Sunteți pe pagina 1din 48

Facultatea de Management Financiar Contabil Bucureti Specializarea Contabilitate i informatic de gestiune

Anul universitar 2007-2008

Contabilitate financiar curent ntrebri pentru examen Autor: Lector univ. drd. Lucian Ilincu
ALEGERE 1. Cadrul contabil IASB nu abordeaza: a. obiectivul situatiilor financiare; b. caracteristicile calitative care determina utilitatea informatiilor din situatiile financiare; c. definirea, recunoasterea si evaluarea elementelor pe baza carora sunt intocmite situatiile financiare; d. forma si formatul situatiilor financiare; e. concepte de capital si de mentinere a capitalului.

2. Caracteristicile calitative ale situatiilor financiare, in conformitate cu Cadrul contabil IASB sunt: a. inteligibilitatea, prudenta, relevanta, comparabilitatea, credibilitatea; b. inteligibilitatea, relevanta, reprezentarea fidela; c. inteligibilitatea, neutralitatea, credibilitatea, comparabilitatea; d. inteligibilitatea, relevanta, prevalenta economicului asupra juridicului; e. inteligibilitatea, relevanta, credibilitatea, comparabilitatea.

3. Conform Cadrului contabil IASB elementele legate direct de evaluarea pozitiei financiare sunt: a. activele, datoriile, veniturile si cheltuielile; b. activele, datoriile si capitalul propriu; c. activele si datoriile; d. activele, datoriile si provizioanele pentru riscuri si cheltuieli; e. activele, pasivele, veniturile, cheltuielile si capitalul propriu.

4. Informatiile cu privire la pozitia financiara a unei intreprinderi sunt oferite in primul rand de: a. contul de profit si pierderi; b. bilant c. notele explicative la situatiile financiare; d. situatia fluxurilor de numerar; e. situatia modificarilor capitalurilor proprii.

a. b. c. d. e.

5. Informatiile cu privire la performanta intreprinderii sunt oferite in primul rand de: bilant; situatia fluxurilor de numerar; notele explicative la situatiile financiare; situatia modificarilor capitalului propriu; contul de profit si pierdere.

6. Conform Cadrului contabil IASB acele resurse economice controlate de catre intreprindere ca rezultat al unor evenimente trecute si de la care se asteapta sa genereze beneficii economice viitoare pentru intreprindere reprezinta: a. active; b. datorii; c. venituri; d. cheltuieli; e. capitaluri proprii.

7. Conform Cadrului Contabil IASB acea obligatie actuala a intreprinderii ce decurge din evenimente trecute si prin decontarea careia se asteapta sa rezulte o iesire de resurse care incorporeaza beneficii economice reprezinta: a. cheltuiala; b. venit; c. datorie; d. activ; e. capital propriu.

8. In conformitate cu reglementarile contabile romanesti, formatia completa a principiilor contabile este: a. continuitatea activitatii; prudenta; permanenta metodelor; costul istoric; independenta exercitiului; necompensarea; b. continuitatea activitatii; permanenta metodelor; prudenta; independenta exercitiului; necompensarea; intangibilitatea; prevalenta economicului asupra juridicului; imaginea fidela; c. pragul de semnificatie; evaluarea separata a elementelor de activ si de pasiv; prevalenta economicului asupra juridicului. d. Costul istoric; prudenta; permanenta metodelor; necompensarea; imaginea fidela; e. continuitatea activitatii; permanenta metodelor; prudenta; independenta exercitiului; evaluarea separata a elementelor de activ si de pasiv; prevalenta economicului asupra juridicului; necompensarea; intangibilitatea; pragul de semnificatie. 9. Conform Cadrului contabil IASB, acele cresteri ale beneficiilor economice inregistrate pe parcursul perioadei contabile, sub forma de intrari sau cresteri ale activelor sau descresteri ale datoriilor, care se concretizeaza in cresteri ale capitalului propriu, altele decat cele rezultate din contributii ale actionarilor, reprezinta: a. active; b. cheltuieli; c. capitaluri proprii; d. venituri; e. datorii. 10. Conform Cadrului contabil IASB, acele diminuarii ale beneficiilor economice inregistrate pe parcursul perioadei contabile, sub forma de iesiri sau scaderi ale valorii activelor sau cresteri ale datoriilor, care se concretizeaza in reduceri ale capitalului propriu, altele decat cele rezultate din distribuirea acestora catre actionari, reprezinta: a. active; b. cheltuieli; c. capitaluri proprii; d. venituri; e. datorii.

11. Potrivit IAS 1 "Prezentarea situatiilor financiare" politicile contabile reprezinta: a. principiile, conventiile, si metodele specifice adoptate de o intreprindere pentru intocmirea si analiza conturilor anuale b. principiile, conventiile, regulile, metodele si practicile concrete adoptate de o intreprindere pentru tinerea contabilitatii primare c. principiile, conceptele, regulile si tratamentele contabile de baza si alternative d. principiile, bazele, conventiile, regulile si practicile specifice adoptate de o intreprindere la intocmirea si prezentarea situatiilor financiare e. optiunile, metodele si interesele formulate de intreprindere cu privire la productia si prezentarea informatiilor contabile destinate utilizatorilor externi

12. Atunci cand se aplica criteriul "cea mai mica valoare dintre cost si valoarea realizabila neta", termenul valoare realizabila neta semnifica: a. costul de inlocuire mai putin costul vanzarilor b. costul initial minus deteriorarile fizice c. pretul de vanzare estimat ce ar putea fi obtinut pe parcursul desfasurarii normale a activitatii d. pretul stabilit contractual mai putin deteriorarile fizice e. pretul de vanzare estimat ce ar putea fi obtinut mai putin costurile estimate de finisare si a costurilor necesare vanzarii

13. Potrivit Cadrului general IASB si IAS 1 "Prezentarea situatiilor financiare" informatiile prezentate in situatiile financiare sunt credibile in masura in care asigura: a. comparabilitatea, inteligibile, relevanta, prudenta, pragul de semnificatie, completitudinea b. reprezentare fidela, prevalenta economicului asupra juridicului, comparabilitatea, prudenta, consecventa prezentarii c. reprezentare fidela, prevalenta economicului asupra juridicului, neutralitatea, prudenta, integralitatea d. reprezentarea fidela, oportunitatea, integralitatea, continuitatea, prevalenta angajamentelor, prevalenta dreptului de utilizare e. reprezentare fidela, oportunitate, consecventa, compensarea, cumularea, integralitatea, prudenta.

14. Care dintre sintagmele de mai jos poate fi retinuta pentru prevalenta economicului asupra juridicului: a. informatiile sa reflecte numai substanta economica a evenimentelor in raport cu forma juridica a tranzactiilor b. informatiile sa reflecte numai substanta economica a evenimentelor si tranzactiilor in raport cu forma lor juridica c. informatiile sa reflecte substanta economica a evenimentelor si tranzactiilor si nu doar forma lor juridica d. informatiile sa reflecte cu prevalenta dreptul de proprietate asupra resurselor in raport cu determinarea lor juridica e. informatiile sa reflecte cu prioritate substanta economica a resurselor in raport cu dreptul de utilizare asupra bunurilor

15. Una din valorile enumerate mai jos nu poate fi retinuta ca baza de evaluare a elementelor in situatiile financiare: a. costul curent b. costul istoric c. valoarea amortizabila de intrare d. valoarea realizabila (de decontare) e. valoarea actualizata

16. Unul din principiile enumerate mai jos nu este retinut in mod explicit de IAS 1 "Prezentarea situatiilor financiare" pentru a sta la baza intocmirii si prezentarii situatiilor financiare: a. pragul de semnificatie si agregarea b. continuitatea activitatii c. consecventa prezentarii d. contabilitatea de angajamente e. intangibilitatea bilantului de deschidere

17. Conform OMFP 1752/2005, schema contului de profit si pierdere adoptat in contabilitatea din tara noastra este: a. diferenta (lista) bazat pe clasificarea cheltuielilor si veniturilor dupa destinatie iar in notele explicative se prezinta analiza rezultatului din exploatare in raport de clasificarea cheltuielilor si veniturilor dupa natura b. diferenta (lista) bazat pe clasificarea cheltuielilor si veniturilor dupa natura iar in notele explicative rezultatul curent este analizat pe destinatii c. diferenta (lista) bazat pe clasificarea cheltuielilor si veniturilor dupa natura iar in notele explicative se prezinta analiza rezultatului din exploatare in raport de clasificarea cheltuielilor si veniturilor dupa destinatie d. cont (balantiera) bazat pe clasificarea cheltuielilor si veniturilor dupa natura iar in anexa cheltuielile financiare sunt clasificate dupa destinatie e. cont (balantiera) bazat pe clasificarea cheltuielilor si veniturilor dupa destinatie iar in anexa rezultatul net este clasificat pe nature

18. Care din afirmatiile de mai jos, privind recunoasterea si evaluarea veniturilor in situatiile financiare, potrivit Cadrului General IASB, nu este corecta: a. veniturile sunt recunoscute in contul de profit si pierdere atunci cand a avut loc o crestere a beneficiilor economice viitoare, aferente cresterii unui activ sau diminuarii unei datorii, modificare ce poate fi evaluata in mod credibil; b. recunoasterea veniturilor se poate realiza simultan cu recunoasterea cresterii activelor; c. recunoasterea veniturilor se poate realiza simultan cu recunoasterea reducerii datoriilor; d. veniturile sunt evaluate la valoarea justa a mijloacelor de plata sau a creantelor de incasat; e. recunoasterea veniturilor se realizeaza, dupa caz, simultan cu recunoasterea cresterii datoriilor sau a reducerii activelor.

19. Conceptul de mentinere a capitalului fizic presupune obtinerea unui profit numai atunci cand: a. valoarea financiara a activelor monetare la sfarsitul anului este mai mare decat valoarea lor la inceputul anului; b. capacitatea fizica productiva a intreprinderii la sfarsitul perioadei o depaseste pe cea de la inceputul perioadei, dupa excluderea oricaror distribuiri catre proprietari sau a oricarui aport de la proprietari; c. capacitatea fizica productiva de la sfarsitul anului este mai mare decat cea de la inceputul anului, permitand efectuarea unor distribuiri in favoarea proprietarilor; d. valoarea activelor exprimate in costuri curente este mai mare decat valoarea activelor exprimate in costuri istorice; e. capacitatea de exploatare la sfarsitul perioadei este mai mare decat capacitatea de exploatare la inceputul perioadei.

20. Baza de evaluare aleasa in elaborarea situatiilor financiare este costul istoric. O asemenea baza de evaluare conduce la supraevaluare a rezultatului intr-o economie inflationsita crescatoare. Pentru a depasi aceasta limita, OMFP 1752/2005, prevede urmatoarele alternative: a. evaluarea stocurilor pe baza valorii de inlocuire b. evaluarea prin metode care sunt destinate sa tina seama de inflatie pentru elementele prezentate in bilant, inclusiv capitalurile proprii, si contul de profit si pierdere c. reevaluarea imobilizarilor corporale in conformitate cu reglementarile legale emise in acest scop d. reevaluarea imobilizarilor necorporale e. folosirea costurilor curente in evaluarea creantelor si datoriilor Variante de raspuns: a. (b) si (c) b. (a) si (d) c. (d) si (e) d. (b) si (e) e. (c) si (e) 21. Potrivit Cadrului General IASB, costul curent al activelor reprezinta: a. suma platita in numerar sau in echivalente ale numerarului sau valoarea justa din momentul cumpararii b. valoarea in numerar sau echivalente ale numerarului, care poate fi obtinuta in prezent prin vanzarea normala a activelor c. valoarea in numerar sau echivalente ale numerarului, care ar trebui platita daca acelasi activ sau unul asemanator ar fi achizitionat in prezent d. valoarea in numerar sau echivalente ale numerarului, care poate fi obtinuta in prezent prin vanzarea normala a activelor, dupa deducerea cheltuielilor de vanzare e. valoarea actualizata a viitoarelor intrari nete de numerar, care urmeaza sa fie generate in derularea normala a activitatii intreprinderii 22. Conform IAS 16 Imobilizari corporale valoarea amortizabila reprezinta: a. costul activului sau o alta valoare substituita costului in situatiile financiare din care s-a scazut valoarea reziduala; b. costul activului sau alta valoare substituita costului in situatiile financiare; c. costul activului sau alta valoare substituita costului in situatiile financiare din care s-a scazut valoarea justa; d. costul activului sau alta valoare substituita costului in situatiile financiare din care s-a scazut pierderea din depreciere; costul activului sau alta valoare substituita costului in situatiile financiare din care s-a scazut valoarea reziduala si pierderea din depreciere

23. Conform IAS 16 Imobilizari corporale amortizarea reprezinta: a. alocarea sistematica a valorii contabile a unui activ pe intreaga sa durata de viata utila; b. alocarea sistematica a valorii juste a unui activ pe intreaga sa durata de viata utila; c. alocarea sistematica a valorii amortizabile a unui activ pe intreaga sa durata de viata utila; d. alocarea sistematica a costului a unui active pe intreaga sa durata de viata utila; e. alocarea sistematica a valorii nete a unui activ pe intreaga sa durata de viata utila.

a. b. c. d.

e.

24. Conform IAS 16 Imobilizari corporale valoarea contabila a unui activ reprezinta: valoarea la care activul este recunoscut in bilant dupa scaderea amortizarii cumulate pana la acea data; valoarea la care activul este recunoscut in bilant dupa scaderea amortizarii cumulate pana la acea data, precum si a pierderilor cumulate din depreciere; valoarea la care activul este recunoscut in bilant dupa scaderea pierderilor cumulate din depreciere; valoarea neta pe care o intreprindere estimeaza ca o va obtine pentru un activ la sfarsitul duratei de viata utila a acestuia dupa deducerea prealabila a costurilor de cesiune previzionate; suma pentru care un activ ar putea fi schimbat de buna voie intre doua parti aflate in cunostinta de cauza in cadrul unei tranzactii cu pretul determinat obiectiv.

25. Care dintre urmatoarele grupuri de utilizatori sunt interesati cu precadere de informatiile privind stabilitatea si profitabilitatea intreprinderii: a. angajatii; b. investitorii; c. furnizorii; d. clientii; e. publicul.

26. Care dintre urmatoarele grupuri de utilizatori sunt interesati cu precadere de informatiile privind continuitatea activitatii unei intreprinderi: a. b. c. d. e. angajatii; investitorii; creditorii financiari; clientii; guvernul.

27. O intreprindere trebuie sa-si intocmeasca situatiile sale financiare folosind contabilitatea de angajamente cu exceptia informatiilor privind: a. bilantul; b. contul de profit si pierdere; c. situatia modificarilor capitalului propriu; d. fluxurile de numerar; e. notele explicative.

a. b. c. d. e.

28. Una din modalitatile de mai jos nu poate fi retinuta pentru stingerea unei obligatii: inlocuirea unei datorii prin alta datorie; transferul altor active; transformarea datoriei in venituri; plata in numerar; transformarea datoriei in capital propriu.

29. In baza formularului de bilant din tara nostra, conform OMFP 1752/2005, subventiile pentru investitii apar: a. in categoria datoriilor ce trebuie platite intr-o perioada mai mica de 1 an; b. in categoria capitalurilor proprii; c. nu apar in bilant ci in contul de profit si pierdere; d. in categoria capitalurilor si subventiilor; e. in categoria veniturilor in avans.

30. Precizati care din urmatoarele afirmatii reprezinta definitia capitalurilor proprii conform Cadrului general IASB: a. capitalul social, rezervele si primele unei societati comerciale; b. interesele participative ale unei societati comerciale; c. capitalul social al unei societati comerciale; d. capitalul social si rezervele legale ale unei societati comerciale; e. interesul rezidual al actionarilor in activele unei societati comerciale dupa deducerea tuturor datoriilor sale.

a. b. c. d. e.

31. Respectarea principiului prudentei are relevanta in: alegerea metodelor si tratamentelor contabile; contabilizarea activelor si profiturilor probabile; contabilizarea amortizarilor si provizioanelor numai in prezenta profitului; permanentizarea metodelor si procedurilor contabile; asigurarea imaginii fidele privind rezultatul si pozitia financiara.

32. Intr-o economie inflationista crescatoare intre principiul costului istoric si principiul prevalentei exista o incompatibilitate caracterizata prin: a. costul istoric conduce la subevaluarea rezultatului exercitiului iar prudenta la supraevaluarea sa; b. intre cele doua principii nu exista incompatibilitati; c. costul istoric conduce la evaluarea reala a rezultatului exercitiului, in schimb prudenta denatureaza realitatea; d. costul istoric conduce la o evaluare reala, iar prudenta la o evaluare credibila; e. costul istoric conduce la o supraevaluare a rezultatului exercitiului iar prudenta la evaluarea sa rezonabila.

33. La o societate comerciala capitalul social este 5.000 lei, rezervele 1.000 lei, prime de capital 1.000 lei, numarul de actiuni 2.000. Se decide reducerea capitalului social prin rascumpararea si anularea a 30 % din numarul actiunilor emise, pretul de rascumparare al unei actiuni fiind de 2 lei/actiune. Care sunt sumele si inregistrarile corecte privind anularea actiunilor: a. 1 500 lei 1012 = 109 1 200 lei (7642) 1041 300 lei b. 1 500 lei 1011 = 109 1 200 lei (7642) 1041 300 lei c. 1 500 lei 1011 = 109 1 200 lei (7642) 1041 300 lei d. 1 500 lei 1012 = 109 1 200 lei 1068 300 lei e. 1 500 lei 1012 = 456 1 200 lei (7642) 1041 300 lei

34. La o societate comerciala capitalul social este 20.000 lei, rezervele 5.000 lei, subventiile pentru investitii 2.000 lei numarul de actiuni 1.000. Se procedeaza la majorarea capitalului social prin emiterea a 1.000 actiuni noi, la valoarea nominala 20 lei/actiune, egala cu pretul de emisiune. Care este valoarea contabila a unei actiuni inainte si dupa majorarea capitalului , marimea teoretica a DS-ului si raportul de paritate intre vechile si noile actiuni. VMC veche VMC noua DS Raport paritate a. 20 lei 22,50 lei 2,5 lei 2/1 b. 20 lei 10 lei 10 lei 1/1 c. 25 lei 45 lei 20 lei 1/2 d. 25 lei 22,50 lei 2,5 lei 1/1 e. 25 lei 10 lei 15 lei 1/2

35. La o societate comerciala capitalul social este de 150.000 lei, primele de emisiune 10.000 lei, rezervele 20.000 lei, subventiile pentru investitii 2.000 lei, numarul de actiuni 6.000 bucati. Se decide cresterea capitalului social prin incorporarea unei parti din rezervele existente in valoare de 20.000 lei pentru care se emit 2.000 de actiuni. In aceasta situatie care este valoarea matematica contabila veche si noua, marimea teoretica a DA-ului si formula contabila: VMC veche VMC noua DA a. 30 lei 22,5 lei 7,5 lei 20.000 lei 30 lei 20.000 lei 25 lei 20.000 lei 2,5 lei 106 = 22,5 lei 106 = 22,5 lei 106 = 30 lei 106 = 30 lei 106 = 1012 20.000 lei 7,5 lei 1011 20.000 lei 2,5 lei 1011 5 lei 1012 0 lei 1011 20.000 lei

b.

c.

d.

20.000 lei e. 30 lei 20.000 lei

20.000 lei

20.000 lei

36. Dispuneti de urmatoarele date: capital social subscris nevarsat 50.000 lei; capital social subscris varsat 10.000 lei; prime de emisiune 2.000 lei; prime de conversie a obligatiunilor in actiuni 1.000 lei; rezerve din reevaluare 9.000 lei; rezerve legale 6.000 lei; rezultat reportat (sold debitor) 8.000 lei; rezultatul exercitiului (sold creditor) 5.000 lei; repartizarea profitului 5.000 lei; subventii pentru investitii 3.000 lei. Conform OMFP 1752/2005, marimea capitalurilor proprii este: a. 70 000 lei b. 52 000 lei c. 68 000 lei d. 62 000 lei e. 55 000 lei

37. Dispuneti de urmatoarele date: capital social subscris nevarsat 50.000 lei; capital social subscris varsat 10.000 lei; prime de emisiune 2.000 lei; prime de conversie a obligatiunilor in actiuni 1.000 lei; rezerve din reevaluare 9.000 lei; rezerve legale 6.000 lei; rezultat reportat (sold creditor) 8.000 lei; rezultatul exercitiului (sold creditor) 15.000 lei; repartizarea profitului 5.000 lei; subventii pentru investitii 3.000 lei. Conform OMFP 1752/2005, marimea capitalurilor proprii este: a. 78 000 lei b. 52 000 lei c. 68 000 lei d. 62 000 lei e. 96 000 lei

38. Se rascumpara si anuleaza 1.000 de obligatiuni in conditiile: valoare nominala 2 lei/obligatiune; pret de cumparare 1,5 lei/obligatiune. Precizati care este formula contabila privind anularea obligatiunilor emise: a. 2 000 lei 161 = 505 1 500 lei 1012 500 lei b. 2 000 lei 161 = 505 1 500 lei 768 500 lei c. 2 000 lei 161 = 505 1 500 lei 1041 500 lei d. 1 500 lei 161 = 505 1 500 lei e. 2 000 lei 161 = 505 1 500 lei 169 500 lei

39. Situatia inainte de dubla marire a capitalului social se prezinta astfel: capital social 500.000 lei impartit in 10.000 de actiuni; rezerve 150.000 lei. Se decide cresterea capitalului social prin dubla marire astfel: faza I aporturi in numerar pentru care se emit 4.000 actiuni a 54,50 lei/actiune - pret de emisiune iar in faza a II-a incorporari de rezerve in valoare de 100.000 lei, pentru care se emit 2.000 de actiuni. Determinati marimile teoretice ale DA-ului si DS-ului. DA DS a. 4,75 lei 3 lei; b. 3 lei 7,75 lei; c. 7,75 lei 3 lei; d. 3 lei 4,75 lei; e. 4,5 lei 0 lei.

40. Dispuneti de urmatoarele date legate de un utilaj: in urma unei prime reevaluari sa inregistrat o diferenta pozitiva egala cu 9.000 lei; in urma celei de a doua reevaluari s-a inregistrat o diferenta negativa egala cu 11.000 lei; in urma celei de a treia reevaluari s-a inregistrat o diferenta pozitiva egala cu 6.000 lei. In conditiile aplicarii IAS 16 "Imobilizari corporale", cea de a treia reevaluare determina: a. o crestere a rezervei din reevaluare cu 4 000 lei; b. o crestere a rezervei din reevaluare cu 6 000 lei; c. o crestere a rezervei din reevaluare cu 6 000 lei si o cheltuiala de 2 000 lei; d. o crestere a rezervei din reevaluare cu 2 000 lei; e. o crestere a rezervei din reevaluare cu 4 000 lei si un venit de 2 000 lei care sa compenseze descresterea de valoare inregistrata anterior;

41. O societate comerciala achizitioneaza o linie de productie, cheltuielile legate de achizitie fiind: pretul de cumparare 45.000 lei; costuri de montaj 20.000 lei; cheltuieli de transport pana la locul de montare 10.000 lei; onorariile inginerilor care monteaza linia 7.000 lei. Intreprinderea estimeaza ca la terminarea productiei va efectua cheltuieli cu mutarea, demontarea si restaurarea amplasamentului in valoare de 18.000 lei. Inainte ca activul sa atinga parametrii planificati s-au inregistrat pierderi din exploatare in valoare de 6.000 lei. In conditiile aplicarii IAS 16 Imobilizari corporale care este costul de achizitie: a. 106 000 lei b. 100 000 lei c. 94 000 lei d. 82 000 lei e. 76 000 lei 42. Dispuneti de urmatoarele date legate de un utilaj: cost de achizitie 50.000 lei; durata de viata utila 10 ani; metoda de amortizare liniara. Prima reevaluare are loc dupa 3 ani, valoare justa 42.000 lei. A doua reevaluare are loc dupa 3 ani de la prima, valoare justa 16.000 lei. Conform IAS 16 Imobilizari corporale, cea de-a doua reevaluare determina: a. o crestere a rezervei din reevaluare cu 8 000 lei si o cheltuiala de 7 000 lei b. o scadere a rezervei din reevaluare cu 8 000 lei c. o scadere a rezervei din reevaluare cu 7 000 lei si un venit de 1 000 lei. d. o scadere a rezervei din reevaluare cu 7 000 lei si o cheltuiala de 1 000 lei. e. o crestere a rezervei din reevaluare cu 7 000 lei. 43. O societate comerciala achizitioneaza o cladire in baza facturii: pret de cumparare 50.000 lei; reducere comerciala 10 % (rabat), reducerea financiara 5 % (scont de decontare), TVA 19 %. In conditiile in care cladirea nu se receptioneaza si nu se pune in functiune pana la sfarsitul anului, care sunt inregistrarile contabile legate de achizitie: Nota : reducerile (comerciala si financiara) au fost acordate la facturare si se calculeaza in cascada a. 45 000 lei 231 = 404 53 122,50 lei 8 122,50 lei 4426 2 250 lei 404 = 767 2 250 lei b. 45 000 lei 212 = 404 50 872,50 lei 8 122,50 lei 4426 767 2 250 lei c. 42 750 lei 231 = 404 53 122,50 lei 8 122,50 lei 4426 d. 50 000 lei 212 = 404 59 500 lei 9 500 lei 4426 2 250 lei 404 = 767 2 250 lei e. 45 000 lei 231 = 401 53 122,50 lei 8 122,50 lei 4426

44. O societate achizitioneaza in anul N un utilaj la pretul de 70.000 lei, amortizat in 5 ani. Utilajul este pus in functiune pe data de 17 mai anul N si este amortizat degresiv, varianta AD1. Valoarea reziduala estimata la sfarsitul duratei de viata utila este de 15.000 lei. In conformitate cu IAS 16 Imobilizari corporale marimea amortizarii in primul an va fi de: a. 16 500 lei b. 12 250 lei c. 9 625 lei d. 6 417 lei e. 11 000 lei

45. O societate achizitioneaza si pune in functiune un utilaj pe data de 20 august anul N, durata de viata 5 ani. Factura de detaliu cuprinde: pret de cumparare 55.000 lei; rabat 1 %, remiza 2 %. In conditiile aplicarii metodei de amortizare degresive (AD1) care este valoarea amortizarii in primul an si formula corespunzatoare: Nota : reducerile comerciale (rabat, remiza si risturn) au fost acordate la facturare si se calculeaza in cascada a. 16 335 lei 6811 = 2813 16 335 lei b. 16 008,3 lei 6811 = 2813 16 008,3 lei c. 5 445 lei 6811 = 2813 5 445 lei d. 5 336,1 lei 6811 = 2813 5 336,1 lei e. 4 851 lei 6811 = 2813 4 851 lei

46. O societate comerciala detine un utilaj procurat in anul 1 la valoarea de 50.000 lei, amortizat liniar in 5 ani. La sfarsitul anului 3 se decide reevaluarea sa, valoarea justa stabilita 25.000 lei. In conditiile aplicarii IAS 16 Imobilizari corporale, ce inregistrari se efectueaza in anul 4: a. 12 500 lei 6811 = 2813 12 500 lei b. 12 500 lei 6811 = 2813 12 500 lei 10 000 lei 105 = 117 10 000 lei c. 10 000 lei 6811 = 2813 10 000 lei 10 000 lei 105 = 117 10 000 lei d. 12 500 lei 6811 = 2813 12 500 lei 2 500 lei 105 = 106 2 500 lei e. 12 500 lei 6811 = 2813 12 500 lei 12 500 lei 105 = 117 12 500 lei

47. Un utilaj are o valoare de intrare de 36.000 lei si o durata de amortizare de 5 ani, fiind intrat si pus in functiune pe data de 28.12.N. Aplicandu-i regimul de amortizare degresiv (AD1), in care an se va trece la valori anuale de amortizare egale (liniare) si la ce suma se ridica amortizarea: a. anul 4 6 000 lei b. anul 1 10 800 lei c. anul 5 5 600 lei d. anul 2 7 200 lei e. anul 3 5 880 lei

48. O societate comerciala scoate din functiune, ca urmare a vanzarii, o instalatie tehnologica a carei valoare contabila de intrare este de 150.000 lei. Durata normala de utilizare este 10 ani, durata consumata 9 ani. Achizitia instalatiei tehnologice a fost posibila ca urmare a subventiei pentru investitii primite, in suma de 100.000 lei. La scoaterea din gestiune a instalatiei tehnologice, in conditiile necapitalizarii nici unei parti din valoarea ramasa neamortizata, inregistrarile contabile corecte sunt: a. % = 2131 150.000 lei 2813 135.000 lei 6583 15.000 lei 131 = 7584 10.000 lei b. 2813 = 2131 150.000 lei 131 = 7584 15.000 lei % = 2813 6583 2131 150.000 lei 135.000 lei 15.000 lei

c.

d.

= 2131 150.000 lei 2813 135.000 lei 6583 15.000 lei 131 = 7584 15.000 lei 2131 135.000 lei 7584 10.000 lei

e.

2813 = 131

49. O societate comerciala dispune la sfarsitul exercitiului financiar N de constituirea unui provizion de 20.000 lei, avand in vedere eventuala pierdere a litigiului aflat pe rol la judecatorie. La sfarsitul exercitiului financiar N+1, se considera ca valoarea necesara de provizionat este de 25.000 lei. Inregistrarile contabile aferente exercitiilor financiare N si N+1 sunt urmatoarele : a. 6812 = 151 20.000 lei 6812 = 151 5.000 lei b. 6814 = 491 20.000 lei 6814 = 491 5.000 lei c. 151 = 7812 20.000 lei 151 = 7812 5.000 lei d. 491 = 7814 20.000 lei 491 = 7814 5.000 lei e. 6812 = 151 20.000 lei 151 = 7814 5.000 lei

50. O societate comerciala achizitioneaza o instalatie tehnologica in valoare de 100.000 lei. Se estimeaza ca valoarea cheltuielilor legate de demontarea si dezafectarea instalatiei tehnologice, la sfarsitul duratei de viata utila este de 5.000 lei, TVA 19%. Inregistrarea contabila corecta privind intrarea in gestiune a instalatiei tehnologice conform reglementarilor contabile romanesti (OMFP 1752/2005) este:

a. % 2131 4426 b. % 2131 4426 2131 c. % 2131 4426 d. % 2131 4426 6812 e. % 2131 4427

401

404

= =

1513 404

404

= =

1513 404

119.000 lei 100.000 lei 19.000 lei 119.000 lei 100.000 lei 19.000 lei 5.000 lei 119.000 lei 100.000 lei 19.000 lei 119.000 lei 100.000 lei 19.000 lei 5.000 lei 119.000 lei 100.000 lei 19.000 lei

51. Situatia inainte de cresterea capitalului se prezinta astfel: capital social 200.000 lei, impartit in 20.000 actiuni; rezerve 160.000 lei. Se decide cresterea capitalului social prin noi aporturi in numerar pentru care se emit 10.000 actiuni la un pret de emisiune de 12 lei/actiune. Care este valoarea matematica contabila noua a unei actiuni, marimea D.S.-ului, raportul actiuni vechi/actiuni noi si formula contabila ? a. Valoarea matematica = 16 lei/actiune D.S.- ul = 2 lei/actiune Raport actiuni = 2/1 456 = % 120.000 lei 1011 100.000 lei 1041 20.000 lei b. Valoarea matematica = 10,77 lei/actiune D.S.- ul = 7,23 lei/actiune Raport actiuni = 2/1 456 = 1012 120.000 lei c. Valoarea matematica = 18 lei/actiune D.S.- ul = 20 lei/actiune Raport actiuni = 2/1 456 = % 180.000 lei 1011 120.000 lei 1041 60.000 lei d. Valoarea matematica = 16 lei/actiune D.S.- ul = 2 lei/actiune Raport actiuni = 2/1 456 = 1012 100.000 lei e. Valoarea matematica = 18 lei/actiune D.S.- ul = 16 lei/actiune Raport actiuni = 2/1 456 = % 120.000 lei 1012 100.000 lei 1041 20.000 lei

52. Se transforma 30.000 obligatiuni in 12.000 actiuni. Valoarea nominala a unei obligatiuni este 1,5 lei/obligatiune. Valoarea nominala a unei actiuni este 2 lei/actiune. Indicati formula contabila corecta: a. 161 = % 60.000 lei 1012 12.000 lei 1041 48.000 lei b. 161 = % 30.000 lei 1012 24.000 lei 1041 6.000 lei c. 161 = % 45.000 lei 1012 24.000 lei 1044 21.000 lei d. 161 = % 30.000 lei 1012 24.000 lei 169 6.000 lei e. 161 = % 45.000 lei 1012 24.000 lei 1068 21.000 lei

53. Situatia inainte de dubla marire a capitalului se prezinta astfel: capital social 100.000 lei impartit in 10.000 actiuni; rezerve 80.000 lei. Se decide cresterea capitalului social prin dubla marire astfel: - in faza I: noi aporturi in numerar pentru care se emit 5.000 actiuni a 12 lei/actiune pret de emisiune; - in faza II: incorporarea de rezerve in suma de 10.000 lei pentru care se emit 1.000 actiuni. Marimile distincte ale D.S.-ului si D.A.-ului sunt: a. b. c. d. e. D.S. = 2 lei si D.A. = 1 leu; D.S. = 7,50 lei si D.A. = 4,50 lei; D.S. = 2 lei si D.A. = 2,50 lei; D.S. = 7,23 lei si D.A. = 3 lei; D.S. = 4,50 lei si D.A. = 7,50 lei.

54. O societate comerciala achizitioneaza pe data de 1 martie N un utilaj cu valoarea contabila de intrare de 24.000 lei, durata de viata utila 5 ani. In conditiile utilizarii metodei de amortizare accelerata si a limitei maxim legale de amortizare in primul an, care este marimea amortizarii in anul al II-lea de functionare? a. 12.000 lei; b. 3.000 lei; c. 4.500 lei; d. 3.500 lei; e. 5.000 lei.

55. Situatia inainte de cresterea capitalului se prezinta astfel: capital social 100.000 lei, impartit in 10.000 actiuni; rezerve 80.000 lei. Se decide cresterea capitalului social prin noi aporturi in numerar pentru care se emit 5.000 actiuni la un pret de emisiune de 12 lei/actiune. Care este valoarea matematica contabila noua a unei actiuni, marimea D.S.-ului, raportul actiuni vechi/actiuni noi si formula contabila ?

a. Valoarea matematica = 16 lei/actiune D.S.- ul = 2 lei/actiune Raport actiuni = 2/1 456 = % 60.000 lei 1012 50.000 lei 1041 10.000 lei b. Valoarea matematica = 16 lei/actiune D.S.- ul = 2 lei/actiune Raport actiuni = 2/1 456 = 1012 60.000 lei c. Valoarea matematica = 16 lei/actiune D.S.- ul = 2 lei/actiune Raport actiuni = 2/1 456 = % 60.000 lei 1011 50.000 lei 1041 10.000 lei d. Valoarea matematica = 16 lei/actiune D.S.- ul = 2 lei/actiune Raport actiuni = 2/1 456 = 1012 50.000 lei e. Valoarea matematica = 10,77 lei/actiune D.S.- ul = 7,23 lei/actiune Raport actiuni = 2/1 456 = 1012 50.000 lei

56. Se transforma 20.000 obligatiuni in 8.000 actiuni. Valoarea nominala a unei obligatiuni este 1 leu/obligatiune. Valoarea nominala a unei actiuni este 1,5 lei/actiune. Indicati formula contabila corecta: a. 161 = % 60.000 lei 1012 12.000 lei 1041 48.000 lei b. 161 = % 20.000 lei 1012 12.000 lei 1044 8.000 lei c. 161 = % 20.000 lei 1012 12.000 lei 1068 8.000 lei d. 161 = % 20.000 lei 1012 12.000 lei 169 8.000 lei e. 161 = % 20.000 lei 1013 12.000 lei 768 8.000 lei

57. Situatia inainte de dubla marire a capitalului se prezinta astfel: capital social 100.000 lei impartit in 10.000 actiuni; rezerve 80.000 lei. Se decide cresterea capitalului social prin dubla marire astfel: - in faza I: noi aporturi in numerar pentru care se emit 5.000 actiuni a 12 lei/actiune pret de emisiune; - in faza II: incorporarea de rezerve in suma de 50.000 lei pentru care se emit 5.000 actiuni. Marimile distincte ale D.S.-ului si D.A.-ului sunt:

a. b. c. d. e.

D.S. = 2 lei si D.A. = 4 lei; D.S. = 2 lei si D.A. = 3 lei; D.S. = 2 lei si D.A. = 0 lei; D.S. = 7,23 lei si D.A. = 1 leu; D.S. = 7,23 lei si D.A. = 3 lei.

58. O societate comerciala achizitioneaza pe data de 15 martie N un utilaj cu valoarea contabila de intrare de 36.000 lei, durata de viata utila 5 ani. In conditiile utilizarii metodei de amortizare accelerata si a limitei maxim legale de amortizare in primul an, care este marimea amortizarii in anul al II-lea de functionare ? a. 7.875 lei.; b. 4.500 lei; c. 3.375 lei; d. 18.000 lei; e. 11.250 lei.

59. O societate comerciala achizitioneaza la data 16.01 N un utilaj cu valoarea contabila de intrare de 24.000 lei, durata de amortizare 5 ani, metoda de amortizare degresiva varianta AD1 (fara influenta uzurii morale). Care este marimea amortizarii in primul an de functionare, numarul de ani in care se realizeaza amortizarea degresiva si numarul de ani care se realizeaza amortizare liniara ? a. 5.400 lei; 2 ani; 3 ani; b. 7.200 lei; 3 ani; 2 ani; c. 7.200 lei; 2 ani; 3 ani; d. 3.600 lei; 2 ani; 3 ani; e. 7.200 lei; 4 ani; 1 an.

60. Situatia inainte de cresterea capitalului social se prezinta astfel: capital social 100.000 lei format din 10.000 actiuni; rezerve 50.000 lei. Se decide cresterea capitalului social prin incorporari de rezerve in valoare de 20.000 lei pentru care se emit 2.000 de actiuni. Care este valoarea matematica contabila noua a actiuni, marimea DA-ului, raportul actiuni vechi/actiuni noi ? a. 12,50 lei/act., 2,5 lei, 5/1; b. 15 lei/act., 0 lei, 5/1; c. 12,50 lei/act., 2,5 lei, 1/5; d. 11,67 lei/act., 3,33 lei, 1/5; e. 15 lei/act., 2,5 lei, 1/5.

a. b. c. d. e.

61. Inregistrarea contabila de subscriere a actiunilor / partilor sociale este: 212 = 456 1011 = 1012 5121 = 456 456 = 1011 1011 = 456

62. Varsarea capitalului subscris in numerar prin depunere la banca in momentul constituirii unei intreprinderi se inregistreaza astfel: a. 5121 = 1011 b. 5121 = 1012 c. 5121 = 456 d. 5121 = 212 e. 456 = 5121

63. Cheltuielile de constituire pe seama contului de la banca se inregistreaza in contabilitate: a. 635 = 5121 b. 201 = 5121 c. 201 = 456 d. 5121 = 201 e. 5121 = 456

a. b. c. d. e.

64. Valoarea matematica contabila are formula: Capital social / Numar de actiuni Activ net contabil / Numar de actiuni Cresterea de capital social / Numar de actiuni Rezerve / Numar de actiuni Numar de actiuni vechi /Numar de actiuni noi

65. In situatia in care valoarea matematica contabila este mai mare decat valoarea nominala a unei actiuni, cresterea de capital social se inregistreaza contabil astfel: a. 5121 = % 1011 1041 b. 201 = % 1012 1041 c. 5121 = 1012 d. 456 = 1011 e. 456 = % 1011 1041

a. b. c. d. e.

66. Rambursarea capitalului social catre actionari/asociati se inregistreaza astfel: 1012 = 456 1012 = 1011 456 = 5121 456 = 1012 5121 = 456 67. In contabilitate, achizitionarea propriilor actiuni se inregistreaza: 109 = 1062 1012 = 109 109 = 1012 5121 = 109 109 = 5121

a. b. c. d. e.

68. Inregistrarea contabila privind incorporarea primelor in capitalul social si transferarea la rezerve este: a. 456 = 104 b. 1061 = 104 c. 456 = % 1012 1061 d. 104 = % 1012 1061 e. 104 = % 1012 1041

69. Daca la o instalatie tehnologica apare o rezerva din reevaluare are loc inregistrarea contabila: a. 2813 = 2131 b. 2131 = 105 c. 2131 = 2813 d. 105 = 2131 e. 2813 = 105

70. Inregistrarea privind acordarea de dividende in anii ce s-au incheiat cu pierderi este: a. 1062 = 502 b. 1068 = 457 c. 1061 = 457 d. 129 = 1061 e. 104 = 457

a. b. c. d. e.

71. Inregistrarea amortizarii unei constructii este: 6811 = 2812 6811 = 2813 2111 = 6811 6811 = 5121 5121 = 2812

72. Daca o societate primeste de la bugetul de stat suma de 10.000 lei drept compensatie pentru pierderile inregistrate ca urmare a efectuarii unor cheltuieli generate de evenimente extraordinare, aceasta va inregistra incasarea subventiei astfel: a. 131 = 7584 10.000 lei b. 445 = 771 10.000 lei c. 131 = 771 10.000 lei d. 5121 = 445 10.000 lei e. % = 445 11.900 lei 5121 10.000 lei 4426 1.900 lei

73.

Constituirea sau suplimentarea provizioanelor se contabilizeaza astfel:

a. b. c. d. e.

6812 151 6812 151 7812

= = = = =

151 7812 7812 6812 151

a. b. c. d. e.

74. Inregistrarea contabila privind plata dobanzii datorate la o societate este: 666 = 1681 161 = 5121 1681 = 5121 1681 = 666 5121 = 1681

75. O intreprindere achizitioneaza licenta privind folosirea unui program informatic, in valoare de 15.000 lei, TVA 19%. Care este inregistrarea contabila ? a. % = 401 17.850 lei 203 15.000 lei 4426 2.850 lei b. % = 404 17.850 lei 203 10.000 lei 4426 2.850 lei c. % = 401 17.850 lei 204 10.000 lei 4426 2.850 lei d. % = 404 17.850 lei 205 15.000 lei 4426 2.850 lei e. 4426 = 205 10.000 lei

a. b. c. d. e.

76. Inregistrarea contabila privind plus de inventar reprezentand un calculator este: 214 = 456 214 = 5121 214 = 131 5121 = 214 5121 = 131

77. Receptia si punerea in functiune a unei instalatii tehnologice realizata in regie proprie se inregistreaza astfel: a. 6452 = 4371 b. 2131 = 231 c. 2131 = 5121 d. 6452 = 2131 e. 5121 = 722 78. Inregistrarea imobilizarilor in curs din productie proprie pe baza bonului de predare-primire si a procesului-verbal de receptie este: a. 5121 = 231 b. 231 = 233 c. 231 = 722 d. 5121 = 722 e. 5121 = 722

79. Constituirea ajustarilor pentru deprecierea activelor necorporale se inregistreaza astfel: a. 6813 = 290 b. 280 = 290 c. 6813 = 280 d. 280 = 290 e. 290 = 6813

80. Dispuneti de urmatoarele date: valoarea contabila a unei constructii scoasa din functiune 6.000 lei, valoarea amortizata pana la scoaterea din functiune 3.600 lei, subansamblele recuperate din dezmembrare 800 lei, salariile ocazionate de dezmembrare 300 lei. Care este inregistrarea corecta a scoaterii din evidenta a constructiei: a. % = 213 6.000 lei 281 471 % 281 6583 % 281 6583 % 281 6583 % 281 1068 3.600 lei 2.400 lei = 212 6.000 lei 4.400 lei 1.600 lei 6.000 lei 3.600 lei 2.400 lei 6.000 lei 4.100 lei 1.900 lei 6.000 lei 3.600 lei 2.400 lei

b.

c.

212

d.

212

e.

212

81. Se achizitioneaza pe 30 august anul N o instalatie la costul de 700.000 lei, valoarea reziduala estimata 40.000 lei. Instalatia e amortizata liniar in 10 ani, incepand cu luna urmatoare datei achizitiei. La inceputul anului N + 2 se inlocuieste o piesa de schimb in valoare de 10.000 lei, ceea ce conduce la cresterea capacitatii de productie si a duratei de viata utila ramasa la 10 ani. Conform IAS 16 Imobilizari corporale, marimea amortizarii in anul N + 2 este: a. 58.200 lei b. 62.200 lei c. 77.500 lei d. 61.200 lei e. 76.500 lei

82. O societate achizitioneaza in anul N un utilaj la pretul de 70.000 lei amortizat in 5 ani. Utilajul este pus in functiune pe data de 17 mai anul N si este amortizat degresiv, varianta AD1 (fara uzura morala) incepand cu luna urmatoare datei punerii in functiune. Valoarea reziduala estimata la sfarsitul duratei de viata utila este de 15.000 lei. In conformitate cu IAS 16 Imobilizari corporale, marimea amortizarii in primul an va fi de: a. 16.500 lei b. 12.250 lei c. 9.625 lei d. 6.417 lei e. 11.000 lei

83. SC RAMO SA, in perioada N, incepe lucrarile pentru realizarea unei cladiri in regie proprie. Cladirea va fi data in functiune in cursul perioadei N+1, iar cheltuielile efectuate pe parcursul celor doua perioade sunt: in exercitiul N de 70.000 lei; in exercitiul N+1 de 30.000 lei. Inregistrarea receptiei cladirii in cursul perioadei N+1 se face prin formula contabila: a. 212 = % 100.000 lei 231 30.000 lei 722 70.000 lei b. 6xx = 722 100.000 lei 212 = 231 100.000 lei c. 212 = 722 100.000 lei d. 212 = % 100.000 lei 231 70.000 lei 722 30.000 lei e. 212 = 231 100.000 lei

84. SC ILI SA, achizitioneaza si pune in functiune, in cursul lunii decembrie 2005, o instalatie in valoare contabila de intrare de 80.000 lei, amortizabila in 5ani. Instalatia este finantata in proportie de 75% din resurse proprii si 25% din subventii guvernamentale (de la bugetul de stat). Metoda de amortizare utilizata de societate este degresiva (AD1). Sa se stabileasca operatiile contabile inregistrate in anul 2007. a. 6811 = 2813 24.000 lei 131 = 7584 6.000 lei b. 6811 = 2813 24.000 lei 131 = 7584 18.000 lei c. 6811 = 2813 16.800 lei 131 = 7584 12.600 lei d. 6811 = 2813 12.600 lei 131 = 7584 4.200 lei e. 6811 = 2813 16.800 lei 131 = 7584 4.200 lei

85. O societate comerciala detine o instalatie procurata in anul N-1, luna decembrie, la valoarea de 100.000 lei; amortizata degresiv (varianta AD1) in 10 ani. La sfarsitul anului N+3 se decide reevaluarea sa, valoarea justa stabilita 54.960 lei. Conform metodei actualizarii valoarii nete, conform IAS 16 Imobilizari corporale, inregistrarile contabile sunt: a. 2131 = 105 54.960 lei b. 2813 = 2131 100.000 lei 2131 = 105 54.960 lei c. 2813 = 2131 54.960 lei 2131 = 105 45.040 lei d. 2131 = 105 14.000 lei e. 2813 = 2131 59.040 lei 2131 = 105 14.000 lei

86. SC PLAY SA emite un imprumut obligatar in urmatoarele conditii: numarul de obligatiuni 20.000 titluri; valoarea nominala 100 lei/obligatiune; valoarea de emisiune 90 lei/obligatiune; valoarea de rambursare 120 lei/obligatiune; durata creditului 5 ani, cu rambursare integrala la expirarea scadentei; rata dobanzi 20%/an. Cum se inregistreaza subscrierea (varsarea) obligatiunilor si dobanda (cuponul) aferenta primului serviciu?

a. % 461 169 666 b. % 461 169 666 c. 461 666 d. % 461 169 666 e. % 461 169 6868 666

161

= =

1681 161

= = = =

1681 161 1681 161

= =

1681 161

= =

169 1681

2.400.000 lei 1.800.000 lei 600.000 lei 480.000 lei 2.000.000 lei 1.800.000 lei 200.000 lei 400.000 lei 2.400.000 lei 400.000 lei 2.400.000 lei 1.800.000 lei 600.000 lei 400.000 lei 2.400.000 lei 1.800.000 lei 600.000 lei 120.000 lei 400.000 lei

87. SC PLAY SA emite un imprumut obligatar in urmatoarele conditii: numarul de ogligatiuni 20.000 titluri; valoarea nominala 100 lei/obligatiune; valoarea de emisiune 90 lei/obligatiune; valoarea de rambursare 120 lei/obligatiune, durata creditului 5 ani, cu rambursare integrala la expirarea scadentei, rata dobanzii 20%/an. Cum se inregistreaza incasarea prin banca a obligatiunilor subscrise si amortizarea primelor privind rambursarea obligatiunilor in primul serviciu? a. 5121 = 461 2.000.000 lei 6868 = 169 120.000 lei b. 5121 = 461 1.800.000 lei 6868 = 169 120.000 lei c. 5121 = 461 2.400.000 lei 6868 = 1681 400.000 lei d. 5121 = 461 1.800.000 lei 666 = 169 120.000 lei e. 5121 = 461 2.000.000 lei 6868 = 169 40.000 lei

88. SC PLAY SA emite un imprumut obligatar in urmatoarele conditii: numarul de obligatiuni 20.000 titluri; valoarea nominala 100 lei/obligatiune; valoarea de emisiune 90 lei/obligatiune; valoarea de rambursare 120 lei/obligatiune; durata creditului 5 ani, cu rambursare integrala la expirarea scadentei; rata dobanzi 20%/an. Dupa 3 ani imprumutul este rambursat prin rascumparare de pe piata de capital; pretul de rascumparare 110 lei/obligatiune. Cum se inregistreaza in contabilitate rambursarea prin anularea obligatiunilor? a. % = 505 2.200.000 lei 161 2.000.000 lei 668 200.000 lei b. % = 505 2.200.000 lei 161 1.800.000 lei 668 400.000 lei c. 161 = % 2.400.000 lei 505 2.200.000 lei

d. 161

e. 161

766 % 505 768 % 505 768

200.000 lei 2.400.000 lei 2.200.000 lei 200.000 lei 2.000.000 lei 1.800.000 lei 200.000 lei

89. Valoarea recuperabila a unui activ, potrivit IAS 36 Deprecierea activelor, reprezinta: a. valoarea care se poate obtine prin utilizarea continua a activului, inclusiv valoarea reziduala; b. pretul net de vanzare al activului; c. costul istoric actualizat al activului; d. maximul dintre pretul net de vanzare al activului si valoarea lui de utilizare; e. maximul dintre pretul de vanzare al activului si valoarea lui de utilizare.

90. Un activ identificabil, in stare de utilizare continua, are valoarea contabila de 2.200 lei, valoarea de utilizare de 1.800 lei si pretul de vanzare net de 1.500 lei. Care este valoarea recuperabila a activului respectiv, potrivit IAS 36 Deprecierea activelor? a. 2.200 lei b. 4.000 lei c. 1.800 lei d. 1.500 lei e. nu se poate stabili.

91. Un activ identificabil, in stare de utilizare continua, are valoarea contabila de 2.200 lei, valoarea de utilizare de 1.800 lei si petul de vanzare net de 1.500 lei. Care va fi pierderea din depreciere ce trebuie recunoscuta ca o cheltuiala, conform IAS 36 Deprecierea activelor? a. 700 lei b. 300 lei c. 400 lei + cheltuilile cu vanzarea d. 400 lei e. nu se poate stabili.

92. SC RAMO SA achizitioneaza un echipament tehnologic pe 12 mai N pentru care a facut urmatoarele cheltuieli: - pret net factura furnizorului 30.000 lei; - cheltuieli de transport 1.000 lei; - taxe vamale 800 lei; - comision vamal 200 lei; - TVA platita in vama 6.080 lei; - cheltuieli de montaj si punere in functiune 6.000 lei. Montajul si punerea in functiune a durat 4 luni. Instalatia are o durata de utilizare de 10 ani si o valoare reziduala de 3.000 lei, iar cheltuielile pentru dezafectare recunoscute printr-un proviziona de riscuri si cheltuieli sunt estimate la 1.000 lei. Metoda de amortizare utilizata liniara. Sa se stabileasca conform IAS 16 Imobilizari corporale urmatoarele:

Costul istoric Valoarea amortizabila Cheltuieli cu amortizarea in anul N a. b. c. d. e. 45.080 lei 39.000 lei 39.000 lei 38.000 lei 38.000 lei 42.080 lei 36.000 lei 39.000 lei 35.000 lei 34.000 lei 1.052 lei 900 lei 975 lei 875 lei 850 lei

93. Conform IAS 16 Imobilizari corporale, un bun economic care este recunoscut ca un activ trebuie masurat initial: a. la valoarea din factura furnizorului; b. la valoarea de inventar; c. la valoarea reziduala; d. la costul sau; e. la valoarea de amortizare.

94. Cheltuielile ulterioare aferente unui activ recunoscut ca o imobilizare corporala sunt, potrivit IAS 16 Imobilizari corporale: a. trecute pe cheltuieli; b. adaugate valorii contabile a activului, numai daca se estimeaza ca intreprinderea va obtine beneficii economice suplimentare fata de performanta initiala; in celelalte cazuri se inregistreaza in cheltuieli; c. inregistrate in valoarea de intrare a activului; d. constituirea unui provizion pentru deprecieri; e. inregistrate pe cheltuielile cu amortizarea.

95. In care din situatiile de mai jos se gaseste Cadrul contabil IASB? a. stabileste tratamentele contabile de baza pentru intocmirea situatiilor financiare; b. constituie un standard international de contabilitate (raportare financiara); c. stabileste conceptele ce stau la baza intocmirii si prezentarii situatiilor financiare pentru utilizatorii externi; d. are prioritate in fata oricarui standard international de contabilitate (raportare financiara); e. nu se poate face o legatura intre cadrul contabil IASB si conceptele aplicate in elaborarea si prezentarea situatiilor financiare pentru utilizatorii externi.

96. Potrivit Cadrului contabil general IASB, doua criterii stau la baza recunoasterii elementelor in situatiile financiare: a. transferarea dreptului de proprietate si controlul resurselor; b. probabilitatea realizarii unor beneficii economice viitoare si credibilitatea evaluarii; c. evaluarea la valoarea actualizata si cresterea capitalului; d. costul istoric si valoarea realizabila; e. credibilitatea evaluarii si transferarea dreptului de proprietate:

97. La o societate comerciala, capitalul social este de 50.000 lei, rezervele 5.000 lei, numarul de actiuni 2.000. Se hotaraste reducerea capitalului social prin rascumpararea si anularea a 20% din numarul de actiuni emise. Pretul de rascumparare este de 30 lei/actiune. Cum se inregistreaza in contabilitate aceasta operatiune?

a. 109 (502) 1012 b. 109 (502) % 1012 1068 c. % 1012 1068 d. % 1012 1068 e. % 1012 1068 456

= = = =

5121 109 (502) 5121 109 (502)

109 (502)

5121

456

5121

12.000 lei 12.000 lei 12.000 lei 12.000 lei 10.000 lei 2.000 lei 12.000 lei 10.000 lei 2.000 lei 12.000 lei 10.000 lei 2.000 lei 12.000 lei 10.000 lei 2.000 lei 12.000 lei

98. In conformitate cu legislatia din Romania, una din metodele (regimurile) de amortizare de mai jos nu este admisa: a. metoda de amortizare liniara; b. metoda de amortizare degresiva; c. metoda de amortizare progresiva; d. metoda de amortizare accelerata; e. metoda de amortizare in functie de cantitatile (unitatile) produse (cunoscuta si sub denumirea metoda amortizarii variabile sau proportionale cu volumul activitatii)

99. Bilantul contabil permite cunoasterea urmatoarelor elemente: capital social: subscris varsat 10.000 lei si subscris nevarsat 2.000 lei; prime de capital 3.000 lei; rezerve din reevaluare 5.000 lei; rezerve legale 1.500 lei; actiuni proprii detinute 500: pierdere neacoperita reportata 2.500 lei; profit curent 6.000 lei; repartizarea profitului 2.500 lei; imprumuturi din emisiunea de obligatiuni 8.000 lei. Sa se determine valorea capitalurilor proprii conform cu OMFP 1752/2005. a. 20.000 lei; b. 22.000 lei; c. 30.000 lei; d. 28.000 lei; e. 22.500 lei. 100. Unde se gasesc inregistrate in structura si continutul formularului de bilant conform OMFP 1752/2005, valoarea subventiilor pentru investitii? a. in valoarea capitalurilor proprii: b. in valoarea imobilzarilor corporale; c. in valoarea imobilizarilor necorporale; d. in structura veniturilor in avans; e. in valoarea datoriilor ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de 1 an. 101. Cum se inregistreaza dobanzile anuale aferente creantelor imobilizate? = 766 85.000 lei; = 767 85.000 lei; = 763 85.000 lei; = 768 85.000 lei; = 758 85.000 lei.

a. b. c. d. e.

267 267 267 267 267

102. SC ILI SA detine o constructie in proprietate avand o valoare contabila de intrare de 2.000.000 lei, durata de utilizare 25 ani, metoda de amortizare liniara. SC ILI SA inchiriaza constructia unei intreprinderi pe o perioada de 3 ani. Chiriasul cu acordul proprietarului realizeaza lucrari de modernizare a constructiei in suma de 100.000 lei, pe care le amortizeaza liniar pe perioada contractului in proportie de 50%. Stiind ca dupa expirarea contractului de inchiriere durata de utilizare ramasa este de 20 ani sa se stabileasca inregistrarile contabile facute de proprietarul constructiei la expirarea contractului de inchiriere si inregistrarea anuitatii amortizarii in anul urmator. a. % = 404 59.500 lei 212 50.000 lei 4426 9.500 lei 6811 = 2812 80.000 lei b. % = 404 59.500 lei 212 50.000 lei 4426 9.500 lei 212 = 2812 50.000 lei c. % = 404 59.500 lei 212 50.000 lei 4426 9.500 lei 212 = 2812 50.000 lei 6811 = 2812 80.000 lei d. % = 404 59.500 lei 212 50.000 lei 4426 9.500 lei 212 = 2812 50.000 lei 6811 = 2812 82.500 lei e. % = 404 119.000 lei 212 100.000 lei 4426 19.000 lei 6811 = 2812 82.500 lei 212 = 2812 50.000 lei 103. Situatia inainte de cresterea capitalului social se prezinta astfel: capital social 100.000 lei impartit in 10.000 actiuni; rezerve 80.000 lei. Se decide cresterea capitalului social prin noi aporturi in numerar pentru care se emit 5.000 de actiuni la un pret de emisiune de 12 lei actiune. Care este valoarea matematica contabila noua a unei actiuni, marimea DS-ului, raportul actiuni vechi/actiuni noi si formula contabila? a. Valoarea matematica 16 lei/act. DS-ul 2 lei Raport actiuni 2/1 456 = % 60.000 1011 50.000 1041 10.000 b. Valoarea matematica 16 lei/act. DS-ul 2 lei Raport actiuni 2/1 456 = 1011 60.000 c. Valoarea matematica 10,77 lei/act. DS-ul 7,23 lei Raport actiuni 2/1 456 = % 60.000 1011 50.000 1041 10.000

d.

e.

Valoarea matematica 16 lei/act. DS-ul 2 lei Raport actiuni 1/2 456 = 1011 50.000 Valoarea matematica 10,77 lei/act. DS-ul 7,23 lei Raport actiuni 2/1 456 = 1012 50.000

104. Se transforma 20.000 de obligatiuni in 8.000 actiuni. Valoarea nominala a unei obligatiuni este de 1 leu/obligatiune. Valoarea nominala a unei actiuni este de 1,5 lei/actiune. Indicati formula contabila corecta: a. 161 = % 1012 b. 161 = % 1011 % 1012 % 1012 % 1012

c.

161

d.

161

e.

161

20.000 lei 12.000 lei 1044 8.000 lei 20.000 lei 12.000 lei 1044 8.000 lei 20.000 lei 12.000 lei 1068 8.000 lei 20.000 lei 12.000 lei 169 8.000 lei 20.000 lei 12.000 lei 768 8.000 lei

105. O societate comerciala a obtinut la 1 august anul N un imprumut pe termen lung de 1.000.000 lei la o rata a dobanzii de 15% rambursabil in 6 ani la scadenta unica. Care este formula contabila de inregistrare a dobanzii in anul de contractare a imprumutului, stiind ca durata anului luat in calcul este de 360 zile. a. 666 = 1621 150.000 lei 1621 = 1682 87.500 lei b. 666 = 1621 150.000 lei 1621 = 1682 62.500 lei c. 666 = 1682 150.000 lei d. 666 = 1682 62.500 lei e. 666 = 1682 87.500 lei 106. Situatia inainte de dubla marire a capitalului social se prezinta astfel: capital social 100.000 lei impartit in 10.000 actiuni; rezerve 80.000 lei. Se decide cresterea capitalului social prin dubla marire astfel: in faza I noi aporturi in numerar pentru care se emit 5.000 de actiuni 12 lei/actiune pret de emisiune; in faza a II-a incorporare de rezerve in suma de 10.000 lei pentru care se emit 1.000 de actiuni. Marimile distincte ale DS-ului si DA-ului sunt: DS-ul DA-ul

a. b. c. d. e.

2 lei 1 leu; 2 lei 3 lei; 2 lei 0 lei; 7,23 lei 1 leu; 7,23 lei 3 lei.

107. O societate comerciala achizitioneaza pe data de 15 martie N un utilaj cu valoare contabila de intrare de 36.000 lei, durata de viata utila 5 ani. In conditiile utilizarii metodei de amortizare accelerata si a limitei maxim legale de amortizare in primul an, care este marimea amortizarii in anul al II-lea de functionare? a. 7.875 lei; b. 4.500 lei; c. 3.375 lei; d. 18.000 lei; e. 11.250 lei.

108. O societate comerciala procedeaza la vanzarea unei cladiri cu o valoare contabila de 100.000 lei, cu o durata de viata utila de 100 de ani, durata efectiv consumata 60 ani. Pretul de vanzare, inclusiv TVA 95.200 lei, TVA 19%, metoda de amortizare folosita: metoda liniara. Care sunt inregistrarile contabile corecte privind vanzarea cladirii? a. 461 = % 95.200 lei 7583 80.000 lei 4427 15.200 lei % = 212 100.000 lei 2812 60.000 lei 6583 40.000 lei b. 411 = % 95.200 lei 7583 80.000 lei 4427 15.200 lei % = 212 100.000 lei 2812 60.000 lei 6583 40.000 lei c. 411 = % 95.200 lei 7583 80.000 lei 4427 15.200 lei 2812 = 212 100.000 lei d. 7583 = 212 15.200 lei 6583 = 2812 100.000 lei 461 = % 110.400 lei 7583 95.200 lei 4427 15.200 lei % = 212 100.000 lei 2812 60.000 lei 471 40.000 lei

e.

109. In cursul exercitiului N o societate a angajat un proces juridic impotriva unui client in valoare de 10.234 lei, TVA 19% inclus. Ea estimeaza ca pentru a face fata acestui proces trebuie constituit un provizion; probabilitatea de pierdere a procesului 75%. Cum se inregistreaza in contabilitate?

a. b. c. d. e.

6812 6814 658 6812 6814

= = = = =

1511 491 1511 1511 491

6.450 lei; 6.450 lei; 6.450 lei; 7.675 lei; 7.675 lei.

110. Conform Cadrului contabil IASB, un activ reprezinta: a. resursa controlata de catre intreprindere ca rezultat al unor evenimente prezente si de la care se asteapta sa genereze in prezent beneficii economice pentru intreprindere; b. resursa controlata de catre intreprindere ca rezultat al unor evenimente trecute si de la care se asteapta sa genereze beneficii economice viitoare pentru intreprindere si al carui cost poate fii evaluat in mod credibil; c. resursa controlata de catre intreprindere ca rezultat al unor evenimente prezente si de la care se asteapta sa genereze beneficii economice viitoare pentru intreprindere; d. resursa controlata de catre intreprindere ca rezultat al unor evenimente trecute si de la care se asteapta sa genereze beneficii economice prezente pentru intreprindere; e. resursa controlata de catre intreprindere ca rezultat al unor evenimente trecute.

a.

b.

c.

d. e.

111. Conform Cadrului contabil IASB, o datorie reprezinta: obligatie actuala a intreprinderii ce decurge din evenimente actuale si prin decontarea careia se asteapta sa rezulte o iesire de resurse care incorporeaza beneficii economice; obligatie actuala a intreprinderii ce decurge din evenimente trecute si prin decontarea careia se asteapta sa rezulte o iesire de resurse care incorporeaza beneficii economice; obligatie actuala a intreprinderii ce decurge din evenimente trecute si prin decontarea careia se asteapta sa rezulte o intrare de resurse care incorporeaza beneficii economice; obligatie actuala a intreprinderii ce decurge din evenimente trecute si prin decontarea careia se asteapta sa rezulte o iesire de resurse; obligatie actuala a intreprinderii.

112. O societate comerciala achizitioneaza la data de 01.01.N un utilaj cu valoarea contabila de intrare de 24.000 lei, durata de amortizare 5 ani, metoda de amortizare degresiva (fara influenta uzurii morale). Care este marimea amortizarii in primul an de functionare, numarul de ani in care se realizeaza amortizarea degresiva si numarul de ani in care se realizeaza amortizarea liniara? a. 5.400 lei; 2 ani; 3 ani; b. 7.200 lei; 3 ani; 2 ani; c. 7.200 lei; 2 ani; 3 ani; d. 3.600 lei; 2 ani; 3 ani; e. 7.200 lei; 4 ani; 1 an.

113. Conform Cadrului contabil IASB, veniturile reprezinta: a. cresteri ale beneficiilor economice inregistrate pe parcursul perioadei contabile, sub forma de intrari sau cresteri ale activelor sau descresteri ale datoriilor, care se concretizeaza in cresteri ale capitalului propriu; b. cresteri ale beneficiilor economice inregistrate pe parcursul perioadei contabile, sub forma de iesiri sau descresteri ale activelor sau cresteri ale datoriilor, care se concretizeaza in scaderi ale capitalului propriu, altele decat cele rezultate din distribuirea catre actionari; c. cresteri ale beneficiilor economice inregistrate pe parcursul perioadei contabile, sub forma de intrari sau cresteri ale activelor, care se concretizeaza in cresteri ale capitalului propriu, altele decat cele rezultate din contributii ale actionarilor; d. diminuari ale beneficiilor economice inregistrate pe parcursul perioadei contabile, sub forma de iesiri sau scaderi ale activelor sau cresteri ale datoriilor, care se concretizeaza in cresteri ale capitalului propriu, altele decat cele rezultate din distribuirea catre actionari; e. cresteri ale beneficiilor economice inregistrate pe parcursul perioadei contabile, sub forma de intrari sau cresteri ale activelor sau descresteri ale datoriilor, care se concretizeaza in cresteri ale capitalului propriu, altele decat cele rezultate din contributii ale actionarilor.

114. Conform Cadrului contabil IASB, cheltuielile reprezinta: a. diminuari ale beneficiilor economice inregistrate pe parcursul perioadei contabile, sub forma de iesiri sau scaderi ale valorii activelor sau cresteri ale datoriilor, care se concretizeaza in reduceri ale capitalului propriu; b. diminuari ale beneficiilor economice inregistrate pe parcursul perioadei contabile, sub forma de iesiri sau scaderi ale valorii activelor sau cresteri ale datoriilor, care se concretizeaza in reduceri ale capitalului propriu, altele decat cele rezultate din distribuirea acestora catre actionari; c. diminuari ale beneficiilor economice inregistrate pe parcursul perioadei contabile, sub forma de iesiri sau scaderi ale valorii activelor sau cresteri ale datoriilor; d. diminuari ale beneficiilor economice inregistrate pe parcursul perioadei contabile, sub forma de intrari sau cresteri ale valorii activelor sau descresteri ale datoriilor, care se concretizeaza in cresteri ale capitalului propriu, altele decat cele rezultate din contributii ale actionarilor; e. cresteri ale beneficiilor economice inregistrate pe parcursul perioadei contabile, sub forma de iesiri sau scaderi ale valorii activelor sau cresteri ale datoriilor, care se concretizeaza in reduceri ale capitalului propriu, altele decat cele rezultate din distribuirea acestora catre actionari.

115. Situatia inainte de cresterea capitalului social se prezinta astfel: capital social 100.000 lei impartit in 10.000 actiuni; rezerve 80.000 lei. Se decide cresterea capitalului social prin noi aporturi in numerar, pentru care se emit 5.000 de actiuni, la un pret de emisiune de 12 lei actiune. Care este valoarea matematica contabila noua a unei actiuni, marimea DS-ului, raportul actiuni vechi/actiuni noi si formula contabila? a. Valoarea matematica 16 lei/act. DS-ul 2 lei Raport actiuni 2/1 456 = % 60.000 1011 50.000 1041 10.000

b.

c.

d.

e.

Valoarea matematica 16 lei/act. DS-ul 2 lei Raport actiuni 2/1 456 = 1011 60.000 Valoarea matematica 10,77 lei/act. DS-ul 7,23 lei Raport actiuni 2/1 456 = % 60.000 1011 50.000 1041 10.000 Valoarea matematica 16 lei/act. DS-ul 2 lei Raport actiuni 1/2 456 = 1011 50.000 Valoarea matematica 10,77 lei/act. DS-ul 7,23 lei Raport actiuni 2/1 456 = 1012 50.000

116. Conform Cadrului contabil IASB, diverse baze de evaluare sunt utilizate in situatiile financiare in combinatii variate. Ele sunt urmatoarele: a. costul istoric, costul curent, valoarea realizabila; b. costul istoric, costul curent, valoarea actualizata; c. costul istoric, costul curent; d. costul istoric, costul curent, valoarea realizabila, valoarea actualizata, valoarea amortizabila; e. costul istoric, costul curent, valoarea realizabila, valoarea actualizata.

a. b. c. d. e.

117. Urmatoarea definitie de mai jos reprezinta una din bazele de evaluare. Care? costul curent; valoarea realizabila; costul istoric; valoarea actualizata; nici una. Costul de origine evaluat, masurat si inregistrat la intrarea activelor si crearea datoriilor.

118. O societate comerciala a obtinut la 01.07.N un imprumut pe termen lung de 100.000 lei, la o rata a dobanzii de 20%. Care este formula contabila de inregistrare a dobanzii in anul N, stiind ca la calculul dobanzii anul are 360 de zile si luna 30 de zile? a. 666 = 1682 10.000 lei; b. 666 = 1682 20.000 lei; c. 666 = 1621 20.000 lei; 1621 = 1682 10.000 lei; d. 666 = 1621 9.918 lei; e. 666 = 1621 20.000 lei; 1621 = 1682 9.918 lei.

119. O societate comerciala achizitioneaza la data de 20.02.N un utilaj cu valoarea contabila de intrare de 52.500 lei. Durata de viata utila este de 10 ani. In conditiile utilizarii metodei de amortizare accelerate si a limitei maxim admise, inregistrarea contabila a amortizarii in anul N este: a. 6811 = 2813 26.250 lei; b. 6811 = 2813 21.875 lei; c. 6811 = 2813 5.250 lei; d. 6812 = 2813 21.875 lei; e. 6812 = 2813 26.250 lei.

120. O societate comerciala vinde un mijloc de transport, care are o valoare contabila de 135.000 lei si o durata de viata utila de 10 ani. La data vanzarii durata de viata utila efectiv consumata este de 9 ani. Metoda de amortizare folosita: liniara. Pretul obtinut din vanzarea mijlocului de transport este de 9.520 lei, inclusiv TVA 19%. Ce inregistrari se efectueaza cu ocazia vanzarii mijlocului de transport? a. 4111 = % 9.520 lei 7583 8.000 lei 4427 1.520 lei % = 2131 135.000 lei 2813 121.500 lei 6583 13.500 lei b. 4111 = % 9.520 lei 7583 8.000 lei 4427 1.520 lei 2813 = 2131 135.000 lei c. 461 = % 9.520 lei 7583 8.000 lei 4427 1.520 lei 6583 = 2131 135.000 lei d. 461 = % 9.520 lei 7583 8.000 lei 4427 1.520 lei % = 2131 135.000 lei 2813 121.500 lei 6583 13.500 lei e. 4111 = % 9.520 lei 758 8.000 lei 7727 1.520 lei % = 2131 135.000 lei 2813 121.500 lei 658 13.500 lei

a. b. c. d. e.

121. Urmatoarea definitie de mai jos reprezinta una din bazele de evaluare. Care? costul istoric; valoarea realizabila; valoarea actualizata; nici una; costul curent. Valoarea pe care intreprinderea ar primi-o /ar plati-o daca ar vinde azi in mod normal activul sau ar achita datoriile.

a. b. c. d. e.

122. Urmatoarea definitie de mai jos reprezinta una din bazele de evaluare. Care? costul curent; nici una; valoarea actualizata; valoarea realizabila; costul istoric. Costul pe care intreprinderea il accepta pentru a dobandi, la nivelul valorii actuale, un bun similar cu cel delimitat ca obiect al evaluarii.

123. Se transforma 10.000 de obligatiuni in 5.000 actiuni. Valoarea nominala a unei obligatiuni este de 1 leu/obligatiune. Valoarea nominala a unei actiuni este de 1,8 lei/actiune. Indicati formula contabila corecta: a. 161 = % 1011 b. 161 =

c.

161

d.

161

e.

161

10.000 lei 9.000 lei 1044 1.000 lei % 10.000 lei 1012 9.000 lei 1044 1.000 lei % 10.000 lei 1012 9.000 lei 1068 1.000 lei % 10.000 lei 1012 9.000 lei 169 1.000 lei % 10.000 lei 1012 9.000 lei 1061 1.000 lei

124. O societate comerciala dispune la sfarsitul exercitiului financiar N de constituirea unui provizion de 10.000 lei, avand in vedere eventuala pierdere a litigiului aflat pe rol la judecatorie. La sfarsitul exercitiului financiar N+1, se considera ca valoarea necesara de provizionat este de 5.000 lei. Inregistrarile contabile aferente exercitiilor financiare N si N+1 sunt urmatoarele: a. 6812 = 1511 10.000 lei 1511 = 7812 5.000 lei b. 6814 = 491 10.000 lei 491 = 7814 5.000 lei c. 6812 = 1511 10.000 lei 6812 = 1511 5.000 lei d. 7812 = 1511 10.000 lei 1511 = 6812 5.000 lei e. 7814 = 491 10.000 lei 491 = 6814 5.000 lei

125. O societate comerciala achizitioneaza o instalatie tehnologica in valoare de 120.000 lei. Cheltuielile efectuate pentru transportul si montarea instalatiei tehnologice (consemnate separat in factura) sunt de 5.000 lei, respectiv 2.000 lei, TVA 19%. Inregistrarea contabila corecta privind intrarea in gestiune a instalatiei tehnologice este: a. % = 401 151.130 lei 2131 120.000 lei 624 5.000 lei 628 2.000 lei 4426 24.130 lei

b.

% = 2131 4426 % = 2131 4426 = 2131 624 628 4426 = 2131 628 4426

404

151.130 lei 127.000 lei 24.130 lei 151.130 lei 127.000 lei 24.130 lei 151.130 lei 120.000 lei 5.000 lei 2.000 lei 24.130 lei 151.130 lei 120.000 lei 7.000 lei 24.130 lei

c.

401

d.

404

e.

404

126. In vederea stabilirii valorii amortizabile a unui activ corporal conform normelor contabile internationale (IAS 16) o societate dispune de urmatoarele date si informatii: valoarea de intrare: 50.000 lei; valoarea reziduala: 5.000 lei; durata de viata utila: 5 ani. Valoarea amortizabila este: a. 50.000 lei; b. 45.000 lei; c. 55.000 lei; d. 25.000 lei; e. 75.000 lei.

a. b. c. d. e.

127. Urmatoarea definitie de mai jos reprezinta una din bazele de evaluare. Care? costul istoric; costul curent; valoarea realizabila; nici una; valoarea actualizata. Reprezinta o estimare la timpul prezent a valorii in functie de fluxul de beneficii viitoare ce apar in desfasurarea normala a activitatii, adica aducerea la zi a unei valori care devine disponibila mai tarziu.

128. Suma la care poate fi tranzactionat un activ sau decontata o datorie de buna voie, intre parti aflate in cunostinta de cauza, in cadrul unei tranzactii in care pretul este determinat obiectiv, reprezinta: a. valoarea actualizata; b. valoarea realizabila; c. costul istoric; d. valoarea justa (reala sau corecta); e. costul curent.

129. O societate comerciala scoate din functiune o instalatie tehnologica ca urmare a vanzarii, a carei valoare contabila de intrare este de 150.000 lei. Durata normala de utilizare este de 10 ani, iar durata consumata este de 9 ani. La data scoaterii din functiune, instalatia tehnologica era amortizata (metoda amortizarii liniare) in proportie de 90%. Achizitia instalatiei tehnologice a fost posibila ca urmare a subventiei pentru investitii primite, in suma de 100.000 lei. La scoaterea din gestiune a instalatiei tehnologice, in conditiile necapitalizarii nici unei parti din valoarea ramasa neamortizata, inregistrarile contabile corecte sunt: a. % = 2131 150.000 lei 2813 135.000 lei 6583 15.000 lei 131 = 7584 10.000 lei b. 2813 = 131 % = 2813 6583 % = 2813 6583 131 2813 = 131 2131 150.000 lei 7584 15.000 lei 2131 150.000 lei 135.000 lei 15.000 lei

c.

d.

2131

150.000 lei 135.000 lei 15.000 lei 7584 15.000 lei

e.

2131 135.000 lei 7584 10.000 lei

a. b. c. d. e.

130. Una din afirmatiile de mai jos nu reprezinta o regula si forma de evaluare: evaluarea la intrare; evaluarea la iesire; evaluarea la inventar; evaluarea la bilant; evaluarea la amortizare.

131. Stingerea unei obligati se poate face in mai multe moduri. Unele din afirmatiile (modurile) de mai jos sunt false. 1) plata de numerar; 2) transferul altor active; 3) prestarea de serviciu; 4) inlocuirea acelei obligatii cu alta; 5) transformarea obligatiei in capital propriu; 6) renuntarea de catre creditor la drepturile sale; 7) transformarea obligatiei in venit; 8) vanzarea obligatiei; 9) incasarea de numerar in urma strangerii obligatiei; 10) o intrare de resurse care incorporeaza beneficii economice. Care este combinatia adevarata (nu contine afirmatii false)? a. 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 7 + 8 + 9 + 10; b. 1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 10; c. 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6; d. 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10; e. 7 + 8 + 9 + 10.

132. O societate comerciala contracteaza la data 01.09.N un imprumut pe termen lung in valoare de 80.000 lei, la o rata a dobanzii de 15%. Care este formula contabila de inregistrare a dobanzii in anul N, stiind ca la calculul dobanzii anul are 360 de zile si luna are 30 zile? a. 666 = 1682 6.674 lei; b. 666 = 1682 12.000 lei; c. 666 = 1621 12.000 lei; 1621 = 1682 6.674 lei; d. 666 = 1682 4.000 lei; e. 666 = 1621 12.000 lei; 1621 = 1682 5.326 lei. 133. O societate comerciala achizitioneaza la data de 25.09.N un mijloc de transport, valoarea contabila a acestuia fiind de 120.000 lei. Durata de viata utila este de 5 ani. In conditiile utilizarii metodei de amortizare liniare, inregistrarea contabila a amortizarii in anul N este: a. 6812 = 2813 6.000 lei; b. 6811 = 2813 6.000 lei; c. 6812 = 2813 24.000 lei; d. 6811 = 2813 24.000 lei; e. 6811 = 2813 30.000 lei. 134. O societate comerciala vinde o instalatie tehnologica, care are o valoare contabila de 140.000 lei si o durata de viata utila de 9 ani. La data vanzarii, durata de viata utila efectiv consumata este de 7 ani. Metoda de amortizare folosita: accelerata (in primul an s-a amortizat 40% din valoarea de intrare a instalatiei tehnologice). Pretul obtinut din vanzarea instalatiei tehnologice este de 10.000 lei (fara TVA). TVA 19%. Ce inregistrari se efectueaza cu ocazia vanzarii instalatiei tehnologice? a. 461 = % 11.900 lei 7583 10.000 lei 4427 1.900 lei 6583 = 2131 140.000 lei b. 4111 = % 11.900 lei 758 10.000 lei 4427 1.900 lei % = 2131 140.000 lei 2813 119.000 lei 658 21.000 lei c. 4111 = % 11.900 lei 7583 10.000 lei 4427 1.900 lei % = 2131 140.000 lei 2813 119.000 lei 6583 21.000 lei d. 4111 = % 11.900 lei 7583 9.000 lei 4427 2.900 lei % = 2131 140.000 lei 2813 119.000 lei 6583 21.000 lei e. 461 = % 11.900 lei 7583 10.000 lei 4427 1.900 lei % = 2131 140.000 lei 2813 119.000 lei 6583 21.000 lei

135. Recunoasterea in bilant a unui element atunci cand acesta: face posibila intrarea in intreprindere a unui beneficiu economic viitor; are un cont sau o valoare determinata in mod credibil. Reprezinta: a. recunoasterea datoriilor; b. recunoasterea cheltuielilor; c. recunoasterea veniturilor; d. recunoasterea activelor; e. recunoasterea capitalurilor proprii.

136. Recunoasterea in bilant a unui element atunci cand acesta: face posibila iesirea de resurse, purtatoare de beneficii economice viitoare, ca urmare a lichidarii unei datorii prezente; aceasta este evaluata in mod credibil. Reprezinta: a. recunoasterea datoriilor; b. recunoasterea cheltuielilor; c. recunoasterea veniturilor; d. recunoasterea activelor; e. recunoasterea capitalurilor proprii.

137. O societate comerciala dispune la sfarsitul exercitiului financiar N de constituirea unui provizion de 20.000 lei, avand in vedere eventuala pierdere a litigiului aflat pe rol la judecatorie. La sfarsitul exercitiului financiar N+1, se considera ca valoarea necesara de provizionat este de 25.000 lei. Inregistrarile contabile aferente exercitiilor financiare N si N+1 sunt urmatoarele: a. 6812 = 1511 20.000 lei 6812 = 1511 5.000 lei b. 6814 = 6814 = 1511 = 1511 = 491 1511 491 491 20.000 lei 5.000 lei

c.

7812 20.000 lei = 7812 5.000 lei 7814 20.000 lei = 7814 5.000 lei = 7812 5.000 lei

d.

491

e.

6812

1511

20.000 lei

138. O societate comerciala achizitioneaza o instalatie tehnologica in valoare de 100.000 lei. Se estimeaza ca valoarea cheltuielilor legate de demontarea si dezafectarea instalatiei tehnologice, la sfarsitul duratei de viata utila, este de 5.000 lei, TVA 19%. Inregistrarea contabila corecta privind intrarea in gestiune a instalatiei tehnologice conform reglementarilor contabile romanesti conforme cu directivele europene (OMFP 1752/2005) este: a. % = 401 119.000 lei 2131 100.000 lei 4426 19.000 lei 6812 = 1513 5.000 lei

b.

% 2131 4426

404

2131 c. % 2131 4426 =

= 401

119.000 lei 100.000 lei 19.000 lei 1513 5.000 lei 119.000 lei 100.000 lei 19.000 lei 401 5.000 lei 119.000 lei 100.000 lei 19.000 lei 124.000 lei 105.000 lei 19.950 lei

2131 d. % = 2131 4426 % = 2131 4427

= 404

e.

404

139. In vederea stabilirii valorii amortizabile a unei instalatii tehnologice se dispune de urmatoarele date si informatii: valoarea de intrare: 90.000 lei; valoarea reziduala: 15.000 lei; durata de viata utila: 10 ani. Valoarea amortizabila conform normelor contabile internationale (IAS 16) este: a. 105.000 lei; b. 15.000 lei; c. 90.000 lei; d. 75.000 lei; e. 80.000 lei.

140. Recunoasterea in contul de profit si pierdere a unui element atunci cand acesta: duce la o crestere a beneficiilor economice viitoare prin cresterea unui activ sau diminuarea unei datorii; modificarea aceasta poate fi evaluata in mod credibil. Reprezinta: a. recunoasterea datoriilor; b. recunoasterea cheltuielilor; c. recunoasterea veniturilor; d. recunoasterea activelor; e. recunoasterea capitalurilor proprii.

141. Recunoasterea in contul de profit si pierdere a unui element atunci cand acesta: duce la o scadere a beneficiilor economice viitoare prin scaderea unui activ sau cresterea unei datorii; modificarea aceasta poate fi evaluata in mod credibil. Reprezinta: a. recunoasterea datoriilor; b. recunoasterea cheltuielilor; c. recunoasterea veniturilor; d. recunoasterea activelor; e. recunoasterea capitalurilor proprii.

142. Dispuneti de urmatoarele date legate de un utilaj: in urma unei prime reevaluari, s-a inregistrat o diferenta pozitiva egala cu 9.000 lei; in urma celei de a doua reevaluari, s-a inregistrat o diferenta negativa egala cu 11.000 lei; in urma celei de a treia reevaluari, s-a inregistrat o diferenta pozitiva egala cu 6.000 lei. In conditiile aplicarii IAS 16 Imobilizari corporale, cea de a treia reevaluare determina: a. o crestere a rezervei din reevaluare cu 4.000 lei; b. o crestere a rezervei din reevaluare cu 6.000 lei; c. o crestere a rezervei din reevaluare cu 6.000 lei si o cheltuiala de 2.000 lei; d. o crestere a rezervei din reevaluare cu 2.000 lei; e. o crestere a rezervei din reevaluare cu 4.000 lei si un venit de 2.000 lei, care sa compenseze descresterea de valoare inregistrata anterior. 143. O societate comerciala achizitioneaza o cladire in baza facturii: pret de cumparare 50.000 lei; reducere comerciala 10 % (rabat), scontul de decontare 5 %, TVA 19 %. In conditiile in care cladirea nu se receptioneaza si nu se pune in functiune pana la sfarsitul anului, care sunt inregistrarile contabile legate de achizitie? Reducerile (comerciala si financiara) se calculeaza in cascada. a. 45.000 lei 231 = 404 53.122,50 lei 8.122,50 lei 4426 2.250 lei 404 = 767 2.250 lei b. 8.122,50 lei c. 8.122,50 lei d. 9.500 lei 2.250 lei e. 8.122,50 lei 4426 4426 404 4426 50.000 lei = 767 212 = 404 59.500 lei 4426 45.000 lei = 767 42.750 lei 212 = 2.250 lei 231 = 404 50.872,50 lei

404

53.122,50 lei

2.250 lei 231 = 401 53.122,50 lei

45.000 lei

a. b. c. d. e.

144. Unul din urmatoarele active de mai jos nu este considerat ca activ curent: stocurile vandute; stocurile cumparate; creantele comerciale; titlurile de plasament care se asteapta sa fie realizate in 12 luni de la data bilantului; titlurile de plasament care se asteapta sa fie realizate intr-o perioada ce depaseste 12 luni de la data bilantului.

145. Care din datoriile de mai jos nu reprezinta o datorie curenta? a. datoriile comerciale exigibile in mai putin de 12 luni de la data bilantului; b. datoriile comerciale exigibile in mai mult de 12 luni de la data bilantului, care fac parte din fondul de rulment utilizat in ciclul normal de exploatare a activitatii; c. datoriile catre angajati exigibile in mai putin de 12 luni de la data bilantului; d. datoriile catre angajati exigibile in mai mult de 12 luni de la data bilantului, care fac parte din fondul de rulment utilizat in ciclul normal de exploatare a activitatii; e. datoriile purtatoare de dobanda prin care se finanteaza fondul de rulment pe termen lung si nu sunt exigibile in 12 luni.

146. O societate comerciala procedeaza la vanzarea unei cladiri cu o valoare contabila de 100.000 lei, cu o durata de viata utila de 100 de ani, durata efectiv consumata este de 60 ani. Pretul de vanzare, inclusiv TVA 11.900 lei, TVA19%, metoda de amortizare folosita: metoda liniara. Care sunt inregistrarile contabile corecte privind vanzarea cladirii? a. 461 = % 11.900 lei 7583 10.000 lei 4427 1.900 lei % = 212 100.000 lei 2812 60.000 lei 6583 40.000 lei b. 461 = % 14.161 lei 7583 11.900 lei 4427 2.261 lei 212 100.000 lei 60.000 lei 40.000 lei % 11.900 lei 7583 10.000 lei 4427 1.900 lei 212 100.000 lei 60.000 lei 40.000 lei % 14.161 lei 7583 11.900 lei 4427 2.261 lei 212 100.000 lei 60.000 lei 40.000 lei % 11.900 lei 7583 10.000 lei 4427 1.900 lei 212 100.000 lei

% 2812 6583 c. 4111

% 2812 6583 d. 4111

% = 2812 6583 e. 461 =

2812

147. In baza formularului de cont de profit si pierdere din tara noastra, conform OMFP 1752/2005, veniturile din exploatare sunt egale cu: a. productia vanduta +/ variatia stocurilor + productia imobilizata; b. cifra de afaceri neta variatia stocurilor + productia imobilizata + alte venituri din exploatare; c. cifra de afaceri neta variatia stocurilor + productia imobilizata; d. cifra de afaceri neta variatia stocurilor productie imobilizata + alte venituri din exploatare; e. productia vanduta + venituri din vanzarea marfurilor variatia stocurilor + productia imobilizata.

148. Conform IAS 16 Imobilizari corporale, valoarea amortizata reprezinta: a. costul activului sau o alta valoare substituita costului in situatiile financiare din care s-a scazut valoarea justa;

b. costul activului sau o alta valoare substituita costului in situatiile financiare din care s-a scazut valoarea reziduala; c. costul activului sau o alta valoare substituita costului in situatiile financiare din care s-a scazut pierderea din depreciere; d. costul activului sau o alta valoare substituita costului in situatiile financiare; e. suma la care poate fi tranzactionat un activ sau decontata o datorie de buna voie, intre parti in cadrul unei tranzactii in care pretul este estimat a se obtine. 149. Conform IAS 16 Imobilizari corporale amortizarea reprezinta: a. alocarea sistematica a valori contabile a unui activ pe intreaga sa durata de viata utila; b. alocarea sistematica a valorii juste a unui activ pe intreaga sa durata de viata utila; c. alocarea sistematica a costului unui activ pe intreaga sa durata de viata utila; d. alocarea sistematica a valorii nete a unui activ pe intreaga sa durata de viata; e. alocarea sistematica a valorii amortizabile a unui activ pe intreaga sa durata de viata utila. 150. Care din urmatoarele elemente nu se includ in costul de achizitie al unui calculator? A) pretul de cumparare al calculatorului; B) cheltuielile de instalare; C) onorariile inginerilor; D) costul repararii tastaturii care a fost stricata in timpul instalarii; E) costul ajustarilor sistemului electronic pe parcursul primei luni de utilizare. Alegeti varianta corecta de raspuns: a. B si D; b. C si D; c. A si E; d. D si E; e. A, B si C. 151. Conform IAS 16 Imobilizari corporale, valoarea contabila a unui activ reprezinta: a. valoarea la care activul este recunoscut in bilant dupa scaderea amortizarii acumulate pana la acea data; b. valoarea la care activul este recunoscut in bilant dupa scaderea amortizarii acumulate pana la acea data, precum si a pierderilor acumulate din depreciere; c. valoarea la care activul este recunoscut in bilant dupa scaderea pierderilor cumulate din depreciere; d. valoarea neta pe care o intreprindere estimeaza ca o va obtine pentru un activ la sfarsitul duratei de viata utila a acestuia, dupa deducerea prealabila a costurilor de cesiune previzionate; e. suma pentru care un activ ar putea fi schimbat de buna voie intre doua parti aflate in cunostinta de cauza, in cadrul unei tranzactii cu pretul determinat obiectiv. 152. Indicati care dintre urmatoarele afirmatii reprezinta definitia capitalurilor proprii conform codului general IASB: a. capitalul social al unei societati comerciale; b. capitalul social si rezervele unei societati comerciale; c. interesele participative a unei societati comerciale; d. interesul rezidual al actionarilor in activele unei societati comerciale dupa deducerea tuturor datoriilor sale; e. capitalul social, rezervele si primele unei societati comerciale.

153. Unul din conceptele de baza definit de cadrul contabil IASB este cel al contabilitatii de angajament. Care din elementele enumerate mai jos nu este propriu contabilitatii de angajament? a. inregistrarea creantelor si datoriilor cu ocazia nasterii lor; b. tranzactiile si evenimentele sunt recunoscute cand apar; c. cheltuielile sunt recunoscute in contul de profit si pierdere pe baza unei asocieri (corelari) intre costurile suportate si obtinerea unor elemente specifice de venit; d. delimitarea ca structura contabila distincta a operatiilor de inchidere a exercitiului financiar; e. tranzactiile si evenimentele sunt recunoscute pe masura ce numerarul sau echivalentele acestuia sunt incasate sau platite.

154. Se achizitioneaza o linie tehnologica pentru extractia petrolului in urmatoarele conditii: pret de cumparare 150.000 lei; comision vamal 2.000 lei; cheltuieli cu proiectul de amplasare 30.000 lei; cheltuieli de transport pe parcurs intern 9.000 lei; cheltuieli reprezentand pierderi la punerea in functiune 18.000 lei. Nefunctionand la parametrii proiectati se schimba o piesa in valoare de 5.000 lei inainte de inceperea functionarii; reducerea comerciala primita 1.000 lei. Costul de achizitie conform IAS 16 Imobilizari corporale este: a. 191.000 lei; b. 190.000 lei; c. 209.000 lei; d. 194.000 lei; e. 195.000 lei.

155. O societate comerciala vinde un mijloc de transport, care are o valoare contabila de 135.000 lei si o durata de viata utila de 10 ani. La data vanzarii durata de viata utila efectiv consumata este de 9 ani. Metoda de amortizare folosita: liniara. Pretul obtinut din vanzarea mijlocului de transport este de 9.520 lei, inclusiv TVA 19%. Ce inregistrari se efectueaza cu ocazia vanzarii mijlocului de transport? a. 461 = % 9.520 lei 7583 8.000 lei 4427 1.520 lei 6583 = 2131 135.000 lei b. 4111 = % 9.520 lei 758 8.000 lei 4427 1.520 lei 2131 135.000 lei 121.500 lei 13.500 lei % 9.520 lei 7583 8.000 lei 4427 1.520 lei 2131 135.000 lei % 9.520 lei 7583 8.000 lei 4427 1.520 lei 2131 135.000 lei 121.500 lei 13.500 lei

c.

% 2813 658 4111

2813 d. 4111

= =

% 2813 6583

e.

461

% 2813 6583

% 9.520 lei 7583 8.000 lei 4427 1.520 lei 2131 135.000 lei 121.500 lei 13.500 lei

156. . O societate achizitioneaza si pune in functiune un utilaj pe data de 20 august anul N, durata de viata 5 ani. Factura de detaliu cuprinde: pret de cumparare 55.000 lei; rabat 1 %, remiza 2 %. In conditiile aplicarii metodei de amortizare degresive (AD1), care este valoarea amortizarii in primul an si formula corespunzatoare: a. 16.335 lei 6811 = 2813 16.335 lei b. c. d. e. 16.008,30 lei 6811 = 5.445 lei 5.336,10 lei 4.851 lei 6811 6811 = = = 2813 16.008,30 lei 5.445 lei

2813 2813

5.336,10 lei 4.851 lei

6811

2813

157. Cheltuielile de constituire pe seama contului de la banca se inregistreaza in contabilitate: a. 635 = 5121 b. 201 = 5121 c. 201 = 456 d. 5121 = 201 e. 5121 = 456 158. . In cursul exercitiului N, societatea X procedeaza la productia unei cladiri pentru nevoi proprii; la sfarsitul exercitiului cheltuielile implicite de investitie sunt de 80.000 lei. La 30 iunie N+1, investitia materiala este finalizata si receptionata, costul ei total de productie fiind de 125.000 lei. Inregistrarea contabila la receptia imobilizarii este: a. 212 = % 125.000 lei 231 80.000 lei 722 45.000 lei b. c. d. 231 212 212 = 212 = = 722 = = 231 231 80.000 lei 45.000 lei

80.000 lei 231 45.000 lei 125.000 lei

e.

212

722

159. In vederea stabilirii valorii amortizabile a unui activ corporal, o societate dispune de urmatoarele date si informatii: valoarea de intrare: 50.000 lei; valoarea reziduala: 5.000 lei; durata de viata utila: 5 ani. Valoarea amortizabila conform normelor contabile internationale (IAS 16) este:

a. b. c. d. e.

5.000 lei; 25.000 lei; 75.000 lei; 50.000 lei; 45.000 lei.

160. O societate comerciala detine un utilaj care are valoarea contabila de 125.000 lei. Durata de viata utila, 10 ani. In conditiile amortizarii utilajului, utilizand metoda de amortizare degresiva (fara influenta uzurii morale), marimea amortizarii in anul al doilea de viata utila, numarul de ani in care se realizeaza amortizarea degresiva si numarul de ani in care se realizeaza amortizarea liniara sunt: a. 20.000 lei 6 ani 4 ani; b. 25.000 lei 5 ani 5 ani; c. 20.000 lei 4 ani 6 ani; d. 20.000 lei 5 ani 5 ani; e. 25.000 lei 4 ani 6 ani.

161. Conform IAS 16 Imobilizari corporale, in cazul in care valoarea contabila a unui activ este majorata ca urmare a unei reevaluari, aceasta majorare este inregistrata: a. direct in creditul conturilor de capitaluri proprii sub titlul de Rezerve din reevaluare; b. direct ca un venit; c. direct ca un venit in masura in care majorarea compenseaza o descrestere din reevaluarea aceluiasi activ recunoscuta anterior ca o cheltuiala; d. direct ca un venit in masura in care majorarea compenseaza o descrestere din reevaluarea aceluiasi activ; e. direct in rezultatul exercitiului. Alegeti varianta corecta de raspuns: a) A si D; b) A si C; c) A; d) E; e) C si D.

162. O societate comerciala detine o instalatie procurata in anul N la valoarea de 50.000 lei, amortizata liniar in 5 ani. La sfarsitul anului N+2 se decide reevaluarea sa, valoarea justa stabilita 25.000 lei. In conditiile aplicarii metodei actualizarii valorii brute, conform IAS 16, inregistrarile contabile sunt: a. 213 = 105 12.500 lei b. 213 = 105 25.000 lei c. 281 = 231 30.000 lei 231 = 105 5.000 lei d. 231 = 105 12.500 lei 105 = 281 30.000 lei e. 213 = 105 12.500 lei 105 = 281 7.500 lei

163. Conform IAS 16 Imobilizari corporale, in cazul in care valoarea contabila a unui activ este diminuata ca rezultat al unei reevaluari, aceasta diminuare trebuie recunoscuta:

A. ca o cheltuiala; B. scazuta direct din surplusul din reevaluare corespunzator aceluiasi activ in masura in care diminuarea nu depaseste valoarea inregistrata anterior ca surplus din reevaluare; C. in debitul conturilor de capitaluri proprii sub titlul de Rezerve din reevaluare; D. scazuta direct din surplusul din reevaluare corespunzator altui activ; E. inclusa in rezultatul exercitiului. Alegeti varianta corecta de raspuns: a. b. c. d. e. B si C; C si D; E; A si B; B si E.

164. O societate comerciala vinde o instalatie tehnologica, care are o valoare contabila de 140.000 lei si o durata de viata utila de 9 ani. La data vanzarii, durata de viata utila efectiv consumata este de 7 ani. Metoda de amortizare folosita: accelerata (in primul an s-a amortizat 40% din valoarea de intrare a instalatiei tehnologice). Pretul obtinut din vanzarea instalatiei tehnologice este de 10.000 lei (fara TVA), TVA 19%. Ce inregistrari se efectueaza cu ocazia vanzarii instalatiei tehnologice? a. 461 = % 11.900 lei 7583 10.000 lei 4427 1.900 lei 6583 = 2131 140.000 lei b. 4111 = % 11.900 lei 758 10.000 lei 4427 1.900 lei 2131 140.000 lei 119.000 lei 21.000 lei 11.900 lei 7583 10.000 lei 4427 1.900 lei 2131 140.000 lei 119.000 lei 21.000 lei 11.900 lei 7583 9.000 lei 4427 2.900 lei 2131 140.000 lei 119.000 lei 21.000 lei 11.900 lei 7583 10.000 lei 4427 1.900 lei 2131 140.000 lei 119.000 lei 21.000 lei

% 2813 658 c. 4111 =

% 2813 6583 d. 4111 =

% 2813 6583 e. 461 =

% 2813 6583

165. O societate comerciala achizitioneaza o instalatie tehnologica in valoare de 100.000 lei. Se estimeaza ca valoarea cheltuielilor legate de demontarea si dezafectarea instalatiei tehnologice, la sfarsitul duratei de viata utila este de 5.000 lei, TVA 19%. Inregistrarea contabila corecta privind intrarea in gestiune a instalatiei tehnologice conform reglementarilor contabile romanesti conforme cu directivele europene (OMFP 1752/2005) este: a. % = 404 119.000 lei 2131 100.000 lei 4426 19.000 lei 6812 = 1513 5.000 lei b. % = 404 119.000 lei 2131 100.000 lei 4426 19.000 lei c. % = 401 119.000 lei 2131 100.000 lei 4426 19.000 lei d. % = 404 119.000 lei 2131 100.000 lei 4426 19.000 lei 2131 = 1513 5.000 lei e. % = 404 124.000 lei 2131 105.000 lei 4426 19.950 lei

166. . O societate comerciala achizitioneaza o linie de productie, cheltuielile legate de achizitie fiind: pretul de cumparare 45.000 lei; costuri de montaj 20.000 lei; cheltuieli de transport pana la locul de montare 10.000 lei; onorariile inginerilor care monteaza linia 7.000 lei. Intreprinderea estimeaza ca la terminarea productiei va efectua cheltuieli cu mutarea, demontarea si restaurarea amplasamentului in valoare de 18.000 lei. Inainte ca activul sa atinga parametrii planificati, s-au inregistrat pierderi din exploatare in valoare de 6.000 lei. In conditiile aplicarii IAS 16 Imobilizari corporale, care este costul de achizitie? a. 106.000 lei; b. 100.000 lei; c. 94.000 lei; d. 82.000 lei; e. 76.000 lei.

167. Un producator de televizoare ofera garantie la momentul vanzarii bunurilor. Conform termenilor contractului de vanzare producatorul se obliga sa remedieze defectele ce apar intr-o perioada de 12 luni de la data bilantului. Daca sunt probabile doar defecte minore, costurile cu reparatiile vor fi de 4.000 lei, iar daca sunt majore de 40.000 lei. Pe baza informatiilor trecute, intreprinderea estimeaza ca in anul N, 75% din bunurile vandute nu vor avea defecte, 10% vor avea defecte minore si 15% defecte majore. In anul N+1 expira perioada de garantie a produselor vandute si nu s-au produs defectiuni care sa impuna remedieri. Care sunt inregistrarile contabile aferente anului N+1? a. 1512 = 7812 6.400 lei; b. 6812 = 1512 6.000 lei; c. 1512 = 7812 6.000 lei; d. 6812 = 1512 6.000 lei; 1512 = 7812 400 lei; e. 1512 = 7588 6.400 lei.

COMPLETARE 1. Capitalul social se evalueaza in contabilitate la valoarea ____________, care este reprezentata de sumele evidentiate pe __________ sau _________ sociale. 2. Actiunile sunt inscrisuri care dau dreptul ______________ acestora de a participa la constituirea ________________ unei intreprinderi, acestia devenind _______________ ai acesteia. 3. Cheltuielile de _____________ sunt efectuate de catre fondatorii intreprinderii societare si constau in cheltuielile de inregistrare a intrepriderii ca persoana ____________, cheltuieli cu emiterea si vanzarea de _____________. 4. Pe parcursul functionarii unei intreprinderi societare, capitalul _________ poate fi majorat prin utilizarea uneia dintre urmatoarele modalitati: aporturi in _____________ si/sau in _____________, operatiuni interne, dubla marire si conversia ________________ in actiuni. 5. Stabilirea pretului de ____________ sub valoarea matematica contabila a vechilor actiuni presupune ca actionarii vechi care nu participa la ______________ sa fie protejati impotriva inregistrarii de _______________. 6. Dreptul de subscriere reprezinta ___________ de valoare negociabile a caror valoare se determina ca diferenta intre _________ veche si ________ noua a unei actiuni. (introduceti numai initialele acolo unde e cazul) 7. Cresterea capitalului social prin dubla marire se realizeaza prin capitalizarea ____________, primelor de __________ sau _______________ din reevaluare si aporturi in __________ . 8. Rezervele sunt _____________ constituite de o intreprindere in vederea asigurarii unor masuri de _____________ impotriva eventualelor pierderi. 9. ____________ exercitiului poate imbraca fie forma _____________ atunci cand veniturile au o valoare totala mai mare decat valoarea totala a cheltuielilor, fie forma ____________ in situatia inversa. 10. Imprumuturile din emisiunea de _______________ reprezinta datorii externe create prin vanzarea de titluri de valoare cu venit _______ catre terte persoane fizice sau __________. 11. Activele______________ sunt definite ca fiind active identificabile nemonetar, fara suport material, detinute in vederea utilizarii in procesul de ___________, furnizarii de bunuri sau servicii, inchirierii acestora ____________ sau pentru nevoi administrative. 12. Fondul comercial reprezinta o imobilizare _______________ care reprezinta orice exces al costului de achizitie peste interesul celui care achizitioneaza la valoarea _________ a activelor si datoriilor achizitionate la data tranzactiei de schimb. 13. Gruparea activelor corporale in conturi sintetice si ________________, in functie de natura lor dau o imagine fidela asupra structurii acestora in cadrul intreprinderii, datele si informatiile furnizate de __________________ reprezentand factori importanti in analiza pozitiei intreprinderii, luarea deciziilor manageriale care sa conduca la eficientizarea _______________ si indeplinirea obiectivelor intreprinderii.

14. Activele corporale in curs reprezinta investitii ________________ efectuate in regie proprie sau in antrepriza, care se efectueaza la costul de ____________ sau costul de ____________, reprezentand pretul de deviz al investitiei 15. Amortizarea reprezinta operatia de alocare sistematica a valorii ______________ a unui _________ de-a lungul duratei sale de ________. 16. Metoda amortizarii ___________ presupune includerea uniforma in cheltuielile de _____________ a unor sume fixe, stabilite _____________ cu numarul de ani ai duratei de viata a activului amortizabil. 17. Metoda amortizarii accelerate consta in includerea, in __________ an de functionare, in cheltuielile de _____________, a unei amortizari anuale de pana la ____ % din valoarea amortizabila. 18. Creantele imobilizate reprezinta valori economice de ____________ concretizate in ____________ acordate pe termen mediu si lung.

S-ar putea să vă placă și