Sunteți pe pagina 1din 25

Normativ din 28/04/2006 pentru asigurarea Óndeplinirii cerin˛elor privind siguran˛a Ón exploatare i securitatea la incendiu pentru instala˛iile care produc sau utilizeazacetilen

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 484bis din 05/06/2006 Intrare in vigoare: 05/06/2006 Publicat Ón 05/06/2006

Normativ din 28/04/2006 Ordin nr. 806 din 24/11/2004 Ordin nr. 713 din 21/10/2004 Normtehnicdin 04/02/2004 Normtehnicdin 04/02/2004 Ordin nr. 58 din 04/02/2004 Ordin nr. 45 din 27/01/2003

Face parte din Ordin nr. 321 din 28/04/2006 la 05/06/2006 Aprobat de Ordin nr. 321 din 28/04/2006 Articolul 1 la 05/06/2006

Aprobat de Ordin nr. 321 din 28/04/2006 Articolul 1

CAPITOLUL 1 DATE I CONSIDERAII GENERALE INTRODUCTIVE

1.1. OBIECTUL I DOMENIUL DE APLICARE

1.1.1. Prezentul Normativ departamental cuprinde condi˛iile minime, obligatorii, care trebuie aplicate la exploatarea instala˛iilor

tehnologice Ón care se produce acetilendin carbid, sau se utilizeazacetilen, pentru asigurarea Óndeplinirii cerin˛elor de calitate privind siguran˛a Ón exploatare i securitatea la incendiu.

1.1.2. Normativul se aplicat‚t la instala˛iile tehnologice noi c‚t i la dezvoltri ale instala˛iilor tehnologice existente. De

asemenea, se aplic i pentru depozitele de acetilen i carbid, precum i pentru bazinele (batalurile) de nmol de carbid din cadrul lucrrilor de organizare de antier ai agen˛ilor economici de construc˛ii montaj. Normativul nu se aplicgeneratoarelor mobile pentru acetilendin carbid destinate sudurii autogene sau altor scopuri.

1.1.3. Proiectantul de specialitate este obligat sincludÓn proiectele pe care le elaboreazmsurile tehnice, organizatorice i de

echipare i dotare cu mijloace tehnice pentru exploatare Ón condi˛ii de siguran˛ i de securitate la incendiu a instala˛iilor tehnologice respective.

1.1.4. Domeniul de presiuni pentru care se aplicnormativul este:

a) 3,0 bar, presiune maximabsolut, pentru acetilencu o concentra˛ie mai mare de 25% (Ón volume) i cu condi˛ia ca propor˛ia

totalde hidrocarburi acetilenice superioare snu dep easc1,2% volume, suma con˛inutului de diacetilen i vinilacetilensnu

dep easc0,5% volume, con˛inutul de oxigen sfie sub 1% volume;

b) Instala˛iile tehnologice pentru Ómbutelierea acetilenei concentrate la presiuni de maxim 25 bar (efectiv) Ón butelii de o˛el cu

acetonÓn masporoas, precum i Ón bateriile de butelii cu acetilendizolvatsub presiune.

1.1.5. Pentru cazurile care nu se ÓncadreazÓn domeniul de aplicare al normativului, prevederile din aceastreglementare pot fi

folosite numai cu caracter orientativ.

1.1.6. Pentru fiecare instala˛ie tehnologic, vor trebui Óntocmite, de proiectant, instruc˛iuni (norme) generale de operare. Acestea

vor fi detaliate, pe locuri de munc, de ctre conducerea agentului economic, care va face instructajul personalului din instala˛ie, personal care va trebui scunoascpropriet˛ile acetilenei i pericolele pe care aceasta le prezint, precum i msurile de prevenire a cauzelor care ar putea conduce la incendii i explozii.

1.1.7. Œn vederea respectrii cerin˛elor de calitate legale specifice lucrrilor de montaj dotri tehnologice industriale, pentru fazele

de proiectare, execu˛ie i exploatare este obligatorie:

a. elaborarea documenta˛iei tehnice privind analiza riscurilor tehnic/tehnologic i de incendiu; se utilizeazprocedurile i metodele recomandate Ón standardul SR EN 1050-2000 (Securitatea ma inilor. Principii pentru aprecierea riscului);

b. verificarea proiectelor pentru lucrrile de montaj i a documenta˛iilor tehnice privind analiza riscurilor de ctre verificatori de

proiecte atesta˛i de Ministerul Economiei i Comer˛ului;

c. urmrirea executrii lucrrilor de montaj prin responsabili tehnici cu execu˛ia atesta˛i de ctre Ministerul Economiei i Comer˛ului;

d. expertizarea instala˛iilor, utilajelor i echipamentelor tehnologice specifice producerii sau utilizrii acetilenei, dupcaz, de

ctre exper˛i tehnici atesta˛i de Ministerul Economiei i Comer˛ului.

1.1.8.

Prevederile din prezentul normativ nu se substituie celor din alte reglementri i acte normative, referitoare la tehnica

securit˛ii, protec˛ia muncii, prevenirea i stingerea incendiilor, ci le completeazcu msuri specifice pentru acetilen. Ca urmare,

prevederile din aceste acte normative se vor aplica i ele, Ón msura Ón care sunt aplicabile instala˛iilor tehnologice Ón cauz, ˛in‚ndu-se seama de toate substan˛ele care intervin Ón proces i de condi˛iile de lucru.

1.1.9. Pentru asigurarea func˛ionrii Ón condi˛ii de siguran˛a instala˛iilor care produc sau utilizeazacetilena, la punerea Ón

func˛iune i pe timpul exploatrii acestora, de˛intorii i utilizatorii sunt obliga˛i srespecte prevederile prescrip˛iilor tehnice -

Colec˛ia ISCIR, astfel:

a. recipientele sub presiune i conductele sub presiune aferente instala˛iilor de producere, stocare i Ómbuteliere acetilen, Ón msura Ón care din punct de vedere al parametrilor de func˛ionare - presiune, volum, diametru se ÓncadreazÓn prevederile

prescrip˛iilor tehnice PT C4/1 (Cerin˛e tehnice privind montarea, instalarea, exploatarea, repararea i verificarea recipientelor metalice stabile sub presiune) respectiv PT C6 (Cerin˛e tehnice privind montarea, instalarea, exploatarea, repararea i verificarea conductelor metalice pentru fluide), vor fi puse Ón func˛iune numai dupautorizarea de ctre ISCIR INSPECT;

b. dispozitivele de siguran˛- supape de siguran˛ i membrane de rupere care echipeazinstala˛iile i echipamentele supuse

prescrip˛iilor tehnice men˛ionate Ón aliniatul precedent, trebuie sÓndeplineasc i prevederile prescrip˛iei tehnice PT C7 (Cerin˛e tehnice privind montarea, utilizarea, repararea, verificarea, scoaterea din uz i casarea dispozitivelor de siguran˛);

c. Ón cazul instala˛iilor i echipamentelor noi, care produc i utilizeazacetilen, se respectcondi˛iile prevzute Ón Hotr‚rea de Guvern nr. 584/2004 privind stabilirea condi˛iilor de introducerea pe pia˛a echipamentelor sub presiune;

d. agen˛ii economici care de˛in i/sau utilizeazinstala˛ii tehnologice pentru Ómbutelierea acetilenei sub presiune Ón butelii din

o˛el cu acetonÓn masporoas i care efectueazactivit˛i de umplere, reparare, verificare tehnic, scoatere din uz i casare a acestora trebuie sfie autoriza˛i de ISCIR INSPECT conform prevederilor prescrip˛iei tehnice PT C5 (Cerin˛e tehnice privind utilizarea recipientelor butelii pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune);

e. buteliile i bateriile de butelii Ón care se Ómbuteliazacetilentrebuie scorespundprevederilor prescrip˛iei tehnice PT C5;

f. Ón cazul buteliilor i bateriilor de butelii noi, Ón care se Ómbuteliazacetilen, se respectprevederile Hotr‚rii de Guvern nr.

941/2003 privind stabilirea condi˛iilor de introducere pe pia˛ i utilizare repetata echipamentelor sub presiune transportabile, cu modificrile i completrile ulterioare.

1.2. PROPRIET ILE ACETILENEI

1.2.1. Propriet˛ile fizice

Formula

26;

CH CH

Greutate molecular:

Stare de agregare: gaz incolor, miros slab eterat c‚nd este pur, acetilena tehnicare un miros caracteristic datorat impurit˛ilor pe care le con˛ine; Acetilena este solubilÓn ap, benzin, aceton i de asemenea Ón alte lichide folosite ca solven˛i selectivi (N-metilpirolidon, dimetil formamid, amoniac lichid); Œn apsolubilitatea acetilenei scade relativ repede o datcu cre terea temperaturii. Principalele propriet˛i fizice ale acetilenei sunt:

- greutatea specific:

1,16 kg/Nm3;

- cldura specificla presiune constant:

35,9C;

1,756 kJ/kg.K; - presiunea critic:

specificla volum constant:

61,6 bar; (abs.);

solubilitatea la 15C i 760 mmHg:

1,358 kJ/kg.K;

- temperatura critic:

302C;

- temperatura de autoaprindere:

- temperatura de condensare la 760 mmHg:

- cldura

-83C;

-

┌─────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────

─────┐│Œn ap

1,15 Ndm3/dm3

│├─────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────

──────┤│Œn benzin

5,70 Ndm3/dm3

│├─────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────

──────┤│Œn aceton

23,00 Ndm3/dm3

│└─────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────

──────┘

Œn apsolubilitatea acetilenei scade, relativ repede, cu cre terea temperaturii, astfel:

┌─────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────

─────┐│

Temperatura

Solubilitatea acetilenei

│├─────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────

──────┤│La 0C

1,75 Ndm3/dm3

│├─────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────

──────┤│La 10C

1,31 Ndm3/dm3

│├─────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────

──────┤│La 20C

1,03 Ndm3/dm3

│├─────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────

──────┤│La 30C

0,84 Ndm3/dm3

│├─────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────

──────┤│La 40C

0,65 Ndm3/dm3

│├─────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────

──────┤│La 50C

0,50 Ndm3/dm3

│├─────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────

──────┤│La 60C

0,37 Ndm3/dm3

│├─────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────

──────┤│La 70C

0,25 Ndm3/dm3

│├─────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────

──────┤│La 80C

0,15 Ndm3/dm3

│├─────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────

──────┤│La 90C

0,05 Ndm3/dm3

│└─────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────

──────┘

1.2.2. Propriet˛i importante din punct de vedere al msurilor de tehnica securit˛ii i protec˛ie a muncii

1.2.2.1. Formarea hidratului exploziv

Œn contact cu apa i Ón anumite condi˛ii de presiune i temperatur, acetilena formeazun hidrat solid cristalin cu caracter

exploziv, dar numai la presiuni mai ridicate i la temperaturi mai sczute dec‚t cele indicate Ón tabelul urmtor:

┌───────────────────┬───────────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬─────┐

Presiune

├───────────────────┼───────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼──┼───┤

Temperatur

└───────────────────┴───────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴──┴──┘

bar (abs)

C

5,7

0

6

2

8

4

10

6

12

8

15

10

20

25

30

12 15,5 16

1.2.2.2. Stabilitatea, explozii-detona˛ii

Acetilena fiind o hidrocarburnesaturat, cu tripllegtur, Ón anumite condi˛ii se poate descompune Ón elemente, reac˛ie puternic exoterm i odatamorsatdecurge cu vitezfoarte mare (exploziv). -HC - CH ───> 2C + H2 + 54 Kcal (cldura de descompunere calculatla 25C). -

Cldura degajatare ca efect ridicarea considerabila temperaturii, mai ales la volum constant (vase Ónchise), caz Ón care temperatura cre te cu cca. 3000C, iar presiunea cre te i ea (de cca. 11 ori presiunea ini˛ialabsoluta acetilenei 100%).

Œn cazurile Ón care concentra˛ia acetilenei este mic, temperatura i presiunea dupdescompunerea exploziv, vor fi i ele mai mici, put‚nd fi calculate Ón func˛ie de propor˛ia componen˛ilor din amestec, de cldurile lor specifice i de cldurile tuturor reac˛iilor care au loc. Œn mod normal, acetilena concentratse descompune Ón absen˛a oxigenului, Óncep‚nd de la temperatura de 500C, dar Ón contact cu anumi˛i oxizi metalici (Fe, Cu, Al) descompunerea poate Óncepe la temperaturi mai joase (240C). Experimentrile efectuate au artat c, la o presiune absolutmai micde 1,4 bar i la o temperatursub 35C, acetilena concentratnu se descompune nici sub ac˛iunea unei sc‚ntei electrice. Descompunerea se poate produce totu i sub ac˛iunea unor factori mai puternici de amorsare, ca de exemplu: anumite reac˛ii violente, ridicri accidentale de temperatur, unde de oc. La presiune absolutde peste 1,4 bar, descompunerea C2H2 se poate amorsa sub ac˛iunea unei sc‚ntei electrostatice, a unei capse detonante. Œn anumite circumstan˛e, acetilena se poate descompune cu detona˛ie, caz Ón care viteza de descompunere i propagare este mult mai mare dec‚t Ón cazul descompunerii explozive, iar presiunea care se dezvoltatinge valori considerabile, ce nu pot fi calculate exact datoritundei de oc. Descompunerea cu detona˛ie se poate produce numai Ón condi˛ii cu totul deosebite (amorsri foarte puternice, amestecuri cu

oxigen concentrat, volume mari de acetilenuscat, presiune ini˛ialridicat, conducte cu diametre mari, lungi i fropritoare de explozie).

Acetilena formeazamestecuri explozive cu oxigenul, cu aerul, precum i cu gaze cu care reac˛ioneazu or (clor, vapori de brom). Limitele de explozie sunt mult mai largi dec‚t la oricare altsubstan˛. Astfel, Ón amestec cu aerul, la presiune normal, limita inferioarde explozie este de 1,5%, iar cea superioarde 81% (volum).

Presiunile care se dezvoltÓn caz de explozie a amestecurilor acetilen-aer sunt de peste 12 ori mai mari dec‚t presiunea ini˛ialabsolut. Œn cazul amestecurilor acetilen-oxigen, explozia se poate transforma Ón detona˛ie, cu cre terea considerabila presiunii.

1.2.2.4. Efectul diluan˛ilor

Experimental, s-a constatat cprezen˛a vaporilor de apdiminueaztendin˛a de descompunere exploziva acetilenei. Astfel, un con˛inut de 4,5% vol. vapori de apare ca efect cre terea presiunii limit, sub care acetilena nu se mai poate descompune exploziv,

la 2,5 bar (presiune absolut).

De asemenea Ón cazul dilurii acetilenei cu alte gaze cu care nu reac˛ioneaz(azot, CO, CO2, H2, CH4) posibilitatea descompunerii explozive se reduce pe msura dilurii, respectiv se mre te presiunea (ini˛ial) la care descompunerea explozivpoate avea loc. C‚nd concentra˛ia acetilenei este mai micde 25% Ón volume (restul fiind N2, H2, CH4, i alte hidrocarburi

saturate), la presiuni sub 30 bar i la temperaturi sub 100C, descompunerea exploziva acetilenei nu mai poate fi amorsatnici cu

o sc‚nteie puternic.

1.2.2.5. Formarea acetilurilor cu unele metale

Acetilena reac˛ioneazcu srurile unor metale (cupru, argint) Ón solu˛ii apoase form‚nd acetiluri metalice. Acetilurile, care se pot forma i prin contactul direct al acetilenei umede cu aceste metale, sau cu aliajele lor, sunt substan˛e foarte instabile care pot

exploda prin simpla lovire, amors‚nd descompunerea exploziv i a acetilenei. Ca urmare metalele men˛ionate nu pot fi utilizate la confec˛ionarea utilajelor i conductelor care vin Ón contact cu acetilena.

1.2.2.6. Efectul impurit˛ilor

Acetilena din carbid con˛ine de regul, Ón momentul producerii ei impurit˛i:

- hidrogen sulfurat;

- hidrogen fosforat;

- hidruri de siliciu;

Ón concentra˛ii mici. Aceste impurit˛i nu au o influen˛sesizabilasupra stabilit˛ii acetilenei. Splarea cu apeste Ón mod normal suficient, dacse utilizeazcarbid care produce acetilende concentra˛ie min. 98%. Œn toate cazurile, impurit˛ile cele mai temute, at‚t din punct de vedere al pericolului pe care Ól prezint, c‚t i din cauzcafecteazcalitatea acetilenei sunt hidrocarburile acetilenice superioare (diacetilen, vinil i metilacetilen, etc.) care sunt mult mai instabile dec‚t acetilena. Astfel vinilacetilena se poate descompune exploziv, chiar la presiuni mai mici dec‚t presiunea atmosferic, Óncep‚nd de la 0,4 bar abs., iar diacetilena, la presiunea de 0,2 bar abs. Acetilenele superioare gazoase se pot descompune exploziv, chiar atunci c‚nd concentra˛ia lor (Ón amestec cu alte gaze practic inerte) este de numai 15%1). Œn stare lichefiat, acetilenele superioare explodeazla cel mai mic oc form‚nd polimeri solizi care se pot depune Ón anumite puncte ale instala˛iei, sunt foarte instabili i explozivi, mai ales Ón stare uscat.

1) Œn toate cazurile Ón care nu se specificaltfel, concentra˛iile gazelor sunt date Ón procente volumetrice.

Ca urmare acetilena, produs finit pentru Ómbuteliere, consum, trebuie sfie purificatde aceste impurit˛i. Œn anumite faze ale procesului tehnologic, respectiv puncte ale instala˛iei, aceste impurit˛i pot atinge, Óns, concentra˛ii periculoase de care trebuie sse ˛inseama.

CAPITOLUL 2 TEHNOLOGIE I MONTAJ

2.1. CONSIDERAII PRELIMINARE

2.1.1. La elaborarea proceselor tehnologice pentru producerea, respectiv utilizarea acetilenei, trebuie, ca Ón afara scopului

principal de produc˛ie, sse urmreascasigurarea func˛ionrii Ón deplinsiguran˛a instala˛iei tehnologice respective ˛in‚ndu-se seama de propriet˛ile acetilenei i de pericolele specifice pe care le prezint.

2.1.2. Principalele probleme de tehnica securit˛ii i protec˛ia muncii care trebuie rezolvate prin procesul tehnologic Ónsu i

constau Ón primul r‚nd Ón eliminarea situa˛iilor favorabile descompunerii acetilenei i producerii exploziilor.

2.2. INSTALAII DE ACETILEN DIN CARBID

2.2.1. Prevederile din acest subcapitol se referexclusiv la instala˛iile tehnologice cu generatoare de acetilendin carbid, de tip

umed (carbid Ón ap), stabile, de presiune joas(sub 0,2 bar)*), cu func˛ionare continu.

*) Œn toate cazurile Ón care nu se specificaltfel, presiunile indicate sunt efective (suprapresiuni).

2.2.2.

Alimentarea generatorului se va face numai cu carbid de granula˛ie prevzutÓn proiect i Ón cantit˛i corespunztoare

capacit˛ii stabilite Ón proiect.

2.2.3. Pe conducta de ie ire a acetilenei, din fiecare generator, se va prevedea c‚te un Ónchiztor hidraulic cu un singur sens de

curgere pentru ca acetilena snu poatcircula Ón sens contrar, din conducta colectoare (comunpentru mai multe generatoare)

Ónspre generator. Se va prevedea, de asemenea, i c‚te un robinet pentru izolarea fiecrui generator, Ón caz de interven˛ii, sau de opriri mai Óndelungate. Œnaintea oricrui organ de Ónchidere, se va monta, Ón deriva˛ie, o supapde siguran˛hidraulic, cu garda hidrauliccorespunztoare presiunii maxime admise Ón generator.

Acetilena ie itprin supappoate sfie evacuatdirect Ón atmosfer, printr-o conductmai Ónaltdec‚t oricare alt punct al instala˛iei tehnologice (inclusiv cldirile), numai atunci c‚nd cantit˛ile evacuate sunt at‚t de mici, Ónc‚t snu prezinte nici un pericol. Œn caz contrar, evacuarea se va face la o facl. Œn orice caz, va trebui sse intervinc‚t mai urgent pentru a se pune capt unei astfel de situa˛ii. Œn acest scop, se vor prevedea semnalizri i instruc˛iuni corespunztoare.

2.2.4. Evacuarea nmolului de carbid se va face fie direct la batalurile de lam, fie Óntr-un bazin intermediar (situat Ón afara i Ón

imediata vecintate a halei generatoarelor) i din acesta (prin pompare), la batalurile de lam sau Ón silozuri speciale, de unde lamul este transportat cu autocisternele. Œn ambele cazuri, p‚nla ie irea din hala generatoarelor, circula˛ia nmolului se va face numai prin conducte Ónchise, pentru a se evita degajarea acetilenei i formarea amestecurilor explozive (cu aerul). Œn exterior, transportul lamurilor se poate face fie prin conducte Ónchise, fie prin canale bine aerisite (deschise, sau acoperite cu grtare) astfel

Ónc‚t snu fie posibilformarea amestecurilor explozive Ón canale. Evacuarea prin canale deschise este admisnumai dacacetilena ce se mai poate degaja (din lam) nu afecteazsiguran˛a obiectelor Ónvecinate.

2.2.5. Generatoarele de acetilendin carbid, precum i Ónchiztoarele i supapele hidraulice, vor fi amplasate Ón hale Ónchise, fr

etaj i fralte func˛iuni. Dacgeneratoarele sunt Ónalte i au nevoie de acces tehnologic la mai multe nivele, pentru fiecare dintre acestea, se vor construi platforme, care nu se consideretaje, hala fiind liberde la pardosealp‚nla plafonul acoperi ului, frplan ee care screeze etaje separate. Platformele de acces tehnologic vor trebui sfie u or accesibile i u or de evacuat, iar hala va avea cel pu˛in o u cu

deschiderea Ón exterior.

2.2.6. Desfacerea butoaielor cu carbid (scoaterea capacelor) c‚nd capacitatea instala˛iei este mai mare de 50 Nmc3/h, se va face

Óntr-o camera separatde hala generatoarelor. Pentru desfacere, se vor folosi scule antisc‚ntei din materiale care nu sunt interzise la contactul cu acetilena.

2.2.7. Sec˛ia de purificare a acetilenei se amplaseazÓn Óncperi, cu respectarea condi˛iilor prevzute de la capitolul 8. Pentru

instala˛iile tehnologice cu capacit˛i mari (de peste 100 Nm3/h) instala˛iile de purificare pot fi montate Ón aer liber, cu asigurarea

condi˛iilor de evitare a Ónghe˛ului.

2.2.8. Instala˛iile tehnologice de acetilendin carbid trebuie prevzute cu un manometru cu sistem de alarmla scderea presiunii

Ón conducta de alimentare cu ap, care va Óntrerupe alimentarea cu carbid a generatorului.

2.2.9. Pentru fiecare instala˛ie trebuie analizat procesul tehnologic ( i schema respectiv), din punct de vedere al tehnicii

securit˛ii, protec˛iei muncii precum i prevenirii incendiilor i exploziilor, urmrindu-se, Ón special dac:

a. au fost evitate condi˛iile favorabile producerii unor explozii, sau altor evenimente negative i, Ón caz cacest lucru nu este pe

deplin posibil, dacau fost prevzute msuri speciale satisfctoare, pentru eliminarea pericolelor i pentru limitarea efectelor unor

eventuale fenomene nedorite;

b. este asiguratmen˛inerea parametrilor de operare Ón limite nepericuloase, prin reglaje automate, sisteme de prealarm i

interblocri;

2.2.10. Toate instala˛iile tehnologice trebuie sfie racordate la o sursde azot, necesar pentru purjri, cu debit suficient Ón raport

cu capacitatea instala˛iei.

Se prevd purjri Ón urmtoarele cazuri mai importante:

a. Ónainte de punerea Ón func˛iune a instala˛iei, Ón scopul evacurii aerului (inertizare). Purjarea se face p‚nce concentra˛ia oxigenului scade sub 3%;

b. dupoprirea instala˛iei tehnologice pentru interven˛ii, sau pentru perioade mai mari de timp (care se stabilesc de la caz la caz,

prin instruc˛iuni) purjarea se face p‚nc‚nd con˛inutul de acetilenÓn azotul evacuat, scade sub 1%;

c. Ónainte de intrarea personalului Ón oricare din spa˛iile Ónchise ale instala˛iei tehnologice, se va purja i cu aer, p‚nce

concentra˛ia oxigenului ajunge la minimum 18%. Punctele de introducere i de evacuare ale azotului, respectiv a aerului, pentru purjri vor fi stabilite judicios, pentru a se evita formarea unor zone stagnante, Ón care ar putea rm‚ne oxigen, respectiv acetilena Ón concentra˛ii periculoase.

2.2.11. Racordurile la sursele de azot (respectiv de aer) pentru purjri vor fi astfel realizate Ónc‚t sfie exclusposibilitatea unor

impurificri reciproce, chiar dacrobinetele respective nu ar Ónchide perfect. Pentru purjrile cu aer se recomandracorduri

(solu˛ii) provizorii, adecvate.

2.2.12. Toate instala˛iile tehnologice pentru producerea acetilenei vor trebui saibun rezervor tampon de acetilen, de

capacitate suficient, pentru compensarea diferen˛elor temporare dintre produc˛ia i consumul de acetilen, pentru a nu fi necesare modificri bru te ale regimului de lucru, sau e apri de acetilen, direct Ón atmosfer.

2.2.13. Rezervorul tampon va consta, obligatoriu, dintr-un gazometru umed (cu bazin de ap) care poate fi legat, la conducta de

acetilen, fie Ón serie, fie Ón deriva˛ie. Gazometrele se pot amplasa Ón aer liber sau Ón Óncperi.

2.2.14.

Pe conductele de legtur, la i de la gazometru, vor mai trebui prevzute dispozitive de Ónchidere total(robinete) care s

permitizolarea gazometrului Ón caz de nevoie. Se excepteazde la aceasta prevedere racordul cu co ul de dispersie pe care Ón loc

de robinet se va prevedea un Ónchiztor hidraulic. Œn anumite cazuri, c‚nd ar fi necesarizolarea prompta gazometrului, acesta se va echipa i cu dispozitive de Ónchidere

hidraulicrapidprin inundare cu ap. Œn ambele cazuri, pentru o c‚t mai mare siguran˛, se recomandca inundarea Ónchiztoarelor hidraulice sse faccu apdin bazinul gazometrului printr-un ventil cu telecomandsau cu comandautomatde tipul "normal Ónchis". Œn toate cazurile se vor prevedea msuri adecvate pentru ca:

a. apa de inundare snu dep eascnivelul necesar;

b. Ónchiderea hidraulicsse men˛inp‚nla interven˛ia operatorului anume autorizat;

c. nivelul apei Ón bazinul gazometrului snu poatscdea sub nivelul minim admisibil, care va trebui indicat Ón proiect.

2.2.15. Condi˛iile tehnice privind gazometrele de acetilense referla:

a. gazometrele trebuie asigurate prin msuri adecvate (sisteme de prealarm, interblocri automate, preaplin pentru gaze) contra

dep irii nivelului maxim al clopotului pentru ca acetilena snu scape necontrolat Ón atmosfer, barbot‚nd prin apa din bazin;

b. gazometrele trebuie protejate prin sisteme de prealarm i interblocri adecvate contra dep irii nivelului minim admisibil, caz

Ón care pericolul este deosebit de mare (turtirea clopotului, explozie).

2.2.16. Pentru a se exclude posibilitatea ptrunderii aerului i formarea amestecurilor explozive, Ón instala˛iile tehnologice de

acetilen, nu se admite, Ón genere, sse opereze la presiuni inferioare presiunii atmosferice (vid par˛ial) i pentru ca snu se poat

produce depresiuni, Ón mod accidental, se vor prevedea msuri adecvate de prealarmare i interblocare automat, la scderea suprapresiunii sub o anumitvaloare (dinainte prescris). Œn punctele Ón care scderea accidentala presiunii ar fi posibil.

2.2.17. Utilajele tehnologice, conductele i armturile amplasate Ón aer liber, Ón care intervine apa i, deci, sunt expuse Ónghe˛ului,

vor trebui protejate Ón mod corespunztor, dupcaz, prin izola˛ie termic, cofrete Ónclzite, Ónclzire cu abur, robinete de golire completa apei.

2.2.18. Pompele pentru diferite lichide vor fi astfel montate, Ónc‚t slucreze Ónecat, spre a se exclude posibilitatea aspirrii

aerului (prin presetupe).

2.2.19. Utilajele de ridicare i transport, montate i/sau utilizate Ón Óncperile Ón care sunt posibile scpri de acetilen(macarale,

grinzi rulante, electrocare, .a.) vor trebui sfie executate i garantate pentru mediul cu pericol de explozie (a se vedea i cap.).

2.2.20. La instala˛iile de capacitate redus(sub 100 Nm3/h), purjrile pot fi fcute direct Ón atmosfer, printr-o conductc‚t mai

Ónalt(co de dispersie), Ón cazurile Ón care acetilenpurjateste Ón cantit˛i at‚t de mici Ónc‚t nu poate constitui un pericol pentru

instala˛iile (obiectele) din apropiere.

2.2.21. Œn legturcu articolul 2.2.10 se face precizarea c, azotul pentru purjri poate fi luat din butelii de o˛el (la presiunea de

150 bari), printr-un reductor corespunztor de presiune.

2.2.22. La alimentarea cu carbid care se face intermitent, Ón timp ce generatorul continusdebiteze acetilen, va trebui purjat

numai camera intermediar, care, Ón timpul alimentrii se izoleazde camera de reac˛ie.

2.3. INSTALAII TEHNOLOGICE PENTRU ŒMBUTELIEREA ACETILENEI SUB PRESIUNE, ŒN BUTELII DE OEL CU ACETON ŒN MAS POROAS

2.3.1. Acetilena, produsdin carbid, ce urmeaza fi comprimat i Ómbuteliat, trebuie sfie de concentra˛ie minimde 98% i

un con˛inut de oxigen de max 0,2%. Dupcomprimare i Ónainte de introducerea Ón butelii acetilentrebuie uscatp‚nla un

con˛inut de max. 0,5 0/00 vapori de ap, pentru a nu dilua acetona, scz‚nd astfel capacitatea de dizolvare.

2.3.2. La Ómbutelierea acetilenei, se vor respecta urmtoarele:

a. presiunea la Ómbuteliere nu trebuie sdep eascpresiunea admisibilÓnscrispe ogiva buteliilor;

b. temperatura buteliilor, Ón timpul umplerii, nu trebuie sdep easc40C; Ón caz de tendin˛de dep ire a acestei valori, se va

Óntrerupe introducerea acetilenei Ón buteliile respective i, la nevoie, se va folosi instala˛ia de stropire cu apde rcire;

c. la sf‚r itul opera˛iei de Ómbuteliere, temperatura buteliilor nu trebuie sfie, Ón nici un caz, mai micdec‚t valoarea indicatÓn tabelul 2 (Ón func˛ie de presiunea finalla care s-a fcut Ómbutelierea);

┌────────────────────────────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────

┬────┐│Presiunea (bar)

7

8

9

10,512 14 16 18 20

22,5│├────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────

┼────┼────┤│Temperatura (C)

-10 -5 0

5

10 15 20 25 30 35

│└────────────────────────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴───

─┴────┘

d. se recomandca, dupce presiunea maximde Ómbuteliere a fost atins, sse Óntrerupintroducerea acetilenei, timp de c‚teva

ore (buteliile rm‚n‚nd racordate), pentru a lua temperatura camerei i pentru a se desv‚r i dizolvarea acetilenei (Ón acetondin masa poroas), dupcare, dacpresiunea Ón butelii a sczut, se va relua introducerea acetilenei, p‚nse atinge, din nou, presiunea maximadmisla Ómbuteliere.

2.3.3. Compresorul de acetilenva trebui scorespundprevederilor de la cap. 3.

2.3.4. Cele dousec˛iuni principale ale unei instala˛ii pentru Ómbutelierea acetilenei (purificarea, daceste necesar,

comprimarea, bateria de uscare precum i sta˛ia de Ómbuteliere propriu zis) se vor amplasa Ón Óncperi Ónchise, vecine, despr˛ite prin pere˛i rezisten˛i la explozie, Óncorporate Óntr-o cldire separat, distan˛atde celelalte obiecte sau, dupcaz, comasate cu alte

sec˛ii, cu condi˛ia realizrii de pere˛i rezisten˛i la explozie pe laturile comune. Aceastmsureste neaprat necesar, at‚t din motive de siguran˛ i supraveghere, c‚t i pentru a se evita lichefierea acetilenei Ón conducte (Ón anotimpurile reci). Sec˛ia de

purificare a acetilenei din carbid poate fi amplasat i Ón aer liber, caz Ón care vor trebui luate msuri adecvate pentru evitarea Ónghe˛rii apei Ón conducte i Ónfundrii acestora.

2.3.5. Sta˛ia de Óncrcare va fi organizatpe mai multe linii (conducte) de distribu˛ie astfel Ónc‚t Ón timp ce pe una, sau mai multe

linii, se comprimacetilenÓn butelii, pe altlinie (linii) sse poatdecupla buteliile pline, respectiv sse cupleze, Ón locul lor,

alte butelii goale. Numrul liniilor i al buteliilor de pe o linie se va determina Ón func˛ie de capacitatea i de regimul de lucru al instala˛iei. Se recomandcel pu˛in 3 linii principale, fiecare cu c‚te 3 linii secundare, cu maximum 60 de butelii.

Œntre linii, se vor asigura spa˛iile necesare pentru manipularea buteliilor i efectuarea tuturor opera˛iilor, Ón condi˛ii de siguran˛deplin.

2.3.6. Condi˛iile de bazce trebuie respectate la Ómbutelierea acetilenei sunt:

a. numrul buteliilor ce se Óncarcsimultan trebuie sfie corelat cu capacitatea compresoarelor astfel Ónc‚t snu se produc

Ónclziri periculoase, peste maximum 40C (de regul, srevinfiecrei butelii, pe o or, cel mult 1/8 din capacitatea compresoarelor);

b. buteliile ce se Óncarcsimultan saib, de la Ónceputul opera˛iei de Ómbuteliere, aceea i presiune, care va cre te treptat p‚nla

presiunea finalde umplere;

c. Ón principiu, se vor Ómbutelia butelii cu aceea i presiune nominalde umplere. Dacaceastcondi˛ie nu poate fi Óndeplinit, nu

se va dep i presiunea nominalcea mai mic.

2.3.7. Racordurile de la liniile de distribu˛ie la butelii se vor realiza cu conducte flexibile de diametru c‚t mai mic [D(i) <= 4

mm], din o˛el, sau cauciuc (care trebuie scorespundprevederilor de la cap. 4) i vor fi prevzute cu robinete de izolare

(Ónchidere), c‚te unul pentru cel mult 3 butelii, precum i cu un dispozitiv (ventil) de re˛inere, care sÓmpiedice circula˛ia acetilenei Ón sens invers, din butelii Ón conducta de alimentare, Ón cazul scderii presiunii Ón aceastconduct.

2.3.8. At‚t conducta principal, de la compresor, c‚t i conductele fiecrei linii (principale i secundare), vor trebui prevzute cu

c‚te: un robinet de Ónchidere (izolare) i un robinet pentru degajarea presiunii, printr-o conductde evacuare. Robinetele de izolare i de depresurizare (cu ac˛ionare manual) vor fi amplasate astfel Ónc‚t spoatfi u or accesibile i u or de manevrat.

Ventilele de re˛inere vor trebui revizuite i cur˛ate cel pu˛in o datpe an.

2.3.9. Conducta generalde acetilencomprimatva fi prevzutcu:

a. un opritor de descompunere detonativa acetilenei;

b. o supapde siguran˛reglatla presiunea maxim admisibilde lucru, care va trebui sfie revizuitcel pu˛in o datpe an;

c. un manometru, pe care presiunea maximadmisibilva fi marcatcu ro u.

2.3.10. Evacuarea acetilenei se va face, Ón toate cazurile, printr-o conductde dispersie, cu opritoare de flacr i cu deschiderea

astfel situat i amenajat, Ónc‚t sse evite orice pericol.

Œn cazul Ón care cantit˛ile de acetilenevacuatsunt mari i, ˛in‚ndu-se seama i de obiectele Ónvecinate, ar putea prezenta pericole, evacuarea se va face la o facl.

2.3.11. Œncperea pentru Óncrcarea buteliilor va avea cel pu˛in douie iri directe spre exterior i va fi prevzutcu o instala˛ie

localde stropire cu ap, pentru rcirea buteliilor, Ón situa˛iile Ón care datoritcldurii de dizolvare a acetilenei Ón aceton, temperatura buteliilor ar putea atinge i dep i 40C, precum i cu o instala˛ie generalcu pulverizatoare pentru inundarea Óntregii hale, Ón caz de avarie sau incendiu. Ambele instala˛ii vor trebui spoatfi declan ate din afara halei. Debitul de stropire va fi de minimum 0,1 l/s.mp, de suprafa˛ocupatde butelii. Pardoseala camerei va fi amenajatÓn mod corespunztor, Ón vederea scurgerii apei de stropire, iar sifoanele de pardosealvor fi

astfel construite i Óntre˛inute, Ónc‚t snu poatptrunde, Ón hal, gazele din canalizarea de ape acetilenice.

2.3.12. Œnainte de punerea Ón exploatare, precum i de repornire dupopriri mai Óndelungate, sau interven˛ii, Ón timpul crora ar

putea ptrunde aer Ón instala˛ie, aceasta va trebui sfie inertizattemeinic, prin suflare cu azot, p‚nce con˛inutul de oxigen scade sub 3%.

Œn acest scop, se va avea grija se amplasa astfel racordul pentru introducerea azotului, precum i robinetele prin care se face purjarea, Ónc‚t snu rm‚nspa˛ii cu gaze stagnante.

Robinetul i racordul pentru azot vor trebui sÓndeplineascacelea i condi˛ii ca i cele pentru acetilen(a se vedea i cap. 4).

2.3.13. Pentru a putea fi racordate la linia de umplere, buteliile vor trebui sÓndeplineascurmtoarele condi˛ii:

a. sse afle Ón limita de valabilitate a ultimei revizii i snu prezinte nici un defect vizibil, respectiv ventilul sfunc˛ioneze bine;

b. scon˛incantitatea de aceton, prevzutpentru butelia respectiv;

c. snu fi suferit deteriorri, datoritloviturilor, sau supraÓnclzirilor (de exemplu, Ón timpul unui incendiu);

d. sfie vopsite Ón culoarea stabilitpentru acetilen, peste care se va scrie, cu litere mari "ACETILEN ";

e. Ónainte de prima umplere, buteliile vor trebui inertizate, prin splare repetat, cu azot cu presiune, lu‚ndu-se msurile necesare

pentru ca, Ón timpul acestei opera˛ii, presiunea, Ón butelia de acetilen, snu dep eascpresiunea nominalÓnscrispe ogiv.

2.3.14. ŒndatdupÓnceperea opera˛iei de umplere, se va verifica etan eitatea la punctele de racordare i la presetupele

robinetelor, folosindu-se pensula i un lichid spumant, nepericulos (de exemplu, solu˛ia de spun); Eventualele defec˛iuni vor trebui eliminate imediat, pe baza unor instruc˛iuni detaliate.

2.3.15. Dupumplere, se vor controla, la fiecare butelie Ón parte, urmtoarele:

a. etan eitatea robinetului (nu se admite depozitarea sau livrarea buteliilor cu robinete imperfecte);

b. greutatea total i, prin diferen˛, cantitatea de acetilencon˛inut(aceste cifre se vor Ónscrie Óntr-un registru).

Dac, dupce s-a atins i s-a stabilizat presiunea de umplere, cantitatea Ómbuteliatnu corespunde cu cea indicatpentru butelia

respectiv, Ónseamncaceasta nu este "Ón ordine" i va trebui revizuit(pe bazde instruc˛iuni detaliate).

2.3.16. Unit˛ile Ón care se face Ómbutelierea acetilenei vor trebui saibÓn componen˛lor, pe l‚nginstala˛iile tehnologice de

produc˛ie, c‚te un atelier (sec˛ie) pentru:

- verificarea buteliilor, Ónainte de Ómbuteliere;

- umplerea (completarea) cu aceton;

- dupcaz, repara˛ia buteliilor. Pentru verificarea buteliilor, (Ónainte de Ómbuteliere) i umplerea (completarea) cu aceton, se vor elabora instruc˛iuni detaliate i

Óncperi separate, sau compartimente special amenajate Ón hala de Ómbuteliere. Pentru repara˛ia buteliilor, se vor prevedea instruc˛iuni detaliate i o Óncpere separat, despr˛itprin pere˛i rezisten˛i la explozie i, implicit, cu ie iri directe (separate) Ón exterior.

2.3.17. De regul, compresorul va trebui sfie alimentat, dintr-un gazometru tampon, iar Ón conducta de aspira˛ie, Ónaintea

compresorului, se va prevedea un separator de picturi, cu evacuare (intermitent) a apei separate.

2.3.18. Compresorul va trebui oprit automat, Ón caz de scdere a nivelului clopotului gazometrului i/sau a presiunii Ón conducta

de aspira˛ie, sub limitele de siguran˛prevzute.

2.3.19. Introducerea acetonei Ón butelii sau, c‚nd este cazul, completarea cantit˛ii se va face numai cu presiune de azot i pe baz

de c‚ntrire. Utilizarea la aceastopera˛ie a acetilenei comprimate nu este permis.

2.3.20. Accesoriile pentru reglarea presiunii i accesoriile de securitate, dacse monteazpe instala˛ii noi care urmeazsfie

introduse pe pia˛, trebuie spoarte marcajul de conformitate CE sau CS i sfie Ónso˛ite de "Declara˛ii de conformitate" emise de

productor. 2.4. BATERII DE BUTELII CU ACETILEN DIZOLVAT SUB PRESIUNE

2.4.1. Prevederile cuprinse Ón acest subcapitol se referla instala˛iile de alimentare cu acetilenob˛inutdin mai multe butelii

(grupate Ón baterie) i destinatsudurii i/sau tierii metalelor sau Ón alte scopuri. Schema tehnologica unei baterii trebuie scuprind, Ón toate cazurile:

- buteliile de acetilen;

- racordurile de la butelii la colectorul de presiune Ónalt;

- un colector fix de presiune Ónalt, din ˛eava de o˛el;

- un reductor de presiune, de la presiunea din butelii la presiunea medie, sau joas, de distribu˛ie a acetilenei;

- un opritor de descompunere;

- conducta de plecare, de presiune medie, sau joas.

2.4.2. Bateriile de butelii vor trebui prevzute cu urmtoarele armturi, dispozitive, aparate de msur:

a. Robinete de Ónchidere (izolare), Óntre ventilele buteliilor i colectorul fix de presiune Ónalt.

Se excepteazde la aceastprevedere bateriile cu mai pu˛in de 6 butelii, care pot fi racordate direct la colectorul de presiune

Ónalt, fraltarmturde izolare. C‚nd acetilenurmeaza fi preluat, succesiv, din c‚te o singurbutelie, se admite c‚te un singur robinet de izolare pentru 3

butelii. C‚nd acetilense preia concomitent de la un grup de mai multe butelii (fascicul), iar bateria este constituitdin mai multe astfel de fascicule, se admite c‚te un singur robinet de izolare pentru fiecare fascicul.

b. Un robinet de Ónchidere rapid, pe conducta colectoare de presiune Ónalt, Ónainte de reductorul de presiune.

Acest robinet poate fi cu comandmanual(de exemplu, robinet cu sfer).

c. Un dispozitiv de siguran˛, pe conducta de presiune redus, care sexcludposibilitatea dep irii presiunii maxime admisibile Ón aceastconduct. Acest dispozitiv poate fi (Ón func˛ie de valoarea presiunii reduse):

- o supapde siguran˛;

- o supaphidraulic.

d. Un manometru cu scala de la 0 la 40 bar i diametrul carcasei de cel pu˛in 65 mm, pentru conducta de presiune Ónalt.

e. Un manometru cu scala de la 0 p‚nla de 2 ori presiunea prescrispe conducta de presiune joas; de asemenea, cu diametrul

de cel pu˛in 65 mm. Pe cadran, se va marca presiunea maximadmisibil(cu linie ro ie).

f. Un robinet de Ónchidere, pe conducta de presiune redus(numai c‚nd consumatorii nu se racordeazimediat dupreductorul principal de presiune).

g. Un opritor de descompunere, imediat dupredactorul de presiune, contra descompunerii detonative a acetilenei (numai la

baterii cu mai mult de 6 butelii).

h. C‚nd debitarea acetilenei trebuie sse facpermanent, frÓntrerupere, Ón timp ce se scot buteliile goale i se introduc altele

pline, se vor prevedea, Ón afara robinetului pentru izolarea grupei respective, c‚te un robinet de depresurizare, ambele, evident, pe

partea de presiune Ónalt.

2.4.3. Œn vederea inertizrii, instala˛ia va fi prevzutcu un racord pentru azot i va fi astfel conceputÓnc‚t prin purjare, spoat

fi eliminat tot aerul (oxigenul), fra exista spa˛ii stagnante. Robinetul pentru azot, racordat la colectorul de acetilende presiune Ónalt, va trebui sÓndeplineascacelea i condi˛ii ca i

conductele i armturile pentru acetilen(a se vedea i cap. 4).

2.4.4. Racordurile de la butelii p‚nla conducta colectoare de Ónaltpresiune se vor realiza fie cu ˛evi de o˛el cu diametrul

2.4.5.

Partea de presiune Ónalt, de la butelii, p‚nla reductorul de presiune (inclusiv), se va amplasa Óntr-o Óncpere Ónchis, Ón

care se va asigura o temperaturde minimum 15C, pentru a se evita condensarea acetilenei. Œn mod excep˛ional, se admite montarea (sub opron) a bateriilor de butelii cu acetilen, Ón cazul Ón care acestea func˛ioneaznumai Ón anotimpurile calde, c‚nd temperatura nu scade sub +5C, cu condi˛ia ca acoperi ul sdep eascperimetrul Ón care se

Ónscrie instala˛ia, cu cel pu˛in 2 m (Ón proiec˛ie orizontal) i sse prevado zonde protec˛ie de cel pu˛in 5 m de jur Ómprejur. Œn cuprinsul acestei zone, se va interzice accesul oricrei surse poten˛iale de aprindere a acetilenei, cu excep˛ia mijloacelor de transport Ón execu˛ie normal(care deservesc bateria), al cror acces este admis pe baza de instruc˛iuni (respectiv msuri) speciale, pentru evitarea oricrui pericol.

2.4.6. La Óntocmirea planului de montaj, este necesar sse asigure:

a. accesul facil la toate elementele instala˛iei la care sunt necesare manevre, sau interven˛ii (robinete i alte armturi);

b. posibilitatea de montare i demontare rapida buteliilor de acetilen;

c. urmrirea indica˛iilor aparatelor de msur i a bunei func˛ionri a dispozitivelor de siguran˛.

2.4.7. Œncperea (cldirea) Ón care este amplasatbateria de butelii cu acetilentrebuie sÓndeplineasccondi˛iile din subcapitolul

8.1. i totodat:

a. sfie situatdeasupra solului i snu aibetaj;

b. sfie u or accesibilpentru oameni i pentru mijloacele pentru transportul i manipularea buteliilor goale i pline;

c. saibcel pu˛in o ie ire direct Ón exterior, u a respectivdeschiz‚ndu-se spre exterior;

d. spermitmanipularea comoda buteliilor i evacuarea rapida personalului, Ón caz de nevoie;

e. Ón cazul Ón care cldirea (Óncperea) bateriei de butelii cu acetilenface corp comun cu o cldire cu alte func˛iuni, aceasta va trebui sfie separatde restul cldirii printr-un zid rezistent la explozie.

2.4.8. Nu se admite, Ón nici un caz, amplasarea bateriilor de acetilenÓn Óncperi care au i alte func˛ii, ca de exemplu: coridoare,

case scri, vestibuluri etc., precum i Ón Óncperi sub nivelul terenului Ónconjurtor.

2.4.9. Se admite depozitarea buteliilor cu acetilende rezervÓn Óncperea Ón care este amplasatbateria aflatÓn func˛iune, cu

recomandarea de a nu se depozita mai multe butelii dec‚t sunt necesare pentru un schimb (o Ónlocuire de butelii golite). Buteliile goale se vor evacua Óndatdupdecuplarea lor.

2.4.10. Termina˛iile conductelor de depresurizare i, Ón genere, acelea prin care pot avea loc e apri de acetilenÓn atmosfer,

trebuie sfie astfel amplasate, Ónc‚t acetilena snu poatptrunde Ón Óncperi. Œn acest scop, se va respecta o distan˛de minimum

5 m, lateral i deasupra oricrei deschideri (u i, ferestre, guri de ventila˛ie) a Óncperilor cele mai apropiate. Se va avea, de asemenea, Ón vedere ca, Ón apropierea punctelor de e apare, snu existe surse de aprindere (flcri, sau obiecte mai calde de

225C).

2.4.11. Œnainte de prima punere Ón func˛iune, se va verifica dacinstala˛ia a fost corect executat, echipat i dotatconform

prevederilor documenta˛iei tehnice din proiect. Tot Ónainte de prima punere Ón func˛iune, precum i dupopriri mai Óndelungate (aprox. o or), instala˛ia va trebui splatcu un gaz inert, pentru eliminarea oxigenului (p‚nla locurile de utilizare). C‚nd nu se poate dispune de gaz inert, splarea va putea fi fcutcu acetilen, pe baza unor instruc˛iuni speciale, detaliate, astfel ca sse evite orice pericol, iar consumul de acetilen(pentru aceastopera˛ie) sfie minim.

2.4.12. Œn cadrul unei baterii de butelii cu acetilen, se admite Ónlocuirea unei butelii, sau a unui grup de butelii (Ón timp ce bateria

continusfunc˛ioneze), numai dacacestea pot fi izolate de restul instala˛iei, prin ventile de Ónchidere.

2.4.13. La exploatarea unei baterii de butelii cu acetilen, se vor respecta urmtoarele:

a) manipularea i transportul buteliilor se fac numai cu mijloace adecvate, astfel ca sfie exclus pericolul de loviri puternice,

periculoase. Macaralele cu magne˛i nu sunt admise;

b) Ón timpul transportului i a altor manipulri, buteliile trebuie saibÓn urubate capacele pentru protec˛ia ventilelor proprii;

c) interven˛iile (repara˛iile) la buteliile de acetilenpot fi efectuate numai de ctre personalul calificat al Óntreprinderii care face

Ómbutelierea acetilenei, cu excep˛ia str‚ngerii presetupei ventilelor, care poate fi fcut i de personalul consumatorului, c‚nd

constatscpri slabe de acetilen;

d) Ón cazul Óntreruperii, de mai lungdurat, a func˛ionrii bateriei (de exemplu, Ón schimburile de noapte sau Ón zilele de

srbtoare), la oprire, se vor Ónchide robinetele de izolare dintre butelii i colectorul de presiune Ónalt;

e) Ón cazul schimbrii unei butelii, sau a unui grup de butelii, dacracordurile respective au rmas deschise mai mult timp (24

ore), favoriz‚nd ptrunderea aerului, ˛evile (de racord), de la robinetul de izolare p‚nla butelie, vor trebui splate cu o cantitate micde acetilen(din conducta colectoare), lu‚ndu-se msurile necesare pentru evitarea oricrui pericol.

CAPITOLUL 3 UTILAJE I DISPOZITIVE DE SIGURAN

3.1. PREVEDERI GENERALE

3.1.1. Prevederile din acest capitol se aplictuturor utilajelor Ón care acetilena poate atinge Ón mod normal sau Ónt‚mpltor o

concentra˛ie mai mare de 25% (vol.) indiferent din ce instala˛ie ar face parte sau Ón ce scop ar fi folosit. C‚nd Óntr-un utilaj

tehnologic existconcomitent 2-3 faze, concentra˛ia indicatmai sus se referla faza gazoas, dar prevederile se aplicÓntregului utilaj.

3.1.2. Utilajele tehnologice noi Ón care acetilena Ón faza gazoasatinge concentra˛ia de 25% vol. se trateazÓn func˛ie de

presiunea efectivde lucru ca orice alte utilaje pentru hidrocarburi.

3.1.3.

La utilajele tehnologice care au dousau mai multe compartimente distincte (schimbtoare de cldur, reactoare tubulare)

prevederile se aplicnumai pentru partea Ón care are acces acetilena.

3.1.4. Nu intrÓn prevederile din acest capitol urmtoarele:

a. butelii transportabile de acetilensub presiune;

b. generatoarele mobile de acetilendin carbid.

3.1.5. Toate utilajele tehnologice vor fi asigurate contra Óncrcrilor cu electricitate staticprintr-o bunlegare la pm‚nt.

3.1.6. Execu˛ia utilajelor se va face cu deosebitgrij, conform caietului de sarcini respectiv, Ón special sudurile.

3.1.7. Œntruc‚t, Ón unele cazuri, utilajele tehnologice sunt calculate pentru presiuni diferite de cele ale conductelor cu care se

racordeaz, se va urmri ca flan ele racordurilor sfie pentru presiunea cea mai mare dintre cele dou.

3.1.8. Œn afarde proba de presiune hidraulic, toate utilajele tehnologice vor fi supuse, Ónainte de punerea Ón func˛iune, unei

probe de presiune pneumaticÓn acelea i condi˛ii cu conductele aferente.

3.1.9. Œn toate cazurile, spa˛iile cu acetilenvor trebui reduse la minimum necesar evit‚ndu-se formarea unor zone stagnante.

3.1.10. Pe toate utilajele tehnologice stabile Ón care intervine acetilena cu o concentra˛ie de peste 25% vol. i care sunt amplasate

Ón afara perimetrului sec˛iei productoare sau consumatoare de acetilense va scrie la loc vizibil cu vopsea neagrpe fond galben "ATENIE, ACETILEN , PERICOL DE EXPLOZIE". 3.2. UTILAJE SPECIALE

3.2.1. Generatoare de acetilendin carbid - conform precizrii de la subcapitolul 2.2.

3.2.1.1. Generatoarele de acetilendin carbid trebuie sfie concepute i construite astfel Ónc‚t sse poatasigura:

a. alimentarea periodiccu carbid din exterior, Ón timp ce generatoarele func˛ioneazcontinuu debit‚nd acetilena, frca aerul spoatptrunde Ón camera de reac˛ie i frca acetilena spoatie i, Ón cantit˛i periculoase, Ón Óncperea respectiv;

b. alimentarea continu i c‚t mai uniformcu carbid (din exterior) Ón camera de reac˛ie, precum i reac˛ia completa carbidului

cu apa;

c. evacuarea continua suspensiei ( lam) de hidrat de calciu rezultat din reac˛ia carbidului cu apa;

d. colectarea i evacuarea continua impurit˛ilor sterile rmase din carbid, sub formde bulgri sau granule mari ce nu pot fi

evacuate Ómpreuncu laptele de var;

e. posibilitatea evacurii complete a aerului prin suflare cu azot sau alt gaz inert, Ónainte de punerea Ón func˛iune.

3.2.1.2. Generatoarele de acetilendin carbid vor avea Ón componen˛a lor:

a. o camerde umplere Ón care se Óncarco arjde carbid dintr-un container mobil, care, Ón timpul Óncrcrii, se fixeazla partea ei superioar; camera de umplere va trebui sfie Ónchisetan (fa˛de camera intermediarurmtoare) Ón timpul umplerii cu

carbid, interval Ón care se lasstreacprin ea, un curent slab de azot; dupumplere, se etan eazfa˛de exterior, prin dispozitivul cu care este prevzutÓn acest scop i se Óntrerupe azotul.

b. o camerintermediarÓntre camera de umplere i camera de alimentare, fa˛de care sse poatÓnchide etan , ambele

dispozitive de Ónchidere fiind manevrate din exterior. NOT : Œn locul camerelor descrise la punctele a i b se poate utiliza ca variantde alimentare un buncr mobil care se fixeazla

partea superioara generatorului; buncrul mobil va respecta condi˛iile prevzute la punctele a. i b.

c. o camerde alimentare prevzutcu dispozitiv de dozare a carbidului (Ón camera de reac˛ie) dispozitiv corespunztor granula˛iei carbidului utilizat i debitului normal de alimentare.

d. o camerde reac˛ie prevzutcu un amestector adecvat, astfel Ónc‚t sse asigure reac˛ia completa carbidului.

e. o camermicpentru sedimentarea sterilului care va trebui spoatfi izolatde camera de reac˛ie Ón timp ce se deschide

pentru evacuarea sterilului i sfie protejatcontra cre terii presiunii datorate continurii reac˛iei Óntre carbid i ap; la

generatoarele cu capacitate de max. 60 Nm3/h aceastcamernu este obligatorie; sterilul se va acumula la fundul camerei de reac˛ie de unde va fi evacuat periodic, dupoprirea, golirea i inertizarea generatorului de acetilen.

f. racorduri corespunztoare pentru:

- ie irea acetilenei;

- introducerea azotului pentru inertizare;

- introducerea apei pentru reac˛ie;

- evacuarea suspensiei ( lam) de hidroxid de calciu.

3.2.1.3. Generatoarele de acetilendin carbid trebuie echipate cu manometru i indicator de nivel Ón execu˛ie corespunztoare

condi˛iilor de lucru.

3.2.1.4. Fiecare generator trebuie spoarte la loc vizibil o plcu˛cu urmtoarele date:

- Óntreprinderea constructoare;

- anul de fabrica˛ie;

- capacitatea de produc˛ie, Ón Nmc/h, acetilen;

- modul de alimentare cu carbid (granula˛ia i kg/h), presiunea maximadmisibil.

3.2.1.5. Œnainte de prima punere Ón func˛iune precum i la repunerea Ón func˛iune dupopriri mai Óndelungate se verificcu

deosebitaten˛ie:

- buna func˛ionare a tuturor dispozitivelor i aparatelor din componen˛a reactorului;

- etan eitatea fa˛de exterior i Óntre compartimente;

- inertizarea tuturor spa˛iilor Ón care se produce sau poate fi prezentacetilena.

3.2.2. Gazometre pentru acetilenÓn Óncperi

3.2.2.1. Gazometrele se echipeazcu dispozitive adecvate pentru evitarea Ónghe˛rii apei din bazin i din Ónchiderile hidraulice

ale inelelor (Ón cazul gazometrelor telescopice) prin Ónclzire pe timp friguros.

Pentru Ónclzire se va folosi abur cu presiunea de max. 4 bar.

3.2.2.2. Pentru evitarea supraÓnclzirii neuniforme Ón anotimpurile calde, datoritradia˛iei solare, daceste cazul, gazometrele se

prevd cu o instala˛ie (dispozitive) de stropire cu ap.

3.2.2.3. Se va acorda o aten˛ie deosebitexecu˛iei corecte a clopotului i se va verifica dacfunc˛ionarea (ridicarea sau

cobor‚rea) acestuia decurge Ón mod satisfctor, frfrecri (Ón˛epeniri) Ón dispozitivele de ghidaj.

3.2.2.4. Pentru protec˛ia Ómpotriva descrcrilor electrice, gazometrele vor fi prevzute cu paratrznete judicios amplasate,

˛in‚ndu-se seama i de co ul de dispersie, c‚nd acesta exist.

3.2.2.5. Gazometrele vor fi prevzute cu aparaturpentru indicarea continua nivelului clopotului, Ón camerele de comandale

sec˛iilor productoare i consumatoare de acetilen, racordate la gazometrul respectiv.

3.2.2.6. Œnainte de introducerea acetilenei se face inertizarea. Œn acest scop, gazometrele vor fi prevzute cu racord corespunztor