NESECRET R O M Â N I A MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Lt.

col. Dumitru Petrescu” al Judeţului Gorj

PLANUL
DE EVACUARE A POPULAŢIEI, A UNOR BUNURI MATERIALE ŞI COLECTIVITĂŢI DE ANIMALE ÎN SITUAŢII DE URGENŢĂ

I. SCOPUL ACŢIUNILOR DE EVACUARE Evacuarea este o măsura de protecţie civilă luată înainte, pe timpul sau după producerea unei situaţii de urgenţă, la declararea stării de alertă, care constă în scoaterea din zonele afectate sau potenţial a fi afectate, în mod organizat, a populaţiei, a unor instituţii publice, operatori economici, animalelor, bunurilor materiale şi în dispunerea lor în zone sau localităţi care asigură condiţii de protecţie şi supravieţuire. Acţiunile de evacuare se planifică şi se organizează în funcţie de tipul de risc, avându-se în vedere parametrii specifici ce caracterizează evoluţia şi amploarea consecinţelor acestuia. În situaţii de urgenţă acţiunea de evacuare începe imediat după identificarea pericolului ori după producerea acestuia, acordându-se prioritate evacuării populaţiei. II. CONCEPŢIA ACŢIUNILOR DE EVACUARE Evacuarea în situaţii de urgenţă, se execută, de regulă, pe teritoriul judeţului (localităţii) în afara zonei afectate. Executarea acţiunilor de evacuare, trebuie să permită funcţionarea instituţiilor, menţinerea ordinii publice şi desfăşurarea activităţilor sociale vitale. În funcţie de evoluţia situaţiei de urgenţă şi de gradul de asigurare cu mijloace de transport, evacuarea dintr-o zonă/localitate se poate efectua în totalitate sau parţial, simultan ori succesiv. În toate situaţiile, se va avea în vedere posibilitatea autoevacuării. În vederea realizării măsurilor de pregătire şi de desfăşurare a acţiunilor de evacuare a instituţiilor, operatorilor economici şi localităţilor, evacuarea este coordonată şi îndrumată la nivelul judeţului Gorj de Centrul de Conducere şi Coordonare a
1/29
NESECRET

NESECRET

Evacuării. Din acesta fac parte specialişti din aparatul deconcentrat al ministerelor şi din cadrul Consiliului Judeţean Gorj (anexa nr. 1). La nivelul localităţilor, instituţiilor şi operatorilor economici centrul de conducere şi coordonare a evacuării se încadrează cu personal de conducere din cadrul acestora. Locurile în care se execută evacuarea trebuie să asigure: - legături de comunicaţii; - condiţii de cazare şi hrănire; - asistenţă medicală; - condiţii pentru continuarea activităţii social-economice, funcţionarea instituţiilor şi operatorilor economici, desfăşurarea procesului de învăţământ etc.. Acestea se stabilesc ţinându-se cont de următoarele criterii: o să nu fie destinate pentru dispunerea (dislocarea) unităţilor militare; o să dispună de condiţii de protecţie a oamenilor şi bunurilor materiale; o să fie situate în adâncimea teritoriului naţional, în afara direcţiilor operative, a zonelor ce pot fi inundate sau contaminate, în condiţii de siguranţă faţă de obiective importante; o să existe condiţii pentru cazarea populaţiei şi spaţii de depozitare a bunurilor materiale; o să ofere posibilităţi pentru asigurarea legăturilor, aprovizionarea populaţiei şi acordarea asistenţei medicale; o să dispună de căi de comunicaţii accesibile în orice anotimp şi stare a vremii. Itinerariile de deplasare şi executarea evacuării, pe tipuri de riscuri, se stabilesc prin planurile de evacuare proprii ale localităţilor, instituţiilor şi operatorilor economici. La nivelul judeţului sau pentru mai multe zone în care s-au produs situaţii de urgenţă, starea de alertă se declară de către preşedintele Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă – prefectul judeţului Gorj. Ordinul pentru trecerea la aplicarea planurilor de evacuare, va fi transmis comitetelor locale şi celulelor pentru situaţii de urgenţă de la localităţi, respectiv instituţii şi operatori economici prin Secretariatul Tehnic Permanent (Centrul Operaţional Judeţean) al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Gorj, folosinduse mijloacele fir şi radio, conform „Planului de înştiinţare şi alarmare al judeţului Gorj”. Despre locul producerii, data, ora şi urmările situaţiei de urgenţă şi măsurile luate pe linie de evacuare, se va raporta imediat, telefonic, de către preşedintele Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Gorj şi/sau inspectorul şef al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Lt.col. Dumitru Petrescu” al Judeţului Gorj la Secretariatul Tehnic Permanent al Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă (Centrul Operaţional Naţional din cadrul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă), telefoane 0212420501, 021-2420377, 021-2420378, 021-2420990 – fax. În raport de situaţia de urgenţă şi în vederea aplicării cu operativitate a măsurilor din planul de evacuare în situaţii de urgenţă se vor executa următoarele activităţi:
2/29
NESECRET

sau se poate produce pe teritoriul localităţii. operatorului economic. farmaceutice şi cerealiere. conform schemei de înştiinţare din „Planul de înştiinţare şi alarmare al judeţului Gorj”. În acţiunea de evacuare sunt cuprinse: 1. c_informarea şi pregătirea organelor de conducere. colectivităţile de animale şi bunurile materiale revin pe fostele amplasamente. personalului comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă. 5. documentele arhivistice. despre evoluţia fenomenului şi factorilor supravegheaţi. împreună cu personalul de deservire. Consiliului Judeţean şi bunurile materiale necesare asigurării continuităţii activităţii acestora. e) stabilirea măsurilor de primă urgenţă. serviciilor private şi voluntare pentru situaţii de urgenţă şi populaţiei. funcţie de efectele situaţiei de urgenţă. 4. bunurile materiale şi patrimoniul cultural. 3. depozitele de produse alimentare. exploatare şi întreţinere. în raport cu natura situaţiei de urgenţă. petroliere.NESECRET a_asigurarea înştiinţării personalului de conducere de la toate eşaloanele. populaţia. d) determinarea efectelor acţiunilor dezastrelor asupra populaţiei şi bunurilor materiale. e_asigurarea schimbului reciproc de date şi informaţii cu unităţile M. organele administraţiei locale. M. toate persoanele şi o parte din bunurile materiale din localităţile dispuse în zona de producere a situaţiei de urgenţă.A. personalul Prefecturii. instituţiile publice şi operatorii economici care nu îşi pot desfăşura activitatea în condiţii normale. privind modul de comportare şi acţiune. salariaţii.N. conform propriilor „Scheme de organizare a avertizării şi alarmării. În momentul restabilirii stării de normalitate. industriale. de către autorităţile administraţiei publice locale. în raport de natura situaţiei de urgenţă ce s-a produs. b_avertizarea-alarmarea populaţiei despre pericolul iminent al producerii sau producerea unei situaţii de urgenţă.I. III. b) analiza situaţiei de urgenţă. d_instituirea şi asigurarea serviciului de permanenţă la instituţiile ce asigură membrii în comitetele locale pentru situaţii de urgenţă şi centrele de conducere şi coordonare a evacuării.Ap. următoarele activităţi: a) întrunirea comitetelor pentru situaţii de urgenţă. 2.. tehnice de pe raza judeţului Gorj.. naţional. ORGANIZAREA ACŢIUNILOR DE EVACUARE Organizarea acţiunilor de evacuare cuprinde. c) prognozarea evoluţiei situaţiei. datorită situaţiilor create în urma situaţiilor de urgenţă. 3/29 NESECRET .

precum şi numărul şi structura populaţiei/salariaţilor care se evacuează. se stabilesc. Gorj. în bugetele instituţiilor publice şi ale operatorilor economici. instituţiile publice. în condiţiile legii. Organizarea evacuării se realizează către de autorităţile administraţiei publice locale. respectiv directorii adjuncţi ai instituţiilor publice şi/sau operatorilor economici. Populaţia şi bunurile materiale care se evacuează. se organizează centre de conducere şi coordonare a evacuării. în baza planurilor de evacuare întocmite de către comitetele locale pentru 4/29 NESECRET . c) stabilirea zonelor şi localităţilor în care se execută evacuarea. gradul de urgenţă şi ordinea în care se execută evacuarea. de depozitare a bunurilor şi de funcţionare a instituţiilor. g) identificarea posibilităţilor de asigurare a acţiunilor de evacuare. Comitetele locale pentru situaţii de urgenţă. h) elaborarea şi transmiterea ordinului/dispoziţiei de evacuare. în timp scurt şi în mod organizat la executarea evacuării. precum şi mijloacele de transport şi itinerarele pe care se execută evacuarea. preşedinţii acestora fiind vicepreşedinţii comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă. f) analizarea posibilităţilor de cazare. precum şi forţele.J. logistica evacuării în cazul situaţiilor de urgenţă. CONDUCEREA ACŢIUNILOR DE EVACUARE Conducerea acţiunilor de evacuare la nivel judeţean se realizează de către Centrul de Conducere şi Coordonare a Evacuării condus de vicepreşedintele C. 2. execută activităţi de coordonare a evacuării. urmărindu-se utilizarea eficientă a acestora. respectiv în bugetele locale. IV. d) stabilirea gradului de urgenţă şi eşalonarea evacuării.U. aprovizionare şi hrănire a evacuaţilor. b) stabilirea naturii şi cantităţii bunurilor ce urmează a fi evacuate. pentru evacuarea populaţiei şi a unor bunuri materiale. instituţiilor. Pentru organizarea evacuării se execută următoarele activităţi: a) stabilirea localităţilor. e) executarea recunoaşterilor zonelor şi a localităţilor în care se dispune evacuarea. operatorii economici şi inspectoratul pentru situaţii de urgenţă judeţean. Instituţiile publice şi operatorii economici. mijloacele. La nivelul localităţilor. asigură includerea lor în bugetul de stat. operatorilor economici. de cătrre comitetele locale pentru situaţii de urgenţă. În scopul trecerii la ordin. centrele de conducere şi coordonare îşi constituie secretariate tehnice pentru a fi în măsură să pună în aplicare în orice moment planurile întocmite în acest sens. g) actualizarea planului de evacuare şi punerea în aplicare a acestuia. instituţiilor publice şi operatorilor economici. stabilesc obiectivele de realizat şi fondurile necesare realizării acestora.NESECRET f) recunoaşterea itinerarelor şi localităţilor/zonelor în care se execută evacuarea. în funcţie de risc.S. Atribuţiile Centrul de Conducere şi Coordonare a Evacuării sunt prezentate în anexa nr.

sistemul de telecomunicaţii speciale (T. .elaborează planurile de evacuare proprii. Instituţiile publice şi operatorii economici de pe teritoriul judeţului Gorj au următoarele atribuţii pe linia evacuării: . . . . mobile. I.sistemul de comunicaţii fir şi radio al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Lt. la nivel judeţ se utilizează: ..coordonează pregătirea populaţiei în vederea organizării şi desfăşurării acţiunilor de evacuare.întocmesc şi înaintează.instruiesc personalul cu privire la modul de acţiune în caz de evacuare. pe tipuri de reţele telefonice fixe. poştă electronică) al Oficiului Judeţean pentru Telecomunicaţii Speciale. unităţile Ministerului Apărării Naţionale. radio etc. Comitetele locale pentru situaţii de urgenţă au. .O. .C..coordonează aplicarea unitară şi în mod organizat a măsurilor de evacuare în zona de competenţă. aprovizionare cu alimente de strictă necesitate etc. . .organizează un punct de informare privind persoanele evacuate la sediul primăriilor. asigurare medicală. . Inspectoratul de Poliţie Judeţean Gorj. Pentru conducerea acţiunilor de evacuare.întocmesc şi actualizează planurile de evacuare a salariaţilor şi a bunurilor materiale. 5/29 NESECRET . Dumitru Petrescu” al Judeţului Gorj. cererile de suplimentare cu mijloace de transport. .asigură avertizarea personalului... carburanţi-lubrifianţi.realizează măsurile de asigurare a evacuării: siguranţă. .col. . următoarele atribuţii: . în principal. spaţii pentru depozitarea bunurilor. a măsurilor prevăzute în planurile de evacuare. imobile.organizează şi asigură funcţionarea sistemului informaţional-decizional la nivel plan local. .stabilesc necesarul de capacităţi de comunicaţii.asigură punerea în aplicare.îndeplinesc sarcinile curente stabilite în funcţie de situaţia concretă. . Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Gorj.coordonează activitatea de constituire a rezervelor de strictă necesitate destinate persoanelor evacuate. cazarea şi aprovizionarea evacuaţilor. alimente şi produse industriale de primă necesitate. Oficiul Judeţean de Telecomunicaţii Speciale şi Secţia Judeţeană Gorj a Serviciului Român de Informaţii organizează şi execută evacuarea personalului şi a bunurilor materiale pe baza planurilor proprii. la ordin.NESECRET situaţii de urgenţă. prin inspectoratul pentru situaţii de urgenţă judeţean. pază şi ordine.avizează planurile de evacuare întocmite de instituţiile şi operatori economici de pe teritoriul administrativ. potrivit ordinelor şi dispoziţiilor specifice emise de conducătorii acestora.

precum şi modul de aplicare a prevederilor planurilor de evacuare.E. se verifică autenticitatea şi după confirmare se analizează situaţia generală şi cea din zona de responsabilitate. respectiv instituţii şi operatori economici emit decizii de evacuare (anexa nr. o urmăreşte întocmirea planului de evacuare la localităţi. radiotelefon etc. prin exerciţii practice.col. În situaţiile stabilite de Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă.alte mijloace de comunicaţii (reţele de telefoane mobile. prin ofiţerul specialist. Dumitru Petrescu” al Judeţului Gorj. La primirea ordinului/dispoziţiei/deciziei de evacuare. Comitetul pentru Situaţii de Urgenţă Judeţean Gorj. În funcţie de situaţie.col.M. o în baza planurilor de cooperare cu poliţia şi jandarmeria stabileşte măsurile de pază şi ordine pe timpul executării acţiunilor în/din localităţile unde se execută evacuarea. V. o urmăreşte. corespondenţă specială sau curieri. antrenarea centrelor de conducere şi coordonare a evacuării de la localităţi. în mod raţional. Dumitru Petrescu” al Judeţului Gorj are următoarele atribuţii: o coordonează şi îndrumă activitatea Centrului de Conducere şi Coordonare a Evacuării prin primul-adjunct al inspectorul şef al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Lt.P. acestea pot fi transmise şi prin intermediul posturilor de radio şi de televiziune. emite ordin de evacuare în baza ordinului de evacuare primit de la Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă (anexa nr. .). 3). fax) al Direcţiei Judeţene de Telecomunicaţii. stabileşte modul de aprovizionare a populaţiei ce se evacuează cu produse alimentare şi industriale de primă necesitate. Ordinul de evacuare în situaţii de urgenţă se emite de preşedintele Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă. ordinul/dispoziţia/decizia de evacuare se poate transmite prin telefon/fax. coordonează şi verifică realizarea măsurilor prevăzute în planurile de evacuare în situaţii de urgenţă. instituţii şi operatori economici. o stabileşte împreună cu Direcţia de Sănătate Publică. EXECUTAREA ACŢIUNILOR DE EVACUARE Trecerea la executarea evacuării se face la ordin. 3). se 6/29 NESECRET - NESECRET . modalităţi de acordare a asistenţei medicale şi psigologice pe timpul executării evacuării. mijloace radio.A. instituţii şi operatori economici. Comitetele locale şi celulele pentru situaţii de urgenţă de la localităţi. o organizează.sistemul de telecomunicaţii teritorial (telefon. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Lt.T. o împreună cu O.

F. punctele de adunare se organizează.col. Acestea se organizează pe localităţi/cartiere şi în localuri publice.puncte de îmbarcare şi puncte de debarcare. cămine culturale.R. Comitetele locale pentru situaţii de urgenţă raportează ierarhic despre începerea şi executarea acţiunilor de evacuare la Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă.R. săli de sport. punctele de îmbarcare/debarcare se centralizează de Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Lt. debarcare şi primire-repartiţie trebuie să fie situate în apropierea căilor de acces. Pentru o conducere unitară a acţiunilor de evacuare centrul de conducere şi coordonare a evacuării îşi desfăşoară activitatea în sediul Prefecturii judeţului Gorj.F. format din: . . să asigure condiţii de desfăşurare a activităţilor. case de cultură. Punctele de adunare.col. să asigure posibilităţi pentru protecţia populaţiei şi bunurilor materiale. la propunerea Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Lt. stadioane etc. . . Punctele de adunare. pentru luarea în evidenţă şi repartizarea pe spaţii de cazare. Pentru executarea acţiunilor de evacuare se realizează dispozitivul de evacuare. uzinale. iar acesta. îmbarcare.centrul de conducere şi coordonare a evacuării. autogări. Stabilirea şi pregătirea punctelor de îmbarcare a evacuaţilor din zonele afectate se 7/29 NESECRET . întocmit din timp de normalitate şi ţinut la Secretariatul Tehnic Permanent (Centrul Operaţional Judeţean) al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă. la sediul acestora.NESECRET stabilesc măsurile de primă urgenţă şi se transmit dispoziţii preliminare. Principalele date privind executarea acţiunilor de evacuare se înscriu în „Jurnalul acţiunilor de evacuare. Dumitru Petrescu” al Judeţului Gorj.posturi de observare şi posturi de înştiinţare şi alarmare. îmbarcare. Punctele de primire/repartiţie se organizează în zonele/localităţile de afluire a populaţiei evacuate. precum şi în staţii C. să poată fi identificate şi recunoscute. primire/repartiţie”. debarcare şi primire-repartiţie se stabilesc din timp de normalitate de către Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă. Pentru instituţii publice şi operatori economici. În cazul evacuării populaţiei sau a bunurilor materiale cu mijloace de transport feroviare. . printr-un „Raportsinteză”. trecându-se de îndată la elaborarea dispoziţiei de evacuare. care întocmeşte şi „Planul de transport”.puncte de adunare a populaţiei şi de depozitare a bunurilor care se evacuează.. întocmit din timp de normalitate şi ţinut la Secretariatul Tehnic Permanent (Centrul Operaţional Judeţean) al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă. de regulă. la rândul său la Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă. Punctele de îmbarcare/debarcare se organizează în gări C. iar pentru populaţie. în locuri şi localuri publice: unităţi de învăţământ. Dumitru Petrescu” al Judeţului Gorj.puncte de primire/repartiţie a populaţiei şi a bunurilor evacuate.

Gorj.grupă pentru constituirea eşaloanelor/indicativelor de evacuare. se înscriu în planurile de evacuare şi se actualizează ori de câte ori apar modificări. evidenţa populaţiei şi a bunurilor care se evacuează. VI.S. pe tipuri de riscuri. Gorj. Sucursala Distribuţie Gorj. Şeful punctului.Sucursalei Hidrocentrale Tg-Jiu .ordinea şi siguranţa.înlocuitor şef punct.grupă logistică. îmbarcare.P. .şef punct. Activităţile ce se desfăşoară de către personalul încadrat în punctele de adunare. .A.NESECRET realizează în termen de 2 (două) ore de la primirea ordinului/deciziei de evacuare. îmbarcare. Datele cercetării trebuie să fie veridice. 4. C. . debarcare şi primire-repartiţie sunt prevăzute în conţinutul „Carnetului cu activităţile care se desfăşoară în cadrul punctului de adunare/îmbarcare/debarcare şi primire-repartiţie”. Hidrocentrale S. logistice şi a personalului pentru asigurarea ordinii şi siguranţei publice şi îndrumării şi fluidizării circulaţiei sunt prezentate în anexa nr. . . 5. Măsurile de asigurare vizează: . . oportune şi complete. este prezentat în anexa nr.grupă medicală. la executarea cercetării participă: .2 echipe ale S. Atribuţiile grupelor de constituire.cercetarea.asigurarea psihologică. Cercetarea se organizează continuu şi unitar.2 echipaje ale I.J.U. se subordonează şefului centrului de conducere şi coordonare a evacuării.8 echipaje ale I. . .J.personal pentru ordine şi siguranţă publică. medicale. . precum şi la primirea ordinului/dispoziţiei de evacuare. .A. 8/29 NESECRET . . Cercetarea se execută în scopul procurării şi valorificării informaţiilor necesare executării în siguranţă şi în mod organizat a acţiunilor de evacuare. astfel: .1 echipaj al I.C. se execută din timp de normalitate şi se intensifică în caz de situaţii de urgenţă. Punctele de adunare. ASIGURAREA ACŢIUNILOR DE EVACUARE Măsurile de asigurare a acţiunilor de evacuare se stabilesc din timp de normalitate. Electrica S.2 echipe ale S.personal pentru îndrumarea şi fluidizarea circulaţiei. debarcare şi primire-repartiţie se încadrează cu personal. Gorj. . În raport de situaţia de urgenţă. Sinopticul activităţilor desfăşurate de Centrul de Conducere şi Coordonare a Evacuării.J.

G. . .dispeceratele structurilor deconcentrate ale ministerelor cu atribuţii în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă (Direcţia Apelor CraiovaS.serviciile voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă de la localităţi. . Secţiei Judeţene a Serviciului român de Informaţii. respectiv instituţii şi operatori economici. Agenţia Service.situaţia contaminării nucleare. . Hidrologie şi Gospodărire a Apelor. unităţi ale Ministerului Apărării Naţionale. Gorj.posibilităţile de continuare a procesului de învăţământ şi a funcţionării instituţiilor. . Toate datele colectate se centralizează la nivelul Centrului Operaţional Judeţean. Direcţia Sanitar Veterinară). biologice şi starea sanitarepidemiologică. Electrica S.la municipii şi oraşe 1-2 ore. . . Institutul Naţional de Cercetare şi Dezvoltare pentru Fizica Pământului etc.la comune 2-3 ore. care participă la executarea evacuării.A. Direcţia de Sănătate Publică. Datele cercetării se asigură de către: .evoluţia situaţiei de urgenţă şi consecinţele acesteia asupra populaţiei şi bunurilor materiale. Gorj.dispeceratele instituţiilor şi operatorilor economici sursă de risc.1 laborator al Agenţiei Judeţene de Protecţie a Mediului Gorj . .starea căilor de comunicaţie şi a mijloacelor de transport. Actualizarea datelor cercetării se face cu ocazia recunoaşterilor care se execută la primirea ordinului/dispoziţiei de evacuare. Centrul Naţional pentru Coordonarea Intervenţiei în Caz de Accident Nuclear sau Urgenţă Radiologică.la instituţii şi operatori economici 30-60 minute.A. ..caracteristicile localităţilor şi ale zonelor în care se execută evacuarea şi posibilităţile de cazare.C.2 echipe ale S. .G. Dumitru Petrescu” al Judeţului Gorj. Agenţia Judeţeană de Protecţie a Mediului. . adăpostire şi asigurare medicală. . Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Gorj.2 echipe de la S. hrănire. Executarea recunoaşterii căilor de comunicaţii şi a localităţilor unde se organizează evacuarea se realizează de către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă 9/29 NESECRET . chimice.Institutul Naţional de Meteorologie.col. Cercetarea trebuie să asigure informaţii privind: . Oficiului Judeţean pentru Telecomunicaţii Speciale.Centrul Operaţional Naţional.Centrul Operaţional Judeţean. Cercetarea nemijlocită se execută şi de către subunităţile de intervenţie ale Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Lt.condiţiile geoclimatice la zi şi cele prognozate.NESECRET . Gorj.Inspectoratul de Poliţie Judeţean Gorj. . Timpul de aducere în stare de funcţionare a sistemului de cercetare-observare: .A. .

precum şi a lucrărilor de artă: poduri.NESECRET „Lt.A. Grupele constituite stabilesc reguli de acces şi de comportare în punctele de adunare.. Se va acţiona în funcţie de locul unde s-a produs situaţia de urgenţă şi nevoile de decontaminare. Controlul şi îndrumarea circulaţiei coloanelor de evacuaţi se realizează cu echipaje şi personal din cadrul poliţiei.starea imobilelor/adăposturilor destinate primirii populaţiei.T. Asigurarea protecţiei personalului se realizează cu mijloace speciale de protecţie individuală şi cu mijloace confecţionate pe plan local. pe timpul acţiunii de evacuare se realizează în scopul protecţiei populaţiei. instalaţiilor şi bunurilor.B.N. iar diferenţa de 60% se asigură prin grija O. Gorj. pentru prevenirea pierderilor materiale şi umane în punctele de adunare.B. . . de alimentare cu apă şi de telecomunicaţii. instalaţiilor şi produselor finite ale instituţiilor şi operatorilor economici se realizează pe baza planurilor de protecţie întocmite la fiecare în parte. municipii şi oraşe în proporţie de 40%. Măsurile de ordine şi siguranţă publică. repartiţie şi pe timpul transportului. În aceste activităţi. paza bunurilor. debarcare şi primire-repartiţie. Direcţia Comunitară Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Gorj ţine o evidenţă strictă a angajaţilor şi populaţiei în/din raionul care se evacuează. Dumitru Petrescu” al Judeţului Gorj în colaborare cu reprezentanţi ai autorităţii publice locale.C.col. Protecţia materiilor prime. cu respectarea prevederilor legale în vigoare.C. viaducte etc.E.starea reţelelor electrice.starea epidemiologică din zonă.Ap. de pe teritoriul judeţului.situaţia surselor de aprovizionare. Aparatura de control N.. . precum şi împotriva substanţelor chimice nocive în cazul creării focarului chimic industrial pe întreg teritoriul judeţului. îmbarcare. primire. hrănire şi asigurare medicală. .P. Acţiunile de decontaminare se realizează cu echipele specializate din cadrul serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă în punctele de decontaminare cu maşini de stropit şi autovidanje. Protecţia N. substanţelor toxice.condiţiile de cazare. urmărindu-se. unităţi militare aparţinând M. . Asigurarea decontaminării se realizează cu substanţe şi soluţii ce se pot procura de la instituţii şi operatori economici de pe teritoriul judeţului Gorj. 10/29 NESECRET .M. tuneluri. în mod deosebit: . precum şi celelalte mijloace sunt asigurate pentru echipele şi grupele de cercetare de la judeţ.starea căilor şi nodurilor de comunicaţie. conform instrucţiunilor tehnice specifice. salariaţilor şi bunurilor materiale împotriva contaminării cu substanţe radioactive. pot fi implicate şi efective ale poliţiei comunitare. evidenţa populaţiei şi fluidizarea circulaţiei pe timpul evacuării se realizează de către Inspectoratul de Poliţie Judeţean Gorj (la localităţi prin birourile/posturile de poliţie) în scopul prevenirii accidentelor pe timpul acţiunilor de evacuare şi păstrării în permanenţă a controlului asupra existenţei şi integrităţii aparaturii şi tehnicii pe timpul intervenţiei.

Logistica evacuării în situaţii de urgenţă de către: . . astfel: . Planificarea. farmaceutice şi industriale de strictă necesitate. .asigurarea medicală şi sanitar-veterinară. ASIGURAREA LOGISTICĂ A ACŢIUNILOR DE EVACUARE Logistica acţiunilor de evacuare reprezintă ansamblul de măsuri realizate în scopul asigurării condiţiilor materiale şi umane necesare pregătirii şi executării acţiunilor de evacuare. rezervele de stat.în primele 72 de ore de la evacuare sau la instituirea stării de alertă. până la încetarea evacuării sau a situaţiei de urgenţă. . Principalele elemente ale logisticii acţiunilor de evacuare sunt: . Aceasta se asigură de reprezentanţi ai Direcţiei de Sănătate Publică Gorj. prin reţeaua comercială locală. Logistica acţiunilor de evacuare cuprinde asigurarea fondurilor. Aprovizionarea cu articole de igienă personală.asigurarea mijloacelor de transport şi efectuarea transporturilor. în sistem raţionalizat. pe bază de convenţii de prestări de servicii încheiate din timp. bunurilor de consum şi serviciilor necesare în cantităţile şi în locurile prevăzute în planurile de evacuare.instituţii şi operatori economici – pentru personalul propriu. Sursele de aprovizionare sunt: economia naţională. mijloacelor de transport. financiare sau de altă natură a acţiunilor de evacuare în situaţii de urgenţă se realizează de către comitetele pentru situaţii de urgenţă. asigurarea logistică se poate face şi de către firme de stat sau private. pe baza planurilor întocmite pe timp de normalitate. . gestionarea şi coordonarea resurselor umane. depozitarea bunurilor şi adăpostirea animalelor. Aprovizionarea cu produse alimentare şi industriale de strictă necesitate se realizează de către comitetele pentru situaţii de urgenţă. rezervele de mobilizare şi ajutoarele umanitare. de la Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat. La solicitarea autorităţilor administraţiei publice locale.Consiliul Judeţean Gorj şi consiliile locale de la localităţi – pentru populaţie şi angajaţii proprii. .ulterior primelor 72 de ore.aprovizionarea cu produse alimentare. specialiştii proprii ai instituţiilor publice şi operatorilor economici.NESECRET Asigurarea psihologică a populaţiei pe timpul evacuării reprezintă ansamblul acţiunilor întreprinse de personalul forţelor de intervenţie în scopul evitării producerii panicii sau combaterii acesteia în cazul în care s-a produs. precum şi cu bunuri şi servicii rechiziţionate în condiţiile legii. textile.cazarea evacuaţilor. materiale. . VII.asigurarea financiară. încălţăminte şi alte 11/29 NESECRET .

Asigurarea cu produse alimentare şi industriale a populaţiei evacuate se asigură contracost. Spitalizarea pe timpul executării evacuării se va asigura în unităţile sanitare de pe raza judeţului Gorj. precum şi din alte fonduri legal constituite din timp de normalitate. internate. Cercetarea epidemiologică se asigură cu câte 2 echipe mobile antiepidemice organizate la municipiul Tg-Jiu precum şi de către Laboratorul Judeţean de Igienă al Direcţiei de Sănătate Publică Gorj. Transportul eventualilor răniţi se asigură cu autosalvări puse la dispoziţie de către Staţia de Ambulanţă Gorj. Asistenţa medicală pe timpul evacuării. precum şi prin crearea de noi capacităţi de spitalizare (cămine. prevenirii apariţiei bolilor şi epidemiilor/epizootiilor. Fondurile financiare pentru pregătirea şi desfăşurarea acţiunilor de evacuare la nivel judeţean. cât şi cu mijloace de transport proprietate publică şi privată. Asigurarea cu sânge. săli de sport etc.NESECRET produse industriale. 12/29 NESECRET . precum şi în localităţile de dispunere se asigură de Direcţia de Sănătate Publică Gorj. de Filiala de Cruce Roşie Gorj şi de alte servicii de specialitate. staţiuni balneare. al oraşelor şi comunelor se asigură. ASIGURAREA EVACUĂRII MEDICALĂ ŞI SANITAR-VETERINARĂ A Asigurarea medicală şi sanitar-veterinară cuprinde totalitatea măsurilor şi acţiunilor care se întreprind în scopul păstrării sănătăţii populaţiei şi animalelor care se evacuează. carburanţii şi bunurile materiale necesare acţiunilor de evacuare se asigură de către comitetele şi celulele pentru situaţii de urgenţă de la localităţi. Autovehiculele. funcţie de distanţa de evacuare. se va face în funcţie de sezon. precum şi de identificare şi evidenţă a unor astfel de mijloace pe plan local VIII.). acordării ajutorului medical de urgenţă şi asistenţei medicale/veterinare în caz de îmbolnăvire sau de accident. din bugetul de stat şi bugetele locale. Fondurile financiare necesare pentru pregătirea şi desfăşurarea acţiunilor de evacuare la instituţii şi operatori economici se asigură din bugetele proprii şi din alte fonduri legal constituite. prin unităţile sanitare de pe teritoriul judeţului. instituţii şi operatori economici. plasmă şi substituenţi se face prin Centru de Recoltare şi Conservare a Sângelui din municipiul Tg-Jiu. Constituirea grupelor medicale se face în termen de 2-3 ore. la nivelul localităţilor. Mijloacele de transport repartizate pentru evacuare vor avea plinul cu carburanţi asigurat de societăţile comerciale cu care s-au încheiat contracte sau convenţii de prestări de servicii. pentru 3-4 zile. Comitetele locale pentru situaţii de urgenţă vor lua măsuri de asigurare a materialelor necesare desfăşurării acţiunilor iniţiale pentru intervenţie şi evacuare în situaţii de urgenţă.

IX. jandarmeriei. care cuprind în special bazinele râurilor Jiu. inspectoratului pentru situaţii de urgenţă etc. notificarea se primeşte de la comitetele locale pentru situaţii de urgenţă.C. c) prognozarea evoluţiei situaţiei. în baza ordinului primit. La nivelul comitetelor locale din zona de inundabilitate a judeţului Gorj se execută următoarele activităţi: a) întrunirea comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă. accidente la construcţii hidrotehnice şi poluări accidentale La nivelul judeţului Gorj inundaţiile pot fi provocate de fenomenele meteorologice periculoase (ploi abundente. De asemenea.) şi accidente la construcţiile hidrotehnice. decizii de evacuare. În prima urgenţă intră populaţia şi salariaţii din zonele de risc cu pericol iminent. pentru avertizarea populaţiei se pot transmite mesaje prin intermediul sirenelor electronice amplasate pe râul Jiu. Itinerariile de deplasare şi mijloacele de transport pentru asigurarea acţiunilor de evacuare se stabilesc prin planurile de evacuare proprii ale comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă. Evacuarea localităţilor. 13/29 NESECRET .NESECRET Medicamentele şi materialele sanitare se asigură de către Consiliile judeţene şi locale pentru populaţie şi angajaţii proprii. d) determinarea efectelor inundaţiilor/accidentelor hidrotehnice asupra salariaţilor populaţiei. iar în urgenţa a doua animalele.. Notificarea despre producerea unui accident hidrotehnic se primeşte la Centrul Operaţional Judeţean (211212. valorile culturale.1 Inundaţii. colectivităţilor de animale şi bunurilor materiale. b) analizarea situaţiei de urgenţă produse sau în curs de producere. bunurile materiale. dezgheţuri. instituţiilor şi operatorilor economici se execută în baza ordinului preşedintelui Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă. fenomene meteorologice periculoase. staţiile de pe maşinile de intervenţie ale poliţiei. avându-se în vedere şi posibilitatea autoevacuării. În caz de inundaţie. scurgeri de pe versanţi. Pentru transmiterea acesteia se folosesc mijloace fir şi radio de la nivelul localităţii. Hidroelectrica S. EXECUTAREA EVACUĂRII PE TIPURI DE RISC SPECIFICE JUDEŢULUI GORJ 9. Evacuarea se execută pe urgenţe. La evacuare pot fi folosite şi mijloace de transport ale populaţiei. – Sucursala Hidrocentrale Tg-Jiu. transmis prin mijloace fir şi radio comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă. dar şi prin staţiile de amplificare de la localităţi. Comitetele locale pentru situaţii de urgenţă şi celulele pentru situaţii de urgenţă emit.A. de patrimoniu şi arhivistice. instituţiile şi operatorii economici pentru personalul încadrat. Asistenţa sanitar-veterinară se execută de către Direcţia Sanitar-Veterinară Gorj. fax 211706) de la dispecerul de serviciu al S. Bistriţa şi Tismana .

în bugetele instituţiilor publice şi ale operatorilor economici. debarcare şi primire-repartiţie se stabilesc de către comitetul local pentru situaţii de urgenţă şi se mediatizează prin afişe din timp de normalitate. în funcţie de risc. comitetele locale pentru situaţii de urgenţă execută următoarele activităţi: a) stabilesc localităţile. Principalele date privind executarea acţiunilor de evacuare se înscriu în „Jurnalul acţiunilor de evacuare. În zonele în care se execută evacuarea se realizează dispozitive de evacuare. Populaţia şi bunurile materiale care se evacuează. gradul de urgenţă şi ordinea în care se execută evacuarea. precum şi forţele. operatorii economici. aprovizionare şi hrănire a evacuaţilor. d) stabilesc gradul de urgenţă şi eşalonarea evacuării. g) identifică posibilităţile de asigurare a acţiunilor de evacuare. Punctele de adunare. de către comitetele locale pentru situaţii de urgenţă. f) analizează posibilităţile de cazare. precum şi mijloacele de transport şi itinerarele pe care se execută aceasta. punctele de adunare se organizează la sediul acestora. g) actualizarea planului de evacuare şi punerea în aplicare a acestuia. mijloacele logistica evacuării în cazul situaţiilor de urgenţă se stabilesc. conform prevederilor prezentului plan. instituţiile. urmărinduse utilizarea eficientă a fondurilor alocate. Pentru organizarea evacuării. îmbarcare. Comitetele locale pentru situaţii de urgenţă stabilesc obiectivele de realizat şi fondurile necesare realizării acestora. în locuri şi localuri publice: unităţi de învăţământ. pentru luarea în evidenţă şi repartizarea pe spaţii de cazare. Pentru o conducere unitară a acţiunilor de evacuare centrul de conducere şi coordonare a evacuării îşi desfăşoară activitatea în sediul primăriei localităţii din zona afectată sau posibil a fi afectată. e) execută recunoaşterilor zonelor în care se dispune evacuarea. b) stabilesc natura şi cantitatea bunurilor ce urmează a fi evacuate. debarcare şi primire-repartiţie trebuie să fie situate în afara zonei de risc. case de cultură. iar pentru populaţie. cămine culturale. în condiţiile legii. asigură includerea lor în bugetul local. de depozitare a bunurilor şi de funcţionare a instituţiilor pe noile amplasamente. primire/repartiţie”. c) stabilesc zonele în care se execută evacuarea. Punctele de primire/repartiţie se organizează în zonele de afluire a populaţiei evacuate. respectiv în bugetele locale. întocmit din timp de normalitate şi ţinut la 14/29 NESECRET . precum şi numărul şi structura populaţiei/salariaţilor ce se evacuează. f) recunoaşterea itinerarelor şi zonelor în care se execută evacuarea. Punctele de adunare. stadioane etc.NESECRET e) stabilirea măsurilor de primă urgenţă. h) elaborarea şi transmiterea dispoziţiei de evacuare la instituţii şi operatori economici posibil a fi afectaţi de inundaţii/accidente hidrotehnice. Pentru instituţiile publice şi operatorii economici de la nivelul localităţilor. îmbarcare. săli de sport.

în primele 72 de ore. se organizează continuu şi unitar. Comitetele pentru situaţii de urgenţă vor lua măsuri de asigurare a materialelor necesare desfăşurării acţiunilor iniţiale pentru intervenţie şi evacuare în situaţii de urgenţă. Fondurile financiare pentru pregătirea şi desfăşurarea acţiunilor de evacuare se asigură din bugetul local.. 6. de la Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat. Punctele de adunare. îmbarcare. Stabilirea şi pregătirea punctelor de îmbarcare a evacuaţilor din zonele afectate se realizează în termen de 2 (două) ore de la primirea ordinului de evacuare. astfel: . Asigurarea cu produse alimentare şi industriale a populaţiei evacuate se asigură contracost. medicale. grupelor de constituire. iar la instituţii şi operatori economici se asigură din bugetele proprii şi din alte fonduri legal constituite. ordinea şi siguranţa. instituţii şi operatori economici. Încadrarea punctelor de adunare. conform anexei nr. Cercetarea se execută în scopul procurării şi valorificării informaţiilor necesare executării în siguranţă şi în mod organizat a acţiunilor de evacuare. Comitetele locale pentru situaţii de urgenţă raportează ierarhic despre începerea şi executarea acţiunilor de evacuare la Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă printr-un „Raport-sinteză”. Aprovizionarea cu produse alimentare şi industriale de strictă necesitate se realizează de către comitetele locale pentru situaţii de urgenţă. Autovehiculele.NESECRET Secretariatul Tehnic Permanent (centrul operativ cu activitate temporară) al comitetului local pentru situaţii de urgenţă. iar la executarea acesteia participă reprezentanţi ai serviciilor voluntare 15/29 NESECRET . .ulterior primelor 72 de ore. precum şi din alte fonduri legal constituite din timp de normalitate – pentru localităţi. Aprovizionarea cu articole de igienă personală. Măsurile de asigurare vizează: cercetarea. debarcare şi primire-repartiţie. precum şi la primirea ordinului de evacuare. Şeful punctului se subordonează şefului centrului de conducere şi coordonare a evacuării. textile. precum şi de identificare şi evidenţă a unor astfel de mijloace pe plan local Măsurile de asigurare a acţiunilor de evacuare se stabilesc din timp de normalitate. precum şi de populaţia evacuată. pentru 3-4 zile. carburanţii şi bunurile materiale necesare acţiunilor de evacuare se asigură de către comitetele şi celulele pentru situaţii de urgenţă de la localităţi. debarcare şi primire-repartiţie se încadrează cu personal. se va face în funcţie de sezon. asigurarea psihologică. se înscriu în planurile de evacuare şi se actualizează ori de câte ori apar modificări. încălţăminte şi alte produse industriale. prin reţeaua comercială locală. îmbarcare. se execută din timp de normalitate şi se intensifică în caz de situaţii de urgenţă. conform prevederilor prezentului plan. logistice şi a personalului pentru asigurarea ordinii şi siguranţei publice şi îndrumării şi fluidizării circulaţiei se face prin hotărâre a preşedintelui centrului de conducere şi coordonare a evacuării şi se realizează în 2 (două) ore de la primirea ordinului de evacuare.

Anexa nr. evidenţa populaţiei şi fluidizarea circulaţiei pe timpul evacuării se realizează la localităţi prin birourile/posturile de poliţie.A.G. cât şi cu mijloace de transport publice şi particulare.C. 8 – Tabel cu localităţile. specialişti ai S. 7 – Situaţia cu localităţile judeţului Gorj ce pot fi afectate de inundaţii şi accidente hidrotehnice. 9. . Rovinari. Bistriţa şi Tismana. Timpul de aducere în stare de funcţionare a sistemului de cercetare-observare este de 2-3 ore la localităţi şi 30-60 minute la instituţii şi operatori economici.A. paza bunurilor. precum şi a persoanelor decedate şi/sau rănite. 9 – Sistemul de alarmare existent la localităţile din aval de barajele amenajărilor râului Jiu. 16/29 NESECRET . S. alunecări şi prăbuşiri de teren Judeţul Gorj se găseşte în zona a 3-a seismică a unui cutremur cu epicentrul în Vrancea.A. Direcţiei Apelor Craiova. la nivelul localtăţilor.Anexa nr. Electrica S. În aceste activităţi pot fi implicate şi efective ale jandarmeriei şi poliţiei comunitare (acolo unde ele există). . jandarmi. Anexe: . Măsurile de ordine şi siguranţă publică.. Cele mai semnificative sunt: mun.C. Controlul şi îndrumarea circulaţiei coloanelor de evacuaţi se realizează cu echipaje şi personal din cadrul poliţiei locale. Toate localităţile judeţului pot fi afectate de un seism .: Executarea recunoaşterii căilor de comunicaţii şi a zonelor unde se organizează evacuarea se realizează de către reprezentanţi ai comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă şi serviciilor private şi voluntare pentru situaţii de urgenţă. Poliţia ţine o evidenţă strictă a angajaţilor şi populaţiei din raionul în care se evacuează. Gorj. 10 – Sistemul de alarmare al S.A. intensitatea maximă fiind de 70 Richter. oraşele: Bumbeşti-Jiu. îmbarcare. Asigurarea psihologică a populaţiei pe timpul evacuării se asigură de reprezentanţi ai Direcţiei de Sănătate Publică Gorj. Grupele constituite stabilesc reguli de acces şi de comportare în punctele de adunare.2 Seisme. Sucursala Distribuţie şi Agenţia Service Gorj. . debarcare şi primire-repartiţie. S.C.Anexa nr.Sucursalei Hidrocentrale Tg-Jiu. Alunecările de teren acoperă o mare parte a localităţilor de pe teritoriul judeţului Gorj.NESECRET pentru situaţii de urgenţă. cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Asigurarea medicală a populaţiei se asigură prin spitalele şi dispensarele locale. Hidrocentrale S. . Motru. birourilor/posturilor de poliţie. Hidroelectrica S. Transportul răniţilor la spitale se execută ambulanţe ale spitalelor/dispensarelor locale şi/sau cele ale Serviciului de Ambulanţă Gorj. Sucursala Hidrocentrale Tg-Jiu existent la localităţile din aval de barajele amenajărilor râului Jiu – sirene electronice. instituţiile şi operatorii economici care se evacuează preventiv în caz de pericol iminent şi în cazul ruperii barajelor componente amenajărilor râurilor Jiu.Anexa nr.

în baza ordinului primit. Runcu. gradul de urgenţă şi ordinea în care se execută evacuarea. Ciuperceni. Populaţia şi bunurile materiale care se evacuează. comitetele locale pentru situaţii de urgenţă execută următoarele activităţi: a) stabilesc localităţile. jandarmeriei. Căpreni. g) actualizarea planului de evacuare şi punerea în aplicare a acestuia. Crasna. pentru avertizarea populaţiei se pot transmite mesaje prin staţiile de amplificare de la localităţi. instituţiile. La evacuare pot fi folosite şi mijloace de transport ale populaţiei.Stoina. Evacuarea se execută pe urgenţe. Dăneşti. avându-se în vedere şi posibilitatea autoevacuării. operatorii economici.NESECRET Tismana. Pentru organizarea acţiunilor de evacuare se execută următoarele activităţi: a) întrunirea comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă. De asemenea. Slivileşti. Aninoasa. de patrimoniu şi arhivistice. b) analizarea situaţiei de urgenţă produse sau în curs de producere (în cazul alunecărilor de teren cu o evoluţie lentă). f) recunoaşterea itinerarelor şi zonelor în care se execută evacuarea. Jupîneşti. comunele: Albeni. Glogova. Bumbeşti-Piţic. bunurile materiale. instituţiilor şi operatorilor economici se execută în baza ordinului preşedintelui Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă. Peştişani. Licurici. Fărcăşeşti. mijloacele logistica evacuării în cazul situaţiilor de urgenţă se stabilesc de comitetele locale pentru situaţii de urgenţă. Bălăneşti. Berleşti. Mătăsari. Brăneşti. Muşeteşti. Bengeşti-Ciocadia. inspectoratului pentru situaţii de urgenţă. iar în urgenţa a doua animalele. Stejari . Negomir. Cîlnic. În prima urgenţă intră populaţia şi salariaţii din zonele de risc cu pericol iminent. Pentru transmiterea acesteia se folosesc mijloacele fir şi radio de la nivelul localităţilor. Dănciuleşti. staţiile de pe maşinile de intervenţie ale poliţiei. etc. e) stabilirea măsurilor de primă urgenţă. Drăguţeşti. Godineşti. Urdari. Pentru organizarea evacuării. Turcineşti. Prigoria. Bărbăteşti . d) determinarea efectelor seismului/alunecării de teren asupra salariaţilor populaţiei. decizii de evacuare. precum şi numărul şi 17/29 NESECRET . Schela. Roşia de Amaradia. Arcani. televiziunea prin cablu. Băleşti.. Tînţăreni. Alimpeşti. Cătunele. h) elaborarea şi transmiterea dispoziţiei de evacuare la instituţii şi operatori economici posibil a fi afectaţi. Comitetele locale pentru situaţii de urgenţă şi celulele pentru situaţii de urgenţă emit. c) prognozarea evoluţiei situaţiei. Samarineşti. colectivităţilor de animale şi bunurilor materiale. Logreşti. Evacuarea localităţilor. precum şi forţele. Itinerariile de deplasare şi mijloacele de transport pentru asigurarea acţiunilor de evacuare se stabilesc prin planurile de evacuare proprii ale comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă şi se actualizează funcţie de distrugerile produse de situaţia de urgenţă asupra căilor de comunicaţii. transmis prin mijloace fir şi radio comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă. Bustuchin. valorile culturale. Vladimir.

pentru luarea în evidenţă şi repartizarea pe spaţii de cazare. Principalele date privind executarea acţiunilor de evacuare se înscriu în „Jurnalul acţiunilor de evacuare. întocmit din timp de normalitate şi ţinut la Secretariatul Tehnic Permanent (centrul operativ cu activitate temporară) al comitetului local pentru situaţii de urgenţă. îmbarcare. îmbarcare. grupelor de constituire. conform prevederilor prezentului plan. îmbarcare. Încadrarea punctelor de adunare.. aprovizionare şi hrănire a evacuaţilor. debarcare şi primire-repartiţie trebuie să fie situate în zone neafectate de seism/alunecare de teren. Pentru instituţiile publice şi operatorii economici de la nivelul localităţii punctele de adunare se organizează la sediu acestora. debarcare şi primire-repartiţie se încadrează cu personal. debarcare şi primire-repartiţie. conform anexei nr. logistice şi a personalului pentru asigurarea ordinii şi siguranţei publice şi îndrumării şi fluidizării circulaţiei se face prin hotărâre a preşedintelui centrului de conducere şi coordonare a evacuării şi se realizează după 18/29 NESECRET . săli de sport. de depozitare a bunurilor şi de funcţionare a instituţiilor pe noile amplasamente. e) execută recunoaşterilor zonelor în care se dispune evacuarea. primire/repartiţie”. case de cultură. g) identifică posibilităţile de asigurare a acţiunilor de evacuare. Stabilirea şi pregătirea punctelor de îmbarcare a evacuaţilor din zonele afectate se realizează în imediat după producerea seismului/alunecării de teren. Punctele de adunare. Pentru o conducere unitară a acţiunilor de evacuare centrul de conducere şi coordonare a evacuării în caz de seism/alunecare de teren îşi desfăşoară activitatea întrun sediul neafectat de seism/alunecare de teren. Şeful punctului se subordonează şefului centrului de conducere şi coordonare a evacuării. dacă este posibil în primăria localităţii. b) stabilesc natura şi cantitatea bunurilor ce urmează a fi evacuate. conform prevederilor prezentului plan. să asigure condiţii de desfăşurare a activităţilor. să asigure posibilităţi pentru protecţia populaţiei şi bunurilor materiale. Comitetele locale pentru situaţii de urgenţă raportează ierarhic despre începerea şi executarea acţiunilor de evacuare la Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă printr-un „Raport-sinteză”. să poată fi identificate şi recunoscute. îmbarcare. cămine culturale. precum şi mijloacele de transport şi itinerarele pe care se execută aceasta. Punctele de primire/repartiţie se organizează în zonele de afluire a populaţiei evacuate. iar pentru populaţie. în locuri şi localuri publice: unităţi de învăţământ. În zonele în/din care se execută evacuarea se realizează dispozitive de evacuare. Punctele de adunare. d) stabilesc gradul de urgenţă şi eşalonarea evacuării. f) analizează posibilităţile de cazare. Punctele de adunare. medicale.NESECRET structura populaţiei/salariaţilor ce se evacuează. c) stabilesc zonele în care se execută evacuarea. debarcare şi primire-repartiţie se stabilesc din timp de normalitate de către comitetul local pentru situaţii de urgenţă. în apropierea căilor de acces. stadioane etc. 5.

Măsurile de asigurare vizează: cercetarea. birourilor/posturilor de poliţie. pentru 3-4 zile. instituţii şi operatori economici. Aprovizionarea cu articole de igienă personală. ordinea şi siguranţa. carburanţii şi bunurile materiale necesare acţiunilor de evacuare se asigură de către comitetele şi celulele pentru situaţii de urgenţă de la localităţi. Comitetele pentru situaţii de urgenţă vor lua măsuri de asigurare a materialelor necesare desfăşurării acţiunilor iniţiale pentru intervenţie şi evacuare în situaţii de urgenţă. serviciilor private şi voluntare pentru situaţii de urgenţă.în primele 72 de ore de la evacuare. iar la aceasta participă reprezentanţi ai comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă. Cercetarea se execută în scopul procurării şi valorificării informaţiilor necesare executării în siguranţă şi în mod organizat a acţiunilor de evacuare.ulterior primelor 72 de ore de la Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat. se organizează continuu şi unitar. debarcare şi primire-repartiţie. textile. precum şi la primirea ordinului de evacuare. asigurarea psihologică. se va face în funcţie de sezon. . îmbarcare. prin reţeaua comercială locală. jandarmi Timpul de aducere în stare de funcţionare a sistemului de cercetare-observare este de 2-3 ore la localităţi şi 30-60 minute la instituţii şi operatori economici. Aprovizionarea cu produse alimentare şi industriale de strictă necesitate se realizează de către comitetele locale pentru situaţii de urgenţă. astfel: . Măsurile de ordine şi siguranţă publică.. evidenţa populaţiei şi fluidizarea circulaţiei pe timpul evacuării se realizează la localităţi prin birourile/posturile de poliţie.NESECRET producerea seismului/alunecării de teren.: Recunoaşterii căilor de comunicaţii şi a zonelor unde se organizează evacuarea se realizează de reprezentanţi ai comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă şi serviciilor private şi voluntare pentru situaţii de urgenţă. se înscriu în planurile de evacuare şi se actualizează ori de câte ori apar modificări. În aceste activităţi pot fi implicate şi efective ale jandarmeriei şi poliţiei comunitare (acolo unde ele există). cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Autovehiculele. Măsurile de asigurare a acţiunilor de evacuare se stabilesc din timp de normalitate. încălţăminte şi alte produse industriale. Poliţia ţine o evidenţă strictă a angajaţilor şi populaţiei din raionul în care se evacuează. Fondurile financiare pentru pregătirea şi desfăşurarea acţiunilor de evacuare se asigură din bugetul local. precum şi din alte fonduri legal constituite din timp de normalitate – pentru localităţi. Grupele constituite stabilesc reguli de acces şi de comportare în punctele de adunare. 19/29 NESECRET . precum şi a persoanelor decedate şi/sau rănite. paza bunurilor. Asigurarea cu produse alimentare şi industriale a populaţiei evacuate se asigură contracost. precum şi de identificare şi evidenţă a unor astfel de mijloace pe plan local. iar la instituţii şi operatori economici se asigură din bugetele proprii şi din alte fonduri legal constituite. precum şi de populaţia evacuată.

2.Anexa nr. Hurezani. iar 70. Hurezani. Din suprafaţa totală de fond forestier. situat în principal în partea de sud a judeţului. Locurile de dispunere a câmpurilor de sonde petroliere şi spaţii de depozitare (parcuri) din Ţicleni. Dănciuleşti. Stejari.412 ha sunt proprietate publică. Transportul răniţilor la spitale se execută cu ambulanţe ale spitalelor/dispensarelor locale şi/sau cele ale Serviciului de Ambulanţă Gorj. se constituie ca zone de planificare în caz de urgenţă şi sunt materializate în „Planul de apărare împotriva incendiilor în masă pe teritoriul judeţului Gorj”. Rovinari. Bustuchin. Bistriţa. Tismana. Platforma industrială din nordul municipiului Tg-Jiu şi platformele industriale ale oraşelor Ţicleni. 4. aflată în administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor. 102953 ha teren arabil.Turburea. manipularea ori depozitarea unor cantităţi apreciabile de materiale sau substanţe periculoase..3 Incendii de mari proporţii Prin incendiu în masă. Aceste zone care prezintă risc privind izbucnirea şi propagarea incendiilor în masă pe teritoriul judeţului Gorj. 159. 9. Turburea. se înţelege acel incendiu de mari proporţii. Zonele împădurite aparţinând fondului forestier. de-a lungul bazinelor hidrografice ale râurilor Jiu. Asigurarea psihologică a populaţiei pe timpul evacuării se asigură de reprezentanţi ai Direcţiei de Sănătate Publică Gorj. Culturile agricole cu o suprafaţă de cca. toate cu transport subteran prin conducte. 11 – Situaţia cu localităţile judeţului Gorj ce pot fi afectate de seisme/alunecări de teren. Stoina. 5. îndeosebi în zonele de munte greu accesibile – cu o suprafaţă de fond forestier de 229. precum si asupra mediului înconjurător şi care nu poate fi controlat şi lichidat numai prin intervenţia serviciilor de pompieri. Stejari.200 ha sunt proprietate privată. care poate genera consecinţe negative majore asupra desfăşurării normale a activităţilor social economice. reprezentând 48 % din suprafaţa totală a judeţului. Bărbăteşti .612 ha. 20/29 NESECRET . prelucrarea. constituite potrivit legii. Anexe: .Turceni . care cuprind obiective cu potenţial economic ridicat şi cu procese tehnologice care presupun producerea. Zonele străbătute de traseele conductelor magistrale de transport gaze sau lichide inflamabile–oraşul Ţicleni şi comunele: Stoina. 3.NESECRET Controlul şi îndrumarea circulaţiei coloanelor de evacuaţi se realizează cu echipaje şi personal din cadrul poliţiei locale. La nivelul judeţului Gorj zonele cu riscuri de producere şi propagare a incendiilor în masa sunt: 1. prin Direcţia Silvică Gorj. Asigurarea medicală a populaţiei se asigură prin spitalele şi dispensarele locale. Bustuchin.

decizii de evacuare. daca situaţia o impune. Evacuarea şi salvarea persoanelor se executa. inspectoratul executând înştiinţarea localităţilor şi operatorii economici posibil a fi afectaţi. Itinerariile de deplasare şi mijloacele de transport pentru asigurarea acţiunilor de evacuare se stabilesc prin planurile de evacuare proprii ale comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă şi celulelor pentru situaţii de urgenţă. Pentru organizarea evacuării.. valorile culturale. De asemenea. Dumitru Petrescu” al Judeţului Gorj (telefon 112. b) analizarea situaţiei de urgenţă produsă. În prima urgenţă intră populaţia şi salariaţii din zonele de risc cu pericol iminent. d) determinarea efectelor incendiului asupra salariaţilor. animalelor şi bunurilor sunt operaţiuni prioritare şi se executa concomitent cu celelalte operaţiuni. g) actualizarea planului de evacuare şi punerea în aplicare a acestuia. iar în urgenţa a doua animalele. staţiile de pe maşinile de intervenţie ale poliţiei. pentru avertizarea populaţiei se pot transmite mesaje prin staţiile de amplificare. Comitetele locale pentru situaţii de urgenţă ale localităţilor posibil a fi afectate emit. operatorii economici. de patrimoniu şi arhivistice. La evacuare pot fi folosite şi mijloace de transport ale populaţiei. f) recunoaşterea itinerarelor şi zonelor în care se execută evacuarea. transmis prin mijloace fir şi radio comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă. specificul obiectivului şi de persoane ce urmează a fi evacuate (salvate). precum şi numărul şi 21/29 NESECRET . precum şi pe durata acţiunii. de regula. în raport cu pericolul ce le ameninţă.col. c) prognozarea evoluţiei situaţiei. salvarea şi/sau protejarea persoanelor. Pentru organizarea acţiunilor de evacuare se execută următoarele activităţi: a) întrunirea comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă şi celulelor pentru situaţii de urgenţă. Notificarea despre producerea unui incendiu de masă se face la dispecerul de serviciu al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Lt. comitetele locale pentru situaţii de urgenţă şi celulele pentru situaţii de urgenţă ale operatorilor economici execută următoarele activităţi: a) stabilesc localităţile. fax 211726). Pentru transmiterea acesteia se folosesc mijloace fir şi radio proprii de la nivelul acestora. avându-se în vedere şi posibilitatea autoevacuării.NESECRET Evacuarea. populaţiei. inspectoratului pentru situaţii de urgenţă etc. 211212. Evacuarea se execută pe urgenţe. jandarmeriei. e) stabilirea măsurilor de primă urgenţă. cu sprijinul personalului din obiectivul afectat şi al forţelor complementare. în baza ordinului primit. procedee adecvate situaţiei de la locul acţiunii. bunurile materiale. colectivităţilor de animale şi bunurilor materiale. Evacuarea se execută în baza ordinului preşedintelui Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă. instituţiile.

NESECRET structura populaţiei/salariaţilor ce se evacuează. Principalele date privind executarea acţiunilor de evacuare se înscriu în „Jurnalul acţiunilor de evacuare. carburanţii şi bunurile materiale necesare acţiunilor de evacuare se asigură de către comitetele şi celulele pentru situaţii de urgenţă de la localităţi. întocmit din timp de normalitate şi ţinut la Secretariatul Tehnic Permanent (centrul operativ cu activitate temporară) al comitetului local pentru situaţii de urgenţă. medicale. conform prevederilor prezentului plan. Autovehiculele. debarcare şi primire-repartiţie. c) stabilesc zonele în care se execută evacuarea. Punctele de adunare. În zonele în/din care se execută evacuarea se realizează dispozitive de evacuare. b) stabilesc natura şi cantitatea bunurilor ce urmează a fi evacuate. instituţii şi operatori economici. Aprovizionarea cu produse alimentare şi industriale de strictă necesitate se realizează de către comitetele locale pentru situaţii de urgenţă.ulterior primelor 72 de ore. încălţăminte şi alte produse industriale. e) execută cercetarea şi recunoaşterea zonelor din/în care se dispune evacuarea. textile. grupelor de constituire. Stabilirea şi pregătirea punctelor de îmbarcare a evacuaţilor din zonele afectate se realizează în imediat după producerea incendiului de masă. 5. îmbarcare.articole de igienă personală. Şeful punctului se subordonează şefului centrului de conducere şi coordonare a evacuării. . Asigurarea cu produse alimentare şi industriale a populaţiei evacuate se asigură contracost. îmbarcare. astfel: . precum şi mijloacele de transport şi itinerarele pe care se execută aceasta. Comitetele locale pentru situaţii de urgenţă raportează ierarhic despre începerea şi executarea acţiunilor de evacuare la Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă printr-un „Raport-sinteză”. îmbarcare. f) analizează posibilităţile de cazare. precum şi de populaţia evacuată. primire/repartiţie”. . aprovizionare şi hrănire a evacuaţilor. în funcţie de sezon. Încadrarea punctelor de adunare. g) identifică posibilităţile de asigurare a acţiunilor de evacuare.în primele 72 de ore prin reţeaua comercială locală. d) stabilesc gradul de urgenţă şi eşalonarea evacuării. debarcare şi primire-repartiţie se stabilesc de comitetul local pentru situaţii de urgenţă. logistice şi a personalului pentru asigurarea ordinii şi siguranţei publice şi îndrumării şi fluidizării circulaţiei se face prin hotărâre a preşedintelui centrului de conducere şi coordonare a evacuării de la localităţi şi se realizează după producerea accidentului chimic. conform anexei nr. Punctele de adunare. de depozitare a bunurilor şi de funcţionare a instituţiilor pe noile amplasamente. Fondurile financiare pentru pregătirea şi desfăşurarea acţiunilor de evacuare se 22/29 NESECRET . debarcare şi primire-repartiţie se încadrează cu personal. de la Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat. pentru 3-4 zile. conform prevederilor prezentului plan.

4 Accidente pe căi de comunicaţii Judeţul Gorj se poate confrunta cu accidente pe căile de comunicaţii în special pe drumul european 66 şi calea ferată de pe Defileul Jiului. precum şi de identificare şi evidenţă a unor astfel de mijloace pe plan local Măsurile de asigurare a acţiunilor de se actualizează ori de câte ori apar modificări.Anexa nr.: Executarea recunoaşterii căilor de comunicaţii şi a zonelor unde se organizează evacuarea se realizează de reprezentanţi ai comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă şi serviciilor private şi voluntare pentru situaţii de urgenţă. birourilor/posturilor de poliţie. Măsurile de ordine şi siguranţă publică. Situaţia căilor de comunicaţii ce străbat judeţul Gorj este prezentată în 23/29 NESECRET .. asigurarea psihologică. serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă. precum şi la primirea ordinului de evacuare. iar la instituţii şi operatori economici se asigură din bugetele proprii şi din alte fonduri legal constituite.NESECRET asigură din bugetul local. Timpul de aducere în stare de funcţionare a sistemului de cercetare-observare este de 2-3 ore la localităţi şi 30-60 minute la instituţii şi operatori economici. În aceste activităţi pot fi implicate şi efective ale jandarmeriei şi poliţiei comunitare (acolo unde ele există). 9. Cercetarea se execută în scopul procurării şi valorificării informaţiilor necesare executării în siguranţă şi în mod organizat a acţiunilor de evacuare. Asigurarea psihologică a populaţiei pe timpul evacuării se asigură de reprezentanţi ai Direcţiei de Sănătate Publică Gorj. cu respectarea prevederilor legale în vigoare. 12 – Instituţii şi organisme cu care se cooperează în cazul incendiilor în masă la evacuare. Poliţia ţine o evidenţă strictă a angajaţilor şi populaţiei din raionul în care se evacuează. Anexe: . evidenţa populaţiei şi fluidizarea circulaţiei pe timpul evacuării se realizează la localităţi prin birourile/posturile de poliţie. precum şi din alte fonduri legal constituite din timp de normalitate – pentru localităţi. Asigurarea medicală a populaţiei se asigură prin spitalele şi dispensarele locale. paza bunurilor. ordinea şi siguranţa. iar la aceasta participă reprezentanţi ai comitetelor locale şi celulelor pentru situaţii de urgenţă. precum şi a persoanelor decedate şi/sau rănite. jandarmi inspectoratului pentru situaţii de urgenţă judeţean. Comitetele pentru situaţii de urgenţă vor lua măsuri de asigurare a materialelor necesare desfăşurării acţiunilor iniţiale pentru intervenţie şi evacuare în situaţii de urgenţă. Măsurile de asigurare vizează: cercetarea. care face legătura între sudul şi nordul ţării. Controlul şi îndrumarea circulaţiei coloanelor de evacuaţi se realizează cu echipaje şi personal din cadrul poliţiei locale. Transportul răniţilor la spitale se execută ambulanţe ale spitalelor/dispensarelor locale şi/sau cele ale Serviciului de Ambulanţă Gorj.

d) determinarea efectelor accidentului pe căile de comunicaţie asupra populaţiei. fax 211706). Pentru organizarea evacuării. Pentru transmiterea acesteia se folosesc mijloace fir şi radio proprii de la nivelul acestora. Itinerariile de deplasare şi mijloacele de transport pentru asigurarea acţiunilor de evacuare se stabilesc prin planurile de evacuare proprii ale comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă. instituţiile. colectivităţilor de animale. staţiile de pe maşinile de intervenţie ale poliţiei. avându-se în vedere şi posibilitatea autoevacuării. Dumitru Petrescu” al Judeţului Gorj (telefon 112. Evacuarea se execută în baza ordinului preşedintelui Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă. inspectoratului pentru situaţii de urgenţă etc. f) recunoaşterea itinerarelor şi zonelor în care se execută evacuarea. emit.col. De asemenea. La evacuare vor fi folosite mijloace de transport ale populaţiei din zona afectată de efectele accidentului. valorile culturale. dar şi după producerea accidentului. 24/29 NESECRET . bunurile materiale. În prima urgenţă intră populaţia din zona de producere a accidentului. 211212. c) prognozarea evoluţiei situaţiei. Pentru organizarea acţiunilor de evacuare se execută următoarele activităţi: a) întrunirea comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă şi celulelor pentru situaţii de urgenţă. de patrimoniu şi arhivistice. comitetele locale pentru situaţii de urgenţă şi celulele pentru situaţii de urgenţă ale operatorilor economici execută următoarele activităţi: a) stabilesc localităţile. Evacuarea. b) analizarea situaţiei de urgenţă produsă. jandarmeriei. operatorii economici. daca situaţia o impune. b) stabilesc natura şi cantitatea bunurilor ce urmează a fi evacuate. 17.. bunurilor materiale şi mediului. Comitetele locale pentru situaţii de urgenţă ale localităţilor afectate. e) stabilirea măsurilor de primă urgenţă. animalelor şi bunurilor sunt operaţiuni prioritare şi se executa concomitent cu celelalte operaţiuni. televiziune prin cablu. inspectoratul executând înştiinţarea localităţilor şi operatorii economici posibil a fi afectaţi. pentru avertizarea populaţiei se pot transmite mesaje prin staţiile de amplificare. iar după stabilirea posibilelor efecte. în baza ordinului primit. precum şi pe durata acţiunii. în urgenţa a doua animalele.NESECRET anexa nr. transmis prin mijloace fir şi radio comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă. funcţie de efectele acestuia asupra căilor de evacuare stabilite prin planuri. decizii de evacuare. g) actualizarea planului de evacuare şi punerea în aplicare a acestuia. salvarea şi/sau protejarea persoanelor. precum şi numărul şi structura populaţiei/salariaţilor ce se evacuează. Evacuarea se execută pe urgenţe. Notificarea despre producerea unui accident pe căile de comunicaţii se face la dispecerul de serviciu al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Lt.

ulterior primelor 72 de ore de la Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat. grupelor de constituire. Autovehiculele. d) stabilesc gradul de urgenţă şi eşalonarea evacuării. instituţii şi operatori economici. debarcare şi primire-repartiţie se încadrează cu personal. textile. Comitetele locale pentru situaţii de urgenţă raportează ierarhic despre începerea şi executarea acţiunilor de evacuare la Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă printr-un „Raport-sinteză”. precum şi de populaţia evacuată. Fondurile financiare pentru pregătirea şi desfăşurarea acţiunilor de evacuare se 25/29 NESECRET . Punctele de adunare. de depozitare a bunurilor şi de funcţionare a instituţiilor pe noile amplasamente. încălţăminte şi alte produse industriale. pentru 3-4 zile. în funcţie de sezon. îmbarcare. carburanţii şi bunurile materiale necesare acţiunilor de evacuare se asigură de către comitetele şi celulele pentru situaţii de urgenţă de la localităţi. Asigurarea cu produse alimentare şi industriale a populaţiei evacuate se asigură contracost. f) analizează posibilităţile de cazare. debarcare şi primire-repartiţie.. Şeful punctului se subordonează şefului centrului de conducere şi coordonare a evacuării. aprovizionare şi hrănire a evacuaţilor. g) identifică posibilităţile de asigurare a acţiunilor de evacuare.în primele 72 de ore prin reţeaua comercială locală. primire/repartiţie”. 5. conform prevederilor prezentului plan. conform anexei nr. . . Principalele date privind executarea acţiunilor de evacuare se înscriu în „Jurnalul acţiunilor de evacuare.NESECRET c) stabilesc zonele în care se execută evacuarea. Aprovizionarea cu produse alimentare şi industriale de strictă necesitate se realizează de către comitetele locale pentru situaţii de urgenţă. Punctele de adunare. e) execută cercetarea şi recunoaşterea zonelor din/în care se dispune evacuarea. precum şi mijloacele de transport şi itinerarele pe care se execută aceasta. îmbarcare. În zonele în/din care se execută evacuarea se realizează dispozitive de evacuare. Stabilirea şi pregătirea punctelor de îmbarcare a evacuaţilor din zonele afectate se realizează în imediat după producerea accidentului şi în urma stabilirii consecinţelor pe care le poate avea substanţa implicată în eveniment. îmbarcare.articole de igienă personală. se izolează zona şi se intervine pentru înlăturarea efectelor situaţiei create. conform prevederilor prezentului plan. medicale. întocmit din timp de normalitate şi ţinut la Secretariatul Tehnic Permanent (centrul operativ cu activitate temporară) al comitetului local pentru situaţii de urgenţă. debarcare şi primire-repartiţie se stabilesc de comitetul local pentru situaţii de urgenţă. astfel: . Dacă evacuarea nu este necesară. logistice şi a personalului pentru asigurarea ordinii şi siguranţei publice şi îndrumării şi fluidizării circulaţiei se face prin hotărâre a preşedintelui centrului de conducere şi coordonare a evacuării de la localităţi şi se realizează după producerea accidentului chimic. Încadrarea punctelor de adunare.

cu respectarea prevederilor legale în vigoare. asigurarea psihologică. Sistemului de cercetare-observare se aduce în stare de funcţionare imediat după producerea accidentului. specialişti ai transportatorului implicat în eveniment. Cercetarea se execută în scopul procurării şi valorificării informaţiilor necesare executării în siguranţă şi în mod organizat a acţiunilor de evacuare. ordinea şi siguranţa.. Asigurarea psihologică a populaţiei pe timpul evacuării se asigură de reprezentanţi ai Direcţiei de Sănătate Publică Gorj. Măsurile de asigurare vizează: cercetarea. Kozlodui Bulgaria.5 Accident nuclear Sudul judeţului Gorj poate fi afectat de un accident nuclear major la C.N. Asigurarea medicală a populaţiei se asigură prin spitalele şi dispensarele locale. 9.E. birourilor/posturilor de poliţie. Poliţia ţine o evidenţă strictă a angajaţilor şi populaţiei din raionul în care se evacuează. precum şi a persoanelor decedate şi/sau rănite. Controlul şi îndrumarea circulaţiei coloanelor de evacuaţi se realizează cu echipaje şi personal din cadrul poliţiei locale. 18. 26/29 NESECRET . Grupele constituite stabilesc reguli de acces şi de comportare în punctele de adunare. serviciilor private şi voluntare pentru situaţii de urgenţă. În aceste activităţi pot fi implicate şi efective ale jandarmeriei şi poliţiei comunitare (acolo unde ele există). evidenţa populaţiei şi fluidizarea circulaţiei pe timpul evacuării se realizează la localităţi prin birourile/posturile de poliţie. jandarmi. se organizează continuu şi unitar. Măsurile de ordine şi siguranţă publică. precum şi la primirea ordinului de evacuare. Transportul răniţilor la spitale se execută ambulanţe ale spitalelor/dispensarelor locale şi/sau cele ale Serviciului de Ambulanţă Gorj. iar la instituţii şi operatori economici se asigură din bugetele proprii şi din alte fonduri legal constituite. precum şi de identificare şi evidenţă a unor astfel de mijloace pe plan local Măsurile de asigurare a acţiunilor de evacuare se stabilesc din timp.N. îmbarcare. Localităţile posibil a fi afectate de un eventual accident nuclear la C. Comitetele pentru situaţii de urgenţă vor lua măsuri de asigurare a materialelor necesare desfăşurării acţiunilor iniţiale pentru intervenţie şi evacuare în situaţii de urgenţă. debarcare şi primire-repartiţie. paza bunurilor.E. precum şi din alte fonduri legal constituite din timp de normalitate – pentru localităţi. Kozlodui sunt prezentate în anexa nr. se înscriu în planurile de evacuare şi se actualizează ori de câte ori apar modificări.NESECRET asigură din bugetul local. iar la ea participă reprezentanţi ai comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă. Recunoaşterea căilor de comunicaţii şi a zonelor unde se organizează evacuarea se realizează de reprezentanţi ai comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă şi serviciilor private şi voluntare pentru situaţii de urgenţă.

Punctele de adunare. primire/repartiţie”. debarcare şi primire-repartiţie se încadrează cu personal. conform prevederilor prezentului plan. precum şi de identificare şi evidenţă a unor astfel de mijloace pe plan local Măsurile de asigurare a acţiunilor de evacuare se stabilesc din timp. iar la instituţii şi operatori economici se asigură din bugetele proprii şi din alte fonduri legal constituite. asigurarea 27/29 NESECRET . Dumitru Petrescu” al Judeţului Gorj (telefon 112. La evacuare vor fi folosite şi mijloace de transport ale populaţiei din zona afectată de efectele accidentului. îmbarcare. inspectoratul executând înştiinţarea localităţilor şi operatorii economici posibil a fi afectaţi. 5. Stabilirea şi pregătirea punctelor de îmbarcare a evacuaţilor din zonele afectate se realizează imediat după primirea înştiinţării de producere a accidentului.. avându-se în vedere posibilitatea autoevacuării. întocmit din timp de normalitate şi ţinut la Secretariatul Tehnic Permanent (centrul operativ cu activitate temporară) al comitetului local pentru situaţii de urgenţă. Măsurile de asigurare vizează: cercetarea. debarcare şi primire-repartiţie se stabilesc de comitetul local pentru situaţii de urgenţă. se înscriu în planurile de evacuare şi se actualizează ori de câte ori apar modificări. Fondurile financiare pentru pregătirea şi desfăşurarea acţiunilor de evacuare se asigură din bugetul local. conform anexei nr. Punctele de adunare. precum şi la primirea ordinului de evacuare. îmbarcare. ordinea şi siguranţa. Evacuarea se execută numai în cazul depăşirii dozelor de radioactivitate admise. 211212. În urma accidentului se vor executa măsurători ale radioactivităţii mediului de către laboratoare specializate.NESECRET Înştiinţarea despre producerea unui accident nuclear sau urgenţă radiologică se face de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă sau Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Dolj la dispecerul de serviciu al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Lt. precum şi din alte fonduri legal constituite din timp de normalitate – pentru localităţi. Evacuarea se va executa pe urgenţe. Comitetele pentru situaţii de urgenţă vor lua măsuri de asigurare a materialelor necesare desfăşurării acţiunilor iniţiale pentru intervenţie şi evacuare în situaţii de urgenţă. fax 211706). conform prevederilor prezentului plan. în conformitate cu prevederile „Planului de protecţie şi intervenţie în caz de urgenţă radiologică al judeţului Gorj. În zonele în care se impune executarea evacuării se realizează dispozitive de evacuare.col. Principalele date privind executarea acţiunilor de evacuare se înscriu în „Jurnalul acţiunilor de evacuare. Comitetele locale pentru situaţii de urgenţă raportează ierarhic despre începerea şi executarea acţiunilor de evacuare la Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă printr-un „Raport-sinteză”. Itinerariile de deplasare şi mijloacele de transport pentru asigurarea acţiunilor de evacuare se stabilesc prin planurile de evacuare proprii ale comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă.

precum şi a persoanelor decedate şi/sau rănite. îmbarcare. se organizează continuu şi unitar. birourilor/posturilor de poliţie. specialişti ai Agenţiei de Protecţie a Mediului Gorj. debarcare şi primire-repartiţie. Controlul şi îndrumarea circulaţiei coloanelor de evacuaţi se realizează cu echipaje şi personal din cadrul poliţiei locale. Grupele constituite stabilesc reguli de acces şi de comportare în punctele de adunare. paza bunurilor. jandarmi. Asigurarea medicală a populaţiei se asigură prin spitalele şi dispensarele locale. Cercetarea se execută în scopul procurării şi valorificării informaţiilor necesare executării în siguranţă şi în mod organizat a acţiunilor de evacuare. În aceste activităţi pot fi implicate şi efective ale jandarmeriei şi poliţiei comunitare (acolo unde ele există). Măsurile de ordine şi siguranţă publică.NESECRET psihologică. Asigurarea psihologică a populaţiei pe timpul evacuării se asigură de reprezentanţi ai Direcţiei de Sănătate Publică Gorj. evidenţa populaţiei şi fluidizarea circulaţiei pe timpul evacuării se realizează la localităţi prin birourile/posturile de poliţie. Sistemului de cercetare-observare se aduce în stare de funcţionare imediat după producerea accidentului. cu respectarea prevederilor legale în vigoare. 28/29 NESECRET .. Poliţia ţine o evidenţă strictă a angajaţilor şi populaţiei din raionul în care se evacuează. Recunoaşterea căilor de comunicaţii şi a zonelor unde se organizează evacuarea se realizează de reprezentanţi ai comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă şi serviciilor private şi voluntare pentru situaţii de urgenţă. serviciilor private şi voluntare pentru situaţii de urgenţă. iar la ea participă reprezentanţi ai comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă. Transportul răniţilor la spitale se execută ambulanţe ale spitalelor/dispensarelor locale şi/sau cele ale Serviciului de Ambulanţă Gorj.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful