Program postuniversitar de conversie profesională pentru cadrele didactice din mediul rural

Specializarea BIOLOGIE Forma de învăţământ ID - semestrul IV

DIDACTICA BIOLOGIEI ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL OBLIGATORIU

Ioana ARINIŞ

Elena CROCNAN

2007

Ministerul Educaţiei şi Cercetării Proiectul pentru Învăţământul Rural

BIOLOGIE

Didactica biologiei în învăţământul obligatoriu

Ioana ARINIŞ

Elena CROCNAN

2007

© 2007

Ministerul Educaţiei şi Cercetării Proiectul pentru Învăţământul Rural Nici o parte a acestei lucrări nu poate fi reprodusă fără acordul scris al Ministerului Educaţiei şi Cercetării

ISBN 978-973-0-04827-8

.................... Metode care sprijină reconstituirea cunoştinţelor ştiinţifice de biologie....................................................Cuprins CUPRINS Introducere .. chimie şi fizică....3.... Relaţia biologiei cu alte ştiinţe ale naturii.......................2..... 28 Indicaţii. 46 2.................2....... sugestii de rezolvare.............................. 15 1...................................... 64 2................ Obiective cadru. 4 1............................1.................................................. 40 2................... 43 2.............................................1....3.........INŢELEGEM ŞI EXPERIMENTĂM! Conversaţia euristică .......................... Conceptele: strategie didactică şi strategie interactivă ........ 34 2................ Structura programei de biologie pentru gimnaziu....................... 11 1....3................................... Structura programei de biologie pentru liceu .......... 51 2........................... 1 Competenţelele unităţii de învăţare 1 ..... 49 2.....2...............6...............................1..............................................3.............................................. ÎNŢELEGEM ŞI EXPERIMENTĂM! Organizarea conţinuturilor la biologie .............................2............2......................... Obiective cadru la biologie...........................................2..................... 6 1..................................................... 51 2........... 26 Test de evaluare notat de tutore............ Componente atitudinale în programa de biologie.......... 61 2.................................... Structura programei şcolare de biologie ..... 1 1.............. 35 2.............................................................. 3 1..................... obiective de referinţă şi conţinuturi în programe de ştiinţe integrate (învăţământ primar) .... EXPLORĂM ŞI COMPARĂM! Curriculum naţional – cadru de referinţă.........2...........................EXPLORĂM ŞI COMPARĂM! Metode şi procedee didactice eficiente pentru predarea-învăţarea biologiei ................. 12 1.............. 21 1. 69 Proiectul pentru Învăţământul Rural i .. Studiul de caz ..... 10 1.................... 34 2.............. .............2...................5...........2... 64 2...1..................................1.... Învăţarea prin cooperare (IPC)............................................................ 59 2................1.................................................................................................................. .........7..........................................................2...............................1. răspunsuri pentru sarcinile de lucru .................3............. Modalităţi de prelucrare didactică a conţinuturilor unităţii de învăţare .......................................... Învăţarea prin descoperire ............................................. Modelarea ........4.. Observarea ...4 Demonstraţia.........APLICĂM ŞI DEZVOLTĂM! Locul biologiei în aria curriculară................................................................ Competenţelele unităţii de învăţare 2 ...................... 55 2.......1................... 29 Bibliografie recomandată pentru unitatea de învăţare 1 .......................................4............. 33 Unitatea de învăţare 2(autor: Elena Crocnan) Abordări eficiente în predarea-învăţarea biologiei .................................................... 53 2.........................................................2........ APLICĂM ŞI DEZVOLTĂM! Integrarea metodelor didactice sub forma strategiilor interactive bazate pe munca individuală şi în grup........ iii Unitatea de învăţare 1(autor: Ioana Ariniş) Descoperirea relaţiilor dintre componentele programei de biologie ....... Experimentul ...2......................................1................................................................ 2 1.......................1....... Stabilirea conţinuturilor unităţii de învăţare ...........................................................................3.................... Povestirea şi lectura didactică............2......................3. 23 1........1..............................................................2................. Problematizarea ........3.............................................5.....................................................................................................

..............Cuprins 2...........................................................................................3..........................113 3................................78 Unitatea de învăţare 3(autori: Ioana Ariniş secvenţa 3..101 3......73 Test de evaluare notat de tutore ...........79 Competenţelele unităţii de învăţare 3...........................134 Indicaţii.........................105 3.............1...................... Relaţia unităţii de învăţare cu programa..................................................APLICĂM ŞI DEZVOLTĂM! Abordarea problemelor de mediu din comunitate în cadrul unui opţional ..........................................................................3.........................................................4....4.......................................110 3.... Proiectarea şi aplicarea CDS – ului în învăţământul obligatoriu .............................. Elena Crocnan secvenţele: 3.................................................................................140 ii Proiectul pentru Învăţământul Rural ........111 3................. sugestii de rezolvare...........3..................108 3...4..............................................2......1.79 3............................................................... Tipuri de CDŞ în învăţământul obligatoriu ...4.........1 Observarea sistematică a activităţii şi a comportamentului elevilor ....4... Jocul de rol .......................................................1.......................................3...91 3.............................5..3) Proiectarea didactică la biologie .......................... răspunsuri pentru sarcinile de lucru ....... unităţi de conţinut în manual: corelaţii posibile .......4....................... Abordarea problemelor de mediu din comunitate în cadrul unui opţional................................. Evaluarea la disciplinele opţionale ........................... Relaţia unităţii de învăţare cu lecţia.111 3.......................................114 3......3................................................................81 3...........................1..................... sugestii de rezolvare..80 3..........................1................................................................ Proiectul ca modalitate de învăţare şi evaluare ............139 Bibliografie minimală pentru modulul “Didactica biologiei în învăţământul obligatoriu”..............................3..... Proiectul .......97 3... de ce cum În ce măsură se învaţă: repere în proiectarea didactică..................................128 Test de evaluare notat de tutore .87 3.................................................................. răspunsuri pentru sarcinile de lucru ............3............4.....4........103 3...............4...........3..........122 3.................................. Tipuri de CDŞ în învăţământul liceal .........................................121 3......................... Referatul .........................................107 3............................136 Bibliografie pentru unitatea de învăţare 3..........................75 Indicaţii..........................................................................2...3........................EXPLORĂM ŞI COMPARĂM! Unitatea de învăţare ca element de bază în proiectare ...85 3... Didactica opţionalului........................................... Investigaţia..................................................................... Unităţi de conţinut în programă............INŢELEGEM ŞI EXPERIMENTĂM! Metode alternative de evaluare...5......76 Bibliografie ..6..........................2.... Portofoliul ............................................92 3.......1-3... Proiect de programă pentru curs opţional Integrat .........................................2....4..3.... Autoevaluarea ............1............................................3.. Ce......................6.................4..1......3.....................

cât şi necesitatea utilizării acestora cu maximă eficienţă.ore/semestru AT TC 16 12 SI 28 AA - Sesiunile de formare. afectat deocamdată în mică măsură de asaltul informaţional şi tehnologic. asigurând continuitatea între cunoştinţele teoretice de didactica biologiei şi cunoştinţele procedurale astfel: Nr. În acest context. în Programul 2 – De conversie – ne adresăm cadrelor didactice care n-au parcurs modulul psihopedagogic şi metodic în timpul studiilor universitare.şi al profesorului de biologie în particular – acesta. Mediul rural. Concepţia acestui curs este centrată pe asigurarea retenţiei cunoştinţelor aplicative. în Programul 1. în loc să se diminueze. orientate prin intermediul suportului de curs prin activităţi tutoriale directe (AT) şi prin temele pentru studiu individual (SI) şi pentru evaluare pe parcurs (TC). Cursul / modulul este structurat flexibil. sunt bazate pe învăţare activă şi dezvoltă un set de competenţe specifice derivate din competenţele generale. În conceperea modulului am parcurs următoarele etape: Proiectul pentru Învăţământul Rural iii .Introducere INTRODUCERE Dezvoltarea fără precedent a mijloacelor de informare şi comunicare a condus la un ritm de multiplicare a informaţiilor ce necesită o altă organizare a învăţării. Acest modul se adresează cadrelor didactice care predau sau urmează să predea biologia în şcoli din mediul rural. specific ED şi. capătă noi valenţe. în consecinţă. aplicativ şi cu largi deschideri spre reflecţie. De aceea. va trebui să facă faţă în viitorul apropiat unor transformări structurale şi funcţionale de substanţă. În aceste condiţii. rolul profesorului în general . a competenţelor şi comportamentelor (transferabile) asociate cu împlinirea personală şi dezvoltarea carierei didactice . au devenit importante atât selectarea cunoştinţelor pe care un elev trebuie să le asimileze. făcând apel la un sistem metodologic modern. El este parte componentă a pregătirii profesorilor în cadrul Proiectului pentru Învăţământul Rural (PIR) şi îşi propune să ofere modalităţi de îmbunătăţire a demersului didactic la orele de biologie. Modulul aparţine Pachetului 2 – Didactici – adresat ambelor grupuri ţintă vizate de program: astfel. Didactica biologiei face parte din parcursul de pregătire pentru reconversia profesională a cadrelor didactice cu altă specializare universitară decât cea predată în şcoală. cadrele didactice din mediul rural au nevoie de o pregătire profesională adecvată pentru ca achiziţiile lor să poată fi valorificate în situaţii educaţionale diverse.

• • • • • • • • Strategii didactice centrate pe elev Exprimă puncte de vedere proprii referitoare la o problemă.demonstrează. pune şi îşi pune întrebări cu scopul de a înţelege şi de a realiza sensul unor idei. Competiţie între elevi. De asemenea este asigurată respectarea celor şase principii ale design-ului curricular în regim ED. Impune puncte de vedere proprii. Cooperează în rezolvarea problemelor şi a sarcinilor de lucru. expune. Măsurarea şi aprecierea capacităţilor (ce poate să facă elevul cu ceea ce ştie). Acceptă şi stimulează exprimarea punctelor de vedere diferite în legătură cu o problemă. Învăţarea prin colaborare. orchestrează. Acceptă în totalitate ideile transmise de către profesor. Proiectul pentru Învăţământul Rural Activitatea elevului • • • Activitatea profesorului • • • • Modul de realizare a învăţării • • • Modalităţi de evaluare • • Predominant prin memorare şi reproducere de cunoştinţe. Argumentează. Puteţi urmări sensul schimbărilor în didactica disciplinelor în tabelul de mai jos: Criterii Strategii didactice tradiţionale • Urmăreşte prelegerea. Explică.cu scopul de ierarhizare. Disciplina se aliniază la schimbarea de paradigmă din învăţământul românesc promovând învăţarea centrată pe activitatea elevilor şi pe valorificarea formativă a conţinuturilor ştiinţifice. Învăţarea se realizează predominant frontal. ţine prelegeri. Măsurarea şi aprecierea cunoştinţelor (ce ştie elevul). valori. Organizează. Accent pe elemente de ordin calitativ (competenţe.expunerea.Introducere Concepţia curriculară Modul de concepere a cursului Temele propuse şi sistemul metodologic elaborat pentru dezvoltarea acestora în forma ED sunt relevante pentru nevoile de dezvoltare profesională a grupurilor ţintă. Este partener în învăţare.euristic.dirijează. Accent pe aspectul cantitativ (cât de mute informaţii • • • • • • iv . Se manifestă individualist. Se consideră şi se manifestă ca un expert în ceea ce predă. modele descriptive / explicative şi exemple de bună practică pentru a stimula implementarea în activitatea şcolară curentă a noutăţilor din didactica biologiei. Se pune accent pe dezvoltarea gândirii prin confruntare de idei. Facilitează şi moderează activitatea de învăţare. Încearcă să reţină şi să reproducă ideile auzite. Ajută elevii să înţeleagă lucrurile şi să le explice. Prin apel la experienţa proprie. regizează învăţarea. atitudini ). În sprijinul celor care predau disciplinele biologice în mediul rural se propun teme de didactică actuale şi actualizate şi se pun la dispoziţia profesorilor idei. Predă. Realizează un schimb de idei cu profesorul/colegii.explic aţia învăţătorului/profesorului. deţine elevul).

competenţele specifice şi titlurile subsecţiunilor acestora.. Pentru o mai bună formare a competenţelor specifice.Proiectarea didactică în biologie”.. Acest curs este constituit din trei Unităţi de învăţare. Folosiţi spaţiul liber de mai jos pentru a da un exemplu Proiectul pentru Învăţământul Rural v . Aplicăm şi dezvoltăm!”. fiecare unitate de învăţare a fost divizată în trei secvenţe. Înţelegem şi experimentăm!”. .Explorăm şi comparăm!”..Abordări eficiente în predarea-învăţarea biologiei” şi . din perspectiva cursantului.. apoi citiţi titlurile. caracterizate. axate pe temele principale ale didacticii biologiei: . prin următoarele întrebări-cheie: • Familiarizare: Cum explorez? • Structurare: Cum interpretez? • Aplicare: Cum aplic? Aceste secvenţe sunt delimitate prin titlurile: .Curriculum pentru biologie –repere conceptuale”.Introducere Temă de reflecţie Care credeţi că este rolul profesorului în asigurarea demersului didactic în acest nou context ? Folosiţi spaţiul liber de mai jos pentru a da un exemplu... Studiu individual Identificaţi cu ajutorul cuprinsului unităţile de învăţare ale modulului. . .

să identific unităţi de învăţare. pentru . vor fi transmise tutorelui în modul şi la datele anunţate la începutul semestrului. . Itemii de evaluare din care sunt formate testele corespund competenţelor specifice unităţii de învăţare. prezentări de materiale şi proiecte.. De asemenea se va observa. Folosiţi algoritmul indicat în secţiunea …. prin utilizare de algoritmi? învăţământ? Competenţă specifică Item de evaluare Pentru fiecare item de evaluare. . Am reuşit? 1.. Notele obţinute în urma corectării acestor teste reprezintă o parte importantă a evaluării continue a dumneavoastră. Metode şi instrumente de evaluare Evaluarea competenţelor cursanţilor se va realiza pe baza temelor de control pe parcurs (TC).Introducere 1. Testele de evaluare. rezolvate individual. bazate pe produsele realizate şi prezentate de cursanţi în întâlnirile tutoriale şi TC – lucrări periodice de control (2-3/sem) raportate la obiectivele disciplinei.. Aceste teste se găsesc la sfârşitul fiecăreia dintre unităţile de învăţare ale modulului şi sunt anunţate la cuprins. a portofoliului şi a probei scrise finale. sunt precizate modul în care trebuie formulat răspunsul şi baremul de notare.. continuă (formativă. verificate şi comentate individualizat. această corespondenţă este evidenţiată prin modul de aşezare în pagină. Prin testele de evaluare este verificat gradul de îndeplinire a competenţelor specifice fiecărei unităţii de învăţare. de proces) – prin evaluări pe parcurs. Una dintre temele majore ale programei de biologie pentru clasa a VII-a este Funcţiile de relaţie. monitoriza şi aprecia implicarea cursanţilor în activităţile interactive sau de grup ocazionate de întâlnirile tutoriale şi de consiliere.. Testele de evaluare notate de tutore Formele de evaluare: 1. explicitat mai jos. Evaluarea continuă va fi făcută în principal pe baza Testelor de evaluare – notate de tutore. dezbateri. Evaluarea continuă este o modalitate de apreciere a activităţii cursantului. pe parcursul întregului semestru. vi Proiectul pentru Învăţământul Rural .

Ele sunt anunţate prin simboluri şi titluri specifice. Test de autoevaluare 1. autoevaluare – la finalul unei sesiuni de formare. în fiecare secvenţă a unităţilor de învăţare sunt formulate unul sau mai multe Teste de autoevaluare.Introducere Studiu individual Identificaţi cele trei teste de evaluare notate de tutore. pentru a nota paginile la care se găsesc aceste teste. Folosiţi spaţiul liber de mai jos. 2. vor conta: respectarea calendarului de lucru. e) 8. modul în care colaboraţi cu tutorele. Folosiţi spaţiul liber de mai jos pentru a da un exemplu O altă parte a evaluării continue provine din aprecierea activităţii de-a lungul semestrului şi din timpul întâlnirilor cu tutorele. de tipul celor de mai jos. Pentru aceasta. ce vor fi luate în considerare de la caz la caz. calitatea întrebărilor formulate. Alegeţi răspunsul corect! Câte teste de autoevaluare se găsesc în acest curs? a) 4. d) 7. precum şi alte aspecte. pe care va trebui să le rezolvaţi. c) 6. b) 5. Proiectul pentru Învăţământul Rural vii .

................................................................................................................................................................ Pentru acest modul.......................................................................................... ................ Desenul alăturat semnifică ................................................. Pentru a obţine indicaţii de rezolvare a sarcinilor de lucru se poate proceda astfel: .............................................................. Una dintre sursele bibliografice recomandate pentru acest modul este .............................................. Pentru aceasta...................................... unităţi de învăţare.......................................................... ................... Modulul este format din ................................................................................................................................................................. La proba practică................................................................................................... ................................................................................. ..................................................................................... .................. ...............................................Introducere Test de autoevaluare: Verificaţi dacă aţi înţeles corect! Evaluarea continuă se realizează pe baza........................................ sunt prevăzute .................................................................................................................. ........ .................................................................................................................................. va trebui ca fiecare cursant . recitiţi introducerea! viii Proiectul pentru Învăţământul Rural ........... putem folosi...................................... • Pentru a verifica dacă aţi răspuns corect................... .. ... întâlniri cu tutorele........ În portofoliu se vor include ...................................................................................................................................................................................................................

Evaluarea finală şi evaluarea continuă contribuie fiecare la stabilirea notei pentru acest modul. O parte importantă a evaluării activităţii dumneavoastră în cadrul acestui modul o reprezintă evaluarea prin portofoliu. 1 Sarivan. Aceasta înseamnă că nu daţi „examen” (adică nu primiţi o notă. PIR . Folosiţi spaţiul liber de mai jos. despre care credeţi că au relevanţă în aprecierea activităţii dumneavoastră de-a lungul acestui semestru. Întocmirea portofoliului este o activitate care se desfăşoară în timp. veţi include în portofoliu şi alte documente. în scopul evidenţierii vectorului de progres al învăţării. echivalează cu alcătuirea unui dosar.). Este important să rezolvaţi aceste sarcini de lucru atunci când ajungeţi la ele. Predarea interactivă centrată pe elev. în urma rezolvării unor subiecte!).CEDU 2000+ Proiectul pentru Învăţământul Rural ix .Introducere Portofoliul 3. a căror rezolvare va trebui inclusă în portofoliu. ce nu prezintă relevanţă. Ce urmează să faceţi? Pe parcursul următoarelor unităţi de învăţare există câteva sarcini de lucru care se referă în mod explicit la portofoliul pe care îl veţi alcătui şi îl veţi prezenta în final. forma de evaluare este verificare. Aceste sarcini de lucru sunt denumite Temă pentru portofoliu şi sunt însoţite de simbolul din imaginea alăturată. Studiu individual • Identificaţi toate sarcinile de lucru ale acestui modul. Acesta conţine diverse produse realizate de către cursant. ci sunteţi apreciaţi în urma prezentării. susţinerii şi evaluării portofoliului şi a unei probe practice. Portofoliul este un instrument de evaluare complementară. L. pentru a nota paginile la care se găsesc aceste sarcini de lucru. Pentru acest curs. În afara rezolvărilor la temele specifice. a lăsa alcătuirea portofoliului pentru perioada imediat premergătoare evaluărilor – parţiale sau finale – ale acestuia. pe parcursul întregului semestru. finală (de progres) – examinarea cursanţilor şi evaluarea portofoliilor de curs ( raportate la competenţele specifice şi bazată pe integrarea tuturor rezultatelor obţinute de cursanţi). (coord. care regrupează rezultate ale învăţării pe o perioadă mai îndelungată1.

.......... pentru că ........................ Am fost surprins/ surprinsă de faptul că.................. De asemenea................................................................. fişa de evaluare va fi transformată într-o notă de la 1 la 10..................Introducere Acestea pot fi.... calendarul activităţilor de parcurgere a modulului etc.......... O formă preliminară a portofoliului va fi prezentată tutorelui. Evaluarea portofoliului se va face prin completarea unei fişe de evaluare de tipul de mai jos.................................. Faţă de semestrul anterior..... În mică măsură Relevanţa materialelor incluse în portofoliu pentru demonstrarea progresului cursantului... Alte informaţii despre portofoliu puteţi găsi în modulul Didactica ariei curriculare Matematică şi Ştiinţe ale naturii..........). pe parcursul semestrului Ulterior............ În măsură moderată În mare măsură 2 Sarivan.... PIR . Cum va fi evaluat portofoliul? Tutorele îşi va construi o listă de criterii de evaluare.. Aceste criterii vă vor fi comunicate în timp util........... L..................... Consider că activitatea mea în acest semestru a fost ........... pentru că ........ răspunzând la întrebările din lista următoare de fiecare dată când finalizaţi o unitate de învăţare2.. Fişă de autoevaluare pentru portofoliu Am învăţat...... veţi include în portofoliu trei fişe de autoevaluare......................... (coord....................... referate de lectură din bibliografia recomandată... de exemplu: descrierea unor activităţi desfăşurate cu elevii................. pentru că ............. pe baza cărora va evalua fiecare portofoliu în parte............. Cel mai mult m-a ajutat ................. în care apare unul dintre posibilele criterii de evaluare......................... sarcini de lucru interdisciplinare propuse elevilor............ Cel mai mult mi-a plăcut să .................. Predarea interactivă centrată pe elev.............. Cel mai uşor a fost să............ mi se pare mai dificil... astfel încât să aveţi timpul necesar întocmirii unui portofoliu de calitate... la a treia întâlnire pe care o veţi avea cu acesta.......... Observaţiile şi recomandările tutorelui vă vor parveni ulterior.................................................CEDU 2000+ Proiectul pentru Învăţământul Rural x ............... conform programului stabilit...... Îmi propun ca în semestrele următoare ........... Am întâmpinat următoarele dificultăţi ......

• • Nu ezitaţi să luaţi legătura cu tutorele pentru a obţine alte indicaţii sau precizări. câte un manual de biologie pentru fiecare clasă şi cursul de faţă. Nota minimă pentru promovarea acestui modul este 5. evaluarea continuă are ponderea de 40% din notă. iar evaluarea finală are ponderea de 60%. pentru a răspunde la proba practică. Acest „produs” poate fi: un proiect de unitate de învăţare. veţi putea folosi orice material de lucru doriţi. de posibilitatea utilizării acestuia în activitatea la clasă şi de argumentarea deciziilor de construire pe care le veţi lua.Introducere Proba practică O altă componentă importantă a evaluării finale este proba practică. chestionare pentru evaluarea cursului şi a prestaţiei formatorilor. Succes! Examinarea cursanţilor se va face prin probă scrisă. etc. În realizarea „produsului” solicitat. grile de evaluare a portofoliului 2. Pentru proba practică. organizarea activităţilor. Ponderi în nota cursului: 60% . Feed-back – cursanţii vor aprecia: prestaţia formatorilor. Cum se acordă nota? În fixarea notei finale. vor conta comentariile şi aprecierile pe care le veţi face. sprijinul oferit de formatori pe tot parcursul modulului. fişe pentru monitorizarea activităţii cursanţilor în sistem tutorial 3. sau pentru a depăşi eventualele blocaje în învăţare. privitor la „produsele” realizate de către alţi colegi. sunteţi obligaţi să aveţi la dumneavoastră: programele de biologie în uz pentru clasele a V-a. proiecte didactice ale lecţiilor cu caracter interdisciplinar (cel puţin 4 proiecte didactice pentru unităţi de învăţare şi lecţii). Instrumente de evaluare: 1.examinare scrisă finală. materiale suport pentru predare şi evaluarea elevilor. 1 proiect de educaţie pentru sănătate/pentru mediu/de realizare de bază materială. Proiectul pentru Învăţământul Rural xi . De altfel. evaluarea prin notă va ţine seama de concordanţa „produsului” cu cerinţele formulate. Tematica aleasă va avea legătură cu temele de biologie alese ca titluri ale unităţilor de învăţare din acest curs. o planificare calendaristică. suporturile de curs oferite.a X-a. un barem al unui test de evaluare dat etc. un test de evaluare. În cadrul colocviului de evaluare finală. tutorelui Materialele elaborate pe parcursul cursului vor fi depuse în portofoliul de curs care va cuprind variante de proiecte didactice. De asemenea. teme de control/probe de evaluare pe parcurs şi finale.1proiect de programă CDŞ. veţi avea de realizat un „produs” specific activităţii profesorului.

Dezbaterea 5. 7. TIM” “Rezultate şi analiză critică” .Experienţele personale în aplicarea metodelor învăţării active. etc. Sistemul metodologic specific ED 1. Pe toată durata cursului participanţii vor avea posibilitatea să prezinte şi să realizeze în grup ( direct şi on-line) produsele realizate şi experienţele didactice proprii. 8.. Analiză critică şi sinteză. postere. spaţiul alb poate fi folosit pentru notiţe. adnotările atrag atenţia şi vă ajută la identificarea sau consolidarea unor informaţii importante şi. Sarcinile de lucru sunt cuprinse în chenar şi sunt anunţate prin titluri specifice şi prin imagini sugestive. xii Proiectul pentru Învăţământul Rural . întrerupt. Folosiţi acest spaţiu pentru notiţe! • Folosiţi cât mai des aceste spaţii albe. 9. IPC. Manuale alternative de biologie şi auxiliarele didactice”.Introducere 40% . Proiectarea de unităţi şi activităţi de învăţare care introduc metode noi. 6. 10.. 4. Conceperea de materiale didactice – folii. completări. Elaborarea de proiecte didactice. Exemple: .evaluare continuă (TC în cadrul sistemului tutorial) şi evaluarea portofoliului Repere metodologice de aplicare a programei Metodele utilizate în sesiunile de formare directe sunt interactive şi specifice învăţării adulţilor. Analiza progresului şcolar al elevilor în funcţie de formele şi instrumentele de evaluare utilizate”. Studiul de caz 3. Experimentarea şi analiza de noi practici profesionale va conduce la selectarea acelora cu cea mai bună aplicabilitate la clasă. . Acest spaţiu are un dublu rol: pe de o parte. Prelegeri 2. . abordează interdisciplinar conţinutul ştiinţific sau integrează soft educaţional. Modul de utilizare a cursului Toate cursurile corespunzătoare Proiectului pentru Învăţământul Rural au fost realizate în forme grafice asemănătoare. pe de altă parte. Aplicaţii soft şi documentaţii din pagini web. în partea dreaptă. a fost lăsat un spaţiu alb.. Studiul individual pe baza suportului de curs şi a bibliografiei recomandate. de probe şi instrumente de evaluare. de elemente grafice sau de text (adnotări). Exemple: . De exemplu.Forme tradiţionale şi alternative de evaluare”. din loc în loc. modele. Pe fiecare pagină. observaţii. în chenarul de mai jos este formulată o sarcină de lucru.. Referatul. ele au rolul să vă ajute în învăţare! Conţinuturile sunt întrerupte de diverse sarcini de lucru.

Este util să răspundeţi cu consecvenţă la întrebările formulate. Dacă aveţi neclarităţi în legătură cu sarcinile de lucru propuse. pornind. este indicat să luaţi legătura cu tutorele. În acest fel. Studiu individual Răsfoiţi paginile cursului şi observaţi frecvenţa cu care apar sarcinile de lucru propuse. am numerotat sarcinile de lucru ale fiecărei unităţi de învăţare cu numere succesive. Pentru a identifica mai uşor răspunsurile. În cazul în care neclarităţile persistă. de la 1. sau să îi adresaţi întrebări.Introducere Temă de reflecţie Identificaţi sarcinile de lucru formulate în paginile anterioare. care se află la sfârşitul fiecărei unităţi de învăţare. precum şi la colocviul de evaluare finală. am lăsat un spaţiu în care puteţi scrie. Dacă acest spaţiu este prea mic în comparaţie cu necesităţile dumneavoastră. de fiecare dată. vă va fi mult mai uşor să sintetizaţi materia parcursă şi să vă pregătiţi pentru a răspunde la testele de autoevaluare. formulaţi răspunsurile pe un caiet special sau pe foi de hârtie. la una dintre cele patru întâlniri prevăzute prin programă. imediat după ce aţi parcurs conţinuturile tematice. puteţi folosi sugestiile de rezolvare ale acestora. la testele de evaluare notate de tutore. Proiectul pentru Învăţământul Rural xiii . inserate între foile cursului. Imaginile alăturate sunt asociate unei alte sarcini de lucru. Acolo unde sarcinile de lucru necesită un răspuns. Ce rol credeţi că au în această introducere? Folosiţi spaţiul liber de mai jos pentru răspunsuri.

.

Modalităţi de prelucrare didactică a conţinuturilor unităţii de învăţare ........ Stabilirea conţinuturilor unităţii de învăţare .......................... 3 1..................... EXPLORĂM ŞI COMPARĂM! Curriculum naţional – cadru de referinţă........ 12 1........................................................................... chimie şi fizică................................................................................................ Explorarea elementelor de coerenţă verticală şi orizontală în cadrul curriculumului de biologie.....2........................2...... ÎNŢELEGEM ŞI EXPERIMENTĂM! Organizarea conţinuturilor la biologie ....2.........1 Descoperirea relaţiilor dintre componentele programei de biologie..............APLICĂM ŞI DEZVOLTĂM! Locul biologiei în aria curriculară.................. 2 1............. 11 1...........2.............3........ obiective de referinţă şi conţinuturi în programe de ştiinţe integrate (învăţământ primar) ......................... Structura programei de biologie pentru gimnaziu......... Proiectul pentru Învăţământul Rural 1 .................................................................1.......................................................................... Relaţia biologiei cu alte ştiinţe ale naturii..................................2.... răspunsuri pentru sarcinile de lucru ................ 1 1...... 4 1............................. 21 1............. Structura programei de biologie pentru liceu ......... Structura programei şcolare de biologie ......3.......6..............2....7.. Obiective cadru la biologie................... Obiective cadru..............................1.......... ...............................................................5................................ sugestii de rezolvare.... 33 COMPETENŢELE UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE 1 Prin studiul acestei unităţi de învăţare se urmăreşte formarea următoarelor competenţe: 1.................3...Descoperirea relaţiilor dintre componentele programei de biologie Unitatea de învăţare 1 Descoperirea relaţiilor dintre componentele programei de biologie CUPRINS Competenţelele unităţii de învăţare 1 ...... 1............ 10 1............... 29 Bibliografie recomandată pentru unitatea de învăţare 1 ....... 23 1...4........... Componente atitudinale în programa de biologie...................... 26 Test de evaluare notat de tutore............1... 15 1...... 28 Indicaţii................. 6 1..

document reglator ce asigură coerenţa componentelor sistemului curricular în termeni de procese şi produse.VI a). Planurile cadru sunt în concordanţă cu ciclurile curriculare periodizări ale şcolarităţii care au în comun obiective specifice şi care Cicluri grupează mai mulţi ani de studiu ce pot apar ţine la niveluri şcolare curriculare diferite.Descoperirea relaţiilor dintre componentele programei de biologie EXPLORĂM ŞI COMPARĂM! 1. o al egalităţii şanselor.1 care urmează: Tab. o ciclul de dezvoltare ( clasele a III a .1 – Corelaţia între vârstă. obiectele de studiu şi resursele de timp. Cadru de referinţă . o al funcţionalităţii. o ciclul de observare şi orientare ( clasele a VII a – a IX a). o ciclul de aprofundare. tehnologic. vocaţional Şcoala profesională Şcoala de ucenici XIII XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I Anul pregătitor Specializare Aprofundare Observare şi orientare Învăţământ gimnazial Dezvoltare Învăţământ primar Achiziţii fundamentale 2 Proiectul pentru Învăţământul Rural . tipul de şcolaritate şi ciclurile curriculare 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 Învăţământ preşcolar Liceu teoretic. acestea corespund următoarelor principii: o al selecţiei şi ierarhizării culturale. • Planurile cadru de învăţământ pentru clasele I – XII/XIII – documente ce stabilesc ariile curriculare. o ciclul de specializare . o al racordării la social. o al coerenţei.1. Ciclurile curriculare sunt prezentate în Tab. o al flexibilităţii şi al parcursului individual. Curriculum Naţional – cadru de referinţă Termenul de curriculum derivă din limba latină şi înseamnă drum către. În România Curriculumul naţional cuprinde: • Curriculum Naţional pentru învăţământul obligatoriu. Ciclurile curriculare sunt: o ciclul achiziţiilor fundamentale (grupa pregătitoare a grădiniţei şi clasele I şi a II a).

07. conţinuturile învăţării şi standardele curriculare de performanţă pe discipline.151/1999 • Programele şcolare – documente ce stabilesc obiective cadru /competenţe generale. Ele scot în evidenţă rolul important al achiziţiilor elevilor în 3 Proiectul pentru Învăţământul Rural . iar profesorii şi elevii erau doar simplii executanţi. exemple de activităţi de învăţare.publicată în MO al Romaniei. Acest tip de programă conţinea toate elementele procesului instructiv – educativ stabilite la nivel central. Programe analitice Programe actuale Structura programei şcolare de biologie Programa şcolară face parte din Curriculumul naţional şi descrie oferta educaţională pentru un parcurs şcolar determinat. Nr. nr.84/1995 a fost republicată în Monitorul Oficial al Romaniei. când a demarat reforma curriculară în învăţământul românesc. Ghiduri. norme metodologice şi materiale suport – documente ce descriu condiţiile de aplicare şi de monitorizare ale procesului curricular. Până în anii 1998-1999. Manuale alternative • • Finalităţile învăţământului preuniversitar derivă din idealul educaţional formulat în Legea învăţământului nr. document în care activitatea didactică programa traseul elevului către o finalitate cunoscută şi impusă de către adulţi.84/1995 Studiu individual 1 Studiaţi Legea învăţămâtului cu modificările ulterioare amintite în adnotarea de mai sus şi găsiţi finalităţile învăţământului preuniversitar.36/1997.Descoperirea relaţiilor dintre componentele programei de biologie Legea nr.2. Folosiţi spaţiul liber de mai jos pentru a da un exemplu 1.152/14. Partea I.1997 şi prin Legea nr.1 din 5. Programele şcolare actuale se deosebesc de cele analitice deoarece pun accentul pe interiorizarea unui mod de gândire specific biologiei. obiective de referinţă/competenţe specifice.1996 şi a mai fost modificată prin OUG nr.01. partea I. era utilizată programa analitică.

Obiectivele cadru au un grad ridicat de generalitate şi complexitate şi se referă la formarea unor atitudini generate de specificul disciplinei şi sunt urmărite de-a lungul mai multor ani de studiu. Programe de biologie gimnaziale Consiliul Naţional Pentru Curriculum. Ed. conţinuturi ale învăţării şi standarde curriculare de performanţă. Temă de reflecţie 1 După ce aţi citit şi înţeles definiţiile celor două tipuri de programe.Descoperirea relaţiilor dintre componentele programei de biologie plan formativ şi subliniază importanţa rolului reglator al obiectivelor / competenţelor pe cele două nivele de generalitate: obiective cadru/competenţe generale şi obiective de referinţă/ competenţe specifice. obiective cadru. argumentează structura didactică adoptată şi sintetizează recomandări semnificative. Nota de prezentare descrie parcursul anului de studiu respectiv. Structura programei şcolare de biologie pentru gimnaziu Programele şcolare actuale pentru învăţământul biologic gimnazial3 cuprind: o notă de prezentare. explicaţi sintagma “programele actuale sunt centrate pe elev ”.ARAMIS PRINT SRL. Ghid metodologic de aplicare a Programei de biologie pentru învăţământul obligatoriu.2. exemple de activităţi de învăţare. obiective de referinţă. Obiectivele de referinţă specifică rezultatele aşteptate ale învăţării şi urmăresc progresia în formarea de capacităţi precum şi achiziţia de cunoştinţe ale elevilor pe ani de studiu.2001 3 4 Proiectul pentru Învăţământul Rural . Buc.S. Folosiţi spaţiul liber de mai jos pentru a da un exemplu 1.1.C.

respectiv a criteriilor de notare. Folosiţi spaţiul liber de mai jos pentru a da un exemplu Conţinuturile reprezintă mijloace prin care se urmăreşte atingerea obiectivelor cadru şi de referinţă propuse. Proiectul pentru Învăţământul Rural 5 . Studiu individual 2 Identificaţi obiectivul de referinţă 2. competenţele şi comportamentele dobândite de elevi prin studiul biologiei. • caracteristicile psiho-pedagogice ale vârstei şcolare vizate. Standardele curriculare de performanţă sunt standarde naţionale şi reprezintă un sistem de referinţă comun şi echivalent pentru toţi elevii. Ele sunt organizate fie tematic.1 din Programa de biologie pentru clasa a V a şi daţi exemple şi de alte activităţi de învăţare decât cele din programă. Programa oferă cel puţin un astfel de exemplu de activităţi pentru fiecare obiectiv de referinţă în parte. Ele sunt orientate spre profilul de formare al elevilor la finalizarea parcursului şcolar şi la integrarea lor în viaţa socială. Constituie specificări de performanţă ce vizează cunoştinţele. Exemplele de activităţi de învăţare sunt astfel concepute încât să pornească de la experienţa concretă a elevului şi să se integreze unor strategii didactice adecvate contextelor variate de învăţare. sistem ce vizează sfârşitul unei trepte de şcolaritate. Elaborarea standardelor are în vedere: • finalităţile pe treaptă şi pe ciclu de şcolaritate. • obiectivele cadru şi cele de referinţă. fie în concordanţă cu alte discipline ale aceleiaşi arii curriculare. Standardele sunt relevante din punct de vedere al motivării elevului pentru învăţare şi în special pentru învăţarea continuă care să-l conducă la structurarea capacităţilor proprii învăţării active. Asigură conexiunea între curriculum şi evaluare. Standardele sunt exprimate într-un limbaj simplu şi clar şi reprezintă punctul de plecare pentru elaborarea descriptorilor de performanţă.Descoperirea relaţiilor dintre componentele programei de biologie Exemplele de activităţi de învăţare propun modalităţi de organizare a activităţii în clasă.

12.E.3458/9.T.Consiliul Naţional Pentru Curriculum – Programa Şcolară Pentru Clasa a IX a – Ciclul inferior al liceului.nr.2003 şi este structurat astfel: notă de prezentare. aprobat prin O. Curriculum diferenţiat reprezintă oferta educaţională constând din disciplinele ariei curriculare corespunzătoare profilului liceului cu alocări orare asociate acestora. competenţe specifice şi conţinuturi pentru trunchiul comun şi pentru curriculum diferenţiat.C. asigurând şanse egale pentru toţi elevii.Descoperirea relaţiilor dintre componentele programei de biologie Temă de reflecţie 2 Aveţi următorul obiectiv de referinţă pentru clasa a VIII-a: ”Să extrapoleze şi să realizeze predicţii pe baza observaţiilor şi a rezultatelor experimentale.T. Cercetării şi Tineretului . Structura programei şcolare de biologie pentru liceu Programe de biologie pentru liceu Trunchiul comun Curriculum de biologie pentru ciclul inferior al liceului a fost elaborat în conformitate cu Planurile cadru de învăţământ pentru clasele a IX – a şi a X – a. nr. Folosiţi spaţiul liber de mai jos pentru a da un exemplu 1. competenţe generale.E.” Elaboraţi câte un criteriu de notare/descriptor de performanţă pentru notele 9 şi 10 .2.2004 4 6 Proiectul pentru Învăţământul Rural . lista de conţinuturi.2.5723 din23. Orele atribuite prin curriculum diferenţiat sunt obligatorii. Trunchiul comun reprezintă oferta educaţională formată din aceleaşi conţinuturi şi sarcini de învăţare pentru acelaşi număr de ore la toate liceele şi urmăreşte atingerea finalităţilor propuse pentru educaţia de bază.M.03.C.M. sugestii metodologice şi valori şi atitudini. iar notele obţinute sunt consemnate în unica rubrică din catalog corespunzătoare disciplinei”4 Competenţele generale au un grad ridicat de generalitate şi complexitate şi orientează demersul didactic către achiziţiile Ministerul Educaţiei. lista de lucrări practice obligatorii. aprobate prin O.

ARAMIS PRINT SRL. Ghid metodologic ARIA CURRICULARĂ MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE ALE NATURII – liceu. li se asociază prin programe.2002 Proiectul pentru Învăţământul Rural 5 7 . Buc.S. unităţi de conţinut.C.2 – Relaţia conceptele operaţionale dintre dominante/operaţii mentale şi Consiliul Naţional Pentru Curriculum. Studiu individual 3 Studiaţi programele şcolare pentru clasele a IX-a şi a X-a. Folosiţi spaţiul liber de mai jos pentru a da un exemplu Competenţele generale. socio-economic şi de cunoaştere. Ele se definesc pe obiect de studiu şi se formează pe toată durata învăţământului liceal. În demersul de stabilire a competenţelor s-a considerat că soluţia se află la intersecţia dintre domeniul didactic (vizând ariile curriculare). identificaţi competenţele generale şi pe cele specifice şi apreciaţi dacă acestea corespund intersecţiei celor trei domenii: didactic. Ed. Sunt derivate din competenţele generale şi ca şi acestora. Competenţele specifice se definesc pe obiect de studiu şi se formează pe parcursul unui an şcolar.Descoperirea relaţiilor dintre componentele programei de biologie fundamentale ale elevilor. Comentaţi.( vezi tab 2) 5: Tabel. domeniul socio-economic (vizând pregătirea pentru piaţa muncii) şi domeniul de cunoaştere concretizat în şcoală printr-un obiect de studiu. precum şi cele specifice acoperă dimensiunea cognitivă a personalităţii elevilor şi se stabilesc pornind de la modelul de generare prin gruparea categoriilor de concepte operaţionale în funcţie de dominantele avute în vedere.

fenomene. . realizarea de conexiuni între rezultate. calcularea. procese. crt 1. adaptarea şi adecvarea la context. integrarea unor domenii. date de ieşire. reprezentarea datelor. Prelucrare primară 3. relaţionări între diferite tipuri de reprezentări. Transfer 8 Proiectul pentru Învăţământul Rural . demonstrarea. rezolvarea de probleme prin modelare şi algoritmizare. stabilirea unor relaţii. interpretarea rezultatelor. descoperirea. concluzii. negocierea. transpunerea într-o altă sferă. culegerea de date din surse variate. procese. perceperea unor relaţii. compararea unor rezultate. observarea unor fenomene. remarcarea unor invarianţi. generarea de idei. reducerea la o schemă sau model. între reprezentare şi obiect. aplicarea în alte domenii. Algoritmizare 4. analiza de situaţii. sisteme. explorarea. experimentarea. calcularea unor rezultate parţiale. 2. Prelucrare secundară 6. conexiuni. reprezentarea unor date. investigarea. sortarea – discriminarea.definirea unor concepte. Dominante operaţii mentale Receptare Concepte operaţionale • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • identificarea de termeni. clasificări de date. relaţii.Descoperirea relaţiilor dintre componentele programei de biologie Nr. optimizarea unor rezultate. elaborarea de strategii. Exprimare 5. verificarea unor rezultate. anticiparea unor rezultate. generalizarea şi particularizarea. compararea unor date. procese. nominalizarea unor concepte. evaluarea unor rezultate. descrierea unor stări. argumentarea unor enunţuri.

completaţi cu răspunsul corect! 1. • resurse necesare pentru aplicarea optimă a programei. • identificarea celor mai adecvate metode şi activităţi • de învăţare. Care este structura Curriculumului naţional romanesc? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. • evaluarea continuă. Ele se referă de obicei la: • desfăşurarea procesului de predare-învăţare centrat pe elev. Care sunt criteriile pentru elaborarea standardelor de performanţă? --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Proiectul pentru Învăţământul Rural 9 . competenţele specifice derivate din acestea şi conceptele operaţionale corespunzătoare. Test de autoevaluare Pentru întrebările 1 şi 2. Sugestiile metodologice sunt recomandări generale referitoare la modul de aplicare a programei. Folosiţi spaţiul liber de mai jos pentru a da un exemplu Valorile şi atitudinile apar de obicei după competenţele generale sub forma unei liste ce acoperă întregul parcurs al învăţământului liceal şi orientează dimensiunile axiologică şi afectivatitudinală aferente formării personalităţii din perspectivă biologică.Descoperirea relaţiilor dintre componentele programei de biologie Temă de reflecţie 3 Identificaţi competenţele generale 2 şi 5 din Programa şcolară pentru clasa a X-a ciclul inferior al liceului.

sau poate utiliza alte materiale suport.3.6) sunt astfel organizate încât să: • fie corelate cu obiectivele de referinţă/competenţele • specifice. • fie adaptate la experienţa elevului. Folosiţi spaţiul liber de mai jos pentru a stabili deosebirile dintre structura programelor şcolare de gimnaziu şi cele de liceu. Astfel. fiecărui obiectiv cadru/competenţe generale îi sunt asociate obiective de referinţă/competenţe specifice. dar. profesorul poate interveni prin: adaptare. • nu prezinte contradicţii. profesorul poate interveni asupra conţinuturilor programelor prin regruparea lor sub temele unităţilor de învăţare pe care le-a stabilit. • fie cumulate şi să permită progresul. adăugare. • fie organizate articulat şi sistematizate. • fie adecvate intereselor. ca şi manualele. nevoilor prezente şi viitoare ale elevilor. conform algoritmului din schema de mai jos 4: 10 Proiectul pentru Învăţământul Rural . Programele şcolare trebuie parcurse şi respectate de către toţi profesorii. Organizarea conţinuturilor la biologie Conţinuturile la biologie (vezi pag. Atingerea celor din urmă se realizează cu ajutorul conţinuturilor. omitere. În programele şcolare. ÎNŢELEGEM ŞI EXPERIMENTĂM ! 1.Descoperirea relaţiilor dintre componentele programei de biologie 3. ele se pretează unei citiri personale şi adaptate. înlocuire. care se regăsesc în lista de conţinuturi. Asupra unor unităţi sau elemente de conţinut din manual.

3. generat prin integrarea unor obiective de referinţă. • este unitară din punct de vedere tematic. Buc. • reorganizeze conţinuturile în funcţie de procesele cognitive ce trebuie învăţate. profesorul trebuie să: • realizeze adecvarea conţinuturilor la scopul curriculumului. • identifice elementele de conţinut. Stabilirea conţinuturilor unităţilor de învăţare implică identificarea elementelor de conţinut prin prelucrare didactică. Ghid metodologic ARIA CURRICULARĂ MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE ALE NATURII – liceu.1. • se desfăşoară în mod sistematic şi continuu pe o perioadă de timp. • facă o analiză secundară a corelaţiei obiective/competenţe – conţinuturi.S. Consiliul Naţional Pentru Curriculum. la nivelul elementelor de conţinut. competenţe specifice.2002 Proiectul pentru Învăţământul Rural 6 11 . În acest sens. utilizând programa şi alte surse.C.Descoperirea relaţiilor dintre componentele programei de biologie Conţinutul materialului este adecvat DA Utilizare NU Modalităţi de intervenţie asupra unor unităţi şi elemente de conţinut Adaptare Înlocuire Omitere Adăugare Alte materiale suport 1.ARAMIS PRINT SRL. Stabilirea conţinuturilor unităţii de învăţare Unitatea de învăţare 6 este o structură didactică deschisă şi flexibilă ce prezintă următoarele caracteristici: • determină formarea la elevi a unui comportament specific. Ed. • se finalizează prin evaluare.

istoriei. întinderea domeniului. tabele. • stimularea elevilor la reflecţia asupra propriilor cunoştinţe în timpul învăţării. numărul de paşi ce trebuie parcurşi între intrare şi ieşire.Temple. al părţilor şi întregului.deductive.Modalităţi de prelucrare a conţinuturilor conjucturală personalizată secvenţială progresivă. după modelul construirii teoriilor ipotetico.3. a căror stabilire şi organizare are următoarele roluri (Ch. taxonomică individualizată (de nivel) sub forma hărţilor de concepte focalizată după modelul de predare după modelul unităţilor de sens după modelul informaţiilor de diferenţiere prin coduri bazată pe arborele de relevanţă şi de clasificare ● tematică 12 Proiectul pentru Învăţământul Rural . analiză cauzală. analiza logică a unui text. prin cupluri antitetice. redă raportul dintre valorile personale şi valoarea mesajului ştiinţific.2. metodologică. prin dispunerea spaţială a informaţiilor scrise. pe baza genezei. al cauzei şi efectului. respectă principiul conformităţii cu dezvoltarea psihologică a elevilor (sarcini şi activităţi de învăţare pe grupe de nivel).Neacşu (1990) (Tab. • articularea noilor cunoştinţe pe experienţa de viaţă a elevilor O listă de modalităţi de prelucrare a conţinuturilor este oferită de I.Descoperirea relaţiilor dintre componentele programei de biologie 1. conceptuale. în concordanţă cu ordinea în care elevii vor învăţa diferite comportamente. 1998): • facilitarea conexiunilor între ceea ce elevii înţeleg şi simt şi ceea ce învaţă. pe baza unor analogii sub aspectul structurii. relaţiilor. algoritmi sau scheme logice. substituţie cu simboluri. prin includerea informaţiilor noi în teme.3): Tab. metodologice. figuri. ipoteze de verificat. structurarea conţinutului în raport cu anumite proprietăţi relevante. gradul de familiarizare a elevilor cu sarcina. gradul de complexitate sau noutate al conţinutului.3 . scheme. în funcţie de: seturi de întrebări. evoluţiei unui eveniment. contexte accesibile sau parţial cunoscute. acţionale. experienţa de rezolvare a problemelor. conceptuală. Modalităţi de prelucrare didactică a conţinuturilor unităţii de învăţare Prin prelucrarea didactică a conţinuturilor programei rezultă elementele de conţinut. ca bază pentru altele mai complexe.

......... Folosiţi spaţiul liber de mai jos pentru a da un exemplu Profesorul poate opta pentru una sau mai multe modalităţi de organizare a elementelor de conţinut în unităţile de învăţare............................m-am confruntat cu următoarele dificultăţi....... Completaţi următoarele enunţuri: 1.................................................. 2.............................................................................................. ...... Consiliul Naţional Pentru Curriculum................3...................Descoperirea relaţiilor dintre componentele programei de biologie Studiu individual 4 Găsiţi şi alte materiale bibliografice în afara celor indicate la sfârşitul capitolului referitoare la modalităţile de prelucrare a conţinuturilor..............................................ARAMIS PRINT SRL......................................................... Resurse naturale – protejarea lor” (clasa a IV a)............................1 – 1....................... Lumea vie şi anotimpurile” (clasa a III a) şi ...........................................................................................................................2002 Proiectul pentru Învăţământul Rural 7 13 ................................. fie efectiv în predare........S..... modalităţi ce vor apare fie în proiectul unităţii de învăţare......... .................. Îmi sunt încă neclare următoarele aspecte: ....................... Prelucrare după............ vor conta: adecvarea la cerinţele sarcinii de lucru............................................... Pe parcursul secvenţelor 1.... ..................................... Ghid metodologic de proiectare a activităţii didactice la Ştiinţe ale naturii – clasele a V a – a VI a”.C.............. ..... Ed............ diferenţele dintre metodele alese şi comentariile didactice făcute......................... ............................... În aprecierea temei......... Buc.... 7 Temă pentru portofoliu Exemplificaţi prelucrarea didactică pentru următoarele unităţi de învăţare: ...............................................................

completaţi cu răspunsul corect! 1. Care dintre modalităţile de prelucrare a conţinuturilor se pretează cel mai bine pentru programele pentru disciplinele opţionale? Motivaţi şi exemplificaţi. 14 Proiectul pentru Învăţământul Rural . Enumeraţi patru modalităţi de prelucrare a conţinuturilor (după I. 1990)? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.Neacşu. Ce este unitatea de învăţare şi care sunt principalele ei caracteristici? ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.Descoperirea relaţiilor dintre componentele programei de biologie Test de autoevaluare Pentru întrebările 1 şi 2.

de laborator cunoscute de elevi din viaţa cotidiană neglijarea experienţei personale a punerea accentului pe experienţa personală elevului a elevului Prelucrare după M. Buc. ci raportarea elevului la mediul în care trăieşte. demersul didactic trebuie deplasat de la . valorificându-le experienţa anterioară şi dezvoltându-le capacitatea de a integra informaţiile noi în modele explicative proprii.. Predarea ştiinţelor într-o manieră integrată. Prin predarea ştiinţelor nu se urmăreşte o acumulare de fapte şi informaţii ştiinţifice care să ducă la însuşirea de concepte..Voica. Ştiinţele naturii.4 – Dominantele noului curriculum de ştiinţe integrate la clasele III şi IV Devine mai puţin importantă Capătă o pondere mai mare elaborarea unor obiective pornind elaborarea unor obiective centrate pe de la conţinuturi formare de capacităţi şi competenţe predominanţa conţinuturilor de tip predominanţa conţinuturilor de tip formativ informativ lipsa unor exemplificări ale menţionarea în curriculum a unor activităţi activităţilor de învăţare de învăţare destinate să conducă la atingerea obiectivelor propuse abordarea ştiinţelor dintr-o abordarea ştiinţelor ca învăţare prin perspectivă academică experimentare utilizarea unor materiale didactice utilizarea unor obiecte de uz curent. De aceea. presupune o schimbare de esenţă: ştiinţele nu se mai predau exclusiv ca un ansamblu de fapte. Abordarea interdisciplinară a ştiinţelor este foarte importantă deoarece permite profesorului să facă o multitudine de conexiuni. prin acţiunea directă asupra lumii înconjurătoare. Obiective cadru. descoperire şi experimentare. Proiectul pentru Învăţământul Rural” .Didactica ariilor curriculare.de ce se învaţă?” Astfel elevul va fi stimulat prin competenţele pe care le dobândeşte şi va creşte caracterul formativ al învăţării. fenomene şi reguli ce trebuie memorate. începând cu clasele III – IV.4. obiective de referinţă şi conţinuturi în programe de ştiinţe integrate (învăţământ primar) Reforma curriculară în contextul predării ştiinţelor. cu componentele. Dominantele noului curriculum prin raportare la cel anterior sunt sintetizate în tabelul 48: Ştiinţele naturii ca obiect de studiu la clasele a III-a şi a IV-a Tab.Descoperirea relaţiilor dintre componentele programei de biologie 1.. permite o baleiere orizontală a problemelor abordate şi o structurare a acestora pe o serie de teme integratoare.ce se învaţă?” la . vizează observarea şi perceperea lumii în întregul său. în dialog cu elevii şi îi implică pe aceştia în activităţi de observare.2005 Proiectul pentru Învăţământul Rural 8 15 ..Singer şi C. ci ca un demers de cunoaştere activă. matematică şi ştiinţe ale naturii şi Tehnologii .. ca disciplină de învăţământ. procesele şi fenomenele caracteristice.

în termeni de rezultate aşteptate ale învăţării. independenţa gândirii.Descoperirea relaţiilor dintre componentele programei de biologie Temă de reflecţie 4 • Citiţi tabelul comparativ de mai sus şi explicaţi ce înţelegeţi prin . vor fi valorificate cunoştinţele privind mediul natural. la care se adaugă: grija faţă de mediul natural.. Tematica propusă are în vedere relaţionarea conţinuturilor atât în interiorul ariei curriculare . studiu individual. înţelegerea şi valorificarea informaţiilor. 16 Proiectul pentru Învăţământul Rural .5). În scopul formării acestor competenţe şi atitudini.Matematică şi Ştiinţe ale naturii” cât şi posibilităţi de relaţionare la nivelul celorlalte arii curriculare..elaborarea unor obiective centrate pe formarea de capacităţi şi competenţe”? Folosiţi spaţiul liber de mai jos pentru a da un exemplu Programa de Ştiinţe ale naturii pentru clasele a III a şi a IV a porneşte de la obiective comune domeniilor studiate pe care le corelează cu teme specifice acestor discipline. a căror abordare se realizează integrat la acest nivel. obiectivele de referinţă urmărite în clasa a III a. individul. S-au urmărit obiectivele ciclului curricular de dezvoltare. relaţiile dintre indivizi şi dintre aceştia şi mediu. curiozitatea şi preocuparea faţă de fenomenele din mediu. sunt dezvoltate şi completate în clasa a IV –a (Tab. Pentru aceasta. fenomeneşi interacţiuni specifice din mediu. modificări ale mediului ca urmare a intervenţiei omului. Coerenţa programelor s-a realizat prin urmărirea progresiei elevului în achiziţia de competenţe şi cunoştinţe de la un an de studiu la altul. iar competenţele se referă la comunicare. relaţionarea în mediul natural şi social. creativitatea. grupul de indivizi. interesul pentru aprecierea şi argumentarea logică.

Descoperirea relaţiilor dintre componentele programei de biologie Tab.2.5 – Coerenţa dintre obiectivele cadru şi cele de referinţă în clasele a III a şi a IV a Obiective cadru 1. 1. comparând rezultatele obţinute cu propriile estimări.2. 3.*să aprecieze importanţa protejării propriului corp faţă de factorii dăunători din mediu. 1.2. 2. 2.* să descrie proceduri simple de natură ştiinţifică realizate.să aplice proceduri de natură ştiinţifică în activitatea proprie.2. organisme şi evenimente din jurul său pe baza unor criterii date.*să respecte regulile de comunicare şi comportament negociate în desfăşurarea activităţilor de grup.*să prezinte prin modele aspecte familiare din mediul înconjurător.4. Proiectul pentru Învăţământul Rural 17 . 2. 3. 1.să măsoare cu instrumente convenţionale şi neconvenţionale.3.să ordoneze obiecte. 2.1. în maniere diverse.3. 1.4.4.să deruleze experimente simple pe baza unui plan de lucru. 3. Obiective de referinţă Clasa a IV a 1. Obiective de referinţă Clasa a III a 1.3. prezentând adecvat rezultatele.3. 3.imitând obiecte din mediul înconjurător. 3.să comunice în maniere diverse observaţii şi comparaţii asupra corpurilor din na-tură şi asupra experimentelor realizate. folosind instrumente şi procedee specifice.să conştientizeze efecte ale activităţii omului asupra mediului.3.să interpreteze succesiunea fenomenelor şi a proceselor dintrun mediu apropiat.2.*să formuleze ipoteze privind consecinţele utilizării unor proceduri de natură ştiinţifică. 3. 2.să aplice observaţia ca demers al cunoaşterii de tip ştiinţific.2.1. Formarea şi dezvoltarea capacităţilor şi abilităţilor de experimentare şi explorare /investigare a realităţii. observaţii ale unor fenomene şi procese din mediul apropiat. Înţelegerea şi utilizarea în comunicare a unor termeni şi concepte specifice ştiinţelor naturii. 3. 2.1.1.1. 2.3.1.să indice asemănări şi deosebiri dintre corpurile din natură pe baza unor observaţii proprii. 2.să comunice.*să confecţioneze jucării/produse. 1.să înregistreze în formă grafică. 1.să descrie relaţii între părţile componente ale unui sistem familiar. să realizeze experimente simple pe baza unor ipoteze date.4. 2. propice vieţii. observaţii privind relaţiile dintre părţile componente ale unui sistem şi/sau sisteme studiate.pentru a fi utile în realizarea unor experimente simple.să pună în evidenţă regularităţi ale fenomenelor pe baza măsurătorilor efectuate.să explice relaţii între sisteme din mediul înconjurător. Dezvoltarea interesului şi a responsabilităţii pentru menţinerea unui mediu natural echilibrat. să conştientizeze efecte ale mediului asupra propriului organism.

Descoperirea relaţiilor dintre componentele programei de biologie

Studiu individual 5 Studiaţi cu atenţie tabelul 5 şi observaţi dacă între obiectivele de referinţă din clasa a III a şi cele din clasa a IV a există coerenţă şi continuitate. Motivaţi răspunsul. Folosiţi spaţiul liber de mai jos pentru a da un exemplu

Conţinut

Caracteristici şi proprietăţi ale corpurilor

Acelaşi lucru este valabil şi pentru conţinuturi (Tab.6). Tab.6– Coerenţa dintre conţinuturile de la clasa a III a şi cele de la clasa a IV a Clasa a III a Clasa a IV a • Formă, culoare, dimensiune (lungimea • Echilibru şi cântărire(masa ca rezultat al măsurării în unităţi ca rezultat al măsurării în unităţi standard; volumul ca rezultat al standard):cântarul cu arc, balanţa; măsurării/comparării în unităţi nestandard); • Volumul (capacitatea ca rezultat al măsurării în unităţi • Stări de agregare (solid, lichid, gaz)standard: litrul multipli şi identificare în funcţie de formă şi submultipli); volum; • Comportamente de adaptare • *Dizolvarea şi condiţii de creştere a la plante şi animale: reacţii de vitezei de dizolvare. apărare şi adaptare la • *Amestecuri şi separarea lumină*umiditate, vânt, frig; amestecurilor prin filtrare,decantare; • Proprietăţi ale metalelor şi • Corpuri cu viaţă şi fără viaţă: plante şi utilizări ale acestora. Magneţi. animale; materiale naturale şi Circuite electrice simple; prelucrate. Utilizări; • Surse de lumină. • Rolul structurilor de bază ale Comportamentul luminii organismelor vii: producerea curcubeului, • Rolul componentelor observabile la • culorile, umbra, vizibilitatea plante: rădăcină, tulpină, frunză, corpurilor. floare, fruct, sămânţă; • Planetele sistemului solar. • Rolul componentelor observabile şi a unor organe interne la animale şi la om: cap, trunchi, membre, organe de simţ, stomac, plămâni, inimă, rinichi, schelet. • Principalele grupe de animale (mamifere, păsări, peşti, reptile, insecte)-caracteristici generale;
Proiectul pentru Învăţământul Rural

18

Descoperirea relaţiilor dintre componentele programei de biologie

• • • Transformări ale corpurilor şi materialelor • • •

Modalităţi de menţinere a stării de sănătate: dietă, igienă personală, exerciţiul fizic; *reacţia la stimuli şi organele de simţ. Soarele-sursă de schimbări periodice în mediul înconjurător: luminăîntuneric, zi-noapte, anotimpurile); Transformări de stări de agregare (topire,solidificare,vaporizare, condensare). Circuitul apei în natură; Surse de energie(vântul,soarele,căderile de apă, arderea combustibililor, Hrana.Utilizări.

• •

• • •

• Omul şi mediu •

Apa,aerul,solul.Surse de apă-tipuri, localizare, utilizări. Consecinţe ale variaţiei factorilor de mediu (lumină, apă, aer, sol, surse de căldură) asupra organismelor vii; vieţuitoare dispărute şi pe cale de dispariţie. Protejarea mediului. Deşeurile şi*reciclarea lor.

*Încălzire şi răcire;căldură absorbită şi căldură cedată; Forţe care determină mişcarea corpurilor(gravitaţia,forţe de împingere şi tragere). Mişcare şi repaus; Ciclul vieţii: naştere,creştere, dezvoltare, înmulţire, moarte. Cicluri de viaţă ale organismelor (plante, fluturi, broaşte, oameni); Transformări ale materialelor în alte materiale cu proprietăţi diferite: ruginirea, putrezirea, alterarea, arderea, coacerea. Medii de viaţă: grădina, pădurea, balta,*delta, peştera, mările calde, oceanul. Relaţii de hrănire. Resurse naturale: apă, soluri, roci, minerale, lemn, combustibili, hrană. Protejarea lor.

Studiu individual 6 Studiaţi cu atenţie tabelul 6 şi observaţi dacă între conţinuturile din clasa a III a şi cele din clasa a IV a există coerenţă şi continuitate. Motivaţi răspunsul. Folosiţi spaţiul liber de mai jos pentru a da un exemplu

Proiectul pentru Învăţământul Rural

19

Descoperirea relaţiilor dintre componentele programei de biologie

Analiza corelaţiei dintre obiective şi conţinuturi

Asocierea dintre obiectivele de referinţă şi conţinuturile programei este rezultatul unor aproximaţii succesive realizate prin intermediul activităţilor de învăţare: • de ordinul I, când sunt imaginate activităţi simple cu ajutorul cărora pot fi reprezentate anumite asocieri obiective-conţinuturi; • de ordinul II, când activităţile simple sunt integrate în activităţi complexe; • de ordinul III, când corelaţiile obiective-conţinuturi sunt reconstruite sub activităţile complexe, respectând analiza prin aplicarea ei la rezultatul etapei precedente. Sinteza progresivă a relaţiei obiective-conţinuturi-activităţi de învăţare până la un nivel satisfăcător este un proces iterativ. Această sinteză se realizează prin tehnici iterative: matricea de asociere ,,obiective-conţinuturi” şi lista de iteraţie ,,obiective-conţinuturi”. Matricea de asociere oferă informaţii globale cu privire la relaţia dintre obiective şi conţinuturi.(tab. 7 ) Tab.7 – Matrice de asociere Obiective de referinţă 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

3.1 x x x

3.2 x x x

3.3

Conţinuturi

1 2 3 4 5 6

x x x

Coloanele reprezintă obiectivele de referinţă, iar rândurile, conţinuturi. La intersecţia rândurilor cu coloanele, ,,x” marchează legăturile evidente dintre cele 2 variabile (din perspectiva activităţilor de învăţare),reflectând punctul de vedere al profesorului asupra acestora. În matricea de mai sus se observă numărul mare de corelaţii, fiecare unitate de conţinut a programei integrând domenii largi de obiective de referinţă. Test de autoevaluare Pentru întrebările 1 şi 2, completaţi cu răspunsul corect! 1. Care sunt dominantele noului curriculum de Ştiinţe integrate pentru clasele a III a şi a IV a? ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20

Proiectul pentru Învăţământul Rural

Descoperirea relaţiilor dintre componentele programei de biologie 2. • utilizarea şi construirea de modele şi algoritmi în scopul demonstrării principiilor lumii vii. • utilizarea corectă a limbajului specific. Dominantele noului curriculum prin raportarea la cel anterior sunt următoarele: Analiza biologiei ca obiect de studiu individualizat Proiectul pentru Învăţământul Rural 21 . Locul biologiei în aria curriculară . • dezvoltarea capacităţilor de explorare/investigare în scopul rezolvării de probleme specifice biologiei. abordată ca disciplină de sine-stătătoare.. vizează: • cunoaşterea şi înţelegerea terminologiei. • educaţia pentru sănătate. a conceptelor şi a principiilor specifice ştiinţelor biologice. • transferarea şi integrarea cunoştinţelor şi metodelor de lucru specifice biologiei în contexte noi. Demonstraţi prin exemplificare coerenţa dintre conţinuturi între clasa a III a şi a IV a. Ce este matricea de asociere şi care este rolul ei? ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.5. • explorarea sistemelor biologice. APLICĂM ŞI DEZVOLTĂM! 1. • formarea unor atitudini şi deprinderi privind impactul biologiei asupra naturii şi societăţii.Matematică şi ştiinţe ale naturii”. • educaţia ecologică. Studiul biologiei în învăţământul preuniversitar. Relaţia biologiei cu alte ştiinţe ale naturii.

fără corelaţii cu alte ştiinţe ale naturii • • aplicarea unui demers teoretic în predare menţinerea unei învăţări reproductive.Descoperirea relaţiilor dintre componentele programei de biologie Devine mai puţin importantă • organizarea conţinuturilor în domenii strict delimitate • predarea biologiei în mod izolat.corelarea multidisciplinară cu alte ştiinţe ale naturii pentru acoperirea simultană a zonelor conexe”? Apoi daţi cel puţin două exemple de astfel de corelaţii. neadaptate la posibilităţile şi dorinţa de comunicare a elevului Capătă o pondere mai mare • asigurarea unei dezvoltări progresive a noţiunilor • corelarea multidisciplinară cu alte ştiinţe ale naturii pentru acoperirea simultană a zonelor conexe • construirea unor secvenţe de învăţare care să stimuleze curiozitatea şi să permită activităţi de investigare • deplasarea accentului spre învăţarea procedurală. Folosiţi spaţiul liber de mai jos pentru a da un exemplu 22 Proiectul pentru Învăţământul Rural .. spre construirea unor strategii proprii de explorare/investigare Temă de reflecţie 5 Citiţi tabelul comparativ de mai sus şi explicaţi ce înţelegeţi prin .

a terminologiei. Obiective cadru/ competenţe generale la biologie.Descoperirea relaţiilor dintre componentele programei de biologie 1. a terminologiei. chimie şi fizică în învăţământul gimnazial Obiective cadru la biologie Obiective cadru la chimie • Cunoaşterea şi • Cunoaşterea şi înţelegerea terminologiei.6. Folosiţi spaţiul liber de mai jos pentru a da un exemplu Proiectul pentru Învăţământul Rural 23 . chimie şi fizică Obiective cadru la biologie. şi a conceptelor şi a metodelor specifice • Dezvoltarea capacităţilor de explorare/investigare a realităţii şi de experimentare prin folosirea unor instrumente şi proceduri specifice fizicii • Dezvoltarea capacităţii de analiză şi de rezolvare de probleme • Dezvoltarea capacităţii de comunicare utilizând corect limbajul specific fizicii Studiaţi cu atenţie tabelul de mai sus cu obiectivele cadru la cele trei discipline la gimnaziu si specificati care sunt relatiile/corelaţiile dintre acestea. înţelegerea fenomenelor a conceptelor şi a chimice. principiilor specifice şi a conceptelor specifice ştiinţelor biologice chimiei • Dezvoltarea capacităţilor • Dezvoltarea capacităţilor de explorare/investigare de experimentare şi de în scopul rezolvării explorare/investigare a problemelor specifice realităţii prin folosirea biologiei unor instrumente şi proceduri specifice chimiei • Dezvoltarea capacităţii • Dezvoltarea capacităţii de comunicare utilizând de analiză şi de corect limbajul specific rezolvare de probleme biologiei • Dezvoltarea capacităţii de comunicare utilizând corect limbajul specific chimiei Studiu individual 7 Obiective cadru la chimie • Cunoaşterea şi înţelegerea fenomenelor fizice.

legi şi principii specifice ştiinţelor biologice • Investigarea şi experimentarea unor fenomene sau procese biologice şi interpretarea corectă a datelor obţinute în urma activităţilor experimentale • Modelarea unor fenomene şi procese biologice în scopul demonstrării principiilor fundamentale ale lumii vii • Explicarea unor procese şi fenomene biologice utilizând corect termeni. procedee întâlnite în viaţa de zi cu zi • Investigarea comportării unor substanţe sau sisteme chimice Competenţe generale la fizică • Definirea şi recunoaşterea conceptelor specifice fizicii • Explorarea şi experimentarea dirijată a unor fenomene şi procese fizice • Rezolvarea de probleme cu caracter teoretic şi aplicativ • • Transferarea şi aplicarea cunoştinţelor din domeniul biologiei în contexte variate Rezolvarea de probleme în scopul stabilirii unor corelaţii relevante.Descoperirea relaţiilor dintre componentele programei de biologie Comptenţe generale la biologie. în conducerea investigaţiilor şi în raportarea rezultatelor • Evaluarea consecinţelor proceselor şi acţiunii produselor chimice asupra propriei persoane şi asupra mediului • Explicarea fenomenelor fizice într-un limbaj specific prin modelare şi abstractizare • Realizarea unor transferuri şi integrarea cunoştinţelor şi metodelor de lucru specifice fizicii în scopul aplicării lor în ştiinţele naturii şi în tehnologii 24 Proiectul pentru Învăţământul Rural . concepte şi principii specifice biologiei Competenţe generale la chimie • Explicarea unor fenomene. fizică în învăţământul liceal Competenţe generale la biologie • Recunoaşterea şi definirea unor termeni. procese. chimie. concepte. demonstrând raţionamente deductive şi inductive • Comunicarea înţelegerii conceptelor în rezolvarea de probleme. în formularea explicaţiilor.

Ed. Proiectul pentru Învăţământul Rural 25 . Folosiţi spaţiul liber de mai jos pentru a da un exemplu Temă pentru portofoliu Citiţi competenţele generale din Programa de Ştiinţe pentru clasa a XI a aprobată prin OMEdC nr. ………………………………………………………………………………. Specificaţi ce tip de corelaţii se stabilesc între acestea şi exemplificaţi. ………………………………………………………………………………. diferenţele dintre metodele alese şi comentariile didactice făcute. pentru că…………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… 3.2006 de pe site-ul M. Am învăţat să……………………………………………………………. şi comparaţi-le cu cele ale disciplinelor biologie.6 m-am confruntat cu următoarele dificultăţi …………………………………………………………………………………..Descoperirea relaţiilor dintre componentele programei de biologie Studiu individual 8 Studiaţi cu atenţie tabelul de mai sus cu competenţele generale la cele trei discipline la liceu si specificati care sunt relatiile/corelaţiile dintre acestea.. Pe parcursul secvenţei 1.02. vor conta: adecvarea la cerinţele sarcinii de lucru.C. chimie. ……………………………………………………………………………….3252/13. ………………………………………………………………………………. Completaţi următoarele enunţuri: 1. ………………………………………………………………………………. fizică din tabelul de la pagina 24. Cel mai mult m-a ajutat…………………………………………………. 2. În aprecierea temei.

3. experienţe şi sentimente. • acceptarea şi promovarea unui mediu natural propice vieţii. • folosirea echipamentelor informatice în calitatea lor de instrumente ale comunicării. a limbajelor şi a convenţiilor aparţinând terminologiei specifice. modele şi teorii diverse pentru a investiga şi a descrie procesele naturale. atitudinile şi valorile vizate de profilul de formare la nivelul gimnaziului au un caracter transdisciplinar şi definesc rezultatele învăţării urmărite prin aplicarea curriculumului. 7. • cunoaşterea şi respectarea drepturilor fundamentale ale omului. 5. absolvenţii învăţământului gimnazial trebuie să9 1. demonstreze capacitatea de adaptare la situaţii diferite prin: • demonstrarea capacităţii de a lucra în echipă.Descoperirea relaţiilor dintre componentele programei de biologie 1. • cunoaşterea şi utilizarea eficientă a codurilor. • exprimarea dorinţei de a urmări un ţel prin mijloace diferite. 2002 9 26 Proiectul pentru Învăţământul Rural . • formarea şi utilizarea deprinderilor de comunicare socială. • formarea şi utilizarea unor deprinderi de judecată critică. îşi dezvolte capacităţile de investigare şi să-şi valorizeze propria experienţă prin: • dezvoltarea unor metode de muncă intelectuală şi a capacităţii de explorare a realităţii înconjurătoare. 4. verbală şi nonverbală. înţeleagă şi utilizeze tehnologiile în mod adecvat prin: • folosirea de idei. • folosirea unei varietăţi de limbaje şi de instrumente pentru a transmite idei. • folosirea unor tehnici de argumentare variate în contexte sociale diferite. 2.Ghid metodologic de aplicare a Programei de bilogie – învăţământul obligatoriu. respectând opiniile fiecăruia. Componente atitudinale în programele de biologie Capacităţile. înţeleagă sensul apartenenţei la diverse tipuri de comunităţi. 6. Astfel. • elaborarea unor modele de acţiune şi de luare a deciziilor adecvate într-o lume dinamică. demonstreze gândire creativă prin: • utilizarea. • înţelegerea consecinţelor etice ale dezvoltării ştiinţei şi tehnologiei asupra omului şi mediului. contribuie la dezvoltarea unei vieţi de calitate prin: • dezvoltarea unor atitudini pozitive faţă de sine şi de semeni. folosească diverse modalităţi de comunicare în situaţii reale prin: • dobândirea deprinderilor specifice achiziţiilor fundamentale şi aplicarea lor efectivă în procesul comunicării. Capacităţile. • formarea şi exprimarea opţiunii pentru o viaţă sănătoasă şi echilibrată. Bucureşti. evaluarea şi ameliorarea permanentă a unor strategii proprii pentru rezolvarea de probleme specifice. atitudinile şi valorile vizate în învăţământul gimnazial biologic Consiliul Naţional pentru Curriculum .7.

fie interesaţi de realizările şi descoperirile din domeniul ştiinţelor. manifeste toleranţă faţă de opiniile celorlalţi. 7. îşi dezvolte curiozitatea ştiinţifică şi respectul pentru orice formă de viaţă. faţă de ceilalţi şi faţă de mediul înconjurător. manifeste grijă faţă de propria persoană. îşi cultive receptivitatea şi flexibilitatea pentru aplicarea cunoştinţelor de biologie în viaţa cotidiană. analizaţi-le. atitudinile şi valorile vizate în învăţământul liceal la biologie Capacităţile. Temă de reflecţie 6 După ce aţi citit şi aţi înţeles ce capacităţi. conştientizeze şi să se implice în problemele de interes global. Folosiţi spaţiul liber de mai jos pentru a da un exemplu Proiectul pentru Învăţământul Rural 27 . fie motivaţi pentru informarea şi documentarea ştiinţifică. 5. Astfel. atitudinile şi valorile vizate de profilul de formare la nivelul liceului au un caracter transdisciplinar ca şi cele de la învăţământul gimnazial şi definesc rezultatele învăţării urmărite prin aplicarea curriculumului. 6.Descoperirea relaţiilor dintre componentele programei de biologie Capacităţile. completaţi-le dacă este cazul şi găsiţi raportul dintre ele. 2. 4. absolvenţii învăţământului liceal trebuie să: 1. 3. atitudini şi valori trebuiesc formate la elevii din învăţământul gimnazial şi liceal.

..Descoperirea relaţiilor dintre componentele programei de biologie TEST DE EVALUARE – NOTAT DE TUTORE Testul de evaluare de mai jos vă va ajuta să verificaţi gradul de îndeplinire a competenţelor specifice Unităţii de Învăţare 1: .. comentaţi-o şi exemplificaţi: . dacă. 3. modul de concepere şi structurare a exemplificărilor pe fiecare modalitate de intervenţie asupra conţinuturilor (4p). Indicaţi la ce se referă schema de mai jos.. dacă obiectivele de referinţă au fost corelate corect cu conţinuturile (6p). .. • În evaluare vor fi analizate: dacă obiectivele de referinţă răspund la întrebarea .. să analizeze achiziţiile de biologie din perspectiva dezvoltării profilului de formare a absolventului 28 Proiectul pentru Învăţământul Rural . Realizaţi o matrice de asociere obiective-conţinuturi (după modelul de la pag. atitudine şi valoare enumerată şi exemplificată corect şi 0. să descopăr relaţiile dintre componentele programelor de biologie? Conţinutul materialului este adecvat DA Utilizare NU Modalităţi de intervenţie asupra unor unităţi şi elemente de conţinut Adaptare Înlocuire Omitere Adăugare Alte materiale suport • . să explorez elementele de coerenţă verticală şi orizontală în cadrul curriculumului de biologie? În evaluare vor fi analizate: identificarea corectă a schemei (2p). atitudinile şi valorile vizate de învăţământul liceal biologic şi exemplificaţi pentru fiecare în parte. • În evaluare se vor acorda câte 1...21) pentru biologie clasa a VII a. Enumeraţi capacităţile..Curriculum pentru biologie . de ce se învaţă?” şi sunt corelate cu cele cadru (2p).3 p pentru fiecare capacitate. conţinuturile răspund la întrebarea . comentariul corect al schemei (4p). ce se învaţă?” (2p).90 p din oficiu.repere conceptuale” Am reuşit…??? 1. 2.

UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE 1” Temă de reflecţie 1 – centrarea programelor pe obiective (competenţe) asigură: • evidenţierea unei dezvoltări progresive în achiziţia de competenţe de la un an de studiu la altul a elevului.08. Obiective cadru la biologie ● Cunoaşterea şi înţelegerea terminologiei.Descoperirea relaţiilor dintre componentele programei de biologie INDICAŢII. a terminologiei.Programe şcolare pentru clasa a X a ciclul inferior al liceului . • focalizează actul didactic pe achiziţiile finale ale învăţării. Temă de reflecţie 4 . a terminologiei.4598/31.de ce se învaţă?” Astfel elevul va fi stimulat prin competenţele pe care le dobândeşte şi va creşte caracterul formativ al învăţării... a conceptelor şi a principiilor specifice ştiinţelor biologice ● Dezvoltarea capacităţilor de explorare/investigare în scopul rezolvării problemelor specifice biologiei Obiective cadru la chimie ● Cunoaşterea şi înţelegerea fenomenelor chimice. • oferă o hartă clară a evoluţiei capacităţilor elevului şi posibilitate stimulării acelor deprinderi care au fost insuficient formate şi dezvoltate.demersul didactic trebuie deplasat de la .. • accentuează dimensiunea acţională în formarea personalităţii elevului. Temă de reflecţie 5 . • criteriu pentru nota 10: să realizeze predicţii şi observaţii pe baza rezultatelor experimentale Temă de reflecţie 3 . investigare a realităţii prin folosirea unor instrumente şi proceduri specifice chimiei Obiective cadru la chimie ● Cunoaşterea şi înţelegerea fenomenelor fizice. Proiectul pentru Învăţământul Rural 29 . • ofertă educaţională a şcolii în raport cu interesele şi aptitudinile elevului şi cu aşteptările societăţii Temă de reflecţie 2 • criteriu pentru nota 9: să descopere relaţii. şi a conceptelor specifice chimiei ● Dezvoltarea capacităţilor de experimentare şi de explorare.ce se învaţă?” la . RĂSPUNSURI PENTRU SARCINILE DE LUCRU ALE . SUGESTII DE REZOLVARE. şi a conceptelor şi a metodelor specifice ● Dezvoltarea capacităţilor de explorare/investigare a realităţii şi de experimentare prin folosirea unor instrumente şi proceduri specifice fizicii. procese.Biologie aprobat prin OM.cele două exemple de corelaţie se referă la obiectivele cadru pentru ştiinţe din tabelul de mai jos.2004. nr. fenomene.

5. precum şi stabilirea corectă a raportului dintre ele. art. îşi dezvolte curiozitatea ştiinţifică şi respectul pentru orice formă de viaţă manifeste grijă faţă de propria persoană.Descoperirea relaţiilor dintre componentele programei de biologie Temă de reflecţie 6 Nr. Studiu individual 4 portofoliul individual .a-g. 7. • exemple de alte activităţi de învăţare decât cele din programă: • citirea şi utilizarea determinatoarelor pentru identificarea şi clasificarea plantelor • utilizarea metodelor de înmulţire vegetativă pentru plantele ornamentale. 2. 1.4 (3) Studiu individual 2 • 2. înţeleagă şi utilizeze tehnologiile în • mod adecvat îşi dezvolte capacităţile de • investigare şi să-şi valorizeze propria experienţă contribuie la dezvoltarea unei vieţi de • calitate Se va puncta enumerarea corectă a capacităţilor.4 (2). 3.1 – să utilizeze metode şi mijloace adecvate explorării/investigării lumii vegetale. art. analiza corectă a acestora. fie motivaţi pentru informarea şi documentarea ştiinţifică. atitudinilor şi valorilor (vezi tabelul de mai sus). Gimnaziu • • • • • • • demonstreze gândire creativă folosească diverse modalităţi de comunicare în situaţii reale înţeleagă sensul apartenenţei la diverse tipuri de comunităţi. 6. domeniul socio-economic (vizând pregătirea pentru piaţa muncii) şi domeniul de cunoaştere concretizat în şcoală printr-un obiect de studiu.Cele trei domenii vizate sunt: domeniul didactic (vizând ariile curriculare ).4 (1) lit. • utilizarea unor metode de polenizare artificială pentru plantele din gradină Studiu individual 3 .materialele găsite vor fi trecute şi în Studiu individual 5 – se va lucra individual sau pe grupe 30 Proiectul pentru Învăţământul Rural . faţă de ceilalţi şi faţă de mediul înconjurător manifeste toleranţă faţă de opiniile celorlalţi îşi cultive receptivitatea şi flexibilitatea pentru aplicarea cunoştinţelor de biologie în viaţa cotidiană conştientizeze şi să se implice în problemele de interes global. crt. demonstreze capacitatea de adaptare la situaţii diferite • • • • Liceu fie interesaţi de realizările şi descoperirile din domeniul ştiinţelor. Studiu individual 1 – Titlul I – Dispoziţii generale art. *Se poate lucra individual sau pe grupe. 4.

1. Ghiduri. transferarea – aplicarea – integrarea – evaluarea (autoevaluarea). Unitatea de învăţare este o structură didactică deschisă şi flexibilă ce prezintă următoarele caracteristici: • determină formarea la elevi a unui comportament specific. Test de autoevaluare. • se finalizează prin evaluare 2. 4. 2. investigarea – explorarea – experimentarea. rezolvarea de probleme – corelarea – modelarea. Curriculum Naţional pentru învăţământul obligatoriu.Descoperirea relaţiilor dintre componentele programei de biologie Studiu individual 6 – se va lucra individual sau pe grupe Studiu individual 7 . Cadru de referinţă. • este unitară din punct de vedere tematic. Planurile cadru de învăţământ pentru clasele I – XII/XIII c. pagina 31 1. Modalităţi de prelucrare a conţinuturilor • • conjucturală personalizată • • • seturi de întrebări ipoteze de verificat redă raportul dintre valorile personale şi 31 Proiectul pentru Învăţământul Rural .relaţii/corelaţii orizontale 1. 5. 3. obiectivele cadru şi cele de referinţă. • se desfăşoară în mod sistematic şi continuu pe o perioadă de timp. Propunem următorul tabel ce va fi completat de fiecare cursant în parte şi va fi punctat conform indicaţiilor din test: 2. Manuale alternative Elaborarea standardelor are în vedere: finalităţile pe treaptă şi pe ciclu de şcolaritate. comunicarea – explicarea prin modelare şi abstractizare. norme metodologice şi materiale suport e. • • • 3. caracteristicile psihopedagogice ale vârstei şcolare vizate. b. generat prin integrarea unor obiective de referinţă (competenţe) specifice.relaţii/corelaţii orizontale Studiu individual 8 . d. pagina 26 a. recunoaşterea – definirea – explicarea. Programele şcoală. Deosebiri Programele şcolare de biologie gimnaziale Programele şcolare de biologie liceale Test de autoevaluare.

cunoscute de elevi din viaţa cotidiană. elaborarea unor obiective centrate pe formare de capacităţi şi competenţe.3 2.3 x x x Obiective de referinţă 1.1 x x x x x 1. f. Matricea de asociere oferă informaţii globale cu privire la relaţia dintre obiective şi conţinuturi 1. conţinuturi. La intersecţia rândurilor cu coloanele. 32 Proiectul pentru Învăţământul Rural . fiecare unitate de conţinut a programei integrând domenii largi de obiective de referinţă. pagina 37 1.3 1 2 conţinuturi 3 4 5 6 x x x x În exemplul de mai sus coloanele reprezintă obiectivele de referinţă. menţionarea în curriculum a unor activităţi de învăţare destinate să conducă la atingerea obiectivelor propuse. 3. iar rândurile.Descoperirea relaţiilor dintre componentele programei de biologie valoarea mesajului ştiinţific • taxonomică • în concordanţă cu ordinea în care elevii vor învăţa diferite comportamente. predominanţa conţinuturilor de tip formativ. reflectând punctul de vedere al profesorului asupra acestora. punerea accentului pe experienţa personală a elevului 2.x” marchează legăturile evidente dintre cele 2 variabile (din perspectiva activităţilor de învăţare). ca bază pentru altele mai complexe • individualizată • respectă principiul conformităţii cu (de nivel) dezvoltarea psihologică a elevilor (sarcini şi activităţi de învăţare pe grupe de nivel) * Cursanţii pot alege oricare alte 4 modalităţi de prelucrare a conţinuturilor 3.1 x x x 3.*Fiecare cursant va da exemple proprii pentru a demonstra cerinţa din test.1 2.2 2. abordarea ştiinţelor ca învăţare prin experimentare. . În matricea de mai sus se observă numărul mare de corelaţii. utilizarea unor obiecte de uz curent. Dominantele noului curriculum de Ştiinţe integrate pentru clasele a III a şi a IV a sunt: a. Test de autoevaluare.4 2. d.2 x x x 3. e..2 1.4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 3.* Cursanţii vor alege un anumit opţional pe care vor face analiza cerută în test. c. b.

Programe şcolare pentru clasele a V a – a VIII a. M. *** Ministerul Educaţiei Naţionale.2000.N.2001 Proiectul pentru Învăţământul Rural 33 .S.E.C.2001 12. *** Programe şcolare pentru învăţământul obligatoriu. M.2000. 11. Editate de CNC şi MEC.S. Ed.. SARIVAN L. Aria curriculară Matematică şi Ştiinţe ale Naturii.C.1999..Ed. (coord. Studiu comparativ (I).(coord. 2003. Învăţarea matematicii şi a ştiinţelor naturii. Ed.N. 4. Liceu. *** Ministerul Educaţiei Naţionale.Cicero. Ed. 9. SINGER M. Cadru de referinţă. Bucureşti. Ghid metodologic.Iaşi.. 7. 3. PIR: Dezvoltarea profesională pe baza activităţii proprii desfăşurată în şcoală.1983.Aramis Print.S.Ed.. 10.E. M. 2002.).. Ed.N. Strategii didactice inovative.C. Ed. Aria curriculară Matematică şi Ştiinţe ale naturii. C.TÂRCĂ A. MEYER G. Curriculum Naţional învăţământul obligatoriu. Programe şcolare pentru clasele a X a.Polirom. Psihologia educaţiei şi dezvoltării.Corint Bucureşti 1999.). Ed. Predarea interactivă centrată pe elev. Consiliul Naţional pentru Curriculum. Ghid metodologic de aplicare a Programei de biologie pentru învăţământul gimnazial. 8. Un model de proiectare curriculară centrat pe competenţe. Consiliul Naţional pentru Curriculum. 5.C.C. De ce şi cum evaluăm..(II). Consiliul Naţional Pentru Curriculum. şi colab. (coord.Descoperirea relaţiilor dintre componentele programei de biologie Bibliografie recomandată pentru “Unitatea de învăţare 1” 1.).). 1998 – 1999. Ed. RADU I.2001. Consiliul Naţional pentru Curriculum.C.. Ed. Bucureşti. 2. – C. Ed. NOVEANU G..ARAMIS PRINT SRL.C. 2005. Aramis.C.Academiei. Ghid metodologic de proiectare a activităţii didactice la ştiinţe ale naturii. *** Ministerul Educaţiei Naţionale. Bucureşti.N. Buc.Humanitas Educational Bucureşti.C.Aramis Print.. Bucureşti.SARIVAN L. 6. Clasele a V a – a VI a. LEAHU I. PĂCURARI O.Sigma.(coord.

......78 COMPETENŢELE UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE 2 Prin studiul acestei unităţi de învăţare se urmăreşte formarea următoarelor competenţe: 2...................1..................... APLICĂM ŞI DEZVOLTĂM! Integrarea metodelor didactice sub forma strategiilor interactive bazate pe munca individuală şi în grup ....4 Demonstraţia .....................INŢELEGEM ŞI EXPERIMENTĂM! Conversaţia euristică..............................................................................................2..... Povestirea şi lectura didactică .............................64 2...........................................73 Test de evaluare notat de tutore ............................................................................35 2.......2 Selectarea metodelor şi a combinaţiilor de metode care facilitează înţelegerea proceselor şi fenomenelor biologice 2............. Metode care sprijină reconstituirea cunoştinţelor ştiinţifice de biologie ......................................... .............................................................59 2........................................3................... răspunsuri pentru sarcinile de lucru ......................2........................... Observarea................69 2................................. Jocul de rol ........................1........................... Competenţelele unităţii de învăţare 2..........46 2...........1.......Abordări eficiente în predarea-învăţarea biologiei Unitatea de învăţare 2 Abordări eficiente în predarea-învăţarea biologiei CUPRINS 2.......................51 2...........................................55 2......76 Bibliografie ......34 2...............1 Identificarea dificultăţilor de învăţare la biologie 2......................3.................. Conceptele: strategie didactică şi strategie interactivă............................................2....1..........................3... Modelarea ....................................49 2.....................................................................................EXPLORĂM ŞI COMPARĂM! Metode şi procedee didactice eficiente pentru predarea-învăţarea biologiei...1..........3 Identificarea modalităţilor de organizare a grupelor pentru o învăţare lipsită de stres 34 Proiectul pentru Învăţământul Rural ........................................... Învăţarea prin descoperire..................2...................43 2...................................... sugestii de rezolvare.... Experimentul ............3............................61 2............................2.......75 Indicaţii.......................2.....51 2...................2... Învăţarea prin cooperare (IPC)......3.......................................................................64 2.................................................................1.53 2....................5.................40 2...................................................4................................................................2..... Studiul de caz............3......................3....2.....................1................... Problematizarea ............1.....................

clasificarea. noi sau moderne. pag. 1 2 Cerghit I.2 Ansamblul metodelor utilizate în activitatea de instruire în vederea atingerii unui scop constituie metodologia. creatoare. fiind astfel dominant. după obiectivele urmărite: transmitere şi asimilare de cunoştinţe. grupuri mici. 5. iar în cadrul acesteia lecturarea unui mic text poate fi un procedeu utilizat în scopul exemplificării unei anumite particularităţi privind fenomenul experimentat. Instruirea şcolară. Metodă.1. Metode de învăţământ. grupuri mari. punct final (rezultatul). odos = drum). stimulându-i totodată să îşi dezvolte forţele cognitive. formare de deprinderi. Astfel dacă în timpul unui experiment (metodă) se exemplifică (procedeu) corect rolul variabilelor. în câteva minute. 4. Polirom Iucu Romiţă. Metode şi procedee didactice eficiente pentru predarea-învăţarea biologiei Semnificaţia cuvântului metodă este aceea de: cale parcursă în vederea atingerii unui scop (grec. 6. În altă lecţie experimentul este utilizat ca metodă pe tot parcursul predării-învăţării. Aceasta cuprinde identificarea. intelectuale1. subiectul acţiunii şi beneficiarul metodei (elevul asupra căruia se răsfrânge acţiunea). Polirom Proiectul pentru Învăţământul Rural 35 .Ed. Metodele de instruire constituie instrumente didactice cu ajutorul cărora profesorul îi determină pe elevi să asimileze activ noi cunoştinţe şi forme comportamentale. methodos: metha = către. din experienţa bazată pe acţiunea practică şi din experienţa de raţionalizare a conţinuturilor şi operaţiilor de predare învăţare centrate pe performanţă şi eficienţă maximă. exemplifică fenomenul despre care se lecturează. după modul de organizare a elevilor: individuale. fixare şi consolidare. procedeul să devină metodă. Noţiunea de metodă include patru elemente: punct de plecare. O metodă se dovedeşte valoroasă dacă procedeele utilizate în cadrul ei sunt eficiente. procedee. euristice. De exemplu. Procedeele sunt componente operaţionale ale unei metode. 2. metodologie. caracterizarea şi normarea ansamblului metodelor utilizate în soluţionarea problemelor de ordin instructiveducativ apărute în practica şcolară1. Metodele de instruire se pot clasifica după diferite criterii: 1. Totodată. 19-42. după gradul de generalizare: generale. după criteriul istoric: vechi sau clasice.Abordări eficiente în predarea-învăţarea biologiei EXPLORĂM ŞI COMPARĂM! 2. pag. după sursa cunoaşterii: din experienţa umanităţii (moştenirea culturală). eficienţa metodei creşte. în anumite condiţii metoda poate deveni procedeu şi invers. particulare sau speciale. nealgoritmice. 3. în cadrul unei lecţii derulate după metoda lucrului cu manualul se poate utiliza procedeul experiment care. din experienţa rezultată din contactul cu realitatea. 2001. 101-103. după caracterul activităţilor mentale solicitate în instruire: algoritmice. 2006.

matiza. învăţarea prin cooperare. conversaţia euristică.Abordări eficiente în predarea-învăţarea biologiei O grupare sintetică a metodelor de instruire după acest ultim criteriu este prezentată în următorul tabel. pag. vă etc. de particularităţile elevilor şi de experienţa sa didactică. studiul de caz etc.oară le De explorare Directe Indire cte Demonstraţia grafică sau cu obiect De acţiune Reală De raţionalizare Prele. METODE DE INSTRUIRE (adaptare după I. Reflec Obser-ţia. Asaltul de idei. deosebit de eficiente sunt metodele euristice. asistată Simularea de calculator Metoda algoritmică etc. descoperirea. bazate pe efort propriu de descoperire a noilor cunoştinţe. larea În procesul instructiv. InstrucDiscuţia tajul colectietc.etc.Proble Lucrul audiovizuacaţia. Polirom Proiectul pentru Învăţământul Rural 36 . 1 Cerghit I. Metode de învăţământ.Lectu. Proiectul Mode. Ancheta etc. experimentul.Conver. Obser -vaţia. profesorul alege o metodă sau alta în funcţie de scopurile urmărite.cu le maDescri rea. Alicaţia practică.sistema riment -tică. nici Expli.Interivizua. Sunt considerate metode euristice de învăţare observarea. O anumită metodă didactică poate servi la realizarea mai multor obiective de predare-învăţare. -ul mental Experimentul. În predarea-învăţarea biologiei. modelarea. vaţia Expe. jocul de rol. 114. Simul Instruirea ată programa tă Jocul Instruirea de rol. problematizarea. 2006. nualul -erea. Cergit1) De comunicare Orale Expo Interac zi-tive -tive Scrise Oral.Thegerea. saţia ra.

Folosiţi spaţiul liber de mai jos pentru răspunsuri Selectarea metodei este o sarcină ce revine profesorului. Profesorul. dar această operaţie trebuie să fie corelată funcţional cu subiecţii acţiunii pedagogice şi cu “conţinutul” procesului de predare. Între aceşti trei factori: conţinut (“ce predăm”) metode (“cum predăm”) şi elev (“cui predăm”). prin metoda selectată va construi calea prin parcurgere căreia va realiza ceea ce şi-a propus. există o relaţie de interdependenţă. Proiectul pentru Învăţământul Rural 37 . Simpla alegere a metodei adecvate nu este garanţia îndeplinirii scopurilor activităţii didactice.Abordări eficiente în predarea-învăţarea biologiei Studiu individual 1 Studiaţi cu atenţie metodele de instruie din tabel şi exemplificaţi situaţii în care se confirmă reversibilitatea metodă-procedeu.

Abordări eficiente în predarea-învăţarea biologiei

Temă pentru portofoliu Folosind schema alăturată, concepeţi un exemplu care să ilustreze interdependenţele dintre factorii implicaţi în procesul instructiv educativ În aprecierea temei, vor conta: adecvarea la particularităţile elevilor, identificarea unor elemente de dificultate în conţinutul predării, criteriile de selecţie a metodei şi corelaţiile dintre factorii idicaţi de schemă.

elev

metodă

conţinut

Completaţi următoarele enunţuri: 1. Pe parcursul secvenţei 2.1 m-am confruntat cu următoarele dificultăţi………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………… 2. Cel mai uşor a fost să………………………………………………………… …………………………………….pentru că…………………………………… …………………………………………………………………………………… 3. Am întâmpinat următoarele dificultăţi……………………….……………….

Cercetări noi au demonstrat că rezultatele activităţii didactice se îmbunătăţesc dacă profesorul utilizează diferite metode de predare iar cele mai bune rezultate sunt înregistrate în urma corectei utilizări a metodelor activ-participative3 . Cu toate acestea nici o metodă nu poate fi considerată eficientă în orice situaţie de învăţare. După Jean Piaget “metodele noi sunt cele care ţin seama de natura proprie a copilului şi fac apel la legile constituţiei psihologice şi dezvoltării individului”4. Selectarea corectă a metodei de instruire aduce o serie de avantaje cum sunt : • diminuarea efortului de învăţare; • creşterea capacităţii de muncă a elevilor; • generarea şi păstrarea motivaţiei pentru învăţare; • stimularea capacităţilor intelectuale ale elevilor.
Bloom, B.S. 1984, The search for methods of group instruction as effective as one-to-one tutoring, în Educational Leadership, nr. 8, USA, Virginia 4 Piaget J., 1972, Psihologie şi pedagogie, pag. 66-74, trad Bucureşti
3

38

Proiectul pentru Învăţământul Rural

Abordări eficiente în predarea-învăţarea biologiei

Principalele tendinţe în dezvoltarea metodologiei didactice se configurează pe două direcţii: • cantitativă - constă în multiplicarea şi diversificarea metodelor; • calitativă - constă în înnoirea şi modernizarea metodelor. Actuala înnoirea şi modernizare a metodelor didactice este caracterizată de următoarele orientări principale: • centrarea pe elev, pe acţiunea şi angajarea acestuia; • centrarea pe grup, pe promovarea interacţiunilor; • promovarea învăţării prin descoperire; • accentuarea pragmatismului, a metodelor practic- aplicative; • utilizarea noilor tehnologii informaţionale şi de comunicare; • construirea premiselor învăţării continue.

Temă de reflecţie 1 Credeţi că metoda explicaţiei poate fi realizată prin mai multe procedee ? Care ar fi acestea ? Reflectaţi asupra procedeelor pe care le utilizaţi dumneavoastră în metoda explicaţiei. Pe baza experienţei personale, încercaţi să realizaţi o ierarhizare a acestor procedee (de la cel mai eficient la cel mai puţin eficient). Folosiţi spaţiul liber de mai jos pentru răspunsuri

Proiectul pentru Învăţământul Rural

39

Abordări eficiente în predarea-învăţarea biologiei

INŢELEGEM ŞI EXPERIMENTĂM!
2.1.1. Conversaţia euristică
Metode şi procedee didactice

Conversaţia euristică este dintre cele mai active şi eficiente metode de instruire. Aceasta constă într-un dialog, iniţiat şi dirijat de profesor, care prin întrebări bine alese şi structurate, îi conduce pe elevi spre descoperirea de noi cunoştinţe. Utilizând metoda conversaţiei euristice, printr-un demers inductiv, orientaţi de întrebările profesorului, elevii pot ajunge la descoperirea relaţiilor cauzale, la formularea unor concluzii, la generalizări, la identificarea unor reguli, formularea unei definiţii etc5.. Cercetătorii din domeniul ştiinţelor educaţiei şi învăţământului au constatat că elevii înţeleg mai bine un subiect dificil dacă discută cu colegii acel subiect, explicându-l cu propriile lor cuvinte şi colaborând pentru rezolvarea problemelor legate de acel subiect. Această constatare sprijină încadrarea metodei conversaţiei euristice în cele mai eficiente dintre metodele de predare-învăţare. Conversaţia euristică este o metodă interactivă bazată pe tehnica chestionării grupului de elevi prin utilizarea unor întrebări simple şi progresive care în final îi conduc pe elevi la o concluzie logică. Altfel spus, conversaţia euristică este o învăţare prin chestionare în loc de simpla comunicare de informaţii. Metoda îi ajută pe elevi să înveţe să formuleze răspunsuri şi prin intermediul ei, elevii sunt sprijiniţi în efortul lor de a gândi singuri. O bună aplicare a metodei presupune iniţierea prin adresarea unor întrebări care să vizeze identificarea nivelului de cunoştinţe ale elevilor în tematica lecţiei. În conversaţia euristică toţi participanţii contribuie la dezvoltarea dialogului. Descoperirile progresează prin interacţiunile profesor-elevi, elevi-elevi. Profesorul simulează ignoranţa sau scepticismul pe măsură ce întrebările adresate grupului devin din ce în ce mai specifice. Întrebările formulate de profesor trebuie să fie predominant întrebări deschise care să permită mai multe variante de răspuns şi să faciliteze schimbul de opinii între elevi. Se recomandă utilizarea interacţiunilor în grupul de elevi care stimulează interesul acestora pentru descoperirea şi implicarea activă în formularea răspunsurilor. Totodată interacţiunile în grupul de elevi furnizează permanent feed-back valoros pentru profesor. Alte avantaje ale metodei sunt: • Stimularea gândirii. • Stimularea curiozităţii. • Dezvoltarea capacităţii de lucru în echipă.

5.

Dumitru Gh. , Dumitru Constanţa , 2004, Psihopedagogie, pag. 3007-310, EDP Bucureşti Proiectul pentru Învăţământul Rural

40

7. 10. Focalizaţi întrebările pe tema abordată. 8. Formulaţi întrebări clare. Formulaţi clar şi specific întrebările. adecvate nivelului de cunoştinţe ale elevilor. Proiectaţi întrebări semnificative care să servească structurării şi orientării lecţiei. Using the Socratic Method . Preluaţi răspunsurile elevilor şi rafinaţi-le când este cazul. de ce ? Argumentaţi! Folosiţi spaţiul liber de mai jos pentru răspunsuri Câteva sfaturi pe care le considerăm utile în vederea utilizării metodei conversaţiei euristice6: 1. 9. 11. 5. 6 Garlikov Richard. Acordaţi timp de gândire după ce adresaţi întrebările. 2. Formulaţi atât întrebări închise (cu răspuns unic) cât şi întrebări deschise (cu mai multe variante de răspuns). Concepeţi întrebări care să necesite răspunsuri mai ample şi nu răspunsuri de tip “Da” sau “Nu” pentru a încuraja raţionamentul elevilor.Abordări eficiente în predarea-învăţarea biologiei Temă de reflecţie 2 Credeţi că metoda conversaţiei euristice poate fi utilizată la orice nivel de clasă? Dacă da. Formulaţi concluzii parţiale pe secvenţele conversaţiei. CD version Proiectul pentru Învăţământul Rural 41 . 6. Stimulaţi emiterea de întrebări. 2004. 4. 3. de ce? Dacă nu. Implicaţi cât mai mulţi elevi în conversaţie.

Ambele tipuri de întrebări prezintă plusuri şi minusuri. ponderea ocupând-o primele.) Reprezentarea lumii vii pe baza modelelor . În exemplul anterior întrebările deschise alternează cu cele de tip închis.1. ce definiţie puteţi formula pentru virusuri? De ce nu sunt incluse virusurile în nici un regn? Formularea întrebărilor se constituie în element cheie în buna desfăşurare a activităţii didactice prin metoda conversaţiei euristice. Comparaţie între întrebări de tip deschis şi întrebări de tip închis Întrebări închise Avantaje Dezavantaje Relevant ♦ Încurajează memorizarea Grad mic de dificultate ♦ Puţin creative Consumă ♦ Limitează cantitatea puţin timp cunoştinţelor utilizate şi evaluate Util în testarea ♦ Permit accesarea cunoştincompetenţelor de nivel ţelor scăzut Implică un ♦ Favorizează învăţarea răspuns unic pasivă Uşor de ♦ Dau posibilitatea de evaluat ghicire a răspunsului Mai uşor de ♦ Limitează modul de formulat de învăţare în grup către ♦ Nu oferă posibilitatea profesor exprimării opiniilor diferite Întrebări deschise Avantaje Dezavantaje ♦ Consumator de Sunt creative timp Activează raţionarea ♦ Dificil de Încurajează gândirea evaluat Testează înţelegerea şi nivele ♦ Subiectivita-tea cognitive superioaretive profesorului Nu limitează răspunsurile ♦ Nu pot Dezvoltă vocabularul şi beneficia toate modalităţile de exprimare răspunsurile de Oferă posibilităţi de formare şi aceeaşi atenţie luare de decizii din partea Valorifică cunoştinţe anterior profesorului dobândite ♦ Există riscul Implică elevii în desfăşurarea omiterii unor lecţiei şi învăţării aspecte din Permite argumentarea şi conţinutul integrarea opiniilor diferite predării Sunt testate cunoştinţele şi competenţele elevilor ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 42 Proiectul pentru Învăţământul Rural . atunci ce este virusul? Cum se înmulţesc virusurile? După identificarea şi descrierea caracteristicilor virusurilor. cu mare valoare productiv–cognitivă.Abordări eficiente în predarea-învăţarea biologiei Prezentăm un exemplu de întrebări ordonate pentru aplicarea metodei conversaţiei euristice în cadrul lecţiei "Virusurile" -clasa a IX a.?” sunt întrebări deschise. "Virusurile" Ce caracteristici distincte au organismele vii faţă de corpurile lipsite de viaţă? Ce caracteristici comune au virusurile şi organismele vii? Prin ce însuşiri se deosebesc virusurile de organismele vii? Este virusul un organism viu? De ce îl consideraţi organism viu?/ De ce nu îl consideraţi un organism viu? Dacă virusul este considerat organism viu. în general cauzale.. unde principala competenţă specifică vizată este: (3. “ dacă…atunci. ce caracteristici îi condiţionează viaţa? Dacă nu consideraţi virusul organism viu. “cum?. aşa cum este sintetizat în tabelul următor. În exemplul următor puteţi identifica întrebări de tipul “de ce?.

Povestirile oferă condiţii de a expune diverse întâmplări. legende. Povestirea şi lectura didactică Povestirea este o metodă aplicată mai frecvent în clasele gimnaziale.2. răspunzând înclinaţiilor copiilor din clasele a V-a. de esenţializare a unor conţinuturi. Povestirile sunt un bun mijloc de introducere a noilor cunoştinţe. introducere. de provocare a unor dezbateri. verificabile. cuprins şi încheiere. a VI-a spre basme. Folosiţi spaţiul liber de mai jos pentru răspunsuri 2.1. de aprofundare a înţelegerii diverselor procese sau componente ale lumii vii.Abordări eficiente în predarea-învăţarea biologiei Studiu individual 2 Identificaţi identificaţi ponderea întrebărilor cu valoare productivcognitivă formulate în exemplul de aplicare a metodei conversaţiei euristice în cadrul lecţiei "Virusurile" şi formulaţi avantajele utilizării acestor tipuri de întrebări în metoda conversaţiei euristice. Profesorul poate construi un model pentru structurarea povestirii sau poate da începutul unei povestiri urmând ca elevii să finalizeze povestirea. se constituie în excelente exerciţii de exprimare. • Are surse de inspiraţie corecte. Câteva caracteristici ale unei povestiri bine realizate la disciplina biologie: • Are o temă unică bine definită. oferind elevilor şansa de a se afirma şi de a-şi demonstra capacitatea creativă. miraculos. Povestirile realizate de elevi. corect alese şi utilizate. de transmitere a unor mesaje etc. • Este adecvată caracteristicilor celor ce o ascultă 43 Metode şi procedee didactice Proiectul pentru Învăţământul Rural . • Are stil: cuvinte sugestive. fantastic. • Are un plan bine structurat.

îşi pot dezvolta conceptele. În afară de aceste roluri benefice. Aceste elemente sunt însuşite de elevi fără a avea o sarcină de învăţare specială în acest sens. Complexitatea textelor recomandate pentru lectură este direct proporţională cu particularităţile de vârstă. expresia feţei. pot construi conexiuni între noţiuni dobândite anterior. cu ajutorul mijloacelor tehnologiei audio-video moderne capătă valenţe educative variate. comunicare din care elevii învaţă cum să prezinte în faţa unui auditoriu un text. Povestirea permite interacţiuni între elevi care pot fi atât ascultători cât şi povestitori.precizaţi trei argumente în sprijinul acesteia. se pot auto-verifica şi auto-evalua. Temă de reflecţie 3 Comentaţi afirmaţia “povestirea este o metodă de instruire plăcută elevilor”. Un alt aspect al povestirii este cel dramatic. compendiile. clasei sau chiar cu particularităţile individuale ale elevilor (mai mult sau mai puţin înclinaţi spre studiul biologiei). dar în prezent. tratate de specialitate etc. Materiale bibliografice pot fi manualele sau alte auxiliare didactice ca atlasele. povestitorul comunică şi non-verbal prin limbajul corpului. Din această perspectivă povestirea ca metodă de instruire favorizează dezvoltarea capacităţilor de ascultare. Prin lectură elevii pot dobândi rapid şi eficient noi cunoştinţe. Folosiţi spaţiul liber de mai jos pentru răspunsuri Lectura didactică este o altă metodă de comunicare. povestirea este o metodă plăcută elevilor şi prin aceasta se recomandă ca metodă utilă în activitatea didactică. Lectura didactică este o activitate proiectată şi coordonată de profesor. Din punct de vedere istoric. citire şi înţelegere ale elevilor. profilul şcolii. culegerile de exerciţii şi probleme. 44 Proiectul pentru Învăţământul Rural . astfel încât aceasta să fie corect receptată şi bine înţeleasă de auditori. îşi pot verifica ipotezele.Abordări eficiente în predarea-învăţarea biologiei Cel care povesteşte are sarcina de a se pregăti şi de a prezenta povestirea. reviste de specialitate. metoda povestirii este o metodă clasică.

lectura investigaţie . În acest caz. lectura critică . Astfel.dirijată de profesor prin întrebări la care elevii caută activ răspunsuri. 7 Cerghit I. satisfac diversitatea ritmurilor de dezvoltare. dezvoltă abilităţile de citire. Eficienţa lecturii este asigurată numai prin interactivitatea elevului cu conţinutul textului citit. 3. el va verifica relevanţa şi calitatea ştiinţifică a lecturii înainte de a o recomanda elevilor. 2. Cele mai uzitate tehnici de realizare a lecturii didactice la biologie sunt: 1. profesorul va stabili şi intervalele la care verifică modul în care elevii realizează lectura şi totodată îi sprijină în atingerea obiectivelor propuse prin utilizarea acestei metode. Metode de învăţământ. lectura explicativă . această metodă trebuie aplicată timpuriu şi gradat sporind în frecvenţă. După lecturarea şi prelucrarea informaţiilor. dezvoltă vocabularul de specialitate.Abordări eficiente în predarea-învăţarea biologiei Lectura didactică este un mijloc de dezvoltare intelectuală şi de autoinstruire. captează interesul elevilor. un anumit subiect indicat de profesor sau propus de elevi este studiat utilizând mai multe surse bibliografice. Lecturile suplimentare sporesc înţelegerea conceptelor şi principiilor biologice. aplicată la disciplina biologie.implică analiza textului şi stimulează dezvoltarea gândirii. ceea ce conduce spre construcţia sensului şi a realei înţelegeri a acestuia7. membrii grupului compun împreună o prezentare pe subiectul despre care s-au informat. Lectura didactică poate fi şi o metodă de instruire în grup. lectura problematizată . trebuie să fie o lectură activă. Pentru a fi cu adevărat utilă. 2006. diversitate şi grad de dificultate. Odată cu stabilirea sarcinilor privind lectura didactică. De aceea. facilitează conexiunile intra şi interdisciplinare. metoda lecturii didactice. elevii ajung să le stăpânească şi să le utilizeze cu uşurinţă şi alternativ chiar în timpul parcurgerii aceluiaşi text . în vederea formării deprinderii de muncă independentă. Acest sistem trebuie să fie suficient de dezvoltat pentru a permite selectarea sarcinilor de lectură în funcţie de nevoile individuale şi de grup ale elevilor. Pentru utilizarea metodei lecturii didactice. fiecare profesor de biologie trebuie să îşi formeze propriul său sistem de criterii de selecţie a lecturilor şi de îndrumare a elevilor în realizarea lor.solicită interpretarea textului citit şi formularea unor concluzii. Prin exersarea timpurie a acestor tehnici sub îndrumarea profesorului de biologie. Totodată profesorul este responsabil de materialul bibliografic recomandat pentru lectură. Polirom Proiectul pentru Învăţământul Rural 45 .constă în citirea pe fragmente cu explicarea termenilor necunoscuţi şi formularea de idei sintetice. 4.

8 Cerghit I.2 concepeţi planul şi formulaţi ideile principale pentru o povestire cu titlul “ Dacă aş fi fost floare” În aprecierea temei se vor lua în consideraţie respectarea caracteristicilor unei povestiri bine realizate enunţate în prezenta lucrare. notare a datelor.1. Am întâmpinat următoarele dificultăţi………………………………. Cel mai mult m-a ajutat………………………………………………. ……………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………… pentru că…………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… 3. informaţiilor furnizate de text. abilitate de care adultul se va servi pe tot parcursul vieţii8. Completaţi următoarele enunţuri: 1. interpretare a expresiilor ştiinţifice. ……………………………………………………………………………. Prin observaţie se înţelege activitatea elevilor de urmărire atentă a unor structuri şi fenomene. iar învăţarea conceptelor ştiinţifice nu se poate realiza fără dezvoltarea spiritului de observaţie.Am învăţat să……………………………………………………………. formularea de probleme. în vederea descoperirii unor noi informaţii. Polirom Proiectul pentru Învăţământul Rural 46 . Temă pentru portofoliu Pe baza informaţiilor din secţiunea 2. Metode de învăţământ. Observarea Metodele intuitive (de explorare a realităţii) Observarea este metoda de instruire indispensabilă descoperirii şi explorării lumii vii.3. 2006. ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… 2.Abordări eficiente în predarea-învăţarea biologiei Aplicarea corectă a metodei lecturii didactice implică formarea şi dezvoltarea deprinderilor de: înţelegere corectă a textului citit. 2. Toate activităţile şcolare se bazează pe observare.

Din această perspectivă. în multe contexte şi în multe domenii ale cunoaşterii. durata. profesorul instruieşte elevii privind modul în care vor realiza observarea: timp. Crearea cadrului în care elevii vor observa este sarcina profesorului. ei observă. dar mai ales în domeniul ştiinţific. Acestea sunt realizate de profesor în funcţie de scopul. tactili etc. proiectarea activităţii de observare pleacă de la răspunsurile pe care profesorul trebuie să şi le dea la următoarele întrebări: Proiectul pentru Învăţământul Rural 47 . excursiilor didactice etc. Odată cu sarcinile de lucru. Observarea ca metodă de instruire prezintă particularitatea că datele furnizate sunt obţinute prin intermediul mai multor receptori: acustici. cât şi cu ajutorul mijloacelor specifice disciplinei ca lupa. sau microscopul. În mare măsură obiectivitatea rezultatelor observării este condiţionată de tipul. precum şi în funcţie de particularităţile elevilor implicaţi în activitate. Sarcinile pot fi distribuite frontal. optici. Dintre formele pedagogice ale observării cum sunt: observarea spontană-neorganizată. în clasă. mod de înregistrare etc. instrumente. Corecta aplicare a metodei observării sistematice şi independente începe cu stabilirea şi administrarea setului de sarcini pe care elevii le au de îndeplinit. Actorii principali ai acestei metode sunt elevii. La biologie este foarte important ce se observă adică. Acest mod nemijlocit de aflare a unor adevăruri ştiinţifice îi convinge pe elevi că în ansamblul lor conceptele. În acest caz observarea poate fi realizată atât prin intermediul simţurilor.). Observarea sistematică independentă se poate desfăşura în laboratorul de biologie. observarea sistematică independentă este una din căile specifice de predare-învăţare a biologiei. observarea descriptivă şi enumerativă etc. sprijinire şi focalizare a observării realizate de elevi.Abordări eficiente în predarea-învăţarea biologiei Observarea ca metodă didactică se realizează sub îndrumarea profesorului care are sarcina de organizare. de subiectul observării: natural (original) sau (artificial) prelucrat. deoarece ei realizează acţiunea. Din această perspectivă observarea la biologie trebuie făcută pe obiecte concrete sau pe materiale cu date descriptive şi nu pe date interpretate. exprimate verbal sau scris (pe tablă). Formarea şi dezvoltarea acestei abilităţi începe timpuriu şi este exersată şi dezvoltată pe tot parcursul anilor de instruire. Abilitatea de a observa corect şi de a identifica elemente de detaliu în timpul observaţiei este extrem de importantă în viaţa fiecăruia. principiile şi legile ştiinţifice sunt descoperite de cercetători şi nu transmise de vreo forţă supranaturală8 . sau sunt indicate printr-o fişă de observaţie individuală. mijloacele didactice specifice lecţiei. ce tip de sursă este utilizată pentru obţinerea datelor prin observare. dar şi în afara şcolii cu ocazia vizitelor.

profesorul sprijină efortul elevilor şi îi îndrumă realizând totodată şi notarea acestora. Profesorul are astfel un instrument util în identificarea unor dificultăţi ale elevilor şi un feed-back privind propria sa activitate. În ce mod voi redresa disfuncţionalităţile? 11. După observarea şi înregistrarea datelor obţinute activitatea se finalizează cu formularea concluziilor. Utilizează corect instrumentele Respectă ordinea sarcinilor Lucrează independent / în grup Realizează toate sarcinile Formulează concluziile în funcţie de observaţii Identifică relaţii între observaţii Interpretează independent descoperirile Pentru o bună evidenţă a modului în care elevii se achită de sarcini. fiecare criteriu trebuie subdivizat pe nivele de performanţă. În ce moment al lecţiei voi utiliza observarea? 3. Care sunt secvenţele observării? 5. Un astfel de tabel ar putea conţine criterii ca : Sarcina A Înregistrează corect observaţiile Identifică corect fenomenul/ structura/ alcătuirea etc. Ce posibile dificultăţi ar putea apărea în derularea observării? 10.? 2. Ion Ovidiu Pâinişoară. ci urmăresc crearea cadrului optim derulării observării obiective. Obiectivitatea observării este sporită şi de conceperea unui protocol de observare9 care să cuprindă o listă a fenomenelor/ proceselor/ structurilor ce trebuie observate. În ce mod voi facilita comunicarea cu elevii? 12. Care sunt sarcinile elevilor? 6. În ce mod voi încuraja observarea? Astfel de întrebări nu au scopul de a da rigiditate activităţii de observare. Ce dovezi vor confirma buna derulare a observării? 13. Pe parcursul observării. În ce mod voi asigura colaborarea în cadrul grupului de elevi? 14. Ce materiale sunt necesare observării? 8. Comunicare eficientă. În această activitate sunt 9 Elevi B C D etc. Polirom. De ce vor observa acest material biologic/ mulaj/ planşă/ etc. Care va fi modalitatea de ghidare a observaţiilor elevilor? 9. Cât timp aloc observării? 7. 2006. Ce vor observa elevii? 4. Cel mai eficient mod de a înregistra rezultatele elevilor este prin utilizarea unui tabel care cuprinde toţi elevii clasei şi mai multe coloane cu sarcinile detaliate ale acestora. Iaşi Proiectul pentru Învăţământul Rural 48 .Abordări eficiente în predarea-învăţarea biologiei 1.

sau legi. pe grupe 49 Metode intuitive Proiectul pentru Învăţământul Rural .4. Folosiţi spaţiul liber de mai jos pentru răspunsuri 2. Analizaţi tabelul pentru înregistrarea activităţii elevilor şi pentru fiecare criteriu formulaţi trei variante de subcriterii care să permită discriminări în aprecierea modului în care a realizat observarea fiecare elev. suficient de sugestivi pentru a face accesibilă predarea-învăţarea cunoştinţelor. Dacă demonstraţia este utilizată în scopul dobândirii de deprinderi. demonstraţia constă în executarea unor activităţi practice care vor fi apoi exersate de elevi. comportamente. în vederea realizării cu succes a activităţii didactice.1. fenomene biologie sau a unor substituienţi ai acestora. demonstraţia didactică constă în prezentarea de către profesor a unor structuri vii. Identificaţi ce utilitate vor avea informaţiile furnizate de răspunsul la aceste întrebări. confirmarea unor principii. Dacă se urmăreşte dobândirea de cunoştinţe. Demonstraţia Metoda demonstraţiei este utilizată atât pentru însuşirea de noi cunoştinţe cât şi pentru dobândirea unor deprinderi. Activitatea poate fi organizată frontal. Studiu individual 3: Studiaţi cu atenţie setul de întrebări recomandate profesorului care urmează să utilizeze metoda observării.Abordări eficiente în predarea-învăţarea biologiei implicaţi elevii şi profesorul şi rolul ei este acela de a evidenţia aspectele esenţiale descoperite prin observare. comportamente.

3. prin observaţii microscopice. Varianta demonstraţiei prin activităţi practice este un mijloc excelent de transformare a cunoştinţelor teoretice în abilităţi practice. prin disecţii. pas cu pas. prin mulaje. scop şi subiectul abordat. lansarea unor puncte de reper sub forma unor probleme ce urmează a fi soluţionate prin demonstraţie. pipăit etc. Această variantă dă rezultate mai bune dacă activitatea este organizată pe grupe mai mici( 4 . Succesul aplicării metodei depinde de respectarea următoarelor reguli: 1. prin variate tehnici de reactualizare şi formarea unei atitudini favorabile învăţării. Câteva dintre criteriile de bază în selecţia şi pregătirea formei demonstraţiei: 1.6 elevi). 3. mijloace audio-vizuale sau prin experienţe de laborator. Rolurile profesorului şi elevilor în demonstraţia cu scop de dobândire de deprinderi sunt sintetizate în următorul tabel. precizarea scopului urmărit. menţinerea unui ritm adecvat particularităţilor de vârstă şi individuale. 4. Metoda demonstraţiei se dovedeşte a fi preferată de profesori pentru că aceştia au control asupra evenimentelor din timpul activităţii didactice. sensibilizarea prealabilă a elevilor prin reactualizare. dar şi gradului de complexitate al noilor cunoştinţe pentru a permite însuşirea corectă a noilor noţiuni sau deprinderi. folosirea unui material intuitiv de calitate. 50 Proiectul pentru Învăţământul Rural . 2. văz. este atractivă şi stârneşte interesul elevilor. poate fi expusă şi explicată. 2. În predarea-învăţarea biologiei metoda demonstraţiei se poate realiza în forme variate: demonstrarea pe material viu sau naturalizat. diagrame. 5. În acest caz demonstraţia trebuie urmată de o scurtă clarificare a informaţiilor şi instrucţiunilor date de profesor (prin câteva întrebări şi răspunsuri). corespunde scopurilor propuse. corelarea noilor cunoştinţe sau deprinderilor ce urmează a fi dezvoltate cu cunoştinţele anterior dobândite. atractiv care să stimuleze cât mai mulţi receptori responsabili de auz. Reuşita demonstraţiei este condiţională de alegerea şi pregătirea acesteia. prin experienţe. planşe. în funcţie de dotarea laboratorului de biologie. desene.Abordări eficiente în predarea-învăţarea biologiei sau individual. pe măsură ce avansează activitatea prezentarea materialelor intuitive sau a acţiunilor demonstrative vor fi însoţite de explicaţii clare şi relevante scopului instruirii.

Acţiunile sunt realizate metodic şi în ritmul adecvat observatorilor astfel încât aceştia să înţeleagă . Decide care este maniera cea mai bună de a-şi furniza noile cunoştinţe. …………………………………………………………………………………….. Experimentul alături de observarea nemijlocită a realităţii sunt metode active fundamentale în predarea-învăţarea ştiinţelor naturii.2. Temă pentru portofoliu Cu ajutorul informaţiilor privind regulile ce trebuie respectate pentru aplicarea cu succes a metodei demonstraţiei alcătuiţi un eseu de circa 50 de cuvinte cu titlul: ”Reţeta unei demonstraţii de succes”.1. …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………… pentru că……………………………………………………………………….2.. ……………………………………………………………………………………. Sprijină elevii în timp ce aceştia realizează lucrarea practică.Abordări eficiente în predarea-învăţarea biologiei Rolul profesorului Pregăteşte din timp şi corect materialele necesare demonstraţiei. Am fost surprins/surprinsă de faptul că……………………………………. Cere clarificări. învăţarea prin descoperire. Ca şi alte metode active precum problematizarea. Ascultă activ şi observă cu atenţie. …………………………………………………………………………………… 2. Aprecierea se va realiza în funcţie de modul de descriere şi caracterizare a demonstraţiei precum şi după interpretarea personalizată a condiţiilor care asigură buna practicare a metodei. 2. Acest tip de gândire este stăpânit de elevi după vârsta de 11-12 ani adică după ce au deja diverse reprezentări mentale ale lumii înconjurătoare. Stăpâneşte foarte bine modul de lucru. Recapitulează modul de lucru şi răspunde la întrebări pentru clarificare. modelarea sau studiul de caz. pune întrebări Sugerează alternative la modul de lucru. Rolul elevului Înţelege scopul demonstraţiei. Adesea aceste reprezentări sau cunoştinţe sunt 51 Metode active Proiectul pentru Învăţământul Rural . Metode care sprijină reconstituirea cunoştinţelor ştiinţifice de biologie 2. experimentul are ca suport psihologic gândirea formală capabilă de raţionamente ipoteticodeductive. Prezintă baza teoretică şi scopul demonstraţiei Descrie modul de lucru pe etape şi pe măsură ce acestea se derulează. Completaţi următoarele enunţuri: 1. Realizează şi el practic activitatea urmând toate etapele modului de lucru. Cel mai mult m-a ajutat …………………………………………………… …………………………………………………………………………………….

În activităţile practice din cadrul experimentului elevii sunt familiarizaţi cu rigorile cercetării ştiinţifice cum ar fi: menţinerea constantă a factorilor care influenţează procesul experimentat cu excepţia variabilei pe care o investighează. Comunicare eficientă. formularea concluziilor şi generalizarea. Iaşi Proiectul pentru Învăţământul Rural 52 . aplicarea şi valorificarea concluziilor în alte situaţii. 2006. 4. experimentarea propriu-zisă. iar confruntarea declanşată prin intermediul metodelor amintite determină reconstruirea cunoştinţelor. analiza rezultatelor. 3. Totodată. comunicarea rezultatelor. Prin experiment. urmează stabilirea unui mod de lucru. Arta profesorului constând în identificarea cunoştinţelor eronate. Ca şi în cazul metodei observării experimentul propriu-zis este ghidat de profesor care instruieşte elevii înainte de experiment şi îi îndrumă pe toată durata acestuia. realizarea activităţii practice conform modului de lucru stabilit şi colectarea datelor care vor constitui rezultatele experimentului. Caracteristicile învăţării prin experimente10 : Este de tip inductiv.) faţă de care se emiterea o ipoteză. iar la clasele liceale experimentele vor fi complexe şi se vor preta activităţilor de grup. Eficienţa experimentului este condiţionată nu numai de înţelegerea modului în care trebuie realizat dar mai ales de înţelegerea utilităţii acestuia adică a motivelor pentru care elevii realizează experimentul. 2. Experimentele vor fi pregătite de profesor din timp prin efectuarea lor efectivă şi furnizarea tuturor materialelor necesare elevilor. Este orientată spre activitate. 5. un proces etc. pag. Este centrată pe elev. Învăţarea prin experimente cuprinde cinci faze10: 1. se testează ipoteze şi se verifică legi sau date. Experimentul constă în provocarea unui fenomen în condiţii controlate. semnificaţie statistică etc. 364-366. de laborator.Abordări eficiente în predarea-învăţarea biologiei eronate. Din această ordonare a fazelor rezultă că experimentul în sine este doar iniţierea învăţării care se înfăptuieşte numai odată cu valorificarea “produsului” experimentului. se aplică teze teoretice însuşite. 10 Ion Ovidiu Pâinişoară. probă martor şi probă de investigat. Experimentarea propriu-zisă desfăşurată în laborator este declanşată de identificarea unei probleme (un fenomen. identificarea variabilelor caracteristice problemei. demontarea lor şi reconstrucţia veritabilelor cunoştinţe ştiinţifice. La clasele gimnaziale se recomandă iniţierea prin experimente individuale cu grad mic de dificultate. se descoperă raporturi de cauzalitate între parametrii unui fenomen. În funcţie de ipoteză. se formează deprinderi de utilizare a instrumentelor şi aparatelor de laborator. Polirom. pot fi concepute fişe de activitate experimentale în care instrucţiunile sunt precizate şi enumerate în ordinea executării lor.

Abordări eficiente în predarea-învăţarea biologiei

Utilizarea experimentului la orele de biologie elevii dobândesc noi cunoştinţe şi deprinderi prin efort propriu. Există o gamă largă de experimente clasificate după diverse criterii aşa cum se poate vedea în tabelul următor. După tehnica de După modul După durată După locul de experimentare de organizare desfăşurare a elevilor Observare Frontal Scurt De laborator macroscopică Pe grupe repetabil În natură Observare microscopică Individual Scurt În alte instituţii: Disecţie/Experienţe Combinat irepetabil cercetare,ferme, Determinări Lung spitale etc. Temă de reflecţie 4: Folosind informaţiile din secţiunea 2.2. identificaţi câte un exemplu de experiment pentru fiecare tip conform tabelul următor încadraţi-l în categoria adecvată. Folosiţi spaţiul liber din tabel pentru răspunsuri
1. Experiment de observare macroscopică 2. Experienţă 3. Experiment scurt repetabil 4, Experiment frontal 5. Experiment pe grupe 6. Experiment în natură Exemplu 1 2 3 4 5 6

2.2.2. Problematizarea În predarea–învăţarea biologiei problematizarea reprezintă una dintre cele mai importante metode active cu valoare euristică şi formativă. Metoda este numită şi metoda de predare prin rezolvare de probleme sau rezolvarea productivă de probleme11. Aplicarea metodei sprijină elevii în dezvoltarea aptitudinilor de rezolvare de probleme, scop vizat de toate disciplinele împlicate în educaţia ştiinţifică. Utilizarea metodei serveşte atât achiziţiei de noi cunoştinţe, cât şi dezvoltării gândirii logice şi capacităţii de luare de decizii.

Metode active

11

Dumitru Gh., Dumitru Constanţa, 2004, Psihopedagogie, EDP, Bucureşti

Proiectul pentru Învăţământul Rural

53

Abordări eficiente în predarea-învăţarea biologiei

Problematizarea nu este redusă la rezolvarea printr-un calcul matematic a unei probleme ci include operaţii de analiză, sinteză şi evaluare, operaţii de nivel înalt ale gândirii. Problematizarea constă dintr-o suită de procedee prin care se urmăreşte crearea unor situaţii – problemă care antrenează elevii în surprinderea diferitelor relaţii între obiectele şi fenomenele realităţii, între cunoştinţele anterioare şi noile cunoştinţe, prin soluţiile pe care aceştia, sub îndrumarea profesorului le elaborează.12 Elementele obligatorii ale unei situaţii problemă sunt experienţa precedentă (cunoscutul) şi noutatea (necunoscutul). Tensiunea dintre aceste două elemente imprimă gândirii elevului un sens explorator. Învăţarea prin metoda problematizării se structurează pe mai multe etape: 1. Etapa declanşatoare sau punctul de pornire constă în punerea problemei. 2. Etapa tensională în care apare contradicţia între ceea ce trebuie să se rezolve şi cunoştinţele anterioare ale elevilor Această contradicţie apare pe fondul cunoştinţelor actualizate prin punerea problemei şi generează căutări de soluţii. 3. Etapa rezolutivă în care se caută soluţia sau soluţiile ce sunt apoi verificate/ testate producându-se rezultate care sunt raportate. 4. Etapa de evaluare şi valorificare a rezultatelor care sunt chiar noi cunoştinţe pe care elevii le-au dobândit. Succesiunea etapelor problematizări este prezentată în următorul exemplu utilizat în predarea-învăţarea fiziologiei analizatorului viual la clasa a VII-a. Astfel după însuşirea de către elevi a structurii globului ocular învăţarea fiziologiei acestui organ poate fi declanşată prin punerea unei probleme. • • • • Punctul de pornire este problema enunţată sub forma întrebării: Care este drumul razelor de lumină prin globul ocular? Aceasta declanşează contradicţia se cunoaşte globul ocular dar nu şi cum se deplasează razele de lumină în incinta lui. Prin raţionament logico-inductiv elevii caută şi găsesc soluţia. Soluţia este verificată pe o planşă sau un mulaj. Valorificarea soluţiei se poate face prin trasarea drumului razelor de lumină pe diagrama care reprezintă globul ocular.

Utilizarea metodei problematizării impune respectarea următoarelor condiţii13 - elevii să posede un fond aperceptiv suficient; - efortul să fie dozat progresiv; - alegerea judicioasă a momentului punerii problemei; - problema să stârnească interesul elevilor.

12 13

Nicula I. , 1996, Tratat de pedagogie şcolară, EDP, Bucureşti Cucoş Constantin, 1996, Pedagogie, pag. 87-96, Polirom, Iaşi Proiectul pentru Învăţământul Rural

54

Abordări eficiente în predarea-învăţarea biologiei

Studiu individual 4 Studiaţi caracteristicile metodelor: problematizare, experiment, observare. Identificaţi asemănări şi deosebiri între aceste metode. Completaţi tabelul următor cu observaţiile dumneavoastră: Folosiţi spaţiul liber din tabel pentru răspunsuri
Metoda Problematizarea Elemente comune Elemente specifice

Experimentul

Observarea

2.2.3. Învăţarea prin descoperire

Metode active

Descoperirea didactică este o metodă de predare-învăţare prin care elevii, folosindu-se de cunoştinţe şi deprinderi reactualizate de profesor, descoperă noi situaţii problemă şi le rezolvă dirijaţi de acesta. O bună aplicare a metodei necesită delimitarea netă între ceea ce trebuie să descopere elevul prin efort propriu şi ceea ce trebuie să-i asigure profesorul, ca bază de pornire indispensabilă descoperirii. Metoda descoperirii are la bază teoria după care, învăţarea se realizează prin procese de clasificare a reprezentărilor mentale şi de formare a conexiunilor între reprezentările mentale14. După Bruner15 activitatea didactică prin metoda descoperirii trebuie să se fundamenteze pe: • Stimularea interesului elevilor prin crearea unui context motivant.

14 15

Gallenstein, N.L., 2004, Creative Discover through Classification. Teaching Children Mathematics, NTCM Journals, Bruner, J.,1996, The Culture of Education, Cambridge, MA: Harvard University Press.

Proiectul pentru Învăţământul Rural

55

Tipografia Universităţii Bucureşti Proiectul pentru Învăţământul Rural 56 . iar cele descoperite au caracter general. După relaţia dintre cunoştinţele anterioare şi cele care sunt “descoperite” deosebim trei variante ale descoperirii: 1. descoperirea deductivă . Profesorul îi ghidează pe elevi de-a lungul descoperirii printr-o serie de întrebări. descoperirea de noi cunoştinţe16 . 5. 3. Astfel. 2. etapele desfăşurării învăţării prin descoperire sunt: 1. deoarece elevii îşi organizează noile cunoştinţe şi le integrează în sistemul de informaţii dobândite anterior. înainte ca acesta să fie explicit formulat. descoperirea inductivă . Învăţarea prin descoperire în predarea –învăţarea biologiei.cunoştinţele anterioare sunt corelate. Elevii acţionează în descoperire ca “detectivii” în rezolvarea activităţii de dobândire a conceptului. evaluarea rezultatului şi stabilirea concluziilor. pregătirea pentru punerea problemei( captarea atenţiei). ambele au ca etapă punerea problemei şi ca obiectiv. rezolvarea problemei prin descoperire.clasa a VI a Stabilirea mediului de viaţă al amfibienilor Este broasca adaptată mediului său de viaţă? Broasca prezintă adaptări pentru două medii de viaţă: acvatic şi terestru 2. corelaţii cu alte strategii didactice. Etape 1. fapt ce susţine legătura strânsă între cele două metode euristice şi explicabil prin aceea că.cunoştinţele anterioare sunt generale.evidenţierea fotosintezei” . Etapele desfăşurării înăţării-predării prin metoda descoperirii sunt comune cu cele ale metodei învăţării prin problematizare. Exemplificăm etapele învăţării prin descoperire inductivă şi deductivă în următorul tabel. într-un mediu de învăţare stimulativ. 133-143. 3. pag.cunoştinţele anterioare sunt particulare.1989. Descoperire deductivă lecţia: “Nutriţia autotrofă . 4. descoperirea transductivă . Metoda descoperirii este considerată o metodă de instruire care sporeşte reţinerea informaţiilor.Abordări eficiente în predarea-învăţarea biologiei Organizarea conţinutului noţional în spirală. iar cele descoperite particulare.clasa a X a Reactualizarea ecuaţiei şi definiţiei fotosintezei Este valabilă această definiţie în diverse condiţii de mediu? În orice condiţii nutriţia plantelor se realizează prin fotosinteză • Pregătirea punerii problemei Punerea problemei Ipoteză* facultativă 16 Ciolac Anca. punerea problemei. emiterea ipotezei. 2. Descoperire inductivă lecţia: “ Broaşte sau amfibieni “ . • Instruirea să faciliteze extrapolări între noţiuni. descoperindu-se relaţii analogice între diferite serii de noţiuni sau date. forţându-I astfel pe elev să dobândească noi cunoştinţe pe baza achiziţiilor anterioare. ale căror răspunsuri îi vor conduce spre înţelegerea conceptului.

Avantajul acestei variante de descoperire este promovarea individualităţii şi a libertăţii elevului de a alege şi a decide. la clasa a X-a. pentru a descoperii una sau mai multe soluţii. deoarece soluţionarea problemei duce la acelaşi unic rezultat. altă grupă lumină puternică. o Proiectul pentru Învăţământul Rural 57 . Un exemplu de acest tip de descoperire. Descoperirea în acest caz nu este restricţionată de profesor către un anumit şi unic rezultat. altă grupă lumină roşie.Abordări eficiente în predarea-învăţarea biologiei Rezolvarea problemei prin descoperire Profesorul dirijează activitatea frontal prezentând materiale care îi ajută pe elevi să stabilească: Particularităţile morfo funcţionale ale broaştei în comparaţie cu cele ale peştilor. În al doilea exemplu. elevii au pornit de la general. În esenţă. Fiecare grupă verifică producerea de oxigen în anumite condiţii: o grupă temperatură scăzută. descoperirea prin gândire divergentă implică lansarea de către profesor a unei probleme deschise. Profesorul discută cu elevii caracterele de adaptare ale amfibienilor la mediul lor de viaţă Elevii argumentează şi formulează concluziile. altă grupă lumină de slabă intensitate. Elevii prezintă rezultatele : fiecare grupă a constatat emiterea bulelor de oxigen chiar dacă au variat condiţiile de mediu. altă grupă temperatură ridicată. În primul exemplu elevii au pornit de la un caz particular (broasca) şi au descoperit caracterele generale ale amfibienilor şi adaptările lor la două medii de viaţă. Caracterele generale ale amfibienilor. Fiecare grupă realizează un experiment de determinare a fotosintezei prin metoda bulelor. Caracterele altor reprezentanţi ai amfibienilor. care determină angajarea elevilor în investigaţii active. Evaluarea rezultatelor şi stabilirea concluziilor Profesorul dirijează activitatea elevilor organizaţi pe grupe. procesul de fotosinteză şi au verificat valabilitatea lui la cazuri particulare. O variantă a metodei descoperirii este şi cea care implică stimularea gândirii divergente. altă grupă lumină albastră etc. Ambele exemple implică ghidarea elevilor de către profesor şi totodată promovează o gândire convergentă. este cea declanşată de punerea unei probleme de tipul: Ce efect are creşterea concentraţiei de CO2? O astfel de problemă poate avea un singur rezultat dacă este vizat numai procesul de fotosinteză sau. Elevii notează în fişe de lucru datele obţinute: număr de bule emise în 5 minute în respectivele condiţii. Specializările morfofuncţionale ale amfibienilor la mediul lor de viaţă. Această variantă se pretează în special elevilor de liceu care au mai mare independenţă de gândire şi o bună dezvoltare a capacităţii de muncă independentă.

Aceasta se datorează asemănărilor existente între diferite sisteme biologice sau între părţile componente ale acestora. Temă de reflecţie 5: Ce etapă din aplicarea metodei de descoperire inductivă poate lipsi? Ce rol are această etapă facultativă în demersul descoperirii? Ce efectele are absenţa acesteia asupra eficienţei metodei. Folosiţi spaţiul liber de mai jos pentru răspunsuri la tema de reflecţie 5 58 Proiectul pentru Învăţământul Rural . Varianta descoperirii prin analogie este de asemenea utilă în predatrea-învăţarea biologiei.Abordări eficiente în predarea-învăţarea biologiei gamă variată de rezultate dacă sunt vizate componentele unui ecosistem acvatic.descoperirea fiziologiei sistemului circulator la om pe baza analogiei cu sistemul circulator al mamiferelor. studiat în clasa a VI a. verificându-le descoperă cunoştinţe noi. Astfel cunoscând fenomene sau structuri analoge elevii pot formula ipoteze. Exemple de astfel de descoperiri prin analogie sunt: • la clasa a VII a . • la clasa a X a – descoperirea structurii interne a tulpinii pe baza analogiei cu structura internă a rădăcinii. pe care.

3. Modelarea constituie o metodă de instruire bazată tocmai pe descifrarea caracteristicilor specifice fenomenului sau structurii reale. care reproduce mai mult sau mai puţin schematic. dar care redă caracteristicile specifice ale acesteia. ……………………………………………………………………. Construiţi în spaţiul de mai jos o diagramă care să reprezinte etapele metodei de descoperire inductivă.4. În predare-învăţare se utilizează mai multe tipuri de modele: 59 Metode active Proiectul pentru Învăţământul Rural .2. evidenţiază caracteristicile originalului şi are un caracter generalizant. Modelarea Modelarea didactică este metoda care se bazează pe utilizarea unui model analog realităţii. 2 şi 3 completaţi răspunsurile corecte! 1. Care sunt caracteristicile descoperirii inductive? ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… 2. prin intermediul modelului care le reproduce şi le explică la altă scară şi în alt plan. este fidel realităţii. ……………………………………………………………………. Care sunt caracteristicile descoperirii deductive? ……………………………………………………………………. 2. 4. structuri sau fenomene biologice mai greu sau chiar imposibil de observat direct. Care sunt caracteristicile descoperirii transductive ? …………………………………………………………………….Abordări eficiente în predarea-învăţarea biologiei Test de autoevaluare Pentru întrebările 1. Modelul este o reprezentare simplificată a realităţii. Un model poate fi utilizat dacă este accesibil observaţiei.

Folosiţi spaţiul liber de mai jos pentru răspunsuri 17 18 20 . Polirom.Abordări eficiente în predarea-învăţarea biologiei • • • • modele similare sau iconice sunt cele care reproduc cu fidelitate realitatea (forma.prezintă un anumit fragment din realitate. Dacă elevii întâmpină dificultăţi în legarea reprezentărilor abstracte de concret. Iaşi Cerghit I. simulacre funcţionale) care imită structuri sau procese.. Astfel planul desfăşurării învăţării se deplasează din cel al faptelor efective. modele matematice care redau un fenomen sub forma unei ecuaţii sau a unei formule. În utilizarea metodei modelării se recomandă ca. Studiu individual 5: Analizaţi clasificarea tipurilor de modele didactice. în cel al gândirii abstracte şi al imaginaţiei18. Iaşi Proiectul pentru Învăţământul Rural 60 . modelele ideale cum sunt schemele abstracte de tipul modelelor grafice. structura) dar de obicei au dimensiuni mai mici. Identificaţi câte două exemple de modele din fiecare tip şi stabiliţi cu ce scop îl puteţi folosi la clasă pe fiecare. Polirom. 1996. În această categorie sunt incluse mulajele numite şi modele intuitive. materiale. procese. atunci se recomandă şi parcurgerea în sens invers a succesiunii de la modelul matematic spre cel similar.. Metode de învăţământ. . modele simulatorii (simulacre structurale. 2006. teorii. să se respecte succesiunea de la modelele similare spre cele ideale şi matematice-logice. 19 Cucoş Ctin. pe nivele de vârstă. care redau într-o formă stilizată structuri. • funcţia cognitivă-furnizează informaţii privind structura şi funcţionarea unui sistem biologic real. Funcţiile modelelor17 sunt: • funcţia ilustrativă. Pedagogie.

contextului şi motivelor pentru care elevii utilizează principiile şi instrumentele cunoscute anterior. • Confirmă şi consolidează comportamente. (2005) “What Makes a Good Case?” The Scientist. Profesorul selectează cazurile prin identificarea acelor situaţii care au trăsături semnificative şi relevante scopului instruirii şi care să poată fi descoperite şi comentate de către elevi. • are grad mare de generalitate (propulsează spre depăşirea unei probleme minore şi formularea de soluţii cu aplicabilitate extinsă).Abordări eficiente în predarea-învăţarea biologiei 2. După Herreid 21 “un caz bun” prezintă următoarele însuşiri: • are structura unei poveşti (introducere. • nu este mare consumator de timp (nu este extins astfel încât prezentarea şi prelucrarea să nu poată fi cuprinse într-o lecţie). C. Cele mai valoroare caracteristici ale utilizării metodei studiului de caz sunt următoarele: • Dezvoltă gândirea şi capacitatea de comunicare.5. confirmare. • obligă la decizii. Herreid. • Familiarizează elevii cu strategiile de abordare a situaţiilor reale. cât şi pentru învăţarea deductivă (de la reguli şi principii generale la particularizări şi concretizări ale acestora). F. • este interesant. • Stimulează implicarea şi participarea elevilor. • Lărgeşte câmpul cunoaşterii. University at Buffalo. lectura . semnificative ale căror trăsături sunt cercetate din mai multe puncte de vedere 19. (USA) Proiectul pentru Învăţământul Rural 61 . studiul de caz poate fi şi o metodă practică de realizare a unor sarcini de aplicare. • este provocator de discuţii şi chiar controverse. Buffalo. • este relevant pentru elevi (în conexiune cu cunoştinţele elevilor). încheiere).20 Metoda studiului de caz este utilizată în predarea-învăţarea biologie în special la clasele liceale. • Asigură învăţarea modului. • Determină autoimplicarea elevilor într-o simulare care aduce cunoştinţele teoretice în viaţa reală. moduri de acţiune eficiente. desfăşurare. Profesorul poate aborda cazul prin diverse tehnici: 1. reprezentative. În afară de utilizarea ca sursă de cunoaştere.2. Cazul poate fi utilizat atât pentru învăţarea inductivă (de la particularităţile cazului se ajunge la concluzii generale). încurajare . • Facilitează argumentarea şi împărtăşirea experienţelor individuale. declanşează trăiri afective. întărire.Studiul de caz Metoda studiului de caz constă în prezentarea unor situaţii tipice.relatează un caz în legătură cu subiectul lecţiei Metode activ participative 21 .

se parcurg anumite etape21: descrierea cazului. Acum Billy are 4 ani şi a fost adus la medic de mama lui deoarece are o nouă infecţie care nu răspunde la tratament. Dean.unui grup de elevi li profesorul le distribuie roluri pentru care primesc instrucţiuni. 2005. copilul a suferit mai multe infecţii: sinuzite. medicul chestionează mama şi află că în familie au fost decese în urma unor infecţii. care poate fi • liberă . grupele dezbat decizii cheie. Departmentul de Biologie al Spring Hill College22) Elevii primesc copii ale prezentării cazului şi în prealabil se realizează o reactualizare a cunoştinţelor privind sistemul imunitar studiat anterior. 21 22 Cucoş Constantin. examinarea acestuia din mai multe perspective. pneumonii. Toate aceste infecţii au fost rezolvate prin tratamente cu antibiotice. otite. Dean. Începând cu vârsta de 10 lunii. Exemplu de utilizare a metodei studiului de caz Acest exemplu poate fi utilizat în predarea–învăţarea maladiilor genetice umane sex-linkate la clasa a IX-a (prelucrare după David F. Clasa este organizată în grupe de câte 5 elevi care vor răspunde la întrebări şi vor delega pe un reprezentant să le prezinte întregii clase. iar altui grup de elevi le revine sarcina să provoace şi să discute apoi decizii cheie. identificarea metodelor adecvate de analiză a cazului. Prezentarea cazului: Băieţelul Billy s-a născut la termen.Abordări eficiente în predarea-învăţarea biologiei 2. Medicul solicită investigaţii de laborator în urma cărora se constată că anticorpii (gamaglobulinele) din plasma sanguină a lui Billy sunt cu 85% mai puţini decât valorile normale şi că sunt absente limfocitele B. 1996. Pedagogie. “A Case of X-linked Agammaglobulinemia” Case Collection Spring Hill CollegeThe National Center for Case Study Teaching in Science 62 Proiectul pentru Învăţământul Rural . Pentru formularea răspunsurilor elevii vor consulta manualul maladii metabolice heterozomale. Polirom.invită la dialog deschis despre caz. jocul de rol . sau • dirijată de întrebări şi comentarii despre caz realizate într_o anumită ordine. Teste ulterioare au evidenţiat că Billy suferă de o maladie heterozomală X-linkată numită agamaglobulinemie. dezbaterea . În urma examinării medicul constată că Bily nu are amigdale. prelucrarea pedagogică a cazului şi formularea concluziilor sau deciziilor cheie pentru soluţionarea cazului . Iaşi David F. În prezentarea studiului de caz. Bănuind că este o maladie ereditară. 2. ghidate sau nu.profesorul divide clasa în două grupe care sunt instruite asupra cazului şi apoi. discuţia. 1. deşi nu a suferit amigdalectomie( nu au fost extirpate chirurgical).

Cu acest tratament Billy va putea duce o viaţă normală. Întrebări pentru dirijarea învăţării: De ce îi lipsesc amigdalele lui Billy? Ce relaţie există între absenţa anticorpilor şi absenţa amigdalelor? De ce s-au declanşat infecţiile după vârsta de 4 ani? Ce rol au anticorpii? Ce sunt maladiile sex-linkate? Ce alte maladii sex-linkate cunoaşteţi? Din acest exemplu se pot recunoaşte importantele beneficii ale metodei studiului de caz. …………………………………………………………………….. …………………………………………………………………….Care sunt caracteristicile metodei studiului de caz? ……………………………………………………………………. ……………………………………………………………………. colaborări în formularea răspunsurilor.. Temă de autoevaluare Răspundeţi la următoarele întrebări completând spaţiile libere: 1. împărtăşiri de concluzii..... Care sunt tehnicile de utilizare a metodei studiului de caz?……………………………………………………………… ……………………………………………………………………. Între membrii fiecărui grup se realizează schimburi de opinii. Cel mai valoros beneficiu este acela că elevii dobândesc cunoştinţe temeinice prin forţe proprii nimeni altcineva nu îi va ajuta în descoperirea răspunsurilor decât ei înşişi.. Alt aspect avantajos este implicarea tuturor elevilor clasei în învăţare prin intermediul cazului.. ……………………………………………………………………. ……………………………………………………………………. utilizată în clasele de liceu.. Proiectul pentru Învăţământul Rural 63 .După ce criterii se selectează “un caz bun”? …………………………………………………………………….Abordări eficiente în predarea-învăţarea biologiei Această afecţiune se tratează prin administratea intravenoasă de anticorpi (gamaglobuline) pe toată durata vieţii bolnavului. …………………………………………………………………… 3. 2. ……………………………………………………………………. …………………………………………………………………….

(1991). Folosiţi spaţiul liber de mai jos pentru răspunsuri APLICĂM ŞI DEZVOLTĂM! 2.3. care îi lărgesc aria de cuprindere. împreună cu evaluarea şi controlul procesului şi a rezultatelor lui. Conceptele: strategie didactică şi strategie interactivă Într-o abordare contemporană. Identificaţi modul în care acest exemplu satisface cerinţele necesare aplicării eficiente a metodei studiului de caz. Boston: Ed.1. C.Abordări eficiente în predarea-învăţarea biologiei Temă de reflecţie 6: Studiaţi cu atenţie prezentarea de caz de la pagina 82. 64 Proiectul pentru Învăţământul Rural . Supervision of instruction. Profesorii eficienţi nu utilizează acelaşi set de activităţi în fiecare lecţie…ci. Integrarea metodelor didactice sub forma strategiilor interactive bazate pe munca individuală şi în grup 2. conceptul de strategie didactică nu se rezumă la activitatea profesorului de a transmite informaţii. proiectare şi implementare a instruirii. observă dacă elevii au învăţat sau nu şi apoi îşi ajustează activitatea în funcţie de cele observate” 23.Allyn and Bacon. Astfel strategia didactică reuneşte activitatea de planificare.3. ci mai curând un set de contexte care conduc la decizii privind predareaînvăţarea. ci include mult mai multe înţelesuri. Strategii didactice 23 Glickman. ei reflectează asupra activităţii lor. "Predarea eficientă nu este un set generic de practici.

• cunoştinţe biologice anterior dobândite de elev (sau baza de la care porneşte în dobândirea de noi cunoştinţe şi deprinderi). interactive. evaluare. • metode didactice principale şi secundare. incluzând metodele de instruire (inclusiv resursele necesare acestora) şi competenţele profesionale ale dascălului. indirecte. învăţarea prin descoperire. deprinderi) cooperare proiectare. dirijarea învăţării.Abordări eficiente în predarea-învăţarea biologiei STRATEGII DIDACTICE directe. • particularităţile elevului : tip de inteligenţă. studiul de caz. experimentul. chestionare. stil de învăţare. • scopurile elevului (motivaţia pentru învăţare). Proiectul pentru Învăţământul Rural 65 . • resursele disponibile: timp alocat activităţii. personalitate. observarea. Relaţia strategiilor didactice cu metodele didactice şi competenţele profesionale ale cadrelor didactice Strategia didactică este parte integrantă a întregului sistem în care elevul se instruieşte. COMPETENŢELE jocul de rol. problematizarea. demonstraţia. PROFESORULUI învăţarea prin (aptitudini. materiale şi auxiliare didactice disponibile. studiul independent METODE DIDACTICE conversaţia euristică. • modul de evaluare. experimentale. prezentare. Când stabilim o anumită strategie didactică trebuie să luăm în consideraţie următoarele: • scopurile predării-învăţării biologiei.

unitar de componente interdependente şi consecinţe funcţionale ale mai multor strategii didactice. 66 Proiectul pentru Învăţământul Rural . Strategia didactică. Având în minte toţi aceşti factori de care trebuie să ţinem seama când selectăm o anumită strategie.Abordări eficiente în predarea-învăţarea biologiei Se remarcă astfel că selectarea sau proiectarea strategiilor didactice nu poate fi efectuată doar în baza unui singur criteriu. dobândite într-un anumit context. o activitate de învăţare prin descoperire solicită strategia didactică de descoperire. Activitatea de descoperire necesară acestui tip de strategie. metode. Această diversitate trebuie să conducă la înţelegerea necesităţii proiectării didactice ca un sistem integrat. odată stabilite intenţiile urmărite prin activitatea didactică. funcţia metodei de bază sau a metodei dominante. deci pe promovarea strategiilor interactive care să solicite mecanismele gândirii. ale imaginaţiei şi creativităţii. nu trebuie să conducă la ideea că. strategia didactică preia. un ansamblu de metode/procedee adiacente: conversaţia euristica. selectarea strategiei este înlesnită de aflarea răspunsurilor la următoarele întrebări: 1. Astfel determinată. definită ca sistem. observarea etc. de regulă. Astfel strategiile se diferenţiază prin ponderea componentelor lor. care evident trebuie bine cunoscuţi. Codeterminarea strategiei de mai mulţi factori. O anumită strategie este aplicată cu succes şi se dovedeşte eficientă într-un anumit grup de elevi şi confirmată de rezultatul evaluării unei anumite achiziţii. De exemplu. ale inteligenţei. este determinată şi caracterizată de componentele ei: scopuri curriculare. Ce metodă (metode) ar fi eficientă în realizarea a ceea ce îmi propun? 2. conţinuturi. Ce resurse îmi sunt necesare? Răspunzând cerinţelor vieţii actuale învăţământul preconizează o metodologie axată pe acţiune. activităţi de învăţare etc. grupează în jurul metodei de bază. în pofida diversitării lor. De ce timp dispun? 3. Considerăm că. trebuie menţionat că nu există o singură strategie eficientă sigură pentru atingerea unui anumit scop. doar combinarea lor bine echilibrată este garanţia realizării unei instruiri performante.

mental.Albert Einstein. Jones. interioară şi abstractă. Majoritatea cercetătorilor în domeniul ştiinţelor educaţiei consideră că şcoala trebuie să creeze condiţii pentru activarea 24 Cerghit I. Proiectul pentru Învăţământul Rural 67 . de cercetare şi redescoperire a adevărurilor.. să devină un purtător al acestuia25. Promoting Active Learning: Strategies or the College Classroom. 2006. 17-50. pag. Iaşi 26 Chet and Thomas B. pentru a fi apoi integrate de indivizi 26” .” Totodată cercetările au demonstrat că grupul produce acţiuni mai bine coordonate decât indivizii şi că instrumentele cognitive ar fi mai întâi elaborate prin intermediul interacţiunii sociale. Aşadar. care întreprinde o acţiune mentală de căutare. 1993. psihic.Abordări eficiente în predarea-învăţarea biologiei PERCEPŢIE experienţe concrete Formă de prelucrare: concretă PRO CE SA RE AC TI VĂ Ex peri men tare P r o c e s a r e a c t I receptar v ă Învăţare imaginativă dinamică ACOMODATIV CONVERGENT Învăţare intuitivă DIVERGENT ASIMILTOR P r o c e s a r e r e f le c ti v ă PRO CE SA RE RE FLEC TI VĂ Ob ser vare învăţare practică prin receptare senzorială învăţare analitică teoretică Formă de prelucrare: abstractă CONCEPTUALIZARE ABSTRACTĂ a percepţiilor Relaţii între procesele implicate în învăţare “Problemele importante cu care ne confruntăm nu pot fi soluţionate la acelaşi nivel de gândire cu cel care ne-a condus la identificarea lor”. Metode de învăţământ. de elaborarea a noilor cunoştinţe”. “Activismul exterior” vine deci să servească drept suport material “activismului interior”. Un elev activ este cel care “depune efort de reflecţie personală. Polirom. dacă ne confruntăm cu o problemă rezolvarea acesteia este atinsă prin activarea proceselor de gândire şi deci prin efort propriu. San Francisco: Jossey-Bass Publishers.

studii de caz. joc de rol etc. simulări. Folosiţi spaţiul liber de mai jos pentru răspunsuri 27 Jensen E. scriind sau citind. ascultă şi reflectează pe măsură ce înaintează în conţinutul învăţării. Identificaţi metode didactice dominante pentru fiecare tip de strategie enumerată în diagramă. toţi sunt de acord cu ideea că aceste strategii stimulează activitatea independentă a elevilor şi facilitează exprimarea potenţialului lor intelectual. Association for Supervision & Curriculum Deve Proiectul pentru Învăţământul Rural 68 . provocaţi de profesor prin metode euristice ca: rezolvarea de probleme. Astfel de condiţii sunt asigurate prin strategii didactice axate pe metode active/interactive. învăţarea prin cooperarei. Studiu individual 6 Studiaţi caracteristicile strategiilor didactice şi analizaţi diagrama de la pagina 84. Deşi diferiţi autori clasifică după criterii diferite strategiile didactice interactive. Învăţarea activă este definită de Meyers şi Jones27 ca situaţie de învăţare în care elevii se exprimă vorbind. 1998.Abordări eficiente în predarea-învăţarea biologiei gândirii independente. Apreciaţi tipul de strategie care ar trebui să predomine în predarea– învăţarea biologiei. Teaching With the Brain in Mind.

Natl Education Assn. Învăţarea prin cooperare (IPC). raportul activităţii sau produsul ei. • Îmbunătăţeşte relaţiile şi comunicarea între elevi. Sunt implicaţi şi participă efectiv toţi membrii grupului.3. Această strategie reuneşte şi cuprinde o gamă largă de interacţiuni în cadrul grupului şi între grupuri reunind mai multe activităţi didactice ca observarea. oferă sprijin şi clarificări grupurilor şi membrilor lor. descoperirea etc. 4. • Facilitează dobândirea de cunoştinţe şi deprinderi.Sunt evaluate rezultatele activităţii grupurilor.Grupurile primesc instrucţiuni privind sarcinile şi modul de lucru şi se verifică înţelegerea acestora pentru asigurarea funcţionării lor fără blocaje. 2. Foyle şi Lyman28 recomandă următoarele etape în implementarea cu succes a activităţilor de învăţare prin cooperare: 1..Identificarea conţinutului învăţării şi buna cunoaştere a acestuia de către profesor. Prezentarea. 28 Lyman L.Aranjarea clasei în vederea facilitării interacţiunilor de grup.2. 9. • Nu este costisitoare.Abordări eficiente în predarea-învăţarea biologiei 2..Profesorul monitorizează interacţiunile dintre elevi în grup. Avantajele învăţării prin cooperare : • Este uşor de implementat.Sunt recompensate rezultatele activităţii. 1990. conversaţia. 6. O autentică învăţare prin cooperare respectă următoarele condiţii: 1.Repartizarea elevilor în grupe. să rezolve conflictele grupului. • Răsplăteşte succesul muncii în grup. adică activizarea sa. 2. Foyle H.Selectarea metodei didactice utile strategiei de cooperare şi a dimensiunilor grupului de elevi implicaţi în cooperare 3.C. să dezvolte criterii adecvate de evaluare şi notare. să asigure interdependenţa pozitivă a lor. între elevi şi profesor. trebuie să demonstreze contribuţia fiecărui membru al grupului. Cooperative Grouping for Interactive Learning. Strategii didactice Învăţarea prin cooperare (colaborare) este o strategie didactică care încurajează grupurile mici de elevi să lucreze împreună în vederea atingerii unui scop comun. 7. toate evidenţiind importanţa implicării elevului în procesul învăţării. facilitează rezolvarea sarcinilor 8. Proiectul pentru Învăţământul Rural 69 . • Motivează elevii.Se prezintă conţinuturile învăţării prin metoda aleasă de profesor. Pentru a avea succes în realizarea unei experienţe de tipul învăţării prin cooperare profesorul trebuie să înţeleagă cum se formează grupurile. să menţină responsabilitatea individuală. Când integrăm strategia de învăţare prin cooperare în unităţile de învăţare sunt esenţiale atenta proiectare şi pregătire. 5.

· O exemplificare pentru strategia de învăţare prin cooperare demonstrează o posibilitate de achiziţionare a noilor cunoştinţe prin cercetare-investigaţie pe un model de predare-învăţare centrat pe elev. Notarea va fi realizată atât prin notarea activităţii în grup cât şi prin notarea participării individuale a membrilor grupului. respectaţi regulile şi nu trişaţi”. Sunt necesare reguli pentru desfăşurarea eficientă a activităţii. sprijinirea elevilor în rezolvarea sarcinilor şi îndrumarea în vederea rezolvării lor cu succes. Nu strigaţi ordine care să îi jignească pe toţi elevii. Ex. Paşii aplicării strategiei sunt următorii: Pasul 1. Regulile nu trebuie să fie multe şi nici complicate aşa încât respectarea lor să poată fi monitorizată uşor. nu vă plimbaţi şi nici nu vă uitaţi şi nu copiaţi de la colegi”. în care rolul profesorului de biologie este cel de facilitator al învăţării. iar elevii să le înţeleagă şi să nu le uite. În acest moment profesorul trebuie să fie situat într-o poziţie care să îi permită controlarea respectării regulei privind copiatul. Pasul 4: Dirijarea învăţării şi achiziţiei de noi cunoştinţe prin cooperare în grup 70 Proiectul pentru Învăţământul Rural . Astăzi vom aborda grupul mamiferelor rozătoare pe care le vom cunoaşte prin intermediul unui reprezentat – veveriţa” şi continuă captând atenţia elevilor: Pe tablă am scris titlul lecţiei şi am construit un tabel cu două coloane. Pasul 3: Dirijarea învăţării Constă în continuarea instrucţiunilor. dar ferm. Ex. Profesorul anunţă tema şi iniţiază dirijarea învăţării: Ex. dar având grijă să nu staţi prea mult cu spatele la unii elevi. Dacă există tentative de copiat corectaţi-le reamintind regulile pe ton jos.Abordări eficiente în predarea-învăţarea biologiei 3. Nu comentaţi cu elevii. “Puteţi adăuga cât de multe vreţi în fiecare coloană. Exemplul vizează o lecţie de biologie la clasa a VI-a. Deplasaţi-vă în clasă. dar nu o poziţie care să-i confere un aer aspru şi rigiditate. Copiaţi ceea ce vedeţi pe tablă în caietele voastre şi când terminaţi ridicaţi privirea la mine”. Profesorul anunţă: “În această perioadă studiem grupe de mamifere. “În continuare veţi lucra independent aşa că veţi putea spune: mă descurc singur! aşa încât nu discutaţi. Pe tablă profesorul a scris Ce ştiu despre veveriţă “Veveriţa” Ce aş vrea să aflu despre veveriţă Pasul 2: Reactualizarea cunoştinţelor şi dirijarea învăţării Profesorul aşteaptă elevii să îşi îndeplinească sarcina şi dă instrucţiuni privind modul de desfăşurare a activităţii.

Se vor declanşa discuţii vii pe parcursul cărora profesorul se va deplasa de la un grup la altul fără a interveni cu corectări.. Cel mai rapid mod de grupare este prin nominalizare directă a membrilor grupului.. Ex. Dacă un elev întreabă ceva de genul: “Veveriţa are lăbuţe roz?” răspunsul potrivit ar fi: “Asta e o bună întrebare pe care ai putea să o adaugi în coloana . Dacă folosim un scurt film introducerea acestora poate fi realizată astfel: “Vom urmări un film despre veveriţă.Ce aş vrea să aflu despre. Nu uitaţi că trebuie să faceţi singuri asta şi că nu sunt admise nici discuţiile şi nici copiatul”.Ce aş vrea să aflu despre veveriţă?”. După timpul potrivit.. Profesorul asigură mediul propice pentru activitate controlând tonul discuţiilor şi comportamentul adecvat învăţării.Abordări eficiente în predarea-învăţarea biologiei Dirijarea învăţării prin transmiterea noilor instrucţiuni de lucru: elevii vor lucra în grupe pe baza datelor scrise de ei în coloane. continuă. Pasul 5: Dirijarea învăţării şi prezentarea noilor cunoştinţe Se realizează prin continuarea administrării instrucţiunilor şi cu ajutorul mijloacelor de învăţământ. Profesorul a remarcat deja că în urma discuţiilor coloanele s-au mai lungit şi în special cele sub titlul “Ce aş vrea să aflu despre veveriţă”. Proiectul pentru Învăţământul Rural 71 . iar interesul lor pentru subiect a crescut prin mărirea coloanei “Ce aş vrea să aflu…” Pentru prezentarea noilor cunoştinţe profesorul poate folosi povestiri. Formaţi 4 grupe de elevi echilibrate numeric. Astfel.” Dacă însă apar întrebări de genul “Câţi pui nasc veveriţele?”. prin discuţii elevii au adăugat în tabel la rubrica “Ce ştiu despre.” deci au învăţat lucruri noi despre veveriţă... Pasul 6: Scurt moment de evaluare Acum se revine la activitatea în grupe pentru noi discuţii privind compararea tabelelor membrilor grupului. ilustraţii.”. Dacă unii dintre elevi nu vă privesc opriţi-i ca să vă acorde atenţie.” dirijând elevul spre efortul de descoperire a răspunsului. Pe parcursul filmului sau în timp ce se realizează observaţii sau lecturi. După ce majoritatea elevilor au completat satisfăcător cele două coloane opriţi activitatea lor. ci doar cu încurajări de genul: “Foarte bine. profesorul anunţă încetarea completării tabelului. verificarea şi completarea tabelelor individuale cu datele furnizate de vizionarea filmului ca în pasul 4. Ex. Vedeţi ce puteţi adăuga în fiecare coloană pe măsură ce urmărim filmul. profesorul răspunde la întrebări numai dacă acestea nu vizează caracteristici ale veveriţei de tipul : “Ce este în vizuină acolo în dreapta?” profesorul poate răspunde: “O frunză sau un beţişor. răspunsul profesorului trebuie să fie de genul ” Asta e o bună întrebare de adăugat în coloana . După formarea grupurilor profesorul emite instrucţiuni: “Discutaţi în grupe identificând ce a scris fiecare şi completaţivă tabelul astfel încât toţi membrii grupului să aibă tabele cu aceleaşi date”.. prezentări power-point sau scurte filme didactice.

pe lângă utilitatea în activarea şi motivarea elevilor. formularea şi atingerea obiectivelor instruirii Completaţi următoarele enunţuri: 1. modul de monitorizare a activităţii elevilor. Dacă au rămas elemente în coloana “ Ce aş vrea să aflu” profesorul poate reveni asupra filmului cu secvenţe care să răspundă la aceste întrebări. Etapa Instrucţiuni date de profesor Mod de organizare a clasei Activităţi realizate de elevi În aprecierea temei vor conta: respectarea succesiunii etapelor.. completând următorul tabel: Tema…….clasa….. Am întâmpinat următoarele dificultăţi……………………………… ……………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………….. După Piaget29 strategia trebuie planificată cu atenţie în strânsă legătură cu planul lecţiei. Totodată conflictul şi dezacordurile produse prin discuţiile din cadrul grupului şi dintre grupuri. modul de hrănire. În încheiere fiecare elev are de rezolvat un scurt test de evaluare compus din itemi care vizează caracteristicile veveriţei: mediul de viaţă. 29 Piaget.Abordări eficiente în predarea-învăţarea biologiei Pasul 7 Fixarea şi evaluarea cunoştinţelor Aceasta se realizează prin prezentarea coloanelor cu “Ce ştiu despre veveriţă” după rafinarea lor prin discuţii în cadrul fiecărui grup. Proiectul pentru Învăţământul Rural 72 . Această abordare are ca suport psihologia constructivistă. Am învăţat să………………………………………………………… ……………………………………………………………………………. 2. Temă pentru portofoliu Inspirându-vă din exemplul dat pentru aplicarea strategiei de învăţare prin cooperare proiectaţi etapele unei activităţi de predare. New York: Vintage.învăţare prin această strategie. mod de înmulţire. alcătuirea corpului. Six Psychological Studies. particularităţile dentiţiei. modul de viaţă. . Interacţiunea de grup şi experienţa personală a elevilor sunt cele mai importante mijloace prin care profesorul poate influenţa dezvoltarea cognitivă acumularea de cunoştinţe şi în acest exemplu ambele sunt utilizate. număr de pui. J.1964. Fiecare grup va prezenta această coloană printr-un reprezentant. trăsături comportamentale. …………………………………………………………………………….. sunt mijloace de semnalizare a unor dezechilibre ale schemelor mentale incorecte şi prin aceasta surse pentru pregătirea următoarelor achiziţii în sistemul de cunoştinţe. formularea instrucţiunilor. tip de hrană.

repartizarea rolurilor. Prin jocul de rol elevii sunt puşi “în pielea altuia” şi în această ipostază trebuie să facă faţă unor circumstanţe nefamiliare. Deşi prezintă avantaje. Astfel se impune respectarea etapelor jocului de rol. descrierea situaţiei – instructajul. • Încurajează empatia faţă de poziţia şi sentimentele celorlalţi.Abordări eficiente în predarea-învăţarea biologiei 2. Rezultă deci că planificarea şi organizarea sunt şi în cazul jocului de rol esenţiale în îndeplinirea cu succes a strategiei. • Atitudine necooperantă a elevilor. 73 Strategii didactice Proiectul pentru Învăţământul Rural . Aceste ameninţări asupra finalităţilor jocului de rol pot fi depăşite cu buna proiectare şi organizare a activităţii. Jocul de rol Jocul de rol este un tip de strategie didactică interactivă bazată pe tehnica dramatizării unui fenomen sau a unui eveniment. Există mai multe verigi care pot avea efecte negative asupra eficienţei strategiei: • Consum de timp. cu incidenţă directă asupra unui subiect din domeniul biologiei. jocul de rol permite exersarea şi dezvoltarea comunicării. • Solicită elevii să utilizeze concepte adecvate subiectului şi să le folosească în argumentări. strategia nu este un panaceu universal care să răspundă tuturor rigorilor instruiri. 3. eveniment care se constituie într-o problemă sau un dezacord între două sau mai multe structuri. Mai mult ca alte strategii interactive. Jocul de rol ca abordare didactică aduce următoare avantaje: • Încurajează reflectarea asupra cunoştinţelor legate de un anumit subiect. analiza activităţii şi formularea concluziilor. Pentru ca elevii să realizeze buna înţelegere a rolului şi condiţiilor. profesorul are sarcina de a dirija activitatea astfel încât orice minimă ambiguitate să nu afecteze eficienţa strategiei. precum şi a modului de comportare în situaţii conflictuale.3. • Cunoştinţe pot fi insuficiente pentru a fi folosite în interpretarea rolului. • Declanşează schimbări pozitive în dinamica grupului prin stimularea comunicării.3. Folosită în predarea-învăţarea biologiei strategia vizează un fenomen. 4. • Facilitează înţelegerea şi aprofundarea conceptelor. • Pot distorsiona adevărul. Sarcinile profesorului nu sunt uşoare şi cu cât rolul este mai complex cu atât mai multe detalii trebuie identificate şi reglate. 2. Aceste etape sunt: 1. cât şi circumstanţele în care este pus de rolul său. proces. procese etc. • Riscul de a nu reuşi să asigure însuşirea noului conţinut. trăind astfel experienţe ce îl ajută să înţeleagă mai bune atât rolul pe care îl joacă în dramatizare. interacţiunilor între elevi şi formării punţilor de legătură între aceştia. jocul de rol propriu-zis.

b. ……………….………. Aceasta se poate realiza prin fişe de activitate concepute de profesor şi distribuite “actorilor”. 5. Acuzaţiile sunt “grave”: “Cine a consumat resursele şi a produs suprapopulaţia în acvariul din laborator?”.. Juraţii vor pune întrebări. Având în vedere diversitatea “personajelor” nu este nici o dificultate în a implica în piesă toţi elevii clasei. Ce înţelegeţi prin strategia jocului de rol? ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… 2. ………………….temă adecvată clasei a IX-a de liceu.……………… 74 Proiectul pentru Învăţământul Rural .……………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………. tipurile de ARN. iar judecătorul va trage concluziile. În funcţie de particularităţile individuale fişele pot fi mai detaliate sau mai concise. Jocul de rol poate să îmbrace şi forma unei dezbateri cum ar fi cea cu titlul “Celula procariotă versus celula eucariotă”. Aşadar pentru o bună pregătire şi realizare a instructajului elevilor se impune o bună cunoaştere a tuturor actorilor implicaţi în piesă. În funcţie de particularităţile clasei jocul de rol poate fi utilizat în predare-învăţare sau în perioada de evaluare simestrială.Abordări eficiente în predarea-învăţarea biologiei Un control eficient este condiţionat de o bună ghidare a elevilor. Clasa este organizată în judecător. Care sunt dezavantajele utilizării jocului de rol în predarea-învăţarea biologiei? ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… 4.………………. Fişele pot include elemente distincte în care sunt caracterizate personajele sau noţiuni şi caracteristici cheie pe care “actorul “ trebuie să le cunoască în vederea interpretării rolului. Care sunt etapele jocului de rol? ………………………………………………………. Exemplificaţi trei modalităţi de surmontare a dificultăţilor specifice strategiei jocului de rol: a. Care sunt avantajele jocului de rol utilizat în instruire? ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… 3. enzimele. celule procariote şi celule eucariote. Personajele sunt ADN. juraţi.………………. Test de autoevaluare Completaţi răspunsurile corecte la următoarele întrebări 1. aminoacizii. ………………. “Acuzaţii” vor aduce dovezi furnizate de studiul ciclului celular şi diviziunii celulare. O sugestie de utilizare a jocului de rol la biologie este cea în care conţinutul lecţiei este sinteza proteinelor subiect ce poate fi abordat la clasa a IX-a. c.

Explicaţi în ce mod una din metodele euristice selectate vă sprijină în demersul de corectare a dificultăţilor de învăţare ale elevilor În evaluare vor fi analizate: recunoaşterea şi caracterizarea metodelor euristice.3 p Proiectul pentru Învăţământul Rural 75 .1p. în care predarea –învăţarea noilor cunoştinţe să se realizeze prin metoda observării.2p. Proiectaţi o secvenţă dintr-o unitate de învăţare selectată de dumneavoastră. ♦ dacă sarcinile elevilor sunt clare . Se acordă 1 p din oficiu. Consemnaţi în jurnalul vostru reflexiv avantajele. dezavantajele şi rolul profesorului în desfăşurarea unei activităţi de învăţare prin joc de rol. Proiectaţi o activitate de învăţare prin cooperare respectând etapele recomandate la pagina 88(Foyle şi Lyman). să analizez potenţialul strategiilor investigative în învăţarea biologiei? . Numiţi trei metode didactice euristice. ♦ dacă profesorul dirijează activitatea . dezavantajelor jocului de rol . şi ♦ 1 p din oficiu. modul de utilizare a acestora în scopul identificării dificultăţilor de învăţare 3p şi de remediere a acestor dificultăţi 3p.1p. să selectez metode care facilitează înţelegerea proceselor şi fenomenelor biologice? . d.2p şi ♦ evaluează pe parcursul derulării ei cu un instrument .. Explicaţi în ce mod una din metodele euristice selectate vă poate furniza informaţii privind dificultăţile de învăţare ale elevilor... . 3.. să identific modalităţi de organizare a grupelor de elevi pentru o învăţare lipsită de stres? . Răspundeţi prin secvenţele observării la întrebările de control: 1. În evaluare se vor acorda câte 1 p pentru fiecare etapă corect proiectată şi 1 p din oficiu. 3. Precizaţi câte o caracteristică specifică pentru fiecare metodă euristică selectată de dumneavoastră.. 8. fişă etc. 12 şi 14. să identific dificultăţile de învăţare la biologie? 4. ca tabel.2p. În evaluare se vor acorda: ♦ pentru consemnarea corectă a avantajelor.. de la pagina 67.1p.Abordări eficiente în predarea-învăţarea biologiei TEST DE EVALUARE – NOTAT DE TUTORE Testul de evaluare de mai jos vă va ajuta să verificaţi gradul de îndeplinire a competenţelor specifice Unităţii de Învăţare 2: “Abordări eficiente în predarea-învăţarea biologiei” Am reuşit…??? 1. În evaluare vor fi analizate: ♦ dacă obiectivele observării sunt corelate cu obiectivele programei şcolare ... structurate . 5. c. 2. a. b. ♦ dacă elevii realizează observaţii pe material concret .

subiectul are grad mare de generalizare nu consumă mult timp din lecţie Studiu individual 1 .demonstrarea influenţei fotosintezei de variaţia intensităţii luminii 6. dezvoltă ascultarea activă. Temă de reflecţie 3 – Permite interacţiuni ascultător-povestitor.Cursantul poate da diverse exemple. 76 Proiectul pentru Învăţământul Rural .Exemplificarea va fi corectă dacă este în conformitate cu exemplul de la pagina 54. provoacă discuţii şi dezbateri.demonstrarea reflexului rotulian 4. O posibilă variantă de exemple ar putea fi: 1. vizual. relevant pentru subiectul lecţiei.efectul salivei asupra amidonului 3. abilităţi de citit . ♦ Se acordă 1 p din oficiu.Abordări eficiente în predarea-învăţarea biologiei ♦ pentru corecta precizare a rolului profesorului în această activitate .observarea comportamentelor păsărilor migratoare Temă de reflecţie 5 . SUGESTII DE REZOLVARE. RĂSPUNSURI PENTRU SARCINILE DE LUCRU ALE UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE 2 Temă de reflecţie 1 – da.3p. cea mai eficientă combinaţie: comunicare oral-vizuală Temă de reflecţie 2 – Da. ♦ pentru enumerarea avantajelor .Ipoteza ajută la centrarea şi dirijarea învăţării Poate lipsi deoarece punerea problemei îndeplineşte şi funcţia ipotezei Temă de reflecţie 6 – Cazul este recent. Temă de reflecţie 4 .6p şi ♦ 1p din oficiu INDICAŢII.3p. Ce metodă de formare a grupului este utilizată în exemplul dat pentru derularea activităţilor în cadrul strategiei de învăţare prin cooperare? Ce avantaje prezintă această metodă? În evaluare se vor acorda: ♦ pentru identificarea metodei .demonstrarea ascensiunii apei în vasele lemnoase 5. elevii iau decizii. oral. …să identific metoda organizării grupelor pentru o învăţare lipsită de stres? 5.observarea florii de lalea 2. argumente: este interactivă şi stimulează implicarea fiecărui elev. elevii învaţă cum să facă o prezentare şi învaţă din limbajul non-verbal. scris.

pagina 78 Se vor consulta pag 75-77 şi facultativ informaţiile legate de demonstrare din bibliografia: Cerghit I. Pedagogie.. sunt întrebări cauzale cu valoare productiv-cognitivă Studiu individual 3 .Abordări eficiente în predarea-învăţarea biologiei Studiu individual 2 . Metode de învăţământ. bine. 132-133. Studiu individual 4 Problematizare Experiment Observare Mod de organizare Tip de învăţare Centrate pe elev Etapa punerii problemei Provocarea unor procese în condiţii de laborator Simţurile furnizează date Studiu individual 5 – Cursantul va da exemple din propria sa experienţă didactică Studiu individual 6 – Apreciere: metode euristice active. Indirectă .pagina 83 Se vor studia informaţiile de la paginile 80-83 şi facultativ bibliografia Cucoş C-tin. EDP.pagina 93 Se vor studia informaţiile de la paginile bibliografia : Cucoş C-tin. Polirom. Test de autoevaluare . suficient.joc de rol Experimentală .. identificarea achiziţiilor elevilor. Iaşi 92-93 şi facultativ Proiectul pentru Învăţământul Rural 77 . Bucureşti. Pedagogie..Utilitatea întrebării este susţinută de următoarele caracteristici : atingerea obiectivelor învăţării.şi 214-222. Polirom. 2006. 1996. stimularea relaţiilor elev-elev Se vor formula variante de tipul : insuficient.Întrebările deschise au o pondere de 5/4.demonstraţia Studiu independent-rezolvarea de probleme Test de autoevaluare . pag. Metode dominante pentru diferite strategii: Directă –observarea.lectura Interactive . 1996. Iaşi Test de autoevaluare .

. Psihologie şi pedagogie..2002124-164 7. 133-143 3. S. 2001. corelaţii cu alte strategii didactice. . 1996.C.r.C.2002 pag. Pâinişoară I. 1996. O. Psihopedagogie. 2004.N. Tratat de pedagogie şcolară. 1972.N.. 70-88 5. – C. Comunicare eficientă. EDP Bucureşti pag. Iaşi pag. Polirom.. Pedagogie. 45-70 9. Dumitru Gh. Dumitru Constanţa .. 2006. S. Învăţarea prin descoperire în predarea – învăţarea biologiei.. Bucureşti pag.r.Aramis Print s.l. Ghid metodologic de Aplicare A Programei De Biologie – învăţământ obligatoriu” – M. EDP. Polirompag.Ghid metodologic – Aria Curriculară Matematică Şi Ştiinţe Ale Naturii – liceu” M.Ed.1989. Ed. Cucoş Constantin.. Instruirea şcolară. Polirom.C.C. trad Bucureşti pag. Polirompag. Ciolac Anca.Ed. Cerghit I.C. 23-43 6.Abordări eficiente în predarea-învăţarea biologiei Bibliografie recomandată pentru “Unitatea de învăţare 2” 1. – C. Ed. Metode de învăţământ. 305-406 10. 34-55 78 Proiectul pentru Învăţământul Rural .Ed. 81-93 8.l. 119-274 2. Iucu Romiţă.. ipografia Universităţii Bucureşti pag. . Nicula I. 2006.Aramis Print s.C. Iaşi pag. 80-99 4. Piaget J.

........................... 87 3.5............. 105 3......................6............... 97 3.. Proiect de programă pentru curs opţional Integrat ................................................... de ce cum În ce măsură se învaţă: repere în proiectarea didactică ........... 122 3.....4.............1 Observarea sistematică a activităţii şi a comportamentului elevilor .1............. Autoevaluarea ........................2.........EXPLORĂM ŞI COMPARĂM! Unitatea de învăţare ca element de bază în proiectare ............ Portofoliul .......... Ce................... 128 Test de evaluare notat de tutore.... 108 3................................................................. 92 3.......... Didactica opţionalului...... Tipuri de CDŞ în învăţământul liceal ............4................................ Investigaţia ............... 103 3.......... sugestii de rezolvare...... Tipuri de CDŞ în învăţământul obligatoriu ................ 80 3..... 136 Bibliografie pentru unitatea de învăţare 3 ............ 91 3.INŢELEGEM ŞI EXPERIMENTĂM! Metode alternative de evaluare .......2............ Corelarea elementelor constitutive ale unităţilor de învăţare pentru redactarea unui proiect adaptat contextului clasei 3.............. 85 3.........4............Organizarea demersului didactic pe baza segmentării în unităţi de învăţare Proiectul pentru Învăţământul Rural 79 ..........1............. Proiectul ca modalitate de învăţare şi evaluare ................. 139 COMPETENŢELE UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE 3 Prin studiul acestei unităţi de învăţare se urmăreşte formarea următoarelor competenţe: 3. 113 3........................... 134 Indicaţii... Evaluarea la disciplinele opţionale..........4..4...........................1..2...................................... Referatul ........................... Unităţi de conţinut în programă.............. Abordarea problemelor de mediu din comunitate în cadrul unui opţional ...................3.....................................APLICĂM ŞI DEZVOLTĂM! Abordarea problemelor de mediu din comunitate în cadrul unui opţional ............ unităţi de conţinut în manual: corelaţii posibile...........................................4........3...................................... 111 3.............................4............................. Proiectarea şi aplicarea CDS – ului în învăţământul obligatoriu ...............................................1............................................... 121 3..........................3.............................4....................3......................... Relaţia unităţii de învăţare cu lecţia ...................2.............5.......................3......3...................................................................................4.. 79 3..........................................Proiectarea didactică la biologie Unitatea de învăţare 3 Proiectarea didactică la biologie CUPRINS Competenţelele unităţii de învăţare 3 . 114 3...3.................... Relaţia unităţii de învăţare cu programa . răspunsuri pentru sarcinile de lucru ..............................................................................................2.........3......3.................3.... 107 3...... 81 3........... 111 3...........................4......1.. 101 3...1........6..... Proiectul .................................................................................. 110 3............1.........................1...... Organizarea demersului didactic pe baza segmentării în unităţi de învăţare 3.......................3...

aria curriculară matematică-ştiinţe ale naturii –liceu 80 Proiectul pentru Învăţământul Rural . 2002. Organizarea învăţării prin unităţi de învăţare asigură realizarea unui demers didactic personalizat deoarece permite profesorului să decidă asupra modalităţilor prin care asigură realizarea obiectivelor sau dobândirea competenţelor definite de programele şcolare. Sensibilizarea pentru consemnarea feed-back-ului intr-un jurnal reflexiv 3. a cunoştinţelor şi deprinderilor. Caracteristicile unităţii de învăţare sunt: • este unitară din punct de vedere tematic. Elaborarea unui proiect de opţional din perspectiva nevoilor de dezvoltare locală şi a intereselor elevilor EXPLORĂM ŞI COMPARĂM! 3. Având în vedere specificul programelor şcolare actuale care nu impun o anumită succesiune şi alocare temporală a conţinuturilor învăţării. Elaborarea unor probe de evaluare pentru măsurarea nivelului de achiziţie în cadrul fiecărui obiectiv de referinţă selectat 3. justifică şi recomandă organizarea procesului de învăţământ în unităţi de învăţare2 Conceptul de unitate de învăţare reprezintă o structură didactică deschisă şi flexibilă caracterizată de determinarea unui comportament specific prin integrarea unor obiective de referinţă/competenţe specifice. pe teme mari. profesorul organizează şi conduce activităţi de învăţare care au drept scop facilitarea şi stimularea însuşirii eficiente de către elevi. O astfel de abordare a proiectării didactice. MEC . Organizarea demersului didactic 1 2 CNC.5. Datorită responsabilităţii crescute care îi revine profesorului. Ghid metodologic . 1.6. este necesar ca acesta să posede o imagine de ansamblu asupra întregului curriculum alocat unui an de studiu pentru identificarea temelor majore şi organizarea conţinuturilor în jurul acestora.4. Proiectarea activităţii didactice constă în anticiparea etapelor şi a acţiunilor derulate în procesul didactic. În proiectarea activităţii didactice profesorul: • identifică temele unităţilor de învăţare prin studierea programei. adică gândirea în avans a derulării evenimentelor în clasă1. 2002.Proiectarea didactică la biologie 3. aria curriculară matematică-ştiinţe ale naturii –liceu CNC. generat prin integrarea unor obiective de referinţă/competenţe specifice. • se finalizează prin evaluare. Ghid metodologic . rolul profesorului în conceperea şi organizarea activităţilor în clasă devine mult mai important . • determină formarea la elevi a unui comportament specific. Unitatea de învăţare ca element de bază în proiectare Prin predare. dar şi pentru atingerea scopurilor învăţării este necesară proiectarea. MEC . Pentru ca activitatea de predare să se constituie într-un real sprijin al eforturilor elevilor. • se desfăşoară continuu pe parcursul unui anumit interval de timp.

resurse. Identificaţi căile prin care demersul didactic devine personalizat. Documentul central în realizarea proiectării este programa şcolară care nu trebuie privită ca un element ce îngrădeşte profesorul.1. Studiu individual 1: Analizaţi cu atenţie textul din paginile 101 şi 102 şi identificaţi responsabilităţile profesorului în realizarea activităţii didactice.1. şi de competenţele generale în programa pentru clasa a X a. Aceste ţine sunt tocmai obiectivele procesului instructiv-educativ precizate de obiectivele cadru în programele claselor V-IX. în proiectul unităţii de învăţare. Programele claselor V-IX se citesc pe orizontală în următoarea succesiune: OBIECTIV CADRU OBIECTIVE DE REFERINŢĂ CONŢINUTURI ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE Proiectul pentru Învăţământul Rural 81 . integrând într-un sistem unitar metode. deoarece conţine ţintele ce urmează a fi atinse prin intermediul activităţii didactice.Proiectarea didactică la biologie • • stabileşte succesiunea şi timpul alocat fiecărei unităţi de învăţare prin alcătuirea planificării calendaristice. mijloace. Folosiţi spaţiul liber de mai jos pentru răspunsuri 3. ci ca un document reglator. organizează activitatea de predare-învăţare-evaluare. Relaţia unităţii de învăţare cu programa Corelarea elementelor constitutive ale unităţilor de învăţare Proiectarea activităţii didactice începe cu identificarea temelor unităţilor de învăţare şi planificarea calendaristică a succesiunii acestora pe parcursul anului şcolar.

2. Realizarea planificării calendaristice implică următoarele etape: 1. corelarea obiectivelor de referinţă/competenţelor specifice cu tematica precizată de conţinuturi.. de ore/ săptămână/An şcolar…………. stabilirea timpului alocat fiecărei unităţi de învăţare. 3. 2. Conţinuturile sunt extrase din lista de conţinuturi a programei 4. dar şi propuse de profesor. Prezentăm în continuare secvenţe din planificări calendaristice pentru clasa a IX .. Numărul de ore este stabilit de profesor în funcţie de experienţa sa şi particularităţile elevilor. 4. Unităţile de învăţare se indică prin titluri stabilite de profesor.şi a X-a. Disciplina………………. Obiectivele de referinţă/Competenţele specifice sunt selectate de profesor şi precizate prin numerele de ordine ale acestora din programă. În planificarea calendaristică programa este studiată pentru cunoaşterea conţinuturilor în vederea stabilirii temelor unităţilor de învăţare şi pentru selectarea obiectivelor/competenţelor vizate a fi atinse/formate şi dezvoltate. Profesor……………… Clasa/Nr. planificare calendaristică alcătuită corect va acoperii integral programa şcolară atât la nivelul obiectivelor / competenţelor.Proiectarea didactică la biologie Elementele programei sunt corelate şi interdependente Fiecărui obiectiv cadru îi sunt asociate obiective de referinţă a căror atingere se realizează cu ajutorul conţinuturilor a căror însuşire este mediată de activităţile de învăţare sugerate de programă. 3. Evident. Planificarea calendaristică Unităţi de învăţare Obiective de referinţă vizate/ competenţe specifice vizate Conţinutiri Număr de ore alocate Săptămâna Observaţii În aceste rubrici sunt trecute: 1. 5. Pentru clasa a IX-a este vizat capitolul al 82 Proiectul pentru Învăţământul Rural . stabilind “ce” şi “de ce” se va preda . ordonarea cronologică a unităţilor de învăţare. formularea unităţilor de învăţare conform conţinuturilor precizate de programă. cât şi la nivelul conţinuturilor.profesorul poate aprecia şi “cât timp” este necesar parcurgerii anumitei teme precum şi în ce ordine se vor succeda aceste teme de-a lungul semestrelor anului şcolar. Respectând aceste etape planificarea calendaristică va fi întocmită pornind de la următoarea rubricaţie: Şcoala………………….

2. Exemplul 1 . celulare citoplasma 3. Unitatea Obiective Conţinuturi Nr Săpt Obs.1. 2. 4. Celula eucariotă-animală. Celula procariotă-structura 3 7-8 planul 2.2. Rolul mitocondriei 14 5.Proiectarea didactică la biologie II-lea “Celula .2.1. acest lucru depinzând doar de profesorul care realizează planificarea calendaristică şi proiectarea unităţii de învăţare. iar pentru clasa a X-a este vizat capitolul “Funcţii de nutriţie”. Rolul citoplasmei Mitocon1. Observaţii: 1. 5. Diferenţa de alocare a timpului necesar parcurgerii unităţii de învăţare poate fi şi mai mare. e Celula1. meioza. Pe lângă acestea pot fi atinse şi alte obiective ca obiective de referinţă consolidate (care au fost vizate în alte unităţi de învăţare şi sunt reluate doar cu caracter de fixare într-una din activităţile de învăţare) sau obiective de referinţă în pregătire. Rolul învelişurilor celulare 4.2. Funcţiile nucleului 18 3.2. 3. În fiecare unitate de învăţare propusă a fost identificat cel puţin un obiectiv de referinţă din fiecare obiectiv cadru.Cloroplastul 16 4.1. Proiectul pentru Învăţământul Rural 83 .1.3.3. 5.2. Timpii afectaţi prin proiectare studierii unităţilor de învăţare sunt diferiţi (3-6 ore) 3.unitatea structurală şi funcţională a vieţii”.urmăreşte o secvenţă de planificare la clasa a IXa cuprinzând capitolul Celula .2. plastidelor. Unităţile de învăţare pot primi titluri care să surprindă conţinutul tematic (Ex.1. În fiecare unitate de învăţare la obiectivele de referinţă se vor trece doar acele obiective care sunt direct vizate în unitatea de învăţare respectivă.5.2. general de 4.3 Diviziunea directă şi cariochinetică: mitoza.1 vegetală-alcătuire alcătuire Învelişurile 1. 1. Structura peretelui şi membranei 3 9-11 celulare şi 2. deoarece acesta cunoaşte particularităţile clasei.: Celula-planul general de alcătuire etc. Acest aspect dă un caracter de completitudine unităţii de învăţare reprezentând de altfel şi unul dintre criteriile după care se poate evalua dacă o grupare de conţinuturi se poate structura ca unitate de învăţare.1.2.1. 4.unitatea structurală şi funcţională a vieţii”. 2.2.3 Fotosinteza Nucleul 1. 4.3. 3.1 Proprietăţile fizice ţi chimice ale citoplasmei.2.1.) 2. 4. 3.1 Ultrastructura mitocondriilor 5 12driile 3. de învăţare de referinţă or .1. care urmează a fi vizate direct în altă unitate de învăţare ulterioară.1 Plastidele 1.2.2. 1. 1.1.1. 5. cromozomii 3 172.2. incluziuni. Ultrastructura. Ultrastructura 4 153.

el poartă amprenta profesorului care l-a gândit şi deci. transpiraţia. 4. nu are valoare de şablon sau matriţă.2. 2. Particularităţile schimbului de gaze la nevertebrate.1.Proiectarea didactică la biologie Unitate de învăţar e Nutriţia autotrofă Nutriţia heterotrofă Respira -ţia Schimbul de gaze Exemplul 2 .2.1. 3. 5. 4.1. 2. 1. 4. 1.1. 4.1. Nutriţia mixta Respiraţia aerobă. Variaţii adaptative ale activităţii cardiovasculare 5 3-7 4 7-9 3 4 9-11 1213 Circulaţia la plante Circulaţia la animale 1. Necesităţile nutritive ale animalelor.urmăreşte o secvenţă de planificare la clasa a X-a cuprinzând capitolul “Funcţiile de nutriţie”. 2. Factorii care influenţează fotosinteza.1. 5.2.2.1. Particularităţile schimbului de gaze la vertebrate.2.4.2. 4. 5.1.1. 2. Compe Conţinuturi ore Săp Obs tenţe aloc t . 5.1 1.1. Reamintim că cele două exemple sunt doar secvenţe de planificări calendaristice şi ca atare nu acoperă toată materia.2. Tipuri de plante fotosintetizante. Factorii care influenţează respiraţia. 84 Proiectul pentru Învăţământul Rural .2 1. 5. Totodată.2.1 1.2.2.2 4 4 1416 1719 Şi în acest caz sunt respectate principiile de bază în realizarea planificării calendaristice.1. 23.3. Autotrofia la bacterii Heterotrofia in lumea vie. 5. Particularitatile digestiei extracelulare. Respiraţia anaerobă Varietatea suprafeţelor de schimb în lumea vie. ca orice exemplu.1. specifice .2 1. Circulaţia la plante: absorbţia. Circulaţia sevei elaborate Circulaţia la animale: Mediul intern. Particularităţi funcţionale ale sistemului circulator la animale. 3.4.1.2. ci este doar o construcţie ce evidenţiază elementele obligatorii ce trebuie să se regăsească într-o planificare calendaristică alcătuită corect. circulaţia sevei brute.2.2 Autotrofia la plante.

Şi unităţile de învăţare sunt compuse din lecţii-ore de curs. Corelarea elementelor constitutive ale unităţilor de învăţare Proiectul pentru Învăţământul Rural 85 . însă acestea sunt paşi efectuaţi întrun ritm mediu adaptat ritmului de învăţare al elevilor care sunt activ implicaţi în rezolvarea de probleme complexe. Acestea sunt elaborate pe parcursul semestrelor înaintea abordării la clasă a tematicii respective. accentuând caracterul sistemic al instruirii. luare de decizii prin explorare şi reflexie. Relaţia unităţii de învăţare cu lecţia Odată realizată planificarea calendaristică. Folosiţi spaţiul liber de mai jos pentru răspunsuri 3. Pentru înţelegerea relaţiei unităţii de învăţare cu lecţia trebuie să cunoaştem în detaliu structura şi principiile ce stau la baza proiectării unei unităţi de învăţare. Faţă de proiectarea tradiţională pe lecţii. proiectarea pe unităţi de învăţare prezintă următoarele avantaje: • clarifică mai bine finalităţile eforturilor elevilor şi prin aceasta sporesc motivaţia lor pentru învăţare. Reflectaţi asupra rolului fiecăreia şi identificaţi relaţiile cauzale dintre ele. următoarea etapă o constituie realizarea proiectării unităţilor de învăţare. • solicită profesorul la definirea strategiilor de predareevaluare pe termen mediu şi lung. • reduce timpul alocat de profesor proiectării didactice oferind totodată o imagine clară şi sistemică a fiecărei ore la clasă. Realizarea unei unităţi de învăţare impune un demers didactic proiectat de fiecare profesor în parte.Proiectarea didactică la biologie Temă de reflecţie 1 Studiaţi cu atenţie etapele elaborării planificării calendaristice de la paginile 103 şi 104 .2.1.

1. având rolul de autoevaluare a activităţii de proiectare şi a modului în care demersul didactic proiectat a fost realizat. Ea se poate constitui în cazul unei inspecţii într-o oglindă a interesului profesorului pentru activitatea depusă pentru propria-i perfecţionare. Completarea acestei rubrici va da profesorului posibilitatea restructurării. 3.Proiectarea didactică la biologie Pentru proiectarea unităţii de învăţare se utilizează următorul tabel: Conţinuturi Obiective de Activităţi Resurse Evaluare (detalieri) referinţă/comp de etenţe învăţare specifice vizate Acest cap de tabel va conţine: Detalieri de conţinut: sunt identificate conţinuturile care vor acoperii unitatea de învăţare. prin demersul didactic utilizat.1. Activităţi de învăţare: activităţi propuse elevilor prin programă sau de către profesor. Acestora le vor fi corelate detalierile de conţinut prin care se vor realiza (se pot trece ca atare sau numeric. ex.unde prima cifră identifică obiectivul cadru iar cea de-a doua obiectivul de referinţă care se subsumează obiectivului cadru respectiv). 2. a remodelării sau a modificării activităţilor de învăţare cu randament mai slab. 4. (Pot fi titluri dintr-un manual. Se va putea urmării modul de acoperire a obiectivelor de referinţă propuse şi în general eficienţa. s-a atins / realizat obiectivul considerat. Ea poate cuprinde observaţii ale profesorului privind demersul didactic propus.2. Resurse: va cuprinde modul de organizare şi desfăşurare a activităţilor de învăţare propuse şi resursele materiale şi de timp necesare (citirea acestei coloane va putea da o imagine a modului cum se realizează şi conduce învăţarea unităţii de învăţare propuse). eficacitatea şi efectivitatea demersului didactic. transferul cunoştinţelor şi deprinderilor însuşite.2. Observaţii: rubrica este opţională. 5. În cadrul fiecărei din cele trei etape de proiectare unele obiective de referinţă sunt vizate cu precădere. deoarece unitatea de învăţare se încheie cu aplicarea.2.1. Evaluare: identifică modalităţile de evaluare propuse pentru stabilirea gradului în care. 86 Proiectul pentru Învăţământul Rural . iar altele sunt pregătite sau consolidate. subtitluri sau alte modalităţi de identificare a conţinutului). Rubrica va cuprinde doar tipul instrumentului de evaluare propus nu şi instrumentul ca atare. Obiective de referinţă: sunt obligatorii şi se iau ca atare din programă.

înlănţuite logic. Îmi sunt încă neclare următoarele aspecte…………. pentru că…………………………………………………… 3.Proiectarea didactică la biologie Teme pentru portofoliu Studiaţi caracteristicile unităţii de învăţare de la paginile 101103 şi identificaţi prin ce elemente se deosebeşte acesta de lecţia tradiţională şi prin ce elemente se aseamănă de lecţia tradiţională. 3. Folosind programa şcolară concepeţi o unitate de învăţare la biologie pentru clasele gimnaziale şi încadraţi-o într-o secvenţă de planificare calendaristică.3 “Ce?”. • coerenţa obiectivelor/competenţelor • continuitatea în timp • finalitatea prin evaluare Aceste caracteristici constituie repere fundamentale în proiectarea şi implementarea unei unităţi de învăţare.. ………………………………………………………………. “Cum?”.1. în vederea formării competenţelor specifice/ atingerii obiectivelor de referinţă. ce contribuie la detalierea conţinuturilor.1. m-am confruntat cu următoarele dificultăţi……………………………………………………. Metodologia de proiectare a unei unităţi de învăţare constă într-o succesiune de etape. Cel mai mult m-a ajutat………………………………….. resurse. ………………………………………………………………. Identificarea caracteristicilor proiectării pe unităţi de învăţare. respectarea rubricilor proiectului unităţii de învăţare şi a corelaţiilor programă. ………………………………………………………………. În aprecierea temelor vor conta: precizarea avantajelor proiectării pe unităţi de învăţare.2. Completaţi următoarele enunţuri: 1. în ce măsură se învaţă?”: repere în proiectarea didactică Organizarea demersului didactic Criterii pe care le respectă o unitate de învăţare bine construită sunt • unitatea de conţinuturi. Pe parcursul rezolvării temelor din cadrul secvenţei 3. activităţi. …………………………………………………………………. conţinuturi. “De ce?”. 87 Proiectul pentru Învăţământul Rural . …………………………………………………………………. 2. Folosiţi ca bibliografie prezentul curs şi Ghidurile metodologice de aplicare a programei de biologie în gimnaziu şi în liceu.

Secvenţele unităţilor de învăţare prezintă aspecte particulare gimnaziului şi clasei a IX a ale căror programe sunt structurate pe obiective. de esenţializare a observaţiilor şi descoperirilor elevilor. “În ce măsură se învaţă?”. • Structurare şi sistematizare a noţiunilor. Astfel secvenţele unităţilor de învăţare proiectate pentru clasele a V-a . Etapa de familiarizare . Etapa de structurare şi sistematizare a noţiunilor include momente de experimentare. faţă de secvenţele unităţilor de învăţare ale clasei a X a cărei programă corespunzător vârstei este structurată pe formarea şi dezvoltarea de competenţe. motivare pentru învăţare.IX a sunt trei: • Familiarizare. ca şi în proiectarea unei lecţii.are rolul de actualizare a cunoştinţelor anterioare. 88 Proiectul pentru Învăţământul Rural . “Cum?”. identificare a nivelului de cunoaştere al elevilor. proiectarea unităţii de învăţare implică parcurgerea în succesiune logică a elementelor procesului didactic3 şi găsirea răspunsurilor la întrebările: “Ce?”. “De ce?”. Totodată. de introducere de noi termeni şi concepte.Proiectarea didactică la biologie În ce scop voi face? Ce voi face? Cu ce voi face? Cum voi face? Cât s-a realizat? Identificarea obiectivelor competenţelor Selectarea conţinuturilor Analiza şi selectarea resurselor Stabilirea activităţilor de învăţare Stabilirea elementelor de evaluare Proiectarea unei unităţi de învăţare se recomandă a fi făcută prin centrarea demersului pe obiective/competenţe şi nu pe conţinuturi. III. O caracterizare a acestor etape este dată în cele ce urmează. I. Etapa de aplicare şi exersare direcţionată oferă oportunităţi de antrenament. În această etapă elevii exersează independent în contexte noi conceptele studiate. reflectare şi analiză a fenomenelor studiate. • Aplicare şi exersare direcţionată. Din rafinarea secvenţelor anterioare au derivat secvenţele unităţilor de învăţare proiectate pentru clasele de liceu care au II. consolidare şi structurare. creare de situaţii-problemă şi de căutare a soluţiilor pentru acestea.

Rezolvarea optimă a situaţiei-problemă va fi posibilă după parcurgerea demersului de instruire pentru obiectivelor de referinţă. Astfel secvenţele unei unităţi de învăţare la clasa a X a sunt 3: 1. Aprofundarea 6. 2. MEC . Actualizare • Identificarea setului de achiziţii anterioare necesar abordării noului conţinut implică precizarea noţiunilor de bază şi a comportamentelor operatorii necesare pentru înţelegerea şi prelucrarea noului conţinut (achiziţii anterioare). Conceptualizarea-Modelarea 5. • Definiţiile. teoremele sunt urmate de exemple semnificative pentru a se constitui în puncte de referinţă (şi de revenire) în vederea sistematizărilor. Conceptualizarea-Modelarea • presupune aplicaţii relevante ale modelului şi evidenţierea limitelor acestuia. • reprezintă valorificarea achiziţiilor din ciclul anterior. • permite dezvoltarea unor rezultate teoretice. 4. Problematizarea 3. Sistematizarea 4. care oferă elevului pretextul-problemă motivant.Se poate realiza şi printr-o probă de evaluare iniţială. punctuale Observaţie: în funcţie de unitatea de învăţare. Sistematizarea suportului noţional • Introducerea suportului noţional necesită esenţializare şi prezentare într-un limbaj simplu şi clar. Transferul Caracteristicile acestor secvenţe sunt prezentate în continuare: 1. • conduc la compatibilizarea noilor cunoştinţe cu experienţa anterioară a elevului într-o formă accesibilă. Ghid metodologic . modelarea poate dispărea ca etapă distinctă 3 CNC. cu realizarea unor legături interdisciplinare. 3. 2002. • sunt exemple din cotidian abordate într-o manieră deschisă. aria curriculară matematică-ştiinţe ale naturii –liceu Proiectul pentru Învăţământul Rural 89 . Actualizarea 2. Problematizarea. • se realizează printr-un demers dirijat sau semidirijat cu activitate organizată pe grupe sau individual şi sarcini precise. prin descoperire.învăţare pregătitoare prin situaţii problemă • se realizează prin prezentarea unei situaţii problemă desprinsă din cotidian.Proiectarea didactică la biologie finalităţi precise.

Criteriul de alegere a sarcinilor trebuie să răspundă necesităţilor de formare a obiectivelor de referinţă. Identificaţi elementele comune ale acestor două categorii de secvenţe. Folosiţi spaţiul liber de mai jos pentru răspunsuri 90 Proiectul pentru Învăţământul Rural . • include probe de evaluare formative/curente. Aprofundare-exersare direcţionată • are în vedere aplicaţii ordonate progresiv. Modul de organizare a învăţării se adaptează particularităţilor grupului de elevi • are rol de fixare şi sistematizare. cu scop de antrenament şi care conduc la elaborarea unor strategii de rezolvare.Proiectarea didactică la biologie 5. 6. Studiu individual 2: Analizaţi cu atenţie schema de la pagina 110 şi identificaţi relaţii dintre secvenţele unităţii de învăţare. • probă de evaluare sumativă. • presupune activităţi diferenţiate pentru valorificarea diferitelor stiluri de învăţare şi a diferenţelor individuale. Identificaţi raporturile dintre fiecare secvenţă în parte. Comparaţi secvenţele unei unităţi de învăţare pentru clasele gimnaziale şi cele ale unei unităţi de învăţare pentru clasa a Xa. Transferul-generalizarea/ extinderea • oferă oportunităţi de focalizarea pe finalităţi.

Astfel. Fiind materiale suport pentru derularea activităţii didactice. manualele sprijină elevii în dobândirea cunoştinţelor. având însă obligaţia să le parcurgă pe toate de-a lungul anului şcolar. Proiectul pentru Învăţământul Rural 91 . înlocui. Nici manualele de biologie nu sunt lipsite de asemenea erori. Astfel profesorul poate adapta. condiţionând integrarea logică şi funcţională a noilor concepte. Pentru toate aceste intervenţii profesorul trebuie să parcurgă critic şi cu simţ de răspundere manualele având datoria să corecteze informaţii greşite strecurate în manuale şi să actualizeze conţinutul lor acolo unde este cazul. chiar dacă sunt concepute în conformitate cu programa şcolară şi sunt avizate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Programele şcolare determină unităţile de conţinut ale manualelor. dar . însă modul în care sunt tratate acestea de autori poate fi în ansamblu sau pe secţiuni în neconcordanţă cu particularităţile clasei de elevi. unităţi de conţinut în manual: corelaţii posibile Corelarea elementelor constitutive ale unităţii de învăţare Modalităţi de intervenţie asupra unor unităţi de conţinut din manual Adaptare Înlocuire Omitere Adăugare Alte materiale suport Manualul este un instrument didactic selectat de profesori în funcţie de particularităţile elevilor şi de propria lor experienţă.1. Unităţi de conţinut în programă. omite şi adăuga conţinuturi sau poate decide să utilizeze alt material suport.4. Greşelile ştiinţifice conţinute de manuale şi nesancţionate de profesori sunt surse de concepte eronate însuşite de elevi de-a lungul mai multor generaţii. manualele sunt diferite purtând amprenta personalităţii autorilor. Asupra conţinutului programei şcolare profesorul poate interveni doar prin regruparea lor în temele unităţilor de învăţare . Această “personalitate” a manualelor impune atenta consultare şi analiză înainte de selectarea unui anumit manual. dintre cele mai anacronice sunt cele din manualele de gimnaziu cum este cea din manualul de clasa a V-a care încadrează ciupercile în regnul plantelor şi cea din manual de clasa a VI a care încadrează protistele în regnul animal.Proiectarea didactică la biologie 3. Aceste erori creează mari probleme elevilor îngreunând dezvoltarea sistemului de cunoştinţe în liceu. Asupra unităţilor de conţinut din manuale profesorul poate să intervină în mai multe moduri.

Proiectarea didactică la biologie Test de autoevaluare 1. P.……….……….…………. metodele didactice şi relaţiile de grup.……….………………………………………………………………. si colab.……………………………………………………………….. profesorii au constatat că: • sunt integrate într-un sistem unitar: obiectivele programei. Un bun proiect implică elevii în propriile lor nevoi de cunoaştere.………………………………………………………………..………..2 Proiectul ca modalitate de învăţare şi evaluare Redactarea unui proiect didactic adaptat contextului clasei Învăţarea prin proiect este o modalitate de organizare a activităţii didactice care se bazează pe instruirea prin lansarea unor sarcini sau probleme pentru a căror rezolvare elevii sunt antrenaţi să studieze..” The Journal of the Learning Sciences Proiectul pentru Învăţământul Rural 92 ... . Secvenţa Roluri Pentru întrebările 2 şi 3 completaţi răspunsul corect! 2. Ce elemente ale unităţii de învăţare sunt determinate de programa şcolară? (paginile 106-109) ………………………………………………………………………. Ce tipuri de intervenţii poate efectua profesorul asupra unităţilor de conţinut din manualele şcolare? (pagina 112) .. 1 Krajcik. . Care sunt secvenţele unei unităţi de învăţare la clasa a VII a (precizate la pagina 109) şi ce rol are fiecare secvenţă. în conceperea şi realizarea unui produs final şi în prezentarea acestuia.. Principalul beneficiu al învăţării bazate pe proiect este creşterea calităţii învăţării care conduce spre dezvoltarea unui nivel cognitiv înalt prin implicarea elevilor în rezolvarea de probleme noi şi complexe1 Aplicând acest model de învăţare prin proiecte..………. .………. . “Inquiry in project-based science classrooms: Initial attempts by middle school students. ……………………………………………………………………. Blumenfeld.……………………………………………………………….. în dezbateri şi activităţi de grup care generează soluţii . 3. 3. Acest model de instruire implică aplicarea cunoştinţelor şi deprinderilor elevilor pentru dobândirea de noi cunoştinţe.……………. 1998..……….……….………. J.……………………………………………………………….……….. S.

Proiectarea didactică la biologie este favorizată formarea premiselor învăţării continue pe tot parcursul vieţii. • corespunde particularităţilor individuale privind nivelurile şi stilurile diferite de învăţare. Acest model de predare-învăţare oferă elevilor oportunităţi de a lucra autonom pe parcursul unei perioade de timp mai lungi la finalul căreia rezultă produse sau lucrări. autoorganizare. focalizate în jurul unei întrebări sau probleme care implică elevii în investigaţii. • sprijină efortul elevilor de aplicare a cunoştinţelor şi deprinderilor de rezolvare de probleme. identifică soluţii şi răspunsuri prin: • Emiterea de întrebări • Dezbateri de idei • Formulare de predicţii • Elaborarea de planuri sau proiectarea de experimente • Colectarea şi analiza datelor • Formularea de concluzii • Comunicarea ideilor şi a concluziilor în cadrul grupului • Identificarea şi lansarea de noi întrebări Proiectul pentru Învăţământul Rural • 93 . a formării responsabilităţii civice ţi a unei cariere personale de succes. stimulaţi şi îndrumaţi de profesor prin lansarea unei întrebări sau probleme. • rezolvă problema separării gândirii de cunoştinţe ajutând elevii să “ştie” şi să “facă” • evaluează performanţele privind cunoştinţele şi deprinderile după criterii similare cu celor din viaţa adulţilor (cele utilizate în evaluarea salariaţilor) ceea ce încurajează responsabilizarea. a căror parcurgere implică adesea conexiuni interdisciplunare. identificarea şi stabilirea scopurilor. sau poate fi desfăşurat pe perioada unui semestru sau pe tot parcursul anului şcolar pe teme mari cu subteme variate. Proiectele sunt activităţi complexe. • creează comunicarea pozitivă şi relaţii de colaborare între grupuri. • angajează şi motivează toţi elevii chiar şi pe cei “fără chef şi plictisiţi”. pe activităţi de învăţare proiectate pe termen lung. Proiectul poate îmbrăca forma unor activităţi derulate timp de una sau două săptămâni pe o unică tema. rezolvări de situaţiiproblemă. învăţarea pe bază de proiect se realizează exclusiv prin cooperare şi se încheie cu realizarea unui produs final care reprezintă ceea ce au învăţat elevii. bazate pe interacţiuni intra şi interdisciplinare şi centrate pe elevi. modelări şi luare de decizii. prezentări susţinute de elevi. comunicare. Pentru construcţia proiectului elevii. îmbunătăţirea performanţelor. bazată pe lecţii individualizate şi de scurtă durată. Spre deosebire de activităţile de tip investigaţie-experiment. Învăţarea bazată pe proiect este un model de activitate didactică ce deplasează accentul instruirii de la cea centrată pe profesor.

94 Proiectul pentru Învăţământul Rural .scopul proiectului ales trebuie să fie astfel conceput încât să necesite conectarea cu sistemul achiziţiilor anterioare şi să favorizeze reflectarea şi revenirea la concepte pentru consolidarea asimilării noilor achiziţii...scopul proiectului să servească integrării noilor achiziţii în sistemul general al cunoştinţelor şi deprinderilor elevilor 2 Blumenfeld. Guzdial. • conexiunea şi revenirea . R. W. & Alcazar. proiectaţi şi planificaţi multiple oportunităţi pentru autoevaluarea elevilor pe toata durata proiectului. E. J. 'Curriculum and concepts of control'. C..scopul general să aibă valoare. Problema trebuie corelată cu un scop principal sau general căruia i se supune întreaga activitate inclusă în desfăşurarea proiectului. În stabilirea scopului general al proiectului se recomandă a se ţine cont de următoarele consideraţii3 • beneficiile proiectului . Considerăm utile următoarele repere care facilitează aceste corelări: 1. experienţei elevilor. astfel încât. asiguraţi sprijin elevilor pornind cu provocări motivante şi continuând cu metode active şi interactive de implicare a elevilor pe tot parcursul derulării proiectului. A. M. asiguraţi construcţia unor structuri sociale care să favorizeze implicarea activă a elevilor şi propria lor verificare a derulării proiectului. Soloway. identificaţi obiective adecvate care să conducă spre înţelegerea profundă a conceptelor 2. • Etapele aplicării proiectului în învăţare şi evaluare 1. . S. Aceasta va include oportunităţi pentru ca elevii să se implice activ în realizarea de investigaţii care le vor permite însuşirea conceptelor şi aplicarea cunoştinţelor în variate moduri. Ed. Aceasta include colaborarea între elevi. A. planificaţi fiecare secvenţă şi urmăriţi ritmicitatea îndeplinirii sarcinilor la timp. cunoştinţele să fie împărtăşite între toţi membrii grupului. New York. Marx. P. F.. & Palincsar. W. Motivating projectbased learning: Sustaining the doing. 5. W. supporting the learning. între elevi şi profesor. 4. E. in Curriculum: Toward New Identities. • integralitatea . 1998. Etapa de căutare implică identificarea şi formularea unei probleme ştiinţifice. Krajcik. 3.Proiectarea didactică la biologie Elaborarea unui produs final 1 Principala dificultate pe care trebuie să o depăşească profesorul în implementarea instruirii pe bază proiectului constă în corelarea simultană a conţinutului programei cu tematica proiectului şi cu metodele didactice de predare şi evaluare utilizate. 1991 . 3 Doll. adică proiectul să asigure îmbogăţirea durabilă a cunoaşterii. Journal Educational Psychologist.. Pinar..

Toţi aceşti factori pot diviza proiectul în subproiecte care vor fi realizate de grupuri de elevi ai aceleiaşi clase. diagrame sau o raportare orala. Aceasta etapă poate fi o oportunitate de identificare de noi probleme.Proiectarea didactică la biologie rigurozitatea . continuă pe parcursul etapelor proiectului şi este finalizată cu evaluarea produsului proiectului. Având în vedere că proiectul este propus de profesor el are marea responsabilitate de a asigura calitatea ştiinţifică a tematicii. Etapa prezentării produsului este etapa în care sunt împărtăşite rezultatele proiectului. gândirea critică • comunicarea verbală şi scrisă • respectarea planului şi a termenelor • creativitatea elevilor • deprinderile de utilizare a instrumentelor şi tehnicilor de lucru specifice biologiei • acurateţea ştiinţifică a cunoştinţelor elevilor • modul de prezentare a produsului final Evaluarea învăţării bază de proiect începe de la declanşarea proiectului. Elevii studiind ecosistemele ar putea sugera ca proiect “Rolul factorilor abiotici : aerul. iar ulterior analiza acestora şi generarea de soluţii. Proiectul pentru Învăţământul Rural • 95 . 2. De exemplu grupul care investighează elergia luminoasă poate colecta date privind modul în care este utilizată energia solară pentru încălzirea locuinţelor sau privind variaţia duratei perioadelor de lumină ale zilelor de-a lungul anului.scopul să respecte rigurozitatea ştiinţifică. Etapa de creaţie este cea care se finalizează cu elaborarea unui produs pe baza analizelor datelor şi a soluţiilor găsite. apa si energia luminoasa”. O exemplificare a modului de implementare a acestei etape se referă la aplicarea proiectului la clasa a VIII a în studiul factorilor abiotici ai ecosistemelor. 3. Astfel grupul care va investiga energia luminoasă poate identificata problema modului în care poate fi utilizată energia solară şi poate decide să o cerceteze. grafice. Evaluarea elevilor după activitatea bazată pe proiect va urmării următoarele aspecte: • colaborarea în cadrul grupului • capacitatea elevilor de a face judecăţi de valoare. adică sunt comunicate. Al treilea ar putea colecta date privind cele mai importante surse de poluare a aerului. Subproiectele pot fi dezvoltate ca răspunsuri la întrebări generate de elevi. 4. De exemplu din subproiectul care a investigat modul în care energia solară poate fi utilizată pentru încălzirea locuinţelor poate genera o altă problemă cum ar fi “ Cum poate fi stocată energia solară” şi să o investigheze într-un viitor proiect. Etapa de rezolvare implică iniţial colectarea informaţiilor. subiecte pentru viitoare proiecte. Aceste grupuri se vor constitui în funcţie de interesul elevilor pentru un anumit subproiect. Alt grup poate colecta informaţii pentru a estima cantitatea de precipitaţii din anul respectiv pe baza comparaţiilor cu datele din anul anterior. Produsul poate fi o prezentare sub forma de postere.

Fiecărui elev i se vor distribui sarcini şi va trebui să ştie cum s-a achitat de ele. Pentru ca sarcinile să fie considerate corect formulate acestea trebuie să: • fie bine înţelese de elevi • fie fezabile • fie adecvate şi corecte • nu creeze confuzii • fie credibile • fie individualizate Evaluarea trebuie să vizeze toate obiectivele propuse la iniţierea proiectului utilizând diverse instrumente de evaluare clasice şi alternative (prezentate în secţiunea 3. Astfel ei îşi pot îmbunătăţii performanţele şi îşi reorganizează munca după aprecierile care le primesc în mod constant. Elevii trebuie să ştie foarte clar :ce au făcut bune. Pentru a fi posibil acest lucru profesorul are sarcina de a detalia în fiecare etapă aşteptările privind modul în care elevii duc la bun sfârşit proiectul şi de a face clare aceste aşteptări atât la iniţierea proiectului cât şi pe parcursul desfăşurării acestuia. ce are rol de oglindă a performanţelor elevilor. Astfel. Evaluarea finală a proiectului este bine să se realizeze pe baza unui portofoliu. Elevii trebuie să ştie în fiecare etapă a proiectului dacă şi cum îşi îndeplinesc sarcinile. 96 Proiectul pentru Învăţământul Rural .Proiectarea didactică la biologie Evaluarea curentă pe tot parcursul derulării proiectului are o deosebită valoare formativă fiind necesară atât elevilor cât şi profesorului.a acestei unităţi de învăţare). ce a rămas de făcut. ce au făcut mai puţin bine.4. Atingerea obiectivelor activităţii didactice bazate pe proiect este condiţionată de permanentul feed-back. pentru fiecare tip de activitate trebuie să fie proiectată şi comunicată evaluarea.

T..4. formularea corectă a sarcinilor elevilor.Proiectarea didactică la biologie Temă pentru portofoliu • Pe baza informaţiilor din secţiunea 3.3. prin cunoaşterea factorilor şi a situaţiilor care au condus la rezultatele constatate. Evaluarea în procesul didactic. ………………………………………………………………………… pentru că……………………………………………………………. ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… 2. proiectaţi o unitate de învăţare bazată pe proiect. evidenţierea corelaţiilor dintre conţinutul programei cu tematica proiectului şi cu metodele didactice de predare şi evaluare utilizate şi indicarea beneficiilor evaluării pe tot parcursul derulării proiectului. selectarea metodelor de predare-învăţare adecvate activităţii pe bază de proiect.. ………………………………………………………………………. Metode alternative de evaluare Metode de evaluare Evaluarea şcolară este proces indispensabil activităţii didactice. Evaluarea îndeplineşte funcţii specifice pe care le sintetizăm în trei direcţii 1 • Funcţia de constatare şi apreciere a rezultatelor şcolare. Editura Didactică şi Pedagogică. Am învăţat să……………………………………………………… …………………………………………………………………………. evidenţierea judicioasei alegeri a temei proiectului..1. În aprecierea temei. Bucureşti Proiectul pentru Învăţământul Rural 97 . După dimensiunea temporală a acţiunii evaluative se disting trei tipuri de evaluări: 1. …………………………………………………………………………. • Funcţia de predicţie (prognosticare) de prevedere a desfăşurării activităţii în secvenţele viitoare. • Funcţia de diagnosticare a activităţii desfăşurate . 3. 2000. Evaluare iniţială aplicată la începutul unei unităţi de învăţare şi are predominant o valoare diagnostică predictivă care orientează desfăşurarea activităţilor viitoare 1 Radu I. Completaţi următoarele enunţuri: 1. Cel mai mult mi-a plăcut să……………………………………. vor conta: respectarea etapelor aplicării proiectului în învăţare şi evaluare. ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… INŢELEGEM ŞI EXPERIMENTĂM! 3. Am întâmpinat următoarele dificultăţi…………………………. şi a cunoştinţelor privind metodele de predare-învăţare..

Acest e inconvenient a dus la impunerea şi creşterea ponderii utilizării metodelor alternative de evaluare care deţin valenţe formative extrem de utile tinerei generaţii. • consolidează deprinderi şi abilităţi de comunicare socială. probe scrise şi probe practice care pun accentul pe cantitatea cunoştinţelor însuşite evaluând competenţe de nivel inferior ca recunoaşterea şi reproducerea. O singură metodă de evaluare nu poate măsura totul. De cooperare. Bucureşti 2 98 Proiectul pentru Învăţământul Rural . 3. Practica educaţională evidenţiază limitele metodelor tradiţionale de evaluare constituite din probe orale. gestionarea timpului. Evaluarea sumativă( cumulativă) aplicată de obicei la sfârşitul unei unităţi de învăţare are funcţie de constatare şi ierarhizare a elevilor. capacitatea de autocontrol. • compensează excesul de evaluare exclusivă a cunoştinţelor promovat de metodele de evaluare tradiţionale. 2003. • permit evaluarea produsului şi a procesului care a dus la obţinerea lui. gestionarea stărilor conflictulale. Fără a exclude metodele de evaluare tradiţionale o bună ponderare a lor cu cele alternative şi mai ales o corectă selecţie a metodelor de valuare în funcţie de obiectivele instruirii aplicarea unei varietăţi de metode este benefică prin plusurile şi minusurile fiecăreia relaţiile dintre ele sunt compensatorii.Proiectarea didactică la biologie 2. comunicarea verbală şi non-verbală. capacitatea de a lua decizii etc. Dunmitriu Constanţa. planificarea. Câteva dintre cele mai importante beneficii ale utilizării metodelor alternative de evaluare2 sunt: • asigură o mai bună corelare între instruire şi învăţare. (pag 111121) Editura Didactică şi Pedagogică. • permit evaluarea unor aptitudini şi competenţe ce nu pot fi evaluate prin metodele tradiţionale de evaluare dar extrem de valoroase în formarea tinerilor cum sunt: cooperarea. spiritul critic şi autocritic. • realizează evaluarea holistică a progresului elevului. Evaluarea formativă (continuă) realizează verificări sistematice pe tot parcursul activităţii didactice vizând identificarea rezultatelor dar şi evaluarea procesului de instruire sprijinind atingerea realului progres şcolar. lucrul în echipă. De aceea este necesar să se proiecteze evaluarea avându-se în vedere varietatea instrumentelor de evaluare ce pot fi utilizate. astfel încât prin evaluarea realizată pe întreg parcursul anului (formativă + sumativă) să se acopere cât mai multe obiectivele din programă. Strategii alternative de evaluare modele teoretico-experimentale.

inventar al obiectivelor pentru care instrumentele tradiţionale de evaluare se dovedesc incomplete (după Grunlund) Comportamente Vorbirea. de timp liber Exprimarea unor sentimente de apreciere şi de satisfacţie pentru: natură. Eficienţa planificării. preocuparea faţă de instituţiile sociale. reacţia faţă de autoritatea profesorului. desene. respect faţă de bunurile celorlalţi. artă. ştiinţifice. demonstrarea unor caracteristici ca: iniţiativă. încredere în sine Preocuparea pentru bunăstarea celorlalţi. sociale. minte iscoditoare Exprimarea sentimentelor pentru diferite activităţi educaţionale. literatură. muzică. sensibilităţi la probleme sociale. dorinţa de a lucra pentru îmbunătăţirea aspectelor sociale Deschiderea la nou. se pot construi matrice de evaluare pe conţinuturi şi domenii de conţinut. estetice. vocaţionale. emotivitatea. pentru disciplinele la care însuşirea / cunoaşterea unor elemente de conţinut este esenţială. În matricea de evaluare sunt particularizate competentele prin derivarea obiectivelor de referinţă/competenţelor specifice din programa în obiecţie / competenţe specifice unităţii de învăţare.Proiectarea didactică la biologie Finalităţi Cunoştinţe şi capacităţi Atitudinea faţă de desfăşurarea unei activităţi Atitudini sociale Atitudini ştiinţifice Interes Aprecieri Adaptări /ajustări Tabel. adaptarea socială Proiectarea eficientă a evaluării pe obiective / competenţe se poate realiza prin întocmirea unei matrice de evaluare centrată pe capacităţi / competenţe. utilizarea echipamentelor şi a altor surse. utilizarea timpului. realizarea unor experimente complexe de laborator. creativitate. contribuţii sociale importante Relaţia cu colegii. perseverenţă. Pornind de la matrice în care au fost selectate metodele de evaluare în funcţie de obiective(/ competenţe vizate de unitatea de învăţare respectivă se pot construi apoi instrumentele cele mai potrivite pentru evaluarea atingerii acestora. respect faţă de lege. sensibilitate la reacţii de tip cauză-efect. Exemplificăm mai jos o posibilă matrice de evaluare pentru unitatea de învăţare cu titlul: Nucleul-centrul coordonator al tuturor funcţiilor celulare -7 ore-clasa a IX-a Proiectul pentru Învăţământul Rural 99 . ascultarea. În funcţie de acestea profesorul stabileşte instrumentele cele mai potrivite pentru evaluarea nivelului de acoperire a obiectivelor / competenţelor prevăzute prin programă. În mod similar.

• să identifice modalităţile prin care poate fi limitată acţiunea factorilor de risc asupra materialului nuclear.1 X X X 3.2 Probă ora lă Probă pra ctic ă X Pro bă sc ri să X Au to eva lua re X Re fe rat Obse rvare siste mati că Pr o ie ct X X X X X X X X X X X X X X 2.2. referate.1 1. • să explice cauzal apariţia unor aberaţii cromozomiale • să argumenteze cu date experimentale sau(şi) bibliografice consecinţele unor factori de risc asupra materialului nuclear. postere utilizând corect teminologia ştiinţifică.2 X X X X X X X 4.1 X X X 4.2 X X X X X 3. • să realizeze proiecte.1 4. 2. • să utilizeze diverse surse de informare privind rolul diviziunii în viaţa individului şi a speciei. 100 Obiective de referinţă Vizate 1. ultrastructura şi rolul nucleului.Proiectarea didactică la biologie Instrumente de evaluare Obiectivele unităţii de învăţare • să identifice nucleul şi componentele sale structurale • să descrierea transformărilor materialului nuclear de-a lungul vieţii celulei • să explice mecanismele diviziunilor celulare • să compare tipurile de diviziune celulară în diverse condiţii de mediu • să realizeze activităţi experimentale privind alcătuirea şi rolul nucleului.3 X X X Proiectul pentru Învăţământul Rural . • să interpreteze observaţiile experimentale privind structura.1 2.2 1.

Practic profesorul are următoarele modalităţi de înregistrare a informaţiilor: 1. • Cunoaşterea modului de exprimare. • utilizarea calculatorului în situaţii corespunzătoare. metodelor utilizate şi a rezultatelor. Scara de clasificare-construită prin ordonări şi gradări de date obiective prin stabilirea unor intervale egale (sau cantitativ comparabile) care formează treptele scării. asupra sarcinii de rezolvat. 3.1 Observarea sistematică a activităţii şi a comportamentului elevilor Elaborarea unor prober de evaluare Observarea sistematică a activităţii şi a comportamentului elevilor furnizează informaţii asupra performanţelor elevilor din perspectiva capacităţii lor de acţiune şi relaţionare . rezolvarea sarcinii. demonstra ceva. Modul de prezentare a propriilor produse Cooperarea în echipă Ascultarea activă Toleranţă faţă de ideile celorlalţi • • • • Observarea sistematică a activităţii şi comportamentului elevilor se realizează prin observarea curentă a comportamentului elevilor la ore care permite : • Cunoaşterea interesului manifestat de elevi pentru studiu. 2. a competenţelor şi abilităţilor de care dispun aceştia. • descrierea şi generalizarea • punerea unor unor procedee. Lista de control sau verificare-utilizată de obicei la biologie după o activitate de investigaţie-experimentare. • utilizarea materialelor • completareaauxiliare pentru a îndeplinirea sarcinii.Proiectarea didactică la biologie 3. tehnici. • selectarea şi organizarea corespunzătoare a • implicarea activă în instrumentelor de lucru. profesorului.3. • Observarea gradului de îndeplinire a îndatoririlor şcolare. Fişa de evaluare. Caracteristici evaluate Concepte şi capacităţi Atitudinea elevilor faţă de sarcina dată • organizarea şi interpretarea • concentrarea datelor. Proiectul pentru Învăţământul Rural 101 . • Sesizarea modului în care elevii participă la activităţi. Prin această metodă se pot evalua mai ales comportamentele afectiv-atitudinale Atingerea acestui scop depinde de selectarea unor instrumente adecvate obiectului observării. Comunicarea • Discutarea sarcinii cu profesorul în vederea înţelegerii acesteia . întrebări pertinente relaţii. • revizuirea • identificarea relaţiilor.

ceea ce-i dă posibilitatea profesorului să aprecieze cum gândeşte elevul. Criteriu de evaluare Observaţii Tehnica discuţiilor A realizat observaţii relevante Claritate Ascultă pe ceilalţi Aşteaptă să termine ce au de spus ceilalţi Se exprimă clar Face remarci interesante şi provocatoare pentru scopul urmărit Îşi argumentează propunerile Identifică un element deosebit Foloseşte expresii: “cred. • • Dezavantaje Necesită un timp lung de evaluare. nu pot fi formulate pentru toţi elevii întrebări cu acelaşi grad de dificultate. C… Clasa…… Gândirea “ştiinţifică” Utilizarea instrument elor. B.. în care se vor regăsi toţi elevii clasei care vor fi evaluaţi după criterii stabilite În funcţie de aceste constatări profesorul poate interveni pentru corectarea procesului cât şi pentru stimularea progresului şcolar La biologie o astfel de “listă de verificare“ a observaţiei ar putea avea următoarea formă: Data….Proiectarea didactică la biologie • • • Avantaje Permite dialogul profesor-elev. elevului i se poate cere argumentarea răspunsului formulat. profesorul îl poate ajuta pe elev cu întrebări suplimentare pentru a-şi elabora răspunsul. OBSERVAŢIE: Pentru înregistrarea observaţiilor este recomandabil ca profesorul să îşi alcătuiască o schemă proprie de notare.” “nu sunt sigur…” Propune ipoteze Schimbă opinii pe baza observaţiilor Sugerează modele Sugerează investigaţii Stabileşte legături între date Îşi organizează investigaţia Respectă regulile de lucru Descoperă singur Este creativ-innovativ Elev Elev Elev Etc. materialelor 102 Proiectul pentru Învăţământul Rural ... A.

Profesorul stabileşte etapele investigaţiei şi criteriile de apreciere a realizării fiecărei etape.Proiectarea didactică la biologie Studiu individual 3: Studiaţi caracteristicile observaţiei sistematice a elevilor şi precizaţi ce aspecte specifice prezintă această metodă faţă de metodele tradiţionale de evaluare. colectarea şi organizarea datelor etc. corelate cu gradul de complexitate al sarcinilor de lucru şi specificul disciplinei Activitatea didactică desfăşurată prin intermediul investigaţiei poate fi organizată individual sau pe grupuri de lucru.2. identificarea procedeelor de obţinere a informaţiilor. Folosiţi spaţiul liber de mai jos pentru răspunsuri 3. În cadrul unei investigaţii. Elaborarea unor probe de evaluare Proiectul pentru Învăţământul Rural 103 . de tip holistic. precizându-le elevilor clar şi de la început . iar aprecierea modului de realizare a investigaţiei este. Ca modalitate de evaluare oferă posibilitatea elevului de a aplica în mod creativ cunoştinţele însuşite în situaţii noi şi variate . obiectivele de evaluare (ex: definirea şi înţelegerea problemei. de obicei .) capătă semnificaţii diferite .3. Disciplina biologie fiind o disciplină experimentală implică utilizarea experimentului pentru realizarea de investigaţii asupra proceselor biologice. pe parcursul unei ore de curs. Investigaţia Investigaţia este utilă mai ales atunci când se doreşte ca elevul să descopere şi să exploreze fenomene din mediul înconjurător.

2 Exemplu: Obiective derivate • sa identifice pe planşa organele sistemului respirator uman sa explice in urma utilizării modelului mecanismul ventilaţiei pulmonare sa realizeze experimente pentru determinarea rolului si sa explice rezultatele experimentelor generarea de concluzii privind rolul ventilaţiei pulmonare Itemi a. Înv. Frontal Observaţii asupra etapelor ventilaţiei pulmonare reprezentate in modelul de la pg. fiziologie 4.3.2. individual: Utilizând datele rezultate din activităţi completaţi tabelul: °C Aer insp. Sistemul 2. Pe grupe Realizarea in 3 grupe a activităţilor nr. tor3.Proiectarea didactică la biologie Nr Unit. Luminiţa Logofatu) c.1.R crt tema … Funcţii de 1.2. Completaţi concluzia: aerul expirat se deosebeşte de cel inspirat prin………… O2 CO2 • • • Evaluarea obiectivelor operaţionale se va realiza pe baza rezolvării fişei de evaluare elaborată de profesor. Temă de reflecţie 2: Analizând caracteristicile investigaţiei ca metodă de evaluare.( Manual pentru clasa a VII a Zoe Partin.4 si 5 din manual.3. O. …. respira 2.112-fig. Aer exp.1. Folosiţi spaţiul liber de mai jos pentru răspunsuri 104 Proiectul pentru Învăţământul Rural . nutriţie 1.3 b. ce sarcini îi revin profesorului în aplicarea acesteia.

Ghid metodologic de aplicare a programelor de biologie.Proiectarea didactică la biologie 3.3.2002. Referatul Elaborarea unor probe de evaluare În practică sunt utilizate cu precădere două tipuri principalele de referate3: 1. Acest tip se recomandă pentru a fi utilizat cu precădere la biologie Avantaje : • Instrument de evaluare cu pronunţat caracter formativ şi creativ • Permite abordarea unor domenii noi ce reprezintă extinderi ale conţinutului trunchiului comun • Evaluarea are caracter stric individualizat şi sumativ • Relevă motivaţia intrinsecă de învăţare (documentare) şi gradul de implicare individuală a unor elevi • Permite conexiuni intra. Bucureşti Proiectul pentru Învăţământul Rural 3 105 .3. transcurriculare. inter. având caracter integrator Studiu individual 4: Studiaţi cu atenţie tabelul următor şi enumeraţi elementele comune evaluării referatelor bazate pe informare-documentare bibligrafică şi a celor bazate pe descrierea unor activităţi desfăşurate în clasă şi analiza datelor obţinute în urma acestei activităţi. Editura Aramis. Referate bazate pe informare-documentare. Referate bazate pe descrierea unor activităţi desfăşurate în clasă şi pe analiza datelor obţinute în urma acestei activităţi (experiment). bibliografică La biologie referatul este utilizat ca instrument de evaluare în activităţile didactice desfăşurate în: • Cercuri • Sesiuni de comunicări • Perioada de evaluare semestrială pentru teme de sinteză 2. Folosiţi spaţiul liber de mai jos pentru răspunsuri CNC. învăţământ obligatoriu.

diagrame. tabele. grafice. menţionate după o anumită procedură (material-scop ) Prezentarea metodelor de laborator în ordinea în care au fost utilizate Descrierea observaţiilor Prezentarea rezultatelor cu selectarea a ceea ce este deosebit Realizarea de desene.Proiectarea didactică la biologie În evaluarea unui referat se urmăresc : • Structura • Referate bazate pe descrierea unor activităţi desfăşurate în clasă şi pe analiza datelor obţinute în urma acestei activităţi (experiment) Argumentul . cu justificare ipotezei sau a unei întrebări legate de temă Materialele utilizate. casete video etc şi explicarea rezultatelor Rezumarea celor constatate într-o concluzie exprimată succint şi raportată la ipoteză (întrebare) iniţială Originalitate. cu justificare ipotezei sau a unei întrebări legate de temă Consideraţii generale asupra temei abordate Analiza în detaliu a fiecărei surse de documentare Comentariul comparativ al surselor de documentare Prezentarea rezultatelor cu selectarea a ceea ce este deosebit Interpretarea personală a rezultatelor selectate Rezumarea interpretărilor într-o concluzie exprimată succint şi raportată la ipoteză (întrebare) iniţială putere de sinteză Creativitate Logica argumentării concluziilor Oportunitatea surselor bibliografice Indicarea surselor bibliografice pe parcursul referatului Aspect Continuitate Mod de prezentare • • • • • • • Introducere Materiale Procedura Observaţiile Rezultatele • • • • • • • • • • • • Comentarea • rezultatelor Concluzii • • • • Bibliografie • • • Modul de prezentare • • • • • • • • • • • 106 Proiectul pentru Învăţământul Rural . putere de sinteză Logica argumentării concluziilor Oportunitatea surselor bibliografice Indicarea surselor bibliografice pe parcursul referatului Aspect Continuitate Mod de prezentare • Referate bazate pe informare-documentare. bibliografică Argumentul .

cu justificare ipotezei sau a unei întrebări legate de temă se vor preciza materialele şi echipamentul folosit metoda de lucru planul experimentului prezentarea rezultatelor (sistematizat. • acurateţa cifrelor/desenelor/tabelelor/ diagramelor etc. • utilizarea corespunzătoarea materialelor şi echipamentului. • organizarea ideilor şi materialelor într-un raport.. • calitatea prezentării.3. Rolul perdelelor de arbori în filtrarea aerului poluant: evoluţia calităţii aerului în zona……. începe în clasă prin definirea şi înţelegerea sarcinii.. • utilizarea corespunzătoare a bibliografiei. casete audio. Exemple de proiecte: Starea de calitate biologică a unui bazin acvatic Poluarea apei în zona……. păreri personale soluţii propuse generalizarea problemei Postere. • generalizarea problemei. a produsului realizat Proiectul poate fi realizat individual sau în grup Titlul / subiectul va fi ales de către profesor sau elevi Structura studiului ştiinţific (proiectului) Titlul Introducere Materiale şi metode • • • • • • • • • • argumentul. modele. prezentări etc. Proiectul Elaborarea unor probe de evaluare Proiectul poate fi şi un excelent instrument de evaluare care va permite relevarea modului de aplicare a cunoştinţelor şi deprinderilor elevilor. desene. casete video etc. • corectitudine/acurateţă tehnică.Proiectarea didactică la biologie 3. utilizarea corespunzătoare a bibliografiei Rezultat Concluzii Produs final Bibliografie În timpul realizării proiectului se pot evalua următoarele capacităţi/competenţe: • metodele de lucru.4. Rezervaţia naturală…………… Algele indicator şi mijloc de combatere a poluării apei în bazinul acvatic………… Proiectul pentru Învăţământul Rural 107 . diadrame. tabele. pe articole) însoţite de grafice. se continuă acasă pe parcursul a câtorva zile sau săptămâni şi se încheie în clasă prin prezentarea lui în faţa colegilor sau a unui raport asupra rezultatelor obţinute şi dacă este cazul. Folosit ca instrument de evaluare proiectul este o activitate mai amplă decât investigaţia .

Proiectarea didactică la biologie Test de autoevaluare Pentru următoarele întrebări completaţi răspunsurile corecte: 1. Ce se urmăreşte prin utilizarea proiectului ca metodă de evaluare? …………………………………………………………… …………………………………………………………… …………………………………………………………… …………………………………………………………… ………………. învăţământ obligatoriu. Bucureşti Proiectul pentru Învăţământul Rural 108 . profesorii şi părinţii pot avea un dialog concret despre ceea ce pot realiza.2002.…………………………………………… …………………………………………………………… …………………………………………………………… …………………………………………………………… …………………………………………………………… 3. atitudinea faţă de o disciplină şi despre progresul care poate fi făcut la disciplină în viitor Sensibilizarea pentru consemnarea feed-backului 4 CNC. structura sa este determinată de scopul pentru care este proiectat de către profesor.3.…………………………………………… …………………………………………………………… 2. Care sunt principalele avantaje ale utilizării metodei de evaluare prin proiecte? …………………………………………………………… ………………. propriul progres Elevii şi profesorii pot comunica (oral sau scris) calităţile. un ciclu) reprezentând astfel şi o formă de evaluare sumativă a achiziţiilor elevului şi a preocupărilor sale Portofoliul reprezintă cartea de vizită a elevului . integrator caracterizat de următoarele: oferă posibilitatea de a emite o judecată de valoare care reflectă evoluţia elevilor. Editura Aramis. defectele şi ariile de îmbunătăţire a activităţilor Elevii.5. în funcţie de context Utilitate: Elevii devin parte a sistemului de evaluare şi pot să-şi urmărească pas cu pas. se proiectează de către profesor şi reuneşte diferite instrumente de evaluare tradiţionale şi alternative. Ghid metodologic de aplicare a programelor de biologie. sintetizează activitatea elevului de-a lungul timpului (un an. Portofoliul Portofoliul4 este un instrument de evaluare complex.

Folosiţi spaţiul liber de mai jos pentru răspunsuri Proiectul pentru Învăţământul Rural 109 . Date privind activitatea elevului în afara clasei • rezolvarea temelor • referate • proiecte • participarea la sesiuni de comunicări ştiinţifice. Date provenite din aplicarea instrumentelor de evaluare formalizate: • rezultate la teste iniţiale.Proiectarea didactică la biologie Factorii de decizie. vizite didactice • preocuparea pentru aplicaţiile informaticii în domeniu Temă de reflecţie 3 După ce aţi identificat caracteristicile portofoliului reflectaţi asupra componentelor relevante ale unui portofoliu care să permită unui elev care a absentat de la şcolală să promoveze anul şcolar. Date privind comportamentul elevului în clasă • observaţia sistematică 3. formative şi sumative 2. având la dispoziţie portofoliile elevilor. vor avea o imagine mai bună asupra a ceea ce se petrece în clasă La biologie un portofoliu poate să cuprindă: 1. concursuri şcolare. excursii.

Autoevaluarea are rol esenţial în întregirea imaginii elevului din perspectiva judecăţii de valoare pe care o emite profesorul evaluator şi tot odată are multiple implicaţii în plan motivaţional şi atitudinal datorită necesităţii elevilor de autocunoaştere Elevii vor beneficiază şi valorifică de această metodă de evaluare dacă: • Înţeleg de la începutul activităţii ce sarcini au de îndeplinit • Li se oferă frecvent locaţii de reflectare asupra activităţilor desfăşurate • Cunosc tehnicile şi criteriile după care vor fi evaluaţi • Primesc frecvent feed-back privind activitatea lor şi de la colegi şi de la profesor • Li se oferă oportunităţi pentru a-şi pune întrebări privind modul în care îşi îndeplinesc sarcinile Tehnici folosite în autoevaluare5: • Autonotarea controlată..Proiectarea didactică la biologie 3.2002. învăţământ obligatoriu.3.elevul îşi propune nota • Notarea reciprocă sau interevaluarea • Completarea la sfârşitul unei sarcini importante de învăţare a unui chestionar de forma: • Am învăţat………….. Editura Aramis. • În realizarea acestei sarcini am întâmpinat următoarele dificultăţi……………. Condiţii pentru educarea capacităţii de autoevaluare: • Înţelegerea de către elevi a criteriilor de apreciere după care se conduce profesorul • Claritatea instrucţiunilor • Prezentarea obiectivelor / competenţelor care trebuie atinse de către elevi • Asigurarea unui climat de cooperare profesor-elev. • Am fost surprins de faptul că………….. Bucureşti 5 110 Proiectul pentru Învăţământul Rural . elev-ele CNC. Autoevaluarea Sensibilizarea pentru consemnarea feedbackului Scopul autoevaluări este de a intensifica participarea elevilor la propria lor instruire.6. Ghid metodologic de aplicare a programelor de biologie.deoarece……………. • Am descoperit că……………………… • Am folosit metoda ……….

din plaja orară.1.Proiectarea didactică la biologie Studiu individual 5: Studiaţi cu atenţie caracteristicile autoevaluării enunţate în pagina 131 şi identificaţi beneficiile aduse profesorului prin aplicarea acestui instrument de evaluare. Tipuri de CDS pentru învăţământul obligatoriu În şcoala românească se aplică următoarele variante de CDS : Curriculum nucleu aprofundat (CNA) – presupune realizarea obiectivelor/competenţelor şi însuşirea conţinuturilor din trunchiul comun din programa disciplinei şi multiplicarea activităţilor de învăţare până la acoperirea numărului maxim de ore din plaja orară. 3. prin consultarea elevilor şi a părinţilor şi prin implicarea comunităţii locale. segmentul opţional al disciplinelor obligatorii marcat în programe cu * (asterisc) şi recomandat pentru situaţiile în care. se va opta pentru numărul maxim de ore la disciplina respectivă. disciplinele opţionale propriu – zise. Abordarea problemelor de mediu din comunitate în cadrul unui opţional curriculum la decizia şcolii ( CDS ) Curriculum la decizia şcolii vizează zona cuprinsă între numărul minim şi cel maxim de ore şi se poate concretiza prin: 1. această variantă se poate aplica la clasele la care interesele elevilor Proiectul pentru Învăţământul Rural Elaborarea CDS 111 .4. Folosiţi spaţiul liber de mai jos pentru răspunsuri APLICĂM ŞI DEZVOLTĂM! 3. Decizia privind modul în care va fi abordat acest segment al curriculumului se va lua la nivelul unităţii de învăţământ.4. 2.

sau nu apare la o anumită clasă/ciclu curricular. interesele elevilor şi necesităţile comunităţii locale. materiale.Proiectarea didactică la biologie nu sunt orientate spre biologie de exemplu. Opţionalul la nivelul disciplinei – constă fie din activităţi. Curriculum elaborat în şcoală (CES)– presupune diverse tipuri de activităţi opţionale pe care le propune şcoala sau le alege din lista avansată de la nivel central. 3.(red. Folosiţi spaţiul liber de mai jos pentru răspunsuri Avantajele acestei organizări curriculare sunt6: • asigurarea parcursurilor individuale de învăţare.). proiecte care nu sunt incluse în programa disciplinei avansată de autoritatea centrală. de timp şi de spaţiu ale şcolii. Curriculum şi dezvoltare curriculară. • creşterea posibilităţilor de opţiune pentru elevi şi profesori. capacităţile şi atitudinile. respectiv trunchiul comun şi secvenţele marcate cu * . sau la clasele la care numărul de ore alocat prin trunchiul comun nu este suficient pentru însuşirea materiei. Opţionalul la nivelul ariei curriculare – presupune alegerea unei teme care implică cel puţin două discipline din aceiaşi arie curriculară/ciclu curricular. Opţionalul la nivelul mai multor arii curriculare implică cel puţin două discipline aparţinând unor arii curriculare diferite Studiu individual 6 Studiaţi cu atenţie pachetele de opţionale din oferta educaţională a şcolii dumneavoastră şi apreciaţi dacă acestea sunt în concordanţă cu nevoile elevilor şi implică şi comunitatea locală. Consiliul Naţional pentru Curriculum 6 112 Proiectul pentru Învăţământul Rural . Curriculum extins (CE) – presupune parcurgerea în totalitate a programei şcolare. module.1998. Politici de perspectivă în domeniul curricular. această variantă de curriculum se aplică de obicei la clasele la care elevii manifestă interes pentru biologie. lărgindu-se astfel oferta educaţională în ceea ce priveşte cunoştinţele. Proiectarea acestui tip de curriculum trebuie să aibă ca repere: resursele umane. 2. fie dintr-o disciplină care nu este prevăzută ca atare în planul cadru. până la acoperirea numărului maxim de ore din plaja orară la biologie. • decongestionarea materiei. Crişan Al. Astfel se pot stabili următoarele tipuri de opţionale: 1.

respectiv: Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Folosiţi spaţiul liber de mai jos pentru răspunsuri • 3. Tipuri de CDS pentru învăţământul liceal 1. • obligativitatea formării resurselor umane. CDS a indus şi induce în continuare o serie de disfuncţionalităţi. 4.3449/15.199 9.Proiectarea didactică la biologie creşterea capacităţii unităţii de învăţământ în determinarea propriului curriculum. Consiliul Naţional pentru Curriculum. sau teme noi care nu se regăsesc în programele naţionale. Opţionalul de aprofundare – derivă dintr-o disciplină studiată în trunchiul comun şi urmăreşte aprofundarea competenţelor din curriculum nucleu prin noi unităţi de conţinut. în afara celor din trunchiul comun la un anumit profil şi specializare. Opţionalul ca disciplină nouă – introduce noi obiecte de studiu. 2002 Proiectul pentru Învăţământul Rural 7 113 . Din punct de vedere al implementării însă. Opţionalul de extindere – derivă dintr-o disciplină studiată în trunchiul comun şi urmăreşte extinderea competenţelor generale din curriculum nucleu prin noi competenţe specifice şi noi conţinuturi. Opţionalul integrat – introduce ca obiect de studiu noi discipline structurate în jurul unei teme integratoare pentru una sau mai multe arii curriculare. 2. Temă de reflecţie 4 Credeţi că mai există şi alte avantaje ale acestui mod de proiectare curriculară? Dar dezavantaje? Menţionaţi cu ce dificultăţi v-ati confruntat vis-a-vis de stabilirea CDSului în şcoala dumneavoastră.03. Ghid metodologic ARIA CURRICULARĂ MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE ALE NATURII – liceu. • flexibilizarea utilizării segmentului facultativ din programe în funcţie de nevoile locale de educaţie şi formare. 3.4. 72 Tipurile de opţional la liceu sunt prevăzute în Anexa 1 la OMEN nr.2.

4.Proiectarea didactică la biologie Studiu individual 7 Studiaţi cu atenţie pachetele de opţionale din oferta educaţională a liceului dumneavoastră şi apreciaţi dacă acestea sunt în concordanţă cu nevoile elevilor şi implică şi comunitatea locală. • derivă din obiectivele cadru. Folosiţi spaţiul liber de mai jos pentru răspunsuri 3.3. • sunt adecvate vârstei şi nivelului de cunoştinţe ale elevilor. • sunt organizate sistematic şi corelate. • sunt corelate cu obiectivele de referinţă. 1 ) Tab. • nu conţin contradicţii. specifice. • permit progresul. Proiectarea şi aplicarea CDS – ului în învăţământul obligatoriu Pentru elaborarea unui proiect de programă de opţional sugerăm ca înainte de a vă apuca de lucru să consultaţi următoarea listă de cerinţe ( Tab. Didactica opţionalului. • sunt corelate cu tema. • nu se repetă sub o altă formă în aceeaşi programă. Proiectul pentru Învăţământul Rural Obiective de referinţă Conţinuturi 114 . 1 – Cerinţe pentru proiectarea corectă a opţionalelor Cerinţe • sunt măsurabile. • sunt în număr corespunzător.

să permită cooperarea între elevi pentru învăţare. sunt adecvate intereselor. să presupună activitatea nemijlocită a elevului. să dezvolte capacităţile propuse. Proiectul pentru Învăţământul Rural 115 . nevoilor prezente şi viitoare ale elevilor. Temă de reflecţie 5 Credeţi că cerinţele din tabelul de mai sus sunt obligatorii şi/sau suficiente pentru o proiectare corectă a unui opţional la biologie la gimnaziu? Folosiţi spaţiul liber de mai jos pentru răspunsuri Pentru elaborarea unei programe de opţional la biologie se utilizează de regulă două modele: unul pentru clasele V – VIII şi unul pentru clasele IX – XII. să poată fi derulate efectiv la clasă.Proiectarea didactică la biologie • • Activităţi de învăţare • • • • corespund experienţei anterioare a elevilor.

ce poate să facă elevul?” Temă de reflecţie 6 Câte obiective de referinţă credeţi că trebuie formulate pentru un opţional de o oră pe săptămână ? Folosiţi spaţiul liber de mai jos pentru răspunsuri Ministerul Educaţiei şi Cercetării.Proiectarea didactică la biologie Model de proiectare a programei de opţional pentru clasele V – VIII Programa de opţional pentru clasele V – VIII )8 se va realiza după următoarea schemă: ●Argument ●Obiective de referinţă 1. Un obiectiv de referinţă este corect formulat dacă. prin enunţul său.l.2002 8 116 Proiectul pentru Învăţământul Rural . ●Lista de conţinuturi ●Modalităţi de evaluare ●Bibliografie ●Activităţi de învăţare În Argument veţi prezenta pe ½ .. Consiliul Naţional pentru Curriculum – Ghid metodologic de aplicare a Programei de biologie – învăţământ obligatoriu. …. formarea unor competenţe de transfer.S. nevoi ale comunităţii locale. 3.r. 2. dar nu vor fi reluări ale acestora. Ed.ARAMIS PRINTs.1 pagină motivarea cursului propus ( de ex: nevoi ale elevilor. Obiectivele de referinţă vor fi formulate după modelul celor din programe naţională. răspunde la întrebarea .C..

referate. se vor defini şi obiectivele cadru din care se vor deduce obiectivele de referinţă pentru fiecare an de studiu.. practice.Matematică şi ştiinţe” şi comparaţi modul de proiectare a opţionalelor la disciplinele din aria curriculară. având grijă să apară explicit progresia obiectivelor de la un an de studiu la altul.Proiectarea didactică la biologie Lista de conţinuturi cuprinde informaţiile pe care opţionalul le propune ca bază de operare pentru formarea capacităţilor vizate de obiective. Folosiţi spaţiul liber de mai jos pentru răspunsuri Proiectul pentru Învăţământul Rural 117 . Dacă opţionalul este prevăzut pentru un nivel de şcolaritate sau un ciclu curricular. Ca modalităţi de evaluare vor fi menţionate tipurile de probe de evaluare care se potrivesc opţionalului ales ( ex: probe scrise. ci vor constitui un mijloc pentru formarea intelectuală a elevilor. Aceste informaţii nu vor reprezenta un scop în sine. Dacă opţionalul este pentru mai mulţi ani de studiu. se redactează câte o programă pentru fiecare an. orale. etc. proiecte. Studiu individual 8 Studiaţi cu atenţie pachetele de opţionale din oferta educaţională a şcolii pentru aria curriculară . dar nu vor fi incluse ca atare în programă. Apreciaţi dacă există asemănări şi deosebiri şi comentaţi.). Activităţile de învăţare descriu modul în care elevii vor dobândi abilităţile vizate prin Obiectivele de referinţă.

nevoi ale comunităţii locale.X 1. 4. Opţional de extindere – pornind de la competenţele generale ale disciplinei din programa de trunchi comun.ARAMIS PRINTs.) În cazul competenţelor şi al conţinuturilor. Programa de opţional pentru clasele IX . 3.r. ●Valori şi atitudini ● Sugestii metodologice ●Modalităţi de evaluare ●Bibliografie ●Conţinuturi În Argument veţi prezenta pe ½ .23 – 24) care vor fi realizate prin noi conţinuturi vizând teme/capitole care nu sunt cuprinse în programa de trunchi comun. Opţional de aprofundare – pentru anumite competenţe specifice menţionate în programa de trunchi comun se vor proiecta conţinuturi noi care vor duce la aprofundarea competenţelor respective.Aramis Print . Opţional ca disciplină nouă – se aleg teme.1 pagină motivarea cursului propus (de ex: nevoi ale elevilor. Consiliul Naţional pentru Curriculum – Ghid metodologic ARIA CURRICULARĂ MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE ALE NATURII – liceu. etc. iar competenţele vizate vor fi de integrare şi transfer. unităţi de informaţie noi.C.X 49: se va realiza după următoarea schemă (adaptată după schema din.Proiectarea didactică la biologie Model de proiectare a programei de opţional pentru clasele IX . pentru care se stabilesc competenţele ce vor fi dobândite de elevi. 3. 2. pag. proiectarea curriculară variază în funcţie de tipul de opţional propus. formarea unor competenţe de transfer. Ed. Ghid metodologic Aria curriculară Matematică şi ştiinţe – liceu. 2002 ): ●Argument ●Competenţe specifice 1. …. Opţional ca temă integratoare – se proiectează asemănător celui anterior cu diferenţa că unităţile de conţinut vor cuprinde informaţii din mai multe domenii/discipline.l.S.S. se vor deriva noi competente specifice ( vezi Unitatea de învăţare 1. astfel: 1.C. capitole. 2.Ed. Ministerul Educaţiei şi Cercetării. care nu sunt prevăzute în programa naţională de trunchi comun..2002 9 118 Proiectul pentru Învăţământul Rural .

recomandate pentru formarea competenţelor.Proiectarea didactică la biologie Temă de reflecţie 7 Câte competenţe specifice credeţi că trebuiesc formulate pentru un opţional ca temă integratoare de o oră pe săptămână ? Ce condiţie trebuie să îndeplinească o competenţă specifică pentru a fi corectă? Folosiţi spaţiul liber de mai jos pentru răspunsuri Sugestiile metodologice vor include tipuri de activităţi de învăţare. Temă de reflecţie 8 Ce tipuri de competenţe trebuie să definiţi într-o programă de opţional proiectată pentru întreg parcursul liceului ? Folosiţi spaţiul liber de mai jos pentru răspunsuri Proiectul pentru Învăţământul Rural 119 . precum şi modalităţile de evaluare.

09. nr. 2 – Opţionalitatea în învăţământul preuniversitar (conf.max.VIII IX . Notei M.XII Ore din CDŞ Rubrică nouă liceal • • Ore din CDŞ Rubrică nouă 120 Proiectul pentru Învăţământul Rural .VIII • Programa pentru trunchiul comun. fie altele) Noi competenţe specifice corelate cu cele ale programei de trunchi comun Noi conţinuturi corelate cu cele ale programei de trunchi comun Noi competenţe specifice şi noi conţinuturi. 2 ) Tab. integrative Noi conţinuturi interdisciplinare gimnazial gimnazial gimnazial liceal Opţional la nivelul disciplinei Opţional la nivelul ariei curriculare Opţional la nivelul mai mul-tor arii curriculare (integrat) Aprofundare I– VIII • • • Aceeiaşi rubrică cu disciplina sursă Aceeiaşi rubrică cu disciplina sursă Ore de Rubrică opţio-nal nouă Ore de opţio-nal pe arie Ore din CDŞ I .2006) Treaptă de şcolaritate Tip de opţional Clasa I– VIII Caracteristici ale programei Regim orar Ore din plaja orară Notare în catalog gimnazial Aprofundare Extindere • gimnazial I .de din plaja orară Obiectivele de referinţă Ore din plaja şi conţinuturile notate orară cu * (asterisc) Noi obiective de referinţă şi noi conţinuturi Noi obiective de referinţă şi noi conţinuturi complexe Noi obiective de referinţă şi noi conţinuturi complexe Aceleaşi competenţe specifice Noi conţinuturi (fie cele cu*.Ed.Proiectarea didactică la biologie Pentru o înţelegere şi o fixare cât mai clară a tipurilor de opţionale din învăţământul preuniversitar vă prezentăm o sinteză în tabelul de mai jos ( Tab. în limita nr.altele decât cele prevăzute în planul cadru Noi competenţe specifice complexe.XII • • Ore din CDŞ liceal Extindere IX .XII • Ore din CDŞ Aceeiaşi rubrică cu disciplina sursă Rubrică nouă • liceal Opţional ca IX .39595/18.VIII Rubrică nouă Rubrică nouă I .C.XII • disciplină nouă Opţional integrat IX .

E. la domeniul moral şi civic. …………………………………………………………………...) prin care să se urmărească implicarea şi conştientizarea elevilor în vederea educaţiei locuitorilor din zonele adiacente şcolilor. …………………………………………………………………. Astfel se pot încheia parteneriate între şcoli şi primării. orice acţiune de ocrotire a mediului va fi un eşec. ………………………………………………………………….. profesori. astfel încât..01. precum şi la natură şi la mediul înconjurător cultural şi tehnologic.. părinţi. din fiecare tip menţionat la întrebările 1 şi 2. privind necesitatea protecţiei mediului. 3.M. etc. ………………………………………………………………….4.4. organizaţii nonguvernamentale” şi comunitatea locală. Abordarea problemelor de mediu din comunitate în cadrul unui opţional În O. În şcoli va fi încurajată colaborarea dintre elevi. …………………………………………………………………. Proiectul pentru Învăţământul Rural 121 .. educaţia ecologică trebuie făcută în cadrul unui sistem unificat. Micii agenţi de mediu”. În spaţiul de mai jos. Care sunt tipurile de CDS pentru învăţământul gimnazial? …………………………………………………………………. ………………………………………………………………….. ofertele educaţionale ale societăţii civile să poată deveni congruente cu ofertele educaţionale formale”. Pentru a-şi atinge scopul. .3080/12. Octombrie – Ziua mondilă a cocorilor 4.Proiectarea didactică la biologie Test de autoevaluare Pentru întrebările 1 şi 2. 2.:. a ecologizării şi amenajării acestora. ………………………………………………………………….. se pot derula proiecte ( ex. Octombrie – Ziua mondială a animalelor sălbatice 31 Octombrie – Ziua Mării Negre 3. daţi câte un exemplu de opţional la biologie. …………………………………………………………………. completaţi cu răspunsul corect! 1.1999 se precizează “Educaţia valorică este abordată cu referire la problematica umană. …………………………………………………………………. nr. De reţinut: 2 Februarie – Ziua mondială a zonelor umede 1 Martie – Ziua mondială a păsărilor 22 Aprilie – Ziua mondială a Pământului 23 Mai – Ziua mondială a biodiversităţii 5 Iunie – Ziua mediului 16 Septembrie – Ziua stratului de ozon 3.. Împreună pentru natură”... un rol important revenind şcolii şi comunităţii locale. Schimbarea mentalităţii oamenilor cu privire la mediu nu este o sarcină uşoară şi fără o educaţie timpurie şi permanentă în acest sens.N. Care sunt tipurile de CDS pentru învăţământul liceal ? ………………………………………………………………….

pe 122 Proiectul pentru Învăţământul Rural . Nu se poate măsura absolut orice.Ştiinţele naturii” 1 oră Tipul Clasa Număr de ore/săptămână Argument : Terra se află într-o permanentă schimbare. precum şi variaţiile acestora. Putem însă să efectuăm măsurători astfel încât să obţinem date reale.Proiectarea didactică la biologie Studiu individual 9 Găsiţi şi alte date referitoare la protecţia mediului şi a vieţuitoarelor ce trebuiesc reţinute în afară de cele amintite mai sus. trebuie cunoscute componentele mediului. Folosiţi spaţiul liber de mai jos pentru răspunsuri 3. oriunde şi oricând. Aflaţi câte parteneriate pe teme ecologice/de protecţia mediului există în sectorul/judeţul dumneavoastră.. Proiect de programă pentru curs opţional integrat Denumirea opţionalului Investigarea mediului înconjurător din cartierul/zona X în vederea protecţiei şi conservării acestuia Opţional tip D a X a. specializarea . Pentru a înţelege schimbarea şi a o anticipa. Cunoaşterea presupune investigaţii şi acumulări de date rezultate din măsurători.4.5.

compoziţie. Prin acest opţional se vor aplica în condiţii reale cunoştinţele de biologie. modele pentru anticiparea efectelor variaţiilor acestor parametrii - - Proiectul pentru Învăţământul Rural 123 . precum şi a factorilor care le influenţează parametrii. evapotranspiraţia. diagrame şi interpretarea acestora. Influenţa factorilor externi şi interni asupra acestor componente. structură.Proiectarea didactică la biologie baza cărora să anticipăm ce se va întâmpla în viitorul apropiat. C2 – observarea şi recunoaşterea interacţiunilor dintre componentele ecosistemelor aflate în studiu. Competenţe specifice C1. grafice. C5 – explicarea diversităţii şi densităţii populaţiilor locale pe baza caracteristicilor celorlalte componente ale Ecosistemelor studiate. organisme. temperatura. pe baza cunoştinţelor de biologie ( ex: acoperirea cu nori. Investigarea atmosferei: norii. C6 – evaluarea cantitativă şi calitativă a schimbărilor componentelor ecosistemelor studiate. Investigarea organismelor : determinarea densităţii. Investigarea solului : profil. culoare. temperatura. chimie. cicluri de legătură între componente. evapotranspiraţiei . C4 – colectarea de date rezultate din investigaţiile efectuate. Variaţii sezoniere ale componentelor ecosistemelor.) Conţinuturi Componentele ecosistemelor naturale studiate: apă. C7 – Argumentarea variaţiilor parametrilor componentelor ecosistemelor studiate. înţelegerii. precipitaţiile. în scopul identificării. sol. Cauze şi efecte ale variaţiilor parametrilor ecosistemelor studiate. C3 – utilizarea investigaţiei pentru evidenţierea parametrilor componentelor ecosistemelor naturale studiate. pH-ul. diversităţii. prezentarea rezultatelor sub formă de tabele. precipitaţiile. modele pentru stabilirea efectelor schimbărilor sezoniere. Relaţii între componentele ecosistemelor studiate şi între parametrii componentelor acestora şi structura populaţiilor locale. textură.identificarea principalelor componente ale ecosistemelor naturale din cartierul/zona X . anticipării şi prevenirii schimbărilor din mediu. etc. aer. Interacţiuni între aceste componente. fizică şi matematică.

evapotranspiraţiei. • Componentele ecosistemului Terra: apă. densităţii. Capitolul II • Investigarea componentelor ecosistemului studiat. • Investigarea organismelor: determinarea diversităţii. aer. Dacă nu. textură. corectaţi-le. pH-ul. organisme • Interacţiuni între componentele ecosistemului studiat. • Investigarea solului: profil. sol. Stabiliţi dacă acestea sunt suficiente şi dacă există relaţii de interdependenţă între ele. Investigarea atmosferei: norii. • Influenţa factorilor externi şi interni asupra acestor componente. 124 Proiectul pentru Învăţământul Rural . structură. Folosiţi spaţiul liber de mai jos pentru răspunsuri Listă de conţinuturi : Capitolul I. Notarea în catalog se realizează în rubrică separată pentru CDS. compoziţie. precipitaţiile.Proiectarea didactică la biologie Temă de reflecţie 9 Analizaţi competenţele specifice şi conţinuturile corespunzătoare din opţionalul de la pagina 144. culoare. temperatura. Capitolul III • Evoluţia ecosistemelor naturale Sugestiile metodologice: Timpul alocat pentru acest opţional este de 34 de ore pe an.

Se recomandă utilizarea proiectelor de grup a căror temă va fi anunţată la începutul semestrului. opţionalul se poate continua pe toată perioada liceului. orale. prin diversificarea tipurilor de investigaţii. Ei vor orienta demersul didactic pe observarea directă. Predarea poate fi realizată fie de acelaşi profesor. Modalităţi de evaluare: ● Probe practice.Proiectarea didactică la biologie Dacă are succes. Folosiţi spaţiul liber de mai jos pentru răspunsuri Proiectul pentru Învăţământul Rural 125 . descoperire şi investigaţie. proiecte Studiu individual 10 Completaţi lista de conţinuturi ale acestui opţional. Daţi şi alte sugestii metodologice şi îmbogăţiţi metodele de evaluare. fie de un grup de profesori. scrise ● Referate.

NOTĂ: Pentru a fi acceptat proiectul de programă trebuie să întrunească.. 2000 – Ghid Matematică şi Ştiinţele naturii – Material de lucru Proiectul pentru Învăţământul Rural 126 . cu recomandări I....DA” /.FIŞĂ DE AVIZARE A PROIECTULUI DE PROGRAMĂ PENTRU OPŢIONAL PENTRU GIMNAZIU A. Autor………………. * Avizul şcolii Denumirea opţionalului………………………………………………………… Tipul opţionalului………………………………………………………………. 10 Adaptare după . cu recomandări …………………………………. Elemente de calitate ● Respectarea particularităţilor de vârstă ale elevilor ● Concordanţa cu etosul şcolii. cu interesele elevilor şi cu nevoile comunităţii ● Conţinutul argumentului .CNC.Abilitare pentru susţinerea cursului…………………… Unitatea de învăţământ………………………………………………………… B.oportunitatea opţionalului . Respectarea structurii standard a programei ● Argument ● Obiective specifice ● Activităţi de învăţare ( minim una/obiectiv) ● Conţinuturi ● Modalităţi de evaluare II.realismul în raport cu resursele disponibile ● Corelarea obiectivelor cu activităţile de învăţare ● Corelarea obiectivelor cu unităţile de conţinut ● Adecvarea modalităţilor de evaluare la demersul didactic propus AVIZUL CCŞ : DA DA DA ..DA cu recomandări” la punctul III.DA” la punctele I şi II şi cel puţin 5. Durata…………………………………………………………………………… Număr de ore pe săptămână…………………………………………………..Proiectarea didactică la biologie Modelul 110 AVIZAT Inspector de specialitate .. Avizul Consiliului de Curriculum al Şcolii ( CCŞ) CRITERII ŞI INDICATORI DE EVALUARE DA NU DA.. Existenţa unei bibliografii III. Clasa……………………………………………………………………………. NU Avizul conducerii şcolii: ……………………...

cu recomandări …………………………………. * Avizul şcolii Denumirea opţionalului………………………………………………………… Tipul opţionalului……………………………………………………………….Proiectarea didactică la biologie Modelul 211 AVIZAT Inspector de specialitate .oportunitatea opţionalului .DA” la punctele I şi II şi cel puţin 5..FIŞĂ DE AVIZARE A PROIECTULUI DE PROGRAMĂ PENTRU OPŢIONAL PENTRU LICEU C.Abilitare pentru susţinerea cursului…………………… Unitatea de învăţământ………………………………………………………… D.. DA DA . Autor……………….realismul în raport cu resursele disponibile ● Corelarea competenţelor cu situaţiile de învăţare propuse la Sugestii metodologice ● Adecvarea modalităţilor de evaluare la demersul didactic propus AVIZUL CCŞ : DA NU DA.. cu interesele elevilor şi cu nevoile comunităţii ● Conţinutul argumentului .. Elemente de calitate ● Respectarea particularităţilor de vârstă ale elevilor ● Concordanţa cu etosul şcolii. 2000 – Ghid Matematică şi Ştiinţele naturii – Material de lucru Proiectul pentru Învăţământul Rural 127 ... Clasa……………………………………………………………………………. Avizul Consiliului de Curriculum al Şcolii ( CCŞ) CRITERII ŞI INDICATORI DE EVALUARE DA I...DA” /. Durata…………………………………………………………………………… Număr de ore pe săptămână………………………………………………….DA cu recomandări” la punctul III 7. cu recomandări NU NOTĂ: Pentru a fi acceptat proiectul de programă trebuie să întrunească... 11 Adaptare după .CNC. Avizul conducerii şcolii: ……………………. Existenţa unei bibliografii III. Respectarea structurii standard a programei ● Argument ● Competenţe specifice ● Conţinuturi ● Valori şi atitudini ● Sugestii metodologice ( inclusiv modalităţi de evaluare ) II.

deşi ocupă mult timp pentru aprecierea tuturor elevilor. selectează şi ierarhizează. Evaluarea la disciplinele opţionale Proiectarea evaluării la disciplinele opţionale se realizează după aceleaşi principii ca şi evaluarea la disciplinele din trunchiul comun.etc. nu doar la sfârşitul ei. concomitent cu proiectarea demersului de predare-învăţare şi în concordanţă cu acesta. psihomotor şi relaţional al elevilor. formarea unor competenţe cu ajutorul întrebărilor ajutătoare. cea de-a doua. Astfel. imaginaţia.Proiectarea didactică la biologie 3. atitudinea de responsabilitate. competenţa de comunicare şi de relaţionare. • stabilirea unui echilibru dinamic între evaluarea scrisă şi cea orală.” de mai sus cu încă două exemple de comportamente/capacităţi care nu sunt luate în consideraţie în cazul evaluării curente. afectiv. Temă de reflecţie 10 Înlocuiţi . Modalităţile de evaluare trebuie gândite înainte de predarea temelor. eva luarea ar trebui să cantitatea de informaţie ci şi calitatea acesteia. etc. în favoarea celei formative.. care nu pune accentul pe nivelul cognitiv. adică ceea ce pot face elevii cu ceea ce au învăţat. care inventariază. comportament comunicativ şi de interrelaţionare al elevilor. care valorifică potenţialul elevilor şi conduce la perfecţionarea stilului şi a metodelor proprii de învăţare.6. 128 Proiectul pentru Învăţământul Rural . În acest sens trebuiesc avute în vedere următoarele aspecte: • diminuarea ponderii evaluării sumative. Folosiţi spaţiul liber de mai jos pentru răspunsuri Fiind focalizată pe unitatea de învăţare. Adeseori evaluarea formativă este înlocuită cu evaluarea curentă.profesor. de cele mai multe ori nerelevante pentru personalitatea elevului şi neglijează aspecte importante precum: gândirea. cea din urmă. deoarece o importantă parte a evaluării are loc în timpul activităţii. prezintă şi avantaje deosebite: interacţiunea elev . utilizarea unor metode proprii de lucru. are în vedere doar unele tipuri de comportamente.4.

sunt capabili să şi le susţină şi să le motiveze şi cum acceptă opiniile celorlalţi. formativă sau sumativă.Proiectarea didactică la biologie creşterea frecvenţei de utilizare a metodelor de autoevaluare şi de evaluare prin consultare în grupuri mici. vizând aprecierea modului în care elevii îşi exprimă liber opiniile. Fiecare activitate de evaluare a elevilor trebuie însoţită în mod sistematic de autoevaluarea activităţii profesorului. iar la final este prevăzută o oră de evaluare sumativă.3 Proiectul pentru Învăţământul Rural 129 . Folosiţi spaţiul liber de mai jos pentru răspunsuri În raport cu momentele realizării evaluării. 3 : Metode şi instrumente de evaluare ● probe scrise ● probe orale Metode şi instrumente de ● probe practice evaluare tradiţionale ● observarea sistematică a elevilor ● investigaţia ● proiectul Metode şi instrumente de ● portofoliul evaluare complementare ● tema pentru acasă ● tema de lucru în clasă ● autoevaluarea Tabelul. • Temă de reflecţie 11 Comentaţi afirmaţia din ultimul paragraf de mai sus şi motivaţi dacă este falsă sau adevărată. în spaţiul delimitat pentru o oră apar specificaţii de evaluare iniţială.

12 Instrumente de evaluare Obiective/Compet enţe să identifice componentele structurale ale ecosistemelor terestre şi acvatice să compare ecosistemele naturale cu cele antropizate să întocmească tabele şi grafice comparative privind variaţiile factorilor de mediu din diferite ecosisteme să descrie 1. 3. astfel încât prin evaluarea realizată pe tot parcursul anului să se acopere cât mai multe obiective/competenţe. Ecosistemul ” pe care-l puteţi desfăşura atât la gimnaziu cât şi la liceu. De aceea este necesar să se proiecteze evaluarea avându-se în vedere varietatea instrumentelor de evaluare ce pot fi utilizate.1 X X Ob. 2002 – Ghid metodologic de aplicare a Programei de biologie – învăţământ obligatoriu Proiectul pentru Învăţământul Rural 130 . 6..2 X X X - 1. 5. Pornind de la matricele realizate se pot construi apoi instrumentele de evaluare cele mai potrivite capacităţilor sau conţinuturilor respective.3 X X 12 1.Proiectarea didactică la biologie Un singur instrument de evaluare nu poate măsura totul. Proiectarea eficientă a evaluării se poate realiza cu ajutorul unei matrice de evaluare centrată pe competenţe/capacităţi. Ref Compet. Mai jos aveţi un model de construire a unei matrice de evaluare: Instrumente de evaluare Descriptori de performanţă/Obie ctive/Compe tenţe Proba scrisă Proba orală Pro ba prac tică Temă de lucru în clasă Temă pentru acasă Observa rea sistemat ică Autoe valua re Referat Proie ct 1. 4. 7.2 X CNC. Mai jos aveţi un exemplu de proiectare a evaluării pentru un opţional cu titlul . 2. specif Proba orală Proba scrisă Prob ă prac -tică Refe rat Proiect Auto evauare Observ area sistema ti-că X X - 1.

2 X X X X X X X - 2.1 X X Proiectul pentru Învăţământul Rural 131 .2 X - 3.Proiectarea didactică la biologie organizarea spaţială a unui ecosistem să explice relaţiile funcţionale dintrun ecosistem să investigheze structura şi relaţiile din cadrul ecosiste-melor naturale şi antropizate să interpreteze rezultatele investigaţiilor privind caracteristicile unor ecosisteme naturale şi antropizate să realizeze predicţii privind evoluţia ecosistemelor să utilizeze diverse surse de informare pentru obţinerea datelor privind caracteristicile ecosistemelor să interpreteze corect datele obţinute din investigaţii sau din diverse surse să utilizeze termino-logia ştiinţifică în interpretarea şi comunicarea datelor să participe la acţiuni de asistenţă ecologică la nivelul comunităţii locale să elaboreze strategii pentru prevenirea şi reducerea poluării în ecosistemele învecinate - 1.4 X X - 3.2* X X - 4.1* X X X X - 3.3 2.2 X - 4.3 X X X X - 2.

…………………………………………………………………………………. Completaţi următoarele enunţuri: 1. la care adăugaţi şi baremele de corectare şi notare.Fişa de avizare”.. probă practică. 2.4.Proiectarea didactică la biologie Studiu individual 11 Completaţi matricea de evaluare de mai sus cu câte un exemplu de: probă scrisă. Folosiţi spaţiul liber de mai jos pentru răspunsuri Temă pentru portofoliu Concepeţi un proiect de programă pentru un opţional de tip C pentru clasa a IX a. proiect.. ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… 3. …………………………………………………………………………………. Pe parcursul secvenţei 3. la care adăugaţi şi . ………………………………………………………………………………… 132 Proiectul pentru Învăţământul Rural . În aprecierea temei. ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… pentru că……………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………. referat. diferenţele dintre metodele alese şi comentariile didactice făcute.6 m-am confruntat cu următoarele dificultăţi: ………………………………………………………………………. Cel mai mult m-a ajutat …………………………………………………. vor conta: adecvarea la cerinţele sarcinii de lucru.. Îmi sunt încă neclare următoarele aspecte…………………………….

3. …………………………………………………………………. 2. Enumeraţi metodele şi instrumentele de evaluare com-plementare... …………………………………………………………………. ………………………………………………………………….Proiectarea didactică la biologie Test de autoevaluare Pentru întrebările 1 şi 2.. …………………………………………………………………. Care sunt deosebirile dintre evaluarea continuă şi evaluarea formativă? …………………………………………………………………... Construiţi o matrice de evaluare pentru o unitate de învăţare pentru clasele gimnaziale Proiectul pentru Învăţământul Rural 133 . completaţi cu răspunsul corect! 1. ………………………………………………………………….

5p).) structurarea şi sistematizarea. cât s-a învăţat?” (1. Elaboraţi câte o probă de evaluare scrisă şi una orală pentru alte unităţi de învăţare decât cele exemplificate la punctele 1 şi 2. . b. conţinuturile răspund la întrebarea . cum se învaţă?” (1.5p). dacă activităţile de învăţare răspund la întrebarea . În evaluare se vor acorda câte 9 p pentru consemnarea corectă şi 1 p din oficiu. Se acordă 1 p din oficiu.să corelez elementele constitutive ale unităţilor de învăţare pentru redactarea unui proiect adap-tat contextului clasei? 134 Proiectul pentru Învăţământul Rural ..... În evaluare vor fi analizate: dacă obiectivele de referinţă răspund la întrebarea . să consemnez feed-back-ul întrun jurnal reflexiv? .. ce se învaţă?” (1. Proiectaţi o activitate de învăţare pe bază de proiect respectând etapele caracteristice acesteia. Pentru corecta proiectare a etapelor se vor acorda: 3p.. 5.. dacă..5p)... dacă resursele alese răspund la întrebarea .5p).. să organizez demersul didactic pe baza segmentării în unităţi de învăţare? . dacă evaluarea răspunde la întrebările . să corelez elementele nstitutive ale unităţilor de învăţare pentru redactarea unui proiect adaptat contextului clasei? 1. modul de proiectare şi realizare a autoevaluării (1. Proiectarea didactică la biologie” Am reuşit…??? ..5p).. Corelaţi/relaţionaţi elementele ce structurează unitatea de învăţare.. c.5 p pentru fiecare probă elaborată corect ( să corespundă obiectivelor operaţionale) şi 1 p din oficiu. pentru etapa de căutare şi câte 2p pentru etapele: de rezolvare.1 p din oficiu.5p). de creaţie şi respectiv de prezentare... Consemnaţi în jurnalul vostru reflexiv feed-back-ul obţinut prin aplicarea probelor de evaluare scrisă şi practică de la punctul 3. de ce se învaţă ?” (1. În evaluare vor fi analizate: modul de concepere şi structurare a secvenţei de familiarizare (3p). modul de concepere şi structurare a secvenţei de aplicare (3p).Proiectarea didactică la biologie TEST DE EVALUARE – NOTAT DE TUTORE Testul de evaluare de mai jos vă va ajuta să verificaţi gradul de îndeplinire a competenţelor specifice Unităţii de Învăţare 3:. 4. 3.) aplicarea. 2. conform celor trei secvenţe: a.. Elaboraţi proiectul unei unităţi de învăţare. să elaborez probe de evaluare pentru măsurarea nivelului de achiziţie în cadrul fiecărui obiectiv de referinţă selectat? ..) familiarizarea. cum ştim că s-a învăţat?” şi .Se acordă 1 p din oficiu. În evaluare se vor acorda câte 4. Sistemul excretor” de la clasa a VII a. modul de concepere şi structurare a secvenţei de structurare şi sistematizare (3p). cu ce se învaţă?” (1.

Proiectarea didactică la biologie

...să elaborez o probă de evaluare pentru a măsura nivelul de achiziţie în cadrul unui obiectiv de referinţă prin metoda observării sistematice ? elevilor?

6. Elaboraţi o fişă de evaluare pe baza observării sistematice a activităţii elevilor pe parcursul unei ore ca are ca subiect “Celula” la clasa a IX a. Se va evalua astfel 3 p . pentru corecta formulare a criteriilor de evaluare a conceptelor şi capacităţilor elevilor, 3p. pentru corecta formulare a criteriilor de evaluare a atitudinii elevilor şi 3p pentru corecta formulare a criteriilor de evaluare a comunicării elevilor. Se acordă 1p din oficiu.

...să elaborez o probă de evaluare prin metoda referatului?

7. Elaboraţi un barem pentru evaluarea unui referat cu tema “Mamifere acvatice” la clasa a VI a. Se va acorda câte 1 p. pentru fiecare din criteriile de evaluare ( pentru structură nu se acordă puncte aceasta reieşind din toate componentele referatului). Se acordă 1p din oficiu.

8. Elaboraţi fişe de autoevaluare care să conţină elemente pentru identificarea modului în care elevii
...să elaborez o probă de evaluare prin metoda autoevaluării?

... să elaborez un proiect de opţional din perspective nevoilor de dezvoltare locală şi a intereselor elevilor?

Înţeleg criteriile de apreciere după care se conduce profesorul 2. Sarcinile de lucru 3. Percep mediul de lucru 4. Sunt interesaţi de activitatea din clasă 5. Doresc să studieze suplimentar subiectul abordat la clasă În evaluare se acordă 1 p pentru punctul a şi câte 2p pentru punctele b-e. Se acordă 1p din oficiu. 9. Elaboraţi un proiect de opţional ( fie pentru gimnaziu, fie pentru liceu) pe problemele de mediu din comunitate, din perspectiva nevoilor de dezvoltare locală şi a intereselor elevilor. În evaluare se vor acorda 6 p pentru proiectul de programă, 3 p pentru modalitatea de evaluare şi 1 p din oficiu.

1.

Proiectul pentru Învăţământul Rural

135

Proiectarea didactică la biologie

INDICAŢII, SUGESTII DE REZOLVARE, RĂSPUNSURI PENTRU SARCINILE DE LUCRU ALE UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE 3

Temă de reflecţie 1 -

corelaţii obiective/competenţe cu tematica, succesiunea, conţinutul, activităţile de învăţare, resursele. modul de organizare a activităţii: -etapele investigaţiei -criteriile de realizare -stabilirea sarcinilor de lucru reflectă modul în care elevii au atins obiectivele instruirii , demonstrează care sunt achiziţiile elevilor

Temă de reflecţie 2 -

Temă de reflecţie 3:

Temă de reflecţie 4 – Nu; Nu. *Fiecare cursant va spune cu sinceritate cu ce dificultăţi s-a confruntat Temă de reflecţie 5 - Sunt suficiente, dar le considerăm opţionale Temă de reflecţie 6 - 3, maxim 4. Temă de reflecţie 7 - 4 – 5 CS ; competenţele specifice acoperă dimensiunea cognitivă a personalităţii elevilor şi se stabilesc pornind de la modelul de generare prin gruparea categoriilor de concept operaţionale în funcţie de dominantele avute în vedere (vezi tab.2 pg.24-25 din unitatea de învăţare 1) Temă de reflecţie 8 - Competenţe generale, specifice şi eventual derivate Temă de reflecţie 9 – Sunt suficiente şi există relaţii de interdependenţă între ele Temă de reflecţie 10- Competenţe afective şi psihomotorii Temă de reflecţie 11 - ,,Fiecare activitate de evaluare a elevilor trebuie însoţită în mod sistematic de autoevaluarea activităţii profesorului”. Afirmaţia este corectă: prin autoevaluare profesorul va avea feed-back-ul şi astfel îşi va putea proiecta activitatea viitoare. Studiu individual 1 - cunoaşterea programei şcolare, a conţinutului ştiinţific, a particularităţilor elevilor, stabilirea metodelor de instruire şi evaluare, alocarea timpului, organizarea activităţii - personalizarea derivă din deciziile profesorului privind organizarea activităţii de învăţare-evaluare Studiu individual 2 Secvenţele se succed logic, raporturile între elemente sunt de interdependenţă cauzală, secvenţele au în comun parcurgerea logică a elementelor procesului didactic: Ce..De ce..Cum ..În ce măsură se învaţă.
Proiectul pentru Învăţământul Rural

136

Proiectarea didactică la biologie

Studiu individual 3 Studiu individual 4 Studiu individual 5

Furnizează informaţii privind conceptele şi capacităţile, atitudinile şi comunicarea elevilor. Argument, prezentarea rezultatelor, rezumarea Concluziilor, aspectul şi modul de prezentare. Beneficiile autoevaluării: -metodă de autocunoaştere -stimulează implicarea activă a elevilor în propria lor instruire -relevă imaginea de sine a elevilor

Studiu individual 6 - * Se vor studia cu atenţie, se vor face observaţii reale şi pertinente care se vor menţiona în portofoliul individual Studiu individual 7 - * Se vor studia cu atenţie, se vor face observaţii reale şi pertinente care se vor menţiona în portofoliul individual Studiu individual 8 - Există asemănări şi deosebiri între modul de proiectare a opţionalelor la aria curriculară ,,Matematică şi ştiinţe”, pe care fiecare cursant le va indica în conformitate cu realităţile de la propria şcoală. Studiu individual 9 - * Fiecare cursant va căuta date noi ce trebuiesc reţinute, iar bibliografia consultată o va trece în portofoliul personal Studiu individual 10 - * Se va pune accent pe creativitatea şi originalitatea cursantului Studiu individual 11 – După ce se consultă tabelul 3 de la pagina 150 şi secvenţa 3.3 se va consulta pentru exemple ,,Ghid metodologic de APLICARE A PROGRAMEI DE BIOLOGIE – învăţământ obligatoriu” – Partea a III a, M.Ed.C. – C.N.C.,Ed. S.C.Aramis Print s.r.l.,2002 Test de autoevaluare, pagina 113 1. Conform informaţiilor din secţiunea 3.1 2. Obiective, competenţe, conţinuturi 3. Adaptări, înlocuiri, omiteri, adăugări

Test de autoevaluare, pagina 129 -capacităţile elevilor de aplicare, transfer, generalizare a cunoştinţelor -încurajează dezvoltarea deprinderii de studiu individual şi de comunicare -avantaje: înlesneşte evaluarea deprinderilor de lucru cu metode şi instrumente specifice biologiei, exersează colectarea de date şi formularea de concluzii pe baza acestora. Test de autoevaluare, pagina 142
Proiectul pentru Învăţământul Rural

137

Se va consulta tab. pagina 154 1.Ghid metodologic de aplicare a programei de biologie – învăţământ obligatoriu” – M. Metode alternative de evaluare • Observarea sistematică a elevilor • Investigaţia • Proiectul • Portofoliul • Tema pentru acasă • Tema de lucru în clasă • Autoevaluarea 2. atitudinea de responsabilitate. Se vor consulta. imaginaţia. Se va consulta. competenţa de comunicare şi de relaţionare.Ed. .N.C.l.C. S. 11-12 2. – C. – C.2002 138 Proiectul pentru Învăţământul Rural .Ed.2002 şi .r. S. 11-12 3. 2 de la pag..Ed.C.Aramis Print s. Evaluarea curentă are în vedere doar unele tipuri de comportamente.Ghid metodologic – aria curriculară matematică şi ştiinţe ale naturii – liceu” M.. – C. Evaluarea formativă valorifică potenţialul elevilor şi conduce la perfecţionarea stilului şi a metodelor proprii de învăţare..N. Se va consulta tab. 3.C..2002 Test de autoevaluare.Ed. utilizarea unor metode proprii de lucru.N.r. Se va lucra individual sau pe grupe..Ed.Ed.Aramis Print s.. 2 de la pag..C.r.Aramis Print s.C.l.C.Ghid metodologic de aplicare a programei de biologie – învăţământ obligatoriu” M.C..l.Proiectarea didactică la biologie 1.C.. de cele mai multe ori nerelevante pentru personalitatea elevului şi neglijează aspecte importante precum: gândirea. S.

Buc. sursă de plante pentru spaţiile verzi Ed. Strategii alternative de evaluare modele teoretico-experimentale.Offsetcolor. – Ecologia şi protecţia mediului. * * Flora RPR-RSR .. Neguţ C. Ed.Constelaţii. 5-9. Ploaie Ghe. Teodorescu I. pag 26-44. 33-65.Rîşnoveanu G. 1985. Buc.clasa a XII a. pag... 1952 – 1992..T.. 23-30. Editura Didactică şi Pedagogică. 1990. 1976.Constelaţii..Şt. pag. pag. pag. Ed. 1970 . – Importanţa ecologică a parcurilor naturale. – Vegetaţia Pământului.. pag.Constelaţii. Petrescu I. – Ecologia şi protecţia mediului.Scisul Românesc.68-103 Teodorescu I... – Omul şi biosfera.1999. Ed.Academiei.. Ed. Popescu l. Bucureşti. Râmnicu Vâlcea. Ionescu A. Ed.1987... Cluj. manual pt. 34-56. – Microbiologia resurselor Naturale..Ecologie. Radu I. Stugren B. Teodorescu I. Purdea L. Buc. Buc. 167-185. I – Mic atlas de plante.manual pt. Buc... 2001. Evaluarea în procesul didactic. Ed. introducerea pag.sarmis.2001. 14-56 Tudor.Proiectarea didactică la biologie Bibliografie recomandată pentru “Unitatea de învăţare 3” Dunmitriu Constanţa.2002. Udrescu S. – Ecologia şi protecţia mediului. Boşcaiu N. pag. 1994. pag. Păun M. clasa a X a. 23-31. 2003.. Ed. Editura Didactică şi Pedagogică. Toniuc N. Buc. Ilie N. Craiova.. Bucureşti. 2000.Rîşnoveanu G. Neguţ C... – Ecologie teoretică. Târgovişte. Proiectul pentru Învăţământul Rural 139 . Borcea M. 1993. Walter H.. Soran V. – Flora spontană.

Ciolac Anca. – Ecologie teoretică. ***Softwin.C.C.. M.N. Dumitru Constanţa . 12. Metode de învăţământ.. corelaţii cu alte strategii didactice. Psihologia educaţiei şi dezvoltării. 5.Iaşi. PĂCURARI O.. Aria curriculară Matematică şi Ştiinţe ale Naturii.Humanitas Educational Bucureşti.C. Polirom 17. Studiu comparativ (I). Ghid metodologic. MEYER G. Consiliul Naţional pentru Curriculum. Programe şcolare pentru clasele a X a. Iucu Romiţă.. Ed.. 2003. Pedagogie. 13. Dumitriu Constanţa.). Stugren B. 2. 2005. 1996.a X-a.C.Bibliografie generală 4. Liceu. *** Ministerul Educaţiei Naţionale.1999.Polirom. Editura Didactică şi Pedagogică. RADU I. şi colab. 15. 9. Consiliul Naţional pentru Curriculum.2001 20.Aramis Print. De ce şi cum evaluăm.TÂRCĂ A.. Bucureşti. Ed.(II). LEAHU I. Ed.C.. Învăţarea prin descoperire în predarea – învăţarea biologiei. Comunicare eficientă. M. Aria curriculară Matematică şi Ştiinţe ale naturii. Polirom 7. 8. Editate de CNC şi MEC. 18.N.(coord.sarmis.Aramis Print. Instruirea şcolară. Iaşi 11.2000.2001. Polirom. Strategii alternative de evaluare modele teoretico-experimentale.. 2001.). . 1994 140 Proiectul pentru Învăţământul Rural .2000. (coord.Corint Bucureşti 1999.Sigma.Cicero. Programe şcolare pentru clasele a V a – a VIII a. Strategii didactice inovative. NOVEANU G. Bucureşti. Iaşi 16. Ed. 2006. Clasele a V a – a VI a.E.C. Un model de proiectare curriculară centrat pe competenţe. EDP Bucureşti 10. Cucoş Constantin. Consiliul Naţional pentru Curriculum. 1998 – 1999.. Polirom. 19. *** Ministerul Educaţiei Naţionale. Cadru de referinţă.(coord. Biologie (soft educaţional) 6. Cluj. Ed.Academiei.Ed. Pâinişoară I.N. *** Ministerul Educaţiei Naţionale.N.1989.SARIVAN L. 2004.S. Ed. Bucureşti. Cerghit I. PIR: Dezvoltarea profesională pe baza activităţii proprii desfăşurată în şcoală. 2002.C. 4. 2006. Ed. Învăţarea matematicii şi a ştiinţelor naturii. Ed.. 14. – C. Curriculum Naţional învăţământul obligatoriu. C. Predarea interactivă centrată pe elev.S. SARIVAN L. M. (coord.C.Ed. Dumitru Gh. SINGER M. ***Manuale de biologie pentru clasele a V-a.E. Ghid metodologic de proiectare a activităţii didactice la ştiinţe ale naturii.). Psihopedagogie. O. Aramis. Ed. ipografia Universităţii Bucureşti. 2003. Bucureşti. Bibliografie minimală recomandată pentru modulul “Didactica biologiei în învăţământul obligatoriu” 1.). Ed. 3.1983. *** Programe şcolare pentru învăţământul obligatoriu. Bucureşti.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful