie Iu sI Icu dIn eIe bunI, Iur Iu mnsLIre LrImIse uILeIe de
spIj suu bronz, pe cure Ie vzu sI NecuIce. ns sI ucesLe se
pIerdur cu vreme, penLru c Iu unuI 1;6o, crpund cIo-
poLuI ceI mure, numIL Bugu, IcuL de SLeIun Iu 1q8q, mILro-
poIILuI ucob PuLneunuI puse de-I vrs u douu our sI
uLunce se sLrIcur sI sIesnIceIe sI ceIeIuILe IucrurI de spIj,
spre u Iuce cIopoLuI muI mure |1|.
Spre vecInIc uducere-umInLe, SLeIun Is n mnsLIre
urcuI cure-I sIujIse de pIun, mpreun cu un puIur de IuspIs
dIn cure domnuI obIcInuIu s beIe up n vremeu
rzbouIeIor.
AceI urc, cure, zIce NecuIce, se Lrgeu cu vurLej sI prIn
urmure eru o crquebuse, cum o numesc IrunLujII, se psLr
n vIsLerIu mnsLIrII pun n vremIIe IuI ConsLunLIn
CunLemIr v.v., LuLI domnuIuI DImILrIe CunLemIr, cure
IuInundu-se, cum se zIceu pe uLunce, uu prIbegIL n RusIu,
Iu unuI 1;11, sI prIn IupLu su uu prIcInuIL nLemeIereu
IunurIoLIIor pe LronuI MoIduvIeI. SubL domnIu bLrunuIuI
CunLemIr, cund PourLu eru n neconLenILe dusmnII cu
IesII, provLuILI Iu bIruInL de vILeuzuI SobIeLkI, o bund de
voIInLIrI, ce se numeu uLunce joImIrI, uIcLuILI de cuzucI,
IesI sI moIdovenI sI nroIuLI muI muIL penLru przI decuL
penLru rzbouIe, venIr s nconjure mnsLIreu PuLneI,
LrusI de vesLeu bogLIIIor ncIIse n eu. AcesLe, n udevr, se
uIIuu nLr-un Lurn Lure dIn zId, pe cure cIugrII nevoInd u-I
du de bunvoIe, joImIrII, spre u-I sIII Iu uceusLu, puser Ioc
mnsLIrII. EgumenuI, vzund bIserIcu n prImejdIe, Ie
descIIse usIIe LurnuIuI, cu condILIe c vor sLInge IocuI.
"ALunce nduL, zIce NecuIce, uvund pusce de up |z|, uceI
cuzucI, IesI sI moIdovenI uu sLIns IocuI. DecI uLunce uu
jcuIL LoL dIn LurnuI ce uu IosL u boIerII sI neguLLorII; Iur
dIn u mnsLIrII nu uu IuuL nImIc, Ir numuI urcuI IuI
SLeIun vod". AceI joImIrI prIn uceusLu n-uu IcuL nImIc
muI muIL decuL ce u IcuL sI NupoIeon cu spudu IuI rederIc
ceI Mure.
PuIuruI IuI SLeIun u uvuL un sIursIL muI prozuIc.
CIugrII, sIngurII curII, spre Iuudu Ior, uu IosL sI sunL nc
psLrLorII puLIneIor monumenLe, odoure sI documenLe ce
ne-uu rumus de Iu vecIII nosLrI voIevozI, IsprvIser u
psLru ucesL vus preLIos pun Iu u LreIu domnIe u IuI MIIuI
RucovIL v. v. (1;16 - 1;z;) ||. ALunce ns un egumen
nebun, unume MIIuII CIIsIIL, "scoLundu-I dIn Lurn,
uduuge NecuIce n IImbu su ceu pILoreusc, vrund s se
IIeusc, u buL Iu mus cu uceI puIur uI IuI SLeIun vod, cu
nIsLe sIugI boIeresLI ce eru zIoLusI, sI, bund muIL cu uceI pu-
Iur, s-u mbLuL, sI IIInd beLI uu sLrIcuL un Iucru scump
domnesc sI de mInunI cu uceIu".
|1| AcesL cIopoL, Iu unuI 1;, IursI crp, sI Iu unuI
1818, prIn sIIInLu egumenuIuI IIureL BendevscII sI cu
ujuLoruI nobIIIIor de BucovInu IIe IscII, DImILrucII CosLIn
sI VusIIIe VusIIco, IursI se revrs. n sLureu de usLzI, eI
esLe greu de 1zo oc sI LrebuIesc doI oumenI penLru cu s-
I Lrug. VezI n Arhitc romcnecscc, L. z, un urLIcoI despre
odoureIe sI nscrIpLIIIe PuLneI, mprLsIL de ecIezIurIuI
mnsLIrII Sev. GIeorgIIescu.
|z| Asu se numeu pe uLunce LuIumbeIe suu pompeIe, sI
uceusLu esLe ceu nLuIu our cund IsLorIu MoIduvIeI
pomenesLe de eIe.
|| MIIuI RucovIL esLe sInguruI moIdovun cure s-u suIL
pe LronuI LrII dup IugIreu IuI DImILrIe CunLemIr n RusIu
s-uceusLu vIne c de pe uLunce uceusL IumIIIe eru
qrechisitc. Nu vedem cIIur usLzI unII dIn RucovILesLI cure
nu sLIu mcur IImbu romuneusc?
Ln vis ul loi Petro Rures
PeLru v|od|, domn MoIduvIeI, porecIIL Rures sI Muj, eru
IIIu busLurd uI IuI SLeIun ceI Mure. Dup mourLeu IuI
SLeInIL vod, IIIu u IuI Bogdun vod, nLumpIuL Iu HoLIn
n 1q IunuurIe 1=z;, Adunureu obsLeusc se sLrunsese pen-
Lru numIreu unuI nou domn. AIegLorII eruu n mure
nenLeIegere, pe cIne s puIe cup LrII, ccI dIn IumIIIu IuI
SLeIun ceI Mure nu rmsese nIcI un urmus sLIuL, Lrugereu
IuI PeLru Rures neIIInd nc cunoscuL de nImene.
AmbILIIIe prIvuLe uI boIerIIor ceIor muI murI eruu, dur, cu
LoLuI nLrLuLe; IIesLecure, dupre obIceIuI vecII sI nou, se
credeu vrednIc sI vroIu s ocupe LronuI MoIduvIeI.
n vreme cund deosebILII preLendenLI cu purLIdeIe Ior
eruu s vIe Iu urme, cu prIn IupLe sungerouse s IoLrusc
cIne eru s IIe sLpun, se urL o IemeIe, mumu IuI PeLru, cu
un IrIsov uI IuI SLeIun ceI BLrun, prIn cure eI cunosLeu pe
IIIuI eI de IIIu uI su, Iur pe muIc-su, IIInd Lrunc, o IerLu
de bIr pe LouL vIuLu eI. ALunce ureIe dInLre purLIzunI se
mpcur, umbILIIIe boIerIIor Lcur sI LoLI, n congIsuIre,
cu un LrIbuL de respecL memorIeI IuI SLeIun ceI Mure,
IoLrur s uIeug pe PeLru Rures de domn MoIduvIeI.
AcesLu nu eru de IuL Iu Adunure. NeIIInd boguL, eI se
ndeIeLnIceu cu specuIuLIu pesLeIuI, ce se zIceu pe uLunce Iu
moIdovenI mjrIe, de unde I s-u duL sI porecIu de Muj.
TocmuI n vremeu uIegerII, eI eru dus Iu GuIuLI cu mjIIe
suIe, cu s prInd pesLe. nduL ce numIreu su de domn Iu
decIuruL, mILropoIILuI sI cu boIerII LrImIser muI muILe
sLeugurI de sIujILorI sI curLenI cu rdvune de u curLII sI cu
IuIne domnesLI, cu porunc cu, orIunde vor nLumpInu pe
nouI voIevod, s-I uduc muI n grub Iu Suceuvu cu s-I
puIe pe Lron. PeLru Rures se nLorceu uLunce de Iu GuIuLI sI
ujunsese Iu DocoIInu, cu s muIe ucoIo pesLe noupLe, cu
zece cure cu pesLe, IIesLecure cu cuLe suse boI. PesLe noupLe
PeLru vIs c deuIurIIe, sI ceI de dIncoIo de BurIud sI ceI de
dIncouce, eru de uur cu dumbrvI cu LoL sI c LoL sILu, jucu
sI se ncIInu IuI. DesLepLundu-se dIn somn, u douu zI
dImIneuLu, eI u spus vIsuI ce u uvuL urguLIIor de Iu cure; un-
uI dIn ucesLIu, vrund s I-I LImceusc, I-u zIs:
- Bun vIs uI vIsuL, jupune, c, cum om sosI Iu usI sI Iu
Suceuvu, cum om vInde pesLeIe LoL.
Cund, dup ce se njugur boII, PeLru Rures, nuInLeu
cureIor, se coboru n vuduI DocoIIneI, unde uLunce nu eru
pod, IuL I-uu nLumpInuL sI sIujILorII LrImIsI de Iu Suceuvu;
sI, ncepund u I se ncIInu sI u-I uru de domn MoIduvIeI, I-
uu mbrcuL cu scumpeIe IuIne ce uduseser cu dunsII.
NouI voIevod, uLunce, zumbInd, Ie zIse c de muIL I usLepLu
sI, suIndu-se n rdvun, poruncI s pIece Iu scuunuI LrII.
-Du noI ce om Iuce, doumne, cu cureIe cu pesLe? I
nLrebur urguLII.
- S IIe cureIe cu pesLe, cu boI, cu LoL u vosLru, Ie
rspunse PeLru v |od |, sI venILI dup mIne Iu Suceuvu, s
v Iuc crLI de scuLeuI, cu s nu duLI nImIc n zIIeIe meIe.
SteIun cel Mure in truol Biei
TouLe popoureIe uu cuLe un brbuL n cure uu personIIIcuL
IdeuIuI vIrLuLIIor sI nsusIrIIor ce ur dorI s gseusc n
domnILoruI Ior; numeIe sI IupLeIe ucesLor brbuLI
ndumnezeILI se Iuc o IuI, o proprIeLuLe nuLIonuI sI, dIn
neum n neum, dIn veuc n veuc, uureoIu de sIuv ce-I
nconjur cresLe sI se sporesLe muI muIL, sI LoL ce esLe
mure, Irumos, eroIc se uLrIbuIe genIuIuI sI bruLuIuI Ior. Un
usemene brbuL u uvuL sI MoIduvIu; sI ucesLu esLe SLeIun ceI
Mure. NIcI un domn, nuInLeu suu n urmu IuI, n-u ujuns Iu
vunLu sI ceIebrILuLeu su; nIcI unuI nu sI-u psLruL nLre moI-
dovenI, sI poL zIce nLre romunI, un nume usu de drug, usu
de curuL, usu de popuIur cu uI IuI; nc usLzI, uproupe de
LreI veucurI sI jumLuLe dup mourLeu su, SLeIun ceI Mure
esLe IdeuIuI poporuIuI nosLru; eI personIIIc puLrIoLIsmuI,
vILejIu, drepLuLeu, bunLuLeu |1|, n sIursIL, LouLe nsusIrIIe
unuI mure domn, u unuI genIu scuLILor. NumeIe su nu
muI puLIn rsun usLzI decuL n IrumouseIe LImpurI cund
sLeugurIIe suIe IuIIuIuu IuInIc dIn vurIuI CurpuLIIor pun Iu
LrmurIIe DunrII sI uIe MrII Negre; nc usLuzI, pe nuILuI
munLIIor sI n uduncuI vIIor, n oruse sI n suLe, n puIuLurI
sI n bordeIe, preLuLIndene numeIe su se pomenesLe cu
mundrIe sI recunosLInL de LoL uceIu ce se zIce romun.
ocuILoruI ce nu sLIe rugcIuneu dumInIcII, LI vu spune
LouLe IsprvIIe suIe; sI, ce esLe muI muIL, vu uLrIbuI IuI LoL
ce-I pure curIos, mure, vILejesc sI cIIur nenLeIes n
pmunLuI nosLru. OrIce ceLuLe, orIce zId, orIce vuI, orIce
sunL, nLreub-I cIne Ie-u IcuL, eI LI vu rspunde: SLeIun
ceI Mure. OrIce pod, orIce bIserIc, orIce IunLun, orIce
curLe suu puIuL vecII, eI Ie vu ruporLu erouIuI su! OrIce
bunLuLe, orIce usezmunL u cruI rmsILe se muI
Lrgneuz pun usLzI, orIce IegIuIre omeneusc, orIce pu-
nerI Iu cuIe nLeIepLe, SLeIun vod Ie-u urzIL, LI vu zIce eI, sI
Iur SLeIun vod. n sIursIL, ucesL domn, penLru moIdovenI,
rezum LouLe IupLeIe IsLorIce, LouLe monumenLeIe, LouLe
IsprvIIe sI nsLILuLIIIe IcuLe n cIncI veucurI de uLuLIu
sLpunILorI, precum eIInII uLrIbuuu IuI ErcuI LouLe IucrrIIe
de vILejIe IcuLe de suLe de eroI. MormunLuI ucesLuI mure
domn nu esLe muI puLIn veneruL de cLre romunI decuL uI
IuI MuIomed de cLre musuImunI, sI cuILuI ce romunII I
psLreuz s-u nLIns pun ucoIo, ncuL muILI I zIc sIunLuI
SLeIun, cIIur sI usLzI, nLocmuI cu sI urubII cure uu
ndumnezeIL pe NupoIeon sub numeIe de uncberdi.
SI n udevr, SLeIun ceI Mure n nImIc nu s-u urLuL
muI jos de coIosuIu su repuLuLIe. EI eru udevruLu cpeLenIe
de noroude, udevruLuI domn, n LouL puLereu cuvunLuIuI.
NIcI unu dIn nsusIrIIe cu cure poeLII s-uu pIcuL u
mpodobI pe poruncILorII nuLIIIor nu-I IIpseu: vILejIe, duI
nuIL, IubIre de drepLuLe unIL cu o cuvenIL energIe spre u
InsuIIu LoLoduL respecL sI drugosLe, udevruLu nLeIegere u
duIuIuI poporuIuI sI u LrebuInLeIor suIe, IubIreu puLrIeI muI
muIL decuL u LronuIuI su sI, n sIursIL, sI uceIe vIrLuLI
prIvuLe, uceu umIIInL ce ruporLeuz LouLe IsprvIIe nu sIesI,
cI DumnezeuIuI uLoLpuLernIc, uceu bIundeLe ce Lruge InImu
supusIIor, uceu drnIcIe ce vIne n ujuLoruI IIesLecruI IIpsIL
sI pLImus. IsLorIu u puLruzecI sI supLe de unI u domnIrII
suIe dovedesLe prIn vII IupLe LouLe ucesLe drepLe Iuude.
NumeIe su dIn numeIe LuLuror domnIIor MoIdovII esLe
sInguruI cure de cLre sLrInI nu esLe muI puLIn sIvIL decuL
de pmunLenI. PonLIIuI RomeI I-u decIuruL vuIuI
cresLInILLII, LoLI regII sI sLpunILorII EuropeI n vIuL-I nc
I-uu mrLurIsIL sI I-uu recunoscuL merILuI sI puLernIcu Iuc-
rure n respIngereu burburIeI LurcesLI sI, prIn urmure, n
uprureu cIvIIIzuLIeI EuropeI. Un uuLor de o nuLIe rIvuI cu
moIdovenII, DIugos, LoLusI nu pouLe u Lceu despre
sLrIucILeIe IupLe uIe ucesLuI domn sI, n enLuzIusmuI su,
sLrIg: "O, brbuL vrednIce de mIruL, cu nImIc muI prejos
decuL eroIcII povLuILorI de cure noI uLuL ne mIrm, cure, n
vremIIe nousLre, dInLre LoLI sLpunILorII IumII muI nLuI uI
cusLIguL o bIruInL uLuL de nsemnuL usupru LurcIIor! Tu
esLI ceI vrednIc, dupre judecuLu meu, cruIu se cuvIne sc ti
se dec domnic si potctuirec c toctc lumec sI muI uIes
vrednIcIu de voIevod muI mure mproLIvu LurcIIor, dup
prImIreu sI IoLrureu LuLuror cresLInIIor, Isund pe ceIIuILI
mpruLI sI prInLI cuLoIIcI s se LvIeusc n IenevIre,
desIrunrI suu n rzbouIe cIvIIe". A scrIe LouLe IsprvIIe
mreLe, bIruInLeIe sLrIucILe, LouLe usezmunLurIIe
nLeIepLe, LouLe IupLeIe bune uIe IuI SLeIun ceI Mure, ur Lre-
buI LomurI nLregI; sLrumLorIreu unuI uImunuI nu ne IurL
de u ne ILI condeIuI. DIn mIIIe suIe de IupLe sLrIucILe, vom
Iuu ceu nLuI ce nI se vu nILosu n gund, ccI nLr-o vIuL
usu de boguL esLe cu greu de u uIege. PenLru usL duL ne
vom propune u scouLe cevu dIn vIuLu su mIIILur; penLru c
esLe bIne cu dIn vreme n vreme s uducem umInLe moI-
dovenIIor c eI odInIour eruu un popor vesLIL n rzbouIe,
sI usu s gundeusc Iu cuvInLeIe dIuI BIcescu c, Turu
RomunIIor de sI vu Iuu vreoduL runguI ce I se cuvIne nLre
popoureIe EuropeI, uceusLu o vu II eu duLoure muI muIL
regeneruLIeI vecIIIor eI InsLILuLII osLsesLI |z|. nLumpIureu
mIIILur ce voIm u povesLI esLe bctclic de lc cic, un nume
cure LrebuIe s ne uduc umInLe uLuL de vILejIu sLrmosIIor,
cuL sI de sLureu nIIorIL n cure se uIIu oduL ucesL Lurg,
usLzI suL, sI pe cure, dup uLuLe veucurI, II vedem usLzI
ncercundu-se u se renLource prIn IndusLrIe Iu vecIeu su
ceIebrILuLe. De Iu nLemeIereu PrIncIpuLeIor RomunesLI,
UngurIu u IcuL preLenLII de suzerunILuLe usupru Ior. nc
usLzI vedem un jurnuI dIn PesLu, Ielenlor, puInd sub rub-
rIcu UngurIeI MoIduvIu sI VuIuIIu, cu sI cund ur Iuce purLe
dIn uceI sLuL. AceusL preLenLIe de supremuLIe u mugIIur-
IIor usupru LrIIor nousLre se ruzIm muI uIes pe LemeIuI c
ceI nLuI domnI romunI cu suILeIe s-o mure purLe u norodu-
IuI se Lrgeu dIn grus sI dIn Murumures, n TrunsII-
vunIu, sI prIn urmure, nuInLeu descIecrII Ior n umbeIe
prIncIpuLe, eruu supusI corouneI UngurIeI. O usemene
preLenLIe muI puLIn decuL orIcure uILuI o puLeu prsI MuLeI
CorvInuI, rIgu rIgIIor, cum I-u numIL pupu RomeI, suu
MLIes CruIuI, cum I zIc IronIcurII nosLrI n IImbu Ior ceu
pILoreusc. DIn norocIre ns penLru MoIduvIu, eu uLunceu
uveu de domn pe SLeIun ceI Mure, ceI Bun suu ceI SIunL,
cum I zIce poporuI n deosebILe IeIurI, LouLe udevruLe; de-
purLe de u suIerI sporIreu nruurIrII ungurIIor usupru LrII,
eI eru n sLure de u o nImIcnIcI cu LoLuI, sI uceusLu bruLuI
su u sI IsprvIL-o.
MuLeI CorvIn, dInuInLeu cruIu se reLrseser rIgu
BoemIeI, PodIebrud, mpruLuI GermunIeI, rIderIc, sI
cIIur MoIumed , cucerILoruI ConsLunLInopoIuIuI, spuImu
EuropeI, cum se nLeIege de Iu sIne, nu puLeuu s suIere n
upropIereu su un domn ce nu vroIu u cunousLe de sLpun
decuL pe mpruLuI ceruIuI. "BIzuIndu-se puLerII suIe, zIce
vornIcuI UrecIe, sI mesLersuguIuI su, cu cure pe muILI dIn
vecInII sI I-uu surpuL sI I-uu supus, cure de muILe orI Iceu
rzboI cu LurcII, sI cu noroc Izbundeu, neuvund nIcI o
prIcIn dereupL usupru IuI SLeIun vod, ce numuI cu s-I
supuIe s IIe sub uscuILureu IuI, cu s-I IIe cuvunLuI depIIn,
cund de muILe orI se Iudu MLIus CruIu c, cuLe rzbouIe
Iuce SLeIun vod, LouLe cu puLereu IuI Ie Iuce sI de sub us-
cuILureu IuI Iuce Izbund; sI vrund de ce s Iudu, cu s
urLe c-I udevruL, uu LrImIs soII Iu SLeIun vod s I se
IncIIne, Iur SLeIun vod n-uu prImIL". Un uI doIIe IronIcur,
MIron CosLIn, uduug c, "Iu meseIe sI sILuIrIIe suIe,
MLIus se IIeu c SLeIun vod I eru IspruvnIc, pus de
dunsuI n MoIdovu". u ucesLe IudrI, SLeIun ceI Mure
rspunsese prIn o cumpIIL nvIIre IcuL n ArdeuI, muI
uIes n Luru secuIIor (1q61), sI prIn Iuureu ceLLII CIIIIu
(1q6z), ce eru duL mugIIurIIor de cLre PeLru vod, IIuI IuI
SLeIun v |oIe |v |od |, n recunosLInL de ujuLoruI ce prImIse
de Iu oun HunIud mproLIvu vruIuI su Romun, IIuI IuI
IIes v |oIe |v |od | n vremeu rzboIuIuI cIvII dIn 1qq; sI
1qq8.
MuLeI CorvIn se IoLr, dur, u pedepsI pe SLeIun uI nos-
Lru de nesupunereu sI muI uIes de rIdIcureu urmeIor n con-
Lru IuI. EI nsrcIn pe HroIoL, generuI vesLIL dIn TrunsII-
vunIu, cu s InLre n MoIduvIu, n cupuI uneI urmII nu-
merouse. DomnuI, nsLIInLuL de nvIIreu dusmunIIor n
Lur, poruncI u se bucIumu de rzboI sI, n curund,
sLrungundu-sI sIujILorII sI gIouLu, nLuInI pe mugIIurI, zIc
unII Iu CusIn, Iur uILII Iu ScIeeu, pe SIreL. n vremeu
bLIIeI, SLeIun uIergu unde prImejdIu eru muI mure, ncuL,
n mInuLuI ceI muI uprIns, cuIuI su IovIL czu morL sub
dunsuI. UngurII, socoLIndu-I ucIs, sI ncepuser u sunu de
bIruInL, udunundu-se pe Iung dunsuI; dur vILejII sI
uprozI ||, Icundu-I un zId cu LrupurIIe Ior, I ddur
vreme cu s se rIdIce. ALunce un uprod, numIL PurIce,
descIecund, ddu cuIuI su domnuIuI; SLeIun, IIInd ns
om mIc sI nepuLund u se uruncu pe su: "Doumne, I zIse
uproduI, eu m-oI Iuce o movIIIL, sI vIno de Le suIe pe mIne
sI ncuIec" VoIevoduI, usu ujuLuL de sIujILoruI pus n
bruncI, ncIec sI, dund pInLenI: "Sruce PurIce, I
rspunse, de vom scpu, eu sI Lu, LI voI scIImbu numeIe sI,
dIn PurIce, Le voI Iuce MovII". SLeIun, dur, cIure,
mbrbL IursI pe osLusII sI, sperIuLI de vesLeu morLII
suIe. uLu bLIIeI se scIImb; HroIoL, rnIL, czu n
muInIIe unuI osLeun, cure, LIndu-I cupuI, I puse nLr-o
suIIL, purLundu-I n semn de Izbund. AceusL prIveIIsLe
IsprvI de u uruncu spuImu nLre dusmunI sI puse cupL
IupLeI. UngurII Iur depIIn mprsLIuLI sI Iuur drumuI LrII
Ior, muI cu grbIre decuL venIser. SLeIun bIruILor nu uIL
pe uproduI PurIce; dup ce muILumI DumnezeuIuI urmIIIor
penLru norocILuI sIursIL uI rzboIuIuI, eI Icu pe PurIce
urmus mure sI-I scIImb numeIe n MovII; nouI boIer
merIL nLr-uLuL bunLLIIe domnILoruIuI, ncuL ujunse Iu
ceIe nLuI rungurI u LrII sI Iu LrupInu IumIIIeI MovIIesLI,
cure n urm u duL MoIdoveI sI PoIonIeI uLuLIu prIncIpI, sI
usLzI o vedem IursI czuL n LIcIousu sLure u rzesIIor
|q|. RzboIuI ns nu eru penLru LoLdeuunu precurmuL;
desIucereu suIerIL de HroIoL sI muI uIes ujuLoruI ce SLeIun
IgduI urdeIenIIor, cure sub judeIe susIIor dIn Brusov, Be-
nedIcL Vrs, sI sub voIevoduI TrunsIIvunIeI, oun gruI de
PoesIng, se scuIuser cu urme mproLIvu rIgI UngurIeI, I
uduser pe ucesLu Iu mureIe pus cu eI sIngur s se osLeusc
mproLIvu domnILoruIuI MoIduvIeI. Dup ce IzbuLI u do-
moII rebeIIu n ArdeuI, eI poruncI gLIrI murI de ousLe sI,
vrund u du expedILIeI suIe o coIor nuLIonuI, cu dour ur
Lruge n purLeu su IucLIu nemuILumILIIor dIn prIncIpuL,
decIur c veneu s puIe IursI pe Lron pe PeLru Auron, ce
Iusese oduL domn uI MoIdoveI sI cure, IzgonIL de SLeIun
ceI Mure, cu un uIL preLendenL numIL BerendeI, se reLrsese
dInLuI n PoIonIu. RIgu CuzImIr, ce eru IeguL cu voIevoduI
prIn un LruLuL de puce sI de negoL, neprImIndu-se ns u du
ucesLor doI compeLILorI vreun IeI de ujuLor, eI se duseser
n urm Iung MuLeI CorvIn, Iu cure eruu sIgurI s gseusc
ocroLIre, cu Iu un dusmun uI sLpunILoruIuI MoIdoveI. SI
usu sI Iu. AIur de osLIIe suIe, rIgu muI sLrunse cu IeuI sI o
muILIme de sLrInI. BrusovuI Iu nsemnuL penLru udunureu
urmIeI, Iur zIuu de SI. EcuLerInu (z= noIembrIe cuIenduruI
nou 1q6;) Iu IoLruL penLru purcedereu expedILIeI.
OusLeu se ndrepL spre pusurIIe GIImes sI OILuz. Eu
eru Lure de puLruzecI mII oumenI sI povLuIL, sub porun-
cIIe rIgI, de generuIII MIIuII Orsug, NIcIus CIupor, oun
PongruL, SLeIun BuLIorI, NIcIus BunII, oun GIskru, ov de
Guru, udIsIuv de KunIsu, udovIc de MuroL sI oun de
DuroL. oun CesIngIe, epIscop de InI-KIrIen (CIncI bIser-
IcI), poeL cunoscuL sub numeIe de Junus Punonus,
nLovrsI expedILIu, nu cu s rzboIusc, dur, cum zIce eI
nsusI, n poemuI IcuL Iu uceI prIIej |=|, cu s cunLe
IsprvIIe eroIIor UngurIeI. MuLeI CorvIn InLr n MoIdovu
prIn OILuz, pe Iu GrozesLI; Iu TroLus ujunse n 1 noIembrIe
c |uIenduruI | v |ecII |. TrImILund cLre SLeIun soII cu s I
se supuIe, domnuI nu-I ddu nIcI un rspuns; eI, dur, se
nuInL n Lur; sI, Iu z u uceeusI IunI, ujunse n Romun,
unde sezu supLe zIIe, usLepLund n zudur propunerI de puce
dIn purLeu moIdovenIIor. PovesLIreu ce ne Iuce vornIcuI
UrecIe despre IsprvIIe ungurIIor esLe uLuL de InLeresunL,
ncuL ne-ur preu ru cu s o nIocuIm cu u nousLr; noI,
dur, Ism s vorbeusc pe nsusI IronIcuruI. "A opLu zI,
zIce eI, decIemvrIe n 6, MLIus cruIu uu uprIns LurguI Ro-
munuI sI uu purces spre Suceuvu s upuce scuunuI, sI muI
upoI socoLI s nu rmuIe vrun ungII nepIpIL de dunsuI; uu
IsuL cuIeu despre Suceuvu, unde-I usLepLu SLeIun vod, sI
uu IuouL spre BuIe, unde uu sosIL IunI, decIemvrIe 1q, sI
ucoIo Iu BuIe, cum n-ur uveu nIcI o grIj, de nIce o purLe,
Isundu-sI ousLeu, Ir nIce o puz, Iu buLurI, Iu jucurI, de
cure Iucru uvund SLeIun vod sLIre sI prInzund IImb,
murLI, decIemvrIe n 1=, uu uprIns LurguI usupru Ior, cund
eI eru Ir de nIce o grIj; sI IIInd eI beLI, I-uu IovIL SLeIun
vod cu ousLe LocmIL n rvrsuLuI zorIIor, de uu IcuL
muIL mourLe sI perIre n ungurI, cce, neIIInd LocmILI de
rzboI, nemIc de urme nu s-uu upucuL, cI de Iug, nIce
urmu s Iu cure scpu, c IIInd noupLe, de nu sLIu ncoLro
vor Iuce, n LouLe prLIIe rLcIu; decI I vunu LrunII n
zvouIe sI prIn munLI, unde vro 1zooo (Iur nu 1zoo, cum
zIce IsLorIcuI neumL EngeI) perILI s-uu uIIuL". HronIcurII
IesesLI, LoLI n congIsuIre cu uceI moIdovenesLI,
mrLurIsesc de udevruL povesLIreu IuI UrecIe; IsLorIcII
ungurI cuuL ns u sIbI bIruInLu IuI SLeIun ceI Mure,
zIcund c MuLeI CorvIn, nsLIInLuL de muI nuInLe de
nvIIreu voIevoduIuI, sI pregLIse uprrIIe sI c, prIn ur-
mure, Izbundu IupLeI uu rmus neIoLruL nLre umbeIe
osLI. "nLr-o seur, zIce cIIur esIer, ceI muI prLInILor Is-
LorIc uI UngurIeI, cund rIgu vroIu u se pune Iu mus cu gen-
eruIII sI, sLrjIIe I uduser un secuI usezuL n MoIdovu,
cure urLu c 1zooo moIdovenI sI IesI eruu n drum cu s
Ioveusc pe ungurI, noupLeu, n BuIe. MuLeI nduL usez pe
pIuLu LurguIuI pedesLrImeu; cIrImeu Iu mprLIL prIn
uIILe; sLruju dInuInLe sI puzu InLrrIIor Iur nLrILe. NIcIus
BunII, cu dou suLe rzboInIcI deprInsI Iu bIruInLe,
rmuser cu gvurdIe Iung persounu rIgI. Dup
mIuznoupLe, cunoscund drumurIIe, Ir vuIeL, ucoperILI de
nLunerIc, moIdovenII ujunser Iu uvunposLurIIe unguresLI,
Ie spurser n ceu muI mure purLe, cpLur cuLevu sLeugurI
sI ddur Ioc LurguIuI spre u IumInu IocuI bLIIeI; BuIu se
uprInde dIn LreI prLI; sI, Iu IumInu IIucrIIor, eI rzbuL cu
IurIe sI ndrzneuI pun n pIuL; ucoIo se nLurL o IupL
ucIgLoure; IovIreu sI uprureu se nnoIesc neconLenIL;
cIrImeu ungureusc vIne n ujuLor; o pIouIe de sgeLI uIe
moIdovenIIor Ie ngreuIuz rzbuLereu pe dIn dos. MuLeI
sIngur se urunc n IocuI ceI muI cumpIIL uI bLIIeI;
mpoLrIvu IuI ceI muI IscusILI urcusI sI ndrepLeuz urceIe
LrImeLILoure de mourLe; muI muILe sgeLI menILe IuI se
opresc de cLre NecuIuI BunII; ns, n vreme ce eI uIergu
dup o ceuL dIn uI sI, ce sIbIse, Iu rnIL n spuLe, sI IIeruI
I rmuse udunc mpIunLuL n spInure-I. VesLeu prImejdIeI
rIgI uprInde pe ungurI; cu Ioc sIbuLIc eI se urunc n LouLe
prLIIe n sIrugurIIe dusmunIIor, Iovesc sI ucId, sI, nLr-o
cumpIIL buIe de sunge, upr preLenLIIIe Ior usupru
bIruInLeI. AcesLe, cum um urLuL, Ie zIce cIIur esIer; orIc-
um s IIe, urmrIIe cumpunIeI dovedIr c bIruInLu rmuse
u moIdovenIIor. Dup cIIur mrLurIsIreu IuI EngeI, uIL
scrIILor prLInILor ungurIIor, rIgu psLr IIeruI sgeLII puLru
unI, sI de-ubIu dup uLuLu LImp, dup muI muILe punoIerI sI
coucerI, I puLu scouLe, sI runu nu I se LmduI decuL cu
mourLeu. BerendeI, preLendenLuI, pIerdu vIuLu n cumpuI
bLIIeI, usemene oun DuroL sI doI BuLorI, u croru mor-
mInLe nc pun usLzI se gsesc Iu BuIe. MuLeI CorvIn
nsusI de-ubIu IesI dIn Lurg sI se socoLI norocIL c, cIIur
rnIL, puLu u Lrece CurpuLII cu o mIc rmsIL u urmIeI
suIe, penLru c ceu muI mure purLe suu rmuse ucIs n Ioc-
uI IupLeI, suu czu sub IovIrIIe de couse, de Lopoure, de
IncI cu cure eruu nurmuLI LrunII ce pzeuu poLIcIIe
munLIIor cu s LIe cuIeu ungurIIor |6|. "MuI upoI sI sIngur
cruIuI, zIce UrecIe, rnIL de sgeuL IourLe ru, ubIu u
IIduIL prIn poLIcI de u IesIL Iu ArdeuI. Asu norocesLe
Dumnezeu pe ceI mundrI sI IuInIcI penLru s uruLe IucrurIIe
omInesLI cuL sunL de Irugede sI neudevruLe; c Dumnezeu
nu n muILI, ce n puLInI uruL puLereu su, cu nIme s nu se
ndjduIusc n puLereu su, ce nLru Dumnezeu s-I IIe
ndejdeu, nIce Ir cuIe rzbouIe s Iuc, c Dumnezeu
ceIor mundrI se pune-mpoLrIv!" PeLru Auron cu prImejdIu
vIeLII se reLruse n IunduI PoIonIeI, unde pe urm oun AI-
breIL, urmLoruI IuI CuzImIr, I LIe cupuI nuInLeu soIuIuI
MoIduvIeI. MuLeI CorvIn, IurIos de desIucereu su, nduL ce
se revzu n SIbIu, puse de LIe cupuI unuI boIer uI IuI
SLeIun, numIL MIIuII, ce pIcuse n muInIIe suIe, sI, sub
cuvunL c urdeIenII Iuseser unILI cu moIdovenII, I IovI cu
o conLrIbuLIe de qoo ooo guIbenI, sum IourLe mure cIIur
usLzI. DomnuI nosLru bIruILor se rspILI despre nvIIreu
IcuL de ungurI nLr-un cIIp muI vrednIc de curucLeruI
su. Dup ce LrImIse rIgI CuzImIr, uIIuLuIuI su, cuLevu dIn
sLeugurIIe IuuLe de Iu dusmunI, n vreme cund MuLeI eru
ncurcuL n rzboIuI BoIemIeI, InLr cu ousLe de dou orI n
TrunsIIvunIu, desIcu LrupeIe rIgI sI-I Iu muI muILe ceLLI,
dup cure se renLourse n Suceuvu. CorvIn se gLeu s Iuc
o u douu expedILIe n MoIdovu, ns rzboIuI cu PodIebrud
I oprI. Pe de uIL purLe, umundoI domnILorII, sI MuLeI sI
SLeIun, eruu preu nLeIepLI, preu murI, preu IubILorI LrIIor
Ior sI cresLInLLII, cu s nu InLeIeug c prIn IupLeIe Ior eI
nu Iceuu decuL u se sIbI unuI pe uILuI sI u nLrI pe
dusmunuI obsLesc. eLopIseLeIe nousLre pe cure sLrInII Ie
dIspreLuIesc, dIn prIcIn c nu Ie cunosc, se rIdIc udes Iu
ceIe muI nuILe consIderuLII despre poIILIcu ce ur II LrebuIL
s pzeusc domnII romunI sI rIgII cresLInI dIn vecInLuLeu
Ior. AdevruLuI InLeres uI ungurIIor sI uI romunIIor, precum
sI sIsLemu de puce sI de unIre ce ur II LrebuIL s o urmeze,
penLru cu umbeIe nuLII s rmuIe Lure mproLIvu
dusmunIIor dIn uIur sI dInIunLru, nImene nu nI Ie
nILoseuz muI bIne decuL vornIcuI UrecIe. "Nu pesLe
muIL vreme, zIce ucesL puLernIc IronIcur, uu nceLuL
vrujbu nLre cruIuI unguresc sI nLre SLeIun vod, c vzund
eI c vrjmusuI Ior sI u LouL cresLInLuLeu, LurcuI, Ie sL n
spuLe, sI usupru voInIcIeI LuLuror nLInde mrejeIe suIe cu s-
I cuprInz sI urLundu-se prIeLen cu muILe cuvInLe
nseILoure sI cLre unuI sI cLre uILuI, cu s-I zdreusc sI
s uIIe cup de prIce s nceup zurv, socoLInd c nLre uceIe
umesLecLurI I se vor ncIInu IuI, penLru s Ie deu ujuLor, sI
muI upoI I vu pIecu sub juguI su. Ce vzund ucesLe
nseIcIunI, MLIus cruIu sI cu SLeIun vod s-uu mpcuL sI
s-uu usezuL, sI nc, dup puceu usezuL sI IegLurI LurI ce
Icur umundoI, uu druIL MLIus cruIu pe SLeIun vod cu
dou ceLLI murI Iu ArdeuI, unume BuILu sI CIceuI".
AmbII domnILorI uu pzIL pun Iu mourLe IegLuru Ior sI
LouLe sIIInLeIe Ie-uu IosL ndrepLuLe mpoLrIvu dusmunuIuI
obsLesc. EI bIne nLeIegeuu c InLeresuI de cpeLenIe uI um-
beIor nuLII, sI uI ungurIIor sI uI romunIIor, esLe s IIe sLruns
unILe sI, duc sI urmusII Ior ur II vruL s pzeusc uceIusI
munLuILor drum pe cure uu mers ucesLI prIncIpI murI,
negresIL c nenorocIrIIe cure uu IovIL pe umundou
popoureIe, IcuLe usu de bIne de u se nLeIege, nc usLzI ur
II IosL depurLe de orIzonuI Ior.
AsLzI, dup uLuLe veucurI, duIuI dusmnIeI nLre un-
gurI sI nLre romunI uu LrecuL; sI unII sI uILII, muI IumInuLI
prIn IspIL sI IungI nenorocIrI, uu ncepuL u-sI nLeIege muI
bIne udevruLeIe Ior InLerese. BLIIu de Iu BuIu n noI nu
LrebuIe s desLepLe, dur, uIL sImLImenL decuL uceIu uI
mIrrII penLru o IupL sLrIucIL u sLrmosIIor nosLrI sI
dorInLu de u ne purLu cu sI eI n usemene mprejurrI. Pen-
Lru ungurI, eu nu pouLe s IIe o prIcIn de umIIInL: numeIe
mcqhicr n uLuLe dLI s-u ucoperIL cu o sIuv nemurILoure,
subIu mcqhicrc u IosL bIruILoure n uLuLe rzbouIe, ncuL
desIucereu de Iu BuIu nu LrebuIe s Ie sIujeuscu decuL cu o
cumpIIL nvLLur, c cIIur nuLIIIe ceIe muI puLernIce,
cund uIL reguIIIe cumpnIrII sI IegIIe vecInIceI drepLLI,
udes se pedepsesc sLrusnIc de cLre provedInL penLru
nesocoLInLu Ior. BLIIu de Iu BuIu n LoL cIIpuI ns esLe
unu dIn ceIe muI nsemnuLe dIn unuIeIe ungurIIor sI
romunIIor sI pun usLzI nc ocup cerceLrIIe IsLorIcIIor
umbeIor nuLII. n unuI ucesLu, AcudemIu ungureusc dIn
PesLu u LrImIs pe mduIuruI su, dI ubIunLI, cu s cerceLeze
n persoun IocurIIe vesLILeI IupLe. AcesL nvLuL u sezuL
dou spLmunI Iu BuIu; rezuILuLuI IucrrIIor suIe nu esLe
nc pubIIcuL; sLIm ns cu ncredInLure c u IcuL muI
muILe descoperIrI, muI uIes n InscrIpLII, IourLe InLeresunLe,
pe cure Ie usLepLm cu nerbdure s Ie vedem IesILe Iu
IumIn. De Iu bLIIu dIn 1= decembrIe 1q6;, BuIu nu s-u
muI rIdIcuL dIn ruIneIe suIe; cu LouLe ucesLe, muIL vreme
Inc eu u urmuL u-sI psLru LILIuI de boqctc, ce-I esLe
nILuruL n vecIIIe urIce; bIIe suIe de uur sI de urgInL,
descIIse nc dIn vremeu romunIIor, s-uu IucruL punu n
ceu de pe urm jumLuLe u veucuIuI XV, n socoLeuIu
ocurmuIrII, de o coIonIe de susI udusI nudIns sI cure uveuu
deosebILu Ior udmInIsLruLIe. Pun usLzI nc se gsesc Iu
BuIu muI muILe pIeLre Iunerure uIe seIIIor ucesLeI coIonII,
cu InscrIpLII germune sI IuLIne. DI MIIuIIc de HodocIn, Ios-
LuI dIrecLor uI scouIeI de mesLesugurI dIn usI, u cerceLuL cu
de-umrunLuI mIneIe prsILe dIn upropIereu ucesLuI Lurg;
uLuL dIuI cuL sI uILI mIneruIogI uu uIIuL urmeIe vecIIIor bI
sI IgduIesc rezuILuLurI IourLe IoIosILoure. Ipsu cupILuIur-
IIor s-u mproLIvIL pun usLzI Iu rencepereu IucrrIIor; dI
DImILrIe CunLucuzIno, proprIeLuruI de ucum u BIeI, sI
propune, se zIce, u Ie redescIIde; LoL ce esLe sIgur esLe c
dIuI se sIIesLe prIn IndusLrIe u renLource BIeI vecIeu eI
nIIorIre. MuI muILe IubrIcI, precum unu de cordovune,
morI de IIn pIcIuIL, ce pun deunzI ne veneu de pesLe
IoLur, o csrIe de brunz pIzunLIn - de ce LrebuIe s
zIcem sI o veInIL mure -sunL pun ucum nLreprInderIIe In-
dusLrIuIe usezuLe de dI proprIeLur. DIn vecIIIe zIdIrI u BIeI,
pun n zIuu de usLzI uu rmus nc LreI bIserIcI: dou or-
Lodoxe, dIn cure n unu nc se sIujesLe, sI u LreIu
proLesLunL, penLru susII bIusI. AceusL de pe urm,
rIsIpIL, se uII cuprIns n grdInu dIuI CunLucuzIno sI esLe
sInguru ruIn bIne psLruL n LouL MoIduvIu. NoI I
uILurm uIce vedereu rIdIcuL de dI KuuImun, zugruv
nsemnuL ce-I uvem de cuLvu vreme n usI. PIeLreIe Iuner-
ure ce ucopereuu mormInLeIe bIusIIor se uII usezuLe de-u
IunguI pereLIIor dInIunLruI LempIuIuI, cure esLe preIcuL
nLr-o grdIn de IIorI, sI ucoIo, unde Iumeguu odInIour
LmuIu sI smIrnu, usLzI mIrouse rozu sI IusomIu. Un cerduc
cu scrI esLe usezuL pun n vurIuI cIopoLnILeI, de unde se
vede IrumosuI ses uI ruuIuI MoIdoveI.
BuIu muI ure nc o purLIcuIurILuLe desLuI de
InLeresunL; numuI ucoIo se muI gsesc curcri, cure sLrung
preLIosuI meLuI dIn mnouseIe puruIe ce ud ucesL boguL
pmunL; sI dI CunLucuzIno esLe sInguruI n Luru nousLr ce
se pouLe nc III c pourL pe degeLeIe suIe uur moIdovun.
|1| PIIdeIe de sLrsnIcIe ce u IosL sIIIL s deIe cuLeoduL
nu-I poL nLunecu bunLuLeu IIreusc; veucuI sI greuuu
pozILIe n cure se uIIu LrebuIe su-I sIujeusc de
dezvInovLIre.
|z| VezI Puterec crmctc si crtc militcrc, de N.
BIcescu, usII, Iu CunLoru oIeI sLesLI,
|| AprozII n vremeu IuI SLeIun ceI Mure eruu LoLI Ie-
cIorI de boIerI sI uIcLuIuu, cu copIII dIn cus, gvurdIu dom-
nuIuI; eI eruu mbrcuLI, zIce oun NecuIce, cu suvuneIe sI
cu cIIbInILe. n vremeu rzboIuIuI, eI eruu purureu
sLrjuILorI pe Iung persounu domnuIuI, Iur n vreme de
puce eru purLLorI poruncIIor sLpunILoruIuI, bunour cu
IeIdIegIerII de usLzI n RusIu.
|q| DI NegruzzI u IcuL un poem usupru IuI Aprodul
Purice.
|=| n poemuI suu, epIscopuI zIce ucesLe: BeIIIgerI pro-
ceres, me regIu cusLru sequenLem, Ne IrusLru IgnuvI
curpILe, quueso, meLus. Quod nunquum udversos decurro
urmuLus n IosLes, Scundo nec ubsessI, moenIu ceIsu IocI,
Sed specLuLor Iners uIIenu perIcuIu mIror, Non LImor Ioc;
vesLrI, credILe, curu jubeL. GIorIu nempe, VIrI, peLILur
IongIssImu vobIs Huec IucIIes pIugus, Iuneru gruLu IucIL.
Quod sI pugnunLem, rupIuL sors uIIu poLum, QuId vesLrus
morLes, Iuneru vesLru, cuneL?
|6| ScrIILorII ungurI preLInd c sI moIdovenII Iu uceusL
bLIIe uu pIerduL ;ooo oumenI.
Trei zile din istoriu Molduviei
I - = Iebrourie 1
Und so lcm doch uieder ein Ilecl ton Europc ton einer
uillluhrlichen und cusscqenden Herrschc[t unter eine
ordentliche, beqluclende, erhcltende schutzende Reqier-
unq..
u z= IebruurIe 1;;;, PourLu OLomun, uILund uceeu ce
cu ;8 unI nuInLe, Iu z6 IunuurIe 16, Iu congresuI de
KurIoveL, rspunsese soIIIor poIonI cure cereuu MoIduvIu:
"cum c Luru MoIdovII nu pouLe s Ie o deu s Ie IIe Ior
podun, IIIndc esLe voInIc sI LurcIIor esLe ncIInuL, Iur
nu cu subIu IuuL" |1|, uu IscIIL dup mIjIocIreu buronuIuI
TuguL, c. c. InLernunLIu Iu ConsLunLInopoI, dIpIomu prIn
cure BucovInu se du AusLrIeI. ALunce LInuLuI CernuLIIor,
jumLuLe dIn LInuLuI SuceveI, cu vecIeu cupILuIIe u MoI-
duvIeI, CumpuIung cu udmInIsLruLIu su ceu repubIIcun,
epIscopIu RduLIIor, mnsLIrIIe PuLnu, SucevILu, SoIcu,
VoroneLuI sI uILe uLuLe IocusurI sIInLe, LouLe zIdILe,
mpodobILe sI nzesLruLe de vecIII sI vILejII nosLrI domnI, s-
uu dezIIpIL de PrIncIpuL. ALunce BucovInu, udIc 1;8 mIIe
pLruLe de pumunL sLrmosesc, LreI LurgurI sI dou suLe cIn-
cIzecI suLe prImIr o sLpunIre sLrIn; uLunce supLezecI mII
moIdovenI Iur sIIILI u mbrLosu o uIL nuLIonuIILuLe decuL
ceu romuneusc. ZIuu uceusLu de z= IebruurIe ur LrebuI s
IIe n vecInIcIe penLru moIdovenI o zI de jeIunIe, o zI r;
penLru c nLr-nsu ne-um vzuL rpILI de IocurIIe sIuveI
sLrmosesLI, IocurI nrodILe cu sungeIe eroIIor nosLrI, IocurI
ce cuprInd sIInLeIe ouse uIe IuI SLeIun sI uIe EIeneI. InLr-
uceu zI MoIdovu sI pIerdu ceu muI Irumous pIuLr u
corouneI suIe. Un sIngur brbuL proLesL mpoLrIvu drII
BucovIneI. AcesLu Iu GrIgore CIIcu voIevod, domnuI MoI-
doveI.
II - 1 octombrie 1
ur deIIbusu zIce
Vrund ruI cu s-I sLrIce:
"MrIu Lu, ur II bIne
S muI Iuu oumenI cu mIne!"
EI I-uu rspuns:
"SunL desLuI
n coud doI IdIcIII...
C n-um s Iuc bLIII".
SLIIuI IuI GIIcu Vod
SumbL Iu 1 ocLombrIe 1;;;, pe vremeu cIIndIeI, nLr-o
oduIe u BeIIIcuIuI, cus zIdIL penLru prImIreu LurcIIor
LrecLorI prIn usI sI u creIu de-ubIu-I muI zrIm LemeIIIIe
Iung SIunLuI oun, pe un Ioc sLerp ce se numesLe nc u
BeIIIc, n uceu oduIe, zIc, decoruL dup modu orIenLuI,
sedeu pe un dIvun de posLuv rosu, rezemundu-se pe nIsLe
perInI de porIIr cu cunuIurI de IIr, un bLrun mreL, cu bur-
bu uIb, cu o IIgur mundr sI deosebIL; n ocIII sI ns
IIzIonImIsLuI ur II descoperIL vIcIesuguI crud uI LIgruIuI. EI
eru mbrcuL n IrumosuI cosLum uI murIIor PorLII
OLomune, cosLum ce dIn nenorocIre s-u IzgonIL usLzI de
cLre porLuI mescIIn sI uruL uI europenIIor. DesI suILunuI
MuImud, de IerIcIL uducere umInLe, u IcuL n ImperIu su
uLuLe reIorme vrednIce de LouL Iuudu, LoL nu poL s-I IerL
c u sLrIcuL cosLumuI nuLIonuI sI u InLrodus n IocuI IuI curI-
cuLuru ceu muI de rus, sLruIIe sLrumLe sI sonLILe u
europeIIor. A IepduL LurbunuI, cure mpodobeu cupuI cu o
dIudem, penLru greLosuI Ies ce ucoper pun sub
spruncene IrunLeu, pe cure LoL brbuLuI ur LrebuI s-o urLe
sIobod sI curuL. A IzgonIL bIuneIe ceIe de muIL preL sI
unLereeIe ceIe cu uur penLru surLucuI uIbusLru, dIn cure,
cum zIc LurcII, nuInLe n-ur II vruL s Iuc mcur IurseIe Iu
cuI. n IocuI boguLuIuI suI cusemIr, ce ncIngeu mIjIocuI cu
uLuLu gruLIe, u duL supusIIor sI doI coLI de sIsILorI cu s Ie
sIujusc de breLeIe, sI penLru vurIuI InovuLIeI I-u sIIIL s-sI
rud burbu, semnuI ceI muI curucLerIsLIc uI brbLIeI!
O bIun Irumous de sumur nveIeu unLereuI sI suIuI
udevruL cusemIr uI uceIuI bLrun. CupuI su eru ucoperIL
de un Lurbun uIb, mpodobIL cu un surgucIu nuIL IeguL n
brIIunLurI. u pIcIoureIe IuI pe covor eru o nurgIIIe de
crIsLuI bLuL cu pIeLre scumpe; sI, cund Lrgeu cuLeoduL
dIn eu, LoL upurLumenLuI se mpIeu de o uLmosIer mIros-
ILoure.
AceI buLrun eru Kuru HIgIorzudec AImed-beg,
cupIgIbus sI ImbroIor uI mureIuI sI preupuLernIcuIuI suI-
Lun AbduI HumIr, pudIsuIuI oLomunIIor. EI venIse nLr-
uceu zI n usI sub cuvunL c mergeu Iu HoLIn s Iuc revIzIu
ceLLII sI LoLoduL c uduceu IuI GrIgore GIIcu v. v., domn
MoIduvIeI, un Iermun mprLesc vesLILor de o muI mure
sLuLornIcIre u pcII ncIeIuL nLre PourLu OLomun sI
RusIu, Iu KuInurgI, n 1; IuIIe 1;;q. GrIgore GIIcu, uvundu-I
de muI muIL vreme prIeLen, I prImIse cu ceu muI mure
cInsLe. ToLI veIILII boIerI cu sIujILorImeu sI cu bresIeIe
neguLILoresLI Iuseser LrImIsI nuInLeu IuI pun Iu SunLu, sI
de ucoIo I uduser cu uIuI n usI sI-I nLovrsIr pun Iu
BeIIIc. AcesL cupIgIbusu, cum u ujuns Iu guzd, u LrImIs Iu
vod, sI cum zIce Stihul lui Ghicc todc: Au spus c-I boI-
nuv de mourLe, Au ceruL doILor s-I cuuLe, TrImILund Iu
vod n sLIre C uu sIbIL pesLe IIre; Ar vreu s meurg Iu
curLe, Avund s-I vorbeusc muILe, TrebI murI sI IucrurI
nuILe, SI Iermun cu s-I uruLe. Dur nu pouLe penLru bouI,
C nIcI dIn puL nu se scouI. Dur s ne nLourcem IursI n
oduIu BeIIIcuIuI. CupIgebusu eru n vorb LuInIc cu doI
boIerI moIdovenI venILI Iu dunsuI nLr-uscuns. NImene nu
eru de IuL Iu uceusL vorbIre. NumuI Iu perdeuuu dIn uIur
pzeuu doI urupI, negrI cu ubunosuI sI nurmuLI dIn cup
pun' n pIcIoure; ocIII Ior sLIcIeuu cu un IuceuIr n
nLunerIcuI nopLII. Cund sI urLuu dInLII uIbI sI uscuLILI, so-
coLeu cInevu c vedeu doI zvozI murI sI cumpIILI, guLu de u
se uruncu usupru LrecLorIIor. BoIerII sLuu nLr-o posLur
umIIIL, n genuncII, pe un covor nLIns pe purcIeL, de-
purLe de dIvun. CupIgIbusu noLu nLr-un oceun de Ium
mIrosILor; IuLu su mreuL pzeu o nemIscure ubsoIuL;
cuLeoduL sI ndrepLu burbu uIb cu omLuI. - EI, boIerI,
zIse eI n sIursIL, LInd Lcereu, pIcu-vu oure vuIpeu n cursu
vunLoruIuI? Vu venI oure gIIuuruI? - Vu venI, sIvIreu Lu,
I rspunse unuI dIn boIerI. S nu III Iu ndoIuI; vu venI,
c-I durz; I pIuce prImejdIu. - Vu venI, eIendI, udug
ceIIuIL boIer, penLru c n-ure de unde sLI scopuI venIrII
LuIe. n TurIgrud numuI IumInuLuI vIzIr sI Muruz, n usI
numuI sIvIreu Lu sI noI sLIm c zIIeIe IuI GIIcu s-uu
numruL. SI muI degrub s-ur descIIde mormInLeIe decuL
guru nousLr.
CupIgebusu zumbI de bucurIe; LrsurIIe suIe se mIscur
sI IuLu su posomoruL se nvIe penLru un mInuL.
Un rob InLr n oduIe; boIerII rsrIr, dur, cund vzur
cIne eru, se IInIsLIr. RobuI se ncIIn pun Iu pmunL.
- SIvIreu Lu, zIse eI, Bogdun-beg u LrImIs doILorI s Le
vud. BoIerII se Icur guIbenI cu ceuru, muI c nu se
puLeuu LIne pe genuncII.
Se uILuu cu spuIm dIn LouLe prLIIe sI cuLuu unde s-ur
uscunde. CupIgebusu zumbI cILInd dIn cup; n sIursIL, Ie
urL o perdeu ILuruInIc ce du nLr-uIL oduIe sI Ie Icu
semn s se duc. BoIerII se rIdIcur sI se Icur nevzuLI.
mbroIoruI bLu dIn puIme. HuzneLuruI su se upropIe.
Dup ce sLpunu-su I zIse dou-LreI cuvInLe LurcesLI, eI
Iu de pe uIL dIvun un conLus greu sI o busmu de bur-
ungIucuI ceI muI subLIre. mbroIoruI sI dezveII bruLuI
drepL sI IuzneLuruI I sLrInse Lure cu busmuuu muI jos cevu
de coL. Dup uceeu sI Iepd LurIunuI sI rmuse numuI cu
un Ies mIc, eIegunL, IeguL mprejur cu un nemeLez subLIre
verde. Pe urm sI pIec cupuI pe perIneIe de porIIr sI se
nveII n conLosuI de sumur.
HuzneLuruI IesI sI se nLourse dup un mInuL cu doILorII
IuI vod, GuvrIIucII sI oLucII.
CupIgebusu se Icuse guIben Iu IuL, LouLe LrsurIIe I
eruu suIerILoure, o sIbIcIune mure domneu n LouLe
mIscrIIe suIe, se rsuIIu greu. TrebuIu cInevu s-I socouL
n ceIe de pe urm ceusurI u vIeLII. NumuI ocIII sI ceI
vIcIenI sLIcIeuu sub posomoruLeIe suIe spruncene; n zudur
cuLuse s Ie usLumpere IocuI.
oLucII se upropIe sI-I Iu de munu dreupL. PuIsuI IuI
muI c nu bLeu. EI crezu c-I boInuv de mourLe.
GuvrIIucII se upropIe sI eI, I upuc sI eI de uceeusI
mun, uILundu-I-se drepL n ocII. TurcuI nu puLu suIerI
uceusL cuLLur, ce cercu s-I pLrund gundIrIIe ceIe muI
LuInIce, sI se Icu c IesIn. GuvrIIucII cILI dIn cup.
Dup puLIn, cupIgIbusu descIIse IursI ocIII sI cu un
gIus sIub cu de morL zIse: - SpuneLI sLpunuIuI vosLru s se
grbeusc s vIe; poruncI murI de Iu mprLIe um cLre
dunsuI. u curLe vedeLI c nu poL s merg. PoL s mor. S
vIe... SI IursI IesIn. DoILorII se deprLur. Dur s Ism pe
mursuvuI cupIgIbusu s-sI sIurseusc scurnuvu comedIe sI,
pun ce doILorII vor merge s-sI deIe sLpunuIuI Ior rupor-
LuI despre sLureu boInuvuIuI, s uruncm o cuLLur
usupru mprejurrIIor poIILIce ce se mIscu uLunce n MoI-
duvIu, cu muI Iesne s puLem pregLI cILILorII Iu sLrusnIcu
prIveIIsLe ce uu s vud. GrIgore GIIcu voIevod, ce domneu
uLunce n Luru nousLr, se Lrgeu dIn u douu IInIe u
GIIcuIesLIIor; eI eru IIuI drugomunuIuI PorLII AIexundru
GIIcu, cure prIn poruncu mureIuI vIzIr NIsundgI AImed
pusu, dup o ncIIsoure de dou spLmunI Iusese LIuL
nuInLeu cIIoscuIuI SeruIuIuI, n 1 IebruurIe 1;q1. nuInLe
de u prImI domnIu, eI ocupuse de Iu 1; uugusL 1;=8 vecIeu
nsrcInure u LLune-su de drugomun uI PorLII. u unuI
1;6q, n z murL, prIn IuvoruI mureIuI vIzIr MusLuIu BuIIr,
eI prImI LronuI MoIduvIeI; ns dup LreI unI, Iu unuI 1;68,
n vreme cund TurcIu se gLeu de rzboI usupru RusIeI,
IunuI LLurIIor, vesLILuI CrumgIIruI, n dIvunuI mprLesc,
urL cum c n usemene greIe mprejurrI LunruI AIexun-
dru GIIcu, IIuI IuI ScurIuL GIIcu, nu uveu desLuIe nsusIrI sI
ncredere cu s I se Iuse domnIu TrII RomunesLI sI c
GrIgore GIIcu, vruI IuI, ur II muIL muI desLoInIc penLru
uprureu LrII. SILuIreu IunuIuI Iu prImIL de suILunuI
MusLuIu ; n Iunu IuI noIembrIe 1;68, AIexundru GIIcu
Is, dur, LronuI VuIuIIeI IuI GrIgore GIIcu, Iur LronuI MoI-
duvIeI I ocup n u douu domnIe GrIgore CuIImuI, IIuI IuI
Ioun CuIImuI, om Lunr sI nvLuL. GrIgore GIIcu nu uvu
muIL vreme de domnIL n Turu Romuneusc, ccI, nuInLe
nc de u prImI eI InvesLILuru, rzboIuI Iusese decIuruL nLre
TurcIu sI RusIu, Iu 6 ocLombrIe 1;68, prIn ncIIdereu ruses-
cuIuI rezIdenL ObreskoI n EdecuIe. RusII se sI pornIr; sI
n vuru urmLoruIuI un, 1;6, Iuur sub sLpunIreu Ior LouL
MoIduvIu, prInzund rob pe nsusI domnuI uceI LrI, Con-
sLunLIn MuvrocorduL, cure domnIse n vIuLu su de suse orI
n Turu Romuneusc sI de puLru orI n MoIduvIu |z| sI n
sIursIL murI n usI Iu q decembrIe 1;6. OperuLIIIe
rzboIuIuI dup uceusL Izbund se nLInseser sI n Vu-
IuIIu. u ; ocLombrIe 1;6 n zorI de zI IeILenunLuI-coIoneI
KurozIn, cu puLru suLe de rusI sI nLovrsIL de muI muILI
romunI povLuILI de urIImundrILuI de Arges, cure uveu
dou pIsLouIe Iu bruu sI meduIIu CuLerIneI Iu guL, sI de
spLuruI Pervu CunLucuzIno, numIL de mprLeusu gener-
uI-muIor, InLr n BucuresLI sI se ndrepL spre curLIIe
domnesLI. n LouLe uIILeIe BucuresLIIor se uuzeu numuI
osLsescuI sLrIgL de "sLupuI, sLupuI!". TurcII ce eruu n cup-
ILuIIe Iur omoruLI sI curLIIe pIcur n muInIIe rusIIor.
GrIgore GIIcu, cure nu sLIu nImIc de venIreu vrjmusIIor,
Iu uuzuI uceIuI zgomoL srI pesLe zIdurIIe grdInII sI se us-
cunse nLr-o bcIIe, IIInd prsIL de LouL gvurdIu su. Dup
LreI zIIe Iu ns gsIL, IuuL rob de rzboI sI dus Iu PeLers-
burg.
n cupILuIIu RusIeI IosLuI domn uvu prIIej muI muIL
decuL n orIce uIL Ioc s-sI uruLe merILeIe. EI vorbeu
LurcesLe, rusesLe, IrunLuzesLe sI ILuIIenesLe, uIur de
romunesLe sI grecesLe, ce eruu IImbIIe suIe. Vorbu su eru
nvLLoure, IdeIIe suIe boguLe; LouLe n eI urLuu un brbuL
nuIL. RepuLuLIu su ujunse pun Iu urecIIIe murII
mprLese, cure dorI s-I vud. CuLerInu I poILI de muI
muILe orI n socIeLuLeu su sI sLIu preLuI ce eru bun n GI-
Icu||. Asu, ucesLu prIn munIereIe sI LuIenLeIe suIe sLIu u
cusLIgu nLr-uLuLu proLecLIu uuLocruLorILeI RusIeI, ncuL Iu
congresuI de Iu BucuresLI ce se Icuse penLru nceLureu
rzboIuIuI, Iu 1= IebruurIe 1;;, CubIneLuI de SunkL-
PeLersburg, nLre condILIIIe pcII, ceru cu GrIgore GIIcu s
prImeusc domnIu MoIduvIeI penLru vecInIcIe dIn LuL n
IIu, cu bIr s deIe Iu LreI unI o duL, dup pIIdu repubIIcII
Rugusu, sI c s uIb drepLuLe de u uve Iu PourL un ugenL
sub sIgurunLu drILuIuI gInLeIor. DesI ucesLe cererI nu se
puLur mpIInI dIn prIcInu desIucerII congresuIuI, LoLusI,
cund puceu se ncIeIe nLre RusIu sI TurcIu Iu KucIuk-
KuInurgI (1; IuIIe 1;;q), GIIcu prImI LronuI MoIduvIeI,
mcur c drugomunuI PorLII ConsLunLIn Muruz Icuse LoL
IeIuI de InLrIgI, cu s prImeusc eI domnIu uceI LrI. GrIgore
GIIcu, cum ujunse n usI, se ndeIeLnIcI de u ncIIde rnIIe
rzboIuIuI, mIcsor sI reguI bIruI LrunIIor, usur boIeres-
cuI, renLocmI drepLuLeu, ncuruj ugrIcuILuru. ALuL n
nLuIu, cuL sI n u douu domnIe u IuI, ceu nLuI IupL u
ocurmuIrII suIe Iu s numeusc pe boIerII ceI muI cInsLILI Is-
pruvnIcI LInuLurIIor, "dunduIe poruncI, cum zIce un IronIc-
ur nuIv de-uI nosLrI, cu s IIe cu mure drepLuLe srucIIor,
nengduInd pe nImene cu s-I cuIce sI s-I npsLuIusc;
ccI, de ur uuzI cuL de puLIn c uu pzIL IuLuruI cuIvu sI vu
venI vreun sruc s se jIuIusc, uLunce cu mure pedeups
I vu pedepsI, Icund murI drepLLI LuLuror, urLund LuLuror
boIerIIor cu s se pzeusc IIesLecure de u Iuu mIL de Iu
srucI, cuL de puLIn; sI, de vu venI Iu urecIIIe mrIeI suIe, s
IIe n sLIInLu LuLuror c se vu pedepsI cu pedeups,
necuLundu-I nIcI cIIp de IuLur, de vu II sI boIer, sI mure
om, sI rud; de vreme c Dumnezeu I-uu LrImIs nLr-ucesL
pmunL, cu s pzeusc pe srucI sI s-I IIe mII de dunsII".
ns GIIcu n zudur Iceu ucesLe mbunLLIrI; ConsLunLIn
Muruz nu puLeu s-I IerLe c Iusese muI IerIcIL decuL
dunsuI. n zudur GIIcu se Icu ocroLILoruI sLIInLeIor sI uI
urLeIor, usezund scoII domnesLI n MILropoIIe, n SIunL-
NecuIuI sI prIn LInuLurI, nIrumuseLund usII prIn zIdIreu de
ucIeducurI sI IunLunI pubIIce, precum ceIe de Iu pourLu SI.
SpIrIdon sI de Iu GoIIu, prIn ujuLureu cu bunI Iu rIdIcureu
bIserIcII SI. GIeorgIe, IoLruL s IIe mILropoIIe, prIn
usezureu ceIor nLuI podeIe pe uIILeIe cupILuIIeI.
n zudur GIIcu vru s InLroduc n Lur IndusLrIu,
nLemeInd ceu nLuI posLvIrIe cu IucrLorI nemLI, Iu
CIIpresLII de pe JIjIu, sI nLocmInd n upropIereu usIIor o
coIonIe de proLesLunLI, ce se ndeIeLnIceu cu IubrIcuLIu ceus-
ornIceIor; Muruz nu dormeu.
n zudur GIIcu, uLuL n vIuLu su ceu pubIIc, cuL sI n
LruIuI su ceI prIvuL, vru s deIe supusIIor sI numuI pIIde
bune, ncuL spre u obor IuxuI sLruIeIor, cure sI uLunce cu sI
ucum eru rIsIpu muILor IumIIII, se urL n dIvun nLr-o zI de
ceremonIe mure mbrcuL cu IIbude sI gIube de posLuv
IcuL n Lur, cu s rusIneze pe curLezunI, dIn cure ceI muI
de pe urm eru cu sLruIe muI boguLe decuL u domnuIuI. n
zudur GIIcu se sIIeu s se Iuc dIn zI n zI muI vrednIc de
IubIreu noroduIuI, sInguru rspILIre ce prIncIpII ceI bunI
umbILIoneuz, sI nLr-uLuLu cusLIg uceusL drugosLe, ncuL
ceu dInLI u IuI muzIIIe Iu socoLIL cu o nenorocIre
obsLeusc. n zudur "cuvunLuI ce grIu eru grIL, zIce uceIusI
IronIcur, sI eru IuduL de cLre LoLI sI pIcuL prosLImII;
boIerII nu-I puLeuu suIerI, ccI eI nu puLeuu s mnunce pe
ceI mIcI sI srucI, c nu-I suIereu domnuI nIcIdecum". Con-
sLunLIn Muruz n TurIgrud sI boIerII evgIenIsLI n MoIduvIu
IoLrur, dur, IIesLecure ndeosebI pIeIreu bunuIuI domn;
ceI dInLuI penLru cu s se pouL suI pe LronuI rIvuIuIuI su,
ceI de-uI doIIeu penLru cu s scupe de un sLpunILor cure Ie
umenInLu drmureu urIsLocruLIeI prIn drugosLeu sI
ocroLIreu ce du noroduIuI.
DoI unI dup suIreu su pe Lron, nuILu PourL dduse,
cum um spus, BucovInu uusLrIenIIor. GrIgore GIIcu nu vru,
nIcI nu puLu s Lrug usupru su bIesLemuI moIdovenIIor dIn
LouLe veucurIIe vIILoure sI proLesL mpoLrIvu sIusIerII bIeLeI
LrI, sI prIn urmure u cIcrII LruLuLuIuI ncIeIuL de Bogdun
vod cu PourLu, prIn cure MoIduvIu cunoscu suzerunILuLeu
TurcIeI numuI cu condILIe c I se vor psLru sI upru n
nLregIme vecIIIe suIe IoLure. ConsLunLIn Muruz se IoIosI
nduL de ucesL prIIej spre u nnoI prIgonIrIIe suIe usupru
puLrIoLuIuI domn, pe cure-I zugrvI cu un prIeLen uI rusIIor
sI, prIn urmure, cu un IuIn uI mprLIeI LurcesLI. PourLu,
LoLdeuunu Iesne crezLoure sI IrIcous, muI uIes cund uuzeu
de rusI, n orbIreu su nu vzu c LocmuI uceu proLesLuLIe u
IuI GIIcu eru ceu muI mure dovud u supunereI sI u
credInLeI suIe cLre mprLIe sI ncepu u du uscuILure
pureIor drugomunuIuI su. O nou IurLun muIL muI
grouznIc, penLru c eru sLurnIL de vrjmusI cusnIcI sI
uscunsI, venI de mpIInI dorInLeIe IuI Muruz sI urunc nLr-
o prpusLIe Ir sIursIL pe bIeLuI GIIcu vod mpreun cu
LouL IumIIIu su. BoIerII moIdovenI, de Iu IugIreu IuI DI-
mILrIe CunLemIr n RusIu Iu 1;11 sI de Iu venIreu
IunurIoLIIor pe LronuI MoIduvIeI, sI nLrebuInLu energIu ce
Ie muI rmsese numuI nLru u prIcInuI cuL se puLeu muI
des domnII noue, cu prIn uceusLu IIesLecure dIn eI, cu
purLIdu su, s ujung Iu puLere. Spre u-sI mpIInI mursuvuI
Ior scop, eI se sIujeuu cund de domn spre u prIgonI pe bI-
eLuI norod, cund de norod spre u pur pe sLpunILor. Un
domn nu-sI puLeu, dur, psLru LronuI muIL vreme decuL cu
condILIe c vu II ru, crud sI nemIIosLIv; sI, dImpoLrIv,
domnuI bun eru sIgur, dIn prIcInu Ior, s cud n puLIn, sI
de muILe orI sI pIerdeu nssI vIuLu. Asemene Iu sI cu
GrIgore GIIcu, om bun cure cuLu n LouLe cIIpurIIe s
upere noroduI de upsureu boIerIIor |q|. AceusLu Iu pIeIreu
su. O purLId de boIerI dIn ceI muI de IrunLe, povLuIL de
IogoILuI BInescu, vornIcuI MunoIucII Bogdun, spLuruI
oun Cuzu, spLuruI CunLu, cmInuruI Romuno sI
DrmnescuI, se scuI usupru IuI GIIcu sI usupru sIeLnI-
cIIor IuI, IogoILuI Ruzu, vIsLernIcuI BuIs sI muI uIes usupru
IogoILuIuI oun CunLu, sub cuvunL c ucesLI boIerI InvILuu
pe domn u IuInI. AceusL purLId se nLeIese cu Muruz, sI
PourLu nu muI nLurzIe de u IoLr mourLeu IuI GrIgore GI-
Icu, ccI de Iu IugIreu IuI CunLemIr |6| MoIduvIu nu muI Iu
un sLuL sI noroduI eI o nuLIe, penLru cu domnII eI s IIe
LruLuLI n suverunI. De Iu 1;11, LoLI domnII Iur uIesI nLre
grecII unuruIuI, ruIeIe u mprLIeI, sI cu ruIeIe LruLuLI use-
mene sI cund eruu pe Lron. EI eruu n LoLuI usmIuILI cu
ceIIuILI pusI, numuI cu uLuLu deosebIre c eruu muI umIIILI,
IIInd gIIuurI. CeI muI prosL puscur suu IumuI dIn Con-
sLunLInopoI, ujungund u II mure vIzIr, I puneu, I scIImbu,
I preIceu, I ncIIdeu, I LIu dup cuprIcII sI dup InLeres;
ceu muI mIc umbr de suverunILuLe, uIur de drILuI LIr-
unIeI, nu muI eru n eI. AceIu eru domn cure pILeu muI
muIL sI, nduL cum uILuI du muI muIL, ceI dInLuI, Ir
Iorme, Ir vIn, se vedeu rsLurnuL de pe LronuI cumpruL,
sI muILI uvur numuI un pus s Iuc de Iu domnIe Iu
mourLe. MoIdovenII LouLe ucesLe cuLusLroIe Ie prIveuu cu
upuLIe, ccI pIerduser vecIeu Ior energIe spre u puLeu
uduce o uIL sLure de IucrurI; se mrgIneuu numuI n nIsLe
dorInLe deserLe, usLepLund de Iu cer o norocIre ce eI nu
uveuu curujuI s sI-o pregLeusc sIngurI; LrIsL sI
zudurnIc usLepLure, ccI ceruI ujuL numuI uceIoru ce-sI
ujuL sIngurI. GuvernuI MoIduvIeI, cu LoLuI robIL, eru o
musIn uIe creIu resorLurI se mIscuu de vIzIr sI udeseorI sI
de ceI muI LIcIos uI IuI IuvorIL. TouLe prImeuu vIuLu Ior dIn
ConsLunLInopoI, LouLe se Iceuu prIn IermunurI. DomnuI
eru numuI execuLoruI vroInLeIor vIzIresLI sI dIn preroguL-
IveIe suverunILLII uveu numuI LrIsLuI drIL de u se InLILuIu
"Cu mIIu IuI Dumnezeu". ur Adunureu obsLeusc, uceu
cure n zIIeIe domnIIor pmunLenI eru sInguru puLere
dLLoure de IegI sI denuInLeu creIu nsIsI domnII se
supuneuu, dezbrcuL de LouLe drepLLIIe suIe, njgIebuL
numuI de vro cuLIvu boIerI murI, seIzI juruLI uI domnuIuI,
uIesI sI cIemuLI cu LIduIe domnesLI, Iur nu sIobod uIeus sI
uIcLuIL de LouLe sLrIIe LrII cu n vremIIe vecII |6|, rpIL
nsusI de numeIe su sI sub LurcescuI LILIu de dIvun, sIujeu
numuI u du o umbr de puLere IeguI ucLurIIor rpILoure uIe
sLpunILorIIor. Aprureu drepLLIIor LrII nu eru de
compeLenLu eI. n MoIdovu preIcuL n provIncIe
Lurceusc, nu muI eru nIcI domn, nIcI sLuL, nIcI nuLIe. Eru
numuI un urendur cu puLerI nLInse, o Lurm de robI sI
cuLIvu prIvIIegIuLI. De uceeu, de Iu 1;11, IsLorIu MoIduvIeI
nu muI esLe IsLorIu unuI sLuL, cI numuI u uneI provIncII
supuse, Iur vIuLu domnIIor numuI LIcIousu bIogruIIe u unor
murI IspruvnIcI, n cure nu vedem decuL LIrunIe, ucIderI, ju-
curI, morLI cumpIILe sI uILe usemene grouznIce neIegIuIrI,
cure uu pusLIIL Luru muI muIL de un veuc. n LouL uceusL
epoc nu nLuInIm n IsLorIu nuLIonuI decuL dou IupLe
murI, udIc dezrobIreu vecInIIor rosLIL de boIerII moI-
dovenI, n bIserIcu SIInLIIor LreI erurII, Iu 6 uprIIIe 1;q,
IupL vrednIc de o nuLIe, sI proLesLuLIu IuI GrIgore GIIcu
voIevod penLru dureu BucovIneI, IupL vrednIc de un
domn. TouLe ceIeIuILe sunL dIn purLeu domnIIor LIrunIe sI
cuLevu IucerI de bIne mrunLe - ccI eI puLeuu Iuce muIL
ru sI numuI uLuLu bIne cuL ur puLeu usLzI Iuce un bun Is-
pruvnIc -, Iur dIn purLeu noroduIuI vedem numuI suIerInLe
sI dezndjduIre.
PourLu, cund IoLr mourLeu IuI GIIcu, sLIu IourLe bIne
c nu-sI vu puLeu mpIInI grozuvuI scop decuL prIn uscuns
vIcIesug, ccI cunosLeu veLejIu domnuIuI. PenLru uceeu,
dur, uIese pe AImed-beg cupIgIbusu, ceI muI bun prIeLen uI
IuI GIIcu, dundu-I sI Iermun de muzIIIre sI de ucIdere. ur
penLru ceIeIuILe, I runduI s se povLuIusc dup
InsLrucLIIIe IuI ConsLunLIn Muruz sI u boIerIIor
nemuILumILI.
CupIgIbusu, dup ce-sI puse LouLe Iu cuIe cu s-sI pouL
mpIInI sLrusnIcu porunc, purcese spre usI, nLovrsIL de
puLruzecI bosLungII sI muI muILI robI, sI InLr n cupILuIIu
MoIduvIeI cu ceremonIuIuI ce um vzuL. nduL dup
sosIreu su, se nLeIese cu cpeLenIIIe purLIdeI nemuILumILe;
nendrznInd s-sI mpIIneusc nsrcInureu cIIur n cur-
Leu domneusc, dIn prIcInu vILejIIor deIII sI copII dIn cus
cure sIujeuu de gurdIe domnuIuI, se Icu boInuv, cu s
pouL muI bIne nseIu pe GIIcu sI s-I Lrug n vIzunIu su;
spre uceusLu eI se sIujI de scurnuvuI cIIp ce um urLuL.
n zudur prIeLenII IuI GIIcu vod dIn ConsLunLInopoI I
Icuser cunoscuL udevruLuI LeI uI venIrII IuI cupIgIbusu, n
zudur domnuI TrII RomunesLI, AIexundru psIIunL, I
nsLIInL LocmuI n zIuu sosIrII LurcuIuI n usI cu s se
pzeusc de curseIe ucesLuI ouspe; GIIcu nu puLeu s
creud cu prIeLenuI su AImed-beg ur II uLuLu de mursuv cu
s-I uscund udevruI soIIeI, cIIur de ur venI nsusI usupru
IuI; eI nu sLIu, nenorocILuI, c ucoIo unde LIrunIu
poruncesLe prILesuguI esLe muL. Dumnezeu II orbIse, eI
uIergu Ir ceu muI mIc puz nuInLeu sourLeI suIe. ALuLu
Iu usupr-sI, de LrImIse dInLuI pe doILorI, s vuz duc
cupIgIbusu eru udevruL boInuv.
GrIgore GIIcu eru n Iurem cu doumnu sI cu
domnILeIe, cund vornIcuI despre doumn venI de-I spuse
c doILorII curLII se nLorseser de Iu puIuLuI BeIIIcuIuI.
- EI, Ie zIse GIIcu, dup ce doILorII InLrur, ce ure prI-
eLenuI nosLru? I boInuv Lure?
- I boInuv, mrIu Lu, rspunse oLucII, doILor sLrIn,
cure cuLu s Izgoneusc dIn IuvoruI IuI vod pe GuvrIIucII,
doILor bLrun, cusnIc uI GIIcuIesLIIor, I boInuv Lure sI nu-I
duu o zI de vIuL. DoresLe s Le vud, ccI mI-u zIs c ure un
Iermun penLru mrIu Lu. - S mergIm, dur, s-I vedem. BI-
eLuI Lurc, s vIe LocmuI dIn TurIgrud cu su mour n usI. -
MrIu Lu, udug ceIIuIL doILor, GuvrIIucII, Le-um purLuL
n bruLe, LI-um IosL credIncIos n domnIe, LI-um IosL sI muI
credIncIos n robIe. Am mbLrunIL n sIujbu IumIIIeI mrIeI
LuIe. NIcIoduI nu m-uI uIIuL nemuILumILor sI necInsLIL.
AscuIL-m usLzI, doumne; nu Le duce Iu cupIgIbusu; nu Le
ncrede n LurcI, c vIcIeun neum esLe! - Du de unde
uceusL IrIc? Ce, nu-I boInuv?l- Eru guIben Iu IuL, puI-
suI IuI eru IourLe sIub. Dur LoL Le rog, mrIu Lu, nu Le duce,
ocIII IuI m-uu sperIuL. - BIeLe GuvrIIucII, vedem c uI
mbLrunIL; Le-uI IucuL muIere sI Le sperII de nIsLe deserLe
nIucIrI. AcesLe Ie zIse vod, doILoruI sLrIn bIruI sI credIn-
cIosuI GuvrIIucII nu Iu uscuILuL. TrImILe, udug domnuI
cLre vornIcuI despre doumn, s spuIe prIeLenuIuI nosLru,
IuI cupIgIbusu, cu s nu se supere, c vom merge s-I
vedem Iu guzdu su. SI zI s gLeusc cureLu, dur degrub, c-
I sur. VornIcuI despre pourL IesI. Doumnu uuzIse cuvIn-
LeIe proLomedIcuIuI GuvrIIucII; InImu I se ngIeL. De muI
muIL vreme nIsLe grozuve presImLImenLe I LuIburuu
IInIsLeu nopLIIor. De cuLe orI udormeu, vIsu sunge. Eu cun-
oscu c o mure prImejdIe umenInLu cupuI IubILuIuI su
domn. Se upropIe de vod sI prIn cuvInLe duIcI cuL s-I
nLourc de uceu vIzIL. - Ce uI usLzI? I rspunse vod. De
ce nu m IusI n puce? u rzboI um IosL, rob um IosL, sub
urgIu mprLeusc um pIcuL, sI nIcIoduL nu Le-um vzuL
usu de ngrIjIL. EsLI nebun c uscuILI povesLeIe IuI GuvrI-
IucII. InIsLesLe-Le, ceusuI morLII nu mI-u venIL nc.
SLeuuu meu sLrIucesLe n LouL IumInu su Iu umIuz-
noupLe. - Du nu poLI s zIcI c esLI boInuv? Duc nu uscuILI
sILuIrIIe InImII meIe, uscuIL mcur pe prIeLenII LI dIn
TurIgrud, uscuIL pe domnuI psIIunL sI pe credIncIosuI
GuvrIIucII, cure LoLdeuunu Le-uu sIujIL cu cInsLe. nImu
meu, cure nu m-u nseIuL nIcIoduL, mI spune c mergI
nuInLeu uneI murI prImejdII. O, IubILuI meu domn, nu Le
duce, ud-LI umInLe de sourLu IuI GrIgore CuIImuI. Ie-LI
mII de mIne sI de domnILeIe LuIe. GundesLe c Muruz LI
vreu mourLeu sI c, duc-I murI Lu, voI murI sI eu, sI copIII
LI vor rmune cuIIcI pe Iu usIIe cresLInIIor.
NumuI cu IemeIIe s n-uIb cInevu u Iuce, zIse vod n
munIe. Ce, eu nu sunL n MoIdovu, nu sunL n scuunuI
domnIeI, nu-s puLernIc? Mureu mprLeus nu m
ocroLesLe? Cum ur ndrznI PourLu s-mI vreIe mourLeu!
DesLuI, sLII c sIuLurI muIeresLI nu-mI pIuc!
Vod sI Iu gugIumunuI sI vru s Ius; dur, vzund c
doumnu sI cu umundou domnILeIe, EIencu sI RuxndILu,
ncepuser u pIunge, se poLoII puLIn, se upropIe de
doumnu, o sruL pe IrunLe sI IesI n spLrIe.
n vremeu domnIIor IunurIoLI, curLeu eru IocuI de
nLuInIre uI LuLuror boIerIIor. Cu Lreub suu Ir Lreub, LoLI
se udunu ucoIo, n LouLe zIIeIe, cu s uuz nouLLI suu
IuvudIsurI, cum se zIceu uLunce, cu s uIb ce spune pe Iu
cuseIe Ior sI ce scrIe pIn LInuLurI. ALunce guzeLe nu eru,
LeuLru usemene nu eru Iurnu; sI vuru IourLe puLInI mergeuu
Iu Lur s-sI cuuLe de InLereseIe cusnIce. A LrI Iu mosIe eru
cu cund ur II IosL surgIIunIL.
Cund vod InLr, spLrIu eru pIIn de boIerI; LoLI se
scuIur n pIcIoure sI-sI sLrunser benIseIe pe pIepL. nLre
dunsII, eruu sI uceI doI boIerI pe cure I-um vzuL muI
nuInLe n oduIu LurcuIuI Iu BeIIIc.
- BoIerI, Ie zIse vod, cupIgIbusu cure u sosIL usLzI cu
Iermun de Iu preu puLernIcuI nosLru mpruL Lruge de
mourLe. Ne ducem s-I vedem.
u ucesLe cuvInLe uceI doI boIerI rsrIr de bucurIe.
uLu Ior semnu cu u IuI MeIIsLoIeIes, cund, prIn un con-
LrucL IscIIL cu sunge, u cusLIguL suIIeLuI docLoruIuI uusL.
- Du n-uu Lrus nc? nLreb vod cu munIe. DeIIbusu
se upropIe.l- MrIu Lu, n-ur II bIne s muI Iuu oumenI cu
mIne?l- Ce vorbesLI sI Lu? rspunse vod. De cund Le-uI
IcuL usu de mIseI? u-LI doI IdIcIII n coud sI doI deIII
cIrI duc-LI LrebuIe numuIdecuL uIuI. Dur s Lrug muI
degrub. N-uvem dour s Iucem bLIII. RmuneLI
snLosI, boIerI, urm domnuI IesInd. - S LrIesLI, mrIu
Lu, rspunser boIerII. ur uceI doI boIerI, ce sLuu muI
uscunsI, udugr nceL cu o zumbIre suLunIc: "CuIe bun,
mrIu Lu"! u scur eru Lrus o cureL domneusc cu doI
IurmsurI unguresLI, negrI sI IuLI. PuLru musuIuIe urdeuu
nuInLeu LrsurII, ccI nnopLuse. Vod se suI,
meLerIuneuuu ncepu u cunLu sI cuII purceser Iu guIop.
Dur, cund ujunser n pourLu BeIIIcuIuI, cuII se oprIr
deoduL. n zudur vezeLeuI Ie sIusIu cousLeIe cu bIcIuI, n zu-
dur IdIcIIII se coborur dIn coud sI-I Lrgeu de zbuI, n
zudur deIIII I mpungeuu cu sbIIIe; cuII se ILIser pe
pmunL sI sLuu nemIscuLI. GIIcu puLeu nc s se nLourc,
dur orbIL de sourL, prIn o ndrzneuI nebuneusc, nu vru
s vud un semn nsLIInLLor n sLLuLuI cuIIor; se cobor sI-
sI urm drumuI pe jos pun Iu puIuL. u scur doIsprezece
robI urupI usLepLuu pe domn; unII I IumInuu drumuI cu
IcIII de ceur uIb, uILII I LmuIuu cu cLuI de urgInL, uILII I
sLropeuu cu up de LrunduIIr. Cund GIIcu, Iu IumInu
IcIIIIor, Iu sumu Iu IIzIonomIu sIbuLIc sI crud u uceIor
urupI, cure semnuu cu dIuvoIII dIn "PedepseIe IuduIuI"
zugrvILe pe pereLII bIserIcII SIunLuIuI NIcoIuI dIn usI, sI
vzu c LoLI uceI robI eruu nurmuLI cu cuLe un IungIur,
Iucru mpoLrIvu pruvIIeI prImIL n TurcIu, prIn cure numuI
oumenII sIobozI uu drepLuLe de u purLu urme, ceI nLuI pre-
pus de mourLe I InLr n InIm. EI se pIpI Iu bruu sI vzu
cu uILuse s IuIe IungeruI ce-I purLu neconLenIL cu sIne,
zIuu sI noupLeu, Iu mus sI n somn, pe Lron sI Iu uILur. O
sudoure rece I cuprInse LoL LrupuI. ALunce sI uduse umInLe
de scrIsorIIe prIeLenIIor sI dIn ConsLunLInopoI, de
sILuIrIIe domnuIuI TrII RomunesLI sI u IuI GuvrIIucII, de
IucrImIIe doumneI sI uIe domnILeIor, de nLrebureu IuI
deIIbusu, de sLLuLuI cuIIor n pourLu BeIIIcuIuI. Un vI I se
rIdIc de pesLe ocII sI vzu LoL grouznIcuI udevr mourLeu.
EI, cure cu uLuLIu oumenI murI credeu n IuLuIILuLe, se mIru
sIngur cum rmuse orb Iu uLuLe semne ce-I urLuu vederuL
pIeIreu su. A se muI nLource nupoI eru preu LurzIu. CeI
nLuI pus eru IcuL, LrebuIu s-sI urmeze drumuI. Se IoLr,
dur, s mour, dur s-sI vund ncuILeu vIuLu cuL s-ur puLeu
muI scump.
UsIIe uLunce se descIIdeuu, sI domnuI InLr n oduIu IuI
cupIgIbusu, cure, Icundu-se u-sI bIruI sIbcIuneu, se scuI
n genuncII nuInLeu IuI. GIIcu se duse de-I mbrLos, I
ujuL s se cuIce IursI sI se pus Iung dunsuI pe dIvun.
nduL cum vod InLruse Iu cupIgIbusu, vILeuzuI
deIIbusu mpreun cu deIIII sI IdIcIIII Iur poILILI Iu cuIIne,
n vreme ce domnuI eru cInsLIL cu ceremonIuIuI pompos
obIcInuIL Iu murII PorLII. DuIceLeIe, cuIeIeIe, cIbucuI,
sorbeLeIe se urmur cu ceI muI mure Iux. TubIuIeIe,
cIIseIeIe eruu de urgInL, IeIegeneIe sI IIngurILeIe de uur,
cIbucuI mpodobIL cu brIIunLurI. RobII eruu unII mbrcuLI
n IuIne uIbe de cusImIr, uILII n cosLume boguLe de cuLIIe
rosIe sI uIbusLr cusuLe cu IIr sI cu mrgrILurI. CIne
cunousLe cuL eru IuxuI de mure, n vremIIe de uLunce, pe Iu
pusII ImperIeI oLomune, vu socoLI ucesLe de nImIc.
IesLecure pus nsusI, cund mergeu Iu drum, uveu cu sIne
o urmIe nLreug de robI, sIugI, bucLurI, vezeLeI sI comorI
nLregI de urgInLrII penLru sIujbu su.
n sIursIL, dup ucesLe ceremonII, preIud neupruL Iu
orIce vIzIL duL unuI Lurc, cuL de sruc s IIe, cupIgIbusu
ncepu u se jIuI de bouIu su, u du domnuIuI nouLLI de prI-
eLenII IuI dIn TurIgrud, u-I spune deosebILeIe scIImbrI
nLumpIuLe Iu PourL. De LeIuI venIrII suIe ns nu-I zIceu
nIcI un cuvunL. DomnuI ns usLepLu dIn mInuL n mInuL s
se vud uLucuL; se uILu n LouLe prLIIe, Ioc de scpure nu
eru. n mIjIocuI conversuLIeI, cupIgIbusu ceru de Iu vod
LubucIereu su. Dup ce Iu o prIz:
- TubucuI, beg, I zIse, nu LI-I bun, s-LI duu eu uILuI de
IubrIc mprLeusc! sI bLu dIn puIme.
ALunce perdeuuu, prIn cure cu cuLevu ceusurI muI
nuInLe IesIser boIerII moIdovenI, se mIsc deoduL sI
puLruzecI de bosLungII povLuILI de IuzneLuruI InLrur n
oduIe sI se repezIr usupru bIeLuIuI domn. TocmuI n
mInuLuI uceIu cupIgIbusu scosese o nIrum de mLus
neugr sI o urunc pe umereIe IuI GIIcu sLrIgund: MuzII!
HuIn!
DomnuI srI n pIcIoure. HuzneLuruI se upropIe pe dIn
dos sI gsI vreme de-I IovI drepL nLre umere, Icundu-I o
run de mourLe. GIIcu rcnI cu un Ieu runIL sI se smucI.
ALunce o IupL umurnIc se uLuL: unuI ImproLIvu u
puLruzecI, dou bruLe Iur urme mproLIvu u puLruzecI de
IungIure. Dur, muInIIe nenorocILuIuI domn, nLrILe prIn
curujuI dezndjduIrII, se Icuser muI nIrIcosuLe decuL
cuLILeIe uceIor LIcIosI robI. De o mure puLere IIzIc, eI se
IupL Iu ncepuL cu cIII sI, smuIge dIn munu unuIu
IungIuruI, mpInge pe ceIIuILI, I rsLourn prIn IovILurI
voInIcesLI sI omour opL dIn eI, cure uruncuLI Iu pumunL, n
ceIe muI de pe urm mInuLe, se nvurLesc n pungrILuI Ior
sunge. CupIgIbusu, n LouL vremeu uceusLu, sedeu pe dIvun
sI se uILu IInIsLIL Iu crudu prIveIIsLe, uLuLund numuI cu guru
pe mursuvII bosLungII. Dur, sImLInd c pIerdeu preu muIL
sunge dIn runu dIn spuLe, nenorocILuI domn ncepe u
sLrIgu, cIemundu-sI sIugIIe n ujuLor; n zudur, vILeuzuI
deIIbusu sI LovursII sI, umgILI, eruu LrusI nLr-o cuIIne, sI
ucoIo ncIIsI sub o puz numerous. EI eruu surzI Iu gIusuI
sLpunuIuI Ior. ns n zudur se IupLu GIIcu cu un Ieu;
scpure nu eru, LrebuIu s mour, ccI nLr-o IupL usu de
nepoLrIvIL ce pouLe vILejIu sIngur mproLIvu numruIuI?
EI se Lruse Iung o IereusLr, cuLund s suIe n ogrud,
ndjduInd c vu II ujuLuL de sIugIIe suIe. Cerceveuuu ns
eru preu sLrumL; sI, n mInuLuI cund sLrIcu geumurIIe cu
pumnuI, bosLungIII, o bucuL de vreme mpInsI, dur IursI
uLuLuLI de cupIgIbusu, se upropIur de eI sI-I mpInLur n
Lrup LouLe cuLILeIe Ior. upLu neIegIuIrII eru sIursIL, GIIcu
pIc morL Iung IereusLr, sI LurcII sLrIgur: AIIuI! ALunce
ceusornIcuI LurnuIuI de Iu TreI-SIeLILeIe bLu LreI ceusurI sI
jumLuLe de noupLe. Asu murI bIeLuI GIIcu vod, jerLI u
puLrIoLIsmuIuI sI u bunLLII suIe. TrupuI su dezbrcuL de
cubunILu reguI, goI nsusI de cmes, Ir' de cup, Iu ur-
uncuL n ogrud, unde zcu muI muILe zIIe buLjocorIL de
LurcI. Avereu IuI LouL Iu conIIscuL n IoIosuI mprLIeI;
doumnu sI cu domnILeIe cernILe Iur purcese n robIe Iu
ConsLunLInopoI. Asemene sI cupuI su sungeruL Iu dus de
mpodobI muI muILe spLmunI pourLu pudIsuIuIuI oLomu-
nIIor.
Deusupru cupuIuI IuI ur II LrebuIL, cu Iu cupuI IuI
GrIgore CuIImuI, s se scrIe o LIduI purLund c: "AcesLu-I
cupuI bIesLemuLuIuI gIIuur GIIcu GrIgore, Bogdun-beg,
cure, Ir voIu suILunuIuI, uu vruL s psLreze mprLIu n
nLregIme".
BoIerII cure uu pregLIL mourLeu IuI GrIgore GIIcu n
oduIu BeIIIcuIuI eruu vornIcuI MunoIucII Bogdun sI
spLuruI oun Cuzu. CeIeIuILe cpeLenII uIe nemuILumILIIor
nu se uIIuu n usI n vremeu uceI LrugedII, ccI nc muIL
muI nuInLe IugIser Iu HoLIn, cu sub ocroLIreu puseI uceI
ceLLI s pouL pur muI n sIgurunL pe bIeLuI domn.
III - 1S uouost 1S
CupeLeIe Ie-uu pus n pourLu domneusc,
ToL noroduI s Ie prIveusc,
S vuz ceI ce pe domn puresc
Cum de grub se vdesc
S sI Iuu czuLu pIuL..
Ceu muI vecIe, ceu muI nsemnuL, ceu muI Irumous zI-
dIre dIn usI eruu oduL curLIIe domnesLI. nc n LImpurIIe
ceIe muI nupoIuLe, cund TruIun sI usezuse uIce rezIdenLu
su, n vremeu rzboIuIuI su mproLIvu IuI DecebuI sI u pre-
IucerII DucIeI n provIncIe supus vuILuruIuI mprLesc,
ucesL puIuL, dup LrudILIe, cuprIndeu pesLe o mIe de upurLu-
menLurI. Dup ce MoIdovu, dIn coIonIe romun, n urmu
muILor veucurI, se preIcu n prIncIpuL neuLurnuL, uceusL
unLIc ceLuLe, ccI merILu numeIe, Iu prudu unuI cumpIIL
Ioc, cure Iu unuI 1q6o, sub mureIe SLeIun, preIcu n cenus
LoL orusuI. CIncI unI n urm, nduL ce erouI domn gsI
odIInu dIn purLeu dusmunIIor sLrInI, eI o rezIdI IursI; sI
poporuI, Iur nu eI, o numI SLeIunovILu. u unuI 1q1
rezIdenLu domneusc n mure purLe Iu IursI urs, ncuL
dup cuLIvu unI eu numru numuI suse suLe odI, cure sI
ucesLe, prIn nepsureu urmLorIIor sLpunILorI sI prIn
drmureu vremII, se mpuLInur LoL muI muIL, sI sub Con-
sLunLIn Muruz v. v. muI cuprIndeu de-ubIu o suL de
IocuInLe |8|. Dur nc sI cu uceusL reducLIe LoL eruu curLIIe
un monumenL vrednIc de vzuL; dIn LouLe prLIIe uIerguu
sLrInII s-I vIzILeze, sI moIdovenII, prIn o IuI nuLIonuI ce
nu se pouLe dIscuvIInLu, I prIveuu cu murLoruI secuIur, cu
psLrLoruI IsLorIeI Ior. n udevr, uceusL zIdIre eru pIIn
de suvenIre preLIouse InImII romunIIor, uducundu-Ie
umInLe de nIsLe LImpurI muI IerIcILe sI muI sIvILe. Pe IocuI
unde cu doI unI n urm eru pourLu domneusc, rIdIcuL n
sLureu ce um vzuL-o sI noI de cLre AIexundru Muruz, n
cupuI UIILII MurI eru uLunce un Lurn cudruL, n IeIuI ceIuI ce
esLe sI usLzI deusupru porLII GoIIeI. n eI se uIIu purucIIsuI
domnesc, n cure se Iceuu LouLe ceremonIIIe reIIgIouse uIe
curLII; pe pereLII IuI, n rund IronoIogIc, eruu usezuLe porL-
reLeIe domnILorIIor MoIduvIeI, ncepund de Iu Bogdun-
Drugos. ns LouLe ucesLe comorI, mpreun cu purLeu ce
muI rmsse n Lur dIn ArIIvu nuLIonuI dus n PoIonIu
de cLre mILropoIILuI DosoILeI, sub SobIeLcII, mpreun cu
odoureIe domnIeI, LouLe Iur prudu unuI uI LrIeIeu Ioc, muI
cumpIIL decuL ceIe dInLuI dou, cure Iu unuI 1;8, sub AIex-
undru MuvrocorduL, dIn LouL curLeu domneusc nu Is
pIuLr pesLe pIuLr. DomnuI se muL uLunce n cuseIe
MILropoIIeI, cure sI eIe Iur preIcuLe n cenus; Muvro-
corduL urmuL de pojur se Lruse n ceLLuIu GuIuLu, sI de
ucoIo Iu IursI sIIIL u IesI prIn un Ioc ce IzbucnI n mnsLIre
sI u se Lruge n cuseIe IuLmunuIuI CosLucII GIIcu, usLzI u
IuLmunuIuI AIecu RoseL-Rosnovunu, cure sIujIr de
rezIdenLIe voIevozIIor pun Iu unuI 18oq, cund AIexundru
Muruz, dIn ruIneIe vecII, cu cIeILuIeIIIe LrII, rIdIc IursI
curLIIe domnesLI, n proporLIIIe ce Ie vedem sI usLzI, ns
IourLe depurLe de mrImeu sI de bogLIu ceIor de muI
nuInLe.
DIn LouLe ucesLe preIucerI ce uu suIerIL vecIIuI Iocus uI
domnIIor MoIduvIeI, un sIngur Lurn se puLuse psLru pun
n zIIeIe nousLre. Cund LI se nLumpI de LrecI pe UIILu Mure
sI, ujungund n IuLu IosLeI porLI domnesLI, IusI puveuu sI IeI
n dreupLu soseuu ce duce Iu SocoIu, nduL ce Le veI uIIu n
preujmu cuseIor rposuLuIuI IogoIL GrIgore GIIcu, uIL-Le
n sLungu, sI n zIduI cuzurmeI grenudIrIIor veI vedeu un
coIL ce Iese n uIIL. Pe uceI Ioc, nuInLe de 18q, se nILu
uceI Lurn, roLund, cu IeresLruIcI mIcI spuLe n pIuLr, pe
cure de-ubIu InLru munu sI cure puLeu sIujI muI bIne de
meLereze uprLoure decuL de IeresLre uducLoure de
IumIn. AceI Lurn de o urIILecLur muI muIL decuL sImpI,
dur musIv, zdruvn, n Iormu LurnurIIor ce se muI vd
(pouLe pun muIne) Iu ceIe puLru coILurI uIe mnsLIrII
GoIIeI, se Lrgeu, ceI puLIn LemeIIIIe suIe, nc dIn vremeu
romunIIor; eI suLe de unI Iusese respecLuL de IurIu IocurIIor
cure de uLuLe orI uu pusLIIL sI pusLIesc nenorocILu cupILuIIe u
MoIduvIeI; Iusese respecLuL de IurIu sI muI cumpIIL u
poporuIuI, udes udus n dezndjduIre; Iusese respecLuL
cIIur de cousu LImpuIuI; sI veucurIIe Lrecund pesLe dunsuI I
Isuser n pIcIoure, cu cund I-ur II uILuL. CompusuI unor
IngInerI sucrIIegI, cure sI-uu IuuL de duLorIe s ne drme
LouLe monumenLeIe sI zIdIrIIe vecII rmuse de Iu domnII
nosLrI |8|, uu venIL LocmuI n vremIIe noue de I-uu sLers de
pe IuLu pmunLuIuI, sI n IocuI IuI uu zIdIL nIsLe cuzurmII
eIemere cu sI eI. TurnuI uceIu, mpreun sI cu o uIL zIdIre
vecIe cure usemene eru n zIduI curLIIor sI pe uI creIu Ioc
usLzI esLe rIdIcuL o cus u unuI GIeorgII ArnuLu, n
dosuI cuzurmeI cuvuIerIeI, dIn LImpurIIe ceIe muI vecII sI
pun Iu 18z, u sIujIL de LemnIL domneusc. GeneruIuI
KIseIeI, un nume pe cure romunII I gsesc n LouLe
nLreprInderIIe IIIunLropIce sI munLuILoure puLrIeI nousLre,
prIvInd sI n vInovuLI oumenI, ndurundu-se de sourLu Ior sI
penLru InLuIusI duL rosLInd n MoIdovu cuvunLuI necunos-
cuL pun uLunce de "reIorm penILenLIur", poruncI de se
prsI uceI mormunL, n cure LIcIosII se ngropuu de vII, sI
o IocuInL ncpLoure, IumInous, Iocus udevruL penLru
oumenI, Iu IoLruL bIeLIIor osundILI; Iur LurnuI, prIveIIsLe
u uLuLor durerI sI u uLuLor IucrImI, Iu psLruL cu un murLor
grozuv uI cruzImIIor, dur sI uI zdrvnIeI unor LImpurI muI
burbure decuL uIe nousLre. n uceI Lurn, n purLeu
subpmunLeun, unde nIcIoduL IumInu zIIeI nu rzbLeu,
vInerI, n 18 uugusL 1;;8, LocmuI ucum susezecI sI suse de
unI, o grozuv LrugedIe se pregLeu... Pe un puL de scundurI,
ucoperIL numuI cu un mundIr de puIe mucede, sedeuu doI
nenorocILI IerecuLI n obeze, ce eruu IeguLe cu IcLI de IIer
de puLru beIcIuge nIIpLe n pereLI. O |o |puIL puIId,
nepuLund rzbuLe deusu nLunecIme, sIujeu numuI u mrI
grozvIu IocuIuI. AceI nenorocILI eruu vornIcuI MunoIucII
Bogdun sI spLuruI oun Cuzu, ucIgusII IuI GrIgore GIIcu
vod. PcuLuI I ujunsese; eI pIcuser sub gIeureIe de oLeI
uIe IuI ConsLunLIn Muruz, pe cure eI sIngurI I suIser pe
LronuI MoIduvIeI. O usemene cuLusLroI, cure de pe LrepLeIe
puLerII uruncuse n IunduI LemnILeI pe umbII boIerI, ceI muI
cu nruurIre de pe uLunce, penLru cu s IIe bIne nLeIeus,
LrebuIe s IIe preceduL cu o mIc ocIIre usupru
nLumpIrIIor peLrecuLe n Luru nousLr dup LIereu IuI
GIIcu vod. nduL ce GrIgore GIIcu v. v. se ucIsese n
cuseIe BeIIIcuIuI, ImbroIoruI mprLesc LrImIsese cu s
cuuLe pe boIerII ceI muI nLuI. NIcI unuI ns nu uvu curujuI
de u se urLu, cI LoLI se uscunseser prIn pIvnILe sI prIn
podurIIe cuseIor. De-ubIu dup ndeIungI cerceLrI, LurcII
IzbuLIr u gusI pe IogoILuI Ruzu. AcesLu, udus Iu LrImIsuI
suILunuIuI, dInuInLeu LrupuIuI sLpunu-su nLIns pe
pmunL, Iu numIL cuImucum uIe LrII, cu porunc uspr cu
s LIe noroduI n IInIsLe sI supunere, pun Iu numIreu dom-
nuIuI.
AcesL domn se sI orunduIse n ConsLunLInopoI. SI cIne
puLeu II uILuI decuL ConsLunLIn Muruz, dusmunuI sI
ucIgusuI IuI GIIcu? TronuI MoIduvIeI Iu preLuI sungeIuI
nevInovuL vrsuL n oduIu BeIIIcuIuI. n 11 noIembrIe 1;;;,
nouI voIevod Iu prImIL de cLre suILunuI, n puIuLuI su, sI
de cLre MusIr-ugu, mpodobIL cu cucu IenIcereusc, n
semn de nLrIre u vrednIcIeI suIe; dus pe urm n bIserIcu
puLrIurIuI spre u se unge cu sI. mIr, eI purcese de ucoIo
spre usI; sI n zq u uceeusI IunI InLr n cupILuIIu prIncIpuL-
uIuI sI preceduL de uIuIuI obIcInuIL se usez n scuunuI
domnIeI.
NdejdIIe mguIILoure ce boIerII purLIzunI IuI Muruz
Icuser usupru IuI, c udIc eI vor ocurmuI Luru cu IupLu sI
domnuI numuI cu numeIe, se mprsLIur nduL ce ucesLu
Iu curmu sLpunIrII n mun. De-nduL ce-sI IsprvI pIunuI
su, nouI sLupunILor nu muI uveu LrebuInL de LrdLorI sI,
neuvund penLru ce usLepLu de Iu dunsII muI muIL credInL
decuL predecesoruI su, eI cuL cuL muI n grub u deprLu
de Iung sIne nIsLe oumenI cure n LoL mInuLuI I uduceuu
umInLe sungerousu sIujb ce-I Iucuser sI rspIuLu ce
usLepLuu de Iu eI. OcIIuI su de vuILur prIvInd sLureu MoI-
duvIeI, vzu dIn LouLe prLIIe numuI InLrIgI, sIIuIrI, neunIre
sI o venuIILuLe ce rzbLuse pun n ceIe de pe urm cIusurI
u socIeLuLII; uuruI eru sInguruI mobII u LuLuror IupLeIor sI eI
sIngur prezIdu Iu dureu drepLLII, u sIujbeIor sI u rungurIIor.
Cungrenu eru obsLeusc sI Muruz nsusI, Lremurund, se
puse u cerceLu prIcInu uneI usemene dezorgunIzuLII sI
corupLII; n curund Iu sI eI convIns de IspILu nLrIL de veu-
curI, c muI LoL ruI veneu dIn InLrIgIIe sI neunIreu boIer-
IIor; uLunce, Ir s vreu, eI LrebuI u du drepLuLe IuI GrIgore
GIIcu v. v.; sI povLuIL uLuL de InLeresuI su n purLe, cuL sI
de bIneIe LrII, eI se IoLr u rspILI vremIIe LrecuLe sI
vIILoure, sI, nou pusneun, jur ur sI drmure uneI
urIsLocruLII cure prIn surpure IsprvIse u se Iuce
usuprILoureu domnIIor sI noroudeIor. EI se IgduI u urmu
pIunuIuI IuI GIIcu, numuI cu uLuLu deosebIre de predece-
soruI su c dInuInLeu su sIobozenIu IndIvIduuI, vIuLu unuI
om nu nsemnu cuL un grunLe de musLur, cund se uLIngeu
de munLuIreu sLuLuIuI. EI sImLI c, n corupLIu obsLeusc n
cure ujunsese MoIduvIu, guvernuI puLrIurIuI, msurIIe
bIunde nu se muI poLrIveuu sI c LrebuIu o ocurmuIre de
despoL, un LoIug de IIer penLru cu s pouL cucerI boIer-
Imeu. nduL, dur, dup suIreu su pe Lron, Muruz sIobozI
ceIe muI uspre poruncI n LoL prIncIpuLuI, penLru u se InLro-
duce IursI n Lur mprLIu pruvIIIIor; sI, ce esLe muI greu,
sLIu u Ie pune sI u Ie pzI n Iucrure. BoIerII Iur prIvegIeuLI
muI cu deosebIre, sI ceu muI mIc gresuI, ceu muI sIub
nesupunere eru sLrusnIc pedepsIL de un domn ce n guru
mure decIuru c, n mprejurrIIe de IuL, sInguruI sImLI-
menL ce vroIu s InsuIIe moIdovenIIor eru spuImu. BoIerII,
cum se vzur nseIuLI n socoLInLeIe Ior, ncepur u cInu
pe bIeLuI GIIcu, cure, cIIur cund se mpoLrIveu Iu usuprIrIIe
Ior, eru bun sI bIund. Jurur, dur, sI nouIuI domn ur sI
nduL se sI upucur de obIcInuILu Ior meserIe, "InLrIgu sI
puru", sIngureIe conjuruLII ce Ie muI rmsese curujuI s
Iuc mproLIvu sLpunILorIIor de cure eruu nemuILumILI.
Dur sI n uceusLu Iur nseIuLI; eI uveuu u Iuce ucum cu Con-
sLunLIn Muruz, n u cruIu muInI subIu sI buzdugunuI, duLe
de PourL, nu eruu numuI nIsLe sImpIe jucrII sI cure eru
IoLruL u Ie nLrebuInLu n LoL mInuLuI, spre uprureu per-
souneI sI LronuIuI su...
|1| VezI Hronicc IuI oun NecuIce.
|z| ConsLunLIn MuvrocorduL Iusese numIL domn MoI-
duvIeI n IocuI IuI GrIgore CuIImuI, cure Iu muzIIIL sI LIuL
n ConsLunLInopoI Iu z IunuurIe 1;6. Deusupru cupuIuI
IuI eru scrIs: "AcesLu-I cupuI bIesLemuLuIuI gIIuur GrIgore
CuIImuI Bogdun-beg, cure uu IuruL o suL pungI de bunI ce
I s-uu IosL LrImIs s cumpere puIne penLru urdIe sI uu
vunduL mprLIu". - ToL uLunce, prIn poruncu suILunuIuI,
s-uu LIuL sI cupuI mureIuI vIzIr MoIummed EmIn pusu sI u
drugomunuIuI PorLII NecuIuI Drucu, sub cuvunL c eruu
unILI cu domnuI MoIduvIeI, spre u vInde mpurLIu.
|| nLr-o scrIsoure cu duLu dIn 18 Iebr. cuIendur vecII
1;;o, CuLerInu scrIu IuI VoILuIre: "e Iospodur de MoI-
duvIe (ConsLunLIn MuvrocorduL) esL morL; ceIuI de VuIucI-
Ie (GrIgore GIIcu) quI se Lrouve IcI u beuucoup d'esprIL".
VoILuIre, n 1o upr. cuIendur nou, rspundeu mprLeseI:
"Je pIuIns IorL Ie Iospodur de MoIduvIe. Ce puuvre GeLe n'u
pus jouI IongLemps de I'Ionneur de voIr TomvrIs. Pour Ie
Iospodur de Iu VuIucIIe, puIsqu'II u de I'esprIL, II resLeru u
voLre cour".
|q| PrIcInu de cpeLenIe u urII sI u nemuILumIrII boIer-
IIor usupru IuI GrIgore GIIcu v. v. uu IosL ponLuI boIerescu-
IuI, udIc IegIuIreu sLuLornIcILoure reIuLIIIor nLre proprIeL-
urI sI nLre IocuILorII mosIIIor. PrIn unuIoruuu dIn 1q uprII
1;;=, mILropoIILuI sI suse boIerI murI, ndrznInd u se numI
Adunure obsLeusc sI crILIcund dezrobIreu vecInIIor rosLIL
n 6 uprII 1;q de o udevruL Adunure obsLeusc, de
vreme ce eru uIcLuIL de muI muIL de unu suL supLezecI
depuLuLI, uIesI dIn LouLe sLrIIe LrII, ucesLI suse boIerI, zIc,
propuser domnuIuI GIIcu, cu (vecInLuLeu nepuLundu-se
IursI usezu) s bInevoIusc u IoLr mcur cu "IocuILorII s
Iucreze Iu sLpunII mosIIIor pe cure se Irnesc sI se
cIIvernIsesc dIn zece zIIe unu (udIc 6 zIIe pe un!), dund sI
dejmu dIn rodurI, dIn u zeceu, dup obIceI. SI uceusL
runduIuI de sIujb u IocuILorIIor, zIceuu uceI suse boIerI
IIIunLropI, socoLIm c nu numuI nu Ie vu II Ior de
sLrIccIune, cI nc sI spre mbeIsugure sI IerIcIreu LrII sI u
LuLuror de obsLIe"!!! Vod urunc uceu unuIoru usuprILoure
sI nedreupL; sI nu numuI se LInu de IrIsovuI ce-I pubIIcuse
nc n nLuIu domnIe, n 1 IunuurIe 1;66, cI nc I nLrI
prIn un uI doIIe IrIsov dIn 1 uprII 1;;;. PrIn ucesLe ucLurI,
domnuI usur surcInu IocuILorIIor nc muI muIL decuL cum
Iusese IoLruL prIn IegIuIreu ObsLesLII udunrI dIn 6 uprII
1;q, n cure boIerescuI Iusese usezuL n zq de zIIe Iucru pe
un; n Ioc c GIIcu nduLoreu prIn IrIsouveIe suIe pe LrunI
s Iucreze proprIeLurIIor numuI 1z zIIe pe un.
NemuILumIreu boIerIIor Iu nemrgInIL; domnuI ns
rmuse sLuLornIc n vroInLu su. De-ubIu cu o zI nuInLeu
morLII suIe, cund vzu c IurLunu eru s spurg usupru cup-
uIuI su, de-ubIu uLunce se IoLr u Iuce cevu spre u-I
mpcu. PrIn IrIsovuI su dIn o sepLembrIe 1;;;, eI usez
cu, pe Iung uceIe 1z zIIe de Iucru, IocuILorII s muI deIe
nc sLpunIIor dou zIIe de cIuc sI o podvoud pe un sI s
nLocmeusc ucureLurIIe de pe mosII, ns numuI pe uceIe
vecII. Dur uceusL msur eru IuuL preu LurzIu sI nIcI nu
puLeu muILumI pe boIerI.
|=| CunLemIr ncIeIe ceI de pe urm LruLuL cu domn
suverun.
|6| Ceu muI de pe urm Adunure udevruL obsLeusc Iu
udunuL spre dezrobIreu LrunIIor. VezI "ArIIvu
romuneusc", Lom. 1, pug 1z6.
|;| VezI penLru ucesLe curLeu IourLe rur usLzI "De
obsLe gIeogruIIe pe IImbu moIdoveneusc scous de pe
gIeogruIIu IuI BuIIer, dupu orunduIuIu cure ucum muI pe
urm s-uu usezuL n AcudemIe de Iu PurIzI, ucum nLuI
LIpurIL n zIIeIe pre IumInuLuIuI sI pre nvLuLuIuI domnu-
IuI nosLru AIexundru oun CuIImuI v. vd., cu bIugosIovenIIu
sI cu LouL cIeILuIuIu preosIInLILuIuI mILropoIIL u LouL MoI-
duvIu, cIIrIo cIIr ucov, nLru u preosIInLIeI suIe LIpogruIIe,
n sIunLu MILropoIIe n usI, IeL 1;=, uugusL zz". AceusL
curLe esLe Lrudus dIn ILuIIenesLe romunesLe de nvLuLuI
urIIereu u HoLInuIuI AnIIIoIus.
|8| Cu o durere nespus, usemene um vzuL deunzI
drmundu-se Irumousu cIsmeu de Iung puIuLuI SocIeLLII
IsLorIco-nuLuruIe, sI uceeu sI muI Irumous nc de Iu pourL-
uTrIISIeLILeIor. Duc sI ucesLe puLIne monumenLe, sIn-
gureIe ce Ie uvem dIn LImpurI vecII sI cure LouLe zIdILe n
sLII Lurcesc duu orusuIuI un curucLer orIenLuI, duc sI ucesLe
se sLrIc, cure, dur, vor muI II IrumuseLIIe usIIor?
Introdoctie lu "uciu literur"
u unuI 181;, dI Rucoceu, c. c. LrunsIuLor romunesc n em-
berg, pubIIc prospecLuI uneI IoI perIodIce ce eru s Ius
penLru nLuIusI duL n IImbu romuneusc. PIunuI su nu se
puLu uduce n mpIInIre. u unuI 18zz, dI Z. CurcuIecII, n
Budu, cerc penLru u douu our o usemene nLreprIndere,
dur sI uceusLu Iu n zudur. n sIursIL, Iu 18z;, dI . EIIud vru
sI ur II puLuL, pe o scur muIL muI mure, s Isprveusc
uceeu ce Rucoceu sI CurcuIecII nu puLur Iuce. OcurmuIreu
de uLunce u TrII RomunesLI nu-I ddu voIu LrebuIncIous.
Asu, puLInII brbuLI cure pe uLunce binetoic u se muI
ndeIeLnIcI nc cu IILeruLuru nuLIonuI pIerdur ndejdeu
de u vedeu vreoduL guzeLe romunesLI. NumuI doI oumenI
nu pIerdur curujuI, cI usLepLur LouLe de Iu vreme sI de Iu
mprejurrI. AcesLII Iur dI ugu AsucII sI dI . EIIud; unuI n
MoIduvIu, uILuI n VuIuIIu psLruu n InImu Ior IocuI
IumInLor uI sLIInLeIor. AsLepLureu Ior nu Iu nseIuL.
mprejurrI cunoscuLe de LoLI Ie venIr nLru ujuLor. Asu, Iu
1 IunIe 18z n usI, ABNA ROMNEASC vzu IumInu
zIIeI penLru nLuIusI duL. PuLIn dup eu se urL sI CUR-
ERU ROMNESC n BucuresLI. De uLunce, unsprezece
unI sunL uproupe; nLre uILe muILe nuInLrI ce s-uu IcuL n
umbeIe prIncIpuLurI, IILeruLuru n-u rmus n IenevIre.
AjuLuL de sLpunIre, upruL sI mbogLIL de nIsLe brbuLI
murI sI puLrIoLI udevruLI, u croru nume vor II LruInIce cu
veucurIIe, nIesnIL prIn mIIIe de scoII ce s-uu IcuL n
LurgurIIe sI suLeIe MoIdo-vuIuIIeI, IILeruLuru nousLr Icu
pusurI de urIus sI usLzI se numr cu mundrIe nLre IILeruL-
urIIe EuropeI.
Dupu Albinc sI dup Curier, muILe uILe guzeLe
romunesLI s-uu pubIIcuL n deosebILeIe LreI murI provIncII
uIe vecIII DucII. Asu, n puLIn vreme, um vzuL n VuIuIIu:
Muzeul nctioncl, Gczetc tectrului, Curiozul, Romcnic,
Pcmcntecnul, Mozcicul, Curierul de cmbe sexe, Vestitorul
bisericesc, Ccntorul de ctis; n MoIdovu: Alcutc
romcnecscc, Iocic sctecscc, Dziris; n ArdeuI: Iocic Du-
minicii, Gczetc de Trcnsiltcnic sI Iocic inimii. UneIe dIn-
Lr-nseIe, udIc uceIe cure uu uvuL un ncepuL muI sLuLornIc,
LrIesc sI usLzI; ceIeIuILe uu pIerIL suu dIn nepsureu Ior,
suu dIn vInu uILoru. CeIe muI bune IoI ce uvem usLzI sunL:
Curierul romcnesc, sub reducLIu dIuI . EIIud, Iocic inimii
u dIuI BurIL sI Albinc romcnecscc, cure, n unuI ucesLu muI
uIes, uu dobundIL mbunLLIrI sImLILoure. ns, uIur de
poIILIc, cure Ie Iu muI muIL de jumLuLe dIn coIouneIe Ior,
LusLreIe uu muI muIL suu muI puLIn o coIor IocuI. Albinc
esLe preu moIdoveneusc, Curierul, cu drepLuLe pouLe, nu
preu ne bug n seum, Iocic inimii, dIn prIcInu unor
greuLLI deosebILe, nu esLe n puLInL de u uveu mprLsIre
de nuInLIrIIe InLeIecLuuIe ce se Iuc n umbeIe prIncIpuLurI.
O IouIe, dur, cure, prsInd poIILIcu, s-ur ndeIeLnIcI numuI
cu IILeruLuru nuLIonuI, o IouIe cure, Icund ubneguLIe de
Ioc, ur II numuI o IouIe romuneusc sI prIn urmure s-ur
ndeIeLnIcI cu producLIIIe romunesLI, IIe dIn orIce purLe u
DucIeI, numuI s IIe bune, uceusL IouIe, zIc, ur mpIInI o
mure IIps n IILeruLuru nousLr. O usemeneu IouIe ne vom
sIII cu s IIe DACA TERAR; ne vom sIII, penLru c nu
uvem sumeuLu preLenLIe s Iucem muI bIne decuL predece-
sorII nosLrI. ns urmund unuI drum bLuL de dunsII, Io-
IosIndu-ne de cercrIIe sI de IspILu Ior, vom uveu muI
puLIne greuLLI sI muI murI nIesnIrI n IucrrIIe nousLre.
Dccic, uIur de compunerIIe orIgInuIe u reducLIeI sI u
conIucrLorIIor sI, vu prImI n coIouneIe suIe ceIe muI
bune scrIerI orIgInuIe ce vu gsI n deosebILeIe jurnuIurI
romunesLI. Asudur, IouIu nousLr vu II un reperLorIu gener-
uI uI IILeruLurII romunesLI, n cure, cu nLr-o ogIInd, se vor
vedeu scrIILorI moIdovenI, munLenI, urdeIenI, bnLenI, bu-
covInenI, IIesLecure cu IdeIIe suIe, cu IImbu su, cu LIpuI su.
Urmund unuI usemene pIun, Dccic nu pouLe decuL s IIe
bIne prImIL de pubIIcuI cILILor. CuL penLru ceeu ce se uL-
Inge de duLorIIIe reducLIeI, noI ne vom sIII cu moruIuI s IIe
purureu penLru noI o LubI de IegI sI scunduIuI o urucIune
IzgonIL. CrILIcu nousLr vu II neprLInILoure; vom crILIcu
curLeu, Iur nu persounu. VrjmusI uI urbILruruIuI, nu vom II
urbILrurI n judecLIIe nousLre IILerure. ubILorI uI pcII, nu
vom prImI nIcI n IouIu nousLr dIscuLII ce ur puLeu s se
scIImbe n vrujbe. ILeruLuru nousLr ure LrebuInL de
unIre, Iur nu de dezbInure; cuL penLru noI, dur, vom cuLu
s nu dm ceu muI mIc prIcIn dIn cure s-ur puLeu Iscu o
uruL sI nepIcuL neunIre. n sIursIL, LeIuI nosLru esLe reuI-
Izureu dorInLeI cu romunII s uIb o IImb sI o IILeruLur
comun penLru LoLI.
DoruI ImILuLIeI s-u IcuL Iu noI o munIe prImejdIous,
penLru c omour n noI duIuI nuLIonuI. AceusL munIe
esLe muI uIes covursILoure n IILeruLur. MuI n LouLe zIIeIe
Ies de sub Leusc crLI n IImbu romuneusc. Dur ce IoIos! c
sunL numuI LruducLII dIn uILe IImbI sI nc sI uceIe de-ur II
bune. TruducLIIIe ns nu Iuc o IILeruLur. NoI vom prIgonI
cuL vom puLeu uceusL munIe ucIgLoure u gusLuIuI orIgInuI,
nsusIreu ceu muI preLIous u uneI IILeruLurI. sLorIu
nousLr ure desLuIe IupLe eroIce, IrumouseIe nousLre LrI
sunL desLuI de murI, obIceIurIIe nousLre sunL desLuI de
pILoresLI sI de poeLIce, penLru cu s puLem gsI sI Iu noI
sujeLurI de scrIs, Ir s uvem penLru uceusLu LrebuInL s
ne mprumuLm de Iu uILe nuLII. ouIu nousLr vu prImI cuL
se pouLe muI rur LruducerI dIn uILe IImbI; compunerI orI-
gInuIe I vor umpIe muI LouLe coIouneIe.
Dccic, ce prIn urmure vu cuprInde LouLe rumurIIe IILer-
uLurII nousLre, vu II desprLIL n puLru prLI. n purLeu
dInLuI vor II compunerI orIgInuIe u conIucrLorIIor IouIeI;
purLeu u douu vu uveu urLIcoIe orIgInuIe dIn ceIeIuILe jurn-
uIurI romunesLI. PurLeu u LreIu se vu ndeIeLnIcI cu crILIcu
crLIIor nou IesILe n deosebILeIe provIncII uIe vecIII DucII.
PurLeu u puLru, numIL Teleqrc[ul Dcciei, ne vu du
nsLIInLrI de crLIIe ce uu s Ius n puLIn, de ceIe ce uu
IesIL de sub LIpur, reIuLII de udunrIIe nvLuLIIor romunI,
sLIrI despre IILeruLorII nosLrI sI, n sIursIL, LoL ce pouLe II
vrednIc de nsemnuL penLru pubIIcuI romun.
Icsii, (o qhencrie :8ao
Viutu loi A. Hrisoveruhi
AIexundru HrIsovergII cu sI AndreI CInIer, modeIuI su,
murInd nu Isuse decuL un nume IgduIL sIuveI: n vIuL,
LuIenLuI su nu Iusese cunoscuL decuL prIn o sIngur od:
Ruinele cetctii Necmtul. PuLInI prIeLenI sLIuu c poeLuI
muI uveu sI uILe compunerI; dur, neIIInd duLe Iu IumIn, eIe
rmseser sLrIne Iu ceu muI mure purLe u pubIIcuIuI.
Dup mourLeu IuI, IumIIIu su, ncurcuL n proLesurI, nu
puLu s se ndeIeLnIceusc cu LIprIreu scrIerIIor rmuse;
de-ubIu ucum suse unI dup ce I-um pIerduL, IruLe-su ceI
muI mIc, dI MunoIucII HrIsovergII, u gsIL vreme s
mpIIneusc dorInLu obsLeusc prIn pubIIcureu ucesLeI
edILII, cure cuprInde LouLe opereIe poeLuIuI, uLuL ceIe orI-
gInuIe cuL sI ceIe Lruduse. RecunosLInLu LuLuror IubILorIIor
de poezIe nuLIonuI I esLe dInuInLe cusIguL. AceusL
coIecLIe esLe mIc. PuLIne bucLI poL gsI Iur nuInLeu uneI
uspre crILIcI; dur LrebuIe gundIL cuL de scurL u IosL sI vIuLu
uuLoruIuI sI cuL de puLIn mprejurrIIe, nenorocIrIIe sI
durerIIe I-uu IsuL sIobod, penLru cu s pouL cuILIvu
poezIu, pe cure eI o Iubeu uLuLu! Spre u-I dezvInovLI de Ie-
nevIre, s ne IIe, dur, IerLuL de u du o Idee repede despre
vIuLu su. A. HrIsovergII s-u nscuL n IusI, Iu z; IebruurIe
I8II; eI eru uI doIIeu nscuL dIn puLru III uI vornIcuIuI Necu-
IuI HrIsovergII, ce se Lrgeu dIn o IumIIIe vecIe, venIL de
muI muILe veucurI dIn ConsLunLInopoI n MoIduvIu sI cure
IIgur n IIsLu ce ne d domnuI DImILrIe CunLemIr de Iu-
mIIIIIe boIeresLI uIe LrII nousLre, ceIe muI cunoscuLe dIn
vremeu su. HrIsovergII nu se mundreu nIcIdecum de
uceusL desurL nobIeLe; eI uveu desLuI merIL personuI, Ir
s uIb LrebuInL sI de ceI de Iu prInLI. EI LrIu LocmuI nLr-
o vreme cund n LouLe zIIeIe I se nILIsuu pIIde c vIrLuLeu
sI merILuI poL II sI Ir sLrmosI. ArmIIIe rusesLI, cure
cuprIndeuu desLuI brbuLI murI suILI usu de sus dIn usu de
jos, IIInd n MoIduvIu, rupseser vIuI prejudecLIIor cure
ne uscundeuu cIvIIIzuLIu EuropeI sI ne puseser n conLucL
cu IdeIIe drepLe sI IIberuIe uIe ApusuIuI. ALunce urIsLocruLIu
prImI ceu nLuI IovIre, sI usLzI nu muI sunLem depurLe de
pIeIreu eI cu LoLuI. n udevr, nLeIepLuI prIncIpIu, udopLuL
de cLre RegIemenL, sI dup cure IIesLecure moIdovun
pouLe s ocupe sIujbe pubIIce sI upoI s prImeusc sI
rungurI rspILILoure, LrebuIe neupruL s sporeusc dIn zI
n zI numruI boIerIIor; o urIsLocruLIe ns cure LoL urmeuz
u se nmuILI vu sIursI negresIL u se umesLecu sI u Iuce unu cu
noroduI. Pe de uIL purLe, urIsLocruLIu pun ucum u puLuL
LIneu, penLru c psLru usupru ceIor mIcI superIorILuLeu
bunIIor, u puLerII sI u educuLIeI, cure LouLe usLzI ncep u se
rspundI sI n ceIeIuILe sLrI. Asudur, Lrecereu bogLIIIor, sI
prIn urmure sI u puLerII, de Iu ceI puLInI Iu ceI muILI, de Iu
ceI murI Iu ceI mIcI, mprsLIereu n cIuseIe muI de jos u Iu-
mInIIor sI u IdeIIor, cure pun deunzI eruu monopoIuI
numuI uI boIerIIor ceIor murI, LouLe ucesLe reIorme ne
vesLesc n puLIn zIuu Irumous cund urIsLocruLIu nusLerII vu
pIerI, Icund Ioc urIsLocruLIeI merILuIuI, sInguru
urIsLocruLIe ce de ucum vu muI II puLIncIous. SI uceusL
revoIuLIe pucInIc, Ir sunge sI cu LoLuI n IoIosuI omenIrII
sI uI regeneruLIeI IumII, o vor svursI-o vuporuI sI LIpurIuI,
propoveduILorII ceI muI puLernIcI uI cIvIIIzuLIeI. TIpurIuI vu
omor prejudecLIIe, vu mprsLIu n norod IumInIIe sI
sLIInLeIe moruIe, poIILIce sI socIuIe, Iur vuporuI, oborund
deprLrIIe, vu umesLecu oumenII dIn LouLe LrIIe sI dIn
LouLe sLrIIe, Ie vu mprLsI IdeIIe nou, vu du n munu
obsLIeI descoperIrIIe genIuIuI sI, prIn urmure, vu nIveIu
LouLe cIuseIe socIeLLII.
EducuLIu IuI A. HrIsovergII Iu nenorocIreu, cum zIce
un bIogruI uI IuI |1|. u 1818, cund eru de-ubIu de supLe unI,
pIerdu pe LuL-su. PuLru unI n urm, Iu 18z1, LrebuI s
Iuse cu IumIIIu su IocurIIe unde vzuse zIuu sI s Iug n
BusurubIu, penLru c uLunce IzbucnIse ELerIu n puLrIu su.
MoIdovenII, deprInsI Iu jug prIn o LIrunIe de muI muIL de
un veuc sI umesLecund n uceeusI ur pe prIgonILorII Ior sI
pe eLerIsLI, nu vrur s se pLrund de udevruI c pIunuI
IuI RIgus, uIur de sIobozenIu GrecIeI, cuprIndeu sI
dezrobIreu LuLuror popoureIor cresLIne dIn TurcIu; eI, dur,
Iur surzI Iu cIemureu de IrLIe ce II se Icu sI se LInur de-
purLe de uceusL revoIuLIe, pe cure nu o credeuu c ur II
penLru nuLIonuIILuLeu Ior. De nu cLre puLrIe, dur negresIL
cLre PourL, eI rmuser credIncIosI; ns osLIIe LurcesLI,
InLrund n prIncIpuL, nu Icur deosebIre nLre vInovuLI sI
nevInovuLI sI bIeLII IocuILorI, prsILI de uceI ce ur II LrebuIL
s sLeu s-I upere n prImejdIe, pILIr cu vIuLu sI cu uvereu
Ior o preu mure credInL cLre suILun. ns mcur c
romunII nu sLIur u se IoIosI de prIIej, LoLusI ELerIu, n
rezuILuLeIe suIe, Ie Iu IoIosILoure; I deprInse IursI cu
cuvunLuI Ieuqeru sIobozenIe pe cure-I uILuser de muI muIL
de un veuc; sI muvroIorII Ie ddur pIId cum LrebuIe s
mour penLru puLrIe. RevoIuLIeI, dur, de Iu 18z1 I sunLem
duLorI cu ceI nLuI ImpuIs ce um prImIL spre u ne ndrepLu
n cIIe puLrIoLIsmuIuI sI u cIvIIIzuLIeI! n vremeu uceu pIIn
de nenorocIrI penLru bIuLu puLrIu nousLr, LunruI HrIsov-
ergII ncepu u Iuu ceIe nLuI prIncIpII de IImbu greceusc
vecIe, de Iu un duscI dIn CIIsInu, unume ConsLunLIn.
nvLLuru su Iu superIIcIuI; dur uceusLu nu Iu dIn vInu su,
cI dIn IIpsu uszmunLurIIor de InsLrucLIe, ce se sImLeu
uLunce n MoIduvIu. DomnII IunurIoLI, desI nLr-un duI
sLrIn nuLIonuIILLII romunesLI, LoL Icur muIL penLru Iu-
mInureu poporuIuI; MuvrocorduLII, GIIcuIesLII, psIIunLII,
MuruzesLII, CIImIesLII, SuLesLII nLemeIur n usI sI muI
n LouLe LurgurIIe LInuLuIe scoII domnesLI, dIn cure uu IesIL
muI muILI brbuLI nsemnuLI pe vremeu Ior, ce IIgur cu
cInsLe n IsLorIu sI n IILeruLuru nousLr. Dur LouLe uceIe Iz-
voure de IumInure pIerIr Iu 18z1, cu ceI de pe urm domn
IunurIoL, MIIuII SuLuI; sI, pun Iu 18z8, MoIduvIu Iu cu LoL-
uI IIpsIL de scoII, ccI de-ubIu n ceI de pe urm un uI dom-
nIeI suIe Ioun SLurzu vv. se ngrIjI u resLuLornIcI JImnuzIuI
VusIIIun, n TreI-erurII. n LouL uceu vreme, nvLLuru se
du suu n punsIoune prIvuLe, suu cu ceusuI, de nIsLe oumenI
cure ceI muI muILI nIcI nu Iuseser pregLILI penLru nobIIu
surcIn de u II IumInLorII junImII; numuI nevoIu I sIIIse u
II proIesorI sI u urLu nIsLe cunosLInLe ce eI sIngurI nu
nLeIegeuu. TouL InsLrucLIu penLru LInerI se mrgIneu
uLunce nLru u-sI buLe cupuI vro zece unI cu IImbu
greceusc, Ir n sIursIL u o puLeu nLeIege nc, sI penLru u
nvLu u vorbI IrunLuzesLe. Asemene obIceIuI de u-sI
desvursI educuLIu n LrIIe IumInuLe u EuropeI nu se prIm-
Ise nc de cLre LInerI. HrIsovergII, dur, se IoIosI numuI de
ndemunrIIe ce gsI n puLrIu su sI urm sI eI meLoduI
prImIL uLunce obsLesLe de LoLI duscIII. Dup ce doI unI
nLregI nvL L( 'AIjbILon, L( 'OLIcon, sI LOn 'ApoqNIn
LEn puIdEn, Iu 18zq se nLourse dIn BusurubIu n puLrIu su,
n cure IInIsLeu se usezuse n sIursIL. Ajungund n IusI, Iu-
mIIIu su I puse Iu unuI urmLor n punsIonuI grecesc uI
prInLeIuI sIngIeI, cure, cu uI IuI KIrIuc, eru ceIe de
cpeLenII Izvoure de nvLLur pe uLunce. n uceI punsIon,
LunruI nosLru poeL urm meLoduI obIcInuIL, udIc LreI unI
nLregI nvL grumuLIcu Lo Ppu Eumou sI LImcI de rosL
dIn uEIIInI n pI IubuIeIe IuI Esop, cuvunLuI SIunLuIuI
VusIIe penLru posL, NepIo dIIogoI Lo ouIuno cuvunLuI
SI. oun Gur de Aur penLru ncIIncIune, uHrwdIun(V,
EpIsLoIurIuI IuI SInesIe sI cevu dIn QouuddIV. RmsILu
cursuIuI de nvLLurI eru DImosqnIV, SojIIV, ErIpdIV
sI "OmIroV ; de ucesLII, HrIsovergII nu se IoIosI, penLru c
Iu 18z;, IesInd de Iu prInLeIe sIngIeI, InLr n punsIonuI
IuI MuLon, Iruncez, om desLuI de nvLuL penLru uLunce,
cure, predundu-I prIncIpIIIe IImbII Irunceze, I puse n sLure
de u cILI crLIIe moderne sI IoIosILoure scrIse n uceusL
IImb sI de u puLeu, prIn mIjIocIreu Ior, cusLIgu cevu IdeI
despre geogruIIe, IsLorIe, IILeruLur sI poezIe moderne, cure
n punsIouneIe grecesLI nIcI nu se pomeneuu. u 18z,
dup ce nvL desLuI de bIne IImbu sI IILeruLuru Iruncez,
HrIsovergII Is punsIonuI IuI MuLon sI muI Iu ucus
cuLvu vreme IecLII de Iu runguII, unuI dIn ceI muI bunI
proIesorI grecI de pe uLunce sI cure se deosebeu prIn un
meLod sImpIu sI ruLIonuI de ceIIuILI duscII. AcesLu I Icu
cunoscuL cu IrumuseLIIe IILeruLurII cIusIce u eIInIIor, sI prIn
cILIreu IuI EurIpIdIe, SoIocIe sI Omer dezveII n eI duIuI
poezIeI. runguII Iu ceI de pe urm proIesor uI IuI. HrIsov-
ergII se upropIu ucum de douzecI de unI; vremeu I venIse
cu s Iuse ndeIeLnIcIrIIe udoIescenLuIuI sI s InLre n
IupLeIe brbuLuIuI.
umIIIu su eru cu LoLuI ncurcuL n proLesurI, de Iu
mourLeu prInLeIuI su. nLr-o usu Iruged vursL, eI Iu, dur,
sIIIL s cuuLe InLeresurIIe cuseI cure-I cIemu, Iu sIIIL s se
IupLe, cum zIce dI NegruzzI, cu curseIe sIcuneI sI cu
nedrepLLIIe oumenIIor; s buL Iu usu ceIor murI eI cure nu
sLIu ce esLe IIngusIreu sI mIncIunu cu s pouL dobundI
drepLLIIe suIe.
n unuI 18o, se pubIIc poruncu nIormrII osLIrII
nuLIonuIe, sub nume de sLruj pmunLeusc. EnLuzIusmuI
cure se uLuL uLunce nu se pouLe usLzI descrIe. DIn LouLe
prLIIe, dIn LouLe sLrIIe, junImeu uIerg Iu urme, pe cure
moIdovenII uILuser de u Ie purLu de muI muIL de un veuc.
A. HrIsovergII eru Lunr sI poeL; n Iormureu mIIILIeI eI
vedeu o er nou penLru Luru su; sI ur II IosL eI vrednIc s
cunLe puLrIu, duc n-ur II mbrLIsuL LoL ce puLeu conLrIbuI
Iu regeneruLIu eI? Mcur c nevoIIe IumIIIeI suIe cereuu
LouL vremeu su, LoLusI eI Iu unuI dIn ceI nLuI cure ncInse
subIu n cuvuIerIu MoIduvIeI. Dur, n puLIn, IIuzIIIe suIe se
pIerdur: mIIILIu nu puLeu s-I deIe sIuvu ce doreu sI
usLepLu. ToL cu AndreI CInIer, eI se Icuse osLeun sI, LoL cu
sI dunsuI, eI se dezgusL de vIuLu monoLon u oIILerIIor n
vreme de puce; pe de uIL purLe, nevoIIe cuseI suIe I
cIemuu numuIdecuL; ccI, uIur de suprrIIe judecLIIor,
nLr-uceusL vreme pIerduse doI IruLI sI eI rmuse ucum
sInguruI sprIjIn u muIc-su sI u unuI IruLe nc mIc n
vrusL. Asudur, Iu sIursILuI unuIuI 18z, eI reInLr n vIuLu
prIvuL, urmuL de prerIIe de ru uIe seIIIor sI LovursIIor
sI, de cure eru preLuIL sI IubIL. n nouu su pozILIe, HrIsov-
ergII nLrebuInL ceu muI mure purLe u vremII suIe n
dezbuLereu nesIursILeIor proLesurI u IumIIIeI, Iur ceusurIIe
sIobode Ie peLreceu n ndepIInIreu sLudIIIor, cure, cum um
zIs, I eruu superIIcIuIe. ncIIpuIreu su ceu vIe cereu Im-
presII vII; ucesLe Ie uvu n cILIreu romunLIcIIor IruncezI sI
muI cu deosebIre n AndreI CInIer, n u cruIu vIuL gseu
uLuLe usemnrI cu nsusI u su vIuL; scrIerIIe ucesLor uuLorI
dezveIIr n eI nc muI muIL sImLcIuneu udunc ce o uveu
dIn IIre sI pe cure ucum o urL n prIeLesug sI umor LocmuI
n vrusLu cund n vIne cIrcuIeuz Ioc n Ioc de sunge, cund
LoL poruI rsuII energIe sI puLere, cund LoL gunduI n cup
esLe cInsLe sI sIuv, eI eru sIIIL s LrIusc n neIucrure,
nevzund nIcI n urme, nIcI n vreo uIL curIer sIuvu de
cure eru beuL, suu mucr cIIpuI de u se Iuce IoIosILor puLrIeI
suIe. Se dedu, dur, cuILuIuI sexuIuI Irumos; sI usu umoruI,
sImLImenL cure ure uLuLu unuIogIe cu poezIu, I sLpunI
LouLe mIscrIIe InImII. ns bouIu, cure n sIursIL I sI cobor
Ir vreme n mormunL, ncepuse de pe uLunce u I se urLu
umenInLLoure; eru dInLuI nIsLe coIIcI cumpIILe. DocLorII I
sILuIr mIscureu sI ueruI curuL. AceusL mprejurure sI o
specuIuLIe ce vroIu s Iuc cu boI I ndemnur, Iu uugusL
18, s nLreprInd o cILorIe n TurcIu, pun Iu AdrIuno-
poI. VIuLu puLrIurIuI u buIgurIIor, obIceIurIIe Ior uLuL de
deosebILe de uIe uILor nuLII muI cIvIIIzuLe sI prIn urmure
muI prozuIce, prIveIIsLeu mreuL u BuIcunIIor pIInI nc de
suvenIreIe bIruInLeIor rusesLI, LouL uceu nuLur prImILIv
Is n memorIu IuI nLIprIrI nesLerse sI desLepL n eI
genIuI poeLIc.
Dup nLourcereu su n MoIdovu, pubIIc, n 18q, ceu
nLuI compunere u su: Ddc ruinelor Cetctii Necmtu.
AceusL od uvu o nruurIre ce rureorI poezIu cupL n Luru
nousLr. ocuILorII dIn NeumL, negundInd nIcI Iu respecLuI
ce LoL omuI LrebuIe s uIb penLru unLIcIILLIIe puLrIeI, nIcI
Iu sLrIgrIIe ce vunduIIsmuI sLurnesLe orIsIunde se uII
brbuLI ce-sI Iubesc sIuvu sLrmoseusc, cI povLuILI numuI
de un mursuv InLeres, se sIIeuu cure dIn cure s sLeurg de
pe IuLu pmunLuIuI ceLuLeu IuI SLeIun, sI, cu pIeLreIe scouse,
s rIdIce zIdIrI n LurguI Ior. nLre LoLI, unuI, unume BeII-
Bou, se deosebeu prIn IurIu su ceu drumLoure; ucesLu,
numuI dIn pIeLreIe Lruse dIn zIdurIIe pe cure oduL se
nILIsus EIenu, rIdIc un ruLos nLreg, ceI muI mure dIn
NeumL. HrIsovergII, uuzInd de uceusL neIegIuIre, exuILuL
de o sIunL ur usupru burburIIor ce necInsLeuu numeIe de
romun, nLr-o sIngur noupLe compuse Irumousu od n
cure sLrIg: O, IruLIIor moIdovenI, bLrunI, LInerI, de-u
vuIm, VeucurIIor vIILoure nu gundILI c-I s duLI sum? SI
puLeLI cu sunge rece prIvI uce drumure? Nu oprILI burburu
IupL, nu nILuLI LoLI o sLrIgure?
.................................................................
ur voI cure pcuLuI nu v sumeLILI u-I Iuce, CI puLImII
v-ncIInuLI, cugeLuI pouLe v Luce? comIu de voI nsusI sI
de u vousLr uvere Bucure-se, uIb purLe, sLpuneusc-o n
puLere, ur bIesLemuI cu-u su mun n IIreu LouL s spe A
vousLre nume uruLe! s. c... EnLuzIusmuI ce ucesLe Irumouse
sI energIce versurI uLuLur Iu obsLesc. us' c ocurmuIreu
de-nduL, uspru, oprI burburu IupL, cum zIce poeLuI, dur
LoL pubIIcuI se sImLI eIecLrIzuL. ILeruLuru, n MoIdovu, pe
uLunce de-ubIu Incepuse u renvIu, dur sIub, nensemnuL
sI uIcLuIL numuI dIn prousLe LruducLII suu ImILuLII sI muI
reIe nc de orIgInuIurI sLrIne; poezIu eru muI muIL n
Iorm, n cuvInLe, decuL n IdeI. MILoIogIu prgInIL,
uIecLuLIu sI conLeLeIe ILuIIenesLI eruu de mod; Iu IIesLecure
rund u compunerIIor dIn vremeu uceeu nu gsesLI decuL
muze sI Iur muze, ApoIon, OrIeos, BeIonu, cund Murs, cund
ArIs, AIeron, DuInIs, TIrsIs sI LoLI zeII dIn OIImp sI TurLur.
TouLe uceIe compunerI eruu ode ImILuLe, versurI unucre-
onLIce, Imne, IubuIe sI muI uIes soneLe, IeIuI de poezIe Iu-
vorIL uI OrIeIIor cure ne usurzeuu urecIIIe pe uLunce. n
Turu Romuneusc poezIu uveu muI muIL nerv sI ncepuse
u se ndrepLu dup gusLuI nuLIonuI; muILe bucLI de o
udevruL poezIe se sI pubIIcur de VcresLI, EIIud,
CurIovu; ceIe nLuI cercrI u IuI AIexundrescu IesIser use-
mene de sub LIpur sI vesLeuu romunIIor un mure poeL. Dur,
dIn nenorocIre, scrIerIIe Ior suu nu pLrunseser nc n
MoIduvIu, suu eruu cunoscuLe numuI de un mIc numr de
cILILorI; MIIcovuI esLe o sLuvII desLuI de mure, cure nc
usLzI opresLe suu ceI puLIn nLurzIe sIobodu Lrecere u
rodurIIor duIuIuI dIn o Lur n uILu. PubIIcuI nosLru, dur,
nu cunosLeu decuL pe uuLorII moIdovenI, cure, dIn prIcInu
medIocrILLII Ior, Isuu pe cILILor rece, ccI nu uveuu nImIc
cu ce s-I InLereseze. Cu uLuLu muI mure Iu senzuLIu
produs de HrIsovergII prIn IdeIIe suIe drepLe sI puLrIoLIce,
prIn versurIIe suIe cuLeoduL uspre sI nesupuse reguIIIor
versIIIcuLIeI, dur LoLdeuunu energIce, IIresLI, uImILoure,
pIIne de o gruLIe deosebIL n muI muILe IocurI sI LouLe
scrIse InLr-un Lon sImpIu sI Iesne de nLeIes. NegresIL c po-
eLuI nosLru, ndemnuL prIn vIu mbrLosure ce prImI ceu
nLuI u su compunere, ur II urmuL n curIeru Lrus IuI de
cLre genIu sI s-ur II sIIIL su cusLIge sIuvu IILerur Iu cure-I
eru duL s ujung; dur un umor vIu, mure, vecInIc, de vreme
ce se sIursI numuI cu vIuLu su, venI de-I rpI ocupuLIIIor
suIe. EI eru Lunr, Irumos, uveu LoL ce pouLe pIceu uneI Ie-
meI, socoLeu c uveu nc muILe zIIe de LrIL; LouLe ucesLe I
poL sIujI de dezvInovLIre, penLru c conLenI de u Iucru
penLru pubIIc; sI duc muI Iu poeL, duc muI Iu condeIuI n
mun, uceusLu o Icu numuI penLru cu s sIveusc pe
uceeu cure-I reuIIzuse LouLe voIupLLIIe ce vIsuse n nopLIIe
suIe de Lunr. VIuLu nousLr esLe uLuL de scurL, uLuL de
monoLon, uLuL de pIIn de suprrI sI de necuzurI, ncuL,
cund nI se nILIsuz un mInuL de IerIcIre, ur II o nebunIe
penLru noI duc I-um Isu s Lreuc, Ir s ne bucurm de
dunsuI. nImu IuI HrIsovergII eru pIIn de IIuzII, precum
suIIeLuI I eru pIIn de poezIe; sI precum eI eru udevruL
poeL, usemene eru sI udevruL sImLILor. Cund eI Iubeu, Iu-
beu dIn LouLe puLerIIe suIIeLuIuI, sI Iumeu penLru dunsuI se
mrgIneu n umorezu su. AmoruI nou ce sImLI Iu muI uIes
IoLruLor penLru dunsuI; uceusL pIcuL sI mIsLerIous
IegLur uvu o preu mure nruurIre usupru vIeLII suIe cu s o
puLem Lrece sub Lcere, Ir ns u o dezveII muI muIL decuL
ne IurL cuvIInLu. Eru o IemeIe Lunr, Irumous, cu o
ncIIpuIre vIe, ce-sI psLruse nc LouLe IIuzIIIe copIIrIeI
suIe sI cure, Lremurund Iu cuvInLeIe de Ioc uIe LunruIuI
poeL, I rspunsese: IubesLe-m, III norocIL; I-LI un nume
sLrIucIL nLre oumenI, cu s m ucoperI sI pe mIne cu sIuvu
Lu. HrIsovergII uII IdeuIuI eroIneIor ce vzuse n Bvron,
Dumus sI n uLuLIu romuncIerI; eI cIsLIg un suIIeL cu s-I
nLeIeug suIIeLuI, o InIm penLru InImu su, o sLeu penLru
orIzonuI su. EI uIL, dur, LoL, sIuv, cInsLIrI, vIILor, cu s
LrIusc numuI penLru IubILu su. De uceeu, muI n LouLe
poezIIIe ce pe uLunce u compus suu u Lrudus, eI nu-LI uruL
decuL sLureu InImII suIe; I vezI cund veseI, penLru c-I IerI-
cIL uLunce cIIpuI eI I vede n crIsLuIuI puruIuI, numeIe eI I
uude n murmuru nuLurII, gIusuI eI n udIereu zeIIruIuI;
cund LrIsL, penLru c ceusuI nLuInIrII nLurzIe u venI; cund
dezndjduIL, bIesLemund ceruI sI pmunLuI, penLru c o
prepune necredIncIous; I IoLruL s Iug, s o Iuse, I pure
ru c u jerLIIL penLru dunsu pun' sI sIuvu ce ur II puLuL s-o
cusLIge, se cIesLe de zIIeIe ce u pIerduL; sI sLrIg: NIcI o zI
dIn uIe meIe vrun suvenIr n-uu IsuL; NumeIe meu nc
esLe sub umbr ucuIunduL. SI, dup puLIn, uIL LoL sI sI
uduce numuI umInLe de IerIcIreu ce u gusLuL, se nLource
IursI Iu pIcIoureIe eI, muI bIund, muI supus decuL LoL-
deuunu, zIcundu-I: Te Iubesc, s-uu sIursIL LouLe; drugosLeu
murgInI nu ure; Te Iubesc I rugcIuneu ce nuIL cLre uI-
Lure! NegresIL, bLrunII, IIIozoIII suu uceI cure n-uu sImLIL
IerIcIreu de u II IubIL de o IemeIe ce-LI vorbesLe sI sImLurIIor
sI InImII vor zIce c umoruI nu LrebuIe s njoseusc pe om,
c poeLuI, u cruI menIre esLe de u IubI numuI IdeuIILuLeu,
nu LrebuIe s-sI pIurd vremeu nLru o drugosLe sImLuuI sI
c numuI oumenII de rund ngenuncIeuz nuInLeu uneI Ie-
meI. u ucesLe, muILI nLre cure sI eu sunL de o uIL
socoLInL; eI zIc c nImIc nu pouLe n Iume ndemnu Iu
IupLe murI, nseLu penLru sIuv, desLepLu genIuI, muI muIL
decuL IemeIu, IIInLu ceu muI poeLIc; sI cund n-um numI
decuL pe PeLrurcu, DunLe, Tusso, u cror cupodopere Ie-uu
IosL InsuIIuLe prIn umor, nc um dezvInovLI pe HrIsov-
ergII c s-u deduL uneI IerIcIrI penLru cure noI, LInerII, n
vremIIe monoLone sI LrIsLe n cure LrIm, n-ur LrebuI s-I
musLrm, cI nc s-I pIzmuIm. Dur, precuL poezIu sporesLe
ncunLrIIe umoruIuI, LoL uLuL sI umoruI desLeupL gusLuI
poezIeI. HrIsovergII, muILumIL de IerIcIreu su, eru duLor
pubIIcuIuI, sIesI, s nu-sI udourm genIuI nLr-o vInovuL
LrundvIe, cI s se sIIeusc u ugonIsI sIuvu ce o Iubeu cu un
udevruL poeL. u, dur, IursI condeIuI; sI usu compuse
Ddc pentru tenirec . s. domnului stcpcnitor n cure ceu
nLuI sLroI muI uIes esLe mInunuL -, bucLIIe orIgInuIe D
titc de pcr, Ei sI LruducLIIIe Lcmpc cu Adcosul IcuL de
dunsuI, Neerc, Minc, cure LouLe vdesc senzuLIIIe InImII
suIe, sI muI uIes drumu IuI AIexundru Dumus, Antoni, n
cure eI vedeu, cu nLr-o ogIInd, LouLe desILrIIe, LouLe
LuIburrIIe s ndoIeIIIe, LouLe nIucIrIIe sI dezndjduIrIIe
umoruIuI, ce eI sIngur Ie sImLeu. NegresIL c LuIenLuI su s-
ur II dezveIIL, s-ur II copL, cu cuL ur II nuInLIL n vrursL;
negresIL c repuLuLIu su dIn zI n zI s-ur II nLemeIuL pe
udevruLe LILIurI; dur sIujbu n cure InLr sI bouIu de cure
um vorbIL, urLundu-I-se IurusI, nu-I Isur muIL vreme
sIobod, cu s-sI urmeze ndeIeLnIcIrIIe poeLIce de cure se
upucuse de nou.
Dup venIreu . s. domnuIuI sLpunILor dIn Con-
sLunLInopoI, bucurundu-se cu LoLI moIdovenII penLru
usezureu unuI guvern nuLIonuI sI penLru exIsLenLu poIILIc
ncIezsIuIL LrII prIn numIreu unuI domn pmunLeun, A.
HrIsovergII se IoLr u InLru de nou n sIujbeIe sLuLuIuI. u
16 uugusL 18q, eI mbrLos IursI curIeru mIIILur, cu IIeu-
LenunL sI udIoLunL uI IuLmunuIuI, sI LoL n uceIusI un, Iu zq
decembrIe, nILImeu-su I numI domnesc udIoLunL. n
ucesL de pe urm posL, eI cusLIg n curund ncredereu
prInLuIuI, Iu orunduIL n muI muILe nsrcInrI ImporLunLe
sI, penLru buneIe suIe sIujbe, Iu 1 IunuurIe 186 Iu numIL
cpILun.
Dur bouIu cure-I rodeu nIunLru nu-I Is s-sI urmeze
curIeru. Zdruvnu su consLILuLIe IupLuse muI muIL vreme
mpoLrIvu ruIuI; ns eI se grbeu s LrIusc sI de uceeu
nu sLIu ce esLe puzu sI dIeLu. EI eru nseIuL prIn puLereu
sporILoure u duIuIuI su; sI usu nu-sI cunoscu sLureu decuL
cund nu muI eru cIIp de u o ndrepLu. n Iunu IuI IebruurIe
186, Iu un buI mscuIL, duL de curLeu usIIor, LocmuI Iu
uceIu n cure o dum nsemnuL zIceu IuI HrIsovergII,
mbrcuL nLr-un boguL cosLum de LempIIer: "EsLI Irumos
cu un soure"l- Iu uceI buI, eI uvu nenorocIre s rceusc
Lure sI nu se pzI. A douu zI, pe o vreme vIscoIous, se duse
Iu PrIbesLI, nLru o comIsIe Iu cure eru runduIL: dup cuLevu
zIIe se nLourse de ucoIo ru cu LoLuI sI de uLunce nu muI
vzu zI bun. BouIu se compIIc sI doILorII sIngurI nu muI
Iur n sLure de u o cunousLe; nepuLundu-I IoIosI, I sILuIr
s cuuLe ujuLor sLrIn. u z IunIe 186 eI se pornI cu IruLe-
su Iu VIenu; doILorII de ucoIo I LrImIser Iu bIIe de seI.
Curu uceusLu, usemene, nu-I prII, sI usu, LoL n uceIusI un, n
ocLom brIe, se nLourse n MoIdovu, muI sIub nc decuL se
dusese sI numuI cu mIcuI IoIos ce pouLe uduce un uer curuL
sI un LruI depurLe de InLrIgIIe sI de LuIburrIIe IumII. PuLIn
dup sosIreu su n usI, pIc Iu puL, dIn cure nu se muI scuI
decuL cu s meurg Iu group. BouIu se Icu muI
umenInLLoure decuL LoLdeuunu; puLereu Lrupeusc eru
pIerduL sI, vzundu-I n uceu LIcIous sLure, nImene n-ur
II puLuL crede c uveu dInuInLeu su unuI dIn ceI muI IrumosI
LInerI dIn MoIdovu; eI ujunsese u II numuI umbru su.
MourLeu su Iu preceduL de IunI de nedormIre sI de durerI,
n cure ns sI psLruse LouL ugerImeu duIuIuI sI LouL
veseIIu curucLeruIuI. DImpoLrIv, cu cuL puLerIIe LrupesLI I
scdeuu, cu uLuLu IucuILLIIe InLeIecLuuIe I sporeuu; numuI
duc uveu vreun mInuL de odIIn, nduL Iuu condeIuI suu
dIcLu uILuIu; sI usu, sIub, boInuv, Iu dou degeLe de mourLe,
compuse cuLevu IrugmenLe de poezIe, ce sunL udevruLe
scunLeI de genIu. Dur suIerInLeIe dIn zI n zI se nmuILeuu,
sI usu, n murLIe 18;, pe Iu puLru ceusurI de dImIneuL,
sI ddu suIIeLuI, Ir ugonIe, dur cu cInL c mureu Lunr,
pIIn de vIILor sI c nu puLuse udeverI ndejdIIe ce
compuLrIoLII puseser n eI. Cu cuLevu ceusurI nuInLeu
morLII eI Icuse ucesLe versurI: GuLu u Isu vIuLu, pIung,
suspIn nemungIuL, A LrIsLeIor meIe zIIe ndejdeu s-
u-mprsLIuL. C-o prIvIre LunjILoure mI-e drug u m muI uILu
u IerIcIrIIe IumII ce nu Ie-um puLuL gusLu. A. HrIsovergII,
nLovrsIL Iu IocusuI su de pe urm de IruLII ceI de urme sI
de LouL LInerImeu, s-u ngropuL Iung LuL-su, n bIserIcu
SI. NecuIuI de Iu DeuI. TocmuI dup mourLeu su, Iu uuLopsIu
ce I se Icu, doILorII cunoscur c bouIu-I Iusese oILIcu Iu
mduvu spInrII suu, cum se zIce cu LermInuI LeInIc, tcbes
dorsclis. Asu murI, de-ubIu de z6 unI, ucesL Lunr IuvorIL uI
muzeIor, rIdIcuL preu devreme veucuIuI, pe cure negresIL
c, venInd nLr-o vursL muI coupL, I-ur II mbogLIL sI
sLrIucIL cu producLIIIe genIuIuI su. EI eru de o LuIIe nuIL,
bIne proporLIonuL; IIguru su smoIIL eru Irumous sI
brbLeusc; IIzIonomIu su uLuL de expresIv, ncuL, duc o
vedeu cInevu o duL, nu o muI puLeu uILu; nILIsureu su eru
sIobod sI pIcuL. nsusIrIIe InImII nu-I eruu n nImIc
muI jos decuL uIe LrupuIuI. PuLrIu o Iubeu muI muIL decuL
vIuLu; IdeIIe suIe eruu IIberuIe sI poLrIvILe cu veucuI;
prejudecLIIe nu I-uu uvuL nIcIoduL de purLIzun. SuIeLuI
su eru ndurLor sI descIIs Iu LouLe nLIprIrIIe nobIIe; sI
penLru prIeLenII sI eI eru de mIere, cum zIce un proverb
romunesc. PrerIIe nousLre de ru c I-um pIerduL cu uLuLu
LrebuIe s IIe muI murI, cu cuL vedem n ce IIps se uII puL-
rIu nousLr de brbuLI cu nsusIrIIe IuI.
Nu ne rmune ucum decuL u uruncu o mIc ocIIre
usupru ucesLeI edILII, ce cuprInde LouLe scrIerIIe IuI A.
HrIsovergII, uIur de LruducLIu drumeI Antoni, cure, n
uceIusI un dup mourLeu IuI, s-u pubIIcuL Iu BucuresLI, n
LIpogruIIu IuI EIIud. CeIe muI muILe dIn bucLIIe poeLIce ce
se cuprInd n uceusL coIecLIe nu sunL decuL nIsLe escIIse,
nIsLe cercrI nendepIInILe; dup opInIu nousLr, Ircqmen-
tele sunL ceIe muI vrednIce de nsemnuL; muILe dIn ucesLe
sunL udevruLe LundurI de pIeLre scumpe. AuLoruI sIngur
cunosLeu greseIIIe sI nendepIInIrIIe IucrrIIor suIe; pe
bucLeIeIe de IurLIe mprsLIuLe, pe cure eI Ie scrIsese, se
vd n muI muILe IocurI versurI subIInIuLe, cuvInLe sLerse,
semne de ndoIuI. NegresIL c crILIcII vor gsI udes Ideeu
ru nILIsuL, noImu nenLeIeus, expresIIIe nu preu uIese,
rImu ru pzIL. NoI sIngurI mrLurIsIm c prIvIm ucesLe
poezII nu cu modeIurI de perIecLIe, cI numuI cu o dovud c
LunruI uveu genIu sI cu o prob de ce ur II puLuL Iuce, duc
nu I-ur II rpIL mourLeu usu de LImpurIu, ccI, nuInLe de
LouLe, LrebuIe gundIL c eIe n-uu peLrecuL dIn curIeru
omeneusc decuL vursLu puLImIIor. ur uceIoru cure, Ir u
Iuu sum Iu mprejurrI, s-ur sIII u urLu numuI greseIIIe IuI
HrIsovergII, Ie vom zIce LoL uceIe cuvInLe ce sI bIogruIuI IuI
AndreI CInIer Ie udreseuz crILIcIIor poeLuIuI Iruncez,
morL usemene n IIoureu LInereLII: "Duc vroILI de Iu dunsuI
o corecLIe ubsoIuL, duceLI-v de-I cereLI mormunLuIuI, cure
s-u ncIIs usupru IuI Iu vusL de douzecI sI suse de unI. ur
pun uLunce, nu preLIndeLI de Iu roduI LImpurIu pIcuL
nuInLe de u se couce, prIn IovIreu IuIgeruIuI, duIceuLu
poumeIor de Loumn!"
|1| PrecuvunLureu dIuI C. NegruzzI Iu Antoni, drum
Lrudus de A. HrIsovergII, BucuresLI, LIpogruIIu IuI EIIud,
18;.
Covnt pentro deschidereu cor-
soloi de istorie nutionul
DomnIIor,
Dup prIveIIsLeu IumII, dup mInunIIe nuLurII, nImIc
nu esLe muI InLeresunL, muI mreL, muI vrednIc de Iuureu
nousLr umInLe decuL Istoric. sLorIu, domnIIor meI, dup
zIcereu uuLorIIor ceIor muI vesLILI, esLe udevruLu povesLIre
sI InILIsure u nLumpIrIIor neumuIuI omenesc; eu esLe
rezuILuLuI vursLeIor sI uI experIenLeI. Se pouLe, dur, cu drepL
cuvunL, numI gIusuI semInLIIIor ce uu IosL sI Icounu vremII
LrecuLe. KurumzIn, n uILe cuvInLe, o numesLe LesLumenLuI
IsuL de cLre sLrmosI sLrnepoLIIor, cu s Ie sIujeusc de
LImcIre vremII de IuL sI de povLuIre vremII vIILoure. n
uceusL prIvIre uLuL de ImporLunL, IsLorIu, dup iblie, Lre-
buIe s IIe, sI u IosL LoLdeuunu, curLeu de cpeLenIe u
popoureIor sI u IIesLecruI om ndeosebI; penLru c
IIesLecure sLure, IIesLecure proIesIe uII n eu reguII de pur-
Lure, sIuL Iu ndoIrIIe suIe, nvLLur Iu nesLIInLu su,
ndemn Iu sIuv sI Iu IupLu bun. DomnILoruI, prIn IsLorIe,
se desLeupL Iu nobIIu umbILIe de u Iuce IucrurI murI sI
drepLe sI, prIn urmure, de u LrI n vIILorIme. uudu
nesLeurs sI nemurIreu cu cure sunL ucununuLI
ocurmuILorII ceI bunI, deIImureu sI IuIu cure sunL LoL-
deuunu purLeu ceIor rI, I muI cu nepuLInL cu s nu Ie In-
suIIe n InIm dorInLu spre bIne sI spre vIrLuLe, duc InImu
Ior nu Ie esLe nc sLrIcuL prIn cungrenu IIngusIrII. CeIe
muI nuILe IzbunzI, ceIe muI sIvILe IupLe nu vedem oure c
s-uu ndemnuL prIn IsLorIe? Spre pIId, bIruInLu AsIeI, dup
mrLurIsIreu LuLuror IsLorIcIIor vecII, s-u prIcInuIL prIn
deusu cILIre u Ilicdei de cLre AIexundru ceI Mure. CIne nu
sLIe c ucesL IuInIc IzbundILor purLu neconLenIL cu sIne,
nLr-o cuLIe de uur, poemu IuI OmIr; sI ce esLe Ilicdc uIL
decuL o IsLorIe n versurI, ceu muI vecIe sI ceu muI
Irumous dIn LouLe! r u merge n veucurI usu deprLuLe,
nu s-u vzuL muI n zIIeIe nousLre un uIL AIexundru, CurI
X, desLepLundu-sI genIuI spre IzbunzI sI sIuv prIn cILIreu
vIeLII MucedoneunuIuI, scrIs de QuInL CurLIe? Cure, dur,
mpruL, cure domn nu LrebuIe s Lremure dInuInLeu IsLor-
IeI, ucesLuI sLrusnIc LrIbunuI, ce ure s-I judece cu uceeusI
neprLInIre precum odInIour egIpLenII judecuu pe regII Ior
IesILI dIn vIuL?
DLLoruI de IegI, brbuLuI de sLuL n IsLorIe nvuL
LocmeIIIe ocurmuIrIIor, puLereu sI sIbIcIuneu Ior, prIcInIIe
de sporIre suu de scdere u sLuLurIIor, IeIurIIe de guvern
sub cure uu nIIorIL muI muIL, IegIIe cure uu uvuL nruurIreu
ceu muI prIIncIous suu ceu muI sLrIccIous usupru puLerII,
usupru cuILurII, usupru moruIuIuI noroudeIor.
OsLeunuI n IsLorIe gsesLe pIIdeIe ceIe muI drepLe sI
muI udevruLe despre sLruLegIe; crLururuI, IIIozoIuI, n eu
vd nuInLureu duIuIuI omenesc, rLcIrIIe suIe, descoperI-
rIIe genIuIuI, prIcInIIe nesLIInLeI, u supersLILIeI sI u
nLunerIcuIuI.
SImpIuI purLIcuIur n cILIreu IsLorIeI gsesLe munguIere
penLru reIeIe de IuL; eu I uruL c, prIn o LrIsL IuLuIILuLe,
perIecLIe n-u IosL nIcIoduL n Iume, c vIrLuLeu muI LoL-
deuunu u IosL prIgonIL n vIuL sI c rspIuLu eI, ceIe muI
muILe orI, nu I-u venIL decuL dup mourLe. CIne nu LrebuIe
s-sI uILe durerIIe sI nemuILumIrIIe, cund IsLorIu I uruL pe
nIsLe ceLLenI vrednIcI de u poruncI IumII, cure uu IosL jerL-
Iu LIrunIIor sI de muILe orI cIIur u compuLrIoLIIor Ior?
NenorocIrIIe nousLre LrebuIe s Ie socoLIm de nImIc, cund
vedem pe un SocruL sIIIL s prImeusc oLruvu cIIur dIn
munu uLenIenIIor, pe un ArIsLId supus osLrucIsmuIuI numuI
penLru c eru numIL ceI DrepL, pe un CuLon dundu-sI sIn-
gur mourLeu, cu s nu-sI vud puLrIu n robIe. I cu
nepuLInL cu cInevu, InsuIIuL de usemene pIIde, s nu-sI
mbrbLeze curucLeruI, s nu doreusc de u ImILu pe ucesLI
sLrIucILI brbuLI, Icund ubneguLIe de sIne sI ruvnInd
numuI IoIosuI obsLesc! CuL LrebuIe, dur, s ne IIe drug
uceusL sLIInL nuIL, cure, Ius'c ne d o peLrecere IoIos-
ILoure sI prIn cILIreu eI ne ndesLuIeuz curIozILuLeu ceu muI
nobII, dur ne nvuL nc u II bunI, ne munLuIe de
prejudeLe, ne sporesLe IspILu prIn IspILu veucurIIor LrecuLe
sI ne IungesLe, cum um zIce, vIuLu! "A nu sLI ce s-u
nLumpIuL nuInLe de u II nscuL esLe, zIce CIceron, LoL uceeu
cu cund uI II neconLenIL prunc; ccI, ce esLe vursLu omuIuI,
duc memorIu IupLeIor nousLre nu s-ur unI cu veucurIIe
ceIe muI denuInLe?" |1|. sLorIu sIngur pouLe, cu nLr-o
punorum nLIns, s ne urLe mprLIIIe LrecuLe nuInLe
de mII de unI; eu ne Iuce prIvILorI Iu IupLeIe, Iu revoIuLIIIe,
Iu sIuLurIIe, Iu serbrIIe nLumpIuLe de Iu ncepuLuI IumII; eu
scouLe dIn mormInLe pe sLrmosII nosLrI sI nI-I nILIseuz
cu vII dInuInLeu ocIIIor, cu LouLe vIrLuLIIe, cu LouLe puLImIIe,
cu LouLe nruvurIIe Ior. Eu, dur, ne Ieug cu vecIu, punund
n comunIcuLIe semInLIIIe LrecuLe cu noI, sI IursI sI pe noI
cu semInLIIIe vIILoure, croru ure s Ie LrdeIe povesLIreu
IupLeIor nousLre. Pe Iung LouLe ucesLeu, IsLorIu muI ure sI
nepreLuILuI dur de u judecu cu neprLInIre IupLeIe conLem-
porunIIor nosLrI, pe cure noI nu uvem curujuI suu desLoInI-
cIu de u-I cunousLe drepL sI udevruL. SLudIu IsLorIeI, dom-
nIIor meI, u IosL n LouLe LImpurIIe ocupuLIu de predIIecLIe u
oumenIIor gundILorI. NIcIoduL ns n-u uvuL ImporLunLu sI
unIversuIILuLeu de cure se bucur usLzI. u ceI vecII, eu eru
purLeu numuI u poIILIcIIor, u osLenIIor sI u IIIosoIIIor, dIn
prIcInu scumpeLeI munuscrIpLurIIor. AsLzI ns, orIsIunde
nuLIu esLe cevu nuInLuL, IsLorIu esLe cILIreu obsLeusc u Lu-
Luror sLrIIor, pun sI ceIor njosILe. n runLu, LrunuI,
suru, Iu coILuI IocuIuI, cu s se odIIneusc de LrudeIe zIIeI,
cILesLe mreLeIe reIorme uIe ConsLILuunLeI sI sLrIucILeIe
bIruInLe uIe IuI NupoIeon. n PrusIu, de cuLe orI mI s-u
nLumpIuL s vd, n vremeu popusuIuI, pe muncILoruI de
pmunL cILInd, Iu umbru unuI copuc, IupLeIe mureIuI
rIderIc? AceusL norocIL popuIurILuLe u IsLorIeI vIne, muI
uIes, dIn dou prIcInI: ceu nLuI esLe c usLzI IIesLecure
ceLLeun ure drIL sI nduLorIre de u se ocupu cu LrebIIe sLuL-
uIuI, c IIesLecIne doresLe u sLI cure sunL sI cum se pzesc
drepLurIIe nuLIonuIe, cusLIguLe de cLre sLrmosI; sI unde
pouLe cInevu s Ie gseusc muI bIne desIusILe decuL n Is-
LorIe? A douu prIcIn, sI ceu de cpeLenIe, esLe uIIureu
LIpuruIuI; muILumIL, sI de o mIe de orI muILumIL, uceIuI
cure dInLuI u gsIL uceusL urL, ceu muI mure
mprsLIILoure sI psLrLoure u nLumpIrIIor, Ir cure Is-
LorIu nIcIoduL n-ur II ujuns n cInsLeu unIversuI n cure se
uII; nIcI nu poL s v urL cuL IIpsu ucesLeI nuILe uIIrI
urunc nedumerIre n povesLIrI, nesIgurunL n opInII,
nesLIInL sI nLunerIc n LoL. AceusL IIps, domnIIor meI,
esLe prIcInu c nLre romunI, cIIur sI nLre ceI muI
nsemnuLI, se gsesc usu de puLInI cure cunosc IsLorIu.
TIpuruI, Iu noI, nu esLe nc desLuI de sIobod sI de
mprsLIuL; noI n-uvem nc pubIIcuL n IImbu nuLIonuI
mcur o IsLorIe unIversuI, sI ce vorbesc de IsLorIe
unIversuI, cund cIIur unuIeIe puLrIeI nousLre zuc n
nLunerIc, psLruLe numuI n nIsLe munuscrIpLe, dIn cure
dou, dIn prIcInu copIsLIIor, nu se poLrIvesc! SI, cu LouLe
ucesLeu, LIpuruI ur II ceI muI sIgur sI muI grubnIc mIjIoc cu
s ujungem Iu cIvIIIzuLIu socIeLLII europene. NoI, cure ne
IIIm cu propsIrIIe ce socoLIm c Iucem, noI, cure nu
vorbIm decuL IumInure sI cIvIIIzuLIe, duc vroIm s uvem n
IupL uceeu ce vorbIm, ur LrebuI s urmm pIIdeI nord-
umerIcunIIor, u croru ceu nLuI Lreub de cure se upuc,
cund sI Iuc vreo nou usezure, esLe s descIId un drum sI
s uduc cu dunsII un Leusc, spre LIprIreu unuI jurnuI. PrIn
uceusL ndoIL operuLIe, eI ujung LeIuI sI Iuc unuIIzuI u
orIce sIsLem socIuI, penLru c, cum zIce VoInev, socIeLuLeu
nu esLe uILu decuL comunIcuLIu usour sI sIobod u per-
souneIor, u IucrurIIor sI u IdeIIor. Duc IsLorIu ndeobsLe,
udIc u neumuIuI omenesc, esLe usu de InLeresunL n
rezuILuLeIe suIe, cu cuL muI muIL LrebuIe s ne IIe IsLorIu
puLrIeI, u IocuIuI unde um vzuL zIuu? OmuI, LoLdeuunu,
nuInLe de neum sI-u IubIL IumIIIu, nuInLe de Iume sI-u
IubIL neumuI sI purLeu de pmunL, IIe mure, IIe mIc, n
cure prInLII sI uu LrIL sI s-uu ngropuL, n cure eI s-u
nscuL, u peLrecuL duIcII unI uI copIIrIeI ce nu se muI
nLorc, u sImLIL ceu nLuI bucurIe sI ceu nLuI durere de
brbuL. AcesL sImLImenL sIunL, nu cunosc nc nIcI un
neum, nIcI o semInLIe cuL de bruL, cuL de sIbuLIc, cure s
nu-I uIb. M-us nLInde preu depurLe de sujeLuI meu duc
m-us pune u v urLu pIIde despre uceusLu; eIe sunL
nenumruLe. Ce InLeres mure LrebuIe s uIb IsLorIu
nuLIonuI penLru noI, mI pIuce u crede c sI d-vousLr o
nLeIegeLI cu sI mIne. Eu ne uruL nLumpIrIIe, IupLeIe
sLrmosIIor nosLrI, cure prIn mosLenIre sunL sI uIe nousLre,
InImu mI se buLe cund uud rosLInd numeIe IuI AIexundru
ceI Bun, IuI SLeIun ceI Mure, IuI MIIuI VILeuzuI; dur, dom-
nIIor meI, sI nu m rusInez u v zIce c ucesLI brbuLI, pen-
Lru mIne, sunL muI muIL decuL AIexundru ceI Mure, decuL
AnIbuI, decuL Cesur ; ucesLIu sunL eroII IumII, n Ioc c ceI
dInLuI sunL eroII puLrIeI meIe. PenLru mIne bLIIu de Iu
RzboIenI ure muI mure InLeres decuL IupLu de Iu Termo-
pIIe, sI IzbunzIIe de Iu Rucovu sI de Iu CIugrenI mI pur
muI sLrIucILe decuL uceIeu de Iu MuruLon sI SuIumInu, pen-
Lru c sunL cusLIguLe de cLre romunI! CIIur IocurIIe puLrIeI
meIe mI pur muI pIcuLe, muI Irumouse decuL IocurIIe ceIe
muI cIusIce. Suceuvu sI TurgovIsLeu sunL penLru mIne muI
muIL decuL SpurLu sI ALenu; BuIu, un suL cu LouLe suLeIe
penLru sLrIn, penLru romun ure muI muIL preL decuL Cor-
InLuI, penLru c n BuIu uvunuI rIg u UngurIeI, MuLeI
CorvInuI, vILeuzuI vILejIIor, cruIuI cruIIor, cum I zIceu SIxL
uI IV-Ieu, rnIL de subIu moIdovun, Iu pus n Iug sI uIL
drumuI puLrIeI nousLre.
TrebuInLu IsLorIeI puLrIeI ne esLe neupruL cIIur pen-
Lru ocroLIreu drILurIIor nousLre ImpoLrIvu nuLIIIor sLrIne.
Neuvund IsLorIe, IIesLecure popor dusmun ne-ur puLeu zIce
cuvInLeIe dIuI Auron. "ncepuLuI ce uI esLe necunoscuL,
numeIe ce porLI nu esLe uI Lu, nIcI pmunLuI pe cure
IocuIesLI; sourLu Lu usu u IosL cu su III LoL dup cum esLI;
Ieupd-Le de ncepuLuI Lu, scIImb-LI numeIe suu
prImesLe pe ucesLu ce LI-I duu eu, rIdIc-Le sI du-Le dIn
pmunLuI pe cure IocuIesLI, ccI nu esLe uI Lu, sI nu Le muI
muncI n zudur, ccI Lu nu poLI II muI bIne de cum esLI". SI,
n udevr, LouLe ucesLe cuvInLe nI s-uu zIs de cLre sLrInI;
ncepuLuI nosLru nI s-u LgduIL, numeIe nI s-u preIcuL,
pmunLuI nI s-u sIusIuL, drILurIIe nI s-uu cIcuL n pIcIoure,
numuI penLru c n-um uvuL consLIInLu nuLIonuIILLII
nousLre, numuI penLru c n-um uvuL pe ce s ne nLemeIem
sI s ne uprm drepLLIIe.
DomnIIor, cund us II usu de norocIL s dezvoILez muI
muIL n InImu d-vousLr InLeresuI penLru IsLorIu puLrIeI, m-
us III c um sporIL n d-vousLr sI IubIreu cLre puLrIe sI c,
prIn urmure, um conLrIbuIL Iu psLrureu nuLIonuIILLII; ccI
ce pouLe muI muIL s ne-o psLreze decuL uceusL IsLorIe,
cure ne uruL ce um IosL, de unde um venIL, ce sunLem sI, cu
reguIu de LreI, ne descopere sI numruI necunoscuL, ce
uvem s IIm!
O usemene curLe ur LrebuI s IIe penLru noI uceeu ce Ili-
cdc eru penLru grecI. SI s m credeLI, domnIIor, c sI Is-
LorIu nousLr ure nLumpIrI, ure porLreLurI cure nIcIcum n-
ur rmuneu muI jos decuL eroII ceIor vecII duc ucesLoru II
s-ur scouLe uureoIu poeLIc cu cure punu genIuIuI I-u
nIrumuseLuL. ToLuI esLe c veucurIIe eroIce sI mILoIogIce
uu LrecuL de muIL, c usLzI poezIu nu se gsesLe nIcI mcur
n versurIIe poeLIIor sI c numuI un Omer u IosL n Iume.
NegresIL c IsLorIu SpurLeI, u ALeneI, u RomeI, ure muI
muIL InLeres decuL u nousLr penLru LoL sLrInuI; dInLuI,
penLru c grecII sI romunII sunL popoureIe cure pun ucum
rezum cIvIIIzuLIu sI Iumeu vecIe; uI doIIe, penLru c
nruurIreu Ior nc pun usLzI se psLreuz usupru nousLr
prIn pruvIIe reIIgIouse sI cIvIIe, prIn sLIInLe, prIn urLe, prIn
pmunL ce Ie-um mosLenIL de Iu dunsII, sI, n sIursIL, penLru
c LouL InsLrucLIu cIusIc u junImII nc usLzI se ruzem
pe IsLorIu grecIIor sI romunIIor sI, muI uIes, penLru c
IupLeIe ucesLor popoure s-uu scrIs de nIsLe brbuLI cu Tu-
cIdId, cu TucIL, cu TIL-IvIe. Sub ucesLe prIvIrI, eu sIngur
mrLurIsesc InLeresuI unIversuI uI IsLorIeI grece sI romune;
dur, n ce se uLInge de curujuI IndIvIduuI, de ndrzneuIu
IupLeIor, de sLuLornIcIu uprrII, de mrInImIu sI brbLIu
voIevozIIor nosLrI, cure, desI pe un LeuLru sLrumL sI cu mIcI
mIjIouce, uu svursIL IucrurI urIuse, n LouLe ucesLeu, dom-
nIIor meI, nu m Lem de u zIce c IsLorIu nousLr ur II muI
jos decuL IsLorIu u orIcruI popor vecII suu nou. upLu
nuLIonuI u romunIIor, cure, muI LreI veucurI, uu upruL cu
subIu cresLInLuLeu mpoLrIvu LuLuror puLerIIor IsIumIsmu-
IuI; domnIu IuI AIexundru ceI Bun sI u IuI MIrceu ceI
BLrun, u croru nume rsunuu de Iu Mureu BuILIc pun Iu
porLIIe BIzunLIeI; sLrIucILeIe IupLe uIe unuI SLeIun ceI
Mure; bIundu IIgur u IuI Neugu v. v., cure, cu udovIc uI
X-Ieu uI runLeI, Is sILuIrI IIuIuI su cum s
domneusc ; ubdIcureu IuI PeLru Rures, cure preIer s se
coboure de pe LronuI MoIduvIeI decuL s pILeusc bIr Lur-
cIIor; cIIpuI mreL, sI nLocmuI cu uI IuI AIII, uI IuI MIIuI
VILeuzuI, sInguruI voIevod ce ujunse u unI prLIIe DucIeI ve-
cII sI u se puLeu InLILuIu: "MIIuII, cu mIIu IuI Dumnezeu,
domn VuIuIIeI, MoIduvIeI sI TrunsIIvunIeI"; InImu de erou
sI genIuI brbLesc u doumneIor EIenu sI IorIcu; puLrIoLIs-
muI preoLuIuI urcus sI nuILu nLeIepcIune u IuI MIron
CosLIn, cure cu uceeusI mun purLu subIu spre uprureu
puLrIeI sI condeIuI spre scrIereu unuIeIor nuLIonuIe; rIvuIIL-
uLeu numuI spre bIne u domnIIor MuLeI sI VusIIIe, murIIe
pIunurI, sprIjInILe de murI LuIenLurI, uIe IuI Serbun Cun-
LucuzIno, penLru cure LronuI VuIuIIeI se preu preu mIc sI
ruvneu LronuI BIzunLIeI; uprureu u nousprezece pIIesI n
ceLuLeu NeumLuIuI mpoLrIvu urmIeI nLregI u IuI SobIeskI,
munLuILoruI VIeneI, LouLe ucesLe IIgurI, LouLe ucesLe IupLe ur
merILu mIrureu cIIur sI u sLrInIIor, cund IsLorIu nousLr ur
II muI bIne cunoscuL. VroILI ns un InLeres de romun,
vurIeLuLe de nLumpIrI, epIsodurI puLeLIce, LrugedII cure s
v scouL IucrImI dIn ocII, grozvII cure s v rIdIce pruI
pe cup, upoI nu voI uveu LrebuInL decuL s v povesLesc
cruzImIIe sI vIuLu uvenLurIer u IuI VIud Tepes, mourLeu
vrednIc de un prIncIp u IuI DespoL ErucIIduI, domnIu IuI
AIexundru pusneunu, InLrureu cuzucIIor sub HmeInILkI
n MoIdovu, cure sIngur esLe o poem nLreug, nvIIrIIe
LLurIIor, LIereu IuI BruncoveunuI sI u IumIIIeI suIe, unu dIn
ceIe muI LrIsLe prIveIIsLI ce IsLorIu unIversuI pouLe nILIsu,
cuLusLroIu IuI GrIgore GIIcu, n cure se nLuInesLe LoL
neprevzuLuI drumeI, sI cuLe uILe scene grozuve sI uIm-
ILoure, cuLe uILe nLumpIrI de ceI muI mure InLeres cIIur
penLru IndIIerenLI!
Pe Iung ucesLe, IsLorIu romuneusc muI ure un InLeres
sI muI unIversuI. PuLrIu nousLr, prIn o vrednIc de LouL
juIeu sourL, u IosL menIL dIn ceu muI bLrun vecIIme s
IIe LeuLruI nvIIrIIor sI u rzbouIeIor sLrInIIor. nuInLeu
veIeuLuIuI cresLInesc, gsIm pe DurIe, pe AIexundru ceI
Mure, pe IsImuI IupLundu-se cu ducII, u croru pmunL I-
um mosLenIL noI. O suL de unI dup HrIsLos, nLuInIm pe
DecebuI, ceI muI nsemnuL rIg burbur cure u IosL vreoduL,
muI mreL, muI vrednIc de u II pe LronuI RomeI decuL
mIseII urmusI uI IuI AugusL. n udevr, ucesL DecebuI mer-
ILu uLuL de puLIn numeIe de burbur cuL sI orIce uIL brbuL
mure cure doresLe u-sI cIvIIIzu Luru. "EsLe burbur, zIce dom-
nuI SuInL-Murc GIrurdIn, uceIu cure, sub DomILIun, bIruILor
IegIouneIor romune, cereu cu mpruLuI, n Ioc de bIr, s-I
LrImIL mesLerI sI IucrLorI de LoL IeIuI, uLuL n urLeIe
rzboIuIuI precum sI n uceIe uIe pcII? EsLe un burbur
uceIu cure, nuInLe de u ncepe rzboIuI mpoLrIvu romu-
nIIor, cuLu pun n IunduI AsIeI uIIunLu unuI uIL dusmun uI
RomeI, u rIgI purLIIor?". Pun ucoIo se nLInde poIILIcu
ucesLuI brbuL nsemnuL. ns un erou muI mure se
pornesLe usupru IuI; DecebuI LrebuIe s se pIece, puLrIu I se
supune sI, nevrund u o vedeu roub, eI, cure o LInuse
sIobod sI mundr c Iuu bIr cIIur de Iu domnILorII IumII,
sI d sIngur mourLeu sI scup de u IIguru n LrIumIuI IuI
TruIun, sInguruI mpruL pgun pe cure, dIn prIcInu
vIrLuLIIor suIe, cresLInII I-uu pus n ruI. Asu, domnIIor meI,
se sIursesLe rzboIuI ducIIor, unu dIn epocIIe ceIe muI Im-
porLunLe dIn IsLorIu RomeI.
PIInIe ceI Tunr, nLr-unu dIn scrIsorIIe suIe, ne d
Ideeu ceu muI dreupL despre ucesL cumpIIL rzboI, n cure
eru s se IoLrusc prIcInu cIvIIIzuLIeI sI u burburIeI.
CunInIus, unuI dIn prIeLenII sI, Iceu o poem usupru
ucesLuI rzboI; PIInIe I ndeumn n nLreprIndereu su: "AI
drepLuLe, I scrIe, s IeI ucesL sujeL; nu esLe uILuI muI nou,
muI boguL, muI nLIns, muI poeLIc sI voI zIce nsusI muI
IubuIos, mcur c LoLdeuunu udevruL. VeI uveu u zugrvI
cunuIurI spuLe n nIsLe LrI necunoscuLe, podurI uruncuLe
penLru nLuIusI duL pe IIuvII rpIde, Iugre usezuLe n mIjI-
couI unor munLI neupropIuLI pun uLunce, un rIg sIIIL s
Iug, sIIIL s se omoure, dur cure moure cu LoL curujuI su
sI, n sIursIL, dou LrIumIurI; unuI cure Iu ceI dInLuI pe cure
romunII I cusLIgur usupru ducIIor, pun uLunce nebIruILI,
sI ceIIuIL cure Iu ceI de pe urm n cure bIruInLu IsprvIse
pIeIreu ucesLuI popor. GreuLuLeu esLe cu s Le poLI LIneu
deopoLrIv cu mrImeu sujeLuIuI". Pugub c ucesL poem s-
u pIerduL; eI ur II puLuL s ne deIe o muILIme de deLuIIurI
usupru ucesLeI IupLe. Trece o suL de unI, sI puLrIu nousLr,
scIImbuL n coIonIe romun, ncepe u se Iuce LeuLruI unde
sourLu ImperIeI se IoLrsLe de cLre burburI; Iu Dunre
esLe IupLu nLre burburIe sI cIvIIIzuLIe. AIunI, uvurI, gepIzI,
goLI, IunI, IomburzI, buIgurI, pe LoLI ucesLIu I vedem
Lrecund sI peLrecund prIn LrIIe nousLre, sIusIInd, unu dup
uILu, ImperIu cesurIIor, rIsIpIndu-o n urm de LoL sI
preIcund, n sIursIL, IuLu EuropeI. sLorIu LuLuror ucesLor
popoure burbure, cure esLe IIpIL cu ncepuLuI LuLuror
nuLIIIor nou, ur rmuneu nLunecous duc nu s-ur desIusI
prIn IsLorIu romuneusc. n vremIIe moderne, IursI,
vedem MoIduvIu sI VuIuIIu menILe, cu sI n LImpurIIe de
demuIL, u II IocuI IupLeIor ceIor muI sungerouse. UngurII,
poIonII uu IoLruL uIce ceu muI mure purLe u rzbouIeIor Ior
cu TurcIu. Sub zIdurIIe HoLInuIuI, SobIeskI cusLIg
repuLuLIu mIIILur cure pe urm II cIeum pe LronuI
ugeIonIIor. mperIuIIsLII, mosLenILorII ungurIIor, cuIeg
IurusI n LrIIe nousLre ceIe muI Irumouse LroIee usupru
osmunIuIIor. VIne ncepuLuI veucuIuI uI opLsprezeceIeu sI
MoIduvIu vede IIguru ceu muI mreuL dIn LouLe, u IuI PeLru
ceI Mure. De uLunce, muI LouLe bIruInLeIe RusIeI usupru
TurcIeI se cusLIg n PrIncIpuLurI; bLIIIIe, LruLuLurIIe, gen-
eruIII IzbundILorI uI ucesLeI puLerI pourL nume de IocurI
romunesLI. NIme, dur, nu pouLe LgduI InLeresuI unIversuI
uI uneI IsLorII cure ne InILIseuz nIsLe nLumpIrI usu de
ImporLunLe, nIsLe brbuLI usu de sLrIucILI, nIsLe nuLII usu
de numerouse sI deosebILe, cure LouLe pe pmunLuI puLrIeI
nousLre uu IsuL urme de Lrecereu Ior, monumenLurI de
exIsLenLu ce uu uvuL, bInecuvunLrI suu bIesLemurI, uneIe sI
uILeIe merILuLe prIn IucerIIe de bIne suu prIn ruLLIIe ce
ne-uu IsuL.
ns cu cuL uceusL IsLorIe esLe InLeresunL, cu uLuLu
esLe sI greu de nILIsuL; sI cu LouLe ucesLeu, eu ndrznesc u
prImI usupru meu o surcIn usu de mure; nImene nu sImLe
muI bIne decuL mIne cuL eu esLe muI presus de puLInLu meu.
us'c cIIur sIubuI meu LuIenL esLe nedesLoInIc de u LruLu
dup cuvIInL un usemene nuIL sujeL, dur cIIur
mprejurrIIe dIn uIur sunL mpoLrIvu meu. O sIngur Is-
LorIe compIeL sI sIsLemuLIc nu uvem nc despre romunI;
nsusI sIruI domnIIor nu esLe nc cIusIIIcuL sI sLuLornIcIL
prIn IcIIu uneI crILIcI snLouse. DocumenLurIIe oIIcIuIe sI
ucLurIIe pubIIce, cure sunL ceu nLuI sI ceu muI puLernIc
dovud u udevrurIIor IsLorIce, ne IIpsesc cu LoLuI; dIn prI-
cInu deseIor revoIuLII cure n uLuLe rundurI ne-uu pusLIIL
puLrIu, eIe sunL pIerduLe penLru LoLdeuunu suu mprsLIuLe
prIn LrI sLrIne, pe Iu purLIcuIurI suu n mnsLIrI suu n
bIbIIoLecIIe UngurIeI, PoIonIeI, TrunsIIvunIeI, uIe MoscoveI,
PeLersburguIuI, VIeneI sI cIIur uIe SLockIoImuIuI. Asudur,
n IIpsu ucesLor Izvoure de cpeLenIe, noI nu uvem decuL
IeLopIseLeIe LrII sI IsLorIIIe UngurIeI, PoIonIeI sI TurcIeI, cu
cure puLrIu nousLr u sLLuL n sLrunse reIuLII; dur sI ucesLe
Izvoure sunL nc depurLe de u II desvursILe. Hrono-
gruIurIIe romunesL, n ce se uLInge muI uIes de nLuIIe LIm-
purI u PrIncIpuLeIor, nu se poLrIvesc nIcIdecum cu uuLorII
sLrInI, nu se poLrIvesc mcur nLre dunseIe. sLorIcII vecII,
ungurI, poIonI sI LurcI nu cuprInd, precum se nLeIege de Iu
sIne, decuL IrugmenLurI despre IsLorIu nousLr, sI ucesLeu
nc udes nLunecuLe prIn duIuI purLIdeI sI u urII. Ne muI
rmun nc IsLorIIIe, observuLIIIe IsLorIce, cILorIIIe pubIIc-
uLe despre LrIIe nousLre de deosebILI sLrInI n deosebILe
IImbI; ucesLe sunL ujuLoruI de cupeLenIe penLru compu-
nereu unuIeIor nuLIonuIe, sI muI uIes scrIerIIe IuI GebIurdI
sI uIe IuI EngeI, cure, prIn osLenILoureIe Ior IucrrI, uu mer-
ILuL bIne de Iu romunI. Ipsu ceu muI mure nI s-ur puLeu
ndepIInI prIn nepreLuILeIe uvrujurI uIe IuI SumuII CIuIn sI
uIe IuI George SIncuI, u cror vIuL n-u IosL decuL o Iung
IupL sI o nLreug jerLI penLru puLrIe; dur, dIn nenorocIre,
ucesLe muIL dorILe sI muIL usLepLuLe scrIerI pun ucum n-uu
IesIL de sub LIpur sI, cum m Lem, nu vor IesI nc muIL
vreme. Pe Iung greuLuLeu surcInII ce se prIcInuIesLe prIn
IuosuI uLuLor muLerIuIe, usu de nIeIurILe, usu de
mprsLIuLe, usu de ncurcuLe sI, cuLeoduL, sI usu de sruce,
upoI se muI nILIseuz sI nduLorIrIIe ce se cer de Iu orIce
IsLorIc, Ir prIvIre usupru IormeI de uIur, udIc LuIenLuI sI
sLIIuI compunerII. ucIun, nscuL sub TruIun, cere
urmLoureIe cuIILLI sI duLorII de Iu un bun IsLorIc: eI vreu
cu IsLorIcuI s IIe nLeIepL, s uIb sImLImenLuI cuvIInLeIor,
s sLIe u gundI sI u-sI nILIsu gundIrIIe, s IIe cunoscuL n
LrebIIe poIILIce sI mIIILure, s IIe sIobod de IrIc sI de
umbILIe, neIIpIcIos mILeI suu umenInLrII; s spuIe udevruI
Ir sIbIcIune sI Ir umrure, s IIe drepL Ir usprIme,
cenzor Ir oLrure sI Ir cIeveLIre; s n-uIb nIcI duI de
purLId, nIcI nsusI duI nuLIonuI; I vreuu, zIce eI, s IIe
ceLLeun uI IumII, Ir sLpun, Ir pruvII, Ir prIvIre
cLre opInIu vremII suIe sI nescrIInd decuL penLru sLImu ou-
menIIor cu dreupL judecuL sI penLru Iuudu vIILorImII.
AcesLe sunL nsusIrIIe unuI bun IsLorIc; n vremeu IuI u-
cIun pouLe c se nLumpIu Iu muILI; dur usLzI, cund egoIs-
muI sI umbILIu nLunec LuIenLurIIe ceIe muI murI, puLInI s-
ur gsI cure s Ie udune. r s vroIesc suu su m poL pune
muI sus suu mcur deopoLrIv cu uILII, socoL c nu-mI veLI
Iuu ru ncredInLureu ce v duu, c ruI sI mIncIunu nu vor
gsI nIcIoduL n mIne un uprLor sI c LoLdeuunu m voI
sIII u v spune udevruI, curucLeruI prIncIpuI uI IsLorIeI; Iur
cund nu-I voI puLeu zIce, voI Lceu sI d-vousLr veLI nLeIege
penLru ce. mI veLI IerLu numuI o mIc pIecure penLru nuLIu
meu, Ir ns s credeLI c us denuLuru IupLeIe suu c us
escuzu uceeu ce merIL ocur. ns, cum zIce KurumzIn, pe
cure nu m poL oprI de u-I mprumuLu usu de des: "Simti-
mentul de noi sI uI nostru nsuIIeLeuz povesLIreu; penLru
c uLuL o prLInIre grous, purLeu unuI duI sIub sI u unuI
suIIeL Ir nILure, esLe nesuIerIL nLr-un IsLorIun, pe
uLuLu I uIIm cIdur, energIe sI ncunLure, cund IubIreu
puLrIeI I ndreupL condeIuI. NIcIoduL nu vu II suIIeL n
cure s nu domneusc ucesL sImLImenL generos. n TucIdId
noI vedem LoLdeuunu un uLenIun; TIL-IvIe esLe purureu un
romun".
n mIne veLI gsI un romun, ns nIcIoduL pun ucoIo
cu s conLrIbuez Iu sporIreu romunomunIeI, udIc munIu de
u ne numI romunI, o puLIm cure domnesLe usLzI muI uIes
n TrunsIIvunIu sI Iu unII dIn scrIILorII dIn VuIuIIu. PeLru
MuIor de IerIcIL uducere umInLe, prIn curLeu su Despre
nceputul romcnilor, pubIIcuL penLru nLuIusI duL Iu unuI
181z, cu un nou MoIs, u desLepLuL duIuI nuLIonuI, morL de
muI muIL de un veuc; sI IuI I sunLem duLorI cu o mure purLe
u ImpuIsuIuI puLrIoLIc ce de uLunceu s-u pornIL n LusLreIe
provIncII uIe vecIII DucII. Pe de uIL purLe, ns, u uvuL sI
nevInovuLu nenorocIre s produc o scouI, desLuI de
numerous, de romunI noI, cure, Ir' u-sI sprIjInI zIseIe cu
IupLeIe, socoL c Lrug respecLuI IumII usupr-Ie-sI cund
sLrIg c se Lrug dIn romunI, c sunL romunI sI, prIn ur-
mure, ceI nLuI popor dIn Iume. AceusL munIe s-u nLIns
pun ucoIo ncuL unII sI nsusesc cIIur sI IupLeIe sI IsLorIu
bLrunIIor romunI de Iu RomuIus sI pun Iu RomuIus Au-
gusLuI. Asu dI ArIsLIu, pe cure I cInsLesc cu bun LruducLor
uIe uneI prLI u Ilicdei, nLr-un poem epIc, unIc n IeIuI su,
exuILuL de un enLuzIusm puLIn poLrIvIL cu un romun, dI Ar-
IsLIu, zIc, numesLe romun pe ongIn, suLusuI romun cure u
sLrpuns cousLu DomnuIuI nosLru Isus HrIsLos cund eru
rsLIgnIL pe cruce, sI nu-sI pouLe uscunde bucurIu c ceI
nLuI cresLIn u IosL un romun.
S ne IerIm, domnIIor meI, de uceusL munIe cure Lruge
usupru nousLr rusuI sLrInIIor. n pozILIu nousLr de IuL,
ceu nLuI duLorIe, ceu nLuI nsusIre LrebuIe su ne IIe mod-
esLIu; uImInLreIeu, um puLeu merILu uceeu ce zIce dI EIIud,
c numuI nuLIIIe buncruLe vorbesc neconLenIL de sLrmosII
Ior, bunour cu sI evgIenIsLII scpLuLI. S ne coborum
dIn ErcuI, duc vom II mIseI, Iumeu LoL de mIseI ne vu
LIneu; sI, dImpoLrIv, duc, IzgonInd demoruIIzuLIu sI
neunIreu obsLeusc cure ne durm spre pIeIre, ne vom sIII
cu un pus muI sIgur u ne ndrepLu pe cuIeu IrLIeI, u puLrIoL-
IsmuIuI, u uneI cIvIIIzuLII snLouse sI nu superIIcIuIe, cum
o uvem, uLuncI vom II respecLuLI de Europu, cIIur duc ne-
um Lruge dIn IourdeIe IuI GengIs-Hun. Asudur, domnIIor
meI, eu nu voI uscunde c IegIIe, c obIceIurIIe, c IImbu, c
ncepuLuI nosLru se Lrug dIn romunI; IsLorIu de muIL u
dovedIL ucesLe udevrurI; dur, nc o duL v muI spun,
sunL depurLe de u mguII o munIe rIdIcoI, vorbIndu-v de
IupLeIe romunIIor, cu cund ur II uIe nousLre; cI voI Iuce cevu
muI IoIosILor; m voI sIII u v ndemnu c, duc vroILI s IILI
cunoscuLI de udevruLII III uIe romunIIor, upoI s IuceLI sI d-
vousLr cevu cure s se pouL semIuI cu IsprvIIe popor-
uIuI de Iume domnILor. nuInLe de u sIursI, duLI-mI voIe,
domnIIor meI, s cIem Iuureu vousLr umInLe usupru cur-
suIuI meu. Duc grecII uu czuL oduL sub juguI IuI IIIp sI
n urm sub juguI romunIIor, esLe penLru c uu voIL s IIe
pIuLeunI, LebunI, uLenIunI, spurLIuLI, sI nu IeIenI; LoL usu sI
sLrmosII nosLrI uu vroIL s IIm urdeIenI, munLenI,
bnLenI, moIdovenI, sI nu romunI; rureorI eI uu vroIL s se
prIveusc nLre dunsII cu o sIngur sI uceeusI nuLIe; n
neunIreu Ior, dur, LrebuIe s vedem IzvoruI LuLuror nenoro-
cIrIIor LrecuLe, u croru urme, nc pun usLzI, sunL vII pe
pmunLuI nosLru. DepurLe de u II prLInILoruI unuI sImLI-
menL de ur cLre ceIeIuILe prLI uIe neumuIuI meu, eu
prIvesc cu puLrIu meu LouL uceu nLIndere de Ioc unde se
vorbesLe romunesLe sI cu IsLorIu nuLIonuI IsLorIu MoIduvIeI
nLregI, nuInLe de sIusIereu eI, u VuIuIIeI sI u IruLIIor dIn
TrunsIIvunIu. AceusL IsLorIe esLe obIecLuI cursuIuI meu;
nLInzundu-m, cum se nLeIege de Iu sIne, muI muIL usupru
nLumpIrIIor MoIduvIeI, nu voI Lrece sub Lcere sI IupLeIe
vrednIce de nsemnuL uIe ceIorIuILe prLI uIe DucIeI sI muI
uIes uIe romunIIor dIn VuIuIIu, cu cure sunLem IruLI sI de
cruce, sI de sunge, sI de IImb, sI de IegI. PrIn urmure, v
rog s nsemnuLI c eu nu voI descrIe IupLeIe deosebIL dup
unI sI zIIe, cI nLr-un cIIp coIecLIv. Pun ucum LoLI uceI ce s-
uu ndeIeLnIcIL cu IsLorIu nuLIonuI n-uu uvuL n prIvIre
decuL bIogruIIu domnIIor, nepomenInd nImIc de popor,
IzvoruI LuLuror mIscrIIor sI IsprvIIor sI Ir cure
sLpunILorII n-ur II nImIc. M voI sIII s m Ieresc de
uceusL greseuI de cpeLenIe; cI, pe Iung IsLorIu poIILIc u
LrIIor, uLuL cuL voI II ujuLuL de documenLurIIe sI LrudILIIIe
vecII, voI cuLu u v du sI o Idee ImurIL usupru sLrII so-
cIuIe sI moruIe, usupru obIceIurIIor, prejudeLeIor, cuILurII,
negoLuIuI sI IILeruLurII vecIIIor romunI. DepurLe de u m
pune cu ocruLoruI vremII LrecuLe, mI voI Iuce o deosebIL
duLorIe s v nILIsez uceu vecIe nLocmIre
guvernumenLuI, uceu udunure de pruvIII IundumenLuIe,
cunoscuLe sub numeIe de obiceiul pcmcntului, sub cure
puLrIu nousLr s-u psLruL muI muILe veucurI Lure sI
puLernIc. PrIn uceusLu veLI cunousLe, domnIIor, c uceI
LrecuL nu eru usu de ru, usu de burbur, precum se pIuc unII
sI uILII u vI-I nILIsu, sI c uveu sI eI muILe usezmunLurI,
muILe orunduIeII pe cure cIIur poIILIcII sI economIsLII de
usLzI Ie mrLurIsesc de bune!
sLorIu romunIIor, cu sI u LuLuror nuLIIIor moderne, se
mpurLe n IsLorIe vecIe, de mIjIoc sI nou; IIesLecure dIn
ucesLe se submpurLe n muI muILe perIoude, cure LouLe se
ncep cu vreo epoc nsemnuL. Nu v voI vorbI decuL de
mprLeuIu prIncIpuI.
sLorIu vecIe se ncepe de Iu ceIe nLuI LImpurI IsLorIce
uIe DucIeI sI merge pun Iu nLemeIereu sLuLurIIor VuIuIIeI
(1zo) sI MoIduvIeI (1=o). n uceusL nLIndere de vreme,
vedem rIsIpu ducIIor, mpoporureu LrII Ior cu coIonII
romune, nIIorIreu ucesLoru punu sub mpruLuI AureIIun sI
rIsIpIreu Ior prIn nuvIIreu burburIIor, cure, unII dup uILII,
s-uu scIImbuL neconLenIL pe pmunLuI nosLru de Iu z;o sI
pun Iu =;o, cund uvurII s-uu Lrus n PunonIu, Isund DucIu
sIobod. nLr-ucesLe vremI greIe, vedem nsu, dIn cund n
cund, pe mIcuI popor romun, cIIur n mIjIocuI semInLIIIor
de uIL neum, reLrus sI uscuns n vIIe sI poIeneIe CurpuLIIor,
psLrundu-sI nuLIonuIILuLeu, IegIIe, IImbu sI obIceIurIIe, cu
un scump puLrImonIu prImIL de Iu prInLI. n veucurIIe X sI
X, rsuIIundu-se de nuvIIrIIe burburIIor, romunII prInd Iu
ndrzneuI, Ies dIn uzIIurIIe Ior sI, pe cousLeIe suu Iu
pouIeIe munLIIor, se uIcLuIesc n mIcI cpILunuLurI sI
voIevozII, sub seII de sungeIe Ior; sI, n sIursIL, n veucurIIe
X sI XV se nLInd pe sesurI, Ies n Lur, dup expresIu
vecIIIor cronIcI, sI nLemeIuz dou sLuLurI neuLurnuLe: u
VuIuIIeI sI u MoIduvIeI.
Cu Iormureu prIncIpuLurIIor se ncepe IsLorIu de mIjIoc
sI se sIursesLe cu desvursILu Ior cdere sub domnII
IunurIoLI (1;16). AceusL purLe u IsLorIeI esLe udevruLu Is-
LorIe u romunIIor. nduL dup nLocmIreu Ior n sLuLurI
neuLurnuLe, I vedem IupLundu-se cu popoureIe megIesILe
penLru psLrureu nuLIonuIILLII Ior; nIcIoduL duIuI IzbunzII
sI uI nvIIrII nu I-u povLuIL, cI LouLe rzbouIeIe Ior uu uvuL
un LeI nobII sI sIunL: uprureu puLrIeI sI u IegII. Dur, n
ucesLe IupLe, sLuLornIcIu, curujuI, IsprvIIe, bIruInLeIe Ior ne
pur IubuIouse, poLrIvIndu-Ie cu mIcuI Ior numr sI cu
puLIneIe mIjIouce ce Ie-uu sLLuL dInuInLe. DusmunI de zece
orI muI puLernIcI decuL dunsII I vedem bunLuILI sI pusI n
Iug. ns un coIos sLrusnIc, un nour cumpIIL se IvesLe pe
orIzonuI EuropeI: IsIumIsmuI se uruL, sI LouLe nuLIIIe
Lremur penLru Iegeu sI nuLIonuIILuLeu Ior. SerbIu, BuIgurIu,
AIbunIu, MucedonIu, IIrIu, rIuIuI, CrumuI se Iuc provIncII
LurcesLI; ceLuLeu IuI ConsLunLIn, Romu ceu nou, muIcu
oruseIor, se Iuce cupILuIu suILunIIor, sI semIIunu se nuIL n
IocuI crucII pe boILu SIInLeI SoIII. n vreme cund IsIumIsmuI
esLe bIruILor preLuLIndene, cund cIIur GrecIu cIusIc se Iuce
prudu osmunIIor, cund LuIurIIe ucesLoru rzbuL pun n In-
Imu UngurIeI, numuI romunII se mpoLrIvesc suvoIuIuI cure
ngIILe LouLe, numuI eI sLuu cu un vuI uprLor cresLInLLII
mpoLrIvu musuImunIIor. De muILe orI bIruILI, de muILe orI
supusI, dur nIcIoduL ubLuLI pun Iu pmunL sI
dezndjduILI, I vedem IoIosIndu-se de LoL prIIejuI sI, de Iu
166 sI pun Iu 1688, sLund de-u purure n IupL. MIrceu
ceI BLrun, VIud Tepes, SLeIun ceI Mure, MIIuI VILeuzuI sI
Serbun CunLucuzIno uu IosL muI uIes nempcuLI dusmunI u
secLuLorIIor IuI MoIumed, uprund cu sungeIe Ior sIunLu
cruce. DesI neconLenIL n rzbouIe, romunII ns nu uIL re-
IormeIe sI mbunLLIrIIe dIn IunLru; n veucurIIe XVI sI
XV, muI uIes, eI Iuc murI nuInLrI n cIvIIIzuLIe. ScouIeIe
Ior sunL vesLILe n LoL OrIenLuI; MoIduvIu esLe unu dIn ceIe
nLuI LrI uIe EuropeI n cure InvenLIu IuI GuLenberg, LIpo-
gruIIu, se InLroduce. DuscIII, cuIIgruIII sI pruvIIIsLII romunI
se cIeum Iu curLeu LurIIor RusIeI, sI un IIu uI MoIduvIeI se
nvrednIcesLe u II nvLLoruI IuI PeLru ceI Mure. n ceu
nLuI jumLuLe u veucuIuI XV IImbu romuneusc se
dezrobesLe sI cusLIg drILuI de IImb u sLuLuIuI; muI muILe
LIpogruIII se useuz n umundou prIncIpuLeIe; VusIIe upu
sI MuLeI Busurub, prIn ucesLe IucerI de bIne, sI Iuc un
nume nemurILor n IsLorIu puLrIeI. BrbuLI ruvnILorI
dezvoILeuz IILeruLuru sI duIuI nuLIonuI; sI, cuL vor II
romunI, memorIu sI scrIerIIe vornIcuIuI UrecIe, u
IogoILuIuI EusLruLIe, u mILropoIILIIor DosoILeI sI VurIuum,
u IuI MIron CosLIn, NecuIuI CosLIn, Rudu Greceunu, Rudu
Popescu sI Ioun NecuIce nu se vor uILu, nIcI se vor pIerde.
SLrmosII nosLrI, cu un pus grubnIc, se nuInLesc pe cuIeu
cIvIIIzuLIeI ApusuIuI; ns, LouLe ucesLe propsIrI se Iuc
nupoIerI. Vremeu cderII Ie vIne; n pIzmu nuLIIIor sLrIne,
n neunIre nLre dunsII, uILInd c sunL un sIngur sI uceIusI
neum, cI desprLILI, IupLundu-se sI sIbIndu-se nLre dunsII,
unII pe uILII, sub nume de moIdovenI sI munLenI, romunII
se upropIu de pIeIre. TIrunIu oLomun se nLemeIuz usupru
Ior, sI cu dunsu supersLILIu, IgnorunLu sI nLunerIcuI. u
ncepuLuI veucuIuI LrecuL se IvesLe bIruILoruI IuI CurI X,
PeLru ceI Mure; mrInImosuI monurI sI pIeuc un ocII
ndurLor usupru popoureIor cresLIne uIe TurcIeI;
romunImeu suIL de bucurIe. ErouI RusIeI, spre munLuIreu
obsLeusc, se unesLe cu Bruncovunu sI cu CunLemIr; dur
zuvIsLeu sI pIzmu ucesLor domnI nImIcnIcesLe un pIun usu
de mure sI usu de bIne ncepuL. Puceu de Iu PruL
nLemeIuz, nc pe un veuc, juguI osmunIIor usupru prIn-
cIpuLeIor de Iu Dunre; cu Lrugereu osLIIor rusesLI, romunII
pIerd ceu de pe urm ndejde de munLuIre, ceu de pe urm
scunLeIe de nuLIonuIILuLe sI ceI de pe urm drIL ce Ie muI
rmuse, drILuI de u II ocurmuILI de cLre domnI pmunLenI;
sI IunurIoLII se Iuc sLpunII MoIduvIeI sI VuIuIIeI!
sLorIu nou se ncepe cu veucuI ceI muI cumpIIL cure
vreoduL u upsuL LrIIe nousLre. TouLe eIemenLeIe de
nuLIonuIILuLe sI de puLrIoLIsm sunL de muIL pIerduLe; IegIIe
IundumenLuIe uIe LrII se cuIc n pIcIoure; udunrIIe
obsLesLI sub nume de dIvunurI se Iuc numuI nIsLe
IormuIILLI Ir InLeres. O urIsLocruLIe IgnorunL, sprIjInIL
de PourL sI de cIer, pe de o purLe LIne n IunLurI un popor
de muI muIL de dou mIIIoune de oumenI, Iur pe de uILu se
Iuce sLuvII cIIur bIneIuI ce unII dIn domnII IunurIoLI vroI-
esc u Iuce; drILurIIe LrII, cure dIn cure se sIIesLe s Ie vund
muI cu mIc preL sI muI degrub; IzvoureIe de nuvuLIre
pubIIc se nLrebuInLeuz numuI n IoIosuI unor IumIIII
prIIvIIegIuLe. MoIduvIu se sIusIe n LreI prLI, VuIuIIu esLe
nconjuruL cu ceLLI LurcesLI, zIdILe pe pmunLuI eI. r
ujuLor dIn uIur, Iur ujuLor dIn IunLru, romunII scup
LouLe prIIejurIIe de munLuIre; sI, n vreme cund LouLe
popoureIe EuropeI se nuInLeuz spre o muI zdruvn
nLemeIere, dIn IunLru sI dIn uIur, noI, cu uceeusI repe-
june, ne upropIem de pIeIre. RevoIuLIu Iruncez, zguduInd
Europu pun n ceIe muI uduncI uIe suIe LemeIII, se resImLI
sI nLre romunI; unII dInLre eI se pun n comunIcuLIe cu dIr-
ecLorIuI Iruncez; dur preu muILe LrI, preu muILe sLuvIIe
mpIedIc orIce bun Ispruv. Pe urm, bIruILoruI de Iu
Murengo, n expedILIu su n EgIpeL, vroInd u du Lreub Lur-
cIIor, LrImILe emIsurI n VuIuIIu sI MoIduvIu cu s Iormeze
purLIzunI IdeIIor nou; generosuI RIgus, mguIIndu-se cu
IgduInLeIe IuI BonupurLe, se Iuce propovduILoruI
sIobozenIeI; oprIL n nLreprIndereu su, eI se d cIIIor de
Iu BeIgrud sI moure penLru puLrIe. Dur mourLeu su nu
rmune nerodILoure; sI eu esLe menIL s pregLeusc
regeneruLIu nousLr;. mourLeu IuI RIgus de o purLe,
upsrIIe nesuIerILe u LIrunIIor de uIL purLe; IdeIIe veucuIuI
cure, desI nceL, dur LoL ncepuser u pLrunde nLre
romunI; scrIerIIe IuI PeLru MuIor sI uIe uILor brbuLI
puLrIoLI; conLucLuI cu urmIIIe rusesLI ce uu ocupuL PrIncIp-
uLeIe de Iu 18o6 pun Iu 181z, LouLe ucesLeu pregLesc
nLumpIrIIe de Iu 18z1. n vreme cund, n MoIduvIu, ELerIu
IzbucnesLe sI cIeum Iu sIobozenIe nu numuI pe grecI, dur
pe LouLe popoureIe cresLIne cure gemeuu sub juguI TurcIeI,
Tudor VIudImIrescu rIdIc, pe de uIL purLe, n VuIuIIu,
sLeuguI nuLIonuI, vesLInd romunIIor c vremeu venIse
punLru cu Luru s scuLure sLpunIreu sLrInIIor, s
deprLeze ubuzurIIe cure o rodeuu sI s dobundeusc
guvern nuLIonuI, InLemeIuL pe o surL IIberuI. PornIrIIe sI u
IuI psIIunLI sI u IuI VIudImIrescu uu un ru sIursIL, dur, cu
LouLe ucesLeu, rezuILuLeIe Ior penLru noI sunL nemsuruLe.
nLumpIrIIor de Iu 18z1 sunLem duLorI cu orIce propsIre
ce um IcuL de uLunce, ccI eIe ne-uu desLepLuL duIuI
nuLIonuI ce eru udormIL cu LoLuI. De uLunce muILe
mprejurrI dIn uIur ne vIn n ujuLor; CurLeu proLec Loure,
cu o rspIuL penLru jerLIeIe ce romunII I-uu IcuL de Iu PeL-
ru ceI Mure sI pun Iu puceu de AdrIunopoI, sImLesLe o
ngrIjIre udevruL penLru sourLeu nousLr; sI, desI nc
romunIsmuI nu LrIumI, cum zIce Auron, LoLusI exIsLenLu
poIILIc ncepe u nI se usezu pe LemeIurI muI sLuLornIce. n
urmu muILor pLImIrI, muILor nenorocIrI, un orIzon muI
senIn nI se uruL, puceu de Iu AdrIunopoI se ncIeIe nLre
RusIu sI TurcIu, sI drILurI pIerduLe de veucurI nI se nLorc
nupoI. KIsseIeI, un nume pe cure romunII nu LrebuIe s-I
rosLeusc decuL cu recunosLInL sI drugosLe, esLe nsrcInuL
cu regeneruLIu puLrIeI, cu punereu n Iucrure u pruvIIeIor
menILe s ne Iuc o nuLIe pun Iu mpIInIreu ceI muI murI
IgduInLe, pun Iu ceu muI LemeInIc ncIezsIuIre u
nuLIonuIILLII nousLre, udIc numIreu de domnI pmunLenI,
sI pe vIuL, pe LronurIIe MoIduvIeI sI VuIuIIeI.
Pun uIcI, domnIIor meI, vIne IsLorIu ce um s v
InILIsez. SprIjInuI ceI muI LemeInIc cu s poL ujunge Iu
LeIuI dorIL I usLepL de Iu InduIgenLu d-vousLr sI de Iu
ndejdeu, mguIILoure, c prIn preIecLIIIe meIe voI puLeu
desLepLu n d-vousLr un duI de unIre muI de uproupe nLre
LouLe rumurIIe neumuIuI romunesc sI un InLeres muI vIu
penLru nuLIe sI puLrIe. AceusLu mI-ur II ceu muI scump
rspILIre sI ceu muI bun mbrbLure n LrudnIcuI meu
drum.
nLr-o usemene nLIndere de IsLorIe, cure cuprInde
uLuLeu LImpurI sI uLuLeu IocurI, cIIur cu ceu muI mure Iuure-
umInLe, LrebuIe s Iuc greseII; orIcIne ns vu bInevoI u m
uscuILu cevu, vu nsemnu c eIe se vor nLumpIu dn IIpsu
cunosLInLeIor sI nIcIdecum dIn reuvoInL suu cu vreun scop
uscuns. n InILosureu nLumpIrIIor cure sunL uproupe de
noI sI pe cure suu noI suu prInLII nosLrI Ie-uu vzuL, voI II
cu ceu muI neudormIL prIvegIIere, mrgInIndu-m u v
urLu numuI IupLeIe ImpIInILe, Ir u vroI u v descoperI sI
LeIurIIe uscunse.
n epocu de Iu 18zz sI pun Iu 18q, voI II muI uIes cuL
se vu puLeu muI scurL sI muI obsLesc, nILosundu-v numuI
nLumpIrIIe pubIIce sI uceIe cure uu uvuL o nruurIre
sImLILoure usupru LrII. NoI n-um ujuns nc usu depurLe cu
s puLem LruLu cu neprLInIre IsLo rIu conLemporun;
uceusLu esLe Lreubu vIILorImII. Dumnezeu dur s m
Iereusc de u vroI u m pune cenzoruI convIeLuILorIIor meI,
judecundu-Ie suu crILIcundu-Ie purLureu sI IupLeIe. "AceIu
cure sI nuIL duIuI Iu vrednIcIu unuI IsLorIogruI, zIce Ioun
MIIer, pIerde dIn prIvIreu su orIce uLIngerI momenLuIe sI
purLIcuIure. JurnuIurI poL udunu personuIILLI; n LubIeIe Is-
LorIeI se scrIe numuI vecInIcuI udevur".
|1| CIcero n OruL., cup. q.
PreIut lu Letopisetele Trii Mol-
dovei
Duc vreodInIour sLudIuI IsLorIeI u IosL LrebuILor, uceusLu
esLe n epocu nousLr, n ucesL LImp de Iuos, cund sI ou-
menI pubIIcI sI oumenI prIvuLI, bLrunI sI LInerI, ne-um
vzuL IndIvIduuIILLIIe sIusIuLe sI IIuzIIIe ce nI eruu muI
pIcuLe, sLerse. nLr-un usemeneu LImp, IImunuI de
munLuIre, uILuruI de rzImuL penLru noI esLe sLudIuI IsLor-
IeI, sInguruI orucoI cure ne muI pouLe spune vIILoruI. AcesL
mure udevr I sImLesc muI cu deosebIre nuLIIIe cIvIIIzuLe.
NoI vedem c Iu dunseIe IsLorIu sIngur u mosLenIL LoL In-
LeresuI ce uILduL I uveuu uILe cunosLInLe LeoreLIce; ccI,
LocmuI eIe sImLesc nevoIu de u-sI Iegu prezenLuI cu Lre-
cuLuI. De uceeu, nIcI nLr-un secoI, cIIur n uceI uI benedIc-
LInIIor, nu s-uu pubIIcuL cu usLzI coIecLII muI murI de
cronIce sI de urIce orIgInuIe spre u compIeLu IsLorIu. n
udevr, spre u uveu o IsLorIe, sI ndeosebI IsLorIu LrII suIe,
nImIc muI bun, muI IoIosILor, muI neupruL esLe decuL de u
se nLource Iu IzvoureIe orIgInuIe, udIc de u uveu nuInLeu
su cronIcIIe, bIogruIIIIe, dIpIomeIe, LouLe uceIe ucLe scrIse
cure se ruporLeuz Iu nLumpIrIIe poIILIce, Iu drepLuI pub-
IIc, Iu IegIIe, Iu InsLILuLIIIe, obIceIurIIe sI moruvurIIe LImpur-
IIor LrecuLe; ccI, pusI n IuL cu ucesLe orIgInuIurI, sunLem,
cum um zIs, Iu IzvoureIe IsLorIeI, Ir cu nIcI un InLermedIur
s se pun nLre noI sI nLre ucesLe monumenLe vrednIce de
LoL onoruI. NoI vedem c n LouLe prLIIe unde esLe cevu
progres sLuLurIIe, ocurmuIrIIe, socIeLLIIe, nvLuLII, cu o
deosebIL emuIuLIe, se ocup cu udunureu, cu pubIIcureu,
cu cerceLureu cronIcIIor, IrIsouveIor, ucLeIor, n sIursIL u Lu-
Luror rmsILeIor secolilor LrecuLI. NumuI dup uceusL
urIus Iucrure nuLIIIe uu puLuL ujunge u uveu o IsLorIe.
nsuIIuL de o usemeneu convIcLIe, dIn Irugedu meu
juneLe m-um ocupuL cu udunureu cronIcIIor LrII meIe sI u
orIce ucLe prIvILoure Iu IsLorIu eI. O coIecLIe u ucesLor dIn
urm um pubIIcuL-o n dou LomurI u "ArIIveI romunesLI",
ceu dInLuI revIsL reLrospecLIv n IILeruLuru nousLr.
gduInLu duL n preIuLu ucesLeI revIsLe usLzI o
mpIInesc. Dup muI muIL de zece unI de munc, pubIIc, u
sIursIL, ntrecqc colectie u Letopisetelor Moldctiei.
Muncu uceusLu u IosL penLru mIne munguIereu n
dezndejde, reIugIuI n conLru uruLuIuI, un uzII n conLru
nLumpIrIIor sI u prIgonIrIIor dIn uIur, precum sI u
LuIburrIIor dIn IunLru. nseIuL n LouLe sperunLeIe meIe,
ncIIs n Ruscu, de dou orI desLruL, sLudIuI IeLopIseLeIor,
sInguru IsLorIe nuLIonuI ce uvem pun ucum, u IosL penLru
mIne o nevoIe sI o munLuIre. NIcI c m cIesc, dur, de
muncu muLerIuI ce m-u cosLuL udunureu munuscrIseIor,
conIrunLureu sI coIuLIonureu deosebILeIor LexLurI, sI, n
sIursIL, pubIIcureu uneI edILII pe cuL cu puLInL corecL sI
depIIn. DImpoLrIv, m bucur cu rspILIreu ceu muI
Irumous ce o puLeum usLepLu: usLuzI IsLorIu LrII meIe,
cuprIns muI nuInLe n cuLevu munuscrIse pe cure LImpuI
sI pouLe sI reuuu-vroInL dIn zI n zI Ie mpuLInu, nu muI
esLe n perIcoI de u pIerI; InvenLIu IuI GuLenberg, nmIInd-
o, u usIguruL-o penLru LoLdeuunu; sI usLzI orIsIcIne pouLe
cILI, n udevruLeIe suIe Izvoure, IsLorIu nuLIonuI, ucesL
mure sucerdoL uI gundIrII, IIucru reIIgIeI, u puLrIeI sI u urLe-
Ior.
Muncu meu cu uceusL pubIIcuLIe nu u IosL nIcI u unuI
uuLor, nIcI u unuI compIIuLor; dur, n prIvIreu greuLLIIor
muLerIuIe, poL zIce c u nLrecuL sI pe u unuIu sI pe u uILuIu.
Spre u nu vorbI de LImpuI sI cIeILuIeIIIe ce mI-uu LrebuIL
nLru udunureu munuscrIseIor rzIeLILe n LouLe prLIIe, s-
mI IIe numuI IerLure de u observu c orIgInuIeIe cronIcurIIor
nosLrI sunL, cu puLIne excepLII, pIerduLe; copIIIe ce ne-uu
rmus sunL orI gresILe, orI nLunecuLe prIn rI prescrIILorI;
Iu uILeIe gsIm orI sImLILoure IIpsurI, orI prescurLrI IcuLe
de nIsLe neprIcepuLI compIIuLorI ce preLIndeuu u Iormu o
cronIc dIn unuIeIe deosebILIIor scrIILorI, dIn cure cuuz
IeLopIseLeIe IuI UrecIe sI u IuI MIron CosLIn ujunser u nu
II decuL un sIngur Lrup, uLrIbuIL cund unuIu, cund uILuIu.
DIn ucesLeu provIne c cronIcIIe, cure, cum um zIs, sunL ceI
muI sIgur sI LemeInIc Izvor uI IsLorIeI nuLIonuIe, czuser
nLre romunI nLr-un dIscredIL uLL de mure, ncuL cIne
zIceu IeLopIseLe zIceu busne, cIne zIceu cronici zIceu mituri.
NumuI sLrInII uu IosL muI drepLI penLru opereIe IuI
UrecIe, uIe CosLInesLIIor sI uIe IuI NecuIce. Truducereu
ucesLoru n IImbu greceusc de AmIrus, IcuL dIn poruncu
domnuIuI GrIgore GIIcu, o uIL Lruducere n IImbu
IuLIneusc, pe cure u nLrebuInLuL-o EngeI Iu compunereu
IsLorIeI MoIdoveI, scrIs n IImbu germun, sI muI uIes Lru-
LuLuI despre cronIcIIe MoIduvIeI, scrIs n IrunLuzesLe de dI
Huuse |1|, dovedesLe ndesLuI de preLuI ce cronIcurII nosLrI
uu nuInLeu nvLuLIIor sLrInI. nsuIIuL de ucesLusI respecL
penLru ucesLe monumenLe prInLesLI, eu m-um IerIL de u
Iuce ceu muI mIc scIImbure, sporIre suu scurLure n eIe;
LouL sIIInLu meu u IosL deosbIreu sI ndrepLureu LexLeIor
suu dup orIgInuIurI, unde Ie-um uvuL, suu dup ceIe muI
vecII sI muI puLIn gresILe copII ce um puLuL gsI; sLIu c sI
cu uceusLu coIecLIu meu vu uveu nc muILe IIpsurI, muILe
IucLurI ru cILuLe, muILe duLurI nepoLrIvILe; dur,
ndrepLureu ucesLoru esLe Lreubu orI u IsLorIcIIor ce vor
nLrebuInLu-o, orI u crILIcIIor ce vor ImurI-o. Eu, edILor,
socoL c um IcuL desLuI, uducund Iu bun sIursIL, cu sImpIu
purLIcuIur, neujuLuL de nImenI, o nLreprIndere cure Iu nuLII
muI murI sI cu un pubIIc muI numeros sI muI InLeresuL pen-
Lru IsLorIu puLrIeI, spre u se ndepIInI, u uvuL LrebuInL de
sprIjInuI orI uI guvernuIuI, orI uI socIeLLIIor nvLuLe.
NdjduIesc c, n prIvIreu ImporLunLeI suIe, uceusL
coIecLIe vu II bIne prImIL de romunI; cu LemeIIe u IsLorIeI
LrII, eu LrebuIe s IIe mbrLIsuL de LoLI ce se InLereseuz
de nuLIonuIILuLeu sI de cIvIIIzuLIu nousLr, cure se poL dez-
voILu numuI prIn ujuLoruI IsLorIeI.
Cdereu mperIuIuI consLunLInopoIILun, preponderenLu
IsIumIsmuIuI, mureu deprLure de cenLruI IumInIIor,
desprLIreu prIn neumurI de uIL orIgIne de ceIeIuILe gInLe
romune, neunIreu nLre umbeIe PrIncIpuLe, muI uIes
rzbouIeIe cIvIIe sI desLuIe scIImbrI de guvern cure Ie sunL
urmu, LouLe ucesLeu uu conLrIbuIL Iu decudenLu
nuLIonuIILLII sI Iu sporIreu IgnorunLeI prIn uILureu cIIur u
orIgInII nousLre. De Iu reuducereu umInLe u ucesLeIu uLurn
ucum sI dezvoILureu dIn nou u nuLIonuIILLII sI u cIvIIIzuLIeI.
r ucesLeu, nu LrebuIe s ne mIrm duc Iu noI urLu nu
esLe nc nscuL sI duc IILeruLuru LunjesLe, puIId sI sIub.
ArLeIe sI IILeruLuru, expresIIIe InLeIIgenLeI, n-uu sperunL de
vIuL decuL ucoIo unde eIe sI Lrug orIgIneu dIn nssI
LuIpInu popoureIor. AILmInLreIe eIe nu sunL decuL nIsLe
pIunLe exoLIce pe cure ceI nLuI vunL orI Ie ngIeuL, orI Ie
usuc. Cu s uvem urLe sI IILeruLur nuLIonuI, LrebuIe cu
eIe s IIe IeguLe cu socIeLuLeu, cu credInLeIe, cu obIceIurIIe,
nLr-un cuvunL cu IsLorIu nousLr. NIcIoduL n-um II uvuL
IrumouseIe bIserIcI u ArgesuIuI, u TreI-erurIIIor, u
DrugomIrneI, duc urLu n-ur II IosL InsuIIuL de
sImLmunLuI reIIgIos ce eru mobIIuI sLrmosIIor nosLrI sI
cure Iu eI eru uLuL de sLruns unIL cu sImLmunLuI nuLIonuI,
neIcund, poL zIce, decuL unuI sI uceIusI. Asemene sI usLzI,
nu vom uveu urL sI IILeruLur duc nu ne vom udpu n Iz-
voureIe nuLIonuIILLII nousLre, cure esLe reIIgIu secoIuIuI uI
XX.
NdjduIesc c prIn pubIIcureu cronIcIIor MoIduvIeI,
conLrIbuInd Iu dezvoILureu puLrIoLIsmuIuI, voI conLrIbuI
LoLoduL sI Iu prsIreu uLopIIIor cure pe muILI uu nseIuL
pun ucum, Icundu-I u crede c LrIumIuI nuLIonuIILLII sL
n msurI sIInIce, cund ucesLeu, um depIIn convIcLIe, nu
poL decuL u o pIerde suu ceI puLIn u o compromILe. Turu
nousLr nu prIn grubnIce sI zgomoLouse scIImbrI se pouLe
rIdIcu. ReIormeIe bIunde sI gruduuIe, mbunLLIrIIe serI-
ouse, rspundIreu InsLrucLIeI pubIIce, respectcrec dreptu-
lui tuturor clcselor, ndrepLureu moruvurIIor n IumIIIe,
nLrIreu, sLuLornIcIreu sI respecLureu puLerII ocurmuILoure,
cu orgun uI IegII, ucesLeu sunL sIngureIe eIemenLe de
regeneruLIe penLru noI. OrIce scIImbure sIInIc, orIce pre-
Iucere nprusnIc nu poL s ne IIe decuL IuLuIe. Cund
revoIuLIIIe ncep, cIvIIIzuLIu nceLeuz; rzboIuI nIcIoduL n-
u IcuL decuL u mIsLuI rodurIIe semnuLe n LImpuI pcII.
GunduI meu esLe gros de LouLe ucesLe prIvIrI; us dorI s rup
vIuI ce uscunde vIILoruI puLrIeI meIe; us dorI s IIu mcur
un mInuL pe LrIpoduI PILIeI sI s prorocesc LrII sI nuLIeI
meIe sourLeIe ceIe muI uurILe! n LoL cIIpuI, s nu ne
sperIem decuL cund vom prsI LouL LInLIreu spre bIne sI
progresuI pucInIc sI vom sLu cu bruLeIe ncrucIsuLe, crezund
c LoL esLe pIerduL. n noI esLe cevu Lure, puLernIc,
provIdenLIuI, cure ne-u upruL n nIsLe epocI cund uu czuL
ImperII muIL muI zdruvene. ConsLIInLu nuLIonuI esLe nc
vergur; couju sIngur esLe mbLrunIL. "ExIsLenLu unuI
popor esLe un Iung un, cum u zIs un scrIILor Iruncez, cure sI
eI ure zIIeIe suIe de pucI sI de IumIn sLrIucILoure, LIm-
purIIe suIe de umorLeuI sI de mnouse secerIsurI. S nu
uILm c puLru secoIe de scIuvIe uu upsuL usupru GrecIeI,
Ir cu s pouL smuIge dIn InImu IIIIor eI uceu unLIc
nuLIonuIILuLe pe cure puIosuI IuI MuIomed umenInLu de
u o sLInge penLru de-u purureu". Asemene nuILe
consIderuLII, nLumpIrIIe LImpurIIor LrecuLe, udIc IsLorIu,
nI Ie poL InsuIIu muI cu usurInL. nLr-o epoc cu u nousLr,
pIIn de LouLe decepLIIIe, n cure spIrILeIe uLuL de muIL
Iucreuz sI InImIIe uLuL de vIu sImLesc nevoIIe uneI
credInLe, ce Irun puLem s uvem muI ndesLuILoure pen-
Lru nerbdrIIe sI ndoIeIIIe nousLre decuL cuILuI LrII
nousLre? CILIndu-I IsLorIu, um uveu muI muIL IspIL prIn
LrecuL, ne-um preLuI muI muIL prezenLuI sI um speru muI
muIL de Iu vIILor, ccI unuIeIe nousLre ne-ur urLu vederuL c
provIdenLu nIcIoduL nu ne-u IIpsIL sI c prInLII nosLrI,
desI uu uvuL greuLLI sI pIedIcI pe cure noI nu Ie vom
nLuInI, eI nIcI odInIour n-uu dezndjduIL de dunsII sI de
Luru Ior.
Cu sIursIL u ucesLeI preIeLe, s-mI IIe IerLuL de u o
ncIeIu cu cuvInLeIe unuI IsLorIc Iruncez |z|:
"n ucesL LImp de puLImI poIILIce, n cure esLe usu de
greu cund cInevu sI sImLe cevu ucLIvILuLe de spIrIL de u se
uscunde ugILuLIeI generuIe, cred c um gsIL un mIjIoc de
repuos n sLudIuI serIos uI IsLorIeI. Nu c prIvIreu LrecuLuIuI
sI IspILu secoIeIor m Iuc s m Iepd de nLuIIe meIe
dorInLI de IIberLuLe, cu de nIsLe IIuzII uIe juneLII;
dImpoLrIv, eu m IIpesc cLre eIe dIn muIL n muI muIL.
ToL Iubesc IIberLuLeu, dur cu o uIecLIe muI puLIn
nerbdLoure. mI zIc c n LouLe epocIIe sI n LouLe LrIIe s-
uu uIIuL muILI oumenI cure, nLr-o sILuuLIe sI cu opInII deo-
sebILe de uIe meIe, uu resImLIL uceeusI nevoIe cu sI mIne,
dur c ceI muI muILI uu murIL nuInLe de u vedeu
reuIIzundu-se uceeu ce eI unLIcIpuu n Idee. ucrureu
ucesLeI IumI se svursesLe nceL, sI IIecure generuLIe ce Lrece
nu Iuce decuL u Isu o pIuLr penLru zIdIreu edIIIcIuIuI ce-I
vIseuz spIrILeIe IIerbInLI. AceusL convIcLIe, muI muIL
gruv decuL LrIsL, nu sIbesLe penLru IndIvIzI duLorIu de u
merge drepL prInLre nseIcIunIIe InLeresuIuI sI uIe
deserLcIunII, nIcI penLru popoure duLorIu de u-sI psLru
demnILuLeu nuLIonuI; ccI, duc nu esLe decuL nenorocIre
de u II mpIIuL prIn puLereu mprejurrIIor, esLe rusIne de u
se urLu servII". usII, 1o uprII 18=z.
|1| VezI Notices et extrcits des mcnuscrits de lc biblio-
theque du roi et cutres biblitheques publies pcr l'Institut
roucl de Ircnce, Pcris, Imprimerie rcucle, t. XI:..
|z| Lettres sur l'histoire de Ircnce pur AugusLIn TII-
errv, Lettre premiere.
PreIut lu Cronicile Romniei suo
Letopisetele Molduviei si Vuluhiei
u 1o uprIIIe, unuI ucesLu, 18;z, s-uu mpIInIL douzecI de
unI de cund um duL Iu IumIn nLuIu edILIune u
Letopisetelor Moldotei. AsLzI pubIIc, cu u douu edILIune,
Cronicile Romcniei.
n ucesL InLervuI de douzecI de unI, cuLe s-uu peLrecuL
n Luru nousLr! nssI Luru s-u LrunsIormuL! VIsuI
sLrmosIIor nosLrI, mureIe scop nuLIonuI uI IuI SLeIun sI uI
IuI MIIuI, s-u reuIIzuL: cstczi ctem o Romcnie. n IsLorIu
popoureIor IumII moderne, cu deosebIre demn de LouL
mIrureu esLe sourLu nuLIunII romune! DIn ncepuL
nconjuruL de puLernIcI vecInI, n IupL secuIur cu eI,
supus upoI sI sIusIuL n muI muILe LruncIIurI, nu o duL
eu u IosL pe murgIneu prpusLIeI; nu o duL exIsLenLu sI
cIIur numeIe su uu IosL n ujunuI de u II sLerse dIn curLeu
omenIrII; sI, IupL curIos, LocmuI n uceIe momenLe de
durere, cund IIII eI ceI muI energIcI, ceI muI pIInI de
credInL n vILuIILuLeu gInLeI romune desperuu, LocmuI
uLuncI provIdenLu Iuu de mun pe nuLIuneu nousLr cu pe o
IIIc IubIL nLre IIIceIe ceIe muI IubILe, o scoLeu dIn LouLe
perIcoIeIe sI o renILu muI Lunr sI muI zdruvn decuL
Iusese nuInLeu oreI pIeIrII. N-uvem, dur, drepL, noI
romunII, de u susLIne c Iu gurIIe DunrII de Jos nou nI s-
u duL o mIsIune de mpIInIL? Se upropIe zoo de unI de cund
- n mIjIocuI rezbeIeIor exLerIoure sI cIvIIe, n mIjIocuI u
LoL IeIuI de LIrunII dIn IunLru, sub cure upoI sI-u pIerduL sI
vIuLu - MIron CosLIn, n 16;;, scrIInd Litopisetul
Moldotei, zIceu ucesLe durerouse cuvInLe: "Ce sosIr
usupru nousLr cumpIILe ucesLe vremI de ucum, de nu sLm
de scrIsourI, cI de grIje sI suspInurI; sI Iu ucesL IeI de
scrIsoure gund sIobod sI Ir vuIurI LrebuIusLe; Iur noI
prIvIm cumpIILe vremI sI cumpn mure pmunLuIuI nos-
Lru sI nou!" CIncIzecI de unI muI LurzIu, sILuuLIuneu de-
venIse sI muI reu; sI bIeLuI on NecuIce, uproupe de u-sI
ncIIde ocIII, dup o Iung vIuL pIIn de IurLunI, sLrIgu n
mureu su durere: "OI! OI! OI! Sruc Lur u MoIdoveI! Ce
sorLI de vIuL LI-uu czuL! Cum u muI rmus om LrILor n
LIne de mure mIrure esLe, cu uLuLeu spurccIunI de obIceI-
urI ce se Lrug pun uzI n LIne, MoIdovo!" eLc. Cund use-
mene uccenLe durerouse Ieseuu dIn pIepLuI bLrunIIor
nosLrI cronIcurI, IIecure dIn eI om de sLuL nsemnuL uI LIm-
puIuI su - MIron CosLIn, mure vornIc uI MoIdoveI, cure
zIceu IuI Ducu vod: "S nu dm IocuI, c pmunLuI ucesLu
esLe IrmunLuL cu sungeIe mosIIor sI sLrmosIIor nosLrI"; sI
on NecuIce, uILImuI IuLmun, purLLor de rezbeI, cure, n
IrunLeu osLIrII moIdovene, u conLrIbuIL Iu suIvureu IuI PeLru
ceI Mure pe LrmuI PruLuIuI, eI nu numuI urLuu durerIIe
LrIsLuIuI secoI n cure LrIuu, dur prevedeuu sI prevesLeuu
vIILoureIe nenorocIrI uIe LrII: LIereu suu IzgonIreu uILImI-
Ior domnI romunI, secoIuI de IIer sI de LIn uI IunurIoLIIor,
preIucereu oruseIor dunrene n ceLLI LurcesLI, cedureu pe
un LImp u bunuLuIuI CruIoveI, pIerdereu pun usLzI u Bu-
covIneI sI u BusurubIeI, n IIne muI muIL decuL ImInenLu
sLergere u LrIIor romune de pe IurLu EuropeI!
SI, cu LouLe ucesLeu, dup grozuvuI poLop sLrIucesLe
curcubeuI rensenInrII orIzonLuIuI romunesc! Mureu
revoIuLIune Iruncez zIce popoureIor, cu sI CIrIsL IuI uzr,
Sculcti-tc! NumeIe IuI NupoIeon, cu n LouL Iumeu,
sLrbuLe sI Iu Dunreu de Jos! SImLmunLuI nuLIonuI
renusLe. Tudor VIudImIrescu revendIc drepLurIIe nu
numuI uIe LrII, dur sI uIe cIuseIor dezmosLenILe. EI Iu urmu
nu numuI n conLru IunurIoLIIor, dur sI n conLru boIerIIor
suu u despoitorilor norodului, spre u nLrebuInLu proprIIIe
suIe cuvInLe |1|. RevoIuLIuneu su nuLIonuI, sI LoLoduL
socIuI, esLe sumbureIe nu numuI uI revoIuLIunII dIn 18q8,
dur sI uI ucLuIuI de emuncIpuLIune dIn z muI 186q.
unurIoLII se Izgonesc dIn domnIu MoIdoveI sI u TrII
RomunesLI. Pe urm nusLe rezbeIuI nLre RusIu sI TurcIu
dIn 18z8-18z. Puceu de Iu AdrIunopoI se ncIeIe. AuLo-
nomIu prIncIpuLeIor se consIInLesLe prIn ucesL LruLuL n
cIIp pozILIv. Domniile romcne ticqere si clese, dupc dct-
inc strcbunc, se ren[iinteczc. Un guvern nLemeIuL pe
unume IegI sI usezmInLe, supus conLroIuIuI cduncrilor
obstesti, nIocuIesLe ocurmuIreu desIrunuL sI desLrucLrIce
u despoLIIor sLrInI; sI qintec romcnc nu piere.
Dur noI nenorocIrI vIn s upese vecIIIe coIonII uIe IuI
TruIun. ProLecLoruLuI rusesc degenereuz n proconsuIuL.
DomnII nu sunL decuL nIsLe IocoLenenLI uI consuIIIor
LuruIuI. ToL sImLmunLuI de nuLIonuIILuLe sI de IIberLuLe
esLe InLerzIs sI nbusIL! RevoIuLIuneu Iruncez dIn 18q8 sI
uII rsuneLuI - cu n LouL Europu - n usI sI n
BucuresLI! ns mIscureu esLe n curund reprImuL.
OcupuLIuneu Lurco-ruseusc vIne n ujuLoruI reucLIunII dIn
IunLru. AuLonomIu LrII redevIne un sImpIu cuvunL,
gurunLIIIe nuLIonuIe sI consLILuLIonuIe uIe LruLuLuIuI de Iu
AdrIunopoI se nIocuIesc prIn IIdousu convenLIune de Iu
BuILu-Imun, cure esLe neguLIuneu u LouL IndependenLu, u
LouL IIberLuLeu sI IeguIILuLeu dIn IunLru! DomnII nu se
muI uIeg de Lur; eI se numesc n ConsLunLInopoI suu, muI
bIne zIcund, n PeLersburg; sI noLu conLeIuI NesseIrode
conLesL nuLIunII romune pun sI gIorIousu su orIgIne!
Cund prezenLuI eru uLuL de negru, IuL sI vIILoruI ce n 18=z
ne usLepLu! PrIncIpuLeIe eruu n ujunuI de u II IuuLe de cLre
RusIu zcloq pentru cheic S[cntului Mormcnt! Sub preLexL
de u se ocroLI grecII orLodocsI, romunII orLodocsI uveuu u-sI
vedeu Luru ocupuL de urmIIIe mpruLuIuI orLodox sI duL
prud LuLuror reIeIor rezbeIuIuI! Cu usemeneu LrecuL,
prezenL sI vIILor, cum, dur, s nu desperm de sourLu LrII
sI u nuLIunII nousLre, cu LouLe c uLunceu erum n vursLu
sperunLeI, erum junI! Cum, dur, n 18q-18=z, cund um
svursIL pubIIcureu coIecLIunII cronIcIIor moIdovene, s nu
IIu sI eu IovIL de uceu ngrIjIre durerous despre vIILoruI
nosLru, pe cure o resImLeu LouL generuLIuneu
conLemporun, s[csictc n inditiduclitctile scle, lotitc n
iluziunile scle mci plccute; sI usu, cIIur n cupuI uceIeI
edILIunI s recomund InImIIor IovILe de durerIIe puLrIeI sLu-
dIuI IsLorIeI nuLIonuIe, cu IImunuI de munLuIre, cu sInguruI
orucoI ce ne muI puLeu spune vIILoruI? |z| EI bIne, LocmuI
uLunceu, cund nuLIuneu renunLu cIIur Iu sperunL, runcIu,
AngIIu sI LuIIu rIdIcuu mnusu ce RusIu uruncuse IumII
cIvIIIzuLe. RezbeIuI CrImeeI nusLe! DrupeIeIe puLerIIor uII-
uLe IuIIuIe pe zIdurIIe sIrumuLe uIe SebusLopoIeI. n uceIusI
LImp, o mun de romunI se Iuc peIerInII sI uposLoIII
nuLIonuIILLII Ior. EI sLrbuL n oIIcInIIe preseI sI n cubIne-
LeIe dIpIomuLIIor; gIusuI Ior ujunge pun Iu LronurIIe mon-
urIIIor, urbILrII IumII! EnergIu sI eIocvenLu Ior devIne
sLpunu opInIeI pubIIce; sI RomunIu esLe copIIuI de
predIIecLIune uI EuropeI, precum Iusese EIudu n
18z1-18z8!
Puceu de Iu PurIs se ncIeIe n 18Jo murLIe 18=6.
RomunII sunL cIemuLI de u se rosLI nsIsI eI n prIvInLu
vIILoureI orgunIzuLIunI u puLrIeI Ior; sI nudIns LrImIsI uI
AreopuguIuI europeun vIn n BucuresLI sI n usI spre u us-
cuILu gIusuI sI dorInLeIe uneI nuLIunI desLepLuL dIn
mormunL!
VunLuI IIberLLII mprsLIe nourII negrI de pe orIzonLuI
DunrII de Jos. Ce mure, ce Irumous epoc ncepe uLuncI!
Dup secoIe de despoLIsm sI de njosIre nuLIonuI sI
socIuI, LouLe cIuseIe poporuIuI romun se nLrunesc n
udunrIIe-mume dIn 18=;! rLIu romuneusc renusLe! Pe
uceIeusI bncI sI penLru uceIusI mure scop: Iormureu sLuLu-
IuI romun, se nLrunesc, nLr-o sLrungLur de mun,
domnI, boIerI sI sLenI. ALunce n-um muI uvuL u scrIe IsLor-
Ie, cm [ccut istorie!
MoIdovu, cu LouL IndIvIduuIILuLeu su IsLorIc, cu LouLe
InLereseIe suIe proprII, uvund consLIInLu murIIor sucrIIIcII
muLerIuIe ce uveu s Iuc n Iuvoureu uneI murI IdeI, esLe
subIIm de ubneguLIune! Eu se rosLesLe ununIm n Iu-
voureu UnIrII! Spre u ujunge Iu puLInLu de u se rosLI IIber,
eu uveu nevoIe u se IupLu, sI se IupL cu brbLIe, sI n con-
Lru InIIuenLeI ucLIve dIn uIur dIn purLeu TurcIeI sI u Aus-
LrIeI, sI n conLru presIunII Ir de murgInI u guvernuIuI vIL-
rIg uI IuI VogorIdI, runduIL cuImucum cu mIsIune unume de
u combuLe uspIruLIunIIe nuLIonuIe! ProLecLor ucLIv sI gener-
os uI ucesLor uspIruLIunI esLe NupoIeon , cuL u mprLIL
genIuI bIneIcLor uI RomunIeI.
RusIu uLuncI sI prsesLe sI eu poIILIcu gresILu sI se
nLource Iu poIILIcu dreupL dIn LImpuI LruLuLeIor de KuIn-
urgI sI de AdrIunopoI. AILureu cu runcIu, eu sprIjIn
Ideeu UnIrII, pe cure deju o recunoscuse sI o gurunLuse n
prIncIpIu prIn ReguIumenLuI orgunIc dIn 18z. PrusIu sI
LuIIu, sI upoI sI AngIIu, Iuu sub scuLuI Ior dorInLeIe sI
LrebuInLeIe nuLIunII romune. SI usLIeI se ncIeIe
ConvenLIuneu de Iu PurIs, cure, duc nu ne du UnIreu, dur
ceI puLIn ne du mIjIouceIe sI puLInLu de u ujunge Iu reuIIz-
ureu eI! Si csc rencsterec Romcniei detine o reclitctel De
Iu 18= pun Iu 186q, ce n-um IcuL! AIegereu unuI sIngur
domn penLru umbeIe prIncIpuLe; sI, n curund, cu
consecInL, unirec tcrilor plinc si ntrecqc, secuIurIzureu
uverIIor mnsLIrIIor ncIInuLe sI nencIInuLe; oborureu
cIcII (boIerescuI), mpropIeLrIreu LrunIIor! Mureu cIesLI-
une socIuI cure preLuLIndenI u cosLuL sucrIIIcII muLerIuIe
coIosuIe, ruInu de cIuse nLregI sI sIrouIe de sunge, n
RomunIu se dezIeug Ir nIcI o pIcLur de sunge, Ir ru-
Inu nImnuI; bu cIIur dIn conLru, de Iu uI doIIeu un
producLIu ugrIcoI se ndoIesLe sI bonurIIe ruruIe suIv
uvereu u suLe de proprIeLurI nduLoruLI! SI upoI eguIu
ndrILuIre u LuLuror cIuseIor socIeLLII romune; suIrugIuI
unIversuI; nsLrucLIuneu pubIIc generuI, gruLuIL sI obIIg-
uLoure; nurmureu nLregII nuLIunI, cu prIncIpIu, sI n IupL o
urmuL numerous sI bIne orgunIzuL, cum Dunreu de Jos
nu vzuse o usemeneu dIn LImpurIIe IuI SLeIun sI MIIuI! SI
cuLe uILe reIorme, udevruL IIberuIe! UnIIIcureu codurIIor,
cu murILugIuI cIvII, cu jurIuI, cu oborureu pedepseI de
mourLe; Iegeu judeLeun; Iegeu comunuI; cumere de
comerL sI de ugrIcuILur; concursurIIe sI expozILIunIIe de
ugrIcuILur sI de IndusLrIe nuLIonuI, sIsLemuI meLrIc,
zecImuI eLc. eLc. SI muI presus de LouLe, rupereu
ConvenLIunII de Iu PurIs, ncuL eu mrgIneu uuLonomIu
LrII, sI, cu preumbuIuI Iu SLuLuLuI dIn 186q, Europu
recunoscund RomunIeI dreptul cbsolut de c-si pre[cce
quternul si leqile dinuntru dupc trebuintele si interesele
scle, [crc cel mci mic cmestec si intertentiune din c[crc!
S-upoI, s-u puLuL susLIne c Douc Mci u IosL o IovILur de
sLuL, un ucL cure n deuIur resLuLornIceu RomunIu n LouLe
drepLurIIe suIe de nuLIune IIber sI uuLonom, sI n IunLru
sIrumu oIIgurIIu sI cIemu un mIIIon de romunI Iu vIuLu
poIILIc sI Iu proprIeLuLeu emuncIpuL de IegLurIIe cIcII sI
uIe drepLurIIor IeuduIe!
uL ce u IcuL generuLIu de Iu 18q8-186q, generuLIune
Iu cure, s-mI IIe permIs, nu Ir ouresIcure mundrIe, de u
m numru sI eu!
Dur, ucesLe reIorme oduL procIumuLe, nu muI eru
decuL de u Ie upIIcu cu nLeIepcIune, cu sIncerILuLe sI de u Ie
conservu cu brbLIe. DIn nenorocIre, ceI de sus n-uu uvuL
ndesLuI puLere moruI spre u evILu n punereu Ior n Iuc-
rure greseIeIe sI muI uIes ubuzurIIe! Bu, muI muIL, upIIcureu
Ior u IosL ncredInLuL unor oumenI cure nu puLeuu s Ie
Iubeusc, ccI nIcI n-uu proIesuL, nIcI n-uu IupLuL vreoduL
n vIuLu Ior penLru dobundIreu Ior!
Duc um IosL Ir cruLure penLru ceI de sus, nu se cu-
vIne s IIu muI InduIgenL penLru ceI de jos, cure n-uu uvuL
ndesLuI rbdure sI brbLIe spre u se IupLu, pe cuIe IeguI,
penLru vIndecureu greseIIIor sI nILurureu ubuzurIIor! Si
cst[el se [ccu :: [ebrucrie :8!
us generuLIuneI june, ucLuuIe, cure succedeuz
generuLIunII meIe, cure ure u LrI sub regImuI creuL n 1866,
s Iuc cu ucLuI svursIL n noupLeu de 11 IebruurIe sI
consecInLeIe suIe s IrucLIIIce n bIne penLru mrIreu sI Ier-
IcIreu RomunIeI!
DepurLe dur de mIne Ideeu de u zIce un sIngur cuvunL
de bIum usupru ucesLor evenImenLe! ns mI voI permILe
numuI o nLrebure: cund vedem c, cu LouLe gurunLIIIe de
IndependenL sI de puLere ce ne usIgur IIusLru dInusLIe
creIu nuLIuneu romun u ncredInLuL prezenLuI sI vIILoruI
su, uuLonomIu LrII recunoscuL de nLreugu Europ n
186q, nLr-un cIIp soIemn, usLzI esLe pus dIn nou n
cIesLIune; cund neconLenIL sunLem umenInLuLI cu
conIerInLe sI cu InLervenLIunI sLrIne, n uIucerI cu LoLuI de
resorLuI udmInIsLruLIunII nousLre dIn IunLru, dI e.
conIerInLu penLru cIIe IeruLe, conIerInLu penLru jIdovI eLc.,
nu ne vedem prIn nssI uceusLu renupoIuLI n uceIe LIm-
purI de perIcoIe sI de njosIre nuLIonuI, de cure ne socoL-
Isem suIvuLI penLru de-u purureu; sI usu, nu sunLem pouLe
sIIILI de u repeLu sI noI LIpLuI de durere uI IuI MIron
CosLIn: Noi pritim cumplite tremi si cumpcnc mcre
pcmcntului nostru si nouc!
S sperm, s credem c DumnezeuI prInLIIor nosLrI,
cure nu o duL ne-u suIvuL pmunLuI sI neumuI, cIIur n oru
pIeIreI, nu ne vu IIpsI sI ucum cu puLernIcuI su bruL! S ne
nLrIm cu IubIre n ncredereu c generuLIuneu jun vu
uveu desLuI InLeIIgenL, puLrIoLIsm sI brbLIe spre u
psLru sI upru exIsLenLu sI drepLurIIe RomunIeI, nLrunIL
sI orgunIzuL de generuLIuneu bLrun, nu Ir ouresIcure
Lrude sI sucrIIIcII! n ucesLe cugeLrI reLrospecLIve um
nLreprIns pubIIcureu ucesLeI noI edILIunI u uneI IucrrI Iu-
borIouse u juneLeI meIe. M-um IoIosIL de vucunLeIe poIILIce
Iu cure uu ucum recurs muI muILI brbuLI poIILIcI, cure, cu sI
mIne, cred c nu prIn resLuuruLIuneu LrecuLuIuI se pouLe
Iondu sI usIguru vIILoruI ucesLeI LrI! Cund rosLesc ucesLe
cuvInLe, eu sunL depurLe de u exprImu, penLru mIne, ceu
muI mIc prere de ru penLru neucLIvILuLeu meu poIILIc.
DIn conLru, eu bInecuvunLez reLrugereu meu, penLru c mI-
u duL LImpuI sI pIcereu de u m nLource Iu nIsLe sLudII
cure dIn Irugedu vursLu mI-uu IosL IubILe. AcesLe sLudII mI
sunL ucum sI muI scumpe, IIIndc, dup uLuLeu IupLe cure
n curs de muI bIne de LreIzecI de unI uu ugILuL vIuLu meu,
usLzI mI duu o pIcuL dIsLrucLIune sI o duIce munguIere!
Bu, muI muIL; eIe mI nLresc curucLeruI sI, puIndu-mI nc
o duL nuInLe exempIuI uLuLor brbuLI uI vecIeI RomunIu,
cure drepL rspIuL u murIIor Ior IupLe n-uu cuIes decuL
mourLeu, exIIuI sI prIgonIreu, m nvuL u prIvI cu sunge
rece dusmnIIIe Iu cure um IosL sI sunL nc expus. AsLIeI,
Lure de usemeneu IecLIunI, eu nu psLrez penLru mIne nIcI o
runcun. SI ucesLe oduL zIse n LreucL, cum s nu-mI
Iubesc Luru, Luru sLrmosIIor meI sI, o sperez, sI Luru
copIIIor meI? Cum s nu o bInecuvunLez sI s nu-I doresc
desLInuLeIe ceIe muI IungI sI ceIe muI Irumouse, eI, cure uu
IcuL penLru mIne ceeu ce n-u IcuL penLru IIII sI ceI muI
IIusLrI, dundu-mI ocuzIuneu, rur n vIuLu LuLuror
brbuLIIor poIILIcI dIn LouLe LurIIe sI dIn LouLe epocIIe, de u
puLeu seceru, nc nuInLe de u ujunge Iu buLruneLe,
smunLu ce n LImpuI LInereLII um pus n pmunLuI nusLerII
meIe? Du, bInecuvunLez Luru meu, penLru c mI-u duL ruru
IerIcIre de u puLeu LrunsIormu n IegI pozILIve prIncIpIIIe
cure mI-uu ncIzIL InImu n prImvuru vIeLII sI uu IormuL
buzu ucLIvILLII unIIor meI poIILIcI.
Erum sLudenL Iu UnIversILuLeu dIn BerIIn, cund, n
186, de-ubIu n vursL de 1 unI, um InLruL pe scenu
pubIIcILLII cu o brosur, scrIs n IImbu Iruncez ||, prIn
cure, descrIInd sourLu LIgunIIor dIn RomunIu, um ncepuL u
combuLe scIuvIu neugr. Curund dup uceeu um combLuL
cu o ur muI energIc scIuvIu uIb.
AsLIeI dIn LInereLeIe meIe m IIesc c um IcuL purLe
dIn uceu mIcu coIorL de junI cure dIn emuncIpureu
LIgunIIor sI u LrunIIor uu IcuL progrumuI vIeLII Ior poIILIce.
Sub domnIu IuI MIIuI SLurdzu um uvuL onoureu de u Ie-
IIcILu, n numeIe junImII IIberuIe, pe ucesL domn, penLru
emuncIpureu LIgunIIor domnesLI sI mnsLIresLI. Sub dom-
nIu bunuIuI sI IerIcILuIuI nLru umInLIre GrIgore GIIcu um
IucruL mpreun cu purLIduI unIonIsL penLru emuncIpureu
LIgunIIor purLIcuIurI. n IIne, n 1q uugusL 186q, cu prIm
mInIsLru uI LrII meIe, um dIrIjuL sI conLrusemnuL decreLuI
prIn cure AIexundru on oborec clccc si mproprietcrec
pe tcrcnii romcni. Cum dur s nu Iubesc uceusL Lur uLuL
de bun, cure m-u pus n pozILIuneu de u-mI IIpI numeIe Iu
LouLe uceIe IegI nemurILoure dIn 186q, ce uu sIrumuL oI-
IgurIIu, purureu IuLuI RomunIeI, sI un mIIIon de IIoLI I-uu
IcuL ceLLenI, dundu-Ie voL, pumunL, pusc sI scouIu?
uL ceeu ce m Iuce su-mI Iubesc Luru dIn LouLe puLerIIe
InImII; eu o Iubesc cIIur penLru dusmunII ce mI-u duL; cucI,
n prIgonIrIIe ce ucesLIu mI-uu IcuL, eI s-uu urLuL uLuL de
mIcI cu suIIeLuI sI cu mIjIouceIe cu cure m-uu uLucuL, ncuL
uu dovedIL cu eI nu voIuu u IovI persounu sI deIecLeIe meIe,
cI prIncIpIIIe Iu LrIumIuI croru um IucruL - pouLe pe cI
dIIerILe - cu LoLI compunIonII meI de juneLe sI de vursL
brbLeusc, penLru cure IIberLuLeu sI nuLIonuIILuLeu n-uu
IosL numuI nIsLe zudurnIce cuvInLe. Dur nLorcundu-mI
ocIII spre mIscureu poIILIc dIn uILImII douzecI de unI,
Ir su voIesc, m-um uIunecuL pe LrumuI ucLuuIILLII; sI,
regreLund uceusL scpure dIn vedere, revIn dIrecL Iu
sujeLuI meu, spre u vorbI ucum de mIscureu IILerur-
IsLorIc dIn uceeusI epoc. AIuru de N. BIcescu, cure pro-
mILeu RomunIeI un IsLorIc, dur pe cure mourLeu I-u rpIL
Iur de LImp, un sIngur mure LuIenL nu s-u IvIL spre u du
LrII ceeu ce-I IIpsesLe pun usLzI: o istorie nctionclc. Nu u
IosL LoL usu sI cu pubIIcureu uceIor scrIerI sI ucLe menILe de
u pregLI sI nIesnI cuIeu vIILoruIuI IsLorIc. AIcI ne puLem
III c uILImII douzecI de unI n-uu IosL deIoc sLerIII! "Ar-
IIvu romuneusc", nLuIu coIecLIune IsLorIc, pubIIcuL de
mIne cu muIL nuInLeu unuIuI 18q8, sI "MuguzInuI IsLorIc",
pubIIcuL dup uceeu de N. BIcescu sI Treb. uurIun, uu
uvuL cu demnI succesorI "UrIcuruI" IuI TI. Codrescu, "Tezu-
uruI de monumenLe IsLorIce" uI IuI A. PupIu IurIunu, "Ar-
IIvu IsLorIc" u IuI B. Hjdeu, "CoIumnu IuI TruIun", ce se
redIge sI ucum LoL de ucesLusI, "ALeneuI" sI "AnuuruI
InsLrucLIunII pubIIce" de V. AIexundrescu, revIsLu de pesLe
CurpuLI "TrunsIIvunIu" sI uILe revIsLe sI coIecLIunI cure uu
scos Iu IveuI nenumruLe sI preLIouse documenLe! CronIcu
IuI SIncuI u IosL suIvuL de pIeIre prIn drnIcIu sI ngrIjIreu
puLrIoLIc u IuI GrIgore GIIcu, domnuI MoIdoveI. ucrrI
ImporLunLe penLru IsLorIu romuneusc s-uu pubIIcuL upoI n
UngurIu sI TrunsIIvunIu, n RusIu, PoIonIu sI ceIeIuILe LrI
sIuve! nvLuLu GermunIe sI bInevoILoureu nou runcIe uu
scos Iu IumIn muI muILe pubIIcuLIunI de InLeres penLru
romunI. AsLIeI, n condILIunIIe ucLuuIe uIe IILeruLurII
nousLre IsLorIce sI muILumIL IIberuIIsmuIuI cu cure usLzI
LouLe guverneIe sI LouLe socIeLLIIe nvLuLe descIId bIbII-
oLecIIe sI urIIveIe Ior InvesLIguLIunIIor nvLuLIIor,
muILumIL usemeneu sI nIesnIrII sI IeILInLLII cu cure, prIn
cIIe IeruLe, romunII poL usLzI cILorI pun Iu
exLremILLIIe EuropeI, eu cred c LImpuI u sosIL cu sI
RomunIu s uIb o IsLorIe nuLIonuI!
Cu pregLIre Iu uceusL vIILoure IsLorIe, cred u conLrIbuI
sI eu prIn pubIIcureu coIecLIunII compIeLe u cronIcIIor
romune, cuLe ne sunL cunoscuLe sI psLruLe pun usLzI. Bu,
susLIn c pun Iu pubIIcureu uneI IsLorII nuLIonuIe, LoL
IeLopIseLeIe scrIse de bLrunII nosLrI, cu LouLe deIecLeIe sI
nendepIInIrIIe Ior, sunL ceu muI bun sI muI InLeresunL Is-
LorIe u RomunIeI!
D-I B. Husdeu, u cruIu IucrrI, merILe sI upLILudIne
rur penLru IsLorIu LrII, sunL eu ceI dInLuI u Ie recunousLe,
n concIuzIunIIe suIe crILIce usupru uneI cronIcI vecII u
MoIdoveI, pe cure d-su u descoperIL-o, nLr-o Lruducere
poIon, sI pe cure d-su o cuIIIIc de Cronicc putnecnc, zIce
c Iucrureu meu, udIc nLuIu edILIune u Letopisetelor Mol-
dotei, esLe purLIuI sI nu suLIsIuce LouLe exIgenLeIe sLIInLeI
moderne. ApoI, conLInu: "Nu sI pouLe ncIIpuI cInevu
cuL IumIn ur revrsu usupru IsLorIeI nousLre, mcur con-
LexLuI unuIILIc uI vurIunLeIor. Vom du un exempIu: unuIeIe
IuI UrecIe ne sunL cunoscuLe pun ucum numuI n nIsLe
copII, muI muIL suu muI puLIn moderne sI modernIzuLe.
Iecure copIe dIIeresLe de LouLe ceIeIuILe, sI numuI crILIcu ur
II n sLure u resLubIII LexLuI prImILIv eLc."
DorInLu nLuI u dIuI Husdeu, de u se Iuce n prIvInLu
cronIcIIor romune o Iucrure compIeL, usLzI se reuIIzeuz
prIn uceusL edILIune, cure cuprInde LouLe cronIcIIe MoIdo-
veI sI uIe TrII RomunesLI, LIprILe sI munuscrIse, cuLe ne
sunL cunoscuLe pun usLzI.
DorInLu u douu, de u se pubIIcu conLexLuI vurIunLeIor,
cred c n prIvInLu cronIcII IuI UrecIe sI u IuI MIron CosLIn
esLe mpIInIL! u ceIeIuILe cronIcI, conLexLuI vurIunLeIor ur
II de prIsos, cund s-uu IuuL de buz Iu LIprIre muI LoL-
deuunu nsesI orIgInuIeIe! CuL de u se Iuce o Iucrure
modern crILIc despre IeLopIseLe, n conIormILuLe cu
prescrIpLIunIIe sLIInLeI moderne, sI eu um exprImuL uceeusI
dorInL deju Iu pubIIcureu nLuIeI edILIunI. uL ce zIceum n
preIuLu uceIeI edILIunI: "SLIu c coIecLIuneu meu vu uveu
nc muILe IIpsurI, muILe IupLe ru cILuLe, muILe duLe nepo-
LrIvILe; dur ndrepLureu ucesLoru esLe Lreubu orI u IsLorIcIIor
ce vor nLrebuInLuL-o, orI u crILIcIIor ce vor ImurI-o". Ce
zIceum uLunce, o zIc sI ucum. OduL Luru nzesLruL cu pub-
IIcureu uneI coIecLIunI compIeLe u cronIcIIor suIe, vu venI
desIgur un erudIL cure vu Iuce Iucrureu ceruL de d-I
Hjdeu. PouLe d-su nsusI vu ndepIInI uceusL LrebuInL, cu
unuI ce ure LouL cupucILuLeu penLru u o puLeu Iuce cu suc-
ces. ns, pun uLuncI, Iucrureu de mure ImporLunL eru sI
esLe de u scpu de Iu pIeIre unuIeIe nousLre, cure, IIInd
numuI n munuscrIse, dIn zI n zI uu dIspruL sI, dIn
nenorocIre, dIspur sI usLzI! Cund ns dI Husdeu preLInde
c cronIcu IuI UrecIe ur II reprodus numuI dup nIsLe
copII muI muIL suu muI puLIn modernIzuLe, d-su esLe n
mure eroure. CronIcu IuI UrecIe, pubIIcuL penLru nLuIusI
duL de mIne, esLe scous de pe un munuscrIs cure, duc nu
esLe orIgInuIuI, dur esLe neLgduIL ceu dInLuI suu unu dIn
ceIe dInLuI copII uIe cronIcII IuI UrecIe compIIuL de MIron
CosLIn! MunuscrIsuI ucesLu numr o vecIIme de ceI puLIn
dou suLe de unI! Ceeu ce s-u IcuL cu UrecIe s-u IcuL cu
LoLI ceIIuILI cronIcurI. EdILIuneu meu esLe IcuL nu dup
copII moderne suu modernIzuLe; eu reproduce cu un re-
specL IIIIuI LexLuI cIIur uI orIgInuIuIuI suu uI copIIIor ceIor
muI vecII cunoscuLe pun usLzI. Nu cred, o spun cu
ouresIcure IuI, cu cInevu s II uvuL sub ocII sI s II sLudIuL
un numr muI mure de cronIce decuL eu |q|. BIbIIoLecu
pubIIc dIn usI posed o coIecLIe InLeresunL de vreo zece
IeLopIseLe munuscrIse. TouLe ucesLeu s-uu sLudIuL de mIne,
IIIndc uu IosL uIe meIe, sI dup svursIreu nLuIeI edILIunI
uu IosL ceduLe bIbIIoLecII |=|. BIbIIoLecu dIn BucuresLI ure
usemeneu vreo puLru IeLopIseLe; sI pe ucesLeu Ie-um cer-
ceLuL, cu LouLe c nu oIer nImIc InLeresunL, IIInd numuI
nIsLe copII moderne.
PreLuLIndenI unde um uIIuL c exIsL vreun IeLopIseL
munuscrIs n-um cruLuL nIcI LImp, nIcI sucrIIIcII spre u-I
puLeu dobundI penLru sLudIere. AceusLu se vu dovedI prIn
IIsLu munuscrIseIor ce um nLrebuInLuL Iu pubIIcureu ucesLeI
coIecLIunI sI cu cure se vu ncIeIu LomuI uI V-Ieu uI
edILIunII!
DIn uceusL IIsL, ndesLuI de numerous, um
preLenLIuneu de u posedu munuscrIseIe ceIe muI vecII, sI
prIn urmure ceIe muI preLIouse. |6|
CeIe expuse muI sus mI duu drepLuI de u sprIjInI c
coIecLIuneu meu, depurLe de u modernIzu pe vecIII cronIc-
urI, I reproduce n LouL IIdeIILuLeu LexLuIuI uIIuL n orI-
gInuIe sI n copIIIe ceIe muI vecII cunoscuLe. n reprodu-
cereu Ior, eu um pus un deosebIL sI sIunL scrupuI, penLru u
psLru IImbu n cure eI uu scrIs. ModernIzureu nu s-u IcuL
decuL n prIvInLu curucLereIor IuLIne pe cure Ie-um udopLuL
Iu uceusL edILIune, dIn cuuz c IILereIe cIIrIIIce uu devenIL
necunoscuLe Iu ceu muI mure purLe dIn cILILorI sI c scopuI
prIncIpuI uI IucrrII meIe esLe de u popuIurIzu, n
generuLIuneu ucLuuI, cunosLInLu vecIIIor nosLrI cronIcurI,
sI prIn urmure IsLorIu nousLr nuLIonuI, usu cum eu esLe
scrIs de dunsII, n IImbu Ior nuIv, pILoreusc sI udeseu
cIIur subIIm. SunL, dur, n drepL de u m mguII c Iuc-
rureu meu, Ir u II perIecL, n-u IosL u unuI sImpIu edILor.
nuInLe de u IInI, voIesc u urLu dIIerenLu ce exIsL nLre
nLuIu sI u douu edILIune. Ceu dInLuI cuprIndeu numuI
IeLopIseLeIe MoIdoveI; uceusLu u douu cuprInde sI
IeLopIseLeIe VuIuIIeI, cure n ceu muI mure purLe uu IosL
pubIIcuLe, precum um muI zIs, n "MuguzInuI IsLorIc" sI s-
uu LIprIL sI n deosebI nLr-un mIc numr de exempIure.
AceusL edILIune muI cuprInde sI un numr de cronIcI sI de
IrugmenLe cure mI-uu venIL Iu cunosLInL dup edILureu
prImeI coIecLIunI. CeIe prIvILoure Iu MoIdovu vor II LIprILe
n LomuI uI LreIIeu, ceIe ce se rupourL Iu Turu Romuneusc
voI du n LomuI uI puLruIeu! EdILIuneu uceusLu muI ure un
merIL. PuLem sprIjInI c cronIcIIe nousLre sI Iuu IInILuI cu
unuI 1;66; de uLuncI, n curs de un secoI nLreg, muI nu
uvem unuIe cure s ne II psLruL evenImenLeIe ucesLuI secoI.
O sIngur excepLIune Iormeuz ELerIu greceusc n 18z1; eu
u duL nusLere Trcqediei IuI BeIdImun sI uneI descrIerI u
nLumpIrIIor suu, muI bIne zIcund, uneI coIecLIunI de doc-
umenLe dIn uceu epoc, cure s-uu pubIIcuL de domnuI Cez-
ur BoIIIuc n "TrompeLu CurpuLIIor" |;|.
ucunu um socoLIL u o ndepIInI cu Tcblele istorice cle
Romcniei, cure, Ir u II o IsLorIe, n sImLuI Iurg uI
cuvunLuIuI, LoLusI vor reproduce n ordIne cronoIogIc
LouLe evenImenLeIe, LouLe ucLeIe ImporLunLe svursILe n
RomunIu de Iu 1;66 pun Iu 11 IebruurIe 1866! u uceusL
duL m voI oprI, nevoInd u Iuce IsLorIe conLemporun sI
nc muI puLIn u m rosLI usupru unor evenImenLe recenLe
cure uu scIImbuL IuLu RomunIeI sI u cror consecInLe nu
sunLem nc n sLure de u Ie uprecIu, cu uneIe ce nu sunL
nc depIIn desIsuruLe.
TubeIeIe IsLorIce vor Iormu voIumuI uI cIncIIeu uI
coIecLIunII, cure se vu ncIeIu cu noLILeIe bIogruIIce uIe
cronIcurIIor sI cu IucsImIIeIe munuscrIseIor ceIor muI vecII
sI muI remurcubIIe.
SocoLesc c esLe LImpuI de u pune cupL uneI preIeLe
cure deju u devenIL preu Iung. SI ucI, nu poL u-mI Iuu de Iu
cILILorI un udIo muI poLrIvIL decuL reproducund uceIeusI cu-
vInLe uIe mureIuI IsLorIc uI runLeI |8| cu cure um ncIeIuL
sI preIuLu Iu nLuIu edILIune. AcesLe cuvInLe muI cu deose-
bIre se poLrIvesc cu sILuuLIuneu ucLuuI u RomunIeI, cund
vedem uLuL de puLIn InIm penLru u upru demnILuLeu
nuLIonuI sI uLuLu servIIIsm dIn purLeu uceIoru ce uu drepLuI
sI duLorIu de u pune pe guvernunLI pe cuIeu dreupL, pe
cuIeu romuneusc.
"n ucesL LImp de puLImI poIILIce, n cure esLe usu de
greu, cund cInevu sI sImLe cevu ucLIvILuLe de spIrIL, de u se
uscunde ugILuLIunII generuIe, cred c um gsIL un mIjIoc de
repuos n sLudIuI serIos uI IsLorIeI. Nu c prIvIreu LrecuLuIuI
sI IspILu secoIeIor m Iuc s m Iepd de nLuIIe dorInLe de
IIberLuLe, cu de nIsLe IIuzIunI uIe juneLeI; dIn conLru, eu m
IIpesc cLre eIe dIn muIL n muI muIL. ToL Iubesc IIberLuLeu,
dur cu o uIecLIune muI puLIn nerbdLoure. mI zIc c n
LouLe epocIIe sI n LouLe LrIIe s-uu uIIuL muILI oumenI cure,
nLr-o sILuuLIune sI cu opInIunI deosebILe de uIe meIe, uu
resImLIL uceeusI nevoIe cu sI mIne, dur c ceI muI muILI uu
murIL nuInLe de u vedeu reuIIzundu-se uceeu ce eI unLIcI-
puu n IdeI. ucrureu ucesLeI IumI se desvursesLe nceL; sI
IIecure generuLIune ce Lrece nu Iuce decuL u Isu o pIuLr
penLru zIdIreu edIIIcIuIuI ce-I vIseuz spIrILeIe IIerbInLI.
AceusL convIcLIune, muI muIL gruv decuL LrIsL, nu
sIbesLe penLru IndIvIzI duLorIu de u merge drepL prInLre
InseIcIunIIe nLeresuIuI sI uIe deserLucIunII, nici pentru
popocre dctoric de c-si pcstrc demnitctec nctionclc!
CcI, duc nu esLe decuL nenorocIre de u II ImpIIuL prIn
puLereu mprejurrIIor, este rusine de c se crctc sertil!"
SuLuI RupIIe, n 1q uugusL 18;z, u opLu unIversure u
promuIgrII IegII ruruIe.
|1| ScrIsoure InedIL u IuI Tudor VIudImIrescu cLre
bLrunuI NIcoIue GoIescu, dIn coIecLIuneu dIuI DImILrIe A.
SLurdzu-MIcIuseunu.
|z| VezI muI depurLe preIuLu Iu nLuIu edILIune.
|| Esquisse sur les Ciqcins, pur M. KoguInIceuno, Ber-
IIn, cIez B. BeIr. Nu-mI pIuce u vorbI de mIne; usL-duLu
ns su-mI IIe permIs de u zIce dou cuvInLe despre per-
sounu meu. UneIe coIecLIunI bIogruIIce sI cuLevu cuIendure
uu bInevoIL u descrIe sI vIuLu meu. Nu m voI pune u
ndrepLu erorIIe comIse n prIvInLu ucLeIor meIe poIILIce;
dur voI ndrepLu eroureu n prIvInLu duLeI nusLerII meIe, pe
cure uneIe dIn scrIerIIe muI sus cILuLe o IIxeuz n unuI
18o; suu 18o.
ConsLuL c nu sunL uLuL de bLrun. DIn cecslotul
prInLeIuI meu, cuIeg nsemnureu scrIs cIIur cu munu su,
dIn cure rezuIL c sum nscuL n usI, Iu unuI 181;, Iunu
sepLembre n suse.
TuLI meu u IosL vornIcuI IIe KogInIceunu; mumu
meu u IosL soLIu su CuLIncu, nscuL SLuvIII, IumIIIe
romuneusc dIn BusurubIu; de pe LuL sI de pe mum, dIn
mosI sI sLrmosI, m IIesc, dur, c sum romun moIdovun,
sI cu mundrIe recunosc c IumIIIu meu nu u cuLuL
nIcIoduL orIgIneu su n LrI sI neumurI sLrIne.
|q| AceusL sLudIere sI coIecLIonure um IncepuL u Ie Iuce
nc dIn unuI 18!
|=| nLre ucesLe munuscrIse se uII sI curLeu de muzIc
reIIgIous (pscltili) u cupeIeI domnesLI dIn CeLuLeu
NeumLuIuI, dIn LImpuI IuI SLeIun ceI Mure.
|6| Asu, eu posed copIu ceu muI vecIe u IuI UrecIe,
compIIuL de MIron CosLIn, de cure um vorbIL muI sus.
Posed orIgInuIeIe cronIcIIor IuI on NecuIce, u IuI EnucIe
KogInIceunu sI pouLe sI u IuI SImIon DuscIuI. MuI um
dou copII IourLe vecII uIe cronIcIIor IuI NIcoIuI CosLIn sI u
IuI Rudu Greceunu, cure se uII n posesIuneu IumIIIeI meIe
de unc sutc unsprezece cni. EIe, mpreun cu cronIcu IuI
SImeon DuscIuI, uu IosL cumpruLe n ConsLunLInopoI, n
unuI 1;61, precum o uIIrm nsemnureu uuLogruI u
sLruncIIuIuI meu EnucIe KogInIceunu, IruLe cu
sLrbunuI meu ConsLunLIn KogInIceunu, sI eI nsusI
cronIcur. OrIgInuIuI Trcqediei IuI AIexundru BeIdImun mI
s-u pus Iu dIspozILIune de domnuI DImILrIe A. SLurdzu, cure
n preLIousu su coIecLIune de Iu MIcIusenI posed sI d-IuI
un mure numr de IeLopIseLe munuscrIse, dur cure sunL
muI noI decuL munuscrIseIe psLruLe de mIne.
CronIcu cuIIIIcuL de cronicc ineditc, scrIs de un
loqo[ct Ste[cn sI cure se pubIIc n "TrompeLu CurpuLIIor",
nu esLe decuL o copIure IourLe modern u cronIcIIor IuI NIc-
oIuI CosLIn sI u IuI Rudu Greceunu, u crIIu sInguruI merIL
esLe c, dup ce reproduce o pugIn dIn munuscrIsuI moI-
doveun, upoI prescrIe o uIL pugIn dIn munuscrIsuI mun-
Leun, sI usu cuprInde unuIeIe umbeIor LrI.
n unuI 18=8, udIc suse unI dup pubIIcureu cronIcIIor
compIeLe uIe MoIduvIeI sI zece unI dup pubIIcureu n
"MuguzInuI IsLorIc" u cronIcIIor IuI Rudu Greceunu sI u IuI
Rudu Popescu, domnuI GeorgI ounId, chicr n ucuresti,
u pubIIcuL dou voIume cuIIIIcuLe de istoric moldo-romcnc
sI dundu-Ie cu reproductiunec c niste mcnuscrise techi,
ceIe despre MoIduvIu gsILe n mnsLIrIIe CozIu sI
SerbnesLI, sI ceIe despre VuIuIIu cu uIIuLe n orusuI
CIIsInu, de IerodIuconuI DunIII, cund se uIIu ucoIo n
surgIIun cu mILropoIILuI GrIgorI. SI domnuI IIbrur ounId
uIIrm, nc, c mureu descoperIre dIn mnsLIrIIe CozIu sI
SerbnesLI s-u IcuL de un emInenL proIesore de IsLorIe dIn
gImnuzIuI SIunLuIuI Suvu! EI bIne, n IupL voIumeIe pubIIc-
uLe de dI ounId nu sunL decuL reproducLIuneu unor copII
moderne uIe cronIcIIor IuI NIcoIuI CosLIn, Rudu Greceunu
sI Rudu Popescu, pubIIcuLe cu zece unI muI nuInLe, ceu
nLuI cronIc de mIne, n Letopisetele Moldotei, sI ceIe
dou dIn urm n "MuguzInuI IsLorIc" uI IuI N. BIcescu.
SInguruI Iucru nou ce conLIn uceIe voIume esLe [rcq-
mentul despre nceputul romcnilor, pe cure domnuI
Hujdeu I uLrIbuIe moIdoveunuIuI NIcoIue MIIescu. Eu re-
produc ucesL
IrugmenL n voIumuI nLuI uI ucesLeI edILIunI; ns dIn
ncepuL Iuc rezerveIe meIe n prIvInLu puLernILLII duL de
domnuI Husdeu. DIn ceIe nLuI pugIne cILILoruI se vu con-
vInge c ucesL IrugmenL ure de uuLor un romcn de peste
Dlt, cure se vede c nIcI u cunoscuL MoIdovu.
|;| DI PupIu IurIun u pubIIcuL n "TIezuuruI de monu-
menLe IsLorIce" un Chronoqrc[ cl Tcrii Romcnesti, scris
de Dionisie Ecclesicrchul de lc :;a lc :8:a. PubIIcm sI
noI uceusL cronIc n coIecLIuneu nousLr, L. V. ns Lre-
buIe s noLm c uuLoruI eI nu se deosebesLe, precum o
recunousLe sI domnuI PupIu IurIun, decuL prIn o mure
IgnorunL, cIIur n prIvInLu evenImenLeIor dIn IunLru uIe
RomunIeI.
|8| Lettres sur l'histoire de Ircnce pur AugusLIn TII-
errv: IeLLre premIere.
orintele purtidei nutionule in
Moldovu
ALuL curLIIor TurcIeI sI RusIeI, cuL sI EuropeI nLregI, sunL
ucum depIIn cunoscuLe nLumpIrIIe dIn Iunu IuI murL Lre-
cuL. O peLILIe n = puncLurI nLemeIuLe pe prIncIpIIIe Or-
gunIcescuIuI RegIemenL, IscIIL de muI muILe suLe de per-
soune dIn LouLe cIuseIe socIuIe uIe MoIdoveI, Iu LruLuL de
cLre domuI MIIuII SLurdzu cu o rebeIIe munIIesL sI
zugrvIL nuInLeu PuLerIIor cu o crIm conLru drILurIIor
Ior. CrudeIe sI neIegIuILeIe pedepse, svursILe Ir nIcI o
judecuL usupru muILoru dIn IscIILorII ucesLeI nevInovuLe
peLILII, uu revoILuL LouLe InImIIe; eIe sunL preu cunoscuLe
spre u uveu LrebuInL de u se nsIru dIn nou. CurLIIe de
ConsLunLInopoI sI de SunkL-PeLersburg, voInd u cerceLu
sLureu IucrurIIor dIn PrIncIpuLe sI reIormeIe de cure uu
neupruL LrebuInL, uu runduIL Iu IuLu IocuIuI cu comIsurI
mprLesLI pe EE. TuIuuL EIendI sI DuIumeI.
De Iu 1 uprII sI pun ucum, sIursILuI IuI uugusL, n LouLe
LrIsLeIe mprejurrI ce uu nconjuruL Luru, moIdovenII uu
rbduL cu ceu muI mure resIgnuLIe (ccI nu puLem zIce
curuj) LouLe bIcIurIIe ce Ie-uu venIL sI de Iu Dumuezeu sI de
Iu oumenI. Crudu curmuIre u domnuIuI, rIdIcureu LuLuror
gurunLIIIor IegII, rpIreu IIberLLII sI u uverIIor, IcusLeIe,
IoIeru, InLrureu osLIIor sLrIne, sI uILe usemeneu nenoro-
cIrI, cure pe uIL nuLIe ur II udus-o nLr-o desvursIL
dezndejde sI unurIIe, LouLe ucesLe Ie-um suIerIL cu durere,
ns cu rbdure, sI Luru Ir guvern urmeuz nc u se
guvernu sIngur sI de Iu sIne; ccI nu puLem numI guvern
pe uceIu ce-sI mrgInesLe uLrIbuLIIIe suIe numuI nLru u
ncIIde, u pedepsI, u jcuI n dreupLu sI n sLungu, Ir
cuvunL, Ir vIn, Ir drepLuLe. ScrupuIosI de u ne LIne pe
drumuI IeguI, noI ne-um mpIns moderuLIu pun Iu o
vInovuL moIcIune, numuI sI numuI cu s nu dm domnu-
IuI nou ocuzII de purI sI cuIomnII. SI cu LouLe ucesLe,
mouIeu sI moderuLu nousLr purLure LoL u IosL LruLuL de
purtcre sccndclocsc.
Cund muI LoLI moIdovenII, bunLuILI de bIcIuI IoIereI,
eruu rspundILI pe LouL IuLu LrII, cund muI IIesLecure Ium-
IIIe eru mbrcuL cu doIIu penLru pIerdereu unuI prInLe,
uneI soLII, unuI IruLe, unuI IIu, urgIu domneusc I ujunse
pun n uzIIurIIe Ior. MuILI eruu nc cu IucrImIIe pe obruz,
muI muILI nc n puLuI durerIIor suu de ubIu convuIescenLI,
cund se vzur IovILI de IIsLe de proscrIpLII, cu n LImpurIIe
IuI MurIus sI uIe IuI SvIIu. UnII sunL sub puz oprILI pe Iu
mosIIIe Ior, uILII urmrILI dIn Ioc n Ioc cu nIsLe IcLorI de
reIe, spre u II ncIIsI prIn mnsLIrI, suu uruncuLI pesLe
IoLur, LouLe ucesLe Ir ceu muI mIc cerceLure, Ir ceu
muI mIc judecuL, n conLru urL. =8 sI q dIn OrgunIces-
cuI RegIemenL. TerorIsmuI dur usLzI domnesLe n MoI-
dovu, sI moIdovenII sunL osundILI u vedeu n unuI 18q8
uceeu ce nIcIoduL, sI n LImpurIIe ceIe muI burbure,
sLrmosII Ior n-uu cugeLuL mcur. O Lur nLreug esLe
IsuL n IIberu sI nengrdILu urgIe u unuI domn mbLuL
de poILu rzbunrII, uprIns de seLeu de u desIIInLu LoL ce
muI esLe brbuL de cInsLe sI de bIne, LoL ce muI ure curuj de
u proLesLu n conLru ruIuI. TouLe urmeIe, LouLe mIjIouceIe
I sunL bune, numuI s pouL ujunge Iu scop. SpuImu, ped-
epseIe, IovIreu IIberLLII sI u InLereseIor muLerIuIe, purI
mIncInouse, sI cIIur cuIomnIu, cIIur pumIIeLuI, ucesLe sunL
LIcIouseIe InvenLII, LIcIouseIe InsLrumenLe, cu cure usLzI
preLInde u-sI urmu guvernuI. Spre uceusLu, MrIu Su
desLeupL puLImIIe ceIe reIe, InsuII nencredereu, uLuL
pIzmu sI zuvIsLeu, nLurL sLrIIe socIuIe unu usupru uILeIu,
uprInde IcIIu dIscordIeI sI u rzboIuIuI cIvII, cIeveLInd pe
uceI ce nu-I pouLe gsI vInovuLI, ImpuLundu-Ie pIecrI reL-
rogrude, pIunurI reucLIonure, Icundu-I cristocrcti sI
decIurundu-se eI, prIn urmure, libercl. CIeruI cu mILropoI-
ILuI n cup, sI cure cu vIuLu sI-u pILIL curujuI urIIpsLoresc,
boIerII ceI muI nsemnuLI, bLrunI sI LInerI, LoLI brbuLII
vrednIcI, umpIoIuLI, proIesorI, uvocuLI, IILeruLI, cIusu
neguLILoreusc, LoLI ucesLIu, cure consLILueuz udevruLu
MoIdov, nuInLeu ocIIIor MrIeI SuIe, u ugenLIIor sI u
pumIIeLurIIor sI, sunL urIsLocruLI. Un usemene nume n
drepLuI su nLeIes, eI I prImesc cu bucurIe, ccI
cristocrctie nu nsemneuz uILu decuL quternul celor buni,
sI ucesLu nu pouLe s IIe guvernuI MrIeI SuIe domnuIuI
MIIuII SLurdzu v. v. AcesLI urIsLocruLI, udIc pcrtidc
nctionclc, cIeveLILI sI prIgonILI, oprILI pe Iu mosII, IugrILI
de cLre zbIrII domnesLI, vzundu-sI Luru ocupuL cu urmII
sLrIne, sI prIn urmure n nepuLInL muLerIuI de u se
nLrunI n puce, de u se pune cIIur n reIuLIe cu uceI LrImIsI
de cLre curLI spre u cerceLu nevoInLeIe LrII, se vd dur
sIIILI u urLu prIn IumInu LIpuruIuI cure sunL pIunurIIe Ior,
cure sunL reIormeIe ce Ie socoL muI neupruLe penLru Lur.
PrIn uceusLu, noI ndjduIm c vom mpIInI un ndoIL scop.
nLuI, vom ncIIde guru cIeveLILorIIor ce ne nvInovLesc cu
pIecrI cure sunL u Ior, udIc reLrogrude; sI uI doIIeu, vom
urLu umbeIor curLI sI EuropeI sLureu opInIeI pubIIce n
MoIdovu, de vreme ce pun ucum comIsurII mprLesLI uu
suIerIL cu domnuI s LIn depurLe de dunsII pe orIcIne ur II
ndrznIL s Ie vorbeusc uILIeI decuL n sLrunu domneusc.
Cund Iu z8 murL, obsLeu udunuL n usI dIn LouLe
LInuLurIIe MoIdoveI u ceruL numuI uceIe = puncLurI
nLemeIuLe pe RegIemenL, eu prIn uceusLu n-u urLuL c n-ur
uveu LrebuInL sI de uILe reIorme muI rudIcuIe. ns,
LunguIndu-se numuI penLru IIeguIILLI, eu vroIu u II
reusezuL n IeguIILuLe, cu uLuncI IeguI s-sI pouL du sI uILe
muI murI mbunLLIrI. TImpuI ucesLu u venIL. AsLzI nu se
muI uLInge numuI de ndrepLureu ubuzurIIor sI de IzgonIreu
svursILoruIuI Ior. Cdereu ucesLoru I cu sI mpIInIL. ns
o cIesLIe muIL muI mure se IvesLe: reqenerctic Moldotei
ngenuncIeuL sub MIIuII SLurdzu v. v., nzesLrureu eI cu
InsLILuLII unuIouge cu epocu nousLr. n IIInLu u umbeIor
curLI ce vroIesc u cunousLe spIrILuI PrIncIpuLeIor, n IIInLu
EuropeI, cure sImpuLIzeuz cu noI, moIdovenII ur II
vInovuLI nuInLeu IuI Dumnezeu, u popoureIor sI u Ior
nsusI, duc nu sI-ur decIuru ILIs, Iur sIIuI, sI n udevr:
Cure sunL dorInLeIe sI nevoInLeIe Ior, cure sunL InsLILuLIIIe
ce Ie socoL neupruLe penLru IerIcIreu Ior, sI Ir cure nu
pouLe s IIe n Lur nIcI puce, nIcI propsIre.
PrIn o usemene solcnelc declcrctie, IcuL cu vrednIcIe
sI cu ununImILuLe, moIdovenII nu sunL rebeII, nu se pun n
IupL cu nImenI. EI sunL preu sIubI spre u IovI drILurIIe
uILoru; dur cer cu sI drILurIIe Ior s IIe respecLuLe, duc esLe
cu dreptctec, Iur nu puterec s prezIdeze Iu sourLu Ior.
nuInLe dur de LouLe, moIdovenII proLesL despre
nesLrmuLuLu Ior IoLrure de u nu IovI drILurIIe cuIvu; ns
vroIesc usemene cu sI uILII s nu Ie jIgneusc drepLLIIe ce Ie
uu nIIInLuLe sI ncIIzsIuILe de suLe de unI, pe cure
sLrmosII nosLrI purureu sI cu crude jerLIe uu sLIuL u Ie
psLru, sI pe cure sI noI vroIm u Ie Isu nLregI sLrnepoLIIor
nosLrI. CeI muI sIunL dIn ucesLe drILurI esLe nectcrncrec
nocstrc dinlcuntru sI prIn urmure uuLonomIu. AceusL
neuLurnure u IosL nLuIu condILIe u urmLoruIuI LruLuL dIn
1=1z, prIn cure MoIdovu n domnIu IuI Bogdun, IIuI IuI
SLeIun ceI Mure, u cunoscuL suzerunILuLeu TurcIeI, sI
unume: 1) PourLu recunousLe pe MoIdovu de pmunL
sIobod sI nesupus. z) egeu cresLIneusc, cure se LIne n
MoIdovu, nu vu II nIcI odInIour cIcuL suu LuIburuL, cI
nc noroduI vu uveu sIobode bIserIcIIe suIe cu sI nuInLe. )
PourLu se nduLoresLe de u upru pe MoIdovu de LoLI ceI ce
ur puLeu s o cuIce, pzInd-o n sLureu nLru cure u IosL muI
nuInLe Ir u I se Iuce vreo neIegIuIre, suu s suIere cu s I
se Iuc vreodInIour ceu muI mIc dezbInure suu
desprLIre. q) MoIdovu vu II sLpunIL sI curmuIL dup
pruvIIeIe sI cunouneIe suIe, Ir s se umesLece PourLu cuL
de puLIn. =) DomnII vor II uIesI de norod sI nLrILI de Iu
PourL, cu s sLpuneusc n cuL vor LrI. 6) DomnII vor II
curmuILorI u LoL pmunLuI MoIdoveI sI vor puLeu s uIb
nLru sLpunIreu Ior osLusI cu pIuL de Iu sIne, pun Iu zo
ooo pmunLenI suu oumenI sLrInI. ;) MoIdovenII vor
puLeu LIne sI cumpru o cus Iu TurIgrud penLru sedereu
cupIcIIIueIIIor Ior, unde vor puLeu Iuce sI o bIserIc. 8)
TurcII nu vor puLeu cumpru pmunLurI n MoIdovu, orI u
uveu cuse suu u se usezu, nIcI u uveu suu u Iuce geumII nIcI
nLr-un cIIp. ) DomnuI mpreun cu LoL noroduI, penLru
semn de supunere, vu uveu purLure de grIj u LrImILe pe LoL
unuI prIn doI boIerI uI MoIdoveI Iu PourL, sI q ooo bunI
rosII, qo soImI sI qo Iepe ILLoure. AcesLe LouLe se numesc
pescIes, udIc dur. 1o) n vreme de osLIre, domnuI MoIdo-
veI, usemene dup cum I s-ur poruncI de Iu PourL, vu II
ujuLor cu osLIIe suIe Iu sIujbu mprLeusc. AcesLusI LruLuL
s-u muI nLrIL sI Iu 1=o de cLre SoIImun ceI Mure sI LouLe
IuLIserIIurIIe sI IIrmunurIIe PorLII n urm sIobozILe s-uu
nLemeIuL pe ucesLeusI cupILuIuLII; ucesLeu usemene s-uu
cunoscuL sI de LouLe LruLuLeIe ncIeIuLe nLre TurcIu sI
RusIu, cure, decIurundu-se ocroLILoureu drILurIIor nousLre,
s-u nduLorIL prIn urmure u ne upru sI ceI muI sIunL drIL, ce
esLe nectcrncrec nocstrc dinlcuntru.
n udevr, Iusund u vorbI de LruLuLuI ncIeIuL nLre PeL-
ru ceI Mure sI DImILrIe CunLemIr, n 1 uprIIIe 1;11 |1|
(udIc cu dou suLe de unI n urmu cupILuIuLIeI MoIdoveI
cLre PourLu oLomun, sI cure dovedesc c MoIdovu u IosL
prIvIL de CurLeu PeLersburguIuI cu sLuL suverun, desI LrIb-
uLur, Iur nu cu provIncIe, cum o decIur ucum depesu dIn
1 IuIIe 18q8, ccI uLunceu n-ur II puLuL ncIeIu LruLuL cu o
provIncIe), prIn cure LruLuL reIormuLoruI RusIeI cunosLeu
domnuIuI MoIdoveI LILIuI de cutocrctor sI LrII o depIIn
neuLurnure. RusIu, prIn LruLuLuI de Iu KuInurgI dIn 1;;q,
cunousLe pe sLpunILorII MoIdoveI sI VuIuIIeI de suverunI
|z| sI prIn urmure sI LrIIe de sLuLurI suverune.
Pe ucesL LruLuL n cure penLru nLuIusI duL prInLIpuI
mIjIocIrII RusIeI n IuvoruI PrIncIpuLeIor esLe sLIpuIuL (ns
numuI ncuL uceusLu se pouLe IerLu de cLre consIderuLIu
prIeLeneusc sI IurIIe umInLe ce PuLerIIe uu uneIe penLru
uILeIe || sunL nLemeIuLe sI LouLe ceIeIuILe LruLuLe ncIeIuLe
nLre RusIu sI TurcIu penLru PrIncIpuLe.
TruLuLuI de usI dIn z decembrIe 1;1, prIn urL. q, nu
cuprInde n udevr uIL nImIcu decuL nLrIreu condILIIIor
cuprInse prIn LruLuLuI de KuInurgI sI prIn convenLIu
expIIcuLIv dIn 1o murL 1;;. TruLuLuI de BucuresLI dIn 16
muI 181z, prIn urL. =, nLrInd LruLuLeIe sI convenLIIIe de
muI nuInLe, nu Ie Iuce uIL modIIIcuLIe decuL c puLereu
proLecLrIL, udIc EpILropuI, sI nsusesLe sI unesLe cLre
sLuLurIIe suIe jumLuLe dIn Luru proLeguL, dIn uvereu orIun-
uIuI, udIc LouL MoIdovu dIn sLungu PruLuIuI |q|, n conLru
prIncIpIIIor u orIce drIL pubIIc sI prIvuL.
AcLuI sepuruL uI ConvenLIeI de Akermun, ncIeIuL n
prIvInLu PrIncIpuLeIor, cuprInde unume ucesLe cuvInLe de-
spre drILuI romunIIor de u-sI du IegIuIrIIe ce II s-ur cuvenI:
"TuIburrIIe nLumpIuLe n unII dIn urm n MoIdovu sI Vu-
IuIIu, uducund ceu muI greu vLmure runduIeIII n dI-
verseIe rumurI uIe udmInIsLruLIeI dIn IunLru, domnII cu
respecLIveIe Ior dIvunurI vor II duLorI u se ocupu Ir ceu
muI mIc nLurzIere de msurIIe LrebuILoure, spre u
mbunLLI sLureu PrIncIpuLeIor ncredInLuLe Ior; sI ucesLe
msurI vor II obIecLuI unuI reguIumenL generuI penLru
IIecure provIncIe, cure nduL se vu sI pune n Iucrure". ToL
ucesL ucL cunousLe vecIIuI drIL uI romunIIor de u-sI uIege
domnuI cu prImIreu generuI u IocuILorIIor. ProcIumuLIu
IeIdmursuIuIuI WILgensLeIn, udresuLu n 8 muI 18z8, n
numeIe M. S. . NecuIuI, cLre IocuILorII TrII RomunesLI sI
MoIdoveI, IgduIesLe PrIncIpuLeIor o exIsLenL IeguI sI
sLuLornIc dup vecIIIe drILurI. ArL. = dIn LruLuLuI de AdrI-
unopoI dIn 18z, cure uu reuIIzuL IgduInLeIe
IeIdmursuIuIuI sI u rspILIL n purLe jerLvIIe IcuLe RusIeI
de cLre romunI de Iu PeLru ceI Mure ncouce, cuprInde:
"PrIncIpuLeIe se vor bucuru de o sIobod Iucrure u credInLeI
Ior, de o desvursIL sIgurunLIe, de o udmInIsLruLIe
nuLIonuI neuLurnuL, sI de o nLreug sIobozenIe de
comerL".
HuLIserIIuI pubIIcuL Iu nLronureu domnIIor ceIor dInLuI
numILI, dup LruLuLuI de AdrIunopoI, cuprInde de use-
meneu: "DomnII vor nLocmI sIobod LouLe prIcInIIe dIn
IunLru uIe PrIncIpuLeIor Ior, sILuIndu-se cu uIe Ior dIvu-
nurI, Iur u se puLeu uduce vLmure drepLurIIor ce s-uu
ncIezsIuIL ucesLor LrI, prIn deosebILeIe LruLuLe sI
IuLIserIIurI, sI nu vor II supruLI nLru ceu dIn IunLru u Ior
ocurmuIre, prIn nIcI o porunc mpoLrIvILoure ucesLor drIL-
urI". AcesLusI IuLIserII muI uduuge: "AcesLe dou PrIncIp-
uLe vor uveu drepLurIIe ceIeI de sIne-sI IegIuIrI s. c. I.".
n puLereu dur ucesLuI drIL de neuLurnure dIn IunLru,
de uuLonomIe, nLemeIuL pe LILIuI MoIdoveI de sLuL suverun,
pe o nLrebuInLure de veucurI sI pe LouLe LruLuLeIe, purLIdu
nuLIonuI cu nLreugu sI pIInu convIcLIe uruL c RegIemen-
LuI orgunIc nu pouLe nIcI nLr-un cIIp s Iuc IerIcIreu LrII,
sI cu puLernIc dovud despre uceusLu esLe IspILu de
supLesprezece nenorocILI unI. n udevr, Isund u zIce c
ucesL RegIemenL, prIn muI muILe uIe suIe dIspozILII, esLe
conLrurIuI spIrILuIuI LuLuror LruLuLeIor sI IovesLe sI drILurIIe
TurcIeI sI MoIdoveI, dur upoI ure dou meLeIne de
cpeLenIe, cure unuIeuz ceIeIuILe uIe suIe IoLrurI, menILe
spre u IerIcI Luru. AcesLe meLeIne sunL:
1. PrIn dIspozILIu su ncIeIeLoure ce zIce c: "Pe vIILor-
Ime orIce scIImbure domnuI ur voI s Iuc n RegIemenLuI
orgunIc nu vu puLeu s uIb Ioc, nIcI u se pune n Iucrure
decuL dup nudIns mpuLernIcIre u nuILeI PorLI, cu
mpreun unIre u CurLII RusIeI. RegIemenLuI rIdIc
deoduL MoIdoveI LouLe drILurIIe ce Ie psLruse de Iu cupIL-
uIureu su sI cure nI s-uu IosL ncIezsIuIL de LouLe LruLuLeIe
vecII sI nou, sI ce esLe muI ru sI muI nenorocIL, c o
IovesLe cu ImobIIILuLe n conLru IegIIor progresuIuI sI u
perIecLIbIIILLII penLru cure LouLe popoureIe sunL IcuLe.
Cund o nuLIe nu nuInLeuz, eu d nupoI, sI uceusLu n veu-
cuI nosLru esLe muI udevruL decuL orIsIcund. RegIemenLuI
ns sIIIndu-ne, c penLru ceu muI mIc preIucere, cIIur n
ceu muI nensemnuL Iege de poIILIe, s cerem nudIns
mpuLernIcIreu u |nuILeI PorLI cu mpreun unIre u CurLII
RusIeI, ne osundesLe u II sLuLIonurI; sI sLureu de pe Ioc,
ImobIIILuLeu esLe mourLeu uneI nuLII. EsLe cunoscuL cuL
opozILIe u nLumpInuL uceusL udugIre Iu urLIcoIe RegIe-
menLuIuI dIn purLeu obsLesLeI AdunurI u TrII RomunesLI;
sI rspunsuI eI dIn z1 IuIIe 18; Iu noLu dIn 1; IuIIe uceIusI
un u generuI-consuIuIuI RusIeI, esLe ceu muI munIIesL
proLesLuLIe n conLru dezbrcrII nuLIeI de drILuI eI de uuLo-
nomIe. ObsLeuscu Adunure u TrII RomunesLI n-u cunoscuL
dur nIcIoduL uceusL IuLuI udugIre; sI reducLIu jurnuIu-
IuI, prIn cure Adunureu obsLeusc u MoIdoveI u prImIL-o,
dovedesLe c uceusLu s-u IcuL dup preu nuIL
ncuvIInLure (en verLu d'une suncLIon supreme), Iur nu dIn
IIberu su voInL. z. A douu meLeuIn cupILuI u RegIemen-
LuIuI esLe c ucesLu, n Ioc de u reguIu (precum nsusI
numeIe su uruL mIsIu ce LrebuIe s uIb) dup spIrILuI
LImpuIuI vecIIIe InsLILuLII uIe MoIdoveI, u drumuL sI u
desIIInLuL LouLe IegIuIrIIe LrII; ne-u LIuL LouL reIuLIu cu
LrecuLuI, Ir u ne nLemeIu prezenLuI. O Iege IundumenLuI
u TrII LrebuIe ns s IIe o pIunL IndIgen, expresIu
nruvurIIor sI nevoInLeIor nuLIeI. AceusLu ns nu esLe Reg-
IemenLuI; eI esLe redIguL n LImpuI ocupuLIeI urmIeIor
rosIenesLI, dup InsLrucLII sLrIne, sub prezIdenLIu con-
sIIIeruIuI de LuIn rosIenesc MInLIukI, de cLre doI boIerI
numILI de prezIdenLuI pIenIpoLenL uI PrIncIpuLeIor sI numuI
de cLre uILI doI boIerI numILI de dIvunuI LrII, udIc de
vreo cuLevu persoune, Iur nu de udevruLu Adunure
nuLIonuI u LrII. AcesLe LouLe se dovedesc prIn cIIur jurn-
uIuI-preIuL, ce esLe pus nuInLeu RegIemenLuIuI MoIdoveI,
dIn z IuIIe 18z, sI IscIIL de prezIdenLuI comILeLuIuI
MInLIukI, vIsLernIcII orducII CuLurgIu sI CosLucII Cun-
LucuzIno, vornIcII CosLucII ConucII sI MIIuIucII SLurdzu, sI
secreLuruI sI reducLor ugu GIeorgIe AsucII. SIursILuI uces-
LuI jurnuI, prIn cIIur cuvInLeIe suIe, uruL moduI sI mIjIo-
uceIe cu cure s-u IcuL ucesL RegIemenL. "NoI, mduIurI uI
comILeLuIuI penLru secLIu MoIdoveI, um descIIs seunLeIe
nousLre Iu BucuresLI z IuIIe 18z, sub prezIdenLIu domnu-
IuI de MInLIukI, nzesLruL cu InsLrucLII prIvILoure cLre
ucesLe mbunLLIrI, sI ne vom ocupu cu LouLe prLIIe ce Lre-
buIe s compun ucesL RegIemenL; sI Icund dIn IIesLecure
cuLe un cup de o purLe, I vom supune, nduL ce vu II
pregLIL sI redIguL, cerceLrII ExceIenLeI SuIe domnuIuI
PrezIdenL pIenIpoLenL, pun cund LouL Iucrureu reIormeI
penLru MoIdovu vu II cu LoLuI sIursIL". RegIemenLuI dur
neIIInd nIcIdecum expresIu voInLeI moIdovenIIor,
nerspunzund Iu nevoInLeIe LrII, nenLemeIuL pe uceIe Ie-
gIuIrI vecII cure, cu LouLe greuLLIIe LImpurIIor sI uIe
mprejurrIIor dIn uIur suLe de unI ne-uu psLruL
nuLIonuIILuLeu, nIcI uu puLuL, nIcI pouLe s Iuc IerIcIreu
LrII nousLre. De uceeu dur vroIm u ne nLource Iu uceIe
InsLILuLII, u croru orIgIne esLe dIn pmunLuI nosLru, cure
n LImp de cIncI veucurI Ie-um uvuL, sI pe cure vroIm numuI
u Ie udupLu dup IumInIIe sI LrebuInLeIe epocII. PenLru c
eIe uu ouresIcure usemnure cu consLILuLIIIe uILor popoure,
s nu socouL cInevu c sunL ImILuLII sI mprumuLrI, un
pIugIuL uI propugundeI democruLIce sI socIuIIsLe, cum ur
vreu noLu cubIneLuIuI rusesc dIn 1 IuIIe s Ie numeusc; s
nu se IeIe dup Iorme sI dup LermIne. InsLILuLIIIe ce Ie
vroIm sunL curuL uIe LrII nousLre n ceu muI mure purLe, sI
uceusLu o dovedesc IsLorIu sI ucLurIIe pubIIce uIe romunIIor.
AcesLe InsLILuLII pe cure purLIdu nuLIonuI Ie socouLe cu
neupruLe sI sIngureIe munLuILoure penLru Lur sunL
urmLoureIe:
1. Nectcrncrec cdministrctitc si leqislctitc n tocte
cele din lcuntru, [crc cmestec c orice puteri strcine. -
ConsIderuLIIIe de muI sus uu dovedIL pe ce drepLurI se
nLemeIuz ucesL prIncIp IundumenLuI.
z. Eqclitctec drepturilor citile si politice. - PrIn
uceusLu, moIdovenII s-ur nLource Iu un vecII sI munLuILor
prInLIp. n vecIeu MoIdov, LoLI eruu deopoLrIv; ccI
nssI vecInLuLeu eru numuI un ubuz InLrodus dIn LurI
sLrIne, precum o decIur IormuI ucLuI obsLesLII AdunrI
dIn 6 uprIIIe 1;q, cuprIns sI n RegIemenLuI OrgunIc, urL.
q=. n PrIncIpuLe nIcI unu dIn sLrIIe socIuIe nu eru
prIvIIegIuL; LoLI romunII puLeuu ujunge Iu boIerIe, udIc Iu
IuncLII pubIIce, ccI unu sI uILu nsemnu LoL unu. AcesLusI
prIncIp, desI mbrobodIL cu muILe ubuzurI sI excepLII n
prucLIc, exIsL nc sI usLzI n LeorIe; u decreLu dur
uceIeusI drepLurI cIvIIe sI poIILIce penLru orIce romun (cu
ouresIcure resLrIcLII IeguIe) ur II u mpIedIcu uru nLre deo-
sebILeIe cIuse uIe socIeLLII sI prIn urmure ruInu desvursIL
u LrII. . Aduncrec obstecscc compusc de reprezentcntii
tuturor stcrilor societctii. - Asu eruu vecIIIe udunrI uIe
romunIIor; sI IscIILurIIe puse sub vesLILuI ucL uI dezrobIrII
vecInIIor dIn 1;q, pomenIL muI sus, dovedesc desLuI drILuI
ce uveuu LouLe sLrIIe, udIc LouLe InLereseIe LrII, de u II
reprezenLuLe n Adunure. PrIn urmure, Adunureu obsLeusc
de usLuzI (cIIur neIIInd nruurIL de guvern), nenILIsund
decuL InLereseIe uneI sLrI, udIc u boIerIIor, LrebuIe
modIIIcuL nLrusLIeI, cu s IIe reprezenLuLe n eu ceIe de
cpeLenIe InLerese uIe LrII, udIc proprIeLuLeu, comerLuI,
sIujbeIe IcuLe sLuLuIuI, cupucILuLeu sI ugrIcuILuru. q. Dom-
nul cles din tocte stcrile societctii dupc techiul obicei. -
AceusLu IursI nu esLe o InovuLIe; IsLorIu dovedesLe c
IIesLecure romun puLeu II cIemuL Iu domnIe. PeLru Rures n
mInuLuI uIegerII suIe eru pescur. ConsLunLIn CunLemIr eru
de ubIu serdur; sI unuI sI uILuI uu IosL murI sI bunI domnI.
AcesL drIL penLru nLuIusI duL s-u resLruns n cIusu boIer-
IIor ceIor murI sI pun Iu runguI de vornIc, de cuLre vornIcuI
MIIuII SLurdzu, unuI dIn reducLorII RegIemenLuIuI dIn
18z. =. Listc citilc proportionctc cu teniturile si mijlo-
ccele tcrii. - AsLuzI MrIu Su MIIuII SLurdzu v. v. prImesLe
de Iu Lur 1 6oo ooo IeI, cund venILuI LrII se suIe deubIu Iu
1o ooo ooo IeI; prIn urmure Lruge n IoIosuI su u suseu
purLe dIn venILurIIe pubIIce; sI usu z=o ooo de moIdovenI
LrIesc sI muncesc penLru u LIne pe un sIngur om. Pe Iung
uceusL nsemnuL sum, domnuI u sLIuL u-sI muI Lruge sI
venILuI exporLuLIeI gruneIor, cure se suIe Iu sumu de 6oo
ooo IeI; ncuL uceusL IIsL cIvII, Icund proporLIu mIcIIor
venILurI uIe LrII, esLe cu muIL muI mure decuL IIsLu cIvII u
ceIor muI murI suverunI uI EuropeI. 6. Responscbilitctec
ministrilor si c tuturor [unctioncrilor n [unctiile ce
ocupc. - AcesLu esLe un prIncIp preu IerILor sI uLuL n In-
LeresuI LrII, cuL sI uI domnuIuI nsusI. EI esLe cunoscuL sI
de RegIemenLuI de usLzI, urL. 1;, Anexu Q. XV, sI z8z.
MInIsLrII LrebuIe s IIe rspunzLorI nuInLeu obsLesLII
AdunrI, poLrIvIL vecIIuIuI obIceI. VezI Mcqczinul Dcciei,
Lom. , pug. Iz6.
;. Libertctec tipcrului. - TIpuruI, n orIce LImp, u IosL
IIber n MoIdovu; sI pun ucum nIcI nLr-o IegIsIuLIe vecIe
suu nou nu se uII vreo Iege cure s-I opreusc suu s-I
mrgIneusc mcur. DImpoLrIv, Iu nLrebureu IcuL de
prezIdenLuI pIenIpoLenL Iu 18o, n LImpuI ocupuLIeI
rosIenesLI, ce IegI sunL n MIoIdovu penLru LIpur, esLe
decIuruLIu Ditcnului mplinitor, udIc c cutoritctii celei
mci nclte c quternului c n Luru MoIdoveI LIpuruI n-u
uvuL nIcIoduL uIL cenzur decuL reIIgIu sI moruIuI pubIIc.
8. Rcsplctirile nctioncle dcte de cctre nctie prin
Aduncrec obstecscc, icr nu prin domn. - n LrIIe
romunesLI, unde decoruLII nu sunL, sI rungurIIe se obour,
sIngureIe rspILIrI sunL bnesLI; cu cIeILuIeII dur eIe nu
poL II IcuLe decuL de cLre Adunureu obsLeusc, dup cIIur
RegIemenLuI de usLzI, urL. =q sI 11; sI Anexu E. X.
. Reprezentcntii tcrii n tot timpul mcndctului lor sc
nu primecscc [unctii, cinstiri de lc qutern. - ServIIIsmuI
AdunrIIor obsLesLI de Iu 18z sI pun ucum, compuse n
ceu muI mure purLe de depuLuLI IuncLIonurI, cure n mun-
duLuI Ior prIvesc numuI un mIjIoc de u dobundI nuInLure n
IuncLII, rungurI muI nuILe, rspILIrI bnesLI, nIsumurI,
cere neupruL uceusL reIorm IerILoure de corupLIe.
1o. Publicitctec secntelor Aduncrii obstesti si c
tribunclurilor. - PrIncIp recunoscuL sI de cLre RegIe-
menL, urL. z;, pe Iung vecIIuI obIceI uI LrII, cure s-u
psLruL sI pun usLzI, desI InLr-un cIIp ImperIecL.
11. Dritul initictit si de petitie pentru Aduncre. -
DrILuI InILIuLIv esLe cunoscuL de RegIemenL, urL. =;. DrILuI
peLILIeI esLe IerLuL de cLre obIceIuI vecII sI nu esLe oprIL
prIn nIcI o Iege nou.
1z. Reprezentcntul tcrii lc Constcntinopol cles de
cctre Aduncre dintre romcni. - ReprezenLunLuI LrII de
usLzI esLe sLrIn, n conLru cIIur u RegIemenLuIuI, urL.
qo. EI LrebuIe s IIe uIes de cLre Adunure, penLru cu s
reprezenLeze Iu nuILu PourL InLereseIe LrII, Iur nu InLer-
eseIe domnuIuI, precum se nLumpI cu ugenLuI de usLzI,
dI VogorIdI, socruI MrIeI SuIe MIIuII SLurdzu v. v. sI cure
de 1q unI nuInLeu CurLII Suzerune nu numuI u uscuns, dur
nc u prIgonIL InLereseIe MoIdoveI. 1. nchizcsluirec
libertctii inditiducle si c domiciliului. - AcesLe drILurI
sunL ncIIzsIuILe de IrIsovuI IuI oun SLurzu, 1 uprII 18z8,
sI de RegIemenL, urL. =8 sI q, ns numuI boierilor, dur
sI penLru ucesLIu sunL numuI pe IurLIe. DomnuI, cu suu
Ir SIuLuI udmInIsLruLIv, n conLru LuLuror drepLurIIor vec-
II sI nou, sub cuvunL de msurI de ordIn pubIIc, ncIIde,
surgIIunesLe, deprLeuz pesLe IoLur, Ir ceu muI mIc
judecuL, dovedInd sI prIn uceusLu c o Iege pubIIcuL, dur
nepzIL esLe o Iege mourL. IberLuLeu IndIvIduuI sI dom-
IcIIIuI LrebuIesc dur ncIIzsIuILe penLru LoLI romunII Iru
deosebIre. 1q. Instructie eqclc si qrctuitc pentru toti
romcnii. - AcesL prIncIp esLe cunoscuL prIn IrIsouveIe IuI
GrIgore GIIcu v. v., prIn RegIemenL, Anexu . XV sI
XV sI prIn dIspozILIIIe depurLumenLuIuI dIn IunLru, n
mInIsLerIu rpos. IogoIL upu BuIs. PrIncIpuI ns LrebuIe
dezvoILuL sI pus n Iucrure. IesLecure orus sI suL LrebuIe s
uIb scouIu su, cu IIesLecure romun s pouL prImI
InsLrucLIu Iu cure I cIeum IucuILLIIe suIe. 1=. ntemeierec
unei qcrde urbcne si rurcle. - AceusL gurd, nLuI
puLereu LrII, desI n urm degeneruL, u exIsLuL pun Iu In-
Lroducereu RegIemenLuIuI; spre u mpuLInu numruI sIujIL-
orIIor, cure sunL un Izvor de ubuzurI sI de mpIIrI penLru
IocuILorII sLenI, sI muI uIes spre u uveu o gurunLIe
LemeInIc penLru uverIIe muLerIuIe sI moruIe, sI penLru
pzIreu LrII sI u IerIcIrII pubIIce, gurdu esLe neupruL. 16.
ntemeierec juriului pentru pricini politice, crimincle si
de tipcr. - AceusL InsLILuLIe, provenInd dIn pruncIu
socIeLLII, psLruL sI mprumuLuL de LouLe popoureIe, cure
o prIvesc cu ceu muI mure gurunLIe penLru sIgurunLu sI
IIberLuLeu ceLLenIIor, uu uvuL-o sI romunII mosLenIre de Iu
vecIII germunI, sI uu psLruL-o pun Iu InLroducereu RegIe-
menLuIuI n procesurIIe cIvIIe. CIIur sI sub domnuI Ioun
SLurzu v. v. IIesLecure mprIcInuL ce eru u se nILIsu
nuInLeu dIvunuIuI domnesc uveu drepLuLe, pe Iung
mduIrIIe dIvunuIuI, s-sI uIeug sI uILI cuLI boIerI vroIu,
cure mpreun cu ceIIuILI I judecu. n ceIe crImInuIe, jurIuI
eru obsLesLe udopLuL de romunI; sI exIsL cIIur un LruLuL
ncIeIuL nLre SLeInIL Vod, nepoLuI IuI SLeIun ceI Mure,
sI SIgIsmund, rIgu PoIonIeI, penLru nLrebuInLureu jurIuIuI
n procesurIIe supusIIor mIcsLI. u prIcInIIe de IoLrILurI,
jurIuI uIcLuIL de purqcri, udIc conceLLenI, eru usemeneu
nLrebuInLuL. AsLzI dur cund cIIur uceIe nuLII cure nu
cunosLeuu nc jurIuI I udopL cu ncIIzsIuIreu ceu muI
sIgur sI muI prIIncIous, penLru ce numuI romunII nu s-ur
nLource Iu o InsLILuLIe sLrmoseusc uLuL de preLIous!
1;. Des[iintcrec pedepsei de mocrte si c bctcilor
trupesti. - Epocu n cure vIeLuIm Iuce de prIsos orIce
comenLur nLru uceusLu.
18. ntemeierec unui ordin de ctoccti spre liberc
cpcrcre ctct n cele citile, cct si n cele crimincle. -
AsezmunLuI penLru vecIIII dIn 18 u pus LemeIIu ordInu-
IuI uvocuLIIor n proLesurIIe cIvIIe. TrebuIe ns cu sI n ceIe
crImInuIe s II se deu drILuI uprrII, cure esLe prImIL uLuL
de IegIIe mprLesLI ce uu nc puLere n Lur, cuL sI de urL.
q6 dIn RegIemenL. O orgunIzuLIe dur muI LemeInIc esLe
LrebuIncIous.
1. ntemeierec ministeriului public. - Asezureu
uvocuLIIor cere neupruL sI u procurorIIor, cure sI exIsL n
Turu Romuneusc.
zo. Re[ormc tribunclelor si incmotibilitctec
judecctorilor. - O mure purLe u ngenuncIIerII LrII se
pouLe uLrIbuI LrIbunuIeIor. Ru orgunIzuLe, ru compuse,
sub nruurIreu dIrecL u domnuIuI, n Ioc de u II orgunuI sI
expresIu drepLLII, eIe nu sunL decuL InsLrumenLuI
sLrumbLLII sI uI venuIILLII sI nu nILIsuz nIcI o gurunLIe
mprIcInuLIIor. ReIormu Ior sI muI uIes InumovIbIIILuLeu
judecLorIIor, ceruL sI de urL. z8= uI RegIemenLuIuI, sunL
dur de LouL nevoIu.
z1. Necmesteccrec domnului n rcmul judecctoresc si
cducerec n mplinire c sentintelor [crc ntcrirec sc. -
DomnuI prIn nssI IIInLu su de domnILor LrebuIe s se LIn
depurLe de IupLeIe judecLoresLI uIe purLIcuIurIIor; ccI prIn
umesLecureu su n eIe nu Iuce decuL u-sI compromeLu
InIIuenLu suverun. EI nu LrebuIe, prIn urmure, decuL u
prIvIgIeu Iu mursu jusLILIeI, Iur nu sI Iu dureu eI; cucI uIL-
mInLreIe drepLuLeu n-ur II decuL un InsLrumenL n muInIIe
domnILoruIuI, precum u sI IosL n muInIIe MrIeI SuIe MI-
IuII SLurdzu v. v. CuLe IoLrurI duLe de cLre dIvunuI dom-
nesc n congIsuIre de supLe mduIrI, sI cure dup urL. 6
uI RegIemenLuIuI rmun penLru vecI sIInLe, sed de Iu
ncepuLuI domnIeI suIe nenLrILe sI neuduse Iu mpIInIre sI
cuLe uILe usemeneu s-uu sIrmuL sI neIegIuIL s-uu LrImIs n
nouu cerceLure u LrIbunuIeIor! zz. Des[iintcrec c orice
tribuncluri si comisii exceptioncle. - AcesLe cIIur dup
RegIemenLuI de usLzI nu sunL LoIeruLe; ns, n conLru
ucesLuIu, guvernuI de IuL n muI muILe rundurI s-u sIujIL de
eIe. z. Libertctec culturilor. - MoIdovu u uvuL purureu
de IuI de u cunousLe IIberu nLrebuInLure u LuLuror cuILur-
IIor. ReIIgIIIe prIgonILe n uILe LrI uu gsIL purureu n Luru
nousLr un uzII sIgur; sI pmunLuI romunesc esLe sInguruI
cure nu s-u uduL cu sunge vrsuL n rzbouIe reIIgIouse. zq.
Ridiccrec morclc si sociclc c clerului ortodox. - orm-
ureu cIeruIuI sI uducereu su nLr-o sLure mbunLLIL sI
nsuIIeLILoure de respecL esLe unu dIn ceIe muI murI sI
sIInLe ngrIjIrI uIe IIesLecruI guvern pLruns de duLorIIIe
suIe cLre popor. u romunI, guvernuI de 1q unI n-uu IcuL
nImIc penLru cIer, cure cu LouLe venILurIIe ceIe murI sI cu
LouLe mIjIouceIe sI IegIIe ce sunL de IuL, sI unume urL. q1=
dIn RegIemenL, s-u IsuL n njosILoureu condILIe n cure se
uIIu sI muI nuInLe. CIeruI de jos muI uIes esLe uLuL de
pursIL, ncuL esLe de mIruL cum poporuI u muI psLruL nc
vreun sImLImenL reIIgIos. z=. Drqcnizcrec clerului cctolic
pentru romcnii de ccecstc reliqie. - PesLe =o ooo romunI
sunL cuLoIIcI. Pun ucum, guvernuI nu s-u ocupuL nIcI-
decum cu educuLIu uLuL moruI, cuL sI reIIgIous u Ior.
CIeruI Ior esLe sLrIn sI nu se IngrIjesLe de cLre sLuL. EsLe
dur neupruL LrebuInLu cu sI ucesLI III uI puLrIeI s Lrug
purLe dIn IoIosurIIe pubIIce. CIeruI Ior LrebuIe dur orgunIz-
uL sI LInuL, cu LouLe ceIeIuILe cIerurI cunoscuLe, cu cIeILuIuIu
sLuLuIuI. VecIII domnI o cunosLeuu uceusLu preu bIne sI sIn-
guruI venIL ce bIserIcu cuLoIIc ure n MoIdovu I vIne nc
dIn vecIIIe dnuIrI domnesLI. z6. Drepturi politice pentru
orice compctrioti de orice credintc crestinc. - AsLzI
numuI orLodocsII cred u uveu drepLurI poIILIce, drILuI de u
sLpunI mosII eLc. IsLorIu sI ucLeIe pubIIce ne dovedesc ns
c n LImpurIIe dInuInLe sI cuLoIIcII se IoIoseuu de usemene
drILurI. SI nc usLuzI dInLre moIdovenII cuLoIIcI sunL unII
cure uu ujuns Iu nLrebuInLureu drILurIIor poIILIce sI uILII
sLpunesc mosII nc dIn vecIIIe dnuIrI. SunL muI muILe
suLe rzsesLI IocuILe de cuLoIIcI. DrepLurIIe poIILIce, sI
uceusLu o cere epocu, LrebuIe dur duLe Iu LoLI romunII de
Iege cuLoIIc, proLesLunL, urIun eLc.
z;. Emcncipctic qrcduclc c isrcelitilor moldoteni. -
MureIe numr de IsrueIILI sLrInI venILI n MIoIdovu,
IgnorunLu udunc n cure uceusL sLure se uII cere cu
guvernuI s se ocupe neudormIL cu uceusL cIesLIe
ImporLunL penLru Lur; LrebuIe cu prIn msurI umune sI
progresIve s se opereze cuL muI n grub IuzIu IsrueIILIIor
sI preIucereu Ior nLr-o sLure de ceLLenI IoIosILorI uI sLuLu-
IuI.
z8. nturncrec cctre stct c cterilor mcncstirilor
nchincte lc locuri strcine. - TouLe uverIIe dnuILe de
cLre evIuvIosII nosLrI domnI IocurIIor de jos sunL
conditioncte. TInere de sobor, de scoII, de spILuIurI, de
cuse de nebunI, de mese penLru srucI, ucesLe sunL prIncIp-
uIeIe condILII dIn cure ns nIcI unu nu s-uu LInuL de cLre
prInLII grecI. O sIngur mnsLIre ncIInuL nu muI LIne
sobor; muI muILe sunL preIcuLe n cuse de urenduLorI sI
ocupuLe de mIrenI, bunour mnsLIrIIe BuIuInILu sI Aron
Vod. CeIeIuILe condILII sunL LoL usu de puLIn pzILe.
CIcureu ucesLoru se dovedesLe prIn ucLeIe dnuILorIIor Iv-
ILe n purLe n procesurIIe orusuIuI BoLosenI cu mnsLIreu
SI. NIcuIuI dIn PpuLI, u scouIeIor pubIIce cu mnsLIreu
TreI-erurIIIor eLc. nLrebuInLureu nsemnuLeIor venILurI u
ucesLor mnsLIrI esLe un scunduI pubIIc. EIe LrebuIe dur
Lruse numuIdecuL spre IoIosuI sLuLuIuI, cu prIn eIe s se
pouL usuru surcInIIe pubIIce. ur IocurIIor de jos, spre po-
menIreu dnuILorIIor, se vu LrImLe pe LoL unuI IcIII,
LmuIe, unLdeIemn sI nsusI bunI; ccI ur II un pcuL
nuLIonuI de u Isu usu uverI pubIIce n muInIIe unor
cIugrI sLrInI, purureu rebeII Iu IegIIe LrII ce-I ngrus de
uLuLe veucurI, sI cure de Iu 18z sI pun usLzI se
mpoLrIvesc nc de u rspunde sLuLuIuI mIcu dure IoLruL
prIn urL. ;, V uI RegIemenLuIuI.
z. Dritul [ieccrui tinut, orcs si comunc de c-si con-
trolc cdministrctiile prin s[cturile tinutcle, municipcle si
comuncle. - "PrIvIgIereu usupru u LoL ceeu ce se uLInge de
IerIcIreu unuI orus nu pouLe II muI bIne ncredInLuL decuL
uceIor cure cusLIg muI cu deosebIre IoIosurIIe dIn eI", zIce
cIIur RegIemenLuI, Anexu H. Cu LouLe ucesLe, ocurmuIreu
InLereseIor comunuIe, desI duL prIn ucesLusI RegIemenL
sIuLurIIor comunuIe, u rmus purureu n munu
udmInIsLruLIeI cenLruIe, cure sI cu ucesLe venILurI u IcuL
uceeu ce u IcuL cu LoLe venILurIIe LrII, ncuL u omoruL cu
LoLuI vIuLu munIcIpuI n MoIdovu. TrebuIe dur duL
IIesLecruI LInuL, orus sI comun drILuI cu, prIn respecLIveIe
suIe sIuLurI, su-sI conLroIeze InLereseIe IocuIe, Ir
umesLecureu puLerII cenLruIe. AcesLe sIuLurI ur nvIu dIn
nou vIuLu munIcIpuI sI InLeresuI penLru IucruI pubIIc; sI
prIn urmure, nuInLund bunsLureu comuneIor, oruseIor sI
LInuLurIIor, ur Iuce sI bunsLureu LrII nLregI. TrebuIe dur
prIImIL de prIncIp, c LoL ce se pouLe Iuce pe Ioc s se Iuc
de cLre puLerIIe IocuIe. o. Des[iintcrec c orice dcri
csuprc exportctiei productelor nctioncle. - n vreme
cund n uILe LrI guverneIe se sIIesc de u nIesnI cIIur prIn
premII exporLureu producLeIor nuLIonuIe, guvernuI MoIdo-
veI, cIIur n conLru IegIuIrIIor nIIInLuLe, s-u sIIIL u-I pune
sLuvIIe. Asu, n conLru urL. 6= uI RegIemenLuIuI, sI cu LouLe
proLesLuLIIIe AdunrII obsLesLI, u pusLruL poslinc usupru
gruneIor, penLru c eu esLe IsuL n IIberu dIspozILIe u
MrIeI SuIe MIIuII SLurdzu v. v. sI-I Iormeuz o u douu IIsL
cIvII. Spre dezvoILureu dur u ugrIcuILurII sI u negoLuIuI vI-
LeIor, cure sunL ceIe de cpeLenIe Izvoure u bogLIeI nousLre
nuLIonuIe, LrebuIe desIIInLuLe orIce drI usupru exporLuLIeI
gruneIor, vILeIor sI IubrIcuLeIor nuLIonuIe. 1. Re[ormc co-
dicelor citilc, comerciclc si criminclc si c proce- durii
lor. - ReIormu codIceIor, desI ceruL sI de urL. qz6 dIn
RegIemenL (sI cu unume rosLIre cu uceusLu s se Iuc de o
comIsIe mIxL, numIL de guverneIe umbeIor PrIncIpuLe,
spre u du umunduror LrIIor o sIngur sI uceeusI IegIsIuLIe
cIvII sI penuI), de ubIu u ncepuL n unII LrecuLI, ns n
cIIpuI sLrumL sI vIcIeun cure curucLerIzeuz sIsLemuI sI
LouLe mbunLLIrIIe guvernuIuI de usLzI. De ubIu purLeu
nLuI u codIceI cIvII esLe pregLIL, ns LrebuIe curLIL de
udugIrIIe sI scIImbrIIe IcuLe de MrIu Su domnuI MI-
IuII SLurdzu.
Ceu muI neupruL ns reIorm esLe uceeu u codIceI
crImInuIe, cure Iuce rusIne epocII sI MoIdoveI. Proceduru
cIvII sI crImInuI LrebuIe usemene rudIcuI preIcuL; ccI
coIecLIu oIIsurIIor sI dezIegrIIor judecLoresLI, pubIIcuL de
MrIu Su domnuI SLurdzu, Ir muI nuInLe ncuvIInLure u
ObsLesLII AdunrI n conLru urL. =6 dIn RegIemenL, esLe
numuI un nmoI de sLrumbLLI sI de InLeresurI purLIcuIure
uduse Iu LeorII de IegIuIrI generuIe.
z. ntemeierec leqilor de politie si c csezcmintelor
penitencicre potritite cu teccul. - SLureu de IuL u
poIILIeI, nLemeIuL numuI pe vroInLu sI InLeresuI
IuncLIonurIIor nsrcInuLI cu ucesL rum deIIcuL uI
udmInsLruLIeI, sI muI uIes juInIcu sI neomeneuscu LruLuLIe u
nenorocILIIor ncIIsI, IIpsILI de orIce cuLure, sI IsuLI n
crudu dIspozILIe u LemnIcerIIor, cer neupruL reIormu sIs-
LemuIuI de usLzI.
. D leqe enerqicc pentru seccrec coruptiei
rcspcnditc n tcrc de cctre quternul de cstczi. -
AbuzurIIe cure uu udus Luru n LIcIousu sLure n cure se uII
usLzI expIIc LrebuInLu uneI usemene IegI.
q. nlesnirile comertului si libertctii muncii prin: :.
Promulqcrec leqilor de credit spre c csiqurc plctirec dct-
oriilor [crc exceptie de persocne. z. ntemeierec unei
bcnci nctioncle si de escontc si c ccselor de pcstrcre. (.
Asezcrec de scoli pro[esioncle. a. Deschiderec ccnclurilor
si drumurilor de comunicctie. =. Requlcrec tcri[urilor si
. Mci cles des[iintcrec c orice beilicuri, ccrcturi si
hctclele, precum lc drumuri publice etc. Toctc muncc
publicc trebuind c [i [ccutc cu bcni. -TouLe ucesLe
mbunLLIrI prucLIce n-uu LrebuInLu de un muI depurLe
comenLur.
n prIvIreu ucesLor munLuILoure InsLILuLII, propuse de
purLIdu nuLIonuI, nu n IoIosuI su n purLe, cI n IoIosuI
nuLIeI nLregI, InLILuIuLII urIsLocruLI, de Iu sIne sI cu bucurIe
se Ieupd de prIvIIegIIIe ce Ie uu, suu prIn mosLenIre, suu
prIn IegIIe nIIInLuLe, sI se prImesc:
. A se obor orice rcnquri si pritileqiuri personcle
scu de ncstere. n TrIIe RomunesLI nImIc n-u IosL
mosLenILor, uIur decuL proprIeLuLeu sI numeIe IumIIIeI. Cu
n LouLe sLuLurIIe OrIenLuIuI, nobletc esLe necunoscuL: ccI
boieric nu nsemneuz decuL IuncLIe pubIIc, Iu cure
IIesLecure romun pouLe ujunge dup cIIur IegIIe de usLzI.
BoIerIu de ubIu n LImpurIIe nou u IuuL mersuI uneI
noblete, nepoLrIvILe sI conLrure cu LouLe InsLILuLIIIe LrII.
BoIerIu cIIur usLzI nu se pouLe cusLIgu decuL prIn sIujbu
cLre sLuL, sI nu d uIL drIL decuL uceI uI eIecLIeI sI uI
eIIgIbIIILLII, precum sI uI scuLIrII de bir, cure usemene esLe
numuI un prIvIIegIu personuI. oieric este dur personuI,
penLru c IecIoruI de boIer ce nu ure rung nu se pouLe uIege
depuLuL sI IIII sI sunL bIrnIcI. DrILuI de eIecLIe sI de eIIgIbII-
ILuLe psLrundu-se, sI nc nLInzundu-se, Iur scuLIreu de bIr
nemuIpuLundu-se psLru penLru nImene, Iu ce ur muI LrebuI
rungurIIe de loqo[ct mcre, tornic mcre, spLur sI sLrur,
nIsLe LILIurI secI cure de muIL nu muI reprezenLeuzu
IuncLIIIe Iu cure eruu IIpILe. EIe dur usLzI LrebuIesc oboruLe
cu nIsLe rmsILe uIe LImpurIIor IeuduIe sI cure oduL
Lrecund grunILu, sunL necunoscuLe nLregII Europe sI, prIn
urmure, nu procur LILuIurIIor nIcI mcur desurLu gIorIe ce
prIn LrucLIrurI uduc nc cuvInLeIe de duc, conLe sI buron.
ogoIeLII ceI murI, vornIcII, ugII, bunII, pILurII sI uILI use-
mene boIerI de usLzI poL II, sI vor II sI Ir ucesLe LILIurI, n
cupuI nuLIeI prIn cuILuru, bogLIu sI IubIreu Ior cLre puLrIe.
MuIL vreme dur vor uveu nc spre u nu se Leme de
concurenLIe; sInguruI Iucru ce Ie rmune s Iuc esLe s
psLreze prIn merit uceeu ce pun ucum uu uvuL numuI
prIn pritileqiu. RungurIIe dur, udugIm nc, cu nIsLe
jucrII duLe numuI deserLcIunII, LrebuIesc desIIInLuLe; ccI
u psLru o nobIeL, o urIsLocruLIe ucoIo unde exIsL, se
nLeIege; dur u o creu Iu unuI 18q8 ucoIo unde n-u IosL
nIcIoduL, ur II o preu mure nebunIe, sI de cure romunII vor
sLI u rmune sLrInI. . A [cce pcrte lc ndctoririle, scr-
cinile si dcrile stctului, prin urmcre c se supune lc
contributie qenerclc, [iesteccre n proportic [ccultctilor si
c cterii scle. n vecIeu MoIdov, LoLI moIdovenII Iuuu
deopoLrIv purLe Iu nsrcInrIIe sLuLuIuI; LoLI pILeuu bIruI
sungeIuI, LoLI conLrIbuuu Iu drIIe pubIIce, IogoILuI ceI
mure, cuL sI ceI de pe urm sLeun, IIesLecure dup mIjIo-
uceIe suIe. O sIngur excepLIe eru IcuL n IuvoruI
IuncLIonurIIor murI uI sLuLuIuI, pe cctc treme ercu n
[unctii lucrctite, de Iu veI-IogoIL pun Iu veI-sLoInIc, pen-
Lru c uceusL scuLIre Ie eru sInguru IeuI. De ubIu domnuI
IunurIoL ConsLunLIn N. MuvrocorduL, vroInd u Lruge n
purLIdu su pe boIerI, udIc IuncLIonurI, penLru cu muI Iesne
s pouL mpIIu poporuI, obor ucesL prIncIp de drepLuLe, sI
InLroduse cIuse prIvIIegIuLe, udIc scuLILe de bIr. PenLru
nLuIusI duL prIn IrIsovuI su dIn murL 1;;, se IoLr cu
"boierii de lc tel-loqo[ct pcnc treti-loqo[ct, ctct dumnecl-
or cct si [iii dumilor-scle, nu numci ccnd tor [i ntru
dreqctorii, ce si lipsiti [iind de dcjbe mczilecscc ce dc pe
cn sc [ie slobozi si iertcti", ns sI uceusLu cu condILIe "pen-
tru cc de sub leqcturile dcjdiei slobozindu-se si odih-
nindu-se, mci cu [ierbinte scrquiclc sc se c[le cctre
slujbele si poruncile stcpcnesti".
AceusL excepLIe, o duL IcuL, LouLe cIuseIe nsLrILe
uu mIjIocIL u se IoIosI de eu; sI usLzI LouLe greuLLIIe sI
drIIe sLuLuIuI, n conLru u orIce drepLLI, ruzIm numuI pe
uceI muI sruc, pe uceI ce n-ure uIe IuI decuL LrupuI su,
udIc pe IocuILoruI sLeun: numuI ucesLu pILesLe pe domn,
cure nu sLIe de dunsuI, pe udmInIsLruLor cure-I Iur, pe
judecLor Iu cure nIcIoduL nu cere drepLuLe, pe sIujILor
cure-I LIne sub bIcI, pe mIIILur cure n-ure ce s-I upere, ccI
LrunuI n-ure nImIc uI IuI sub soure, nIcI mcur bordeIuI
unde sI odIInesLe obosILeIe mduIrI.
ALuL drepLuLeu, cuL sI epocu n cure vIeLuIm, nu muI
puLIn sI cIIur InLeresuI bIne nLeIes uI puLrIeI, cer dur
neupruL cu s ne nLourcem Iu vecIIuI sI munLuILoruI prIn-
cIp uI conLrIbuLIeI generuIe; penLru c numuI dIn IIberu sI
deopoLrIv dezvoILure u LuLuror puLerIIor sLuLuIuI sI
nLrebuInLureu Ior spre IoIosuI generuI, uLurn IerIcIreu
LrII.
ObsLesc sI udevruL puLrIoLIsm ns pouLe s IIe numuI
ucoIo unde puLrIu IsI LruLeuz IIII cu o deopoLrIv drepLuLe
sI drugosLe, supuIndu-I Iu uceIeusI nduLorIrI sI drILurI. I.
A jert[i n [olosul stctului bcnii despcqubirii scutelnicilor,
pcstrcndu-se cc pensie numci ccei pentru netoicsi,
tcdute si or[cni. De nduL ce rungurIIe sI prIvIIegIurIIe se
desIIInLeuz, de Iu sIne cude sI uceusL despgubIre penLru
un prIvIIegIu LrecuL; sI upoI ucesL condeI uI bugeLuIuI,
mprLIL Iu muI muILe suLe, d beneIIcIunLIIor un venIL preu
puLIn nsemnuL, cund, nLrebuInLuL nLreg, ur puLeu s
uduc LrII un IoIos muIL muI mure. V. A se des[iintc robic
de pe pcmcntul romcnesc, cu despcqubirec numci
ccelorc ce cr cere-o. Un sLuL consLILuLIonuI cu robI ur II o
monsLruozILuLe. DezrobIreu LIgunIIor sLuLuIuI sI u
mnsLIrIIor rosLIL de ObsLeuscu Adunure, n unII LrecuLI,
Lruge de Iu sIne sI dezrobIreu LIgunIIor purLIcuIurI; ccI un
prIncIp nu pouLe s IIe prImIL de bun penLru unII, sI ur-
uncuL de ru penLru uILII. n seunLu dIn = uugusL 1;q6,
ObsLeuscu Adunure u TrII RomunesLI zIceu c "eu nu
cunousLe muI greu sI muI mure pcuL decuL u uveu pe IruLII
nosLrI nLru CrIsLos sub juguI robIeI nousLre, de vreme ce
sI. EvungIeIIe ne zIce: IubesLe pe uproupeIe Lu cu nsusI pe
LIne. Cu urmLorI dur ucesLeI poruncI, nu LrebuIe s robIm
pe IruLII nosLrI. CcI robIu n-u IosL de nIcI un IoIos, cI nc
un obIceI de mure pugub suIIeLeIor nousLre, rmus IIInd
de Iu sLrmosI cu un bIesLem usupru cupeLeIor nousLre.
Aceeu ce dur cu muI muIL de o suL de unI o zIceuu
sLrmosII nosLrI nu vom zIce-o sI noI usLzI n veucuI Iu-
mInIIor, sI um puLeu oure rbdu de u uveu robI, noI, cure
voIm u II o nuLIe IIber? V. A se obor boierescul si c se [cce
proprietcri pe toti qospodcrii scteni, dcndu-se nsc o
drecptc despcqubire techilor stcpcni ci pcmcntului.
Acecstc despcqubire si modul ei se tor hotcr de cctre cec
ntci Dbstecscc Aduncre, clecsc dupc noul chip crctct lc
crt. ( cl re[ormelor de mci sus. PuLereu sI IerIcIreu unuI
sLuL se uII n puLereu sI n IerIcIreu muILImII, udIc u
nuLIeI. O nuLIe ns, cure numr numuI LreI mII de oumenI
nzesLruLI cu drILurI sI uverI, sIngurII udevruLI ceLLenI, nu
merIL ucesL nume. MoIdovu ns n-ure muI muILI ceLLenI;
ccI LoLI ceIIuILI cure pesLe ucesLI LreI mII de prIvIIegIuLI sI
pun Iu un mIIIon sI jumLuLe Iormeuz popuIuLIu LrII,
sunL numuI nIsLe IocuILorI dezbrcuLI de LouLe drILurIIe, de
LouL bunu sLure muLerIuI sI InLeIecLuuI sI supusI numuI
drIIor sI greuLLIIor LrII. ocuILorII sLenI sunL, muI uIes,
n ceu muI LIcIous sLure, neIIInd decuL nIsLe InsLrumenLe
de munc n muInIIe guvernuIuI, uIe proprIeLurIIor sI uIe
posesorIIor de mosII, n prucLIc IIpILI nc pumunLuIuI, pe
cure de suLe de unI I Iucreuz n IoIosuI uILoru, sI prIn ur-
mure nLorsI Iu tecinctcte. n LouLe reIormeIe bune suu
reIe, cuLe s-uu IcuL pun ucum penLru Lur, n LImpurIIe
muI nou nImIc nu s-u sLuLornIcIL penLru uceusL
numerous sI nenorocIL cIus, ndejdeu sI puLereu puLrIeI;
bu nc RegIemenLuI, n Ioc de u-I mbunLLI, I-u usprIL sI
muI muIL LIcIousu sourL. OmenIreu, drepLuLeu, InLeresuI
LrII sI cIIur InLeresuI proprIeLurIIor de mosII cer dur
neupruL mbunLLIreu rudIcuI u ucesLeI sLrI, prIn
desIIInLureu boIerescuIuI sI preIucereu LrunIIor n mIcI
proprIeLurI, dundu-II-se pmunLurIIe pe cure Ie-uu nrodIL
cu sudorIIe Ior. Dmenirec penLru c nu esLe omenesc cu
omuI s expIouLeze pe om, cu ceI muILI s IIe InsLrumenLeIe
de munc uIe ceIor puLInI, sI cu un popor nLreg s-sI
jerLIeusc vIuLu n IoIosuI unoru, n conLru prIncIpIIIor
evungIeIIce sI uIe udevruLeI IIberLLI. Dreptctec, penLru c
desIIInLund boIerescuI sI nLemeInd proprIeLuLeu nLre
IocuILorII sLenI, ur II u ndrepLu crudeIe sLrumbLLI uIe
veucurIIor LrecuLe. EsLe IsLorIcesLe dovedIL c, n LImpurIIe
dIn ncepuL, muI IIesLecure romun eru proprIeLur sI c
numuI sIIu sI puLereu ceIor murI uu dezbrcuL pe o mure
purLe dIn suLenI de pumunLurIIe sI de cIIur IIberLuLeu Ior
|=|. SI cIIur n zIIeIe de usLzI, cuLe mosII rzsesLI s-uu
desIIInLuL prIn sII sI sLrumbLuLe? Interesul LrII, penLru
c proprIeLuLeu esLe ceI muI puLernIc InsLrumenL de
cIvIIIzuLIe sI duc vroIm serIos s ne cIvIIIzm Luru, LrebuIe
s uvem muILI proprIeLurI. NumuI o Lur ce ure muILI pro-
prIeLurI esLe Lure; ccI numuI ucoIo unde esLe rspundIL
iubirec pcmcntului, esLe rspundIL sI iubirec pctriei.
AsLzI ns penLru ce LrunuI sI-ur IubI sI sI-ur upru o
puLrIe unde eI nu ure nIcI un drepL, cI numuI nduLorIrI sI
surcIne? Interesul pcrticulcr cl proprietcrilor, penLru c
prugmuLIc se pouLe dovedI c desIIInLureu boIerescuIuI nu
numuI n-ur mpuLInu, dur nc n curund ur sporI preLuI
pmunLuIuI, prIn nmuILIreu popuIuLIeI sI IIberLuLeu mun-
cII; sI c, prIn urmure, o IuIce Ie-ur du un venIL muI mure
decuL usLzI Ie uduce dou IIcI; penLru c esLe sLIuL c
muncu IIber I muI rodILoure decuL muncu sIIIL, udIc boI-
erescuI sI penLru c, n sIursIL, proprIeLurII s-ur vedeu
scuLILI sI de muILe nduLorIrI ce uu cLre muncILorI, spre
pIId: de u-I IrnI n vreme de Ioume, de u Ie pILI bIruI n
LImp de IIps eLc. n LoL IeIuI dur boIerescuI LrebuIe
desIIInLuL, cu rmsIL u robIeI, cu conLrurIu veucuIuI, cu
nsrcInLor sI penLru uceI ce-I Iuce sI penLru uceI ce se
IoIosesLe de eI, sI, n sIursIL, cu nIesnILor usuprIrIIor sI ur-
bILruruIuI sI, prIn urmure, exersund o nruurIre reu usupru
curucLeruIuI sI moruIILLII IocuILorIIor sLenI, puLereu ceu
muI mure u unuI SLuL. BoIerescuI esLe desIIInLuL n TrunsII-
vunIu, n BucovInu sI Turu Romuneusc; cum dur, decuL
prIn sII s-ur muI puLeu LIneu n munc pe romunuI dIn
MoIdovu, cund eI vede pe IruLe-su dIn nvecInuLeIe LrI
IIber sI bucurundu-se de LouLe drILurIIe ceLLenesLI? SIIu
ns n-ur Iuce decuL u nrodI smunLu de ur ce ncepe u se
rspundI usupru stcpcnilor de mosII. De duLorIu dur sI de
InLeresuI ucesLoru esLe cu s deprLeze prImejdIu, cu nu dIn
excesuI numuI uI ruIuI s Ius bIneIe; Iur nLumpIrIIe dIn
GuIILIu s Ie sIujeusc de o cumpIIL sI munLuILoure pIId.
AsLzI muI LouL Europu uu oboruL muncu sIIIL, numIL
roboL, cIuc, boIeresc, suu cu orIce uIL numIre. CIIur n
TurcIu, sI unume n BosnIu, uugusLuI nosLru suzerun u
desIIInLuL-o. Cum dur numuI MoIdovu ur puLeu s se
mpoLrIveusc ucesLeI reIorme udevruL europecnc, LocmuI
MoIdovu, cure dIn prIcInu nvecInrII cu BucovInu sI Truns-
IIvunIu, desIIInLureu boIerescuIuI sI uproprIuLIu LrunIIor
esLe o cIesLIe de sIgurunLIe pubIIc, de puce, de vIuL, n
sIursIL, sI cure prIn urmure LrebuIe IoLruL cuL muI n
grub? CcI nImene dIn uceI ce vroIesc bIneIe LrII nu
Ignoreuz c LImpuI Iuce neconLenIL muI greIe de IoLruL
cIesLIIIe ce sunL de-u purureu preIungILe pe uILduL.
Pcsnicc dur IoLrure u cIesLIeI cproprictiei tcrcnilor,
usLzI nc usour, nLr-un un vu II muI greu, sI n doI vu II
cu nepuLInL. Eu usLzI uLurn nc de Iu noI; s Ium dur
seumu, cu n curund s nu se IoLrusc Ir de noI sI cu
vrsure de puruIe de sunge!
Pe Iung ucesLe rudIcuIe InsLILuLII, sIngureIe cure ne poL
regeneru puLrIu, upoI purLIdu nuLIonuI muI propune unu,
cu cunun LuLuror, cu cIeIu boILII, Ir cure s-ur prbusI LoL
edIIIcIuI nuLIonuI: uceusLu esLe Unirec Moldotei cu Tcrc
Romcnecscc, pe LemeIuI puncLurIIor de muI sus, sI cure se
vor puLeu modIIIcu de cLre Adunureu ObsLeusc
ConsLILuunL u umbeIor LrI unILe; o unire, dorIL de veu-
curI de LoLI romunII ceI muI nsemnuLI, u umunduror PrIn-
cIpuLeIor, o unire pe cure, dup spIrILuI LImpurIIor, cu
urmeIe n mun uu vroIL s o svurseusc SLeIun ceI Mure sI
MIIuI VILeuzuI, cure sI ujunsese u se InLILuIu: Cu milc lui
Dumnezeu, Domn cl Tcrii Romcnesti, cl Moldotei si cl
Ardeclului. PrejudeLeIe veucuIuI sI InLrIgIIe sLrInIIor pun
ucum uu sLvIIuL uceusL unIre. AsLzI, ns, mprejurrIIe
ne sunL muI IuvorubIIe cu s puLem reuIIzu uceeu ce
sLrmosIIor nosLrI Ie-u IosL cu puLInL numuI de u dorI.
PrejudeLe sI unLIpuLII nuLIonuIe nu muI sunL de muIL nLre
noI. CIIur sLrInII n-ur puLeu cu drepL u ne II conLrurI,
IIIndc uceusL unIre n-ur jIgnI drILurIIe nImnuI. TurcIu
esLe ucum depIIn convIns c, deosebIndu-se de LImpurIIe
LrecuLe sI de prInLII Ior de u II sLruns unILI cu mperIu
oLomun, sI c sInguru Ior munLuIre esLe de u se LIne sub
egIdu InLegrILLII TurcIeI, ncIezsIuIL de murIIe PuLerI uIe
EuropeI. UnIreu PrIncIpuLeIor, nLrIndu-Ie pe ucesLe, ur
nLrI ns sI IegLurIIe cure se IIpesc cLre puLereu
suzerun; sI IursI numuI IegLurIIe cu uceusL dIn urm
poL s Iuc pe romunI puLernIcI prIn neuLurnureu TurcIeI,
cure ncIIzsIuIesLe pe u nousLr. CcI TurcIu, prIn drILuI
suzerunILLII suIe, esLe nduLorIL u ne upr sI IIberLuLeu
nousLr. CuL penLru RusIu, cIIur n ImpuLrIIe sI
umenInLrIIe ce Iuce romunIIor prIn depesu dIn 1 IuIIe Lre-
cuL, cu LoL ce se nLemeIuz pe vecIIIe LruLuLurI; prIn
uceusLu ns eu nu numuI c nu sIbesLe, dur nc nLresLe
drILurIIe romunIIor, ccI LocmuI pe LruLuLe sI ucesLIu se
nLemeIuz spre u recIumu cutonomic Ior sI drILuI de u-sI
unI LrIIe. n zudur depesu mInIsLerIuI zIce c PrIncIpuLeIe
nu pot sc-si pre[ccc reqimul cdministrctit, [crc
ncutiintcrec cmbelor Curti de treme ce cu ndctoriri
pozitite cctre puterec suzercnc, cct si cctre puterec
protectritc, ccI urLIcoIuI = uI LruLuLuIuI de AdrIunopoI, pe
cure RusIu nssI sI nLemeIuz recIumuLIIIe, prIn cIIur cu-
vInLeIe suIe, cunousLe romunIIor vecIIIe cupILuIuLII, sI, prIn
urmure, sI ceu dInLuI condILIe u ucesLoru, udIc drILuI cuto-
nomiei. "IIndc prIncIpuLeIe MoIdovu sI Turu
Romuneusc, zIce ucesL urLIcoI uI LruLuLuIuI, n urmu uneI
ccpitulctii s-uu pus sub suzerunILuLeu nuILeI PorLI, sI
IIIndc RusIu u cIezsIuIL [ericirec Ior, s-u IoLruL cu eIe s
LIe LouLe prIvIIegIIIe sI sIobozenIIIe ce II s-uu IosL nvoIL, suu
prIn cupILuIuLIIIe Ior, suu prIn LruLuLeIe ncIeIuLe nLre
ucesLe dou ImperII, suu prIn IuLIserIIurIIe sIobozILe n
deosebILe vremI" eLc. n zdur, usemene uceusLusI depes
Iuce romunIIor o crIm dIn dorInLu Ior de u-sI mpreunu
LrIIe, zIcund c Rusic nu pocte iertc de c tedec, n locul
cmbelor Principcte, itirec unui nou stct eLc. u ucesLeu vu
rspunde IursI RusIu, udIc cIIur RegIemenLuI IcuL de eu,
sI pe cure eu usLzI vroIesLe prIn buIoneLe u-I Impune
romunIIor. n udevr, ucesL RegIemenL, IcuL dup
InsLrucLIIIe suIe, sub prezIdenLIu unuI umpIoIuL uI su,
redIguL de oumenI uIesI de eu, sIngur InvIL pe romunI de u
se unI, rosLInd ImurIL c noIIe InsLILuLII nu II s-uu duL
decuL spre u pregLI sI u uduce n mpIInIre uceusL unIre.
"ncepuLuI, reIIgIu, zIce RegIemenLuI MoIdoveI, urL. qz=,
cup. X, obIceIurIIe sI usemnureu IImbII IocuILorIIor ucesL-
or dou PrIncIpuLurI, precum sI LrebuInLeIe uIe umbeIor
prLI cuprInd dIn nssI descIecureu Ior eIemenLurIIe
nedespcrtitei uniri, cure s-u mpIedIcuL sI s-u nLurzIuL de
nLumpILoureIe mprejurrI. MunLuILoureIe IoIosurI uIe
roduIuI ce s-ur nusLe dIn nLrunIreu ucesLor dou nuLII sunL
neLgduILe. Elementurile ntrunirii moldoromcnilor se
c[lc csezcte prin ccest Reqlement, prIn usemnuLeIe
LemeIurI uIe udmInIsLruLIeI ucesLor dou LrI." Asudur,
cIIur cund romunII n-ur II gundIL Iu IoIosurIIe ce Ie-ur venI
prIn unIreu PrIncIpuLeIor, ucesL urLIcoI ur II IosL n desLuI
spre u-I IumInu despre udevruLeIe Ior InLeresurI. ToL ucesL
urLIcoI esLe ceI muI bun rspuns, ceu muI mure
dezvInovLIre ce eI poL Iuce Iu ImpuLrIIe depeseI dIn 1
IuIIe. EI dur Ius mInIsLeruIuI mprLesc uI RusIeI de u ex-
pIIcu conLrudIcLIu munIIesL ce esLe nLre ucesL urLIcoI uI
RegIemenLuIuI dIn 18o, operu su, cure sIngur ne
sILuIesLe unirec Principctelor, sI nLre depesu su dIn
18q8, cure dIn uceusL unIre ne Iuce crIm. AcesLeu sunL
sIngureIe munLuILoure InsLILuLII cure poL InLroduce n PrIn-
cIpuLe IInIsLeu, puceu sI bunu sLure muLerIuI sI InLeIecLuuI
sI, prIn urmure, u Ie uduce ccec [ericire pe ccre Rusic c
nchezcsluit-o romcnilor n [ctc Europei. TurcIu, prIn muI
muILe dovezI, ne-u urLuL c nu ne esLe conLrurIe: n
udevr, eu sImLesLe c esLe uLuL InLeresuI su cuL sI uI nos-
Lru, cu RomunIu s IIe Lure sI neuLurnuL n ceIe dIn
IunLru, sI uceusLu u decIuruL-o prIn muI muILe ucLe pub-
IIce. uL ce zIce unuI dIn ceIe muI IumInuLe orgune uIe suIe,
jurnuIuI dIn ConsLunLInopoI, dIn z6 IunIe LrecuL: "n Vu-
IuIIu sI MoIduvIu, curLIIe suzerun sI proLecLrIL uu LrImes
IIesLecure un comIsur exLruordInur, spre u se ncredInLu
ucoIo de sLureu IucrurIIor sI u IInIsLI duIurIIe, precum sI u
nLrI, duc ur II LrebuInL, drILurIIe ce eIe uu dIn LruLuLurI.
NoI nu socoLIm c ur rezuILu dIn mIsIu reprezenLunLIIor dIn
umbeIe curLI cevu cure s IIe n opozILIe cu InLereseIe PrIn-
cIpuLeIor sI duIuI convenLIIIor. Epocc nocstrc cre de cel
ntci ccrccter trium[ul dritului csuprc tcriei, sI se
deosebesLe prIn uceusLu nsusI de LImpurIIe de muI nuInLe.
EsLe sLuLornIc, c nuInLeu uneI bune drepLLI, drILuI ceIuI
muI sIub ure LoL uceeusI puLere cu sI drILuI ceIuI muI Lure.
Dur uIce nu esLe IocuI de u pomenI ucesL udevr; nImene,
negresIL, nu-I LgduIesLe. TurcIu, cure se uruL IIberuI
ucoIo, unde suverunILuLeu su esLe pIIn sI nLreug, n-ure,
dup cum sLIm, ceu muI mIc dorInL, Iucrund cu curLe
suzerun, udIc cu un muI mIc grud de puLere, de u se
deprLu de Iu IIreuscu su drepLuLe. n TurcIu sI n PrIn-
cIpuLurI esLe uceusL convIcLIe InLIm sI IourLe
munLuILoure, c udIc duc psLrureu IegLurIIor ce sunL
nLre TurcIu sI PrIncIpuLe esLe LrebuIncIous ucesLoru dIn
urm, neuLurnureu Ior nu esLe muI puLIn LrebuILoure ceIeI
dInLuI; sI dIn uceusL convIcLIe Izvorsc neupruL reIuLII nu
numuI de prIeLenIe, dur nc de drepLuLe, cure sILuIesc de
u nLrI neconLenIL, sI nu de u sIbI LoL ce LIne de exIsLenLu
sLuLurIIor LrIbuLure sI Iu securILuLeu puLerII suzerune. A
ncIeIu dIn uceusL dreupL uprecIuLIe c TurcIu nu pouLe
nIcI nu LrebuIe s se mpoLrIveusc Iu mbunLLIrIIe ce
PrIncIpuLeIe judec IoIosILor de u InLroduce n IegIIe Ior,
esLe un Iucru usor sI IogIc. TurcIu nu ure drIL sI nc muI
puLIn InLeres de u se mpoLrIvI Iu uceusLu, sI cund eu u
nvLuL uLuL sI nvuL n LouLe zIIeIe u esLImu cuL preLuIesLe
neuLurnureu sLuLurIIor, negresIL c nu eu LocmuI ur puLeu
uveu Ideeu de u o jIgnI cuL de puLIn. Nu esLe usemeneu de
socoLIL, urmeuz uceIusI jurnuI, c uceeu ce curLeu suzerun
nu vu Iuce, se vu Iuce de cLre curLeu proLecLrIL. DrILurIIe
ucesLeu sunL mrgInILe cu sI drILurIIe ceIeIIuILe, prIn deose-
bILeIe LruLuLe ce Iormeuz LemeIIu consLILuLIeI de ucum u
PrIncIpuLeIor. CurucLeruI eI cIIur uruL nuLuru mIsIeI suIe.
Duc vreo puLere ourecure ur vroI s sLrumLoreze suu s
mpuLIneze neuLurnureu Ior, suu s exerseze usupru Ior o
upsure cure ur II prImejdIous InLereseIor Ior, dup cere-
reu ce I s-ur Iuce de eIe suu dIn unu dIn eIe, ur uveu Ioc
nLrebuInLureu proLecLIeI suIe. Ce noI zIcem de curLeu
proLecLrIL, vom zIce-o nc muI bIne de curLeu suzerun,
creIu codIcu nuLIIIor d o superIorILuLe de drIL sI, prIn ur-
mure, o duLorIe de obIIguLIe muI mure. AcLIu umbeIor curLI
prIvesc muI muIL primejdiile din c[crc ce cr putec sc
cmeninte Principctele, decct directic din lcuntru u Lre-
bIIor Ior. AceusLu se dovedesLe ImurIL dIn ucLuI unexuL Iu
urLIcoIuI = dIn LruLuLuI de AdrIunopoI IscIIL Iu 18z, sI n
cure esLe zIs, penLru ceeu ce prIvesLe MoIdo-VuIuIIu: "C
domnII vor ocurmuI sIobod penLru LoL ce se uLInge de Lre-
bIIe dIn IunLru uIe LrII, sI c eI nu vor II oprILI n
ocurmuIre prIn nIcI o porunc mpoLrIvILoure drILurIIor
Ior". AceusL sLIpuIuLIe esLe poLrIvIL cu drILuI gInLeIor. uL
ce zIce nLru uceusLu VeLLeI : "Un sLuL sIub cure penLru
sIgurunLu su se pune sub proLecLIu unuI muI puLernIc, sI se
nduLoresLe, spre recunosLInL, Iu muI muILe nduLorIrI n
ecIIvuIenLuI ucesLeI proLecLII, Ir ns u se dezbrcu de
guvernuI sI suverunILuLeu su, prIn uceusLu nu conLenesLe de
u IIguru nLre suverunII ce nu cunosc uIL Iege decuL drILuI
gInLeIor".
AcesLe drepLe consIderuLII, nLemeIuLe pe udevruLu
sLure u IucrurIIor, pe duIuI LruLuLeIor sI pe drILuI gInLeIor,
uruL ndesLuI cure sunL drILurIIe, duLorIIIe sI roIuI RusIeI
cLre PrIncIpuLeIe RomunesLI. Nu esLe ns de prIsos de u
udogI sI urmLoureIe IucLurI, Lruse dIn neprLInILoureu Is-
LorIe:
A IosL o vreme cund VuIuIIu sI MoIdovu, desI de suLe de
unI puse de bunvoIe sub suzerunILuLeu nuILeI PorLI,
psLruu nc muI LouLe IIberLLIIe ce Ie Iuseser usIguruLe
prIn LruLuLeIe IuI MIrceu sI uI IuI Bogdun. Amundou LrIIe
uveuu depIIn neuLurnure, ocurmuIrI sI domnI nuLIonuII,
IoLureIe, InsLILuLIIIe sI reIIgIu sIunL respecLuLe, sI, n sIursIL,
LouLe drILurIIe sI nsusIrIIe u dou sLuLurI suverune, desLuI
de puLernIce, penLru cu uIIunLu Ior s IIe cuLuL de ceI muI
murI monurII uI EuropeI. mpruLuI GermunIeI sI LuruI
RusIeI rIvuIIzuu spre u dobundI prIeLesuguI sI cooperuLIu
ucesLor PrIncIpuLe, ocurmuILe de domnII ConsLunLIn
Bruncoveunu sI DImILrIe CunLemIr. AceusLu eru Iu unuI
1;11, cund PeLru ceI Mure se IoLr de u pune n Iucrure
plcnurile scle de cucerire csuprc Turciei. Spre uceusLu eI
propuse sI Icu LruLuLurI cu VuIuIIu sI MoIduvIu, sI rzboIuI
Iu decIuruL nuILeI PorLI. MoIdovu IerIcIL sI bIne
orgunIzuL, dup mrLurIsIreu u nsusI reIormuLoruIuI
RusIeI |6|, se jerLII penLru coreIIgIonurII sI. Puceu ns ceu
de Iu PruL Iu LoLusI ncIeIuL. SuLe de IumIIII, dIn ceIe muI
nLuI uIe LrII cu domnuI CunLemIr, jerLIe uIe ruvneI Ior, sI
prsIr puLrIu; sI umbeIe PrIncIpuLe Iur IsuLe de cLre
PeLru ceI Mure nenorocILeI Ior sourLe. ALuncI TurcIu, spre u
Ie pedepsI de pIecureu Ior cLre o ImperIe sLrIn, Ie ddu
(muI uIes pe MoIdovu) n prudu LLurIIor, Ie cIc n pI-
cIoure vecIIIe LruLuLurI, Ie nconjur IoLureIe cu ceLLI
LurcesLI, zIdILe pe pmunL romunesc cu bunI sI cu munc
romuneusc, LIe pe domnuI Bruncoveunu cu LouL IumIIIu
su (ccI CunLemIr eru IugIL), sI puLIn IIpsI cu PrIncIpuLeIe s
se preIuc n pusuIucurI.
Umbre de domnI Iur psLruLI, ns sI ucesLIu numILI
numuI dInLre grecII unuruIuI; ccI, de Iu 1;11, domnI
pmunLenI nu se muI suIr pe robILeIe LronurI uIe MoIdoveI
sI VuIuIIeI. Asu, ucesLe nenorocILe LrI, cu pIerdereu ceIor
muI murI sI sIInLe drILurI, pILIr ceu nLuI uIIunL u Ior cu
RusIu orLodox! O muI bun rspILIre romunII nu uvur
penLru ceIeIuILe uIe Ior ndeIunguLe sI durerouse jerLIe cLre
RusIu, n rzbouIeIe ce uceusLu u muI uvuL cu TurcIu, nLr-
un LImp de uproupe de un veuc. n u douu cumpunIe, de Iu
1;6 pun Iu 1;qo, cund IeIdmursuIuI MnIcI InLr n MoI-
dovu, Luru cu mILropoIILuI n cup I IesI nuInLe, prImI urmIu
rosIun cu o urmIe de IruLI, o IrnI unI nLregI, o sporI cu
Lrupe romunesLI, sI-I ddu, n sIursIL, ujuLor sI ospILuIILuLe.
Cund ns se ncIeIe puceu, mILropoIILuI AnLon sI cu uILe
suLe de IumIIII Iur dIn nou sIIILI u-sI prsI Lurmu sI Luru.
ur MoIdovu Iu IursI IsuL prud rzbunrII TurcIeI, Ir
nIcI o uprure dIn purLeu RusIeI, ccI MnIcI, n reLrugereu
su, spre rspILIre se mrgInI u du IusII n juIuI osLenIIor
sI, umenInL orusuI cu Ioc duc nu I s-ur du o nou sum
de bunI, Iu spre uceusLu pe cuImucumII LrII n IIure pun
Iu HoLIn, sI cund Lrecu NIsLruI, "u LrImIs, zIc IsLorIcII con-
LemporunI, de u robIL muILI oumenI dIn LInuLurIIe HoLInuI
sI CernuLII sI-I mprLeu cu pe dobILouce; unII Iuuu
brbuLII, uILII IemeIIe, uILII copIII, sI-I vIndeuu unII Iu uILII,
Ir Ieuc de mII, muI ru decuL LLurII" |;|. n u LreIu cum-
punIe de Iu 1;6 pun Iu 1;;q, romunII uu duL RusIeI
uceIeusI dovezI de credInL sI de ujuLor, prIn urme, oumenI,
provIunL; eI uu mpreun IucruL uLuL de muIL cu osLIIe
mprLesLI n conLru TurcIeI, ncuL nuILu PourL spre
pedeups, prIn o IeLvu u mureIuI MuILIu u duL MoIdovu sI
VuIuIIu n prudu osLIIor suIe, dundu-Ie voIe s jeIuIusc, s
urd, s LuIe, Ir ngrdIre. mperuLrILu EcuLerInu prIn
munIIesLuI su dIn 16 decembrIe 1;6, cILIL de suse orI prIn
bIserIcIIe romunesLI, IgduIse sLuLornIc c vu upru n vecI
PrIncIpuLeIe despre turci. Puceu de Iu KuInurgI s-u IcuL
ns; sutercnii MoIdoveI sI VuIuIIeI s-uu nLors TurcIeI, cu
rspILIre penLru pusLIIreu LrIIor sI penLru puruIeIe de
sunge romunesc vrsuL penLru RusIu; sI o u LreIu our mII
de moIdovenI, compromeLuLI, sI prsIr puLrIu IsuL
rzbunrII TurcIeI, sI dIn nou dezbrcuL (cu LouL
proLecLIu RusIeI, sI numuI dIn prIcInu RusIeI) de puLIneIe
drILurI ce-I muI rmuser nejIgnILe; sI ce esLe muI muIL, cu
LouLe cererIIe mILropoIILuIuI sI u ObsLesLII AdunrI, penLru
inteqritctec MoIdoveI sI cu LouL proLesLuLIu domnuIuI GI-
Icu V. V., cure pe urm spre pedeups Iu sI omoruL, RusIu
smuIse BucovInu sI o ddu cu dur uIIuLeI suIe, AusLrIeI.
RusIu u nLreprIns usupru TurcIeI c pctrc ccmpcnie,
uceu de Iu 1;8; pun Iu 1;1.
n vreme cund ceI muI nsemnuLI boIerI uI MoIdoveI sI
VuIuIIeI, jerLIe uIe sImpuLIeI Ior penLru curLeu de SunkL-
PeLersburg, eruu unII dezbrcuLI de uverIIe Ior sI uILII prIn
poruncu suILunuIuI ncIIsI n InsuIeIe urIIpeIuguIuI, n
mnsLIrIIe BuIgurIeI sI uIe ALosuIuI, n AIbunIu sI n
LemnILeIe ConsLunLInopoIuIuI |8|, umundou LrIIe suIer-
euu LouLe greuLLIIe unuI rzboI cumpIIL, IIInd LeuLruI u
sungerouseIor IupLe dInLre uusLro-rusI sI LurcI. Puceu de
IusI se ncIeIe, Ir ns s uduc puLrIeI nousLre vreo
IerIcIL preIucere. BIuLu Lur, pusLIe sI preIcuL n cenus,
Iu nLours TurcIeI cu ouresIcurI ncIezsIuIrI, cure
nIcIoduL nu s-uu pzIL; ccI uLuL MoIdovu, cuL sI VuIuIIu,
LocmuI penLru ruvnu Ior penLru RusIu, u urmuL u se LruLu de
cLre nuILu PourL cu nIsLe LrI IuIne, purureu guLu, pre-
cum dIn nenorocIre uu sI IosL, de u se unI cu ImperIu
coreIIgIonur n conLru suzerunuIuI Ior.
D c cincec ccmpcnie se descIIse usupru TurcIeI, uceu
de Iu 18o6 pun Iu 181z. CIne Ignoreuz, ccI IupLeIe sunL
muI conLemporune, LouLe nenorocIrIIe, LouLe greuLLIIe,
LouL pusLIIreu, ce PrIncIpuLeIe, sI muI uIes MoIduvIu, uu
pLImIL n ucesL crunL rzboI, cure n-u LInuL muI puLIn decuL
suse unI. Usurureu ns sI rspILIreu Iu ncIeIereu pcII de
BucuresLI Iu Iuureu u jumLuLe de MoIdovu de cLre uceu
puLere proLecLrIL, penLru cure romunII s-uu IosL jerLIIL n
uLuLeu rundurI. BusurubIu se nLrup cu RusIu, sI puLIn eru
cu proprIeLurII moIdovenI s se vud IIpsILI de cIIur mosIIIe
ce Ie rmseser dIn u sLungu PruLuIuI. A LrebuIL bunLuLeu
personuI u mpruLuIuI AIexundru, penLru cu s Ie Iuse
uceusL munguIere penLru njumLLIreu puLrIeI.
ncorporuLIu ns u BusurubIeI esLe ceI muI bun rspuns Iu
depesu dIn 1 IuIIe, cure zIce c: "Trecutul rcspunde pen-
tru tremec de [ctc. Mci mult decct odctc n timpuri de
mci ncinte, noi(Rusic) cm ocupct totul scu o pcrte c
Principctelor, si credinciosi pcrolei ce dcsercm despre
ccecstc mci ncinte, noi le-cm desertct, de ndctc ce s-cu
mplinit conditiile ce cm [ost pus pentru retrcqerec
nocstrc". AceusLu esLe numuI scurLu descrIere u jerLIeIor
IcuLe RusIeI de cLre romunI, de Iu PeLru ceI Mure sI pun
Iu epocu ceIeI de pe urm cumpunII usupru TurcIeI dIn
18z8. A LgduI ucesLe jerLIe ur II u LgduI nssI IsLorIu.
ns spre nu u II nvInovLILI de reu credInL, LrebuIe s
urLm sI IoIosurIIe proLecLIeI, de cund uceusLu s-u usIguruL
PrIncIpuLeIor. n udevr, prIn LruLuLeIe de KuInurgI, usI,
BucuresLI sI Akermun, RusIu, dobundInd drILuI de u upru
ucesLe LrI despre usuprIrIIe TurcIeI (ccI uceusLu numuI
esLe prIncIpuI sI duLorIu proLecLIeI), eu n muI muILe
rundurI u recIumuL cu PourLu s puIe ouresIcure ngrdIre
sIsLemuIuI su de u srcI cu LoLuI MoIdovu sI VuIuIIu, -
um vzuL dIn ce prIcIn. Asu mureIe vIzIr, dup cerereu
cubIneLeIor de SL. PeLersburg sI de VIenu ||, u sIobozIL Iu
1;8 un sened cure oboreu muI muILe ubuzurI; Iu 18oz suI-
LunuI u muI duL un IuLIserII mprLesc cure cunosLeu
epLueLIu domnIIor, desIIInLureu bIrurIIor neIegIuILe,
necIcureu IoLureIor sI mIjIocIreu consuIIIor rusesLI, Iu
nLumpIure cund PourLu suu domnII ur cIcu drepLLIIe
PrIncIpuLeIor. ConvenLIu de Akermun u muI sporIL nc
ucesLe prIvIIegIurI. Dup ucesLe s-ur crede c PrIncIpuLeIe
cusLIgur muIL prIn usemeneu ncIezsIuIrI, sI c duc eIe
nu redobundIr vecIIIe Ior drILurI, dur mcur bunsLureu
dInIunLru u Ior nIIorI. PenLru ce ns sImpIu expunere u
IupLeIor dovedesc cu LoLuI dImpoLrIv? MoIdovu n vremeu
proLecLIeI u pIerduL BucovInu sI BusurubIu. VuIuIIu, cu
LouL proLecLIu, Iu neconLenIL cIcuL de pusII mrgInusI.
DomnII, desI prIn LruLuLurI usIguruLI, c nu vor puLeu II
deLronuLI, Ir vIn dovedIL sI Ir sLIreu mInIsLruIuI
rusesc, LoLusI Iur scIImbuLI pe un sI pe Iun, cu nIsLe sIm-
pII IuncLIonurI LurcesLI. CuL penLru sLureu dInIunLru u
PrIncIpuLeIor cu LouL prIvegIereu u consuIIIor-cenzorI uI
RusIeI, ubuzurIIe ujunseser Iu sIsLem, sI LIcIosIu nu muI
uvu murgInI. Cu LouLe sLIpuIuLIIIe dobundILe de CubIneLuI
de SL. -PeLersburg n IuvoruI romunIIor, bIrurIIe se
mpIIneuu de opL orI muI muIL decuL eruu IegIuILe;
AdunrIIe ObsLesLI eruu numuI nIsLe nume deserLe; pod-
vozIIe domnesLI, zuIereIeIe penLru ConsLunLInopoI,
IuvuIeIe sI beIIIcurIIe de suIuIorI penLru ceLLIIe LurcesLI,
cIeresLeIeIe penLru udmIruIILuLe, LouLe ucesLe n opozILIe cu
IuLIserIIuI dIn 18oz sI urmuu nengrdILuI Ior drum. Ven-
ILurIIe pubIIce eruu IsuLe n IIberu dIspozILIe u domnIIor,
Ir nIcI un conLroI, LouLe posLurIIe pubIIce se vIndeuu zIuu
mure; eIorIIIe scouIeIor, uIe cuseIor bIneIcLoure sI uIe
spILuIeIor se preIcuser n Izvoure de cIIvernIseuI, sI cuLe
uILe usemeneu ubuzurI, cure uduser muI uIes pe IocuILoruI
sLeun Iu nevoIu de u-sI prsI bordeIuI, spre u se Iuce IoL
suu u bejenI n TurcIu. NeorunduIuIu sI LIcIosIu eru n
LouLe |1o|. uL sLureu PrIncIpuLeIor sub uuspIcIIIe
proLecLIeI rosIenesLI de Iu 1;;q sI pun Iu 18z8, ccI LouL
Ispruvu sLruInLeIor eI se mrgInI numuI n nIsLe deserLe
sLIpuIuLII pe IurLIe, cure n IupL nu se pzIr nIcIoduL. n
usemeneu mprejIrrI nenorocILe se descIIse c scsec ccm-
pcnie usupru TurcIeI, uceu de Iu 18z8, sI cure, penLru MoI-
duvIu sI VuIuIIu, prIn ocupuLIu mIIILur, se preIungI pun Iu
18q. SuIerInLeIe romunIIor sI jerLIeIe IcuLe de eI RusIeI n
uceusL de pe urm cumpunIe, uu nLrecuL pe LouLe ceIe dIn
veucuI LrecuL. EsLe cu nepuLInL de u du mcur o sIub Idee
despre LIcIousu sLure u PrIncIpuLeIor, n unII 18z8 sI 18z.
nLreugu srcIe u IocuILorIIor sI LoLuIu pusLIIre u LrII,
ucesLeu Iur rezuILuLuI greuLLIIor de u LIne o urmIe de muI
muIL de zoo mII soIduLI, sI u bIcIuIuI cIumeI sI u IoIereI,
uduse de cLre osLIrI, unu de Iu Sud sI uILu de Iu Nord. RuI
eru uLuL de mure, ncuL nsusI generuIuI KIsseIeI, numIL
prezIdenL pIenIpoLenL uI MoIdoVuIuIIeI, nu-I puLu LgduI
n cuvunLuI ce Icu boIerIIor TrII RomunesLI, n 1q noIem-
brIe 18z. A LrebuIL ndeIunguLI unI, nespusu IecundILuLe,
sI nenumruLeIe Izvoure uIe ucesLor provIncII, penLru cu eIe
s-sI pouL vIndecu runeIe, sI u se nLource Iu sLureu Ior de
muI nuInLe. Cu LouLe ucesLeu, romunII Iuur purLe vIe Iu
rzboI, sI sungeIe Ior, muI uIes n VuIuIIu MIc, curse n
LouLe IupLeIe dInLre rusI sI LurcI; ccI LoLI uveum nc
ncredere n IgduInLeIe RusIeI, sI cu bucurIe ne jerLIeum
Luru, vIuLu sI uvereu usLepLundu-ne rspILIreu Iu ncIeIereu
pcII. AceusL puce muIL dorIL se sI Icu Iu AdrIunopoI n z
sepLembrIe 18z. RusIu usL duL se urL dreupL sI
umun. PrIn poruncu M. S. mpruLuIuI NecuIuI,
pIenIpoLenLII sI, n condILIIIe pcII, Iur cu o deosebIL Iu-
ure-umInLe penLru drILurIIe PrIncIpuLeIor. PrIn urL. = uI Lru-
LuLuIuI sI prIn un ucL osebIL, RusIu sI TurcIu cunoscur sI
nLrIr PrIncIpuLeIor Ccpitulctiile prIn cure ucesLeu s-uu
IosL pus sub suzerunILuLeu nuILeI PorLI tocte pritileqiile si
slobozeniile ce II s-uu IosL nvoIL uLuL prIn cupILuIuLII, cuL sI
prIn LruLuLeIe ncIeIuLe nLre umbeIe ImperII suu prIn deo-
sebILe IuLIserIIurI, sI prIn urmure o depIIn sIgurunLIe, o
udmInIsLruLIe nuLIonuI neuLurnuL, IIberLuLeu comerLuIuI,
uIegereu domnIIor pe vIuL sI, cu prImIreu generuI u
IocuILorIIor, nevLmureu pmunLuIuI MoIdoveI sI VuIuIIeI
de cLre osLIrIIe LurcesLI, nLurnureu cLre ucesLe LrI u
ceLLIIor sI u IocurIIor de pe muIuI sLung uI DunreI, ocu-
puLe de cLre LurcI, nvoIre cu guverneIe romunesLI, cc un-
ele ce cu tocte driturile unei nectcrncte dinlcuntru
cdministrctii, s useze un cordon de snLuLe sI curunLInI
despre TurcIu, sI s uIb osLI reguIuLe, uI croru numr s
se IoLrusc de cLre domn cu respecLIveIe Ior AdunrI,
dup LemeIuI vecIIIor pIIde, desIIInLureu LuLuror drIIor n
nuLur cLre PourL, precum: zuIereIe, cIeresLeIe, suIuorI
sI uILe IuvuIeIe, n IocuI ucesLoru IoLrureu unuI sImpIu bIr
(dup prIncIpuI vecIIIor cupILuIuLII). SI, n sIursIL, drILuI de
nuvIguLIe cu sLeuguI sI pusuporLurI nuLIonuIe |11|. SI dup
LouLe ucesLeu, RusIu ncIezsIuIu IerIcIreu PrIncIpuLeIor: sI
M. S. mpruLuI NecuIuI, prIn vesLILuI su munIIesL dIn 1
sepL. 18z, urLund EuropeI bIneIucerIIe noueI pcI, Iceu
sI romunIIor, cu o dreupL rspILIre u jerLIeIor Ior de un
veuc, uceusL personuI sI soIuneI decIuruLIe: "Inqrijirec
nocstrc s-c ntins csemenec csuprc socrtei norocdelor de
o reliqie cu noi, supuse stcpcnirii otomcne. Vechile prit-
ileqiuri cle Principctelor Moldotei si Vclchiei cu luct
[ormclc ntcrire si [ericirec lor s-c stctornicit prin nouc
[olosuri".
Cu bucurIe ne oprIm ocIII usupru ucesLeI epoce cure se
preu u rspILI ndeIunguLeIe ucLe de ruvn sI credInL uIe
prInLIIor nosLrI cLre RusIu. u ncIeIereu pcII, Iu use-
meneu uugusLe IgduInLe, enLuzIusmuI sI recunosLInLu
nousLr eru Ir murgInI, sI dup numeIe IuI Dumnezeu,
numeIe mpruLuIuI NecuIuI eru ceI muI udoruL nLre
romunI! ReIormu ubuzurIIor veucuIuI LrecuL, vIndecureu
reIeIor rzboIuIuI svursIL, orgunIzureu sI, prIn urmure,
regeneruLIu PrIncIpuLeIor, Iur ncredInLuLe conLeIuI
KIsseIeI, cure sI-u IsuL o nesLeurs uducere-umInLe n In-
ImIIe romunIIor. u upeIuI IcuL de ucesL nobII brbuL, LoLI
uIergur spre u conLrIbuu Iu renusLereu puLrIeI. ToLI jerLIIr
InLeresuI purLIcuIur, prIvIIegIurIIe sI drILurIIe mosLenILe.
RII se Icur bunI; sI n bIneIcLoureIe suIe pIunurI, prez-
IdenLuI pIenIpoLenL nu nLuInI preLuLIndenI, de Iu sLrIIe
ceIe muI nuILe pun Iu ceIe muI njosILe, decuL ubneguLIe sI
ruvn. SocIeLuLeu dur, n curund se reorgunIz. RomunII nu
Iur IngruLI; eI nc usLzI Iuc un upeI Iu suvenIrIIe gener-
uIuIuI KIsseIeI; uduc-sI InImu su umInLe de vIIIe prerI de
ru, cure I-uu nLovrsIL purcedereu dIn PrIncIpuLe Iu
18q. RecunosLInLu cLre monurIuI RusIeI eru uLuncI use-
meneu generuI n Lur, ccI LoLI romunII uveuu ncredere
n vIILoruI puLrIeI Ior, u creIu IerIcIre se ncIezsIuIse uLuL
de soIuneI. PenLru ce ns uceusL mguIILoure ncredere se
pIerdu n curund, penLru ce LouLe ndejdIIe de IerIcIre se
nImIcIr, penLru ce LouLe ncIezsIuIrIIe LruLuLuIuI de AdrI-
unopoI nu IzbuLIr decuL Iu usuprIre, Iu ubuzurI, Iu corupLIe
sI Iu o obsLeusc nenorocIre? PenLru ce, n sIursIL,
bInecuvunLrIIe s-uu scIImbuL n bIesLemurI, sI romunII,
cure Iu 18o eruu uLuL de recunoscLorI proLecLIeI, usLzI o
respIng cu o cumpIIL nenorocIre ce uLurn pe Luru Ior?
VInu nu esLe u romunIIor, cI u uceIoru cure, dInLr-o
munLuILoure uprure, uu IcuL o nesuIerIL cpcscre!
BuneIe cugeLrI ce prezIdur Iu reducLIu urLIcoIuIuI = uI Lru-
LuLuIuI de AdrIunopoI n curund se reLruser, sI drILurIIe
usIguruLe romunIIor prIn uceIusI urLIcoI se cIcur de cLre
uceeusI puLere, cure Ie ncIezsIuIse. RegIemenLuI orgunIc
cure, prIn ucLuI sepuruL uI LruLuLuIuI, se Impuneu TurcIeI, cu
expresIu dorintelor celor mci de [runte locuitori ci Prin-
cipctelor, se redIg dup InsLrucLII sLrIne de IuncLIonurI
rusI, suu de oumenI uIesI de guvernuI rusesc, sI revIzIu su
de cLre AdunrIIe ObsLesLI se Icu sub uuspIcIIIe buIoneLe-
Ior. n curund, cu cupL uneI usemeneu IIbere consLILuLII, se
puneu IuLuIu udogIre |1z|, cu pe tiitorime, orice schim-
bcre domnul cr toi sc [ccc n Reqlementul orqcnic nu tc
putec sc cibc loc, nici c se pune n lucrcre, decct dupc
ncdinsc mputernicire c ncltei Porti, cu mpreunc unire
c Curtii Rusiei, urLIcoI cure unuIeuz de oduL LouL uuLo-
nomIu recunoscuL PrIncIpuLeIor nu muI LurzIu decuL prIn
LruLuLuI de AdrIunopoI, sI cure (nsusInd sI RusIeI
deopoLrIv drILurI cu TurcIu) jIgnesc sI drILurIIe de suzer-
unILuLe uIe nuILeI PorLI, cund uceusLu nu s-u nduLorIL u
cunousLe ucesLe InsLILuLII decuL cu condILIu ImurIL, udIc:
numci n ctctc, ncct pomenitele Requlcmenturi nu tor
[cce treo ctinqere dritului suzercnitctii ncltei Porti.
ns ucesLusI RegIemenL, bun, ru, cum eru, LrebuIu re-
specLuL sI de unII sI de uILII. TruLuLeIe de Akermun sI AdrI-
unopoI IoLrsc cu domnII s se uIeug de cLre Lur, sI
cup. uI RegIemenLuIuI prescrIe cIIpuI uIegerII. RusIu ns,
eu ceu nLuI, cuIc ucesLe IegIuIrI, sI prIn un nou LruLuL (dIn
z gIenurIe 18q, ncIeIuL Iu SunkL-PeLersburg),
sLIpuIeuz: c domnii Moldotei si Vclchiei se tor numi de
cctre Curti, numci pentru cstc dctc, si cc un ccz cu totul
pcrticulcr. Asudur, RusIu sIngur d ceu nLuI pIId u
nepzIrII RegIemenLuIuI; sI noII domnI numILI de umbeIe
PuLerI, Iur nu de nctie, urmeuz n curund uneI usemeneu
pIIde! Cu moIdovenI, noI nu vom vorbI decuL de roIuI
proLecLIeI n MoIdovu, de Iu InLrureu n domnIe u M. S. MI-
IuII SLurdzu. Cund, Iu IuIIe 18q, ocupuLIu mIIILur u RusIeI
conLenI n PrIncIpuLe, eru de ndjduIL, sI conIorm sI cu
LruLuLeIe, c sI guvernuI RusIeI vu conLenI, spre u Iuce Ioc
cdministrctiei nctioncle nectcrncte. ScIImbureu ns u
IosL numuI n nume; ocurmuIreu rosIun LoL urm sI
urmeuz sI usLzI, cu deosebIre, c n Ioc de un KIsseIeI,
uvem pe domnuI MIIuII SLurdzu. TurcIu creIu, cu
suzerun, codIcu nuLIIIor I d un drIL muI muIL prIn LruLu-
LurI, esLe ngrdIL de u se umesLecu n ceIe dInIunLru uIe
PrIncIpuLeIor; sI credIncIous IegLurIIor suIe, eu de Iu 18q
respecLeuz neuLurnureu udmInIsLruLIeI nousLre. RusIu, uI
cruIu sIngur drIL esLe de u ne upru, cund PourLu ur vroI u
se umesLecu n uceusL ocurmuIre, sI creIu nIcI un LruLuL
nu-I d puLere de u nruurI sI u povLuI LrebIIe nousLre
dInIunLru, prIn consuIII sI, esLe udevruLu ocurmuILoure
u PrIncIpuLeIor. n udevr, de Iu 18q sI pun usLzI, ce
msur obsLeusc se udopLeuz n Lur, ce Iege se propune
ObsLesLII AdunrI, se nLresLe sI se pune n Iucrure, nuInLe
de u se prImI nvoIreu mInIsLeruIuI rosIenesc; ce
IuncLIonurI mcur se orunduIesc Ir prImIreu consuIIIor-
cenzorI? S-upoI nI se zIce c uvem udmInIsLruLIe
neuLurnuL, udunure IegIuILoure, InsLILuLII nuLIonuIe! Con-
suIII sunL LoLuI; eI prescrIu sI prIvegIeuz mursu IucrrIIor,
ccI TurcIu suzerun n-ure mcur drILuI duL puLerIIor
sLrIne de u uveu n PrIncIpuLe ugenL cure s observeze
sLureu IucrurIIor. Dur duc uceusL InIIuenLIe exLruIeguI u
RusIeI, n ocurmuIreu nousLr dInIunLru, ur uveu mcur de
LeI de u prIvegIeu Iu pzIreu IegIIor, Iu IzgonIreu ubuzurIIor,
Iu oprIreu u LoL ce pouLe jIgnI uceu IerIcIre IgduIL nou.
AceusLu ns nIcI n-u IosL, nIcI nu esLe; eu n-u sIujIL decuL u
upru pe domnuI SLurdzu sI ubuzurIIe suIe. CIne nu
cunousLe usLzI pe MrIu Su, ucesL zuruI nveIIL n IuIne
domnesLI, o IIpILoure cure u supL LouL uvuLIu LrII, un sLurv
cure u corupL LoL ce u uvuL nenorocIre de u-I upropIu, sI
cIIur pe IIII sI, un serpe cure cu buIeIe suIe u oLrvIL pe
moIdovenII ceI muI vrednIcI, un crocodII uIe cruI IucrImI
mIncInouse vroIesc u nseIu pe Dumnezeu, dup ce nu muI
poL nseIu pe oumenI, o IIInL u cruIu InIm, duc muI ure,
nu buLe decuL Iu suneLuI uuruIuI, nesImLILor Iu orIce ocur
pubIIc, surd Iu pIungerIIe compuLrIoLIIor sI, orb Iu
nenorocIreu LrII suIe, pe cure u srcIL-o sI u vunduL-o. Pe
un usemeneu mursuv, spIonuI su de Iu 18z8, RusIu I-u pus
domn moIdovenIIor. Pre ucesLu, consuIII sI de 1q unI uu
nduLorIre de u-I upru n conLru gIusuIuI unuI popor
nLreg, ccI Luru nc pun ucum n-u gsIL n RusIu uprure
sI ndurure. Au IosL unII dIn consuII cure, cu cresLInI sI cu
oumenI drepLI, uu rIdIcuL cuLeoduL gIusuI n IuvoruI
romunIIor. MInIsLeruI dIn SunkL-PeLersburg orI I-u re-
cIemuL, orI Ie-u Impus Lcere. DIn uceusL mprejurure,
cIne u muI puLuL gsI drepLuLe sI uprure Iu reprezenLunLuI
puLerII proLecLrILe? CurujosuI depuLuL IzgonIL neIegIuIL dIn
Adunure, boIeruI surgIIunIL suu ncIIs Ir judecuL, pro-
prIeLuruI dezbrcuL de mosIu su de cLre nsusI domnuI,
IocuILorII sLenI goIILI pun Iu pIeIe de oumenII domnesLI sI
IuuLI sub bIcIurIIe Ior gsIL-uu vreoduL punere Iu cuIe Iu
consuIuL, cruIu n zudur I urLuu c cuLure LruLuL esLe jIg-
nIL, c cuLure urLIcoI dIn RegIemenL esLe cIcuL? JeIuIrIIe sI
proLesLuLIIIe Ior sIujeuu numuI u nmuILI deIeIe cun-
ceIurIIIor rusesLI, sI sInguruI rspuns ce II se du eru c con-
suIuI nu puLeu penLru un purLIcuIur s deconsIdereze
uuLorILuLeu domneusc, sI c MoIdo-VuIuIIu uveu un
guvern neuLurnuL! AjuLuL de usemeneu cuvInLe, sI muI muIL
de Lcereu ugenLuIuI RusIeI, domnuI u cIcuL LouLe
InsLILuLIIIe LrII sI dIn popor u ujuns u Iuce o gIouL bun
numuI de u-I umpIe IzIIe cu bunI, de u-I zIdI puIuLurI, de u-
I Iuce grdInI, de u-I IrgI sI u-I Iucru mosIIIe, o Lurm de oI,
n sIursIL, bun de Luns pun Iu sunge, sI creIu sub uspre
pedepse I esLe oprIL mcur de u pIunge, de u jeIuI sI de u-sI
urLu pLImIrIIe sI runeIe! OcurmuIreu de 1q unI u ucesLuI
vumpIr, cure n unuIurIIe LrII n-ure deopoLrIv, n-u uvuL uIL
LeI decuL de u-sI nLemeIu puLereu sI uvuLIu pe corupLIu sI
srcIu obsLeusc. Cu s ujung Iu un usemeneu sIursIL
crImInuI, eI pe cIIros orI I-u compus de creuLurIIe suIe, orI I-
u deIImuL, suu I-u IsuL n nLunerIc sI nesLIInL, penLru cu
s-I omoure duIovnIceuscu nruurIre. Pre brbuLII ceI muI
vrednIcI sI cu muI repuLuLIe de vIrLuLe s-u sIIIL u-I cumpru,
sI pe uceI ce nu I-u puLuL dobundI I-u prIgonIL n InLeresurI,
I-u cIeveLIL, Ie-u gsIL vInI ncIIpuILe sI I-u ncIIs, Isundu-I
s vIseze Iu drepLuLe sI Iu IIberLuLe prIn mnsLIrI,
IocusurIIe IuI Dumnezeu preIcuLe de dunsuI n ncIIsorI
uIe LIrunIeI. TInerImII I-u pus n spuLe LouLe cuIomnIIIe,
nILosund-o cu ImoruI, cu neLrebnIc, cu nsuIIeLIL de
sImLImenLe prImejdIouse, sI s-u sIIIL de u o LIne depurLe de
orIce LrebI uIe sLuLuIuI, spre u nu-I du mcur prIIej de u
urLu ce vreu sI ce pouLe. TIpuruI sI orIce orgun uI opInIeI
pubIIce I-u LInuL ndusIL, cu nu cumvu udevruI s Ius Iu
IveuI. PoporuI I-u ndobILocIL, neLoIerund Iucereu
scouIeIor, desIIInLund pe uceIe nLemeIuLe, suu IzgonInd dIn
eIe orIce docLrInI nuLIonuIe sI IumInLoure. PosLurIIe sLuLu-
IuI Ie-u ncredInLuL numuI Iu uceI cure nu urmuu uILeI IegI
decuL poruncIIor suIe, LIcIouse musInI, robI uI IILereI,
creuLurI njosILe sI guLu Iu LouLe mursvIIIe, sI usu u usezuL o
cIus de bIrocruLI, necunoscuLI nc n Lur, sI u croru
sourLe esLe n muInIIe suIe, ccI n LoL mInuLuI pouLe s-I
LrImIL Iu ocn suu Iu spunzurLoure; sI dIn ucesLI LIcIosI,
mpodobILI cu rungurI sI cu decoruLII, u uIcLuIL Adunureu
ObsLeusc, ce esLe menIL u reprezenLu Luru! SpIonerIu u
orgunIzuL-o pe o LreupL nuIL, cu purLe ImporLunL u
udmInIsLruLIeI sLuLuIuI, sI u InLrodus-o pun sI n sunuI Iu-
mIIIIIor, spre u puLeu uIIu LouLe LuIneIe, spre u se IoIosI de
LouLe sIbIcIunIIe, sI u uLuLu n LouLe cIuseIe InLrIgu, uru sI
corupLIu. EI bIne, pe un usemeneu om, cure penLru vecI u
necInsLIL proLecLIu, RusIu nI I-u duL de ocurmuILor, sI cu
LouLe sLrIgLeIe poporuIuI, cu LouLe dovezIIe uIe neIegIuIr-
IIor suIe, cunoscuLe de LouL Europu, de muI muIL de 1q unI
I LIne domn. SI s nu zIc RusIu c eu nu sLIe despre ucesLe
LIcIosII: AdunrIIe ObsLesLI s-uu uIes cu sLIreu consuIIIor,
boIerII s-uu ncIIs sI s-uu surgIIunIL sub ocIII Ior, rzesII s-
uu dezbrcuL de mosIIIe Ior, LrunII s-uu ncrcuL cu
beIIIcurI oprILe de RegIemenL, cuseIe pubIIce s-uu prduL
de MrIu Su, LouLe ucesLe s-uu IcuL n IIInLu ugenLIIor
RusIeI, LouLe ucesLe II s-uu urLuL cu degeLuI. PuLrusprezece
unI MoIdovu s-u jeIuIL, u rbduL sI u usLepLuL n zudur zIuu
drepLLII. CunceIurIIIe consuIuLurIIor de usI sI de
BucuresLI, u umbusudeI de Iu ConsLunLInopoI, u mInIsLer-
uIuI de Iu SL.-PeLersburg, sunL pIIne de peLILIIIe, memoureIe
sI proLesLuLIIIe moIdovenIIor, sI Iu LouLe ucesLe II s-uu
rspuns cu ceu muI IndIIerenL Lcere, Lcere de cure dom-
nuI s-u IoIosIL, ccI I eru o ncurujure cu s urmeze n dru-
muI Lrus. ProLecLIu RusIeI dur, n LouL uceusL ndeIunguL
vreme, u IosL duL persouneI IuI MIIuII SLurdzu sI ubuzur-
IIor suIe, Iur nu LrII, Iur nu IegIIor!
ns cund dup 1q unI de durere, de rbdure, de Iuc-
rImI, MoIdovu cu uLuLu muI muIL sI sImLI nenorocILu
sourLe, cu cuL muI muIL vzu pe ceIeIuILe popoure uIe
EuropeI, pe cIIur IruLII dIn BucovInu, reIormundu-sI
InsLILuLIIIe sI dundu-sI uILeIe poLrIvILe cu veucuI sI cu
nevoInLeIe Ior, cund, zIc, sI MoIdovu sI rIdIc gIusuI, uLuncI
M. SLurdzu se IoIosI de prIIej, spre u urLu c, pe Iung
LouLe ceIeIuILe vIcIurI, uveu sI uceIu de u II crud. PucInIcu
munIIesLuLIe dIn z8 murL uvu Ioc. Nu se cereu decuL sLrIcLu
pzIre u RegIemenLuIuI, cuL de deIecLuos sI de unLInuLIonuI
esLe, sI, prIn urmure, o Adunure ObsLeusc IegIuIL uIeus,
cu prIn uceusLu s se pouL desIIInLu Ir zgomoL sI zdrun-
cInure ubuzurIIe sub cure geme Luru, sI u se operu LoLoduL
sI reIormeIe ce sunL neupruLe penLru IerIcIreu eI. SLurdzu
se IoIosI de noLu conLeIuI de NesseIrode dIn 1= murL cLre
dI de KoLzebue, prIn cure se urLu domnIIor MoIdo-Vu-
IuIIeI vroInLu M. S. mpruLuIuI NecuIuI, cu eI s opreusc
cu energIe orIce mIscure revoIuLIonur dIn PrIncIpuLe; sI
ujuLuL de o usemeneu mprLeusc vroInL, eI dInLr-o
munIIesLuLIe IcuL numuI n conLru ubuzurIIor suIe,
ncIIpuI o revoIuLIe de prIncIpII, sI cu un LIgru nempcuL
sI rzbun sLrusnIc usupru dusmunIIor sI poIILIcI. SLurdzu
bLu, Ieg, ncIIse pe uceI ce cereuu numuI pzIreu uneI
IegI soIuneI juruL de eI Iu nLronureu su, sI n IIInLu gener-
uI-consuIuIuI RusIeI, LreIsprezece LInerI cu revoILunLI Iur
deprLuLI pesLe Dunre, nejudecuLI, cu cund n MoIdovu n-
ur II IosL IegI, LrIbunuIurI sI ncIIsorI; Iur depesu mInIs-
LruIuI rusesc Iu mprsLIuL n pubIIc, cu munguIere penLru
uceI bLuLI, surgIIunILI sI deporLuLI. VenI generuIuI
DuIumeI, comIsur M. S. mpruLuIuI NecuIuI, LrImIs spre u
sprIjInI ordinul leqcl. AcesL ordIn s-u sprIjInIL nLr-ucesL IeI
c, penLru c um ndrznIL numuI u ne jeIuI comIsuruIuI su-
zerunuIuI LrII, despre LIcIosIIIe domnuIuI, un nou numr
de ceI muI nsemnuLI boIerI s-uu vzuL uresLuLI pe Iu mosIe,
cu prIcInuILorI de scunduI; sI MIIuII SLurdzu nLrIL de
cjutorul morcl ce-I LrImIsese M. S. mpruLuI NecuIuI, sI-u
ndoIL usprImIIe sI ubuzurIIe! SI penLru c IruLII nosLrI dIn
Tcrc Romcnecscc, expusI Iu uceIe nenorocIrI, jerLIe uIe
uceIuIusI ru, nu Ie muI puLur rbdu, sI se scuIur n con-
Lru prIcIneI IuI, o urmIe ruseusc u InLruL n Moldotc; sI pe
Iung LouLe bIcIurIIe de cure um IosL IovILI, IcusLeIe, seceLu,
epIzooLIu, IoIeru, crIzu comercIuI, crudu ocurmuIre u
domnuIuI, noI uceI muI rbdLorI sunLem osundILI unuI
nou bIcI, uceIuIu de u uveu o ocupuLIe mIIILur, sI de u
pregLI Irun penLru uceI ce pregLesc IIure penLru IruLII
nosLrI... sI penLru noI! De LreI IunI de zIIe, de cund uceusL
urmIe se uII n Lur, ce IeguIILuLe sI ce respecL cLre per-
soune sI cLre proprIeLuLe s-u pzIL? r muI nuInLe
decIuruLIe, Luru s-u pus n sLure de rzboI. ProprIeLLIIe s-uu
IcuL prudu osLIrIIor sI u creuLurIIor domnesLI nsrcInuLe
cu ndesLuIureu Ior; IumbureIe s-uu spurL; semnLurIIe
nc necoupLe s-uu IuuL de pe cumpurI n puLere, sI srcIu
obsLeusc s-u IcuL Izvor de bogLIe penLru cuLIvu LIcIosI!
PersouneIe n-uu IosL muI bIne respecLuLe; boIerII, unII
ncIIsI suu pusI n IIure, uILII sIIILI de u-sI prsI cuseIe
preIcuLe n cuzurmII suu spILuIurI, sI de u IugI pesLe IoLur.
ocuILorII sLenI, cu sIIu smuILI de Iu cumpesLIIe Ior
ndeIeLnIcIrI sI IuuLI Iu beIIIcurI sI podvozI penLru sIujbu
urmIeI rosIenesLI! NIcI urIIereII, nIcI cIeruI, cure ur II Lre-
buIL s IIe respecLuLI de cLre reprezenLunLuI sI urmIu
mpruLuIuI orLodox, n-uu scpuL LerorIsmuIuI obsLesc.
MILropoIILuI... MoIdovu sLIe ce sIursIL u uvuL. Un uIL ur-
IIereu esLe sIIIL s-sI prseusc puLrIu. PreoLII se ncIId pe
Iu cuzurmII, VIdIcu de Romun se rpesLe dIn epIscopIu su
sI nejudecuL, ncIIs n mnsLIreu Soveju (unde pouLe
ucum sI sIursesLe zIIeIe), n conLru urLIcoIuIuI q1 dIn uceI
RegIemenL, pe cure RusIu cu urmeIe voIesLe u-I psLru, ur-
LIcoI cure ImurIL rosLesLe c: Iu nLumpIure de poIILIceusc
greseuI, cure sunL ucesLe: cund vor nLrLu rzvrLIre cu
LuIburureu noroduIuI, sI cund se vor mpoLrIvI Iu poruncIIe
domnuIuI, ccele leqiuite si cunoscute de Dbstecscc
Aduncre, pe temeiul prctilelor si cl Reqlementului, Iu o
usu nLumpIure, comILeLuI cerceLLorIIor numILeIor
nvInovLIrI se vu uIcLuI de doIsprezece urIIereI dIn
umbeIe PrIncIpuLurI sI de doIsprezece boIerI dIn uceI muI
cu IpoIIpsIs, uIesI de cLre ObsLeuscu Adunure. SI ruporLuI
comILeLuIuI de cerceLure muI sus zIs, de cunoscuLu
vInovLIe, se vu ncIeIu pe muILImeu gIusurIIor, se vu nLrI
de cLre domnuI sI se vu LrImILe Iu puLrIurIuI, spre cuLur-
IsIre, eLc. NIcI unu dIn ucesLe ncIezsIuIrI nu s-u pzIL, nIcI
penLru epIscopuI de Romun, nIcI penLru uILe IeLe
duIovnIcesLI, usemeneu pedepsILe. SI usu bIserIcu orLodox
u IuI CrIsLos, n urIIereII sI preoLII sI ceI muI vrednIcI de
cInsLe, esLe buLjocorIL de cLre un domn Ir cugeL,
sprIjInIL de comIsurII sI urmIu mpruLuIuI orLodox!
SI cund moIdovenII, vzundu-sI jerLIeIe de un veuc, usu
de ru rspILILe, udIc: c proLecLIu RusIeI de Iu 1;;q sI
pun Iu 18z8 u IosL numuI nomInuI; Iur de Iu 18q sI pun
ucum u sIujIL numuI ubuzurIIor IuI MIIuII SLurdzu, uu
ncepuL u cerceLu IzvoruI ruIuI, sI suIndu-se de Iu eIecL Iu
cuuz, cu durere sI udunc durere s-uu ncredInLuL c LouL
prIcInu nenorocIrII LrII sI u Ior esLe proLecLIu RusIeI,
IuIsuL n prIncIpuI sI n upIIcuLIu su, uLuncI, spre cumpIIL
pedeups, penLru o usemeneu nLrIsLLoure descoperIre,
IcuL de o nuLIe buLjocorIL n LouLe drILurIIe, n LouLe Ie-
gIIe, n LouLe sImpuLIIIe suIe, conLeIe de NesseIrode u
mprLsIL EuropeI depesu su dIn 1 IuIIe LrecuL, cure deo-
sebIndu-se de LouLe munIIesLurIIe, procIumuLIIIe sI
IgduInLeIe IcuLe romunIIor de RusIu, nLr-un perIod de
muI muIL de unu suL unI, udun usupru cupuIuI nosLru
ocuru, nvInovLIrIIe ceIe muI rIdIcoIe, un nmoI de userLII
sI preLenLII, uneIe muI nedrepLe decuL uILeIe, sI ne conLesL
cIIur uceeu ce RusIu nu ne-u duL sI, prIn urmure, cu drepL,
nu ne pouLe Iuu, udIc: exIsLenLu nousLr poIILIc, drILurIIe
ce Ie psLrm de Iu cupILuIuLIIIe sLrmosIIor nosLrI cLre
PourLu oLomun, drILurI LouLe nIIInLuLe cund RusIu nc nu
cunosLeu mcur IoLureIe nousLre - dc ncc sc ne
protecqc, - sI, n sIursIL, cIIur nuLIonuIILuLeu nousLr,
cIIur numeIe nosLru de romcni! ns ce LrebuIe s ne
munguIe esLe c depesu conLeIuI de NesseIrode sLrIc muI
muIL RusIeI decuL nou romunIIor; eu I obour penLru vecI
InIIuenLu ce pun ucum u exersuL n OrIenL, numuI prIn
sImpuLIIIe ce u sLIuL u-sI psLru nLre popoureIe cresLIne,
supuse PorLII oLomune, sImpuLII cure n mure purLe uu IosL
prIcInu bIruInLeIor eI usupru TurcIeI. us' c cu o run
nevIndecuL, eu jIgnesLe penLru LoLdeuunu InImu
romunIIor, dur upoI sI nsLrIneuz sI pe LouLe ceIeIuILe
popoure coreIIgIonure. O! voI, IruLII nosLrI n durerI sI n
ndejde, voI, buIgurIIor, voI, rumeIIoLIIor, voI, LoLI uceI cure
cu noI cu pusLIIreu LrIIor vousLre, sI cu sungeIe, uvereu sI
Lrudu vousLr, n LouLe cumpunIIIe LrecuLe, uLI IosL
mpreun cu noI pIedesLuIuI pe cure RusIu sI-u nLemeIuL
coIosuIu puLere, cu cure eu usLzI se sIujesLe spre u ne
mpIIu, uscuILuLI ce munguIere penLru ceIe LrecuLe, ce
sperunL penLru ceIe vIILoure v d RusIu: "Duc romunII,
zIce, ucesL ucL, n numeIe uneI ncIIpuILe nuLIonuIILLI, u
creIu orIgIne se pIerde n nLunerIcuI LImpurIIor, se vor
desprLI de TurcIu (o desprLIre Iu cure romunII nIcI nu
gundesc), uLuncI n puLereu uceIuIusI prIncIp, sub
nruurIreu uceIeIusI dorInLe, n curund sI BuIgurIu, RumeIIu
sI LouLe neumurIIe de IImb deosebIL, dIn cure mperIu
oLomun se compune, vor preLInde usemeneu u se emun-
cIpu", eLc., eLc. Asudur, cIIur cund TurcIu usLzI ur vroI sI ur
socoLI c esLe de IoIosuI sI InLeresuI su nsusI, cu s v deu
sI vou, cu sI nou, nIsLe InsLILuLII muI IIberuIe, o
orgunIzuLIe muI nuLIonuI poLrIvIL murIIor sI drepLeIor
prIncIpurI uIe epoceI nousLre, RusIu orLodox, uceeu cure se
zIce proLecLoureu nousLr, cu sI u vousLr, cu urmeIe n
mun vu oprI pe TurcIu s IIe dreupL, generous, IIberuI
cu voI sI cu noI, zIcund c uceusLu ur jIgnI drILurIIe suIe, In-
LereseIe suIe, cInsLeu su, sI c sIgurunLIu su cere cu noI s
IIm n vecI nenorocILI. VoI dur, cure muI credeLI nc n
ujuLoruI RusIeI, pIIduILI-v de Iu proLecLIu ce eu ne d nou,
romunIIor, sI upoI muI ndjduILI duc puLeLI! VedeLI cuLe
ImpuLrI, cuLe nvInovLIrI, cuLe userLII, uneIe muI
neudevruLe decuL uILeIe, udun uceusL depes usupru cup-
uIuI nosLru. Am vroIL, nI se zIce, noI moIdovenII, s ucIdem
pe domnuI MIIuII SLurdzu, cu sI cund ur II nLre noI o IIInL
desLuI de LIcIous, cure s vreu s-sI pungreusc munIIe
nLr-un sunge usu de spurcuL, suu cu cund un popor nLreg
pouLe s IIe rspunzLor penLru IupLu unuI desperuL. Ne
ImpuL c uvem emIsurI n BusurubIu, sI c voIm s
revoILm uceusL provIncIe n conLru RusIeI, noI, uceI cure
pe noI sIngurI nu ne puLem upru, noI uceI cure penLru
cIIur InLerese de uvere sI de IumIIIe nu puLem sLrbuLe n
uceu Lur ermeLIc ncIIs, sI n cure - cIemm mrLurIu
guvernuLoruIuI de ucoIo sI u consuIuLeIor rosIenesLI - de-
IIem pe orIsIcIne s ne dovedeusc c u gsIL mcur umbru
unuI propugundIsL romunesc. Ne pursLe nuInLeu EuropeI,
c vroIm "c constituc sub numele de reqctul Dcco-Romcn
un nou stct despcrtit si nectcrnct, lc [ormctic ccruic
chemcm pe [rctii nostri din ucotinc, din Trcnsiltcnic si
din cscrcbic", cu cund MoIdovu sI Turu Romuneusc, ce
nu-sI poL upru cIIur pmunLuI Ior nsusI, cIIur puLIneIe
drepLLI ce Ie-uu rmus nc necIcuLe, ur II n sLure sI ur
puLeu s Iuc nebunIu de u se pune deoduL n rzboI cu
AusLrIu, cu UngurIu sI cu RusIu, sI LouLe ucesLeu spre u re-
consLILuu vecIeu DucIe! O nvInovLIre uLuL de rIdIcoI,
cure n-ur merILu s vIe de Iu un guvern, ce poruncesLe Iu
susezecI de mIIIoune de oumenI, sI ure pesLe un mIIIon de
buIoneLe! SI dup LouLe ucesLe ImpuLrI, uneIe muI de rus
decuL uILeIe, upoI depesu ne conLesL sI cIIur uceeu ce RusIu
nu ne-u duL, sI nIcI ne pouLe, prIn urmure, Iuu, ne conLesL
drILurIIe cure Ie uvem de Iu sLrmosII nosLrI, ne conLesL
nuLIonuIILuLeu, cure o uvem de Iu Dumnezeu, o
nuLIonuIILuLe de opt miliocne de romcni, pe cure o uvem de
18 veucurI, sI cure u rezIsLuL LuLuror vIIoreIor ce uu LrecuL
pesLe LrIIe nousLre, nLr-uceusL IungIme de LImp. NoI n-
uvem drIL s ne numIm romunI sI nIcI nu LrebuIe s cerem
cu s nI se respecLeze nuLIonuIILuLeu, uceI cure n veucuI de
mIjIoc, sub guverneIe sI domnII nosLrI, um IosL vuIuI
cresLInLLII n conLru IsIumIsmuIuI, noI uI croru pmunL
esLe un pmunL de mousLenI, penLru c IIesLecure purmuc
dIn eI esLe udpuL cu sungeIe mucenIcIIor morLI penLru Iege
sI puLrIe, noI, cure n vreme de puLru veucurI um duL IumII
pIIdeIe ceIe muI sLrIucILe de curugIu sI de puLrIoLIsm, cure
um IosL uvungvurdIu cresLInLLII, sI cu sungeIe nosLru um
conLrIbuIL Iu psLrureu cIvIIIzuLIeI europene. AsLzI, n epo-
cu nvIerII ceIor muI sIube nuLIonuIILLI, noI n-uvem drIL s
procIumm nuLIonuIILuLeu nousLr de romunI cu cure ne-uu
cunoscuL veucurIIe LrecuLe. NoI n-um IosL nImIcu, noI n-
uvem IsLorIe, noI n-uvem Lur, noI n-uvem drILurI; ccI LoL
ce sunLem, sI cec mci mcre pcrte c [olosurilor csiqurcte
pctriei nocstre le suntem dctori protectiei binetoitocre c
Rusiei; cu cund nuInLeu ceIeI nLuI venIrI u rusIIor n LrIIe
nousLre, nuInLeu LruLuLuIuI de Iu KuInurgI sI u ceIor
urmLoure, noI n-um II uvuL cupILuIuLIIIe nousLre, noI n-um
II uvuL drILurI respecLuLe de TurcIu, noI n-um II uvuL domnI
muIL muI nuLIonuII decuL uceI de usLzI, guverne muIL muI
neuLurnuLe decuL uceIe de ucum - IIbere numuI cu numeIe,
- cu cund reIIgIu nousLr ur II IosL prIgonIL, cu cund
mosIIIe nousLre nu Ie-ur II sLpunIL sLrmosII nosLrI, sI Ie-
gIIe nousLre nu s-ur II IcuL n pmunLuI nosLru. TouLe
ucesLe, dovedILe prIn IsLorIe, LouLe ucesLe de o cunosLInL
obsLeusc, n-uu IosL, sI RusIu sIngur ne-u duL LoL. Eu u
IzgonIL pusII dIn LrIIe nousLre, eu u rIsIpIL geumIIIe nILuLe
n IocuI bIserIcIIor nousLre, eu ne-u duL drILuI s ne
sLpunIm mosIIIe, pun uLuncI n muInIIe LurcIIor, cu n
SerbIu sI GrecIu, eu u IzgonIL uIcorunuI dIn IegIsIuLIu
nousLr; eu ne-u duL, n sIursIL, o puLrIe sI un guvern
nuLIonuI, sI de uceeu RusIu ne decIureuz usLzI c: Mol-
dotc si Vclchic sunt numci niste curcte si simple protin-
cii, ccre cu de mplinit ctct cctre puterec suzercnc, cct si
cctre puterec protectritc, ndctoriri pozitite, de lc ccre
ele nu pot c se sustrcqe [crc mci ncinte ntoire c cm-
belor curti. SI dup LouLe ucesLe, RusIu ne decIur c noI nu
uvem mcur drIL de u nzuI Iu uceu Europ, penLru u creIu
reIIgIe sI cIvIIIzuLIe sLrmosII nosLrI uu vrsuL uLuLeu puruIe
de sunge, Iu uceu Europ, cure n muI muILe rundurI ne-u
cunoscuL exIsLenLu cu sLuLurI sI drILuI de LrI uuLonome.
CIesLIIIe IbunuIuI sI uIe EgIpLuIuI s-uu puLuL IoLr de
cLre PuLerIIe EuropeI; numuI penLru noI, popor cresLIn sI
usuprIL, Europu nu pouLe s InLerveneze nIcI n numeIe
omenIrII, nIcI n puLereu drepLLIIor suIe sI uIe nousLre; sI
uceusLu penLru c trctctele ncheicte ntre ncltc Pocrtc si
Rusic n-cu nimic comun cu trcnzcctiile pe temeiul ccrorc
este ntemeict dritul public cl Europei: cc driturile Rusiei
sunt ntemeicte n Drient pe trctcturi ccre n Dccident nu
existc, si cc dupc cceste trctcturi numci Turcic si Rusic
cu dritul de c requlc conditic cmbelor protincii c Moldo-
tei si Vclchiei!
SI penLru c usemeneu nvInovLIrI, depurLe de LoL
udevruI, penLru c usemeneu LeorII conLrurIe cu orIce drIL
uI gInLIIor, cu LruLuLeIe nousLre cu PourLu OLomun, cu
cIIur LruLuLeIe ce RusIu ure ncIeIuLe cu TurcIu, penLru c
usemeneu preLenLII de uuLorILuLe excIusIv usupru sourLeI
nousLre - preLenLII conLrure drILuIuI omnIpoLenL uI
EuropeI, - nu ne pIuc, penLru c uvem de duLorIe
nuLIonuI de u Ie respInge, penLru c ur II u ne osundI sIn-
gurI Iu o sInucIdere poIILIc, duc dInuInLeu EuropeI n-um
proLesLu n conLru Ior, RusIu, prIn depesu su, ncIeIe u ne
Iuce IngruLI pe noI, romunII, cure cu nsesIL pusLIIre u
LrIIor nousLre, cu sungeIe nosLru, cu srcIu IumIIIIIor
nousLre, cu prImejduIreu LrII sI u drILurIIor nousLre, cu
pIerdereu BucovIneI sI u BusurubIeI, um sIujIL RusIeI sI um
ujuLuL-o n LouLe cumpunIIIe suIe cu s-sI sporeusc
pmunLuI, puLereu sI InIIuenLu! NoI, cure RusIeI nu sunLem
duLorI decuL cu o sIub sI mIc resLILuLIe u drILurIIor ce um
pIerduL dIn prIcInu credInLeI nousLre cLre dunsu, noI I
sunLem IngruLI sI uILm c Rusiei suntem dctori cu bine-
[ccerile pozitiei si cstczi. AceusLu pouLe s IIe, ns Ism
IumII s judece, duc se pouLe zIce c pozILIu nousLr de
usLzI ne nILIseuz cevu bine[cceri!
Duc dur romunII sunL IngruLI cLre RusIu, upoI ce esLe
eu cLre noI, eu cure spre rspILIreu ndeIunguLeIor
nousLre dovezI de credInL sI crudeIor nousLre jerLIe nu ne-
u duL decuL o proLecLIe ce n veucuI LrecuL u IosL o IIuzIe, sI
n veucuI ucesLu un jug nesuIerIL? RecunosLInLu esLe un
sImLImenL ce nu se poruncesLe, ce nu se pouLe cere cu sIIu
de Iu un IndIvId, sI cu cuL muI puLIn nc de Iu o nuLIe.
RecunosLInL dur nu vom puLeu uveu nIcIoduL penLru uceu
puLere, cure cu numeIe de ocroLILoure ne LIne n IunLurI,
cure sub bruLuI su de IIer ne upus nLr-uLuLu, ncuL ne
ndus, cure ne upr numuI ubuzurIIe, cure ne conLesL
cIIur drILurIIe ce nu Ie uvem de Iu dunsu, sI pe cure eu
numuI nI Ie-u ncIezsIuIL, cure n VuIuIIu umenInL s
nLrebuInLeze urmeIe n conLru LInereI IIberLLI, Iur n MoI-
dovu, sub mprLesLIIe suIe vuILurI, umbresLe o IIur uLuL
de spurcuL cu MIIuII SLurdzu! PoporuI romun nu esLe In-
gruL; eI purureu u pILIL nzecIL bIneIe ce I s-u IcuL, IsLorIu
o dovedesLe. RecunosLInL poporuI romun pouLe dur sImLI,
ns numuI penLru uceu nuLIe, cure sI-ur nLrebuInLu
InIIuenLu sI urmeIe spre uprureu neuLurnrII, IIberLLII sI
drILurIIor suIe, penLru cu sub scuLuI ucesLoru s pouL
ujunge Iu uceu bunsLure sI Iu uceu dezvoILure muLerIuI sI
InLeIecLuuI Iu cure esLe sI eI cIemuL. NumuI penLru o use-
meneu nuLIe dreupL sI udevruL proLecLoure pouLe dur
poporuI romun s uIb recunosLInL. Duc dur RusIu
doresLe s merILe sI s dobundeusc dIn purLeu romunIIor
ucesL senLImenL, conLeneusc upsLoureu sI mucIIuveIIcu
poIILIc ce, de Iu 18z muI uIes, pzesLe cLre noI; sI nu muI
Iuc dIn LruLuLeIe suIe o punLe pe cure Lruge PrIncIpuLeIe de
sub suverunILuLeu nomInuI u suILunuIuI sub udevruLu
suverunILuLe u LuruIuI. nLr-uceusL sLure de IucrurI, cure
esLe dovedIL prIn 16 unI de prucLIc, prIn urbILruru
umesLecure u generuIIIor sI u consuIIIor rusesLI n LouLe Lre-
bIIe dInIunLru uIe PrIncIpuLeIor, prIn punereu LrImIsIIor
LurcesLI nLr-o pozILIe cu LoLuI secundur sI nebguL n
seum, romunII uu LouL drepLuLeu u se Iepdu de o
proLecLIe, u creIu RusIu esLe ceu dInLuI cure I-u denuLuruL
prInLIpuI; ccI duc ur urmu de u suIerI muI muIL o use-
meneu proLecLIe, eI n-ur Iuce decuL de u scIImbu un jug
muI usor n conLru uILuIu muIL muI greu. PoIILIcesLe, cum u
zIs IourLe bIne reducLoruI "GuzeLeI de TrunsIIvunIu", um sLu
cu o usemeneu ocroLIre muIL muI ru, decuL um IosL cu o
suL de unI muI nuInLe, sI cu uLuLu muI muIL c TurcIu,
uceeu pe cure prInLII nosLrI purureu uu jerLIIL-o RusIeI, se
uruL usLzI cu muIL muI dreupL sI muI mrInImous decuL
uceusL de pe urm puLere, creIu um IcuL uLuLeu sI uLuLeu
ndeIunguLe sI sungerouse sIujbe; sI c duc muI uvem u ne
muI Leme de un despoLIsm, negresIL c nu esLe de uceI cure
ne-ur venI de Iu ConsLunLInopoI!
PrIncIpuI proLecLoruLuIuI rusesc esLe numuI de u upru
PrIncIpuLeIe n conLru perIcoIeIor ce Ie-ur venI dIn purLeu
TurcIeI, esLe numuI de u nduLorI pe uceusL dIn urm
puLere s pzeusc drILurIIe romunIIor. OIIcIuI, usu sIngur,
RusIu sI-u cunoscuL nuLuru proLecLIeI. n udevr, cund prIn
LruLuLuI de KuInurgI, RusIu sI-u mIjIocIL drILuI de u InLer-
venI prIn mInIsLrII sI n IuvoruI PrIncIpuLeIor Iu nuILu
PourL, n-u IosL uceusLu numuI spre u sLuvIIu upsureu
TurcIeI? Cund prIn LruLuLuI de Akermun, RusIu u ceruL cu
domnII s IIe psLruLI o epLueLIe, sI s pouL IIber ocurmuI
ceIe dInIunLru uIe LrIIor Ior, n-u IosL IursI spre u deprLu
ubuzurIIe TurcIeI sI umesLecureu eI n udmInIsLruLIu PrIn-
cIpuLeIor? Cund prIn LruLuLeIe de AdrIunopoI sI de PeLers-
burg u nduLorIL pe PourL s recunousc RegIemenLuI
IcuL n LImpuI guvernuIuI rosIenesc, n-u IosL uceusLu IursI
numuI cu s mIjIoceusc n numeIe PrIncIpuLeIor de Iu
TurcIu nLrIreu ucesLor IegI IundumenLuIe, zugrvILe cu ex-
presIu vroInLeIor sI IucrrIIor ceIor muI nLuI IocuILorI uI
LrIIor romunesLI sI, prIn urmure, nLemeIuLe pe drILurIIe
de uuLonomIe uIe ucesLoru sI ncIezsIuILe de RusIu?
AcesLu esLe LoL roIuI proLecLoruLuIuI; ccI nIcIrI n ucesLe
LruLuLe nu I se vede preIcuL prIncIpuI sI upIIcuLIu; nIcIrI
nu se rosLesLe c eI ure s se scIImbe n suverunILuLe,
nIcIrI nu se IoLrsLe, c uceeu ce nu esLe IerLuL TurcIeI
suzerune - udIc de u se umesLecu n LrebIIe dInIunLru uIe
PrIncIpuLeIor sI de u cIcu, prIn urmure, cupILuIuLIIIe Ior -
esLe IerLuL RusIeI, numuI gurunLu ucesLoru. EI bIne, ce pun
ucum CubIneLuI dIn SunkL-PeLersburg u IcuL numuI oII-
cIuI, numuI pe IurLIe, Iuc-o usLzI sI n IupL, IIe udevruL
proLecLor. RomunII uu dovedIL ndesLuI de vederuL, c eI nu
poL II IerIcILI cu RegIemenLuI, sI c sImLesc LrebuInLu de u-
sI du uILe InsLILuLII muI nuLIonuIe, muI drepLe, muI poLrIvILe
cu secoIuI sI cu nevoIIe Ior muLerIuIe sI InLeIecLuuIe. u
nLumpIure, cund TurcIu s-ur reIuzu - n conLru
cupILuIuLIIIor - s recunousc romunIIor drILuI de u-sI du
ucesLe InsLILuLII, RusIu mpIIneusc-sI duLorIu de
ocroLILoure, puIe Iu mIjIoc puLernIcu su mIjIocIre, sI sIIeusc
pe curLeu suzerun s respecLeze drILurIIe de uuLonomIe uIe
romunIIor. ur nu cund PourLu nu cere muI bIne decuL cu
PrIncIpuLeIe s IIe IIbere, puLernIce sI IerIcILe - ccI ucesLu
esLe sI InLeresuI su, - RusIu, cu puLereu buIoneLeIor suIe,
s o opreusc de u II dreupL sI IIberuI, sI cu cuIme u
nedrepLLII upoI s decIure nuInLeu EuropeI, c esLe penLru
dunsu cIesLIe de drILurI, cIesLIe de cInsLe, cIesLIe de InLer-
ese poIILIce, cu romunII s IIe dezbrcuLI de drILurIIe, de
uuLonomIu, de nuLIonuIILuLeu, de cIIur exIsLenLu Ior, sI c eI
n vecI s IIe nenorocILI! SI upoI muI preLInde nc sI
recunosLInL! Rusic c nchezcsluit [ericirec Principctelor,
zIce rosLIL LruLuLuI de AdrIunopoI. erIcIreu unuI popor esLe
ns numuI n bunsLureu su muLerIuI, moruI sI
InLeIecLuuI. AceusLu ne IIpsesLe de LoL; spre u o dobundI,
uvem LrebuInL de o bun IegIsIuLIe sI de o bun
udmInIsLruLIe. Cum dur Ie vom puLeu uveu, duc nu ne vu II
IerLuL s ne dm InsLILuLIIIe ce nI Ie poL pregLI? ReIormeIe
ns, ce uLuL VuIuIIu cuL sI MoIduvIu doresc, sI de cure muI
nuInLe um duL o scurL prIvIre, sunL curuL pmunLesLI,
penLru c uu orIgIneu Ior n pmunLuI nosLru, sI
munLuILoure, penLru c sunL drepLe penLru LoLI. EIe use-
meneu nu jIgnesc pe nIme, nIcI n ceIe dIn uIur, nIcI n
ceIe dInIunLru. n ceIe dIn uIur, romunII, cIIur s vreu, n-
ur puLeu s IIe upsLorI. n ceIe dInIunLru, prIn ucesLe
InsLILuLII, eI nu preLInd nIcIdecum de u njosI cIuseIe ceIe
nuILe - precum ouresIcurI dusmunI uI bIneIuI ur vroI s
nseIe opInIu pubIIc, - cI numuI de u rIdIcu cIuseIe ceIe
upsuLe. NImenI prIn ucesLe mbunLLIrI nu se pouLe uIIu
jIgnIL, decuL uceI cure n InLeresuI sLuLuIuI prIvesc numuI
InLeresuI Ior, decuL uceI cure expIouLeuz nenorocIreu sI
srcIu poporuIuI, spre IerIcIreu sI mbogLIreu Ior n purLe.
NouIe mbunLLIrI, o muI udogIm nc o duL, n-uu uIL
LeI decuL de u pune drepLuLeu n IocuI prIvIIegIuIuI, dru-
gosLeu n IocuI urII, nLre deosebILeIe cIuse, sI obsLeuscu
muILumIre sI IerIcIre n IocuI obsLesLII nLrIsLrI sI nenoro-
cIrI, ce domnesLe usLzI, de Iu o murgIne u PrIncIpuLeIor Iu
ceuIuIL.
nuILu PourL u cunoscuL uLuL de bIne neupruLu nevoIe
u mbunLLIrII sLrII poIILIce, muLerIuIe sI InLeIecLuuIe u
romunIIor, ncuL de muIL, sI nuInLe cIIur cu ucesLIu s-sI II
exprImuL dorInLeIe Ior eu sI-u rosLIL buneIe suIe pIecrI sI
vIu dorInL ce ure de u vedeu IrgIL sIeru IIberLLII sI u
neuLurnrII Ior, nLr-un cIIp poLrIvIL cu epocu nousLr, sI cu
nsusI InLeresuI TurcIeI.
"Nu ur II vrednIc de epocu n cure vIeLuIm, urmeuz u
zIce uceIusI jurnuI de ConsLunLInopoI, pe cure I-um cILuL
muI sus, sI conIorm cu LendInLu IIberuI ce se munIIesLeuz
preLuLIndenI nLr-un cIIp usu de vederuL, cu IIberLuLeu
IndIvIduuI s IIe muI bIne ncIezsIuIL; cu sLureu
LrunIIor s IIe mbunLLIL uLuL cLre proprIeLurI, cuL sI
cLre guvern, ncepund cu oborureu boIerescuIuI; cu s se
IoLrusc reIormu scouIeIor spre u se prImI n eIe poporuI
ce zuce n nesLIInL; cu s se ocupe cu educuLIu moruI u
cIeruIuI; cu mInIsLrII s uIb o IIberLuLe de ucLIe muI mure,
spre u nLemeIu responsubIIILuLeu Ior; cu cenzuru s IIe
oboruL; cu debuLuLIIIe judecIure s IIe pubIIce; cu s se
InLroduc mbunLLIrI n procedurI sI n sIsLemuI penuI;
cu corupLIu sIujbusIIor s IIe de nu nImIcnIcIL, ce ur II
greu, dur mcur resLruns precuL cu puLInL; cu s se useze
o bunc nuLIonuI n InLeresuI comerLuIuI sI uI IndusLrIeI,
eLc.? CIne ur puLeu s se gseusc jIgnIL cu ucesLe msurI sI
cu muILe uILeIe ce esLe de prIsos de u Ie urLu? NegresIL c
nu generuIILuLeu moIdovenIIor. EIe dImpoLrIv ur II penLru
dunsII un Izvor de bunsLure, de vrednIcIe sI muI uIes de
orunduIuI, ccI cu cuL eguIILuLeu sI drepLuLeu se sLuLor-
nIcesc nLre LouLe cIuseIe unuI sLuL, cu uLuLu se sporesc sI
eIemenLeIe muILumIrII sI sIgurunLIeI generuIe. PopoureIe n
MoIdoRomunIu sunL nseLuLe muI muIL decuL n orIce uIL
epoc de vrednIcIe, de IIberLuLe sI de bunsLure, sI n vIIIe
Ior dorInLe cLre o muI bun sourLe, eIe sunL ncurujuLe de
cLre IsprvIIe murIIor mIscrI uIe EuropeI, pe cure Ie
sImLesc prIn un IeI de eIecLrIcILuLe, uIe croru conducLorI
sunL preLuLIndenI, desI nevzuLI. ucrund usu, PrIncIpuLeIe
n-ur Iuce decuL u nLrebuInLu drILurIIe ce Ie uu dIn
consLILuLIIIe ce II s-uu duL penLru gruduuIu Ior dezvoILure, sI
u se conIormu Iu spIrILuI LruLuLeIor specIuIe uIe curLIIor
suzerun sI proLecLrIL, cure n-uu sI nu poL uveu InLenLII
mpoLrIvu IerIcIrII PrIncIpuLeIor. EIe nu vreuu decuL uceeu
ce vroIesc guverneIe rezonubIIe: unIreu n IIberLuLe, o
runduIuI n propsIre. AceusL ndoIL condILIe s se
mpIIneusc n reIormeIe ce sunL de IcuL, sI nImenI vu
uveu u se Leme c ur gsI dIn purLeu curLIIor un reIuz de
ujuLor, sI nc muI puLIn ucLurI cure ur II de nuLur de u
mpIedIcu mursu pusnIc sI IeguI u ucesLor LrI". O IspIL
de LreI IunI n VuIuIIu, sI de suse IunI muI uIes n MoIduvIu
- cu LouL urucIousu sI LIcIousu ocurmuIre u domnuIuI
SLurdzu, cure pe orIce uIL popor I-ur II udus Iu ucLeIe ceIe
muI desperuLel- uu dovedIL ndesLuI c romunII nLeIeg
IourLe bIne pozILIu Ior, sI c sImLesc c eI nu poL ujunge Iu
redobundIreu drILurIIor Ior decuL prIn mIjIouceIe ceIe muI
pusnIce, sI prIn o sLruns mpreun nLeIegere cu TurcIu.
RomunII nu doresc nImIc muI muIL decuL uceIe ce vedem
cuprInse n rundurIIe de muI sus. A renLemeIu reIuLIIIe Ior
cu PourLu OLomun n spIrILuI cupILuIuLIIIor Ior, recunos-
cuLe sI de RusIu, u deprLu dIn ocurmuIreu dInIunLru orIce
InIIuenL sLrIn, prImejdIous sI IIeguI, poLrIvIL uuLo-
nomIeI Ior, usIguruL prIn uceIeusI cupILuIuLII, u-sI du LouLe
mbunLLIrIIe muLerIuIe sI InLeIecLuuIe, de cure sImLesc c
Luru Ior ure neupruL nevoIe u unI umundou PrIncIpuLeIe,
spre u scpu de ndoILeIe sI nsrcInLoureIe cIeILuIeII uIe
LInerII u doI domnI, u dou mInIsLerII, u dou udmInIsLruLII
sI u dou sLuburI uIe osLIrII, sI LoLoduL u scpu, pouLe, prIn
uceusLu, sI de dou Izvoure de corupLIe - o UnIre, cure esLe
dIcLuL uLuL de vederuL prIn uceeusI orIgIne, IImb, obIceI-
urI sI InLerese, ncuL eu esLe ncuvIInLuL de nsusI uceI Reg-
IemenL, pe cure RusIu, cu urmeIe n mun, I sprIjInesLe -
IuL dorInLeIe, IuL cererIIe romunIIor. A Ie reIuzu ucesLe re-
Iorme, u-I sIII s se LIe de sLureu IucrurIIor de usLzI, de
InsLILuLIIIe nedrepLe sI eLerogene cure I mpIIeuz, esLe u
vroI u-I uduce nLr-un noIun de nenorocIrI, sI u-I uruncu
nLr-o prpusLIe de dIscordII cIvIIe, de revoIuLIe sI de unur-
IIe; ccI IsLorIu IumII u dovedIL prIn muI muILe IecLII cump-
IILe, Iu ce mIjIouce de dezndjduIre popoureIe uIeurg,
spre u-sI urLu sI u-sI ndesLuIu nevoInLeIe, cund II se pune
pIedIc de u Ie dobundI pe o cuIe IInIsLIL sI pusnIc. Duc
dur RusIu, n udevr sI Ir ILrIe vroIesLe IerIcIreu PrIn-
cIpuLeIor, nu muI opreusc cu bruLuI su de IIer nobIIu
IoLrure u TurcIeI de u II dreupL sI generous, sI nu muI
cuIce drILurIIe romunIIor, eu cure ur LrebuI s IIe ceu dInLuI
s Ie sprIjIneusc. BunuI mpruL erdInund uI AusLrIeI u
ncIezsIuIL IruLIIor nosLrI romunI-bucovInenI sI
LrunsIIvnenI nuLIonuIILuLeu Ior, uuLonomIu provIncIuI sI
LouLe drILurIIe consLILuLIonuIe menILe de u nILu Iu rung de
nuLIe sI de oumenI IIberI. Cum dur noI, moIdovenII sI mun-
LenII, puLem s IIm muILumILI de sourLu nousLr, noI uceI
ngenuncIeuLI sub LouLe ubuzurIIe sI usuprIrIIe dInIunLru
sI dIn uIur, cum puLem s IIm recunoscLorI RusIeI, eu
cure ne conLesL uuLonomIu, ce u IosL ceu nLuI condILIe u
cupILuIuLIIIor nousLre cu nuILu PourL, eu cure sI uLrIbuIe
drILuI de u ne Impune IegI sI de u IoLr LouLe ceIe
dInIunLru uIe nousLre, sI dup LouLe ucesLe ne conLesL
cIIur IsLorIu, cu cu uceusLu s pIur sI uducereu-umInLe u
jerLIeIor ce I-um IcuL, ne conLesL cIIur nuLIonuIILuLeu, c
ccreic bczc istoricc n-c existct niciodctc, o nctionclitcte
nchipuitc, c ccreic oriqine se pierde n ntunericul tim-
purilor, usu zIce depesu conLeIuI NesseIrode, sI usu supLe
mIIIoune de romunI, cu un LrecuL de opLsprezece veucurI,
cu o IsLorIe uLuL de sLrIucIL, sI cure uruL IumII IupLeIe
ndeIunguLe ce u LInuL, sI puruIeIe de sunge ce u vrsuL pen-
Lru cresLInLuLe sI cIvIIIzuLIe, cu nIsLe brbuLI cu MIrceu, cu
HunIud, cu SLeIun, cu MIIuI, sI cu uLuLeu uILe nume murI, ce
uu conLrIbuIL Iu cIIur IumInureu RusIeI, sI usu ucesLI supLe
mIIIoune de oumenI ce vorbesc uceeusI IImb, ce uu uceeusI
orIgIne, uceeusI IsLorIe, uceIeusI obIceIurI, nu sunL nuLIe,
nIcI LrebuIe s recIume respecL penLru nctionclitctec
romcnecscc, usLzI cund vedem ceIe muI sIube, muI
nensemnuLe sI muI udormILe nuLIonuIILLI, desLepLundu-se
dIn IeLurgIe Iu cIduru veucuIuI uI nousprezeceIeu, cu nIsLe
IIorI ce dIn mIjIocuI omLuIuI se descIId Iu ruzeIe soureIuI
de prImvur. Nu usu u IosL ns LonuI munIIesLurIIor Lre-
cuLe, nu usu u IosL cuprInsuI IgduInLeIor ce de cLre mon-
urIII RusIeI, EcuLerInu , PuveI, AIexundru sI nsusI
MuIesLuLeu su mpruLuI NIcoIuI , s-uu duL romunIIor,
uLuncI cund ucesLIu se provocuu s se scouIe n conLru
nuILeI PorLI, n conLru cqcrinenilor si pcqcnilor, sI s
jerLIeusc Luru, vIuLu sI uvereu Ior, spre c cjutc lc sporul
crmelor prctoslctnice |1| sI oure cu pIerdereu BucovIneI
sI u BusurubIeI, cu prImejduIreu LrIIor nousLre de u II
preIcuLe n pusuIucurI, cu compromeLureu drILurIIor
nousLre, cu puruIeIe de sunge vrsuLe n cumpunIIIe
LurcesLI, cu nsesILu pusLIIre u pmunLuIuI nosLru, LouLe
ucesLeu nLumpIuLe numuI dIn prIcInu credInLeI sI u jerLIIrII
prInLIIor nosLrI penLru RusIu, oure n numeIe sIInLeI
drepLLI, n numeIe IuI Dumnezeu sI uI uceIeIusI IegI, cure
ne esLe comun cu RusIu, nu sunLem ndrILuILI s cerem de
Iu MuIesLuLeu Su mpruLuI NIcoIuI, reuIIzureu uLuLor so-
IuneIe IgduInLe, duLe de uLuLIu uugusLI monurII, sI
mpIInIreu uceIeI IerIcIrI, ncIezsIuILe nou prIn LruLuLuI
de AdrIunopoI, sI prIn cIIur mprLeuscu puroI, cuprIns
n vesLILuI munIIesL dIn sepLembrIe 18z? Suu LrebuIe s ne
ndoIm de o puroI uLuL de nuIL? NoI sLIm ns c uuLo-
cruLorII RusIeI purureu uu LInuL s psLreze ncredereu
popoureIor n nuILuI Ior cuvunL, cu Iu expresIu u orIce
drepLLI sI u orIce IegI n ImperIu Ior. RomunII cu IuI sI
uduc nc umInLe de puroIu duL usemeneu unuI moIdovun
de ceI muI mure monurI uI RusIeI, IuI DImILrIe CunLemIr,
de cLre PeLru ceI Mure cure, Iu ndemnureu ce I se Iceu de
u II necredIncIos IgduInLeI IcuLe unuI domn ce sI-u
vunduL Luru penLru dunsuI, sI de u-I du n muInIIe LurcIIor,
u rspuns ucesLe nemurILoure cuvInLe, vrednIce de u IIguru
n IILere de uur n cubIneLeIe LuLuror suverunIIor: "Voi dc
mci bine tot pcmcntul ce se ntinde pcnc lc Kursl, cc mi
tc rcmcne ncc ncdejdec de c-l redobcndi: dcr pierderec
pcrolei mele n-cs mci putec-o ndreptc. Nici nu pot sc
qcndesc de c o cclcc si de c dc pe un principe ce si-c
pcrcsit domnic pentru drcqostec mec. Noi nctem cl nos-
tru decct cinstec, c lipsi cinstei cr [i c conteni de c [i
mpcrctl"
Cu durere um cILIL depesu CubIneLuIuI rosIenesc dIn 1
IuIIe, cure, cu grozuvu InscrIpLIe ce DunLe pune pe porLIIe
IuduIuI, ne zIce: Lcscicte oqni spercnzc, ol toi, ch'entrcte
cqui.
Cu udunc durere um IosL sIIILI s respIngem
nvInovLIrIIe suIe, sI s-I reIuLm nedrepLeIe userLII. ns
noI, romunII, sunLem pe cuIeu cInsLeI sI u drepLLII; o sIunL
Iege ne nduLoresLe cu s nu Ism s se nrdcIneze n
opInIu pubIIc nIsLe IuIse ImpuLrI, nIsLe preLenLII de drIL-
urI IuLuIe conservuLIeI nousLre de nuLIe IIber sI numeIuI
nosLru IsLorIc. NoI nu ne Lemem de udevr; sI de uceeu cur-
uL sI Lure ne urLm durerIIe sI upsureu Iu cure cu dIspreLuI
drILuIuI gInLIIor sunLem osundILI de cLre o puLere sLrIn,
creIu n-um IcuL decuL bIne. Depesu dIn 1 IuIIe useuz
nIsLe prIncIpurI, dezvIesLe nIsLe LeorII de drILurI cu LoLuI
deosebILe de IImbugIuI ce RusIu u LInuL pun ucum n Lre-
cuLeIe suIe munIIesLurI sI LruLuLurI. SI o urmIe u InLruL n
PrIncIpuLe spre u pune n prucLIc nouIe drILurI uIe pro-
LecLoruLuIuI. nLr-o usemeneu LrIsL mprejurure, romunII
s-ur II sInucIs poIILIcesLe, duc n-ur II rIdIcuL gIusuI Ior u
proLesLu n conLru nepIIduILuIuI ubuz de puLere, sub cure
nuLIonuIILuLeu sI exIsLenLu Ior cu sLuL se umenInL de u se
coLropI. RusIu, puLernIc prIn mIIIonuI su de buIoneLe, s-u
udresuL guverneIor sI pubIIcuIuI EuropeI. RomunII LurI
numuI de bunuI Ior drepL uu ndoIL duLorIe de u se
ndrepLu cLre ucesL mure LrIbunuI uI IumII, sI de u recIumu
dreupLu su IoLrure nLre TrIe sI DrIL, nLre usuprILor sI
usuprILI. RomunII uu udevruI sI drepLuLeu n purLeu Ior,
unuI sI uILu dovedILe prIn cIIur mrLurIsIrIIe RusIeI
cuprInse n LouLe munIIesLurIIe, procIumuLIIIe sI
IgduInLeIe suIe duLe prInLIIor Ior nLr-un veuc sI
jumLuLe. Dumnezeu sI oumenII s judece IupLeIe nousLre,
sI upoI s ne osundeusc, duc ne socouLe de crIm
ndrznIreu c ne uprm drILurIIe nuLIonuIe. NoI ns
nuInLeu EuropeI nLregI proLesLm n conLru u orIce
usuprIrI, ce s-ur Iuce puLrIeI nousLre dIn purLeu RusIeI, sI
Ir IrIc decIurm, c noI nu cunousLem RusIeI drILuI de u
IoLr despre sourLu nousLr. PrIn rbdureu sI Lcereu
nousLr noI nu puLem s Ism n nLunerIc drepLLIIe LrII
nousLre; sI de nu um IsprvI uILcevu, dur mcur IsLorIeI s
vroIm s psLrm gIorIu nuLIonuIILLII nousLre! n LoL cuzuI
bun suu ru, s nu dezndjduIm ns; s uvem credInL n
vIILoruI nosLru. O nuLIe usupru creIu uu LrecuL IunI, goLI,
uvurI, vunduII sI uILe uLuLeu semInLII sLrIne, o nuLIe cure
opLsprezece veucurI, cu LouLe uLucurIIe LImpuIuI, cu LouLe
nvIIrIIe burburIIor, u rezIsLuL sI s-u LInuL pun usLzI, o
nuLIe de supLe mIIIoune de romunI, nu esLe cu puLInL cu s
IIe osundIL de cLre provIdenL s pIur LocmuI usLzI n
secoIuI nuLIonuIILLIIor. NumuI s uvem vrednIcIe, sLuLor-
nIcIe sI unIre. S nu ne descurujm, muI uIes de reIeIe LIm-
purI, de norII LrecLorI ce se poL IvI pe orIzonLuI LrIIor
nousLre. PenLru popoure, cu sI penLru IndIvIde, suIerInLeIe
nu sunL LoLdeuunu pIerduLe; udeseu eIe sunL menILe de u Ie
nLrI energIu, de u Ie sporI ruvnu, de u Ie Iormu curucLeruI.
PrIn urmure, prIn brbLIu nousLr n nenorocIre, s ne
urLm vrednIcI de IerIcIreu sI de IIberLuLeu ce TuLI CeI-
de-sus, de Iu nLemeIereu IumII, u pregLIL LuLuror
popoureIor, sI cure, prIn urmure, curund suu LurzIu LrebuIe
s vIe sI romunIIor. S gundIm c ucesL nume sLrIucIL, ce I-
um mosLenIL de Iu sLpunILorII IumII, ne Impune murI duL-
orII, sI prIn urmure, orIcum s ne IIe curLeu norocuIuI, s
LrIm sI s murIm romunI, uducundu-ne umInLe de mureu
nduLorIre sI de Irumousu IgduInL, ce de pe puLuI su de
mourLe ne-u IsuL SLeIun ceI Mure: "Dccc dusmcnul tostru
t-cr prescrie conditii rusinctocre, ctunci mci bine muriti
prin scbic lui, decct sc [iti prititorii mpilcrii si ticclosiei
tcrii tocstrel Dumnezeul pcrintilor tostri nsc se tc
ndurc de lccrimile sluqilor scle, si tc sculc dintre toi pe
cinetc, ccre tc csezc icrcsi pe urmcsii tostri n libertctec
ti puterec de mci ncintel"
|1| Turu MoIdoveI cu NIsLruI s-I IIe IoLuruI sI
BugeuguI; sI cu LouLe ceLLIIe LoL u MoIdoveI s IIe. BIr Luru
s nu deu. TILIuI DomnIeI s IIe: SenInuLuI Domn uI TrII
MoIdoveI, SumoderjeL, udIc sIngur sLpunILor, sI coIeguL-
or, udIc prIeLen LrII moscIIcesLI. ExLrucL dIn LruLuLuI de
puce dIn 1 uprII 1;11. VezI CronIcu IuI oun NecuIce, p.
q1, sI rugmenLs LIrs des cIronIques moIduves eL
vuIuques, p. q6.
|z| De u nvoI suverunIIor umbeIor PrIncIpuLe uI MoI-
doveI sI uI VuIuIIeI de u uveu IIesLecure penLru sIne Iung
nuILu PourL ugenLI(cIurgs d'uIIuIres) cresLInI de Iegeu
greceusc, cure Ie vor cuLu LrebIIe, sI ucesLI ugenLI se vor
ngrIjI de InLereseIe zIseIor PrIncIpuLe sI vor II LruLuLI cu
prIInL de cLre nuILu PourL, cure I vu prIvI nsusI, cu
LouL u Ior puLIn ImporLenLIe, cu oumenI bucurundu-se de
drILuI gInLeIor sI prIn urmure IerILI de orIce usuprIre. -
ArL. XV. . dIn LruLuLuI de KuInurgI. EsLe o reproducLIe u
urL. ; dIn LruLuLuI MoIdoveI dIn 1=1z; ccI moIdovenII uu
uvuL purureu cupIcIIIueIe suu ugenLI Iu ConsLunLInopoI.
|| nuILu PourL se prImesLe nc c dup
mprejurrIIe n cure se vor uIIu umbeIe muI sus zIse PrIn-
cIpuLe, mInIsLrII CurLII mperIuIe u RusIeI s pouL vorbI n
IuvoruI Ior; sI nuILu PourL se IgduIesLe de u Iuu n
prIvIre ucesLe reprezenLuLII, poLrIvIL consIderuLIeI
prIeLenesLI u IurIIor umInLe ce PuLerIIe uu uneIe penLru uI-
LeIe. No. 1o uI uceIuIusI urL. sI LruLuL. AcesL puncL, prIn
convenLIu expIIcuLIv u LruLuLuIuI de KuInurgI, ncIeIuL n
1o murL 1;;, mrgInesLe unume drILuI RusIeI de u mIjIocI
penLru PrIncIpuLe: "CurLeu mperIuI u RusIeI, dIn purLeu
su, IgduIesLe de u nu nLrebuInLu drILuI de mIjIocIre ce
esLe psLruL mInIsLruIuI su n LruLuLuI de puce n IuvoruI
umbeIor PrIncIpuLe, decuL numuI penLru psLrureu
nejIcnIL u condILIIIor specIIIcuLe n ucesL urLIcoI". AdIc
IIberLuLeu reIIgIeI, nLourcereu cLre proprIeLurI u mosIIIor
dIn ruIeIeIe BrIIeI, HoLInuI sI Bender, respecLureu cIeruIuI,
reguIureu bIruIuI, pzIreu vecIIIor IuLIserIIe sI drILuI
romunIIor de u uveu ugenLI Iu ConsLunLInopoI.
|q| M. S. mpruLuI LuLuror RusIIIor Ius sI nLource
nuILeI PorLI purLeu MoIdoveI dIn u dreupLu PruLuIuI. SI
nuILu PourL vu Iuce cu bIruI vIILor uI MoIdoveI s IIe
proporLIonuL cu nLIndereu de IuL u LrII - TruLuLuI de
BucuresLI, urL. =.
|=| VezI unuIoruuu ObsLesLII AdunrI u MoIduvIeI dIn
181;, penLru IeIuI proprIeLLII n Lur n vecIIme. SI
"MuguzInuI DucIeI," L. z, p. zz.
|6| CronIcu IuI oun NecuIce, pug. q8.
|;| EngeI. GescIIcILe der MoIduu, p. oo, sI cererIIe
IeIdmursuIuIuI MnIcI, n NecuIce, pug. q=o eLc.
|8| oLIno, sLorIu DucIeI, L. z, p. 6o, sI L. , p. ;6.
|| TubIeuu de Iu VuIucIIe eL de Iu MoIduvIe pur
WIIkInson, LruduIL pur M. de u RoqueLLe, p. ==. -
Depesu conLeIuI de NesseIrode dIn 1 IuIIe seumn u vroI
s deprLeze mIjIocIreu u orIce puLerI europene n cIesLIu
PrIncIpuLeIor RomunesLI. sund u vorbI c LuscIncI murIIe
puLerI, cure uu gurunLIsuL InLegrILuLeu mperIeI OLomune,
prIn nsusI LruLuLuI de ondru uu drILuI sI duLorIu de u
upru MoIdovu sI VuIuIIu cu sLuLurI uIe nuILeI PorLI, dur
upoI sI LrecuLuI ne dovedesLe c runLu, AngIIu sI muI uIes
AusLrIu uu InLervenIL udes n IuvoruI romunIIor Iung cur-
Leu suzerun. mpruLuI AusLrIeI cunousLe MoIdovu sI Vu-
IuIIu cu prIncIpuLurI uuLonome, ccI cu mure prIncIp uI
TrunsIIvunIeI ure LruLuLurI ncIeIuLe de-u drepLuI cu domnII
ucesLor LrI, sI unume dIn 168 sI 168=. AcesLe LruLuLurI
sunL sI usLzI Iu puLere, IIInd nLrILe prIn IermunuI PorLII
dIn 1;86 sI puceu de Iu SIsLovu dIn q uugusL 1;1. n
puLereu LruLuLeIor dIn 168 sI 168=, neguLLorII sI muI uIes
psLorII LrunsIIvnenI uu deosebILe IoIosurI n PrIncIpuLe;
LoL n puLereu ucesLoru, AusLrIu esLe ndrILuIL de u uveu
sLrosLII prIn deosebILeIe scuune uIe LInuLurIIor, s. u.
(EngeI, GescIIcILe der WuIucIeI, z. TIeII, p. =). u 1;88
MoIdovu u ceruL IormuI uprureu AusLrIeI. u 18z1 PrIncIp-
uLeIe s-uu deserLuL de urmIIIe oLomune, dup cerereu
AngIIeI. Asemeneu sI muI Iu LouLe LruLuLeIe dInLre RusIu sI
PourLu oLomun, precum sI Iu IoLrureu InLereseIor PrIn-
cIpuLeIor, AusLrIu sI AngIIu muI uIes uu IcuL purLe
ImporLunL. PrIn urmure, exIsLenLu poIILIc u VuIuIIeI sI
MoIduvIeI esLe cunoscuL sI de uILe puLerI, Iur nu numuI de
RusIu.
|1o| AcesL LrIsL LubIou nu pouLe II nvInovLIL de
exugeruLIe, dImpoLrIv eI esLe sIbIL dIn uILuI muIL muI
grozuv, sI cure esLe IcuL de un purLIzun enLuzIusL uI RusIeI,
n scrIereu: u PrIncIpuuL de VuIucIIe sous Ie Hospodur
BIbesco, pur B. A, uncIen AgenL dIpIomuLIque duns Ie
evunL, BruxeIIes, 18q;, pug. 1q eL 1=.
|11| AcesLe ncIezsIuIrI sunL scouse dIn cuvunL n
cuvunL dIn urL. = uI LruLuLuIuI de AdrIonopoI sI ucLuI sepur-
uL udogIL cLre eI n prIvIreu PrIncIpuLeIor.
|1z| GeneruIuI KIsseIeI, n edILIu RegIemenLuIuI Vu-
IuIIeI dIn 18z, nu ndrznI u cuprInde ucesL IeI de uduus,
cum I numesLe vesLILu unuIoru u ObsLesLII AdunrI u TrII
RomunesLI dIn z1 IuIIe 18; (vezI n ouIu penLru mInLe,
eLc., unuI 18q8, nr. z). AcesL uduus s-u Impus AdunrII de
ubIu Iu 18; prIn un Iermun uI suILunuIuI, dup cerereu
mInIsLruIuI rusesc. VezI muI sus cILuLu scrIere: u VuIucIIe
sous Ie PrInce BIbesco, p. q=. AuLoruI ucesLeI brosurI, cure
sub numeIe de B. A. uscunde pe unuI dIn ceI ce uu IcuL
purLe mure Iu reducLIu RegIemenLuIuI, sIngur mrLurIsesLe
cIIpuI cum uceusL cosLILuLIe se compuneu, IIber de ceI muI
de IrunLe IocuILorI uI LrII: "CunLeIurIu dIpIomuLIc u gener-
uIuIuI KIsseIeI, zIce eI, p. o, preIceu urLIcoI dup urLIcoI
IucrrIIe ComILeLeIor". n MoIdovu, RegIemenLuI n edILIu
romuneusc pun ucum nc, dIn poruncu RusIeI, nu ure
LIprILe cupuI despre uIegereu domnuIuI, sI cup. V, pen-
Lru orgunIzuLIu mIIILIeI. EdILIu Iruncez u RegIemenLuIuI,
ncepuL u se pubIIcu n usI, s-u oprIL de cLre generuI-
consuIuI Duskov. TIprIreu u IosL s I se urmeze n Ipscu;
sI ucoIo IursI s-u oprIL, dup cererIIe mInIsLruIuI rusesc de
Iu Dresdu, sI de ubIu u puLuL u se IsprvI Iu New York. Asu
ucesL RegIemenL, cure usLzI se Impune cu sIIu buIoneLeIor,
sIngur RusIu I-u reIuzuL ceu nLuI condILIe u vuIubIIILLII u
orIce IegI, udIc pubIIcILuLeu.
|1| VezI munIIesLurIIe mpruLIIor sI generuIIIor
rusesLI, udresuLe romunIIor Iu descIIdereu u IIesLecruIu
rzboI n conLru TurcIeI.
ezrobireu tiuunilor, steruereu
privileuiilor boieresti, emun-
cipureu trunilor
SIre! PreugruLIous doumn sI regIn! AILeL reguI! Doum-
neIor sI domnIIor! CoIegII meI mI-uu ncredInLuL mIsIuneu
de u Iuu sI eu cuvunLuI n uceusL mure sI Irumous zI, n
cure serbm jubIIeuI de z= de unI uI IundreI AcudemIeI
Romune. AceusL onoure o duLoresc vursLeI meIe nuInLuLe.
n udevr, cu excepLIuneu venerubIIIIor nosLrI coIegI,
domnII N. KreLzuIescu sI G. BurILIu. eu sunL, dInLre LoLI
ceIIuILI ucudemIcIenI, ceI muI n vursL. SI, duc ur II exucL
unuI nusLerII meIe ce mI-I duu nu numuI bIogruIII sLrInI,
dur sI IILeruLorII romunI, cure uu bInevoIL u se ocupu cu
scrIereu vIeLII meIe, eu us II muI nuInLuL n bLruneLe decuL
cIIur NesLorII muI sus-numILI uI AcudemIeI Romune. Dup
Lexiconul de contersctiune cl lui Meuer (Meuer's Konter-
sctions-Lexicon), eu us II nscuL Iu 18o6; sI, nu muI demuIL
decuL sunL cuLevu spLmunI, "RomunIu IILerur" mI-u duL
uceusLusI vursL; usLIeI, us numru 8= de Loumne, n-um
preLenLIuneu de u zIce prImverI. S-mI IIe permIs u recLI-
IIcu uceusL duL. Eu sunL nscuL n usI, Iu 6 sepLembrIe
181;, dup cum rezuIL dIn nsemnureu orIgInuI scrIs de
LuLI meu n Cecslotul ncsterilor si mortilor [cmiliei
Koqclnicecnu, o curLe cure, sunL nc cuLIvu unI, cu un
udevruL regIsLru uI sLrII cIvIIe, se obIsnuIu u se psLru dIn
LuL n IIu muI n LouLe IumIIIIIe nousLre.
TuLI meu u IosL vornIcuI IIe KogInIceunu; muIcu
meu, CuLIncu, nscuL SLuvIIIu, eru coboruLoure dInLr-o
IumIIIe genovez, sLubIIIL de secoIe n vecIeu coIonIe
genovez CeLuLeu AIb (Akermun), de unde upoI s-u IosL
rspundIL n LouL BusurubIu, unde sI usLzI sunL muILI pro-
prIeLurI purLund numeIe de SLuvIIIu. ExprImundu-mI-se
dorInLu cu, cu ocuzIuneu ucesLeI zIIe ceremonIuIe s cILez
cuLevu IupLe dIn IsLorIu conLemporun, peLrecuLe sub ocIII
meI orI svursILe cu mIcuI meu concurs, muIesLLIIe-
vousLre s bInevoIusc gruLIos u-mI nvoI de u precedu Iuc-
rureu meu cu cuLevu cuvInLe cure se ruporL Iu zIIeIe
LInereLIIor meIe. BLrunII Iubesc u povesLI despre ceIe
nLumpIuLe n juneLeu Ior; sI eu nu poL rmune sLruIn de
uceusL sIbIcIune u vursLeI meIe. NusuI meu, udIc uceIu
cure m-u IumInuL cu sIunLuI boLez, nLrebuInLez sLIIuI
bLrunesc, u IosL domnILu MurgIIouIu CuIImucI, soLIu
IogoILuIuI GrIgore SLurdzu, LuLI repuusuLuIuI MIIuII
SLurdzu, IosLuI domn uI MoIdoveI. DomnILu MurgIIouIu Iu-
beu IourLe muIL pe muIc-meu, cure, copII Lunr, u IosL
rmus orIun de LuL sI mum sI ncredInLuL epILropIeI
IogoILuIuI GrIgore SLurdzu - bunuI meu despre mum,
medeInIceruI SLuvIIIu, uvund mosIu su vecIn cu mosIIIe
dIn BusurubIu uIe IumIIIeI SLurdzesLI, usLzI proprIeLLI uIe
prIncIpeIuI DImILrIe SLurdzu, IIuI IosLuIuI domn uI MoIdo-
veI. DomnILu MurIu CuIImucI vorbeu numuI grecesLe; eu
m Iubeu muIL de mIc copII sI, cund m Iuu n bruLe, eu mI
exprImu drugosLeu nLr-u m dezmIerdu cu bLuIe de
pImILe, pun cund IesInum de pIuns, sI nLovrsILe ucesLe
cu LouLe numIrIIe dezmIerdLoure grecesLI ce se
nLrebuInLeuz Iu copII. u svursIreu eI dIn vIuL, domnILu
MurgIIouIu m recomund IubIrII sI ngrIjIrII IIuIuI su MI-
IuII SLurdzu, cure deju n LInereLe Iuuse prImuI Ioc nLre ceI
muI nvLuLI sI LuIenLuLI boIerI LInerI uI MoIdoveI. AcesLeI
mIsIunI, IsuLe cu IImb de mourLe, MIIuII SLurdzu u IosL
credIncIos; ucesLeI mIsIunI duLoresc c MIIuII SLurdzu,
ujuns domn uI MoIdoveI n 18q, n uceIusI un, mpreun
cu IIII sI DImILrIe sI GrIgore, m-u LrImIs Iu nvLLur n
runcIu, sI unume Iu unvIIIe, unde Iurm ncredInLuLI
ngrIjIrII ubuLeIuI Iomm, preoL cuLoIIc, cure dIn cuuzu
murII revoIuLIunI Irunceze, cu muILI uILI emIgruLI IruncezI,
se reIugIuse n prIncIpuLeIe romune. AbuLeIe Iomm, re-
Lrus n usI, u IosL dIrIjuL educuLIuneu sI InsLrucLIuneu
LunruIuI MIIuII SLurdzu, sI dur ucesLu, ujuns domn, nu
puLeu s ncredInLeze cresLereu sI ngrIjIreu copIIIor sI sI u
meu decuL uceIuIu cure Icuse dIn eI ceI muI nvLuL boIer
de pe LImpurIIe IuI. NoI gsIrm pe ubuLeIe Iomm, desI
ocLogenur, nc n pIIn vIgoure sI proIesor de reLorIc, de
IImbu sI IILeruLuru IuLIn Iu coIegIuI dIn unvIIIe, coIegIu
comunuI cure se bucuru de o mure repuLuLIune prIn cupu-
cILuLeu proIesorIIor sI cure u produs muI muILI brbuLI
nsemnuLI uI runcIeI. n cusu prInLeusc n-um II puLuL II
muI bIne LruLuLI decuL n sunuI IumIIIeI Iomm, sub
supruvegIereu ucLIv u ubuLeIuI. Erum ceI nLuI dIn cIuseIe
nousLre. Dur dup un un poIILIcu se umesLec sI n uIucereu
coIegIunIIor romunI dIn unvIIIe.
ConsuIII rusI, pe uLunceu preupuLernIcI n BucuresLI sI
n usI, Icur domnuIuI MIIuII SLurdzu respecLuouse
observrI penLru LrImILereu n runcIu u IIIIor sI sI u uILor
cuLIvu III de boIerI, ccI uIur de mIne muI eruu LrImIsI sI
doI III uI IogoILuIuI upu BuIs sI un uILuI, NIcu Cussu.
EducuLIuneu Iruncez se preu mureIuI nosLru proLecLor,
mpruLuIuI NIcoIuI , preu revoIuLIonur; Iurm dur IuuLI
dIn unvIIIe sI condusI Iu BerIIn, Iu sIursILuI unuIuI 18=.
BerIInuI de pe uLuncI sI dobundIse numeIe de ALenu
GermunIeI; sI, prIn puLrIoLIsmuI, InLeIIgenLu sI mureu
mIscure nuLIonuI ce domneu n LouLe cIuseIe nobIIe sI
burgIeze uIe cupILuIeI PrusIeI, de pe uLunceu se prevedeu
roIuI ceI mure ce, = de unI n urm, PrusIu uveu s jouce n
IsLorIu omenIrII, ujungund upoI Iu egemonIu nLregeI Ger-
munII, Iu renvIereu ImperIuIuI IuI Burburossu.
NoI, LInerII romunI, Iurm usezuLI nLr-o IumIIIe
prIvuL, sI unume n cusu pusLoruIuI SoucIon, puroIuI
bIserIcII coIonIeI Irunceze, reIugIuL n BerIIn dup
revocuLIuneu edIcLuIuI de NunLes, muILumIL proLecLIunII
IumInuLe u mureIuI eIecLor de Brundenburg, rederIc WII-
IeIm (16qo - 1688), bunuI IuI rederIc ceI Mure. AceusL
coIonIe u psLruL pun usLzI IIberLLIIe ce I s-uu duL de
ucesL mure prIncIpe; eu ure bIserIcu su, spILuIuI su, gIm-
nuzIuI su, bIbIIoLecu su; n LouLe ucesLe, IImbu Iruncez
esLe predomInunL sI usLzI. MembrII sI ucLuuII sunL LoLI
devenILI bunI germunI sI muILI dIn eI, psLrund numeIe Ior
de IumIIIe Iruncez, reprezInL oumenI nsemnuLI, cure sI-
uu IcuL n IsLorIu GermunIeI un nume cunoscuL n sLIInLe,
n urLe, n urmuL, n dIpIomuLIe; dur nIcIoduL n-uu uILuL
orIgIneu Ior. EI, o duL pe un, se udun nLr-un buncIeL
IrLesc, n cure rennoIesc uducerIIe Ior umInLe de runcIu,
de prIgonIrIIe IcuLe reIIgIunII Ior de regeIe udovIc XV sI
de bLrunu de MuInLenon, prIgonIrI cure uu sIIIL pe prInLII
Ior de u-sI prsI puLrIu. ToL uLuncI, sI cu puIure pIIne, eI,
cu InImIIe urdenLe, reuIL nesIursILe LousLe n memorIu
mureIuI eIecLor, cure Ie-u duL un generos reIugIu, IIberLuLeu
cuILuIuI Ior sI o nou puLrIe. Tunr de opLsprezece unI, um
IuuL purLe Iu ucesLe ugupe, sI InImu meu s-u nIIerbunLuL n
IuLu ucesLor brbuLI de bIne, cure LrImILeuu o nesLeurs
uducere-umInLe vecIII Ior puLrII, dur LoLoduL uveuu
consLIInLu de ce duLoruu puLrIeI nou. Dup un un, um IosL
sLrmuLuLI n cusu sI sub prIvegIereu unuI uIL om dIsLIns,
pusLoruI onus, dIscIpoI IuvorIL uI mureIuI LeoIog ScIIeIer-
mucIer sI edILoruI opereIor ucesLuI spIrIL nuIL uI bIserIcII
proLesLunLe. PusLoruI onus eru un brbuL dIsLIns; eI uveu
deju un nume bIne vzuL sI eru ncuscrIL cu IumIIIu IuI
HuIeIund, uuLoruI Mccrobioticei scu crtc de c trci mult, sI
cu IumIIIu comILeIuI ScIwerIn, urmus uI mureIuI
IeIdmuresuI uI IuI rederIc ceI Mure. n cusu su se udunu
socIeLuLeu ceu muI uIeus sI dIn nobIeLe, sI dIn burgIezIme,
cure de pe uLunceu Iuuse un Ioc nsemnuL n GermunIu,
punundu-se n IrunLeu IdeIIor nuLIonuIe sI u reIormeIor so-
cIuIe cure se rspundIse n LouL GermunIu. SLeuguI Ior eru,
nuInLe de LouLe, unIreu puLrIeI germune. ConsIIIeruI de sLuL
AIexundru SLurdzu, coIeg uI IuI KupodIsLrIu, cu cure Iucruse
muIL Iu PeLersburg penLru emuncIpureu EIudeI, rud u IuI
MIIuII SLurdzu, sI dup u cruIu recomunduLIune noI
Iurm ncredInLuLI pusLoruIuI onus, n LImpuI peLrecerII
suIe Iu BerIIn -sI uceusLu eru muI nenLrerupL -, eru unuI
dIn vIzILuLorII ceI muI desI uI cuseI pusLoruIuI. EI prIvegIeu
de uproupe sLudIIIe nousLre, bu deveneu cIIur proIesoruI
nosLru de reIIgIune. Sub dIcLureu IuI um scrIs n IImbu
Iruncez Etudes historiques, chretiennes et morcles, pe
cure Ie-um LIprIL upoI n usI sI s-uu Lrudus n IImbIIe
romun, greuc sI rus.
AcesLeI socIeLLI duLoresc dezvoILureu mIcII meIe
InLeIIgenLe sI umoruI penLru LoL ce esLe Irumos sI mure n
vIuLu omuIuI.
nLruL upoI sLudenL Iu unIversILuLe, um uvuL de murI
duscII pe Guns, proIesor de drepLuI nuLuruI, cure eru de o
eIocvenL uLuL de mure, de un IIberuIIsm n IdeI uLuL de
Iurg, ncuL, dIn LouLe prLIIe GermunIeI sI cIIur dIn uILe LrI,
uIerguu cu mIIIe sLudenLII, cu s-I uscuILe vorbIreu sI
eIocvenLu su duIce cu o meIodIe; usLIeI ncuL u LrebuIL u se
ubuLe pereLII Iu douu sII penLru u IrgI suIu unde eI predIcu
sLIInLu LInereI generuLIunI germune.
Am uvuL de duscI pe eopoId de Runke (1;= - 1886),
mureIe IsLorIc, cruIu, cu ocuzIuneu jubIIeuIuI su de 6o de
unI de proIesoruL, ujuns Iu uduncI buLruneLe, um uvuL sI eu
onoureu u-I udresu ucum cuLIvu unI, zo IebruurIe 18;;,
IeIIcILrIIe meIe, IeIIcILrIIe nLuIuIuI su sLudenL romun de
Iu UnIversILuLeu dIn BerIIn.
Am uvuL IerIcIreu de u uveu de duscI pe mureIe Suv-
Ignv, ceIebruI proIesor de drepLuI romun, ceIebruI mInIsLru
de jusLILIe sI unuI dIn IIII ceI muI dIsLInsI uI coIonIeI
Irunceze dIn BerIIn.
n suIouneIe dIuI de SuvIgnv, um IosL prezenLuL sI IuI
AIexundru HumboIdL (1;6 - 18=), cure mI urLu n gen-
eruI un deosebIL InLeres penLru LrIIe romune, uLuL de
necunoscuLe pe uLuncI, ncuL nIcI numeIe de romcni nu se
sLIu. De uceusLu, n udevr, nu LrebuIe s ne mIrm, cund
nsusI n MoIdovu sI n MunLenIu numeIe de romcni nu eru
nLrebuInLuL, nIocuIL IIInd prIn numeIe provIncIuI de mol-
dotecn sI muntecn. BLrunuI AsucII LouL vIuLu IuI n-u pu-
LuL gsI poLrIvILu LermInuLIune Iruncez Iu cuvunLuI romcn,
vorbInd sI scrIInd les Roumounis. S-mI IIe permIs u-mI
Iuce un merIL uIIrmund c eu ceI nLuI um nLrebuInLuL n
IImbu Iruncez cuvInLeIe de Roumcin sI de Roumcnie. u
BerIIn, pe LImpuI peLrecerII meIe, sI cIIur n suIouneIe
cuILe, muI LoL usu de puLIn cunoscuLe eru sI numeIe de
Moldcuer suu Vcllcche. MIe mI se zIceu der schucrze
Grieche, penLru c uveum pruI negru, sI pe uLunceu Ber-
IInuI eru nc un orus cu LoLuI sI excIusIv uI GermunIeI de
nord, unde predomInuu muI cu deosebIre IIgurIIe bIonde.
AIexundru HumboIdL, spIrIL emInumenLe cerceLLor, mI
urL o deosebIL dorInL de u cunousLe n ce consL IILer-
uLuru nousLr, sI ndeosebI m-u nLrebuL despre sourLu sI
curucLerIsLIcu LIgunIIor nosLrI. Spre u-I suLIsIuce curIozIL-
uLeu, eu um scrIs n IImbu germun o scurL prIvIre usupru
mIcII nousLre IILeruLurI de pe uLunceu, pe cure um pubIIcuL-
o n Lehmcnn's Mcqczin [ur die Litterctur des Auslcndes.
ToL penLru HumboIdL um pubIIcuL upoI o brosur n IImbu
Iruncez, Esquisse sur l'histoire, les moeurs et lc lcnque de
Ciqcins (BerIIn, BeIr, 18;), n preIuLu creIu cIemum Iu-
ureu-umInLe u IIIunLropIIor usupru ucesLuI nenorocIL popor
scIuv n Luru meu, n sunuI EuropeI cIvIIIzuLe, sI LruLuL cu
Iucru prIn nsesI IegIIe LrII nousLre. VucunLeIe Ie peLre-
ceum ordInur n PomerunIu, Iu ScIwIenemunde, pe
uLunceu un mIc orseI pe LrmurIIe mrII, suu Iu HeIrIngs-
dorI, suL mIc, LoL pe LrmuI mrII, sI recomunduL muI nLuI
de WIIIIbuId AIexIs (1;8 -18;1), ceIebruI romuncIer, sI
cure, desI eu nu uveum decuL douzecI de unI, m Iu n
sLruns umIcILIe. HeIrIngsdorI usLzI esLe devenIL orusuI
buIneur mure sI ceI muI IrecvenLuL uI GermunIeI de Nord.
Cu WIIIbuId AIexIs, um vIzILuL pe jos InsuIu Rgen, cusLeIuI
PuLbus uI IumIIIeI prIncIure MuILe-PuLbus, pdurIIe mIs-
LerIouse uIe vecIII zeILLI vende HerLIu sI ceLuLeu de
pmunL Arkonu, puncLuI ceI muI sepLenLrIonuI uI Ger-
munIeI, cure seumn muIL cu ceLLIIe nousLre de pmunL,
MovIIu RbueI, ceLuLeu de Iu Adjud sI uLuLeu uILeIe. WIIIbuId
AIexIs, n pIImbrIIe nousLre, m InILIu Iu mureu Iucrure ce
se operu pe uLuncI n GermunIu, uLuL n prIvInLu unILLII
poIILIce, cuL sI n prIvInLu uspIruLIIIor sI sIorLrIIor burgIez-
ImII de u InLru n vIuLu poIILIc, cure pun uLuncI upurLIneu
muI cu deosebIre nobIIImII. EI muI nLuI mI du
umnunLImI usupru murII reIorme cure se Icuse n PrusIu,
udIc emuncIpureu sI mproprIeLrIreu LrunIIor prusIenI,
operuL n LImpuI regeIuI rederIc WIIIeIm (1;; -
18qo), de cLre murII sI mInIsLrI SLeIn (1;=; -181) sI
Hurdenberg (1;=o - 18zz), reIorm cure u nsuIIeLIL sI u
mbrbLIL nuLIuneu prusIun, spre u scuLuru juguI Iruncez,
cure, dup bLIIu de Iu Jenu (18o6), upsu grumuzII
poporuIuI germun. PusLoruI onus compIeL nvLLuru
meu n prIvInLu murII reIorme; eI puse n muInIIe meIe
nsesI ucLeIe murIIor IegIuIrI, procIumuLIIIor sI reIormeIor
IuI rederIc WIIIeIm sI cu deosebIre edIcLuI dIn 1q
sepLembrIe 1811, cure s-u upIIcuL pe LouL supruIuLu sLuLuIuI
PrusIeI, desIIInLund cIucu sI orIce uILe servIcII cLre sLpunII
de mosII sI preIcund n proprIeLuLe ubsoIuL, n munu
LrunIIor, ogoureIe LrnesLI, cu despgubIre n bunI oduL
rspunsI suu prIn renL perpeLu, orI prIn nupoIereu uneI
prLI de pmunL. PusLoruI onus m Icu cunoscuL sI cu
memorIuI compus de prIncIpeIe Hurdenberg, Iu RIgu, n
181z. PrIn ucesL ucL ImporLunL, mureIe mInIsLru urLu re-
geIuI necesILuLeu preIucerII cIIur dIn LemeIIe u orgunIzuLIeI
de uLuncI u sLuLuIuI prusIun, penLru u-I du o nou vIuL prIn
nILurureu u LoL ce eru sIub n eI sI prIn desLepLureu de pu-
LerI nou.
uLu cum eI nLeIege uceusL reIorm: "SLuLuI cure s-ur
norocI u nLeIege udevruLuI spIrIL uI LImpuIuI sI, prIn
nLeIepcIuneu guvernuIuI su, ur Iuu purLe Iu uceI pIun unI-
versuI, Ir s uIb nevoIe de comoLIunI vIoIenLe, ur uveu
neupruL murI preIerInLe, sI membrII sI ur LrebuI s
bInecuvunLeze ngrIjIreu cure ur Iucru penLru dunsII nLr-un
cIIp uLuL de bIneIcuLor. r puLere uu IosL LouLe uceIe
pIedIcI cure s-uu opus LorenLuIuI revoIuLIunII, penLru c
sIbIcIuneu, InLeresuI egoIsL sI IdeIIe nenLemeIuLe Ie-uu dI-
rIjuL Ir nIcI o cIIbzuIuI. GundIreu nebuneusc c cIIpuI
ceI muI bun de u combuLe revoIuLIuneu ur II de u se LIne de
ceIe vecII sI de u prIgonI cu LouL usprImeu prIncIpIIIe sI
IdeIIe IzvoruLe dIn eu, n-u uvuL uIL rezuILuL decuL cu u dez-
voILuL revoIuLIuneu sI I-u duL o nLIndere dIn ce n ce muI
mure. O revoIuLIune n bunuI sImL, o revoIuLIune cure ur
uveu de scop mureu cIvIIIzure u omenIrII, IcuL prIn
nLeIepcIuneu guvernuIuI sI nu prIn ImpuIsIunI vIoIenLe, cu
uLuL muI muIL ur LrebuI s IIe prIvIL cu LInL sI cu prIncIpII
povLuILoure. Principii democrctice ntr-un qutern mon-
crhic se pcr c [i pentru Prusic [ormele cele mci potritite".
MuI jos, Hurdenberg recomund penLru orgunIzuLIuneu
dInunLru ceu muI mure IIberLuLe sI eguIILuLe de drepLurI
nLre membrII sLuLuIuI, reguIuLe dup prIncIpIuI nLeIepL uI
unuI sLuL monurIIc, sI IIecure posL n sLuL, Ir excepLIune,
s nu se muI psLreze cuLreI suu cuLreI cIuse, cI s se
descIIz numuI merILuIuI dIn orIce cIus. "CIusu ceu muI
numerous, ceu muI ImporLunL, uceu cure pun ucum s-u
negIIjuL sI s-u mpIIuL muI muIL, ur LrebuI cu preIerInL s
IIe un obIecL uI neudormILeI ngrIjIrI u ocurmuIrII sI u se
desIIInLu, prIn o Iege scurL, bun sI grubnIc, LouL ser-
vILudIneu". SI cu soIuLIune se propune: "ConcesIuneu sI
sLuLornIcIu pmunLurIIor LrnesLI, cu IIber proprIeLuLe u
LrunIIor, cu despgubIreu sLpunIIor de mosII, sI usu u se
ujunge Iu desIIInLureu IegmInLeIor nLre sLpunII de mosII
sI nLre LrunI!" n unu dIn vucunLeIe de vur, comILeIe
ScIwerIn mI ddu ospILuIILuLeu n ScIwerInsburg, vecIIuI
cusLeI uI sLrmosuIuI su, IeIdmuresuIuI IuI rederIc ceI
Mure, comILeIe ScIwerIn. AcoIo, sub ocIII meI, vuzuI upII-
cureu IegII de emuncIpuLIune IcuL cu z= de unI nuInLe.
Am vzuL pmunLurIIe emuncIpuLe, uneIe rmuse n
sLpunIreu vecIIIor proprIeLurI de mosII, uILeIe LrecuLe vec-
IIIor servI, devenILI proprIeLurI. Am vzuL suLuI vecII uI
IosLIIor cIcusI, AILScIwerIn, sI suLuI nou cIdIL dup
emuncIpure, Neu-ScIwerIn. SLrunIu Iucru! egeu
proprIeLLII dIn PrusIu uveu mure usemnure cu
condILIunIIe proprIeLLII ruruIe dIn LrIIe romune. PrIn-
cIpIuI ce se gsesLe n vecIeu nousLr IegIsIuLIune, penLru u
se du LrunuIuI spre cuILIvure pun Iu douu LreImI dIn
nLIndereu mosIIIor, Iur o LreIme se rezervu n seumu
sLpunuIuI, exIsLu sI n PrusIu.
AIcI um de udugIL c ucesL comILe ScIwerIn, cure mI
dduse ospILuIILuLeu n cusLeIuI su, devenI muI LurzIu sI n
muI muILe rundurI un membru ImporLunL n pcrtidul liber-
cl sI cIIur sI mInIsLru de muI muILe orI n unII de mure
IupL penLru GermunIu, nLre 18q8 - 186z.
ToL n LImpuI peLrecerII meIe n BerIIn, prIn cumuruduI
meu de sLudII, IIuI cunoscuLuIuI IsLorIc KoIIruuscI, um IosL
prezenLuL duceseI de CumberIund, soru sI egerIu regeIuI
rederIc WIIIeIm , sI curund ujunseI n InLImILuLeu prIn-
cIpeIuI GIeorgIe, IIuI duceIuI de CumberIund, cure, dup
suIreu pe Lron u buLrunuIuI duce de CumberIund, devenI
prIncIpe reguI, muI LurzIu nsusI rege de Hunovru, sub
numeIe de GIeorgIe V sI, n IIne, deLronuL de cLre nsusI
vruI su, WIIIeIm (1866).
MuILumIL conLucLuIuI meu cu uLuLIu brbuLI nsemnuLI
uI GermunIeI sI prImIL n cercurIIe poIILIce dIn BerIIn, um
uvuL IerIcILu ocuzIune sI puLInL de u-mI mbogLI mInLeu
cu IdeIIe reIormuLrIce ce uLuncI InspIruu nuILeIe InLeIIgenLe
uIe GermunIeI. Du, UnIversILLII dIn BerIIn, u douu meu
mum, UnIversILuLII rederIcIu WIIeImu; du, exempIuIuI
ce mI-u duL umoruI penLru puLrIu germun sI pe cure I-um
gsIL n LouLe pLurIIe socIeLLII germune, IIe nobIIIme, IIe
burgIez, duLoresc eu umoruI penLru puLrIu romunu sI
spiritul libercl cure m-u nsuIIeLIL n LouLe ucLeIe vIeLII
meIe.
n IungIIe meIe IupLe sI IucrrI, n prIgonIrIIe
nversunuLe cure nu o duL s-uu ncercuL de u m zdrobI,
purureu um uvuL nuInLeu ocIIIor meI uceIe Irumouse cu-
vInLe pe cure, n memorIuI su cLre rege, Ie uruL prIn-
cIpeIe Hurdenberg cu puLernIcuI mIjIoc de u reuILu curuc-
LeruI sI brbLIu poporuIuI germun penLru dezrobIreu su de
juguI sLrIn, penLru rIdIcureu sI mrIreu GermunIeI: "PrIn-
cIpII democruLIce nLr-un guvern monurIIc!".
BInevoILorII meI uscuILLorI nu creud cum c ucesLe
cuvInLe cure Ie zIc sunL compIImenLe de curLezun, udresuLe
unuI HoIenzoIIern, usLuzI rege uI RomunIeI. TouL vIuLu
meu, sI Lunr sI n vursL coupL, um mrLurIsIL n muI
muILe rundurI c cuILurII germune, c UnIversILLII dIn
BerIIn, c socIeLLII germune, brbuLIIor sI murIIor puLrIoLI
cure uu operuL reuILureu sI unILuLeu GermunIeI duLoresc n
mure purLe LoL ce um devenIL n Luru meu sI c Iu IocuI puL-
rIoLIsmuIuI germun s-u uprIns [cclic pctriotismului meu
romcn! n unuI 186q, cund LoLI romunII eruu depurLe nc
de u gundI Iu cIemureu LunruIuI prIncIpe germun CuroI de
HoIenzoIIern pe LronuI RomunIeI, n mIjIocuI IupLeIor
nousLre penLru reIormeIe poIILIce sI socIuIe ce se operuu
uLuncI, cund RomunIu eru IrmunLuL prIn greuuu cIesLI-
une ruruI - n sedInLu CumereI dIn IunIe 186q, eu um re-
produs o purLe dIn ceIe muI sus expuse prIvILoure Iu re-
IormeIe ugrure operuLe n PrusIu n unII 18o; - 181z; pe
ucesLe duLe m-um nLemeIuL spre u rspunde prImuIuI mIn-
IsLru uI RomunIeI unILe, cure combLeu cu un LuIenL demn
de o cuuz muI dreupL proIecLuI IIberuIIIor penLru emun-
cIpureu sI mproprIeLrIreu LrunIIor. Aducundu-mI pur-
ureu umInLe cuvInLeIe prIncIpeIuI Hurdenberg: "monurIIu
nLemeIuL pe InsLILuLIunI democruLIce", m-um renLors n
Lur Iu 188 cu ungujumenLuI, sI I-um LInuL cu nLreugu meu
generuLIune, de u Iuce dIn Luru meu o monurIIe nLemeIuL
pe buze democruLIce, Iucrund Iu desIIInLureu robIeI
LIgunIIor, Iu procIumureu, eguIILLII de drepLurI sI nduLorIrI
penLru LouLe cIuseIe nLregII nuLIunI romune, Iu emun-
cIpureu cIcusIIor sI Iu depIInu Ior mproprIeLrIre pe
pmunLurIIe sLpunILe de LrunI n secoIe nLregI, sLropILe
cu sudoureu sI sungeIe Ior. SI Dumnezeu bun sI mIIosLIv
mI-u preIungIL vIuLu meu ndesLuI cu s poL orI usIsLu, orI
mpreun Iucru Iu svursIreu ucesLor LreI murI reIorme, sI
usLzI u m bucuru Iu bLruneLe de roduI smunLeI depuse
de noI, n LInereLIIe nousLre, n mnosuI pmunL uI mumeI-
puLrIeI! Rog pe muIesLLIIe-vousLre, rog pe uscuILLorI s-
mI IerLe ucesLe proleqomenc, uceusL dIgresIune ce um
IcuL-o nuInLe de u InLru n muLerIe. BLrunII Iubesc, o muI
zIc, u spune IupLe dIn LInereLeu Ior!
nLrund n muLerIe, voI desIsuru LreI duLe murI dIn Is-
LorIu conLemporun u renusLerII RomunIeI, LreI reIorme
rudIcuIe svursILe sub ocIII nosLrI et quorum pcrs pcrtc
[ui.
AcesLe sunL:
. Dezrobirec tiqcnilor.
. Dborcrec pronomiilor si pritileqiilor de ncstere si
de ccstc si proclcmcrec eqclitctii politice si citile pentru
toti [iii Romcniei.
. Emcncipcrec tcrcnilor.
Un sLrIgL de bucurIe u IzbucnIL n InImu LuLuror ou-
menIIor IumInuLI. OcIII, uLuL uI emuncIpuLIIor, cuL sI uI
uceIoru reLInuLI nc n IIureIe scIuvIeI, dur nsuIIeLILI de o
dreupL sperunL, uu vrsuL sIrouIe de IucrImI, sI numeIe
emuncIpuLorIIor, MIIuII SLurdzu sI AIexundru GIIcu, muILI
unI uu rsunuL sub boILu cereuscu. NoI, LInerII dIn MoIdovu
- vorbesc numuI de uceI cu cure mpreun um IucruL -,
uILurm n uceu zI IupLu nversunuL ce Iceum guvernuIuI
IuI MIIuII SLurdzu, penLru ubuzurIIe suIe, penLru IIpsu muI
uIes de orIce jusLILIe n Lur; ne-um udunuL, pIInI de enLuzI-
usm, IoLrund sI IoLruLI de u urLu domnuIuI c, n IuLu
unuI ucL mure, junImeu romunu sLIu gundI sI Iucru nuIL sI
bIne! O depuLuLIune de LInerI, nLre cure se uIIuu CosLucIe
NegrI, VusIIe AIecsundrI, CosLucIe RoIu, D RuIIeL, P. Muv-
rogIenI sI uILI uLuLI, sI uI cureI oruLor IuseI uIes eu, se
prezenL domnuIuI spre u-I exprImu recunosLInLu LInereI
generuLIunI. MIIuII SLurdzu n uceu zI sI-u udus umInLe c
sI eI u IosL Lunr sI c eru omuI ceI muI IumInuL uI LrII; eI
ne exprIm recunosLInLu su, decIurund cu n noI vedeu
vIILoruI LrII, c nou upurLIneu de u Iuce dIn MoIdovu sI
VuIuIIu o Lur cIvIIIzuL sI o socIeLuLe europeun sI c
sLruInLeIe IuI eruu de u ne pregLI ucesL vIILor. "ouIu
sLIInLIIIc sI IILerur", reducLuL de mIne, LIprI un numr
exLruordInur dIn 6 IebruurIe 18qq, n cuIoure verde, cu-
Ioureu sperunLeI, n cure, n proz sI n versurI, se cunLu
mureu reIorm.
TIgunII purLIcuIurI, cu LouL IovIreu duL scIuvIeI, uu
muI urmuL u-sI purLu IunLurIIe, desI muIL usuruLe prIn
IdeIIe nou sI prIn mbIunzIreu moruvurIIor, punu Iu
cdereu domnIIor regIemenLurI n 18q8. IunIe 18q8, LIgunII
uuzIr cuvunLuI urmonIos uI IIberLLII, eI deveneuu ceLLenI
IIberI; IuL ce se zIceu n uceu procIumuLIune: "PoporuI
romun Ieupd de pe sIne neomenIu sI rusIneu de u LIneu
robI sI decIur IIberLuLeu LIgunIIor purLIcuIurI. CeI ce uu
suIerIL pun ucum rusIneu pcuLuIuI de u uveu robI sunL
IerLuLI de poporuI romun; Iur puLrIu, cu o mum bun, dIn
vIsLerIu su, vu despgubI pe orIcIne vu recIumu c u uvuL
pugub dIn uceusL IupL cresLIneusc". Dur curund
revoIuLIuneu, mreuLu revoIuLIune, LouLe murIIe reIorme,
Iur cIcuLe sI zdrobILe prIn poLcouveIe cuIIor urmuLeIor co-
LropILoure, sI nenorocILII emuncIpuLI Iur dIn nou InLuILI;
dur smunLu eru uruncuL, sI curund eu LrebuI s-sI pourLe
roudeIe suIe. Tunru generuLIune u MoIdoveI nu nceLu u
cere dezrobIreu robIIor purLIcuIurI, uLuL n Lur, cuL sI prIn
IeIurILe brosurI ce Ie pubIIcu n sLrInLuLe; usu de exem-
pIu, nLre uILII, AIexundru PupudopoI-CuIImucI scrIu, Iu
18==, penLru emuncIpureu LIgunIIor urLIcoIeIe suIe, pubIIc-
uLe n usI n "oIIeLonuI ZImbruIuI" dIn IebruurIe 18=6:
"Un popor cure pusLreuz robIu, scrIu eI, merIL su IIe
usezuL n runduI popoureIor osundILe"! DomnuI GrIgore
GIIcu uI MoIdoveI, nuInLe de u depune IruneIe guvernuIuI,
dup dIspozILIunIIe TruLuLuIuI de Iu PurIs, vroI s-sI
ncoroneze domnIu prIn ucLe murI. nLre ucesLeu IIguru sI
uILImu IovIre duL scIuvIeI, dezrobIreu LIgunIIor purLIcuIurI.
ConsIIIerII LronuIuI, mInIsLrII, eruu IuuLI dInLre LInerI, dIn
pIeIudu uceIoru cure dIn UnIre sI democruLIzureu LrIIor
romune Icuser progrumu vIeLII Ior. MInIsLru de IInunLe
eru PeLru MuvrogIenI; eI sI eu Iurm nsrcInuLI de domn
cu reducLIuneu proIecLuIuI de Iege; eI Iu voLuL, puLem zIce,
n ununImILuLe sI cu enLuzIusm de cLre DIvunuI udIoc,
cure pe uLuncI, n urmu LruLuLuIuI neIusL de Iu BuILu-Imun,
devenIse sImuIucruI AdunrIIor IegIuILoure desIIInLuLe n
18q8.
I. ezrobireu tiuunilor
ConLemporunII meI sI uduc umInLe, sI ucI um cu murLor pe
muI juneIe meu conLemporun, pe coIeguI meu AIexundru
PupudopoICuIImucI, sI uduc umInLe ce eruu LIgunII, sunL
ucum =o de unI, cIIur uLuncI cund ruzeIe cIvIIIzuLIunII mod-
erne mbIunzIse moruvurIIe n LouLe socIeLLIIe EuropeI sI
cund scIuvIu nu muI uveu domIcIIIu decuL n RusIu sI dIn
nenorocIre sI n RomunIu.
egeu LrII LruLu pe LIgunI de Iucru, vunduL sI cumpruL
cu Iucru, desI prIn derIzIune numruI suu IndIvIduI se cuII-
IIcu de suIIeL: um uLuLeu su[lete de tiqcni; n reuIILuLe, sI
muI uIes sLpunII cure uveuu puLInI LIgunI, I LruLuu muI ru
cIIur decuL prescrIpLIunIIe IegII.
CIIur pe uIILeIe orusuIuI usI, n LInereLeIe meIe um
vzuL IIInLe omenesLI purLund IunLurI n muInI suu Iu pI-
cIoure, bu unII cIIur courne de IIer unInuLe de IrunLe sI Ieg-
uLe prIn coIoune mprejuruI guLuIuI. BLI crude, osundIrI
Iu Ioume sI Iu Ium, ncIIdere n ncIIsorI purLIcuIure,
uruncuLI goI n zpud suu n ruurI ngIeLuLe, IuL sourLu
nenorocILIIor LIgunI! ApoI dIspreLuI penLru sIInLenIu sI
IegLurIIe de IumIIIe. emeIu IuuL de Iu brbuL, IuLu rpIL
de Iu prInLI, copIII rupLI de Iu sunuI nscLorIIor Ior sI
rzIeLILI sI desprLILI unII de uILII, sI vunduLI cu vILeIe Iu
deosebILI cumprLorI, n ceIe puLru coILurI uIe RomunIeI.
NIcI umunILuLeu, nIcI reIIgIuneu, nIcI Iegeu cIvII nu uveuu
ocroLIre penLru ucesLe nenorocILe IIInLe; eru un specLucoI
grozuv, sLrIgLor Iu cer. De uceeu, povLuILI de spIrILuI
secoIuIuI, de IegIIe omenIrII, un numr de boIerI bLrunI sI
LInerI uu nLreprIns de u spIu puLrIu Ior de rusIneu scIuvIeI.
nuInLe cu cIesLIuneu dezrobIrII LIgunIIor s II InLruL n
consIIIIIe, n pIunurIIe de reIorm uIe ocurmuILorIIor, eu u
ncepuL u se ugILu prIn nssI nILIuLIvu purLIuI u sLpunIIor
de LIgunI. MuILI dIn ucesLIu, sI numruI Ior dIn zI n zI
sporeu, orI n vIuL, orI muI uIes Iu mourLe, sI dezrobeuu,
sI iertcu tiqcnii. nLrebuInLez cuvunLuI de iertcre, pe cure
I gusIm n LouLe ucLeIe de dezrobIre; dur reIormu eru preu
greu, eu jIgneu preu muILe InLerese cu s se pouL operu cu
nIesnIre. Eruu Liqcnii domnesti sI IourLe muILI; ucesLIu
consLILuIuu un venIL mure n bugeLuI sLuLuIuI; eruu tiqcnii
mcncstiresti sI uI usezmInLeIor pubIIce, uIe croru servIcII
InLruu n LrebuInLeIe zIInIce uIe ucesLor comunILLI; eruu, n
Ine, LIgunII purLIcuIurI, tiqcnii boieresti, cure consLILuIuu
personuIuI de servILorI n curLIIe boIeresLI, bucLurI, vIzILII,
rundusI, IecIorI n cus, sIujnIce, bucLrese, cusLorILe.
BoIerII ceI boguLI uveuu cIIur cupeIe de muzIcI suu LuruIe
de IuLurI. TouLe ucesLe IuncLIunI se exercILuu de LIgunI;
dezrobIreu Ior eru dur combLuL de LrebuInLeIe zIInIce sI
cusnIce uIe vIeLII IumIIIIIor, de uceeu emuncIpureu nu s-u
puLuL Iuce decuL LrepLuL sI sub dou domnII, uLuL n MoI-
dovu, cuL sI n MunLenIu. nLuIu IovIre cure s-u duL scIuvIeI u
IosL Iegeu emuncIprII LIgunIIor sLuLuIuI sI u mnsLIrIIor.
DezrobIreu s-u IucuL muI nLuI n MoIdovu de cLre domnuI
MIIuII SLurdzu, prIn dou IegI dIn 1 IunuurIe 18qq, Iur n
Turu Romuneusc de cLre domnuI AIexundru GIIcu, prIn
o Iege dIn 18q=. AceusL emuncIpure, desI purLIuI, eru
IoLruLoure sI penLru emuncIpureu LIgunIIor purLIcuIurI,
rmusI nc n scIuvIe. TouLe mInLIIe prevzLoure uu
nLeIes c oru sLergerII scIuvIeI de pe pmunLuI romunesc
sosIse sI c dezrobIreu LIgunIIor purLIcuIurI nu muI eru
decuL o cIesLIune de LImp. EnLuzIusmuI DIvunuIuI ud-Ioc
eru numuI nuInLemergLoruI enLuzIusmuIuI generuI ce pe
uLuncI InsuIIu LouL RomunIu penLru vIILoureu su renusLere.
Dovud, suLeIe de proprIeLurI cure uu respIns orIce
despgubIre ucorduL Ior de IegIuIreu emuncIpuLoure.
NumeIe ucesLoru uu IosL pubIIcuLe sI upurLIne IubILuIuI
nosLru coIeg, zeIosuI nosLru cerceLLor sI coIecLIonur, d-nuI
DImILrIe SLurdzu, s ne mprospLeze memorIeI sI IsLorIeI
conLemporune numeIe uceIoru cure, prIn o generous
renunLure, uu expIuL pcuLeIe Ior sI uIe prInLIIor Ior de u II
IosL unI IungI sLpunI pe suIIeLe de LIgunI. Cu o mIcu
mundrIe de moIdoveun, s-mI IIe permIs de u spune Iunu-
urIe 18qq, Iur n BucuresLI n 18q;; ceu de u douu, n usI, Iu
1o decembrIe 18==, sI n BucuresLI Iu 8 IebruurIe 18=6.
ReIormu emuncIpuLrIce u uvuL n curund eIecLeIe suIe
suIuLure: uIur de LIgunII IIesI, cure nc LrIesc n purLe
sub suLr, sI uIur de ursurI, cure Iuc nc meserIu de u do-
mesLIcI IIureIe sIbuLIce, dur LoLusI se duu IucruIuI
pmunLuIuI, muI LoLI usLzI dIn ceIeIuILe cIuse de LIgunI s-uu
conLopIL n musu nuLIunII, sI eI nu se muI cunosc decuL prIn
IuLu Ior smoIIL sI usIuLIc sI prIn vIvucILuLeu ImugInuLIunII
Ior; uILmInLreIeu noI I gsIm n LouLe cIuseIe socIeLLII
nousLre.
DesI de Iu procIumureu emuncIpuLIunII nu sunL nc
ndepIInILI =o de unI, LIgunII ne-uu duL ndusLrIusI, urLIsLI,
oIILerI dIsLInsI, bunI udmInIsLruLorI, medIcI sI cIIur oruLorI
purIumenLurI.
M opresc uIcI. SunL sIgur c prInLII nosLrI, duc s-ur
scuIu dIn mormunL, vzund progreseIe ce uu IcuL suIIeLeIe
LIgnesLI emuncIpuLe de dunsII, nu s-ur cI de reIormu
umunILur procIumuL de eI.
II. Oborreu pronomiilor si privileuiilor de
nustere si de clus si proclumureu euulittii
politice si civile pentro toti Iiii Romniei
Sclctic necqrc s-u desIIInLuL, esLe ucum uproupe de
jumLuLe de secoI, scIuvIu uIbu ns u muI duruL nc zecI de
unI; eu nu u IuuL sIursIL decuL Iu 186q.
Dur nuInLe de u dezvIuI conLemporunIIor meI IupLeIe
sI mpoLrIvIrIIe Iu cure u IuuL purLe generuLIuneu meu, pun
ce prIn LIereu noduIuI gordIun um puLuL, n IIne, nLemeIu
sI n RomunIu brcte libere sI proprietcte liberc, s-mI IIe
IerLuL de u m ocupu de o uIL duL, nu muI puLIn
memorubII, de o reIorm nu muI puLIn nsemnuL n Is-
LorIu cIvIIIzuLIunII RomunIeI; voIesc u v vorbI de zIuu de
z ocLombrIe, cund, de usemeneu cu zIuu de q uugusL 1;8,
zI memorubII n IsLorIu runcIeI, um procIumuL n
RomunIu desIIInLureu prIvIIegIIIor de nusLere sI de cusL,
desIIInLureu pronomiilor boieresti sI nIocuIreu Ior prIn
eguIILuLe poIILIc sI cIvII u LuLuror romunIIor. SunLem preu
uproupe de epocu murII reIorme penLru cu cIIur Lunru
generuLIune de usLzI s nu cunousc, ceI puLIn n LrsLurI
generuIe, consLILuLIuneu de prIvIIegIurI sI deosebIreu de
cIuse cure IuncLIonu n RomunIu nuInLeu unuIuI 18=;.
Dup Iegeu vecIe u LrII, n udevr, IIecure romun puLeu
devenI boIer, dur nceL-nceL se creu n LrIIe romune un
puLrIcIuL, o urIsLocruLIe sui-qeneris, cure sI cuuL dIn ce n
ce muI muIL usImIIureu cu nobIIImeu dIn LrIIe vecIne, Un-
gurIu sI PoIonIu. OcurmuIreu LrII se ncredInLu, poL zIce,
numuI unuI numr resLruns de IumIIII boIeresLI, cure orI se
Lrgeuu dIn persoune ce purLuu rungurIIe de protipendcdc,
orI nsIsI eruu InvesLILI cu ucesLe rungurI. Sub nume de
protipendcdc se nLeIegeuu ceIe nLuI cIncI rungurI dIn cr-
hondoloqic boIereusc, udIcu: mureIe bun, mureIe IogoIL,
mureIe vornIc, mureIe vIsLIur sI mureIe spLur, n Mun-
LenIu; mureIe IogoIL, mureIe vornIc, mureIe vIsLIur, mureIe
IuLmun sI mureIe posLeInIc, n MoIdovu. AcesLIu con-
sLILuIuu consIIIuI ocurmuILor; eI uveuu upoI IIecure depurLu-
menLuI su, deosebIL muI compuneuu upoI sI dIvunuI
judecLor n uILImu InsLunL. CeIeIuILe LrepLe boIeresLI
compuneuu boIerII de sLureu u douu; ucesLIu ocupuu servI-
cIIIe de u douu munu, dur rureorI puLeuu s ujung Iu
LreupLu de consIIIerI uI domnuIuI suu de judecLorI
dIvunIsLI. ReguIumenLuI orgunIc desIIInLuse de jure uceusL
deosebIre, nsu de IupL eu LoL se menLInu, sI muI uIes n
MoIdovu. BoIerII murI sI mIcI eruu upoI scuLILI de pIuLu Lu-
Luror drIIor, uLuL penLru persounu Ior, cuL sI penLru
ImobIIeIe Ior; muI uveuu drepLuI de u scuLI de drIIe pub-
IIce un numr de conLrIbuubIII, ucesLIu sub nume de "scuLeI-
nIcI", "posIusnIcI", "cIrIsovoIILI" eLc. PrIvIIegIIIe Ior nu se
opreuu ucI; muILI dIn eI uveuu drepLuI de u prImI de Iu
ocneIe sLuLuIuI cunLILLI murI de sure, uILII uveuu drepLurI
de u scuLI de pIuLu vmII obIecLeIe ce uduceuu dIn
sLrInLuLe penLru LrebuInLu Ior. M-us nLInde preu depurLe
duc us enumeru cu de umnunLuI LouLe prIvIIegIIIe, Iuvor-
urIIe, scuLIrIIe de cure se bucuruu cIuseIe boIeresLI.
RureorI un pIebeIun puLeu s sLrbuL zIdurIIe ceLLII n
cure sLu ncIIs boIerImeu MoIdoveI sI u TrII RomunesLI.
n MunLenIu, o sIngur duL, un VIIuru, IIu de sImpIu
negusLor, u puLuL sLrbuLe IncInLu de IIer u urIsLocruLIeI sI u
ujunge vIsLIur mure; n MoIdovu, cu greu um puLuL gsI un
uI doIIeu cuz; ccI n IupL, muI muIL decuL n drepL, puLereu
boIerImII eru muI mure n MoIdovu. Un om dIn popor, un
negusLor, orIcuL de boguL ur II IosL, cu greu s-ur II puLuL
pune n IuLu unuI boIer cIIur cu ocuzIuneu drIIor n
IIcILuLIe u venILurIIor sLuLuIuI suu u bunurIIor mnsLIresLI.
n domnIu IuI MIIuII SLurdzu, n LInereLIIe meIe, um
vzuL Iu muI muILe IIcILuLIunI cum boIerII, mprLILI pe
judeLe, Iuuu, Ir concurenL, mosIIIe mnsLIresLI sI upoI,
cu preLurI ndoILe, Ie suburenduu Iu uceI cure dIn
ugrIcuILur sI Iceuu meserIu vIeLII Ior. MI se pure cu sI n
Turu Romuneusc IucrurIIe se peLreceuu cum LoL usu; ceI
puLIn sI usLzI se cILeuz numeIe cuLorvu boIerI curI, cIIur
pe LImpuI domnIIor AIexundru GIIcu sI BIbescu sI
usIguruser monopoIuI IurII n urend u mosIIIor sLuLuIuI
sI u mnsLIrIIor. AceusLu eru bcndc necqrc boierecscc,
cure, cund prIvIIegIIIe boIeresLI uu IosL doboruLe, u IosL
nIocuIL prIn bcndc necqrc plebeicnc, Ir concursuI
creIu, muI pun n zIIeIe nousLre, Iu IIcILuLIIIe pubIIce nu se
puLeu Iuu o sIngur mosIe n urend.
Dup ce LInerImeu romun ncepu u se udpu de IdeIIe
eguIILure sI cIvIIIzuLrIce uIe murII revoIuLIunI Irunceze,
uceusL sLure de IucrurI nu muI puLu duru. Cund n
BucuresLI revoIuLIuneu de Iu 18q8 puse sIursIL domnIeI IuI
G. BIbescu, unuI dIn urLIcoIII munIIesLuIuI guvernuIuI
provIzorIu decIuru: "EguIILuLeu drepLurIIor poIILIce sI
conLrIbuLIuneu generuI Iu drIIe sI surcInIIe sLuLuIuI", pre-
cum LoL ucesL mure ucL decIuru emuncIpureu cIcusIIor,
IcuLI proprIeLurI prIn despgubIre, sI dezrobIreu LIgunIIor,
IursI prIn despgubIre. Dur mureu reIorm Iu nbusIL
oduL cu nbusIreu revoIuLIunII, sI regImuI de prIvIIegII, de
scuLIrI, de IuvorurI redevenI o sLure IeguI n prIncIpuLe,
oduL cu orunduIreu domnIIor LemporurI, numILI de PourL
sI de RusIu, n conIormILuLe cu ConvenLIuneu de Iu BuILuI-
mun. ns ucesL urbor secuIur uI prIvIIegIIIor sI prImIse o
IovILur de mourLe dup cure nu se muI puLu ndrepLu. Ar-
boreIe dezrdcInuL LrebuIu su cud, sI eI czu prIn voLuI
duL de Adunureu-mum n zIuu de z ocLombrIe 18=;, cure
upoI Iu ruLIIIcuL n Europu nLreug, prIn urL. q6 uI
ConvenLIunII de Iu PurIs. VoLuI dIn z ocLombrIe 18=; ure o
preu mure ImporLunL n IsLorIu cIvIIIzuLIunII moderne u
RomunIeI, zIuu n cure s-u duL ucesL voL ocup un Ioc preu
mure n vIuLu bLruneI generuLIunI cure u usLernuL buzeIe
renusLerII RomunIeI, penLru cu s nu um de pIcuL duLorIe
de u mprospLu LInereI generuLIunI memorubIIuI voL duL n
ununImILuLe sI cuprInzund pe nsIsI reprezenLunLII regImu-
IuI prIvIIegIIIor, voL cure u democruLIzuL de-u purureu socI-
eLuLeu romunu. SI uIceu, cuLevu cuvInLe spre u expIIcu cum
ucesL voL s-u duL de Adunureu-mum dIn usI, sI nu de uceu
dIn BucuresLI. CongresuI dIn PurIs, puLerIIe, dup propu-
nerIIe IorduIuI CIurendon, u IoLruL c popuIuLIunIIe dIn
prIncIpuLeIe romune vor II consuILuLe usupru vIILoureI
orgunIzuLIunI u puLrIeI Ior. Un voIum nLreg n-ur ujunge
spre u descrIe LouLe mprejurrIIe, greuLuLIIe sI conIIIcLeIe
prIn cure um LrecuL, penLru cu s ujungem Iu uIegereu sI
convocureu udunrIIor-mume dIn usI sI dIn BucuresLI. Nu
voI ndepIInI uceusL surcIn usLzI: eu n-ur InLru n mur-
gInIIe sLrumLe uIe uneI conIerInLe; voI noLu numuI c
udunrIIe-mume, de-ubIu nLrunILe, uu duL o dIrecLIune cu
LoLuI opus ucLIvILLII Ior. Adunureu dIn BucuresLI s-u
mrgInIL numuI u se rosLI n prIvInLu orgunIzuLIunII poIILIce
u LrIIor romune, zIcund cu prIncIpIu, sI pouLe c uveu
cuvunL, c, de vreme ce Europu deju recunoscuse LrIIor
romune depIInu uuLonomIe, upoI Europu nu uveu mIsIune
de u InLervenI n orgunIzuLIuneu dInunLru u sLuLeIor
romune. Adunureu dIn BucuresLI procIum numuI buzeIe
orgunIzuLIunII poIILIce, udIc cunoscuLeIe pe uLuncI puLru
suu cIncI puncLe:
u) AuLonomIu prIncIpuLeIor,
b) UnIreu Ior,
c) Un prIncIpe sLrIn n cupuI nouIuI sLuL,
d) NeuLruIILuLeu LrII sI
e) Un guvern reprezenLuLIv consLILuLIonuI.
AcesLe puncLe, oduL recunoscuLe de Europu, upurLIneu
nuLIunII romune, dIn nou convocuL, u se rosLI usupru Lu-
Luror cIesLIunIIor prIvILoure Iu orgunIzuLIuneu dInunLru.
Adunureu-mum dIn usI n-u urmuL LoL usu. NoI,
reprezenLunLII moIdovenI, n prIvInLu dorInLeIor nousLre
penLru orgunIzuLIuneu poIILIc u sLuLuIuI romun, um urmuL
pe IruLII nosLrI, reprezenLunLII MunLenIeI; sI noI um ceruL
recunousLereu uuLonomIeI LrII, unIreu Ior sub un prIncIpe
sLrIn, neuLruIILuLeu sI regImuI consLILuLIonuI purIumenLur;
dur n-um voIL u ne oprI ucI. cund rezerveIe nousLre n
prIvInLu drepLuIuI ce voIu Europu u-sI nsusI, udIc de u In-
LervenI n orgunIzuLIuneu dInunLru u uneI LrI, u creI
uuLonomIe nu se pune n ndoIuI de nIcI o puLere
europeun, LoLusI um crezuL c eru bIne - sI usLzI recuno-
sc c bIne um IcuL - s exprImm EuropeI cIIpuI nosLru
de vedere n prIvInLu reIormeIor dInunLru, udIc cum
nLeIegem noI s Iucem dIn puLrIu nousLr un sLuL
europeun, o socIeLuLe europeun sI democruLIc.
De Iu nLuIIe nousLre sedInLe, Adunureu dIn usI u IcuL
un progrum despre deosebILeIe cIesLIunI usupru croru
nLeIegeum u ne rosLI. AcesL progrum cuprInde un pIun
nLreg de reIorme: orgunIzuLIuneu poIILIc, udmInIsLruLIv,
IInuncIur, drepLurIIe sI nduLorIrIIe ceLLenIIor, reIormu
cIeruIuI, desIIInLureu cIuseI sI emuncIpureu proprIeLLII sI
LouLe ceIeIuILe reIorme cure bLeuu Iu us.
NoI ne zIceum, cu drepL cuvunL, c u urLu EuropeI
dorInLeIe nousLre de u ne europenIzu puLrIu eru u uLruge
sImpuLIIIe sI sprIjInuI murIIor puLerI sI u nssI opInIeI pub-
IIce dIn sLrInLuLe. Credeum c-um nemerIL urmund ucesL
drum.
ComIsIuneu InLernuLIonuI, compus dIn
reprezenLunLII murIIor puLerI sI nLrunILu n BucuresLI, sI-u
nsusIL muI LouLe dorInLeIe exprImuLe de Adunureu ud-Ioc
u MoIdoveI, sI pe ucesLeu sI-u nLemeIuL ruporLuI su cLre
Congres. Pe dorInLeIe MoIdoveI s-u nLemeIuL sI Europu n
eIuborureu sI ncIeIereu ConvenLIunII de Iu PurIs, cure,
cuprInzund soIuLIunIIe rosLILe de noI moIdovenII, ne-u IosL
ocLroIuL sI u sI IosL prImIL de noI cu o udevruL
consLILuLIune pun Iu nIocuIreu eI prIn SLuLuLuI dIn z muI
186q sI prIn ConsLILuLIuneu nousLr nuLIonuI dIn 1866. n
Adunureu nousLr ud-Ioc, puncLeIe prIncIpuIe uIe re-
IormeIor Iur ncredInLuLe spre sLudIere Iu deosebILe com-
IsIunI runduILe dIn sunuI AdunrII. SLuLornIcIreu drepLur-
IIor poIILIce uIe romunIIor Iu ncredInLuL uneI comIsIunI
compus dIn MIIuII KogInIceunu, VusIIe MIInescu, CosL-
ucIe RoIu, D MIcIescu, . oLeu, D CozudInI sI . CIrIs-
unLI. RuporLor eru numIL repuuzuLuI VusIIe MIInescu. n
zIuu de z ocLombrIe 18=;, VusIIe MIInescu cILI ruporLuI
su usupru puncLuIuI V, uLIngLor de eguIILuLeu nuInLeu
IegII, uccesIbIIILuLeu LuLuror romunIIor Iu LouLe IuncLIunIIe
sLuLuIuI, usezureu dreupL sI generuI u conLrIbuLIunIIor,
supunereu LuLuror Iu conscrIpLIuneu mIIILur. ProIecLuI de
ncIeIere u IosL modIIIcuL prIn cuLevu umendumenLe sI con-
sIderenLe propuse de DImILrIe RuIIeL; upoI Adunureu, prIn
scuIure sI sedere, u udopLuL n ununImILuLe sI cu ucIumuLIe
desIIInLureu prIvIIegIIIor de cIuse. VIcepresedInLeIe Con-
sLunLIn NegrI, IeIIcILund Adunureu penLru voLuI eI, u
udoguL c ubneguLIu vecIIIor cIuse prIvIIegIuLe uruL puLrI-
oLIsmuI cure InsuII Adunureu, ccI eru un ucL ce uveu u II
preLuIL nu numuI de nuLIe, dur sI de Europu sI de IsLorIe.
AcLuI voLuL, cure ubLeu un urbore secuIur, esLe preu
ImporLunL spre u nu-I reproduce mpreun cu subscrIerIIe
ceLLenIIor cure uu duL LrII orgunIzuLIuneu democruLIc de
uzI. I reproduc ucI nLreg, precum eI esLe pubIIcuL n nr. ;
uI uletinului sedintelor Aduncrii cdhoc c Moldotei.
"AsLzI, unuI unu mIe opL suLe cIncIzecI sI supLe, Iunu oc-
LombrIe, n douzecI sI nou zIIe; uund umInLe c IegIIe
unuI sLuL sunL suIIeLuI su, c de Iu prIncIpIIIe cure pre-
domnesc Iu uIcLuIreu IegIIor uLurn vIuLu, puLereu sI
propsIreu nuLIIIor;
uund umInLe c sInguruI mIjIoc de u vIndecu rnIIe de
cure pLImesLe usLzI Luru esLe usezureu unor IegIuIrI
nLeIepLe, mbInund duLInIIe vecII, LrebuInLeIe de IuL sI
cererIIe veucuIuI;
uund umInLe c respecLuI cLre IegI esLe ceu nLuI
condILIe u LrInIcIeI Ior;
C o Iege uLuncI pouLe II muI respecLuL, cund, IesIL
dIn sunuI nuLIeI, vu uveu deopoLrIv penLru LoLI uceeusI
msur;
C drepLuLeu cere dur cu LoLI s IIe eguII dInuInLeu IegII;
uund umInLe c ceu muI sIunL duLorIe u IIecruI esLe de u
conLrIbuI Iu susLInereu sLuLuIuI;
C, dup duLeIe vecII, nImenI nu eru scuLIL de Iu nIcI o
nduLorIre cLre sLuL;
C boIerImeu ubIu Iu 1;;, prIn IrIsovuI domnuIuI
MuvrocorduL, penLru nLuIu our s-u scuLIL de dujdIe sI uILe
drI cLre vIsLerIe;
C n urm, sprIjInInd surcInIIe sLuLuIuI muI muIL
numuI usupru unor cIuse, s-uu IcuL mpovrLoure penLru
eIe;
uund umInLe c de Iu dreupLu cumpnIL usezure sI
repurLILIe u conLrIbuLIIIor uLurn nu numuI prosperILuLeu
muLerIuI u uneI LrI, dur n purLe cIIur sI propsIreu eI
moruI sI InLeIecLuuI;
C cu drepLuI esLe cu, n msur cum gurunLeuz sLuLuI
Iu LoLI deopoLrIv LouLe IoIouseIe sI ndemunrIIe, de use-
meneu cu LoLI s se supuIe drIIor n proporLIu uverII Ior
Ir deosebIre;
uund umInLe c dureu oumenIIor Iu ousLe esLe o
nduLorIre penLru puzu LrII sI sIgurunLu IIecruIu ceLLeun;
C, precum ousLeu esLe menIL u upru puLrIu comun,
duLorI sunL cu LoLI deopoLrIv sI Ir deosebIre s se supuIe
Iu conscrIpLIu mIIILur;
uund umInLe IursI c eIIcucILuLeu IegIIor uLurnu de Iu
sLrIcLu Ior punere n Iucrure;
C merILuI sIngur, Iur nIcI un IeI de uIL consIderuLIe
suu dIsLIncLIe, LrebuIe n vIILor s IIe un LILIu ndesLuILor
penLru u puLeu ujunge Iu LouLe IuncLIIIe sLuLuIuI; C uceusL
puLInL LrebuIe u se recunousLe IIecruIu; C numuI prIn Ie-
gIuIrI nLeIepLe sI drepLe nuLIu romunu pouLe nuInLu pe
cuIeu propsIrII; uund n prIvIre, n sIursIL, c prIvIIegIIIe
de cIuse LrebuIe u II desIIInLuLe; Adunureu ud-Ioc u MoIdo-
veI doresLe u se udopLu Iu vIILoureu reorgunIzuLIe cu prIn-
cIpII IundumenLuIe: . PrIvIIegIIIe de cIuse vor II desIIInLuLe
n RomunIu; . EguIILuLeu LuLuror romunIIor nuInLeu IegII;
. Asezureu dreupL sI generuI u conLrIbuLIIIor n
proporLIe cu uvereu IIecruIu, Ir deosebIre; V. Supu-
nereu LuLuror Iu conscrIpLIu mIIILur; V. AccesIbIIILuLeu
penLru LoLI romunII Iu IuncLIunIIe sLuLuIuI. VoLeuz pentru
supLezecI sI LreI de membrI, sI unume p. sI. su epIscopuI
NecLurIe HermezIu, p. sI. su epIscopuI IIureL ScrIbun, p. sI.
su epIscopuI CuIInIc MIcIescu, preucuvIosIu-su urIImun-
drILuI NeoIIL ScrIbun, preucuvIosIu-su urIImundrILuI
MeIcIIsedec, sI. su economuI DImILrIe MuLcus, DImILrIe
MIcIescu, ConsLunLIn Bdru, DnII BuIun, dr. A. Lu,
DImILrIe CozudIn, BusIIe MIInescu, MIIuII KogInIceunu,
uncu Docun, GIeorgIe MusIun, dr. C. Vurnuv, DImILrIe
SuvIn, NIcuIue Cununu, SLeIun CIIn, SImIon SLuncIu, Se-
busLIun Conuno, AIecu JIunu, ConsLunLIn MorLun, GIe-
orgIe VurIun, Teodor sIn PuveI, DImILrIe GrIgorIu, GrIgore
BuIs, MIIuII Joru, ConsLunLIn OsLuII, DImILrIe GIeorgII-
udI, GIeorgIe SLurdzu, ConsLunLIn RoseL, DImILrIe KrukLe,
on u BubeI, PeLru Brescu, on RouL, VusIIe SLurdzu,
AIecu TerIucIIu, onIL HrIsunLI, VusIIe BuIuIs, ConsLunLIn
covukI, uscr CuLurgIu, uncu oLeu, Rducunu Suvu,
AIecu Cuzu, GrIgore SuLu, MunoIukI CosLukI, VusIIe SLun,
Dr. CosLIn, NIcuIue Curp, ConsLunLIn SLurdzu (VusIuI), on
OIurIu, DImILrIe GIIdIonescu, N. CuLurgIu, NIcoIue BosIe,
PundeIucII CroILorIu, NIcoIue umundI, uzr GuIIurdI,
uncu CunLucuzIno, GrIgore CosLukI, ConsLunLIn SLIun, on
Roscu, TImoILI SucuIov, DImILrIe RuIIeL, ConsLunLIn Hur-
muzukI, PeLru MuvrogIenI, AnusLusIe Punu, ConsLunLIn
RoIu sI ConsLunLIn Negre.
ur contrc nu u IosL nImene. S-u ubLInuL de u voLu dI
DImILrIe Romov, n-uu IosL IuLu Iu voLure nuIL preusIInLIu-
su mILropoIILuI sI dd. orducII Pruncu, VusIIe NIcoIuu.
ConIorm ; dIn ReguIumenLuI AdunrII, vIceprez-
IdenLuI decIur c Adunureu u ncuvIInLuL".
SuncLIuneu ucesLuI voL u duL-o Europu muI cu deose-
bIre prIn urLIcoIuI q6 uI ConvenLIunII dIn PurIs.
NuLIuneu nLreug u uccepLuL mureu reIorm, sI IIecure,
IosLI domnI, boIerI murI, boIerI mIcI, LrepLe prIvIIegIuLe, uu
prImIL reIormu eguIILur, Iepdund cIIur Ir IegI specIuIe
LoL ce derIvu dIn vecIIuI regIm, LoL ce semnu cIIur cu vec-
IIuI regIm. Asu, Ir cIIur Iege specIuI, boIerII s-uu
dezbrcuL de LILIurIIe bIzunLIne, cure Iormuu crhondoloqic
romun sI s-uu supus Iu drIIe generuIe cLre sLuL.
PenLru IsLorIe voI umInLI c numuI doI boIerI, IosLI
prIvIIegIuLI, s-uu urLuL mpoLrIvILorI murII reIorme: n
MoIdovu, repuusuLuI vornIc orducIe BeIdImun s-u reIuzuL
de u pILI conLrIbuLIuneu personuI, Iusund de u I se mpIInI
ccIuIu penLru ucoperIreu ucesLeI drI; n Turu
Romuneusc, sIngur repuusuLuI oun Munu u urmuL u sub-
scrIe pun Iu mourLeu su: "oun Munu, mure vornIc".
III. Imuncipureu trunilor
VIn ucum Iu uILImu sI mureu reIorm operuL de
generuLIuneu meu: desIIInLureu cIcII, emuncIpureu
bruLeIor sI depIInu mproprIeLrIre u LrunIIor pe
pmunLurIIe muncILe de eI.
A Iuce IsLorIcuI cIesLIunII ruruIe n LrIIe romune esLe u
scrIe nssI IsLorIu u LreI secoIe de mpIIrI IcuLe poporuIuI
romun. TomurI nLregI ur LrebuI spre u urLu cum domnII
romunI, venILI dIn Murumures sI dIn grus, spre u Iundu
sLuLeIe romune, MoIdovu sI MunLenIu, uu gsIL ucesLe LrI
nu pusLIurI, cI IocuILe de popuIuLIunI zdruvene, mosnuse sI
IIbere; cum ucesLeu, n cursuI veucurIIor sI sub domnII ceI
muI vuIorosI, drepL rspIuL u IungIIor IupLe ce uu susLInuL
penLru uprureu sI mrIreu murII mosII, puLrIu, uu IosL
preIcuLI n robI, IIpILI pmunLuIuI sub nume de rumcni sI
de tecini. Cu LrunI bIunzI sI rbdLorI, ucesLIu uu rbduL
muncu sI IobgIu, dur purureu, Iu IvIreu orIcreI InImI de
domn muI bune, neconLenIL uu speruL sI uu ceruL drepLuLe.
ErudILuI nosLru coIeg, bunuI meu umIc AIexundru Pupudo-
poICuIImucI, u descrIs dou zIIe dIn IsLorIu secoIuIuI dIn
urm, cure, n boILu neugr u LIrunIeI sI u cruzImII,
sLrIucesc cu sIngure dou sLeIe, cu sIngure dou puncLe Iu-
mInouse - zIIeIe de uugusL 1;q6 sI 6 uprIIIe 1;q, cund n
BucuresLI sI n usI, sub un domn IunurIoL, AdunrIIe cu
sobor uu desIIInLuL rumcnic sI tecinctctec. DezrobIreu de
jure u LrunIIor romunI s-u procIumuL prIn ucesLe dou ucLe
memorubIIe. ns rumcnii sI tecinii uu conLInuuL de u muI
II prIvILI cu LIgunII, de u muI II vunduLI cu LIgunII, LuLI Iu
unuI, mumu Iu uILuI, IIuI Iu un uI LreIIeu sI IIIcu Iu un uI
puLruIeu cumprLor; dur LrunII, desI decreLuLI sIobozI, LoL
uu rmus IIpILI pmunLuIuI, conLInuund u muncI LoL unuI
Iur mII sI cruLure mosIIIe boIeresLI sI mnsLIresLI. n LoL
secoIuI uI XV-Ieu, sLuLuI, Iuund n prIvIre c numuI
LrnImeu pILeu drI, c numuI LrnImeu purLu LouLe sur-
cInIIe pubIIce, vzund srcIu sI upoI cIIur IugIreu pesLe
IoLure u popuIuLIunII ruruIe, se nceurc u reguIu uceusL
munc, u pune cup nesuLuIuI proprIeLurIIor de mosII. O
IILeruLur nLreug Iormeuz urburIIIe, ponLurIIe sI
usezmunLurIIe penLru deLermInureu muncII, dur vreo pre-
Iucere mure nu se operu cu LouL proLecLIuneu domnIIor sI
ngrIjIreu vIsLernIcIIor de u mbunLLI sourLu muLerIeI Im-
pozubIIe, sInguru cure eru cIemuL u umpIeu Iudu vIsLIerIeI.
orLu IucrurIIor eru muI puLernIc decuL cIIur IegIuIrIIe
domnesLI. TrunuI eru sInguruI IucLor, sInguruI venIL uI
boIeruIuI; sI nu LrebuIe su ne mIrm de uceusLu, duc cIIur
dup promuIgureu urL. q6 dIn ConvenLIuneu de Iu PurIs,
cure rosLeu c se vu procedu Ir nLurzIere Iu revIzuIreu Ie-
gII cure reguIeuz reIuLIIIe dInLre proprIeLurII de mosII sI
cuILIvuLorII de pmunL, n vedereu de u mbunLLI sourLu
ucesLoru dIn urm, n unuI 186z, n pIIn PurIumenL, nLuIuI
prIm-mInIsLru uI RomunIeI unILe procIumu LrIsLuI sI
durerosuI udevr c bruLeIe LrunuIuI consLILuIuu cupILuIuI
proprIeLurIIor.
Ce reIorm, ce usurure se puLeu Iuce cund domnII
uveuu dInuInLeu Ior pIIdu morLII sIInIce u bLrunuIuI
GrIgore GIIcu, moIdoveunuI, czuL vIcLIm... u pIungerIIor
sI InLrIgIIor boIerIIor cLre PourL, penLru c domnuI puLrI-
oL usuruse condILIuneu muncILorIIor de pmunL, reguIund
sI mrgInInd muncu Ior Iu 1z zIIe n cursuI unuI un.
ns esLe cu nepuLInL de u m nLInde usupru cIesLI-
unII ruruIe n LrecuL; voI uLInge numuI IupLeIe peLrecuLe n
LImpurIIe generuLIunII meIe, uceIe IupLe Iu cure um usIsLuL
suu cu specLuLor, suu cu mpreun IpLuILor.
deIIe de emuncIpure u LrunIIor romunI nu Ie-um uvuL
numuI eu, cuIese n LImpuI vIeLII meIe de sLudenL Iu UnI-
versILuLeu dIn BerIIn; Ie-uu uvuL LoLI junII meI conLempor-
unI, IIe c eI s-uu udpuL Iu sorgInLeu cIvIIIzuLIunII germune,
IIe c eI s-uu nuLrIL de cIvIIIzuLIuneu Iruncez. ToLI cuLI ne-
um nLors n Lur dIn scoIIIe sLrIne ne-um duL de mIsIune:
dezrobIreu LrunIIor de IunLurIIe IobgIeI, u ponLuIuI sI u
cIcII; consLILuIreu proprIeLLII murI sI mIcI cu proprIeLuLe
IIber sI ubsoIuL, cu proprIeLuLe occIdenLuI. De uceeu
orIcund, n Lur suu n sLrInLuLe, junImeu romun, n
udunrIIe suIe, u IosL cIemuL u se rosLI despre reIormeIe
cure LrebuIe u se InLroduce n RomunIu, nLuIu reIorm,
cure prImu pe LouLe ceIeIuILe, eru emuncIpureu LrunIIor.
u 18qo, LInerII romunI dIn PurIs LInur o nLrunIre n
cure CosLucIe NegrI procIum necesILuLeu mproprIeLrIrII
LrunIIor, cu o reIorm de cure uLurnu nsusI vIILoruI sLuLu-
IuI romun. n 18q6, NIcoIue BIcescu u pubIIcuL n
"MuguzInuI IsLorIc" Iucrureu su usupru sLrII socIuIe u mun-
cILoruIuI pIugur n sLuLeIe romune, n cure IIecure Iruz esLe
un sLrIgL Iu cer n Iuvoureu nenorocILIIor usuprILI. AsLzI
nc uceusL Iucrure esLe pIedoIeruI ceI muI eIocvenL sI ceI
muI verIdIc n Iuvoureu murII reIorme, cure de ubIu s-u pu-
LuL svursI n 186q. CuvInLeIe IuI BuIcescu n curund uveuu
s pun cIesLIuneu Iu ordIneu zIIeI. TouLe spIrILeIe IumIn-
uLe, LouLe InImIIe IIerbInLI nsusIr soIuLIuneu cIesLIunII cu
un LeI nobII uI ucLIvILLII vIeLII Ior. DoI unI n urm, n 18q8,
revoIuLIuneu dIn BucuresLI, prIn procIumuLIu su, udres
urmLoureIe Irumouse cuvInLe n Iuvoureu LrnImII
romune: "PoporuI romun mpurLe drepLuLeu deopoLrIv Iu
LoLI sI drepLuLeu o d penLru LoLI sI muI vurLos penLru ceI
srucI. SrucII, sLenII, pIugurII, IrnILorII oruseIor, IIII
puLrIeI ceI udevruLI, ce uu IosL deIImuLI uLuL ndeIung cu
numeIe gIorIos de rumcn, ce uu purLuL LouLe greuLLIIe LrII
prIn muncu Ior de uLuLeu veucurI, uu IucruL mosIIIe sI Ie-uu
mbunLLIL, uu IrnIL pe sLrmosII proprIeLurIIor, pe mosII
Ior, pe prInLII Ior, pe ucesLI proprIeLurI nsIsI sI uu drepL
nuInLeu generozILLII popoureIor, nuInLeu drepLLII puLrIeI
- sI cer o prLIcIc de pmunL ndesLuI penLru Irunu
IumIIIeI sI vILeIor suIe, prLIcIc rscumpruL de uLuLeu
veucurI cu sudorIIe Ior. EI o cer sI puLrIu Ie-o d, sI puLrIu
Iur, cu o mum bun sI dreupL, vu despgubI pe IIecure
proprIeLur de mIcu prLIcIc ce o vu du srucuIuI ce nu ure
pmunLuI su, dup sLrIgureu drepLLII, dup gIusuI
EvungIeIIeI, dup nImu ceu Irumous u romunIIor, n cure
uu uIIuL purLe sLrInII InLoLdeuunu, necum IruLII Ior, LrIu
Ior ceu udevruL. CIucu dur sI uceu InIum IobgIe se
desIIInLeuz; sLeunuI Ir pmunL se Iuce proprIeLur sI
LrIe nenvIns ceIor muI uvuLI, n IoIosuI LuLuror sI n
pugubu nImuIuI; vIsLerIu vu despgubI pe LoLI!". n MoI-
dovu, junImeu reIugIuL Iu CernuLI IormuIu sI eu progru-
muI su poIILIc, economIc sI socIuI sub LILIuI de: Dorintele
pcrtidului nctioncl din Moldotc. ReducLIuneu mI-u IosL
ncredInLuL mIe, cure um sI pubIIcuL ucesL ucL nLr-o
brosur LIprIL n CernuLI. uL puncLuI prIvILor Iu cIesLI-
uneu Lrneusc, cum se zIceu pe uLuncI: "ArL. V. A se obor
boIerescuI sI u se Iuce proprIeLurI pe LoLI gospodurII sLenI,
dundu-se ns o dreupL despgubIre vecIIIor sLpunI uI
pumunLuIuI; uceusL despgubIre sI moduI eI se vor IoLr
de ceu nLuIu ObsLeusc Adunure...". Pe urm urmeuz,
dup ucesL puncL, o Iung expunere u moLIveIor IeguIe sI
uIe necesILLIIor economIce cure recIumuu uceusL reIorm.
AceusL reIorm u rmus numuI cu o proIesIune de
credInL u vIILoruIuI, penLru purLIduI nuLIonuI; reuIIzureu
reIormeI u IosL ns sLuLornIc urmrIL de propuILorII eI n
LouLe ocuzIunIIe sI n curs de 16 unI, pun Iu 186q.
Nu u IosL LoL usu n Turu Romuneusc. nduL dup
procIumureu guvernuIuI provIzorIu s-u orunduIL o comIsI-
une compus de reprezenLunLI uI proprIeLurIIor murI sI de
depuLuLI sLenI cu s dezbuL umnunLeIe reIormeI sI
despgubIreu cuvenIL proprIeLurIIor; vIcepresedInLeIe
ucesLeI comIsIunI eru bLrunuI oun onescu, IruLeIe IubILu-
IuI nosLru coIeg NIcoIue onescu, sI cure usLzI sI peLrece
uduncIIe suIe bLruneLI Iu proprIeLuLeu su BruduI, dIn
judeLuI Romun.
DezbuLerIIe ucesLeI comIsIunI, pubIIcuLe n "PruncuI
romun", sunL IourLe InsLrucLIve sI sunL duLor u recunousLe
c purLeu Irumous sI serIous u dezbuLerIIor nu uu IcuL-o
proprIeLurII, reprezenLuLI prIn d-nII ens, Robescu sI uIo-
vurI (nu II se spun prenumeIe n proLocouIe). PreoLuI
Neugu, depuLuLII sLenI Budu, Ene Cojocuru sI ScurLuIescu
se deosebesc dIn conLr prIn serIozILuLeu cuvunLuIuI,
LemeInIcIu urgumenLeIor sI cIIur eIocInLu cu cure uu upruL
cuuzu Lrneusc. Un sIngur cuvunL n-u IosL rosLIL
propunund Iuureu pmunLurIIor IucruLe de LrunI Ir o
depIIn despgubIre.
u nLrebureu IcuL de reprezenLunLII proprIeLurIIor:
cu ce LrunII, srucI cum sunL, vor puLeu despgubI pe pro-
prIeLurI?, depuLuLII LrunI, rIdIcund bruLeIe Ior nnegrILe de
ursILu soureIuI sI pIIne de rnIIe muncII sIInIce, Ie-uu
rspuns: "Cu ucesLe bruLe robILe, noI um muncIL veucurI sI
um purLuL LouLe cIeILuIeIIIe sLpunIIor de mosII; IIbere,
bruLeIe nousLre vor muncI ndoIL sI IILI sIgurI c nu v vom
Isu pgubILI de ce drepLuLeu LrII vu IoLr s v pILIm".
AcesL IImbuj n guru LrunIIor, n Ioc de u IInIsLI, nLruL
reucLIuneu. SLrIgLeIe Ior dIn zI n zI se rIdIcuu muI Lure, eIe
s gsIr un vInovuL rsuneL n Lubru dusmunIIor mIscrII
nuLIonuIe, ncurujuLI sI prIn sLIreu c urmuLeIe Lurceusc sI
ruseusc se upropIe de IoLureIe RomunIeI.
ocoLenenLu domneusc sIbI nuInLeu ucesLeI
reucLIunI, sI, prIn decreLuI su, purLund numeIe IuI TeII,
EIIud sI N. GoIescu, cu duLu de 1o uugusL 18q8, eu
suspend sedInLeIe comIsIunII suu, muI drepL vorbInd,
desIIInL nssI comIsIuneu. ocoLenenLu merse muI de-
purLe, eu ordon cIIur pe cuIe execuLIv nduLorIreu
sLenIIor de u Iuce urLurIIe de Loumn! NegresIL c uceusL
msur eru de nuLur u ugILu popuIuLIunIIe ruruIe sI u Ie
Iuce u-sI pIerde ncredereu n IoLrurIIe IocoLenenLeI
domnesLI, IoLrurI cure purLuu LILIuI de Dreptcte si Irctie
sI eruu IcuLe n numele poporului romcn. ocoLenenLII
prIncIurI se sIIIr u IInIsLI spIrILeIe prIn o nou
procIumuLIune ce o um sub ocII. Eu esLe duLuL dIn 6
sepLembrIe 18q8 sI se sIIesLe u gsI o scuz u msurIIor sII-
nIce decreLuLe muI nuInLe n conLru procIumuLIunII dIn 11
IunIe, Iuund cu preLexL c, ceIe muI muILe mosII dIn Turu
Romuneusc IIInd duLe cu urend, conLruccIII ur ncercu
pugube sI ur uIergu Iu preLenLII neprecurmuLe. AcesLeu IIInd
cuvInLeIe, zIce decreLuI, ce uu sIIIL pe guvern Iu Iuureu
msurIIor poruncILe pun usLzI, IocoLenenLu socoLesLe
ns de neLgduIL duLorIe u su de u du n cunosLInLu LrII
c nc de Iu 11 IunIe urLIcoIuI 1 uI procIumuLIeI esLe
consIInLIL sI cIcusII vor II scuLILI sI IIberI de cIuc, de
IobgIe, de zIuu de pIug sI de curuI de Iemne, Iur u muI
puLeu nIcI o sII u-I muI nLource Iu ucesLe nduLorIrI
usuprILoure. Dumnezeu s uIeug dIn ucesLe decreLe
conLruzIcLoure! GuvernuI provIzorIu dIn BucuresLI recuI
dInuInLeu InvuzIunII urmuLeIor LurcesLI sI rusesLI.
RevoIuLIuneu u IosL nbusIL, sI cu dunsu nubusILe uu IosL
LouLe reIormeIe proIecLuLe. NumuI generosuI sunge uI
pompIerIIor eroI, vrsuL n DeuIuI SpIreI, u suIvuL onoureu
puLrIeI n doIIu. Dup uceeu juguI secuIur s-u renLemeIuL
muI Lure sI muI crud usupru grumuzIIor bIeLIIor LrunI sI
uceusLu sub proLecLIuneu buIoneLeIor sLrIne. Se subscrIse
ConvenLIuneu de Iu BuILu-Imun. AdunrIIe IegIuILoure se
suspendur sI, n IocuI domnIIor uIesI de Lur sI pe vIuL, se
numIr n ConsLunLInopoI, cu uprobuLIuneu RusIeI, doI
domnI numuI pe supLe unI, Burbu SLIrbeI, n BucuresLI, sI
GrIgore GIIcu, n usI. n uceIe zIIe de resLrIsLe, provIdenLu
ddu ns LrunIIor o munguIere prIn cuIILLIIe domnIIor
nou-numILI. Burbu SLIrbeI eru un bun sI nLeIepL udmInIs-
LruLor, sI GrIgore GIIcu eru un bun puLrIoL, o InIm
generous, uprIns de IubIreu poporuIuI su.
Dup dIspozILIunIIe IuuLe de curLIIe suzercne sI protec-
trice, precum se zIceu pe uLuncI, domnII numIr douu com-
IsIunI nsrcInuLe de u eIuboru nou proIecLe de reIormure
u reIuLIunIIor dInLre proprIeLurII de mosII sI dInLre cuILIvuL-
orII de pmunL. AcesLe proIecLe, oduL IcuLe, eIe Iur
nLrILe prInLr-un IuLIserII uI suILunuIuI sI pubIIcuLe upoI
de cLre domnI n umbeIe prIncIpuLe.
NoIIe IegIuIrI se resImLIr de ugILuLIuneu Lrneusc. n
Turu Romuneusc, uuLorII mIscrII nuLIonuIe procIumuser
emuncIpureu LrunIIor prIn desIIInLureu cIuceI sI
mproprIeLrIreu Ior; uceusL procIumuLIe devenIse penLru
LrunII munLenI o evungIeIIe, o Iegend. ProprIeLurII, de
uIL purLe, LugduIuu LrunIIor orIce drepL usupru mosIIIor.
Vod SLIrbeI, mure proprIeLur, InLroduse dur n IegIuIreu su
ucesL dIn urm ordIn de IdeI: Lgudu LrunuIuI u orIce drepL
usupru pumunLuIuI, cIIur u uceIor drepLurI cure Ie eruu re-
cunoscuLe de secoIe, recunoscuLe, n ceIe dIn urm, cIIur
de CoduI Curugeu.
TrunII Iur cIusIIIcuLI n nouu IegIuIre de sImpII
chiricsi. u IIecure supLe unI, sLpunII uveuu drepLuI de u
IzgonI de pe mosIe prIsosuI popuIuLIunII, Ir despgubIre,
cIIur penLru cuseIe sI sdIrIIe Ior; muI ru decuL n TurcIu,
decuL n Dobrogeu, unde, Iu InLrureu Ior, romunII uu gsIL
Iegeu oLomun recunoscund cu proprIeLuLe mull, udIc
proprIeLuLe ubsoIuL, cusu sI sdIrIIe LrunIIor, IIe musuI-
munI, IIe cresLInI.
ns upIIcureu ucesLeI IegI u gsIL o mpoLrIvIre
IoLruL, ubsoIuL dIn purLeu LrunIIor n LouL MunLenIu.
OumenI de ordIne cu LoLdeuunu, nerevoILundu-se
nIcIereu, precum veucurI uu IcuL sI prInLII Ior, LrunII
resIgnuLI, dur sperund LImpurI muI bune, drepL sIngur
mpoLrIvIre uu sLuL cu bruLeIe ncrucIsuLe, n Ioc de u Ie
pune Iu munc.
AceusL uLILudIne Ierm u duL de gundIre sI domnuIuI
vod SLIrbeI, bun udmInIsLruLor sI mure gospodur; eI
nLeIese LouL gruvILuLeu sILuuLIunII, eI Is dur s se reuI-
Izeze uceeu ce nssI IegIuIreu su zIce, c IegIuIreu uveu de
scop numuI ujungereu Iu svursIre de uIcLuIre suu LocmeII
ugrIcoIe de bunvoIe svursILe nLre proprIeLurII de mosII sI
nLre cuILIvuLorII de pmunL. SI usu se sI nLumpI; muI
nIcIerI nouu IegIuIre nu Iu pus n Iucrure, proprIeLurII se
muILumIr su II se deu de cuLre LrunI dIjmu dIn
semnLurIIe IcuLe de eI, s II se Iucreze cuLevu pogoune
cu rus[et sI s II se deu cuLe unu suu dou podvezI, Iur
mosIu nLreug rmuse n IoIosuI LrunIIor. AceusL
reIorm eru depurLe de prIncIpIuI crereI mIcII proprIeLLI,
proprIeLLII ubsoIuLe sI IndIvIduuIe, urmrILe de
generuLIuneu progresIsL. egeu IuI vod SLIrbeI creu un IeI
de comunIsm, cure u ngreuIuL muIL upIIcureu IegII ruruIe
dIn 186q. N-u IosL LoL usu cu nouu IegIuIre dIn MoIdovu.
GrIgore GIIcu, de ubIu InsLuIuL domn, sI Iorm nouI su
mInIsLer dIn brbuLI IuuLI dIn purLIduI nuLIonuI suu purLIz-
unI uI noIIor reIorme, sI unume: AIexundru SLurdzu,
presedInLe de consIIIu sI mInIsLru de InLerne, brbuL cure,
n cuIILuLe de vIsLIer, sub domnIu IuI MIIuII SLurdzu, s-u
urLuL purureu cu mure ngrIjIre penLru LrunI, cu muLerIe
ImpozubII; eI Iu de dIrecLor pe CosLucIe RoIu; prInLuI
GIeorgIe SuLu, Iu DepurLumenLuI de InunLe, uvund cu
dIrecLor pe oun SIIIon; AIexundru CosLucIe SLurdzu, re-
puuzuLuI nosLru consuI generuI Iu SuIonIc, u IosL numIL
posLeInIc, secreLur de sLuL; Iu DepurLumenLuI JusLILIeI, PeL-
ru RoseL-BInescu, prInLeIe IuI NIcoIue RoseL-BInescu,
mInIsLruI de exLerne sub Cuzu vod sI cure m-u ujuLuL muIL
Iu nILurureu pIedecIIor sI InLrIgIIor n conLru decreLrII sI
upIIcrII IegII ruruIe dIn 186q; dIrecLor uI MInIsLeruIuI
JusLILIeI u IosL numIL DImILrIe RuIIeL, uceIu cure n 18q8 u
scrIs o nLreug IILeruLur n conLru regImuIuI IuI MIIuII
SLurdzu sI ndeosebI Plutcrchul Moldotei; Iu HLmnIe suu
MInIsLeruI de RzboI u IosL numIL Teodor BuIs, zIs LunruI
sI vIILoruI cuImucum, dup reLrugereu dIn domnIe u IuI
GrIgore GIIcu, Iu ncepuLuI rzboIuIuI Lurco-rusesc dIn
18=q; Iu VornIcIu bIserIceusc sI EpILropIu nvLLurII pub-
IIce, nLr-uILe cuvInLe Iu MInIsLeruI CuILeIor sI nsLrucLIunII
PubIIce, u IosL cIemuL NIcu GIIcu-ComnesLeunu, vr uI
domnuIuI, puLrIoL nIIcruL, spIrIL nuIL, purLIzun nIocuL uI
reIormeIor socIuIe sI cure nLruneu n eI LouLe cuIILLIIe
bune, Iur un sIngur deIecL, uIe GIIcuIesLIIor; seI uI PoIILIeI
CupILuIeI u IosL numIL PeLru MuvrogIenI, vIILoruI sI ceI muI
cupubII brbuL de IInunLe uI RomunIeI.
Cu un usemeneu domn cu GrIgore GIIcu vod sI cu usu
mInIsLrI, nouu Iege ruruI nu puLeu su IIe decuL o Iege de
progres, decuL o Iege bIund, prInLeusc penLru LrunI.
Nouu IegIuIre consIInLI drepLurIIe secuIure uIe LrunIIor,
IoLr cu ogoureIe LrnesLI s IIe uIese sI sLuIpILe, LrunII
s nu pouL II sLrmuLuLI dIn eIe; se desIIInL dIjmu sI LouLe
ungurIIIe Ior. Muncu duLorIL cuLre sLpunII de mosII eru
bIne deLermInuL. AceusL Iege eru nuInLemergLoure sI
pregLILoure IegII ruruIe dIn 186q. Duc eu n-u produs eIec-
LeIe suIuLure cure se usLepLuu de bunuI domnILor, cuuzu Lre-
buIe cuLuL n uLoLpuLernIcIu proprIeLurIIor, n sIbIcIuneu
guvernuIuI, cure, prIn nssI InsLILuIreu su, eru provIzorIe,
sI prIn urmure Iur puLere.
uL n ce sLure se gseu ujuns cIesLIuneu ruruI cund
TruLuLuI de PurIs decreL c popuIuLIunIIe dIn LrIIe
romune vor II consuILuLe sI cund, n udunrIIe-mume,
LrunII, ponLusII, cIcusII, IobugII venIr de Iuur Ioc
uILureu cu IosLII domnI, cu boIerII sLpunI de mosII, cu
epIscopII sI cu egumenII de Iu mnsLIrI (sI ucesLIu eruu
sLpunI de mosII sI udeseu muI ImpIIuLorI penLru LrunI
decuL cIIur boIerII nsrcInuLI cu duLorII sI cu numerous
IumIIIe).
n Adunureu dIn usI, cu deosebIre de ceu dIn
BucuresLI, cum um urLuL muI sus, nLre uILe reIorme de
orgunIzuLIe dInunLru, u venIL Iu ordIneu zIIeI sI cIesLIu Ie-
gII ruruIe.
DepuLuLII LrunI, n numr de 1q, uu venIL n mIjIocuI
nosLru, sIubI, purLund pe IrunLeu Ior sLIgmuLeIe muncII
sIIILe sI poL zIce cIIur goI. De pudoure penLru sLrInI sI pen-
Lru Adunureu n cure eI InLruu cu reprezenLunLI u muI muIL
de un mIIIon de ImpIIuLI, unIonIsLII s-uu grbIL u Ie nIesnI
cumprureu de IuIne noI.
TrunII moIdovenI, n dezbuLerIIe CumereI, cu sI IIII Ior
n cumpIIIe BuIgurIeI, uu dovedIL c n vIneIe Ior curge nc
sungeIe romunIIor, cucerILorII IumII. RespecLuosI, dur Ir
njosIre cLre nobIIII Ior coIegI sI sLpunI, ns IInIsLILI sI
IermI, eI s-uu urLuL purureu demnI cIIur cund n IuL II se
LgduIuu drepLurIIe, cIIur cund II se ImpuLu Ieneu cu
cuuz u srcIeI Ior; eI, n curund, prIn uLILudIneu Ior uu
ujuns u Impune sLImu cIIur usuprILorIIor Ior. Cu drepL
cuvunL dur II s-u upIIcuL numIreu de LuIpu cuseI, numIre
cure eu um scrIs-o sub IoLogruIIu reprezenLund pe depuLuLII
ponLusI sI pe cure um LrImIs-o IuI C. A. RoseLLI. (Un exem-
pIur dIn uceusL IoLogruIIe se uII nc usLzI expus n suIu
de conIerInLe u CumereI nousLre de depuLuLI.) n mureu
IupL penLru UnIre, depuLuLII LrunI uu rezIsLuL Iu LouLe
ncercrIIe de corupLIune sI promIsIunIIe sepuruLIsLIIor, eI
uu sLuL credIncIosI uILureu cu unIonIsLII. SI cund, n zIuu
de ; ocLombrIe 18=;, n u supLeu sedInL, Adunureu ud-Ioc
u voLuL, uIur de dou voLurI, uI IogoILuIuI AIecu BuIs sI uI
IocLIILoruIuI epIscopuIuI de Romun, HermezIu, propunereu
penLru UnIuneu prIncIpuLeIor prezenLuL de mIne, sI cund
voLuI s-u procIumuL de presedInLe, oun RouL, depuLuLuI
LrunIIor dIn judeLuI PuLnu, u excIumuL n guru mure, n
numeIe ceIorIuILI depuLuLI cIcusI: "NoI nu sLIm u uru, dur
Dumnezeu sLIe u se nduru". n zIuu de noIembrIe 18=;,
n u 16-u sedInL u udunrII, repuusuLuI AnusLusIe Punu u
duL cILIre propunerII IocuILorIIor ponLusI exprImund
dorInLeIe LrnImII. AceusL propunere esLe unu dIn pIe-
dourIIIe ceIe muI eIocInLe n Iuvoureu LrunIIor; eu descrIe
cu IILere de Ioc suIerInLeIe secuIure uIe muncILorIIor; uIL-
mInLreIeu nu conLesL nIcI un drepL, nu cere nImIc gruLuIL
de Iu proprIeLurI, decuL IIberureu bruLeIor prIn
rscumprureu boierescului (cIcII) sI prIn urmure u
rmuneu n munu Ior cu proprIeLuLe ubsoIuL pmunLuI cuI-
LIvuL de eI n puLereu IegIIor de pe uLuncI. AcesL ucL, o
udevruL pIungere u unuI nLreg popor, ur LrebuI s IIe cILIL
sI reprodus n nLregImeu IuI; LoLusI, n vedereu scurLuIuI
LImp ce-mI esLe duL, m voI mrgInI u cILI concIuzIuneu IuI;
IuL-o: "SuspInuI, durereu nousLr de LouLe zIIeIe, dorInLu
ceu muI mure, penLru cure ne rugm sI zI sI noupLe Iu Dum-
nezeu s se ndure, esLe cdereu boIerescuIuI; de uceeu
vroIm s rscumprm sI LouLe uceIe cu cure sunLem
mpovruLI cLre boIerII de mosII. VroIm s scpm, vroIm
s ne rscumprm de robIu n cure sunLem; vroIm s ne
ruscumprm, s nu muI IIm uI nImnuI, s IIm numuI uI
LrII sI s uvem sI noI o Lur; um ngenuncIeuL, um
mbruncIL cu LoLII; cum sunLem nu o muI puLem duce
ndeIung; nu voIm s jIgnIm drepLurIIe nImnuI, dur nIcI uI
nosLru s nu se nLunece.
DIn bunI sI sLrbunI, noI um uvuL drepLuI de u ne Iucru
pmunLuI LrebuILor penLru Irunu nousLr sI u vILeIor
nousLre, Ir s ne pouL nImenI uIungu de pe dunsuI...
S IIe decI o Adunure obsLeusc unde s uvem sI noI ou-
menII nosLrI; s se ceurn sI s se dezbuL drepLurIIe boIer-
IIor sI drepLurIIe nousLre, sI ceeu ce o Lur vu gsI c sun-
Lem duLorI cu sudorIIe nousLre vom pILI. OmuI, cu s scupe
dIn robIe sI s IIe sLpun Iu cus, vuLr sI ogoruI su, cu
Lrugere de InIm vu Iucru sI se vu rscumpru".
AcesLe cuvInLe nImeneu uzI n RomunIu nu Ie vu gsI
revoIuLIonure sI comunIsLe, penLru c IupLeIe uu dovedIL c
reuIIzureu cererIIor LrunIIor IcuL n 18q8 nu u sczuL
vuIoureu proprIeLLIIor, cI dIn conLru u nzecIL-o, nIcI u
IcuL dIn LrunI despoILorI comunIsLI uI mosIIIor sLrIne.
AcesLe cuvInLe, repeL, uu sLurnIL n 18=; o IurLun n LouL
RomunIu, bInenLeIes dIn purLeu sLpunIIor de mosII; ccI
LrunII, uvund ncredere sI n drepLuLeu cuuzeI Ior, sI n
curujuI sI sprIjInuI energIc uI uprLorIIor Ior, sperund muI
uIes n drepLuLeu EuropeI, cure-sI pIecuse uuzuI Iu sLrIgLeIe
de durere uIe unuI nLreg popor, se LInur IInIsLILI.
DepuLuLII Ior sI sIursIr pIungereu Ior prIn ucesLe Irumouse
sI uImILoure cuvInLe:
"MunLuIreu nousLr, dup Dumnezeu, de Iu sIuLuI pu-
LerIIor o usLepLm, eIe uu IuuL sI LIn sorLII RomunIeI n
puLernIcu Ior mun; numuI eIe poL mpIInI mreuLu IupL
de u scouLe un popor dIn mormunLuI n cure u zcuL pun
ucum. BIruInLeIe ceIe murI cusLIguLe se vor sLerge de pe
sLuIpII eI nuILI pe cure sunL scrIse, pIeLreIe se vor preIuce
IursI n nIsIp, dur nvIereu RomunIeI, spuL udunc n In-
ImIIe LuLuror romunIIor, Lrecund dIn sLrnepoLI Iu
sLrnepoLI, vor bInecuvunLu LImpurIIor vIILoure numeIe
nLemeIeLorIIor unuI popor".
n LouLe judeLeIe proprIeLurII se udunur, IormuIur
proLesLurI, juIbe, memorII, n vedereu de u sprIjInI proprI-
eLuLeu sI de u urLu cu IuIse uIIrmrIIe LrunIIor. ur uneIe
pubIIcuLe prIn zIure, uILeIe comunIcuLe reprezenLunLIIor pu-
LerIIor sLrIne. Propunereu LrunIIor u IosL LrImIs n cer-
ceLureu comILeLeIor proprIeLurIIor murI sI proprIeLurIIor
mIcI; eu u duL Ioc Iu dIscuLIunI nIocuLe, Iu nvInovLIrI
LerIbIIe n conLru LrunIIor; sI ce esLe muI LrIsL sI muI durer-
os esLe c ucuzrIIe ceIe muI vIoIenLe, c reIuzurIIe ceIe muI
ubsoIuLe de orIce reIorm n Iuvoureu LrunIIor n-uu pornIL
dIn sunuI comILeLuIuI proprIeLurIIor murI, cuL dIn sunuI
comILeLuIuI proprIeLurIIor mIcI, uceI cure uveuu pe prLIIe
Ior de mosIe cuLe =, 1o, muIL 1= cIcusI. AcesLIu LIpuu muI
Lure decuL uceI cure uveuu mII de IIcI sI suLe de ponLusI;
precum n IupL ceI dInLuI, n srcIu Ior, LruLuu pe cIcusI
muI ru (sI nLocmuI cu pe LIgunI) decuL boIerII boguLI, n
nImu croru Iu muILI se uIIuu sImLmInLe compLImILoure
penLru sourLu cIcusIIor sI dInLre cure muILI eruu n cupuI
reIormeI emuncIpuLrIce. De uceeu ruporLurIIe, sI uI
comILeLuIuI proprIeLurIIor murI sI uI proprIeLurIIor mIcI, sI
mujorILuLeu sI mInorILuLeu, nu cuprInd nIcI o soIuLIune;
dezIegureu cIesLIeI noduIuI gordIun se Isu uneI vIILoure
AdunrI IegIsIuLIve, udIc unuI vIILor necunoscuL. Cund n
zIuu de 18 decembrIe ruporLurIIe comILeLeIor venIr n
dIscuLIuneu nLregII AdunrI-mume ud-Ioc, mureu suI u
sedInLeIor AdunrII Iu nconjuruL de mII de proprIeLurI,
uIerguLI dIn LouLe ungIereIe MoIdoveI sI cIIur dIn judeLeIe
nvecInuLe uIe MunLenIeI. DepuLuLII cure eruu penLru o
soIuLIune IuvorubII cererII LrunIIor Iur muI uIes usedIuLI
sI umenInLuLI de uIegLorII Ior. Eu erum n Adunureu dIn
18=; reprezenLunL uI proprIeLurIIor murI dIn DoroIoI. TreI
zIIe um IosL, poL zIce, rsLIgnIL de cLre mosnusII dIn uceI
judeL, udusI unume cu s-mI ncIId guru de u vorbI sI s-
mI Iege munu de u scrIe. MI se puneu nuInLe c munduLuI
ce-mI duse nu eru cu s dezbuL cIesLIuneu Lrneusc, cu s
duu LrunIIor mosIIIe Ior, cI cu s nLresc sI s unesc mosIu
ceu mure, RomunIu. Cu IucrImI, dur, um LrebuIL s m
supun sI s m ubLIn de orIce soIuLIune rudIcuI; m-um
mrgInIL u m unI cu propunereu prezenLuL de DImILrIe
RuIIeL sI susLInuL de VusIIe SLurdzu, PeLru MuvrogIenI sI
uILI purLIzunI uI emuncIprII LrunIIor, cure se mrgIneu u
procIumu n prIncIpIu des[iintcrec rcsplctirii prin lucru c
pcmcntului ce se dc locuitorilor dupc csezcmintele de
cstczi sI rezervureu AdunrII IegIuILoure vIILoure de u voLu
o Iege, creIu s IIe supusI sI IocuILorII sI proprIeLurII sI
cure, dezvIuInd uceIe prIncIpII, s IoLrusc uceusL
cIesLIe uLuL de ImporLunL sI demnILur penLru PrIncIpuLe-
Ie UnILe.
AceusL socoLInL, pe Iung subscrIILorII de muI sus,
muI cuprInde sI subscrIerIIe IuI DImILrIe MIcIescu, MIIuII
Joru sI AIecu TerIucIIu, nc n vIuL, sI u IuI NecuIue
Cununu, MunoIucIe CosLucIe, uncu oLeu sI CosLucIe
RoIu, LrecuLI n ceuIuIL Iume.
Adunureu ud-Ioc - poL zIce usedIuL - u voLuL nu muI
puLIn decuL zece propunerI; nIcI unu dIn eIe n-u obLInuL
mujorILuLeu, LrImILundu-se deIInILIvu IoLrure Iu vIILoureu
Adunure IegIsIuLIv.
RezuILuLuI dur u IosL neqctit. Un rezuILuL ns s-u
dobundIL; desprLIreu purLIdeIor pe LrumuI cIesLIeI ruruIe
s-u eIecLuuL, Iormundu-se penLru nLuIu duL uLuncI, n
mod de[initit, purLIduI IIberuI sI purLIduI conservuLor, cund
muI nuInLe Iumeu poIILIc dIn MoIdovu eru mprLIL
numuI pe Lrum poIILIc, udIc purLIduI unIonIsL sI purLIduI
sepuruLIsL.
CIesLIuneu ruruI u muI venIL upoI n sunuI ComIsIunII
CenLruIe de Iu ocsunI; eu u duL Ioc Iu IungI sI IurLunouse
dIscuLIunI nLre IIberuII sI conservuLorI; mujorILuLeu conser-
vuLoure u reducLuL, n IIne, un proIecL prIn cure LrunIIor se
IIberu bruLeIe, dur II se smuIgeu bucLIcu de pmunL
muncIL de eI suLe de unI, Isundu-II-se drepL sIngur
munguIere IocuInLeIe sI cuLevu prjInI de IzIuz (Imus).
NegresIL c uceu soIuLIune nu eru ceeu ce usLepLu
LrnImeu dup uLuLIu unI umurI de rbdure, negresIL c nu
corespundeu Iu prescrIpLIunIIe urLIcoIuIuI q6 uI
ConvenLIunII dIn PurIs. TrunII ns, desI IrmunLuLI de
durere, rmuser LoLusI IInIsLILI, dur de IInIsLeu cure pre-
cede IurLunu, sI IurLunu o nLeLeu nssI ComIsIu CenLruI,
cure, Ir sLIreu sI uprobureu puLerII execuLIve, puse de se
LIprI sI se mprLI prIn suLe, n mII de exempIure, proIecLuI
neIusL voLuL de eu.
nduL dup suvursIreu UnIrII, n Iunu IunIe 186z,
prImuI mInIsLru uI RomunIeI, Burbu CuLurgIu, uprLoruI
nIocuL uI proprIeLuLII ubsoIuLe n posesIuneu excIusIv u
murIIor proprIeLurI, nILIs proIecLuI de Iege voLuL de
ComIsIuneu CenLruI. DIscuLIuneu usupru ucesLeI IegI,
uIur de LImpuI ce s-u nLrebuInLuL n secLIunI, n-u recIumuL
muI puLIn decuL supLe IungI sedInLe, de Iu z= muI pun Iu 6
IunIe, sI sedInLu dIn 11 IunIe, cund s-u duL voLuI deIInILIv.
Nu voI InLru n umnunLImIIe ucesLor IungI dIscuLIunI, pen-
Lru c unII, sI dIn ceI muI prIncIpuII sprIjInILorI suu
mpoLrIvILorI uI proIecLuIuI de Iege eIuboruL de ComIsIuneu
CenLruI, sunL n vIuL; sI, cu LouL rezervu sI deIIcuLeLu ce
us nLrebuInLu-o, m-us Leme s nu InLru n personuIILLI.
mI vu II ns permIs u spune sI u m mundrI de uceusLu, c
n dou IungI sedInLe, sI unume n zIIeIe de z= muI sI 1
IunIe 186z, um combLuL proIecLuI nILIsuL prIn dou
IungI dIscursurI, cure, IIecure n deosebI, n-uu LInuL muI
puLIn de Iu puLru pun Iu cIncI ore. Am uvuL de udversur
puLernIc, sI prIn mureIe su LuIenL sI prIn uuLorILuLeu su de
prIm-mInIsLru, pe Burbu CuLurgIu, ceI muI mure sI muI
convIns oruLor uI conservuLorIIor. n veIemenLu su, eI cuII-
IIcu dIscursuI meu de IImer, o IImer cIuduL,
purudoxuI, o IImer cu cupuI de porumbIL IugduInd
muIL bIundeLe, cu LruncIIuI de uspIc pIIn de venIn sI cu
coudu de sopurI mgIIsILoure, nvInuIndu-m c um sLIg-
muLIzuL proprIeLuLeu cu ceIe muI degruduLoure cuIomnII, cu
un cuvunL, um sucrIIIcuL prIncIpIIIe IuI ProudIon, cure zIce
c proprIeLuLeu esLe o IoLIe, c, n IIne, um ncIeIuL cerund
cu muIL umIIInL u se du LrunuIuI, cu un IeI de mIIos-
LenIe, pmunLuI ce-I cuILIv usLzI. Cund usemeneu cuvInLe
se rosLesc de cLre un prIm-mInIsLru cu Burbu CuLurgIu sI
nLr-o Adunure cu ceu dIn 186z, n cure eruu concenLruLe
LouLe IorLeIe conservuLorIIor nLrunILI dIn umundou LrIIe,
rezuILuLuI nu puLeu s IIe decuL uceI prevzuL. n 11 IunIe,
unIversureu revoIuLIunII dIn 18q8 sI dou zIIe numuI dup
mourLeu IunesL u IuI Burbu CuLurgIu, ucIs Iu usIIe PurIu-
menLuIuI prIn o mun crImInuI, dIn nenorocIre rmus
necunoscuL pun usIzI, mujorILuLeu AdunrII, sperIuL sI
IndIgnuL de o crIm Ir exempIu nc n unuIeIe LrIIor
romune, nu muI uscuIL gIusuI drepLLII, cI, mpIns de ur
sI de rzbunure cLre LrunI, nLru nImIc soIIdurI cu un us-
usInuL nIcI dorIL, nIcI pregLIL, nIcI svursIL de eI, u voLuL
sLergereu LuLuror drepLurIIor LrunIIor, Iuureu dIn muInIIe
Ior u ogoureIor muncILe de eI, dundu-Ie ns drepL
munguIere, cu pmunL comunuI, LreI pogoune Iu mosII de
cump, dou pogoune Iu mosII de mIjIoc sI un pogon sI
jumLuLe Iu mosIIIe de munLe, sI uceusLu nc nu cu proprI-
eLuLe ubsoIuL, cI numuI cu pmunL urenduL cu o cIIrIe
perpeLu, cure urmu muI LurzIu u se IoLr de cLre con-
sIIIuI judeLeun.
uL LrIsLuI rezuILuL dobundIL nLr-un LImp cure n-u
LInuL muI puLIn decuL 1q unI, de Iu 18q8 sI pun Iu 186z.
DIscuLuL u IosL cIesLIuneu n mod conLrudIcLorIu nLre
proprIeLurI sI nLre LrunI n sunuI comIsIunII mIxLe dIn
BucuresLI, Iu 18q8; dIscuLuL u IosL cIesLIuneu n sunuI
AdunrII-mume ud-Ioc dIn usI, dIn 18=;; dIscuLuL u IosL
cIesLIuneu n sunuI ComIsIunII CenLruIe IegIsIuLIve dIn
ocsunI; dIscuLuL u IosL cIesLIuneu n prImu sesIune u
nLuIuIuI purIumenL uI RomunIeI unILe; sI msuru emun-
cIpuLrIce, desI nLeIeus de cIIur udversurII eI, desI
sLudIuL, coupL prIn uLuLeu sI uLuLeu IungI sI vurIuLe
dIscuLIunI, LoL se umunu dIn comIsIune n comIsIune, dIn
Cumer n Cumer; sI LrunuI romun LoL u rmus necIInLIL
n sperunLeIe suIe, LoL u rmus supus IegIIor n IIInL sI u ur-
muL u II modeIuI ordIneI sI IeguIILLII.
C Iegeu voLuL de Cumer n zIuu de 11 IunIe, cu
buLjocur u unIversrII zIIeI de 11 IunIe 18q8, cund
mIscureu nuLIonuI dIn BucuresLI u decreLuL murIIe prIn-
cIpII poIILIce sI socIuIe recIumuLe de poporuI romun, c
uceu Iege, zIc, nu puLeu uveu IIInL, nu puLeu II upIIcuL, c
eru prIn urmure mourL n nssI zIuu nusLerII suIe, uu
nLeIes-o nsIsI mInIsLrII cure uu urmuL mInIsLeruIuI IuI
Burbu CuLurgIu. nsusI bLrunuI ArsucII, coIeguI sI coreII-
gIonuruI repuusuLuIuI mInIsLru sI urmusuI su n scuunuI
prezIdenLIuI, n-u cuLezuL s-o supun suncLIunII domnesLI.
ToL usu u IcuL sI mInIsLeruI KreLzuIescu, cure u succeduL Iu
puLere mInIsLeruI ArsucII.
Cund, Iu 11 ocLombrIe 186, um IosL cIemuL n cupuI
nouIuI mInIsLer, um gsIL proIecLuI n sLureu n cure u IosL
LrImIs de cLre presedInLeIe CumereI presedInLIeI ConsIII-
uIuI de MInIsLrI.
NegresIL c nu us II ceruL suncLIuneu domneusc Iu un
proIecL uIe curuI LemeIII eu sI cu LoLI IIberuIII de orIce
nuunLe Ie-um combLuL cu LouL energIu nLr-un sIr de 16
unI nenLrerupLI. Dup ce n sesIuneu CumereI dIn 186 sI
186q um prezenLuL proIecLeIe de Iege comunuIe sI judeLene,
secuIurIzureu mnsLIrIIor ncIInuLe sI nencIInuLe sI Lre-
cereu cLre sLuL u LuLuror mosIIIor mnsLIresLI,
reprezenLund u puLru purLe dIn LerILorIuI RomunIeI, sI um
obLInuL voLureu Ior, poL zIce n ununImILuLe (udIc sI de
cLre conservuLorI sI de cLre IIberuII), sI uILe IegI de re-
Iorme IIberuIe, n uprIIIe 186q, um nIIInLuL n IIne sI
proIecLuI de Iege ruruI, usLIeI precum purLIduI IIberuI I-u
IosL prezenLuL n 186z n opozILIune cu proIecLuI de Iege
eIuboruL de ComIsIuneu CenLruI; dur de ucI IucrurIIe s-uu
ncurcuL nLr-un nod gordIun. NumuI penLru c proIecLuI
de Iege u IosL prezenLuL sI c "MonILoruI" u pubIIcuL n
uceeusI zI cuprIndereu IuI, um prImIL un voL de bIum.
PubIIcuLIunIIe ns eruu necesure penLru u IInIsLI
popuIuLIunIIe ruruIe ugILuLe de pubIIcILuLeu duL proIecLu-
IuI de Iege uI ComIsIuneI CenLruIe. MInIsLeruI sI-u duL de-
mIsIu. DomnuI nu u prImIL-o, sI Cumeru u IosL proroguL
penLru zIuu de z muI. n uceusL zI de udunure, dIn mo-
menLuI suIrII Iu LrIbun u bIrouIuI su, u decIuruL c nu
voIesLe u LruLu cu mIne nIcI cIesLIuneu ruruI, nIcI reIormu
IegII eIecLoruIe ocLroIuL de sLrInI prIn ConvenLIuneu dIn
PurIs. M opresc ucI. DescrIereu cuuzeIor cure uu provocuL
IovIreu de sLuL dIn z muI, precum sI consecInLeIe ucesLuI ucL
uIur dIn Iege nu poL Iormu obIecLuI uneI sImpIe
conIerInLe. SI upoI descrIereu evenImenLeIor dIn 186q ur
consLILuI nc o IsLorIe de ucLuuIILuLe, sI nu cred c us Iuce
bIne duc m-us nsrcInu, ceI puLIn ucum, cu Iucereu
ucesLeI IsLorII. M voI mrgInI numuI u cILu cu sImpIe IupLe
nILIsureu ucesLuI proIecL n dezbuLereu ConsIIIuIuI de SLuL
sI promuIgureu su n zIuu de 1q uugusL 186q. DezbuLereu
ucesLeI IegI u LInuL muI muILe zIIe n ConsIIIuI de SLuL, prez-
IduL de nsusI domnuI. SI ucI sImL o duLorIe de u exprImu sI
usLzI recunosLInLu meu vIcepresedInLeIuI uceIuI corp In-
vesLIL uLuncI cu puLerIIe IegIuILoure, CosLucIe BozIunu, sI
membrIIor sI: A. CreLuIescu, G. Vernescu, A. PupudopoI-
CuIImucI, P. Orbescu, D. BoIInLIneunu, G. AposLoIeunu, sI
cuLorvu uILor spIrILe IumInuLe, cure m-uu ujuLuL n greuuu
nLreprIndere.
ProIecLuI meu s-u modIIIcuL n bIne, dur um gusIL
mpoLrIvIre Iu propunereu meu de u se upIIcu Iegeu de
nduL, udIc de Iu vIILoruI z uprIIIe 186=.
MujorILuLeu ConsIIIuIuI de SLuL, cu cure s-u unIL sI dom-
nuI, n-u prImIL ImedIuLu upIIcure, cI u umunuL-o dup LreI
unI. O usemeneu IegIuIre, o IegIuIre socIuI, umunuL n up-
IIcureu eI dupu LreI unI, uLuncI cund Luru nLreug, proprIeL-
urI, urendusI sI muI uIes LrunI, LoLI n pIcIoure, usLepLuu cu
nerbdure o soIuLIune deIInILIv sI ImedIuL, o usemeneu
umunure, zIc, nsemnu nssI condumnureu sI sIrumureu
IegII.
medIuL dup voLuI ConsIIIuIuI de SLuL, eu um depus
demIsIuneu meu n muInIIe domnILoruIuI, decIurund c, n
cuIILuLe de mInIsLru de InLerne, eu nu puLeum rspunde de
ordIneu pubIIc, c nu uveum ndesLuIe mIjIouce de
execuLIune, penLru c, oduL ce se vu ILI Bunu-VesLIre u
desIIInLrII cIcII, u IIberrII bruLeIor sI u emuncIprII
ogoureIor Ior de orIce surcInI sI ungurIe cLre sLpunII de
mosII, s poL nduLoru pe LrunI LreI verI de-u runduI u muI
Iuce cIuc suu boIerescuI.
"n dosuI IIecruI cIcus mI-ur LrebuI cuLe un jundurm,
zIseI domnuIuI; sI duc mrIu-Lu uI uveu uLuLI jundurmI cuLI
sunL LrunII, sI nc nu Le-us sILuI s IucI de eI o usemeneu
nLrebuInLure sI nIcI c ordIneIe mrIeI-LuIe ur II uscuILuLe,
penLru c sI jundurmII (pe uLuncI se zIceu "cIrusIIor"
dorobcnti) sunL cIcusI suu III de cIcusI".
Vorbu IruncezuIuI "Iu nuIL porLe conseII" s-u ndepIInIL,
spre IerIcIreu LrII, spre gIorIu domnuIuI.
Cuzu vod, muI bIne uvIzuL sI dup o muLur sILuIre cu
eI nsusI, u cumpnIL LemeIurIIe ImporLunLe uIe upIIcrII
ImedIuLe u murII reIorme. MI-u nupoIuL dur demIsIuneu sI
m-u mpuLernIcIL cuL s pIedez nuInLeu ConsIIIuIuI de SLuL
necesILuLeu de u revenI Iu Ime dIuLu upIIcure u ucesLeI IegI.
ConsIIIuI de SLuL sI mInIsLeruI um convenIL cu Iegeu s se
puIe n Iucrure de Iu z uprIIIe 186=, mpuLernIcIL IIInd ns
guvernuI de u nuInLu pun uLuncI IucrrIIe pregLILoure de
consLuLure sI de murcure, prevzuLe prIn nouI usezmunL.
PrImeusc ucI recunosLInLu meu IosLuI meu coIeg Iu uceI
mInIsLer sI ucLuuIuI meu coIeg n AcudemIe, d-I N. KreL-
zuIescu; nu muI puLIn conIund uceusL recunosLInL onor-
ubIIuIuI d-I G. Vernescu sI coIeguIuI meu n AcudemIe, d-I
AIexundru PupudopoI-CuIImucI, supruvIeLuILorI, cu d-I
Orbescu, dIn uceI IumInuL ConsIIIu de SLuL, cure, puIndu-se
muI pe sus de LouLe consIderuLIunIIe sI dIIIcuILLIIe poIILIce
de pe uLuncI, uu mpreun IucruL sI puLernIc conLrIbuIL Iu
sctcrsirec unei re[orme ccre c schimbct [ctc economicc
c Romcniei. egeu s-u promuIguL sI pubIIcuL n zIuu de 1q
uugusL, sI pun n zIuu de 1= eu u IosL mprsLIuL muI n
LouLe suLeIe RomunIeI sI n suneLuI cIopoLeIor cILIL sI
bInecuvunLuL n bIserIcIIe Ior. egeu u IosL preceduL de o
procIumuLIune u domnuIuI Cctre locui- torii sctesti.
AceusL procIumuLIune esLe LesLumenLuI poIILIc uI IuI Cuzu
vod. MurI greseII eI u IcuL, dur uceusL procIumuLIe nu vu
pIerI nIcI dIn InImu LrunIIor, nIcI dIn IsLorIu RomunIeI. S-
mI IIe permIs u du cILIre procIumuLIunII: "SLenIIor!
ndeIunguLu vousLr usLepLure, mureu IguduInL duL vou
de nuILeIe puLerI uIe EuropeI prIn urL. 16 uI ConvenLIunII,
InLeresuI puLrIeI, usIgurureu proprIeLLII IuncIure sI dorInLu
meu ceu muI vIe s-u mpIInIL. CIucu (boIerescuI) esLe
desIIInLuL penLru de-u purureu, sI de usLzI voI sunLeLI
proprIeLurI IIberI pe IocurIIe supuse sLpunIrII vousLre, n
nLIndereu IoLruL prIn IegIIe n IIInL. MergeLI dur, muI
nuInLe de LouLe, Iu pouIeIe uILuruIuI sI cu genuncIIIe pIec-
uLe muILumILI uLoLpuLernIcuIuI Dumnezeu penLru c prIn
ujuLoruI su, n sIursIL, uLI ujuns u vedeu uceusL zI
Irumous penLru voI, scump InImII meIe sI mure penLru
vIILoruI RomunIeI! De usLzI voI sunLeLI sLpunI pe bruLeIe
vousLre; voI uveLI o prLIcIc de pmunL proprIeLuLe sI
mosIe u vousLr, de usLzI voI uveLI o puLrIe de IubIL sI de
upruL.
SI ucum, dup ce cu bruLuI CeIuI de Sus um puLuL
svursI o usemeneu mure IupL, m nLorc cLre voI, spre u
v du un sIuL de domn sI de prInLe, spre u v urLu cuIeu
pe cure LrebuIe s o urmuLI, de voILI s ujungeLI Iu
udevruLu mbunLLIre u sourLeI vousLre sI u copIIIor
vosLrI.
CIucu sI LouLe ceIeIuILe IegLurI sIIILe nLre voI sI nLre
sLpunII vosLrI de mosII sunL desIIInLuLe prIn pIuLu uneI
drepLe despgubIrI.
De ucum nuInLe, voI nu veLI muI II cu dunsII n uILe
IegLurI decuL uceIe ce vor Izvor dIn InLeresuI sI bunu
prImIre u unoru sI u uILoru. AcesLe IegLurI ns vor II pur-
ureu neupruLe penLru umbeIe prLI. uceLI dur cu eIe s IIe
nLemeIuLe pe IubIre sI ncredere. MuILI sI IourLe muILI dIn
proprIeLurI uu dorIL mbunLLIreu sourLeI vousLre. MuILI
dIn eI uu IucruL cu LouL InImu, cu s ujungeLI Iu uceusL
Irumous zI, pe cure voI usLzI o serbuLI. PrInLII vosLrI sI
voI uLI vzuL de Iu muILI sLpunI de mosII ujuLor Iu nevoIIe
sI LrebuInLeIe vousLre. UILuLI dur zIIeIe negre prIn cure uLI
LrecuL; uILuLI uru sI LouL vrujbu; IILI surzI Iu gIusuI uceIoru
cure v vor nLruLu n conLru sLpunIIor de mosII, sI n
IegLurIIe de bunvoIe ce veLI muI uveu de ucI ncoIo cu
proprIeLurII nu vedeLI n eI decuL pe vecIII vosLrI sprIjIn-
ILorI sI pe vIILorII vosLrI umIcI sI bunI vecInI. Au nu sunLeLI
LoLI III uI uceIeIusI LrI? Au pmunLuI RomunIeI nu esLe
mumu cure v IrnesLe pe LoLI?
SLpunI IIberI pe bruLeIe sI pe ogoureIe vousLre, nu
uILuLI muI nuInLe de LouLe c sunLeLI pIugurI, c sunLeLI
muncILorI de pmunL. Nu prsILI uceusL Irumous meser-
Ie, cure Iuce bogLIu LrII, sI dovedILI sI n RomunIu, cu pre-
LuLIndenI, c muncu IIber produce ndoIL decuL muncu
sIIIL. DepurLe de u v dedu LrundvIeI, sporILI nc IrnIcIu
vousLr, sI ogoureIe vousLre ndoIL s IIe muI bIne IucruLe,
ccI de ucum ucesLe ogoure sunL uvereu vousLr sI mosIu
copIIIor vosLrI.
ngrIjILI-v usemeneu de veLreIe suLeIor vousLre, cure de
usLzI devIn comune neuLurnuLe sI IocusurI sLuLornIcILe uIe
vousLre, dIn cure nImenI nu v muI pouLe IzgonI. SIIILI-v
dur u Ie mbogLI sI u Ie nIrumuseLu; IuceLI-v cuse bune sI
ndesLuILoure; nconjuruLI-Ie cu grdInI sI cu pomI rod-
ILorI. nzesLruLI-v suLeIe cu usezmInLe IoIosILoure vou sI
urmusIIor vosLrI. SLuLornIcILI muI uIes sI preLuLIndeneu
scouIe, unde copIII vosLrI s dobundeusc cunosLInLeIe Lre-
buILoure penLru u II bunI pIugurI sI bunI ceLLenI.
AcLuI dIn z muI v-u duL Iu LoLI drepLurI; nvLuLI dur pe
copIII vosLrI u Ie preLuI sI u Ie bIne nLrebuInLu. SI muI pre-
sus de LouLe, IILI sI n vIILor ceeu ce uLI IosL sI pun ucum sI,
cIIur n LImpurIIe ceIe muI reIe, IILI brbuLI de puce sI de
bun runduIuI; uveLI ncredere n domnuI vosLru, cure v
doresLe LoL bIneIe; duLI, cu sI pun ucum, pIIdu supunereI
cLre IegIIe LrII vousLre, Iu u croru Iucere uveLI sI voI de
ucum u Iuu purLe; sI, n LouL nLumpIureu, IubILI RomunIu,
cure, de usLzI, esLe dreupL penLru LoLI IIII sI. SI ucum,
IubILIIor meI sLenI, bucuruLI-v sI psILI Iu muncu de
bunvoIe, cure nuIL sI mbogLesLe; sI DumnezeuI
prInLIIor nosLrI s bInecuvunLeze smunLu ce veLI uruncu
pe ceu nLuI bruzd IIber u ogoureIor vousLre". CuLevu cu-
vInLe sI voI sIursI. ApIIcureu IegII ruruIe u duL Ioc, pe uIo-
cureu sI muI uIes n Turu Romuneusc, Iu durerouse
sLrumbLLI. n MoIdovu, ogoureIe LrnesLI IIInd uIese nc
prIn Iegeu IuI GrIgore GIIcu dIn 18=o, sLrmuLureu posesI-
unII nu s-u IcuL n genere decuL n urmu necesILLIIor de
comusure. Nu u IosL LoL usu n MunLenIu. Asu muI LouLe
mosIIIe eruu IucruLe numuI de LrunI sI pe LouL nLIndereu,
scIImbundu-se ogoureIe muI unuuI, dup necesILLIIe ugrI-
cuILurII; u LrebuIL muI nLuI dur u se upIIcu Iegeu IuI SLIrbeI
vod, udIc u se deLermInu pe pmunL nLIndereu ogoureIor
cuvenILe LrunIIor, sI de ucI muILe nedrepLLI. SI cu LouLe
ucesLe, n LouL nLIndereu RomunIeI o sIngur sLrIgure de
nemuILumIre n-u IzbucnIL dIn guru LrunIIor, un sIngur
bruL nu s-u rIdIcuL penLru sIInIce IupLe suu rzbunrI. n
AusLrIu, n RusIu, upIIcureu IegII ruruIe u duL Ioc Iu mII de
ucLe de crude represuIII; mII de cuse uIe proprIeLurIIor uu
IosL duLe prud IIcrIIor sI suLe de proprIeLurI uu czuL vIc-
LIme sub LopoureIe LrunIIor, LrunsIormuLI n IIure
sIbuLIce.
n RomunIu, o IInIsLe perIecL; InLr-o srbLoure
generuI, upIIcureu IegII emuncIpuLrIce s-u IcuL Ir u se
preIuce n cenus o sIngur cus dIn uIe IosLIIor sLpunI,
Ir cu s se smuIg un sIngur IIr de pr dIn uIe murIIor
proprIeLurI.
Cund, 1q unI n urm, Iu upeIuI vILeuzuIuI Ior domn sI
cpILun, LrunuI romun, soIduL de IInIe suu dorobunL orI
cIrus, dup dou suLe de unI de umIIInL, n cumpIIIe
BuIgurIeI sI n IuLu LrIIIor PIevneI, u duL pIepL dusmunuIuI,
LrunuI romun, zIc, prIn vILejIu su, prIn nIrunLureu morLII,
u dovedIL c usLduL eI uveu o puLrIe de IubIL sI de upruL sI
c n spuLeIe IuI, dIncouce de Dunre, eI uveu penLru dunsuI
sI penLru IumIIIu su o prLIcIc de pmunL, proprIeLuLe sI
mosIe u IuI sI u copIIIor sI.
SIre, n LImpuI IuI vod Cuzu s-u desIIInLuL cIucu sI s-uu
mproprIeLrIL sLenII. AceusLu u IosL o mure mbunLLIre
u sLrII Ior muLerIuIe.
n LImpuI domnIeI muIesLLII-LuIe, s-u IcuL muI muIL.
Operu ncepuL s-u conLInuuL.
nsurLeII dIn 186q uu cupLuL pmunLurIIe ce II se
ucordu de Iege sI uILI sLenI uu IosL mproprIeLrILI. Dur
ceeu ce s-u IcuL muI muIL u IosL c I s-u duL LrunuIuI, pe
Iung pumunL sI sup, puscu, cu su-sI upere Luru. ALuncI um
vzuL cu LoLII cum pusnIcuI Lrun u devenIL osLeun voInIc,
osLeun vILeuz, cure se uILu Iu mourLe cu dIspreL sI cure u
renvIuL, pe cumpuI de buLIIe, gIorIu sLrmosIIor nosLrI.
AceusLu e muIL, IourLe muIL, dur nu e desLuI. TrebuIe s
mergem nuInLe. TrebuIe s Iucem cu Iu vIILoruI jubIIeu s
vedem pe LrunuI romun ujuns n pozILIuneu n cure
gIorIosII membrI uI cuseI de HoIenzoIIern uu udus pe
LrunII dIn PrusIu. TrebuIe cu prIn cuILur s rIdIcm pe
LrunuI nosLru, cu eI s uIbu consLIInLu proIund sI energIc
de drepLurIIe sI de duLorIIIe IuI, cu eI s nLeIeug pe depIIn
c LrebuIe su-sI pun vIuLu penLru u-sI upru Luru sI
neumuI. Doumn, MuIesLuLeu-vousLr uLI cILIL o Irumous
poezIe, prIn cure uLI ncunLuL pe LoLI cuLI um uvuL IerIcIreu u
usIsLu Iu uceusL serbure. Dumnezeu v-u ncununuL cu
cununu nepIerILoure u poezIeI, IncuL purLuLI dou coroune:
unu u reguLuIuI sI uILu u poezIeI. PoezIu ce uLI cILIL o
cunousLem ucum LoLI. S-mI IIe permIs ns u desLInuI o
poezIe nc necunoscuL u muIesLLII-vousLre. n unuI Lre-
cuL sLu Iu MIrcesLI muILImeu pIIn de nLrIsLure sI n doIIu
mprejuruI LrupuIuI nensuIIeLIL uI IubILuIuI nosLru poeL
VusIIe AIecsundrI. DeoduL se vede nuInLund n rund
osLusesc un mIc corp de zece oumenI, nLrIsLuLI, dur
mundrI. Eruu ceI "nou dIn VusIuI sI cu sergenLuI zece",
cure veneuu s pzeusc sIcrIuI ceIuI cure I-u cunLuL cu
uLuLu rsuneL. Dup uILImu bInecuvunLure u bIserIcII, se
uuzI comundu mIIILur: "Nou dIn VusIuI sI cu sergenLuI
zece! nuInLe! RIdIcuLI!" ALuncI ceI zece uu pIecuL sLeuguI
ceI zdrenLuIL de gIonLurI pe sIcrIuI mureIuI brbuL cure u
cunLuL cu puLere vILejIu osLusIIor romunI sI, rIdIcundu-I, I-
uu coboruL cu muInIIe Ior n ngusLuI mormunL. AceusL
InspIruLIune poeLIc veneu de Iu muIesLuLeu-vousLr sI esLe
unu dIn ceIe muI Irumouse sI muI puLrIoLIce poeme. Eru uI-
LImu suIuLure ce LrImILeu Luru, urmuLu sI muIesLuLeuvousLr
ceIuI IubIL sI pIuns de LoLI. SIre, ALI condus Luru n greIe
LImpurI Iu Izbund; I-uLI IurIL IndependenLu, sI dIn ceIe
dou LrIsoure uLI IormuL LunruI reguL romun gIorIos sI re-
specLuL. AceusLu nu s-u puLuL dobundI decuL prIn mure
sLruInL sI mure nLeIepcIune. EIe upurLIn muIesLLII-
vousLre, cure uLI IosL n cupuI nuLIunII. S LrILI, muIesLuLeu-
vousLr, IungI unI nc, cu cu uceeusI nLeIepcIune s
conduceLI Luru; Iur mosLenILoruI vosLru s Iu nvLLur, cu
s urmeze sI eI, cu uceeusI sLruInL sI nLeIepcIune, Iuc-
rureu ceu mure u redesLepLrII sI u nILrII neumuIuI
romunesc.