Sunteți pe pagina 1din 5

Oferta educaţională 2008-2009

2.4.2. Programe de masterat de pregătire complementară online

FACULTATEA CIBERNETICĂ, STATISTICĂ ŞI INFORMATICĂ ECONOMICĂ

1. MANAGEMENTUL INFORMATIZAT AL PROIECTELOR

Directorul

 

programului

Prof. univ. dr. Constanţa BODEA

Misiunea

Academia de Studii Economice din Bucureşti să devină leader în formarea competenţelor în managementul proiectelor.

programului

Scopul

Creşterea profesionalismului în managementul proiectelor, cu efecte economice semnificative, să contribuie la crearea posibilităţilor de reconversie a forţei de muncă şi creşterii gradului de ocupare, prin specializarea diferitelor categorii de specialişti în managementul proiectelor.

programului

Obiectivul

Asigurarea unei pregătiri post-universitare academice de tip masterat în managementul proiectelor, în condiţiile utilizării tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor. Programul se adresează specialiştilor, absolvenţi cu diplomă de licenţă sau echivalentă, indiferent de specializarea, profilul, numărul de ani de studiu, instituţia şi anul absolvirii care lucrează sau doresc să lucreze în proiecte şi să conducă echipe de proiect, în domenii în care activitatea este organizată pe proiecte.

programului

 

1. Fundamente ale managementului proiectelor

2. Tehnologia informaţiei – I şi II

3. Managementul financiar al proiectelor

4. Iniţierea proiectelor

5. Planificarea şi controlul proiectelor

6. Metode cantitative în managementul proiectelor

7. Managementul resurselor umane în proiecte

8. Practica în managementul proiectelor

Lista

disciplinelor

9. Sisteme informatice pentru managementul proiectelor

10.Management informaţional în proiecte 11.Managementul proiectelor informatice 12.Managementul proiectelor în administraţia publică 13.Organizaţii orientate pe proiecte 14.Software pentru managementul proiectelor I, II, III

15.Achiziţii şi contracte în proiecte 16.Managementul calităţii proiectelor 17.Managementul riscurilor în proiecte 18.Managementul proiectelor de cercetare 19.Documentare, elaborare/susţinere disertaţie

 

Corpul

Prof. dr. Constanţa Bodea, prof. dr. Bogdan Ghilic-Micu, prof. dr. Ion Ivan, prof. dr. Constantin Mitruţ, prof. dr. Ion Stancu, prof. dr. Vasile Nica, prof. dr. Ion Smeureanu, prof. dr. Stelian Stancu, prof. dr. Alecxandrina Deaconu, prof. dr. Nicolae Postăvaru, prof. dr. Marian Stoica, conf. drd. Dorin Mitruţ, lect. dr. Paul Pocatilu, cond. dr. Augustin Purnus

profesoral

Alte

Cursul este recunoscut de Asociaţia Project Management România, asociaţie profesională care reprezintă România în International Project Management Association – IPMA.

informaţii

Academia de Studii Economice din Bucureşti

2. E–BUSINESS

Directorul

Prof. univ. dr. Floarea NĂSTASE

programului

 

Programul oferă cursanţilor resursele academice, oportunităţile şi sprijinul pentru instruirea şi formarea de specialişti cu o înaltă calificare în domeniul afacerilor electronice. Absolvenţii programului pot lucra în firme şi organizaţii publice sau private pe post de:

analist-proiectant de sisteme informaţionale în domeniul afacerilor electronice;

Misiunea

specialist de înaltă calificare în asigurarea calităţii proceselor, produselor şi sistemelor informatice;

consultant ERP;

programului

dezvoltator de aplicaţii web;

proiectant de sisteme distribuite;

specialist în securitatea sistemelor informatice;

auditor IT;

specialist în domeniul plăţilor electronice;

economist specialist cu abilităţi ridicate în utilizarea instrumentelor informatice.

Scopul

Programul reprezintă un răspuns direct şi rapid al învăţământului superior economic la cerinţele actuale, oferind posibilitatea tuturor absolvenţilor, care au obţinut o diplomă de licenţă, să se pregătească pentru exercitarea unei activităţi în domeniul afacerilor electronice.

programului

 

Dobândirea şi aprofundarea cunoştinţelor având ca ţintă următoarele domenii de competenţe profesionale şi generale:

evaluarea societăţilor comerciale şi a riscurilor economice;

analiza, concepţia, dezvoltarea şi publicarea aplicaţiilor pentru afaceri electronice;

proiectarea bazelor de date utilizate în afacerile din mediul virtual;

utilizarea metodelor de analiză cantitativă a fenomenelor din e-business, a sistemului de indicatori pentru fundamentarea şi actualizarea planurilor de afaceri;

Obiectivele

utilizarea metodelor de statistică decizională în e-business;

programului

folosirea sistemelor electronice de plăţi şi a mecanismelor ce stau la baza securităţii aplicaţiilor de e-business;

analiza şi compararea modelelor de e-business existente şi a aplicaţiilor integrate de tip ERP, CRM, SCM şi e-procurement;

aplicarea actelor normative şi a documentelor prin care se reglementează afacerile electronice;

analiza fezabilităţii proiectelor de dezvoltare la nivel microeconomic;

consultanţă şi audit IT;

dezvoltarea capacităţii creative;

capacitatea de colaborare şi lucru în echipă.

 

1. Tehnologii comerciale

2. Tehnologii ale informaţiei şi comunicaţiilor

3. Sisteme de baze de date

Lista

disciplinelor

4. Statistica pentru managementul afacerilor

5. Tehnologii mobile si wireless pentru afaceri

6. e-Marketing

7. Tehnologii ale afacerilor electronice

Oferta educaţională 2008-2009

 

8. Comerţ electronic

9. Modelarea proceselor şi afacerilor

10.Sisteme de plăţi electronice şi securitatea aplicaţiilor Internet 11.Sisteme integrate pentru e-business 12.Sisteme suport de decizie pentru afaceri electronice 13.Integrarea aplicaţiilor distribuite 14.Auditul sistemelor pentru afaceri 15.Organizaţia virtuală 16.Evaluarea afacerilor 17.Elemente de drept ale comerţului internaţional 18.Proiecte aplicative

 

1. Prof. univ. dr. Ghilic Bogdan

2. Prof. univ. dr. Ivan Ion

3. Prof. univ. dr. Lungu Ion

4. Prof. univ. dr. Velicanu Manole

5. Prof. univ. dr. Năstase Floarea

6. Prof. univ. dr. Vasilescu Adrian

7. Prof. univ. dr. Patriciu Victor-Valeriu

8. Prof. univ. dr. Zota Razvan

9. Prof. univ. dr. Stoica Marian

Corpul

10.Prof. univ. dr. Roman Mihai 11.Prof. univ. dr. Stancu Stelian 12.Prof. univ. dr. Dobre Ion 13.Prof. univ. dr. Voineagu Vergil 14.Prof. univ. dr. Ţiţan Emilia 15.Prof. univ. dr. Mihaiţă Nicolae 16.Prof. univ. dr. Crauciuc Olimpiu 17.Conf. univ. dr. Bica Ion 18.Conf. univ. dr. Timofte Carmen 19.Conf. univ. dr. Mazurencu Miruna 20.Conf. univ. dr. Vişan Mirela 21.Asist. univ. dr. Bara Adela

profesoral

 

Microsoft şi SIVECO România asigură suport logistic pentru buna desfăşurare a activităţilor didactice la unele discipline.

Alte

Microsoft oferă susţinere financiară cursanţilor care vor obţine certificarea pentru Microsoft Business Solutions-Navision. Informaţii suplimentare se găsesc la adresa:

http://www.ebusiness.ase.ro

informaţii

Academia de Studii Economice din Bucureşti

3. BAZE DE DATE – SUPORT PENTRU AFACERI

Directorul

 

programului

Prof. univ. dr. Ion LUNGU

 

Programul urmăreşte să asigure cursanţilor:

Misiunea

cunoştinţe avansate de informatică economică şi abilităţi analitice, de comunicare şi de lucru în echipă, compatibile cu cele transmise în universităţile europene; abilitatea de a lucra într-un mediu de muncă internaţional şi multicultural, în structuri decizionale de nivel mediu şi superior; implicarea în programe de cercetare ştiinţifică şi participarea la sesiuni de comunicări şi simpozioane, în vederea completării, sistemetizării şi aplicării cunoştinţelor dobândite. prezentarea unor studii de caz şi a unor aplicaţii cu baze de date aplicate în practică pentru suport al afacerii; discuţii şi schimb de idei cu specialişti din informatică şi din economie, din ţară şi din străinătate, invitaţi la modulele de curs; lucrul practic cu diferite produse software care implementează cele mai noi tehnologii informatice, orientate spre fundamentarea afacerii - SGBD avansate, produse ERP, produse pentru Inteligenţa Afacerii, produse pentru proiectare asistată etc.

programului

Scopul

Formarea şi perfecţionarea de specialişti cu o calificare ridicată şi adecvată pentru activităţile informatice de lucru cu baze de date din domeniul economic.

programului

Obiectivele

consolidarea cunoştinţelor, abilităţilor şi performanţelor absolvenţilor ciclului I de licenţă în domeniul informaticii aplicate în economie; atragerea unor firme din domeniul IT pentru: colaborare în desfăşurarea programului de masterat, oferirea unor facilităţi de studiu şi de lucru studenţilor, sponsorizări etc.; colaborarea cu alte programe de masterat din alte universităţi din ţară şi din străinătate; colaborarea cu firme şi specialişti din domeniul IT, dar şi din domeniul economiei; crearea unor abilităţi de utilizare inteligentă a instrumentarului avansat din domeniul informaticii economice; creşterea gradului de deschidere a cursurilor pentru armonizarea cerinţelor venite din mediul socio-economic european; dezvoltarea capacităţilor de cercetare ştiinţifică a masteratanzilor, prin atragerea acestora în programe de cercetare şi prin valorificarea rezultatelor obţinute; dezvoltarea unor relaţii eficiente de parteneriat cu instituţii naţionale şi internaţionale; dezvoltarea capacităţilor de comunicare inter-personală şi de lucru într-un mediu de lucru multinaţional; certificarea competenţelor cursanţilor printr-o diplomă de master recunoscută la nivel internaţional şi care să răspundă exigenţelor pieţei internaţionale a muncii; oferirea unor oportunităţi de lucru pe termen lung.

programului

Lista

SEMESTRUL I: 1. Sisteme de baze de date I, 2. Managementul bazelor de date I, 3. Dezvoltarea aplicaţiilor distribuite, 4. Baze de date multimedia, 5. Data Mining I (Analiza şi administrarea datelor), 6. Metode cantitative pentru management, 7. Engleză de afaceri I. SEMESTRUL II: 1. Sisteme de baze de date II, 2. Managementul bazelor de date II, 3. Sisteme de baze de date spaţiale, 4. Teoria

disciplinelor

Oferta educaţională 2008-2009

contractelor, 5. Afaceri electronice, 6. Data Mining II, 7. Engleză pentru afaceri II. SEMESTRUL III: 1. Inteligenţa afacerilor I (Depozite de date), 2. Sisteme informatice pentru management I, 3. Sisteme suport de decizie, 4. Integrarea sistemelor informatice I, 5. Auditul proiectelor informatice, 6. Proiecte informatice. SEMESTRUL IV: 1. Inteligenţa afacerilor II (Tehnologia OLAP), 2. Sisteme informatice pentru management II, 3. Integrarea sistemelor informatice II, 4. Economia digitală, 5. Organizarea virtuală a activităţilor, 6. Proiecte informatice II

Corpul

profesoral

Catedra de Informatică Economică Prof.univ.dr. GHILIC-MICU Bogdan Prof.univ.dr. LUNGU Ion Prof.univ.dr. NĂSTASE Floarea Prof.univ.dr. SMEUREANU Ion Prof.univ.dr. STOICA Marian Prof.univ.dr. SURCEL Traian Prof.univ.dr. VELICANU Manole Conf.univ.dr. FURTUNA Felix Lect.univ.dr. DÂRDALĂ Adriana Elena Lect.univ.dr. BÂRA Adela Catedra de Cibernetică Economică Prof.univ.dr. MARIN Dumitru Prof.univ.dr. RUXANDA Gheorghe Prof.univ.dr. DOBRE Ion Catedra de Statistică şi Econometrie Prof.univ.dr. MITRUŢ Constantin

Alte

informaţii

Calificările profesionale obţinute: analist, programator, proiectant de sisteme informatice, consultant în informatică, administrator de baze de date. Specialiştii pregătiţi sunt capabili de a: concepe, proiecta, elabora, testa, implementa şi dezvolta sisteme informatice şi programe de calculator în diferite domenii de activitate, în conformitate cu cerinţele şi opţiunile de informatizare. Recrutarea studenţilor se face pe bază de dosar, luându-se în considerare media generală de absolvire a facultăţii. Programul este similar programelor de studii din învăţământul superior european, iar structura planurilor sale de învăţământ este compatibilă cu cea a planurilor de învăţământ din universităţi ale Uniunii Europene.