P. 1
mateescuhidraulica

mateescuhidraulica

|Views: 502|Likes:
Published by Laura Filimon

More info:

Published by: Laura Filimon on Jun 28, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/28/2013

pdf

text

original

Ing.

CRISTEA MATEESCU

Membru 'a1 Acaderniei R.P.R. Profesor la lnstitutul de Construcfll Bucuresti

-

HIDRAULICA
-*w--.

---..

1

E D I T U R A

D E

S T A T D I D A C T I C A $ I B U C U R E S T I - 1 9 6 1

P E D A G O G I C A

\

f

-%- >

'

I

,
*

Aceastii lucrare arxe ca bazii cursul de hidra~liciipredat la. Facultatea de liidrotehnicg a Insti tutului -de constructii-~ucuregt din 1946 i ptnii agi. In consecintgea contine toate capitolele, previzute tn programa ' agali tic6 oficialg. Autorul a , dezvol tat fmii materia pe baza experientei sab tn hidratehnid, pentru ca lucrarea s i pcsatii fi de folbs $i inginerilor specialigti in lucrilri hidrotehnice, cercetiitorilor din insti tutele hidrotehnice gi cadrelor didactice de specialitate din inviitiimlnt. Au fost folosite cunogtintele de matemat ici predate fn iristi t utele de fnvitlmint tehnic superior.

-

4.1s _ m-3: *
a

*

r

.

- - 4 --%
-,

4?i
d.

,

,

- ---".-?
&--

-.y:;

-

- .*k:~p. -4%
- 2

a

A %

,

%

Z* y
.
I *

1''

,
f
-

-

- ! *>*a? :
> ;
n

--.

*.
I

Y - ,

2% :
t.

s - =-,-.$*

.
'

-. i9

-*

-

Aceastcr lucrare a fost scris~in indoitul scop : .+. - de a servi studenlilor din faculta'#ile prof ilate pe discipl inele hidrotehnice i. - de a servi spre consultare inginerilor din produclie si cerceta'torilor E n . > . diferitele domenii ale hidrotehnicii, precum : construct ii hidrdtehnice, navigat ie, hidroumeliora#ii, a1imenta'ri cu apa' si canaliz&i. \ Pentru a i ndeplini acest dublu scob a fost nevoie sa' se dea o dezvoltare egalci ._ : . -- hidraulicii teoretice cit si aplicafiilor tehnice. S-a cdutat ca bazele teoretice sci - fie dezvoltate pentru a da cititorului prega'tirea necesard spre a studia cit mai numeroase ~i mai variate aplicalii s-a ca'utat ca apli----cafiile sa' fie din diferitele ramuri tehnice. fn volumul de fala' specialitatea instai ale construcfiilor, afara' de -- - . ;* . lafii ~i utilaje, unde este necesard cunoa~terea atEt a hidraulicii lichidelor gigazelor, I c2t gi a termodinamicii. Problemelor deehidraulica construcfiilor hidrotehnice li s-a dat o atenlie deosebita', nu insd si dinamicii curslirilor naturale de apci, care necesitci o tratare T' 1'. specials' intr-un iolum separat, in legdturd strinsd cu hidrologia~icugeografia -, . fizica'. Totusi se vor g k i rezolvate, la Cap. X V I , X V I I I , X I X , X X I I , XXIV, ,. . X XV, nume'roase probleme din acest domeniu care sint legate mai strins de con-' strucliile hidrotehnice. . Pentru demonstrarea teoremelor de hidrodinamicci nu au fost, in general, F t -- depti~ite cunostin#ele de matemat ici predate in inst itutele politehnice. S-a fcicut ; desea uz de metodele de rezolvare aproximative si grafice, instrumente comode si .;'. eficiente puse la dispozilie inginerului care se g&eqte adeseori in fa#a unor pr6'ir bleme a ca'ror rezolvare matematica' exacta' nu este inca' posibila'sau este prea dificila'. Ca primul rind lucra'rile clasice, -- lucrdrilematerial documentar au servit in larga' lucra'rile hidraulicieniloriar pentru moderne s-au folosit pe o scara' soviet ici, i; precum si s .- -- spechl principaleleuzcontribulii aduse de hidraulicienii romini in acest domeniu. , In' am fa'cut de ualoroasa publicaf ie a regretatului prof. ing. D. GerA i ; mani ,,Hidraulica teoretica' si aplicata'", pe care autorul ei nu a avut posibili;+ tatea sri o termine, o moarte tiremat ura' antrerupind brusc o opera' de vast&erudvie L-e ;-,. -- ~i sintezli. Ca metoda" de expunere s-a luat ca bazd metoda dialecticii materialiste. Fe.';- . . nomenele au fost prezentate intotdeauna in cadrul natural, complex, cu legcituri 5? , multiple si consideratii isforice si apoi au fost intuite scheme simplificate, dupd > ;. a ciiror rezolvare s-a procedat 1; verificarea cu practica. >$ Aplicaliile tehnice prezentate nu sint simple exercilii, ci in general probleme $:' .- scoase din practica lucra'rilor hidrotehnice. 2f=;
.
2'
,;
-+
-$

I

&

r

I

'

/

*+'

,"

L I

-

*

i

/

,

*

h

-

,

A*.

F'

-

-I , I "

%
I

+

-

e

1

--u

-

<'> f
?N

A

8

d

5 - T

1

*

1

*

4

'7 -

a ,

2

$! !

& : y s
.y't
5 4 -&

.'

-

-. .
*

r-

A. MHrimi generale
- lungime (coordona t5) b, B - l5tirni h, H - iniltirne 7 - volume (in hidrodinarnici) V - volurn (in hidrostaticii ~i la ' proprietiitile fluidelor) v - volurn specific S, - suprafete a, @, 0 - unghiuri y, t - tirnp 7, T - durat5, perioadi - vitez5 unghiularii (radianils) - o - numlr de turatii pe rninut n, N - cornponentele carteziene ale u, V, W vi tezei V - vi teza (vector) a, c - vitezg de propagare (celeri tate) uf, I)', wf - viteze pulsatorii uf2,vl2, ufvf - viteze rnedii temporale - viteze medii in sectiune u m, M - mas5 F - forti (in general) P - fort 5 de presiune R - rezistentii (forti) G - greutate P - presiune u2 - presiune cinetic5 (de stagPo=P2 nare) Y - greutate specific5 P - densi ta te E - coeficient de elasticitate c - coeficient de elasticitate 1 X= - cubic5 t de cornpresi bil i coef icien E tate - coeficient de frecare la aluP necare
s

v

I, L,

s

- lungimi

w

w,

.
i

1

-

i

F

\ -

v,

- coeficient de viscozi tate di. ., namica - coeficient de viscozitate cinematic5 - tensiune superficial5 (capilar5) - efort unitar (normal pe sect i une) - efort uni tar tangential - efort unitar de directie oarecare - energie specific5 in sectiune, raportat5 la greutate - potential de forte - impuls, cantitate de mi~care - putere - energie (cantitate de .. .) - temperatura relativi in " Celsius - ternperatura absolutl in " Celsius
A

.
G

B. Fluide perfecte

- potential de viteze - functie de curent - potential complex
- circulatia, intensi tatea virtejului - viteza unui cirnp de viteze paralele, uniform in tot spatiul - presiunea pe u11 fir de curent, la distant5 mare de un obstacol - virtej, rotorul vitezei - sectiunea unui tub de virtej - flux, debit

-

9

C. Fluide reale

- razi hidraulic5 - perirnetru udat - pierdere de sarcin5 intre dou5 puncte - coeficient de pierdere de sarcin5 local5 - panta fundului - adincirnea unui canal - adincirnea unui canal in -rnigcare uniforms - adincirnea critic5 - ~ a n t energetic5 (hidraulicg) a - panta piezornetric5 - panta critic5 - i i teza cri t ic5 - debit de volurn (total) - debit de volurn (specific) - caracteristica (rnodulul) de debit - coeficientul lui Darcy - coeficientul lui ChCzy - coeficient de rugozitate, dup5 Pavlovskl, Manning +a. - vi teza de alunecare (dinarnicg) - grosirnea filrnului laminar - coeficient de contractie a1 sectiunii de curgere - coeficient de vi tez5 - coeficient de contractie a1 unei dirnensiuni (la deversoare) - coeficient de debit - coeficient de inecare (la deversoarej - rugozitate absoluti - rugozitate absolut5 nisipoasii - cotangenta unghiului cu orlzontala taluzului

- energie specifici, de - diarnetru - raz5 a unui cerc

- inilfime geodezic5

pozitie

-exponentul hidraulic al albiei cp(q); cp(t), cp(6) - functiile curbelor de s tivilire (dup5 Bahrnetev) 1, - lungirnea de undi - Pngltirnea unei unde dearl supra nivelului normal R - rezistenta total5 la tnaintare C - coeficient hidro- (aero-) dinarnic al rezistentei totale - coef icientul rezistentei de presiune (sau de form5) - coeficientul de rezistenti la C f frecare 2: - coeficien t ul hidrodinamic al presiunii locale R, - rezistenta frontal5 RZ - portant5
x

CP

D. Mi9carea apei subterane - migcarea aluviunilor

- coeficient de perrneabili tate - diametru efectiv (a1 unei
granule) - vi teza rnedie de antrenare - viteza la fund, de antrenare - vi teza de sedirnentare - rn5rirnea hidraulicg - debit solid total, kg/s - debit solid specific, kg/,s* - concentratie, kg/rn3 E . Similitudine

A = - - scara rn5rirnii A fat5 de a rngrimea a , a rnodelului 7r - produs criteria1 Re - nurn5rul Reynolds - nurn5rul Froude Fr - nurnsrul Euler Eu S1 1 - nurn5rul Strouhal We - nurn5rul Weber Ma - nurnirul Mach

Capitolul I

Introducere

% '

-

\

-

-

-

-

.

%

'

Este cunoscut marele rol pe care-1 joaci apa in procesele fizico-chimice si biologice de pe pimint. Acoperind scoarta globului pe 315 din suprafati, {ormind refeaua hidrografici a uscatului, fiind prezentii in atmosferi sub form6 de vapori, apa participi la modelarea formelor de relief ale pimintului,, la constituirea rocilor; ea circuli pin; la mari adincimi in interstitiile si porii uscatului, face parte constitutivi din organismele fiintelor vietuitbare si participi la fenomenele de viati care se indeplinesc pe uscat, in a p i si in atm6sferi. Istoria civilizatiilor umane atesti rolul fndeplinit de a p i 1 rnirirea ~i ; deciiderea anumitor popoare. In epoca noastri, rolul apei este cu atit rnai important cu cit populatia este rnai densii gi a ajuns la o treap t i rnai inalti de culturi. Tn special in t i r i cu o industrie puternid, printre care se situeazii pe o treapti din ce in ce rnai fnal tii tirile socialiste, ca U. R.S.S. ~i tirile de democrat ie popularii, folosinta apei este supusi - asemenea unui bun pretios - la o reglementare riguroasi fn vederea satisfacerii tuturor cerintelor actuale gi a celor previzute in planurile de dezvoltare in perspectivi. Multiplele folosinte ale apei se datoresc mu1tiplelor ei proprietiti fizice, chimice, biologice. Astfel, apa este unul din cei rnai puternici solventi, este purtitoare de energie mecanicii (cinetici si potentiali), este purtitoare ~i mijloc de transport de calorii, este lubrifiaht, plastifiant, cale de transport, mijloc de transport in amestec a1 unor materii solide, element vital care intervine in toate procesele vietii pe pimPnt (cresterea plantelor, viata animalelor, viata si siniitatea ornu!ui), precurn si in v h t a colectivititilor umane, chiar si in manifestiirile superioare ale acestora, ca arhitecturi, urbanism, igieni, sport, turism etc. Folosirea apei in toate aceste cazuri se face fie direct, f i r i intermediul unor constructii, magini sau instalatii, fie rnai ales prin mijlocirea unor asemenea obiecte, create de mintea si munca omeneasci. Aceste realiziri sfnt creatii tehnice si s-au produs de d n d existii omenirea. Nu intotdeHuna oamenii au avut numai foloase de pe urma apelor; ei au avut adeseori de suferi t de pe urma unor fenomene deosebi t de nefavorabile datori te apelor, ca:, inundatii, viituri distructive, secete prelungi. Asemenea manifestgri au de multe ori caracterul unor calamitiiti, dezlintuiri ale fortelor naturii, ~i cb efecte extinse asupra unor grupuri mari de oameni, asupra unor oraqe qi regiuni agricole vaste. Lup ta omului impotriva fenomenelor distructive ale apei se duce de asemenea, de milenii, prin executarea de lucrgri hidro9

-

1

1
I

tehnice: unele sint lucriri de apirare, altele sint lucriri capabile a atenua insegi debitele de viituri sau chiar lucriri pentru stiipinirea totali a fenomenelor naturale. De la folosirea partial2 ~i de la lucrari de apirare, omenirea a ajuns astizi, prin cunoagterea din ce in ce rnai aprofundati a legilor naturii, la stipinirea fenomenelor inse~i~i se afli in situatia de a-si propune ca tel tangibil stipinirea totali si folosinta mu1tipli a tuturor apelo; care u d i uscatul. In ceea ce priveste apele oceanelor ~i apele subterane, procesul de intindere a stipinirii omdlui se desfisoarii. in ritm progresiv. Tehnica nu avea la inceput caracterul de stiinti, constructiile se creau fir8 a fi calculate in sensul de astizi. Inginerul 'antichi tiitii avea ca principal obiectiv sii dea obiectelor formele ~i dimensiunile cuveni te din ,,experientiU qi prea putin din ,,calcul". Planuri, misuritori, devize s-au ficut din cele rnai vechi timpuri civilizate, inginerul era ins2 rnai mult arhitect, in sensul vechi grecesc a1 cuvintului (constructor-sef). Dar pe misuri ce oamenii au izbutit s i explice legile naturii, pe misuri'ce stiinta s-a dezvoltat, cantitativul a luat locul cali tativului, proprietiitile apei i u fost prinse in legi general valabile, iar astizi -creatiile tehnice nu se pot lipsi de contri butia stiintelor rationale. Printre aceste ~ t i i n t e este si hidraulica, o ramurii a mecinicii, aceasta fiind ea i n s i ~ i ramuri a fizicii. Hid,raulica nu se ocupi in egali miisuri de toate o proprietitile apei, ci rnai mult de acele proprietiti care intervin in echilibrul gi mi~careaei. Dar asemenea proprietiti le posed5 nu numai apa, ci toate lichidele, precum si gazele, intr-un cuvint : fluidele. !$i cea rnai caracteristici din aceste proprigtiti este tocmai fluiditatea, proprietatea de a lua forma, unui spatiu Tnchis, firii vreun efort apreciabil, fir5 consum de energie.
7

, -

1.2. OBIECTUL CU RSULUI
'.

Hidraulica se ocupi cu studiul miscirii si stiirii de repaus a fluidelor (deci a lichidelor si gaielor), precum si c; studiul rezistentelor opuse de un corp fix intr-un flhid in migcare. In aceste conditii, denumirea veche de hidraul icii data acestui studiu pare anacronici, deoarece acest cuvint derivi din grecescul hiidraulos, cuvint compus din dGop (api) si a6Aoc (tub), care insemna la fnceput orgi de api, instrument muzical cu iuburi de suflat, in care miscarea aerului era reglatii prin mijlocirea presiunii apei. Actualmente acest s h d i u a1 mecanicii lichidelor si gazelor trebuie sii poarte - in mod logic - denumirea de mecanica fluidkor, ceea ce se si obisnuieste, in cazul cind acest studiu imbriitiseazii deopotrivii proprietiitilk lichidelor si gazelor, chiar la vi teze 5i presiuni Gari. Riimin ca apartinind si azi domeniulii ,,hi draulicif" acele fenomene care se produc pini la pr'esiuni si viteze li-mitate, la care gazele pot f i tratate la fel ca gi lichidele. Notiunea de ,,mecanica fluidelor" a apirut destul de tfrziu, la inceputul secolului a1 XX-lea, o datii cu studiul rnai aprofundat a1 fenomenelor legate de mi~carea avioanelor, cind s-a stabilit in mod precis identitatea fenomendor de mi~caredin diferitele medii lichide si gazoase. Azi, aceastii denumire de rnai mu1t teoret icii, mecanica fluidelor se foloseste pentru a ihdica o dis~iplini dar rnai cuprinziit6are dech hidraulica, cici studiazi toate fluidele, Iiisfnd ins5 la o parte o serie de probleme de misciiri mai complicate nestipinite de
9
-

.
I

k

*,.

,

- .

9

9

'a$,* .
,

g<A,&?..= ,. * , : r\yr ,: ,
SF.!,,?

,
.,
*,
,

&.iff.!.;- , '
.$%..'\
b-*w

, > *

,,.

$''g;>;.. r.Th.' " 5,G$; ." $ . :
r
k

:.

. .

:,-

-

Introd ucere

9

metodele teoretice ale mecanicii fluidelor si care formeazi un domeniu propriu * ; .-.- a1 hidraulicii (cum sint curentii cu suprifata l i beri, m i ~ c i r i l evariabile s u b -. presiune sau cu nivel l i ber s.a.). Notiunile insi evolueazi in decursul timpului, . -. . .. fmbogitindu-si continutul ' sau din el, ~i cuvintul (numele) care le 7 exprim2 poatk ajunge cu timpulpierzindmai corespundii. Astfel, c f t i deosebire s i nu - . - & continut de la grecescul hiidraulos (orgi de api) la stiinta hidraulicii de . astizi ! .-. . .- -Cea mai mare parte din hidraulici este consti tui tii din hidrodinamicii, . . in care se studiazi stirile de migcare. Alte doui subdiviziuni, mai pufin dez-. - voltate: hidrostatica si hidrocinematica se ocupi de starea de repaus-, respectiv - de itudiul miscirilor ' flui delor f i r i considerarea fortelor. $5'4 '
Y

P;

6%

-d*,

I--Y

+

fa
z > .
C

-.i,

r

9

4 ,
L

1 -

8

-+

,%.

< + .

/

G./! '?'

Hidraulica a avut mult ltimp un caracter predominant experimental. Mai mult, importante lucriri tehnice, care pot f i privite ca aplicafii ale hidraulicii, precum: baraje, canale, rot i hidraulice s-au realizat, din antichi tate, .. .+. -fiii preexistent a unei disciiline teoretice. Scurtul tratat empiric a1 lui Arhi,. ' mede * si cele citeva note sumare din scrierile Iui Frontinus** sint singurele , dovezi fiimase despre sistematizarea cunostinfelor obf inute empiric si despre -+. L- - existent a citorva reguli practice, foarte aproximative, adesea doar calitative. ..: . In secolul a1 XVII-lea incepe a se clidi treptat edificiul hidraulicii teore". *,< -tico-experimentale. Este adevirat cZ i n c i in secolul a1 XVI-lea, Leonardo da a scris tratatul ,,Mi;carea ~i misurarea apei" bazat pe ~ i n c ' i (1452-1519) experienfe ~i observafii pe modele, dar aceastii lucrare, nefiind publicatii decit ? . ! . d u p i 400 de ani de la moartea autorului, nu a avut vreo inrfurire in tehnici. -. Dupi anul 1600, notim printre figurile mai proeminente: \J\\. . Simon Stevin descoperii legile presiunii lichidelor pe peretii vaselor ; 2 . - Blaise Pascal enunti principiul transmisiei presiunilor si formuleazi legea . echilibrului lichidelor, inventeazi barometrul ; Galileo ~ a i i l e i fiiri a fi fiicut , 4 descoperiri de seami in hidraulici, punind ins2 bazele mecanicii generale, f L + inlesne~tedescoperirea Iegilor hidraulicii, astfel c i elevul s i u Torricelli, T n secolul a1 XVII-lea, descoperii legea scurgerii prin orificii. Newton are o con-?* tributie importanti prin formularea. legii viscozitifii lichidelor si legea rezistentei la miscare a unui corp solid cufundat Tntr-un fluid fix. In secolkl a1 XVIII-lea, d u p i c e -principiile mecanicii generale au fost 2 stabilite, se pun vi bazele hidrodinamicii teoretice. De acum inainte, hidraulica .,' -urmeazi ca ~i mecanica construct iilor doui c i i , adesea separate: matematicienii . . stabilesc pe-cale teoretici legile misciirii, inginerii si fiiicienii experimenteazi . si stabilesc formule empirice de calcil. Astfel, printr&matemat icieni se remarcii : ~ a n i e Bernoulli (1700-1782) care a publicat primul tratat stiinfific de hidral -. ulici in 14 capitole, printre care cunoscuta teoremii de miicare pe un fir d e -+ ,., curent ; D'Alembert (1 71 7-1 783) care public2 tratatul despre echili brul s i
+ : '

*I

w ,

J

A

- .
>i P "

+ I

;

1

A -

& - c(*C h% ,

4',
a

'

4.
i

Y

A

rc

I

L

1

r

.IC

1

* J"

'5

b-

u

\r

%

i

+ -

4

+

$ 2

I

>,

7

-%

2.
, -

A

.

,

C

, -

9

* **

De iis quae in humido vehuntur (traducere) (sec. 111, I.e.n.) De aquis urbis Rornae (sec. I).

.

.

-

I t

miscarea fluidelor (1744), iar Bouguer ,,Tratatul despre navii, constructia ~i miiciirile sale" (1 743). ' Cele mai importante lucriiri teoretice din secolul a1 XVIII-lea se datoresc savantilor L. Euler (1707-1793) si J . La Lagrange (1 736-1813). Primul, matematician si fizician, a stabilii ecuatiile generale ale miscirii fluidelor, teoria rot ii hidiaulice si a rezolvat numeroase probleme hidrotehnice. Cel d e a l doilea, matemat ician, a formulat, independent de Euler, ecuatiile miscirii . ~ a publicat tratatul de ,,Mecanicii analiticii" (1788), caracterizat priitr-un i inal t grad de generalizare si abstractie. Este de remarcat in secdlul a1 XVIII-lea rolul de stimulator a1 activitiitii stiintifice jucat de Academia din Petersburg. Bernoulli si Euler au publicat in ,,MemoriileU acestei insti tutii principalele lor cominiciiri. Tot atunci, Lomonosov a scris disertatia asupra soliditiitii si a lichidititii corpurilor, fiicind descoperiri ale proprietiitilor generale ale Gorpurilor. fn 1791 a apirut in Rusia prima hidraulicii practicii (,,Cartea de buzunar") scrisii de Alexei Kolmakov. In secolul a1 XIX-lea hidrodinamica teoreticii face mari progrese. Se introduc notiuni noi, ca: linii de curent, flux, circulatie, virtej. Multe din aceste nofiuni isi giisesc Tntrebuintare in mai multe ramuri ale fizicii deodatii, dar mai ales i i electrotehnicii (Helmholtz). Se stabilesc si ecuatiile generqle ale fluidelor viscoase (Navier-Stokes). Energetica, creati hupi 1848, cuprinde s i hi draulica si toate fenomenele de miscare sint interpretate energetic. Se iprofundeazii itudiul miscirilor in regim 'laminar si turbulent si sint descoperite cri teriile de simili tidine hidrodinamicii, de deynolds ~i ~ i o u d e , care elaboreazii teoria miscirii elicei si a navelor. In sfirsi t, prih procedee inali tice diverse, de la reprezentiirile conforme la ecuatii cb derivate partiale, se studiazii numeroase tipuri de misciiri, pentru explicarea principalelor ~i celor mai frecvente fenomene hidraulici din naturii. Paralel cu progresele hidrodinamicii se continuii in secolele a1 XVI 11-lea . - ~ ia1 X I X-lea cercetiirile experimentale de citre numero~i savanti. Astfel, se stabilesc legile empirice ale miscirilor permanente in conducte. ~i canale (Darcy, Bazin s.a.), ale scurgerilor brin orificii si deversoare (Poncelet, Weissbach, Bazin), iiscarea de fil tratie a apei ( ~ a r c f Dupui t), problemele misdrii , permanen te ( ~ o i s s i nesq, Bresse). In Rusia, cercetiiri experimentale incep in 1855 cu N. M. Sokolov. D. I. Mendeleev publici C 1880 monografia fundamental; despre rezistenta lichin delor si a plutirii in aer, in care apare pentru prima oarii nofiunea de strat limitii, iar N. P. Petrov, bazat pe experiente sistematice, elaboreazii o teorie hidrodinamici a ungerii. La sfirsi tul secolului a1 'X IX-lea, N. E. Jukovski publicii ecuatiile.generale ale miicirii apelor subterane, iar K. E. Tiolkovski incepe cercetiiri sistematice, in tune1 aerodinamic, ale rezistenfei la Pnaintare a corpurilor in mediu fluid. In secolul a1 XX-lea se pun bazele aerodinamicii si prin aceasta se elaboreazii o ,,mecanicii a fluidelor" unitarii, care cuprinde i t i t hidro- cit ~i aerodinamica. Unul dintre pionierii aerodinarnicii este savantul rus N. E. Jukovski (1847-1920), care publici studii fundamentale fncepind din 1890. El determ i n i pe cale teoretici rezistenta unei aripi de lungime infiniti, creeazi tipurile
9
'
A

A

9

9

A

Introducere

d e ,,profiluri aerodinamice" ~i le veri ficii intr-un t unel aerodinamic, construi t Ifngii Moscova, iar L. Prandtl extinde teoria la aripa de lungime finitii. Rezultatele dobfndite de 'Jukovski sint extinse de numerosi savanfi printre care S. A. Ceaplighin (1869-1945), autorul unei teorii a'misciirii supersonice a gazelor, este considerat creatorul aeroctinamicii moderne. ' ~ n Rominia, E. Carafoli creeazii noi t q u r i de profiluri si pliblicii lucriiri care constituie prima .contributie important; romineascii in aerodinamica teoreticii. Si in hidrodinamicii se fac progrese, dar bazele acestei stiinte fiind stabili te fncii din secolul a1 X IX-lea, eforturile numero~ilor savaiti, care lucreazi P -institute din ce in ce mai perfectionate, se conc'entreazii mai mult asupra n unor fenomene care se lasi cu greu stiipinite, din cauza complexitiitii lor.. Astfel, in limurirea problemei ,,turbulenteia s-au adus contributii impor-tante de Taylor, Prandtl, Kirman, Nikuradze inainte de 1930, iar dupii aceea, .mai ales, de remarcabila Scoalii sovieticii. Astfel I. V. Velikanov, V. I . Makaveev, A. N. Kolmogorov, L. G. Loifianski s.a. au adus contributii noi atit in metodele de cercetare experimentalii, cit si in metodele de studiu teoretic, fn teoria statisficii, in concepfiile de inter6etare. In ceea ce priveste fenomenele tranzi torii, problema lovi turi i de berbec, rezolvatii teoretic d e ' ~ E. Jukovski in 1899, capiitii o impdrtanfi deosebitii . in urma dezvoltirii uzinelor hidroelectrice si prime~teo rezolvare completii tehnicii datoritii lui L. Allievi. Oscilafiile apei in castelele de echilibru sPnt studiate sub diverse aspecte de Fr. Prasil, Thoma, E. Vogt, L. Escande. Mi$cares permanenti a curenfilor in albii este aprofundatg de N. N. Pavlovski (1884-1937), iar pentru albiile prismatice se aliiturii si numele lui Boris A. Bahmetev ; misciirile nepermanente in a1bii deschise sfnt rezolvate de S. A. Hristianovici prih metoda caracteristicilor si de ciitre Certousov ?.a. prin metoda clasicii. Studiul mi~ciirilorapelor subterane, pentru care N. E. Jukovski stabilise ecuaf iile de mi~care~i rnetoda reprezentirilor conforme, este cont inuat de N. N. Pavl.ovski care .a descoperit metoda experimentalii a analogiei electroprohidrodinamice, metoda de calcul a fragmentelor ~i a rezolvat numeroase bleme cu aplicafie in tehnicii. Problema miscirii aluviunilor a fost atacati cu vigoare in numeroase tiiri, cu mijloace kxperimentale din ce in ce mai puternice. InteresuI pentru aceastii problemii a crescut o datii cu punerea la punct a metodelor de transport a1 amestecului de apii si piimint (hidromecanizare) pentru lucriiri de terasamente gi exploatiiri de carieie. Dintre numerosii cercetiitori ai acestei probleme vom V. cita: din U.R.S.S. pe M. A. ~ e ~ i k a n d v , M. Makaveev, M. V. Potapov, V. N. Goncearov, A. P. Zegjda, E. A. Zamarin, iar din celelalte fiiri pe P. Du Boys, A. Schoklitsch, E. Meyer-Peter, H. A. Einstein, C. M. White, Chien-Ning. In Rominia, lucriri hidrotehnice importante au inceput pe la 1880, dar lucriri ~tiintificede hidraulicii s-au produs abia dupii 1900. Prima tezii de doctorat a unui romin a fost a lui N. Enache de la Olt (1908, Sorbona) cu titlulr ,,Contributie la teoria scurgerii peste deversoare". ~ u r f n d dupii aceasta, G. de Botezat trece la Paris o tezii asupra stabilitiitii aeropla'nelor. fn 1913, V. Vflcovici sustine la Gottingen disertatia: ,,Misciirile fluide discontinue cu douii linii libere". Intre 1913 ~i 1924, N. ~asileicu-Karpen publicii memorii
9
-

,

-.

-

A

,

originale cu privire la zborul planat a1 pisirilor. 0 ramuri noui a hidrodinamicii, ,,sonici tatea", ilustrati prin inventii remarcabile, este datori t i inventatorului romin ing. Gogu Constantinescu (1918). Alte teze de doctorat din hidrosi aerodinamici sint sustinute de D. Pavel (192!5), E. Carafoli (1928), A. Birglizan (194-O),D. Dilmitrescu (1942). Primul tratat de hidraulicii la nivel inalt, tipirit in Rominia, se datore~telui D. Germani (1942). In ultimii zece ani, stimulati de noua orinduire democrat-populari, cercetitorii romini au imbogiti t stiinta hidraulici si mecanica fluidelor cu numeroase lucriri dintre care u n d e remarcabile. Cercc!tirile pe modele la scari redusi, d e ~ au fost folosi te chiar din secoi lul a1 XVI-lea, au luat avint numai dupi stabilirea teoriei simili tudinii. Primul laborator hidraulic modern de cercetiri in Europa a fost condus laPetersburg de V. E. Timonov (1903), dar apoi in rnulte t i r i s-au infiintat asemenea laboratoare pe lingi universitif i ~i institute de cercetiri. Actualmente laboratoarele hidraulice au devenit indispensabile pentru proiectarea marilor lucriri hidrotehnice. In U.R.S.S., unde asemenea lucriri fac parte integrahti din construirea comunismului, s-au dezvol tat considerabil si laboratoarele de cercetiri hidraulice, atit in cadrul unor institute speciale h e cercetiri, ctt si pe lingi institutele de Invitimint si in unitifi ale producfiei. In Rominia, primul laborator de 'hidraulici si masini hidraulice a fost infiintat in 1929 pe lingi Scoala politehnici din ~irnisbara,urmat la cifiva ani de laboratorul de hidrotehnici a1 Politehnicii d i i Bucure~ti.In aceste laboratoare s-au ficut numeroase cercetiri industriale ~i unele lucriri teoretice printre care se remarci prima lucrare de doctorat in masini hidraulice execut a t i la Timisoara in 1939-1940. In Republics ~ o p u l a ;Rominii cercetarea ~ de laborator 'hidrotehnic, s-a dezvoltat in mod deosebit si s-au construi t rnai . multe laboratoare, cel rnai important aparfinind ~ n s t ~ t u t u l ude cercetiri i si studii hidrotehnice din Bucuresti. i Schita istorici a dezvoltirii hidraulicii ~ r e z e n t a t rnai inainte ilustreazi in mod evident teoria materialismului dialedic. Din observafiile numeroase ale fenomenelor, adunate cu greu in lunga perioadi de gestatie a acestei stiinte, s-a elaborat, printr-un proces de abstractie din ce in ce rnai extins ~i la iiveluri din ce in ce-mai ridicate, teoria care st8 la baza disciplinei. 0 d a t i legile naturii fiind formulate, fiind duse la un grad de generalitate din ce in ce rnai mare, gindirea omului a putut s i se intoarci cu puteri sporite asupra realititilor, s i infiptuiasci constructii, m a ~ i n si instalatii corespunzind unor scopuri i practice. De la intuirea vie - cum scrie V. I. Lenin - citre gindirea abstracti si de la aceasta la practici, aceasta este calea dialectic2 a cunoasterii adevirului, a cunoasterii reali t i f i i obiective.
9

'

-

9

A

9

--

9

99

9

6b

9

1.4. LEGATURA CU ALTE DISCIPLINE $I ACTIVITATI Hidraulica se afli la baza rnai multor ramuri de inginerie, care pot fi grupate intr-o disciplini largi ce poate f i numi t i hidrotehnica. Astfel, hidrologia cuprinde studiul apelor in naturi, iar hidrografia este partea descriptivi din hidrologie. In legituri cu folosintele apelor, deosebim o serie de discipline

'*,. .

g+:-,,'. /4 ,* .
27..

Z,' :
. 7

q!.;. ;;, ., .
: ; #

..+.... . . . -..
. j

-

-

-.

Int rod ucwe

13

,,.

care corespund folosintelor respective, precum': hidroenergefica sau amenajarea gi folosirea energiei hidraulice ; hidroamelioratiile (irigatii, deseciri) ; regula. . -- rizarea cursurilor de apd; cdile navigabile si portllrile; alimentiiri cu apd si canalizciri, toate din specialitatea inginerului constructor. Alte ramuri ale' hidrotehnicii se incadreazi in specialitatea ingineriei mecanice, precum: constructia -: turbinelor ~i a pompelor, aeronaut ica, navigatia etc. f n industrie, numeroase , procese tehnologice se bazeazi pe fluidificare, pe transportul hidraulic a1 unor corpuri soli de sau granulare, pe fenomenele de eroziune ~i sedimentare. ~3 rt Se elaboreazi in prezent o hidraulici a metalelor topite la temperaturi mari, , - . necesafi unor procese legate de folosirea energiei at omice. Hi draulica teoretici sau mecanica fluidelor este, f i r i indoiali. o disci." . plini cu bazi experimentali, ca orice ramuri a fizicii, insi explicafia fenomenelor necesiti folosirea largi a matematicilor, de la teoria vectorilor si analizi ping la statistica matematici. ~ ~ l i c a f ingineregti ale hidraulibii, ii'le 6 ,*se fac in-mod avantajos prin diferite metohe de'calcul graficrSi metode de cal-. cul aproximativ. Pe de a l t i parte, hidraulica se integreazi in mecanica generali, iar cu teoria elastici t i t i i are o legi t u r i strinsi, fntrucit ecuatiile generale de m i ~ c a r e a fluidelor viscoase sint acelea~i si ecuatiile elastici t i t i i , cu diferenta numai ca a unor schirnbiri de simboluri. Constructiile hidrotehnice nu se pot realiza luind ca disciplini de bazi numai hidraulica ; mecanica constructiilor (adici statica, rezistenta si elast icitatea) constituie a doua disciplini de bazi. Hidraulica intervine in doui .faze importante: -, - i n faza de proiectare, hidraulica determini formele ~i dimensiunile . obiectelor, care tre-buie apoi verificate la stabilitate'cu ajutorul mecanicii constructiilor. Am putea spune c i hidraulica precizeazi procesul tehnologic . si determini formele constructive necesi tate de n~iscarea fluidelor. - In faza de exploatare, hidraulica este folosit7i pentru verificarea procesului tehnologic admis si pentru urmirirea fenomenelor ce se ivesc in timpul _ exploatirii. Am afirmat c i necesititile de a p i merg crescind cu sporirea populatiei si ridicarea stirii materiale si cul turale a acesteia. Republics Populari Romini . G afli actualmente intr-o 'fazi constructivi in ritm deosebit de intens, ca e urmare a Tncadririi sale in ordinea social-economici a firilor socialiste ~i a metodelor de dezvol tare planici-proportionali adop tate. j-Dezvol tarea industriei si a agricul turii, progres~llsocial-cul tural a1 popo* : rului necesi t i crearea de nuheroase qi irnportante lucriri hidrotehnice. Lucririle de acest fel executate in ultimii.zece-ani, d e ~ i e p i ~ e s c multe domenii d in tot ce s-a ficut in epoca anterioari, trebuie considerate prin prisma dezvol tirii in perspectivi, pentru a ne da seama ce mai este de ficut. Astfel, fn hidroenergetici vom avea amenajate in intervalul 1959-1965 uzine noi cu o putere totali de cel pufin 460 MW (fati de 30 MW din epoca dinainte de 1945), dar vor trebui amenajate ulterior inci 4000 MW pentru a folosi cel putin potentialul natural a1 celor mai avantajoase dintre apele firii noastre. - In ceea ce priveste irigaf iile, suprafefele irigate insumeazi actualmente 120 000 ha, dar d i p i evaluiri -preliminare va f i necesar ~i favorabil a se iriga peste 3 milioane hectare.
* yc
b -C

h*

.

,,

i-

,

< ',

,'LP
-+

' -

2
#

\ ,

3

t *i, * r
&- _ a d

$ .

I -

L

, '
\

,

,.

i

i

*

'+,*
1

\

.

'i

X I

l

,

,

--

C

-,

\

I

>

,

I

\.

,

.> ,

9

9

.

\

-

7

9

C

.

4

a

A

- In intreaga tari sint 2 j/28 milioane hectare inundabile periodic, inmlii~tinate ori salinizate si din acestea nu s-au ameliorat decTt 700 000 ha (din care 500 000 ha Pncimpia de vest). Mai mult de 1 milion hectare terenuri agricole degradate sint in curs de ameliorare pe baza unui plan de 10 ani. - Pentru regularizarea debitelor si a albiilor riurilor noastre, f i r de care potentialul hidrotehnic a1 tiirii n; poate fi folosit, va fi nevoie sii se construiascii baraje cu un volum de acumulare Pnsumat de circa 8 miliarde metri cubi si din care in 1965 va fi realizat peste 1,5 miliarde. - 0 ditii cu lucriirile hidrotehnice pentru energie si agriculturii urmeazii a se construi citeva canale navigabile si porturi interioare care vor permite o dezvoltare puternicii a regiunilor din interiorul tiirii. - Alimentarea cu apii si canaliziirile locali tiifilor sint executate numai in proporfie de 113 la orase si intr-un viitor apropiat instalafiile ce lipsesc vor trebui completate, iar o dAtg cu cresterea populaf iei vor trebui spori te instalatiile existente si executate si instslafii hidroedilitare adecvate pentru sate, Lucriirile Gidrotehnice hfiit isate mai sus ca posi bile si necesare pentru . dezvol tarea intr-o perspectivii m d Pndepiirtati nu vor intP;zia sii se realizeze intr-un timp relativ scurt. Chiar P primii 15 ani urmitori, dupi cum rezultii n din documentele Congresului a1 111-lea a1 P.M.R., aceste Iucriiri se vor realiza intr-o proportie insemnatii. Astfel, Pndiguirile vor fi practic terminate in 1975, irigatiile vor acoperi mai mult de jumitate din suprafefele tehnic irigabile, iar puterea hidroelectrici va depiisi o treime din potentialul economic amenajabil. Din acest tablou sumar se intrevid marile sarcini vii toare ale inginerilor hidrotehnicieni. Lucririle hidrotehnice sTnt ins2 pretentioase in ce prive~te calitatea lucrului si costisitoare. Realizarea unor lucriiri ieftine si de calitate nu este posibilii dkcit prin stiipinirea unei tehnici cPt mai inaintate, bazatii pe stiinti. Hidraulica, fiind una din disciplinele stiintifice de bazii ale invit5rrhntului hidrotehnic, va trebui studiatii la nicelul cel mai inalt.

A

-

-

-

,

9

I

.,

Capitolul. 11

Proprietgfile

fl uidelor

2.1. PROPRIETATILE LICHIDELOR
w g1171

"

-

i-, 7

"f -C -

Lichi dele se caracterizeazii prin u ~ u r i n t ade deplasare a part iculelor din + 3 care sint formate (fluiditate); particulele alunecii unele fatii de altele, iar . : :,.- - - suprafafii liberii. Rezistenfa la lichidul iaa forma unuisevas, fiindnumai in stare < deformafia continuii pinii ce alunecare lichidelor produce limitat de o %d e miscare, aceastii rezistenfii crescind cu viteza. Lichidele, nerezistind la 1" . - schimdarea de farmii, pot f i considerate ca lipsi te de rigidi tate, deosebindu-se ; astfel esenfial de solide. In schimb, lichidele opun rezistenfii la variafia de volum si deci sint foarte put in compresi bile, deosebindu-se esenf ial de gaze, care au tendinfii de dilatare, fir2 acf iunea unei forte exterioare. Particulele lichide piistreazi totusi intre ele o legiiturii prin acfiunea unor atracfii reciproce intre molecule, care constituie coeziunea, spre deosebire de gaze la care part iculele sint supuse unor forte de respingere. . Proprietiif ile distincte ale lichidelor fafii de solide si fafii de gaze sint ins5 numai generale. Examinind mai aprofundat aceste p;oprietiifi, fizicienii au giisit cii aceeasi proprietate o au intr-o misurii mai mare sau mai micii toate corpurile, oricare ar f i starea lor fizicii, ceea ce se evidenfiazi prin experienfe de precizie ~i prin existenfa stiirilor intermediare (solide plastic& lichide foarte viscoase etc.).
I F A - .

-

.

2.1.1. Fluiditatea

I)

s'l

9

9

9

2.1.2. Greutatea specific5 ~i densitatea

Greutatea specificii sau volumetricii y este greutatea uni tiif i i de volum. Reprezentind citul intre greutate si volum, y se-exprimii in sisten~ulC.G.S. fn dyne/cm3, iar in sistemul M . K ~ ~ . (tehnic) in kgf/m3 sau tf/m3. Valorile s I t - greutiitilor specifice ale aceluiasi corp variazii putin la suprafafa piimintului, . 1 Pn functie de lati tudine si a1ti tidine, datoritii variatiei acceleratiei gravi tatiei. Greutatea specifici.mai variazi cu densitatea, iar aceasta depinde de .1 . temperaturii, de presiune, de puri tatea Iichidului etc. t Deosebit de notiunea de densitate, definiti ca un raport fntre greutatea unui corp ~i greutatea unui volum corespunziitor de a p i , -- in t a r e caz acest raport este un numir nedimensional - densi tatea se defineste ~i ca raportul : , dintre masii ~i volumul ocupat de acea masi. Cele doui nofiuni sint evident
,

.

' -

9

-

9

diferite una de alta si se va intelege pe viitor - cind nu se va menfiona contrariul - cii densitaiea este rnasa unifitii de volurn sau rnasa specifici. Aceasti densitate se noteazi cu p . ' ~ a c ise noteazi cu G greutatea unui carp, de volum V si masi M, existi relafiile*:
9

~i incii, tinind seama cii G = Mg, rezulti:

relatie din care se vede d p este exprimat in kgf s2/m4. Pentru api puri, la 4"C, la presiunea atmosferici ~i la Bucure~ti,unde g = 9,806 m/s2, y = 1 000 kgf/m3 si ,
-r p = - - 1 000 kgf/m3 = 102 kgf s2/m4.
g

9,806 m/s2

Greutgtile specif ice ale citorva l ichide
(gf/cm3)
t (OC)

(gf/cm3)

t (OC)

Apii distilatg.. ...... Aniling ............

~ I C O O ~ ............

Benzinii ............ Glicering purg ...... Ulei de uns ........ Ulei de anison ......

1,OO 1,022 0,79 0,68--0,74 1,26 0,89-0,92 0,996

4 20 10 15 0

-

16

Titei .............. Petrol lampant .... Mercur ............ Gudron de huili .... Clorurg de sodiu (sol. saturatg) ..........

0,85-0,93 0,79-0,82 13,596 1,20 1,21

15

0
17

2.1.3. Compresi biI itatea $i elasticitatea Lichidele sint put in compresibile in raport cu gazele, dar foarte compresibile fati de solide. Astfel apa, care e foarte putin compresibilii in raport cu aerul, este cam de 100 de ori mai compresibilii decit otelul moale. Notind cu p presiunea normali, adici forta normali pe unitatea de suprafat5 care limiteazi masa unui lichid, si cu suprafata pe care se exercitii aceea~i este p Q. presiunk unitarii medie p, forfa ca;e actioneazii pe suprafafa Dacii se fixeazii un punct M in interiorul acestei suprafete, presiunea unitari p
~i p reprezintg valori medii. Pentru definirea valorilor dM dG In jurul unui punct se folosesc derivatele - respect iv dV dV
--

,

* Conform acestor definitii,

la limiti.h - * Proprie f &tile f luldelor - care se exerciti pe suprafata a va deveni.T.981 000 dyne = 981 cm2 cm2 milibari = 0.4 'f \ ' Y" .G. exist6 o relatie de tipul: i - + w \ o 9 J \ . Se poate deci scrie: . ^presiunea in punctul M. f i r a se manifesta deformatii remanente. .. sectiune.76 x ': iar 1 at = 0. Ti 2: . 1 At (fizici) = 0. 1 at (tehnici) = 0.. Fie acum V volumul unei mase lichide supuse la presiunea p si fie -dV . .0333 kgf/&n2 = 1. I sten rezulti c i = lo8 dyne si 9 1 m2 = 104 cm2 .9678 At (fizici) 1 A 4 : + = 735 mm Hg = 981 milibari = 98. .:---.4. 'Relatia intre o atmosferii tehnici si o atmosferii fizicii este: 4. Presiunea medie a atmosferei la 0°C ~i la nivelul mediu a1 mirii. .9678 At.S. . 6" lumul initial. care produce forta totalk de 1 sten.5 f Eichid la altul.In care x se numeste coeficient de compresibilitate cubicd..l piezi 10 m H20. Pentru fieiare lichid . considerati in mod conven-.I-. / <r. .pentru presiune.-:tional egali cu greutatea unei coloane de mercur de 76 cm iniltime si 1 cm2 . . in sistemul C. Unitatea de misuri pentru presiune seda 1 kgf/cm2 ~i se n u m e ~ t e atmosferii metrici sau tehnici. deci . 3k'- In sistemul M. afarii de cazul cind se va specifica a l t i unitate. r L*- In cele ce urmeazi se va consi dera ca uni tate de misuri a presiunii atmosfera tehnici. I piez F = = lo* 104 cm2 = 10 milibari. i \ 1 1 at = A 1 kgf . x 13 596 = 1.981 bari. care variazii de la un 1 t 9 '+A w -3 .atmosferi fizicil" ~i se ia de asemenea ca uni tate d i misurii :.a I \ .0333 at (tehnici). : sciderea acestui volum pentru cresterea d p a presiunii. Presiunea se exprimi. iar in sistemul tehnic in kgf/m2 sau kgf/cm2. --. se n u m e ~ t e . Cum L - . adici 1 kg/cm2.. . in dyne/cm2 = barye. = I . ? i. In meteorologie se folose~teca uni tate J e misuri pentru presiune milibarul = 1 000 dyne/cm2. iar inversul siu o=X se cheami modul de elasticitate cubicd. acesta exact la vodeci perfect elast ice. presiune uniformi pe o suprafati de 1 m2.. .S. revinelichidele sint Daci inceteazi forta care comprimi un lichid. . cind tinde spre zero. se foloseste piezul..

pe cind corpurile reale sint toate deformabile. i n Asemenea conditii se intflnesc si in cazul gazelor. c i viteza de propagare a sunetului intr-un mediu fluid este. .... rezulti: ... w i Tabela 2-2 E pentru citeva lichide & (m2/kgf) (kgfim2) A p i la 0°C ... coGform formulei lui Newton: c= dp I/ 5 (C = viteza sunetului in mediul fluid considerat).. deci nu mai pu tem face si aici abstractie decompresibilitatea lichidelor.. .. Se stie din fizica...... prin urmare lichidele pot fi con- siderate ca i n ~ o m ~ r e s i b i l e .... Incompresibilitatea lichidelor este insa o fictiune...... E Introducind in (2-1) expresia lui . Petrol . relatie care permite s i se scrie valorile lui x si E sub forma : + 9 Formula a doua din (2-1) a r a t i c i E are aceleasi dimensiuni ca o presiune..... deci x = 0 ... ........4 108 lo8 lo8 lo8 In toate fenomenele in care se poate considera c i densi tatea variazii foarte dp putin cu presiunea........ 10-lo 25 10-lo 2... Mercur ........ A 50..2 1OM10 85 ....de de....777 4 34. in m / k gf..presiune se transmit instantaneu in masa lichidului.. .. indeformabil.....0.. deci se miisoar8 in kgf/m2 (kgf/cm2). adici variati......... iar inversul i i u x.... Existi t o t u ~ i serie de fenomene in care trebuie sii tiriem seama de como presibilitatea lichidelor. permisi pentru studiul fenomenelor in care elastici tatea este neglijabili..... transmisia sunetului (sau a presiunii) cere timp. Valorile experimentale ale lui x $I x..... Glicerinii ... cind vitezele particulelor de lichid sint d e a c e l a ~ ordin de mirime ca viteza sunetului... de exemplu F aerodinamicii... tot astfel cum in mecanica rational2 se accepti notiunea de corp rigid.... dedusa din formula lui c.. Ipoteza incompresi bili t i t i i revine la a admite c i viteza sune- tului c este infini t i ..* Tinind seami c i masa lichidului M = pV este constant& rezulti ca dM=O sau pdV Vdp = 0.. De asemenea... ..99 1...91 10-lo 1. intervine compresibilitatea. Daca fenomenul are loc intr-o conducti Iungii.

p fiind egal cu p. (P-Po) si neglijind termenii care cuprind Astfel. i .deoarece viteza sunetului in aer este relativ mici (0. La lichidele in repaus nu exist2 deci decit rezistenfe normale de compresiune.-. plecind de la observatia c i ~i In interiorul lichidelor se produc . c) Teoria cinetici. b) Teoria lui Maxwell in care se adrnite cii viscozitatea face s i apari diferenta dintre lichid ~i solid. Integrind formula intii din (2-1 ) deducem ecuatia caracteristica"a fluidului (2-3). y La lichidele in repaus. n viscozitatea. rni~ciirilebrowniene.rnigcgri de agitatie ale particulelor aflate P suspensie.. dezvoltind in serie pe e pe x la puteri mai mari decit 1 . ~ & i i n s i lichidul este in m i ~ c a r e . . La o tendinti de:despirtire -a moleculelor insi lichidui nu se opune neavind decit o foarte mici coeziune.deformatiile sale sint insofite de rezistente tangentiale... pe cfnd fortele atractive ar f i sau de natura gravitatiei sau de origine electromagnetici.numai de compresiune. pirtile cornponente ale corpului (viteza de relaxare) . In locul ecuatiei precedente se poate intrebuinta ecuatia: = A 1 care exprimi in mod evident comprimarea volumului de la Vo la V cind pre. in felul urmitor: 0 . * . aga cum s-a fiicut cu succes pentru gaze. modificind re* 9 9 ) Asupra naturii fortelor de coeziune. s-au propus de asernenea trei teorii principale: a) Teoria In ceea ce prive~te lui Newton. insi . care ar fi cauza rezistentei la compresiune. ecuatia caracteristica (2-3) se poate pune sub o formi mai comodi. In cazul c i variatia presiunilor este relativ mici. opunindu-se la o apropiere a moleculelor. norrnale. ~i vitezele avioanelor se apropie de viteza sunetului sau chiar o depigesc.siunea creste de la po la p. obtinem eiuatia caracteristica" a fluidului sau ecuatia de stave fizicii pentru aplicatiile c u r e h e : 3% 0 A . rezistenfe pe care -1e vom numi pe scurt presiuni *. cind p ' " p. neexistind actiuni sau forte tangentiale.20-0. dupi care viscozitatea ar fi un fenornen de atractie. dupa care viscozitatea este efectul unui amestec de cantititi de rni~care (a se vedea In special lucririle fizicianului Brillouin). . datoriti vitezei cu care se separi. s-au facut nurneroase ipoteze. S-a Tncercat ~i pehtru lichide o teorie cinetici. Aceste rezistente (forte raportate la suprafetele respective) normale a n t .25 din aceea in a p i ) - . in orice punct. sub actiunea unor forte. se exerciti intre particulele lichidului actiuni reciproce care sint numai eforturi normale pe orice plan de separatie a1 particulei de restul lichidului. s-ar datora probabil unor fenornene de ordin terrnic. care depind dk viteze si frineazii miscarea. . care se pot grupa astfel: fortele repulsive.

Intr-adevir.~i cu + 1' - un coeficient p numi t coeficient de viscozitate: Az Sau. numi t i viscozitate. aceasti vitezi de distorsiune (sau de alunecare a fortelor paralele cu P) . Schema fortelor de viscozitate ' 9 9 9 t .r . Daci notim +de deformatie a unghiului xAfB" = 2 ' ... Raportul -A Az + 7 B'B" A'B" A = tg BAB " fAf Az V Pentru At = 1 s.. acest raport este chiar AV/Az care reprezints viteza n .partitia vitezelor.. la timpul t dt punctele . care se cheami coeficient de viscoP zitate cinematick Ipoteza lui Newton isi giiseste confirmarea in concordanta rezultatelor teoretice cu experienta. AV Gradientul vitezei -reprezintii deformatia in unitatea de timp a un- Fig. normalii pe planul P .astfelc i B f B " = AV At (pe cind A A ' = . ? .qi tinem seama de formula lui Newton (2-6) putem scrie formula:. (2-6) p se n u m e ~ t e coeficient de viscozi tate absolutii sau dinamicc. se exercitl o fort5 tangentialii T. B se afli deplasate in A' si Bf. 2-1. intre doul supra fete egale.. proportionalii cu suprafata a.A. T- dV P . spre deosebire de raportul v = . .BB" = V At). tntre p si densi tate. Conform ipotezei lui Newton. cu directia vitezei. leu c p . . Aceste rezistente sint atribui te unei atractii intre moleculele lichidului. Fie intr-un curent lichid in miscare planul P (fig. in care mole&lele au vitezele paralele ~i egale cu V AV. trecind la limiti si introductnd rezistenta tangeGtialii de viscozitate: T = T lim . AV cu vi teza de alunecare . situate in planele P ~i P'.ghiului drept xAB pe care-1 face la timpul t fata A B a unei particule.datori t i viscozi t i t i i . 2 in care toate punctele au vitezele paralele si egale V ~i planul P'paralel cu P 8i la distanta Az de acesta.

.S..?-... AIcool etilic ... dupi definitia ldati: sau . Forta de viscozitate se deosebeste de forta de frecare intre solide (care este tot tangentiali) prin mai muit6 caractere: a) este proportionali cu suprafetele in contact.182 40 181 93 - 12.... Natura dimensionali a coeficientului y este....... Benzol ... Propriet wile f lutdelor 21 *-- i ... .....t i ( a ticitate la tiiiere G a1 solidelor... 4 %* <--: --.. 4 .... denumiti si stokes. 0" In kgf slmZ 4 0° 1 10" 2 0" 3 0" 50" 6 0" Greutate specif icZi (18' C ) .' 'r f)=-... 9 Tabela 2-3 Viscozitatea dinamicii a unor 1 ichide la diferite temperaturi I Substanfa Viscozitate dinamicii lo".. . Alercur .. .... Toluol . ~oeficientiide viscozi tate variazi in raport cu temperatura..S.. iar unitatea C.-. deci se exprim5 in unititi egale cu m2/s.. Fen01 ........ Piridin .. Sulfur5 de carbon .-?S<>.. numiti poisel=l dyni s/cm2..G.. scizind cind temperat ura creste..D&i coeficientul de viscozitate p la fluide este analogul modulului de elas. I A k .. ... Xylol a. 1 - <> G ? . Coeficientul de viscozi tate cinematici v = L a r e dimensiunile: P .... m. 1 ... kgf /m3 Ap5 ... .... 1 93 . iar in sisternul C. I . b) nu depinde de presiune (rezistenta normali).G...7 136 44 138 78 - Poise-citegte puaz... # v = F T L-2 F L-4T2 = L2 T-1..- A?- : -- . in cm2/s unitate.. Tetraclorurii de carbon .. Aceton5 .. analogi cu formula alunecirii corpurilor solide:. Glicerin5 . . Urlitatea cu care se misoari coeficientul y este deci: I kg x 1 s/l m2 (in sistemul tehnic)... Tetralin .

.. a cirui schemi este d a t i in figura 2-2. Trinidad ..02 mm... Viscozitatea mercurului este printre cele mai mici...32 E 6. In mod obisnuit..... Aparatul se compune dintr-un rezervor....8 0.. cu ajutorul ciruia se m i s o i r i viscozitatea relativi.... Viscozirnetrul Engler lo6 v = 7. 2-2... la 20°C este to.... In kgf s / m 2 Viscozitatea dinamicii a unor titeiuri Provenienta . Burma .. printr-un ajutaj cilindric....02 mm diametru interior si la iesire 2.. Pentru a obf ine viscozitatea cinematici din numirul de grade Engler.. lo0 1 20° 1 30° ( 40' 1 50° 1 60° Rominia ..... a lui Ubbelohde: 9 Fig... Persia .. Viscozimetrul Engler... Dacg t impul necesar scurgeri i a 200 cmd a p i distilat...Variatia viscozititii lichidelor in functie de ternperaturi nu poate fi exprimati prin formule simple...9 f 0. D-5m in tabela 2-4 valorile lui pentru titeiuri a din diferite pgrti ale lumii.....[m2Is1 E (2-7) ......31 .. ... Texas .. pentru uleiuri se foloseste aparatul Engler. se bazeazi pe faptul ca un volum de lichid determinat se scurge dintr-un vas. nurndrul de grade Engler a1 viscozitiif i i este: 9 9 7 9 + - -. de aceea se folosesc tabele de valori experimentale. intr-un timp cu atit mai lung cu cit viscozitatea lichidului este mai mare.......... iar eel necesar scurgeri i aceleia~icant i t i t i de lichid este t.. in raport cu viscozitatea apei... Exist... 87 500 57 400 28 100 - 38 600 7 200 13 000 1 690 36 500 20 200 2 300 6 500 1 060 19 600 1 1 400 1 340 3 700 740 9 800 6 600 1 060 2 500 580 - 4 700 920 1 900 7 A t. a cirui capaci tate intre nivelurile a si b este de 200 cm3 si a1 cirui fund este previzut cu un orificiu circular la care se pune un ajutaj cilindric de 2 cm lungime. - Tabela 2-4 Valorile 106p. care are la intrarek2. Pentru uleiuri se obi9nuie~te se calcula cu viscozitlti cinematice. mai multe metode pentru misurarea viscozitifii lichidelor. Rezervorul st2 intr-un vas cu a p i a cirei temperaturi se mentine constanti..... se intrebuinfeazi tabelele si formula empiric.

dar insiisi legea rezistentei tangentiale a lui Newton nu este riguros valabili pentru licl-iide la toate temperaturile. l : \ . ci numai fn zona nu prea apropiatii de punctele de vaporizare ~i de solidificare. tn functie de toti factorii care influenteazii aceste proprietiiti. in m2/s 2>i +. W. de aceea acest aparat se intrebuinteazii mai mu1t pentru uleiuri. Pentru cre~teride presiune pin5 la 1 500 at. =>:I*. Sub 10% = I m2/s viscozimetrul Engler nu dii rezultate valabile. . cregterea lui p este aproximativ p~oportionalicu presiunea p. ' . 1 t. c) Coeficientul de viscozitate variazii incet si cu presiunea. Observatii ~i concluzii / i # \ - ' 7 -. Zolotth). 1 b) Inversul coeficientului de viscozitate dinamicii -poate f i luat drept mgsurii a P fluiditiitii. Tabela 2-5 Transformarea gradelor Engler in valorile coef icientulu i de v iscozitate cinematic2 v. In tabela 2-5 se gisesc valorile lui v in functie de numirul de grade Engler..-. Punctul de plecare a1 acestei gtiinte P1 formeazi cuno~tinteleaprofundate cu privire la viscozitatea ~i elasticitatea corpurilor. -*. Coeficientul de viscozi tate depinde de compozitia chimicii ~i de greuta tea molecularii. mai exact decit prin for. Gazele au lnsii o comportare newtonianii.?% . w '.- i r - . . a) Rezistenta datoritii viscozitiitii face ca lichidele in migcare sii se incilzeascii. mulele empirice. ' I +Y 'i . . crescind cu aceasta. \ . d) Studiul curgerilor diferi telor corpuri deforrnabile a luat o dezvoltare insemnatii fn ultimul deceniu. consti tuind o nouii ramurii a mecanicii : reologia.L- . dar pentru presiuni foarte mari (10 000-30 000 at) cregterea este mai degrabii exponential5 (E. -. . -. ceea ce insearnnii c5 se pierde energie consun~indu-se parte din lucrul mecanic a1 fortelor care o .Aceastii cornportare este atribuit5 migciirii prin comprimare a spatiului liber intermolecular.. 4 . . e) Nu numai coefjcientul de viscozi tate variazii. scizind in general cind presiunea cre~te.-produc migcarea.

lichidele reale sint compresi bile ~i viscoase. pentru mercur la aer . la distanta de ordinul unei sutimi de milimetru de la perete existii un strat de lichid aderent. Capilaritatea 'Intre doul lichide in contact se exercitii in suprafata de separatie o tensiune uniform.1. la aer..reopantiiU. la fluidele real. .uneori admisibilii . Atunci e In care p nu mai este o constantii. prin tuburi Pitot special construite. Astfel pentru a p i la 20" C. cii pin. chiar dacii lichidul este in miscare. Adeziunea Intre un lichid gi un solid se dezvoltii la suprafata de contact forte de atractie. Se constatii cii lichidul cap5tii o mi~care rotatie fn veciniitatea disde cului. perrnitind studiul unui mare nurniir de fenomen.Hidraulica Pentru a exprima legea tensiunii tangentiale la-un lichid-nenewtonian. degi fictiune matematici. Dar mi~carea n insiigi nu este influentati de adeziune.1. a.dupii scheme de calcul simplificate.6. numi t i tensiune superficialii. tensiunile tangentiale se vor considera proportionale cu gradientul vi tezei. dar in acest caz p nu rnai are acelea~idimensiuni fizice ca viscozitatea definiti prin legea lui Newton. In rezumat. Pntr-o aproximatie .dtensiunea forma rnai general& sub 7. ei de viscozitate. ~ x d e r i e n t e analoge s-au ficut qi pentru gaze gi concluziile sint identice.Lichidul perfect" necompresi bil ~i neviscos.. ci apartin reologiei . S-a dovedit experimental. 2. Se poate verifica adeziunea prin unele experiente: un disc perfect lustruit se invfrtegte in jurul axei sale fntr-un vas cu lichid. P repaus. numite forte de adeziune. iar misciirile lichidelor nenewtoniene la care aceastii lege nu mai este valabilii nu &nt din domeniul hidraulicii. a = 0. ci o functie de gradientul de viteza ~ i .. adicii structura molecularii si proprietiitile fizice ale ei se pre'supun identice in toate punctele si nedepiizind de orientarea dupii anumite directii In sfirgit. A 2. este totusi un concept de mare folos.5. fir5 sii fie cufundat intr-fnsul. In toate capitolele ce urmeaza. gradientul vitezei se noteazii primind denumirea de .. care se exprimii in kgf/m. chiar daci discul este numai in contact cu lichidul. materia se va considera omogenii si izotropi.0077 kgflm.

Asupra fenomenul ui cavi tational se va reveni cu detalii. mai ales dac2 presiunea scade i u mult sub cea atmosfericii. exist2 relatia lui or ell. $ 3 / .sf. % = bi. ..1. 2. Pentru a p i . conform legii lui Henry: Greutatea gazului dizolvat creste proportional cu presiunea. Unul din fenomenele de capilaritate cele mai cunoscute este ridicarea sau coborirea nivelului intr-un tub foarte ubtire. rntre diametrul tubului d si inilfimea h a lichidului in tub. mercur este -14. z i ' . Aceste tensiuni se numesc si . astfel cii volumul gazului se menline constaht. i $ & . Sint putine fenomenele hidraulice in care forte atit de mici ca cele de capilaritate s2 a i b i o influenti sensibili. ProprietWile fizice ale apei 9 -7. In acest din urmi caz. - f \ K--. = . ! au fost puse in evident2 pentru prima oar: la tuburile capilare. P fy -. P..<* .C Propriet&#ile f luidelor 25 a= 0. Aceasti denivelare este datorit2 acelora~iforte moleculare cirora se . deosebi t . degajarea gazelor se face violent ~i ele formeaz2 impreuni cu apa o emulsie foarte compresibili care poate perturba fn mare misuri 'fenomenele hidraul ice (cavitatia). .- . apa contine un volum de aer egal cu circa 2 % din . Q rt S ' I Lichidele absorb gazele cu care vin in contact. valoarea constantei este de 31 la 0" C si 30 la 20" C.8.. pentru . . . - +& Tabela 2-6 ProprletPtile apei pure la presiunea de 1 ata Temperatura Greutatea specific5 kgf/m3 Y Densitatea kgfse/m4 Q Compresibilitatea x I I Viscozitatea cinematic3 Y .* +-- ?y ..$ . misurate in mm.t': 2..> *?.forte de capilari tatec'.055 kgf/m. a . . deoarece tet**: . Dacii presiunea scade. (la aer) a 1 0Bm2/kgf 1 0%2/s kgf / m . Tensiunea superfic. . - .. La temperatura o b i ~ n utii si la presiunea atmosferici. datoreste si tensiunea superficiali.: hd = const. j 2. o parte din gazele dizolvate se separi si in acelasi timp se vaporizeazi ~i din lichid.- * .olumul s i u . - In tabela 2-6 se grupeazi valorile constantelor fizice ale apei la diferite temperaturi. ! 9 9 I?. . Asupra capilarititii se va reveni cu detalii si aplicafii intr-un paragraf -.

pentru o presiune de 1 000 a t . deci in domeniul practic coeficientul x ~ o a t ef i socotit constant. In naturi apa contine materii in solutie si in suspensie. Apa grea. I n ceea ce priveste viscozitatea gazelor..prin expansiune . stanta. Aceastd a i o malie este explicati prin ipoteza c5 apa p u r i este un amestec de a p i solid5 care este a p i polimerizati (molecule grupate) si hidrol (solventul cu formula H. volumul ar scidea abia cu 5 % . Absorbiia. fn apa natural5 se aflii aproximativ 2°/0. Tot aceastii ipotezi ar explica si celelalte knomalii. pe cind in a p i 34% 0 si 66% N (in volume). siruri are y = 1 028 kgf /m3.aer se afli 21% 0 ~i 79% N . 2. aceasta creste cu temperatura. ap5 grea care nu are nici o influentii sensibilii asupra proprietiitilor mecanice ale apei.0294 f a t i de 18 . dup5 Iegea: i 0 fiind temperatura. Apa in contact cu aerul absoarbe mai mult oxigen si mai putin azot.i gazelor cu urmitoarele particulari t i t i : Gazele ocupi . Coeficientul de viscozitate absolutii se obtine cu relatia p = vp. PROPRIETATILE GAZELOR 9 Proprietiitile lichidelor aritate mai sus sint comune . ceea ce mireste greutatea sa specific% Astfel. Viscozitatea. si diferi te proprietiiti op tice.2. De fapt. 9 . coeficientul de viscozitate cinemat ic5 variazi cu temperatura. daci s-ar mentine x = const ..greutatea molecularii a apei obi?nuite. Dupi experientele lui Poiseuille. Ecuatia fizici a apei este: 9 9 Astfel. la presiunea con.B°C gi fierbe la 101. Volumul gazelor variazi foarte mult cu temperatura. apa oceanelor continind in medie 35O/.6"C. Apa grea ingheatii la +3. avind ins5 valoarea maxim5 nu la 0 ci la f 4" C.Greutatea speciffti. ca mirirea volumului la inghet .0147. astfel cii greutatea molecular5 a apei grele este 20. greutatea sa specific5 maxima este la 1 1. fat2 de raportul in care aceste gaze se gisesc in aer. ceea ce s p o r e ~ t e pe y pin5 la 1 200 kgf/m3. Se vede din tabela de mai sus c5 densitatea apei pure scade cind creste temperatura. Apa grea este forrnati dintr-un atom de oxigen (greutatea atornici 16) ~i doi atorni de hidrogen greu (Deuterium) a ciirui greutate atomic5 este 2. xscadeputin cu presiunea ~i numai de la 1 000 at in sus sciderea este importanti.42"C. in "C. in care v si p se i a u din tabela 2-6..O). Cornpresibilitatea.un spatiu oricit de mare si au o compresi bili tate mare. ~ s t f e la 0°C in l . iar apa incarcat5 cu noroi rezul tind de la dragaje contine de reguli 1/12-117 pimint.

142 1... ..'..95 0... : Azot . * 1' .... . in sffr~itC este o cons t a n t i care. i Bioxid de carbon ...20 0.... . .... .77 0....... C 1 + . de carbon .. Pentru gazele per fec te se apl ici legea lui Boyle-Mariot te si Gay-Lussac : 9 "- :...65 0. in care 0 este Qemperatura relativi P grade C: n .....123 1. . este aplicati formula lui Southerland : n .. >. ..... ' y. ?f.. C...99 0... .. : . "C --20° 1 -10°1 0° [ lo0 1 20" 1 40" 1 60" ( 80" / 100" $ y(kg/m3) .. I.> 9.'2.. ia urrniitoarele valori: -+ ..121 1..33 0.712 40-6 [kgf s/m2] independent de presiune.\/ .. 3 112 126 102 102 270 73 Hidrogen 164 Metan CH...:..59 0..'> . (Hidrocarburi grele) -245 (in rnedie) Tabela 2-8 Propr iet5t i le f izice ale aerulu i considerate la presiunea atmosferic5 normal5 Temperatura..P' .~ .. . -7: Pentru viscozi tatea gazelor. pentru diferite gaze....217 0... ....34 0.71 0.. g....170 1. . sint volumele ce ocupi 1 kg de gaz la ternperaturile 0" resp..108 2.. +L ). .139 1..<\ .. .19 0.. %..: A:.. i t .&> .H.....- -: '\ fn care indicele t se referi la temperatura t°C..83 0. Oxigen . ...07 0.. . .273 C I + -T ' 9 . . Oxid......132 1. ' 6.Proprietwile fluidelor 27 Coeficientul de viscozitate a1 aerului variazi conform formulei urmitoare. . :. 1.245 -: Ecuatia caracteristica' a gazelor. .... Pt = Po 3: ....... P (kgf s2/m4) 10dp(kgf s/rn2) .. ' !j..... 0" C. 225 Etilen C2H4 322 Propilen C3H.293 0.149 1.1 14 1..113 1. '.... \ .. P general...137 1..24 0. . . - y . ..94 0.. a q .... .. ..12 0...I Tabela 2-7 Gaz Gaz C Aer .. $$ '. Intre volumul specific astfel definit si volumul real a1 gazului de greut a t e G exist2 relatin: 7 7 >.. *..39 0. .. . iar indicele zero la 0°C. .:...... v (m2/s) ..06 0..: + .130 1..096 2.. .192 0.101 2.. . '... .....127 1... ' k... :.. .. ...?$' - vg C - 4.....' .. po = 1.. In care v..

...............OO 3.) . Legea lui Boyle-Mariotte se exprim2 si sub fcrms: .... astfel incit cildura ce s-ar produce prin cornprimare s i poati fi cedati... relatia: unde 9 x -'................ folosind formula (2-14): X x-1 Yl Fenornenul adiabatic in tervine la curgerea gazului prin sect iuni strangulam sau f n conducte de abur cu circulatie rapidi... I a t i valorile exponentului adiabatic x pentru citeva gaze: Tabela 2-9 X Gazul x x - 1 Bioxid de carbon (CO.) ... i pe cind la presiuni mari ~i temperaturi joase... Daci transformarea gazului (variatia de volum si de presiune) se face lent....... 1..50 3.cv.401 1........... Oxigen (4) .....23 3.... 0 asemenea transformare se n u m e ~ t e .......41 5. Pentru amestecuri de gaze se ia in calcul coeficientul x= nlYlcp1 nlylcvl n.La gazele reale se poate aplica formula (2-12) pentru presiunile o b i ~ n ute........46 4.y..250 1..... Hidrogen (H.. Daci transformarea se face repede....adiabat ici"........ + + n2y2cp2 + + . T este temperatura absolutii iar R o constanti exprimati in m/"C.. fn care v este volumul unui kilogram de gaz....401 1.310 1.... .... Aer ...50 3....407 1. Azot (N.. i n care ni este cota volumetric2 a fiecirui gaz din amestec..401 4....) . Etilen (GH. cu formula: L= sau.) . Metan (CH.. Oxid de carbon (CO) ... ternperatura riimine constanti ~i atunci se aplici legea lui Mariotte.. 0 asemenea transformare se numeste izotermi.50 Lucrul mecanic produs la expansiunea unui gaz se calculeazii din diagramii.53 3......... daci sPnt izolate bine. formula d i deosebiri importante f a t i de realitate.396 1.....293 1................) ... e '* este raportul dintre cildura specifics la presiune constanti si cildura specifici la volum constant........... se aplici ..

) . Oxigen (0.0898 1.778 0.. Tabela 2-10 Proprietiitile citorva gaze la 20°C ~i 1 at presiune Gaz Greutatea molecular3 Greutatea specific5 I ~onstanta R C X 3 - P M i kgf /maloo m 1°c cv Aer uscat .......... Amoniac (NH.. Azot (N... un exponent n avPnd valori n cuprinse Intre x ~i i ...xyoz F5cind calculul numeric cu yo = 1 000 36 35 kgf /ms ~i x = 48 10-lo m2/kgf....293 1....= xdp. ......79 52..Proprietwile f luidelor 29 Expansiuilea politrop5 se folose~tela calculul ma~inilor......din.....50 30.....40 1..59 19.....) . fnmultind cu G ~i tinInd seama c5 V = vG ... folosindu-se ecuatiile date mai sus... capitolul urmgtor) este: dp = ydz = gpdz..) .. deoarece densitatea variaz5 P continuu cu adincimea z sub suprafata liber5 a lichidblui......40 1. pv = R T .) .. 2) Care este greutatea specific5 a unui gaz la care se cunoa~tevaloarea constantei R (temperatura 0°C ~i presiunea 760 mm col.. 29 32 28 2 44 64 17 16 1..la care procesul de expansiune nu este des5vtr~itadiabatic ~i In acest caz se ia P loc de x.24 49... Deducem din aceste dou5 ecuatii: dp = xpydz.aceea a apei dulci.27 13..777 29..... 35 ctt este la 8 000 m adincime? dp Folosim ecuatia fizicii sub forma diferentialg ..27 26.... g5sim la 8 000 m adfncime y = 1 070 kgf/m3 (s-a negliiat variatia lui g cu adincimea).... Rioxid de carbon (CO.927 0..= xgdz..6 1 ..407 1..) ...90 1.26 420.977 2.. dp 1 1 ...29 1...xgz Po ~i y = Yo p2 P -.... in care ins5 se inlocuie~tex cu n.. mercur).. Metan (CH....429 1.30 1. Legea hidrostaticii (v.) . Hidrogen (H.....40 1...25 1.....1 028..251 0.. Bioxid de sulf (SO..31 s 36 1) Dac5 greutatea specifics a apei de mare este la suprafat5 ..) ...

p . R2 = 30.CEt este presiunea partial5 a oxigenului gi cit a azotului? . p1 ~i p2 presiunile ~i R . la presiunea de 760 rnrn col. G1 ~i G.R2 () a . S se calculeze greutatea volumicii ~i constanta acestui amestec. R1 si R2 constantele gazelor respective. .27.tinfnd searna cii Vl + V.. dupg legea lui Boyle-Mariotte .. (arnestec) = Din ecuatia lui Dalton se obtine R Apoi 50.263 kg.R2 = 0. B Care sint presiunile partiale pe care le exercitii fiecare din aceste gaze in amestec? Se cunosc: R I (.50. = G. = V ~i G1 + G.Gay-Lussac: - In s f i r ~ i t . = 29.Care este proportia in volume a celor dou5 gaze componente in unitatea de volum a aerului? Fie G. oxigenului ~i azotului. greutiitile aerului. Dupg legea lui Dalton: apoi G = G1 + G2 ~i R = 29.tan) * = 52?90. rezulti: 5) Un amestec de 50 kgf gaz rnetan ~i 7 kgf aer la 0°C se afl5 la presiunea atrnosferic5.27. R1 = 26. G2=G.3) Ce greutate are 1 rn3 de aer la O°C. tabelei 2-10).R2 R 1 . GIw= G R .26 (cf.737 kg. Pe de altii parte. -R+R1 R1. rnercur? 4) Cit oxigen ~i cit azot sint continute intr-o cantitate de 1 kg aer la presiunea atmos fericii? .R2 = 0.

ca: adeziunea. be viscozitate si incornpresi bil.1. adici deformabiliiatea. ci o particuli mai mare. miscari care nu i n t r i in calculele hidraulick. dupii cum l i se atribuie un grup de proprietiti din cele mentionate. ficindu-se ipoteza c i fluidul este format dintr-o infinitate dk particule infinit mici care se mentin in contact prin actiunea si reactiunea unor forte. elemente d i cilindru (in cazul coordonatelor cilindrice). Un 7 . Nu se face nici o ipotezii asupra formei si dimensiunii particulei. tktraedru. modelul cel mai simplu este a1 unui fluid lipsit de greutate.. ins2 in mai mici misirii. \ 3. "1 */ . I .. sfera sa u orice forrne cui be. desi. formati dintr-un n u m i r maie de molecule. r d Studiul miscarii unui fluid se face. Conceptii simplificatoare ale unui fluid.1. spre deosebire de alte fenomene din fizica.Este adevirat c i fluiditatea. 7 w. d u p i cum influenteazi si alte proprietiti.d u p i cum se giiseste comod-se admit particule in formi de paralelipiped. avind ca singuri proprietate fluidi tatea.1. Aceasta este desigur o ipotezi care are avantajul de a studia miscarea fluidelor f5r6 a fine seama de anurnite misciiri de agitatie ale molec. Sint totusi numeroase cazuri de misciri ale fluidelor in care numai f l u i ditatea apare ca proprietate caracteristici.d a t i fiind complexitatea fenomenului . calcul ca un element infinit mic. Forma particulei ce se consider.ipoteze simplificatoare in ceea ce priveste proprietitile fluidului ~i structura m i ~ c i r i i . viscozitatea ~i cornpresibilitatea fluidului existi ~i actioneazi in orice m i ~ c a r ea unui fluid. plecind de la e'cuatiile diferentiale ale miscirii. Se creeazi astfel diferite models uzecanice ale unui fluid. in calcule si demonstratii este arbitrarii si . 3. Modele mecanice ale fluidului 9 Studiul m i ~ c i r i i unui fluid necesiti .lelor. ceea ce permite aplicarea principiului continuititii materiei. celelalte pot lipsi in total sau numai unele din ele. Particula fluid% r 1 i \- .Capitolul 111 Nofiuni fundamen tale gi ecuaiiile generale de migcare ale unui mediu continuu \ . cum ar f i miscirile browniene. greutatea. capilaritatea etc. ca in cele mai multe probleme ale fizicii.2. Astfel. STRUCTURI $1 MODELE 3.1."". &xperientane deterrninii a admite cii particula elementar5 a unui fluid in miscare nu este molecula. ~ o i u ~ i aceasti particuli este suficient de mici pentru a f i considerati in.

iar P acest fluid se misc5 un corp solid (de exemplu avionul) n o mi~care care antreneazi in jurul si in spatele s i i i o cantitate de aer separati deaerul atmosferic printr-o supra fati de discont inui tate.3. ciici se fine seama de toate proprietiifile principale. m i ~ c i r i agitatie si perturbiri cauzate de un impuls local. dar nu absolut de toate proprietiifile si nici de fenomenele secundare care fnsofesc o miscare. care pot f i studiate luind de bazii acest model simplificat. Mi~ciirile potintiale servesc ins5 gi la studiul miscirilor fluidelor reale.stadiu a1 studiului s i se considere si celelalte proprietiti ale fluidului real. fn anumi te cazuri. in cazul unei migciri potentiale. printr-o suprafa{:a' de discontinuitate.H idraul ilca astfel de fluid este desigur fictiv. Curentul se defineste ca o mas5 fluidi in care cea rnai mare parte a particulelor elementare pariicip2 la o miscare generalii care are loc intr-un spatiu . In naturi. (De exemplu. I n s i ~ i not iunea de fluid real considerat5 in hidraulicii este tot un model incomplet.de obicei . fie de alt fluid. sediu a1 unor fenomene speciale. +compresibilitate. fntr-o prim2 aproximatie . particulele pot avea si misciiri dupii alte T T .uneori grosolani urrhind ca intr-un a1 doilea . perturbi miscarea. dar avind greutate. urmfnd ca specializarea sii se faci in capitolele urmiitoare.sau aproape aceea~i ca . rezistenfi la alunecare (corespunziitoare viscozitiifii) ~i deformabilitate. ? I A ? . cfnd distributia vitezelor si a presiunilor este aceeasi .1. Spatiul este limitat fie de pereti solizi. De aceea. Structuri $i clasificiiri de miqciri Miscarea unui fluid are loc de obicei intr-un spatiu limitat. i n lichid real contine gaze in disolutie care. fntrucit si elementului de solid real i se atribuie acelea~iproprietiti ca gi elementului'de fluid real: greutate. degajfndu-se. De cele rnai multe ori si fluidul perfect boate f i studiat cu ajutorul teoriei mi~cirilorpotentiale. Pe'misura adincirii studiului mi+clrilor se consider. sau un lichid care curge fntr-o albie cu o suprafat5 liberi In contact i u atmosfera antreneazi dupii sine un curent de aer etc. compresibilitatea etc. se poate consider.lirnitat. Astfel. un fluid Pntr-un spatiu infinit (de exemplu aerul atmosferic) care are generali.) Conceptia mecanicii a fluidului nu se deosebe~te concepfia corpului solid de #elasticdeformabil decit fn ceea ce p r i v e ~ t e conditiile de limiti. n mult mai accentuatl la corpul fluid. 9 T . Deosebirea este rnai ales P ceea ce priveste deformabilitatea. viscozitatea. dar sint cazuri riumeroase de migciiri. care se consideri f i r viscozitata si incompresibil. vom porrk la studiul mi~ciirii ~i a1 ecuaf iilor de miscare ale fluidelor de la conceptul rnai general de mediu cont inuu deformabil ' pentru a stabili ecuatiile fundamentale valabile atft la solide cit si la fluide. nu in ceea ce p r i v e ~ t emigcarea unui element infinit mic. in tehnici se intilnesc m i ~ c i r i reale ale fluidelor. Individual. fie de acelasi fluid. ? 3. simplificat doar fntr-o mica miisurii. anume migccirile poten#iale definite prin existents unei functii de potential a1 vitezei. sint ins2 cazuri cind sthdiul se face rnai comod considerind c i miscarea s-ar efectua fntr-un spatiu infinit. Un alt model este a1 fluidului perfect. Clasificarea misciirilor se poate face dupii diferite criterii astfel: a) Dupg forma'generali a miqdrii fluidului se deosebesc trei tipuri disde tincte: curenti care se transmit prin masa fluidi.

Curenti care se formeaza' 2n jurul unui corp solid aflat intr-un fluid. a1 cirei model este mi~carea unui fluid intr-o conducti avTnd sectiunea transversal5 foarte mici. fluidul curge intre pereti. se pot ivi perturbiiri sau regiuni de materie fn repaus. la presiuni care nu sint cunoscute. particulelor componente.. curent poate avea o miscare compusi un g.: &. . printr-un proces de simplificare. in general. iniuntrul unor supra fete de discont inui tate necunoscu te. iar sectiunea de scurgere trebuie s i rezulte din calcul (nivelul variazi). dar mai ales cu transmiterea sunet u 1u i . Aceste fenomene sfnt inrudite din punct de vedere . '4. dar pe care vi teza ~i presiunea sin t cunoscu t e.' Curentii nu sint formati numai din mi~ciiriparalele sau cvasiparalele ale w. presiuni) superpozabile. orice dreaptg dusi perpendicular pe planul de bazi intilne~te.. in anumi te zone ale domeniului. kt % . Mi@i bidimensionale la care predomini deplasirile dupi doui direct ii . Perturbiirile produse prin impuls local aduc masei fluide modificiri de form5 ~i de presiuni. oscilatiile apei in rezervoare ~i castele de echilibru. c L - 2$ $ * ' .rotatie in jurul unei axe. In ac&t caz. Curenti cu o suprafafa' libera' de scurgere. cum sint cei din albiile riurilor si din can-ale. Migcare-a unui lichid intre doui plici plane paralele este un astiel de exemplu.. . ca misciri uni dimensionale. spectrul m i ~ c i r i i(vitezi. - 9 \ k t . + 2 i . ~i au in general caracterul de unde (umfliituri care s e deplaseazi la suprafata unei ape sau. ' 3 ? .. M isccrile tridimensionale const i tuie cazul normal la flui dele reale: vi tezele. 2. la care predominii deplasirile in 1ungul unei linii dr&ptesau curbe. Un caz particular a1 miscirii bidimensionale este miscarea plana' in sensul definit in mecanici. Cazul ideal a1 unei astfel de misciri se numeSte fir de curent. planuri paralele cu acesta. rilor.) nu este acela~i . Un curen t poa te f i convergent. acceleratie etc.. . elemente mecanice identice (traiectorii.-ficind sectiuni in fluid prin planuri paralele cu plicile marginale. 2 . ci numai presiunea la limi tele dorneniului este cunoicuti. Citeva misciri tridimensionale cu un caracter particular sint deseori intilnite in t e h n i c i ~ prezinti mai multi importanfi: mjScirile axial sirnetrice i si m i ~ c i r i l e elicoidale. divergent sau de 7t. M i ~ c i r i l e conductele reale sau in canalele reale'sint in de fap t 'tridimensionale. g. Axa vfrtejului poate f i o curb5 oarecare.. a*-' +A Miscdrile de agitatie se caracterizeaz5 prin oscilatii ale particulelor sau -\ grupuriior de particule in jurul unor pozitii medii. in -. de exemplu miscarea vilu. I .). c) Din punct de vedere a1 limitelor domeniului deosebim: Curenti sub presiune...' *- directii decit directia medie a mi~ciiriisau. tranzitorii. fie hchis5 fie des&.--. viteze. -M iscciri unidimensionale. matematic cu fenomene din mai mu1te ramuri ale fizicii. dar pentru determinarea caracterelor principale ale . prin datele problemei (conducte). a mareelor. acestui fel de m i ~ c i r i ele se pot concepe.FL chis6 (inchisi la infinit). Acest din urm5 tip de curent se numeste curent cir. culator sau virtej. deosebim: -. . . presiunile au in general componente dupi toate trei directiile unor axe de coor' donate. la care o parte din limitele domeniului nu este cunoscuti prin datele problemei . In s f i r ~ i t .~i s~perpozabil in toate planele.I - Notiuni fundamentale si ecuufiile generale de miscare ale unui mediu contbuu 33 a . - - 9 r. b) Din punct de vedere a1 desfgguririi in spatiu a m i ~ c i r i i . unde de suprapresiuni intr-o conduct2 sub presiune etc. ..\ din m i ~ c i r i l eelement are mentionate (de exemplu elicoidalij. la care trebuie sii observim ci. yP.

valori critice. iar dupi un scurt parcurs masa lichidului se coloreazii uniform. clasificare ce se impune la studiul miscirii fluidelor reale. fir8 amestec in ' intre straturi) si de aceea o astfel de miscare s-a numit in regim laminar sau regulat sau in regimul lui ~oiseuille. componentele vitezei fluidului sfnt constante timp.$ structura fizici a miscarilor. vi teza in tub creste. la un moment dat. In acest caz rimin constante in timp gi acceleratiile. cind vitezele in acelagi punct determinat in spatiu variazi 'de la un moment la altul. deosebim: Migcarea permanentd sau stationard. iar haci curentul e k e cu supraf a t i liberi.. e) Mivcgri laminare vi rnivcgri turbulente . intr-un acelasi punct. lichidul se misci in fire paralele. Se face s i curgi lichidul cu vitezi constanti. presiunile etc. ceea ce dovedeste cii lichidul colorant nu se hrnesteci cu lichidul din tub. printr-o deschidere a robinetului. deci curierea se face in straturi paralele (. s-a constatat c i daci diametrul tubului si vi t<za medie a lichidului sint destul de mici. insi intensititi variabile cu timpul. Fenomenul descris se poate invedera cu ajutorul unui dispozi tiv experimental . cind apare turbulenta. sau de anilini sau eozini (cerneali rosie). Mi~area semipermanentd la care vectori i vi tezelor au directii f i xe in fiecare punct din spatiu. firul incepe sii se destrame in mai multe fire mai subtiri care se incruciseazi.dupii numele unui medic francez care a studiat-o pentru prima oari mai aminuntit. 9 I 9 9 9 9 t . se indoaie in mai mu1te locuri.lamina6' latineste inseamnii strat. F i i ~ f n d u . iar imaginile reflectate se deformeazi ~i joaci. Daci. Materia coloranti poate f i solutie de hipermanganat de potasiu. se intretes. se i n g r o a ~. sau cerneali neagri.. variazg in timp gi forma acestei suprafete. de la un moment la a1t ul.~ ~ observatii asupra miscirii lichidelor in conducte. Miscarea variabild. 3 1 . acesta coboari printr-un tub subtire spre a pitrunde printr-un injector fin (tub convergent) in tubul de sticli. Firul de lichid colorant injectat paralel cu axa tubului se mentine drept si subtire pe toati lungimea tubului. vitezele fiind nu numai constante in timp. Un exemplu de acest fel este mi~careavariabili a unui fluid fntr-o conduct5 fix5. 'traiectoriile part iculelor nu se incruciseazi fntre ele. Miscarea a trecut din regim laminar in regim turbulent. devine sihuos. atit timp cit se meitine regimul laminar. Clasificirile precedente se referi la structura geometrici. La canalele cu suprafati liberi.Curenfi sub formd de jeturi sau vine E interiorul altui fluid la care limita n domeniului este chiar suprafata vinei. la care. dar si egale ca ihtensitate in toate punctele. datori t lui Reynolds. suprafata apei nu mai formeaz. in care scop nivelul lichidului in vas este mentinut constant cu ajutorul unui preaplin. determinat in spatiu. Urmeazii o ultimi clasificare rela t iva la ins. Dintr-un mic rezervor cu lichid colorant. care consti intr-un vas cu lichid la care se racordeazi un tub de sticli previzut la capitul din amonte cu o pilnie de 'racordare. Totodata variaz5 si acceleratiile si presiunile in punctul considerat. Migcarea uniformd care este un caz particular a1 miscirii permanente. firul colorat. o oglindi perfect netedii ca in miscarea laminar. (fig. d) Din punct de vedere a1 desfiivuririi in tirnp a rniscirii. i daci viteza este suficient de mare. iar lacapitul aval cu un robinet pentru reglarea vi tezei lichidului in tub.

depinde de toti acegti trei parametri : vi teza medie. diametrul trece de o anumi t i valoare . Astfel.I Nofiuni fundamentale gi ecuafiile generale de migcare ale unui mediu conthuu 35 . de asemenea cind. date iind n diametrul ~i lichidul (viscozi tatea).. \ . : i -. Aceste aparitii nu sint singurele care deosebesc cele doui regimuri de migcare. viscozi tatea scade sub o anumi t i valoare . L 2 - dat P fluid. date fiind diametrul ~i viteza.cri tici". 3-1. cufun9 - tufbu/cn1 Fig. cu tuburi de diaa e t r e diferi te si variind si vi tezele lichidului. si anume: trecerea misciirii se face din regim laminar F regim turbulent cind. 2 4 Migcarea turbulent2 este cu mult cea mai rispinditi in natur2 si in tehnici. Reynolds a demonstrat (in 1883) cii natura regimului de miscare .. este. date fiind viscozi tatea si vi teza. .4 -2 5 r -! 8 .'- p -. k. diametrul ~i viscozi tatea. Aceste rezultate. Tot astfel s-a stabilit c i P regim turbulent rezistenta in toate aceste n cazuri de migciri este proportionalii c. care depinde de cei trei parametri sub forma: 9 9 - 9 99 . de asemenea. X I . '< .laminar sau turbulent . Printr-o serie de experiente ficute cu diferite lichide. proportionali -cu viteza. in s f i r ~t icind.. pe unitatea de lungime de conducts.. rezistenta pe care o opune uncorp fix. s-a stabilit experimental si teoretic c i in migcarea laminar2 lichidul intfmpini o rezistenti proportionali cu viteza medie. unui curent in regim laminar sau rezistenfa la inaintare a unui n corp mobil cufundat intr-un lichid in repaus. a uneori regimului turbulent i se spune regim hidraulic. I ..criticii" a diametrului ... desemnat cu literele Re. au condus la formularea unui numiir cri terial nedimensional. d : . vi teza medie trece de o anumi tii valoare cri tici". Experienta Jui Reynolds (turbulenta) L . pitratul vi tezei relative. t. &-C t% .i- \ 4-. ~ i i c ~ r turbuea a f i studiati in aminunt la Cap. la viteze mici.

.. miscarea trece din laminari in turbulent& Vi teza critici. -.Re. d este diametrul interior.... Aceasti mirime este folositi mai ales in miscirile turbulente. posedind proprietifile mecanice care sint comune materiei sub orice stare (solid. dupii descoperitorul acestui hriteriu. -sl V . = 2 500... 9 - 3. dar cele divergente au Re. fiuriea vie. cfnd se eviti orice cauze de perturbare (ca zgomote. neregularititi in peretii tubului). In aceastii formuli. Ecuatiile diferenfiale. V d dcr=Re. astfel: Vcr = Re. Asemenea forte de legiturii sint fie de natura unor forte elast ice de compresiune sau 'de tractiune. De exemplu: . . > 2 3 2 0 . $i in tuburi convergente s-a putut realiza menfinerea regimului laminar chiar pentru viteze de 25 x V. dar regimul laminar se poate mentine si pentru valori ale lui Re > 2 320. ca fiind format dintr-o infinitate de particule materiale suficient de mici pentru a putea f i considerate ca infinitezimale care rimin in permanent: legiturii intre ele prin' forta de atractie moleculari.. trepidatii.la conducte cilindrice foarte lungi.razi hidraulici".- Vd RL 9 9 Re.2. coeficientul de viscozitate cinematici. ECUATIILE GENERALE DE MISCARE ALE UNUI MEDIU CONTINUU 9 3. m i n < 2 300. de mivcare ale unui sistem continuu 9 Un fluid poate fi considerat ca un caz particular a1 unui sistem (sau mediu) continuu. fie forte de frecare.in conditii speciale. deci ~i la gaze. 9 b 1) Mentionim c i fenomenul este general pentru toate fluidele. diametrul d poate f i in~ocui in formula lui Re in mod aproximativ cu 4 ~ / x in care Q este sect . V este vitezi medie fntr-o conduct2 circulari..si care se cheami numlirul Reynolds a1 misciirii.2. fnsi Sn conditii de instalabilitate. Intr-adevir: a 3) La sectiuni ale conductei de alte forme decit cercul. Zangentiale la aceastg - . Un sistem continuu se caracterizeazii. Cind acest numir intrece o anumiti valoare . v ' v. iar v.1.. -la tuburi convergente Re. 2) Am afirmat c i numirul -Re este nedimensional. . in anumite conditii.normale pe suprafata care limiteazi particula.. care fn cazul unei conducte cilindrice circulare este 2 320.. = 2 320 reprezinti valoarea critici inferioari sub care nu poate exista miscare turbulenti.critici". in mod esential. x este perimetrul udat ~i raportul lor Q/X poarti numele de . . lichid sau gaz). diametrul critic ~i visiozitatea criticii se obtin cu ajutorul numiisului Re.

efort6‘. w si o acceleratie avind componentele a. i d < :' %.deci aplicate in centrul de greutate a1 fafetei .material. 3-2. $i pe contur atit in repaus cit si P miscare. v. . a. tensiunile normale se consider2 .tensiune" (in sens general) sau . condifie necesari pentru producerea fortelor de frkcare.indicele aritind .fatetg . rr Z t 9 ' 7.' jabile.*t* . L.pe cind la corpurile solide exist5 forfe de frecare interna .. se consi der5 tensiunile normale p.telor de inerfie. ... pro. sEnt u. 5 . Pe cele trei fatete care concurii P A .. numai de compresiune (. - 1' .supr/afati. p. Starea eforturilor pe fetele unei particule k % Sii consideriim acum (fig. a fortelor de tensiune si a for. lifluide. raportat5 la masa c5reia-i este aplicati. deoarece tensiunile de tract iune sint negli+ .particula este in miscare si supusii unei accelerati i . ' . - 7 . f n sfirsit.. ~otAdatii. 3-2) o particulii infinitezimalii a unui sistem de ?re ~ c o n t i n u u forma unui paralelipiped elementar (dx. avfnd'dimensiunile FL-? Este de remarcat ci.'-animat de o vitezii ale cirei componente dupii cele trei axe de coordonate -. -t In afarii de aceste forte de tensiune care asigura' continuitatea mediului . avind inten'si tat& = mas2 x acceleratie si sens contrar vectorului acceleratie. la fluide.- l - " 9 a. p.presiuni"). se numeste . Raport ul dintre forti si suprafata corespunzii toare se cheami . numai in timpul miscirii. sistemul este deformabil. se admite c i mai actioneazi asupra part~culelor.. Forta masici.fortele masice.forfa masic5 specifici" ~i are dimensiunile unei acceleratii (LTB2)).. .cum este greutatea (cimpul newtonian) sau fortele de atracf ie magnetic2 . - d. -9 . virful A fiind k " 5. dy. ~ r i c e i ~ c a r ea unui sistem continuu poate f i deci exprimati printr-o m . fortele de frecare apar n . + & . ~ c e s t e asint forlele de ' inerlie. uniforme pe fiecare n . a. *ecuatie de echilibru intre suma fortelor masice... dz). 0 a treia categorie de forte intervin numa'i in timpul si atit timp cit . . forte datorate unui cimp de forte de atracf ie. -.. a 9 Fig.. portionale cu masa particulelor. .

se obtine: 9 9 T X p dx dy dz-a. se considera eforturi tangentiale 7 notate cu un dublu indice. Ecuatiile diferentiale ale miscirii se vor scrie proiectind toate fortele masice. dz. Eforturile p au fost reprezentate ciitre exteriorul elementului.). Rezul tanta fortelor masice specifice se noteazi .. Cele Sase miirimi ale lui T se reduc fnsi numai la trei mirimi dist incte. . deci indreptate spre interior si in calcule se vor insoti cu semnul -. Efectuind apoi proiectiile. sens la care corespunde tensiunea de intindere. Y . virful A .iar a doua literi directia lui 7 (de exemplu. eforturile p sint presiuni. Toate mirimile considerate sint functii de x. pe axa Ox. Astfel : <. ale fortelor de presiuni normale pe cele doui fete paralele cu yOz. z. se obtine: . a fortelor masice ki de inertie. t .a x ) dx dy dz. T.si este aplicati in centrul 7 de greutate a1 elementului. 9 . Singurele forte care mai dau componente paralele cu Ox rezulti din proiectiile fortelor tangentiale: . be axele de coordonate. necomune cu. dy.38 Hidra u. 2. prima literi reprezentind directia normalei la fata in care se cuprinde . efectuind proiectiile pe axa Ox.li. y. superficiale si de inertie. La fluide. cum se poate usor demonstra aplicind teorema momentelor.pe fetele paralele cu xOy: .pe fetele paralele cu xOz: T ~ x dx dz + + (T~. dTyx dy) dx dz = "YX dy dx dz. Astfel.Px dy dz + (pX+ dpx dx) dy dx dz = dpx dx dx dy dz.ca directia cu care efortul este paralel . iar proiectiile pe axele de coordonate ale lui sint X. tinind seama cii pe celelal te trei fete a16 elementelor. toate eforturile au cresteri diferentiale in raport cu cresterile dx. dy dy Se obtine astfel sistemul de ecuatii (Navier): . de asemenea. p dx dy dz 3 p ( X .

. x .. T z ) aferente fiecirei fatete din triedrul de proiecf ie. dz care intri tn expresiile dezvoltate ale acestor derivate reprezinti componentele deplasgrii particulei tnsegi. 3. adici a substantei. Starea eforturilor 11 1 jurul unui punct Deoarece cregterile d x . z..2. 3-3).. orientatii oricum fati de axele de coordonate se poate calcula cu ajutorul eforturilor uni tare totale ( T . Starea tensiunilor in jurul unui punct Efortul unitar T . componentele ei fiind dt da Da Dt pe cele trei axe: Acestea sint derivate substantialel. 3-3.NoflunE fundarnentale ~i ecuufille generale de miscare ale unui medh contivtuu 39 Acceleratia se poate scrie . care ac fioneazi pe o fati d Q (fig. Astfel: Ecuatiile (3-1) contin un mare numar de parametri necunoscuti care nu se pot afla decit asociind un numir suficient de ecuatii rezultfnd din considerarea proprietitilor materiei. T Y . 9 Ast fel : Daci ii este directia normalei pe fata inclinatii r4 Fig. iar calculul lor dezvoltat se face tinind seama c i vitezele sint functii de t . derivatele se numesc substantiale. dy. y.2. Fiecare din aceste trei eforturi unitare este efortul rezultant a1 eforturilor normale si tangentiale corespunzfiid fetelor respective.

dy dz. .x) + p. (3-3' Acestea se pot exprima sintetic cu ajutorul matricei: care poartii numele de tensor a1 eforturilor T punctul A. Y) -IT . Aceste ecuatii servesc: .este .40 8 r Hidraulica - .. cos (n. . . x).dQ cos (n.x) + T~~ Tyz + cos (n.z) .z) -1.. se obtin T.. = px cos ( n .a ) dx dy dz 6 1 - -+ . 1 L deoarece proiectia triunghiului elementar d Q pe planul LyOz . pe axele de coordonate. : . ~ + ) + T.T. obtin relatii analoge. ~ ) T. Primul termen este infinit mic in raport cu termenii urmiitori. $i Tnz sint functii liniare +i omogene de componentele tensorului efortului in punctul A . A = T x cos (n. ~ ) TnY =Txy Tnz = T x z + cos (n. x) + T. mirimea tensiunii T. de aceea se poate suprima.d~ dz 2 L = Tx d Q cos 6.y) + p. rimfnind relaf ia vectorial. x) 9 + T y cos (n.dQ cos ( n .T y si 7. T.. sistemul continuu in mi~care . cos ( n .z). n In sfirgit. Tzy cos (n.TndQ = 0. cos ( n . se calculeazi c u formula: > Din ecuatiile (3-3') rezultii c i Tnx.T . O Pentru celelalte tensiuni T y . cos (n. ~ Qcos (n. este evident c i forta total2 de tensiune pe fata dy dz este: T. ~ ) . componentele lor prin proiectiile lui 71n pe axele de coordonate: 7.pentru a afla distributia eforturilor in jurul unui punct.. cos ( n .p (F . d D p si 9 Inlocuind in (3-3) pe Tx. Pn care caz reprezentarea cea mai sinteticii se face cu ajutorul cvadricelor directoare.pentru a tine seama de conditiile la periferia suprafetei care limiteazii .7. se Sii considerim ecuatia vectoriali de miscare a tetraedrului elementar: 9 . .y) + cos (n.

Nofiuni f undarnentale qi ecuaf iile generale de migcare ale unui medlu conthuu 41 3. . logic si metodologic este de a admite cunoscute ecuatiile de elasticitate ~i a stabili ap6i printre-o analogie bine justificatii si ecuatiile hidrodinamicii.legiiturile intre deformatii ~i eforturi tinind seama de constantele elastice ale corpului.continui tatea de form2 .2. descoperirea ecuatiilor de elastici tate a precedat (Navier. cit ~i din punct de vedere didactic a stabili ecuatiile de m i ~ c a r eale 'fluidelor. se va Irata despre cinematica fluidelor. De a1tfel. Obtinerea celorlalte ecuafii necesare pentru rezolvareaproblemei mi~cgriiunui sistem continuu Pentru obtinerea tuturor ecuati ilor necesare rezolviirii problemei de miscare a unui sistem continuu. dar este util atit din punct de vedere stiintific. a 1845). Aceasti problemi iese din cadrul unui tratat de hidraulicii.functia de viscozitate p = F (T). in cap itolul V. . Stokes. . presupunlnd cunoscutii teoria elast ici tiitii . 1843. se vor considera relatiile necesare pentru a exprima : . 1827) descoperirea ecuatiilor de m i ~ c a r e fluidelor (de Saint Venant . Vom face aceasta dupi ce.starea fizicii a materiei [p = f (p.conservarea masei (continui tatea) . 9 .transferul de ciil duri ~i conservarea energiei calorice . astfel cii modul de expunere cel mai indicat. . T)] .3. . ca materie preggtitoare.

Demonstraf ia acestei teoreme se face si direct. dar si in orice stare de miscare. = p cos (n. 3. Proiectia pe axa Ox a lui Tn se poate deci scrie: (n. Asadar.1. cos (n.1. 9 9 . cos (n. = p (4-1) Asadar. se reduce la presiunea unitarii normalii p. Starea presiunilor i n jurul unui punct Starea de repaus a unui fluid poate fi priviti ca ace1 caz particular de miscare. Z ) p.1.. efortul unitar rezultant Tn pe o suprafati plan. relaf ia (4. CONDITIILE D E ECHILIBRU ALE FLUIDELOR 4. Astfel. T. a cirei normalii n este fnclinatii fat2 de axele de coordonate. y) = p. x) = Tny = p cos (n.Capitolul IV Hidrosfatica 4. infinit mici dQ. Acestea fnsii s-au eliminat o datii cu fortele masice ca infie nifi mici de ordin superior in raport cu fortele de legiiturii exercitate la suprafata tetraedrului. sint nule. y) sau p. = p cos ( 1 1 . = p. Ecuatiile (3-3') devin. deci acceleratiile tuturor particulelor.. tinind seama de acceleratie.1) ~i legea constantei presiunilor in jurul unui punct sint h a b i l e nu numai in starea de repaus a fluidului.3). ca qi cind9acest element de masii ar fi solidificat. f n acest caz insii si eforturile uni tare de alunecare . deci ~ d fortele de iiertie. cind fortele de inertie. Este de observat cii ecuatiile (3-3') au fost demonstrate plecindu-se de la ecuatia misciirii unui punct material. presiunile normale unitare pe felele plane ce trec printr-un punct A s Pnt egale. oricare ar f i orientarea planului pe care se exercita'. aplicind unui tetraedru elementar ecuatiile de echilibru. x) = p.? sint nule.cos (n. deoarece ele nu apar decit dacii kxistii diferenti intre vitezele particulelor invecinate. in acest caz: T.. x) reprezentind unghiul pe care normala la suprafafa dQn il face cu axa Ox (fig. X) = p.

Berlin (1755) Continuation des recherches sur la theorie du mouvernent des fluides. a plecat la Berlin. dz Se atrage atentia cii P ecuatiile (4-2) s-a adoptat pentru presiunile p. dirijate de la n adicii opus semnului ce fusese adoptat in ecuaexteriorul spre interiorul particulei. Principalele descoperiri in hidraulicii sPnt: ecuatiile generale ale migcgrii fluidelor perfecte. care 1-a numit membru. Bernoulli. semnul t iile generale de mi~care(3-1) ale unei particule elementare dintr-un mediu continuu. La Universitatea din Base1 a fost elevul l u i J . Academia de $tiinte din Paris. ~i D.1.. teoria general5 a turbinelor.. considerim ecuatiile generale de mivcare (3. Lucriirile lui Euler sint foarte numeroase in toate domeniile matematicii.2. dz ~i se aduna.4.. Bernoulli ~i a fost prieten cu N. 1748) Institutiones calculi differentialis (1755) Institutiones calculi integralis (4 vol.. treptat. inchipuit separat din masa unui fluid in stare de repaus. lirnbile orientale qi medicina. .1 ) in care toate componentele acceleratiei particulei ~i eforturile uni tare tangentiale T sint nule. Lucrlri mai cunoscute. iar la moartea sa a mai lgsat 200 lucrgri netipgrite. se obtine: p ( X d x + Y d y + Z dz) de unde rezulti: p = -dd x + dx p -dd y f dy dp -dz. dy. respectiv cu dx. Legea general5 a hidrostaticii Pentru a obtine ecuatiile de echilibru ale unui paralelipiped material element& dx dy dz de densitate p. astronomiei qi fizicii. ** Leonhard Euler . unde a fost numit P 1744 director a1 clasei n de matematici a Academiei. pe care Academia le-a publicat ulterior. legile hidrostaticii. Mai rnult de jurnitate din publicafiile Academiei din Petersburg din intervalul 1727-1783 sint concepute de el. construct ia unei turbine hidraulice. in 1911. elvetianii a cercetgrilor naturii a editat opera lui Euler. A studiat qi teologia. In 1741. 1770) Theoria rnotuurn planetarum et cometarum (1744) Mechanica sine motus scientia analytice exposita (2 vol.Daci se inmultesc aceste ecuafii. Aceste ecuatii iau forma simp15 urmitoare* 7i au fost formulate pentru prima d a t l de L. in afari de memoriile publicate in analele Acaderniilor : Methodus inveniendi lineas curvas maxime rninimive proprietate gaudentes (1744) Introductio in analysim infinitorum (2 vol. Acad. In 1766 s-a fnapoiat la Petersburg. i 1765-72) Sot. * +. 1-a premiat de zece ori. . A primit de la tat21 s2u Paul Euler prima fnvgtiiturii in matematici. teorernele impulsului. M6m. 1734) Lettres i une princesse allemande sur divers sujets de physique et de philosophie (3 d . Berlin (1768-1770) Introduction dans l'algebre (2 vol. Euler**: - . 1768-94) Principes g6n6raux du mouvernent des fluides. M6m. . care fusese chemat de Ecaterina I la lnfiintarea Academiei din Petersburg.matematician ~i fizician. niiscut la Base1 la 15 aprilie 1707. in 45 volutne. la chen rnarea lui Frederic cel Mare. Prin Bernoulli. Acad. mort la Petersburg In 18 septernbrie 1783. a fost Pndemnat ~i Euler sii rneargii la Petersburg E 1727 unde a obtinut in 1730 functia de profesor de fizicg n pe care a schimbat-o P 1733 cu aceea de profesor de matematici superioare.

= grad p intensitatea vectorului grad p fiind: . versorii axelor de coordonate.Dacii lichidul este omogen ~i se neglijkazii micile diferente de densitate datorite variatiilor presiunii ~i temperaturii. 9 A .In cele de mai sus se vede cii legea hidrostaticii se exprimi in mai mu1te forme: ecuatiile (4-2). Adicii o suprafati echipotentialg * este si izobarii. In acest caz: - iar ecuatia (4-3) devine: Integrind aceasti din urmii ecuatie se obtine: care este o altii formii a legii hidrostaticii.Aceastii ecuatie poate fi interpretatii ast fel : Lucrul rnecanic virtual elernentar a1 forlei masice este egal cu lucrul fortelor etastice. j . Pe de altii parte. --. se obtine: sau - t. . cu alte cuvinte. putem considera p = const. ecuatiile (4-5) ~i (4-6) sub formii integral& ulti*a fiind exprimati in notatie vectorialii* 4. se pot usor verifica urrnitoarele relatii deduse prin deriviiri partiale ale ecuat i i lor i4-2) : Aceasta inseamnii cii forta F derivi dintr-o functie de potential .U. rezulti si p = const.Dacii se inmultesc ecuatiile (4-2).deci membrul fntii a1 ecuatiei (4-3) 'este o diferentialii exactii. deci avind p = const. componentele fortei F se obfin ca derivate partiale ale functiei de potential .1. Consecinie ale legii hidrostaticii a) Dacii fluidul fiind perfect. (4-3) si (4-4) ca forme diferentiale. facem in ecuatia (4-5) pe U = const. respectiv cu i.3. k.U.

deci forta F trebuie sii fie perpendicularii pe direcfia & a deplasiirii pe suprafata echipotentialii. ceea ce este contrar teoremei precedente. Un exemplu de aplicare in practici a acestui principiu este presa hidraulici. oricare ar f i directia lui ds. deci (p. adiiugindu-se presiunilor datorite fortelor masice etc. aceastii presiune se transmite in toatii masa fluidii.dU. se d p .d U ( L fiind lucrul mecanic elementar fortei F). . Se aplicii legea general2 hidrostaticii sub forma 9 t p + pU = const. adicii presiunea p = const in jurul unui punct. de asemenea intre un lichid si un gaz.) d U = 0. atit densitatea p cit gi intensitatea gravitatiei g sint constante.. oarecare de separatie avem: si p.p. Intr-adevir: Xdx + Ydy 4.Hidrostatica 45 b) Forta aplicata masei este normals suprafetei echipotentiale care trece prin particula considerati. densitatea pe suprafati este constanti. conform ipotezei p = const ~i U = const.- deoarece U = const. datorite actiunii greutiitii proprii.dP dx dr/ dz propagii. Echilibrul fluidelor grele Pentru a studia distributia in masa unui fluid a presiunilor. Cum si ds nu sint nule. ds). ds) - - = -dU = 0.8P . Tntr-un d~ = PI d U = p. vom admi te cii pentru diferente de nivel obisnui te. Intr-adeviir.Zdz 9 = Fds cos (F. Tntr-adevir. trebuie sii se anuleze cos (F.En acelasi punct sii fie doui presiuni diferite. . deoarece d L = .4. densitiitile celor douii fluide. h) Daci fortele masice sint neglijabile (X = Y = Z = 0) rezulta: . d) Suprafetele echipotentiale nu se taie intre ele. rezul tii cii si p = const (din ecuatia (4-5)).in orice punct din masa fluidului cu aceeasi valoare (principiul lui Pascal). trebuie ca si T sii fie constant. Deducem U = const. Sub a l t i forms se poate exprima acest principiu astfel: Daci se exerciti din exterior intr-un punct a1 unei mase fluide in echilibru o presiune. f) Temperatura pe o suprafati echipotentiali trebuie sii fie constanta. e) Dacii o suprafati echipotentialii este izobarii.= 0. 7 9 9 A 9 4. . dacii intre douii puncte situate pe douii suprafete &hipotentiale vecine avem. p). fie p.1. iar ecuatia de stare fizicii a corpului fiind T = f(p... g) Suprafata de separatie intre douii lichide de densitiiti diferite este echipotentiali. ciici p si p sint constante. c) Sensul fortei F este acela care corespunde descresterii potentialului. ciici ar Pnsemna ca .

se obtine: p $. Introducind aceasti expresie a lui U in legea general2 a hidrostaticii. avind greutatea specifics y si fortele de presiune pldQl si p2dQ2. 9 9 9 = const Consecinte : 9 a) Considerind presiunile in doui puncte la cote de iniltimi diferite zl ~i z. considerind solidificatii o prismii de secfiune dreaptii dQ. . U =gz + const... ciici dacii p. Echilibrul unui element de fluid greu rali dau proiectii nule. Bineinteles. Admitind sistemul de axe Oxyz.deoarece forta gravitatiei -derivii dintr-un potential. cu axa Oz verticals.) si o sectiune dreapti egalii cu unitatea de suprafati. . care d i distributia presiunilor in masa fluidului. zl = z.pgz sau Aceasta este ecuatia de echilibru a fluidelor grele si ea se poate obtine uSor ~i direct. b) Suprafata liberii a unui lichid este orizontali. pe care se exercitii presiunile unitare p. rezulti: P i . cici atunci fortele G nu mai sint paralele. . = pz = presiunea atmosfericii. deci -gn-dz . ~i p.2. Rezulti aceeasi Iege (4-7).~ 1 ) . Presiunile pe peretii lateFig. adici diferenta de presiune este egalii cu greutatea unei coloane de lichid avind ca iniiltime diferenta de iniiltime (2. - ~i este indreptatii dupii verticalii. c) Suprafetele izobare sint orizontale. 4 ) mirginitii la capete' de douii baze oblice de arii dQ1 .. in sus. dQ. suprafafa s i nu fie prea mare. (fig. forta masicii are o singurii components -g.Pa = Y ( ~ 2 . normale pe bazele prismei. 4-1. Forta masici este in acest caz chiar -c deoarece G - = g. Se proiecteazi pe axa prismei toate fortele care actioneazi asupra ei : greutatea prismei de lungime I . t22 fn jos.

Din U = g z $ C deducem. cii z = const.). Se obisnuieste a se numi p. Planul CC' (supra- + 8 .2. . = po de asemenea: p. Astfel. yh = H este diagrama presiunii absolute. plahul suprafetei lichidului in tub (trecind prln 0) se cheamii plan de sarcina' absolute. pentru U = const. . l(2. rgsturnat T lichid cu gura in jos si suficient de lung pentru ca sii riming n . deoarece greutatea specifici a coloanei de lichid de suprafafi 1 cm2 ~i 1 m Tnilfime este: 7 7 + + + 9 1 000 kgf = 0 . n 0. P1 = po 1 h. = p1 1 000 (z. 10 000 crn2 rn t . in m . Repartifia presiunilor unui fluid greu de apa. . presiunea : p. Mai rezultii de aci cii in vase comunicante lichidul se ridicii la a c e l a ~ inivel. 1 000 h (h. presiunile vi nivelurile unui lichid.Hidrostatica 47 A c e e a ~ i demonstratie ca la b). Astfel. iar z T m.) presiunea rela t ivii (at) sau suprapresi une. 6 -' . .z.). este e g a l ~ presiunea afmosferica plus greucu tatea unei coloane de lichid avPnd Ena'ltimea de la suprafajd ptnd la A. oricare a r f i forma ~i rniirimea sect iunilor vaselor (principiul vaselor comunicante). vom avea: p2 = p.. plin cu apii.p. la suprafata lichidului. Ecuafia devine: a d i d presiurzea tntr-un punct A.. Daci exprimim pe p in tf/m2 si iniilfimile fn m avem: . fn coniact c u atmosfera (fig. 4-2. . Putem transforma ~i presiunea atmosferica in coloana -+ Fig. gi secliunea egala" cu unitatea de suprafala'.lor p = p. presiunea absoluti (ata). ~i po in kgf /m2) . iar diferenta (p. Dacii p se exprim2 in kgf/cm2. f a t i de un plan de comparatie.. 4-2). d) ~ i z e= zO. Sii reprezentim geometric. l kgf/cm2 m. p. ceea ce experimental se realizeazi cu un tub infundat. iar diagrama OC' a presiuni. Aceste suprafete sint ~i echipotentiale. vid la fundul tubului.

fafa de contact cu atmosfera) se cheamii planul de apii sau luciul apei. e) Dacii intr-un vas sint lichide de densi tiiti diferi te. cici pe asemenea suprafete p=const . cele mai grele la fund. 4. Mgsurarea presiunilor Se obisnuieste a se 'intrebuinta urmiitoarele instrumente.. ca piezometrele (1) din figura 4-4 si in care caz rnisoari presiunea 7 7 7 .).5. Putem face si invers. estej orizontali suprafata de separatie a unui lichid de un gaz.variazii Png raport cu miirimea presiunii -si natura fluidului.-- -' 7 .1.- Fig. Repartitiapresiunilorinlichidededensitiiti ele se vor separa dupi den& diferi te t i t i . conform teoremei l u i Torricelli). Acest instrument constii dintr-un tub transparent racordat la vasul ce contine lichidul. Diferenfa dei presiune p.2') (2'' + - 2. Fie. astfel ca CB' sii faci un unghi de 45" cu vert icala. de exemplu. Suprafetele de separatie trebuie s i fie echipotentiale. ciici altfel echilibrul ar f i nestabil . y = 1 si presiunea se misoarii chiar la scara lungimilor.:se obtine ca in figura 4-3. De asemenea. = p. trei lichide de greutiti specifice diferite ( y p y2> y.(trebuie ca centrul de greutate sii aibii pozitia cea mai joasi.4-3. Piezometrul este de doui feluri: deschis. Fig. iar presiunea in punctul B este: A 7 9 A + yB PB = Po f Y1 (2' . In cazul apei. aceste suprafete slnt orizontale. sau plan de sarcinii hidrostaticii. In cazul 1ichidelor grele. 4-4. iar diagrama CB' este d iagrarna presiunilor relaf ive. care . cu secfiunea egali cu uni tatea de suprafatii. De exemplu: daci p se exprimi in tf/m2. putem aranja scara lui p. ca iniltimile sii fie exprimate in presiuni impiirtite cu y.). este egali cu greutatea coloanei de lichid AB'.2") + y3 (20 . Diagrama presiunilor relative . a) Piezometrul. Piezometre . sau :oglinda apei.

Piezometrul inchis misoari presiunea absoluti. . unde se produc ingrimiidiri de gaze si vapori. . care ar putea falsifica rezultatul citirii.Tubul s i fie perfect curat. tangent2 la meniscul din tub. orizontale.Tubul transparent.yh.Scala trebuie sa a i b i diviziunile trasate cu precizie. tubul piezometric inchis nu se racordeazi la partea superioari a vasului iichis.Hidrostatica relativi. pB (absolut) = y H ~i Mai observiim cii nivelul liber a1 lichidului se ridici in tubul deschis (fig. va f i de atitea ori mai scurti decit coloana unui piezometru cu a p i . in figura 4-4. avind un diametru de cel putin 2 cm. a unui lichid sau a unui gaz in punctul A se foloseste manometrul reprezentat in figura 4-5. . 4-5. coloana de mercur. h. In sfirsit. fie cu un piezometru inchis (2) in care se observi o coloani de H metri f a f i de cota punctului B. . 6 se misoari o presiune inferioari presiunii atmosferice (vacuum partial) fie cu ajutorul unui piezometru deschis (1) in care se constati o coloanii de lichid de-h metri.Linia vizuala sa fie orizontali. prin care se c i t e ~ t ela scali nivelul lichidului. Fig. astfel ca tubul s i nu intreac2 iniltimea camerei. a piezometrele misoari o presiune mai mare ca presiunea atmosferici . sau inchis. deci acest tip de manometru poate fi folosit pentru presiuni mai mari (pin6 la circa 4 ata). b) Manometre cu mercur. produsi de tensiunea capi lari . lntre sectiunile B si D pe aceiasi suprafati de nivel avem relatia : 9 in care y si ymsint greutiitile specifice ale fluidului din recipient si mercurului . si cit mai apropiate de tub. ca piezometrele (2) din figuri ~i in acest caz tubul trebuie s i fie destul de lung pentru ca la partea superioarii s i r i m i n i un spatiu vid. pentru a se evita erorile datorite urcirii lichidului in tub peste nivelul hidrostatic. Rezul t i : 9 9 Densitatea mercurului fiind de 13. Cu piezometrul deschis se misoari o b i ~ n u i t presiuni p i n i la cltiva metri coloani de lichid. in axa lui. 6) pini la cota M N (vase comunicante). trebuie sii fie calibrat uniform.6 ori mai mare decit cea a apei. La montarea piezometrelor se iau urmitoarele precautii care inlesnesc o misurare corecti: . In figura 4-4. Pentru misurarea presiunii p. 4-4. astfel c i : 9 A 9 A p~ (relativ) = . ci la un perete lateral. Manornetru cu rnercur .

sectiunea elipticii a tubu9 Fig. c). Celiilalt capiit este inchis astfel cii dacii presiunea in tub creste.Manometrul cu arc (Bourdon). ' . cind se fntrebuinteazii pentru miisurarea presiunii atmosferice. cu . 4-6. Manometrele. Pen tru miisurarea di ferentei de presi une din douii vase continind a c e l a ~ i lichid se foloseste dispozitivul din figura 4-7: un tub de sticlii indoi t in formii de U risturnat iste racordat cu ambele capete. de secfiune transversal2 elipticii. Manometrele metalice trebuie etalonate periodic. deplaseazii un sector dinfat.sectorul. I n locul tubului arcuit se intrebuinfeazii uneori o placii flexibilii care se deformeazii prin actiunea presiunii. un ac se mi@ in fata unor diviziuni. Dintre acestea se folosesc mai ales douii tipuri: . iar axa tubului tinde a deveni 'rectilinie. Capii tul A a1 tubului. Acest manometru 'este etalonat cu ajutorul altui manometru de precizie (cu mercur). d) Tubul piezometric diferential. a acestui manometru este manometrul cu burduf (fig. in jurul centrului s i u C ~ i prin intermediul unei rotife 0 angrenate . . b). 4-6.Hidraulica c) Manometre metalice. depiirtindu-se de centrul ircului. Un tub metalic elastic. a). are forma unui arc. 4-6. poartii numele de barometre. 4-6. 0 variant.Manometrul cu membrane. iar deformatiile se transmit la acul indicator sau inregistrator printr-un dispozitiv analog cu cel a1 manometrului Bourdon (fig. insurubat la un capiit in recipientul a ciirui presiune interioarii o miisuriim (fig. Manornetre metalice lui tinde a deveni circulars.

prin intermediul unui tub de sticlii.. Fie h f . Lichidul se ridicii in tubul Pnclinat de ?niltimea h. iar partea inferioarii. gradai. h" iniilf imile reale l a care se ri dici lichi dele.A prin tuburi de cauciuc sau de metal. - P2 = yh" + p. Dacii la fiecare vas am racorda cite un piezometru inchis. In partea superioarii a tubului este prinsii o cantitate de aer care se poate regla cu robinetul R. >p.. Diferenta de presiune este: . fiind p presiunea aerului inchis.. Din cauza presiunii p a aerului inchis in partea curbatii a tubului.P . este in legiturii cu presiunea p. . e) Manometre pentru diferente foarte mici de presiune. la cele douii vase. Acesta (fig.. 4-8.. 9 ' sinx ' care se citeste pe tubul oblic. iar y-greutatea specifici a lichidului. 4-7. deplasindu-se h cu cantitatea 1 = . Pe la partea superioar5 vasul este in legi tur8 cu presiunea p2. Avem : Y PI . 4-8) se compune dintr-un vas continfnd un lichid mobil ins2 nevolatil.y h ' i . respecti+ h.I a t i un tip: micromanome~rul Fig. Piezometru diferential diferential. Pentru a fi siguri cii la unghiul a din 'conFig. inclinat cu unghiul cr fati de orizontali. Fie p. lichidul s-ar ridica in fiecare tub la o iniilfime h. aceste iniltimi vor fi mai mici C U E . se previd o niveli de precizie cu buli de aer ~i un ~ u r u b de reglare a nivelului. se deschide robinetul R pentru a iesi o parte din aer. 9 Daci presiunea p este prea mare si lichidul nu ajunge in partea de sticli. Micromanometru diferential structie nu se adaugi unghiul de Pnclinare chiar a1 instrumentului.

doua' lichide (fig.M icrornanometrul cu __ h ' r' : A A' = . 4-9) se cornpune din douii recipiente R . Nivelurile acestor doui . Micrornanornetru diferential cu douii 1ichide a 9 apoi : Ap = yh = h'y' Ap= + c(y + y 3 + z(y . Presiunea p tinde s2 ridice pistonul. suprafete P raport cu suprafata de n separatie A a celor dou2 lichide fie h --__~i h'.de presiune a fluidelor continutefn douii vase. denivelarea este = P 1 000 . unite printr-un tub de sectiune rnicl = w gi contintnd douii lichide ce nu se arnestecii. '. Dacii pa este presiunea atrnosfericii. iai nivelul MN urcii cu E. in care R gi Ra sPnt rezistentele electrice la pat. fnainte de a racorda manome trul la vase. yh = y'h'. f) Manometre pentru presiuni mari. e=- Fig. avind fiecare sectiunea mare = a.4 i--ii--li : - h :- p + yh = p + y'h'. qi anllini purii a ciirei greutate specific5 la 20°C este 1022.foarte rnicii . Dacii lichidele din recipiente slnt apii pur2. poate aluneca fntr-un orificiu previizut la fata superioarg a cutiei Un piston de sectiune (fig. suprafetele M N gi M ' N ' din cele douii recipiente sint supuse la aceea~ipresiune p. 0 cutie rnetalic2 cu pereti g r o ~ i este plinii cu un lichid vtscos. avern: qi dacii presupunern --0 [: -(y+y')+y-y '1 -2. avern: presiuni foarte mari se folose~teproprietatea unui fir de rnanganini de a avea o rezistentg electric2 variabilii cu presiunea. astfel cii: wz ne=wz. respectiv presiunea a trnosfericl: . Avern: Y .nivel rnai jos ca M 'N' datoritii faptului cii y > y'.y'). Pnsii M N este la un . 0 44 1 giisirn Ap = 44 z. care este adus la loc Pnciircfnd pistonul cu o greutate F . . deci sensibili- tatea rnicrornanornetrului este de circa 25 de ori rnai mare.. a cirei greutate specificii la 20°C este 998.Manometrul cu piston. \ \ ---- -- Dacii presiunea cregte cu Ap P n recipientul R '.. 100 ' . 2 * 1 0-6 pat). conform legii urrniitoare. 4-10).P adici z este .. pe cfnd la un rnanornetru cu ap2. Aparatul serveqte la rniisurarea diferenfei . nivelul M 'N ' coboar2 cu E .Pentru R = R o (1 + 2 . 4-9. avlnd densitlti foarte putin diferite Pntre ele (y > y'). .

Daci n o t i m cu p.. presiunea vaporilor saturafi (fig.10. Misurarea raturi. Pentru a1titudini intermediare se poate interpola liniar.). .Hidrostatica I 53 Se introduce in lichidul a cirui presiune se rnisoari o bobini de manganini protejati intr-o capsuli plini cu benzini (care nu ingheati la temperaturi mari) gi se mgsoari rezistenta. L .5.-. 4. Presiunea vaporilor Daci suprafata apei este = P a F vPa S -intr-un spafill inchis (de exemplu F I intr-un tub piezometric inchis). presiune m i s u r a t i in milimetri coloani de mercur la 0°C. articol 4. indi ferent de prezenf a Fig.---. -- 1 7 Y Y Pentru ca citirile iniltimilor piezometrice s i fie corectate.1... . 4. in functie de temperaturi. Tabela 4-1 Presiunea vaporilor saturati ~i continutul lor la 1 m3 aer 4. la temperatura de 0°C.6.7.presiunii vaporilor tru presiuni mari saturati sau absenta vreunui gaz (sau aer) in s ~ a t i u linchis. Manometru pen. PV "4'" --f . S-au construi t formule care dau mai mu1t sau mai putin exact valoarea presiunii atmosferice P functie de altitudine si temperatura (v. Cu asemenea manometre s-au studiat proprietitile apei pPni la 20000 a t presiune. iar vaporii exerci t i o presiune depinzind de tempeFig. d i m tabela de. evaporarea apei se produce pinii .la saturatie. cu presiunea vaporilor saturafi. n 9 A .1 1. 4. mai jos. ci ---.-. nivelul la care se ridici apa intr-un piezometru Tnchis nu este -&deasupra suprafefei Y Pa libere a apei in atmosferi.3.. 4-11).1. Presiunea atmosfericl I n tabela urmatoare se dB variatia presiunii atmosferice cu altitudinea.

F.. se transmi te pe fata inferioarii a pistonului din B. inseamnii c H pentru a produce ridicarea sensibili a pistonului din B trebuie introdusi o :cantitate mai mare de lichid. Cu aceastii 0) Fig. 4-12. Aplicatii tehnice 1) Presa hidraulicii simplii. 4-12) este compusi din doukcorpuri cilindrice umplute cG lichid. se aplicii in axa pistonului din A o fortii F care produce F balii cu . presiune care. . fn celglalt. Aceastii m a ~ i n i(fig. 0 20 340 680 1030 1390 1780 2180 2600 3050 3 5 3 0 . 762 760 730 700 670 640 610 580 550 520 490 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000 9 000 10 000 12 000 15 000 2 0 0 0 0 30 000 Presiunea a tmosferic5 fn mm Hg 461 403 352 306 266 230 198 146 89. fntr-unul din aceste corpuri A. Presiunea atmosferic5 in mm Hg A l t i t u d i n e m.6 4.54 Hidraulica Tabela 4-2 Presiunea atrnosfericg la diferite altitudini (760 mm Hg = 10.8.d. echilibrfnd o rezistenfii R a .M. o presiune suplimentarii in masa lichidului eg 0) conform principiului lui Pascal.O I - 8. Cum la un drum h parcurs de pistonul din A corespunde un drum mult mai mic H a1 pistonului din B .1. Presa hidraulicl cu pompii forti se poate piesa un obiect aflat Pntre pistonul B ~i o placii rigid5 legati de coloane fixate P funn datii masive. astfel ca lucrul mecanic motor Fh sii egaleze lucrul rezistent RH. se poate mivca un piston de sectiune a.7 41. un piston de sectiune mult mai mare Q.M. Q. B .333 m ap5) A l t i t u d i n e m.d. cornunicind intre ele printr-o conductii. Tntreg sistemul iiind fn echilibru.

volurnul V se micsov reazi cu : 2d2hn. calculati in aplicatia 1 la 45 tf.i S. previzuti cu supapele S1 . 4-13. eventual 40 tf. rezultii o forti R mai mici. pornpa A si vasul C sint la fel ca in cazul precedent.4 Ap= XT 0. respectiv 30 cm. Dac6 ~ u r u b u lare diarnetrul d gi pasul h. rezulti R 6 = I -(?) 30 2 e 2 0 k g f= 45 tf. Forta care la trebuie aplicatii volan se obtine calculind lucrul mecanic penttu o fnvirtituri : .= 3 0 c m . din cauza Fig. Forta manualii Fl se a p l i d de fapt la extremitatea pirghiei de lungime L. . 4-12) gi ele inchid cu atit mai bine cu cit se realizeazii presiuh mai mari ale lichidului. . 4-13).La acest tip de press (fig. Garniturile din piele sfnt moitate intr-un locas G (fig. Cu dispozitivul de la aplicatia 2 se pot obtine forte inzecite.Hidrostatica ' 55 ceea ce se face folosind corpul A ca pompi. Scriern c6 A =A . In realitate. 2) Presa hidraulicii cu ~urub. F. n = 10 ture. la care se adaugi forta de presiune initial. Piulita M face corp comun cu pistonul Q si rotirea ei este irnpiedicati de perefii metalici D.00005 V . ob-tinem Ap = 315 at ~i A F = 222 tf. = 20 kgf gi dac6 sectiunile pistoanelor o si Q au diametrele de 2 cm. a .2 em.d2 7T Pe lingi aceleasi date din exemplul precedent. v a= 5 cm. Rezulti sporul de presiune : 9 1 4 4 hn AT . cu ajutorul unei tije filetate de care este fixat rigid volanul V. amplificindu-se pe axa pompei in L raportul: 1 1 De exemplu: pentru9 L 1 = 10. deci in total 267 tf. la n ture ale volanului. dar sub piston111 P se poate deplasa hn alt piston Q. In reali tate. d C- Rezultii T = 33 kgf.f i e V = 15 000 crn3. din cauza rezistentelor de frecare la garniturile de etansare. raza volanului a ~i volumul corpului de pomp6 B este V. . Presa hidraulicii cu ~ u r u b . cu aspiratie din vasul C gi refulare din A fn B. h = 1.

este incircati cu greutiti. Acumulator hidraulic 44 . clnd pistonul s-a ridicat la maximum este: 4) Garnitura de etan~are. deci volanul va f i manevrat de doi oameni . 4-15. fixatd de piston cu un cadru. sub presiunea p . Volumul acumulatorului V = Q H . 0 platformii. Greutatea pirtii mobile fiind G kgf. nd2 Fig. 4-14. presiunea in lichid este 9 7 Lucrul mecanic acumulat. 3) Acumulatorul hidraulic se intrebuinteazi pentru acumularea energiei hidraulice. 4-14) se compune dintr-un corp cilindric vertical C. A Fig.Aceasta (fig. Momentul fortelor de frecare pe intreg perimetrul garni turii : . 4-15) consti dintr-o bucata de piele presati astfel c i ia forma unei jumiititi de tor. in care se deplaseazi un piston. spre a f i folositi temporar pentru a acoperi necesitif ile de putere de virf ale ascensoarelor hidraulice. se cere a se calcula momentul fortelor de frecare produs de garnitura de in& time h. In cazul unei crapodine cu arborele sustinut de api. Acumulatorul (fig.frecirilor va trebui aplicati o fort5 depisind 40 kgf. Garnitura de e tanqare Presiunea P lichid p n =- Presiunea lateral5 pe 1 m de garniturii este ph. iar forta de frecare corespunzitdare yph.

4-17). se compune dintr-o butelie de otel cu fund dublu (fig. se pompeazi a p i in comparticu rnentele B ~i C pin5 la nivelul y deasupra fundului. 4-18. servind la deterrninarea presiunii in fundul rnirii. Camera de sus cuprinde 920 g a p i distilati. 4. p = po yZh. Pentru a f i scoborit. se evacieazi cu pompele apa din compartimente. cea de jos rnercur. Prin robinetele r.Hidrostati'ca 5) Un manometru cu coloane multiple (fig. Batimetru Fig. y fiind greutatea specifics a rnercur~!lui: p~ = pB' = po + yh (po = pres. r ' se introduce aer comprirnat la presiuni convenabile pentru ca s i fie cit rnai bine utilizate coloanele cu mercur. silind rnercurul s i treacii in camera de sus. apa mirii pitrunde printr-un orificiu fin in camera de jos. Manometru cu coloane multiple 7) i n docul plutitor reprezentat in sectiune transversali in figura 4-18. Apa i n t r i si in A. putem scrie. In pozitia initials. 6) Batimetrul lui Weeren. Pentru rnai mu1te coloane. toate comp. Doc plutitor p l u t e ~ t e carena minimi.artin~entele sint pline cu aer -la presiunea atmosferici po si docul 9 .50 rn Iniltime poate rnisura presiuni ping la 100 at. Un aparat cu 24 sifoane de circa 2. Pentru urcarea docului. existi relatia: . Cind butelia a ajuns la adincirne.000047 ~i se va neglija efectul compresibilititii apei rnirii (Care spore~te densitatea acesteia) gi a1 Compresibili t i t i i mercurului (Wit tenbauer). Ce relatie existi la un moment dat intre iniltimile x ~i y ? Dacs p estebresiunea aerului comprimat in A . cornpartimentele A . Neglijind greutatea aerului inchis in coloane. C comunici intre ele lingi fund.16. B. comprirnind aerul prins iniuntru. daci adincirnea rnirii este 9 429 rn (Oceanul Pacific lingi insulele Kerrnadec) ~i densitatea apei rnirii 36/35 fati de apa purg? Se va considera coeficientul de cornpresibilitate a apei x=0. Cit rnercur va trece. + Fig. 4-17. 4-16) a fost intrebuintat de Kan~erling Onnes pentru a rnisura presiunile rnari ale gazelor. atrnosferici) .e Fig.

iar la o schimbare izotermicii a stiirii aerului in A : PO = (a . = yh. In s f i r ~ i t lichidul din P este h comunicare cu exteriorul prin tubul vertical EF. . Punind p. + + 8) Fintina lui Heron. Fig.x ( a h. 4-19. rezultii: x2 . apa va -&mi pin5 la o iniiltirne h' -. Fintina lui Heron Fig. plin cu lichid. coloanl de a p i . Aerul din vasul N este in comunicare cu aerul din vasul P prin tubul vertical CD. 4-20. Vasul A . Intre presiuni exist5 relatiile: Presiunile in aerul aflat in vasele N ~i P sint aproximativ egale cu p ~ deoarece greutatea co. Aplicatie tehnic5 a finttnei lui Heron . este fn cornunicare cu vasul N prin tubul vertical (fig. Nivelul apei in vasul P fiind supus deci la presiunea p~ prin deschiderea robinetului F.h. loanei de aer este de 800 ori rnai mica decft greutatea coloanei de ap2 de aceea~ifnciltirne.x ) p . 4-19). y ) f a y = 0.

Se deschid robinetele G ~i R pentru golirea vasului N gi umplerea vasului P. PRESIUNEA UNUI LICHID PE PERETI 4. Apa din P este astfel impins5 prin tubul EF la exterior. sii determinim forfa hidrostatica' de presiune rezultanti pe aria din interiorul unei curbe inchise.2. Presiunea uni tar5 intr-un punct din acest perete. normald pe planul peretelui. Dintr-un rezervor situat in A . iar forta de presiune corespunziitoare pe o suprafat5 d Q in jurul acestui punct este (p. la o iniltime h > h'. Presiunea unui lichid pe pereti plani a) Rezultanta acestor forte elementare. Apa se colecteazi in rezervorul subteran B. K ~i G ~i se deschid robinetele S ~i T. atunci clnd se dispunea de o cantitate mica de apii sub presiune. este normal5 pe suprafata Q ~i mgrimea ei este: . 4. i n t r i apa In N comprimlnd aerul tn N gi tn P la presiunea p. Dupii umplerea acestui vas se inchid robinetele I?. yz). Presiunea pe pereti plani 9 Ne propunem sii determinim presiunile unui lichid in repaus pe un plan fnclinat y'O'z' (fig. presiunea atmosferici. yz)dQ. este (p. + + Fig.Hidrostatica 59 Acela~iprincipiu st5 la baza dispozitivului din figura 4-20 care s e r v e ~ t ela scoaterea apei dintr-o mini. vasul P se g o l e ~ t e~i N se umple.h'.111 unghi a cu planul xO'y . numitii forta de presiune totala sau impingere absolutii pe suprafata Q. + y h. 4-21. Fie xOy planul de sarcin5 absoluti ~i h.2. la adincimea z sub nivelul apei. tnvingtnd diferenta de nivel h . 4-21) care formeazi 1.1. Prin aceast5 functionare. trasate pe planul inclinat y'Oz'. de asemenea. din care se umple intermitent recipientul P. Acest dispozitiv a fost folosit uneori.

iar forta rezul t a n t i a presiuni lor uni t a r i rezul t a n t i este: ( p . Pentru a gisi punctul de aplicatie a1 impingerii P (fig. = yzG Q s i n cr = yzG Q. prismatic& avind baza Q si. s i luiim momentele fortelor paralele f a t i de axa Oy si fatii de Oz'. pe suprafata Q are mirimea + Dac5 hot5m cu zG ~i z)G ordonatele centrului de greutate G a1 suprafetei Q . presiunea yz .e i t a t e a1 lui Q .Dac5 forta opus2 a peretelui este supusi presi un i i atmosferice.. este egalii cu greutatea unei coloane* de lichid. normalii pe perete.po) = yz. ~i Q.Q \ yz' sin adQ = yzb Q sin a deoarece adicii impingerea. Avem: 9 9 2. Fie zf ~i y: coordonatele acestui centru C a1 fortelor paralele.iniltimea egal5 cu distanta vertical. = YZG aces = YZG a.J ) ) z '2dQ zl. sint proiectiile suprafetei Q pe planul orizontal si pe planul vertical. ale impingerii sint: 9 9 P. paralele cu axa Oz. in care Q. a centrului de g ..n R sin u 7 . avem: z \ = z' sin a si P 9 = .. P. b) Componentele orizontali si vertical5 P. c) Centrul de presiune.. 4-22). respectiv O'z'. si P.. la planul de ap5. = C ? y sin a zI2dn YZ.

Hidrostatica A ti! in care rd este raza de giratie a suprafetei Q f a t i de o ax5 parale12 cu O y trecind prin G . Teorema momentelor aplicati fat5 de axa Oz' ne d5: Numiiriitorul este momentul centrifuga. de inertie. Se vede c5 punctul C este situat mai jos ca G si pozitia sa este independent5 de unghiul GC.Fig. .1fat5 de axele Oyz'. rezultS c i y z f d Q = 0 . 4-23. Presiunea pe diferite suprafefe plane . deci punctul C se afll pe Or'. Daci axa Oz' este p a principal.

4-24). (4-12) ... din planul yOz fati de axa Oy. Presiunea pe pereti de formi oarecare Fie un perete avind forma unei suprafete curbe oarecare.- 2 . ZC--- zc =h b b2 -+-+ 12 (h++) 2 La un dreptunghi cu baza orizontali. presiunile sint distribuite liniar conform diagramei trapezoidale.Qx.. ele nu se reduc la o rezultantii unici.yzd Q si oc.b 3 x 2 3nr 16 9 Z c . cry. A 9 . componentele dupg cele trei axe de coordonate ale fortelor si rezul tantele lor respektive. Vom putea calcula Ins. Pe linia A A ' presiunea este yh. Probleme de aceasti naturii. az L Fig.2b 3 zC .-.d) Cazuri particulare (fig.9 --.2. iar pe linia BB'. -+ .ab2 p = y.. y(h 6).yzd B . kvident c i nu exist& in general..-. P Y . f n acest caz. Centrul impingerii (rezultantei) este la nivelul centrului de greutate a1 trapezului presiunilor. pe care le vom nota P . limitatii in interiorul unui contur inchis (fig. in mod avantajos. ZG . P = yxhr2.h . presiunea pdQ = yzdQ se poate descompune in: oc. putem scrie: p x = yz. 9 d) = e) =~ 2 7 6 2 yyr3. 4-23). 4-24. . 2 1 zc=h+--.3 9 ZG = h. . ' 9 Ul tirna integral2 reprezentind momentul static a1 suprafetelor din dQ. 4.Z G = h $ . 0 ' .. neconcurente. in general.2. fortele fiind de direct i i oarecare si. ci la doui forte care nu sint in acelasi plan (sau la o rezultanth si un cuplu rezultant).b ZG . Daci a.4 Y . a) b) c) ah2 P = y . r2 4h ZG . se pot trata adeseori grafic. nici centru unic de presiune. Presiunea unui lichid pe pereti de form2 oarecare sint cosinusuri le dlrectoare ale normalei pe suprafata elementari dQ. P a (b -/h $1. a.yzd a.P z .

P. a) este impingerea pe planul fictiv AA' reprezentati prin trapezul AA'CC'. din care se scade greutatea Q (sectiunea din lichid h a ~ u r a t i )Fortele . limitate de suprafala ~i de planul de apa'. este egala' cu greutatea unei coloane d e lichid 2. greutatea lichidului cuprins in cilindrul Fig.Tot Lstfel: PY Apoi : = y i z d Y~= yZGyQy. 4-5).2. iar z.Hidrostatica 63 in care Q. Presupunem ' p ~ a n u ~ neintrerupt insi plin cu un lichid de greutate fictivi . . si avind ina'ltimea egal6 cu adincimea sub planul de apd a centrului degreutate a kuprafetei Q:. Consecinta'. - 4. este coordonata paraleli cu axa Oz a centrului de greutate a1 suprafefei A ~ a d a r .3. Fie un perete plan previzuf cu un intrind cilindric (fig. Presiunea pe partea curbi A B C va f i rezultanta intre impingerea F. se aplicii in centrul de presiune a1 suprafetei plane OX. = G. 4-26.= y j z d Q . Simplificarea calculului la pereti care are ca directoare conturul lui Q . Forta P. 4-25.. verticalele care intilnesc conturul lui a. este proiectia pe planul yOz a suprafetei totale a peretelui a. socotiti pe planul AC (fictiv) gi greutatea ce l i p s e ~ t e G. 4-26. fiind proiectiile lui dL2 pe pianele xOz ~i xOy. componenta P. a lichidului din intrind. suprafetele d a y si d a . Apl icatii tehnice irnpingerea total% pe un segment cilindric A B cu centrul in 0 (fig. ~ b s e r v i mc i . pentru c i toate presiunile sint normale pe 1) Fig. admit o rezultanti trecind prin 0.y. curbi iar ca generatoare. secliune Q. in particular. P. Epura presiunii pe o stavil5-segment .

se obisnuieste a se lua rezistenta admisibilii mai micii decit la constructiile static. adicii : 9 9 . Pentru echilibru. se ia a. la forte dinamice sau la forte datorite vari. reactiuni ale jumiitiitii tubului suprimat asupra celui riimas. Impingerea -rezul tantii este R = Fl. trebuie introduse presiunile . 9 . Dacii p este dat in atmosfere si D ~i e in centimetri. 4-27). pentru ruginii.acestea sii se echili breze. deci. pentru .lichidului suprimat asupra celui riimas ~i doui forte de tensiune' T.P. fie impingerii laterale din partea piimintului. este impingerea pe planul fictiv AB. astfel.. formula riimine . este greutatea lichidului cuprins intre arculysi coarda AB. P .exploatiirii si la alte forte. Trebuie ca fortele .5-2 mm spor de grosime. = 800. care se scade din PI. dacii tubul este de otel moale.' obiinuite.aceeasi. 7. Solidificiim jurniitate din lichid ~i sectioniim tubul dupii a c e l a ~ i plan diametral Fig. Formula este valabilii numai pentru pereti subtiri .cerc. . datoritii fie modului de rezemare. Formula practich de dimensibnare va fi.. 4-27.Eforturile uni tare in peretele tubului sint : . 2) Tub circular supus la presiune interioarii uniform& Fie un tub de diametru interior D. de l m lungime si avind grosimea peretelui e (fig. Presiunea pe peretele unui tub cilindric orizontal.otel moale: 9 9 .Dimensionarea tubului.I 000 kg/cm2 si se adaugii si 1. . D si e in cm. b. 0 altii metodii pentru a obtine rezultatul este indicatii in figura 4-26. Presiunea interioarii fiep(tf/m2). Deoarece conducta este supusii in timpul .in care p este exprimat in kgf/crn2...atiei de temperaturii etc.

9 diferenta dintre greutatea total. gisirn: . b) t r i u n g h i o a r e c a r e (fig. concentrate in mijloacele laturilor. Paradoxul hidrostatic P -.l triunghiului.Hidrostatica 3) Paradoxul hidrostatic. D a d suprafata triunghiului o repartizim in trei mase egale. 4-30). P = yxab (h + b). aceste mase au acela~i baricentru. a lichidului G ~i forta de presiune P este rezultanta presiuriilor pe peretii laterali. z ) coordonatele mijloacelor laturilor. 4-29) . oricare ar fi forma vasului si forma conturului fundului. imediat prinlegea hidrbstatici. z ) ( x . &u condifia ca suprafafa fundului ~i nivelul apei deasu~ra fundului s i riimini acele&i. 4-28. Acest fenomen se exolic. 4-29. Este cunoscuti din f izici experienfa lui Pascal prin care se dovedeste c i forfa de presiune a unui lichid pe fundul plan (detasabil) a1 unui vas este aceea~i. Fig.y h Q . 4-30. Daci notim ( x . Fig. Aplicatie: Presiunea ~i centrul de presiune la triunghi acelea~imomente de inerfie ~i aceleasi momente centrifugale f a t i de orice pereche de axe rectangulare din plan. 4) Forfa de presiune qi centrul de presiune pentru suprakfe situate intr-un plan vertical : a) e 1 i p s ii (fig. Aplicatie: Presiunea gi centrul de presiune la elipsi -. z ) ( x . dat frind ciUft orta de presiune in acest caz este: Fig.

demonstrats de prof Germani. G2. 4-32.apezului Q si centrul siiu de g e u t a t e h'R = yQh'.66 Hidraulica 5 ) Determinarea fortei de presiune rezu.Itante si a punctului . 4-31.ei de aplicare pe peretele despgrtitor a douP bazine (fi g. Se calculeaza suprafata t. 0 constructie graficii.G6. este urrnii- Fig.. ceea ce revine la determinarea centrelor de greutate ale trapezelor In care se descompune diagrama presiunilor.. a) Se determini centrele de presiune ale blocurilor GI. 6) Determinarea rezul t'antelor fortelor care lucreazii in diferite sectiuni orizontale ale unui baraj supus la presiunea apei (fig. Aplicatie: Presiunea pe un perete ce desparte dous lichide b) Alt procedeu: Se scade diagrama OB'C din diagrama A B O si rezulti diagrama trapezoidal5 a presiunilor OQ'C'B. a) Se compun impingerile ~i & ale lichidelor din fiecare bazin (pe unitate de lungime de perete transversa 1) : Fig. b) Se determini centrele de presiune ale presiunilor apei de pe fiecare bloc.. 4-3i). Aplicatie: Rezultanta fortelor In 'sectiunile plane ale unui baraj .

acesta i$i g2segte sprijinul pe trei grinzi I orizontale avfnd toate acelagi profil $i solidariza te cu peretii transversali.. FG ~i GA . . EE' p h i la intersectia cu cercul. Din B . In fiecare rost de despirtire dintre blocuri trebuie sii fie indeplinite urmitoarele conditii : . ca centru. F. Ducem FF' ~i GG' pa~alele cu AC. G2. Aplicatie: Repartizarea fortelor de presiune pe o stavil2 plan2 - Demonstratie : In triunghiul dreptunghi B D ' A avern: BF2 = B ~B D T = Suprafata B FF' 1 ~7 . c) Construim poligonul fortelor G.toarea: Se imparte o latura neparaleli a trapezului in trei parti egale si se unesc acele puncte de diviziune cu . Prin centrele de greutate ----ale acestor suprafete trec Pmpingerile pe portiunile B F . 4-33). din care rezultii rezultantele partiale R. = 3 = FF' BF FF' ---- BF F F ' = BF . Impirtirn segmentul A B fn trei pirti egale. d) La baza fundatiei unde se pot produce infiltratiile.unghiul lui I? cu normala la sectiune sii nu intreaca unghiul de frecare. Fig.B A 2 . se va lua egalii chiar cu yH. R.... iar ciitre aval yh. 7) Sii se impart5 diagrama presiunilor pe un perete plan. 4-33. ridicim perpendicularele D D '. in n p5rti de suprafete egale (fig. Aceste paralele Impart triunghiul ABC in trei suprafete egale. (Pentru inlesnirea expunerii se va lua un exernplu cu n = 3). ducern un semicerc B D 'A avInd diametrul A B ..sii nu se produca tensiuni in zidarie ( R sii cadi i'n treimea mijlocie).. . ciitre amonte. P2 etc. X Aceasti Pmp2rtire poate servi la constructia rational2 a unei stavile.yh 6 B ~yh F 2 AB I A etc. fi -3 AB. introducem si subpresiunea apei care. astfel c i : P I = P2 = P.extrernitiitileceleilalte laturi neparaiele.-. ducern cercurile de raze BD' = BF ~i BE' = = BO. Astfel.= 1 =-yh. R.*yh - Suprafata BFF ' = . peretele A B fiind format din dulapi sau din tola rnetalici. Prin intersectia acestor drep te trece rezul tanta Pi a presiunilor pe blocul i.. h fiind iniiltimea apei din aval fatii de bazii. Se ia AC = y h.rezistenfa normali in secfiune s i nu intreacii rezistenfa admisi9 & .

4-35) format5 din grinzi oritele de presiune pe suprafata zontale allturate. iar reactia din A este egall $i sirnetricii cu R f r ~raport cu forla P .. deasupra fundului. Forta de presiune a apei. 4-35. Sii se giiseascii presiunile pe suprafata curb5 a cilindrului. M F +--a=pb SZ W 4 SZ cosa A + da ia valoarea minim2 cind . adicl: sin4 a COS" --. Aplicatie : Presiunile pe pirtile buscate ale unki ecluze .nate cu S5 se calculeze de axa ecluzei. mernbrul al doilea = 2d 10) 0 stavilg-cirlig dub12 (fig. forta de presiune [totalii va f i P = 2 sin a' pendicular pe mijlocul grinzii.. Aplicatie: ForConsiderlm poarta (fig./ -.0. vtiind c l nivelul lichidului este h(rn). uniform dere AC = CB = 2 sir1 a pb aplicati perexercitatii pe grind5 fiind p kglm. bQ - 4W Pentru o sectiune dreptunghiularii a * d (d = inGI3b tirnea).--. acest a F = .---. reactia R Pi1 punctul lor de contact este perpendicular5 pe axa ecluzei. Cit trebuie s5 fie tncli9) unghiul f a i l porfile buscate ale unei ecluze. Cele bdoul porti fnchise flcfndu-$i echilibru. 4-34. Sii se calculeze fortele exterioare gi punctele lor de aplicatie.P tga = 2 pb 4 cos a • ~ o r n e n t u lincovoietor maxim in grinda AC este: Dac5 SZ este sectiunea ~i W modulul de rezistentl a1 grinzii AC. unghi pentru ca rezistentele ce se dezvoltii h elementele portii s l fie minime? Fig. $i lungime I . de sectiune dreptunghiularii. 4-34) se glseqte un sfert de cilindru de razl r.k:-. I - 1 !\ .8) Pe fundul unui rezervor (fig. 4-36) este scoborit5 partial ~i deversatl.. Considerind echilibrul punctului de art iculatie A . R Fig. de deschib unui sfert de cilindru . rezultl c l se dezvoltg in bara AC o fort5 axiall .

Aplicatie: Presiunile pe un tor sectionat . Q4 ~i Q.aapeiesteconsideratii. clapeta sii se mentin5 in echilibru.. pentru orice nivel sub cota (h. 4-38. Se propune ca. Pentru obfinerea tensiunilor maxime in diferite piirti constructive ale celor doui corpuri este necesar a se face calculul in rnai multe ipoteze cu privire la nivelurile maxime ~i minime i n amonte gi aval. diagrama presiunilor este mai Fig. este de fapt mai micii. 4-36. Principala forti de presiune este P. C o r p u 1 B. = 0). egaliicugreutatea rnasei de apii de deasupra. Fortadepresiune P. deoarece in zona de desprindere-a vinei presiunea este echivalen t6 cu presiunea atmosferici ( p . 4-37). iar pentru o cre~tere a niveIului peste aceasti cotii. Aplicatie: Presiunile pe o stavilii-cirlig dublii. coboritii partial scoborPt5 ~i forta P. pin2 la I unde este o etan?are relativz. In aval. din cauza vi tezei apei. z). o a l t i fort6 de presiune P4 s-a considerat.' Aplicatie: Presiunile pe o clapetii basculantii Fig. datoritii infiltriirii apei intre cele douii corpuri ale stavilei. 4-37. h. sii basculeze pinii ce se o p r e ~ t ela reazemul lateral A'. pe fata amonte.acoperitor. 1 1 ) Clapeta basculantl (fig.Hidrostatica 69 C o r p u 1 A. De asemenea s-a neglijat o component5 orizont a l i P '. nivelul apei s-a admis K (m) ~i corpul cu pereti e t a n ~ i Fortele de presiune care actioneaz5 asupra acestui corp sfnt Q. .. In reali tate. A + + Fig..

iarp la aceeasi adincime sub nivelul apei i. + 4. care determini pozitia axei 0. PX = p [2R 2r f xra .xr2)]= 2n pr2. Legea lui Arhimede (schemi) intre planul de apii si suprafata acelei zone si este indreptiti in sus.-. a. Fiecare din aceste forte trece prin centrele de greutate V2y = Vy ale volumelor respective. fmpingerile orizontale -. A d- -- -- . prin curba C.a% Q + y .. Intr-adeviir.. oricare ar f i unghiul a. care separii corpul. = p d o . fiind a c d ~ a ~asadar rezul tanta presiu. cici 2 pdo. se echiliabreazi. Inlocuind pe h. nilor este verticali.- -- - . Vy. cu generatoare verticale.. cos a.4-39. = -. 12) Sii se determine rezultanta presiunilor pe peretele interior a1 unui semi-tor (fig.(2R 2r .3. ~ t i i n d i ?n interiorul torului presiunea este constanti vi egalii cu p . conform teoremei momentelor statice. iar rezultanta lor este egalii cu Vly ~i trece prin centrul de greutate a1 lui 11. iar rezultanta presiunilor exerci tate asupra corpului este vertical2 gi egali cu greutatea volumului de lichid deslocuit de corp. detasate din corpul dat. forta de presiune rezultanti pe zona superioarii eite indreptatii in jos dupi verticali si egali cu V2y (greutatea lichidului cuprins intre planul de a p i gi zona supe. 4-38). ~i a.. Legea lui Arhimede C Presupunem un corp de greutate G si volum V.pe bazele oriciirei prisme elementare. a -)a ) - sin a apoi a.ioar8 a corpului).1. Forta de presiune rezultantii pe zona inferioari este egalii cu greutatea lichidului V. cufundat in intregime intr-unlfluid de greutatev'specifici y (fig: 4-39).( 36 f z a2 a: sin = Y T [ 3 z + 2 ~ + *sin. Si ducem un cilindru tangent la corp. c situat In plan orizontal.3.y cuprins Fig. Din aceste doui ecuatii rezulti a. in douii zone.Condifia de echilibru la limit2 este d a t i de ecuafia momentelor f a f i de axa 0: a1 sau. ECHILIBRUL CORPURILOR CUFUNDATE INTR-UN FLUID 4.. h. = I = A B . Rezul tanta fortelor masice a este greutatea corpului. ---___ d o fiind sectiunea normal5 pe axa prismei. = a2 rezulti sin a sin a .

in cazul pozitiei a din' figura . ci o forti de contact.Hidrostatica C- 71 In acest fel s-a demonstrat legea descoperiti experimental de Arhimede: un corp. 4-4.y V. Astfel. opusii greutiitii. astfel c i fluidul nu poate pitrunde intre cele douii corpuri. Cele doui forte trebuind sii fie egale si de sens contrar. urm'eazi ca punctele C ~i G s i vinii pe aceeasi verticalii (fig. Astfel sii presupunem un vas (fig. rezultanta fortelor de presiune pe corpul scufundat nu mai este F = . Cele doui forte . Aceasti forfi. nu ins2 dacii o parte din suprafata corpului este in contact cu atmosfera sau cu vidul sau in contact intim cu peretele sau fundul. pierde din greutatea sa. Trebuie sii observ i m c i subpresiunea nu este o forti masici. In asemenea cazuri. nu mai existii lichid intre corp si vas ~i lipsegte presiunea ce s-ar fi exercitat de ciitre lichid asupra corpului scufundat. p e peretele vasului. se numeste subpresiune. d e ~ ise exprimi prin produsul dintre un volum si greutatea specificii ca si o fort2 masicii. 4-40). mai Gebuie ca G s i vinii Fig.y V ~i se compun Fig. Fie G centrul de greutate a1 corpului si C centrul presiunilor (centrul de greutate a1 volumului he lichid deslocuit). greutatea volumului de lichid deslocuit. legii lui Arhimede 9 9 9 1 8 9 - 9 L - I A 9 9 . Echilibrul Pnsii este indiferent pentru orice miscare de translatie paraleli cu axa vert icalii CG ~i pentru orice rotatie in jurul aceleia~iaxe. adici sii fie egale. de aceea trebuie considerat c i in afari de subpresiunea arhimedeanii .0. ca ~i cind n-ar exista corpul scufundat .yV. Stabilitasub C.'4-41. 4-41) plin cu un lichid de greutate specific6 y si un corp solid de volum T pe care-1 presupunem agezat in contact cu peretele vasului in diferite pozitii. greutatea corpului si subpresiunea. Cazuri de inaplicabili tatea conform schemei din figura 4-26. sii se echilibreze. Pentru ca u i corp cufundat sii stea in echilibru trebuie deci ca cele doui forte. 4-41. corpul s-ar depiirta de pozitia de echili bru. cufundat gntr-un lichid. deoarece presiunea lichidului nu se rnai exerciti pe unele piirti ale suprafetei exterioare a corpului. Legea lui Arhimede nu se aplici decit la corpuri complet Enconjurute de fluid. se exerciti si o forti de presiune P pe aria de contact A B . de exemplu prin intermediul unei grisimi consistente. k e n t r u stabilitate. altfel. de sens contrar gi pe aceeasi linie de actiune. pentru o deplasare foarte mici fafii de teacechilibrului unui o r ~scufundat (schemi) aceasti pozitie. fata A B a corpului fiind in contact intim cu peretele vasul u i .

La vasele navigabile. Ludionul nu poate rarnlne in pozifie interrnediari. este diferenta dintre carena maxima si carena normal. L 9 ExperientB. Aplicatie: ludion -submarin 9 0 proprietate analoga are submarinul. In cele de mai sus au fost stabilite numai fortele de presiune datorite greutiitii lichidului . lichidul intri prin orificiu. ci numai la suprafati sau numai la fund. ~ a r e n a nuse meste volumul care este scufundat in Apii. carena normali corespunde PLAN vasului descarcat si carena maxim. reactia datori t i frecarii etc. 4-42). Acesta este previzut cu un orificiu la partea inferioarii gi este lestat astfel ca centrul s i u de greutate s i fie cit rnai jos. Mai trebuie observat c i legea lui Arhimede nu se P aplici la corpuri in mi~care. 4-42. in contact cu lichidul. 4. Atunci corpul plute~te. mirim presiunea acestuia.La un corp plutitor (fig.$i in cazul pozitiei b din figura 4-41. care este suprafafa secfiunii corpului in planul de plutire. Daci prin apasarea unei membrane rn.3. Corpuri plutitoare Daci fmpingerea ascendenta yV > G (greutatea corpului)..2. cind un orificiu mare in peretele vasului este acoperit cu o van. plin cu lichid (fig.si celelal te forte: greut atea corpului' i n s u ~ i . fortelor din figura 4-26. care este intersect ia suprafefei corpului cu sE C ~ I U N E planul de plutire. reactia normalii pe perete. aerul cornprirnat in bigica ludionului expulzeazi lichidul gi uaureazi ludionul care se ridici iarigi la supra. Inc6rc6tura maxim. Fig. (sau a unei instalafii cu aer cornprimat). Centrul de carene este baricen trul carenei. fl ingreuiazii $i acesta se scufundi. pentru studiul echilibrului corpului scufundat trebuie s6 se consi dere . mai ales prin func- tionarea unor pompe care introduc sau evacueaza apa in compartimentele navei -. introducem un balon rnic de sticli nurnit ludion (dricugor). deoarece presiunile in stare d i n a m i d diferi de cele In stare statica. 4-43) deosebim : planul de plutire. corpul se ridici la suprafata ~i iese partial din apa pin2 cind volumul deslocuit V cintiireste cit G: yV = G.. (sau cu un capac) e t a n ~ 2 este valabila schema .fatii. Fig. apoi aria de plutire. Daci incetam apbarea rnernbranei. Schema unui plutitor 9 9 *- . vasului incirca t . in ludion. gi linia de plutire. care este mentinut in echilibru la adincimea voita. fntr-un vas inalt. 4-43. Corpul este plin cu aer ~i destul de ugor ca s i se ridice la suprafata lichidului.

si CC' sint paralele. Intr-adevir. si G. centrul de greitate a1 volurnului H'IK. Sii studiem pozitiile de echilibru ale unui plutitor de greutate constanti G (fig.pentru echilibru .Hidrostatica 734 0 prim6 conditie de echilibru a1 unui corp plutitor este ca greutatea corpului s i fie egali cu greutatea carenei. htr-adeviir. desenim planul de plutire inclinindu-se cu unghiul a. 4-44). ti tor (schema) de intersectie a planurilor de plutire trece prin centrul de greutate a1 ariei de plutire. Fie. fie G. pentru pozitia verticali a navei. In noua pozitie a vasului. centrele de greutate ale volumelor HIH' si KIK' si G". elementul de volum la distanta x de punctul I. vasul stind pe loc. Se poate dovedi c i planul tangent in C' la suprafata centrelor de careni este paralel cu planul de plutire H'K'. Daci nava i e inclini cu unghiul a. Din compunerea iortelor rezulti c i C se afli pe linia GIG" si G. 7 . deoarece aceasta din urmi reprezinti impingerea ascendenti (sub\ presi unea) P = vy.Fig. iar centrul subpresi unilor vine in C'. Conditiile de stabilitate ale unui plu-. carena isi schimbi forma. centrul de greutate G si centrul de carenii C. astfel c6: A 1 ? 9 adicii dreptele GIG'. este x dQ tg a. descriind o curbi pe o suprafati numitii suprafata centrelor de careni.trebuie ca volumul HIH' s i fie egal cu KIK-'. planul de plutire iapozitia H'K' (in figurii. situat pe dreapta de intersecfie. iar suma volumelor trebuie s i fie compensati asa c i putem scrie: a A 1 deci I trebuie s i fie baricentrul ariei de plutire. ceea ce echivaleazii cu o inclinare reali a vasului in sens invers acelor ceasornicuIui) . pe linia GiG". 4-44. Vom demonstra c i dreapta !. Tmpingerea apei trebuind s i riminii constant6 .

si este deci un cuplu de lndreptare: Pa s i n a . h t r . este paraleli cu CC'. impingerea trece foarte aproape de m. P cazul de f a t i . pentru doui pozifii infinit vecine ale centrelor de carenii (definifia tangentki CC'). Cuplul fortelor -p (subpresiune) ~i (greutate) cu distanta a sin a intre ele. care este desfigurata curbei C ~i care va fi simetrici fati .a d e v i r . legati invariabil de navi.P). se compune din --cuplul fortelor ( P . in C' pe suprafata centrelor de caieni. c u ~ l u l i n d r e ~ de tare = Pua (sau mai precis P a e s i n a) creste direct cu a. 4-45). se cheami metacentru. Cind nava se inclini. si . tinde a indrepta vasul Pn pozitia initial2 . C u ~ l u lde i n d r e ~ t a r ea1 forfelor (P. aplicate in C. Pentru simplificare s i presupunem o n a v i de lungime indefinita.Rezulti c i . punct care joaci rolul unui centru de suspensie a1 navei ~i se cheami micul metacentru.Q : aplicati in G. Ins2 raza de curburi a curbei CC' fiind p.) in raport cu axa care trece prin I. apoi forta ..p ) .) aplicati in GIf.-F) aplicate T C'. impingerea P rimine tangenti la o c u r b i D. Intr-adevir. G o 1 A A - A 9 fn care I este momentul de inertie a1 ariei de plutire f a t i de axa I. Echilibrul este stabil daci h este deasupra lui G. si Gi.de formd. C h d inc1. Cuplul de formi (F x CC') este insi echivalent cu cuplul forfelor Q. definit mai sus. in care caz. ~i un alt cuplu de forte (P. aplicate in C si C'. arcul CC' = Pap deci putem scrie (teorema lui Dupin): . -Asadar.inatia este foarte mici. dreapta GIG:.( P . forta P aplicati in C' se descompune in aplicati in G ~i P -Q aplicati in G". respectiv in-(fig. . D a t i fiihd pozitia lui G. care la limit. (a = 0) se confundi cu H f I ( ' . in loc de suprafafa C vom considera o curbi C. Cuplul (P x CC') n C s e cheami cuplu-. directia impingerii P este normal. cuplu de greutate. respectiv in G.'cark este distania metacentrici. Se vede c i stabilitatea este cu Atit mai mare cu cit metacentrul este mai sus.de axa vertical2 a navei.P). Deci cele doui cupluri sint echivalente. echilibrul este indiferent daci m coincide cu G ~i este instabil daci m este mai jos ca Sa determinim distanta metacentrici mG. Notiim mG= a . distanfa metacentrici. Centrul de curburi in C a1 curbei de caren. -Q. . Si l u i m acum momentul forfelor care dau cuplul (Q. Iar V este carena. azest cuplu se scade din cuplul n fortelor (P. prezentin'd un punct de intoarcere in m. . aplicate in G. iar cuplul (P x CG).p din C se descompune In .

este momentul de inertie minimum. ceea ce produce o inclinare a vasului cu unghiul 8. 4-46). Apoi se m u t i greutatea Q in Q'.6 >O. 4. Se ia Imin deoarece dintre toate momentele de inerfie in v . 4-45. se ia semnul . \ 6" '\$+ \ . Aceasti relatie ne permi te a studia stabili tatea corpurilor plutitoare. I . interiorul vasului.= tg 8. . in primul rind. intrucit conditia de stabilitate este exprimati prin inegalitatea Imin . Aceasta are ca efect o deplasare relativi a greutiitii pendulului de cantitatea y astfel cii: 9 C .. Determinarea experimental%a inglfimii metacentrice a = Gm (fig. P I t Fig.Hidrostatica 75 Iar distanta metacentrici Gm Cm.3. Se instaleazi un pendul format dintr-o greutate suspendati cu un fir de Iungime 1. Schema forfelor ~i momentelor aplicate unui plutitor Y . distanta CG = 6. si se rnarcheazii pozitia dulului. la distanta x.inaintea lui 6. adici: = a se obtine adiugind (sau scizind) la In cazul din figura 4-45 cind barieentrul G este deasupra centrului de careni. 9 C' t Pentru un vas care plutegte pe a p i linistiti aceasti determinare se poate face astfel: -admitern c i se cunosc greut a t e a P a vasului si centrul de greutate G' ~i fie o greutate Q care poate fi deplasati pe punte. r a p o ~ t cu diferite axe posibile acela care ar putea sa faca mernbrul fntri negativ. in.3.

4-46.stiind cii greutatea specifics a apei miirii este de circa 1. Exemplu: Un vas are o lungime de 70 m.65 din momentul de inerfie a1 dreptunghiului circ~~mscris. Determinarea experimental5 a Eniiltimii metacentrice Fig. Schema-unui vas pluti tor (aplicatie) Sii se afle pozitia metacentrului si a centrului de greutate a1 vasului. Pozifia centrului de careni este la 1 3 0 m sub linia de plutire. Momentul de inerfie a1 ariei de plutire fafii de axa Iongitudinalii este apreciat la 0. o liifime de 9 m si un deplasament de 1 350 t (fig.Scriem cii momentul forfei P este egal cu momentul cauzat de deplasarea PGm tg 0 Deducem : = Qx. se procedeazii astfel: Se calculeazi A determinindu-se astfel intii metacentrul m si apoi G. Observiim cay pe cfnd centrul de greutate a1 vasului e s t e mai greu a f i cunoscut din cauza neomogeni tiif i i incarcii turii. 0 incircare disimetricii de 20 t m u t a b la 6. 4-47). Volumul deplasat : . 9 Fig. Conform eibafiei (4-15).75 m inclinii vasul cu 5".eni.027 t/m3. 4 4 7 .875. in care tg 0 = 0. In cazul cind este cunoscutii pozitia centrului de ca. centrul carenei este calculabil in functie de elementele geometrice (forma si dimensiunile vasului).

4-48). iar punctul G se afli la 0 . carena c r e ~ t e cu cantitatea &. 4.3. h nus.B sin w t ) f iind nu15 la dt momentul initial. carena corespunzritoare trebuie s i fie V. vasul coboari cu cantitatea z rnai jos dectt pozifia sa de echilibru.w ( A cos of . egalii cu: y (V Scriem c i masa 4 . pentru echilibru.(P + PI) = y a z . Dacri masa suplimentarii se adaugii brusc (dinarnic). Oscilatiile plutitorilor . Daci Q este aria de plutire.Hidrostatica 77 Fati de linia de plutire punctul m se afli la 0 . Dacii o mas2 suplimentari . in sens contrar forfei).4.. iar viteza v = . dz Daci pentru t = 0. . deci rezulti o forti Indrep tat. + 02) . 6 0 m d e a s u p r a . deci: z = A sin w t + B cos w f . 4-48. rezulti c i A = 0 ~i ecuatia migcirii devine: Z = 2 0 cos o t . Oscilatiile verticale ale unui plutitor ecuatia devine : adici ecuatia unei migciri oscilatorii armonice. + este accelerati cu - - d2z dt2 - - (migca- rea in jos.. 5 4 m dedesubt. z = zo. astfel cii. Durata unei oscilaf i i complete este: Durata oscilatiei proprii o afliim flctnd PI = 0. " g - - - - Fig. sii existe egal i t a tea : I vy= P + PI. Pl P a) Oscllatii verticale (fig.se adaugii la masa g g a plutitorului.

Fienava fnclinatii de unghiul cr fafii de planul de plutire initial. plutegte fn pozitie verticall. Stabilitatea vasului este ins2 in acest caz rnult rnai mare. 4-49). Pen tru rnlsurarea densi tiitii lichidelor se intrebuinteazi densirnetrul care consti dintr-un plutitor de sticlii conform figurii 4-50. de exernplu 15-20s. Gy. Integrarea se a rl face cu ajutorul functiilor eliptice. este nevoie ca a sii fie cft rnai rnic. Mai rnult. 4-49. apoi ~i oscilatiile sfnt rnai violente cfnd rnornentul Pa sina este rnai mare. care era normal pe axa de simetrie verticalii a vasului (fig. lestat la partea inferioarii ~i care. cufundat intr-un Iichid. durata unei oscilatii complete Se vede c l durata oscilatiei este cu atit rnai scurti cu cft a este mai mare. Dacii P este greutatea navei ~i n = mG distanta metacentricl. fn acest scop trebuie rngrit r. pentru ca pericolul risturniirii sa fie evitat. trebuie evitat ca nava sii intre in rezonantii cu oscilatiile hulei (5-10) s. sin a z a ~i ecuatia diferentiall este a unei rni~clrioscilatorii arrnonice. dar se poate da vasului o astfel de forma de carenii care s l provoace cre~terea suficientii a cuplului de indreptaie la inclinatii rnari. llsfnd o parte din tijg In aer. ce-i drept. Fie M masa instrurnentului. ~ Ecuatia rni~cirii devine: g @a agsin a -. Acest moment se opune acceleratiei unghiulare ~i putem scrie ecuatia rni~clrii de rotatie a corpului fn jurul axei longitudinale. raza de giratie corespunP zitoare: I G = -r:. I G este rnorflentul de inertie al maselor fn ~ raport cu Gy ~i fie-r.5. precum qi pentru precizia tirului. Pentru unghiuri a foarte rnici. construind nava rnai largg. Durata de oscilatie a navei trebuie deci sii fie rnult rnai mare ca 10 s. Aplicatii 9 1) Areometru-densimetru. Prin urrnare. Aplicatiile orizon tale ale unui plutitor Ecuatia este identici cu aceea a pendulului simplu de lungime A = -.6 ) Oscilatii in jurul axei orizontale longitudinale (ruliu*).3. se mic~oreaza. 4. fndepirtind rnasele de a x i . deci cfnd a este rnai mare. De aceea pentru a avea un confort cft rnai deplin. c) Oscilatiile in jurul axei transversale Gx (tangajul) asculti de o lege analogg. . care trece prin G: d2a IGY = -M = -P a sin a . sau trebuie redusii distanta rnetacentrici.rnornentul de fndreptare" este Pa sin a. stabilitatea pentru oscilatii rnici. V volurnul plrtii rnai umflate pfnl in A la cea rnai de jos diviziune ~i fie w sectiunea tijei.-w2 sina.. Prin o asernenea reducere. (adicl rnomentul de inertie). A * De la cuvintul francez roulis. . dt2 rf Fig.

o f 45-1 \ +P Din ecuatia (4-18). = M 9i (V + C l o p o -. (2) ~i (3) distantele metacentrice respective.-7-xr3+yxa2h+ 3 f y-xi2(3r-i). A doua conditie este ca distanta metacentricl 2 = z. 6 calota sfericg cilindru Se va tine seama qi de relatia geometric5 a2 = i (2r .y. t i i k (I). 4-51). astfel c l suprafata lichidului este tangents la diviziunea A. Calculfnd in pozi-. pe rind. 4-51. care furnizeazl valoarea lui y.Hidrostatica \ 79 Presupunem c5 introducem. (vol. Care este forta F necesarii pentru deschidere? Observlm c i sfera nu este complet inconjuratl de lichid. Areometru-densimetru (aplicatie la legea lui Arhimede) 2) Un ventil de greutate Go. glsim: pentru 0 lungime de prisms . Fig. de densitate p. 4-52). avem: In s f i r ~ i t pentru un lichid de densitate necunoscuti . Aceastg conditie este indechidere (aplicatie la le.M . .v .. gi apoi intr-un lichid mai greu. sferei) greutatea coloanei cilindrice cu fund sferic ABCD. astfel c l instrumentul sescufundi pins la diviziunea 100. inchide etang un orificiu de fund d e razg a (fig.. de laturl u gi de lungime indefinit5 (fig. 0 prim2 condifie este ca centrul de greutate qi centrul d e Fig. deci diviziunile tijei nu sPnt proportionale cu densitatea. in care instrumentul V 8 cu lungirnea y f a t i de A . p.zg > 0.- I Raportul v se obtine din primele 1 Y 10 5 . Putem scrie in aceste cazuri condifia de plutire: Vp. . Ventil de in. F = Go .\ _ _ I - - - -.i). de densitate po. coboar2 I-. 3j Sii se studieze stabilitatea la plutire a unei prisme omogene cu sectiune pgtratg.p h i t i pentru pozitiile simetrice urmltoare: gea lui Arhimede) a) doui fete paralele cu suprafata lichidului. instrumentul intr-un lichid ugor. + + 4 F=G. 4-50.caren2 s i fie pe aceeagi verticali. fiind mai rare la partea' superioarii decit la partea inferioarl. rezul t l c l y=f(p) reprezintl o hiperboli. b) un plan diagonal paralel cu suprafata lichidului. de form5 sferic5 (raza r)...

a .0.> 0.' . Y mului.Y1 . z2 Y 32 P o z i t i a (3).Anabrad st e]ar log.a. de lemn (schemi) o schemi: 2= 3 >0 --.z >0 Z + a2/G> 0. (2). ea se agazii in echilibru stabil in tr-una din pozitiile (I). y = 1 $i raportul yl/y = d. (3) dupi mirimea densi t i f i i .+egalicu uni tatea gi considerind c i greutitile specifice ale apei ~i ale prismei stnt y. adici : 2 < 0.a Y Fig. Pozitiile de echilibru a unei prisme de lemn pluti toare (aplicatie) ~ o n d i t i ade stabilitate va fi: I :sau z2 .212 Y Po'zi t i a (2). respect i v yl : a z P o z i t i a (1) z ~ = z . den. Daci . V y = a 2 y l sau z = a Y1 9 sau . pentru echilibru.. z c = .788. -. -.--si ta tea ma terialului . 32 YIn cazul apei..---2 \ .. Aici. 4-53.. Dim in figura 4-53 Fig.719. Deducem c i a - .. prisma este de lemn.= 0.az = Imin -8- aa/12 . 2 2 C G = ~ = a-z 2 9 z . = Y trebuie s i fie tn afar2 de I-idicir~ile E trinoY1 sau . Pozif iile de echilibru a unui pluti tor prismatic.> . 4-52.281.2 43 44 45 46 @7 g 49 1 Y1 23 . deducem : 0 .

212 gi 0..-. 1348 ~ € ~ m ~ ~ C ~ N S T R U C ~~GR~#TA?'~EA 1 - - *\ \ . iar pe portiunea curbati pe rotile. opus citat. Raza de curburi a curbei de careni C pentru inclinatii rnici se a f l i dupi teorema lui Dupin . fn cazul benzii de pluti. presiunile apei pe suprafafa cilindrici sint radiale gi intilnesc toate axa. 5) Stabil itatea unu i cbeson. Pentru stabilitate la oscilatii mici trebuie ca p > 6. ducem normala din C. presiunile sint radiale ca ~i in cazul cilindrului. deci nu existi impingere de jos in sus. deci nu existi o forti ascensionali care s i actioneze banda. Pentru fnclinatii rnai rnari (de exemplu cind linia de plutire este P'O) procedim astfel: aflirn centrul de careni C. Pentru .- R . 4-54. egali cu greutatea lichidului deslocui t . presiunile apei pe suprafetele cuprinse in zonele I $i I I I se anuleazi. Germani. Pentru ce nu se realizeazii perpetuum mobile? 0 chestiune analogi se pune gi Fig. astfel c i problema se reduce la o problem.H x . adici centrul G de greutate s i fie rnai jos ca rn. Considerim chesonul de forma unui paralelipiped foarte lung. a). 0 bandi f i r i sfirgit este compusi din f i ~ i de plut. lui C . pe cind partea din aer nu este supusi la o forti echivalenti. corespunzitor. 4) Fals perpetuum-mobile. cu inirng i de cablu de otel (fig. 4-55.-. fundul la adincimea H sub linia de plutire. 4-54.281 gi intre 0. Aplicatie: Stabili ta tea unui cheson 6 .Y- S -/ // - Q e t b --/c'b- Fig. Desfigurata curbei de careni se reduce la punctul 0.. iar presiunile pe fefele plane se anuleazi reciproc.719 gi 0.unei tmpingeri de jos in sus.Hidrostatica Pentru densitati cuprinse intre 0. pe linia de plutire P '0 $i iiltersectia acestei normale cu axa noul rnetacentru. 0 discutie ampli a tuturor pozitiilor de echilibru se poate vedea in D. Banda se infigoari pe scripeti gi printr-o bucgi de etangeitate trece printr-un orificiu previzut in peretele unui vas cu api.b2 -3 ~ ' deci rnicul rnetacentru m este dat de Cm = p. In acest din urrnii caz. Fie greutatea chesonului = Po. 6 ) . plani. . notirn x gi y c o / P - 4 - P' X 8 ' ..__ afli In a p i este supusi .788 nu existi pozitii stabile gi prisma ia poziti i intermediare. - - - I .c. Portiunea din bandi care se . atit timp cit unghiul de inclinare este mai mic decit POS. Aplicaf ie: Pseudo-perpe tuurn mobile in cazul unui cilindru care se poate roti in jurul unei axe orizontale astfel c i 112 din cilindru se gisegte scufundati in lichid (fig. 4-54.

y. la fnceput simetrici. pozitia este rnai stabili. se obtine: . Fie C centrul de careni.6 ) sin a. Q + Y A . 4-56). de greutate proprie P ~i fncirciiturii Q .sale fat5 de un sistem x c y ~ i scriem cii C.Itbdl \ 4- Pescajul (adincimea de cufundare) este: Fig. Stabilitatea depinde de pozitia centrului de greutate G: cu cit acest centru este mai jos. Fie chesonul de lungime f. Se cautii ce inclinare ia chesonul. N : gisim Momentul cuplului de Pndrep tare este: M = Po (Y . 6) Stabilitatea unui cheson cu osarcing nesimetricg (fig. (0') noul centru de greutate a1 fortelor Q (deplasatii). Coordo. ! P S Q 1 . Ggsim deci curba centrelor de carenii este o paraboli cu virful h C. deplasatii apoi P punctul A defin nit prin coordonatele x . X' = Qx Y. Stabili tatea unui cheson cu sarcini nesimetricii Noul centru de careni C' are coordonatele: ho = P + Q 2 ybl obtinute prin aplicarea ecuatiei de momente ale fortelor fatii de C'. I Y'= QY P+Q + Pa *b-.natele lui G'sint astfel c i G'si C ' se afli pe aceea~ivertical& - L -rc . Inlocuind P expresia n valorilp coordonatelor prin acelea calculate mai sus. este centrul de greutate a1 sumei triunghiurilor P ' S R $i RSQ. Din ecuatia normaki C . 4-56. Trebuie acum calculati ordonata Y a punctului N.

4-58). supr 'ata apei din cheson este aa'. astfel c i Lmomentuld. i din cauz5.forma cu unghiul .de ~ndrepare sc'inic~oreaz5. iar dupj. termenul negativ prevaleazi cfnd lichidul 'este putin.I Hidrostatica 7) Stabilitatea unui cheson cu incilrciltur2 lichidii (fig. Stabilitatea unui clopot scufundat Pen tru istabili tatea kchilibrului. trebuie ca puncful de aplicatie a rezultantei fortelor sii pi s5Lfie sub punctul de aplicatie a rezul tantei fortelor si Observ5m cB greutatea P~ trece prin metacentrul m " corespunzgtor lichidului interior. Mornentul de Pndrep tare la inc'i nat se modific5 Fig. Care este efectul acestei Incircituri asupra momentului de Pndrep tare? In pozitia vertical5. care la unghiuri rnici rimin neschimbate. Mornentul de lndrep tare datori t lichidului exterior r i mine neschirnba t deoarece Cm fn expresia L depinde numai de dirnensiunile ariei de plutire ~i de careni. Considerim greutatea aerului neglijabili fat5 de celelal te forte si lniiltirnea stratului de a p i din interior ionstants = h..greutatea volumului deslocuit de clopot. deci se adaugi greutatea apei din prisrna cu baza Oa'b' ~i se scade aceea din prisma cu baza Oab.' t -. Fig. 4-57). P'. Dac5 P este greutatea total5. D e ~ iP qi mG sint rnai rnari la chesonul cu incircgturi liehid5 decit 'la chesonul gol. fnclinarea lui. c i . 4-58.. 8) Stabilitateh7. 4-57. G centrul de greutate a1 lui P ~i I lungimea chesonului: #. S5 p e Prichipuirn c5 clopotul este Pnchis la partea inferioar5 printr-un plan f5r5 greutate ~i fie F" greutatea lichidului din clopot. Clopotul este sustinut de o fort5 P astfel c5: L -- A - I P=&+ F//''l_.unv* 'cloiot complet scufundat (fig. . Stabili tatea unuf c heson cu incgrc5tur-5-lichidi numai datori t i schimbirii de form5 a lichidului interior. iar p.~ schirnbi. este bb'.

numi t acceleraf ia complementari.sistemului mobil f a t i de sistemul de axe fix. orice problemi de ech. este supusi unei forte F . cu vectorul viteza instantanee de rotafie a . a d i c i acceleratia absoluti este egali cu accelerafia de tirire. se obtine: Pentru stabilitate. daci particulele sale sint in repaus f a f i de sistemul de axe mobil. + a j + 2 0 x V.. In cazul c i fortele masice derivi din potentialul U . 4.ilibru relativ a1 unui fluid se reduce l a o problem2 de echilibru intre fortele aplicate particulei si forfa de inertie datori t i m i ~ c i r i i de tirire a sistemului mobil.de Pnclinare (daci ar fi o incircituri rigidi. Se cheami c i fluidul este in echilibru (sau repaus) relativ. extinzind legea general5 a hidrostaticii. centrul s i u de greutate).4.ompun d u p i legea lui Coriolis: a. se poate scrie. de masi m. P" ar trece evident prin C. Ul t imul termen. conform principiului lui d ' ~ l e m b & . trebuie ca b ~i D os i fie rnici (?ncircatura mare la fund) gi D ~i H ctt mai rnari. w. I . ecuatia diferentiali a echilibrului reiativ a1 unui fluid s e poate scrie. L u h d rnornentele acestor forte fati de punctul 0 din planul AB. ECHILIB RU RELATIV 4. rezult a n t i a fortelor date si a fortelor de legituri. = a . astfel: 9 a a .t : In acest mod. Daci deci particula fluidi. Trebuie Tnsi ca h s l nu fie prea rnic. accelerafiile unei particule se . Conditii generale Daci un fluid are o miscare de tirire f a f i de un sistem de axe fix.4. In acest caz. si forfele de inertie din potentialul U . este produsul vectorial a1 vitezei relative V .

Componen tele acestei forte dupi direcfiile Ox si Oy fiind 9 -g sin a cos a. Se vede c2 suprafetele echipotentiale sint paralele cu planul deci si cu planul Enclinat dat. + potenfialele din care derivi sint : ele z -I.Hidrostatica 9 85 Din aceasti ultimi ecuafie se vede c i si in cazul echilibrului relativ. respectiv . 4-59). toate suprafetele echipoten t i a1 .gx s i n a cosa. Echilibru relativ a1 lichidului dintr-un vas alunecfnd pe un plan Pnclinat Semnele fortelor s-au h a t in concordant2 cu sensurile coordona telor. Potentialul fortelor hasice speci fice (a1 gravi tatiei) este j gz $ const. intr-o rezultanti . Mai simplu. alunecii fa'ra" frecare. iar forfa de inerfie specifici a oricirui punct material este 9 -g sin a. Sblutia a 11-a. ) Potenfialul total este: U =gz-gzsin2a De unde: U = g c o s 2 a (z + g x s i n a cosa $ const.4. continind un lichid cu suprafala libera". Solutia I . pe un plan inclinat cu unghiul a fat6 de orizontala' (fig. Fig. Aceasti forti fiind intensitatea cimpului d forte. printre care se afli si suprafafa liberi a lichidului. 9 4. Exemple 1) Un vas. suprafetele izobare corespund cu suprafetele echipotentiale. Miscarea sistemului are acceleratia g s i n a .g cos a. egal2 in orice punct din masa lichid2. compunem forta masici specifics a gravitatiei g. + x tga) $ const.gz sin2 a.2. normal2 pe planul Enclinat. respectiv g sin2a. 4-59. cu forta de inertie specific: -g sina.

I Suprafetele echipotentiale ~i Fig.si deci si izobare sint paralele cu planul fnclinat. 2) U n va+i avind o miscare de rotalie uniform2 w in jurul unei axe verticale confine un lichid care-1 antreneazd in aceasf2 miscare (fig. suprafata lichidului ia o formii curbii stabilii. culele formind masa lichidii. = gz. Agadar. care in stare de repaus era orizontali. suprafetele echipotentiale-izobare sint paraboloizi de rotatie identici ~i superpozabili prin translatie si printre acestia este ~i suprafata liberii a lichidului. singura for@ de inertie fntr-o migcare uni formi rotativi. se modificii o datii cu miscarea. .r o 2 0 - 9 dr 8 iar prin integrare.. astfel cii atunci cind sistemul ajunge sii aibi viteza derotatieconstanti w . de unde rezulti: t g ' 9 = . in contact cu peretii.). 4-60). de la toate partiperiferie spre cent. iar potentialul din care derivii forta de inertie de tirire (centrifugi) este: 9 9 deoarece derivata lui . 0 particulii lichidii este supusii gravi tatiei g ~i fortei de inertie centrifuge rw2. 4-60.r = 0). este chiar acceleratia centripetii rw2. Astfel. Analog se rezolvii problema unei cisterne fnciircate partial. se obtine: care este ecuatia unui paraboloid de rotatie cu virful in A (z = 5. La acela~irezultat se ajunge si folosind legea hidrostatici sub forma integrali. pe drum orizontal. apoi prin fortele de frecare interni r sint puse in mi~care dewrotatie. Suprafata lichidului fiind suprafati izobarii (pentru p = p. in timpul acceleriirii sau friniirii.-dz . Echilibru relativ a1 lichidului dintr-un iZ0bare trebuie S fie noIY-l'lale : vas PII migcare de rotatie la rezultanta lui g ~i ru2. Mai intii sint ahtrenate in mis12 carea de rotatie particulele lichide.. Suprafata lichidului.U . potentialul gravitatiei este U. este de asemenea paralelii cu planul inclinat.

Hidrostatica

87

Potentialul total este

U= U

U,=gz--

I

2

r2 o2

+ const,

iar ecuatia .suprafetelor echipotentiale este:

Constanta se obtine ficind pentru r = 0, z = z, i se ajunge la ecuatia (4-19) de mai sus. Presiunea intr-un punct de coordonate (r, z) se obfine din formula

Pentru aflarea constantei c, s i considersm punctul de pe a x i pe suprafata Iiberii a lichidului, care poate f i cunoscut prin conditiile la limits. Aceste conditii depind de volumul lichidului si forma vasului, care sint date. Fie, de exemplu, un vas cilindric de sectiun; circulars de razii R si fie h hiiltimea dat6 a lichidului in stare de repaus cind suprafata lichidilui este un plan orizontal. Dacii se noteazii cu h1 nivelul maxim a1 lichidului P rotatie, ling2 n perete, conditia de constanti a volumului lichid cere ca volumul lichidului in repaus absolut sii fie egal cu volumul lichidului in echilibru relativ, adici:

de unde rezultii

Pe de a1tii parte, ecuatia paraboloidului care formeazii suprafata l i beri este

in care punind z

=

h,, r

=

R, rezulti

Din ecuatiile (4-21) ~i (4-22) rezultg hl-hO=2(hlvh) sau h , + h l = 2 h .

88
4

Hidraulicu

In s f i r ~ i t ,din aceasti ultimd ecuatie si (4-21) rezultd:
T

Or, in punctul de la virful araboloi dului care formeazi suprafata l i bera de coordona te (r = 0, z = ho) resiunea este cunoscuti, fie p = pa. Introducind aceastd valoare in ecu tia (4-20) obtinem:

Fig. 4-61. Vas cilindricc~i lichid, in rni~carede rotatie

Fig. 4-62. Separator centrifug, de lichide

sau
C =

pa

+ yho,

.

iar distri butia presiunilor urmeazi legea:

4.4.3. Aplicatii tehnice
1) Separatorul centrifug (fig. 4-62). Doug lichide de densititi diferi te fiind P arnestec n (ins5 nerniscibile), sau dat5 fiind o suspensie de rnaterie solidi tntr-un lichid, se poate realiza o separare rapidi a materiilor componente prin centrifugarea arnestecului Intr-un vas care este pus fn rni~care rotatie cu vitez5 unghiular5 foarte mare. Explicatia se bazeazii pe faptul c i doui de lichide de greutiti specifice y, $i y, fiind in arnestec In stare de repaus, se separi prin sedimentare, adic5 particula mai dens5 de greutate specific5 y, cade la fund, unitatea sa de volum

'\

Hidrostatica
fiind antrenatii de forta (y, - y), Endreptati in jos. Cu cit este mai mare diferenta (y1-y), care este forta ce produce accelerarea de separare, cu atit separarea se efectueazl Pntr-un timp rnai scurt. Or, in cazul centrifugiirii unui amestec, cu viteza de rotatie w , intensitatea cimpului de forte este:
7

/=

~i raportul gl/g c r e ~ t econsiderabil cu w. Astfel, pentru r = 9,8 cm gi n = 3 000 rotlmin, 1 000 g ; in consecintii ~i y1 - y = g (61 - 6) devine gl (61 - 6), care reprezinti forta g1 de separare prin centrifugare. Raportul dintre cele dou5 forte de separare este Pn acest

,

g1 caz -- 1 000. g M a ~ i n a de centrifugare se compune dintr-un vas in rotatie cu peretii previzuti cu orificii la diferite niveluri. El este fnconjurat de un cilindru fix previizut cu orificii de colectare qi ajutaje prin care se evacueazii lichidele separate din amestec: cele rnai uvoare la partea de sus, cele grele rnai jos. Se intrebuinteazii magini centrifuge T medicing n pentru separarea particulelor rniFig. 4-63. Accelerometru cu piezornetru croscopice qi chiar ul tramicroscopice, cum sint virusurile. 2) Accelerometrul. fntr-un tub in form5 de U se a f l l mercur, care, in stare statica, se ridicii in ramurile verticale la Pniiltirnea h (cm). Acest tub poate servi la mkurarea fie a acceleraliei unei rnisciiri de translafie, fie a acceleratiei centripete qi atunci se obtine printr-un calcul- simplu iufeala unghiulard de rotafie. In primul caz, presupunem cii accelerometrul este fixat in pozitia AB orizontal, de un vehicul care are o acceleratie orizontalii (mls2). In acest caz mercurul se va ridica T una n din ramuri -cu x cm ~i va scobori in cealalti ramuri tot cu x cm. Rezultanta fortelor masice specifice ~i = 9,81 m/s2 trebuie s l fie perpendicular5 pe suprafata izobarii M N. Din figurii rezultl:

-

a g

Presiunea relativl Entr-un punct a1 bazei tubului, de exemplu in C, se misoara in Pniiltimea coloanei de mercur, in cm, care, raportat5 la 73,5 cm, d l presiunea in atmosfere tehnice : at.

In a1 doilea caz, aparatul se a~aziiastfel ca una din ramurile verticale s5 fie in coincidenti cu axa de rotatie a sistemului. Astfel, daci aceastl ax: este BN,

h fiind cunoscut in stare statics, este de ajuns a observa mirimea lui zN pe axa d e rotatie care poate fi misurat exact. Se obtine:

4.5. STATlCA GAZELOR
4.5.1 Legi le gazelor
In paragrafele precedente s-a argtat c5 legea hidrostatici este general5 si se aplicl la gaze, sub diferitele ei forme. Ins5 gazele sint foarte compresibile, iar presiunia lor depinde mult ~i de temperaturg ; astfel c2 rezolvarea problemelor de statica gazelor cere, P general, n intrebuintarea unui numlr mai mare de ecuatii. Vom aminti mai intfi ecuatiile date In Capitolul I1 pentru a putea face apoi o discutie asupra modului cum trebuie aplicate. a) Ecuatia caracteristicii (fizicg) se aplicg gazelor (afar2 de cazul presiunilor prea mari), in zona fndepgrtatg de punctul de condensatie, cfnd gazele se comport5 ca gazele perfecte (ideale). Aceast2 lege se pune ~i sub alte forme (v. Cap. 11). Pentru gazele reale se folose~temai frecvent formula lui Van der Waals. b) Legea lui Dalton sau legea amestecurilor se enuntii sub dou5 forme echivalente (in care V este volumul unei mase gazoase de greutate G): - La presiuni ~i temperaturi egale, volumele mai multor mase gazoase se adunii in amestec CV = V,. - La volume ~i temperaturi egale, presiunile mai multor mase gazoase se adunfi h amestec. Aceasta face c2 fiecare amestec gazos are o constant5 Ra care poate f i folositi ca vi constanta R a unui singur gaz din formula (4-40). Aceastii constant2 Ra se calculeazii cu formula mediei ponderate:
'
A

c) Relatia dintre c p $ i c,. Dac2 cp ~i c, sint cgldurile necesaie pentru ridicarea cu 1°C a temperaturii unui kilogram de gaz sub presiune constant5, respectiv sub volurn constant, exist2 relatia:'

In care J = 427 este echivalentul, In kgm, a1 unei calorii mari. Relatia dintre c p ~i cy se mai dg gi sub forma de raport:

x este cuprins intre 1,09 ~i 1,67, In medie 1,41. Valorile mari ale lui x sint pentru gaze mono-

atomice, cele rnici pentru molecule complicate. d) Legea lui Joule. Daci o mas5 gazoas2 este supus2 la transformgri sub actiunea unor forte, astfel c2 temperatura final2 este egall cu temperatura initialii, cantitatea de c2ldur5 absorbit2 de acea mas5 este echivalent2 cu lucrul mecanic exterior. e) Legile schimb2rilor de stare (evolutii). 0 dat5 cu formularea legilor evolutiilor, vom calcula ~i lucrul mecanic exterior a1 fortelor elastice la modificarea de volum a unui kilogram de gaz:

Demonstrarea legilor evolutiilor nu va fi datii aci, acest capitol apartinind termodinamicii. Mentiongm c2 la toate procesele de transformare se aplicii legea general5 de stare fizicg.

Hidrostatica

91

in care procesul de transformare este atit de lent, incPt temperatura gazului se mentine constantg. In acest caz, T = 0, iar legea de stare fizicg devine:

- Evolu#ia izotermd este aceea

Lucrul fortelor elastice:

- Evolu#ia adiabaticri este acea transformare ideal5 in care cantitatea de c5ldurii continut3 tn 1 kg gaz se menfine constantg, adicg:

Primul termen din membrul I1 reprezint5 energia caloric5 necesari pentru ridicarea temper a turii sub volum constant, iar membrul I1 - energia echivalentg cu lucrul mecanic exterior, necesar variatiei acestui volum. Tintnd seama gi deecuatia de stare fizicg, se obtin urrnitoarele relatii echivalente:
pvX = const . ,
~ ~ x -1 -

const ;

rp
1

"

= const,

(4-30)

iar lucrul fortelor elastice lntre stirile 1 ai 2 este:

sau Pnci

Daci T2 = 0, se obtine expresia intregii energii interne a unui kilogram de gaz de temperatura T

- Evolufia
-

politropicd este aceea in care PvX' = const,

f n s i x' # x . In acest caz Ins5 baticg nu mai sint valabile.

X'

nu se poate inlocui cu

9si
cv

formulele de la evolutia adia-

4.5.2. Conditi ile f izice ~i hidrostatice ale atrnosferei teoretice
In cazul atmosferei, fortele masice derivi din potenfialul gravitational U = gz, astfel c i legea hidrostaticg se exprim5 prin:

H idr aulilca
-

iar ecuatia fizici (a gazelor perfecte) este

1 1 sau, inlocuind volurnele specifice v = - , vo - Y
Yo

9

aceasti ecuatie se mai poate scrie:

La O°C, po = 10 336 kg/rn2 ~i yo = 1,29 kg/rn3, deci

iar

Scriind legea hidrostatici sub formi diferentiala:

~i inlocuind aci pe y obtinut din ecuatia (4-34), se obtine:

\

sau sub forma unei ecuatii cu diferente finite:

Aceasta forrnuli d i valori ale lui Az cu aproximatie < - pentru altitudini 2 < 2 500 r n 500 gi serve~tela misurarea a1ti tudinii cu ajutorul presiunii barometrice (nivelment barometric). Se presupune la aplicarea acestei formule c i temperatura T este constants, ceea ce nu este conform cu realitatea. In locul ecuatiei cu diferente finite (4-35) se poate obtine, prin integrare, formula barometricii
2-2,

1

= 8 0 0 0 (1 + a0) ln-.Po
P

Factorul 8 000 reprezinti iniltimea H, a intregii coloane atmosferice la 0°C. considePo - 10 333- 31 8 000). rind c i densitatea aerului a t e constant2 ( H , = -Yo 1,29
-

Hidrostatica

93

0 formula practicii se obtine din precedenta, lnlocuind logari tmii naturali prin logaritmi zecirnali, presiunile p prin coloana de mercur h ~i temperatura prin temperatura medie
e+eo 2

Pentru o mhurare, respectiv un calcul rnai exact, trebuie sii se introducii o serie de ter meni de corectie, pentru: variatia lui g cu altitudinea ~i cu latitudinea; variatia coloanelor h ~i ho cu temperatura.

4.5.3. Atmosfera real2
Atrnosfera teoreticii, aga cum a fost consideratii P articolul precedent, se caracterizeazii n prin temperaturii constanti la acela~inivel ~i - degi variind cu lniiltirnea - se rnentine In ,,echilibru izotermic". Atrnosfera realii, In stratul inferior numit ,,troposferci", nu se aflii h echilibru izotermic ; de aceea se formeazii curenti orizontali in apropiere de sol ~i curenti verticali ping la o iniiltime de 10 500 m, care fac ca mase de aer sii treacl de la o presiune la a1ta. Cum conductibilitatea termicii a aerului este rnici, aceste fenomene se pot considera ca adiabatice, sau, rnai exact, ascultlnd de legea politropici [ecuatia (4-39)]. Deasupra altitudinii de 10 500 rn, atmosfera este formati dintr-o piiturii mult mai stabilii, lipsi t i de curenti ~i de variatii de temperaturii. Aceastl pituri, numi t i ,,stratosferri6', se poate deci considera cii este in echilibru termic. In acest strat este deci valabilii gcuatia (4-36), respectiv (4-37). Pentru aplicatii tehnice este necesar s i se defineasci o atrnosferii fictivl, avPnd propriet5ti medii, care sii se apropie cit mai mult de atmosfera realii. 0 asernenea atmosferi este nurni t i ,,atmosferri standard". I a t i ctteva proprietiti ale troposferei standard : a) Variatia ternperaturii (absolute) ascul tii de legea urmiitoare, valabill plnl la a1titudinea de 10 500 m:
A

~n care:

T = T o - az,

(4-38)

T este temperatura la altitudinea z deasupra nivelului mediu a1 mirii, in n ~ ; T o - temperatura la nivelul mediu a1 miirii; a - gradientul mediu a1 temperaturii = 0,0065"C de fiecare rnetru. b) Aerul este presupus uscat. c) Intensitatea gravitatiei g este presupusi constanti. d) Presiunea variazii dupi urmitoarea lege poli tropic5 :

e ) Greutatea specific5 variazii dupii legea evolutiei poli tropice :

f) In zona izoterrnii din atmosfera realii, legea barometric2 exact5 este:

z

- z, =

T , ( R ln-

Po P

t n care se ia: 2, = 10 769, T , = 218, temperatura medie in lntreaga troposferii, ptnl la 2,. In aceastl formull po este presiunea la nivelul mediu a1 mirii ~i la temperatura T o = 288°C
(adici to = 15°C).

94

Hidraulica

4.5.4. Statica aerostatelor
Vom considera un balon sferic prevazut cu o naceli (fig. 4-64) ~i c i volurnul acesteia este suficient de mic pentru a admite cii irnpingerea aerului se reduce nurnai la irnpingerea pe balon. IrnbrLimintea balonului se consideri etanqi, PnsH in cornunicatie cu atmosfera printr-un apendice larg, situat in partea inferioari, astfel ca s i se evite spargerea balonului cInd s-ar ridica repede ~i presiunea interioari a gazului ar fi rnai mare decit presiunea atmo-sfericii. Prin apendice se u r m i r e ~ t edeci ca, pe misuri ce balonul se urcii, presiunea gazului s i egaleze presiunea ex terioarl. Sii admi tern c ternperatura in atrnosferi este constanti, H c i V este volurnul ocupat de balonul urnflat $ - greutatea specifici a aerului la altitudinea yi unde se afl5 balonul. Greutatea aerului deplasat este deci Vy y~i greutatea gazului din balon Vy,, y, fiind greutatea specificri a gazului la aceea~ial titudine. Forta ascensionali rrirnasii este:

In aceasti relatie, 6 este -- constant, V = const, iar y l a p e n d i r e scade cind altitudinea creste. Pentru ca balonul s l se ridice. trebuie ca forta ascensio\ I / nali riirnasi F s i fie rnai mare decit greutatea iroprie plus greutatea utill (oameni, bagaje ~i lest) pe care le vom nota cu o singurl literl: P. In general, balonul nu este umplut cornplet cu gaz la plenaceli care, rimlnind zbfrcit in partea de jos (Imbricimintea flascl) ; totusi se intrebuinteazi un volurn de gaz suficient ca forta ascensionals F s i invingi fncl sarcina P. Pe mgsuri ce se Fig* 4-64* Balon sferic urcl, gazul se dilat5 - cgci presiunea interioari scade - urnfltnd ~i partea zbircitl, f5ri pierdere de gaz. Dupi ce trnbricirnintea este cornplet fntinsi, orice urcare a balonului are ca efect o pierdere corespunzritoare de gaz, prin apendice, presiunea interioarg trebuind s l se echilibreze cu presiunea ex terioarl. Abia in aceasti fazi, In care volurnul V este constant, balonul poate intra i n echilibru, la o iniltime plafon z, deterrninati de relafia
1
~\ %

\T

Aceasti relafie d i pe y, de unde rezulti z conform ecuafiei (4-39'). In aceastl pozitie balonul se rnentine citva tirnp; h i , datoriti pierderilor inevitabile de gaz, forfa ascensionali scade, ajungind la o valoare F'c F. Atunci balonul cade, sub influenta fortei P -F', tmbriclmintea devine zbircitl gi masa gazului M '=V'y ' rlmIne constan t i . V' y' Cum 6 = constant, insearnng c l ~i V' y = este constant, adici: 6
s

F' = V' y ( I

-

6)

= - (1

M ' 6

- 6) = const.

Aceasta face ca balonul s i nu mai poatg lua a l t i pozitie de echilibru p h i ajunge pe pirnint. De aceea, pentru a opri coborfrea, se aruncl lest, plnii cfnd greutatea poverilor P' < P

Hidrostatica

95

este suiicient de 1nic5 pentru ca F' > P', pentru o gre:~tate specific5 y' a aerului, ceea ce face ca balonul s i urce pini la un nou plafon, corespunzind lui y' dedus din ecuatia

Vy' ( 1

- 6) =

P'.
2 '

Cum P' < P , trebuie ca y' < y, deci noul plafon

va fi mai mare decit z.

4.5.5. Aplicatii ,
1) h t r - u n caznn de aer, crltndric, de diametru D = 1 nl p ina'llime h =. 3 m , se i introduce prin pompare apci, care preseazci aerul la p = 15 at. Pistonul pompei are u n diametru d = 5 cm ~i o curs6 s -- 40 cm. Se cere numfirul x de lovituri de pompd gi

lucrul mecanic necesar pen tru a produce acest rezultat sub temperaturd constantd.
Volurnul aerului este la Pnceput V o = apa incompresibilii)

xD2
4

h, la presiunea p,, iar in final (considerind

V = xD2 h - X - n d 2 s la p atmosfere.
4 4

Aplicind legea lui Mariotte intre cele doui stiiri, se obtine:

=

( ( )
poVo ln
P Po

:)=2

800 lovituri.

.

Lucrul de compresiune este:
- = 65

897 kgfm.

2) Care este, teoretic, inriltimea maxim6 de aspiratie a unei pompe la altitudinen de 2 500 m deasupra mdrii si temperatura de 15"C, dacci greutatea volurnetricii a uerului In acelea~icond if ii este yo = 1,2344?

Din ecuatia z punind zo = 0,

--

z,

=

Po RT in P

R

= 29,27,

p, = 10 405 kgf /m2

rezulti:

Aceasti iniltime ins2 nu se poate realiza, din cauza frecirilor apei in pompa $i conducts gi din cauza fenornenului de cavitatie.

96

Hidraulica

3) Manometrul cu pistoane (fig. 4-65). Se compune din doi cilindri cu cite un piston de diarnetre diferite. Se introduce sub pistonul be1 rnic gazul la presiunea p ce trebuie misurati qi citirea se face la coloana de lichid z deasupra pistonului mare. Intre pistoane este presiu-

nea ex terioari po, constan t5, iar greuta tea pistoanelor este neglijabilii. Pentru echilibrul sisternului trebuie ca:

de unde:

aer cald?
Fig. 4-65. Manometru cu pistoane
i n care

Se vede c i dac5 raportul D/d este mare, lniiltimea coloanei z se reduce rnult. 4) Care este forfa ascensionald a unui balon t.u

Fie to temperatura aerului exterior gi t > to temperatura aerului din balon. Forta ascensionalii este :

de unde:

5) U n balon cu h idrogen , avind greutatea proprie 2 800 k g plus greutatea ut ila' 690 kgf , trebuie sri dezvolte o forfd ascensionalG de 1 370 k g f la presiunea barometricti de 730 mm gi fernperatura 0 = 20°C. Ce capacitate trebuie data' balonului?

F = V (y - yo) - G,

tn care:

Rhidrogen = 422,59,

deci

Q Ce plafon atinge balonul din problema precedentd, Zntr-o afmosferd izotermic6?

G Plafonul are loc pentru F = 0, adicii y - y - , -

v

- - .P Yaer RT
P

'0

Yl(hidrogen)

--. P -R~T
,

9

G
V

3 490 4 500

293
1
-

1 422,59

= 7 160,

29.27

4.6. CALCULUL EFORTURILOR IN P E RETI1 VASELOR SUPUS1 PRESIUNII FLU1 DELOR 4.6.1. General it5ti

Un perete foarte subtire, inextensi bil, supus actiunii presiunii hidrostatice, ia o formii de echilibru, astfel cii in orice sectiune fiicutii prin perete, rezisten ele sint normale pe sectiune ~i distribuite uniform pe grosimea sectiunii. ntr-un astfel de perete lipsesc eforturile de forfecare ~i existi numai eforturi de int indere sau comprimare, deoarece sectiunile sale nu sint niciieri solicitate la incovoiere sau la torsiune. Imaginea unor pereti absolut flexibili este pelicula inchipuiti la suprafafa unui lichid in care se exerciti tensiunile superficiale, sau-chiar membrana din care este format2 o bii~ici de sipun (v. paragr. 4.7). Peretii reali ai vaselor sint ins3 in general rigizi ~i chiar dacii l i se d i , prin constructie, forma de echilibru a unei membrane pentru o anumitii inciircare, aceasti form5 nu mai este tot o form5 de echilibru pentru a1te incirciiri. Apoi, datoriti deformatiilor elastice, pe de o parte, si unor piese de innidire, de intirire si de rezemare, pe de a l t i parte, se probuc totusi momente de incovoiere, mbmente de torsiune ~i eforturi de forfecare, ce-i' drep t mici f a t i de a1te forme arbi trare posibile ale suprafetei vasului. Eforturile acestea secundare pot lua in unele zone valori relativ mari ~i se suprapun eforturilor de tensiune sau de compresiune curatii. Din aceste consideraf i i rezul t i c i , in orice caz, avem interesul a da vasului o formi de echilibru pentru indrcarea cea mai mare, pentru a reduce cit mai mult eforturile interioare. i n cele ce urmeazii se vor studia numai eforturile de membranii si se va determina care sint formele de echilibru cele mai convenabile ale beretilor s u p u ~ ila presiune hidrostaticii.

I

4 4 . 2 . Suprafete cu simp15 curburg a) Perete cil indric supus la presiune constant5 (fig. 4-66). Presupunem necunoscutii directoarea cilindrului si consideriim echilibrul unei pirf i din perete avind generatoarea de lungimk = 1. Sectioniim peretele dupi genera-

.

toarele din A ~i B ~ i - 1 izoliim introducind tensiunile T, T' tangente la curba AB in A si B si presiunile p, normale pe elementele acestei curbe. Rezul tanta P a , , fortelor pds este p A B = p c si este normalii pecoarda c la jumii tatea ei, oricare ar f i forma arcului A B, deoarece, ize!lnd numai ,masa fluidii cuprinsii intre arcul si coarda AB, ea trebuie sii fie in echilibr;. Rezultii . cii fortele de tensiune T trebuie sii fie concurente pe directia l u i P, simetrice fat8 de P si egale cu:
t t

T=T'=
Fig. 4-66. Perete cilindric supus la presi une constant 5

PC

2 sin 2

a

=

Prl,

(4-42)

*

r, fiind lungimea comunii a normalelor A 0 si OB in punctele A si B. , Pentru un a1t segment de arc BC a1 directoarei, la care normalele ar avea o lungime r, # rl, am avea T' = pr,. Deci trebuie ca r, = r,, adici figura de echilibr~i curbei generatoare este un cerc ~i efortul de tensiune este si el a constant. Exemple. i n cazul unui rezervor cilindric circular cu axa vertical& continind un lichid, eforturile T sint egale intr-un plan orizontal; in cazul unui gaz, aflat la o presiune mare in raport cu greutatea sa volumici, rezultatul se aplic6 cu aproximatie adrnisibili in orice pozitie s-ar giisi vasul de form2 cilindric-circulari. i n cele precedente nu s-a tinut seama de greutatea peretilor vasului . b) Perete cil indric cu generatoare or izontale supus la presiunea hidrostaticii y t (fig. 4-67). Pen tru determinarea formei de echilibru de membranii, se scriu ecuafiile de echilibru ale unui element de suprafatii ds 1, proiecttnd fortele pe normala ~i tangenta la mijlocul lui ds, fir8 a considera greutatea peretelui.
9

7

e

I

[-T

da + (T -+dT)] cos -- 0 9

I

sau d T = O ;
yt ds = 2

(4-43) Tda.
Fig. 4-67. Perete cilindric cu ax5 orizontala supus la presiunea hidrostatici

T sin

-N

da

2

Hidrostatica

99

Se deduce: in care r este raza de curburi a elementului curb ds. Semnul - s-a introdus
ds deoarece raza de curburg r = - este negativi, dc fiind negativ (a scade o
da

cind z cre~te), iar T este pozitiv (tractiune). Rezul t i ecuatia di ferentiali :

Aceasti ecuatie conduce la o integralii eliptici, rezolvatii de M. LCvy (C. R. de 1 'Academic des Sc. T. XCVII, p. 694), considerati in scopul determinirii ,,elasticei (fi brei medii deformate) unei bare foarte flexi bile, supusii la doui forte egale si contrare aplicate la capetele ei (fig. 4-68). Ecuatia diferentiali (4-43) poate fi rezolvati, calculind pe x si y in functie de parametrul a si csnstruind curba prin puncte. Din ecuatia (4-43), in care inlocuim pe ds drin dzlsin a, obtinem ecuatia diferentiali:
"

yzdz=care, integratii, conduce la ecuatia:

T sin a do:

a,

fiind valoarea lui a pentru z = 2,. Tot din ecuatia (4-43), inlocuind pe ds prin dxlcosa, obtinem:
-T cos a da
y

dx =
Y

(cos a - cos a, ,)

+q ,
2

-F

Valorile lui x se pot afla prin integrale elip tice, prin calcul numeric aproximativ sau prin dezvoltiri in serie. Mai practicii este rezolvarea prin urmiit oarele me tode : Metode geometrice: Ecuatia (4-44) se poate scrie sub forma:

IrI=- T
YZ

9

(4-44')
I

* T

fn care r este raza de curburs a I I membranei cilindrice fn punctul C Fig. 4-68. Determinarea formei de echilibru a perela sub nivelul telui cilindric cu ajutorul ecuatiei lamei elastice, Iichidului (fig. 4-69). actionatii de doui forte egale aplicate la extremititi
9 '

Alegem tensiunea specific2 in membranii T si inclinarea ei la adincimea zl sub nivelul lichidului si calculim pe r1 du ecuatia (4-44'). zl este ales in apropiere de suprafata abei ins5 nu i t i t de mic ca rl sii iasii din cadrul p l a n ~ e i .Trasiim arcul de cerc 1-2 cu centrul in Cl, apoi pe raza 2-Cl luiim un segment 2-C,..= r, raza de curburii corespunziitoare punctului de la adinciA

4-69. Determinarea grafici a formei de echilibru a unui perete cilindric subtire supus la presiune hidrostatici

rnea 2z1 gi ducem arcul de cerc 2-3pin6 Ia intersectia lui cu orizontalaz=3zl; luiim un nou centru de curburii C, pe raza 3-C, si ducem arcul de cerc 3-4 si asa mai departe pinii ce peretele (membrana) este opri t in sectiunea unde T , :ndiplineste conditiile cerute. In zona 1-0, folosim construct ia aproximav
r

9

A

tivii: trasiim arcul 2-1
9

pin; la 1', la adincimea-

2

9

ducem tangenta I '-0
'

si in prelungire, efortul To. 0 a1t i metodii geometricii interesantii se giiseste descrisii in Kulka, Der Eisenwasserbau, Berlin 1928, bazatii pe unele prodrietiiti de reciprocitate ale

pol igoanelor funiculare. Metode analogice. Se foloseste analogia deformaf iei membranei* -formi de echilibru a fortelor de p-esiuie hidrostat icii cu deformaf ia unei lame elastice drepte, foarte flexibilii, actionatii la capetele ei numai de douii forte care se echilibreazii, cu neglijarea fortelor masice (fig. 4-70). fntr-o sectiune C noreste: malii, pe fibra medie deformata", momentul inc M = Fz, i,." ;\ '. * Cornunicatg de C. Mateescu la Sirnposionul de Mecanici tinut de Soc. de Maternatici

bKq%jp)-3
&

r'

din R.P.R., Pn octornbrie 1959 (nepublicati).

iar lama se va deforma astfel cii r fiind raza de curburg, este satisficutii ecuatia urmitoare:

Aceasti ecuatie este identicii cu ecuatia (4-447, d a d punem:

Asadar, profilul de echilibru a1 unei membrane kupuse la presiunea hidrostat icii se poate z obtine cu ajutorul unei lame foarte elastice si , flexi bile. Y f' Aceasti metodii permi te rezolvarea rapidii C 0 a unor probleme tehnice si tehnico-economice foarte complicate, care r necesi ta rezolviri de integrale elip tice, calcule variaf ionale. De exemplu, ne propunem a gisi forma unui jgheab metalic suspendat deasupra solului, format dintr-o membrani de o grosime uniFig. 4-70. Metoda analogiei formi, astfel ca pentru o arie datii a sectiunii e1astol:idrostatice pentru aflarea de Curgere si 0 rezistentii admisibila datii formei de echilibru a unui jgheab , a metalului s i se realizeze greutatea minims cu perete subtire de metal. Aceasta inseamni ca, pentru o lungime datii a perimetrului u d a t , sa se giiseascii suprafafa inchisi maximi, membrana h i n d si forma de echilibru care corespunde unei tensh.mil specilice 1 ' = const. In acest scop, cu o l a m i elastics de lungime arbitrarii pe care o supunem unor deformatii succesive' tfasim o serie de curbe apropiate de un semicerc, aceasta fiind forma hidraulici cea mai favorabili (fig. 4-71). T o t u ~ iarcul de ,
-

I

C .

m

9

4-71. Determinarea formei economice a unui jgheab dintr-o mernbrang subfire de grosirne uniform& prin metoda analogiei elastohidrostatice

cerc nu corespunde suficient din punct de vedere static. Planimetriim ariile ~nchiseintre curbe si coardele obtinute si deseniim un grafic luind in abscise lungirnile c ale coaidelor si Pn ordonatd ariile a corespunziitoare. DucTnd o
v

reprezentfnd tensiuni unitare (pe metru liniar lungime de arc). aplicate normal la - Fig. Se considerg trasat pe suprafata dati un dreptunghi elementar curbiliniu (fig. se vor exercita forte diferite de fortele T2dsl ~i Tlds2 cu cantititi diferenfiale si anume: dS1 . 4-72. T. respectiv Tlds2. iar I N normala in I la exteriorul suprafetei.. si ds. se obtine Pn punctul de tangents solutia ciiutati.. acestea impreunii cu rezul tanta presiunilor exercitate pe ambele fete ale elementului de suprafati trebuie sii fie in echilibru. ds. 4-72). Figura astfel obtinutii se amplificii apoi la scara necesarii pentru ca sectiunea de curgere sii aibi aria datii. ~i fie I centrul siu. + 8% Diferenta presiunilor pe fetele drep tunghiului ds. ~i ds. ~i ds. T2dsl -I. Pnsi tangente la suprafati. paraleli cu axa Oc.dreapti tangenti la curba A . are ca rezul tanti forta . introducindu-se fortele de legii turii. ds. D a d elementul ds.(T2ds1)ds. Pe celelalte doui laturi ds. Fortele de legiturii vor f i notate cu T2dsl. ~i T . respect iv Tlds2 a 9 as. se separi de restul suprafetei. Schema eforturilor la ecuatia lui Laplace pentru o membranii cu dub15 curburi mijloacele segmentelor ds. avfnd laturile ds.

... forma necesari a peretelui. Daci se neglijeazi infinitii mici de ordin superior. In cazul particular. se va lua semnul cind lichidul udi partea concavi si semnul . In acest scop. inscrise pe 'suprafati si care trec prin punctul I. reprezinti suprafata de echilibru.ds2. ~i ds. Razele de curburi ale suprafetei pentru sistemul de planuri diedre ales sin t : . Vom scrie ecuatia de proiectie a fortelor pe normala IN.. se mai obtin douii ecuatii de echilibru.. 0 ecuatie de 'echilibru este deci: A I da 2T.ds.. obtinindu-se un sistem de vectori echivalent (adici diferind de cel real numai prin infinif i mici de ordin superior) si se vor descompune dupi directiile celor doui tangente. da si dcp sint totodati ~i unghiurile sub care sfnt vizute arcele ds. in cazul unui perete nerigid (foarte flexi bil fnsi inextensi bi I).cind udi part ea convexi . 2 do: ' d? Daci introducem expresiile lor in prima ecuatie de echili bru.s. rezultanta presiunilor este yz ds. cind una din razele de curburi este mereu infinitii. la adincimea z.= yz. unind mijloacele laturilor ds. se cuteazi (instabilitate de formii) n . respectiv dcp. sin . respectiv ds. Pentru obtinerea ecuatiilor de proiectie dupi tangente. ~i s2cu planul de api. si s.. Q2--* Pl 9 + 2 d? + 2T2 sin -ds = f yz ds... n conventie care corespunde cu creSte. se obtine: In aceastd formuli dispare semnul f ciici raza de curburi se va considera pozitivi P cazul concavititii udate si negativi cind convexitatea este udatii. deoarece. ) 6 9 A 9 Daci tensiunile intr-o zoni sint negative (compresiuni). presiunile exercitate de atmosferi pe ambele fete se anuleazi. notim cu da.Hidrostatica 103 aplicati normal la suprafati in punctul I. pereti i foarte flexibili se deformeazi puternic P acea zorii.. T2 cit ~i a unei conditii de formii F(s..ds. unghiurile pe care le formeazii normalele la suprafati duse in virful dreptunghiului elementar la extremitatea arcelor ds.z) = 0 . In cazul cind punctul I se afli sub presiunea unui lichid de greutate specifici y. neglijind greutatea proprie a peretelui.ea pozi t ivii sau nega t ivi a unghiurilor cr sau cp pe care le fac tangentele la curbele s.ds. se vor proiecta mai intii fortele pe planul tangent. p fiind functie de coordonatele locului. ecuatie care. ecuatia (4-453 se reduce la: T .si 1 ' ' . ~i ds. care impreuni cu ecuatia (4-45') permit determinarea atit a tensiunilor necunoscute T.. Proiect ind fortele care actioneazi element ul de supra fati dupi tangentele in I la curbele ortogonale s.

M =E X K impar 2a COS Kzy 2b - 9 Equili bre d'une membrane au pourtour rectangulaire. paragr. - Dacii punem conditia T . = T = const pentru intreaga suprafati. * Cristea Mateescu.. . dar dacii forma peretelui nu corespunde cu suprafata defini tii prin ecuatia (4-45'). de math. la care peretele trebuie s i reziste. 1 1 d2w haw mic. Deformafia unei membrane dreptunghiulare supus5 la presiune hidrostatic. pentru a avea o formi stabili.gi -' $i ecuafia diferential5 a membranei devine. de genul piiturii superficiale a unui lichid care este sediul tensiunii superficiale (v.7.~i . 4-73. Aceste momente de incovoiere provin din cupluri he forte care nu schimbi starea de echilibru a tensiunilor T .~i este necesar. ca perefii sii fie rigizi. 1937).prin . Calculul vaselor cu pereti rigizi insi foarte subtiri se face in modul aritat la peretii flexi bili. se pot lnlocui cu o aproximatie acceptabilri expresiile . 4. rn Fig. = T . et de physique de 1'Ecole Polytechnique de Bucarest. se vor nagte momente de Pncovoiere. pentru o tensiune superficial5 T uniform5 dati: PI P2 dy8 dza 0 solutie exact5 a acestei ecuafii a fost dat5 * sub forma: g . 4-73). ne afliim in cazul formei de echilibru a unei membrane infini t de subtire ~i flexibili (fig.)' Eii Dac5 peretele are un contur de reazem plan dat ~i ne propunem a grisi forrna de echilibru a plnzei suficient de Intinse pentru ca bombamentul s5u fat5 de reazem s5 -fie relativ . soun~ise une B charge variant suivant la loi des pressions hydrostatiques (Bul.

b . echilibrul este stabil daci eforturile sint de tensiune. . + II. 4. Suprafete de rotatie A In cazul unei suprafete de rotatie (de obicei. apoi la calculul plicilor groase supuse la presiunea liidrostaticii pentru obtinerea lui M. M. se calculeazi cu ecuatia (4-45') si cu ecuatia de proiectie pe tangenta mkidianii. Curbe!e de deformatii egale ale unei membrane cu contur dreptunghiular supusii la presiune hidrostatici Aceste forme pot fi folosite ca elkkente de constructie pentru baraje.pentru o retea de 25 puncte in cazurile 6 -b 2 . Agadar. . f i r i a impune suprafetei o andmiti formi de echilibru (fig.1 = a a a 2 cazul a = 6 . axa verticala Oz este axa de rotatie) una din cele trei ecuatii de echilibru este satisficuti de la sine din cauza simetriei.6.Hidrostat fca - Au fost calculate valorile w .. In dw dy dw dz figura 4-74 se reprezinti forma pfnzei obtinute pentru Fig. 4-75).4. . oricare ar fi forma curbei meridiane. iar tensiunile T I si T . 4-74. .. etc.gi . Un calcul mai comod se poateFface pentru orice form5 de contur prin diferente finite ~i rnetoda relaxirii. stavile.1 c+i--. iar daci eforturile sint.

pentru ca stabilitatea si fie asiguratg. sina = yz. 2 z Tntre raza p2 de curburi normalii a suprafetei gi raza r decurburi oblici. folosind ca variabile pe z si raza r a cercurilor paralele.a cu normala la suprafati. Din aceasti relatie si relatiile: 9 deducem Pl - dr . f n acest caz ecuafiile de echilibru se pun sub o form2 mai comod8. (f -a) 0 pp sin a..dr --9 cosada d(sina) iar ecuatia (4-45') devine: TI d (sin a)' + T . 9 . Fig.de compresiune trebuie ca peretele s i fie rigid. dr r . existi relatia (Meusnier) : r = p cos . ~chilibrulunei suprafete de rotatie supus5 la presiune hidrostaticii Daci un cerc de rotatie face unghiul . 4-75.

r sin a) = prdr sau. - Aceasti integrali este valabilii numai in zonele unde nu existi puncte. = T. - 9 . 0 astfel de formii o c a p i t i o picituri asezati pe un plan orizontal sau o buli gazoasi intr-un lichid sub o placii orizontali. In sfirsit. pe intreaga suprafati. integrati: T. este efortul in plan meridian. este efortul in plan paralel. care nu mai are meridiana arbitrari..r sin a = \ r ro prdr . linii sau suprafek de reazem. pe care se dezvolti reactii. Dacl se pune conditia T. forta de p r e s i ~ n eproiectati pe Oz este: p cos a dslds2 = pr dr Acp. se pot g6si cu aceasti ecuatie reactiile pe reazeme. ds. ca formi de baraj. cele doui ecuatii precedente devin identice si exprimi ecuatia suprafetei. dar dacii una din limi te coincide cu punctele de aplicare a reactiilor. = drlcos a. Ecuatia a 2-a de echilibru este deci: d (Tlr sin a Acp) = pr drAcp. avem: 9 Rezultanta celor doui forte din planul meridian adici d (T. iar proiectia rezultantei pe Oz este: d (T. A este variatia lor. presiunea unitari pe elementul de suprafati ds. fiind p. Pentru lichide grele p = yz. Ecuatia (4-47') inmulti t i cu 2 x reprezinti conditia 'de echili bru intre greutatea lichidului aflat in interiorul suprafetei de rotatie si tensiunile pe o linie de contur (sau reactii de reazem. 0 asemenea formi poate fi folositi si pentru peretii unui rezervor sau o parte din suprafati. Observiim c i proiectiile fortelor din planul paralel sint nule si c i notfnd Acp unghiul la centru in planul orizontal a1 arcului ds. = T = const. Cum unghiul Acp este independent de r si p. dacii linia de contur ioincide cu reazemul). Si proiectim fortele ce actioneazi elementul de suprafati pe direcfia Oz. iar T.rAcp). deci: Tlr sin a = \ yzrdr. T. deoarece ds.Hidrostatica A 107 In aceasti ecuatie. ecuatia se simplifici r i mintnd 9 d (T.r sin a Acp).

.108 Hidros fdica 1) Un vas conic plin cu lichid este suspendat cu virful in jos p u n cerc de reazem. 3 r = R: (--+ x) zR efort 'r2 2 6 de compresiune. ecuatiile de echilibru se scriu separat pe porfiunile OA. 4-76). Pe portiunea OA. 6 Pe portiunea BC trebuie calculati integrala intre punctele C si B . = const. T 2 = Yzr sin a. Echilibrui unui vas conic continfnd este n u l i . AB si BC (fig. S:" 4 (R 'rdr . este pozitiv si are valoarea maximi cfnd r = 9 . S se calculeze tensiunile $i reactiile pe reazemul circular de razl In acest caz a = a. = 0 un lichid greu Pe portiunea AB: -- 9 9 T. iar pe con- R cos a.r) tg oo rdr = y ig a. 2 1 Tl ( 0 ) . Daci cercul de reazem este sub -. 4-76. ? T I( B ) . pentru a nu trece prin reazemul B. ~i ecuatiile de echilibru devin: A R. = \ B 0 y ( R ' . integrala din iz membrul a1 doilea a1 ecuatiei (4-47') Fig. r cosa. iar marginea su. = 0 si deci T . 6 .. Reactiile pe cercul de reazem sint dirijate dupii generatoarele conului gi este util a f i descompuse in componentele verticale si orizontale.nivelul -lichidului. =turul B .perioari a peretilor conici este deasupra nivelului lichidului.r sin o0 = \:yzrdr 1 . unde . Calculul tensiunilor T. pentru a putea dimenkiona cercul de reazem ~i fundatiile lui.- ($-R'R2 2 Tlr sin a..r) tg oo*rdr T.r2dr) 3R' T .Y - R2 cosa. r R' y (R' .. = 5 * .

2 %) $) creste + 0 - descre~te- GO Y Daci z1 < 2p.YP 21 scade Tmin = scade Tmin YP - 2 (z1 - T2 2 ' max 2 21 = - YP (z. adici : Tl ( B ) R'3 Y -6 R cosu.YP 2 -. sau se giseste scriind c i greutat'ea lichidului este echili brati de components verticali a .dr=p cos 0: doc. se calculeazi ca la exemplul anterior. Calculul unui rezervor cu pereti sferici Avem relatide geometrice: r=p sin a. sin a = y Fr zrdr.-p (I-cos a) . 4-77. I n acest caz existi o singuri . Iatii variatiile lui T . Presupunem fata concavi udatii. deci p pozi tiv.razi de curburi si aceea este constanti si egali cu p. 9 + rT. . pentru partea peretilor deasupra nivelului apei se aplici formulele: T. (4-51 ) . formulele precedente sfnt valabile numai pentru partea de la nivelul apei in jos .fort ului total T I( B ) . Din ecuatia (4-49) rezul t i : ~ ~ = -P + $ ( c o~ a + ~ s [ I + cos a ~ 1 ~ jar din ecuatiile (4-48) si (4-49) rezulti: Formulele sint valabile pentru z1 > 2p. (4-49) Fig. Reactia reazemului este egali cu suma eforturilor TI( B ) calculate deasupra ~i dedesubtul inelului B.z=z. si T2 cu unghiul a: 9 I a - X -TI r 0 1 ' man 2 n -.Hidros f tlca a > 109 Eforturile in planuri paralele T. Ecrtafiile de echilibru devin: (4-48) T1 T2 = ypz. 4-77). sin20: = const. 2) Calculul unui rezervor cu pereti sferici (fig.

. Aceasti din urmi lucrare. prin efectuarea integralei de la A la C. adic5 egalitatea volumelor ' care apasi pe fundul conic. In Bucuregti.. inginer gi profesor.. din 1910 pfni in 1946. motoare hidraulice. In 1900.la Politehnicg gi la Universitatea din Bucuregti. fundul s5uare spre periferie forma unui con. componen tele lor orizon tale s5 se echilibreze. Calculul unui rezervor Intze constructiv.Asupra atractiei unui electromagnet deformabil" (1935-1936) gi tratatul de . respectiv de la B la C. 1942). hidraulicii. In acest scop corpul rezervorului fiind cilindric. la nivelul apei atit prin formula (4-49) cit si prin formula (4-51). A proiectat gi a participat la executarea a numeroase ~i importante lucriri edilitare in Bucuregti gi P mai multe orave din targ. . respectiv sferic.' se calculeaz5 cu formula cunoscutii: (4-52) ceca ce este avantajos din punct de vedere T.. . electrb tehnicii gi geome trie." 7 I 7 3) Rezervorul Intze (fig. niscut T 1877 la Galati. Din tre lucririle mai importan te se remarci : .0 metodl elemen tari pen tru stabilirea deformatiilor ~i efor turilor interioare ale unui fluid incompresibil gi a ecuatiilor Navier-Stokes" (194 1) . * . respectiv sferic. Acestui rezervor i se d5 o astfel de formii incit reactiile reazemului sii fie verticale. n Avind o vast2 culturg generali gi tehnicii. 0 discutie mai amplii a acestei chestiuni se g l s e ~ t e in . 4-78. ~i T .Studiul grafic a1 lovi turii de berbec" (1938) . este cea rnai importanti publicatie de acest fel. Germani. se schimbii semnul eforturilor T . de unde rezulti: T: = G ' 2xr0 cos a' T. Dionisie Germani. magini electrice. iar la centru o suprafati sferici. . adicii: T: cos a = T:' cos a". in 1919.. Eforturile T i gi T.Hidraulicii teoretici si aplicatii" de D. Din 55 lucriiri publicate. la $coala national5 de poduri gi ~osele. I gi 11. diplomat a1 $colii n de poduri ~i gosele din Bucuregti. calculate prin formulele anterioare. 4-78). A murit In 1948. d e ~ neteri minati. bazata pe egalitatea miirimilor specif ice" (1930) .. ' Fig.Hidraulic5 teoretici ~i aplicati" (vol. mecanica fluidelor. = G' ' 2xr0 cos cr" Introductnd aceste valori in ecuatia (4-52) rezulti G = G". apiirutii pfni In prezent in RomPnia.Valoarea constantei se deduce aflind pe T . 21 stnt memorii originale de mecanici. In cazu1 cind lichidul u d l partea convexi.Sinteza legilor de simili tudine in rnai mu1te domenii ale fizicii. gi a1 $colii Superioare de electricitate din Paris.r sin a = r 0 yzrdr. Diametrul inelului de reazem CC se alege astfel ca T i gi T:' fiind eforturile ling5 reazem in fundul conic. aerodinamici. a predat cursuri de hidraulicii.

epaus intr-un vas nu mai este planii si orizontalii aga cum apare in cimpul gravitatiei terestre .7.1.7.Dacii de marginea inelului este fixat un fir subtire de miitase de care este legat un altul in douii puncte.ca si in alte ramuri ale fizicii . fiirii a avea nevoie de peretii de sprijin ai unui vas. se dezvoltii tensiuni superficiale uniforme.7. precum ~i de temperaturii. Caracteristicii in special este piciitura de mercur. Dacii masa lichidi este de dimensiuni mari. dup2 cum dominii anumi te categorii de forte. foarte elasticii gi mobili. in general. De la acest fenomen particular provine denumirea generic2 a acestor fenomene. fenomenele sint sub depenhenta simultanii a mai multor legi. Se constatii c i s-a prins pe cadru o cantitate micii de lichid. apa se poate ridica la iniiltimi mari. forma de piciiturii.Ifidrostatica 111 4. cind insii cel putin una din dimensiunile masei lichide este micii. fenomenele de capilaritate nu joacii nici un rol. Se dovedeste . de formii sfericii. constituind spuma sau emulsia. astfel cii ochiul ia forma .capilari tate". astfel ca membrana lichidii sii prindii in ea fireie de miitase si se giiureste apoi membrana in interiorul ochiului format de fire. adicii sint complexe si.Un lichid viscos. datori tii acestor forte. intrucit predominii fortele masice. intr-un strat foarte subtire. fcrmind un ochi de formii neregulati.cii. iuprafata unui lichid aflat in . Iatii citeva exemple. in contrazicere cu principiul vaselor comunicante. Tensiune superficial5 Numeroase experiente ne conduc la ipoteza ca la suprafata unui lichid. - 9 9 9 b 9 A 4. ci de natura lichidului si a gazului cu care lichidul este in contact. din cele mai obisnuite si caracteristice: ..pe cadru. General itiiti Sub ti tlul de capilaritate se grupeazii o serie de fenomene datori te unor forte care se dezvoltii la suprafata de separatie dintre lichide sau dintre un lichid si un solid sau dintre un lichid si un gaz.ci ia alte forme. Se constati cii. 1 a t i citeva din aceste experiente: .Se introduce un cadru (sau inel) de sirmii subtire in apii siipunoasii sau in lichid gliceric (apii in amestec cu siipun si glicerinii) si se scoate afarii. formeazii numeroase biisici de aer.In tuburi de diametru mic (tuburi capilare). capilari tatea poate produce modificiiri importante ale suprafetei lichidului. . si se introduce in lichid gliceric.ma obisnuitii a suprafetei unui lichid in contact cu aerul. . s8 constatii'cii firul estk intins uniform de toate piirtile. intins ca o membranii *subtire. lichidul ia o formii proprie. de . . care nu mai are nimic comun cu fo.Sub volum redus. in special ale gravitatiei . aspectele fenomenelor pot diferi d e la un caz la altul. care nu depind de forma suprafetei lichidului. f r ca vreo dimensiune sii fie m i d . CAPILA RITATE 4. agitat in contact cu aerul.2.

cu viteze depiisind 1 000 m/s). avind una din laturi mobilii gi preyiizuli la capete cu douii mici ochiuri. 4-79). n Aceasti tensiune se poate misura prin diverse metode. egala' E toate directiile. introducem in lichidul gliceric un cadru de sirmi. toate moleculele din-calota sferiLii de sub planul A'B' T 1_ 6 9 .raza de e acfiune molecularii" care este de ordinul unei sutimi de micron. Aceste forte sint cu totul neglijabile dacii distanta dintre douii molecule d e p i i ~ e ~ t..vitate molecularii de raza E (fig. de formii necunoscutii. -Intrucit materia este izotropii. Explicatia tensiunii superficiale cula rgmine in echil ibru.lele situate in interiorul unei sfere de acti-.4-80). f n ce fel se explici tensiunea superficialii cu ajutorul ipotezei mentionate? Fie o moleculii M I . gazele sint lipsite de coeziune. Se admiie deci. Experienta prin care se mgsoarii tensiunea superf icialii celor douii laturi perpendiculare pe ea. Or. 4-81).ipotezei atractiei moleculare. Fie scum 0 moleculii M. supusii fortelor de atractie provenind de la molecu. (Spre deosebire de lichide. astfel ca sii poati aluneca in lungul Fig.sit uatii la oarecare adincime.. denumite forte de coeziune. Fntinzind membrana lichidii (fig. aceasta fiind forma de echilibru a unui fir flexibil supus unor tensiuni uni forme in planul s i u . experienta dovede~te existenla tensiunii superficiale. 4-80. Explicafia acestor fenomene a fost datii pentru prima oar5 de Laplace. Dupii ce scoatem din lichid cadrul cu pelicula pe cadru.unui cerc (fig. la o distant. Ulterior s-au elaborat si a1te teorii. cii atractia Pntre moleculele lor este proportionalii cu masele ~i cu o funcfie de distanfii. 4-81. dar care se anuleazii pentru distanta egalii cu raza . care ins2 suferii de acelea~iimperfectiuni ca ~i ipoteza lui ~ a ~ l a c Moleculele unui lichid s-ar menfine in pozitii reciproce imobile datoritii unor forte de atractie la distantii. mai micii decit E . 4-79. Experienta care dovedeqte c i tensiunea superficial5 este constanti Fig.de actiune molecularii. cu ajutorul. f n acest caz se echilibreazii numai fortele de coeziune datori te moleculelor cuprinse intre planul A B si un plan A 'B' sirnet r i i cu A B faid de M. pentru lichide. aproape de suprafata lichidului. moleculele lor tinzind a se depiirta si fiind intr-o stare de continuii miscare. k. toate aceste forte de atractie se echilibreazii si moleFig. foarte mici. De exemplu. atfrniim o greutate micii la latura A B si constatiim c i ea se deplaseazii cu o canti tate micii in A 'B'.

\ dW Cum insi = ads00' - cosa = adsdn = a d Q . . formi lncit tensiunea a. intre cele doui lichide in contact se produce o tensiune -. si a.afata IR se spore~tecu cantitatea d Q (fig. 4-83). Pentru a aduce o moleculi c a M .o rezultanti normal6 pe planul de a p i AB gi indreptati spre interior. mai la suprafati.atrag molecula M.superficial6 a. . 4-82. Este adevirat c i moleculele de aer (sau gaz) din calota si tuatii deasupra planului AB exerc i t i asupra moleculei M . ihsi densitatea gazului fiind mu1t mai mici decit densi tatea lichidului. pe curba C'. b atractie dirijati in sus. si datoriti atractiilor dintre fiecare din iele doui lichide ~i gaz se Fig. Energia sa superficiali va creste cu d W = AdQ. - - - - _ .. Pe de a l t i parte... superficialiiinchizind o arie .. Datori t i atracf iei moleculare. Si presupunem acum o picitur5 dintr-un lichid situati pe suprafafa altui lichid. 4-83. Efortul uni tar de tensiune superficiali fiind a. Cele trei forte trebuie s i se echilibreze. in pozitia A'B'.. trebuie indeplini t un lucru mecanic care si invingi aceasti forti.. Energia potential5 Fie o curb2 trasati pe suprafata lichidului. trebuie ca a s i fie egal cu A . proportional cu suprafafa lichidului: 1 dW = A d a . Echilibrul tensiunilor suproduc alte doug tensiuni superficiale a. pe curba C. Fig. pe AB ~i egali cu ads. de aceea picitura de lichid usor ia o astfel de. forta corespunzind segmentului A B = ds trebuie s5 fie normal. perficiale la contactul a trei corpuri respectiv 0. predomini forta de atractie dirijati in jos.o Iiirgire a curbei care ia pozitia C'. sup. e i primat fn kgflcm. - .. tangente la piciturii (fig. adici tensiunea superficiali a este chiar constanta din formula energiei potentiale superficiale si in acest mod se face legitura fntre diferi tele ipoteze si teorii privi toare ia aceste fenomene. Lucrul mecanic ce trebuie si-1 indeplineasci forta ads pentru ca lichidul t5 se deformeze din pozitia AB.--4* . in care A este o constanti. fortele de coeziune respective compunindu-se h t r . 4-82). sii fie egali ~i de sens contrir cu rezultanta tensiunilor a. am vizut c6 existi o tensiune superficiaf5 in planul tangent la suprafati si egali in toate directiile. Lichidul posed5 deci o energie potential6 superficiali W AQ. srebuie s i fie egal cu: 3 L .. 9 .. P r e s u ~ u n e mc i ~ r i n t r .

' tangent la suprafatg. . . tensiuni egale in orice directie. Untdclemn fati de aer . . Mercur fat5 de aer . . . . .0210 0. . Daci la suprafafa de separatie a unui lichid se consider5 ca fenomenele de tensiune superficial2 sint asimi la te cu tensiunile ce se dezvolti intr-o membranii extrem de flexibilii ins2 neextensibilii. .0327 0. . . . . . . . . Teoremele principale ale capilaritgti i a) Teorema lui Laplace.7. = raza minimi. ... limitat la partea superioari de un gaz. . . . = r. . = raza ~i p . corespunzind . in care punem conditia o. . . . . . . . . 0. .l gf/cm = 20. . 2).0330 0. . Alcool fat5 de ap5. oricare ar tarea acestor planuri.curburilor principale". > a. ecuatia diferentiali a echilibrului acestei membrane se poate deduce din ecuatia (4-457. Iata citeva valori ale tensiunilor superficiale o (forfi/lungime): Apg f a t i de aer .i aplicaJii ale teoremei lui Laplace j p. suprafata lichidului sub acfiunea tensiunii superficiale este o formi libru de membrani.. .Dacii insi o. . . . in stare de echilibru.26 dyn cm-I dyn cm-I dyn cm-I dyn cm-l dyn cm-I dyn0cm-l dyn cm-I + . . y.3 gfjcm = 32. . . 4. . . si p sint razele de curburii situate in doui planuri ce se taie ortogonal. .r. . . .0258 0. . nu se poate forma triunghiul de echilibru a1 fortelor si piciitura se intinde p i n i ce se reduce la un strat extrem de subtire format hintr-un singur rind de molecule. . . . are ca ecuatie: tn care z este ordonata unui punct curent a1 suprafefei f a f i de un plan orizontal de cornparatie. . . Alcool fat5 de aer . Consecinle . Pentru o anumiti orientare. . . . . p. .curbura medie" a suprafetei. .0770 0. 9 fi orienmaximi Asadar. a. . .3. . Untdelemn fati de ap5. d k echi- 1) Forma de echilibru a suprafetei de separatie a unui lichid greu. Sulfur2 de carbon fat5 de aer. Se obtine ecuatia lui Laplace: 9 iar membrul intii reprezintii . . . Din aceastii ecuatie presiunea p normal5 pe elementul de suprafati care se exerciti de la fafa concavi la fata convexa este diferenfa dintre presiunile ce se exerciti pe ambele fete si poate f i funcfie de spatiu: p = f ( x .=a=const. . . .=o.6 gfjcm = 2. .4 gfjcm = 461.l gfjcm = 32.0023 gfjcm = 7 5 3 gfjcm = 25.4700 0. .

4-85. In cazul 11. Astfel : . O cea rnai mare parte a suprafetei. neglijind cant it i t i l e foarte mici (diferenfe dintre curburile pe o fatii ~i pe cealaltii a membranei): A a Fig. 4-84. Tensiunea superf icialii fntr-o memhranii sfetic5 a unui balon de lichid sHpunos -+ (b i ) - . y' fiind greutatea specificii a gazului. formate din lichide putin viscoase (solutie de siipun. cazul I. = p' .p a = pFie p' presiunea din lichidul care forrneazii membrana. presiunea exterioarii in N este po y'z. Presiunea interioari fn punctul N este + deci diferenta presiunilor ce actioneazii in N pe ambele piirti ale membranei su~erficialeeste de la inierior sDre exterior: P (y . la care corespund raze de curburii negative (concavitatea spre exterior).) se explicii nemijloci t cu ecuatia (4-52).yz. presiunea interioari este po .Hidrostatica 115 Intr-adeviir.Pi -PI. . se poate lua p = yz. Suprafata liberii are curburi accentuate numai in apropiere de pereti .La o bii~iciide siipun (fig. deci = + y'z) = Po + Yz . Intr-un punct avem. 4-85) diferenta dintre presiunea din interior pi si presiunea din exterior pa (a tmosfericii) poate ii consideratii : Pi .. lichid gliceric etc. Forma suprafetei de separatie a unui lichid greu fati de un gaz P = . in figura 4-84.+ (PO I M I Po I Fig.y')z. Cum y' este neglijabil f a t i de y. razele de curburii sint suficient de mari n pentru a admite cii: de unde rezultii: 2) Formele de echilibru pe care le iau rnembranele foarte subtiri.pe. presiunea exterioarii in M fiind p.yz.

deci pi .trebuie s i ia forma unei sfere (fig. 4-87) ~i atunci relatia dintre presiunea gazului si raza bisicii este: p = -. Intr-adevir.Daci se inmoaie in lichidul gliceric un sistem de douii inele paralele finute la distante constante cu o bari. la care presiunea pe o fati si pe cealal t i are aceea~i valoare constanti pi = p. conditie indepliniti numai de sferi. se poate forma o membrani intinsi numai intre cele douii inele. A I Fig. iar lichidele avPnd acelea~idensititi. 4-87. dar. T T 2a R . ia o formi determinatii numai de tensiunea superficiali ca si in cazul bi~icilorde sipun in aerul atmosferic. .Pentru dimensiunile obisnui te ale bisicilor. aceasti energie fiind = A .0 masi lichidi aflatii in suspensie intr-un lichid cu care nu se amesteci. pentru ca sisternu1 sii fie in echilibru stabil. 4-86.pentru acelea$ motive . = 0.p. Forma de echili bru a unei mase mici. T acest caz. rezulti c i : cele doui raze de curburi sint egale ~i de sens opus si pelicula are o formii de rotatie. trebuie ca energia sa potentiali s i fie minimi. = pa. ale cirei curbe meridiane sint liinti~oare(guprafata este catenoidi) (fig. O (proportionalii cu suprafata). de lichid sau de gaz h interiorul unei mase lich ide Dar ~i o masi mici de-gaz in interiorul unei mase lichide . a cirei razii este dati de ecuatia: . 4-86). trebuie ca pentru orice deformatie sub volum constant suprafata s i fie minimi. p poate fi considerat egal in orice punct a1 membranei Si in acest c a i suprafata de echilibru este o sferi. Mernbran5 fn form5 de catenoidi Fig.

) . (Intr-adeviir.d suprafata de separatie dintre --perechile de corpuri . Suprafata liberi a unui lichid se curbea. oricit de curat ar f i peretele. lichidul se ridici la o iniiltime h deasupra nivelului initial care se poate determina printr-un calcul elementar. 4-88. y = 1 gf/cm3. T care h qi d n sint date milimetri. astfel c i lichidul se opreste formind cu peretele solid un unghi ascuf it a . -.a. a = 0. dac2 tubul are sectiunea circular2 de razi r. Un lichid care u d i perfect peretele nu existi.semnalat deja la art.Hidrostatica 117 b) Racordarea suprafetei l ibere a unui 1 ichid cu un perete solid. Racordarea suprafetei libere a unui !ichid s u solid s i fie nule. Din egalitatea: A ? s \-L. cum s-a .2. se poate exprima conditia de echilibru a forfelor de presiune qi a forfelor capilare. Astfel. si singura forti de presiune este' datoritii coloanei de A lichid: yxr2h. 1) Unghiul de racordare. Pentru echilibru este necesar ca suma proiecf i i lor (a ) fortelor capilare pe peretele Fig. adici: un ~ e r e t e solid a c o s cr f ai .zi la contactul cuun perete solid formind fie un unghi ascutit (fig. D a d se introduce un tub de sticli de diametru sub l cm. Deoarece ascensiunea lamei i e lingii perete depinde de starea de puritate. 4-88.--- 2xr a rezul tii : Fig.. 4-88.077 gf/cm. 2) Tuburi capilare (fig. a) la 1ichidele care ud2 peretele. Tuburi capilare . 4-89). deschis la ambele capete. care in cazul c i unghiul a-r-de racordare la perete. u = 0. .. nu s-au putut obtine valori experimentale concordante pentru unghiul a. intriun lichid care udii sticla. = 0. cum ar f i mercurul. Unghiul a se miisoarii intre directia lui o si direcfia tensiunii superficiale a. fie un unghi obtuz la lichidele care nu le u d i (fig.ascensiunea capilarg 2cr =Y - y x r2 h hr 40 sau hd = . hd = 0.-. ridice pe lingi perete la infinit. . ajungind la o grosime inferioari unui micron. cum ar f i apa. 4. Aceasta se explici prin existents tensiunilor superficiale in f. Aceasta trebuie s i echilibreze rezul tanta forfelor cah pilare. 4-89..7. Daci o > o f a nu poate exista echilibru si lama lichidii tinde sii se . (4-54) Y Se regiseste legea aflatii de Borelli experimental: hd = 30. este 2xra.30 cm2. b).-A. . Presiunea atmosfericii pitrunzind pe la cele doui capete ale tubului se anuleazii. alcoolul.

Pentru a se determina forma suprafetei libere a lichidului din tubul capilar (fig.iniltirnii capilarku h se face de la nivelul lichidului din vas p i n i la planul tangent la menisc.. Atunci curburile sint egale si: y Fig.u n tub capilar Dacii planul de comparatie este luat la nivelul lichidului fn vasul larg.118 Hidraulica Pentru mercur se giseste experimental hd = . p fiind presiunea intr-un P -----tub ldr9 plan orizontal in lichid luat ca Fig.plan de comparatie: I dului h t r . Calculul suprafetei libere la tuburi capilare de diametre foarte rnici Fig. ~i ecuatia suprafetei lichidului in tub este: 3) Cfnd tubul are o forma'derofa@e p. = dr -d (sin cp) 9 p2= r sin cp p p. p = p. Pentru tuburi de diameire mici. teoretic . Calculul suprafetei libere a lichi.18. putem face aproximativ ca meniscul sii formeze o caloti sfericii tiiind generatoarele tubului la perete sub unghiul oc (fig. 4-91). fiind raza de curburi a curbei meridiane si p2 intr-un plan perpendicular pe planul meridian. iar presiunea interioari este p-y z. tinfnd seama de forma reali a suprafetei l i bere.14. Suprafata liberl la peretele unui vas larg . 4-92. 4-90. pe cind iniltimea h din calculul precedent ar trebui s i fie iniltimea cilindrului de lichid. 4-90) se aplici ecuatia lui Laplace intr-un punct curent M. avind un volum echivalent cu a1 lichidului ridicat in tub. 4-91. unde presiunea exterioari este cea atmosfericii (pa ).8. Misurarea .

39 cm. -coscc)..In cazul a doi pereti verticali paraleli la distanti foarte mici d (fig. Douii.-sin cr) 4) Coeziune aparent& (fig. rezul ta : . 4-93). 4-93. cind z = h. udate cu un lichid care. 4-94. manifest8 aderentii intre ele. cu linia centrelor orizontalii. se atrag (aparent) cu o forfi P -. formeazii un inel lichid aderent P n jurul punctelor de contact. datoritii fortelor capilare. 9 formuli valabilii si pentru denivelarea maxim2 a lichidului in repaus fati de muchia ascutitii a unui deversor (fig. ascensiunea capilarii h se poate obtine cu suficienii aproximatie admitfnd meniscul cilindric circular. este: (4-57) (.4-58) In cazui a: = 0 Y. Denivelarea maxim5 a unui lichid in repaus fafa de rnuchia unui deversor Fig. 4-94).d - 7 20 sin a YR (4-55) Sigeata meniscului rezul tii din consideratii geometrice: cos cr Ascensiunea capilari la perete pentru rp h = 1/20 -(I A = rp. Ascensiunea capilarg in tre doi pereti foarte apropiati h = 0. 4-95). Tn cazul apei. cu Y Fig.Hidrostatica 119 dec i Z.corpuri solide in contact. = 2a cos a yd 9 AZ = d (1. cu r = const ~i unghi de racordare oc: A h. Astfel.2xroa datoritii tensiunilor superficiale de la fata meniscului . douii sfere egale..

variind dupii legea hidrostatici. Construi te pentru capacitiiti mari. curba meridianii fiind l i n t i ~ o.120 Hidraulica inelar. lame). ele s-au dovedi t mai economice decit celelal te tipuri de rezervoare cunoscute (fig. S-au construi t rezervoare pentru produse petrol iere .explicarea atractiei intre corpuri mici. + A - . care are forma unei suprafete de rotatie in jurul axei OO'. tot astfel.avPnd forma unei piciituri agezate pe piimfnt. datori t i tensiunilor superficial'e de la suprafetele de separatie ale lichidului. ~e 'de altii parte. 5) Affe apficalii.in so1u. formele suprafetelor de separatie dintre fluide grele reprezinti forma de echilibru a unei membrane supuse la presiuni. . 4-96). Desi foarte subtire. efectul 'de atenuare a agitatiei valurilor cu ajutorul uleiului pe care marinarii I1 varsi in jurul navei. 4-95. care plutesc pe un lichid (ace. Cind nisipul este uscat. nu existii coeziune. tensiunile din perete fiind egale dupii toate directiile. . materialul este foarte bine folosit. griuntii se lipesc intre ei sau de mini. fenoAcest R men se intilneste adeseori in naturii. doui sfere egale in contact. manifest2 o atractie reciproci P = 2xRa (1 o). cind nisipul este umed. dense. Coeziunea aparentii a doi grlunti de nisip udati ma de aceastii coeziune aparenti. In mecanica solurilor se tine seaFig. Fenomenele de capilaritate mai intervin la: . pelicula de ulei impiedici spargerea valului. Dacii se d i peretelui rezervorului o astfel de formi.formarea piciturilor a ciiror greutate este proportionali cu diametrul picuri torului si cu tensiunea superficiali a lichi dului . cu centrele 00' pe r verticali.ile umede nisipoase.

Componentele vi tezei dupi axele de proiectie Ox.yz. Pozifia particulei la momentul f depinde de timpul t ~i de condifiile initiale. fie a.b. Atunci. intrucit viteza unui punct pe o traiectorie pist. z = F.f). acceleratia depinde numai de variatia lui t. Oy. la rnomentul to. deci componentele dupd cele trei axe ale acceleratiilor se pot exprima ca derivate partiale a l e vitezelor. In general. c mirirnile cunoscute ale variabilelor independente la momentul to.1. Oz se obtin prin derivarea partiali in raport cu t a coordonatelor: - A In ceea ce priveste acceleratiile. REPREZENTA REA MI$CARII Studiul m i ~ c i r i iunui fluid se poate face in doui moduri deosebite. b. de exemplu coordonatele xo. Se consi deri miscarea fiecirei part icule pe traiectoria ei raportati la un sistem de axe fix 0.c. dup2 sistemul de variabile independente sau de parametri care se adopti: a) Sisternul Lagrange.(a.b. variabilele instantanee x.t). y = F.c.b.t). tul to. observim c i .c. c. definite prin trei parametri cunoscuti. b.yo. y.Capitolul V Cinematica fluidelor (hidrocinematica) 5.c constanti pentru o deplasare infinitezimald.(a.eazi parametrii a. z sint functii de a. sau cornponentele vitezei sau ale acceleratiei 'etc..b.z.(a. ale aceleiasi part icule la momen-. t ~i se poate scrie: x = F. adicd: . in raport cu timpul.

v. obtinerea acceleratiei fntr-un punct se face prin derivarea totali a lui u . .Trebuie s i mentionim c i parametrii a. vi tezele si acceleratiile. in sistemul Euler. cind t variazi. 0 datii cunoscu te traiic toriile. reprezentind deplasarea particulei. adeseor i . z. z sint funcfii de t. deoseb i t : 9 Du Dt 9 Dv Dw -9 . 6. w. dy. v.si . dar dacii se cere aceasta. y. se pot determina presiunile. trebuie observat c i vitezele se determini ca derivate totale ale functii. z.lor x. sint functie de timp. y. cum se face in sistemul Lagrange. dz sint deplassri ale substantei (particulei) si se noteazii. nu se studiaza traiectoriile in sistemul Euler. intrutit cresterile lui x. Prin urmare componentele acceleratiei fn sistemul' EuIer se obtin astfel: Pentru a deosebi clar modurile de derivare in cele dou6 sisteme. tinind seama cii si x. deridu dv dw vatele . y. c se mentin constanti pentru intreaga traiectorie a unei particule. densi tatea si temperatura in difirite puncte ale miscirii. rziportat prin n coordonatele sale x. si de timpul t : 9 9 Dacii se c. w ale vitezei se obtin cu ecuatiile: qi nu prin derivare partial6 in raport cu t . deci cbmponentele u .. dy = v d t . dz = u d t .' Dt Dt . dar variazi de la o particulii la alta. Astfil viteza particulelor ce trec prin acelasi punct fix din spafiul ocupat de fluid este functie de coordonatele x. z la un triedru Oxyz fix si se studiazii elementele misc i r i i tuturor particulelor care trec prin ace1 punct. y. ' 9 dt dt ' dt intrucit dx. Aceasti metodii de studiu a miscgrii unui fluid este de fapt identicii cu metoda de studiu a misciirii u n i i sistem continuu de puncte rnateriale. se integreazi ecuatiile: dx = u d t . In general. Se consideri un punct fix P spatiu.onsiderd traiectoria unei particule. y. b) sisternu1 Euler. f inind seama si de ecuatiile i'izice.se numesc si derivate substantiale (in sistemul Euler). Pentru acelea~imotive.

I 9 . 9 5. In figura 5-1 se arat6 cum se construieste linia de curent care trece printr-un punct dat A. . care este linia de curent. Linie de curent Se cheami linie de curent linia care.variabilele independente" a. Daci miscarea este permanenti sau chiar semipermanenti (v.A.ecare punct din spafiu. sau . vectorii vitez'elor au pozifii fixe in fi. Particula m. particula m. A... ale lui Lagrange. . tot . 6 . urmirind directia de curgere. la I 69 7 momentul t.. In acest manual vom folosi aproape intottleauna sistemul de reprezentare a1 lui Euler ca fiind mult mai comod. o altii particuli m.. la momentul t.A. parcurge elementul de curbi A. Se vede din aceasti definitie cii linia de curerit nu este in general identici cu traiectoria unei part icule.. cap. I1 I). PRECIZA REA UNO R NOTIUNI D E HIDROCINEMATICA 5. In notatie vectorialii se poate caracteriza sintetic deosebirea dintre cele doui sisteme de repreZentar& astfel : Pe cind in sistemul Euler viteza se poate exprima prin ecuatia: .. Fig. .A.. parcurge elementul de curbi A..2. r r. etc. elementar dt distanta elementari A .in a c e l a ~ itimp dt.v = f (r.Cinernatica fluidelor (hidrocinematica) 123 iar constantele de integrare ce se obtin sint evident . A . acegtia sint tangenti la curba A.1. este tangents la vectorii-vitezii ai particulelor care la un moment dat coincid cu punctele de pe acea linie.. etc. In acest mod se poate face trecerea de la sisternul Euler la sistemul Lagrange. A. pe cind reprezinti razele vectoare ale punctelor initiale prin care trec diferi te traiectorii (Lagrange). In aceste ecuatii reprezinti razele vectoare ale unui punct oarecare din spatiu considerat fix (Euler). timp dt. care la momentul t trece prin A.\\ 9 . Tn sistemul Lagrange se exprimi prin ecuatia: A V A = F (r. care se afla in A.Liniedecurellt schimbii in general pozitia de la un moment la altul. c la momentul to. Linia de curent ce trece prin A.5-1. Reprezentind vectorii-vitezii in punctele A. f ) . t). parcurge in timpul.. cu atit mai mult cu cit traiectoria unei particule in miscirile o b i ~ n u i t eale fluidelor sale nici nu poate f i verificata experimental.2. ce se afla in A.. de aceea linia de curent in cazul acestor fel uri de misciiri -coincide c u traiectoria.coordonatele fluide".

.fireleu se i dent ifici cu traiectorfile. sii iie paralel cu vectorul-vitez6. firul de curent este material. pe care se traseazi o curbi inchis6 C. 9 5. Debit. Flux.. 5-3).flux elementar". volumul care trece prin aria elementari . se formeazii un tub de lungime nedefinitii numit . pentru ca atunci . Vitezg medie Daci in masa unui fluid in miscare se consideri o suprafati in. fluxu1 care trece prin a r i i 0 se poate calcula in modul urmitor: se descompune 9 . se chkamii . Aceasti nofiune de flux este legatii numai de Pnsu~irile geometrice ale materiei si nu de proprietiitile ei mecanice (de densitate.. cici dacii ar f i altfel.2. Desi firul de curent se reprezinti printr-o linie ca ~i linia de curent. 9 5. trebuie ca miscarea s i fie permanenti.in unitatea de timp este un . pe cind linia de curent este o nofiune geometric2 abstract.. existi inire cele douii nofiuni deosebirea c i .3. ar exista linii de curent care ar intersects alte linii de curent si ar insemna cii in punctele de intersectie ar exista doui viteze diferite ca pozifie ~i m i rime pentru acelasi punct. 5-2.tub de curent" (fig.in cantitate foarte redusi care umple tubul elementar. Fig. Pentru aceasta. fir de curent Daci se consideri o curbi inc his2 si se traseazii liniile de curent care trec la un moment dat prin toate pu n c t d e acestei curbe. nemateriali. folosind un cimp magnetic si piiiturii de fier sau folosind un cimp electric. tubul se reduce la un f i r de curent".. prin care fluidul curge in ace1 moment ca si cind tubul ar avea peref i solizi. trecerea de materieprin pereti . adici fir. Tub de curent. 5-2). Daci se cunoaste distributia vitezelor in spatiul ocupat de fluid. Daci ne fnchipuim cii aria prin care trece fluxul este foarte mic.Liniile de curent ale unei misciri se obtin uSor din conditia ca vectorul ds. Firele de curent pot f i vizualizate uneori introducind o materie coloranti prin injectoare foarte fine in masa curgiitoare a fluidului.2.2. adicii: Liniile de curent sint analoge liniilor de fortii ale unui cimp de forte ~i pe aceasti analogie se bazeazi si o metodi de vizualizare a liniilor de curegt. de exemplu).fluxu canti tatea de materie (mgsurats volumetric) care trece in unitatea de timp prin aria limitatii de acea curb. elementul de distantii. Tub de curent Daci sectiun6a tubului se reduce la un element foarte mic. (fig. este format din insusi fluidul . ~i constituie un element component a1 unei arii de dimensiuni finite.

a. 1/s. Aceastii definif ie nu prezintii vreun cusur cind este vorba de curenti rectilinii sau usor curbilinii (chiar cu sectiuni de mirime finiti) sau de curenfi infinit m i d .. . axa curentului ~i sectiunea dreaptii. Fluxul total este deci: n 9 9 A Y - I A A 9 o Q = \ VCOS(n. CONTINUITATE Conditia de continuitate exprimi principiul conservirii materiei si totodati al continuitif i i . Dacii ins: curentul este format din tuburi curbilinii ~i are o secfiune mare.Viteza medie" intr-un tub de curent se numeste debitul curentului impirti t la aria sectiunii drepte (normal5 pe axa curintului). 5-3. Daci se inmulfeste volumul cu densitatea p sau cu greutatea specifics y. V) 1. Fluxul elementar este volumul unui paralelipiped avind baza d Q si iniltimea V cos (n. in acest caz si viteza medie este legatii conventional de definitia . Fie directia normalei la d Q . a. magnetism. cosinusurile directoak ale normalei n. cifra 1 indicii~d uni tatea de timp. cu semnul pozitiv socotit spre interior si fie V vi teza cores~unzi toare. adicii al neexistenfei unor spatii lipsite de mhterie intr-o mas2 fluidii in miscare. fluxul se poate calcula si cu formula: Fig. misurat in 9 y 9 unit6ti de masg secundii sa u unitgti de pondere secundii 5. (5-4) Daci u. w sint componentele vitezei si a. se misoarii deci in m3/s. Pentru a stabili ecuatia de continuitate se 9 . Schema pentru definitia fluxului Fluxul poarti in hidraulici denumirea de debit. I/min etc...Cinematica fluidelor (hidrocinematica) 125 suprafafa Q 3n suprafete elementare d B prin care trec curenti elementari si se ia dS1 suficient de mic pentru ca vitezele fluidului care trec prin aceash suprafati foarte mici s i poati f i considerate constante in mirime si directie.3. pe cind denumirea de flux este rezervati mai mult unei notiuni generale aplicabile in mai multe ramuri ale fizicii in care se intilnesc aceleasi tipuri de ecuafii (astfel fluxul este intilnit in electricitate. debitul se poate considera si a1 materiei (debit de masi). dupii uzul consacrat in diverse ramuri ale tehnicii ~i dupi mirimea debitului. Debitul are dimensiunile L3 T-l.. v. termodinamicii. avind oarecum un caracter conventional. elementari.). optic: etc.). 0 52 9 d n . secfiunii de curgere".

i Tot astfel. 5-4). excesele: 9 Suma lor trebuind s i fie nuli. deci apare - 9 ca exces diferenfa dintre cele doui volume: - du dx dx dy dz. format intr-un punct fix din spafiu. $i fluidul incompresibil (adicii un lichid cu p = const) condif ia revine numai la compensarea intre volumul de lichid care u t : dx i intri si cel care iese -+ din sp'atiul inchis. Conditia de continui tate pentru intreg spafiul lichid se exprim i sub forma diferentiali astfel: I n sisteFig. semnul plus inseamnii c i este un exces de volum i e ~t. apar la trecerea prin celelalte fete ale suprafetei de control. (5-6) . tlupi directii paralele cu Oy si Oz. Daci miscarea este permanent.consideri o suprafati arbitrari fix. 5-4. dz (fig. rezultii c i : Sau.dintre masele aflate in spatiul inchis in momentul final ~i cel initial sa se anuleze. Schernl pentru ecllatia de continuitate mu1 Euler se consider6 ca spafiu de control volumul inchis in paralelipipedul elementar dx. in notatie vectoriala este mirimea cunoscuti ca dilatatie cubici: div = 0. dy. care inchide in interiorul ei un volum constant ~i se exprima ca diferenfa dintre masele de fluid care intri ~i cele care ies intr-un timp determinat'prin acea suprafati plus diferenfa . P n intervalul de timp dat. Din direcria Ox intri prin fata yOz in unitatea de timp fluxul u dy dz si iese prin fafa opusa fluxul dy dz.

la aceea~iecuatie de conditie ca ( 5 3 . -k re. fluidul avind o densitate p variabilii cu timpul si cu spafiul . A .Ecuatia In aceast5 ecuatie v. z) avind viteza . Daci r este volumul particulei. y. Pn coordonate cilindrice. adic5: dt dt de cont inui tate. iar ve este cornn ponenta azimutali normal5 pe planul rOz. adici: Considerind ca particula se g i s e ~ t ela momentul t in punctul de coordoiiate (x.In sistemul Lagrange. se ajunge i l l urma efectulrii calculelor derivatedp dz lor substantiale . se exprimi conservarea volumului (sau a masei) particulei f luide de-a lungul traiectoriei.adici fn cazul cel mai general . trebuie ca : cu observatia c5 aceasta este derivata substantials. dt Variafia totala trebuie sii fie n u l i si se obtine adunfnd toate variatiile de inass: 9 . +.Cinematica fluidelor (hidrocinernatica ) 127 Daci se consideri continuitatea de masa.~i . se obtir~eprintr-o metodii identic5 ~i este urmgtoarea: .excesul maselor iesite asupra celor intrate este: t 7 A a variat numai in raport cu t : In a c e l a ~ iinterval de timp. ~i c5 r = dx dy dz. este components vitezei F directia razei vectoare r. masa interioara care ocupii volumul dx dy dz 3 = dx dy dz.

vi teza de care este animati o particuli fluidi poate f i considerati ca rezultind din trei misciri diferite: de translatie.. adici: b) Daci miscarea este permanenti.. 9 9 . ca in cazul lichidelor. deci 9 di2 dt 9 (5-9) Daci sectiunea este constanti.4. -= 0. Q = const = Vml Q1 = Vm2Q2. ROT0 RUL VITEZEI Dupi cum se va demonstra in paragraful 5-6. se stabileste. deci viteza medie rimine egalii in toate sectikni~e. respectiv ( 9 A~adar. ecuafia de continui tate: 9 rezulti relatia fntre doui sectiuni drepte si vitezele lor medii. 5-5. 'w ds Fig.Este interesant a scrie ecuatia de continuitale in anumite cazuri particulare.. p se elimini si rimine valabili ecuatia (5-8). 5-5). ceea ce insi nu inseam115 c i si distributia vitezelor in sectiune este uniformi. V. adici Q1 = Q se realizeazi miscarea uniform2 cu V = V. fluxul care intri prin sectiunea amonte si fluxul care iese prin secfiunea aval sint. Ecuatia de continuitate la un tub de curent dt dQ -ds ds dt. fluxul iesind excede canti tatea* i . ds de unde Daci p variazi prea putin. - Pe de a l t i parte volumul din interiorul elementdui de tub. 9 5.t . la distanja ds. c) Daci printr-un tub dk sectiune variabilii curge un fluid compresibil. in timpul dt: 9 Q dt. admitind dQ c i sectiunea a variat in timpul dt cu cantitatea -dt. Astfel : a) Pentru un tub de curent in care se fac doui sectiuni-normale pe firul curentului (fig. dQ -= 0. de rotatie si de deformatie. creste cu: 9 Suma celor doui volume trebuie s i se compenseze. pe consideratii analoge cu cele de mai sus.

9 9 du iar in punctuf D . punctele C si D sint deplasate f a f i de punctul A ca si 9 dz / /' i - /' dw cind ar f i supuse unor viteze de rotatie in jurul axei Ax. rotatia nu este influentatii. o particulii fluidi este in general si deforrnabili. dy. Prin aceasta. la distanfa dy de puncdw tul A . particula-paralelipiped are o miscare de 9 I N Y Fig. egale cu . adici.. a. De aceea se defineste Ea vitezi de rotatie media vitezelor de rotatie ale moleculelor aflate in p i a m perpendiculare pe axa de rotatie. Spre deosebire de rotatia unui corp rigid. 5-6. Astfel. dv dz Conform observaliei anteriozre. Si presupunem acum c i pentru a elimina efect ul translatiei aducem punctul A din pozifia deplasati A ' in pozitia initial2 printre-o translafie invers6. componenta vitezei paraleli cu Az diferi de w cu cantitatea -dy. vom considera c i rotatia particy jurul axei Ax este media rotafiilor punctelor extreme C.: .. Tn timpul dt. iar rezultanta lor cu a.. Aceasti rniscare de rotatie doate fi 'descompusii in trei rotatii avind axele Ax. in care componentele vi tezei d u p i cele trei axe de coordonate sint u.' I n punctul C. v. respectiv . z). astfel cii moleculele care constituie particula nu au aceeasi v. Fie paralelipipedul elementar dx. distanfa dz de a x i .1. dz (fig.tezi de rotatie in jurul axei instantanee de rotatie. y. D . componenta vitezei paralele cu Ay diferi de v cuEantidv tatea . w. Ay si Az s i n e propunem s i gisim mirimea acestor rotatii pe care le vom nota cu w.la dy / / distanta dy. 5-6) cu unul din virfuri in punctul A ( x .. Schema pentru calculu ro tatiei particulei translatie care poate f i considerati aceea a punctului A si o miscare de rotatie a cirei ax2 trece prin A. m.dz.Cinematica f luidelor (hidrocinematica) A 129 In acest paragraf ne vom ocupa de viteza de rotatie.

adica : miscarea este . iar componentele vitezei se deduc in raport cu coordonatele.. in care 6. h t r . P toate limbile: -. care se cheamii potential deviteza. q si sint componentele rot 7= = it . se obtine: 1 div rot 1/ = div 0 = 2 - + dar dl .Tot astfel giisim cii rotatiile in jurul axelor Ay si Az sint: y fndoitul vectorului-vitezii de rotatie medie este cunoscut fn teoria vectorilor sub denumirea de . rus5 si se noteazi. daci miscarea este potentiali..? 1 + + 9 vectorului rot Asadar existii relatia: 9 7. germand).. Tntr-adevir daci formiim derivate~epartiale si le aduniim. englezi) g i . z).rotor" (in 1. adicii dacii: + + 7 - +i formiim cantitif ile 5. suma u dx v dy w dz = V dr estk diferentiala exactii a unei functii rp ( x . y.tourbillon" (in 1.vhri6' fri I . Intr-o miscare nerof at ioiala divergenta rotorului vitezei este nuhi. q gi v = L = 2w.. Deci miscarea este ~i potential&. Totodati. prin derivarea {artiali a functiei Reciproc. c. gisim c i acestea sint identic nule. . ! 5 sint nuli. q.nerotationalii".kc. rot Daci 6. francezii) n curl" (in 1.a d e v i r : prin urmare mi~carea este si nerotationali.

se obtine .dy dz..Cinematica fluidelor (hidrocinematica) 131 Aceasti relatie este analog2 ecuafiei de continuitate de volum div V = 0. unghiul drep t yAz. inmultind ecuatia (5-15) cu dx . in ipoteza din f i gura 5-6 se deformeazi cu diferenfa dintre unghiurile dw dw -+ &!02 9 datoriti rotafiilor unghiulare E jurul axei Ax. Aceasti mirime. 5 . in unitatea de timp. Raportind aceasti mirime la lungimea dx a particulei. y ~i z.i cimpul rotorului vitezei sint solenoidale (formate din tuburi) ~i divergenta lor este n u l i in orice punct a1 cimpului. DEFORMAT11 ELEMENTARE Considerind aceea~i particuli elementari de forma unui paralelipiped. adici viteza de deformatie liniari. iar ceilalti doi termeni corespund fluxurilor rotorice dupi celelal te doui directii.i celelalte analoge din fatetele xAy ~i zAx vor f i notate: . Intr-adevir.dx inmultiti 9 dx cu unitatea de timp exprimi dilatatia (sau contractia) particulei dupi directiadx. a unui fluid incompresi bil si exprimi continui tatea intr-un cimp de vi teze a fluxului rotorului vitezei. n - precum . s i comparim vitezele in directia Ax ale celor doui puncte extreme A si B ale du particulei situate la distanta dx. Atft cimpul vitezei cit . Particula suferi si deformatii unghiulare dare se misoari cu deformatiile unghiurilor drep te a l i fafetelor. 5 . primul termen 9 dx dx (dy dz) reprezinti excesul fluxului rotoric pe fefele perpendiculare pe axa x. Astfel. Diferenta de vitezi . adici viteza de deformatie dx J du liniara' proportional& Aceasti deformatie impreuni cu celelal te douii analoge dupi direcfiilk Ay ~i Az se noteazii astfel: Ele reprezinti dilatafii cind sint pozi tive si contractii cind sint negative.

18) se pot inlocui cu ecuatiile echivalente: :Fig. h. v.. 5-7. w. y. Vi teza in B si care se va nota cu Vl (u. in jurul muchiilor.y f 8y. dacii viteza V este o funcfie continui de spafiu si neglijind infinifii mici de ordin superior. z 82. conform celor stabilite in paragraful 5. se poate scrie: + + + 9 9 Introducind in aceste ecuatii mirimile a. Viteza in punctul B situat la o distant2 infinit mici 8r de punctul A . DESCOMPUNE REA - MISCA RII UNEI PA RTICULE FLU1 DE Fie 7= i u ) u s + w viteza intr-un punct A (x. f . Schema a variaf iei vi tezei part icule i sau: . wx. cu viiezele de rotatie ox. particula se roteste in intregime in jurul axei instantanee de rotatie care tiece prin A . in acelasi timp.z) a1 fluidului. oz. 6.Este de mentionat c i .. 5-7). g. adica avPnd coordonatele x 8x. o. c. stabilite fn paragrafele 5-4 si 5-5. prin diferentierea totali a vi tezelor dupi cele trei axe (fig.)se poate obtine din viteza V .4: 9 5-6. se poate vel-ifica uSor c i ecuatiile (5.ay.my. Adici.

particula este supus5 In a c e l a ~ ifimp unei translatii. Din pozitia (2) in (3). este pe directia lui AB). fiirii rotatie (B.. Tn realitate. Dacg diferentialele 6x. d u p l Helmholtz Din (3) in (4). VdY = hx' + by' + fz'.cry) si analogii lor reprezi ntii componentele vi tezei. muchiile au suferit dilatgri (contract5ri). Termenii ($2 . \ . 5-8. vi teza de deformatie Vd are componentele: iar diferentiala : . unei rotatii ~i unei deformatii. de un sistem de axe ce trece prin A. ' Fig. V d z = gx' + fy' + CZ'.p': . viteza urzei part icule se compune din: b viteza' de translatie. Compunerea migcgrilor particulei. unghiurile drep te s-au modificat. Termenii (hay $. 5-8): Din pozitia (1) in pozitia (2) particula a suferit numai m i ~ c a r ede translatie. in urmiitoarele situatii (fig. w inseamni c i vectorul-vitezii se deplaseazi din A in B ca vitezi de translatie. b8ysiic8zreprezinti vitezele de dilatatie in lungul muchiilor. o viteza' de rotatie si o vitezri de defortnatie* > > > 9 t 9 R Pentru a invedera efectele componentelor vitezei asupra particulei s5 Inchipuim un paralelipiped elementar care se migc5 de-a lungul unei linii de curent. de rotatie w ai intregiij particule in jurul axei vectorului-virtej. Termenii a8x. pe ling5 translatie a actionat qi viteza de deformatie. 6y. + gz') dx' + (hx' + by' + jz') dy' + (gx' + fy' + cz') dz' V d x = ax' 1 (5.20) este exactl. se d poate formula rezultatul urmator: I n miscarea unui mediu continuu. Diagonala din A B s-a rotit Pn pozitia AB. defortnabil. v. particula a suferit gi-deformatie ~i rotatie.g8z) precum si analogii lor din celelal te douii ecuatii reprezinti vitezele de deformatie ~ h ~ h i u l a rin jurul muchiilor.- V d dr'= (ax' + hy' + hy' + gz'. Laturile s-au lungit. admitind ca integral5 functia de vitez5 .Cinematica fluidelor (hidrocinematica) 133 Termenii din membrii din dreapta ai acestor ecuatii se interpreteazii astfel : Termenii u. dar diagonalele au riimas aproape cu acelea~i directii. Asadar. 62 sint privite ca coordonate r' (x' y' 2') fat.

INTEG RALA CURBILINIE A VITEZEI. mirimea deformatiilor relative. fizician qi fiziolog . * . produsul scalar Vds = udx vdy wdz ~i se efect ueazii integrala de-a lungul arcului de curbii AB: 9 __(- - ' + + IAe = SAVds = B-- \ B (udx A + vdy + wdz). ? 5. si un arc de curb2 AB trasat arbitiar fntre doui puncte n situate Pn cimpul vitezei.deformatie puri" dupg de o directie normal5 la cuadrica respectivg. z' astfel 2 ca terrnenii dreptunghiulari din ecuatia (5-21) sii disparg. A fost profesor de fiziologie. 1 Daci se ia constants astfel c5 cp' = & . depind in fiecare punct a1 fluidului numai de starea de miscare relativi din ace1 punct ~i nu de pozitia axelor de referinti.+ ( aY dx' 2' .Y2 a3Z2 = 1. Helmholtz* in lucrarea sa fundamentali despre teoria vfrtejurilor.wzy').7..134 Astfel. . cornponentele vitezei U1 = u Hidraulica se pot scrie: dcp ' + . Pnseamnii cg orice punct are o mi~care . iar P 1858 a elaborat teoria rnaternatici n a vfrtejurilor fluidelor. analiza sunetului prin rezonatori . oricare ar f i sistemul de axe admis. niiscut in 1821 la Potsdam. mirimea vectorului-virtej etc. Vitezele de deforrnatie admit deci o functie de potential. A prornovat terrnodinarnica prin cercetgrile termochimice ~i terrnoelectricd la care a aplicat principiul conservirii energiei. (5-23) + + A ~ a d a raxele principale sfnt acelea dupg care] deformatiile unghiulare in fatetele respective ale triedrului de referintii se: anuleazri. Se formeazi cu fiecare element ds a1 curbei ~i cu viteza V care-i corespunde. y'. CI-RCULATIE Fie viteza in fiecare punct a1 unei mase fluide in miscare V. determinati P functie de spatiu. cuadrica raportat5 la axele ei principale va avea ecuatia urrngtoare: alX2 a. mort in 1894 la Charlottenburg. Descompunerea vitezei particulei a fost fnfitigatl in acest mod de H. (5-24) Hermann V. a lui Maxwell. 'iar suprafetele echipotentiale sint date de ecuatia: cp' = const. Helmholtz. A dat o fundamentare exact5 principiului energiei. deoarece directiile axelor deforrnatiilor. a descoperit rnecanisrnul vgzului gi auzului . Solutia este unici. In hidrodinarnicg a rnai ficut cercetgri aprofundate asupra rni~cirii ondulatorii h fluide gi asupra m i ~ c i r i i discontinue a fluidelor. de anatomie qi de fizic5 la rnai rnulte universitgti germane. care reprezintg cuadrice cu centrul in punctul de aplicatie a1 vitezei. Cum viteza este norrnala pe suprafata echipotentialg. A conceput o teorie a electricitgfii cuprinztnd Tntr-o sintezg teoria veche a electricitgtii ~i teoria electrornagnetisrnului.gi dac5 se orienteazi axele x'.

Daci miscarea este potentiali. integrala curbilinie a vitezei se n u m e ~ t e. deci in care rotorul vitezei nu este nu1 peste tot. deci nu numai in hidrodinamici. Scherng la teorema Iui Stokes (surna mentare este egali cu circulafia de-a lungul curbei . este egali cu fluxul rotorului vitezei care stribate suprafafa inchisi de acea curbi. astfel c i circulatiile se anuleazi reciproc afari de acelea de pe elementele periferice..Cinematica fluidelor (hidrocinernaf ica) 1 35 Aceasta este o .. % .integral2 curbilinie a vitezei". luati arbitrar. . initial si dupi inchi' derea circuitului fn A . G. ds) . = cpA - Fig. Orice suprafati poate fi impirti t i intr-o infini tate de suprafete elementare prin trasarea unei retele de curbe intretiiiate (fig. deci I' = 6 dac2 functia p este uniformi. (5-25) Este evident c i atit integrala curbilinie cit ~i circulatia au o valoare pozitivi sau negativi. Teorema are un caracter matematic ~i este general valabili in orice cimp vectorial care admi te potential. In aceste conditii se poate forrnuli teorema : circulafia pe o curb6 Znchisci in fr-un cSmp potential esf e nuld. Astfel.d9 dz) dz = &j dp u cpA.89 dx 9 v -d9 dy 7 w= d9 dz Introducindu-le in expresia lui I' se obtine: r = $ ( z dx+* dy d y + . . 5.circulatiei" Valoarea lui I depinde deci de valoarea functiei cp.fiecare punct o valoare unici. circulaf iilor) periferice care Pnchide suprafafa datii. Stokes: Intr-un spatin ocupat de un fluid conex. suma circulatiilor eleFig. componentele vitezei sint: 9 u = . deci continui. se constati c i la fiecare directie de parcurs a conturului unui element corespunde o direct ie contrari de parcurs a contururilor elementelor invecinate.I d y + W ~ Z= ) $ V ~ cos S (v. depinzind de sensul de parcurgere a liniei de integrare. datoriti lui G.. 5-10. Scherng la definitia . Daci curba este inchisi. 5-10). TEOREMA LUI STOKES A In cazul unei misciri generale. 5-9. circulatia vi tezei de-a lungul unei curbe inchise.8. Daci se considerg circulatiile pe contururile elementelor de suprafati.circulatie" si se noteazi: I 9 r = $ V ~ = $ ( U ~ X+ ~ S ) . Cele doui valori sint identice. diferentiabili si lufnd in . se aplic2 urmitoarea teoremi.

5-1 1 ) : ul t ima expresie din ecuatia (5-25)corespunzind unui sistem de axe orientate oarecum. d z (fig.136 % Hidraulica Pe de altii parte. sau. 5-11. sg orientim axele.de coordonate astfel ca planul tangent intr-un punct P sii fie paralel cu xOz si elementele de curbii ale retelei suficient de rnici pentru a se confunda cu d i . 9 9 9 .este un invariant. m . Intr-adevir. E = q = = 0. Importanta acestei teoreme consti in aplicabili tatea ei in orice domeniu unde existii un cimp de vectori $i permite reducerea unei integrale de suprafatii la o integralii curbilinie si invers. deci si circulatia este nulii. Schema circulatiei elementare concorm teorernei lui Stokes \ / $l/& = 5 -rot ~n 8 a d ~ .) suprafafa d Q . n fiind cosinusurile directoare ale normalei 1. (5-26) ii fiind directia normalei la suprafati. cu ajutorul proiectiilor pe trei axe: 9 (udx f vdy + wdz) = I . circulatia elementarii se poate exprima in functie de rotorul vi tezei. nedepinzind de orientarea axelor de coordonate astfel c i putern scrie pentru intreaga suprafat2 : Fig.valoarea circulatiei elementare . Rezul tatul . Dacii miscarea este nerotationalii.

d~ = dx dy dz. Enuntul ei este: Integrals divergentei vitezei calculatii la volumul inchis de o suprafafa. fie d Q un element din suprafata care margineste acest spafill. n fiind cosinusurile directoare ale lui n cu axele de d r fiind spatiul elementar. daca p = const. m. P e de a l t i parte. vectorul-unitate. Intr-adevir. ..9. excesul de fluid care trece prin elementul de volum. usor cu ajutorul concep telor cinematicii fluidelor.d~ Vn = \ (tu + trzv - nu) d ~ . este egala c u fluxul care trece prin suprafati. coordonate. normal la suprafati. Integrind in intreg spafiul inchis in interiorul suprafetei date. TEOREMA LUI GAUSS-OSTROGRADSKI de la calculul vectorial. rezulta: Aceastii formula permite calcularea unei integrale de volum cu ajutorul~ unei integrale de suprafata la care condif iile de limi tii sint cunoscu te.mii. Fluxul care trece prin dl2 este:si 9 A Si aceasti teore. se poate demonstra.Cinematica fluidelor (hidrocinematica) 13 z* 5. cunoscuta 9 n 9 ( -. este: I .

se obtine ecuatia . ECUATIILE DIFE RENTIALE ALE MI$CA RII (Euler) In sistemul cartezian de coordonate. se obfine: sau iar daci forta masivi specific2 derivi din potentialul vectoriali a m i ~ c i r i i : . forma urmitoare: t A Amintim cii dv DU - Dt etc. dt Ecuati ile de miscare sub forma precedenti. Ele pot ti puse sub diverse forme. respectivT ~i k gi adunim. considerind c i influentele viscozit2tii si compresi bili t i t i i sint nule. au fost stabili te pentru prima oari d 6 eon hard Euler in 1755. Daci in ecuatiile (6-1) inmultim ambii membri cu i. sint derivate locale in raport cu timpul. ecuatiile de m i ~ c a r e unei particule ale de fluid perfect se obfin nemijlocit din ecuatiile generale ale unui sistem (sau mediu) continuu stabilite in cap.U.i Capitolul VI Dinamica fluidelor perfecte : teoreme ~i ecuafii generale 6. In consecintii. desfisurati. eforturile unitare tangentiale T iint nule si singurele forte de legituri sint presiunile normale pe suprafati. sTnt derivate substantiale (totale) pe cind - au at y . in aceste ipoteze.1. 111.etc. Ecuatiile misc2rii iau. iar densititea p a fluidului se consider2 constants.

scrisii dezvol tat. membrii acestei identititi. se obtine ecuatia de miscare a lichidelor perfecte grele: + 9 Ecuatiile dinamice impreunii cu ecuafia de continui tate: div V = 0 sfnt in numar necesar ~i suficient pentru rezolvarea oriclrei problerne de .miscare a unui fluid perfect.la peretii solizi care miirginesc fluidul.2. (ihdoitu 9 . bup5 gruparea convenabi l i a 'termenilor . Necunoscutele sint in general. w si presiunea p in fiecare punct din masa fluidului. Conditiile la limit2 care se dau de obicei sint urmiitoarele: . respectiv 20. presiunea pe suprafati este cunoscuti. se obti ne : s a u .la curentii cu suprafata liberg. . a identitiitii: Fobtinind identitatea urmiitoare: si sii sciidem din ecuatia de miscare. admitind c i fortele masice specifice derivi din potentialul -U si Enlocuind parantezele care insotesc pe v si pe w cu 2 w . componentele vitezei u. . de mai sus. t 9 6. vitezele sint tangente la suprafata iirni tativi . daci se dau conditiile la limitii. v.Dtnumica fluidelor perfecte : teoreme si ecuatii generale 139 Ecuatia (6-2) este echivalentii cu sistemul de trei ecuatii scalare (6-1). Dacii potentialul de fortii este cel a1 gravitatiei : U = gz const. . T RANSFO RMA REA G ROMEYA-LAMB S consideriim prima ecuaf ie diferentialii a misciirii.dupii Euler: 9 Si efectuim derivarea partial& in raport cu x .

In acest caz.1 40 Hidraulica 9 componentelor dupi axe ale vectorului-virtej).dz si apoi s i le adunim. aceasta avind si o semnificatie mecanici deosebiti. iar viteza derivi din fr~nctia potential Astfel: u d9 =dx 9 6.). . constanta din membrul a1 doilea a1 ecuatiei (6-b) are aceeasi de valoare pentru tot cimpul miscirii. In membrul intii se obtine o diferentiali exacts care s. rezulti c i suma 7 p u + . adici: 9 deci in cazul miscirilor nerotationale . respectiv dy s i . Transformiri analoge se pot' obtine prin permutiri circulare pentru* ecuafiile a doua si a treia din sistemul (6-1) dupi proiectiile pe axele Oy si Oz.d9 dz . iar membrul a1 doilea se poate scrie sub forma determinant u l u i din ecuatia urmiitoare: 7 Se obtine o formi de integral2 a ecuafiilor miscirii. w = . v=- d9 dy ..t .v2 .care sint identice cu miscirile potentiale. poate integra imediat. Aceste cazuri sint: a) Daci vectorul-virtej este nul.vw. din care putem trage citeva consecinte foarte importante.const. Daci determinantul din membrul a1 doilea este nul. dv Si considerim cazul miscgrii permanente s i in9 9 dt dt multim cele trei ecuatii transformate cu dx. - P 2 Rimine s i vedem cazurile in care se realizeazii. ecuatia intii din sistemuf (6-1) devine: du dx P dt + 2 (ww.

Aceasti conditie este exprimati prin: C I n acest caz. care nu sint decit gradientele functiei 3 astfel c i ..i ecuaf ii generale 141 Transformarea Gromeka-Lamb se poate opera deci -. w ale vitezei sint proporfionale cu dx. ci numai pe liniile de curent. in locul 9 dt . dy.viteza V este tangenti la linia de curent. iar constanta din membrul a1 doilea ia valori diferite. b) Daca miscarea nu i s t e potential& deci cel putin una din componentele vectorului-virtej este diferiti de zero. ecuatia mai generals (6-7) a unei m i ~ c i r inepermanente: I n aceasti ecuafie. i n s i nu in tot spatiul ocupat de fluid. v. ecuafia (6-6) poarti numele de ecuafia lui Bernoulli. pentru fiecare linie de curent cite o valoare constanti. prin integrare. dz. pistrind si termeni i derivatei locale. ca avind d o u i linii proportionale si ecuafia (6-6) este valabili. i n s i particula urmeazi o linie de curent. atunci componentele u . Constants din ecuatia (6-6) are o valoare f i x i pentru intregul spatiu. 7 7 .Dinarnica f luidelor perfecte : teoreme . o. wz satisfac ecuatiile determinantul din ecuatia (6-5) este de asemenea nul. d) Daci vectorul-vi tezi a1 particulei este paralel cu vectorul-virtej. insi diferind de la o linie de curent la alta. $i in 'acest caz constanta de integrare variazi de la o linie de virtej la alta. 0 miscare de acest fel este elicoidali (miscare de surub) si in acest caz liniile dc birtej se confundi cu liniile de curekt ale mikciriii.ecuatiei (6-6). de-a lungul siu. despre care se trateazi aminuntit la paragraiul 6. constanta din membrul a1 doilea este constanti numai fafii de spatiu. c) Dacii valorile o x . adicij -.'daci si ecuatia (6-10) este satisficuti in intreg spatiul ocupat de fluid. fiind totusi o functie de timp f ( t ) . deci ecuatia (6-6) se aplici si d u p i liniile reprezentate de ecuatiile (6-9) care sint infisurate' ale axelor . neexistind o constanti unici pentru tot cimpul r n i ~ c i r i i . Sub aceasti formi. determinantul din ecuatia (6-5) este nul. se obtine. determinantul din ecuafia (6-5) este de asemenea nu1 deoarece deci elementele a doui linii fiind proporfionale.ectorului-virtej si poarti numele de linii de virtej.5.

iar membrul intii ia pe rind valorile componentelor scalare ale f unct iei : - dv dw -. Fig. . Forfele ~i acceleratiile la particula elementarg.3. v. termenii . dt2 dt2 ae . considerind mi~carea permanenti. dt2 ay---- .. qi ay . a cirui mas. tangenta qi axa vertical2 . fie cind rot 7= 0 (in mi~carea potentiali). fie R.@x dt2 d2 (r cos 0) . In sfir~it.X V = V ~ r o t vectoriali sinteiici: grad ( U V (6-12) P 2 $i din aceasti ecuatie rezulti imediat c i grad E = 0.a. in coordonate cilindrice . N gi L fortele masice Pn directia razei r. a normalei la planul rOz ~i P din rectia Oz.d2 (r sin 0) .s e dt dt gradientului..4.membrul a1 doilea are valorile componentelor dupi cele trei axe ale produsului vectorial intre rot V gi viteza V. Pen tru facerea calculelor este Insi necesar a exprima acceleratiile dupi r ~i n In functie de acceleratiile a.d a y . ECUATIILE DIFERENTIALE ALE MI$CA RII IN COO RDONATE CILINDRICE Fie r.6. ecuatii le ciut ate. + + -) 6. 6-1. dupi efectuarea calculelor ~i eliminarea infinitilor mici de ordin superior. N gi Z dau. ve gi v z componentele vitezei dupii raza..rot . iar pe acestea in functie de r gi 0: ax---- . FO RMA VECTO RIALA A ECUATIEI MI$CARII du In ecuatiile (6-4). I 1 figura 6-1 se reprezinti elementul de volum.5. Tn locul ecuatiei (6-5) se poate deci scrie formula P v2 = grad E = . 0. sin 0 - + ay cos 0. dt anuleazii. este: 1 Proiectiile ecuatiei de mi~care dupi directiile R. z coordonatele. fie cind vectorul-vitezi este paralel cu vectorul rot ceea ce face ca produsul lor vectorial s i fie nul. Interpretarea energetics a functiei E ~i a ecuatiei (6-6) va f i dati in paragraful 6.

ECUATIA ENERGIEI (D. Londra. U = gz si ecuatia (6-7) devine: 9 9 9 z + P + .. a murit la Basel in 17 martie 1782. nlscut la Groningen la 29 ianuarie 1700.Hydrodynamica6' (Strasbourg 1738) a intreprins pentru prima oari studiul matematic a1 mi~cariilichidelor. A fost membru a1 Academiilor din Paris. Fiu a1 matematicianului Johann Bernoulli ~i inrudit cu nurnero~i matematicieni si fizicieni.se pot scrie dezvoldt dt dt tat. vz avind aceea~isemnificatie ca w in sistemul de axe cartezian: 9 6.Dinarnica f luidelor perjecte : teoreme si ecuatii generale 143 In cele din urmii: ~i pe de a l t i parte: de unde rezultii: N-.5.matematician.~i . . a introdus notiunea de presiune ~i a dat ~i primele teoreme din teoria cinetici a gazelor. a fost numit profesor de matematici la Petersburg in 1725. ca mai jos.1 d p p rd0 --- due dt + V rug 9 r ~ V Z dv. Petersburg.. Berlin. unde.v2 .const Y 2g * Daniel Bernoulli . do9 Este de semnalat c. iar in 1733 a fost numit profesor de anatomie gi botanicii In Basel unde dupi 1750 a predat fizicl. a functionat p h i in 1732. In opera sa principali . BERNOULLI*) 9 Pentru un fir de curent in miscare permanents si dacii singurele forte masice derivii din gravitatie.i derivatele substantiale .

Vom da in kele ck urmeazii o demonstratie elementarii.. Sii apliciim masei A BCD in miscare. care avda in momentul. Pe porfiunea A'BC'D nu au variat in timpul dt nici masele.v.: 9 . ins2 masa AA'CC' = p~. insi cu viteza V. la z. Variatia energiei cinetice a intregului sistem se reduce deci la: Lucrul forfelor se compune din: lucrul greutiitii mg. deci mai inainte ca Euler sii fi descoperit ecuatiile generale ale misciirii particulei fluide. ecuatiei lui Bernoulli (6-L5). V.BB'DD' = pa. unde secfiunile transversale sint' Qo si Q. de altitudini zo si z. cu caracter energetic. ds. este suficient de micii pentru a putea considera cii in secfiune. -in. .21) Conform princip iului ec hivalentei sus enuntat : sau.Vo. Schema la dernonstratia teoremei lui Bernoulli = CCf = ds0 = Vodt. pe o cale directs. miscarea fiind permanenti. m=p vo~ a apiirut dupii timpul dt. Tn 1738... Fie douii puncte pe axa tubului. se deplaseazii dupii trecerea t impului dt in A'B'C'D'. . adicii: mg si Iucrul presiunilor (20 . variabilii in lungul .initial viteza v. teorema echivalentei lucrului mecanic consumat cu variatia energiei cihetice. nici vitezele. = Vldt - ~i ecuatia de continuitate: fiov0= n.axei sale.. care cade de la altitudinea 2. Volumul cuprins intre peref i i tubului si cele doui sectiuni. Fie un tub de curent a ciirui sectiune transversalii. dupd impdrfirea cu mg si regruparea termenilol. 6-2).ds.respecti. egalii tot c u m. 6-2.. si vitezele fluidului . atit vi tezele cit si presiunile sint distribuite uniform (fig. Fie 9 AA' BB' Fig..Aceastii ecuafie a fost stabilitii pentru prima oar2 de Daniel Bernoulli. fiind in momentul' t ABCD. = DD' = ds..

sum5 care este constant5 . 6-3. adici cu mgcare reprezinti o forti . Bernoulli reprezinti u11 bilant a1 energiei rnecanice totale care se mentine constanti. se obtin: linia PIP. Reprezentarea energetici a ecuaf iei lui Bernoulli termenul z. Asadar ecuatia (6-16.la scara iniltimilor. (mg) reprezinti energia potentiali d e pozitie. Daci fnmultim ecuatia (6-15) cu greutatea masei m.i linia ElE2 a energiei mecanice totale (linia energetici). Acest lucru va f i negativ in caz de expansiune. pe traiectorie. verticale pe care se poarti segv2 mente proportionale cu z. Ecuafia Bernoulli devine deci. iar in 9 ( - membrui intii trebuie introdusi cresterea energiei interne absorbite de masa m. Chiar ~i sub forma simp18 geometrici. daci se ridic2 deasupra planului orizontal de comparatie in cenirele N. in cazul gazelor. In acest sens. respectiv o energie misurati in kgm si anume: Fig. linia energetici EIE. 2g 9 k Asadar. ecuatia lui D.a) exprimi faptuici suma celor trei segmente de lungimi este constanti pentru toate punctele din lungul firului de curent. In cazul gazelor trebuie s i f inem seama pe de o parte cii intre p si p existi legea care exprimi evolutia gazului p = f(p). datoriti lucrului elastic de compreiiune (pozitiv) cind masa a trecut din pozifia 0 in pozitia I. ale sectiunilor firului de curent.N2. . ecuatia (6-16) are interpret are energetici dac5 ne inchipuim fiecare termen inmultit cu forta de 1 kg.fiecare din cei trei termeni ai ecuatiei lui Bernoulli reprezinti un Iucru mecanic. Astfel. Y - 30 (mg) reprezinti energia cinetici a masei m. .si . astfel c i in membrul a1 doilea a1 ecuatiei (6-16). 6-3).Dlnurnica fluidelor perfecte : teoreme ~i ecuafii generale 145 Aceasti ecuatie are o reprezentare geometric2 si totodaii o interpretare energetici (fig. este orizontili. atit timp cit nu intervine transfer de cilduri (pierderi in energie calorici sau cistig de cilduri din exterior). intrucit ea se obtine prin insumarea energi i lor mecanice. ultimul termen va fi inlocuit cu m. a masei 6. 9 9 Po (mg) reprezintii energia potential2 elastics a presiunilor. Y ' 2g a presiunilor (linia piezometrici) .

6-4.burii in M (fig. Pierderile de sarcini care se produc prin lucrul de frecare transformat in cilduri nu au fost exprimate.Dupi inlocuirea integralei din membrul intii. exprirnind legea lui Newton F = ma proiectati pe cele trei directii ale axelor Ms. Ecuatiile de miscare ale particulei se pot scrie in . oricare ar f i orientarea planului pe care se exercita. fiii a se tine seama de pierderile de energie datorite frecirilor.este egali cu p. Presiunea in M . se obtine forma integral2 finali: 1 sau forma diferentiali : 9 -g dz. Este de remarcat c i in ecuatia de energie a miscirii pern~anentenu apare . intrucit s-a presupus c i fluidul este lipsit de viscozitate. 6-4). Mn si Mb. se introduce in ecuatia energiei un termen suplimentar. dupi cum se va arita fn capitolul care trateazi despre miscarea fluidelor reale.. 9 6. Deci atit forta masici specific2 cit si presiunea derivii dintr-un potential 9 9 si Fig. I n acest capitol s-a stabilit teorema lui Bernoulli pentru fluide perfecte. obtinute prin integrare prin p i r t i : si dupi impirtirea cu m. ci numai lucrul mecanic de compresiune. C si r centrul ~i raza de cu. Variatia presiunilor pe o traiectorie curb5 .6.nici un termen datorit vreunui transfer de cildur.dupi cum s-a dovedi t . la o distanti 9 OM = s misurati pe curba traiectoriei de la un punct 0 luat ca origine. iar forfele masice se reduc la greutatea particulei.. Fie n b directia normalei principale si a binormalei. Pentru fluidele reale. Observatie. VARIATIA PRESIUNILOR PE TRAIECTORIA UNEI PARTICULE 9 Fie o particuli material6 M in miscare pe traiectoria sa. fie el lichid sau gaz.coordonite intrinseci ".

se pot scrie cele trei ecuatii de proiecfie: dupii normala principalii. Pentru a vedea efectul acceleratiei centripete sii admitem cii planul osculator este oridz zontal. iar in ecuatia a treia acceleratia tangentialii. masa 1 .Dinarnica fluidelor perfecfe : tsorerne ji ecuafii generale 147 Dacii se consider. prin urmare dn adicii presiunea creste de la partea concavii spre partea convexi.= 0 . deci ecuatia a treia (6-17) devine: iar in cazul miscirii nepermanente (variabilii cu t impul) . in ecuatia intii acceleratia centripetii. v2 -r = unitatea. sau integrind intre douii puncte de-a lungul curbei s Ecuatia (6. 9 . in miscare variabilii. A In membrul intii sint date componentele acceleratiei . 9 -- dV dt 0. dn =- 0 1gz + $) dupii db ( binormalii.18) reprezintii teorema lui Bernoulli ext insi la o traiectorie. presiunea variazii dupii legea lui Bernoulli . deci . htr-adevar. dezvol tind membrul intii avem: o A In cazul misciirii permanente. iar dupii directia tangentei. proportional v2 cu p-• 9 r Dupii directia binormalei se vede cii presiunea variazii conform Iegii hidrostatice.

-P1 Y :Fig. si viteza V. CONSECINTE $I APLICATII ALE TEOREMEI LUI BERNOULLI 6. si vfna de lichid se contracteazi la iesirea din vas (fig. 6-5). . = 0. 6-6).-- 6.. Schema contract iei vinei Punind zA -zB A = h.61 .7. Pres i unea de stagnare Daci se interpune intr-un curent. 6-5. dupi axa orificiului. Scurgerea unui lichid dintr-un rezervor printr-un orificiu P Fig. cp. unde presiunea este p. Si aplicim ecuatia lui Bernoulli la un fir de curent AB. viteza in punctul (1) (fig: 6-7) este nuli. VU PO 4 vf P"+ . 0. 6-6.1. 2g . Y pl-Po=Y-- v. ajunge aproape = 1. 6-7. observind c i presiunea pA = p~ = p o (presiunea atmosferici) si c i viteza punctului A este neglijabili daci suprafata liberi a liechidului in rezervor este mare fati de sectiunea orificiului Fig. De aceea secfiunka orificiului fiind Q. Scurgerea unui lichid dintr-un rezervor printr-un orificiu (fig. un coefidient .de contractie subunitar.P- vi 2 7 . 6.. deci. daci linia de curent este orizontali.. cp.7. un obstacol.2.64. Schema presiunii de stagnare 2g $ 0. avem: -.7. rezulti formula lui Torricelli: In realitate firele de curent nu se intorc brusc din directia radiali pe care Q au in vas. debi tul este: Q = p e n 1/2gh. daci fnsi peretii orificiului au muchiile rotunjite. iar cp. D a d nu este impiedicati contractia laterali..

_. Este Fig.siunea de stagnare se transmi te prin golul tubu. ._ . - . fntrucit presiunea de stagnare este p. trebuie s i cunoastem presiunea p.. Detaliul tubului Pitot . dinamici....81 To iar la 15°C se inmulteste cu .._. trebuie s6 ne asigurim c i viteza iluidului la gura de intrare a tubului piezometric este n u 1 i . Dar pentru a misura pe V cu ajutorul lui p. impropriu. Aceeasi presiune de stagnare se produce si I in cazul c i fluidul este fix. Pentru a misura cit mai exact presiunea._ lui propagfndu-se la un instrument de misuri. 6-8). si anume cu canti tatea p . pd = 51 VE -. iar in peretele C-- 9 9 - 9 12 (a) 1 I - -3d A fb) C4 .. i Fig. cum i se mai spune in unele publicatii.--. care "O 9 2 se n u m e ~ t e presiune de stagnare sau de impact sau.--_.065 V $ -. dupi numele inventatorului (fig.81 m4 9 m2 Pentru aer. p = ..293 9. 1 000 kgf /s2 kg = 102 Pentru a p i . in fluid. in curent._-_.I seazi cu viteza V .125 2 Vg = 0. 1. este mai (schem5) dificili din cauza perturbirilor produse de aparat. Experienfele au aritat c i in orice a l t i pozitie fati de curent s-ar aveza tubul Pitot (fie cu virful spre aval.-Un tub indoi t asezat paralel cu curentul poate f i el insusi un instrument de misurat care se cheami tibul lui Pitot.Dinamica fluidelor perfecte : teoreme ~i ecuafii generale 149 adici presiunea p..-9 273 288 kgf m2 TI.. 6-9... la O°C. . h acest scop sonda piezometrici se asazi tot in pozitia (a) insi inchisi la guri...I f * q w * q d+ 106 &12 L 4 I d <03d ? 7 . p = de uncle rezulti pd = 0.. Daci avem drept? r I -obstacol un tub cu axa paraleli cu fluidul._.-p..--. 6-8. iar un corp se depla: ) P -&... Principiul t u b u l u i Pitot de observat c i misurarea presiunii p. pre. in (1) este mai mare decit p. fie lateral) se produc depresiuni in tub. presiune . - 9.

in tubul 2 presiunea totalii p. In tubul 1 se miisoarii p. El se compune din: . 6. deoarece viteza Vl < V2..imea piezometricii in tubul 1 va f i mai mare decit in tubul 2 Fig..din amonte de convergent si in sectiunea ingustati h. sonda din figura 6-9. Astfel. . are virful rotunjit. In miscarea permanenti A 7 Conform teoremei lui Bernoulli.6 tubului se lasii orificii mici in pozitia lateral5 in care curentul nu piitrunde. Principiul venturimetrului (fig. a are muchiile ascuti te.p.. In aceste spatii presiunea este egalii cu presiunea indicatii de piezometru.7. construitii de Prandtl. intercalat pe conductii . tine seama de pierderile mici de energie din aparat si valoarea lui este cuprinsii intre 0. Venturimetrul Este un aparat cu ajutorul ciiruia se poate miisura debit ul unei conducte. combinind tubul Pitot cu o sondi piezometricii se poate citi direct diferenfa p.esiunea p. 6-10).3.. . 6-10. dupii Darcy . 6. in functie de 9 . Sonda combinatii din figura 6-9. Dacii neglijiim pierderile dintre sectiur ile 1 si 2.92 si 0.99. dar in care se forn~eaziimici virtejuri cu vitezi rezultantii nulii (apii n~oartii).un t u b conic-convergent cont inuat cu un tub conic-divergent. se poate scrie: 7 Se deduce viteza medie in secfiunea calibratii precis Q2: Coeficientul de corectie a vi tezei cp. iniIt.un manometru diferential cu prizele in sectiunea a.

6-12.s Fig. Diferenta de presiune cititii la un manometru diferential cu coloan5 a* 4 de mercur esce de 13. aparatul se etaloneazii cu ajutorul unor metode de mare precizie. Did ffdymg Y DUZ~ Fig. coeficientul de vi teze la venturimetre Difuzorul dinspre aval a1 aparatului se face cu 12rgire foarte inceat2 a sectiunii pentru evitarea pierderilor de sarcini F conducti. Coeficlent de vilezii pmtru ven/ur~netrc r3p/. f n calcule. pentru precizia mgsuri. Se g a s e ~ t e = 76 11s.42 cm. Sii se calculeze debi tul de apii a1 conductei. se pot folosi debitmetre mai simple. iniiltimea coloanei de mercur se inlocuie~tecu Q iniiltirnea echivalentii a coloanei de apii: - ' = 13.25.iul d/'amel~n/o~ cu = 0.) se intrebuinfeaza manometre diferentiale. constfnd din diafragme (discuri prev5zute cu orificii sau cu duze). 6-1 1. De asemenea. uneori cu dispozi t iv de inregistrare.(p. In loc de aparate Venturi.97.. cum rezultii dupii a* l .. Pe o conduct2 cu diarnetrul de 10" se monteazii un venturimetru 1 a 2 cu raportul . costisitoare.Dinarnica f luidelor perfecte : teoreme ~i ecuatii generale 151 numiirul Reynolds a1 sectiunii a. de obicei cu coloani de mercur. Observafie.59 ' • 13.p.. unghiul de divern gent5 (total) fiind cuprins Fntre 5" si 12'. tinind seama ~5 cp. torilor. pentru un raport 2 = 0. Exernplu numeric. Teoria lor este similar5 cu aceea a venturimetrelor (fig. 6-12). .. Pentru misurarea exact2 a diferentei de presiune.42 = 182.5 cm. = 0. Diafragml ~i duzii de rnasura debitului . din figura 6-1 1 obtinuti a prin experienti.

= x (sin a + sin p).dx dt - vo = v.27r o I g (sin a + sin p) Pentru un tub vertical. Oscilatia unui lichid intr-un tub cotit =.7. T = . indoit Tn U. f i r i a considera frecirile si stiind cii lichidul a fost . (sin a + sin p) I care are solufia cunoscuti : X = A C O S( w t + cp). Ecuaf ia Bernuolli da : Fig.-j--+-[ V: 2 g 1 g - Insii o dt .. 6-13.ledlasat cu cantitatea x din pozifia . 6-13). -ds. % de echilibru. durata unei oscilatii complete 5 este T = 2 c r$* .4. I -d 2 x g dt2 + x (sin o: + sin p) CU w = 0 sau ecuatia diferentiali : .t + w2x = 0. dV z1 -2.152 Hidraulica 6. Oscilatii in tub cotit 9 Un exemplu de aplicare a ecuatiei Bernoulli in rniscarea variabili este oscilatia unui lichid intr-un tub coti t de sectiune constanti (fig. Viteza v a r i a b i l i cu timpul este aceeasi pentru toate particulele: 9 v = .

Fie In tr-o evolutie izoterrnicg. nu curge a p i din rezervor.-. f g r i nici un reglaj mecanic. 3) Din mornentul cind suprafata lichidului ajunge la nivelul A ~i scade.293 kgf/rn3..016 yo. viteza incepe s5 scadi.Dinarnica f luidelor perfecte : teoreme $i ecuatii generale 153 6. fntr-adevgr: s5 c5utlrn pe traiectoria unui fir de curent orizontal un punct unde presiunea p. a p i ~i inchis intrg un tub vertical deschis la ambelecapete. = V2gh (conform ecuatiei Bernoulli intre B ~i C) qi scade pe m5surri ce tubul se gole~tepin5 la V . intrebuintindu-se o butelie Mariotte continind o solutie concentrati de NaCl din care se introduce un debit constant in apa riului.6% ~i putem s i aplicgrn ecuatia lui Bernoulli ca la lichide.P o .. po ~i Vo sint cunoscute. deoarece presiunea in A este egalg cu . 6-14. Care va f i viteza de scurgere la orificiu? Fenomenul prezint5 trei faze: 1) La inceput viteza este V . chiar fgrl a tine searna de ecuatia fizic5 a gazelor.Butelia lui Mariotte are aplicatii practice care folosesc proprieA tatea mentinerii unei viteze constante sub nivel variabil a1 lichidului (in faza a doua). in cazul curentului considerat. este maxim%. adici variatia greutitii specifice. p. y = P m a x yo = 1. fgrg a face vreo eroare sensibilg.7. care la inceput este urnplut pin5 P B (fig. legea lui Boyle-Mariotte d5 : P . In tot tirnpul observatiilor. Calculul pentru o evolutie adiabatic5 conduce la o eroare gi rnai rnicg. In mod Fig. este maximum acolo unde Vl po = 10 333 kg/rn2 (1 atm) ~i Vo = 50 m/s.rt _c -7. Y Yo Po. la nivelul C (In faza a doua). Mario t te . chiar clnd butelia este plin5 cu -ap5. Butelia lui Mariotte Intr-un vas complet urnplut c u . 6-14).5. N u tot astfel putem proceda la curenti*verticali cu diferente mari de iniiltirne ~i deci cu diferente rnari de greut5ti specifice. se folose~tegi in diferite experiente de laborator. yo = 1 kg. Astfel s-a rnisurat pe unele riuri din Rominia debitul de ap5 prin metoda chirnicg. Aerul rarefiat din partea superioarii a vasului plus coloana lichid5 de la A pin5 la 8 suprafata apei h vas echilibreazg presiunea atmosfericri din A . -aceea din C. Butelia avantajos. D Llaca scoborlrn tubul A B.. n Vasul se gole~teprin orificiul rnic C.7. putern aplica ecuatiile hidrodinamicii. in mod automat. Aplicatie la gaze S5 lu5rn ca exernplu aerul atrnosferic. egal5 cu presiunea atmosfericg. -. Deci ecuatia Bernoulli se aplici intre A qi C gi duce la V . . Acest dispozi tiv de realizare a unui rnic debit lichid care se mentine constant. Averni dup5 legea lui Bernoulli: Daci in punctul zero. 6. Daci viteza aerului este mai mic5 decit 50 rnls. = V2ga. = Y2ga rgmlne constant. d e ~ i --. prin A intrind aer spre D. este nurnai de 1. caci Vy = I. Rezulti: = 0.h -orificiul C este deschis. = V2ga (ecuatia Bernoulli intre A ~i C). yo = 1.6. 2) Viteza V.

f a r producere de virtejuri . apa nu iese direct in atmosferi. daci z ar f i de semncontrar. adici daci nivelul aval ar . 6-15.33 m. z = 0 (difuzor cu axa orizontala). Rezulta : 14. punind pl = 0: l 7 Fie deci P* = 10. Asadar.67 m.. Difuzorul permite deki folosirea in turbin5 atit a ciderii z cit si a unei mari pirti din energia cinetici la iesirea din rotor. in care viteza Vl la iesirea din r ~ a t a indeajuns. Acest procedeu este limitat de faptul c i presiunea sub o at-mosferi nu poate f i mult scizuti far. Rezul t i : 7 - PI 9 =Pa p -2 v: -y z .7. astfel ca la iesirea din difuzo. Aceastii folosire se reflect. Tubul de aspiratie a1 unei turbine valabilii in i ~ o t e z ac i difuzorul are o formi favorabili unei m i ~ c i r iregulate. in posibilitatea admiterii unor viieze mai mari in turbini. Din aceeasi formulii a vitezei V l . pericolul ruperii coloanei de lichid si a1 producerii fenomenului de cavitatie. Din ecuatia (6-20) se deduce viteza maximi admisibili la iesirea din rotor.6.7. Deci prin contrapresiunea produsii in = 9 V Y 7 9 . 6. Tubul de aspiratie (difuzorul) a1 turbinelor (fig. Trebuie deci ca presiunea p.inecaUrotorul (ar f i mai sus ca nivelul rotorului) rezultii cii viteza Vl ar putea f i admisibilii la o valoare mult mai mare. cu echivalentul energiei cinetice a lichidului la iesirea din rotor. cici altfel se produc perturbiri de cavitatie. Aceeasi limitare apare necesari si in secfiunea strangulati a unui debitmetru tip Venturi sau similar. presiunea la intrarea in difuzor este inferioari presiunii atmosferice. P V ~ (termen 2g neglijabil). s i r i m i n i superioari presiunii vaporilor saturati.1 intrare si 2-2 iesire din difuzor conduce la relatia: 9 I r f r 2- - 9 Fig. V1 = 16 m/s. Teorema lui Bernoulli aplicati intre sectiunile 1.2 m/s.15) La turbinele cu reactie. De exemplu. unde viteza nu trebuie s i depiseasci aproximativ 14 m/s. energia cinetici a lichidului i fie neglijabili. ci prin intermediul turbinei este micsoratii unui tub divergent. la care se adaugi si diferenta de nivel z. pentru -z = 5.

se to transformi in energ& cinetici 'in 2 si se Fig. respectiv i e ~ i r e .8. . u..w:) 2 = variafia energiei cinetice (relative) I plQl ds. rezulti c i o mare parte din energia de presiune din I a apei de exemplu din reteaua orasului . Pentru un lichid periect se poate scrie: 9 9 9 I . Z * .22) (lucrul greutitii lichidului). Fie w. desi fundatiile se scumpesc. Aceasta are de efect sporirea ciderii si deci si a puterii turbinei. (lucrul forfelor de presiune). Pentru vitezele relative qi de antrenare s-au adoptat notatiile obignuite: u gi w .5.Oz. folositii anterior. Y rng (21 . vitezele relative ale apei. 9 9 6. 6-16.rn (wg . Ejector realizeazi in camera de amestec A d depresiune (sub presiunea a tmosferici) astfel cii prin conducta 0 pot f i aspirate cantititi de a p i de la un nivel mai jos spre a f i evacuate prin canalizarea orasului. dar va trebui s i se introduci si lucrul fortelor de inertie in miscarea de antrenare (fortele centrifuge) . putindu-se realiza viteze mari in turbini. Din aplicarea teoremei lui Bernoulli pe portiunea 1-2. 9 9 9 7 6.7. in sectiunile de la intrare.p. producindu-se depresiune...9.7. putem pleca de 'la energiile cinetice ale maselor calculate la vitezele relative. vitezele de antrenare in aceleasi puncte. o a l t i cantitate de a p i este absorbitii din 0 si masele in amestec sint refulate -A prin difuzorul 3. * Aplicind teorema fortelor vii in miscare relativi. 6. 0 altii aplicatie important: este depresionarea apei la i e ~ i r e adin tuburile de aspirafie ale turbinelor la uzinele fluviale. (lucrul fortelor centrifuge). presupunem c i un tub de curent foarte ingust este supus unei misciri de rotatie uniformi in jurul unei axe oarecare cu vi teza unghiulari o. Teorema lui Bernoulli in cazul mi~cgrii relative A Intrebuinf ind aceea~i metodi direct2 bazati pe teorema fortelor vii ca la paragraful 6.si fie u. De asemenea se foloseste ejectorul cu a p i din refeaua de presiune a orasului pentru amorsarea pompelor centrifuge. w.Q2 ds. sectiunile ei vor f i mai reduse si constructia masinii mult mai economici.16) Este un aparat care foloseste o canti tate micii de a p i cu vi tezi mare la iesirea dintr-un confuzor (tub ' convergent) unde.Dlnarnica fluidelor perfecte : teorerne qi ecuatii generale aval. prin inecarea turbinei. cu ajutorul unor debite s u ~ l i m e n t a r einjectate la apele mari cu viteze superioare vitezelor de la ie~irea din difuzoarele turbinelor. Acestea nu trebuie sii se confunde cu notatia proiectiilor vitezei V pe axele Ox. Ejectorul (fig.

versali. Dacii insii curentul poate f i inchipuit ca format din tuburi de curent subtiri. 2 u. si fie V viteza medie a curentului in secfiune. ~i or. = = in w m r d r = .156 Hidraulica Integrala din membrul a1 doilea se calculeazii astfel: m 02r dr Cum or. . Fie u viteza localii pe un fir de curent. termenu1 z din ecuafia lui Bernoulli este supus legii hidrostatice + $1.6)..pentru pierderea de sarcinii intre secfiunile 1 si 2. apoi pentru fluide reale si misciiri nepermanente. a1 pompelor si a1 vent ilatoarelor. chiar la fluidele deoarece cind liniile de curent sint curbe. EXTENSIUNEA TEOREMEI LUI BERNOULLI LA CURENTI D E SECTIUNI FINITE IN MISCARE PERMANENTA Teorema lui Bernoulli poate f i extinsii la un curent de secfiune finitii.02(ri . normal5 la sectiunea 0 a curentului. atit distri but ia vi tezelor cit si distributia presiunilor variazii neliniar atit in aceeasi sectiune transversaiii cit ~i de la o sectiune la alta. In cazul general a1 unei rnisciiri permanente. I 9 6. definitii prin relatia: 9 . 4 I 9 J 6. mai intii pentru mi~carea permanent. deci este constant de la un punct la a1tul in aceeasi sectiune trans(v. a unui fluid perfect.8.r:). Ne propunem sii stabilim in ce conditii este valabhii ecbafia lui Bernoulli pe un fir de curent fictiv pe care fluidul ar avea viteze egale cu vitezele medii in sectiunile transversale ale curentului considerat. lucrul fortelor centrifuge este: si ecuatia lui Bernoulli devine: 9 iar in cazul fluidelor reale se adaugii si un termen h. Ecuatia (6-23) este fudamentalii in calculul t urbinelor. paralele si in linie dreaptii sau usor curbilinii. = u. intervin fortele centrifuge care determinii variatia presiunilor.

pe axa acestuia. Pentru ca H* s i se poatii pune sub forma sumei celor trei feluri de energii. Aceasta este relatia care constituie o extensiune a ecuafiei lui Bernoulli.cons t .+Pa - v2 = const.Dinamica f luidelor perf ecte : teoreme si ecuatii generale 157 Ecuatia energiei specifice totale H. Coeficientul a a fost determinat de ciitre Coriolis pentru diferite tipuri de misciri si valoarea lui este cuprinsi in general intre 1 si 1. rezultii din relatia precedenti c i : Cum s-a aritat c i si termenul 9 este constant si nu depinde de dQ. deoarece fiecare din termenii care se insumeazii este constant. de debit elementar dQ. viteza u intr-un punct a1 sectiunii se poate scrie egalii cu: 9 9 7 9 u=v+c. definim un coeficient numeric a. rezulti c2i H * = z + . valabili pe un fir a1 sectiunii curentului care se consideri. astfel ca suma energiilor cinetice ale debitelor de mas2 elementare s i fie exprimatii i n functie de energia cinetici a Pntregii mase care ar curge in sectiunea Q cu viteza rnedie V. exprimati prin ega9 9 . adici: Daci a este cunoscut. la un fir de curent. Din formula debitului. valoarea sa absolutl nu depiseste pe V.1. +--Y 2 g Sii form2m media: H* este constant in lungul curentului. Tntr-adevGr. in mod obisnuit. . In care c este un termen pozitiv sau negativ. este: H = ~ + Lu2 . H* reprezinti deci energia specific2 totalii pentru un fir de curent mediu. Se poate dovedi cii a este in orice caz n:ai mare ca unitatea. iar p = const. dar cind este negativ.

1112 = 1 1.....04 1..rezultd..31 1.o cantitate pozitivii =: uV2Q.... trapez a = l a = 1 1....11 1.. prin cornpararea primului ~i ultimului membru.. Pentru diferite tipuri de distributie h e viteze rezulti valorile urmitoare pentru coeficientul lui Coriolis ( a ): Canal de l2fime infiniti ~4.44 2 u.09 1...04 1..... deoarece cinetic se poate pune sub forma: Cum 3 V +e E nu poate sc6dea sub V termen111 I Forma profilului vertical 112 dQ = V2Q +..=vitezalafund i 1.05-1.... .. paraboli ...... I ) ) n =7 1 1... u = urnax ( 1 urnax 1 ( 1 - Lf2 2 n turbulent ne ted ..... laminar..... in care cr este un coeficient suprauni tar... turbulent rugos ......5 2 I 00 Observaf ii . calculim termenul cinet ic sau.. = viteza la suprafat2 u.......05 1..03 1...54 Conduct2 de secfiune circu lar2 Regim Legea variafiei vitezei a - ...lO n rr-- 1 10 .. c6 : A I r i niod analog. tinind seama de relatia (6-26): este pozitiv. calculabil cu formula (6-24).

81 QH [kW].. ( r -tvariazii in sectiune. Astfel. Q = const ~i H const. rnai simplu.9. conform datelor din tabelele precedente. puterea curentului in secfiune se poate exprima in sistemul tehnic: P 6 == 1 000 QH [kgfmls] = 13. suma z 4-. intre sectiunile 1 si 2 din figura 6. deci n si pu terea curentului este constantii. raportata la unitatea de greutate. deci este necesar a se lua o valoare medie a acestui termen in axa curentului. cu singura deosebire ca termenul cinetic trebuie insofit de un factor cx ceva mai mare decit 1. . in cazul general. datori t rezistentelor intimpinate inire cele doui sect iuni. teorema lui Beri~oullise poate extinde pentru axa curentului ca pentru un fir de curent. i n miscarea permanent5 a unui curent intr-un canal sau o conducti. - 6. fie c i fluidui este perfect sau real.integrala Y 7 in secti~lnea curentului.36 CP. Prin aceasta. este valabili ecuatia (6-27) : A In cazul unui curent gazos.17 ~i introducind si un termen a1 pierderilcr de energie h. fiind H*.este aceeasi in aceea~isecf iune. aceea~iE orice sect iune. crescir~d +) de la partea concavi la partea convexi. se ia in loc de -4. PUTEREA CURENTULUI IN SECTlUNE Energia total2 a unui curent. In concluzie. Observc5m c6 9 - * De acum Pnainte energia specific5 total5 ?n sectiune o vom nota. cu H. In miscarea permanentii a unui fluid perfect.33 QH [CP] = 9. i n s i . cind firele de curent sint curbilinii.ni sint cuprinse P in acelasi regim de miscare. deci 9 Y ecuatia lui Bernoulli este valabili pe oricare fir de curent. Daci curentul este rectiliniu si ambele secti~.Dinarnica fluidelor perfecte : teoreme ~i ecuafii generale A 159 In cazul unor diagrame foarte neuniiorme de distributie a vitezei. nu se poate Ti1 spune c i relafia l u i Bernoulli se poate aplica la curenfii c~~rbiliriii mod r lguros. a poate lua valori > 2. renuntind la asterisc. pu terta P a curerltului intr-o sectiune se exprimi prin produsul l u i If cu d e b tul de masi a1 curentului. adicii cu greutatea de fluid y Q care trcce prin scctiune in unitatea de timp: Daci se tine seama cii 1 dyn cm/s = I watt ~i 1 k W = 1.

douii sectiuni: 1 F arnonte n si 2 fn aval de turbini.&).17.P . fix.cici pu terea curentului este spori t i cu p~itereapompei care primeste energie de la un izvor de energie exterior. 6.Pi?). OP~ZO"~. In acest caz. puterea turbinei care este cedatii receptorului este rnai mici decit (PI . adici : A 9 9 A 9 in care q. puterea cedati pompei trebuie . <1 este randamentul pornpei. In cazul cind rniscarea se face intr-o conducti.-- L'-!* - w 2 f 2 i C. diferenta puterilor din sectiunile l si 2 este egali ctl puterea cedati turbinei. . pe care este intercalat un motor hidraulic (tirbinii) si daci se consider. -7- % ! I -~7 I ---. In acest caz H I > H . si-. H I < H .. 1 a. si PI < P2. iar potentialul de dozitie se raporteazii la un plan orizbntal de bazii. (6-28.diagrarna energiilor specifice totale prezintii o treap tii de ciidere brusci. adicii Pturbinli qt (PI . .sii fie rnai mare decit P.I60 Hidraulica in expresia lui P sint cuprinse si puterile potei~tialeyQz (de pozitie) si Qp (de presiune).iar motorul hidraulic actioneazii un receptor consub a t o r de energie. Definitia puterii curentului (schemi) .. a) in care qt< 1 este raildarnentul turbinei. Cum functionarea turbinei nu estk posibili fiirii pierderi de energie. Daci pe conductii este intercalatii o pompii. Nuld perfect Hr 4 : b Flu12 real /n ~erfjunefpans verm/a 4 > ff2 +e= const r Fig.

iar aceasta in energie electrici. iar vitezele fiind egale in sectiunile 1 si 2.33 at .. pierderile de energie servesc tocmai la iransportul debitului Q. in punctele unde sfnt misurate pi ~i p. la care: Q = 2 m3/s..H2 este energia disipat5 in cildur5. este mai mare decit H. r 2.. Pu terea consuma t i in acest scop este A In sfirsit. cotele geodezice sint egale (2..8 m. poate fi folositi. rezultind din frecarea intern5 din tre particulele 'fluide.perfect". ? t u r b = 0. la ieqirea din rotor. adici in sectiunea 1 energia specific5 H . limi tind transversal.P. este valabilii ecustia: . un volum r (fig. presiunile fiind egale cu presiunea atmosferici.18). = 1.42 at in amonte de intrarea in turbini . = . aceasti di ferenf i asigurind transportul debit~tluiQ. pe distanta dintre cele doui sectiuni. . este incllis intr-o suprafati imobili. se consum5 in pierderile prin frecare in timpul curgerii apei la vale.).10. 8 = 274 kW = '373 C.. iar diferenta HI .. Puterea generatorului (care are randamentul 0. 6. in mare parte.Dlnumica f luidelor perfecte : teoreme i ecuatii generale 161 Daci se considerii un curent in miscare permanent.94) = 258 kW. in mod natural. IR. in conditiile reale. insi c i lichidul. in cazul unei ape curgitoare in miscare tlniformi. diferenta energiilor specifice este: 9 9 9 iar diferenfa de putere in cele dou5 sectiuni ale curentului se poate socoti destul de exact: Aceasti putere care. p. In acest caz liniile de curent si traiectoriile coincid ~ i de-a lungul unei astfel de linii. in unitatea de timp.80. intre sectiunile IR. . puterile nu mai sint egale. 6. Diametrele conductelor fnainte ~i d u p i turbini sfnt egale cu 0. EXTENSIUNEA TEOREMEI LUI BERNOULLI LA CURENTI IN MISCARE NEPERMANENTA Presupunem c5 mi~careaeste variabilii cu timpul. Ca exemplu numeric s i consideriim una din turbinele uzinei hidroelectrice Sinaia. Puterea cedati de ciitre curent turbinei este: Puterea turbinei = 342 q t H r b = 342 0 .0. in instalatii prin care se transformi energia potential5 a apei in energia mecanicii a motorului hidraulic. p. .

P.P. i n acest scop se va introduce factorul de corectie P. Fig. se poate calcula introducfnd viteza medie in sictiunea V . Ast fel. . dacii PI-P. .. 'a energiei cineiice a masei lichide cuprinse Tntre acele sectiuni . 6. energia cineticii internii creste pe contul energiilor potentiale ( z + p / y ) si mi~carea se accelereazii spre aval . lntr-o anumiti sectiune a. se obtine: d~ fiind elementul de volum d~ = ds . deci. scriind cii V = V . . presupusii plan2 : 7 de unde: asadar si coeficientul (3 este mai mare ca unitatea. care se poate numi si . Adicii : diferenta intre puterile curentului in ouii sectiuni la acela~i moment.P. este egalii cu derivata partialii in raport cu timpul. .- Inmultind aceastii ecuatie cu ydQ ~i integrind.E. Pentru calcult~llui P. $. este o cantitate pozitiv6.puterea accelerativii". dacii P. d Q .18. este o cantitate negativii. astfel ca: 9 ? ' 9 v rezultii: sau.. procedim ca si la calculul lui a . Extensiunea teoremei lui Bernoulli la miscare miscarea se decelenepermanen t5 reaza. Ultimul termen din ecuatia (6-30). in definitiv:.

.. TEO REMELE IMPULSULUI (CANTITATILOR DE MI$CA RE) Teoremele cunoscute in mecanica generali sub aceastii denumire i ~ i giisesc aplicatii frecvente si importante in hidrodinamici...1 1 ..03 1.................azul fluidelor reale. ceea ce este valabil mai cu seam2 in cazui miscirilor permanente..02 1...01 1.. mai apare ~i termenul care reprezinti energia disipatii E freciiri n interne pe traseul 1-2 (fig... 6.Dinarnica fluidelor perfecte : teoreme ~i ecualil generale C 163 Intre ceoficientii u ~i p existi o relatie... Tntr-adevgr.............. de o formii foarte comodi......33 1..10 1. proprii sistemelor continue. 2 1....... MA mult.. 9 .... calculate la paragraful 6. se giseste c i : 9 A In In migcarea laminar5 .05 1............ pentru un punct material de masi m. Forfa de inertie se poate scrie folosind notiunea de impuls sau cantitate de migcare mV: 9 .. In mi~careaturbulent5 rugoasii ......... cu n = l / . Amintim c i ...... migcarea turbulent5 neted5 cu n = 117 ...........dupii .. se dfAlembert .8..0 vitezi V................ Aceasta se datore~tefaptului cii ele d ~ i cla stabilirea unor ecuatii de miscare integrate....103 Observa/ie... ecuatia cardinalii a m i ~ c i r i i scrie ....... supus unei forte F gi animat de... ele permit obtinerea unor relatii pe suprafata care limiteazi domeniul misciirii....... In c............ c6: Folosind valorile lui a . ......... In membru! a1 doilea a1 ecuatiei Bernoulli.. fiiri a fi nevoie s i se cunoasci in detaiiu miscgrile in interiorul domkniului.. relatia (6-26') se poate scrie: dec i Rezultii prin cornpararea celor doui formule..ca o ecuatie de echilibru intre forfa F (rezultanti a forfelor date ~i de legiituri) si Tntre forfa de inertie.. 6-18).... Idem..

--. In cazul cind materia este fluida. Teoremele impulsului (schemi) . care se obtin corisiderindu-se o parte din domeniul ocupat de lichid separata de restul domeniului printr-o suprafati inchisa. - Amintim ca momentul derivatei impulsului se cheam6 si . fie o suprafat6 de control consideratii fix5 in spatiu si presupunem cii in timpul dt. fluidul aflat la timpul f pe suprafata din zona' Q. f n s i sens opus 1ui ? I La u11 sistem de puncte materiale . .echilibrul intre forfele exterioare si forfele de inertie se exprim5 p i h dou5 ecuatii vkctoriale: .Fortele d e presiune. avind aceeasi directie. aceste ecuatii iau'forme speciale.. . Sii evalu5m fortele care actioneaza asupra fluidului din cuprinsul suprafetei de controi.Fortele mnsice. 6-19. Daca d r este elementul de volun~. s-a deplasat pe suprafafa repreZentat5 punctat . Suma preiiunilor. numi tii suprafat6 de control" (Euler).moment cinetic". aleas5 convenabil. 6-1'9). Astfel. r fiind raza vectoare cu origirlea in 0 si virful In punctul de aplicare a fortei: 9 9 I 9 9 . este: Fig. In acelasi timp s-a produs o deplasare de fluid spre exteriorul zonei fi2 (fig. notind cu 7i normala intr-un punct la suprafat5 c5tre interiorul ei.o ecuatie de echilibru a unor vectori liberi (fiir5 cupluri).astfel c5 mi~careapunctului material are ecuatia vectorialii: care se interpreteaza si ca o ecuatie de echilibru intre doi vectori: forfa F ~i derivata vectorial5 fat6 de timp a vectorului mV.o ecuaf ie de momente f a t i de un punct arbitrar 0 a1 acelorasi vectori. rezultanta fortelor dasice este suma vectorialii: A 17 in care F este forta aplicati unittitii de mas5 in centrul elementului de volym d ~ .ceea ce este cazul la un fluid in miscare .

P V~Q dt. 9 9 % . ca si viteza V.. pentru zona superficialii d. inseamnii cii si cantitatea de rni~care aferentii volumului d ~ anume & . fortele de inertie se calculeazi insumind vectorial derivatele cantititilor de miscare elementare: 9 d (n rQdt d (Q ~ dQ) V t dt &dQ. Aceste variatii sint ins5 infinit mici . variatia cantitiitilor de miscare va fi calculati plecind de la un volum elementar C/T a cirui' mas8 p d ~ butind f i variabilii in intervalul de timp df. reprezentind proiectia lui r p e directia normalei la dQ. d ~ d t )= . Pentru intreaga zonii superficial2 a. ocazionatii de disparitia fn timpul dt -din zona a.. . vi teza i/ intr-un punct a varia t cu -dt dt in timpul dt si a putut varia si p.Dinarnic~ fluidelor perfecte : teorerne g i ecuatii generale E care p este presiunea intr-un punct a1 suprafetei. suma vectoriala a fortelor de inertie este: . Integrala indicii o s u m i vectorial% . adici: De asemenea. iar n indici vectorulpresiune unitate pe suprafata elementarii d R . T a variat in timpul dt cu cantitatea: 7 9 n semnul plus ariitind cii operaf ia de diferentiere se face scizind pe mC' la mod (mV) la momenlul t dt.p V ( v .fatii de variatia masei. V .deci neglijabile . deci cu : + + - dV b) Pe zona superficialii amonte Q. Se scade deci din spatiul controlat cantitatea de miscare corespunzitoare acestei mase: . Pentru intreaga mentul initial t din mV parte comunii. a masei elementare pVndl2 dt = p Vnd12dt. iar expresia din parantezi este fluxul elementar care trece prin suprafata dl2 in timpul dt.Fortele d'e irrerfie trebuie calculate in trei zone: a) Tn partea comunii celor douii pozitii ale suprafetei volumului de fluid la intervalul dt. forta de inertie este deci egal2 ~i de sens contrar cu integrala derivatei cant i t i t i lor de miscare element are.

12. Astfel.ontrol consi dera tii : 9 -T d(ph dT+SQlp~d~-\ p v d = ~ dt Qe (intrare) (ie~ire) 0. + A reprezinti forta de presiune (reactiunea) dinamici a fluidului in miscare asupra peretilor rigizi. respectiv (6-36') permite determinarea reactiei a peretilor rigizi. P. pentru cazul cfnd vitekele sint normale pe sectiune sau .. Ecuatia (6-36) devine in acest caz: 9 A 9 a + P. 6.1. viteza medie cu un coeficient de corectie.12. Observiim cii rezultanta fortelor de presiune se poate separa tn trei forte: Rezultantele presiunilor fluidului din exterior pe suprafetele fluide din zonele Q i Q. ~ Q2 A (6-36') Ecuatia (6-36). ~i de inertie care actioneazii asupra fluidului din interior si de pe suprafata de c. vitezele in sectiuni plane transversale neavind o distributie uniformii. (6-36) Aceasta este prima ecuatie a impulsului. In acest din urmii scop se folosGSte ecuaf ia momentilor cinetice care se obf ine lutnd momentul in raport cu un punct arbitrar a1 fortelor exterioare si de inertie calculate anterior: 9 A In miscarea permanenti termenul a1 treilea din ecuatia (6-36) se anuleazi. sub forma vectorial2 care poate f i inlocuitii in calcul prin trei ecuatii de proiectii pe axele de coordonate. in mirime si directie. CONSECINTE $I APLICATII A L E TEO REMELO R IMPULSULUI 6. intrucit vitezele I/ nu variazi cu timpul. Reactiunea opus5 acestei forte: - . In cazul misciirii permanente. se poate folosi. + SQ1 P V ~ -\ Q p v d = O. notate cu P.. ins2 nu si pozitia ei in spatiu.176 Hidraulica Putem deci scrie ecuafia echilibrului dinamic a1 fortelor exterioare. Rezultanta presiunilor peretilor rigizi asupra fluidului din interior notati cu &. in ecuatiile de miscare. termenul a1 treilea din ecuatia (6-36) se anuleazii. Tub de curent in mi~care permanenti In acest caz.

Daci insi orificiul are muchia ascut i t i in perete subtire. coeficientul = 1 . Pe de a l t i parte: A - - - p Daci orificiul are muchia rotunjiti. = deci forfa R are sens opus lui V.1 si 9 adici indoitul fortei de presiune hidrostatici. reactia fluidului asupra peretilor se va calcula cu formula: - - Sensurile fortelor sint urmiitoarele: n.p2 = p a .6. adici impulsul fn sens opus lui 6 . se produce contractia vinei de a p i la ie~ire.Un recipient larg previizut cu un orificiu mic de sectiune Q este plin cu lichid pini la inilfimea h deasupra centrului orificiului. acesta poate f i luat = I in aplicatiile tehnice.cu un coeficient p 0.pQV2.caz destul de frecvent intilnit in practicg-fortele inertie la intrare si i e ~ i r ese calculeazi cu formula: 9 in care p este acela~icoeficient de corectie intflnit la (6-10) definit prin raportul : n indicii directia fortei de inertie care este normalii la suprafata sectiunii plane 0.p. --. n. 6-20). Cazur i part iculare : .Dinarnica f luidelor perfecfe : feoreme vi ecuutii generate 167 de aproape normale . Daci tubul de curent in conditiile precedente are pereti rigizi. In acest mod se calculeazi reacfia unui curent asupra cotului unei conducte (fig. rezultii de debit p -. Vl + 0.p. pe aceeasi suprafati 0. Care este reactia lichi.Q. Reactia dinarnicii la un tub de curent P i . . Cum coeficientul p este in general foarte putin diferi t de 1 .dului? In formula (6-39) punem p. 6-20.se va calcula luind momentele statice ale fortelor fati de un punct oarecare. IRI = 1. deci q impulsul in sensul lui .Ql ~i p p ~ spre interior.2 y h a . ~i pPQP2 tot spre interior.Punctul de aplicatie a fortei R. Riimine R = . In acest caz. +G Fig..

. De fapt. vitezele din lamele ramificate sint . in figura 6-22 fiind reprezentatii o sectiune orizontali.conform .. Va pe oarecare dist a n t i (abstrigind efectul de c i dere sub acti unea gravi tatiei). = Vl la suprafata li berg.. la ieSirea din rezervor I R I = 2gp P1-P2 Q Y = 2 (PI . I 2 Po vf+--. In acest caz. Tot astfel V = V.. 6-22.la o distant.. in care vitezele. rezultii din o placii oblicii aceasti ecuatie c i V. de extindere infinit. lama se ramifici in doui lame de grosimi diferite. vor fi orizontale $i vitezele V. pre. 2 P Cum la suprafata lichidului presiunea este egali cu p. in miqcare permanents cu viteza uniform distribuiti V i paraleis cu o directie fixi. conform ipotezei.planul pliicii gi planul median a1 lamei a. viteza medie a vinei fluide este: -- Y Fig. si a. avind o grosime uniformi a.. se apropie de valorile asimptotice a. Reactia dinarnicga unei vine lichide. cu placa. 6-21. reactia vinei sub presiunea h este diferitii de forta de presiune hidrosiaticii yha. admitfnd vitezele Vo orizontale. suficient de mare de punctul de intersectieo a1 axei lamei a.P 1 Vf+P'. iau valorile V. Presiunea unei lame lichide plane pe siunea atmosferici.2. verticale. respectiv V..12.PZ) Q - (6-41 ) 6.. uniform distribui te. Ajungind ling2 placii. 6-21) contine gaz la presiunea p. putfnd atinge valoare teoreticii de douii ori impingerea hidrostaticg.Fig. care iese prin orificiu in atrnosferii la presiunea p..In cazul cii recipientul (fig. Fie . deci -si in interiorul lamei.pentru a elimina efectul gravitatiei . care.Asadar. Presiunea unei lame lichide plane pe o placi plan2 oblic2 fat2 de planul lamei Se presupune lama plana. Ecuatia lui Bernoulli aplicatii pe un fir de curent orizontal dB: 9 .

a. 2 a. toate egale cu V. Dacii se proiecteazii fortele pe direcfia pliicii si pe normala la placii. exercitati de lichid asupra plicii. deci.presiunile au fost eliminate. se calculeazi aplicind teoremele impulsului. avfnd intre ele distanta egali cu unitatea de lungime. se obtine: (6-42) P = p a V2 s i n a . riiminind numai forfele datorite impulsurilor. din care . = a. in care scop se va considera suprafata de control R care inchide lamele in jurul ramificatiei trecind prin secfiuni normale pe cele trei lame. Lichidul din interiorul suprafefei de control fiind inconjurat de atmosferg. inclusiv placa. ( I ) . (primul termen component) a fost deja luatii in calculul integralei precedente.p a. au direc-. V 2 . . +cos a). generatoareleei paralele cu planul plicii si extinsi la infini t . Ea este definitii prin:: si miirimea ei se obtine aplicind prima ecuatie a impulsului. tiile normale pe secfiunile respective a. Aceastii presi-une p se poate scrie: Dar presiunea p. adicii (vectorial): 9 Indicii (0).dupk cum s-a argtat mai inainte. = Din ecuatia de continuitate rezultii a. ' q. fnsi vom considera dintr-insa. din cauza fre-cirilor si ciocnirilor. cos a.. a2 - --cos a)..cu 4-6% mai mici ca V.. + a.Dinamica fluidelor perfecte : teoreme i ecuntii generale 169 observatiilor experimentale . Rimine a se calcula: efectul presiunilor p la contactul lamelor deviate cu placa.V2 cos Q deci : + p a. numai lichidul dintre doui' sectiuni paralele cu planul figurii. Forfa de siune'corespunz6toare este egali cu reactia lichidului. V 2 a -(1 2 0 sau a. deci (p-p.. a. presiunile in sectiunile t ransversale prin lame si acelea de la suprafata liberii a lamelor sfnt egale cu presiunea atmosfericii p. se poate scrie cii 9 9 integrala fiind calculatii pe intreaga suprafati de control. Forta de Pmpingere dinamici p.. Suprafata R este cilindrici. . a.) este presiunea suplimentarii datori tii misciirii si care se exercit6 numai pe portiunea AB a suprafetei Q. . (2) aratii cii vitezele respective.a.

a: ni cos a.12. viteza V1 -. rezulti c i d = 5 ctg a. 9 = : = 2 Impingerea lichidului perfect este deci normali pe placii. acceleratiile fiind nule. suprafata de control. existii si o micii component5 in lungul pliicii.tele de inertie sint nule atit la interiorul lichidului cit si in secfiunile I si 2 care limi teazii . . Reactia opusi de peretii unei conducte rectilinii.ung h i u l de deviere a vinei. Tnlocuind pe P .V si : 9 A \ \ --m Valoarea lui P este maximii ~ e n t r u Pentru ca debitul sii poatii fi evacuat Pn afara rotii trebuie ca unghiul p la iesire sii fie de 4-7". 6-24). conform formulei (6-42) si observind cii a: . Fig. iar vina lichidului are o sectiune circular5 (fig. Trnpingerea unei vine lichide pe cupa unei turbine cu act iune 6.4. V 232 9 Pn care d este distanta de la punctul 0 la forta P. 6-24. 6. FO.p.Q. 6-23. iar p .Q . Fie Q debitul vinei.3. dacii se tine seama de freciri. Reactia este forta de rezistenta daturitii eforturilor tahgentiale care se nasc pe partea interioarii a peretilor conductei si care echilibreazii in miscarea uniformi fortele exterioare. iar P real este cu circa 4-6% mai mic decit cel calculat. Sau. ~mpingereaunei vine lichide pe cupa unei roti hidraulice cu actiune In acest caz cupa are forma unei linguri cu o creasti la rnijloc. Prin urmare.Pentru a afla centrul de presiune C a1 fortei P se iau momentele fortelor Pn raport cu punctul 0 si seeobtine relafia: 9 Pd = pa. ecuafia intii a impulsului dii fn acest caz : 9 Fig.12. 9 v. la mi~carea uniform8 a unui fluid (fig. 6-23). V 2 a1 -2 p a. Reactia peretilor unei conducte rectilinii in mi~careauniforms a unui fluid R - G sin a + p. Daci se neglijeazii freciirile.

luind ca suprafat6 de control pe aceea format: din douii pale si secfiunile de intrare ~i ie$ire. 6. Rr =- r 2 . 6-25). respectiv 2. Pierderea de energie unitari (pe metru liniar de lungime) fiind J = . Aplicim teorema a doua a impulsului. Reactiarunui curent asupra unui canal in rotatie uniformg..ele nLpale...5. A In cazul unui canal E care curentul are suprafata .~i c. este diferenfa cotelor piezometrice. definiti ca raportul dintre sectiunea transversal5 udat5 si peri~II care 7 x este perimetrul =- metnil udat: R..Dinamica fluidelor perfecte : teoreme ~i ecuafii generale 171 fn care greutatea lichidului este G = y Q. Sii determiniim momentul de rotaf ie produs de forfele exterioare si de inertie asupra rotorului. Ecuatia fundamental. c. a . Fie b . 111 cazul unei conducte de secfiune circular5 de razi r. egalii in cazul miscgrii uniforrne n c u pierderea de energie (exprimat5 fn coloanii de lichid) pe lungimea 1.liberg" (in n contact cu aerul atmosferic) se neglijeazi frecarea de aer ~i se consider5 ca perimetru udat nurnai cel din albie. datorite miscgrii d6 rotaf ie o. vi tezele tangent iale * aie sect iunilor de intrare si de ie~ire. * . a turbinelol* 9 S5 consider5m canalul format intre dou6 pale ale rotorului unei turbine si cele doui discuri inelare perpendiculare pe axa de rotatie (fig. iar p. u. scri ind c6 suma momentelor fortelor fn echilibru diriamic fat5 de axa turbinei este nul5. 7 Y 9 9 Pentru vitezele relative ~i de antrenare s-a adoptat notatia obivnuitii w gi u care nu Lrebuie confundat. sint presiunile unitare presupuse distribuite uniform P secfiunile I . in sectiunea transversali. iar Rh este raza hidraulici. vitezele absolute la intr&ea si i e ~ i rea din rotorul turbinei. cu notatia componentelor dupi axele x ~i z ale vitezei. considerfnd toate canalele acestuia formate intre . w vitezele relative la intrare si iesire (tangente la curba de profil a paletei) . p.12. ul. Ecuafia precedent5 n se poate scrie: E care h.reacfia hr R se poate scrie: I 9 Efortul tangential mediu de-frecare pe suprafa f a perifericii udatii a conductei este deci: udat.

pierderile de sarcini in amonte de intrarea in roto. irnpulsurilor la 'intrare si la iesire: pQcl rr. 6-25. fiind radiale.o. . tinind seama ~i de . din cauza pierderilor de energie in interiorul rotorului. (6-47). ca : sal tul hidraulic. greu tiiti!e dau o rezul tantii care intersecteazii 'axa. Puterea obfinutii prin formula (6-48) este mai micii decit puterea curentului de debit Q care cade de la iniiltimea H socotit5 ca diferentii intre sarcina de la intrare si aceea de la iesire. undele de presiune intr-o conduct.=. -c. unda de translatie fntr-un canal etc. Este de observat cii valoarea lui H care intrii in aceastii expresie nu este H b r ~ t geodezic ci diferenta de nivel energetic a1 apei la intrare si iesire. paragraful 6. Reacfia unui curent asupra unui canal curb Pn m i ~ c a r e rotatie uniform5 de 9 YQH = p Q(clul cos 6. (6-48) Puterea maxim5 se realizeazii X cind 6..). 9 9 M. Aceastii ecuatie.r.c2u.-pQc. este fundamentalii in teoria turbinelor.Dacii axa este verticalii.. cft si cele din aval de rotor (v.. greutatea lichidului dii-rnomente nule.9).u. Aceste aplicatii se vor iace la capi tolele corespunziitoare. Numeroase a1te ienomene hidraulice se explicii prin teoremele impulsului.cos $ . cos 6..cosS.l r. ciocniri si vfrtejuri. Presiunile pe stlprafetele de intrare si iesire dau de' asemenea momente nule. Apoi mai exist5 si alte pierderi: de volum lichid la trecerea prin turbinii ~i de energie. sint bratele de. ditoritii lui Euler. cos8. si m cos 8 .U2 a r2 P = M. datoriie unor freciiri de ordin mecanic. este . consi deu1 rind cB . iar dacii axa este orizontalii.adicii atunci cind apa T 2 pgrgseste turbina radial. deci momentul de roiatii se datore~tenumai . exist2 relatia: Fig.randamentul hidraulic" a1 turbinei. acestea din urmii depinzind de traseul corect ~i buna executie a paleior turbinei. 9 9 . .-.) . deci dii moment nul. pirghie a ~ k momentelor.w = = pQ (clul cos 8. = . Dacii se noteah cu ~ j h . cos 6. Pu terea corespunz2 toare.

b) Viteza . in orice punct M a1 domeniului mi~cgrii. v.11.se numes te suprafat6 echipotentiald. magnetice. adici vectorul V sii fie perpendicular pe ds. #.de sens contrar cu cp. intreg domeniul miscirii consti tuie un . si crearea unei teori i ma tema t ice comune fenomenelor analoge.mal la aceasti stlprafatg. Cum ds s-a trasat intr-o directie arbitrari pe suprafata? . din . s. ds) =u dx + v d y + w dz. ceea ce permite stabilirea unor analogii electrice.cimpul poientiali'.d y $ y d dT dT dcp = 0. numi tii potentialul de viteze. deoarece cp = const. formim produsul scalar a1 vitezei V cu un segment arbitrar ds. este normal. s-a definit. rezultii cii vectorul V e.C. cfnd a fost intkodusi in hidrodinamicii notiunea de potential de vitezii.Capi tolul \I1 I M i ~ ci ~pofenfiale r 7. prin analogie cu potentialul de forte U. rezulti: V d s c o s ( V . -dz z = d dT Jntroducfnd expresiile lui u.cimp de vectorivitezii" de un tip special. a unui fluid a fost definitii prin existents unei functii scilare de coordonatele spatiului.. s-a recunoscut c. Intr-adeviir.1. la suprafafa echipotentialii ce trece prin punctul M. trebuie s i se anuleze cos (V. Funct ia de potential se intilneste in numeroase fenomene fizice. pentru o formulare mai justi a fenomenelor este mai indicat a se recurge la definifia precedent. a lui cp. Mai tirziu.. ds). DEFINITII.are proiecfiile vitezelor din orice punct a1 domeniului ocupat de fluid se obtin ca derivate partiale ale funcf iei cp: fn acest mod. . Cum cantitiitile V ~i ds nu sint identic nule. parcurs de particula mohilii pe supraiafa echipotenfialii ce-i corespunde: ? 9 ? - V ds - = V dscos ( V . Locul geometric a1 punctelor pentru care funcfia cp are aceea~ivaloare C . o functie. termice etc. d s ) = -ddxx + .0. w in functie de potentialul cp. . cp.ste nor. 9 PROPRIETATI GENERALE a) Miscarea potential.

w din ecuafiile (7-O). intr-un cEmp potential uniform. deci dup5 directia V. dacii Ins5 miscarea este nepermanentii. inseamnii cii potentialul este o functie armonicii. se obtine inski viteza V ca gradient a1 functiei j7=-" grad cp. liniile de curent nu pot f i curbe inchise. Punctele singulare pot f i izolate sau pot forma linii sau suprafefe de singularitafi. se obtine: A Laplacianul Alp a1 functiei cp fiind nul. dat fiind cii vectorii V si & au aceeasi directie si acelasi sens.foarte apropiate. ceea ce am viizut cii nu este pos:ibil decit in punctele singulare. B ale unei curbe oarecare : \L :Z = \ B u ~ x + v ~ ~ + w ~ d c= l ~ ~ . normal5 9 la suprafata echipotentialii. fiind tangente la viteza V. fn ecuatia decontinuitate div V = 0. - c) Dac5 se deriveazii functia cp dupii directia lui n.. Aceastii 'proprietate ne permite a concepe domeniul functiilor potentiale ca avind o structurii stratificatii. dacii introducem expresiile lui u . Asadar. Este evident cii punctul in care IV)+ m este un ~ u n c tsingular. g) ~ntegrala' curbilinie efectuatii intre tlouci puncte A . este necesar ca vitezele sa se anuleze.7): De aici rezulta ca. paragraful 5. liniile de curent coincid cu traiectoriile particuleior . e) Dacg miscarea este permanentii. cum vitezele d) ~kii nu pot f i diferite in acelasi punct. f) ~uprafefele'echipotentiale E general nu se intersecteazii. ciici in acest caz circulatia ar f i diferitii de zero. el. Deci dac5 functia cp este uniformii ~i curba este inchis6. circula~ia este egal5 cu zero (v. ceea ce nu poate corespunde reali tatii. z p 4 nu depinde de drumul parcurs. deoarece n Entr-un punct de intersectie viteza ar avea douii directii diferite corespunzlnd normaleior la cele douii suprafete. linii de curent.De aici rezulta ca liniile de curent. liniile de curent variazii cu timpul ~i deci nu mai koincid cu traiectoriile. - dn Daca suprafetele cp = C sint. ci numai de valorile potentialtllui in punctele extreme. intersecteazii ortogonal suprafetele ech ipotentiale. . V poate c r e ~ t e infinit. punctele de vitezii ndii s h t puncte singulare prin care pot trece doug &u mai multe linii de curent. intr-tn punct se intilnesc douii.c p . h) Ecuatia de continuitate a fluidului incompresibil capiita forma (7-4): Intr-adeviir.

conex. respectiv multipl~r (n -t. (7-5) Din (7-5) rezultii cii potenfialul cp nu poate avea in interiorul fluidului. 7-1. a). dacii C este o constant. Potentialul s5u este Constanta C. s5 presupunem cii se inconjoara punctul cu o suprafatii inchisii.1 . pozitivii. b . negativii. Z ) - !$~Q-O. izvorul este negativ. maxime sau minime. Scheme de conexiune a spatiului care o curba Enchisa in jurul unui pui~ctpoate f i redus5 la un punct f a r R . Dacii ins5 spafiul continc.4. 7. &a ce. absoarbe substanfa.dublu-conex .Ecuafia de continuitate.I ) . suficient de mic5. i) Miscarea potential5 este si rotationala si reciproc5. 7-2). dupa cum s-a arS tat la paragr.1 . considerind o suprafata inchisa Q. 7 7.2.fig.ful 5. EXEMPLE DE MISCARI 'POTENTIALE a) lzvorul (fintina) este un punct 0 care emite un flux uniform in toale directiile spat iului (fig'. (exemple: torul .' . f r restrictii. Intr-adeviir.fig. c). corespunde unui izvor pozi tiv care emi te substant5 . 3 va dn avea in toate directiile acelasi semn. j) Proprietiif ile precedente sint valabile. y) + ddz -COS 9 (n. 7-1. se poate exprima si prin condifia cii integrala de flux pe aceastii suprafat5 trebuie sii fie nul5. intr-un spa\ i l r ismplu-conex (fig. I) s d sz + cd9 o dy s (n. ~i uiul sau n contururi ireductibile. C" SZ Q a f i # 0 ceea re este contrariu ecuatiei (7-5). 7.sau par-a lelipipedul cu doua coloane cilindrice in interior-triplu-conex . in cazul cind viteza V derivii din potenfialul y. deci 7 7 .r iesi din limi tele doineniului (exemplu: sfera). Se aminteste c5 spatiul simplu-concx este acela 111 . el se numeste duhlu-conex. Fig. Dacii y admite un maxim-(sau minim). devine: SQvndn= 5 8 ~ 0 (11.

3.3. in spat iu (fig.urent sint razele ce trec prin punckul 0. Debitul Q = 4 x C emis de izvorul pozitiv A intr5 i n izvorul negativ B. 7-3. B. liniile de curent sint p a r d e l i cu planul de bazii. evident. sfere concentrice. Fig. Suprafefele echipotentiale sint. sensul fiind de la 0 spre M pentic. ortogonale liniilor de curent. iar viteza fluidului in orice punct M pe . izvurul iozitiv. 7-2.1 Proprietiti generale T Miscarea plan5 fiind definitaconform capitolului 111. liriiile de c. Potenfialul in punctul M esie: + + Vi teza intr-un punct M este rezult anta vi tezelor care corespund la f iecare din cele douii izvoare. iar suprafetele echipotentiale sint cilindri. Dous izvoare spatiale Fluxul total a1 izvorului pe o suprafat5 echipoteniial5: 7 b) Doug izvoare de debi te8egale si de semne contrare -.sfera de raz5 r are ca valoare: si ca directie aceea a razei. curbe continute in acelasi plan. 9 7 7. miscarea plan5 poter$ialii poate fi studiati ca miscarea unui strat foarte subT T T . Linia de curent caretrece prin M este tangent2 i*n M la viteza V si trece si prin punctele A . avind ca directoare. Izvorul spatial Fig.Q. Astfel. 7-3). MISCARI POTENTIALE PLANE (BIDIMENSIONALE) 9 7.1 76 Hidraulica .

Proprietitile generale ale acestor misciri derivi. y). functie de curent". De aceea + se cheami functie de .2. + = const. numiti . curent . la fluide incompresibi le: c) Conditia de nerotational itate: d) Circulatia intr-un domeniu simplu-conex: 7. din proprietiitile deja studiate pentru miscirile potentiale fn spatiu: a) Viteza intr-un punct $i componentele ei 9 b) Conditia de continuitate.Mi~cdri pot entiale 177 fire de fluid si tuat pe un plan orizontal (pentru a elimina ~i efectul fortelor de gravi tatie). definiti prin conditiile: j I Introducfnd aceste expresii ale lui u ~i v in ecuatia unei linii de curent: deci de-a lungul liiliei de curent . Functia de curent A In cazul mi~cirilor plane potentiale existi o functie scalar5 +(x.3. Pn cea mai mare parte.

viteza medie Fntre doui linii echipoteniiale sau doui linii de curent succesive este invers proportional5 cu distantele As. ca si functiile de potential cp verificii ecuatia lui Laplace si sint functii armonice. Elementul de retea adicii debi tul care curge Fntre liniile de curent i potentialg si k este egal cu diferenta dintre valorile functiei he curent + k .17 ) Fig..4 9 dx A dy -89. deci liniile de curent si cele echipotentiale se taie ortogonal.d --. 7-4. Fnlocuind pe u si v kin ecuatiile (7-14) in ecuitia ( 7 1 1 . 7-4)..d+ . respect iv + i. 9 d~ - -d+ - dn = dn ds - 0. ecuatiile precedente devin: 7 1 / = .15) ' Inmultind cele douii ecuatii (7-15) se obtine conditia de ortogonalitate. d+ - dy dx (7. functiile de curent (J.-89 ds . b) Dacii se aleg ca echidiferenfe ale functiilor cp si cresterile constante Acp = C. (7.Aceasti functie verifici si ecuatiile de continuitate si de nerotationalitate. respectiv A n : + 9 9 . Legitura Pntre ele rezultfnd din aceste doui ecuatii se exprimi prin ecuatiile diferentiale ale lui Cauchy-Riemann : 9 9 7 d9 . Astfel.qJi \ k i Vdn Q* 2 (7... integrfnd: = +* . 9 a) Daci se considera la un moment dat coordonatele intrinseci ca avTnd directiile tangentei ds si normalei dn Tntr-un punct P a1 liniei de curent (fig. . se cheamii functii armonic conjugate. legate prin ecuatiile (7-10) gi (7-i4). si A+ = C. Functiile cp si +.16) Se deduce d$ V dn sau. se obtine: 7 iar ecuafia (7-12) devine: Asadar.

.d$ . 7-5): . pentru a f i derivabil in conditiiie amintite.monogeni" daci admite derivate continue si unice in orice punct.i+. 9 9 9 *) dx f (2) fiind exprimat prin f = cp -I.df dr dr dr dz aJ dz dr - eie ( 1 4 .14 s i n & I Fig..iv) = v.3. Stutliul nlisciirii cu ajutorul functiilor analitice Amintim cii o furictie f de o variabila complex5 z = x $.o-. necesi tate de existenfa h n c f iei de curent . a d k 6 trebuie sat isficute ecuatiile diferentiale (7-15). Raportl~lcresterii functiei df la cresterea lui z este: ' H 9 dx + idy sau : ..iv) = u cos 8 -1v sin 8 - . (4 r Prin obtine : dr . trebuie Pndeplini te aceleasi conditii Cauchy-Riemann.. Relatiile dintre:componen tele vitezei in coordonate rectangulare vi in (7-16. se = 4 . b) coordona te polare 7..ive .3. % .v.u sin 0) = v. 7-5..d .9 _ r do comparatia rezultatelor.-1 _ _d .iy se numeste s analitici" sau .- r d0 df dz df i dtp 1 ----.i (v cos 0 .ive . r do u cos 0 + v sin 0 84J = V.1 _ _ . independent de directia cre7terii d z adici de raportul Astfel.+ . .r '30 d z = eie d0 dl)r de o - i ( u . = dr v cos 8 . Este util a aminti printr-o schiti de denionstratie cum se ajunge la aceste condifii.. Tot astfel: i --P .c) In coordonate polare se scrie (fig.q + i ..

deoarece inecanica fluidelor isi. fiind functie anali tici. cp este potenfialul. ad5ug6m c$ rp si J.reprezinti o miyare po9 dz A tential5.are terminologia proprie. sunt funcf i i armonice. separind la o funcfie analitic5 de o variabil5 complex5 f. armonic con. In acest mod se stabileste c i . In tern~eniai mecanicii fluidelor. 7-6.0. se cheam5 -.Este evident cii. Acest vector re.de linii ortogonale numi t5. reprezinti o mi~care potential5 gi. dy2. se obtine derivata bomplex5: + fl = if . Intr-adevir : du .2 l dx dx2 ' dy dy2 Trebuie ca: du -. pentru ca derivata s i fie indepedenti de dyldx.conjupata vitezei V" a miscirii reprezentate de functia f (2). ~ ~ a d akele doui 'domenii: cel mecanic a1 mi$cirilor potenfiale gi cel r. se obfine o retea .. Consecinfe. prin inmultirea lui f cu o constanti complexi a P i se obtine tot o miscare potentiali. De aseme. trebuie ca termenii formati din parantezele de la numir5tor s5 fie egali. 7-6). iar f este potentialul complex. fndeplinesc cordif iile Cauch y. conjugate.d ~ d2cp dx2 9 . intrucit si funcfiile noi obtinute.E .2f . funcf ia f se numegte functia mi9cdrii. de partea imaginari . ec. df nea. a) ~ r i inmultirea lui f cu i se obf ine o alt5 mi~care h potentiak: A + 9 - - In care .jugate. respectiv l u i +.mi~carepotential5 poate f i repreZentat5 anali tic printr-o funcf ie anali tici. orice . reciproc. cele doui functii cp gi J. deoarece distribufia temperaturii :in regim stat ionar se face dupl o funcf ie cp care satisface ecuatia lui Laplace* Noi vom evi ta in aceasti lucrare o asemenea denumire.are rolul de functie de potential.Kiemann.d(-v) dx dy deci . se constat5 c i . Fig. iar este funcfia de curent. iar cp este functia de curenta b) Prin adunarea a dou5 potentiale complexe se obfine o nou5 mi~care potenfialii..d d (-V) .d2 (--'PI --. diferite valori constante. 7-4 si -7-11). Dind lui 9. Viteza conjugat5 condif ie deja satisfiicut5 prin ecuatia continuitate (v. adici: de unde rezulti imediat conditiile de monogeneitate (7-15). matematic a1 functiilor anali tice se suprapun perfect si asffel mecanica fluidelor capit5 un instrument puternic de studill prin insisirea teoriei functiilor * analitice. + Se constat5 c5 aceasti derivati reprezint5 un vector simetric fatii de viteza V in raport cu axa real2 (fig.. c) Prin derivarea lui f in raport cu z. dupi cum se poate verifica lesne. de .-+ + icp. De asemenea. partea real5 (d. uneoi-i izotermci.

. avem relaf iile generale: z I - ii d z = dx i d y = dscos8 4. Din relatiile precedente rezul t i . existii o legiitura intre punc tele celor douii domenii . pentru punctele omoloage 5) : Fig.inclusiv frontierele lor = z (z).MigcM potenfiale 1 1 8 7. se impune a se aplica pentr~istudiul acestor misciri una 'din metodele cele . 1ntr-adevir: daci zo si Zo sfnt doui puncte ornoloage in cele douii domenii si ds respectiv d S .i d s s i n 0 = dseie. + (7-19) respectiv C:: ( 2 .3. = MN. mai fructuoase ale teoriei functiilor anali t ice. Z fijnd o functie analiticii univalenti.4. Aceasta se realizeazi dacii intre ckle douii domenii plane definite prin coordona tele comp lexe : z=x$-iy si Z = X $ i Y . 7-7. 7-7). ds. Amintim cii un domeniu plan D ' este reprezentarea ( s h transformarea) conformii a altui domeniu D. sii se obtini. dacii la orice punct din D corespunde un punct in D ' astfel c i unghiurile a douii elemente curbilinii onoloage duse prin punctele omoloage sint egale si cu sensul de parcurgere acela~i(fig. prin transformiri conforme. De aceea. respectiv M' (2. iar fn ptinctele M (zO). plecind de la o mi?care cunoscutii. Aceastii metodi p b m i te ca.elemente a douii arce omoloage a douii curbe omoloage C C' trecfnd prin punctele considerate.): Indicele I aratii cii elemevltele ile arce s-au luat pe curbele C . Metoda transformgri i conforme S-a demonstrat in paragraful anterior c i studiul miscirilor potentiale plane revine la studiul funcfiilor analitice de o variabili cdmplexii. si anurne metoda reprezenta'rii sau a transforrna'rii conforme. misciiri noi. Schemri la metoda transformiirilor conforme .

admite in punctul unicii pe care o vom nota: 2. este folositi sub numeroase ~i variate aspecte la studiul transfosmirii mi?cgrilor.. o derivata cornparind cele doua expresii ale derivatei in punctul dS1 . liniile de curent dintr-un domeniu sint transforma te in ljnii de curent omoloage . simili tudinea triunghiurilor omoloage sau a altor figuri derivate este vdiabilii numai la scara infinitilor mici. y 7. Punctele din cele doul domenii se corespund deci biunivoc. I Metoda transformirilor conforme. Funcf ia Z (z) care transform5 conform domeniul D in D ' se cheamg ft~nctiede transformare. Tn trucft functia de transformare opereazii aslipra fntregu1u. care este de asemenea functie de z. avind laturile proportionale ~i unghiurile egale. deci nu este constant pentru Pntreg domeniul.N.Deoarece insi Z este o functie analitici.5.. Acelasi rezultat fiind valabil si pentru alte elemente de curbe ds. rezulta: p ('O). Aceast ii operaf ie este reciprocii si functiei Z ti corespunde functia 7 7 care transformi domeniul D' in D.Q1 = A? ce trei prin M gi M'.i domeniu. respectiv d ~ care trec prin punctele 'ornoloage M . si nu insa de directiile curbelor C.) variazi cu z. nici pentru o zond de mirime finiti.. redata. a vi tezelor etc. si C: 9 sau adicii triunghiurile infinit mici MN. I. P I . rezulti c i : i p (5) A depinzind numai de z. in articolul anterior.3. si M'NiN. sfnt asemenea. Este de notat cii raportul de similitudine p (z.-ds. Totodatii este de ollservat cii figura suferi p r i n transformare o rotatie locala A. Asadar. M '. Este de observa t ca proprietiitile transformarii conforme nu sfnt Pnsi aplicabile punctelor singulare ale domeniilor ~i cii si ordinea de conexiune trebuie sii fie aceeasi in cele doui dbmenii care se korespund. principial . Transformarea prof ilurilor.

3. Liniile echipotent iale si vi tezele de asemenea sint transformate.8 unele teoreme generale care permit rezolvarea unor probleme in care conditiile pe contur sPnt mai complicate. vom expune in art. 7-8. Profiluri hidrodinamice In ceea ce priveste obtinerea vitezelor transformate. care pot f i folosi te drep t r o f i r i hidrodinamice" (fig. f (4 = f Vi teza comp lexa : [ (Q1 adicg viteza comple. fie o mi~care reprezentatii prin potent~alul complex. Aceste citeva propozitii fundamentale ne permit a rezolva imediat o serie de cazuri de rnisciiri mai simple.in planul transformat Z: este egala' cu produsul dintre viteza complex& in planul z si derivata functiei de transformare. dupi cum ~i anumi te linii de 'cureit formate din curbe fnchise. Dupg -ce vom lua cunostinti de modul de rezolvare a acestor probleme. 7.- Mipcliri potentiate fn domeniul transformat. J v ... - -X 3 Fig. in planul z - 4 t si fie functia de transformare: 7 z avem evident = z(Q. 7-8).

Lui B pozitiv P i corespunde o vitezii T sensul lui -I. fati de n axa reali. 7. deci viteza V a miscirii este simetrica vitezei coijugate. + i $ . (7-26) Cum viteza la distanfa r este radial2 ~i are aceeasi valoare V.x . 7-9). iar liniile de curent sint razele pornind din origine.10). ComparPnd (7-27) cu (7-29) rezui t i : Liniile echipotentiale sint evident cercuri concentrice cu centrul Pn origine. Migciri reprezentate prin functii anal i tice date 0 a) Curent plan-paralel (fig.p cu axa reali.6. $ = C8. (7-25) C ln reioc C in r iC8.(A + Bi) ( x + + Bi. 7-9. \ f f = (2) = Cln z. T cadranul IV. si este paraleli cu liniile 3. n ? 9 b) Migcarea produsi de un izvor punctiform (fig. de unde : Liniile 4 = const. Coeficientul C fiind un numiir complex A f = y . avem: iy) = Ax-& --k i(Bx--kAg).BIA. astfel c2 tg p := . debitul este: ? + Pe de alt2 parte. din ecuatia (7-26) se deduce: cp = C i n r .7. = const..Curent plan paralel liniile de curent si vitezele sint paralele cu axa ria19 si A = V . Fig. fac unghiul . Vi teza comp lexii este reprezentati prin vectorul In cadranul I. .3. In cazul B=o.

ezI8. din planul f se transform5 prin funcfia C In z in liniile cp !ji J. ale spectrl~lui ciutat in planul z. ortogonale cu liniile de curent. 1.= . in care caz A e x . Cum in planul f reteaua liniilor rg si $ este format2 din pitrate. 7-10. e2=I8.. = 1. + 2x 8 16 8 - pentru r. . vor avea valorile p C In r de unde rezulti: n luind valorile succesive ale numerelor intregi: n = 0. Astfel. Liniile echipotenf iale. liniile de curent = const. e3=I8 etc. sint acelea notate in valori ale debitult~iQ. reteaua liniilor omologe in planul r va consta din pitrate curbilinii. Q x Dac5 se ia de exemplu Acp = A$ = . liniile cp qi cC.. Migcare plans datorits unui izvor caz.Mipcdri potenfiale 185 - Fig.. 2. 3 etc.

deci dupa modelul unui izvor punctiforrn negativ. Vom considera Pntr-o prim2 aproximatie ca liniile de curent Fig. 7. 0 aplicat ie tehnicii a acestei probleme este deterrninarea misclrii : v Scurgerea pe Bub o stavild plan2 d e fund (fig. nivelul apei in arnonte de o stavili plana. vom considera cg debitul Q este distribuit . 7-11.1 1). Miqcarea scurgerii pe sub o stavilii plan5 se scurg prin fanta de liifime r1 de la fund ca printr-un orificiu infinit mic in 0 (fig. 7-11. ridicati la iniiltimea r1 fat: de fund. Fie r. D e ~ i liniile de curent vin din direcfie orizontalii si apoi se curbeazii spre a se dirija radial spre fanti. iar aceasta depinde de AO. a).Cercuri le cu raze sub-unitate vor avea razele: Spectrul miscirii este redat cu atit rnai detaliat c ~ cit ochiurile retelei i sint mai mici.

7-11. Ecuatia iui Bernoulli.. considerind ca presiunea atmosfericii se anuleazii. - deci mai rnicii decit impingerea hidrostaticii./r.<r1 I 1 + r1 )= : (r. cu cit raportul r. ecuatia de continuitate revine la: Se propune a deterrnina distributia presiunilor pe fata vert icala udatii a stavilei. este mai mare.r (fig. Y Impingerea apei pe intregul perete es te: P = \ YO pdr = y (ro-rl)2 ro . aceasta din urmi fiind Raportul : este cu atit. fiind egala pe ambele fete si de sensuri contrarii. da 9 Din (7-31) si (7-32) rezultii: 9 Ecuatia lui Bernoulli intre punctele B si A d5: i .uniform-radial. pe peretele AB. in fiec. ~i r. 6). tinind seama de (7-33) si (7-34): 9 Rezultii din (7-35) ca. r.are punct. n-iai mie. aplicatii intre A si B.. . astfel cii intre trei sectiuni de scurgere de raze r.ro . presiullea este P mai mic5 decit presiunea hidrostaticl .

care lasi criginea in exteriorul lor. In figura 7-11. exacte. Dacii axa virtejului este perpendicular2 in origine pe planul xOy.deci nu numai pe liniile de curent .circulatia este I? = 2nC6 . 7-13). 7-12). c se aratii spectrul rni~ciiriideterminat prin metode mai. iar liniile de curent sint cercurile cu centrul in origine. circulatia este nulii. 9 3 Fig. dupii cum ne putem convinge scriind cii: Dacii sensul de parcurs a1 curbei C este ca ~i sensul lui V (adicii invers acelor ceasornicului). In acest caz liniile echipotentiale sint razele. Migcare plan5 datoritg unui vtrtej rectiliniu iar circulatia I? pe o linie de curent in sensul cre~teriilui cp (considerind C > 0) este: de unde: A ~ a d a rcirculatia joaca in aceastii mi~care . Este important a observi cii circulatia are valoarea I? # 0 numai pentru ourbe care inconjurii originea. Viteza fiind tangent5 la cercuri se poate obtine din (7-36) si (7-16 b) . pozitivii pe portiunea ABC ~i negativii pe portiunea CDA a parcursului (fig. pentru orice alte curbe inchise.i a functiei (7-25) care reprezintii izvorul punctiform. rolul lui Q din cazul izvorului punctiform. mi~carea este reprezentatii prin potentialul complex : Se observii cii aceasti miscare se obtine prin inmultirea cu . astfel cii: In mod analog se poate dovedi cii pe orice curb5 care se Inchide in jurul lui 0 .. proiectia lui ds pe V este rd8. 7-12.viteza indusii" de virtej. V se numeste . c) Mivcarea produs5 de un virtej rectiliniu indefinit (fig.188 Hidraalica Printr-o metodii analog5 se poate calcula presiunea pe fundul vasului.

iv. = 0. Fig. . In afara originii. iar fn punctul A . 7-14).elipsa 1 se reduce la segmentul A B. = xc. y = 0. . . focarele fiind chiar limitele ( fantei. Scurgerea printr-o fantg - Din (7-40) rezulti cii In punctul R . d) Scurgerea printr-o fantd de deschidere 2a (fig.dz C ai sin . deci Q = xc. (1.cfmpul migcirii este nerotafional. punctul b) anterior. Vi teza cornplexi : + + v = dt . de aceea aceasti mi~care .ic arc cos din care rezulti: z = L. 0 L I C X a (COS (1. 7-13. Pe axa real%. CP $ C C (7-40) Asadar. 7-14. -ch !! -I!C C isin-shx). Debitul care se scurge prin fanti se obtine cu formu la (7-17). Potentialul complex este : f ( 2 ) = . poate Soectrul miscarii se construieste > .. x = acos-ch-9 '9 C C y = usin-sh-. care d i : + Q A = +A- +B. . f i numiti . A ~i B 'x. Y f (7-38) (7-39) if a cos C sau x+iy= i - . liniile echipotentiale cp = I sint elipse homofocale. Circulatia in domeniul unui virtej J. Y iar hiperbvla la segmentele X. C C Fig. iar liniile ( de cuient = I ' sEnt hiperbole homofocale. if C - u . unde x = a.A~adar.mivare cu circulatie fntr-un cfmp potential"..

asezate in punctele z. potenfialul complex este: A 7 Dacii debitele sint de acelasi sens si neegale. ~i z. ~ c e a s i a urmi miscare are aplicaf ie la studiul din infiltrafiilor pe sub un perete de palplanse de ahincimea a. In cazul general a dou5 izvoare neegale Q.). de acelasi sens Fig. latime 2a. in spat iul infini t. ~i Q. Fig. planul se i n ~ p a r t ede asemenea in do16 zone: o zoni iniuntrul uAei curhe inchise care trece prin izvor~llmare si cuprinde la interior izvorul mic si o zon5 exteri'oarii continfnd restul de linii de curent ale izvorului mare (fig: 7-16. tialul complex: f = + este aceea care are poten= cos- c arc cos- 2 9 a ceea ce revine la z t c (7-43) Acest caz corespurlde unei misciri cu circulatie in jurul placii plane de. 7-1.5). e) Mi~carea datoritii a douii izvoare. 7-15. Mi~careadatori t5 a doui izvoare neegale. Daca debitele sint de sensuri contrarii si rleegale. de sensuri con trare .- Observat ie.. Aceasti Ehestiune va f i examinatii mai detaliat la capitolul XXIV. Mi~careaplani datoritii a douii izvoare neegale. printr-un teren perrneabil de adincime infinitg. 7-16. fiecare continind liniile de curent numai ale unuia din izvoare (fig. punctele de vitezii nrilii se gasesc prin conditia: 9 9 iar plan111 se separ6 in doua zone neegale. 0 rniscare reprezent a t i de a c e l a ~ ispectru ca miscarea precedenti insi cu schirnbarea intre ele a liniilor cp.

=y = const. I Ds'. Vi teza corny lexii : . (7-48) de unde: Acestea sint c e r c ~ ~ r ilui Apollonius.0. Liniile echipotenfiale se obf in exprimind I-aportul (X + a)' + y2 = p2 [ ( x . centrele lor se afli pe axa Ox. Raza R a acestui cerc este d a t i de relafia R sin y = a . 7-17.7-17): in 0.). izvorul pozitiv de debit Q: f (z) = .(el . (7-46) 27t Liniile echipotentiale si liniile de curent au deci ecuatiile respective: 1 -. I (7-47) Se vede usor c i 1iniil. 8. in punctele date de: iar raza este 2 p2 -. - a2.x. . care sint locurile giometrice din care se vede segmentul 2asub un unghi constant y. izvorul negativ de debit-Q . 0.In L O 2n z-a z+a sau -- Q In- 1 ..si in 0. Fig. - 8 . potentialul complex se obf ine prin suprapunerea celor doui izvoare punc t iforme (fig.p= - const.e de-curent sint cercurile care trec prin 0.In cazul particular a doui izvoare egale ~i de sensuri contrarii.are au ca a x i radicala comunii insiii i le axa Oy. qi de sensuri contrarii 7 $= Q . Mi~careadatoriti a d o u i izvoare egale .a)2-+ y2].

cel pozitiv. 7-18. . cel negativ si fn 0.datoritii a douii izvoare: in 0.Miirimea absolutg a vitezei este deci.Aolica{ie tehnicb. se asimileazii aceastii scurgere unei rniviri . Scurgerea pe sub o stavill de forrna unui segment circular '(fig. lntr-o primii aproximatie. care are forma unui segment circular. Aplicfnd formula (7-53) in punctele M ~i A rezulti: Pe de a l t i parte. Aplicatie: scurgere s u b o stavili-segment Se cere aflarea distributiei presiunilor pe suprafata stavilei. Fig. i se obfine: r : de unde rezultl: . presiunea este egalii cu presiunea atmosferici. aplicPnd teorema lui Bernoulli. M : ~ A si considerfnd c l in V . 7-18). fntre punctele B.

iar Q se miire~te astfel ca produsul : < sa fie o cantitate finitii.uiIrn derivata - df lim . deoarece termenul cinetic este negativ cici V > V. care este m. caracteriz&prin ax& care este -.ha). 4~ I Plecfnd de la potenlialul complex a douii izvoare f Q.Mi~cdri potentiale 193 Din aceastii relatie se vede c2 presillnea In M este mai micii d e c i t presiunea h idrostaticii. f) Mi~carea datoritii unui dublet (dipol) (fig. Dipol .Qa a+O 112 dz ICZ~ 2~ T Z ~ Fig. Din relaf iile (7-54) ~i (7-55) se mai obline: y v..19).. se obfine un dublet.(ho . in acest caz axa Ox si un moment. 7-19. Dacii distanfa 2a intre cele douB izvoare din problema de la e) devine infinit micii. inferioarii a cilindrului.' .. 2g r i a r2a 2 Presiunile miisurate corespund bine cu cele calculate chiar fn portiunea . sii determin5m limita acestuia cind a tinde ciitre zero 9 f (2) = lim a 3 0 Q -In Z-a 2n: 2+a UI I. 7.

(7-64) Iar ccmponentele vi tezei. Potentia 11-11 complex : permite reprezentarea mi~ciiriiunui curent intre doi pereti plani ce fac un 7t unghi oarecare intre ei = . --.nar n . Aceastii miscare se cjbtine ~i plecfnd de la miyarea reprezentatii de potentialul compldx de la punctul g) tlrmiitor. toate vitezele 99 L i b m sint egale in directie si mirime. tangente la axa imaginarii si liniile de curent = const. i7-65) .lim f a 3 0 9 = - m 2 7tz + const.dp .. (7-60) Liniile echipotentiale si liniile de curent se obtin din: Pentru diferife valori constante ale lui cp si +..adicii la intersectia cu axa Olf. vo - 1 d~ . ecuatiile (7-61) reprezintii douii familii de cercuri ortogonale tangente in origine: liniile cp = const. tangente la axa realii. Vitezele se obtin din'calculul vitezei complexe sau prin derivatele partiale ale formulelor (7-6 1) : + Pentru x = 0. g) Mivcarea intre laturile unui unghi. u - .r d0 sin rl0.. A n Intr-adevir : Potentialul de viteze cp si funcfia de curent sint: 9 cp = urn cos no. + = arn sin tz0.. Observa#ie. sint : n v . E coordona te polare.r dr --- nar n-1 cos no..

Migcarea plana in interiorul unui unghi drept . 7-20. Acest spectru poa te folosi pentru reprezentarea fie a miscirii Sntr-un cot dreptunghiular (fig.2ar sin 28. - j 9 9 Liniile de curent sint hiperbole echilaterale avind axele de coordona te ca asimptote. date f iind aplicat iile lor practice : I ) Cazul n 1 nu este altceva decit miscareh paralelii studiatii la punctul a) anterior. ce - .y2)..1 este dubletul studiat la punctul f) anterior.Miqcdri potentiale 195 Mgrimea vitezei este: Citevu cazuri particulare prezintn' un inferes special. avind: 5) Pentru n = . = 2ar cos 20. a) mi~careade ocolire a unei mu- - 3 chii dreptunghiulare. 2 4) Cazul n .reprezintii (fig. fie a miscirii unui curent cgtre axa real& cu un punct de stagnare tn 0 etc. 7-21. 9 Vi tezele sfnt date de: sau. potentialul si functia de curent stnt : (7-66) -cp = ar2 cos 28 = a (x2 . (7-67') Se vede cii viteza fn origine este zero.b) 1 + cp = arlle cos c) 0 9 Fig. $ = ar2 sin 28 = 2axy. 7-21. liniile echipotentiale stnt hiperbole echilaterale ale ciiror axe coincid cu axele de coordonate. in coordonate polare: v. 2) Cazul n = . func2 tiile cp ~i reprezintii mi$carea de ocolire a unui semiplan infini t (fig. limitat de un a1 doilea perete 'hiperbolic. 3) Dacii n = 2. 7-20).

cind a1 unui dig permeabil. c). 7. care face -cu axa Ox care reprezintii un teren im2n 77. fiirg circulafie. .' 196 Hidrautica 9 6) Cazul general (n > 1) rezolva t la Pnctput corespunde misciirii fniiuntrul unui unghi egal C U T misciirii de infiltratie la intrare fn taluzul OA sau y - n . 7-21. Mi~careaplan5 in interiorul unui unghi a. 7-22) Asemenea misciiri se obtin prin suprapunerea unor misciiri elementare. Vonl prezeLta citeva tipuri de misciiri mai importante: a)'Miscarea planii-paralelii a unui fluid in care se aflg un cilindru circular. '\ ' \ Fig. Notiim cii OA.de felul celor studliate in paragraful precedent. 7-21.insumarea potentialelor complexe ale unui cur-ent paralel $ a1 unui dip01 d 9 Se deduce potentialul de vitezii cp si funcfia de curent +: y Componentele vitezei sPnt : . este asimp tot5 a liniilor echipotentiale (fig. ' permeabil. Potentialul complex a1 unei astfel de miscHi rezul tii din .7.3. bisectoarea unghiului xON. Mi~cgrileunui fluid perfect in jurul unui cilindru circular (fig.

y = a sin 0 vitezele deduse din (7-72) sint: v = V . 7-22.. aplicati intre un punct la CQ si pu~. V = 2V. sin 20 u = V . p - - 9 2 loc fn punctele C si D pentru 0 . fie pentru y = 0 . fie pentru x2 $ y2 .. -.tagnare. fn punctele A si B. Dar si cercul cu centrul in odgine si cu r a z a = a este o linie de curent. = f . V:. A B) se 'consta t i ca viteza creste atingind valori mari in punctele C ~i Fig. V p Kezultii c i presiunea rnaximi se produce i n punctele A si B de stagnare.a2 = 0. deci viteza se anuleazi. Mi~careaplani-parale15 in jurul unui cilindru D si anume V = u =2V.cos 20). Deci vitezele rnaxime din tot cimpul m i y i r i i sint in punctele C si D. circular Pe axa Oy vitezele scad cind y tinde la . ~re'siuneaintr-un punct M pe conturul cilindrului se giseste cu ajutorul teoremei lui Bernoulli.Mipciri potenfiale * y 197 Funcjia rjr se anuleazi. Aceasta inseamnii c i axa Ox este o linie de curent pentru vaiori ale lui x cuprinse intre oo ~i $ oo. ( 1 .ctul M (daci se face abstract ie de gravi tatie) : 9 9 y t + 9 Ins5 pentru un punct M de coordonate x = a cos 0. . respectiv 0. men tinindu-se in tot cimpul aproape de valoarea limitii V .. Vi teza pe aceastii a x i se reduce la componenta : - @ deci este mereu inferioarii vitezei V . sin 8. Urmirind miscarea pe cercu 1 (0. de aceea A si B se cheami puncte de . (7-75) Dee i .pentru care 9 X . a curentului paralel. u = V=sO. iar valorile minime au unde 8 x . (7-74) . anume.

Firii existents fortelor tangentiale este greu de admis miscarea circulatorie. o parte din linia n razii a. este 6 Distributia presiunilor fiind simetrici in raport cu ambele axe. Aspectttl contradictoriu a1 presiunilor calculate cu cele reale a fost numit paradoxul lui Euler-D'Alembert . inseamnii ca rezultanta fortelor de presiune pe cilindru este nuli. pe orice curb5 inconjurind cilindrul.p. in mi~carea re~rezen-ziune si de frecare intre particulele fluide. in care se constatii o rezultantii paralelii cu axa Ox si de acelasi sens cu viteza din P W P w cimp.Punctele unde presiunile sint nule sint date de conditia 1-4 sin2 8 = 0.. Acest paradox se menf ine ~i in cazul unui corp de form6 oarecare aflat intr-un curent paralel. Potentialul complex a1 mi~ciirii este P acest caz: n h +r - 4 de unde rezulti. stratatii in figura 7-22 turi d< fluid sfnt antrenate succesiv fntr-o mi~care de circulatie cuprinzind fntreaga masii fluidi. in' tot cfmpul. ~ o r t ~deesugere laterale si din spatele cilindrului se datoresc unor virtejuii care formeazii o apii moartii intr-o zonii desprinsii de curentul general printr-o suprafati de discontinuitate (v. Distributiapresiunilor axei 'sale.3 . Acest rezultat este In contradictie cuNfenomenu1 real. Aceastii fort. art.. X adici = f . deoarece peniru r = a valoarea lui + = 0 se confundi cu cercul de + din ecuafia (7-78) este zero. Fie aceastii mi~carede tipul misciirii induse de un fir-vkrtej. adici cu o circulatie a vi tezei I' = const. 7-23.ne rezulti dintr-o distribuf ie a presiunilor diftri t i de cea calculatii aci si urmind aproximativ diagrama punctatii. tinfnd seami 7 si de ecuatiile (7-73): Pentru af larea vi tezei se poa te folosi v i teza camp lexii : $i P aceasti miscare. l p . fluidul fiind supus ~i unui curent circulat~rin jurul axei cilindrului. . b) Mi~carea plang-paralell a unui fluid in care se aflg un cilindru circular. de presi. .2 . 7. Diagrania radialii a presi~~nilor reprezentatii in figura 7-23.3-9).1 0 +I Un curent circulator se poate realiza prin fnsisi o miscare de rotatie a cilindrului solid in juril Fig. Daci existii cft de mici forte de adepe cilindru.

ra cos 8 2~ V m Ecuatia devine atunci: ae cos 20 9 ra sin 8 2~ V. b ) I= ' 4lcaVa~ c) ~ > ~ z u ' v ~ D . fn caiurile: a) r<4naV. ' si V. 6). -- a2 +i 2a2i cos 0 sin 8 f 9 ) = 0. cele doui rgdacini ale lui z sint reale si pe cercul de razi a se gisesc cele doul puncte de stagnare. I doul valori aie lui 0 corespunzfnd punctelor de stagnare A . deci punctele A . R se confundi intr-un punct pe axa Oy (fig.1. pozitivi. Fig.Punctele de stagnare de pe acest cerc stnt date de ecuatia V deduce din ecuatia (7-79): -= 0. 7-24. La aceeasi valoare a lui sin 8 corespund pentru a. Aceste puncte sk determini punind T ecuatia (7-80): n z = a (cos 0 + i sin 8). care se poate Deosebim trei cazuri : . a). B in zona lui y negativ (fig. 7-24. 7-24. Spectrul rni~cgrii plane-paralele fn jurul unui cilindru circular. sin 8 = . Daci I? = 4 x a V. (7-81) 9 Este usor de ~razutc i partea real5 si partea imaginarg sint identice si egale cu zero.daci realizantul: - r2 4x2~: + 4a2 > O sau T 1 < 4xaVm. dac5 : ? ' sin 8 = - r 4axV. cu circulatie..

. . Dacii I' > 4x a V. = rn. Daci insemniim cu rn expresia: I -P 4x v9.p ds sin 0. deci rezultanta fortelor de presiune dupii axa Oy este: F = - \ (p.Oy. h s a in zona lui y >0 aceste -' . adicii normalg pe directia . pe . astfel cii existi o rezultantii a fortelor de presiune paralelii *cu Oy si indreptatii spre y pozitiv. Forta de presiune* elementari proiectatii pe axa Oy este: d F Y = . la vitezele calculate prin formulele (7-74) se 9 . 4 . si influentei circulatiei : . pe cPnd P zona n y < 0. riidiicina z. sin 0 r +-. 2 m '. fn consecinfii. :ay . * Disfributia presiu~zifor suprafata cilindrului este data tot de ecuatia (7-75). - p $)sin o ds ... Componenta dupii axa Oy este diferiti de zero. conform ecuatiei (7-76) .. ceea ce calculul confirmi. se afli pk axa . a) sint mai mici decl't presiunile din punctele simetrice situate pe semicercul inferior.l adaugii ~i vitezele r 27t a datori te circulatiei I?. deoarwe.. in virtutea teoren~ei lui Bernoulli. vitezei V. viteze au acela~isens cu vitezele din cPmpul nerotational.'deci riidiicinile sint imaginare si punctele de stagnare stnt pe axa Oy. Pnsi nu pe cercul . care reprezintii numai 'ce?cul. realizantul ecuatiei (7-80) este negativ. . proiectia rezultantei fortelor de presiune ye axa Ox trebuie s i fie nulii. sub cercul de razs a (fig. 7-24. iar pentru rn > 1. presiunile pe semicerclll superior (fig. diipi cum se constata din mersul liniilor de curent.de razi a. c) si nu se mai gisesc pe linia $ = 0. Si calculiim aceastii rezultantii F y care poarta numele de portan#& Obser+vimcii viteza curentului pe suprafata cilindrului este. dar T expresia lui V trebuie introdusi si viteza indusii de circulatia . n ' I Cum curgerea este simetrici fat5 d6 axa Oy. vitezele7din vPrtej sPnt de sensuri contrare cu ale curentului paralel. 0 C ridacinile ea@d4isi (7-80) sint in acest caz: a - Pentru m = 1. V = 2V. i \ e *-Yi$%. 7-24.. s e realizeazi acelasi caz limitii din figura -7-24. de razii a. 6.

_ Existents unei forte perpendiculare pe directia miscirii de translatie' a unui cilindru animat fn acelasi timp si de o miscare de rotatie fn jurul axei sale fusese observati de rnulti vrem. chiar ?@nd nu are o miscare de rotatie proprie. .. . potentialul de vitezg ~i functia de curent deduse din In relatiile (7-70) qi (7-71) sfnt: I iar componentele vi tezei sfnt : . initial in repaus.de a fi deicoperit formula fizico-matematici a portantei . \:sin3 ede -+ 8x2a \:sin r2p Ode -I-- / de unde rezultii: : Aceasta este formula lui N. de translatie. in 1853. ' ' 9 Y ' . valabilii j chiar pentru un contur de o formi oarecare. in scopul. 9 .de a fi generalizat si aplicat problema la asipa avionului. punctul a). provocati de mi~careauniformi. Jukovski pentru calculul portantei. Astfel.acest caz. a unui cil indru circular.Miicciri potenfiale sau : FY = ---- -[ \P :a -~.r xa sin o asin 0dO =. Pen tru rezolvarea acestei probleme se folosesc rezul tatele de la acest articol. obtinerii profilului optim. dupI o directie perpendiculari pe axa cil indrulu i. E. suprapunfnd migcirii paralele studiate o migcare de vitezi egalii gi de sens contrar: -V. Meritul lui Jukovski in aceasti problemi este complex: . potentialul complex. hevierea proiectilelor iesind dintr-o teavi ghintui t i era bine cunoscuti.de a fi descoperit existents unei circulatii a fluidului in jurul unui corp solid In n~igcarede translatie in anumite conditii determinate. dar explicatia st iintifici a acistei devieri a fost d a t i prima oari de Magnus. .a -: - ( 4 ~ : sin2 e + 47r2a2 4-2 v.- - 5:" sin O d e + 2pa V'. c) Mi~careafluidului. .

.4 gi 7. simultan. + y2 = R2 + (q . locul rlmas vid la pup:.3. din figura 7-25. in planul I.Translafia (fig. deplasat de un cilindru Fig.8. Se studiazii reprezentarea conforml a unei figuri din planul z fn planul I. prin folosirea unor functii de transformare simple. lichidul este dislocat la provi $i alt lichid ia. I ). y=q-b. Un cerc cu centrul Pn origine.. 7. Ins5 superpozabili pe figura din planul z (translatie). a ) Reprezentgri conforme simple. p aralelii cu axa -Ox. t . - (7-87) + bi. 7-26. (5 x2 . .Astfel. a) c fiind constant5 complex5 deci x = 5 . urmtnd liniile de curent J. Spectrul migc5rii unui fluid initial in repaus. diferenta i 5 domeniul ocupat de sectiunea cilindrului nu face parte In acest caz din migcare. Spectrul este construit pentru un observator legat de cilindrul mobil. se transform5 fntr-un cerc cu originea deplan sat5 E punctul I.a.5 permite a studia: .profiluri hidro . E planul z.. Transformiri conforrne (exemple ~i aplicatii tehnice) Teoria generalii expus5 la 7.o figurii deplasatii in planul C cu canti tatea c. dtndu-se cercul n se obtine De fapt. fn rnomentul cind axa cilindrului trece prin originea axelor de coordonate. cu.3. .reprezentlrile conforme cu ajutorul unor functii de transformare simple ..b)l = R2. = c. orice figur5 se transformi h t r . . prin deplasarea cilindrului cu viteza -V.reprezentlrile unui domeniu pe a1t domeniu . fntr-adeviir. 7 ~ 2 5 P rnigcare de translatie n Liniile cp = const ~i C) = const sint de fapt acelea~ica ale unui dublet. spre stlnga.3.sau aerodinarnice obtinute prin transformiiri conforme. =a C =z + c.

P Cercul deci pgstreazii aceea~i Orice figurg supus5 acestei transforrniiri rgmtne identic5 cu ea tnsg~i. n ceea ce dovede~te intr-un punct singular (zero sau infinit) transformarea nu mai opereazg cri conform.1 $i nu15 pentru z = 0 Dacg se scrie: . Derivata acestei functii = nz n. In aceastg transformare. trecfnd prin origine ~i fiicind un unghi y. Prin functia 1: = zei@ z = Reie se vede cii cercul se . 7-26. ci o asemiinare riguroasg. RotaCia unur cepe Fig. 7-26. rezultti : deci : Dacii deci douii drepte date. tn care a ~i b sfnt cantitgti cornplexe. Sfnt fnsii functii care nu fndeplinesc aceast5 conditie.h infinit mic". n fnsii la altg scar& I n toate aceste transforrngri. a fiind o m5rirne real& Cercul z = Reie.transformi. deci ~i unghiul y.. Functiile de transformare din exernplele precedente c = f(t) au derivata f'(f) finit5 ~i diferitg de zero in orice punct a1 domeniului ~i prin aceasta se indeplinegte conditia de conformi tate. toate unghiurlle P planul 1: se arnplificg de n ori. fie functia de transformare + n fiind real ~i > 1. cu o rotatie qi o omotetie. 7-26.devine c = aReie.Mi@i potentiate (7-88) 2) Rotafia (fig.Ins5 se roteqte c unghiul dat.functia liniarri fntreagri": = az b. rezult5 din compunerea unei translatii. fn planul c.. gi se aplic5 transformarea precedentg. adicii egali tatea unghiurilor. figura din planul c riirntr~asemenea cu figura datii O planul z . figurile ornoloage nu au numai o asemgnare . stnt supuse transformgrii precedente. u 3) Omotefia (fig. Observafie. in cercul +c raz5 R dar se r o t e ~ t en jurul lui 0 cu unghiul p. De exemplu. Transforrnarea lui z prin . c) f: = W . Transforrniiri elementare . b).

Un punct A n din planul z trece In planul c. astfel ca OX . .a. deci domeniul lui z din in teriorul cercului trece in ex teriorul acestui cerc T domeniul c. dacg A este pol.o mgrime realii.4 ) I nversiunea : I fiind. In scrierea exponentia15 a mgrimilor complexe. afar5 de cazurile urmgtoare: . I lul R = OA' se oljtine din aceastii conditie. aplicind functia de transformare a inversiunii : 4 ~ 9s de unde : r R Z -1 r 9 p = -a. deci moduo' . - . A' se afl5 pe polara. care exprim5 inversiunea cunoscutii din Fig. D = 0. a transformirii prin inversiune. 7-27..b sau Din ecuatiile (7-92) gi (7-93) rezultg cii transformatul prin inversiune a1 unui cerc este in general tot un cerc. nu trece prin 0 . adic5 trebuie SB fie A". lui z = reia ii corespunde. Observgm c5 lui 2 = 0 ii corespunde 1: = m. un cerc trecfnd prin origine se transform5 fntr-o dreaptti care . Cum se transform2 prin inversiune un cerc din planul z ? Fie acest cerc : xt ~i relatiile rezul tind din functia de transformare : de unde Introducind aceste expresii ale lui x. y in ecuatia (7-92).A = r R = Z2. simetricul lui A' fat5 de axa realg.cTnd A # 0. se obtine: . Fie un cerc de razii 1 cu centrul in 8 origine in planul z ~isg suprapuriem axele xOy ~i 4wq. Astfel.cercului In raport cu A: Transformatul prin inversiune a1 punctului A trebuie sg aib5 ins2 argumentul p . De aici rezult2 constructia'geometric5 simp15 din figura 7-27. Transformare prin inversiune geometrie.

= 0. 6. aceasti transforrnare se poate obtine 6d ' prin transforrnirile succesive. Intr-adeviir.. o dreapti care nu trece prin origine se transforrni Intr-un cerc I trecind prin origine . y) = O'ecuatia unui cerc In planul z. cuprinzind nu intreg planul z sau ci numai #un domeniu limitat de un contur dat. ornotetie ~i jnversiune sInt cazuri particulare ale transforrnirii ornografice.circulari". Este interesant in aplicat iile tehnice a considera transformarea conformii a unui domeniu intr-altul.date anterior s-au pus fn evidentii citeva contururi sau limite de forme simple (cercuri. rotatie. in alte curbe din planul l: cuprinzind domeniul D ' transforma t . In cele ce urmeazii vom examina si alte functii de transformare precum si metode lnai generale pentru a rezolva caztil unor conditii la limit5 mai complicate. d sint nule. Aceasti f'unctie de transforrnare se rnai poate scrie: In cazul general cin. care este o rotatie cu ornotetie ~i translatie. valori constante. cercul C" trece tot in cercul C' prin inversiunea 11. . d fiind constante cornplexe. Aceste curbe vor trece. D trece prin origine. din planu1 2'' in planul z' ~i apoi cercul C' trece de asemenea In cerc in planul prin transformarea I care este de asemenea o rotatie cu ornotetie ~i translatie. Ea se c bucuri de proprietatea irnportantii . respectiv y. . 1) Funct ia exponent ialli si f unct ia logaritmicci > c. prin transformarea exponentialii. z'. de asemenea. in planul z se obtin snumite curbe care lirniteazii un domeniu D. fn cazul cind una sau rnai rnulte din constantele a. 7 A 7 7 7 P P Daci se dau lui x . Toate functiile de transforrnare prezentate anterior : translatie. c. D # 0. In exemplele. Acest cerc trece in alt cerc C" din planul z" prin transforrnarea (7-95) 111. cercurile pot degeneia In drepte. drep te). ciirora le corespund prin transformare sonformii.d deterrninantul a c # 0. o dreapti trecInd prin origine se transforrni intr-o dreapti care 5) Transformarea omograf ica (circular&) Z= + c[+d' a . cercuri sau drep te (transformarea ornograficii). < < b) Trecerea unui domeniu intr-a1tul prin mij locirea funcf iilor de transformare..cInd A = 0. fie C(x. De aceea aceasti transforrnare se numegte ~i . 2 fiind variabile cornplexe succesive : Transforrnarea ornografici trece orice punct a1 planului z in planul ~i reciproc. . in interiorul (sau exteriorul) ciiruia se miscarea unui fluid. c.cind A = 0.i transformi un cerc In alt cerc. de tipul celor'studiate anterior. 6.

= ( {. trece Tn cercul de razd p. eXI I = eX2 Fig. 7-29. i y = sin (5 $. de lungime semiinfinit2 ilc. in care caz trecerea se face de la plantrl t: la planul z. deci de la domeniile desenate in dreapta la acelea din stTnga figurilor.1= Dreapta x = x. inversii functiei exponentiaie. = 1[. .iq) deci x = sin 5 ch q . 2j Funcfii trig-onometrice. 9 Dreaptn x = x. y =: cos t s h q. Transformare prin functie exponentiali a unei f f ~ i iparalele cu axa y.206 Hidraulica . + . In figurile 7-28 ~i 7-29 se reprezintii pentru functia exponential5 curbele care limiteazii domeniul f n planul z cft si transformatele conforme ale lor i n planul c. (7-97) Se poate scrie: x $. de lungime infiniti Fig. Transformare prin functie exponential5 a unei fP$i paralele cu axa x . trece In cercul de raza' p. sin Ech q ices t s h q . Fie funcfia de transformare t: == arc sin z sau z - sin .eleasi figuri servesc ~i pentru functia logaritmicii. c. 7-28.

.Asupra stabilititii mi~cirii". cu ti tlul . Tn 1902 incepe a face experiente. dar mentioniim cii alegind alte funcf i i trigoriometrice de transformare si variind limitele domeniului din planul z se 6btin nurneroase cazuri de rebrezentiiri tn planul <.loviturg de be]-bec" ~i publici teoria acestui fenomen T 1899. A studiat fizico-maternaticile la Universitatea din Moscova gi a obtinut titlul de magistru In 1876. unele in colaborare cu S. In 1882 obtine doctoratul cu dizertatia . Problema zborului 1-a ocupat in mod deosebit In ultimii 35 ani. si avfnd pe 3 ca parametru (fig. in care putea si-gi valorifice rnai bine calititile pedagogice.~ continue i studiile. PlecPnd de la studiul defectirii conductelor de alimentare cu a p i ..Contributie la teoria zborului" In 1890 cu numeroase observatii ~i experiente cu privire la migcarea aripii.. 7-30.Mipcdri potenfiale - 207 de unde. care pot f i de folos in aplicatiile tehnice. publicati in 1890. Studiazi rni~careaapelor subterane..A. A A * N. spare . 7-30). .Cinematica corpului lichid"..Modificarea metodei Kirchhoff pentru determinarea m i ~ c i r i ibidimensionale a unui lichid" pune bazele metodei retelelor. fir5 a piriisi ~i ocupatia de profesor de liceu. c) Functia de transformare Jukovski * ~i studiul proiilurilor hidro. Transfornlare prin functii trigonometrice A (c = arc sin z) A In planul Ft~ia cuprinsi Cntre drep tele de mai ios trece Pn elipsa . Prima lucrare: .In 1885incepe lunga sa activitate didactici la Universitatea din Moscova. E. cu dizertatia . r < In planul z Ne limitiim la acest exemplu. in tunelul aerodinarnic Pnchis a1 laboratorului din Moscova ~i apoi fn tunelul de la Kucino. . lucrare foarte bine apreciati.~i aerodinamice I ) Fie functia de transformare: #O ' Jukovski s-a niscut la Orehovo la 17 ianuarie 1847. Trimis la Paris s i . descoperi rnecanismul fenomenului cunoscut sub denumirea de . Prima lucrare de hidrodinamici. se Inapoiazi In patrie in 1879 gi este numit in acela~ian profesor de mecanicg la $coala tehnici superioari din Moscova. rezulti: Aceasti ecuatie reprezintg o familie de elipse cu focarele i n punctele &. Fig. formele rationale ale vaselor. n Are mai multe lucriri asupra teoriei curgerii. Ciaplighin..1. prin eliminarea lui 5.

se obtine ecuatia unei elipse: Asadar. 7-31. un cerc C de raza a = const cu centrul P origine in planul z trece n Mtr-o elips5 E cu centrul in originea w in planul C si focarele avind semidistanfa = 21 (fig. - . 7 Fig. Vladimir Ulianov ~i (Lenin). iar in 1910 descoperii pe cale teoretic5 profilurile de aeroplan Jukovski. dup5 40 de ani de activitate. In -patru mernorii se ocupii de teoria elicei.. ? (+ a . dup5 50 de ani de activi tate ~tiintific5 pedagogics. n Pentru contributia sa la creatiile tehnice este numit in 1911. n apoi despre .de unde rezultii: * < = (a + $) cos 0 . activitatea lui Jukovski In aerodinamicii se Irnbinii tn mod creator cu aceea a 1ui Ceaplfghin. de c5i ferate. Ecuatia unui cerc cu centrul in origine si raza a. La 29 august 1920. din planul z.si akrodinamice.devotPndu-se noii orlnduiri sociale. . E. g5se~tetimp s5 se ocupe de matematici (calculul variatiilor). De~i pasionat de aerodinamicg.rolul circulatiei P portant5". s5 fie recornpensat prin asigurgri de ordin material ~i manifestgri de ordin moral (editarea lucr5rilor.. Transformarea unui cerc prin functia de transformare Jukovski In 1904 public5 importanta sa descoperire cu privire la . Jukovski pentru obtinerea profilurilor hidro.).vIrtejurile legate".p5rintele aviatiei ruse". E. a decis ca N. avPnd calitiiti deosebite pentru zbor.inginer mecanic honoris causa" Dupii Marea Revolutie din 0ctombric a continuat cercetiirile ~tiintifice munca didactic& ~i .. Dup5 1905. pre~edintelecomisarilor poporului. 7-31).i sin O). Introducind aceastii expresie a lui z in relafia .208 Hidraulica Aceastii funcfie este deosebit de interesantii pentru studiul profilurilor si a fost folositii de N. Depune o considerabilg munc5 pedagogic5 P institutele de preggtire a ofiterilor de aviatie. Jukovski moare la 17 martie 1921 la USOVO.. .(7-98) se obtine: la C= iy = a (cos 0 f i sin 0) f -(cos 0 . de artilerie. instituirea unui premiu etc. Eliminfnd pe 0 din aceste relatii. se exprimii chiar prin z ca functie de variabilii comblexii: z = a(cos 0 + i s i n 0). 9 = (a - $1 7 sin O. Jukovski.

n iar domeniul dintre cercul C ~i cercul Co trece P interiorul e l i p s e i ' ~ . un kerc exterior ~i un cerc interior cercului Cb. obtinut chiar la punctul a) precedent din cerc. Arctll de cerc (fig.ul generator 0 avfnd r = 1 in placa A f B f = 4 1. 8) si separfnd partea reaiii de cea imaginarii. Sii transformiim cercul M din planul z cu ajutorul functiei (7-98). Daca 8 = const si a = 1. corespondenta nu mai este biunivocii. Tniocuind in ecuatia (7-98) pe z in functie de (p. din planul z trece in tiiietura Eo in jurul focarelor ~i a axei reale. c 9 9 . I Fig. Fie 0. 7-32) se obtine din cercul generator M (raza a) cu Oy centrul pe axa. se obtine: 9 c. Un punct P pe acest cerc are afixa z= ~ ( C O S0 -I-isin 8). de gradul 2 fn raport i cu z). in planul Domeniul exterior cercului C trece in domeniul exterior elipsei E si invers.. Profil hidrodinamic in forma unui a r c d e cerc .Placa plan5 este cel mai simplu profil aerodinamic. ' adicii.. asadar.la distanta OM = f . Vom ariita citeva profiluri ce se ohtin prin functia de transformare J ukovski : . pe axa realii. q = (p -$) I sin 8.4 = OB = 1. 2) Profilttri aero. Aceasta inseamnii cii domeniul in interiorul cercult~ Co este reprezentat i printr-un domeniu infinit mic. semiaxele elipsei iau valorile: deci acest cerc C. 7-32. la o elipsii din planul corespund douii cercuri din planul z. la razele vectoare din planul z corespund hiperbole in planul care taie ortogonal elipsele (7-100) si sint omofocale cu ele. - I 9 I + < .pfnii la tiiietura E.Dacii raza cercului a = I . Deoarece fnsii la o valoare datii a lui corespund dou5 valori z ( ~acestea seobtin din ecuatia functiei de transformare. \Tom reprezenta planele z si '5 suprapuse.~i hidrodinamice. se obtine din relatiile (7-99) ecuatia unei hiperbole: c c .

la distanta m de originea axelor. Aceasta din urrnii va da un cerc K f care trece c2 cl prin B . El mai trece si prin punctul C' pe. Fie cercul generator ( I cu centrul M pe axa Ox. a doua cu cos 8.Profilul simetric biconvex Jukovski (fig. Pnsumind transformarea = z (cercul K se transform5 in el insu~i)cu transforl2 marea = -.--1 I si va avea 9 -I centrul pe linia OMB.ior rispunde solutiei.. 7-33). astfeI TI=---2 (:: - 9 Din relatia (7-103) rezultl cii TI este pozitiv si pentru valori negative ale lui 8. Cercul I(' va rnai tiiia axa reall ?n-Af astfel ca: OA' = Se obtine astfel diametrul BA' siu M ' (fig.2 f sin 8.. (-I. o inversiune.axa Oq.2 pf sin 8 f2 . 9 Pe de altii parte. P--- ta . rezulti: Introducind aceastii valoare a lui sin2 8 in ecuatia (7-102) rezulta ecuafia unui cerc in planul c: Se vede ca acest cerc trece prin punctele A.O) ~i B .deoarece inversul lui B ( x = -1) este l2 c2 = . ComparPnd acest rezultat cu expresia lui q de mai sus. ~i are centrul In punctul 5 == 0. (1. deci din cercul AC'B' numai arcul supe. ale caror coordonate satisfac ecuafia (7-104). 7-33). pentru motive de simetrie. Observiim c l transformarea Jukovski [relatia (7-98)J se poate efectua pe cale geometricl.Observim cB p se poate elimina intre aceste relatii daca Tnmultim prima ecuatie cu sin O. din triunghiurile OMA ~i OMP avem: a2 = l2 + f2 = + p2 . . le ridiciim la piitrat si apoi sciidem pe a doua din prima ecuatie.O). - = 1 + I +1 2n1 a1 cercului I ' si centrul ( 9 .

Totusi.i de pod p. la intersectia cu :cercul K t . deoarece. aceste tipuri nu trebuie adoptate intocmai. ele putind fi luate ca tipuri favorabile.o. - 1 Fig. pentru a evita formarea de 'linii de discontinuitate si vfrtejuri . coada pilei nu poate f i atit de alungitl si de subtire. 7-34. Profilul simetric biconvex Jukovski Profilurile sirnetrice isi giisesc aplicatia nu numai in aerodinamici ci si la constructiile hidrotehniie. sect-iunea orizontalii a unei pile trebuie sii aibii douii laturi paralele de o anumitii lungime si numai la capete trebuie profilate hidrodinamic. pentru pile de pod sau pile de baraj (fig. 7-34).l. 7-33. va trebui sii adun. Profiluri hidrodinamice practice ale pilelor economic./i de bar9 Fig.~i~cdri potenfiale 21 1 Pentru a trece un punct P de pe cercul I( iri planul c.5m geometric OP cu raza vectoare a inversului lui P care se obf ine conform regulii stabilite pe raza simetricii cu O P fatii de axa reali. pentru motive de rezistentii. Punctul ciiutat este P". hid&dinamice. de asemenea. din -motive de o r d i i constructiv si 9 1 profi'l Jukovski' . 9 .

formate de cfte doui laturi consecutive 2. este cunoscu t i relatia geometric: : Fig. sint constante reale in numir egal cu numirul laturilor poligonului din planul l: si asezate in ordinea: z. 2.'///M&. ducind din 0 razele simetrice OP ~i OP'. cu o f a t i inferioari concavi. Cu aceasti convent ie. Astfel. < z2 < . independent unul de altul.. L .') ' inversiune 'a1 cercului K. Pentru a obtine un profil nesimetri'c. E. a sint unghiurile exterioare .Protilul Hidraulica nesimetric Jukovski-Ciapllghin...de exemplutn ( n punctul M (fig. 7-35. + an = 2% Chris toffel .. 7-36). astfel ca s i riispundi la o serie de conditii tehnice. < z .. .7-35) ~i fie K cercul transformat prin ' Y. 0 metodi generali care a dus deseori la rezolvarei exacti a problemelor -de m i ~ c i r icu contururi poligonale . c ale poligonului. Printrz Fig. Au t0ri. se ia cercul generator I. 1 ' I + d) Reprezentarea contururilor poligonale sau curbe.~ h r i s t o f f e(fig. u1 + a2 . z2 . . 1 ) S-a constatat c i este util a reprezenta pe un semiplan z aria inchis5 intr-un contur poligonal putindu-se reduce prin aceasta un caz complicat de miscare la din planul un caz mai simplu.obtine fiicPnd se sums OP OP'.. Asemenea profiluri se iau ca bazi pentru constructia aripii de avion.i acestei me tode au stal bilit. cu centrul P cadranul I a1 axelor. punctul P" de pe profilul ciutat. A. A.. adici in sens invers miscirii acelor ceasornicului. Profil disimetric Jukovski (arip5 de avion) acestea este ~i profilul acad..103). iar a.. ~n care z. SPnt actualmente studiate un numir mare de tipuri de profiluri perfectionate.212 '. spre A. Carafoli. Schema la metoda Schwartzh 9 9 */ 0 <F..Constructia geometric5 de la cazul precedent poate fi folositii gi pentru profilul nesimetric. 7-36.care se intilnesc mai cu seami la miscarea apelor subterane .. . A. P baza funcfiei de trans: n formare (7.. a z . unghiurile d n t pozitive daci se formeaz5 pe dreapta ~i negative. Daci poligonul este inchis si se consideri c i un observator pareurge conturul poligonului de la A.este Metoda ~ c h w a r t z . pe stfnga. c i pentru trecerea unui contur poligonal pe un semiplan trebuie folosi t i funcf ia de transformare : c..

Astfel cii. expresia d c/dz se poate scrie sub forma: P care R este un factor real.Nu vom demonstra proprietiitile functiei c. c + 9 c . ... . A n ale poligonului.z I ein sau I zk . 2. astfel cii poligoanele se inchid (cel de pe axa realk din planul z la -. ~ punctele zk .. . 2. care reprezin tii. adicii se reproduce poligonul avind unghiurile exterioare al. axa real& punctul descrie conturul pol igonului da t . in consecinfii ~i punctul se deplaseazii pe un segment de dreaptii AkAk+. iar domeniul interior din planul 1: liisat la stfnga. sint parcurse de un punct z descriind. punc tele z. iar argumentul n este constant pentru fiecare segment zkzkfl de pe axa realii. z. 2. Sii formiim expresia : c Factorii acestui produs se pot pune sub furma: I ' I zk. de pe axa realii prin semicercuri foarte mici. corespnnzind succesiv virfuri lcr A. z.00. .. dar vom indica aceste proprietiiti ~i conditiile in care ele pot fi folosite.... .. . care variazii cu pozitia punctului. . prin ocolirea punctelor z.infinit de la din planul z f i coreSpunde un punct determinat pe segmentul AnA. Proprietatea esenfialii este urrniitoarea: DacH punctele z. Pentru reprezentarea pe un semiplan a1 domeniului afla t la exteriorul poligonului se demonstreazii cii functiunea urmi toare real izeazii . dupii cum z > zk sau < zk.. derivata dcldz se anuleazii si conform. z. . deci si sensurile de parcurs se menfin. O k .. A. iar reprezentarea poligonului se face la scara determinatii de constanta C. dacii z parcurge segrnentul z k ~ k + l pe axa real6 din planul s.. OC2 . aceastii chest iune i e ~ i n d cadru l din lucriirii Ode fafii. liisat de asemenea la stinga prin parcurgerea axei reale. an* C Se mai demonstreazi in analiza matematicii cii punctului ...aceasti5 reprezen t are : c A 9 . se va suprima factorul corespunziitor din formula (7-105). iar cel din planul la distanta finitii)..z 1 .. Corespondents este biunivoci dacii aria poligonului este simpli. In cazul cfnd unul din punctele zk de pe axa realii este la infinit..pe cind argumentul punctului corespunziitor scade cu a k . prin parcurgerea cont urului corespunde semip lanullii deasupra axei reale din planul z.. argumentul punctelor zk la trecerea de la un segment la celiilalt creste cu n. segmentul z ~ ? In + ~ reprezentarea nu mai este conformii.

/ . . viteza de la infinit a miscirii din v planul 2. 2) Aplicatii ale formulei Schwartz-Christoffel. f+-) 0 . dupg metoda Schwartz-Christoffel finit%: 9 3 < 0' + = . Ap licatiile cele mai nurneroase si importante se vor face la capitolul XXIV. z =: 1 de unde arch 1 = 0 c = ih..Y Exemplul 1 . + \ Constantcle se determinii prin conditiile de corespondentii : 1: = 0. ( z 1 ) celelalte hrfuri se corespund la infinit. / / / / I / / / / /. (7-108) z sau z ==ch g 5. Vom da aici numai cfteva cazuri pentru ilustrarea teoriei .se corespund la distanta rior. A: punctele A.1) si A.1 de unde arch (-1) = in. h c = -arch 7e c = C arch z + C'. Exemplul 2. Reprezentarea unei semi f i ~ i pe semii planul superior (fig.in care se corespund. c = 00. Reprezentarea unei sernift~iipe planul supe. Fie . Propunem corespondents : A. 7-37). formfnd o ffsie 0 la drep tungh iularii. Poligonul din planul t: forx mat 5 = 0. Curgerea de-a lungul unui fund cu treapta' drepturaghiulard (denivelarea = h) (fig.-. A . = 0 n si z = i . deoarece numai doul puncte Fig. +f A. urmiitoarele douii puncte: z = oo. z = . P toate cazurile. Formula lui SchwartzChristoffel se simplificii. (2 = ih). 7 = 0din 3 drep tele: fnchide / si = ih se . Facem sii corespundii la punctele A:. (z = . 7-38). 7-37. h .V .

rezultfnd: deci : = - h (Vc2 . sau Constantele de integrare se ohtin din corespondenfele alese la inceput .1 Potenfialul complex a1 curgerii din c).df w=---. 7-38.Conform formulei lui Schwartz-Christoffel.--- dz dl: - drdz . Curgerea p o t e n t i a h de-a lungul unui fund cu treapta in unghi drept . umdl: : dz Ah 600) At ih v2 # 0 0 . planul c este: arch de unde se deduce viteza complex5 in planul z : df .v* 9 1 44 g/2 X Fig.

3 de la art.Din ecuatia (7-110) se poate deduce o relatie intre U 9 V Intr-adevar. Punind deci in ecuatia (7-110) l. un cerc de raz5 a din planul z trece Tntr-un segment de dreaptii = 4 1 situat pe axa real5 in planul dacg a este real. = -1. l u l m pe dreapta OA un punct M'.=%+ (ia)' .. pentru z = ih (punctul A.a).8 cii aplicind transformarea: (a. aeie Dacii punctul M parcurge cercul. un punct M de pe acest cerc trece T planul fn punctul M ' (fig.1 1 1) .i0 + .3.. este singular. . de 9 - - 3) Reprezentarea unui contur pe un cerc: Teorema lui Riemann. M' cade Fn A .2 ae z (7. Curent ocolind o placii fiicfnd un unghi a cu directia curentului Ox 0 7c .aae2ia + fiictnd unghiul a cu axa realii. deoarece pentru l. astfel ca O = X = 2 a cos (0 .a). w+oo.. Intr-adevgr. reprezentarea unui dreptunghi pe un cerc sau a unei elipse pe un cerc se realizeazii cu ajutorul functiilor eliptice. planul z.Riemann a demonstrat c i dat fiind un domeniu simpleconex In planul avind ca frontiere exterioare (sau interioare) un contur C.). iar pentru 0 oarecare. D e ~ problema este principial rezolvatii. Daclicr= functia de transformare devine: Fig. Reprezentarea se realizeazii cu ajutorul unei functii unice atit a domeniilor intre ele cit gi a conturului tnsugi pe cerc. In sfir~it. 7-39): n < = 2 a cia cos (0 . domeniul se poate reprezenta conform pe domeniul din planul t. avind ca frontiere exterioare (sau interioare) un cerc K . omologul sHu M ' parcurge dreapta d B . deoarece w se anuleazii pentru l. din planul z. rezulta relatia ciiutatii: A - Din aceeasi relatie urmeaza ca in punctul A. = w . 7-39. e) Mi~careain jurul unor plgci plane. pentru 0 = a ~i 0 = a x . V = oo. (c == 1) corespondentul lui A. De exemplu. I. avind viteza infinit2 la ocolirea colful~li prag. = 1. V 0. pentru giisirea functiei de reprezentare nu existi i o metodii generalii practicii. corespunzind punctului A: din planul l. astfel. respectiv B .Z . solutia problemei se va giisi in fiecare caz special prin metode adecvate. in punctul 0 este de stagnare. iar punctul A. z -+ w deci punctele de la infinit in planurile z ~i se corespund ~i deci ~i vitezele. A~adar. + w . adicii in punctul A. 7. A ~ a d a rcercul trece in segmentul d B = 4a. C M = a . S-a arirtat la pct. din (7-109) rezultii cii pentru l. Dacg fn locul lui a se consider5 In functia de transformare (7-1 10) miirimea complex2 peia fn care a este modulul ~i se opereazg transformarea cercului de razii a din planul z. Probleme de rni~ciriin jurul uneia sau mai multor pliici plane sau prin fantele ce rezultii Tntre pliicile plane au aplicatii numeroase tn tehnicii.

Mi@ i potentiale . Curent inconjurtnd o placii 'plana perpendicular5 pe directia lui. directia axei reale. 217 $i cercul trece Entr-o plac5 de l5tirne = 4a. in virtutea relatiei de definitie: dfldt: = u . dr De aici rezultl cii viteza V este U g ppentru = f oo. avfnd la infinit df . = 0.. V = 0. forrnlnd vi teza conjugati . . 1: = f iq. Se va introduce deci in membrul a1 doilea din relatia ( 7 1 13. Agadar : v= pe toate punctele plgcii.. deci in origine exist5 puncte de stagnare ale rnigcgrii.2a la 2a. la mijlocul pl5cii. Dup5 efectuarea calculelor se gisegte c5: + . a ~ e z a t 5 axa irnaginarl a lui <. Liniile de curent. La marginilesp15cii.iv.): Fig. presiunile p gi vi tezele V Acesta este deci potentialul complex a1 curentului perpendicular pe plac5. unde C = f 2 ai. 7-40). afar5 de centru $i de rnargini. $i se pistreazi partea irnaginarii care se egaleazi cu . Fie potentialul complex a1 unui curent T jurul cercului din planul z : n S5 aplic5rn transformarea (7-1 1 1 . iar pentru l.iv. obtinern componentele vi tezei. . unde vitezele au 9i fost calculate. componenta u = 0.7-40.. Presiunea distribuit5 pe placii se obtine cu teorema lui Bernoulli. Intr-adevL. Vom considers pe acurn ~i migcgrile tn jurul pl5cii: 1) Curent perpendicular pe placi (fig. tintnd searna c5i pe firul' de curent de la suprafata plicii. rezolvPnd rnai intii pe z =. q variind de la . deci V = v. v . f(l..! . oo.

ch (7-1 15) L b c a Pentru determinarea constantei . expus fn paragrafele precedente.sin - ~ r l L xa 'P (I. S-a studiat la 7. deci sin . - 7.oo pentru r] = Z if ixf f . Ziirich. 7-40).. prin relatia urmiitoare : f l. Se verificg lesne cii pentru x = & a (ti1 planul z) rezultii = f a la extremititile fantei In planul C.cos . se anuleazii pentru & 2a... 0 contributie romineascii in acest domeniu este lucrarea lui D.. b xa .sin.4r * L L L C C In figura 7-41 se d i spectrul miScirii care are loc numai tn interiorul flgiei de litime L.. * . s i reprezentiirn aceastii miqcare pe .Dacii in relatia (7-1 15) introducem l.3.a sin x .u nnumir arbitrar de fante. ** ' Hidraulica I - P Se vede c l presiunea maxim5 pozitivri este 0 u2 pentru L d - r) = 0.o fiqie de liitime L. Pavel *. -ch .a ir) qi f = c p i+ f = 0.9.Ebene Potentialstromungen durch Git ter und Kreiselraderc'. fn cazul cfnd un corp solid fix este cufundat fntr-un fluid perfect in mi~care. i n acest scop se va folosi functia de reprezentare: Z 1: .sin x - Rezulti cii noua miqcare va f i defiaitii i n planul c. ceea ce desigur nu are sens fizic. tr-un sistem de fante rezulti c5. . dupi cum nu are sens fizic nici viteza infinitl la margines pllcii. -d) mi~careade scurgere printr-o singurii fantii de deschidere 2a: 7 = a 1/2 qi devine .cos . de potentialul complex f .3. Juxtapunfnd figii iden tice.cos .6. Migcarea potential5 prin gritare $i rotoare cu palete a fost studiatl pentru gkirea formelor favorabile pentru turbinele cu reactie. se obtine. 7-41.= ch - Cum aceastii miqcare se produce fn tntreg spatiul.... Mi~cgriplane cu suprafete de discontinuitate sau cu suprafete libere Din studiul miscirilor fluidelor perFig. egalfnd pirtile reale qi pgrtile imaginare jlntre ele: + + ~4 sin -ch L -. 1925. Curent paralel trectnd prinfecte.7ca sh . L C C 9 xrl (7-1 16) sh -cos-x4 =sin..liiliile de curent f l inconjuri astfel incft Tacele linii care sint aplicate chiar pe suprafata corpului rigid P1 inconjuri pfni se reunesc P span Dorin Pavel.vom scrie cii pentru 4 = a (1 12 din deschiderea fantei). . = 5 L 8 gi dezvolt5m ambii membri ai relatiei. 2) Scurgerea printr-un sistem de fante (fig. se obtine spectrul unei misciiri ~ r i n t r . Disertatie.2 18 .

E. fiirii a se dezlipi ~i fiirii a crea o zonii de a p i moartii in spate. T. conform ciruia corpurile i'nconjurate de un fluid perfect in mi~carenu opun o rezistenfii. zonii care se consta tii din observarea fenomenelor de mi~careale f luidelor reale.. ci este ocupati de virtejuri ~i este inchisi in limi tele unor . cum este cazul hidroglisoarelor * etc. fizicienii au imaginat o schemi simplificatii a fenomenului. Levi-Civith S.Migcciri pot enf iale 2 19 tele lui.a. Descrierea amiinunti tii fluid perfect (81 f l u i d real (4 Fig. ' buie -s i fie pe aceste linii egali cu viteza V. . d e ~ i a fost dezvoltatii si perfectionatii de N. insi infinit de apropiate de zona de discontinuitate cii. * L. Aceastii zonii de apii moartii nu este complet lipsitii de misciiri. 7-42... care se fntinde la infinit fntre douii suprafete curbe ale ciiror urme pe planul de proiecfie au forma apropiati de aceea a unui arc de paraboli. din zona din irnediata vecinitate a apei moarte. Jukovski.stratmi de virtejuri". pentru a explica paradoxul Euler-D'Alembert. 1950... In acest mod. Ploskie zadaci ghidrodinamiki i aerodinamiki. Exemple de r n i ~ c i r i plane cu suprafefe de discontinuitate qi explicatia acestor fenomene se va da la capitolele X I I1 ~i X X I 11. fn conformitite cu acea teoremii (cu neglijarea greutiitii proprii) Presiunea p pe aceste linii de curent nu poate diferi de presiunea p . este mult mai micii decit fn realitate. necesitind o cunoastere mai aprofundatii a fluidelor reale.suprafete de 'discont inuitate" care sint const i tui te din . Sedov. se folose~te numai in aiurnite cazuri. de tlnde rezultii cii si viteza tre. considerat cii ill spatele corpului se separii o zonii de fluih in repaus. in care suprafefele de discontinuitate ipotetice corespund cu cele reale. Cum fnsii rezistenta existii si se poate misura prin experienti. Asadar. adicii = presiunea constant5 de la infinit. fnguntrul acestei zone viteza este nulii ~i presiunea este egalii cu p. Helmholtz (1868) si Kirchhoff (1869) a. I. paradoxul rezistentei se rezolvi numai in parte. desi diferitii de zero. . De aceea metoda indiiatii aci. Rezultii din aplicarea teoremei lui Bernoulli pe liniile de curent din masa fluid5 in miscare. h a i n t e de a se cunoaste cu exactitate iceste fenomene de separare a unei pirti de fluid din fluihul in mi?care generali. intrucit rezultanta presiunilor fluidului calculatii pe suprafata corpului.

Fie deriva ta potentiallllui complex f: 7 =. iar modulul este egd cu intensitatea vitezei. 7-44). si zona 1 inclusii Entre supra'fetele de discontinuitate si care 1 cuprind. sPnt paralele cu axele (fig. in care miscarea se produce intr-un ctmp potential de viteze. liniile y=const. Se consideri fluidul separat in dou: Fig. ~i $=const. Probleme de asemenea naturii apar in cazul formgrii vinelor lichide la iesirea dintr-un orificiu sau la .iv. Reprezentarea planului z se face in planul f .220 A Hidraulica . Putem alege constantele adi tive astfel ca linia $ = 0 sii reprezinte liniile de separatie OD.w. 7-43). indicati de Kirchhoff. Daci se reprezintii planul z pe planul f . Astfel. Punctul 0 este punctul de stagnare (sau de impact). daci se reprezintii variabila complex5 w P planul n u . planul w . = OD. 7-43. w = -df - 7 u . urme ale suprafetelor de discontinuitate pe planul . confoim figurii 7-44. ca punct de plecare o bazi de tratare comunii. Schernii la rnetoda generals pentru . a) Metoda general%. a doua constant.r. = 0 s i treac5 prin 0.v. in care zona If din plant11 z este reprezentati fn interiorul tgieturii aplicate dupii axa Op in planul f . In cazul cind o parte din suprafata limiti este o suprafati liberi. De asemenea. Viteza conjugati se reprezintii deci printr-un vector cu originea E 0 egal si simetric fati de axa reali cu vectorul vitezei reprezentat ~i el in n . de . deoarece suprafata liberi. + . Miscarea din zona I are in dlanul z potent ialul complex 9 f . poate f i determinati prin calcul. argumentul siiu este egal si' de semn contrar cu argumentele punctelor din planul z . Dupa cum s-a ariitat. care au. sint formate din doui pirfi. Pentru rezolvarea problemelor cu suprafete de discontinuitate sau cu suprafete libere existi metode numeroase. la care linia de curent $ 0 se ramificii in jurul corpului. o putem alege astfel ca linia a. la suprafata corpului ~i segmentul infinit A. . care este a priori necunoscutii. formarea lamelor deversante.oo se compune dintr-un segment y. spectrul miscirii in conditiile unui fluid perfect se poate afla mult mai exact decit i i cazul precedent. a p i moarti (fig. linia OD. cici IVI = Iwl= = u2 v2..w si OD. y. studiul rni~carilorcu suprafete de discontinuitate zone: zona I. Aceste linii. cp si $ fiind functii de .

si y2 de pe conturul corpului (fig. obtinfndu-se astfel fhnctiile . In sfirsit. deoarece viteza P infinit este paran leli cu u ~i egalii cu V. cu ajutorul teoremei l u i Bernoulli. totodatii.. 'iar orin .de unde: si dupii efectuarea integralei se separi si se egaleazi lntre ele pirtile reale . Dacii functia V' este cunoscutii. reprezentatlfn planul w . observiim cii p u n c h l de la infinit I a1 planului z este reprezentat punctul I pe axa realii in planul w . 7-44. s-a admis c i viteza este cons t a n t i si egali cu V.r-espect ive . '7-43) trec E arcele y. extremitatea P' a vitezei conjugate descrie tot in planul w o curbii simetricii cu hcd-. extremitatea P a vectorului-vitezii ai acestei particule-vector. A. D2 din planul z se reprezintii prin puncte corespunziitoare in planurile f si w. hodografele respective (ale vi tezei conjugate) sint reprezentati prin arce ale cercului de razii V. ' 9 9 - .$i piirtile imaginare. descrie hodograful traiectoriei. cu constantele adi t ive .MipctSri potentiale 22 1 Cind 0. din planul w ..p si +. ginea atit in planul z c9t si in planul w corespud punctelor de impact. miscarea se obtine din ecuatia (7-117) prin int'egrare: 9 . Presiunile se calculeazii. Metoda hodografului la st udiul rni~cirilorcu suprafete de discontinui tate A Intrucit pe liniile de discontinuitate A. ca ~i in celelalte cazuri. particulii se aflii in miscare pe o linie de curent din planul z.. avind argumentele in planul w egale si de sens contrar cu argumentele 'punctelor corespunzitoare din planul z. ~ k c e l ede curbe y. si y din planul w. Fig. Punctele de desprindere Dl.graful in raport cu axa Oil.

2 T Diferenta se explicii prin faptul cii in practicii nu existi rezervoare de dimensiuni infinite.0 perfectionare a acestei metode. iar pe suprafata corpului. Conditiile la limits fiind astfel inlesnite.Scurgerea printr-o fantl de liitime constant5 si . datoritii lui Jukovski si Mitchell.. este introducerea funcfiei: T t Daca introducem in aceastii relatie pe w sub forma de unde rezultg Insii pe liniile de separatie h. XVI) . Se giise~te coeficientul de contract ie - . Calculele sint destul de complicate -9i delicate ~i necesi tii indeminare ~i experientii.51. Scurgerea prin ajutajul Borda (vezi cap. lungimea lui fiind foarte mare. Metodele precedente au fost folosite cu succes in mai multe cazuri. ajutaje ~i deversoare.611. dintr-un rezervor de dimensiuni foarte mari E raport cu liirgimea d a ajutajului.i X = 0. presiunea fuhdului fiind foarte m i d (fig. Prin metode elementare (teorema impulsului) s-au g5sit lralori de crdinul Fig. dec. 7-46).. si s-a gisi t : 9 * TC E. Prin metode mu1t mai simple (cu aplicarea teoremei impulsului) se giiseste de asemenea p = 2 . ceea ce concord6 perfect cu experienta. $i aceastii problemii s-a rezolvat pentru un fluid flrii a se tine seama de greutatea lui. tiiiatii pe fundul unui rezervor infini t . v a l e de sernenea f o r t e p r o p i t 5 de valoarea realii. 1 P= . care aratii valori pesteO.lungime infinitii. Y = 0 = const. Se n considerii lichidul flrii greutate (fig. in cazul cfnd conturul este rectiliniu. 7-45). V = V . obf inlndu-se atit 1iniile de curent l i ber cf t ~i coef icienti i de contracf ie la scurgerea prin orificii. Vom da numai rezuItatele pentru cazurile urmiitoare: Scurgerea prin ajutajul Borda. . problerna se rezolva mai usor b) Aplicatii.". 7-45. = 2+n = 0.

'la fundul unui rezervor infinit a Fig.Scurgerea printr-o fantii de latime constantii a dintr-unrezerjror de IBtime b (fig.. Scurgerea printr-o fanta dintr-un rezervor de lifirne finitii pent^-11 diferite valori ale raportlllui .a in caie condif iile la lirnita se pot exprima-prin relatii matematice exac te si daca ~i ecuatiil'e diferentiale 9 . P 7T in care tg 0 2 - a - 5' Fig. Metode aproximative pentru determinarea mi~ciirilornerotationale A In paragrafele precedente s-au aratat mai mu1te rnetode pentru deterrninarea miscirilor nerotationale.3.se obtine din formula precedentg: 6 Valorile lui p calculate sint verificate de experienti pina la a doua zecimala.exacieU'in m8su.0 ctg 0..10. Aceste metode pot f i denumite' . Pentru alte cazuri studiate si pentru calculul larnelor deversante a se ' vedea capitolul X V I I . 7-46. 7. 7-47. S-a gBsit prin calcul exact: 1 2 . 7-47).1 -1. bazate in special pe proprietatile functi ilor anali t ice 'de o variabilii comnlexii si oe orincioiul re~rezentiiriiconforme. Scurgerea printr-o fantg de Jiitime constantii ~i lungime infiniti...

ajutate uneori de procedee experimentale bazate pe analogii . nu poate f i giisitii prin metodele cunoscute. nefiind datii. d i n triunghiurile asemenea PA. rezultii 9 .B. a spatiile . 4) si (cp. din rapoartele: 4 Pe de altii parte. fie grafic. Metoda grafici de cornpunere a doug (cpl. . .solutii exacte. 7. in cazul cind ochiuVitezele respecfive se rile retelei sint mici. . In asemenea cazuri se poate totusi giisi . In praciicii ins5 se . Miscarea migciri rezultantii va avea reteaua A 9 Pentru a compune misciiri le vom construi retelele astfel ca ech idiferentele funcfiilor de curent ale &lor douii mi~ciirisii fie egale: = = const. Darcurse in t i m ~ u l6t pe liniile de curent respective a l i celor doug m i ~ c i r i .B. intilnesc cazuri numeroase cind limi tele unui fluid in miscare sint conturate de pereti sau de corpuri solide ale ciiror forme geometrice complicate nu sint date analitic sau nu pot f i exprimate prin functii simple.solutia problemei. dacii se fntrebuinteazii metode aproximat ive de ialcul. calcule au ca prim obiectiv construirea unei refele complexe ortogonale. fie P' printr-o metodii mix& Aceste r. .. formate din liniile echipotentiale si liniile de curent ale mi~ciirii. Calculul a~roximativ efecse tueazii fie analitic. 7-48. Este evident cii.ale liniilor de curent si ale suprafetelor (sau liniilor) echipotentiale admit .tsv. obtine cu suficientii kxactitate. 4). si PA. neputfnd construi o astfel de retea pfnii-11 infinit. sau cSnd suprafata liberii a fluidului. F i e punctul P prin care trec liniile JCi = C1 ~i $ = C si fie $.948) cunoscute prirl retelele respective :Fig. valorile de la infinit ale cimpului misciirii trebuie obtinute pe alte ciii: a) MetodFi graf icFi de compunere a douii migciri (fig.intr-o anumitii zonii a planului.

fiind de ordinul de miirime a1 grosimii liniilor desenate. 0 este Daci liniile + a -. se obtine o retea de piitrate curbilinii . cind conturul dome89 niului rni~clrii este dat. Pe misurii ce ne depiirtiim de sectiunea I . ochiurile retelei sint drep tunghiuri curbilini i asemenea fn toatii reteaua. BR'. se va vedea ca si diagonalele'sii se taie ortogonal. liniile echipotentiale au curburi mai accentuate.. Debittil care curge intre doui linii de curent * 66 +b ~i +. Dac5 80 se ia Y = 1.Cornparind -cu penult ima relatie. Aci vitezele sint aproape egale in iectiune. se poate deduce toatii reteaua in modul urmiitor: se duc diagonalele A A ' :i BA'. si = const.. Rezultii .const.. se va alege S+ astfel ca. In exemplul din figura 7-49 pleciim de la o linie de potential I care taie ortogonal peretii si difera foarte putin de o linie dreaptii. s i se poatii inscrie In fiecare ochi a1 retelei cite un cerc. ~i $b = const. toate la 45" fati de y + A . rezul t i : adicg v'iteza punctului P in mi~carearezultantii are directia -diagonalei 8s b) Metoda graficY de construcfie. raportul . sii se taie ortogonal. In general. Ca verifi'clri. Tntr-adevir . punct al retelei 6s si 6n fiind laturile ochiului dreptunghiular. CB' etc. daci se iaVi($5 1.9 6s 8n K. eroarea este micii. Dacii pe o linie de contur (care este linia de curent) se cunosc punctele de intretiiere cu liniile echipotentiale.K = const . dup5 fmprejuriiri. iar in cazul retelelor din piitrate curbilinii. ochiurile retelei vor fi toate drept" unghiuri asemenea.K . Pentru construct ia retelei se foloseste un procedeu de aproximki succesive si urmirind ca liniile cp = const. coincid cu doi pereti rigizi ai conturului. A~adar. m fiind un ntlmir Pntreg Viteza in orice punct se obtine din relafiile (7-119). aceasti din urmii condifie nu este teoretic Indeplinit.a retelei potentiale. fnsi practic. Pntr-un. Se alege. riguros. atft timp cft se menfine .

4 (fig. pe hirtie de calc suprapusi. Normalele A. C' printr-o curbii care este o linie de curent. Fig. Cl. 4 Fig. o rniirirne scalar5 u. la curba ABC.B. A 7 c) Metoda analiticg aproximath4 prin diferente finite.. cind conturul este dat prin apreciere vizuali.. 3. 2. 1. ping se reuse~te a se construi o refea care Tndeplineste conditiile aratate. C etc. astfel c i pot trage de la Pnceput.. B.unei rni~cgri-plane potenfiale se poate determina prin calcul. BCC. plecfnd de la ecuatiile diferenfiale ale lui Laplace: Acest calcul este valabil nu numai Pn hidrodinamicri. C.. B'.? determini o nouL linie de curent. Se unesc toate ptinctele de intersectie A'. Spectru1.laturile poligonului ARC. 7-49. respectiv b ~i sii considergm grupa de cinci puncte fnvecinate care fac parte dintr-o retea drep tunghiularri : 0. BB.C. Apoi din punctele A. iar aceste punct. B. Fie deci. conditia: Sii inlocuim elementele diferentiale 6 x . prin procedee experimentale. care fndepline~te. 7-50. restul retelei construindu-se prin procedeul grafic ariitat. 7-50).A.... Metoda grafici de constructie a unei refele potentiale. Schema unei retele drep tunghiulare .. Se . ci ~i In toate domeniile fizicii unde exists un d m p potential. trebuie fgcute multe Tncercgri.In tot planul. daci se lucreazi cu lngrij ire. Desi ducerea unor drepte la 45' este migiiloas5. Ci. CC. se duc iargsi perechi de diagonale la 45" care se Tntilnesc in A. Cu oarecare exercitiu. La trasarea refelelor este de mare ajutor cunoasterea chiar numai a cftorva linii ale retelei.A. formeazii astfel piitratele curbilinii A B B. o retea destul de exactii.. B. se obtin rezultate suficient de exacte. Se duc normalele AA.. BIB.. etc. duse la curba AIBICl furnizeazii punctele de intersectie A. In cazuri mai complicate. 6y prin can tititile finite a. unii calculatori capiitii o TndemTnare deosebi t i . in general.

obf inindu-se ecuatii algebrice de tipuri speciale. Pentru obtinerea ecuafiilor la nodurile din veciniitatea conturului.(7.cazul unei retele de piitrate. Astfel. fn figura 7-51. unde reteaua de piitrate este intersectatii de linia C a conturului. cPnd a = b In =h .123) Fig. 7-51. b se obtine ecuatia: d n + (E + 6 (hu3 + "l) 8) (h &) + . pentru punctele 2' ~i 4' situate la jumiitatea distantelor 20 si 04 se poate scrie: Aplicind un procedeu analog n pentru cazul reprezentat P figura 7-51. Au are i n nodul 0 expresia simpl5. Calculul ling5 conturd care intersecteaze o retea dreptunghiularg . elemen tele diferenf iale se calculeazii prin inter.~i extrapolare. .Mi?cciri potent iale Se poate scrie: Se constati c i ecuatia diferentialii de ordinul 2 se transform5 fntr-o ecuatie liniarii algebrici cu diferente finite. se obfin n ecuafii algebrice lin'iare pentru care exist5 metode c unoscu te de rezolvare .: Dacg sInt n noduri. a .

lichidul fiind animat de o miscare laminar% intre doi pereti de sticll foarte apropiati #(MetodaHele-Shaw). Baza teoretici a acestei metode se va expune -la . R.. t d) Metodii experimental5 : model hidraul ic cu trasarea l illi ilor de curent cu coloranti (Pra~iletc. 7-52. V. Southwell. obtinindu-se astfel si o imagine a cimbului vitezelor. cunoscute sub denurnirea de rnetoda relaxirii * sau . Rezolvarea insP a unui nurnir mare de ecuatii liniare prin metodele obiqnuite ale algebrei necesitii consurn mare de tirnp qi de rnuncg. Krilov. Colorarea firelor de curent cu crlstale de perrnanganat de potasiu 9 I A 9 1950. sau prin plutitori lukinosi care sint fotografiati in termi tent. 1940-46.se folosesc ma~inilede calculat. h t r . ca in experienta lui Reynolds. iar liniile pentru care u = const. Dumitrescu ~i colab. Hele-Shaw Fig. R . P. se obtin apoi prin interpolare. Trasarea firelor de curent dupi rnetoda vizualizatii prin aceasti metbdi. ~elaxatio'nsmethods. de aceea se folosesc unele rnetode de aproxirnatii succesive. Pentru liniile de curent la suprafata lichidului se vizualizeazii miscirile prin pulbere de licopodium sau de aluminiu. eozini.si rnai bine . e) Metodii experimental2 : model de mi~care care admite un cimp potential de viteze. Priblijeniie rnetoda viqeevo analiza. K . se amestecii in masa lichidului (fig. * Vezi L . 7-53. Kantorovici qi V.pasulU h este rnai rnic). Vizual izarea firelor de curent se facg. . 7-52). permanganat de potasiu etc. V. Oxford. 1955)..Miscarea fluidelor vPscoase".).o cuvi foarte plati se studiazi miscirile comDuse dintr-un cur& cit mai cristale si solutia colorant5 este antrenati pe oarecare distanta pe firul decurent.Se obtin prin aceasti rnetodi valorile lui u in nodurile retelei. Studii ~i cercetiri de rnecanicri aplicati (Acad.). prin difuzare. cu ajut o r d unui numir suficient de mare de injectoare fine din care iese un lichid colorant (fucsini.. Metoda d i rezultate cu atit rnai exacte cu cit reteaua de puncte este rnai deasii (cu clt . phiice. In afar2 de retele drep tunghiulare se folosesc In anurni te cazuri retele triunghiulare a u hexagonale. Moskva D. In figurb 7-53 se d i imaginea unei misciri Fig. I. .

In cazul folosirii curentului alternativ. Dintre toate analogiile. In special de irigatii. un galvanometru de zero G si un stil (creion de mital conductor) 4 . curentul este previizut cu reostaful R.S. un arnpermetru si un voltmetru . 7-54.. In 1928 scrie . se pot studia miscirile potentiale ale fluidelor cu ajutorul unui aparat bazat pe analogia acestui fenomen cu oricare din urmiitoarele fenomene: curent electric. cimp electrostatic.) . sector devenit In 1921 Institut de cercetiri gtiintifice de amelioriiri. Tra teazi problema f il tratiei cu ajutorul functiilor analitice gi propune rnetoda analogiilor electrohidrodinamice (E . A 1 9 9 A 9 A N. curent termic. trecfnd prin galvanometru ~i creionul metalic. o punte condudtoare intre potentiometru ~i electrolit. precum ~i de deversorul lateral. care-9i gisegte aplicare 9i azi. aceste tnsugiri au fost puse in valoare gi Pavlovski devine profesor ~i activist pe tirImul muncii sociale. orjficiul semiinecat 9. G. cea mai interesantii este aceea cu curentul elec. Public5 (1918-1922) lucrarea fundamental5 : ..A. sii se construiascii un aparat cu ajutorul ciiruia se pot trasa retelele misciirilor potentiale cu suficientii precizie. 7-54.Indreptarul hidraulic". 7-54): O cuvii din material izolant (fig. Pavlovski)". Dupl Revolutia din Octornbrie. Imagineazi pen tru rezolvarea proble melor de f il tratie sub presiune . De tIn5r are ocazie s i participe la Intocmirea de lucriri hidrotehnice. organizeazri laboratorul de hidraulici gi formeazii renumiti oameni de gtiinfl In hidrotehnici. continind electrolit. Dii metode noi pentru calculul formei suprafetei libere a cursurilor de a p i naturale.Teoria mi~ciirii apelor din teren sub constructiile hidrotehnice gi principalele ei aplicat ii". lucrare de rnari proportii.R. N. cimp magnetic etc.HidraulicaU. In 1932 este ales membru activ a1 Academiei de $tiinte a U. In 1937 publicii .Despre fil trarea apei prin barajele de pimInt pe fundatie impermeabili". lucrare cu material bogat gi chiar original. Pavlovski. A lisat 100 de lucriri. Aparatul poartii denumirea de E..D. Se ocupi de probleme din hidraulica construcfiilor.. D.datoritii & special lucriirilor lui N.A. c). In Asia Centrali. apoi In 1930 -1931 . intrerup toru] K ..Indreptarul hidraulic". ai c5rei pereti laterali modeleazii la scara geometric5 necesarii conturul misciirii . Pavlovski (1884-1937). lucrare clasici. un potentiometru 3. pe care o face cunoscutii In 1931 la Congresul de navigatie de la Venetia gi Conferinta ener getici de la Londra. douii sine conductoare I si 2.f ) Metodii experimentalii ba~atii pe analogia electrohidrodinamicii (N. un a1 treilea circuit care leagii 1 cu 2 ~i cu potentiometrul.Despre mi~careaneuniformi a apelor In teren". (adicii electroghidro-dinamiceskii analoghii) si se compune din urmiitoarele parti principale (fig.. un circuit care uneste sinele I ~i 2 inchizindu-se prin electrolit si fiind alimentat de o baterie d i cdrent continuu sau de un transformator de &rent alternativ . Conduce sectorul de tncerciri fn constructii pentru irigarea Turkmeniei . A A A * N. Pregitirea sa ~ t i i n t i f i c i fost de inginer de la Institua tul de c i i de comunicatii de la Leningrad.tric care trece printr-un corp bun conduciitor de electricitate.a. in 1 931 . G. In Crimeea. Electrolitul din cuvii poate fi inlocui t cu o foaie de grosime uniform5 dintr-un material conductor. deoarece s-a r e u ~ i t . a). A A . In 1924 propune o formu15 noui pentru coeficientul lui Chezy. Intrucit in numeroase fenomene din naturii apar cimpur de vectori care derivii dintr-un potential.S.. dind dovadi de calititi exceptionale de om de gtiintii gi inginer organizator.metoda fragmentelor". galvanometrul este inlocuit cu o cascii telefonici (fig. N. In 1924 publici .

R. ~i R. asa cii el separii pe potenfiometru dou5 rezistenfe determinate. a este modelat un tub difuzor de o form5 specialii. instrumentul &at2 . Prin includerea circuitului de alimentare se creeazii o diferenfii de potential intre I si 2. un alt 9 A Fig. 7-54. tensiunile in 3 si 4 sint eiale si prin galvanornetru nu mai circulii nici un curent . sii realiziim acelasi raport de rezistente R3/R4ca R. i'n acest caz. astfel ca galvanometrul sii riimfnii mereu la. Misciim apoi stilul In secfiunea transversalii a curentului electric. putind f i rnutat mai aproape de ~ i n a sau I de sina 2.Schema circuitelor este redata in figura 7-54. a).. 7-!54. Dacii dorim a construi o altii linie echipotentialii. Analogia electrohidrodinamici (Pavlovski) curent se stabile~te prin circuitul secundar. Contactul 3 poate fi mutat fn diverse pozitii la care corespund o infinitate de tensiuni. 0 . \ j . hutfnd vfrful creionului. deplasiim contactul (3) in altii pozitie. Presupunem cii fixiirn coniactul C intr-un punct deterrninat. un curent electric se stabileste fn stratul de electrolit. Curbele ce obtinem ne ajutii apoi la construirea fntregii refele potentiale cu mult mai exact decit dup2 simpla apreciere vizualii. pentru care obtinem o alt5 linie echipotentialii../R.zerou. ~ ~ i i s i icu vfrful stilului pe fundul cuvei pentru m a lgsa o urmii durabili. (fig. hcerciirn. unde rezistenfele electrice sfnt notate astfel: In figura 7-54. trecfnd prin potentiometru. zero. De asemenea creionul 4. In acest mod se traseazii o linie echipotentiali. este supus la o tensiunelelectrici variatii.

Pentru studiul mai aprofundat a1 problemelor de sub titlul de mai sus sint indicate lucririle [l]. Elementul unei linii de curent = ds Viteza v = ds Fenomen elecfrodinarnic Potential electric U Linie echipotentiali U = const. MIWA RI NE ROTATIONALE T RI DIMENSIONALE 7. Dezvoltarea metodelor generale de rezolvare a misciri lor spatiale si expunerea teoremelor de matemat ic2i corespunziitoare iesinh din cadrul unui tratat de hidraulicii destinat mai ales inginerilor hidiotehnicieni. [14]. vom trata numai citeva exemple care necesiti un aparat mai simplu. suprafata liberl sau hidro-izoiatoare (dn 1ds) Suprafata electro-izolatoare linie de curen t (dn ds) (c = coeficient de conductibili ta te) Metoda E. pentru rezolvaria problemelor de acest fel.a normal5 s i ia valori date pe aceasti suprafati.- - - Analogia electrohidrodinamicii este reprezentatg in tabloul urmiitor : Tablou analogic Fenomen hidrodinam ic Potential de vitezl (p Linie echipotentialg (p = const. baraje) sau prin terenul de fundatie pe sub corpul barajelor (v. Problemele de misciiri 7 .1.dU ds Linia de curent. DacH se cere determinarea unei functii armonice cp. X X IV). Generalitgti Dupii cum s-a stabilit la paragraful 7. Functiile care satisfac ecuatia lui Laplace fiind functii armonice. este poteritialul de viteze. cap. [3]. miscirile potentiale ale unui ' fluid necompresibil sint guvernate de ecuatia de'continuitate si de ecuafia lui Laplace: In care g. considerati regula tii E domeniul misciirii. Se demonstreazii existents unei solutii pentru un numiir mare de cazuri. are intrebuintare largii in special in studiul infiltratiilor prin constructii hidrotehnice (diguri. cunoasterea proprietitilor acestor funcf i i este de mare irnportanfii. care apartine n sau este la limiia domeniului. [2]. Vom rnentiona c i probleniele de misciiri potentiale se deosebesc fn douii clase.A. problema se numeste prohlema Dirichlet. astfel ca s i ia valori date pe o suprafat.4. problema se c heaml problema Neumann. *lufnd in considerare condif iile 1.G. Elementul unei linii de curent = ds Intensitatea curentului: i = c .1. limiti. 7. ~i mi~careaapelor subterane. daci functia cp trebuie determinatii astfel ca derivata .4.D.

7-55). 7.suprafatii de curent". unui plan meridian.ob si. Curenti cu simef rie axial% Daca axa de sirnetrie este Oz. . Descompunerea vi tezeloryla migciiri cu sirnetrie axiali . in special.. astfel ca reprezent area geometric5 a rnisn cirii apare ca o retea plan2 ortogonali..dr. lucrarea se fundament. introducfnd aceste expresii ale vi tezelor in ecuatia (7-124). Ecuatia de continuitate in coordonate cilindrice este [v..V Z ) T = 0.. par. for0 + mu la (5-7") ] A 9 T Fig.123) ~ceas'tii ecuatie se rnai poatepdernonstra punind conditia ca. t .. surna debitelor care trec prin fetele unui paralelipiped curbiliniu elementar (rdO. descriu o . 5-3. cu centrele pe axa Oz (fig. - sau a (-T V ~ )+ (. cu ajutorul ecuatiilor integrale a se vedea lucriirile lui Caius Iac.alii [ 2 ] . liniile de curent ~i liniile echipotenkiale sint ident ice P planele meridiane.4. Suprafetele de curent intersecteazii suprafetele echipotentiale dupii cercurile paralele cu planul xOy.plane rezolvate P paragrafele a-nterioare sint exemple de solutioniiri ale -unor n cazuri de deterrninare a unor functii arrnonice de doua variabile. iar ve = 0. Conditia ca rni~careasii fie nerotaf. 7-55. liniile de curent.. si v. in v. se constati cii aceastH ecuatie este verificatg: Ecuatia de continuitate devine In acest caz: . Vi teza unui punct V se descompune .directia lui I.ionala este: Aceasti relatie exprimii si conditia cii viteza derivii dintr-un potential definit prin: T A Intr-adevgr. (7.dz) sii fie nulii. dupii axa Oz. De fapt.. dupii .2. Pentru rezolvarea problemelor la lirni tii. prin rotirea ty .

Aceste linii taie ortogonal liniile echipotentiale cp = const. E care d n este distanta intre n doul lirlii JC ~i JC d+.. din relatiile (7-125) ~i (7-127). ~ c u a t i ade continuitate (7-126) este satisficuti si de valoFile lui v.r .125) ~i (7-127) se obtine conditia de ortogonali tate r Fluxul care trece printr-o coroani circular5 elementarii de raz5 interioarii r gi litime PP' = dr este (fig.+ . Debitul I P care trece printr-o c ~ r o a n icir. = 2 x r V d n = 2nd 4. Pntr-adevlr : d+ = d4J dz d4J . Schema retelei potentiale a unei m i ~ c h . si v. dac5 potentialul de vitezii estecunoxut.. definite cu ajutorul unei functii Jy. 7-56. se poate obtine functia de curent JC..Dig -acea. linii de curent continutein acest plan. deoarece din relatiile (7. 7-56):' dQ = 2xrdr v. curbele definite prin ecuafia Jy = const. reprezinti.d r- .Fig.stii ecuatie diferentiali se obtine functia cp.i cu simetrie axial2 cularii de raze ri ~i rk este: + / In sffrgit.dr = r -89 a av d z . astfel ca: 7 7 -. din care se obtine Jy. pentru valori diferite ale constantei. lntroducind aceste valori E ecuatia (7-124) se obtine conditia de nerotan tionalitate sub forma ecuatiei diferentiale (7-128). functia de curent a lui Stokes: 7 Intr-un plan meridian.

Funct ia de curent JI se determinli cu ecuaf ia (7-129) sau cu ecuatia (7. functie Bessel de prima specie.4. in cazul m isciirilor tridimensionale. Aplicatii importante ale acestor mi~cgrise intflnesc la tuburile difuzoare ~i la rnivarea unui fluid uniform ~i paralel in infinit. unele pozitive. r = 0.130). in jurt~!cgruia curge fluidul. cu un sistem de izvoare. Astfel: de unde: Fig. I( putfnd fi un num5r real sau imaginar.Un exemplu sirnplu a1 unui curent potential cu simetrie axial5 (fig. Curent cu simetrie axial5 ciilre un plan de oprire Liniile de curent din planele meridiane sfnt deci hiperbole de gradul trei.3. Acest curent poate fi folosit la darea formei tubului de aspiratie a1 unei turbine. Solutia generalg a mi~ciirilorpotentiale cu simetrie axial. = 0 .' astfel fnctt suprafafa de separatie care se forrneazii in jurul acestor izvoare siifnchid5 o zonii care sii ia forma corpului solid y . Metoda a fost folositii pentru prima oar5 de Rankine.. ZJ. gradul zero. Misciiri datorite unui sistem de izvoare. deci originea este un punct de stagnare. v.. fn jurul unui corp solid fix care posed5 o ax5 de simetrie coinciztnd cu direcfia generalii a migclrii fluidului [l]. pentru a inlocui corpul solid de rotatie. Se observii cii pentru x = 0. M i ~ d r iin jurul unor corpuri de rotatie 9 Metoda compuneri i izvoarelor s-a folosi t ocazional in cap i tolele precedente ~i mai ales la misciiri plane potentiale. altele negative. 7. a fost d a t i sub forma: T care primul factor este: n iar factorul a1 doilea: F2 = JO ( K r ) = 1 - Y2r2 22 + *K4+ 2242 l(6re 224262 + . 7-57) este mifcarea a1 cgrei potential de vitezl este: Se observi imediat cii functia cp verificii ecuatia de continui tate (7-126). 7-57. = 0.

adicg punctul IP se afli pe b) Pereche de izvoare. Pentru ca liniile de curent ale fluidului in infinit sii nu fie alterate. 7-59. introducind coordonatele cilindrice ( r .0. Pereche de izvoare.dat. considerind o serie de cazuri particulare ale unor sisteme de izvoare care ar putea constitui solutii apropiate de solutia problemei directe. Intrucit problerna direct5 este mai totdeauna foarte'dificili. (fig. se studiazi problema inversg. respect' . + Q ~i . 4 i . De zceea vom considera rnai departe citeva din cazurile cele mai caracterist ice. adicii : Q CP=4v 47% 4xp. 0. revine la 2 o raz5 OP care face unghiul y cu axa 02. care sint razele ce ies din 0. In coordonate cilindrice Potentialul de vitezii se obtine prin insumarea potentialelor celor dou5 izvoare. se obtin cu Lajutoru1 ecuatiei (7-130) pentru care s-a ales un sistem de coordonate cilindrice (fig. 7-59). a) Izvor pozitiv sau negativ. 7-58. Izvor reprezenta t En coordonate cilindrice ' Fig. z) f a t i de centrul 0 de la jurngtatea distanlei. avfnd debitele tiv 0... este necesar ca suma debitelor izvoarelor pozitive si negative sii fie nulii.* Fig. Cunoa$ern deja potentialul de viteze in cazul unui izvor pozitiv Q: + Liniile de curent.= cos = const. d sau.Q in punctele O.: . 7-58) cu axa Oz: Conditia ) C = const.

de curent: Q z+a Z-a . Dacii facem pe a sii tindii ciitre zero. .C1 de la punctul b) precedent: - y si y fiind unghiurile cu axa Oz a razelor vectoare p . . Apoi - .pentru a + 0 .1 2 r2V. .. +4x Q (COS y1 . Insumind valorile lui JI peiltru ce1:e douii izvoare f Q rezultq funciia. 0. (7-1333) Q .Q a ~ z a t i iTntr-un curent parale1 + Mivcarea f i ind axial-simetricii putem construi liniile de curent dintr-un plan meridian zOr prin metoda insumiirii grafice a cimpurilor scalare. .236 Hidraulilca Liniile de curent 4 = const. uniform. Potentialul de vitezii si functia de curent a l t acestei misciiri se obtin prin trecerea la limitii . A ) - 4 . 7-60.COS y 2 ) .viteza uniform5 a curentului.. pentru fiecare izvor.a functiilor cp si . expus5 la 7. sint. I Fig. . 9 - p . 9 7 A In care p = \Ira + z2. drep te paralelecu axa Oz. raze iesind d jn O1. InsumSm mai intii cimpurile izvoarelor O.(COS y. considerind pe Q suficient de mare pentru ca produsul2 a Q sii tindii spre o limi tii finitii M i se obtine miscarea produsii de un dublet. -cos y2). ~i obf inem lini ile de curent reprezentate in semiplanul superior a1 figurii 7-60. . Liniile de curent ale izvoarelor sint raze.. caracterizat printr-un moment M. iar ale mi$ciirii paralele. t d) Pereche de izvoare +Q.3.. -Q asezatii intr-un curent paralel. respectiv 0. v - c) Dublet. Pereche de izvoare Q.10-b). . dirijat in kensul lui z negativ. . Functiile rp ~i se obtin prin suprapunerea mi~ciirilorcomponente: +=-. Fie 2a distanta dintre izvoare gi V .

B w si suprafafa ovalii A C B D .p sin y. y fiind unghiul lui p Fig. Cu alte cuvinte. In sfirsit. rezult5: dp / . dacii fn ecuatia cj. se obtine o altii ecuafie a ciirei riidiicinii reali 2 = z. Ridiicina realii z = 2.z+ Mz 47cpS # cu p = + r2 +z-- 1 v.a pentru zona din dreapta a ovalului. Din relatia (7-140) ~i tintnd seama cii z = p cos y ~i . Suprafafa ovalii obtinuti teoretic este o forrnii hidrodinamicii a unui corp. Tn ecuatiile (7-139) se poate pune in evidenti raza a. Punctele A ii B rezultii din condifia v.w A . p. dP P Mr2 (7.Ensurniirn acest cirnp cu cirnpul miscirii paralele si obfinern liniile reprezentate in semiplanul inferior. Din ecuatia (7-136) rezultii prin derivare: 9 + 9 In care p. rezolvatb.139) 4xp3 a vitezei vp se obtine ca + M 47cp3 dz dp 3Mz 4c * 7p . = z a. Din ipectrul misciirii se constatii cii suprafata de curent cj. = O este format5 din segrnentele he dreaptii . e) Dublet agezat intr-o migcare paralelg. 7-61). . p2 = z .r2 2 Componenta radial5 gradient a1 lui cp: 89 . = 0 se ia z = 0. intrucit viteza cimpului pe aceastii suprafati este tangentialg. Functiile cp ~i ale mi~ciiriislnt in acest caz: + + cp=v. a ecuatiei precedente dii punctul B . Astfel: + + n Liniile de curent sint redate in figura 7-61 P dorneniul exterior sferei. = a". = 0 pentru r = 0. Curent paralel in jurul unei sfere (fig. Vi teza se reduce pe suprafata sferei la vi teza tangentialii v y tn planul meridian. Adici sfera cu raza p = a este o suprafatl de curent.. ~i p2 in ecuatia (7-138). se obfine o ecuatie in r care.co A ~i B co. 7-61. deterrninii pozitia punctelor C si D de pe axa Or.cos y. Putem calcula viteza pe suprafata sferei ~i distributia presiunilor. Dublet a ~ e z a ttntr-o rni~care paralelii (curen t paralel in j urul sferei) Se vede cii ve = 0 pentru: P" = 2x v- .. deoarece PQ dz = 0. dii pozitia punctului A ..... suprafata de curent = 0 este reprezentati de sfera cu raza a ~i segrnentele .v . Prin schirnbarea sernnelor la z. .+ dz ve=-dp dp dz z Cum . ca ~i in cazul problernei precedente.

3 V q . v. Izvoarele pot f i linifornze. 1 Fig. n Potentialul de vi tezi se calculeazg i n cazul izvorului liniform (fig. V = V.. rezultanta fortelor de presiune este nuli.. 7-62.112 - iar presiunile cinetice minime (depresiuni) in punctele C si D : Spectrul mi~c5riifiind simetric fat5 de ambele axe de coordonate. sin y 2 3 -2 Presiunea pe suprafata sferei rezul tii din teorema lui Bernoulli : Rentru r = 5 a. V = 0 .-adicii distribuite pe o suprafatii P interiorul unui contur dat.. adici pe suprafata sferei: v = -. Din formula anterioari rezults c l presiunile cinetice maxime se produc in punctele de stagnare A ~i B: . adicB P 2 = P r = 0 (paradoxul Euler-D' Alembert demonstrat anterior pentru un corp cilindric). 7-63) cu legea de distributie q (e) . Izvor liniform f) lzvoare distribuite dupg o Iege oarecare. sau supcrficiale. In care introducind pe V2 din formula (7-14 1) se obf ine: In figura 7-62 se d 5 distributia presiunilor pe sferi a acestei rni~ciria unui fluid perfect. 7-63.ci pentru z = 0. adici distribuite de-a lungul unui segment a1 unei linii drepte sau curbe. Distributia presiunilor unui curent paralel pe sferg Fig.A 738 - Nidraultca Pentru p = a.

intr-un curent paralel la infinit.M i ~ c d r i potenf iale 239 iar Pn cazul izvorului de suprafatl: g) Mi~careain jurul corpurilor de rotatie. Folosind rnetoda lui Rankine rnenfionati la inceputul acestui paragraf au fost obtinute mi~cgrile potentiale E jurul unor forme numeroase n de corpuri avind o ax2 de rotatie. cazul cind priri cornpunerea unui izvor punctual +.Q distribuit uniform pe segmentul OB. conform forrnulei (7-132): Pentru izvorul distribuit . Mi~careaPn jurul unui profil aerodinamic (form5 de rotatie) D6m ca eremplu.Q: Se glseste prin integrare: Functia de curent rezultanti este: . Fuhrmann. impreuna cu o m i ~ c a r euniform5 parale15 de vitez5 V a . 7-64. avTnd forrna unei aeronave dirijabile foarte fuzelate. Fig. d u p i G. Functia de curent pentru izvorul pozitiv Q este. se obtine o suprafats de separatie inchisi.Q in punctul 0 cu un izvor liniform de debit .

experientele au dovedit o coincidenti buni a curbei distributiei presiunilor reale cu curba distributiei presiunilor calculate ca fluid perfect. iar in partea inferioari liniile de curent ale migcirii rezultante In jurul corpului de rotatie. Intrucit aceasti forrni subtiati spre pupi permite curgerea fluidului In j urul corpului fgri desprinderea gi f i r 5 formarea de virtejuri mari.Suprafata de rotafie care incliide sistemul de izvoare este: In figura 7-64 se reprezinti in semiplanul superior liniile de curent numai ale sistemului de izvoare. Lungimile a ~i b se determini prin conditia c i vitezele in punctele A gi B' sint nule dpuncte de stagnare). conform teoriei expuse. Lungimea totali a carenei este .

Capi tolul VI I I Migcgri potenfiale cu virtejuri De cele mai murte ori. ~ d e s t ecomponente sint: 9 7 . aplicati la un moment dat.curba tangent5 la vectorii G .are constituie acea curb%. vectorul-vi tezi unghiularii care caracterizeazi miscarea de rotatie a particulei iluide in jurul axei instantanee de rotatie. din care unele a u fost cleja introduse. Aceste misciri poten'fiale cu ~~Trtejuri cteeaz5 un tip special de rezistenfe. 'datorit5 interventiei unor forfe de frecare chiar fdarte mici.area fluidelor reale. La paragraful 5. care apoi. Anafoarele din apele curga toare. ale vitezei sau ale presiunii. dar particulele sale vor putea Ti animate de misciri de rotafie (miscare de virtej. a1 ciiror calcul este dat in capitolul I X . se descompun in numeroase alte virtejuri care se propagi in intreaga mas5 a fluidului. In acest capi to1 se studiaz5 un model de miscare intermediar intre miscarea potential5 si misc.. Ecuatiile unei linii de virtej sint: .prin analogie cu liniile de curent . Linie 'de vtrtej. rni~cirileiluidelor reale sint insotite de mi~c5r-i de rotatie ocazionate de aparitia unor fire de virtej. la muchiile unui orificiu.4 s-au defini t conform formulelor (5-1 1) componentele vi tezei de rotatie G . i n punctele c. 1 Intensitatea vitezei unghiulare a virtejului este: Se nume7te linie de virtej . tromhele din atmosfer5 sin t tipuri de virtejuri de mari proportii. -. Urmgtoarele notiuni. ~ l u i d u ise va considera perfect: deci fir5 se lda in kalcul pierderile de energie prin irecare. Originea virtejurilor este in general in discontinuititi ale conturului. continue. ia deplasarea fluidului prin miscarea unui corp solid si chiar la miscarea unui fluid in jurul unor profiluri curbe. Astfel. au nevoie de preciziri si complet5ri. vedem apirind virtejuri la nluchiile unui corp aflat intr-un fluid in miscare. misciiri turbionare).

Suprafat6 de vErtej se numeste acea suprafatii care este tangent5 la linia de virtej care trece prin orice bunct a1 ei.nx A d df du dt . Tub de virtej.. limitat.2. Intensitatea virtcjului.CLI expresiile dt din ecuatiile diferenfiale ale mi~ciirii unui fluid perfect: si inlocuind paranteza a doua 9 v2 . consideratii Fntre douii puncte ale acelei curbe.- Ydy 4-Zdz) - 1 - P ( z d x d (F)} . Sii consideriim o curb5 fnchisii.Lagrange A Intr-un fluid perfect si incompresibil in miscare. formatii din particule de-ale fluidului care se miscii o datii cu fluidul (deci o curb5 fluids) ~i sii scriem derivata fat5 de timp circulatiei I?. 8.1. cu d 2 rezul ta : dp + -dy + 2 dz) -1dy dz dt (Xdx . Se numeste indoi t u l produsului dintre v i teza unghiulars w ~i S .tub de virtej". dt df du - Inlocuind sub semnul integralei (8-4) pe dv - dt ' dt ' si dw . se formeazii o suprafatii care inconjurii o infinitate de linii de virtej fntr-un spatiu tubular. circulatia de-a lungul unei curbe inchise fluide s< mentine constant2 in 'timp. ins5 de lungime indefiniti.(11 dx) = . Dacii conturul curb se restringe pin5 ce inchide o arie infiiit micii. Dacii se consider2 o curbii inchisii si liniile de virtej care trec la un moment dat prin toate punctele care apartin acelei curbe. Fir de virtej. spatiul cuprins in tubul de virtej se cheam5 f i r de virtej". dacii nu intervin alte forte exterioare decit cele masice care derivii dintr-un potential uniform". derivata va avea expresia urmiitoare: A deoarece . y. TEOREMELE PRlNClPALE ASUPRA VIRTEJURILOR 8.du -1 ud (dx ) . Teorema Thomson. z ale unui punct de pe curba fluidii variazg cu timpul. care se numeste .2. aria unei secfiuni drepte normalii pe virtej.d x f u d u .. 9t Intrucit coordonatele x .

atinge vitezii suficientii. . presiunea p si viteza V sint de asemenea functii uniforme. de unde rezultii: I? = c. potentialul C! este uniform. f r freciri. Dacii acum consideram misciirile fluidului Pntr-un spatiu mai mare. Teorema lui Thomson poate fi folositii si in miscarea fluidelor reale. pe cind dupii teorema lui Thomson ele ar trebui sii fie nedestructibile. Ea 4 permite a da explicatii calitative. conform teoremei lui Thomson. se constatii cii virteiurile.. feorema lui Thomson pare in contradictie cu fenomenele observa te P legiiturii cu durata virtejurilor. . ca circulafia in acest spatiu s i fie zero.. dupii &re dispar. avPnd un profil disimetric si pornind din repaus. prima paranteza devine . miscarea va continua d f i e fiirii virtejuri . 8-1. se mentin in general un timp scurt. prin faptul cii virtejurile considerate Pn aceste teoreme a u loc intr-un fluid perfect. pe cind in fluidele reale observate exist% forte tangentiale care irineazii vir tejuri le.intr-un fluid perfect supus la forte masice care derivii dintr-un potential. ca in starea initialii. p&tru intkvale de timp scurte.. circulatia lor se va menfine constant. stabilitii in 1927. care exprimii cii . iar daca mi~careaavea virtejuri.Dacii fortele exterioare derivii dintr-un potential .. apare ca o generalizare a teoremei mult mai vechi a lui Lagrange. dacii densitatea este functie numai de presiune si dacii la un moment dat vi tezele intr-o port iune a fluidului derivii dintr-un in orice alt moment ele vor deriva din aceeasi functie de potential". ins. astfel c i sii cuprindii atft profilul aripii cit ~i virtejul din spate. ele nu vor dispiirea. Intr-adeviir. De exemplu. fluidul se dezlipe~te la spatele profilului. Schemii la teorema lui Thomson asupra circu~atiei de avion. iar a doua parante25 fiind diferenf iala total5 a presiunii.dU. astfel c5 derivata circulatiei iAtegratii pe o curb5 inchisii se anuleaz. Deci. termenu1 a1 doilea devine deci: * P y Prin ipoteza. trebuie. cPnd efectele freciirilor sint neglijabile. s-a demonstrat ca dacii forfele sint conservative si fluidul se gasea la inceput in miscare fiirii virtejuri.. inchis fntr-o suprafat5 C. daca o aripa Fig. . formindu-se un virtej I? (fig. cauzeaza descompunerea lor in a1tele mai micii pin8 ce nu mai pot fi constatate.in multe cazuri de aparifie a vfrtejurilor. 8-1).onstanta in raport cu timpul. care n apar la un moment dat. Aceasta se explic. Aceasta teoremii.U.

descris5 pe o suprafafa de virtej (deci ~i pe suprafata tuhului de virtej) este nula. = 2wdS..Circulatia vitezei pe un contur inchis este egall cu fluxul rotorului vi tezei care striibate o suprafati sprijinitl pe acest contur". A ficut cercetiri asupra ecuatiilor diferentiale gi integrale.2.8-2. Stokes. i n hidrodinamici a descoperi t teorema care-i poarti numele qi care are aplicatii qi in electrotehnici. Pentru un tub de virtej de sectiune finit5. Teoremele lui Helmholtz Teoria virtejurilor se bazeaz5 pe trei teoreme publicate de Helmholtz In lucrarea sa . Operele sale sint adunate in publicatia: . apjruta fn 1858. de asemenea. cercetiri experimentale F optics asupra f luorescentei. 9 8. deoarece fluxul de virtej care trece prin Fig. Prin def ini t ie. mort la Londra In 1903. * G.2.Despre teoria \rirtejurilor".Schema la teoremele lui Helmholtz asupra virtejurilor matematician qi fizician. conform ecuatiei (5-25).I?. Am viizut la paragraft11 5. 1880-1905. Aceastii teorernii va f i formulatii putin diferit. A elaborat n teoria absorbtiei luminii. astfel ca suma lor sii fie nu!ii. = 2w.4 cii vi teza unghiu1 larii o a misciirii de rotatie a particulei este . Profesor la Universi tatea din Cambridge de la 1849. introducind o notiune nouii. a contribuit la studiul fluidelor viscoase. niscut in Irlanda in 1819. Mai intii observam c5 circulafia de-a lungul unei curbe inchise. intensi tatea virtejului. 7 A + 2 9 se poate deci scrie. (8-6) Ultima form5 a membrului a1 doilea corespunde unei secfiuni elementare d S orientate oricum. cind conturul este mic si inchide o suprafafii elementarii dS. este egald cu fluxill rotot-uiui virfejului. aceas'tii expresie se nurne~tesi intensitntea zfirtejului..2. legea ciiderii unei sfere intr-un lichid viscos 9. .3.Aceasta inseamnii cii o datii cu formarea virtejului I?. se formeazii o miscare in aiurul profilului a ciirui circulatie este . Teorema lui Stokes* In paragraful 5. Intensitafea la unui tub de v%rtej un moment dat este constantc de-a lungul tubului. 8. G.rot Vsi. normalii pe axa tubultli de vfrtij: dl? = rotVdS. formulind ecuatiile diferentiale ale m i ~ c i r i ifluidelor vtscoase.a..dS. . on fiind proiectia vitezei unghiulare w pe normala la suprafata dS. Inti ia teoremii a lui Helrnholt-z.Mathematical and physical papers".8 s-a demonstrat teorema lui Stokes sub forma cea mai genera 15 . din ecuatia (8-6) se obtine prin integrare : adicii circulutia pe conturul ce irzchide suprafafa transversalii S.

fiind circulatiile pe curbele ce contureazii suprafetele S. . si S. la capiitul s i u .. considkrind portiunea din tubul de virtej limi tat5 intre secfiunile S. si S. I'.tub de vPrtej ale ccirui capete se sprijinii pe suprafefele limit5 ale domeniului f l ~ ~ i d u l u i pereti sau la suprafata liberii a unui lichid. = I?. rezulti S. deci I'. -. Se formeazii un contur inchis acdabefba aplicat pe suprafata tubului de virtei. printr-un tub de virtej si s i facem o tiieturii infinit de ingusti d u p i liiia de virtej ab.=:= 0.a).aceastii suprafafii este nul. 8-3. (fig. deoarece intensi tatea virtejului este constanti. rot V . Ynsi. Sii considerim acum sectiunile transversale S. conform teoremei lui Stokes.n 9 9 . in f e l d urmitor: 7 7 A Insi rl $ rab rba = I' = 0. 0 consecint5 important. De aceea se infitiseazii numai urmatoarele forme posibile ale tu6ului de virtej: .S .. acestui contur este nuli.are contureazi sectiunile S.. intr-adevir. 8-2). .tub de virtej inelar. si S.rab. S rot V = I'. (pe fig. 7 . cici. Forme posibile ale virtejurilor I' ar f i nu1 si deci1n-ar mai f i constant. 9 - u ?- (4 (6) Fig.deci I'. dat fiind cii vectorul Q este tangent la o astfel de suprafatii in orice punct a1 ei. Intr-adevir. Aceasti circulafie .I ' si I?. cum flux111 prin peretii laterali este nul. 8-3. si S. rot V. adici un tub ale cirui linii de virtej sint curbe inchise (fig. + -[r2 rba . = adici: I~ztcnsitafenunui tub de virfej este consiantii de-n lungul fnbului.tub de virtej de lungime infinitii. tubul de virtej nu poate f i terminat in masa lichidului. in curbele . . a acestei teoreme este cu privire la forma unui tub de virtej. Acest rezultat poate f i obfinut si din ecuatia de continuitate a cfmpului rotoric (5-15). deci circulatia de-a lungul se poate ins5 descompune. 8-3 b si c).

Pe de altii parte. 8-4.n astfel de virtej se formeah deasupra miirii. apa este absorbiti spre nucleul . . Circulatia de-a lungul acestui contur. In consecinti. fluxul vectorului virtej care trece prin C' irebuie s$ fie nul. C . rotindu-se in acelasi timp in jurul axei sale (ciclon*). * S i nu se confunde cu notiunea . A 7 de . mai ales dacii muchia acestuia este ascutitii. printr-un orificiu. aceste suprafefe se menfin tot supra fete de vfrtej si la timpul t'. in atmosferii. ..anticiclonul" este o zoni cu presiune mare. Ia oarecare inilfime. Cind . deoarete componenta normal5 pe suprafati a vectorului virtej este nulii. punind heasupra unui vas cu apii. prin care se intelege o zoni atmosferici cu presiunea scizutl . ciclonului. Jukovski). Pe uscat. 8-4) se produc la trecerea unui fluid dintr-un vas intr-altul sau. si ast fe! apa este ridicati la mari inilfimi (tromba marini). dupii cele aritate anterior. toate punctele de pe C' sint astfel cii firele de virtej sint tangente la aceastii suprafafii. deci cum circulatia pe conturul C este nulii. previzutii cu un orificiu. circulatia se menfine constantii in timp . A doua teoremii a lui Helmholtz: Dacci fluidul ideal este supus numai la forte masice derivind dintr-un potential uniform. este nulg la un -moment dat t. fiind format din aceleasi part icule.ciclonfidin meteorologie. si X.246 Hidraulica Virtejurile inelare (fig.. si prin urmare interse-cfia !or este tot o linie d e vfrtej. conform teoremei lui Thomson.. De asemenea se fntilnesc in Fig. oricit de micii ar f i aria inchisii de C'. care este deci o supraf a f i de virtejuri. s i se invirteasci o roatg de ventilator aspirator cu axa verticalii (N. unde de obicei poartii numele de viltori sau de anafoare. Acest tip de virtej se poate produce experimental cu ajutorul unei cutii cu fum. toare. . ea va f i nu15 si pe conturul C'. E .car6 se intersecteazii .. Acest ui t im fenomen se va explica in paragrafele urmii. fumbl este expulzat sub forma de inele-virtej care se indepiirteazii de cutie si totodatii se expandeazii. suprafata C vor forma la timpul t' o supraiafii 2'. Asadar. acest vector fiind tangent la suprafata Z. dupii cum s-a ariitat la teorema precedentii. ... Virtejuri inelare atmosferi sub forma unei coloane verticale de aer care se deplaseazii. Virtejurile de tipul a1 doilea se intilnesc foarte frecvent i n apele curgiitoare. Tromba poate fi usor produsi experimental. iar tubul de virtej nu se destramk Si consideriim pe suprafafa lateralii C a unui tub de virtej un contur inchis C. Ea poate f i privitri ca ficind parte din douii suprafete de virtej. ciclonul absoarhe corpurile solide de la suprafata piimintului si le antreneazii la iniltime. IJa momentul urnlitor t'. Cum conturul C este oarecare. liniile de virtej ale tubului se conservii. unde presiunea este sub presiunea atmosferici. Apiisind scurt si intermitent pe peretii cutiei. rezulti c i part iculele ce forma. Sii consideriim acum o linie de virtej L la momentul t. conturul C se deplaseazi in C'.

a este unghiul razei PM cu direcfia segmentului dl luatii astfel ca sensul de rotatie a1 virtejului sii fie invers sensului acelor ceasornicului.potentialului de vitez5 indus de vlrtej. amortizindu-se in cele din urmii prin efectul rezistenfelor de viscozi tate *. Aceasta rezult'ii din teoremele precedente ~i din teorema lui Thomson cu privire la constants circulatiei. avPnd intensi tatea : Acest element de virtej induce fntr-un punct oarecare M din spafiu o vitezl care se calculeazl prin analogie cu formula lui RiotSavart din electrodinamicii **. pe care nu o vom demonstra aici : 6vi = A 4nr2 r sin a dl. fiind format2 din aceleasi particule si deci Psi pistreazi individualitatea. * ** . ci ele se difuzeazii in masa fluidelor inconjuriitoare.1. intensitatea vfrtejului . Vezi A . el nu se destram2. nu pierde ~i nici nu cis1igii substanti. Nekrasov . J 9 A 8. vol. Vi teza indusl de un vir tej oarecare In aceastii formulii. pentru un observator cu capul spre virful vectorului-virtej. Consecin#a': Un t u b dk virtej fiind' lirnitat he linii de virtej i ~ va conserva i ~i el individuali tatea.Difuzarea virtejului". Formula lui Biot-Savart Vom considera mai int ii vfrtejuri de o sectiune transversalii infini t mici. Fie un singur fir de vfrtej de o formi oarecare (fig. Teorema a 111-a a lui Helmholtz: Intensitatea unui tub de iirtej se mentine constantti S t imp.5 virtejurile sint. Teoremele lui Helmholtz sint valabile numai in cazul fluidelor ideale.3. ins2 nu indefinit. Lucrlrile TAGHI.3. Si consideriim fn punc'tui P un element al firului de virtej de lungime dl ~i de sectiune d S . I. 84. structuri care-si piistreazii individualitatea. Vitezele induse de un fir de virtej de o formi oarecare. deci fire de virtej.Astfel s-a demonstrat cii fiecare linie de virtej se deplaseazii in spatiu. Firul de vPrtej este analog conductorului electric. se constati c. 8-5. In cazul contrar. Dbserva#ie.intensitiitii curentului electric qi cfmpul electric . dacd forfele exterioare derivti d intr-u n potential ~i densitatea n fluidului este functie numai de presiune.. (8-7) Fig. lipsite de frecare si sub actiunea unor forte derivind dintr-un potential. 8vi este partea de vitezii indusii datoritii elementului de virtej d l . INFLUENTA VTRTEJU RILO R ASUP RA FLU1 DULUI INCONJURATOR 8. 8-5) situat intr-un fluid in care existi un c I m ~ DOtential de viteze. ce-i drept.

4xa In cazul cind se consideri lungimea axei virtejului infinitii. --. 8-7.. In regiunea munFig. care de altfel se produce cu viteze de numai citiva km/h. astfel c6 in ' interiorul virtejului sint absorbi'te tot felul de corpuri solide intilnite in deplasarea orizontali a intregii trombe. VPrtejul liniar de lungime semiiniiniti Psi giiseste in naturi corespondentul siu aproximativ in .8-7) in care ---. Vi teza indusi decun yirtej rectiliniu A -(cos m2 .. 7 y - 180" Pentru un semifir infinit.==A=se produc misciiri de rotatie ale aerului.cos al). Tromba: tilor Alegani si Stincosi din S.trombii" sau .L 4xa 1' S:: sin a tim = Fig.cr2 9 lb 9 = 0. durata trombei de la citeva --_ iecunde la citeva ore. Diametrul in partea inferioarii este de citiva metri pin2 la citeva sute de metri. a. produc forme mult mai violente de b) deasupra m5rii 3 3 - 3 .tornados". se obtine: cr. intre nor si suprafata piimintului. care' se stabileste in anotimpul ciilduros in anurni te conditii ale a tmosferei. = 0 si se giiseste: -. Acest virtej are forma unui tub subtire la partea inferioarz (fig.A. X. = . se a) deasupra uscatuIu i . Lungimea parcursi variazi intre citeva sute de metri si 4-00 km.U.A In cazul unui fir de virtej rectiliniu Din figura 8-6 se vede ca: dl - rda 9 sin a r = a sin a Introducind aceste valori in integrala precedenti. si a. 8-6. cu viteze de 15-30 mjs si depresiuni importante.

).I.apa moart2" la a d i postul unei stinci iesite din linia malului (Tulcea) sau dup5 un cot accentuat (~eatalchioi. numi te tornados. (8-9) se vede cii viteza indus5 de firul-virtej intr-un punct este invers proportional2 cu distanta de la punct la axa vfrtejului. y) un punct oarecare in care se caut2 vi teza indusk 1n cazul unui singur virtej. Fnconjurate de un fluid ocupind un spat iu nelimitat. miscarea fluidului in planul xOy este datii.Miscciri potenfiale cu virtejuri 249 trombe.anafoarelefi. de unde se deduce: Componentele uK . de circulatie rK. paralele.yK)]. alteori se formeazii in .3.2.virtejuri cu axa ver t icalii l care se formeaz2 in riuri pe ling5 maluri..lin fluid nerotational . 9 a) Vom considera un numiir oarecare de fire de vfrtej paralele cu axa Oz. Fie M K unul din cele n virtejuri punctuale date 4 P (x.. viteza ia valori infinite.X K ) $ i (Y .?xteriorul hcestui spat iu. 7. Din formulele (8-8). IJrmele firelor de virtej pe planul de proiectie xOy fiind puncte izolate care induc viteze de rotatie (... ~ x e r h ~dee virtejuri liniare sint si . deci problem& se poate trata ca o miscare plan2.id I irK .' 2n iFK . Fire de virtej liniar. deci axa vfrtejului este o linie singulara. avind un caracter de permanent5 si producind pe in fundul albiei pilnii de eroziune p i n i la 30 m adincime. ale ciror vi teze tangentiale de rotatie ating 450 m/s si viteze de translatie de 35-100 km/h. 8-8. adicii In tot c ~mp$lmi~ciiriicu except ia spatiulu i de virtejuii. .) = - .6. i n fluid nel*otational (fig. pe cind In . Cind distanta a tinde spre zero. miscar-ea Lste poten!ialk. art. Fire de virtej liniare. 9 8.3. brati1 Chilia). VK ale vi tezei induse in P devirtejul punctual din hlK sint deci: Fig. datorit2 unor discontinuititi ale conturului. 8-8). miscgrile fluidului slnt identice in planuri paralele cu planul xOy. Aceste virtejuri uneori sint antrenate de curentul riului in tire se difuzeaz5 dup5 un parcurs scurt.[(.vfrtejuri punctuale").3. paralele.-In (z2n 2. Miscarea rofationald este deci limitatd la spatitil ocupat de virtejuri. 7.6-c) de potehtia!ul complex : 9 f (z) - y -. conform art. deci ( cimpul vitezelor induse este potential .

centrul de greutate a1 acestor mase are coordonatele xo. r3..d -- y . centrul vfrtejului punctual M. prin integrare: Daci atribuim punctelor M K mase egale cu TK. Pentru aflarea acestui puncti s i inrnultim ecuatiile (8-13) respectiv cu r . UK =- d x ~ ~i dt VK .~ dt d e unde rezultii.i1-1 care A Pentru toate cele n vfrtejuri.. astfel c5: Tot astfel se deduce cg gi x r K v K Cum relatiile precedente se pot scrie : = 0. componentele vitezei induse se obtin prin insumare : Viteza indusii in punctul MI. de ciitre celelal te vi teze este deci : Relatii analoge se obtin pentru u. r 2 .. Exist5 ins5 un punct care rimine neinfluentat de virtejuri. intre firele de virtej se exerciti actiuni reciproce. adici de circulatiile lor si de distantele reciproce.. yo date de relatiile: . u3 .. Asadar. viteza pe axul unui tirtej fiind influentat5 de celelalte virtejuri. . ~i sii le aduniim: Termenii rnembrului a1 doilea a1 acestei egalititi se anuleazi cPte doi.. un.

Mipcciri potentiale cu virtejuri

25 1

Comparfnd ecuatiile (8-15) cu (8-16) rezultii cii x,, yo sfnt constante. Am obtinut astfel urmitorul rezultat important: Firele de vlrtej paralele au m i w r i paralele datorife interact iun ii lor, insd: cu viteze d iferite. Existd PnsLi o axd fixd determinatd de coordonatele x,, yo, ale centrului de greutafe a1 tnaselor rK atribuite firelor de virtej, acest centru rdmtnind neschimbat.

b) Studiul citorva cazuri particulare ne permite a preciza mai bine natura miscgrilor virtejurilor. - Dacii sistemul de virtejuri se reduce la douii fire paralele, avind rl ,si I?, de acelasi sens, punctul R se va k i s c a cu vitezi indusii numai de virtejul I?, (fig. 8-9):
9

9

rl v1 = -2x1

fi
A

-si punctul A se va m i ~ c a viteza indusii cu

he virtejul I?,:

t--a;
"2

--&a;

+I

Fig. 8-9. DouB fire de vfrtej paralele, de acela~i sens

Viteza de rotatie in jurul lui A , corespunzfnd vitezei V

este

si viteza de rotatie in jurul lui A , corespunzfnd vitezei V
9

este

-deci aceste viteze de rotatie sfnt proportionale cu I?, si I?,. Se stie cii dolli rotatii de acelasi sens se compun ca vectbri paraleli, in'tr-o rotafie rezultantii i n jur~ilunei a& care trece prin centrul de greutate G a l vectorilor I?, si I?,, -definit prin relatia :
9

7

Avadar firele die virtej se vor roti i'n jurul pun,cfului G, p6strind intre ele distanta 1 ~i raportul a,/a, = const. Substanta Prisisi nu are vi tez5 nu15 in G, ci fn p~inctulG' definit prin conditia ca viteza indbsii de ambele virtejuri sii
C .

4 "

7

ai ae

-

-

rl - - a2 rz a,

7

deci punctul G' este simetric cu G fa@ de mijlocul segmentului AB.

252
- Daca

Hidraulica

sistemul de virtejuri paralele se reduce la doui virtejuri egale si de semne contrare (fig. 8-10):
9

centrul de rotatie G este aruncat la infinit si cele douii rotatii se compun intr-o translatie a carei vitezii este:
7 7

Cu aceastii viteza se miscii firele de virtej ; substanta are viteze diferite. .Astiel, in mi.jlocul segment~luiAB, substanta se m i x 5 cu viteza:
9

adicii cu o vitezi egalii cu de patru ori viteza de translafie a virtejurilor. In figura 8-11 se reprezinta liniile de curent ale miscarii datorite actiunii a doua fire de virtej paralele, de intensitiifi egale Potenfialul complex. a1 miscgrii este:
7

f

(2) =

I

-

2ni

In (z

- z1) -7- -In

I

I

2xi

(z - z2) r -In [ ( z - 2,) (z - zz)] . =
I

2ni

PunPnd z - z,

=

r,eiOl si z

-

z,

=

r 2eiez rezulta:
?

Liniile de curent se obf in separind partea imaginarii,. ceea ce revine la a egala In r,r,'cu o constants sau: Const
=

rfrf

-

[(x -

Aceste curbe reprezinta o familie de lemniscate.

Fig. 8-10. Doui fire de virtej paralele, egale ~i de sensuri contrare

Fig. 8-1 1. Liniile de curent produse de'c) pereche de virtejuri paralele, egale ~i de acelagi sens

ÿ mi scat-i pot en!iale cu oirtejuri
A

253

potent ialul complex este:
f (z)
f (z)

- I n cazul a doui fire de virtej de intensitate egali si de sensuri contrare, '
== -In
I

2xi

(z - z,)
2 - z1

I - -In (Z - q,) ;

2ni

=

2 xi

- In

r

z -2,

- r 1n -2xi

:(

ei (01-e29

.

Partea imaginari, egalati cu o constanti, revine la r,/r, const. problemi cunoscu t i la compuGerea a dotlii izvoare eqale si de semn contrar. L.iniile de ctrent 'ale acestor misciri sint cercurile Appolonius si sini reprezentate in iigura 8-12. ~erpkndiculara distanta pe z,z2 la mijlocul ei este de asemenea o linie de curent, care este si ax2 de simetrie. Observim c i jumiitatea din spectrul miscirii de o parte a acestei axe poate reprezenta mi~carea produsi de un virtej rectiliniu lingi un perete plan, paralel cu axa virtejului.
7 7

-

1I
Fig. 8-12. Liniile de curent produse de o pereche de virtejuri paralele, egale ~i de sens ur i con t rare

8.3.3. Virtejuri cu nucleu
Conceptia firului de virtej ca un tub infinit de subtire .permite calculul m i ~ c a r i i induse In spatiul inconjuriitor, dar irnplicii existents unor viteze infinite in apropierea axei virtejul ui, ceea ce contrazice reali tatea. Limitarea vi tezelor se datoreste desigur, la fluidele reale, rezistentelor de frecare. De aceea s-a imaginat un alt model abstract decit firul de virtej g i anume virtejul-tub de diametru fini t, care se comport5 ca un solid in rotatie, forrnind nucleul virtejului, pe cind in afara nucleului cirnpul vitezelor rsrnfne ca in cazul firului de virtej de sectiune infini t rnicii. In figura 8-13 se reprezints, conform acestei concept i i , virtejul cu nucleu ~i distributia vitezelor qi a presiunilor atft in exteriorul cit si in interiorul nucleului. Astfel, nucleul de diarnetru 2 r,, rotindu-se ca un solid, cu viteza unghiulara uniforms w, vi teza la periferia nucleului este iar in interior ( r < ro): Viteza in interior variaza deci liniar de la zero in ax8 la Vo la margine. In cirnpul potential exterior nucleului (r > r,) viteza este functie de intensitatea I a ' vir tejului :

iar la periferia nucleului :

-

de unde rezultii:

A

I n ceea ce prive~tedistributia presiur~ i l o r nucleu, acestea variazii cu r in functie d e in forta centrifugii :

1 a periferie :

deci :

In cirnpul potential este valabili legealui Bernoulli :

iar la marginea nucleului, tot in ctmpul exterior, presiunea este: Fig. 8-13. Virtej cu nucleu Cum pe de alt5 parte roVo = rV, legea distributiei presiunilor va f i :
n

A~adar, distributia presiunilor in interiorul nucleului este supus2 unei legi parabolice (8-22), pe cind in exterior, unei legi hiperbolice (8-25).

8.3.4. Virtejt~ri inelare

Comportarea virtejurilor inelare este fntrucftva analogs cu cea a cuplului de fire de virtej. Intr-adeviir, daci vorn considera un inel circular de diarnetru D ~i cu nucleul de diarnetrul d, doui segmente sirnetrice AA' si BB' se comport2 ca dou2 tuhuri paralele, deci ele se influenteazi reciproc 'si conduc la o miscare general; de translatie a inelului in sensul V , (fig. 8-(4). Datorit2 simitriei radiale, efectul este aseminitor pentru fntreg inelul.
d

Mipcciri potentiale cu virtejuri

Daci se considerii acum doui rotatie (fig. 8-15) interacfiunea lor de acelasi sens de rotafie, adicii se rotesc unul P jurul celuilalt, n
9

inele paralele avind acelasi sens de va f i ca intre doui fire 'de virtej segmentele proiectate in A si in C pistrind distanfa egali; aceaka face

Fig. 8-14. Virtej inelar

Fig. 8-15. Pereche de virtejuri inelare de acela~isens de rotatie

ca inelul CL) sa se largeasci, iar inelul AB s6 se strfmteze. Cu cit insi un inel are diametrul mai mic, cu atit viteza proprie de translafie c r e ~ t e[v. formula (8-17)]. Asadar, inelul AB se apropie de CD si se strimteaza, inklul CD se lirgeste si isi incetineste mersul. Apoi inelul A B trece prin CD 'ca;e incepe ii se strimteze ~i s6 se accelereze, pe cind AB se lirgeste si se decelereazii. Daci doui inele au rotatii invkse, ele se apropie dar totodati se lirgesc, ceea ce le incetineste apropierea reciprocg, astfel c i nu ajung in timp finit s i ke ating2 (fig. 8-16). Acelasi lucru se intimpli Pn cazul apropierii unui inel de u k perete plan, cici el se giseste intrucitva P cazul n unei jum2tgf i din schema celor doiii inele de sens contrar.
9

Fig. 8-16. Pereche de virtejuri inelare de sensuri contrare

8.3.5. Straturi de virtejuri Se observi adeseori c i in miscirile . fluidelor r eale se produc discontinuititi ale vitezelor intre doi 'curenfi de viteze diferite sau cu ocazia acceleririlor locale datorite ocolirii unor muchii ascuf ite. Fie deci un strat de fluid de grosime mica h, care separi doua misciri de viteze u, si u, diferite (fig. 8-17). Fie u in directia axei Ox ~i fie axa Oz perpendicular2 pe planul xOy. In stratul de grosime h proiecfia vPrtejului vitezei dup2 axa Oz este:
A

256

Hidrnulica dv -= 0 dx

Cum

si '

du dy

# 0, rezultii

o, # 0

asadar in acest strat exist5
9

sediul unor virtejuri. Ca s i se realizeze aceastii discontinuitate a vitezelor trebuie sii esiste forte de vizcozitate.- Si calculiim intensitatea virtejului pe metru liniar de strat de virtej (fig. 8-18):

I?

=

\

Y2

2a,dS = -

5

Y2

- udy=

du

Yl

Yl d y

-5

Yz Y1

ede;

Fig. 8-17. Strat de virtejuri

Fig. 8-18. Explicatia forrnirii stratului de virtejuri

a ~ a d z rintensitatea virtejurilor din strat nu depinde de grosimea stratului h, de aceea nici nu este nevoie s5 admitem o grosime arbitrarg, ci putem simplifica scl~ernade calcul punind h 0 si inlocuind ,,stratul de virtejuri" printr-o !,suprafat5 de separaf ie" care poate juca rolul unui perete fluid.

-

8.3.6. Sisteme de virtejuri in ~iruri

La miscarea unui corp solid intr-un fluid, s-a observat cii in spatele corpului se formeazii siruri de virtejuri care sint antrenate de corp pin6 ce se difuzeaz5 in masa fluidului. Acest fenomen a fost supus unor experienfe minufioase, in 1906, de Benard, care a studiat mi~c5riledatorite unui cilindru circular vertical' care avea o miscare de translaf ie perpendicular5 pe axa sa. Cfnd cilindrul are o vitezi destul de mare, apar in spatele s5u douii ~ i r u r ide virtejuri, cu axii vertical& care se asazii la distanfe egale intre ele. Vitezele de rotatie sint inverse pe un sir fat5 de celila!t si axele l vfrtejurilor de pe un sir corespund intervalelor de pe ~ i r u celiilalt (fig. 8-19). In primul moment, viteza de deplasare a vlrtejr.lrilor este chiar aceea a
9
9
A

corpului cil indric, dlir ea scade cont inuu si virtejurile r i m i n semiinate in urma cilindrului la intervale egale, difuzinhu-se dupii citva timp in fluid. Teorja cornpletii a acestui fepomen a fvst ficutii de Tt1.v. Kbrman, care a incercat totodati sii calculeze rezistenta c.e se opune de ciitre fluid mi7i ciirii cilindrului, pe baza acestui fenomen.
Potentialul complex pentru un singur gir de vfrtejuri a ~ e z a t e la distante egale cu I (fig. 8-20) este, conform celor stabilite anterior:
w = -{ln(z-z,) 2ni

r

+

+x
00

[in@-zK)+

i n (2-Z-K)]

1

Aceasti expresie este valabila pentru tot cimpul afar5 de axele virtejurilor. S5 tnrnultirn pe (z -- 2,) cu - ~i s5 irnpirtim pe (z -zK) ~i pe (z-Z-K) cu - l K , res1 pectiv ZK, ceea ce nu rnodifici decEt constanta arbitrarii, gi sii inlotuirn in expresia rezultat5 suma logaritrnului prin Iogaritmul produsului. Avem succesiv (V. art. 8.3.5):

1

+ const.

Fig. 8-19. Sistem de virtejuri, in viruri

1L

+

Fig. 8-20. Schema la teoria sistemelor de vtrtejuri

Inlocuind pe z~

= 2,

+ 1K

~i z-K = zO- IK, se obtine:

deci potentialul complex se va exprima prin:

f (2) = -In sin - (z - 2,). 2zi I
7t

r

Viteza complexi intr-un punct

2

este:

Acest Sir de vfrtejuri riimfne fix, deoarece virtejurile fiind situate la distante egale, actiunii unui virtej asupra unui virtej dat ZK i i corespunde actiunea contrarii ~i egali a unui virtej simetric fat5 de ZK. S i considerim acum doui ~ i r u r i virtejuri de tipul celui studiat mai tnainte. Fiecare de gir este in echilibru sub actiunea propriilor virtejuri, fnsi acum apare interactiunea dintre virtejurile celor douii ~ i r u r i .Fie I?, ~i I?, intensitiitile qirului de sus, respectiv de jos, ~i h distanta dintre ~ i r u r i Fie z, un virtej din qirul de sus ~i z, virtejul cel mai apropiat din ~ i r u l . de jos. Potentialul complex a1 miscgrii datori te acestor doul virtejuri este:
f
(2)

=

rl -In sin - (z 27ri 2
7c

21)

+ -In sin -(2 - 2,). 2xi 2
r 2

7c

Viteza complex3 intr-un punct

2

este:

u-iv=-

7c df - -ctg-(z-zl) rl dz 21i 2

+ -ctg21i
r 2

It

(2 - z2).

2

Virtejul z, care apartine ~iruluide sus este imobll in raport cu acest Sir, astfel c i mi$carea sa este datoriti numai virtejului z2, deci viteza complexi a virtejului zl este:
u,
2 - iv, - -ctg-7r - r

22i

1

(zl - z2).

Intrucit calea de virtejuri (dublul Sir) se rni~cii un singur tot, cele douii viteze trebuie ca s2 fie egale: de unde rezulti: r2= - rl= - r. Daci punem E relatia (8-30), zl n se obtine:

- 2,

=b

+ hi,
r

b fiind defini t ca in figura 8-19,
It

u, - iv, - u2 - iv2 = -

-ctg21i

1

(b

+ hi).

Cum cele doui ~ i r u r i virtejuri se deplaseazi dupii directia Ox, trebuie ca vl = v2 = 0, de deci qi membrul a1 doilea trebuie s5 fie o cantitate realii. Aceasta se intimplii in urrnstoarele dou5 cazuri : - cind b = 0 qi atunci se realizeazi ordinea simetrici a vfrtejurilor cu:

- ctg i
21
1. c C n d b =2

ir

fn care caz vfrtejurile din cele doul qiruri sint a1ternate, avind viteza

KBrrnan a aritat cii configuratia alternati este singura stabili gi atunci raportul h/t este determinat gi egal cu 0,281, ceea ce corespunde cu valorile ggsite la experientele cu cilindri tn api.

Mi~cciri potenfiale cu viretjiiri

259

Spectrul mi~ciiriifluidului in spatele cilindrului, in zona c5ii de virtejuri, se obtine din - (8-29) ~i conditia r2 = =. considerind un vfrtej zl din ~ i r u lde sus gi alt virtej 2, din ~ i r u lde jos:
ir

f

(2) =

- - 1 11
2n

nr X sin - (t - zl) si11 - (z - 2) , iI' I I . - - - In 7c 2c 7 7t sin- (2-2, f b hi) sin - (t - 2) , I I

+

Mi~careaeste reprezentatii in figura 8-21.

Fig. 8-21. Migcarea produsii de virtejuri in ~ i r u r i (dupii Kiirman) Bazat pe aceastg teorie, KBrman a incercat s5 obtini prin calcul qi rezistenta la inaintare a corpului In fluid, dupii cum se va vedea 211 capitolul urmltor.

Capitolul I X

Forfele hidrodinamice i n miscarea fluidelor perfecte

Teoremele generale ale impulsultii, stabili te la paragraful 6.1 1. ne-au permis a determina reactiile hidrodinamice ale perefilor care limiteazi un fluid T miscare, peretii fiind fie f i c ~ i ,fie mobili: ~ o r m e l eecuat iilor impulsului n date de Euler [formulele (6-36) si'(6-37)]si-au gisi t numeroase 'aplicatii tehnice, dintre care o parte sint ctlprihse in ackst tratat. Cind un corp solid este .inconjurat de un fluid, se deosebesc cazurile: - cind fluidul este in miscare in jurul corpului care este fix; - cind fluidul este fix in 'infinit si corpul este in miscare. Aceasta este o pr6blemi fundamentali a l~idrodinamiciisi o vom trata in acest capitol numai in ipoteza fluidului incompresibil s i ' f i r i a se tine seama de p ierderi le de energie prin freciri . ~ n t r u c i tfortele d6termina te ast fel diferi, in general, foarte mult de acele ce se constati in cazul fluidelor reale, studiul va lua in considerare si urmiitoarele ipoteze care apropie din ce in ce mai mult problema de realitate, fir6 a o rezolva definitiv: - Se consideri in fluid un cimp de viteze potential si forte conservative. - Se considerii, daci este qazul, existents circulatiii si in general a vfrtejurilor in cimpul potential exterior virtejurilor. - Se considerii formarea unor suprafete de discontinuitate in spatele corpurilor inconjurate de fluid. Este admis c i virtejuri si supra fete de discontinui tate echivalente cu un strat subtire de virtejuii se formeazii numai presupunind existenfa unor forte de viscozita te specifice foarte mici, care ins; nu intri in calcul ca atare.
7 7
A

7

7

9.2. TEOREMA REZIDUURILOR VITEZEI COMPLEXE
Fie un curent plan, a1 cirui potential complex este f(z) ~i i n care se gisesc n puncte singulare ale functiei d f datori te unor izvoare pozi tive
dz

.

sau negative ~i ale unor virtejuri punctuale in punctele z = a,, z=a, ~i avind reziduurile corespunzitoare A*, A2 ... An

... z=a,

Forfele hidrodinamice 2n migcarea fluidelor perfecte

26 1

Dupi cum este cunoscut din . analiza matematici, daci se inconjurs punctele singulare cu un contur curbiliniu C, exist5 t~rmitoarearelatie:

+

Daci se inlocuiesc in egalita tea precedenti cant ititile complexe A K = cc, . d t -i P K , precum si - --- .- io si dz = dx idy, se obtine:
, .

dz

+

+

A

Insi

\

(o dx
C

+ vdy)
\c

=

I' (circulatia)

( u d y - vdx) Dec i

=

Q (debitul).

A ~ a d a r , daci se cunosc expresia analiticii a potentialului complex si punctele singulare, se obtin cu formula (9-3) atit circulatia din clmp, cit $i debi tul total a1 izvoarelor. Consecinte I ) Daci in cfmpul miscgrii nu sint izvoare pozitive sau negative, exist5 relatia :
D
9

2) In cazul unei transformdri conforme a mipirii, circulatia rcimine neschimbat& Dacii se face trecerea din planul z intr-un plan brin transformarea conform;: = f(z), putem scrie:

<

c,

df Inlocuind in formula (9-4) pe - ~i pe dz prin expresiile precedente,

dz

se obtine:

3) Dacn" se opereazii transformarea conformii a curentultli in jurul unui

cilindru circular, circulajia in jurul noului profit obtinut este aceeqi ca in jurul cilindrillui circular ~i anume : - 4 z a v , sin O,, in care 0, este unghiul care corespunde punctelor de stagnare pe suprafata cilindrului circular (fig 9- 1 ) . Sg considerim acum c i se foloseste funcf ia de transformare Jukovski I" i== z - si se obf ine profilul diZ simetric (fig. 7-35), in planul c. Transformarea trebuie aleasii astfel ca viteza in acest plan sii nu ia valori infinite. Fie w v-iteza complexi Pn plaI Fig. 9- 1 . Schema la demons trarea conserl-arii nu1 z si w'-viteza complex5 Pn circulatiei In urma unei transformiri conforme planul . h t r e aceste viteze existi urmi toarea relatie :
j

-

9

+.

9

avem :

dec i Dacii z = - 1, viteza ' din planul c poate deveni infinitii. Pentru a evita aceasta, trebuie ca si w sa fie nul, ceea ce se intimplii numai tn punctele de stagnare, pe c e r h generator (punctul B din fig. 9-1). Asadar transformarea se va face astfel ca punctul de stagnare B de pe cercul din pldnul z sn' treaca" in bordul de iesire R, ul profilultli din planul (fig. 7-35). 4) Circulatia la un p;ofil cilindric circular se realizeazi numai dind, din exterior, o miscare de rotatie cilindrului in jurul axei sale, pe cfnd la un profil obtinut piin transformarea cercului, circulafia se produce prin insusi n fap tul disimetriei. Valoarea acestei circulat i i depinde de unghiul 8, ales f profilul circular generator [v. formula (9-6)]. Aceastii ultimi concluzie, datoriti lucrgrilor lui N . E. Jukovski si N. A. Ceaplighin, este de mare irnportanfii dat fiind c i de mirimea circulatiei naturale", care depinde de desenul profilului, depinde portanf a, adici forta de sustentie a aripei unui avion. 5) fn problemele de hidrotehnicii, teoremele circulaf iei si ale portantei au mult mai putinii importanti decit in aerodinamicg. Ele isi gisesc totusi aplicatie inti fn urmitoarele domeni i : - teoria modern5 a turbinelor cu reactie, Pn care se iau ca punct de plecare fortele care se exerci t5 pe palele rotoru lui . Trebtlie t o t u ~ imentionat
7y
T

t

Forjele hidrodinamice in mi~carea fluidelor perfecte

263

cii aceastii teorie nu a putut inlocui vechiul calcul bazat pe teoremele energiei si ale impulsului si pe o serie de date empirice; - teoria miscirii aluviunilor, cind se studiazi miscarea individual5 a part iculelor .
7

9

7

?

9.3. FORTELE HIDRODINAMICE IN MISCAREA PLANA A UNUI FLUID IN CARE SE AFLA UN CORP FIX
Problema consti in stabil irea unor formule generale care s i dea forta de presiune rezultanti ~i cuplul rezultant a1 presiunilor exercitate pe un ciIindru fix, avind o sectiune de o formi oarecare, aflat intr-un fluid incornpresibil in mi~carepermanenti. Vom calcula rezultanta ~i momentul rezultant a1 presiunii, ficind abstractie de fortele masice. Fie X, Y componentele. fortei de presiune ~i fie pre- 'Y siunea complexi 3 = X - i Y definiti ca un vector conjugat cu R fati de axa real;. Daci n este directia norrnalei spre interiorul suprafetei corpului (fig. 9-2), a1 cirui , contur P planul xOy este C, R n se exprimii prin relatia:

,

R=x-~Y=[
C

p(sin0

+
(9-9)
i

+i cos 0)ds= i

Sc

pe-0; ds.

Forta de presiune rezul tanti se obtine introducind tn ecuafia (9-9) valoarea lui p din ecuatia lui Bernoulli: 1 p = c--pv2, 2 c fiind o constant;.
1

w r(

Fig. 9-2. Scherni pentru calculul fortelor hidrodinamice actionlnd un corp fix intr-un fluid in miyare plan2
I

Prima integral5 din membrul a1 doilea se anuleazi, cgci se presupune continuitatea conturului inchis. Intr-adevsr : jce-ei ds =

j ds (cos 0 C

i sin 0) =

(dx-idy)

=! = z
C

0.

fn c,are & este variatia afixei conjugate lui z. In a doua integralii se poate scrie e-eids = e-29; dz, deci

264

Hidraulica

Ve-0; = V (cos 8 - i s i n 0) = u - i v = w , Ins5 w fiind conjugata vitezei V . Astfel se obtine prima formulii a lui Blasius-CeaplZghin:

Momentul rezultant a1 presiunilor hidrodinamice se calculeazl in raport cu axa Oz, perpendicular5 pe planul migcgrii :

Sc Introducind fn aceasti ecuatie pe p din ecuatia lui Bernoulli, avern: 1 L = p ( x d x + ydy)-p V 2 ( x d x ydy).
C C

L=

( x p cos e

+ y p sine) ds=
2

p

+ ydy).

C

+

c r are valoare final5 identi-cii cu cea initial& deci : L=V2jxdx
2

Prima integral5

S'=

d (9)= 0 deoarece la parcurgerea cornpletii a conturului inchis,

LP
2

+ ydy).
R
[formula (9-10)]g

C

Aceasti expresie a lui L poate fi pus5 in functie de ~ ca gi expresia Am gisi t rnai sus c i Ve-ei = w. Prin ridicare la pitrat ~i fnrnultire cu z dz se obtine: Cum ins5 V2e-20; z dz = @z dz. = e 2 0 i dz, rezul tZi : V2zdz
=

1nsii
deci :

w2z dz.

z dz = ( x $ i y ) ( d x - idy) = x dx

-

+ y dy + i ( y d x - x dy),
real5 (v2z';i;).

Va( x d x

+ y d y ) = partea

Agadar, L se mai poate scrie in doui feluri, in care simbolul 6%e insearnni partea r e d s :

Aceasta din urmi este a doua formulri a lui Blasius-Ceaplighin. Dacg se cunoagte expresia analitici a potentialului complex a1 migcirii fluidului: formulele precedente se pot pune sub o forms care permite calculul analitic direct:

For$e[e hidrodinamice tn miparen fluidelor perfecte

2659

S i aplicim aceste formule la exemplul cunoscut pe a l t i cale, a1 migcirii Intr-un ctmp uniform de viteze cu suprapunerea circulatiei r gi' a unui cilindru circular de razi a. Conform formulei (7-77), potentialul complex a1 migcirii este:

df Introducind aceasti expresie a lui - In formula (9- 14), se obtine:

4n2z2
Z

"' J dz.

1 Dupi teorerna reziduurilor, numai termenul In - se pistreazi ca reziduu a1 polului~

z = 0 gi integrala se reduce la 2xiAl, A, fiind coeficientul terrnenului rezidual. Astfel:

(s)2
X=O

dz = 2x i iv,
n

r

--

2v,

r

de unde rezulti:
?

Y = prv,,

rezultat cunoscut, ~i anume: forta de presiune dupi directia general: a migcirii este nuli, iar portanta, forta perpendiculari pe directia migcirii, este aceea d a t i de formula lui Kutta-. Jukovski. In ceea ce privegte momentul rezultant L, aplicfnd formula (9-15) gisirn:
A

Intrucit expresia din acoladi este imaginari, momentul rezul tant este nul, deci singura reactie hidrodinamici este portanta care trece prin originea axelor de coordonate.

A

9.4. REZISTENTELE DATORITE DIRELOR $I VIRTEJURILOR

9.4.1. Curent cu dire vi suprafete de separatie S-a ariitat la art. 7.3.9, cii ipoteza unor suprafete de discontinuitate, care despart domeniui mi~ciiriigenerale de spatiul dinapoia unui corp inconjurat de fluid, permite calculul unor rezistente care eliminii partial paradoxul l u i d'Alembert. Se poate numi ,,diriU, zona care se formeazii indiiriitul corpului si care se caracterizeazii prin urmiitoarele: - fluidul stagneazi fn zona direi, adicii viteza relativii a direi in raport cu corpul este nu16. De aceea se mai poate numi aceastii zonii ,,apii rnoartii".
?

Astfel. 0 teorie care da rezultate mult mai apropiate de realitate este aceea a lui G. care se stahileste in fiecare caz in parte. Kamenkov (1933) bazatii pe pierderea circulatiei vitezei profilului.in diri si pe suprafata de separatie este constanti si egalii c u presiunea la infinit p. .cii aceastii teorie nu duce la rezultatul numeric ciiutat. - .se folosesc mai multe metbde. datori tii desprinderii vfrtejurilor din sir. In acest scop. dupa cum se va vedea la capitolul X X I I I .i p dz efectutnd integrarea ei sub diferi te forme si folosind eventual formulele Blasius-Ceaplighin.f n Sntreg domeniul. Calculul rezisteniei se face consideriid o suprafati de control de forma unui paralelipiped care' se miscii cu viteza de deplasare a virtejurilor ~i se aplica teorema I a impulsulu~. se considera si in zona direi o miscare potenf i a l i cu virtejuri punctuale. duce insa la rezultate mult diferite de realitate. Curent cu viruri de virtejuri In cazul cind in spatele corpului se formeazii indoitul gir de virtejuri a1 ternate. in care se tine seama de formarea direlor si a sirurilor de virtejuri. rezistenfa unei plici plane norrnale pe directia curentului calculatii in acest mod este: T . 9. o pe cind prin miisur5tori se giise~te valoare cam de doui ori mai mare. astfel . Astfel. bazat pe ipoteza mentionatii.a se pleca de la conjugata complex2 a forfei elementare . V.. Bu dovedi t cii aceste fenomene sint cauza unei piirti imp6rtante din rezistenfele pe care le opune corpul la miscarea fluidului ~i cii. ins5 anumi te marimi trebuie stabili te experimental. teoriile hnisciirilor.2. se poate pleca de la legea distributiei presiunilor pe suprafafa corpului. se preferi . in afari de zona direi.presiunea 9 . Pentru determinarea ~ r i n calcul a rezistentelor datorite formirii direlor . Se obf in formule care sint in concordanfi cu experientele. d u p i ce se determini potenfialul complex ~i vi tezeie. mi~careaeste potentiali. i l l stadiul actual. . Cu toate deficientele lor.ne frontali. Calculul forfei de presi. aceste rezistente nu pot f i determinab decit prin experiente facute pentru o gamii intinsii de'nume-re Reynolds.4. deoarece in zona direi mi~careaeste departe de a f i potenf iali.

elast ice ~i viscoase.4. cum sint apa. art.Capitolul X Miscarea fluid elor viscoase A In acest capitol se studiazii misciirile fluidelor considerate ca sisteme continue. precum si relatiile dintre deformatii ~i eforturi. 9 7 10. STABILI REA ECUATIILOR LUI NAVIER $1 STORES Ecuafiile de miscare ale fluidelor v7scoase. ci numai In timpul misciirii . . in t impul misciiri i. nu exist5 in stare staticii. Se vor coniidera numai mi~ciirilein strituri paralele. stahilite de Navier si Stokes. la fluide se constatii d: deformatiile sint mu1t mai mari . spre a putea folosi re'zultatele ce stau la dispozitie in teoria elasticitiitii. 3.2.). dar la cele niai rgspindite. decit cii. fluidele putindu-se deforma pin5 ce iau forma suprafetelor rigide care constituie peretii unor vase. . Deosebirea dintre fluid si solid nu existii din punctul de vedere a1 ecuatiilor de miscare.conditiile la limi t5 au un caracter special. se face restrictia ca mi~careasii nu fie insotitii de fenomene de turbulentk.).1. eforturi interne tangent iale. ciirora li se aplicii legea fundamental5 a eforturilor de viscozi tate. 2. analoge eforturilor de frecare. conducte sau canale.ale misciirii fluidelor viscoase si apoi se vor studia diferite cazuri particdare de misbiiri si diferite metode de rezolvare a unor clase de probleme. fie plecind de la ecuaf iile generale de mi~carea unui mediu continuu si elastic (v. Se vor stabili mai intii ecuatiile generale de miscare. ~ a t o r i i i iunor forte de atractie molecularii se dezvol tii. i n sfirsit. gazele si in general lichidele nu prea viscoase. in domeniul de temperaturi si presiuii depiirtate de valorile critice ale schimbiirilor de stare fizicii. de frecare. descoperitii de Newton : Nu toate fluidele sint supuse acestei legi (v.2. pornind de la proprietiitile specifice ale flufdelor.eforturile tangentiale. 9 9 - . paragr. se pot obtine fie dirkct. aceask lege se aplicii riguros. in raport cu solidele.

printr-o translatie ~i o rotatie de sens invers. ca ~i I . 10-1 . deplasgrile. gradientul vitezei . Astfel. iar cu E qi y deforrnafiile specifice liniare ~i unghiulare.dz dt. q.:( I :+ y - Dezvol tind analogia cu teoria elastici titii. dac5 in elasticitate se noteazg cu c. in acest sens. 103). Y Y .-. dz =dv - dz dz. . respectiv dz. dupg cum am vgzut I dv I la art. sii considergrn ca toa te deformatiile Pn hidrodinarnicg sint un produs a1 unei viteze de deforrnatii cu elernentul de tirnp dt. Deformatiile paralelipipedului elernentar de fluid c y rnai deforrnatia in unitatea de tirnp a unghiului drept yAz. respectiv zOx. dp - dw .este toc/ / / A#-- - . cu virful din punctul A' Tnapoi in punttul A. cind unghiul drept zOy ar f i suferit o deforrna/ tie total5 (da dp).dt. astfel c5 virful A ajunge T A'. y fiind analogul lui G. * . 0 incercare interesantii.dT dri Ex .+-• ~ dx dy 'dz 7 7 Aceste relatii pot fi stabiIite ~i direct. .Essai d'une theorie 6lCrnentaire des dkforrnations et des efforts intCrieurs d'un fluide incarnpressibleU (Bul. Pol i tehnicii din Bucure~t X I I . 194 1. 10-1): Creqterea vi tezei v dupg directia z este dz dv timpul dt este .4. 1-2. Germani: . Tnsii. iar viteza unghiularii d (a + p) fiind analog5 undt ghiului de alunecare yyz.1. o rotatie qi deforT acela~i n rnatii. iar deplasarea corespunzitoare in - Deformatia unghiularii: Tot astfel. analogia cu so. din teoria elasticititii. 4 I + r A. Considerind cornponentele v. pentru fluide..L---T~ 4 / --# ___t dy Fig.In ceea ce prive~te relatiile dintre deformatii si eforturi. Astfel. ---7 deforrngrile unghiulare da ~i dp ale fetei d y x d z A dau na~tere unor eforturi de forfecare TYZ = = 'rzy in planurile yOx. 10-1) care s-a den a plasat in timpul dt. Nr. . lidele este perfect valabilii *.. 2. se poate scrie: C~Z form%analogs cu T ~ Z = zzy = G yyz. p. i*. Fie un element fluid avind forma uilui paralelipiped elernentar (fig. in tirnp ce elementul de volun~ suferit tirnp o translatie. w ale vitezei V qi cre~terilelor respective dupg striibaterea distantelor dy. vorn avea: 85 . este datoritl lui D. - Rezultii c5: 'ryz = dy zzy . A~adar. S i ne fnchipuirn cii acest element este 42 adus. putem scrie (fig. f5rl s5 se anuleze ~i deforrngrile.

= wdt.o (m .. s5 form5m o expresie a lui yiantul tensiunilor o: E. . s5 considersrn cunoscuta relatie: ax ay + az - E E. 269 E = udt. datori t l efectului fortelor de frecare T. E q =vdt. fiind de ordinea de m5rime a lui dt. 1. putem forma I Yyz-- .. adic5 partea suplimentarg a tensiunii norrnale. astfel ca s5 se pun5 in evident5 inva- Expresia va f i de tipul ox = o o i qi urmeazl a g5si pe o x .G= mE 2(m + 1) qi 0 = (ox + oy + OZ) m -2.YYZ - dt - dw dt 1 dz dt -+ dvdt . ale c5ror expresii sfnt deci: Tot astfel. .~ = 2(m + 1) G cx.- M i ~ c a r e a f luidelor vlscoase . EZ ~i yyz etc. 30 ax Se obtine: . deformatia cubic5 din elasticitate 0 se inlocuieqte cu viteza de dilatatie cubic5 8' din liidrodinamicii: Continuind analogia.. se obtine: Cantitifile c x .2) (legea Hooke generalizatii).. citurile: EY. Acestea introduse in expresiile lui qi y. Pn care vom inlocui pe oy+oz CU---.3 m E 2 (m l)G + Pe de alt5 parte.-dw 1 dy dt dt dv +-dy ? care sint cantitsti finite qi pot fi numite viteze ale deformafiilor specifice. S considerlm relaf iile: H + .

l"(g-7yx - - In mod analog se obtin celelalte dolt2 ecuafii care dau pe ph ~i p. I I se deduc in mod sistematic din ecuatia matricialii urmiitoare: div V 2 3 0 div 0 V 0 0 0 'div V . Rezultii c5 la fluidele perfecte: T n x = px cos(n. i Termenul din ecuatia (10-3) este ceea ce se adaug5 presiunii . in teoria elasticititii. cu termenul respectiv p . x. iar la fluide perfecte se anuleaz2 ~i y. a s-a inlocuit cu .= + cos (n. Deci la un fluid real. valoarea presiunii normale variaz2 in jurul unui punct oarecare.p div 3 v.p pentru a pune in evident2 directia negatiuj.mod asemiinitor se obtin $i ecuatiile care dau pe py?i p z .p .G8=o+2GcX-G div 3 3 in care = rt2 + q2 + tE = deplasarea totalii. astfel c5 px . x ) . a presiunii medii p (opus5 normalei exterioare). Ecuatiile (10-2) precum ~i ecuatiile: pL pi. dupii directiile. Presiunea pe o fatii se poate pune deci sub forma: Px'-p+pJr In care: 1 P. = a + 2 C . viscos. existi deci. In.. prin analogie cu du px=-p 2 p-dx + elasticitatea: 2 . in miscare. Tnx = Pn C s (n.p = pu = p z Aceasta rezultii ~i din ecuatia (3-3').pZ - nu nunzai in stare de repaus. dar p in n z i ~ a r e . x) O fiicind . urmiitoarea relatie importanti care leagii lungirea specifics rx de tensiunea a x . z)..270 Hidraulica Dacii f inem seama de legea lui Hooke generalizatii. =2 3 div T) . adic2 T . = T. .ry. I - Vom avea in hidrodinamics. nemaifiind in formulii decit invarianti vi constante: 2 2 a . In aceste ecuatii. La fluide incompresibile. ~i p z . y) TZX cos(n.. datoritii fortelor de viscozitate.. respectiv y ~i z. ~ ~ .-p 0. div 7= 0. = px = py .

cap.ecuatia de stare fizicii: p . . obtinute din ecuatiile (10-3) s i (10-4). in kcuatii~e generale de miscar.")+ (&I dy dx Dw P x - p z -dz 2 3 y div V $.ecuatia lui Van der LVaals pentr~rgaze reale.ecuaiia de terrnodinamicii pentru procese adiaba t ice. ecuafia de viscozitate p = f ( T ) .p -) "("+$) dx dx + sau. se oblin pent ru' fluidele compresibile si viscoase ecuatiile de miscare urrniito. ' Dt 0-- - px-- dp dx -+ 2x( 2 p . .~~ e: D u..Mi~carea f luidelor viscoase 271 Dac5 se introduc valorile lui p' si 2. cu corlservarea cnergie i - pgR-T pentru gaze ideale sau - caloiice si transferul de cgldurii . I I I ~ . dupii transformgrile indicate si notind: 9 obf inem : Dm P .Dt - p z dz - 2 11 -d I 3 dz ( p div V).ecuatia de continuitate: .-dux d d 2 3 p div V ) --I1 p "(%+. . a unui sistem continuu (v.

u.1 . Aceasti ecuatie se deosebeste de ecuatia lui Euler numai prin termenul acliugat p V P j 7 .3. 10. Pentru fluidele iilcompresibile se obtin ecuatiile Navier-Stokes (1845) : 7 7 9 Cele trei ecuaf i i (10-7) pot f i puse sub forma unei ecuatii unice. pe cPnd ? . .Probleme rezolva te d u p i negli jarea unor termeni din ecuatii le de miscare si care jucau un rol secuhdar fn procesul fizic a1 miscirii.ohleme la care s-au folosit metode aproximative de 'calcul. w .3. vectoriale: Q- DV = Dt @. iar la suprafete libere eforturile t = 0 . cap.Ileci in total sint sapte necunoscute: u. Probleme rezolvate exact Vom prezenta citeva cazuri de misciri mai importante. La procesele izote'rme T si p sint determinate. = 0. adici IritGza este tangenti la contur.. Conditiile la limitti care se pun de obicei sint: la pereti solizi v. la care s-au putut rezolva exact ecua t i ile de miscare.si presiunile sint cunoscute. la viteze mai mari trebuie s i se adauge mernbrului doi a1 ecuaf i ilor. p si sapte ecuatii. p.~. Vi tezele au numai componenta u # o . T 10. termenii suplimentari corespunzii tori rezistentelor interne datori te turbulentei (v. . a) Mi~careapirale15 a Jnui fluid incornpresibil sub presiune intre doi pereti plani paraleli (fig. Ecuatiile Navier-Stokes slnt verificate in numeroase cazuri particulare pentru misciri lente in regim laminar. P ROBLEME REZOLVATE CU ECUATII NAVIE R-STOKES Deosebim trei grupe de probleme rezolvate cu ajutorul ecuatiilor NavierStokes: . T.grad p 7 +. XI). deci sint de ajuns cinci ecuaf i i .Prohleme la care a fost posibili rezolvarea exact5 a ecuaf iilor NavierStokes. p.PV 2V. 10-2).

.const . deci . . +-dii. reeultl OU imediat .v = 0. b) Mi$carea plan% permanent% Fig.- d2u .-Y dx -. -fiind permanenti. mai import tante.(lo-7). aceasta directie: .0.gca& este plani.ecuat ia (10-10) devine<. . pz--'i"(dy2 du dp dx - d2u - (10. . - . d x . (semnul . .= 0.: ". Constantele deintegrare se obtin prin conditiile la l i m i t l u = 0 pentru ... de continuitate . deci u nu depinde de x. ' .. - Aceasti ecuatie liniari se x . c) 9-i d). 1 dp . conform ecuatiei de miscare dupl . coiform.f). Ca urnlare..).y = Rezuitg: b h. > si prin integrare: 9 .: . .: rezolvl exact in mai multe cazuri particulare dintre care vom trata ~ o m p l e citeva.+ I .. . a " 9 . d J -. . la punctele b). du inertial' p . -pfesiunile variazii dupi direct iile y $ z. . 1. 10-2. aplicind ecuatia. Asadar u = f(y.- I ~ -. Ai.io) i8 --.dacii se consideri pozitivl partea scoboritoare a liniei de'sarcinl). w. Mi~careaparalelii a unui fluid viscos Entre doi pereti p 1 p i jntr-uua canal intre doi pereti paraleli f i c ~ i a$ezati la distanla 22. . Z / 9 dt - " r Dacl se dii pierderea' de sardiril.legii hidrostatice . .. . z.= 0 . k # 9 I . -. ins5 aceste presiuni variazl dupl directia x. deci I( depinde nun~ai y si. tkrmenui de . - 9 I .

iar daci presiunea cregte in sensul lui U. se realizeazri distributia vitezelor dupi o paraboli in felul lui 3. tot parabolici: Y h2 . 10-3. vitezele se distribuie dupi o parabolii Pn felul lui 2. Aceastri mi~carese realizeazii in spatiul strPmt cuprins Pntre cepul unui arbore vertical gi crapodinii ~i prezint5 interes in teoria ungerii. 2v .. MiScare plani permanen t i intre doi pereti paraleli. (pentru h = 0). Se poate privi mi~careareprezentati prin (10-14) ca o suprapunere de dou5 mi~ciiri: o rni~care in canal.U .Y u = . dintre care unul fix $i altul avind 0 migcare in propriul siu plan cu viteza U = const. Se observi cii dacii presiunea scade in direcfia lui U. dintre care unul este mobil Acest tip de mi~carese nume~temi~careaCouette simplii..(1 h 2pdx h -f)* (10-14) - dh tributie liniarii a vitezelor: In cazul particular --0 dp se obtine o dis- Fig. mulele ( 9 ? c) Migcarea plani permanent5 intr-un canal intre doi pereti paraleli la dlstanta h. trebuie ca fundul ~i subrafata Iichidului s i aibi panta J ~ i atunci for.274 Hidraulica Distributia vitezelor este parabolicii (fig.. ) (10-12) si (10-13) sfnt valabile si pentru aceasti miscare. ca la punctul b) anterior ~i o mi~care Couette-simpld (fig. Ecuatia diferentiali de la b) este valabilii ~i i n acest caz. 10-3. 10-3): yJhB . curba 1). u = U. se realizeazii cazul unei rnisEiri laminare cu suprafati liberii. Rezulti legea distributiei vitezelor. ' . u = 0 gi pentru y = h .d p . fn acest caz. doar conditiile la lirnitii se schirnba ~i anume: pentru y = 0. adici apare un contracurent ling5 peretele fix.gJha Urnax 2r.. Debitul pe metrul liniar de liitime este: Dacit se considerii miscarea fluidului nurnai de la axa Ox Pn jos.

se obtin prin conditiile: du pentru y = 0 .0. w 5 O.ii circulare.O. A fost rezolvatg exact P cazul citorva forme particulare ale conturului sectiunii. derivatele lor . Fiind o miscare permanentii.Miqcarea fluidelor vtscoase 275 d) Mi~carea permanent5 in conducts rectil in ie. y. la care nu se cunoa~te o solutie generalii. z sfnt nule..r2 4. du numai u # O.. Z = g s i n a. deci 0 = . (fig 10-4). . Daci Ox este axa conductei si miscarea se produce in straturi (laminara). = 9 9 9 T - dt dv . 10-4. de sectiune constant% ..0 . Mi~careapermanenti in conduct6 rectilinie a unui fluid viscos a lui Poisson.deci ecuafia (10-16) se d2u reduce la: dy2 - dz2 7 de unde rezulti. la fiecare d2u valoare a lui -corespunde o valoare identicii . Apoi..c2 4v - 9 u s .y2).gJ (r2 . In sffrsit. .-. (10-16) Aceasta es!e o ecuatie di ferentiala Fig. din cauza simetriei centrale. atft v cft gi w fiind identic nule.0. -- d!? pentru y = r u 7 = 0. Ecuatia lui Navier-Stokes dup5 directia de proiectie Ox este A 9 sau v2U gJ = -.V const.-. gJ .dw df dt partiale fat5 de x . 4v . deci C. n Astfel. fortele masice specifice sfnt X = g c o s a . fn cazul secfiun. pe cfnd v . = 0 . si C. prin integrare: Constantele C.

.legea distribuf iei vi tezelor se reprezintii printr-un paraboloid de rotafie (fig. se frnparte D la greutatea y Q a fluidlilui care a trecut prin conductii in unitatea de tirnp.dr. i Se poate pune P evident5 cii pierderea de sarcinii P rni~carealaminar5 permanent5 n n intr-o conductii este datorat5 nurnai lucrului rnecanic a1 fortelor de frecare intre straturile de du fluid presupuse larnele cilindrice de grosime dr *. 10-5. iar deplasarea relat ivii dr du a straturilor in unitatea de tirnp. Bucure~ti. Insurnind lucrul rnecanic a1 fortelor. de frecare Pntre dr toate straturile succesive pe lungimea I se obtine energia disipatii (consurnatii in ciildurii): ? Introducfnd in aceastii expresie pe . 1953. Aceste formule. 1. efortul specific de frecare z fn lungul generatoarelor cercul'ui de raz5 y este: 9 - 9p Iorgulescu. Distributia vitezelor ~i a eforturilor de frecare intr-o conduct5 rectilinie de sectiune circularii Pierderea de sarcinii: J 9 = 8~Urned 9 gr2 (1 0-22) asadar p ierderea de sarcinn' E aceastcE miyare esfe propor~ionalii n cu viteza rned ie. .A~adar. * vezi FI. n Hidrotehnica". sPnt ' in dep ling concor danfi CLI e ~ p e r i e n t e ~ e . Eforturile tangentiale fiind 7 = y . deduse de Hagen ~i Poseuille. pentru y = 0: Vi-teza medie: Fig. Metoda de calcul a pierderilor de sarcin5 P rnivcarea larninarl. Pnrnultit5 cu lungirnea I. Pentru a se obtine pierderea de sarcinii J pe unitatea de lungirne. ceea ce esfe caracterisfic miscn'rii in regim lamia .forta dr du de frecare intre dou5 straturi aliiturate de lungirne I este 2nrl y -. du In sffrsit. . 1045). Viteza maxim5 este in centru. se obtine D In functie de vi teza rnedie V.dedus din legea parabolic5 a distributiei vitedr zelor fn rni~carealarninarii.

deci cidem peste - formula . se poate proceda prin oricare din metodele de calcul argtate pentru sectiune circular5 ~i se obtine rezultatul urmiitor: Punind Q = xy2. Prin urmare. in .namic a1 fortelor care actioneazii in timpul rnisc2rii un tub de curent de razi y ~i lungime i.. 10-6). (1 0-23) C fiind cercul cle contur a1 tubului de razii y. -S C r l d ~ == 0. plecind de la echilibrul di.In cazul unui triunghi echilateral a cirui in5lf ime este 36. p .-. (10-19). y ---. Conduct5 avind sectiunea de forma unei coroane circulare . In cazul unui dreptunghi.0 n~etodiimai generals. care a permis rezolvarea exactl a multor cazuri particulare ale nii~cgrit permanente E conducte. -. ~ si simplificind. proiectind aceste forte pe directia axei conductei se obtine: 4. f2r2 a race uz de ecuafiile lui Navier?tokes. greutatea proprie a tubului de curent si forfele de frecare. . rezulti : dy du interioarg r (fig.Migcarea f luidelor viscoase deci variazii proportional cu y.p.pu2 humii presiunile.. == 0. G sin a $ alp. : r Pentru cazul r = 0.ar. . 'clG Saint Venant pen tru torsiunea prismelor. . rezultii cii forfele de inertie la intrare *do..p ~i p = p . pufdQ. . a fost indicatii n de3. pornind tot de la ecuatiile Navier-Stokes. . si rBmTn in ecuafia impulsului si iesire se echilibreazi. Cum G sin cr iar 't = = ylQ sin cr = y . 9 2 Observiim cii ecuatia diferenf ialii a m i ~ c i r i iin conduc tii circular2 (10. unde -. legea distributiei vitezelor este: . iiind zero pe ax5 si maximum la perete. legea lui u este dat5 sub forma unei serii duble 141. I R U = - gJ y + b 4v (10-26) b y fiind mgsurat de la axa Ox trecind prin centrul de greutate. vfrful fiind la y = 26. 1 .18) se poate stabili pe cale elementarii. Tntrucit distribufia vi tezelor estk identicii in secfiunile transversale. depinzind tot de o ecuatie Poisson. se deduce ecuatia g diferenfialii (10-18) obfinutii mai sus pe a l t l cale.Q..In cazul unei sectiuni de fornta unei coroane circulare avind raza exterioarg R ~i raza .1'( ~ l "1. Se observ5 A Fig. 10-6.Y ~ J T ia valoarea .

-(y8+id) 9 Y se alege astfei' tncPt care este o solutie particular5 a ecuatiei diferentiale date. suprapuse (Com. termenii inertiali (depinztnd de fortele de inertie) pot' fi neglijabili fati de termenii depinzfnd de fortele de frecare (de viscozitate). 10. cercuri. R. a douii functii: o GO functie armonicii $. conform ecuatiei (10-28). Dacii aplicgm ecuatiei (10-28) operatorul div. Ca aplicatii mai importante ale acestor feluri de misciri. datoritii ipotezelor de bazii *. Aceastii metodi. 3 1951 9. Functia cp + cp. memhrul a1 doilea se anuleazii. intersectii de. . Plecfnd de la ecuatia (10-9) ~i considerind echilibrarea fortelor masice de citre presiunile hidrostatice. C. precum: migcarea unui fluid antrenat de un disc fn rotatie. seama c i div grad p = A p . Insi. Nr. Probleme rezolvate prin aproximarea fenomenului (Cazul mi~cgrilorlente) d In cazul cfnd n~iscirilesfnt foarte lente.. Acad.3. 4. migcarea ciitre un punct de stagnare gi citeva migciri nepermanente. Simplificate pe aceastii cale. 2 ) se poate obfine ca sum. e) Au rnai fost rezolvate prin metode exacte qi alte probleme. folositl la torsiunea plicilor. prezentiim ur. Gr.2.R. dar rezul tatele contin un grad de aproximare uneori apreciabil. Acad. Urmind o cale nouii.c i integrala cp a ecuatiei diferentiale v2 cp = f ( y . 9 9 grad p = p V 2 V .P. sau cTnd conturul este format din segmente de conice. astfel c i primii se pot elimina din ecuaf iile de miscare. * . = . Intrucit ele constituie relativ putinele cazuri de migciri ale fluidelor reale la care s-a putut constata o concordanti perfectii intre calcul gi experientl. poligoane regulate sau neregulate. M i i gi colab. rezultii c i : Presiunea este deci o functie de potential. ovoid. si tinind . solutiea ecuatiei diferentiale v2q= 0 gi o functie cp. ecuatiile devin i'ntegrabile prin metode eiacte. paraboll.. Importanta teoreticii a acestor probleme este mare. sii satisfacii conditiile pe contur. riimin in ecuatia de miscare numai gradientul presiunii dinamice si termenul de v iscozi tate. reduc migciirile plane lente ale osl lichidelor viscoase incompresibile la1migciri rnai simple. avem: div grad p = y div A V = div V . Cu privire la aceastl problem5 vom da numai enuntul gi rezultatele: - . la care se adaugi ecuatia de continuitate: div -V = 0. s-a aplicat gi la migcarea permanents a fluidelor viscoase la sectiuni ale conductei in forml de elipsi. matoarele doui cazuri : a) Mi~careaparaleli in jurul sferei.

. -FK Formula (10-31) se mai poate pune s u b forma o b i ~ n u i t ia formulei lui Newton care dii rezistenta unui corp intr-un mediu fluid in migcare: P . s h t : v=u=- 3 4 Rxy rS Pe suprafata sferei : In cazul cind presiunea fluidului (fgrii sferii) este p = pcoflst = p.R.. la care se adaugii p. Distributia presiunilor pe un cerc mare. z).P u. . (aval). 2 R In figura 10-7 se d6 diagrama distributiei Um presiunilor pe un meridian a1 sferei. Forta total5 de presiune este Fx = 6~ pU. cornponentele vitezei $i presiunea tn punctul (x. in jurul unei sfere de razii R .< 1 (d = 2R). punind Cj = . (10-31) -* - formulii stabilitii de Stokes. paralel cu migcarea generala a fluidului in acest caz.d Re = . Presiunea maxim5 este in punctul PI (amonte) gi presiunea minim5 (depresiune) h P.U2 : CfnRa-U.+-+ 2 . presiunea va fi aceea din formula precedents. = C j a .formula (10-32) este identic2 cu formula (10-31). V +.Mifcarea f luidelor v tscoase 279 Dacg migcarea se produce in sensul Ox cu viteza U . prin considerarea sferei. Mi~careaparaleli in jurul unei sfere fixe a unui fluid viscos. 10-7. P F . y. .-+---+. Cj fiind pus sub forma: . 2 2 2 (10-32) 24 f Fig.. de razii vectorie r. Valoarea absolutg a acestor lpresiuni este: 3 . Se constati cii aceastg formu15 este valabili pentru migc5ri foarte lente. Re Formula (10-30) a fost ulterior fmbunitititii de Oseen pentru a fi valabilg ptnii la numere Re < 5.. -1 I . corespunzind unui numir : U.

- . .- - 9 . diferite de zero. .. deoarece. este transparent% h t r e aceste pllci . . .) Micciiri: permanente plane intre dai pewti paraleli fic~i. Vitezele variazii prea putin in directiile.sSnt mari $i nu pot f i ..- - 9 . a Fortele masice au componentele X 5 Y = 0 ~i Z g (acceleratia gravitatiei). neglijati. . Acest lucru 'este posib'il. Schemi la demonstratia rnigcgri i vbcos intre dou5 plgci plane foar te apropiate . du dx dv L- . -.dv . vitezele medii pe iniiltimea h a lichidului intre cele doug pliici admit o funct.. - 10-9..-dw . -. -Dispozitivul 1. '* . care una cel ..--v.b. . lufnd formele urmiitoare: Din ultirna ecuatie se obtine prin integrare: . ' P = ~ g z f (xs Y)* 3\ _ . -- - . vizualizind liniile de curent cu ajutorul unor fire de curent colorat. . . .alde. . . dupii metoda cunoscutl a lui Reynolds. .. - . \ .se fixeazii un corp . : Miscarea fiind :permanenti. Vom considera cazul cind pliicile si miscarea sint orizontale (fig. 9 9 1 .10-8. .at- - ins5 gradientii ... un lichid cu o distributie de viteze datl. 1 . 'sS din.. .. Hele-Shaw..ie depotential. -* . .. dz Ecuatiile de proiectie ale lui Navier-Stokes se simplificii in aeeste conditii.x si y . . dupi cum se va ariita.putin. . cu aproximatie acceptabili:' 9 dt $t .. .. FG... 10-8) este de a-reproduce misclrile potentiale.Componentele u si v ale vitezei slnt . Apirat Hele-Shaw pentru bizualizami rnigcirilgr potentiale d u . .0 . .. Ac+Ste 'miscC5ri reiifizeaei -intre d6ul p llci planeS+pai.. sau un sistem de corpuri solide in jurul clfora curge. dar w E 0: . .c i putem admi te. 10-9). . astfel. Scopul dis'pozitivului (fig. .. - .

Din . ~ 12p . . deci la integrady rea ecuafiilor diferentiale (10-27).. C.determinii cele patru constante C..i : L - - .sznu depind de z.h2: P .5 din potentialul . Solufia ecuaf iilor (10-34) este deci : z = f .vede c i . si se obfine. ~i teza medie deriva de aseme'nea dintr-un potential. se obtine: deci componentele vitezei din acela$i strat orizontal deriv6 dintr-o functie de potential 9. in 2 7 h 9 definitiv : Pentru o anumitii valoare a lui z = z.aceastg -relatie se . derir. .. care diferii de la un strat la altul: . deoarece prin def i- deci V G . dx. si C.s. acesti gradienti ai presiunii pot f i considerati constanti. C. ' ...tp= . .Migcarea fduidelbr 'viscoase ! 281 Op .

3 nu sPn t propriu-zis aproximatii de calcul numer ic. de obicei cu ochiuri pitrate sau dreptunghiulare. se poate acoperi sectiunea vie a conductei printr-o retea. Dispozi tivul Hele-Shaw a fost folosi t intr-un mare numiir de cazuri (misciiri cu izvoare. fortele de inertie cresc simtitor $i ecuatiile (10-37) nu mai confer. urmate de o metodi experimental2 bazati pe analogia cu alte fenomene. care se a r a t i mai departe. Aceasti metodi se aplici acel o r a ~ iprobleme ca ~i metoda retelelor rectilinii. Principiile ~i modul de potentiale plane. * Pentru metodele de sub . cu atPt calculul este rnai exact. fn cazul m i ~ c i r i ipermanente in conducte. Dacii > 1. expuse la articolul 7. b) Metoda* retelelor curbllinii gi a tuburilor de curent. expusi mai departe. in schimb. afari de unele cazuri destul de numeroase. XXIV). 4. t.. Se obtine avantajul c i ecuatiile nodurilor pe contur sint mult mai simple decit in cazul metodei precedente . De exemplu. pliicilor plane) . aplicare a acestei metode. Mateescu. METODE DE CALCUL APROXIMATIV $1 METODE ANALOGIC EXPE RIMENTALE Aproximati ile ficute la paragraful 10. Nr. cap. in care scop se aleg curbele printr-o metodi adecvati. y. de contur C ~i de sectiune dreapti a . VIII. n de asemenea. 9 10. totodati cu restringerea domeniului de aplicabilitate a rezultatelor. Metode noi de determinare a distributiei vi tezelor fn mi~careauniformi a lichidelor viscoase (Studi i ~i cercetiri de mecanicl aplicats. ci rezul t i din neglijarea unor termeni din ecuatiile diferentiale. trebuie ca .3. dublete. misciiri F jurul paletelor.4. Sectiunea dreap t i a conductei este imp firt i t i in ochiuri curbilinii. construirea retelei curbilinii cere uneori o munci suplimentarg. s-a Pntrebuinfat pentru studiul misciirilor de infil tratie a apelor subterane (v. a) Metoda refelelor rectilinii gi de calcul cu diferente finite. suficientii exactitate. a se vedea: C. Intr-adevir. un dispozi t iv format din douii pliici paralele verticale. fiecare ochi fiind considerat ca sectiunea dreapti a unui tub de curent elementar. pentru fiecare tub elementar.10 cu privire la m i ~ c i r i l e sPnt valabile ~i pentru calculul mi~cirilorfluidelor viscoase in care se poate folosi o retea de puncte tn plan. in care distributia vi tezelor este guvernati de o ecuatie diferentiali de tip Poisson. In cele ce urmeazi vom expune trei metode grafico-analitice bazate pe metoda diferentelor finite.Experienta aratii cii pentru ca firele de curent colorat sii se piistreze subtiri. ~i cu cPt reteaua este rnai deasi. Scopul retelelor curbilinii este ca fnse~iliniile de contur s i faci parte din retea. 1957). aripilor. Ecuatiile la nod au exact aceea~i formi ca ~i tn cazul retelei rectilinii. putem scrie: A 6 ) ~i c).numiirul Reynolds redus" al misciiri i defini t prin 7 t fiind o lungime caracteristicii a corpului in planul x .

+ nu.ale ochiului M M ' N ' N . (10-44) r n ~i se obtine K.. u. Aceastii suprapunere matematic5 este posibilii dacii se poate calcula. = K. de analogie electrohidrodinan~ici. ecuatia (10-41) se reduce la: 41-4. In general. functiile de repartitie a vitezelor sint uniforme gi nu comporti nici un punct singular. 10-13).. n fiind constante. De exemplu : . . 10-14). iar T efortul de frecare specific pe fata lateral5 a tubului.) = K = gJ -(2r. I Q = (2ro)2 etc. (10-42) ecuatie identic5 cu aceea obtinut5 plecind de la retele rectilinii cu ochiuri piitrate. de exemplu dac5 conturul face parte dintr-o retea ortogonalii cunosc u t i . c) Metoda prin suprapunerea mi~cgrilor.un triunghi cu laturi curbe (fig..).A. u fn exteriorul contururilor partiale (prelungire analitici) gi daci. Aproximafiile ficute conduc la erori sub 1% dac5 unghiul de divergent5 a dou5 curbe vecine de acel a ~ igen este < 20".Fie doui migciri laminare rectilinii de sectiuni drepte diferite. z). 10-11) sau o refea de elipse gi hiperbole homofocale etc.. Pentru o retea de ochiuri curbilinii piitrate. z) = mu. . 10-lo).G..Trasfnd liniile echipotentiale pe cale experimental5 gi liniile de curent prin constructia grafici (fig. ca poli ai unui model E.u... + u. in domeniul de suprapunere. 10-10) gi cu aproximatiile : . putem construi o plac5 conductoare sau o baie electroliticii de aceeagi form5 gi constitui doui segmente ale conturului din pozitii diametrale.(y. = K2 . Aceastg metodi permite s5 se aducii o scurgere de form5 complex5 .. ecuatiile permit a se scrie : gi ale ochiurilor adiacente. u1 . (fig. Pentru un ochi dreptunghiular curbiliniu M M ' N'N (fig. obf inem o retea de pitrate curbilinii pe care urmeaz5 apoi misurarea razelor gi cercurilor inscrise gi a laiurilor pgtratelor curbitinii care intri in sistemul de ecuatii (10-42) cu diferente finite. (y. z) Migcarea definiti prin: 11 = F(y.. + u.prealabil a unei retele curbilinii adap tat5 conturului.. . + u. in care se cunoagte distributia vitezelor: u. . 10-12).Mi~carea fluidelor viscoase 283 n fiind directia normal5 la contur. fiind valorile lui u in centrele 0. = K.la o suprapunere de scurgeri simple cunoscute.un cerc gi un p5trat sau un triunghi inscris intr-un cerc conduc respectiv la un piitrat sau.(u. de exemplu cercuri Appolonius (fig.D. dindu-se forma sectiunii. Daci rn + n = 1 gi K. acestea fiind circumscrise unor cercuri de raze row t. Aplicatia acestei metode este fnlesnitii prin construirea in . . O. = F. = F.o elipsi gi un triunghi echilateral dau un profil ovoid (fig.

Calculul prin metoda retelei de piitrate curbilinii a1 m i ~ c i r i i uniforme intr-o conducti avtnd sectiunea de o formi complicati J Fig. fluid viscos intr-o conduct5 de sectiune ovoidal5 . Retea de piitrate curbilinii Fig. 10-13.A.. pentru obtinerea unei retele de pitrate curbilinii inscrisii intr-un contur de o formi oarecare Fig. Calculul migciirii . 10-11. respectiv un triunghi curbiliniu . prin metoda suprapuner-ii ctnd conturul este un piitrat. 10-12. a migcgrii unui . Obtinerea prin metoda suprapunerii.unui fluid vtscos .G.D. Fig. 10-14. 10-10. Metoda E.

:si u =# 0. oricit de regulate ar fi straturile in care ea se p. in condiliile date. chiar in c. I . CA RACTERUL ROTATIONAL A L MISCARII FLUIDELOR V ~ S C O A S E I Miscarea in regimul laminar.v 1 rot =~ X o du du -+.w 221z .l ( z() ) =1 T Z Z . fiirii amestecarea sau incrucisarea firelor de curent. w = 0. v = 0. devin: Ecuatiile liniilor de virtej sPnt deci: de unde rezulti: deci . 2C 2 2 Y w = 0 1 grad u. iar in ecuafia (10-48) gradientul lui u se calculeazii in .ea mai simp16 Iorm6 a acest& misciiri 'si anume in miscarea permanent.oduce. aviild valoarea : 9 lol= a d icii : . Din ecuatia (10-47) rezultii cii liniile de virtej se confundii cu liniile de vitez6 egalii (izotahe).5. t 10.u n punct oarecare. Asadar rotorul vitezei si deci virtejul vitezei este diferit de zero. h t r . vectorul-virtej 'a1 y i tezei are componentele : 9 9 9 9 9 9 care.Miparea fluidelor viscoase . in care rot V=# 0. Pentru a demonstra aceasta. in conduct2 rect ilinie de sectiune consiantii. vom considera Ox axa conductei in directia misciirii. este totusi o miscare rotationalii.

fiziolbgia etc. apartinind domeniulii constructiei de m a ~ i n inu va f i expusii fn acest tratat.. 5 1958.R. Viscozitatea este o miirime fizici legatii si de alte proprietiti fizice si chimice ale fluidelor care intereseazii tehnologja materialelor. In sfirsit. care. '% A se vedea C. t. tivii a acestei probleme. expusl in acest capitol.286 Hidraulica L. exhaus. A~adar. Y . dar va f i cornpietati cu diferite considerafii tehnice in capitolul XIV. d n fiind un element de lunqirne normal pe curba imtahi dintr-o astfel de sectiune. datoritii Prof. c) Transportul fluidelor viscoase prin conducte.Hidroaerodinamica lubrificaf iei" (1957). .P. Cornuniclrile Academiri R. 0 tratare amplii.liniile izotahe din sect iunea transversala sint singurele lini i d e virtej ale miyiirii *. folosind diferite tipuri de mi~ciiriale fluidelor viscoase. din relatia: 9 dacii tinem seama de (10-48). Aceasta tehnicii a cipitat o mare dezvoltare ~i s-au construit numeroase tipuri de viscozimetre. 10. Una din cele mai importante aplicaf i i ale teoriei misciirii fluidelor vfscoase este teoria lubrificafiei. V I I I .6. rezulti: adicii efortul de frecare 7 este proportional cu viteza de rotatie a vectorului-virtej .. N. Aceastii chest iune se bazeazii pe legea miscririi fluidelor viscoase in conducte. Nr. DIFERITE APLlCATlI ALE TEO RIEI MIVCARII FLUIDELO R vISCOASE a) Lubrificatia. . Tipei. b) Viscozimetria este tehnica mlsuririi viscozi tiitii fluidelor. fizica. este publicatl in . Mateescu. sectiune transversali.

se deosebe~te nurniir critic inferior Re. 1 . ceea ce dovede~te i fortele de frecare sint mu1 t rnai mari in miscarea c turbulenti.Nu se rnai produce acea mi~carein straturi care caracterizeazi miscarea laminari . = 2 000. Dintre aceste diversevalori ale numirului critic. iar in un conditii obisnuite Re. cu pistra- . el se realizeazg printr-o sporire inceatg a vitezei. oricare ar li nalura fluidului. deoarece el marcheazi limita de stabilita'te a m i ~ c i r i ilaminare. treceiea in turbulenfi se face pentru un numiit. in masa fluid. insa depinzind de forma sectiuriii de curgere. T RECEREA DIN MI$CA REA LAMINA RA fN MI$CA REA TURBULENTA S-a ariitat la capitolul 111 c i mi~careaturbulentii este structural cu totul deosebi tii de rni~carea laminarii: . miscarea revine de la sine la regimul laminar care este in acest caz un regim stabil. adici orice perturbiri s-ar aduce miscirii. telui. la o conducti dreapti de sectiune circulari.. fmpletesc . S-a rnai ariitat la capitolul 111 c6 trecerea tiin mi~carea laminari in mi~carea turbulen t i se face cind nurnirul adimensional trece de o anumitii valoare numiti critics. virtejuri in rezervor~~l amonte. direcfia vitezei se schimbii in fiecare moment. de asemenea. Dacii experienfa se face cu deosebite prea se elimina orice cauze perturbatoare (neregulari tiiti ale perecautii. la aceasti valoare a lui Re.Capi tolul X I M i ~ c a r e aturbulentii 1 1 . numit numir Re critic superior.se lui in miscare apar virtejuri care. nurnirul Re. Dimpotrivii. vibratii provenind din mediul exterior etc. se amortizeazii.. dupii un parcurs linistit. a cirui valoare poate diferi mult de la un caz la altul. . liniile de curent se incruci~eazi.Pierderea de sarcini de la un punct la a l t u l a1 unei conducte sau a1 unui canal care transport5 fluidul este mult rnai mare decit in m i ~ c a ~ e a laminari. = 2 320.. Astfel.1. superior se a f l i intr-o zona de instabilitate. componentele vitezei au caracterul unor mirimi care oscileazi in jurul unor valori medii.Re mult rnai mare decit 2 320.. .~ i i e z aPntr-un punct din spatiul ocupat de fluidul in miscare permanenti nu are niciodatii o valoare constanti. cel rnai imeortant este numgrul critic inferior.

1 1. Re =32 . 11-1. part icipii impreunii la mi sciiri oscilatorii. de asemenea. nu schimbl regimul ]inistit atit timp c ~ t trecerea din m i ~ c a r e laminar. ins2 dacii se introduce o perturbare. denumi te moli. Nu moleculele. prin experiente de mare precizie...puse pentru a da un rispuns la aceasti chestiune . Aparitia de virtejuri izolate la cauza). Este de remarcat cii miscarea de agitatie a particulelor nu este la nivelul moleculelor. chiar de 50% . rnai cu seams d u p i ce in ultirnii 20 de ani s-a pus in e ~ i dents. cii rnisc6ri oscilatorii de foarte rnici arnpli tudine i n stratul de ling5 perete. ci sint foaite complicate. in m i ~ c a r e nLlmirul Re rimine sub Valoarea critics infeturbulent5 rioari. pe cind in canale si in conducte d e forme reiulate rniscarea este rnult mai linistit2. cliiar treciitoare. . care trateazi despre stratul-lirniti.. cind mi~ciii-ilesinusoidale ale unor fire de curent sau unele virtejuri izolate qi repetate. irnprirnind m i ~ c i rii n caracterul turbulent .. Aceste r n i ~ c i r i abia perceptibile se arnpliRe -65 ficii dacl Re > Recr.288 Hidraulica rea precaut iilor arii ta te. ne propunem a dezvolta teoria stabilitiitii rnigc6rii la capitolul XII.teoria stabilititii d u p i rnetoda rnicilor oscilatii" este cea rnai consolidata. oricite precaufii s-ar lua pentru asigurarea unei rni~c6rilinistite. 9 Care este cauza intirni care produce turbulenta ~i cum s-ar putea determin'a prin calcul nurniirul Re critic? Dintre diferilele teorii pro. aceste rnici oscilatii se arnortizeaz5 rapid. pini ce se destrarni.spanRe=m tane" (adici fir5 a l i se fi putut determina Fig. cum se admit'e in teoria cinet i'cii a gazelor sau in cazul misciirilor browniene. se constituie : regirnul de . Se poate observa cii abaterile vitezei in jurul vitezei medii iau uneori valori mari. Se poate spune cii pentru R-e > 2 000 rigimul stabil de miscare este regimul turbulent. Aceste oscilafii sint departe de a f i sinusoidale. Cind tn aproape intreaga mas2 a fluidului rni~cirile pulsatorii sint generalizate. y 9 . miscarea tiece in turbulent5 si nu mai revine la regimul laminar. f6rl a schirnba regin~ullaminar.. Experiente ficute cu ulei uri viscoase au pus in evident5 'asemenea r n i ~ c i r i (fig. ~- - - - - - - 1 spar -4 11. iar daci Re < Re. intr-un punct a1 unei sect iuni prin albia unui riu. la vitezele vintului se constat2 variatii temporale tot atit de mari. STRUCTU RA MISCARII TURBULENTE Struc tura misciiri i turbulente este determina tii de suprapunerea unor misciri de agita(ie a particulelor peste o miscare fundamentalii care ar f i 'guvernatii de ecuatiile lui Navier-Stokes. elemente macroscopice. fie ca sint provocate. difuzindu-se P rnasa f luidului. Tn figura 1 1-2 se d i diagrama vitezelor u ~i v in funcf ie de timp. Intrucit cauzele perturbatoare se manifest6 incepind in stratul de fluid de ling5 perete. putlndu-se totu7i observa o suprapunere de misciri de d iferi te frecvente gi ampli tudini.turbulent5 deplins". ci grupuri mari de molecule.1). fie ca sint .2. Trebuie rernarcat c l exist5 o fazi prernerggtoare trecerii in regirn turbulent.

11-7. fiecare mbrime mecanicb poate f i consiheratii ca suma a doui mirimi cornponente: o miirime medie temporal5 si o mirime pulsatorie.de transport". componenta dupi dtirectia x a vitezei fnti-un punct este suma a doui viteze: I Viteza este . -5 1 to+T = T u (1) dl. media se realizeazii Pntr-un timp T de cPteva secunde.Migcarea turbulentd . o miirime cind pozi t ivii cind nega t ivii. (to T ) . presiuni etc. De exemplu. (De aceasta se tine seama la efectuarea miisuriirilor de debit ale cursuri lor de apii . . (In cele ce urmeazi. s i nu se confunde c u milrimile vectoriale.. cum se fntimpli la cursurile mari de a p i . egal6 cu diferenf a (u u) (fig.. Rezultii cii media temporal6 a lui n' este nulii: - Fig.deplin turbulenti" cit si intr-o miscare laminarii cu perturbiri. v = v+ v'. Pentru oscilatii de frecvente rnari. to (1 1-3) iar u' este . 11-2). pentru intervalele de timp to .. s i fie practic egale.viteza de agi. nu se poa te realiza decit o mi~carecvasi-permanentg.) Acelea~i consideratii sfnt valabile pentru toate componentele vi tezei.) o linie va Pnsemna o miirime rnedie porale. precum ~i pentru presiunea p Pntr-un punct: u \ u = u + u'. * Reprezentarea prin li tere barate a diverselor milrimi (viteze. Variatia vitezei 14 in mi~careturbulent% f Intr-o miscare permanenti..tafie". medie ternporali * a vitezelor u. adici: + + + .* 289 Atit intr-o miscare . definitii prin relafia: - u . durata T se va lua suficient de mare pentru ca valorile mkdii ale lui u..w ' .viteza . 2T) etc.) rnedii tern- . p = p+ p'. (t.. \ w = w -1. dar pentru frecvente mai mici. (to T) . orice semn barat cu temporall.. De fap t. trebuie sii treacii rnai multe zeci de secunde sau chiar minute pentru a se avea media.

'astfel c i diagrama distribuf iei vi tezelor este mu1t mai plat5 in miscares turbulent: decit in miscarea laminar5 (fig. 9 9 . a fost nevoie de cercetiri experimentale fine cu aj:utorul unei I aparaturi speciale. Traiectoriile bulelor apar ca linii lurninoase Pntrerupte. S-a stabilit cii exist2 relatia: \ A ($ ) i2 = a + pum (1 1-6) In care i este intensi tatea curentului electric . precum :. cu timpuri de expunere foarte scurte \ 200 mici de timp.. Tempera tura la care se ridici firul este Pnsii fn functie de viteza f luidului care-1 ricegte.Clnd curentii sint de dimensiuni mari ~i au nurnere regim turbulent Re mari. nu este deranjatg structura curentului.. Un astfel de fir (de obicei de plating) fictnd parte dintr-un circuit electric este introdus in curentul de aer. Metoda are gi inconvenien te : nu se fnregistreazi pulsatiile de frecventg mare. nici la viteze mari. se pot misura simultan componentele vitezelor Pn puncte diferite. 11-4. c se aleg In functie de diapazonul S Fig. care se misoar5 apoi pe proiectia. Schema instalatiilor electrice ale termo-anemornetrului I .1 . deci se poate aplica metoda Lagrange. ceea ce are ca urmare a ---in cazul m i ~ c i r iin conducte-o micsorare importai~ti vitezelor 11in punci tele apropiate de axa conductei. f i c u t i pe un ecran.A. 9 11. s-au folosit aga-numitele micromori~ti. iar prelucrarea rezultatelor este anevoioasi. Minski aceste misuriri se fac cu 0 eroare de 3-5%. . A L STRUCTURII MISCARII TURBULENTE Structura migclrilor turbulente fiind foarte complicatii. Distribufia vitePentru masurarea vitezelor se Pntrebuinteazi: zei in migcare laminari gi in . care prezinti inconvenientul c i au o migcare ascendenti proprie. STUDIUL EXPERIMENTAL. Ea.constante experimentale . Metoda are mai multe avantaje. Ud m = 0. 11-3. Se obtin valori cvasinstantanee ale vitezei (pe durata t impului de expunere) gi valori medii (media valorilor instantanee). m o r i ~ t ihidrometrice obignuite. Fig. a filmului. tnregistrarea turatiilor ficlndu-se cu un cronograf. Schema electrici a aparatu ui este argtat5 fn figura 11-4.c u inertie redusi.u'-'vi teza curentului de gaz . Rezistentele a . ins2 atenuat.35. Intensitatea i a curentului variazi cu ajutorul reostatului r gi se misoari cu ampermetrul A .-s la intervale curentul puternic luminat.se bazeazi pe variatia rezistentei electrice a unui fir conductor cu temperatura conduc€orului. se pot urmiri traiectoriile.. Inconvenientul semnalat rimPne. M etoda termo-anemometricci este cu deosebire avantajoasi la experientele cu curent i de aer. nu se aplici la curentii de aer.3. IntrucPt morigt ile deranjeazii structura curentului gi au ~i o inertie importanti. v A d fiind diamet ul firului de plating. Dupg E.Metoda cinematograficci.5 variind ugor cu numirul Re = . iar tn timpul din urmi gi variatia presiunilor. p . se folosegte mai bine o emulsie de amestec de clor-benzol gi vaselini a cirei densitate este apropiati de aceea a apei. Se satureazl curentul cu bule de aer gi se c i n e m a t ~ g r a f i a ~ g .290 + Hidraulica Prin rnisc5rile-in toate direcfiile ale particulelor se produce un amestec intens a1 fluidului precum ~i a1 cant itsfilor de miscare. care s i inregistreze automat puisatiile vitezelor. b. deci tnsigi intensi tatea curentului electric va varia Sn functie de viteza fluidului. '11-3)9 . a. M. unde se Incilzegte datoritg curentului electric. In locul bulelor de aer.0.

(v. Trebuie mentionat c i fenomenul de turbulent2 are aspecte diferite in functie de conditiile la limiti ale curentului. misurarea momentelor de corelatie etc. ale lui Gauss.de variatie a rezistentei R a firului de p latini. Minski. care pun in evident2 structura mivcgrii turbulente ~i caracterul statistic a2 fenomenului. intr-un canal de laborator.7). dupi experientele ficute de E. Se vede c i punctele experimentale se situeazii destul de aproape de curbele teoretice de distributie a frecventelor obtinute prin formulele de probabilitate a erorilor. Intrebuintarea termo-anernometrului P a p i este Pngreuiati de formarea P jurul firului n n a unui strat de gaze care modifici conditille termice.. componenta vertical2 a pulsatiei vitezei depinde foarte putin de numiirul Re. nu1= Y 1 e 2ncw1 --u12 2 20#4 . ins5 caracterul statistic a1 fenomenului se mentine totdeauna. misurarea componentei vitezei de agi tatie d u p i o perpendiculari pe directia vi tezei de transport. F axi.turbulenta deplinii" din conducte ~i canale. M. In formulele (1 1-7) nu1. nu1 = II 1 e '2navl . In figura 11-5 sPnt redate. V3/umax. H fiind adincimea canalului. Pentru misurarea vi tezei pulsatorii se inregistreazi variatia tensiunii electrice prin intermediul unui amplificator electric de tensiune. Se mai constati c i curba de distributie a frecventelor este aproape identici pentru viten zele u' $i p f la suprafati $i difer8. Curbele de frecventi ale vitezelor de pulsatie uf ~i vf in doul puncte ale unui profil vertical a1 unui canal . (1 1-7) ' Se observi c i pulsatiile sPnt mai puternice inspre fundul canalului decit la supfarati. Metoda termo-anemometricii permite gi misurarea directiei curentului.intre ele apreciabil la fund. afar5 de un strat subtire de la fund. paragr.-vt2 2oVl 2 . Totodati. Concluziile precedente sint valabile numai pentru . v?/ Fig. componenta verticali rimine aproape constanti. curbele de frecvente ale componentelor longi tudinale ~i verticale ale vi tezelor de pulsatie h t r . 11-5.18 H de la fund ~i la 0. Galvanometrul G serve~tela balansarea puntii.. nV1sfnt frecventele vitezelor de pulsatie (agitatie) u' ~i v'.21~ V P / G ~ ~ . Vom da cfteva rezultate ale metodelor de misurare a vitezelor. iar aul ~i avl sPnt mediile pitratice respective ale lor. 11. unde se reprezinti variatia cu adincimea relativi in canal a valorilor relative ~ P / G ~i Se vede c i pe cind componenta orizontalii a pulsatiei creqte de la f a t i la fund.u n punct la 0. Acest fapt se evidentiazi $i mai bine in figura 11-6.90 H de la fund.

~i tehnic a1 Institutului Politehnic TimiSoara.ibratiilor este capabil5 s i giureascii In scurti vreme placa de beton. ciizfnd pe. DatoritS variatiilor oscilatorii ale vitezelor se prod uc fluctuatii gi ale presiunilor gi cu cit turbulenta cregte. 11-6. 0 . aceasta nu suferi nici o alterare. prapunerea unor mi~cgri oscilatorii de frecvente gi ampli42 tudini diferi te. . miguirea devine turbulent5 vi energia . din care se cons t a t i existents unor vibratii 94 comylexe. = 35-40 cm * Pompiliu Nicolau. I 1 1 -v-7 / 7 Fig. Variatiile presiunii In sectiunea de c5dere a unei vine de apii in funcfie de adincirnea saltelei de a p i . Minski) vIn5 aspectul unei bare de n are gheat5 transparent5 . h.8 figura 11-7 se repraduc vibrogramele obtinute I11 cazul roduse de un deversor 46 triung iular. se miiregte gi energia cinetici a vitezelor de agitatie Prin anumite dispozitive experimentale se pot pune P evident5 variatiile presiunilor gi efecn tele energiei cinetice. In sectiunea de kiidere. 3) h. 1) h.Geiger". rezul tind din su' . Printr-o alt5 experientl.o plac5 de beton. acestea YIsint transmise prin bare rigide la un vi brograf . = 0.vibratiilor dintr-o vin5 in aer Fig. Migcarea vibratoare a vinelor de ap2 in aer liber (Bul. de metal. 11-7. ~tiintific . = 26. In 0. Variatia valorilor relative ~i in liber P reaim turbulent. 1958).1 412 014 416 &I8 efectuatii la acelagi laborator. 2) h. M.25 mm. tomul 3 (17). 0 n u u de apiwtn regim linigtit functie de adincimea relativii T canal (dupii E.. servind ca ' receptor a1 vibratiilor. Dacg Pi1 aceeagi ving de apg se introduce un fir de miitase cu diametrul de 0. . vinele provenind de la deversoare gi orificii de diferite forme. se pune in evident5 importanfa energiei cinetice a .7-32 cm.Alte metode. Astfel. 002 OD4 006 408 0.. In Laboratorul de Hidrotehnicii a1 Institutului Politehnic Timigoara* au fost Inregistrate variatiile presiunii unor vine de a p i in aer liber. Vina ciizind pe o placii elastici.

11.4. CLASIFICA REA MISCARILOR TU RBULENTE Se deosebesc mai rnulte clase de misciiri turbulente care cuprind, fiecare, mai multe tipuri de misciiri. Dupii A. Townsend se deosebesc patru clase in raport cu conditiile de simetrie P care se dezvoltii turbulenta: n I. Iwtropa, adicii avind simetrie sfericii. Exemplu : Miscarea dupii un griitar uniform asezat la intrarea unui tune1 aerodinamic ap;oximeazii numai tmbulenta izo&opicii, deoarece aceastii miscare nu , este si omogenii, avind un pu ternic gradient de presiune in directia misciiri i , medii. 11. Bidimensionala', adicii exist5 o directie in care conditiile la limit5 nu variazii si P care deci turbulenta este statistic omogenii. Exemple: n Jet dintr-un ajutaj de liitime infinitii. Dfra din spatele unui cilindru infinit de lung. Stratul limit5 a1 unei pliici plane. Curentul sub presiune fntr-un canal bidimensional. Dira fn spatele unui griitar de cilindri asezafi la distante egale. Convectia liberii de la un izvor liniform he ciildurii. 111. Cu simefrie axiald. Exemple: Jet dintr-un ajutaj circular. Dira unui solid de rotafie. Curent sub presiune prin conducte de sectiune circular2 sau intre supraf efe ident ice concen trice. Convecfia liberii a unui izvor punctual de ciildurii. 1V. Bidimensionald si cu simetrie axiald. Exemplu : Curent intre doi cilindri concentrici roti tori. Dupii conditiile la limi tii deosebim: - Turbulent a in conducte si canale. - Turbulenta in stratul limit5 a1 unei pliici plane. - Turbulenfa in stratul limit5 a1 unei suprafete de rotatie fixii. - Turbulenta in stratul limit5 a1 unui corp in miscare de rotatie: - Turbulenta liberii. In aceastii lucrare cele mai importante dezvoltiiri se vor da miscirilor tllrbulente P conducte -si canale, precum si in stratul limit5 a1 undi pliici n , . , plane.

A.

\

!

7

A

O

11.5. DETERMINAREA TENSIUNILOR DATORITE TURBULENTEI 11.5.1. Leme
- Inainte de a dezvol ta metodele de determinare a tensiunilor suplimentare datori te
turbulentei, este necesar a stabili citeva reguli pentru calculul rnediilor mlrimilor care fluctueazi P cazul turbulentei (vi teze, presiuni e tc.). n Fie cp ~i 4 doul mirimi care sint fhnctii de x, y, z gi f, ~i fie ~i 3 mediile lor temporale. Este evident c5: * cp+$=i+J; CP . - + = c p a $ - . (-11-8 a)

Da%ci este oricare din cele patru variabile mentionate: n

S S
\

cpdn = idn.

Daci o rngrime cp este surna unei mirirni medii jurul lui zero), astfel c i 7 = 0, avem:

~i a unei mirimi fluctuante cp' (In
\

Media lui cp2 este:

Produsul a doui mirirni cp Si +, arnindoui variabile in timp, are media:

Terrnenii din rnijloc fiind nuli, rimlne:

1 1.5.2. Tensorul tensiunilor de viscozitate aparenti. Ecuatiile lui Reynolds
Observirn cii in ecuafiile lui Navier-Stokes (10-8) se poate face lnlocuirea urrnitoare:
,

Intr-adevir, dezvolttnd terrnenii din mernbrul a1 doilea se obtin terrnenii din mernbrul Pntti plus terrnenii din ecuafia de continuitate, a caror sum2 este zero in cazul fluidelor incornpresibile. Vom transcrie deci ecuafiile Navier-Stokes sub forrna:

-

,

.

La care se adaugi ecuatia de continuitate:

I

Mi~carea turbulent d

295

S i introducem in aceste ecuatii valorile medii ternporale ale tuturor rngrirnilo;, luind -u n interval de tirnp T suficient de lung pentru ca u, v ~i 6 tntr-un punct oarecare dat, si fie constante, deci presupunern o rniscare cvasiperrnanenti In care se anuleazii qi derivatele - - - in raport cu tirnpul. Cum i h r - o astfel de rnivcare rnediile cornponentelor fluepartiale tuante u', v', w' ~i sint nule, ecuatiile (1 1- 1 1) ~i (1 1- 12) se transforrni dupii cum urmeazi: Ecuatia de continuitate, deoarece

a

du' d' dw' ; , - ~i - sint nule, devine: dx dy dz

-

-

d

A~adar,in ecuafia de continuitate, valorile instantanee u, v, w pot fi inlocuite cu mediile ternporale u, v, w.

---

In ecuatiile (1 1-1 1) toti terrnenii care contin derivate se transforrng in virtutea lernei
(1 1-8 b), media derivatei fiind inlocuitg cu derivata rnediei. astfel c5:
d-(uu) .dx Apoi d -(uv) dx d = - (U v) dx d - = - [&I v dx d = - (u dx
U)

d - = - [U u dx

+ U'

a

u']

deoarece terrnenii liniari T u', v' se anuleazi. n

+ U'

-

v'] etc.

Ecuotiile (1 1- 1 1) iau, dupi efectuarea calculelor, forrna cunoscutg sub nurnele de ecuabiile lui Reynolds:

a-+v-+w-dx

- dw

-

- dw

-

- d;
dz

- 2 - -

dy

dp P dz

1

+ vAw

-

-

(

du'w' dx

-

+ dv'w' dy

dz

Dacg se cornpar5 aceste ecuatii cu ecuatiile Navier-Stokes (1 1-8) ale fluidelor viscaase, l g r i turbulenti, se constati c i existi In fiecare ecuatie, In rnembrul a1 doilea, trei terrneni suplirnentari depinzind de rnirirnile fluctuante. Pentru. a deduce ciror tensiuni suplirnentare l e corespund a c e ~i t terrneni, s l considerirn un tensor suplimentar datori t turbulentei, avtnd noug cornponente care, spre deosebire de eforturile totate, vor fi notate cu sernnul ,,prim6':

296

Hidraulica

Rezultanta fortelor suplimentare superficiale (adici .fortele de presiune gi fortele tangentiale de frecare) raportati la unitatea de mass va avea, conform ecuatiilor generale de migcare ale mediilor deformabile (3- l), urmiitoarele componen te, dupii directiile Ox, respect iv Oy, Oz:

Comparind deci ecuaf iile (3- 1) cu ecuatiile (1 1- 14) putem identifica componen tele tensorului suplimentar cu termenii respectivi din ecuatia (1 1-14): pu12 pu'vl
\

pu'v'
PV'~

pu'w' pv'w' pw'2

pu'w"

pv'w'

De exemplu : 7, = .ryx = - pu'v' etc. E for tur ile acestea se numesc tensiunile de frecare aparent2 ale mi+cn"rii turbulente. Tensiunile totale rezultii din 'insumarea tensiunilor din mi~carea unui fluid viscos la' care s e adaugi tensiunile frecirii aparente [v. ecuatiile (10-2) gi (10-4)]. Astfel :

I

I

Tx,

= i.

(* *) +
dy dx

-

pufv' etc.

-

S-a constatat experimental (pe baza miisuriirii vitezelor u , v, u', v' etc.) cii tensiunile provenind din viscozitate stnt importante numai intr-un strat foarte subtire lingii pereti, unde migcarea este laminari (sub stratul laminar), pe cind in masa fluidului, termenii datoriti. turbulentei sint acei ce predominii. Ecuatiile lui Reynolds gi tensiunile determinate prin ecuatiile (1 1- 17) consti tuie o bazL teoretici pentru cercetiri, ins2 nu pot fi folosite in practicii, atfta timp cit nu se cunoagte -- dependenfa mirimilor fluctuante u', v', w', de mgrimile medii u, v, w. De aceea, pentru. calcularea elementelor migcirilor turbulente, se folosesc P practici doui c i i dist incte: n - Se studiazi prin misuriri numeroase, in diferite cazuri de turbulent;, miirirnile fluc-; tuante gi se stabilesc legile statistice ale variatiilor lor. Aceste rezultate se prelucreazii cu ajutorul statisticii matematice qi se interpreteazii din punct de vedere fizic-fenomenal, in scopul' de a se constitui o teorie statistic2 a turbulentei. - Se fac ipoteze simplifieatoare cu privireda dependents intre diverse1.e mirimi ~i se constituie o serie de legi qi formule semiernpirice, cu scopbl aplicirii lor in practicii. Aceastg din urrnii cale a adus pin2 h prezent cele mai importante rezultate. Totugi teoriile statistice sint in plini dezvoltare.

--

/

Miscaren t urbulentd

29T

Conditiile la limit5 sEnt pentru vitezele medii temporale acelea~ica in cazul rni~cgrii fluidelor vtscoase, iar vitezele oscilatorii sTnt nule la perete. Aceasta are drept urmare c& qi eforturile de frecare aparenti se anuleaz5 la perete, r5rnPntnd ins5 acelea de viscozitate din miqcarea laminar;. Urmind conceptia substratului subtire laminar de la perete, urmeazl c5 vitezele oscilatorii ~i eforturile de frecare aparent5 se anuleaz5 sau sfnt foarte mici, ba chiar neglijabile qi 4n acest ,,film laminar". Trebuie s l admitem c5 imediat dup5 substratul laminar urmeaz5 o zon5 de tranzitie h care fortele de viscozitate real5 qi acelea de visco-zitate aparent5 sPnt de acela~iordin de mgrirne, iar mi~careaturbulent5 propriu-zis5 ocup5. zona dincolo de aceast5 zon5 de tranzitie qi intreg centrul rnasei fluide.

I 1.6. LEGILE MISCARII TURBULENTE
Fenomenul de turbulentii este desigur extrem de complicat si part iculele fn miscare sint supuse legilor statist icii matimat ice, ca orice >enomen s f o chasti;. In acest sens, vom adiuga in paragraful 11.7 o ,serie de notiuni si. observatii la cele date anterior. . Legile misciirii turbulente se refer5 la dependent a mirimilor medii tern- - porale u, v, w ~i p de coordonatele spatiului si de timp. Asemenea legi au fost ciiutate si formulate inci din .secolul a1 XVI I I-lea, atit in ceea ce prive$te: distributia vitezelor fn sectiunea dreap tii a unui curent rectiliniu, cit si pier-derea de energie datoritii fortelor de frecare pe unitatea de lungime a curen-tului.
9
9
'

9

1 1.6.1. Legile empirice ale distributiei vitezelor Aceste legi au fost cercetate in special in profiluri verticale, la canalesi rfuri, si intr-un plan diametral, la conducte cu sectiune circularii. S-a c h a t care este curlia de repartitie a vitezelor care se adapteazii cet. mai bine punctelor experimentale. Au fost propuse de ciitre diferifi autori,. pentru profilul vertical a1 unui canal de lungime foarte mare (fig. 1 18): parabola
1

t Y'

Fig. 1 1-8. Distributia vitezelor P miqcarea turbulent5 dintr-un canal . n drep tunghiular ~i o conduct5 circular& conform legilor empirice

'298

H idraulica

s u ax2 orizontali O'x (la nivelul apei) sau cu ax5 orizontalii O f ' x (deplasatii mai jos); parabola cu a x i verticali O y ; elipsa, hiperbola; chiar curba logaritmici sau parabole de ordin superior. Acestea douii din urmi fiind actual.mente curbele de distributie preferate, este demn de remarcat c i curba logaritmici a fost propusi, fnci din 1820, de F. E. T. Funk, iar R. Jasmund, In 1893, a ales curba logaritmici d u p i ce a determinat eroarea mijlocie a abaterilor a patru tipGi de curbe- f a t i de punctele experimentale in 445 profiluri si a constatat c i acelei curbe ii corespundeau erorile cele mai mici. Parabole de ordin superior au fost sustinute de T. Christen (1903-1904) pentru curba de distributie a vitezelor atit la canale cit si la conducte lecirculare (fig. 1 1 8 , peiltru acestea. din u r m i fiind propusi formula;

'

Citeva cunostinte importante care stau l a baza conceptiilor actuale .au fost de asemenea stabilite experimental in trecut. Astfel, fizicianul E . Duclaux a demonstrat, fn 1872, c i lichidul in miscare aderi de pereti, iar H. S. Hele-Shaw a demonstrat (1897-1901) c i 'lichidul aderii de pereti ,chiar in cazul vfrtejurilor si c i E apropierea peretilor miscarea este laminari. n In ceea ce priveste miscaiea turbulentii in conducte circulare, H. Bazin, prin miisuriri de precizie, a stabilit c i viteza u este egali chiar cu viteza medie Pn sectiune V, in puncte la distanfa de la centru egali cu 0,74 r, ceea -ce corespunde cu misuririle si teoriile actuale.
A

7

9

7

1 1.6.2. Legile semiempirice ale distributiei vitezelor
Incerciri de a se determina prin calcul legea repartifiei vitezelor s-au ficut incepind din 1915 si ele continu2 si fn prezent, dind nastere la mai multe teorii, pe care le vom eipune pe scurt, retinfnd rezultatele lor concrete. Ori,care din aceste teorii se desfisoari in trei faze: - determinarea legiturii dintre vitezele de pulsatie si eforturile de fre"care aparenti ; - determinarea unei ecuatii diferentiale care leagi v q i a t i a vitezei 'intr-up punct de .efortul de frecare total ; - rezolvarea ecuatiei diferentiale si stabilirea unor formule practice pentru calcul. In toate aceste faze trebuie urmiri t i indeaproape concordanta teoriei cu experienta. Ecuafiile si formulele stabilite Pn acest mod sint numite semiempirice, dat fiind cii elk se intemeiazi nu numai pe experienti dar si pe importante %considerati teoret ice. i a) Propozitii fundamentale. Legile distributiei vi tezelor in mi~carea turbulenti au la bazi citeva propozitii fundamen'tale, stabilite si interpre7
9
A

7

u

7

A

9

7

I

t a t e fizic de Tietjens, 0 . Reynolds, G. Taylor, L. Prandtl*, Th. KBrman. Aceste propozitii exprimii atit legs tura dintre tensiunile 7 si vi tezele d e agitatie, cit ~i dintre 7 ~i gradientele vitezelor medii temporaie. Aceste propozitii se intemeiaza pe numeroase fap te experimentale de seamii, publicate anterior de ciitre diferiti cercetitori, precum si pe alte experiente ul terioare meni te a ,verifica unele ipoteze. lY Desi expresiile care dau tensiunile da tor; te turbulentei erau cunoscu te d i n lucriirile lui Reynolds [v. ecuatiile (1 1-18)], este de un interes deosebit a urmari procesul de gindire care, plecind de la intuitia fenome, nului, a condus la o teorie care, desi imperfect& a putut lega o serie de' fapte ce pireau disparate si a -putut ulterior sii fie folositi i i in ;pract icii. Sii considerim cazul cel mai simplu, a1 unei misciiri plane, in care X viteza de transport 6 (medie temporalii) este funbtie de tj si c i vite- Fig. 11-9. Reprezentarea amestecului de cantitiiti de mi~care zele instantanee in A B sint diferite: uB - u, = u'. Fie o mas5 elementari Am, animati in afari de viteza U B si de viteza de pulsatie v' I n directia transversal2 miscBrii generale. Ea ihtrii printr-o sectiune Aw c u viteza UB in masele aflate 'in A in miscare (fig. 11-9). Cantitatea de miscare a maselor d(n A, dacii u' este pozitiv., a crescut I n timpul At, in direktia lui u, cu:
9
7

,

9

?

Ameu'
s

=

( p A o ev' At) u'.
9

Acestei variatii a canti tiitii de miscare f i corespunde impulsul unei forte F, ode acela~i sens cu u, cireia-i corespunde o forfii egala si de sens contrar aplicatii maselor din B. Acestea sint forfele de frecare aparefitii interne, Avem vdeci:

Ludwig Prandtl, fizician ~i inginer, niscut P 1875 la Freysing, In Bavaria, a profesat n $din 1901 la Hanovra, apoi la Gottingen, unde a condus mult timp Institutul pentru cerc e t i r i de mecanica fluidelor. A murit in 1955. Este unul din fondatorii mecanicii fluidelor . ~ aerodinamicii moderne. Cercetirile sale mai importante sint din domeniul turbulentei ~i i d i n teoria stratului limi t2. Publicatiile sale mai de seami sint : ,,Ergebnisse der Aerodynamischen Versuchsanstal t zu Got tingen" (192 l), ,,Bernerkungen uber die Entstehung der Turbulenz" (1926), ,,Bericht iiber: Untersuchungen zur ausgebildeten Turbulenz" ~i lucriirile de s intez2 : ,,Stromungslehre", Berlin (193 1, 1942) ~i ,,Hydro- und Aerotechnik" (Pn colaborare c u Tietjens).

*

300

Hidraulica

S-a luat media produsului u'v' in tirnpul At, pentru a obtine valoarea efortului specific de frecare aparentii 7'. Rezultii:

Sernnul minus este necesar pentru cii produsul u v este in general negativ, fntrucit la o dilatare intr-un sens (de exernplu u' > 0) trebuie sii corespundii o contractare in sens transversal, pentru ca rnasa total5 sii nu varieze (v' < 0). Pe de altii parte, sii consideriirn diagrarna vitezelor rnedii ternporale u(y) si yitezele in douii puncte In sectiunea transversal5 rnisciirii, la distanta &' intre ele (fig. 11-10). Am viizut c5 fntre vitezele de agitatie u' si 'v exist5 o corelatie ; astfel, la pereti toate vitezele'sint 9 nule, atit viteza de transport cit ~i vitezele deagitatie ; in alte puncte se pistreazi ahurnite ordini de rniirirne (v. paragr. 11-3). Corelafia este puter-. nicii fntre douii puncte foarte apropiate gi slab5 I Pntre puncte mai fndepirtate. Diferenta dintre vitezele rnedii temporale in douii puncte la distanta 1 fiind
9 9
1L

I

'

4-

I

A;=[Fig. 1 1- 10. Reprezentarea lungimii de amestec

du
9

*

dy

sii presupunern c i luiirn pe 1 astfel ca A sii fie egal ; cu media valorilor absolute ale lui lu'l, cornponenta vitezei de agitatie axialii. Miirirnea aceasta a lungirnii 1 a fost nurniti de L. Prandtl ,,lunghe de arnestec" si s-ar defini ca ,,distanta pe care tfebuie sii o parcurgii o particulii cu vechia vitezii, pin5 ce diferenta fntre acea vitezii ~i aceea a punctului unde a ajuns particula sii fie exalii cu viteza de agitatie din rniscarea -turbulentii". Este evident cii si v p
9

trebuie sii depindii in acelasi mod de - ca si u', adicii trebuie sii avernr '
9

du dy

Sub ultima formii, cu l2 = 111, se dii posibilitatea ca ~i sensul lui sensul lui
-

. r

sii urrneze

du

Constatiirn cii tensiunile de $freeareaparentii se deosebesc esential de cele de viscozitate, intrucit acestea din urrnii sint functii liniare de gradientul de--

dy

vitezii 'si de o. constantb fizicii p, pe cind in miscarea turbulentii se insumeazii cele d d u i efecte:
9

aP

7 . 2

p-f

au

p/2

8~

du - . - du .
'

(1 1-22)

dy

dy

Formula lui T' in turbulent; (11-21) se poate lega de propozitia lui Boussinesq, care a introdus notiunea de coeficient de viscozitate aparent6 propunfnd formula:

In aceastii formulii, E joacii acelasi rol ca v din formula lui Newton. Cornparind formulele (1 1-21) si (1 1-23) rezbltii cii viscozitatea cinematic6 aparentii:

A

nu ,corespunde unei proprietiiti fizice a fluidului si n u a r e nici o legiiturii cu
9

viscozitatea. Formula (1 1-21) nu elucideazii cornplet problema, ci se Pnlocuiesc doar vi tezele de agitatie u' si v' cu o mtirime liniarti 12. T o t u ~ i s-a dovedi t 'cii aceasti miirime este mu1t mai uSor de determinat , , fiind o fu'nctie numai de spafiu, ale cirei valori se pot verifica experimenta.1. Este deremarcat cii la formula (1 1-21) a ajuns si Th. von KBrman prin teoria simili tudinii mecanice. Utilizarea acestei formule d e ~ i n d ede alte i ~ o t e z esau de structura formulei admisii pentru lungimea I. Ptstfel, Prandtl a'dmite cii 1 poate fi exprimat Sn zona de 1Pngi perete prin: ,
9

1 = xy,

,

(1 1-25)

fn care x este o constant5 adirnensionalii, iar von KBrrnan* giseste prin teoria s'imilitudinii cii 1 trebuie sii depind5 de distribuf ia vitezelor konform formulei

I( fiind de asernenea o constant5 adimensionalii.

Sii considerim acum tele doug cazuri de mivciiri turbulente, singurele rezolvate prin metodele semiernpirice: o rnivcare plan6 intre doi pereti paraleli si miscarea permanent6 P conduct; circularii. * n
9

4

Kongresses f . Techn. Mechanik, Stockholm (1930).
\

* Th; v. Krirman, Mechanische Ahnlichkei t und Turbulenz, Verhandlg. d. 111 Internat.
I

L:

b) Cazul mi~ciiriiplane intre doi pereti paraleli, situati la distanta 2h. Aplicfnd teoria l u i Prandtl, vom scrie ecuatia (1 1-21) in scopul integririi ei: *
I

De acum inainte, tensiunile 7' 111 miscarea turbulent5 vor f i notate z, fir5 accent; apoi mirimile medii temporale vor f i scrise nebarat, afari d e paragraful 11.7, unde este nevoie a se mentine semnele barate. Se define~te prin relatia 4 z l p = v, o mirime de natura unei viteze, care poarti numele de ,,viteza de frecare" sau ,,de alunecare". Ling5 perete, z= si ,,viteza de frecare la perete" se noteazi : ,

\

Totodati considerim pe 1, lfngi perete, conform relatiei (1 1 2 5 , astfel c i Entr-o zoni lingi perete avem riguros exact:

Prin integrare, se obtine:

Desi prin ipotezele ficute aceasti ecuatie este valabili pentru regiunea de lfn& perete, t o t u ~ iea a fost extinsi pentru intreaga sectiune si confruntarea ei cu experientele a dovedit cii aceastii extindere este valabib. Aceasta se explici ~i prin faptul c i atit v, cit si x scad de la perete spre axa sectiunii si raportul lor nu variazii mult, riiminind ca sii se adopte pentru constant: d o a r e a care permite o cPt mai buni concordant5 a formulei cu curbla experimentali. Aceast5 valoare este x = 0,4. In planul median a1 conductei, y = h si u = umax In troducind aceste . conditii in ecuatia (1 1-30) se obf ine ecuatii a d i q n s i o n a l i (1 1-31) :

adic5 vi teza ,,deficitar5 relat iv5" este invers proportional5 GU logari tmul adfncimii relative. Formulele (1 1-30) ~i (1 1-31) au caracterul de ,,univetsaleU, valabile oricare ar f i conditiile scurgerii turbulente in sectiunea datii. Ecuatia (1 1-31) se poate scrie si sub forma:
9

Mipcarea turbuletztci

303

I

si este valabilii atit in cazul conductelor netede cit si a1 celor rugoase. Trebuieclbservat cii formula riu mai este valabilii in zona'filmului laminar de linqii perete, unde putem considera pe o grosime 6 ca,miscarea urmeazii legea lichci-delor viscoase. \Pentru aceast a scriem cii duldy la perete are ca uw valoare medie raportul - (figura
9

6

11-1 I), uw fiind viteza la trecerea din zona laminarii Pn cea turbulentii:

de unde rezultii:

intr-adev5r,

U 'O *

v

este un nu-

mgr adimensional, analog cu nurnifrul Re, ~i distanta 6 marcheazii trecerea din miscarea laminarii in miscarea turbulentii, care * trebuie sii se facii atunci cind acest numiir are o akumitii valoare criticii N. Din esperienfele lui Nikuradse si apoi ale lui Grujienko rezultii cii acest numar poate f i luat -- 11. ~ i (11-33) se deduce 6 ~i urn,,. i Acum sii rezolviim aceeasi problema dupa teoria lui Kiirman. Intr-un punct la distanta y de pere'te avem, conform formulelor (1121), (1 1-24) si legii distributiei lui T:
A

Fig. 11-1 1. Distributia vitezelor in sectiunea circularii a unei conducte in regirnul turbulent, dup5. conceptiile actuale

Sau, extriigind riidicina piitratii:

Integrind, se obf ine:

-

de unde, printr-o nouii integrare Tntre limitele y

=

0, y

=

h, se 'obtine:

Hidraulica

In aceasti formuli, valoarea experimental2 a lui K = 0;36. Comparfnd rezul tatele date de cele dou2 formule ale distri butiei univer:sale a vitezelor (1 1-31) si (11-36) se constati diferente foarte mici fntre ele si curba dedusi experimental. i c) Cazul mi~ciri permanente intr-o conducti circulari dreapti. Incii pe la 1775, de Ch6zy a propus prima formuli aplicabili pentru calculul pierde.rilor de sarcini in miscarea uniform2 a curentilor cu suprafata liber2:
9 9

A

\

incare: Veste viteza medie in sectiune; R - raza hidsaulici; i - p a n t a hidraulici sau . - pierderea--- sarcini pe unitatea de lungime de canal; C - - . u E o T --.---. de --c i e n t d e p inzind de rugoiifa-fea* aT6ieT: -Se'poa te vedea usorcZ acest coef icien t nu este adimensional ([C] = L1I2T--I). Formula prop<sii de Darcy fn 1865 entru -p-anta_._ __ . energetici .J- . a conductelor este corecti si din punct de vedere %~ensional, coefici~ntulA fiind numir pur :
-Ll*lrs

_

a

,

,

9

A

In %ceast2 formulii, D este diametrul conductei si A este coeficientul de -pierdere de sarcinii in lungul conductei. v Daci punem D = 4R ~i compariim formulele (1 1-37) si (1 1-38) rezultg .cii fntre A si C exist5 relatia:
9 9

-

,deci ambele formule: (11-37) si (1 1-38) pot fi folosite atit pentru calculul pierderilor de sarcini fn conducie cft ~i fn canale cu nivel liber. S-a constatat 'prin experiente numeroase cii C si ' A depind in special de raza hidraulici si de rugozitatea perefilor conduct& sau canalului si s-au -propus numeroase formule pentru evaluarea acestor miirimi (v. cap. XIV si *cap XVI I I). : Prin cercet5ri ficute dupii 1910 s-a observat c i daci peretii conductei -sint foarte netezi (sticli, metale trase s.a.), A depinde de alti parametri decft in cazul cind peretii sfnt aspri. De aceei a fost necesar sii se stabileasci formule deosebi te pentru conduc tele netede si pentru conductele rugoase. 1) Conduct6 circular6 cu perefi nitezi. Urmind aceea9i metodi de expunere .ca pentru miscarea plani fntre doi pereti, vom arita cum se ajunge la formulele de-cafcul atft dupii teoria Prandtl cEt ~i dupi teoria lui KBrman. Mai fntfi observiim cii- formula (11-32) este' valabilii ~i in acest cazi :inlocuind pe h cu r,, raza conductei, constantele fiind obf inute experimental
9

Migcarea turbulent ci

305

Tot atit de valabilii este ~i formula analog5 cu (1 1-36):

In care I =-- 0,36. Este instructiv a compara aceste doui forinule si c.u formula ( d a t i de H. Darcy in 1855, care urn-o 'poate f i pus6 sub forma : Vor
9

-

>

Din figura 11-12 - s e vede c i cea mai bung concordant5 cu valo'rile experimentale o are formula 1 1-40), dar ,si formula (1 1-42) d6 valori foarte precise in toati sectiunea afar6 de o zonii lingi perete, de 0,25r0. Formulele de mai sus nu sint valabile- in zona filmului laminar, unde miscarea nu mai este turbulenti. D& la distanta 6 de perete, ecuatia (1 1-40) trebuie s i fie satisficuti. Ca si pentru lmiscarea fntre pereti plani, vom avia, conform relaf i i lor (1 1-33):
9

~nlocuind P ecuatia (1 1-40) n uw pe y = 6 s i P = N , o b f i n e m .
9

f a

co~espunzBto~ Cbrmulei N -37

2 core~puntBtuorfo~muletN-38

v*o

- -N
UW
A

3 co~espunz8'f ~ o ~ m u I e i -39 UP N
- 5,75

- Urnax V*O

lg ~ o V * O Nv
9

V*o

Fig. 11- 12. Comparatia formulelor moderne pentru distribuf ia vitezei in m i ~ c a r e turbulentg
9

De aici se deduce

urnax

si se inlocuieste fn ecuatia (1 1-40) obtinindu-se:

v*o

Aceastii formulii poate f i considerati ca formula final5 pentru calculul practic a1 distributiei vitezelor in conducte netede. Pentru efectuarea lui ~ , / p . In acest scop folosim formula cunoscutii (6-46) : trebuie cunoscut u,o =
A

Migcarea turbulentd

fn care J este pierderea de sarcini liniarii pe conductii, iar

Cu formula (1 1-44) calc.uliim pe urnax pentru y ,

=

r,:

Viteza medie fn sectiune, V, se obf ine din integrala de volum a vitezelor , care dB debitul raportat la v, :
* . -

In sfirsit, grosimea filn~ului laminar la conducte netede se calculeazi plecTnd de la 'formulele (1 1-43) si (1 1-45):
9

a

Dupi formula Darcy, J = mula lui 6, gisirn:

'

IV2 -, de 0%
-

gJr0 - v2 unde rezul t i - - 8

Inlocuind in for-

s=
'

fiG= 11:ds.
1I

VD
I

N . 300
I-'

\

Formulele (1 1-48) ~i (1 1-48 a) permit a calcula, pe diferite cii, grosirnea stratului laminar. 0 altg teoriedernni de rernarcat a fost emisi de" I. Ta lor cu citiva ani Pnainte de " G. . Prandtl, plecind de la ideea c i turbulenta se produce prinfr-un ransport de virtejuri dintr-un strat P altul, ceea ce creeazi o forti egali cu rezistenta la rni~carernanifestatii prin piern derea de sarcini. Principiul rnetodei se poate urrniri rnai uSor in cazul rni~cirii perrnanente in directia Ox, intre doi pereti plani paraleli. Ecuatiile de rni~carese reduc la:

- -fYMI

intructt in turbulenta deplini pot fi negli jate fortele de viscozi tate, iar fortele rnasice datori te gravitatiei sint echilibrate de presiunea hidrostaticii, astfel c i fn rnernbrul a1 doilea intervin nurnai variatii dinarnice. Aceasti ecuatie se poate pune sub forrna:
\

a ~ a d a r poate scrie: se deci : Pntrucit v este identic cu viteza de pulsatie v. viteza deci ecuatia devine : u dv nu depinde de x ..P dx exista numai daci produsul iv' ar depinde de y.. ' Pentru a compara acest rezultat cu teoria lui Prandtl s2 formlm ecuatia de mi~care dup2 aceast2 teorie. Pentru cazul a doi pereti plani paraleli. Considerind valorile medii temporare.1 . 3. Variatia cantititii de mi~carefiind in acest caz: 1 dp ~i fiind egalg cu aceea~i forti . y fiind mgsurat de l a perete.23. - A In timp ce masa-vfrtej se transport5 de la punctul y la y + 2. Dup2 cum se vede. vPrtcjul a variat cu: -2 dy - 1 du .P care n este singura component2 a virtejului diferit2 de zero. inseamni c i diferenta Pntre cele doui teorii ar . ( . iar .y '12 y 'Ir v*o K G (--) ] Prin experienti s-a determinat I = 0. = dx w. situati la distanta 2h.= 0. ~i fn teoria lui Taylor apare o lungime analog5 cu lungimea de amestec.[arc sin ( I ... 0 gi .) I r . ( Pentru n ~ i ~ c a r en conducte circulare legea de distributie a vitezelor este: Pa y miisurat fiind de la perete. s-a g2sit prin integrare urmiitoarea lege de didributie a vitezelor: Umax u . Pentru I se ia valoarea 19.

R A In formule. Dup2 unii autori. r R 9 iar netezimea relativi este inversul acestui raport adici k 10 .poate f i caracterizatii printr-o mirime liniari k.nfnd formarea de virtejuri. T o t u ~ i . si pe y prin y. . = : 7 :i t 6 ra F trul). pentru acelasi mod de distribuire ~i aceeasi formi a . I t I's i i' . apar mirimi derivate. Nikuradze (1926) rugozi tatea era privi t i ca o proprietate i suprafefei unui perete. Deci si in cazul rugozititii va exista la distanta 6 = y. ceea ce dovede~tecii dacii un fenomen nu este precis cunoscut Pn adPncime. In cazul rt~gozii t i i caracterizate prin proeminent tele k.Miqcarea turbulentii 309 1 J I Aceste formule ale lui Taylor reprezintii tot atit de bine mi~careaca ~i formulele lui KBrman ~i Prandtl.proeminentelor. Prin experientele 1ui J .Cum insi rugozitatea implici o conditie speciali la limiti. . Ecuaf iile universale stabili te i de KBrman vi Prandtl sint valabile pentru orice misciri turbulente.dintre rugozi tate si raza hidraulici . putea stfnjeni mai mult sau mai pufin mi~careafluidului. care. trebuie definiti 7 f n s i ~ i nofiunea de rugozitate. orice'strat limi t i posedg un substrat laminar oricit de neregulat ar f i . de la perete o . perturbind firele de curent ~i ocazio. aceasti proprietate era apreciati sub + forma unui coeficient experimental. s-a pus in evident2 caracterul geometric a1 rugozititii. c2ci curentul inconjurind prokminenteli s-ar dezlipi cle peref i formind zone numeroase de dire (api moarti). prin proeminenfele sau adinciturile c9t de mici ale sale. rezultind din misurarea pierderilor de sarcinP.vitezi la perete" uw. .. adici: 9 A k = D raza geometrici) sau ..(D I k diame- m fiind un coeficient de form8 si de dispozitie a elementelor rugoase. precum . \ * - 2) Conducfe circulare cu per@ rugozi..dupi cum se ka vedea din capi tolul X I I I . k Rugozitatea relativ6 este raportul . Anume. 9 A = mk obtinem: si eliminind pe 9 Urnax intre aceasti ecuatie ~i (11-40) se obtine: v*o . Cantitativ. . Nikuradze cu conducte ai ciror pereti au fost ficufi rugosi in mod artificial cu un strat de nisip monogranular.rugozitatea absolutii!' poate f i misurati prin iniltimea medie a acestora. este functie de acest k. el poate fi Pmbriicat intr-o diversitate mare de expresii matematice. lipi t'cu ajutorul unor lacuri speciale. Ping la experientele lui J. in cazul peretilor rugosi nu ar mai exista un film laminar. de citeva sorturi. este foarte probabil c i y. deci . Inlocuind f n ecuatia (1 1-40) pe u u.(r.

in special de J . . Sevelev (fig. Migcarea turbulenti h conductiidesectiune drep tunghiulari (izotahe) Fig. in felul cum s-a obtinut formula ( 1 1 4 4 ) Se giiseste: Fig. Diagrame experirnentale de repartitia vi tezelor. din care Fig. dupii calculul prealabil a1 lui V. A. Migcarea turbulenti P n conducti de sectiune triunghiulari (izotahe) . 11-17. 1 1-15. Mai importante sint rezultatele experimentale obtinute de unii autoci. variazii cu rugozitatea si formula are tot structura logaritmicii.310 Fie valoarea din parantezl in conducte rugoase: Iiidraulica = A. cum au fost acelea efectuate de F. se poate si el calcula in functie de A.. Obtinem formula distributiii vitezelor Constanta A. doeficientul A. Nikuradze (1926). d) Mivcarea in conducte avind sectiuni de diferite forme. 11-16. Tntocmai ca la conductele netede. conform formulei (11-51) a fost confirmatii prin experiente de mare preciie. A. P conducte circulare n (dupi F. viteza medie in kectiune. degi unele incerciri nu au lipsit de a transforma legea logaritmici a distributiei vitezelor lfngi perete ca o lege universali aplicabilfi oricgrui fel de sectiune. Curenti in albii cu suprafala liberg. $evelev) Ecuatiile (1 1-51) si (1 1-52) sint formulele finale care dau distribufia vitezelor la miscaiea turbulentii fn conductele rugoase. nu s-au putut Pnci aplica cu succes metodele care au dus la formulele semiernpirice. Pentru altfel de sectiuni de conducte decPt cele studiate mai sus. 11-15). ~ i s t r i b i t i avitezelor in conducta circular& cu perefi rugosi.

un triunghi echilateral (fig.viteza medie in sectiune. ci era inglobat in calculul conductelor ru-. chiar in unghiurile ascuti te unde serealizeazg vi teze destul de mari.19.20 din. Ldatorit5 frec5rii lichidului cu aerul. dupii criteriul Revnolds..18. Formula este valabilii pfnii la numeret Re . Din examenul izotahelor se constatii c 5 acestea urmeazii aproape paralel conturul. H. * + .6. se observ5 c5 viteza maxim5 T sectiune are loc citre suprafati. 11-19). Acest fapt este atribuit unor curenti secundari care pornind din centru spre vTrfuri se intorc la centru ocolind jum5tate din laturi (fig. astfel ca t5ietura s i fie ortogonalii liniilor izotahe (de exemplu.goase. . Aceastii formulii este: In care h este coefic. n la 0. . In cazul jgheabului cu pivel liber. 11. . a propus pentru prima oar2 o formuiii special5 pentru calculul pierderilor de sarcinii in conducte netede.a d h i m e .diametrul.ientul pierderilor de sarcinii pe metru liniar de conductii. Mu1t i vreme calculul conductelor netede nu se fiicea c u formule de structurii special. Curenti secundari in conduct5 de sectiune triunghiularii Se mai mentioneazii c5 rezolvarea exact5 a celor cTteva cazuri de conducte sub presiune germite ~i rezolvarea cazurilor de canale deschise avind sectiuni care se pot deduce prin tiierea dupii planuri de simetrie a sectiunii conductei. 11-16). 11-17) ~i pentru un jgheab dreptunghiular cu suprafata liberg (fig.3. 11-18). V . in urma unui studiu critic bazat pe similitudine. numai dupi 191 1. Blasius. Configuratiile astfel obtinute vor trebui insi corectate spre a tine seama de scobortrea punctului de vitez5 maxim5 sub nivelul lichidului. 1 1. D . 9 t a) Conducte netede. Pierderile de sarcinii in lungul curentilor turbulenti in mivcare permanent. jum5tate dintr-un dreptunghi fnchis t5iat paralel c u una din laturi etc). 1 1 1. .- h Fig. un semicerc.s-au dedus topogramele izotahelor (curbelor de vitezii egal5) pentru conducte 'cu sectiuni: u n dreptunghi (fig. Mi~careaturbulent5 T n canal drep tunghiular (izotahe) Fig.< 100 000.

A ~ a d a r . devine : \ a fiind o constant5 dacii viscozitatea este constantg.= 2 lg (Re ) V h -0. 0 formula iot atit de bung.8 = 2 lg Re in aceastii formulii fiind dat in functie de viteza medie in sectiunea V..312 Hidraultca Introducind pe A din formula (1 1-53) in formula Darcy. adicii: Re = 9 V Formulele (1 1-56) si (1 1-57) sint cele mai bune.75. In scopul acesta se folose~te ecuatia (1 1-47). VD de diametrul conductei. in care se inlocuieste v. avind si avantajul de a fi exprimati explicit in funcfie de A.2 *lo6).pierderea de sarcinii este proportional5 cu viteza medie la puterea 1.si. Nikuradze. 0 formulii rnai corectii pentru A s-a giisit in urma experientelor lui J. se ajunge la: sau fncii. prin transformarea 1ui O ' 1 "*o v se ajunge la formula: . in acord cu experientele fiicuk pin5 la si de cktre J . scos din relatia (1 1-45) si ecuatia lui Darcy: 9 9 A A L ) 9 Ecuatia (1 1-47) devine: Ajustind formula pentru a se acorda cit mai bine cu experienta. cuprinsii deci intre 1 si 2 si apropiat5 de 2. aceastca din urm5:. este formula ~ o n a k o v ' : . Nikuradze efectuate pentru o gamii intins5 de numere Re (de la 4 *lo3 la 3.

. astfel c i A. Coeficientul . tinind seama. b) Conducte rugoase. ~ i k u r a d z k . zoni care caracterizeazl . cfnd turbulenta este deplini. folositi in experientele lui Nikuradze. se observii c i nu mai intervine viteza medie In sectiune V. cu restrictia c i coeficientii sint determinati pentru un singur tip de rugozitate. Pe baza experientelor citate. Dar. pierderea de sarcini specifici J fiind deci riguros proportionalii cu pitratul vitezei V. anume pentru . c i : t rezultii imediat: Dacii in loc de raza geometric5 r.i de misciri si aceasti zonare a fost precizati in cei mai mare misuri de J . 2 9 T In formulele (1 1-60) si (1 1-61) care dau pe A pentru conducte rugoase.. se intrebuinteazii raza hidraulicii. P afar5 de zona conductelor netede si de zona pitraticii a conducn telor rugoase.rugozitatea artificial.cheami c6 se aflg in xona ~6tratica" pierderilor de s a r c i k . datg de ecuatiile (1 1-51) si (1 1-52).turbulenta depliniU. existi si alte zone cu alte tipu. nisipoasi". c) Sistematizarea cunostintelor cu privire la coeficientul pierderilor de sarcing. putem considera cii pierderea de sareini in lungul con- a .pierderilor de sarcini A se obtine pentru conducte aspre (rugoase)' din legea distri butiei vi tezelor fn sectiune. Deocamdati ne vom ocupa numai de conducte circulare avind acesf tip de rugozitate. introdus in formula Darcy. in conducte.. ecuatia (1 1-60)se poate pune si sub forma:. Asemenea misciiri turbulente se. R = -5si se aduce A la numiritor. conform ecuatiei(1 1-55). ecuatia (11-51) se poate scrie: 7 si prin integrarea de volum a vitezelor u. nu mai altereazi exponentul 2 a1 lui V.

11-21). nu este totusi o constant5 ci. Pierderile de sarcing liniare (A).harps lui Nikuradze". abscisele reprezinti lg (Re).se poate vedea din examenul formulelor stabilitk ping acum.0 12 4 4 6 +B 5.de amindoi a c e ~ t parametri sau i n 9 k Sistemat izarea cunostintelor existente astiizi P aceasti privinf ii va fi n prezentatii prin doui grifice: . P functie de Re ~i de rugozitatea n relativii (liarpa lui Nikuradze) . cuprinzind valorile A in funcfie de numirul Re.0 reprezentare mai noui. 1 1-50).314 Hidraulica 9 ductei se exprim5 In orice regim de miscare si pentru orice tip de rtlgozitate c u formula: 9 ln care caz A numgr adimensional. . 11-20. '32 4 36 98 4. In primul grafic.. sau de netezimea relat i v i 3. numit si .D 52 54 . in care rugozitiitile artificiale sint fnlocuite c u rugozititi tehnice (fig.-r A Z6 28 30. in majoritate ~ c urugozitate artificial5 (fig. A). Nikuradze. pentru miscarea turbulent6 In conducte netede si pentru miscarea turbulentii in condudte. . 56 58 6 0 1 Fig. au stat la bazii i n special experientele executaie de acesta cu conducte ficute artificial rugoase . este el insusi functie de Re.Reprezentarea lui J . pentru miscarea laminari. In amindouii aceste grafice. dupg cum . iar ordonatele Ig (100.

.

coeficientul A trece de pe curba I l l .ecuatia (11-60). A 9 . anul 1944) s-a trasat si o linie (punctatii) care reprezintii limita spre dreapta a zonei de tranzitie. pentru a a. ~ i e a s t i i curbii se determinii prin ecuaf ia (1 1-62) scrisii in. intrind intr-o zoni de tranzitie I V.. ci numai de numgrul Re.37). 9 4 creste continuu cu cresterea lui Re. Dacii 3este suficient de mic (adicii rugozitatea relativii este mare). Aceastii trecere trebuie sii 'ne-o inchipuim. nu depinde de k .ecuatia miscirii laminare A = . A. miscarea nu dep inde de rugozitatea peretilor. intr-o conduct6 de diametru si rugozitate date. unde A = [(Re si r.unge apoi in zona V. dupii cum se vede in ecuatie. • Zona II . Dacii facem sii creascii mai departe numgrul Re. pierderilor de sarciiii. ci numai de rugozitate (de numiirul r0/k a1 netezimii relative). unde miscarea se caracterizeazii printr-un A = const. nestabilii. in zona de tranzitie I V . apropiitii de o linie dreaptii. In caz~ilrugozitiitilor artificiale nisipoase. D care exprimii cii miscarea in stratul laminar nu mai are nici o influent5 asupra. Zona II I . 9 v*o k - 68./k). incii neexplicatii. ~ c k a s t aeste zona . cu atit trecerea in. Acestor zone le corespund urmii toarele ecuati i : 64 Zona I . rezistenta este datoritii 9 9 k numai viscozi tiif ii .. care fnceteazii pe a Re = 2 300 (Ig Re = 3. Zona V . unde A = c o d .3 1-6 Hidraulica * . Zona I V ... 11-21]. h. miirimea k a rugozitiitii. stratul fiind redus numai la o piiturii de lichid' aderent. douii forme echivalente: 9 9 A Re .. sau Re I/h=200-. F. In reprezentarea rugozitiitilor naturale (dupl L. A nu depinde de Re. dar prezintii mare nestabilitafe . trece in zona III constind dintr-o curbi. curbele de t r a n i i ~ e racor-se deazii cu curba III dupii o scoborire a-lui A.este functie de Re. deci cu cit aceasta este mai mare. In acest criteriu intervine. si ale lui Re. cii se produce fiicPnd sii curgii. in care migcarea trece din regim laminar in regim turbulent. un debit fluid din ce in ce mai mare. '-0 cu diferi te sorturi de nisip monogranular. in cazul rugozitiifilor tehnice. astfel cii netezinlea relativii -varia k de la 15 la 507. . racordarea se face fiirii anomalii si poate f i calculatii [v.zonii de nestabilitate. turbulent5 se face pentru valori mai mici -ale lui v. In cazul cind netezimea relativii este mare (rugozitatea micii). f n graficul din f i ura 11-20 dreapta I reprezintii ecuatia misciirii laminare. pentru a trece apoi Pn zona piltraticii. numitii si zona prepiitraticg. aproape fn repaus. realizind 'numere ~k din ce in ce mai mari . V. Zona II reprezintii o . pe care se astern punctele ce reprezintii misca-rea turbulentii in conducte netede.:turbulentei depline" fiind totodatii zona piitraticii a pierderilor de sarcinii. naturale. dupii ce a iesit din zona I . Moodv.(de tranzitie sau prepiitraticii).ecuatia ttlrbulentei netede 1 1-57) . independent de numirul d e . formula (1 1-62) si fig.

se obtine formula lui P. .. . de aceea la folosirea formulelor trebuie precizat dacii netezimea relativii este definiti fntr-unul din modur i le urm6 tiare : R 0 . ~ r k n k l : 1 6.81 0. Z. 11-22.. Konakov ...k Aceste formule sint reprezentate in graficul din figura 1 1-21. U -- n . R = raza hidraulicii . C..rnulele prcpuse sPnt <e tipul Colebrook-White.Mi~carea turbulentd A 317 ' ceea 'ce priveste legea pierderilor de sarcinii in zona prepitraticii. Dacii termenul in k / D este neglijabil.sau . (conducte netede).'Tn diferi te forrnule fn care intervine netezirnea relat ivii. _ C ' D D R . In figura 11-22 se reprezintii diagrama care dii direct pe A P functie de n pentru conducte rugoase.9 vh --21g[3. Pierderea de sarcinii h = f (dlk) 0 altii formulii pentru zona de tranzitie si care are avantajul cii este expliciti in raport cu A este formula lui N.* D = diametrul conductei.sau . A A A . iar dacii termenul fn Qe este mic... . r... A = functie de Re si de . autorii care le-au propus nu au ajuns la o definif ie unitarg. iork .:D +( Re) ]* . ~bservaiii. ro k k k . = raza geometricii.. D I11 9 9 . se obtine forimula (1 1-60). A I Fig.

. din sticll.. 4 Conducte de gaz..l I I 2 6 I i 3 Conducte de gaz de transport... echivalentii cu o rugozitate tip Nikuradze...0015 0... ..e fi consideratii netedii. 'I ! ' I 7 Conducte de fier galvanizat .15-0...... Pnb .prezintii ondulatii. ..-....... I 8 . incrusta t i i usoare incrustatii puternice dupii 20 ani de exploatare.. 'Fatii de conventia adoptatii trebuie observat ca si coeficientul respectiv sii fie ajustat. Ma terialul Starea materialului Tabela.125 0... rnoderat..P acest caz A n = . tehnice.. dupii conceptia unor autori care presupun. cum este cazul nisipului.. Conducte de beton . 10 A Conducte..... astfel cii poat.. cu depuneri de foite 0. y .....40 3 1.............Lemn 9 ......15 0... de distributie dupii 25 arii de exploatare cu depuneri de catran ~i naftalinii in o r a ~ e . -. deoarece fluidul n-ar mai piitrunde pe jumitate din k.... din diametrul k. Valorile rugozititilor echivalente k din cazurile reale..1 2.....naturaliiUabsoluti k a unui perete ca fiin...25-1 1-1..--Conducte de otel nituite ...05-0.. Tuburi de otel sudat...5-3 0.. Conducte de fontii divers5 biturnate In interior nou cu usoarl ruginl cu irkrustatii tehnic bun divers5 tencui t.. cu drep t 2 k cuvint..lO 0. Existii tendinfa de a considera rugozitatea .20 0. s-ar obtine deci cu ajutorul unor experiente ale ciror rezultate se introduc in formulele care........5 1.... pentru a mentine ca un reper fix edificiul teoretic a1 ~ c o l i i la Gotde t ingen.. crt. cum se Pntimplii in caaul bitu9 . dau pe A.. arapll.. calitate o b i ~ n util ... cii neregulari tatea n-ar fi eficace decit la jumiitate.. alarnl .. sclivisi t brut tehnic bun i 5 6 ( .4 1-10 0... atunci cind sfnt granule dese..8 1-3 0...d o mirime conventionalg... tehnic bun nou curltit d u p l intrebuintare indelungatl ruginit.de azbociment In cazul cind suprafata peretelui are asperitiiti foarte mici.....2-1 0. 11-P 1I An 1 Conducte trase.3-0. Valorile rugozitgtilor echivalente absolute k Nr...

2. d) Legile mi~ciirii turbulente in canale. 5 .. adici . teielor . diverse din care sint confect iona te in mod obisnui t conductele.m5ri i si asfal tiiri i . Punc tele experimentale se asazii foar te aprop ia t A de o serie de curbe care dau coeficientul de frecare f = . 1. de mare important5 pentru . .s pentru izolatie bi tuminoas5 6 = 1. fn care sea dau rugozitiitile de nisip echivalente pentru o serie de opt materiale. deoarece suprafata liberii a lichidului prezintii neregularitiiti crescind cu gradul de turbulent& ~i s-a dovedit cii profilurile de canale care sint folosite P practicii nu n pot fi rezolva te .2 . .exact". practici. Transformind parametrii acestei ro n t ( folositi de Nikuradze. A. . In 1938 insii. nici in cazul conductelor.1 1 -23. prezintii dificultgti mai mari decit stu'diul misciirii turbulente in conducte.o pentru fier asfal tat 5 = 1.) a fntreprins o serie de experientein i~heaburirectilinii d r e tun~hiularede diferite adincimi ale curentului. Zegjda a giisit c5 formula: 9 corespunde fenomenului pentru netezirni relafive .03 . in felul celor folosi te de N ikuradze fn experienfele sale. 2k R A formule in parametri de felul acelora k = 9 raza geometric& . Valorile . in care R este raza hidraulicii vi A = k. ~ e g j d a 'folosi t la prelucrarea rezultatelor netezimea relativii RIA. calcul~~ll h se face dupi formula conductelor netede. ~ peri&etrul udat fiind previzut i u 10 tipuri de rugozi t i t i artificiale. lui mu1t ipiicindu-se h . .(r. . P. 1.S.l Folosirea diagramei 1 1-22 este Pnlesni t i prin diagrama 1 1-23. Zegjda (U. mirimea granulei asperi tiitii .P locul lui .S. in ceea ce prik ~ i g .R.. .in functie deA 9 4 numirul Re si de Rlk.pentru diferi te materiale veste distributia viD.cuprinse intre 5 si 80. Studiul m i ~ c i r i i tur-bulente in canale cu suprafat5 liberi. (pentru conduc te netede) cu factorul care ia valorile:: urmii toare : pentru lemn 6 = 1 .

Astfel. iar pentru n = 10. De exemplu pentru n = 6. legea distributiei vitezei ar f i o lege de interpolare: 9 . cu progresul tehnicii. alte studii importante nu au apiirut pentr. astfel incit . r. intrucit o singurii formuli este valabilii pentru intreg domeniul folosit in mod obisnui t a1 numerelor Re. si deci Re. pentru mi~ciirileturbulente cu suprafete libere se folosesc aproape exclusiv formulele eh~pirice. este mai mare. este rnai uniform. pot inlocui legea logari tmicii Pniiuntrul unor game partiale rnai restrinse ale numerelor Re. . S-a ariitat Ins5 cii ~i leii exponent iale. 9 urnax U max P e de altii parte.se giiseste legea coeficientului pierde= rilor de ssrcinii pentru curenti cu suprafat a liberii : . la conducte. cu atPt repartifia v = 0. intregirea si confirmarea rezultatelor. care aproape coincide cu formula (1 1-60) stabili tii pentru zona piitraticii . Desi aceastii lucrare a lui Zegjda a deschis perspectiva utilizirii legilor universile ale turbulentei si la curentii cu suprafafa liberi. ~i A se poate exprima pentru conductele netede sub forma A = b . Totusi.din care se vede cii cu cit n. se ext inde gama in zona nukerelor Re din ce in ce rnai k a r i si se simte necesitatea unor experiente de precizie' cu conducte netede pentru 'Re > lo7.ii fiind viteza medie temporalii la distanta y de la pereti.791..320 Hidraulica )4echivalentii 2 R) si h in locul lui 4 f . Legile misciirii turbulente P n conducte netede sint actualmente cel rnai bine exprimate sub forma logaritmicii. e) Alte forrne ale legilor rni~ciiriiturbulente. iar n un exponent care variazii cu Re. raza geometricii a conductei. A 9 (Re) lln' (1 1-68) . monome. fn acest caz.. valorile n cele rnai potrivite ar fi: Prin integrarea de volum a vitezelor se giiseste raportul intre viteza medie in sectiune V ~i viteza maximii Urnax: 9 .

de'tip exponential. a curbei logaritmice. In graficul din figura 1. c 1.Buletinul ~tiintific Insti tutului de constructii". Pentru a face posibilii aceastii comparatie. Goncearev (l938)cu A. pentru a cuprinde si cazurile cind sectiunea n de c~urgere este diferi tii de cerc.9 ins5 variaf iile lor sfnt mult mai lente gi ' k pot fi luate constante pe anumite intervale ale luli -. .'= 0. 0 astfel de formulii R k* apare deci ca o formulg de interpolare valabilii fntre anumite valori ale lui - R sau ca o apr. = 0.1-21s-au reprezentat ~i cele trei ramuri ale curbelor A conform formulei (1 1-68) cu cei trei exponenti diferiti : n' = 4 (Blasius). n' = 6 si n' = 8. A~adar. Dintre aceste formule. Ele sfnt de tipul R k. formula lui V. Autorul acestui manual*... pentru Re cuprins intre 105 si lo6. Mentioniim astfel formula Strickler din 1923 cu A. 1954). deoarece intre valorile A si legea*de distributie a vitezelor exist5. vom conk sidera P cele ce urmeazii ca parametru variabil rugozi tatea relativii . t * V. 113. fiind valabile pentru k o gami foarte mare de numere .peiltru gama numerelor Re practicatii astiizi sint suficiente trei grupuri de valori A' ~i n' spre a folosi o formulii monon~iide tipul (1 1-68). m=2. a considerat cii este totusi util a stahili ' R - R a1 Nr.. n 9 A ' - ' .oxin~antii. $i i i C ~ Z U mi~cciriiturbulente in conducte si albii~rugoase ~ ' 5-au propus de ma'i multi autori formule ernpirice monome. 1.115 (Re)-lI6 . N.243.Calculul pierderilor de sarcinl in conducte rugoase in domeniul pltratic a1 vite- . pentru coeficientul de pierdere de sarcinii A. fn care ~i A. Bucure~ti. . si rn depind de . * I + ' E care.176.2. plecfnd de la ideea cii formulele logaritmice sfnt'cele mai exacte. h t r e exponentii n ~i n' existi de asemenea o legiiturii.4. Pntr-o zonii d a t i . formulele semiempirice ale lui Prandtl ~i Zegjda.. m = 3. . cu destulii exactitate. A se poate exprima destul de exact prin formula: 9 A P 0..5 si formula lui J . fn special aceastii bin urmii formulii dii valori foarte apropiate de vilorile obtinute prin formula logaritmicii (1 1-60) si autorul ei a ciutat sii demonstreze cii formu1. Williamson din 1951 cu A. ~i vorn prezenta toa'te formulele transformate In acest sens. zelor" de Cristea Mateescu (.Migcarea turbulent ii 32-1 in care A' ~i n' variazii de asemenea cu Re.R este raza hidraulici.0 legiiturii. Astfel.=O. ? . asa cum s-a ariitat la ariicolul 11.a monon~iieste rnai exac t i dekt formula logari tmicii la stabilirea ciireia s-ar fi fiicut unele greseli. acelea in care principalul parametry variabil este rugozi tatea relat ivii sfnt cele mai apropiate de . (1 1-69) iar pentru valorile lui Re cuprinse fntre lo6 ~i lo7. formule mai potrivite ar avea n' = 8. rn 3.

obtinut prin experiente. X I I I ) : # C z . pentru care a obfinut urmiitoarele valori pentru k k A. a1 ciror domeniu de valabilitate se poate aprecia pe baza Pnsgsi a formulelor (10-70) si a valorilor parametrilor din tabela precedentii. J = . E domeniul rugozitltilor relative n 2m mijlocii R (unde ..Or. printr-un calcul de aproximare fn limite foarte restrfnse se poate trece la unele formule empirice. Cea mai importanti din' formulele empirice este . si . 1 se deduce mai intEi c i y = .1145 000 600-80 000 150-20 I 3 0. 9 m. Pavlovski. 9 (1 1-71) n fiind coeficientul conventional de rugozi tate absolutg.1 RY = v8g n vx- -R 1/2m kll2m Din cornpararea . .in trei domenii. N. de tip exponential.0582 5 De la forrnulele (1 1-70) cu rugozi tHji relative.. deduse din legile semiempirice. autorul a Prnpirtit gama R de valori . Cum atit formula Ch6zy cft ~i formula Darcy exprimi panta pierderilor de sarcini J. se obtine usor relafia dintre coeficientii C ~ iA: .A C2R 4R v2 sau' A = . exprimata sub forma coeficientului ChCzy (v. . se obtine: I - Ca (1 1-72) c =.1 RY n 0 u .8g * 2g Deci inlocuind pe h conform formulei (1 1-70).este cuprins intre 7 ~i 150) giisim y k -1 6 7 adic5 tocmai . cap.-v2 .1763 1.. In tabela urmiitoare s-a trecut si netezimea relativi exprimat& in D = 4 R reprezentind diametrul virtual al unei conducte circulare 9 hidraulic echivalente cu sect iunea dat5 de raza hidraulicii Re In graficele din figurile 11-20 ~i 11-22 s-au trecut valorile.lui C din formula (1 1-71) cu expresia precedent. desigur formula lui N.D k Rugozitiif i mari Rugozittif i mijlocii Rugozftdti mfci R Ik D lk rn A1 I-7 t 4-28 0.in ce mgsurii pot f i Tnlocuite printr-o formulii exponential5 monomg de tipul 1 1-70) PunPnd conditia ca diferentele dintre valorile A obtinute prin cele dou5 tipuri de formule s i nu fie rnai mare ca f 296.8 7-150 28-600 0.

. I.he a lui Manning. 1950. pentru C. Bauzeizschrift. Prin experienfe noi care s-ar extinde P zona atft a rugozitiitilor relative n mari cf t ~i a celor mici. legat de coeficientul de rugozi tate n prin conditia: ' K = 0. 1949). precizarea coeficientilo. . Deci : numai functie de k.. in cazul piitratice a rezistentelor (. * I. Oester. Egalfnd factorii care inmultesc pe RY se obtine: n= 1 1 8g sau k = n 2 m (E) .. identicii cu valoarea din formula mai vec. ** J . pentru = 1 m. In ceea ce priveste structura formulei. 0 a l t l categorie de formule empirice actuale fsi cautii 'sprijinul pe formulele semiempirice. el fiind functie si de A. - 9 si giisesc 9 Puilfnd conditia ca.. I. m Rezultii deci cii factorul de rugozitate n nu este corect a f i considerat . a1 netezimii relative. L legii . Nikuradze pentru turbulenta piitraticii si de la formula lui ChCzy: 9 . Kozeny.Ghidrotehnicescoi Stroitelstvo. Formule de curgere unitare. care este functie de 9 (t) ' k formulele empirice sint valabile pdntru o gamii restrfnsii a lui . 2.Migcarea turbulentd 323 valoarea recomandatii de Pavlovski. Ei pleacii tot de la formula lui J . KoZeny propune aceeasi formul.86 lg D -f-. iar forR mulele logaritmice sPnt valabilegentru o gamii fntinsii de rugozitiiti relative. I(oieky** au propus o formulii unitarii care sii evite calculul.05643 Coeficientul h ~ o a t efi deci calculat din tabela 1-anexii cu n aiutorul coeficientului n. I ' C = 2 (8.C') (1 1-76) ~i determinii pe C' pentru principalele tipuri de materiale prin compararea cu valorile experimentale. coeficientul lui ChCzy calculat dupg formula lui Nikuradze si dupii formula Manning sii fie egali. Agroskin . diferind numai ca expresie: . de fiecare datii. Agroskin. fn tabela 11-3 se dau aceste valori ale lui C'. I. Agroskin* fn 1949 ~i ulterior J. Astfel. si pe experientii fn ce privestk. fapt care const i tuie superiori tatea acestor din urmii formule. Formula pentru calculul coeficientului lui ChCzy C. . giiseste ' . fn care K este un coeficient. Wien. se va putea obtine o mai mare sigurantii In aprecierea limitelor de valabili tate atf t a formuielor semiempirice cf t si a celor empirice.

. Beton ~i beton armat: foar te ne ted...... considerind cii problema misciirii turbulente nu este rezolvatii .. vechi ........ s-au fiicut exconducte...... executie mediocri . au Sntreprins numeroase cercetiiri si au supus unii critiii intense hcerciirile teoretice existente...... Moscova. $evelev*...0290 Cu mizgii ~ u b u r ide lut ars ...... ~xperientele lui F.. (drenuri) .......: . C' A = 6.. Din cauza pericolului de fnfundare s i SO ia valori mai mici .. . A ..95 '(pentru azbociment) A = 7.....0218 ~i 0... .. intrebuintate ......... ..... Tabela 11-3 Coeficienfii C din formula (1 1-76) ' Material ....De asemenea 'pentru rugozi tatea ondulatii (la conducte de azbociment sau din doage de lemn) Koieny propune formule de tipul: in 'care .. A.. ~ o r i u l e l enu sint calabile in zona de tranzifie........... Cercetiirile a.. ... f) Formule specializate. veche .. T o t u ~ i'noile cuno~tinte igate sint insuficiente pentru ca.. Ofel tras.. .......... noi . noui sau curititi ... Conducte ni tui te. 0.... vechi .. noi . cist s i se poatii stabili formule nevoile practicii.. Conducte de canalizare I ) 35 30 38 36 31 18-26 34 3 1-27 38 30 26-27 28 34 \ Valorile corespund ~i formulei Scobey = KD-0925 cu K = 0...... Hidraulicienii soviet ici.....0156... monoli t.. din tronsoane (mai uza t) ............... Velikanov ~i altii...cu gradul dk exactitate necesitat de stiinta si tehnica modernii... ....... * F....78. aspru.5 C' = 5..... Studierea legilor fundamentale hidraulice ale mi~cirilorturbulente in .~ si ... nou . . Idem sau sudate.........De aceea. urmat douii ciii distincte: s-a recunoscut necesi tatea ca fundamentarea teoret icii a fenomenului turbulentei sii se facii cu ajutorul statisticii matematice si s-au si obtinut pTn5 in prezent rezul tate importante prin lucriirile lui ~ r i e d m i n ~ k l l e r ale lui Kolmogorov.... $evelev....15 (pentru doage de lemn). .. pe baza lor. 5...nici teoret ic ~i nici tehnic ....... C ' Observati i Fonti... 1953..

pentru cazurile de rugozitiiti tehnice din natur5. insi cu rugozi t i t i natuA Fig. Existi ins5 o lacuni mare fn a~a-zisa zonii prepiitratici. pentru conducte netede ~i fn zona pitraticii a conductelor rugoase.) pentru \ asemenea rugozi t i t i . iar calitativ prin curbe ale lui A paralele cu curba lui Anered= f (Re) sau chiar divergente in zona numel-elor Re mici. totusi s-a recunoscut c i legea distributiei vitezelor este bine reprezentat5 prin formulele semiempirice. De asernenea expresiile coeficientului A de pierderi hidraulice. prin pierderi de sarcin5 apreciabil mai mari. ~i dau valori cu totul erohate in cazul conductelor de otel si de font5 formate din tronsoane previizute cu joante a ciror influent5 se i a n i f e s t i . A . dar legile pot f i exprimate si prin formule exponentiale. Cu toate aproximatiile continute in unele ipoteae care stau la baza acestor teorii. Mai mult. Sevelev (op. Valorile h pentru conducte metalice cu ~i fiir5 joante (dupii F. 11-24. formule de tipul: .periente si observatii in laborator ~i in naturi pentru verificarea asa-numitelor legi uni. In figura 11-24 se v i d curbele obfinute de F. cantitativ. Chiar la conductele fSr5 joante. pentru zona de. cit. $evelev) rale apirute in t impul exploatirii si care pot fi de tipuri foarte diferite. De aceea. avind deci o alur5 cu totul diferitii de aceea admisii pin5 acum. curbele lui A in zona prepiitraticii sfnt foaite diverse. sint corecte. tranzitie a turbulentei rugoase.ersale ale distri butiei vi tezelor ~i ale pierderilor de saicini. A. trecerea din zona prepiitratici in zona pitraticii se face in aceste cazuri departe de punctele situate pe curba M din figura 11-21. $evelev propune ca pentru conducte de ofel ~i de font5 s5 se adopte. Formulele date de Colebrook si White sint aplicabile numai in cazuri limitate.

deci o valoare foarte apropiati de formula Prandtl.035 = 1. g) Exemple numerice. termenul a1 doilea din parantezii devine neglijabil si A ia forma exponentialii a miqcgrii in zona piitraticii. cu formula empiricl a lui Pavlovski-Manning. de uzurii. raportul celor doug valori calculate 0.e~ponentialii misciiri i P conduc te netede. Formula este alcituitii astfel cli.0304 0 comparatie cu formula lui KoZeny. 1) Intr-o uzinii de preparare a apei existi o conduct2 de fontii. dii viteza medie fn condllcti (raza hidraulicii R = 0. putin htrebuintatii.04. d i V = 2. mici.3 m/s. primul termen din parantezi devine neglijabil a n si A ia forma. XIV) pentru conducte de fon t i noi . Dupii cum se va vedea I'n capitolul X I I I . din furmila (1 1-77) sfnt derivate mai rnulte formule specializate dupi cazurile caracteristice. Care este capacitatea de transport a conductei ctnd apa are temperatura 10" C ? Un calcul aproximativ.-pentru care este rezervat capitolul XIVci se va arita cum se folosesc formulele semiempirice qi rezultatele lor. Dupii Darcy : Viteza de alunecare Limita zonei pitratice este dati de criteriul deci mi~careaeste i n zona piitraticii. In exemplele din acest articol nu se va ariita chiar calculul practic a1 mi~cirilor turbulente In conducte gi canale. de modul de Pnniidire a tronsonului s i de calitatea execufiei. acestea produc unele 0. comparativ. . pe cfnd la numere R. in care lugm C' = 32.Termenii A . cu mufe.013. B ~i exponentul m se vor lua fn functie de material. Verificarea lui A se face deci cu formula: de unde: . pentru numere Re mHri.05 m): 8 Pen tru a aplica formulele semiempirice trebuie cunoscutii rnai in tii zona. pentru transportul apei.15 pare deci corect: pierderi suplimentare . dii : I . Formula !$evelev (v. cap. Deoarece conducta este format5 din tronsoane inniidite cu mufe. avfnd diametrul interior de 200-mm. fn care se ia n = 0. qi se dispune de o pantii energeticg utilizabili pentru transportul apei de I = 0.

11. A ? Apreciem c i rugozitatea absoluti poate fi luati k = 0.=4 Q - Un prim calcul cu.3 loo6. adicii a se descoperi anumite legi lntre mirimile medii. Legiiturile fntre mgrirnile fntirnpliitoare fn asemenea cazuri sfnt ciutate in primul rind prin stabilirea corelatiilor dintre mediile lor. ANALIZA STATISTICA A TURBULENTEI In ultimii 25 de ani'.0003 rn (tencuiali foarte bung).0.In cazul de fat2 am considerat prin ipotezii materialul putin ruginit. raza hidrahlicii R = .0304 . In paragraful 11. fizicieni ~i matematicieni proeminenti din mai mu1te f i r i au depus eforturi apreciabile pentru a piitrunde rnai a d h c in structura fenornenului de turbulentii qi a-i descoperi legile. atft prin teorie cit ~i prin experienti. de vfrtejuri.formula Pavlovski-Manning dii. v = 1. pentru care trebuie cunoscut numirul Re: Rezultg X = 0.. deci sporul 0. de unde rezultii de necesi tatea unei analize statist ice aprofundate. Keller.2 s-a aritat caracterul stohastic a1 mi~.3% ce ar-trebui dat acestei din urmi valori este fn concordantg cu 0. Totodati apare ca interesant gi oportun a se pune ~i bazele unei teorii statistice a turbulentei. care au fost numite rnoli. . 2Q La temperatura apei de 10" C.0278 de = 9. 1 1.011 Vi teza de alunecare: deci mivarea este in zona de tranzitie. plecind de la ideea de bazi c i esenta acestui fenomen este un amestec de mase. Friedman gi L. A.0132 ~i coeficientul de rugozitate n = 0. Diametrul interior = 2 m. 'pe baza analizei statistice. sclivisit cu fpgrijire.0.ciirilor agitatie.0116.5m.-0. Care este coeficientul pierderii de sarcini liniari. apropiat de ace1 apreciat. debitul Q = 8 m3/s. Aceste rnigciri se suprapun unor rnigciri fundamentale guvernate de dinamica fluidelor viscoase.7. V = 2. de cantititi de migcare manifestat prin m i ~ c i r ide pulsatie atlt ale particulelor cit ~i ale unor grupuri rnai mari de particule.55 = (05)2/3 5112 . 2) Uzina hi'drwlectrici Moroeni are o galerie de aductie ciiptugiti cu beton tenrui t. In= 0. pentru n = 0. fn acest sens este demni de remarcat teoria statistici a turbulentei elaborati de ciitre cercetitorii sovietici [A.0298 valorile gisi te. a acestui fenomen. V.V. .002 1 0.

a) Moment de corelatie.F Valoarea absolut5 a lui R u ~ . ne vom limita la completarea notiunilor de statistic5 matqnatici aplicate la problema turbulentei ~i la expunerea unor rezultate ale cercetirilor de analizi statistic5 efectuate p t n i tn prezent.328 Hidraulica Expunerea acestei teorii iese insi din cadrul unui tratat destinat aplicatiilor tehnice. in figura 11-25. -H - deci aproape de fund. b s-au reprezentat in aceea~i sectiune mirimile (u'.91 (y fiind misurat de la fund). v') pentru un punct situat in albia unui jgheab. iar in figura 11-25.u' v') VZ. Fie u' i v' componentele vitezei de agitatie intr-un punct. deci u' ~i v' variaza independent. a a u fost reprezentate perechile de valori(ul.18. pe cind in figura b punctele se grupeazi in interiorul unei elipse. corelafia este n u b . Se constata in figura a c i toate punctele observate se grupeazg in interiorul unui cerc. diilor pitratice ale mirimilor u'. Se n u m e ~ t emoment de corelatie media produselor u'v': B (u'. Dispersiunea valorilor u' ~i v' (vitezele de agitatie) d u p i Minski Tn figura 11-25.variazi de la 0 la 1: zero pentru lipsa oricrirei dependente ~ intre u' $i v' ~i unu pentru cazul unel relatii functionale. Aceste mirimi variazi in fiecare moment l i fie. 11-25. v') = u v . de aceea. la adincimea y / H = 0. v') pentru un punct la = 0. ( iar Se demonstreazi in teoria probabilititilor c i d a c i a . '' (1 1-78) b) de corelatie se nurneste raportul dintre momentul de corelatie ~i produsul me. Fig. cici atunci: U' = i v' $i u'v' = K ~ ' 2 . b sint semiaxele elipsei de corelatie : . pe cind daci ar fi o lege functionali.J~J = actor B (. adici existi o legiturg slabi statistics intre u' ~i v'. deci existi oarecare corplatie. punctele c-ar grupa foarte aproape de o dreaptl sau de o curbi. v': R. reprezentate aceste componente printr-un punct figurat cu un cerc balustrat.

se nurne~tecorelatie Lagrange cfnd punctele PI ~i P. sau o a1t5 limit5 conventionall. pentru o corelatie dupa o ax5 in sensul curent ului general : R~ -. sint situate pe axa de transport Ox. in mod practic. Y este coeficientul de corelatie dintre vitezele u. R (v' v ' ) ~ < R (v' v') j kx Lagrange > Rx la un tirnp oarecare.o f i ~ n e mai complexi.&$. insl. . Dac5 PI. v f din dou5 puncte PI. adic5 cele dou5 x e confundi ~i coeficientul de corelatie R -. lirnita superioarg a integralei este adincirnea sau l-5tirnea curentului. fie lirnitei volurnului de lichid Pnsu~i (fig. . Astfel. vom avea corelatii notate cu R (u'. f. lirnita de integrare ar fi infinitl.~sclzind rapid. coeficientul de corelatie se anuleaz5 dupl o distant5 1 de transport. ' Se studiazl rnai rnulte feluri de corelatii ale vitezelor de agi tatie intre vitezele u'. r 1 sau trea ta de turbul. fiind pe axa1Ox se consider5 msrirnile variabile la momente corespunzfnd cu pozif iile unei particule pe traiec torie (adicl se u r m i r e ~ t erni~carea unui punct pe traiectoria lui. c~+. corelatii a1 vi tezelor mensiunile unei lungimi ~i i n s 5 ~ limita 1 i ~i gradul de turbulent5 corespunde fie distantei pfn5 la care o rniScare de pulsatie transportatii in lung i ~ ip5streaz5 individualitatea.. - <. dupii o lege aproxirnativ exponentiali.- fUWrw- " *. P. in punctul initial ~i u' in punctul la distanta de punctul initial. TV.De asernenea.1 . gi o limit5 1 unde apare prima valoare a coeficientului de aorelatie R = 0. dac5 axa este in lungul curentului. 1 1-26. . v ' ) ~ respectiv R (u'.'%>. P. calculat dupg coordonata dirijatl in lungfl segrnentului care u 5 e e c-erne-Integrala se ealculeaz5 fntre lirnitele urrnltoare: 4 = 0. Se constat5 ~i se explicii uSor c5 ordinea de rngrirne a corelatiilor este urrnitoarea: ". Gradul de turbulent5 L este deci o lungime care se asearniin5 cu lungirnea de arnestec a 1ui Prandtl..' "* T b I .. v ' ) ~ . E 34. Acest grad de turbulent5 are diFig. 4 c) Grade de turbulentg. 11-26). amfndoul caracterizind distantele pinii la care se realizeaz5 arnestecul de canti t i t i de hiScare. +% r .L * + .' " t 8 l Ii . Astfel. Coeficientul de.este o n.rnedii ternporale". ca in sisternul Lagrange). factorul R I . Gradu de tclr u h t i se define~te ~n i~ c t o r u l u de corelatie dintre vi teze. *. i In care poate intra ~i spatiul. care se define~te: 1 .. / .*. Pe cind rnomentele ~iq factorii de corelatie sfn t notiuni bazate nurnai pe . = R (u' u ' ) ~< R (v' v ' ) ~ ~i . sau dac5 sfnt situate pe o a x i 0 y perpendicular5 pe Ox. 0 notiune similar5 este gradul de turbulent5 exprimat in tirnp.Mi~carea turbulent d ! \ 329 . Dacii axa dupi care se ia integrala este perpendicular5 pe directia curentului.

Flcind media temporals pitratici intr-un timp T suficient de mare. Acest concept (treapta de turbulenti) a permis legarea fntre ele a unor fenomene disparate. prin folosirea unei aparaturi care fnregistreazi pulsatiile $i totodati le separi dupi frecvente printr-un sistem de filtre electrice Fie viteza de' pulsatie u'. fie in puncte diferite $i la timpuri diferite.. T sau lungimea de amestec 1 sau orice alt coeficient de schimb de mase. obfinem: . de mari proportii.330 Hidraulica In acest caz. prin care energia se transmite de la treptele superioare la cele inferioare. frecvenfa n = . u' (t) este deci suma unui numir infinit de pulsatii de amplitudini $i frecvente diferite. de frecvente $i amplitudini diferite. ca variabili. ci trccerea direct2 a energiei mecanice in energie termici. sin okt sin o p t . considerat de la qriginea timpului t = 0 putem scrie = 2fu 3s [ k g . deci: Mirimile L. caracterizeazi mirimea spatiului in care se produce turbulenta $i. Se produce un proces in cascadi.$i considerind c i spectrul oscilatiilor este 2x continuu. se poate admite c i = u s . In acest caz. cos okt cos o p t slnt nule $i c i : ok Luind acum.se stinge" dupi un timp scurt. prin considerarea $i a unor spatii interioare din ce in ce mai restrinse. Una din caracteristicile cele mai importante ale turbulentei este coexistenta mai multor mivciri oscilatorii. gradul de turbulent2 ar avea semnificatia: timpul pin. se definesc grade inferioare de turbulenti. Pnsi la timpuri diferite. $i experimental. Efectufnd operatiile algebrice de sub semnul integralei $i observlnd c i integralele confinind pe sin okt cos o p t . care nu mai constituie o treapti de turbulenti. vitezele pot fi considerate fie in acela~i punct. deoarece s-a presupus c i u' = 0. la care o masi in mivcare Pntr-un punct i$i pistreazg individualitatea in acela$ purlct sau in alt punct. cu ajutorul analizei armonice $i a seriilor Fourier. ping ce se ajunge la mi$cirile moleculare (viscozitate). oxprimati prin serii Fourier u' (t) = k =1 (Ak cos o k t - + Bk sin o k t) I (1 1-85) $i f i r i termen liber. PresupunPnd c i corelatia . Studiul unui astfel de fenomen poate fi atacat pe doui cii: teoretic. d) Spectrul turbulentei. in consecinti. precum mivcirile din atmosferl sau mi$cirile nebuloaselor. ( ~ kcoo okt + Bk sin okt) I' dl. cum este coeficientul de frecare aparenti E .

cu atit frecventa virtejurilor este mai mare. (1 1-93) Fig. H. intrucit cu cft trecerea maselor se face intr-un timp mai scurt. ci. devine: = 9 (n) cos 2nnh dn. posedind o parte q i c i din energia de turbulenti a curentului. amortizate de fortele de viscozitate. ink-un curent tn albie. conform formulei . jar acestea pot fi analizate printr-un sistem de filtre electrice. energia de turbulent5 de grad mare trece in energie de turbulenti de grade mai mici ($i frecvente mari). in cele din urmi.. In figura 11-27 se a r a t i distributia spectral3 a energiei oscilatiilor longitudinale pentru curentul dintr-un canal (dupi Reichardt $i Motzfeld). iar perturbatiile din ce in ce mai mici stnt. dimpotriv5. 11-27. De exemplu. La pulsatiile de grad mare. = u' (t) u' (t + 7) 2 (t) (1 1-91) sau in coeficientul de corelatie longitudinali sxpresiile mirimilor u' in functie de frecventele n $i u ' ~ K. Pulsatiile de grad mic au frecvente mari $i amplitudini mici $i determini structura fini. calculul lui L se face cu ajutorul lui A. curentul in reglm turbulent posed5 o energie cinetici importanti. Mirimile q (n) pot fi determinate experimental cu ajutorul unui termo-aneniometru care inregistreazi pulsatiile.Cum K este Indoitul energiei cinetice a unitifii de masi. deci poate fi denumiti functia spectrald. Astfel R. Functiile spectrale q (n) $i Q (n). D u p i cum observi A. Or. conform structurii spectrale a turbulentei. viscozitatea joaci un rol redus. deci disiparea energiei fn energie termici este de mici importanti. Gradele de turbulenti pot fi exprimate cu ajutorul functiei spectrale. o legitur5. ale frecventei n Aceasti formuli permite o verificare a acestor teorii prin experienti. deci ca adincimea curentului.caracterizeazi distributia energiei In functie de frecventa n. o verificare importanti din punct de vedere teoretic este aceea a-gradului de turbulenfi transversali Lulul pentru o aceeavi particula la timpuri diferite. viscozitatea joaci rol important $i prin trecerea lor in m i ~ c i r imoleculare se produce cea mai mare disipare a energiei. Ele posed2 o mare parte din energia de turbulent5 a curentului $i sint in buni parte cauza er~ziunilorde fund $i a amestecurilor aluviunilor. Kolmogorov. Mai rezulti ci: lntre gradul de turbulent5 T $i frecventa pulsatiilor exist. pulsafiile de p a d mare cu amplitudine mare au aceeavi -ordine de mirime ca gradul de turbulenfi. 0 d a t i ce q (n) se poate misura. rezulti c i functia . introducind in coeficientul de corelatie in r a ~ o r tcu t i m ~ u l : R. care nu se poate recupera in energie mecanici utili a curentului. in cazul pulsatiilor mici.

T o t u ~ i aceasta este o cale cu perspective promif itoare pentru cunoagterea in adincime . fiirii posibilitatea. sii se rezolve cu ajutorul lor chiar probleme simple din : practici. sint numai schematice. la dinarnica cursurilor de ap5.Din calculele f5cute rezulti c i L U l d . la transportul aluviunilor etc. d e ~ i perfect incheiate. a feriomenului de turbulenfi. in stadiul actual. tncerciirile de a introduce notiunile statistice chiar '4 in ecuatiile de mi~careau dus la teorii care. din tre care au fost ariitate aici numai citeva mai caracteristice. mecum si L V l d sint reurezentate ~ r i ncurbe in funcf ie de . H ' e) Concluzii.care au aceea~i alur5 ca gi curba lungimii de amestec a lui Prandtl. Cu toate succesele apliciirii acestei metode. Metodele statisticii matematice combinate cu rnijloace fine de experimentare au permis s5 se stabileascii importan te aspecte ale rniqcirilor turbulen te. Notiunile qi formulele stabilite la acest paragraf pot fi folosik ~i in hidrologie. * .

I F A . avansatii. Fj4. pe scarii largii a metodelor experimentale de cercctare.f sii poatii f i extinse. In tara noastrii lucriirile teoretice cele mai importante in domeniul similitudinii sint datorate lui D. 6: Stabilind condif iile generale pe care trebuie sii le indeplineascii fenomenele 6. Dar folosiiei rnodeliirii hidiaulice ca metodii stiintificii dk cercetare nu a fost posibilii decit fncepind cu secolul X X .studiul feno. In unele cazuri. dupi anumi te legi... metoda modeliirii sii fie singura metodii de cercetare aplicabili. chiar ac010 unde teoria este suficient de . in legiituri cu infiiptuirea lucririlor de electrificare si de amenajare a apelor.printre care cea mai important5 este modelarea hidraulicii. 1.. * $ ?' Capitolul XI1 . Ea constitltie o verificare.b L\naturii sii poatii f i studiate pe modele la scar5 redusii. 9 \ . lucriiri de amenajare a riurilor in vederea navi gati&i sau pentru irigatie. Un q v h t deosebit a1 modeliirii hidraulice se inregistreazii in tiirile socialiste unde se proiecteazii si se executii lucriiri hidrotehnice de o arnploare uriasii : noduri hidroenerge t k e . Aceastii verificare este absolut necesarii pentru ca din studiul diferitelor variante sii rezulte solutia cea mai economic5 ~i care sii prezinte o sigu. corpurile ceresti. . Teoria similitudienii si modelarea hidraulic~i t . teoria simili tudinii a dat posibilitatea ca fenomenele complexe din 6-: ip.>:eF* menelor hidraulice pe modele la scar5 redusii.fr. dupii 6e au fost puse bazele teoriei similitudinii si .analizei dimensionale. . . dar o teorie inchegatii n-a fost datii declt in secolul X X prin lucriirile 1ui kirpicev (1907) i Buckingham (1915j.asemenea. " if !..a extins aceast5 metodii de investigatie la diferite ramuri ale fizicii. alimentiiri cu ap5 industrialii sau potabilii etc. Aplicatii practice importante s-au fiicut ins5 numai dupi 1948.. decit cea mai simp15 miscare a unui fluid". . Dezvol tarea tehnici i .rant2 deplinii in exploatare. a 1 1 6 . la o clasii fntreagii de fenomene asemenea. Datori tii complexi tiif i i fenomenelor hidraulice a fost necesarii u t ilizarea . in hidraulicii fncii de la fnceputul ei . . care. Principiul similitudinii dinamice fusese enuntat de t! g 3 Newton cu douii secole mai inainte ~i aplicat de el la calculul rezistentei intimpinate de un corp intr-un fluid in miscare. 1 <\ *. . $r. Aceast5 metadii cuprinde. executate in labaratoare hidroL tehnice speeiial amenaja te. Germani. Galileo Galilei spunea cii: . real izarea unor mari constructi i hidrotehnice fac 5 ca. printr-un studiu de sintezii (1929). iar rezultatele obtinute i.it. ?.mai uSor este a cunpaste $: 5. Necesi tatea folosirii modelelar s-a simti t.

12. Pentru fiecare dintre ei trebuie s i existe un coeficient de scar5 constant. exist5 un factor de proportionalitate constant. TEORIA SIMILITUDINII 12. debi tul etc. a. iar cu litere mici.a.... viteze.diferitele mirimi pentru primul fenomen. Cu ajutorul analizei dimensionale se poate dovedi c i . . vi teza unghiulari. Cea mai simp15 formi de simili tudine o const i tuie similitudinea geometricci. ~i mgrimi fizice si mecanice. v v F --af f Q . In fenomenele cinematice intri desigur ~i alti parametri. cele dou5 fenomene: sint asemenea dacii I L _ - t' a z .2. fiind coeficienti de scari pentru lungimi.1. Forme de similitwdine \ Douii fenomene sint asemenea daci in tre di feri tele miirimi omoloage. care rezulti din raportul a doui m5rimi avfnd acelea~idimensiuni. deoarece toate mgrimile cinematice se exprimii prin . m5rimile celui de-a1 doilea fenomen. introducfnd Pn locul vi tezei lungimea ~i timpul. similitudinea cinematicti este asiguratii prin asemgnarea geometric5 a traikctorii lor si proporf ional i t a tea vi tezelor corespunzitoare. .. a. (12-1) ' .2. Aceasta se reduce la 9 9 ~i deci egali tatea elementelor unghiulare. -q- - a. dar constanti pentru aceea~icategorie de m5rimi. sau. aj. forte.. al.0 consecinti a definitiei de mai sus este c i mirimile adimensionale. Pn afar: de miirimile geometrice. cum ar fi de exemplu acceleraf ia. Doug figuri geometrice plank sau doui corpuri in spatiu sfnt asemenea. f n mecanicii. deoarece in desf5vurarea fenomenelor respective part icipii. exprimarea simili tudinii fenomenelor numai -prin asemiinare geometric2 nu este suficientii. etc. Pentru fenomene cinemat ice. etc. dacii se mentine proportionalitatea lungimilor omolnage: Similitudinea mecanicli. diteriti Intre ei. Daca prin litere mari se noteazg. Definitii. au valor1 identice la fenomene asemenea. . debite. avind acelea~i dimensiuni.

a 1 .$1 a? . = P . Se $tie cii F = M A . ~ eexernplu : ' raportul vitezelor a. E afarii de 'conditiile obtinute la similitudinea cinematicii. cunoa~tereacoeficienf ilor de scar% ai si a. 9 raportul acceleratiilor a. d i posibilitatea determihrii tuturor celorlalti coeficienti de scari. ? raportul debitelor a.dl at . = -4 at' 7 Q . 9 raportul presiunilor cr.Teoria similitudinii si modelarea hidraulicci 33 5 mgrimile fundamentale lungirne si t imp. . La fenomenele dinamice fn studiul cirora inCr& si cauzele care produc n miscarea. - Qe "13 Ul a. de exernplu : raportul maselor a.. .2. dl v - d t) .dT = -v . similitudinea dinhica' impune.-' 2 a~ = h'L raportul lucrului rnecanic = fl I upr. = -a 3 al -- A dT2 d2i -- - d(at02 . = -P M rn aj a. deci fortele care actioneazi.ma p vol a . deci : Sat isfacerea celor trei condifii este suf icientii pentru a avea coeficienti de scar2 constant i pentru toate celelal te miirimi rnecanice. si un raport constant a1 v forfelor. .afar1 fl at Asupra raportului fortelor trebuie fiicutii o precizare..A p Vol . raportul puterilor ap = -. deci af=-- F f - M A ---.

rezultii ? Raportul . Raportul - Lls f ~m . ul tima conditie de simili tudine este - 1I Fi 2 2 s-a ariitat cii raportul fortelor de inertie . .Aceastii expresie reprezin t i raportul forfelor de inertie1. fg mg Din egalarea lor se obtine: Revenind la notaf iile inif iale.... fi 4 ' ts: *d 4 1 \. din cauza varietiif i i fortelor care part icipii fn general la desfiisurarea ienomenului. Stabilirea conditiilor de similitudine p. In felul ace& se obtin diferite modele dupii categoria de forte luate in cons iderare. ceea ce atrage dupii sine o serie de conditii grele asupra Lorelafiilor dintre constantele fizice ale fluidelor. de elasti.2. Din aceastii cauzii se apreciaza fortele dominante si se impune conditia de similitudine dinamicii numai acestor forte. v2 F = Ne reprezinti cri teriul de sirnili tudine rnecanicii. Dar fortefe care . 9 12.adimensionalii si se numeste numiir sau 1+ .Mg Raportul fortelor de greutate este -.2. Similitudinea dinamici cere ca raportul tuturor forfelor componente.-. indiferent de natura lor. cu alte cuvinte poligonul forfelor sii fie asemenea. 9 9 v2 criteriu Froude (Fr).a e av al.este o mirime.a. . In practicii se constatii cii realizarea pe model a acestor conditii nu este posibilii. de frecare. i.rin metoda fortelor Model ul Froude \ . .I 4 F.determini fenomenul pot f i diverse: forte de greutate. sii fie acelasi. de capilari tate etc. Dacii fenomenul studiat are pe ling5 forfa de inerfie.citate. dom'inantii forta de greutate.7 a. F pn V 2 L2 sau criteriul lui Newton.

miscarea navelor etc. uj = . . Astfeli A I I coeficientul coeficientul coeficientul coeficientul coeficientul coeficientul coeficientul de scarii de scar5 de scarii de scari de scarii d e scar5 de scarii a1 vi tezelor a1 timpilor a1 debi telor a1 forfelor a1 presiunilor al lucrului rnecanic a1 puterilor a. = S Op a - dv d~ ' este Prin egalare cu .12 . Dac6. sau . .u. In cazul modelului Froude. dacg fluidul din naturii si cel de pe model sPnt aceia~i. in afarii de fortele de inertie. - uI = aI . P Teoria sirnilifudinii ~i modelarea hidraulicd 337 Conditia de simili tudine a douH fenomene in care dominante sPnt fortele de greutate este ca pe lingi conditiile de similitudine cinematic6 s6 fie satisf5cut5 ~i conditia Fr T = idem. ~ t i i n d Fv cii = S. conditia de similitudine dinamicii prin care raportul fortelor trebuie sZi fie constant va fi: I * I Raportul fortelor de viscozitate. 112 a. . Modelul Reynolds. (12.rezult5 fi * Pi .I 1 -.toti coeficienf i i de scarii sPnt reductibili la scara geometrici la diferi te puteri.10) Modelul Froude se folose~tef n special la studiul curentilor in albii deschise.7. cele mai importante forte sint drecirile interioare datori te viscozitiitii fluidului. (12-11) ar . U L = uf . up = u 5 / 2 °' I OC.

unde frecirile se negl i jeazi. XVI).a1 Modelul Weber. Cap.deci v. pn . sau Raportul p V2L 0 . 9 Re = idem A (12-15) constituie conditia de bazi pentru modelul in care dominante sint fortele de viscozi tate. . = Vrn .a1 2 aq = ul aj = 1 ap = a1 -2 (12-16) a~ = a. . modelul Reynolds se intilne~tein special in cazul misciirii fluidelor P conducte. In practicl. daci fluidul din naturi si cel de pe model este acela~i. iar L conditia de similitudine se scrie: We = idem si trebuie satisfiicuti la anumite fenomene de curgere cu suprafati liberg (de exemplu la deversoare)..# t 338 VL V Hidraulica Raportul adimensional . a fiinkl constants capilari . tlt -1 Q1 . n In cazul modelului Reynolds.Prn 7 se obfine: 7 A 9 coef icientul de coeficientul de coeficientul de coeficientul de coeficientul de coeficientul de coeficient~llde scari scar2 scari scari scari scari scara a1 vi tezelor a1 timpilor a1 debitelor a1 fortelor a1 presiunilor a1 lucru1ui mecanic a1 puterilor a.se numeste numiir sau cri teriu Reynolds (Re) . dar fortele capi lare au un rol insemnat (v.poarti numele de numir sau criteriu Weber (We). Se foloseste in cazul in care in afara fortelor de inertie predominii forfele capilare.-1 tlp . a 'ciror expresie este Fc = o L. .

se ia p .. orl 2 . conditia de sirnilitudine se poate scrie 3 in care raportul * pV2 consti tuie cri teriul denumi t Euler (Eu). ~i pentru modelarea acestor din urn15 misciiri . adicii 9 \ - ~i serve~te cri teriu pentru discriminarea misciirilor subsonice de rnisciirile ca supersonice. M i ~ a r e a Entr-un mediu fluid elastic este Ensotitii de unde de presiune care se transmit cu o vitezi. f n care p.c" niimitii celeritate ~i care. Numiin rul I = 2 Eu se nume~tecifra de*cavitatie. rezul tii sau a~ 2 = aQ a. 1 Introducind E loc de presiune absoluti diferenta de presiune 8 p care n constituie factorul motor.. In acest caz. ( Modelul Mach. In acest caz I F cum P f.e presiunea de vaporizare.. dupg Newton. Din cele aritate mai sus rezultii cii studiul prin similitudine pe modele se reduce la alegerea unui anumit model geometric 9 9 .. . Asa dar: 9 9 9 9 9 Riidiicina piitratii M a acestui raport se numeste numlrul Mach. Pentru modelarea unor asemenea misciiri trebuie ca raportul Mtre forta de inertie si forta elastici sii fie acelasi la miscarea din naturii si la model. Aplicatii mai importante ale acestei notiuni se fac E i aerodinamica vitezelor mari. 4 s 2 a. este egali cu V E / ~ E fiind modulul de elasticitate a1 mediului fluid. est. == 2 C l ~ ' iar fi Fi = a.p. pentru natur5 si model este o conditie de bazii la studiul fenomenelor legate de cavitatie. Eu = idem.Teoria sirnilitudinii Si nioiielarea hidraulicti 339 Modelul Euler se foloseste cfnd pe 14ngii fortele de inertie trebuie luate in consideratie ~i fortele d i presiune. Similitudine compusci. P loc de p. 9 Identitatea Giteriilor Euler.

asemenea cu natura.si . Alte d m e n i i de automodelare fn raport cu criteriul Re sfnt domeniile de miscare uniform5 a unui fluid viscos cu forte masice neglijabile. Eu etc. T Aceasta duce la o relatie suplimentarii obligatorie fntre coeficientul de scar5 a1 lungimilor ~i cel a1 coeficientilor de viscozi tate cinemat icii.2. q37 • qn) = 0. Un mijloc de a evita erorile pe care le poate aduce neglijarea uneia dintre conditii const ii fn efectuarea Encerckilor fn zonele de automodelare in raport cu unul dintre cri terii. de exemplu. pe baza primului principiu a1 analizei dimensionale se poate afirma cii intre a c e ~ t i parametri trebuie sii existe o relatie functional5 a c5rei exprimare general5 este: f (41. sau de mikcare potential5 permanentii ~i forte masice neglijabile. Metoda analizei dimensionale apl icatii la stabilirea conditiilor de similitudine.. Dac5. vor trebui indeplini te ambele conditii Fr = idem si Re 7 idem. Astfel. 9 ' 9 12.vl v2 V L -Cum --gl gL 9 vn vm 4 sau deci. pierderile de sarcinii n i rnai ddpind de num5rul Re. la studiul miscirii unui curent in domeniul de turbulent5 rugoas5. Re. fortele de greutate ~i fortele de viscozitate sint la fel de importante. in functie de scara geometric5 aleas%. este deci cazul unui domeniu de automodelare fn raport cu criteriul Re. Cum fn practica modeliirii hidraulice fluidul folosit cel rnai frecvent este apa. (12-24) # . dacii se cunosc parametrii care deterrnin5 fenomenul. Dac5 fenomenul studiat este rnai complex si nu pot f i neglijate rnai multe categorii de forte. pentru care unul din criteriile Fr. conform ecuatiei (12-23).3. 42. ele cerfnd satisfacerea concomitentii a identitiitii rnai multor criterii. We. pe model. fluidul folosit trebuie s5 a i b i o anumit5 viscozitate. adicii in zone Bn care feiomenul studiat nu mai depinde de ace1 criteriu. conditiile de similitudine vdr fi rnai grele. trebuie sii fie identic cu cel din naturii. in functie de categoria de forte dominante. satisfacerea concomitentii a criteriilor Fr = idem si Re = idem devine incompatibilii. Teorema produselor (11) Metoda analizei dimensionale permite sii se obtin5. legea dupg care se desfii~oarii fenomenul studiat . v2 . sub form5 criteriall.. De exemplu.

Teoria similitudinii ~i modelarea hidraulicii Parametrii qi pot f i miirimi fizice sau mecanice. nireprezintii valoarea relativii a parametrului qi. Dacii v este miirime fundamental5 si v = c unitiiti de vitezii.. X. lungime. x.. x3 sPnt luate ca miirimi fundamentale. din De exemplu. Valoarea exponentilor C. cu sau fiirii dimensiuni. L.. se stabile~te conditia de omogenitate. vi teza are formula dimensional5 [v] = LT-I i valoarea numeric5 8 v = J a unitiiti de lungime b unitiiti de timp . x. C. si o valoare numeric5 9 i in care x. p (vitezg. formula dimensional5 9 [f] si ' valoarea ' k = [vlC1 [LI'~ ~ ~ 1 ' 3 Stiind c l forta este egalg cu masa inmul. De exemplu.titii cu acceleratia % . Fiecare parametru qi are o formulii dimensional: in functie de sistemul de mlrimi fundamentale ales XI. densitate) va avea . forta in sistemul V.. Valoarea miirimilor adimensionale ni se poate calcula cu relatia Dacii xI. fn sistemul L T. X... x3 reprezintii unitiitile de mgsurii En sistemul ales. C.

. sau teorema produselor . 7 A .pentru determinarea criteriilor si a legilor de similitudine . Deoarece alegerea sistemului de mirimi fundamentale ~i a unitiif ilor lor de misurii este arbitrarii. E t a ~ e l ede lucru iint deci: 1. in care . Mirimile derivate se obtin'asa cum s-a aritat mai fnainte. Conditia de similitudine a unui grup de fenomene care depind de n parametri consti fniindentitatea a n-4 criterii. ) k = 0. 2. Fie aceste miirimi q. asemenea. teoria . 0 ecuatie pusi sub form5 criteria15 exprimi nu numai un singur fenomen.. formfnd o ecuatie criterialii. Aceastii teoremi este cunoscutii sub numele de teorema Il. ~i q. n . incerciirile pe modelul execu tat conform 'legilor de simili tudine. Metoda analizei dimensionale se folose~te atunci cfnd pe bazii experimentalii se pot cunoaste parametrii care part icipii la desfiisurarea fenomenului.pentru stabilirea parametrilor . . iar valorile lor numerice relative se formeazidin produsele 9 1 Relatia functional9 se transformi in sau \ f(n. . experimentul .deci ~nlocuind P expresia fortei. 3. cu conditia ca ele s l fie independente intre ele si sii poatii exprima pe celelalte. avem n . un grup de similitudine.. ecuatia initiali (12-24) de n parametri s-a transforrfiat fntr-o ecuatie de (12-3) parametri adirnensionali. In felul acesta. q. ci un grup de fenomene. se pot lua ca bazi trei miirimi care fac parte chiar din fenomenul studiat. i2 S-a inlocuit prin suprafata S. Formula obtinuti poate f i comparatii cu expresia cunoscuti a rezistenfei la fnaintare a unui corp fntr-un fluid: in care C este un coeficient de rezistenti.

h -. in ipoteza unei misciri uniforme.. densitatea p ~i viscozitatea E*. Ecuatia funcf ionali. g si h. C. Teoria similitudinii gi modelarea hidraulicd 343 Exemplul 1 . ? 512. ecuatia se poate scrie sub formii cri terialci ? Considerim debitul G ca greutatea lichidului care trece in unitatea de t imp peste deversor. deci MLT-3 de unde = (~~-3)'l (LT-~)'~ ~ ) ' 3 ( = 9 Cl = 1. Ecuatia finctionalii este deci Dacii se aleg ca unitiiti fundamentale p. Pierderea de sarcinii in conducte. a lichidului.v b a - in care m = K IC' Y 2 Exempl ul 2. Rezulti debitul in greutate = 312 si C. acceleratia gravitationalii g si iniiltimea lamei deversante h. precum si de rugozitatea absoluti a peret ilor A. scrisii sub formii general& este ' 9 9 . Scurgerea peste un deuersor. Ea depinde de diametrul d si lungimea l a conductei. Determinarea pierderii de sarcini longitud inald E conduct n circulare. Introducind pentru deversorul dreptunghiular raportul . se poate exprima prin diferenta. Debitul unui deversor depinde de densitatea lichidului p. [GI = M L T-. loarea debitului ca volum este ..de presiune A p dintre sectiuniie considerate. de viteza lichidului v.

se obtine +P \. ecuatia se transformi intr-o ecuatie cri teriali 9 in care : IT4 = '4 1 AP uc24 pc34 ' dec i 4 In mod shnilar.AlegPnd ca unit5ti fundamentale d. v si p. . Cum pierderea de sarcinii este direct proportional5 cu lungimea. Expliei tEnd in ecuatia cri terialii cri teriul 9.

ecuaf iile Navier-Stokes. i ecuatia de continuitate du -+ dv dx + dw . iar Pntre mgrimile care caracterizeazii un fenomen ~i mgrimile corespunziitoare ale celui de-a1 doilea fenomen trebuie sii existe coeficienti de scarg constanti pentru mirimi avInd acelea~i dimensi uni .Teoria similitudinii i modelarea hidraulicd 345 Exprimfnd pierderea de sarcini longi tudinalii. sub forma vom avea sau E care n S-au obtinut in felul acesta expresia general9 a pierderilor de sarcinii longitudinal9 in conducte circulare. .2. precum ~i parametrii de care depinde coeficienttil de rezistenfii A.0. in care fnsg parametrii vor fi respectiv a. Astfel.v. Stabil irea conditiilor de simil itudik prin identitatea ecuatiilot de miqcare Doug fenomene asemenea trebuie sii fie descrise de sisteme de ecuatii diferentiale ident ice. . .. 12. .4. all etc. . dz un fenomen asemenea va fi caracterizat prin acela~igrup de ecuatii. dacg se studiazi o problemii pentru care ecuatiile fundamentale a n t ecuatiile de miscare ale unui fluid vfscos.

. conditia devine Fr = idem. a (1 2-35) Se stie din paragrafele precedente c i prezenta fortelor de greutate duce la condjfia de similitudine Fr = idem.sistemele (12-29) si (12-30) sii fie identice. (1 2-33) este conditia de similitudine legatii de caracterul nepermanent a1 miscirii f lui. Pentru fortele masice egale cu fortele de greutate. I . aceastii conditie de kimi litudine nu se mai pune. pn sau . 2 impiirtind primele trei ecuatii cu factorul s s i punind conditia ca 9 .delor vfscoase. L 9 Sh 9 = idem .-pnV2 6 pm v2 '9 .similitudine: i 9 sau Cri teriul T V se numeste criteriu de homocronie sau criteriul Struchal (Sh) .. se obtin urmitoarele conditii de .Rezultii sistemul : Se constati c i ecuatia de continuitate este satisficuti fir2 conditii suplimentare. Daci miscarea este permanenti.

ci numai trei. Se poate demonstra cii nu toate patru. Ecuatiile Navier-Stokes se pot scrie fn general sub forma: 4 pentru fenamenul din naturii de exemplu. pentru mi~careafluidelor vfscoase. 9 -f p Fr = idem. dispare cri teriul Sh. Cum cele doui fenomene trebuie sii iie asemenea. se obtine modelul Re. In concluzie. Conditia de similitudine este: 'Eu 'd) sau Qe = idem. fenomenul de pe model. . si ? pentru .conditiile sint necesare. mai trebuie satisficutii condif ia de similfitudine - Este suficient insi ca numai trei dintre rapoarte s i fie egale. Dac5 fiecare dintre ele este egal si cu deci cu Fi - -- fi + F g + Fv + fg + f a 7 si '-P din ecuatiile de m i p i r e .de-a1 patrulea fiind satisfiicut fn mod implicit. Se poate afirma deci cii pentru miscarea fluidelor viscoase. Dac5 si fortele masice sPnt neglijabile. conditiile de similitudine se reduc la Sh = idem. (12-37) conditii determinate de fortele de viscozi ta te. conditiile de similitudine rezul tate din' analiza ecuatiilor diferentiale sfnt : Sh = idem. cel. - Eu Re = = idem. D a d mi~careaeste permanentii. idem. Fr = idem. (1 2-39) = idem.Teoria similitudinii i 8 ~ v 2 modelarea hidraulica' 347 cri teriul obtinut 2 este criteriul Euler si prezenta lui este 'legat5 de exis? tents fortelor de presiune.

rezul tate din ecuatiile Reynolds.. necesare. iar Ff fr =y R J. sau+daca domeniul studiat este un d~meniu automodelare in raport cu criteriul Re. fortele de greutate gi cele de frecare. iar .CC/ CCI3 Lj. La ele trebuie adlugatl aseminarea conditiilor de unici tate. cuprind. ? 12.5.2. cri teriile de similitudine. deci modelul Froude. a. at aj 8 sau av t = 1 sau V" C --' v= Aceastii conditie se mai poate scrie sub forma: . de rimine numai conditia Fr = idem.. a. Conditia de simili tudine dinarnicii va reiul ta din egali tatea rapoartelor a douii' dintre aceste ca tegori i de forte. Conditiile deduse din identitatea sistemelor de ecuatii diferentiale sfnt. fortele dominante stnt fortele de inertie..2 a. Deoarece sisteyul de ecuatii diferentiale a1 lui Reynolds nu este complet. Intr-o mivcare turbulentii. dar nu suficiente.- R' ff Din egalarea celor doug rapoarte se obtine: 2 2 = aga.Q1 . In afara cri teriilor stabili te anterior. cum Fj = t x L. propus de L. qi deoarece fn practica modelirii este imposibil sii se pun5 conditii fn legiiturii cu pulsatia vitezei. pentru stabilirea conditiilor de similitudine in cazul mi$ciirii turbulente se recurge la metoda aproximativi a fortelor.2 conform fi T 2 a1-. Conditiile de similitudine in miqcarea turbulentii \ Pentru mi~careaturbulentg.pulsatia vi teiei. este . Loitianski care caracterizeazii turbulenta prin termenul V' .. Folosirea ecuatiilor diferentiale la stabilirea conditiilor de similitudine este o metodri exacta care duce la cunoasterea tuturor cri teriilor de simili tudine.Hidraulica Dacg fortele de viscozitate sint mici in raport cu fortele masice. (12-6). un cri teriu nou. de exemplu : & Raportul fi = a.

. cap. in aceastii cauzii se admite o abate& de la conditia Re = idem. negl ijind fortele masice In .ne ~i de viscozitate.3. miscare permanents'.. Pe baza legii universale date de I.1. '. " . deci h = h 1 .'': . 9 (12-48) Dar atit A. 9 ($1 9 12.. 6.3. XV) I&$. = A. de rugozi tatea relativ5fL R i de numLul Re.= J..omparatie cu cele de presi. . $3. simili tudinea se realizeazii prin conditia asemiinirii geometrice extinse asupra rugozitgtii ~i Fr = idem. .I Conducte. Se stie cii fn practicii criteriile Fr = idem si Re = idem sint incompatibile. I > .' a I I * Teoria similitudinii gi modelarea hidraulicd L 349 i L Dac5 se pune conditia ca panta energetic5 s5 respecte conditia de similifudine geometricii. (12-47) Egali tatea pantelor energetice se asiguri prin egal i tatea coeficientilor de rezistenti Cn = C.... i 3 * I P:. Prandtl. . litudinea geometric5 a modelului si uh = 1. coeficientii i cu w de scarii se exprim5 fn functie de ul prin relatiile (12-16). Din studiul ecuatiilor diferenfiale ale P-. PRINCIPII DE MODELARE HIDRAuLICA 12. * . coeficientul h depinde de numirul Re. Modelarea sistemelor sub presiune -%. -. Dacii mi~careaeste turbulent5 in cond'ucte netede. cu conditia ca h. A': o i t r i i de berbkc * rezultii conditiile de similitudine (v. rugos sau in zoni de tranzitie).. in .. . ~ a c lichidul folosi t pe model este acela~i cel din naturi. Dac5 miscarea este turbulent5 1 1 conducte rugoase. sau An = A. rezulti: J. pentru repartitia vitezelor'in miscarea turbulerltii.orice domeniu turbulent (neted. Fr = idem. sau fn zone de tranzitie. Dacii miscarea este laminari. Pentru miscarea turbulent& conditiile de similitudine constau in simi. cit si C depind..dar mentionind conditia de baz5 An = A Se poate lucra deci pe model.. exist5 posibilitatea de a studia turbulenta in zona practicii cu9ajutor~l turbulentei netede pe model. miscare nepermanenti.acelasi coeficient de rezistentii h cu cel din naturi. t. dupi felul miscirii. Conducte.! +i . modelarea se face pe baza criteriului Re = idem. dar realizfnd .% ..

Cx1 q . . E. condif ia de simili tudine a fenomenelor se reduce la - Fr = idem. Aceasta se poate realiza prin folosirea pentru model a unor conducte cu perefi a1 c5ror modul de eelasticitate s5 fie rntIlt mai mic decPt cel din natur5. . XVII.I ah -. = al .- I 3Ch = a2 . " I si a. Cap. a2. . = r. ' deci pentru . : . Pentru scurgerea prin orificii si ajutaje (v.oeficientii de scar. ale timpului in care se desfiisdrii fenomenul loviturii de berbec. . rezuitii din grupul de ecuatii .identitatea criteriului conductei si 9 0=- Cltj I = idem identitatea criteriului de manevrare a vanei. fortele predbminante fiind cele de greutate. Din ecuafia (12-50) avem: a. . IntroducEnd in (12-52) se obfine Cueficientii de scar5 sfnt deci : a. e Coeficientii de scarii. = a1 important de semnalat este faptul cii viteza de propagare a undei de presiune pe model trebuie sii fie in acest caz mult mai micii decit cea din naturii. se ia 9 Rezul tii urmitoarele/ relatii intre c. in functie de a1 . Orificiisi ajutaje. x .21). Datoritii valorilor reduse ale timpului de inchidere sau deschidere a vanelqr ~ i in general.l sau .

1 pentru canale. ~ t i i n dc5: deci : Sc5rile recomandate din practica laboratoarelor hidrotehnice sint : pentru 1 deversoare la marile baraje .al 100 ' 1 • 1 100 1 1000 I . heci Re. trebuie ca: q-1. pe model. a1 curentilor In albii deschise. spiilarea sau acumularea lor in anumi te regiuni. Modelele cu pat fix se folosesc la studiul hidraulic a1 cursurilor de ap5 T conditii naturale sau in conditiile din proiectul de amenajare. = vn O . Dac5 miscarea fl'uidulii in naturg este turbulent& caiul cel mai frecvint Fntilni t. -1 25 30 ' 2) Studiul.. . ? a 1 5 ' pentru modele de r i i .. In aceasti categorie de probleme. 2 a Vm Din aceastii relatie rezul tii o conditie. stavile. Modelele cu pat mobil se folosesc F problemele la care aspectul morfolo-n gic a1 procesului are o important5 primordiali. 9 si de capacitatea de debit a laboratorului. se poate face pe modele cu pat fix sau pat mobil (neerodabile sau erodabile).2. a 1 ..5 Vn Rn > Recr. > Re. important% pentru alegerea coef icientului de scar6 al al < > a1 l i b (1 2-56) Cealalt6 limitii a coeficientului de scar6 pentru lungimi este determinati de dimensiunile platformei pe care se poate construi modelul in laborator a 1 . .5 . lndicatii generale cu privire la modelarea h idraulicii a albiilor 9 I ) Regimul de miscare in naturg si pe model trebuie'si fie acelasi. repartitia de debite. port i 1 L - 1 . ~i pe model trebuie ca Dar cum pentru modelul Froude v. operatia cea mai grea o constituie alegerea materialului care va constitui patul mobil.3.Teoria similitudinii ~i modelarea hidraulicd 35 1 - 12. directiile curenf ilor. zonele de virtejuri etc. iar R e- = Rn . . .C 0. 1 . n Pe iceste modele se pot determina: distributiile de vi teze.. Folosind un material solid -aluvionar se pot stabili $i caracteristicile calitative ale misc5rii aluviunilor.

distorsiunea geometric5 a modelului se recurge in urmitoarele cazuri : a) cfnd posibilitiitile de alegere a coeficientulu'i de scari ar duce la o mi?care laminarii pe model. Pncft antrenarea lui sii ai b i loc la viteze.deformate (distorsionate). Conditia este satisficuti automat la modelele nedeformate. * dupi Mosony **. 3) Una dintre conditiile principale de similitudine este aseminarea geornetrici fntre model si naturi. In ceea ce prive3te limitele admisibile ale raportului acestor sciri. extinsii si asupra rugozitiitii peretilor. se impune modificarea pantei modelului. Fasc. G. Cap. respec tiv-niveluri. fortele de inertie sfnt neglijabile din cauza vitezelor foarte mici. 5) La problemele la care se studiazii valurile sau undele de remu. Pentru doui fenomene de acest gen. .23 m/s. La .. Acta technica Acaderniae scientiarum Hungaricae.i 352 Hidraulica Caracteristicile geometrice ~i fizice ale materialului aluvionar pe model trebuie astfel alese. 6 ) Cfnd nu este posibili o similitudine geometricii completi. - - 9 8 S 12. indicii valori care s i nu depbeasci 113. Le r6le de 196che11e de reduction dans l'exp6riment sur mod ele redui t. I. din egalitatea 9 E. corespunziitoare cu cele din naturii. cresterea debitului solid fn'raport cu debitul de a p i sii fie asemenea pe model 'Si fn naturii . precum si cfnd nu se poate realiza conditia de igalitate a coeficientilor de rugozi tatk. Conditi i de sirnil itudine pent ru rnigcarea apei subterane* A In mi~careaapei subterane. migcare turbulenti. fortele predominante sint cele gravi tat ionale si de frecare.3.1/4. P. care corespunde valorii limiti de la care nu se mai formeazi valuri. s i nu necesite un timp prea fndelungat. Mosony.aluviunilor pe model.. criteriul de similitudine rezulti.. existii diferite recomandgri' rezultate din practica laboratoarelor hidrotehnice. 4) Modelul trebuie s i se giseascii in acelasi regim ca si In naturii: lent sau rapid. . Ea trebuie verificat i 'la modelele care au suferi t deformat i i . Existi unele tendinfe mai noi care admit ping la 1 5l / l Pentru unele probleme cu totul speciale s-a mers pfnii la difkrente muit mai mari. dfndu-se initial o pantii suplimentari. realizfndu-se prin aceasta modele. Pentru rezolvarea practici a problemelor de modelare hidraulicii se foloe~te metodica expusii de A. Budapest. chiar 1/25. c) f n cazul in care apar dificultiiti la asigurarea n~obilitiitiinecesare a . Labora toarele sovietice N. X X I V .2 . In acest caz se recurge la folosirea unor coeficienti de scarii diferiti pentru elementek de lungime orizontale si verticale.1959. * V. fn loc de. Tome 8. Existii fnsii cazuri fn care posibilititile practice de executare a modelului impun abateri de la similitudinea geometrici.3. coeficientul de scari a1 t impului morfologic s i fie rational. la model. adici desivfr~irea procesului de modi ficare a albiei. Zegjda in importanta sa lucrare de sintezii. 1. I. viteza de suprafati nu trebuie sii coboare sub 0.

idem da C Sau v. nr. Bucureqti. Vv dag idem.lui mediu a1 granulelor fn locul parametrului liniar I . d * Oh. cuprinztnd ~i granulele masivului de pe model. Dacii lichidul este acelasi. Coeficientul de scar%a1 granulelor a se poate lua fie ad = al. = a.. h vm =- Ins5 din legea Darcy V = K J .idem. d a d legea d a t l de Mosony se modificii prin introducerea diarnetru. fie ad= 1. 9 rezultii penhu deci aceea~i ecuatie (12-62).Teoria sinditudinii gi modelarea hidraulicd 353 In care rapoartele fnlocuite prin ecuatiile (12-8) ~i (12-13) dau a. d fie a # a* ~i # 1. Hidrotehnica. relatia -.-V.. 3. conditia (12-61) devine 9 v . In conclueie. .v Re l2 g Aceastii conditie a fost enunfatii de Mosony pentru cazul unei similitudini geometrice complete. 1950.= idem @ g $i similitudinea geometric5 a domeniului. Cosma. si admitlnd c i coeficientul de permeabili tate . sau deci Fr .ac. Cosma*. similitudinea fenomenelor de miscare a fluidelor in medii poroase se asigurii prin: L - 9 vv . este valabilii ~ipentru modele distorsionate.. . Dupii Gh.a1 a. a? qr.

mgsurate . proiectilelor si. STRUCTU RA STRATULUI LIMITA Deosebirile importante dintre diagrama presiunilor distri bui te. F general. . in regim laminar gi turbulent. Distributia presiunilor pe corpurile solide a ~ e z a t efix in aer in rnigcare.l I t -2 P-Pa 3 PUZ u.. 9 .J. real apare cu atYt mai mare cu cPt numgrul Re a1 miscgrii este mai mare si depinde fn mare mgsuri de forma corpului.?e = f62500 Fig.la suprafata unui corp fix aflat fntr-un fluid in miscare. rachetelor. n fa) * &E2 I 0 . 13-1. Studiul acestor fenomene a devenit cu atft mai necesar cu cft numai prin stiipinirea lor se pot determina formele aerodinamice opt ime care trebuie date avioanelor. Deosebirea dintre teoria fluidului perfect si fenomenuI . oricgrui corp care trebuie s i se deplaseze Pn a tmo.l Re*-T= fU 5 . sferi cu viteze mari.Teoria stratului limits 13. . si diagrama presiunilor calculate Pn ipoteza c l fluidul este perfect au necisi ta t dbservarea mai aprofunda t i a fenomenelor in vederea descoperirii legilor lor. DEFINITII. In figura 13-1 se arati 4n a) distribufia presiunilor pe suprafata unui profil de arip5 Jukovski intr-un fluid in miscarea paralell uniform5 si Pn b) distributia presiunilor in cazul unei sfere .

in evaluarea rezistentelor la fnaintare a navelor etc. el poate lipsi pe o parte a suprafetei corpului. ca si fn cazul conductelor. Stratul limitii a fost observat Entfia oar5 de Hele-Shaw. viteza fluidului este foarte apropiat% de U W . la suprafafa corpului pin5 la viteza uniform2 a fluidului ~i T care se manifest% acfiunea foarte intensi n a forfelor de frecare. . de numiirul Re. care se transmit in masa fluidului de la suprafata corpului. 13-3).fig.. care este sediul variatiei de vitezii de la zero.Teoria st'ratului lirnitd (dupi Flachsbarth). Jukovski in 1896 Cunoasterea fenomenelor din stratul limi t2 este de o mare important5 pentru prigresul aviatiei. astfel cii aceastii teorie isi giiseste un loc jus' tificat si in acest manual. stratul de fluid in mivcare.dezlipireaU lui de corp (v. paragr. unde viteza fluidului este zero datoritii aderentei. Reprezentarea schematic5 a stratului limiti Se numeste strut limita' sau strat marginal. se defineste 9 9 9 9 ca numir Re in raport cu fntregul corp f i r i ins2 a avea o semnificatie precis. dupi . t o t u ~ i .. ins5 prirnul care a ariitat rolul stratului limit5 si chiar a descris dimensiunile si structura lui a fost N. de-a lungul corpului. dacii I este lungimea corpului. E. Deosebirile se datoresc efectului de frinare a1 fortelor de frecare intern2 (viscozitate). fn studiul presiunii vintului pe constructii.vx V - (1-3-2) . iar de la o anumitii distant5 poate trece in regim de tranzitie gi apoi in regim turbulent (v. a inceput 85 fie folositii teoria stratului limit2 in anumite cazuri ~i in hidraulica constructiilor. 'Regimul de miscare depinde. . Astfel.4). in sensul misciirii. regimul in stratul limiti incepe a f i laminar (1Pngii . 13. turbulent sau de tranzitie. Aceste forte de frfnare decelereazi din ce in ce rnai putin particulele fluide. Se constatii cii *presiunile miisurate diferii mult mai mu1t d e cele calculate ca fluid perfect la sferii fafii de profilul Jukovski.. .. . De aceea. deoarece.. .iar fortele de frinare se anuleazi.bordul de atac" = virful amonte a1 corpului). ins5 fn cazul' stratului limit5 se'deosebesc mai 'multe feluri de numere Re. dupii cum se considerii lungimea caracteristici. ultimul timp. . 13-2.pe cfnd pentru studiul fenomenelor din conducte in si albii este cu mult mai putin'important. Reiimul de miyare in stratul limit5 poate fi laminar. se considerii Re. Fig. 'pfnii ce. la o distant5 6 de suprafata corpului.

pentru o plac5 plani Rex cr = 3. de la suprafata corpului soli'd.2 *lo5 ca limiti inferioar5. : U 00' . Astfel.numirul Re la distanta x de bordul de atac. aceste doui forfe doming P n ecuatiile 13-8. 9 133. 0 astfel de definitie este necesarii. confirmat experimental pentru placa plan2. iar ca limiti superioarg la placa plan2 Rex c. 1 .. admiflnd c i I * dy2 pe Tntreaga sa grosime stratul limit2 este f n regim laminar. capi tolul X I I c i forta de inertie specific5 pu . GROSIMEA STRATULUI LIMITA LINGA 0 SUPRAFATA PLANA Dup5 conceptiile actuale. iar forta de frecare prin y-. ficind 1 = x. Exist5 un Re. grosimea stratului limit2 se define~te egalii ca cu acea distant5 6 misurati pe norrnalii. unde viteza diferii cu 1 % de viteza generali a fluidului V = U. legea de variatie a grosimii stratului laminar . Valoarea lui C s-a dedus prin calcul. Forta de inertie se poate exprima dimensional prin d p U m o U o .2 ~ -7 . sau In care C este un coeficient nedimensional.P -a . Structura formulei care d5 grosimea 6 fn functie de parametrii de care depinde se poate afla prin consideratii de aseminare mecanici. gisindu-se: C = 5. deoarece influenta viscozi tiitii se resimte si dincolo de aceast5 distantg. fir5 a se putka stabili prin misuriri sau teoretic distanta la care eforturile T sint chiar nule.P = const . S-a demonstrat la . y n trebuie sii aibi un raport adimensional. Deci 51 Uo a Y G Rezult5.~i forta de frecare specific5 dx du P regim laminar. Tns5 din ce fn ce mai putin. = lo6 pentru care miscarea devine categoric turbulenti. Rezultii: P u. In cazul itratului lirniti a1 unei suprafete plane. . V fiind viteza uniforrnii a curentului. c'ritic depinzfnd de forma conturului corpului.

9 = f (Re.. . trebuie observat c5. pe cind cu cre~terea lui x.. - 5 Din formula (13-6) rezulti c i la un Re. Astfel. proeminenfele r5min inecate in substrat ca si cum suprafata ar f i netedg. grosimea stratului laminar crescind. 13-3).b a stratului limi t5 se calculeazi cu formule empirice. ~rosimea' 6 este micii in raport cu 1. -. = 3. Grosimea stratului limit5 neglijabilii in raport cu zona turbulentg.. in practici. . efectul rugozitiitii relative este maximum fn apropierea bordului de atac. Reao 2 800.5 1 / ~ e . lungimea intregii zone lanlinare este micl ~i Fig.2 lo5 corespunde . In zona turbulentei depline. La suprafetele rugoase.) - Re.U x 6 v V X Re. chiar in migcarea turbulentl.Teoria strafuiui limit& 357 Se poate exprima Re. 13-3.De altfel. calculfnd pe 6 cu formula (12-7) se obtin valorile din tabela 13-1. Pentru o placii paralelii cu curentul. netedii. grosimea 6.U6 --=--. unde proeminentele pot fi mai mari decit stratul subtire laminar. YRe. . variazi cu distanfa x de la bordul de atac: I Ca ~i la miscarea turbulenti in conducte. in stratul limit5 se mentine un substrat lamihar 6' (film laminar) care este neglijabil (fig.

5 ap2 v = 1. in care y fiind < 6 este o mirime foarte m i d in raport cu x si cu u. . asa cii ele %pot integrate in cazurile mai simple.9 2. se poate neglija termenul vin raport cu v . du considerlnd c i studiem migcarea permanent& cii deci dispar si termenii .3. deci neglijabil5. lo7 1.2 0. 1 000 13. Astfel.0 0.358 Hidraulica - Tabela 13-1 Natura fluidului (m1s) 50 loo 200 u.5. in care U este funciie de x si de t. 1. analizind ordinea de miirime a diferitelor variabile din aceste ecuatii. ECUATIILE MI$CARII I N STRATUL L ~ N G Ao SUPRAFATA PLANA 9 LJMITA Daci se consider5 in stratul limit5 regimul de miscare a fluidelor viscoase necompresibi le (regimul laminar) si se negl ijeazi fortele masice.10-6 1 5 10 .lo9 I 18 60 90 40. ca si viteza U P cimpul potential exterior stratului limiti. 1 b (m) Rel = 611 Y (mm) % aer v = 14. In sfirsit. . a reusi t s i simplifice aceste ecuatii intr-o mare misuri.8 1.si 9 9 9 dv -' dt dt rimin numai ecuafiile I si a 111-a (13-8) sub forma: 9 .8 0. .5 lo6 3. Prandtl. loc6 1 5 1'0 2 50 200 3.4 lo8 2 106 2.5 lo8 2 . iar 'En ecuafia a 11-a 9 dx2 d u2 (13-8) presiunea variaz5 atft de putin cu y in& se poate considera conn stants f n raport cu y fiind numai functie x .. in ecuatia I (13-8) fi d2u d2u . ecuatiile Navier-Stokes dupi doul directii \i ecuaf ia de continui tate* iau' formele urmi t odre : L. 385 .

dy dy ' dy2 dec i p -1 -L U2 = const. A Legea repartitiei vi tezelor de-a lungul normalei la front iera interioarii a stratului limitii pentru o placi planii se poate lua in miscarea laminar& sub forma unui polinom de gradul trei. inseanlnii cii pentru y -d2u dy2 = 0 trebuie sii fie = ?= 0.deci dx . . iar pentru . .0). coeficientul de viscozitate aparenti E. y = oo. v ~i p trebuie introduse rniirimile medii temporale in ecvatiile (13-9). care trebuie s i indeblirteascii conditiile la limitii. iar in locul lui v. d ? -~ =. cici aceasta Pnseamnii cii nu se mai pune problema afliirii presiunii in stratul limitii. ciici fluidul aderi la suprafata corpului solid . unde u. Pe de a l t i parte. cind y = 0.0.-. In miscarea turbulentli. . ." .cum ins5 si cornponenta v este zero pe frontiera interioarii. . misuriitorile ariitind cii presiunea este invariabilii pentru x = const. trebuie ca ." O s .-.2 Rezultatul obtinut mai sus cu privire la mentinera unei presiuni constante pe o normalii la suprafata corpului solid este foarte important..ecuatia I la frontiera y = 6 dintie stratul limit6 $i curentul du . NU= 0.Teoria stratului lirnitd 359 4 u = Conditiile l a limi t i siilt : pentru y = 0. potential. se ggseste legea urmii toare : 9 t care satisface conditiile Ia limitii. Plecind de la un astfel de polinom cu patru termeni. inseamlli cii prima ecuatii (13-9) se reduce la .i ~ a ujx). . in locul mirimilor u. Experientele au confirmat pe deplin aceit rezultat. conditie satisfgcuti de ecuatia (13-11). Deoarece p = const.0.. Intr-adevgr. Pentru y 6 . = U. u = 0. v = 0.ia (13-1. (legea lui Bernoulli). aceasta fiind egalii cu presiunea d i n cimpul potential la distanta x si putlndu-se afla din eeuat.

stabilindu-s"e unele relatii globale (teorema impulsului g. 115 in loc de 117. vapoare etc. Pentru numere Re mai mici. De cele mai multe ori corpurile Pnconjurate de fluid au suprafata curb5 (aeronave. - .dup2 L.. paragr.diagrama vitezelor sii se 'racordeze la u = U (x) si deci u = U di? conditii satisfiicute de ecuatia (13-11). iar pentru numere Re oricft de mari. formula cea mai potrivitii este aceea logaritmicii. G. urmitor). este mai exact a lua exponentul din formula 1 3 .1 2 . n 13.desprinderea6'stratului limi tii de ling5 corp~il solid (v. Din aceasti relatie n gi din ecuatiile (13-9) se deduce valoarea grosimii stratului limitii 8 conform formulei (13-7). atPt pentru suprafete plane cit gi pentru suprafete curbe.se fac anumite simpli ficgri.3. In zona turbulentd se admite pentru o placii plan8 o repartitie exponentiali de tipul 9 du gi . astfel cii se urmeazg douii ciii deosebite: . G ROSIMEA ST RATULUl LIMITA $1 REPARTITIA VlTEZELOR PENTRU 0 SUPRAFATA CURBA Teoria ~i rezultatele indicate P paragr.2 .) Ecuatiile diferentiale ale mivciirii intr-un astfel de strat limit5 au fost stabilite in ipoteza fluidului viskos intr-un sistem de coordonate curbilinii ( x dupg tangenta la curba de raz5 R(x) gi y dupii normalii) de citre W. Rezolvarea acestor ecuatii diferentiale este pract ic imposi bilii. Loitianski --ci repartitia vitezelor $In stratul limita se poate reprezenta printr-o familie de curbe cu un singur parametru de form5 f : Metoda [8] a dat rezultate suficient de exacte. 13. unde se produce un fenomen care perturbi legea de repartitie a vi tezelor. Tollmien. .pentru portiuni limitate Ax se consideri valabile ecuatiile pentru placa planii. 13.0.4 au fost stabilite n pentru stratul limitii la contactul cu o suprafatii planii. in regim laminar. iar pe acestea din urmg chiar In zona dinspre aval a corpului. ecuatia a doua revine la a recunoa~te c i presiunea este constant6 de-a lungul normalei la curbii ~i rimin numai dou5 ecuatii. analoge cu cele fiicute la paragr. fntocmai ca P cazul conductelor. fn legiiturii cu mica dimensiune 6 a stratului limiti.13..a.5. proiectile.) presupunlnd . Prin consideratii. . analog5 cu legea distri butiei vi tezelor E conductele netede. .

7.mare decf t p..moarteU (fig. deci presiunile stnt mai mici: & - Fig. si anume 9 In punctele C. da tori t prel zentei numeroaselor vfrtejuri. se formeazii stratul limitii in care vitezele nu mai cresc de la'A la C in aceea~i miisurii ca la un fluid perfect.punct de desprindere". du din punct de vedere matematic se caracterizeazii prin u = 0 +i (--=--) = 0 . incepe o zonii Pn care 9 < 0. DEZLlPl REA ST RATULUl LIMITA. de aceea. C deci vitezele au sensul contrar rni~cgriigenerale. in medie ins5 viteza este foarte rnicii. formind o suprafatii de discontinui tate consti tuitii din foarte numeroase mici vfrtejuri. iar spre aval de punctul D .7 ~i 7. &cupat d e J .4. . FORMA REA DI RELO R La studiul mivciirii unui fluid perfect fn jurpl unui corp s-a demonstrat existents teoretici a doug puncte de stagnare: unul 'in arnonte A $i altul in. pe traseul liniilor de curent aplicate pe suprafata corpului (v. 13-5). In cazul fluidului real.. Explicatia dezlipirii stratului limi t i ap5 moarti.. Schema dezlipirii stratului. C'. ele se dezlipesc fntr-un punct D (respectiv D') de pe suprafats corpului.Teoria strdtuhi limitd 36 f 13. asemiingtor unei ape st ii tii toqre sau . un spafiu cu Fig. Presiunea fn punctele A si B este mai . cind numirul Rer este rnic. 13-4. in care d e ~ i exist5 mivciri ale P art iculelor.e ~i fig. .. i n ace1 profil a1 vi tezelor. aval B.3. unde se indesesc liniile de curent. Zona in care .dirge‘.\dyJy=o pentru y = 0.cornponentele dupi x ale vitezelor P stratul limit& respectiv la marginea lui si U variind cu profilul.ap5 moartii" sau . limi tii gi a formgrii direlor . 13-4). diagrama acestora prezintii deci un punct de inflexiune. u ~i U . art. La corpurile rotunde. adici decit presiunea fntr-un punctsuficient de depiirtat de corpul solid. particulele din straw tul limit5 au pierdut o parte din energia cinetici ~i nu rnai pot dezvolta lucrul rnecanic necesar pentru a se misea fn contra unei presiuni cresctnde din C fn B . Urmare a acestui fapt. y dupi normala la contur. 13-5. In acest caz (fig.< 0 se du chearnl ~i zonii de. care.6. sau .3. n Un punct ca D se nume~te . vitezele sfnt mai mari ca U..dezlipire6'. din cauza fortelor de frecare care frlneazii m i p r e a . se formeazii de asernenea . 13-5) x este directia dupii tangentii.

13-6.f @-%i C @'c! G - Fig. G\'>. Forma'drep tunghiulari este nestabilii. ._-- I - l = \ = \ 1 1 \-- -/ ---. formind fie o retea dreptunghiularii. 6).4 &- ~~~~ / / I y/-------\ ----c2 -\ - T - 6- \ - / -( j $' <Q/ /-- . o partexdinstratul limit5 turbionar se Pnvlfteste lufnd forma de spiralii din care se rupe din cPnd in cfnd cfte o 9 Y . Virtejurile se desprind cfnd obstacolul este mic. 13-6.vfrtejuri stationare. inconjurat de fluidul exterior a ciirui miscare general6 este prea putin influentati (fig. pe douii siruri paralele. ceea ce face ca si sirurile de vfrtej'uri s i se deplaseze fn spatele corpului cu o viteza ceva m d Aicii decit U (v./.. Explicatia' forrngri i ylrtejurilor In aval de corpul s ~ l i d A coroang de vfrtejuri. -2 LC.teoretic . Kgrman. Virtejurile acestea induc in zona de apii moartii o miskare de sens contrar cu curentul general. 13-6). P cazul cfnd viteza U este micii. desi -viteza lfngi rnuchie trebuie s6 fie . . 8.infinitl. antrenatii de fluidul inconjuriitor (fig.---. 9 9 9 T Fig. b ~i fig. 13-6. 13-7.. la cilindri cu axa perpendiculari pe directia general2 a migcirii. datoriti pozitiilor a1ternate ale vfrtejurilor. a) . Dacl viteza U creste.. La-un corp cu muchii pronunfate. c). pentni nurnere Re mai mari (de exemplu Re > 30). linia n de curent de lfngii rnuchie ocoleste muchia f5ri producere de virtejuri. Formarea dfrei in spatele unei plici . art. pe cind forma triunghiularii este cea obisnuiti (fig.-.)/ -\ G) 5))?-\ .?I 5 i L / . .. fie o retea triunghiularii. spafiu limitatlatft lateral c'lt ~i spre aval.3. 13-6. teoria lui Th. v.

7. c. 'formindu-se dira (v.Rezistenta de frecare propriu-zisi. REZISTENTELE LA MISCRREA IN J U R U L UNUI CORPS Dacii se aflii un corp solid intr-un fluid czre are viteza relativii general6 de translatie V = Vo se produc forte de rezistentii datorite actiunii fortelor de frecare.37. se mai produce si rezultanta aerodinamicii (respectiv hidrodinamicg). in ul tima analizi. 7.in schimb numeroase virtejuri se desprind din strati1 limitii si sint antrenate de curentul general. proiectati pe direct ia perpendiculara misclrii.Teoria ~fi'atutui. la diferi te numere Re. care ia un aspect complex. Vom mentine pentru aceast i rezistentii denumirea de rezistenf ii de presiune. forma si de numiirul Re a1 miscLii. Rezistentele de irecare propriu-zise Rxj pot f i misurate ~i separat sau calcudupii metode analoge calculului pierderilor de sarcin6. Dacii ins5 U . b. virtejurile incep a se desprinde. .si deci numirul Re cresc si mai mu1t. numitii portanfa P = R. deci are dimensiunile unei lungimi la pitrat. proiectate pe directia x a miscirii. care se propagi in stratul limi t l . 9 9 . 1x1. plkcind de la sdprafata de contact cu corpul. tot actiunii unor forte de frecare care au cauzat desprinderea stratului limit5 ~i care amortizeazi apoi virtejurile ce se formeazii in spate. Expresia lui P a fost datii de Jukovski [v. este viteza relativii a corpului fafa de viteza fluidului. Asadar rezistenfa total5 la inaintare este I 9 fits a 9 9 9 Fiecare din aceste forte p a t i f i exprimat. - 9 13.Rezistenta de presiune datoriti neechilibriirii presiunilor pe fata amonte ~i pe aval. Aceastii rezistenti este datori t5. Rezultanta R.2 si Cap. sub douii aspecte diferite: . d). in care apar virtejuri n stationare. este cunoscutl exact numai pe baza experientelor efectuate cu corpuri de diferi te forme. 1 3 . late In afar2 de aceste rezistente. in urrna dezlipirii stratului limit5 si form%rii zonei depresionare din spatele corpului. numi t i ~i retisten@ frontala'. fig. iar C este un coeficient adimensional. . care este suma fortelor he presiune normalii exerci tatii pe -1ntreaga suprafati a corpului. Ci este o arie n caracteristicg. La numere Re foarte mari zona de a p i Jmoart6 seArestrfnge. sub forma indicati de Newton P care V .a. a acestor douii rezistente. lirnitd 363 se formeazii P spatele muchiei o zonii depresionarg. pen tru a se deosebi de prima. fort6 opusii directiilor vitezei si tangential. paragr. acelei suprafete. depinzind de.

in care c este coarda sau profunzimea profilului....91 0... lo4 6..40 0...... I/d = 0 . pe cfnd la corpurile rotunde..49 0. . deoarece frecarea propriu-zisi nu joacii nici un rol.... 7 4 Cx = 1.. suprafata totall de contact cu fluidul.CX j. C variazii in limite largi........1... fn cazul unui profil de aripii de avion.Vom adopta pentru coeficientii C.... ... iar 1 inseamnil 1 m din lungimea aripii... d fiind diametrul' sectiunii drepte.85 0. Rezistenta Rxj datoriti freciirii pure se poate calcula cu ajutorul rezistentei unitare 7 . C variazii ... In regim laminar.. . fortele de frecare se produc in mod egal pe ambele fete...l(r 0... = 1 ...lo Pentru cilindru circular. l .. = 1 ..... Mentioniim cii. - C.......99 Sfera...10 ReCx = 4........ lufnd a = 2 b 1..C.....40 2.. lo4 8 ..... V Observiim c i la discuri perpendiculare pe directia mivciirii...15 1....21 Picltura de diametru' d.... perpendicular5 pe directia mi~ciirii ... notatiile: Coeficientul unitar a1 rezistentei Roj Coeficientul uni tar a1 rezistentei R.. Q = c 01...... putin....49 10" 0.......19 1..........11 cx - 0.. Coeficientul uni tar a1 rezistentei P ......... unde frecarea depinde de regimul de mi~care.. Vd ....... lo4 v 3 .... In tabela 13-2 se dau coeficientii C3 pentru corpuri de diferite forme [16J: Tabela 13-2 Forma corpului Coeficienfii unitari de rezistewtii C.. in raport cu Re = -....3 Re = lo2 loS lo4 lo5 1..12 0......... ...... lungime d/l= 113 ..2... 1 2 pentru 105 > Re > lo3 ... 1 gi v 4 ..... pentru o placii planii paraleli cu direciia mivciirii..29 1..suficient de lung se dii in figura 13-8 variatia -..deci de numirul Re. .87 0.. Astfel..0 0.........Ol Cilindru ciraular. b/h = 1 C..... aferenti fortelor definite la acest paragraf.. pentru care s-au stabilit formule ~i s-au fiicut numeroase experiente.. lui C.2 1 Placii plan5 dreptunghiulari ..CX .. Placii plan5 circular5 subtire (disc).. l O 2 4 10 18 00 1..33 0....15 0. axa _1_ pe directia rnigcgrii.

. 'Carafoli ~i ale colaboratorilor sii.8. dupi ce se stabile~te mi~careapermanenti in conduc t i .ircular fix A In k e s t e formule. lo9 .Presiunea vfntului pe constructii. cititorii care doresc a le cunbagte pot consulta lucririle de specialitate ale acad. existii o zoni de tranzitie. Observatie. In ceea ce priveste rezistentele la Pnaintare ale avioanelor. in care distributia vitezelor trece trep tat de la o distributie uniformii u = const. A / 13. 13-1 ~i 13-2. 9 . creatii importante ale tehnicii : . Coeficientul de rezistentfi C P functie de Re pentru un cilindru c.lirnitlZ A 365 In mi~carea turbulent& admitirid pentru repart itia vi tezelor legea lui 117. E. Problema rezistentei la fnaintare a unui corp mobil intr-un fluid va f i ieluatl in capitolul X X I I I . . STRATUL LIMITA IN CONDUCTE $I CANALE La capltul de fnceput a1 unei conducte legate la un rezervor. acestea nu fac parte din lucrarea de'fati . Rel ~i Res au semnificatia de la paragr..pfnii la distributia carac teristici regimului de miscare. = U.Teoria shatcclui. Pentru numese Re mai mari = 10%. unde vor f i luate fn considerare doui categorii de corpuri. 13-8. n Fig.Rezistenta la fnaintare a navelor.

nr. diagrarna prezintg la centru un nucleu de viteze constante.16 a2. 4. . Aceasta se datoreste faptului c i fortele de frecare.03 d Red. la inceput existente A d 4 - -----Pa c c - ----------M I 8 Fig.04 (2a) Re. vitezele din nucleu cresc pentru a se compensa pierderile de vitezi dinspre peref i. plecind din A si B. care a propus urmiitoarele formule: Pefitru un canal de l i t ime d = 2a 1. IX.76 d (Red)'I4. In care Re = U" V = 0. asadar d i la acest punct mai depirte stratul l i r n i t i hrnple fntreaga sectiune a cinalului (fig. Daci regimul permanent a1 misckii in conduct6 este cel turbulent. In acest fenomen stratul l i m i t i ocupi spatiile dintre . Reprezentarea schimbririi distributiei vitezelor la capritul initial a1 unei conducte numai lingi pereti.0. pe cind intr-o sectiune intGrmediar5. V . Hincu. lungimea de stabilizare 1.. dupi .pereti si kele dooui planuri care. Pentru conducte circulare s-a stabilit... se giseste diagrams de {iteze caracterist ici parabolici. intr-un canal de Iitime 2a. = 1. se intersecteaz5 in M. (13-8-l) In care d este diametrul conductei. racordat la pereti cu arce de paraboli. pe cale teoretici.Astfel. Hfncu*. = 200 (2a). Pentru ca in mi~careapermanent5 debitul este constant. -(13-21) *) S. a fost determinati teoretic de S. - 0. Segisestepentru Re 9 Re = = 2 000 5 000 1. ~ x ~ e r i e k t e l e dovedit c i stabilizarca au se iace la o distant5 mai mare decit aceea d a t i de aceste formule.. d a t i de relatia: 9 I. t. = 80 f2u) 1. fn care se stabileste miscarea laminari. Dupg calculele teoretice ale lui Schlichting [43] distributia vi tezelor miscirii laminare se realizeazi dupi o distant5 I. se transmit in timp pini in axa canalului. 13-9. 1958). 13-9). 1. Determinarea lungimii de stabilizare a migciirii turbulente a fluidelor in canale largi $i conducte circulare sub presiune (Studii $i cercetiri de mecanici aplicats.lungimea de stabilizare" I.

Prin aceastg sugere. 'fn concluzie. Absorbirea stratului lirnitl: -gent2 pronuntati.la calcu. 13-10. strafului limit. s-a -4 .ciutat a se mic~oraforta de -----frecare. Mai tfrziu. P general. Prin.la studiul fn laborator a1 diferitelor tipuri de m i ~ c i r i Regirnul deplin .. avPnd ca urmare rezistente mari la inaintarea n aeronavelor. Aceastl chestiune are importanti mai ales in cazurile urmitoare: . respectiv turbulente.. se produce dira de vlrtejuri. obtinindu-se importante sporiri ale portantei.lu1 conductelor scurte. la aripa portants a avionului.. . de la laminar la turbulent. experiente s-au @sit valori foarte diferite. corpului stratul limit2 s l r l rninii laminar. aparatele de misurii trebuie introduse numai tn aval de aceasti lungime. in care se. precum ~i producerea de rezistente locale importante in unele instalatii hidraulice. Acest procedeu a fost incercat. deci ale fortei de sustentatie a avionului. Fig. in functie de experimentator. - / . caracterizat stabilindu-se numai dup5 distanfa I. Insl stratul limit5 poate fi influentat prin anumite dispozitive. Fenomenele care apar fn stratul iimitii ~i au ca urmare deilipirea acestuia qi rnlrirea turbulenfei migcirii sint nefavorabile. . dupg 1904. (bl. de la'lnceputul conductei. Absorbirea stratlilui limitg se face previzind pe suprafata curb2 a corpului mici orificii ~i fante care comunic2 cu un spatiu in care se produce o depresiune. pentru nurnere Re cuprinse Fntre 10 000 . formulele de pierderi de sarcini stabilite pentru misciri laminare. influentind prin SU-gere punctul de tranzitie a1 . 6) cu absorbire... a vapoarelor.limitti / 367 Pentru o conductii de diametru d. . in cazul regimului turbulent se poate lua ca lungime de stabilizare 1..i 50 000. nu sfnt valabile pe v lungimea de stabilizare 1.Teoria stratutui. Tot prin absorbire. 50 d pentru conductele circulare. spre a se evi ta desprinderea lui (absorbire) sau Insusi prof ilul corpului poate f i astfel desenat PncPt aceste fenomene s i nu se producg. A - -- - --- (a ' .carea dintr-un canal cu diver-. miq. pentru ca pe cea rnai mare parte din suprafata +. particulele care au pierdut din vitez5 ~i care aveau tendinta de a se desprinde de suprafata corpului sint Pnllturate din mi~care~i stratul limit5 care se formeaz5 mai departe devine capabil a invinge cre~tereapresiunii. produc vfrtejuri ~i pierderi se 111entine m i ~ c a r e a l i n i ~ t i t g .a) f5r5 absorbire. cu ajutorul unei pompe sau a1 unui sifon.

L. 13-11. a gi b se vede cum influentea25 absorbirea stratului limit5 asupra mirgrii tntr-un astfel de cara!.mari de sarcing. Transformation des conditions de fonctionnement des grands ouvra- . . b) cu absorbire. Bucarest. La deversoarele cu prof i 1 curb Creager-Of i terov. a). care pot cauza @I ("1 vibrati i diunitoare. mirire a capacitgtii de debit a deversorului. se realizeazi astfel un sifon cu actiune foarte energici de absorbire. 13). vina se dezlipe~te. Absorbirea stratului limiti la creasta unui derer. (Revue de rnecanique appliquee. 13-11. lama de api se lipe~te . Vom cita numai doui cazuri din cele propuse. realizindu-se +i un debit sporit.de perete ~i se stabile~te depresiune constanti. ToFig. Escande. b) virtejurile dispar dacg stratul limit5 este absorbit i n punctul C . 13-11. care face sB creasci debi tul deversat ping o la 18% peste debi tul deversorului tip Creager obi~nuit. acad. Aspiratia & F se face punind fanta F in legituri cu bazinul aval. b).. Daci se prevede de-a lungul pragului o fanti aspiratoare (fig.5e desprinde de parametrul aval. * L. t. un vid partial este a) fir2 absorbire. unde se formeazi o zoni de vfrtejuri (fig. -pinza de a p i . In figura 13-10. No. sub nivelul apei din ace1 bazin. D curind. Ese cande* a demonstrat cum se pot obtine modificiri foarte avantajoase ale unor rnigcgri in numeroase cazuri de lucriiri hidrotehnice prin absorbirea stratului limiti. vlna r i m i n e favoiabil. 13-12. Absorbirea stratului limit5 la o prizg de apg: a) zong de virtejuri. - - Fig. p f n i in oarecare li. se d i profilului crestei o formi prin care se eviti producerea de depresiuni.tusi.ges hidrauli ques par aspiration de la couche limi te. de o aplicatie foarte frecventii. sor curb: mite. poate deveni o mi~care linigtitg. cici' 0 lipit5 de parament. Daci sarcina H deasupra bragului cre~temult peste sarcina de calcul. I11 1958.

d i + -P1. rimtn tn aceste ecuafii numai termenii in care intervin variabilele u'.+ . ter din paragr.-dp' . Migciirile perturbatoare admise constau din unde care se deplaseazg fn directia x. du' dt + . t) = c (y) ei ( a x -Bt) .+ u . 13-12). nici amortizate gi se stabilegte o ava-numiti curbi de indiferenti. gi p' adici: du' duq du -+u-+v'-+--dt dx P - 1 (13-23) - dv' ..10. lnsg sint bidirnensionale. ( x . daci racordarea cu malul rf ului nu este suficient de dezvoltati. valorile instantanee w' = 0. 0 mici parte din debit este pierduti. In mod obignuit. pentru a ameliora - P * 13. se adrni te c i apar inif ial perturbiri care produc oscilatii foarte mici. y gi t . I n acest mod se suprimii dezlipirea stratului llimiti gi se obtine o curgere favorabilii la intrarea In camera de prizi. v'.+ . cInd nu este nevoie de a p i .vv"' 9 dv' .vV2v' P dy ? (13-24) du' -+dx dv' =O d~ d p ' v v 2 u ' . LOCUL DE NA$TERE A TURBULENTEI .vi teza este functie nurnai de y.dv' udt dx + -1. u'. ctnd stnt limpezi. 0 a l t i aplicatie a acestui procedeu a fost propus2 la prizele de a 9.dv' dt dx du' . a o astfel de prizii (fig. Situatia se remediazi introductnd fn C o f a n t i previzutii cu un tub colector pus In cornunicafie prin tubul T cu bazinul din aval de baraj. Se introduc aceste oscilatii in ecuatiile Navier-Stokes gi se pune conditia de compatibilitate. de x. tn care direct ia generali a migcirii de transport este x.0 dx d~ t Intruclt ecuati'ile Navier-Stokes sint satisficute de mirimile rni~ciirii fundamentale (laminare). Li terele barate desemneazi valori medii temporale.dv' . p I . o astfel . du' dx du dy - p d x 1 dp' P dx 1 +-. ~ .de migcare este guvernati de o functie de curent cj. cu vi teze mari care antreneazii aluviuni si cauzeazii qi o pierdere de sarcini. se produce deilipirea curentului in camera de prizi gi In zona de a p i moarti se produc depuneri de aluviuni. iar p'. care caracterizeazg mi~careasuprapusl.t) de forma urrnitoare: (13-25) $ (x. deoarece la ape scizute. Se determini curba pentru care amplitudinile nu sfnt nici amplificate.Teoria stratului limit& intrarea apei in prize la punctul C din amonte. tubul T poate f i Obturat cu o vanii intercalati pe' traseul lui. 1 1. Deci. y. v' stnt funcfii. Se folosegte schema cea mai simpli a migcirii generale. 8i anume o n~igcareplan5 laminari. fnsi numai la ape mari.-dp' P d~ dy I +V2u' . iai.TEORIA MlClLOR OSCILATII 9 Pentru expl icarea producerii turbulentei. Introductnd in ecuafiile Navier-Stokes (10-8) gi In ecuatia de continuitate expresiile lui u v. In trarea curen tului se face cu secti une micgora t i . STRATUL LIMITA.1 se obtine sistemul : u . y.

este termenul de amortizare.. mult mai simp15 (13-29 ( c )( . 13-14.0 . < 0 Din ecuatia (13-25) rezultg: . v' din (13-27) A (13-24) vi eliminlnd de p'. rezulti urmltoarea ecuatie difeientiali de ordinul patru : in care Ecuatia (13-28) este . > 0. d t) -=cp dy u= ' '(y) el ( a x -P t ) .. Amplificarea micilor pert urbiri nagte unor perturb&i naturale (fir5 turbulenti W-ro-' . e I !* zinti prin curba de indi'bU 1 @ 4 s8 2 ferenti (6). 13-13. Aceasta este ecuaf ia . care sint prezente gi frecirile $f137 ~ 3 (adici numirul Re).. daci c.. ecuatia se reduce la ecuatia de ordinul doi.13 prin curba de F indiferentl (a). * . pe cind solutia 422 499 ecuatiei de ordinul patru. pe clnd c. fn 4 . ( 13-26) s are sernnificafia .) . + ic. in cazurile: a) ctnd nu exist8 frecare. . . Introducind expresiile lui u'. S-a demonstrat existent a Fig. b ) cu frecare. Curbe de indiferenfi ale vi tezeior de perturbare. sau de excitare dac5 c. Fig. \ * . In cazul cind v este foarte mic. astfel 'ci k *.370 Hidraulica f n care a este o cantitate reali. Vorn reda 8 337 cfteva rezul ta te caracteristice. termo-anemornetre. pe cfnd P este un num5r complex..fn figura 13..unei viteze de propagare a undei in direcfia x . deci frecirile neglijabile. se repreX. . folo8 sindu-se curenti de aer ~i Gi~nz(tii9 3 LR) UP Q pentru mgsurarea vi tezelor.). pe cfnd zona de nes-8 tabilitate este in domeniiile 4493 a 9 I in terioare.ecua#ia diferenfiala' a perturbiirilor" $i rezolvarea ei depinde de conditiile la limiti. \ - . -1 Pen tru confirmarea acesC9/ 911 B tor teorii au fost efectuate ex'4 periente de mare finete. ins tabili titii fir5 frecare" Re tji solutia ei este reprezentati x . 9 - * * a . p = ac = a (c. 3 Zona stabilii este in do2 rss 2 7 4 4 meniile ex terioare ale acestor curbe.

pentru ca la distanta de 1. cre~te. Verificarea experimental2 a teoriei perturbirilor naturale Fig. Fig.Teoria strat ului limitd 37 1 excitaiie din exterior) sub forma unor oscilatii sinusoidale ale vitezei u' in stratul limita laminar (fig. verifichdu-se mai multe aspecte ale teoriei. 13-15.se amplifici la distanta de 1. din care rezulti concordanfa satisficitoare a misuririlor cu teoria. mi~careaintrind in zona de tranzitie laminar-turbulentii. . 13-16. 13-14). 960 *. extrem de mici la distarita x = 1. Curbe de indiferentl ale frecventelor perturbarilor la o placi plani qi verificarea experimentali (dupl Schubauer ~i Skramstad) In figura 13-16 se aratl cornpara tiv curbele de indiferenti ale frecventelor perturbirilor la o placi plani.98 m oscilatiile s i h v i n i neregulgte. Amplitudinea acestor oscilatii.wo E Q. Experientele au fost continuate ~i cu perturb&? arfificiale. .22 m de bordul de atac. In 'figura 13-15 se reproduc misuririle efectuate de Schubauer ~i 400 Skramstad asupra perturbirilor naturale.91 m.

in functie de debitul transportat. Schema geometricl a axei se obtine prin proiectia axei din spatiu desfiigurati pe planul vertical a1 elevatiei. fenomenul de miscare permanents in conducti trebuie studiat in toatii complexitatea lui.pierderi distribuite uniform. In capitolul 'de fatii. pe de altl parte. fnvspecial densitatea ~i coeficientul de viscozitate. problema care se trateazii este mai complicatii deoarece. Prin marcarea vPrfurilor de unghi 9 9 I - ' . cu ajutorul teoremei lui Bernoulli. de tlzurii etc. La baza materiei'tratate in acest capi to1 se aflii cele cuprinse in capitolele X si XI (miscarea fluidelor reale). Problema cea mai important5 este determinarea pierderilor de sarcini . in mod schematic. pierderile de sarcinii depind in mare miisurii de materialul din care este confectionati conducta. Aceste pierderi se socotesc supli mentare.pierderi de sarcinii locale. de felul cum este alciituiti din elementele sale constructive. riimin constantea si cii kve~tuale gaze in disolutie sau in amestec ~i particule solide fine in suspe& sie se afli in bantititi neinsemnate. cu sectiune constantii. Pierderile de sarcinii se clasificii in: . . Calculul se face considerind. pentru aceasta din urmii stabilinh-se asa-numi te formule iemiempirice. c l miscarea se face pe iirul axial a1 conductei. de calitatea executiei. Vom examina intr-un paragraf complementar si c*aIculultransportului gazelor in cazurile cind acest calcul nu diferii esential ' de calculul transportului lichidelor. Se presupune cii tempearatura se mentine practic constantii. pierderi care se concen treazii pe dis tante scur te care inglobeaz6 fiecare din ateste variatii locale. fn care s-au studiat atit miscarea laminarii Lit si misdarea turbulent?. cu viteze egale cu vitezele medii fn sectiunile respective. aqa cum este intilnit in practicii. se pot determina qi presiunile. de factorii provenind din exploatare. adiiugate pierderilor distribuite uniform. pe de o parte. o datl acestea fiind cunoscute pe tot traseul conductei. provocate de variatiile de sectiune ~i de traseu ale conductei. de constructie uniformi rectilinie.Cap i tolul X IV M i ~ c a r e apermanents in conducte sub presiune . de-a lungul unei conducte ipotetice. in orice punct a1 traseului. I t In acest1capitol se' dezvolti calculul practic a1 conductelor care servesc la transpqrtul unui lichid fn miqcare permanenti. iar. astfel c i proprietiitile fizice ale lichidului.

8. .- Mi~carea perrnanentd in corlductef sub presiune 373 - se obtine un profil poligonal. fn figura 14-1 se reprezintii o conducts format5 din tronsoane de diametre . 6. X h'. tinfnd seama de pierderile de sarcini /' ale axei sfnt notate cu numere.si pante diferite. h. Reprezentarea energetici a ecuatiei lui Bernoulli la o conductg. . 6-42 si desfg~urfndapoi aceste planuri. Astfel. Profilul desfii~urat elevatie El obtinem ducind in mai fntii planuri verticale trecfnd' prin segmentele axei 1-3. n putem aplica teorema lui Bernoulli Pntre douii puncte oarecare.notate astfel: C h. Pe firul de curent i-2-3 . 3-6. virfurile de unghi pgstrfnd cotele geodezice reale si distantele fntre vfrfuri egale cu lungimile tronsoanelor m6surate sau calcuiate.. .pierderile locale. avind fn plan douii curbe.pierderile de-a lungul conductei . Punctele caracteristice 7 L Fig. . tinfnd seama. de coeficientii lui Coriolis '(a) pentru termenii cinetici si de pierderile de sarcini 9 Z. pe planul elevatiei. 14-1. 1 9 n Pierderile de sarcini Entre sectiunile 1 si n sfnt . . conform paragr.

Nn .A. executa te fncepfnd fnc5 de acum 185 de ani. C .. . insuma te .P.linia pierderilor de sarcinii longitudinale. ~ i in acest caz. din punct de vedere hidraulic.exponenti intre care trebuie sii existe o legiiturii rezultfnd din analiza dimensional6 a formulei. 1 1 0 in mi~carea turbulent. n ~i m . . .. N .ECU SECTlUNE CI N U L A RA CONSTANTA Rezul t atele experientelor foarte numeroase. 14. . 'presiune uni tarii. plus pierderile totale socotite. D.E. Segmentul EINl reprezinti pierderea de sariin5 la intrarea in conductii. se socote~te aval de sediul acestor pierderi. .In figurii.En .En este paraleli cu P I P .' fn care A este un n u m k adimensional. iniiltimile reprezentind termenul cinetic.linia pierderilor de sarcinii totale (inclusiv pierderile locale). are caracterul unei pante. se pot incadr'a I n formula '. . . . In care L este lungimea tronsonului de conductii EN L considerat .2.D. fn ' Raportul J = . trebuie ca m s i fie egal cu 1.Cn . ceea ce nu mai este exact dacii sectiunea conductei variazii. in miscarea laminarii. se nume~te panta hidraulicii sau energeticl si este pierderea medie de energie specificii pe unitatea de lungime de condbctii (p ierderea de sarcinii uni tarii). .axa conductei . \ Coeficienfii lui Coriolis a se vor lua oc = 1. deci.. Daci sectiunea conductei este constant& linia E. PlERDEREA DE SARCINA UNITARA J L A C0:N~DUCT. este orizontala de comparatie. care va fi descris mai tfrziu.linia energiilor fn 'punctul initial. obtinutii sciizfnd din ordonatele liniei El . unde se produce un fenomen special. 14-1): c . Nivelul la care se ridicii lichidul fntr-o sondii de presiune (piezometru) montatii pe conduct5 in sectiunea respectivii este nivelul marcat de punctul P pe linia piezometricii. si a = 2. de la care fncepe conducts. linia A . fncepfnd din punctul initial .. Se vede imediat cii dacii n = 2.linia presiunilor sau piezometricii. Aceasta se cheamii ~i linia energet icii . El . . sau a energiilor fn orice punct.05 . pierderea de sarcinii unitarii este egall cu pierderea de . Presiunea miisuratii in coloanii de lichid in axa conductei este segmentul CP. P. purktul I. Ecuatia lui Bernoulli (6-27) este reprezentatii geometric prin egalitatea (fig.

. 14.3. des Sc. Formule semiempirice 9 . de ciitrs Bazin (1865). Paris. Bazin a Pnceput In 1855 cercetiiri ample ~i precise asupra pierderilor de sarcini in canale cu suprafata liberii. 1858). dupii moartea lui Darcy. care ne este cunoscu tii : (14-4) v = c VRJ.. coeficientul de rezistenti A este exprimat pAn formulele urmiitoare: a) fn regim laminar.decherches experimentales relati+ ves au mouvement de l'eau dans les tuyaux" (Cornp tes Rendus de 1'Ac.4) rezul t5 : 9 deci problema revine la stabilirea legilor care dau pe A sau pe C. Darcy. Dependents lui J de V ~i D este dati si de formula lui ChBzy.si de o constanti . formula rational5 este aceea a lui Darcy * : 9 S-a stabili t cii A este el fnsu~ifuncf ie de numiirul nedimerrsiona-1. regiisim exponentii lui V ~i D diferiti de acei din formula (14-2'). hidraulician francez din secolul X I X . 10..Miqcarea permanantif Zn conducte sub presiune Asadar.. In colaborare cu H. fnsii fntre ei exist2 legitura: C S-au .1 pentru o conduct5 circular5 poa te f i inclusii in formula (1 4 2 ' in felul urmiitor (considerind H . 10 si 11. A descoperit legea filtratiei ficind-o cunoscutii In lucrarea .construit numeroase formule emp irice avind struc t ura formulei (14-3).Les fontaines publiques de la ville de Dijon" (1856). in care k' este o constanti dimensionald. R e = k . . cercetiri terminate.1 . deci : VD Y 9 D In aceastii din urmi formulii.care caracterizeazi rugozitatea. formula stabilitii la art.3. Dupg studiul ficut la paragr. Din comparafia formulelor (14-2') cu (14. a ariitat importanta rugozi tiitii peretilor conductelor in lucrarea .

1 j4 ($)'s143 - . in urma unor cercetgri minutioase. ) . 11 = (120 T ) 9 la limita de trecere de la regimul hidraulic-mixt la rezistenta piitraticg. Astfel. Pe baza acestor formule a fost calculatg tabela 14. corespunziitoare diferitelor materiale.1 cu valorile numerelor D P functie de netezimea relativii n Recr I si Rect 11 . de aer comprimat etc. k .125 valoare superioarii Re.. Hidraulica sau . formulele semiempirice precedente (14-8) sau altele.I. D .S. este raza geometrica. V.diametrul. T .fat5 de 59. Pnsii echivaknte. se folosesc tabela 11-1 si diagramele de la capitolul XI. k . .T. ac tualmente ele se folosesc din ce in ce mai mu1t .ablicii dacii: Pentru valorile lui k.rugozitatea absolutii (in echivalent de rugozi tate artificialii nisipoasii).S. Totodatii.2 lg --ro k -- sau d) In regim de tranzitie (neted-rugos): sau In aceste formule: r. conducte rugoase): 1 -- v: 1. recomandii a se lua ca bazii de calcul pentru conducte de inciilzire transportul de abur. I regi m turbulent.. Institutul Unional Termotehnic din U. simplificate.si o a doua D 1.R. ( V . D e ~ riisbfndirea acestor formule a intfrnpinat piedici din cauza lipsei de i valori sigure pentru mlrimea k.74 $. ~orrnuielede la punctul d) se . a precizat -1imitele de aplicare a acestor formule intre doul valori Re critice: 0 valoare inferioarii Re.5 dupii Nikuradze .376 . conducte netede : sau c) In regim deplin turbulent (zona piitrikticii.

.

.. I si Re. Canale de pEimPnt fn conditii obignuite ..... c r variabilii..raza hidraulicii. fundul de bolovani.. D e ~ istructura formulei este defectuoasii....75 ... sctnduri. nef iind bazatii pe legile similitudinii mecanice...... se aplicii formulele miscirii in zona thrbulentei mixte..2.. In aceastii formulii.. 11 se aplicii formulele misciirii turbulente fn zona piitraticii....... piatri de talie . Unele din n aceste formule confin fn loc de diametru. pentru mi~careaapei In aceastii categorie intrii acele formule empirice care pot fi folosite pentru o varietate mare de materiale..16 0............ Forrnule empirice generale. ea poate fi folositg .... mai ales pentru calculul canalelor si rPurilor.... cu rezistente exceptionale. ciment sclivisit..3... raza hidrauiic5 R. 3.06 0... Canale de pimfnt....... Sub Re.Dac5 numiirul Re a1 misc5rii este cuprins fntre Re........ Peste Re.. Pereti de plmtnt foarte regulati.. cgrimizi. ele continfnd un coeficient de rugozitate care a fost determinat prin experienfe numeroase...... lemn geluit . peref i cu iarbii 0.. Pereti de zidirie din piatrii brutii ...pentru o gamii fntinsii a parametrilor siii..... datoritii simplicitiitii ei.... 5. rigole ciptu~itecu piatrii... ceea ce prezintii marele avantaj de a putea fi folosite ~i pentru conducte avtnd sect iuni diferite de aceea circularii.......... 2.. I s i fntinde domeniul turbulentei 14 conducte cu perefi netezi. 11 . determinat peiltru fiecare fel de material. J este panta hidraulicii. Pereti netezi.Formula Bazin (1897) : T 9 9 9 Se mai foloseste. .. Coeficientul de rugozitate n se foloseste cu aceleasi valori si fn formula Pavlovski si in formula Manning.. 4. Pereti foarte netezi.... y este un coeficient de rugozitate pentru care i .30 1..a u dat valori fntr-un numiir redus de cazuri : 1....... ..46 0....Kutter (1869): Coeficientul C din formula Ch6zy se va h a : 9 4 I in care n este' un coeficient de rugozitate.... precum si pentru canale cu nivel liber si pentru riuri.. Aceste formule dau rezultate bune P limitele domeniului pentru care au fost verificate... rnai i u fnci fntrebuintare: -Formula Ganguillet ..85 1...... Dintre formulele vechi. 6.... fn m.. 9 14. Ins5 fir5 ca Re sii scad5 sub 2 320.... R ......

cu raze hidraulice mari.13) si ( .Tabela 2 .Formula R. Intr-adeviir. fn aceea~i tabel5 sint trecute gi valorile lui n pentru canale gi rturi .Tabela 4 .4. exponentiale. 1 1-4-3f ) s-a viizut cii dacii se urmiireste a se stabili formule valabile nu numai In zona turbulentei depline (piitratiEe). Pavlovski recomandi pentru cazurile curente a se inlocui y din formula (14-15) cu o constant5 y = 116. Gauckler. folosind si observatiile fiicute la lucrki rnai noi. s6 se foloseascii fnsii valoarea lui y datii de formula (14-17). din acetasi material si avtnd acelasi tip de alciituire si calitate de executie.Anexi cu valorile coeficientului C din formula Manning . s-a ariitat la art. 9 9 9 9 * De fapt. formula se fntemeiazii pe o documentare vastii. art.Migcarea permanmt6 Zn condrccte sub presiune ' 379 . Formule empirice speciale b Din lucriirile lui $evelev (v. Pavlovski (1925): 9 In aceastii formulii. valabilii pentru orice fel de material.Formula lui N.5 ) . N.Anex2 cu valorile lui C din formula Pavlovski .Tabela 14. Exponentul este variabil. dar cu exponentul variind in functie de *rugozitatea relativii. Este valabilii atPt pentru conducte cPt si pentru canale. cu raze hidraulice mari. Astfel. deci ca in formula (14-15). n are aceea~isemnificatie ca si in formulele (14.Anexii cu valorile lui . ciici y variazii foarte putin cu R ~i depinde rnai mult de n.y din formula Pavlovski . care este cunoscut.Tabela 3 . Manning * (1890): care se intrebuinteazi in formula lui Ganguillet Valorile lui n sint acelea~i ~i Kutter. -. 11. Formula Pavlovski este ~i foarte simplii. ci trebuie stabili te formule specializate pe tipuri de conducte. ceea ce este in acord cu studiile care stau la baza formblelor semiempirice. aceastii formu15 a fost propusi tnci de la 1868 de Ph. care a fost fntocrniti d u p i rnai multe izvoare.3.3. ci ~i E zona turbulentei mixte. fn functie de rugozitate si de raza hidraulic5.3 d formula logaritmicii poate fi aproximat5 cu formule monome. pentru a se tine seama cft rnai mult de conditiile tehnice locale ale conductei. . De fapt. ea are o serie de avantaje pentru care este consideratii ca fiind cea mai bun6 dintre formulele empirice. nu rnai este posibilii stabilirea unei legi n universale. pentru sectjuni mari. Pentru fnlesnirea calculelor se dii fn anexii: A A I 1 Anexi cu valorile lui n. Desi nici aceastii formulii nu este construiti pe bazele analizei himensionale.

........ J ~1.... ducte cu pereti netezi si intrukitva si in zona turbulentei mixte... 0........78 .........82 peste 12 mm cu eclise ..... direct in functie de viteza medie si de diametru...00 0..01613 V 114 ~ 7 1 4 0514 '(14-21) De a1tfel.... A..... cu ni tuire transversalii Conducte nituite in lung si transversal: 9 1...97 a) tola b) tola c) tola d) tola .. arami.. no! ?$ .. 0... Astfel..... panta hidraulic6... grupul de formule dat de Scobey (1915 .000885- 01.... .:. sint incg recomandabile...9 ( 14-20) Pentru conducte netede din plumb. ....0007745 = 0.. $evelev de tipul r(11-77) au fost stabilite pentru tuburi de otel si de fonti........ J = 0... sub 5 mm grosime ............. . 0.....70 Iatii si formule similare pentru conducte din alte materiale: ~ o n d b c t ede azbocimen t J = 0. aplicabile ra con-.. J -1 ~ ~1.92 de la 5 la 12 mm grosime .. Ele .......................90-0...17 ~ 1 . ....0012 Dl... Ele da....... rugozitatea fiind con'sideratii intr-un coeficient numeric: 9 Pentru conducte de lemn lucrate Dngrijit Pentru conducte de ofel..J = 0. Conducte in serviciu de 25 ani Conducte in serviciu de 50 ani coeficientul conductei noi fiind= 1. noi Pentru conducte de fontl........... ...78 a (1 4-22) Formulele de acest tip. .... j 9 1I 9 Formulele lui F.00 0.. .... 8 (14-18) (14.... 0......206 (Re)-0t21 si pentru conducte din doage de lemn A = 0...... alami..... Scobey recomandii ca pentru conductele' metalice sii se Pmpartii coeficientii numerici de mai sus icu cifrele urmiitoare: *Pereti perfect netezi. se conformeazii in general regulii: .. dupi cum se observii....:...1930)..2 ~ 2 :..20 etc... .8 = 0.. pentru conducte de azbociment A = 0. .......22 ~1...... .......85 OJO-0. ca termen de comparatie Conducte sudate.19) .... trase ...85 peste 12 mm grosime .264 (Re)-0.. .Asemenea formule specializate au fost propuse incii mai de mu1tii vreme............... cu suduri transversale (otel) si cu mufe (fonts)......000602 0 1.suma exponentilor vitezei ~i diametrului este egalii cu 3" ~i pot fi puse sub forma exponential5 a legii conductelor netede : A = Y (Re) -'In Astfel.

valorile lui A date de aceste formule trebuie. la 10°C. in conditiile de la punctul a : la care corespunde rugozitatea absoluti echivalenti k = 0. din forrnulele A. in cazurile studiate.20 mrn. 226 I/ 9 1. -. . irnbinate prin sudur6 . b) Pentru conducie noi de font^ fmbinate cu rnufe: I iar pentru a p i . .3 . c) Pentru conducte vechi de fontd si ofel imbinate cu mufe se folosesc formulele : p Pentru ap6. = 0. -.Mlgcarea perrnanentd 2n conducte sub presiune se bazeazi pe nurneroase experiente de precizie si pe constatarea c l formulele semiernpirice nu 'pot f i folosi te.echivalenti k .226 DO.18. 7- 4-' A -pentru a p i . m2/s la t = 10°C. formula devine: . D a c l imbinirile se fac cu mufe. $evelev.&ace D: Cibc [lo]. ' In cazul cind imbinirile se fac prin sudir-5. T a-. f mp5rti te cu coeficientul 1. Aceste formule corespund formulelor semiempirice cu rugozitate absolutl . au fost . a) ~ e n t r uconducte qoi de ofel.011 mm.. pentru zona de tranziti&*.18. si tabele nurnerice pentru valorile lui A.---- --** " v*e<. calculate de * . avind v = 0.-. valorile lui A din aceste formule t r e b u k inmultite cu 1. aceste formule devin : A .

14-2.modul de debit" este fndeosebi util5 in cazul ctrentilor in ( albie cu suprafata liberg. 14-2). deci = r3 R Q. aplicati fntre nivelul superior a1 apei si sectiunea B. . care este o constant5 pentru aceeasi ionducti. Conduct5 simp15 (fig. dii: 9 A \ 9 Fig. Ecuatia iui Bernoulli.4. ceea ce este admisibil P cazu'l conductelor lungi . Notiunea de .modulul de debit"4gi depinde numai de elementele geometrice ale sectiuni i conductei. pleacii o conduct5 A B de lungime L si diametru D.3. racordatg la un rezervor -a v2 + % + ~ 2g Y h .sau se conn sideri incluse in pierderile de sarcini longitudinale.. deoarece coeficientul C este functie de raza hidraulicii si de coeficientul de rugozitate absoluti. Cind calculul pierderilor de sarcin5 se face prin intermediul lui i. se fnlocuieste C cu A in baza relatiei : 9 A C = Vg .1. .4. In care caz Q este exprimat fn m3/s. fn care caz I este functie de adlncimea caracteristicii a curentului in sectiune.14. 14. Modulul de debit Plecind de la formula ChCzy. In calculele tehnice este comod a scrie 9 A -- 4 I in care se nume~te. In toate aplicatiile din acest paragraf nu se tine seama de pierderile de sarcini locale. Calculul debitului. Conduct5 de cidere cu sectiunea constantg. 14-2) Dintr-un rezervor de suprafat5 mare (fig. debitul exprimat se calculeazii cu formula: In general se foloseste sistemul & uni t i t i MKfS.. Capiitul de jos a1 conductei B se aflii la un nivel cu H (metri) rnai jos decit nivelul apei fn rezervor.

V. . sau H -. racordate la un rezervor superior Dacii se impune vreo conditie de presiune P sectiunea B a conductei. se pot neglija 'fn relatia Bernoulli termenii care reprezintii energia cineticii si pierderile de sarcini locale.L Q2 2 D K2 deci energia total5 specificii H este egalii cu pierderea de sarcinii distribuit In lungime. . PB 2g . .sau H = .A v2 L . fq - . 14-4) ~i care fac legiitura Pntre doug rezervoare situate la o diferentii de nivel H..PB Y D iar linia piezometricii va fi corespunziitoare figurii 14-3.L. K Pentru calcul. Conducte cu secfiune variabili. debitul rezultii din relatia lui Bernoulli: I H = Xh. Conduct& cu diametru variabil In cazul unei succesiuni de conducte de diametre diferite (fig. relatia n de calcul se modificii: H = .. Y + h. 14-3. Dacl yo + ps = pa.2. K = n-cmvRm 9 Q 8 :A Fig. necesarii pentru trecerea unui debit Q printr-o conductii de lungime L ~i diametru D.Dimensionarea conductei (D) pentru un debit dat Q. se pot u t iliza formulele cunoscu te: - - > ---------L . ~ G b l e m e l principale care se pot pune la calculul unei conducte simple'sint : e .4.Determinarea diferentei d6 nivel H. = A v2 .C L Miqcarea permanmtd in conducte sub presiune Presuptinfnd conducta de lungime mare si diametru suficient de mic in comparatie cu rezervorul. precum si diferenta de nivel H cunoscutii. relatia devine : 9 H = ~ . D . o lungime L ~i o t m diferenfii de nivel H. 14.Verificarea capacitiitii de transport (debitul Q) a unei conducte de lungime ~i diametru dat.

Conductii rarnificati.. necesare rez~ltir'~'din]. 14-5). miirimea acestui diarnktru ar rezulta din ecuafia: Fig. Conduct2 cu sectiunk variabili.7 Hidraulica Dacii pentru acelasi debit s-ar proiecta o conductii de diametru constant. racordatii la capete la cfte un rezervor .!D. 14. Conducte ramif icate Dintpun rezervor pleacii o conductii A B . diferenfele de nivel H1 gi H.3. se pot deterrnina diametrele Dl gi D2. 14-4. 14-5.. ~iarnetrel. Dac5 se cunosc 9 9 Fig. din care se ramificii alte b u g ronducte BC si BD..relatia Bernoulli scrisi lui pe liniile de curen( A B C ~i A B D m i . precum ~i diametrul D si debitele Q. plecfnd dintr-.4.un rezervor ( . si D. L. ~i L.. si Q.deschise complet in C si D (fig. 9 'lungimile L .

d e diametre si lunginYidiferite. si Q3. . de debit..5. Fie o conductii de diametru D din care.. Se cere pierderea de sarcini . Q. rezulti D. 7 14.. 14-7). si D. i'ar mai departe trece debitul Q. acea conduct5 la care punctele' de consum sfnt foarte apropiate si aproximativ egale . precum qi pierderea de sarcin5 hAB. 2 ~i 3.C~V% si 7 K 2= Q2C2 .Mi~careapermaneatti in conducte sub presiune A 385 - Inlocuind modulele de debit prin: K1 = Q. pe portiunea L. = q L. Q. prin care trece debitul Q se ramific5 in A trei conducte..! repartizarea debitelor pe cele trei conducte Q. care se string din nou in B fntr-o conduct ii unic5. se consum5 debitul Q. I 14. Conduct5 cu debit uniform distribuit Se numeste conduct5 cu distributie uniform. Scriind relatia lui Bernoulli intre A si B pe liniile de curent 1 . 14-6.4. Conducte legate in paralel Dintr-o conduct. ~i Q.4.ca debit. se obtine: 7 y sau Ecuatia de continui tate completeazii sistemul : Q = Qi + + Q2 Q3- Rezult5 necunoscutele h. Q. Se cer. 14-6). p ierderile de sarcinii longi tudinale pe f iecare ramurii sint egale. astfel incft se poate admite cii din conduct2 ie consumii un debit uniform distribuit q. i n m3/s *rn (fig. Conducte legate in paralel Este de remarcat faptul c5 la conductele legate in paralel (fig. OS Fig..4..

Costul unui rnetru de conduct2 se cornpune din: .. de exemplu cheltuieIi de studiu. . unele sisterne de retele de distri butie etc. de exernplu in sectiI unea x .= 0. L I In cazul particular E n n a: 'L.5. . In aceste cazuri. dirnensionarea conductelor trebuie fiicuti pe criterii' econornice. formula general5 a pierderii. r . . careeQ.b pe lungirnea L.tuielelor anuale este hinirni. exproprieri. Exemplu: Diametrul economic la o conduct6 fortat6 a unei uzine hidroA $ electrice : .Costul conductei . h. angajarea lucriirii. 14-7. iar pe intreaga conduct5 L: (Q1 J x dx " 0 + Qs .. 9 14. = . h.. = . = 0. Pentru determinarea pierderii de sarcin5 in lungul conductei L. ... .. Linia p iezornetrici pentru conducta -cu distributie uniform5 de debit este o curb5 cu concavitatea fn sus.1 pierderea care ar corespunde aceleiasi conducte prin care ar trece intregul debii Q. DIAMETRUL ECONOMIC Existi unele conducte a c5ror dirnensionare nu se poate face nurnai pe considerente hidraulice. L Fig. . diarnetrul economic corespunztnd solutiei pentru care surna chel. . .. Astfel de cazuri se fntflnesc la conductele de refulare..4xI2 K2 dx. supravegherea etc.chel tuieli fixe (independente de diarnetru). r r . (14-38) X Pierderea de sarcini speci f icii J x la distanta x de A este: Q: J. -- a + i K2 .. . 9 3 K2 deci o treirne din Q$ Daci Ql.. conductele fort ate. de sarcin5 longiK2 tudinal5 Entr-o conduct5 cu debit de tranzi t. PI ' 4 . . = -. CRITERII ECONOMICE LA CALCULUL CONDUCTELOR. Conduct2 cu debit uniform distribuit C Pierderea de sarcini pe o lnngime elementari deconductii este: dh = J . valoarea: Q x = Q1 Qz .. dx.q m .L. datorit5 faptului c5 debitul descrede in lungul conductei. fiind posibili o infinitate de solutii. trebuie observat c5 debitul in conduct5 variazi de la o sectiune la alta avind.

Vo1u'mu1 metalului este x D e = x D e. pierderei de sarcinii corespunziitoare unei lungirni L de conduct5 este: . D . se Tnsumeazi ca o functie de diarnetru. Intr-adevir.) (D ho).costul energiei pierdute.. Intretimrea conductei si costul energiei pierdute) este minimii..presiunea interioari... . Aceasta inseamhii cii la o sciidere a cheltuielilor de investitii. costul unui metru de conducti.economic" dac5 surna chei tuielilor anuale (amorf izarea invest itiiior. de asemenea o functie de diarnetru (D'+ 6. grosimea unei conP O D (p . 14-8. eo= 2 . ( + 2a* ) . 3 mrn pentru ruginire).adop tarea unui diametru mic. 2a . . - 9 Fig. a1 sipiiturii executate etc. + a-rezistenta admisibilii la tensiune. care se compune din costul materialului montat. corespunde o crestere a energiei pierdute. deci c r e ~ t e~i energia pierduti. Diametrul s6 consider: opt im sau . Volumul siipiiturii este .< I Mi~carea permanentti in conducte sub presiune - 387 .cheltuieli in functie de diametru.. In total. prin. Conduct5 fortat5 (schernii pentru calcul economic) Dacii debitul instalat este Q si ciderea bruti.I Puterea pierdutii rezultii: . de la castelul de apii la evacuarea de la turbine H.diametrul. Din figura 14-8 se observi cii pierderea de sarcinii pe conduct5 creste cu sdderea diametrului. de forrna: . ducte se ia: e = e.

0 5 2 Q3 .. -Dacii se neglijeazi termenul relativ mic bD. ' H este Pngltimea nivelului maxim in castelul de echi1i bru deasupra axei conduc tei. r iar cheltuielile de amortizare si intretinere anualii -. Pentru conductele de otel se recomandii.33 cu formula Manning pentru C). dD din care se poate deduce valoarea diametrului economic. este [in kwh] Costul energiei pierdute la pretul p lei/kWh este: C2= B Q3 - Dm (m = 5. Pe de altii parte. de exemplu: I pentru H pentru H < 100 > 100 .la capitalul inves9 100 tit se ridicii la Cum suma anuall a cheltuielilor trebuie sii fie minimi. rezultii: Diferi t. Dac5 se consider5 cii grosimea peretilor conductei este constanti pe toatii lungimea t Dacii debitul Q variazi in timpul anului Fn funcfie de debitul afluent si de variatiile cansumului de energie.iar energia pierdutii anual in cazul cind Q = const.0. costul conductei pe toati lungimea este L (a$b D+c D2). 4) rezultii cii dS . DeC= v 0 . valoarea Q din formulele 9 .e formule au fost construi te dup5 aceastii metodii. ) In aceste formule.

in care se fine seama de principalii parametri care intrii in cal'culele economice [22]. . ridicina a treia din media ordonatelor curbei -Q3 . metalice.9 -(/A~Q. dt este unitatea de timp. 14-10). o . p = lei/k Wh. admisi bilii in otelul moale (a = 1 000 kg/cm2).0000172 p').6. . Debi tele de consum distribui te Pntre doui noduri la capetele unui tronson se repartizeazii la noduri ca fortele paralele. p'-costul per k W instalat in electropompe. 9 (14-43 a) in care H este iniilf imea manometric& in m . p.1. Fig. presiunea minimii necesar6 in retea p. bucla te 14. Mai mentionam urmii toarele formule pentru diametrele economice ale conductelor fortate. Refea de conducte. si H au aceea~isemnificatie ca mai inainte.. 14-9). . Retea de conducte.Mi9carea permanmtii in condztcte sub presiune > 389 de mai sus se substituie prin Q.Pentru o cbnductii de refulare (a unei statii de pompare) Dec = 1. Dimensionarea retelelor ramif icate Se face pe baza cunoasterii urm6 toarelor elemente: debi tele de consum fn diferitele puncte ale refeiei Q.rezistenta.6. 14-9. Q. sau inelare. RETELE DE CONDUCTE Retelele de conducte pot f i : ramificate (fig. . celelalte simboluri avind aceeasi semnificatie ca mai sus. 14.de ciidere (a unei uzine hidroelectrice) in care h este coeficientul pierderilor de sarcinii.Pentru o conducti. ramificati ' Fig. configuratia terenului. (p HPI + 0. $4-10. formind circuite inchise (fig.lei/kg de conducti gata montatii. .

< H-si in lungul tuturor conductelor s i fie asigurati. in functie de de.. H . Solutia optimi se obtine pe qonsiderente economice. se poate calcula . problema admi te o infini tate de solutii. I 7 I Tabela 14-2 .ciderea disponibili fntre P A si B. Daci nu se cunoaste cofa piezometrici din A.bitele ce trec prin conducte (de circulatie). 9 A In care Jmed este panta piezometri. fn tabelace urmeazi se fac recomandiri.390 i Hidraulica Daci se cunoaste cota piezometric2 Pi1 A .ci medie. - suma lungimilor conductelor. Se fac verificirile necesare pentru ca la.= I/ Q: Jmed b ~i din Ki se obtine diametrul necesar Di.fniltimea piezometrici minimi necesari la capitul conductei 9 v fn B . 2 J!.modulul de debit Ki . presiunea minimi p. se poate' calcula pe fiecare ramuri. dupii Agroskin. diametrele comerciale alese Wi. sau de vitezele recornandate din punct de vedere economic. in functie 9 9 de configuratia terenului. . cu privire la diametrele retelelor de distributie. intre A si h t r e m i titile retelei. de la A la capitul rami- Pe fiecare tronson de conducti. de exemplu in B. debitul fjind cunoscut.

Q2 . Rezulti c i problema este nedeterminati dac-5 se tine seama numai de conditiile hidraulice. Se fixeazii . dimensionarea retelelor .I). Debitele consumate' in noduri sfnt cunoicute . Pract ic.fac ipoteze asupra cantititilor de a p i aduse de diferitele conducte fn punctele d e consum si astfel se stabilesc intr-o prim.de consum (si alimentare) pentru intreaga retea trebuie sii fie sat isfiicuti] . avind m inele. . Acest din urmi calcul se face mai rapid prin metoda aproximatiilor succesive. . :Fig.6.cu aceste diametre se calculeazi debitele cu conditia ca Z h. Numlrul de necunoscute estei deci 2p. n si p exist5 relatia geometrici p=n+m-1. Dimensionarea refelelor inelare Fie o retea inelarii oarecare. Se stie c i intre m.1 rn = p .ecuatiile de compensare a debi telor de consum ~i de circulatie la noduri :Z Qi= 0 [in numlr de-(n .. 14-12.sensulrde circulatie a1 apei prin retea. . de asemenea. lungimile conductelor.Q7 l .se calculeazii debitele in conducte.se face in modul urmiitor: . inelare de conducte .2. aproximatie dcbitele Q1. Calculul unei retele formati din dou5 inele Exernoh: *Fiereteaua din iigura 14. deoarece ecuatia de continuitate' a debitelor . pe un inel s i fie zero. fiicindu-se anumite ipoteze din punc-tul de vedere a1 proportiei in care debitul consurnat intr-un anumit punct a1 retelei este adus pe o ramuri sau alta a conductei. Numirul de ecuatii este deci n .ecuafiile de pierderi de sarcini pe un inel Z h. conform sggetilor. presiunea minimi ~i configuraf ia terenului. 9 9 9 ' 1 + 1 q . Nu se cunosc diametrele conductelor (In numir de p) si debitele de circulatie ce trec prin diversele tronsoane de conducti (in numi..s Migcarea permanentd Zn conducte sub presiune 14.se aleg dupi cri teri i economice diametrele corespunzitoare debi telor considerate . 14-11. tot de p). ~ e n t r urezolvarea problemei s e pot scrie: . Se cunosc consumhrile (respect iv alimentirile) in diferi tele puncte ale xetelei.se alege un circuit rat ional a1 apei in conducte. = 0 [in numir de m]. n noduri si p laturi.. . Schema pentru calculul unei retele inelare Fig.12 alciituitii din doui inele. Se .

S5Q2 . Se aleg diametrele. dacii AhrI si AhrIr sfnt maimari decit zero. in care = AhrI si AhrII pot f i egali cu zero. I I Xh.hr6. ceea ce inseamnii cii repartitia initial& a debitelo. fiictnd uz de recomandiirile prccedente. # 0. bazate pe criterii economice. La refelele de distri buve Ah. 9 + + (I 4-46) . De obicei Ah. l + h. vor f i necesare corectii AQI si A in sehs invers m5suriirii pierderilor de sarcinii.s4Qz= & I . = hr3$ hr7. de unde rezultii 9 iar in ecuatia I1 neglijarea t menului AQI si a piitratelor lui AQII 9 / Cu aceste aproximatii ~ h si: ~~ h #. Se reface & acelasi mod calculul si dupi citeva incerciiri se. De exemplu. -s3Q..Ah11 5 I Xh.5 m in inel si < 1. a fost riguros corespunziitoare diametrelor alese.ajunge la. . Rezultii necesitatea de a face corecf i i de debi te pe fiecare inel.~ dar mai mici decit ..dm < 0. Se recalculeazii hhi1 Si hhi1 : 9 I Din acest sistem se pot calcula corecfiile de debit AQI ~i AQII.hr5= s3Q% s7Q? s6Q.5 m pe conturut general a1 retelei. se impun noi corectii AQ. rezultat. -h7-3.hrg = s1Q: -1 s2Q. Aceastii valoare poate fi pozitivii sau negativi. 0. Se calculeazii pe inele pierderile de sarc ini : h .valorile ~ inifiale. Metoda aproximatii lor succesive presupune neglijarea in ecuatia I a termenului AQII si a piitratelor lui AQI .392 Hidraulica care trec prin conducte. cu un grad de aproximatie admisibil.

7. Aceasta se i n t i m ~ l icind nivelul apei gura de intrare a condictei este i. 14-13). luind nastere fenbmenul cunokcu t sudnumele de cavi tatie. S-au preY supus neglijabile pierddri~ede sarcinil locale ~i diferenta de lungime a conductei considerate in diferite pozitii. Definitii. acumulindu-se fn punctul.v De altfel. iar in punctul cel rnai de jos se pot depune rnaterii solide ~i trebuie previzut un robinet de golire.7. v . mecanici si chimici (~ocuri si coroziune). adicii daci presiunea absolut8 interioari este rnai mici decit presiunea atmosferici.2. Dacii defici tul de presiune nu este mare. 14.din dauza presiunilor rnai rnari. cind denivelarea h. si anume A ' B ' .24 m coloanii de apii.. Chiar dacti se monteazii o ventuzii -(ventil de aerisire) in cresr tetul conductei. trebuie ca presitlnea relativi in conduct2 -p -sii fie astfel ca: p pa > p. cind in conduc t. nu trece de 25"C.2 p i trunde aer din rezervorul superior. aceStiaesedegaji cu v'iolenti si produc deteriorarea materialelor printr-o actiune combinata. iar linia de sarcing total6 va fi cu fi metri deasupra liniei A B. Aerul antrenat astfel devine supiiriitor prin volumul sgu. se consider. Linia piezometricii va fi AB. . . scade sub 2 m.. = presiunea vaporilor saturati.Fig. aerul. si alte gaze dizolvate in lichid incep a se degaja.7.coloana de lichid care era in miscare se rupe. in care caz s e formeazii virtejuri pornind cu . Traseul 11 are fati de I doui inconveniente: necesitii conduct2 cu pereti rnai g r o ~ i . a cirei temperaturii. 14. in t i r i cu climi Pv temperati.1 ) \ Migcarea permanentd in conducte sub presiune 393. viteza apei poate antrena ~i bulele de aer. Generalitiiti Daci linia piezometrici est'e l a o c o t i inferioarii conductei.. 14-13.Antrenarea aeru-ax2 vertical5 de la suprafata lichidului si intrind in lui din rezervor in conduct6 conduct6 dupii traseul unei linii de c u r e d (fig.1. conducta din figura 14-14 care leagi doug rezervoare A ~i B situate la niveluri diferite. chiar numai ingrimiidirile de aer sint z. &el mai inalt si putind -obstrua sectiunea de curgere. se afla sub nivelul conductei (cu depresiune).-L-----scizut . uneor i periculoase.-. ~ o i o d a t i i . 7 -.. I I --. CONDUCTA SUPUSA LA 0 PRESIUNE INTERIOARA MA1 MICA DECIT P RESIUNEA ATMOSFE RIGA-SIFON 14. Cornportarea unei conducte care une~te douii rezervoare denivelate Pentru a fnvedera rnai bine modul de functionare a unei conducte cu dc --presiune. deci trebuie ca 9 - T T 'I I : w 9 + Y - 1 Aceasti condifie trebuie respectat2 in toate punctele unde linia piezcmetric. dac2 ins2 presiunea fn conduct5 este inferioari tensiunii vaporilor de ap2 saturati.3. Pentru conducte de alimentiri cu a p i .

:394 Hidraulica \ Traseul I I I ' a r e fat5 de I avantajul cii peretii conductei sint mai subtiri. miscarea nu este posibilii decit pentru cantititi mici. conducta . conductei se aflii sub orizontala lui A.anal. Presiunile absolute sint sub o atmosferii pe .3.7. fiirii ca presiunea minterioarii sii fie rnai mic$ decit presiunea atmosfericii (v. Ar insemna deci cii pe acest traseu sint puncte de presiune absoluti negat ivii.sifon6'. Ventilul din S poate servi si la dezamorsare. Pe traseul V linia de sarcinii total5 intersecteazii conducta. T o t u ~ i dacii cre~tetul .si ingriimiidi t in virful S . Cum punctul S se afli sub nivelul apei in A . 14. . La traseul V I . amorsarea se face prin absorbir'ea cu o pompii d e vacuum a aerului din S .prins in conductii . dacii se lasii sii intre . In cazul cind punctul S se aflii deasupra nivelului apei in A.. provocfnd urcarea apei prih absorbtie in crestet si liisfnd-o d cadi cu nivelul liber * I n ramura descendentii. dacii se eliminii aerul . art. Racordlrile posibiie cu o conductl a doul rezervoare avezate la niveluri diferite Traseul I V este 'de asemenea sifonat.aerul din exterior in conductii. sifonul se amorseazii singur. Fig. i se spune . ' \ 9 9 I r. De aceea se introduce in S un ventil care permi te hezaerisirea automat5 (ventuzii).conducts fiind supusii la o presiune mai m i d . miscarea lichidului de la crestet in jos fiicindu-se cu suprafata liberii.portiunea cuprinsii intre intersectiile conductei cu linia piezometricii AB. Dat fiind curbura axei conductei fndreptatii in sus.) ' . poate functions. ceea ce este absurd. 9 . 14-14. ca intr-un .

~i vi teza moderati.grele. in afari de formulele semiempirice. p e n tru?ransportul la distant. 14-15.sifon6'un tub indoit cu capetele in jos si servind 13 descircaiea uhui lichid dintr-un vas superior intr-unul inferior (trahsvazare)..or si capiitul . . lichidul nu ie poate ridica peste linia de sarcini absolutii arizontali a pur-ktului A . lichidul din rezervoare s-a ridicat --lI n tub pfni la umplere.^ Ip q l 14. . FORMULE PRACTICE PENTRU ALTE FLUIDE D E C R APA 14. Sifon de descircare Se obisnuieste a se numi ..rezer. se intrebuinfeazi.ce i n ce mai 'mult folosite in practici. pentru ca s i se stabileasci un curent nefntrerupt. 14. a ciror visqcozi t ate este miti.7. pe traseul V I I . i n s i i -adapts te la constantele fizice ale lichidului.stant intr-un rezervor si totodati ~ e n t r u a evacua debitul in exces' a1 rfului.=.5 A 9 .1 Lichide viscoase Formulele semiempirice sint valabile pei~trutot felul de fluide ~i sint din . mai ales a1 produselor albe. miscarea nu este posibili.t in rezervorul inC ferior. dat fiiid c i se formeaai pe peretii conductei un depozit de parafini ~i c i viteza este moderati. In acest scop. form ulele o b i ~ n u i t e empirice ale m i ~ c i r i turbulente stabili te pentru a p i . diametrele conductelor f i h d relativ mici. a f6st construit -in combinatie Fig.8. insi cu amor/I sare automati. Un asemenea i dispozitiv. d u p i ce tubul' a* fost umplut in prealabii cu lichid sau d u p i ~ c e scotindu-se aerul din tub :cu ajutorul unei . capitul A a1 unei conducte este introdus in lichidul din primul . transportate prin conducte. cici prin producerea d e vacuum 'in crestet.Migcarea perrnanentd in conducte s u b presiune A 395 . Dintre lichidele. * I@. la 'un nivel mai ios. Punctul cel rnai inalt h a1 conduc tei-sifon trebuie s i indeplineascii conditiile aritate in articolul precedent.ce1ilal. 'Acest obiect hidrotehnic s ~ e c i a l va f i descris si studiat intr-un capitol urmitor. in practica transporturiJor de petrol din Rominia s-a folosi t formula ChCzy i n care coeficientul C= 14. iar viscozitatea fiind mare. altele decft apa.2 320 si miscarea este lami' n a r k I n cazul cind mi~careaeste turbulenti. pompe de vid. miscarea :ie aflii i n general in zona conductelor netede. sint adeseori inferioare numirului Re. Astfel..I ( In sfirsit. numerele Re.. cele mai frecvente ~i mai importante sint titeiul si produsele rafiniriillor de petrol. pentru a mentine n i v e l ~ lcon-.8. tratind despre deversoare.3. In general. la transportul fiteiului ~i a1 uleiurilor . Sifon de descircare c u un deversor.

in timp ce se transporti pe conductii. D=diametrq. prin pierderile de energie: datorite freciirilor. deoarece. . y. Ca ~i in cazul lichidelor. Asadar. se va fine seama de sciiderea diferenfei de. urmind o evolutie izotermb. viscozitatea corespunzind temperaturii medii a aerului din regiunea respectivii. Pentru conductele afl'ate in serviciu mai mult timp s-a constatat cii la petrolul lampant este mai exact a lua C = 12. expandeazii. temperaturii dintre lichid si subsol. determinat prin. viteza. Q in l/min. pierzind din pre-siune. in sectiunea 2 din aval fiind este mai mare decit in sect iunea. y. 9 = V. viteza. = const. -In cazul transportului titeiului parafinos inciilzi t la o tempkraturii mu1t. ins5 y. Intr-o primii aproximare.5: gdz -+ dPp + dV2 2 - - 0. dup8 o lege exponentialii.8. de aceea ecuatia de cont inui tate in miscarea permanents devine in acest caz 9 exprimind conse.5 la tifei. ' 14. prin expandare. . deoarece v'ariatia presiunii fiind lentii. nu se produce o riicire*bruscii prin expansiune.2. se noteazii V. a fiind observatie ~i experientii.rvarea materiei. medie in sectiune. se poate considera schimbarea de stare -a gazului. < y..l amonte. In cazul cfnd sectiunea conductei este constantii : A V . in functie de distanfa de parcurs.Asadar putem scrie ecuafia de stare fizicii: A 9 / I sau. sub forma diferentialii (6-16 c) a fost demonstratii la paragraful 6. y.5. exprirhatii printr-un factor r a X . in cm. Fluide expansibile (gaze $i vapori) Gazele ~i vaporii. tinind seama de (14-50): Ecuatia lui Bernoulli. se produce ~i o cantitate de ciildurii care compenseazii in parte pierderile prin ex~ansiune. presiunea. mai'muit. superioarii temperaturii aerului.396 Hidraulica la petrol lampant ~i C= 1 1. greutatea specific5 este 'variabilii cu.

. semnele respectiv . diferenta (y . de la sectiuneal la sectiunea 2. = 0.. aceastii eciafie se simplifici astiel : .v1 2g 2 . ecuatia ciiderii de presiune a unui gaz P regim de n expansiune izotermici : - . + PI -P2 Y v.unei pante urcitoare.ya).-p. eroareaceseface neglijind variatia de presiune & este . iar 2. y. pe a x i .Migcarea permanmtd E conducte sub presiune n . indicele 1 reprezinti in general un punct amonte. La conducte orizontale sau uSor inclinate. Daci pierderea de presiune este mice gi expandarea neglijabilii. pentru un element de lungime dl Sau. respectiv scoboritoare a axei conductei.2 .Ole. 2 v2 D 2g Se obtine ecuatia ciderii de presiune a unui g a i transportat sub volum *const : ant S-a luat in considerare in loc de y. u i punct aval. (14-54) In realitate. membrul intii a1 acestei ecuafii trebuie s i fie egal cu lucrul forfelor . fiind greutatea specifici a aerului . se pot aplica formulele de la lichide. care este: A--. I n care: h este diierenta de cot2 geodezici a punctelor I si 2. tinind seama de ecuatia de stare fizici (14-51) si integrind: .corespund. .rezulti dupii integrare. de la 1 la 2.-corespunzitor unui kilogram de gaz.Integrind.) este E % din p.de frecare pe lungimea 1. + . Gradul de aproximare rezul t i chiar din ecuatie : d a c i (p.sau. se obtine in cazul neexistentei frecirilor : z1 -2.

a) Rezistenta la intrarea in conducte (dintr-un rezervor. gs= q96+0. Astfel. PIERDERI DE SARCINA LOCALE LA MISCAREA PERMANENTA IN CONDUCTE Pierderile de sarcinii care se produc pe distante scurte de conductii. in m .pentru diferite moduri de intrare 4n conductii. Dacii se noteazg cu V iviteza idealii. treptat cu peretii vasului.025.viteza. numiir Re etc. coeficientul = 1 corespunde unei pierderi de sarcinii pe lungimea L . rezul t5 pierderea de sarcinii local5 ' Valorile cp si <. i cu V .roportio-nale cu lungimea conductelor. in care h f r 3 a- - A este pierderea de sarcinii. schirnbiirile bruste de sectiune. 14-16. dac5 in formula Darcy lu5m h = 0. astfel cii: < .. fig. Rezistentele hidraulice la intrarea P conduct5 n v = c p a v. 14-16). la. la derivatii. V . o pierdere localii se exprimii prin for-mula: hi= v2 . % Observafie. ramificatii. se numesc pierderi de sarcinii -Racord ~ o t u n d locale. in m/s. s. vane etc. Pierderea local5 se poate exprima in p ierdere echivalenti p e o anumiti lungime de conductii.viteza real%: 9 <-zg A - Fig.u n coeficient care depinde de caracteristicile geometrice ale elementului care produce rezis-tenta localii: de rugozitate. au fost obtinute experimenial. .9? Determinarea pierderildr locale pe cale teore-tic5 nu se5 a06 -008 poate face decit in citeva cawzuri. In general. . si care se adaugii la pierderile I. Pn cazul in care conducta se racordeazii.338 Hidraulica 14:9.

g\*d<-3 I " Q2 = 0. . = (2 t - sau h i = . I CI L cd 3 v1 n.Miparea . 2 )Q2 4.~ . 1) Demonstratia se bazeazii pe ipoteza cii presiuilea p este aceeasi: imediat fnainte si dupii liirgirea sectiunii si se repar t izeazii uniform fn ~ectiunga.P -. -LiG$. Sectiunea creste brusc de la Q la Q2.P 2 Q2 + P Q V ~ . 14-17. 2) Formula lui 5 d l rezultate foarte exacte cu conditia sii se aplice fn. colturile 1-1 nu 'ia parte la miyare.i I I 3 .. ------. y --\%-\-\?\/ ' 2 2)<..VI V ) 2 P2. Lirgirea bruscii a sectiunii unei conducte- Egalfnd 'cde douii expresii ale lui Y . liirgitii. minimum L = 8 D .->.. ceea ce are ca -efect: producerea unor zone. 14-17): 1) Pl 0 2 .1 2g a 1 )2 . J Fig. sectiunea 2-2 suficient de depiirtatii de 1-1.perrnanentci in conducte sub presiune 3993 b) Liirgirea bruscii a sectiunii.v.2(V2 - . fn care lichidul nu ia parte la miscarea generalii. Pentru determinarea pierderii de sarcinii se aplicii teorema impulsului masei de lichid cuprinsii fn suprafata de control 1 1-22 si relatia lui Bernoulli (fig.~.P Q V ~ = O sau.V2" (Q. * (VlV2 . 2 I ' 7 1d 2 . rezu 1t 5 relatie cunoscutii sub numele lui Borda sau Carnot.. in colfurile de lfngii sectiunea I . Observa#ii. . .) dec i PI- (PI .. ci se fnvfrteste pe loc.. ' .2g (1 v: -5) 2 ? deci <'= . deci t.(. Relatia se poate pune sub forrna generalg t. h i = . fapt coifirmat prin observatii ?i'justificat prin aceea c l lichidul din. 2g v2 . . care se linistesc abia dupii un parcurs L w 8 D. intrucft Q 3 V2 Q2 = = + - P. Apoi vine o zonii plinii de vfrtejuri.

. 14-18).cr se poate lua. se ajunge la coeficientul de pierdere (1 4-62) Tn care.5. P dreptul contractiei. Diafragma intercalati pe conducti - tiunea Q. Weisbach: e) Lgrgirea continu5 a sectiunii (fig. si in sectiunea Q. h. Problema se trateazi ca la lirgirea de sectiune de .dacii 2L! ' I vf 9 - v: Daci racordarea se face trep tat. 14-19. 14-19). Ni kuradie 1 a g b i t cii pentru Re >l00000 se produc dezlipiri ale cured tului de la pereti si o zonii de Fig. miscarea trece de la regimul laminar la regimul turbulent. 14-18. in tuburi divergente. = . Aplicind teoren . Pierderea de sarcinii la in*gustarea bruscii de sectiune se datoreste celor doui zone de virtejuri in sec9 < < / Fig.? d) Diagrama (fig. deci se recupereazii cel mult jumitate din energia cinetici. = -in care' < 1.. I V . 14-20). c) ingustarea bruscg a sectiunii (fig.0.Consecintd. 14-20.mele generale ca la pin'ctul b precedent. Fig. tubul este cu muchii vii. fngustarea brusci a sectiunii unei conducte . La tuburile I conice divergente. Nu este pru2g dent sii se ia c< 0. deci = 1.4. dupi J . la numere Re critice mult mai mici decit la conducta cu sectiunea constantii. la colturi. r) = 0. LQrgireacontinua a sectiunii unei conducte virtejuri.5. Pentru intrarea in rezervor. in special c h d 9 . S-a observat c i .. -.0 si h. din experiente.

formii de trompii sau clopot. apoi o piesii divergent5 sub un unghi cr < 8". = 0.. ' 9y A plicalie : . Viteza qi debitul se calculeazii cu formulele: L Q = Vl Q1 = k dp. .20. Ah - vitezei si a debitului intr-o D conducti (fig.Dispozitivul Venturi" pentru mburarea . . Coeficientul se poate lua dup5 formula 9 f) Pngustarea continu5 a . s-ar numi randamentul racordului. ci numai o fractime q (z $ ) i n care r. In regim turbulent. ~~licfnd relatia lui Bernoulli intre sectiunile I si 2. . Astfel.85. In acest caz pierderile de energie sint neglijabile.15. conform experientelor.. la o conduct5 cu axa orizontalii. este. :-I . pentru fngustarea sectiunii.Mi~carea permanent& 2 conducte sub presiune n 40 1 unghiul conului este mai mare ca 8". obtinem: Valoarea lui c. variatia energiei cinetice nu se transfo'rmii fn intregime in energie de presiune. pfn2 la un unghi de 8". q scade repede.sectiunii. astfel cii pentru a > 30°. Dispozi t ivul carei se intercaleazi in conduct2 se comII pune . deoarece curentul este stabil. se poate admite 1. k flind constanta aparatului.dintr-o pies5 convergentii scurtii (in formii de Fig.0. iar randamentul q = 0. chiar daci unghiul a este mare. pentru lsrgirea sectiunii ping la miirimea sa initialii..0. . pentru o fngustare % fn . Venturimetrul clopot).p. 14-21).80.01 sau chiar mai mic. si un manometru diferential care miisoarii diferenta de presiune dintre secthnea initiali $i cea ingustat5.. 14-21. Dac2 unghiul a creste. coeficientul 1: este 0.

dezlipirii stratului limits de la pereti. # d.cos 8 2g b 7: = 0.undari transversali. cientul Fig. numirul Re si rugozitatea relat iv5 a conduc tei. Pentru curbe de 90" se poate folosi urmiitoarea formulii a lui Weisbach < 9 < = 0. zonele in care se produc virtejuri de dezlipire sint AB si CD.dublu curent spiral. local. iar R . 1 . misuratii pe a x i . iar coeficientul este 5 2g in functie de unghiul 6.. se socoteste: 9 in care h este coeficientul de pierdere intr-o conductii rectilinie de aceeasi rugozi tate. se pot calcula cu formula lui Weisbach: 9. Sn portiuni le de &rent in care pres'iunea c r e ~ t e sensul curentului (fig. Perturbkile se produc ins5 pe o bortiune de circa 50-70 D dupii curbii. care se compun cu curentul principal intr-un.40 0.55 0. < I sau se pot 1u.70 0. 14r22.30 0.20 0. . Pierderile de sarcini in curbe se datoresc.Valorile coeficientului de pierdere. Sn Astfel. h) Coturi (bru~te).lO pentru dl = d. 14-22). Fenomeqe secundare la o conducti curb5 Pierderea total. la o curb5 de 90°. si pe de a l t i parte. - Daci d. se poate lua coefi-.a din tabela (14-3) Tabela 14-3' 6" 1 30 ! 40 1 50 1 60 1 V : 70 1 . pe o curbii de lungime 1..13 $ 0.7. 80 1 90 5 0.. iar hi ==I + ~~-2L~V.90 1.16 (1 4-67) I in care d este diametrul conductei. Pierderea de sarcinii in curbe este de v2 forma hi = 7 .0. Pentru 6 # 90'.1. .raza de curburii. curentilor sec.402 H idraulica g) Curbe. pe de o parte.

79 O.. Schema distributiei debitelor o un. i) Ramificatii. Experienta aratii c5 cele mai mari pierderi se produc la ramificatiile in unghi drept ~i cind raportul dintre Q .76 I 0. ramificatie de asernenea cind diametrele conductelor sfnt egale. 14-23. ~i a doua.5 0.58 O.7 0. Dac5 se rotunjesc racordiirile. sau unirea a doi iurenti intr-unul).ghi ascutit sint cele mai mici. Pierderea local5 este exprimat5 sub furma respect iv.9 0.= 0.32 1 ‘.88 1 0.5 Q Qz - Q = 0. pentru trecerea de la D la D..3 - . pentru trecerea de la diametrul D la D.0.74 0.9 0.3 0. Pierderile la ramificatii in Fig.35 1 O.7 0. Ramificarea unei conducle de unghiul de ramiiicafie. 14-24.8 0. favorabil 1 VdV Cz * O. de raporturile diametrelor si de sensul vitezelor (la despgrtirea unui curent in doui.7 6" ' 90" 1 GO0 1 3'0" 90" 1 60" 1 30" 90' 1 ' 60" 1 30" ' D 2 / D . pierderile se mic~oreazi.7 0. Cot (brusc) de conduct5 Fig.75 O. Pentru ramificatii ca in schema din figura 14-25 se dau in tabela 14-4 la I I r .Qt +Q2 diametrul conductei principale si 0 v diametrul conductei rami ficaie este mare.3 Q2 Q Qe .Migcarea perrnanantii in conducte sub presiune 403 Experientele aratii c2 1: depinde si de numirul Re gi de rugozitate.61 O. < Fig.52 1 0.8 0. O. 14-25.54 0. La ramif icatii s-au obtinut valori experimentale pentru cazul intersectiei a trei conducte.59 0. prima. Coeficientii variaz5 foarte mult in functie de raportul debitelor.

.Pentru vana' in ~'onducte dreptunghiulare. Miinchen. 1926-193 1.o 0 Coeficientul c 193 44. 14-27) (3n conductg circular%.1 : 0 2 0.Coeficientul depinde de gradul de deschidere a vanei e/D. ~i 14-9. Fig. 14-26. dup5 Weisbach.02 0. * G. . pentru rapoartele cele mai favorabile ale diametrelor D 2 / D si diferite valori ale lui Q2/Q si 8". Se vede cil se produce pierFig. .7 0.5 0. Mitteilungen Hydr. 14-27. Weisbach in tabelele 14-5. Tabela 14-6 Diarnetrul E n foli Raportul e / D 118 1 114 1 318 1 112 Robinet fig. A c2 9 9 ' 1 Tabela 14-5 Raportul s l / s 2 0. Vana plan5 in conduct2 circular5 ~i dreptunghiular5**. 14-8.s 1.95 0. Vogel 8i F. . Van5 plan5 pe conduct5 dere de sarcing chiar cind vana este complet deschisii din cauza nise'i sale. coeficientul 5 este dat i n tabela 14-6.3 0.12 4.6 0.8 8. Petermann. Inst.valorile (In cazul curentilor care se despart). j) Aparate de Pnchidere ~i de reglare a debitelor. 14-6. conducta - circularii. se folose~tetabela 14:5.39 111. Robinet in conduct2 circulari 14-7.5 17-. ** Valorile coeficientilor c sint date dupi J . In experientele filcute*.4 0. muchia de despiirtire a fost rotunjitg.

Vani-clap2 Coef icientul .. c Tabela 14-9 Ventile la pompe cu piston (fig. "(054 8 D:) = 1. 14-29) Fig. 14-30)..l .(Dl . Se construiesc astfel ca sectiunea inelari sii fie de 1. 14-28) Fig.D).0. 14-28.8- xD2 4 9 b = . 1 2 . . 14-29. Vani-flut ure Tabela 14-8 Coef icientul c Vang-clap5 (fig. fig.25) D. h este cursa = (0.8 ori sectiunea conductei .Mi~carea permanentt in conducte sub presiune ' 405 Tabela 14-7 Coef icientul c Vans-f luture (in conduct5 circular5.

Bach: - v2 . fngustiiri si lirgiri de sectiune si o vanii (sau robinet) d< reglaj . Vn din ul timul termen este viteza corespunzind diametrului de conduct5 la iesire. Ventile la pornpa cu piston intre sectiunea o (in rezervor) si sectiunea n la iesire (in atmosferii sau fn rekervoru~ amonte). iar dacii debiteazii in rezervorul aval sub un nivel de a . 14-31). V este vi tiza ce eventual ar avea apa f n acest rezervor. k) Sorb .Pierderea de sarcini hi = 1: de C. iar 2g c se ia dupii formulele date V este viteza in sectiunea de diametru D. fie Sntr-un a1 doilia rezervor. S5 scriem ecuatia lui Bernoulli Fig. \ Fig.. 14-31. scurgindu-se mai departe (canal). tinind seama de pierderile liniare $i de cele locale. Cind conducta debiteazii liber in atmosferii. . Linia energetic2 $i linia piezometricg. 1) Principiul de calcul al conductelor scurte. Fie un sistem hidraulic format dintr-o conductii scurtii (c)cool'c alciituitii din n tronsoane de sectiuni si lungimi diferite (fig. Schema de calcul a unui sistem cu conductc scurte . cohducta plecind de la u n rezervor si terminind fie in atmosferii.fiirii clapetii de retinere c = 5..GU clapetii de retinere 1: = 10.6. 14-30. Pe parcurs conducta are coturi.

de bbicei exist5 nurnai'un dia-metru si formula se sirnplificii mult. rareori se foloseste o-conductii de diarnetru constant far.Mi9carea permanentd in conducte sub presiune 9 407 9 Detaliind pierderile prin' freciiri (rezistente). Linia piezometricii se obtine coborfnd sub linia energet icii cu valoarea v2 corespunzltoare a . Qk ' care perrnite a calcula pe V . se obtine debitul h Linia energeticii se obtIne prin coborirea sub nivelul energetic cu pierQerile de sarcinii cumulate pin2 in sectiunea consideratii.. Tn pract icii. iar 9 (14-75) s e nurneste . Observat ie..'"i-Aj 2g 1 3( r ck (-)2+n s+ Q Dj Qj a]. coturi. ci .. dacii se cunosc H si elernentele geon~etriceale sisternului. La un sistem cu conductii scurtii.de exemplu viteza rnedie la iesire Vn. P cele n tronsoane si cele m n puncte unde se produc pierderi locale.'teuri. Diversele viteze medii ale fluidului irf trarrsoanele respective se pot exprirna In functie de o singuri vitezii .-pe baza ecuatiilor de continui tate 9 astfel cii ecuat-ia (14-73) devine H = . se poate scrie: H fiind diferenta de nivel energetic Pntre sectiunile extreme.icate. ~ u ce ~viteza Vn este calculatl prin formula (14-74). desi ele se exerciti pe o oarecare lungime.sisteme hidraulice" mai mu1t sau mai put in cornpl. ramificatii si fiiri organe de Pnchidere si reglaj. Pierderile locale se reprezintii printr-o ciidere bruscii a liniei energetice.oef icientul redus" a1 pierderilor locale. 9 9 9 2g ..

sectiunea de caplt este con-tractatl la a.. 11.0 conductii se poate considera scurtii. pierderea prin frecare h.. experimental (v. foi-mulele misciirilor turbulente nu mai sint valabile ciici pe. Calculim fiecare din aceste pierderi : Gritarul este format din bare circulare cu diametrul 15 cm cu interspatii b = 30 c m qi are o suprafati de 45 m2.3). la deschidere cornpl.f. art. XIII). = 4. Considerim fnsi. Conducti de golire la barajul de la Bicaz H = 90. fiind de tip ochelari. Diametrul golirilor de fund este de 2.75 m sub nivelul maxim a1 retentiunii. aceastii lungime abia'se stibileSte distributia vitezei Pn regim turbulent (v. in. ~i ciderea Fig.. avfnd scurgerea la i e ~ i r e la presiunea atmosferici. Exemple numerice 1) Exemple numerice pentru calculul acestui fel de conducte au fost date la art. i n figura 14-32 se indicg sectiunea transversali prin barajul de la Bicaz.fati de un plan de referinti. ~i pierderea la fngustarea de capit: h.*. pierderile de sarcinii locale pot precumpiini si este preferabil a se determina suma pierderilor.10.. S i se calculeze debi tul pe care-1 poate evacua o conducti. 14-32. 2) Calculul evacuatorilor de fund ai barajului de la ~ i c a z . vom avea: Pierderile de sarcinl sfnt provenite din pierderea la griitar h. nu dau pierderi de sarcini. Rezolvare.15 m2.906 ma). cap. dacii suma pierderilor locale intrece 10% din pierderile longi tudinale. 173. cu elementele de trasare ale golirii de fund. .6.eti. In acest caz..75 m. o suprafati de 25 m2 ~i calculim pierderea cu formula: - * Vanele. deci trebuie sii i se aplice calculul precedent. din cauza posibilititii de fnfundare.50 m (Q = 4. pierderea la intrarea frn conductg hri . Calculul se face ca pentru o conductd scurti. cfnd nivelul amonte este la cota maxirni admisi. Dacii lungimea conductei este sub 50 D (diametre). Ie~irea din conduct2 se face cu 90. 14. Scriind ecuatia lui Bernoulli fntre un punct la suprafata rezervorului amonte ~i un punct: la i e ~ i r e . pierderea la cot h.

Din ecuatia continuititii.Intrarea fn conduct5 are o form5 hidrodinamici pentru care coeficientul de pierdere Ci = 4 0 6 prin frecare pe o lungime de circa 81.presiune unde . 6 .013 este dat5 de relatia: . g ~= P [f)y3 9 p = 1.Mi~carea perrnanenta' in conducte sub .OO m a conductei metalice cu coeficient de rugozitate n = 0. de sarcin5 are o valoare redusi .79 pentru bare rotunde Vgy este viteza de acces la suprafata grltarului avem: unde am notat cu Vc ~i (agy= m2). 25 viteza ~i respectiv sectiunea conductei. .Pierderea in cotul cu unghi la centru cx = 28": Coeficientul de pierdere local5 se calculeaz5 cu formula aproximativi: . .Pierderea s unde .

14-33.4 10 . 4 j . + succesive D. Reteaua este situatii in plan orizontal.55 X A X 20 = 11 l/s. 8 De exemplu: mi~careaapei in con500 m ducte se face de la A + B + C si de la A +D + C. + + + I/J . Debitul de calcul '9 S pe conducta 3 . D4 = 250 rnm.Q. pe conducta 2-Q. e 3 0 PO& . .Q4 = 20 +0. Retea inelari calculati prin aproximatii Dl = 250 mm. D. Se admite un sens rational de t5 35% curgere a apei in conducte qi o 2 repart itie echilibratii a debi telor.5 11s. Debitul pe conducta 1 fie Q1 = 15 35=50 11s. = 150 mm. Debitele diferitilor consumatori slnt indicate pe figuri.5% mai mici decit cea stabiliti prin incercgrile pe model. iar pe conducta 4 .b i b u f i a de debik pe conducte. 3) Sd se dimensioneze conductele refelei . = 200 mm.inelare din f igura 14-33 8i sci se calculeze dis. = 0. = 35 11s. sln t : Eig.Pierderea Hidraulica la ingustarea treptatii de la i e ~ i r eva f i d a t i de relatia: Din ecuatia continui t i t i i avem: 'Pentru ciderea maxim2 : Aceastg valoare este cu numai 1.55 X 30 = 51. 500m La aceste debi te. diametrele 4 deduse pe baza vitezelor recomandate pentru retelele de distributie 30 .

.0. . Debi tele recalculate sint : Suma pierderilor de sarcini rezul t i Ah'' = 2. este necesari o recalculare a debitelor.47 = 2.Mi~carea permanentd in conducte sub presiune Pierderile de sarcin2 pe fiecare conduct2 rezult2 din tabela de mai jos: 41 1 Suma pierderilor de sarcinii pe inel este Cum suma pierderilor de sarcini trebuie s i fie nuli.09 m.8892 i [s-au neglijat termenii cu (L)Q)~].32 + 4. prin introducerea unei corectii AQ.09 m la verificarea pierderilor de sarcini pe inel provine din aproximafia (AQ)2=r0.0.- 3.3. care s i mireasci debi tul pe conductele 4 ~i 3 ~i si-1 r e a u c i pe conductele 1 gi 2 - 2.86 = .OO. Eroarea de .45 .78 11s 0.

Starea de miyare permanent5 este ins6 numai exceptionalii. se cautii a se limi ta fenomenul la o portiune din conduct5 cit rnai scurtii.si subpresiuni. c. ca: robinete.Capitolul XV Mipcarea variabili i n conducte sub presiun e Atit timp cit miscarea unui lichid intr-o conductii sau un sistem de con-ducte sub presiune sk face in regim permanent. vane. motorului. sau cind exist5 intercalatii pe conductii o capacitate care sii acumuleke lichidul sau. presiunile in orice sectiune a . asemenea unor lovi turi pu ternice. fie . depresiune. deflector la turbinele Pelton. In cazul deschiderii aparatului se produce intii o . Fenomenul acesta .numit . putind solicita conducta. conductelor se mentin constante in timp. urmat8 de o serie de supra. A A . cind lichidul isi g i s e ~ t eiesire printr-o derivatie din conductii.si subpresiuni. datoritii fie necesi'tiifilor de exploatare.ale aparatului obturator a1 unei conducte . Lovitura he berbec este decl o suprapreiiune (alter--nativ pozitivi si negativii) care se adaugii presiunii din miscarea de regim. ci se propagii in lungul conductei cu iuteala sunetului. pentru o sciidere a turatiei motobornpei se produce intii o depresiune... cind manevra vanei se face lent. 9 . a si 6 ) se produce rnai intii o suprapresiune urmatii de o depresiune si dupii aceea 'de o serie de oscilatii ale presiunii.este cu atit rnai violent. ' permanent gi ihdependentii de aceastii presiune. in sfirsit. deoarece necesi t5tile de apii sau de energie variazii tot timpul si se produc destul de frecvent opriri sau puneri in miscare ale intregii mase de 'l(chid..nor defectiuni in alimentarea cu energie electricii. prin intercalarea unei camere sau a unui caste1 de echilibru.. Pentru cii lovi tura de berbec necesi tii supradimensionarea conductei si diiuneazii functioniirii instalatiilor. dimpotrivii. la porn-pele actionate de motoare electrice debitul scade de fndati ce scade turatia. care se amortizeazii cu timp. asemenea unui tub piezometriccu o sectiune foarte mare. lovitura de berbec este rnai iedus5 la conducte scurte.l. sistem de vanete la turbinele cu reactie. cu cit conducta este rnai lungii si cu cit inchiderea este rnai rapid8 . 15-1. in general cu nivel de apii liber. In cazul unor inchideri . urmatii de o serie alternativii de supra. Suprapresiunile pozi-tive sau negative care se produc lingii aparitul de obturare nu sint numai locale.chiar partiale .de ciidere" (fig. In cazul din figura 15-1.lovitura de berbec" . Variatia debitului pe conducte se reali-zeazii cu ajutorul unor organe de inchidere sau de reglaj.

.

In realitate. ciici ar frisemna cii oscilatiile ar continua la infinit. de sect iune constant: . ' l-2 ' Presupunem o inchidere instantanee a vbnei d i n 0 si cii numai lichidul este compresidil. cii panta conductei variazii ddar putin in jurh.. Deoarece insii apa si conducta sint compresibile.- In cazul cind apa este adusii de la instalatia de prizii printr-o galerie sau conductii sub presiune. neglijabilii. se intercaleazii o simplii camerii de apii. In afarii de fenomenul loviturii de berbec care se produce in conducta fortatii.si grosimea tolei sint constante. * Fig. se mai produce in castelul sau in camera de echilibru un fenomen. si anume . dacii aductia de apii este un canal cu nivel li ber de scurgere. 9 9 A A I 15. unei valori medii. freciirile au efectul de a amortiza cu t impul oscilatiile. ar urma sii se nascii o for@ (presiune) infiniti. pentru prima oscilatie. este neglijabil. deci se poate admite ca.oscilatia in mas5 a licl~idului" in c~nsecintii o usoarii si si oscilatie presiunii sau a nivelului apei. se introduce un caste1 de echilibru. viteza in 0. nu ins2 ~i peretii conductei. sii nu se considere efectul freciirilor . Fie viteza medie intr-o secfiune V = .apii sau cu presiune de aer. EXAMENUL CALITATIV AL FENOMENULUI A Intr-o primii aproximafie. suprapresiunea riimfne la valori finite. In t impul foarte scurt de la inceputul oscilatiilor. A A a 9 . 15-2. b) La conducta de refulare a unei pompe se folosesc rezervoare de . lucrul mecanic datori t. de sarcinii poate fi considerat%. energia cineticl a masei opri te brusc trebuind sii se transforme intr-un lucru mecanic cu deplasare nulii. previizu tii cu un deversor care sii limi teze nivelul de apii in canal (fig. ar fi insii gresit a neglija mai departe freciirile. sii consideriim cii sectiunea conductei .. freciirilor apei in conduct. deosebi t. in aduciie.2. cii pierderea. Dacii apa ~i materialul din care este fiicutii conducta forfatii nu ar f i cornpresi bile. ceea ce este contrariu experientei.Q si fie V . Reprezentarea schematics a unei conducte forfate simple. 15-1 .

Repetind rationamentul de rnai s ~ se poate dernonstra urrniitorul rners a1 s fenornenului : La rnornentul t = .... insii nh se poati tine in echilibru deoarece in punctul A presiunea pe fata nn este numai p. in punctul 0 . inceteazii rniscarea lichidului pentru un moment si fntreaga coloanii de lichid din conduciii este corn-.depresiunea 3T0 ? + a 2 a 2 9 . Cre~terea este datoritii faptului Ap c5.Ap S-a intreaga propagat rnasii a CU CeleI'itatea a din 0 in A: lichidului fiind dilatatii Fig. astfel cii dppii tirnpul . insii anirnatii de vi teza . (15-l')~ .Ap = .mass lichidii contifiuii a se . scriem cii variafia cantitiitii de rniscare este egalii cu irnpulsul fortei in tirnpul dt. 15-3.Vo (fig 15-4).-. prirnatii. siunilorlaPnceputu1~0ndu~tei . cresterea de presiune ar f i fost infini tii . exprimind P coloanii de lichid: n AP -.une Sii consideriirn volumul elernentar de lungime ds in lungul conductei.i. L . Aceastii miscare cu viteza . Jucoyski) Sau.paVo. Aplicind teorema cantititilor de rniscire la rnasa pQ ds. suprapresiunea Ap se transmite in timpul la intrarea in conduct5 (fig.a viteza cu care se propagii suprapresiunea p ~i pe care dt ds o nurnirn celeritate. presiunea a crescut pe fata mmcu Ap. Dacii n-ar f i fost cornpresi bil.Vo se va propaga in straturile de lichid succesiv de la A. deplasa in sus cu viteza Vo si primul strat de lichid care se decomprimii estk in 0... Dilatarea lichidului continuii succesiv si fn straturile supe. iar presiunea Ap se va propaga de asernenea cu celeritatea a 2L de*la A la 0. unde se produce depresiunea . la zero.ro = . 3 ciirei vitezii variazii de la V. pe cind pe fata nn a riimas p. din cauza compresibilitiifii sale. astfel cii la momentul t = . stratul nn va f i solicitat de viteza -*V0 spre rezervor..care este presiunea in caste1 ~i care nu depinde de fenornenul din conducta -'pe cind pe fata mm presiunea este p. adicii: ? Notiirn .. la '0.din 0 pin2 in A. Rezul tii : (N.. avo g -.. . rioare. Din cauza dezechilibrului. Anularea suprapre-. . . 15-3). a Y Ca urmare. Ap.c. -In ace1 moment.la t = To .I Mi~carea variabild in conducte sub presi. E. % A I 0 este po Ap.2L In tot intervalul de timp de la t = . masa lichidului isi va relua + ? a volumul specific si presiunea initial.. presiunea in 9 . Din momentul Pnchiderii in timp dt.' lichidul a continuat sii intre fn volcmu1 Q ds.

Reprezen tarea cali ta t i v i a lovi t urii de berbec fn sectiunea de la s f f r ~tul conductei' i vo L a 2L ! * a 3L .15-4. f. --t vo -a R eprezentarea cali tativi a lovi turii de berbec intr-o sectiune oarecare .- a a Fig. 2 .vo 2fL-sl .fa- 20 2 . g f *-320 2 t =2b ' ~ i g . .s l i . 2 O . 15-5..-2s a 3 * . .

lichidul se comprima iar. Schem5 la calculul vi tezei de propagare.de vitcza f Vn. viteza este evident permanent nulH. dW=-VQdtf . ptnii la momentul t = 2 r o . I (V+-ds )Q d t = . Cantitatea Ap este tot paVo. h conduc t i . fiind animat . . viteza ia valorile V ."' 2 ds Qdt ds. fazele fncep dupH timpul ~i se A ' q a termini inainte. deci durata supra. In sectiunea A de la castel. fa26 nulii. 15-6). A + A 7 l 1513. 'datoritii cornpresibilitiitii lichidului (fig.P a r sau chiar daca < -p. In t impul dilatirii lichidului s-ar putea produce ruperea coloanei daci PO< . mersul fenomenului riimine calitativ acelasi. din momentul fnchiderii. unde s = 0. : In cazul c i se considerg si elastici tatea conductelor. fncepfnd fnsii cu straturile superioare. Dupi aceea reincepe mi~careain sens invers (fn' jos) cu viteza V . timpul he la t = 7.(sau sub-) presidnilor 2(L-S) ' (fig. . .Ap. 15-5). S Pentru osectiune la distanta s de 0. A + I. (presiunea vaporilor saturati). datori tii elast ici tiitii conductei. > Cre~tereade volurn dW1 datoritii compresibilitiitii lichidului se obtine prin exprim area coeficientului de comp~esi tate : bili Fig. V viteza medie in sectiune la disstanta s de 0.~resiuneaIn 0 este p. CALCULUL VITEZEI DE PROPAGARE A LOVlTURII DE BERBEC Din conditia de continuitate se va exprima cii diferenta de volum l'ichid care intrl sau 'iese in intervalul-de timp dt prin sectiunile Q. = E a in sectiunea s se vede pe diagrama din figura 1&5.. deci si Ap = paV. . deci ca Pn starea initial&. la t = 2 ~ .Mbcarea variabil~ tn canducte sub presiune ' 417 si pentru un moment fn repaus.. este mai mic. care limiteazi portiunea de conduct5 de lungime'ds. fn tot . Variatia vitezei este 7. cfnd intreg lichidul atinge densitatea initialii. In sectiunea de lingii vanii. Fie d W diferenta de volum.V fiirl sii mai treacii prin faza nulg. plus cresterea canti tiitii de lichid care se lnmagazineazi fn volumul geometric h i t a t . in trei faze: Vo. cu acela~i interval.. -Vo. este egalii cu cre~terealateralii a volumului. doar h este mai mic. 15-6.

Cre~terea elastid a razei. este: . . . si dW. rezultg: I L 9 r sau . Introducem notaf ia:> Se stie cii viteza a de transmitere a sunetului intr-un mediu elastic este. ds = . In d 7 ComparFnd aceastii ecuatie cu (15-2) i introducind expresiile. se calculeazii pentru d crestere de presiune dp in modul uqmiitor: Tensiunea in peretele unei conducte cu perete subtire este datii suficient de exact de formula: 7 e fiind grosimea peretelui. .ds (pentru 7cDZ 4 sectiunea circulari) ~i dp este creiterea presiurlii. ! . . Cresterea de -volum dW. L I 8 . conform formulei lui Newton: &- . datoritii elasticititii conductei. -.fgcutii conducta. ' .lui d W. -' .. . ' I. iar cresterea de volum t sftrsit. cre~tereatotala" a volumului datoritii elasticititii peref ilor si lichidului : 7 a . notfnd cu E modulul de elastici tate a1 materialului din care -este .4 In aceste formule W este volumul elementar..

.este de natura cel~ritiitii(vitezei sunetului) ~i putem reprezintii celeri tatea in apii.10): Referindu-ne la figurile 15-6 ~i 15-7. a = 285 . Intr-adeviir: .Pentru otel moale la presiuni . considerlm originea spatiului tn 0...sensul pozitiv a1 spatiului.4......... P 100 ata 1 1 8 4 m l* s = ( ! ...... 6... Scherni la calculul loviturii de berbec .dV --V = I- 2g / ~-~----f--+ g as dt Raportul .a) Neglijiim eilergia cineticii ... 6... variatia luiVz fat5 de s e s t e neglijabilii in rap6rt cu ...1 a Fig.. se obtin pentru a valori destul de variate... avind valoarea a = 1 425 m/s.. Vom face urmiitoarele ipoteze simplificatoare : v2 deoarece feno.In r a p ~ r t cu menu1 fiind cvasiinstantaneu... 1070 m/s .. 760 mls .Pentru lemn ....variatia lui V fat5 'de t.. ling5 vana de fnchidere. 29 rnls = ..Pen tru cauciuc 7) ( = I 17 ...... CALCULUL ANALlTlC A L MI$CAR~I I In afarii de'ecuatia de continuitate obtinutl mai fnainte (15-3') ne folosim de ecuatia lui Bernoulli extins5 la migcarea variabilii (paragr. 15-7......s de la 0 spre A ~i sensul pozi-tiv a1 vitezei apei de la A spre 0... a = 900 .. ! 15. n A~adar expresia si scrie : .V d V dt g dt ds - V dV g . In conduct5 infini t de rigidg.Miqcarea variabilli in condkcte sub presiune E care E este modulul de elasticitate cubic%a lichidului gi p densitatea aeestuia.6 ~i paragr. Astfel: 9 1 6 10 30 a = 6 6 5 777 837 1000 -Pentru beton armat . Dacii se introduc in formula (15-4)' valorile parametrilor geometrici si elastici..

Deci integrals ecuatiei (15-7) este: (15-9) P . pentru toate firele de curent in sectiunea transversali. Dacii se eliminii p in loc de V. se obfine: Integrala unei ecuati i diferentiale de felul : d2y . A Eliminind pe V intre ecuatiile (15-3') si (15-6)prin derivarea ecuatiei (15-3') fat5 de t si a ecuatiei (156) fat5 de s.. in momentulinitial. deci variatia energiei cinetice in rapwt cu-spatiul este neglijabilii. finfnd seama de cele precedente ~i de conveilfia de semne stabilitii mai sus:. deci ecuatia precedent5 devine: d2z ds2 identicii cu ecuaf ia coardelor. 15-7): i + + c~entru aflarea lui V. vom afla pe in ecuatia (15-6).Ins5 celeritatea a z a r evalori de sute de.a t ) f f (s at). 3din ecuatia (15-9)si o vorn introduce ds ? . b) V = const..-.yo = F (s-at) f ( s + at). i n care F ~i f slnt doui funcfii arbitrare. In aceastii ecuatie: I . be deduce: 7 Admitfnd o portiune rectilinie din conduct5 -.a2 dta \ dB I/ ds2 . Ecuatia (15-5) se poate deci scrie. are solutia general5 cunoscutii si usor de verificat: T T ' y . vibrante.0.ori mai mari ca V. In care pd este presiunea insectiunea s. adicl (fig.p o = F (S .

15-7) dF -ds dF -1 d ( S -at). Ya 9 V este viteza tn sectiunea s la timpul t ..a (t. -p. s2i alegem un timp t.Mifcarea variabild tn rcqnducte sub presiune 42 1 1 ' Din ecuatia (15-9).. fntr-adevir. Intro= L-at.8% deoarece z. se obtine relatia urmltoare (15-12). . 2 (L-S) . avem: d . si Pntr-o sectiune la distanta s de organul perturbator se poate g5si o retatie'fntre cele dou5 functii. a a dF - df -- af d (s dt ' dq + at) - 1 df 1 a df - Introduclnd pe * ds din relatia precedent2 in ecliatia (15-6) se obtine: Integrals acestei ecuatii este: sau V = V. pentru s = L.f (s $ at)].. A F [s . (fig. trebuie sii fie . . ds ds 9 = const. astfel ca s-a (t. oricare ar fi timpul t: (15-11) F ( L . = .at) . V .Y . )= 0 in care T . expresiile lor p r e cedente fn functie de tl $i T.) = 2 (L .T ) . = Q duclnd Pn relatia (15-1 .T. Intre functiile F ~i f exist3 anumite relatii. presiunea este constant egalii cu presiunea din castelul de echilibru.a t ) $ f ( L + a t ) = 0. astfel ca s-j-atl = L $ at si un alt timp ( t ...[F (s . ca o conse9 + \ . este viteza in aceeasi sectiune la t = 0. fn locul lui (L at) ~i (L . Astfel. derivfnd fn raport cu s.at).r.at. g .s) .-)I s $ f (s -1.. Din acesqe conditiirezultii cii 7. CL r De asemenea. adicii p = p ~ deci din ecuatia (15-9) rezultg relatia (15-1l).

po . or LL -. decft cind t > 7. adicii 4 " <. Timpul negativ n-are sens.cu ajutorul unor .F (s . .. p C - A In faza directi.paAV = F (s . A~rnax = ' p q . Interpretarea d a t i acestor ecuatii este cii sectiunea s este supusii mai fntii F la suprapresiunea A ~ = ~(s . suprapresiunea este.at) datori tii undei directe de presiune. suprapusii Lndei directe. 7 .. lovituradirectiiduAstfel. ecuatiile (15-13) se reduc P membrul a1 doilea la primul n termen. suprapresiunea (sau depreSiunea) an prima fazG depinde numai de valbrile initiale si finale a b lui V . Intr-o sectiune oarecare. faza contraloviturii fncepe dupi 2 (L-s) tirn~ul de la Whiderea vanei.unde s = 0 si rs = T. . urmiitoarele ecuatii pentrd sectiunea s: .ui este poiitiv5 da'& l > V. numi t5 lovitura de berbec.) J.)].. a Dacii T >IT.curba de variatie a vitezei medii fn sectiune in functie de timp ~i deci durata de fnchidere T mai mare ca 7. In aceste ekuatii.= Ap. in faza functiei F .ecuatii inlintuite".F [s. De indatii ce apare contralovitura. fiind durata de parcurgere a undei! de presiune de la sectiunea s la A si inapoi.dupii Allievi .elemenele geometrice ~i constantele elast ice ale conductei .i" ' : ' I ! P~VOAsadar . 7 ' C - a ~aloarea " ~ i i. p. mai mic5. adicii la fnchid'e~e. i n locul ecuatiilor (15-9) ~i (15-lo). ~i Vo tot in sectiunea s la momentul initial. aratii pozitia I . iar p.timpul 7. deoarece termenul a1 ddilea de'loviturii indirect8 lipseste.~i negativii & dacii V .c.at) + F [S-a (t .at). P (15-13) . ceea ce inseamnii cii termenul a1 doilea nu apare . deaarece apare in acest timp si contralovitura. dac5 se dau: . la momentul (t . dupii trecerea timpului 7.a:(t - 7. < V. Dupii aceea se suprapune unda reflectatii (contralovitura). la distanta s. sectiunea intrii si i n faza lui f. : . I - y . Deci dacii tinem seama dk relatia (15-12) putem scrie. de reflexie a undei.pa (V . si nu de legea dupii care variazc viteza. ~ a l o a r e a maxim5 a Iui Ap are loc pentiu V = 0. p gi V stnt considerate in sectiunea s la momentul t. .' Deci. calculul lui Ap se face . ' 9 f 4 1 reazii de la fnchiderea vanei pfni 'la t = .Relatia (15-1Vse interrpreteaz5 astfel: lfunctia f (s+at) ia la momefitul t valoarea functiei .T ~ ) . = F (s-at) = . a contraloviturii de berbec. adicii la deschidere. punctului Ocu s = 0).7. Valoarea gisi t i Apmax paVo '+ = .(indicele lui * 2L a a . . care este unda reflectatii.Vo) A . in sectiunea 0) . 2 ( L -s) se realizeazi numai dacii T < . Fie T tirnpul de fnchidere a vinei.

.. le deosebim cu sernnul ' spre a nu se confunda .. . . : . . . . : .. ...... . . ' ."avo din faza directii.) 2 (Lr--s) dacl -se ia 'ca Dacg timpul se miisoarii cu unitatea de timp 7 = . .:. . "' ~ ... .. . . .b3). 'este presiunea exprimat~tncoloanii de-lichid... alta parte. . : . cu a1te -mLirni fizico-mecanice. . ? - 4 :.. .. u . . . ' 7. . . .. .. . L .? :. r 2 . . . . . I . .. .5) si se noteazii cu: * 0I 70 Lv o T ' " ghoT (Aceste caracteristici . .-.. . u.. . 15.. c .. . .. :* 3 ' : .. I y."Il. . ' . . . considera ecuati i le (1 5-... .. .. / .. I. :. . . * . n funcf Impiirtind ecuatiile . 1 1 :mirimeevident aedimensionalii.. r . ..e doua* ecuatii 'fri V-. . ' . . .. .pe.... . rezultii: relaf ie de definitie valoarea lui A. se obtine: ? f'a : .~onductesub presiune -. .: . . : .V i ="-. ' . ti r I t ..Fi-l). . . I . . .. . ... t a p \ ... .. . 1. . a # origine to = 0.. .. . . .. .. . .d.a. . . . j . paragraf. .z - 1 . .. ! . . .are. . 1 ..). -. .... . - : . ' .. 3 .'se:qdung cele'doug ecuatii 'in h. . I ' P . .? .. . . P care s-a pus fn evidentii factorul consfant 'f. . . .. .in.. . . . .... notate cu aceleasi li tere. . : ..-. . . .. .'. . .[ +- :.' i q a r a t . . . . . .!. .. . a ..*. g . 1 . .cu y . Mi~carea variabiki . 1 . . . . . eghi 'CU : se obtin ecuatiile: 'Y V .. = y. . I.. . . . .. gi se:scad ce1. iile Fi fiind arbitf. 1. . ..I . .. momentul cind tncepe a se produce lovi tura de berbec si se vor pentrru t imp ii k\. .' . .. . Introducfnd fn aceas'tii -. A .. . . .. <. a . . ./" . . se obtine: . . . '0 0. .. . .. . t 2 . .(Fi +. fnainte de manevra organului perturbator.... 9% a . . . caracterist ici ale tele conductei ~i anume: A .-<. . T g A doua caracterist ici (tot ned:imensionall) tine :seama de reducerea suprapresiunii maxime in faza indirect5 (v. . . 423 In calculul analitic joacii un rol deose:bit a~a-numi . in care h. . .. a.

aceste ecuatii devin. dacii . de Marchi)." = q (ti) a1 sectiunii w. factor comun. In lucrarea lui Allievi sPnt date numeroase abace de calcul pentru rezolvarea acestor ecuatii P diferi te n cazuri din practici.F ) intre ecuatiile precedente.. sfnt cunoscute fn funcfie de timp. cl c. se obtine: Dind lui i valorile numerelor intregi.On viteza V iin sectiunea S2 a conductei fortate fn amonte de injector este: Pentru a rezolva acest sistem de ecuaiii.Eliminind pe ( F . dacg valorile q. h1 .se dii gradul de deschidere .. singuia necunosclltii fiind se rezolvi~i aceast* ecuatie de gradul a1 doilea Pn :. Astfel. Prezentgm in paragraful urmiitor ~i o metodii graficii foarte simplii care permi te rezolvarea simul tan2 a tuturor valorilor lui h pentru diverse valori ale timpului ti (dupi Conti gi G.. trebuie cunoscuti relatia dintre V ~i h. la o turbing Pelton. care reprezintii legea de inchidere sau de deschidere a organului perturbator.ho = a .(Vo.Vl). p' fiind caracterisfica conductei: Se vede cii. se obfine asa-numita serie inlintuitii a lui Allievi: 9 . Dacii impiirtim ecuatiile (15-16) h. g Y i . = 1) se obtine cl.. a ac2 . apoi P ecuatia n urmiitoare. din prima a ecuatie de gradul a1 doilea in (unde &. a orificiul~~i regim permanent (Q = Q) ' fn . ~i scoatem in mernbrii din dreapta cu pe V.i tot astfel intreg sistemul.

V n ) . Fo (t. La timpul tn cuprins Pntre nr0 si ( . CALCULUL GRAFfC AL UNOR SECTlUNE 15.T ~ ecuatia devine: .Fe (t. Fo (tn-1) = p (.1 7 . grafic sau anali tic. 9 9 15..at) = p (Vo.)] a Pentru s = 0.T.F O (tn 70) = unda reflectatti Folosind notatii analoge se poate scrie: F0 ( t n ) = pa (V* . ecuatiile de rang impar minus prima.5.ro. valoarea Fo se va nota cu Vn.-. .Mipcarea variabiW tn condude sub presiune 425 Asadar.) .F [s .).) = pa unda direct% (Vo .curba de variatie a vitezelor medii fn sectiune in functie de timp si deci si durata de inchidere T considerat6 mai mare ca 7.. Fo (t. in fm contraloviturii. .V. Dacg apoi sciidem din suma ecuatiilor de rang par toate. Conform ecuatiei (15-13) avem: 9 F (s .. iar pentru tn-l = t. lnchiderea sectiuni i Fie Fo denumirea functiei F pentru sectiunea de ling5 organul perturbator.Fo (tn-2) . dacg se dau : .Fo a (in-1). a .Vn-1) .Vn) .ecuatia urmiitoare: daci n este par. Din aceste n ecuatii deducem . conform ecuatiei (15-13): n . Vi teza la momentul t. p (Vo .dacii scldem din suma ecuatiilor de rang impar surna ecuatiilor de rang par .elementele geometrice ~i elastice ale conductei . ~i 7. se obtine: Suprapresiunea E 0 la momentul tn este. t = t. calculul lui Ap se face cu ajutorul unor ecuatii In lant. functia Fo ia valoarea etc.5.1 ) .Vn) ..1. Sectiunea de tin@ organul perturbator.a (t .Vo.

.L. viteza fiind misuratl sub dreapta AB.. 15-8. pa V2 etc. riimine restul t.respectiv pa Vl. dacii marciim mai departe interv'alele 7. R. Procedeu grafic penmtru calculul variaiiei suprapresiunii' la inchiderea bruscii. R4 a a a la intersectiile ordonatei cu paralelele cu abscisa-. se formeazl ffsii desp'irtite de curbe identice. a Fie OPB acest grafic (fig. Ordonatele deasupra curbei O P A sint . intervalele 70. Avem la momen-tul t. < to. p V.. pk ordonatii graficul vi tezei de h i j d e r e tnmultite n - a cu p pentru a obtine scara 'presiunilor. cuprins In al patrulea interval T ~ . R. Viteza initial5 Vo este reprezentatl la scars desenul-ui. R. - ..&tsscisl timpul Pmplr2L tit E intervale 7. . fn sectiunea final5 . de pe curba OPB . p V3... a pa V. Pe ordonata lui t.. duse prin punctele p V. lufnd spre sttnga. presiunea corespunziitoare. marclm punctele R. S l deterrniniim pe hop pentru timpul t = t. pe orizontala punctelor pa V. prin pa Vo. Pentru efectuarea calculului grafic se va trece Yn ... fn partea de sus.De la abscisa t = t. 15-8).. p V. = . ins5 depla9 Fig. Observiim c l .: deoarece i ...426 Hidraulica .

Calculul grafic se face conform figurii 15-9. dup5 graficul de vitezii OPB. 15-9. prin insumarea algit'bri'c-5 a segmentelor determinate pe ordonata lui t. . a Fig.oarecare . forrntndu-se toate segmentele care intri i calculul lui Ap. cu diferenfa c i timpul de refle2 ( L . lnch iderea sectiun i i In cazul determinirii grafice a lui Asp. intervalele de timp .2. alternativ cu semnul miql.berbec direct2 incepe in momentul to = . o ordonati este tiiatii de fisii in punctele Rn. ? 15. se aplici acelasi pracedeu. prin Pnchiderea acesteia. Lovitura de n *s . Astfel. Sectiunea la distanta s de organul perturbator. de ciitre aceste curbe.o sectiune .5. Procedeu grafic pentru calculul suprapresiunii la *inchidere bruscii h t r .- ' . R4' etc.s) 2s .Mi~carea variabild fn cortaucte sub presivne 9 427 sate orizontal la intervale constante egale cu 7.rs. In acest*tnb'd se A poate determina mirirnea lui h o p la orice moment t... in care fl~iile ha~urate intercepteazii pe ordonate segmente care nu s e mai' iau E calcul. Fiecare ffsie taie dintr-o ordon a t i un segment care se ia in calcul cu semnul plus. adici a suprapresiunilor produse ?ntr-o sectiune la distanta s de vana 0 . R3. iar la.marcat prin p m c t u l 0 ' in figurg.xantitiitile Ap nu xiune = 9 A 9 a c mai variazi. el.

Cazul deschiderii sectiunii de la capiitul aval In cazul deschiderii vanei dupP o lege a vi tezei cunoscute. A Fig. de - 3) De la momentul ' 1 -1ha . i Fig.5. .).V ) . 4) Suprapresiunea maxim2 are loc Pnainte M t v de T .- T incepe perio- dicitatea fenomenului (perioada = 27.15. . vi teza initiali V. fiind 'micii ~i crescind apoi pinii la o valoare finall V. 15-11. Procedeu grafic pentru calculul suprapresiunii.3. la deschiderea partialii h secfiunea final5 1) Suprapresiunile sint independente de presiunea initial5 p. a . Suprapresiunea maxim5 la variatia liniqrii a vitezei 5) Maximele ~i minimele 'urmitoare ale 2nL lui Ap au lot pentru t = -.. 2) fn faza loviturii directe t L diagrama suprapresiunilor Ia vana $19 ( Inchidere' coincide cu curba pa (Vo .. 15-10. . calculul grafic a1 loviturii de berbec se face ca in figura 15-10.t.

6 ) . suprapresiunea maximii este : . cici altfel se rupe coloana lichidii ~i fenomenul ia alt mers.prima fazi: n L-s Aspmax = pa (Vo . ..VS). Daci Q este sectiunea conductei. . Viteza u In sectiunea contractati: 9 n = V2g (PO + AOP) Y 9 deci V = y 2 [I -$)V 2 (PO + AOP).1. Apma. Daci fnsi v i teza scade liniar ~i T > T. A. iar P . - I 9 15.p maximum are loc cind viteza este Vo [ l (fig. ~a turbine fnsi sectiunea de curgere w este aceea care variazii aproape liiliar cu timpul si nu cu viteza. ' 8) Dacii T < .6.): ). presiunea initialii.dar atunci se produc rnai fntfi depresiuni. deci sectiunea cea mai periclitatii este in partea amonte a conductei. CHESTIUNI DIVERSE 6 I 15. u este vi teza medie in sectiunea contract a t i .Dacii viteza V variazii liniar (sc5zPnd). sectiunea vie a injectorului la momentul i este: C o. Cazul inchiderii liniare Ping acum am presupus cii uiteza apei in conducte variazi liniar cu timpul fnchiderii (sau deschiderii). unde peretii sfnt mai subf iri.r.. Ap. din aval fn amonte.rul turbinei Pelton. P (15-21) . ~ c u a t i i l e precedente sfnt valabile si pentru deschideri bruste ale vanei. iar T timpul de fnchidere completii. (fnchidere bruscii). se iau mlsuri pentru evi tarea acestui fenomen.p cresterea presiunii la timpul t . suprapresiunea descre~te~i ea v Iiniar cu s. are aceea~i valoare de-a lungul conductei. fiind sectiunea initialii. s ~ A ~ ~ maa xL . I Asadar. W m a x = 2Lvo gT (formula lui Michaud). 15-11. .Mi~carea oariabikd in conducte sub presiune - 429 . Valoarea limit5 admidbili a depresiunii trebuie sii nu anuleze presiunea de regim absolutl. De exemplu la injecto. v Fie p. la viteza Vo si A. 9). calculati la o presiune statici mai mici. Totodati. pentru care*nu mai sfnt valabile scuatiile precedente. 7) Tntr-o sectiune oarecare. iar p coeficientul de debit. fn faza lovi turii indirecte este independent5 de caracteristiciie ilastice ale sistemului.6. ruperea coloanei de lichid putlnd produce perturbiri In functionarea uzinei..

.tit ho este rnai mare. deoarece pierderile de sarcinii in conductii e r e 2 cu viteza V. rnai lin decit rez'ul t i din formula lui V.2. ctnd variazii Vo ~i Ti Deci suprapresiunea critic5 caracterizeazii sistemul conductg-van5 de fnchidere. Hidrautica .suprapresiune critici" valoarea cea mai mare dintre diferitele suprapresiuni posibile Ap. . Suprapresiune critici 3 2 adici este indoitul caracteristicii a [(v.. S-a demonstrat [20] c i . bazati pe variatia liniarii a lui V.6. I " s Din cele precedente rezultl c i suprapresiunea Apmax dep inde de vi teza initiala ~i de tirnpul de inchidere T. Se vede cii cu .(fig. . 15-12). Si fn acest caz. trebuie 'si considerim c l V variazii conform formulei (15-2I). 15-12) segmentul CD=pa V trebuie sii fie mai mare decft C D r dj! care se obtine prin variatia strict liniarii A C a lui V. formula (15-16)]. cu orizontala AX.stabilite mai Pnainte sint valabile.p se repreziptl printr-o curbii convex5 in jos . conform formulei (15-14): +. . cu atit formula lui Ape. . ceea ce ~ n s e a m n i cii V este rnai mare decit in cazul cind p. Am viizut cii. Se cheamii . prin urmare cdnditiile . oricare ar fi legea de inchidere a vanei. Racordarea tn A se vb face insa. adicl presiunea A. Dacii ins2 ciderea este rdativ micii.. I n consecintii (fig. se vede cii V variazii liniar cu timpul. suprapresiunea cri tici A.430 . = const.p riimine la! valoarea: # Fig. ' . este rnai exactii. adicii suprapresiunea maxim5 este paVo dacl T < To sau conform formulei (15-20) dacH T > 7. .. Suprapresiunea maximi cind sectiunea de curgere variazii liniar cu timpuI 15.. lovitura de berbec maximl raportatii la h... ' Daci Aopeste mic f a t i de po si deci se poate neglija. ~i Aop neglijabil. este. __ . in primul caz.' . 15-12. conditiile de aplicare a formulelor Jukovski ' si v t Michaud riimPn valabile.

. cu presiunea . .7 p.s) - 2L < .lO p. Cazul 2 > 2. se admi te A p < 0. de asemenea. cap. iar formula lui a. t E care Li este lungimea unui tronson fn care celeritatea este a. a unei . sectiunea transversal8 a unei conducte forfate variazl dupg legea diametrului economic (v. 0.Migcarea variabilri 2n conducte sub presiune Condif ia 9> 2. din canditia mentinerii aceluia~i timp dc reflectie a undei. i Pentru a tine seama de variatia dimensiunilor conductei fortate de la un tronson la altul. . suprapresiunea critic5 Po '1 deci fat5 de A p cr . .25 p.2 s-ar putea ivi numai la cideri mjci si conducte foarte lungi. conform formulelor: 1 . grosimea tolei variazii . Sn general. n Formula jlui V . ~i o celeritate medie a.conducte fictive echivalente.l ~i este verificatii L fn cea mai mare parte -a cazurilor reale. sau cel mult 0.... A L In concluzie. dar nu millt diferiti de aceasta.. la fnchiderea brusci. de exemplu la alimentiiri cu ap5 +i conducte de refulare.2 -revine deci la o ' < 1...*pmdX . adicii daci T este In proportia (0) ( L . X Iv) . . fntr-o sectiune la distanta s de vana de ifnchidere. se consideri fn calcule o vitezii medie V . rezultii din aplicarea condifiei mentinerii aceleiagi cantit6ti de mivcare. C- In general..puV. deoarece. = a ~i suprapresiunea criticii este limitat5 la aceastii valoare.l Po critic5 este mai mica deci t va- loarea d a t i de aceea~iformulg. Numai dacl T < -suprapresiunea pLvo 1. ~ diametrul interior.

Aceleasi valori limi tii se admit si pe traseul conductei.70 la inchidere ~ i 0. Seobtine fn b presiunea total5 D N i Acest calcul se aplicii pentru mai multe sectiuni in lungul conductei. cel mu1t o fractiune din presiunea static5 po ~i anume: .La ciideri marj cu turbine Pelton: .. a . . I Y .. Fiecare tronson de conduct5 Pntre doui puncte calculate se dimensioneazi pe baza suprapresiunii adrnise pentru punctul aval a1 tronsonului.0. i .. se calculeazii l a pres'iunea tot alii : Po f AOP~. fn special pentru sectiunile de la coturi. Se admite cii suprapresiunea poate fi. fiind presiunea hidrostat icii corespunzind nivelului maxim a1 apei in castelul de echilibru. ling5 vanii. pe care se ia un segment-AP cal.. pentru rapoarfele 9 Po 0.30 . Se obtine o linie frfntii K L M N P Q . presiuneap.5 .2-0. Intr-un punct oarecare D a1 conductei se duce ordonata. Calculul practic a1 conductei fortate turii de berbec. la deschidere sau chiar . Se tmparte conducta fn tronsoane. 1 culat fn D cu teoria loviFig. 15-13). 15. Calculul practic a1 conductelor forfate la lovitura de berbec . reprezentatii grafic prin fniiltimea OQ.La ciideri mijlocii si turbine cu reactie: 9 La c5deri mici: Apmax = mai mult.4. Ul t imul tronson. 15:13. lingii vana de inchidere.6. *ps max Calculul se efectueazii fn felul urmiitor (fig.

conducte sltb preshne 433 Deoarece pentru mentinerea cit mai' constanti a turatiei este nevoie de timpuri de Pnchidere T foarte scurte. .fortelor. . intrucit existi numeroase categorii de forte care actioneazi o conduct2 fortatii.de fnchiderea. lufnd rezistente admisibile fn materialul conductei de circa 70-75% din acele admise pentru calculul definitiv. Este de remarcat cii in afari de sectiunea de capiit final trebuie verificate ~i diferite alte sectiuni in lungul conductei -9i in special acelea de la coturile convexe in plan vertical. (fig. care le deschide brusc. 15-14). - . Timpul de Pnchidere a organelor desciirciitoare va f i deci determinat de lovitura de berbec admisibilii in conducti. unde este pericol de a se produce vid ~i rupere de coloanii lichidi. Presiunea interioarii fiind deci forta cea mai important& o prim5 dimensionare se faceSdupiischema precedenti. fhacest mod. in cazul cfnd aceasta ar f i mai nefavorabilii). mai lent decit inchiderea vanelor turbinei. se previd organe de desciircare [deflectoare la turbinele cu cupe sau vane compensatoare (de desciircare) la turbinele cu reactie. Forta cea mai importantH este fnsi presiunea interioarl compusii din presiunea de regim permanent (sau hidrostaticii. actibnate de regulatorul de vitez5. in timp ce va- / . timpul de inchidere pentiu conducta fortati este determinat.care se produce mu1t . cu considetprea tuturor . Calculul tehnic a1 conductelor fortate este mu1t mai complicat .Zn . care ar provoca lovituri de berbec considerabile in conducti. C Fig. la care se adaug3 lovi tura de betbec. Schema de calcul precedent2 priveste numai calculul conductelor la presiunea uniform% care se exercitii de la 'interior spre exterior.Miscarea variabild. astfel cii debi tul conductei fortate cont inuii s5 curgii prin desciircitoare. I . . 15-14. Regulatori de presiune la turbinele Pelton gi Francis * nele turbinei seinchid rapid. ulteribari a desciirciitoarelor . t .

ratul care foloseste debitul . (15-24) dintre h si q. carac teristica este exprimati prin relatia: ~i reprezentatii prin curba C din figura 15-15.de cidere" (in cazu 1 unei uzine hi droelectrice sau in cazul unei conducte de alimentare cu apii dintr-un rezervor superior. Pentru misciirile nepermanente In conducte sub presiune.15. Metoda a fost ins2 extinsii ~i la mivciiri nepermanente fn canale. c).oarecare. 15-15. iniiltimea piezometricii h. Prin carac teristicii se fntelege diagrama care7exprimiidependents Pntre o miirime care caracterizeazii conducta sau apa-. precum si fn diferite ramuri ale fizicii. relati. a se arati linia piezometrici la debitul q. se exprimi.. Pierderea de sarcinii de la capitul'aval a1 conductei pin5 la pomp2 fiind.gi aceasta ar fi presiunea . Curba reprezentativii este o parabolii cu axa vertical5 \i cu vfrful pe axa Oh (curba C din fig. ALTA METODA D E CALCUL GRAFIC (METODA CA RACTE RISTICILO R) 15. Caracteristica unei conducte fortate de refulare (in cazul unei statiuni de pompare). b.4 cii termenul cinetic din ecuatia lui ' Bernoulli in mivcarea nepermanentii poate fi neglijat. h = ' q2 . In figura 15-15.gi o mirime care caracterizeazii miscarea.7. indicele 0 4 se referii la valorile care corkspund obturatorului complet deschis.7.1. In aceste figuri. prin ciidere liberii). Caracteristica unei conducte forlate . prin relatia: 7 6 Hsreprezentind presiunea stat icii in sectiunea E. prin considerarea curbelor caracteristice de functionare la i n timp dat si schimbarea acestora cu t impul. este exprimatii prin relatia: iar pentru o sectiune E.. S-a demonstrat la paragraful 15. prin: . cum ar fi debi tul. Curbele caracteristice de functionare in regim de mi~carepermanent5 ' In ultimii 30 de ani s-a dezvoltat o metodi de calcul grafic a1 miscirilor variabile. In acest caz. presiunea h in sectiunea B a conducte't de ling5 pompi. cind q este variabil. situatii la distanta s de extremitatea B din aval. Pentru sectiunea B. Se numeste caracterist icii de regim permanent a conductei pentru sectiunea E. metoda a fost pusii la punct he Schnyder ~i Bergeron (In intervalul 1929-1935). in regim turbulent. = ply deasupra axei Pntr-o sectiune E a conductei. pentru un debit q = const ..

caracterisbca $ (q.caracteristica conductei fortate . e ) caracteristica acestei conducte ling5 pomp& -I le 1 * 2 ' rizeazii functionarea turbinei (fig. Tot astfel. coordonatele sale n verificfnd In acelasi t imp ~i caracterist ica conductei si caracteristica aparatului perturbator '(turbina). In cazul unei turbine cu reactie. la timpul i: 9 . depinzind parametric de deschiderea acului injectorului. curba caracteA h Fig. Caracteristica de functionare a unei turbine hidraulice. b) caracteristica conductei q = f ( h ) pentru sectiunea a) profilul in lung a1 unei conducte de lings aparatul de inchidere.d se aratii linia piezometricii la debitul q. c ) idem. a): fn aceeasi figurii este trasatg ~i caracteristica C a conductei in sectiunea B de 1fngii9 tnrbinii. y) = 0 este o. avfnd ca parametru gradul de deschidere a1 paletelor. curbele caracteristice ale turbinei $. 15-15. caracteristica conductei de refulare pentru sectiunea B. fn cazul turbinelor cu acf iune (Pelton). iar P figura 15-15. 15-16. d) conducta f o r f a t 5 de refulare. Este de observat cii fn cazul turbinelor cu actiune.e n se d i curba parabolic5 C. Punctul M de intersectie caracterizeazii miscarea permanent5 a sistemului conduct5 fortatii-turbinii P sectiunea B '$i pentru o deschidere dat5. debitul qi se exprimii Pn functie de sectiunea plinii a gurii injectorului w. Pentru o deschidere dat5. sfnt parabole cu vfrful fn jos ~i intersectiile lor cu curba C . si de gradul de deschi' dere qi a1 acesteia. pentru o sectiune la distanta s i n amonte de aparatul d e inchidere. parabolii.definesc miscarea permanent5 in conditii determinate de parametrii sistemului hidrauiic. Caracteristici de functionare a conductelor forfate (curbele C) in migcare permanent5 : cgdere.\ A Mipcarea variabilii Zn conducte sub presiune 435 In figura 15-15.

curbelk v o . I Caracteristica de funciionare a unei pompe centrifuge-areca parametru viteza de rotatie (turatia n) a pompei ~i are alura curbei din figura 15-16. 15-16. b ) idem. d) pentru o pornpa volumetricil.. la intervale de timp egale. Caracterist ici de functionare ale t urbinelor gi ponipelor in rni~care permanent& a) pentru o turbinil cu reactie. caracteristica conductei de refulare.v l . curbel. d). dup5 cum se va arita in paragraful urmitor. deci ~i iozitia punctului figurativ M. . care deci au proprietatea c6 taie pe paralele la axa q. .436 ' Hidraulica y Dacii legea de deschidere este liniarg si deci 7t . 15-16. segmente Aq egale. + c) pentru Fig.b a s-au trasat caracteristicile . C si sint caracteristice ?n mi~careapermanenti. la fieiare valoare a parametrului curba se deplaseazii. 2-1 estecunstanti. Pentru obtinerea succesiunii de puncte M se folosesc anumite drepte caracteristice.Infigura15-16. + + A - .azul unei pompe volumetrice. = q2 q . v3 corespunzind la turatii diferite.Yi-& = A? = const. curba y. d) intersecteazi caracteristica C a conductei fn punctul M. Aq. curbele v l . ~ 2 la intervale de timp egale. Punctul de intersectie M a1 curbei 4 = 0 cu curba C. c. caracterist ica de functionare care este dreapta 11/ (15-16. rezultii cii pentru hi = const. +. . In c. care defineste miscarea permanentii. curba y. = const. define~te mi~carea permanentii fn condif iile la lirni t l date (fig. o pomp5 centrifug&. In miscarea variabilii. = 0. v2.

. F si f pentru care vom folosi douii reprezentiri . care se exprjmg prin ecuatiile precedente in fuictie de douii functii arbitrare. care se propagi in sens direct cu viteza de curgere.qo.. pfng Fig. pentru orice perturbare in miscarea de regim. undi indirect. si el a fost adaptat la . . fnglobind pe . patru variabile h. fie AB conducta rectificati.din teoria loviturii de berbec. ductei la distanta 1 (misurat5 pe axa conductei) de la punctul B si T~ > v t timpul m5surat din momentul iniA F f 8 tial (t = 0). q. Aceste operati i sint meni te sii foloseascii.. I A m vizut. 15-17. a). f . Dreptele caracteristice ale conductei fortate in n~i~carea nepermanenti % Desi epura finali a presiunii se va face in planul (y. care exprimii presiunea in functie de timp.Migcarea variabild.cii.at) + f(s + at).ho. cu celeritatea a.7. organul .(qO. In tr-o reprezentare geometr ici (fig. si o . Bergeron. se obfine ecuatia (15-27) 9 9 9 St St de mai jos. prineipiul metodei este foarte general.diferite fenomene din fizicii si mecanicg *. Paris. Aceste dou5 ecuatii &lea@deci .= F(s . ecuati ile Jukovski-Allievi (1 5-10) a si (15-9):. h : . Du coup de bClier en hydraulique au coup de foudre en C!ectrici tC. reprezentind douiiunde de presiune: o undi direct5 F. a . se produce o variatie de presiune h--ho si o variatie de debit q . 9 9 * - . Dupg cum se vede.f(s ga '+ at). 1950 . E un punct pe axa con. in conducte sub presiune 437 - Din valorile coordonatelor punctelor M se deduce legea h = f(t) ciiutatg. t ) . perturbator . fortate in mi~carepermanen tii 9 - 9 4 I .in expresiile func1 9 g Y 2 f tiilor F.. incepfnd dupii un timp determinat (de reflexie) .p si po cu yh.at) . De asemenea. .q) = F(s . q) in care s-au repqzentat caracteristicile din miscarea permanentii.pozitive de curgere. respectiv yho in ecuatia (15-9) se obtine ecuatia (15-28) urmiitoare : . fnlocuind pe. 15-17. cfnd s-a produs perturbarea regimului permanent.15. in punctul B.i'nmultind ecuatia (15:lO) cu . --l r -w I -*- * L. care se propagg in sens contrar vitezei . pe cale 'de constructie graficii. Drep tele caracteris tice ale conductei ce perturbarea a ajuns in E.2.si f . si inlocuind pe Vo si V cu 5 rcspectiv 3 . sfnt necesare o serie d i operaf i i preliminare in planul (y.

ci ca niqte miirimi algebrice (constante) necunoscu te . B observator situat in E urmireste unda F care se deplaseazii cu celeritatea a fn sens contrar directiei de scuigere si se giiseste la timpul t > T~ la o distant5 s > I de la punctul B. hi) la momentul T ~ in punctul E. (15-31) Aceastii ecuatie fiind valabilii si pentru (hi. unda F are o valoare constantii. . se obfine o a doua dreapta' caracteristicli: t gQ ' douii drep te caracterist ice sPnt sirnetrice fati de paralela cu abscisa trechd prin iE. dependents (q. in timpul t -.. Dreapta trece prin punctul n a ~i are coeficientul unghiular iE h i q. avem: asadar P orice punct s-ar giisl unda la un timp t oarecare. S presupunem acum c i un z. q) o dreaptd caracteristicci a . Adunind ecuatiile (15-27) gi (15-28) se obtine: ' + h a .ri adicii : . se eliminii functia F si apoi functia f .at) si f(s at) nu ca n i ~ t e functiuni n~cunoscute. ' I r . . Inlocuind pe's din expresia F(s . . . P pui~ctulE. distanta s este egalii cu distanta I plus lungimea parcursi de undii cu celeri tatea a.ho . se poate scrie: hi . h-h=adeviir.at) cu aceastii valoare.Intr-o reprezentare cinematic5 in planul (q. h). la rnomentul Ti.qo) = 2F* a go Sciizind ecuatia (15-31) din (15-30) se obtine: ' Aceastii ecuatie reprezintg P planul (h. punctul figurativ i aratii . 1 trecfnd tot prin punctul iE ~i avfnd coeficientul unghiular a -RQ deci cele .l deplaskii ei. q ) . --(q-qo) = t 2 F(s ga + at) = 2 F (const). valoarea ei este n aheeaSi cu a undei Pn momentul cfnd trece prin E. Observim cg in timp.h.) t Dacii se scad ecuatiile (15-27) ~i (15-28) ~ i procedind in mod analog.m i p n cirii variabile.(4. Analog se poate arlta cii si unda f(s at) igi pgstreazii o valoare constant5 : f (S at) = f (1 a ~ i )= f t + + + In ecuatiile (15-27) si (15-28) putem privi mgrimile F(s .

3.7.ente. Lutnd pe T ca unitate de timp. iar rngrimile h slnt de fapt suprapresiunile Ah. 27. a) Cazul inchiiferii liniare l. Aplicati i tehnice la calculul. .[cazul fnchiderii liniare lente) . 32 ~i 42. Pn lungul conductei. . q. el. Astfel. loviturii de berbec In aplicatiile ce urmeazi se consider5 o conduct5 fortat5 unicg ori&nt'alii.Dreptele (15-32) ~i (15-33) se pot interpreta . In momentul P care trece. de regimul existent (hi. ci numai o ipo ez5 de calcul in vederea obtinerii unei epure mai simple.dat fiind modul cum au fost deduse -Pn felul urmiitor : Daci un observator. r I- Fig. cPnd regimul de miscare este (hi. de sectiune constant2 qi desfgquratii fntr-un plan vertical. a deschiderii obturatorului din B scade liniar de l a m . -17. Aceste curbe reprezinti conditiile la limiti. desi s-a jinutLimplicit seama de ele la determinarea caracterist icilor. 4 2 se obtine in modul urmg\ r fl 'i - v. 15-18: Calculul grafic a1 lovi turii de berbec. astfel c i hA = & = const. s i t r a s h caracteristicile 4 ale obturatorului (presupus a1 unei turbine Pelton) pentru timpii 0. Aceasta hu este o conditie necesarii. Diagrama presiunilor 1 -(fig. la zero-~i cii la cap& tul A din amonte a1 conductei. sfnt eliminate din calcul undele F si f. la momentele respective.timpulEde refiexie a undelor 9 6 G si fie tirnpul de Inchidere un multiplu intre a1 *Iui 91 arlume T = 47.) in mornentul plecgrii ~acestui 2 t observator $i de sensul deplasirii sale".) ~i se deplaseazg cu celeritatea a. nivelul apei se mentine constant datoritii unui 2L rezervor. pleacl din locul E la timpul Ti. 15-18) Pn functie de q C L/. prin metddit caracteristicilor . Fie T = . 9. presiunea -h $i debitul q. 9 9 15.constatii cti 4n orice 8 lot. q. Presupunem c i secjiunea efectivg ?b. datorite numai loviturii de berbec si care se adaug5 presiunii din mivcarea permanent%. n sint legate fntre ele printr-o lege liniarii care depinde numai de con~tantele a ~i i ale conductei.

presiunea scade.5.5.5= 1. urmind caracteristica-liniarl I 1 care trece prin a punctul A o 5 si are coeficientul unghiular . h..5 0.tor: Fie un observator care urm5re~teprima und5 care se 'deplaseazi cu celeritatea a Spre punctul A . d8 . - riea'..25 7 in punctul C la mijlocul lungimii conductei d B . 1. iar la timpul 0. Acest punct se obtine + ' + ' - A +. Pentru t = T suprapresiunea atinge valoarea avi. %) .A4.5 .5 si CO25 este aceea a miscirii initiale permanente pin5 c e ajunge E aceste puncte' prima und5. pornind-din punctul B. s ~ . h.5B1. q) va fi*inace1 moment (t = 1. AOe5 T B2Bo. ~i putem construi. 47 sint h.25 7. Daci dorim a obtine puncte ale gcestei diagrame in faze intermediare: 0. obturatorul fiind inchis complet prin inse~idatele problemei.biide sens. B4 sprijinindu-se in punctele Bi pe parabolele . B. Dup5 timpul 47. deci 6le pot fi reprezentate prin n acelasi punc t (ho. .-.A . 27.5. 1 4 % - '.5. 2. pun6tele figurativeale migc5rii descriu rombul B.. iar-din acel moment apare prima undi...5 pe orizontala h = hoeObserviim cii parabola '+4 coincidk-cu axa Oy vi d fn momentul t = ..5-7)p.Pre'siunile in -B la timpii 7. A. Cu a1te cuvinte.h.5.este cori~tantii~-~i identic6 :cu. A2. iar in punctul A migcarea permanent5 dureaz5 pin5 la t = 0 .ho = . Aceasta n und5 ajunge in B la timpul 7. de observat cii presiunea in punctul B cregte de la t = 0 pin5 la t = T.figdrata in punctul Br. cslculul presiunilor se redvce la rombul Bo B.5.57. acum o diagram5 presiune-t imp. g Y I /*. de la . A3. intermediare Boe6 B J . '37. punctele figurative se g5sesc pe dreap ta earacteristicg I care trece prin B..5. Aceastii unda ajunge dupii' timiul 0. Observatorii continui a u..5b) Cazul i'nchverii bru~te(T < 7). de exemplu fh punctul C.1In acest nou regim. / I #. c k i o dat5 ajunsii fn 'B. . care coincide cu starea din A la timpii zero ~i 0.e orizontala h = ho si el poate fi notat A1.7 (reflectata E sensul lui +V) cu celeritatea a spre B.5 si ducem dreptele caracteristice I si I I sprijinite pe aceste parabole ~i pe orizontala h = hoeSe mai obtin astfel' punctele . Este . . .. Intrucit parabola de fnchidere este chiar + axa verticals Oy.5. Fie un a1 doilea observator in punctul A.rmari undele f n deplasirile lor cu celerjtatea a.5 B6A3. de la B cltre A ajungind in acest punct dup5 timpul fn uni tdti +:. unda $chim. -maximii h .:':Deci punctul figurativ din plailul (h. Ajungind 'In. 2. apoi rimine constant5 pPni la t = T si fn acel moment. i n figura 15-19 se arat5 mersul calculului grafic. miscarea permanent5 dureazi. iar dreptele caracteristice' figurative ale regimului iariabil vor trece succesiv prin punctele B. de la intersectia dreptei caracterist ice I I cu parabola d/. conditia la limi t5 este aceea d presiu- + 8Q +. 2 lq). punctul figurativ Bo (hogo) corespunde st5rii in punctul B la timpul t = 0. intervenind unda reflectati.4 t = T . avfnd coefia cientul >unghiular-. ...a:Yo.5 7 ajunge in A . pin5 la timpul0...A . In planul (h. ~B2. ins5 E acest moment condi~iile n n la limit5 ale obturatorului sEnt determinate de parabola Punctul B. h. starea punctelor Bo. . figuregzii schimbarea de regim. toate celelalte parabole vor coincide cu axa verticalii Oy. i in punctele A i + 0. 1.5 = 7. trasiim in prealabil parabolele 'caracterist ice ale organului perturbator la timpii 0.5 7.1$0. Unda ajunge in punctul B 9 r 9 dupii timpul P unit5ti 7: 0. la B ~i invers. urm5rind unda care pleaci la timpul 0.

'se . c) ~ i z u ldeschiderii lente se poate urmiiri pe figura 15-20. ~i BT se confundii intr-unul singur in planul (h.. 15-19. ordonata punctului BT este * 1 I Fig.5 + T pln5 la intersectia cu cjrizontala h = ho si asa mai departe. 5 cu o dreaptii caracteristicii avind coeficientul unghiular = alga.0 . t ) conform figurii' 15--19.. q) si din acest punct se duce dreapta caracteristicii B1A3. htr-adevir. care intersecteazl in BT parabola de Pnchidere +c = Q (care se confundii cu axa Oy). Calculul loviturii de berbec prin metoda caracteristicilor (cazul deichiderii lente) ' . .. construieste diagrama ( .. construcjia atit a diagramei suprapresiunilor P punctul B (la obturator).. cit si P mijlon n 9 9 9 9 f 1 Fig. . 15-20.. prin me toda carac teris ticilor Punctele B. Calculul unei conducte fortate la lovitura de berbec pentru Pnchiderea brusc8.in cond:ucte sub presiune 44 1 plecind din punctul A T . 0 d a t l ggsite valorile suprapresiunilor.Mipcarea variabiM..

5. calc~iu. B0. . este galerie de beton sub presiune.63 1. r ~ a b e l h15-1 IV Tronson I I II III : ' VII I . Profilul fn lung a1 unei conducte fortate (U. conform tabelei 15-1.5 s.7aetc. pe cind presiunea in B este repreGntati fn dlagrama (h. H. A? 5 etc.53 b 48.ti dintrtun singur fir.22 1.5 ms/s... in m d. 15-21.28 l.4.53 24-26 N. A B.26 1. Urrneazi s i se calculeze suprapresiunea produsi la fnchiderea cornpletii ~i simul tang a acelor injectoarelor celor doui turbine fn timpul T = 3..93 -' 63.50 1. fn urma ciderii sarcinii totale. avfnd diametre ~i grosimi variabile. in rn . 63.57 52. B.5. fgri a tine -seama de actiunea regulatorului de presiune care cornand: deflectoarele ce. f ) . Presiunea in A are aceeasi valoare h. trecfnd prin doui turbine Pelton.7."-1 20-24 109. In epurii s-a admis c l timpul de deschidere Td = 3 r si cii legea de variatie a deschiderii este liniari.84 1. in mm galerie beton 10-14 I 6 18-20 Fig.ll' 1. fnsi putin probabil..457 1. Sii se calculeze pen tru uzina hidroelet trici Moroeni. Conducta fortatii este forma.25 C1.5 C1. Moroeni) Debitul instalat este qi = 8. 50.de apg. A0. restul este de @el moale. Exemplu numeric. pe primii 63. deviazi vina.53 28 .84 14 '-I - .o 112. Calculul grafic se poate lege urmlrinri poligonul in zig-zag a1 dreptelor caracteristice I si 11. lovitura de berbec produsi in conducta fortatg. 6.50 2. de pe riul Ialomita.50 rn de'la castelul de echilibru.1 pentru punctul C se urmiireste pe linia in zig-zag. 9 9 15. cul C a1 conductei.53 27 31. Este o ipotezi de verificare Pntr-un caz foarte nefavorabil. E.

62 4.63 1.26 31.0565 0.0440 0.63 1.0445 0. viteza medie de curgere a apei ~i viteza medie de propagare a undei de presiune: Tabela 15.84 1. lai I II 63. Conducta fiind alciituitii din tronsoane de diarnetre ~ igrosimi diferite.145.08 4.M igcarea variabild in conducte sub presiune 443 Metoda de calcul aleasii este rnetoda graficii Schnyder-Bergeron.0446 0. se calculeazii .22 50.5 2 282 0.50112.0973 0.04 2.62 : C - - Valorile suprapresiunii vor rezul ta grafic din intersectia caracterist icii suprapresiunii .93 63.50 582.ll 50.7 33 32 4.o 1. 53 1.84 1. vi Livi 1.57 52.L Tronson Ii di ei "i 1 425 .1260 0.28 48.0485 0.62 \ VIII 133 133 27 28 1 140 1 150 IX 4.0642 0. 12 14 2.0274 0.62 4.5 360 169 268 206 225 505 232 .53 . .67 109.08 171.5530 b 895 936 983 4 040 1 095 1 123 S III IV 16 19 22 25 1 I V VI VII ' 4.

admitfnd unitatea de timp 5: Pentru constructia drep telor caracteristice.cu curba care exprimii legea de inchidere Timpul de reflexie a undei de presiune q.ro (punctul 3) ~i oscilatiile de presiune dupi fnchiderea vanei (punctele 4.(punctul I). se calculeazii coeficien tul unghiular tga = f am -&?am I 050 9. este Se admi te pen tru simplificarea calculului. Se obtin presiunile la vanii fn momentele q. stare de regim permanent: S-au neglijat pierderile de sarcing. 7 etc.16 - 49. Construcfia incepe din punctul 0. . 6. 3. 2~~ (punctul 2).6.). Parabolele reprezentind functia de fnchidere se construiesc prin puncte. 5.81 X 2. timpul de inchidert.33 s in loc de 3 3 s.11 = 3. T =3 >: 1.

.Mi~carea variabild Z conducte sub presiune n 445 S-au mai construit qi punctele auxiliare 0. Pn diagrarna din figura 15-23 este reprezentatii direct variatia lui .Rezultatul calculului grafic a1 conductei fortate din figura .23. 15.50A @ Fig.5 ~i 1.5.rm -1.

dack nu s-ar lua misuri. $tiinti conceputi ~i dezvoltati de G. Constantinescu se ci teazi: Constantinescu G. fn 1918 a publicat la Londra tratatul fundamental .. unde se dii bibliografia completi). transformarea energiei mecanice fn energie calorici etc. in urma perturbirilor m i ~ c i r i ipermanente a lichidului pot lua valori importante si a . transformarea energiei electrice fn energie sonici $i reciproc. speciale de limi tarea fenomenului de lovi turii de berbec si miisuri pentru sporirea rezistentei mecanice a conduc telor .sonicitate". FOLOSI REA UNDELOR DE P RESIUNE . Aparatul se bazeazi pe . produce pagube in instalatiile de transport a fluidelor in conducte. Dacii presiunile sint destul de mari. desi in cazul frecventelor joase (sub 32 per/s) vibratiile nu sint percepute ca sunete.SONICITATEA S-a aritat cii undele de presiune care se produc in conducte. ~ t i i n t a folosirii undelor sonice pentru transmi terea energiei. Gogu Constantinescu * in timpul primului razboi mondial.Theory of Sonics" ~i a brevetat numeroase inventii. suprapresiunea se reduce..este un calcul de verificare cu coeficienti de siguranti redugi. iar suprapresiunea minimi. Considerat tn Anglia ca unul din cei mai mari inventatori ai lumii. precum gi inventii din alte domenii (convertizorul aplicabil la automobile. F a t i de h. o r n a ~ i n ide integrat ecuatiile diferentiale. un beton armat de o deosebitg rezistenti. 1919 $i ian. La Inceputul carierei sale s-a ocupat cu betonul armat. pfni la 10% la cideri mari. La science sonique et ses applications (Annales des mines de Roumanie. aplicatii ale sonicititii. 1 9 2 w Andonie G. In conditiile normale de exploa tare. 9. t (Gogu).). la 4 5.. Vibratiile la capiitul initial se produc cu un piston care are o mi~care a1ternat ivii sinusoidali si care const i tuie . 15. unde a realizat un aparat de tragere instalat pe bordul avioanelor de lupti. = 233.. acusticii ~i pot fi numite . iar recep torii de la capiitul celiilal t k n t . Principiul transmiterii sonice a energiei este urmiitorul: la un capit a1 unui tub plin cu lichid se produc vibratii mecanice. folositii in . iar acestea se transmit prin lichid ca unde sonice la capitul celilalt. unde pot fi transformate in energie mecanici sau altfel de energie.Anglia. continui s i lucreze gi astazi la virsta de 80 de ani. locomotive etc. prin actiunea regula toarelor de presiune asupra deflectoarelor. elaborind o teorie original5 $i executind lucriri importante (structurile $i planqeele la clidiri publice. Ah = . Din tre publicatiile care trateazi despre inventiile l ui G. 1960.f i r i deflectoare . Fenomenele de transmitere a undelor de presiune cu viteza sunetului apartin. luind diploma in 1904. la alte inventii gi perfectionki $i intretine legituri ~tiintificecu prietenii gi admiratorii din tara sa natali.motoarele sonice". Constantinescu in 1913.. a plecat in. Inginerul G. energia care se transmite prin u ~ d e sonice este apreciabilii ~i acest mijloc de transmitere a energiei fn scopuri industriale a fost imaginat si realizat pentru prima oari de ing.90 m.generatorul sonic".) proiectate dupi conceptii proprii.receptori".. Ecuatiile de transmi tere a energiei sonice sint foarte asemhitoare cu acelea ale transmiterii energiei electrice sub forma de curenti alternativi ~i 9 9 .fenomene sonice. in general.20 m. Avind elaborate planurile mai multor inventii. suprapresiunea reprezinti un procent de 38. poduri etc. dec. Constantinescu (Hidrotehnica. care a mirit considerabil capacitatea defensivi ~i ofensivi a avioanelor engleze in rizboiul impotriva Germaniei agresoare.. $i la inchiderea totali a vanei. Aceasti suprapresiune se adaugi la presiunea statici corespunzind nivelului maxim a1 apei la baraj $i la presiunea rezultanti se face calculul de rezistenti a1 conductei. admitind s i se producii in material eforturi apropiate de limi ta de elasticitate. niscut la Craiova in 1881. a urmat $coala Nationali de Poduri gi Sosele din Bucure~ti.6%. w * George Constantinescu ..Hidraulica Se constati c i suprapresiunea maximi Ahmax = 90 rn 'se realizeazi la r. Calculul la suprapresiune .8.

.

DESCRIE REA GENE RALA A FENOMENULUI.Capi tolul XVI Migcarea oscilatorie a apei fn castelele de echilibru \ a* 16. cfnd obturatorul este inchis. organul de reglare a debitului de intrare in turbini (obturatorul) (X). presiunea lichidului se transmite dupi legea hidrostaticii I^n toatii canalizatia. aductie. NOTATII I n sistemul hidraulic situat in amonte de turbinele hidraulice ale unei uzine hidroenergetice se produc in mod obisnuit mai multe feluri de misciri variabile ale apei. cu caracter oscilatoriu. conduct: fortatl 4 . caste1 de echilibru. S-a aritat la capitolul XV cum. 1 6 ) : rezervorul de la captare (A). 16-1. sub nivelul planului de apii de la captare. prin inchiderea sau deschiderea partial5 sau total5 a obtu- A Fig. castelul de echilibru (E). Schema sistemului: prizi de a p i . Acest sistem hidraulic se compune din urmiitoarele pirti esentiale (fig. astfel cii in stare de repaus a1 apei. galeria (sau conducta) de aductie sub presiune (G). datorit5 variatiilor de sarcini ale turbinelor.1. Toate aceste obiecte sint in comunicatie nemijlocitii. conducta fortati (C).

ca intr-un tub Pndoit (v.presiunea in (2) la tirnpul t . atit in castelul de echilibru cit si in galerie. art. sensul pozitiv in sus. . 2. in regim variabil.. oscilatii . se produc unde de presiune in conducta forfati. iar la captare sint niinsemnate.viteza rnedie in galerie la rnomentul initial. Fie (v. z . in regirn permanent . .in masi" ale lichidului.d u p i cum s-a vizut la capitolul XV -se transformi in energie elasticii. energia cinetici -..lungimea galeriei . Oscilatiile in castelul de echilibru au amplitudine mare (metri). la care participii atit lichidul din conducti cit ~i materialul din care ea este construiti. . . peste care se suprapun undele de presiune de scurti duratii (de ordinul secundelor) ale lovi turii de berbec. d). . dezvoltind un lucru mecanic prin care energia se transformi in energie de pozitie (acumulare). fig.sectiunea galeriei . . p. p. . la mornentul t . P .. citre priza de a p i si ajunge din nou sub nivelul hidrostatk.de a limita arnplitudinea undelor de presiune (lovitura de berbec) in conducta fortati. In conducta fortati.de echi-libru n 449 ratorului. . continuind s i intre in castelul de echilibru. Acesta are deci indoitul rol: .Migcarea oscilatorie a apei E castefete.debitul in regirn permanent a1 turbinelor.limitate la punctul de racord a1 acesteia cu castelul de echilibru. 16-1): Z. apa se ridici in caste1 chiar peste nivelul hidrostatic a1 lacului de la captare. 6.idem. Datoriti inertiei. Aceste oscilatii in mas5 au7asupraconductei fortate efectul de a transmite in fiecare moment ~resiuneavariabili d a t i de nivelul apei in castelul de echilibru. din cauza manevrelor in obturator. -fn acest fel se produc oscilatii in mask. originea fiind la nivelul planului de apb a1 rezervorului arnonte. sectiunea in castelul de echilibru. in unde de presiune. care trebuie s i se transforme in alte forme de energii. Sii presupunem c i prin intreg sistemul curge un debit Q ~i c i la un moment dat obturatorul se inchide brusc. la intrare gi i e ~ i r e . In castelul de echilibru se produc insii.ordonata nivelului apei in castel. pinii ajunge un nivel maxim la care energia cinetici E sistemul galerie-caste1 de echilibru este zero. A Notatii.7.suma pierderilor de sarcinii pe lungirnea L a galeriei .presiunile i n punctele (I) qi (2). . de durati mare (sute de secunde). H . - . a czror explicatie calitativii este urmitoarea. d a t i fiind sectiunea mare a lacului.debitul la rnomentul t . . apa acumulati in castelul de echilibru peste nivelul hidrostatic se scoboari intr-o miscare in sens invers. Energia cineticii a apei din galerie are hsii posibilitatea s i se transforme in lucru mecanic. in conducta fortatii (la turbine) .viteza rnedie in galerie la rnomentul t : . I .diferenta bruti de nivel intre nivelul apei Pn rezervorul A ~i axa conductei forfate in centrul obturatorului. -fn ace1 moment apa are o energie cineticii importanti.de a opri transmi terea undelor de presiune in galeria de aductie .distanta de la punctul ( I ) ping la o sectiune oar ecare a galeriei rnisuratil pe ax. cici apa din galerie. n Dupii aceea.cotele geodezice ale axei galeriei in punctele (I) gi (2). se ridicii in acesta peste nivelul anterior.. ~i dl elernentul de dista n t i .

deci el se deplaseazl cb un bloc rigid in galerie. Pentru a obtine ecuatia dinamicii s5 aplicim teorema lui Bernoulli pe axa conductei.. 9 + 9 Asadar. termenul a1 doilea a1 acestei ecuatii este nu].0.corespunde sensului contrar.16. Vom dl stabili douii ecuatii : ecuatia dinamicii si ecuatia de continuitate. ~i variatia de vitezii dV se transmite instantaneu de la o extrernitate la cealaltii. in miscare variabilii.. intre punctele (1)si ( 2 ) .. cind Q = const. deci dV -dt 0. deci . deci pentru regimul initial (permanent) . deci se poate scrie: L-si D 2g 9 2g Semnul corespunde sensului misc6rii de la sectiunea (I) la sectiunea (2) si semnul . 9 = Qo. deci : ecuatia (16-1) devine: Pierderile de sarcinii h se cornpun din pierderile de-a lungul conductei v2 A V2 suma pierder ilor locale Z< .2. STABILIREA ECUATIILOR M I $ C A R I I La stabilirea ecuatiilor misciirii vom face ipoteza cii lichidul este incompresibil. ecuatia (16-2) devine: 9 A In miscarea permanent.conform ecuatiei (6-18) 9 9 9 Deoarece ~i deoarece V nu depinde de 1.

prin impiirtirea cu a dt: ) Ecuatiile diferentiale (16-4) si (16-7) sfnt fundamentale si integrarea lor depinde de unele conditii suplimeAtare.Qdt.nu corespund intocmai fenomenului real. si ' SL dz = cresterea volumului de apii in castel. INTEGRAREA ECUATIILOR DIFERENTIALE ALE MI$CA ~ 1 1 9 Vom face pe rind trei ipoteze cu privire la pierderile de sarcinii.. astfel c5 rezultatele calculului in cazul extrem a1 fnchiderii b r u ~ t ediferii prea putin de valorile reale. ecuatia (16-7) se poate scrie sub forma: sau.este datorit acceleratiei si se cheam5 si presiune de inertie 9 ? Ecuatia devine.in ecuatia dt dV (16-4) prin expresia precedenta. in cazul misciirii variabile. ecuatia de continui tate este: QVdt = a d z $. In ceea ce priveste variatia debitului. care este de sute de secunde. Deoarece Q = 0. se obtine . in douii piirti: volumul Qdtcare intrii in conducta fortatii.Mipcarea oscilatorie a apei S castelele de echilibru n 45 1 Termenul a (energie specific5 inertialii). (16-6 9 3 L av . vom admite inchiderea bruscii a obturatorului.simpli f ica toare . Ipoteza I -a: h = 0. la zero. ele permit a obtine unele rezultate pe care cu greu le-am putea giisi in ipoteza a treia. in special de legile admise pentru pierderile de sarcinii. 16. Ecuatia de continuitate se stabileste pentru secfiunea (2) exprimlnd cii volumul o V dt care intrii in intervalil de timp dt din galerie in caste1 se Imparte. Desi in realitate inchiderea nu se face brusc. Desi primele douii ipoteze .3. ci In decurs de citeva sechnde. Asadar. astfel kii debitul trece brusc de la debitul initial Q. acest timp este totuvi foarte scurt in raport cu durata oscilatiei in castel. derivind in raport cu t A Inlocuind pe .

deriviim ecuatia (16-10) 9 deci o oscilatie armonicii cu perioada: Pentru aflarea amplitudinii A si a fazei ? : Pentru t = 0. 16-8). Amplitudinea se obfine prin eliminarea lui P: de unde Ipoteza a 2-a: Pierderile de sarcing Pn regim laminar: Ecuaf iile de miscare devin: 9 .. z = xo ~i V = b.= 0. 0 A . = A sin (3. deci: F 2.St (din ec..: L - - A sin [++ P ) .-cos b p = .$.Aceastii ecuatie se poate pu'ne sub forma: d2z z . P. dt" 72 in care Solutia acestei ecuat i i este.

' (5+ p). sin )' = AP-'I2" sin 2 .Mi~carea oscilatorie a apei 2rt castelele de echilibru 453 Prin procedee de calcul asemenea cu cele folosite la prima ipotezii se obfine ecuaf ia dinamicii : Introducind notaf iile: ecuafia (16-15) devine: - Ecuatia caracteristicii : are riidicinile folosind 'notatia: Deosebirn cazuri le urmi toare : a) T < 2ro. deci solutia este: z==e . ~ e i t r u aflarea constantelor formiim derivata: . adicii: .. Riidiicinile r. (16-19) Miscarea este o oscilatie armonicii amortizati. cos 2 ' t + C. stnt numere complexe conjugate. r. .t/2zo C.se anuleazii cfnd paranteza este nulii.

Asadar am~litudinease amortizeazii datoritii freciirilor. 0 SZ = 30.19) se observii cii factorul e. se observii din relatia (16-18) cii .Desi s-a admis pentru pierderea de sarcinii o lege de variatie liniarii in raport 6u viteza. pentru un alt caste1 = 10 000 m si . Totusi. pentru un 2 000 m si 0 S1 T = 403 s . .) . iar constanta p din conditia t = 0.Forfe1e. (De 'exemplu. Prasil: Calculiim pierderile de sarcinii considerihd o lungime virtual.tatii prin phrabola v vo v Fig. Aproximarea calculului pierderilor de sarcinii in galeria de aductie .h..tg +.< ' A rr rr deci r'>r si deci T' > T. calculul poate f i folosit si in cazul real. datori t lui Fr. este: rr C Constanta A se obtine din conditia t = 0. z = .' 1 2 ~ 0.de frecare au efect ~i asupra perioadei de oscilatie T' = 2 xr' care este mai mare decit perioada T = 2xr a oscilafiilor inipoteza lipsei 1 1 fortelor de frecare.+) .destul de aprAape de realitate . Rezultii: A = - h sin p 9 sin (P . prin urmiitorul artificiu. L' > L in care sii se finii seama si de pierdeiile locale dupii legile regimulGi turbulent si fie acea pierdere h reprezen. T practicii T' nu diferii mult de T si deci n putem apr&ia .Din ecuafia (16.cii durata unei oicilaf i i complete este aproximativ T caste1 de echilibru cu. .= 9= viteza apei in caste1 imediat dupi inchiderea bruscii a obturatorului. T 1 070 s. 16-2. ' deci pentru care z este maxim. care este datorit existenfei freciirilor A descreste cind t creste. devenind eT 9 "-0 - cind t + OO. cind pierderile n' sint proportionale cu V 2 . ah ctg p = ctg I]. . rezultii cii timpul pentru care se anuleazii .454 - H idraulica Dacii notiim-2% . L de echilibru.Qo 7' ah Rezultatele mai importante ale acestui studiu sint urmiitoarele: . cu L = = = 2 xr 9 = 2x = 20.sin p sin J. Intr-adeviir.

z este ~i fn acest caz o functie aperiodic5 asirnptotica. conform legi i pii tra t ice k V 2 .SZ d2 dt c0 . Diagramele oscllatiilor apei in tr-un caste1 de echilibru: a) oscilatia armonicii amort iza t5. c) oscilatie puternic frtnatii dt2 . oscilafia este frinat2 puternic.A * v = -SZ. in domeniul restrins consi dera t . insii echivalentii cu legea pitraticii.Mipcarea oscilatorie a apei tn castelele de echilibru In figura 16-2 ducem o dreaptii care sii compenseze suprafata cuprinsi intre curbii si axa absciselor in domeniul 0 . z are o variatie aperiodicii. r are o valoare negativi z in castelul de echilibru eite: = . f i r maximum. 6) oscilatie aperiodic5 . cu un singur maximum.. / /' dV -.h.. 16-3. Cele trei cazuri (a) (b) (c) sfnt reprezentate in figura 16-3. pentru care viteza Ipoteza a 3-a: Fort ele de frecare se consider2 Sn regim turbulent. Fig.dz 0 9 dt / @ 'I . In ecuatia diferenfial2 (16-4) se inlocuieste V din ecuafia de cdntinui tate (16-7) in care facem Q = 0 (inchidere brusci). La timpul t = 0. Avem in punctul de intflnire I a1 chrbei cu dreapTa: A care permi te aflarea coeficientului de frecare K' corespunzind unei legi liniare in raport cu V .Vo. Avem deci : .

.456 Hidrautica Sau. Ecuatia (16-26) se poate scrie: Q Pentru t = 0. deci . derivind aceastii ecuatie in raport cu t se obtine: % .z2-/- r n * 2 n2z=0. sau 2 2n2 m r n =z+ . z = SZ . si 9 Z = - . adicii se verificii ecuafia (16-25). introducind notafiile: rezuIt5 ecuafia sub forma final5: Solufia general5 a acestei ecuatii este: A Intr-adevir.

I n (. .In (-mz. respectiv Az.v. Metoda de calcul prin aproxirnafii succesive. 4-1. PI introducem in ecuafia (16-31) cu sernn schirnbat ~i gisirn pe 2. Elongafia minimi z.Mi~carea oscilatorie a apei 2 castelele de echilibru n 457 Din ecuatia (16-25) deducem. 2.=v. cind sectiunea castelului de echilibru variazi cu inilfimea sau cind sint previzute diferite organe de influentare a rni~cirii. deversoare pentru limitarea amplitudinii maxirne etc.ca diafragrne.mz. si asa rnai departe obtinem succesiv valorile descrescitoare . = (-mz.zi. -/ + 1) . este cu deosebire utilk pentru cazurile.in valoare a d s o ~ ~-i ale elont gat iilor...+ 1) = I) = mh. Dupi ce am gisit pe z. se obfine in (16-29) egalind mernbrul I cu 111. 9 3% ' 16.4. Astfel: Zm = Zi Az + . unde elongatiile sint rnaxirne si minirne. Calculul aproximativ al oscilatiilor cu metoda diferentelor finite 9 a) Metoda Pressel. tot pentru t=O: Din (16-28) si (16-29) se deduce constanta: T Vitezele in castelul de echilibru sfnt nule pentru punctele z. 9 2 Qi +Qi+1 Qm - 2 . Ecuafiile (16-4) si (16-7) pot f i inlocuite cu urrnitoarele: T Mirirnile notate cu indicele m sint rnirimi rnedii in intervalul At.+2 9 AV. + 1) . care este de fapt fictivi. pentru un timp t < 0. destul de frecvente. dupi ce ecuaf iile diferentiale ale miscirii sint transforrnate in ecuatii cu diferenfe finite. Aceasti condif ie duce la relafia (16-31) intre doui elongatii sucdesive: (- mz...

Q. Calculul se repets in orice caz pentru a obtine valorile medii din interval. cind castelul este previzut cu deversor. iar I? raza hidraulici. Desi nivelurile extreme ale apei care oscileazii in caste1 nu diferl mult in c a z h unor manevre bruste fafii de cazurile reale. Se determini in prealabil constanta pier-derilor de sarcinii Y.. . va rezulta din curba de variatie a debitului care trebuie s i fie d a t i : Q = f(t) sau Q = F(H 2). Q. - - t At Qi AZ ai a= . z. Se face tot calculul in ordinea coloanelor ~i se ajunge la 2. a castelului. Dad5 diferenta z.f . avind insl grijii de a da lui n-valori diferite...Qi + Qi + 1 In iceea ce priveste sectiunea de scurgere tale succesive: Q. dupi cumcalculul se face la inchiderea sau la deschiderea turbinei. nu este de neglijat..este sectiunea medie. V. Astfel: L fiind lungimea virtual2 (pentru a considera si pierderile locale). Calculul pleacii de la alegerea intervalelor de timp At care se iau de la 1 s (la castelele mici) ping la 20 s (la castelele foarte mari). pentru calcule mai exacte precum si pentru calcuiele de stabilitate este nevoie a tine seama de legea de variafie a 9 .=Z(Vm-Vi) Vi K V ~zm din ecuatia (16-32) 2 2 --s s m2 (16-33) tia m /s m/s m3/s rn3/s rn m rn m2 rn/s 9 rn m Se i n t r l in tabeli cu valoarea Qi = Q.z.Debitul turbinei Q. de exemplu formula Manning.. Calculul se conduce dupg ordinea indicatii in capul de tabell de mai jos.1 2 Vm AV.Qi+ Oi. Coeficientul n se va lua pentru pereti de beton lucrati Pngrijit: la deschidere la inchidere in medie ~ s t evident cii se pot lua pentru n valori diferite de cele 'indicate. orizontali.. ea este de obicei constanti pe lungimi mari. se reface calculul cu alt Azi. totul e depinztnd de conditiile locale. luindu-se mai mare in zonele de viteze mari ale apei in caste1 (pe la nivelul static) si mai mic Pn zonele de z maxim ~i z minim sau in zona lamei deversante. Q. d a t i si se ia Azi aproximativ. intre douii sectiuni orizon. Intervalul At poate f i variat. b) Observatii asupra legii de variatie a debitului Q al turbinei. P --- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 I -Qm = Zi Z. folosind o formuli pract ic5..= -Qi+Qi+I -zif 7 - zi + 1 din ecua. necesare calculelor conform ecuati ilor (16-32) si (16-33). + - 7 A 2 9 - a galeriei de aductie o .

In cazul reglajului la putere constanti. Ast fel. 0 prezentare mai ampli a acestor metode se ail2 in tratatul Ch. astfel c i introducerea in calcul a timpului real de inchidere nu influenfeazi mull calculele ficute la inchidere sau deschidere brusci. D E C ~in acest caz . 1949 gi 1954. Vogt. notind : se giise~te: -.mat. 16. F. timpul de inchidere si a1 acestor organe de reglaj a1 presiunii este scurt (16-20 s) fati de perioaha oscilafiei fn castelul de echilibru (citeva sute de secunde). .-. de aceea s-au elaborat numeroase alte metode. astfel ca puterea N s i fie constanti: A Q(H + z) = N = const. pentru a evi ta lovi turile de berbec prea puternice in conducta forfati se recurge la deflectoare (la turbinele Pelton) sau vane de descircare (la turbinele Francis). deci debitul in orice moment este legat de presiune.Dupi cum s-a aritat la capitolul XV. Fniltarea maximi: technique.care este cel rnai obi~nui in exploatare . As t fel : . metoda analiticii ariitati la paragraful 16.5. Theorie des charnbres d'equilibre. 1923. a) ~ ~ l c u l cul valori relative. Stuttgart. 1926. Paris et Lausanne. Totusi. ALTE METODE PENT RU CALCULUL OSCILATIILO R IN CASTELUL DE ECHILIBRU Pentru rezolvarea problemei oscilaf iilor in castelele de echili bru de forme rnai complicate. F. Berechnung und Konstruktion des Wasserschlosses. t urrneazi o lege hiperbolici in funcfie de z.Migcarea oscilatorie a apei 2 castelele de echilibru n 459 debi t u l u i turbinelor.se face auto. Calame ef Gaden. Calame si aden en^ introduc sase valori relative adimensionale si din studiul ecuafiei integrate deduc inele valori caracteristice care interiseazi indeosebi.debi tul . in afari de aceea a diferenfelor finite. Le menfionim numai. Aceasti lege depinde de modul de reglaj a1 turbinelor. Jager. Vogt2 introduce patru valori relative u adimensionale si obf ine o ecuafie asemini toare cu (16-30). inchiderea apei.La inchiderea totali brusci. care deviazi debitul de la turbini f i r i a-1 reduce brusc.4 nu mai poate f i aplicati. deoarece o expunere completi a lor ar iesi din cadrul lucririi de fafil. Hydraulique .

Ecuafiile cu diferenfe finite (16-32) si (16-33). ordonatele ei se pot lua in sus cind V > 0 (adici spre castel) in jos cind V < 0 (spre captare). si deasupra semiaxei . in abscisii. cu avantajul c i acestea sint mai intuitive si permit o mai usoari descoperire a unor eventuale erori. de la captare spre castel. luind ca unitate de timp At = = 2. Dintre numeroaseli metode grafice vbm prezenta mai detaliat metoda publicati de A. luind ca origine un punct 0. 0 a l t i curbii reprezintii volumul AT intrat in caste1 in timpul At. cind se iau pentru parametrul h diferite valori. b) Metode grafice. pot f i rezolvate prin cohskucfii grafice. cu cre~terilede volum AT.At z. in care se ia At = const. Se construiesc astfel : I . 111. dedesubtul semiaxei OV pentru sensul de mi~carea1 apei in galerie. Pe axa absciselor se ia viteza V pozitivi spre stinga si timpul t la dreapta. corespunzfnd diverselor vi teze V: Aceasta este o dreapti care se traseazi cu originea in 0 si avind aceleasi abscise OV. reprezinti suma pierderilor prin freciri hidraulice.. dupi mirimea castelului. minimum. Ecuafiile cu diferenfe finite ale oscilafiilor in castelul de echilibru se scriu sub forma urmitoare: 9 9 / bv=-L (z + h) At. Schoklitsch in 1923 si usor imbunit i f i t i ulterior. la nivelul hidrostatic a1 apei in rezervorul de la captare. Dreapta A V = .20 s. in care h = KV2. Paralel cu ..0 V pentru sensul contrar.- + 9 L aceasti dreaptii urmeazi a se duce apoi toate dreptele care sint reprezentate de ecuatia (16-37). 11. A patra curbii reprezintii volumul acurnulat in castelul de echilibru.Primul Hidraulica 9. dupi primul maximum: - La deschidere bruscii de la Q = 0 la Q = Qo: . Se traseazii mai multe curbe. . IV.+ 2 460 . Pentru claritatea figurii se preferii ca aceasti curbii (IV) s i fie construiti in afari de abscisa r ii . iar z in ordonati.. Diagrama pierderilor de sarcini h = f KV2. in loc de a f i rezolvate prin calcul tabelar. . iar pe axa ordonatelor se iau inilf imile z.

ordonatele curbei Q At vor f i transpuse deasupra curbei II I pentru a fabe operaf ia corespunzitoare ecuaf iei (16-38). la oarecare distanti. Astfel. pierderea de sarcini h = h. q randaansamblului conducts-turbini.aceasti curbi reprezinti: 7 = 0 sau sub nivelul f n s i pe aceeasi curbi se poa te ci t i cresterea Az care corespunde unei diferenfe As: 9 V. dreapia Q At = Q. Ducem dreapta 0-1 paraleli cu dreapta II. Daci incircarea nu este totali ci partiali... daci se produce inchiderea brusci a apei. Aceasti curb2 (V) depinde de regimul de functionare a turbin nelor. se va trasa. In acest scop.ca aceasti curb2 auxiliari sii fie f i c u t i separat. situat pe curba I . adeseori astfel ca s i se ment i n i o putere constanti. deci bilantul volumelor (conditia de continuitate) este: ? 1 si ordonatele curbei 1 1 sint egale cu cre~terileAT de pe curba IV.functie de z. ~ s i d a r . Rezolvarea graficii a sistemului de ecuatii se face in modul urmitor: Pleciim de la punctul 0. N este puterea turbinei. la Q = 0. de la Q. Constructia. as'tfel ca puterea sa r i m l n i constanti. curbei Q At = f(z) se face (fig. Este 7preferabi1. $i ecuafia de continuitate se exprimi: 9 + - Exploatarea uzinelor hidroelectrice se face. aceasti ecuatie este aceea orificiu deschis. avind abscisa V = Vo (viteza initial. aceasti relafie. de sectiune s: Q At = ps -/1 At. 16-4) lulnd abscisele Q At pe orizontali si originea intr-un punct oarecare 0' la nivelul hidrostatic a1 captirii. mai trebuie trasati curba care d i pe Q. plecind de la abscisa OV (stinga). Q scade brusc. H ciderea bruti. At . debitul turbinei E . - (16-40) iar curba reprezentat i v i este o paraboli. Din curba V se obtine cantitatea Q. In acest caz : A QAt In mentul In a unui A A 7yq ( H + z ) At. In sfirsit. daci variazi presiunea. de regim constant). cum se va vedea mai departe. cazul incercirilor in laborator. curba reprezentativi este o hiperboli. pe modele.pentru a nu complica epura . la un debit constant Q. At const. In ace1 punct. Dat fiind c i vitezele V sint dependente de z prin ecuatiile de miscare.Migcarea oscilatorie a apei in castelele de echilibru 46 1 OV = V i luind o origine arbitrari (sau la cota z maxim). regulatorul turbinei influenfeazii deschiderea paletelor statorului.

hu curba I. At. . si ducind orizontala a. are forma unei spirale pentru castelele de secfiune constanti sau aproape constanti [v. Calculul grafic a1 castelului de echilibru. cu care a crescit. din punctul I Iiisim o verticali pin2 la intersectia in c..-. iar acest segment este scizut din segmentul o V . 3 etc. adici tocmai diagrama c i u t a t i .--_ ---- Fig. se obfin prin acelasi procedeu..-1 pinii la intersecfia cu dreapta 0-1. 16-4. Punctele 2. curba V d e t k m i n i segmentul Q At. 16-5 (plansa)].-. Punctul I este un punct pe curba 0-1-2.. -2 -2' se obfin punctele 2 pe curba ~j ~i 2' pe curba VII. Diferenfa de nivel Az. volumul din castelul de echilibru si se trece pe abscisi in curba I V .. punctul a. care corespunde acesiei cresteri de volum este segmentul aoal.. iar punctul I' este unul din punctele curbei V I I : = z (t).. dupi Schoklitsch duce orizontala a. V: si din ace1 punct ducem o paraleli Lu curba II. Aceeasi verticali intersecteazii d r b a I . (Vl) care reprezinti relaf ia: Az z =2 (V). = . in curba V. unde h = h. Acestuia ii corespunde pe verticali Az. fig. . fiind pe curba I .462 9 Hidraulica de la inceputul miscirii si aceasta se scade din volumul o V o At. ~ r e a ~ 0-1 este una din dreptele reprezentate prin ecuafia (16-37) si ta anume aceea care trece prin punctul h = ho.a. 7 9 . = a. Orizontala se preiungeste p i n i in 1' la intersecfia cu prima ordonati care marcheazii timpul A t . Pe orizontala dusi prin 1. in intervalul At. Se ? ---. rezultind volumul AT. Se obf ine volumu1 AT. Observim c5 curba 0-1-2etc. Astfel..precum si segmentul Q At..

.

ceea ce desigur este t o t u ~ iimportant ~i se obtine cu o chel tuiali redusi de munci. Printre metodele grafice interesante citim si nletoda l u i Calame ~i Gaden. c) Metoda bilantului energetic (fig. 16-6). Exprimind pe G ~i q in functie de z.. deci E o = . Alte perfectioniri au mai fost aduse metodei. Atit G clt ~i q slnt functii de z. dupi forma castelului. 16-6..Calculul oscilatiilor in castelul de echilibru. care se pot calcula q o r . Ecuatia bilantului de energie este deci : Fig. aceasti ecuatie este de gradul doi fn zmdx~i solutia este Dupi cum se poate vedea din cele de rnai sus. unde nivelul -' apei este cu ho metri mai sus declt nivelul initial in I castel. fn castel. I in care q este nivelul centrului de greutate fat5 de nivelul initial. In cazul castelului cilindric. . metoda bilantului energetic in care M este masa apei din galerie = Y w g L. Energia cinet ici este aceea corespunzi toare masei apei continute h galerie. prin aceasti metodl nu se g i s e ~ t e diagrama completi a mivcirii... cu viteza V. Exprimam c i energia cinetica ~i potentiall a fortei G (greutatea apei intrati in castel de la nivelul initial z = .. un lucru mecanic evaluat la 0. fn mi~carela momentul initial. f i r i a o putG prezenta din lipsi de spatiu.y o ~ v : 2g -L Lucrul mecanic necesitat pentru urcarea apei in caste1 este: o Go?. In s f t r ~ i tfrecirile hidraulice-spre a f i Pnvinse .necesitii . Pentru a spori precizia metodei expuse trebuie admise intervale At mai scurte ~i numeroase.65 G h. ci numai valorile nivelelor maxime ~i minime. se obtine o ecuatie in zmaX. cum ar trebui.cici apa care s-a ridicat in caste1 provine de la captare.ho ping la nivelul zmaX)este egali cu lucrul mecanic necesitat de forta G pentru aceasti dep 1asare.Miqcarea oscilatorie a apei in 'castelele de echilibru 463 Mai trebuie observat c i z ~i V care se obtin prin aceasti constructie sfnt cele de fnceput de interval ~i nu valorile medii din interval.. Energia potentiali este Goho..

In schimb. Lenin-Bicaz pe Bistrita. galerii si conducte. Un astfel de caste1 are uzina hidroelectrici D o b r e ~ t i . Moroieni pe Ialomita ?. a) Tipuri de castele de echilibru i) Caste1 cilindric de sectiune constanta'. La aceste tipuri de castele se pot aplica cu succes metodele de rezolvare pe cale grafici sau algebrici a ecuatiilor de miscare cu diferenfe finite. se fac fie castele cu o sectiune crescitoare in mod continuu in sus (fig.a. APLICAREA METODELOR DE CALCUL CELE MA1 POTRlVlTE LA DlFERlTE TlPURl $I SISTEME DE CASTELE DE ECHlLlBRU Din punct de vedere hidraulic se deosebesc mai multe tipuri de castele de echilibru. care. fie castele prevazute cu . metoda bilantului energetic. De asemenea. iar pentru nivelurile extreme. a ) . legitura hidraulici inlre camera castelului si galerie neficindu-se decit prin sase orificii de dimensiuni stabilite prin incerciri in laborator. 16-7. c' printr-o diafragmi previzuti cu orificii. 16-7. Sibiu. c . dar el primeste doui galerii de aductie de la doui captiri diferite (fig: 16-7. Pentru rezolvarea problemelor hidraulice ale acestui tip de castel [fig. 2) Caste1 cu sec/iune variabila'.camere de expansiune multiple".. Un exemplu interesant este castelul de echilibru a1 uzinei hidroelectrice V. b). concepute in vederea atenuirii ampli tudinilor oscilatiilor maxime +i a amortizirii lor in timp. c' si fig. Pentru a reduce amplitudinea maximi gi minimi si a spori stabilitatea de functionare. 3) Castel cilindric cu strangulare E zona de legGturn" cu galeria de aduciie. 16-7. sisteme derivind din schemele generale de amenajare energetic2 a unor bazine. a ciror functionare se influenteazi reciproc. iar in figura 16-7. n Astfel.4 64 Hidraulica 16. e). Cele doui ecuatii ale m i ~ c i r i i vor f i deci: . precum ~i pentru realizarea unor forme mai economice. apar presiuni dinamice-de obicei moderate . Cite un astfel de castel de echilibru cu douci camere este instalat la uzinele V. d u p i cum se ?tie. Sadului-Bumbe~ti.in galeria de aductie. de iorma unei cupe de $ampanie. micsorind energia de oscilatie. in figura 16-7. strangularea se face printr-o portiune scurti de tub. este proportionali cu pitratul vitezei care trece prin orificii. unde galeria de aductie stribate In continuare castelul pe la baza lui. Strangularea creeazi o rezistenti hidraulici importa_nti pentru ca miscarea apei s i fie frin a t i . Acest'caz a fost tratat in aminunt in paragrafele precedente. folosindu-se metoda diferentelor finite (pe cale algebrici sau grafici). I. in special la partea superioari ~i inferioari (fig. formate din mai multe castele. Un caste1 cu sectiune crescindi spre partea superioari. 16-5 (plansa)] se introduce in ecuatia echilibrului dinamic rezistenta suplimentari a diafragmei. are castelul de echilibru al uzinei hidroelectrice Sadu-V. existi si sisteme hidraulice diferite.6.. Putul de legitura dintre camere poate f i de diametru minim (doar ceva mai mare ca diametrul aductiei).

exprimate prin: 4) Castelul difereniial este un caste1 cu strangulare previzut in plus cu un tub interior ingust R.. De cele mai multe ori. daci iniltimea lui este mare. Nu intrim (e If) Fig... 16-7. se consider.cind apa i n t r i din galerie in castelul de echilibru yi semnul . Pentru o rezolvare cit mai exacta. valorile medii din intervalul At. f si g). in care scop orificiile trebuie sii fie larg deschise.pentru m i ~ a r e ainversi. Diferite tipuri de castele de echilibru fhj in detaliile constructive ale unor astfel de orificii care permit trecerea apei mai mult fntr-un sens decit in sensul contrar. La deschiderea rapids a turbinelor trebuie ins2 ca apa sii poati'veni cPt mai repede din camera R. . avind orificii suficient de mici pentru ca ridicarea apei in caste1 s i se producii repede spre a ajunge la partea superioarii unde s i deverseze peste marginea tubului interior in camera exterioari R. camerarezervor 14 se face in zona superioarii previzindu-se eventual ~i o a l t i camerii in zona inferioar6 (fig.Mi~carea oscilatorie a apei i castelele de echilibru n 465 Coeficientului diafragmei Kd i se atribuie semnul $. pentru a realiza un caste1 de echil ibru economic. 16-7.

D i m citeva exemple de sisterne realizate pfni in prezent. a).. este debitul ce trece prin orificiile de secfiune o.4 . QI = 41 ~0 1/2g )z2 . Ecuafiile Fig. in ecuatia de echilibru dinarnic (16-32) se ia z = z. 16-8. adicj nivelul apei din tubul interior. 16-8. cu o l a m i = Ah iar Q. Sisteme de castele de echilibru . 1 ) Castele de echilibru in serie pe aceea~iaducjie. iar ecuafia de continuitate se scrie: Q. (16-47) b) Sisteme de castele de echilibru. este debitul care deverseazi peste rnuchia de litime 6. Acest sistem se foloseste cind este nevoie a se completa o instalatie existenti (fig.Tn acest caz.

Migcarea oscilatorie a apei E castelele de echilibru n 467 miscirii se scriu in acest caz: pentru fiecare caste1 cite o ecuatie de continuitate ~i cite o ecuatie de echilibru dinamic.. (16-49) se pot stabili ~i i n acest caz.in furci" din figura 16-8.variatiile bruste ale debitului evacuat de turbine pot produce lovituri de berbec importante in galeria aval si de aceea se intercaleazi si un caste1 de echilibru dup5 turbing. Pentru castelul amonte I : iar pentru castelul aval I I : Metoda cea mai potriviti acestui caz este calculul cu diferente finite. 3) I n cazitl sistemului din figura 16-8. cu doui galerii de aductie venind'de la captgrile riurilor Ialomita si Bratei. Ecuatii analoge cu (16-48). 6 ) . 16 februarie" pe RTul Arges. 2) Uzinci hidroelectricci cu u n caste1 de echilibru i n amonte si altul i n aval (fig. wlVl + 0 2 V . castelul de echilibru din aval poate f i evitat printr-o racordare hidro-dinamici a galeriei cu bazinul de linistire din aval de turbine (CazuI .).la centralele subterane . la Cetituia). In cazul sisternului .U. d se scriu trei ecuatii dinamice si doui ecuatii de continuitate..E. = wV (bifurcatie) . iar pentru intreg sistemul o ecuatie de continuitate de tipul: Un exernplu de acest fel il avem in castelul de echilibru a1 uzinei Dobresti. c cu mai rnulte capt&i la aceeayi cotd . in care se ia ca variabilii auxiliari presiunea de la punctul de unire a galeriilor d a c i se ~leglijeaziipierderile prin frecari: < wV = R dt + Q (caste1 de ech.H. 16-8. In cazul cind galeria de f u g i este sub presiune . se scrie pentru fiecare castel o ecuatie dinamici.i cu galerii de aduclie respective legate la u n castel de echilibru unic. Daca ins6 galeria de fugi nu este sub presiune interioari.

0 = 7 m.5 si 1. Cota nivelului maxim a1 apei la baraj s-a luat drept cota f 0 $i de laaceastlcotlincepe sectiunea llrgitl.8. intre 1. astfel c l s-au admis pentru coeficientul de rugozitate n (Pavlovski-Manning) urmltoarele valori: n = 0. astfel c i in anurnite conditii acest sistern oscilator poate deveni nestabil.~i se 'adrnite ca n s i fie cuprins un & RTI. Lenin. Forma ~i sec#iunile castelului. 1938.) h fiind pierderile de sarcini = 16. variabilele z ~i Q sint legate prin ecuatia de reglaj N = const. tn partea superioarl a castelului de echilibru. . w = 38.011 pentru inchidere totall ~i n = 0.468 Hidraulica Daci centrala hidroelectrici este previzuti cu reglaj automat la putere constanti. . - + La o crestere a lui z trebuie s i corespundi o scidere a lui Q.011 corespunde o pierdere de sarcinl totall. conform normelor.. formatl din $ase orificii. Dar si oscilatiile lui Q provoaci alte oscilatii ale lui z. * Frank u. De la nivelul galeriei de aductie pPnl la cota conventionall f 0.. = . de la priza de a p l ping la castel.011. f l r l considerarea diafragmelor. EXEMPLU NUMERIC Calculul oscilatiilor apei intr-un castel de echilibru. Calculul s-a flcut in numeroase $i variate ipoteze. Bistrita la Bicaz.8. S l se calculeze oscilatiile apei in castelul de echilibru a1 uzinei hidroelectrice V. pentru ca N s i rirnini constant. = 530 mZ.3 m2. Schliller. Ipotete de calcul. care a demonstrat (1910) c i pentru ca sisternul s i fie stabil trebuie ca sectiunea castelului de echilibru sirnplu s i d e p i ~ e a s c i anuo mi t i valoare rninimi: KV:. Schiiller* si Ch. Jager. ins2 in exemplul de fall vom considera numai ipoteza urmltoare: Inchiderea bruscl a turbinelor la debitul Q maximum de 178 ma{s. (A se vedea in special lucririle lui Frank u. y y (H z) Q. in aceeasi fazi.015 pentru deschiderea turbinelor. diametrul este de 23 m $i sectiunea R. = 855 m2. Primul care s-a ocupat cu aceasti problemi a fost D. R. oscilatiile putfndu-se arnplifica. De$i netencuitl. Pentru diferite t i ~ u r ide sisteme de castele de echilibru s-au stabilit formule speciale. Se defin e ~ t e coeficient de siguranti: n = -! . Berlin. I.75m. de h = 7. Schwingungen in den Zuleitungen und Ableitungskanalen von Wasserkraftanlagen.75 m. Forma este cilindricl. la debitul instalat de 178 m3{s. deci h. partiall. La n = 0. suprafata betonului turnat In cofraje metalice este foarte netedl. Coeficientul de rugozitate al galeriei n = 0. pe R.7. de la cota i 0 In sus. Castelul este prevlzut cu o diafragmi de strangulare la nivelul galeriei de aductie. pe intreaga galerie de aductie. asadar oscilatiilor lui z le corespund oscilatii ale lui Q. pentru urmltoarele date $i ipoteze: Galeria de aduciie L = 4 649 m. Thoma. care d'au sectiunea Q T h .

se reprezinti la aceeagi scari 1 cm = 5 000 m3. reprezentata pe cpura prin segmente de 4 mm. coeficientul unghiular este 0.81 X 38. dupi epuri Formula de calcul. semiperioada I pozitivi este de 310 s . Rezul t i : V(m/s) 1 2 3 4 4.359 1. luind ca origine nivelul de la cota .7.652 rezulti: K = 0.81 cm. Aceasta reprezinti cresterile de volum . . $i obfinem abscisa AV de 0. ar da: Pentru sectiunea 52. calculate cu formula h = 0..3 - 508 2 - 254 s (semiperioada. deci curba I se va construi prin puncte.323 s (semiperioada. .75 = K.65 m/s.&.230 5.Determinarea dreptei III : AT = ( o b t ) V.75. Pentru L 4649 z = l m. in abscisi 1 cm desen ordonata h (pierderi de sarcini) scara Iungimilor 1/250.Curba \/I $i curba 1/11 au ordonatele Ia scara lungirnilor. Din ho = 7.65 = 3 560 m3. reprezentind tot volume. .At.5 m/s. z. reprezentat prin 0. = 0. L S-a ales ca unitate de timp At = 205. = 0. Durata unei oscilatii complete. bucla lui z negativ) I . Aceea~iscari s-a luat pentru lungimile $i iniltimile constructiei.65 m.Determinarea dreptei II : AV = .15. = 7. a 000 . 3 560 Azderen = .359. care se reprezinti in epuri prin 0.Ta = 2 Y 649 855 . Volumele negative sint reprezentate sub cota .Curba I V reprezinti volumele acumulate in castel. wAt = 38. bucla lui z pozitiv) 9.10.7. (h = W 2 ) .712 cm.3 X 20 = 766.TI = 2 4 649 X 530 9.i in semiperioada 11 (negativi) este de 260 s.65 X 530 = 4 110 m3.20 = 0.3 2 Dupi epuri.65 h (m) 0.844 cm.0844 cm.= 1 cm in epur5. Rezultate: zlmas = 16.37 cm.75 i n epura din figura 16-5 s-au luat scirile: pentru V. = Q0 : .. in .r in iuncfie de viteza V.Curba V. reprezentat prin 3.433 3. = 530 m2 1 .0422 X 2 cm = 0..359 V2. Luim punctul z = . + + aceasti elongafie pozitivfi este urmatl dupi 280 secunde de: z. 7 = = 766 X 4. .75. = .OO m elongatie negativi.81 X 38.Migcarea oscilatorie a apei Zn castelele d e echilibru Calcule pregdtitoare.74 7.647 -. spre stinga.3 = 4. Coeficientul unghiular . .At = L.65 m/s. Volumul q acumulat Ia cota i 0 este T.4.0422 unititi de vitezi.0422. Pentru V = Vo = 4. Alegem scara volumelor 5 000 m3 . un volum la cota 15 m este T. pe verticali in jos.469 - -i XD2 = 178 : 38.Determinarea curbei I . g 9 81 Deci scara timpului I cm = 50 s. = 4 110 855 X 15 = 16 910 ma. in ipoteza c l nu se tine seami de freciri.

sint destul de reduse si deci. Orificiu Pentru studiul lor stiintific. a unui fluid dintr-un recipient intr-un spatiu ocupat in genere de alt fluid. Se vede cii nofiunea de deversor este . studiul teoretic se poate face cu ajutorul teoriei misciirilor potenfiale ale fluidelor perfecte. pe o distant5 scurtii. in contact cu atmosfera.Capitclul XVII M i ~ c i r i efluente (scurgeri) permanente i n acest capitol se studiazii misciirile permanente ale fluidelor care se produc in cazul trecerii. el va f i tratat in capitolul scurgerilor. Se deosebesc douii clase generale de secfiuni de scurgere: orificiile si deversoarele. Asemenea tuburi. se numesc ajutaje. cu oarecare variafii de formii. Desi studiul vinelor fluide de-a lungul traiectoriilor lor poate forma confinutul unui capitol special.Orificii si deversoare(scheme la definitie) perienfele trebuie s5 indeplineascii . exFig.17-1. cind se adaugii in jurul orificiului o bucatii scurtii de tub. Orificiile si deversoarele sint foarte variate si aplicatiile lor tehnice sint numeroase. La acestea se anexeazii studiul scurgeri lor prin orificii. in cazul cind miscarea are o suprafafii de scurgere liberii. Curentul la trecerea prin sect iunea de scurgere ia forma unei vine fluide care se menfine.lichidU. avem de-a face cu un deversor. aplicafiile tehnice ale vinelor fluide. in general foarte scurte. pe cind orificiul poate exista si la recipientele pentru gaze (fig.legatii de nofiunea de . in hidraulicii. care antreneazii variafii mari ale vitezelor. si din acest punct de vedere. 0 . care dirijeazii vina sau ii modificii unele proprietiiti.. o datii cu misciirile efluente din care nasc asemenea vine. 17-1). printr-o sectiune de scurgere relativ micii. ele nu necesitii un capitol separat.-. Studiul se face intr-o zonii restrinsii in jurul sectiunii de trecere si rolul forfelor de frecare in acest fel de misciiri fiind mic.. Se numeste orificiu o deschiziiturii tiiiatii in peretele sau in fundul unui recipient. ~i dupii trecerea in mediul aval. conturul orificiului fiind in intregime sub lichid. De altfel. Dacii ins5 o parte din contur nu este udatii de lichid. ale presiunilor si ale nivelului. Aceste misciiri se caracterizeazii prin variafii mari ale secfiunilor de curgere in lungul curentului.

17-2). de o sectiune mai micd decit a orificiului (vina contractati). 17. In practica ins& se taie dou5 mucliii perfecte. In cele ce urmeaza vom expune in paralel experientele si teoria corespunzatoare diferitelor tipuri de orificii si deversoare. In general. Teoretic: Daci se neglijeazi viteza . 17-2. Important este s i se realizeze nu un perete prea subtire (acesta posts avea ling5 orificiu citiva centimetri). (17. cercetirile in aceasti directie fiind abia incepute. conform teoremei lui Thomson. = Vcp. (6') 161 Fig. iar vina iese mai groas5 (mai putin contractati).2. iar viteza medie in sectiunea contractati poate fi calculati cu iormula lui V = cpVl/2gk. orificiului. suprafafa lichidului din recipient trebuie s2 fie cit-mai mare ~i previzuti cu organe de reglare precis5 _a nivelului. miscarea este nerotational~. masuriirile.cpvQ1/2gh. Orificii Pn pereti subfiri Q = ~ ~ 1 / 2 g h . In acest caz. In acest caz. Se presupun lichide cu viscozitate constant5 si incompresibile. se vor face folosindu-se instrumente de mare precizie. cit mai apropiate derealitate. apa iese sub forma unei vine departate de tiieturi (fig.2. Orificii mici in perefi subfiri S i studiem orificiile tiiate in pereti subtiri. Mi~careatrebuind s5 fie permanent& nivelul lichidului in recipient (sau presiunea gazului) vor f i menfinute cit mai constante. Orificiul se numeste . Debitul se calculeazi astiel : Q = VQ.anumite conditii.Q = cp. ci o tnuchie ascutitG la fata amonte. Experimental: Atit tipul de deversor sau de oriiiciu. iar explicatia matematici a fenomenului se bazeazi pe anumite ipoteze. ORIFICII 17. I . de asemenea. in unglii drept. ci se prelinge pe tiieturd. cici o tabli prea laminat5 prezinti neregularit5ti ~i se deterioreaza lesne.foarte mic5 . daci iniltimea a a sectiunii sale este cel mult h/10. sarcina h fiind iniltimea oglinzii lichjdului deasupra centrului . precum vom limuri numaidecit. vina nu se mai dezlipeste de la muchia amonte.micU.1) . nu s-aconsiderat efectul viscozit5tiisi a1 tensiunii superficiale. prin alimentare dinamonte. cit si recipientul trebuie s2 fie perfect definite si realizate cu precizie.de intrare a apei in recipient..-adici tiiate astfel ca muchia conturului s5 fie ascutiti ca muchia unui brici. miscarea se poate considera ca plecind din repaus si. vitezele in diferitele puncte ale sectiunii se pot considera egale. Daci lichidul este prea viscos sau nivelul s i u prea scizut.

17-4). si cu care se inmultesc viteza teoretici 1 / 2 3 ~i sectiunea orificiului Q pentru a se obtine debitul. Schernii pentru explicarea contractiei vinei.2g Tabela 17-1 17.59 si 0. Detdrminarea experimental2 sau teoretici a lui p rezolvg problema. t i i a t pe fundul orizontal a1 unui vas (fig. la o distanti 8 Fig. avind valori cuprinse intre 0.1 si h. toate experientele f2cute din secolul a1 XVII-lea pfni azi au dovedit c i p variazi intre 0. 17-3). pentru a ajunge in D. este un coeficient de corectie a vitezei teoretice. Or. la orificiul lateral unde viteza este cp. Analiza fenomenelor de contractie Presupunem un orificiu circular mic. unde existi un minim a1 sectiunii la o dis- . = 2 . .cp. Astfel. urmind o curbi tangenti la fund. cu muchii ascutite.2. la vina verticali o sectiune contrac) tat2 minimi nu existi.2. cp. pentyu: 9u <. produs a1 celor doi coeficienti cp. in sectiunea contractati. la ievirea din rezer1 v2 Valorile lui C sint vor. cu muchii ascutite. n coeficient de debit sau de descircare. deoarece sectiunea trebuie s i se micsoreze pe m i s u r i ce z creste ~i deci ~i V c r e ~ t e pentru a avea V Q = const.472 Hidraulica in care cp. la orificiul de fund Fig. se calculeazi cu formulele == . . pierderea de sarcini locali.96 si 0. 17-4 Schemg pentru explicarea contractiei vinei.64 pentru toate lichidele si pentru orice formi.99. 17-3. Mai bine caracterizati este sectiunea contractati la vina orizontali (orificiul in plan vertical fig. adici raportul dintre R sectiunea contractati (a vinei) si sectiunea orificiului cp.un coeficient de contractie a1 sectiunii. Dupi cum s-a a r i t a t anterior.v2g(h $ 6 . Firul de curent OA se dezlipeste de fund in A . mirime ~i pozitie a orificiilor mici. = p - < in genere mici. De fapt.

6 a. sectiunea orificiului . coeficientul de vitezii cp.01 .10-0. 0. experientele a r a t i (Bazin) c i daci r. este foarte aproape de 1 .12 m adincime sub orificiu nu mai existi un minimum de vitezii. La variatia de vitezi trebuie s i corespundi ~i varialia de presiune. In general. Distributia vitezelor $i a presiunilor in sectitmi i contracts te.6 yh.04 m.p i n i la I . la un p i t r a t 6 = : = 0. iar la vina orizontali (orificiul vertical) putind ajunge . unde cp. astfel c i In planul orificiului se constati o presiune maximi in centru . ~i in cazul vinei verticale.Miscdri efluente (scurgeri) permarzente 473 t a n t i 6 depinzind de forma sectiunii (la un cerc 6 = 0. Dar mai putem defini sectiunea contractati ca aceea unde vitezele incep a f i distribuite cvasiuniform in care caz se poate determina cp. astfel c i la 0. este < 1 . Intr-adeviir. este raza (10 cm in experienti) unui orificiu circular orizontal si r distanta de la centru.. Coeficienti mai mari ca 1 s-au explicat prin presupunerea c i . vitezele incep s i se egaleze.dupa formi ~i mirime . Mai jos de acest plan. scizind pe contur p i n i la zero (presiunea atmosfericii). a fiind latura pitratului). paragrafele urmitoare). existi urmitoarea distributie a vitezelor in planul orificiului. se constati a f i v = cpy1/2g(h + 2) (17-2) 9i cp. si adeziunii intr-o redus' in jurul Fig.6 d. la adincimea z de planul orificiului.1. din cauza variatiei continue de forma a vinei pe traiectul ei (v. deoarece o parte din energie este pierduti prin frec i r i datorite viscozititii precum. Viteza medie in vinii. trece printr-un maxim. in sectiunea contractatii. s-ar putea s i se produci si un vid partial in unele sectiuni. 17-5.

S i gisim. cu ajutorul teoremei impulsului. = 2 2 p cp:2~f Fig. apoi oglinda apei si sectiunea contractati cp.474 -- Hidraulica Se poate determina exact. aceasta r s-a reu. 1743.. folosindu-se fie teorema impulsului. Fortele de inertie ale maselor ce i n t r i prin ambele planuri verticale se exprimi prin: 1. a. coefi_cientul de contractie cp. fie teoria m i ~ c i r i l o potentiale. Fie suprafata de control . sint indrep tate toate vi tezele . forma vinei si dis tributiile vitezelor si presiunilor? In mu1 te cazuri. apoi c i aceste viteze sfnt egale pe suprafata oricsrui cilindru circular cu axa 0 . 17-6). de exemplu.formati de d o u i planuri paralele verticale limitind fanta in A si B.\ : a cos a dz.pe I m de fanti . coeficientul in cazul unei fante de Iitime a si lungime indefiniti. Fie un punct M prin care pitrunde lichidul cu viteza V si s i admitem c i spre axa care trece prin punctul 0 . ca spre o fintini punct iformi.sit. astfel c i pentru continuitate S i aplicim teorema impulsului d u p i directia axei Oz. Aplicarea teoremei impulsuIui la ca~cuIuIcontractiei p sin adz V cos a == V n i. pe cale teoretici. r - Fortele de inertie la iesire iar greutatea prismei de lichid Vom scrie ecuatia echilibrului dinamic . t i i a t i pe fundul unui vas (fig.

Un calcul exact f2cut cu ajutorul functiilor analitice si a1 reprezent2rilor conforme d2: inlocuindu-se insi greutatea lichidului cu o presiune uniformi.z~: 0 \"I2 a/2sinu sin u cos u dcr .si. .1 0.2rp.a - - 4p - cp.681 . r2 = z2 + u2.562. (fig. Cum SZi22 sin a c o s u d m 0 = I . si pentru 0. = 1 se obtine: . prin calcul si experiente. sau rp. = 0. ficind inlocuirile V: -grp: 4 - 2g(h = + 8) rpt. Experienta a confirmat aceast2 valoare.621 1 1 0.2.3. 17. la orificii de fund.611 / 1 0. calcul2m prima integrali astfel: !"I2 u da cos . tinlnd 2 seama $i de ecuatia de continuitate. vasele avind anumite forme gi dimensiuni.0 0. r sinu = 2.5 0. rezulti: in care. a) Daci vasul are l5timea finiti b.3 0. coeficientii de debit se pot lua din tabela 17-3.653 1 I Tabela 17-3 0./b p I 1 0. urmfitoarele rezultate la probleme Enrudite cu precedenta. 17-7) si orificiul este in formi de fanti. 2tg cc r cosu = Z. +I rp.1 0. Coeficienti de debit la orificii de fund S-au mai obtinut de asemenea.633 1 1 0.2 0.M i ~ c d r i efluente (scurgeri) permanente 475 Cum z--- a .613 1 1 0.

PII care se tine seania de viteza de acces. coeficientii y' sint mai mici. Orificiu de fund in formi de fanti. afar2 de primuI care rimine acela~i. pe cind d a c l se Q = y'a 2gh . cazul u = 180" $i a / b = 0 corespunde ajutajului Borda (v. in citeva cazuri particulare (dupi R .21) pentru care experienta a r a t i c i p -. Fig. Uberfallzahlen. 17-8.0. v. 17-7. 17-3. Berechnung von Ausfluss u. VDI. pilnie cu fantd b) Vas cu fundul in form5 de pilnie (fig.50 g i s i t i prin calcul. * R. verificate experimental. Tabeln 17-4 Cazul u = YOo este identic cu a). Tn tabela 17-4 se dau valorilk calculate ale lui y.4 76 Hidraulica Valorile precedente ale lui y se aplicd in formula Q = y af-. v.5 I. Mises. f a t i de valoarea 0. 17-8) $i orificiul in formi de fanti. 2 . . Vas de litime finit6 cu fundul in forma de . art. vasul fiind de latime finitl Fig. 1917. 471. aplica teorema lui Bernoulli ~i se calculeazi debitul cu formula . p. Mises*).

p. J o h nsuon. i n toli si cm 1 0. debitul cregte cu 0 3 % (dupi M e d a u e h a. b) Orificii dreptunghiulare mici in pereti verticali subtiri (fig.16 c m Observatii Daci temperatura aerului scade cu 1 l0C.75 1 I :1: 1 2. july 1940. 17-9).2. 17-9. lucrarea. pentru scurgerea apei prin orificii circulare in pereti verticali cubtiri. Orificiu mic dreptungtliular -b Tabela 17-6 Valorile p pentru dreptunghiul de lgrgirne de 20 cm* P h fnilltimea dreptunghiului a. [I31 .8. in care h este adlncimea sub nivelul apei a muchiei superioare a orificiului [13]. la temperatura apei g i a aerului de 15" C. [IS]. 424) v. Civil Engineering. i n cm I 1 2 ( 5 1 1 0 ] 2 0 in cm. fn formula Pntrebuintatii Q = 11.00" .64 I p i a m e t r u l orificiului. deasupra muchiei superioare * V. Valori experi~nentaleale coeficienfilor de debit la orificii in pereti verticali a) Coeficienti de debit p.00 4. temperatura apei riminind constants.25 0. Tabela 17-5 -- Sarcina fn cm 0.4.08 I 4.Mi~cGri efluenfe (scurgeri) permanente 477 17.se introduce p din tabela 17-6.

din amonte de orificiu. viteza de scurgere sc calculeazi cu formula (17-5) v = cp. In cazul cind orificiul este intr-un perete la capitul unui canal sau al unei conducte. la capitul unei conducte de aer.p. in cazul curgerii unuigaz * Pentru tabelele 17-7 $i 17-8. coeficientul p pentru orificii circulare in perete subtire. Tabela 17-8* 17-1 1. Orificiu la capitul unei conducte snfundate. daci sarcina It este destul de mare . este viteza de acces. in care k = V: /2g.2. Formulele precedente sint valabile cing vasul din care se scurge fluidul are o sectiune mare in raport cu sectiunea orificiului. are valorile experimentale din tabela 17-8. Reducerea sectiunii 17-10. . Factorii care influenjeazii coeficientul p a) Viteza de acces. y este greutatea specif~cria aerului la presiunea medie ----. + 2 " Formula este valabila nu- mai pentru diferente mici de presiune p. trebuie s i se f a c j uz de termodinamici. luind valorile din tabela 17-7. altfel. . h = ply este iniltimea piezometrici. .. a1 cu un perete perpendicular pe conductei c r e ~ t e Astfel.478 Hidraulica 17. v. cu notatiile explicate in figura 17-1 1.5.v2g (It k) . raportul dintre diametrul D al orificiului gi diametrul D . In acestecondit~i. iar V . lucrarea 1181. Tabela 17-7 + Pentru aer se intrebuinteazi formula: " Q - J 2p -g ( P I -PJIY . cu o sectiune vie de scurgere relativ mica. axa se constatl prin experienti c i p variazi cind fluidul este a p i . adici debitul impirtit la sectiunea conductei. care c r e ~ t e cind p l t u l unei conducte i ~ f u n d a t e .amonte are efect $i asupra coeficientului p. . Orificiu circular la ca.

astfel c i debitul elementar AdmifPnd acelasi p pentru toate orificiile componente.6. con tractiei - - 'r 17. si a k=- v: 2g Q ' se obfine Fig.A Astfel y crevte cu 3 1 0 1 % fati de coeficientul y pentru pereti subfiri.. 17-12. se obfine formula adecvati a lui Q.hYi2). scriind V = . z. dac5 r 0.. Nu s-a reuvit ins5 pin5 acum formei mu55 se giseasc5 pentru y o' formula sigur5 fn care s5 intre coeficientul de chiei asupra vi~c~itate. Dovad5.619. Efectul $i aceasta cu cit sarcina este mai mic5.600 = 0.(hi + k)3i21. se deduce Jz.2. si notfnd z. obtinem formula uzuali: z I Q= . faptul cB dac5 un orificiu este t5iat intr-un perete metalic perfect lustruit.Q . D De exemplll. . = h. a c) Rugozitatea peretelui in preajma orificiului face sa se micvoreze componentele vitezelor paralele cu peretele. pentru un orificiu dreptunghiular (fig. 17-12).031 X 0. d) Viscozitatea mBrit2 face s5 creasci y. 1) Se consider5 orificiul ca format din juxtapunerea unei infinititi de orificii elementare.01 D i i y pentru muchie ascutit2 este 0. deci s5 creasc5 y. vina nu se mai dezlipevte de perete $i umple orificiul.600. Daci se da conturul orificiului sub forma unei functii 1 = f(z). 17-13. coeficientul y este cu circa 2% mai mic decit dacZ metalul este asprit cu qmirghel. ( 1 7-7) Daci se fine seama si de \ri teza de acces.3 despre ajutaje). Astfel. Dac5 muchia amonte este rotunjit5 $i grosimea peretelui permite rotunjirea. Dac5 piretele este gros $i racordarea se face in form5 de trompetg. 17-13) cu 1 = 6 = const. 17. Schema de calcul a unui oriiiciu mare Q= 3 p6Vg[(h2 + k)312 . aproape fBrn a se mai produce contractia. . y poate atinge 0. in orice caz coeficientul y crevte (fig. 2 p 6 v g ( h : i 2 . Orificii mari Pentru orificiile care depisesc citiva centimetri diametru se folosesc doui procedee de calcul. deci stinjenevte contractia. pentru muchia rotunjita este 1. = h.Miscciri efluente (scurgeri) perrlzarlente 479 b) Forma muchiei orificiului.98 (a se vedea paragr..

6.480 Hidraulica iar pentru orificii circulare de razi r 2) A doua metodi consti in extinderea formuleldr stabilite la orificii mici. 17-14. 2 sau 3 laturi. se poate lua. de exemplu : Q = : plb (h. cresterea lui p este de 4-5%. - Aceasti metodi se poate considera tot atit de valabili ca si prima.25. la orificiile cu contracfie completa. Producerea contractiei partiale Daci orificiul este practicat la fund sau pe coltul unui canal. considerind sarcina h misurati de la nivelul lichidului (piezometric) p i n i la centrul de greutate a1 secfiunii orificiului: Pentru un drep tunghi. lipsind pe 1 . pentru raportul W . in general. in acest caz. in domeniul orificiilor mari. 17. Verificindu-se amindoui metodele prin experienfe si prin calcul. De altfel. contract ia este numai part iali. Contractie incompleti sau partiali Daci raportul dintre suprafafa o a orificiului si secfiunea udata Q a unui canal din amonte este suficient de mare. in prima metodi se face aproximafia de a se admite in calcul un coeficient p constant pentru toate orificiile elementare componente ale unui orificiu mare. se constati cii intre valorile lui p si ale lui p1 sint diferente neinsemnate si c i . 17-14). 0 8 b C Fig. contracf ia nu se poate indeplini complet si coeficientul p este mai mare (fig.. se poate folosi formula: .2. Astfel. 17-15. deoarece orificiile mici nu sfnt de fapt infinit mici (elementare) si coeficientul p trebuie in toate cazurile determinat pe cale experimentali.7. Producerea contractiei incomplete Fig.0. p = 0. cu o aproximatie sub 5?6.

13.6.66. contractia este completi. Contractia 1..81. oricare ar f i raportul alb (fig 17-17)..?/i. pozitia c din figura 17-15 am avea p = 1.fati de conturul complet. este un coeficient x 0. I 2. pe un fund orizontal (stavili de golire) Contractia nu se realizeazi nici pe tot perimetrul. N. in special la orificiile mari. Experientele au aritat p = 0.Mi$ciiri ejfuenfe (scurgeri) permanenfe 48 1 'i" In care p este raportlfi dintre perimetrul unde contractia lipse~te. se poate tine seama de urmitoarele valori ale lui p. pentru un calcul prealabil. = 45" cu planul orizontal. coeficientul p variazi Fig. % gi debitul pe toati Iqngimea l a orificiului Dacg peretele face unghiul cr intre 0. Astfel. iar n. Pavlovski: .78 gi 0. Totugi.a curgerea sub un perete vertical. 17-17. In cazul din figura 17-16. -b numai daci s > 3b ~i t > 3a. Situatiile sint foarte variate de la un caz la altul gi coeficientii de debit se determini exact numai prin experiente de laborator. qici perfect. In cazul curgerii apei pe sub un perete vertical terinat cu o muchie ascufiti. neinluentati de nivelul apei in aval. dupi recomandirile lui N. experientele au aritato contractie de p=0.66. pentru un pitrat in . curgere liberi in aer.70. Viteza in sectiunea contractati este tiei !complete F]. 0.l p = 0. * Ligie.

Fig.70... W..65. 17-19. .. Daci admitem c i vina lichidi care iese din e orificiu s conlractii $i c i viteza medie in sectiunea contractatii este V..ctie de vitezele in sectiunile S1.8... ~i a..9 ij3. 0. 17-19).80.85 y=0.85 y = O .. contractia imperfecti. ..dup5 gradul de perfectie . CPnd l i c h i d ~ l ~ c a r e scurge prin orificiu intri intr-un recipient in care se nivelul apei este ckeasupra marginli superioare a orificiului... .... .. Debitul se poate exprima ~i in fu:.... jetul de wntractie perfect5 $i pe tot perimetrul Orificii mari.90 0. 1 p=0..95 ..... adicl: Fig... dar pe fntreg perimetrul Orificii de fund (Pn pereti verticali) f i r i contractie la fund. 17-18. p = O. Stavilci tip a y = 0.. .. considerind c i pierderea de sarcini in aval de orificiu este conformi formulei pentru llrgire brusci de sectiune...75 y = 0.. dar cu contractie lateral3 . debitul orificiului este Coeficientul gr' cu circa 2% mai mic decit coeficientul p de este scurgere in a tmosfel-2.85 .70 y = 0. . avem de-a face cu un otificiu lMCat (fig. Orificiu Pnecat . .70 y = 0.0. inainte si dupi orificiu. Apliciq formula lui Bernoulli..... ..65 y = 0. 7 ? e $ a=60° a=45O a=70° .2.Tabelq 17-9 1 2 3 4 5 6 Orificii mijlocii. Orificii de fund cu contractie laterali redusi Orificii de fund cu intrare lateralir racordati Orificii de fund previzute cu stavile cu pereti curbi $i netezi.0......80 0..... Contractie la curgerea pe sub stavile curbe J a . 17. in cazul cfnd peretele in care este tiiiat orificiul este transversal unui curent... Orificii inecate +a-. ..0..

Daca ajutajul pistreazi muchia vie a orificiului si are o lungime mica ( I < 1. vina rimine dezlipitii de tub ~i fenomenul se produce ca la orificiile cu pereti subtiri (fig. Dacii lungimea tubului este mai mare decit 1. 17-21). 17. h t r e tub si vlnii rimine un spatiu liber cu virtejuri.Miscriri e i i ~ ~ e n f(scurgeri) perrnanenfe e 483 deducem . in care rnai putem inlocui pe Q c cu p'Q.'/? - 0 . 28 28 Daci admi tem coeficientul de vitez6 . chiar dacii tubul are aceeagi sectiune cu orificiul. AJ UTAJ E (DUZE) 17.5 d). vina se l i p e ~ t ede peretii tubului.. repartitia vitezelor ~i debitul sint. sii admitem c i in Q.62 ' v: vz -=-2.. f ntr-adeviir.62: Q1=0. in aval de sectiunea contractat5 si iese in aer cu o sectiune egalii cu a tubului (fig. pierderea de rezervor la secfiunea . Dacii nivelul apei P aval de orificiu tale orificiul. inecarea este numai n partialg ~i calculul este mai nesigur. 17-20). Descrierea +i explicarea scurgerii prin ajutaj Dac5 la un orificiu se adauga un tub. Vl=- v .3. in care presiunea este rnai mica Schemi de ajutaj decit presiunea atmosferici.) 2g = . coeficientul decontractie cpc este 0.1.Y8 in sectiunea Q. in general.- VJ~.6 -.3.u. 0.O.h. rnodificate.5 d.V: $ (v.62Q.

ajutajului cregte. deci mai mic decit in cazul orii ficiilor cu pereti subtiri. mare decit la orificii.62.33 m (o atmosferg). = I si d e ~ 9. viteza de ieqire V = 0. deci cp.reprezintz pierderea de sarcin2 local2 la trecerea 2g din rezervor pe 'I -' . A ~ a d a r .62.lre 0. P jurul sectiunii cqntractate.62 rezult2 din urm2torul calcul: Y ' vz . = 0. Inlocuind in ecuatia precedentg... Cum nu poate fi rnai mic decit ..82 v2gh. obtinem (considerPnd presiunea atmosferici po = 0): Se constatii experimental c2 in cazul cTnd ajutajul este umplut de v9nii (adica suficient de lung).82 h. in sectia contractat5 a ajutajului. iar V. l a care y = 0..dac5 tubul este cilindric.0. sectiunea de iesire este chiar Q.82.33).= 1 y.10. coeficientul de debit p = cp.p. (17-15) Daci h depPqe~temult 12. rezult5 c i formula ekte valabili numai pentru 0. deci mai . rezulti cp.484 Hidraulica - m Aplicind teorema energiei. obtinem: adici.6 m.33. Venturi a g6sit presiunea . Q = 0.75 h.=I. Lungimea pentru care y ajunge din nou la valoarea 0. Intr-o experientii a czrei schemi este dat5 in figura 17-21. iar din formula precedentg: I I .5 . coeficientul y scade la 0. de lungime(3.cu 0. nu poate lua valori mai mari decft : 1/2g(h -k 10. Dac5 lungimea.82. coeficientul de debit scade din cauza pierderilor de sarcini liniare.6 m. presiunea este mai micd decit presiunea n atmosfericii i. ceea ce se poate considera ca o confirmare a calculului precedent..82 h < 10.4) d. adici h < 12.

.96 $i 2.. Daci este rotunjitl: y = 0. v m . Injectorul consti dintr-un tub convergent s t r i b l t u t in axa lui cu un ac concentric. c) Ajutaj conoidal (fig. 2 g) Ajutaje pentru misurarea debitelor mici.. . fie c i sint cilindrice. La acestea coeficientul de contractie I. Coeficientul y ia valori intre 0. cu 1 = 3.5 d. iar y -. h) lnjectoarele turbinelor Pelton (fig.99. are y -. Se foloseste la debitmetrul Venturi $i este format dintr-o parte convergent-conoidali (confuzor). fie c i sint divergente spre interior. . aceste v a l ~ r icorespunzind la pereti subtiri $i viteze mari. d) Ajutaj conic divergent cu muchia rotunjitfi (fig. iar dacl ar f i convergenti. urmat de un ajutaj scurt cilindric (tip A ) sau conoidal cilindric (tip B). i) Ajutajele intrinde (Borda) (fig. putem aplica teorema impulsului intre sectiunea Cl de intrare si sectiunea contractati a. Sint formate din buprafete de rotatie.3.51 $i 0. urmati in aval de un ajutaj lent divergent (difuzor). pe cind la orificiul simplu.52. 17-30). 1 "318. la scurgerea din rezervor sau dintr-un canal (fig. Valorile lui y se dau pentru sectiunea de la i e ~ i r e $i ymax se realizeazl clnd 1 d i e l i r e = . cu 1 = 0.Miscriri efluenfe (scurgeri) pernzanenfe 485 17.. au un coeficient y cuprins intre 0. deoarece intre ajutaj $i perete se formeazl a p i moartl. "f) Ajutajul convergent-cilindric pentru pompieri (fig. y ia valorile cele mai mari (peste 0. de lungime $i vitezi...2. e) Ajutaj convergent-divergent (fig 17-26). 17-24). ale cirui valori stnt cuprinse intre 0. a ciror vitez6 depi~eqteuneori 100 mls. cu meridiana formati din arce de cerc racordate. In functie de unghiul 8. pentru lungimi depivind de 2. I a t l doul tipuri pentru care y ia valorile: A) = 0. care trebuie s i reaIizeze o vini cilindrici.2. distributia presiunilor se face d u p l lilliile punctate (fig. 17-27) se compune dintr-un confuzor conic lung. Tipuri de ajutaje $i intrebuintarea lor a) Ajutaj cilindric (fig.945.: apoi v = cp. s-ar pierde din energie prin ciocnirea firelor de lichid.90. deoarece dacl vina ar fi divergenti s-ar produce pierderi de energie prin rezistenta aerului. 17-28). perpendicular pe perete.946 pentru 8 = 13'30'.3. iar coeficientul de debit este circa 0.5 ori diametrul orificiului. Justificarea teoretici a acestor valori ale lui p se face cu ajutorul teoremei impulsului. 17-22). S-a dovedit experimental c6 aceste ajutaje.0. valoarea maximi corespunzind cazului cind sectiunea de la ievirea din difuzor este de 16 ori sectiunea minimi.. Vtna iese cu go1 la mijloc $i este lipiti numai daci unghiul 8 este mic (8 = 5"). Tinind seama deci de distributia hidrostatici. b) Ajutaj conic convergen! (fig. Crnd muchia de racordareeste ascutiti. 17-31). 17-25). Se d l acestor piese astfel de forme incit vfna care piriseste injectorul este perfect cilindrici.90).96 .dfrrrtun. 0.97. 17-29) sint un tip special de ajutaje. Coeficientul + se refer2 la sectiunea cea mai micl. cu axa perpendiculari pe perete. clnd unghiul 8 este cuprins intre 3 $i 34".6 d.c p ~(coeficientul de debit. Fat5 de sectiunea mininil. y = 1 .. 17-23). s.3. nici divergent. nici convergenta.983 $i 0$9="entru @ = 314" . avind valoareaymhx=0.97.. Diagrama presiunii pe peretele AG este riguros triunghiulara in cazul ajutajului intrind. Daci muchia la intersectia cu rezervorul este ascutiti: y= 0. B) p == 0.96 .0. raportate la sectiunea cea mai mica.52.

=@5d r. 17-25. 17-27. 17-29.-LG d n=d r.- ~ i 17-24. =035d Fig. 17-28. 17-26. Ajutaje de tnisurii . Ajutaj i conoidal .-v Fig. Ajutaj convergen t-divergent Fig. Ajutaj divergent cu muchie rotunjits Fig. Ajutajul (injectorul) turbinei Pelton Fig. Ajutaj convergent-cilindric pentru pompieri 1 P.

Ajutaje intrlnde (Borda) Fig.ci muchia amonte rotunjitl. Schma la teoria ajutajului intrind Fig. 17-32. avlnd ca efect menjinerea vinei f n contact cu tubul $i sporirea coeficientului de debit p ping aproape de valoarea I. penth a se imbunstiti coeiicientul p $i. dlndu-se forma cuveniti lemnului de etan&. care se monteazi la partea de jos a stavilei. Astfel. 17-33). s i se rotunjeascl muchia de jos a stavilei.. un orificiu tliiat Intr-un perete gros poate f i asimilat cu un d njutaj (fig.94. D a d q~ = 0. treptati.! . D a d L este lungirnea tubului 9i. y = 0. 17-31. = 048.Conducte scurte de golire Pentru golirea api adunate in fafa unui dig sau a unui baraj se intrebuinteazi conducte reativ scurte. se poae calcula debitul de desckcare cu formula orificiului Q = pf2v5g-h: . j) Racordatea rezervorului cu ajutajul are mare importanti. 1 19. ! . efluede (scurgeri) permanerzfe 487 Deduhm . in raport cu diametrul conductei. p.98.3. fli~cciri. 17-32). se poi 2 . Daci grosimea peretelui este e = . = 0.52.3. se recomandi. pentru a se evita fenomene de vibratl. 17-30. la scurgerea pe sub o stavili putin ridicati. in acelagi timp. ~i Fare pot fi considerate ca 4utaje (fig.96.D diametrul siu. Pereti g r o ~asimilati cu i ajutajul obtine qv = 0. fn concordanti cu experienta. rezulti p. De asemenea. Fig. o racordare curbi.

89 0.76 0.89 0. sectiune a acesteia. uniforma ~i numai dup: ce se dezFig. pe o anurniti distant5 de la originea conductei.81 0..9 I I I Intrare in formi de trimbiti 0.$ 6 e 2 lent I Fig.62 0.93 0.73 0.74 0.74 0.80 0. .84 0.74 0.] .68 0.6 1 1 1.91 0. pin2 r e ocupi intreaga. . - f i l m laminw .75 0. Conducta scurta de golire pe volti stratul ]init. se reali~eaz2 distributia i i tezei in regimul de miscare din intreaga conducti (laminar sau turbulent).851 0.73 0..45 1 0. distributia v tezelor este aDroaDe .77 0.78 0.77 0.--\F din rezervor g intrarea in conducta.93 0. Begimuri de tranzitie la fnceputul u d conducte * D u p i experientele lui Yarnell.90 0.77 0.. 17-33.73 0. si paragraful 11.91 0.5 1 1.2 1 1. 10 20 30 40 50 10 20 30 40 50 0.90 0.89 0.80 0.88 0. Dac5 L pierderile de sarcin2 pe conducti* . luind pe p din tabela 17-10. .. i n m .75 0. . .76 0.83 0.75 0.73 0.87 0. -ungimea pe care se produce acest proces se calculeaz2 la circa 0. dif:ri sensibil de distributia vitezebr intr-un regim de miscare bine caracterizat (laminar 24) sau turbulenl).88 0. distrihutia vitezelor ir sectiunile conducki. se vor calcula Tabela 17-10 0.83 0. .79 0. b w a 1926 [la.94 0. 17-34. .73 0.92 0.74 0.3 )0.79 0.77 0.488 Hidraulica daci L < 50 D. .72 Intrare p6trat2 . deoarece la iegirea --.65 0.73 0. I Mai este de observat c i in alari de influenla efectul~i pierderii de sardina locali.74 0. asirnilati cu ajutajele peretii conducki. la intrarea Pn conducti.80 0.86 0.74 0. I > 50 D.87 0.69 0. l a contactul cu sub diguri.91 0.71 0.86 0.73 0.89 0.65 0.8 D.90 0. .94 0.80 0.7). ..73 0.68 0.03 Re D il mi~carealaminari yi 40-50 D in mi~careaturbulent2 (11.70 0.76 0.74 0.75 0.92 0.76 0. Nagler gi Woodward.

dezlipindu-se vine mici ramificate care se descompun in piciituri.prin actiunea tensiunii superficiale. traiectoria lichidului (axa jetului) nu rnai este parabolici. La orificiul circular. De asemenea. vina se destrami incepind de la exterior spre interior.1. . Forma vlnei care iese din orificiu a) Vina in aer. S-a ciiutat sii se explice aceste forme .4. lrebuie s i fie de 45".\Vina in aer i e ~ i n ddintr-un orificiu circular Fig. unghiul 0 trebuie s i fie cuprins intre 30 gi 40". Pentru presiuni sub 6-7 m. la iegirea din ajutajul furtunului. 17-35. 17-35). . f n cidere. vina isi micsoreazi sectiunea E cidere. lrecarea aerului impiedici ridicarea jetului la aceasti iniltime. inaltirnea unui jet vertical se poate ealcula cu formula h -- 3.uneori ciudate . - . Vina in aer iesind dintr-ur~ orificiu patrat La oriiiciul p i t r a t . de cele rnai multe ori se cere ca iniltimea si bitaia jetului s i fie maxime. Fig. in perete vertical.hlipcriri efluenfe (scurgeri) pernzanenfe . iar forma sectiunii devine eliptici. din cauza frecirii aerului. diametrul perpendin cular pe ace1 orizontal devenind din ce in ce rnai mic (fig. VINE FLUIDE 17. Daca viteza initiali. unghiul 8 sub care trebuie s i fisneasci lichidul. Se cere ca diametrul gurii s i Tie < din diametrul furtunului.4. De forma ajutajului depinde lansarea jetului. iar unghiul de convergenti s i fie intre 5 gi 13".lnsi Voeste Daci 22 - mare. ca sa realizeze bitaia maximi. In aplicatiile tehnice ale vinelor lichide. forrna vinei se rnodifici pe traiectorie ca in figura 17-36. Iniltimea maxim5 si b5taia maxim5 sint rnai mici decit rezulti din formula teoretic5 a traiectoriei ins5 cu atit rnai apropiate de acestea cu cit presiunea este rnai mici si diametrul ajutajului rnai mare. 17-36. este mic5. ci este o curb2 disimetrici. in care scop vina la ie~irea din ajutaj trebuie s i fie cit rnai compacti.489 - 17. pentru presiuni intre 10 si 35 m.

incepe la suprafata vinei in sectiunea 1-2. In schema din figura 17-37 se reprezinti v4na de a p i i n atmosfer5 $i structura ei. Zonarea structural5 a unei vfne de a p i . rezistenfa aerului si tensiunea superficiali. = H . Zona I . dar dupi un anumit parcurs nu mai are unitate ci este formati din trimbe secundare. 1) VZna de incenditl. dupa scopul urmirit. In aplicatiile tellnice se foloseste fie vina compacti. 17-37. din orificiu sau ajutaj. Nu e transparenti. vina cade sub forma de picituri. fie vina destrimati. Zona 111 . se subf iazi spre aval . in atmosferi pin2 la picituri. Daci se noteazi cu H inslfimea teoretici a vinei verlicale care iese din ajutaj ell viteza V: I'nilfimea reali este H .490 Hidraulica VTna de a p i in atmosferi iese in general compacti. Dispare. Zona I1 -. Tie cea pulverizatii. Are aspect al b-llpios.picituri izolate $i fire mi~cindu-sein aer . . Pentru producerea uneia sau alteia din aceste forme se folosesc tipuri speciale de ajutaje. in sectorul I I I . Datoriti fenon~enuluide destrimare gi pulverizare se formeazi o indoiti zonare: in lungime si in secfiune transversall. Fortele care participi la acest proces de descompunere sint : diferentele de presiuni interioare. iar in sectorul I l l formeazi intreaga v i n i . astfel c l dupi o distanfl suficient de lungi. transparenti in centru. $i acestea se descompun i n elemente din ce in ce mai mici Sec!/unea 1 7 Zona I - Sec/lunre 2-2 Secfiunea 3 -3 Fig.vina compacti.fire de lichid cu biisici de aer.incepe in sectorul I 1 la suprafafi. parcursa i n atmosferi. iar i n sectorul / I formeazi rniezul. viscozitatea. in sectorul I 1 dispare. iar ca forfi stabilizatoare.AH.

Oricare ar f i inclinarea vinei. Se folosesc tot felul de ajutaje. Vina se mentine compacti pe o distant5 H. Jeturile itz aer indreptate in directie opusi produc prin ciocnire un disc plan vertical de lichid. 4) Vinele pentru fitltlni decorative. Se folosesc presiuni intre 8 si 15 a t . Electrizate. (fig. este cuprins 8 intre 0. Experientele a r a t i c i un jet. 17-39). d ) . se difuzeazi treptat. 3) Vinu de ploaie artificial& este produsi cu aparate care o pulverizeaza de la inceput. lingi orificiu. Curba infisuritoare a zonei pulverizate se obf ine in coordonate polare. d u p i felul cum sint electrizate. pentru ca. cu viteza initiala in axa jetului Vo.M i ~ c d r i efluente (scurgeri) perlnanente 49 1 Pierderea de iniltime A H = f(H. 2) Vina de hidromotlitor trebuie s i fie compactl pentru a putea dezagrega p i mfntul. 17-38. ins5 distributia vitezelor se schimbi. Ajutajul (duza) pentru hidromoni tor Fig. de formi circular5. ea se mentine compacti pe o razi R. astfel c i piclturile s l a i b i mlrimea piciturilor de ploaie si s5 fie distribuite uniform pe suprafata terenului. pentru a se obtine efecte variate cu vine de tot felul: compacte. = pH. cuprins intre 7. In zona I se mentine in axa jetului viteza maximi egala cu V o (viteza initiali).. b) Vina sub ap. conform tabelei 17-11 si formulei R . la . antrenind molecule din-mediul inconjuritor. jeturile se atrag sau se resping. La stavilele de fund. d fiind diametrul ajutajului.(pH. 17-38). -.= H. Pentru uniformizare se foloseste fn mod avantajos rotirea vinei cu ajutorul unui dispozitiv special. experienfa a a r i t a t c i fafa superioari a vinei are in sectiune longi t udinala o form5 geometrici asemenea pentru diferi te sarcini +i mirimi de orificiu. cu schimbarea insi a distributiei vitezelor (fig..72 pentru H. in care .s m. pulverizate etc. fiind aproape un plan paralel cu planul orificiului (distribufie aproape ~rniformi).84 si 0. diagrama inifiali..O si 30. Traseul vinelor in atmosferii $i zonarea lor este conic-convergent si se termini cilindric. Pentru stins se foloseste zona destrimati a vinei.

Orificiu.).teoretic.492 Hidraulica cxtremitatea zonei. in cazul cind exista vreo . 17. Scurgerea printr-un orificiu de fund. cu virtej Daci raportul dintre sarcina h si diametrul d a1 orificiului este mai mic dccit 10. Scurgerea prin orificii. pini cind intreaga energie cinetici este pierduti in freciri. In zona I I urmiitoare. Daci orificiul este orizontal si are o sectiune mare in raport cu h. cauzi cit de mici a unei misciri excentrice (fig. Fig. Vina sub apB.2. 17-40). Daci neglijim frecarea ~i consideriimci migcarea. suprafata licl~idului coboari putin in apropierea orificiului. pentru cercetarea legilor turbulenfei . la hidromecanizare. pornind cu virtej . . 17-40. in formula vitezei se introduce h misurat pini la nivelul orizontal. din care unii incircati cu particule solide sau substante in disolutie (la canaliziri. al suprafetei lichidului. distributia vitezelor este mai stabili. iar miscarea ia caracterul unui virtej. 17-39. diagrama distributiei sii aminteasci clopotul lui Gauss.4. Acest virtej cu axa vertical5 trecind prin centrul orificiului se suprapune miscirii de scurgere a lichidului prin Fig. pentru studiul disipatorilor de energie si pentru amestecul de curenti lichizi. In acest caz. necoborit. structura sa si distributia vitezelor Lichidul este decelerat continuu. Acest fenomen prezinti interes din mai multe puncte de vedere: . se formeazi o depresiune care coboari din ce In ce. in industrie etc.practic. insi in a x i continui micsorarea vitezei care variaz2 invers proportional cu distanta de I& sectiune p i n i la sectiunea initiali.

d t . la suprafata lichidului (raza ro.g --.p . d t ' i Y2gz = -Pa ----I -' E" " -..4.). p) este situat tot pe suprafata pilniei. deoarece lichidul este indepWat de orificiu. 17-41. putem aplica ecuafia energiei intre doui puncte oarecare.3. 2g r i ) (L (17-16) Daci se iau precautii ca apa sa fie perfect l i n i ~ t i t i nu se formeaza pflnia.. . iar cel5lalt putfnd f i la interior: in care 11 ~i u.. datorite virtejului. dr & ! dr Din ultimele douii ecuatii rezultii: sau ceea ce exprimi ca circulatia este constant5 pentru orice cerc de rotatie in jurul axei pilniei.. obtinem: d~ y . 17-41). -. . previzut la fund.I Fig. sint viteze de rotatie.. Schema pentru ca~culultimpului de golire a unui rezervor .. yu2 - dr gr Diierentiind prima ecuatie fat2 de r ~i tinind seama c i z este independent de r. de citre virtej. .. Daci punctul (r. w . Debitul scurs in timpul d t este egal cu sciiderea volumului lichidului: . din care unul pe marginea pilniei. presiune p.din repaus. -~ d z =p w V G . Pe de a l t i parte. \ '4 Rezultii: nd2 -. 17. echilibrarea fortei centrifuge cere satisfacerea ecuatiei dp ----. Debitul orificiului este mai mic in cazul formirii pilniei. . . din masa lichidului. Timp de golire Fie un vas a cirui sectiune orizontalii Q este functie de altitudinea 2 deasupra unui orificiu. a cirui sectiune este w (fig. este nerotationali. p = po ~i din cele de mai sus rezulti: 2 o -ZL ~1ir -.u drc .

05. nivelul lichidului fiind misurat in amonte. = 0.flancuri" sau . deoarece s-a neglijat efectul inertiei ~i al freciirii de peretii vasului.lO). Se numeste sarcina'.. Definitie-Clasificare Deversorul este un fel de orificiu prin care lichidulsescurge. Pentru exemple numerice... ci ca un curent cu suprafati liberi.494 Hidraulica In cazul unui vas prismatic cu 0 = const.5.creastiL'A B ~i prin . limitate de atmosferi.. 17-42. Formula este numai aproximativi.'1.adici curge peste creasti . insi nu sub presiune. . Lichidul deverseazi . Schema la definitia deversorului in care h este iniltimea lichidului deasupra crestei intr-un puncl a1 crestei luat conventional (de obicei cel mai de jos. numiti iniltimea pragului deversorului (fig. gisim: Pentru golirea totali.prag6' sau .6. cu cantitatea p. Vo .obrajiUAC si B D . paragraful 17. Se caracterizeazi printr-un .IUt -< amonte.. 17.5. care in aval de creasti este cuprinsi intre doui suprafete numite pinze: o pinzi superioari ~i una inferioari. u . I.viteza medie a curentului in sectiunea de m i s u r i a nivelq' . numiti si viteza de sosire (de apropiere).coeficientul Coriolis (a = 1... la o distanti suficient de mare i l l d amonte: a r 4 h) .sub forma unei ...lame6'sau . 17-42). DEVERSOARE 17. constatim c i timpul este finit.vineu. devi sarcina scade la zero cind lichidul ajunge la fund. v. Pragul se a f l i mai sus decit fundul recipientului sau a1 canalului. . cu z. energia specific5 totali: Fig. Uneori insasi lama se cheami pinzi.

Daci in aval de prag se giseste aer sub lama lichidi. In s f i r ~ i t contractia este numai . 17-43).... AstfeI daci lungimea 1 a deversorului este egali cu Iirgimea L a canalului-amonte. 17-44). 17-45). c) Dupi pozitia nivelului aval al lichidului fati de prag. iar daci 1 <-. Clasificarea deversoarelor. daca nivelul aval este sub nivelul crestei..iar in spatiul de sub pinza se ridici nivelul apei la iniltimea piezometrica corespunziitoare vidului iormat.in perete subtire" (cu muchia vie sau ascuti t i ) . care poate f i totali.... \ i Fig. datorit5 ciruia furma pinzei se . d u p i pozitia sivelului aval a1 apei si se formeazs un vid partial. la presiunea exterioari.. d u p i profilul paralel cu mivcarea b) Dupi contractie. C1asificarc. in . laturi ale sectiunii sale de scurgere (fig. lichidul t i r 6 ~ t eaerul prins sub pinzi ' D~vPrsor pt'rferf Deversor becat . Aerisirea se iace prin conducta de intrare a aerului sub pinza sau prin desp icarea Iamei cu pereti transversal i . . in caz contrar.inecat" sau .deprimiC'.aerisit6'... care inlesnesc it]trarea aerului .late‘ (fig.poligonal" sau cu prag . Deversorul se poate menfine liher numai daci sin1 previzute dispozitive de intrare a aerului sub vjnii. Astfel. Astfel. Fig.fira contracfie laterali". deversorul poa te f i . L deversorul se cheami .partiali". deversorul se n u m e ~ t e .. caci. Daci 1 > . daci nivelul aval este mai sus decit creasta.rotunjit" sau ..perfect". 3 L 3 contractia laterali este compIet. 17-44. contractia laterali este incompleti. deversorul este . Contractia la fund este completi numai daci pragul p este suficient de ridicat.liberNsau . daci ea lipseste pe una sau d o u j . d) Dt~pi forma pinzei.neperfectb' (fig.perete gros" cu prag . 17-43. deversorul se n u m e ~ t e.Miscuri efluente (scurgqri) perrnanente 495 Deversoarele se clasifici d u p i cri teri i variate: a) Dupi grosimea peretelui $i profilul peretelui sau al pragului. d u p i felul contractiei Fig. partiali sau incompleti.I. 17-45..a deversoarelor.. Fenomenul de contractie este analog cu acela de la orificii ~i are aceleasi cauze. Clasificarea deversoarelor.

17-46). curbe sau poligonale. cind albia este ingust. pinza se dezlipeste de perete. Dac6 h creste mult. 17-47. Astfel. insa tot spatiul de sub pinzi este ocupat de apa care nu ia parte la mi$care. d u p i forma Pn plan a muchiei .496 Hidraulica Forma pinzei deversante depinde de valorile lui h si ale raportului. pinza este . dar este supusa la o puternici agitatie... =: p i n g liberd pinza deprlmafa pinze aderente pinzd derdfd dedesubf Fig. Pinza aderenti poate f i si ondulati. hlp. Clasificarea deversoarelor.235 m $i p 0. 17-46.deprimatig'. decit la pinza liberi (fig. P i n z a deprimati nu este stabili.aderentiCisi aerul nu mai pitrunde sub pinza. Debitul Pn acest caz este cu citeva procente mai mare.. pentru acelasi h . corespunzind diferitelor scopuri. e) Dupi forma $i pozitia in plan orizontal a muchiei. Clasificarea deversoarelor. d u p i forma pinzei deversante (lamei) Daca sarcina h este loarte mici. pentru a putea evacua debitul maxim cu o grosime de lam5 neexagerat de mare. pinza este . cici aerul pitrunde cu intermitentisub pinzl?. la un deversor cu creasta ascuti t i . fncazul pinzei aderente. Trebuie avut (a1 Frontal (bl Lateral (c) Id1 Po/jgo/lal [el If1 Cum (91 Fig. dac6 h < 0. ca si la pinza liberii.75 m . In figura 17-47 se arat5 diferite forme in plan ale deversoarelor. au ca scop de a miri lungimea crestei. deversoarele inclinate fat%de directia curentului. Astfel. debitul este cu circa 25% mai mare decit la pinza li beri..adic6 este mai apropiatii de perete decit pinza libera.

in raport cu h. unde sint riuri cu debit mare in albii inguste.cu exceptia unor valori loarte mici l u i h. i n Iugoslavia.5. Astfel. oricare ar f i grosirnea lamei . 17. dupa forma crestei in planul transversal curentului f) Dupi forma crestei tiiate in peretele vertical al pragului deosebim citeva tipuri (fig. se obi~nuiescdeversoarele-margareti (fig. Deversor cumuchieascutit2-Detaliul formei aderenta.5 debitul unitar deversat este prea mare. cind barajul este de pimint nu se poate construi ca deversor . ) (c) triunghiular /dl circular k) h$erbo/ic Fig.p min neschimbate. i n perete vertiiv E cal". construit in albie (fig.si atunci evacuarea apei se face printr-un deversor-pilnie circular. se produc fenomene de eroziuni puternice ale albiei la piciorul barajului.i de aerisirea sub lami.g).Distributia vitezelor +i a presiunilor fn lam2 ' . Forma lamei Forma lamei depinde de forma profilului crestei . cind vina este Fig. Aceastii iorn15 a fost studiatii amgnuntit de mai ' multi cercetitori ~i in iigura 17-49 se arata profilul unei astlel de lame cu indi-------carea dirnensiunilor caracteristice i n iunctie de sarcina h.sadar. d ~i e se intrebuinfeazi mai mult pentru misurarea debitelor mici. 17-47..Mi~cciri efluenfe (scurgeri) pertrza~~enfe 497 in vedere c i dac. dreapta sau ondulati lamei . A.pertect. proportiile acestor dimensiuni. 17-48) dintre care cele mai uzuale sint a. Deversoarele c.2.h). cu muchie ascutiti. orizontala. r i . Se ia ca tip fundamental forma lamei la deversorul . Clasificarea dekersoarelor. 17-48.. aerisit. b si c. 17-49. 17-47. (dl dreptunghiular ~ b t~apezoidal.

E conditii exterioa_re date.112h. sub sarcina z (fig.pentru un debit dat.5. CA=0. iar coeficientul de debit se aflii experimental ~i prin calcul. Dupi datele experimentale. pentru ca viteza medie s i fie maximi. dar vi tezele reale urmeazi diagrama concavii A'C' (linia plinii)..14h. 17-49). pentru un deversor avind creasta de o formi oarecare. se determini structura formulei prin consideratii teoretice. 2) Intr-o masii lichidii fn mi~care. I a t i d o u i moduri actuale de exprimare a acestui principiu. Forrna pfnzelor deversoarelor a fost explicatii cu ajutorul teoremelor generale ale hidrodinarnicii. I a t i si unele consecinte interesante ale acestui principiu: . cu presiunile relative nule in A si D (presiunea absoluti = patmosrerica) $i presiunea maximi fn B la distanta = 0. = 0.3 0. Diagrama presiunilor Pn sectiunea contractatii CA urmeazi curba ABC. conform formulei Torricelli.65h.4 egalii cu p. .. definiti prin ecuatia de formii 1 = f(z): S-au presupus coeficientii de debite ai orificiilor elementare constanti = p.65h.energia potentiali are tendinta de a descre~te cft mai mult posibil. I(N=0. se va scrie. corespunde conditiilor de curgere care dau debi tul maxim. a. . grosimea larnei deversante este minimi. deoarece Pn B este presiunea rnaxirni. a.. la care se adaugi si a~a-numitulprincipiu a1 debitului maxim. Metode pentru stabilirea formulelor debitului deversant Ca si la orificii. 17.498 Hidraulica si nefiind aerisitii nici nu intri in categoria care se studiazi. f a t i de alte forrne posibile ale lamei. se poate considera: DC==0. -FG=0..18 h. iar h = adincimea maximii a lamei deasupra crestei ~i viteza de sosire nuli. Considerind cii lama este o sum: de lame elementare care ies prin orificii infinitezimale de fniiltime dz si de litime 1. .3. Curba din linii intrerupte A'B'C' reprezintii diagrama vitezelor teoretice i n sectiunea contractatii. formulat intuitiv prima oarii in 1845 ~i demonstrat P ultin mele decenii.centrul de greutate a1 lamei lichide i n miscare este situat cft mai jos in lama real. n 1) Forma stabilii a fenomenelor hidraulice este aceea care.. Prin aplicarea acestei rnetode se determini atPt forma lamei cft si formula debitului.

Ast fel pentru deversorul dreptunghiular. perfect ~i aerisit s-a gisit pe metru liniar de creasti 9= i fiind unghiul cu verticals a1 perete- Fig. Printr-o reprezentare conform6 a lamei pe o Bsie dreptunghiulari si iiitroducerea potenfialului complex se ajunge la o ecuatie integro-diferentiali.935 0. dupi cum rezulti din tabela 17-12 in care 9.4342 1/-3. care nu poate fi neglijati. este debitul pentru perete vertical i = 0.046 -33' / -4. 17-50). ecuatiei Bernoulli gi principiului debitului maxim. cu ajutorul ecuatiilor lui Euler.926 0.927 0.k3I2]- (17-19) Pentru determinarea pe cale teoretici a lui rn s-au folosit diferite metode: unele. Se ajunge la rezultate foarte concordante cu experienta. l I 1 4' 5 1 33' 18' F/ E f 1. Valorile lui 9 sint foarte apropiate de valorile experimentale.5' I ralori conf. 919" 0.959 1.086 1.960 1 0. .098 1.073 1. q = 0.040 1. 17-50. care este rezolvati prin aproximafii succesive (Lauck). ecuatiei impulsului. ecuatiei valori erperimentale 99 1.1 15 Alt5 metodi pleaci de la considerarea migcirii lichidului in lami si in apropierea ei ca o miyare potential2 care satisface ecuatia lui Laplace. integrarea dii (cu notat ia ~rG/2g k): = Q = n 1 11% z [(h + k)312 . iar pfnzele (superioarg $i inferioari) lamei sint supuse ecuatiei lui Bernoulli. fir5 contractie later a l i . $i orizontale (deversor drep tunghi ular). m se n u m e ~ t e coeficientul de debit a1 deversorului cici Q se mai poate scrie In cazul unei viteze de sosire V . Deversor cu muchie ascutitd gi prag inclinat lui-prag. cu muchia ascutit6 (fig.902 0.Migcciri efluerzfe (scrirgeri) per-manenfe -- - 499 f n cazul unei creste liniare 1 = const. (Boussinesq).

17-51. dat fiind lungimile sctlrie ale liniilor de curent. p i n i la sectiunea contractati. cu ajutorul teoremei lui Bernoulli. Intreaga lami. 17-51. debitul ~i apoi. Profil de deversor curb: m) dupg Creager $i Ofiterov. Un astfel de profil permite scurgerea la toate debitele inferioare celui pentru c a r e s-a determinat profilul. Metoda de determinare a scurgerii ce a r i t i m acum este fnsi valabili pentru orice fel de profil ~i consti in determinarea. turbulenta este redusi la minimum. 0 astfel de suprafati se obtine. ale spectrului miscirii. inclusiv grosimea ei si pinza superioari pot f i reproduse d u p i deversorul E n perete subtire.5. in partea superioari a grofilului curb (la creasti).peste o creasti ascutiti. Cu ajutorul retelei miscirii se determ i n i vitezele. lufnd ca model pinza inferioari . niciieri p e suprafata udat5 de a p i . Prasil) se bazeazi pe construirea prin aproximatii grafice succesive a unei retele potentiale curbilinii adaptati la conturul fnci necunoscut a1 lamei. b ) c u curburs bruscs $1 formarea de vfrtejuri sub lam3 potentiale si de linii de curent. apoi se curbeazi in jos d u p i o paraboli. care are o portiune scurti ascendentij. Aceasti a treia metodi o vom aplica la problema urmitoare: 17. Cum acest calcul are . de exemplu. nu se produc fenomene de cavitatie ~i se e v i t i vibratiile (fig. se calculeazi ~i presiunile pe parament. in vederea verifid r i i stabilititii constructiei. p i n i se definesc ~i conturul ~i dimensiunile ei.intre altele .~i scopul determinirii presiunilor pe paramentul aval a1 barajului. ~i trasarea lui exacti sfnt aritate intr-un paragraf urmitor. fn conditii foarte bune. adici: curgerea este sta. presiunea absoluti s i nu fie mai mici decft o a t mosferi. ' .a deversorului .4. cunoscut sub numele de Creager-Ofiterov. Determinarea teoreticl a conditiilor de scurgere peste un deversor cu profil curb S i considerim un deversor a1 cirui profil s i fie astfel trasat ca. Profilul acesta.500 Hidraulica 0 a treia metodi (Fr. neglijfnd pierderile prin freciri. cu ajutorul teoriei m i ~ c i r i l o r potentiale.a). adici dubla retea ortogonali de linii echi- Fig.bili. reteaua m i ~ c i r i iva fi construiti pe fntreg paramentul aval p i n i la piciorul barajului.

se efectueazi integrala printr-un calcul grafic.Mi~cciri efluente (scurgeri) perntanerzte 50 1 Deoarece. a linie de curent este i n s u ~ iprofilul peretelui. aceasti linie este cunoscutii. considerfnd cii viteza Vo este neglijabili (fig. 0 In amonte de creasti. liniile de curent lungul unei linii de curent se vor curba spre a ocoli creasta. Daci ins2 peretele prezintii unghiuri sau coturi b r u ~ t e(fig. 17-52) Insi yo = y 'S h.i miscirii. potenfialul vitezelor. Se calculeazi astfel valorile lui rg . cu presiuni inferioare presiunij atmosferice. Fie A un. plecind de la un punct 0 . deci h = va 2g si cpl = \ SI Vds = 11% 0 YVK 0 ds. Apropiindu-se Fig. Pentru construirea spectrului misciirii ar f i de ajuns a cunoaste linia de la suprafafa libera a curentului. vom considera aceasti linie cunoscuti ~i vorn I proceda la construirea spectru1u. la suprafata lichidului. situat P amonte la n 3-4 h. 17-52. linia de curent de IPngi perete va invilui aceste accidente. Deocamdati. Schema la calculul potentialului cp. lama aderi de perete pe toati lungimea ei. 17-51. i n cazul unui profil CreagerOfiferov. punct pe linia de curent corespunzitoare ~i se aplici teorema 4 lui Bernoulli de la 0 la M .b). de-a de creasti. la o distanfi suficient de mare (3 -4 h) putem considera liniile de curent ale miscirii asemenea acelora unei fintini cu centrul in A . dezlipindu-se de perete si formind zone de virtejuri. dar in cazul altui tip de profil se va determina intr-o primii aproximatie printr-o metodi care se aratii mai departe. i n acest scop se determinii mai fntfi valorile funcfiei cp. la acest profil. daci insi curba liniei de curent este d a t i grafic. punct de intersecfie a1 paramentului cu nivelul apei din rezervor. Daci se c u n o a ~ t eecuafia liniei de curent s = f(h). se trece la calculuI analitic a1 lui 9..

de la care se ridici ordonatele cp. b). a).. OL.. . de SaU pgtrunde in domenid zidiiriei (fig. 17.M. Intr-adevir. S..) ~i se duc segmentele pe curba normale pe curba (fig. 17-53) distantei le s. etc. Comportarea retelei potentiale iPng2 paramen t structie se obtin seriile de linii cp = const. LJS. 17-55. L. OM. pin5 se ajunge la paramentul deversorului..M. Pozitiile liniilor echipotentiale se obtin astfel. OL. trecfnd prin aceste puncte segrnente aparfinind liniilor echipotentiale. Ducind din acelea~i puncte drepte inclinate cu 45" fat5 de coardele M. 2 Fig.55. cp. M. OM. .. Determinarea graficl a pozitiilor intersectiei liniilor echipotentiale ca linia :de curent a suprafetei libere Fig. se trec apoi (OM. C JrL. L.. rezultg c i punctul N.. se aflii pe linia de curent +a Cont inuind aceastii con..M.. apartinfnd altei linii de curent. se obtin prin intersectii punctele N. L. L. 17-53. + 2 siderat o retea pitraticii. . s. dacii ins5 pfnza inferioarii se dezlipe~te pararnent (fig. Dacii pinza superioarii a fost just admisii (sau calculatii).jl7. etc. ~i = const. LS S Fig. 17-54). N. l~searnnii i linia de c + .54. Desenarea retelei potentiale in lami dupl Fr. Se iau pe axa 0 9 o pi serie de echidistante A9 = A = a ) ~i prin punctele obtinute se duc I paralele cu axa 0 s pfni la inter'0 + 0 ...: OL. trebuie ca pfnza inferioarii s i coincidii cu pararnentul . Aceste segrnente OL.. = OL. +.502 Hfdraulica - pentru mai multe puncte ~i se d e s f i ~ o a rpe o abscisi 0 s (fig.. Pragil secfia lor cu curba cp(s)... determini valorile lui s la intersectia firului de culent cu liniile echipotentiale.. intr-o serie de puncte ale ciror proiectii pe axa Os. = OL. potentialul lui Nl are _f4_ ~i cum s-a convaloarea cp. 17-55. M..L.

Presiunile fn l a m i ~i pe parament In punctul P se obtin aplicfnd fntre punctele 0 ~i P teorema lui Bernoulli. al grosimilor lamei . Q = (iin . fnsi convex gi continuu. 17-56. Calculul prealabil. Calculim cu ajutorul formulelor empirice sarcina h care corespunde debitului Q qi admitem grosimea lamei pe creasti. gi anume: .hii.linia de curent de lfngi parament trebuie s i fnfisoare sau s i coincidi cu paramentul. suprafata liberi. In cazul unui profil curb oarecare. 17-57. se poate afla forma lamei fntr-o p r i m i aproximatie. . 17-56). fnsi executfnd epura cu m u l t i fngrijire. Calculul presiunilor In lam: $i pe parament Fig. Dupi cfteva Pncerciri. se obtin imediat elementele m i ~ i r i i~i anume: Debi tul barajului (tn care este linia de curent a paramentului). f i r i a-1 intersecta. 0 d a t i spectrul trasat definitiv.$1 Din cele de mai sus rez_ulti necesitatea de a cunoaqte cft mai exact. d u p i ce vitezele au fost calculate la contactul cu paramentul (fig. i n modul urmitor (fig. Se obtine: +. aproximativ. 17-57). fn sectiunea contractat2 (unde tangenta la profilul curb a1 deversorului este orizontali) Fig.c(iri efluenfe (scurgeri) permanente > 503 curent admisi la fnceput trebuie ajustati. se ajunge la fndeplinirea conditiilor.vitezele pe linia de curent a suprafefei libere asculti de legea lui Torricelli ~i totodati de relatia: v=-=d ' dn dp ds (metodi de control!). de la inceput.

Pentru a se realiza condit i i de scurgere egale cu acelea in care s-au ficut experientele este necesar ca deversorul s i fie construit cu creasta din t a b l i rnetalici.ca la u n deversor cu rnuchia ascutiti.5. viteza I a ~ e in canal s i fie uniform distribuitii in i sectiune qiV aerisirea s i fie bine asigurati.22 h.33db) (I 7-2I ') Eventual se tine searna ~i de pierderile de sarcini distribuite pe porfiunea de la creasti la sectiunea 1 (daci paramentul este foarte rugos). in arnonte. cu muchie ascutiti. in unghi drept ~i perfect orizontali. astfel c i forrnulele stabilite pentru acest tip pot f i aplicate si in scopul folosirii deversorului ca dispozitiv de rnisurare a debitelor. netezi. Fig. canalul s i a i b i sectiune uniformi. 17. conform dirnensiunilor din figura 17-58. Sarcina se rnisoari la distanta 3 h. suprafata apei s i fie lipsiti de valuri. dreptunghiular. s-a mssurarea debitelor statat c i forrnulele considerate cele mai . Este foarte important ca.0. 0.35 h - 0. gritar de l i n i ~ t i r e .65 este+V0 = 7 ~i se realizeaza in profil cam la 113 din h'. $T 28 (hl . servind pentru Cu precautiile luate. Viteza rnedie Vo in aceasti sectiune Q . Acest deversor a fost cel mai rnult studiat. se traseazi conturul superior trecind prin punctele calculate. creasta t i i a t i cu rnuchii vii. prin experienfe din ce in ce rnai precise.. Formulele deversoarelor perfecte. Se d i cea rnai mare atentie exactitiif ii rnisuriri i elernentelor geornetrice. adici -h 3' r 0. Deversor cu muchie ascutits. Grosirnea larnei la adincirnea h. suficient deinalti. asa cum s-a a r i t a t . Calculind grosirnile larnei in rgai rnulte puncte de pe pararnent. peretii laterali s i fie verticali. de la creasti.5. sub planul de sarcini se obtine din ecuatia lui Bernoulli ~i din ecuatia de continuitate: sau V: ~i = V . fata arnonte a peretelui s i fie perfect plani gi netedi.. Pentru aflarea exacti a profilului larnei se aplici d u p i aceea rnetoda construirii spectrului rni~cirii. 17-58. avind sectiuni de diferite forme a) Deversorul dreptunghiular.

. . se recornand5 formula S. La misuririle de debit cu deversoare are mare importanti misurarea exacti a sarcinii h.. Formula este valabili pentru 0.i efluente (scurgeri) permanente 505 - bune dau rezultate diferite de la un autor la altul.cu contractie laterali" la care Iirgimea canalului este mai mare decit lungirnea crestei. . nu se va iolosi pentru fanle fnguste verticale. Pentru deversorul fir5 contractie laterals se recornandi formula lui Rehbock (1929) care d i erori mai mici de 1 %. studiat prima oard de Frese. de care nu se tine seama. micile ondulat ii sfnt inevitabile. (Asociatia inginerilor ~i arhitectilor elvetieni). la care ldrgimea canalului este egali cu lungimea crestei. .deversorul . cind se fac misuritori foarte ingrijite. studiat prima oar5 de Bazin.5%. cu canalul de Iargime L ~i creasta deversanti de lungime 1 < L.deversorul . dat fiind c i oricite precautii s-ar lua pentru linistirea apei.~Misccir.03 m si d i rezultate bune si pentru valori mai mari ale lui h. pin2 la 5% E unele n domenii de misurare. fapt care se explici prin interventia unor parametri secundari. cum ar ii variatia viscozititii lichidului E iunctie de temperaturi.A.idrd contractie laterali". Pentru deversorul cu contractie laterali.. care depinde de rniisurarea nivelului apei in amonte. d e ~ i structura ei este discutabili: I- valabili in limitele: Eroarea ce se apreciazi la aplicarea corecti a formulei este sub 1.I. n Se folosesc pentru misurarea debi telor doui t ipuri de deversoare drep tunghiulare: . Instrumentul de misurare a nivelului trebuie s i fie de mare exactitate ~i citirea s i se repete de mai multe ori (chiar pina la 20 de ori).80 rn>h>0.

astfel inclt deversorul este .secfiunea udat6 din amonte a canalului.h5I2 . c) Deversorul trapezoidal (fig. in loc de I: Pentru u = 90" ~i p.38 cfnd h variazi de la 5 la 25 cm. 17-59. de lirgime mai mici decit sectiunea canalului din amonte. 17-59).42 la 1. rezulti formula practica: 1. s-a propus o formuli mai exacti care s i t i n i seama ~i de influenta vitezei de sosire: in care o este sectiunea deversorului. Debitul s i u poate f i calculat ca suma debitului printr-un deversor dreptunghiular de 1itime 1 $i a debitului scurs printr-un deversor triunghiular cu unghiul la vPrf u (triunghi egal cu suma triunghiurilor de la margini. h Fig.cu contractie laterali. (1 7-25) Q= De fapt.1. rezultii formula: X h-z = --. datii fiind sensibilitatea mai mare a acestui deversor.42 h5I2 = C . Deversorul triunghiular deci.b) Deversorul triunghiular (fig. = 0.sau. Q . Deversorul traghiul de virf L). Daci se consider6 sect iunea deversorului ca o sum5 de orificii elementare. p. 17-60). conform experientelor. Deversorul triunghiular este foarte indicat pentru miisurarea debitelor mici. 17-60. cu unFig. 2 pezoidal .60. De aceea. Se consideri sectiunea de trapez simetrici. coeficientul C variazi de la 1. introducind unghiul a. introducind pe x in formula lui Q gi integrind se obtine: .

Deversorul proportional . D e ~ i s-au fKut studii teoretice interesante ale acestui tip de deversor.= . ca fiind mai in concordanti cu reali tatea. Se numeste ast fel deoarece in formula debitului. g 2 = a Dacii se ia p' = p" = 0. Deversorul circular Acest tip de deversor se intrebuinteazi la misurarea debitelor de a p i distribuitii pentru irigatii. Ia Q= Fig.=b(h-.) (17-28) . rezulti tg .1 -- b x ctg Debitul este: ]. iar i sectiunea udatii a canalului din amonte.63. dar nu atit cit deversorul triunghiular. t i nind seama ~i de viteza de apropiere: 2 in care w este sectiunea udat6 a deversorului.si 2 4 1 Fig. 17-62. 17-61). 17-62).v tg d h5I2. adici: p ' z 3 = p" 0. Formula este valabilii in limitele e) Deversorul proportional (fig. 17-61..2 h .Miacdri efluenfe (scurgeri) permanenfe 507 Se consider2 c i efectul contractiei la deversorul dreptunghiular este echivalent cu acela a1 unei pierderi de lungime a crestei de 0. Acest deversor este de asemenea sensibil la variatiile debitelor mici. se recomandi formulele empirice urmiitoare. Pentru obtinerea unei formule simple unghiul a se va lua astfel ca debitul deversorului triunghiular de la margini sii compenseze pierderea de debit datorati contractiei. iar flancurile sint tiiiate dupii curbe asemenea unei hiperbole. a ciirei ecuatie este X . d) Deversorul circulaf (fig. sarcina h intri la puterea intii.h3" 15 = . Creasta deversorului este orizontalii.2 h.

lungime redusi".7 5 =a4 tru avansul a. calculabili cu formula: b. la a c e l a ~ ideversor. Coeficientul 6 se ia.6. l m se ia p = 0. pentru ca debitul s i u s i fie exprimat printr-o functie de sarcina h.614. Pentru a se tine' seama de viteza de sosire V. Calculul debitului de care este capabil un astfel de deversor se face cu formula general5 ~ = m b h m . se imlocuie~tein formula ~ r e c e d e n t i h cu - Formula debitului se aplici atit la deversoarele fir2 contractie.5. pen5 s / . fie poligonal. Valori exacte ale lui p se dau in. a1 ciror profil este fie curbiliniu. d a t i : q = q(h)? Problema a fost rezolvati in cazul general sub forma unei ecuatii integrale si toate formulele precedente sint cazuri particulare ale solutiei generale date acestei probleme.. 17.Coeficentul y variazi de la 0. iar daci b 2 0. coeficientii admisi pentru a = 0 se pot reduce prin Fig.. se inlocuieste lungimea b r u t i a crestei printr-o . ( 1 7-30) f n care Fi sint coeficientii de formi ai pilelor ~i culeelor. aplicindu-se un scizimint de 1 pentru forma nesimetrica. cit ~i cu contractie. Pozitia pilei f a t i de creasti influenteazi contractia ~i coeficientul 6 scade cind pila avanseazi in amonte de deversor. Ekl . Aceasti formuli este valabili pentru h > a. fn care coeficientul de debit m se dktermini de preferinti experimental.I H C Fi. Se foloseste si forma nesimetrici (fig. d u p i N. Astfel. Deversoare cu profil curb i n practici se intrebuinteazi adeseori baraje deversohre construite din zidirie sau din beton.605h la 0. care pot f i diferiti. Coeficientii de contractie lateral5 Inmultirea valorile din datorati pilelor 17-13. 17-62. 17-63. b). La calculul lui Q se folose~teformula (17-28) pentru forrna simetrici.. ~ 5=07 5=0. sau uneori prin calcul. dar in acest din urmi'caz. Acest deversor este foarte sensibil pentru debite nu prea mici in zona ingustati a flancurilor. lucrarea [25]. f) 0 problemi interesanti relativi la forma deversoarelor este urmitoarea: Care este ecuatia de forma y = f(r) a unui deversor. Pavlovski conform figurii 17-63.= b -0. N.5m ~i a 2 0 .625.

I la=O El I a=0. de Ofiterov. Daci sugerea se realizeazi chiar pe creasta. In tabela 17-14 se dau coordonatele a douAprofiluri: profilul A cu parament amonte vertical. Daca betonul se toarni pini la curba I. 17-64. Pozitla pilei unghiularl I I Forma pilei circularl I ogiiri.. Cel mai cunoscut in l i teratura tehnici este profilul Creager-Ofi terov . Daca spatiul de sub pinza inferioari a unei astfel de lame s-ar umple cu beton. . Pornind de la sa tisfacerea qcestor conditii -fntrucitva contradictorii sla gisit principiul unui profil rational. profilul trebuie s i permiti Gvacuarea unui debit cit mai mare. aceasta va fi impinsi dedesubt. Fig. presiunea absoluti a vinei Jichide asupra betonului ar f i in toate punctele egali cu presiunea atmosferici (traseul plin din fig. lbindu-se ca bazi profilul vinei lichide a unui deversor perfect. 5 H I Id I I 1 H 2 I 4 1 4. Profilul I a fost studiat si propus de Creager. cel mai o b i ~ n u i t . aerisit. aerul dintre pinza teoretici ~i beton va f i absorbi t prin sugere ~i se va n a ~ t eo depresiune (lama este sup t i pe perete).4. ca garantie c i depresiunile vor f i evitate.7-65. pe i de a l t i parte. Prof ilul unui deversor curb trebuie dimensionat astfel ca s i nu se produci pe creasti sau parament depresiuni importante care ar da loc la instabilitatea m i ~ c i r i i fenomene de cavitatie . daci betonul se toarni pini la curba I I . El {A 2 . pitrunzind putin in vina teoretici. Efectul .Ez 3 1 E3 .Miscdri eflliente (scurgeri) permanente 509 Dimensionarea deversorilor cu profil curb.si profilul B cu paramentul amonte inclinat la 45".ul fiind folosit mai ales pentru baraje pe tereCreager-Ofiterov .49 5 2 + 3 5 <3 @ ~ l momente de risturnare suplimentare . ultimul Fig. pentru a c e e a ~ isarcini. Cum se obtine profi. 17-65). de Smetana ~i alfii. deci va f i mai economic. cu creasti ascutita. dimpotrivi. coeficientul de debit se rnireste si deversorul poate avea o lungime de creasti mai mici. 3 . deci vor exista suprapresiuni (pozitive).avansuluiU pilei aaupra coeficientilor corespunzind unei sarcini de Im de apa. in diferite variante. Tabela 17-13 ' .

510

Hidraulica Tabela 17-14
Coordonatele profilului deversor dupg Creager ti Ofiterov pentru sarcina H = I rn
Profilul A
X
1

Profilul B
x

Plnza teoretici
Y

Pfnza teoretici
Y

Zidirie

superioari

inferioarg

Zidirie

superioari

inferioari

0,o (),I 02 O,3 Of4 0,6 03 I ,o 1,2 1,4 1.7 2,o 2,5 3,O 3,5 4,O
4,5

0,126 0,036 0,007 0,000 0,007 0,060 0,142 0,257 0,397 0,565 0,870 1,22 1.96 2,82 3,82 4,13 6,22

-0,831 -0,803 -0,772 -0,740 -0,702 -0,620 -0,511 -0,380 0,219 0,003 0,305 0,693 1,50 2,50 3,66 5,OO 6,54

0,126 0,036 0,007 0,000 0,007 0,063 0,159 0,267 0,410 0,590 0,9201,31 2,lO 3,11 4,26 5,61 7,15

.

0,o 0,l 02 O,3 0,4 0,6 03 1 ,o 1.4 1.7 2,o 2,5 38 3,5 4,o 4,5

,

12

0,043 0,010 0,000 0,005 0,023 0,090 0,189 0,321 0,480 0,665 , 0,992 1,377 2,14 3,06 4,08 5,24 6,58

-0,781 -0,756 -0,724 -0,689 -0,648 -0,552 -0,435 -0,293 -0,120 0,075 0,438 0,860 1,71 2,76 4,OO 5,42 7,07

0,043 0.0 10 0,000 0,005 0,023 0,090 0,193 0,333 0,500 0,700 1,05 1,47 2,34 3,39 4,61 6,04 7,61

:

'

nuri slabe, cu baza I i t i t i ~i spre amonte (fig. 17-66). De asemenea, profilul B permite o mai rapidi evacuare a gheturilor. Coordonatele se dau pentru sarcina H = 1 m. Pentru o sarcini H fI- 1, coordonatele profilului de zidirie ~i ale fetelor lamei (superioari si inferioari) se A 8 deduc din acelea date in tabela inniultindu-le cu H in m. Coeficieniii de debit a i profilurilor Creager-Of iterov, cTnd deversorul e s te proiectat peritru H,,,, au valorile 0,49 pentru profilul A ~i 0,48 pentru profilul B. Daci deversorul functioneazi cu o sarc i n i mai mici decft h,,, pentru care a fost Fig. 17-66. Profilele Creager-Ofiterov proiectat profilul, coeficienfii m sfnt mai A $i B mici decit valorile precedente si ei pot fi calculati cu formulele urmiitoare datori te lui N. N. Pavlovski, valabile pentru o fnilfime a pragului p > 5 m: Profilul A 0,785 $ 0,25
hmax

)

cfnd n,, 4 078; cfnd

h

(17-31)

)

> 0,8.

Mi~cdri efluente (scurgeri) permanenfe

51 2

Profllul B

m

=

0,48

2vz

0,85

+ 0,310 ---)
hmax

cindG h cind
hmax

=

0,l ...0.5; (17-32)

> 0,5.

Aceste formule dau valori destul de apropiate de cele reale, totuqi in cazu1 unei l ~ c r i r iimportante trebuie determinate valorile lui m prin experiente de laborator hidraulic, pe modele la scari redusi, tinind seama c l asupra lui m influenteazi insisi mirimea obiectului (la deversoare m scade o data cu p si h), rugozitatea suprafetei, numirul Re. f n cazul c i h > hmaxp,oiecta,, incep a se produce intre l a m i ~i fata betonului depresiuni care fac sa creasci coeficientul m. Dupi experiente * ficute in laborator cu profile Creager, Q poate depasi Qma,p,oie,,at cu 10% fir2 a se produce vibratii periculoase. Acest rezultat ne permlte a dimensiona profilul pentru Qpr0iecr< Qmar, de exemplu pentru Qp,o;,ct = 0,9 Qma, , in n care caz coeficientul m pentru Q,, va f i de 0,54 P loc de 0,49, cu producerea unei presiuni negative suportabile pe creasti, fir2 teami de cavitatie, ins% cu avantajul unui debit specific sporit apreciabil. -&D u p i studii de laborator ficute in U.R.S.S., deversoarele cu creasti elipb tici, avind - = 2 sau 3,
a

au coeficienti de debit ping la 0,577, variind in functie de profilul crestei h qi de raportul - , rf fiind raza unui cerc fictiv inscris in conturul ARCD a1 crestei. Profilurile studiate au fost acelea din figura 17-67 (circular si eliptic cu r a p o a r t e l e - - 2 7 i 3). a
'f

II

A
Fig. 17-67. Profile cu creasti circularl sau eliptici

Se r e c o m a n d i ca
h f

Coeficienfii de debit stabiliti experimental de Institutul VODGEO sint dafi i n tabela 17-15.

'

<

3 ... 3,60, iar vidul

sub l'ami s i fie mai mic ca 6 - 7 m -

I

I

* L . Escande, Transformation des conditions de fonctionnement des grands ouvrages hydrauliques par aspiration de la couche limite. (Revue de mecanique appliqu6e, 1958, No. 3, Edit. Ac. R.P.R.)

512

Hidraulica Tabela 17-15 Valorile m pentru deversoare cu creasts elipticg

Vidul relativ hUjd ,,,/h sub vina de a p i , la barajele cu creasta eliptici, ia valorile din tabela 17-16.
Tabela 17-16 Valorile hcid max/h

Profilurile cu vid au fost putin intrebuintate, din tearna producerii de ,vibratii, din cauza deterioririi rnai rapide a betonului, prin fenornene de cavitatie, si din cauza sporirii rnornentului de,risturnare a1 barajului-deversor. 17.5.7. Profiluri trapezoidale ~i dreptunghiulare La barajele-deversoare construite din lernn, piatri sau beton se intilnesc uneori profiluri trapezoidale sau dreptunghiulare. Coeficientul de debit a1 acestor profiluri depinde de iniltirnea pragului p , de Iitirnea pragului c ~i de inclinirile pararnentelor arnonte si aval: ctg a ~i ctg (3, d u p i cum se a r a t i in tabela 17-17 :i figura 17-68.

Tabela 17-17
Valorile coeficientilor de debit m pentru deversori neinecati, cu profil trapezoidal (dupii
fnlltimea

N. N . P a v l o v s k i )
-

pragului p , Tn m
3-5

amonte Ctg a
0.5

1
1

nval Ct. B
0,s

->2
0,43-0,42

H

H 2>7->I
0.40-0,38

I > T>0,5
0.36-0.31

H

c

Valorile din tabeli sint valabile pentru c > 2H, deversoarele aparf i n tipului de deversor cu prag lat, care se trateazi in paragraful urmitor.

< 2 H. Pentru

17.5.8. Deversorul cu prag lat

>
/

/3

Fig. 17-68. Profil cu creast8 trape-

Daci litimea pragului la creasti nu zoidal5 este suficient de mare, de exemplu c < 0,65 h ~i muchia A este ascufiti, lama se dezlipe~te in A de prag si se rneaza sectiunea contractati ca la un deversor cu perete subtire; daci chia A este rotunjiti, lama rHmine aderentii, chiar daci c < 0,s h. Dac5 c >/ 3 h, dupi dezlipirea lamei in A , in cazul muchiei ascuti te, se produce realipirea, mai departe, a lamei de prag, de o grosime h, aproape constanti ~i mai mici decft h , pe o portiune insemnati din Iitirnea pragului. Pragul nu trebuie s i a i b i o litime rnai mare ca 8 h , cici atunci are loc pe prag o miscare gradual variati, cu pierderi de sarcini distribuite, care fac ~ i g 17-69. Deversorul cu prag . s2 varieze inilfimea h, pe prag.

formuinsi

lat

514

Hidraulica

Asadar, in cazul unui prag lat, bine caracterizat, avind 3 h < c 4 8 h , a d m i t h d c5 se produc Pntre sectiunile 0-0, in amonte de prag, si 1- I , pe prag, v2 pierderile de energie Z c- , ecuafia energiei devine:
2g

sau, cu folosirea notatiei:
h f -=
2g
u

vt

h,;

h0 -,h

=

v2 2 (a,
2g

+ ZC).

Se deduce

Dacii se noteaz5 h, = &, debitul deversat se poate scrie:

(I(

< 1)
=

Q = cpu bh, 1/2g (ho-hl)
in care

rnb v z h o 3 1 , 2

(17-33)
I

rn

=

cpV.K.VR

Observ5m c5 in cazul cind se neglijeazii pierderile+Z c, ceea ce ar avea oarecare justificare cind muchia A este profilatii hidraulic, iar litimea crestei c in limite moderate, cp, ---- 1. AdmitPnd c5 deversorul este perfect, debitul 2 2 maxim se produce pentru h, = h,, = - ho deci K= - ~i rn = 0,385.
3 3

Experientele au argtat, pentru diferite conditii ale muchiei A , valori ale lui I( ~i rn inferioare celor teoretice $i anume:
Tabela 17-18

1 2 3 4 5

F i r s rezistente hidraulice .......... Intrarea profilati hidraulici ........ Muchia amonte rotunjiti .......... Muchia amonte t e ~ i t g .............. Muchia amonte ascutit; ............

1

0,95 0,92 0,88 0.85

1

0,385 0,365 0,350 0,335 0,320

213 0,645 0,630 0,610 0,590

,

Misciiri efluenfe (scurgeri) pernlanerztc

5 15

Rezultate mai exacte dau formulele empirice ale lui Berezinski, pentru deversorul perfect, la care se tine seama si de influenta iniltimii pragului p. Debitul specific se calculeazi cu formula iar rn cu formulele urmitoare, valabile pentru p
rn = 0,36
3h - p

< h si 2,5 < b/h < 10:

+ 0,01 1,2 h + 1,5 p (cu muchie rotunjiti); 3h - p (cu muchie ascutiti). rn = 0,32 + 0,01 0,46 h + 0,75 p

S-a constatat c formula teoretici stabiliti mai sus (17-34) este valabili H si in cazul cind nivelul aval de prag se afll deasupra pragului ping la limita h, , 0,2 h ; mai mult, chiar cind raportul de inecare h,/h = 0,4, debitul nu < scade decit cu 5% f a t i de ace1 dat de formuli. Iar daci pragul are o panti usoari spre aval, pe care lama intri in regimul rapid de mi,scare, urmat de salt, debitul se scurge ca si cind deversorul nu ar f i inecat. Astfel, daci panta pragului este de 1/4,6 ~i h,/h < 0,77, diferenta de debit fa@ de deversorul perfect este numai de 2,5% (fig. 17-70).Ca o particularitate, se observa in acest caz o depresiune local8 pe prag, urmati apoi de sal tul hidraulic. Aceste fenomene au condus pe M. D. Certousov s i considere c5 un deversor cu prag lat este inecat numai daci iniltimea h, a nivelului aval, misura'ti Fig. 17-70. Deversorul cu prag lat, in p a n t i deasupra punctului celui mai

I

(17-35)

r

'

inalt a1 crestei, este rnai mare decit adincimea critic; h,,= tul deversorului cu prag lat se calculeazi cu formula:

vT

Debi-

(17-36) %bhz 1/2g (ho - hz) sau cu formula data la art. 17.5.9 urmitor. Datoriti faptului c i deversorul cu prag lat inecat permite evaluarea debitului, f i r i producerea unei deniveliri mari a nivelului (h, - h,), el este folosit pe scari largi ca dispozitiv de m i s u r i a debitului in tirile unde irigatiile sint foarte dezvoltate, ca India ~i Egipt.
=

Q

17.5.9. Deversorul inecat La un deversor inecat, nivelul apei i n aval este h, deasupra nivelului csestei, iar sarcina este h,- h, (fig. 17-71). Pentru aflarea formulei debitului se poate concepe miscarea lichidului compusi din doua misciri: un deversor perfect intre nivelul amonte si nivelul

aval, sub sarcina h,-&?i o scurgere printr-un orificiu de inilfime h, ~i sub sarcina tot hl-h,. Introducind si termenul k = Vi/2g, debitul total unitar este:

S-ar lua pl = 0,8 (fir2 contractie de fund), iar p2 L- 0,63. Formula, in aparenfi dedusi corect, nu este valabili pentru h,-h,=O, cici atunci q = p2 h, V i n loc de q = (h, t p)V,,, asa cum este chiar , prin datele problemei. S-au incercat si alte formule empirice, dar qi acelea au defecte similare. Experientele au dovedi t h-h, z c i daci raportul - - = -este 1mai mare decit o anumi t i valoare criticl , vina deversanti
P

P

($)

este cu piciorul liber (ca la Fig. 17-71. Deversorul fnecat deversorui perfect, neineca t ) si racordarea in bieful aval se face cu salt indepirtat (v. Cap. XX). In acest caz scurgerea peste prag. nu mai depinde de iniilfimea apei in bieful aval, iar calculul debitului se face cu formula variazi la deversorul deversorului neinecat. Sarcina relativi cri tici inecat cu muchie ascutit2 intre 0,67-0,89 putindu-se lua in medie 0,751 h pentru valori ale lui -cuprinse intre 0,l si 2,O gi coeficienfi de debit m
D

cr

\ P lcr

cuprinsi intre 0,42 gi 0,48. Daci 2 este inferior valorii critice, ceea ce se intimpli cind debi tul
n

crescind, kvelul din aval cregte, se produce ineka~eavinei deversante care, 0,7 se produce in acest caz, poate f i de doui feluri: Daci L s c a d e sub
J

D

,,vina sculundati" ~i mi~careaeste stabili sub aceasti formi pins c e -t scade la 0,3. Pentru valori ale sarcinii relative cuprinse intre 0 , 3 gi 0,15 se produce z in aval ,,vina ondulatii" de suprafati, care este forma stabili pentru - < 0,15.
P
P

Se observi un fenomen de nestabilitate daci 2 este cuprins intre 0,15 ;i 0,3,
D

cind se produce fie vina scufundati, fie vina ondulatl. Pentru scurgerea in regim inecat, cu v i n i scufundati, se poate folosi formula d a t i de Bazin pentru deversorul dreptunghiular cu creasti ascufitii:

Mi$cdri efluente (scurgeri) permanente

5 17

in care Q este debi tul deversorului inecat, Q,este debi tul deversorului neinecat sub sarcina h = h,, iar a se nume?te coeficient de inecare. Deversorul inecat cu profil practic curbiliniu, fir8 vid, a fost studiat de cercetitori sovietici, care au ,stabilit calculul debitului cu formula

in care a este coeficientul de inecare, ale cirui valori se iau din tabela 17-19 datoriti lui N. N. Pavlovski.
Tabela 17-19

Deversorul se considerii inecat daci pe lingi conditia h, si conditia h, > h,,, adica

> 0 este realizati

La deversoarele cu prag lat, inecate, debitul se calculeazi cu formula fn care a, coeficientul de fnecare, se ia din tabela 17-20 Pn functie de raportul de inecare h,lh,.
I

4,h~

o

hx/hl
o

1 1 1 1

0.70

1,000

0.94

0.588

1 1 1 1

0.75

0,974

0,95

0,552

1 1 1 1

0.80

0,928

0.96

/ 1

/

0.83

0,85

0,889

0.97

0.499

1

0.436

1 1 1

0,855

0,98

0.360

1 1 1 1

0.87

0,815

0.99

0,257

1

1 / 1

Tabela 17-20
0.90

0,739

0,995

0,183

1

1 1 1

0,92

0,676

0,999

0,082

17.5.10. Deversorul lateral Pentru a evita ridicarea nivelului apei fntr-un canal peste o limiti stabilit5 se prevede un deversor de-a lungul unui perete a1 canalului, care s i permi t i evacuarea unui debit suplimentar (fig. 17-72).

Hidraulica -

--

Solutia I. Se admite c& atit canalul cEt qi creasta barajului sd aibii pantci ( vuriubil&, iar sarcirza z pe deversor, constants. S5 presupunem c5 in aval de deversor, canalul trebuie s i conduci un C debit Qo, iniltirnea apei fiind (h -1 t o ) , panta canalului Jo si secyiunea.dati; pe lings aceasta deversorul trebuie sa evacueze un debit 0,. Sa se determine panta canalului in dreptul deversorului, secfiunea sa transversali riminind neschimbati. Avern: Qo= ClU =CCl
Fig. 17-72. Deversorul lateral

mo aval de deversor) (in
2 3

Q,

= - FZ

1/2~1,

1 iiind lungimea deversorului. Panta canalului la partea din amonte a deversorului rezulti din ecuafia

pe cind la partea din aval, panta este chiar J,. Pentru racordarea celor doui pante J , > J , trebuie ca suprafata apei in deversor gi iundul canalului s6 aib5 axa lor longitudinal5 ca o curb5 concavi (fig. 17-73). Aceea~i curb5 va urma $i muchia deversorului. Asemenea condifii

Fig. 17-73. Schema deversorului lateral, cu p a n t i variabilg

se pot pune ~i pe diferite tronsoane, in care ar f i descornpus deversorul, pentru a <obtineo formi poligonali a crestei si apoi a trasa o curb5 inscris5 in acest poligon (17-74).

Fig. 17-74. Zorlarea, pentru calcul, a deversorului lateral cu p a n t i variabili

Lungimea de deversare obtinuti astfel va trebui spori t i cu circa 2056, pentru a cornpensa influenta intirzietoare a curentului longitudinal asupra curentului transversal deversant. Acest calcul, desi aproximativ, poa te fi satisficiitor din punct de vedere practic.

Miscciti efluerzfe (scurgeri) pern7arzenfe

519

Solutia 2. Canalul qi creasta deaersorului au aceea9i panta' constant& i. Se admi te c i la debi tul normal derivat Q, sa nu se produci pierderi de a p i prin deversare, deci nivelul apei in canal nu va trece de cota crestei deversorului. Se mai presupune c i lirgimea canalului este constanti, atit In amonte cit si in aval de deversor; peretii canalului din amonte sint construiti suficient de inalti pentru ca la o iniltare a nivelului normal la baraj, apa pitrunzfnd in canal, s i nu deverseze peste pereti, pe o pdrtiune scurti, pin5 la inceputul deversorului lateral. Pe aceasti portiune, ,curentul va avea un debit (Q, Q,). Daci mi~carease produce & Q in regim lent (fig. 17-75), curba suprafetei libere in ,axa canalului inainte de deversor va f i scoboritoare, de tipulb, (v. paragr. 19.3). Tn acest caz, sarcinaz, a deversorului la inceI putul deversorului este mai Qof4~-L mici decit sarcina z, la sfir-'I. qitul lui, si cele doui cote de nivel ale apei se racordeaz5 \ 0, d u p i o curbi analog5 cu Fig. 17-75. Schema deversorului lateral cu p a n t i constanti curba de stivilire de tipul a, ( m i ~ c a r e intirziati). Daci regimul m i ~ c i r i i este rapid, sarcina z scade in lungul deversorului. Adincimea canalului aval fiind d a t i (z, a), se cere s i se determine lungimea crestei deversorului, capabili a descirca debitul suplimentar Q,. Aceasts problemi a fost tratati pe cale teoretici, ins5 din cauza dificultililor analitice a fost necesar a se face simplificiri. 0 metodi practici, aplieabili d u p i N . N . ~Pavlovski fa deverso~ul neinecat, consti in foloslrea formulei deversorului obisnuit, cu un coeficient de corectie ol:

.

+

b

-

+

i n care 2, este sarcina pe creasta deversorului, la capitul s i u aval. Coeficieniul ol se ia, d u p i H. Engels:

Dacii deversorul este asezat oblic (fig. 17-76) ficind un unghi 8 astfel ca 1 1 tg8 sa fie cuprins intre - . . -, se va
40

3

lua 01,
Fig. 17-76. Deversor lateral (oblic, in plan orizontal)

conform formulei

(17-42, a):

\

520

Hidraulica

,

Combinindu-se un deversor cu un sifon urmirind profilul deversorului, s-a realizat un obiect hidrotehnic special, care permi te descircarea automat5 a debitului in exces, mentinind nivelul in amonte cvasiconstant. Nu se va descrie evolutia acestui tip de constructie hidrotehnici, ci se va explica numai tipul modern, care se poate vedea in figura 17-77. F a t i de un deversor o b i ~ n uti,. Ah sifonul-deversor are avantajul unei eficiente mai ridicate, intrucit debitul unitar, ce poate evacua un astfel de obiect, este in functie de caderea h si nu de lama deversanti Ah, care se mentine la numai citiva decimetri. Formula debitului se scrie deci. Q = pQl v 2 g (h Ah), (17-43) Fig. 17-77. Sifonul-deversor in care Q, este sectiunea de scurgere la iesire. Sectiunea Q pe toati lungimea conductei-sifon, de la creasti spre aval, se mentine constanti, pen-tru a nu se provoca pierderi mari de sarcini, date fiind marile viteze ale apei in sifon. Coeficientul de debit p poarti numele -cam impropriu - de randament. Randamentul sifoanelor-deversoare moderne este de ordinul 0;7 f a t i de 0,3-0,4 cit era la primele tipuri. El se ridici la 0,8, daci se acordi o griji deosebiti gurii de intrare, care trebuie s i fie largi, daci are coturi de racordare cit mai putine ~i curbe mai putin accidentate. Functionarea automati a sifonului se face astfel: Cind nivelul in rezervorul amonte se ridici peste creasta deversanti, apa incepe s i deverseze normal, antrenind aerul prins inlre paramentul deversorului si peretele conductri S. S e formeazi vid partial si apa se ridici in sus, spatiul de aer fiind inchis prin lama de a p i care este dirijati de nasul N c i t r e peretele S . Cind tot spatiul din interiorul conductei s-a umplut cu a p i , sifonul este ,,amorsat" si functioneazi in plini sarcini. Daci nivelul in lac scade sub muchia F a peretelui suprapus, aerul i n t r i in interspatii ~i trece prin orificiile C in sifon, dezamorsindu-1 repede. fn acest mod, nivelul in lac se mentine - prin functionarea discontinui a sifonului - 18 un nivel care oscileazi cu putin in jurul nivelului crestei deversante. La proiectarea acestei lucriri urmeazi a se determina pierderile de sarcini, unghiul de dirijare al nasului, presiunile maxime si minime in interiorul sifonului. Un studiu aminuntit a1 sifonului-deversor oferi I. V. Tumanian (V. Kiselev) [17]. Este de remarcat c i sarcina h, este limitati teoretic la iniltimea de apL a presiunii atmosferice, cici daci este mai mare se rupe coloana de lichid si se produc discontinuititi de functionare si chiar dezamorsare.

+

Mi~cari e)luente (scurgeri) perrnnnerlfe

-

Fj2 1

17.6. EXEMPLE NUMERICE
1) SB se calculeze debitul ce se poate evacua prin golirea de fund a barajului ,,Vidraru" proiectat pentru U.H.E. Arge?, in varianta cu retentiunea normal2 (creasta deversorului)~ la 132 m, deasupra pragului galerlei de golire. De asemenea, se va calcula debitul ce poate trece prin cele trei deversoare, avfnd fiecare lungimea b = 7,00 m, in cazul lamei deversante maxime H = 4,00 m.

Debitul golirii de fund

Q = pov2gh.

Fig. 17-78. Deversoaieie ~i goliriie de fund ia barajui ,,Vidraru" pc R. Argeg Deoarece contractia este impiedicati,
p = Qv.

Sezulti din relafia Bernoulli

Pentru A = 0,025, d = 1,8 m,

cint7,,,

= 0,5 (gritar rar, racord rotunjit)

c,,,,

= 0,1, l = 23,15 m

sT

522

Hidraulica

91 5 Este de remarcat viteza foarte mare a vinei .de a p i V = --' z 35 m/s. La o astfel de 2.55 vitezl se impune o constructie deosebit de ingrijiti : pereti foarte netezi, beton de o calitate deosebiti, compact $i rezistent la uzurl, vans de o constructie specials pentru viteze mari.

Coeficientul de debit r r ~ , pentru profilul curb dat, se poate lua 0,47. Coeficientul de contractie E se calculeaz~ cu formula:

2) Doug vase' prismatice, avind sectiunile orizontale R,, R,, comunici intre ele printr-un orificiu de sectiune w . Care este timpul de trecere a unui lichid dintr-un vas in ,celilalt, dacl diferenta initials dintre niveluri este h,, iar diferenta finals h,? Fie h diferenta de nivel la timpul t. intervalul de timp d t , nivelul scade cu dz

2
a 2

in primul vas, crevte in vasul a1 doilea cu 1 deci diferenta dintre nivelurile apei dz, v a fi (fig. 17-79)

hL

R h - dz - -2 dz,
a 2

,iar variatia diferentei de nivel:

Cantitatea cu care se mic~oreazlvolumul de apg in rezervorul 1 este, in timpul d t , .egali cu cantitatea care trece prin orificiu, deci :

dq

=

-

R,dz=

pw

Vdt;

v=VG
.dz
si

dt=--

Ql dz

.

T=

S:

pwv '

dt=-

Fig. 17-79. Timpul de trecere a unui lichid dintr-un vas intr-altul (schema pentru calcul)

T=

2(vfc-v<)
pa

(L +
Q1

$1

(17-43)

V G

Mi~ciiri e.fluente (scurgeri) perrnanente

523

Pntrucit formula precedent2 este simetric2 in R, $i a,, rezultl c2 a c e l a ~ itimp T estq necesar $i pentru scurgerea din rezervorul 2, dac; in momentul initial nivelul in rezervorul 2 ar fi cu h, metri mai sus ca in rezervorul 1. 3) Prin bararea unei v2i de profil parabolic se creeaz5 un lac de acumulare. Care este timpul de golire a acestui lac, prin orificiile de fund ale barajului, avind sectiunea total2 w , prevazute la nivelul fundului vgii? Presupunem c2 profilul v5ii este dat de a c e e a ~ i parabol2 translatat; in lung, cu virful pe talvegul v i i i (fig. 17-80). Fie H inlltimea $i B lirgimea v2ii la nfvelul maxim a1 retentiei, fie I , panta fundului .qi L lungimea lacului lacului este la cota z deasupra lui 0 , lungimea lacului este x = 211, iar y este determinat prin ecuatia parabolei : 4y2 BZ H Suprafata apei intersecteazi valea dup5 o parabol2. Intr-adevsr, fie o sectiune transversal2 v2ii, in D, l a distanta 5 de punctul C $i fie r) $i 1; semilirgimea $i adincimea v l i i In D. Din ecuatiile parabolelor din sectiunile B $i D rezulti:
- - - 1; , r)2
A

Q
Fig. 17-80. Timpul de golire a unui lac creat prin bararea unei v2i (schem2 pentru calcul) (17-44)

6 = 1;/l

yz z :$i prin eliminarea lui 1; se obtine: r)zr&~.6.
Z

.Aceasta este ecuatia unei parabole cu virful in C, in planul apei. Suprafata cuprinsl intre' a c e a s t l curb2 $i baza EF este:

Dac2 in timpul df, nivelul scade cu dz, volumul in lac scade cu:

Jar prin orificiile de secfiune totali o, considerind un coeficient de debit y, se s c q e un debit egal cu voiumul de mai sus, adici:

t,, - z, z - 31 VK

I 3

(2;

- 2;)

k yV2g

.

524

Hidraulica

GoIirea total% (pins Ia fund) are loc in timpul
4

T =

B H3i2
3 w p G 1

BHL ----. 3 Qn

SOH 240

i n care So este suprafata initial! a lacului $i Qo debitul initial. Fie, de exemplu, un lac de acumulare, ayind I = 0,01, H=132 m, B=500 m. Baza B se calculeaz~ din suprafata inundati la nivelul maxim, care are forma parabolei (17-43)'Fie w = 2,55 m2 (ca in exemplul 1). p 0,71. Rezulti T = 3,18 X lo8 s = 37 zile.

-

NIVELU Rl 18..1.Capitolul XVIII M i ~ c a r e a uniform5 a curenfilor cu suprafata libera (canale ~i cursuri de ap5 naturale) 18. . calculate pentru fiecare sectiune a. putind avea orice formi (fig.18-1.1. Q. a . VITEZE.14) este inci mult folositi. 18-1).. de panta energetici J . si Q.) La aplicarea formulelor precedente mai trebuie ficute urmitoarele olsservatii : a) Panta J este chiar panta superficiali a apei si este egali cu panta i a fundului. constanti in sectiune transversali. astfel c i debitul Q este suma debitelor Q. Viteza medie V.. SFnt ins5 numeroase cazuri cind. coeficientul de rugozitate n tabela 1-anexi. Formula lui Bazin (14. pentru un interval de timp scurt si pentru un sector de lungime limitati la o portiune in care profilul transversal rimine acelasi. miscarea apei in canale si riuri nu este permanenti si cu atit anaid put in uniformi.. DEBITE. Din aceasti cauzi se prefers formulele pentru care categoriile de rugozitate sint cit mai numeroase ~i mai aminuntit descrise. Albie unitari b) Sectiunea de curgere trebuie s i fie unitari. dintre care se recomandi in special formula Pavlovski.1. (De exemplu. calculul se face cu un coeficient de r~lgozitate n. . mi~carea poate fi considerati uniformi. . luat ca media ponderati a 3 a. Se observi c i exactitatea valorilor obtinute pentru coeficientul C nu depinde atit de constructia formulei insisi.si de rugozitatea albiei. ~i c) Daci peretii si fundul albiei nu au aceeasi rugozitate. fn profilul din figura 18-2 se recomandi descompunerea sectiunii in trei sectiuni a . ~i aplicarea formulelor separat. Fig. Viteza rnedie In general. in miscare uniformi. si a. astfel c i si pentru curentii cu suprafati liberi. Q. se aplici aceea~iformuli ca pentru conduc te : Valoarea coeficientului C se calculeazi cu una din formulele empirice existente. depinde de raza hidraulici R . c9t de o bung alegere a coeficientului de rugozitate.

.526 Hidraulica rugozitiitilor partilale n. alti autori* rugozitatea echivalenti n se calculeazii mai bine cu o formu15 de tipul: n= (ZX~ ) n . In sectiune verticali.030. viteza maximi are Ioc la suprafati.se va lua pentru fund n = 0. n = %XI + 4 x 2 + .014.022.. ..sau v = 2 ) . albia minori poate avea rugozitatea n=0. Viteza minim. 18-3 Distributia vitezelor in sectiunea tyansversali a unui canal (izotahe) .. x = x1 + xz + . la un riu de ses. Distribufia vitezelor . viteza maxima realizindu-se intre 0 si 0.035. este Fig... Albie compusi posibil ca in albia minori s i se ia n = 0..0.020 . decirca 5 cm de la fundul albiei. aparatele de misurat viteza nu pot da m i rimea vitezei in filmul laminar. iar in zona inundabili (unde sint culturi sau plante de lunci). * 18-4 Diagrarna vitezelor intr-urn profil vertical din sectiunea transversal5 Ven Te Chow. - 18. New York. Dup. iar pentru pereti n = 0. .2 h de la suprafati. 1959. vitezele variaza i n general ca in figura 18-4. unde viteza scade brusc p i n i la zero..025. n. sau aproape de suprafati. se giise~tela fund si este definit5 ca viteza miisurabili co morisca.. in canale pereate cu fundul de p r u n d i ~ . Hydraulic open channel..05. 3 2 Intr-un curent uniform cu curgere liberi distribytia vitezelor are aspectuI general din figura 18-3.1. iar in albia majori 0.2. . x'lv ' 1 (v = . n = 0. iar portiunilor de peri(18-2). . la un riu de munte cu albia boloviinoasi.. la distant. in care sint trasate curbele izotahe (de viteze egale).0. X De exemplu. etc.x2. Bineinfeles.035. caracteristice metru x1. 18-2..

18. vitezele in acelasi punct in spatiu variaz. Abaterile amplitudinii vitezei precurn ~i ale frecventei..7... dintr-o m u l s i e de 1ichi. fenomenul de turbulenti. P e aceste consideratii se bazeaza mgsurarea debitelor cu ajutor plutitorilor. l'.9) ~ l ~ . r n . Pulsatiile vitezei Din cauza turbulentei. Cap.3. pentru a evita receptionarea unor viteze sau nurnai rnai mari sau numai rnai mici decPt cele medii.~. deci ~i de viteze: P fiecare punct unde se mssoari viteza apei. cu cit se amplific. in tlrnp. ascults de legile statisticii rnaternat ice. rnisurarea sectiunii .1. Viteza intr-un punct oarecare variazi in jurul unei valori rnedii. au dovedit urrnitoarele (v. A r ~ d ------ 18. Emulsionarea Daci panta canalului este mare.. . ~ iar Toate aceste formule sint nurnai orientathe.0) u .4..9.Migcarea uni~forrnd u curenfilor cu suprajafd lrberd 527 Tntr-un profil de formd regulatd. se intelege cea rnai mare dintre vitezele la suprafati u.0... ci nurnai aspectul statistic al fenomenului de turbulenti. Deoarece rnisurarea trebuie ficuta in puncte numeroase si cere un timp indelungat (uneori citeva ore). de asernenea. iar la profiluri adinci: V m e d = (0.R. 0 concluzie practici se poate trage din observarea acestui fenomen cu n privire la efectuarea misuririlor de debite.. 18-5.. astfel incitcurentuleste format. ci variaza gi ea in jurul unei valori rnijlocii.. nuprea adfnc. Din aceasti Fig.8) ~ ~ . f a t i de valorile medii. . agitafia apei la suprafati produce incorporarea unei cantititi importante de aer.s.S.. .d si aer..n u m i t apulsatie. sau cu aparate termice de mare precizie. va trebui s i se observe si variatia nive-. lului aoei.).S. x . misurarea trebuie prelungiti timp de rnai multe secunde (10-30 s. care intereseaz5 la . Schema e m u l ~ i o n i r i i . dar pot fi folosite cu rezultate bune dupi verificarea lor prin metode exacte. X I ) : . Prin u. .. viteza rnedie in profil Vme3 se poate l u a : . Abaterile medii sint cu atit rnai mari cu cit creste debitul in sectiunea curentului si. incea rnai mareparte. .0. producindu-se a ~ a .. prin aceasta.. Se utilizeazi adesea rnisurarea vitezelor rnai rnultor plutitori ancorati in citeva puncte ale litirnii rfului si se ia viteza medie la suprafati u. rnisurate cu plutitorul. V m e d = (0. Experiente si observatii cu rnoristi hidraulice fdr5 inertie.1. viteza medie in sectiune se admite VmPd= (0.Pulsatia nu este un fenomen de sine s t i t i t o r . .. efectuate rnai ales in U. frecventa pulsatiei nu este constanti.

Dimensionarea canalelor Formula general2 de dimensionare a canalelor este: in care I( = Q C VR este modulul de debit.2. 18-5).5. ~i au fost propuse si formule empirice pentru calculul sectiunii. datoriti emulsionirii (fig.neori o sporire de 4-5 v ori a volumului. daci panta J rimfne aceeasi.CHEI i n acelasi profil a1 unui curs de a p i . Pentru observarea nivelului se instaleazi mire (rigle gradate). S-a observa t u. permite conducerea debitului maxim. fir5 a f i nevoie s i se faci mai mult de 6-12 misuriri directe pe an. cauzi. dar aceste formule nu sint destul de sigure. MIRE LlMNlMETRlCE . se misoara debitul in cursul unui an si se asazi punctele figurative prin coordonate Q. a ciror rezolvare depinde de numsrul parametrilor 9i de functiile care-i leagi. PROBLEME TEHNICE CU PRIVIRE LA CANALE CU SECTIUNEA UDATA CONSTANTA (MISCARE UNIFORMA) 18. daci vi teza medie trece de 6 m/s. trebuie previzut. efectuate ins. de condifiile hidraulice. dat2. corespunde un debit determinat.2. La proiectarea canalelor. I . in afar. Cheie limnimetrici timp~ri. h f a t i hA de doui axe (fig. Curba cea mai apropiati de aceste puncte se cheami cheia mirei (sau a limnimetrului) si cu ajutorul ei se pot calcula debitele medii zilnice. la diferite Q niveluri ale apei si la diferite anoFigs 18-6. numite ~i limnimetre. la fiecare nivel determinat a1 apei. o sectiune de curgere Q mai mare decit rezul t i din formula Q = -. - 18. depinzind numai de elementele geometrice ale albiei si de rugozitatea perefilor.1. se pun totdeauna anumite probleme de economie. Una dintre cele mai simple probleme hidraulico-economice este urmitoarea : a) S i se determine forma de profil transversal care. pentru o sectiune udati Q dati $i o panti . 18-6). 18.528 Hidraulica .1. Pentru diferite pozifii ale nivelului apei.

cu conditia ca perimetrul x udat sa' fie minim (deci Q . deoarece dintre toate figurile fnchizind aceeagi arie.I Miscarea -~uniform6 ' a curenfitor cu suprafafri liberri = 1 CQ . Determinarea sectiunii trapezoidale optime 2-= 2 [dl + m 2 . semicercu]. L" 4 ' .. . Pe de a l t i parte. c i debitul maxim are loc pentr"-raza hidraulici R maxirni. Pentru un canal * cu curgere liberi. se intrebuinteazi forma poligonali. d"-b . jurndtatea de hexagon regulat corespunde perimetrului minim. Suprafata fiind constanti. . b) In practici. cercul are perimetrul minim. 18-7. R = . ' ' n .. Dintre trapeze. 18-8). deci problema de econornie de la punctul a revine la agcisi trapezul de suprafa@ data Q. la canalele de pdrnfnt. o sectiune completati sirnetric pentru a avea un contur inchis. rezulli 1 .d a& i' . I ctyoc = m ' Din cele doui ecuatii rezulti condifia optirni intre latihea fundului b si iniltimea de apii h ' Fig. 18-8.~ R gi dace C =-RJ J - 5 29 Plecind de la formula debiiului Q se poate exprima prin Q = ! J 1 -. forrna circular2 este greu de realizat ~i de iniretinut. La aceeagi concluzie se ajunge punind pro. perimetrul minim.are valoarea maxirnd cind perirnetrul udat Xeste minim. este evident c i perimetrul circular este solut ia corespunzi toare. taluzurile canalului se determini prin conditia de stabilitate a terenului. sectiunea corespunzdtoare este desigur semicercul (fig.maxim) (fig. I dh ah +2jl+2=0. .debitul R''~'~J O ' ~ . cu laturile inclinate avEnd pante date (a) ~i panta longitudinala' J impusti. sectiunea blema in rnodul urrnitor: care este profilul care optima din punct de vedere conduce debitul maxim cind se d i lungimea hidraulic perimetrului udat $i panta fundului ? Deoarece. ' \.Fig. ' . Imagintnd " X -. este un poligon circumscris unui semicerc. Pentru forrne poligonale regulate. Q = h (b mh) . cind panta J $i suprafata sectiunii transversale Q sfnt date. h . cele mai deseori forrna de trapez. dh dh Conditia perimetrului duce la: udat minim -x .m ] . Cum Q.+2mh+hdb-=0. J gi n sfnt date. + . 18-7).

este util s i se introduci ~i alti parametri variabili. in afar5 de arcul de cerc.-. Iitimea la oglinda apei. n2C2R Q2 (Klh?)2 1 ~ - I . solutia se giseste prin calcul variational sau prin calcule comparative. Rezultatele precedente corespund ~i problemei urmbtoare: Dindu-se debitul ~i viteza. 1959. taluzul peretilor la nivelul apei. intrefinere si costul energiei pierdute s i fie minim. Printre conditiile restrictive suplimentare. De exemplu.530 Hidraulica ---.. Zarea. deci (Y. p. S i se g2seasci ce vitezi medie si ce pant5 longitudinali trebuie admise. Ca forme favorabile. date. Dac5 se irnpun anumite conditii restrictive. se pot gisi ~i alte curbe care s i corespundl solutiei optirne decit cercul. sau un profil rnixt format din segmente de drepte si d e curbe. in cazul precedent.- Mai rezult5: atlici perimelrul este circumscris unui sernicerc cu raza h. Studiub comparativ din punct de ~ e d e r ehidraulic a1 canalelor trapezoidale $i ale celor parabolice (Hidrotehnica.*-. Daci nu sPnt consideratii tehnice care s i limiteze viteza apei. s i se giseasci forrna proiilului care necesiti cea mai mici pant2 longitudinal2 J . iar x = &h Q = I(. j = L = . curbelor de tip parabolic. iar solutia n-are interpretare geometric2 simpli.constante). daci tinern seama ~i de spatiul de siguranti care trebuie s l r i m i n i deasupra nivelului apei pin2 la rnarginea canalului. De exemplu. pentru ca totalul cheltuielilor anuale compuse din amortizarea investitiei. arcul de elipsi. 90) ' . In asernenea cazuri. secfie de arie d a t i s i corespundi perirnetrul cel mai mic. a se vedea St. . problema devine mai complicati. si K2 . in afari de faptul ca la 0. h2. deci aria in sectiune.. Din formula generali a debitului Q=QC longi tudinali . Din problema precedenti se +tie c i sectiunea trebuie sii fie astfel incit s i se realizeze un anumit raport intre b ~i h. din cauzi c i existi mai rnulfi parametri economici. la un canal de aductie pentru o uzini hidroenergetici se pune problema urrni toare : Se d i debitul pe care trebuie si-1 conduci un canal trapezoidal cu perctii laterali de inclinatie dati. cele mai des intilnite in practici sint: adincimea In a x i . r se poate m _-K3Q2 h2y+5 scoate panta 2 4-y8 n2 * Despre avantajele. Conditia de optim hidraulic nu corespunde in general cu conditia de optim economic. se g i s e ~ t e arcul de parabola *. c) Probleme economico-energetice.

contin o parle de cheltuieli fixe. inclusiv valoarea energiei pierdute. astfel c i funcfia ce reprez i n t i cheltuielile anuale de amortisment si intretinere va f i de forma: Cheltuielile totale anuale.pierd~te---~% si anuitatea K5+ K. se obtine adfncirnea econodh dK mica: $i se pot calcula apoi V. u a l t i parte proportional5 cu fi (sipiturile). In rezolvarea practici a unei astiel de probleme. se pot reprezenta cele doui curbe: valoarea energiei K Q3 . Prima este o curb5 asimptoti la axele coordonate. procent a aplicat costului C de investitie a unui metru liniar de canal. ~i se neglijeazi termenul. deci cu h2.un minimum. a doua . I . 18-9. intrEnd toate constantele lui E si p.h2. Adincimea optimi energetic a unui canal trapezoidal . &h. Daci p este pretul unitar a1 energiei. aceasla ia valori infinite pentru h foarte + K6h + h I II A- Fig.= 0. .T. reprezen'tfnd cheltuielile lotale .o parabolii.$i Q corespunzitoare. Prin fnsumarea ordonalelor celor doui 'curbe rezulli curba K . pierdutii anual pe un metru lungime de canal este E =q ----. sint: Lucrarea este proiectati economic daci aceasti s u m i este minimi P n 1 raport cu variabila h. in urma conditiei . alta proportionali cu r (pereurile). Pentru a a r i t a c i existi . socotite ca un . 6 'relativ mic. p ierderea anuali de energie valoreazi : fn E(. Cheltuielile anuale datorite amortizirii si intretinerii.Migcarea ~~nifornzd curenfilor cu suprafatd liberci a 53 1 Energia. in k w h .numiyQ' no 1 IUL rul de ore de functionare intr-un an. deci cu lz. in care q este randamentul agregatelor generatoare ~i T . Daci se consider2 y = -. poate f i mai avantajos sa se calculeze devizul $i pier'derea de energie pentru 3-4 va'lori ale lui h $1 s i se reprezirite K 'pe o curbi. alegind valoarea h corespunzitoare cheltuielilor minime.

. loess . cind sint scizute..2. 0.. nisip griuntos... argili compacti (neturburati) .... nici viteze prea mici nu sint de dorit......... La canalele de desecare (fig. se dau in tabela 18-1 vitezele limiti admisibile in canale.90 m/s 2... forma profilului transversal se face tot poligonali sau trapezoidali.60 m/s 0... 18-10) se obisnuieste profilul dublu..6-2 m/s.30 m / s 3.. de pimint. .. roce dure ..... .23 m/s 0. Canalul este l i s a j .60 0.. din conditii de economie se poate ajunge la vileze prea mari... Forme caracteristice ale profilului unui canal Forma ce se d i profilului transversal a1 unui canal depinde in primuj rind de scopul intrebuintirii. La canalele industriale.. se poate da panta maximi compatibili cu terenul. ( la care costul sipiturilor poate deveni oneros daca sipitura se efectueazi sub nivelul pinzei freatice. fntr-o albie mai restrinsi. Profilul unui canal de desecare p0ate f i pereati.. roce vistoase .. in raport cu natura p e r e t i l ~ r Tabela 18-11 I nisip fin ....... cu La canale industriale c i p t u ~ i t e beton...25 m/s 1. 18-9).. cu epuismente. dar cuneta' Fig. lului.2.. La canalele de naviga#ie (fig..... deci un minimum existi (fig....25 m/s se produc depuneri importante de nimol ~i se favorizeazi cregter rea ierburilor si a plantelor de a p i ...45 m/s 0... la care peretii canalului nu rezisti.. deoarece se ajunge la adincimi prea mari...... Pentru o justi orientare in legituri cu aceasti problemi.. mergind p i n i la viteza limiti de eroziune. numiti ~i c u n e t i l ' pentru a se evita scidered vitezei medii sub limi+ tele de depunere a mi.R. adincimea canalului care rezulti din studiul de economie nu poate f i realizati......... p i e t r i ~mare .75 m/s I I Pe de a l t i parte..90 m/s m/s piatrg sparti . ape14 fiind adunate. d) Viteze limit& Adeseori.... :.. 18-1I). de obicei trapezoidali...20 mjs 1. I . deoarece la vitez6 sub 0... p i e t r i ~mirunt .. daci se u r m i r e ~ t enumai obtinerea de debit. in R... De asemenea... Forma este poligonali... 1. calculele economice au condus la viteze medii de 1.... nu gi de cidere.... 18-10. dar in acest caz Iirgimea si adincimea apei in canal sint determinate de necesititile de navigatie si nu de calcule de profil economic.40-0. roce sedimentare . 18.P. .532 Hidraulica mic gi pentru h foarte mare gi valori finite pentru h finit...OO-1....

Calculul arata cii la canalele de sectiune circular6 viteza rnaxirni are loc cind f = 0.Migcarea unifornzd a curenfilor cu suprnfatri liberd 533 La canaliz~rileorQenesti. --sin 9 r. 29 Fig..((P 2 r2 .. ' Qmdx cerc p l i ~ . iar debitul maximcind f = 0..18-12. d . In tabela 18-2 sint date cfteva situafii caracteristice la canalele circulare (fig. 18-11. Canal de sectiune cireulari Vmaxare loc pentru R. .) ? dac5 se presupune C -- const.. Q. X'rcp. ci cind mai rirnine un spajiu liber intre nivelul apei si bolti. ' Fig. 18-12): x = -r . profilurile au forma circular5 la canalele secundare si forma ovoidal5 la canalele principale (colectoare)*.. cos cp/2 Q R_fi - . pentru apele uzate si de ploi. Formade ovoid are proprietatesl cii raza hidraulic5 nu scade prea mult chiar la debitele cele mai mici qi se mentine deci o vitez5 suficienti pentru a nu se produce depuneri. Profilul unui canal de navigatie Este de observat c5 la canalele ovoidale si circulare debitul maxim teoretic nu are loc cind canalul este plin. are loc pentru ( Q $. Tabela 18-2 - Observatil - semicerc V..19 D.05 D. cind ploua rnult. sectiunea canalului creste considerabilo dat5 cu nivelul apei si canalul poate face fat2 la debite mari..sin cp) .

Pentru valori intermediare s-a 'construit graficul din figura 18-10. Diagramele debitului $i vitezei medii la umplerea partiali a unui canal de sectiune circulari Fig. .dZr ' a00 azmp F. < de la 0 la I. figura 18-15. Un grafic similar este consiruit si pentru canalele circulare si ovoidale din figura 18-14. la care fclma ovoidal2 ~i neeconomice. iar Qo. iar pe abscisii vslorile rapoartelor _--- ---- - - Fig. . 18-13. Diagramele debitului $i vitezci medii la un ovoid . Observafii +i m5surii-i precise efectuate la canalele circulare si ovoidale arata c i in realitate debitul /. CunoscPnd Qo gi diametrul canalului. 18-15. ducind la solutii grele iniiltirni prea mari.268r teoretic maxim qi debitul la canalul plin slnt practic egale. V sint debitul. 18-14.g. 111 h ordonati sint reprezentate gradele de urnplere a canalului circular u = --____1.Canal cu sectiunea in form2 de clopot are La colectoarele mari. I(. modulul de debit si viteza medie la sectiune plinii.. se a d ~ p t i i deseori canale in iormi de clcpot. I ( . in care Q.debitul. Vo . se pot calcula debitele si vitezele medii la mice grad de umplere. modulul de debit si viteza medie la UII anurnit grad de umplere.

I n care V este viteza medie. Fig. adici lirgimea ~i adincimea . Diferite tipuri de profiluri de galerii subterane pentru transportul apei 18. fir5 a introduce coeficientul de rugozitate. . de adincime mic2 in raport cu lirgimea. ceea ce provoaci o scidere a vitezei medii. s-a chutat s i se stabileasci formule care s i exprime debitul numai in functie de elementele geometrice: lirgimea (B).la debite mari.d a curentilor cu suprafat6 liberd -- 535 La galeriile subterane se intrebuinteazi profiluri variate (fig. riul transport5 material solid.medie depind de panta si rugozitatea efective. este in general urmitoarea : V = C R a J@ .o constanti. astfel incit se poate considera c i raza hidraulici este aproximativ tegalg cu adincimea medie.3. CHESTIUNI PRIVITOARE LA R i U R l NATURALE Aplicarea formulelor de tipul Ch6zy ~i Pavlovski la riuri naturale fntimpini dificultiti deoarece: . .raza hidraulici.albia variazi ca formi ~i mirime a sectiunii. adincimea medie (h) ~i panta longitudinal2 (J). 18-16. Formulele se aplici deci exclusiv albiilor naturale erodabile. Formulele au fost stabilite pe baza unui numir foarte mare de misuriiri la albii largi. 18-16). Structura formulelor.rugozitatea este greu de apreciat si definit. .Mi~cat-eaunijorrn. Din aceasti cauzi. Aceste iormule au la bazi ipoteza c i riul isi saps albia corespunzgtor pantei si rugozititii sale. deoarece numai in cazul lor este indepliniti ipoteza de bazi enuntati mai sus. R . f5rg rugozitate. incepind de prin 1901. C . pentru u tilizarea mai bung a excavatiilor prin realizarea unei sect iuni cit mai compatibile cu stabilitatea rocii.

~ . j . cPnd intervine Tnghetarea. la aceeasi fnilfime de miri ca in timpul verii. Reprezentarea Pn sectiune a unei albii a energiei specificc E=z+h+--.5 m.lirgimi de riuri peste 10 m . CLASIFICA REA CURENTILOR UNIFORM1 Fie un curent uniform intr-o albie de sectiune a. In ceea ce priveste debitul.'?'* .781 R 0.._pe&4F-+-D u p i GrBger: pentru R < 2 m.$ \ ' . se poate exprima energia specific2 a secfiunii in raport cu planul de referinti 0 . ~ ~ ~ ~ ~ ~ . In s f f r ~ i t .4.Ios5 . sii corespundi un debit cu mult mai mic. pentru R > 2 m. -_.partialii a rfului.005.k 536 Dupi Hermanek : pentru R < 1.2 m . fira diverse obstacole naturale sau artificiale pe traseu ~i nu in timpul iernii. I/ = 22. Matakiewicz a propus ulterior (Varqovia. adfncime maxim2 h si vitezi medie in sectiune V.Anexii. 18-17.pants maxims 0. Admifind legea de repartitie liniard a presiunilor in adfncimea curentuluI.453.. cit si a celor cu rugozitate.776 J 0. < % GrBger fixeazi limitele de aplicabilitate a formulelor sale la: .adincimi medii h peste 0. trebuie finut seama de sporirea perimetrului udat si de sectiunea fngustatd prin grosimea ghetii. :. Aplicarea atit a formulelor fir5 rugozitate. cfnd rful este acoperit cu un pod de gheati. trebuie f i c u t i numai in portiunile de rfu unde traseul este rectiliniu si albia are sectiunea uniformi pe o lungime destul de mare. V = 30. Valorile lui V calculate cu aceasti formulii sint date in tabela 5 .. .21 R ~ J . 18-17): Fig. 0.7 R . H idraulica . 1931) o "' formuli unica e 4 ' in care h este adincimea medie.75&5 __--JL=L&u&V = (18-5) ' 't 8 d 23. 18. M. aV2 2s: . din aceasti cauzi se poate ca in timp de iarni.0 (fig.

specifici scade din amonte in aval.. i de$i aceste mlrimi diferi cantitatlv. Existents unui. Energia specifics a sectiunii H trece printr-un minim. (18-9) Fig. afari de cazul cPnd fundul este orizontal $i se iaq ca plan de referinti. energia exprimat5 prin H este aceeavi fn toate sectiunile *.: are valoarea minim5 pentru deci pentru o anumiti valoare a lui h.. minim pentru H se poate constata pe curba H = f(h). Energia. construitA prin fnsumarea absciselor celor dou5 curbe x. cum h = const $i V = const in profil longitudinal. Reprezentarea geometric5 a crevterik sectiunii * Este regretabil c i atit E cit $i H poartl a c e l a ~nume de energie specific5 a sectiunii. iar debitul specific pe metru liniar de I5time. considerati egal5 cu adincimea h. her iar = :y 2 H=3h". Energia specificii a sectiunii (fig. B . pentru valoarea h care anuleazi derivata: Valoarea lui h pentru care H este minim se numeste adtncirne criticci.) si anume:. 18-1$ Albie dreptunghiularii foarte largti. se objine: La o m i ~ c a r euniform5. aQ2 n2. Q se va scrie q = . iar h = f(J). fn acest caz. Pentru un anumit debit.=h (care este bisectoarea unghiului axelor de coordonate H si h) $i x = -(care este reprezentati printr-o. 30 curb5 asimptot5 la aceste axe) (fig. Daci se exprimi energia specific5 a secfiunii in raport cu planuri de comparatie care trec prin punctul cel mai de jos a1 sectiunii transversale a albiei. numiti adincime critici (h. din cauza pierderii de sarcinii. . raza hidraulics poate fi. inseamn5 c5 si H este functie de h.. 18-19).Migcarea uniforrnd a curentilor cu suprafa#& liberd 53T unde z este cota fundului f a t i de un plan orizontal de comparatie. cum R = f(h). 18-18.

se constati c i la acelapi debit q. < h.. = . Reprezentarea zonelor de regim lent $i lrcgim rapid. Astfel... her . dimpotrivi. deci la un curent lent. corespund d o u i valori ale lui h din ecuatia: ha . corespunde la o albie de p a n t i J > > . . .H. celelalte doui ridicini slnt reale pi pozilive ( H .538 Hidraulica -- La adincimea cri tici corespunde v'i teza cri tic2 v . > h.urmitoarele caracteristici : 1 L J '+')'( Fig. .. > Hmin= _) .cu o vitezi mai rnare decft viteza critici se n u m e ~ t etoreniiala". se cons t a t i c i J..... Fie h. > H. pi ridacina h... < h.. ~ ipanta critici Cr = o= 3 hcr 6" u - = I. sau prin formulele semiempirice. cursul de a p i are . rezulti V < V.. ~i h < h. folosind pen1 tru C formula C = -R'. daci J < . Daci Ins2 se exprimi C prin formulele Pavlovski sau Manning.... Daci se d i o valoare H..u u [?I3- 2Y Daci panta J > J. sau in reginz rapid.. . Daci J J.. dupZ criteriul minimului energiei albiei - . < h. corespunde la o albie cu panta J < J.I. ~i h > h. 18-19. variazi putin cu debitul q. qi miscarea este fluviald sau in regim lent.13) - . Se observi c i ecuatia are o r i d i c i n i reali negativi care nu rispunde solu3hcr tiei.c /h r u Se observi c i panta critici depinde numai de constanta C din formula C116zy p i ar pirea c i este independenti de debitul q.. cum R n = h .. rezulti V > V.Icr. rezulti: 1 2~ J. Ridicina h. gn2 -gna h2. kca area realizati .- na 94~i3 (18-12) (1 8. h2 -k 2 2 - 0. deci la un curent rapid.

In acest caz. panta liniei energetice. i. pentru diferite valori ale debitului La a doua stare critici nu se produce inci nici o schimbare in legile xezislentei. d e miscarea turbulenti. trecind prin adin(cimea critici.apare la mi~carea conducte inchise. 18-20). cu notatiile: J . este minimi. .h. = const se construieste jcurba H i f (h). a doua stare critici nu .la un debit dat. se obfine o familie de curbe cuprinse intre axa OH si bisectoarea priniului cadran.. ca la prima stare critici. Locul geometric a1 minimelor acestor curbe este h. inseamni c i acelasi curs de apii trece de la un regim rapid la un regim lent. Recultatele precedente se pot extinde si la o miscare permanent6 neunijornz6. J . se obtine: - + - . ci numai la curentii cu suprafata liberi. determini o sporire a puterii curentului. Aceasti stare particulari a curentului se n u m e ~ t ea doua stare critic6 a curentului. Scriind ecuatia energiei intre punctele 1 si 2. c) orice variatie a vitezei f a t i de V. Aceasti dreapti desparte zona regimului lent (deasupra dreapta H = dreptei H = -$ h) de zona regimului rapid (dedesubt) (fig. prima stare critici fiind aceea care deosebeste mi$carea laminar. in Daci se dau lui q diferite valori si pentru fiecare 9. = pierderile de sarcini de la 1 la 2. Tn sfirsit. legea miscirii uniforme rimine valabili -atit in regim lent. = panta superficiali. 18-20. daci adfncimea apei creste spre aval. Fig. deoarece sarcina totala H este minimi. cit ~i in regim rapid.Migcarea uniforrna a curentilor cu suprafat6 liberii 539 a) iniltimea energiei cinetice este % din iniltimea piezometrici. Reprezentarea zonelor de regim lent $i regirn rapid. b) puterea curentului y Q H. == panta fundului.

precum si puterea curentului.) ~i . Se presut i c i la m i ~ c a r e aneuniformg pune energia specifici a secfiunii date H = H I ~i se cere variatia debitului q cind variazi h. h creste J in sensul miscirii (fig. c5ci punctul figurativ a1 mivcirii se afli pe ramura descendenti H . dh iar Se vede cH existi o p a n t i critici pentru un anumit H I const care separi doui feluri de curenti: unul rapid si altul lent (fig. pentru diferite rugozitdti n si raze hidraulice h.. daci miscarea este accelerati. < J.. deci aceasti deosebire pur teoreticg. i n general. care anuleaz5 derivata . . Problema miscirii neuniforme va fi trat a t i fn capitolele urmitoare. Extensiunea notiunii de adincime crise poate face ~i altfel. H descre~te. rezulti 3. intre regimul lent ~i cel rapid corespunde oarecum ~i cu notiunile comune sl cu nomenclatura geografici a riurilor. 18-21. daci migcarea este intfrziati. In tabela 18-3 se dau valorile J. - . numai in regiunea de munte. H ~i puterea cresc (ramura ascenh. 18-22). Din ecuatia energiei speclfice a sectiunii se poate deduce debitul dq Debitul este maxim pentru valoarea h.= 0 . Invers se Tntimpli daci miscarea este accelerati. > J.. < V1). (V2 > V. denti). 18-21) si daci in a c e l a ~ itimp curentul este rapid. Pantele calculate pentru valori mari ale lui n se intilnesc in naturi.. ~tudiul stirii a doua critice Fig...540 Hidraulica Daci miscarea este intirziati (V. curentul este lent. Deci daci miscarea este intirziati.

Deoarece pentru regimul lent corespunde conditia h > h. exprimat prin simbolul Fr.0048 0. de unde se poate calcula ~i valoarea adincimii critice.0021 0.0016 0.0108 0.0086 0.aQa ghR2 aQaB gRS d = Bh. - 9 Fig.0013 0.0225 0.010 0..020 0.0010 0.0095 0.00076 0. 18-22.0118 0.017 0.00088 0. inseamni cii numirul Fr < 1.0089 0.0062 0. din curbele si formulele precddente se poate deduce c$ acelasi curs de a p i poate fi rapid intr-un sector si lent in altul. a energiei specifice a sectiunii rezulti din conditia: 'inseamni c i aceastii conditie se realizeazi pentru Fr = 1.0015 0.0046 0. iar pentru regimul rapid h < h. .0033 0.0027 0.0037 0.0 1 5.0180 0.0026 0.0165 0. S e ?tie c i numirul Froude. (18-20) Cum valoarea minim.2 1 R a z e hidraulice.0012 0. sau poate fi lent pentru un debit mic ~i rapid pentru un debit mare. deci Fr > 1.. Reprezentarea zonelor de regim lent $i rapid. .0474 0.0023 0.0035 0. daci albia se poate asimila cu un dreptunghi de Iiitime B: Fr=--.00062 0.014 0.OO 11 0. dupi criteriul debitului maximum 2 1. i n m 0.0198 0.0124 0.0032 0.1 1 0.0046 0.O 1 2.0016 0.0081 0. In felul acesta.0033 0.0016 0. n / 0.0009 0.0060 De altfel.0013 0.0062 0.0019 0.0059 0.035 0.030 0.0047 0.0022 0. noul criteriu care stabileste regimul lent.0 0.~ i ~ c a r euniform6 a curenfilor cu suprafafci liberci a 54 1 Tabela 18-3 J Coef.012 0.0116 0.5 1 I. Un alt criteriu pentru clasificarea curentilor il constituie numirul Froude.0078 0.025 0. rapid sau critic a1 unui curent de a p i in miscare uniformi este ~r .0065 0.0026 0. are pentru un curent de vitezi medie V si adincime h urmiitoarea formuli: s a u .0028 0..0041 0.0056 0. d e rugoz.0023 0.0297 0.0018 0.0300 0.

18-24) avfnd baza B = 2h tg 9~i Q = h2 tg 2 2 Adincimea critica se obtine din ecuatia: Pentru a = 1. Fig. Adincimea critici In albie de form2 oarccare Fig. a:.1. aQ2 18-23). cp = 90°. Asimilfnd sectiunea albiei cu un drept-.542 Ilidraulica Albii de alte forme ale scctiunii transversale. a) Albie de o form5 oarecare.(fig. deci din ecuatia: ah aH Pentru a gisi valoarea hc7 se construieste prin puncte curba pe care hcr corespunde valorii -= . Bcr g - n3 B = f(h). derivata energiei specifice totale a albiei este: adfncimea critici hc7 se obtine pentru .295 .. h. unghi Bh. 18-24.= 0. Adincimea critici la albia triunghiularg b) Albie triunghiularg (fig. = 0. 18-23.

8 m/s.O. + 2h ctg cp. c) Albie parabolicl avind B2 -.8 ph ( p . O . d) Trapez isoscel (fig. indicati la albii de formi oarecare (v. 18-25. Pentru o: = l. Adincimea critic2 la albia trapezoidali Aceasti ecuatie in hcrse . . V = 0.ezdvi mai simplu prin metoda grafo-analitici.anexi 7). hcr= 0. Fig. 18.5. 18-25). . cp = 90°. R = (b 3=b + h ctg cp) h . EXEMPLE NUMERICE 1) Un canal de pimint avind dimensiunile din figura 18-26 conduce un debit de 8 ms/s.1. Cu clt ar trebui lirgit la bazi pentru ca la aceea~i panti s i poati transporta un debit dublu? Canalul initial are & = 10 mZ.parametrul parabolei) Pentru o: = 1.5 2Pentru o: = l .si Tabela.290 V Q .

+ + YE + + x. .1-b) .76. rezultat mai exact decit primul.5. 18-27.68. = 9. dupi formula Manning. V = k ~ 2 1 3 V .R = I ma . Calculul mirimii capacititii de transport a unui canal Prin Incerciri obtinem x 4 m. ~ a l c u l u lprofilului optim hidraulic a1 unui canal S i se examineze doui solutii: a) Pereti de pimPnt impermeabil protejati cu un strat de p i e t r i ~(V = 1 mls. S i se proiecteze canalul cu profil optim hidraulic (fig.766 R. X.22 10 2x . 18-2. c = k V R . nivelul apei fiind previzut la nivelul terenului (spatiul de gardi se mobtine din ptimtntul scos din sip5turi). se poate scrie V. kvJ= -~ 0. Se vede c i surplusul d e s i p i t u r i necesitat pe metru liniar este de 7. = 10 2x. Se d i m = 1. 03 = 1. fati de 10 ma cft ar fi necesitat un a1 doilea canal.22 x 10 2x (10 2 1 ~ = 437 (9. = 0. l.086~1 Prin Pncerciri.3. 18-27).8 mls. = l6 = 0.Daci tinem seama de variatia lui C .) b) Pereti pereati cu beton spoit cu lapte de ciment (V = 1.766 R1 = 9. V. 18-26.36 mS. Profilul optim hidraulic este un trapez circumscris = 36 1 unui cerc.AdmitPnd c i C nu se schimbi simtitor la canalul Iirgit.) 36 Solufia a) . + + + Fig.22 )~ x). . Fig. Adincimea apei $i lstimea b conform art. 2) Un canal trcbuie s i transporte 36 ms/s.544 Hidraulica . g6sim x -.

0 0 1 2 ' / ~ = 1. prin interpolare din tabela 5-anex6 V = 1. frirri vegetatie $i f6ra bolovanl. perimetrul udat poate fi considerat 18 -24 18 2 X 1. cu y = 1. are diametrul 2 m 7i panta O.1. Care este debitul maxim a1 canalului la curgere cu suprafati liberri? Cit trebuie sg fie panta energeticd ca s i conduci acela~i debit ctnd canalul este inecat (adica funcfioneazi ca o conductd)? Cu cit ar trebui ridicat nivelul retentiei barajului. S1 se gdseasc! debitul. 24 Adincimea medie fiind . pentru a spori debitul c u lo%? .o Idtime la oglinda apei de 18 m $1 pant% lor~gitudinald 1.33 = 20.- M i ~ c a r e a uniforrna' a curenfilor. raza hidraulici -= 1. v = ----.8 - I'rofilul optim are h = 20 =3.3 --- Dup: Manning. Dupri Alatakiewicz.16"/3 I 0.Y/.7 m . daci se calculeazd cu formula Manning: V = 40 ~ ' J1I2 1 ~ Solufia 6 ) 36 C2 = .52 mls.5 X 24 = 36 m3/s.= 20 mZ.7 + D u p i Bazin.3. patul riului fiind constituit din prundi? mijlociu.025.4..296.lO.025 X 0 . v 2 d 3 . de profil circular. b=1. 1..= 1.:]. C= I -I- 87 = 39.cu suprafafa' liberci 545 Panta longitudinali necesarii.5 3) Un rfu are o sectiune udat6 de 24 mZ. 4) Un canal de beton sclivisit.16 m.85.. 20. de 4 km lungime.33 m. Se poate admite rotund 36 mS/s. n = 0. 1.

21%. 0.08 m adfncime critici. debitul s i creasci cu 1096.267%.333 C = 2.0012 vi rugozitatea n=0.546 Hidraulica Folosim formula Pavlovski-Manning.10 m $i cu panta de 0. Modulul de debit este KO= Q = --5 l .012. r fiind raza cercului. debitul este Rezul t i Daci vrem ca.5.0012 Conditia de optim hidraulic stabileste raportul dintre lifimea fundului canalului b $i fniltimea de a p i h. de la exemplul 2 . panta longitudinali i = 0. cu n = 0.C se ia din . = ~ Daci este plin.9%" panta initial5 Lungimea canalului fiind 4 km.h(b Perimetrul udat + mh) = h(b + 2. Q 77 x ~ O . 5) Canalul trapezoidal cu pereti betonati.21 .433 m3/s.25 m. = 2..0.90) X 4 1. a r '. VT- Y0. transport2 apa in regim lent sau rapid? Conform formulei (18-23) trebuie rezolvati ecuatia a - Se gisevte h = h. f a t i de 0.5 h). Raza hidraulici Modulul de debit K d u p i formula - = C R ~ R .. pentru obtine un spor de debit de 1096.95 D. Sectiunea prin canal este =..333 X $'z. .Tndreptarul pentru calcule hidraulice" de Kiselev. Debitul canalului este Q = 15 rn3/s. 6 ) $1 se dimensioneze optinl hidraulic un canal trapezoidal avind taluzul nz = 2.99-%o = 1. este lent. +i gisim C c 77Debitul este maxim cEnd canalul este umplut pPni la 0. O O O5. deci mivcarea la adincimea de h = 3. Q Rezul t i = 2.025. printr-o ridicare a nivelului la baraj.38 m3/s. ar trebui ridicat nivelul retenliei cu circa (1.

0 05 0 fO0 200 300 COO 500 m * Fig.5 38 214 - Din diagrama din figura 18-28 se obtine pentru KO= 433 m3/s.6. In acest paragraf vom da numai calculul pierderii de sarcini (de energie). 18-28). a formei traseului sau datorite unui obstacol fn albie. din conditia de optim hidraulic rezult5 l5timea fundului b = 0. deci vitezele cunoscute i n secfiu. LA CURENTI1 UNIFORM1 CU NlVEL LlBER Ca si la conducte. pilii de pod etc.502 0.95 m. Se construie~teprin citeva puncte curba K=f(h). ~ G ii. Spre deosebire de conductele sub presiune. presupunind variatia de nivel cunoscuti.73 0. pierderile de sarcinii locale sint insotite si de o variatie a nivelului suprafetei libere. in care V este viteza medie in sectiunea caracteristicii. iar 18. Pentru K=&. Pentru calculul variafiilor de nivel. determinat experimental. a formei sectiunii. adincimea h. rezulti pe curb5 adtncimea normals ho. PIE RDERI DE SARCINA.un coeficient de rezistenti. 1. Pierderea de sarcini local5 hi seexprimi fn functie de termenul cinetic intr-una din sectiunile caracteristice: . pierderile de sarcini locale la curenfii uniformi sint datorite unei variatii pe distanta scurtii a secfiunii.ss 5.59 11.52 8.Migcarea uniforrnd a curentjlor cu suprafat6 liberd 54 7 DPnd diferite valori inilfimii de ap5 h. nile aval si amonte de zona de variafie rapidi a formei si mirimii secfiunii.46 1. 8 . aceasta fiind deform a t i in raport cu suprafata liberi a curentului uniform (rectiliniu ~i avfnd secfisnea si panta uniforme). Calcul grafo-analitic a1 adincimii optirne a unui canal = 0.76 1: n G . 1: . Tabela 18-4 1 1 5 1 2 --- 6 0. B.005 40 461 I--..x R c Y 1.74 m.38 2. se calculeaz5 modulul de debit corespunz5tor (tabela 18-4 $i fig. LOCALE. cum ar f i un gritar. 18-28.753 34 69.57 0. 20. se va vedea paragr.

sfnt. iar V. Daci Vl $i o.V .. prin diferenta energiei totale. fn toate cazurile. aferent acelui tronson. 18-29). obstacolul este com.. . in miscarea uniformi a fost luati in considerare si lungimea tronsonului neuniform. Adeseori. pentru a avea numai pierderea locali trebuie scizut din membrul I1 a1 relaliei (18-26) termenu1 Xh. se refer2 la hieful uniform aval: '' h: Fig. se va aplica formula: In care = 0.De asemenea.la ingustare brusci: . 2g (18-27) coeficientul C ia valorile urmitoare : . $i o. respectiv. pierderea de sarcini local2 se mai poate exprima.la o intrare in canal printr-un tronson care se fngusteazg dupi o formi hidrodinamici se poate lua .lO. daci unghiul de convergenti este sub 12". Schema pierderii de sarcini locale la un curent cu nivel liber = C 9. 18-29. fntre sectiunile extreme ale tronsonului neuniform: Daci fn calculul rezistentelor longitudinale Eh. q plicat $i pierderea local: este suma mai multor pierderi lo' cale elementare.la ingustare continui. D i m mai departe formulele uzuale pentru pierderile de sarcini locale la curentii cu nivel liber. a) Ingustarea sectiunii albiei (fig. viteza medie $i sectiunea fn bieful uniform amonte.

.4 fn care: s $i 1 sint grosimea. se obtine totodati gi o distributie uniform5 a vitezelor in sectiunea l i r g i t i . cu formula: < = K (L)''~ si-b 1 (2. de inclinarea curcnlului in plan. d u p i cercetirile ficute de VODGEO (Institutu1 unional de cercet i r i gtiintifice pentru alimentare cu a p i . daci peretii laterali ai zonei d_e tranzitie se racordeazi lin cu peretii biefurilor amonte $i aval (fig. Pn amonte de gritar. constructii hidrotehnice gi hidrologie tehnici din U. in functie de forma conturului gi de unghiul de divergenti. canalizare.3 - b + 8 + 2. Ljrgirea continug a sectiunii albiei cu pereti de dirijare +i racordare ling I n afarii de formula d a t i la pct. luind pe C = 0. paragraful20-12 se recomandi formula : i n care V este viteza medie a curentului. . 18-30. Coeficientul de pierdere de sarcini C depinde de raportul dintre grosimea barei $i distanta dintre bare.). Intrarea se poate face gi sub un unghi cu axa canalului > 7". In aceste cazuri se poate aplica formula (18-28) cu semn schimbat. paralele. Prin adoptarea peretilor de dirijare.la . 18-30. c) Gritar format din bare drepte.2 sau chiar mai mic (C > 0 . 18-30. Pentru ca zona de tranzitie s i nu fie prea lungi. c . la sectiunea w. de inclinarea griitarului f a t i de orizontali.S.Migcarea uniformd a curentilor cu suprafa#ci liberd 549 b) Lirgirea sectiunii albiei lirgirea brusci. I Fig.R. Pentru a avea pierderi cit mai mici. unei bare . a). 6). de la sectiunea w.la lirgirea continui se recupereazi o bun2 parte din h:. de forma sectiunii.S. l ) [25]. respectiv litimea. se folosesc pereti de dirijare divergenti ficind Fntre ei un unghi sub 7" (fig. b este lumina intre bare . iar C se calculeazi. acest unghi va f i sub 7". se poate aplica formula Borda: . f a t i de planul gritarului. ins5 nu mai mult ca 12"301.

Se recornandi?i ca grztarul s i nu fie a ~ e z a toblic fat5 de direcfia curentului.O m/s. . Se pot lua unele valori aproximative prin asimilarea canalului cu o conduct%. se recornand2 ca viteza apei la intrarea in gratar s i fie cuprinsi intre 0.550 a Hidraulica K K K este unghiul barei f a f i de planul orizontal. Pentru for~na suprafefei libere in curb5 a se vedea paragraful 20. d) Curb& Curenfii transversali circulari datoriti fortelor centrifuge fac miscarea foarle complicati ~i cauzeazi denivelari ale suprafetei libere.un c~eficientcare se va lua: = 0. Aceasta a facut ca atit calculul teoretic cit si studiul experimental a1 pierderilor de sarcin5 in curbi s i nu fie suficient de sigure. De asemenea. cu muchiile de intrare rotunjite. astfel ca formulele date de unii autori pentru asemenea rezistenfe nu inspira incredere. = 0.504 pentru bare dreptunghiulare.318 pentru hare dreptunghiulare cu rnuchiile de intrare rotunjite. = 0.182 pentru bare dreptunghiulare in form5 de pan.4 ~i 1. .13. deoarece rezistenfa gritarului creste in acest caz considerabil.

. riuri. 0 a l t i caracteristici la curentii din albii naturale este c i formele sectiunilor.. fir5 a f i neglijabile. cici variatiile de sectiune vie (udati) sint mici de la un profil la altul invecinat. X X . sint multe cazuri cind variatiile de debit si de nivel d e la un moment la altul sint neinsemnate si mi~careapoate f i considerati in mod practic ca permanenti (sau in . in special cursurile naturale.regim permanent"). un obstacol intr-o sectiune. la care variatia spatial2 este moderati. prezinti numeroase neregularititi geometrice lente. traseul si panta longitudinali a fundului determini distributiile vitezelor in sectiuni.un interval de timp limitat. sau chiar variatii bruste locale. 0 caracteristici a curentilor cu suprafata liberi . Miscirile permanente cu variatie spai i a l i importanti se studiazi in cap.cursurilor de a p i " naturale (fluvii.. miscarea este . Albiile. 0 astfel de miscare permanenti se cheami . reciproc. care rimin neschimbate . GENERALITATI. nu se realizeazi misciri permanente. . forma sectiunii. un obstacol in albie intr-o anumiti sectiune are repercusiuni si asupra nivelurilor din sectiuni mai indepirtate. chiar daci miscarea este permanenti (debi tul Q = const in raport cu timpul). fie cei din . de la un profil la altul invecinat.canale'' artificiale. care influenteazi nivelul apei. Totusi.care-i deosebeste de curentii sub presiune (in conducte) . piraie). traseul in plan si panta longitudinali sint modelate de insusi curentul.Capitolul X I X Mijcarea permanent5 gradual-variat8 a curentilor cu suprafata liberii 19. cici debitul curentului variazi de la un moment la altul.1. pentru intervale de timp limitate. daci insi pentru . DEFINITII Curentii cu suprafati liberi studiati in acest capitol sint fie cei din albiile .este c i pe cind la conducte. Se poate afirma c i la curentii cu suprafati liberi. printr-o dubli actiune de eroziune si depunere si. astfel c i sectiunile udate variazi de la un profil la altul.la curentii cu suprafati libera. nu are nici un efect asupra sectiunilor vii mai indepirtate. 0 asemenea actiune reciproci intre curent si albie (pereti) nu e x i s t i la conducte.variabili cu timpul" sau nepermanenti (sau in regim nepermanent). cit si in conditiile de exploatare. variatiile debitului si ale nivelului sint relativ mari. care micsoreazi sectiunea de scurgere. sau variatii de rugozitate a peretilor..gradualvariati". atit in conditii naturale. In acest capitol se studiazi numai miscirile permanente..

19.2. se neglijeazi efectul fortelor centrifuge datorite curburii firelor de curent. presiunile in sectiune uda t i urmeazi deci legea hidrostatici. fie c i aceste curburi sfnt datorite traseului.urrnfnd a se studia ulterior cazul albiilor rarnificate. rezuliate mai apropiate de reali tate. fie de variafia formei. studiul analitic nu se poate face f i r i o schematizare sirnplificatoare. distanta d x dintre ele fiind misurati pe orizontali. Astfel. Prin neglijarea curburilor. in fiecare sectiune. prafetei lichidului sfnt uniforme (fig. fie c i este cauzati de variatia adincimii. STABlLl REA ECUATIEI GENERALE A MISCAR11 GRADUAL-VARIATE Se admite c i fntre sectiunile I si 2 variatia spatiali este lenti. se pot mentine fn calcul pararnetri nlai numerosi. fie c i sint datorite formelor curbe ale suprafetelor curentului. Tntre doui sectillni foarte apropiate. 19-1. asupra repartitiei presiunilor. Ecuatia miscirii $i ecuatia de continuitate se vor scrie deci ca pentru un tub de curent cu vitez2 medie V .552 Hidraulica Principala problerni care se studiazi la m i ~ c i r i l egradual-variate este determinarea nivelului liber a1 apei. d i totusi. Cum la cursurile naturale de a p i intervin numerogi parametri de care depinde rnivcarea. daci fnsd se procedeazi la calcule prin diferenfe finite.2. De asernenea. Daci se neglijeazi efectul curburii firelor de curent. se scrie: A PA v : +-+-=I Y Y 2g 2g . se consideri c i atit panta i a fundului cit $i panta J a s ~ . 19-1).3-h . cici fine seama mai bine de datele fiziceIn primele paragrafe ce vrrneazi se va cons. cum este calculul cu diferente finite. este sunla pierderilor prin frecare fntre punctele A $i B. un calcul aparent aproxirnativ. . -t -+ . Aplicind teorerna lui Bernoulli fntre punctele A $i B ale unui fir de curent. PB 18 / 2 (19-1) Fig. considerind c i firele de curent sint cvasiparalele. in diferite profiluri.idera cursul de a p i cu o albie unici . Reprezentarea energetic5 a teoremei lui Bernoulli la migcarea gradual-variati fn care h. cu valorile lor variind de la o sectiune la alta. din planul vertical longitudinal.

variazii. Ecuatia (19-1) devine: in care cu h. fiind cotele geodezice ale nivelului apei i n sectiunile verticale I ~i 2. ~i z. presiunile i n A si B se miisoari prin iniltimile piezometrice.. adicii debitul ce trece prin sectiunea di2 $i se integreazii in sectiunea ! (sectiunea planii normali pe directia J curentului). deci : 2.sctermenii ecuatiei (19-2) cu dQ. s-au notat pierderile de sarcinii prin rezistente. Pentru a se tine seama de mi~careaiptregii mase care formeazii curentul se inm~lte. iar semnul minus aratii cii aceastii pantii este considerati pozitivii cind nivelul scoboarii spre aval. ceilalti doi termeni reprezentfnd variatia energiei cinetice si a energiei disipate. Dacii se mai noteazii ctl J . h sectiunea 1-1 pentru a reduce m i y a r e a masei tubulare la mi$carea. adicii p h i la. poate scrie: Dacii se noteazii: J este panta piezometricii care coincide cu panta superficialii a curentului. Dacii ecuatia precedents se raporteazii la elementul diferential ds. pe cind J . se. In acesh caz trebuie introdus si coeficientul de corectie a. definit prin relatia: .unidimensionatii pe un fir de curent.Migcarea permanent6 gradual-zlariatd a curenfilor CLL supafafa liberd 553. si J . nivelul suprafetei libere. deoarece vitezele variazii pe verticalii. obtinindu-se: Se introduce viteza medie V . raportate la distanta ds. intre punctele A si B. ecuatia (19-1) devine: Este de observat cii panta piezometricii J este aceea~ipentru toate firele de curent. ~i J .

la t. paragr. $9 (19-4) . Se observa c i se face aproximatia asimilirii pieruniformi.sectiuni mai inguste). admiderilor in rniscare gradual-variati cu pierderile in n ~ i ~ c a r e tindu-se.ce se fac astfel sint neglijabile. variaza fntre 1. Ecuatia diferentiali (19-3) se poate exprima astfel luind ca variabili pe s si functie pe h . celelalte mfirirni variabile depin. Deci ecuatia (19-3) devine . erorile .h fiind adincirnea sectiunii intr-un punct caracteristic a1 ei (de ex.zind numai de s. se diferenfiaza ecuatia (19-4) - R ' : ~ ise calculeazi termenul - Ins2 - dR = dh B = litimea intre maluri a nivelului apei. Tinind seama de relatia V.. deoarece dS2 este suprafata h a p a t i din figura 19-2.de legea de distributie a vitezelor in sectiune ~ i . 6. datoriti ins2 variatiei graduale. in sectiune. pe unitan tea de lungin~ede parcurs. consideram Q = const si fi = f (h.1.l (v.Coeficientul a depinde. la o miscare turbulenti. puttndu-se adrnite valoarea mediea. lente. Ecualia (19-2) devlne astfel: Ultimul termen din aceasti ecuatie reprezinta pierderile medii de energ i e specifici prin rezistente (freciri.alveg) sau adincirnea medie in sectiune.08 (la l i f i m i foarte mari) ~i 1.15 (la . In calculele ce urmeazii. dupa formula Chbzy: intr-adevir. de care nu tin searna coeficienfii C determinati experimental in curenti uniforrni.8). a sectiunilor. ciocniri) E intreaga secfiune. in miqcarea neuniforma existi ~i componente transversale ale vitezelor.

Az este cresterea cotei geodezice a apei din aval spre amonte. din figura 19-3. paragr. prin inmulfirea cu As a membrilor ecuatiei ~i prin introdpcerea relafiei J As = 2. R si C. rezulti: Fig. valoarea 1 . . deoarece tine seama de variatia energiei cinetice. in care s e duce rnn orizontal si mc paralel cu panta J . l . indicilor I si 2 le corespund sectiunile amonte.Miparea permanentd gradual-variatd a curenfilor c t ~suprafa{a liberd 555 Introducerea parametrului h permite a se fine seama si de panta fundului i. d a c i si aceste m5rimi se exprimi ca f. n R. 19. iar V. se prefer2 a se transforma ecuafia (19-3) in ecuatie cu diferente finite. In cazurile cind mirimile care figureazi in ecuafia (19-7) nu se pot exprima prin relafii simple.se obfine ecuatia diferentiali generali a miscirii permanente grads ' dual-variate sub forma: Aceasta ecuatie este destul de generali. corespunzind tronsonului 1-2. respectiv aval. R si V.multe ori la albiile riurilor naturale.menu1 . 19-3. Se obfine astfel: b / [ dq I f n aceasti ecuatie.Gtii de s.z. Nu au fost insi introduse in cajcul componentele acceleratiei datorite curburii firelor de curent.. iar in mod obisnuit. si V sint valori medii ale lui C. si u. Astfel. Pentru cazurile cind toti . si V2 sint vitezele medii din secfiurii. care este o mirime d a t i de care depinde h. l i se vor atribui valori P limitele aritate mai sus.4).. . 19-2. Relatia dintre cre~terea sectiunii albiei $i litimra ei la nivelul apei Fig. i. de variafiile lui B . de variatia de formi dn . CLIajutorul acestei ecuatii se pot determina elementele suprafetei libere a curentului in miscare permanents (v. Relafia dintre panta fundului si panta energetic2 D a c i se introduce aceast2 expresie a lui J in ecuatia (19-5) si se izoleaza terdh . cum se intimpli de cele mai. Coeficienfilor a. Mirimile C.

conform definitiei date.= 0 ~i sectiunea. dar talvegul. Un traseu cu rnai mare fixitate este talvegul.. numiti . pentru o adfncime h oarecare.curbs de stivilire" sau . pentru astfel de albii . Aceasti curbi. corespunzitoare debi tului dat . in ecuafia (19-7) termenul a1 treilea de la numiritor se anuleazg si daci se introduce modulul de debit K . Deci. In s f f r ~ i t . Ecuatiile (19-7) si (19-8) sint valabile pentru acele verticale din sectiunile transversale care corespund c u ~livelulneinfluentat de curburile traseului. este de fapt curba a carei ecuatie diferentiali s-a dat sub formele (19-7) si (19-8). la ape umflate. In cazul obisnuit Pnsi curenfii naturali au o formi sinuoasi fn proiectie orizontali ~i nivelul lichidului intr-o sectiune normal6 pe directia vitezelor este rnai ridicat lingi rnalul concav si rnai scoborft ling2 malut convex..parametrii albiei se pot exprima matematic in functie de h ~i s. iar locul geometric a1 verticalelor acestor puncte este o suprafati riglati a cirei intersecfie cu suprafata liberi d i o linie curbi. are o pozitie prea lateral2 si nu are legituri cu adevirata a x i dinamici.umflitura apei" sau . Traseul in plan a1 axei curentului... Atft ecuatia (19-7) se rezolva ecuatia diferentiali a m i ~ c i r i i cit Si ecuatia (19-8) permit determinarea unei curbe situate fntr-un plan vertical. astfel c i : .. ca ~i cind am avea a face cu o miyare p l a n i . este greu d e determinat teoretic ~i variazi cu h.. desfisurati pe un plan vertical de proiectie. modulul de debit este I(. FORMELE GENERALE ALE CU RBELCIR DE STAVILI RE PENTRU ALBII PRISMATICE a 9 -udati il depinde numai de h. iar pentru adincimea care corespunde miscirii uniforme cu debitul Q si: panta J egali cu panta fundului i.ax5 a curentului" insisi axa geometrici (mediana) a suprafetei l i bere.se poate lua conventional ca .axa curentului". locul geometric a1 punctelor celor rnai adinci ale fundului din profilurile transversale. se poate scrie: 0 albie se numeste prismatici daci forma sectiunilor transversale este dn neschimbati in lungul curentului .curbs de remu" (dupi cuvfntul francez remous) sau . c i r e i a i-am determina conturul curb care limiteazi lichidul de atmosferi.3. c i aceasti curbi este cea rnai putin influentati de curbura Pn plan orizontal a traseului. 19. aceasta putind fi definiti ca olinie care u n e ~ t ecentrele de greutate ale volumului vitezelor din fiecare sectiune. se c a u t i a sub forma (19-7). rnai ales.

. Interpretarea fizici a acestui caz este c i daci adincimea h variazi trecind prin adincimea critici h. 18.9 perpendiculari pe-directia lui s. c) Energia totali specifici a curentului deasupra liniei talvegului s-a stabilit c i este minimi (v. fie o scoborire brusci (cidere. se produce fie o ridicare brusci a nivelului (salt. deci . dh b) Cind h tinde c i t r e h. la trecerea din miycarea lenti in mi~carea rapidi). Intr-adevir: D u p i inlocuirile indicate...-ds 0. la numitor se poate opera inlocuirea: Fr fiind numirul Froude a1 albiei corespunzind debitului Q qi adincimii h (care corespunde lui S l yi B).. numirul Froude dh este = 1.. cfnd h = h..= dh -ds adVa 2g . ceea ce inseamni c i ( ( CIP curba de stivilire tinde asimptotic citre o linie paraleli cu fundul la distanta h... Aceasta inseamni c i tangenta l a c u r b a c i u t a t i e s t e d. Se deduce: .4). la trecerea din miycarea rapidi in mi~carealenti). yi . yi h = h. I tinde c i t r e I . ecuatia diferentiali a curbei de stivilire devine: a) Se observi c i pentru valorile critice i = i.+oo..+ 0..ds + J. paragr. Pnsi coriform ecuati ilor (19-3) ~i (19-6) J = i .Migcarea permanentd gradual-uariatd a curenfilor cu suprnfafa liberd 557 In sfiryit.. Dar H variazi yi in functie de s yi minimul s i u are loc pentru dH .

linia paraleli cu fundul. regim lent. Din ecuatia (19-9) rezulti ca . in aceasti clasi. Tn aceste categorii se pot stabili pins la trei clase. K -+ m si Fr tinde spre zero. Categoria A . si mi~carea este uniformi.normali'!.. cind panta superiicialii esie paraleli cu iundul. deci miscarea dh este in regim lent. panta scoboritoare. dH/ds < 0. deci minimul are loc in aval. . si Fr < 1. C) i < 0 panta urcitoare. Formele suprafetei libere a curentului pentru 0 < r < critic ' creste spre aval si miscarea este intirziati. Tn acest caz. 19. Cind h tinde spre m.2.. trei zone. avind forma a din figura 19-4. Se deosebesc.. atunci si gho -C Fig 19-4. in raport cu panta fundului: A) i > 0. fiecare cu tipul s i u de curb2 de stivilire: a) Zona h > h.. Din ecuatia (19-9) dh rezulti . H descreste. deci H are valoare ( minimi in amonte.. cind c r e ~ t es. corespunzind miscirii uniforme cu debit.Q. modulul K > K. corespunzind regimului critic. h = h. pantele urcind spre aval. . Clasificarea curbelor de stivilire Curbele de stivilire se pot clasifica in trei categorii.558 Hidraulica Cind (( - dH ds (19-10) H = I(.3. la iniltimea h.> 0.m- .linia paraleli cu fundul. = . mai are ~ O Cpentru h = h. Energia speciiici H creste cu s. la iniltimea h. d) In cele ce urmeazi se va nota: N . Cind K > I . a va si numirul Fr = Fr.. dhlds > 0. miscarea este lenti.. critic sau rapid. In acest caz i < i..< 1. Pantele scoboritoare spre aval se vor considera pozitive. s = . cazul obisnuit... perltru h = h. B) i = 0 . sau h < h.Fundul are panta scoboritoare (i > 0)... sau h > h.... C . H creste cu s... > h. prin urmare ds curba de stivilire tinde asimptotic spre un plan orizontal.= i.= 0 h = h. ~i in mi~carea . negative. deci adincimea ds ' dH ds si const. nemaidepinzind de s.. intr-un punct unde h = h. C 1 a s a L (curentul normal este lent) h. Cind K < K. deosebite prin regimul miscirii in curent uniform corespunzitor pantei.

.de unde. in cazul cind existi o treapti de cidere. curba scoboari lent sub nivelul normal iy p i n i intr-un punct unde (1h h = h.~carea permanent6 gradual-variutd n curenfilor cu srlprlrfuta libern' 553. incepind de la o distant2 de 3-4 ori iniltimea sarcinii deasilpra deversorului (fig. C 1 a s a R (curentul normal este rapid) caracterizat prin h. In practicii se intilnesc exemple nurneroase de acest fel.GO. a fundului sau cind albia se termini intr-un rezervor.. perpendiculari pe linia C si rarnura O1 se termini cu o cidere brusci. Rezulti deci c i miscarea este in regim torenfial pe o ramuri ascetidenti f a t i de fund (mi~careintirziatii). este intilniti in practici in cazul baririi albiei unui riu.. conform ecuatiei (19-9). > h > h. In practici se intilneste curba b. b) Zone h. Tn acest caz. $i aici se deosebesc trei zone cu tipurile respective de curbs de stivilire. -5 h. Energia specifica H scade spre aval (cind c r e ~ t e . Ca si in zona b. n ds Fig.. si rniscarea pentru h = h. 19-7 7i 19-8). 19-5.. la distant5 de 0. deci pe rarnura 6. energia specifici H scade spre aval... Fr < 1 ~i cum h > h.. se produce o miyare rapids pe albie cu panta i < i. Si in aceasti zoni numirul Fr < 1. i > i. in amonte de baraj. din care se arata doui cazuri (fig.numiirul Fr > 1 si..tinde spre infinit. mi~careaesteds acceleratii..... c) Zona h < h. Cind h ia valoarea dh h...h.7 h. d u p i experientele lui Certousov.. Curba de forrna a. ds dh > 0..j19:6.. Adincimea critici nu este atinsi chiar pe muchia treptei ci. luind valoarea cea mai mici pentru h = h. In aceasta zoni K < KO. pentru a trece in regim lent. .. In aceasti zoni. deci'.. Exemplu de curb: de forma a.. T ace1 piinct. r19 -se termini prin salt.. ~i~.de o stavili de fund putin ridicati. este rapida. Fr = 1 . prin considerarea ecuatiei (19-9) II - dh as > 0.Mi. rezulta K > I(. In aval de un baraj deversor sau.. 19-5). miscarea este intirziat5 si adincirnea h c r e ~ t e ping la valoarea h.i valoarea ei cea mai mici are loc s) pentcu h =. a) Zona h > h.. adici extremitatea din aval a curbei c. putin in amonte. tangenta la curbi este .< 0. Insi I( < KOgi .. cind se produce saltul si trecerea in regim lent. deci miscarea dh este in regim lent. cind Fr = 1 si . f i r i ca H sd treaci printr-un minim matematic (fig. .. Exelnplu de curb2 de iorma b.. 19-6).

.

apare i n albie cu panta i > i.... tinzind asimptotic c i t r e o dreapti orizontali. pe o albie inclinatti cu panta i > i... adici spre miscarea uniform2 (fig. In figura 19-14. Cind h tinde spre h. care este tocmai panta axei ds orizontale f a t i de iund (fig. unde h = h.. se limiteazi in amonte la intersecfia cu dreapta C. d u p i ce a trecut prin cidere de la o miscare lenti in amonte cu o p a n t i i < i. curba se produce d u p i ce albia suferi o rupere de p a n t i de la i. La punctul de fringere a pantei h = h. ramura a.. se pot mentiona doui cazuri. In acest caz Miscarea este rapidi . de la care incepe miscarea in regim lent pe ramura a. la ridicarea unei stavile de fund cu cantitatea a < h. Se poate constata c i - dh ds > 0. c) Zona h < h.0 .i accelerati pe ramura b. cit si la ramura 6 .... Ramura a.. Intr-adevir.. In prima figuri se reprezinti o miscare rapidi b. deci adincimea creste spre aval si miscarea pe ramura c. Y tinde spre I . si se produce sal tul hidraulic. cind h tinde la infinit. 19-9.. curba c. deci si h < h. ~i trece prin salt in regim lent in curba a. intirziat. Un exemplu de miscare de acrst fel se intilneste la trecerea unui curent rapid peste un baraj deversor (fig. In practici. 19-9).Migcarea pertnanenld gradual-variatb a curenfilor cu suprafafa libera' 561 Miscarea este deci in regim lent. . . Curentul rapid urmeazi curba c.. tinzind asimptotic ciitre dreapta N. > h > h.te spre aval continuu atit la ramura a.. In figura a doua.. ramura 6. modulul Y creste indeiinit si numirul Fr tinde spre zero.. este rapidi.).. Energia specifici H cre. la i. miscarea devine uni( ds - formi. ~i . se realizeazi la scurgere pe sub o stavili de fund intr-o albie cu panta supercritici. ascendenti fatti de fund. b) Zona h. fnsi intirdh ziati..tinde spre i . Energia specifici scade continuu spre aval. pe o ramuri a. p i n i i n punctul D. Douri cazuri intilnite in practici ale acestei forme de curbi de stivilire sint reprezentate in figurile 19-11 si 19-12. d u p i care urmeazi linia unei pinze deversante. < i. cind deschiderea a > h. 19-10). In figura 19-13.. dh deci conform ecuatiei (19-9) . ins5 ambele supercritice..

.

modull~lI( = Ch3I2 Se obfine: Cum h. = i.. 19-16).ceea ce priveste curba c. Liniile C si N coincid.. In practic5. ds dh Si in. se poate produce la iesirea de sub o stavili de fund. Pentru studiecea curbelor a. tipul de curbi a. < h < h. > i.. h.. . 0 demonstrafie directs c5 pentru orice valoare a lui h. adincimea riului c r e ~ t e este deci urcitoare f a t i de fund.. curba c. 19-15. - .= i. caracterizat prin h. . cu .18). admifind c i C. astfel c5 tangenta in punctul ds - de plecare a curbei a. (fig. Insi cind h = h. la virsarea unui curs de apa cu i. = h.punind in ecuafia (19-9) sectiunea h X 1. De asemenea.-. dh N. = h. se pleac5 "de la ecuatia diferenfial5 sub forma (19-9).. este o dreapti orizontal5.se intilneste la confluenfa unui rfu. =. Formele suprafefei libere a este de asemenea aceea a unei m i ~ c i r i curentului pentr~r i = i critic Pntfrziate. iar curba c..i. este valabil ceea ce s-a a r i t a t pentru curba a. cuprinsi dh = i. 19. In acest caz . . -- Fig. curba a. b) Zona h. lipsind zona de nlijloc (fig. . lipseste. in cazul unei albii dreptunghiulare de 15time foarte mare. rezulti . avind i = icy. se observi c5 pentru o valoare a lui h depisind pufin pe h. ds a M spre aval..> 0 . este orizontali.este de asemenea ds deci curba a. lis . deci exist5 numai dou5 zone. rezulti nedeterminarea : \ Pentru ridicarea nedeterminirii. Pentru h-+ oo. 19-15). ds -----C s --2. raza hidraulic5 = h. intr-altul cu panta i. cum num5rul Fr = 1. cind in aval &= l'cr (fig..C a) Zona h > h. curba c.Migcarea permanenti gradual-variati a curenfilor cu suprafafa liberi 563 C 1 a s a K (curentul normal la starea critici). 'dh c) Zona h < h./C - 1. numsritbrul si numitorul fracfiei din membrul doi a1 dh ecuatiei (19-9) sfnt aproape egali.. deci . ~i i = i. 'L LC. se poate da.. miscarea este intirziati. cu un lac (fig.i.. sau intre doui drepte dh orizontale.. 19-17). ~i c.> 0.

.

a) Zona h > h. se termini in punctul h = h. cu Fr < 1. Formele suprafetei libere a curentuluii terrnina pe linia C. Linia C-C existi. h. deci regimul de miscare este dh lent. linia N trebuje s i fie la infinit. . fn practici..\IRI'.. Rezulti c i ramura de curbi 6. cti Fr < 1 . cu un salt. miscarea este in regim lent si accelerati si se limiteazi in punctul unde h = h.> 0. fundul orizontal i = 0. deci miscarea este intirziati.. tinde spre infinit deci. pentru 1 < 0 ' dh -< ds Q. adici lil = i f . ci numai de debit. a) Zonu h > h. b) Zona h > h. ci descreste si m i ~ a r e a rarnura b f pe este acce'erati. deci adincimea h . dh b) Zona h > h. fundul urcitor (i < 0).Migcarea permanent2 gradual-variafd a curentilor cu suprafata liberd 565 Categoria B.- rls de curbi c. Astfel. Categoria C.i ecuatia diferenfialii a rniyirii se poate scrie: Intrucit viteza.. ~ . este scoboritoare. 19-20). cu o cadere. $i aici se deosebesc numai zonele b si c (fig. Se noteazi cu i' valoarea absoluti a pantei. urcitoare.. c. cici nu: depinde de panti. nernairarninind decit linia C. zona a dispare ~i rimin numai zonele b yi c (fig. Din iolmula lui . trecind in regirn lent. Rezulti un tip ds -. pentru ca V s i fie finit. 19-19). Ecuatia diferentiali a rniscirii se scrie in acest caz: Din ecuatia: V = C. cu Fr > 1.< 0. dh c) Zona h < h. nu se lea- Aslrnpfofa 0rlzontaIi -C 1izeazi.. regirnul este rapid..\IRi rezulti c i daci i tinde citre zero. clasa L. Iipsevte. din categoi ria A. se intilneste in aceleasi cazuri ca tipurile b. sfirsind cu o cidere spre o miscare rapidi. Curbs " se Fig. . cind i < 0.rezulti ds -. conform iorrnulei V = c. 19-20. este imaginari. rezulti c i rniscarea uniformi nu se poate realiza.

d u p i cum mi~careaeste len t i sau rapida. acesta este de obicei acolo unde este un accident in sectiune si de la care calculul va urma spre amonte sau spre aval.. clasificarea tipurilor de curbe de s t h i l i r e se poate reprezenta ca in tabela 19-1.3. Concluzii In rezumat.566 Cind h tinde spre oo.5e poate face indiferent. miscarea este ds accelerata. Categoria A (i > 0) Clasa R :" i: C2 . . trecind apoi in regim lent. Dacs accidentul din albie poate determina schimbarea de regim. si c. Ranlura de curbi c' se termini pe linia C cu un salt.salt hidraulic" si de la regim lent la regim rapid prin . si spre aval. respectiv c. deoarece Fr > 1. . Trecerea de la regim rapid la regim lent se face prin .. Tnbela 19-1 Clasa L Zona a Zona 6 Zona c Zona a Zona 6 Zona c Zona a Zona c Tipuri a1 de b1 curbe c1 Tiprri fundamental. cind miscarea este in regim rapid.r T i p . uniiormi. si determinarea prin calcul a curbelor de stiivilire trebuind s i se faca plecind de la un punct . de cidere sau rupere de pant. cind miscarea este in regim lent. atit spre amonte cit si spre aval.3. . 1n practici se intilneste in aceleasi cazuri ca b. treapt. . fundamentale Categoria B (i = 0 ) Critegoria C ( i < 0 ) Clasa L Clasa R Clasa L Clasa R Zona 6 Zona c Zona 6 Zona c A.. Daca punctul cunoscut este intr-o sectiune oarecare. .i'.. corespunzind unei pante date este datoriti unui accident in albie ca: baraj. In consecinta. ... ceea ce inseamna asimptoti oridh zontali. in sectiunea de tranzitie se produce adincimea critica. 19. Curba de stivilire are ca punct de plecare adincimea critici si se dezvolti spre amonte. In acest caz. c) Zona h < h.cunoscut. ins2 in regim rapid. Abaterea de la miscarea permanenti normals. -tinde ds dh Hidraulica spre .. adincimea c r e ~ t e ..> 0.cidere".Tipuri - 60 6' c' I sirnilare cu 6. calculul .

. La albii foarte neregulate si cu pante rnari se vor lua profiluri mai dese. daci pantele sint rnici si albia mai uniforms. luind echidistante de ordinul 300-500 m salt chiar de kilornetri. la care llivelul apei la debitul Q nu trebuie si depdseasci o c o t i d a t i . se iau intervale egale. in acest mod.e.Distantele admise intre profiluri depind de ~anta longitudinali si de gradul de neregularitate a albiei. Az = zam. av = aval si m = rnediu intr-nn interval As). daci termenul cinetic este negat iv (V. in cifre rott~nde. Metodi generals pentru o albie de formi variabilii $i panta longitudinali variabili Metoda indicati in acest caz se bazeazd pe folosirea ecuatiei cu diferente finite (19-8). Din insurnarea lui Ax se obtine lungi~nea sta"vilii.'am 2g 2 Q2As 'a. Este de observat c i in ecuatia (19-11) nu intervine panta fundului. -. yi se incepe calculul apreciindu-se din experienti Az. 3 . In cazul general. Daci Az' =#= Az. ctl 2 . 7i se c a u t i nivelurile in lung111 riului.11) (inrlicii am = arnonte. METODE PENTRU CONSTRUI REA CURBELOR DE s~Av1~1. misurate pe axa albiei.zau = 'au 'iu .R (I 9. inseamni o recuperare de energie. care se poate scrie astfel (fig.w 19. i n cazurile cind el nu este cornplet neglijat.f ---------m c ~ . nici adincirnile de a p i . Se aleg o serie de profiluri transversale in sectiuni carac terist ice si se impart distantele dintre ele in intervale egale. Pe cit posibil.Mi~carea -perrnanentd gradual-variata' a curentilor cu suprafaJa liberd 567 19. Calculul se face cti ajutorul unei tabele orinduite in felul tabelei 19-2. Presupunem cd zona in care se rnodificd nivelurile este i n arnonte de o sectiune-unde nivelul este cunosct~t. apoi se fac calculele indicate in coloane si se ajunge la o altd valoare Az'.1. 0 astfel tie recuperare este putin probabilg.. < Vam). De exernplu. desi mi~carea este Tntirziati. de Termenul cinetic din rnembrul a1 doilea se neglijeazi in cazurile riurilor curs linistit si albii nu prea neregulate. ci se obtin diferentele de nivel dintre doud profiluri invecinate. 19-1).4. distantele dintre ele putind f i de ordinul 50-100 rn sau rnai rnici. se pleaci de la locul unde a t e previzut tln baraj deversor. se pot rdri profilurile. Se procedeazi pisind de la un profil la urmitorul pin5 ce denivelarea atinge o valoare neglijabili (de citiva centimetri la ses si citiva decimetri la munte).n ~ . la Dunire intre profiluri se pot lua distante de 5-10 krn.te spre aval. din aproape in aproape. se reface calculul p i n i ce valoarea finali corespunde cu cea initiali si.. s-a ohtinut prima cots a unui profil invecinat.4.De exernplu. cici o miscare cu lirgire de sectiune este insotiti de pierderi rnari de energie si de aceea unii autori consideri terrnenul cinetic 1 1 c u o valoare redusi la . cici sectiunea se lirge.

panta fundului i fiind uniform2 Acesta este primul caz pentru care s-a putut efectua integrarea ecuafiei diferenfiale (19-9).h.h$ dh si integrala acestei ecuatii este: ---ho ho h2 + hho + h i (h .2. in f~lnctie elemente date..100 250 240 1 020 970 920 270 262 255 19. Cu aceasti notatie. care ia forma urmatoare: Rezul t i : idx = dh i + hh3 . . in douii puncte ale curbei de stavilire si distanta L dintre ele.568 Hidraulica Calculul supra ~ebitul Profilul Nr. a fost calculatii h. din ecuafia (19-13) se deduce relatia dintre adincimile h. notati cu B ( )= B 1 ( P I . si h. sau calculabile cu elede mentele date: rile Pentru obtinerea valorilor lui B(q) se va folosi tabela-anexi 6 cu valor+~(?). Pnca din 1860 de Bresse pentru valori ale lui q atit suprauGtare (stavilire pozit i v i ) cit ~i subunitare (stivilire negativa).4. Distanta intre profile Cota de nivel a apei L 1 rn"s 2 1 As rn Lltimea la nivelul apei B Sectiunea u d a t 2 i n profil Perimetrul u d a t mediu Om I n profil m 8 X mediu Xm m 4 m 5 m 61 6 ma 7 rn 9 1 2 2 200 100 2 200 0. Funcfia din paranteza mare. Calculul curbei de stivilire pentru o sectiune dreptunghiulari de Iirgime constant2 $i mare in raport cu adincimea.000 0. calculate de Bahmetev intre 1914-1932 pentru albii prisma- .h0l2 1 -- 13 1 ceea ce se verificii prin derivare.

4. = 1.4.. La ce distant2 de baraj este adfncimea de 3 m? Gisim: b) Stgvilire negativg. = h. Debitul unitar care corespunde lui h.80 m. exponentul hidraulic x = 3 ~i valorile lui B(q) vor fi cdutate la functiile cp(q). . care a fost rezolvat prin ecuatia (19-14). 3 dacd se ia y = 115 in formula Pavlovski.3). 19.exponentul hidraulic x" (v. = 4 m.Migcarea permanenfa' gradual-variafa' a curenlilor cu suprafafa liberd fetei libere 569 1 1 Raza Viteza medie .2 m. caracterizate prin . B ($1 = 0. vg v4 m ' Tabela 19-2 Diferenti ni%I Coti n:" calculatd Observatii A' 1 I Lice oarecare. sectiunea a cirei adincime este 1.. - Exemple numerice. = 1.n Lrofil 1 .002 si adincimea critici h. Adincimea albiei deasupra unui prag de cidere la nivelul fundului este h. coloana x = 3 (pentru coeficient Ch6zy consi). S i se giseasci la ce distant5 se afli. Se bareazi albia intr-un punct unde h.20 m? Gisim in tabela-anexi 6 coloana x = 3 m. in amonte.m. 1 1 3. In cazul albiilor dreptunghiulare foarte largi. art. = 2. B $i L = 1 330 m. La ce distant5 In amonte de acest punct adincimea riului este h.132. = 1. a) StZvilire pozitivZ. = 2 m la panta fundului i = 0.. sau 3 . S i se calculeze curbele de stivilire pentru un riu cu albie dreptunghiulari foarte largi.2rezulti din formula : $i anume este (pentru a = I ) q ---..12 m3/s. avind adincimea normali h.2 m.

iar semnul f pentru h..50 m: i n figura 19-21 se reprezinti cele doui curbe de stivilire..h:.sectie ale curbelor cu linia h = h..3 70 Hidraulica Tot astfel gisim punctul unde adincimea este de 1. > h.. sau ix = h $ --- 2 ( h i . Astfel. men~brul at . Fig.W. pentru h = hcr se noteazi cu hcr f a. .c ~i au ecuafiile urmitoare: c se obtin pentru h -+ $ ix = h - (3'0 . 19-21. Exemple de curbe de stivilire (ale suprafetei libere): LL) s i l v i l i r e pozitivB: 6) s t i v i l i r e negativ8.. Ecuatiile (19-13) $i (19-14) permit construirea prin puncte a celo Sase tipuri fundamentale ale curbelor de stivilire.sectie: Semnul . Pentru determinarea constantei C din ecuafia (19-13) se rpune condif ia x = 0..h:.dup5 cum h tinde spre f oo sau spre .se ia pentru h. h = 0 $i se gsse~te: Se poate face o discutie completi. < h.doilea al ecuatiei (19-13) inmultit cu h.) 3 V3 h.) x * 3 Y3hi . gisindu-se asimptotele orizontale $i punctele de inter. astfel c i se obtine abscisa acestui punct de inter. Asimptotele orizontale sau ..

. Miqcarea gradual-variatg i n albii prismatice a) Exponentul hidraulic al albiei. este situati deasupra orizontalei h . > h.i x tanta f = (h'-h'r) 3 VTh. 19-23) m i . .15) s e poate obtine integrarea ecuatiei diferentiale (19-9). la distanta f . < h. (19. prima asimptoti este sub dreapta h . astfel incPt diagrama lui Y poate f i aproximatd printr-o functie de tip parabolic (fig. a$a d u p i cum a aratat Bahmetev. la Fi?. l a distanta 2f. iar a doua asimptoti este situati sub orizontaia h .. In figura 19-22.j x = 0. pentru h.4. Cele vase forme ale cul. =0 571 la dis- . 10. a $i b sfnt reprezentate cele Sase tipuri de curbe de stivilire pe baza calculelor precedente ficute Qentru o albie prismatic2 de lirgime constanti mare fn raport cu adincimea.belor de stgvilire la o albie dreptunghiulari largi Pentru h.. la care modulul de debit Y = AhP..3. distanfa 2f.Mi~carea permanent& gradual-varirstci a curenfilor cu suprafafa liberi Prima asimptoti. $i a d o u a asimptots este deasupra acestei drepte.22.ix = 0. Pentru forme unitare ale unei sectiY variazi continuu in functie de h. 19.

daci punctele M si N sint foarte apropiate. curba obtinuti astfel prin aflarea lui p (sau x = 2p) din relatia (19-15) nu coincide riguros cu curba valorilor reale ale lui I( (trasate in fig.. se poate scrie: Daci se calculeaz5 I( cu ajutorul coeficientului Chkzy. pentru intreaga. s e obtine: . care caracterizeazi forma sectiunii. Desigr~r. La forme geometrice definite matematic se giseste o valoare unici x. Logaritmind aceast.. se poate exprima o relatie intre rapoartele . 19-23) decit in trei puncte 0. 19-23. Astfel. 2(lg I(" . se poate scrie 2 Fig.1g h').Ig Y') = x(lg h" deci Mirinlea x astfel calculati se numeste exponentul hidraulic a1 albiei. K" h" misurate de la talveg. curbi. N . fiind cunoscute valorile lui I( in doui sectiuni de adincimi h'.572 Hidraulica Astfel. M . lui Pavlovski.2i K' h' de tipul urmitor: Intr-adevir. relatie. h". conform formulei. adici: . ecuatia (19-17'). Reprezentarea modulului de debit in funcfie de adincimea albiei de unde rezulti relatia (19-16). punind in relatia X (19-15)p = . exactitatea metodei depinde deci de alegerea punc telor care servesc la aflarea exponentului a1biei.

(b=baza h mici) m = ctg a (a= unghiul cu orizontala a1 laturii Tnclinate) mg= dreptunghi m b ..Mi~careapermanenti gradual-variatii a curen#ilor cu suprafa#a liberi - 573 Se obtin urmstoarele valori unice ale lui x pentru citeva iorrne geometrice (tabela 19-3). de aceea trebuie calculat exact.. i > 0 (fig..( I + 2y) p+2m1 b p = . Daci se noteazi cu I(. modulul debitului la adincimea h...P1-2 P+2 + 3.3 (3 $.+"m) 2m' ....Panta fu~zduluiscoboritoare. Tabeln 19-3 Forma albiei x Valoarea l u i Observatii y = 116 trapez isoscel . (3 + 2y) ( 1 +.. ~i se poate inlocui termenul a1 doilea a1 numiritorului fractiei din ecua- .3.3 /)-- p =h Se constati c5 x variaz5 relativ pufin cu forma sectiunii (intre 2 si 5...2 ~ ) + 2 +2 +5+2y +5...33 . pentru a obtine rezultate admisibile. b) Integrarea ecuatiei difereritiale a curbei de stgvilire la albii prismatice oarecare....3 +(4+2y) +4. si panta superficiali egali cu panta i a fundului............ 19-24). Pentru acest calcul se iranscrie mai intii ecuatia cunoscuti (19-9): Se deosebesc trei cazuri : Casul I . paraboli foarte larga 2 2.3)....66 ( 3 + 2 ~ ) (1 $ 2 ~ ) ... dreptunghi foarte larg dreptunghi foarte fngust triunghi .

j variazi uneori cam rnult si fn acest caz nu se vor adrnite lirnitele de integrare intre distante s = f(q) presupune c6 fn afari de pararnetrii i. numit .modulul relativ".-u . care sint considerati constanti... dh -ds i ..adfncimea relativi".dq. = Tinind seama si c i dh stivilire sub forma finali: h.= Q 1 - . numirul j trebuie s i fie cvasiconstant. In realitate. K Ki l-jKa K Daci se introduce raportul .Hidraulica Pe de altci parte.= x . din relatiile: K2 = Q2C2R ~i Q2 = Kgi se poate scrie R Cum .este h. ~i . rezulti ecuatia diferenfiali a curbei de Toti parametrii din aceasti ecuatie sPnt definiti: integrarea acestei ecuatii x. . se obtinc ecuatia diferentiali sub forrna: KO Din definifia exponentului albiei rezul t i : fn care q = h . h.. si folosind notaf ia: X numitorul fractiei c a p i t i forma simplificati iar ecuafia (19-9) devine: / 1 K --.

Q2 Se introduc notatiile: j ' = . 19-25). Cazul I I . 19-25. Uneori poate fi de folos. K.. corespunzind la valori ale lui x de la 2.i < 0 (fig. prea mari.i intabulate de Boris Bahmetev.Panta fundului urc~toare. se poate inlocui cu un medie) astfel c i 7 (valoare in care 'P (q) '. ai' C2 B gx -h.Miycarea permanenfd gradual-variatd a curenfilor cu suprafafa liberd 575. Integrind ecuatia (19-19) intre profilurile 1 si 2 se obtine: i dq. ~ prin dezvoltare in serii. si ecuatia diferentiali devine: if I . Schema la curba de stivilire pentru o albie prismatici cu panta scoborPtoare ( i > 0) Fig. Scheina la curba de s t i v i l i r e pentru o albie prisinatici cu panta fundului urcitoare (i < 0) . relatia j = x2Fr.S d 2 l 1qx1 Functia cp(q) se calculeazi lesne pentru x = 2. valoarea absoluti a lui i. Se introduce i'. 19-24. Fig.. ci se va divide sectorul in citeva sectoare mai scurte si se va calcula (mediu) in fiecare sector cu formula (19-18). aQ2B a se considera c2 . la care B X. x = 3 si alte valori intregi.4. 7 -- se obtine pentru o albie largi.= Fr ~i c6 introducind numirul Fr in expresia lui j. all fost calculate . < ~i I = -K .qX-1 fntrucit 7 variazi putin in limitele alese. Valorile functiei y(q) pentru valori 0 < q < 1 si pentru 20 > q > 1.8 p i n i la 5. dar x este de obicei fractionar si in aceste cazuri calculul este mai c ~ m p l i c a t . -(s2-s1)==?2-~1+ - - S2 ' ' ho .

. 4...se ajunge la formula: 'i - L = .. Schemi la curba de st2vilire pentru o albie prismatici avPnd i = 0 I 1 -c hcr dh -- ds - K2 aQ2 B 1 -g QS (19-25) Se consider5 : Q2 = Kr icy. = .. este modulul care corespunde la panta critici icy. s a u punind: . In acest caz. mergind in sens invers cu sensul curentului.7') [v(C2) .d<. inlocuieste Se ..cp (<ill. in Care KC. astfel ca vr d e unde rezulti x f 2 = P $i ecuatia (19-22) devine: Introducind in aceasti ecuatie pe dh = h. $i valorile functiei cp (<) se gdsesc intabulate.5 76 Nidraulica Q in care I(. ecuatia reduce la: diferentials se Q2 -. ecuatia diferentiali ia forma finali: Integrind aceasti ecuatie intre limitele profilurilor 1 si 2 se obtine: . Se determini un indice de albie x. 19-26). _ _ht _ _ ht- i-0 - & 8s Fig.Panta fundului i _= 0 (fig.este modulul care ar corespunde unei adincimi hh a unui curent uniform ipotetic.(C2 - h. 19-26.(1 +. Cazul I I I .

K Se introduce uri indice de albie x.s . . folosind notatiile urmitoare i n care indicele cr se refer2 la starea critici: lcr . ci se poate lua o adincime arbitrari hr si mirimile corespunzit oare.P)dE hc r Integrala acestei ecuatii este: icrL .9 Kcr . ..-hcr jcr ( E2 .A hcr 9 h f 2 -. icrsi j.El) A si i n care jcr este jcr mediu in intervalul 1-2 E1 . astfel ca: dh ds p - icy - jcr-EX Tinind seama c i : se ajunge la forma final5 a ecuatiei diferentiale: icr .. si.I L = s 2 .. = uicr C2 g B X $ 1 Kcr = .ds = ( j c r . 1 hcr Punind : ecuafia axei riului ia forma final2: La calculul acestui caz nu este obligatoriu a se lua ca valori de referin12 h..Migcarea permanentd gradual-zjariatci a curentilor cu suprafata libera' 577 In ecuatia (19-25) Q2 prin expresia precedent.

0 m.. Se ia media x = 3..4 -- 1 . 4 m . respectiv a se calcula j pentru mai multe valori intermediare ale lui h $i a se lua apoi media aritmrticii.- aVZrB -.0003. Pentru coeficientul de rugozitate n = 0.. i h j . 2 0 m .6.20 3...115 0.. folosind o tabeli de calcul ca aceea de mai jos: Nr. 40.40 5. 18...53.=3...004 1. V 1 V' 1 - I=-.578 Hidraulica c) Exemple de calcul : 1) Fie o albie de formi trapezoidala avTnd panta i = 0... cPnd debitul Q = 26 ms/s. = 5 m.O - 1 2 3 4 3.. cp ( ~ 2 ) = 0. V8 -........ Se giseste cp Cql) = 0.----aV2B Insi h . ..122... = 3. baza mica b == 3 rn b = 1.oo ...20 m gi 2 cu h...65 1. .611 .016.. B..... i ..80 4... j = - 3.. = 3.. Se constati c i j variazii P limite cam n ~ a r i$i pentru un calcul mai exact a1 lui 7 n este recomandabil a se Prnpsrti lungimea de stivilire in cPteva tronsoane..45. Rezultg m = E g i p = --. 0.... 18.= 9 ..96 .4. == Ri g V a .B ' !I . deci Exponentul hidraulic a1 scctiunii trapczoidale x...4 . = 3 .. S i se calculeze lungimea curbei de s t h i l i r e intre pro' h gi nl filele 1 cu h. 0. rezultii h..113 . 0... V l = 1. 6% j .. x..O 9.. .n g .6 -- I 1 . a..50 se va calcula perltru hl si h2. 13.

plecind de la ecualia (19-l). fie grafo-analitic. = h.) obfinuta prin douiy trei valori arbitrare ale lui h.. Se iau o serie dc punctc de adincimi cuprinse intre It. (normal in albie pentru debitul de calcul). 19-27. . 3) Se cunosc h. metoda exponentului hidraulic fiind generala. Daci se ia ca reper planul orizontal lrecind pe la fundul secfiunii I . si h. $i cp (q. Schemi !a metoda general3 de calcul grafic a1 curbei de stevilire . iar indicele 2.. z2 == h2 -t- Energia specific. Atunci estc cunoscut nivelul de la baraj $i nivelul h. $i apoi se pot determina celelalte clemente care trebuie s i se verifice intre ele. 19-27): z. . Tabelele din anex5 cuprind printre valorile functiilor rp (q).Migcarea permanent. din ecuatia: 7 . 0 asemenca problem5 permite determinarea tlcbitului cind se cunosc ele~nentelc curbci de stgvilire stafionarl. )s (19-30) Fig. i n acest caz trebuie s5 admitem mai intii un h.. Se ajunge la rezultat fie prin aproximatie. aproximativ. h. la o sectiune in amonte..4..) decit luind-pe la. 2) Se dau Q. 1I = Hz - ( -i . $i L gi sccerc h. in secti~ine esle prin definifie: deci ecuatia (19-28) devine . -K Q2. h. 1-2 sint pierderile de sarcin. care se poale scrie sub Iorma: in care indicele 1 se reIeri la o sectiune unde albia este barati. i. 111 accst caz nu putem calcula pc x . (rezistenle distribuite) pe unitatea de lungirne in tronsonul 1-2). o problem% de acest gen se i v e ~ t e calculul nivelurilor de inunla datic cPnd se bareaz5 albia unui riu. $i L. prin intersectia ~rizontalei == i L cu curba y -= F (h. gradual-variniii a curenfilor cu suprafafa liberii 579 Obseroafie. . $i se obtin distantele L respective.. arbitrar si apoi procedind prin aproximatii succesive.4. 19. sc cere Q. In acela$ mod se procedeaz5 daci cste c u n o s c ~ ~ t $i se cere h. se poate scrie (fig. ( 1 9-29) Pentru tronsonul 1-2 se va lua modu 1111 mediu K. Metode grafice pentru construirea curbei de stgvilire a) La albii prismatice se poate folosi o metod5 graf