Sunteți pe pagina 1din 11

coala cu clasele I-VIII Veti Jude ul Satu Mare

Concurs na ional de proiecte Nonviolen a n mediul colar Trgu Mure 2011

Motto:
"Lupt tor e numai acela, care lupt cu sine"
(C.Drummond de Andrade)

Echipa de proiect:

1.Flore Patrick, clasa a VIII a 2.Vila Kristina, clasa a VIII a 3.Toth Gabriela, clasa a VI a 4.Duciuc Ioana, clasa a V a

Coordonator de proiect: Tnde L udat consilier proiecte programe educative

edi ia a cincea 2010/2011

Parteneri:

C.J.R.A.E. Reprezentat prin: Crstea Snziana

I.S.J. Satu Mare Reprezentat prin: Inspector educativ: Cziprok Andrei

Casa de tip familial tefania Oar Reprezentat prin: Borza Adriana

Prim ria comunei Veti Reprezentat prin: Juhasz Ludovic

Poli ia comunei Veti Reprezentat prin: Bolo Mihai

Asocia ia p rin ilor Reprezentat prin: Buza Maria

ARGUMENT: Cre terea num rului de cazuri, dar campania F r violen privind prevenirea i de forme pe care le nregistreaz violen a n scoal , i combatere, i proceduri

face necesar interven ia tuturor factorilor educativi prin ac iuni de prevenire n coli propunndu-si s implementeze instrumente

i combaterea violen ei, formarea si perfec ionarea personalului din grupurile i a unor parteneriate pentru mbun t irea educa iei.

int , desf surarea unor activit i extracurriculare privind dezvoltarea culturii antreprenoriale si a cet eniei active, dezvoltarea unei re ele

coala noastr pune mare accent pe educa ie incluziv , ceea ce se refer la n mod deosebit la copiii cu cerin e educative speciale, elevi de etnie rrom , la faptul c n coal , cadrele didactice, ncearc de cele mai multe ori s g seasc solu iile cele mai bune pentru copii. Fiecare copil n parte are nevoie de o abordare personalizat referitoare la ncerc rile pe care le ini iem n educa ia lor. Fiecare copil este o valoare cu un mare poten ial, ce trebuie descoperit, dezvoltat i valorificat. Proiectul i propune descoperirea creativit ii copiilor prin descoperirea abilit i dezvoltarea acestor valori, trezirea ilor lor, a talentelor, nt rirea stimei de sine, a

valorii personale. Un copil care experimenteaz experien e pozitive se simte mplinit, nu va fi predispus la comportamente agresive, nu va prelua din mediu influen ele negative . n realizarea scopului propus, a dezvolt rii creativit numeroase proiecte educative inima elevilor no tri. Din aceste considerente i pentru a l rgi sfera activit ilor extracurriculare, coala noastr a ii i exprim rii libere a elevilor, coala a participat la i i concursuri online, prin care introducem frumosul n mintea

participat la aceast campanie la etapa jude ean , prin derularea proiectului Hai s d m mn cu mn , mpotriva violen ei. Am avut marea bucurie de a c tiga locul I la aceast etap , dar marele beneficiu a fost adus de larga contribu ie a elevilor colii la activit ile derulate, de impacul pozitiv, cu multiple efecte benefice n gndirea, atitudinea no tri. Aceste aspecte pozitive ne-au determinat s continu m activit reducerea violen ei n coal i societate, activit necesare pentru formarea unor personalit semestrului II, am continuat activit i comportamentul elevilor ile care s contribuie la

i prin care s dezvolt m competen e tefania Oar, am participat la

i armonioase de adolescen i. Pe parcursul

ile de voluntariat la Casa

proiecte educa ionale interjude ene, na ionale concursuri de crea ie, (art verbal Activit

i eTwinning online, am participat la i i

dramatic , arte plastice, colaje) etc. Aceste activit

ndeletniciri ale elevilor no tri contribuie n mod direct la descoperirea modului de exprimare i nonverbal, ntr-un mod nonviolent, punndu-se accentul pe frumos, estetic ile i produsele proiectelor i crea ie. i concursurilor se pot vedea la adresele: http://farahttp://proiectromania.wikispaces.com/,

violenta-scoala-vetis.wikispaces.com/, http://proiecteeducationale.wikispaces.com/,

http://prietenia.webs.com/apps/photos/album?albumid=11398428, http://prietenia.webs.com/apps/photos/album?albumid=11365346, http://prietenia.webs.com/apps/photos/album?albumid=11365400, http://scoli.didactic.ro/anunturi/scoala-cu-clasele-iviii-vetis http://scoli.didactic.ro/revista/interactiv http://new-twinspace.etwinning.net/web/p45225/welcome, http://new-twinspace.etwinning.net/web/p33480/home, http://new-twinspace.etwinning.net/web/p19366/home, Credem c suntem ndrept experien a noastr i i de a participa la selec ia proiectelor educative la nivel colar, dorim s ne cunoa te i, s v transmitem i a ne

na ional Nonviolen a n mediul

i s prelu m experien a altor colegi, pentru a ne perfec iona

ntregi, pentru a putea crea un viitor mai bun. Prin derularea acestui proiect se scoate n eviden cerin e educa ionale speciale. DESCRIEREA PROIECTULUI: Concep ia proiectului porne te de la dezvoltarea competen elor nonviolente n comunicare, exprimare i descoperirea creativit ii, a mijloacelor de comunicare i exprimare nonviolente. ii, a ob inerii st rii Pornind de la aceast idee central am dat titlu proiectului nostru Pentru creativitate, f r agresivitate. Punnd accentul pe dezvoltarea laturii pozitive a personalit i se va nt ri aceast caracteristic a

colii de a asigura educa ia incluziv tuturor elevilor s i, indiferent de situa ia social , etnie sau

de bine prin exercitarea unor fapte pozitive, cu caracter civic, se vor estompa pornirile agresive, egoiste, nevoia de a se autodetermina prin ac iuni antisociale, violente, intoleran neacceptare a diversit celorlal i, este sus inut Casa de tip familial dezvolt creativitatea emo ional. Activit bro uri, Echipa i ii. Puterea de men inere a unei atitudini pozitive, de a face doar bine i de o cunoa tere i n elegere autentic a propriei fiin e, a valorilor i de voluntariat, la

colegilor, a experien elor tr ite. n acest sens au fost programate activit educative. Este important de amintit c , participarea la concursuri i talentul elevilor sunt activit

tefania Oar, institu ie cu care exist deja o tradi ie privind parteneriatele i proiecte educative, care i i i complementare care vin n sprijinul

petrecerii timpului liber n scop util, nonviolent, care aduc satisfac ii pe plan profesional i comunitatea local , continuarea mediatiz rii proiectului prin mp r ire de flutura i i n final evaluarea i activit ile i diseminarea rezultatelor proiectului. deja derulate sunt prezentate pe pagina

ile organizate n perioada mai-iunie i propun un parteneriat cu p rin ii,

blogului:

http://nonviolentainscoala.wikispaces.com/ SCOPUL: mbun t irea gradului de implicare voluntar a elevilor n activit i de prevenire a violen ei prin descoperirea poten ialului creativ propriu i exprimare liber .

PERIOADA DESF

UR RII:

Mai-Iulie 2011 RESURSE: y y Umane: -elevi, cadre didactice, directorul colii, reprezentan ii institu iilor partenere Materiale:-materiale informative: pagini Web, pliante, fotografii, materiale didactice auxiliare: hrtie, Xerox, afi e, etc. y Financiare:- resurse proprii, dona ii, sponsoriz ri GRUP INT : i sec ia maghiar

 Colectivul elevilor din clasele V-VIII sec ia romn  P rin ii elevilor  Membrii comunit ii locale

 Cadrele didactice din coal

MEDIATIZARE:  Afi e: (scoal i institu iile partenere)

 Pliante , bro uri, flutura i  Mass-media local  Spot publicitar OBIECTIVE: y y y Prevenirea i combaterea violen ei n coal Cultivarea valorilor morale i a bunelor maniere n rndul elevilor Con tientizarea pericolului discrimin rii i n elegerea conceptului de bog ie n diversitate. y y y y y Sensibilizarea copiilor privind consecin ele actelor de violen Participarea p rintilor la activit ile colare i, sau extra colare din cadrul proiectului; Vizibilitatea colii n cadrul comunittii; Implicarea elevilor n acte de caritate mbun t irea gradului de implicare voluntar a elevilor n activit i de prevenire a violen ei. ACTIVIT Nr .cr t 1. mpreun reu im Formarea echipei nucleu, studierea regulamentului, mp r irea sarcinilor. 2. Primi i nostru ! mesajul Mediatizarea proiectului. Promovarea flutura i, concursului bro uri i n 25-30 mai Coordonator proiect Tunde Laudat 25-30 mai cadrul Membrii echipei de Titlul activit ii ILE PROIECTULUI Perioada/responsabili Descrierea activit ii

colectivelor de elevi. mp r irea unor proiect embleme Elevi claselor V-VIII

membrilor institu iilor din comun , Coordonator de proiect p rin ilor, 3. locuitorilor comunei. colii. Mai, iunie Coordonator proiect Membrii echipei Transmiterea mesajului ne cunoa te noi activit

Internetul-cale de a mprosp tarea blogului proiectului cu i.nc rcarea documentelor pe site-urile educative: didactic, blog, platforma eTwinning.

4.

Imagine

i mesaj

Realizarea spotului, afi ului proeiectului. Activit i de crea ie , film ri, folosirea mijloacelor TIC.

1-5 iunie Coordonator proiect Echipa de proiect Elevi voluntari

5.

Elevul vis--vis cu violen a

Prezentare PPT al unui material legat 7 iunie de formele violen ei n metode privind eficien a ei de prevenire. derularea coala, Consilier colar Dezbateri, Coordonator proiect proiectului, Echipa de proiect

i concluziile elevilor. La i p rin ii elevilor, 15 iunie Echipa de proiect Elevii P rin i Cadre didactice colii

activitate particip invita i, parteneri. 7. i p rerea ta conteaz !

Evaluarea, diseminarea proiectului Copacul nonviolen ei

DESCRIEREA ACTIVIT 1. mpreun reu im Coordonatorul anun desf regulamentul de desf

ILOR: urare a concursului i etapele de

urare. Se formeaz echipa de patru elevi, dintre care doi au participat la concursul,

faza jude ean la care se adaug nc doi elevi care au organizare i colaborare cu colegi. 2. Primi i mesajul nostru ! Elevii realizeaz

o bogat experien

material de propagand , flutura , bro ur , clase primare,)

i un mesaj privind

nonviolen a, materiale care sunt distribuite p rin ilor, reprezentan ilor institu iilor din localitate (prim rie, poli ie, gr dini 3. Internetul-cale de a ne cunoa te mprosp tarea blogului proiectului cu noi activit urile educative: didactic, blog, platforma eTwinning. Preg tirea materialelor i postarea lor pe site-uri i blogul proiectului: http://nonviolentainscoala.wikispaces.com/ 4. Imagine i mesaj i realizarea afi ului proiectului, a spotului publicitar, film ri, i de crea ie. coala, metode de i.nc rcarea documentelor pe site-

Preg tirea, conceperea fotografieri, activit

5. Elevul vis--vis cu violen a Prezentare PPT al unui material legat de formele violen ei n prevenire. Dezbateri, privind derularea proiectului, eficien a ei La activitate particip prezen i. 6. i p rerea ta conteaz ! Cei patru elevi din echipa de proiect realizeaz un copac al proiectului pe un poster ntitulat Copacul nonviolen ei. Se cere p rerea colegilor, cadrelor didactice, p rin ilor despre temele abordate de-a lungul desf palma celor intervieva i activit ilor ur rii proiectului, se decupeaz i p rerea scris pe o frunz i mpreun cu fotografia lor int . prezentare PPT, despre puterea zmbetului i concluziile elevilor. i rii dintre cei

i p rin ii elevilor, invita i, parteneri. Activitatea se termin cu o i exerci iul mbr

ata at se lipesc aceste materiale pe copac. Astfel copacul devine Copacul evalu rii i a impactului asupra grupurilor

REZULTATE:

Valorificarea de c tre elevi i cadre didactice a informa iei ob inute n timpul derul rii proiectului Ini ierea elevilor n elaborarea i derularea de activit i de informare, sensibilizare i prevenire a actelor de violen ; Cre terea num rului de elevi implica i n activit i extra colare Dezvoltarea abilit ilor de comunicare a elevilor, cadrelor didactice i p rin ilor mbun t irea gradului de implicare voluntar a p rin ilor i a motiva iei elevilor n combaterea violen ei; IMPACTUL: Asupra elevilor: Se dezvolt abilit ile de comunicare asertive Se mbun t esc deprinderile comportamentale i de exprimare Scad actele de violen verbal sau fizic Se dezvolt sim ul civic i etic Devin mai toleran i fa de mentalit ile, obiceiurile altor grupuri sociale i petrec timpul liber ntr-un mod util sub supravegherea cadrelor didactice Se mbun t e te capacitatea de rezolvare a conflictelor Se dezvolt sim ul estetic i capacit ile creatoare Se mbun t e te munca n echip Asupra cadrelor didactice: mbun t irea capacit ilor de comunicare mbun t irea capacit ilor de a lucra n echip Dezvoltarea capacit ilor de a motiva pe al ii Deschidere c tre elevi, apropierea i cre terea interesului pentru problemele acestuia Deschidere spre dialog, toleran pentru ideile altora Asupra p rin ilor: Se mbun t esc capacit ile de comunicare cu copiii lor Cre te participarea la activit ile colii Se intensific rela iile cu institu iile din comun Cre te capacitatea de rezolvare a conflictelor Se mbun t e te comunicarea i ncrederea n cadrele didactice i conducerea colii

Asupra colii: Se mbun t e te disciplina n coal Folosirea cabinetului de informatic pentru resursele TIC mbun t irea climatului n coal prin rezolvarea problemelor n comun Ini ierea unor sponsori

VALORIFICAREA PROIECTULUI: Popularizarea derul rii proiectului i a rezultatelor prin mass-media local de lucru a cadrelor didactice Promovarea schimbului de experien a cadrelor didactice din coal Realizarea produselor proiectului i n ntlnirile