Sunteți pe pagina 1din 8

Anexa nr. 2 la OMECTS nr. 5620/ 11.11.

2010

CENTRUL NA IONAL DE EVALUARE I EXAMINARE

DIREC IA GENERAL EDUCA IE I NV ARE PE TOT PARCURSUL VIE II

CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE/ CATEDRELOR DECLARATE VACANTE/ REZERVATE N NV MNTUL PREUNIVERSITAR

PROGRAMA PENTRU

DISCIPLINA LIMBA I LITERATURA FRANCEZ

- Bucure ti 2010

Anexa nr. 2 la OMECTS nr. 5620/ 11.11.2010

NOT DE PREZENTARE Prezenta program se adreseaz tuturor absolven ilor de nv FRANCEZ n specialitate n nv mnt superior - specialitatea LIMBA mntul

- care au promovat un modul psiho-pedagogic i doresc s ob in un post didactic vacant mntul preuniversitar, precum i profesorilor de limba francez din nv mnt. mntul

preuniversitar care se prezint la examenele pentru titularizarea n nv

Programa de concurs este elaborat n acord cu programele colare n vigoare din nv preuniversitar pentru limba francez

i cu programele pentru evalu rile i examenele na ionale.

Competen ele i con inuturile din program sunt proiectate n conformitate cu abordarea curricular sistemic n realizarea activit ilor didactice. Aspectele fundamentale vizate prin program nv sunt n conformitate cu profilul absolventului de mntul preuniversitar, dup cum urmeaz :

mnt superior, care urmeaz s fie ncadrat n nv cunoa terea tendin elor n evolu ia disciplinei;

 cunoa terea con inuturilor fundamentale ale disciplinei; cunoa terea direc iilor de adaptare a demersurilor pedagogice la con inutul educa ional i la nevoile individuale ale elevilor; cunoa terea didacticii generale i a metodicii pred rii limbilor moderne; probarea capacit ilor necesare pentru proiectarea, realizarea i evaluarea activit ilor didactice; probarea capacit ilor de producere, dezvoltare i utilizare practic a resurselor i materialelor didactice auxiliare; demonstrarea abilit ilor de comunicare empatice i de cooperare, necesare realiz rii actului educa ional; demonstrarea capacit ii de folosire a metodelor de nv are continu ; demonstrarea capacit ii de dezvoltare a strategiilor de nv are independent a limbii str ine; aplicarea diferitelor procedee de evaluare i a modalit ilor de nregistrare a progresului elevilor; demonstrarea capacit ii de a reflecta asupra presta iei didactice proprii.

Anexa nr. 2 la OMECTS nr. 5620/ 11.11.2010

COMPETEN ELE PE CARE CADRUL DIDACTIC PROFESOR DE LIMBA FRANCEZ TREBUIE S LE DOVEDEASC N PROCESUL DE PREDARE-NV ARE-EVALUARE I CARE VOR FI DEZVOLTATE II PROFESIONALE: PE TOT PARCURSUL ACTIVIT

 utilizarea corect

i adecvat contextual a limbii franceze;

 cunoa terea con inuturilor disciplinei; n elegerea principiilor didacticii limbii franceze; aplicarea cuno tin elor de didactic limbii franceze; folosirea de proceduri diverse i adecvate de sprijinire, facilitare i stimulare a nv predate; adecvarea demersurilor didactice la particularit ile de vrst ale elevilor i la specificul dezvolt rii intelectuale a colectivului de elevi; construirea unui demers didactic critic i interogativ; proiectarea i realizarea demersului didactic trans-, inter- i multidisciplinar; utilizarea competent a documentelor colare reglatoare; folosirea tehnologiei informa iei i comunic rii n scopuri pedagogice; proiectarea i realizarea evalu rii competen elor dobndite de elevi; aplicarea diferitelor procedee de evaluare a competen elor elevilor legate de receptarea a modalit ilor de nregistrare a progresului elevilor; construirea unui climat educativ de cooperare, interactive eficien ei rezultatelor didactice; reflec ia asupra presta iei didactice proprii i autoevaluarea. i stimulativ, cu scopul cre terii i producerea de mesaje scrise i orale i de interac iune n diverse contexte de comunicare, precum i rii; construirea unor demersuri didactice interactive prin adecvarea strategiilor didactice la con inuturile

Anexa nr. 2 la OMECTS nr. 5620/ 11.11.2010

TEMATIC

TIIN IFIC

A. Limba francez : 1. Fonetic i fonologie

Decupajul lan ului vorbirii; jonc iuni vocalice i consonantice (lenchanement, la liaison). 2. Morfologie a. Grupul nominal: y y predeterminan ii nominali; formarea femininului i a pluralului substantivului; adjectivul calificativ: acordul cu substantivul; formarea femininului i a pluralului; locul adjectivului n cadrul grupului nominal; gradele de compara ie; y pronumele: pronumele personal subiect / C.O.D / C.O.I ; pronumele neutru; pronumele en i y; pronumele demonstrativ, posesiv, nehot rt, negativ, relativ, interogativ. b. Grupul verbal: y y y modurile i timpurile verbale; concordan a timpurilor la indicativ i subjonctiv; diateza; determinan ii obligatorii; adverbul: tipurile de adverb; formarea adverbului de mod; gradele de compara ie. Tipuri de subordonate: subordonata relativ , completiv , temporal , condi ional , cauzal , concesiv , final i consecutiv .

3. Sintax y

4. Tipurile de fraz : fraza interogativ ; fraza imperativ ; fraza negativ ; fraza impersonal . 5. Semantic : sens, denota ie, conota ie; rela iile semantice n semantica lexical : polisemia i omonimia, sinonimia, antonimia; cmpurile lexico-semantice;. 6. Elemente de pragmalingvistic : y y actele de limbaj; enun uri-tip de realizare a diferitelor tipuri de acte; tipuri de discurs/text: descriptiv, narativ, argumentativ caracteristici generale; moduri de structurare n perspectiva aplica iilor didactice; y discursul raportat.

NB: Pentru toate subiectele de mai sus, se va acorda o aten ie special dificult ilor de achizi ie specifice elevilor romni; subiectele vor fi tratate n special din perspectiva aplic rii la clas .

Anexa nr. 2 la OMECTS nr. 5620/ 11.11.2010

Bibliografie: 1. Chevalier, J-C., Grammaire Larousse du franais contemporain, Paris, Larousse, 1986; 2. Cristea, T., Grammaire structurale du franais contemporain, EDP, Bucuresti, 1979; 3. Cristea, T., Bondrea, E., lments de grammaire franaise, Bucure ti, Editura Romnia de Mine, 2003; 4. Cristea, T., Structures signifiantes et relations smantiques en franais contemporain, Bucure ti, Editura Funda iei Romnia de Mine, 2001; 5. Cuni , A., Visan, V., (coord.) Abrg de grammaire franaise, TUB, Bucuresti, 1988 6. M gureanu, A., La smantique lexicale, TUB, 1984; 7. Riegel, M., Pellat, J-C., Rioul, R., Grammaire mthodique du franais, PUF, 1994; 8. Tu escu, M., LArgumentation, Ed. Universit ii Bucure ti, 1998; 9. Vi an, V., Phontique franaise et exercices, Ed. Universit ii Bucure ti, 2000. Funda iei

B. Literatur francez : 1. Discursul narativ: Rousseau, Hugo, Balzac, Stendhal, Flaubert, Gide, Proust, Camus, Tournier. 2. Discursul liric: Lamartine, Baudelaire, Rimbaud, Apollinaire, Prvert. 3. Discursul dramatic: Racine, Molire, Sartre, Becket, Ionesco. NB: Se vor avea n vedere elementele specifice discursului narativ / liric / dramatic necesare abord rii la clas a unui text apar innd uneia din cele trei categorii. Bibliografie: 1. ***Cration et devenir dans la littrature franaise du XXe sicle, TUB, 1989; 2. Barthes, R., Sur Racine, Paris, Seuil, 1979; 3. Bouloumie, A., Le Roman mythologique [suivi de] Questions M. Tournier, Paris, J. Corti, 1988; 4. Bre, G.; Morot- Sir, E., Histoire de la littrature franaise, Du Surralisme l'empire de la Critique, Paris, Garnier-Flammarion, 1996; 5. Dcaudin, M.; Leuwers, D., Histoire de la littrature franaise - de Zola Apollinaire, Paris, Garnier-Flammarion, 1996; 6. Delon, M., Mauzi, R., Menant, S., Histoire de la littrature franaise : De l'Encyclopdie aux
5

Anexa nr. 2 la OMECTS nr. 5620/ 11.11.2010

Mditations, Paris, GF Flammarion, 1998; 7. Genette, G., Figures II, Ed. du Seuil, Paris, 1969; 8. Genette, G., Figures III, Ed. du Seuil, Paris, 1972; 9. Genette, G., Palimpsestes La Littrature au second degr, Ed. du Seuil, Paris, 1982; 10. Milner, M.; Pichois, C., Histoire de la littrature franaise - De Chateaubriand Baudelaire, Paris, Garnier-Flammarion, 1996; 11. Raymond, M., De la Baudelaire la suprarealism, (trad. rom.), Univers, Bucure ti, 1970; 12. Sabatier, R., Histoire de la posie franaise, Albin Michel, Paris, 1982 1988; 13. Ubersfeld A., Lire le thtre, Paris, Belin, 1996. C. Didactica general Obiectivele pred rii/ nv i metodica pred rii limbii franceze:

y y

rii limbii franceze conform Curriculum-ului Na ional actual.

Forme de organizare i proiectare didactic : proiectarea didactic , condi ie a unei activit i didactice de calitate; func iile proiect rii didactice; con inutul i nivelul proiect rii didactice; elaborarea de proiecte pentru unit i de nv are, proiecte didactice / secven e de instruire pentru ora de curs. Formarea competen elor lingvistice (fonetic i ortografie, lexic, gramatic ).

y y y

Formarea competen elor socio-lingvistice i pragmatice. Tehnici comunicative de dezvoltare a n elegerii limbii orale i scrise i a exprim rii orale i n scris. Modalit i specifice de prelucrare didactic a elementelor de cultur Exploatarea didactic a documentului autentic. Mijloacele de nv nv nv mnt i civiliza ie francez .

i integrarea acestora n activitatea didactic : mijloacele de a mijloacelor de mnt.

mnt, suport al activit ii didactice; valoarea psihopedagogic mnt; modalit i de selec ionare i utilizare a mijloacelor de nv fundamental a procesului de nv

Evaluarea, component

mnt: obiectivele i func iile

evalu rii colare; strategii de evaluare a randamentului colar; modalit i de elaborare a probelor de evaluare i a itemilor. y Utilizarea Proiectului i a Portofoliului European al Limbilor ca modalit i de autoevaluare i evaluare a cuno tintelor de limba francez .

Anexa nr. 2 la OMECTS nr. 5620/ 11.11.2010

Bibliografie: 1. *** Cadre Europen Commun de Rfrence pour les Langues, Conseil de lEurope / Didier, 2001- 2002 : cap. 4 (Lutilisation de la langue et lapprenant / lutilisateur), cap. 5 (Les comptences de lapprenant / lutilisateur), cap. 9 (valuation) 2. *** Le Portfolio Europen des Langues, Conseil de lEurope, Portfolio europen des langues 15 ans et plus cahier + passeport, www.editionsdidier.com 3. ***Curriculum Na ional: programe pentru clasa a III-a a VIII-a, MECI, CNCEIP, 2009 4. ***Curriculum Na ional: programe pentru clasa a IX-a, MEN, CNC, 1999 i 2004 5. ***Curriculum Na ional,:programe colare 2, seria liceu, Aria curricular Limb MEN, CNC, 2001(p.25-74, programa metodologice) 6. *** Enseigner le FLE. Pratiques de classe, BELIN, Paris, 2008 7. ***Ghid de evaluare Limbi moderne, SNEE, Ed. Aramis, 2001 8. ***Ghid metodologic, aria curricular Limb VIII-a, MEN, CNC, 2001 10. ***Psihopedagogie, Ed. Spiru Haret, Ia i, 1995 11. Bablon, Frdric, Enseigner une langue trangre l'cole, Hachette Education, Paris, 2004 12. Cos ceanu, A. Didactica limbilor str ine. Reconstru ia disciplinar , Editura Universit ii Bucure ti, 2003, cap. V. Obiective, con inuturi i strategii didactice comunicative 13. Cos ceanu, A. Didactique du franais langue trangre, Cavallioti, 2003 (Les mthodes communicatives. Approches de lcrit. Lenseignement de la culture.) 14. Cuq, Jean-Pierre, Dictionnaire de didactique du franais. Langue trangre et seconde, CLE International, Paris, 2003 15. Dospinescu, V., Didactique des langues et ... analyse critique des manuels, Junimea, Iasi, 2002 16. Dragomir. M., Managementul activit ii didactice, Ed. Eurodidact, Cluj-Napoca, 2003 17. Hirschprung, Nathalie, Apprendre et enseigner avec le multimdia, Hachette, Paris, 2005 18. Iucu, R., Managementul i gestiunea clasei de elevi, Editura Polirom, 2000 19. Joi a, E., Eficien a instruirii, EDP, Bucure ti, 1998 20. Mangenot, Francois, Louveau, Elisabeth, Internet et la classe de langue, CLE International, Sejer, 2006 21. Martinez, Pierre, La didactique des langues trangres, PUF, Paris, 1996
7

i comunicare,

colar

pentru clasele a X-a a XII-a; sugestii

i comunicare liceu, MEN, CNC, 2002

9. ***Ghid metodologic pentru aplicarea programelor colare de limb francez , clasele a III a- a

Anexa nr. 2 la OMECTS nr. 5620/ 11.11.2010

22. Porcher, Louis, L'Enseignement des langues trangres. Franais langue trangre, Hachette Education, Paris, 2004 23. Radu I., Evaluarea procesului de nv mnt, EDP, 2001 24. Robert, Jean-Pierre, Dictionnaire pratique de didactique du FLE, Ophrys, Paris, 2008 25. Stoica A., Evaluarea progresului colar. De la teorie la practic , Ed. Humanitas Educa ional, Bucure ti, 2003. 26. Strung , C; Evaluarea colar , Editura de Vest, Timi oara, 1999. 27. Tagliante, C., Techniques de classe : La classe de langue, CLE International, 1994 28. Tagliante, C., L' Evaluation, CLE International, 1991 N.B.: 1. Sunt obligatorii con inuturile manualelor colare pentru disciplina limba francez , cuprinse n catalogul manualelor colare valabile n nv mntul preuniversitar. 2. Sunt obligatorii documentele colare reglatoare valabile n anul colar n care se sus ine concursul planuri-cadru, programe colare, programe pentru examenele i evalu rile colare.

S-ar putea să vă placă și