NESECRET R O M Â N I A MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Lt.

col. Dumitru Petrescu” al Judeţului Gorj

PLANUL
DE EVACUARE A POPULAŢIEI, A UNOR BUNURI MATERIALE ŞI COLECTIVITĂŢI DE ANIMALE ÎN SITUAŢII DE URGENŢĂ

I. SCOPUL ACŢIUNILOR DE EVACUARE Evacuarea este o măsura de protecţie civilă luată înainte, pe timpul sau după producerea unei situaţii de urgenţă, la declararea stării de alertă, care constă în scoaterea din zonele afectate sau potenţial a fi afectate, în mod organizat, a populaţiei, a unor instituţii publice, operatori economici, animalelor, bunurilor materiale şi în dispunerea lor în zone sau localităţi care asigură condiţii de protecţie şi supravieţuire. Acţiunile de evacuare se planifică şi se organizează în funcţie de tipul de risc, avându-se în vedere parametrii specifici ce caracterizează evoluţia şi amploarea consecinţelor acestuia. În situaţii de urgenţă acţiunea de evacuare începe imediat după identificarea pericolului ori după producerea acestuia, acordându-se prioritate evacuării populaţiei. II. CONCEPŢIA ACŢIUNILOR DE EVACUARE Evacuarea în situaţii de urgenţă, se execută, de regulă, pe teritoriul judeţului (localităţii) în afara zonei afectate. Executarea acţiunilor de evacuare, trebuie să permită funcţionarea instituţiilor, menţinerea ordinii publice şi desfăşurarea activităţilor sociale vitale. În funcţie de evoluţia situaţiei de urgenţă şi de gradul de asigurare cu mijloace de transport, evacuarea dintr-o zonă/localitate se poate efectua în totalitate sau parţial, simultan ori succesiv. În toate situaţiile, se va avea în vedere posibilitatea autoevacuării. În vederea realizării măsurilor de pregătire şi de desfăşurare a acţiunilor de evacuare a instituţiilor, operatorilor economici şi localităţilor, evacuarea este coordonată şi îndrumată la nivelul judeţului Gorj de Centrul de Conducere şi Coordonare a
1/29
NESECRET

NESECRET

Evacuării. Din acesta fac parte specialişti din aparatul deconcentrat al ministerelor şi din cadrul Consiliului Judeţean Gorj (anexa nr. 1). La nivelul localităţilor, instituţiilor şi operatorilor economici centrul de conducere şi coordonare a evacuării se încadrează cu personal de conducere din cadrul acestora. Locurile în care se execută evacuarea trebuie să asigure: - legături de comunicaţii; - condiţii de cazare şi hrănire; - asistenţă medicală; - condiţii pentru continuarea activităţii social-economice, funcţionarea instituţiilor şi operatorilor economici, desfăşurarea procesului de învăţământ etc.. Acestea se stabilesc ţinându-se cont de următoarele criterii: o să nu fie destinate pentru dispunerea (dislocarea) unităţilor militare; o să dispună de condiţii de protecţie a oamenilor şi bunurilor materiale; o să fie situate în adâncimea teritoriului naţional, în afara direcţiilor operative, a zonelor ce pot fi inundate sau contaminate, în condiţii de siguranţă faţă de obiective importante; o să existe condiţii pentru cazarea populaţiei şi spaţii de depozitare a bunurilor materiale; o să ofere posibilităţi pentru asigurarea legăturilor, aprovizionarea populaţiei şi acordarea asistenţei medicale; o să dispună de căi de comunicaţii accesibile în orice anotimp şi stare a vremii. Itinerariile de deplasare şi executarea evacuării, pe tipuri de riscuri, se stabilesc prin planurile de evacuare proprii ale localităţilor, instituţiilor şi operatorilor economici. La nivelul judeţului sau pentru mai multe zone în care s-au produs situaţii de urgenţă, starea de alertă se declară de către preşedintele Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă – prefectul judeţului Gorj. Ordinul pentru trecerea la aplicarea planurilor de evacuare, va fi transmis comitetelor locale şi celulelor pentru situaţii de urgenţă de la localităţi, respectiv instituţii şi operatori economici prin Secretariatul Tehnic Permanent (Centrul Operaţional Judeţean) al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Gorj, folosinduse mijloacele fir şi radio, conform „Planului de înştiinţare şi alarmare al judeţului Gorj”. Despre locul producerii, data, ora şi urmările situaţiei de urgenţă şi măsurile luate pe linie de evacuare, se va raporta imediat, telefonic, de către preşedintele Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Gorj şi/sau inspectorul şef al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Lt.col. Dumitru Petrescu” al Judeţului Gorj la Secretariatul Tehnic Permanent al Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă (Centrul Operaţional Naţional din cadrul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă), telefoane 0212420501, 021-2420377, 021-2420378, 021-2420990 – fax. În raport de situaţia de urgenţă şi în vederea aplicării cu operativitate a măsurilor din planul de evacuare în situaţii de urgenţă se vor executa următoarele activităţi:
2/29
NESECRET

5. 3. c) prognozarea evoluţiei situaţiei. d_instituirea şi asigurarea serviciului de permanenţă la instituţiile ce asigură membrii în comitetele locale pentru situaţii de urgenţă şi centrele de conducere şi coordonare a evacuării. următoarele activităţi: a) întrunirea comitetelor pentru situaţii de urgenţă. despre evoluţia fenomenului şi factorilor supravegheaţi. personalului comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă. conform schemei de înştiinţare din „Planul de înştiinţare şi alarmare al judeţului Gorj”.. În momentul restabilirii stării de normalitate. bunurile materiale şi patrimoniul cultural. petroliere. în raport cu natura situaţiei de urgenţă. 4. M. toate persoanele şi o parte din bunurile materiale din localităţile dispuse în zona de producere a situaţiei de urgenţă. exploatare şi întreţinere. datorită situaţiilor create în urma situaţiilor de urgenţă. operatorului economic.. depozitele de produse alimentare. Consiliului Judeţean şi bunurile materiale necesare asigurării continuităţii activităţii acestora. instituţiile publice şi operatorii economici care nu îşi pot desfăşura activitatea în condiţii normale.A. c_informarea şi pregătirea organelor de conducere. conform propriilor „Scheme de organizare a avertizării şi alarmării. farmaceutice şi cerealiere. populaţia. documentele arhivistice. funcţie de efectele situaţiei de urgenţă. În acţiunea de evacuare sunt cuprinse: 1. 3/29 NESECRET . 2. e) stabilirea măsurilor de primă urgenţă. serviciilor private şi voluntare pentru situaţii de urgenţă şi populaţiei. sau se poate produce pe teritoriul localităţii. împreună cu personalul de deservire. privind modul de comportare şi acţiune. personalul Prefecturii. organele administraţiei locale. b_avertizarea-alarmarea populaţiei despre pericolul iminent al producerii sau producerea unei situaţii de urgenţă. salariaţii. b) analiza situaţiei de urgenţă. colectivităţile de animale şi bunurile materiale revin pe fostele amplasamente. în raport de natura situaţiei de urgenţă ce s-a produs. industriale.I. de către autorităţile administraţiei publice locale. tehnice de pe raza judeţului Gorj. e_asigurarea schimbului reciproc de date şi informaţii cu unităţile M. d) determinarea efectelor acţiunilor dezastrelor asupra populaţiei şi bunurilor materiale. III. ORGANIZAREA ACŢIUNILOR DE EVACUARE Organizarea acţiunilor de evacuare cuprinde.N.Ap. naţional.NESECRET a_asigurarea înştiinţării personalului de conducere de la toate eşaloanele.

asigură includerea lor în bugetul de stat. în bugetele instituţiilor publice şi ale operatorilor economici. b) stabilirea naturii şi cantităţii bunurilor ce urmează a fi evacuate. operatorilor economici. gradul de urgenţă şi ordinea în care se execută evacuarea. Gorj. IV. în baza planurilor de evacuare întocmite de către comitetele locale pentru 4/29 NESECRET . precum şi forţele. mijloacele. urmărindu-se utilizarea eficientă a acestora. se organizează centre de conducere şi coordonare a evacuării. g) identificarea posibilităţilor de asigurare a acţiunilor de evacuare. în timp scurt şi în mod organizat la executarea evacuării. 2. stabilesc obiectivele de realizat şi fondurile necesare realizării acestora. operatorii economici şi inspectoratul pentru situaţii de urgenţă judeţean.NESECRET f) recunoaşterea itinerarelor şi localităţilor/zonelor în care se execută evacuarea. aprovizionare şi hrănire a evacuaţilor. preşedinţii acestora fiind vicepreşedinţii comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă. centrele de conducere şi coordonare îşi constituie secretariate tehnice pentru a fi în măsură să pună în aplicare în orice moment planurile întocmite în acest sens. f) analizarea posibilităţilor de cazare. în funcţie de risc. pentru evacuarea populaţiei şi a unor bunuri materiale. g) actualizarea planului de evacuare şi punerea în aplicare a acestuia.U.S.J. precum şi mijloacele de transport şi itinerarele pe care se execută evacuarea. Comitetele locale pentru situaţii de urgenţă. de cătrre comitetele locale pentru situaţii de urgenţă. se stabilesc. d) stabilirea gradului de urgenţă şi eşalonarea evacuării. precum şi numărul şi structura populaţiei/salariaţilor care se evacuează. execută activităţi de coordonare a evacuării. CONDUCEREA ACŢIUNILOR DE EVACUARE Conducerea acţiunilor de evacuare la nivel judeţean se realizează de către Centrul de Conducere şi Coordonare a Evacuării condus de vicepreşedintele C. instituţiile publice. În scopul trecerii la ordin. Populaţia şi bunurile materiale care se evacuează. h) elaborarea şi transmiterea ordinului/dispoziţiei de evacuare. Organizarea evacuării se realizează către de autorităţile administraţiei publice locale. de depozitare a bunurilor şi de funcţionare a instituţiilor. e) executarea recunoaşterilor zonelor şi a localităţilor în care se dispune evacuarea. Instituţiile publice şi operatorii economici. respectiv directorii adjuncţi ai instituţiilor publice şi/sau operatorilor economici. instituţiilor. La nivelul localităţilor. Atribuţiile Centrul de Conducere şi Coordonare a Evacuării sunt prezentate în anexa nr. Pentru organizarea evacuării se execută următoarele activităţi: a) stabilirea localităţilor. instituţiilor publice şi operatorilor economici. c) stabilirea zonelor şi localităţilor în care se execută evacuarea. logistica evacuării în cazul situaţiilor de urgenţă. în condiţiile legii. respectiv în bugetele locale.

elaborează planurile de evacuare proprii. potrivit ordinelor şi dispoziţiilor specifice emise de conducătorii acestora.întocmesc şi înaintează. .. . la nivel judeţ se utilizează: . Inspectoratul de Poliţie Judeţean Gorj. carburanţi-lubrifianţi.îndeplinesc sarcinile curente stabilite în funcţie de situaţia concretă. . spaţii pentru depozitarea bunurilor.instruiesc personalul cu privire la modul de acţiune în caz de evacuare. pe tipuri de reţele telefonice fixe. .coordonează aplicarea unitară şi în mod organizat a măsurilor de evacuare în zona de competenţă. unităţile Ministerului Apărării Naţionale. cererile de suplimentare cu mijloace de transport. aprovizionare cu alimente de strictă necesitate etc.întocmesc şi actualizează planurile de evacuare a salariaţilor şi a bunurilor materiale.avizează planurile de evacuare întocmite de instituţiile şi operatori economici de pe teritoriul administrativ. la ordin.. poştă electronică) al Oficiului Judeţean pentru Telecomunicaţii Speciale. . radio etc.asigură punerea în aplicare.organizează un punct de informare privind persoanele evacuate la sediul primăriilor.coordonează activitatea de constituire a rezervelor de strictă necesitate destinate persoanelor evacuate.NESECRET situaţii de urgenţă. a măsurilor prevăzute în planurile de evacuare.sistemul de comunicaţii fir şi radio al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Lt.stabilesc necesarul de capacităţi de comunicaţii. mobile. Dumitru Petrescu” al Judeţului Gorj.C. imobile. . ..col. Oficiul Judeţean de Telecomunicaţii Speciale şi Secţia Judeţeană Gorj a Serviciului Român de Informaţii organizează şi execută evacuarea personalului şi a bunurilor materiale pe baza planurilor proprii..sistemul de telecomunicaţii speciale (T. următoarele atribuţii: . în principal. alimente şi produse industriale de primă necesitate. Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Gorj. pază şi ordine.O.organizează şi asigură funcţionarea sistemului informaţional-decizional la nivel plan local. . . I.asigură avertizarea personalului. . Pentru conducerea acţiunilor de evacuare.realizează măsurile de asigurare a evacuării: siguranţă. . cazarea şi aprovizionarea evacuaţilor. asigurare medicală. . .coordonează pregătirea populaţiei în vederea organizării şi desfăşurării acţiunilor de evacuare. Instituţiile publice şi operatorii economici de pe teritoriul judeţului Gorj au următoarele atribuţii pe linia evacuării: . 5/29 NESECRET . . Comitetele locale pentru situaţii de urgenţă au. prin inspectoratul pentru situaţii de urgenţă judeţean.

Ordinul de evacuare în situaţii de urgenţă se emite de preşedintele Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Lt. se verifică autenticitatea şi după confirmare se analizează situaţia generală şi cea din zona de responsabilitate.A. o urmăreşte întocmirea planului de evacuare la localităţi. o în baza planurilor de cooperare cu poliţia şi jandarmeria stabileşte măsurile de pază şi ordine pe timpul executării acţiunilor în/din localităţile unde se execută evacuarea.P. instituţii şi operatori economici. Dumitru Petrescu” al Judeţului Gorj. 3). Comitetul pentru Situaţii de Urgenţă Judeţean Gorj.). V. antrenarea centrelor de conducere şi coordonare a evacuării de la localităţi. corespondenţă specială sau curieri. EXECUTAREA ACŢIUNILOR DE EVACUARE Trecerea la executarea evacuării se face la ordin.col.sistemul de telecomunicaţii teritorial (telefon. radiotelefon etc. Dumitru Petrescu” al Judeţului Gorj are următoarele atribuţii: o coordonează şi îndrumă activitatea Centrului de Conducere şi Coordonare a Evacuării prin primul-adjunct al inspectorul şef al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Lt. respectiv instituţii şi operatori economici emit decizii de evacuare (anexa nr. În situaţiile stabilite de Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă.M. fax) al Direcţiei Judeţene de Telecomunicaţii. . instituţii şi operatori economici.alte mijloace de comunicaţii (reţele de telefoane mobile. 3). emite ordin de evacuare în baza ordinului de evacuare primit de la Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă (anexa nr.col. prin exerciţii practice. acestea pot fi transmise şi prin intermediul posturilor de radio şi de televiziune. ordinul/dispoziţia/decizia de evacuare se poate transmite prin telefon/fax. Comitetele locale şi celulele pentru situaţii de urgenţă de la localităţi.E. modalităţi de acordare a asistenţei medicale şi psigologice pe timpul executării evacuării. prin ofiţerul specialist. în mod raţional. o împreună cu O. În funcţie de situaţie. o organizează.T. stabileşte modul de aprovizionare a populaţiei ce se evacuează cu produse alimentare şi industriale de primă necesitate. o urmăreşte. coordonează şi verifică realizarea măsurilor prevăzute în planurile de evacuare în situaţii de urgenţă. precum şi modul de aplicare a prevederilor planurilor de evacuare. mijloace radio. o stabileşte împreună cu Direcţia de Sănătate Publică. se 6/29 NESECRET - NESECRET . La primirea ordinului/dispoziţiei/deciziei de evacuare.

întocmit din timp de normalitate şi ţinut la Secretariatul Tehnic Permanent (Centrul Operaţional Judeţean) al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă. de regulă. . punctele de îmbarcare/debarcare se centralizează de Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Lt. trecându-se de îndată la elaborarea dispoziţiei de evacuare.puncte de îmbarcare şi puncte de debarcare. Dumitru Petrescu” al Judeţului Gorj.col. printr-un „Raportsinteză”. în locuri şi localuri publice: unităţi de învăţământ. . . săli de sport. iar pentru populaţie. primire/repartiţie”. iar acesta. În cazul evacuării populaţiei sau a bunurilor materiale cu mijloace de transport feroviare. să poată fi identificate şi recunoscute.col. Acestea se organizează pe localităţi/cartiere şi în localuri publice. la rândul său la Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă. Dumitru Petrescu” al Judeţului Gorj. să asigure condiţii de desfăşurare a activităţilor.puncte de adunare a populaţiei şi de depozitare a bunurilor care se evacuează. uzinale.R. precum şi în staţii C. debarcare şi primire-repartiţie trebuie să fie situate în apropierea căilor de acces. îmbarcare. întocmit din timp de normalitate şi ţinut la Secretariatul Tehnic Permanent (Centrul Operaţional Judeţean) al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă.. Comitetele locale pentru situaţii de urgenţă raportează ierarhic despre începerea şi executarea acţiunilor de evacuare la Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă. la propunerea Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Lt.puncte de primire/repartiţie a populaţiei şi a bunurilor evacuate. Pentru instituţii publice şi operatori economici. stadioane etc. Principalele date privind executarea acţiunilor de evacuare se înscriu în „Jurnalul acţiunilor de evacuare. Punctele de îmbarcare/debarcare se organizează în gări C. debarcare şi primire-repartiţie se stabilesc din timp de normalitate de către Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă. să asigure posibilităţi pentru protecţia populaţiei şi bunurilor materiale. format din: . Punctele de primire/repartiţie se organizează în zonele/localităţile de afluire a populaţiei evacuate. case de cultură.NESECRET stabilesc măsurile de primă urgenţă şi se transmit dispoziţii preliminare. Punctele de adunare. cămine culturale. . Punctele de adunare. la sediul acestora.posturi de observare şi posturi de înştiinţare şi alarmare.F.F. îmbarcare.R.centrul de conducere şi coordonare a evacuării. punctele de adunare se organizează. pentru luarea în evidenţă şi repartizarea pe spaţii de cazare. autogări. care întocmeşte şi „Planul de transport”. Stabilirea şi pregătirea punctelor de îmbarcare a evacuaţilor din zonele afectate se 7/29 NESECRET . Pentru executarea acţiunilor de evacuare se realizează dispozitivul de evacuare. Pentru o conducere unitară a acţiunilor de evacuare centrul de conducere şi coordonare a evacuării îşi desfăşoară activitatea în sediul Prefecturii judeţului Gorj.

ASIGURAREA ACŢIUNILOR DE EVACUARE Măsurile de asigurare a acţiunilor de evacuare se stabilesc din timp de normalitate.1 echipaj al I. 4. C. medicale. Activităţile ce se desfăşoară de către personalul încadrat în punctele de adunare. Gorj. Măsurile de asigurare vizează: . .P. . . astfel: .grupă medicală. . Cercetarea se organizează continuu şi unitar.înlocuitor şef punct. În raport de situaţia de urgenţă. . Gorj. 8/29 NESECRET .Sucursalei Hidrocentrale Tg-Jiu . îmbarcare.8 echipaje ale I. precum şi la primirea ordinului/dispoziţiei de evacuare. logistice şi a personalului pentru asigurarea ordinii şi siguranţei publice şi îndrumării şi fluidizării circulaţiei sunt prezentate în anexa nr. Atribuţiile grupelor de constituire. .cercetarea.2 echipe ale S.asigurarea psihologică.grupă pentru constituirea eşaloanelor/indicativelor de evacuare.ordinea şi siguranţa. 5. debarcare şi primire-repartiţie se încadrează cu personal. se subordonează şefului centrului de conducere şi coordonare a evacuării. oportune şi complete.J.J.şef punct. Hidrocentrale S. evidenţa populaţiei şi a bunurilor care se evacuează.U. îmbarcare. Electrica S. . .personal pentru ordine şi siguranţă publică. VI. . Sucursala Distribuţie Gorj.A. la executarea cercetării participă: . Şeful punctului. este prezentat în anexa nr.grupă logistică. Cercetarea se execută în scopul procurării şi valorificării informaţiilor necesare executării în siguranţă şi în mod organizat a acţiunilor de evacuare.NESECRET realizează în termen de 2 (două) ore de la primirea ordinului/deciziei de evacuare. .J. debarcare şi primire-repartiţie sunt prevăzute în conţinutul „Carnetului cu activităţile care se desfăşoară în cadrul punctului de adunare/îmbarcare/debarcare şi primire-repartiţie”.personal pentru îndrumarea şi fluidizarea circulaţiei.A. se înscriu în planurile de evacuare şi se actualizează ori de câte ori apar modificări.2 echipaje ale I. Datele cercetării trebuie să fie veridice. . Punctele de adunare. Gorj. se execută din timp de normalitate şi se intensifică în caz de situaţii de urgenţă. Sinopticul activităţilor desfăşurate de Centrul de Conducere şi Coordonare a Evacuării.S.2 echipe ale S. . pe tipuri de riscuri.C.

respectiv instituţii şi operatori economici. Timpul de aducere în stare de funcţionare a sistemului de cercetare-observare: .caracteristicile localităţilor şi ale zonelor în care se execută evacuarea şi posibilităţile de cazare. chimice.A. Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Gorj. . . Cercetarea trebuie să asigure informaţii privind: . Direcţia Sanitar Veterinară). care participă la executarea evacuării. Centrul Naţional pentru Coordonarea Intervenţiei în Caz de Accident Nuclear sau Urgenţă Radiologică. Executarea recunoaşterii căilor de comunicaţii şi a localităţilor unde se organizează evacuarea se realizează de către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă 9/29 NESECRET . biologice şi starea sanitarepidemiologică. Toate datele colectate se centralizează la nivelul Centrului Operaţional Judeţean.serviciile voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă de la localităţi.1 laborator al Agenţiei Judeţene de Protecţie a Mediului Gorj . .2 echipe de la S.A. .dispeceratele structurilor deconcentrate ale ministerelor cu atribuţii în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă (Direcţia Apelor CraiovaS. Gorj.col. .G. . . hrănire.posibilităţile de continuare a procesului de învăţământ şi a funcţionării instituţiilor. Agenţia Service.situaţia contaminării nucleare.2 echipe ale S.Centrul Operaţional Naţional. . Agenţia Judeţeană de Protecţie a Mediului. Datele cercetării se asigură de către: . Institutul Naţional de Cercetare şi Dezvoltare pentru Fizica Pământului etc. ..la comune 2-3 ore. unităţi ale Ministerului Apărării Naţionale. Actualizarea datelor cercetării se face cu ocazia recunoaşterilor care se execută la primirea ordinului/dispoziţiei de evacuare. .starea căilor de comunicaţie şi a mijloacelor de transport.G.condiţiile geoclimatice la zi şi cele prognozate. Secţiei Judeţene a Serviciului român de Informaţii. Direcţia de Sănătate Publică.Institutul Naţional de Meteorologie.NESECRET . Hidrologie şi Gospodărire a Apelor. Dumitru Petrescu” al Judeţului Gorj. . .evoluţia situaţiei de urgenţă şi consecinţele acesteia asupra populaţiei şi bunurilor materiale. adăpostire şi asigurare medicală. .A. Electrica S. . Gorj.la instituţii şi operatori economici 30-60 minute.Centrul Operaţional Judeţean. Oficiului Judeţean pentru Telecomunicaţii Speciale.Inspectoratul de Poliţie Judeţean Gorj.dispeceratele instituţiilor şi operatorilor economici sursă de risc.la municipii şi oraşe 1-2 ore.C. Gorj. Cercetarea nemijlocită se execută şi de către subunităţile de intervenţie ale Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Lt.

P.C. viaducte etc. . Gorj. de pe teritoriul judeţului.starea epidemiologică din zonă. Asigurarea protecţiei personalului se realizează cu mijloace speciale de protecţie individuală şi cu mijloace confecţionate pe plan local. . debarcare şi primire-repartiţie. precum şi împotriva substanţelor chimice nocive în cazul creării focarului chimic industrial pe întreg teritoriul judeţului. paza bunurilor.starea imobilelor/adăposturilor destinate primirii populaţiei. repartiţie şi pe timpul transportului.Ap. instalaţiilor şi bunurilor.E. precum şi a lucrărilor de artă: poduri. pe timpul acţiunii de evacuare se realizează în scopul protecţiei populaţiei. hrănire şi asigurare medicală. salariaţilor şi bunurilor materiale împotriva contaminării cu substanţe radioactive. urmărindu-se. Protecţia materiilor prime. în mod deosebit: . municipii şi oraşe în proporţie de 40%. evidenţa populaţiei şi fluidizarea circulaţiei pe timpul evacuării se realizează de către Inspectoratul de Poliţie Judeţean Gorj (la localităţi prin birourile/posturile de poliţie) în scopul prevenirii accidentelor pe timpul acţiunilor de evacuare şi păstrării în permanenţă a controlului asupra existenţei şi integrităţii aparaturii şi tehnicii pe timpul intervenţiei. iar diferenţa de 60% se asigură prin grija O. Se va acţiona în funcţie de locul unde s-a produs situaţia de urgenţă şi nevoile de decontaminare.B. Grupele constituite stabilesc reguli de acces şi de comportare în punctele de adunare. cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Controlul şi îndrumarea circulaţiei coloanelor de evacuaţi se realizează cu echipaje şi personal din cadrul poliţiei. 10/29 NESECRET . precum şi celelalte mijloace sunt asigurate pentru echipele şi grupele de cercetare de la judeţ.T. . Aparatura de control N.M.starea reţelelor electrice. unităţi militare aparţinând M.C.starea căilor şi nodurilor de comunicaţie. Dumitru Petrescu” al Judeţului Gorj în colaborare cu reprezentanţi ai autorităţii publice locale. instalaţiilor şi produselor finite ale instituţiilor şi operatorilor economici se realizează pe baza planurilor de protecţie întocmite la fiecare în parte. Asigurarea decontaminării se realizează cu substanţe şi soluţii ce se pot procura de la instituţii şi operatori economici de pe teritoriul judeţului Gorj. pentru prevenirea pierderilor materiale şi umane în punctele de adunare.. În aceste activităţi. Acţiunile de decontaminare se realizează cu echipele specializate din cadrul serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă în punctele de decontaminare cu maşini de stropit şi autovidanje. Măsurile de ordine şi siguranţă publică. Protecţia N.A. . de alimentare cu apă şi de telecomunicaţii.N. Direcţia Comunitară Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Gorj ţine o evidenţă strictă a angajaţilor şi populaţiei în/din raionul care se evacuează. .. pot fi implicate şi efective ale poliţiei comunitare. substanţelor toxice.situaţia surselor de aprovizionare. îmbarcare. conform instrucţiunilor tehnice specifice. tuneluri.col.NESECRET „Lt.B.condiţiile de cazare. primire.

ASIGURAREA LOGISTICĂ A ACŢIUNILOR DE EVACUARE Logistica acţiunilor de evacuare reprezintă ansamblul de măsuri realizate în scopul asigurării condiţiilor materiale şi umane necesare pregătirii şi executării acţiunilor de evacuare.asigurarea medicală şi sanitar-veterinară.Consiliul Judeţean Gorj şi consiliile locale de la localităţi – pentru populaţie şi angajaţii proprii. Sursele de aprovizionare sunt: economia naţională. Aprovizionarea cu produse alimentare şi industriale de strictă necesitate se realizează de către comitetele pentru situaţii de urgenţă. Logistica evacuării în situaţii de urgenţă de către: .asigurarea mijloacelor de transport şi efectuarea transporturilor. gestionarea şi coordonarea resurselor umane. La solicitarea autorităţilor administraţiei publice locale. Aceasta se asigură de reprezentanţi ai Direcţiei de Sănătate Publică Gorj.ulterior primelor 72 de ore. precum şi cu bunuri şi servicii rechiziţionate în condiţiile legii. rezervele de mobilizare şi ajutoarele umanitare. prin reţeaua comercială locală. pe baza planurilor întocmite pe timp de normalitate. astfel: . farmaceutice şi industriale de strictă necesitate. . . specialiştii proprii ai instituţiilor publice şi operatorilor economici. Logistica acţiunilor de evacuare cuprinde asigurarea fondurilor. textile.NESECRET Asigurarea psihologică a populaţiei pe timpul evacuării reprezintă ansamblul acţiunilor întreprinse de personalul forţelor de intervenţie în scopul evitării producerii panicii sau combaterii acesteia în cazul în care s-a produs. . financiare sau de altă natură a acţiunilor de evacuare în situaţii de urgenţă se realizează de către comitetele pentru situaţii de urgenţă. bunurilor de consum şi serviciilor necesare în cantităţile şi în locurile prevăzute în planurile de evacuare. de la Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat. depozitarea bunurilor şi adăpostirea animalelor. rezervele de stat. Principalele elemente ale logisticii acţiunilor de evacuare sunt: . asigurarea logistică se poate face şi de către firme de stat sau private. . în sistem raţionalizat. VII.aprovizionarea cu produse alimentare. până la încetarea evacuării sau a situaţiei de urgenţă. pe bază de convenţii de prestări de servicii încheiate din timp.în primele 72 de ore de la evacuare sau la instituirea stării de alertă.instituţii şi operatori economici – pentru personalul propriu. încălţăminte şi alte 11/29 NESECRET . mijloacelor de transport. Planificarea.asigurarea financiară. . materiale.cazarea evacuaţilor. . Aprovizionarea cu articole de igienă personală.

Fondurile financiare pentru pregătirea şi desfăşurarea acţiunilor de evacuare la nivel judeţean. precum şi de identificare şi evidenţă a unor astfel de mijloace pe plan local VIII. carburanţii şi bunurile materiale necesare acţiunilor de evacuare se asigură de către comitetele şi celulele pentru situaţii de urgenţă de la localităţi. din bugetul de stat şi bugetele locale. Autovehiculele. ASIGURAREA EVACUĂRII MEDICALĂ ŞI SANITAR-VETERINARĂ A Asigurarea medicală şi sanitar-veterinară cuprinde totalitatea măsurilor şi acţiunilor care se întreprind în scopul păstrării sănătăţii populaţiei şi animalelor care se evacuează. Fondurile financiare necesare pentru pregătirea şi desfăşurarea acţiunilor de evacuare la instituţii şi operatori economici se asigură din bugetele proprii şi din alte fonduri legal constituite. al oraşelor şi comunelor se asigură. internate. Asistenţa medicală pe timpul evacuării. 12/29 NESECRET . pentru 3-4 zile. la nivelul localităţilor. Mijloacele de transport repartizate pentru evacuare vor avea plinul cu carburanţi asigurat de societăţile comerciale cu care s-au încheiat contracte sau convenţii de prestări de servicii. se va face în funcţie de sezon. plasmă şi substituenţi se face prin Centru de Recoltare şi Conservare a Sângelui din municipiul Tg-Jiu. Spitalizarea pe timpul executării evacuării se va asigura în unităţile sanitare de pe raza judeţului Gorj. de Filiala de Cruce Roşie Gorj şi de alte servicii de specialitate. Constituirea grupelor medicale se face în termen de 2-3 ore. prevenirii apariţiei bolilor şi epidemiilor/epizootiilor. prin unităţile sanitare de pe teritoriul judeţului. Transportul eventualilor răniţi se asigură cu autosalvări puse la dispoziţie de către Staţia de Ambulanţă Gorj. precum şi din alte fonduri legal constituite din timp de normalitate. Cercetarea epidemiologică se asigură cu câte 2 echipe mobile antiepidemice organizate la municipiul Tg-Jiu precum şi de către Laboratorul Judeţean de Igienă al Direcţiei de Sănătate Publică Gorj. săli de sport etc. precum şi în localităţile de dispunere se asigură de Direcţia de Sănătate Publică Gorj.NESECRET produse industriale. Asigurarea cu produse alimentare şi industriale a populaţiei evacuate se asigură contracost. cât şi cu mijloace de transport proprietate publică şi privată. staţiuni balneare. Comitetele locale pentru situaţii de urgenţă vor lua măsuri de asigurare a materialelor necesare desfăşurării acţiunilor iniţiale pentru intervenţie şi evacuare în situaţii de urgenţă. Asigurarea cu sânge. precum şi prin crearea de noi capacităţi de spitalizare (cămine. acordării ajutorului medical de urgenţă şi asistenţei medicale/veterinare în caz de îmbolnăvire sau de accident. funcţie de distanţa de evacuare.). instituţii şi operatori economici.

De asemenea. decizii de evacuare. – Sucursala Hidrocentrale Tg-Jiu. staţiile de pe maşinile de intervenţie ale poliţiei. jandarmeriei. fax 211706) de la dispecerul de serviciu al S. 13/29 NESECRET . pentru avertizarea populaţiei se pot transmite mesaje prin intermediul sirenelor electronice amplasate pe râul Jiu. de patrimoniu şi arhivistice. Hidroelectrica S. Bistriţa şi Tismana . accidente la construcţii hidrotehnice şi poluări accidentale La nivelul judeţului Gorj inundaţiile pot fi provocate de fenomenele meteorologice periculoase (ploi abundente. Asistenţa sanitar-veterinară se execută de către Direcţia Sanitar-Veterinară Gorj.C.1 Inundaţii. notificarea se primeşte de la comitetele locale pentru situaţii de urgenţă.A. d) determinarea efectelor inundaţiilor/accidentelor hidrotehnice asupra salariaţilor populaţiei. IX. Evacuarea localităţilor. c) prognozarea evoluţiei situaţiei. Itinerariile de deplasare şi mijloacele de transport pentru asigurarea acţiunilor de evacuare se stabilesc prin planurile de evacuare proprii ale comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă. dar şi prin staţiile de amplificare de la localităţi. instituţiilor şi operatorilor economici se execută în baza ordinului preşedintelui Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă. Evacuarea se execută pe urgenţe. instituţiile şi operatorii economici pentru personalul încadrat.. bunurile materiale. În prima urgenţă intră populaţia şi salariaţii din zonele de risc cu pericol iminent. b) analizarea situaţiei de urgenţă produse sau în curs de producere.NESECRET Medicamentele şi materialele sanitare se asigură de către Consiliile judeţene şi locale pentru populaţie şi angajaţii proprii. valorile culturale. EXECUTAREA EVACUĂRII PE TIPURI DE RISC SPECIFICE JUDEŢULUI GORJ 9. Comitetele locale pentru situaţii de urgenţă şi celulele pentru situaţii de urgenţă emit. colectivităţilor de animale şi bunurilor materiale. scurgeri de pe versanţi. transmis prin mijloace fir şi radio comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă. în baza ordinului primit. La evacuare pot fi folosite şi mijloace de transport ale populaţiei.) şi accidente la construcţiile hidrotehnice. La nivelul comitetelor locale din zona de inundabilitate a judeţului Gorj se execută următoarele activităţi: a) întrunirea comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă. În caz de inundaţie. avându-se în vedere şi posibilitatea autoevacuării. fenomene meteorologice periculoase. iar în urgenţa a doua animalele. Notificarea despre producerea unui accident hidrotehnic se primeşte la Centrul Operaţional Judeţean (211212. care cuprind în special bazinele râurilor Jiu. inspectoratului pentru situaţii de urgenţă etc. dezgheţuri. Pentru transmiterea acesteia se folosesc mijloace fir şi radio de la nivelul localităţii.

În zonele în care se execută evacuarea se realizează dispozitive de evacuare. g) identifică posibilităţile de asigurare a acţiunilor de evacuare. e) execută recunoaşterilor zonelor în care se dispune evacuarea. urmărinduse utilizarea eficientă a fondurilor alocate. îmbarcare. instituţiile. de depozitare a bunurilor şi de funcţionare a instituţiilor pe noile amplasamente. asigură includerea lor în bugetul local. Punctele de adunare. de către comitetele locale pentru situaţii de urgenţă. f) analizează posibilităţile de cazare. d) stabilesc gradul de urgenţă şi eşalonarea evacuării. aprovizionare şi hrănire a evacuaţilor. în funcţie de risc. îmbarcare. iar pentru populaţie. primire/repartiţie”. precum şi mijloacele de transport şi itinerarele pe care se execută aceasta. în locuri şi localuri publice: unităţi de învăţământ. punctele de adunare se organizează la sediul acestora. b) stabilesc natura şi cantitatea bunurilor ce urmează a fi evacuate. respectiv în bugetele locale. f) recunoaşterea itinerarelor şi zonelor în care se execută evacuarea. c) stabilesc zonele în care se execută evacuarea. precum şi numărul şi structura populaţiei/salariaţilor ce se evacuează. gradul de urgenţă şi ordinea în care se execută evacuarea. Pentru organizarea evacuării. săli de sport. Pentru instituţiile publice şi operatorii economici de la nivelul localităţilor. Comitetele locale pentru situaţii de urgenţă stabilesc obiectivele de realizat şi fondurile necesare realizării acestora. debarcare şi primire-repartiţie trebuie să fie situate în afara zonei de risc. pentru luarea în evidenţă şi repartizarea pe spaţii de cazare. debarcare şi primire-repartiţie se stabilesc de către comitetul local pentru situaţii de urgenţă şi se mediatizează prin afişe din timp de normalitate. case de cultură. g) actualizarea planului de evacuare şi punerea în aplicare a acestuia. h) elaborarea şi transmiterea dispoziţiei de evacuare la instituţii şi operatori economici posibil a fi afectaţi de inundaţii/accidente hidrotehnice.NESECRET e) stabilirea măsurilor de primă urgenţă. Populaţia şi bunurile materiale care se evacuează. Punctele de primire/repartiţie se organizează în zonele de afluire a populaţiei evacuate. în bugetele instituţiilor publice şi ale operatorilor economici. operatorii economici. conform prevederilor prezentului plan. mijloacele logistica evacuării în cazul situaţiilor de urgenţă se stabilesc. în condiţiile legii. cămine culturale. Punctele de adunare. întocmit din timp de normalitate şi ţinut la 14/29 NESECRET . precum şi forţele. comitetele locale pentru situaţii de urgenţă execută următoarele activităţi: a) stabilesc localităţile. Principalele date privind executarea acţiunilor de evacuare se înscriu în „Jurnalul acţiunilor de evacuare. stadioane etc. Pentru o conducere unitară a acţiunilor de evacuare centrul de conducere şi coordonare a evacuării îşi desfăşoară activitatea în sediul primăriei localităţii din zona afectată sau posibil a fi afectată.

iar la executarea acesteia participă reprezentanţi ai serviciilor voluntare 15/29 NESECRET . precum şi de identificare şi evidenţă a unor astfel de mijloace pe plan local Măsurile de asigurare a acţiunilor de evacuare se stabilesc din timp de normalitate. instituţii şi operatori economici. Cercetarea se execută în scopul procurării şi valorificării informaţiilor necesare executării în siguranţă şi în mod organizat a acţiunilor de evacuare. Asigurarea cu produse alimentare şi industriale a populaţiei evacuate se asigură contracost. precum şi la primirea ordinului de evacuare. iar la instituţii şi operatori economici se asigură din bugetele proprii şi din alte fonduri legal constituite. Aprovizionarea cu produse alimentare şi industriale de strictă necesitate se realizează de către comitetele locale pentru situaţii de urgenţă. îmbarcare. ordinea şi siguranţa.NESECRET Secretariatul Tehnic Permanent (centrul operativ cu activitate temporară) al comitetului local pentru situaţii de urgenţă. Comitetele pentru situaţii de urgenţă vor lua măsuri de asigurare a materialelor necesare desfăşurării acţiunilor iniţiale pentru intervenţie şi evacuare în situaţii de urgenţă. Şeful punctului se subordonează şefului centrului de conducere şi coordonare a evacuării. logistice şi a personalului pentru asigurarea ordinii şi siguranţei publice şi îndrumării şi fluidizării circulaţiei se face prin hotărâre a preşedintelui centrului de conducere şi coordonare a evacuării şi se realizează în 2 (două) ore de la primirea ordinului de evacuare. încălţăminte şi alte produse industriale.în primele 72 de ore. Aprovizionarea cu articole de igienă personală. prin reţeaua comercială locală. conform anexei nr. de la Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat. 6. Autovehiculele. . Punctele de adunare. debarcare şi primire-repartiţie. se execută din timp de normalitate şi se intensifică în caz de situaţii de urgenţă. pentru 3-4 zile.ulterior primelor 72 de ore. se va face în funcţie de sezon. Stabilirea şi pregătirea punctelor de îmbarcare a evacuaţilor din zonele afectate se realizează în termen de 2 (două) ore de la primirea ordinului de evacuare. astfel: . grupelor de constituire. carburanţii şi bunurile materiale necesare acţiunilor de evacuare se asigură de către comitetele şi celulele pentru situaţii de urgenţă de la localităţi. se organizează continuu şi unitar. se înscriu în planurile de evacuare şi se actualizează ori de câte ori apar modificări. Încadrarea punctelor de adunare. medicale. precum şi de populaţia evacuată. debarcare şi primire-repartiţie se încadrează cu personal. îmbarcare. precum şi din alte fonduri legal constituite din timp de normalitate – pentru localităţi. Fondurile financiare pentru pregătirea şi desfăşurarea acţiunilor de evacuare se asigură din bugetul local. conform prevederilor prezentului plan.. Măsurile de asigurare vizează: cercetarea. asigurarea psihologică. Comitetele locale pentru situaţii de urgenţă raportează ierarhic despre începerea şi executarea acţiunilor de evacuare la Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă printr-un „Raport-sinteză”. textile.

Transportul răniţilor la spitale se execută ambulanţe ale spitalelor/dispensarelor locale şi/sau cele ale Serviciului de Ambulanţă Gorj. oraşele: Bumbeşti-Jiu. Poliţia ţine o evidenţă strictă a angajaţilor şi populaţiei din raionul în care se evacuează. cât şi cu mijloace de transport publice şi particulare. Hidroelectrica S. Sucursala Hidrocentrale Tg-Jiu existent la localităţile din aval de barajele amenajărilor râului Jiu – sirene electronice. Cele mai semnificative sunt: mun. birourilor/posturilor de poliţie. Bistriţa şi Tismana. evidenţa populaţiei şi fluidizarea circulaţiei pe timpul evacuării se realizează la localităţi prin birourile/posturile de poliţie. . precum şi a persoanelor decedate şi/sau rănite. Măsurile de ordine şi siguranţă publică.A. Timpul de aducere în stare de funcţionare a sistemului de cercetare-observare este de 2-3 ore la localităţi şi 30-60 minute la instituţii şi operatori economici. Toate localităţile judeţului pot fi afectate de un seism . Gorj. Anexe: . Grupele constituite stabilesc reguli de acces şi de comportare în punctele de adunare.C..A. debarcare şi primire-repartiţie.C. 16/29 NESECRET .Anexa nr. . Hidrocentrale S. .G. alunecări şi prăbuşiri de teren Judeţul Gorj se găseşte în zona a 3-a seismică a unui cutremur cu epicentrul în Vrancea. În aceste activităţi pot fi implicate şi efective ale jandarmeriei şi poliţiei comunitare (acolo unde ele există). Sucursala Distribuţie şi Agenţia Service Gorj. 10 – Sistemul de alarmare al S.Anexa nr. S.2 Seisme. 9 – Sistemul de alarmare existent la localităţile din aval de barajele amenajărilor râului Jiu. intensitatea maximă fiind de 70 Richter. Controlul şi îndrumarea circulaţiei coloanelor de evacuaţi se realizează cu echipaje şi personal din cadrul poliţiei locale. 7 – Situaţia cu localităţile judeţului Gorj ce pot fi afectate de inundaţii şi accidente hidrotehnice. Asigurarea medicală a populaţiei se asigură prin spitalele şi dispensarele locale. 8 – Tabel cu localităţile. la nivelul localtăţilor. S.A. îmbarcare. instituţiile şi operatorii economici care se evacuează preventiv în caz de pericol iminent şi în cazul ruperii barajelor componente amenajărilor râurilor Jiu. Rovinari.NESECRET pentru situaţii de urgenţă. paza bunurilor.Sucursalei Hidrocentrale Tg-Jiu. Asigurarea psihologică a populaţiei pe timpul evacuării se asigură de reprezentanţi ai Direcţiei de Sănătate Publică Gorj. 9.: Executarea recunoaşterii căilor de comunicaţii şi a zonelor unde se organizează evacuarea se realizează de către reprezentanţi ai comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă şi serviciilor private şi voluntare pentru situaţii de urgenţă. Direcţiei Apelor Craiova. cu respectarea prevederilor legale în vigoare.C.A. Motru. Alunecările de teren acoperă o mare parte a localităţilor de pe teritoriul judeţului Gorj.Anexa nr.Anexa nr. specialişti ai S. jandarmi. . Electrica S.

Bengeşti-Ciocadia. Fărcăşeşti. Căpreni. etc. d) determinarea efectelor seismului/alunecării de teren asupra salariaţilor populaţiei.. Tînţăreni. Jupîneşti. Bălăneşti. Stejari . instituţiilor şi operatorilor economici se execută în baza ordinului preşedintelui Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă.Stoina. în baza ordinului primit. Turcineşti. operatorii economici. transmis prin mijloace fir şi radio comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă. instituţiile. Samarineşti. Prigoria. Pentru organizarea evacuării. Dăneşti. Comitetele locale pentru situaţii de urgenţă şi celulele pentru situaţii de urgenţă emit. Logreşti. Crasna. c) prognozarea evoluţiei situaţiei. colectivităţilor de animale şi bunurilor materiale. Itinerariile de deplasare şi mijloacele de transport pentru asigurarea acţiunilor de evacuare se stabilesc prin planurile de evacuare proprii ale comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă şi se actualizează funcţie de distrugerile produse de situaţia de urgenţă asupra căilor de comunicaţii. Muşeteşti. Glogova. de patrimoniu şi arhivistice. Peştişani. decizii de evacuare. televiziunea prin cablu. valorile culturale. Aninoasa.NESECRET Tismana. Bumbeşti-Piţic. Cătunele. Populaţia şi bunurile materiale care se evacuează. precum şi forţele. Evacuarea localităţilor. pentru avertizarea populaţiei se pot transmite mesaje prin staţiile de amplificare de la localităţi. avându-se în vedere şi posibilitatea autoevacuării. b) analizarea situaţiei de urgenţă produse sau în curs de producere (în cazul alunecărilor de teren cu o evoluţie lentă). Runcu. inspectoratului pentru situaţii de urgenţă. Bustuchin. Dănciuleşti. Mătăsari. comitetele locale pentru situaţii de urgenţă execută următoarele activităţi: a) stabilesc localităţile. Godineşti. Pentru transmiterea acesteia se folosesc mijloacele fir şi radio de la nivelul localităţilor. Berleşti. Roşia de Amaradia. Pentru organizarea acţiunilor de evacuare se execută următoarele activităţi: a) întrunirea comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă. e) stabilirea măsurilor de primă urgenţă. Negomir. comunele: Albeni. Vladimir. Ciuperceni. Brăneşti. gradul de urgenţă şi ordinea în care se execută evacuarea. Urdari. În prima urgenţă intră populaţia şi salariaţii din zonele de risc cu pericol iminent. g) actualizarea planului de evacuare şi punerea în aplicare a acestuia. mijloacele logistica evacuării în cazul situaţiilor de urgenţă se stabilesc de comitetele locale pentru situaţii de urgenţă. La evacuare pot fi folosite şi mijloace de transport ale populaţiei. Arcani. iar în urgenţa a doua animalele. Licurici. Bărbăteşti . Evacuarea se execută pe urgenţe. staţiile de pe maşinile de intervenţie ale poliţiei. jandarmeriei. f) recunoaşterea itinerarelor şi zonelor în care se execută evacuarea. De asemenea. precum şi numărul şi 17/29 NESECRET . h) elaborarea şi transmiterea dispoziţiei de evacuare la instituţii şi operatori economici posibil a fi afectaţi. Alimpeşti. Băleşti. Drăguţeşti. Slivileşti. bunurile materiale. Schela. Cîlnic.

în apropierea căilor de acces. să asigure condiţii de desfăşurare a activităţilor. Pentru o conducere unitară a acţiunilor de evacuare centrul de conducere şi coordonare a evacuării în caz de seism/alunecare de teren îşi desfăşoară activitatea întrun sediul neafectat de seism/alunecare de teren. Punctele de adunare. f) analizează posibilităţile de cazare. îmbarcare. stadioane etc. pentru luarea în evidenţă şi repartizarea pe spaţii de cazare. primire/repartiţie”. debarcare şi primire-repartiţie se stabilesc din timp de normalitate de către comitetul local pentru situaţii de urgenţă. precum şi mijloacele de transport şi itinerarele pe care se execută aceasta. Punctele de adunare. d) stabilesc gradul de urgenţă şi eşalonarea evacuării. Punctele de adunare.NESECRET structura populaţiei/salariaţilor ce se evacuează. Stabilirea şi pregătirea punctelor de îmbarcare a evacuaţilor din zonele afectate se realizează în imediat după producerea seismului/alunecării de teren. b) stabilesc natura şi cantitatea bunurilor ce urmează a fi evacuate. Comitetele locale pentru situaţii de urgenţă raportează ierarhic despre începerea şi executarea acţiunilor de evacuare la Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă printr-un „Raport-sinteză”. Pentru instituţiile publice şi operatorii economici de la nivelul localităţii punctele de adunare se organizează la sediu acestora. În zonele în/din care se execută evacuarea se realizează dispozitive de evacuare. conform prevederilor prezentului plan. dacă este posibil în primăria localităţii. săli de sport. cămine culturale. grupelor de constituire. medicale. conform prevederilor prezentului plan. aprovizionare şi hrănire a evacuaţilor. Principalele date privind executarea acţiunilor de evacuare se înscriu în „Jurnalul acţiunilor de evacuare. logistice şi a personalului pentru asigurarea ordinii şi siguranţei publice şi îndrumării şi fluidizării circulaţiei se face prin hotărâre a preşedintelui centrului de conducere şi coordonare a evacuării şi se realizează după 18/29 NESECRET . Punctele de primire/repartiţie se organizează în zonele de afluire a populaţiei evacuate. să asigure posibilităţi pentru protecţia populaţiei şi bunurilor materiale.. debarcare şi primire-repartiţie se încadrează cu personal. întocmit din timp de normalitate şi ţinut la Secretariatul Tehnic Permanent (centrul operativ cu activitate temporară) al comitetului local pentru situaţii de urgenţă. îmbarcare. îmbarcare. 5. debarcare şi primire-repartiţie trebuie să fie situate în zone neafectate de seism/alunecare de teren. Încadrarea punctelor de adunare. conform anexei nr. Şeful punctului se subordonează şefului centrului de conducere şi coordonare a evacuării. iar pentru populaţie. de depozitare a bunurilor şi de funcţionare a instituţiilor pe noile amplasamente. e) execută recunoaşterilor zonelor în care se dispune evacuarea. să poată fi identificate şi recunoscute. g) identifică posibilităţile de asigurare a acţiunilor de evacuare. c) stabilesc zonele în care se execută evacuarea. îmbarcare. case de cultură. debarcare şi primire-repartiţie. în locuri şi localuri publice: unităţi de învăţământ.

jandarmi Timpul de aducere în stare de funcţionare a sistemului de cercetare-observare este de 2-3 ore la localităţi şi 30-60 minute la instituţii şi operatori economici. prin reţeaua comercială locală. Aprovizionarea cu produse alimentare şi industriale de strictă necesitate se realizează de către comitetele locale pentru situaţii de urgenţă. precum şi de identificare şi evidenţă a unor astfel de mijloace pe plan local. ordinea şi siguranţa. cu respectarea prevederilor legale în vigoare. În aceste activităţi pot fi implicate şi efective ale jandarmeriei şi poliţiei comunitare (acolo unde ele există).în primele 72 de ore de la evacuare. 19/29 NESECRET . astfel: . . Autovehiculele. Fondurile financiare pentru pregătirea şi desfăşurarea acţiunilor de evacuare se asigură din bugetul local.ulterior primelor 72 de ore de la Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat. instituţii şi operatori economici. textile. pentru 3-4 zile. evidenţa populaţiei şi fluidizarea circulaţiei pe timpul evacuării se realizează la localităţi prin birourile/posturile de poliţie. se înscriu în planurile de evacuare şi se actualizează ori de câte ori apar modificări. Asigurarea cu produse alimentare şi industriale a populaţiei evacuate se asigură contracost. Poliţia ţine o evidenţă strictă a angajaţilor şi populaţiei din raionul în care se evacuează. se organizează continuu şi unitar. asigurarea psihologică. încălţăminte şi alte produse industriale. Comitetele pentru situaţii de urgenţă vor lua măsuri de asigurare a materialelor necesare desfăşurării acţiunilor iniţiale pentru intervenţie şi evacuare în situaţii de urgenţă. precum şi a persoanelor decedate şi/sau rănite. iar la instituţii şi operatori economici se asigură din bugetele proprii şi din alte fonduri legal constituite. îmbarcare.. iar la aceasta participă reprezentanţi ai comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă.NESECRET producerea seismului/alunecării de teren. Aprovizionarea cu articole de igienă personală. serviciilor private şi voluntare pentru situaţii de urgenţă. paza bunurilor. se va face în funcţie de sezon.: Recunoaşterii căilor de comunicaţii şi a zonelor unde se organizează evacuarea se realizează de reprezentanţi ai comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă şi serviciilor private şi voluntare pentru situaţii de urgenţă. Măsurile de ordine şi siguranţă publică. Măsurile de asigurare vizează: cercetarea. birourilor/posturilor de poliţie. debarcare şi primire-repartiţie. precum şi de populaţia evacuată. Cercetarea se execută în scopul procurării şi valorificării informaţiilor necesare executării în siguranţă şi în mod organizat a acţiunilor de evacuare. Măsurile de asigurare a acţiunilor de evacuare se stabilesc din timp de normalitate. precum şi din alte fonduri legal constituite din timp de normalitate – pentru localităţi. Grupele constituite stabilesc reguli de acces şi de comportare în punctele de adunare. carburanţii şi bunurile materiale necesare acţiunilor de evacuare se asigură de către comitetele şi celulele pentru situaţii de urgenţă de la localităţi. precum şi la primirea ordinului de evacuare.

. La nivelul judeţului Gorj zonele cu riscuri de producere şi propagare a incendiilor în masa sunt: 1. 20/29 NESECRET . Stoina. Asigurarea psihologică a populaţiei pe timpul evacuării se asigură de reprezentanţi ai Direcţiei de Sănătate Publică Gorj. Bistriţa. se constituie ca zone de planificare în caz de urgenţă şi sunt materializate în „Planul de apărare împotriva incendiilor în masă pe teritoriul judeţului Gorj”. Bustuchin.Turceni . Stejari. Asigurarea medicală a populaţiei se asigură prin spitalele şi dispensarele locale. îndeosebi în zonele de munte greu accesibile – cu o suprafaţă de fond forestier de 229. manipularea ori depozitarea unor cantităţi apreciabile de materiale sau substanţe periculoase. Hurezani.Anexa nr. Dănciuleşti.NESECRET Controlul şi îndrumarea circulaţiei coloanelor de evacuaţi se realizează cu echipaje şi personal din cadrul poliţiei locale. 4. 3. 5. Din suprafaţa totală de fond forestier. Locurile de dispunere a câmpurilor de sonde petroliere şi spaţii de depozitare (parcuri) din Ţicleni. se înţelege acel incendiu de mari proporţii.3 Incendii de mari proporţii Prin incendiu în masă. de-a lungul bazinelor hidrografice ale râurilor Jiu. precum si asupra mediului înconjurător şi care nu poate fi controlat şi lichidat numai prin intervenţia serviciilor de pompieri. Zonele străbătute de traseele conductelor magistrale de transport gaze sau lichide inflamabile–oraşul Ţicleni şi comunele: Stoina. Transportul răniţilor la spitale se execută cu ambulanţe ale spitalelor/dispensarelor locale şi/sau cele ale Serviciului de Ambulanţă Gorj. 159. Tismana. situat în principal în partea de sud a judeţului. 11 – Situaţia cu localităţile judeţului Gorj ce pot fi afectate de seisme/alunecări de teren. Culturile agricole cu o suprafaţă de cca. reprezentând 48 % din suprafaţa totală a judeţului. Turburea. iar 70. prelucrarea. care cuprind obiective cu potenţial economic ridicat şi cu procese tehnologice care presupun producerea. Rovinari. Anexe: . toate cu transport subteran prin conducte.412 ha sunt proprietate publică. Platforma industrială din nordul municipiului Tg-Jiu şi platformele industriale ale oraşelor Ţicleni. 9. Stejari. Aceste zone care prezintă risc privind izbucnirea şi propagarea incendiilor în masă pe teritoriul judeţului Gorj.200 ha sunt proprietate privată. Bărbăteşti . care poate genera consecinţe negative majore asupra desfăşurării normale a activităţilor social economice. Zonele împădurite aparţinând fondului forestier.Turburea. Hurezani. 102953 ha teren arabil. 2.612 ha. Bustuchin. prin Direcţia Silvică Gorj. aflată în administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor. constituite potrivit legii.

specificul obiectivului şi de persoane ce urmează a fi evacuate (salvate). 211212. pentru avertizarea populaţiei se pot transmite mesaje prin staţiile de amplificare. valorile culturale. iar în urgenţa a doua animalele. instituţiile. comitetele locale pentru situaţii de urgenţă şi celulele pentru situaţii de urgenţă ale operatorilor economici execută următoarele activităţi: a) stabilesc localităţile. f) recunoaşterea itinerarelor şi zonelor în care se execută evacuarea. Evacuarea se execută pe urgenţe. în baza ordinului primit. în raport cu pericolul ce le ameninţă. de patrimoniu şi arhivistice. salvarea şi/sau protejarea persoanelor. avându-se în vedere şi posibilitatea autoevacuării. La evacuare pot fi folosite şi mijloace de transport ale populaţiei. populaţiei. Itinerariile de deplasare şi mijloacele de transport pentru asigurarea acţiunilor de evacuare se stabilesc prin planurile de evacuare proprii ale comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă şi celulelor pentru situaţii de urgenţă. staţiile de pe maşinile de intervenţie ale poliţiei. De asemenea. Evacuarea se execută în baza ordinului preşedintelui Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă. inspectoratului pentru situaţii de urgenţă etc. cu sprijinul personalului din obiectivul afectat şi al forţelor complementare. c) prognozarea evoluţiei situaţiei. bunurile materiale. Dumitru Petrescu” al Judeţului Gorj (telefon 112.col. precum şi numărul şi 21/29 NESECRET . Notificarea despre producerea unui incendiu de masă se face la dispecerul de serviciu al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Lt.. precum şi pe durata acţiunii. Pentru organizarea acţiunilor de evacuare se execută următoarele activităţi: a) întrunirea comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă şi celulelor pentru situaţii de urgenţă. operatorii economici. Evacuarea şi salvarea persoanelor se executa. transmis prin mijloace fir şi radio comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă. Comitetele locale pentru situaţii de urgenţă ale localităţilor posibil a fi afectate emit. de regula. jandarmeriei. În prima urgenţă intră populaţia şi salariaţii din zonele de risc cu pericol iminent. daca situaţia o impune. inspectoratul executând înştiinţarea localităţilor şi operatorii economici posibil a fi afectaţi.NESECRET Evacuarea. b) analizarea situaţiei de urgenţă produsă. Pentru organizarea evacuării. fax 211726). d) determinarea efectelor incendiului asupra salariaţilor. decizii de evacuare. procedee adecvate situaţiei de la locul acţiunii. animalelor şi bunurilor sunt operaţiuni prioritare şi se executa concomitent cu celelalte operaţiuni. g) actualizarea planului de evacuare şi punerea în aplicare a acestuia. Pentru transmiterea acesteia se folosesc mijloace fir şi radio proprii de la nivelul acestora. e) stabilirea măsurilor de primă urgenţă. colectivităţilor de animale şi bunurilor materiale.

întocmit din timp de normalitate şi ţinut la Secretariatul Tehnic Permanent (centrul operativ cu activitate temporară) al comitetului local pentru situaţii de urgenţă. îmbarcare. textile. îmbarcare. încălţăminte şi alte produse industriale. primire/repartiţie”. debarcare şi primire-repartiţie. Încadrarea punctelor de adunare.în primele 72 de ore prin reţeaua comercială locală. Principalele date privind executarea acţiunilor de evacuare se înscriu în „Jurnalul acţiunilor de evacuare.ulterior primelor 72 de ore. Asigurarea cu produse alimentare şi industriale a populaţiei evacuate se asigură contracost. Punctele de adunare. b) stabilesc natura şi cantitatea bunurilor ce urmează a fi evacuate. logistice şi a personalului pentru asigurarea ordinii şi siguranţei publice şi îndrumării şi fluidizării circulaţiei se face prin hotărâre a preşedintelui centrului de conducere şi coordonare a evacuării de la localităţi şi se realizează după producerea accidentului chimic. e) execută cercetarea şi recunoaşterea zonelor din/în care se dispune evacuarea. instituţii şi operatori economici. 5. de depozitare a bunurilor şi de funcţionare a instituţiilor pe noile amplasamente. aprovizionare şi hrănire a evacuaţilor. Autovehiculele. Punctele de adunare. grupelor de constituire. medicale. de la Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat. în funcţie de sezon. d) stabilesc gradul de urgenţă şi eşalonarea evacuării. astfel: .NESECRET structura populaţiei/salariaţilor ce se evacuează. debarcare şi primire-repartiţie se încadrează cu personal. conform prevederilor prezentului plan. carburanţii şi bunurile materiale necesare acţiunilor de evacuare se asigură de către comitetele şi celulele pentru situaţii de urgenţă de la localităţi. conform prevederilor prezentului plan. conform anexei nr. Comitetele locale pentru situaţii de urgenţă raportează ierarhic despre începerea şi executarea acţiunilor de evacuare la Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă printr-un „Raport-sinteză”. g) identifică posibilităţile de asigurare a acţiunilor de evacuare. c) stabilesc zonele în care se execută evacuarea. Fondurile financiare pentru pregătirea şi desfăşurarea acţiunilor de evacuare se 22/29 NESECRET . precum şi de populaţia evacuată. Aprovizionarea cu produse alimentare şi industriale de strictă necesitate se realizează de către comitetele locale pentru situaţii de urgenţă. pentru 3-4 zile. . debarcare şi primire-repartiţie se stabilesc de comitetul local pentru situaţii de urgenţă. îmbarcare. precum şi mijloacele de transport şi itinerarele pe care se execută aceasta.articole de igienă personală. Şeful punctului se subordonează şefului centrului de conducere şi coordonare a evacuării. În zonele în/din care se execută evacuarea se realizează dispozitive de evacuare. Stabilirea şi pregătirea punctelor de îmbarcare a evacuaţilor din zonele afectate se realizează în imediat după producerea incendiului de masă. f) analizează posibilităţile de cazare. .

birourilor/posturilor de poliţie.Anexa nr. asigurarea psihologică. jandarmi inspectoratului pentru situaţii de urgenţă judeţean. iar la aceasta participă reprezentanţi ai comitetelor locale şi celulelor pentru situaţii de urgenţă.: Executarea recunoaşterii căilor de comunicaţii şi a zonelor unde se organizează evacuarea se realizează de reprezentanţi ai comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă şi serviciilor private şi voluntare pentru situaţii de urgenţă.4 Accidente pe căi de comunicaţii Judeţul Gorj se poate confrunta cu accidente pe căile de comunicaţii în special pe drumul european 66 şi calea ferată de pe Defileul Jiului. evidenţa populaţiei şi fluidizarea circulaţiei pe timpul evacuării se realizează la localităţi prin birourile/posturile de poliţie. În aceste activităţi pot fi implicate şi efective ale jandarmeriei şi poliţiei comunitare (acolo unde ele există). iar la instituţii şi operatori economici se asigură din bugetele proprii şi din alte fonduri legal constituite. paza bunurilor.NESECRET asigură din bugetul local. care face legătura între sudul şi nordul ţării. precum şi a persoanelor decedate şi/sau rănite. precum şi la primirea ordinului de evacuare. Transportul răniţilor la spitale se execută ambulanţe ale spitalelor/dispensarelor locale şi/sau cele ale Serviciului de Ambulanţă Gorj. Cercetarea se execută în scopul procurării şi valorificării informaţiilor necesare executării în siguranţă şi în mod organizat a acţiunilor de evacuare. Asigurarea psihologică a populaţiei pe timpul evacuării se asigură de reprezentanţi ai Direcţiei de Sănătate Publică Gorj. Situaţia căilor de comunicaţii ce străbat judeţul Gorj este prezentată în 23/29 NESECRET . Timpul de aducere în stare de funcţionare a sistemului de cercetare-observare este de 2-3 ore la localităţi şi 30-60 minute la instituţii şi operatori economici. precum şi de identificare şi evidenţă a unor astfel de mijloace pe plan local Măsurile de asigurare a acţiunilor de se actualizează ori de câte ori apar modificări. Asigurarea medicală a populaţiei se asigură prin spitalele şi dispensarele locale. Comitetele pentru situaţii de urgenţă vor lua măsuri de asigurare a materialelor necesare desfăşurării acţiunilor iniţiale pentru intervenţie şi evacuare în situaţii de urgenţă. Poliţia ţine o evidenţă strictă a angajaţilor şi populaţiei din raionul în care se evacuează. precum şi din alte fonduri legal constituite din timp de normalitate – pentru localităţi. Controlul şi îndrumarea circulaţiei coloanelor de evacuaţi se realizează cu echipaje şi personal din cadrul poliţiei locale.. 9. 12 – Instituţii şi organisme cu care se cooperează în cazul incendiilor în masă la evacuare. cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Măsurile de ordine şi siguranţă publică. serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă. Măsurile de asigurare vizează: cercetarea. ordinea şi siguranţa. Anexe: .

Notificarea despre producerea unui accident pe căile de comunicaţii se face la dispecerul de serviciu al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Lt. precum şi numărul şi structura populaţiei/salariaţilor ce se evacuează.. jandarmeriei. în baza ordinului primit. 17. Pentru transmiterea acesteia se folosesc mijloace fir şi radio proprii de la nivelul acestora. iar după stabilirea posibilelor efecte. g) actualizarea planului de evacuare şi punerea în aplicare a acestuia. transmis prin mijloace fir şi radio comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă. În prima urgenţă intră populaţia din zona de producere a accidentului. d) determinarea efectelor accidentului pe căile de comunicaţie asupra populaţiei. staţiile de pe maşinile de intervenţie ale poliţiei. instituţiile. b) stabilesc natura şi cantitatea bunurilor ce urmează a fi evacuate. televiziune prin cablu. Comitetele locale pentru situaţii de urgenţă ale localităţilor afectate. Evacuarea. f) recunoaşterea itinerarelor şi zonelor în care se execută evacuarea. e) stabilirea măsurilor de primă urgenţă. Dumitru Petrescu” al Judeţului Gorj (telefon 112. Evacuarea se execută pe urgenţe.NESECRET anexa nr. în urgenţa a doua animalele. decizii de evacuare. daca situaţia o impune. bunurile materiale. operatorii economici. inspectoratul executând înştiinţarea localităţilor şi operatorii economici posibil a fi afectaţi. Evacuarea se execută în baza ordinului preşedintelui Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă. Pentru organizarea evacuării. colectivităţilor de animale. de patrimoniu şi arhivistice. c) prognozarea evoluţiei situaţiei. La evacuare vor fi folosite mijloace de transport ale populaţiei din zona afectată de efectele accidentului. precum şi pe durata acţiunii. De asemenea. bunurilor materiale şi mediului. dar şi după producerea accidentului. comitetele locale pentru situaţii de urgenţă şi celulele pentru situaţii de urgenţă ale operatorilor economici execută următoarele activităţi: a) stabilesc localităţile. Pentru organizarea acţiunilor de evacuare se execută următoarele activităţi: a) întrunirea comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă şi celulelor pentru situaţii de urgenţă. 24/29 NESECRET . 211212.col. pentru avertizarea populaţiei se pot transmite mesaje prin staţiile de amplificare. emit. valorile culturale. avându-se în vedere şi posibilitatea autoevacuării. Itinerariile de deplasare şi mijloacele de transport pentru asigurarea acţiunilor de evacuare se stabilesc prin planurile de evacuare proprii ale comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă. salvarea şi/sau protejarea persoanelor. funcţie de efectele acestuia asupra căilor de evacuare stabilite prin planuri. animalelor şi bunurilor sunt operaţiuni prioritare şi se executa concomitent cu celelalte operaţiuni. fax 211706). b) analizarea situaţiei de urgenţă produsă. inspectoratului pentru situaţii de urgenţă etc.

. astfel: . 5. textile. precum şi de populaţia evacuată. în funcţie de sezon. îmbarcare. carburanţii şi bunurile materiale necesare acţiunilor de evacuare se asigură de către comitetele şi celulele pentru situaţii de urgenţă de la localităţi. instituţii şi operatori economici. primire/repartiţie”. se izolează zona şi se intervine pentru înlăturarea efectelor situaţiei create. Încadrarea punctelor de adunare. logistice şi a personalului pentru asigurarea ordinii şi siguranţei publice şi îndrumării şi fluidizării circulaţiei se face prin hotărâre a preşedintelui centrului de conducere şi coordonare a evacuării de la localităţi şi se realizează după producerea accidentului chimic. aprovizionare şi hrănire a evacuaţilor. Punctele de adunare. debarcare şi primire-repartiţie se stabilesc de comitetul local pentru situaţii de urgenţă. de depozitare a bunurilor şi de funcţionare a instituţiilor pe noile amplasamente. Punctele de adunare. grupelor de constituire. Şeful punctului se subordonează şefului centrului de conducere şi coordonare a evacuării. îmbarcare. conform prevederilor prezentului plan. pentru 3-4 zile. debarcare şi primire-repartiţie se încadrează cu personal.în primele 72 de ore prin reţeaua comercială locală. Stabilirea şi pregătirea punctelor de îmbarcare a evacuaţilor din zonele afectate se realizează în imediat după producerea accidentului şi în urma stabilirii consecinţelor pe care le poate avea substanţa implicată în eveniment. Autovehiculele. încălţăminte şi alte produse industriale. . d) stabilesc gradul de urgenţă şi eşalonarea evacuării. conform prevederilor prezentului plan. Principalele date privind executarea acţiunilor de evacuare se înscriu în „Jurnalul acţiunilor de evacuare.articole de igienă personală. debarcare şi primire-repartiţie. . g) identifică posibilităţile de asigurare a acţiunilor de evacuare. medicale.NESECRET c) stabilesc zonele în care se execută evacuarea. precum şi mijloacele de transport şi itinerarele pe care se execută aceasta.ulterior primelor 72 de ore de la Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat. îmbarcare. Dacă evacuarea nu este necesară. În zonele în/din care se execută evacuarea se realizează dispozitive de evacuare. Aprovizionarea cu produse alimentare şi industriale de strictă necesitate se realizează de către comitetele locale pentru situaţii de urgenţă. e) execută cercetarea şi recunoaşterea zonelor din/în care se dispune evacuarea. f) analizează posibilităţile de cazare. Asigurarea cu produse alimentare şi industriale a populaţiei evacuate se asigură contracost. întocmit din timp de normalitate şi ţinut la Secretariatul Tehnic Permanent (centrul operativ cu activitate temporară) al comitetului local pentru situaţii de urgenţă. conform anexei nr. Comitetele locale pentru situaţii de urgenţă raportează ierarhic despre începerea şi executarea acţiunilor de evacuare la Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă printr-un „Raport-sinteză”. Fondurile financiare pentru pregătirea şi desfăşurarea acţiunilor de evacuare se 25/29 NESECRET .

NESECRET asigură din bugetul local. Asigurarea psihologică a populaţiei pe timpul evacuării se asigură de reprezentanţi ai Direcţiei de Sănătate Publică Gorj. ordinea şi siguranţa. serviciilor private şi voluntare pentru situaţii de urgenţă. Asigurarea medicală a populaţiei se asigură prin spitalele şi dispensarele locale. Cercetarea se execută în scopul procurării şi valorificării informaţiilor necesare executării în siguranţă şi în mod organizat a acţiunilor de evacuare. Comitetele pentru situaţii de urgenţă vor lua măsuri de asigurare a materialelor necesare desfăşurării acţiunilor iniţiale pentru intervenţie şi evacuare în situaţii de urgenţă..E. Recunoaşterea căilor de comunicaţii şi a zonelor unde se organizează evacuarea se realizează de reprezentanţi ai comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă şi serviciilor private şi voluntare pentru situaţii de urgenţă. Măsurile de ordine şi siguranţă publică. cu respectarea prevederilor legale în vigoare. precum şi a persoanelor decedate şi/sau rănite. specialişti ai transportatorului implicat în eveniment. Localităţile posibil a fi afectate de un eventual accident nuclear la C. Kozlodui Bulgaria. Sistemului de cercetare-observare se aduce în stare de funcţionare imediat după producerea accidentului. se înscriu în planurile de evacuare şi se actualizează ori de câte ori apar modificări. precum şi la primirea ordinului de evacuare. Măsurile de asigurare vizează: cercetarea. 26/29 NESECRET . îmbarcare. Poliţia ţine o evidenţă strictă a angajaţilor şi populaţiei din raionul în care se evacuează. precum şi din alte fonduri legal constituite din timp de normalitate – pentru localităţi.E.N. birourilor/posturilor de poliţie. Kozlodui sunt prezentate în anexa nr. iar la instituţii şi operatori economici se asigură din bugetele proprii şi din alte fonduri legal constituite. asigurarea psihologică. Transportul răniţilor la spitale se execută ambulanţe ale spitalelor/dispensarelor locale şi/sau cele ale Serviciului de Ambulanţă Gorj. iar la ea participă reprezentanţi ai comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă. jandarmi. Grupele constituite stabilesc reguli de acces şi de comportare în punctele de adunare. 18. 9. evidenţa populaţiei şi fluidizarea circulaţiei pe timpul evacuării se realizează la localităţi prin birourile/posturile de poliţie. precum şi de identificare şi evidenţă a unor astfel de mijloace pe plan local Măsurile de asigurare a acţiunilor de evacuare se stabilesc din timp. În aceste activităţi pot fi implicate şi efective ale jandarmeriei şi poliţiei comunitare (acolo unde ele există).N. Controlul şi îndrumarea circulaţiei coloanelor de evacuaţi se realizează cu echipaje şi personal din cadrul poliţiei locale. debarcare şi primire-repartiţie.5 Accident nuclear Sudul judeţului Gorj poate fi afectat de un accident nuclear major la C. se organizează continuu şi unitar. paza bunurilor.

5. Fondurile financiare pentru pregătirea şi desfăşurarea acţiunilor de evacuare se asigură din bugetul local. Măsurile de asigurare vizează: cercetarea. avându-se în vedere posibilitatea autoevacuării. primire/repartiţie”. îmbarcare. precum şi de identificare şi evidenţă a unor astfel de mijloace pe plan local Măsurile de asigurare a acţiunilor de evacuare se stabilesc din timp.col. conform prevederilor prezentului plan. Evacuarea se va executa pe urgenţe. se înscriu în planurile de evacuare şi se actualizează ori de câte ori apar modificări. conform prevederilor prezentului plan. Comitetele pentru situaţii de urgenţă vor lua măsuri de asigurare a materialelor necesare desfăşurării acţiunilor iniţiale pentru intervenţie şi evacuare în situaţii de urgenţă. fax 211706).NESECRET Înştiinţarea despre producerea unui accident nuclear sau urgenţă radiologică se face de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă sau Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Dolj la dispecerul de serviciu al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Lt. asigurarea 27/29 NESECRET . îmbarcare. Principalele date privind executarea acţiunilor de evacuare se înscriu în „Jurnalul acţiunilor de evacuare. Punctele de adunare. Evacuarea se execută numai în cazul depăşirii dozelor de radioactivitate admise. Itinerariile de deplasare şi mijloacele de transport pentru asigurarea acţiunilor de evacuare se stabilesc prin planurile de evacuare proprii ale comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă.. Dumitru Petrescu” al Judeţului Gorj (telefon 112. Stabilirea şi pregătirea punctelor de îmbarcare a evacuaţilor din zonele afectate se realizează imediat după primirea înştiinţării de producere a accidentului. 211212. inspectoratul executând înştiinţarea localităţilor şi operatorii economici posibil a fi afectaţi. Comitetele locale pentru situaţii de urgenţă raportează ierarhic despre începerea şi executarea acţiunilor de evacuare la Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă printr-un „Raport-sinteză”. În urma accidentului se vor executa măsurători ale radioactivităţii mediului de către laboratoare specializate. în conformitate cu prevederile „Planului de protecţie şi intervenţie în caz de urgenţă radiologică al judeţului Gorj. precum şi la primirea ordinului de evacuare. iar la instituţii şi operatori economici se asigură din bugetele proprii şi din alte fonduri legal constituite. întocmit din timp de normalitate şi ţinut la Secretariatul Tehnic Permanent (centrul operativ cu activitate temporară) al comitetului local pentru situaţii de urgenţă. conform anexei nr. La evacuare vor fi folosite şi mijloace de transport ale populaţiei din zona afectată de efectele accidentului. În zonele în care se impune executarea evacuării se realizează dispozitive de evacuare. Punctele de adunare. precum şi din alte fonduri legal constituite din timp de normalitate – pentru localităţi. ordinea şi siguranţa. debarcare şi primire-repartiţie se stabilesc de comitetul local pentru situaţii de urgenţă. debarcare şi primire-repartiţie se încadrează cu personal.

serviciilor private şi voluntare pentru situaţii de urgenţă. iar la ea participă reprezentanţi ai comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă. Controlul şi îndrumarea circulaţiei coloanelor de evacuaţi se realizează cu echipaje şi personal din cadrul poliţiei locale. Sistemului de cercetare-observare se aduce în stare de funcţionare imediat după producerea accidentului. Asigurarea medicală a populaţiei se asigură prin spitalele şi dispensarele locale. cu respectarea prevederilor legale în vigoare. specialişti ai Agenţiei de Protecţie a Mediului Gorj. Asigurarea psihologică a populaţiei pe timpul evacuării se asigură de reprezentanţi ai Direcţiei de Sănătate Publică Gorj. În aceste activităţi pot fi implicate şi efective ale jandarmeriei şi poliţiei comunitare (acolo unde ele există).NESECRET psihologică. se organizează continuu şi unitar. debarcare şi primire-repartiţie. 28/29 NESECRET . Grupele constituite stabilesc reguli de acces şi de comportare în punctele de adunare. Poliţia ţine o evidenţă strictă a angajaţilor şi populaţiei din raionul în care se evacuează.. jandarmi. paza bunurilor. îmbarcare. Recunoaşterea căilor de comunicaţii şi a zonelor unde se organizează evacuarea se realizează de reprezentanţi ai comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă şi serviciilor private şi voluntare pentru situaţii de urgenţă. birourilor/posturilor de poliţie. evidenţa populaţiei şi fluidizarea circulaţiei pe timpul evacuării se realizează la localităţi prin birourile/posturile de poliţie. Transportul răniţilor la spitale se execută ambulanţe ale spitalelor/dispensarelor locale şi/sau cele ale Serviciului de Ambulanţă Gorj. precum şi a persoanelor decedate şi/sau rănite. Măsurile de ordine şi siguranţă publică. Cercetarea se execută în scopul procurării şi valorificării informaţiilor necesare executării în siguranţă şi în mod organizat a acţiunilor de evacuare.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful