Sunteți pe pagina 1din 2

ROMANIA

JUDETUL BRASOV

COMTINA SANPETRU

HOTARAREA nr.33

din 26.05.2011

Privind rectificarea bugetului local pentru anul20ll

Consiliu Local Sanpetru, intrunit in sedinta ordinara la data de mai sus,

Analizand referatul biroului de contabilitate si avizul comisiei de

specialitate potrivit prevederilor legii nr.273/2006

adoptarea bugetului de stat pe anul 20ll si

promovarea proiectului al Comunei

,,promovarea promovarea

art'19,a1in2, lit.b privind finantele publice locale si ale Legii.286l2010 privind

Dispozitia nr.363119.05.201I , H C J nr.l56119.02.2011

Dezvoltarea durabilS 9i promovarea

infrastructurii necesare' in scopul cregterii

prin Fondul European de Dezvoltare Regionald.

a Consiliului Judetean Brasov si

Sdnpetru este beneficiarul unei finanfdri nerambursabile pentru implementarea proiectului

potentialului turistic al Comunei

Sdnpetru " selectat in cadrul Programului Operalional Regional 2007-2013 Axa prioritar6 5

turismului, domeniul major de interven{ie 5.3 Promovarea poten{ialului turistic qi crearea

atractivitatii Romdniei ca destinalie turistica 9i cofinan{at de Uniunea Europeana

In temeiul prevederilor art.36,lit bsi art.45 din LEGEA 215/2001 a Administratiei publice Locale,

HOTARASTE

Art 1. se aproba rectificarea bugetului local pe anul2011, dupa cum urmeaza :

 

o

La venituri :

 

- mii lei -

Cod

Denumire indicator

Influente

Trim II

Trim III

Trim IV

indicator

TOTAL VENITURI

clin csre :

 

73r.41

35t1.(t2

3J7.15

35.6.1

I1.02

Sume defalcate din TVA

5I.41

28.62

7. l5

1s.64

  • 11.02.01 Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor

51,41

28,62

7,15

L5,64

 

descentralizate la nivelul iudetelor

 
  • 37.02.03 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea

-420.00

-260.00

-120.00

-40.00

 

sectiunii de dezvoltare a bugetului local

 
  • 37.02.04 Varsaminte

din sectiunea de funclionare

+420.00

+260.00

+120.00

+40.00

  • 42.02 Subventi de la bugetul de stat

+80.00

+80.00

  • 42.02.20 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru

+80.00

+80.00

 

sustinerea derularii

proiectelor Jinantate din FEN postaderare

 

43.02

Subventii

de la alte administrati

+200.00

+200.00

  • 43.02.08 Subventii primite de la bugetele consiliilor locale si iudetene

+200.00

+200.00

 

pentru ajutoare in situatii de extrema dificultate

 
  • 45.02.01 Fondule europene de Dezvoltare Regionala

+400.00

+50.00

+330.00

+20.00

 

o La cheltuieli:

Cod indicstor

Denumire indicator

Influente

Trim II

Trim III

Trim IV

 

clin care :

 

TOTAL CHELTAIELI

+ 731.41

+ 358.62

+ 337.15

+ 35.64

5r.02

.4utorilati executiye

-70.00

-30.00

-40.00

  • 51.02.20 Bunuri si servicii

 

-70.00

-30.00

-40.00

  • 51.02.20.01.03 I nc al zit, i lumi nat si forta motri c a

+12.00

+12.00

  • 51.02.20.01.04 Apa, canal si salubritate

+2.00

+2.00

51.02.20.01.30

Alte bunuri si sem. pt. intret. sifunctionare

51.02.20.30.04

Chirii

65.{}2

hwatantant

65.02.10

Cheltuieli de personal

65.02.10.01.01

Salarii de baza

65.02.10.03.06

Contributi pentru concedii si indemnizatii

65.02.20

Bunuri si seruicii

65.02.20.01.04

Apa, canal si salubritate

65.02.20.01.30

Alte bunuri si serv. pt. intret. sifunctionare

65.02.57

Asistenta sociula

65.02.57.02.02

Ajutoare sociale in natura

65.02.7r

Constructii

65 .02.7 | .01 .01

Constructii (Constructie sediu scoala Generala

Comuna Sanpetru)

65.02.03

Invatamant prescolar si primar

65.02.03.01

Irwatamant presealar

65.Q2.03,92

Invatamant prirnar

65.02.04

I n c ut umunt

s e c a n dur i nfe rio r

65.02.04.01

I nv atqm ani s e cundar i nfe rior

67.02

Cultura, recreerC si religie

67.02.20

Bunuri si servicii

67.02.20.01.30

Alte

bunuri si sew. pt. intret. si functionare

67.02.50

Alte serv. in domtmiile ailturii si recreeri

67.02.05.0r

Sport

67.02.05.03

Intretinere gradini puhlice, porcari zone verzi haze

agr€ment

V0'42

Locuinte servicii si dezvoltare

70.02.20

Bunuri si senicii

70.02.20.01.30

Alte bunuri si serv. pt. intret. sifunctionare

70.02.50

AIte serv. in domeniile locintelor, se*iciibr si dezv.

Comunale

87.02

Alte actiuni economice

87.02.(t4

'Ihrism

87.02.56

Proiecte cu finantare din fonduri externe

nerambursabile POSTADEMRE

87.02.56.01

.01

Finantare nationala

87.02.56.01.02

Finantare

Uniuni Europene

87.02.s6.0r.03

Cheltuie li neeligibile

-9s.00

-25.00

+11.00

+11.00

+2-{1.41.

+22,8;61

-4.00

-4.00

+4.00

+4.00

+2.50

+2.50

-2.50

-2.50

51.41

+28.62

51.41

+28.62

+200.00

+200.00

+200.00

+200.00

+37.77

+20.90

+18.89

+tr0.45

+18.88

+10.45

213.64

207.72

2r3.64

207.72

-30.00

-30.00

-30.00

-30.00

-30.00

-30.00

-30.0{)

-30.00

+50.00

+50.00

-50.00

-50.00

-120.00

-30.00

-120.00

-30.00

-120.00

-30.00

-120.00

-30.00

+700.00

+190.00

+700.00

+190.00

+700.00

+190.00

+80.00

+80.00

+400.00

+50.00

+220.00

+60.00

-30.00

-40.00

+7.15

+15.64

+7.15

+15.64

+7.15

+15.64

+4.87

+12.00

+2.44

+6.00

+2,43

+6.00

+2.28

+3.64

+z:28

+3.64

-90.00

,90.00

-90.00

-90.00

+450.00

+60.00

+450.00

+60.00

+450.00

+60.00

+330.00

+20.00

+120.00

+40.00

Art. 2. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza primarul comunei si biroul financiar -