Program postuniversitar de conversie profesională pentru cadrele didactice din mediul rural

Specializarea BIOLOGIE Forma de învăţământ ID - semestrul IV

DIDACTICA BIOLOGIEI ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL OBLIGATORIU

Ioana ARINIŞ

Elena CROCNAN

2007

Ministerul Educaţiei şi Cercetării Proiectul pentru Învăţământul Rural

BIOLOGIE

Didactica biologiei în învăţământul obligatoriu

Ioana ARINIŞ

Elena CROCNAN

2007

© 2007

Ministerul Educaţiei şi Cercetării Proiectul pentru Învăţământul Rural Nici o parte a acestei lucrări nu poate fi reprodusă fără acordul scris al Ministerului Educaţiei şi Cercetării

ISBN 978-973-0-04827-8

........1.........1................... Obiective cadru...... 23 1............. Metode care sprijină reconstituirea cunoştinţelor ştiinţifice de biologie..... 69 Proiectul pentru Învăţământul Rural i ............................................. Modelarea .. 55 2....................................................................... Structura programei şcolare de biologie ............3................................................6.... 53 2....... Învăţarea prin cooperare (IPC)............... EXPLORĂM ŞI COMPARĂM! Curriculum naţional – cadru de referinţă.......................Cuprins CUPRINS Introducere ........................... sugestii de rezolvare........................................... 26 Test de evaluare notat de tutore..................................APLICĂM ŞI DEZVOLTĂM! Locul biologiei în aria curriculară...................1..................2.......................... 61 2.................. 35 2.................... Învăţarea prin descoperire .... chimie şi fizică.1.........................................................................................................................2................................... Structura programei de biologie pentru liceu ........................... 4 1................................................................................... 43 2......................... 64 2.................2................................................. Competenţelele unităţii de învăţare 2 ...........2.....................................................................1. Experimentul ................ .............. iii Unitatea de învăţare 1(autor: Ioana Ariniş) Descoperirea relaţiilor dintre componentele programei de biologie .............................INŢELEGEM ŞI EXPERIMENTĂM! Conversaţia euristică .... 51 2............. Studiul de caz ... răspunsuri pentru sarcinile de lucru ......................................................... 59 2..................................................... Relaţia biologiei cu alte ştiinţe ale naturii.......................2......3....................... Povestirea şi lectura didactică..........................4 Demonstraţia............................................................4........................... 40 2...............3.....2..2............................... Componente atitudinale în programa de biologie..3...............................3.. 28 Indicaţii.......................................................................................... Structura programei de biologie pentru gimnaziu...................... 6 1............. 1 Competenţelele unităţii de învăţare 1 ......... 10 1....................................1.....................1.....................................EXPLORĂM ŞI COMPARĂM! Metode şi procedee didactice eficiente pentru predarea-învăţarea biologiei ..1........ Conceptele: strategie didactică şi strategie interactivă .............. ............... Observarea ...3.....................................................5..................................... Modalităţi de prelucrare didactică a conţinuturilor unităţii de învăţare ..................... 34 2......... 15 1.1...................... 2 1.. 64 2..............1......... APLICĂM ŞI DEZVOLTĂM! Integrarea metodelor didactice sub forma strategiilor interactive bazate pe munca individuală şi în grup..................2.. Problematizarea ......5........................ 1 1....................... obiective de referinţă şi conţinuturi în programe de ştiinţe integrate (învăţământ primar) ...............2................ Obiective cadru la biologie............................... 34 2............ 12 1...... 3 1..........7...........................................2......2........................................................... 46 2.......................................2..................... ÎNŢELEGEM ŞI EXPERIMENTĂM! Organizarea conţinuturilor la biologie .............................4...... Stabilirea conţinuturilor unităţii de învăţare .3.................. 11 1........................................2.................................................................................... 33 Unitatea de învăţare 2(autor: Elena Crocnan) Abordări eficiente în predarea-învăţarea biologiei ............................... 21 1.... 51 2.........3.... 49 2.......................... 29 Bibliografie recomandată pentru unitatea de învăţare 1 .....................2............................1.........

.........1.........6..4...........Cuprins 2..................1 Observarea sistematică a activităţii şi a comportamentului elevilor ..1..........92 3.. Unităţi de conţinut în programă........INŢELEGEM ŞI EXPERIMENTĂM! Metode alternative de evaluare................................................1.2....................4.............................................................................. sugestii de rezolvare...3.. unităţi de conţinut în manual: corelaţii posibile ..............105 3.............................. sugestii de rezolvare.......................................1-3...87 3......................4..... Tipuri de CDŞ în învăţământul liceal ..........................................75 Indicaţii......5.............................................................................3..........................3......108 3...........................2.............3) Proiectarea didactică la biologie ........................114 3..................................85 3................... Tipuri de CDŞ în învăţământul obligatoriu ..................... Relaţia unităţii de învăţare cu lecţia.........................................3.. Evaluarea la disciplinele opţionale ...3..............4........... Referatul ................79 3..........................136 Bibliografie pentru unitatea de învăţare 3........... Investigaţia.................EXPLORĂM ŞI COMPARĂM! Unitatea de învăţare ca element de bază în proiectare ..............80 3...................... Portofoliul ........................ răspunsuri pentru sarcinile de lucru .........3........................3...............4...1................................................................. Proiectarea şi aplicarea CDS – ului în învăţământul obligatoriu ................111 3..................4.2.... de ce cum În ce măsură se învaţă: repere în proiectarea didactică............4...1...............97 3................................................................4.......................... Abordarea problemelor de mediu din comunitate în cadrul unui opţional....................................................................110 3...3....73 Test de evaluare notat de tutore .....3........ Autoevaluarea ................. Proiectul ..................................134 Indicaţii.............................101 3.......................................................3. Proiect de programă pentru curs opţional Integrat ...........................................91 3................ Proiectul ca modalitate de învăţare şi evaluare .. Relaţia unităţii de învăţare cu programa..........................111 3.....................................................1........103 3............. răspunsuri pentru sarcinile de lucru ....................................... Jocul de rol ........... Ce................78 Unitatea de învăţare 3(autori: Ioana Ariniş secvenţa 3.................76 Bibliografie ..............79 Competenţelele unităţii de învăţare 3................................................81 3..................4...........................................1..............................................................................................4...............2..............6. Elena Crocnan secvenţele: 3..........APLICĂM ŞI DEZVOLTĂM! Abordarea problemelor de mediu din comunitate în cadrul unui opţional ..........107 3..........................................122 3........................139 Bibliografie minimală pentru modulul “Didactica biologiei în învăţământul obligatoriu”.............3.................140 ii Proiectul pentru Învăţământul Rural .............. Didactica opţionalului...5..........4..........................................................................121 3......................................3..................................................................................................................113 3........128 Test de evaluare notat de tutore ...............................

în Programul 2 – De conversie – ne adresăm cadrelor didactice care n-au parcurs modulul psihopedagogic şi metodic în timpul studiilor universitare.şi al profesorului de biologie în particular – acesta. au devenit importante atât selectarea cunoştinţelor pe care un elev trebuie să le asimileze. în loc să se diminueze. Acest modul se adresează cadrelor didactice care predau sau urmează să predea biologia în şcoli din mediul rural. va trebui să facă faţă în viitorul apropiat unor transformări structurale şi funcţionale de substanţă. specific ED şi. capătă noi valenţe. a competenţelor şi comportamentelor (transferabile) asociate cu împlinirea personală şi dezvoltarea carierei didactice . Modulul aparţine Pachetului 2 – Didactici – adresat ambelor grupuri ţintă vizate de program: astfel. aplicativ şi cu largi deschideri spre reflecţie. cadrele didactice din mediul rural au nevoie de o pregătire profesională adecvată pentru ca achiziţiile lor să poată fi valorificate în situaţii educaţionale diverse. În conceperea modulului am parcurs următoarele etape: Proiectul pentru Învăţământul Rural iii . cât şi necesitatea utilizării acestora cu maximă eficienţă. orientate prin intermediul suportului de curs prin activităţi tutoriale directe (AT) şi prin temele pentru studiu individual (SI) şi pentru evaluare pe parcurs (TC). sunt bazate pe învăţare activă şi dezvoltă un set de competenţe specifice derivate din competenţele generale.Introducere INTRODUCERE Dezvoltarea fără precedent a mijloacelor de informare şi comunicare a condus la un ritm de multiplicare a informaţiilor ce necesită o altă organizare a învăţării. rolul profesorului în general . Concepţia acestui curs este centrată pe asigurarea retenţiei cunoştinţelor aplicative. în consecinţă. în Programul 1.ore/semestru AT TC 16 12 SI 28 AA - Sesiunile de formare. El este parte componentă a pregătirii profesorilor în cadrul Proiectului pentru Învăţământul Rural (PIR) şi îşi propune să ofere modalităţi de îmbunătăţire a demersului didactic la orele de biologie. Mediul rural. În acest context. Didactica biologiei face parte din parcursul de pregătire pentru reconversia profesională a cadrelor didactice cu altă specializare universitară decât cea predată în şcoală. Cursul / modulul este structurat flexibil. În aceste condiţii. făcând apel la un sistem metodologic modern. De aceea. asigurând continuitatea între cunoştinţele teoretice de didactica biologiei şi cunoştinţele procedurale astfel: Nr. afectat deocamdată în mică măsură de asaltul informaţional şi tehnologic.

Realizează un schimb de idei cu profesorul/colegii.dirijează. Organizează. Accent pe elemente de ordin calitativ (competenţe. deţine elevul). pune şi îşi pune întrebări cu scopul de a înţelege şi de a realiza sensul unor idei. Este partener în învăţare.demonstrează. Acceptă şi stimulează exprimarea punctelor de vedere diferite în legătură cu o problemă. Impune puncte de vedere proprii. Se pune accent pe dezvoltarea gândirii prin confruntare de idei. Măsurarea şi aprecierea capacităţilor (ce poate să facă elevul cu ceea ce ştie). Facilitează şi moderează activitatea de învăţare. regizează învăţarea. modele descriptive / explicative şi exemple de bună practică pentru a stimula implementarea în activitatea şcolară curentă a noutăţilor din didactica biologiei. atitudini ).euristic. ţine prelegeri. În sprijinul celor care predau disciplinele biologice în mediul rural se propun teme de didactică actuale şi actualizate şi se pun la dispoziţia profesorilor idei. Argumentează. Se consideră şi se manifestă ca un expert în ceea ce predă. expune. Încearcă să reţină şi să reproducă ideile auzite.Introducere Concepţia curriculară Modul de concepere a cursului Temele propuse şi sistemul metodologic elaborat pentru dezvoltarea acestora în forma ED sunt relevante pentru nevoile de dezvoltare profesională a grupurilor ţintă. Predă. • • • • • • • • Strategii didactice centrate pe elev Exprimă puncte de vedere proprii referitoare la o problemă. Cooperează în rezolvarea problemelor şi a sarcinilor de lucru. Măsurarea şi aprecierea cunoştinţelor (ce ştie elevul). Explică. Competiţie între elevi. Disciplina se aliniază la schimbarea de paradigmă din învăţământul românesc promovând învăţarea centrată pe activitatea elevilor şi pe valorificarea formativă a conţinuturilor ştiinţifice. orchestrează. Acceptă în totalitate ideile transmise de către profesor. Prin apel la experienţa proprie.cu scopul de ierarhizare. De asemenea este asigurată respectarea celor şase principii ale design-ului curricular în regim ED. Puteţi urmări sensul schimbărilor în didactica disciplinelor în tabelul de mai jos: Criterii Strategii didactice tradiţionale • Urmăreşte prelegerea. Ajută elevii să înţeleagă lucrurile şi să le explice.expunerea. Proiectul pentru Învăţământul Rural Activitatea elevului • • • Activitatea profesorului • • • • Modul de realizare a învăţării • • • Modalităţi de evaluare • • Predominant prin memorare şi reproducere de cunoştinţe. Învăţarea prin colaborare.explic aţia învăţătorului/profesorului. Accent pe aspectul cantitativ (cât de mute informaţii • • • • • • iv . Învăţarea se realizează predominant frontal. Se manifestă individualist. valori.

Aplicăm şi dezvoltăm!”. Acest curs este constituit din trei Unităţi de învăţare. apoi citiţi titlurile.... fiecare unitate de învăţare a fost divizată în trei secvenţe. . .Proiectarea didactică în biologie”. axate pe temele principale ale didacticii biologiei: .. Folosiţi spaţiul liber de mai jos pentru a da un exemplu Proiectul pentru Învăţământul Rural v . .Curriculum pentru biologie –repere conceptuale”. Studiu individual Identificaţi cu ajutorul cuprinsului unităţile de învăţare ale modulului. Pentru o mai bună formare a competenţelor specifice..Abordări eficiente în predarea-învăţarea biologiei” şi .Explorăm şi comparăm!”.. prin următoarele întrebări-cheie: • Familiarizare: Cum explorez? • Structurare: Cum interpretez? • Aplicare: Cum aplic? Aceste secvenţe sunt delimitate prin titlurile: . caracterizate. din perspectiva cursantului. Înţelegem şi experimentăm!”.Introducere Temă de reflecţie Care credeţi că este rolul profesorului în asigurarea demersului didactic în acest nou context ? Folosiţi spaţiul liber de mai jos pentru a da un exemplu. competenţele specifice şi titlurile subsecţiunilor acestora.

explicitat mai jos. pe parcursul întregului semestru.. Prin testele de evaluare este verificat gradul de îndeplinire a competenţelor specifice fiecărei unităţii de învăţare. dezbateri. . De asemenea se va observa. Aceste teste se găsesc la sfârşitul fiecăreia dintre unităţile de învăţare ale modulului şi sunt anunţate la cuprins. prin utilizare de algoritmi? învăţământ? Competenţă specifică Item de evaluare Pentru fiecare item de evaluare. Testele de evaluare. verificate şi comentate individualizat. de proces) – prin evaluări pe parcurs. a portofoliului şi a probei scrise finale. sunt precizate modul în care trebuie formulat răspunsul şi baremul de notare.. . vi Proiectul pentru Învăţământul Rural . prezentări de materiale şi proiecte. Am reuşit? 1.Introducere 1.. Folosiţi algoritmul indicat în secţiunea …. Evaluarea continuă va fi făcută în principal pe baza Testelor de evaluare – notate de tutore. să identific unităţi de învăţare.. Metode şi instrumente de evaluare Evaluarea competenţelor cursanţilor se va realiza pe baza temelor de control pe parcurs (TC). pentru . Evaluarea continuă este o modalitate de apreciere a activităţii cursantului. rezolvate individual. Itemii de evaluare din care sunt formate testele corespund competenţelor specifice unităţii de învăţare. această corespondenţă este evidenţiată prin modul de aşezare în pagină. vor fi transmise tutorelui în modul şi la datele anunţate la începutul semestrului. Una dintre temele majore ale programei de biologie pentru clasa a VII-a este Funcţiile de relaţie. continuă (formativă. bazate pe produsele realizate şi prezentate de cursanţi în întâlnirile tutoriale şi TC – lucrări periodice de control (2-3/sem) raportate la obiectivele disciplinei. monitoriza şi aprecia implicarea cursanţilor în activităţile interactive sau de grup ocazionate de întâlnirile tutoriale şi de consiliere. Testele de evaluare notate de tutore Formele de evaluare: 1. Notele obţinute în urma corectării acestor teste reprezintă o parte importantă a evaluării continue a dumneavoastră..

Test de autoevaluare 1. modul în care colaboraţi cu tutorele. calitatea întrebărilor formulate. pentru a nota paginile la care se găsesc aceste teste. e) 8. ce vor fi luate în considerare de la caz la caz. pe care va trebui să le rezolvaţi. Folosiţi spaţiul liber de mai jos. c) 6. Pentru aceasta. vor conta: respectarea calendarului de lucru. b) 5. Folosiţi spaţiul liber de mai jos pentru a da un exemplu O altă parte a evaluării continue provine din aprecierea activităţii de-a lungul semestrului şi din timpul întâlnirilor cu tutorele. în fiecare secvenţă a unităţilor de învăţare sunt formulate unul sau mai multe Teste de autoevaluare. Alegeţi răspunsul corect! Câte teste de autoevaluare se găsesc în acest curs? a) 4. Ele sunt anunţate prin simboluri şi titluri specifice.Introducere Studiu individual Identificaţi cele trei teste de evaluare notate de tutore. de tipul celor de mai jos. 2. Proiectul pentru Învăţământul Rural vii . autoevaluare – la finalul unei sesiuni de formare. d) 7. precum şi alte aspecte.

............................................... .......................................................................................................................................................................................................................................................................... Una dintre sursele bibliografice recomandate pentru acest modul este ......................... ...................................................................................................... unităţi de învăţare................................................................................................................................Introducere Test de autoevaluare: Verificaţi dacă aţi înţeles corect! Evaluarea continuă se realizează pe baza..................... sunt prevăzute ................... Pentru acest modul. ........................................................................................................................................................ Pentru a obţine indicaţii de rezolvare a sarcinilor de lucru se poate proceda astfel: ....... putem folosi............................................ În portofoliu se vor include ......... întâlniri cu tutorele...... ........................... ........................................................................................ va trebui ca fiecare cursant ........................................................... .................................................................. ... La proba practică................................................................................................................................................................................................ Modulul este format din ............................. Desenul alăturat semnifică ............... • Pentru a verifica dacă aţi răspuns corect............. recitiţi introducerea! viii Proiectul pentru Învăţământul Rural ....................................................................... ...................... ................................ Pentru aceasta........................................................................................................................................ ..................................

Evaluarea finală şi evaluarea continuă contribuie fiecare la stabilirea notei pentru acest modul.Introducere Portofoliul 3. Este important să rezolvaţi aceste sarcini de lucru atunci când ajungeţi la ele. forma de evaluare este verificare. despre care credeţi că au relevanţă în aprecierea activităţii dumneavoastră de-a lungul acestui semestru. în urma rezolvării unor subiecte!). O parte importantă a evaluării activităţii dumneavoastră în cadrul acestui modul o reprezintă evaluarea prin portofoliu. PIR . a lăsa alcătuirea portofoliului pentru perioada imediat premergătoare evaluărilor – parţiale sau finale – ale acestuia. veţi include în portofoliu şi alte documente.). pe parcursul întregului semestru. Studiu individual • Identificaţi toate sarcinile de lucru ale acestui modul. echivalează cu alcătuirea unui dosar.CEDU 2000+ Proiectul pentru Învăţământul Rural ix . susţinerii şi evaluării portofoliului şi a unei probe practice. finală (de progres) – examinarea cursanţilor şi evaluarea portofoliilor de curs ( raportate la competenţele specifice şi bazată pe integrarea tuturor rezultatelor obţinute de cursanţi). Acesta conţine diverse produse realizate de către cursant. Folosiţi spaţiul liber de mai jos. pentru a nota paginile la care se găsesc aceste sarcini de lucru. Aceste sarcini de lucru sunt denumite Temă pentru portofoliu şi sunt însoţite de simbolul din imaginea alăturată. Ce urmează să faceţi? Pe parcursul următoarelor unităţi de învăţare există câteva sarcini de lucru care se referă în mod explicit la portofoliul pe care îl veţi alcătui şi îl veţi prezenta în final. 1 Sarivan. Aceasta înseamnă că nu daţi „examen” (adică nu primiţi o notă. L. a căror rezolvare va trebui inclusă în portofoliu. care regrupează rezultate ale învăţării pe o perioadă mai îndelungată1. Portofoliul este un instrument de evaluare complementară. Întocmirea portofoliului este o activitate care se desfăşoară în timp. ce nu prezintă relevanţă. Predarea interactivă centrată pe elev. (coord. în scopul evidenţierii vectorului de progres al învăţării. ci sunteţi apreciaţi în urma prezentării. Pentru acest curs. În afara rezolvărilor la temele specifice.

........ pentru că ........................................... Cel mai mult m-a ajutat ................. Evaluarea portofoliului se va face prin completarea unei fişe de evaluare de tipul de mai jos.......................... Îmi propun ca în semestrele următoare ........................... Fişă de autoevaluare pentru portofoliu Am învăţat..... Cel mai uşor a fost să....)........ pentru că ...... fişa de evaluare va fi transformată într-o notă de la 1 la 10.......... L.............................. calendarul activităţilor de parcurgere a modulului etc................... În măsură moderată În mare măsură 2 Sarivan. veţi include în portofoliu trei fişe de autoevaluare. Faţă de semestrul anterior... în care apare unul dintre posibilele criterii de evaluare. pentru că ......... Consider că activitatea mea în acest semestru a fost .... De asemenea. Cel mai mult mi-a plăcut să ...................................... Alte informaţii despre portofoliu puteţi găsi în modulul Didactica ariei curriculare Matematică şi Ştiinţe ale naturii.......... răspunzând la întrebările din lista următoare de fiecare dată când finalizaţi o unitate de învăţare2.... PIR ...... sarcini de lucru interdisciplinare propuse elevilor... Predarea interactivă centrată pe elev.... (coord........Introducere Acestea pot fi.................................................... la a treia întâlnire pe care o veţi avea cu acesta......... Observaţiile şi recomandările tutorelui vă vor parveni ulterior.................. conform programului stabilit......... Cum va fi evaluat portofoliul? Tutorele îşi va construi o listă de criterii de evaluare.. pe baza cărora va evalua fiecare portofoliu în parte............ astfel încât să aveţi timpul necesar întocmirii unui portofoliu de calitate........ Aceste criterii vă vor fi comunicate în timp util.................................. O formă preliminară a portofoliului va fi prezentată tutorelui............ În mică măsură Relevanţa materialelor incluse în portofoliu pentru demonstrarea progresului cursantului......................... pe parcursul semestrului Ulterior............CEDU 2000+ Proiectul pentru Învăţământul Rural x .............. mi se pare mai dificil............ Am întâmpinat următoarele dificultăţi ..................................................... de exemplu: descrierea unor activităţi desfăşurate cu elevii... Am fost surprins/ surprinsă de faptul că. referate de lectură din bibliografia recomandată....

Instrumente de evaluare: 1. chestionare pentru evaluarea cursului şi a prestaţiei formatorilor. Nota minimă pentru promovarea acestui modul este 5. În cadrul colocviului de evaluare finală. grile de evaluare a portofoliului 2.examinare scrisă finală. câte un manual de biologie pentru fiecare clasă şi cursul de faţă.1proiect de programă CDŞ. teme de control/probe de evaluare pe parcurs şi finale. vor conta comentariile şi aprecierile pe care le veţi face. De asemenea. Cum se acordă nota? În fixarea notei finale. materiale suport pentru predare şi evaluarea elevilor. Pentru proba practică. suporturile de curs oferite. sau pentru a depăşi eventualele blocaje în învăţare. Tematica aleasă va avea legătură cu temele de biologie alese ca titluri ale unităţilor de învăţare din acest curs. • • Nu ezitaţi să luaţi legătura cu tutorele pentru a obţine alte indicaţii sau precizări. un barem al unui test de evaluare dat etc. pentru a răspunde la proba practică. o planificare calendaristică.a X-a. Feed-back – cursanţii vor aprecia: prestaţia formatorilor. privitor la „produsele” realizate de către alţi colegi.Introducere Proba practică O altă componentă importantă a evaluării finale este proba practică. proiecte didactice ale lecţiilor cu caracter interdisciplinar (cel puţin 4 proiecte didactice pentru unităţi de învăţare şi lecţii). sprijinul oferit de formatori pe tot parcursul modulului. veţi avea de realizat un „produs” specific activităţii profesorului. sunteţi obligaţi să aveţi la dumneavoastră: programele de biologie în uz pentru clasele a V-a. Proiectul pentru Învăţământul Rural xi . organizarea activităţilor. De altfel. evaluarea continuă are ponderea de 40% din notă. tutorelui Materialele elaborate pe parcursul cursului vor fi depuse în portofoliul de curs care va cuprind variante de proiecte didactice. iar evaluarea finală are ponderea de 60%. veţi putea folosi orice material de lucru doriţi. un test de evaluare. 1 proiect de educaţie pentru sănătate/pentru mediu/de realizare de bază materială. etc. fişe pentru monitorizarea activităţii cursanţilor în sistem tutorial 3. evaluarea prin notă va ţine seama de concordanţa „produsului” cu cerinţele formulate. Acest „produs” poate fi: un proiect de unitate de învăţare. de posibilitatea utilizării acestuia în activitatea la clasă şi de argumentarea deciziilor de construire pe care le veţi lua. Succes! Examinarea cursanţilor se va face prin probă scrisă. Ponderi în nota cursului: 60% . În realizarea „produsului” solicitat.

TIM” “Rezultate şi analiză critică” ... Elaborarea de proiecte didactice. adnotările atrag atenţia şi vă ajută la identificarea sau consolidarea unor informaţii importante şi. 6. Analiză critică şi sinteză. Experimentarea şi analiza de noi practici profesionale va conduce la selectarea acelora cu cea mai bună aplicabilitate la clasă.Introducere 40% . 10. a fost lăsat un spaţiu alb. Sarcinile de lucru sunt cuprinse în chenar şi sunt anunţate prin titluri specifice şi prin imagini sugestive. spaţiul alb poate fi folosit pentru notiţe. xii Proiectul pentru Învăţământul Rural . Pe fiecare pagină. Exemple: .. Studiul de caz 3. pe de altă parte. de probe şi instrumente de evaluare. din loc în loc. Manuale alternative de biologie şi auxiliarele didactice”. Acest spaţiu are un dublu rol: pe de o parte.Forme tradiţionale şi alternative de evaluare”. Prelegeri 2. în chenarul de mai jos este formulată o sarcină de lucru. De exemplu. Folosiţi acest spaţiu pentru notiţe! • Folosiţi cât mai des aceste spaţii albe. Studiul individual pe baza suportului de curs şi a bibliografiei recomandate. 4. Conceperea de materiale didactice – folii. ele au rolul să vă ajute în învăţare! Conţinuturile sunt întrerupte de diverse sarcini de lucru. . Modul de utilizare a cursului Toate cursurile corespunzătoare Proiectului pentru Învăţământul Rural au fost realizate în forme grafice asemănătoare. abordează interdisciplinar conţinutul ştiinţific sau integrează soft educaţional. completări. de elemente grafice sau de text (adnotări). IPC. în partea dreaptă. Referatul. Sistemul metodologic specific ED 1. . modele.Experienţele personale în aplicarea metodelor învăţării active. Exemple: . postere. Dezbaterea 5.evaluare continuă (TC în cadrul sistemului tutorial) şi evaluarea portofoliului Repere metodologice de aplicare a programei Metodele utilizate în sesiunile de formare directe sunt interactive şi specifice învăţării adulţilor. 9. Proiectarea de unităţi şi activităţi de învăţare care introduc metode noi. întrerupt. 7. Aplicaţii soft şi documentaţii din pagini web.. Pe toată durata cursului participanţii vor avea posibilitatea să prezinte şi să realizeze în grup ( direct şi on-line) produsele realizate şi experienţele didactice proprii. 8. observaţii. etc. Analiza progresului şcolar al elevilor în funcţie de formele şi instrumentele de evaluare utilizate”.

este indicat să luaţi legătura cu tutorele. Acolo unde sarcinile de lucru necesită un răspuns. În acest fel. la testele de evaluare notate de tutore. am numerotat sarcinile de lucru ale fiecărei unităţi de învăţare cu numere succesive. În cazul în care neclarităţile persistă. puteţi folosi sugestiile de rezolvare ale acestora. formulaţi răspunsurile pe un caiet special sau pe foi de hârtie. Imaginile alăturate sunt asociate unei alte sarcini de lucru. de la 1. precum şi la colocviul de evaluare finală. am lăsat un spaţiu în care puteţi scrie. Dacă acest spaţiu este prea mic în comparaţie cu necesităţile dumneavoastră. Dacă aveţi neclarităţi în legătură cu sarcinile de lucru propuse.Introducere Temă de reflecţie Identificaţi sarcinile de lucru formulate în paginile anterioare. imediat după ce aţi parcurs conţinuturile tematice. Ce rol credeţi că au în această introducere? Folosiţi spaţiul liber de mai jos pentru răspunsuri. inserate între foile cursului. la una dintre cele patru întâlniri prevăzute prin programă. Proiectul pentru Învăţământul Rural xiii . vă va fi mult mai uşor să sintetizaţi materia parcursă şi să vă pregătiţi pentru a răspunde la testele de autoevaluare. care se află la sfârşitul fiecărei unităţi de învăţare. de fiecare dată. pornind. Pentru a identifica mai uşor răspunsurile. sau să îi adresaţi întrebări. Este util să răspundeţi cu consecvenţă la întrebările formulate. Studiu individual Răsfoiţi paginile cursului şi observaţi frecvenţa cu care apar sarcinile de lucru propuse.

.

. Modalităţi de prelucrare didactică a conţinuturilor unităţii de învăţare ....... răspunsuri pentru sarcinile de lucru ........... 33 COMPETENŢELE UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE 1 Prin studiul acestei unităţi de învăţare se urmăreşte formarea următoarelor competenţe: 1........2.1 Descoperirea relaţiilor dintre componentele programei de biologie........3... Explorarea elementelor de coerenţă verticală şi orizontală în cadrul curriculumului de biologie..... 2 1.................... 26 Test de evaluare notat de tutore.........................4.....7............. 15 1..................................1................5..... ÎNŢELEGEM ŞI EXPERIMENTĂM! Organizarea conţinuturilor la biologie .............. Obiective cadru la biologie... sugestii de rezolvare........... Obiective cadru.................................3.................................... 4 1............................... EXPLORĂM ŞI COMPARĂM! Curriculum naţional – cadru de referinţă.................2.......................................3........ Proiectul pentru Învăţământul Rural 1 .................... 11 1............. Structura programei de biologie pentru liceu ............2........................................................ ...................................... 6 1........ Structura programei de biologie pentru gimnaziu... 10 1..... 12 1................1. 21 1.......... Structura programei şcolare de biologie ................ 3 1......................... Relaţia biologiei cu alte ştiinţe ale naturii..................................................2...Descoperirea relaţiilor dintre componentele programei de biologie Unitatea de învăţare 1 Descoperirea relaţiilor dintre componentele programei de biologie CUPRINS Competenţelele unităţii de învăţare 1 ........................ obiective de referinţă şi conţinuturi în programe de ştiinţe integrate (învăţământ primar) ........... chimie şi fizică........................ 28 Indicaţii. Stabilirea conţinuturilor unităţii de învăţare ....2............. 23 1........ 1 1.2.............................................................................. 1....APLICĂM ŞI DEZVOLTĂM! Locul biologiei în aria curriculară...........6....................................................1................ Componente atitudinale în programa de biologie.............................................. 29 Bibliografie recomandată pentru unitatea de învăţare 1 ...............................................

o al coerenţei. Ciclurile curriculare sunt: o ciclul achiziţiilor fundamentale (grupa pregătitoare a grădiniţei şi clasele I şi a II a). o ciclul de aprofundare. o al egalităţii şanselor. • Planurile cadru de învăţământ pentru clasele I – XII/XIII – documente ce stabilesc ariile curriculare. tipul de şcolaritate şi ciclurile curriculare 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 Învăţământ preşcolar Liceu teoretic. Planurile cadru sunt în concordanţă cu ciclurile curriculare periodizări ale şcolarităţii care au în comun obiective specifice şi care Cicluri grupează mai mulţi ani de studiu ce pot apar ţine la niveluri şcolare curriculare diferite. o al flexibilităţii şi al parcursului individual. Curriculum Naţional – cadru de referinţă Termenul de curriculum derivă din limba latină şi înseamnă drum către. obiectele de studiu şi resursele de timp. acestea corespund următoarelor principii: o al selecţiei şi ierarhizării culturale.Descoperirea relaţiilor dintre componentele programei de biologie EXPLORĂM ŞI COMPARĂM! 1. o ciclul de observare şi orientare ( clasele a VII a – a IX a). vocaţional Şcoala profesională Şcoala de ucenici XIII XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I Anul pregătitor Specializare Aprofundare Observare şi orientare Învăţământ gimnazial Dezvoltare Învăţământ primar Achiziţii fundamentale 2 Proiectul pentru Învăţământul Rural . o al funcţionalităţii. o al racordării la social.1 care urmează: Tab.1 – Corelaţia între vârstă. Cadru de referinţă . În România Curriculumul naţional cuprinde: • Curriculum Naţional pentru învăţământul obligatoriu. Ciclurile curriculare sunt prezentate în Tab. tehnologic. o ciclul de specializare .1.VI a).document reglator ce asigură coerenţa componentelor sistemului curricular în termeni de procese şi produse. o ciclul de dezvoltare ( clasele a III a .

Programe analitice Programe actuale Structura programei şcolare de biologie Programa şcolară face parte din Curriculumul naţional şi descrie oferta educaţională pentru un parcurs şcolar determinat.01.Descoperirea relaţiilor dintre componentele programei de biologie Legea nr. obiective de referinţă/competenţe specifice. Programele şcolare actuale se deosebesc de cele analitice deoarece pun accentul pe interiorizarea unui mod de gândire specific biologiei.2. nr.152/14. Până în anii 1998-1999. document în care activitatea didactică programa traseul elevului către o finalitate cunoscută şi impusă de către adulţi. partea I.publicată în MO al Romaniei. Manuale alternative • • Finalităţile învăţământului preuniversitar derivă din idealul educaţional formulat în Legea învăţământului nr. Partea I.07.84/1995 Studiu individual 1 Studiaţi Legea învăţămâtului cu modificările ulterioare amintite în adnotarea de mai sus şi găsiţi finalităţile învăţământului preuniversitar.84/1995 a fost republicată în Monitorul Oficial al Romaniei. Acest tip de programă conţinea toate elementele procesului instructiv – educativ stabilite la nivel central. iar profesorii şi elevii erau doar simplii executanţi. Folosiţi spaţiul liber de mai jos pentru a da un exemplu 1.1 din 5.1996 şi a mai fost modificată prin OUG nr. Ghiduri. exemple de activităţi de învăţare. conţinuturile învăţării şi standardele curriculare de performanţă pe discipline.1997 şi prin Legea nr. Ele scot în evidenţă rolul important al achiziţiilor elevilor în 3 Proiectul pentru Învăţământul Rural . când a demarat reforma curriculară în învăţământul românesc.36/1997.151/1999 • Programele şcolare – documente ce stabilesc obiective cadru /competenţe generale. Nr. norme metodologice şi materiale suport – documente ce descriu condiţiile de aplicare şi de monitorizare ale procesului curricular. era utilizată programa analitică.

2. Obiectivele de referinţă specifică rezultatele aşteptate ale învăţării şi urmăresc progresia în formarea de capacităţi precum şi achiziţia de cunoştinţe ale elevilor pe ani de studiu.2001 3 4 Proiectul pentru Învăţământul Rural . Ed. Programe de biologie gimnaziale Consiliul Naţional Pentru Curriculum. Obiectivele cadru au un grad ridicat de generalitate şi complexitate şi se referă la formarea unor atitudini generate de specificul disciplinei şi sunt urmărite de-a lungul mai multor ani de studiu. Ghid metodologic de aplicare a Programei de biologie pentru învăţământul obligatoriu. Structura programei şcolare de biologie pentru gimnaziu Programele şcolare actuale pentru învăţământul biologic gimnazial3 cuprind: o notă de prezentare.Descoperirea relaţiilor dintre componentele programei de biologie plan formativ şi subliniază importanţa rolului reglator al obiectivelor / competenţelor pe cele două nivele de generalitate: obiective cadru/competenţe generale şi obiective de referinţă/ competenţe specifice. Temă de reflecţie 1 După ce aţi citit şi înţeles definiţiile celor două tipuri de programe.C. explicaţi sintagma “programele actuale sunt centrate pe elev ”. exemple de activităţi de învăţare. Nota de prezentare descrie parcursul anului de studiu respectiv. obiective de referinţă. argumentează structura didactică adoptată şi sintetizează recomandări semnificative. Folosiţi spaţiul liber de mai jos pentru a da un exemplu 1. obiective cadru. conţinuturi ale învăţării şi standarde curriculare de performanţă. Buc.ARAMIS PRINT SRL.S.1.

• caracteristicile psiho-pedagogice ale vârstei şcolare vizate. • obiectivele cadru şi cele de referinţă. Standardele sunt relevante din punct de vedere al motivării elevului pentru învăţare şi în special pentru învăţarea continuă care să-l conducă la structurarea capacităţilor proprii învăţării active. Proiectul pentru Învăţământul Rural 5 . Constituie specificări de performanţă ce vizează cunoştinţele.Descoperirea relaţiilor dintre componentele programei de biologie Exemplele de activităţi de învăţare propun modalităţi de organizare a activităţii în clasă. Studiu individual 2 Identificaţi obiectivul de referinţă 2. Standardele curriculare de performanţă sunt standarde naţionale şi reprezintă un sistem de referinţă comun şi echivalent pentru toţi elevii. Ele sunt orientate spre profilul de formare al elevilor la finalizarea parcursului şcolar şi la integrarea lor în viaţa socială. Programa oferă cel puţin un astfel de exemplu de activităţi pentru fiecare obiectiv de referinţă în parte. competenţele şi comportamentele dobândite de elevi prin studiul biologiei. Standardele sunt exprimate într-un limbaj simplu şi clar şi reprezintă punctul de plecare pentru elaborarea descriptorilor de performanţă. Exemplele de activităţi de învăţare sunt astfel concepute încât să pornească de la experienţa concretă a elevului şi să se integreze unor strategii didactice adecvate contextelor variate de învăţare. fie în concordanţă cu alte discipline ale aceleiaşi arii curriculare. Asigură conexiunea între curriculum şi evaluare. sistem ce vizează sfârşitul unei trepte de şcolaritate. Elaborarea standardelor are în vedere: • finalităţile pe treaptă şi pe ciclu de şcolaritate. respectiv a criteriilor de notare. Folosiţi spaţiul liber de mai jos pentru a da un exemplu Conţinuturile reprezintă mijloace prin care se urmăreşte atingerea obiectivelor cadru şi de referinţă propuse. Ele sunt organizate fie tematic.1 din Programa de biologie pentru clasa a V a şi daţi exemple şi de alte activităţi de învăţare decât cele din programă.

nr. competenţe specifice şi conţinuturi pentru trunchiul comun şi pentru curriculum diferenţiat.E. lista de lucrări practice obligatorii. Folosiţi spaţiul liber de mai jos pentru a da un exemplu 1. aprobat prin O. Curriculum diferenţiat reprezintă oferta educaţională constând din disciplinele ariei curriculare corespunzătoare profilului liceului cu alocări orare asociate acestora.T.C.” Elaboraţi câte un criteriu de notare/descriptor de performanţă pentru notele 9 şi 10 .nr.M.5723 din23. competenţe generale. aprobate prin O.03. Orele atribuite prin curriculum diferenţiat sunt obligatorii. Trunchiul comun reprezintă oferta educaţională formată din aceleaşi conţinuturi şi sarcini de învăţare pentru acelaşi număr de ore la toate liceele şi urmăreşte atingerea finalităţilor propuse pentru educaţia de bază.C. iar notele obţinute sunt consemnate în unica rubrică din catalog corespunzătoare disciplinei”4 Competenţele generale au un grad ridicat de generalitate şi complexitate şi orientează demersul didactic către achiziţiile Ministerul Educaţiei.2003 şi este structurat astfel: notă de prezentare. Cercetării şi Tineretului . sugestii metodologice şi valori şi atitudini.12.2004 4 6 Proiectul pentru Învăţământul Rural .Descoperirea relaţiilor dintre componentele programei de biologie Temă de reflecţie 2 Aveţi următorul obiectiv de referinţă pentru clasa a VIII-a: ”Să extrapoleze şi să realizeze predicţii pe baza observaţiilor şi a rezultatelor experimentale.T.E. asigurând şanse egale pentru toţi elevii.2.M.Consiliul Naţional Pentru Curriculum – Programa Şcolară Pentru Clasa a IX a – Ciclul inferior al liceului. lista de conţinuturi. Structura programei şcolare de biologie pentru liceu Programe de biologie pentru liceu Trunchiul comun Curriculum de biologie pentru ciclul inferior al liceului a fost elaborat în conformitate cu Planurile cadru de învăţământ pentru clasele a IX – a şi a X – a.2.3458/9.

Ghid metodologic ARIA CURRICULARĂ MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE ALE NATURII – liceu. Buc.ARAMIS PRINT SRL. domeniul socio-economic (vizând pregătirea pentru piaţa muncii) şi domeniul de cunoaştere concretizat în şcoală printr-un obiect de studiu. Sunt derivate din competenţele generale şi ca şi acestora. precum şi cele specifice acoperă dimensiunea cognitivă a personalităţii elevilor şi se stabilesc pornind de la modelul de generare prin gruparea categoriilor de concepte operaţionale în funcţie de dominantele avute în vedere. socio-economic şi de cunoaştere. În demersul de stabilire a competenţelor s-a considerat că soluţia se află la intersecţia dintre domeniul didactic (vizând ariile curriculare). li se asociază prin programe.S.2002 Proiectul pentru Învăţământul Rural 5 7 . Comentaţi. identificaţi competenţele generale şi pe cele specifice şi apreciaţi dacă acestea corespund intersecţiei celor trei domenii: didactic.Descoperirea relaţiilor dintre componentele programei de biologie fundamentale ale elevilor.( vezi tab 2) 5: Tabel. Competenţele specifice se definesc pe obiect de studiu şi se formează pe parcursul unui an şcolar. Ele se definesc pe obiect de studiu şi se formează pe toată durata învăţământului liceal. unităţi de conţinut. Ed. Studiu individual 3 Studiaţi programele şcolare pentru clasele a IX-a şi a X-a. Folosiţi spaţiul liber de mai jos pentru a da un exemplu Competenţele generale.2 – Relaţia conceptele operaţionale dintre dominante/operaţii mentale şi Consiliul Naţional Pentru Curriculum.C.

Prelucrare secundară 6. Algoritmizare 4.definirea unor concepte. integrarea unor domenii.Descoperirea relaţiilor dintre componentele programei de biologie Nr. Transfer 8 Proiectul pentru Învăţământul Rural . concluzii. procese. Exprimare 5. interpretarea rezultatelor. adaptarea şi adecvarea la context. procese. sisteme. nominalizarea unor concepte. rezolvarea de probleme prin modelare şi algoritmizare. remarcarea unor invarianţi. elaborarea de strategii. crt 1. stabilirea unor relaţii. date de ieşire. negocierea. clasificări de date. anticiparea unor rezultate. evaluarea unor rezultate. observarea unor fenomene. Prelucrare primară 3. procese. perceperea unor relaţii. optimizarea unor rezultate. culegerea de date din surse variate. relaţionări între diferite tipuri de reprezentări. compararea unor date. . sortarea – discriminarea. reprezentarea unor date. realizarea de conexiuni între rezultate. descoperirea. compararea unor rezultate. conexiuni. reducerea la o schemă sau model. calcularea unor rezultate parţiale. relaţii. demonstrarea. generarea de idei. argumentarea unor enunţuri. investigarea. între reprezentare şi obiect. experimentarea. descrierea unor stări. analiza de situaţii. Dominante operaţii mentale Receptare Concepte operaţionale • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • identificarea de termeni. fenomene. transpunerea într-o altă sferă. reprezentarea datelor. aplicarea în alte domenii. verificarea unor rezultate. 2. calcularea. generalizarea şi particularizarea. explorarea.

• evaluarea continuă. Sugestiile metodologice sunt recomandări generale referitoare la modul de aplicare a programei. Test de autoevaluare Pentru întrebările 1 şi 2. Ele se referă de obicei la: • desfăşurarea procesului de predare-învăţare centrat pe elev. • identificarea celor mai adecvate metode şi activităţi • de învăţare. • resurse necesare pentru aplicarea optimă a programei. Folosiţi spaţiul liber de mai jos pentru a da un exemplu Valorile şi atitudinile apar de obicei după competenţele generale sub forma unei liste ce acoperă întregul parcurs al învăţământului liceal şi orientează dimensiunile axiologică şi afectivatitudinală aferente formării personalităţii din perspectivă biologică.Descoperirea relaţiilor dintre componentele programei de biologie Temă de reflecţie 3 Identificaţi competenţele generale 2 şi 5 din Programa şcolară pentru clasa a X-a ciclul inferior al liceului. competenţele specifice derivate din acestea şi conceptele operaţionale corespunzătoare. completaţi cu răspunsul corect! 1. Care sunt criteriile pentru elaborarea standardelor de performanţă? --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Proiectul pentru Învăţământul Rural 9 . Care este structura Curriculumului naţional romanesc? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.

fiecărui obiectiv cadru/competenţe generale îi sunt asociate obiective de referinţă/competenţe specifice. Folosiţi spaţiul liber de mai jos pentru a stabili deosebirile dintre structura programelor şcolare de gimnaziu şi cele de liceu. dar. • nu prezinte contradicţii. conform algoritmului din schema de mai jos 4: 10 Proiectul pentru Învăţământul Rural . Organizarea conţinuturilor la biologie Conţinuturile la biologie (vezi pag. Atingerea celor din urmă se realizează cu ajutorul conţinuturilor. Asupra unor unităţi sau elemente de conţinut din manual. În programele şcolare.Descoperirea relaţiilor dintre componentele programei de biologie 3. • fie adaptate la experienţa elevului.6) sunt astfel organizate încât să: • fie corelate cu obiectivele de referinţă/competenţele • specifice. Programele şcolare trebuie parcurse şi respectate de către toţi profesorii. Astfel. omitere. adăugare. ca şi manualele.3. • fie organizate articulat şi sistematizate. înlocuire. ele se pretează unei citiri personale şi adaptate. care se regăsesc în lista de conţinuturi. profesorul poate interveni prin: adaptare. nevoilor prezente şi viitoare ale elevilor. ÎNŢELEGEM ŞI EXPERIMENTĂM ! 1. • fie adecvate intereselor. profesorul poate interveni asupra conţinuturilor programelor prin regruparea lor sub temele unităţilor de învăţare pe care le-a stabilit. • fie cumulate şi să permită progresul. sau poate utiliza alte materiale suport.

• reorganizeze conţinuturile în funcţie de procesele cognitive ce trebuie învăţate. • este unitară din punct de vedere tematic. competenţe specifice.S. generat prin integrarea unor obiective de referinţă.ARAMIS PRINT SRL. la nivelul elementelor de conţinut. Stabilirea conţinuturilor unităţii de învăţare Unitatea de învăţare 6 este o structură didactică deschisă şi flexibilă ce prezintă următoarele caracteristici: • determină formarea la elevi a unui comportament specific.2002 Proiectul pentru Învăţământul Rural 6 11 .Descoperirea relaţiilor dintre componentele programei de biologie Conţinutul materialului este adecvat DA Utilizare NU Modalităţi de intervenţie asupra unor unităţi şi elemente de conţinut Adaptare Înlocuire Omitere Adăugare Alte materiale suport 1.1. • se finalizează prin evaluare. Ed. Consiliul Naţional Pentru Curriculum.3. • identifice elementele de conţinut. Ghid metodologic ARIA CURRICULARĂ MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE ALE NATURII – liceu. Stabilirea conţinuturilor unităţilor de învăţare implică identificarea elementelor de conţinut prin prelucrare didactică. profesorul trebuie să: • realizeze adecvarea conţinuturilor la scopul curriculumului. Buc. • se desfăşoară în mod sistematic şi continuu pe o perioadă de timp. utilizând programa şi alte surse.C. • facă o analiză secundară a corelaţiei obiective/competenţe – conţinuturi. În acest sens.

Modalităţi de prelucrare didactică a conţinuturilor unităţii de învăţare Prin prelucrarea didactică a conţinuturilor programei rezultă elementele de conţinut. după modelul construirii teoriilor ipotetico.2. relaţiilor.3 .Descoperirea relaţiilor dintre componentele programei de biologie 1. numărul de paşi ce trebuie parcurşi între intrare şi ieşire. structurarea conţinutului în raport cu anumite proprietăţi relevante. ipoteze de verificat. gradul de complexitate sau noutate al conţinutului. evoluţiei unui eveniment. conceptuale. conceptuală. • stimularea elevilor la reflecţia asupra propriilor cunoştinţe în timpul învăţării. prin dispunerea spaţială a informaţiilor scrise. redă raportul dintre valorile personale şi valoarea mesajului ştiinţific.Temple. a căror stabilire şi organizare are următoarele roluri (Ch. al cauzei şi efectului. • articularea noilor cunoştinţe pe experienţa de viaţă a elevilor O listă de modalităţi de prelucrare a conţinuturilor este oferită de I. metodologică. analiza logică a unui text. întinderea domeniului. prin cupluri antitetice. în concordanţă cu ordinea în care elevii vor învăţa diferite comportamente.Neacşu (1990) (Tab. figuri. pe baza genezei. gradul de familiarizare a elevilor cu sarcina.3): Tab. 1998): • facilitarea conexiunilor între ceea ce elevii înţeleg şi simt şi ceea ce învaţă. experienţa de rezolvare a problemelor. istoriei. taxonomică individualizată (de nivel) sub forma hărţilor de concepte focalizată după modelul de predare după modelul unităţilor de sens după modelul informaţiilor de diferenţiere prin coduri bazată pe arborele de relevanţă şi de clasificare ● tematică 12 Proiectul pentru Învăţământul Rural . scheme. contexte accesibile sau parţial cunoscute. pe baza unor analogii sub aspectul structurii. analiză cauzală. metodologice. acţionale. prin includerea informaţiilor noi în teme. substituţie cu simboluri. în funcţie de: seturi de întrebări.3. tabele. algoritmi sau scheme logice. al părţilor şi întregului. ca bază pentru altele mai complexe. respectă principiul conformităţii cu dezvoltarea psihologică a elevilor (sarcini şi activităţi de învăţare pe grupe de nivel).deductive.Modalităţi de prelucrare a conţinuturilor conjucturală personalizată secvenţială progresivă.

... Buc............Descoperirea relaţiilor dintre componentele programei de biologie Studiu individual 4 Găsiţi şi alte materiale bibliografice în afara celor indicate la sfârşitul capitolului referitoare la modalităţile de prelucrare a conţinuturilor................................... ...........................ARAMIS PRINT SRL................................... Ghid metodologic de proiectare a activităţii didactice la Ştiinţe ale naturii – clasele a V a – a VI a”..... diferenţele dintre metodele alese şi comentariile didactice făcute.................................................... Completaţi următoarele enunţuri: 1.............................. .. Consiliul Naţional Pentru Curriculum.......................................... Pe parcursul secvenţelor 1.......... fie efectiv în predare.......... .....................................................2002 Proiectul pentru Învăţământul Rural 7 13 .....C.............................. ......................................................................................S............................ În aprecierea temei. 7 Temă pentru portofoliu Exemplificaţi prelucrarea didactică pentru următoarele unităţi de învăţare: ............................. Ed....................................... 2......... Lumea vie şi anotimpurile” (clasa a III a) şi ................. Prelucrare după.............................m-am confruntat cu următoarele dificultăţi............ Resurse naturale – protejarea lor” (clasa a IV a)........... vor conta: adecvarea la cerinţele sarcinii de lucru.................................. ...............................................................................1 – 1............................................................................... modalităţi ce vor apare fie în proiectul unităţii de învăţare...3.. Îmi sunt încă neclare următoarele aspecte: ......................................... Folosiţi spaţiul liber de mai jos pentru a da un exemplu Profesorul poate opta pentru una sau mai multe modalităţi de organizare a elementelor de conţinut în unităţile de învăţare................

1990)? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.Neacşu. 14 Proiectul pentru Învăţământul Rural . Enumeraţi patru modalităţi de prelucrare a conţinuturilor (după I. Care dintre modalităţile de prelucrare a conţinuturilor se pretează cel mai bine pentru programele pentru disciplinele opţionale? Motivaţi şi exemplificaţi.Descoperirea relaţiilor dintre componentele programei de biologie Test de autoevaluare Pentru întrebările 1 şi 2. Ce este unitatea de învăţare şi care sunt principalele ei caracteristici? ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. completaţi cu răspunsul corect! 1.

începând cu clasele III – IV. prin acţiunea directă asupra lumii înconjurătoare. permite o baleiere orizontală a problemelor abordate şi o structurare a acestora pe o serie de teme integratoare. ci raportarea elevului la mediul în care trăieşte.4 – Dominantele noului curriculum de ştiinţe integrate la clasele III şi IV Devine mai puţin importantă Capătă o pondere mai mare elaborarea unor obiective pornind elaborarea unor obiective centrate pe de la conţinuturi formare de capacităţi şi competenţe predominanţa conţinuturilor de tip predominanţa conţinuturilor de tip formativ informativ lipsa unor exemplificări ale menţionarea în curriculum a unor activităţi activităţilor de învăţare de învăţare destinate să conducă la atingerea obiectivelor propuse abordarea ştiinţelor dintr-o abordarea ştiinţelor ca învăţare prin perspectivă academică experimentare utilizarea unor materiale didactice utilizarea unor obiecte de uz curent. valorificându-le experienţa anterioară şi dezvoltându-le capacitatea de a integra informaţiile noi în modele explicative proprii.ce se învaţă?” la . Abordarea interdisciplinară a ştiinţelor este foarte importantă deoarece permite profesorului să facă o multitudine de conexiuni. Dominantele noului curriculum prin raportare la cel anterior sunt sintetizate în tabelul 48: Ştiinţele naturii ca obiect de studiu la clasele a III-a şi a IV-a Tab... Ştiinţele naturii..4.2005 Proiectul pentru Învăţământul Rural 8 15 . descoperire şi experimentare. Buc.Voica. în dialog cu elevii şi îi implică pe aceştia în activităţi de observare. matematică şi ştiinţe ale naturii şi Tehnologii . de laborator cunoscute de elevi din viaţa cotidiană neglijarea experienţei personale a punerea accentului pe experienţa personală elevului a elevului Prelucrare după M. Predarea ştiinţelor într-o manieră integrată.Singer şi C. demersul didactic trebuie deplasat de la . vizează observarea şi perceperea lumii în întregul său. presupune o schimbare de esenţă: ştiinţele nu se mai predau exclusiv ca un ansamblu de fapte. obiective de referinţă şi conţinuturi în programe de ştiinţe integrate (învăţământ primar) Reforma curriculară în contextul predării ştiinţelor. De aceea.. procesele şi fenomenele caracteristice.Descoperirea relaţiilor dintre componentele programei de biologie 1. Obiective cadru. Prin predarea ştiinţelor nu se urmăreşte o acumulare de fapte şi informaţii ştiinţifice care să ducă la însuşirea de concepte.Didactica ariilor curriculare. ci ca un demers de cunoaştere activă. cu componentele.de ce se învaţă?” Astfel elevul va fi stimulat prin competenţele pe care le dobândeşte şi va creşte caracterul formativ al învăţării. Proiectul pentru Învăţământul Rural” .. ca disciplină de învăţământ. fenomene şi reguli ce trebuie memorate.

S-au urmărit obiectivele ciclului curricular de dezvoltare. Coerenţa programelor s-a realizat prin urmărirea progresiei elevului în achiziţia de competenţe şi cunoştinţe de la un an de studiu la altul. obiectivele de referinţă urmărite în clasa a III a. independenţa gândirii.. relaţionarea în mediul natural şi social. înţelegerea şi valorificarea informaţiilor.elaborarea unor obiective centrate pe formarea de capacităţi şi competenţe”? Folosiţi spaţiul liber de mai jos pentru a da un exemplu Programa de Ştiinţe ale naturii pentru clasele a III a şi a IV a porneşte de la obiective comune domeniilor studiate pe care le corelează cu teme specifice acestor discipline.Matematică şi Ştiinţe ale naturii” cât şi posibilităţi de relaţionare la nivelul celorlalte arii curriculare. Tematica propusă are în vedere relaţionarea conţinuturilor atât în interiorul ariei curriculare . Pentru aceasta. curiozitatea şi preocuparea faţă de fenomenele din mediu.. individul. în termeni de rezultate aşteptate ale învăţării.5). interesul pentru aprecierea şi argumentarea logică. relaţiile dintre indivizi şi dintre aceştia şi mediu. studiu individual. fenomeneşi interacţiuni specifice din mediu. creativitatea. a căror abordare se realizează integrat la acest nivel. iar competenţele se referă la comunicare. 16 Proiectul pentru Învăţământul Rural . modificări ale mediului ca urmare a intervenţiei omului. grupul de indivizi. vor fi valorificate cunoştinţele privind mediul natural.Descoperirea relaţiilor dintre componentele programei de biologie Temă de reflecţie 4 • Citiţi tabelul comparativ de mai sus şi explicaţi ce înţelegeţi prin . În scopul formării acestor competenţe şi atitudini. la care se adaugă: grija faţă de mediul natural. sunt dezvoltate şi completate în clasa a IV –a (Tab.

*să prezinte prin modele aspecte familiare din mediul înconjurător.2.2.4.să conştientizeze efecte ale activităţii omului asupra mediului.să aplice observaţia ca demers al cunoaşterii de tip ştiinţific. 3. în maniere diverse.să indice asemănări şi deosebiri dintre corpurile din natură pe baza unor observaţii proprii.să explice relaţii între sisteme din mediul înconjurător.1.imitând obiecte din mediul înconjurător.1.*să aprecieze importanţa protejării propriului corp faţă de factorii dăunători din mediu.3.1. 2. să conştientizeze efecte ale mediului asupra propriului organism.* să descrie proceduri simple de natură ştiinţifică realizate. 3.2.să înregistreze în formă grafică.4. Obiective de referinţă Clasa a IV a 1.1.3. folosind instrumente şi procedee specifice.4. 1. 2. observaţii privind relaţiile dintre părţile componente ale unui sistem şi/sau sisteme studiate.să măsoare cu instrumente convenţionale şi neconvenţionale. 3. 3.să descrie relaţii între părţile componente ale unui sistem familiar. 2. 1.să comunice în maniere diverse observaţii şi comparaţii asupra corpurilor din na-tură şi asupra experimentelor realizate.2. 1.3. prezentând adecvat rezultatele.să aplice proceduri de natură ştiinţifică în activitatea proprie. 1. propice vieţii.2. 3. organisme şi evenimente din jurul său pe baza unor criterii date. Înţelegerea şi utilizarea în comunicare a unor termeni şi concepte specifice ştiinţelor naturii.să pună în evidenţă regularităţi ale fenomenelor pe baza măsurătorilor efectuate.*să formuleze ipoteze privind consecinţele utilizării unor proceduri de natură ştiinţifică.1. să realizeze experimente simple pe baza unor ipoteze date.3.*să respecte regulile de comunicare şi comportament negociate în desfăşurarea activităţilor de grup.să interpreteze succesiunea fenomenelor şi a proceselor dintrun mediu apropiat.3.pentru a fi utile în realizarea unor experimente simple. observaţii ale unor fenomene şi procese din mediul apropiat.să comunice. 2. 2. 2.2.să deruleze experimente simple pe baza unui plan de lucru. 3. Proiectul pentru Învăţământul Rural 17 . 2. comparând rezultatele obţinute cu propriile estimări.Descoperirea relaţiilor dintre componentele programei de biologie Tab.3.4. 1. Formarea şi dezvoltarea capacităţilor şi abilităţilor de experimentare şi explorare /investigare a realităţii.*să confecţioneze jucării/produse. Obiective de referinţă Clasa a III a 1.5 – Coerenţa dintre obiectivele cadru şi cele de referinţă în clasele a III a şi a IV a Obiective cadru 1. 2. 2.1. Dezvoltarea interesului şi a responsabilităţii pentru menţinerea unui mediu natural echilibrat. 1.să ordoneze obiecte. 3.

Descoperirea relaţiilor dintre componentele programei de biologie

Studiu individual 5 Studiaţi cu atenţie tabelul 5 şi observaţi dacă între obiectivele de referinţă din clasa a III a şi cele din clasa a IV a există coerenţă şi continuitate. Motivaţi răspunsul. Folosiţi spaţiul liber de mai jos pentru a da un exemplu

Conţinut

Caracteristici şi proprietăţi ale corpurilor

Acelaşi lucru este valabil şi pentru conţinuturi (Tab.6). Tab.6– Coerenţa dintre conţinuturile de la clasa a III a şi cele de la clasa a IV a Clasa a III a Clasa a IV a • Formă, culoare, dimensiune (lungimea • Echilibru şi cântărire(masa ca rezultat al măsurării în unităţi ca rezultat al măsurării în unităţi standard; volumul ca rezultat al standard):cântarul cu arc, balanţa; măsurării/comparării în unităţi nestandard); • Volumul (capacitatea ca rezultat al măsurării în unităţi • Stări de agregare (solid, lichid, gaz)standard: litrul multipli şi identificare în funcţie de formă şi submultipli); volum; • Comportamente de adaptare • *Dizolvarea şi condiţii de creştere a la plante şi animale: reacţii de vitezei de dizolvare. apărare şi adaptare la • *Amestecuri şi separarea lumină*umiditate, vânt, frig; amestecurilor prin filtrare,decantare; • Proprietăţi ale metalelor şi • Corpuri cu viaţă şi fără viaţă: plante şi utilizări ale acestora. Magneţi. animale; materiale naturale şi Circuite electrice simple; prelucrate. Utilizări; • Surse de lumină. • Rolul structurilor de bază ale Comportamentul luminii organismelor vii: producerea curcubeului, • Rolul componentelor observabile la • culorile, umbra, vizibilitatea plante: rădăcină, tulpină, frunză, corpurilor. floare, fruct, sămânţă; • Planetele sistemului solar. • Rolul componentelor observabile şi a unor organe interne la animale şi la om: cap, trunchi, membre, organe de simţ, stomac, plămâni, inimă, rinichi, schelet. • Principalele grupe de animale (mamifere, păsări, peşti, reptile, insecte)-caracteristici generale;
Proiectul pentru Învăţământul Rural

18

Descoperirea relaţiilor dintre componentele programei de biologie

• • • Transformări ale corpurilor şi materialelor • • •

Modalităţi de menţinere a stării de sănătate: dietă, igienă personală, exerciţiul fizic; *reacţia la stimuli şi organele de simţ. Soarele-sursă de schimbări periodice în mediul înconjurător: luminăîntuneric, zi-noapte, anotimpurile); Transformări de stări de agregare (topire,solidificare,vaporizare, condensare). Circuitul apei în natură; Surse de energie(vântul,soarele,căderile de apă, arderea combustibililor, Hrana.Utilizări.

• •

• • •

• Omul şi mediu •

Apa,aerul,solul.Surse de apă-tipuri, localizare, utilizări. Consecinţe ale variaţiei factorilor de mediu (lumină, apă, aer, sol, surse de căldură) asupra organismelor vii; vieţuitoare dispărute şi pe cale de dispariţie. Protejarea mediului. Deşeurile şi*reciclarea lor.

*Încălzire şi răcire;căldură absorbită şi căldură cedată; Forţe care determină mişcarea corpurilor(gravitaţia,forţe de împingere şi tragere). Mişcare şi repaus; Ciclul vieţii: naştere,creştere, dezvoltare, înmulţire, moarte. Cicluri de viaţă ale organismelor (plante, fluturi, broaşte, oameni); Transformări ale materialelor în alte materiale cu proprietăţi diferite: ruginirea, putrezirea, alterarea, arderea, coacerea. Medii de viaţă: grădina, pădurea, balta,*delta, peştera, mările calde, oceanul. Relaţii de hrănire. Resurse naturale: apă, soluri, roci, minerale, lemn, combustibili, hrană. Protejarea lor.

Studiu individual 6 Studiaţi cu atenţie tabelul 6 şi observaţi dacă între conţinuturile din clasa a III a şi cele din clasa a IV a există coerenţă şi continuitate. Motivaţi răspunsul. Folosiţi spaţiul liber de mai jos pentru a da un exemplu

Proiectul pentru Învăţământul Rural

19

Descoperirea relaţiilor dintre componentele programei de biologie

Analiza corelaţiei dintre obiective şi conţinuturi

Asocierea dintre obiectivele de referinţă şi conţinuturile programei este rezultatul unor aproximaţii succesive realizate prin intermediul activităţilor de învăţare: • de ordinul I, când sunt imaginate activităţi simple cu ajutorul cărora pot fi reprezentate anumite asocieri obiective-conţinuturi; • de ordinul II, când activităţile simple sunt integrate în activităţi complexe; • de ordinul III, când corelaţiile obiective-conţinuturi sunt reconstruite sub activităţile complexe, respectând analiza prin aplicarea ei la rezultatul etapei precedente. Sinteza progresivă a relaţiei obiective-conţinuturi-activităţi de învăţare până la un nivel satisfăcător este un proces iterativ. Această sinteză se realizează prin tehnici iterative: matricea de asociere ,,obiective-conţinuturi” şi lista de iteraţie ,,obiective-conţinuturi”. Matricea de asociere oferă informaţii globale cu privire la relaţia dintre obiective şi conţinuturi.(tab. 7 ) Tab.7 – Matrice de asociere Obiective de referinţă 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

3.1 x x x

3.2 x x x

3.3

Conţinuturi

1 2 3 4 5 6

x x x

Coloanele reprezintă obiectivele de referinţă, iar rândurile, conţinuturi. La intersecţia rândurilor cu coloanele, ,,x” marchează legăturile evidente dintre cele 2 variabile (din perspectiva activităţilor de învăţare),reflectând punctul de vedere al profesorului asupra acestora. În matricea de mai sus se observă numărul mare de corelaţii, fiecare unitate de conţinut a programei integrând domenii largi de obiective de referinţă. Test de autoevaluare Pentru întrebările 1 şi 2, completaţi cu răspunsul corect! 1. Care sunt dominantele noului curriculum de Ştiinţe integrate pentru clasele a III a şi a IV a? ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20

Proiectul pentru Învăţământul Rural

APLICĂM ŞI DEZVOLTĂM! 1. • explorarea sistemelor biologice. • transferarea şi integrarea cunoştinţelor şi metodelor de lucru specifice biologiei în contexte noi. • dezvoltarea capacităţilor de explorare/investigare în scopul rezolvării de probleme specifice biologiei. • educaţia ecologică. vizează: • cunoaşterea şi înţelegerea terminologiei.Descoperirea relaţiilor dintre componentele programei de biologie 2. Locul biologiei în aria curriculară .5. • utilizarea corectă a limbajului specific. Studiul biologiei în învăţământul preuniversitar. • educaţia pentru sănătate. Relaţia biologiei cu alte ştiinţe ale naturii. a conceptelor şi a principiilor specifice ştiinţelor biologice..Matematică şi ştiinţe ale naturii”. Demonstraţi prin exemplificare coerenţa dintre conţinuturi între clasa a III a şi a IV a. abordată ca disciplină de sine-stătătoare. • formarea unor atitudini şi deprinderi privind impactul biologiei asupra naturii şi societăţii. Dominantele noului curriculum prin raportarea la cel anterior sunt următoarele: Analiza biologiei ca obiect de studiu individualizat Proiectul pentru Învăţământul Rural 21 . • utilizarea şi construirea de modele şi algoritmi în scopul demonstrării principiilor lumii vii. Ce este matricea de asociere şi care este rolul ei? ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.

spre construirea unor strategii proprii de explorare/investigare Temă de reflecţie 5 Citiţi tabelul comparativ de mai sus şi explicaţi ce înţelegeţi prin . neadaptate la posibilităţile şi dorinţa de comunicare a elevului Capătă o pondere mai mare • asigurarea unei dezvoltări progresive a noţiunilor • corelarea multidisciplinară cu alte ştiinţe ale naturii pentru acoperirea simultană a zonelor conexe • construirea unor secvenţe de învăţare care să stimuleze curiozitatea şi să permită activităţi de investigare • deplasarea accentului spre învăţarea procedurală. Folosiţi spaţiul liber de mai jos pentru a da un exemplu 22 Proiectul pentru Învăţământul Rural .Descoperirea relaţiilor dintre componentele programei de biologie Devine mai puţin importantă • organizarea conţinuturilor în domenii strict delimitate • predarea biologiei în mod izolat.corelarea multidisciplinară cu alte ştiinţe ale naturii pentru acoperirea simultană a zonelor conexe”? Apoi daţi cel puţin două exemple de astfel de corelaţii.. fără corelaţii cu alte ştiinţe ale naturii • • aplicarea unui demers teoretic în predare menţinerea unei învăţări reproductive.

a terminologiei. înţelegerea fenomenelor a conceptelor şi a chimice. Folosiţi spaţiul liber de mai jos pentru a da un exemplu Proiectul pentru Învăţământul Rural 23 .Descoperirea relaţiilor dintre componentele programei de biologie 1.6. a terminologiei. şi a conceptelor şi a metodelor specifice • Dezvoltarea capacităţilor de explorare/investigare a realităţii şi de experimentare prin folosirea unor instrumente şi proceduri specifice fizicii • Dezvoltarea capacităţii de analiză şi de rezolvare de probleme • Dezvoltarea capacităţii de comunicare utilizând corect limbajul specific fizicii Studiaţi cu atenţie tabelul de mai sus cu obiectivele cadru la cele trei discipline la gimnaziu si specificati care sunt relatiile/corelaţiile dintre acestea. chimie şi fizică Obiective cadru la biologie. Obiective cadru/ competenţe generale la biologie. chimie şi fizică în învăţământul gimnazial Obiective cadru la biologie Obiective cadru la chimie • Cunoaşterea şi • Cunoaşterea şi înţelegerea terminologiei. principiilor specifice şi a conceptelor specifice ştiinţelor biologice chimiei • Dezvoltarea capacităţilor • Dezvoltarea capacităţilor de explorare/investigare de experimentare şi de în scopul rezolvării explorare/investigare a problemelor specifice realităţii prin folosirea biologiei unor instrumente şi proceduri specifice chimiei • Dezvoltarea capacităţii • Dezvoltarea capacităţii de comunicare utilizând de analiză şi de corect limbajul specific rezolvare de probleme biologiei • Dezvoltarea capacităţii de comunicare utilizând corect limbajul specific chimiei Studiu individual 7 Obiective cadru la chimie • Cunoaşterea şi înţelegerea fenomenelor fizice.

demonstrând raţionamente deductive şi inductive • Comunicarea înţelegerii conceptelor în rezolvarea de probleme. procedee întâlnite în viaţa de zi cu zi • Investigarea comportării unor substanţe sau sisteme chimice Competenţe generale la fizică • Definirea şi recunoaşterea conceptelor specifice fizicii • Explorarea şi experimentarea dirijată a unor fenomene şi procese fizice • Rezolvarea de probleme cu caracter teoretic şi aplicativ • • Transferarea şi aplicarea cunoştinţelor din domeniul biologiei în contexte variate Rezolvarea de probleme în scopul stabilirii unor corelaţii relevante. fizică în învăţământul liceal Competenţe generale la biologie • Recunoaşterea şi definirea unor termeni. în formularea explicaţiilor. procese. concepte. chimie.Descoperirea relaţiilor dintre componentele programei de biologie Comptenţe generale la biologie. concepte şi principii specifice biologiei Competenţe generale la chimie • Explicarea unor fenomene. în conducerea investigaţiilor şi în raportarea rezultatelor • Evaluarea consecinţelor proceselor şi acţiunii produselor chimice asupra propriei persoane şi asupra mediului • Explicarea fenomenelor fizice într-un limbaj specific prin modelare şi abstractizare • Realizarea unor transferuri şi integrarea cunoştinţelor şi metodelor de lucru specifice fizicii în scopul aplicării lor în ştiinţele naturii şi în tehnologii 24 Proiectul pentru Învăţământul Rural . legi şi principii specifice ştiinţelor biologice • Investigarea şi experimentarea unor fenomene sau procese biologice şi interpretarea corectă a datelor obţinute în urma activităţilor experimentale • Modelarea unor fenomene şi procese biologice în scopul demonstrării principiilor fundamentale ale lumii vii • Explicarea unor procese şi fenomene biologice utilizând corect termeni.

………………………………………………………………………………. Am învăţat să……………………………………………………………. ………………………………………………………………………………. 2. În aprecierea temei. ………………………………………………………………………………. chimie. Completaţi următoarele enunţuri: 1.2006 de pe site-ul M.Descoperirea relaţiilor dintre componentele programei de biologie Studiu individual 8 Studiaţi cu atenţie tabelul de mai sus cu competenţele generale la cele trei discipline la liceu si specificati care sunt relatiile/corelaţiile dintre acestea.6 m-am confruntat cu următoarele dificultăţi …………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………. Specificaţi ce tip de corelaţii se stabilesc între acestea şi exemplificaţi.02. ………………………………………………………………………………. fizică din tabelul de la pagina 24. pentru că…………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… 3. diferenţele dintre metodele alese şi comentariile didactice făcute. Pe parcursul secvenţei 1. Cel mai mult m-a ajutat…………………………………………………. Proiectul pentru Învăţământul Rural 25 . Folosiţi spaţiul liber de mai jos pentru a da un exemplu Temă pentru portofoliu Citiţi competenţele generale din Programa de Ştiinţe pentru clasa a XI a aprobată prin OMEdC nr.Ed..C.3252/13.. vor conta: adecvarea la cerinţele sarcinii de lucru. şi comparaţi-le cu cele ale disciplinelor biologie.

• folosirea echipamentelor informatice în calitatea lor de instrumente ale comunicării. demonstreze gândire creativă prin: • utilizarea. Bucureşti.Ghid metodologic de aplicare a Programei de bilogie – învăţământul obligatoriu. 5. experienţe şi sentimente. absolvenţii învăţământului gimnazial trebuie să9 1. • cunoaşterea şi utilizarea eficientă a codurilor. 7. Componente atitudinale în programele de biologie Capacităţile.Descoperirea relaţiilor dintre componentele programei de biologie 1. • elaborarea unor modele de acţiune şi de luare a deciziilor adecvate într-o lume dinamică.7. a limbajelor şi a convenţiilor aparţinând terminologiei specifice. 4. 6. • exprimarea dorinţei de a urmări un ţel prin mijloace diferite. atitudinile şi valorile vizate de profilul de formare la nivelul gimnaziului au un caracter transdisciplinar şi definesc rezultatele învăţării urmărite prin aplicarea curriculumului. îşi dezvolte capacităţile de investigare şi să-şi valorizeze propria experienţă prin: • dezvoltarea unor metode de muncă intelectuală şi a capacităţii de explorare a realităţii înconjurătoare. folosească diverse modalităţi de comunicare în situaţii reale prin: • dobândirea deprinderilor specifice achiziţiilor fundamentale şi aplicarea lor efectivă în procesul comunicării. Astfel. • acceptarea şi promovarea unui mediu natural propice vieţii. 2. evaluarea şi ameliorarea permanentă a unor strategii proprii pentru rezolvarea de probleme specifice. Capacităţile. modele şi teorii diverse pentru a investiga şi a descrie procesele naturale. atitudinile şi valorile vizate în învăţământul gimnazial biologic Consiliul Naţional pentru Curriculum . verbală şi nonverbală. • înţelegerea consecinţelor etice ale dezvoltării ştiinţei şi tehnologiei asupra omului şi mediului. contribuie la dezvoltarea unei vieţi de calitate prin: • dezvoltarea unor atitudini pozitive faţă de sine şi de semeni. respectând opiniile fiecăruia. • folosirea unei varietăţi de limbaje şi de instrumente pentru a transmite idei. • formarea şi exprimarea opţiunii pentru o viaţă sănătoasă şi echilibrată. demonstreze capacitatea de adaptare la situaţii diferite prin: • demonstrarea capacităţii de a lucra în echipă. înţeleagă şi utilizeze tehnologiile în mod adecvat prin: • folosirea de idei. • formarea şi utilizarea deprinderilor de comunicare socială. • cunoaşterea şi respectarea drepturilor fundamentale ale omului. 3. 2002 9 26 Proiectul pentru Învăţământul Rural . • formarea şi utilizarea unor deprinderi de judecată critică. • folosirea unor tehnici de argumentare variate în contexte sociale diferite. înţeleagă sensul apartenenţei la diverse tipuri de comunităţi.

atitudini şi valori trebuiesc formate la elevii din învăţământul gimnazial şi liceal. manifeste grijă faţă de propria persoană.Descoperirea relaţiilor dintre componentele programei de biologie Capacităţile. fie motivaţi pentru informarea şi documentarea ştiinţifică. fie interesaţi de realizările şi descoperirile din domeniul ştiinţelor. 3. absolvenţii învăţământului liceal trebuie să: 1. 5. 2. 6. Temă de reflecţie 6 După ce aţi citit şi aţi înţeles ce capacităţi. îşi dezvolte curiozitatea ştiinţifică şi respectul pentru orice formă de viaţă. Astfel. îşi cultive receptivitatea şi flexibilitatea pentru aplicarea cunoştinţelor de biologie în viaţa cotidiană. manifeste toleranţă faţă de opiniile celorlalţi. faţă de ceilalţi şi faţă de mediul înconjurător. conştientizeze şi să se implice în problemele de interes global. Folosiţi spaţiul liber de mai jos pentru a da un exemplu Proiectul pentru Învăţământul Rural 27 . analizaţi-le. atitudinile şi valorile vizate de profilul de formare la nivelul liceului au un caracter transdisciplinar ca şi cele de la învăţământul gimnazial şi definesc rezultatele învăţării urmărite prin aplicarea curriculumului. 4. 7. completaţi-le dacă este cazul şi găsiţi raportul dintre ele. atitudinile şi valorile vizate în învăţământul liceal la biologie Capacităţile.

comentariul corect al schemei (4p). atitudine şi valoare enumerată şi exemplificată corect şi 0. • În evaluare se vor acorda câte 1. conţinuturile răspund la întrebarea ... • În evaluare vor fi analizate: dacă obiectivele de referinţă răspund la întrebarea ..Descoperirea relaţiilor dintre componentele programei de biologie TEST DE EVALUARE – NOTAT DE TUTORE Testul de evaluare de mai jos vă va ajuta să verificaţi gradul de îndeplinire a competenţelor specifice Unităţii de Învăţare 1: .. 3. Indicaţi la ce se referă schema de mai jos.. să explorez elementele de coerenţă verticală şi orizontală în cadrul curriculumului de biologie? În evaluare vor fi analizate: identificarea corectă a schemei (2p).. atitudinile şi valorile vizate de învăţământul liceal biologic şi exemplificaţi pentru fiecare în parte. modul de concepere şi structurare a exemplificărilor pe fiecare modalitate de intervenţie asupra conţinuturilor (4p). dacă obiectivele de referinţă au fost corelate corect cu conţinuturile (6p).. ce se învaţă?” (2p). dacă. Enumeraţi capacităţile.repere conceptuale” Am reuşit…??? 1. de ce se învaţă?” şi sunt corelate cu cele cadru (2p).3 p pentru fiecare capacitate.21) pentru biologie clasa a VII a. Realizaţi o matrice de asociere obiective-conţinuturi (după modelul de la pag.. . comentaţi-o şi exemplificaţi: .Curriculum pentru biologie . să descopăr relaţiile dintre componentele programelor de biologie? Conţinutul materialului este adecvat DA Utilizare NU Modalităţi de intervenţie asupra unor unităţi şi elemente de conţinut Adaptare Înlocuire Omitere Adăugare Alte materiale suport • ..90 p din oficiu. 2. să analizeze achiziţiile de biologie din perspectiva dezvoltării profilului de formare a absolventului 28 Proiectul pentru Învăţământul Rural .

procese.demersul didactic trebuie deplasat de la . • ofertă educaţională a şcolii în raport cu interesele şi aptitudinile elevului şi cu aşteptările societăţii Temă de reflecţie 2 • criteriu pentru nota 9: să descopere relaţii.de ce se învaţă?” Astfel elevul va fi stimulat prin competenţele pe care le dobândeşte şi va creşte caracterul formativ al învăţării. investigare a realităţii prin folosirea unor instrumente şi proceduri specifice chimiei Obiective cadru la chimie ● Cunoaşterea şi înţelegerea fenomenelor fizice.cele două exemple de corelaţie se referă la obiectivele cadru pentru ştiinţe din tabelul de mai jos.. a terminologiei.08. nr. • oferă o hartă clară a evoluţiei capacităţilor elevului şi posibilitate stimulării acelor deprinderi care au fost insuficient formate şi dezvoltate.4598/31. • focalizează actul didactic pe achiziţiile finale ale învăţării. şi a conceptelor specifice chimiei ● Dezvoltarea capacităţilor de experimentare şi de explorare. Temă de reflecţie 5 . • accentuează dimensiunea acţională în formarea personalităţii elevului. UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE 1” Temă de reflecţie 1 – centrarea programelor pe obiective (competenţe) asigură: • evidenţierea unei dezvoltări progresive în achiziţia de competenţe de la un an de studiu la altul a elevului.Biologie aprobat prin OM.2004.Descoperirea relaţiilor dintre componentele programei de biologie INDICAŢII. Temă de reflecţie 4 .Programe şcolare pentru clasa a X a ciclul inferior al liceului . a terminologiei. RĂSPUNSURI PENTRU SARCINILE DE LUCRU ALE . a conceptelor şi a principiilor specifice ştiinţelor biologice ● Dezvoltarea capacităţilor de explorare/investigare în scopul rezolvării problemelor specifice biologiei Obiective cadru la chimie ● Cunoaşterea şi înţelegerea fenomenelor chimice. şi a conceptelor şi a metodelor specifice ● Dezvoltarea capacităţilor de explorare/investigare a realităţii şi de experimentare prin folosirea unor instrumente şi proceduri specifice fizicii.. SUGESTII DE REZOLVARE.ce se învaţă?” la .. fenomene. • criteriu pentru nota 10: să realizeze predicţii şi observaţii pe baza rezultatelor experimentale Temă de reflecţie 3 . Obiective cadru la biologie ● Cunoaşterea şi înţelegerea terminologiei. Proiectul pentru Învăţământul Rural 29 .

4 (1) lit. Gimnaziu • • • • • • • demonstreze gândire creativă folosească diverse modalităţi de comunicare în situaţii reale înţeleagă sensul apartenenţei la diverse tipuri de comunităţi.Descoperirea relaţiilor dintre componentele programei de biologie Temă de reflecţie 6 Nr. domeniul socio-economic (vizând pregătirea pentru piaţa muncii) şi domeniul de cunoaştere concretizat în şcoală printr-un obiect de studiu. *Se poate lucra individual sau pe grupe. • exemple de alte activităţi de învăţare decât cele din programă: • citirea şi utilizarea determinatoarelor pentru identificarea şi clasificarea plantelor • utilizarea metodelor de înmulţire vegetativă pentru plantele ornamentale.Cele trei domenii vizate sunt: domeniul didactic (vizând ariile curriculare ).1 – să utilizeze metode şi mijloace adecvate explorării/investigării lumii vegetale. precum şi stabilirea corectă a raportului dintre ele. fie motivaţi pentru informarea şi documentarea ştiinţifică. 5. 3. Studiu individual 1 – Titlul I – Dispoziţii generale art. crt.materialele găsite vor fi trecute şi în Studiu individual 5 – se va lucra individual sau pe grupe 30 Proiectul pentru Învăţământul Rural .a-g. 1. înţeleagă şi utilizeze tehnologiile în • mod adecvat îşi dezvolte capacităţile de • investigare şi să-şi valorizeze propria experienţă contribuie la dezvoltarea unei vieţi de • calitate Se va puncta enumerarea corectă a capacităţilor. faţă de ceilalţi şi faţă de mediul înconjurător manifeste toleranţă faţă de opiniile celorlalţi îşi cultive receptivitatea şi flexibilitatea pentru aplicarea cunoştinţelor de biologie în viaţa cotidiană conştientizeze şi să se implice în problemele de interes global. Studiu individual 4 portofoliul individual . îşi dezvolte curiozitatea ştiinţifică şi respectul pentru orice formă de viaţă manifeste grijă faţă de propria persoană. • utilizarea unor metode de polenizare artificială pentru plantele din gradină Studiu individual 3 . 7. 6. atitudinilor şi valorilor (vezi tabelul de mai sus). art. art. 4.4 (3) Studiu individual 2 • 2. demonstreze capacitatea de adaptare la situaţii diferite • • • • Liceu fie interesaţi de realizările şi descoperirile din domeniul ştiinţelor.4 (2). analiza corectă a acestora. 2.

• • • 3.relaţii/corelaţii orizontale 1. • se finalizează prin evaluare 2. Propunem următorul tabel ce va fi completat de fiecare cursant în parte şi va fi punctat conform indicaţiilor din test: 2. Programele şcoală.Descoperirea relaţiilor dintre componentele programei de biologie Studiu individual 6 – se va lucra individual sau pe grupe Studiu individual 7 . • este unitară din punct de vedere tematic. Planurile cadru de învăţământ pentru clasele I – XII/XIII c. • se desfăşoară în mod sistematic şi continuu pe o perioadă de timp. Curriculum Naţional pentru învăţământul obligatoriu. Cadru de referinţă. b. 2. recunoaşterea – definirea – explicarea. Unitatea de învăţare este o structură didactică deschisă şi flexibilă ce prezintă următoarele caracteristici: • determină formarea la elevi a unui comportament specific. 3. Ghiduri.relaţii/corelaţii orizontale Studiu individual 8 . 1. investigarea – explorarea – experimentarea. 4. comunicarea – explicarea prin modelare şi abstractizare. Test de autoevaluare. transferarea – aplicarea – integrarea – evaluarea (autoevaluarea). rezolvarea de probleme – corelarea – modelarea. Manuale alternative Elaborarea standardelor are în vedere: finalităţile pe treaptă şi pe ciclu de şcolaritate. generat prin integrarea unor obiective de referinţă (competenţe) specifice. caracteristicile psihopedagogice ale vârstei şcolare vizate. obiectivele cadru şi cele de referinţă. norme metodologice şi materiale suport e. d. Deosebiri Programele şcolare de biologie gimnaziale Programele şcolare de biologie liceale Test de autoevaluare. pagina 31 1. 5. pagina 26 a. Modalităţi de prelucrare a conţinuturilor • • conjucturală personalizată • • • seturi de întrebări ipoteze de verificat redă raportul dintre valorile personale şi 31 Proiectul pentru Învăţământul Rural .

iar rândurile. c. b. Matricea de asociere oferă informaţii globale cu privire la relaţia dintre obiective şi conţinuturi 1.3 1 2 conţinuturi 3 4 5 6 x x x x În exemplul de mai sus coloanele reprezintă obiectivele de referinţă. În matricea de mai sus se observă numărul mare de corelaţii. punerea accentului pe experienţa personală a elevului 2. menţionarea în curriculum a unor activităţi de învăţare destinate să conducă la atingerea obiectivelor propuse. La intersecţia rândurilor cu coloanele. e.1 x x x x x 1. utilizarea unor obiecte de uz curent. conţinuturi. Dominantele noului curriculum de Ştiinţe integrate pentru clasele a III a şi a IV a sunt: a.4 2.. abordarea ştiinţelor ca învăţare prin experimentare. predominanţa conţinuturilor de tip formativ.2 x x x 3. cunoscute de elevi din viaţa cotidiană.3 2. d.1 2.2 1. ca bază pentru altele mai complexe • individualizată • respectă principiul conformităţii cu (de nivel) dezvoltarea psihologică a elevilor (sarcini şi activităţi de învăţare pe grupe de nivel) * Cursanţii pot alege oricare alte 4 modalităţi de prelucrare a conţinuturilor 3. fiecare unitate de conţinut a programei integrând domenii largi de obiective de referinţă.2 2.1 x x x 3.3 x x x Obiective de referinţă 1. pagina 37 1. Test de autoevaluare.* Cursanţii vor alege un anumit opţional pe care vor face analiza cerută în test.Descoperirea relaţiilor dintre componentele programei de biologie valoarea mesajului ştiinţific • taxonomică • în concordanţă cu ordinea în care elevii vor învăţa diferite comportamente. reflectând punctul de vedere al profesorului asupra acestora.*Fiecare cursant va da exemple proprii pentru a demonstra cerinţa din test.x” marchează legăturile evidente dintre cele 2 variabile (din perspectiva activităţilor de învăţare). f.4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 3. 3. . elaborarea unor obiective centrate pe formare de capacităţi şi competenţe. 32 Proiectul pentru Învăţământul Rural .

M.Academiei.N. *** Ministerul Educaţiei Naţionale. *** Programe şcolare pentru învăţământul obligatoriu.1999. Bucureşti.Humanitas Educational Bucureşti. 7.C. *** Ministerul Educaţiei Naţionale. Consiliul Naţional pentru Curriculum. Ghid metodologic de aplicare a Programei de biologie pentru învăţământul gimnazial. Editate de CNC şi MEC. Consiliul Naţional pentru Curriculum. Ghid metodologic de proiectare a activităţii didactice la ştiinţe ale naturii.Aramis Print.2001 Proiectul pentru Învăţământul Rural 33 . PĂCURARI O.S...Ed. Liceu.2000. LEAHU I.TÂRCĂ A.C.N. – C. *** Ministerul Educaţiei Naţionale.. M.2001. Ed.SARIVAN L. C.(coord. Ed. RADU I.Polirom. Aria curriculară Matematică şi Ştiinţe ale Naturii.Ed.C.(coord.S.C.. 5. Ed.E. 2002.Iaşi.Sigma. Predarea interactivă centrată pe elev. Ed.C. Programe şcolare pentru clasele a X a. Consiliul Naţional Pentru Curriculum. SARIVAN L.C.. NOVEANU G.N. Curriculum Naţional învăţământul obligatoriu. Strategii didactice inovative.. (coord.N.1983. Bucureşti.(II).2000. Un model de proiectare curriculară centrat pe competenţe.ARAMIS PRINT SRL. 10. SINGER M.. Clasele a V a – a VI a. Bucureşti.C.). Ghid metodologic. 2. De ce şi cum evaluăm. Studiu comparativ (I). 8.C.Aramis Print.). Învăţarea matematicii şi a ştiinţelor naturii. 1998 – 1999. (coord. Ed.).S. 9. 2005. 6.Cicero. Psihologia educaţiei şi dezvoltării. 3. PIR: Dezvoltarea profesională pe baza activităţii proprii desfăşurată în şcoală..C. Ed.). 2003. Bucureşti. Consiliul Naţional pentru Curriculum. M. MEYER G. Buc.. Aria curriculară Matematică şi Ştiinţe ale naturii. Cadru de referinţă. Ed. Ed. Aramis.2001 12. Programe şcolare pentru clasele a V a – a VIII a.Descoperirea relaţiilor dintre componentele programei de biologie Bibliografie recomandată pentru “Unitatea de învăţare 1” 1. 11.E.Corint Bucureşti 1999. şi colab. 4. Ed.

...... Competenţelele unităţii de învăţare 2......4..............................2......................3..............................75 Indicaţii................. Conceptele: strategie didactică şi strategie interactivă....2....34 2...................... răspunsuri pentru sarcinile de lucru ..............................46 2......1.....51 2.............................................................35 2...49 2..........................2.....61 2.....3...................2.............................................1...........................51 2..64 2..........40 2...................... ............................... Metode care sprijină reconstituirea cunoştinţelor ştiinţifice de biologie ..............................................3 Identificarea modalităţilor de organizare a grupelor pentru o învăţare lipsită de stres 34 Proiectul pentru Învăţământul Rural .......................1.....43 2.............. Experimentul ...................................................1...............................78 COMPETENŢELE UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE 2 Prin studiul acestei unităţi de învăţare se urmăreşte formarea următoarelor competenţe: 2.......3.................1 Identificarea dificultăţilor de învăţare la biologie 2..................................3.................64 2...................................2.................... Observarea...............2................4 Demonstraţia ................. sugestii de rezolvare...................................................................................... Învăţarea prin descoperire.........1..................... Problematizarea ........................... Învăţarea prin cooperare (IPC)....53 2...2 Selectarea metodelor şi a combinaţiilor de metode care facilitează înţelegerea proceselor şi fenomenelor biologice 2.........69 2.......3.....76 Bibliografie .............. Modelarea ............................................................................1........................... APLICĂM ŞI DEZVOLTĂM! Integrarea metodelor didactice sub forma strategiilor interactive bazate pe munca individuală şi în grup ............5.......................................................................EXPLORĂM ŞI COMPARĂM! Metode şi procedee didactice eficiente pentru predarea-învăţarea biologiei....2........................1....................... Povestirea şi lectura didactică ..............................INŢELEGEM ŞI EXPERIMENTĂM! Conversaţia euristică..Abordări eficiente în predarea-învăţarea biologiei Unitatea de învăţare 2 Abordări eficiente în predarea-învăţarea biologiei CUPRINS 2.................................................3.......................................................................1............3....................................................2.......................................................................................................................................................................73 Test de evaluare notat de tutore .........2................................. Studiul de caz................................55 2..59 2... Jocul de rol ........

subiectul acţiunii şi beneficiarul metodei (elevul asupra căruia se răsfrânge acţiunea). pag. Metodele de instruire se pot clasifica după diferite criterii: 1. 2.2 Ansamblul metodelor utilizate în activitatea de instruire în vederea atingerii unui scop constituie metodologia. Polirom Iucu Romiţă. procedeul să devină metodă. din experienţa bazată pe acţiunea practică şi din experienţa de raţionalizare a conţinuturilor şi operaţiilor de predare învăţare centrate pe performanţă şi eficienţă maximă. Instruirea şcolară. metodologie. 19-42. fixare şi consolidare. Astfel dacă în timpul unui experiment (metodă) se exemplifică (procedeu) corect rolul variabilelor. eficienţa metodei creşte. după modul de organizare a elevilor: individuale. 3. punct final (rezultatul). De exemplu. Noţiunea de metodă include patru elemente: punct de plecare. Totodată. creatoare. Procedeele sunt componente operaţionale ale unei metode. fiind astfel dominant. exemplifică fenomenul despre care se lecturează. după caracterul activităţilor mentale solicitate în instruire: algoritmice. Polirom Proiectul pentru Învăţământul Rural 35 . în anumite condiţii metoda poate deveni procedeu şi invers. după sursa cunoaşterii: din experienţa umanităţii (moştenirea culturală). după gradul de generalizare: generale. în câteva minute. odos = drum). Metode de învăţământ. În altă lecţie experimentul este utilizat ca metodă pe tot parcursul predării-învăţării. 4. 6. grupuri mici. noi sau moderne. particulare sau speciale. 1 2 Cerghit I. Metodele de instruire constituie instrumente didactice cu ajutorul cărora profesorul îi determină pe elevi să asimileze activ noi cunoştinţe şi forme comportamentale. 2006. 101-103. euristice. Metodă. Aceasta cuprinde identificarea.Ed. methodos: metha = către. pag. stimulându-i totodată să îşi dezvolte forţele cognitive. formare de deprinderi. nealgoritmice. după criteriul istoric: vechi sau clasice. procedee. clasificarea. O metodă se dovedeşte valoroasă dacă procedeele utilizate în cadrul ei sunt eficiente. intelectuale1.Abordări eficiente în predarea-învăţarea biologiei EXPLORĂM ŞI COMPARĂM! 2. 5. Metode şi procedee didactice eficiente pentru predarea-învăţarea biologiei Semnificaţia cuvântului metodă este aceea de: cale parcursă în vederea atingerii unui scop (grec. din experienţa rezultată din contactul cu realitatea. în cadrul unei lecţii derulate după metoda lucrului cu manualul se poate utiliza procedeul experiment care. caracterizarea şi normarea ansamblului metodelor utilizate în soluţionarea problemelor de ordin instructiveducativ apărute în practica şcolară1.1. 2001. iar în cadrul acesteia lecturarea unui mic text poate fi un procedeu utilizat în scopul exemplificării unei anumite particularităţi privind fenomenul experimentat. grupuri mari. după obiectivele urmărite: transmitere şi asimilare de cunoştinţe.

nici Expli. În predarea-învăţarea biologiei. O anumită metodă didactică poate servi la realizarea mai multor obiective de predare-învăţare. METODE DE INSTRUIRE (adaptare după I. larea În procesul instructiv. deosebit de eficiente sunt metodele euristice. saţia ra. matiza. Asaltul de idei. bazate pe efort propriu de descoperire a noilor cunoştinţe.oară le De explorare Directe Indire cte Demonstraţia grafică sau cu obiect De acţiune Reală De raţionalizare Prele. Alicaţia practică.Conver. studiul de caz etc. Simul Instruirea ată programa tă Jocul Instruirea de rol. Sunt considerate metode euristice de învăţare observarea. învăţarea prin cooperare.Thegerea. profesorul alege o metodă sau alta în funcţie de scopurile urmărite. jocul de rol. problematizarea. de particularităţile elevilor şi de experienţa sa didactică. asistată Simularea de calculator Metoda algoritmică etc. nualul -erea.etc. Ancheta etc. 114.Proble Lucrul audiovizuacaţia. Proiectul Mode. Obser -vaţia. -ul mental Experimentul.cu le maDescri rea. descoperirea.Abordări eficiente în predarea-învăţarea biologiei O grupare sintetică a metodelor de instruire după acest ultim criteriu este prezentată în următorul tabel. Reflec Obser-ţia. Cergit1) De comunicare Orale Expo Interac zi-tive -tive Scrise Oral. 2006. conversaţia euristică. Metode de învăţământ.Interivizua.Lectu. vă etc. experimentul. Polirom Proiectul pentru Învăţământul Rural 36 . pag. modelarea. 1 Cerghit I.sistema riment -tică. vaţia Expe. InstrucDiscuţia tajul colectietc.

Abordări eficiente în predarea-învăţarea biologiei Studiu individual 1 Studiaţi cu atenţie metodele de instruie din tabel şi exemplificaţi situaţii în care se confirmă reversibilitatea metodă-procedeu. dar această operaţie trebuie să fie corelată funcţional cu subiecţii acţiunii pedagogice şi cu “conţinutul” procesului de predare. Simpla alegere a metodei adecvate nu este garanţia îndeplinirii scopurilor activităţii didactice. Proiectul pentru Învăţământul Rural 37 . Profesorul. Folosiţi spaţiul liber de mai jos pentru răspunsuri Selectarea metodei este o sarcină ce revine profesorului. prin metoda selectată va construi calea prin parcurgere căreia va realiza ceea ce şi-a propus. Între aceşti trei factori: conţinut (“ce predăm”) metode (“cum predăm”) şi elev (“cui predăm”). există o relaţie de interdependenţă.

Abordări eficiente în predarea-învăţarea biologiei

Temă pentru portofoliu Folosind schema alăturată, concepeţi un exemplu care să ilustreze interdependenţele dintre factorii implicaţi în procesul instructiv educativ În aprecierea temei, vor conta: adecvarea la particularităţile elevilor, identificarea unor elemente de dificultate în conţinutul predării, criteriile de selecţie a metodei şi corelaţiile dintre factorii idicaţi de schemă.

elev

metodă

conţinut

Completaţi următoarele enunţuri: 1. Pe parcursul secvenţei 2.1 m-am confruntat cu următoarele dificultăţi………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………… 2. Cel mai uşor a fost să………………………………………………………… …………………………………….pentru că…………………………………… …………………………………………………………………………………… 3. Am întâmpinat următoarele dificultăţi……………………….……………….

Cercetări noi au demonstrat că rezultatele activităţii didactice se îmbunătăţesc dacă profesorul utilizează diferite metode de predare iar cele mai bune rezultate sunt înregistrate în urma corectei utilizări a metodelor activ-participative3 . Cu toate acestea nici o metodă nu poate fi considerată eficientă în orice situaţie de învăţare. După Jean Piaget “metodele noi sunt cele care ţin seama de natura proprie a copilului şi fac apel la legile constituţiei psihologice şi dezvoltării individului”4. Selectarea corectă a metodei de instruire aduce o serie de avantaje cum sunt : • diminuarea efortului de învăţare; • creşterea capacităţii de muncă a elevilor; • generarea şi păstrarea motivaţiei pentru învăţare; • stimularea capacităţilor intelectuale ale elevilor.
Bloom, B.S. 1984, The search for methods of group instruction as effective as one-to-one tutoring, în Educational Leadership, nr. 8, USA, Virginia 4 Piaget J., 1972, Psihologie şi pedagogie, pag. 66-74, trad Bucureşti
3

38

Proiectul pentru Învăţământul Rural

Abordări eficiente în predarea-învăţarea biologiei

Principalele tendinţe în dezvoltarea metodologiei didactice se configurează pe două direcţii: • cantitativă - constă în multiplicarea şi diversificarea metodelor; • calitativă - constă în înnoirea şi modernizarea metodelor. Actuala înnoirea şi modernizare a metodelor didactice este caracterizată de următoarele orientări principale: • centrarea pe elev, pe acţiunea şi angajarea acestuia; • centrarea pe grup, pe promovarea interacţiunilor; • promovarea învăţării prin descoperire; • accentuarea pragmatismului, a metodelor practic- aplicative; • utilizarea noilor tehnologii informaţionale şi de comunicare; • construirea premiselor învăţării continue.

Temă de reflecţie 1 Credeţi că metoda explicaţiei poate fi realizată prin mai multe procedee ? Care ar fi acestea ? Reflectaţi asupra procedeelor pe care le utilizaţi dumneavoastră în metoda explicaţiei. Pe baza experienţei personale, încercaţi să realizaţi o ierarhizare a acestor procedee (de la cel mai eficient la cel mai puţin eficient). Folosiţi spaţiul liber de mai jos pentru răspunsuri

Proiectul pentru Învăţământul Rural

39

Abordări eficiente în predarea-învăţarea biologiei

INŢELEGEM ŞI EXPERIMENTĂM!
2.1.1. Conversaţia euristică
Metode şi procedee didactice

Conversaţia euristică este dintre cele mai active şi eficiente metode de instruire. Aceasta constă într-un dialog, iniţiat şi dirijat de profesor, care prin întrebări bine alese şi structurate, îi conduce pe elevi spre descoperirea de noi cunoştinţe. Utilizând metoda conversaţiei euristice, printr-un demers inductiv, orientaţi de întrebările profesorului, elevii pot ajunge la descoperirea relaţiilor cauzale, la formularea unor concluzii, la generalizări, la identificarea unor reguli, formularea unei definiţii etc5.. Cercetătorii din domeniul ştiinţelor educaţiei şi învăţământului au constatat că elevii înţeleg mai bine un subiect dificil dacă discută cu colegii acel subiect, explicându-l cu propriile lor cuvinte şi colaborând pentru rezolvarea problemelor legate de acel subiect. Această constatare sprijină încadrarea metodei conversaţiei euristice în cele mai eficiente dintre metodele de predare-învăţare. Conversaţia euristică este o metodă interactivă bazată pe tehnica chestionării grupului de elevi prin utilizarea unor întrebări simple şi progresive care în final îi conduc pe elevi la o concluzie logică. Altfel spus, conversaţia euristică este o învăţare prin chestionare în loc de simpla comunicare de informaţii. Metoda îi ajută pe elevi să înveţe să formuleze răspunsuri şi prin intermediul ei, elevii sunt sprijiniţi în efortul lor de a gândi singuri. O bună aplicare a metodei presupune iniţierea prin adresarea unor întrebări care să vizeze identificarea nivelului de cunoştinţe ale elevilor în tematica lecţiei. În conversaţia euristică toţi participanţii contribuie la dezvoltarea dialogului. Descoperirile progresează prin interacţiunile profesor-elevi, elevi-elevi. Profesorul simulează ignoranţa sau scepticismul pe măsură ce întrebările adresate grupului devin din ce în ce mai specifice. Întrebările formulate de profesor trebuie să fie predominant întrebări deschise care să permită mai multe variante de răspuns şi să faciliteze schimbul de opinii între elevi. Se recomandă utilizarea interacţiunilor în grupul de elevi care stimulează interesul acestora pentru descoperirea şi implicarea activă în formularea răspunsurilor. Totodată interacţiunile în grupul de elevi furnizează permanent feed-back valoros pentru profesor. Alte avantaje ale metodei sunt: • Stimularea gândirii. • Stimularea curiozităţii. • Dezvoltarea capacităţii de lucru în echipă.

5.

Dumitru Gh. , Dumitru Constanţa , 2004, Psihopedagogie, pag. 3007-310, EDP Bucureşti Proiectul pentru Învăţământul Rural

40

de ce ? Argumentaţi! Folosiţi spaţiul liber de mai jos pentru răspunsuri Câteva sfaturi pe care le considerăm utile în vederea utilizării metodei conversaţiei euristice6: 1. Stimulaţi emiterea de întrebări. 10. 6. 3. adecvate nivelului de cunoştinţe ale elevilor. 6 Garlikov Richard. CD version Proiectul pentru Învăţământul Rural 41 . 11. Implicaţi cât mai mulţi elevi în conversaţie. Focalizaţi întrebările pe tema abordată. Using the Socratic Method . 2004. Formulaţi concluzii parţiale pe secvenţele conversaţiei. Formulaţi întrebări clare. 5.Abordări eficiente în predarea-învăţarea biologiei Temă de reflecţie 2 Credeţi că metoda conversaţiei euristice poate fi utilizată la orice nivel de clasă? Dacă da. Concepeţi întrebări care să necesite răspunsuri mai ample şi nu răspunsuri de tip “Da” sau “Nu” pentru a încuraja raţionamentul elevilor. 4. de ce? Dacă nu. 8. Acordaţi timp de gândire după ce adresaţi întrebările. Formulaţi clar şi specific întrebările. Proiectaţi întrebări semnificative care să servească structurării şi orientării lecţiei. Preluaţi răspunsurile elevilor şi rafinaţi-le când este cazul. 9. Formulaţi atât întrebări închise (cu răspuns unic) cât şi întrebări deschise (cu mai multe variante de răspuns). 2. 7.

Comparaţie între întrebări de tip deschis şi întrebări de tip închis Întrebări închise Avantaje Dezavantaje Relevant ♦ Încurajează memorizarea Grad mic de dificultate ♦ Puţin creative Consumă ♦ Limitează cantitatea puţin timp cunoştinţelor utilizate şi evaluate Util în testarea ♦ Permit accesarea cunoştincompetenţelor de nivel ţelor scăzut Implică un ♦ Favorizează învăţarea răspuns unic pasivă Uşor de ♦ Dau posibilitatea de evaluat ghicire a răspunsului Mai uşor de ♦ Limitează modul de formulat de învăţare în grup către ♦ Nu oferă posibilitatea profesor exprimării opiniilor diferite Întrebări deschise Avantaje Dezavantaje ♦ Consumator de Sunt creative timp Activează raţionarea ♦ Dificil de Încurajează gândirea evaluat Testează înţelegerea şi nivele ♦ Subiectivita-tea cognitive superioaretive profesorului Nu limitează răspunsurile ♦ Nu pot Dezvoltă vocabularul şi beneficia toate modalităţile de exprimare răspunsurile de Oferă posibilităţi de formare şi aceeaşi atenţie luare de decizii din partea Valorifică cunoştinţe anterior profesorului dobândite ♦ Există riscul Implică elevii în desfăşurarea omiterii unor lecţiei şi învăţării aspecte din Permite argumentarea şi conţinutul integrarea opiniilor diferite predării Sunt testate cunoştinţele şi competenţele elevilor ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 42 Proiectul pentru Învăţământul Rural . ce caracteristici îi condiţionează viaţa? Dacă nu consideraţi virusul organism viu. “cum?. unde principala competenţă specifică vizată este: (3. aşa cum este sintetizat în tabelul următor. atunci ce este virusul? Cum se înmulţesc virusurile? După identificarea şi descrierea caracteristicilor virusurilor. "Virusurile" Ce caracteristici distincte au organismele vii faţă de corpurile lipsite de viaţă? Ce caracteristici comune au virusurile şi organismele vii? Prin ce însuşiri se deosebesc virusurile de organismele vii? Este virusul un organism viu? De ce îl consideraţi organism viu?/ De ce nu îl consideraţi un organism viu? Dacă virusul este considerat organism viu.1.?” sunt întrebări deschise. ponderea ocupând-o primele. în general cauzale..) Reprezentarea lumii vii pe baza modelelor . În exemplul anterior întrebările deschise alternează cu cele de tip închis. Ambele tipuri de întrebări prezintă plusuri şi minusuri. ce definiţie puteţi formula pentru virusuri? De ce nu sunt incluse virusurile în nici un regn? Formularea întrebărilor se constituie în element cheie în buna desfăşurare a activităţii didactice prin metoda conversaţiei euristice.Abordări eficiente în predarea-învăţarea biologiei Prezentăm un exemplu de întrebări ordonate pentru aplicarea metodei conversaţiei euristice în cadrul lecţiei "Virusurile" -clasa a IX a. “ dacă…atunci. cu mare valoare productiv–cognitivă. În exemplul următor puteţi identifica întrebări de tipul “de ce?.

introducere. corect alese şi utilizate. Povestirile sunt un bun mijloc de introducere a noilor cunoştinţe. Povestirile oferă condiţii de a expune diverse întâmplări. cuprins şi încheiere. de provocare a unor dezbateri. Profesorul poate construi un model pentru structurarea povestirii sau poate da începutul unei povestiri urmând ca elevii să finalizeze povestirea. de esenţializare a unor conţinuturi. Povestirea şi lectura didactică Povestirea este o metodă aplicată mai frecvent în clasele gimnaziale.1. • Are surse de inspiraţie corecte. a VI-a spre basme. de transmitere a unor mesaje etc. Câteva caracteristici ale unei povestiri bine realizate la disciplina biologie: • Are o temă unică bine definită. • Este adecvată caracteristicilor celor ce o ascultă 43 Metode şi procedee didactice Proiectul pentru Învăţământul Rural . se constituie în excelente exerciţii de exprimare. de aprofundare a înţelegerii diverselor procese sau componente ale lumii vii. oferind elevilor şansa de a se afirma şi de a-şi demonstra capacitatea creativă. legende. verificabile. • Are un plan bine structurat. miraculos.Abordări eficiente în predarea-învăţarea biologiei Studiu individual 2 Identificaţi identificaţi ponderea întrebărilor cu valoare productivcognitivă formulate în exemplul de aplicare a metodei conversaţiei euristice în cadrul lecţiei "Virusurile" şi formulaţi avantajele utilizării acestor tipuri de întrebări în metoda conversaţiei euristice. Folosiţi spaţiul liber de mai jos pentru răspunsuri 2. Povestirile realizate de elevi. • Are stil: cuvinte sugestive. răspunzând înclinaţiilor copiilor din clasele a V-a.2. fantastic.

se pot auto-verifica şi auto-evalua. Din punct de vedere istoric. Temă de reflecţie 3 Comentaţi afirmaţia “povestirea este o metodă de instruire plăcută elevilor”. expresia feţei. cu ajutorul mijloacelor tehnologiei audio-video moderne capătă valenţe educative variate. metoda povestirii este o metodă clasică. Povestirea permite interacţiuni între elevi care pot fi atât ascultători cât şi povestitori. citire şi înţelegere ale elevilor. comunicare din care elevii învaţă cum să prezinte în faţa unui auditoriu un text. reviste de specialitate. povestitorul comunică şi non-verbal prin limbajul corpului. Din această perspectivă povestirea ca metodă de instruire favorizează dezvoltarea capacităţilor de ascultare. dar în prezent. Complexitatea textelor recomandate pentru lectură este direct proporţională cu particularităţile de vârstă.Abordări eficiente în predarea-învăţarea biologiei Cel care povesteşte are sarcina de a se pregăti şi de a prezenta povestirea. Folosiţi spaţiul liber de mai jos pentru răspunsuri Lectura didactică este o altă metodă de comunicare. astfel încât aceasta să fie corect receptată şi bine înţeleasă de auditori. Materiale bibliografice pot fi manualele sau alte auxiliare didactice ca atlasele.precizaţi trei argumente în sprijinul acesteia. În afară de aceste roluri benefice. compendiile. povestirea este o metodă plăcută elevilor şi prin aceasta se recomandă ca metodă utilă în activitatea didactică. clasei sau chiar cu particularităţile individuale ale elevilor (mai mult sau mai puţin înclinaţi spre studiul biologiei). tratate de specialitate etc. Aceste elemente sunt însuşite de elevi fără a avea o sarcină de învăţare specială în acest sens. culegerile de exerciţii şi probleme. îşi pot dezvolta conceptele. 44 Proiectul pentru Învăţământul Rural . Prin lectură elevii pot dobândi rapid şi eficient noi cunoştinţe. Un alt aspect al povestirii este cel dramatic. profilul şcolii. pot construi conexiuni între noţiuni dobândite anterior. Lectura didactică este o activitate proiectată şi coordonată de profesor. îşi pot verifica ipotezele.

fiecare profesor de biologie trebuie să îşi formeze propriul său sistem de criterii de selecţie a lecturilor şi de îndrumare a elevilor în realizarea lor. elevii ajung să le stăpânească şi să le utilizeze cu uşurinţă şi alternativ chiar în timpul parcurgerii aceluiaşi text . lectura problematizată . 4. 2.Abordări eficiente în predarea-învăţarea biologiei Lectura didactică este un mijloc de dezvoltare intelectuală şi de autoinstruire. ceea ce conduce spre construcţia sensului şi a realei înţelegeri a acestuia7. el va verifica relevanţa şi calitatea ştiinţifică a lecturii înainte de a o recomanda elevilor. 3. Metode de învăţământ. facilitează conexiunile intra şi interdisciplinare. Acest sistem trebuie să fie suficient de dezvoltat pentru a permite selectarea sarcinilor de lectură în funcţie de nevoile individuale şi de grup ale elevilor. Totodată profesorul este responsabil de materialul bibliografic recomandat pentru lectură. Lecturile suplimentare sporesc înţelegerea conceptelor şi principiilor biologice.dirijată de profesor prin întrebări la care elevii caută activ răspunsuri. Eficienţa lecturii este asigurată numai prin interactivitatea elevului cu conţinutul textului citit. Astfel. un anumit subiect indicat de profesor sau propus de elevi este studiat utilizând mai multe surse bibliografice. membrii grupului compun împreună o prezentare pe subiectul despre care s-au informat. 7 Cerghit I.constă în citirea pe fragmente cu explicarea termenilor necunoscuţi şi formularea de idei sintetice. lectura investigaţie . în vederea formării deprinderii de muncă independentă. Lectura didactică poate fi şi o metodă de instruire în grup. Cele mai uzitate tehnici de realizare a lecturii didactice la biologie sunt: 1. Prin exersarea timpurie a acestor tehnici sub îndrumarea profesorului de biologie. trebuie să fie o lectură activă. lectura explicativă . După lecturarea şi prelucrarea informaţiilor. metoda lecturii didactice. Pentru a fi cu adevărat utilă. captează interesul elevilor. lectura critică . dezvoltă vocabularul de specialitate. Polirom Proiectul pentru Învăţământul Rural 45 .solicită interpretarea textului citit şi formularea unor concluzii. aplicată la disciplina biologie. satisfac diversitatea ritmurilor de dezvoltare. dezvoltă abilităţile de citire. În acest caz.implică analiza textului şi stimulează dezvoltarea gândirii. Pentru utilizarea metodei lecturii didactice. profesorul va stabili şi intervalele la care verifică modul în care elevii realizează lectura şi totodată îi sprijină în atingerea obiectivelor propuse prin utilizarea acestei metode. Odată cu stabilirea sarcinilor privind lectura didactică. De aceea. diversitate şi grad de dificultate. 2006. această metodă trebuie aplicată timpuriu şi gradat sporind în frecvenţă.

2 concepeţi planul şi formulaţi ideile principale pentru o povestire cu titlul “ Dacă aş fi fost floare” În aprecierea temei se vor lua în consideraţie respectarea caracteristicilor unei povestiri bine realizate enunţate în prezenta lucrare. interpretare a expresiilor ştiinţifice.Abordări eficiente în predarea-învăţarea biologiei Aplicarea corectă a metodei lecturii didactice implică formarea şi dezvoltarea deprinderilor de: înţelegere corectă a textului citit.Am învăţat să……………………………………………………………. Am întâmpinat următoarele dificultăţi………………………………. Prin observaţie se înţelege activitatea elevilor de urmărire atentă a unor structuri şi fenomene. 2. Cel mai mult m-a ajutat………………………………………………. ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… 2. Completaţi următoarele enunţuri: 1. 8 Cerghit I.3. formularea de probleme. informaţiilor furnizate de text. iar învăţarea conceptelor ştiinţifice nu se poate realiza fără dezvoltarea spiritului de observaţie. abilitate de care adultul se va servi pe tot parcursul vieţii8.1. ……………………………………………………………………………… pentru că…………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… 3. Polirom Proiectul pentru Învăţământul Rural 46 . ……………………………………………………………………………. Temă pentru portofoliu Pe baza informaţiilor din secţiunea 2. ……………………………………………………………………………. notare a datelor. Metode de învăţământ. Toate activităţile şcolare se bazează pe observare. Observarea Metodele intuitive (de explorare a realităţii) Observarea este metoda de instruire indispensabilă descoperirii şi explorării lumii vii. în vederea descoperirii unor noi informaţii. 2006.

Din această perspectivă observarea la biologie trebuie făcută pe obiecte concrete sau pe materiale cu date descriptive şi nu pe date interpretate. mijloacele didactice specifice lecţiei. Sarcinile pot fi distribuite frontal. mod de înregistrare etc. exprimate verbal sau scris (pe tablă). de subiectul observării: natural (original) sau (artificial) prelucrat. Observarea sistematică independentă se poate desfăşura în laboratorul de biologie.). observarea sistematică independentă este una din căile specifice de predare-învăţare a biologiei. instrumente. excursiilor didactice etc. ei observă. sau microscopul. deoarece ei realizează acţiunea. observarea descriptivă şi enumerativă etc. Formarea şi dezvoltarea acestei abilităţi începe timpuriu şi este exersată şi dezvoltată pe tot parcursul anilor de instruire. Actorii principali ai acestei metode sunt elevii. Din această perspectivă.Abordări eficiente în predarea-învăţarea biologiei Observarea ca metodă didactică se realizează sub îndrumarea profesorului care are sarcina de organizare. dar mai ales în domeniul ştiinţific. durata. În mare măsură obiectivitatea rezultatelor observării este condiţionată de tipul. Crearea cadrului în care elevii vor observa este sarcina profesorului. precum şi în funcţie de particularităţile elevilor implicaţi în activitate. Dintre formele pedagogice ale observării cum sunt: observarea spontană-neorganizată. Acestea sunt realizate de profesor în funcţie de scopul. sau sunt indicate printr-o fişă de observaţie individuală. La biologie este foarte important ce se observă adică. în multe contexte şi în multe domenii ale cunoaşterii. Observarea ca metodă de instruire prezintă particularitatea că datele furnizate sunt obţinute prin intermediul mai multor receptori: acustici. ce tip de sursă este utilizată pentru obţinerea datelor prin observare. sprijinire şi focalizare a observării realizate de elevi. dar şi în afara şcolii cu ocazia vizitelor. Corecta aplicare a metodei observării sistematice şi independente începe cu stabilirea şi administrarea setului de sarcini pe care elevii le au de îndeplinit. Abilitatea de a observa corect şi de a identifica elemente de detaliu în timpul observaţiei este extrem de importantă în viaţa fiecăruia. cât şi cu ajutorul mijloacelor specifice disciplinei ca lupa. Acest mod nemijlocit de aflare a unor adevăruri ştiinţifice îi convinge pe elevi că în ansamblul lor conceptele. În acest caz observarea poate fi realizată atât prin intermediul simţurilor. profesorul instruieşte elevii privind modul în care vor realiza observarea: timp. în clasă. tactili etc. optici. proiectarea activităţii de observare pleacă de la răspunsurile pe care profesorul trebuie să şi le dea la următoarele întrebări: Proiectul pentru Învăţământul Rural 47 . Odată cu sarcinile de lucru. principiile şi legile ştiinţifice sunt descoperite de cercetători şi nu transmise de vreo forţă supranaturală8 .

Care sunt secvenţele observării? 5. Care sunt sarcinile elevilor? 6. fiecare criteriu trebuie subdivizat pe nivele de performanţă. Ce vor observa elevii? 4. Ce dovezi vor confirma buna derulare a observării? 13.Abordări eficiente în predarea-învăţarea biologiei 1. În ce mod voi redresa disfuncţionalităţile? 11. 2006. Comunicare eficientă. ci urmăresc crearea cadrului optim derulării observării obiective. Iaşi Proiectul pentru Învăţământul Rural 48 . profesorul sprijină efortul elevilor şi îi îndrumă realizând totodată şi notarea acestora. În ce moment al lecţiei voi utiliza observarea? 3. După observarea şi înregistrarea datelor obţinute activitatea se finalizează cu formularea concluziilor. Utilizează corect instrumentele Respectă ordinea sarcinilor Lucrează independent / în grup Realizează toate sarcinile Formulează concluziile în funcţie de observaţii Identifică relaţii între observaţii Interpretează independent descoperirile Pentru o bună evidenţă a modului în care elevii se achită de sarcini. Obiectivitatea observării este sporită şi de conceperea unui protocol de observare9 care să cuprindă o listă a fenomenelor/ proceselor/ structurilor ce trebuie observate. De ce vor observa acest material biologic/ mulaj/ planşă/ etc. Ce materiale sunt necesare observării? 8. Profesorul are astfel un instrument util în identificarea unor dificultăţi ale elevilor şi un feed-back privind propria sa activitate. Ce posibile dificultăţi ar putea apărea în derularea observării? 10. Ion Ovidiu Pâinişoară. În ce mod voi încuraja observarea? Astfel de întrebări nu au scopul de a da rigiditate activităţii de observare. În ce mod voi asigura colaborarea în cadrul grupului de elevi? 14. În această activitate sunt 9 Elevi B C D etc. Polirom. Care va fi modalitatea de ghidare a observaţiilor elevilor? 9. Cel mai eficient mod de a înregistra rezultatele elevilor este prin utilizarea unui tabel care cuprinde toţi elevii clasei şi mai multe coloane cu sarcinile detaliate ale acestora. Cât timp aloc observării? 7.? 2. În ce mod voi facilita comunicarea cu elevii? 12. Un astfel de tabel ar putea conţine criterii ca : Sarcina A Înregistrează corect observaţiile Identifică corect fenomenul/ structura/ alcătuirea etc. Pe parcursul observării.

Analizaţi tabelul pentru înregistrarea activităţii elevilor şi pentru fiecare criteriu formulaţi trei variante de subcriterii care să permită discriminări în aprecierea modului în care a realizat observarea fiecare elev. suficient de sugestivi pentru a face accesibilă predarea-învăţarea cunoştinţelor. Identificaţi ce utilitate vor avea informaţiile furnizate de răspunsul la aceste întrebări.1. comportamente.Abordări eficiente în predarea-învăţarea biologiei implicaţi elevii şi profesorul şi rolul ei este acela de a evidenţia aspectele esenţiale descoperite prin observare. Folosiţi spaţiul liber de mai jos pentru răspunsuri 2.4. fenomene biologie sau a unor substituienţi ai acestora. Activitatea poate fi organizată frontal. demonstraţia didactică constă în prezentarea de către profesor a unor structuri vii. Dacă demonstraţia este utilizată în scopul dobândirii de deprinderi. Dacă se urmăreşte dobândirea de cunoştinţe. Studiu individual 3: Studiaţi cu atenţie setul de întrebări recomandate profesorului care urmează să utilizeze metoda observării. sau legi. demonstraţia constă în executarea unor activităţi practice care vor fi apoi exersate de elevi. pe grupe 49 Metode intuitive Proiectul pentru Învăţământul Rural . Demonstraţia Metoda demonstraţiei este utilizată atât pentru însuşirea de noi cunoştinţe cât şi pentru dobândirea unor deprinderi. confirmarea unor principii. în vederea realizării cu succes a activităţii didactice. comportamente.

lansarea unor puncte de reper sub forma unor probleme ce urmează a fi soluţionate prin demonstraţie. scop şi subiectul abordat. 3. Câteva dintre criteriile de bază în selecţia şi pregătirea formei demonstraţiei: 1. menţinerea unui ritm adecvat particularităţilor de vârstă şi individuale. desene. mijloace audio-vizuale sau prin experienţe de laborator. văz. prin experienţe. pe măsură ce avansează activitatea prezentarea materialelor intuitive sau a acţiunilor demonstrative vor fi însoţite de explicaţii clare şi relevante scopului instruirii. folosirea unui material intuitiv de calitate. precizarea scopului urmărit. pipăit etc. prin mulaje. pas cu pas. Succesul aplicării metodei depinde de respectarea următoarelor reguli: 1. dar şi gradului de complexitate al noilor cunoştinţe pentru a permite însuşirea corectă a noilor noţiuni sau deprinderi. 3. poate fi expusă şi explicată. În acest caz demonstraţia trebuie urmată de o scurtă clarificare a informaţiilor şi instrucţiunilor date de profesor (prin câteva întrebări şi răspunsuri). 2. În predarea-învăţarea biologiei metoda demonstraţiei se poate realiza în forme variate: demonstrarea pe material viu sau naturalizat. sensibilizarea prealabilă a elevilor prin reactualizare. 4. Această variantă dă rezultate mai bune dacă activitatea este organizată pe grupe mai mici( 4 . Reuşita demonstraţiei este condiţională de alegerea şi pregătirea acesteia. corelarea noilor cunoştinţe sau deprinderilor ce urmează a fi dezvoltate cu cunoştinţele anterior dobândite. diagrame. corespunde scopurilor propuse. atractiv care să stimuleze cât mai mulţi receptori responsabili de auz. 50 Proiectul pentru Învăţământul Rural . este atractivă şi stârneşte interesul elevilor. Varianta demonstraţiei prin activităţi practice este un mijloc excelent de transformare a cunoştinţelor teoretice în abilităţi practice. prin variate tehnici de reactualizare şi formarea unei atitudini favorabile învăţării.Abordări eficiente în predarea-învăţarea biologiei sau individual.6 elevi). Rolurile profesorului şi elevilor în demonstraţia cu scop de dobândire de deprinderi sunt sintetizate în următorul tabel. Metoda demonstraţiei se dovedeşte a fi preferată de profesori pentru că aceştia au control asupra evenimentelor din timpul activităţii didactice. planşe. în funcţie de dotarea laboratorului de biologie. prin observaţii microscopice. prin disecţii. 5. 2.

1. …………………………………………………………………………………… 2. Rolul elevului Înţelege scopul demonstraţiei. Decide care este maniera cea mai bună de a-şi furniza noile cunoştinţe. Am fost surprins/surprinsă de faptul că……………………………………. Cere clarificări. învăţarea prin descoperire. Realizează şi el practic activitatea urmând toate etapele modului de lucru. Acţiunile sunt realizate metodic şi în ritmul adecvat observatorilor astfel încât aceştia să înţeleagă . Ca şi alte metode active precum problematizarea. Acest tip de gândire este stăpânit de elevi după vârsta de 11-12 ani adică după ce au deja diverse reprezentări mentale ale lumii înconjurătoare. Temă pentru portofoliu Cu ajutorul informaţiilor privind regulile ce trebuie respectate pentru aplicarea cu succes a metodei demonstraţiei alcătuiţi un eseu de circa 50 de cuvinte cu titlul: ”Reţeta unei demonstraţii de succes”. ……………………………………………………………………………………. experimentul are ca suport psihologic gândirea formală capabilă de raţionamente ipoteticodeductive. Cel mai mult m-a ajutat …………………………………………………… …………………………………………………………………………………….. Stăpâneşte foarte bine modul de lucru. …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………. Prezintă baza teoretică şi scopul demonstraţiei Descrie modul de lucru pe etape şi pe măsură ce acestea se derulează. …………………………………………………………………………………… pentru că……………………………………………………………………….Abordări eficiente în predarea-învăţarea biologiei Rolul profesorului Pregăteşte din timp şi corect materialele necesare demonstraţiei.. pune întrebări Sugerează alternative la modul de lucru. Ascultă activ şi observă cu atenţie.2. Aprecierea se va realiza în funcţie de modul de descriere şi caracterizare a demonstraţiei precum şi după interpretarea personalizată a condiţiilor care asigură buna practicare a metodei. Recapitulează modul de lucru şi răspunde la întrebări pentru clarificare. Adesea aceste reprezentări sau cunoştinţe sunt 51 Metode active Proiectul pentru Învăţământul Rural . Metode care sprijină reconstituirea cunoştinţelor ştiinţifice de biologie 2.2. Sprijină elevii în timp ce aceştia realizează lucrarea practică. Experimentul alături de observarea nemijlocită a realităţii sunt metode active fundamentale în predarea-învăţarea ştiinţelor naturii. modelarea sau studiul de caz. Completaţi următoarele enunţuri: 1. ……………………………………………………………………………………. 2.

Experimentele vor fi pregătite de profesor din timp prin efectuarea lor efectivă şi furnizarea tuturor materialelor necesare elevilor. iar confruntarea declanşată prin intermediul metodelor amintite determină reconstruirea cunoştinţelor. comunicarea rezultatelor. se testează ipoteze şi se verifică legi sau date. probă martor şi probă de investigat. realizarea activităţii practice conform modului de lucru stabilit şi colectarea datelor care vor constitui rezultatele experimentului. Totodată. Învăţarea prin experimente cuprinde cinci faze10: 1. 4. 10 Ion Ovidiu Pâinişoară. se descoperă raporturi de cauzalitate între parametrii unui fenomen. Arta profesorului constând în identificarea cunoştinţelor eronate. semnificaţie statistică etc. un proces etc. Polirom. identificarea variabilelor caracteristice problemei. Iaşi Proiectul pentru Învăţământul Rural 52 . Eficienţa experimentului este condiţionată nu numai de înţelegerea modului în care trebuie realizat dar mai ales de înţelegerea utilităţii acestuia adică a motivelor pentru care elevii realizează experimentul. experimentarea propriu-zisă. 364-366. Este orientată spre activitate. demontarea lor şi reconstrucţia veritabilelor cunoştinţe ştiinţifice. se formează deprinderi de utilizare a instrumentelor şi aparatelor de laborator. Ca şi în cazul metodei observării experimentul propriu-zis este ghidat de profesor care instruieşte elevii înainte de experiment şi îi îndrumă pe toată durata acestuia. iar la clasele liceale experimentele vor fi complexe şi se vor preta activităţilor de grup. În activităţile practice din cadrul experimentului elevii sunt familiarizaţi cu rigorile cercetării ştiinţifice cum ar fi: menţinerea constantă a factorilor care influenţează procesul experimentat cu excepţia variabilei pe care o investighează. se aplică teze teoretice însuşite. Comunicare eficientă. aplicarea şi valorificarea concluziilor în alte situaţii. Este centrată pe elev. În funcţie de ipoteză. 2006. pag. formularea concluziilor şi generalizarea. 5. La clasele gimnaziale se recomandă iniţierea prin experimente individuale cu grad mic de dificultate. urmează stabilirea unui mod de lucru. Din această ordonare a fazelor rezultă că experimentul în sine este doar iniţierea învăţării care se înfăptuieşte numai odată cu valorificarea “produsului” experimentului. analiza rezultatelor. 2. Prin experiment.Abordări eficiente în predarea-învăţarea biologiei eronate. Experimentarea propriu-zisă desfăşurată în laborator este declanşată de identificarea unei probleme (un fenomen.) faţă de care se emiterea o ipoteză. Caracteristicile învăţării prin experimente10 : Este de tip inductiv. de laborator. Experimentul constă în provocarea unui fenomen în condiţii controlate. pot fi concepute fişe de activitate experimentale în care instrucţiunile sunt precizate şi enumerate în ordinea executării lor. 3.

Abordări eficiente în predarea-învăţarea biologiei

Utilizarea experimentului la orele de biologie elevii dobândesc noi cunoştinţe şi deprinderi prin efort propriu. Există o gamă largă de experimente clasificate după diverse criterii aşa cum se poate vedea în tabelul următor. După tehnica de După modul După durată După locul de experimentare de organizare desfăşurare a elevilor Observare Frontal Scurt De laborator macroscopică Pe grupe repetabil În natură Observare microscopică Individual Scurt În alte instituţii: Disecţie/Experienţe Combinat irepetabil cercetare,ferme, Determinări Lung spitale etc. Temă de reflecţie 4: Folosind informaţiile din secţiunea 2.2. identificaţi câte un exemplu de experiment pentru fiecare tip conform tabelul următor încadraţi-l în categoria adecvată. Folosiţi spaţiul liber din tabel pentru răspunsuri
1. Experiment de observare macroscopică 2. Experienţă 3. Experiment scurt repetabil 4, Experiment frontal 5. Experiment pe grupe 6. Experiment în natură Exemplu 1 2 3 4 5 6

2.2.2. Problematizarea În predarea–învăţarea biologiei problematizarea reprezintă una dintre cele mai importante metode active cu valoare euristică şi formativă. Metoda este numită şi metoda de predare prin rezolvare de probleme sau rezolvarea productivă de probleme11. Aplicarea metodei sprijină elevii în dezvoltarea aptitudinilor de rezolvare de probleme, scop vizat de toate disciplinele împlicate în educaţia ştiinţifică. Utilizarea metodei serveşte atât achiziţiei de noi cunoştinţe, cât şi dezvoltării gândirii logice şi capacităţii de luare de decizii.

Metode active

11

Dumitru Gh., Dumitru Constanţa, 2004, Psihopedagogie, EDP, Bucureşti

Proiectul pentru Învăţământul Rural

53

Abordări eficiente în predarea-învăţarea biologiei

Problematizarea nu este redusă la rezolvarea printr-un calcul matematic a unei probleme ci include operaţii de analiză, sinteză şi evaluare, operaţii de nivel înalt ale gândirii. Problematizarea constă dintr-o suită de procedee prin care se urmăreşte crearea unor situaţii – problemă care antrenează elevii în surprinderea diferitelor relaţii între obiectele şi fenomenele realităţii, între cunoştinţele anterioare şi noile cunoştinţe, prin soluţiile pe care aceştia, sub îndrumarea profesorului le elaborează.12 Elementele obligatorii ale unei situaţii problemă sunt experienţa precedentă (cunoscutul) şi noutatea (necunoscutul). Tensiunea dintre aceste două elemente imprimă gândirii elevului un sens explorator. Învăţarea prin metoda problematizării se structurează pe mai multe etape: 1. Etapa declanşatoare sau punctul de pornire constă în punerea problemei. 2. Etapa tensională în care apare contradicţia între ceea ce trebuie să se rezolve şi cunoştinţele anterioare ale elevilor Această contradicţie apare pe fondul cunoştinţelor actualizate prin punerea problemei şi generează căutări de soluţii. 3. Etapa rezolutivă în care se caută soluţia sau soluţiile ce sunt apoi verificate/ testate producându-se rezultate care sunt raportate. 4. Etapa de evaluare şi valorificare a rezultatelor care sunt chiar noi cunoştinţe pe care elevii le-au dobândit. Succesiunea etapelor problematizări este prezentată în următorul exemplu utilizat în predarea-învăţarea fiziologiei analizatorului viual la clasa a VII-a. Astfel după însuşirea de către elevi a structurii globului ocular învăţarea fiziologiei acestui organ poate fi declanşată prin punerea unei probleme. • • • • Punctul de pornire este problema enunţată sub forma întrebării: Care este drumul razelor de lumină prin globul ocular? Aceasta declanşează contradicţia se cunoaşte globul ocular dar nu şi cum se deplasează razele de lumină în incinta lui. Prin raţionament logico-inductiv elevii caută şi găsesc soluţia. Soluţia este verificată pe o planşă sau un mulaj. Valorificarea soluţiei se poate face prin trasarea drumului razelor de lumină pe diagrama care reprezintă globul ocular.

Utilizarea metodei problematizării impune respectarea următoarelor condiţii13 - elevii să posede un fond aperceptiv suficient; - efortul să fie dozat progresiv; - alegerea judicioasă a momentului punerii problemei; - problema să stârnească interesul elevilor.

12 13

Nicula I. , 1996, Tratat de pedagogie şcolară, EDP, Bucureşti Cucoş Constantin, 1996, Pedagogie, pag. 87-96, Polirom, Iaşi Proiectul pentru Învăţământul Rural

54

Abordări eficiente în predarea-învăţarea biologiei

Studiu individual 4 Studiaţi caracteristicile metodelor: problematizare, experiment, observare. Identificaţi asemănări şi deosebiri între aceste metode. Completaţi tabelul următor cu observaţiile dumneavoastră: Folosiţi spaţiul liber din tabel pentru răspunsuri
Metoda Problematizarea Elemente comune Elemente specifice

Experimentul

Observarea

2.2.3. Învăţarea prin descoperire

Metode active

Descoperirea didactică este o metodă de predare-învăţare prin care elevii, folosindu-se de cunoştinţe şi deprinderi reactualizate de profesor, descoperă noi situaţii problemă şi le rezolvă dirijaţi de acesta. O bună aplicare a metodei necesită delimitarea netă între ceea ce trebuie să descopere elevul prin efort propriu şi ceea ce trebuie să-i asigure profesorul, ca bază de pornire indispensabilă descoperirii. Metoda descoperirii are la bază teoria după care, învăţarea se realizează prin procese de clasificare a reprezentărilor mentale şi de formare a conexiunilor între reprezentările mentale14. După Bruner15 activitatea didactică prin metoda descoperirii trebuie să se fundamenteze pe: • Stimularea interesului elevilor prin crearea unui context motivant.

14 15

Gallenstein, N.L., 2004, Creative Discover through Classification. Teaching Children Mathematics, NTCM Journals, Bruner, J.,1996, The Culture of Education, Cambridge, MA: Harvard University Press.

Proiectul pentru Învăţământul Rural

55

Etape 1. Descoperire inductivă lecţia: “ Broaşte sau amfibieni “ . descoperirea deductivă . ambele au ca etapă punerea problemei şi ca obiectiv. Astfel. Profesorul îi ghidează pe elevi de-a lungul descoperirii printr-o serie de întrebări. descoperirea transductivă . Descoperire deductivă lecţia: “Nutriţia autotrofă . Etapele desfăşurării înăţării-predării prin metoda descoperirii sunt comune cu cele ale metodei învăţării prin problematizare. punerea problemei. • Instruirea să faciliteze extrapolări între noţiuni. pregătirea pentru punerea problemei( captarea atenţiei).evidenţierea fotosintezei” . rezolvarea problemei prin descoperire. corelaţii cu alte strategii didactice. 133-143. forţându-I astfel pe elev să dobândească noi cunoştinţe pe baza achiziţiilor anterioare. emiterea ipotezei. 5. 2. înainte ca acesta să fie explicit formulat. iar cele descoperite particulare.cunoştinţele anterioare sunt generale. Învăţarea prin descoperire în predarea –învăţarea biologiei. într-un mediu de învăţare stimulativ. Metoda descoperirii este considerată o metodă de instruire care sporeşte reţinerea informaţiilor.Abordări eficiente în predarea-învăţarea biologiei Organizarea conţinutului noţional în spirală. Exemplificăm etapele învăţării prin descoperire inductivă şi deductivă în următorul tabel.clasa a VI a Stabilirea mediului de viaţă al amfibienilor Este broasca adaptată mediului său de viaţă? Broasca prezintă adaptări pentru două medii de viaţă: acvatic şi terestru 2. fapt ce susţine legătura strânsă între cele două metode euristice şi explicabil prin aceea că. descoperirea de noi cunoştinţe16 .cunoştinţele anterioare sunt particulare.1989. descoperindu-se relaţii analogice între diferite serii de noţiuni sau date. ale căror răspunsuri îi vor conduce spre înţelegerea conceptului. evaluarea rezultatului şi stabilirea concluziilor. 4. După relaţia dintre cunoştinţele anterioare şi cele care sunt “descoperite” deosebim trei variante ale descoperirii: 1. Tipografia Universităţii Bucureşti Proiectul pentru Învăţământul Rural 56 .clasa a X a Reactualizarea ecuaţiei şi definiţiei fotosintezei Este valabilă această definiţie în diverse condiţii de mediu? În orice condiţii nutriţia plantelor se realizează prin fotosinteză • Pregătirea punerii problemei Punerea problemei Ipoteză* facultativă 16 Ciolac Anca. Elevii acţionează în descoperire ca “detectivii” în rezolvarea activităţii de dobândire a conceptului. 3. 2. pag. etapele desfăşurării învăţării prin descoperire sunt: 1. deoarece elevii îşi organizează noile cunoştinţe şi le integrează în sistemul de informaţii dobândite anterior.cunoştinţele anterioare sunt corelate. iar cele descoperite au caracter general. 3. descoperirea inductivă .

altă grupă lumină puternică. Profesorul discută cu elevii caracterele de adaptare ale amfibienilor la mediul lor de viaţă Elevii argumentează şi formulează concluziile. altă grupă lumină de slabă intensitate. Caracterele altor reprezentanţi ai amfibienilor. În primul exemplu elevii au pornit de la un caz particular (broasca) şi au descoperit caracterele generale ale amfibienilor şi adaptările lor la două medii de viaţă. Elevii prezintă rezultatele : fiecare grupă a constatat emiterea bulelor de oxigen chiar dacă au variat condiţiile de mediu. În al doilea exemplu. altă grupă lumină roşie. Evaluarea rezultatelor şi stabilirea concluziilor Profesorul dirijează activitatea elevilor organizaţi pe grupe. În esenţă. Ambele exemple implică ghidarea elevilor de către profesor şi totodată promovează o gândire convergentă. elevii au pornit de la general. Un exemplu de acest tip de descoperire.Abordări eficiente în predarea-învăţarea biologiei Rezolvarea problemei prin descoperire Profesorul dirijează activitatea frontal prezentând materiale care îi ajută pe elevi să stabilească: Particularităţile morfo funcţionale ale broaştei în comparaţie cu cele ale peştilor. Elevii notează în fişe de lucru datele obţinute: număr de bule emise în 5 minute în respectivele condiţii. Descoperirea în acest caz nu este restricţionată de profesor către un anumit şi unic rezultat. o Proiectul pentru Învăţământul Rural 57 . Caracterele generale ale amfibienilor. Avantajul acestei variante de descoperire este promovarea individualităţii şi a libertăţii elevului de a alege şi a decide. pentru a descoperii una sau mai multe soluţii. este cea declanşată de punerea unei probleme de tipul: Ce efect are creşterea concentraţiei de CO2? O astfel de problemă poate avea un singur rezultat dacă este vizat numai procesul de fotosinteză sau. altă grupă temperatură ridicată. deoarece soluţionarea problemei duce la acelaşi unic rezultat. Fiecare grupă verifică producerea de oxigen în anumite condiţii: o grupă temperatură scăzută. la clasa a X-a. descoperirea prin gândire divergentă implică lansarea de către profesor a unei probleme deschise. procesul de fotosinteză şi au verificat valabilitatea lui la cazuri particulare. Fiecare grupă realizează un experiment de determinare a fotosintezei prin metoda bulelor. altă grupă lumină albastră etc. Această variantă se pretează în special elevilor de liceu care au mai mare independenţă de gândire şi o bună dezvoltare a capacităţii de muncă independentă. Specializările morfofuncţionale ale amfibienilor la mediul lor de viaţă. care determină angajarea elevilor în investigaţii active. O variantă a metodei descoperirii este şi cea care implică stimularea gândirii divergente.

studiat în clasa a VI a. Astfel cunoscând fenomene sau structuri analoge elevii pot formula ipoteze.descoperirea fiziologiei sistemului circulator la om pe baza analogiei cu sistemul circulator al mamiferelor. pe care. Exemple de astfel de descoperiri prin analogie sunt: • la clasa a VII a . Varianta descoperirii prin analogie este de asemenea utilă în predatrea-învăţarea biologiei. Folosiţi spaţiul liber de mai jos pentru răspunsuri la tema de reflecţie 5 58 Proiectul pentru Învăţământul Rural . verificându-le descoperă cunoştinţe noi. • la clasa a X a – descoperirea structurii interne a tulpinii pe baza analogiei cu structura internă a rădăcinii.Abordări eficiente în predarea-învăţarea biologiei gamă variată de rezultate dacă sunt vizate componentele unui ecosistem acvatic. Temă de reflecţie 5: Ce etapă din aplicarea metodei de descoperire inductivă poate lipsi? Ce rol are această etapă facultativă în demersul descoperirii? Ce efectele are absenţa acesteia asupra eficienţei metodei. Aceasta se datorează asemănărilor existente între diferite sisteme biologice sau între părţile componente ale acestora.

3. dar care redă caracteristicile specifice ale acesteia. În predare-învăţare se utilizează mai multe tipuri de modele: 59 Metode active Proiectul pentru Învăţământul Rural . Modelarea constituie o metodă de instruire bazată tocmai pe descifrarea caracteristicilor specifice fenomenului sau structurii reale.4. 2. Un model poate fi utilizat dacă este accesibil observaţiei. Care sunt caracteristicile descoperirii transductive ? ……………………………………………………………………. care reproduce mai mult sau mai puţin schematic. Construiţi în spaţiul de mai jos o diagramă care să reprezinte etapele metodei de descoperire inductivă.2. 2 şi 3 completaţi răspunsurile corecte! 1. Modelul este o reprezentare simplificată a realităţii. 4. prin intermediul modelului care le reproduce şi le explică la altă scară şi în alt plan.Abordări eficiente în predarea-învăţarea biologiei Test de autoevaluare Pentru întrebările 1. ……………………………………………………………………. Care sunt caracteristicile descoperirii inductive? ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… 2. evidenţiază caracteristicile originalului şi are un caracter generalizant. Care sunt caracteristicile descoperirii deductive? ……………………………………………………………………. este fidel realităţii. structuri sau fenomene biologice mai greu sau chiar imposibil de observat direct. ……………………………………………………………………. Modelarea Modelarea didactică este metoda care se bazează pe utilizarea unui model analog realităţii.

modele simulatorii (simulacre structurale. Iaşi Cerghit I. procese. materiale. Polirom. 2006. pe nivele de vârstă. Polirom.. Pedagogie. Astfel planul desfăşurării învăţării se deplasează din cel al faptelor efective. • funcţia cognitivă-furnizează informaţii privind structura şi funcţionarea unui sistem biologic real. atunci se recomandă şi parcurgerea în sens invers a succesiunii de la modelul matematic spre cel similar.. structura) dar de obicei au dimensiuni mai mici. Studiu individual 5: Analizaţi clasificarea tipurilor de modele didactice. Folosiţi spaţiul liber de mai jos pentru răspunsuri 17 18 20 . Identificaţi câte două exemple de modele din fiecare tip şi stabiliţi cu ce scop îl puteţi folosi la clasă pe fiecare. Iaşi Proiectul pentru Învăţământul Rural 60 . teorii. Dacă elevii întâmpină dificultăţi în legarea reprezentărilor abstracte de concret. Metode de învăţământ. În utilizarea metodei modelării se recomandă ca. 1996.prezintă un anumit fragment din realitate. În această categorie sunt incluse mulajele numite şi modele intuitive. Funcţiile modelelor17 sunt: • funcţia ilustrativă. 19 Cucoş Ctin. . să se respecte succesiunea de la modelele similare spre cele ideale şi matematice-logice. simulacre funcţionale) care imită structuri sau procese.Abordări eficiente în predarea-învăţarea biologiei • • • • modele similare sau iconice sunt cele care reproduc cu fidelitate realitatea (forma. modele matematice care redau un fenomen sub forma unei ecuaţii sau a unei formule. care redau într-o formă stilizată structuri. în cel al gândirii abstracte şi al imaginaţiei18. modelele ideale cum sunt schemele abstracte de tipul modelelor grafice.

studiul de caz poate fi şi o metodă practică de realizare a unor sarcini de aplicare. Herreid. lectura . • Asigură învăţarea modului.5. reprezentative. (USA) Proiectul pentru Învăţământul Rural 61 . cât şi pentru învăţarea deductivă (de la reguli şi principii generale la particularizări şi concretizări ale acestora). moduri de acţiune eficiente.Studiul de caz Metoda studiului de caz constă în prezentarea unor situaţii tipice. Profesorul selectează cazurile prin identificarea acelor situaţii care au trăsături semnificative şi relevante scopului instruirii şi care să poată fi descoperite şi comentate de către elevi.20 Metoda studiului de caz este utilizată în predarea-învăţarea biologie în special la clasele liceale. confirmare. University at Buffalo. declanşează trăiri afective. contextului şi motivelor pentru care elevii utilizează principiile şi instrumentele cunoscute anterior. F. • obligă la decizii. încheiere). Buffalo. Cazul poate fi utilizat atât pentru învăţarea inductivă (de la particularităţile cazului se ajunge la concluzii generale).Abordări eficiente în predarea-învăţarea biologiei 2. • Determină autoimplicarea elevilor într-o simulare care aduce cunoştinţele teoretice în viaţa reală. • este interesant. • nu este mare consumator de timp (nu este extins astfel încât prezentarea şi prelucrarea să nu poată fi cuprinse într-o lecţie). Profesorul poate aborda cazul prin diverse tehnici: 1. întărire. În afară de utilizarea ca sursă de cunoaştere. • Confirmă şi consolidează comportamente. desfăşurare.relatează un caz în legătură cu subiectul lecţiei Metode activ participative 21 .2. • are grad mare de generalitate (propulsează spre depăşirea unei probleme minore şi formularea de soluţii cu aplicabilitate extinsă). C. După Herreid 21 “un caz bun” prezintă următoarele însuşiri: • are structura unei poveşti (introducere. (2005) “What Makes a Good Case?” The Scientist. semnificative ale căror trăsături sunt cercetate din mai multe puncte de vedere 19. • este relevant pentru elevi (în conexiune cu cunoştinţele elevilor). • Lărgeşte câmpul cunoaşterii. încurajare . Cele mai valoroare caracteristici ale utilizării metodei studiului de caz sunt următoarele: • Dezvoltă gândirea şi capacitatea de comunicare. • Facilitează argumentarea şi împărtăşirea experienţelor individuale. • este provocator de discuţii şi chiar controverse. • Familiarizează elevii cu strategiile de abordare a situaţiilor reale. • Stimulează implicarea şi participarea elevilor.

care poate fi • liberă . prelucrarea pedagogică a cazului şi formularea concluziilor sau deciziilor cheie pentru soluţionarea cazului . 1. otite. examinarea acestuia din mai multe perspective.unui grup de elevi li profesorul le distribuie roluri pentru care primesc instrucţiuni. se parcurg anumite etape21: descrierea cazului. identificarea metodelor adecvate de analiză a cazului. medicul chestionează mama şi află că în familie au fost decese în urma unor infecţii. 2. Clasa este organizată în grupe de câte 5 elevi care vor răspunde la întrebări şi vor delega pe un reprezentant să le prezinte întregii clase. Bănuind că este o maladie ereditară. copilul a suferit mai multe infecţii: sinuzite. grupele dezbat decizii cheie. deşi nu a suferit amigdalectomie( nu au fost extirpate chirurgical). Acum Billy are 4 ani şi a fost adus la medic de mama lui deoarece are o nouă infecţie care nu răspunde la tratament. dezbaterea . iar altui grup de elevi le revine sarcina să provoace şi să discute apoi decizii cheie. Începând cu vârsta de 10 lunii. 2005. sau • dirijată de întrebări şi comentarii despre caz realizate într_o anumită ordine.Abordări eficiente în predarea-învăţarea biologiei 2. pneumonii. Teste ulterioare au evidenţiat că Billy suferă de o maladie heterozomală X-linkată numită agamaglobulinemie. Dean. Medicul solicită investigaţii de laborator în urma cărora se constată că anticorpii (gamaglobulinele) din plasma sanguină a lui Billy sunt cu 85% mai puţini decât valorile normale şi că sunt absente limfocitele B. Pedagogie.invită la dialog deschis despre caz. ghidate sau nu. În prezentarea studiului de caz. 21 22 Cucoş Constantin. Iaşi David F. Departmentul de Biologie al Spring Hill College22) Elevii primesc copii ale prezentării cazului şi în prealabil se realizează o reactualizare a cunoştinţelor privind sistemul imunitar studiat anterior. Toate aceste infecţii au fost rezolvate prin tratamente cu antibiotice. Exemplu de utilizare a metodei studiului de caz Acest exemplu poate fi utilizat în predarea–învăţarea maladiilor genetice umane sex-linkate la clasa a IX-a (prelucrare după David F. În urma examinării medicul constată că Bily nu are amigdale. Polirom. 1996. jocul de rol . Dean. Prezentarea cazului: Băieţelul Billy s-a născut la termen. discuţia.profesorul divide clasa în două grupe care sunt instruite asupra cazului şi apoi. “A Case of X-linked Agammaglobulinemia” Case Collection Spring Hill CollegeThe National Center for Case Study Teaching in Science 62 Proiectul pentru Învăţământul Rural . Pentru formularea răspunsurilor elevii vor consulta manualul maladii metabolice heterozomale.

Proiectul pentru Învăţământul Rural 63 . colaborări în formularea răspunsurilor..Abordări eficiente în predarea-învăţarea biologiei Această afecţiune se tratează prin administratea intravenoasă de anticorpi (gamaglobuline) pe toată durata vieţii bolnavului. …………………………………………………………………….. Cel mai valoros beneficiu este acela că elevii dobândesc cunoştinţe temeinice prin forţe proprii nimeni altcineva nu îi va ajuta în descoperirea răspunsurilor decât ei înşişi... ……………………………………………………………………. Întrebări pentru dirijarea învăţării: De ce îi lipsesc amigdalele lui Billy? Ce relaţie există între absenţa anticorpilor şi absenţa amigdalelor? De ce s-au declanşat infecţiile după vârsta de 4 ani? Ce rol au anticorpii? Ce sunt maladiile sex-linkate? Ce alte maladii sex-linkate cunoaşteţi? Din acest exemplu se pot recunoaşte importantele beneficii ale metodei studiului de caz..După ce criterii se selectează “un caz bun”? ……………………………………………………………………. 2. Cu acest tratament Billy va putea duce o viaţă normală.. utilizată în clasele de liceu. ……………………………………………………………………. împărtăşiri de concluzii. ……………………………………………………………………. ……………………………………………………………………. ……………………………………………………………………. Alt aspect avantajos este implicarea tuturor elevilor clasei în învăţare prin intermediul cazului. Temă de autoevaluare Răspundeţi la următoarele întrebări completând spaţiile libere: 1. Care sunt tehnicile de utilizare a metodei studiului de caz?……………………………………………………………… ……………………………………………………………………..Care sunt caracteristicile metodei studiului de caz? …………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………. Între membrii fiecărui grup se realizează schimburi de opinii. …………………………………………………………………… 3..

3. "Predarea eficientă nu este un set generic de practici. ci mai curând un set de contexte care conduc la decizii privind predareaînvăţarea. (1991). Supervision of instruction. Conceptele: strategie didactică şi strategie interactivă Într-o abordare contemporană.Allyn and Bacon. Integrarea metodelor didactice sub forma strategiilor interactive bazate pe munca individuală şi în grup 2. conceptul de strategie didactică nu se rezumă la activitatea profesorului de a transmite informaţii. Strategii didactice 23 Glickman. Profesorii eficienţi nu utilizează acelaşi set de activităţi în fiecare lecţie…ci. ei reflectează asupra activităţii lor. Boston: Ed. Astfel strategia didactică reuneşte activitatea de planificare. C.Abordări eficiente în predarea-învăţarea biologiei Temă de reflecţie 6: Studiaţi cu atenţie prezentarea de caz de la pagina 82. observă dacă elevii au învăţat sau nu şi apoi îşi ajustează activitatea în funcţie de cele observate” 23. 64 Proiectul pentru Învăţământul Rural . Identificaţi modul în care acest exemplu satisface cerinţele necesare aplicării eficiente a metodei studiului de caz. Folosiţi spaţiul liber de mai jos pentru răspunsuri APLICĂM ŞI DEZVOLTĂM! 2. proiectare şi implementare a instruirii. ci include mult mai multe înţelesuri. împreună cu evaluarea şi controlul procesului şi a rezultatelor lui. care îi lărgesc aria de cuprindere.3.1.

indirecte. dirijarea învăţării. observarea. problematizarea. experimentul. experimentale. deprinderi) cooperare proiectare. Relaţia strategiilor didactice cu metodele didactice şi competenţele profesionale ale cadrelor didactice Strategia didactică este parte integrantă a întregului sistem în care elevul se instruieşte. • scopurile elevului (motivaţia pentru învăţare). demonstraţia.Abordări eficiente în predarea-învăţarea biologiei STRATEGII DIDACTICE directe. chestionare. • particularităţile elevului : tip de inteligenţă. PROFESORULUI învăţarea prin (aptitudini. • modul de evaluare. stil de învăţare. interactive. personalitate. • resursele disponibile: timp alocat activităţii. Când stabilim o anumită strategie didactică trebuie să luăm în consideraţie următoarele: • scopurile predării-învăţării biologiei. Proiectul pentru Învăţământul Rural 65 . incluzând metodele de instruire (inclusiv resursele necesare acestora) şi competenţele profesionale ale dascălului. • metode didactice principale şi secundare. COMPETENŢELE jocul de rol. studiul independent METODE DIDACTICE conversaţia euristică. evaluare. învăţarea prin descoperire. prezentare. • cunoştinţe biologice anterior dobândite de elev (sau baza de la care porneşte în dobândirea de noi cunoştinţe şi deprinderi). studiul de caz. materiale şi auxiliare didactice disponibile.

metode. Având în minte toţi aceşti factori de care trebuie să ţinem seama când selectăm o anumită strategie. selectarea strategiei este înlesnită de aflarea răspunsurilor la următoarele întrebări: 1. unitar de componente interdependente şi consecinţe funcţionale ale mai multor strategii didactice. nu trebuie să conducă la ideea că. 66 Proiectul pentru Învăţământul Rural . Ce metodă (metode) ar fi eficientă în realizarea a ceea ce îmi propun? 2. de regulă. dobândite într-un anumit context. ale imaginaţiei şi creativităţii. strategia didactică preia. Astfel determinată. observarea etc. Codeterminarea strategiei de mai mulţi factori. o activitate de învăţare prin descoperire solicită strategia didactică de descoperire. este determinată şi caracterizată de componentele ei: scopuri curriculare. Activitatea de descoperire necesară acestui tip de strategie. De ce timp dispun? 3. Considerăm că. un ansamblu de metode/procedee adiacente: conversaţia euristica. ale inteligenţei. activităţi de învăţare etc. odată stabilite intenţiile urmărite prin activitatea didactică. funcţia metodei de bază sau a metodei dominante. definită ca sistem. De exemplu. Strategia didactică. Ce resurse îmi sunt necesare? Răspunzând cerinţelor vieţii actuale învăţământul preconizează o metodologie axată pe acţiune. doar combinarea lor bine echilibrată este garanţia realizării unei instruiri performante. grupează în jurul metodei de bază.Abordări eficiente în predarea-învăţarea biologiei Se remarcă astfel că selectarea sau proiectarea strategiilor didactice nu poate fi efectuată doar în baza unui singur criteriu. O anumită strategie este aplicată cu succes şi se dovedeşte eficientă într-un anumit grup de elevi şi confirmată de rezultatul evaluării unei anumite achiziţii. trebuie menţionat că nu există o singură strategie eficientă sigură pentru atingerea unui anumit scop. deci pe promovarea strategiilor interactive care să solicite mecanismele gândirii. Astfel strategiile se diferenţiază prin ponderea componentelor lor. care evident trebuie bine cunoscuţi. în pofida diversitării lor. Această diversitate trebuie să conducă la înţelegerea necesităţii proiectării didactice ca un sistem integrat. conţinuturi.

17-50. de cercetare şi redescoperire a adevărurilor.. Un elev activ este cel care “depune efort de reflecţie personală. Jones. interioară şi abstractă. Proiectul pentru Învăţământul Rural 67 . să devină un purtător al acestuia25. mental. 2006. Promoting Active Learning: Strategies or the College Classroom. Iaşi 26 Chet and Thomas B. 1993.Albert Einstein. dacă ne confruntăm cu o problemă rezolvarea acesteia este atinsă prin activarea proceselor de gândire şi deci prin efort propriu. de elaborarea a noilor cunoştinţe”. Polirom. pag. psihic. Majoritatea cercetătorilor în domeniul ştiinţelor educaţiei consideră că şcoala trebuie să creeze condiţii pentru activarea 24 Cerghit I. Metode de învăţământ. pentru a fi apoi integrate de indivizi 26” . care întreprinde o acţiune mentală de căutare.” Totodată cercetările au demonstrat că grupul produce acţiuni mai bine coordonate decât indivizii şi că instrumentele cognitive ar fi mai întâi elaborate prin intermediul interacţiunii sociale. “Activismul exterior” vine deci să servească drept suport material “activismului interior”. San Francisco: Jossey-Bass Publishers.Abordări eficiente în predarea-învăţarea biologiei PERCEPŢIE experienţe concrete Formă de prelucrare: concretă PRO CE SA RE AC TI VĂ Ex peri men tare P r o c e s a r e a c t I receptar v ă Învăţare imaginativă dinamică ACOMODATIV CONVERGENT Învăţare intuitivă DIVERGENT ASIMILTOR P r o c e s a r e r e f le c ti v ă PRO CE SA RE RE FLEC TI VĂ Ob ser vare învăţare practică prin receptare senzorială învăţare analitică teoretică Formă de prelucrare: abstractă CONCEPTUALIZARE ABSTRACTĂ a percepţiilor Relaţii între procesele implicate în învăţare “Problemele importante cu care ne confruntăm nu pot fi soluţionate la acelaşi nivel de gândire cu cel care ne-a condus la identificarea lor”. Aşadar.

Identificaţi metode didactice dominante pentru fiecare tip de strategie enumerată în diagramă. Association for Supervision & Curriculum Deve Proiectul pentru Învăţământul Rural 68 . studii de caz. Studiu individual 6 Studiaţi caracteristicile strategiilor didactice şi analizaţi diagrama de la pagina 84. simulări. Apreciaţi tipul de strategie care ar trebui să predomine în predarea– învăţarea biologiei. Teaching With the Brain in Mind. provocaţi de profesor prin metode euristice ca: rezolvarea de probleme. Folosiţi spaţiul liber de mai jos pentru răspunsuri 27 Jensen E. Astfel de condiţii sunt asigurate prin strategii didactice axate pe metode active/interactive. Învăţarea activă este definită de Meyers şi Jones27 ca situaţie de învăţare în care elevii se exprimă vorbind. învăţarea prin cooperarei. joc de rol etc. toţi sunt de acord cu ideea că aceste strategii stimulează activitatea independentă a elevilor şi facilitează exprimarea potenţialului lor intelectual. ascultă şi reflectează pe măsură ce înaintează în conţinutul învăţării. 1998. Deşi diferiţi autori clasifică după criterii diferite strategiile didactice interactive. scriind sau citind.Abordări eficiente în predarea-învăţarea biologiei gândirii independente.

5.Aranjarea clasei în vederea facilitării interacţiunilor de grup. Foyle H. 4. Când integrăm strategia de învăţare prin cooperare în unităţile de învăţare sunt esenţiale atenta proiectare şi pregătire. să menţină responsabilitatea individuală. facilitează rezolvarea sarcinilor 8. Natl Education Assn.Grupurile primesc instrucţiuni privind sarcinile şi modul de lucru şi se verifică înţelegerea acestora pentru asigurarea funcţionării lor fără blocaje. Avantajele învăţării prin cooperare : • Este uşor de implementat.3. să asigure interdependenţa pozitivă a lor. • Nu este costisitoare. Această strategie reuneşte şi cuprinde o gamă largă de interacţiuni în cadrul grupului şi între grupuri reunind mai multe activităţi didactice ca observarea. toate evidenţiind importanţa implicării elevului în procesul învăţării. • Răsplăteşte succesul muncii în grup. 28 Lyman L. 2. • Motivează elevii. Cooperative Grouping for Interactive Learning. O autentică învăţare prin cooperare respectă următoarele condiţii: 1. oferă sprijin şi clarificări grupurilor şi membrilor lor. • Facilitează dobândirea de cunoştinţe şi deprinderi. descoperirea etc. adică activizarea sa. Învăţarea prin cooperare (IPC). să rezolve conflictele grupului.Sunt evaluate rezultatele activităţii grupurilor. 2. să dezvolte criterii adecvate de evaluare şi notare. 1990. între elevi şi profesor..2.Repartizarea elevilor în grupe.Abordări eficiente în predarea-învăţarea biologiei 2.C.Selectarea metodei didactice utile strategiei de cooperare şi a dimensiunilor grupului de elevi implicaţi în cooperare 3. • Îmbunătăţeşte relaţiile şi comunicarea între elevi.Sunt recompensate rezultatele activităţii. trebuie să demonstreze contribuţia fiecărui membru al grupului. Proiectul pentru Învăţământul Rural 69 . raportul activităţii sau produsul ei. 9. conversaţia.Profesorul monitorizează interacţiunile dintre elevi în grup.Identificarea conţinutului învăţării şi buna cunoaştere a acestuia de către profesor..Se prezintă conţinuturile învăţării prin metoda aleasă de profesor. 6. Sunt implicaţi şi participă efectiv toţi membrii grupului. Prezentarea. Pentru a avea succes în realizarea unei experienţe de tipul învăţării prin cooperare profesorul trebuie să înţeleagă cum se formează grupurile. Foyle şi Lyman28 recomandă următoarele etape în implementarea cu succes a activităţilor de învăţare prin cooperare: 1. 7. Strategii didactice Învăţarea prin cooperare (colaborare) este o strategie didactică care încurajează grupurile mici de elevi să lucreze împreună în vederea atingerii unui scop comun.

Sunt necesare reguli pentru desfăşurarea eficientă a activităţii. Profesorul anunţă tema şi iniţiază dirijarea învăţării: Ex. Profesorul anunţă: “În această perioadă studiem grupe de mamifere.· O exemplificare pentru strategia de învăţare prin cooperare demonstrează o posibilitate de achiziţionare a noilor cunoştinţe prin cercetare-investigaţie pe un model de predare-învăţare centrat pe elev. Dacă există tentative de copiat corectaţi-le reamintind regulile pe ton jos. În acest moment profesorul trebuie să fie situat într-o poziţie care să îi permită controlarea respectării regulei privind copiatul. Pasul 4: Dirijarea învăţării şi achiziţiei de noi cunoştinţe prin cooperare în grup 70 Proiectul pentru Învăţământul Rural . Copiaţi ceea ce vedeţi pe tablă în caietele voastre şi când terminaţi ridicaţi privirea la mine”. dar ferm. iar elevii să le înţeleagă şi să nu le uite. Deplasaţi-vă în clasă. dar nu o poziţie care să-i confere un aer aspru şi rigiditate. respectaţi regulile şi nu trişaţi”. Nu strigaţi ordine care să îi jignească pe toţi elevii. Nu comentaţi cu elevii. dar având grijă să nu staţi prea mult cu spatele la unii elevi. Exemplul vizează o lecţie de biologie la clasa a VI-a.Abordări eficiente în predarea-învăţarea biologiei 3. Pasul 3: Dirijarea învăţării Constă în continuarea instrucţiunilor. Notarea va fi realizată atât prin notarea activităţii în grup cât şi prin notarea participării individuale a membrilor grupului. Ex. “Puteţi adăuga cât de multe vreţi în fiecare coloană. sprijinirea elevilor în rezolvarea sarcinilor şi îndrumarea în vederea rezolvării lor cu succes. Paşii aplicării strategiei sunt următorii: Pasul 1. Astăzi vom aborda grupul mamiferelor rozătoare pe care le vom cunoaşte prin intermediul unui reprezentat – veveriţa” şi continuă captând atenţia elevilor: Pe tablă am scris titlul lecţiei şi am construit un tabel cu două coloane. Pe tablă profesorul a scris Ce ştiu despre veveriţă “Veveriţa” Ce aş vrea să aflu despre veveriţă Pasul 2: Reactualizarea cunoştinţelor şi dirijarea învăţării Profesorul aşteaptă elevii să îşi îndeplinească sarcina şi dă instrucţiuni privind modul de desfăşurare a activităţii. Regulile nu trebuie să fie multe şi nici complicate aşa încât respectarea lor să poată fi monitorizată uşor. Ex. “În continuare veţi lucra independent aşa că veţi putea spune: mă descurc singur! aşa încât nu discutaţi. nu vă plimbaţi şi nici nu vă uitaţi şi nu copiaţi de la colegi”. în care rolul profesorului de biologie este cel de facilitator al învăţării.

prezentări power-point sau scurte filme didactice. Cel mai rapid mod de grupare este prin nominalizare directă a membrilor grupului. profesorul răspunde la întrebări numai dacă acestea nu vizează caracteristici ale veveriţei de tipul : “Ce este în vizuină acolo în dreapta?” profesorul poate răspunde: “O frunză sau un beţişor.. iar interesul lor pentru subiect a crescut prin mărirea coloanei “Ce aş vrea să aflu…” Pentru prezentarea noilor cunoştinţe profesorul poate folosi povestiri. verificarea şi completarea tabelelor individuale cu datele furnizate de vizionarea filmului ca în pasul 4. ci doar cu încurajări de genul: “Foarte bine. Nu uitaţi că trebuie să faceţi singuri asta şi că nu sunt admise nici discuţiile şi nici copiatul”. Dacă unii dintre elevi nu vă privesc opriţi-i ca să vă acorde atenţie.”. Astfel. Formaţi 4 grupe de elevi echilibrate numeric.. Profesorul asigură mediul propice pentru activitate controlând tonul discuţiilor şi comportamentul adecvat învăţării. După timpul potrivit. ilustraţii.. Pasul 5: Dirijarea învăţării şi prezentarea noilor cunoştinţe Se realizează prin continuarea administrării instrucţiunilor şi cu ajutorul mijloacelor de învăţământ. Ex.” Dacă însă apar întrebări de genul “Câţi pui nasc veveriţele?”.Ce aş vrea să aflu despre veveriţă?”.” dirijând elevul spre efortul de descoperire a răspunsului. După formarea grupurilor profesorul emite instrucţiuni: “Discutaţi în grupe identificând ce a scris fiecare şi completaţivă tabelul astfel încât toţi membrii grupului să aibă tabele cu aceleaşi date”. profesorul anunţă încetarea completării tabelului. Dacă un elev întreabă ceva de genul: “Veveriţa are lăbuţe roz?” răspunsul potrivit ar fi: “Asta e o bună întrebare pe care ai putea să o adaugi în coloana . răspunsul profesorului trebuie să fie de genul ” Asta e o bună întrebare de adăugat în coloana .. Dacă folosim un scurt film introducerea acestora poate fi realizată astfel: “Vom urmări un film despre veveriţă. Se vor declanşa discuţii vii pe parcursul cărora profesorul se va deplasa de la un grup la altul fără a interveni cu corectări.” deci au învăţat lucruri noi despre veveriţă. prin discuţii elevii au adăugat în tabel la rubrica “Ce ştiu despre. Profesorul a remarcat deja că în urma discuţiilor coloanele s-au mai lungit şi în special cele sub titlul “Ce aş vrea să aflu despre veveriţă”. continuă. Pe parcursul filmului sau în timp ce se realizează observaţii sau lecturi..Ce aş vrea să aflu despre. Ex. După ce majoritatea elevilor au completat satisfăcător cele două coloane opriţi activitatea lor. Proiectul pentru Învăţământul Rural 71 . Pasul 6: Scurt moment de evaluare Acum se revine la activitatea în grupe pentru noi discuţii privind compararea tabelelor membrilor grupului..Abordări eficiente în predarea-învăţarea biologiei Dirijarea învăţării prin transmiterea noilor instrucţiuni de lucru: elevii vor lucra în grupe pe baza datelor scrise de ei în coloane. Vedeţi ce puteţi adăuga în fiecare coloană pe măsură ce urmărim filmul.

Totodată conflictul şi dezacordurile produse prin discuţiile din cadrul grupului şi dintre grupuri. Six Psychological Studies. număr de pui. Dacă au rămas elemente în coloana “ Ce aş vrea să aflu” profesorul poate reveni asupra filmului cu secvenţe care să răspundă la aceste întrebări.învăţare prin această strategie. 2. formularea instrucţiunilor. pe lângă utilitatea în activarea şi motivarea elevilor. trăsături comportamentale. tip de hrană. New York: Vintage.clasa…. modul de viaţă. Am învăţat să………………………………………………………… ……………………………………………………………………………. sunt mijloace de semnalizare a unor dezechilibre ale schemelor mentale incorecte şi prin aceasta surse pentru pregătirea următoarelor achiziţii în sistemul de cunoştinţe. Această abordare are ca suport psihologia constructivistă. ……………………………………………………………………………. După Piaget29 strategia trebuie planificată cu atenţie în strânsă legătură cu planul lecţiei. modul de monitorizare a activităţii elevilor... Am întâmpinat următoarele dificultăţi……………………………… ……………………………………………………………………………. În încheiere fiecare elev are de rezolvat un scurt test de evaluare compus din itemi care vizează caracteristicile veveriţei: mediul de viaţă. Temă pentru portofoliu Inspirându-vă din exemplul dat pentru aplicarea strategiei de învăţare prin cooperare proiectaţi etapele unei activităţi de predare. mod de înmulţire. formularea şi atingerea obiectivelor instruirii Completaţi următoarele enunţuri: 1. particularităţile dentiţiei. alcătuirea corpului. modul de hrănire. Proiectul pentru Învăţământul Rural 72 . . 29 Piaget. …………………………………………………………………………….Abordări eficiente în predarea-învăţarea biologiei Pasul 7 Fixarea şi evaluarea cunoştinţelor Aceasta se realizează prin prezentarea coloanelor cu “Ce ştiu despre veveriţă” după rafinarea lor prin discuţii în cadrul fiecărui grup. Interacţiunea de grup şi experienţa personală a elevilor sunt cele mai importante mijloace prin care profesorul poate influenţa dezvoltarea cognitivă acumularea de cunoştinţe şi în acest exemplu ambele sunt utilizate..1964. Fiecare grup va prezenta această coloană printr-un reprezentant. completând următorul tabel: Tema…….. J. Etapa Instrucţiuni date de profesor Mod de organizare a clasei Activităţi realizate de elevi În aprecierea temei vor conta: respectarea succesiunii etapelor.

Abordări eficiente în predarea-învăţarea biologiei 2. interacţiunilor între elevi şi formării punţilor de legătură între aceştia. jocul de rol propriu-zis. Deşi prezintă avantaje. • Cunoştinţe pot fi insuficiente pentru a fi folosite în interpretarea rolului. precum şi a modului de comportare în situaţii conflictuale. repartizarea rolurilor. • Pot distorsiona adevărul.3. Sarcinile profesorului nu sunt uşoare şi cu cât rolul este mai complex cu atât mai multe detalii trebuie identificate şi reglate. Aceste etape sunt: 1. trăind astfel experienţe ce îl ajută să înţeleagă mai bune atât rolul pe care îl joacă în dramatizare. proces. Aceste ameninţări asupra finalităţilor jocului de rol pot fi depăşite cu buna proiectare şi organizare a activităţii. Jocul de rol Jocul de rol este un tip de strategie didactică interactivă bazată pe tehnica dramatizării unui fenomen sau a unui eveniment. Jocul de rol ca abordare didactică aduce următoare avantaje: • Încurajează reflectarea asupra cunoştinţelor legate de un anumit subiect. • Solicită elevii să utilizeze concepte adecvate subiectului şi să le folosească în argumentări. • Încurajează empatia faţă de poziţia şi sentimentele celorlalţi. procese etc. profesorul are sarcina de a dirija activitatea astfel încât orice minimă ambiguitate să nu afecteze eficienţa strategiei. cu incidenţă directă asupra unui subiect din domeniul biologiei. • Declanşează schimbări pozitive în dinamica grupului prin stimularea comunicării. cât şi circumstanţele în care este pus de rolul său. • Riscul de a nu reuşi să asigure însuşirea noului conţinut. Pentru ca elevii să realizeze buna înţelegere a rolului şi condiţiilor. Mai mult ca alte strategii interactive. Prin jocul de rol elevii sunt puşi “în pielea altuia” şi în această ipostază trebuie să facă faţă unor circumstanţe nefamiliare. • Atitudine necooperantă a elevilor. Astfel se impune respectarea etapelor jocului de rol. 2. analiza activităţii şi formularea concluziilor. 3. eveniment care se constituie într-o problemă sau un dezacord între două sau mai multe structuri. strategia nu este un panaceu universal care să răspundă tuturor rigorilor instruiri. Există mai multe verigi care pot avea efecte negative asupra eficienţei strategiei: • Consum de timp. Folosită în predarea-învăţarea biologiei strategia vizează un fenomen. 73 Strategii didactice Proiectul pentru Învăţământul Rural . descrierea situaţiei – instructajul. jocul de rol permite exersarea şi dezvoltarea comunicării.3. • Facilitează înţelegerea şi aprofundarea conceptelor. 4. Rezultă deci că planificarea şi organizarea sunt şi în cazul jocului de rol esenţiale în îndeplinirea cu succes a strategiei.

Ce înţelegeţi prin strategia jocului de rol? ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… 2. Personajele sunt ADN. Test de autoevaluare Completaţi răspunsurile corecte la următoarele întrebări 1.……………… ………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………….……………… 74 Proiectul pentru Învăţământul Rural . Fişele pot include elemente distincte în care sunt caracterizate personajele sau noţiuni şi caracteristici cheie pe care “actorul “ trebuie să le cunoască în vederea interpretării rolului. Jocul de rol poate să îmbrace şi forma unei dezbateri cum ar fi cea cu titlul “Celula procariotă versus celula eucariotă”. În funcţie de particularităţile clasei jocul de rol poate fi utilizat în predare-învăţare sau în perioada de evaluare simestrială.Abordări eficiente în predarea-învăţarea biologiei Un control eficient este condiţionat de o bună ghidare a elevilor. enzimele. 5. Aşadar pentru o bună pregătire şi realizare a instructajului elevilor se impune o bună cunoaştere a tuturor actorilor implicaţi în piesă.………. aminoacizii. tipurile de ARN. Aceasta se poate realiza prin fişe de activitate concepute de profesor şi distribuite “actorilor”. Care sunt etapele jocului de rol? ………………………………………………………. O sugestie de utilizare a jocului de rol la biologie este cea în care conţinutul lecţiei este sinteza proteinelor subiect ce poate fi abordat la clasa a IX-a. b.. ………………. În funcţie de particularităţile individuale fişele pot fi mai detaliate sau mai concise. Juraţii vor pune întrebări. juraţi. Clasa este organizată în judecător. ………………. c.………………. Care sunt dezavantajele utilizării jocului de rol în predarea-învăţarea biologiei? ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… 4. Având în vedere diversitatea “personajelor” nu este nici o dificultate în a implica în piesă toţi elevii clasei. iar judecătorul va trage concluziile. “Acuzaţii” vor aduce dovezi furnizate de studiul ciclului celular şi diviziunii celulare. …………………. Exemplificaţi trei modalităţi de surmontare a dificultăţilor specifice strategiei jocului de rol: a. Care sunt avantajele jocului de rol utilizat în instruire? ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… 3.……………….temă adecvată clasei a IX-a de liceu. Acuzaţiile sunt “grave”: “Cine a consumat resursele şi a produs suprapopulaţia în acvariul din laborator?”. celule procariote şi celule eucariote.

Consemnaţi în jurnalul vostru reflexiv avantajele. ♦ dacă profesorul dirijează activitatea . dezavantajelor jocului de rol . de la pagina 67.1p. . Precizaţi câte o caracteristică specifică pentru fiecare metodă euristică selectată de dumneavoastră..2p.2p şi ♦ evaluează pe parcursul derulării ei cu un instrument . Explicaţi în ce mod una din metodele euristice selectate vă poate furniza informaţii privind dificultăţile de învăţare ale elevilor.Abordări eficiente în predarea-învăţarea biologiei TEST DE EVALUARE – NOTAT DE TUTORE Testul de evaluare de mai jos vă va ajuta să verificaţi gradul de îndeplinire a competenţelor specifice Unităţii de Învăţare 2: “Abordări eficiente în predarea-învăţarea biologiei” Am reuşit…??? 1.. Se acordă 1 p din oficiu.. dezavantajele şi rolul profesorului în desfăşurarea unei activităţi de învăţare prin joc de rol. În evaluare vor fi analizate: ♦ dacă obiectivele observării sunt corelate cu obiectivele programei şcolare . c. ♦ dacă sarcinile elevilor sunt clare .2p.. ♦ dacă elevii realizează observaţii pe material concret . a. să selectez metode care facilitează înţelegerea proceselor şi fenomenelor biologice? .1p. structurate . 8..1p. 3. 12 şi 14. Proiectaţi o activitate de învăţare prin cooperare respectând etapele recomandate la pagina 88(Foyle şi Lyman). şi ♦ 1 p din oficiu. să analizez potenţialul strategiilor investigative în învăţarea biologiei? . ca tabel. În evaluare se vor acorda: ♦ pentru consemnarea corectă a avantajelor. fişă etc. d. să identific dificultăţile de învăţare la biologie? 4. Numiţi trei metode didactice euristice. modul de utilizare a acestora în scopul identificării dificultăţilor de învăţare 3p şi de remediere a acestor dificultăţi 3p. b. 3. Proiectaţi o secvenţă dintr-o unitate de învăţare selectată de dumneavoastră.. să identific modalităţi de organizare a grupelor de elevi pentru o învăţare lipsită de stres? .. 5. 2. Răspundeţi prin secvenţele observării la întrebările de control: 1. în care predarea –învăţarea noilor cunoştinţe să se realizeze prin metoda observării. În evaluare se vor acorda câte 1 p pentru fiecare etapă corect proiectată şi 1 p din oficiu.3 p Proiectul pentru Învăţământul Rural 75 . Explicaţi în ce mod una din metodele euristice selectate vă sprijină în demersul de corectare a dificultăţilor de învăţare ale elevilor În evaluare vor fi analizate: recunoaşterea şi caracterizarea metodelor euristice..

Exemplificarea va fi corectă dacă este în conformitate cu exemplul de la pagina 54.demonstrarea ascensiunii apei în vasele lemnoase 5. vizual. scris. provoacă discuţii şi dezbateri. …să identific metoda organizării grupelor pentru o învăţare lipsită de stres? 5. 76 Proiectul pentru Învăţământul Rural . Temă de reflecţie 4 . Ce metodă de formare a grupului este utilizată în exemplul dat pentru derularea activităţilor în cadrul strategiei de învăţare prin cooperare? Ce avantaje prezintă această metodă? În evaluare se vor acorda: ♦ pentru identificarea metodei .demonstrarea reflexului rotulian 4. ♦ Se acordă 1 p din oficiu. cea mai eficientă combinaţie: comunicare oral-vizuală Temă de reflecţie 2 – Da.3p. dezvoltă ascultarea activă.Ipoteza ajută la centrarea şi dirijarea învăţării Poate lipsi deoarece punerea problemei îndeplineşte şi funcţia ipotezei Temă de reflecţie 6 – Cazul este recent.observarea comportamentelor păsărilor migratoare Temă de reflecţie 5 . oral. SUGESTII DE REZOLVARE. O posibilă variantă de exemple ar putea fi: 1. argumente: este interactivă şi stimulează implicarea fiecărui elev.observarea florii de lalea 2. relevant pentru subiectul lecţiei. abilităţi de citit .Cursantul poate da diverse exemple. subiectul are grad mare de generalizare nu consumă mult timp din lecţie Studiu individual 1 . Temă de reflecţie 3 – Permite interacţiuni ascultător-povestitor.6p şi ♦ 1p din oficiu INDICAŢII.efectul salivei asupra amidonului 3.3p.Abordări eficiente în predarea-învăţarea biologiei ♦ pentru corecta precizare a rolului profesorului în această activitate . ♦ pentru enumerarea avantajelor . RĂSPUNSURI PENTRU SARCINILE DE LUCRU ALE UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE 2 Temă de reflecţie 1 – da. elevii iau decizii.demonstrarea influenţei fotosintezei de variaţia intensităţii luminii 6. elevii învaţă cum să facă o prezentare şi învaţă din limbajul non-verbal.

1996. bine. Iaşi Test de autoevaluare ..lectura Interactive .şi 214-222. Pedagogie. Metode dominante pentru diferite strategii: Directă –observarea. Test de autoevaluare ... Pedagogie. 132-133. Metode de învăţământ. Indirectă . suficient. Polirom.pagina 78 Se vor consulta pag 75-77 şi facultativ informaţiile legate de demonstrare din bibliografia: Cerghit I.Întrebările deschise au o pondere de 5/4. Studiu individual 4 Problematizare Experiment Observare Mod de organizare Tip de învăţare Centrate pe elev Etapa punerii problemei Provocarea unor procese în condiţii de laborator Simţurile furnizează date Studiu individual 5 – Cursantul va da exemple din propria sa experienţă didactică Studiu individual 6 – Apreciere: metode euristice active. 1996.Abordări eficiente în predarea-învăţarea biologiei Studiu individual 2 . sunt întrebări cauzale cu valoare productiv-cognitivă Studiu individual 3 .joc de rol Experimentală . Bucureşti.demonstraţia Studiu independent-rezolvarea de probleme Test de autoevaluare . EDP. Iaşi 92-93 şi facultativ Proiectul pentru Învăţământul Rural 77 . 2006.Utilitatea întrebării este susţinută de următoarele caracteristici : atingerea obiectivelor învăţării. Polirom. identificarea achiziţiilor elevilor. pag.pagina 83 Se vor studia informaţiile de la paginile 80-83 şi facultativ bibliografia Cucoş C-tin.pagina 93 Se vor studia informaţiile de la paginile bibliografia : Cucoş C-tin. stimularea relaţiilor elev-elev Se vor formula variante de tipul : insuficient.

Ghid metodologic – Aria Curriculară Matematică Şi Ştiinţe Ale Naturii – liceu” M. Cerghit I. 1996.C..N. – C. 2001. 34-55 78 Proiectul pentru Învăţământul Rural . Pedagogie. Piaget J. EDP Bucureşti pag. 119-274 2.2002124-164 7. 2006.Aramis Print s. 133-143 3. Polirompag. Psihologie şi pedagogie...Ed..Abordări eficiente în predarea-învăţarea biologiei Bibliografie recomandată pentru “Unitatea de învăţare 2” 1.2002 pag. Dumitru Gh. Ciolac Anca. Iaşi pag. Metode de învăţământ.Ed. Iucu Romiţă. Ed.Aramis Print s.r.. S. Nicula I. Dumitru Constanţa . Tratat de pedagogie şcolară.N. Polirom. trad Bucureşti pag.. 1972.l.1989. Învăţarea prin descoperire în predarea – învăţarea biologiei.C. 23-43 6. Comunicare eficientă.l. 1996. O. Ed.C. Cucoş Constantin. 80-99 4.. – C. Instruirea şcolară.C. 81-93 8.C. Ghid metodologic de Aplicare A Programei De Biologie – învăţământ obligatoriu” – M. 70-88 5. S. ipografia Universităţii Bucureşti pag. 45-70 9. 305-406 10. 2006. . Psihopedagogie. corelaţii cu alte strategii didactice. . EDP. Iaşi pag. Polirompag. Pâinişoară I.r. Polirom. Bucureşti pag.Ed. 2004.C..

.....4............................................Proiectarea didactică la biologie Unitatea de învăţare 3 Proiectarea didactică la biologie CUPRINS Competenţelele unităţii de învăţare 3 ................................ unităţi de conţinut în manual: corelaţii posibile....2.... 107 3.....3.3............................. 79 3..........................................3......3.........1....................2.............2.. 91 3............................4............ 97 3.2................................ 128 Test de evaluare notat de tutore.......................................... Unităţi de conţinut în programă...... Relaţia unităţii de învăţare cu programa ...................................... 110 3.....................1 Observarea sistematică a activităţii şi a comportamentului elevilor ................ Investigaţia ............ răspunsuri pentru sarcinile de lucru ................... Proiect de programă pentru curs opţional Integrat ......3............... de ce cum În ce măsură se învaţă: repere în proiectarea didactică .......................................EXPLORĂM ŞI COMPARĂM! Unitatea de învăţare ca element de bază în proiectare ....... Portofoliul ............ Corelarea elementelor constitutive ale unităţilor de învăţare pentru redactarea unui proiect adaptat contextului clasei 3................ Organizarea demersului didactic pe baza segmentării în unităţi de învăţare 3....1.................................3...................................1.3....................... Referatul ......................................... 121 3..5....................... Ce......... 113 3.............................................. Proiectarea şi aplicarea CDS – ului în învăţământul obligatoriu ....................................APLICĂM ŞI DEZVOLTĂM! Abordarea problemelor de mediu din comunitate în cadrul unui opţional ........................... 136 Bibliografie pentru unitatea de învăţare 3 ..... 111 3............................3.................1................................. 134 Indicaţii......Organizarea demersului didactic pe baza segmentării în unităţi de învăţare Proiectul pentru Învăţământul Rural 79 .........4..................................................3. Didactica opţionalului.......1..............3..INŢELEGEM ŞI EXPERIMENTĂM! Metode alternative de evaluare ......................... 122 3..................................................4....... Tipuri de CDŞ în învăţământul liceal ...... sugestii de rezolvare. Proiectul ca modalitate de învăţare şi evaluare ..............................................................................4......................................... Proiectul ....3...........1.....................4........................1...................... 81 3.. Relaţia unităţii de învăţare cu lecţia ................ 139 COMPETENŢELE UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE 3 Prin studiul acestei unităţi de învăţare se urmăreşte formarea următoarelor competenţe: 3........ 85 3................................4..................4....4........1............2.... 103 3.. 87 3...............6........... 114 3...... Tipuri de CDŞ în învăţământul obligatoriu ......... 92 3.......4......................... 80 3............................. 101 3.. 111 3....6....... 108 3.................. Autoevaluarea ................... Abordarea problemelor de mediu din comunitate în cadrul unui opţional ................................................................................. Evaluarea la disciplinele opţionale....... 105 3.......5.........................

aria curriculară matematică-ştiinţe ale naturii –liceu CNC. Pentru ca activitatea de predare să se constituie într-un real sprijin al eforturilor elevilor. pe teme mari. 1. este necesar ca acesta să posede o imagine de ansamblu asupra întregului curriculum alocat unui an de studiu pentru identificarea temelor majore şi organizarea conţinuturilor în jurul acestora. Având în vedere specificul programelor şcolare actuale care nu impun o anumită succesiune şi alocare temporală a conţinuturilor învăţării. Elaborarea unor probe de evaluare pentru măsurarea nivelului de achiziţie în cadrul fiecărui obiectiv de referinţă selectat 3. rolul profesorului în conceperea şi organizarea activităţilor în clasă devine mult mai important . 2002. • se desfăşoară continuu pe parcursul unui anumit interval de timp. • se finalizează prin evaluare. Caracteristicile unităţii de învăţare sunt: • este unitară din punct de vedere tematic. Sensibilizarea pentru consemnarea feed-back-ului intr-un jurnal reflexiv 3. Unitatea de învăţare ca element de bază în proiectare Prin predare. generat prin integrarea unor obiective de referinţă/competenţe specifice.5. a cunoştinţelor şi deprinderilor. Datorită responsabilităţii crescute care îi revine profesorului. O astfel de abordare a proiectării didactice. MEC . justifică şi recomandă organizarea procesului de învăţământ în unităţi de învăţare2 Conceptul de unitate de învăţare reprezintă o structură didactică deschisă şi flexibilă caracterizată de determinarea unui comportament specific prin integrarea unor obiective de referinţă/competenţe specifice.6. Proiectarea activităţii didactice constă în anticiparea etapelor şi a acţiunilor derulate în procesul didactic. Organizarea demersului didactic 1 2 CNC. profesorul organizează şi conduce activităţi de învăţare care au drept scop facilitarea şi stimularea însuşirii eficiente de către elevi. Ghid metodologic . În proiectarea activităţii didactice profesorul: • identifică temele unităţilor de învăţare prin studierea programei. 2002. aria curriculară matematică-ştiinţe ale naturii –liceu 80 Proiectul pentru Învăţământul Rural . Ghid metodologic . dar şi pentru atingerea scopurilor învăţării este necesară proiectarea.Proiectarea didactică la biologie 3. adică gândirea în avans a derulării evenimentelor în clasă1. Elaborarea unui proiect de opţional din perspectiva nevoilor de dezvoltare locală şi a intereselor elevilor EXPLORĂM ŞI COMPARĂM! 3. Organizarea învăţării prin unităţi de învăţare asigură realizarea unui demers didactic personalizat deoarece permite profesorului să decidă asupra modalităţilor prin care asigură realizarea obiectivelor sau dobândirea competenţelor definite de programele şcolare. • determină formarea la elevi a unui comportament specific.4. MEC .

1. resurse. Programele claselor V-IX se citesc pe orizontală în următoarea succesiune: OBIECTIV CADRU OBIECTIVE DE REFERINŢĂ CONŢINUTURI ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE Proiectul pentru Învăţământul Rural 81 . Documentul central în realizarea proiectării este programa şcolară care nu trebuie privită ca un element ce îngrădeşte profesorul. în proiectul unităţii de învăţare. Folosiţi spaţiul liber de mai jos pentru răspunsuri 3. mijloace. ci ca un document reglator.Proiectarea didactică la biologie • • stabileşte succesiunea şi timpul alocat fiecărei unităţi de învăţare prin alcătuirea planificării calendaristice.1. Studiu individual 1: Analizaţi cu atenţie textul din paginile 101 şi 102 şi identificaţi responsabilităţile profesorului în realizarea activităţii didactice. Relaţia unităţii de învăţare cu programa Corelarea elementelor constitutive ale unităţilor de învăţare Proiectarea activităţii didactice începe cu identificarea temelor unităţilor de învăţare şi planificarea calendaristică a succesiunii acestora pe parcursul anului şcolar. organizează activitatea de predare-învăţare-evaluare. Identificaţi căile prin care demersul didactic devine personalizat. deoarece conţine ţintele ce urmează a fi atinse prin intermediul activităţii didactice. Aceste ţine sunt tocmai obiectivele procesului instructiv-educativ precizate de obiectivele cadru în programele claselor V-IX. integrând într-un sistem unitar metode. şi de competenţele generale în programa pentru clasa a X a.

3. dar şi propuse de profesor. Realizarea planificării calendaristice implică următoarele etape: 1. Conţinuturile sunt extrase din lista de conţinuturi a programei 4. stabilirea timpului alocat fiecărei unităţi de învăţare. Obiectivele de referinţă/Competenţele specifice sunt selectate de profesor şi precizate prin numerele de ordine ale acestora din programă. de ore/ săptămână/An şcolar………….. Profesor……………… Clasa/Nr. formularea unităţilor de învăţare conform conţinuturilor precizate de programă. stabilind “ce” şi “de ce” se va preda .profesorul poate aprecia şi “cât timp” este necesar parcurgerii anumitei teme precum şi în ce ordine se vor succeda aceste teme de-a lungul semestrelor anului şcolar. Disciplina………………. 2. Numărul de ore este stabilit de profesor în funcţie de experienţa sa şi particularităţile elevilor.. Unităţile de învăţare se indică prin titluri stabilite de profesor. corelarea obiectivelor de referinţă/competenţelor specifice cu tematica precizată de conţinuturi. 3. Planificarea calendaristică Unităţi de învăţare Obiective de referinţă vizate/ competenţe specifice vizate Conţinutiri Număr de ore alocate Săptămâna Observaţii În aceste rubrici sunt trecute: 1. În planificarea calendaristică programa este studiată pentru cunoaşterea conţinuturilor în vederea stabilirii temelor unităţilor de învăţare şi pentru selectarea obiectivelor/competenţelor vizate a fi atinse/formate şi dezvoltate. 4. Evident. Pentru clasa a IX-a este vizat capitolul al 82 Proiectul pentru Învăţământul Rural . Respectând aceste etape planificarea calendaristică va fi întocmită pornind de la următoarea rubricaţie: Şcoala…………………. planificare calendaristică alcătuită corect va acoperii integral programa şcolară atât la nivelul obiectivelor / competenţelor. 5. 2.şi a X-a. ordonarea cronologică a unităţilor de învăţare. Prezentăm în continuare secvenţe din planificări calendaristice pentru clasa a IX . cât şi la nivelul conţinuturilor.Proiectarea didactică la biologie Elementele programei sunt corelate şi interdependente Fiecărui obiectiv cadru îi sunt asociate obiective de referinţă a căror atingere se realizează cu ajutorul conţinuturilor a căror însuşire este mediată de activităţile de învăţare sugerate de programă.

5. incluziuni.1. celulare citoplasma 3. Rolul mitocondriei 14 5. Rolul învelişurilor celulare 4.Cloroplastul 16 4.) 2.2.3. 2. Proiectul pentru Învăţământul Rural 83 .1. 5. Ultrastructura 4 153. 1. În fiecare unitate de învăţare propusă a fost identificat cel puţin un obiectiv de referinţă din fiecare obiectiv cadru.1.unitatea structurală şi funcţională a vieţii”.1 Proprietăţile fizice ţi chimice ale citoplasmei. 3.2. 3.3. deoarece acesta cunoaşte particularităţile clasei. cromozomii 3 172.unitatea structurală şi funcţională a vieţii”.1.1.2. Acest aspect dă un caracter de completitudine unităţii de învăţare reprezentând de altfel şi unul dintre criteriile după care se poate evalua dacă o grupare de conţinuturi se poate structura ca unitate de învăţare. Diferenţa de alocare a timpului necesar parcurgerii unităţii de învăţare poate fi şi mai mare.1 Plastidele 1. Pe lângă acestea pot fi atinse şi alte obiective ca obiective de referinţă consolidate (care au fost vizate în alte unităţi de învăţare şi sunt reluate doar cu caracter de fixare într-una din activităţile de învăţare) sau obiective de referinţă în pregătire. Structura peretelui şi membranei 3 9-11 celulare şi 2.3. 4. acest lucru depinzând doar de profesorul care realizează planificarea calendaristică şi proiectarea unităţii de învăţare. 1. iar pentru clasa a X-a este vizat capitolul “Funcţii de nutriţie”.1.1 vegetală-alcătuire alcătuire Învelişurile 1.3 Diviziunea directă şi cariochinetică: mitoza. care urmează a fi vizate direct în altă unitate de învăţare ulterioară. 4.2.2.2. Observaţii: 1. 4. e Celula1. În fiecare unitate de învăţare la obiectivele de referinţă se vor trece doar acele obiective care sunt direct vizate în unitatea de învăţare respectivă. Funcţiile nucleului 18 3.: Celula-planul general de alcătuire etc.2. 5. Ultrastructura.2. 4.urmăreşte o secvenţă de planificare la clasa a IXa cuprinzând capitolul Celula . Unităţile de învăţare pot primi titluri care să surprindă conţinutul tematic (Ex.5.1 Ultrastructura mitocondriilor 5 12driile 3. Exemplul 1 .1. 3. plastidelor. general de 4.1.Proiectarea didactică la biologie II-lea “Celula .1.2. 2. Timpii afectaţi prin proiectare studierii unităţilor de învăţare sunt diferiţi (3-6 ore) 3.3 Fotosinteza Nucleul 1. Celula procariotă-structura 3 7-8 planul 2. meioza. Unitatea Obiective Conţinuturi Nr Săpt Obs.1.1.2. Rolul citoplasmei Mitocon1. Celula eucariotă-animală. de învăţare de referinţă or .2.2.2. 1.2.

5.1. 4. 2. Particularităţile schimbului de gaze la nevertebrate. 4. el poartă amprenta profesorului care l-a gândit şi deci. 23. nu are valoare de şablon sau matriţă. Tipuri de plante fotosintetizante.2. Compe Conţinuturi ore Săp Obs tenţe aloc t . 84 Proiectul pentru Învăţământul Rural .urmăreşte o secvenţă de planificare la clasa a X-a cuprinzând capitolul “Funcţiile de nutriţie”.1.2 1.2.2. 2.2 4 4 1416 1719 Şi în acest caz sunt respectate principiile de bază în realizarea planificării calendaristice.2.1.1. Factorii care influenţează respiraţia. Autotrofia la bacterii Heterotrofia in lumea vie. Factorii care influenţează fotosinteza. Particularităţile schimbului de gaze la vertebrate. specifice . 5. ca orice exemplu. 5.2.1. Variaţii adaptative ale activităţii cardiovasculare 5 3-7 4 7-9 3 4 9-11 1213 Circulaţia la plante Circulaţia la animale 1. transpiraţia.2 Autotrofia la plante. 2. Nutriţia mixta Respiraţia aerobă. 5. 1. 4. 1. 5.2.1.1. Respiraţia anaerobă Varietatea suprafeţelor de schimb în lumea vie.2.2.2. 5. Circulaţia sevei elaborate Circulaţia la animale: Mediul intern.2 1. ci este doar o construcţie ce evidenţiază elementele obligatorii ce trebuie să se regăsească într-o planificare calendaristică alcătuită corect. 2. 4. Particularităţi funcţionale ale sistemului circulator la animale. Circulaţia la plante: absorbţia.2.1.1 1. Totodată. 3.1.Proiectarea didactică la biologie Unitate de învăţar e Nutriţia autotrofă Nutriţia heterotrofă Respira -ţia Schimbul de gaze Exemplul 2 . Necesităţile nutritive ale animalelor.1.2. 4. 3. Particularitatile digestiei extracelulare.4. circulaţia sevei brute.1.2.1 1.3. Reamintim că cele două exemple sunt doar secvenţe de planificări calendaristice şi ca atare nu acoperă toată materia.1.4.1.

• solicită profesorul la definirea strategiilor de predareevaluare pe termen mediu şi lung. Folosiţi spaţiul liber de mai jos pentru răspunsuri 3. Pentru înţelegerea relaţiei unităţii de învăţare cu lecţia trebuie să cunoaştem în detaliu structura şi principiile ce stau la baza proiectării unei unităţi de învăţare.1. următoarea etapă o constituie realizarea proiectării unităţilor de învăţare. Corelarea elementelor constitutive ale unităţilor de învăţare Proiectul pentru Învăţământul Rural 85 . Reflectaţi asupra rolului fiecăreia şi identificaţi relaţiile cauzale dintre ele. • reduce timpul alocat de profesor proiectării didactice oferind totodată o imagine clară şi sistemică a fiecărei ore la clasă. însă acestea sunt paşi efectuaţi întrun ritm mediu adaptat ritmului de învăţare al elevilor care sunt activ implicaţi în rezolvarea de probleme complexe.Proiectarea didactică la biologie Temă de reflecţie 1 Studiaţi cu atenţie etapele elaborării planificării calendaristice de la paginile 103 şi 104 .2. luare de decizii prin explorare şi reflexie. proiectarea pe unităţi de învăţare prezintă următoarele avantaje: • clarifică mai bine finalităţile eforturilor elevilor şi prin aceasta sporesc motivaţia lor pentru învăţare. Realizarea unei unităţi de învăţare impune un demers didactic proiectat de fiecare profesor în parte. Şi unităţile de învăţare sunt compuse din lecţii-ore de curs. Acestea sunt elaborate pe parcursul semestrelor înaintea abordării la clasă a tematicii respective. Faţă de proiectarea tradiţională pe lecţii. Relaţia unităţii de învăţare cu lecţia Odată realizată planificarea calendaristică. accentuând caracterul sistemic al instruirii.

Proiectarea didactică la biologie Pentru proiectarea unităţii de învăţare se utilizează următorul tabel: Conţinuturi Obiective de Activităţi Resurse Evaluare (detalieri) referinţă/comp de etenţe învăţare specifice vizate Acest cap de tabel va conţine: Detalieri de conţinut: sunt identificate conţinuturile care vor acoperii unitatea de învăţare. 86 Proiectul pentru Învăţământul Rural . Ea poate cuprinde observaţii ale profesorului privind demersul didactic propus. 5. s-a atins / realizat obiectivul considerat. 3. Ea se poate constitui în cazul unei inspecţii într-o oglindă a interesului profesorului pentru activitatea depusă pentru propria-i perfecţionare.unde prima cifră identifică obiectivul cadru iar cea de-a doua obiectivul de referinţă care se subsumează obiectivului cadru respectiv). a remodelării sau a modificării activităţilor de învăţare cu randament mai slab. Observaţii: rubrica este opţională. Completarea acestei rubrici va da profesorului posibilitatea restructurării. 2. eficacitatea şi efectivitatea demersului didactic. prin demersul didactic utilizat. 1. Se va putea urmării modul de acoperire a obiectivelor de referinţă propuse şi în general eficienţa. 4. având rolul de autoevaluare a activităţii de proiectare şi a modului în care demersul didactic proiectat a fost realizat. iar altele sunt pregătite sau consolidate. (Pot fi titluri dintr-un manual. deoarece unitatea de învăţare se încheie cu aplicarea. ex. Activităţi de învăţare: activităţi propuse elevilor prin programă sau de către profesor.1.2. Evaluare: identifică modalităţile de evaluare propuse pentru stabilirea gradului în care.1. Acestora le vor fi corelate detalierile de conţinut prin care se vor realiza (se pot trece ca atare sau numeric.2. În cadrul fiecărei din cele trei etape de proiectare unele obiective de referinţă sunt vizate cu precădere. Resurse: va cuprinde modul de organizare şi desfăşurare a activităţilor de învăţare propuse şi resursele materiale şi de timp necesare (citirea acestei coloane va putea da o imagine a modului cum se realizează şi conduce învăţarea unităţii de învăţare propuse). transferul cunoştinţelor şi deprinderilor însuşite. Obiective de referinţă: sunt obligatorii şi se iau ca atare din programă. subtitluri sau alte modalităţi de identificare a conţinutului).2. Rubrica va cuprinde doar tipul instrumentului de evaluare propus nu şi instrumentul ca atare.

Folosiţi ca bibliografie prezentul curs şi Ghidurile metodologice de aplicare a programei de biologie în gimnaziu şi în liceu.3 “Ce?”. • coerenţa obiectivelor/competenţelor • continuitatea în timp • finalitatea prin evaluare Aceste caracteristici constituie repere fundamentale în proiectarea şi implementarea unei unităţi de învăţare.1. “Cum?”. ………………………………………………………………. …………………………………………………………………. Folosind programa şcolară concepeţi o unitate de învăţare la biologie pentru clasele gimnaziale şi încadraţi-o într-o secvenţă de planificare calendaristică. Identificarea caracteristicilor proiectării pe unităţi de învăţare. 87 Proiectul pentru Învăţământul Rural .1. …………………………………………………………………. în vederea formării competenţelor specifice/ atingerii obiectivelor de referinţă. Pe parcursul rezolvării temelor din cadrul secvenţei 3. În aprecierea temelor vor conta: precizarea avantajelor proiectării pe unităţi de învăţare. ce contribuie la detalierea conţinuturilor. Îmi sunt încă neclare următoarele aspecte…………. conţinuturi. resurse. înlănţuite logic. ………………………………………………………………. “De ce?”. Cel mai mult m-a ajutat…………………………………. 3.. Completaţi următoarele enunţuri: 1.2. pentru că…………………………………………………… 3. activităţi. respectarea rubricilor proiectului unităţii de învăţare şi a corelaţiilor programă. 2.Proiectarea didactică la biologie Teme pentru portofoliu Studiaţi caracteristicile unităţii de învăţare de la paginile 101103 şi identificaţi prin ce elemente se deosebeşte acesta de lecţia tradiţională şi prin ce elemente se aseamănă de lecţia tradiţională. ……………………………………………………………….. m-am confruntat cu următoarele dificultăţi……………………………………………………. Metodologia de proiectare a unei unităţi de învăţare constă într-o succesiune de etape. în ce măsură se învaţă?”: repere în proiectarea didactică Organizarea demersului didactic Criterii pe care le respectă o unitate de învăţare bine construită sunt • unitatea de conţinuturi.

Totodată. de esenţializare a observaţiilor şi descoperirilor elevilor. Secvenţele unităţilor de învăţare prezintă aspecte particulare gimnaziului şi clasei a IX a ale căror programe sunt structurate pe obiective. de introducere de noi termeni şi concepte. Din rafinarea secvenţelor anterioare au derivat secvenţele unităţilor de învăţare proiectate pentru clasele de liceu care au II. reflectare şi analiză a fenomenelor studiate. faţă de secvenţele unităţilor de învăţare ale clasei a X a cărei programă corespunzător vârstei este structurată pe formarea şi dezvoltarea de competenţe. III. motivare pentru învăţare. ca şi în proiectarea unei lecţii. O caracterizare a acestor etape este dată în cele ce urmează. Etapa de aplicare şi exersare direcţionată oferă oportunităţi de antrenament. 88 Proiectul pentru Învăţământul Rural . Astfel secvenţele unităţilor de învăţare proiectate pentru clasele a V-a . I.are rolul de actualizare a cunoştinţelor anterioare. creare de situaţii-problemă şi de căutare a soluţiilor pentru acestea. • Structurare şi sistematizare a noţiunilor. Etapa de familiarizare . “În ce măsură se învaţă?”. consolidare şi structurare. “Cum?”. identificare a nivelului de cunoaştere al elevilor. • Aplicare şi exersare direcţionată.IX a sunt trei: • Familiarizare.Proiectarea didactică la biologie În ce scop voi face? Ce voi face? Cu ce voi face? Cum voi face? Cât s-a realizat? Identificarea obiectivelor competenţelor Selectarea conţinuturilor Analiza şi selectarea resurselor Stabilirea activităţilor de învăţare Stabilirea elementelor de evaluare Proiectarea unei unităţi de învăţare se recomandă a fi făcută prin centrarea demersului pe obiective/competenţe şi nu pe conţinuturi. proiectarea unităţii de învăţare implică parcurgerea în succesiune logică a elementelor procesului didactic3 şi găsirea răspunsurilor la întrebările: “Ce?”. “De ce?”. În această etapă elevii exersează independent în contexte noi conceptele studiate. Etapa de structurare şi sistematizare a noţiunilor include momente de experimentare.

• sunt exemple din cotidian abordate într-o manieră deschisă. punctuale Observaţie: în funcţie de unitatea de învăţare. 4. cu realizarea unor legături interdisciplinare. • permite dezvoltarea unor rezultate teoretice. 2002. • conduc la compatibilizarea noilor cunoştinţe cu experienţa anterioară a elevului într-o formă accesibilă. Problematizarea. Actualizarea 2. Ghid metodologic . • reprezintă valorificarea achiziţiilor din ciclul anterior. Conceptualizarea-Modelarea • presupune aplicaţii relevante ale modelului şi evidenţierea limitelor acestuia. 3. prin descoperire. Transferul Caracteristicile acestor secvenţe sunt prezentate în continuare: 1. Astfel secvenţele unei unităţi de învăţare la clasa a X a sunt 3: 1. Rezolvarea optimă a situaţiei-problemă va fi posibilă după parcurgerea demersului de instruire pentru obiectivelor de referinţă. MEC . Sistematizarea suportului noţional • Introducerea suportului noţional necesită esenţializare şi prezentare într-un limbaj simplu şi clar. • se realizează printr-un demers dirijat sau semidirijat cu activitate organizată pe grupe sau individual şi sarcini precise. Aprofundarea 6. teoremele sunt urmate de exemple semnificative pentru a se constitui în puncte de referinţă (şi de revenire) în vederea sistematizărilor. Conceptualizarea-Modelarea 5. Problematizarea 3. care oferă elevului pretextul-problemă motivant.învăţare pregătitoare prin situaţii problemă • se realizează prin prezentarea unei situaţii problemă desprinsă din cotidian. modelarea poate dispărea ca etapă distinctă 3 CNC.Proiectarea didactică la biologie finalităţi precise. aria curriculară matematică-ştiinţe ale naturii –liceu Proiectul pentru Învăţământul Rural 89 . 2.Se poate realiza şi printr-o probă de evaluare iniţială. Actualizare • Identificarea setului de achiziţii anterioare necesar abordării noului conţinut implică precizarea noţiunilor de bază şi a comportamentelor operatorii necesare pentru înţelegerea şi prelucrarea noului conţinut (achiziţii anterioare). • Definiţiile. Sistematizarea 4.

Proiectarea didactică la biologie 5. 6. Comparaţi secvenţele unei unităţi de învăţare pentru clasele gimnaziale şi cele ale unei unităţi de învăţare pentru clasa a Xa. Criteriul de alegere a sarcinilor trebuie să răspundă necesităţilor de formare a obiectivelor de referinţă. Identificaţi elementele comune ale acestor două categorii de secvenţe. • include probe de evaluare formative/curente. • probă de evaluare sumativă. Studiu individual 2: Analizaţi cu atenţie schema de la pagina 110 şi identificaţi relaţii dintre secvenţele unităţii de învăţare. Modul de organizare a învăţării se adaptează particularităţilor grupului de elevi • are rol de fixare şi sistematizare. Folosiţi spaţiul liber de mai jos pentru răspunsuri 90 Proiectul pentru Învăţământul Rural . cu scop de antrenament şi care conduc la elaborarea unor strategii de rezolvare. Aprofundare-exersare direcţionată • are în vedere aplicaţii ordonate progresiv. • presupune activităţi diferenţiate pentru valorificarea diferitelor stiluri de învăţare şi a diferenţelor individuale. Transferul-generalizarea/ extinderea • oferă oportunităţi de focalizarea pe finalităţi. Identificaţi raporturile dintre fiecare secvenţă în parte.

dintre cele mai anacronice sunt cele din manualele de gimnaziu cum este cea din manualul de clasa a V-a care încadrează ciupercile în regnul plantelor şi cea din manual de clasa a VI a care încadrează protistele în regnul animal. Aceste erori creează mari probleme elevilor îngreunând dezvoltarea sistemului de cunoştinţe în liceu. Asupra conţinutului programei şcolare profesorul poate interveni doar prin regruparea lor în temele unităţilor de învăţare . Astfel profesorul poate adapta. Pentru toate aceste intervenţii profesorul trebuie să parcurgă critic şi cu simţ de răspundere manualele având datoria să corecteze informaţii greşite strecurate în manuale şi să actualizeze conţinutul lor acolo unde este cazul.1. unităţi de conţinut în manual: corelaţii posibile Corelarea elementelor constitutive ale unităţii de învăţare Modalităţi de intervenţie asupra unor unităţi de conţinut din manual Adaptare Înlocuire Omitere Adăugare Alte materiale suport Manualul este un instrument didactic selectat de profesori în funcţie de particularităţile elevilor şi de propria lor experienţă. Nici manualele de biologie nu sunt lipsite de asemenea erori. dar .4. având însă obligaţia să le parcurgă pe toate de-a lungul anului şcolar. Asupra unităţilor de conţinut din manuale profesorul poate să intervină în mai multe moduri. Unităţi de conţinut în programă.Proiectarea didactică la biologie 3. Fiind materiale suport pentru derularea activităţii didactice. Programele şcolare determină unităţile de conţinut ale manualelor. manualele sunt diferite purtând amprenta personalităţii autorilor. Greşelile ştiinţifice conţinute de manuale şi nesancţionate de profesori sunt surse de concepte eronate însuşite de elevi de-a lungul mai multor generaţii. însă modul în care sunt tratate acestea de autori poate fi în ansamblu sau pe secţiuni în neconcordanţă cu particularităţile clasei de elevi. Proiectul pentru Învăţământul Rural 91 . chiar dacă sunt concepute în conformitate cu programa şcolară şi sunt avizate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Această “personalitate” a manualelor impune atenta consultare şi analiză înainte de selectarea unui anumit manual. înlocui. manualele sprijină elevii în dobândirea cunoştinţelor. condiţionând integrarea logică şi funcţională a noilor concepte. omite şi adăuga conţinuturi sau poate decide să utilizeze alt material suport. Astfel.

metodele didactice şi relaţiile de grup.. Principalul beneficiu al învăţării bazate pe proiect este creşterea calităţii învăţării care conduce spre dezvoltarea unui nivel cognitiv înalt prin implicarea elevilor în rezolvarea de probleme noi şi complexe1 Aplicând acest model de învăţare prin proiecte...………. profesorii au constatat că: • sunt integrate într-un sistem unitar: obiectivele programei.………. ……………………………………………………………………. Blumenfeld. Secvenţa Roluri Pentru întrebările 2 şi 3 completaţi răspunsul corect! 2. Acest model de instruire implică aplicarea cunoştinţelor şi deprinderilor elevilor pentru dobândirea de noi cunoştinţe.” The Journal of the Learning Sciences Proiectul pentru Învăţământul Rural 92 .2 Proiectul ca modalitate de învăţare şi evaluare Redactarea unui proiect didactic adaptat contextului clasei Învăţarea prin proiect este o modalitate de organizare a activităţii didactice care se bazează pe instruirea prin lansarea unor sarcini sau probleme pentru a căror rezolvare elevii sunt antrenaţi să studieze. în dezbateri şi activităţi de grup care generează soluţii . 3. Ce tipuri de intervenţii poate efectua profesorul asupra unităţilor de conţinut din manualele şcolare? (pagina 112) .. 1 Krajcik.………………………………………………………………... . “Inquiry in project-based science classrooms: Initial attempts by middle school students. J.……………………………………………………………….………. 3..……………………………………………………………….……………. .. Ce elemente ale unităţii de învăţare sunt determinate de programa şcolară? (paginile 106-109) ……………………………………………………………………….Proiectarea didactică la biologie Test de autoevaluare 1..……….……….……………………………………………………………….………. S..………………………………………………………………. Care sunt secvenţele unei unităţi de învăţare la clasa a VII a (precizate la pagina 109) şi ce rol are fiecare secvenţă. Un bun proiect implică elevii în propriile lor nevoi de cunoaştere.……….………. în conceperea şi realizarea unui produs final şi în prezentarea acestuia. si colab. .………….………. 1998.. P..………. .

sau poate fi desfăşurat pe perioada unui semestru sau pe tot parcursul anului şcolar pe teme mari cu subteme variate. rezolvări de situaţiiproblemă. • sprijină efortul elevilor de aplicare a cunoştinţelor şi deprinderilor de rezolvare de probleme. • rezolvă problema separării gândirii de cunoştinţe ajutând elevii să “ştie” şi să “facă” • evaluează performanţele privind cunoştinţele şi deprinderile după criterii similare cu celor din viaţa adulţilor (cele utilizate în evaluarea salariaţilor) ceea ce încurajează responsabilizarea. bazate pe interacţiuni intra şi interdisciplinare şi centrate pe elevi. comunicare. autoorganizare. • corespunde particularităţilor individuale privind nivelurile şi stilurile diferite de învăţare. • creează comunicarea pozitivă şi relaţii de colaborare între grupuri. Proiectul poate îmbrăca forma unor activităţi derulate timp de una sau două săptămâni pe o unică tema. Pentru construcţia proiectului elevii. pe activităţi de învăţare proiectate pe termen lung. Proiectele sunt activităţi complexe. focalizate în jurul unei întrebări sau probleme care implică elevii în investigaţii. identifică soluţii şi răspunsuri prin: • Emiterea de întrebări • Dezbateri de idei • Formulare de predicţii • Elaborarea de planuri sau proiectarea de experimente • Colectarea şi analiza datelor • Formularea de concluzii • Comunicarea ideilor şi a concluziilor în cadrul grupului • Identificarea şi lansarea de noi întrebări Proiectul pentru Învăţământul Rural • 93 .Proiectarea didactică la biologie este favorizată formarea premiselor învăţării continue pe tot parcursul vieţii. a formării responsabilităţii civice ţi a unei cariere personale de succes. identificarea şi stabilirea scopurilor. bazată pe lecţii individualizate şi de scurtă durată. prezentări susţinute de elevi. învăţarea pe bază de proiect se realizează exclusiv prin cooperare şi se încheie cu realizarea unui produs final care reprezintă ceea ce au învăţat elevii. modelări şi luare de decizii. • angajează şi motivează toţi elevii chiar şi pe cei “fără chef şi plictisiţi”. Învăţarea bazată pe proiect este un model de activitate didactică ce deplasează accentul instruirii de la cea centrată pe profesor. a căror parcurgere implică adesea conexiuni interdisciplunare. stimulaţi şi îndrumaţi de profesor prin lansarea unei întrebări sau probleme. Spre deosebire de activităţile de tip investigaţie-experiment. îmbunătăţirea performanţelor. Acest model de predare-învăţare oferă elevilor oportunităţi de a lucra autonom pe parcursul unei perioade de timp mai lungi la finalul căreia rezultă produse sau lucrări.

proiectaţi şi planificaţi multiple oportunităţi pentru autoevaluarea elevilor pe toata durata proiectului. adică proiectul să asigure îmbogăţirea durabilă a cunoaşterii. 5. A. in Curriculum: Toward New Identities... . E.. Aceasta va include oportunităţi pentru ca elevii să se implice activ în realizarea de investigaţii care le vor permite însuşirea conceptelor şi aplicarea cunoştinţelor în variate moduri. experienţei elevilor. 94 Proiectul pentru Învăţământul Rural . W. Soloway. P. New York. • Etapele aplicării proiectului în învăţare şi evaluare 1. Krajcik. Ed. R. 3. asiguraţi construcţia unor structuri sociale care să favorizeze implicarea activă a elevilor şi propria lor verificare a derulării proiectului. cunoştinţele să fie împărtăşite între toţi membrii grupului. M. asiguraţi sprijin elevilor pornind cu provocări motivante şi continuând cu metode active şi interactive de implicare a elevilor pe tot parcursul derulării proiectului. W. 4.scopul proiectului ales trebuie să fie astfel conceput încât să necesite conectarea cu sistemul achiziţiilor anterioare şi să favorizeze reflectarea şi revenirea la concepte pentru consolidarea asimilării noilor achiziţii... Guzdial.Proiectarea didactică la biologie Elaborarea unui produs final 1 Principala dificultate pe care trebuie să o depăşească profesorul în implementarea instruirii pe bază proiectului constă în corelarea simultană a conţinutului programei cu tematica proiectului şi cu metodele didactice de predare şi evaluare utilizate.scopul proiectului să servească integrării noilor achiziţii în sistemul general al cunoştinţelor şi deprinderilor elevilor 2 Blumenfeld. & Alcazar. W. J. • conexiunea şi revenirea .scopul general să aibă valoare. 1991 . Considerăm utile următoarele repere care facilitează aceste corelări: 1. Journal Educational Psychologist. A. supporting the learning. identificaţi obiective adecvate care să conducă spre înţelegerea profundă a conceptelor 2. Problema trebuie corelată cu un scop principal sau general căruia i se supune întreaga activitate inclusă în desfăşurarea proiectului. 1998. planificaţi fiecare secvenţă şi urmăriţi ritmicitatea îndeplinirii sarcinilor la timp. În stabilirea scopului general al proiectului se recomandă a se ţine cont de următoarele consideraţii3 • beneficiile proiectului . astfel încât. 'Curriculum and concepts of control'. Motivating projectbased learning: Sustaining the doing. • integralitatea . Etapa de căutare implică identificarea şi formularea unei probleme ştiinţifice. 3 Doll. & Palincsar. F. Pinar. S.. Marx. E. C. Aceasta include colaborarea între elevi. între elevi şi profesor.

Evaluarea elevilor după activitatea bazată pe proiect va urmării următoarele aspecte: • colaborarea în cadrul grupului • capacitatea elevilor de a face judecăţi de valoare.scopul să respecte rigurozitatea ştiinţifică. iar ulterior analiza acestora şi generarea de soluţii. Aceasta etapă poate fi o oportunitate de identificare de noi probleme. Subproiectele pot fi dezvoltate ca răspunsuri la întrebări generate de elevi. De exemplu din subproiectul care a investigat modul în care energia solară poate fi utilizată pentru încălzirea locuinţelor poate genera o altă problemă cum ar fi “ Cum poate fi stocată energia solară” şi să o investigheze într-un viitor proiect. Produsul poate fi o prezentare sub forma de postere. Aceste grupuri se vor constitui în funcţie de interesul elevilor pentru un anumit subproiect. subiecte pentru viitoare proiecte. Astfel grupul care va investiga energia luminoasă poate identificata problema modului în care poate fi utilizată energia solară şi poate decide să o cerceteze. Alt grup poate colecta informaţii pentru a estima cantitatea de precipitaţii din anul respectiv pe baza comparaţiilor cu datele din anul anterior. gândirea critică • comunicarea verbală şi scrisă • respectarea planului şi a termenelor • creativitatea elevilor • deprinderile de utilizare a instrumentelor şi tehnicilor de lucru specifice biologiei • acurateţea ştiinţifică a cunoştinţelor elevilor • modul de prezentare a produsului final Evaluarea învăţării bază de proiect începe de la declanşarea proiectului. Toţi aceşti factori pot diviza proiectul în subproiecte care vor fi realizate de grupuri de elevi ai aceleiaşi clase. Al treilea ar putea colecta date privind cele mai importante surse de poluare a aerului. Având în vedere că proiectul este propus de profesor el are marea responsabilitate de a asigura calitatea ştiinţifică a tematicii. diagrame sau o raportare orala. grafice. continuă pe parcursul etapelor proiectului şi este finalizată cu evaluarea produsului proiectului. Etapa de rezolvare implică iniţial colectarea informaţiilor. Etapa prezentării produsului este etapa în care sunt împărtăşite rezultatele proiectului. apa si energia luminoasa”. 3. adică sunt comunicate. Elevii studiind ecosistemele ar putea sugera ca proiect “Rolul factorilor abiotici : aerul. Etapa de creaţie este cea care se finalizează cu elaborarea unui produs pe baza analizelor datelor şi a soluţiilor găsite.Proiectarea didactică la biologie rigurozitatea . De exemplu grupul care investighează elergia luminoasă poate colecta date privind modul în care este utilizată energia solară pentru încălzirea locuinţelor sau privind variaţia duratei perioadelor de lumină ale zilelor de-a lungul anului. 2. O exemplificare a modului de implementare a acestei etape se referă la aplicarea proiectului la clasa a VIII a în studiul factorilor abiotici ai ecosistemelor. 4. Proiectul pentru Învăţământul Rural • 95 .

Fiecărui elev i se vor distribui sarcini şi va trebui să ştie cum s-a achitat de ele.4. Evaluarea finală a proiectului este bine să se realizeze pe baza unui portofoliu. Atingerea obiectivelor activităţii didactice bazate pe proiect este condiţionată de permanentul feed-back. ce are rol de oglindă a performanţelor elevilor. Pentru ca sarcinile să fie considerate corect formulate acestea trebuie să: • fie bine înţelese de elevi • fie fezabile • fie adecvate şi corecte • nu creeze confuzii • fie credibile • fie individualizate Evaluarea trebuie să vizeze toate obiectivele propuse la iniţierea proiectului utilizând diverse instrumente de evaluare clasice şi alternative (prezentate în secţiunea 3. 96 Proiectul pentru Învăţământul Rural . Elevii trebuie să ştie foarte clar :ce au făcut bune.Proiectarea didactică la biologie Evaluarea curentă pe tot parcursul derulării proiectului are o deosebită valoare formativă fiind necesară atât elevilor cât şi profesorului. ce a rămas de făcut. Elevii trebuie să ştie în fiecare etapă a proiectului dacă şi cum îşi îndeplinesc sarcinile. Astfel ei îşi pot îmbunătăţii performanţele şi îşi reorganizează munca după aprecierile care le primesc în mod constant.a acestei unităţi de învăţare). Pentru a fi posibil acest lucru profesorul are sarcina de a detalia în fiecare etapă aşteptările privind modul în care elevii duc la bun sfârşit proiectul şi de a face clare aceste aşteptări atât la iniţierea proiectului cât şi pe parcursul desfăşurării acestuia. pentru fiecare tip de activitate trebuie să fie proiectată şi comunicată evaluarea. ce au făcut mai puţin bine. Astfel.

3. vor conta: respectarea etapelor aplicării proiectului în învăţare şi evaluare.4. Metode alternative de evaluare Metode de evaluare Evaluarea şcolară este proces indispensabil activităţii didactice.T.1. proiectaţi o unitate de învăţare bazată pe proiect. • Funcţia de predicţie (prognosticare) de prevedere a desfăşurării activităţii în secvenţele viitoare.. Evaluarea îndeplineşte funcţii specifice pe care le sintetizăm în trei direcţii 1 • Funcţia de constatare şi apreciere a rezultatelor şcolare. prin cunoaşterea factorilor şi a situaţiilor care au condus la rezultatele constatate. În aprecierea temei. Completaţi următoarele enunţuri: 1. ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… INŢELEGEM ŞI EXPERIMENTĂM! 3.3. Editura Didactică şi Pedagogică.Proiectarea didactică la biologie Temă pentru portofoliu • Pe baza informaţiilor din secţiunea 3.. şi a cunoştinţelor privind metodele de predare-învăţare. Am învăţat să……………………………………………………… …………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………… pentru că…………………………………………………………….. ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… 2. După dimensiunea temporală a acţiunii evaluative se disting trei tipuri de evaluări: 1. evidenţierea judicioasei alegeri a temei proiectului. selectarea metodelor de predare-învăţare adecvate activităţii pe bază de proiect. 2000. Cel mai mult mi-a plăcut să……………………………………. Evaluarea în procesul didactic. formularea corectă a sarcinilor elevilor. • Funcţia de diagnosticare a activităţii desfăşurate . …………………………………………………………………………. Bucureşti Proiectul pentru Învăţământul Rural 97 . evidenţierea corelaţiilor dintre conţinutul programei cu tematica proiectului şi cu metodele didactice de predare şi evaluare utilizate şi indicarea beneficiilor evaluării pe tot parcursul derulării proiectului. Evaluare iniţială aplicată la începutul unei unităţi de învăţare şi are predominant o valoare diagnostică predictivă care orientează desfăşurarea activităţilor viitoare 1 Radu I. Am întâmpinat următoarele dificultăţi…………………………. ………………………………………………………………………..

Evaluarea formativă (continuă) realizează verificări sistematice pe tot parcursul activităţii didactice vizând identificarea rezultatelor dar şi evaluarea procesului de instruire sprijinind atingerea realului progres şcolar. Fără a exclude metodele de evaluare tradiţionale o bună ponderare a lor cu cele alternative şi mai ales o corectă selecţie a metodelor de valuare în funcţie de obiectivele instruirii aplicarea unei varietăţi de metode este benefică prin plusurile şi minusurile fiecăreia relaţiile dintre ele sunt compensatorii. Câteva dintre cele mai importante beneficii ale utilizării metodelor alternative de evaluare2 sunt: • asigură o mai bună corelare între instruire şi învăţare. capacitatea de a lua decizii etc. 3. gestionarea stărilor conflictulale. Strategii alternative de evaluare modele teoretico-experimentale. Bucureşti 2 98 Proiectul pentru Învăţământul Rural . • permit evaluarea unor aptitudini şi competenţe ce nu pot fi evaluate prin metodele tradiţionale de evaluare dar extrem de valoroase în formarea tinerilor cum sunt: cooperarea. astfel încât prin evaluarea realizată pe întreg parcursul anului (formativă + sumativă) să se acopere cât mai multe obiectivele din programă. • permit evaluarea produsului şi a procesului care a dus la obţinerea lui. probe scrise şi probe practice care pun accentul pe cantitatea cunoştinţelor însuşite evaluând competenţe de nivel inferior ca recunoaşterea şi reproducerea. 2003. • compensează excesul de evaluare exclusivă a cunoştinţelor promovat de metodele de evaluare tradiţionale. spiritul critic şi autocritic. Practica educaţională evidenţiază limitele metodelor tradiţionale de evaluare constituite din probe orale. planificarea. capacitatea de autocontrol. Dunmitriu Constanţa. • consolidează deprinderi şi abilităţi de comunicare socială.Proiectarea didactică la biologie 2. • realizează evaluarea holistică a progresului elevului. lucrul în echipă. De aceea este necesar să se proiecteze evaluarea avându-se în vedere varietatea instrumentelor de evaluare ce pot fi utilizate. gestionarea timpului. (pag 111121) Editura Didactică şi Pedagogică. Acest e inconvenient a dus la impunerea şi creşterea ponderii utilizării metodelor alternative de evaluare care deţin valenţe formative extrem de utile tinerei generaţii. Evaluarea sumativă( cumulativă) aplicată de obicei la sfârşitul unei unităţi de învăţare are funcţie de constatare şi ierarhizare a elevilor. De cooperare. comunicarea verbală şi non-verbală. O singură metodă de evaluare nu poate măsura totul.

Eficienţa planificării. încredere în sine Preocuparea pentru bunăstarea celorlalţi. În mod similar. vocaţionale. emotivitatea. În funcţie de acestea profesorul stabileşte instrumentele cele mai potrivite pentru evaluarea nivelului de acoperire a obiectivelor / competenţelor prevăzute prin programă. respect faţă de lege. muzică. desene. se pot construi matrice de evaluare pe conţinuturi şi domenii de conţinut. pentru disciplinele la care însuşirea / cunoaşterea unor elemente de conţinut este esenţială. respect faţă de bunurile celorlalţi. literatură. adaptarea socială Proiectarea eficientă a evaluării pe obiective / competenţe se poate realiza prin întocmirea unei matrice de evaluare centrată pe capacităţi / competenţe. În matricea de evaluare sunt particularizate competentele prin derivarea obiectivelor de referinţă/competenţelor specifice din programa în obiecţie / competenţe specifice unităţii de învăţare. preocuparea faţă de instituţiile sociale. perseverenţă. inventar al obiectivelor pentru care instrumentele tradiţionale de evaluare se dovedesc incomplete (după Grunlund) Comportamente Vorbirea.Proiectarea didactică la biologie Finalităţi Cunoştinţe şi capacităţi Atitudinea faţă de desfăşurarea unei activităţi Atitudini sociale Atitudini ştiinţifice Interes Aprecieri Adaptări /ajustări Tabel. contribuţii sociale importante Relaţia cu colegii. Pornind de la matrice în care au fost selectate metodele de evaluare în funcţie de obiective(/ competenţe vizate de unitatea de învăţare respectivă se pot construi apoi instrumentele cele mai potrivite pentru evaluarea atingerii acestora. utilizarea echipamentelor şi a altor surse. utilizarea timpului. ştiinţifice. sensibilitate la reacţii de tip cauză-efect. sensibilităţi la probleme sociale. reacţia faţă de autoritatea profesorului. ascultarea. minte iscoditoare Exprimarea sentimentelor pentru diferite activităţi educaţionale. sociale. Exemplificăm mai jos o posibilă matrice de evaluare pentru unitatea de învăţare cu titlul: Nucleul-centrul coordonator al tuturor funcţiilor celulare -7 ore-clasa a IX-a Proiectul pentru Învăţământul Rural 99 . artă. creativitate. realizarea unor experimente complexe de laborator. demonstrarea unor caracteristici ca: iniţiativă. estetice. de timp liber Exprimarea unor sentimente de apreciere şi de satisfacţie pentru: natură. dorinţa de a lucra pentru îmbunătăţirea aspectelor sociale Deschiderea la nou.

1 1.1 X X X 4. referate.2.Proiectarea didactică la biologie Instrumente de evaluare Obiectivele unităţii de învăţare • să identifice nucleul şi componentele sale structurale • să descrierea transformărilor materialului nuclear de-a lungul vieţii celulei • să explice mecanismele diviziunilor celulare • să compare tipurile de diviziune celulară în diverse condiţii de mediu • să realizeze activităţi experimentale privind alcătuirea şi rolul nucleului.1 2.2 1. ultrastructura şi rolul nucleului.1 X X X 3. • să interpreteze observaţiile experimentale privind structura. 2. • să explice cauzal apariţia unor aberaţii cromozomiale • să argumenteze cu date experimentale sau(şi) bibliografice consecinţele unor factori de risc asupra materialului nuclear.2 X X X X X X X 4.3 X X X Proiectul pentru Învăţământul Rural . 100 Obiective de referinţă Vizate 1. • să identifice modalităţile prin care poate fi limitată acţiunea factorilor de risc asupra materialului nuclear. • să utilizeze diverse surse de informare privind rolul diviziunii în viaţa individului şi a speciei. postere utilizând corect teminologia ştiinţifică.2 Probă ora lă Probă pra ctic ă X Pro bă sc ri să X Au to eva lua re X Re fe rat Obse rvare siste mati că Pr o ie ct X X X X X X X X X X X X X X 2.2 X X X X X 3.1 4. • să realizeze proiecte.

• utilizarea calculatorului în situaţii corespunzătoare. Prin această metodă se pot evalua mai ales comportamentele afectiv-atitudinale Atingerea acestui scop depinde de selectarea unor instrumente adecvate obiectului observării. metodelor utilizate şi a rezultatelor. • selectarea şi organizarea corespunzătoare a • implicarea activă în instrumentelor de lucru. • Sesizarea modului în care elevii participă la activităţi. 2. Proiectul pentru Învăţământul Rural 101 . întrebări pertinente relaţii. profesorului. • descrierea şi generalizarea • punerea unor unor procedee. rezolvarea sarcinii. tehnici. Fişa de evaluare. Modul de prezentare a propriilor produse Cooperarea în echipă Ascultarea activă Toleranţă faţă de ideile celorlalţi • • • • Observarea sistematică a activităţii şi comportamentului elevilor se realizează prin observarea curentă a comportamentului elevilor la ore care permite : • Cunoaşterea interesului manifestat de elevi pentru studiu. 3.3. Scara de clasificare-construită prin ordonări şi gradări de date obiective prin stabilirea unor intervale egale (sau cantitativ comparabile) care formează treptele scării. a competenţelor şi abilităţilor de care dispun aceştia. Comunicarea • Discutarea sarcinii cu profesorul în vederea înţelegerii acesteia . asupra sarcinii de rezolvat. • Observarea gradului de îndeplinire a îndatoririlor şcolare. Caracteristici evaluate Concepte şi capacităţi Atitudinea elevilor faţă de sarcina dată • organizarea şi interpretarea • concentrarea datelor. • Cunoaşterea modului de exprimare. Practic profesorul are următoarele modalităţi de înregistrare a informaţiilor: 1. • revizuirea • identificarea relaţiilor.1 Observarea sistematică a activităţii şi a comportamentului elevilor Elaborarea unor prober de evaluare Observarea sistematică a activităţii şi a comportamentului elevilor furnizează informaţii asupra performanţelor elevilor din perspectiva capacităţii lor de acţiune şi relaţionare . • utilizarea materialelor • completareaauxiliare pentru a îndeplinirea sarcinii. Lista de control sau verificare-utilizată de obicei la biologie după o activitate de investigaţie-experimentare.Proiectarea didactică la biologie 3. demonstra ceva.

B. elevului i se poate cere argumentarea răspunsului formulat..Proiectarea didactică la biologie • • • Avantaje Permite dialogul profesor-elev.” “nu sunt sigur…” Propune ipoteze Schimbă opinii pe baza observaţiilor Sugerează modele Sugerează investigaţii Stabileşte legături între date Îşi organizează investigaţia Respectă regulile de lucru Descoperă singur Este creativ-innovativ Elev Elev Elev Etc.. OBSERVAŢIE: Pentru înregistrarea observaţiilor este recomandabil ca profesorul să îşi alcătuiască o schemă proprie de notare. nu pot fi formulate pentru toţi elevii întrebări cu acelaşi grad de dificultate. în care se vor regăsi toţi elevii clasei care vor fi evaluaţi după criterii stabilite În funcţie de aceste constatări profesorul poate interveni pentru corectarea procesului cât şi pentru stimularea progresului şcolar La biologie o astfel de “listă de verificare“ a observaţiei ar putea avea următoarea formă: Data…. • • Dezavantaje Necesită un timp lung de evaluare. Criteriu de evaluare Observaţii Tehnica discuţiilor A realizat observaţii relevante Claritate Ascultă pe ceilalţi Aşteaptă să termine ce au de spus ceilalţi Se exprimă clar Face remarci interesante şi provocatoare pentru scopul urmărit Îşi argumentează propunerile Identifică un element deosebit Foloseşte expresii: “cred. ceea ce-i dă posibilitatea profesorului să aprecieze cum gândeşte elevul. profesorul îl poate ajuta pe elev cu întrebări suplimentare pentru a-şi elabora răspunsul. C… Clasa…… Gândirea “ştiinţifică” Utilizarea instrument elor. A. materialelor 102 Proiectul pentru Învăţământul Rural ..

de tip holistic.2. precizându-le elevilor clar şi de la început . iar aprecierea modului de realizare a investigaţiei este. corelate cu gradul de complexitate al sarcinilor de lucru şi specificul disciplinei Activitatea didactică desfăşurată prin intermediul investigaţiei poate fi organizată individual sau pe grupuri de lucru. Profesorul stabileşte etapele investigaţiei şi criteriile de apreciere a realizării fiecărei etape. colectarea şi organizarea datelor etc. pe parcursul unei ore de curs.Proiectarea didactică la biologie Studiu individual 3: Studiaţi caracteristicile observaţiei sistematice a elevilor şi precizaţi ce aspecte specifice prezintă această metodă faţă de metodele tradiţionale de evaluare. identificarea procedeelor de obţinere a informaţiilor. obiectivele de evaluare (ex: definirea şi înţelegerea problemei.) capătă semnificaţii diferite . Folosiţi spaţiul liber de mai jos pentru răspunsuri 3. Investigaţia Investigaţia este utilă mai ales atunci când se doreşte ca elevul să descopere şi să exploreze fenomene din mediul înconjurător. Elaborarea unor probe de evaluare Proiectul pentru Învăţământul Rural 103 . Ca modalitate de evaluare oferă posibilitatea elevului de a aplica în mod creativ cunoştinţele însuşite în situaţii noi şi variate .3. În cadrul unei investigaţii. Disciplina biologie fiind o disciplină experimentală implică utilizarea experimentului pentru realizarea de investigaţii asupra proceselor biologice. de obicei .

2.R crt tema … Funcţii de 1. Luminiţa Logofatu) c. ….( Manual pentru clasa a VII a Zoe Partin. respira 2. individual: Utilizând datele rezultate din activităţi completaţi tabelul: °C Aer insp. nutriţie 1.2 Exemplu: Obiective derivate • sa identifice pe planşa organele sistemului respirator uman sa explice in urma utilizării modelului mecanismul ventilaţiei pulmonare sa realizeze experimente pentru determinarea rolului si sa explice rezultatele experimentelor generarea de concluzii privind rolul ventilaţiei pulmonare Itemi a. Folosiţi spaţiul liber de mai jos pentru răspunsuri 104 Proiectul pentru Învăţământul Rural .Proiectarea didactică la biologie Nr Unit. ce sarcini îi revin profesorului în aplicarea acesteia. O.112-fig.3. Frontal Observaţii asupra etapelor ventilaţiei pulmonare reprezentate in modelul de la pg. Aer exp.4 si 5 din manual. tor3. Temă de reflecţie 2: Analizând caracteristicile investigaţiei ca metodă de evaluare. Pe grupe Realizarea in 3 grupe a activităţilor nr. Sistemul 2.1. Înv. fiziologie 4. Completaţi concluzia: aerul expirat se deosebeşte de cel inspirat prin………… O2 CO2 • • • Evaluarea obiectivelor operaţionale se va realiza pe baza rezolvării fişei de evaluare elaborată de profesor.2.3 b.3.1.

Referate bazate pe descrierea unor activităţi desfăşurate în clasă şi pe analiza datelor obţinute în urma acestei activităţi (experiment). transcurriculare.Proiectarea didactică la biologie 3. Acest tip se recomandă pentru a fi utilizat cu precădere la biologie Avantaje : • Instrument de evaluare cu pronunţat caracter formativ şi creativ • Permite abordarea unor domenii noi ce reprezintă extinderi ale conţinutului trunchiului comun • Evaluarea are caracter stric individualizat şi sumativ • Relevă motivaţia intrinsecă de învăţare (documentare) şi gradul de implicare individuală a unor elevi • Permite conexiuni intra. inter. învăţământ obligatoriu. având caracter integrator Studiu individual 4: Studiaţi cu atenţie tabelul următor şi enumeraţi elementele comune evaluării referatelor bazate pe informare-documentare bibligrafică şi a celor bazate pe descrierea unor activităţi desfăşurate în clasă şi analiza datelor obţinute în urma acestei activităţi. bibliografică La biologie referatul este utilizat ca instrument de evaluare în activităţile didactice desfăşurate în: • Cercuri • Sesiuni de comunicări • Perioada de evaluare semestrială pentru teme de sinteză 2. Referatul Elaborarea unor probe de evaluare În practică sunt utilizate cu precădere două tipuri principalele de referate3: 1. Ghid metodologic de aplicare a programelor de biologie.3. Bucureşti Proiectul pentru Învăţământul Rural 3 105 . Referate bazate pe informare-documentare. Editura Aramis. Folosiţi spaţiul liber de mai jos pentru răspunsuri CNC.2002.3.

diagrame. tabele. grafice. cu justificare ipotezei sau a unei întrebări legate de temă Consideraţii generale asupra temei abordate Analiza în detaliu a fiecărei surse de documentare Comentariul comparativ al surselor de documentare Prezentarea rezultatelor cu selectarea a ceea ce este deosebit Interpretarea personală a rezultatelor selectate Rezumarea interpretărilor într-o concluzie exprimată succint şi raportată la ipoteză (întrebare) iniţială putere de sinteză Creativitate Logica argumentării concluziilor Oportunitatea surselor bibliografice Indicarea surselor bibliografice pe parcursul referatului Aspect Continuitate Mod de prezentare • • • • • • • Introducere Materiale Procedura Observaţiile Rezultatele • • • • • • • • • • • • Comentarea • rezultatelor Concluzii • • • • Bibliografie • • • Modul de prezentare • • • • • • • • • • • 106 Proiectul pentru Învăţământul Rural . cu justificare ipotezei sau a unei întrebări legate de temă Materialele utilizate.Proiectarea didactică la biologie În evaluarea unui referat se urmăresc : • Structura • Referate bazate pe descrierea unor activităţi desfăşurate în clasă şi pe analiza datelor obţinute în urma acestei activităţi (experiment) Argumentul . casete video etc şi explicarea rezultatelor Rezumarea celor constatate într-o concluzie exprimată succint şi raportată la ipoteză (întrebare) iniţială Originalitate. menţionate după o anumită procedură (material-scop ) Prezentarea metodelor de laborator în ordinea în care au fost utilizate Descrierea observaţiilor Prezentarea rezultatelor cu selectarea a ceea ce este deosebit Realizarea de desene. putere de sinteză Logica argumentării concluziilor Oportunitatea surselor bibliografice Indicarea surselor bibliografice pe parcursul referatului Aspect Continuitate Mod de prezentare • Referate bazate pe informare-documentare. bibliografică Argumentul .

desene. • corectitudine/acurateţă tehnică.. • utilizarea corespunzătoare a bibliografiei. casete audio. diadrame. se continuă acasă pe parcursul a câtorva zile sau săptămâni şi se încheie în clasă prin prezentarea lui în faţa colegilor sau a unui raport asupra rezultatelor obţinute şi dacă este cazul. păreri personale soluţii propuse generalizarea problemei Postere. tabele. casete video etc. a produsului realizat Proiectul poate fi realizat individual sau în grup Titlul / subiectul va fi ales de către profesor sau elevi Structura studiului ştiinţific (proiectului) Titlul Introducere Materiale şi metode • • • • • • • • • • argumentul. • organizarea ideilor şi materialelor într-un raport. pe articole) însoţite de grafice..4. Rolul perdelelor de arbori în filtrarea aerului poluant: evoluţia calităţii aerului în zona……. • generalizarea problemei. modele. Folosit ca instrument de evaluare proiectul este o activitate mai amplă decât investigaţia . Exemple de proiecte: Starea de calitate biologică a unui bazin acvatic Poluarea apei în zona……. utilizarea corespunzătoare a bibliografiei Rezultat Concluzii Produs final Bibliografie În timpul realizării proiectului se pot evalua următoarele capacităţi/competenţe: • metodele de lucru. • calitatea prezentării. Proiectul Elaborarea unor probe de evaluare Proiectul poate fi şi un excelent instrument de evaluare care va permite relevarea modului de aplicare a cunoştinţelor şi deprinderilor elevilor. • utilizarea corespunzătoarea materialelor şi echipamentului. • acurateţa cifrelor/desenelor/tabelelor/ diagramelor etc.3.Proiectarea didactică la biologie 3. Rezervaţia naturală…………… Algele indicator şi mijloc de combatere a poluării apei în bazinul acvatic………… Proiectul pentru Învăţământul Rural 107 . prezentări etc. cu justificare ipotezei sau a unei întrebări legate de temă se vor preciza materialele şi echipamentul folosit metoda de lucru planul experimentului prezentarea rezultatelor (sistematizat. începe în clasă prin definirea şi înţelegerea sarcinii.

se proiectează de către profesor şi reuneşte diferite instrumente de evaluare tradiţionale şi alternative. Ce se urmăreşte prin utilizarea proiectului ca metodă de evaluare? …………………………………………………………… …………………………………………………………… …………………………………………………………… …………………………………………………………… ………………. în funcţie de context Utilitate: Elevii devin parte a sistemului de evaluare şi pot să-şi urmărească pas cu pas. profesorii şi părinţii pot avea un dialog concret despre ceea ce pot realiza. Portofoliul Portofoliul4 este un instrument de evaluare complex. învăţământ obligatoriu. Editura Aramis.…………………………………………… …………………………………………………………… 2.2002. sintetizează activitatea elevului de-a lungul timpului (un an. Ghid metodologic de aplicare a programelor de biologie. Bucureşti Proiectul pentru Învăţământul Rural 108 . structura sa este determinată de scopul pentru care este proiectat de către profesor.Proiectarea didactică la biologie Test de autoevaluare Pentru următoarele întrebări completaţi răspunsurile corecte: 1. Care sunt principalele avantaje ale utilizării metodei de evaluare prin proiecte? …………………………………………………………… ………………. defectele şi ariile de îmbunătăţire a activităţilor Elevii.…………………………………………… …………………………………………………………… …………………………………………………………… …………………………………………………………… …………………………………………………………… 3. integrator caracterizat de următoarele: oferă posibilitatea de a emite o judecată de valoare care reflectă evoluţia elevilor. atitudinea faţă de o disciplină şi despre progresul care poate fi făcut la disciplină în viitor Sensibilizarea pentru consemnarea feed-backului 4 CNC.5.3. propriul progres Elevii şi profesorii pot comunica (oral sau scris) calităţile. un ciclu) reprezentând astfel şi o formă de evaluare sumativă a achiziţiilor elevului şi a preocupărilor sale Portofoliul reprezintă cartea de vizită a elevului .

Date privind activitatea elevului în afara clasei • rezolvarea temelor • referate • proiecte • participarea la sesiuni de comunicări ştiinţifice. concursuri şcolare. vor avea o imagine mai bună asupra a ceea ce se petrece în clasă La biologie un portofoliu poate să cuprindă: 1. excursii. formative şi sumative 2. Folosiţi spaţiul liber de mai jos pentru răspunsuri Proiectul pentru Învăţământul Rural 109 . Date provenite din aplicarea instrumentelor de evaluare formalizate: • rezultate la teste iniţiale.Proiectarea didactică la biologie Factorii de decizie. Date privind comportamentul elevului în clasă • observaţia sistematică 3. vizite didactice • preocuparea pentru aplicaţiile informaticii în domeniu Temă de reflecţie 3 După ce aţi identificat caracteristicile portofoliului reflectaţi asupra componentelor relevante ale unui portofoliu care să permită unui elev care a absentat de la şcolală să promoveze anul şcolar. având la dispoziţie portofoliile elevilor.

Condiţii pentru educarea capacităţii de autoevaluare: • Înţelegerea de către elevi a criteriilor de apreciere după care se conduce profesorul • Claritatea instrucţiunilor • Prezentarea obiectivelor / competenţelor care trebuie atinse de către elevi • Asigurarea unui climat de cooperare profesor-elev. învăţământ obligatoriu. Bucureşti 5 110 Proiectul pentru Învăţământul Rural ..6.3. elev-ele CNC. Autoevaluarea Sensibilizarea pentru consemnarea feedbackului Scopul autoevaluări este de a intensifica participarea elevilor la propria lor instruire. Autoevaluarea are rol esenţial în întregirea imaginii elevului din perspectiva judecăţii de valoare pe care o emite profesorul evaluator şi tot odată are multiple implicaţii în plan motivaţional şi atitudinal datorită necesităţii elevilor de autocunoaştere Elevii vor beneficiază şi valorifică de această metodă de evaluare dacă: • Înţeleg de la începutul activităţii ce sarcini au de îndeplinit • Li se oferă frecvent locaţii de reflectare asupra activităţilor desfăşurate • Cunosc tehnicile şi criteriile după care vor fi evaluaţi • Primesc frecvent feed-back privind activitatea lor şi de la colegi şi de la profesor • Li se oferă oportunităţi pentru a-şi pune întrebări privind modul în care îşi îndeplinesc sarcinile Tehnici folosite în autoevaluare5: • Autonotarea controlată.. • Am descoperit că……………………… • Am folosit metoda ………. Editura Aramis. Ghid metodologic de aplicare a programelor de biologie. • Am fost surprins de faptul că………….elevul îşi propune nota • Notarea reciprocă sau interevaluarea • Completarea la sfârşitul unei sarcini importante de învăţare a unui chestionar de forma: • Am învăţat………….deoarece……………. • În realizarea acestei sarcini am întâmpinat următoarele dificultăţi……………..2002.Proiectarea didactică la biologie 3.

Decizia privind modul în care va fi abordat acest segment al curriculumului se va lua la nivelul unităţii de învăţământ. segmentul opţional al disciplinelor obligatorii marcat în programe cu * (asterisc) şi recomandat pentru situaţiile în care.Proiectarea didactică la biologie Studiu individual 5: Studiaţi cu atenţie caracteristicile autoevaluării enunţate în pagina 131 şi identificaţi beneficiile aduse profesorului prin aplicarea acestui instrument de evaluare. Tipuri de CDS pentru învăţământul obligatoriu În şcoala românească se aplică următoarele variante de CDS : Curriculum nucleu aprofundat (CNA) – presupune realizarea obiectivelor/competenţelor şi însuşirea conţinuturilor din trunchiul comun din programa disciplinei şi multiplicarea activităţilor de învăţare până la acoperirea numărului maxim de ore din plaja orară. Folosiţi spaţiul liber de mai jos pentru răspunsuri APLICĂM ŞI DEZVOLTĂM! 3. 3. prin consultarea elevilor şi a părinţilor şi prin implicarea comunităţii locale. această variantă se poate aplica la clasele la care interesele elevilor Proiectul pentru Învăţământul Rural Elaborarea CDS 111 . 2. disciplinele opţionale propriu – zise. se va opta pentru numărul maxim de ore la disciplina respectivă.1. Abordarea problemelor de mediu din comunitate în cadrul unui opţional curriculum la decizia şcolii ( CDS ) Curriculum la decizia şcolii vizează zona cuprinsă între numărul minim şi cel maxim de ore şi se poate concretiza prin: 1.4. din plaja orară.4.

1998. 3.). module. materiale.Proiectarea didactică la biologie nu sunt orientate spre biologie de exemplu. respectiv trunchiul comun şi secvenţele marcate cu * . Opţionalul la nivelul ariei curriculare – presupune alegerea unei teme care implică cel puţin două discipline din aceiaşi arie curriculară/ciclu curricular. această variantă de curriculum se aplică de obicei la clasele la care elevii manifestă interes pentru biologie. proiecte care nu sunt incluse în programa disciplinei avansată de autoritatea centrală. Curriculum elaborat în şcoală (CES)– presupune diverse tipuri de activităţi opţionale pe care le propune şcoala sau le alege din lista avansată de la nivel central. capacităţile şi atitudinile. Curriculum extins (CE) – presupune parcurgerea în totalitate a programei şcolare. • decongestionarea materiei.(red. 2. fie dintr-o disciplină care nu este prevăzută ca atare în planul cadru. Curriculum şi dezvoltare curriculară. Astfel se pot stabili următoarele tipuri de opţionale: 1. Opţionalul la nivelul mai multor arii curriculare implică cel puţin două discipline aparţinând unor arii curriculare diferite Studiu individual 6 Studiaţi cu atenţie pachetele de opţionale din oferta educaţională a şcolii dumneavoastră şi apreciaţi dacă acestea sunt în concordanţă cu nevoile elevilor şi implică şi comunitatea locală. Crişan Al. interesele elevilor şi necesităţile comunităţii locale. Proiectarea acestui tip de curriculum trebuie să aibă ca repere: resursele umane. Consiliul Naţional pentru Curriculum 6 112 Proiectul pentru Învăţământul Rural . de timp şi de spaţiu ale şcolii. până la acoperirea numărului maxim de ore din plaja orară la biologie. • creşterea posibilităţilor de opţiune pentru elevi şi profesori. sau la clasele la care numărul de ore alocat prin trunchiul comun nu este suficient pentru însuşirea materiei. Opţionalul la nivelul disciplinei – constă fie din activităţi. sau nu apare la o anumită clasă/ciclu curricular. lărgindu-se astfel oferta educaţională în ceea ce priveşte cunoştinţele. Politici de perspectivă în domeniul curricular. Folosiţi spaţiul liber de mai jos pentru răspunsuri Avantajele acestei organizări curriculare sunt6: • asigurarea parcursurilor individuale de învăţare.

sau teme noi care nu se regăsesc în programele naţionale.2. Consiliul Naţional pentru Curriculum. respectiv: Ministerul Educaţiei şi Cercetării. 72 Tipurile de opţional la liceu sunt prevăzute în Anexa 1 la OMEN nr. Temă de reflecţie 4 Credeţi că mai există şi alte avantaje ale acestui mod de proiectare curriculară? Dar dezavantaje? Menţionaţi cu ce dificultăţi v-ati confruntat vis-a-vis de stabilirea CDSului în şcoala dumneavoastră. 2.199 9. Opţionalul de extindere – derivă dintr-o disciplină studiată în trunchiul comun şi urmăreşte extinderea competenţelor generale din curriculum nucleu prin noi competenţe specifice şi noi conţinuturi. Ghid metodologic ARIA CURRICULARĂ MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE ALE NATURII – liceu. Opţionalul integrat – introduce ca obiect de studiu noi discipline structurate în jurul unei teme integratoare pentru una sau mai multe arii curriculare. Opţionalul de aprofundare – derivă dintr-o disciplină studiată în trunchiul comun şi urmăreşte aprofundarea competenţelor din curriculum nucleu prin noi unităţi de conţinut. Opţionalul ca disciplină nouă – introduce noi obiecte de studiu. 3. 4.3449/15. • flexibilizarea utilizării segmentului facultativ din programe în funcţie de nevoile locale de educaţie şi formare. Tipuri de CDS pentru învăţământul liceal 1. • obligativitatea formării resurselor umane. în afara celor din trunchiul comun la un anumit profil şi specializare. Folosiţi spaţiul liber de mai jos pentru răspunsuri • 3. Din punct de vedere al implementării însă.4. CDS a indus şi induce în continuare o serie de disfuncţionalităţi.Proiectarea didactică la biologie creşterea capacităţii unităţii de învăţământ în determinarea propriului curriculum.03. 2002 Proiectul pentru Învăţământul Rural 7 113 .

• sunt în număr corespunzător. • sunt organizate sistematic şi corelate. • sunt corelate cu tema.4. Proiectarea şi aplicarea CDS – ului în învăţământul obligatoriu Pentru elaborarea unui proiect de programă de opţional sugerăm ca înainte de a vă apuca de lucru să consultaţi următoarea listă de cerinţe ( Tab. 1 ) Tab.Proiectarea didactică la biologie Studiu individual 7 Studiaţi cu atenţie pachetele de opţionale din oferta educaţională a liceului dumneavoastră şi apreciaţi dacă acestea sunt în concordanţă cu nevoile elevilor şi implică şi comunitatea locală. specifice.3. • sunt adecvate vârstei şi nivelului de cunoştinţe ale elevilor. • sunt corelate cu obiectivele de referinţă. Folosiţi spaţiul liber de mai jos pentru răspunsuri 3. • derivă din obiectivele cadru. • nu se repetă sub o altă formă în aceeaşi programă. 1 – Cerinţe pentru proiectarea corectă a opţionalelor Cerinţe • sunt măsurabile. Proiectul pentru Învăţământul Rural Obiective de referinţă Conţinuturi 114 . • nu conţin contradicţii. • permit progresul. Didactica opţionalului.

să poată fi derulate efectiv la clasă. să presupună activitatea nemijlocită a elevului. să permită cooperarea între elevi pentru învăţare. nevoilor prezente şi viitoare ale elevilor. sunt adecvate intereselor. Temă de reflecţie 5 Credeţi că cerinţele din tabelul de mai sus sunt obligatorii şi/sau suficiente pentru o proiectare corectă a unui opţional la biologie la gimnaziu? Folosiţi spaţiul liber de mai jos pentru răspunsuri Pentru elaborarea unei programe de opţional la biologie se utilizează de regulă două modele: unul pentru clasele V – VIII şi unul pentru clasele IX – XII. Proiectul pentru Învăţământul Rural 115 . să dezvolte capacităţile propuse.Proiectarea didactică la biologie • • Activităţi de învăţare • • • • corespund experienţei anterioare a elevilor.

1 pagină motivarea cursului propus ( de ex: nevoi ale elevilor.. Un obiectiv de referinţă este corect formulat dacă.r.ARAMIS PRINTs. Consiliul Naţional pentru Curriculum – Ghid metodologic de aplicare a Programei de biologie – învăţământ obligatoriu. formarea unor competenţe de transfer. Ed.Proiectarea didactică la biologie Model de proiectare a programei de opţional pentru clasele V – VIII Programa de opţional pentru clasele V – VIII )8 se va realiza după următoarea schemă: ●Argument ●Obiective de referinţă 1. dar nu vor fi reluări ale acestora. Obiectivele de referinţă vor fi formulate după modelul celor din programe naţională. 3.ce poate să facă elevul?” Temă de reflecţie 6 Câte obiective de referinţă credeţi că trebuie formulate pentru un opţional de o oră pe săptămână ? Folosiţi spaţiul liber de mai jos pentru răspunsuri Ministerul Educaţiei şi Cercetării. nevoi ale comunităţii locale..S.l.C. ●Lista de conţinuturi ●Modalităţi de evaluare ●Bibliografie ●Activităţi de învăţare În Argument veţi prezenta pe ½ . răspunde la întrebarea . 2.2002 8 116 Proiectul pentru Învăţământul Rural . prin enunţul său. ….

practice. referate.. Apreciaţi dacă există asemănări şi deosebiri şi comentaţi. Folosiţi spaţiul liber de mai jos pentru răspunsuri Proiectul pentru Învăţământul Rural 117 . dar nu vor fi incluse ca atare în programă. proiecte. orale. având grijă să apară explicit progresia obiectivelor de la un an de studiu la altul. Activităţile de învăţare descriu modul în care elevii vor dobândi abilităţile vizate prin Obiectivele de referinţă. Dacă opţionalul este pentru mai mulţi ani de studiu. se redactează câte o programă pentru fiecare an. ci vor constitui un mijloc pentru formarea intelectuală a elevilor. se vor defini şi obiectivele cadru din care se vor deduce obiectivele de referinţă pentru fiecare an de studiu. Ca modalităţi de evaluare vor fi menţionate tipurile de probe de evaluare care se potrivesc opţionalului ales ( ex: probe scrise. etc. Aceste informaţii nu vor reprezenta un scop în sine.). Dacă opţionalul este prevăzut pentru un nivel de şcolaritate sau un ciclu curricular.Proiectarea didactică la biologie Lista de conţinuturi cuprinde informaţiile pe care opţionalul le propune ca bază de operare pentru formarea capacităţilor vizate de obiective. Studiu individual 8 Studiaţi cu atenţie pachetele de opţionale din oferta educaţională a şcolii pentru aria curriculară .Matematică şi ştiinţe” şi comparaţi modul de proiectare a opţionalelor la disciplinele din aria curriculară.

astfel: 1. etc. …. capitole. Opţional de extindere – pornind de la competenţele generale ale disciplinei din programa de trunchi comun. 2. se vor deriva noi competente specifice ( vezi Unitatea de învăţare 1. Ed. unităţi de informaţie noi.X 49: se va realiza după următoarea schemă (adaptată după schema din.Aramis Print . 2002 ): ●Argument ●Competenţe specifice 1.Ed. 3. pag. Consiliul Naţional pentru Curriculum – Ghid metodologic ARIA CURRICULARĂ MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE ALE NATURII – liceu.) În cazul competenţelor şi al conţinuturilor.Proiectarea didactică la biologie Model de proiectare a programei de opţional pentru clasele IX . Opţional ca disciplină nouă – se aleg teme.ARAMIS PRINTs. proiectarea curriculară variază în funcţie de tipul de opţional propus. 2.l. nevoi ale comunităţii locale. 3. formarea unor competenţe de transfer. Ministerul Educaţiei şi Cercetării. 4. pentru care se stabilesc competenţele ce vor fi dobândite de elevi.S.1 pagină motivarea cursului propus (de ex: nevoi ale elevilor.C.S. Programa de opţional pentru clasele IX . iar competenţele vizate vor fi de integrare şi transfer.. care nu sunt prevăzute în programa naţională de trunchi comun. Ghid metodologic Aria curriculară Matematică şi ştiinţe – liceu. Opţional de aprofundare – pentru anumite competenţe specifice menţionate în programa de trunchi comun se vor proiecta conţinuturi noi care vor duce la aprofundarea competenţelor respective. Opţional ca temă integratoare – se proiectează asemănător celui anterior cu diferenţa că unităţile de conţinut vor cuprinde informaţii din mai multe domenii/discipline.r.2002 9 118 Proiectul pentru Învăţământul Rural .23 – 24) care vor fi realizate prin noi conţinuturi vizând teme/capitole care nu sunt cuprinse în programa de trunchi comun. ●Valori şi atitudini ● Sugestii metodologice ●Modalităţi de evaluare ●Bibliografie ●Conţinuturi În Argument veţi prezenta pe ½ .X 1.C.

Temă de reflecţie 8 Ce tipuri de competenţe trebuie să definiţi într-o programă de opţional proiectată pentru întreg parcursul liceului ? Folosiţi spaţiul liber de mai jos pentru răspunsuri Proiectul pentru Învăţământul Rural 119 .Proiectarea didactică la biologie Temă de reflecţie 7 Câte competenţe specifice credeţi că trebuiesc formulate pentru un opţional ca temă integratoare de o oră pe săptămână ? Ce condiţie trebuie să îndeplinească o competenţă specifică pentru a fi corectă? Folosiţi spaţiul liber de mai jos pentru răspunsuri Sugestiile metodologice vor include tipuri de activităţi de învăţare. precum şi modalităţile de evaluare. recomandate pentru formarea competenţelor.

XII Ore din CDŞ Rubrică nouă liceal • • Ore din CDŞ Rubrică nouă 120 Proiectul pentru Învăţământul Rural .VIII • Programa pentru trunchiul comun.Ed.altele decât cele prevăzute în planul cadru Noi competenţe specifice complexe.VIII IX . integrative Noi conţinuturi interdisciplinare gimnazial gimnazial gimnazial liceal Opţional la nivelul disciplinei Opţional la nivelul ariei curriculare Opţional la nivelul mai mul-tor arii curriculare (integrat) Aprofundare I– VIII • • • Aceeiaşi rubrică cu disciplina sursă Aceeiaşi rubrică cu disciplina sursă Ore de Rubrică opţio-nal nouă Ore de opţio-nal pe arie Ore din CDŞ I .XII • disciplină nouă Opţional integrat IX .39595/18.C.XII • Ore din CDŞ Aceeiaşi rubrică cu disciplina sursă Rubrică nouă • liceal Opţional ca IX .Proiectarea didactică la biologie Pentru o înţelegere şi o fixare cât mai clară a tipurilor de opţionale din învăţământul preuniversitar vă prezentăm o sinteză în tabelul de mai jos ( Tab. fie altele) Noi competenţe specifice corelate cu cele ale programei de trunchi comun Noi conţinuturi corelate cu cele ale programei de trunchi comun Noi competenţe specifice şi noi conţinuturi. Notei M.de din plaja orară Obiectivele de referinţă Ore din plaja şi conţinuturile notate orară cu * (asterisc) Noi obiective de referinţă şi noi conţinuturi Noi obiective de referinţă şi noi conţinuturi complexe Noi obiective de referinţă şi noi conţinuturi complexe Aceleaşi competenţe specifice Noi conţinuturi (fie cele cu*. în limita nr. 2 ) Tab.VIII Rubrică nouă Rubrică nouă I .XII • • Ore din CDŞ liceal Extindere IX .09. 2 – Opţionalitatea în învăţământul preuniversitar (conf. nr.max.2006) Treaptă de şcolaritate Tip de opţional Clasa I– VIII Caracteristici ale programei Regim orar Ore din plaja orară Notare în catalog gimnazial Aprofundare Extindere • gimnazial I .

2. completaţi cu răspunsul corect! 1. Care sunt tipurile de CDS pentru învăţământul liceal ? ………………………………………………………………….01.. profesori. etc.M.3080/12. În spaţiul de mai jos. la domeniul moral şi civic. un rol important revenind şcolii şi comunităţii locale. …………………………………………………………………. părinţi. ………………………………………………………………….4. Care sunt tipurile de CDS pentru învăţământul gimnazial? …………………………………………………………………. …………………………………………………………………. din fiecare tip menţionat la întrebările 1 şi 2. ………………………………………………………………….) prin care să se urmărească implicarea şi conştientizarea elevilor în vederea educaţiei locuitorilor din zonele adiacente şcolilor. daţi câte un exemplu de opţional la biologie. Schimbarea mentalităţii oamenilor cu privire la mediu nu este o sarcină uşoară şi fără o educaţie timpurie şi permanentă în acest sens. Proiectul pentru Învăţământul Rural 121 .. . educaţia ecologică trebuie făcută în cadrul unui sistem unificat..N.. Pentru a-şi atinge scopul.1999 se precizează “Educaţia valorică este abordată cu referire la problematica umană. Octombrie – Ziua mondilă a cocorilor 4. De reţinut: 2 Februarie – Ziua mondială a zonelor umede 1 Martie – Ziua mondială a păsărilor 22 Aprilie – Ziua mondială a Pământului 23 Mai – Ziua mondială a biodiversităţii 5 Iunie – Ziua mediului 16 Septembrie – Ziua stratului de ozon 3. …………………………………………………………………...4. Astfel se pot încheia parteneriate între şcoli şi primării.:. precum şi la natură şi la mediul înconjurător cultural şi tehnologic. Micii agenţi de mediu”. Octombrie – Ziua mondială a animalelor sălbatice 31 Octombrie – Ziua Mării Negre 3. Abordarea problemelor de mediu din comunitate în cadrul unui opţional În O.E. astfel încât. Împreună pentru natură”. organizaţii nonguvernamentale” şi comunitatea locală.. se pot derula proiecte ( ex. …………………………………………………………………. 3. În şcoli va fi încurajată colaborarea dintre elevi. …………………………………………………………………. privind necesitatea protecţiei mediului. …………………………………………………………………. ofertele educaţionale ale societăţii civile să poată deveni congruente cu ofertele educaţionale formale”... a ecologizării şi amenajării acestora.. ………………………………………………………………….. orice acţiune de ocrotire a mediului va fi un eşec. nr.Proiectarea didactică la biologie Test de autoevaluare Pentru întrebările 1 şi 2.

Cunoaşterea presupune investigaţii şi acumulări de date rezultate din măsurători.. Proiect de programă pentru curs opţional integrat Denumirea opţionalului Investigarea mediului înconjurător din cartierul/zona X în vederea protecţiei şi conservării acestuia Opţional tip D a X a.Proiectarea didactică la biologie Studiu individual 9 Găsiţi şi alte date referitoare la protecţia mediului şi a vieţuitoarelor ce trebuiesc reţinute în afară de cele amintite mai sus. trebuie cunoscute componentele mediului. precum şi variaţiile acestora. oriunde şi oricând. Pentru a înţelege schimbarea şi a o anticipa. Nu se poate măsura absolut orice. pe 122 Proiectul pentru Învăţământul Rural .Ştiinţele naturii” 1 oră Tipul Clasa Număr de ore/săptămână Argument : Terra se află într-o permanentă schimbare. Folosiţi spaţiul liber de mai jos pentru răspunsuri 3. Putem însă să efectuăm măsurători astfel încât să obţinem date reale.4.5. specializarea . Aflaţi câte parteneriate pe teme ecologice/de protecţia mediului există în sectorul/judeţul dumneavoastră.

aer. pe baza cunoştinţelor de biologie ( ex: acoperirea cu nori. precum şi a factorilor care le influenţează parametrii. prezentarea rezultatelor sub formă de tabele. Investigarea solului : profil. compoziţie.identificarea principalelor componente ale ecosistemelor naturale din cartierul/zona X . înţelegerii. evapotranspiraţiei . diagrame şi interpretarea acestora. anticipării şi prevenirii schimbărilor din mediu. Prin acest opţional se vor aplica în condiţii reale cunoştinţele de biologie. C4 – colectarea de date rezultate din investigaţiile efectuate. organisme. chimie. în scopul identificării. etc. modele pentru anticiparea efectelor variaţiilor acestor parametrii - - Proiectul pentru Învăţământul Rural 123 . Influenţa factorilor externi şi interni asupra acestor componente. fizică şi matematică. sol. Investigarea organismelor : determinarea densităţii. C2 – observarea şi recunoaşterea interacţiunilor dintre componentele ecosistemelor aflate în studiu. Investigarea atmosferei: norii. C6 – evaluarea cantitativă şi calitativă a schimbărilor componentelor ecosistemelor studiate. Variaţii sezoniere ale componentelor ecosistemelor. textură. structură. modele pentru stabilirea efectelor schimbărilor sezoniere. culoare. precipitaţiile. evapotranspiraţia. pH-ul. Interacţiuni între aceste componente. temperatura. cicluri de legătură între componente.) Conţinuturi Componentele ecosistemelor naturale studiate: apă. C5 – explicarea diversităţii şi densităţii populaţiilor locale pe baza caracteristicilor celorlalte componente ale Ecosistemelor studiate.Proiectarea didactică la biologie baza cărora să anticipăm ce se va întâmpla în viitorul apropiat. temperatura. grafice. Relaţii între componentele ecosistemelor studiate şi între parametrii componentelor acestora şi structura populaţiilor locale. Cauze şi efecte ale variaţiilor parametrilor ecosistemelor studiate. C3 – utilizarea investigaţiei pentru evidenţierea parametrilor componentelor ecosistemelor naturale studiate. Competenţe specifice C1. precipitaţiile. diversităţii. C7 – Argumentarea variaţiilor parametrilor componentelor ecosistemelor studiate.

Dacă nu.Proiectarea didactică la biologie Temă de reflecţie 9 Analizaţi competenţele specifice şi conţinuturile corespunzătoare din opţionalul de la pagina 144. evapotranspiraţiei. sol. Stabiliţi dacă acestea sunt suficiente şi dacă există relaţii de interdependenţă între ele. Notarea în catalog se realizează în rubrică separată pentru CDS. 124 Proiectul pentru Învăţământul Rural . structură. corectaţi-le. densităţii. • Influenţa factorilor externi şi interni asupra acestor componente. • Componentele ecosistemului Terra: apă. pH-ul. culoare. Investigarea atmosferei: norii. precipitaţiile. • Investigarea solului: profil. textură. compoziţie. Folosiţi spaţiul liber de mai jos pentru răspunsuri Listă de conţinuturi : Capitolul I. aer. Capitolul III • Evoluţia ecosistemelor naturale Sugestiile metodologice: Timpul alocat pentru acest opţional este de 34 de ore pe an. • Investigarea organismelor: determinarea diversităţii. organisme • Interacţiuni între componentele ecosistemului studiat. temperatura. Capitolul II • Investigarea componentelor ecosistemului studiat.

prin diversificarea tipurilor de investigaţii. Ei vor orienta demersul didactic pe observarea directă. scrise ● Referate. Modalităţi de evaluare: ● Probe practice. Daţi şi alte sugestii metodologice şi îmbogăţiţi metodele de evaluare. fie de un grup de profesori. Predarea poate fi realizată fie de acelaşi profesor. descoperire şi investigaţie. proiecte Studiu individual 10 Completaţi lista de conţinuturi ale acestui opţional. Se recomandă utilizarea proiectelor de grup a căror temă va fi anunţată la începutul semestrului. opţionalul se poate continua pe toată perioada liceului. orale.Proiectarea didactică la biologie Dacă are succes. Folosiţi spaţiul liber de mai jos pentru răspunsuri Proiectul pentru Învăţământul Rural 125 .

. Respectarea structurii standard a programei ● Argument ● Obiective specifice ● Activităţi de învăţare ( minim una/obiectiv) ● Conţinuturi ● Modalităţi de evaluare II.DA” la punctele I şi II şi cel puţin 5. Clasa…………………………………………………………………………….DA” /.CNC.. Avizul Consiliului de Curriculum al Şcolii ( CCŞ) CRITERII ŞI INDICATORI DE EVALUARE DA NU DA..DA cu recomandări” la punctul III.realismul în raport cu resursele disponibile ● Corelarea obiectivelor cu activităţile de învăţare ● Corelarea obiectivelor cu unităţile de conţinut ● Adecvarea modalităţilor de evaluare la demersul didactic propus AVIZUL CCŞ : DA DA DA . Durata…………………………………………………………………………… Număr de ore pe săptămână………………………………………………….Proiectarea didactică la biologie Modelul 110 AVIZAT Inspector de specialitate .FIŞĂ DE AVIZARE A PROIECTULUI DE PROGRAMĂ PENTRU OPŢIONAL PENTRU GIMNAZIU A. 10 Adaptare după . cu interesele elevilor şi cu nevoile comunităţii ● Conţinutul argumentului . Existenţa unei bibliografii III....Abilitare pentru susţinerea cursului…………………… Unitatea de învăţământ………………………………………………………… B. Elemente de calitate ● Respectarea particularităţilor de vârstă ale elevilor ● Concordanţa cu etosul şcolii.oportunitatea opţionalului .. NOTĂ: Pentru a fi acceptat proiectul de programă trebuie să întrunească. NU Avizul conducerii şcolii: …………………….. Autor………………. cu recomandări …………………………………. * Avizul şcolii Denumirea opţionalului………………………………………………………… Tipul opţionalului……………………………………………………………….. cu recomandări I.. 2000 – Ghid Matematică şi Ştiinţele naturii – Material de lucru Proiectul pentru Învăţământul Rural 126 .

.. Respectarea structurii standard a programei ● Argument ● Competenţe specifice ● Conţinuturi ● Valori şi atitudini ● Sugestii metodologice ( inclusiv modalităţi de evaluare ) II.. Clasa……………………………………………………………………………. Avizul Consiliului de Curriculum al Şcolii ( CCŞ) CRITERII ŞI INDICATORI DE EVALUARE DA I..DA” la punctele I şi II şi cel puţin 5.. Autor………………. Existenţa unei bibliografii III..Proiectarea didactică la biologie Modelul 211 AVIZAT Inspector de specialitate ... 11 Adaptare după .. 2000 – Ghid Matematică şi Ştiinţele naturii – Material de lucru Proiectul pentru Învăţământul Rural 127 . cu recomandări …………………………………. cu interesele elevilor şi cu nevoile comunităţii ● Conţinutul argumentului . DA DA .realismul în raport cu resursele disponibile ● Corelarea competenţelor cu situaţiile de învăţare propuse la Sugestii metodologice ● Adecvarea modalităţilor de evaluare la demersul didactic propus AVIZUL CCŞ : DA NU DA. Elemente de calitate ● Respectarea particularităţilor de vârstă ale elevilor ● Concordanţa cu etosul şcolii.DA cu recomandări” la punctul III 7.FIŞĂ DE AVIZARE A PROIECTULUI DE PROGRAMĂ PENTRU OPŢIONAL PENTRU LICEU C.CNC. Avizul conducerii şcolii: ……………………. * Avizul şcolii Denumirea opţionalului………………………………………………………… Tipul opţionalului………………………………………………………………. cu recomandări NU NOTĂ: Pentru a fi acceptat proiectul de programă trebuie să întrunească.. Durata…………………………………………………………………………… Număr de ore pe săptămână………………………………………………….Abilitare pentru susţinerea cursului…………………… Unitatea de învăţământ………………………………………………………… D.oportunitatea opţionalului .DA” /.

psihomotor şi relaţional al elevilor. prezintă şi avantaje deosebite: interacţiunea elev . 128 Proiectul pentru Învăţământul Rural .4. care inventariază. etc. Evaluarea la disciplinele opţionale Proiectarea evaluării la disciplinele opţionale se realizează după aceleaşi principii ca şi evaluarea la disciplinele din trunchiul comun. adică ceea ce pot face elevii cu ceea ce au învăţat. formarea unor competenţe cu ajutorul întrebărilor ajutătoare.etc. comportament comunicativ şi de interrelaţionare al elevilor. Modalităţile de evaluare trebuie gândite înainte de predarea temelor. cea de-a doua. utilizarea unor metode proprii de lucru. Folosiţi spaţiul liber de mai jos pentru răspunsuri Fiind focalizată pe unitatea de învăţare. eva luarea ar trebui să cantitatea de informaţie ci şi calitatea acesteia. are în vedere doar unele tipuri de comportamente. Temă de reflecţie 10 Înlocuiţi . • stabilirea unui echilibru dinamic între evaluarea scrisă şi cea orală.Proiectarea didactică la biologie 3. deşi ocupă mult timp pentru aprecierea tuturor elevilor. de cele mai multe ori nerelevante pentru personalitatea elevului şi neglijează aspecte importante precum: gândirea. care nu pune accentul pe nivelul cognitiv. competenţa de comunicare şi de relaţionare. Astfel. În acest sens trebuiesc avute în vedere următoarele aspecte: • diminuarea ponderii evaluării sumative. imaginaţia.6. atitudinea de responsabilitate. în favoarea celei formative. selectează şi ierarhizează. nu doar la sfârşitul ei. afectiv.profesor. Adeseori evaluarea formativă este înlocuită cu evaluarea curentă. concomitent cu proiectarea demersului de predare-învăţare şi în concordanţă cu acesta. care valorifică potenţialul elevilor şi conduce la perfecţionarea stilului şi a metodelor proprii de învăţare.” de mai sus cu încă două exemple de comportamente/capacităţi care nu sunt luate în consideraţie în cazul evaluării curente.. cea din urmă. deoarece o importantă parte a evaluării are loc în timpul activităţii.

formativă sau sumativă. sunt capabili să şi le susţină şi să le motiveze şi cum acceptă opiniile celorlalţi. Folosiţi spaţiul liber de mai jos pentru răspunsuri În raport cu momentele realizării evaluării. • Temă de reflecţie 11 Comentaţi afirmaţia din ultimul paragraf de mai sus şi motivaţi dacă este falsă sau adevărată. în spaţiul delimitat pentru o oră apar specificaţii de evaluare iniţială. 3 : Metode şi instrumente de evaluare ● probe scrise ● probe orale Metode şi instrumente de ● probe practice evaluare tradiţionale ● observarea sistematică a elevilor ● investigaţia ● proiectul Metode şi instrumente de ● portofoliul evaluare complementare ● tema pentru acasă ● tema de lucru în clasă ● autoevaluarea Tabelul. Fiecare activitate de evaluare a elevilor trebuie însoţită în mod sistematic de autoevaluarea activităţii profesorului. iar la final este prevăzută o oră de evaluare sumativă.Proiectarea didactică la biologie creşterea frecvenţei de utilizare a metodelor de autoevaluare şi de evaluare prin consultare în grupuri mici.3 Proiectul pentru Învăţământul Rural 129 . vizând aprecierea modului în care elevii îşi exprimă liber opiniile.

2002 – Ghid metodologic de aplicare a Programei de biologie – învăţământ obligatoriu Proiectul pentru Învăţământul Rural 130 . 4. De aceea este necesar să se proiecteze evaluarea avându-se în vedere varietatea instrumentelor de evaluare ce pot fi utilizate.Proiectarea didactică la biologie Un singur instrument de evaluare nu poate măsura totul. Proiectarea eficientă a evaluării se poate realiza cu ajutorul unei matrice de evaluare centrată pe competenţe/capacităţi. astfel încât prin evaluarea realizată pe tot parcursul anului să se acopere cât mai multe obiective/competenţe. 3. Pornind de la matricele realizate se pot construi apoi instrumentele de evaluare cele mai potrivite capacităţilor sau conţinuturilor respective.. 2. Mai jos aveţi un exemplu de proiectare a evaluării pentru un opţional cu titlul . specif Proba orală Proba scrisă Prob ă prac -tică Refe rat Proiect Auto evauare Observ area sistema ti-că X X - 1. Ecosistemul ” pe care-l puteţi desfăşura atât la gimnaziu cât şi la liceu. 5. Ref Compet. 12 Instrumente de evaluare Obiective/Compet enţe să identifice componentele structurale ale ecosistemelor terestre şi acvatice să compare ecosistemele naturale cu cele antropizate să întocmească tabele şi grafice comparative privind variaţiile factorilor de mediu din diferite ecosisteme să descrie 1.1 X X Ob.2 X X X - 1. 7.3 X X 12 1. 6.2 X CNC. Mai jos aveţi un model de construire a unei matrice de evaluare: Instrumente de evaluare Descriptori de performanţă/Obie ctive/Compe tenţe Proba scrisă Proba orală Pro ba prac tică Temă de lucru în clasă Temă pentru acasă Observa rea sistemat ică Autoe valua re Referat Proie ct 1.

3 2.1* X X X X - 3.2* X X - 4.4 X X - 3.2 X X X X X X X - 2.Proiectarea didactică la biologie organizarea spaţială a unui ecosistem să explice relaţiile funcţionale dintrun ecosistem să investigheze structura şi relaţiile din cadrul ecosiste-melor naturale şi antropizate să interpreteze rezultatele investigaţiilor privind caracteristicile unor ecosisteme naturale şi antropizate să realizeze predicţii privind evoluţia ecosistemelor să utilizeze diverse surse de informare pentru obţinerea datelor privind caracteristicile ecosistemelor să interpreteze corect datele obţinute din investigaţii sau din diverse surse să utilizeze termino-logia ştiinţifică în interpretarea şi comunicarea datelor să participe la acţiuni de asistenţă ecologică la nivelul comunităţii locale să elaboreze strategii pentru prevenirea şi reducerea poluării în ecosistemele învecinate - 1.3 X X X X - 2.2 X - 4.1 X X Proiectul pentru Învăţământul Rural 131 .2 X - 3.

6 m-am confruntat cu următoarele dificultăţi: ………………………………………………………………………. diferenţele dintre metodele alese şi comentariile didactice făcute. proiect. 2.4. Pe parcursul secvenţei 3.Proiectarea didactică la biologie Studiu individual 11 Completaţi matricea de evaluare de mai sus cu câte un exemplu de: probă scrisă. …………………………………………………………………………………. la care adăugaţi şi . la care adăugaţi şi baremele de corectare şi notare. ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… 3.. În aprecierea temei. probă practică. ………………………………………………………………………………… 132 Proiectul pentru Învăţământul Rural . …………………………………………………………………………………. Cel mai mult m-a ajutat …………………………………………………. referat.. Îmi sunt încă neclare următoarele aspecte……………………………. ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… pentru că……………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………….. Folosiţi spaţiul liber de mai jos pentru răspunsuri Temă pentru portofoliu Concepeţi un proiect de programă pentru un opţional de tip C pentru clasa a IX a. vor conta: adecvarea la cerinţele sarcinii de lucru.Fişa de avizare”. Completaţi următoarele enunţuri: 1.

. …………………………………………………………………. Care sunt deosebirile dintre evaluarea continuă şi evaluarea formativă? ………………………………………………………………….. …………………………………………………………………. Enumeraţi metodele şi instrumentele de evaluare com-plementare. …………………………………………………………………. 2. ………………………………………………………………….. 3.Proiectarea didactică la biologie Test de autoevaluare Pentru întrebările 1 şi 2. …………………………………………………………………. Construiţi o matrice de evaluare pentru o unitate de învăţare pentru clasele gimnaziale Proiectul pentru Învăţământul Rural 133 ... completaţi cu răspunsul corect! 1.

În evaluare se vor acorda câte 4..Proiectarea didactică la biologie TEST DE EVALUARE – NOTAT DE TUTORE Testul de evaluare de mai jos vă va ajuta să verificaţi gradul de îndeplinire a competenţelor specifice Unităţii de Învăţare 3:. 3. Se acordă 1 p din oficiu. Consemnaţi în jurnalul vostru reflexiv feed-back-ul obţinut prin aplicarea probelor de evaluare scrisă şi practică de la punctul 3.. Pentru corecta proiectare a etapelor se vor acorda: 3p.. cum se învaţă?” (1.să corelez elementele constitutive ale unităţilor de învăţare pentru redactarea unui proiect adap-tat contextului clasei? 134 Proiectul pentru Învăţământul Rural .. dacă activităţile de învăţare răspund la întrebarea .1 p din oficiu. modul de proiectare şi realizare a autoevaluării (1. ..5p).5p).) aplicarea. 4.. cum ştim că s-a învăţat?” şi . modul de concepere şi structurare a secvenţei de aplicare (3p). b. dacă resursele alese răspund la întrebarea . să elaborez probe de evaluare pentru măsurarea nivelului de achiziţie în cadrul fiecărui obiectiv de referinţă selectat? . Elaboraţi câte o probă de evaluare scrisă şi una orală pentru alte unităţi de învăţare decât cele exemplificate la punctele 1 şi 2. În evaluare vor fi analizate: modul de concepere şi structurare a secvenţei de familiarizare (3p). ce se învaţă?” (1. modul de concepere şi structurare a secvenţei de structurare şi sistematizare (3p)... dacă..5p).) familiarizarea. de creaţie şi respectiv de prezentare. conţinuturile răspund la întrebarea .5p). Corelaţi/relaţionaţi elementele ce structurează unitatea de învăţare. Proiectaţi o activitate de învăţare pe bază de proiect respectând etapele caracteristice acesteia. cât s-a învăţat?” (1. să corelez elementele nstitutive ale unităţilor de învăţare pentru redactarea unui proiect adaptat contextului clasei? 1. 2. În evaluare se vor acorda câte 9 p pentru consemnarea corectă şi 1 p din oficiu. c.. În evaluare vor fi analizate: dacă obiectivele de referinţă răspund la întrebarea . să organizez demersul didactic pe baza segmentării în unităţi de învăţare? . 5. dacă evaluarea răspunde la întrebările . pentru etapa de căutare şi câte 2p pentru etapele: de rezolvare......5p). să consemnez feed-back-ul întrun jurnal reflexiv? ..) structurarea şi sistematizarea.Se acordă 1 p din oficiu.. Elaboraţi proiectul unei unităţi de învăţare. Proiectarea didactică la biologie” Am reuşit…??? .. de ce se învaţă ?” (1. cu ce se învaţă?” (1. Sistemul excretor” de la clasa a VII a.5p).5 p pentru fiecare probă elaborată corect ( să corespundă obiectivelor operaţionale) şi 1 p din oficiu. conform celor trei secvenţe: a.

Proiectarea didactică la biologie

...să elaborez o probă de evaluare pentru a măsura nivelul de achiziţie în cadrul unui obiectiv de referinţă prin metoda observării sistematice ? elevilor?

6. Elaboraţi o fişă de evaluare pe baza observării sistematice a activităţii elevilor pe parcursul unei ore ca are ca subiect “Celula” la clasa a IX a. Se va evalua astfel 3 p . pentru corecta formulare a criteriilor de evaluare a conceptelor şi capacităţilor elevilor, 3p. pentru corecta formulare a criteriilor de evaluare a atitudinii elevilor şi 3p pentru corecta formulare a criteriilor de evaluare a comunicării elevilor. Se acordă 1p din oficiu.

...să elaborez o probă de evaluare prin metoda referatului?

7. Elaboraţi un barem pentru evaluarea unui referat cu tema “Mamifere acvatice” la clasa a VI a. Se va acorda câte 1 p. pentru fiecare din criteriile de evaluare ( pentru structură nu se acordă puncte aceasta reieşind din toate componentele referatului). Se acordă 1p din oficiu.

8. Elaboraţi fişe de autoevaluare care să conţină elemente pentru identificarea modului în care elevii
...să elaborez o probă de evaluare prin metoda autoevaluării?

... să elaborez un proiect de opţional din perspective nevoilor de dezvoltare locală şi a intereselor elevilor?

Înţeleg criteriile de apreciere după care se conduce profesorul 2. Sarcinile de lucru 3. Percep mediul de lucru 4. Sunt interesaţi de activitatea din clasă 5. Doresc să studieze suplimentar subiectul abordat la clasă În evaluare se acordă 1 p pentru punctul a şi câte 2p pentru punctele b-e. Se acordă 1p din oficiu. 9. Elaboraţi un proiect de opţional ( fie pentru gimnaziu, fie pentru liceu) pe problemele de mediu din comunitate, din perspectiva nevoilor de dezvoltare locală şi a intereselor elevilor. În evaluare se vor acorda 6 p pentru proiectul de programă, 3 p pentru modalitatea de evaluare şi 1 p din oficiu.

1.

Proiectul pentru Învăţământul Rural

135

Proiectarea didactică la biologie

INDICAŢII, SUGESTII DE REZOLVARE, RĂSPUNSURI PENTRU SARCINILE DE LUCRU ALE UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE 3

Temă de reflecţie 1 -

corelaţii obiective/competenţe cu tematica, succesiunea, conţinutul, activităţile de învăţare, resursele. modul de organizare a activităţii: -etapele investigaţiei -criteriile de realizare -stabilirea sarcinilor de lucru reflectă modul în care elevii au atins obiectivele instruirii , demonstrează care sunt achiziţiile elevilor

Temă de reflecţie 2 -

Temă de reflecţie 3:

Temă de reflecţie 4 – Nu; Nu. *Fiecare cursant va spune cu sinceritate cu ce dificultăţi s-a confruntat Temă de reflecţie 5 - Sunt suficiente, dar le considerăm opţionale Temă de reflecţie 6 - 3, maxim 4. Temă de reflecţie 7 - 4 – 5 CS ; competenţele specifice acoperă dimensiunea cognitivă a personalităţii elevilor şi se stabilesc pornind de la modelul de generare prin gruparea categoriilor de concept operaţionale în funcţie de dominantele avute în vedere (vezi tab.2 pg.24-25 din unitatea de învăţare 1) Temă de reflecţie 8 - Competenţe generale, specifice şi eventual derivate Temă de reflecţie 9 – Sunt suficiente şi există relaţii de interdependenţă între ele Temă de reflecţie 10- Competenţe afective şi psihomotorii Temă de reflecţie 11 - ,,Fiecare activitate de evaluare a elevilor trebuie însoţită în mod sistematic de autoevaluarea activităţii profesorului”. Afirmaţia este corectă: prin autoevaluare profesorul va avea feed-back-ul şi astfel îşi va putea proiecta activitatea viitoare. Studiu individual 1 - cunoaşterea programei şcolare, a conţinutului ştiinţific, a particularităţilor elevilor, stabilirea metodelor de instruire şi evaluare, alocarea timpului, organizarea activităţii - personalizarea derivă din deciziile profesorului privind organizarea activităţii de învăţare-evaluare Studiu individual 2 Secvenţele se succed logic, raporturile între elemente sunt de interdependenţă cauzală, secvenţele au în comun parcurgerea logică a elementelor procesului didactic: Ce..De ce..Cum ..În ce măsură se învaţă.
Proiectul pentru Învăţământul Rural

136

Proiectarea didactică la biologie

Studiu individual 3 Studiu individual 4 Studiu individual 5

Furnizează informaţii privind conceptele şi capacităţile, atitudinile şi comunicarea elevilor. Argument, prezentarea rezultatelor, rezumarea Concluziilor, aspectul şi modul de prezentare. Beneficiile autoevaluării: -metodă de autocunoaştere -stimulează implicarea activă a elevilor în propria lor instruire -relevă imaginea de sine a elevilor

Studiu individual 6 - * Se vor studia cu atenţie, se vor face observaţii reale şi pertinente care se vor menţiona în portofoliul individual Studiu individual 7 - * Se vor studia cu atenţie, se vor face observaţii reale şi pertinente care se vor menţiona în portofoliul individual Studiu individual 8 - Există asemănări şi deosebiri între modul de proiectare a opţionalelor la aria curriculară ,,Matematică şi ştiinţe”, pe care fiecare cursant le va indica în conformitate cu realităţile de la propria şcoală. Studiu individual 9 - * Fiecare cursant va căuta date noi ce trebuiesc reţinute, iar bibliografia consultată o va trece în portofoliul personal Studiu individual 10 - * Se va pune accent pe creativitatea şi originalitatea cursantului Studiu individual 11 – După ce se consultă tabelul 3 de la pagina 150 şi secvenţa 3.3 se va consulta pentru exemple ,,Ghid metodologic de APLICARE A PROGRAMEI DE BIOLOGIE – învăţământ obligatoriu” – Partea a III a, M.Ed.C. – C.N.C.,Ed. S.C.Aramis Print s.r.l.,2002 Test de autoevaluare, pagina 113 1. Conform informaţiilor din secţiunea 3.1 2. Obiective, competenţe, conţinuturi 3. Adaptări, înlocuiri, omiteri, adăugări

Test de autoevaluare, pagina 129 -capacităţile elevilor de aplicare, transfer, generalizare a cunoştinţelor -încurajează dezvoltarea deprinderii de studiu individual şi de comunicare -avantaje: înlesneşte evaluarea deprinderilor de lucru cu metode şi instrumente specifice biologiei, exersează colectarea de date şi formularea de concluzii pe baza acestora. Test de autoevaluare, pagina 142
Proiectul pentru Învăţământul Rural

137

C. 2 de la pag.. S. 11-12 3. competenţa de comunicare şi de relaţionare.C. 3. imaginaţia..Proiectarea didactică la biologie 1....Ed. pagina 154 1.2002 Test de autoevaluare.Ghid metodologic – aria curriculară matematică şi ştiinţe ale naturii – liceu” M. utilizarea unor metode proprii de lucru.Aramis Print s. – C. Se va lucra individual sau pe grupe. Evaluarea formativă valorifică potenţialul elevilor şi conduce la perfecţionarea stilului şi a metodelor proprii de învăţare.Ed.Ed..Ed.N.C.C..C.2002 şi . atitudinea de responsabilitate. 11-12 2. S.N. Se va consulta tab.Ed. de cele mai multe ori nerelevante pentru personalitatea elevului şi neglijează aspecte importante precum: gândirea. Evaluarea curentă are în vedere doar unele tipuri de comportamente.N.r. . S.Aramis Print s.Ghid metodologic de aplicare a programei de biologie – învăţământ obligatoriu” M.C.Aramis Print s.Ghid metodologic de aplicare a programei de biologie – învăţământ obligatoriu” – M.l..2002 138 Proiectul pentru Învăţământul Rural .. Metode alternative de evaluare • Observarea sistematică a elevilor • Investigaţia • Proiectul • Portofoliul • Tema pentru acasă • Tema de lucru în clasă • Autoevaluarea 2. – C.C.l.C.r.Ed. – C. Se vor consulta. 2 de la pag. Se va consulta.r.l.C. Se va consulta tab.

clasa a XII a. 1990. Neguţ C. pag. pag.2001. Soran V.1999. Buc. 5-9. – Ecologie teoretică. sursă de plante pentru spaţiile verzi Ed. Ed. Proiectul pentru Învăţământul Rural 139 .Proiectarea didactică la biologie Bibliografie recomandată pentru “Unitatea de învăţare 3” Dunmitriu Constanţa. Păun M..Rîşnoveanu G. 1952 – 1992.Constelaţii. 2001.manual pt.. pag. Buc. Stugren B. introducerea pag.1987.. – Ecologia şi protecţia mediului. 23-31.68-103 Teodorescu I.sarmis. Buc. Purdea L..Offsetcolor. Buc. 33-65. Cluj. Teodorescu I. – Ecologia şi protecţia mediului.. 2003... 1985. clasa a X a. Radu I.. – Vegetaţia Pământului..Rîşnoveanu G. 1993. * * Flora RPR-RSR . Editura Didactică şi Pedagogică. Bucureşti. I – Mic atlas de plante. Walter H. Râmnicu Vâlcea. Teodorescu I.. Borcea M. – Ecologia şi protecţia mediului. – Microbiologia resurselor Naturale. Ed.Constelaţii. Ed.Academiei. Buc. – Flora spontană. Editura Didactică şi Pedagogică. Udrescu S.. pag 26-44. Bucureşti. manual pt. 23-30..Şt. Boşcaiu N. Evaluarea în procesul didactic. Ed. 14-56 Tudor. 167-185... Petrescu I. 1994.. 1976. Craiova. – Omul şi biosfera. Târgovişte.Scisul Românesc. Ilie N. Popescu l.Constelaţii.. 1970 . 2000. pag. Ploaie Ghe. Ed.Ecologie. Ed. – Importanţa ecologică a parcurilor naturale.. pag.. Buc. Strategii alternative de evaluare modele teoretico-experimentale.2002. Neguţ C. 34-56. pag.. Toniuc N. Ed..T. pag. Ionescu A.

). Liceu.. 15. Programe şcolare pentru clasele a X a. Bucureşti. Cucoş Constantin. ***Manuale de biologie pentru clasele a V-a. Pâinişoară I. Ghid metodologic de proiectare a activităţii didactice la ştiinţe ale naturii. – C..C. *** Programe şcolare pentru învăţământul obligatoriu. 2005. Bucureşti.Ed. Ed. Consiliul Naţional pentru Curriculum.S.N. Metode de învăţământ.. Ciolac Anca. RADU I. Stugren B. 13..Ed. Curriculum Naţional învăţământul obligatoriu. Aria curriculară Matematică şi Ştiinţe ale naturii. Comunicare eficientă. 8. Ed. Bucureşti.). Clasele a V a – a VI a.Sigma.E. Ed.Academiei. Polirom.2000. LEAHU I. 2006.TÂRCĂ A. 2004. Instruirea şcolară.N. şi colab.C.Aramis Print. Programe şcolare pentru clasele a V a – a VIII a. Ed. 14. ipografia Universităţii Bucureşti. Învăţarea matematicii şi a ştiinţelor naturii. Biologie (soft educaţional) 6. *** Ministerul Educaţiei Naţionale. 2003. SINGER M. Ghid metodologic.C. Consiliul Naţional pentru Curriculum. Pedagogie. Bibliografie minimală recomandată pentru modulul “Didactica biologiei în învăţământul obligatoriu” 1. Consiliul Naţional pentru Curriculum. Cadru de referinţă. Polirom 7. Dumitru Gh.C. Aramis. Aria curriculară Matematică şi Ştiinţe ale Naturii.Bibliografie generală 4. 9. EDP Bucureşti 10. Ed. *** Ministerul Educaţiei Naţionale. 2001.1983.Corint Bucureşti 1999. 1994 140 Proiectul pentru Învăţământul Rural .. 1996.Cicero. Cerghit I. Predarea interactivă centrată pe elev. Ed. Dumitriu Constanţa. 2006.. 12. PIR: Dezvoltarea profesională pe baza activităţii proprii desfăşurată în şcoală. SARIVAN L. Iaşi 11. *** Ministerul Educaţiei Naţionale. Învăţarea prin descoperire în predarea – învăţarea biologiei. Iucu Romiţă. 3.C. Ed. Dumitru Constanţa .1999. (coord. NOVEANU G. Studiu comparativ (I).. Strategii alternative de evaluare modele teoretico-experimentale. C. – Ecologie teoretică.C.Iaşi.Polirom. Ed. corelaţii cu alte strategii didactice. MEYER G. 1998 – 1999.2001 20.a X-a. 5. Bucureşti. ***Softwin. 2003. (coord. Polirom.). Iaşi 16.Aramis Print.SARIVAN L.(II).Humanitas Educational Bucureşti. O. M. Un model de proiectare curriculară centrat pe competenţe.sarmis. Psihologia educaţiei şi dezvoltării.. Ed.1989.N. Editura Didactică şi Pedagogică. Psihopedagogie. 2002. De ce şi cum evaluăm.N.. M. 18.S.(coord.2001.C. 2. 4. Strategii didactice inovative.. M.2000. PĂCURARI O.(coord. 19. Polirom 17.C. Cluj. Editate de CNC şi MEC. Bucureşti.E.). Ed. .