Sunteți pe pagina 1din 2

z O LF RO 2 12 05/11

Restaurãrile EQUIA - realizate în doar 3 minute ºi 25 de secunde!

EQUIA poate fi utilizat în urmãtoarele cazuri: cavitãñi de clasa I supuse stresului ocluzal, cavitãñi de mãrime redusã de clasa a II-a, cavitãñi de clasa a V-a ºi restaurãri ale dinñilor deciduali; cavitãñi radiculare, reparañia restaurãrilor vechi ºi refaceri de bonturi.

Preparare standard Utilizare opñionalã a cavitãñii. a condiñionantului. Clãtire.
Preparare standard
Utilizare opñionalã
a cavitãñii.
a condiñionantului.
Clãtire.
opñionalã a cavitãñii. a condiñionantului. Clãtire. Aplicare rapidã, într-o singurã etapã, a EQUIA Fil.

Aplicare rapidã, într-o singurã etapã, a EQUIA Fil. Conturare dupã priza iniñialã.

etapã, a EQUIA Fil. Conturare dupã priza iniñialã. Finisare finalã sub jet de apã aprox. 2’30’’

Finisare finalã sub jet de apã aprox. 2’30’’ de la începe- rea mixãrii.

jet de apã aprox. 2’30’’ de la începe- rea mixãrii. Aplicarea lui EQUIA Coat. Foto-polime- rizare

Aplicarea lui EQUIA Coat. Foto-polime- rizare 20’’.

Prof. Dr. K.H.Friedl, Germania
Prof. Dr. K.H.Friedl,
Germania

Rezultate excelente în doar 3’25’’.

Ce spun Dovezile ªtiinñifice despre EQUIA

EQUIA a fost conceput pe baza feedback-ului pozitiv acumulat în anii de experienñã clinicã cu restaurãri realizate cu GIC cu vâscozitate ridicatã, a cãror longevitate a fost subliniatã din nou în analizele sistematice recente a literaturii de specialitate**. Pe acest principiu, existã dovezi cã lacul rãºinic** îmbunãtãñeºte proprietãñile fizice ale restaurãrii realizate cu EQUIA. Numeroase studii clinice, în curs de desfãºurare în întreaga lume, prezintã rezultate foarte promiñãtoare**:

• Rezultatele clinice indicã faptul cã EQUIA prezintã o adaptare excelentã la culoarea iniñialã**.

• Fiind comparat cu compozite rãºinice cu micro-umpluturã pe o perioadã de 12 luni, EQUIA a demonstrat aceeaºi eficienñã ca ºi sistemul compozitului rãºinic cu micro-umpluturã**.

• La evaluarea retrospectivã dupã 2 ani a aproximativ 150 de restaurãri, s-a ajuns la concluzia cã EQUIA poate fi utilizat ca material de restaurare permanent pentru orice cavitate de clasa I ºi pentru cavitãñile de mãrime redusã de clasa a II-a**.

• Într-o altã evaluare clinicã a aproximativ 245 de pacienñi pe o perioadã de 2 ani, s-a ajuns la concluzia cã siste- mul EQUIA este o alegere sigurã pentru restaurãrile stomatologice de lungã duratã, chiar ºi în cazul suprafeñelor dentare supuse stresului ocluzal**.

**Date disponibile pe http://www.gceurope.com/goto/references

disponibile pe http://www.gceurope.com/goto/references Sistemul EQUIA este disponibil în diferite variante de
disponibile pe http://www.gceurope.com/goto/references Sistemul EQUIA este disponibil în diferite variante de

Sistemul EQUIA este disponibil în diferite variante de ambalare care conñin un flacon de 4 ml EQUIA Coat ºi capsule de EQUIA Fil disponibile în urmãtoarele nuanñe Vita ® : A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3 ºi C4.

Vita ® este marcã înregistratã a Vita Zahnfabrik, Bad Säckingen, Germania.

GC EUROPE N.V. Head Office Researchpark Haasrode-Leuven 1240 B - 3001 Leuven Tel. +32.16.74.10.00 Fax. +32.16.40.48.32 info@gceurope.com www.gceurope.com

GC EUROPE N.V. GC EEO - Romania BD. N. Balcescu, nr. 5C bl. Dunarea 1, ap. 57, se ct. 1 RO - Bucuresti Tel. +40.21.315.93.15 Fax. +40.21.315.93.15 romania@eeo.gceurope.com www.eeo.gceurope.com

romania@eeo.gceurope.com www.eeo.gceurope.com EQUIA de la GC. Soluñia pentru restaurãri posterioare
romania@eeo.gceurope.com www.eeo.gceurope.com EQUIA de la GC. Soluñia pentru restaurãri posterioare

EQUIA

de la GC.

Soluñia pentru

restaurãri posterioare estetice realizate

într-o singurã etapã.

Un nou standard în tehnologia restaurativã care vã oferã o opñiune adiñionalã pentru a satisface toate cerinñele pacienñilor dumneavoastrã.

restaurativã care vã oferã o opñiune adiñionalã pentru a satisface toate cerinñele pacienñilor dumneavoastrã.

Aºteptãri legate de esteticã

Cãutarea materialului de restaurare posterior estetic ºi economic a luat sfârºit.

Estetic Dr. J. Zalba, Spania
Estetic
Dr. J. Zalba, Spania

Fiind prima variantã bio-mimeticã ºi economicã, priete- noasã cu mediul, EQUIA oferã caracteristici optice natu- rale devenind astfel alternativa perfectã pentru restau- rãrile posterioare.

alternativa perfectã pentru restau- rãrile posterioare. Dr. S. Lassocinski, Polonia EQUIA este un sistem de
Dr. S. Lassocinski, Polonia
Dr. S. Lassocinski, Polonia

EQUIA este un sistem de restaurare unic care combinã o nouã generañie de particule de sticlã (EQUIA Fil Cap- sule) cu un lac rãºinic (EQUIA Coat). EQUIA combinã manipularea rapidã ºi uºoarã cu proprietãñile fizice per- fecte ºi o esteticã incomparabilã.

EQUIA de la GC extinde gama opñiunilor de restaurare esteticã a zonei posterioare pentru a satisface aºteptãrile pacienñilor dumneavoastrã . Opñiuni de restaurare esteticã a zonei posterioare

Compozit EQUIA
Compozit
EQUIA

Uºor

Volum de muncã

Datoritã toleranñei ridicate la umiditate, contracñiei la prizã aproape inexistente ºi lipsei sensibilitãñii post-ope- ratorii, EQUIA face ca aplicarea într-o singurã etapã, fãrã probleme, în cavitãñile mari sã devinã o realitate - elimi- nând necesitatea utilizãrii procedurilor de adeziune ºi demineralizare care consumã timp ºi sunt complicate.

ºi demineralizare care consumã timp ºi sunt complicate. APLICARE ÎNTR-O SINGURÃ ETAPÃ Rapid Noua generañie de

APLICARE ÎNTR-O SINGURÃ ETAPÃ

Rapid

Noua generañie de particule de sticlã din EQUIA Fil oferã o reactivitate mai ridicatã care determinã un timp net de realizare a prizei mai scurt.

Toleranña superioarã la umiditate a lui EQUIA Fil face ca utilizarea digii sã devinã opñionalã ºi permite o aplicare rapidã ºi eficientã a restaurãrilor. EQUIA este deaseme- nea condensabil ºi nelipicios pentru o aplicare simplã.

Doar o singurã aplicare a lui EQUIA Coat, ca ºi etapã finalã, oferã un aspect perfect neted ºi un luciu natural. Prin urmare, nu mai sunt necesare finisarea ºi lustruirea complexã.

Timpul mediu necesar realizãrii unei restaurãri cu douã suprafeñe cu diferite tipuri de materiale de restaurare.*

Timp total

EQUIA

Amalgam

Compozit

În minute

17.24

20.50

25.86

În procente

100 %

118.91 %

150 %

EQUIA oferã un avantaj substanñial prin economisirea a 50% din timpul necesar realizãrii unei restaurãri din compozit cu douã suprafeñe ºi a aproximativ 20% din timpul necesar realizãrii unei restaurãri cu amalgam.

Restaurare posterioarã cu EQUIA

*Adaptare dupã: ‘Materialien zur Beanspruchungsdauer und Beanspruchungshöhe ausgewählter Behandlungsanlässe’, Prof.Dr.K.H. Friedl, Deutscher Zahnärzte Verlag DÄV 2002

Unic

Un singur strat de EQUIA Coat protejeazã restaurarea împotriva umiditãñii ºi eroziunii acide ºi deasemenea creºte exponenñial proprietãñile fizice ale umpluturii EQUIA. Aceste efecte sinergetice sunt posibile doar cu EQUIA.

A B
A
B
A B Dr. U. Lohbauer, Universitatea Erlangen, Germania
A
B
Dr. U. Lohbauer,
Universitatea
Erlangen, Germania

Fãrã strat de delaminare

Interfañã intactã:

A: EQUIA Coat; B: EQUIA Fil

Porozitãñile ºi asperitãñile suprafeñei sunt umplute**. Adâncimea penetrãrii: 30-50 µ.

În plus, EQUIA Coat creazã o sigilare marginalã excelentã care protejeazã restaurarea EQUIA împotriva sensibilitãñii, micro-infiltrañiilor ºi decolorãrii**.

Inteligent

Lacul este conceput astfel încât sã se abrazeze uniform dupã câteva luni. Restaurarea EQUIA suferã un efect unic de maturizare atribuit salivei, fapt ce determinã o rezistenñã sporitã, similarã cu cea a compozitelor poste- rioare universale**.

Duritate

120 100 80 60 40 20 Duritate Vickers (Hv)
120
100
80
60
40
20
Duritate Vickers (Hv)

EQUIA

Atunci când peste EQUIA Fil este aplicat lacul EQUIA Coat, se observã o creºtere considerabilã a rezistenñei la fracturare, a rezistenñei la flexie ºi a rezistenñei la solici- tare prin flexie**. Aceste proprietãñi fizice îmbunãtãñite asigurã obñinerea unor restaurãri de lungã duratã, rezis- tente la fracturare, care pot suporta presiuni ocluzale ridicate.

Rezistenñã la solicitare prin flexie în mediu umed 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0 0
Rezistenñã la solicitare prin flexie
în mediu umed
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0
10
20
30
40
50
60
70
MPa
EQUIA
GIC cu vâscozitate ridicatã
Probabilitatea eºecului (%)
Test realizat de M. Braem, Lab
Dental Materials, Universitatea
Antwerpen, Belgia
Lab Dental Materials, Universitatea Antwerpen, Belgia Se observã o rezistenñã mãritã la solici- tarea prin

Se observã o rezistenñã mãritã la solici- tarea prin flexie atunci când se aplicã EQUIA Coat.

Datoritã eliberãrii ridicate de fluor, EQUIA oferã o pro- tecñie extrem de necesarã împotriva apariñiei cariilor secundare ºi protejeazã deasemenea ºi dinñii adiacenñi.

Eliberare de fluor

1500 1000 500 Eliberare de fluor (µg/cm 2 ) GC R&D, Date Interne, Japonia
1500
1000
500
Eliberare de fluor (µg/cm 2 )
GC R&D, Date Interne,
Japonia

1

7

40

80

87

100

120

160

0

20

40

60

80

100

 

Timp de imersie (zile)

 

EQUIA

Zile

EQUIA

Compozit posterior universal

K.Kato et al., The Influence of Coating for the Maturation of Glass-Ionomer Cement, IADR 2006, abstract 2076

Maturation of Glass-Ionomer Cement, IADR 2006, abstract 2076 Dr. J. Zalba, Spania Datoritã radio-opacitãñii excelente,
Dr. J. Zalba, Spania
Dr. J. Zalba, Spania

Datoritã radio-opacitãñii excelente, toate restaurãrile sunt vizibile clar la examenul radiologic.