NESECRET R O M Â N I A MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Lt.

col. Dumitru Petrescu” al Judeţului Gorj

PLANUL
DE EVACUARE A POPULAŢIEI, A UNOR BUNURI MATERIALE ŞI COLECTIVITĂŢI DE ANIMALE ÎN SITUAŢII DE URGENŢĂ

I. SCOPUL ACŢIUNILOR DE EVACUARE Evacuarea este o măsura de protecţie civilă luată înainte, pe timpul sau după producerea unei situaţii de urgenţă, la declararea stării de alertă, care constă în scoaterea din zonele afectate sau potenţial a fi afectate, în mod organizat, a populaţiei, a unor instituţii publice, operatori economici, animalelor, bunurilor materiale şi în dispunerea lor în zone sau localităţi care asigură condiţii de protecţie şi supravieţuire. Acţiunile de evacuare se planifică şi se organizează în funcţie de tipul de risc, avându-se în vedere parametrii specifici ce caracterizează evoluţia şi amploarea consecinţelor acestuia. În situaţii de urgenţă acţiunea de evacuare începe imediat după identificarea pericolului ori după producerea acestuia, acordându-se prioritate evacuării populaţiei. II. CONCEPŢIA ACŢIUNILOR DE EVACUARE Evacuarea în situaţii de urgenţă, se execută, de regulă, pe teritoriul judeţului (localităţii) în afara zonei afectate. Executarea acţiunilor de evacuare, trebuie să permită funcţionarea instituţiilor, menţinerea ordinii publice şi desfăşurarea activităţilor sociale vitale. În funcţie de evoluţia situaţiei de urgenţă şi de gradul de asigurare cu mijloace de transport, evacuarea dintr-o zonă/localitate se poate efectua în totalitate sau parţial, simultan ori succesiv. În toate situaţiile, se va avea în vedere posibilitatea autoevacuării. În vederea realizării măsurilor de pregătire şi de desfăşurare a acţiunilor de evacuare a instituţiilor, operatorilor economici şi localităţilor, evacuarea este coordonată şi îndrumată la nivelul judeţului Gorj de Centrul de Conducere şi Coordonare a
1/29
NESECRET

NESECRET

Evacuării. Din acesta fac parte specialişti din aparatul deconcentrat al ministerelor şi din cadrul Consiliului Judeţean Gorj (anexa nr. 1). La nivelul localităţilor, instituţiilor şi operatorilor economici centrul de conducere şi coordonare a evacuării se încadrează cu personal de conducere din cadrul acestora. Locurile în care se execută evacuarea trebuie să asigure: - legături de comunicaţii; - condiţii de cazare şi hrănire; - asistenţă medicală; - condiţii pentru continuarea activităţii social-economice, funcţionarea instituţiilor şi operatorilor economici, desfăşurarea procesului de învăţământ etc.. Acestea se stabilesc ţinându-se cont de următoarele criterii: o să nu fie destinate pentru dispunerea (dislocarea) unităţilor militare; o să dispună de condiţii de protecţie a oamenilor şi bunurilor materiale; o să fie situate în adâncimea teritoriului naţional, în afara direcţiilor operative, a zonelor ce pot fi inundate sau contaminate, în condiţii de siguranţă faţă de obiective importante; o să existe condiţii pentru cazarea populaţiei şi spaţii de depozitare a bunurilor materiale; o să ofere posibilităţi pentru asigurarea legăturilor, aprovizionarea populaţiei şi acordarea asistenţei medicale; o să dispună de căi de comunicaţii accesibile în orice anotimp şi stare a vremii. Itinerariile de deplasare şi executarea evacuării, pe tipuri de riscuri, se stabilesc prin planurile de evacuare proprii ale localităţilor, instituţiilor şi operatorilor economici. La nivelul judeţului sau pentru mai multe zone în care s-au produs situaţii de urgenţă, starea de alertă se declară de către preşedintele Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă – prefectul judeţului Gorj. Ordinul pentru trecerea la aplicarea planurilor de evacuare, va fi transmis comitetelor locale şi celulelor pentru situaţii de urgenţă de la localităţi, respectiv instituţii şi operatori economici prin Secretariatul Tehnic Permanent (Centrul Operaţional Judeţean) al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Gorj, folosinduse mijloacele fir şi radio, conform „Planului de înştiinţare şi alarmare al judeţului Gorj”. Despre locul producerii, data, ora şi urmările situaţiei de urgenţă şi măsurile luate pe linie de evacuare, se va raporta imediat, telefonic, de către preşedintele Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Gorj şi/sau inspectorul şef al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Lt.col. Dumitru Petrescu” al Judeţului Gorj la Secretariatul Tehnic Permanent al Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă (Centrul Operaţional Naţional din cadrul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă), telefoane 0212420501, 021-2420377, 021-2420378, 021-2420990 – fax. În raport de situaţia de urgenţă şi în vederea aplicării cu operativitate a măsurilor din planul de evacuare în situaţii de urgenţă se vor executa următoarele activităţi:
2/29
NESECRET

III. 3. c_informarea şi pregătirea organelor de conducere. M.A. împreună cu personalul de deservire..I. conform propriilor „Scheme de organizare a avertizării şi alarmării. industriale. conform schemei de înştiinţare din „Planul de înştiinţare şi alarmare al judeţului Gorj”. salariaţii. în raport cu natura situaţiei de urgenţă. În acţiunea de evacuare sunt cuprinse: 1. 4. bunurile materiale şi patrimoniul cultural. ORGANIZAREA ACŢIUNILOR DE EVACUARE Organizarea acţiunilor de evacuare cuprinde.NESECRET a_asigurarea înştiinţării personalului de conducere de la toate eşaloanele. exploatare şi întreţinere. instituţiile publice şi operatorii economici care nu îşi pot desfăşura activitatea în condiţii normale. 2. sau se poate produce pe teritoriul localităţii. b) analiza situaţiei de urgenţă.. depozitele de produse alimentare. funcţie de efectele situaţiei de urgenţă. colectivităţile de animale şi bunurile materiale revin pe fostele amplasamente. d_instituirea şi asigurarea serviciului de permanenţă la instituţiile ce asigură membrii în comitetele locale pentru situaţii de urgenţă şi centrele de conducere şi coordonare a evacuării. organele administraţiei locale. d) determinarea efectelor acţiunilor dezastrelor asupra populaţiei şi bunurilor materiale. 3/29 NESECRET . Consiliului Judeţean şi bunurile materiale necesare asigurării continuităţii activităţii acestora. operatorului economic. b_avertizarea-alarmarea populaţiei despre pericolul iminent al producerii sau producerea unei situaţii de urgenţă. personalul Prefecturii. tehnice de pe raza judeţului Gorj. naţional. e_asigurarea schimbului reciproc de date şi informaţii cu unităţile M. e) stabilirea măsurilor de primă urgenţă. farmaceutice şi cerealiere. populaţia. personalului comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă. datorită situaţiilor create în urma situaţiilor de urgenţă. în raport de natura situaţiei de urgenţă ce s-a produs.N. 5. privind modul de comportare şi acţiune. În momentul restabilirii stării de normalitate.Ap. de către autorităţile administraţiei publice locale. documentele arhivistice. serviciilor private şi voluntare pentru situaţii de urgenţă şi populaţiei. petroliere. toate persoanele şi o parte din bunurile materiale din localităţile dispuse în zona de producere a situaţiei de urgenţă. c) prognozarea evoluţiei situaţiei. despre evoluţia fenomenului şi factorilor supravegheaţi. următoarele activităţi: a) întrunirea comitetelor pentru situaţii de urgenţă.

Instituţiile publice şi operatorii economici. execută activităţi de coordonare a evacuării. mijloacele. de depozitare a bunurilor şi de funcţionare a instituţiilor. c) stabilirea zonelor şi localităţilor în care se execută evacuarea. în funcţie de risc. operatorii economici şi inspectoratul pentru situaţii de urgenţă judeţean. se stabilesc. gradul de urgenţă şi ordinea în care se execută evacuarea. d) stabilirea gradului de urgenţă şi eşalonarea evacuării. în bugetele instituţiilor publice şi ale operatorilor economici. 2. Gorj. în condiţiile legii. centrele de conducere şi coordonare îşi constituie secretariate tehnice pentru a fi în măsură să pună în aplicare în orice moment planurile întocmite în acest sens. în baza planurilor de evacuare întocmite de către comitetele locale pentru 4/29 NESECRET . în timp scurt şi în mod organizat la executarea evacuării. Organizarea evacuării se realizează către de autorităţile administraţiei publice locale. operatorilor economici.U. b) stabilirea naturii şi cantităţii bunurilor ce urmează a fi evacuate. Populaţia şi bunurile materiale care se evacuează.NESECRET f) recunoaşterea itinerarelor şi localităţilor/zonelor în care se execută evacuarea. Pentru organizarea evacuării se execută următoarele activităţi: a) stabilirea localităţilor. precum şi mijloacele de transport şi itinerarele pe care se execută evacuarea. instituţiilor. IV. Comitetele locale pentru situaţii de urgenţă. În scopul trecerii la ordin. respectiv directorii adjuncţi ai instituţiilor publice şi/sau operatorilor economici. h) elaborarea şi transmiterea ordinului/dispoziţiei de evacuare. e) executarea recunoaşterilor zonelor şi a localităţilor în care se dispune evacuarea. preşedinţii acestora fiind vicepreşedinţii comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă. g) actualizarea planului de evacuare şi punerea în aplicare a acestuia. instituţiilor publice şi operatorilor economici. asigură includerea lor în bugetul de stat.S.J. aprovizionare şi hrănire a evacuaţilor. pentru evacuarea populaţiei şi a unor bunuri materiale. g) identificarea posibilităţilor de asigurare a acţiunilor de evacuare. stabilesc obiectivele de realizat şi fondurile necesare realizării acestora. CONDUCEREA ACŢIUNILOR DE EVACUARE Conducerea acţiunilor de evacuare la nivel judeţean se realizează de către Centrul de Conducere şi Coordonare a Evacuării condus de vicepreşedintele C. Atribuţiile Centrul de Conducere şi Coordonare a Evacuării sunt prezentate în anexa nr. logistica evacuării în cazul situaţiilor de urgenţă. instituţiile publice. respectiv în bugetele locale. precum şi forţele. La nivelul localităţilor. f) analizarea posibilităţilor de cazare. urmărindu-se utilizarea eficientă a acestora. precum şi numărul şi structura populaţiei/salariaţilor care se evacuează. de cătrre comitetele locale pentru situaţii de urgenţă. se organizează centre de conducere şi coordonare a evacuării.

Pentru conducerea acţiunilor de evacuare.C. 5/29 NESECRET . la nivel judeţ se utilizează: . prin inspectoratul pentru situaţii de urgenţă judeţean. . alimente şi produse industriale de primă necesitate. pe tipuri de reţele telefonice fixe. . .organizează un punct de informare privind persoanele evacuate la sediul primăriilor. . a măsurilor prevăzute în planurile de evacuare.organizează şi asigură funcţionarea sistemului informaţional-decizional la nivel plan local. Comitetele locale pentru situaţii de urgenţă au. pază şi ordine. aprovizionare cu alimente de strictă necesitate etc. . .asigură avertizarea personalului.avizează planurile de evacuare întocmite de instituţiile şi operatori economici de pe teritoriul administrativ. . unităţile Ministerului Apărării Naţionale. imobile..stabilesc necesarul de capacităţi de comunicaţii.întocmesc şi actualizează planurile de evacuare a salariaţilor şi a bunurilor materiale. . . Oficiul Judeţean de Telecomunicaţii Speciale şi Secţia Judeţeană Gorj a Serviciului Român de Informaţii organizează şi execută evacuarea personalului şi a bunurilor materiale pe baza planurilor proprii. spaţii pentru depozitarea bunurilor. poştă electronică) al Oficiului Judeţean pentru Telecomunicaţii Speciale. carburanţi-lubrifianţi.coordonează aplicarea unitară şi în mod organizat a măsurilor de evacuare în zona de competenţă. la ordin. Dumitru Petrescu” al Judeţului Gorj.O. radio etc. cererile de suplimentare cu mijloace de transport. .. Instituţiile publice şi operatorii economici de pe teritoriul judeţului Gorj au următoarele atribuţii pe linia evacuării: .coordonează pregătirea populaţiei în vederea organizării şi desfăşurării acţiunilor de evacuare. asigurare medicală. . mobile.întocmesc şi înaintează. .elaborează planurile de evacuare proprii. . Inspectoratul de Poliţie Judeţean Gorj.instruiesc personalul cu privire la modul de acţiune în caz de evacuare. . cazarea şi aprovizionarea evacuaţilor.coordonează activitatea de constituire a rezervelor de strictă necesitate destinate persoanelor evacuate.sistemul de comunicaţii fir şi radio al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Lt. în principal.asigură punerea în aplicare.col.realizează măsurile de asigurare a evacuării: siguranţă. potrivit ordinelor şi dispoziţiilor specifice emise de conducătorii acestora. I.îndeplinesc sarcinile curente stabilite în funcţie de situaţia concretă.NESECRET situaţii de urgenţă.. Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Gorj. următoarele atribuţii: ..sistemul de telecomunicaţii speciale (T.

T.P.col.M. fax) al Direcţiei Judeţene de Telecomunicaţii. modalităţi de acordare a asistenţei medicale şi psigologice pe timpul executării evacuării. Comitetul pentru Situaţii de Urgenţă Judeţean Gorj. se verifică autenticitatea şi după confirmare se analizează situaţia generală şi cea din zona de responsabilitate. ordinul/dispoziţia/decizia de evacuare se poate transmite prin telefon/fax. o stabileşte împreună cu Direcţia de Sănătate Publică. se 6/29 NESECRET - NESECRET . o urmăreşte. instituţii şi operatori economici. radiotelefon etc. instituţii şi operatori economici. În situaţiile stabilite de Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă. antrenarea centrelor de conducere şi coordonare a evacuării de la localităţi. stabileşte modul de aprovizionare a populaţiei ce se evacuează cu produse alimentare şi industriale de primă necesitate. 3). EXECUTAREA ACŢIUNILOR DE EVACUARE Trecerea la executarea evacuării se face la ordin. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Lt. Comitetele locale şi celulele pentru situaţii de urgenţă de la localităţi. coordonează şi verifică realizarea măsurilor prevăzute în planurile de evacuare în situaţii de urgenţă. acestea pot fi transmise şi prin intermediul posturilor de radio şi de televiziune. o organizează. precum şi modul de aplicare a prevederilor planurilor de evacuare. respectiv instituţii şi operatori economici emit decizii de evacuare (anexa nr. corespondenţă specială sau curieri. Ordinul de evacuare în situaţii de urgenţă se emite de preşedintele Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă. V. Dumitru Petrescu” al Judeţului Gorj. prin ofiţerul specialist. o urmăreşte întocmirea planului de evacuare la localităţi. o în baza planurilor de cooperare cu poliţia şi jandarmeria stabileşte măsurile de pază şi ordine pe timpul executării acţiunilor în/din localităţile unde se execută evacuarea. mijloace radio. În funcţie de situaţie. La primirea ordinului/dispoziţiei/deciziei de evacuare. o împreună cu O.alte mijloace de comunicaţii (reţele de telefoane mobile.). Dumitru Petrescu” al Judeţului Gorj are următoarele atribuţii: o coordonează şi îndrumă activitatea Centrului de Conducere şi Coordonare a Evacuării prin primul-adjunct al inspectorul şef al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Lt. prin exerciţii practice. 3).E.A.sistemul de telecomunicaţii teritorial (telefon. emite ordin de evacuare în baza ordinului de evacuare primit de la Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă (anexa nr. .col. în mod raţional.

Comitetele locale pentru situaţii de urgenţă raportează ierarhic despre începerea şi executarea acţiunilor de evacuare la Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă. debarcare şi primire-repartiţie se stabilesc din timp de normalitate de către Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă. punctele de adunare se organizează. case de cultură. la propunerea Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Lt. cămine culturale..puncte de îmbarcare şi puncte de debarcare. iar pentru populaţie. Punctele de primire/repartiţie se organizează în zonele/localităţile de afluire a populaţiei evacuate. punctele de îmbarcare/debarcare se centralizează de Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Lt. Punctele de îmbarcare/debarcare se organizează în gări C. Pentru o conducere unitară a acţiunilor de evacuare centrul de conducere şi coordonare a evacuării îşi desfăşoară activitatea în sediul Prefecturii judeţului Gorj. să poată fi identificate şi recunoscute. .col. la rândul său la Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă. format din: . Dumitru Petrescu” al Judeţului Gorj. săli de sport. autogări. Acestea se organizează pe localităţi/cartiere şi în localuri publice. în locuri şi localuri publice: unităţi de învăţământ. În cazul evacuării populaţiei sau a bunurilor materiale cu mijloace de transport feroviare. iar acesta. Pentru executarea acţiunilor de evacuare se realizează dispozitivul de evacuare. printr-un „Raportsinteză”.F. care întocmeşte şi „Planul de transport”. întocmit din timp de normalitate şi ţinut la Secretariatul Tehnic Permanent (Centrul Operaţional Judeţean) al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă.R. la sediul acestora. Punctele de adunare. să asigure posibilităţi pentru protecţia populaţiei şi bunurilor materiale.R. stadioane etc.puncte de adunare a populaţiei şi de depozitare a bunurilor care se evacuează.puncte de primire/repartiţie a populaţiei şi a bunurilor evacuate. primire/repartiţie”. întocmit din timp de normalitate şi ţinut la Secretariatul Tehnic Permanent (Centrul Operaţional Judeţean) al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă. . . de regulă. Punctele de adunare. trecându-se de îndată la elaborarea dispoziţiei de evacuare. îmbarcare. îmbarcare. Principalele date privind executarea acţiunilor de evacuare se înscriu în „Jurnalul acţiunilor de evacuare. Stabilirea şi pregătirea punctelor de îmbarcare a evacuaţilor din zonele afectate se 7/29 NESECRET . Dumitru Petrescu” al Judeţului Gorj.NESECRET stabilesc măsurile de primă urgenţă şi se transmit dispoziţii preliminare.posturi de observare şi posturi de înştiinţare şi alarmare. precum şi în staţii C. uzinale.col. pentru luarea în evidenţă şi repartizarea pe spaţii de cazare. . Pentru instituţii publice şi operatori economici. debarcare şi primire-repartiţie trebuie să fie situate în apropierea căilor de acces.F.centrul de conducere şi coordonare a evacuării. să asigure condiţii de desfăşurare a activităţilor.

Hidrocentrale S. 8/29 NESECRET . evidenţa populaţiei şi a bunurilor care se evacuează. Sucursala Distribuţie Gorj.U. la executarea cercetării participă: .Sucursalei Hidrocentrale Tg-Jiu . îmbarcare. îmbarcare. VI. .înlocuitor şef punct. .ordinea şi siguranţa. Sinopticul activităţilor desfăşurate de Centrul de Conducere şi Coordonare a Evacuării.şef punct.1 echipaj al I.grupă logistică. 5. . debarcare şi primire-repartiţie sunt prevăzute în conţinutul „Carnetului cu activităţile care se desfăşoară în cadrul punctului de adunare/îmbarcare/debarcare şi primire-repartiţie”. . Şeful punctului. .A. . 4. debarcare şi primire-repartiţie se încadrează cu personal. Cercetarea se organizează continuu şi unitar.NESECRET realizează în termen de 2 (două) ore de la primirea ordinului/deciziei de evacuare. C. Electrica S. . .2 echipaje ale I. logistice şi a personalului pentru asigurarea ordinii şi siguranţei publice şi îndrumării şi fluidizării circulaţiei sunt prezentate în anexa nr. .J. Activităţile ce se desfăşoară de către personalul încadrat în punctele de adunare. .cercetarea. se subordonează şefului centrului de conducere şi coordonare a evacuării.8 echipaje ale I. este prezentat în anexa nr.personal pentru ordine şi siguranţă publică. În raport de situaţia de urgenţă. se înscriu în planurile de evacuare şi se actualizează ori de câte ori apar modificări. Măsurile de asigurare vizează: . Atribuţiile grupelor de constituire.grupă pentru constituirea eşaloanelor/indicativelor de evacuare. precum şi la primirea ordinului/dispoziţiei de evacuare.J. astfel: .P. Datele cercetării trebuie să fie veridice. Cercetarea se execută în scopul procurării şi valorificării informaţiilor necesare executării în siguranţă şi în mod organizat a acţiunilor de evacuare. Punctele de adunare.S.grupă medicală. .asigurarea psihologică. pe tipuri de riscuri. se execută din timp de normalitate şi se intensifică în caz de situaţii de urgenţă.2 echipe ale S.2 echipe ale S.personal pentru îndrumarea şi fluidizarea circulaţiei. Gorj. oportune şi complete.A.C.J. medicale. ASIGURAREA ACŢIUNILOR DE EVACUARE Măsurile de asigurare a acţiunilor de evacuare se stabilesc din timp de normalitate. . Gorj. Gorj.

. Dumitru Petrescu” al Judeţului Gorj..dispeceratele instituţiilor şi operatorilor economici sursă de risc.A.posibilităţile de continuare a procesului de învăţământ şi a funcţionării instituţiilor.NESECRET . . biologice şi starea sanitarepidemiologică. . Direcţia Sanitar Veterinară).condiţiile geoclimatice la zi şi cele prognozate. Direcţia de Sănătate Publică. hrănire. Secţiei Judeţene a Serviciului român de Informaţii.dispeceratele structurilor deconcentrate ale ministerelor cu atribuţii în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă (Direcţia Apelor CraiovaS. Executarea recunoaşterii căilor de comunicaţii şi a localităţilor unde se organizează evacuarea se realizează de către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă 9/29 NESECRET . Actualizarea datelor cercetării se face cu ocazia recunoaşterilor care se execută la primirea ordinului/dispoziţiei de evacuare.col. Institutul Naţional de Cercetare şi Dezvoltare pentru Fizica Pământului etc. Gorj.C. Electrica S.situaţia contaminării nucleare. Agenţia Judeţeană de Protecţie a Mediului. Datele cercetării se asigură de către: . .2 echipe ale S.1 laborator al Agenţiei Judeţene de Protecţie a Mediului Gorj .2 echipe de la S. . .starea căilor de comunicaţie şi a mijloacelor de transport. Toate datele colectate se centralizează la nivelul Centrului Operaţional Judeţean.serviciile voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă de la localităţi. Cercetarea trebuie să asigure informaţii privind: . unităţi ale Ministerului Apărării Naţionale.caracteristicile localităţilor şi ale zonelor în care se execută evacuarea şi posibilităţile de cazare. chimice. .la comune 2-3 ore. Centrul Naţional pentru Coordonarea Intervenţiei în Caz de Accident Nuclear sau Urgenţă Radiologică.Centrul Operaţional Naţional. Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Gorj.la municipii şi oraşe 1-2 ore. .Institutul Naţional de Meteorologie. Gorj. .la instituţii şi operatori economici 30-60 minute. Cercetarea nemijlocită se execută şi de către subunităţile de intervenţie ale Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Lt.G. .Centrul Operaţional Judeţean. Agenţia Service.A. Oficiului Judeţean pentru Telecomunicaţii Speciale. Hidrologie şi Gospodărire a Apelor. respectiv instituţii şi operatori economici.Inspectoratul de Poliţie Judeţean Gorj.A. Timpul de aducere în stare de funcţionare a sistemului de cercetare-observare: .evoluţia situaţiei de urgenţă şi consecinţele acesteia asupra populaţiei şi bunurilor materiale. . care participă la executarea evacuării. Gorj. . adăpostire şi asigurare medicală. . .G.

Aparatura de control N.M. Direcţia Comunitară Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Gorj ţine o evidenţă strictă a angajaţilor şi populaţiei în/din raionul care se evacuează.NESECRET „Lt. în mod deosebit: . hrănire şi asigurare medicală. În aceste activităţi.situaţia surselor de aprovizionare. Protecţia N. municipii şi oraşe în proporţie de 40%. cu respectarea prevederilor legale în vigoare. salariaţilor şi bunurilor materiale împotriva contaminării cu substanţe radioactive. Dumitru Petrescu” al Judeţului Gorj în colaborare cu reprezentanţi ai autorităţii publice locale. precum şi împotriva substanţelor chimice nocive în cazul creării focarului chimic industrial pe întreg teritoriul judeţului. repartiţie şi pe timpul transportului.. 10/29 NESECRET . . de alimentare cu apă şi de telecomunicaţii. instalaţiilor şi produselor finite ale instituţiilor şi operatorilor economici se realizează pe baza planurilor de protecţie întocmite la fiecare în parte. pot fi implicate şi efective ale poliţiei comunitare. conform instrucţiunilor tehnice specifice. Măsurile de ordine şi siguranţă publică.B. urmărindu-se. substanţelor toxice. unităţi militare aparţinând M. evidenţa populaţiei şi fluidizarea circulaţiei pe timpul evacuării se realizează de către Inspectoratul de Poliţie Judeţean Gorj (la localităţi prin birourile/posturile de poliţie) în scopul prevenirii accidentelor pe timpul acţiunilor de evacuare şi păstrării în permanenţă a controlului asupra existenţei şi integrităţii aparaturii şi tehnicii pe timpul intervenţiei. paza bunurilor.starea imobilelor/adăposturilor destinate primirii populaţiei.A.N.E. Protecţia materiilor prime. primire. tuneluri.col. Controlul şi îndrumarea circulaţiei coloanelor de evacuaţi se realizează cu echipaje şi personal din cadrul poliţiei.T. .Ap.starea epidemiologică din zonă.. precum şi celelalte mijloace sunt asigurate pentru echipele şi grupele de cercetare de la judeţ.P.C.condiţiile de cazare. pentru prevenirea pierderilor materiale şi umane în punctele de adunare. Grupele constituite stabilesc reguli de acces şi de comportare în punctele de adunare. Acţiunile de decontaminare se realizează cu echipele specializate din cadrul serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă în punctele de decontaminare cu maşini de stropit şi autovidanje. . iar diferenţa de 60% se asigură prin grija O. instalaţiilor şi bunurilor. Se va acţiona în funcţie de locul unde s-a produs situaţia de urgenţă şi nevoile de decontaminare. îmbarcare. viaducte etc.starea căilor şi nodurilor de comunicaţie. debarcare şi primire-repartiţie.starea reţelelor electrice. de pe teritoriul judeţului. pe timpul acţiunii de evacuare se realizează în scopul protecţiei populaţiei. Asigurarea decontaminării se realizează cu substanţe şi soluţii ce se pot procura de la instituţii şi operatori economici de pe teritoriul judeţului Gorj. Asigurarea protecţiei personalului se realizează cu mijloace speciale de protecţie individuală şi cu mijloace confecţionate pe plan local. . precum şi a lucrărilor de artă: poduri.B. . Gorj.C.

pe bază de convenţii de prestări de servicii încheiate din timp. .ulterior primelor 72 de ore. Aprovizionarea cu articole de igienă personală.aprovizionarea cu produse alimentare.instituţii şi operatori economici – pentru personalul propriu. Aprovizionarea cu produse alimentare şi industriale de strictă necesitate se realizează de către comitetele pentru situaţii de urgenţă. gestionarea şi coordonarea resurselor umane. pe baza planurilor întocmite pe timp de normalitate. rezervele de mobilizare şi ajutoarele umanitare.NESECRET Asigurarea psihologică a populaţiei pe timpul evacuării reprezintă ansamblul acţiunilor întreprinse de personalul forţelor de intervenţie în scopul evitării producerii panicii sau combaterii acesteia în cazul în care s-a produs. depozitarea bunurilor şi adăpostirea animalelor. Logistica acţiunilor de evacuare cuprinde asigurarea fondurilor. . asigurarea logistică se poate face şi de către firme de stat sau private. Planificarea. . textile. specialiştii proprii ai instituţiilor publice şi operatorilor economici. de la Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat. . VII.Consiliul Judeţean Gorj şi consiliile locale de la localităţi – pentru populaţie şi angajaţii proprii. ASIGURAREA LOGISTICĂ A ACŢIUNILOR DE EVACUARE Logistica acţiunilor de evacuare reprezintă ansamblul de măsuri realizate în scopul asigurării condiţiilor materiale şi umane necesare pregătirii şi executării acţiunilor de evacuare. încălţăminte şi alte 11/29 NESECRET . Logistica evacuării în situaţii de urgenţă de către: . precum şi cu bunuri şi servicii rechiziţionate în condiţiile legii.cazarea evacuaţilor. La solicitarea autorităţilor administraţiei publice locale. în sistem raţionalizat. . astfel: . financiare sau de altă natură a acţiunilor de evacuare în situaţii de urgenţă se realizează de către comitetele pentru situaţii de urgenţă. farmaceutice şi industriale de strictă necesitate. prin reţeaua comercială locală. până la încetarea evacuării sau a situaţiei de urgenţă.asigurarea mijloacelor de transport şi efectuarea transporturilor. .în primele 72 de ore de la evacuare sau la instituirea stării de alertă. materiale. rezervele de stat. Aceasta se asigură de reprezentanţi ai Direcţiei de Sănătate Publică Gorj. mijloacelor de transport. bunurilor de consum şi serviciilor necesare în cantităţile şi în locurile prevăzute în planurile de evacuare. Principalele elemente ale logisticii acţiunilor de evacuare sunt: .asigurarea medicală şi sanitar-veterinară. Sursele de aprovizionare sunt: economia naţională.asigurarea financiară.

se va face în funcţie de sezon. precum şi prin crearea de noi capacităţi de spitalizare (cămine. ASIGURAREA EVACUĂRII MEDICALĂ ŞI SANITAR-VETERINARĂ A Asigurarea medicală şi sanitar-veterinară cuprinde totalitatea măsurilor şi acţiunilor care se întreprind în scopul păstrării sănătăţii populaţiei şi animalelor care se evacuează. al oraşelor şi comunelor se asigură. prevenirii apariţiei bolilor şi epidemiilor/epizootiilor.). staţiuni balneare. săli de sport etc. plasmă şi substituenţi se face prin Centru de Recoltare şi Conservare a Sângelui din municipiul Tg-Jiu. pentru 3-4 zile. precum şi din alte fonduri legal constituite din timp de normalitate.NESECRET produse industriale. Constituirea grupelor medicale se face în termen de 2-3 ore. cât şi cu mijloace de transport proprietate publică şi privată. instituţii şi operatori economici. prin unităţile sanitare de pe teritoriul judeţului. Fondurile financiare necesare pentru pregătirea şi desfăşurarea acţiunilor de evacuare la instituţii şi operatori economici se asigură din bugetele proprii şi din alte fonduri legal constituite. din bugetul de stat şi bugetele locale. Asigurarea cu sânge. Mijloacele de transport repartizate pentru evacuare vor avea plinul cu carburanţi asigurat de societăţile comerciale cu care s-au încheiat contracte sau convenţii de prestări de servicii. la nivelul localităţilor. Asistenţa medicală pe timpul evacuării. precum şi de identificare şi evidenţă a unor astfel de mijloace pe plan local VIII. Comitetele locale pentru situaţii de urgenţă vor lua măsuri de asigurare a materialelor necesare desfăşurării acţiunilor iniţiale pentru intervenţie şi evacuare în situaţii de urgenţă. Cercetarea epidemiologică se asigură cu câte 2 echipe mobile antiepidemice organizate la municipiul Tg-Jiu precum şi de către Laboratorul Judeţean de Igienă al Direcţiei de Sănătate Publică Gorj. Asigurarea cu produse alimentare şi industriale a populaţiei evacuate se asigură contracost. de Filiala de Cruce Roşie Gorj şi de alte servicii de specialitate. carburanţii şi bunurile materiale necesare acţiunilor de evacuare se asigură de către comitetele şi celulele pentru situaţii de urgenţă de la localităţi. Transportul eventualilor răniţi se asigură cu autosalvări puse la dispoziţie de către Staţia de Ambulanţă Gorj. funcţie de distanţa de evacuare. Autovehiculele. precum şi în localităţile de dispunere se asigură de Direcţia de Sănătate Publică Gorj. internate. Spitalizarea pe timpul executării evacuării se va asigura în unităţile sanitare de pe raza judeţului Gorj. acordării ajutorului medical de urgenţă şi asistenţei medicale/veterinare în caz de îmbolnăvire sau de accident. 12/29 NESECRET . Fondurile financiare pentru pregătirea şi desfăşurarea acţiunilor de evacuare la nivel judeţean.

b) analizarea situaţiei de urgenţă produse sau în curs de producere. dar şi prin staţiile de amplificare de la localităţi. iar în urgenţa a doua animalele. IX. valorile culturale. staţiile de pe maşinile de intervenţie ale poliţiei. jandarmeriei. notificarea se primeşte de la comitetele locale pentru situaţii de urgenţă. EXECUTAREA EVACUĂRII PE TIPURI DE RISC SPECIFICE JUDEŢULUI GORJ 9. La nivelul comitetelor locale din zona de inundabilitate a judeţului Gorj se execută următoarele activităţi: a) întrunirea comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă. care cuprind în special bazinele râurilor Jiu. de patrimoniu şi arhivistice. De asemenea. Comitetele locale pentru situaţii de urgenţă şi celulele pentru situaţii de urgenţă emit. pentru avertizarea populaţiei se pot transmite mesaje prin intermediul sirenelor electronice amplasate pe râul Jiu. 13/29 NESECRET . bunurile materiale. transmis prin mijloace fir şi radio comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă.C. În prima urgenţă intră populaţia şi salariaţii din zonele de risc cu pericol iminent. Itinerariile de deplasare şi mijloacele de transport pentru asigurarea acţiunilor de evacuare se stabilesc prin planurile de evacuare proprii ale comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă. La evacuare pot fi folosite şi mijloace de transport ale populaţiei. instituţiile şi operatorii economici pentru personalul încadrat. Notificarea despre producerea unui accident hidrotehnic se primeşte la Centrul Operaţional Judeţean (211212. inspectoratului pentru situaţii de urgenţă etc. avându-se în vedere şi posibilitatea autoevacuării. Evacuarea localităţilor.) şi accidente la construcţiile hidrotehnice. colectivităţilor de animale şi bunurilor materiale. decizii de evacuare. – Sucursala Hidrocentrale Tg-Jiu. scurgeri de pe versanţi.. d) determinarea efectelor inundaţiilor/accidentelor hidrotehnice asupra salariaţilor populaţiei.A. c) prognozarea evoluţiei situaţiei. accidente la construcţii hidrotehnice şi poluări accidentale La nivelul judeţului Gorj inundaţiile pot fi provocate de fenomenele meteorologice periculoase (ploi abundente. Bistriţa şi Tismana . în baza ordinului primit. În caz de inundaţie. fax 211706) de la dispecerul de serviciu al S. Hidroelectrica S. dezgheţuri. Pentru transmiterea acesteia se folosesc mijloace fir şi radio de la nivelul localităţii. Asistenţa sanitar-veterinară se execută de către Direcţia Sanitar-Veterinară Gorj.NESECRET Medicamentele şi materialele sanitare se asigură de către Consiliile judeţene şi locale pentru populaţie şi angajaţii proprii. instituţiilor şi operatorilor economici se execută în baza ordinului preşedintelui Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă. Evacuarea se execută pe urgenţe.1 Inundaţii. fenomene meteorologice periculoase.

mijloacele logistica evacuării în cazul situaţiilor de urgenţă se stabilesc. în locuri şi localuri publice: unităţi de învăţământ. g) identifică posibilităţile de asigurare a acţiunilor de evacuare. e) execută recunoaşterilor zonelor în care se dispune evacuarea. f) analizează posibilităţile de cazare. stadioane etc. debarcare şi primire-repartiţie se stabilesc de către comitetul local pentru situaţii de urgenţă şi se mediatizează prin afişe din timp de normalitate. instituţiile. punctele de adunare se organizează la sediul acestora. case de cultură. de depozitare a bunurilor şi de funcţionare a instituţiilor pe noile amplasamente. g) actualizarea planului de evacuare şi punerea în aplicare a acestuia. Punctele de adunare. comitetele locale pentru situaţii de urgenţă execută următoarele activităţi: a) stabilesc localităţile. Punctele de adunare. asigură includerea lor în bugetul local. precum şi forţele. aprovizionare şi hrănire a evacuaţilor. în funcţie de risc. c) stabilesc zonele în care se execută evacuarea. primire/repartiţie”. respectiv în bugetele locale. b) stabilesc natura şi cantitatea bunurilor ce urmează a fi evacuate. precum şi numărul şi structura populaţiei/salariaţilor ce se evacuează. precum şi mijloacele de transport şi itinerarele pe care se execută aceasta. debarcare şi primire-repartiţie trebuie să fie situate în afara zonei de risc. în condiţiile legii. Pentru instituţiile publice şi operatorii economici de la nivelul localităţilor. Punctele de primire/repartiţie se organizează în zonele de afluire a populaţiei evacuate. în bugetele instituţiilor publice şi ale operatorilor economici. În zonele în care se execută evacuarea se realizează dispozitive de evacuare. îmbarcare. d) stabilesc gradul de urgenţă şi eşalonarea evacuării. Principalele date privind executarea acţiunilor de evacuare se înscriu în „Jurnalul acţiunilor de evacuare. urmărinduse utilizarea eficientă a fondurilor alocate. Comitetele locale pentru situaţii de urgenţă stabilesc obiectivele de realizat şi fondurile necesare realizării acestora. f) recunoaşterea itinerarelor şi zonelor în care se execută evacuarea. operatorii economici. pentru luarea în evidenţă şi repartizarea pe spaţii de cazare. Pentru o conducere unitară a acţiunilor de evacuare centrul de conducere şi coordonare a evacuării îşi desfăşoară activitatea în sediul primăriei localităţii din zona afectată sau posibil a fi afectată. conform prevederilor prezentului plan. iar pentru populaţie. h) elaborarea şi transmiterea dispoziţiei de evacuare la instituţii şi operatori economici posibil a fi afectaţi de inundaţii/accidente hidrotehnice. Pentru organizarea evacuării. de către comitetele locale pentru situaţii de urgenţă. săli de sport.NESECRET e) stabilirea măsurilor de primă urgenţă. îmbarcare. gradul de urgenţă şi ordinea în care se execută evacuarea. întocmit din timp de normalitate şi ţinut la 14/29 NESECRET . Populaţia şi bunurile materiale care se evacuează. cămine culturale.

ordinea şi siguranţa. Aprovizionarea cu articole de igienă personală. îmbarcare. se înscriu în planurile de evacuare şi se actualizează ori de câte ori apar modificări. Asigurarea cu produse alimentare şi industriale a populaţiei evacuate se asigură contracost. precum şi de identificare şi evidenţă a unor astfel de mijloace pe plan local Măsurile de asigurare a acţiunilor de evacuare se stabilesc din timp de normalitate. Cercetarea se execută în scopul procurării şi valorificării informaţiilor necesare executării în siguranţă şi în mod organizat a acţiunilor de evacuare. precum şi din alte fonduri legal constituite din timp de normalitate – pentru localităţi. Şeful punctului se subordonează şefului centrului de conducere şi coordonare a evacuării. carburanţii şi bunurile materiale necesare acţiunilor de evacuare se asigură de către comitetele şi celulele pentru situaţii de urgenţă de la localităţi. iar la instituţii şi operatori economici se asigură din bugetele proprii şi din alte fonduri legal constituite. Comitetele locale pentru situaţii de urgenţă raportează ierarhic despre începerea şi executarea acţiunilor de evacuare la Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă printr-un „Raport-sinteză”. precum şi la primirea ordinului de evacuare. 6. logistice şi a personalului pentru asigurarea ordinii şi siguranţei publice şi îndrumării şi fluidizării circulaţiei se face prin hotărâre a preşedintelui centrului de conducere şi coordonare a evacuării şi se realizează în 2 (două) ore de la primirea ordinului de evacuare. Stabilirea şi pregătirea punctelor de îmbarcare a evacuaţilor din zonele afectate se realizează în termen de 2 (două) ore de la primirea ordinului de evacuare. îmbarcare. Punctele de adunare.NESECRET Secretariatul Tehnic Permanent (centrul operativ cu activitate temporară) al comitetului local pentru situaţii de urgenţă.ulterior primelor 72 de ore. debarcare şi primire-repartiţie se încadrează cu personal. astfel: . Încadrarea punctelor de adunare.. se va face în funcţie de sezon. debarcare şi primire-repartiţie.în primele 72 de ore. precum şi de populaţia evacuată. iar la executarea acesteia participă reprezentanţi ai serviciilor voluntare 15/29 NESECRET . . instituţii şi operatori economici. pentru 3-4 zile. conform anexei nr. de la Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat. conform prevederilor prezentului plan. prin reţeaua comercială locală. Fondurile financiare pentru pregătirea şi desfăşurarea acţiunilor de evacuare se asigură din bugetul local. se execută din timp de normalitate şi se intensifică în caz de situaţii de urgenţă. se organizează continuu şi unitar. Autovehiculele. asigurarea psihologică. Comitetele pentru situaţii de urgenţă vor lua măsuri de asigurare a materialelor necesare desfăşurării acţiunilor iniţiale pentru intervenţie şi evacuare în situaţii de urgenţă. textile. medicale. Măsurile de asigurare vizează: cercetarea. Aprovizionarea cu produse alimentare şi industriale de strictă necesitate se realizează de către comitetele locale pentru situaţii de urgenţă. încălţăminte şi alte produse industriale. grupelor de constituire.

jandarmi. paza bunurilor. cât şi cu mijloace de transport publice şi particulare. Sucursala Hidrocentrale Tg-Jiu existent la localităţile din aval de barajele amenajărilor râului Jiu – sirene electronice. Transportul răniţilor la spitale se execută ambulanţe ale spitalelor/dispensarelor locale şi/sau cele ale Serviciului de Ambulanţă Gorj. oraşele: Bumbeşti-Jiu. cu respectarea prevederilor legale în vigoare. 9 – Sistemul de alarmare existent la localităţile din aval de barajele amenajărilor râului Jiu. 10 – Sistemul de alarmare al S. Grupele constituite stabilesc reguli de acces şi de comportare în punctele de adunare. . Bistriţa şi Tismana.NESECRET pentru situaţii de urgenţă.A.C.Anexa nr. .C. Sucursala Distribuţie şi Agenţia Service Gorj. debarcare şi primire-repartiţie. precum şi a persoanelor decedate şi/sau rănite. Cele mai semnificative sunt: mun. În aceste activităţi pot fi implicate şi efective ale jandarmeriei şi poliţiei comunitare (acolo unde ele există). Direcţiei Apelor Craiova. Asigurarea medicală a populaţiei se asigură prin spitalele şi dispensarele locale.G. evidenţa populaţiei şi fluidizarea circulaţiei pe timpul evacuării se realizează la localităţi prin birourile/posturile de poliţie.A.. Hidroelectrica S. 9. Gorj.Anexa nr.: Executarea recunoaşterii căilor de comunicaţii şi a zonelor unde se organizează evacuarea se realizează de către reprezentanţi ai comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă şi serviciilor private şi voluntare pentru situaţii de urgenţă.A. Electrica S. S. Hidrocentrale S. specialişti ai S.Anexa nr.Anexa nr.C. Măsurile de ordine şi siguranţă publică. Rovinari. Motru. Timpul de aducere în stare de funcţionare a sistemului de cercetare-observare este de 2-3 ore la localităţi şi 30-60 minute la instituţii şi operatori economici. . Anexe: .A. 7 – Situaţia cu localităţile judeţului Gorj ce pot fi afectate de inundaţii şi accidente hidrotehnice. alunecări şi prăbuşiri de teren Judeţul Gorj se găseşte în zona a 3-a seismică a unui cutremur cu epicentrul în Vrancea. birourilor/posturilor de poliţie. intensitatea maximă fiind de 70 Richter. Controlul şi îndrumarea circulaţiei coloanelor de evacuaţi se realizează cu echipaje şi personal din cadrul poliţiei locale. Asigurarea psihologică a populaţiei pe timpul evacuării se asigură de reprezentanţi ai Direcţiei de Sănătate Publică Gorj. instituţiile şi operatorii economici care se evacuează preventiv în caz de pericol iminent şi în cazul ruperii barajelor componente amenajărilor râurilor Jiu. Toate localităţile judeţului pot fi afectate de un seism . 16/29 NESECRET .Sucursalei Hidrocentrale Tg-Jiu. la nivelul localtăţilor. Alunecările de teren acoperă o mare parte a localităţilor de pe teritoriul judeţului Gorj. S. . îmbarcare. 8 – Tabel cu localităţile.2 Seisme. Poliţia ţine o evidenţă strictă a angajaţilor şi populaţiei din raionul în care se evacuează.

transmis prin mijloace fir şi radio comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă. Mătăsari. Slivileşti. Jupîneşti. Runcu. Samarineşti. Fărcăşeşti. Băleşti. Crasna. bunurile materiale. colectivităţilor de animale şi bunurilor materiale. Bălăneşti.Stoina. Pentru transmiterea acesteia se folosesc mijloacele fir şi radio de la nivelul localităţilor. inspectoratului pentru situaţii de urgenţă. iar în urgenţa a doua animalele. Itinerariile de deplasare şi mijloacele de transport pentru asigurarea acţiunilor de evacuare se stabilesc prin planurile de evacuare proprii ale comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă şi se actualizează funcţie de distrugerile produse de situaţia de urgenţă asupra căilor de comunicaţii. jandarmeriei. g) actualizarea planului de evacuare şi punerea în aplicare a acestuia. Aninoasa. Urdari. instituţiilor şi operatorilor economici se execută în baza ordinului preşedintelui Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă. de patrimoniu şi arhivistice. Căpreni. Comitetele locale pentru situaţii de urgenţă şi celulele pentru situaţii de urgenţă emit. La evacuare pot fi folosite şi mijloace de transport ale populaţiei. operatorii economici. Godineşti. Brăneşti. h) elaborarea şi transmiterea dispoziţiei de evacuare la instituţii şi operatori economici posibil a fi afectaţi. Stejari . Evacuarea se execută pe urgenţe. Drăguţeşti. Glogova. în baza ordinului primit. Berleşti. precum şi numărul şi 17/29 NESECRET . instituţiile. precum şi forţele. De asemenea. comunele: Albeni. b) analizarea situaţiei de urgenţă produse sau în curs de producere (în cazul alunecărilor de teren cu o evoluţie lentă). Roşia de Amaradia. valorile culturale. Cătunele. Bengeşti-Ciocadia. Populaţia şi bunurile materiale care se evacuează. etc. În prima urgenţă intră populaţia şi salariaţii din zonele de risc cu pericol iminent. gradul de urgenţă şi ordinea în care se execută evacuarea. Turcineşti. Dănciuleşti. Vladimir. d) determinarea efectelor seismului/alunecării de teren asupra salariaţilor populaţiei. pentru avertizarea populaţiei se pot transmite mesaje prin staţiile de amplificare de la localităţi. c) prognozarea evoluţiei situaţiei. Evacuarea localităţilor. Pentru organizarea evacuării. Arcani. e) stabilirea măsurilor de primă urgenţă.NESECRET Tismana. Bărbăteşti . Licurici. Muşeteşti. Schela. Prigoria. televiziunea prin cablu. decizii de evacuare. Alimpeşti. f) recunoaşterea itinerarelor şi zonelor în care se execută evacuarea. Dăneşti. Tînţăreni. Cîlnic.. Negomir. mijloacele logistica evacuării în cazul situaţiilor de urgenţă se stabilesc de comitetele locale pentru situaţii de urgenţă. comitetele locale pentru situaţii de urgenţă execută următoarele activităţi: a) stabilesc localităţile. avându-se în vedere şi posibilitatea autoevacuării. Peştişani. Pentru organizarea acţiunilor de evacuare se execută următoarele activităţi: a) întrunirea comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă. Bumbeşti-Piţic. Logreşti. Ciuperceni. staţiile de pe maşinile de intervenţie ale poliţiei. Bustuchin.

debarcare şi primire-repartiţie. f) analizează posibilităţile de cazare. g) identifică posibilităţile de asigurare a acţiunilor de evacuare. Pentru o conducere unitară a acţiunilor de evacuare centrul de conducere şi coordonare a evacuării în caz de seism/alunecare de teren îşi desfăşoară activitatea întrun sediul neafectat de seism/alunecare de teren. c) stabilesc zonele în care se execută evacuarea.NESECRET structura populaţiei/salariaţilor ce se evacuează. dacă este posibil în primăria localităţii. stadioane etc. Punctele de adunare. logistice şi a personalului pentru asigurarea ordinii şi siguranţei publice şi îndrumării şi fluidizării circulaţiei se face prin hotărâre a preşedintelui centrului de conducere şi coordonare a evacuării şi se realizează după 18/29 NESECRET . primire/repartiţie”. Încadrarea punctelor de adunare. d) stabilesc gradul de urgenţă şi eşalonarea evacuării. Pentru instituţiile publice şi operatorii economici de la nivelul localităţii punctele de adunare se organizează la sediu acestora. conform prevederilor prezentului plan.. 5. să asigure condiţii de desfăşurare a activităţilor. conform anexei nr. de depozitare a bunurilor şi de funcţionare a instituţiilor pe noile amplasamente. Şeful punctului se subordonează şefului centrului de conducere şi coordonare a evacuării. întocmit din timp de normalitate şi ţinut la Secretariatul Tehnic Permanent (centrul operativ cu activitate temporară) al comitetului local pentru situaţii de urgenţă. să asigure posibilităţi pentru protecţia populaţiei şi bunurilor materiale. îmbarcare. Comitetele locale pentru situaţii de urgenţă raportează ierarhic despre începerea şi executarea acţiunilor de evacuare la Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă printr-un „Raport-sinteză”. medicale. Punctele de primire/repartiţie se organizează în zonele de afluire a populaţiei evacuate. Punctele de adunare. Punctele de adunare. să poată fi identificate şi recunoscute. iar pentru populaţie. îmbarcare. case de cultură. în locuri şi localuri publice: unităţi de învăţământ. grupelor de constituire. precum şi mijloacele de transport şi itinerarele pe care se execută aceasta. Principalele date privind executarea acţiunilor de evacuare se înscriu în „Jurnalul acţiunilor de evacuare. îmbarcare. debarcare şi primire-repartiţie trebuie să fie situate în zone neafectate de seism/alunecare de teren. În zonele în/din care se execută evacuarea se realizează dispozitive de evacuare. aprovizionare şi hrănire a evacuaţilor. îmbarcare. conform prevederilor prezentului plan. săli de sport. debarcare şi primire-repartiţie se stabilesc din timp de normalitate de către comitetul local pentru situaţii de urgenţă. debarcare şi primire-repartiţie se încadrează cu personal. cămine culturale. pentru luarea în evidenţă şi repartizarea pe spaţii de cazare. b) stabilesc natura şi cantitatea bunurilor ce urmează a fi evacuate. Stabilirea şi pregătirea punctelor de îmbarcare a evacuaţilor din zonele afectate se realizează în imediat după producerea seismului/alunecării de teren. e) execută recunoaşterilor zonelor în care se dispune evacuarea. în apropierea căilor de acces.

astfel: . instituţii şi operatori economici. cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Măsurile de asigurare a acţiunilor de evacuare se stabilesc din timp de normalitate. îmbarcare. Asigurarea cu produse alimentare şi industriale a populaţiei evacuate se asigură contracost. prin reţeaua comercială locală. Autovehiculele. pentru 3-4 zile. paza bunurilor.NESECRET producerea seismului/alunecării de teren. carburanţii şi bunurile materiale necesare acţiunilor de evacuare se asigură de către comitetele şi celulele pentru situaţii de urgenţă de la localităţi. ordinea şi siguranţa. textile. Fondurile financiare pentru pregătirea şi desfăşurarea acţiunilor de evacuare se asigură din bugetul local. precum şi a persoanelor decedate şi/sau rănite. debarcare şi primire-repartiţie. 19/29 NESECRET . Cercetarea se execută în scopul procurării şi valorificării informaţiilor necesare executării în siguranţă şi în mod organizat a acţiunilor de evacuare. Comitetele pentru situaţii de urgenţă vor lua măsuri de asigurare a materialelor necesare desfăşurării acţiunilor iniţiale pentru intervenţie şi evacuare în situaţii de urgenţă. Poliţia ţine o evidenţă strictă a angajaţilor şi populaţiei din raionul în care se evacuează. se organizează continuu şi unitar. precum şi de populaţia evacuată. se înscriu în planurile de evacuare şi se actualizează ori de câte ori apar modificări. precum şi din alte fonduri legal constituite din timp de normalitate – pentru localităţi. precum şi la primirea ordinului de evacuare. Măsurile de ordine şi siguranţă publică. iar la instituţii şi operatori economici se asigură din bugetele proprii şi din alte fonduri legal constituite. evidenţa populaţiei şi fluidizarea circulaţiei pe timpul evacuării se realizează la localităţi prin birourile/posturile de poliţie.. se va face în funcţie de sezon. Măsurile de asigurare vizează: cercetarea.: Recunoaşterii căilor de comunicaţii şi a zonelor unde se organizează evacuarea se realizează de reprezentanţi ai comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă şi serviciilor private şi voluntare pentru situaţii de urgenţă.ulterior primelor 72 de ore de la Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat. birourilor/posturilor de poliţie. jandarmi Timpul de aducere în stare de funcţionare a sistemului de cercetare-observare este de 2-3 ore la localităţi şi 30-60 minute la instituţii şi operatori economici. iar la aceasta participă reprezentanţi ai comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă. serviciilor private şi voluntare pentru situaţii de urgenţă. Aprovizionarea cu produse alimentare şi industriale de strictă necesitate se realizează de către comitetele locale pentru situaţii de urgenţă. precum şi de identificare şi evidenţă a unor astfel de mijloace pe plan local. . încălţăminte şi alte produse industriale. În aceste activităţi pot fi implicate şi efective ale jandarmeriei şi poliţiei comunitare (acolo unde ele există).în primele 72 de ore de la evacuare. Aprovizionarea cu articole de igienă personală. Grupele constituite stabilesc reguli de acces şi de comportare în punctele de adunare. asigurarea psihologică.

Din suprafaţa totală de fond forestier. Hurezani. 11 – Situaţia cu localităţile judeţului Gorj ce pot fi afectate de seisme/alunecări de teren. Bustuchin. aflată în administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor. Aceste zone care prezintă risc privind izbucnirea şi propagarea incendiilor în masă pe teritoriul judeţului Gorj. Rovinari. situat în principal în partea de sud a judeţului. toate cu transport subteran prin conducte. Turburea. manipularea ori depozitarea unor cantităţi apreciabile de materiale sau substanţe periculoase.200 ha sunt proprietate privată.Turburea. prin Direcţia Silvică Gorj. 102953 ha teren arabil. Stejari. 9.3 Incendii de mari proporţii Prin incendiu în masă. Bărbăteşti . Tismana. Hurezani. 3. constituite potrivit legii. de-a lungul bazinelor hidrografice ale râurilor Jiu. prelucrarea. Transportul răniţilor la spitale se execută cu ambulanţe ale spitalelor/dispensarelor locale şi/sau cele ale Serviciului de Ambulanţă Gorj. precum si asupra mediului înconjurător şi care nu poate fi controlat şi lichidat numai prin intervenţia serviciilor de pompieri. Zonele străbătute de traseele conductelor magistrale de transport gaze sau lichide inflamabile–oraşul Ţicleni şi comunele: Stoina. Dănciuleşti.. La nivelul judeţului Gorj zonele cu riscuri de producere şi propagare a incendiilor în masa sunt: 1. Bustuchin. care poate genera consecinţe negative majore asupra desfăşurării normale a activităţilor social economice. 4. 5. iar 70. se constituie ca zone de planificare în caz de urgenţă şi sunt materializate în „Planul de apărare împotriva incendiilor în masă pe teritoriul judeţului Gorj”. îndeosebi în zonele de munte greu accesibile – cu o suprafaţă de fond forestier de 229. Asigurarea psihologică a populaţiei pe timpul evacuării se asigură de reprezentanţi ai Direcţiei de Sănătate Publică Gorj. Culturile agricole cu o suprafaţă de cca. Stoina. Stejari. reprezentând 48 % din suprafaţa totală a judeţului.412 ha sunt proprietate publică. Bistriţa. Asigurarea medicală a populaţiei se asigură prin spitalele şi dispensarele locale.Anexa nr. care cuprind obiective cu potenţial economic ridicat şi cu procese tehnologice care presupun producerea. Anexe: .Turceni . Zonele împădurite aparţinând fondului forestier.NESECRET Controlul şi îndrumarea circulaţiei coloanelor de evacuaţi se realizează cu echipaje şi personal din cadrul poliţiei locale. se înţelege acel incendiu de mari proporţii. 2. 20/29 NESECRET .612 ha. 159. Platforma industrială din nordul municipiului Tg-Jiu şi platformele industriale ale oraşelor Ţicleni. Locurile de dispunere a câmpurilor de sonde petroliere şi spaţii de depozitare (parcuri) din Ţicleni.

avându-se în vedere şi posibilitatea autoevacuării. bunurile materiale. fax 211726). în raport cu pericolul ce le ameninţă. de regula. d) determinarea efectelor incendiului asupra salariaţilor. Pentru organizarea acţiunilor de evacuare se execută următoarele activităţi: a) întrunirea comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă şi celulelor pentru situaţii de urgenţă. salvarea şi/sau protejarea persoanelor. specificul obiectivului şi de persoane ce urmează a fi evacuate (salvate). De asemenea.col. operatorii economici. b) analizarea situaţiei de urgenţă produsă. inspectoratul executând înştiinţarea localităţilor şi operatorii economici posibil a fi afectaţi. staţiile de pe maşinile de intervenţie ale poliţiei. iar în urgenţa a doua animalele. jandarmeriei. Evacuarea se execută în baza ordinului preşedintelui Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă. valorile culturale. Comitetele locale pentru situaţii de urgenţă ale localităţilor posibil a fi afectate emit. e) stabilirea măsurilor de primă urgenţă. Notificarea despre producerea unui incendiu de masă se face la dispecerul de serviciu al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Lt. cu sprijinul personalului din obiectivul afectat şi al forţelor complementare. colectivităţilor de animale şi bunurilor materiale. Pentru transmiterea acesteia se folosesc mijloace fir şi radio proprii de la nivelul acestora. c) prognozarea evoluţiei situaţiei.NESECRET Evacuarea. Evacuarea se execută pe urgenţe. inspectoratului pentru situaţii de urgenţă etc. de patrimoniu şi arhivistice. f) recunoaşterea itinerarelor şi zonelor în care se execută evacuarea. La evacuare pot fi folosite şi mijloace de transport ale populaţiei. precum şi pe durata acţiunii. Pentru organizarea evacuării. Evacuarea şi salvarea persoanelor se executa.. g) actualizarea planului de evacuare şi punerea în aplicare a acestuia. pentru avertizarea populaţiei se pot transmite mesaje prin staţiile de amplificare. Itinerariile de deplasare şi mijloacele de transport pentru asigurarea acţiunilor de evacuare se stabilesc prin planurile de evacuare proprii ale comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă şi celulelor pentru situaţii de urgenţă. instituţiile. transmis prin mijloace fir şi radio comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă. daca situaţia o impune. În prima urgenţă intră populaţia şi salariaţii din zonele de risc cu pericol iminent. decizii de evacuare. în baza ordinului primit. Dumitru Petrescu” al Judeţului Gorj (telefon 112. animalelor şi bunurilor sunt operaţiuni prioritare şi se executa concomitent cu celelalte operaţiuni. comitetele locale pentru situaţii de urgenţă şi celulele pentru situaţii de urgenţă ale operatorilor economici execută următoarele activităţi: a) stabilesc localităţile. procedee adecvate situaţiei de la locul acţiunii. precum şi numărul şi 21/29 NESECRET . 211212. populaţiei.

îmbarcare. carburanţii şi bunurile materiale necesare acţiunilor de evacuare se asigură de către comitetele şi celulele pentru situaţii de urgenţă de la localităţi. logistice şi a personalului pentru asigurarea ordinii şi siguranţei publice şi îndrumării şi fluidizării circulaţiei se face prin hotărâre a preşedintelui centrului de conducere şi coordonare a evacuării de la localităţi şi se realizează după producerea accidentului chimic. g) identifică posibilităţile de asigurare a acţiunilor de evacuare. primire/repartiţie”. Punctele de adunare. Aprovizionarea cu produse alimentare şi industriale de strictă necesitate se realizează de către comitetele locale pentru situaţii de urgenţă. . .în primele 72 de ore prin reţeaua comercială locală. pentru 3-4 zile. f) analizează posibilităţile de cazare. instituţii şi operatori economici. de depozitare a bunurilor şi de funcţionare a instituţiilor pe noile amplasamente. e) execută cercetarea şi recunoaşterea zonelor din/în care se dispune evacuarea. conform prevederilor prezentului plan. medicale. debarcare şi primire-repartiţie. de la Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat. c) stabilesc zonele în care se execută evacuarea.NESECRET structura populaţiei/salariaţilor ce se evacuează. conform prevederilor prezentului plan. încălţăminte şi alte produse industriale. îmbarcare. debarcare şi primire-repartiţie se stabilesc de comitetul local pentru situaţii de urgenţă. precum şi mijloacele de transport şi itinerarele pe care se execută aceasta. întocmit din timp de normalitate şi ţinut la Secretariatul Tehnic Permanent (centrul operativ cu activitate temporară) al comitetului local pentru situaţii de urgenţă. îmbarcare. Comitetele locale pentru situaţii de urgenţă raportează ierarhic despre începerea şi executarea acţiunilor de evacuare la Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă printr-un „Raport-sinteză”. Principalele date privind executarea acţiunilor de evacuare se înscriu în „Jurnalul acţiunilor de evacuare. Încadrarea punctelor de adunare.ulterior primelor 72 de ore. b) stabilesc natura şi cantitatea bunurilor ce urmează a fi evacuate. astfel: . În zonele în/din care se execută evacuarea se realizează dispozitive de evacuare. Stabilirea şi pregătirea punctelor de îmbarcare a evacuaţilor din zonele afectate se realizează în imediat după producerea incendiului de masă. precum şi de populaţia evacuată.articole de igienă personală. 5. textile. grupelor de constituire. debarcare şi primire-repartiţie se încadrează cu personal. Fondurile financiare pentru pregătirea şi desfăşurarea acţiunilor de evacuare se 22/29 NESECRET . Autovehiculele. Asigurarea cu produse alimentare şi industriale a populaţiei evacuate se asigură contracost. Punctele de adunare. Şeful punctului se subordonează şefului centrului de conducere şi coordonare a evacuării. aprovizionare şi hrănire a evacuaţilor. conform anexei nr. d) stabilesc gradul de urgenţă şi eşalonarea evacuării. în funcţie de sezon.

serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă. iar la instituţii şi operatori economici se asigură din bugetele proprii şi din alte fonduri legal constituite.NESECRET asigură din bugetul local. precum şi a persoanelor decedate şi/sau rănite. asigurarea psihologică. Asigurarea psihologică a populaţiei pe timpul evacuării se asigură de reprezentanţi ai Direcţiei de Sănătate Publică Gorj. 12 – Instituţii şi organisme cu care se cooperează în cazul incendiilor în masă la evacuare. Transportul răniţilor la spitale se execută ambulanţe ale spitalelor/dispensarelor locale şi/sau cele ale Serviciului de Ambulanţă Gorj. evidenţa populaţiei şi fluidizarea circulaţiei pe timpul evacuării se realizează la localităţi prin birourile/posturile de poliţie. birourilor/posturilor de poliţie. Anexe: . iar la aceasta participă reprezentanţi ai comitetelor locale şi celulelor pentru situaţii de urgenţă. precum şi de identificare şi evidenţă a unor astfel de mijloace pe plan local Măsurile de asigurare a acţiunilor de se actualizează ori de câte ori apar modificări. ordinea şi siguranţa. Comitetele pentru situaţii de urgenţă vor lua măsuri de asigurare a materialelor necesare desfăşurării acţiunilor iniţiale pentru intervenţie şi evacuare în situaţii de urgenţă.4 Accidente pe căi de comunicaţii Judeţul Gorj se poate confrunta cu accidente pe căile de comunicaţii în special pe drumul european 66 şi calea ferată de pe Defileul Jiului. Poliţia ţine o evidenţă strictă a angajaţilor şi populaţiei din raionul în care se evacuează. paza bunurilor. care face legătura între sudul şi nordul ţării. Asigurarea medicală a populaţiei se asigură prin spitalele şi dispensarele locale. Timpul de aducere în stare de funcţionare a sistemului de cercetare-observare este de 2-3 ore la localităţi şi 30-60 minute la instituţii şi operatori economici.: Executarea recunoaşterii căilor de comunicaţii şi a zonelor unde se organizează evacuarea se realizează de reprezentanţi ai comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă şi serviciilor private şi voluntare pentru situaţii de urgenţă. precum şi la primirea ordinului de evacuare. Măsurile de asigurare vizează: cercetarea. Controlul şi îndrumarea circulaţiei coloanelor de evacuaţi se realizează cu echipaje şi personal din cadrul poliţiei locale. Măsurile de ordine şi siguranţă publică. jandarmi inspectoratului pentru situaţii de urgenţă judeţean.Anexa nr. precum şi din alte fonduri legal constituite din timp de normalitate – pentru localităţi. cu respectarea prevederilor legale în vigoare. 9. Situaţia căilor de comunicaţii ce străbat judeţul Gorj este prezentată în 23/29 NESECRET .. În aceste activităţi pot fi implicate şi efective ale jandarmeriei şi poliţiei comunitare (acolo unde ele există). Cercetarea se execută în scopul procurării şi valorificării informaţiilor necesare executării în siguranţă şi în mod organizat a acţiunilor de evacuare.

b) stabilesc natura şi cantitatea bunurilor ce urmează a fi evacuate. Dumitru Petrescu” al Judeţului Gorj (telefon 112. fax 211706). De asemenea. comitetele locale pentru situaţii de urgenţă şi celulele pentru situaţii de urgenţă ale operatorilor economici execută următoarele activităţi: a) stabilesc localităţile. Pentru transmiterea acesteia se folosesc mijloace fir şi radio proprii de la nivelul acestora. valorile culturale. Evacuarea. precum şi numărul şi structura populaţiei/salariaţilor ce se evacuează. staţiile de pe maşinile de intervenţie ale poliţiei. În prima urgenţă intră populaţia din zona de producere a accidentului.NESECRET anexa nr. Notificarea despre producerea unui accident pe căile de comunicaţii se face la dispecerul de serviciu al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Lt. 17. transmis prin mijloace fir şi radio comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă. inspectoratului pentru situaţii de urgenţă etc. 211212. c) prognozarea evoluţiei situaţiei. în baza ordinului primit. jandarmeriei. funcţie de efectele acestuia asupra căilor de evacuare stabilite prin planuri. daca situaţia o impune. La evacuare vor fi folosite mijloace de transport ale populaţiei din zona afectată de efectele accidentului. pentru avertizarea populaţiei se pot transmite mesaje prin staţiile de amplificare. Pentru organizarea acţiunilor de evacuare se execută următoarele activităţi: a) întrunirea comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă şi celulelor pentru situaţii de urgenţă. dar şi după producerea accidentului.col. salvarea şi/sau protejarea persoanelor.. g) actualizarea planului de evacuare şi punerea în aplicare a acestuia. operatorii economici. emit. iar după stabilirea posibilelor efecte. precum şi pe durata acţiunii. Evacuarea se execută pe urgenţe. Itinerariile de deplasare şi mijloacele de transport pentru asigurarea acţiunilor de evacuare se stabilesc prin planurile de evacuare proprii ale comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă. inspectoratul executând înştiinţarea localităţilor şi operatorii economici posibil a fi afectaţi. Pentru organizarea evacuării. bunurilor materiale şi mediului. în urgenţa a doua animalele. animalelor şi bunurilor sunt operaţiuni prioritare şi se executa concomitent cu celelalte operaţiuni. de patrimoniu şi arhivistice. d) determinarea efectelor accidentului pe căile de comunicaţie asupra populaţiei. instituţiile. decizii de evacuare. Comitetele locale pentru situaţii de urgenţă ale localităţilor afectate. avându-se în vedere şi posibilitatea autoevacuării. f) recunoaşterea itinerarelor şi zonelor în care se execută evacuarea. Evacuarea se execută în baza ordinului preşedintelui Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă. e) stabilirea măsurilor de primă urgenţă. televiziune prin cablu. 24/29 NESECRET . b) analizarea situaţiei de urgenţă produsă. bunurile materiale. colectivităţilor de animale.

NESECRET c) stabilesc zonele în care se execută evacuarea. Punctele de adunare.ulterior primelor 72 de ore de la Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat. conform prevederilor prezentului plan. îmbarcare. precum şi mijloacele de transport şi itinerarele pe care se execută aceasta. primire/repartiţie”. Încadrarea punctelor de adunare.în primele 72 de ore prin reţeaua comercială locală. astfel: . se izolează zona şi se intervine pentru înlăturarea efectelor situaţiei create. de depozitare a bunurilor şi de funcţionare a instituţiilor pe noile amplasamente. Dacă evacuarea nu este necesară. Punctele de adunare.. aprovizionare şi hrănire a evacuaţilor. debarcare şi primire-repartiţie se stabilesc de comitetul local pentru situaţii de urgenţă. debarcare şi primire-repartiţie. conform anexei nr. îmbarcare. întocmit din timp de normalitate şi ţinut la Secretariatul Tehnic Permanent (centrul operativ cu activitate temporară) al comitetului local pentru situaţii de urgenţă. . e) execută cercetarea şi recunoaşterea zonelor din/în care se dispune evacuarea. instituţii şi operatori economici. Comitetele locale pentru situaţii de urgenţă raportează ierarhic despre începerea şi executarea acţiunilor de evacuare la Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă printr-un „Raport-sinteză”.articole de igienă personală. grupelor de constituire. carburanţii şi bunurile materiale necesare acţiunilor de evacuare se asigură de către comitetele şi celulele pentru situaţii de urgenţă de la localităţi. Asigurarea cu produse alimentare şi industriale a populaţiei evacuate se asigură contracost. g) identifică posibilităţile de asigurare a acţiunilor de evacuare. medicale. logistice şi a personalului pentru asigurarea ordinii şi siguranţei publice şi îndrumării şi fluidizării circulaţiei se face prin hotărâre a preşedintelui centrului de conducere şi coordonare a evacuării de la localităţi şi se realizează după producerea accidentului chimic. Stabilirea şi pregătirea punctelor de îmbarcare a evacuaţilor din zonele afectate se realizează în imediat după producerea accidentului şi în urma stabilirii consecinţelor pe care le poate avea substanţa implicată în eveniment. în funcţie de sezon. textile. Şeful punctului se subordonează şefului centrului de conducere şi coordonare a evacuării. Principalele date privind executarea acţiunilor de evacuare se înscriu în „Jurnalul acţiunilor de evacuare. Aprovizionarea cu produse alimentare şi industriale de strictă necesitate se realizează de către comitetele locale pentru situaţii de urgenţă. Autovehiculele. încălţăminte şi alte produse industriale. îmbarcare. 5. d) stabilesc gradul de urgenţă şi eşalonarea evacuării. precum şi de populaţia evacuată. debarcare şi primire-repartiţie se încadrează cu personal. pentru 3-4 zile. conform prevederilor prezentului plan. . În zonele în/din care se execută evacuarea se realizează dispozitive de evacuare. Fondurile financiare pentru pregătirea şi desfăşurarea acţiunilor de evacuare se 25/29 NESECRET . f) analizează posibilităţile de cazare.

5 Accident nuclear Sudul judeţului Gorj poate fi afectat de un accident nuclear major la C. precum şi de identificare şi evidenţă a unor astfel de mijloace pe plan local Măsurile de asigurare a acţiunilor de evacuare se stabilesc din timp. paza bunurilor. precum şi din alte fonduri legal constituite din timp de normalitate – pentru localităţi. Poliţia ţine o evidenţă strictă a angajaţilor şi populaţiei din raionul în care se evacuează. Asigurarea medicală a populaţiei se asigură prin spitalele şi dispensarele locale. Măsurile de ordine şi siguranţă publică. Kozlodui Bulgaria. În aceste activităţi pot fi implicate şi efective ale jandarmeriei şi poliţiei comunitare (acolo unde ele există). specialişti ai transportatorului implicat în eveniment. Sistemului de cercetare-observare se aduce în stare de funcţionare imediat după producerea accidentului.N. Asigurarea psihologică a populaţiei pe timpul evacuării se asigură de reprezentanţi ai Direcţiei de Sănătate Publică Gorj.E. 26/29 NESECRET . Recunoaşterea căilor de comunicaţii şi a zonelor unde se organizează evacuarea se realizează de reprezentanţi ai comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă şi serviciilor private şi voluntare pentru situaţii de urgenţă. Cercetarea se execută în scopul procurării şi valorificării informaţiilor necesare executării în siguranţă şi în mod organizat a acţiunilor de evacuare. iar la ea participă reprezentanţi ai comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă. se înscriu în planurile de evacuare şi se actualizează ori de câte ori apar modificări.NESECRET asigură din bugetul local.E. birourilor/posturilor de poliţie. ordinea şi siguranţa. precum şi a persoanelor decedate şi/sau rănite. îmbarcare. 18. serviciilor private şi voluntare pentru situaţii de urgenţă.. debarcare şi primire-repartiţie. Kozlodui sunt prezentate în anexa nr. Măsurile de asigurare vizează: cercetarea. Controlul şi îndrumarea circulaţiei coloanelor de evacuaţi se realizează cu echipaje şi personal din cadrul poliţiei locale. Transportul răniţilor la spitale se execută ambulanţe ale spitalelor/dispensarelor locale şi/sau cele ale Serviciului de Ambulanţă Gorj.N. Localităţile posibil a fi afectate de un eventual accident nuclear la C. se organizează continuu şi unitar. cu respectarea prevederilor legale în vigoare. 9. jandarmi. precum şi la primirea ordinului de evacuare. Grupele constituite stabilesc reguli de acces şi de comportare în punctele de adunare. iar la instituţii şi operatori economici se asigură din bugetele proprii şi din alte fonduri legal constituite. asigurarea psihologică. Comitetele pentru situaţii de urgenţă vor lua măsuri de asigurare a materialelor necesare desfăşurării acţiunilor iniţiale pentru intervenţie şi evacuare în situaţii de urgenţă. evidenţa populaţiei şi fluidizarea circulaţiei pe timpul evacuării se realizează la localităţi prin birourile/posturile de poliţie.

Fondurile financiare pentru pregătirea şi desfăşurarea acţiunilor de evacuare se asigură din bugetul local. conform prevederilor prezentului plan. Punctele de adunare. în conformitate cu prevederile „Planului de protecţie şi intervenţie în caz de urgenţă radiologică al judeţului Gorj. precum şi de identificare şi evidenţă a unor astfel de mijloace pe plan local Măsurile de asigurare a acţiunilor de evacuare se stabilesc din timp. conform anexei nr.NESECRET Înştiinţarea despre producerea unui accident nuclear sau urgenţă radiologică se face de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă sau Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Dolj la dispecerul de serviciu al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Lt. întocmit din timp de normalitate şi ţinut la Secretariatul Tehnic Permanent (centrul operativ cu activitate temporară) al comitetului local pentru situaţii de urgenţă. avându-se în vedere posibilitatea autoevacuării. conform prevederilor prezentului plan. În zonele în care se impune executarea evacuării se realizează dispozitive de evacuare. Dumitru Petrescu” al Judeţului Gorj (telefon 112. Comitetele locale pentru situaţii de urgenţă raportează ierarhic despre începerea şi executarea acţiunilor de evacuare la Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă printr-un „Raport-sinteză”. Măsurile de asigurare vizează: cercetarea. primire/repartiţie”. Evacuarea se execută numai în cazul depăşirii dozelor de radioactivitate admise. Punctele de adunare. debarcare şi primire-repartiţie se încadrează cu personal. Itinerariile de deplasare şi mijloacele de transport pentru asigurarea acţiunilor de evacuare se stabilesc prin planurile de evacuare proprii ale comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă. precum şi din alte fonduri legal constituite din timp de normalitate – pentru localităţi. asigurarea 27/29 NESECRET . iar la instituţii şi operatori economici se asigură din bugetele proprii şi din alte fonduri legal constituite. Principalele date privind executarea acţiunilor de evacuare se înscriu în „Jurnalul acţiunilor de evacuare. În urma accidentului se vor executa măsurători ale radioactivităţii mediului de către laboratoare specializate. Comitetele pentru situaţii de urgenţă vor lua măsuri de asigurare a materialelor necesare desfăşurării acţiunilor iniţiale pentru intervenţie şi evacuare în situaţii de urgenţă. 211212. fax 211706).. ordinea şi siguranţa. inspectoratul executând înştiinţarea localităţilor şi operatorii economici posibil a fi afectaţi. Stabilirea şi pregătirea punctelor de îmbarcare a evacuaţilor din zonele afectate se realizează imediat după primirea înştiinţării de producere a accidentului.col. îmbarcare. La evacuare vor fi folosite şi mijloace de transport ale populaţiei din zona afectată de efectele accidentului. Evacuarea se va executa pe urgenţe. precum şi la primirea ordinului de evacuare. 5. se înscriu în planurile de evacuare şi se actualizează ori de câte ori apar modificări. îmbarcare. debarcare şi primire-repartiţie se stabilesc de comitetul local pentru situaţii de urgenţă.

Grupele constituite stabilesc reguli de acces şi de comportare în punctele de adunare. iar la ea participă reprezentanţi ai comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă. Controlul şi îndrumarea circulaţiei coloanelor de evacuaţi se realizează cu echipaje şi personal din cadrul poliţiei locale. evidenţa populaţiei şi fluidizarea circulaţiei pe timpul evacuării se realizează la localităţi prin birourile/posturile de poliţie. Poliţia ţine o evidenţă strictă a angajaţilor şi populaţiei din raionul în care se evacuează. În aceste activităţi pot fi implicate şi efective ale jandarmeriei şi poliţiei comunitare (acolo unde ele există). Recunoaşterea căilor de comunicaţii şi a zonelor unde se organizează evacuarea se realizează de reprezentanţi ai comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă şi serviciilor private şi voluntare pentru situaţii de urgenţă. paza bunurilor. serviciilor private şi voluntare pentru situaţii de urgenţă. debarcare şi primire-repartiţie. birourilor/posturilor de poliţie. jandarmi. precum şi a persoanelor decedate şi/sau rănite. 28/29 NESECRET . Cercetarea se execută în scopul procurării şi valorificării informaţiilor necesare executării în siguranţă şi în mod organizat a acţiunilor de evacuare. Asigurarea medicală a populaţiei se asigură prin spitalele şi dispensarele locale. Sistemului de cercetare-observare se aduce în stare de funcţionare imediat după producerea accidentului. se organizează continuu şi unitar. îmbarcare.. Asigurarea psihologică a populaţiei pe timpul evacuării se asigură de reprezentanţi ai Direcţiei de Sănătate Publică Gorj. Transportul răniţilor la spitale se execută ambulanţe ale spitalelor/dispensarelor locale şi/sau cele ale Serviciului de Ambulanţă Gorj.NESECRET psihologică. specialişti ai Agenţiei de Protecţie a Mediului Gorj. Măsurile de ordine şi siguranţă publică. cu respectarea prevederilor legale în vigoare.