Sunteți pe pagina 1din 18

y Problema real a comunic rii organiza ionale nu este

dac managerii se angajeaz sau nu n acest proces, ci dac ei comunic bine, nesatisf c tor sau insuficient.
dr. TUDOREL NICULAE

y Comunicarea este fluxul vital care face posibile performan ele unei organiza ii. y Re eaua de comunicare poate fi definit ca o structur prin care sunt stabilite

modalit ile de circula ie a informa iei i rolurile pe care le joac fiecare participant.
y Eficien a unei organiza ii se bazeaz pe specializarea func iilor la nivel de

compartimente , de indivizi i pe complementaritatea acestor func ii.

La nivelul unei organizatii comunicarea poate fi


y A) comunicarea ntre indivizi numit si

comunicare interpersonal

y B) comunicarea ntre diferite subdiviziuni si grupuri

ale organizatiei, numit


comunicare organizational.

Comunicarea este formal :


y atunci cnd mesajele sunt transmise pe canale

prestabilite.

y Con inutul comunic rii este legat de activitatea

organiza iei, de munc aceasta.

i de tot ceea ce este legat de

Comunicarea formal poate consta din


y Mesaje nonverbale

y Mesaje verbale

sub form de scrisori

mesaje telefo ice

y mesaje radio

note interne

Mesajele s t tra s ise e cei a t riza i:


y pe canalele oficiale acestea ajung la cei care trebuie s

reac ioneze, la oameni sau aparatur care trebuie s cunoasc con inutul acestor mesaje.

Canalele formale de comunicare sunt create n mod deliberat prin stabilirea unui sistem formal de responsabilit i care respect structura ierarhic a organiza iei.

Comunic rile formale sunt nregistrate i p strate n eviden ele organiza iei
y se re in copii ale acestora la emi tor, y la receptor, y la toate birourile din organiza ie care trebuie s

cunoasc

i s p streze informa ia respectiv .

Direc iile formale de comunicare


y Se desf oara n general, pe trei direc ii principale: y de sus n jos, y de jos n sus, y pe orizontal .

Comunicarea de sus in jos este cea dintre superior si subaltern (indiferent daca este vorba de superiorul direct sau nu).

y Comunicarea de jos in sus este cea dintre subalterni

si superiori.
y O buna comunicare se poate realiza atunci cand se

creeaza o atmosfera propice, permisiva.

y Comunicarea pe orizontala dispune de canale mai

putin variate: y contactele personale, y sedintele, y notele interne si rapoartele. y Stilul de conducere predominant in organizatie isi pune amprenta asupra comunicarii orizontale.

Scopurile comunicarii formale


y Define te canalele pe care se vor trimite mesaje

importante.

y Se va indica direc ia spre persoanele care vor ac iona i

spre cei care trebuie s fie informa i asupra acestor ac iuni, mersul acestora i rezultatul lor.

y Ofer un spa iu de p strare a informa iilor care vor fi

necesare planific rii, opera iunilor i controlului.

y Se creeaz un sistem ordonat pentru superiori i pentru

subordona i, pentru a se informa unii pe al ii n mod constant.

STUDIU DE CAZ

y Comunicarea trebuie sa fie gestionata in

conformitate cu un plan strategic de ansamblu ale activitatii specifice organizatiei.


y Daca acest plan nu exista, comunicarea se desfasoara

aleatoriu. SAU

VA MULTUMESC !