Program postuniversitar de conversie profesională pentru cadrele didactice din mediul rural

Specializarea BIOLOGIE Forma de învăţământ ID - semestrul IV

DIDACTICA BIOLOGIEI ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL OBLIGATORIU

Ioana ARINIŞ

Elena CROCNAN

2007

Ministerul Educaţiei şi Cercetării Proiectul pentru Învăţământul Rural

BIOLOGIE

Didactica biologiei în învăţământul obligatoriu

Ioana ARINIŞ

Elena CROCNAN

2007

© 2007

Ministerul Educaţiei şi Cercetării Proiectul pentru Învăţământul Rural Nici o parte a acestei lucrări nu poate fi reprodusă fără acordul scris al Ministerului Educaţiei şi Cercetării

ISBN 978-973-0-04827-8

..................5........................... Obiective cadru la biologie...1....4..................... Învăţarea prin cooperare (IPC)....................................... 55 2......................................................3.................3.... EXPLORĂM ŞI COMPARĂM! Curriculum naţional – cadru de referinţă........2.................................... 23 1............................................................... Modelarea ...... 12 1. 69 Proiectul pentru Învăţământul Rural i .. 49 2............................. chimie şi fizică........ 29 Bibliografie recomandată pentru unitatea de învăţare 1 ... 34 2..3...3......................................2.................................. sugestii de rezolvare.................................. Stabilirea conţinuturilor unităţii de învăţare ..... Experimentul ...............................2................................................................................................................ 61 2..4 Demonstraţia.........................................................2.............. 33 Unitatea de învăţare 2(autor: Elena Crocnan) Abordări eficiente în predarea-învăţarea biologiei ................2.....................................1...............3.............. răspunsuri pentru sarcinile de lucru .......................................... Modalităţi de prelucrare didactică a conţinuturilor unităţii de învăţare ......1.... 43 2.............2...............................INŢELEGEM ŞI EXPERIMENTĂM! Conversaţia euristică ....... ....3................... 15 1............................................................................................3... obiective de referinţă şi conţinuturi în programe de ştiinţe integrate (învăţământ primar) .......................................7................................................................................................... 51 2.... Povestirea şi lectura didactică................1......1...................................................................................... Problematizarea .............................................2..........EXPLORĂM ŞI COMPARĂM! Metode şi procedee didactice eficiente pentru predarea-învăţarea biologiei .......................... 1 Competenţelele unităţii de învăţare 1 .....2................... Competenţelele unităţii de învăţare 2 ...2...3............................................6............................................ APLICĂM ŞI DEZVOLTĂM! Integrarea metodelor didactice sub forma strategiilor interactive bazate pe munca individuală şi în grup....... 64 2..........................1..................................................................................... 2 1........... Metode care sprijină reconstituirea cunoştinţelor ştiinţifice de biologie...............1............1. 46 2............................................... Conceptele: strategie didactică şi strategie interactivă ............ Observarea .......................................................2................... 3 1......................................................1....................1........................2........................4............................... 53 2......................... 64 2......... ÎNŢELEGEM ŞI EXPERIMENTĂM! Organizarea conţinuturilor la biologie ....................................... 35 2....................................................... 21 1............. Învăţarea prin descoperire ...................... Studiul de caz ......... Structura programei de biologie pentru gimnaziu............. Structura programei de biologie pentru liceu ...... 4 1. ............................................ 51 2...................................1..2............................................Cuprins CUPRINS Introducere ....................... 1 1........... 10 1........ Obiective cadru.............. 34 2...................................................................... Relaţia biologiei cu alte ştiinţe ale naturii.... 26 Test de evaluare notat de tutore...... 6 1.. iii Unitatea de învăţare 1(autor: Ioana Ariniş) Descoperirea relaţiilor dintre componentele programei de biologie ....... Structura programei şcolare de biologie .. 28 Indicaţii..... 40 2.....................2............ 11 1.........................................APLICĂM ŞI DEZVOLTĂM! Locul biologiei în aria curriculară......5.......2....... Componente atitudinale în programa de biologie............... 59 2........

....... Portofoliul .........4........134 Indicaţii........................................4...... Proiectul .............101 3.........4..........81 3............................................. Ce........................................... Referatul ............4...1 Observarea sistematică a activităţii şi a comportamentului elevilor .. sugestii de rezolvare.................................................................................................79 3...........................................2........ Evaluarea la disciplinele opţionale ..............4.............3........................ Abordarea problemelor de mediu din comunitate în cadrul unui opţional..........76 Bibliografie .............................................. răspunsuri pentru sarcinile de lucru ..3..................................1......................... Jocul de rol .........1......3...............................................103 3...................................128 Test de evaluare notat de tutore ...................1.......................... Proiect de programă pentru curs opţional Integrat .......................................1.....4. Investigaţia................122 3. Autoevaluarea ......85 3.....110 3................................................................. Proiectul ca modalitate de învăţare şi evaluare ..................................................91 3.......................................................................................73 Test de evaluare notat de tutore .......... Unităţi de conţinut în programă.........113 3....97 3................................................79 Competenţelele unităţii de învăţare 3...........................................108 3.....121 3.........................3.3..................................................2........5..... răspunsuri pentru sarcinile de lucru ..... unităţi de conţinut în manual: corelaţii posibile .......................................78 Unitatea de învăţare 3(autori: Ioana Ariniş secvenţa 3.........1..........................75 Indicaţii..............1-3.....................................................................105 3............................................................... Didactica opţionalului...........4.....................3.........................................139 Bibliografie minimală pentru modulul “Didactica biologiei în învăţământul obligatoriu”.................. Proiectarea şi aplicarea CDS – ului în învăţământul obligatoriu .......................Cuprins 2...80 3...2.........92 3...............................3.......................................................................................................87 3.............................................. de ce cum În ce măsură se învaţă: repere în proiectarea didactică.........6..... Relaţia unităţii de învăţare cu lecţia................1.........5..........................INŢELEGEM ŞI EXPERIMENTĂM! Metode alternative de evaluare...........................................3..APLICĂM ŞI DEZVOLTĂM! Abordarea problemelor de mediu din comunitate în cadrul unui opţional ............ Elena Crocnan secvenţele: 3.........................................140 ii Proiectul pentru Învăţământul Rural .........3.......3........3................ sugestii de rezolvare.......................................1...................107 3......6.......................3) Proiectarea didactică la biologie ...........4.............. Tipuri de CDŞ în învăţământul liceal .......................................................4.136 Bibliografie pentru unitatea de învăţare 3..................EXPLORĂM ŞI COMPARĂM! Unitatea de învăţare ca element de bază în proiectare ....................... Relaţia unităţii de învăţare cu programa..........114 3......3.................................111 3...........111 3............4.....2................................. Tipuri de CDŞ în învăţământul obligatoriu ................4..........

afectat deocamdată în mică măsură de asaltul informaţional şi tehnologic. capătă noi valenţe. Modulul aparţine Pachetului 2 – Didactici – adresat ambelor grupuri ţintă vizate de program: astfel. În acest context. Mediul rural. Acest modul se adresează cadrelor didactice care predau sau urmează să predea biologia în şcoli din mediul rural. în loc să se diminueze. specific ED şi. El este parte componentă a pregătirii profesorilor în cadrul Proiectului pentru Învăţământul Rural (PIR) şi îşi propune să ofere modalităţi de îmbunătăţire a demersului didactic la orele de biologie. făcând apel la un sistem metodologic modern. aplicativ şi cu largi deschideri spre reflecţie. au devenit importante atât selectarea cunoştinţelor pe care un elev trebuie să le asimileze.Introducere INTRODUCERE Dezvoltarea fără precedent a mijloacelor de informare şi comunicare a condus la un ritm de multiplicare a informaţiilor ce necesită o altă organizare a învăţării. cadrele didactice din mediul rural au nevoie de o pregătire profesională adecvată pentru ca achiziţiile lor să poată fi valorificate în situaţii educaţionale diverse. Didactica biologiei face parte din parcursul de pregătire pentru reconversia profesională a cadrelor didactice cu altă specializare universitară decât cea predată în şcoală. În conceperea modulului am parcurs următoarele etape: Proiectul pentru Învăţământul Rural iii . rolul profesorului în general . cât şi necesitatea utilizării acestora cu maximă eficienţă. sunt bazate pe învăţare activă şi dezvoltă un set de competenţe specifice derivate din competenţele generale. orientate prin intermediul suportului de curs prin activităţi tutoriale directe (AT) şi prin temele pentru studiu individual (SI) şi pentru evaluare pe parcurs (TC). Concepţia acestui curs este centrată pe asigurarea retenţiei cunoştinţelor aplicative. în Programul 1. În aceste condiţii. De aceea. va trebui să facă faţă în viitorul apropiat unor transformări structurale şi funcţionale de substanţă. a competenţelor şi comportamentelor (transferabile) asociate cu împlinirea personală şi dezvoltarea carierei didactice . în Programul 2 – De conversie – ne adresăm cadrelor didactice care n-au parcurs modulul psihopedagogic şi metodic în timpul studiilor universitare. Cursul / modulul este structurat flexibil. în consecinţă.ore/semestru AT TC 16 12 SI 28 AA - Sesiunile de formare.şi al profesorului de biologie în particular – acesta. asigurând continuitatea între cunoştinţele teoretice de didactica biologiei şi cunoştinţele procedurale astfel: Nr.

Organizează. Facilitează şi moderează activitatea de învăţare. expune. Învăţarea se realizează predominant frontal. Ajută elevii să înţeleagă lucrurile şi să le explice. Se manifestă individualist. De asemenea este asigurată respectarea celor şase principii ale design-ului curricular în regim ED. valori. ţine prelegeri.dirijează. Se consideră şi se manifestă ca un expert în ceea ce predă. Argumentează. Puteţi urmări sensul schimbărilor în didactica disciplinelor în tabelul de mai jos: Criterii Strategii didactice tradiţionale • Urmăreşte prelegerea. Este partener în învăţare. regizează învăţarea. Predă. Disciplina se aliniază la schimbarea de paradigmă din învăţământul românesc promovând învăţarea centrată pe activitatea elevilor şi pe valorificarea formativă a conţinuturilor ştiinţifice.expunerea. Acceptă în totalitate ideile transmise de către profesor. Măsurarea şi aprecierea cunoştinţelor (ce ştie elevul). Cooperează în rezolvarea problemelor şi a sarcinilor de lucru. deţine elevul). Măsurarea şi aprecierea capacităţilor (ce poate să facă elevul cu ceea ce ştie).demonstrează. modele descriptive / explicative şi exemple de bună practică pentru a stimula implementarea în activitatea şcolară curentă a noutăţilor din didactica biologiei. Impune puncte de vedere proprii. Accent pe elemente de ordin calitativ (competenţe. pune şi îşi pune întrebări cu scopul de a înţelege şi de a realiza sensul unor idei.Introducere Concepţia curriculară Modul de concepere a cursului Temele propuse şi sistemul metodologic elaborat pentru dezvoltarea acestora în forma ED sunt relevante pentru nevoile de dezvoltare profesională a grupurilor ţintă. În sprijinul celor care predau disciplinele biologice în mediul rural se propun teme de didactică actuale şi actualizate şi se pun la dispoziţia profesorilor idei. Încearcă să reţină şi să reproducă ideile auzite. Învăţarea prin colaborare. Explică. Acceptă şi stimulează exprimarea punctelor de vedere diferite în legătură cu o problemă. Competiţie între elevi.euristic. Prin apel la experienţa proprie. Se pune accent pe dezvoltarea gândirii prin confruntare de idei. Proiectul pentru Învăţământul Rural Activitatea elevului • • • Activitatea profesorului • • • • Modul de realizare a învăţării • • • Modalităţi de evaluare • • Predominant prin memorare şi reproducere de cunoştinţe. Realizează un schimb de idei cu profesorul/colegii.explic aţia învăţătorului/profesorului. orchestrează. atitudini ).cu scopul de ierarhizare. Accent pe aspectul cantitativ (cât de mute informaţii • • • • • • iv . • • • • • • • • Strategii didactice centrate pe elev Exprimă puncte de vedere proprii referitoare la o problemă.

. prin următoarele întrebări-cheie: • Familiarizare: Cum explorez? • Structurare: Cum interpretez? • Aplicare: Cum aplic? Aceste secvenţe sunt delimitate prin titlurile: . apoi citiţi titlurile. fiecare unitate de învăţare a fost divizată în trei secvenţe. .. Aplicăm şi dezvoltăm!”. din perspectiva cursantului. Înţelegem şi experimentăm!”..Curriculum pentru biologie –repere conceptuale”. Folosiţi spaţiul liber de mai jos pentru a da un exemplu Proiectul pentru Învăţământul Rural v .Introducere Temă de reflecţie Care credeţi că este rolul profesorului în asigurarea demersului didactic în acest nou context ? Folosiţi spaţiul liber de mai jos pentru a da un exemplu. Pentru o mai bună formare a competenţelor specifice. .. . caracterizate..Proiectarea didactică în biologie”. competenţele specifice şi titlurile subsecţiunilor acestora. Studiu individual Identificaţi cu ajutorul cuprinsului unităţile de învăţare ale modulului. axate pe temele principale ale didacticii biologiei: .Abordări eficiente în predarea-învăţarea biologiei” şi . Acest curs este constituit din trei Unităţi de învăţare..Explorăm şi comparăm!”.

. verificate şi comentate individualizat. Testele de evaluare notate de tutore Formele de evaluare: 1. . prezentări de materiale şi proiecte. prin utilizare de algoritmi? învăţământ? Competenţă specifică Item de evaluare Pentru fiecare item de evaluare. monitoriza şi aprecia implicarea cursanţilor în activităţile interactive sau de grup ocazionate de întâlnirile tutoriale şi de consiliere. pe parcursul întregului semestru.. De asemenea se va observa. vi Proiectul pentru Învăţământul Rural . Am reuşit? 1. Una dintre temele majore ale programei de biologie pentru clasa a VII-a este Funcţiile de relaţie. dezbateri. să identific unităţi de învăţare. Metode şi instrumente de evaluare Evaluarea competenţelor cursanţilor se va realiza pe baza temelor de control pe parcurs (TC). a portofoliului şi a probei scrise finale.. Itemii de evaluare din care sunt formate testele corespund competenţelor specifice unităţii de învăţare. pentru .. Evaluarea continuă este o modalitate de apreciere a activităţii cursantului. Evaluarea continuă va fi făcută în principal pe baza Testelor de evaluare – notate de tutore. Testele de evaluare. această corespondenţă este evidenţiată prin modul de aşezare în pagină. Notele obţinute în urma corectării acestor teste reprezintă o parte importantă a evaluării continue a dumneavoastră. Folosiţi algoritmul indicat în secţiunea ….. Aceste teste se găsesc la sfârşitul fiecăreia dintre unităţile de învăţare ale modulului şi sunt anunţate la cuprins.. continuă (formativă. sunt precizate modul în care trebuie formulat răspunsul şi baremul de notare. bazate pe produsele realizate şi prezentate de cursanţi în întâlnirile tutoriale şi TC – lucrări periodice de control (2-3/sem) raportate la obiectivele disciplinei. Prin testele de evaluare este verificat gradul de îndeplinire a competenţelor specifice fiecărei unităţii de învăţare. vor fi transmise tutorelui în modul şi la datele anunţate la începutul semestrului. rezolvate individual. de proces) – prin evaluări pe parcurs.Introducere 1. explicitat mai jos.

pe care va trebui să le rezolvaţi. modul în care colaboraţi cu tutorele. Proiectul pentru Învăţământul Rural vii . precum şi alte aspecte. 2.Introducere Studiu individual Identificaţi cele trei teste de evaluare notate de tutore. pentru a nota paginile la care se găsesc aceste teste. b) 5. Ele sunt anunţate prin simboluri şi titluri specifice. de tipul celor de mai jos. ce vor fi luate în considerare de la caz la caz. c) 6. calitatea întrebărilor formulate. Folosiţi spaţiul liber de mai jos. Pentru aceasta. d) 7. Folosiţi spaţiul liber de mai jos pentru a da un exemplu O altă parte a evaluării continue provine din aprecierea activităţii de-a lungul semestrului şi din timpul întâlnirilor cu tutorele. Alegeţi răspunsul corect! Câte teste de autoevaluare se găsesc în acest curs? a) 4. autoevaluare – la finalul unei sesiuni de formare. Test de autoevaluare 1. vor conta: respectarea calendarului de lucru. e) 8. în fiecare secvenţă a unităţilor de învăţare sunt formulate unul sau mai multe Teste de autoevaluare.

............................................................................. La proba practică.......................................................................................................................................................................................................... Desenul alăturat semnifică ............ În portofoliu se vor include .................Introducere Test de autoevaluare: Verificaţi dacă aţi înţeles corect! Evaluarea continuă se realizează pe baza............................................................................................ ........... Pentru acest modul.......................................................................................................................................................................... Una dintre sursele bibliografice recomandate pentru acest modul este ............................................................................................................................ putem folosi..................... ..................................................... Modulul este format din .................. Pentru aceasta.................................................................................................................................................................... ......... ........................................... Pentru a obţine indicaţii de rezolvare a sarcinilor de lucru se poate proceda astfel: ................................................................. • Pentru a verifica dacă aţi răspuns corect.................. ......................................... ............................... ....................... unităţi de învăţare................................................. ........................ recitiţi introducerea! viii Proiectul pentru Învăţământul Rural ................................................................................................ ........................................... sunt prevăzute ........................................ ................................................................................................................... va trebui ca fiecare cursant ....................................... întâlniri cu tutorele.................

Pentru acest curs. Predarea interactivă centrată pe elev.). L. PIR . Este important să rezolvaţi aceste sarcini de lucru atunci când ajungeţi la ele. Ce urmează să faceţi? Pe parcursul următoarelor unităţi de învăţare există câteva sarcini de lucru care se referă în mod explicit la portofoliul pe care îl veţi alcătui şi îl veţi prezenta în final. O parte importantă a evaluării activităţii dumneavoastră în cadrul acestui modul o reprezintă evaluarea prin portofoliu. Evaluarea finală şi evaluarea continuă contribuie fiecare la stabilirea notei pentru acest modul. În afara rezolvărilor la temele specifice. 1 Sarivan.CEDU 2000+ Proiectul pentru Învăţământul Rural ix . Aceasta înseamnă că nu daţi „examen” (adică nu primiţi o notă. forma de evaluare este verificare. veţi include în portofoliu şi alte documente. pentru a nota paginile la care se găsesc aceste sarcini de lucru. în urma rezolvării unor subiecte!). a lăsa alcătuirea portofoliului pentru perioada imediat premergătoare evaluărilor – parţiale sau finale – ale acestuia. despre care credeţi că au relevanţă în aprecierea activităţii dumneavoastră de-a lungul acestui semestru. a căror rezolvare va trebui inclusă în portofoliu. Acesta conţine diverse produse realizate de către cursant. Aceste sarcini de lucru sunt denumite Temă pentru portofoliu şi sunt însoţite de simbolul din imaginea alăturată. Folosiţi spaţiul liber de mai jos. finală (de progres) – examinarea cursanţilor şi evaluarea portofoliilor de curs ( raportate la competenţele specifice şi bazată pe integrarea tuturor rezultatelor obţinute de cursanţi). (coord. Întocmirea portofoliului este o activitate care se desfăşoară în timp. echivalează cu alcătuirea unui dosar. care regrupează rezultate ale învăţării pe o perioadă mai îndelungată1. ci sunteţi apreciaţi în urma prezentării. Studiu individual • Identificaţi toate sarcinile de lucru ale acestui modul. pe parcursul întregului semestru.Introducere Portofoliul 3. în scopul evidenţierii vectorului de progres al învăţării. susţinerii şi evaluării portofoliului şi a unei probe practice. ce nu prezintă relevanţă. Portofoliul este un instrument de evaluare complementară.

Am întâmpinat următoarele dificultăţi ...Introducere Acestea pot fi....... calendarul activităţilor de parcurgere a modulului etc. fişa de evaluare va fi transformată într-o notă de la 1 la 10....... De asemenea...................................................... L.............. În mică măsură Relevanţa materialelor incluse în portofoliu pentru demonstrarea progresului cursantului................. PIR ....................CEDU 2000+ Proiectul pentru Învăţământul Rural x .... Consider că activitatea mea în acest semestru a fost ............... pentru că ..................................... pe parcursul semestrului Ulterior......... de exemplu: descrierea unor activităţi desfăşurate cu elevii............. conform programului stabilit...... pentru că ...... În măsură moderată În mare măsură 2 Sarivan................................................................ Cel mai mult m-a ajutat ............. Îmi propun ca în semestrele următoare . în care apare unul dintre posibilele criterii de evaluare.... sarcini de lucru interdisciplinare propuse elevilor... răspunzând la întrebările din lista următoare de fiecare dată când finalizaţi o unitate de învăţare2..... Observaţiile şi recomandările tutorelui vă vor parveni ulterior. O formă preliminară a portofoliului va fi prezentată tutorelui.. Fişă de autoevaluare pentru portofoliu Am învăţat.................. Am fost surprins/ surprinsă de faptul că...........)........................... (coord..... la a treia întâlnire pe care o veţi avea cu acesta............ mi se pare mai dificil........................................ Aceste criterii vă vor fi comunicate în timp util........ Predarea interactivă centrată pe elev.............. Alte informaţii despre portofoliu puteţi găsi în modulul Didactica ariei curriculare Matematică şi Ştiinţe ale naturii............. Cel mai mult mi-a plăcut să .... referate de lectură din bibliografia recomandată.................. Faţă de semestrul anterior..... astfel încât să aveţi timpul necesar întocmirii unui portofoliu de calitate...... pentru că ...................... Evaluarea portofoliului se va face prin completarea unei fişe de evaluare de tipul de mai jos.......... Cum va fi evaluat portofoliul? Tutorele îşi va construi o listă de criterii de evaluare........................ Cel mai uşor a fost să... pe baza cărora va evalua fiecare portofoliu în parte.................... veţi include în portofoliu trei fişe de autoevaluare..........

1proiect de programă CDŞ.Introducere Proba practică O altă componentă importantă a evaluării finale este proba practică. În realizarea „produsului” solicitat. evaluarea prin notă va ţine seama de concordanţa „produsului” cu cerinţele formulate. câte un manual de biologie pentru fiecare clasă şi cursul de faţă. sunteţi obligaţi să aveţi la dumneavoastră: programele de biologie în uz pentru clasele a V-a. chestionare pentru evaluarea cursului şi a prestaţiei formatorilor. organizarea activităţilor. veţi avea de realizat un „produs” specific activităţii profesorului. Ponderi în nota cursului: 60% . În cadrul colocviului de evaluare finală. evaluarea continuă are ponderea de 40% din notă. proiecte didactice ale lecţiilor cu caracter interdisciplinar (cel puţin 4 proiecte didactice pentru unităţi de învăţare şi lecţii). teme de control/probe de evaluare pe parcurs şi finale. fişe pentru monitorizarea activităţii cursanţilor în sistem tutorial 3. privitor la „produsele” realizate de către alţi colegi. o planificare calendaristică. Pentru proba practică. De altfel. Feed-back – cursanţii vor aprecia: prestaţia formatorilor. Proiectul pentru Învăţământul Rural xi . un barem al unui test de evaluare dat etc. Nota minimă pentru promovarea acestui modul este 5. tutorelui Materialele elaborate pe parcursul cursului vor fi depuse în portofoliul de curs care va cuprind variante de proiecte didactice. de posibilitatea utilizării acestuia în activitatea la clasă şi de argumentarea deciziilor de construire pe care le veţi lua. • • Nu ezitaţi să luaţi legătura cu tutorele pentru a obţine alte indicaţii sau precizări. sprijinul oferit de formatori pe tot parcursul modulului. un test de evaluare. etc. pentru a răspunde la proba practică. Succes! Examinarea cursanţilor se va face prin probă scrisă.a X-a. suporturile de curs oferite. De asemenea. Instrumente de evaluare: 1. grile de evaluare a portofoliului 2. Acest „produs” poate fi: un proiect de unitate de învăţare.examinare scrisă finală. veţi putea folosi orice material de lucru doriţi. sau pentru a depăşi eventualele blocaje în învăţare. Tematica aleasă va avea legătură cu temele de biologie alese ca titluri ale unităţilor de învăţare din acest curs. Cum se acordă nota? În fixarea notei finale. vor conta comentariile şi aprecierile pe care le veţi face. 1 proiect de educaţie pentru sănătate/pentru mediu/de realizare de bază materială. iar evaluarea finală are ponderea de 60%. materiale suport pentru predare şi evaluarea elevilor.

Exemple: . Analiza progresului şcolar al elevilor în funcţie de formele şi instrumentele de evaluare utilizate”. modele. ele au rolul să vă ajute în învăţare! Conţinuturile sunt întrerupte de diverse sarcini de lucru. Manuale alternative de biologie şi auxiliarele didactice”.Experienţele personale în aplicarea metodelor învăţării active.Introducere 40% . 8. adnotările atrag atenţia şi vă ajută la identificarea sau consolidarea unor informaţii importante şi. pe de altă parte. Studiul individual pe baza suportului de curs şi a bibliografiei recomandate. Dezbaterea 5.. observaţii. TIM” “Rezultate şi analiză critică” . xii Proiectul pentru Învăţământul Rural . completări. a fost lăsat un spaţiu alb.Forme tradiţionale şi alternative de evaluare”. Referatul. 4. Pe fiecare pagină. Elaborarea de proiecte didactice.. întrerupt.. Acest spaţiu are un dublu rol: pe de o parte. postere. Sistemul metodologic specific ED 1. Pe toată durata cursului participanţii vor avea posibilitatea să prezinte şi să realizeze în grup ( direct şi on-line) produsele realizate şi experienţele didactice proprii. spaţiul alb poate fi folosit pentru notiţe. 7. Conceperea de materiale didactice – folii.evaluare continuă (TC în cadrul sistemului tutorial) şi evaluarea portofoliului Repere metodologice de aplicare a programei Metodele utilizate în sesiunile de formare directe sunt interactive şi specifice învăţării adulţilor. . Modul de utilizare a cursului Toate cursurile corespunzătoare Proiectului pentru Învăţământul Rural au fost realizate în forme grafice asemănătoare. . de probe şi instrumente de evaluare. etc.. 6. abordează interdisciplinar conţinutul ştiinţific sau integrează soft educaţional. Prelegeri 2. De exemplu. de elemente grafice sau de text (adnotări). Folosiţi acest spaţiu pentru notiţe! • Folosiţi cât mai des aceste spaţii albe. din loc în loc. Studiul de caz 3. 9. Aplicaţii soft şi documentaţii din pagini web. IPC. Sarcinile de lucru sunt cuprinse în chenar şi sunt anunţate prin titluri specifice şi prin imagini sugestive. 10. în partea dreaptă. Exemple: . în chenarul de mai jos este formulată o sarcină de lucru. Proiectarea de unităţi şi activităţi de învăţare care introduc metode noi. Analiză critică şi sinteză. Experimentarea şi analiza de noi practici profesionale va conduce la selectarea acelora cu cea mai bună aplicabilitate la clasă.

Dacă acest spaţiu este prea mic în comparaţie cu necesităţile dumneavoastră. formulaţi răspunsurile pe un caiet special sau pe foi de hârtie. Proiectul pentru Învăţământul Rural xiii . precum şi la colocviul de evaluare finală. la una dintre cele patru întâlniri prevăzute prin programă. inserate între foile cursului. pornind. Pentru a identifica mai uşor răspunsurile. Dacă aveţi neclarităţi în legătură cu sarcinile de lucru propuse. este indicat să luaţi legătura cu tutorele. de la 1. În acest fel. care se află la sfârşitul fiecărei unităţi de învăţare. la testele de evaluare notate de tutore. vă va fi mult mai uşor să sintetizaţi materia parcursă şi să vă pregătiţi pentru a răspunde la testele de autoevaluare. Imaginile alăturate sunt asociate unei alte sarcini de lucru. puteţi folosi sugestiile de rezolvare ale acestora. sau să îi adresaţi întrebări. de fiecare dată. Acolo unde sarcinile de lucru necesită un răspuns. Este util să răspundeţi cu consecvenţă la întrebările formulate. am numerotat sarcinile de lucru ale fiecărei unităţi de învăţare cu numere succesive. Studiu individual Răsfoiţi paginile cursului şi observaţi frecvenţa cu care apar sarcinile de lucru propuse. am lăsat un spaţiu în care puteţi scrie. Ce rol credeţi că au în această introducere? Folosiţi spaţiul liber de mai jos pentru răspunsuri. În cazul în care neclarităţile persistă.Introducere Temă de reflecţie Identificaţi sarcinile de lucru formulate în paginile anterioare. imediat după ce aţi parcurs conţinuturile tematice.

.

.... Obiective cadru....................... Obiective cadru la biologie.............................. ....................... 26 Test de evaluare notat de tutore.....1................... ÎNŢELEGEM ŞI EXPERIMENTĂM! Organizarea conţinuturilor la biologie .........2..........................1..........................................2... 4 1.............. 1 1..............................................3.................... 12 1.... sugestii de rezolvare.............................3................................... 3 1..... obiective de referinţă şi conţinuturi în programe de ştiinţe integrate (învăţământ primar) ......5.................................................................. Relaţia biologiei cu alte ştiinţe ale naturii............................................ 15 1.1 Descoperirea relaţiilor dintre componentele programei de biologie.2.................... Modalităţi de prelucrare didactică a conţinuturilor unităţii de învăţare .. Structura programei de biologie pentru gimnaziu................................ 23 1.....6...APLICĂM ŞI DEZVOLTĂM! Locul biologiei în aria curriculară.......2................ Structura programei şcolare de biologie .......................................................... 1............... Explorarea elementelor de coerenţă verticală şi orizontală în cadrul curriculumului de biologie............................. 28 Indicaţii.... chimie şi fizică.......... răspunsuri pentru sarcinile de lucru ........................ 2 1....... EXPLORĂM ŞI COMPARĂM! Curriculum naţional – cadru de referinţă.................... Structura programei de biologie pentru liceu ........................................................................ 6 1...7..2............... 21 1................................................................ Proiectul pentru Învăţământul Rural 1 ........3......................Descoperirea relaţiilor dintre componentele programei de biologie Unitatea de învăţare 1 Descoperirea relaţiilor dintre componentele programei de biologie CUPRINS Competenţelele unităţii de învăţare 1 ..... 10 1.................. 11 1............ 33 COMPETENŢELE UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE 1 Prin studiul acestei unităţi de învăţare se urmăreşte formarea următoarelor competenţe: 1....... 29 Bibliografie recomandată pentru unitatea de învăţare 1 ..1.. Stabilirea conţinuturilor unităţii de învăţare ..............2........... Componente atitudinale în programa de biologie....4..

o ciclul de observare şi orientare ( clasele a VII a – a IX a).1. o al coerenţei. o al flexibilităţii şi al parcursului individual. o ciclul de aprofundare.1 – Corelaţia între vârstă. o al funcţionalităţii. o al racordării la social. • Planurile cadru de învăţământ pentru clasele I – XII/XIII – documente ce stabilesc ariile curriculare. Cadru de referinţă . o al egalităţii şanselor.VI a). tehnologic. acestea corespund următoarelor principii: o al selecţiei şi ierarhizării culturale. Ciclurile curriculare sunt: o ciclul achiziţiilor fundamentale (grupa pregătitoare a grădiniţei şi clasele I şi a II a).Descoperirea relaţiilor dintre componentele programei de biologie EXPLORĂM ŞI COMPARĂM! 1.document reglator ce asigură coerenţa componentelor sistemului curricular în termeni de procese şi produse. Planurile cadru sunt în concordanţă cu ciclurile curriculare periodizări ale şcolarităţii care au în comun obiective specifice şi care Cicluri grupează mai mulţi ani de studiu ce pot apar ţine la niveluri şcolare curriculare diferite. Curriculum Naţional – cadru de referinţă Termenul de curriculum derivă din limba latină şi înseamnă drum către. o ciclul de specializare . o ciclul de dezvoltare ( clasele a III a . obiectele de studiu şi resursele de timp. vocaţional Şcoala profesională Şcoala de ucenici XIII XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I Anul pregătitor Specializare Aprofundare Observare şi orientare Învăţământ gimnazial Dezvoltare Învăţământ primar Achiziţii fundamentale 2 Proiectul pentru Învăţământul Rural . Ciclurile curriculare sunt prezentate în Tab. În România Curriculumul naţional cuprinde: • Curriculum Naţional pentru învăţământul obligatoriu. tipul de şcolaritate şi ciclurile curriculare 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 Învăţământ preşcolar Liceu teoretic.1 care urmează: Tab.

exemple de activităţi de învăţare.07. Ghiduri. Acest tip de programă conţinea toate elementele procesului instructiv – educativ stabilite la nivel central. Programe analitice Programe actuale Structura programei şcolare de biologie Programa şcolară face parte din Curriculumul naţional şi descrie oferta educaţională pentru un parcurs şcolar determinat. document în care activitatea didactică programa traseul elevului către o finalitate cunoscută şi impusă de către adulţi.1 din 5. partea I.Descoperirea relaţiilor dintre componentele programei de biologie Legea nr.1996 şi a mai fost modificată prin OUG nr. Partea I. conţinuturile învăţării şi standardele curriculare de performanţă pe discipline.1997 şi prin Legea nr. Până în anii 1998-1999.publicată în MO al Romaniei. Folosiţi spaţiul liber de mai jos pentru a da un exemplu 1. norme metodologice şi materiale suport – documente ce descriu condiţiile de aplicare şi de monitorizare ale procesului curricular. Manuale alternative • • Finalităţile învăţământului preuniversitar derivă din idealul educaţional formulat în Legea învăţământului nr.2. Programele şcolare actuale se deosebesc de cele analitice deoarece pun accentul pe interiorizarea unui mod de gândire specific biologiei. iar profesorii şi elevii erau doar simplii executanţi. obiective de referinţă/competenţe specifice. Ele scot în evidenţă rolul important al achiziţiilor elevilor în 3 Proiectul pentru Învăţământul Rural . era utilizată programa analitică.01.151/1999 • Programele şcolare – documente ce stabilesc obiective cadru /competenţe generale.36/1997.152/14. nr. Nr.84/1995 Studiu individual 1 Studiaţi Legea învăţămâtului cu modificările ulterioare amintite în adnotarea de mai sus şi găsiţi finalităţile învăţământului preuniversitar. când a demarat reforma curriculară în învăţământul românesc.84/1995 a fost republicată în Monitorul Oficial al Romaniei.

2001 3 4 Proiectul pentru Învăţământul Rural .2. Folosiţi spaţiul liber de mai jos pentru a da un exemplu 1.C. Ghid metodologic de aplicare a Programei de biologie pentru învăţământul obligatoriu. argumentează structura didactică adoptată şi sintetizează recomandări semnificative.S. Structura programei şcolare de biologie pentru gimnaziu Programele şcolare actuale pentru învăţământul biologic gimnazial3 cuprind: o notă de prezentare. Programe de biologie gimnaziale Consiliul Naţional Pentru Curriculum. obiective de referinţă. Nota de prezentare descrie parcursul anului de studiu respectiv. Ed.1.Descoperirea relaţiilor dintre componentele programei de biologie plan formativ şi subliniază importanţa rolului reglator al obiectivelor / competenţelor pe cele două nivele de generalitate: obiective cadru/competenţe generale şi obiective de referinţă/ competenţe specifice. exemple de activităţi de învăţare. Buc. conţinuturi ale învăţării şi standarde curriculare de performanţă. Obiectivele cadru au un grad ridicat de generalitate şi complexitate şi se referă la formarea unor atitudini generate de specificul disciplinei şi sunt urmărite de-a lungul mai multor ani de studiu. explicaţi sintagma “programele actuale sunt centrate pe elev ”. Temă de reflecţie 1 După ce aţi citit şi înţeles definiţiile celor două tipuri de programe.ARAMIS PRINT SRL. obiective cadru. Obiectivele de referinţă specifică rezultatele aşteptate ale învăţării şi urmăresc progresia în formarea de capacităţi precum şi achiziţia de cunoştinţe ale elevilor pe ani de studiu.

competenţele şi comportamentele dobândite de elevi prin studiul biologiei. Constituie specificări de performanţă ce vizează cunoştinţele. Standardele sunt exprimate într-un limbaj simplu şi clar şi reprezintă punctul de plecare pentru elaborarea descriptorilor de performanţă. Proiectul pentru Învăţământul Rural 5 . sistem ce vizează sfârşitul unei trepte de şcolaritate. Studiu individual 2 Identificaţi obiectivul de referinţă 2. Standardele sunt relevante din punct de vedere al motivării elevului pentru învăţare şi în special pentru învăţarea continuă care să-l conducă la structurarea capacităţilor proprii învăţării active.1 din Programa de biologie pentru clasa a V a şi daţi exemple şi de alte activităţi de învăţare decât cele din programă. Ele sunt organizate fie tematic. Elaborarea standardelor are în vedere: • finalităţile pe treaptă şi pe ciclu de şcolaritate. Exemplele de activităţi de învăţare sunt astfel concepute încât să pornească de la experienţa concretă a elevului şi să se integreze unor strategii didactice adecvate contextelor variate de învăţare. • caracteristicile psiho-pedagogice ale vârstei şcolare vizate. Folosiţi spaţiul liber de mai jos pentru a da un exemplu Conţinuturile reprezintă mijloace prin care se urmăreşte atingerea obiectivelor cadru şi de referinţă propuse. Programa oferă cel puţin un astfel de exemplu de activităţi pentru fiecare obiectiv de referinţă în parte. Asigură conexiunea între curriculum şi evaluare. fie în concordanţă cu alte discipline ale aceleiaşi arii curriculare. respectiv a criteriilor de notare. • obiectivele cadru şi cele de referinţă. Ele sunt orientate spre profilul de formare al elevilor la finalizarea parcursului şcolar şi la integrarea lor în viaţa socială.Descoperirea relaţiilor dintre componentele programei de biologie Exemplele de activităţi de învăţare propun modalităţi de organizare a activităţii în clasă. Standardele curriculare de performanţă sunt standarde naţionale şi reprezintă un sistem de referinţă comun şi echivalent pentru toţi elevii.

3458/9.” Elaboraţi câte un criteriu de notare/descriptor de performanţă pentru notele 9 şi 10 .03. sugestii metodologice şi valori şi atitudini. Trunchiul comun reprezintă oferta educaţională formată din aceleaşi conţinuturi şi sarcini de învăţare pentru acelaşi număr de ore la toate liceele şi urmăreşte atingerea finalităţilor propuse pentru educaţia de bază. aprobat prin O.2. Cercetării şi Tineretului .2. lista de conţinuturi.12. Structura programei şcolare de biologie pentru liceu Programe de biologie pentru liceu Trunchiul comun Curriculum de biologie pentru ciclul inferior al liceului a fost elaborat în conformitate cu Planurile cadru de învăţământ pentru clasele a IX – a şi a X – a. Curriculum diferenţiat reprezintă oferta educaţională constând din disciplinele ariei curriculare corespunzătoare profilului liceului cu alocări orare asociate acestora.Descoperirea relaţiilor dintre componentele programei de biologie Temă de reflecţie 2 Aveţi următorul obiectiv de referinţă pentru clasa a VIII-a: ”Să extrapoleze şi să realizeze predicţii pe baza observaţiilor şi a rezultatelor experimentale.M.nr. nr. iar notele obţinute sunt consemnate în unica rubrică din catalog corespunzătoare disciplinei”4 Competenţele generale au un grad ridicat de generalitate şi complexitate şi orientează demersul didactic către achiziţiile Ministerul Educaţiei.T. Orele atribuite prin curriculum diferenţiat sunt obligatorii. aprobate prin O.M.E.2004 4 6 Proiectul pentru Învăţământul Rural . lista de lucrări practice obligatorii.E.C.5723 din23.C.T. Folosiţi spaţiul liber de mai jos pentru a da un exemplu 1.Consiliul Naţional Pentru Curriculum – Programa Şcolară Pentru Clasa a IX a – Ciclul inferior al liceului. competenţe generale.2003 şi este structurat astfel: notă de prezentare. asigurând şanse egale pentru toţi elevii. competenţe specifice şi conţinuturi pentru trunchiul comun şi pentru curriculum diferenţiat.

Descoperirea relaţiilor dintre componentele programei de biologie fundamentale ale elevilor. Buc. identificaţi competenţele generale şi pe cele specifice şi apreciaţi dacă acestea corespund intersecţiei celor trei domenii: didactic. domeniul socio-economic (vizând pregătirea pentru piaţa muncii) şi domeniul de cunoaştere concretizat în şcoală printr-un obiect de studiu.2002 Proiectul pentru Învăţământul Rural 5 7 . Ed.2 – Relaţia conceptele operaţionale dintre dominante/operaţii mentale şi Consiliul Naţional Pentru Curriculum. Comentaţi.C.( vezi tab 2) 5: Tabel. Studiu individual 3 Studiaţi programele şcolare pentru clasele a IX-a şi a X-a.ARAMIS PRINT SRL.S. Folosiţi spaţiul liber de mai jos pentru a da un exemplu Competenţele generale. precum şi cele specifice acoperă dimensiunea cognitivă a personalităţii elevilor şi se stabilesc pornind de la modelul de generare prin gruparea categoriilor de concepte operaţionale în funcţie de dominantele avute în vedere. Ghid metodologic ARIA CURRICULARĂ MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE ALE NATURII – liceu. Sunt derivate din competenţele generale şi ca şi acestora. Ele se definesc pe obiect de studiu şi se formează pe toată durata învăţământului liceal. Competenţele specifice se definesc pe obiect de studiu şi se formează pe parcursul unui an şcolar. În demersul de stabilire a competenţelor s-a considerat că soluţia se află la intersecţia dintre domeniul didactic (vizând ariile curriculare). unităţi de conţinut. li se asociază prin programe. socio-economic şi de cunoaştere.

Prelucrare primară 3. argumentarea unor enunţuri. date de ieşire. procese. explorarea.definirea unor concepte.Descoperirea relaţiilor dintre componentele programei de biologie Nr. compararea unor rezultate. aplicarea în alte domenii. conexiuni. verificarea unor rezultate. experimentarea. calcularea. nominalizarea unor concepte. interpretarea rezultatelor. descoperirea. observarea unor fenomene. reducerea la o schemă sau model. anticiparea unor rezultate. Exprimare 5. Algoritmizare 4. sisteme. remarcarea unor invarianţi. culegerea de date din surse variate. 2. crt 1. generalizarea şi particularizarea. Prelucrare secundară 6. reprezentarea unor date. perceperea unor relaţii. optimizarea unor rezultate. relaţii. stabilirea unor relaţii. investigarea. sortarea – discriminarea. fenomene. relaţionări între diferite tipuri de reprezentări. elaborarea de strategii. transpunerea într-o altă sferă. clasificări de date. integrarea unor domenii. analiza de situaţii. procese. Transfer 8 Proiectul pentru Învăţământul Rural . evaluarea unor rezultate. între reprezentare şi obiect. compararea unor date. demonstrarea. calcularea unor rezultate parţiale. . generarea de idei. realizarea de conexiuni între rezultate. negocierea. Dominante operaţii mentale Receptare Concepte operaţionale • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • identificarea de termeni. procese. reprezentarea datelor. rezolvarea de probleme prin modelare şi algoritmizare. descrierea unor stări. concluzii. adaptarea şi adecvarea la context.

• resurse necesare pentru aplicarea optimă a programei. Sugestiile metodologice sunt recomandări generale referitoare la modul de aplicare a programei. competenţele specifice derivate din acestea şi conceptele operaţionale corespunzătoare. Ele se referă de obicei la: • desfăşurarea procesului de predare-învăţare centrat pe elev.Descoperirea relaţiilor dintre componentele programei de biologie Temă de reflecţie 3 Identificaţi competenţele generale 2 şi 5 din Programa şcolară pentru clasa a X-a ciclul inferior al liceului. Test de autoevaluare Pentru întrebările 1 şi 2. Folosiţi spaţiul liber de mai jos pentru a da un exemplu Valorile şi atitudinile apar de obicei după competenţele generale sub forma unei liste ce acoperă întregul parcurs al învăţământului liceal şi orientează dimensiunile axiologică şi afectivatitudinală aferente formării personalităţii din perspectivă biologică. completaţi cu răspunsul corect! 1. Care este structura Curriculumului naţional romanesc? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. • identificarea celor mai adecvate metode şi activităţi • de învăţare. Care sunt criteriile pentru elaborarea standardelor de performanţă? --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Proiectul pentru Învăţământul Rural 9 . • evaluarea continuă.

6) sunt astfel organizate încât să: • fie corelate cu obiectivele de referinţă/competenţele • specifice. adăugare. care se regăsesc în lista de conţinuturi. Atingerea celor din urmă se realizează cu ajutorul conţinuturilor. • fie organizate articulat şi sistematizate. sau poate utiliza alte materiale suport. profesorul poate interveni asupra conţinuturilor programelor prin regruparea lor sub temele unităţilor de învăţare pe care le-a stabilit. nevoilor prezente şi viitoare ale elevilor.3. fiecărui obiectiv cadru/competenţe generale îi sunt asociate obiective de referinţă/competenţe specifice. Folosiţi spaţiul liber de mai jos pentru a stabili deosebirile dintre structura programelor şcolare de gimnaziu şi cele de liceu. ÎNŢELEGEM ŞI EXPERIMENTĂM ! 1. • fie cumulate şi să permită progresul.Descoperirea relaţiilor dintre componentele programei de biologie 3. Organizarea conţinuturilor la biologie Conţinuturile la biologie (vezi pag. Programele şcolare trebuie parcurse şi respectate de către toţi profesorii. conform algoritmului din schema de mai jos 4: 10 Proiectul pentru Învăţământul Rural . profesorul poate interveni prin: adaptare. În programele şcolare. • fie adecvate intereselor. Asupra unor unităţi sau elemente de conţinut din manual. • nu prezinte contradicţii. Astfel. înlocuire. ele se pretează unei citiri personale şi adaptate. ca şi manualele. omitere. • fie adaptate la experienţa elevului. dar.

C. În acest sens. Ghid metodologic ARIA CURRICULARĂ MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE ALE NATURII – liceu. • se finalizează prin evaluare.3. • identifice elementele de conţinut. generat prin integrarea unor obiective de referinţă. Consiliul Naţional Pentru Curriculum. Ed.ARAMIS PRINT SRL. profesorul trebuie să: • realizeze adecvarea conţinuturilor la scopul curriculumului. • reorganizeze conţinuturile în funcţie de procesele cognitive ce trebuie învăţate. • facă o analiză secundară a corelaţiei obiective/competenţe – conţinuturi.Descoperirea relaţiilor dintre componentele programei de biologie Conţinutul materialului este adecvat DA Utilizare NU Modalităţi de intervenţie asupra unor unităţi şi elemente de conţinut Adaptare Înlocuire Omitere Adăugare Alte materiale suport 1.1. Stabilirea conţinuturilor unităţilor de învăţare implică identificarea elementelor de conţinut prin prelucrare didactică. competenţe specifice. • se desfăşoară în mod sistematic şi continuu pe o perioadă de timp.S. la nivelul elementelor de conţinut. utilizând programa şi alte surse. Stabilirea conţinuturilor unităţii de învăţare Unitatea de învăţare 6 este o structură didactică deschisă şi flexibilă ce prezintă următoarele caracteristici: • determină formarea la elevi a unui comportament specific.2002 Proiectul pentru Învăţământul Rural 6 11 . • este unitară din punct de vedere tematic. Buc.

Temple. al cauzei şi efectului.deductive. acţionale. relaţiilor. tabele. substituţie cu simboluri. metodologice. în funcţie de: seturi de întrebări. experienţa de rezolvare a problemelor. numărul de paşi ce trebuie parcurşi între intrare şi ieşire. întinderea domeniului. • articularea noilor cunoştinţe pe experienţa de viaţă a elevilor O listă de modalităţi de prelucrare a conţinuturilor este oferită de I. după modelul construirii teoriilor ipotetico. în concordanţă cu ordinea în care elevii vor învăţa diferite comportamente. structurarea conţinutului în raport cu anumite proprietăţi relevante. prin includerea informaţiilor noi în teme.2. ca bază pentru altele mai complexe. 1998): • facilitarea conexiunilor între ceea ce elevii înţeleg şi simt şi ceea ce învaţă. istoriei. pe baza unor analogii sub aspectul structurii. gradul de complexitate sau noutate al conţinutului. respectă principiul conformităţii cu dezvoltarea psihologică a elevilor (sarcini şi activităţi de învăţare pe grupe de nivel). contexte accesibile sau parţial cunoscute. figuri.Modalităţi de prelucrare a conţinuturilor conjucturală personalizată secvenţială progresivă.3): Tab. al părţilor şi întregului. analiza logică a unui text. evoluţiei unui eveniment. taxonomică individualizată (de nivel) sub forma hărţilor de concepte focalizată după modelul de predare după modelul unităţilor de sens după modelul informaţiilor de diferenţiere prin coduri bazată pe arborele de relevanţă şi de clasificare ● tematică 12 Proiectul pentru Învăţământul Rural . prin cupluri antitetice. redă raportul dintre valorile personale şi valoarea mesajului ştiinţific. scheme.Neacşu (1990) (Tab. prin dispunerea spaţială a informaţiilor scrise. conceptuale. • stimularea elevilor la reflecţia asupra propriilor cunoştinţe în timpul învăţării. conceptuală.Descoperirea relaţiilor dintre componentele programei de biologie 1. Modalităţi de prelucrare didactică a conţinuturilor unităţii de învăţare Prin prelucrarea didactică a conţinuturilor programei rezultă elementele de conţinut. ipoteze de verificat. algoritmi sau scheme logice. gradul de familiarizare a elevilor cu sarcina.3 .3. pe baza genezei. analiză cauzală. a căror stabilire şi organizare are următoarele roluri (Ch. metodologică.

.................... fie efectiv în predare...... ................................. Buc...................................................................C............... Consiliul Naţional Pentru Curriculum........... ..............................S..................................................................................1 – 1............... ................................. Îmi sunt încă neclare următoarele aspecte: .Descoperirea relaţiilor dintre componentele programei de biologie Studiu individual 4 Găsiţi şi alte materiale bibliografice în afara celor indicate la sfârşitul capitolului referitoare la modalităţile de prelucrare a conţinuturilor.....ARAMIS PRINT SRL............................. ........................................................m-am confruntat cu următoarele dificultăţi......... Completaţi următoarele enunţuri: 1.............. Lumea vie şi anotimpurile” (clasa a III a) şi ....................2002 Proiectul pentru Învăţământul Rural 7 13 ....................................................... vor conta: adecvarea la cerinţele sarcinii de lucru.......... diferenţele dintre metodele alese şi comentariile didactice făcute....... 2.......... Resurse naturale – protejarea lor” (clasa a IV a). Ed.......................... Folosiţi spaţiul liber de mai jos pentru a da un exemplu Profesorul poate opta pentru una sau mai multe modalităţi de organizare a elementelor de conţinut în unităţile de învăţare....................................... Pe parcursul secvenţelor 1.......................................... În aprecierea temei.................... ....................................... Ghid metodologic de proiectare a activităţii didactice la Ştiinţe ale naturii – clasele a V a – a VI a”......................... modalităţi ce vor apare fie în proiectul unităţii de învăţare...... Prelucrare după..................................................... 7 Temă pentru portofoliu Exemplificaţi prelucrarea didactică pentru următoarele unităţi de învăţare: .....................................3..................................................

Ce este unitatea de învăţare şi care sunt principalele ei caracteristici? ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. 14 Proiectul pentru Învăţământul Rural . 1990)? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. completaţi cu răspunsul corect! 1.Descoperirea relaţiilor dintre componentele programei de biologie Test de autoevaluare Pentru întrebările 1 şi 2. Care dintre modalităţile de prelucrare a conţinuturilor se pretează cel mai bine pentru programele pentru disciplinele opţionale? Motivaţi şi exemplificaţi. Enumeraţi patru modalităţi de prelucrare a conţinuturilor (după I.Neacşu.

vizează observarea şi perceperea lumii în întregul său. Prin predarea ştiinţelor nu se urmăreşte o acumulare de fapte şi informaţii ştiinţifice care să ducă la însuşirea de concepte. De aceea. Dominantele noului curriculum prin raportare la cel anterior sunt sintetizate în tabelul 48: Ştiinţele naturii ca obiect de studiu la clasele a III-a şi a IV-a Tab. începând cu clasele III – IV. presupune o schimbare de esenţă: ştiinţele nu se mai predau exclusiv ca un ansamblu de fapte. permite o baleiere orizontală a problemelor abordate şi o structurare a acestora pe o serie de teme integratoare..de ce se învaţă?” Astfel elevul va fi stimulat prin competenţele pe care le dobândeşte şi va creşte caracterul formativ al învăţării. obiective de referinţă şi conţinuturi în programe de ştiinţe integrate (învăţământ primar) Reforma curriculară în contextul predării ştiinţelor..Didactica ariilor curriculare.. ci ca un demers de cunoaştere activă. ci raportarea elevului la mediul în care trăieşte. Proiectul pentru Învăţământul Rural” .ce se învaţă?” la . Ştiinţele naturii. ca disciplină de învăţământ. fenomene şi reguli ce trebuie memorate.. prin acţiunea directă asupra lumii înconjurătoare. Buc.Singer şi C. cu componentele. matematică şi ştiinţe ale naturii şi Tehnologii .Voica. Predarea ştiinţelor într-o manieră integrată.Descoperirea relaţiilor dintre componentele programei de biologie 1.2005 Proiectul pentru Învăţământul Rural 8 15 . de laborator cunoscute de elevi din viaţa cotidiană neglijarea experienţei personale a punerea accentului pe experienţa personală elevului a elevului Prelucrare după M. procesele şi fenomenele caracteristice.4 – Dominantele noului curriculum de ştiinţe integrate la clasele III şi IV Devine mai puţin importantă Capătă o pondere mai mare elaborarea unor obiective pornind elaborarea unor obiective centrate pe de la conţinuturi formare de capacităţi şi competenţe predominanţa conţinuturilor de tip predominanţa conţinuturilor de tip formativ informativ lipsa unor exemplificări ale menţionarea în curriculum a unor activităţi activităţilor de învăţare de învăţare destinate să conducă la atingerea obiectivelor propuse abordarea ştiinţelor dintr-o abordarea ştiinţelor ca învăţare prin perspectivă academică experimentare utilizarea unor materiale didactice utilizarea unor obiecte de uz curent. în dialog cu elevii şi îi implică pe aceştia în activităţi de observare. Abordarea interdisciplinară a ştiinţelor este foarte importantă deoarece permite profesorului să facă o multitudine de conexiuni.. Obiective cadru. descoperire şi experimentare. demersul didactic trebuie deplasat de la .4. valorificându-le experienţa anterioară şi dezvoltându-le capacitatea de a integra informaţiile noi în modele explicative proprii.

independenţa gândirii. modificări ale mediului ca urmare a intervenţiei omului.Descoperirea relaţiilor dintre componentele programei de biologie Temă de reflecţie 4 • Citiţi tabelul comparativ de mai sus şi explicaţi ce înţelegeţi prin . studiu individual. vor fi valorificate cunoştinţele privind mediul natural. S-au urmărit obiectivele ciclului curricular de dezvoltare.elaborarea unor obiective centrate pe formarea de capacităţi şi competenţe”? Folosiţi spaţiul liber de mai jos pentru a da un exemplu Programa de Ştiinţe ale naturii pentru clasele a III a şi a IV a porneşte de la obiective comune domeniilor studiate pe care le corelează cu teme specifice acestor discipline. sunt dezvoltate şi completate în clasa a IV –a (Tab.. relaţionarea în mediul natural şi social. Coerenţa programelor s-a realizat prin urmărirea progresiei elevului în achiziţia de competenţe şi cunoştinţe de la un an de studiu la altul. a căror abordare se realizează integrat la acest nivel. grupul de indivizi. Tematica propusă are în vedere relaţionarea conţinuturilor atât în interiorul ariei curriculare . 16 Proiectul pentru Învăţământul Rural .5). interesul pentru aprecierea şi argumentarea logică. în termeni de rezultate aşteptate ale învăţării. Pentru aceasta. curiozitatea şi preocuparea faţă de fenomenele din mediu.Matematică şi Ştiinţe ale naturii” cât şi posibilităţi de relaţionare la nivelul celorlalte arii curriculare. la care se adaugă: grija faţă de mediul natural. iar competenţele se referă la comunicare. relaţiile dintre indivizi şi dintre aceştia şi mediu.. înţelegerea şi valorificarea informaţiilor. creativitatea. În scopul formării acestor competenţe şi atitudini. obiectivele de referinţă urmărite în clasa a III a. fenomeneşi interacţiuni specifice din mediu. individul.

1.*să confecţioneze jucării/produse.să comunice în maniere diverse observaţii şi comparaţii asupra corpurilor din na-tură şi asupra experimentelor realizate.* să descrie proceduri simple de natură ştiinţifică realizate.5 – Coerenţa dintre obiectivele cadru şi cele de referinţă în clasele a III a şi a IV a Obiective cadru 1. Înţelegerea şi utilizarea în comunicare a unor termeni şi concepte specifice ştiinţelor naturii. 1.2. 2. 2.*să prezinte prin modele aspecte familiare din mediul înconjurător. folosind instrumente şi procedee specifice. 2.1. în maniere diverse.să indice asemănări şi deosebiri dintre corpurile din natură pe baza unor observaţii proprii.pentru a fi utile în realizarea unor experimente simple. Obiective de referinţă Clasa a III a 1.să conştientizeze efecte ale activităţii omului asupra mediului.3. 2.1. observaţii privind relaţiile dintre părţile componente ale unui sistem şi/sau sisteme studiate.să înregistreze în formă grafică. 1.2.2.să deruleze experimente simple pe baza unui plan de lucru. 2. 1.să explice relaţii între sisteme din mediul înconjurător.3.*să aprecieze importanţa protejării propriului corp faţă de factorii dăunători din mediu.4. Proiectul pentru Învăţământul Rural 17 .2.să aplice proceduri de natură ştiinţifică în activitatea proprie. 3. 2.4. Formarea şi dezvoltarea capacităţilor şi abilităţilor de experimentare şi explorare /investigare a realităţii.4. comparând rezultatele obţinute cu propriile estimări. organisme şi evenimente din jurul său pe baza unor criterii date.4.1.2. Obiective de referinţă Clasa a IV a 1. 3.să ordoneze obiecte.3. Dezvoltarea interesului şi a responsabilităţii pentru menţinerea unui mediu natural echilibrat. propice vieţii. să realizeze experimente simple pe baza unor ipoteze date. 3. 3.*să formuleze ipoteze privind consecinţele utilizării unor proceduri de natură ştiinţifică.să comunice.Descoperirea relaţiilor dintre componentele programei de biologie Tab.să pună în evidenţă regularităţi ale fenomenelor pe baza măsurătorilor efectuate.1. 3.imitând obiecte din mediul înconjurător. observaţii ale unor fenomene şi procese din mediul apropiat.să aplice observaţia ca demers al cunoaşterii de tip ştiinţific.1. 2. 1.2. 3. 3. prezentând adecvat rezultatele.*să respecte regulile de comunicare şi comportament negociate în desfăşurarea activităţilor de grup. 1. 2.să interpreteze succesiunea fenomenelor şi a proceselor dintrun mediu apropiat.să descrie relaţii între părţile componente ale unui sistem familiar. să conştientizeze efecte ale mediului asupra propriului organism. 1. 2.să măsoare cu instrumente convenţionale şi neconvenţionale.3.3.3.

Descoperirea relaţiilor dintre componentele programei de biologie

Studiu individual 5 Studiaţi cu atenţie tabelul 5 şi observaţi dacă între obiectivele de referinţă din clasa a III a şi cele din clasa a IV a există coerenţă şi continuitate. Motivaţi răspunsul. Folosiţi spaţiul liber de mai jos pentru a da un exemplu

Conţinut

Caracteristici şi proprietăţi ale corpurilor

Acelaşi lucru este valabil şi pentru conţinuturi (Tab.6). Tab.6– Coerenţa dintre conţinuturile de la clasa a III a şi cele de la clasa a IV a Clasa a III a Clasa a IV a • Formă, culoare, dimensiune (lungimea • Echilibru şi cântărire(masa ca rezultat al măsurării în unităţi ca rezultat al măsurării în unităţi standard; volumul ca rezultat al standard):cântarul cu arc, balanţa; măsurării/comparării în unităţi nestandard); • Volumul (capacitatea ca rezultat al măsurării în unităţi • Stări de agregare (solid, lichid, gaz)standard: litrul multipli şi identificare în funcţie de formă şi submultipli); volum; • Comportamente de adaptare • *Dizolvarea şi condiţii de creştere a la plante şi animale: reacţii de vitezei de dizolvare. apărare şi adaptare la • *Amestecuri şi separarea lumină*umiditate, vânt, frig; amestecurilor prin filtrare,decantare; • Proprietăţi ale metalelor şi • Corpuri cu viaţă şi fără viaţă: plante şi utilizări ale acestora. Magneţi. animale; materiale naturale şi Circuite electrice simple; prelucrate. Utilizări; • Surse de lumină. • Rolul structurilor de bază ale Comportamentul luminii organismelor vii: producerea curcubeului, • Rolul componentelor observabile la • culorile, umbra, vizibilitatea plante: rădăcină, tulpină, frunză, corpurilor. floare, fruct, sămânţă; • Planetele sistemului solar. • Rolul componentelor observabile şi a unor organe interne la animale şi la om: cap, trunchi, membre, organe de simţ, stomac, plămâni, inimă, rinichi, schelet. • Principalele grupe de animale (mamifere, păsări, peşti, reptile, insecte)-caracteristici generale;
Proiectul pentru Învăţământul Rural

18

Descoperirea relaţiilor dintre componentele programei de biologie

• • • Transformări ale corpurilor şi materialelor • • •

Modalităţi de menţinere a stării de sănătate: dietă, igienă personală, exerciţiul fizic; *reacţia la stimuli şi organele de simţ. Soarele-sursă de schimbări periodice în mediul înconjurător: luminăîntuneric, zi-noapte, anotimpurile); Transformări de stări de agregare (topire,solidificare,vaporizare, condensare). Circuitul apei în natură; Surse de energie(vântul,soarele,căderile de apă, arderea combustibililor, Hrana.Utilizări.

• •

• • •

• Omul şi mediu •

Apa,aerul,solul.Surse de apă-tipuri, localizare, utilizări. Consecinţe ale variaţiei factorilor de mediu (lumină, apă, aer, sol, surse de căldură) asupra organismelor vii; vieţuitoare dispărute şi pe cale de dispariţie. Protejarea mediului. Deşeurile şi*reciclarea lor.

*Încălzire şi răcire;căldură absorbită şi căldură cedată; Forţe care determină mişcarea corpurilor(gravitaţia,forţe de împingere şi tragere). Mişcare şi repaus; Ciclul vieţii: naştere,creştere, dezvoltare, înmulţire, moarte. Cicluri de viaţă ale organismelor (plante, fluturi, broaşte, oameni); Transformări ale materialelor în alte materiale cu proprietăţi diferite: ruginirea, putrezirea, alterarea, arderea, coacerea. Medii de viaţă: grădina, pădurea, balta,*delta, peştera, mările calde, oceanul. Relaţii de hrănire. Resurse naturale: apă, soluri, roci, minerale, lemn, combustibili, hrană. Protejarea lor.

Studiu individual 6 Studiaţi cu atenţie tabelul 6 şi observaţi dacă între conţinuturile din clasa a III a şi cele din clasa a IV a există coerenţă şi continuitate. Motivaţi răspunsul. Folosiţi spaţiul liber de mai jos pentru a da un exemplu

Proiectul pentru Învăţământul Rural

19

Descoperirea relaţiilor dintre componentele programei de biologie

Analiza corelaţiei dintre obiective şi conţinuturi

Asocierea dintre obiectivele de referinţă şi conţinuturile programei este rezultatul unor aproximaţii succesive realizate prin intermediul activităţilor de învăţare: • de ordinul I, când sunt imaginate activităţi simple cu ajutorul cărora pot fi reprezentate anumite asocieri obiective-conţinuturi; • de ordinul II, când activităţile simple sunt integrate în activităţi complexe; • de ordinul III, când corelaţiile obiective-conţinuturi sunt reconstruite sub activităţile complexe, respectând analiza prin aplicarea ei la rezultatul etapei precedente. Sinteza progresivă a relaţiei obiective-conţinuturi-activităţi de învăţare până la un nivel satisfăcător este un proces iterativ. Această sinteză se realizează prin tehnici iterative: matricea de asociere ,,obiective-conţinuturi” şi lista de iteraţie ,,obiective-conţinuturi”. Matricea de asociere oferă informaţii globale cu privire la relaţia dintre obiective şi conţinuturi.(tab. 7 ) Tab.7 – Matrice de asociere Obiective de referinţă 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

3.1 x x x

3.2 x x x

3.3

Conţinuturi

1 2 3 4 5 6

x x x

Coloanele reprezintă obiectivele de referinţă, iar rândurile, conţinuturi. La intersecţia rândurilor cu coloanele, ,,x” marchează legăturile evidente dintre cele 2 variabile (din perspectiva activităţilor de învăţare),reflectând punctul de vedere al profesorului asupra acestora. În matricea de mai sus se observă numărul mare de corelaţii, fiecare unitate de conţinut a programei integrând domenii largi de obiective de referinţă. Test de autoevaluare Pentru întrebările 1 şi 2, completaţi cu răspunsul corect! 1. Care sunt dominantele noului curriculum de Ştiinţe integrate pentru clasele a III a şi a IV a? ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20

Proiectul pentru Învăţământul Rural

• educaţia ecologică. • educaţia pentru sănătate.Descoperirea relaţiilor dintre componentele programei de biologie 2. APLICĂM ŞI DEZVOLTĂM! 1.. Ce este matricea de asociere şi care este rolul ei? ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. • explorarea sistemelor biologice. • utilizarea corectă a limbajului specific. a conceptelor şi a principiilor specifice ştiinţelor biologice. abordată ca disciplină de sine-stătătoare. Studiul biologiei în învăţământul preuniversitar. Demonstraţi prin exemplificare coerenţa dintre conţinuturi între clasa a III a şi a IV a. • transferarea şi integrarea cunoştinţelor şi metodelor de lucru specifice biologiei în contexte noi. • utilizarea şi construirea de modele şi algoritmi în scopul demonstrării principiilor lumii vii. Dominantele noului curriculum prin raportarea la cel anterior sunt următoarele: Analiza biologiei ca obiect de studiu individualizat Proiectul pentru Învăţământul Rural 21 . • dezvoltarea capacităţilor de explorare/investigare în scopul rezolvării de probleme specifice biologiei.Matematică şi ştiinţe ale naturii”. Relaţia biologiei cu alte ştiinţe ale naturii. vizează: • cunoaşterea şi înţelegerea terminologiei.5. Locul biologiei în aria curriculară . • formarea unor atitudini şi deprinderi privind impactul biologiei asupra naturii şi societăţii.

Folosiţi spaţiul liber de mai jos pentru a da un exemplu 22 Proiectul pentru Învăţământul Rural .. neadaptate la posibilităţile şi dorinţa de comunicare a elevului Capătă o pondere mai mare • asigurarea unei dezvoltări progresive a noţiunilor • corelarea multidisciplinară cu alte ştiinţe ale naturii pentru acoperirea simultană a zonelor conexe • construirea unor secvenţe de învăţare care să stimuleze curiozitatea şi să permită activităţi de investigare • deplasarea accentului spre învăţarea procedurală. fără corelaţii cu alte ştiinţe ale naturii • • aplicarea unui demers teoretic în predare menţinerea unei învăţări reproductive. spre construirea unor strategii proprii de explorare/investigare Temă de reflecţie 5 Citiţi tabelul comparativ de mai sus şi explicaţi ce înţelegeţi prin .Descoperirea relaţiilor dintre componentele programei de biologie Devine mai puţin importantă • organizarea conţinuturilor în domenii strict delimitate • predarea biologiei în mod izolat.corelarea multidisciplinară cu alte ştiinţe ale naturii pentru acoperirea simultană a zonelor conexe”? Apoi daţi cel puţin două exemple de astfel de corelaţii.

înţelegerea fenomenelor a conceptelor şi a chimice.6.Descoperirea relaţiilor dintre componentele programei de biologie 1. Obiective cadru/ competenţe generale la biologie. şi a conceptelor şi a metodelor specifice • Dezvoltarea capacităţilor de explorare/investigare a realităţii şi de experimentare prin folosirea unor instrumente şi proceduri specifice fizicii • Dezvoltarea capacităţii de analiză şi de rezolvare de probleme • Dezvoltarea capacităţii de comunicare utilizând corect limbajul specific fizicii Studiaţi cu atenţie tabelul de mai sus cu obiectivele cadru la cele trei discipline la gimnaziu si specificati care sunt relatiile/corelaţiile dintre acestea. Folosiţi spaţiul liber de mai jos pentru a da un exemplu Proiectul pentru Învăţământul Rural 23 . chimie şi fizică Obiective cadru la biologie. principiilor specifice şi a conceptelor specifice ştiinţelor biologice chimiei • Dezvoltarea capacităţilor • Dezvoltarea capacităţilor de explorare/investigare de experimentare şi de în scopul rezolvării explorare/investigare a problemelor specifice realităţii prin folosirea biologiei unor instrumente şi proceduri specifice chimiei • Dezvoltarea capacităţii • Dezvoltarea capacităţii de comunicare utilizând de analiză şi de corect limbajul specific rezolvare de probleme biologiei • Dezvoltarea capacităţii de comunicare utilizând corect limbajul specific chimiei Studiu individual 7 Obiective cadru la chimie • Cunoaşterea şi înţelegerea fenomenelor fizice. a terminologiei. chimie şi fizică în învăţământul gimnazial Obiective cadru la biologie Obiective cadru la chimie • Cunoaşterea şi • Cunoaşterea şi înţelegerea terminologiei. a terminologiei.

concepte şi principii specifice biologiei Competenţe generale la chimie • Explicarea unor fenomene.Descoperirea relaţiilor dintre componentele programei de biologie Comptenţe generale la biologie. chimie. legi şi principii specifice ştiinţelor biologice • Investigarea şi experimentarea unor fenomene sau procese biologice şi interpretarea corectă a datelor obţinute în urma activităţilor experimentale • Modelarea unor fenomene şi procese biologice în scopul demonstrării principiilor fundamentale ale lumii vii • Explicarea unor procese şi fenomene biologice utilizând corect termeni. procedee întâlnite în viaţa de zi cu zi • Investigarea comportării unor substanţe sau sisteme chimice Competenţe generale la fizică • Definirea şi recunoaşterea conceptelor specifice fizicii • Explorarea şi experimentarea dirijată a unor fenomene şi procese fizice • Rezolvarea de probleme cu caracter teoretic şi aplicativ • • Transferarea şi aplicarea cunoştinţelor din domeniul biologiei în contexte variate Rezolvarea de probleme în scopul stabilirii unor corelaţii relevante. fizică în învăţământul liceal Competenţe generale la biologie • Recunoaşterea şi definirea unor termeni. demonstrând raţionamente deductive şi inductive • Comunicarea înţelegerii conceptelor în rezolvarea de probleme. concepte. în conducerea investigaţiilor şi în raportarea rezultatelor • Evaluarea consecinţelor proceselor şi acţiunii produselor chimice asupra propriei persoane şi asupra mediului • Explicarea fenomenelor fizice într-un limbaj specific prin modelare şi abstractizare • Realizarea unor transferuri şi integrarea cunoştinţelor şi metodelor de lucru specifice fizicii în scopul aplicării lor în ştiinţele naturii şi în tehnologii 24 Proiectul pentru Învăţământul Rural . în formularea explicaţiilor. procese.

vor conta: adecvarea la cerinţele sarcinii de lucru. Cel mai mult m-a ajutat…………………………………………………. şi comparaţi-le cu cele ale disciplinelor biologie. În aprecierea temei.C. pentru că…………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… 3. ………………………………………………………………………………. 2. Completaţi următoarele enunţuri: 1.02. ………………………………………………………………………………. Pe parcursul secvenţei 1. Am învăţat să……………………………………………………………. Specificaţi ce tip de corelaţii se stabilesc între acestea şi exemplificaţi.. ………………………………………………………………………………. Folosiţi spaţiul liber de mai jos pentru a da un exemplu Temă pentru portofoliu Citiţi competenţele generale din Programa de Ştiinţe pentru clasa a XI a aprobată prin OMEdC nr.. ……………………………………………………………………………….3252/13.Descoperirea relaţiilor dintre componentele programei de biologie Studiu individual 8 Studiaţi cu atenţie tabelul de mai sus cu competenţele generale la cele trei discipline la liceu si specificati care sunt relatiile/corelaţiile dintre acestea.2006 de pe site-ul M. diferenţele dintre metodele alese şi comentariile didactice făcute.6 m-am confruntat cu următoarele dificultăţi …………………………………………………………………………………. chimie. ……………………………………………………………………………….Ed. Proiectul pentru Învăţământul Rural 25 . fizică din tabelul de la pagina 24.

Descoperirea relaţiilor dintre componentele programei de biologie 1. demonstreze capacitatea de adaptare la situaţii diferite prin: • demonstrarea capacităţii de a lucra în echipă. demonstreze gândire creativă prin: • utilizarea. atitudinile şi valorile vizate de profilul de formare la nivelul gimnaziului au un caracter transdisciplinar şi definesc rezultatele învăţării urmărite prin aplicarea curriculumului. • cunoaşterea şi utilizarea eficientă a codurilor. absolvenţii învăţământului gimnazial trebuie să9 1. Componente atitudinale în programele de biologie Capacităţile. a limbajelor şi a convenţiilor aparţinând terminologiei specifice. • folosirea unei varietăţi de limbaje şi de instrumente pentru a transmite idei. Capacităţile. atitudinile şi valorile vizate în învăţământul gimnazial biologic Consiliul Naţional pentru Curriculum . 2.7. contribuie la dezvoltarea unei vieţi de calitate prin: • dezvoltarea unor atitudini pozitive faţă de sine şi de semeni.Ghid metodologic de aplicare a Programei de bilogie – învăţământul obligatoriu. • elaborarea unor modele de acţiune şi de luare a deciziilor adecvate într-o lume dinamică. 2002 9 26 Proiectul pentru Învăţământul Rural . • înţelegerea consecinţelor etice ale dezvoltării ştiinţei şi tehnologiei asupra omului şi mediului. 7. • formarea şi utilizarea deprinderilor de comunicare socială. experienţe şi sentimente. • folosirea unor tehnici de argumentare variate în contexte sociale diferite. îşi dezvolte capacităţile de investigare şi să-şi valorizeze propria experienţă prin: • dezvoltarea unor metode de muncă intelectuală şi a capacităţii de explorare a realităţii înconjurătoare. • formarea şi utilizarea unor deprinderi de judecată critică. verbală şi nonverbală. înţeleagă sensul apartenenţei la diverse tipuri de comunităţi. respectând opiniile fiecăruia. folosească diverse modalităţi de comunicare în situaţii reale prin: • dobândirea deprinderilor specifice achiziţiilor fundamentale şi aplicarea lor efectivă în procesul comunicării. 6. Bucureşti. 3. 5. • exprimarea dorinţei de a urmări un ţel prin mijloace diferite. • acceptarea şi promovarea unui mediu natural propice vieţii. • cunoaşterea şi respectarea drepturilor fundamentale ale omului. • formarea şi exprimarea opţiunii pentru o viaţă sănătoasă şi echilibrată. înţeleagă şi utilizeze tehnologiile în mod adecvat prin: • folosirea de idei. modele şi teorii diverse pentru a investiga şi a descrie procesele naturale. 4. evaluarea şi ameliorarea permanentă a unor strategii proprii pentru rezolvarea de probleme specifice. Astfel. • folosirea echipamentelor informatice în calitatea lor de instrumente ale comunicării.

îşi dezvolte curiozitatea ştiinţifică şi respectul pentru orice formă de viaţă. completaţi-le dacă este cazul şi găsiţi raportul dintre ele. atitudini şi valori trebuiesc formate la elevii din învăţământul gimnazial şi liceal. fie motivaţi pentru informarea şi documentarea ştiinţifică. Folosiţi spaţiul liber de mai jos pentru a da un exemplu Proiectul pentru Învăţământul Rural 27 . absolvenţii învăţământului liceal trebuie să: 1. atitudinile şi valorile vizate de profilul de formare la nivelul liceului au un caracter transdisciplinar ca şi cele de la învăţământul gimnazial şi definesc rezultatele învăţării urmărite prin aplicarea curriculumului. fie interesaţi de realizările şi descoperirile din domeniul ştiinţelor. analizaţi-le. manifeste toleranţă faţă de opiniile celorlalţi. Temă de reflecţie 6 După ce aţi citit şi aţi înţeles ce capacităţi. conştientizeze şi să se implice în problemele de interes global. atitudinile şi valorile vizate în învăţământul liceal la biologie Capacităţile. 7.Descoperirea relaţiilor dintre componentele programei de biologie Capacităţile. faţă de ceilalţi şi faţă de mediul înconjurător. 5. 6. 3. manifeste grijă faţă de propria persoană. îşi cultive receptivitatea şi flexibilitatea pentru aplicarea cunoştinţelor de biologie în viaţa cotidiană. 4. 2. Astfel.

..Descoperirea relaţiilor dintre componentele programei de biologie TEST DE EVALUARE – NOTAT DE TUTORE Testul de evaluare de mai jos vă va ajuta să verificaţi gradul de îndeplinire a competenţelor specifice Unităţii de Învăţare 1: . ce se învaţă?” (2p).Curriculum pentru biologie . 2. modul de concepere şi structurare a exemplificărilor pe fiecare modalitate de intervenţie asupra conţinuturilor (4p).21) pentru biologie clasa a VII a. • În evaluare vor fi analizate: dacă obiectivele de referinţă răspund la întrebarea .. Indicaţi la ce se referă schema de mai jos. să analizeze achiziţiile de biologie din perspectiva dezvoltării profilului de formare a absolventului 28 Proiectul pentru Învăţământul Rural .. conţinuturile răspund la întrebarea .. . de ce se învaţă?” şi sunt corelate cu cele cadru (2p)... Realizaţi o matrice de asociere obiective-conţinuturi (după modelul de la pag.3 p pentru fiecare capacitate. atitudinile şi valorile vizate de învăţământul liceal biologic şi exemplificaţi pentru fiecare în parte. 3. să descopăr relaţiile dintre componentele programelor de biologie? Conţinutul materialului este adecvat DA Utilizare NU Modalităţi de intervenţie asupra unor unităţi şi elemente de conţinut Adaptare Înlocuire Omitere Adăugare Alte materiale suport • . să explorez elementele de coerenţă verticală şi orizontală în cadrul curriculumului de biologie? În evaluare vor fi analizate: identificarea corectă a schemei (2p). Enumeraţi capacităţile..repere conceptuale” Am reuşit…??? 1. comentariul corect al schemei (4p). dacă. dacă obiectivele de referinţă au fost corelate corect cu conţinuturile (6p). • În evaluare se vor acorda câte 1.90 p din oficiu.. atitudine şi valoare enumerată şi exemplificată corect şi 0. comentaţi-o şi exemplificaţi: .

• focalizează actul didactic pe achiziţiile finale ale învăţării. a terminologiei. RĂSPUNSURI PENTRU SARCINILE DE LUCRU ALE .cele două exemple de corelaţie se referă la obiectivele cadru pentru ştiinţe din tabelul de mai jos. • accentuează dimensiunea acţională în formarea personalităţii elevului.ce se învaţă?” la . • ofertă educaţională a şcolii în raport cu interesele şi aptitudinile elevului şi cu aşteptările societăţii Temă de reflecţie 2 • criteriu pentru nota 9: să descopere relaţii. nr.Programe şcolare pentru clasa a X a ciclul inferior al liceului . şi a conceptelor şi a metodelor specifice ● Dezvoltarea capacităţilor de explorare/investigare a realităţii şi de experimentare prin folosirea unor instrumente şi proceduri specifice fizicii. • criteriu pentru nota 10: să realizeze predicţii şi observaţii pe baza rezultatelor experimentale Temă de reflecţie 3 . a conceptelor şi a principiilor specifice ştiinţelor biologice ● Dezvoltarea capacităţilor de explorare/investigare în scopul rezolvării problemelor specifice biologiei Obiective cadru la chimie ● Cunoaşterea şi înţelegerea fenomenelor chimice. a terminologiei...08.de ce se învaţă?” Astfel elevul va fi stimulat prin competenţele pe care le dobândeşte şi va creşte caracterul formativ al învăţării.2004. Proiectul pentru Învăţământul Rural 29 .Descoperirea relaţiilor dintre componentele programei de biologie INDICAŢII. Temă de reflecţie 4 . SUGESTII DE REZOLVARE. Obiective cadru la biologie ● Cunoaşterea şi înţelegerea terminologiei.. investigare a realităţii prin folosirea unor instrumente şi proceduri specifice chimiei Obiective cadru la chimie ● Cunoaşterea şi înţelegerea fenomenelor fizice. UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE 1” Temă de reflecţie 1 – centrarea programelor pe obiective (competenţe) asigură: • evidenţierea unei dezvoltări progresive în achiziţia de competenţe de la un an de studiu la altul a elevului. • oferă o hartă clară a evoluţiei capacităţilor elevului şi posibilitate stimulării acelor deprinderi care au fost insuficient formate şi dezvoltate. Temă de reflecţie 5 . şi a conceptelor specifice chimiei ● Dezvoltarea capacităţilor de experimentare şi de explorare.Biologie aprobat prin OM.4598/31. fenomene.demersul didactic trebuie deplasat de la . procese.

4. demonstreze capacitatea de adaptare la situaţii diferite • • • • Liceu fie interesaţi de realizările şi descoperirile din domeniul ştiinţelor. analiza corectă a acestora. Studiu individual 4 portofoliul individual .a-g.Cele trei domenii vizate sunt: domeniul didactic (vizând ariile curriculare ).Descoperirea relaţiilor dintre componentele programei de biologie Temă de reflecţie 6 Nr. fie motivaţi pentru informarea şi documentarea ştiinţifică. precum şi stabilirea corectă a raportului dintre ele.4 (2). îşi dezvolte curiozitatea ştiinţifică şi respectul pentru orice formă de viaţă manifeste grijă faţă de propria persoană. înţeleagă şi utilizeze tehnologiile în • mod adecvat îşi dezvolte capacităţile de • investigare şi să-şi valorizeze propria experienţă contribuie la dezvoltarea unei vieţi de • calitate Se va puncta enumerarea corectă a capacităţilor. • utilizarea unor metode de polenizare artificială pentru plantele din gradină Studiu individual 3 .4 (3) Studiu individual 2 • 2. crt. 1.materialele găsite vor fi trecute şi în Studiu individual 5 – se va lucra individual sau pe grupe 30 Proiectul pentru Învăţământul Rural . 6. art.1 – să utilizeze metode şi mijloace adecvate explorării/investigării lumii vegetale. Studiu individual 1 – Titlul I – Dispoziţii generale art. domeniul socio-economic (vizând pregătirea pentru piaţa muncii) şi domeniul de cunoaştere concretizat în şcoală printr-un obiect de studiu. art. Gimnaziu • • • • • • • demonstreze gândire creativă folosească diverse modalităţi de comunicare în situaţii reale înţeleagă sensul apartenenţei la diverse tipuri de comunităţi. 3.4 (1) lit. • exemple de alte activităţi de învăţare decât cele din programă: • citirea şi utilizarea determinatoarelor pentru identificarea şi clasificarea plantelor • utilizarea metodelor de înmulţire vegetativă pentru plantele ornamentale. 5. atitudinilor şi valorilor (vezi tabelul de mai sus). 7. 2. faţă de ceilalţi şi faţă de mediul înconjurător manifeste toleranţă faţă de opiniile celorlalţi îşi cultive receptivitatea şi flexibilitatea pentru aplicarea cunoştinţelor de biologie în viaţa cotidiană conştientizeze şi să se implice în problemele de interes global. *Se poate lucra individual sau pe grupe.

generat prin integrarea unor obiective de referinţă (competenţe) specifice. Modalităţi de prelucrare a conţinuturilor • • conjucturală personalizată • • • seturi de întrebări ipoteze de verificat redă raportul dintre valorile personale şi 31 Proiectul pentru Învăţământul Rural . 1. transferarea – aplicarea – integrarea – evaluarea (autoevaluarea). Test de autoevaluare. investigarea – explorarea – experimentarea. norme metodologice şi materiale suport e. • este unitară din punct de vedere tematic. comunicarea – explicarea prin modelare şi abstractizare. b. Unitatea de învăţare este o structură didactică deschisă şi flexibilă ce prezintă următoarele caracteristici: • determină formarea la elevi a unui comportament specific. Deosebiri Programele şcolare de biologie gimnaziale Programele şcolare de biologie liceale Test de autoevaluare. recunoaşterea – definirea – explicarea. • • • 3.relaţii/corelaţii orizontale Studiu individual 8 . pagina 26 a. rezolvarea de probleme – corelarea – modelarea. Programele şcoală.Descoperirea relaţiilor dintre componentele programei de biologie Studiu individual 6 – se va lucra individual sau pe grupe Studiu individual 7 . pagina 31 1. Ghiduri. Curriculum Naţional pentru învăţământul obligatoriu. Cadru de referinţă. caracteristicile psihopedagogice ale vârstei şcolare vizate.relaţii/corelaţii orizontale 1. obiectivele cadru şi cele de referinţă. Propunem următorul tabel ce va fi completat de fiecare cursant în parte şi va fi punctat conform indicaţiilor din test: 2. Manuale alternative Elaborarea standardelor are în vedere: finalităţile pe treaptă şi pe ciclu de şcolaritate. Planurile cadru de învăţământ pentru clasele I – XII/XIII c. 3. 2. 4. • se desfăşoară în mod sistematic şi continuu pe o perioadă de timp. • se finalizează prin evaluare 2. 5. d.

Descoperirea relaţiilor dintre componentele programei de biologie valoarea mesajului ştiinţific • taxonomică • în concordanţă cu ordinea în care elevii vor învăţa diferite comportamente. c. Matricea de asociere oferă informaţii globale cu privire la relaţia dintre obiective şi conţinuturi 1. La intersecţia rândurilor cu coloanele. elaborarea unor obiective centrate pe formare de capacităţi şi competenţe. punerea accentului pe experienţa personală a elevului 2. e. 3.x” marchează legăturile evidente dintre cele 2 variabile (din perspectiva activităţilor de învăţare). Test de autoevaluare.* Cursanţii vor alege un anumit opţional pe care vor face analiza cerută în test. .1 2.. conţinuturi.2 x x x 3. ca bază pentru altele mai complexe • individualizată • respectă principiul conformităţii cu (de nivel) dezvoltarea psihologică a elevilor (sarcini şi activităţi de învăţare pe grupe de nivel) * Cursanţii pot alege oricare alte 4 modalităţi de prelucrare a conţinuturilor 3. 32 Proiectul pentru Învăţământul Rural .3 2.4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 3. fiecare unitate de conţinut a programei integrând domenii largi de obiective de referinţă.1 x x x 3.3 x x x Obiective de referinţă 1. d. reflectând punctul de vedere al profesorului asupra acestora. f.1 x x x x x 1. menţionarea în curriculum a unor activităţi de învăţare destinate să conducă la atingerea obiectivelor propuse. utilizarea unor obiecte de uz curent.*Fiecare cursant va da exemple proprii pentru a demonstra cerinţa din test. abordarea ştiinţelor ca învăţare prin experimentare. Dominantele noului curriculum de Ştiinţe integrate pentru clasele a III a şi a IV a sunt: a. pagina 37 1. b.2 1. În matricea de mai sus se observă numărul mare de corelaţii. iar rândurile. predominanţa conţinuturilor de tip formativ.4 2.2 2. cunoscute de elevi din viaţa cotidiană.3 1 2 conţinuturi 3 4 5 6 x x x x În exemplul de mai sus coloanele reprezintă obiectivele de referinţă.

Psihologia educaţiei şi dezvoltării. Un model de proiectare curriculară centrat pe competenţe.C. – C. MEYER G. Ghid metodologic de aplicare a Programei de biologie pentru învăţământul gimnazial. Programe şcolare pentru clasele a X a. şi colab.2001. *** Ministerul Educaţiei Naţionale.C.2000.C.Polirom. Ed.S.TÂRCĂ A. Bucureşti.). 11. Clasele a V a – a VI a.C. RADU I.C..Aramis Print. Curriculum Naţional învăţământul obligatoriu.Ed. M.).E. M. 8. *** Ministerul Educaţiei Naţionale.. Învăţarea matematicii şi a ştiinţelor naturii.C.N. Bucureşti. Programe şcolare pentru clasele a V a – a VIII a.Descoperirea relaţiilor dintre componentele programei de biologie Bibliografie recomandată pentru “Unitatea de învăţare 1” 1. Cadru de referinţă.2000. M.(coord.Iaşi. PIR: Dezvoltarea profesională pe baza activităţii proprii desfăşurată în şcoală.. Aria curriculară Matematică şi Ştiinţe ale Naturii. Aria curriculară Matematică şi Ştiinţe ale naturii.).1983.S. 10. (coord. (coord.. *** Programe şcolare pentru învăţământul obligatoriu. 4. 2005. Aramis. 2003. Consiliul Naţional Pentru Curriculum. C. 6. Ghid metodologic de proiectare a activităţii didactice la ştiinţe ale naturii.Aramis Print.N. 5. 9. Ed. Buc. 2002. De ce şi cum evaluăm. LEAHU I.. Ed. Consiliul Naţional pentru Curriculum.Sigma. Ed. Bucureşti. SARIVAN L.Academiei. Ghid metodologic.(coord..N. Strategii didactice inovative. 2.Corint Bucureşti 1999.2001 Proiectul pentru Învăţământul Rural 33 ..SARIVAN L.C.S.(II). Editate de CNC şi MEC.E. PĂCURARI O.ARAMIS PRINT SRL. Ed.Ed.. NOVEANU G.Humanitas Educational Bucureşti.). 1998 – 1999.C. Consiliul Naţional pentru Curriculum.C. Bucureşti.1999.2001 12.. Predarea interactivă centrată pe elev. Consiliul Naţional pentru Curriculum. 3.Cicero. *** Ministerul Educaţiei Naţionale. Ed. Liceu. Ed. 7. Ed. SINGER M. Ed.N. Studiu comparativ (I).

... Învăţarea prin cooperare (IPC)...................2..4.................................1.....................4 Demonstraţia .......................2.......73 Test de evaluare notat de tutore ........... Problematizarea ............2 Selectarea metodelor şi a combinaţiilor de metode care facilitează înţelegerea proceselor şi fenomenelor biologice 2...................................................................................................................3.................2...............1................ Conceptele: strategie didactică şi strategie interactivă................................................43 2..........................1......................2......3........................................... Povestirea şi lectura didactică .1 Identificarea dificultăţilor de învăţare la biologie 2...........3......INŢELEGEM ŞI EXPERIMENTĂM! Conversaţia euristică...............................................................................40 2...........53 2. Experimentul .................46 2................. Modelarea ............................................51 2.3...............................................................78 COMPETENŢELE UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE 2 Prin studiul acestei unităţi de învăţare se urmăreşte formarea următoarelor competenţe: 2...................... Metode care sprijină reconstituirea cunoştinţelor ştiinţifice de biologie ..........61 2...........49 2.............75 Indicaţii...................... Învăţarea prin descoperire................. Competenţelele unităţii de învăţare 2........... răspunsuri pentru sarcinile de lucru ...........................1......................................69 2.......................2................... APLICĂM ŞI DEZVOLTĂM! Integrarea metodelor didactice sub forma strategiilor interactive bazate pe munca individuală şi în grup ............................................1......1..........................................76 Bibliografie ..2.........64 2........ ................... Observarea...35 2.................2..............3......................................................................................................... sugestii de rezolvare........1.......5.................................................................................Abordări eficiente în predarea-învăţarea biologiei Unitatea de învăţare 2 Abordări eficiente în predarea-învăţarea biologiei CUPRINS 2............2....3............................................................................................55 2. Jocul de rol ..............34 2..........................................EXPLORĂM ŞI COMPARĂM! Metode şi procedee didactice eficiente pentru predarea-învăţarea biologiei....................64 2..................................................................... Studiul de caz......................51 2....................3...........2............1............................3 Identificarea modalităţilor de organizare a grupelor pentru o învăţare lipsită de stres 34 Proiectul pentru Învăţământul Rural ................................59 2...............................

Metode de învăţământ. după modul de organizare a elevilor: individuale. 6. eficienţa metodei creşte. formare de deprinderi. Metodele de instruire se pot clasifica după diferite criterii: 1. Polirom Proiectul pentru Învăţământul Rural 35 .Ed.Abordări eficiente în predarea-învăţarea biologiei EXPLORĂM ŞI COMPARĂM! 2. Metodele de instruire constituie instrumente didactice cu ajutorul cărora profesorul îi determină pe elevi să asimileze activ noi cunoştinţe şi forme comportamentale. 3. metodologie. după criteriul istoric: vechi sau clasice. methodos: metha = către. În altă lecţie experimentul este utilizat ca metodă pe tot parcursul predării-învăţării. pag. după sursa cunoaşterii: din experienţa umanităţii (moştenirea culturală). De exemplu. în câteva minute. 2006. 101-103. procedeul să devină metodă. în cadrul unei lecţii derulate după metoda lucrului cu manualul se poate utiliza procedeul experiment care. euristice. odos = drum). exemplifică fenomenul despre care se lecturează. 5. 4. O metodă se dovedeşte valoroasă dacă procedeele utilizate în cadrul ei sunt eficiente. după caracterul activităţilor mentale solicitate în instruire: algoritmice. Instruirea şcolară. din experienţa bazată pe acţiunea practică şi din experienţa de raţionalizare a conţinuturilor şi operaţiilor de predare învăţare centrate pe performanţă şi eficienţă maximă. punct final (rezultatul). din experienţa rezultată din contactul cu realitatea. grupuri mici. Totodată. subiectul acţiunii şi beneficiarul metodei (elevul asupra căruia se răsfrânge acţiunea). 19-42. iar în cadrul acesteia lecturarea unui mic text poate fi un procedeu utilizat în scopul exemplificării unei anumite particularităţi privind fenomenul experimentat. nealgoritmice. fiind astfel dominant. Procedeele sunt componente operaţionale ale unei metode. Aceasta cuprinde identificarea. procedee.2 Ansamblul metodelor utilizate în activitatea de instruire în vederea atingerii unui scop constituie metodologia. grupuri mari. după obiectivele urmărite: transmitere şi asimilare de cunoştinţe. particulare sau speciale. noi sau moderne. clasificarea. Noţiunea de metodă include patru elemente: punct de plecare. creatoare. intelectuale1. 2001.1. caracterizarea şi normarea ansamblului metodelor utilizate în soluţionarea problemelor de ordin instructiveducativ apărute în practica şcolară1. pag. Metode şi procedee didactice eficiente pentru predarea-învăţarea biologiei Semnificaţia cuvântului metodă este aceea de: cale parcursă în vederea atingerii unui scop (grec. 2. 1 2 Cerghit I. Polirom Iucu Romiţă. fixare şi consolidare. după gradul de generalizare: generale. Astfel dacă în timpul unui experiment (metodă) se exemplifică (procedeu) corect rolul variabilelor. în anumite condiţii metoda poate deveni procedeu şi invers. stimulându-i totodată să îşi dezvolte forţele cognitive. Metodă.

sistema riment -tică. deosebit de eficiente sunt metodele euristice. Obser -vaţia.etc. Simul Instruirea ată programa tă Jocul Instruirea de rol. Ancheta etc.cu le maDescri rea. experimentul. Alicaţia practică.Lectu. Sunt considerate metode euristice de învăţare observarea. studiul de caz etc. asistată Simularea de calculator Metoda algoritmică etc. Reflec Obser-ţia. bazate pe efort propriu de descoperire a noilor cunoştinţe. larea În procesul instructiv. Cergit1) De comunicare Orale Expo Interac zi-tive -tive Scrise Oral. descoperirea.Proble Lucrul audiovizuacaţia. Proiectul Mode. nualul -erea.Thegerea. de particularităţile elevilor şi de experienţa sa didactică.oară le De explorare Directe Indire cte Demonstraţia grafică sau cu obiect De acţiune Reală De raţionalizare Prele. profesorul alege o metodă sau alta în funcţie de scopurile urmărite. învăţarea prin cooperare. saţia ra. O anumită metodă didactică poate servi la realizarea mai multor obiective de predare-învăţare.Abordări eficiente în predarea-învăţarea biologiei O grupare sintetică a metodelor de instruire după acest ultim criteriu este prezentată în următorul tabel. 114. Polirom Proiectul pentru Învăţământul Rural 36 . 1 Cerghit I. vaţia Expe. vă etc. matiza.Conver. InstrucDiscuţia tajul colectietc. jocul de rol. Asaltul de idei. modelarea. Metode de învăţământ. nici Expli. problematizarea. 2006. pag. -ul mental Experimentul.Interivizua. METODE DE INSTRUIRE (adaptare după I. În predarea-învăţarea biologiei. conversaţia euristică.

Proiectul pentru Învăţământul Rural 37 . dar această operaţie trebuie să fie corelată funcţional cu subiecţii acţiunii pedagogice şi cu “conţinutul” procesului de predare. există o relaţie de interdependenţă. Profesorul.Abordări eficiente în predarea-învăţarea biologiei Studiu individual 1 Studiaţi cu atenţie metodele de instruie din tabel şi exemplificaţi situaţii în care se confirmă reversibilitatea metodă-procedeu. prin metoda selectată va construi calea prin parcurgere căreia va realiza ceea ce şi-a propus. Folosiţi spaţiul liber de mai jos pentru răspunsuri Selectarea metodei este o sarcină ce revine profesorului. Între aceşti trei factori: conţinut (“ce predăm”) metode (“cum predăm”) şi elev (“cui predăm”). Simpla alegere a metodei adecvate nu este garanţia îndeplinirii scopurilor activităţii didactice.

Abordări eficiente în predarea-învăţarea biologiei

Temă pentru portofoliu Folosind schema alăturată, concepeţi un exemplu care să ilustreze interdependenţele dintre factorii implicaţi în procesul instructiv educativ În aprecierea temei, vor conta: adecvarea la particularităţile elevilor, identificarea unor elemente de dificultate în conţinutul predării, criteriile de selecţie a metodei şi corelaţiile dintre factorii idicaţi de schemă.

elev

metodă

conţinut

Completaţi următoarele enunţuri: 1. Pe parcursul secvenţei 2.1 m-am confruntat cu următoarele dificultăţi………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………… 2. Cel mai uşor a fost să………………………………………………………… …………………………………….pentru că…………………………………… …………………………………………………………………………………… 3. Am întâmpinat următoarele dificultăţi……………………….……………….

Cercetări noi au demonstrat că rezultatele activităţii didactice se îmbunătăţesc dacă profesorul utilizează diferite metode de predare iar cele mai bune rezultate sunt înregistrate în urma corectei utilizări a metodelor activ-participative3 . Cu toate acestea nici o metodă nu poate fi considerată eficientă în orice situaţie de învăţare. După Jean Piaget “metodele noi sunt cele care ţin seama de natura proprie a copilului şi fac apel la legile constituţiei psihologice şi dezvoltării individului”4. Selectarea corectă a metodei de instruire aduce o serie de avantaje cum sunt : • diminuarea efortului de învăţare; • creşterea capacităţii de muncă a elevilor; • generarea şi păstrarea motivaţiei pentru învăţare; • stimularea capacităţilor intelectuale ale elevilor.
Bloom, B.S. 1984, The search for methods of group instruction as effective as one-to-one tutoring, în Educational Leadership, nr. 8, USA, Virginia 4 Piaget J., 1972, Psihologie şi pedagogie, pag. 66-74, trad Bucureşti
3

38

Proiectul pentru Învăţământul Rural

Abordări eficiente în predarea-învăţarea biologiei

Principalele tendinţe în dezvoltarea metodologiei didactice se configurează pe două direcţii: • cantitativă - constă în multiplicarea şi diversificarea metodelor; • calitativă - constă în înnoirea şi modernizarea metodelor. Actuala înnoirea şi modernizare a metodelor didactice este caracterizată de următoarele orientări principale: • centrarea pe elev, pe acţiunea şi angajarea acestuia; • centrarea pe grup, pe promovarea interacţiunilor; • promovarea învăţării prin descoperire; • accentuarea pragmatismului, a metodelor practic- aplicative; • utilizarea noilor tehnologii informaţionale şi de comunicare; • construirea premiselor învăţării continue.

Temă de reflecţie 1 Credeţi că metoda explicaţiei poate fi realizată prin mai multe procedee ? Care ar fi acestea ? Reflectaţi asupra procedeelor pe care le utilizaţi dumneavoastră în metoda explicaţiei. Pe baza experienţei personale, încercaţi să realizaţi o ierarhizare a acestor procedee (de la cel mai eficient la cel mai puţin eficient). Folosiţi spaţiul liber de mai jos pentru răspunsuri

Proiectul pentru Învăţământul Rural

39

Abordări eficiente în predarea-învăţarea biologiei

INŢELEGEM ŞI EXPERIMENTĂM!
2.1.1. Conversaţia euristică
Metode şi procedee didactice

Conversaţia euristică este dintre cele mai active şi eficiente metode de instruire. Aceasta constă într-un dialog, iniţiat şi dirijat de profesor, care prin întrebări bine alese şi structurate, îi conduce pe elevi spre descoperirea de noi cunoştinţe. Utilizând metoda conversaţiei euristice, printr-un demers inductiv, orientaţi de întrebările profesorului, elevii pot ajunge la descoperirea relaţiilor cauzale, la formularea unor concluzii, la generalizări, la identificarea unor reguli, formularea unei definiţii etc5.. Cercetătorii din domeniul ştiinţelor educaţiei şi învăţământului au constatat că elevii înţeleg mai bine un subiect dificil dacă discută cu colegii acel subiect, explicându-l cu propriile lor cuvinte şi colaborând pentru rezolvarea problemelor legate de acel subiect. Această constatare sprijină încadrarea metodei conversaţiei euristice în cele mai eficiente dintre metodele de predare-învăţare. Conversaţia euristică este o metodă interactivă bazată pe tehnica chestionării grupului de elevi prin utilizarea unor întrebări simple şi progresive care în final îi conduc pe elevi la o concluzie logică. Altfel spus, conversaţia euristică este o învăţare prin chestionare în loc de simpla comunicare de informaţii. Metoda îi ajută pe elevi să înveţe să formuleze răspunsuri şi prin intermediul ei, elevii sunt sprijiniţi în efortul lor de a gândi singuri. O bună aplicare a metodei presupune iniţierea prin adresarea unor întrebări care să vizeze identificarea nivelului de cunoştinţe ale elevilor în tematica lecţiei. În conversaţia euristică toţi participanţii contribuie la dezvoltarea dialogului. Descoperirile progresează prin interacţiunile profesor-elevi, elevi-elevi. Profesorul simulează ignoranţa sau scepticismul pe măsură ce întrebările adresate grupului devin din ce în ce mai specifice. Întrebările formulate de profesor trebuie să fie predominant întrebări deschise care să permită mai multe variante de răspuns şi să faciliteze schimbul de opinii între elevi. Se recomandă utilizarea interacţiunilor în grupul de elevi care stimulează interesul acestora pentru descoperirea şi implicarea activă în formularea răspunsurilor. Totodată interacţiunile în grupul de elevi furnizează permanent feed-back valoros pentru profesor. Alte avantaje ale metodei sunt: • Stimularea gândirii. • Stimularea curiozităţii. • Dezvoltarea capacităţii de lucru în echipă.

5.

Dumitru Gh. , Dumitru Constanţa , 2004, Psihopedagogie, pag. 3007-310, EDP Bucureşti Proiectul pentru Învăţământul Rural

40

9. 4. Proiectaţi întrebări semnificative care să servească structurării şi orientării lecţiei. 3. Acordaţi timp de gândire după ce adresaţi întrebările. 10. 11.Abordări eficiente în predarea-învăţarea biologiei Temă de reflecţie 2 Credeţi că metoda conversaţiei euristice poate fi utilizată la orice nivel de clasă? Dacă da. CD version Proiectul pentru Învăţământul Rural 41 . 6 Garlikov Richard. Focalizaţi întrebările pe tema abordată. Implicaţi cât mai mulţi elevi în conversaţie. Formulaţi concluzii parţiale pe secvenţele conversaţiei. Using the Socratic Method . 2. 8. de ce? Dacă nu. 5. Formulaţi atât întrebări închise (cu răspuns unic) cât şi întrebări deschise (cu mai multe variante de răspuns). Stimulaţi emiterea de întrebări. Formulaţi clar şi specific întrebările. 2004. Preluaţi răspunsurile elevilor şi rafinaţi-le când este cazul. 6. adecvate nivelului de cunoştinţe ale elevilor. Formulaţi întrebări clare. 7. de ce ? Argumentaţi! Folosiţi spaţiul liber de mai jos pentru răspunsuri Câteva sfaturi pe care le considerăm utile în vederea utilizării metodei conversaţiei euristice6: 1. Concepeţi întrebări care să necesite răspunsuri mai ample şi nu răspunsuri de tip “Da” sau “Nu” pentru a încuraja raţionamentul elevilor.

În exemplul următor puteţi identifica întrebări de tipul “de ce?.) Reprezentarea lumii vii pe baza modelelor .Abordări eficiente în predarea-învăţarea biologiei Prezentăm un exemplu de întrebări ordonate pentru aplicarea metodei conversaţiei euristice în cadrul lecţiei "Virusurile" -clasa a IX a. ce caracteristici îi condiţionează viaţa? Dacă nu consideraţi virusul organism viu. ponderea ocupând-o primele. unde principala competenţă specifică vizată este: (3. Comparaţie între întrebări de tip deschis şi întrebări de tip închis Întrebări închise Avantaje Dezavantaje Relevant ♦ Încurajează memorizarea Grad mic de dificultate ♦ Puţin creative Consumă ♦ Limitează cantitatea puţin timp cunoştinţelor utilizate şi evaluate Util în testarea ♦ Permit accesarea cunoştincompetenţelor de nivel ţelor scăzut Implică un ♦ Favorizează învăţarea răspuns unic pasivă Uşor de ♦ Dau posibilitatea de evaluat ghicire a răspunsului Mai uşor de ♦ Limitează modul de formulat de învăţare în grup către ♦ Nu oferă posibilitatea profesor exprimării opiniilor diferite Întrebări deschise Avantaje Dezavantaje ♦ Consumator de Sunt creative timp Activează raţionarea ♦ Dificil de Încurajează gândirea evaluat Testează înţelegerea şi nivele ♦ Subiectivita-tea cognitive superioaretive profesorului Nu limitează răspunsurile ♦ Nu pot Dezvoltă vocabularul şi beneficia toate modalităţile de exprimare răspunsurile de Oferă posibilităţi de formare şi aceeaşi atenţie luare de decizii din partea Valorifică cunoştinţe anterior profesorului dobândite ♦ Există riscul Implică elevii în desfăşurarea omiterii unor lecţiei şi învăţării aspecte din Permite argumentarea şi conţinutul integrarea opiniilor diferite predării Sunt testate cunoştinţele şi competenţele elevilor ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 42 Proiectul pentru Învăţământul Rural . “ dacă…atunci. aşa cum este sintetizat în tabelul următor. în general cauzale. ce definiţie puteţi formula pentru virusuri? De ce nu sunt incluse virusurile în nici un regn? Formularea întrebărilor se constituie în element cheie în buna desfăşurare a activităţii didactice prin metoda conversaţiei euristice.1. Ambele tipuri de întrebări prezintă plusuri şi minusuri. cu mare valoare productiv–cognitivă. "Virusurile" Ce caracteristici distincte au organismele vii faţă de corpurile lipsite de viaţă? Ce caracteristici comune au virusurile şi organismele vii? Prin ce însuşiri se deosebesc virusurile de organismele vii? Este virusul un organism viu? De ce îl consideraţi organism viu?/ De ce nu îl consideraţi un organism viu? Dacă virusul este considerat organism viu. “cum?. În exemplul anterior întrebările deschise alternează cu cele de tip închis. atunci ce este virusul? Cum se înmulţesc virusurile? După identificarea şi descrierea caracteristicilor virusurilor..?” sunt întrebări deschise.

se constituie în excelente exerciţii de exprimare. de transmitere a unor mesaje etc. a VI-a spre basme. miraculos. corect alese şi utilizate. răspunzând înclinaţiilor copiilor din clasele a V-a.2. Câteva caracteristici ale unei povestiri bine realizate la disciplina biologie: • Are o temă unică bine definită. fantastic. de provocare a unor dezbateri. • Are stil: cuvinte sugestive. legende. Povestirea şi lectura didactică Povestirea este o metodă aplicată mai frecvent în clasele gimnaziale. Povestirile oferă condiţii de a expune diverse întâmplări. introducere. de aprofundare a înţelegerii diverselor procese sau componente ale lumii vii.Abordări eficiente în predarea-învăţarea biologiei Studiu individual 2 Identificaţi identificaţi ponderea întrebărilor cu valoare productivcognitivă formulate în exemplul de aplicare a metodei conversaţiei euristice în cadrul lecţiei "Virusurile" şi formulaţi avantajele utilizării acestor tipuri de întrebări în metoda conversaţiei euristice. • Are un plan bine structurat. oferind elevilor şansa de a se afirma şi de a-şi demonstra capacitatea creativă.1. Povestirile sunt un bun mijloc de introducere a noilor cunoştinţe. • Este adecvată caracteristicilor celor ce o ascultă 43 Metode şi procedee didactice Proiectul pentru Învăţământul Rural . cuprins şi încheiere. • Are surse de inspiraţie corecte. Folosiţi spaţiul liber de mai jos pentru răspunsuri 2. de esenţializare a unor conţinuturi. verificabile. Profesorul poate construi un model pentru structurarea povestirii sau poate da începutul unei povestiri urmând ca elevii să finalizeze povestirea. Povestirile realizate de elevi.

44 Proiectul pentru Învăţământul Rural . Materiale bibliografice pot fi manualele sau alte auxiliare didactice ca atlasele.precizaţi trei argumente în sprijinul acesteia. Complexitatea textelor recomandate pentru lectură este direct proporţională cu particularităţile de vârstă. Aceste elemente sunt însuşite de elevi fără a avea o sarcină de învăţare specială în acest sens. dar în prezent. Folosiţi spaţiul liber de mai jos pentru răspunsuri Lectura didactică este o altă metodă de comunicare. Din această perspectivă povestirea ca metodă de instruire favorizează dezvoltarea capacităţilor de ascultare. Din punct de vedere istoric. Temă de reflecţie 3 Comentaţi afirmaţia “povestirea este o metodă de instruire plăcută elevilor”. Prin lectură elevii pot dobândi rapid şi eficient noi cunoştinţe. reviste de specialitate. citire şi înţelegere ale elevilor. clasei sau chiar cu particularităţile individuale ale elevilor (mai mult sau mai puţin înclinaţi spre studiul biologiei). comunicare din care elevii învaţă cum să prezinte în faţa unui auditoriu un text. povestirea este o metodă plăcută elevilor şi prin aceasta se recomandă ca metodă utilă în activitatea didactică.Abordări eficiente în predarea-învăţarea biologiei Cel care povesteşte are sarcina de a se pregăti şi de a prezenta povestirea. profilul şcolii. tratate de specialitate etc. Povestirea permite interacţiuni între elevi care pot fi atât ascultători cât şi povestitori. cu ajutorul mijloacelor tehnologiei audio-video moderne capătă valenţe educative variate. Un alt aspect al povestirii este cel dramatic. îşi pot dezvolta conceptele. povestitorul comunică şi non-verbal prin limbajul corpului. îşi pot verifica ipotezele. metoda povestirii este o metodă clasică. În afară de aceste roluri benefice. pot construi conexiuni între noţiuni dobândite anterior. expresia feţei. compendiile. astfel încât aceasta să fie corect receptată şi bine înţeleasă de auditori. se pot auto-verifica şi auto-evalua. Lectura didactică este o activitate proiectată şi coordonată de profesor. culegerile de exerciţii şi probleme.

7 Cerghit I. Pentru a fi cu adevărat utilă. în vederea formării deprinderii de muncă independentă. Cele mai uzitate tehnici de realizare a lecturii didactice la biologie sunt: 1. satisfac diversitatea ritmurilor de dezvoltare. metoda lecturii didactice. 2006. această metodă trebuie aplicată timpuriu şi gradat sporind în frecvenţă. Astfel.constă în citirea pe fragmente cu explicarea termenilor necunoscuţi şi formularea de idei sintetice. dezvoltă vocabularul de specialitate. Prin exersarea timpurie a acestor tehnici sub îndrumarea profesorului de biologie. lectura explicativă . 4. captează interesul elevilor. dezvoltă abilităţile de citire. lectura critică . facilitează conexiunile intra şi interdisciplinare. După lecturarea şi prelucrarea informaţiilor. lectura problematizată . Eficienţa lecturii este asigurată numai prin interactivitatea elevului cu conţinutul textului citit.dirijată de profesor prin întrebări la care elevii caută activ răspunsuri. elevii ajung să le stăpânească şi să le utilizeze cu uşurinţă şi alternativ chiar în timpul parcurgerii aceluiaşi text . 3. Odată cu stabilirea sarcinilor privind lectura didactică. Acest sistem trebuie să fie suficient de dezvoltat pentru a permite selectarea sarcinilor de lectură în funcţie de nevoile individuale şi de grup ale elevilor. profesorul va stabili şi intervalele la care verifică modul în care elevii realizează lectura şi totodată îi sprijină în atingerea obiectivelor propuse prin utilizarea acestei metode. În acest caz.solicită interpretarea textului citit şi formularea unor concluzii.implică analiza textului şi stimulează dezvoltarea gândirii. ceea ce conduce spre construcţia sensului şi a realei înţelegeri a acestuia7. Lectura didactică poate fi şi o metodă de instruire în grup. fiecare profesor de biologie trebuie să îşi formeze propriul său sistem de criterii de selecţie a lecturilor şi de îndrumare a elevilor în realizarea lor.Abordări eficiente în predarea-învăţarea biologiei Lectura didactică este un mijloc de dezvoltare intelectuală şi de autoinstruire. diversitate şi grad de dificultate. Totodată profesorul este responsabil de materialul bibliografic recomandat pentru lectură. trebuie să fie o lectură activă. De aceea. el va verifica relevanţa şi calitatea ştiinţifică a lecturii înainte de a o recomanda elevilor. Pentru utilizarea metodei lecturii didactice. Metode de învăţământ. Polirom Proiectul pentru Învăţământul Rural 45 . Lecturile suplimentare sporesc înţelegerea conceptelor şi principiilor biologice. aplicată la disciplina biologie. 2. membrii grupului compun împreună o prezentare pe subiectul despre care s-au informat. lectura investigaţie . un anumit subiect indicat de profesor sau propus de elevi este studiat utilizând mai multe surse bibliografice.

iar învăţarea conceptelor ştiinţifice nu se poate realiza fără dezvoltarea spiritului de observaţie. ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… 2. interpretare a expresiilor ştiinţifice. Observarea Metodele intuitive (de explorare a realităţii) Observarea este metoda de instruire indispensabilă descoperirii şi explorării lumii vii.2 concepeţi planul şi formulaţi ideile principale pentru o povestire cu titlul “ Dacă aş fi fost floare” În aprecierea temei se vor lua în consideraţie respectarea caracteristicilor unei povestiri bine realizate enunţate în prezenta lucrare. 2006. ……………………………………………………………………………. Polirom Proiectul pentru Învăţământul Rural 46 . Toate activităţile şcolare se bazează pe observare. în vederea descoperirii unor noi informaţii.1.3. notare a datelor. ……………………………………………………………………………… pentru că…………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… 3. Cel mai mult m-a ajutat………………………………………………. formularea de probleme. abilitate de care adultul se va servi pe tot parcursul vieţii8.Abordări eficiente în predarea-învăţarea biologiei Aplicarea corectă a metodei lecturii didactice implică formarea şi dezvoltarea deprinderilor de: înţelegere corectă a textului citit. Temă pentru portofoliu Pe baza informaţiilor din secţiunea 2. Prin observaţie se înţelege activitatea elevilor de urmărire atentă a unor structuri şi fenomene.Am învăţat să……………………………………………………………. Metode de învăţământ. ……………………………………………………………………………. 8 Cerghit I. informaţiilor furnizate de text. Completaţi următoarele enunţuri: 1. Am întâmpinat următoarele dificultăţi………………………………. 2.

sau sunt indicate printr-o fişă de observaţie individuală. dar şi în afara şcolii cu ocazia vizitelor. Corecta aplicare a metodei observării sistematice şi independente începe cu stabilirea şi administrarea setului de sarcini pe care elevii le au de îndeplinit. precum şi în funcţie de particularităţile elevilor implicaţi în activitate. mijloacele didactice specifice lecţiei. sprijinire şi focalizare a observării realizate de elevi. În acest caz observarea poate fi realizată atât prin intermediul simţurilor. excursiilor didactice etc. Acestea sunt realizate de profesor în funcţie de scopul. dar mai ales în domeniul ştiinţific. La biologie este foarte important ce se observă adică. observarea descriptivă şi enumerativă etc. deoarece ei realizează acţiunea. cât şi cu ajutorul mijloacelor specifice disciplinei ca lupa. exprimate verbal sau scris (pe tablă). sau microscopul. Formarea şi dezvoltarea acestei abilităţi începe timpuriu şi este exersată şi dezvoltată pe tot parcursul anilor de instruire. optici. Din această perspectivă. Observarea sistematică independentă se poate desfăşura în laboratorul de biologie. instrumente.). Sarcinile pot fi distribuite frontal. Acest mod nemijlocit de aflare a unor adevăruri ştiinţifice îi convinge pe elevi că în ansamblul lor conceptele. Din această perspectivă observarea la biologie trebuie făcută pe obiecte concrete sau pe materiale cu date descriptive şi nu pe date interpretate. Observarea ca metodă de instruire prezintă particularitatea că datele furnizate sunt obţinute prin intermediul mai multor receptori: acustici. în clasă. mod de înregistrare etc. tactili etc. profesorul instruieşte elevii privind modul în care vor realiza observarea: timp. Abilitatea de a observa corect şi de a identifica elemente de detaliu în timpul observaţiei este extrem de importantă în viaţa fiecăruia. observarea sistematică independentă este una din căile specifice de predare-învăţare a biologiei. principiile şi legile ştiinţifice sunt descoperite de cercetători şi nu transmise de vreo forţă supranaturală8 . în multe contexte şi în multe domenii ale cunoaşterii.Abordări eficiente în predarea-învăţarea biologiei Observarea ca metodă didactică se realizează sub îndrumarea profesorului care are sarcina de organizare. Actorii principali ai acestei metode sunt elevii. Odată cu sarcinile de lucru. ei observă. durata. Dintre formele pedagogice ale observării cum sunt: observarea spontană-neorganizată. ce tip de sursă este utilizată pentru obţinerea datelor prin observare. Crearea cadrului în care elevii vor observa este sarcina profesorului. proiectarea activităţii de observare pleacă de la răspunsurile pe care profesorul trebuie să şi le dea la următoarele întrebări: Proiectul pentru Învăţământul Rural 47 . În mare măsură obiectivitatea rezultatelor observării este condiţionată de tipul. de subiectul observării: natural (original) sau (artificial) prelucrat.

Care va fi modalitatea de ghidare a observaţiilor elevilor? 9. Ce dovezi vor confirma buna derulare a observării? 13. Ion Ovidiu Pâinişoară. profesorul sprijină efortul elevilor şi îi îndrumă realizând totodată şi notarea acestora. În această activitate sunt 9 Elevi B C D etc. Utilizează corect instrumentele Respectă ordinea sarcinilor Lucrează independent / în grup Realizează toate sarcinile Formulează concluziile în funcţie de observaţii Identifică relaţii între observaţii Interpretează independent descoperirile Pentru o bună evidenţă a modului în care elevii se achită de sarcini. Care sunt sarcinile elevilor? 6. fiecare criteriu trebuie subdivizat pe nivele de performanţă. Polirom. În ce mod voi facilita comunicarea cu elevii? 12. În ce mod voi asigura colaborarea în cadrul grupului de elevi? 14. Comunicare eficientă. În ce mod voi încuraja observarea? Astfel de întrebări nu au scopul de a da rigiditate activităţii de observare. Profesorul are astfel un instrument util în identificarea unor dificultăţi ale elevilor şi un feed-back privind propria sa activitate. Obiectivitatea observării este sporită şi de conceperea unui protocol de observare9 care să cuprindă o listă a fenomenelor/ proceselor/ structurilor ce trebuie observate. Ce vor observa elevii? 4. De ce vor observa acest material biologic/ mulaj/ planşă/ etc. Ce materiale sunt necesare observării? 8. După observarea şi înregistrarea datelor obţinute activitatea se finalizează cu formularea concluziilor. În ce moment al lecţiei voi utiliza observarea? 3. Cel mai eficient mod de a înregistra rezultatele elevilor este prin utilizarea unui tabel care cuprinde toţi elevii clasei şi mai multe coloane cu sarcinile detaliate ale acestora.? 2. Care sunt secvenţele observării? 5. ci urmăresc crearea cadrului optim derulării observării obiective. Pe parcursul observării. Ce posibile dificultăţi ar putea apărea în derularea observării? 10. 2006. În ce mod voi redresa disfuncţionalităţile? 11. Un astfel de tabel ar putea conţine criterii ca : Sarcina A Înregistrează corect observaţiile Identifică corect fenomenul/ structura/ alcătuirea etc. Cât timp aloc observării? 7.Abordări eficiente în predarea-învăţarea biologiei 1. Iaşi Proiectul pentru Învăţământul Rural 48 .

demonstraţia constă în executarea unor activităţi practice care vor fi apoi exersate de elevi. demonstraţia didactică constă în prezentarea de către profesor a unor structuri vii. confirmarea unor principii. Studiu individual 3: Studiaţi cu atenţie setul de întrebări recomandate profesorului care urmează să utilizeze metoda observării. Analizaţi tabelul pentru înregistrarea activităţii elevilor şi pentru fiecare criteriu formulaţi trei variante de subcriterii care să permită discriminări în aprecierea modului în care a realizat observarea fiecare elev. în vederea realizării cu succes a activităţii didactice.1. Identificaţi ce utilitate vor avea informaţiile furnizate de răspunsul la aceste întrebări. sau legi. Activitatea poate fi organizată frontal. Dacă demonstraţia este utilizată în scopul dobândirii de deprinderi. suficient de sugestivi pentru a face accesibilă predarea-învăţarea cunoştinţelor. comportamente. comportamente. fenomene biologie sau a unor substituienţi ai acestora. pe grupe 49 Metode intuitive Proiectul pentru Învăţământul Rural . Folosiţi spaţiul liber de mai jos pentru răspunsuri 2.Abordări eficiente în predarea-învăţarea biologiei implicaţi elevii şi profesorul şi rolul ei este acela de a evidenţia aspectele esenţiale descoperite prin observare.4. Demonstraţia Metoda demonstraţiei este utilizată atât pentru însuşirea de noi cunoştinţe cât şi pentru dobândirea unor deprinderi. Dacă se urmăreşte dobândirea de cunoştinţe.

scop şi subiectul abordat. Succesul aplicării metodei depinde de respectarea următoarelor reguli: 1. desene. în funcţie de dotarea laboratorului de biologie. prin variate tehnici de reactualizare şi formarea unei atitudini favorabile învăţării. corelarea noilor cunoştinţe sau deprinderilor ce urmează a fi dezvoltate cu cunoştinţele anterior dobândite.6 elevi). 2. Această variantă dă rezultate mai bune dacă activitatea este organizată pe grupe mai mici( 4 . 3. prin experienţe. 4. Rolurile profesorului şi elevilor în demonstraţia cu scop de dobândire de deprinderi sunt sintetizate în următorul tabel. lansarea unor puncte de reper sub forma unor probleme ce urmează a fi soluţionate prin demonstraţie. 50 Proiectul pentru Învăţământul Rural . pipăit etc. prin mulaje. 2. văz. diagrame. poate fi expusă şi explicată. atractiv care să stimuleze cât mai mulţi receptori responsabili de auz. prin disecţii. Reuşita demonstraţiei este condiţională de alegerea şi pregătirea acesteia. pas cu pas. planşe. folosirea unui material intuitiv de calitate. pe măsură ce avansează activitatea prezentarea materialelor intuitive sau a acţiunilor demonstrative vor fi însoţite de explicaţii clare şi relevante scopului instruirii. 5. 3. Câteva dintre criteriile de bază în selecţia şi pregătirea formei demonstraţiei: 1. mijloace audio-vizuale sau prin experienţe de laborator. În predarea-învăţarea biologiei metoda demonstraţiei se poate realiza în forme variate: demonstrarea pe material viu sau naturalizat. menţinerea unui ritm adecvat particularităţilor de vârstă şi individuale. este atractivă şi stârneşte interesul elevilor. precizarea scopului urmărit. Metoda demonstraţiei se dovedeşte a fi preferată de profesori pentru că aceştia au control asupra evenimentelor din timpul activităţii didactice. corespunde scopurilor propuse. Varianta demonstraţiei prin activităţi practice este un mijloc excelent de transformare a cunoştinţelor teoretice în abilităţi practice. prin observaţii microscopice. În acest caz demonstraţia trebuie urmată de o scurtă clarificare a informaţiilor şi instrucţiunilor date de profesor (prin câteva întrebări şi răspunsuri).Abordări eficiente în predarea-învăţarea biologiei sau individual. dar şi gradului de complexitate al noilor cunoştinţe pentru a permite însuşirea corectă a noilor noţiuni sau deprinderi. sensibilizarea prealabilă a elevilor prin reactualizare.

…………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………. Adesea aceste reprezentări sau cunoştinţe sunt 51 Metode active Proiectul pentru Învăţământul Rural . Ca şi alte metode active precum problematizarea. …………………………………………………………………………………… pentru că………………………………………………………………………. Ascultă activ şi observă cu atenţie. …………………………………………………………………………………….2. Rolul elevului Înţelege scopul demonstraţiei. Sprijină elevii în timp ce aceştia realizează lucrarea practică. Cel mai mult m-a ajutat …………………………………………………… ……………………………………………………………………………………. experimentul are ca suport psihologic gândirea formală capabilă de raţionamente ipoteticodeductive. Recapitulează modul de lucru şi răspunde la întrebări pentru clarificare. …………………………………………………………………………………… 2. Acest tip de gândire este stăpânit de elevi după vârsta de 11-12 ani adică după ce au deja diverse reprezentări mentale ale lumii înconjurătoare. Stăpâneşte foarte bine modul de lucru. Metode care sprijină reconstituirea cunoştinţelor ştiinţifice de biologie 2. Completaţi următoarele enunţuri: 1. pune întrebări Sugerează alternative la modul de lucru. Experimentul alături de observarea nemijlocită a realităţii sunt metode active fundamentale în predarea-învăţarea ştiinţelor naturii. Am fost surprins/surprinsă de faptul că…………………………………….1. învăţarea prin descoperire.. Acţiunile sunt realizate metodic şi în ritmul adecvat observatorilor astfel încât aceştia să înţeleagă . Realizează şi el practic activitatea urmând toate etapele modului de lucru. Cere clarificări. Prezintă baza teoretică şi scopul demonstraţiei Descrie modul de lucru pe etape şi pe măsură ce acestea se derulează.2. Decide care este maniera cea mai bună de a-şi furniza noile cunoştinţe. Temă pentru portofoliu Cu ajutorul informaţiilor privind regulile ce trebuie respectate pentru aplicarea cu succes a metodei demonstraţiei alcătuiţi un eseu de circa 50 de cuvinte cu titlul: ”Reţeta unei demonstraţii de succes”. modelarea sau studiul de caz. Aprecierea se va realiza în funcţie de modul de descriere şi caracterizare a demonstraţiei precum şi după interpretarea personalizată a condiţiilor care asigură buna practicare a metodei.Abordări eficiente în predarea-învăţarea biologiei Rolul profesorului Pregăteşte din timp şi corect materialele necesare demonstraţiei.. ……………………………………………………………………………………. 2.

pot fi concepute fişe de activitate experimentale în care instrucţiunile sunt precizate şi enumerate în ordinea executării lor. formularea concluziilor şi generalizarea. Experimentele vor fi pregătite de profesor din timp prin efectuarea lor efectivă şi furnizarea tuturor materialelor necesare elevilor. Totodată. se formează deprinderi de utilizare a instrumentelor şi aparatelor de laborator. 10 Ion Ovidiu Pâinişoară. analiza rezultatelor. Ca şi în cazul metodei observării experimentul propriu-zis este ghidat de profesor care instruieşte elevii înainte de experiment şi îi îndrumă pe toată durata acestuia. 5. Este centrată pe elev. comunicarea rezultatelor. iar la clasele liceale experimentele vor fi complexe şi se vor preta activităţilor de grup. demontarea lor şi reconstrucţia veritabilelor cunoştinţe ştiinţifice. Învăţarea prin experimente cuprinde cinci faze10: 1. 364-366. experimentarea propriu-zisă. În activităţile practice din cadrul experimentului elevii sunt familiarizaţi cu rigorile cercetării ştiinţifice cum ar fi: menţinerea constantă a factorilor care influenţează procesul experimentat cu excepţia variabilei pe care o investighează. Polirom. pag. La clasele gimnaziale se recomandă iniţierea prin experimente individuale cu grad mic de dificultate. 3. urmează stabilirea unui mod de lucru. Experimentarea propriu-zisă desfăşurată în laborator este declanşată de identificarea unei probleme (un fenomen. Comunicare eficientă. 2006. aplicarea şi valorificarea concluziilor în alte situaţii. Caracteristicile învăţării prin experimente10 : Este de tip inductiv. un proces etc. În funcţie de ipoteză. 4. probă martor şi probă de investigat. semnificaţie statistică etc. Eficienţa experimentului este condiţionată nu numai de înţelegerea modului în care trebuie realizat dar mai ales de înţelegerea utilităţii acestuia adică a motivelor pentru care elevii realizează experimentul. de laborator. Din această ordonare a fazelor rezultă că experimentul în sine este doar iniţierea învăţării care se înfăptuieşte numai odată cu valorificarea “produsului” experimentului.Abordări eficiente în predarea-învăţarea biologiei eronate. 2. se testează ipoteze şi se verifică legi sau date. Iaşi Proiectul pentru Învăţământul Rural 52 . Este orientată spre activitate. Prin experiment. se descoperă raporturi de cauzalitate între parametrii unui fenomen. Experimentul constă în provocarea unui fenomen în condiţii controlate. iar confruntarea declanşată prin intermediul metodelor amintite determină reconstruirea cunoştinţelor. Arta profesorului constând în identificarea cunoştinţelor eronate.) faţă de care se emiterea o ipoteză. se aplică teze teoretice însuşite. identificarea variabilelor caracteristice problemei. realizarea activităţii practice conform modului de lucru stabilit şi colectarea datelor care vor constitui rezultatele experimentului.

Abordări eficiente în predarea-învăţarea biologiei

Utilizarea experimentului la orele de biologie elevii dobândesc noi cunoştinţe şi deprinderi prin efort propriu. Există o gamă largă de experimente clasificate după diverse criterii aşa cum se poate vedea în tabelul următor. După tehnica de După modul După durată După locul de experimentare de organizare desfăşurare a elevilor Observare Frontal Scurt De laborator macroscopică Pe grupe repetabil În natură Observare microscopică Individual Scurt În alte instituţii: Disecţie/Experienţe Combinat irepetabil cercetare,ferme, Determinări Lung spitale etc. Temă de reflecţie 4: Folosind informaţiile din secţiunea 2.2. identificaţi câte un exemplu de experiment pentru fiecare tip conform tabelul următor încadraţi-l în categoria adecvată. Folosiţi spaţiul liber din tabel pentru răspunsuri
1. Experiment de observare macroscopică 2. Experienţă 3. Experiment scurt repetabil 4, Experiment frontal 5. Experiment pe grupe 6. Experiment în natură Exemplu 1 2 3 4 5 6

2.2.2. Problematizarea În predarea–învăţarea biologiei problematizarea reprezintă una dintre cele mai importante metode active cu valoare euristică şi formativă. Metoda este numită şi metoda de predare prin rezolvare de probleme sau rezolvarea productivă de probleme11. Aplicarea metodei sprijină elevii în dezvoltarea aptitudinilor de rezolvare de probleme, scop vizat de toate disciplinele împlicate în educaţia ştiinţifică. Utilizarea metodei serveşte atât achiziţiei de noi cunoştinţe, cât şi dezvoltării gândirii logice şi capacităţii de luare de decizii.

Metode active

11

Dumitru Gh., Dumitru Constanţa, 2004, Psihopedagogie, EDP, Bucureşti

Proiectul pentru Învăţământul Rural

53

Abordări eficiente în predarea-învăţarea biologiei

Problematizarea nu este redusă la rezolvarea printr-un calcul matematic a unei probleme ci include operaţii de analiză, sinteză şi evaluare, operaţii de nivel înalt ale gândirii. Problematizarea constă dintr-o suită de procedee prin care se urmăreşte crearea unor situaţii – problemă care antrenează elevii în surprinderea diferitelor relaţii între obiectele şi fenomenele realităţii, între cunoştinţele anterioare şi noile cunoştinţe, prin soluţiile pe care aceştia, sub îndrumarea profesorului le elaborează.12 Elementele obligatorii ale unei situaţii problemă sunt experienţa precedentă (cunoscutul) şi noutatea (necunoscutul). Tensiunea dintre aceste două elemente imprimă gândirii elevului un sens explorator. Învăţarea prin metoda problematizării se structurează pe mai multe etape: 1. Etapa declanşatoare sau punctul de pornire constă în punerea problemei. 2. Etapa tensională în care apare contradicţia între ceea ce trebuie să se rezolve şi cunoştinţele anterioare ale elevilor Această contradicţie apare pe fondul cunoştinţelor actualizate prin punerea problemei şi generează căutări de soluţii. 3. Etapa rezolutivă în care se caută soluţia sau soluţiile ce sunt apoi verificate/ testate producându-se rezultate care sunt raportate. 4. Etapa de evaluare şi valorificare a rezultatelor care sunt chiar noi cunoştinţe pe care elevii le-au dobândit. Succesiunea etapelor problematizări este prezentată în următorul exemplu utilizat în predarea-învăţarea fiziologiei analizatorului viual la clasa a VII-a. Astfel după însuşirea de către elevi a structurii globului ocular învăţarea fiziologiei acestui organ poate fi declanşată prin punerea unei probleme. • • • • Punctul de pornire este problema enunţată sub forma întrebării: Care este drumul razelor de lumină prin globul ocular? Aceasta declanşează contradicţia se cunoaşte globul ocular dar nu şi cum se deplasează razele de lumină în incinta lui. Prin raţionament logico-inductiv elevii caută şi găsesc soluţia. Soluţia este verificată pe o planşă sau un mulaj. Valorificarea soluţiei se poate face prin trasarea drumului razelor de lumină pe diagrama care reprezintă globul ocular.

Utilizarea metodei problematizării impune respectarea următoarelor condiţii13 - elevii să posede un fond aperceptiv suficient; - efortul să fie dozat progresiv; - alegerea judicioasă a momentului punerii problemei; - problema să stârnească interesul elevilor.

12 13

Nicula I. , 1996, Tratat de pedagogie şcolară, EDP, Bucureşti Cucoş Constantin, 1996, Pedagogie, pag. 87-96, Polirom, Iaşi Proiectul pentru Învăţământul Rural

54

Abordări eficiente în predarea-învăţarea biologiei

Studiu individual 4 Studiaţi caracteristicile metodelor: problematizare, experiment, observare. Identificaţi asemănări şi deosebiri între aceste metode. Completaţi tabelul următor cu observaţiile dumneavoastră: Folosiţi spaţiul liber din tabel pentru răspunsuri
Metoda Problematizarea Elemente comune Elemente specifice

Experimentul

Observarea

2.2.3. Învăţarea prin descoperire

Metode active

Descoperirea didactică este o metodă de predare-învăţare prin care elevii, folosindu-se de cunoştinţe şi deprinderi reactualizate de profesor, descoperă noi situaţii problemă şi le rezolvă dirijaţi de acesta. O bună aplicare a metodei necesită delimitarea netă între ceea ce trebuie să descopere elevul prin efort propriu şi ceea ce trebuie să-i asigure profesorul, ca bază de pornire indispensabilă descoperirii. Metoda descoperirii are la bază teoria după care, învăţarea se realizează prin procese de clasificare a reprezentărilor mentale şi de formare a conexiunilor între reprezentările mentale14. După Bruner15 activitatea didactică prin metoda descoperirii trebuie să se fundamenteze pe: • Stimularea interesului elevilor prin crearea unui context motivant.

14 15

Gallenstein, N.L., 2004, Creative Discover through Classification. Teaching Children Mathematics, NTCM Journals, Bruner, J.,1996, The Culture of Education, Cambridge, MA: Harvard University Press.

Proiectul pentru Învăţământul Rural

55

Astfel. descoperirea de noi cunoştinţe16 . 2.clasa a VI a Stabilirea mediului de viaţă al amfibienilor Este broasca adaptată mediului său de viaţă? Broasca prezintă adaptări pentru două medii de viaţă: acvatic şi terestru 2. 3. 2. Descoperire deductivă lecţia: “Nutriţia autotrofă . 5.cunoştinţele anterioare sunt corelate. descoperirea inductivă . Exemplificăm etapele învăţării prin descoperire inductivă şi deductivă în următorul tabel. Etapele desfăşurării înăţării-predării prin metoda descoperirii sunt comune cu cele ale metodei învăţării prin problematizare. iar cele descoperite particulare. Învăţarea prin descoperire în predarea –învăţarea biologiei. Elevii acţionează în descoperire ca “detectivii” în rezolvarea activităţii de dobândire a conceptului. înainte ca acesta să fie explicit formulat. După relaţia dintre cunoştinţele anterioare şi cele care sunt “descoperite” deosebim trei variante ale descoperirii: 1. pag.evidenţierea fotosintezei” . deoarece elevii îşi organizează noile cunoştinţe şi le integrează în sistemul de informaţii dobândite anterior. ale căror răspunsuri îi vor conduce spre înţelegerea conceptului. corelaţii cu alte strategii didactice. Tipografia Universităţii Bucureşti Proiectul pentru Învăţământul Rural 56 . 4. fapt ce susţine legătura strânsă între cele două metode euristice şi explicabil prin aceea că. Profesorul îi ghidează pe elevi de-a lungul descoperirii printr-o serie de întrebări. forţându-I astfel pe elev să dobândească noi cunoştinţe pe baza achiziţiilor anterioare. etapele desfăşurării învăţării prin descoperire sunt: 1.cunoştinţele anterioare sunt particulare. Descoperire inductivă lecţia: “ Broaşte sau amfibieni “ . evaluarea rezultatului şi stabilirea concluziilor. într-un mediu de învăţare stimulativ. emiterea ipotezei. Etape 1. pregătirea pentru punerea problemei( captarea atenţiei). 3.1989. descoperirea deductivă . iar cele descoperite au caracter general. descoperirea transductivă .clasa a X a Reactualizarea ecuaţiei şi definiţiei fotosintezei Este valabilă această definiţie în diverse condiţii de mediu? În orice condiţii nutriţia plantelor se realizează prin fotosinteză • Pregătirea punerii problemei Punerea problemei Ipoteză* facultativă 16 Ciolac Anca. rezolvarea problemei prin descoperire. 133-143.cunoştinţele anterioare sunt generale. punerea problemei. ambele au ca etapă punerea problemei şi ca obiectiv.Abordări eficiente în predarea-învăţarea biologiei Organizarea conţinutului noţional în spirală. Metoda descoperirii este considerată o metodă de instruire care sporeşte reţinerea informaţiilor. descoperindu-se relaţii analogice între diferite serii de noţiuni sau date. • Instruirea să faciliteze extrapolări între noţiuni.

Această variantă se pretează în special elevilor de liceu care au mai mare independenţă de gândire şi o bună dezvoltare a capacităţii de muncă independentă. Avantajul acestei variante de descoperire este promovarea individualităţii şi a libertăţii elevului de a alege şi a decide. Fiecare grupă verifică producerea de oxigen în anumite condiţii: o grupă temperatură scăzută. este cea declanşată de punerea unei probleme de tipul: Ce efect are creşterea concentraţiei de CO2? O astfel de problemă poate avea un singur rezultat dacă este vizat numai procesul de fotosinteză sau. altă grupă lumină puternică. altă grupă lumină de slabă intensitate. Evaluarea rezultatelor şi stabilirea concluziilor Profesorul dirijează activitatea elevilor organizaţi pe grupe. Elevii notează în fişe de lucru datele obţinute: număr de bule emise în 5 minute în respectivele condiţii. Descoperirea în acest caz nu este restricţionată de profesor către un anumit şi unic rezultat. Ambele exemple implică ghidarea elevilor de către profesor şi totodată promovează o gândire convergentă. Elevii prezintă rezultatele : fiecare grupă a constatat emiterea bulelor de oxigen chiar dacă au variat condiţiile de mediu. Caracterele generale ale amfibienilor. Profesorul discută cu elevii caracterele de adaptare ale amfibienilor la mediul lor de viaţă Elevii argumentează şi formulează concluziile. Caracterele altor reprezentanţi ai amfibienilor. procesul de fotosinteză şi au verificat valabilitatea lui la cazuri particulare. Specializările morfofuncţionale ale amfibienilor la mediul lor de viaţă. Fiecare grupă realizează un experiment de determinare a fotosintezei prin metoda bulelor. descoperirea prin gândire divergentă implică lansarea de către profesor a unei probleme deschise. Un exemplu de acest tip de descoperire. care determină angajarea elevilor în investigaţii active. o Proiectul pentru Învăţământul Rural 57 . În primul exemplu elevii au pornit de la un caz particular (broasca) şi au descoperit caracterele generale ale amfibienilor şi adaptările lor la două medii de viaţă. deoarece soluţionarea problemei duce la acelaşi unic rezultat. O variantă a metodei descoperirii este şi cea care implică stimularea gândirii divergente.Abordări eficiente în predarea-învăţarea biologiei Rezolvarea problemei prin descoperire Profesorul dirijează activitatea frontal prezentând materiale care îi ajută pe elevi să stabilească: Particularităţile morfo funcţionale ale broaştei în comparaţie cu cele ale peştilor. În esenţă. elevii au pornit de la general. altă grupă temperatură ridicată. altă grupă lumină roşie. altă grupă lumină albastră etc. pentru a descoperii una sau mai multe soluţii. În al doilea exemplu. la clasa a X-a.

Aceasta se datorează asemănărilor existente între diferite sisteme biologice sau între părţile componente ale acestora. Temă de reflecţie 5: Ce etapă din aplicarea metodei de descoperire inductivă poate lipsi? Ce rol are această etapă facultativă în demersul descoperirii? Ce efectele are absenţa acesteia asupra eficienţei metodei. studiat în clasa a VI a. pe care. Exemple de astfel de descoperiri prin analogie sunt: • la clasa a VII a .Abordări eficiente în predarea-învăţarea biologiei gamă variată de rezultate dacă sunt vizate componentele unui ecosistem acvatic. Astfel cunoscând fenomene sau structuri analoge elevii pot formula ipoteze. Folosiţi spaţiul liber de mai jos pentru răspunsuri la tema de reflecţie 5 58 Proiectul pentru Învăţământul Rural . Varianta descoperirii prin analogie este de asemenea utilă în predatrea-învăţarea biologiei. verificându-le descoperă cunoştinţe noi.descoperirea fiziologiei sistemului circulator la om pe baza analogiei cu sistemul circulator al mamiferelor. • la clasa a X a – descoperirea structurii interne a tulpinii pe baza analogiei cu structura internă a rădăcinii.

4. structuri sau fenomene biologice mai greu sau chiar imposibil de observat direct. Construiţi în spaţiul de mai jos o diagramă care să reprezinte etapele metodei de descoperire inductivă. Care sunt caracteristicile descoperirii transductive ? ……………………………………………………………………. ……………………………………………………………………. 2. evidenţiază caracteristicile originalului şi are un caracter generalizant. Modelul este o reprezentare simplificată a realităţii.4.2. ……………………………………………………………………. prin intermediul modelului care le reproduce şi le explică la altă scară şi în alt plan. 3. În predare-învăţare se utilizează mai multe tipuri de modele: 59 Metode active Proiectul pentru Învăţământul Rural . Modelarea constituie o metodă de instruire bazată tocmai pe descifrarea caracteristicilor specifice fenomenului sau structurii reale. Modelarea Modelarea didactică este metoda care se bazează pe utilizarea unui model analog realităţii. Un model poate fi utilizat dacă este accesibil observaţiei. Care sunt caracteristicile descoperirii inductive? ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… 2. dar care redă caracteristicile specifice ale acesteia. care reproduce mai mult sau mai puţin schematic. Care sunt caracteristicile descoperirii deductive? ……………………………………………………………………. 2 şi 3 completaţi răspunsurile corecte! 1. este fidel realităţii.Abordări eficiente în predarea-învăţarea biologiei Test de autoevaluare Pentru întrebările 1.

. teorii. structura) dar de obicei au dimensiuni mai mici. simulacre funcţionale) care imită structuri sau procese. pe nivele de vârstă. 2006. . Astfel planul desfăşurării învăţării se deplasează din cel al faptelor efective. Pedagogie. materiale. să se respecte succesiunea de la modelele similare spre cele ideale şi matematice-logice. Folosiţi spaţiul liber de mai jos pentru răspunsuri 17 18 20 . 19 Cucoş Ctin. Studiu individual 5: Analizaţi clasificarea tipurilor de modele didactice.. în cel al gândirii abstracte şi al imaginaţiei18. Polirom. Dacă elevii întâmpină dificultăţi în legarea reprezentărilor abstracte de concret. Iaşi Cerghit I. • funcţia cognitivă-furnizează informaţii privind structura şi funcţionarea unui sistem biologic real. Polirom. În această categorie sunt incluse mulajele numite şi modele intuitive. procese.Abordări eficiente în predarea-învăţarea biologiei • • • • modele similare sau iconice sunt cele care reproduc cu fidelitate realitatea (forma. modele simulatorii (simulacre structurale. Identificaţi câte două exemple de modele din fiecare tip şi stabiliţi cu ce scop îl puteţi folosi la clasă pe fiecare. Funcţiile modelelor17 sunt: • funcţia ilustrativă. În utilizarea metodei modelării se recomandă ca.prezintă un anumit fragment din realitate. Metode de învăţământ. modelele ideale cum sunt schemele abstracte de tipul modelelor grafice. modele matematice care redau un fenomen sub forma unei ecuaţii sau a unei formule. care redau într-o formă stilizată structuri. atunci se recomandă şi parcurgerea în sens invers a succesiunii de la modelul matematic spre cel similar. Iaşi Proiectul pentru Învăţământul Rural 60 . 1996.

C. încurajare . Profesorul poate aborda cazul prin diverse tehnici: 1. • are grad mare de generalitate (propulsează spre depăşirea unei probleme minore şi formularea de soluţii cu aplicabilitate extinsă).20 Metoda studiului de caz este utilizată în predarea-învăţarea biologie în special la clasele liceale. desfăşurare. lectura .5. În afară de utilizarea ca sursă de cunoaştere.Studiul de caz Metoda studiului de caz constă în prezentarea unor situaţii tipice. moduri de acţiune eficiente. contextului şi motivelor pentru care elevii utilizează principiile şi instrumentele cunoscute anterior. Cele mai valoroare caracteristici ale utilizării metodei studiului de caz sunt următoarele: • Dezvoltă gândirea şi capacitatea de comunicare. • Asigură învăţarea modului.Abordări eficiente în predarea-învăţarea biologiei 2. studiul de caz poate fi şi o metodă practică de realizare a unor sarcini de aplicare. • Familiarizează elevii cu strategiile de abordare a situaţiilor reale. Profesorul selectează cazurile prin identificarea acelor situaţii care au trăsături semnificative şi relevante scopului instruirii şi care să poată fi descoperite şi comentate de către elevi. • este provocator de discuţii şi chiar controverse. Herreid. • Lărgeşte câmpul cunoaşterii.relatează un caz în legătură cu subiectul lecţiei Metode activ participative 21 . Buffalo. După Herreid 21 “un caz bun” prezintă următoarele însuşiri: • are structura unei poveşti (introducere. cât şi pentru învăţarea deductivă (de la reguli şi principii generale la particularizări şi concretizări ale acestora). confirmare. întărire. (USA) Proiectul pentru Învăţământul Rural 61 . • este interesant. • nu este mare consumator de timp (nu este extins astfel încât prezentarea şi prelucrarea să nu poată fi cuprinse într-o lecţie). • este relevant pentru elevi (în conexiune cu cunoştinţele elevilor). • Confirmă şi consolidează comportamente. • obligă la decizii. (2005) “What Makes a Good Case?” The Scientist. încheiere). University at Buffalo. • Facilitează argumentarea şi împărtăşirea experienţelor individuale. • Stimulează implicarea şi participarea elevilor.2. reprezentative. declanşează trăiri afective. Cazul poate fi utilizat atât pentru învăţarea inductivă (de la particularităţile cazului se ajunge la concluzii generale). • Determină autoimplicarea elevilor într-o simulare care aduce cunoştinţele teoretice în viaţa reală. semnificative ale căror trăsături sunt cercetate din mai multe puncte de vedere 19. F.

2. Începând cu vârsta de 10 lunii. Exemplu de utilizare a metodei studiului de caz Acest exemplu poate fi utilizat în predarea–învăţarea maladiilor genetice umane sex-linkate la clasa a IX-a (prelucrare după David F. În prezentarea studiului de caz.invită la dialog deschis despre caz. prelucrarea pedagogică a cazului şi formularea concluziilor sau deciziilor cheie pentru soluţionarea cazului . examinarea acestuia din mai multe perspective. otite. Dean. deşi nu a suferit amigdalectomie( nu au fost extirpate chirurgical). Clasa este organizată în grupe de câte 5 elevi care vor răspunde la întrebări şi vor delega pe un reprezentant să le prezinte întregii clase. se parcurg anumite etape21: descrierea cazului. Pedagogie. Toate aceste infecţii au fost rezolvate prin tratamente cu antibiotice. pneumonii. 1. Bănuind că este o maladie ereditară. Departmentul de Biologie al Spring Hill College22) Elevii primesc copii ale prezentării cazului şi în prealabil se realizează o reactualizare a cunoştinţelor privind sistemul imunitar studiat anterior. ghidate sau nu. În urma examinării medicul constată că Bily nu are amigdale. 21 22 Cucoş Constantin. 2005.unui grup de elevi li profesorul le distribuie roluri pentru care primesc instrucţiuni. care poate fi • liberă . dezbaterea . “A Case of X-linked Agammaglobulinemia” Case Collection Spring Hill CollegeThe National Center for Case Study Teaching in Science 62 Proiectul pentru Învăţământul Rural . Acum Billy are 4 ani şi a fost adus la medic de mama lui deoarece are o nouă infecţie care nu răspunde la tratament. identificarea metodelor adecvate de analiză a cazului. Teste ulterioare au evidenţiat că Billy suferă de o maladie heterozomală X-linkată numită agamaglobulinemie. copilul a suferit mai multe infecţii: sinuzite. Prezentarea cazului: Băieţelul Billy s-a născut la termen. jocul de rol . grupele dezbat decizii cheie. Iaşi David F. Medicul solicită investigaţii de laborator în urma cărora se constată că anticorpii (gamaglobulinele) din plasma sanguină a lui Billy sunt cu 85% mai puţini decât valorile normale şi că sunt absente limfocitele B. sau • dirijată de întrebări şi comentarii despre caz realizate într_o anumită ordine.Abordări eficiente în predarea-învăţarea biologiei 2. Pentru formularea răspunsurilor elevii vor consulta manualul maladii metabolice heterozomale. Dean. Polirom. iar altui grup de elevi le revine sarcina să provoace şi să discute apoi decizii cheie. 1996. discuţia. medicul chestionează mama şi află că în familie au fost decese în urma unor infecţii.profesorul divide clasa în două grupe care sunt instruite asupra cazului şi apoi.

Proiectul pentru Învăţământul Rural 63 . utilizată în clasele de liceu. colaborări în formularea răspunsurilor..Abordări eficiente în predarea-învăţarea biologiei Această afecţiune se tratează prin administratea intravenoasă de anticorpi (gamaglobuline) pe toată durata vieţii bolnavului. 2. Întrebări pentru dirijarea învăţării: De ce îi lipsesc amigdalele lui Billy? Ce relaţie există între absenţa anticorpilor şi absenţa amigdalelor? De ce s-au declanşat infecţiile după vârsta de 4 ani? Ce rol au anticorpii? Ce sunt maladiile sex-linkate? Ce alte maladii sex-linkate cunoaşteţi? Din acest exemplu se pot recunoaşte importantele beneficii ale metodei studiului de caz. ……………………………………………………………………... ……………………………………………………………………. …………………………………………………………………… 3.. Între membrii fiecărui grup se realizează schimburi de opinii.După ce criterii se selectează “un caz bun”? ……………………………………………………………………. Temă de autoevaluare Răspundeţi la următoarele întrebări completând spaţiile libere: 1. …………………………………………………………………….... Cu acest tratament Billy va putea duce o viaţă normală. ……………………………………………………………………. Alt aspect avantajos este implicarea tuturor elevilor clasei în învăţare prin intermediul cazului. ……………………………………………………………………..Care sunt caracteristicile metodei studiului de caz? ……………………………………………………………………. Cel mai valoros beneficiu este acela că elevii dobândesc cunoştinţe temeinice prin forţe proprii nimeni altcineva nu îi va ajuta în descoperirea răspunsurilor decât ei înşişi.. împărtăşiri de concluzii. ……………………………………………………………………. ……………………………………………………………………. Care sunt tehnicile de utilizare a metodei studiului de caz?……………………………………………………………… …………………………………………………………………….

ci mai curând un set de contexte care conduc la decizii privind predareaînvăţarea. ei reflectează asupra activităţii lor. Identificaţi modul în care acest exemplu satisface cerinţele necesare aplicării eficiente a metodei studiului de caz. Conceptele: strategie didactică şi strategie interactivă Într-o abordare contemporană. Boston: Ed.Abordări eficiente în predarea-învăţarea biologiei Temă de reflecţie 6: Studiaţi cu atenţie prezentarea de caz de la pagina 82. conceptul de strategie didactică nu se rezumă la activitatea profesorului de a transmite informaţii.Allyn and Bacon. ci include mult mai multe înţelesuri. proiectare şi implementare a instruirii. care îi lărgesc aria de cuprindere. Astfel strategia didactică reuneşte activitatea de planificare. Folosiţi spaţiul liber de mai jos pentru răspunsuri APLICĂM ŞI DEZVOLTĂM! 2. observă dacă elevii au învăţat sau nu şi apoi îşi ajustează activitatea în funcţie de cele observate” 23. "Predarea eficientă nu este un set generic de practici.1. Strategii didactice 23 Glickman.3. Profesorii eficienţi nu utilizează acelaşi set de activităţi în fiecare lecţie…ci.3. împreună cu evaluarea şi controlul procesului şi a rezultatelor lui. Integrarea metodelor didactice sub forma strategiilor interactive bazate pe munca individuală şi în grup 2. (1991). C. Supervision of instruction. 64 Proiectul pentru Învăţământul Rural .

personalitate. chestionare. • metode didactice principale şi secundare. Proiectul pentru Învăţământul Rural 65 . stil de învăţare. experimentul.Abordări eficiente în predarea-învăţarea biologiei STRATEGII DIDACTICE directe. • modul de evaluare. materiale şi auxiliare didactice disponibile. • cunoştinţe biologice anterior dobândite de elev (sau baza de la care porneşte în dobândirea de noi cunoştinţe şi deprinderi). incluzând metodele de instruire (inclusiv resursele necesare acestora) şi competenţele profesionale ale dascălului. studiul de caz. COMPETENŢELE jocul de rol. dirijarea învăţării. PROFESORULUI învăţarea prin (aptitudini. Relaţia strategiilor didactice cu metodele didactice şi competenţele profesionale ale cadrelor didactice Strategia didactică este parte integrantă a întregului sistem în care elevul se instruieşte. • scopurile elevului (motivaţia pentru învăţare). demonstraţia. experimentale. • particularităţile elevului : tip de inteligenţă. interactive. • resursele disponibile: timp alocat activităţii. problematizarea. învăţarea prin descoperire. indirecte. observarea. studiul independent METODE DIDACTICE conversaţia euristică. prezentare. deprinderi) cooperare proiectare. evaluare. Când stabilim o anumită strategie didactică trebuie să luăm în consideraţie următoarele: • scopurile predării-învăţării biologiei.

Strategia didactică. Ce metodă (metode) ar fi eficientă în realizarea a ceea ce îmi propun? 2. Astfel determinată. funcţia metodei de bază sau a metodei dominante. este determinată şi caracterizată de componentele ei: scopuri curriculare. strategia didactică preia. Codeterminarea strategiei de mai mulţi factori. definită ca sistem. 66 Proiectul pentru Învăţământul Rural . Având în minte toţi aceşti factori de care trebuie să ţinem seama când selectăm o anumită strategie. Considerăm că. Activitatea de descoperire necesară acestui tip de strategie. unitar de componente interdependente şi consecinţe funcţionale ale mai multor strategii didactice. ale inteligenţei. Ce resurse îmi sunt necesare? Răspunzând cerinţelor vieţii actuale învăţământul preconizează o metodologie axată pe acţiune. nu trebuie să conducă la ideea că. un ansamblu de metode/procedee adiacente: conversaţia euristica. trebuie menţionat că nu există o singură strategie eficientă sigură pentru atingerea unui anumit scop. în pofida diversitării lor. care evident trebuie bine cunoscuţi. observarea etc. Această diversitate trebuie să conducă la înţelegerea necesităţii proiectării didactice ca un sistem integrat. metode. De exemplu. deci pe promovarea strategiilor interactive care să solicite mecanismele gândirii. de regulă. De ce timp dispun? 3. Astfel strategiile se diferenţiază prin ponderea componentelor lor. conţinuturi. ale imaginaţiei şi creativităţii. O anumită strategie este aplicată cu succes şi se dovedeşte eficientă într-un anumit grup de elevi şi confirmată de rezultatul evaluării unei anumite achiziţii. selectarea strategiei este înlesnită de aflarea răspunsurilor la următoarele întrebări: 1. activităţi de învăţare etc.Abordări eficiente în predarea-învăţarea biologiei Se remarcă astfel că selectarea sau proiectarea strategiilor didactice nu poate fi efectuată doar în baza unui singur criteriu. grupează în jurul metodei de bază. doar combinarea lor bine echilibrată este garanţia realizării unei instruiri performante. odată stabilite intenţiile urmărite prin activitatea didactică. o activitate de învăţare prin descoperire solicită strategia didactică de descoperire. dobândite într-un anumit context.

Un elev activ este cel care “depune efort de reflecţie personală. de elaborarea a noilor cunoştinţe”. 17-50. pag. care întreprinde o acţiune mentală de căutare. Iaşi 26 Chet and Thomas B. Jones.” Totodată cercetările au demonstrat că grupul produce acţiuni mai bine coordonate decât indivizii şi că instrumentele cognitive ar fi mai întâi elaborate prin intermediul interacţiunii sociale. 1993.Abordări eficiente în predarea-învăţarea biologiei PERCEPŢIE experienţe concrete Formă de prelucrare: concretă PRO CE SA RE AC TI VĂ Ex peri men tare P r o c e s a r e a c t I receptar v ă Învăţare imaginativă dinamică ACOMODATIV CONVERGENT Învăţare intuitivă DIVERGENT ASIMILTOR P r o c e s a r e r e f le c ti v ă PRO CE SA RE RE FLEC TI VĂ Ob ser vare învăţare practică prin receptare senzorială învăţare analitică teoretică Formă de prelucrare: abstractă CONCEPTUALIZARE ABSTRACTĂ a percepţiilor Relaţii între procesele implicate în învăţare “Problemele importante cu care ne confruntăm nu pot fi soluţionate la acelaşi nivel de gândire cu cel care ne-a condus la identificarea lor”. “Activismul exterior” vine deci să servească drept suport material “activismului interior”. 2006. dacă ne confruntăm cu o problemă rezolvarea acesteia este atinsă prin activarea proceselor de gândire şi deci prin efort propriu. Polirom. San Francisco: Jossey-Bass Publishers. Majoritatea cercetătorilor în domeniul ştiinţelor educaţiei consideră că şcoala trebuie să creeze condiţii pentru activarea 24 Cerghit I. Proiectul pentru Învăţământul Rural 67 . de cercetare şi redescoperire a adevărurilor. Metode de învăţământ. interioară şi abstractă. pentru a fi apoi integrate de indivizi 26” .Albert Einstein.. psihic. să devină un purtător al acestuia25. Promoting Active Learning: Strategies or the College Classroom. mental. Aşadar.

simulări. joc de rol etc. provocaţi de profesor prin metode euristice ca: rezolvarea de probleme. Învăţarea activă este definită de Meyers şi Jones27 ca situaţie de învăţare în care elevii se exprimă vorbind. toţi sunt de acord cu ideea că aceste strategii stimulează activitatea independentă a elevilor şi facilitează exprimarea potenţialului lor intelectual. Studiu individual 6 Studiaţi caracteristicile strategiilor didactice şi analizaţi diagrama de la pagina 84. învăţarea prin cooperarei. ascultă şi reflectează pe măsură ce înaintează în conţinutul învăţării. scriind sau citind. Deşi diferiţi autori clasifică după criterii diferite strategiile didactice interactive. Astfel de condiţii sunt asigurate prin strategii didactice axate pe metode active/interactive. studii de caz. Identificaţi metode didactice dominante pentru fiecare tip de strategie enumerată în diagramă. Apreciaţi tipul de strategie care ar trebui să predomine în predarea– învăţarea biologiei. 1998.Abordări eficiente în predarea-învăţarea biologiei gândirii independente. Association for Supervision & Curriculum Deve Proiectul pentru Învăţământul Rural 68 . Teaching With the Brain in Mind. Folosiţi spaţiul liber de mai jos pentru răspunsuri 27 Jensen E.

• Răsplăteşte succesul muncii în grup. • Facilitează dobândirea de cunoştinţe şi deprinderi. 4.C. Cooperative Grouping for Interactive Learning. Pentru a avea succes în realizarea unei experienţe de tipul învăţării prin cooperare profesorul trebuie să înţeleagă cum se formează grupurile. 2. să dezvolte criterii adecvate de evaluare şi notare. • Nu este costisitoare. toate evidenţiind importanţa implicării elevului în procesul învăţării.Repartizarea elevilor în grupe.Aranjarea clasei în vederea facilitării interacţiunilor de grup. să menţină responsabilitatea individuală. Foyle H. O autentică învăţare prin cooperare respectă următoarele condiţii: 1.Grupurile primesc instrucţiuni privind sarcinile şi modul de lucru şi se verifică înţelegerea acestora pentru asigurarea funcţionării lor fără blocaje. oferă sprijin şi clarificări grupurilor şi membrilor lor. facilitează rezolvarea sarcinilor 8. adică activizarea sa. 7.Identificarea conţinutului învăţării şi buna cunoaştere a acestuia de către profesor. Prezentarea. 2. Această strategie reuneşte şi cuprinde o gamă largă de interacţiuni în cadrul grupului şi între grupuri reunind mai multe activităţi didactice ca observarea.Se prezintă conţinuturile învăţării prin metoda aleasă de profesor. • Motivează elevii.Selectarea metodei didactice utile strategiei de cooperare şi a dimensiunilor grupului de elevi implicaţi în cooperare 3. 6. raportul activităţii sau produsul ei. 1990.Sunt evaluate rezultatele activităţii grupurilor. Când integrăm strategia de învăţare prin cooperare în unităţile de învăţare sunt esenţiale atenta proiectare şi pregătire. să rezolve conflictele grupului. Sunt implicaţi şi participă efectiv toţi membrii grupului. 5. 28 Lyman L. 9.. trebuie să demonstreze contribuţia fiecărui membru al grupului. Natl Education Assn. Proiectul pentru Învăţământul Rural 69 .Profesorul monitorizează interacţiunile dintre elevi în grup. conversaţia.. Strategii didactice Învăţarea prin cooperare (colaborare) este o strategie didactică care încurajează grupurile mici de elevi să lucreze împreună în vederea atingerii unui scop comun. între elevi şi profesor.Sunt recompensate rezultatele activităţii. • Îmbunătăţeşte relaţiile şi comunicarea între elevi. Avantajele învăţării prin cooperare : • Este uşor de implementat. descoperirea etc. Învăţarea prin cooperare (IPC).Abordări eficiente în predarea-învăţarea biologiei 2. să asigure interdependenţa pozitivă a lor. Foyle şi Lyman28 recomandă următoarele etape în implementarea cu succes a activităţilor de învăţare prin cooperare: 1.2.3.

dar nu o poziţie care să-i confere un aer aspru şi rigiditate. Pasul 3: Dirijarea învăţării Constă în continuarea instrucţiunilor. nu vă plimbaţi şi nici nu vă uitaţi şi nu copiaţi de la colegi”. respectaţi regulile şi nu trişaţi”. dar ferm. Pasul 4: Dirijarea învăţării şi achiziţiei de noi cunoştinţe prin cooperare în grup 70 Proiectul pentru Învăţământul Rural . Notarea va fi realizată atât prin notarea activităţii în grup cât şi prin notarea participării individuale a membrilor grupului. “În continuare veţi lucra independent aşa că veţi putea spune: mă descurc singur! aşa încât nu discutaţi. Nu comentaţi cu elevii. Pe tablă profesorul a scris Ce ştiu despre veveriţă “Veveriţa” Ce aş vrea să aflu despre veveriţă Pasul 2: Reactualizarea cunoştinţelor şi dirijarea învăţării Profesorul aşteaptă elevii să îşi îndeplinească sarcina şi dă instrucţiuni privind modul de desfăşurare a activităţii. Copiaţi ceea ce vedeţi pe tablă în caietele voastre şi când terminaţi ridicaţi privirea la mine”. Profesorul anunţă tema şi iniţiază dirijarea învăţării: Ex. Ex. Paşii aplicării strategiei sunt următorii: Pasul 1. În acest moment profesorul trebuie să fie situat într-o poziţie care să îi permită controlarea respectării regulei privind copiatul. Sunt necesare reguli pentru desfăşurarea eficientă a activităţii. Dacă există tentative de copiat corectaţi-le reamintind regulile pe ton jos. Ex. dar având grijă să nu staţi prea mult cu spatele la unii elevi.Abordări eficiente în predarea-învăţarea biologiei 3. Regulile nu trebuie să fie multe şi nici complicate aşa încât respectarea lor să poată fi monitorizată uşor. Exemplul vizează o lecţie de biologie la clasa a VI-a. “Puteţi adăuga cât de multe vreţi în fiecare coloană. Deplasaţi-vă în clasă. iar elevii să le înţeleagă şi să nu le uite. Astăzi vom aborda grupul mamiferelor rozătoare pe care le vom cunoaşte prin intermediul unui reprezentat – veveriţa” şi continuă captând atenţia elevilor: Pe tablă am scris titlul lecţiei şi am construit un tabel cu două coloane. în care rolul profesorului de biologie este cel de facilitator al învăţării. Nu strigaţi ordine care să îi jignească pe toţi elevii. Profesorul anunţă: “În această perioadă studiem grupe de mamifere.· O exemplificare pentru strategia de învăţare prin cooperare demonstrează o posibilitate de achiziţionare a noilor cunoştinţe prin cercetare-investigaţie pe un model de predare-învăţare centrat pe elev. sprijinirea elevilor în rezolvarea sarcinilor şi îndrumarea în vederea rezolvării lor cu succes.

prin discuţii elevii au adăugat în tabel la rubrica “Ce ştiu despre. Pe parcursul filmului sau în timp ce se realizează observaţii sau lecturi. profesorul anunţă încetarea completării tabelului.” Dacă însă apar întrebări de genul “Câţi pui nasc veveriţele?”. Dacă un elev întreabă ceva de genul: “Veveriţa are lăbuţe roz?” răspunsul potrivit ar fi: “Asta e o bună întrebare pe care ai putea să o adaugi în coloana . Se vor declanşa discuţii vii pe parcursul cărora profesorul se va deplasa de la un grup la altul fără a interveni cu corectări.” deci au învăţat lucruri noi despre veveriţă. Dacă unii dintre elevi nu vă privesc opriţi-i ca să vă acorde atenţie. răspunsul profesorului trebuie să fie de genul ” Asta e o bună întrebare de adăugat în coloana .Abordări eficiente în predarea-învăţarea biologiei Dirijarea învăţării prin transmiterea noilor instrucţiuni de lucru: elevii vor lucra în grupe pe baza datelor scrise de ei în coloane. Formaţi 4 grupe de elevi echilibrate numeric.”. Nu uitaţi că trebuie să faceţi singuri asta şi că nu sunt admise nici discuţiile şi nici copiatul”. profesorul răspunde la întrebări numai dacă acestea nu vizează caracteristici ale veveriţei de tipul : “Ce este în vizuină acolo în dreapta?” profesorul poate răspunde: “O frunză sau un beţişor. iar interesul lor pentru subiect a crescut prin mărirea coloanei “Ce aş vrea să aflu…” Pentru prezentarea noilor cunoştinţe profesorul poate folosi povestiri. continuă.. ci doar cu încurajări de genul: “Foarte bine. Profesorul a remarcat deja că în urma discuţiilor coloanele s-au mai lungit şi în special cele sub titlul “Ce aş vrea să aflu despre veveriţă”.. După formarea grupurilor profesorul emite instrucţiuni: “Discutaţi în grupe identificând ce a scris fiecare şi completaţivă tabelul astfel încât toţi membrii grupului să aibă tabele cu aceleaşi date”.Ce aş vrea să aflu despre veveriţă?”.. Pasul 6: Scurt moment de evaluare Acum se revine la activitatea în grupe pentru noi discuţii privind compararea tabelelor membrilor grupului. Ex. Pasul 5: Dirijarea învăţării şi prezentarea noilor cunoştinţe Se realizează prin continuarea administrării instrucţiunilor şi cu ajutorul mijloacelor de învăţământ. Vedeţi ce puteţi adăuga în fiecare coloană pe măsură ce urmărim filmul. ilustraţii. verificarea şi completarea tabelelor individuale cu datele furnizate de vizionarea filmului ca în pasul 4.” dirijând elevul spre efortul de descoperire a răspunsului. Cel mai rapid mod de grupare este prin nominalizare directă a membrilor grupului. Ex.. Proiectul pentru Învăţământul Rural 71 .. După timpul potrivit. Astfel.Ce aş vrea să aflu despre. Profesorul asigură mediul propice pentru activitate controlând tonul discuţiilor şi comportamentul adecvat învăţării. După ce majoritatea elevilor au completat satisfăcător cele două coloane opriţi activitatea lor.. Dacă folosim un scurt film introducerea acestora poate fi realizată astfel: “Vom urmări un film despre veveriţă. prezentări power-point sau scurte filme didactice.

. Dacă au rămas elemente în coloana “ Ce aş vrea să aflu” profesorul poate reveni asupra filmului cu secvenţe care să răspundă la aceste întrebări.învăţare prin această strategie. Etapa Instrucţiuni date de profesor Mod de organizare a clasei Activităţi realizate de elevi În aprecierea temei vor conta: respectarea succesiunii etapelor.1964. număr de pui. sunt mijloace de semnalizare a unor dezechilibre ale schemelor mentale incorecte şi prin aceasta surse pentru pregătirea următoarelor achiziţii în sistemul de cunoştinţe. New York: Vintage. Temă pentru portofoliu Inspirându-vă din exemplul dat pentru aplicarea strategiei de învăţare prin cooperare proiectaţi etapele unei activităţi de predare. 29 Piaget. După Piaget29 strategia trebuie planificată cu atenţie în strânsă legătură cu planul lecţiei. modul de monitorizare a activităţii elevilor. formularea şi atingerea obiectivelor instruirii Completaţi următoarele enunţuri: 1. mod de înmulţire. modul de hrănire.clasa…. Am întâmpinat următoarele dificultăţi……………………………… ……………………………………………………………………………. particularităţile dentiţiei. Am învăţat să………………………………………………………… ……………………………………………………………………………. În încheiere fiecare elev are de rezolvat un scurt test de evaluare compus din itemi care vizează caracteristicile veveriţei: mediul de viaţă. alcătuirea corpului. ……………………………………………………………………………. completând următorul tabel: Tema……. ……………………………………………………………………………..Abordări eficiente în predarea-învăţarea biologiei Pasul 7 Fixarea şi evaluarea cunoştinţelor Aceasta se realizează prin prezentarea coloanelor cu “Ce ştiu despre veveriţă” după rafinarea lor prin discuţii în cadrul fiecărui grup. 2. Totodată conflictul şi dezacordurile produse prin discuţiile din cadrul grupului şi dintre grupuri. formularea instrucţiunilor.. . modul de viaţă.. tip de hrană. Proiectul pentru Învăţământul Rural 72 . trăsături comportamentale. J. pe lângă utilitatea în activarea şi motivarea elevilor. Această abordare are ca suport psihologia constructivistă. Fiecare grup va prezenta această coloană printr-un reprezentant. Six Psychological Studies. Interacţiunea de grup şi experienţa personală a elevilor sunt cele mai importante mijloace prin care profesorul poate influenţa dezvoltarea cognitivă acumularea de cunoştinţe şi în acest exemplu ambele sunt utilizate.

4. Pentru ca elevii să realizeze buna înţelegere a rolului şi condiţiilor. trăind astfel experienţe ce îl ajută să înţeleagă mai bune atât rolul pe care îl joacă în dramatizare. • Atitudine necooperantă a elevilor. descrierea situaţiei – instructajul. Prin jocul de rol elevii sunt puşi “în pielea altuia” şi în această ipostază trebuie să facă faţă unor circumstanţe nefamiliare. profesorul are sarcina de a dirija activitatea astfel încât orice minimă ambiguitate să nu afecteze eficienţa strategiei. Mai mult ca alte strategii interactive. • Încurajează empatia faţă de poziţia şi sentimentele celorlalţi. cât şi circumstanţele în care este pus de rolul său. • Facilitează înţelegerea şi aprofundarea conceptelor. • Pot distorsiona adevărul. Există mai multe verigi care pot avea efecte negative asupra eficienţei strategiei: • Consum de timp. Rezultă deci că planificarea şi organizarea sunt şi în cazul jocului de rol esenţiale în îndeplinirea cu succes a strategiei. • Declanşează schimbări pozitive în dinamica grupului prin stimularea comunicării. interacţiunilor între elevi şi formării punţilor de legătură între aceştia. 2. jocul de rol propriu-zis.3. eveniment care se constituie într-o problemă sau un dezacord între două sau mai multe structuri. precum şi a modului de comportare în situaţii conflictuale. repartizarea rolurilor. 3. procese etc. strategia nu este un panaceu universal care să răspundă tuturor rigorilor instruiri. Astfel se impune respectarea etapelor jocului de rol. Deşi prezintă avantaje. Jocul de rol Jocul de rol este un tip de strategie didactică interactivă bazată pe tehnica dramatizării unui fenomen sau a unui eveniment. Jocul de rol ca abordare didactică aduce următoare avantaje: • Încurajează reflectarea asupra cunoştinţelor legate de un anumit subiect. Sarcinile profesorului nu sunt uşoare şi cu cât rolul este mai complex cu atât mai multe detalii trebuie identificate şi reglate. Aceste ameninţări asupra finalităţilor jocului de rol pot fi depăşite cu buna proiectare şi organizare a activităţii. 73 Strategii didactice Proiectul pentru Învăţământul Rural . • Cunoştinţe pot fi insuficiente pentru a fi folosite în interpretarea rolului.3. proces. Aceste etape sunt: 1. cu incidenţă directă asupra unui subiect din domeniul biologiei. • Solicită elevii să utilizeze concepte adecvate subiectului şi să le folosească în argumentări. • Riscul de a nu reuşi să asigure însuşirea noului conţinut. jocul de rol permite exersarea şi dezvoltarea comunicării. Folosită în predarea-învăţarea biologiei strategia vizează un fenomen.Abordări eficiente în predarea-învăţarea biologiei 2. analiza activităţii şi formularea concluziilor.

iar judecătorul va trage concluziile. Fişele pot include elemente distincte în care sunt caracterizate personajele sau noţiuni şi caracteristici cheie pe care “actorul “ trebuie să le cunoască în vederea interpretării rolului. b.……………… 74 Proiectul pentru Învăţământul Rural . Care sunt etapele jocului de rol? ………………………………………………………. aminoacizii. Ce înţelegeţi prin strategia jocului de rol? ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… 2. Clasa este organizată în judecător. …………………. În funcţie de particularităţile clasei jocul de rol poate fi utilizat în predare-învăţare sau în perioada de evaluare simestrială. Acuzaţiile sunt “grave”: “Cine a consumat resursele şi a produs suprapopulaţia în acvariul din laborator?”.temă adecvată clasei a IX-a de liceu. enzimele.. Care sunt dezavantajele utilizării jocului de rol în predarea-învăţarea biologiei? ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… 4. celule procariote şi celule eucariote. c. “Acuzaţii” vor aduce dovezi furnizate de studiul ciclului celular şi diviziunii celulare. Juraţii vor pune întrebări.……………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………. În funcţie de particularităţile individuale fişele pot fi mai detaliate sau mai concise.………. ……………….Abordări eficiente în predarea-învăţarea biologiei Un control eficient este condiţionat de o bună ghidare a elevilor. O sugestie de utilizare a jocului de rol la biologie este cea în care conţinutul lecţiei este sinteza proteinelor subiect ce poate fi abordat la clasa a IX-a. ……………….………………. tipurile de ARN. Personajele sunt ADN. Test de autoevaluare Completaţi răspunsurile corecte la următoarele întrebări 1. Care sunt avantajele jocului de rol utilizat în instruire? ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… 3. Aceasta se poate realiza prin fişe de activitate concepute de profesor şi distribuite “actorilor”. 5. Jocul de rol poate să îmbrace şi forma unei dezbateri cum ar fi cea cu titlul “Celula procariotă versus celula eucariotă”.………………. Exemplificaţi trei modalităţi de surmontare a dificultăţilor specifice strategiei jocului de rol: a. juraţi. Aşadar pentru o bună pregătire şi realizare a instructajului elevilor se impune o bună cunoaştere a tuturor actorilor implicaţi în piesă. Având în vedere diversitatea “personajelor” nu este nici o dificultate în a implica în piesă toţi elevii clasei.

1p. În evaluare vor fi analizate: ♦ dacă obiectivele observării sunt corelate cu obiectivele programei şcolare .. ♦ dacă sarcinile elevilor sunt clare .2p. . 8. fişă etc. c. să identific dificultăţile de învăţare la biologie? 4. în care predarea –învăţarea noilor cunoştinţe să se realizeze prin metoda observării. În evaluare se vor acorda: ♦ pentru consemnarea corectă a avantajelor. b. dezavantajelor jocului de rol . Se acordă 1 p din oficiu. Răspundeţi prin secvenţele observării la întrebările de control: 1.1p. să analizez potenţialul strategiilor investigative în învăţarea biologiei? ... Explicaţi în ce mod una din metodele euristice selectate vă sprijină în demersul de corectare a dificultăţilor de învăţare ale elevilor În evaluare vor fi analizate: recunoaşterea şi caracterizarea metodelor euristice. modul de utilizare a acestora în scopul identificării dificultăţilor de învăţare 3p şi de remediere a acestor dificultăţi 3p. Precizaţi câte o caracteristică specifică pentru fiecare metodă euristică selectată de dumneavoastră. să identific modalităţi de organizare a grupelor de elevi pentru o învăţare lipsită de stres? . ♦ dacă profesorul dirijează activitatea . de la pagina 67.. 3.2p.. 2. În evaluare se vor acorda câte 1 p pentru fiecare etapă corect proiectată şi 1 p din oficiu.Abordări eficiente în predarea-învăţarea biologiei TEST DE EVALUARE – NOTAT DE TUTORE Testul de evaluare de mai jos vă va ajuta să verificaţi gradul de îndeplinire a competenţelor specifice Unităţii de Învăţare 2: “Abordări eficiente în predarea-învăţarea biologiei” Am reuşit…??? 1.2p şi ♦ evaluează pe parcursul derulării ei cu un instrument . 3. dezavantajele şi rolul profesorului în desfăşurarea unei activităţi de învăţare prin joc de rol. 5.. şi ♦ 1 p din oficiu. ca tabel. Numiţi trei metode didactice euristice. Explicaţi în ce mod una din metodele euristice selectate vă poate furniza informaţii privind dificultăţile de învăţare ale elevilor. d. să selectez metode care facilitează înţelegerea proceselor şi fenomenelor biologice? .. structurate ..3 p Proiectul pentru Învăţământul Rural 75 . Proiectaţi o activitate de învăţare prin cooperare respectând etapele recomandate la pagina 88(Foyle şi Lyman). Consemnaţi în jurnalul vostru reflexiv avantajele. Proiectaţi o secvenţă dintr-o unitate de învăţare selectată de dumneavoastră. ♦ dacă elevii realizează observaţii pe material concret . a.1p. 12 şi 14.

Cursantul poate da diverse exemple.efectul salivei asupra amidonului 3. RĂSPUNSURI PENTRU SARCINILE DE LUCRU ALE UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE 2 Temă de reflecţie 1 – da. SUGESTII DE REZOLVARE. elevii învaţă cum să facă o prezentare şi învaţă din limbajul non-verbal. ♦ Se acordă 1 p din oficiu.3p. scris. 76 Proiectul pentru Învăţământul Rural .demonstrarea ascensiunii apei în vasele lemnoase 5.demonstrarea reflexului rotulian 4. relevant pentru subiectul lecţiei. vizual. Temă de reflecţie 4 . dezvoltă ascultarea activă. …să identific metoda organizării grupelor pentru o învăţare lipsită de stres? 5. argumente: este interactivă şi stimulează implicarea fiecărui elev. oral. abilităţi de citit . cea mai eficientă combinaţie: comunicare oral-vizuală Temă de reflecţie 2 – Da. elevii iau decizii. Temă de reflecţie 3 – Permite interacţiuni ascultător-povestitor. Ce metodă de formare a grupului este utilizată în exemplul dat pentru derularea activităţilor în cadrul strategiei de învăţare prin cooperare? Ce avantaje prezintă această metodă? În evaluare se vor acorda: ♦ pentru identificarea metodei .observarea florii de lalea 2.6p şi ♦ 1p din oficiu INDICAŢII. provoacă discuţii şi dezbateri. O posibilă variantă de exemple ar putea fi: 1.3p.demonstrarea influenţei fotosintezei de variaţia intensităţii luminii 6. subiectul are grad mare de generalizare nu consumă mult timp din lecţie Studiu individual 1 .Ipoteza ajută la centrarea şi dirijarea învăţării Poate lipsi deoarece punerea problemei îndeplineşte şi funcţia ipotezei Temă de reflecţie 6 – Cazul este recent. ♦ pentru enumerarea avantajelor .Exemplificarea va fi corectă dacă este în conformitate cu exemplul de la pagina 54.Abordări eficiente în predarea-învăţarea biologiei ♦ pentru corecta precizare a rolului profesorului în această activitate .observarea comportamentelor păsărilor migratoare Temă de reflecţie 5 .

Test de autoevaluare .pagina 83 Se vor studia informaţiile de la paginile 80-83 şi facultativ bibliografia Cucoş C-tin.joc de rol Experimentală . identificarea achiziţiilor elevilor. Studiu individual 4 Problematizare Experiment Observare Mod de organizare Tip de învăţare Centrate pe elev Etapa punerii problemei Provocarea unor procese în condiţii de laborator Simţurile furnizează date Studiu individual 5 – Cursantul va da exemple din propria sa experienţă didactică Studiu individual 6 – Apreciere: metode euristice active. Metode dominante pentru diferite strategii: Directă –observarea. 1996. EDP. pag.Întrebările deschise au o pondere de 5/4. Polirom. Iaşi 92-93 şi facultativ Proiectul pentru Învăţământul Rural 77 . Pedagogie.. sunt întrebări cauzale cu valoare productiv-cognitivă Studiu individual 3 .Abordări eficiente în predarea-învăţarea biologiei Studiu individual 2 . Indirectă .demonstraţia Studiu independent-rezolvarea de probleme Test de autoevaluare ..şi 214-222. Pedagogie.. Metode de învăţământ. 2006.Utilitatea întrebării este susţinută de următoarele caracteristici : atingerea obiectivelor învăţării. 132-133. 1996.pagina 78 Se vor consulta pag 75-77 şi facultativ informaţiile legate de demonstrare din bibliografia: Cerghit I. suficient. Bucureşti. Polirom.lectura Interactive . Iaşi Test de autoevaluare . stimularea relaţiilor elev-elev Se vor formula variante de tipul : insuficient.pagina 93 Se vor studia informaţiile de la paginile bibliografia : Cucoş C-tin. bine.

.Ed. Învăţarea prin descoperire în predarea – învăţarea biologiei. Polirompag. Psihopedagogie. Polirom. trad Bucureşti pag... 2006. – C. 1972. 45-70 9. 34-55 78 Proiectul pentru Învăţământul Rural . 2006.C. Piaget J.2002124-164 7. Tratat de pedagogie şcolară. Polirompag. Nicula I. .Abordări eficiente în predarea-învăţarea biologiei Bibliografie recomandată pentru “Unitatea de învăţare 2” 1. EDP Bucureşti pag. 1996.C. Cerghit I. 80-99 4. O.Aramis Print s.C.. 305-406 10. Dumitru Gh. Metode de învăţământ.l.r. 133-143 3. 2001..2002 pag. Instruirea şcolară. Psihologie şi pedagogie.r.. Ghid metodologic de Aplicare A Programei De Biologie – învăţământ obligatoriu” – M. EDP. Ed. 23-43 6. 1996.C. Polirom. Iaşi pag.N. 70-88 5. 119-274 2. 2004. Bucureşti pag.Ed.Ghid metodologic – Aria Curriculară Matematică Şi Ştiinţe Ale Naturii – liceu” M. 81-93 8. Comunicare eficientă. Pâinişoară I. – C.C.N.C. Pedagogie. Cucoş Constantin. S.. Dumitru Constanţa . Iaşi pag. Ciolac Anca. corelaţii cu alte strategii didactice. . Iucu Romiţă.1989. ipografia Universităţii Bucureşti pag. S. Ed.l.Ed.Aramis Print s..

............................ Proiect de programă pentru curs opţional Integrat .................................4......................4..Proiectarea didactică la biologie Unitatea de învăţare 3 Proiectarea didactică la biologie CUPRINS Competenţelele unităţii de învăţare 3 ...... Investigaţia .................................... Portofoliul ........... 113 3........ Didactica opţionalului......1.........................................5.................................. 101 3......2................. Tipuri de CDŞ în învăţământul liceal ........................ Relaţia unităţii de învăţare cu programa .... 139 COMPETENŢELE UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE 3 Prin studiul acestei unităţi de învăţare se urmăreşte formarea următoarelor competenţe: 3............... sugestii de rezolvare............................... Corelarea elementelor constitutive ale unităţilor de învăţare pentru redactarea unui proiect adaptat contextului clasei 3.......... 122 3.................. Ce....EXPLORĂM ŞI COMPARĂM! Unitatea de învăţare ca element de bază în proiectare .......4...................4.................4... răspunsuri pentru sarcinile de lucru ..........1.. 136 Bibliografie pentru unitatea de învăţare 3 ................................3... 81 3. 80 3........................4................1.......... Abordarea problemelor de mediu din comunitate în cadrul unui opţional ................3...........INŢELEGEM ŞI EXPERIMENTĂM! Metode alternative de evaluare ....... Organizarea demersului didactic pe baza segmentării în unităţi de învăţare 3...1....... Evaluarea la disciplinele opţionale...... Autoevaluarea ........................ 111 3...............................................1........... Referatul .......... 103 3.....2...............................................................................1.1 Observarea sistematică a activităţii şi a comportamentului elevilor ......................... de ce cum În ce măsură se învaţă: repere în proiectarea didactică .....................................4...4................ 85 3.................... 108 3........................................... Tipuri de CDŞ în învăţământul obligatoriu ........ 110 3...........3... Unităţi de conţinut în programă...........................................................................................2......................... 79 3. 114 3.................. 134 Indicaţii.....................5..........3..........4.........2........................... 105 3..1........Organizarea demersului didactic pe baza segmentării în unităţi de învăţare Proiectul pentru Învăţământul Rural 79 ............6.............. 87 3. Proiectul ........................ 111 3... Proiectarea şi aplicarea CDS – ului în învăţământul obligatoriu ...................................3........................ 92 3......................................3.......................................................... Proiectul ca modalitate de învăţare şi evaluare .............. 97 3....................................1............ 91 3................. unităţi de conţinut în manual: corelaţii posibile.....................3.......2... Relaţia unităţii de învăţare cu lecţia ... 107 3....APLICĂM ŞI DEZVOLTĂM! Abordarea problemelor de mediu din comunitate în cadrul unui opţional ......................3...................................................6.........................................3.............4. 121 3..............3.......................... 128 Test de evaluare notat de tutore................3.................................

• se desfăşoară continuu pe parcursul unui anumit interval de timp. Sensibilizarea pentru consemnarea feed-back-ului intr-un jurnal reflexiv 3. 2002. O astfel de abordare a proiectării didactice. profesorul organizează şi conduce activităţi de învăţare care au drept scop facilitarea şi stimularea însuşirii eficiente de către elevi.4. este necesar ca acesta să posede o imagine de ansamblu asupra întregului curriculum alocat unui an de studiu pentru identificarea temelor majore şi organizarea conţinuturilor în jurul acestora. aria curriculară matematică-ştiinţe ale naturii –liceu CNC. Ghid metodologic . adică gândirea în avans a derulării evenimentelor în clasă1. MEC . justifică şi recomandă organizarea procesului de învăţământ în unităţi de învăţare2 Conceptul de unitate de învăţare reprezintă o structură didactică deschisă şi flexibilă caracterizată de determinarea unui comportament specific prin integrarea unor obiective de referinţă/competenţe specifice. Organizarea învăţării prin unităţi de învăţare asigură realizarea unui demers didactic personalizat deoarece permite profesorului să decidă asupra modalităţilor prin care asigură realizarea obiectivelor sau dobândirea competenţelor definite de programele şcolare. 1. aria curriculară matematică-ştiinţe ale naturii –liceu 80 Proiectul pentru Învăţământul Rural . 2002. Proiectarea activităţii didactice constă în anticiparea etapelor şi a acţiunilor derulate în procesul didactic. • se finalizează prin evaluare. rolul profesorului în conceperea şi organizarea activităţilor în clasă devine mult mai important . Ghid metodologic . Pentru ca activitatea de predare să se constituie într-un real sprijin al eforturilor elevilor.Proiectarea didactică la biologie 3. a cunoştinţelor şi deprinderilor.5. Datorită responsabilităţii crescute care îi revine profesorului. Având în vedere specificul programelor şcolare actuale care nu impun o anumită succesiune şi alocare temporală a conţinuturilor învăţării. • determină formarea la elevi a unui comportament specific. MEC . În proiectarea activităţii didactice profesorul: • identifică temele unităţilor de învăţare prin studierea programei. generat prin integrarea unor obiective de referinţă/competenţe specifice. Unitatea de învăţare ca element de bază în proiectare Prin predare. Elaborarea unui proiect de opţional din perspectiva nevoilor de dezvoltare locală şi a intereselor elevilor EXPLORĂM ŞI COMPARĂM! 3. Caracteristicile unităţii de învăţare sunt: • este unitară din punct de vedere tematic. Organizarea demersului didactic 1 2 CNC.6. pe teme mari. Elaborarea unor probe de evaluare pentru măsurarea nivelului de achiziţie în cadrul fiecărui obiectiv de referinţă selectat 3. dar şi pentru atingerea scopurilor învăţării este necesară proiectarea.

Studiu individual 1: Analizaţi cu atenţie textul din paginile 101 şi 102 şi identificaţi responsabilităţile profesorului în realizarea activităţii didactice. resurse. ci ca un document reglator. Aceste ţine sunt tocmai obiectivele procesului instructiv-educativ precizate de obiectivele cadru în programele claselor V-IX. Relaţia unităţii de învăţare cu programa Corelarea elementelor constitutive ale unităţilor de învăţare Proiectarea activităţii didactice începe cu identificarea temelor unităţilor de învăţare şi planificarea calendaristică a succesiunii acestora pe parcursul anului şcolar. organizează activitatea de predare-învăţare-evaluare. deoarece conţine ţintele ce urmează a fi atinse prin intermediul activităţii didactice. Programele claselor V-IX se citesc pe orizontală în următoarea succesiune: OBIECTIV CADRU OBIECTIVE DE REFERINŢĂ CONŢINUTURI ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE Proiectul pentru Învăţământul Rural 81 .1. Documentul central în realizarea proiectării este programa şcolară care nu trebuie privită ca un element ce îngrădeşte profesorul.1. integrând într-un sistem unitar metode. mijloace. şi de competenţele generale în programa pentru clasa a X a. Identificaţi căile prin care demersul didactic devine personalizat.Proiectarea didactică la biologie • • stabileşte succesiunea şi timpul alocat fiecărei unităţi de învăţare prin alcătuirea planificării calendaristice. în proiectul unităţii de învăţare. Folosiţi spaţiul liber de mai jos pentru răspunsuri 3.

În planificarea calendaristică programa este studiată pentru cunoaşterea conţinuturilor în vederea stabilirii temelor unităţilor de învăţare şi pentru selectarea obiectivelor/competenţelor vizate a fi atinse/formate şi dezvoltate.profesorul poate aprecia şi “cât timp” este necesar parcurgerii anumitei teme precum şi în ce ordine se vor succeda aceste teme de-a lungul semestrelor anului şcolar.Proiectarea didactică la biologie Elementele programei sunt corelate şi interdependente Fiecărui obiectiv cadru îi sunt asociate obiective de referinţă a căror atingere se realizează cu ajutorul conţinuturilor a căror însuşire este mediată de activităţile de învăţare sugerate de programă... dar şi propuse de profesor. Obiectivele de referinţă/Competenţele specifice sunt selectate de profesor şi precizate prin numerele de ordine ale acestora din programă. Realizarea planificării calendaristice implică următoarele etape: 1. Profesor……………… Clasa/Nr. de ore/ săptămână/An şcolar…………. ordonarea cronologică a unităţilor de învăţare. 5. 3. Disciplina………………. 2. Unităţile de învăţare se indică prin titluri stabilite de profesor.şi a X-a. 2. Respectând aceste etape planificarea calendaristică va fi întocmită pornind de la următoarea rubricaţie: Şcoala…………………. formularea unităţilor de învăţare conform conţinuturilor precizate de programă. Planificarea calendaristică Unităţi de învăţare Obiective de referinţă vizate/ competenţe specifice vizate Conţinutiri Număr de ore alocate Săptămâna Observaţii În aceste rubrici sunt trecute: 1. corelarea obiectivelor de referinţă/competenţelor specifice cu tematica precizată de conţinuturi. Pentru clasa a IX-a este vizat capitolul al 82 Proiectul pentru Învăţământul Rural . stabilirea timpului alocat fiecărei unităţi de învăţare. Prezentăm în continuare secvenţe din planificări calendaristice pentru clasa a IX . Numărul de ore este stabilit de profesor în funcţie de experienţa sa şi particularităţile elevilor. 3. Evident. cât şi la nivelul conţinuturilor. planificare calendaristică alcătuită corect va acoperii integral programa şcolară atât la nivelul obiectivelor / competenţelor. Conţinuturile sunt extrase din lista de conţinuturi a programei 4. stabilind “ce” şi “de ce” se va preda . 4.

) 2. deoarece acesta cunoaşte particularităţile clasei.1 vegetală-alcătuire alcătuire Învelişurile 1. Observaţii: 1.1. 3. Diferenţa de alocare a timpului necesar parcurgerii unităţii de învăţare poate fi şi mai mare. Celula procariotă-structura 3 7-8 planul 2. Timpii afectaţi prin proiectare studierii unităţilor de învăţare sunt diferiţi (3-6 ore) 3. Ultrastructura. 3.2. Rolul citoplasmei Mitocon1. 2. Celula eucariotă-animală.2.2. 5. care urmează a fi vizate direct în altă unitate de învăţare ulterioară. acest lucru depinzând doar de profesorul care realizează planificarea calendaristică şi proiectarea unităţii de învăţare. Exemplul 1 .1 Ultrastructura mitocondriilor 5 12driile 3. e Celula1.1 Plastidele 1.Cloroplastul 16 4. de învăţare de referinţă or . Pe lângă acestea pot fi atinse şi alte obiective ca obiective de referinţă consolidate (care au fost vizate în alte unităţi de învăţare şi sunt reluate doar cu caracter de fixare într-una din activităţile de învăţare) sau obiective de referinţă în pregătire. general de 4. Structura peretelui şi membranei 3 9-11 celulare şi 2. Ultrastructura 4 153.2. 3.1.2.2.3. meioza.1.unitatea structurală şi funcţională a vieţii”.2. 1.1.3 Fotosinteza Nucleul 1.urmăreşte o secvenţă de planificare la clasa a IXa cuprinzând capitolul Celula .2.1 Proprietăţile fizice ţi chimice ale citoplasmei.unitatea structurală şi funcţională a vieţii”. incluziuni. Rolul mitocondriei 14 5.1.5.2.: Celula-planul general de alcătuire etc.3 Diviziunea directă şi cariochinetică: mitoza.2.3. plastidelor.2.1. 4. În fiecare unitate de învăţare propusă a fost identificat cel puţin un obiectiv de referinţă din fiecare obiectiv cadru. celulare citoplasma 3. 4. cromozomii 3 172.2. Rolul învelişurilor celulare 4. 4. Unitatea Obiective Conţinuturi Nr Săpt Obs.1. 2. Acest aspect dă un caracter de completitudine unităţii de învăţare reprezentând de altfel şi unul dintre criteriile după care se poate evalua dacă o grupare de conţinuturi se poate structura ca unitate de învăţare.1. În fiecare unitate de învăţare la obiectivele de referinţă se vor trece doar acele obiective care sunt direct vizate în unitatea de învăţare respectivă. Proiectul pentru Învăţământul Rural 83 .2. iar pentru clasa a X-a este vizat capitolul “Funcţii de nutriţie”. 1.1. 4. 1. 5.1.1. 5.2.Proiectarea didactică la biologie II-lea “Celula .3. Unităţile de învăţare pot primi titluri care să surprindă conţinutul tematic (Ex. Funcţiile nucleului 18 3.

Circulaţia la plante: absorbţia.2 Autotrofia la plante. Necesităţile nutritive ale animalelor.1.Proiectarea didactică la biologie Unitate de învăţar e Nutriţia autotrofă Nutriţia heterotrofă Respira -ţia Schimbul de gaze Exemplul 2 . Particularităţile schimbului de gaze la nevertebrate. 1. 4.2. Totodată.2. 5.1. 1. nu are valoare de şablon sau matriţă. 2. 5.3. Autotrofia la bacterii Heterotrofia in lumea vie.2.1.2. 4. 5.2.1.2. transpiraţia.2.2.1.2 1.1.2. 5.2 4 4 1416 1719 Şi în acest caz sunt respectate principiile de bază în realizarea planificării calendaristice. circulaţia sevei brute. 3.1.2.2 1.2.urmăreşte o secvenţă de planificare la clasa a X-a cuprinzând capitolul “Funcţiile de nutriţie”. 5. 4. 4.1.1. 2. ca orice exemplu. Particularitatile digestiei extracelulare. Reamintim că cele două exemple sunt doar secvenţe de planificări calendaristice şi ca atare nu acoperă toată materia. specifice . Compe Conţinuturi ore Săp Obs tenţe aloc t . 4.1 1.1.1. Factorii care influenţează fotosinteza.1. Variaţii adaptative ale activităţii cardiovasculare 5 3-7 4 7-9 3 4 9-11 1213 Circulaţia la plante Circulaţia la animale 1. el poartă amprenta profesorului care l-a gândit şi deci. Factorii care influenţează respiraţia. 23. 84 Proiectul pentru Învăţământul Rural .1 1. Tipuri de plante fotosintetizante. 2. 5. 2.4. Particularităţi funcţionale ale sistemului circulator la animale. Nutriţia mixta Respiraţia aerobă. 3. Particularităţile schimbului de gaze la vertebrate. Respiraţia anaerobă Varietatea suprafeţelor de schimb în lumea vie.2.1.4. Circulaţia sevei elaborate Circulaţia la animale: Mediul intern. ci este doar o construcţie ce evidenţiază elementele obligatorii ce trebuie să se regăsească într-o planificare calendaristică alcătuită corect.

proiectarea pe unităţi de învăţare prezintă următoarele avantaje: • clarifică mai bine finalităţile eforturilor elevilor şi prin aceasta sporesc motivaţia lor pentru învăţare. • solicită profesorul la definirea strategiilor de predareevaluare pe termen mediu şi lung. • reduce timpul alocat de profesor proiectării didactice oferind totodată o imagine clară şi sistemică a fiecărei ore la clasă. Folosiţi spaţiul liber de mai jos pentru răspunsuri 3. însă acestea sunt paşi efectuaţi întrun ritm mediu adaptat ritmului de învăţare al elevilor care sunt activ implicaţi în rezolvarea de probleme complexe.1. luare de decizii prin explorare şi reflexie. Corelarea elementelor constitutive ale unităţilor de învăţare Proiectul pentru Învăţământul Rural 85 . Pentru înţelegerea relaţiei unităţii de învăţare cu lecţia trebuie să cunoaştem în detaliu structura şi principiile ce stau la baza proiectării unei unităţi de învăţare. Relaţia unităţii de învăţare cu lecţia Odată realizată planificarea calendaristică. Faţă de proiectarea tradiţională pe lecţii. Realizarea unei unităţi de învăţare impune un demers didactic proiectat de fiecare profesor în parte. Reflectaţi asupra rolului fiecăreia şi identificaţi relaţiile cauzale dintre ele. următoarea etapă o constituie realizarea proiectării unităţilor de învăţare. accentuând caracterul sistemic al instruirii.2.Proiectarea didactică la biologie Temă de reflecţie 1 Studiaţi cu atenţie etapele elaborării planificării calendaristice de la paginile 103 şi 104 . Şi unităţile de învăţare sunt compuse din lecţii-ore de curs. Acestea sunt elaborate pe parcursul semestrelor înaintea abordării la clasă a tematicii respective.

eficacitatea şi efectivitatea demersului didactic. 4.1.2. Activităţi de învăţare: activităţi propuse elevilor prin programă sau de către profesor.unde prima cifră identifică obiectivul cadru iar cea de-a doua obiectivul de referinţă care se subsumează obiectivului cadru respectiv). Completarea acestei rubrici va da profesorului posibilitatea restructurării. (Pot fi titluri dintr-un manual. ex. 3. Acestora le vor fi corelate detalierile de conţinut prin care se vor realiza (se pot trece ca atare sau numeric. subtitluri sau alte modalităţi de identificare a conţinutului). Resurse: va cuprinde modul de organizare şi desfăşurare a activităţilor de învăţare propuse şi resursele materiale şi de timp necesare (citirea acestei coloane va putea da o imagine a modului cum se realizează şi conduce învăţarea unităţii de învăţare propuse). Evaluare: identifică modalităţile de evaluare propuse pentru stabilirea gradului în care. Rubrica va cuprinde doar tipul instrumentului de evaluare propus nu şi instrumentul ca atare. 1. a remodelării sau a modificării activităţilor de învăţare cu randament mai slab.Proiectarea didactică la biologie Pentru proiectarea unităţii de învăţare se utilizează următorul tabel: Conţinuturi Obiective de Activităţi Resurse Evaluare (detalieri) referinţă/comp de etenţe învăţare specifice vizate Acest cap de tabel va conţine: Detalieri de conţinut: sunt identificate conţinuturile care vor acoperii unitatea de învăţare.2. prin demersul didactic utilizat. Ea poate cuprinde observaţii ale profesorului privind demersul didactic propus. În cadrul fiecărei din cele trei etape de proiectare unele obiective de referinţă sunt vizate cu precădere. Se va putea urmării modul de acoperire a obiectivelor de referinţă propuse şi în general eficienţa.1. 2. având rolul de autoevaluare a activităţii de proiectare şi a modului în care demersul didactic proiectat a fost realizat. s-a atins / realizat obiectivul considerat. 5. 86 Proiectul pentru Învăţământul Rural . iar altele sunt pregătite sau consolidate. Obiective de referinţă: sunt obligatorii şi se iau ca atare din programă. transferul cunoştinţelor şi deprinderilor însuşite. Observaţii: rubrica este opţională. Ea se poate constitui în cazul unei inspecţii într-o oglindă a interesului profesorului pentru activitatea depusă pentru propria-i perfecţionare.2. deoarece unitatea de învăţare se încheie cu aplicarea.

. …………………………………………………………………. ………………………………………………………………. • coerenţa obiectivelor/competenţelor • continuitatea în timp • finalitatea prin evaluare Aceste caracteristici constituie repere fundamentale în proiectarea şi implementarea unei unităţi de învăţare. 3. Folosind programa şcolară concepeţi o unitate de învăţare la biologie pentru clasele gimnaziale şi încadraţi-o într-o secvenţă de planificare calendaristică. Completaţi următoarele enunţuri: 1. ce contribuie la detalierea conţinuturilor.2. resurse.1. 2.1. Identificarea caracteristicilor proiectării pe unităţi de învăţare. m-am confruntat cu următoarele dificultăţi…………………………………………………….Proiectarea didactică la biologie Teme pentru portofoliu Studiaţi caracteristicile unităţii de învăţare de la paginile 101103 şi identificaţi prin ce elemente se deosebeşte acesta de lecţia tradiţională şi prin ce elemente se aseamănă de lecţia tradiţională. Metodologia de proiectare a unei unităţi de învăţare constă într-o succesiune de etape. respectarea rubricilor proiectului unităţii de învăţare şi a corelaţiilor programă. În aprecierea temelor vor conta: precizarea avantajelor proiectării pe unităţi de învăţare. “De ce?”. Îmi sunt încă neclare următoarele aspecte…………. ………………………………………………………………. conţinuturi. 87 Proiectul pentru Învăţământul Rural . Pe parcursul rezolvării temelor din cadrul secvenţei 3. în vederea formării competenţelor specifice/ atingerii obiectivelor de referinţă. înlănţuite logic.3 “Ce?”. Folosiţi ca bibliografie prezentul curs şi Ghidurile metodologice de aplicare a programei de biologie în gimnaziu şi în liceu. …………………………………………………………………. Cel mai mult m-a ajutat…………………………………. activităţi.. în ce măsură se învaţă?”: repere în proiectarea didactică Organizarea demersului didactic Criterii pe care le respectă o unitate de învăţare bine construită sunt • unitatea de conţinuturi. ………………………………………………………………. “Cum?”. pentru că…………………………………………………… 3.

“În ce măsură se învaţă?”. Astfel secvenţele unităţilor de învăţare proiectate pentru clasele a V-a . Etapa de familiarizare . “De ce?”. O caracterizare a acestor etape este dată în cele ce urmează. de esenţializare a observaţiilor şi descoperirilor elevilor.IX a sunt trei: • Familiarizare. Secvenţele unităţilor de învăţare prezintă aspecte particulare gimnaziului şi clasei a IX a ale căror programe sunt structurate pe obiective. 88 Proiectul pentru Învăţământul Rural . Totodată. Din rafinarea secvenţelor anterioare au derivat secvenţele unităţilor de învăţare proiectate pentru clasele de liceu care au II. “Cum?”. de introducere de noi termeni şi concepte. III. • Aplicare şi exersare direcţionată. Etapa de aplicare şi exersare direcţionată oferă oportunităţi de antrenament.are rolul de actualizare a cunoştinţelor anterioare. Etapa de structurare şi sistematizare a noţiunilor include momente de experimentare. ca şi în proiectarea unei lecţii. consolidare şi structurare. În această etapă elevii exersează independent în contexte noi conceptele studiate. • Structurare şi sistematizare a noţiunilor. identificare a nivelului de cunoaştere al elevilor. proiectarea unităţii de învăţare implică parcurgerea în succesiune logică a elementelor procesului didactic3 şi găsirea răspunsurilor la întrebările: “Ce?”. creare de situaţii-problemă şi de căutare a soluţiilor pentru acestea. motivare pentru învăţare. faţă de secvenţele unităţilor de învăţare ale clasei a X a cărei programă corespunzător vârstei este structurată pe formarea şi dezvoltarea de competenţe.Proiectarea didactică la biologie În ce scop voi face? Ce voi face? Cu ce voi face? Cum voi face? Cât s-a realizat? Identificarea obiectivelor competenţelor Selectarea conţinuturilor Analiza şi selectarea resurselor Stabilirea activităţilor de învăţare Stabilirea elementelor de evaluare Proiectarea unei unităţi de învăţare se recomandă a fi făcută prin centrarea demersului pe obiective/competenţe şi nu pe conţinuturi. reflectare şi analiză a fenomenelor studiate. I.

2. Sistematizarea 4. teoremele sunt urmate de exemple semnificative pentru a se constitui în puncte de referinţă (şi de revenire) în vederea sistematizărilor. Transferul Caracteristicile acestor secvenţe sunt prezentate în continuare: 1. Sistematizarea suportului noţional • Introducerea suportului noţional necesită esenţializare şi prezentare într-un limbaj simplu şi clar. cu realizarea unor legături interdisciplinare. • se realizează printr-un demers dirijat sau semidirijat cu activitate organizată pe grupe sau individual şi sarcini precise. Actualizare • Identificarea setului de achiziţii anterioare necesar abordării noului conţinut implică precizarea noţiunilor de bază şi a comportamentelor operatorii necesare pentru înţelegerea şi prelucrarea noului conţinut (achiziţii anterioare). Problematizarea. • Definiţiile. punctuale Observaţie: în funcţie de unitatea de învăţare. Rezolvarea optimă a situaţiei-problemă va fi posibilă după parcurgerea demersului de instruire pentru obiectivelor de referinţă. aria curriculară matematică-ştiinţe ale naturii –liceu Proiectul pentru Învăţământul Rural 89 . 3.Proiectarea didactică la biologie finalităţi precise.Se poate realiza şi printr-o probă de evaluare iniţială. Astfel secvenţele unei unităţi de învăţare la clasa a X a sunt 3: 1. • permite dezvoltarea unor rezultate teoretice. • reprezintă valorificarea achiziţiilor din ciclul anterior. Actualizarea 2. 2002. Ghid metodologic . Conceptualizarea-Modelarea • presupune aplicaţii relevante ale modelului şi evidenţierea limitelor acestuia. prin descoperire. MEC . modelarea poate dispărea ca etapă distinctă 3 CNC. Conceptualizarea-Modelarea 5.învăţare pregătitoare prin situaţii problemă • se realizează prin prezentarea unei situaţii problemă desprinsă din cotidian. Aprofundarea 6. Problematizarea 3. • sunt exemple din cotidian abordate într-o manieră deschisă. 4. • conduc la compatibilizarea noilor cunoştinţe cu experienţa anterioară a elevului într-o formă accesibilă. care oferă elevului pretextul-problemă motivant.

• include probe de evaluare formative/curente. Folosiţi spaţiul liber de mai jos pentru răspunsuri 90 Proiectul pentru Învăţământul Rural . Modul de organizare a învăţării se adaptează particularităţilor grupului de elevi • are rol de fixare şi sistematizare. cu scop de antrenament şi care conduc la elaborarea unor strategii de rezolvare. 6. • probă de evaluare sumativă. Comparaţi secvenţele unei unităţi de învăţare pentru clasele gimnaziale şi cele ale unei unităţi de învăţare pentru clasa a Xa. Identificaţi raporturile dintre fiecare secvenţă în parte. Criteriul de alegere a sarcinilor trebuie să răspundă necesităţilor de formare a obiectivelor de referinţă. Transferul-generalizarea/ extinderea • oferă oportunităţi de focalizarea pe finalităţi. Studiu individual 2: Analizaţi cu atenţie schema de la pagina 110 şi identificaţi relaţii dintre secvenţele unităţii de învăţare. Aprofundare-exersare direcţionată • are în vedere aplicaţii ordonate progresiv. • presupune activităţi diferenţiate pentru valorificarea diferitelor stiluri de învăţare şi a diferenţelor individuale. Identificaţi elementele comune ale acestor două categorii de secvenţe.Proiectarea didactică la biologie 5.

Această “personalitate” a manualelor impune atenta consultare şi analiză înainte de selectarea unui anumit manual. dar . chiar dacă sunt concepute în conformitate cu programa şcolară şi sunt avizate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării. unităţi de conţinut în manual: corelaţii posibile Corelarea elementelor constitutive ale unităţii de învăţare Modalităţi de intervenţie asupra unor unităţi de conţinut din manual Adaptare Înlocuire Omitere Adăugare Alte materiale suport Manualul este un instrument didactic selectat de profesori în funcţie de particularităţile elevilor şi de propria lor experienţă. Proiectul pentru Învăţământul Rural 91 . Asupra conţinutului programei şcolare profesorul poate interveni doar prin regruparea lor în temele unităţilor de învăţare . Pentru toate aceste intervenţii profesorul trebuie să parcurgă critic şi cu simţ de răspundere manualele având datoria să corecteze informaţii greşite strecurate în manuale şi să actualizeze conţinutul lor acolo unde este cazul. înlocui.4. Asupra unităţilor de conţinut din manuale profesorul poate să intervină în mai multe moduri. Programele şcolare determină unităţile de conţinut ale manualelor. Unităţi de conţinut în programă. manualele sunt diferite purtând amprenta personalităţii autorilor. însă modul în care sunt tratate acestea de autori poate fi în ansamblu sau pe secţiuni în neconcordanţă cu particularităţile clasei de elevi. având însă obligaţia să le parcurgă pe toate de-a lungul anului şcolar. manualele sprijină elevii în dobândirea cunoştinţelor. condiţionând integrarea logică şi funcţională a noilor concepte. Nici manualele de biologie nu sunt lipsite de asemenea erori. omite şi adăuga conţinuturi sau poate decide să utilizeze alt material suport. Fiind materiale suport pentru derularea activităţii didactice. Astfel. Greşelile ştiinţifice conţinute de manuale şi nesancţionate de profesori sunt surse de concepte eronate însuşite de elevi de-a lungul mai multor generaţii. Astfel profesorul poate adapta. dintre cele mai anacronice sunt cele din manualele de gimnaziu cum este cea din manualul de clasa a V-a care încadrează ciupercile în regnul plantelor şi cea din manual de clasa a VI a care încadrează protistele în regnul animal.Proiectarea didactică la biologie 3.1. Aceste erori creează mari probleme elevilor îngreunând dezvoltarea sistemului de cunoştinţe în liceu.

.. Acest model de instruire implică aplicarea cunoştinţelor şi deprinderilor elevilor pentru dobândirea de noi cunoştinţe.2 Proiectul ca modalitate de învăţare şi evaluare Redactarea unui proiect didactic adaptat contextului clasei Învăţarea prin proiect este o modalitate de organizare a activităţii didactice care se bazează pe instruirea prin lansarea unor sarcini sau probleme pentru a căror rezolvare elevii sunt antrenaţi să studieze.………. “Inquiry in project-based science classrooms: Initial attempts by middle school students. Care sunt secvenţele unei unităţi de învăţare la clasa a VII a (precizate la pagina 109) şi ce rol are fiecare secvenţă. metodele didactice şi relaţiile de grup..Proiectarea didactică la biologie Test de autoevaluare 1. Principalul beneficiu al învăţării bazate pe proiect este creşterea calităţii învăţării care conduce spre dezvoltarea unui nivel cognitiv înalt prin implicarea elevilor în rezolvarea de probleme noi şi complexe1 Aplicând acest model de învăţare prin proiecte. Ce tipuri de intervenţii poate efectua profesorul asupra unităţilor de conţinut din manualele şcolare? (pagina 112) .. J. 1 Krajcik.…………...………. profesorii au constatat că: • sunt integrate într-un sistem unitar: obiectivele programei.. ..” The Journal of the Learning Sciences Proiectul pentru Învăţământul Rural 92 .……….………. Secvenţa Roluri Pentru întrebările 2 şi 3 completaţi răspunsul corect! 2. P.………………………………………………………………. .………………………………………………………………. în dezbateri şi activităţi de grup care generează soluţii . …………………………………………………………………….. Ce elemente ale unităţii de învăţare sunt determinate de programa şcolară? (paginile 106-109) ……………………………………………………………………….……………………………………………………………….………. în conceperea şi realizarea unui produs final şi în prezentarea acestuia. Un bun proiect implică elevii în propriile lor nevoi de cunoaştere..……….………. 3.……….. 3.. Blumenfeld. S. 1998. si colab..………………………………………………………………. .…………….……….……………………………………………………………….……….

autoorganizare. bazate pe interacţiuni intra şi interdisciplinare şi centrate pe elevi. Proiectul poate îmbrăca forma unor activităţi derulate timp de una sau două săptămâni pe o unică tema. sau poate fi desfăşurat pe perioada unui semestru sau pe tot parcursul anului şcolar pe teme mari cu subteme variate. comunicare. a căror parcurgere implică adesea conexiuni interdisciplunare. îmbunătăţirea performanţelor. Proiectele sunt activităţi complexe. stimulaţi şi îndrumaţi de profesor prin lansarea unei întrebări sau probleme. prezentări susţinute de elevi. învăţarea pe bază de proiect se realizează exclusiv prin cooperare şi se încheie cu realizarea unui produs final care reprezintă ceea ce au învăţat elevii. Învăţarea bazată pe proiect este un model de activitate didactică ce deplasează accentul instruirii de la cea centrată pe profesor. • angajează şi motivează toţi elevii chiar şi pe cei “fără chef şi plictisiţi”. • creează comunicarea pozitivă şi relaţii de colaborare între grupuri. • rezolvă problema separării gândirii de cunoştinţe ajutând elevii să “ştie” şi să “facă” • evaluează performanţele privind cunoştinţele şi deprinderile după criterii similare cu celor din viaţa adulţilor (cele utilizate în evaluarea salariaţilor) ceea ce încurajează responsabilizarea. Acest model de predare-învăţare oferă elevilor oportunităţi de a lucra autonom pe parcursul unei perioade de timp mai lungi la finalul căreia rezultă produse sau lucrări. modelări şi luare de decizii.Proiectarea didactică la biologie este favorizată formarea premiselor învăţării continue pe tot parcursul vieţii. identifică soluţii şi răspunsuri prin: • Emiterea de întrebări • Dezbateri de idei • Formulare de predicţii • Elaborarea de planuri sau proiectarea de experimente • Colectarea şi analiza datelor • Formularea de concluzii • Comunicarea ideilor şi a concluziilor în cadrul grupului • Identificarea şi lansarea de noi întrebări Proiectul pentru Învăţământul Rural • 93 . identificarea şi stabilirea scopurilor. rezolvări de situaţiiproblemă. pe activităţi de învăţare proiectate pe termen lung. a formării responsabilităţii civice ţi a unei cariere personale de succes. • corespunde particularităţilor individuale privind nivelurile şi stilurile diferite de învăţare. bazată pe lecţii individualizate şi de scurtă durată. Spre deosebire de activităţile de tip investigaţie-experiment. Pentru construcţia proiectului elevii. focalizate în jurul unei întrebări sau probleme care implică elevii în investigaţii. • sprijină efortul elevilor de aplicare a cunoştinţelor şi deprinderilor de rezolvare de probleme.

. Pinar. Soloway. planificaţi fiecare secvenţă şi urmăriţi ritmicitatea îndeplinirii sarcinilor la timp. 'Curriculum and concepts of control'. asiguraţi construcţia unor structuri sociale care să favorizeze implicarea activă a elevilor şi propria lor verificare a derulării proiectului. • integralitatea . & Alcazar. W. În stabilirea scopului general al proiectului se recomandă a se ţine cont de următoarele consideraţii3 • beneficiile proiectului . E. Marx. P.. S.. 4. 5. Motivating projectbased learning: Sustaining the doing. 3. New York.scopul proiectului ales trebuie să fie astfel conceput încât să necesite conectarea cu sistemul achiziţiilor anterioare şi să favorizeze reflectarea şi revenirea la concepte pentru consolidarea asimilării noilor achiziţii. Considerăm utile următoarele repere care facilitează aceste corelări: 1. Ed. astfel încât. experienţei elevilor. A. Etapa de căutare implică identificarea şi formularea unei probleme ştiinţifice. proiectaţi şi planificaţi multiple oportunităţi pentru autoevaluarea elevilor pe toata durata proiectului. Guzdial. 3 Doll. W. . 94 Proiectul pentru Învăţământul Rural . cunoştinţele să fie împărtăşite între toţi membrii grupului. 1991 . între elevi şi profesor.. identificaţi obiective adecvate care să conducă spre înţelegerea profundă a conceptelor 2. 1998.. • conexiunea şi revenirea . in Curriculum: Toward New Identities.Proiectarea didactică la biologie Elaborarea unui produs final 1 Principala dificultate pe care trebuie să o depăşească profesorul în implementarea instruirii pe bază proiectului constă în corelarea simultană a conţinutului programei cu tematica proiectului şi cu metodele didactice de predare şi evaluare utilizate. Aceasta va include oportunităţi pentru ca elevii să se implice activ în realizarea de investigaţii care le vor permite însuşirea conceptelor şi aplicarea cunoştinţelor în variate moduri. M. supporting the learning. C. • Etapele aplicării proiectului în învăţare şi evaluare 1. A. J. R. asiguraţi sprijin elevilor pornind cu provocări motivante şi continuând cu metode active şi interactive de implicare a elevilor pe tot parcursul derulării proiectului. adică proiectul să asigure îmbogăţirea durabilă a cunoaşterii. F.scopul proiectului să servească integrării noilor achiziţii în sistemul general al cunoştinţelor şi deprinderilor elevilor 2 Blumenfeld.scopul general să aibă valoare. E.. Problema trebuie corelată cu un scop principal sau general căruia i se supune întreaga activitate inclusă în desfăşurarea proiectului. Journal Educational Psychologist. & Palincsar. W. Krajcik. Aceasta include colaborarea între elevi.

Proiectarea didactică la biologie rigurozitatea . Având în vedere că proiectul este propus de profesor el are marea responsabilitate de a asigura calitatea ştiinţifică a tematicii. grafice. Proiectul pentru Învăţământul Rural • 95 . De exemplu grupul care investighează elergia luminoasă poate colecta date privind modul în care este utilizată energia solară pentru încălzirea locuinţelor sau privind variaţia duratei perioadelor de lumină ale zilelor de-a lungul anului. subiecte pentru viitoare proiecte. 3. Alt grup poate colecta informaţii pentru a estima cantitatea de precipitaţii din anul respectiv pe baza comparaţiilor cu datele din anul anterior. Subproiectele pot fi dezvoltate ca răspunsuri la întrebări generate de elevi. De exemplu din subproiectul care a investigat modul în care energia solară poate fi utilizată pentru încălzirea locuinţelor poate genera o altă problemă cum ar fi “ Cum poate fi stocată energia solară” şi să o investigheze într-un viitor proiect. Etapa de creaţie este cea care se finalizează cu elaborarea unui produs pe baza analizelor datelor şi a soluţiilor găsite. Etapa de rezolvare implică iniţial colectarea informaţiilor. iar ulterior analiza acestora şi generarea de soluţii. Elevii studiind ecosistemele ar putea sugera ca proiect “Rolul factorilor abiotici : aerul. Aceasta etapă poate fi o oportunitate de identificare de noi probleme. Toţi aceşti factori pot diviza proiectul în subproiecte care vor fi realizate de grupuri de elevi ai aceleiaşi clase. Etapa prezentării produsului este etapa în care sunt împărtăşite rezultatele proiectului. Al treilea ar putea colecta date privind cele mai importante surse de poluare a aerului. gândirea critică • comunicarea verbală şi scrisă • respectarea planului şi a termenelor • creativitatea elevilor • deprinderile de utilizare a instrumentelor şi tehnicilor de lucru specifice biologiei • acurateţea ştiinţifică a cunoştinţelor elevilor • modul de prezentare a produsului final Evaluarea învăţării bază de proiect începe de la declanşarea proiectului. Evaluarea elevilor după activitatea bazată pe proiect va urmării următoarele aspecte: • colaborarea în cadrul grupului • capacitatea elevilor de a face judecăţi de valoare. O exemplificare a modului de implementare a acestei etape se referă la aplicarea proiectului la clasa a VIII a în studiul factorilor abiotici ai ecosistemelor. Astfel grupul care va investiga energia luminoasă poate identificata problema modului în care poate fi utilizată energia solară şi poate decide să o cerceteze. Produsul poate fi o prezentare sub forma de postere. Aceste grupuri se vor constitui în funcţie de interesul elevilor pentru un anumit subproiect. diagrame sau o raportare orala. continuă pe parcursul etapelor proiectului şi este finalizată cu evaluarea produsului proiectului.scopul să respecte rigurozitatea ştiinţifică. apa si energia luminoasa”. 2. adică sunt comunicate. 4.

a acestei unităţi de învăţare). Fiecărui elev i se vor distribui sarcini şi va trebui să ştie cum s-a achitat de ele.Proiectarea didactică la biologie Evaluarea curentă pe tot parcursul derulării proiectului are o deosebită valoare formativă fiind necesară atât elevilor cât şi profesorului. Atingerea obiectivelor activităţii didactice bazate pe proiect este condiţionată de permanentul feed-back. Astfel. ce a rămas de făcut. Astfel ei îşi pot îmbunătăţii performanţele şi îşi reorganizează munca după aprecierile care le primesc în mod constant. Pentru ca sarcinile să fie considerate corect formulate acestea trebuie să: • fie bine înţelese de elevi • fie fezabile • fie adecvate şi corecte • nu creeze confuzii • fie credibile • fie individualizate Evaluarea trebuie să vizeze toate obiectivele propuse la iniţierea proiectului utilizând diverse instrumente de evaluare clasice şi alternative (prezentate în secţiunea 3. Evaluarea finală a proiectului este bine să se realizeze pe baza unui portofoliu. ce are rol de oglindă a performanţelor elevilor. Pentru a fi posibil acest lucru profesorul are sarcina de a detalia în fiecare etapă aşteptările privind modul în care elevii duc la bun sfârşit proiectul şi de a face clare aceste aşteptări atât la iniţierea proiectului cât şi pe parcursul desfăşurării acestuia.4. Elevii trebuie să ştie în fiecare etapă a proiectului dacă şi cum îşi îndeplinesc sarcinile. 96 Proiectul pentru Învăţământul Rural . ce au făcut mai puţin bine. Elevii trebuie să ştie foarte clar :ce au făcut bune. pentru fiecare tip de activitate trebuie să fie proiectată şi comunicată evaluarea.

• Funcţia de diagnosticare a activităţii desfăşurate .Proiectarea didactică la biologie Temă pentru portofoliu • Pe baza informaţiilor din secţiunea 3. Am învăţat să……………………………………………………… ………………………………………………………………………….4. selectarea metodelor de predare-învăţare adecvate activităţii pe bază de proiect.. Evaluarea îndeplineşte funcţii specifice pe care le sintetizăm în trei direcţii 1 • Funcţia de constatare şi apreciere a rezultatelor şcolare. prin cunoaşterea factorilor şi a situaţiilor care au condus la rezultatele constatate. Am întâmpinat următoarele dificultăţi…………………………. În aprecierea temei. proiectaţi o unitate de învăţare bazată pe proiect.. ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… INŢELEGEM ŞI EXPERIMENTĂM! 3. După dimensiunea temporală a acţiunii evaluative se disting trei tipuri de evaluări: 1. formularea corectă a sarcinilor elevilor. Bucureşti Proiectul pentru Învăţământul Rural 97 . ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… 2. 2000. vor conta: respectarea etapelor aplicării proiectului în învăţare şi evaluare. Evaluare iniţială aplicată la începutul unei unităţi de învăţare şi are predominant o valoare diagnostică predictivă care orientează desfăşurarea activităţilor viitoare 1 Radu I. ………………………………………………………………………….3. evidenţierea judicioasei alegeri a temei proiectului. şi a cunoştinţelor privind metodele de predare-învăţare. • Funcţia de predicţie (prognosticare) de prevedere a desfăşurării activităţii în secvenţele viitoare.T. Cel mai mult mi-a plăcut să……………………………………... ………………………………………………………………………… pentru că……………………………………………………………. Metode alternative de evaluare Metode de evaluare Evaluarea şcolară este proces indispensabil activităţii didactice. Editura Didactică şi Pedagogică. ………………………………………………………………………. Evaluarea în procesul didactic. 3. evidenţierea corelaţiilor dintre conţinutul programei cu tematica proiectului şi cu metodele didactice de predare şi evaluare utilizate şi indicarea beneficiilor evaluării pe tot parcursul derulării proiectului. Completaţi următoarele enunţuri: 1.1.

Fără a exclude metodele de evaluare tradiţionale o bună ponderare a lor cu cele alternative şi mai ales o corectă selecţie a metodelor de valuare în funcţie de obiectivele instruirii aplicarea unei varietăţi de metode este benefică prin plusurile şi minusurile fiecăreia relaţiile dintre ele sunt compensatorii. planificarea. gestionarea stărilor conflictulale. Câteva dintre cele mai importante beneficii ale utilizării metodelor alternative de evaluare2 sunt: • asigură o mai bună corelare între instruire şi învăţare. (pag 111121) Editura Didactică şi Pedagogică. O singură metodă de evaluare nu poate măsura totul. Strategii alternative de evaluare modele teoretico-experimentale. Dunmitriu Constanţa. probe scrise şi probe practice care pun accentul pe cantitatea cunoştinţelor însuşite evaluând competenţe de nivel inferior ca recunoaşterea şi reproducerea. • realizează evaluarea holistică a progresului elevului. De aceea este necesar să se proiecteze evaluarea avându-se în vedere varietatea instrumentelor de evaluare ce pot fi utilizate. comunicarea verbală şi non-verbală. Acest e inconvenient a dus la impunerea şi creşterea ponderii utilizării metodelor alternative de evaluare care deţin valenţe formative extrem de utile tinerei generaţii.Proiectarea didactică la biologie 2. • permit evaluarea produsului şi a procesului care a dus la obţinerea lui. Bucureşti 2 98 Proiectul pentru Învăţământul Rural . capacitatea de a lua decizii etc. lucrul în echipă. Evaluarea formativă (continuă) realizează verificări sistematice pe tot parcursul activităţii didactice vizând identificarea rezultatelor dar şi evaluarea procesului de instruire sprijinind atingerea realului progres şcolar. • consolidează deprinderi şi abilităţi de comunicare socială. Practica educaţională evidenţiază limitele metodelor tradiţionale de evaluare constituite din probe orale. Evaluarea sumativă( cumulativă) aplicată de obicei la sfârşitul unei unităţi de învăţare are funcţie de constatare şi ierarhizare a elevilor. • compensează excesul de evaluare exclusivă a cunoştinţelor promovat de metodele de evaluare tradiţionale. gestionarea timpului. capacitatea de autocontrol. astfel încât prin evaluarea realizată pe întreg parcursul anului (formativă + sumativă) să se acopere cât mai multe obiectivele din programă. spiritul critic şi autocritic. 3. • permit evaluarea unor aptitudini şi competenţe ce nu pot fi evaluate prin metodele tradiţionale de evaluare dar extrem de valoroase în formarea tinerilor cum sunt: cooperarea. De cooperare. 2003.

În funcţie de acestea profesorul stabileşte instrumentele cele mai potrivite pentru evaluarea nivelului de acoperire a obiectivelor / competenţelor prevăzute prin programă. reacţia faţă de autoritatea profesorului. utilizarea timpului. realizarea unor experimente complexe de laborator. de timp liber Exprimarea unor sentimente de apreciere şi de satisfacţie pentru: natură.Proiectarea didactică la biologie Finalităţi Cunoştinţe şi capacităţi Atitudinea faţă de desfăşurarea unei activităţi Atitudini sociale Atitudini ştiinţifice Interes Aprecieri Adaptări /ajustări Tabel. creativitate. preocuparea faţă de instituţiile sociale. desene. muzică. respect faţă de lege. contribuţii sociale importante Relaţia cu colegii. dorinţa de a lucra pentru îmbunătăţirea aspectelor sociale Deschiderea la nou. perseverenţă. emotivitatea. sociale. inventar al obiectivelor pentru care instrumentele tradiţionale de evaluare se dovedesc incomplete (după Grunlund) Comportamente Vorbirea. estetice. vocaţionale. se pot construi matrice de evaluare pe conţinuturi şi domenii de conţinut. pentru disciplinele la care însuşirea / cunoaşterea unor elemente de conţinut este esenţială. Eficienţa planificării. ştiinţifice. utilizarea echipamentelor şi a altor surse. În mod similar. încredere în sine Preocuparea pentru bunăstarea celorlalţi. artă. minte iscoditoare Exprimarea sentimentelor pentru diferite activităţi educaţionale. sensibilităţi la probleme sociale. demonstrarea unor caracteristici ca: iniţiativă. sensibilitate la reacţii de tip cauză-efect. Exemplificăm mai jos o posibilă matrice de evaluare pentru unitatea de învăţare cu titlul: Nucleul-centrul coordonator al tuturor funcţiilor celulare -7 ore-clasa a IX-a Proiectul pentru Învăţământul Rural 99 . ascultarea. În matricea de evaluare sunt particularizate competentele prin derivarea obiectivelor de referinţă/competenţelor specifice din programa în obiecţie / competenţe specifice unităţii de învăţare. respect faţă de bunurile celorlalţi. Pornind de la matrice în care au fost selectate metodele de evaluare în funcţie de obiective(/ competenţe vizate de unitatea de învăţare respectivă se pot construi apoi instrumentele cele mai potrivite pentru evaluarea atingerii acestora. literatură. adaptarea socială Proiectarea eficientă a evaluării pe obiective / competenţe se poate realiza prin întocmirea unei matrice de evaluare centrată pe capacităţi / competenţe.

referate.2 X X X X X X X 4. postere utilizând corect teminologia ştiinţifică. • să realizeze proiecte.3 X X X Proiectul pentru Învăţământul Rural .1 X X X 4. 2. • să identifice modalităţile prin care poate fi limitată acţiunea factorilor de risc asupra materialului nuclear. ultrastructura şi rolul nucleului.2. • să explice cauzal apariţia unor aberaţii cromozomiale • să argumenteze cu date experimentale sau(şi) bibliografice consecinţele unor factori de risc asupra materialului nuclear.2 X X X X X 3.Proiectarea didactică la biologie Instrumente de evaluare Obiectivele unităţii de învăţare • să identifice nucleul şi componentele sale structurale • să descrierea transformărilor materialului nuclear de-a lungul vieţii celulei • să explice mecanismele diviziunilor celulare • să compare tipurile de diviziune celulară în diverse condiţii de mediu • să realizeze activităţi experimentale privind alcătuirea şi rolul nucleului.1 1.2 1. 100 Obiective de referinţă Vizate 1. • să utilizeze diverse surse de informare privind rolul diviziunii în viaţa individului şi a speciei. • să interpreteze observaţiile experimentale privind structura.2 Probă ora lă Probă pra ctic ă X Pro bă sc ri să X Au to eva lua re X Re fe rat Obse rvare siste mati că Pr o ie ct X X X X X X X X X X X X X X 2.1 4.1 2.1 X X X 3.

Modul de prezentare a propriilor produse Cooperarea în echipă Ascultarea activă Toleranţă faţă de ideile celorlalţi • • • • Observarea sistematică a activităţii şi comportamentului elevilor se realizează prin observarea curentă a comportamentului elevilor la ore care permite : • Cunoaşterea interesului manifestat de elevi pentru studiu. Caracteristici evaluate Concepte şi capacităţi Atitudinea elevilor faţă de sarcina dată • organizarea şi interpretarea • concentrarea datelor. 3. Scara de clasificare-construită prin ordonări şi gradări de date obiective prin stabilirea unor intervale egale (sau cantitativ comparabile) care formează treptele scării. Comunicarea • Discutarea sarcinii cu profesorul în vederea înţelegerii acesteia . • Cunoaşterea modului de exprimare.3. Prin această metodă se pot evalua mai ales comportamentele afectiv-atitudinale Atingerea acestui scop depinde de selectarea unor instrumente adecvate obiectului observării. Proiectul pentru Învăţământul Rural 101 . întrebări pertinente relaţii. tehnici. • revizuirea • identificarea relaţiilor. • Sesizarea modului în care elevii participă la activităţi. • selectarea şi organizarea corespunzătoare a • implicarea activă în instrumentelor de lucru.Proiectarea didactică la biologie 3. 2. profesorului. Practic profesorul are următoarele modalităţi de înregistrare a informaţiilor: 1. asupra sarcinii de rezolvat. • Observarea gradului de îndeplinire a îndatoririlor şcolare. • descrierea şi generalizarea • punerea unor unor procedee. demonstra ceva. Fişa de evaluare. Lista de control sau verificare-utilizată de obicei la biologie după o activitate de investigaţie-experimentare. rezolvarea sarcinii.1 Observarea sistematică a activităţii şi a comportamentului elevilor Elaborarea unor prober de evaluare Observarea sistematică a activităţii şi a comportamentului elevilor furnizează informaţii asupra performanţelor elevilor din perspectiva capacităţii lor de acţiune şi relaţionare . • utilizarea calculatorului în situaţii corespunzătoare. metodelor utilizate şi a rezultatelor. a competenţelor şi abilităţilor de care dispun aceştia. • utilizarea materialelor • completareaauxiliare pentru a îndeplinirea sarcinii.

• • Dezavantaje Necesită un timp lung de evaluare.. OBSERVAŢIE: Pentru înregistrarea observaţiilor este recomandabil ca profesorul să îşi alcătuiască o schemă proprie de notare. A. C… Clasa…… Gândirea “ştiinţifică” Utilizarea instrument elor.Proiectarea didactică la biologie • • • Avantaje Permite dialogul profesor-elev. nu pot fi formulate pentru toţi elevii întrebări cu acelaşi grad de dificultate. în care se vor regăsi toţi elevii clasei care vor fi evaluaţi după criterii stabilite În funcţie de aceste constatări profesorul poate interveni pentru corectarea procesului cât şi pentru stimularea progresului şcolar La biologie o astfel de “listă de verificare“ a observaţiei ar putea avea următoarea formă: Data…. B.” “nu sunt sigur…” Propune ipoteze Schimbă opinii pe baza observaţiilor Sugerează modele Sugerează investigaţii Stabileşte legături între date Îşi organizează investigaţia Respectă regulile de lucru Descoperă singur Este creativ-innovativ Elev Elev Elev Etc. ceea ce-i dă posibilitatea profesorului să aprecieze cum gândeşte elevul. Criteriu de evaluare Observaţii Tehnica discuţiilor A realizat observaţii relevante Claritate Ascultă pe ceilalţi Aşteaptă să termine ce au de spus ceilalţi Se exprimă clar Face remarci interesante şi provocatoare pentru scopul urmărit Îşi argumentează propunerile Identifică un element deosebit Foloseşte expresii: “cred... elevului i se poate cere argumentarea răspunsului formulat. materialelor 102 Proiectul pentru Învăţământul Rural . profesorul îl poate ajuta pe elev cu întrebări suplimentare pentru a-şi elabora răspunsul.

identificarea procedeelor de obţinere a informaţiilor. pe parcursul unei ore de curs. obiectivele de evaluare (ex: definirea şi înţelegerea problemei.Proiectarea didactică la biologie Studiu individual 3: Studiaţi caracteristicile observaţiei sistematice a elevilor şi precizaţi ce aspecte specifice prezintă această metodă faţă de metodele tradiţionale de evaluare. Profesorul stabileşte etapele investigaţiei şi criteriile de apreciere a realizării fiecărei etape. iar aprecierea modului de realizare a investigaţiei este. de tip holistic. În cadrul unei investigaţii.2.3.) capătă semnificaţii diferite . Disciplina biologie fiind o disciplină experimentală implică utilizarea experimentului pentru realizarea de investigaţii asupra proceselor biologice. corelate cu gradul de complexitate al sarcinilor de lucru şi specificul disciplinei Activitatea didactică desfăşurată prin intermediul investigaţiei poate fi organizată individual sau pe grupuri de lucru. de obicei . precizându-le elevilor clar şi de la început . colectarea şi organizarea datelor etc. Elaborarea unor probe de evaluare Proiectul pentru Învăţământul Rural 103 . Folosiţi spaţiul liber de mai jos pentru răspunsuri 3. Ca modalitate de evaluare oferă posibilitatea elevului de a aplica în mod creativ cunoştinţele însuşite în situaţii noi şi variate . Investigaţia Investigaţia este utilă mai ales atunci când se doreşte ca elevul să descopere şi să exploreze fenomene din mediul înconjurător.

Temă de reflecţie 2: Analizând caracteristicile investigaţiei ca metodă de evaluare. nutriţie 1.3. individual: Utilizând datele rezultate din activităţi completaţi tabelul: °C Aer insp. tor3. respira 2.4 si 5 din manual. Luminiţa Logofatu) c. Pe grupe Realizarea in 3 grupe a activităţilor nr.2.1. O.( Manual pentru clasa a VII a Zoe Partin.R crt tema … Funcţii de 1.2. Înv. …. ce sarcini îi revin profesorului în aplicarea acesteia. Frontal Observaţii asupra etapelor ventilaţiei pulmonare reprezentate in modelul de la pg.Proiectarea didactică la biologie Nr Unit. Folosiţi spaţiul liber de mai jos pentru răspunsuri 104 Proiectul pentru Învăţământul Rural . fiziologie 4.1.3. Completaţi concluzia: aerul expirat se deosebeşte de cel inspirat prin………… O2 CO2 • • • Evaluarea obiectivelor operaţionale se va realiza pe baza rezolvării fişei de evaluare elaborată de profesor. Aer exp.3 b.112-fig.2 Exemplu: Obiective derivate • sa identifice pe planşa organele sistemului respirator uman sa explice in urma utilizării modelului mecanismul ventilaţiei pulmonare sa realizeze experimente pentru determinarea rolului si sa explice rezultatele experimentelor generarea de concluzii privind rolul ventilaţiei pulmonare Itemi a. Sistemul 2.

Referatul Elaborarea unor probe de evaluare În practică sunt utilizate cu precădere două tipuri principalele de referate3: 1. având caracter integrator Studiu individual 4: Studiaţi cu atenţie tabelul următor şi enumeraţi elementele comune evaluării referatelor bazate pe informare-documentare bibligrafică şi a celor bazate pe descrierea unor activităţi desfăşurate în clasă şi analiza datelor obţinute în urma acestei activităţi.Proiectarea didactică la biologie 3.3. bibliografică La biologie referatul este utilizat ca instrument de evaluare în activităţile didactice desfăşurate în: • Cercuri • Sesiuni de comunicări • Perioada de evaluare semestrială pentru teme de sinteză 2. Referate bazate pe descrierea unor activităţi desfăşurate în clasă şi pe analiza datelor obţinute în urma acestei activităţi (experiment). Acest tip se recomandă pentru a fi utilizat cu precădere la biologie Avantaje : • Instrument de evaluare cu pronunţat caracter formativ şi creativ • Permite abordarea unor domenii noi ce reprezintă extinderi ale conţinutului trunchiului comun • Evaluarea are caracter stric individualizat şi sumativ • Relevă motivaţia intrinsecă de învăţare (documentare) şi gradul de implicare individuală a unor elevi • Permite conexiuni intra. învăţământ obligatoriu. Ghid metodologic de aplicare a programelor de biologie.3. inter. Editura Aramis. transcurriculare. Referate bazate pe informare-documentare.2002. Bucureşti Proiectul pentru Învăţământul Rural 3 105 . Folosiţi spaţiul liber de mai jos pentru răspunsuri CNC.

cu justificare ipotezei sau a unei întrebări legate de temă Consideraţii generale asupra temei abordate Analiza în detaliu a fiecărei surse de documentare Comentariul comparativ al surselor de documentare Prezentarea rezultatelor cu selectarea a ceea ce este deosebit Interpretarea personală a rezultatelor selectate Rezumarea interpretărilor într-o concluzie exprimată succint şi raportată la ipoteză (întrebare) iniţială putere de sinteză Creativitate Logica argumentării concluziilor Oportunitatea surselor bibliografice Indicarea surselor bibliografice pe parcursul referatului Aspect Continuitate Mod de prezentare • • • • • • • Introducere Materiale Procedura Observaţiile Rezultatele • • • • • • • • • • • • Comentarea • rezultatelor Concluzii • • • • Bibliografie • • • Modul de prezentare • • • • • • • • • • • 106 Proiectul pentru Învăţământul Rural . putere de sinteză Logica argumentării concluziilor Oportunitatea surselor bibliografice Indicarea surselor bibliografice pe parcursul referatului Aspect Continuitate Mod de prezentare • Referate bazate pe informare-documentare. cu justificare ipotezei sau a unei întrebări legate de temă Materialele utilizate.Proiectarea didactică la biologie În evaluarea unui referat se urmăresc : • Structura • Referate bazate pe descrierea unor activităţi desfăşurate în clasă şi pe analiza datelor obţinute în urma acestei activităţi (experiment) Argumentul . casete video etc şi explicarea rezultatelor Rezumarea celor constatate într-o concluzie exprimată succint şi raportată la ipoteză (întrebare) iniţială Originalitate. diagrame. grafice. tabele. bibliografică Argumentul . menţionate după o anumită procedură (material-scop ) Prezentarea metodelor de laborator în ordinea în care au fost utilizate Descrierea observaţiilor Prezentarea rezultatelor cu selectarea a ceea ce este deosebit Realizarea de desene.

• acurateţa cifrelor/desenelor/tabelelor/ diagramelor etc. se continuă acasă pe parcursul a câtorva zile sau săptămâni şi se încheie în clasă prin prezentarea lui în faţa colegilor sau a unui raport asupra rezultatelor obţinute şi dacă este cazul. • utilizarea corespunzătoarea materialelor şi echipamentului. casete audio.. • corectitudine/acurateţă tehnică.4. • generalizarea problemei. tabele. diadrame. casete video etc. începe în clasă prin definirea şi înţelegerea sarcinii. a produsului realizat Proiectul poate fi realizat individual sau în grup Titlul / subiectul va fi ales de către profesor sau elevi Structura studiului ştiinţific (proiectului) Titlul Introducere Materiale şi metode • • • • • • • • • • argumentul. Proiectul Elaborarea unor probe de evaluare Proiectul poate fi şi un excelent instrument de evaluare care va permite relevarea modului de aplicare a cunoştinţelor şi deprinderilor elevilor. Rolul perdelelor de arbori în filtrarea aerului poluant: evoluţia calităţii aerului în zona……. Folosit ca instrument de evaluare proiectul este o activitate mai amplă decât investigaţia . Exemple de proiecte: Starea de calitate biologică a unui bazin acvatic Poluarea apei în zona…….Proiectarea didactică la biologie 3. Rezervaţia naturală…………… Algele indicator şi mijloc de combatere a poluării apei în bazinul acvatic………… Proiectul pentru Învăţământul Rural 107 . • calitatea prezentării. cu justificare ipotezei sau a unei întrebări legate de temă se vor preciza materialele şi echipamentul folosit metoda de lucru planul experimentului prezentarea rezultatelor (sistematizat. desene. • organizarea ideilor şi materialelor într-un raport. modele.3.. pe articole) însoţite de grafice. utilizarea corespunzătoare a bibliografiei Rezultat Concluzii Produs final Bibliografie În timpul realizării proiectului se pot evalua următoarele capacităţi/competenţe: • metodele de lucru. • utilizarea corespunzătoare a bibliografiei. prezentări etc. păreri personale soluţii propuse generalizarea problemei Postere.

3. se proiectează de către profesor şi reuneşte diferite instrumente de evaluare tradiţionale şi alternative. Portofoliul Portofoliul4 este un instrument de evaluare complex.2002. integrator caracterizat de următoarele: oferă posibilitatea de a emite o judecată de valoare care reflectă evoluţia elevilor. profesorii şi părinţii pot avea un dialog concret despre ceea ce pot realiza. sintetizează activitatea elevului de-a lungul timpului (un an. un ciclu) reprezentând astfel şi o formă de evaluare sumativă a achiziţiilor elevului şi a preocupărilor sale Portofoliul reprezintă cartea de vizită a elevului . defectele şi ariile de îmbunătăţire a activităţilor Elevii. propriul progres Elevii şi profesorii pot comunica (oral sau scris) calităţile. învăţământ obligatoriu. Bucureşti Proiectul pentru Învăţământul Rural 108 .…………………………………………… …………………………………………………………… …………………………………………………………… …………………………………………………………… …………………………………………………………… 3. Care sunt principalele avantaje ale utilizării metodei de evaluare prin proiecte? …………………………………………………………… ………………. în funcţie de context Utilitate: Elevii devin parte a sistemului de evaluare şi pot să-şi urmărească pas cu pas.5.Proiectarea didactică la biologie Test de autoevaluare Pentru următoarele întrebări completaţi răspunsurile corecte: 1.…………………………………………… …………………………………………………………… 2. atitudinea faţă de o disciplină şi despre progresul care poate fi făcut la disciplină în viitor Sensibilizarea pentru consemnarea feed-backului 4 CNC. Editura Aramis. Ghid metodologic de aplicare a programelor de biologie. structura sa este determinată de scopul pentru care este proiectat de către profesor. Ce se urmăreşte prin utilizarea proiectului ca metodă de evaluare? …………………………………………………………… …………………………………………………………… …………………………………………………………… …………………………………………………………… ……………….

având la dispoziţie portofoliile elevilor. Date provenite din aplicarea instrumentelor de evaluare formalizate: • rezultate la teste iniţiale.Proiectarea didactică la biologie Factorii de decizie. excursii. vor avea o imagine mai bună asupra a ceea ce se petrece în clasă La biologie un portofoliu poate să cuprindă: 1. Folosiţi spaţiul liber de mai jos pentru răspunsuri Proiectul pentru Învăţământul Rural 109 . Date privind activitatea elevului în afara clasei • rezolvarea temelor • referate • proiecte • participarea la sesiuni de comunicări ştiinţifice. concursuri şcolare. formative şi sumative 2. vizite didactice • preocuparea pentru aplicaţiile informaticii în domeniu Temă de reflecţie 3 După ce aţi identificat caracteristicile portofoliului reflectaţi asupra componentelor relevante ale unui portofoliu care să permită unui elev care a absentat de la şcolală să promoveze anul şcolar. Date privind comportamentul elevului în clasă • observaţia sistematică 3.

6. • Am descoperit că……………………… • Am folosit metoda ……….elevul îşi propune nota • Notarea reciprocă sau interevaluarea • Completarea la sfârşitul unei sarcini importante de învăţare a unui chestionar de forma: • Am învăţat…………. • În realizarea acestei sarcini am întâmpinat următoarele dificultăţi……………. elev-ele CNC... • Am fost surprins de faptul că………….2002.3. Editura Aramis. Bucureşti 5 110 Proiectul pentru Învăţământul Rural .deoarece…………….. învăţământ obligatoriu. Ghid metodologic de aplicare a programelor de biologie.Proiectarea didactică la biologie 3. Autoevaluarea Sensibilizarea pentru consemnarea feedbackului Scopul autoevaluări este de a intensifica participarea elevilor la propria lor instruire. Autoevaluarea are rol esenţial în întregirea imaginii elevului din perspectiva judecăţii de valoare pe care o emite profesorul evaluator şi tot odată are multiple implicaţii în plan motivaţional şi atitudinal datorită necesităţii elevilor de autocunoaştere Elevii vor beneficiază şi valorifică de această metodă de evaluare dacă: • Înţeleg de la începutul activităţii ce sarcini au de îndeplinit • Li se oferă frecvent locaţii de reflectare asupra activităţilor desfăşurate • Cunosc tehnicile şi criteriile după care vor fi evaluaţi • Primesc frecvent feed-back privind activitatea lor şi de la colegi şi de la profesor • Li se oferă oportunităţi pentru a-şi pune întrebări privind modul în care îşi îndeplinesc sarcinile Tehnici folosite în autoevaluare5: • Autonotarea controlată. Condiţii pentru educarea capacităţii de autoevaluare: • Înţelegerea de către elevi a criteriilor de apreciere după care se conduce profesorul • Claritatea instrucţiunilor • Prezentarea obiectivelor / competenţelor care trebuie atinse de către elevi • Asigurarea unui climat de cooperare profesor-elev.

se va opta pentru numărul maxim de ore la disciplina respectivă.1. Decizia privind modul în care va fi abordat acest segment al curriculumului se va lua la nivelul unităţii de învăţământ.4. din plaja orară. 2.4. 3. Tipuri de CDS pentru învăţământul obligatoriu În şcoala românească se aplică următoarele variante de CDS : Curriculum nucleu aprofundat (CNA) – presupune realizarea obiectivelor/competenţelor şi însuşirea conţinuturilor din trunchiul comun din programa disciplinei şi multiplicarea activităţilor de învăţare până la acoperirea numărului maxim de ore din plaja orară. Folosiţi spaţiul liber de mai jos pentru răspunsuri APLICĂM ŞI DEZVOLTĂM! 3. această variantă se poate aplica la clasele la care interesele elevilor Proiectul pentru Învăţământul Rural Elaborarea CDS 111 . disciplinele opţionale propriu – zise. segmentul opţional al disciplinelor obligatorii marcat în programe cu * (asterisc) şi recomandat pentru situaţiile în care.Proiectarea didactică la biologie Studiu individual 5: Studiaţi cu atenţie caracteristicile autoevaluării enunţate în pagina 131 şi identificaţi beneficiile aduse profesorului prin aplicarea acestui instrument de evaluare. Abordarea problemelor de mediu din comunitate în cadrul unui opţional curriculum la decizia şcolii ( CDS ) Curriculum la decizia şcolii vizează zona cuprinsă între numărul minim şi cel maxim de ore şi se poate concretiza prin: 1. prin consultarea elevilor şi a părinţilor şi prin implicarea comunităţii locale.

sau nu apare la o anumită clasă/ciclu curricular. sau la clasele la care numărul de ore alocat prin trunchiul comun nu este suficient pentru însuşirea materiei. de timp şi de spaţiu ale şcolii. materiale. Curriculum extins (CE) – presupune parcurgerea în totalitate a programei şcolare. Politici de perspectivă în domeniul curricular. Curriculum elaborat în şcoală (CES)– presupune diverse tipuri de activităţi opţionale pe care le propune şcoala sau le alege din lista avansată de la nivel central. Consiliul Naţional pentru Curriculum 6 112 Proiectul pentru Învăţământul Rural .). Astfel se pot stabili următoarele tipuri de opţionale: 1. Opţionalul la nivelul disciplinei – constă fie din activităţi. 2. • decongestionarea materiei.(red. această variantă de curriculum se aplică de obicei la clasele la care elevii manifestă interes pentru biologie. până la acoperirea numărului maxim de ore din plaja orară la biologie. fie dintr-o disciplină care nu este prevăzută ca atare în planul cadru. Opţionalul la nivelul mai multor arii curriculare implică cel puţin două discipline aparţinând unor arii curriculare diferite Studiu individual 6 Studiaţi cu atenţie pachetele de opţionale din oferta educaţională a şcolii dumneavoastră şi apreciaţi dacă acestea sunt în concordanţă cu nevoile elevilor şi implică şi comunitatea locală.Proiectarea didactică la biologie nu sunt orientate spre biologie de exemplu. • creşterea posibilităţilor de opţiune pentru elevi şi profesori. proiecte care nu sunt incluse în programa disciplinei avansată de autoritatea centrală. Opţionalul la nivelul ariei curriculare – presupune alegerea unei teme care implică cel puţin două discipline din aceiaşi arie curriculară/ciclu curricular. Folosiţi spaţiul liber de mai jos pentru răspunsuri Avantajele acestei organizări curriculare sunt6: • asigurarea parcursurilor individuale de învăţare. respectiv trunchiul comun şi secvenţele marcate cu * . lărgindu-se astfel oferta educaţională în ceea ce priveşte cunoştinţele. Curriculum şi dezvoltare curriculară. Crişan Al. capacităţile şi atitudinile. 3. interesele elevilor şi necesităţile comunităţii locale. Proiectarea acestui tip de curriculum trebuie să aibă ca repere: resursele umane.1998. module.

3449/15. CDS a indus şi induce în continuare o serie de disfuncţionalităţi. 2002 Proiectul pentru Învăţământul Rural 7 113 .Proiectarea didactică la biologie creşterea capacităţii unităţii de învăţământ în determinarea propriului curriculum. Folosiţi spaţiul liber de mai jos pentru răspunsuri • 3. în afara celor din trunchiul comun la un anumit profil şi specializare. Opţionalul de aprofundare – derivă dintr-o disciplină studiată în trunchiul comun şi urmăreşte aprofundarea competenţelor din curriculum nucleu prin noi unităţi de conţinut. Temă de reflecţie 4 Credeţi că mai există şi alte avantaje ale acestui mod de proiectare curriculară? Dar dezavantaje? Menţionaţi cu ce dificultăţi v-ati confruntat vis-a-vis de stabilirea CDSului în şcoala dumneavoastră. • obligativitatea formării resurselor umane. • flexibilizarea utilizării segmentului facultativ din programe în funcţie de nevoile locale de educaţie şi formare.2. 4. Opţionalul ca disciplină nouă – introduce noi obiecte de studiu.03. Opţionalul integrat – introduce ca obiect de studiu noi discipline structurate în jurul unei teme integratoare pentru una sau mai multe arii curriculare. 72 Tipurile de opţional la liceu sunt prevăzute în Anexa 1 la OMEN nr. 2.199 9. Din punct de vedere al implementării însă. Ghid metodologic ARIA CURRICULARĂ MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE ALE NATURII – liceu. Consiliul Naţional pentru Curriculum. Tipuri de CDS pentru învăţământul liceal 1.4. 3. Opţionalul de extindere – derivă dintr-o disciplină studiată în trunchiul comun şi urmăreşte extinderea competenţelor generale din curriculum nucleu prin noi competenţe specifice şi noi conţinuturi. sau teme noi care nu se regăsesc în programele naţionale. respectiv: Ministerul Educaţiei şi Cercetării.

Proiectarea didactică la biologie Studiu individual 7 Studiaţi cu atenţie pachetele de opţionale din oferta educaţională a liceului dumneavoastră şi apreciaţi dacă acestea sunt în concordanţă cu nevoile elevilor şi implică şi comunitatea locală.3. • sunt corelate cu obiectivele de referinţă. 1 – Cerinţe pentru proiectarea corectă a opţionalelor Cerinţe • sunt măsurabile.4. 1 ) Tab. Didactica opţionalului. • nu conţin contradicţii. Proiectarea şi aplicarea CDS – ului în învăţământul obligatoriu Pentru elaborarea unui proiect de programă de opţional sugerăm ca înainte de a vă apuca de lucru să consultaţi următoarea listă de cerinţe ( Tab. • nu se repetă sub o altă formă în aceeaşi programă. • sunt adecvate vârstei şi nivelului de cunoştinţe ale elevilor. Proiectul pentru Învăţământul Rural Obiective de referinţă Conţinuturi 114 . • sunt în număr corespunzător. • permit progresul. specifice. Folosiţi spaţiul liber de mai jos pentru răspunsuri 3. • derivă din obiectivele cadru. • sunt organizate sistematic şi corelate. • sunt corelate cu tema.

să poată fi derulate efectiv la clasă. să permită cooperarea între elevi pentru învăţare. Temă de reflecţie 5 Credeţi că cerinţele din tabelul de mai sus sunt obligatorii şi/sau suficiente pentru o proiectare corectă a unui opţional la biologie la gimnaziu? Folosiţi spaţiul liber de mai jos pentru răspunsuri Pentru elaborarea unei programe de opţional la biologie se utilizează de regulă două modele: unul pentru clasele V – VIII şi unul pentru clasele IX – XII. Proiectul pentru Învăţământul Rural 115 . nevoilor prezente şi viitoare ale elevilor.Proiectarea didactică la biologie • • Activităţi de învăţare • • • • corespund experienţei anterioare a elevilor. să presupună activitatea nemijlocită a elevului. sunt adecvate intereselor. să dezvolte capacităţile propuse.

nevoi ale comunităţii locale.ce poate să facă elevul?” Temă de reflecţie 6 Câte obiective de referinţă credeţi că trebuie formulate pentru un opţional de o oră pe săptămână ? Folosiţi spaţiul liber de mai jos pentru răspunsuri Ministerul Educaţiei şi Cercetării. 2. răspunde la întrebarea . formarea unor competenţe de transfer. Obiectivele de referinţă vor fi formulate după modelul celor din programe naţională. dar nu vor fi reluări ale acestora.r..C. ….l. 3. Un obiectiv de referinţă este corect formulat dacă. Ed.ARAMIS PRINTs.Proiectarea didactică la biologie Model de proiectare a programei de opţional pentru clasele V – VIII Programa de opţional pentru clasele V – VIII )8 se va realiza după următoarea schemă: ●Argument ●Obiective de referinţă 1.1 pagină motivarea cursului propus ( de ex: nevoi ale elevilor.2002 8 116 Proiectul pentru Învăţământul Rural ..S. ●Lista de conţinuturi ●Modalităţi de evaluare ●Bibliografie ●Activităţi de învăţare În Argument veţi prezenta pe ½ . prin enunţul său. Consiliul Naţional pentru Curriculum – Ghid metodologic de aplicare a Programei de biologie – învăţământ obligatoriu.

Dacă opţionalul este pentru mai mulţi ani de studiu. referate. Apreciaţi dacă există asemănări şi deosebiri şi comentaţi. Studiu individual 8 Studiaţi cu atenţie pachetele de opţionale din oferta educaţională a şcolii pentru aria curriculară . Folosiţi spaţiul liber de mai jos pentru răspunsuri Proiectul pentru Învăţământul Rural 117 . Ca modalităţi de evaluare vor fi menţionate tipurile de probe de evaluare care se potrivesc opţionalului ales ( ex: probe scrise. se vor defini şi obiectivele cadru din care se vor deduce obiectivele de referinţă pentru fiecare an de studiu. ci vor constitui un mijloc pentru formarea intelectuală a elevilor.Matematică şi ştiinţe” şi comparaţi modul de proiectare a opţionalelor la disciplinele din aria curriculară.Proiectarea didactică la biologie Lista de conţinuturi cuprinde informaţiile pe care opţionalul le propune ca bază de operare pentru formarea capacităţilor vizate de obiective. proiecte. dar nu vor fi incluse ca atare în programă. etc. se redactează câte o programă pentru fiecare an.. Aceste informaţii nu vor reprezenta un scop în sine. Dacă opţionalul este prevăzut pentru un nivel de şcolaritate sau un ciclu curricular.). Activităţile de învăţare descriu modul în care elevii vor dobândi abilităţile vizate prin Obiectivele de referinţă. practice. orale. având grijă să apară explicit progresia obiectivelor de la un an de studiu la altul.

unităţi de informaţie noi. Consiliul Naţional pentru Curriculum – Ghid metodologic ARIA CURRICULARĂ MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE ALE NATURII – liceu.S. astfel: 1. 2002 ): ●Argument ●Competenţe specifice 1. pag. 3. etc.2002 9 118 Proiectul pentru Învăţământul Rural .r.Proiectarea didactică la biologie Model de proiectare a programei de opţional pentru clasele IX .C.ARAMIS PRINTs.Aramis Print . 4. proiectarea curriculară variază în funcţie de tipul de opţional propus. capitole. Opţional ca temă integratoare – se proiectează asemănător celui anterior cu diferenţa că unităţile de conţinut vor cuprinde informaţii din mai multe domenii/discipline. Programa de opţional pentru clasele IX .. Opţional de aprofundare – pentru anumite competenţe specifice menţionate în programa de trunchi comun se vor proiecta conţinuturi noi care vor duce la aprofundarea competenţelor respective. care nu sunt prevăzute în programa naţională de trunchi comun.C.X 49: se va realiza după următoarea schemă (adaptată după schema din.) În cazul competenţelor şi al conţinuturilor.1 pagină motivarea cursului propus (de ex: nevoi ale elevilor.X 1. Ghid metodologic Aria curriculară Matematică şi ştiinţe – liceu. 3. Opţional ca disciplină nouă – se aleg teme.S. pentru care se stabilesc competenţele ce vor fi dobândite de elevi. Ed. …. se vor deriva noi competente specifice ( vezi Unitatea de învăţare 1. 2. Opţional de extindere – pornind de la competenţele generale ale disciplinei din programa de trunchi comun. ●Valori şi atitudini ● Sugestii metodologice ●Modalităţi de evaluare ●Bibliografie ●Conţinuturi În Argument veţi prezenta pe ½ . 2.Ed. Ministerul Educaţiei şi Cercetării.l.23 – 24) care vor fi realizate prin noi conţinuturi vizând teme/capitole care nu sunt cuprinse în programa de trunchi comun. iar competenţele vizate vor fi de integrare şi transfer. nevoi ale comunităţii locale. formarea unor competenţe de transfer.

precum şi modalităţile de evaluare. recomandate pentru formarea competenţelor.Proiectarea didactică la biologie Temă de reflecţie 7 Câte competenţe specifice credeţi că trebuiesc formulate pentru un opţional ca temă integratoare de o oră pe săptămână ? Ce condiţie trebuie să îndeplinească o competenţă specifică pentru a fi corectă? Folosiţi spaţiul liber de mai jos pentru răspunsuri Sugestiile metodologice vor include tipuri de activităţi de învăţare. Temă de reflecţie 8 Ce tipuri de competenţe trebuie să definiţi într-o programă de opţional proiectată pentru întreg parcursul liceului ? Folosiţi spaţiul liber de mai jos pentru răspunsuri Proiectul pentru Învăţământul Rural 119 .

09.XII • Ore din CDŞ Aceeiaşi rubrică cu disciplina sursă Rubrică nouă • liceal Opţional ca IX .Ed.VIII • Programa pentru trunchiul comun. 2 ) Tab. integrative Noi conţinuturi interdisciplinare gimnazial gimnazial gimnazial liceal Opţional la nivelul disciplinei Opţional la nivelul ariei curriculare Opţional la nivelul mai mul-tor arii curriculare (integrat) Aprofundare I– VIII • • • Aceeiaşi rubrică cu disciplina sursă Aceeiaşi rubrică cu disciplina sursă Ore de Rubrică opţio-nal nouă Ore de opţio-nal pe arie Ore din CDŞ I .XII • • Ore din CDŞ liceal Extindere IX .altele decât cele prevăzute în planul cadru Noi competenţe specifice complexe. fie altele) Noi competenţe specifice corelate cu cele ale programei de trunchi comun Noi conţinuturi corelate cu cele ale programei de trunchi comun Noi competenţe specifice şi noi conţinuturi.Proiectarea didactică la biologie Pentru o înţelegere şi o fixare cât mai clară a tipurilor de opţionale din învăţământul preuniversitar vă prezentăm o sinteză în tabelul de mai jos ( Tab.XII • disciplină nouă Opţional integrat IX .de din plaja orară Obiectivele de referinţă Ore din plaja şi conţinuturile notate orară cu * (asterisc) Noi obiective de referinţă şi noi conţinuturi Noi obiective de referinţă şi noi conţinuturi complexe Noi obiective de referinţă şi noi conţinuturi complexe Aceleaşi competenţe specifice Noi conţinuturi (fie cele cu*.39595/18.VIII Rubrică nouă Rubrică nouă I . în limita nr. nr. 2 – Opţionalitatea în învăţământul preuniversitar (conf.2006) Treaptă de şcolaritate Tip de opţional Clasa I– VIII Caracteristici ale programei Regim orar Ore din plaja orară Notare în catalog gimnazial Aprofundare Extindere • gimnazial I .max. Notei M.XII Ore din CDŞ Rubrică nouă liceal • • Ore din CDŞ Rubrică nouă 120 Proiectul pentru Învăţământul Rural .VIII IX .C.

2. …………………………………………………………………. daţi câte un exemplu de opţional la biologie. Micii agenţi de mediu”. ………………………………………………………………….1999 se precizează “Educaţia valorică este abordată cu referire la problematica umană.. orice acţiune de ocrotire a mediului va fi un eşec. privind necesitatea protecţiei mediului. …………………………………………………………………. completaţi cu răspunsul corect! 1. Împreună pentru natură”.E. la domeniul moral şi civic. ………………………………………………………………….01. astfel încât. …………………………………………………………………. Care sunt tipurile de CDS pentru învăţământul liceal ? …………………………………………………………………. …………………………………………………………………. . un rol important revenind şcolii şi comunităţii locale. În spaţiul de mai jos. a ecologizării şi amenajării acestora. …………………………………………………………………... Pentru a-şi atinge scopul.. părinţi. se pot derula proiecte ( ex.Proiectarea didactică la biologie Test de autoevaluare Pentru întrebările 1 şi 2. Astfel se pot încheia parteneriate între şcoli şi primării.:. Abordarea problemelor de mediu din comunitate în cadrul unui opţional În O. din fiecare tip menţionat la întrebările 1 şi 2. precum şi la natură şi la mediul înconjurător cultural şi tehnologic. …………………………………………………………………. ………………………………………………………………….N.4.. De reţinut: 2 Februarie – Ziua mondială a zonelor umede 1 Martie – Ziua mondială a păsărilor 22 Aprilie – Ziua mondială a Pământului 23 Mai – Ziua mondială a biodiversităţii 5 Iunie – Ziua mediului 16 Septembrie – Ziua stratului de ozon 3. Proiectul pentru Învăţământul Rural 121 . Schimbarea mentalităţii oamenilor cu privire la mediu nu este o sarcină uşoară şi fără o educaţie timpurie şi permanentă în acest sens. profesori. organizaţii nonguvernamentale” şi comunitatea locală. În şcoli va fi încurajată colaborarea dintre elevi.. ofertele educaţionale ale societăţii civile să poată deveni congruente cu ofertele educaţionale formale”. educaţia ecologică trebuie făcută în cadrul unui sistem unificat. etc.3080/12... Octombrie – Ziua mondilă a cocorilor 4. Octombrie – Ziua mondială a animalelor sălbatice 31 Octombrie – Ziua Mării Negre 3.4...) prin care să se urmărească implicarea şi conştientizarea elevilor în vederea educaţiei locuitorilor din zonele adiacente şcolilor. nr..M. Care sunt tipurile de CDS pentru învăţământul gimnazial? …………………………………………………………………. 3.

Proiectarea didactică la biologie Studiu individual 9 Găsiţi şi alte date referitoare la protecţia mediului şi a vieţuitoarelor ce trebuiesc reţinute în afară de cele amintite mai sus.5. Putem însă să efectuăm măsurători astfel încât să obţinem date reale. Nu se poate măsura absolut orice. oriunde şi oricând. Aflaţi câte parteneriate pe teme ecologice/de protecţia mediului există în sectorul/judeţul dumneavoastră. Proiect de programă pentru curs opţional integrat Denumirea opţionalului Investigarea mediului înconjurător din cartierul/zona X în vederea protecţiei şi conservării acestuia Opţional tip D a X a. Folosiţi spaţiul liber de mai jos pentru răspunsuri 3.. pe 122 Proiectul pentru Învăţământul Rural .4. precum şi variaţiile acestora. Pentru a înţelege schimbarea şi a o anticipa. specializarea . trebuie cunoscute componentele mediului.Ştiinţele naturii” 1 oră Tipul Clasa Număr de ore/săptămână Argument : Terra se află într-o permanentă schimbare. Cunoaşterea presupune investigaţii şi acumulări de date rezultate din măsurători.

identificarea principalelor componente ale ecosistemelor naturale din cartierul/zona X . cicluri de legătură între componente. textură. aer. precum şi a factorilor care le influenţează parametrii. precipitaţiile.) Conţinuturi Componentele ecosistemelor naturale studiate: apă. în scopul identificării. prezentarea rezultatelor sub formă de tabele. Prin acest opţional se vor aplica în condiţii reale cunoştinţele de biologie. compoziţie. Investigarea solului : profil. grafice. modele pentru stabilirea efectelor schimbărilor sezoniere. Competenţe specifice C1. organisme. fizică şi matematică. C6 – evaluarea cantitativă şi calitativă a schimbărilor componentelor ecosistemelor studiate. înţelegerii. temperatura.Proiectarea didactică la biologie baza cărora să anticipăm ce se va întâmpla în viitorul apropiat. chimie. precipitaţiile. Influenţa factorilor externi şi interni asupra acestor componente. Variaţii sezoniere ale componentelor ecosistemelor. C3 – utilizarea investigaţiei pentru evidenţierea parametrilor componentelor ecosistemelor naturale studiate. C7 – Argumentarea variaţiilor parametrilor componentelor ecosistemelor studiate. culoare. diversităţii. pe baza cunoştinţelor de biologie ( ex: acoperirea cu nori. Relaţii între componentele ecosistemelor studiate şi între parametrii componentelor acestora şi structura populaţiilor locale. diagrame şi interpretarea acestora. etc. sol. evapotranspiraţia. Investigarea organismelor : determinarea densităţii. Investigarea atmosferei: norii. temperatura. C5 – explicarea diversităţii şi densităţii populaţiilor locale pe baza caracteristicilor celorlalte componente ale Ecosistemelor studiate. Cauze şi efecte ale variaţiilor parametrilor ecosistemelor studiate. evapotranspiraţiei . C4 – colectarea de date rezultate din investigaţiile efectuate. pH-ul. C2 – observarea şi recunoaşterea interacţiunilor dintre componentele ecosistemelor aflate în studiu. modele pentru anticiparea efectelor variaţiilor acestor parametrii - - Proiectul pentru Învăţământul Rural 123 . Interacţiuni între aceste componente. structură. anticipării şi prevenirii schimbărilor din mediu.

corectaţi-le. densităţii. organisme • Interacţiuni între componentele ecosistemului studiat. textură. culoare. Stabiliţi dacă acestea sunt suficiente şi dacă există relaţii de interdependenţă între ele. structură. • Componentele ecosistemului Terra: apă. Capitolul III • Evoluţia ecosistemelor naturale Sugestiile metodologice: Timpul alocat pentru acest opţional este de 34 de ore pe an. Folosiţi spaţiul liber de mai jos pentru răspunsuri Listă de conţinuturi : Capitolul I. compoziţie. sol. Capitolul II • Investigarea componentelor ecosistemului studiat.Proiectarea didactică la biologie Temă de reflecţie 9 Analizaţi competenţele specifice şi conţinuturile corespunzătoare din opţionalul de la pagina 144. Investigarea atmosferei: norii. temperatura. • Investigarea organismelor: determinarea diversităţii. pH-ul. 124 Proiectul pentru Învăţământul Rural . precipitaţiile. Notarea în catalog se realizează în rubrică separată pentru CDS. • Influenţa factorilor externi şi interni asupra acestor componente. Dacă nu. aer. evapotranspiraţiei. • Investigarea solului: profil.

orale. Predarea poate fi realizată fie de acelaşi profesor. Modalităţi de evaluare: ● Probe practice. opţionalul se poate continua pe toată perioada liceului. Ei vor orienta demersul didactic pe observarea directă. prin diversificarea tipurilor de investigaţii. scrise ● Referate. Folosiţi spaţiul liber de mai jos pentru răspunsuri Proiectul pentru Învăţământul Rural 125 .Proiectarea didactică la biologie Dacă are succes. Se recomandă utilizarea proiectelor de grup a căror temă va fi anunţată la începutul semestrului. Daţi şi alte sugestii metodologice şi îmbogăţiţi metodele de evaluare. fie de un grup de profesori. descoperire şi investigaţie. proiecte Studiu individual 10 Completaţi lista de conţinuturi ale acestui opţional.

Elemente de calitate ● Respectarea particularităţilor de vârstă ale elevilor ● Concordanţa cu etosul şcolii..DA” la punctele I şi II şi cel puţin 5.DA” /. cu recomandări I. 2000 – Ghid Matematică şi Ştiinţele naturii – Material de lucru Proiectul pentru Învăţământul Rural 126 ...Proiectarea didactică la biologie Modelul 110 AVIZAT Inspector de specialitate . Existenţa unei bibliografii III.oportunitatea opţionalului ... Autor………………. Avizul Consiliului de Curriculum al Şcolii ( CCŞ) CRITERII ŞI INDICATORI DE EVALUARE DA NU DA.Abilitare pentru susţinerea cursului…………………… Unitatea de învăţământ………………………………………………………… B.. 10 Adaptare după .. * Avizul şcolii Denumirea opţionalului………………………………………………………… Tipul opţionalului……………………………………………………………….realismul în raport cu resursele disponibile ● Corelarea obiectivelor cu activităţile de învăţare ● Corelarea obiectivelor cu unităţile de conţinut ● Adecvarea modalităţilor de evaluare la demersul didactic propus AVIZUL CCŞ : DA DA DA . NU Avizul conducerii şcolii: ……………………. Clasa…………………………………………………………………………….CNC... Respectarea structurii standard a programei ● Argument ● Obiective specifice ● Activităţi de învăţare ( minim una/obiectiv) ● Conţinuturi ● Modalităţi de evaluare II. cu interesele elevilor şi cu nevoile comunităţii ● Conţinutul argumentului . Durata…………………………………………………………………………… Număr de ore pe săptămână…………………………………………………. NOTĂ: Pentru a fi acceptat proiectul de programă trebuie să întrunească.. cu recomandări ………………………………….FIŞĂ DE AVIZARE A PROIECTULUI DE PROGRAMĂ PENTRU OPŢIONAL PENTRU GIMNAZIU A.DA cu recomandări” la punctul III.

Avizul conducerii şcolii: …………………….. cu recomandări …………………………………... Durata…………………………………………………………………………… Număr de ore pe săptămână…………………………………………………. cu recomandări NU NOTĂ: Pentru a fi acceptat proiectul de programă trebuie să întrunească.DA” la punctele I şi II şi cel puţin 5.oportunitatea opţionalului . * Avizul şcolii Denumirea opţionalului………………………………………………………… Tipul opţionalului………………………………………………………………....CNC. Clasa……………………………………………………………………………. Respectarea structurii standard a programei ● Argument ● Competenţe specifice ● Conţinuturi ● Valori şi atitudini ● Sugestii metodologice ( inclusiv modalităţi de evaluare ) II. 2000 – Ghid Matematică şi Ştiinţele naturii – Material de lucru Proiectul pentru Învăţământul Rural 127 . Existenţa unei bibliografii III.... Autor………………. cu interesele elevilor şi cu nevoile comunităţii ● Conţinutul argumentului . DA DA . Elemente de calitate ● Respectarea particularităţilor de vârstă ale elevilor ● Concordanţa cu etosul şcolii.FIŞĂ DE AVIZARE A PROIECTULUI DE PROGRAMĂ PENTRU OPŢIONAL PENTRU LICEU C.Proiectarea didactică la biologie Modelul 211 AVIZAT Inspector de specialitate .realismul în raport cu resursele disponibile ● Corelarea competenţelor cu situaţiile de învăţare propuse la Sugestii metodologice ● Adecvarea modalităţilor de evaluare la demersul didactic propus AVIZUL CCŞ : DA NU DA.DA” /.Abilitare pentru susţinerea cursului…………………… Unitatea de învăţământ………………………………………………………… D. Avizul Consiliului de Curriculum al Şcolii ( CCŞ) CRITERII ŞI INDICATORI DE EVALUARE DA I.DA cu recomandări” la punctul III 7. 11 Adaptare după ..

• stabilirea unui echilibru dinamic între evaluarea scrisă şi cea orală. care inventariază. utilizarea unor metode proprii de lucru. care valorifică potenţialul elevilor şi conduce la perfecţionarea stilului şi a metodelor proprii de învăţare.4.profesor. în favoarea celei formative. 128 Proiectul pentru Învăţământul Rural . Evaluarea la disciplinele opţionale Proiectarea evaluării la disciplinele opţionale se realizează după aceleaşi principii ca şi evaluarea la disciplinele din trunchiul comun.. cea de-a doua. adică ceea ce pot face elevii cu ceea ce au învăţat. are în vedere doar unele tipuri de comportamente. psihomotor şi relaţional al elevilor. deşi ocupă mult timp pentru aprecierea tuturor elevilor. În acest sens trebuiesc avute în vedere următoarele aspecte: • diminuarea ponderii evaluării sumative. imaginaţia. de cele mai multe ori nerelevante pentru personalitatea elevului şi neglijează aspecte importante precum: gândirea.etc. Modalităţile de evaluare trebuie gândite înainte de predarea temelor.6. selectează şi ierarhizează. cea din urmă. prezintă şi avantaje deosebite: interacţiunea elev . Adeseori evaluarea formativă este înlocuită cu evaluarea curentă. atitudinea de responsabilitate. concomitent cu proiectarea demersului de predare-învăţare şi în concordanţă cu acesta.Proiectarea didactică la biologie 3. Temă de reflecţie 10 Înlocuiţi . care nu pune accentul pe nivelul cognitiv.” de mai sus cu încă două exemple de comportamente/capacităţi care nu sunt luate în consideraţie în cazul evaluării curente. comportament comunicativ şi de interrelaţionare al elevilor. nu doar la sfârşitul ei. Astfel. Folosiţi spaţiul liber de mai jos pentru răspunsuri Fiind focalizată pe unitatea de învăţare. afectiv. formarea unor competenţe cu ajutorul întrebărilor ajutătoare. competenţa de comunicare şi de relaţionare. eva luarea ar trebui să cantitatea de informaţie ci şi calitatea acesteia. etc. deoarece o importantă parte a evaluării are loc în timpul activităţii.

Folosiţi spaţiul liber de mai jos pentru răspunsuri În raport cu momentele realizării evaluării. în spaţiul delimitat pentru o oră apar specificaţii de evaluare iniţială. iar la final este prevăzută o oră de evaluare sumativă.Proiectarea didactică la biologie creşterea frecvenţei de utilizare a metodelor de autoevaluare şi de evaluare prin consultare în grupuri mici. Fiecare activitate de evaluare a elevilor trebuie însoţită în mod sistematic de autoevaluarea activităţii profesorului. sunt capabili să şi le susţină şi să le motiveze şi cum acceptă opiniile celorlalţi. 3 : Metode şi instrumente de evaluare ● probe scrise ● probe orale Metode şi instrumente de ● probe practice evaluare tradiţionale ● observarea sistematică a elevilor ● investigaţia ● proiectul Metode şi instrumente de ● portofoliul evaluare complementare ● tema pentru acasă ● tema de lucru în clasă ● autoevaluarea Tabelul. vizând aprecierea modului în care elevii îşi exprimă liber opiniile. • Temă de reflecţie 11 Comentaţi afirmaţia din ultimul paragraf de mai sus şi motivaţi dacă este falsă sau adevărată. formativă sau sumativă.3 Proiectul pentru Învăţământul Rural 129 .

2002 – Ghid metodologic de aplicare a Programei de biologie – învăţământ obligatoriu Proiectul pentru Învăţământul Rural 130 .1 X X Ob.. Mai jos aveţi un model de construire a unei matrice de evaluare: Instrumente de evaluare Descriptori de performanţă/Obie ctive/Compe tenţe Proba scrisă Proba orală Pro ba prac tică Temă de lucru în clasă Temă pentru acasă Observa rea sistemat ică Autoe valua re Referat Proie ct 1. 5.3 X X 12 1. 7. Proiectarea eficientă a evaluării se poate realiza cu ajutorul unei matrice de evaluare centrată pe competenţe/capacităţi. astfel încât prin evaluarea realizată pe tot parcursul anului să se acopere cât mai multe obiective/competenţe.2 X CNC. Ecosistemul ” pe care-l puteţi desfăşura atât la gimnaziu cât şi la liceu. 3. Mai jos aveţi un exemplu de proiectare a evaluării pentru un opţional cu titlul . Pornind de la matricele realizate se pot construi apoi instrumentele de evaluare cele mai potrivite capacităţilor sau conţinuturilor respective.Proiectarea didactică la biologie Un singur instrument de evaluare nu poate măsura totul. 12 Instrumente de evaluare Obiective/Compet enţe să identifice componentele structurale ale ecosistemelor terestre şi acvatice să compare ecosistemele naturale cu cele antropizate să întocmească tabele şi grafice comparative privind variaţiile factorilor de mediu din diferite ecosisteme să descrie 1. 6. specif Proba orală Proba scrisă Prob ă prac -tică Refe rat Proiect Auto evauare Observ area sistema ti-că X X - 1.2 X X X - 1. 4. Ref Compet. 2. De aceea este necesar să se proiecteze evaluarea avându-se în vedere varietatea instrumentelor de evaluare ce pot fi utilizate.

1 X X Proiectul pentru Învăţământul Rural 131 .3 X X X X - 2.2 X - 3.2 X - 4.3 2.1* X X X X - 3.4 X X - 3.2 X X X X X X X - 2.Proiectarea didactică la biologie organizarea spaţială a unui ecosistem să explice relaţiile funcţionale dintrun ecosistem să investigheze structura şi relaţiile din cadrul ecosiste-melor naturale şi antropizate să interpreteze rezultatele investigaţiilor privind caracteristicile unor ecosisteme naturale şi antropizate să realizeze predicţii privind evoluţia ecosistemelor să utilizeze diverse surse de informare pentru obţinerea datelor privind caracteristicile ecosistemelor să interpreteze corect datele obţinute din investigaţii sau din diverse surse să utilizeze termino-logia ştiinţifică în interpretarea şi comunicarea datelor să participe la acţiuni de asistenţă ecologică la nivelul comunităţii locale să elaboreze strategii pentru prevenirea şi reducerea poluării în ecosistemele învecinate - 1.2* X X - 4.

diferenţele dintre metodele alese şi comentariile didactice făcute. ………………………………………………………………………………… 132 Proiectul pentru Învăţământul Rural ... la care adăugaţi şi . ………………………………………………………………………………….4.. ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… 3.Fişa de avizare”. vor conta: adecvarea la cerinţele sarcinii de lucru. Completaţi următoarele enunţuri: 1. proiect. probă practică.Proiectarea didactică la biologie Studiu individual 11 Completaţi matricea de evaluare de mai sus cu câte un exemplu de: probă scrisă. …………………………………………………………………………………. la care adăugaţi şi baremele de corectare şi notare. Pe parcursul secvenţei 3. Cel mai mult m-a ajutat …………………………………………………. ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… pentru că……………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………. Îmi sunt încă neclare următoarele aspecte…………………………….6 m-am confruntat cu următoarele dificultăţi: ………………………………………………………………………. referat. Folosiţi spaţiul liber de mai jos pentru răspunsuri Temă pentru portofoliu Concepeţi un proiect de programă pentru un opţional de tip C pentru clasa a IX a. 2. În aprecierea temei.

………………………………………………………………….. …………………………………………………………………. Construiţi o matrice de evaluare pentru o unitate de învăţare pentru clasele gimnaziale Proiectul pentru Învăţământul Rural 133 . Care sunt deosebirile dintre evaluarea continuă şi evaluarea formativă? ………………………………………………………………….Proiectarea didactică la biologie Test de autoevaluare Pentru întrebările 1 şi 2. 3. …………………………………………………………………. …………………………………………………………………. ………………………………………………………………….. completaţi cu răspunsul corect! 1. Enumeraţi metodele şi instrumentele de evaluare com-plementare... 2..

2. Elaboraţi câte o probă de evaluare scrisă şi una orală pentru alte unităţi de învăţare decât cele exemplificate la punctele 1 şi 2. să consemnez feed-back-ul întrun jurnal reflexiv? .. cât s-a învăţat?” (1.5p).. cu ce se învaţă?” (1. 4.. de ce se învaţă ?” (1... În evaluare vor fi analizate: modul de concepere şi structurare a secvenţei de familiarizare (3p)..să corelez elementele constitutive ale unităţilor de învăţare pentru redactarea unui proiect adap-tat contextului clasei? 134 Proiectul pentru Învăţământul Rural . Consemnaţi în jurnalul vostru reflexiv feed-back-ul obţinut prin aplicarea probelor de evaluare scrisă şi practică de la punctul 3. să organizez demersul didactic pe baza segmentării în unităţi de învăţare? . Se acordă 1 p din oficiu.. Elaboraţi proiectul unei unităţi de învăţare.. să elaborez probe de evaluare pentru măsurarea nivelului de achiziţie în cadrul fiecărui obiectiv de referinţă selectat? .1 p din oficiu. c... dacă. Proiectarea didactică la biologie” Am reuşit…??? . modul de concepere şi structurare a secvenţei de structurare şi sistematizare (3p).5p). b. În evaluare vor fi analizate: dacă obiectivele de referinţă răspund la întrebarea . conform celor trei secvenţe: a. cum ştim că s-a învăţat?” şi .5p). ce se învaţă?” (1.) familiarizarea. de creaţie şi respectiv de prezentare. În evaluare se vor acorda câte 9 p pentru consemnarea corectă şi 1 p din oficiu. . Pentru corecta proiectare a etapelor se vor acorda: 3p. modul de concepere şi structurare a secvenţei de aplicare (3p).. În evaluare se vor acorda câte 4.. Proiectaţi o activitate de învăţare pe bază de proiect respectând etapele caracteristice acesteia. modul de proiectare şi realizare a autoevaluării (1..5p)..) aplicarea. dacă evaluarea răspunde la întrebările . conţinuturile răspund la întrebarea .. să corelez elementele nstitutive ale unităţilor de învăţare pentru redactarea unui proiect adaptat contextului clasei? 1.5 p pentru fiecare probă elaborată corect ( să corespundă obiectivelor operaţionale) şi 1 p din oficiu.) structurarea şi sistematizarea. 3. dacă activităţile de învăţare răspund la întrebarea .5p). Corelaţi/relaţionaţi elementele ce structurează unitatea de învăţare.. cum se învaţă?” (1. pentru etapa de căutare şi câte 2p pentru etapele: de rezolvare.Proiectarea didactică la biologie TEST DE EVALUARE – NOTAT DE TUTORE Testul de evaluare de mai jos vă va ajuta să verificaţi gradul de îndeplinire a competenţelor specifice Unităţii de Învăţare 3:.5p). dacă resursele alese răspund la întrebarea ..Se acordă 1 p din oficiu. Sistemul excretor” de la clasa a VII a. 5..

Proiectarea didactică la biologie

...să elaborez o probă de evaluare pentru a măsura nivelul de achiziţie în cadrul unui obiectiv de referinţă prin metoda observării sistematice ? elevilor?

6. Elaboraţi o fişă de evaluare pe baza observării sistematice a activităţii elevilor pe parcursul unei ore ca are ca subiect “Celula” la clasa a IX a. Se va evalua astfel 3 p . pentru corecta formulare a criteriilor de evaluare a conceptelor şi capacităţilor elevilor, 3p. pentru corecta formulare a criteriilor de evaluare a atitudinii elevilor şi 3p pentru corecta formulare a criteriilor de evaluare a comunicării elevilor. Se acordă 1p din oficiu.

...să elaborez o probă de evaluare prin metoda referatului?

7. Elaboraţi un barem pentru evaluarea unui referat cu tema “Mamifere acvatice” la clasa a VI a. Se va acorda câte 1 p. pentru fiecare din criteriile de evaluare ( pentru structură nu se acordă puncte aceasta reieşind din toate componentele referatului). Se acordă 1p din oficiu.

8. Elaboraţi fişe de autoevaluare care să conţină elemente pentru identificarea modului în care elevii
...să elaborez o probă de evaluare prin metoda autoevaluării?

... să elaborez un proiect de opţional din perspective nevoilor de dezvoltare locală şi a intereselor elevilor?

Înţeleg criteriile de apreciere după care se conduce profesorul 2. Sarcinile de lucru 3. Percep mediul de lucru 4. Sunt interesaţi de activitatea din clasă 5. Doresc să studieze suplimentar subiectul abordat la clasă În evaluare se acordă 1 p pentru punctul a şi câte 2p pentru punctele b-e. Se acordă 1p din oficiu. 9. Elaboraţi un proiect de opţional ( fie pentru gimnaziu, fie pentru liceu) pe problemele de mediu din comunitate, din perspectiva nevoilor de dezvoltare locală şi a intereselor elevilor. În evaluare se vor acorda 6 p pentru proiectul de programă, 3 p pentru modalitatea de evaluare şi 1 p din oficiu.

1.

Proiectul pentru Învăţământul Rural

135

Proiectarea didactică la biologie

INDICAŢII, SUGESTII DE REZOLVARE, RĂSPUNSURI PENTRU SARCINILE DE LUCRU ALE UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE 3

Temă de reflecţie 1 -

corelaţii obiective/competenţe cu tematica, succesiunea, conţinutul, activităţile de învăţare, resursele. modul de organizare a activităţii: -etapele investigaţiei -criteriile de realizare -stabilirea sarcinilor de lucru reflectă modul în care elevii au atins obiectivele instruirii , demonstrează care sunt achiziţiile elevilor

Temă de reflecţie 2 -

Temă de reflecţie 3:

Temă de reflecţie 4 – Nu; Nu. *Fiecare cursant va spune cu sinceritate cu ce dificultăţi s-a confruntat Temă de reflecţie 5 - Sunt suficiente, dar le considerăm opţionale Temă de reflecţie 6 - 3, maxim 4. Temă de reflecţie 7 - 4 – 5 CS ; competenţele specifice acoperă dimensiunea cognitivă a personalităţii elevilor şi se stabilesc pornind de la modelul de generare prin gruparea categoriilor de concept operaţionale în funcţie de dominantele avute în vedere (vezi tab.2 pg.24-25 din unitatea de învăţare 1) Temă de reflecţie 8 - Competenţe generale, specifice şi eventual derivate Temă de reflecţie 9 – Sunt suficiente şi există relaţii de interdependenţă între ele Temă de reflecţie 10- Competenţe afective şi psihomotorii Temă de reflecţie 11 - ,,Fiecare activitate de evaluare a elevilor trebuie însoţită în mod sistematic de autoevaluarea activităţii profesorului”. Afirmaţia este corectă: prin autoevaluare profesorul va avea feed-back-ul şi astfel îşi va putea proiecta activitatea viitoare. Studiu individual 1 - cunoaşterea programei şcolare, a conţinutului ştiinţific, a particularităţilor elevilor, stabilirea metodelor de instruire şi evaluare, alocarea timpului, organizarea activităţii - personalizarea derivă din deciziile profesorului privind organizarea activităţii de învăţare-evaluare Studiu individual 2 Secvenţele se succed logic, raporturile între elemente sunt de interdependenţă cauzală, secvenţele au în comun parcurgerea logică a elementelor procesului didactic: Ce..De ce..Cum ..În ce măsură se învaţă.
Proiectul pentru Învăţământul Rural

136

Proiectarea didactică la biologie

Studiu individual 3 Studiu individual 4 Studiu individual 5

Furnizează informaţii privind conceptele şi capacităţile, atitudinile şi comunicarea elevilor. Argument, prezentarea rezultatelor, rezumarea Concluziilor, aspectul şi modul de prezentare. Beneficiile autoevaluării: -metodă de autocunoaştere -stimulează implicarea activă a elevilor în propria lor instruire -relevă imaginea de sine a elevilor

Studiu individual 6 - * Se vor studia cu atenţie, se vor face observaţii reale şi pertinente care se vor menţiona în portofoliul individual Studiu individual 7 - * Se vor studia cu atenţie, se vor face observaţii reale şi pertinente care se vor menţiona în portofoliul individual Studiu individual 8 - Există asemănări şi deosebiri între modul de proiectare a opţionalelor la aria curriculară ,,Matematică şi ştiinţe”, pe care fiecare cursant le va indica în conformitate cu realităţile de la propria şcoală. Studiu individual 9 - * Fiecare cursant va căuta date noi ce trebuiesc reţinute, iar bibliografia consultată o va trece în portofoliul personal Studiu individual 10 - * Se va pune accent pe creativitatea şi originalitatea cursantului Studiu individual 11 – După ce se consultă tabelul 3 de la pagina 150 şi secvenţa 3.3 se va consulta pentru exemple ,,Ghid metodologic de APLICARE A PROGRAMEI DE BIOLOGIE – învăţământ obligatoriu” – Partea a III a, M.Ed.C. – C.N.C.,Ed. S.C.Aramis Print s.r.l.,2002 Test de autoevaluare, pagina 113 1. Conform informaţiilor din secţiunea 3.1 2. Obiective, competenţe, conţinuturi 3. Adaptări, înlocuiri, omiteri, adăugări

Test de autoevaluare, pagina 129 -capacităţile elevilor de aplicare, transfer, generalizare a cunoştinţelor -încurajează dezvoltarea deprinderii de studiu individual şi de comunicare -avantaje: înlesneşte evaluarea deprinderilor de lucru cu metode şi instrumente specifice biologiei, exersează colectarea de date şi formularea de concluzii pe baza acestora. Test de autoevaluare, pagina 142
Proiectul pentru Învăţământul Rural

137

N. Evaluarea formativă valorifică potenţialul elevilor şi conduce la perfecţionarea stilului şi a metodelor proprii de învăţare. – C.C. – C.C. S. Se va lucra individual sau pe grupe. .C. S. competenţa de comunicare şi de relaţionare. Evaluarea curentă are în vedere doar unele tipuri de comportamente.Ghid metodologic – aria curriculară matematică şi ştiinţe ale naturii – liceu” M.Proiectarea didactică la biologie 1.Ed.l.l.2002 138 Proiectul pentru Învăţământul Rural . Se va consulta.r. 11-12 2.Ed. utilizarea unor metode proprii de lucru.r. 11-12 3.2002 Test de autoevaluare. de cele mai multe ori nerelevante pentru personalitatea elevului şi neglijează aspecte importante precum: gândirea.Ed..C.C. imaginaţia.Aramis Print s..Aramis Print s.Ghid metodologic de aplicare a programei de biologie – învăţământ obligatoriu” M. – C.2002 şi . 2 de la pag.Ed. atitudinea de responsabilitate.C.Ed..Ed..N.Ghid metodologic de aplicare a programei de biologie – învăţământ obligatoriu” – M.Aramis Print s.N. Se vor consulta. Metode alternative de evaluare • Observarea sistematică a elevilor • Investigaţia • Proiectul • Portofoliul • Tema pentru acasă • Tema de lucru în clasă • Autoevaluarea 2.r.. 3.C.. S.l...C. pagina 154 1. Se va consulta tab.C. Se va consulta tab. 2 de la pag..

pag.Academiei. Ed. Boşcaiu N. pag. 1976. Ploaie Ghe. – Omul şi biosfera.. Teodorescu I. 34-56. 14-56 Tudor. Stugren B. 33-65. Bucureşti. I – Mic atlas de plante.sarmis. 23-31. Ed.Scisul Românesc.. Ed. – Ecologia şi protecţia mediului. Neguţ C. Editura Didactică şi Pedagogică. – Ecologia şi protecţia mediului.. introducerea pag. Borcea M. Târgovişte. – Importanţa ecologică a parcurilor naturale. 1990. Teodorescu I..1987.Constelaţii.T. Ed. 2003. – Ecologia şi protecţia mediului. Ed. Udrescu S... Evaluarea în procesul didactic..1999. – Microbiologia resurselor Naturale. 1993. Toniuc N.Offsetcolor. Ionescu A.Ecologie.manual pt. Ed. Strategii alternative de evaluare modele teoretico-experimentale. Cluj.Constelaţii. – Vegetaţia Pământului. Ilie N. pag 26-44. pag. Neguţ C. Proiectul pentru Învăţământul Rural 139 . 2001. clasa a X a. Râmnicu Vâlcea..clasa a XII a. Buc. – Flora spontană. 5-9. Păun M.Proiectarea didactică la biologie Bibliografie recomandată pentru “Unitatea de învăţare 3” Dunmitriu Constanţa. Petrescu I.Rîşnoveanu G. pag. Ed. Buc... Popescu l. 1970 . 167-185. 1985. Soran V.. Radu I. Editura Didactică şi Pedagogică. Craiova.... Buc. pag. Buc.2001.Rîşnoveanu G. 2000. Walter H. 1952 – 1992.68-103 Teodorescu I.. Buc. manual pt.2002. – Ecologie teoretică. 1994.. pag... Bucureşti.Constelaţii. 23-30. pag.. Purdea L. sursă de plante pentru spaţiile verzi Ed. * * Flora RPR-RSR ..Şt. Buc.

1989. Cluj. Bucureşti.. EDP Bucureşti 10. Ed. – Ecologie teoretică. RADU I. Predarea interactivă centrată pe elev. 2006. Ghid metodologic de proiectare a activităţii didactice la ştiinţe ale naturii.N. . ***Manuale de biologie pentru clasele a V-a. 8.C. Cadru de referinţă. 3. Dumitru Gh. Ed. *** Ministerul Educaţiei Naţionale.C. 2001. Ed. 2005. 2006. Ed. Ed. SARIVAN L. (coord. 13. 4.C. PIR: Dezvoltarea profesională pe baza activităţii proprii desfăşurată în şcoală.C. Aria curriculară Matematică şi Ştiinţe ale naturii. 2. Bucureşti. 2002.(coord.SARIVAN L.Polirom. *** Ministerul Educaţiei Naţionale...1999.. 1994 140 Proiectul pentru Învăţământul Rural . Comunicare eficientă. – C. Editura Didactică şi Pedagogică. Metode de învăţământ. Ed. Strategii alternative de evaluare modele teoretico-experimentale.(II). ***Softwin. 5. Bucureşti.E.Iaşi.Ed. Bucureşti. Instruirea şcolară. ipografia Universităţii Bucureşti. *** Programe şcolare pentru învăţământul obligatoriu.). *** Ministerul Educaţiei Naţionale. Ghid metodologic.Bibliografie generală 4. Dumitru Constanţa . Ed.C. M. (coord.N.a X-a. Psihopedagogie. Ed. Liceu. Bucureşti.Humanitas Educational Bucureşti. MEYER G. Curriculum Naţional învăţământul obligatoriu. M.). Consiliul Naţional pentru Curriculum. Consiliul Naţional pentru Curriculum.1983. Polirom.2001 20. PĂCURARI O. 2003. corelaţii cu alte strategii didactice.. 9. 19. NOVEANU G.Sigma. SINGER M. Psihologia educaţiei şi dezvoltării. Pâinişoară I. C..Aramis Print. Ciolac Anca. Stugren B.C. 18. 1998 – 1999. LEAHU I.).2000.E. Polirom 17. Consiliul Naţional pentru Curriculum.Academiei. Iaşi 16. Cerghit I. Clasele a V a – a VI a.Ed.C. Un model de proiectare curriculară centrat pe competenţe.sarmis. Învăţarea matematicii şi a ştiinţelor naturii. Studiu comparativ (I). Învăţarea prin descoperire în predarea – învăţarea biologiei. Ed.Corint Bucureşti 1999. şi colab.2000. Aramis. Cucoş Constantin. 14. Editate de CNC şi MEC..N. Pedagogie. Iucu Romiţă.2001. Polirom 7. O.TÂRCĂ A.S. Dumitriu Constanţa.S. 15. Programe şcolare pentru clasele a X a. Iaşi 11. 12. 2003. Aria curriculară Matematică şi Ştiinţe ale Naturii.Aramis Print. Polirom..). 2004. Bibliografie minimală recomandată pentru modulul “Didactica biologiei în învăţământul obligatoriu” 1. 1996. De ce şi cum evaluăm.N.Cicero. Strategii didactice inovative. M.(coord.C. Ed. Biologie (soft educaţional) 6... Programe şcolare pentru clasele a V a – a VIII a.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful