Sunteți pe pagina 1din 219

ISSN 1857-0550 (Print) ISSN 1857-3266 (CD)

BBIIBBLLIIOOGGRRAAFFIIAA

NNAAŢŢIIOONNAALLĂĂ

AA

MMOOLLDDOOVVEEII

Nr 3

2010

CNCM

Chişinău 2010

MINISTRY OF CULTURE AND TOURISM NATIONAL BOOK CHAMBER OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA

National Bibliography of Moldova

Books. Abstracts. Thesis. Magazine and newspaper articles

Published from 1958 Issued once a month

2010

Nr 3

NBCM

Chişinău 2010

MINISTERUL CULTURII ŞI TURISMULUI CAMERA NAŢIONALĂ A CĂRŢII DIN REPUBLICA MOLDOVA

Bibliografia Naţională a Moldovei

Cărţi. Autoreferate. Teze. Articole din reviste şi ziare. Teze. Materiale bibliografice

Se editează din anul 1958 Apare lunar

2010

Nr 3

CNCM

Chişinău 2010

Alcătuitori : Valentina CHITOROAGĂ Renata COZONAC Olesea ZABIACO Efimia MACRINICI Claudia BÂGU Nina MICHERIN Ludmila CORGHENCI

Redactor responsabil şi coordonator : Valentina CHITOROAGĂ

Design, tehnoredactare computerizată: Renata COZONAC

DESCRIEREA CIP A CAMEREI NAŢIONALE A CĂRŢII

Bibliografia Naţională a Moldovei = National Bibliography of Moldova : Cărţi. Autoreferate. Teze. Art. din rev. şi ziare. Re- surse electronice : Se ed. din anul 1958 : Apare lunar / Camera Naţ. a Cărţii din Rep. Moldova ; alcăt. : Valentina Chitoroagă, Renata Cozonac, Olesea Zabiaco [et al.] ; red. resp. şi coord. :

Valentina Chitoroagă ; design : Renata Cozonac. – Ch. : Camera Naţ. a Cărţii, 2010 (Valinex SA). – ISSN 1857-0550 (Print). – ISSN 1857-3266 (CD). – ISBN 978-9975-9730-3-8. Nr 3, 2010. – 2010. – 219 p. – Texte : lb. rom., rusă, alte lb. străine. – 50 ex. – ISBN 978-9975-49-026-9 (Print). – ISBN 978- 9975-49-035-1 (CD).

015(478)

(Print). – ISBN 978- 9975-49-035-1 (CD). 015(478)  Camera Naţională a Cărţii din Republica Moldova,

Camera Naţională a Cărţii din Republica Moldova, 2010

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

CRONICA CĂRŢII

Se editează din anul 1958

Martie

BOOK ANNALS

Published from 1958

2010

March

NR 3

(275-485)

0 GENERALITĂŢI

00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII

001 Ştiinţă şi cunoaştere în general

275. Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică. Raport privind ac-

tivitatea Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică şi rezultatele ştiinţifice principale, obţinute în sfera ştiinţei şi inovării în anul … / Acad. de Ştiinţe a Moldovei ; resp.:

Ion Guceac, Anatol Rotaru ; alcăt.: Svetlana Alexeeva, Rodica Cujbă, Iulia Malcoci [et al.]. – Ch. : S. n., 2010 (Tipogr. AŞM). – 29 cm. … 2009. – 2010. – 304 p. : fig., tab. – 300 ex. – ISBN 978-9975-62-271-4. – [2010-

364].

- - 1. Ştiinţă – Republica Moldova – Raport, 2009. 2. Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică – Academia de Ştiinţe a Moldovei – Raport, 2009.

001.891(478)(047)

008 Civilizaţie. Cultură. Progres

276. Славянский ун-т Респ. Молдова. Вестник Славянского Университета / Сла-

вян. ун-т Респ. Молдова ; ред.-изд. совет: Бабенко О. А., Млечко Т. П., Чумак Л. Г. [и др.] ; редкол. Чумак Л. Г., Визитей Е. Б., Ионова И. А. [и др.]. – К. : "Valinex" SRL, 2010. – 20 cm. – ISBN 978-9975-9628-8-9. – ISSN 1857-162X. Вып. 17 : "Культурология" : Вопросы духовной культуры. – 2010. – 168 p. : fot., tab. – Texte: lb. rom., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 80 ex. – ISBN 978-9975-9628-3-4. –

[2010-388].

- - 1. Educaţie interculturală (rom., rusă). 2. Filosofia culturii (rom., rusă).

008+130.2(082)=135.1=161.1

01 BIBLIOGRAFIE. CATALOAGE

277. Sergiu Petrovici : doct. habilitat în econ., prof. univ. Om emerit : [biobibliografie] /

MOLDCOOP, Univ. Coop.-Comercială din Moldova ; echipa de lucru: Svetlana Muştuc, Oleg

Ioncu, Stela Chicu ; resp. ed.: Raisa Moroşan. – Ch. : UCCM, 2010. – 63 p. : fot., tab. ; 21

cm.

ISBN 978-9975-905-97-8.

[2010-337].

5

Cronica cărţii Nr 3-2010 ≡ Book annals Nr 3-2010

- - 1. Petrovici Sergiu, 1940-2010, economist – Biobibliografie.

02 BIBLIOTECONOMIE

278. Ghimpu, Natalia

016:[33+929 Petrovici]

Descrierea bibliografică a documentelor : Ghid în sprijinul implementării standardului in- terstatal ГОСТ 7.1-2003 "Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления" : (elab. de bibliografii) / Natalia Ghimpu, Valentina Chitoroagă, Tatiana Panaghiu ; red. şt.: Ludmila Corghenci ; ed. îngrijită de Zinaida Sochircă. – Ch. : ULIM, 2010. – 91 p. : tab. ; 21 cm. – (Colecţia "TehnoBIB" ; Fascicula 1, ISBN 978-9975-101-24-0). Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Text parţial: lb. rusă. – 50 ex.

ISBN 978-9975-101-25-7.

[2010-446].

- - 1. Descriere bibliografică. 2. ГОСТ 7.1-2003 "Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления".

025.32(036)

279. Petcu, Larisa

Biblioteca Publică Orăşenească "Petre Ştefănucă" Ialoveni / Larisa Petcu, Lidia Russu ; Bibl. Publică Orăşenească "P. Ştefănucă" Ialoveni, Bibl. Naţ. a Rep. Moldova. – Ch. : BNRM, 2009. – 175 p. : fot., tab. ; 21 cm. Aut. sunt indicaţi pe cop. – Publicaţii ale colaboratorilor bibliotecii, 1977-1990. – Apare cu sprijinul financ. al Primăriei or. Ialoveni. – 50 ex. ISBN 978-9975-9968-4-6.

[2010-414].

- - 1. Biblioteca Publică Orăşenească "P. Ştefănucă" Ialoveni – Republica Moldova.

027.53(478-21)

050 Publicaţii periodice şi seriale

/ Valeria Matvei, Maria Şveţ, Madlena Puşcaşu [et al.] ; col.

red. : Petru Soltan (preş.), Andrei Eşanu, Aurel Marinciuc [et al.] ; Bibl. Naţ. a Rep. Moldova. – Ch. : BNRM, 2009. – 29 cm. – ISSN 1857-1549. 2010. – 2009. – 272 p. : fot. – Bibliogr. la sfârşitul fişierelor biografice. – Ind. alf. al datelor memorabile documentate: p. 266-267. – 300 ex. – ISBN 978-9975-9968-5-3. – [2010-

415].

280. Calendar Naţional

- - 1. Calendare – Date memoriale – Aniversări.

050.9

070 Ziaristică. Presă

281. Stepanov, Georgeta

Jurnalismul în situaţii de criză : Manual / Georgeta Stepanov, Igor Guzun ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării. – Ch. : CEP USM, 2010. – 227, [1] p. : fot. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 226-228 (40 tit.). – Apare cu sprijinul financ. al Proiectului Băncii Mondiale

de control al gripei aviare şi al gradului de pregătire în caz de pandemie umană. – 250 ex. ISBN 978-9975-70-922-4.

6

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

[2010-357].

- - 1. Jurnalism.

070(075.8)

282. Valori ale mass-media în epoca contemporană : [în vol.] / Univ. de Stat din Mol-

dova, Fac. de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunic., Catedra Jurnalism ; coord.: M. Guzun, M. Lescu, V. Malaneţchi. – Ch. : CEP USM, 2010. – 21 cm. – (Colecţia "Mass-media"). – ISBN

978-9975-70-579-0.

Vol. 5. – 2010. – 183 p. : tab. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 50 ex. – ISBN 978-9975-70- 580-6. – [2010-417].

- - 1. Mass-media.

070:655(082)

283. Книга стиля с этическими нормами : Пособие для журналистов / Ассоц. неза-

вис. прессы (API) ; сост.: Александру-Брэдуц Улману, Иоанна Авэдани, Лилиана Вицу-

Ешану [и др.]. – Изд. 2-ое, пересмотр. и доп. – [К.] : Ассоц. независ. прессы (API), 2010 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 107, [4] p. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 66-69 (41 tit.). – Изд. в рамках проекта, финансируемого: "Civil Rights Defenders" (Швеция). – Broşată.

[2010-402].

- - 1. Jurnalism – Etică profesională (rusă).

070:659

08 POLIGRAFII. LUCRĂRI COLECTIVE

087.5 Publicaţii pentru tinerii cititori

284. Colorăm garderoba Nicoletei : [carte de colorat] / [design şi il.: Simion Coadă]. –

Ch. : "Bons Offices" SRL, 2010. – [20] p. : il., il. color ; 24 cm.

F. f. de tit. – 3000 ex. ISBN 978-9975-80-317-5.

[2010-352].

- - 1. Cărţi de colorat.

087.5

285. Gheţoi, Petru

Alfabetul scris / Petru Gheţoi, Adela Vasiloi. – Ch. : S. n., 2010 (Tipogr. "Balacron"

SRL). – 28 p. : il. ; 28 cm. – (Casa poveştilor).

Aut. sunt indicaţi pe cop. – F. f. de tit. – 1000 ex. ISBN 978-9975-100-68-7.

[2010-409].

-

- 1. Carte pentru preşcolari.

286. Gheţoi, Petru

087.5:811.135.1

Matematica în scris / Petru Gheţoi, Adela Vasiloi. – Ch. : S. n., 2010 (Tipogr. "Balacron" SRL). – 16 p. : il. ; 28 cm. – (Casa poveştilor). Aut. sunt indicaţi pe cop. – F. f. de tit. – 1000 ex. ISBN 978-9975-100-67-0.

[2010-408].

7

Cronica cărţii Nr 3-2010 ≡ Book annals Nr 3-2010

- - 1. Carte pentru preşcolari.

287. Luchian, Maria

087.5:51

Engleza : dicţionar pentru copii / Maria Luchian ; des. Mariana Rotaru. – Ed. a 2-a. – Orhei : Lyceum, 2008 (Tipogr. or. Orhei). – 84, [2] p. : des. ; 21 cm.

2000 ex.

ISBN 978-9975-9753-3-9.

[2010-427].

- - 1. Limba engleză pentru copii.

087.5:811.111

288. Ştirbu, Titus

Carte de colorat cu poezii pentru micuţi : 4-6 ani / Titus Ştirbu ; pict. Alexei Gurschii. –

Ch. : "A.V.i.T Publ" SRL, 2009 (Tipogr. "Continental-Grup" SRL). – [20] p. : il., il. color ; 29

cm.

F. f. de tit. – 5000 ex.

ISBN 978-9975-9966-4-8.

12,00 lei. – [2010-485].

- - 1. Cărţi de colorat.

087.5:821.135.1(478)-93 Ştirbu

289. Ştirbu, Titus

Colorăm şi învăţăm poezii : [carte de colorat] / Titus Ştirbu ; pict.: Alexei Gurschii. – Ch.

: "A.V.i.T" SRL, 2009 (Tipogr. "Continental Grup" SRL). – [20] p. : il. ; 29 cm.

F. f. de tit. – 5000 ex.

ISBN 978-9975-9966-3-1. 12,00 lei. – [2010-484].

- - 1. Cărţi de colorat.

087.5:821.135.1(478)-93 Ştirbu

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE

1/14 Filozofie

290. Paladi, Tatiana

Astrodestinul Moldovei : Tratat cosmologic despre evoluţia Rep. Moldova, ursită la 27

aug. 1991 în viziunea astrologiei politice: Mioriţa, astrograma, stema / Tatiana Paladi ; cop.:

Ruxanda Romanciuc. – Ch. : Pontos, 2010 ("Tipogr. Reclama" SA). – 228 p.

3000 ex.

ISBN 978-9975-51-107-0.

[2010-304].

- - 1. Astrologie.

291. Paladi, Tatiana

133.527(478)

Moldova în anul 2010 : Previziuni astrale / Tatiana Paladi ; cop.: Ruxanda Romanciuc. – Ch. : Pontos, 2010 ("Tipogr. Reclama" SA). – 63, [1] p. : il. ; 20 cm. 500 ex.

ISBN 978-9975-51-106-3.

8

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

[2010-303].

- - 1. Astrologie.

133.527(478)

292. Жизнь никогда не кончается / сост.: Галина Белявская. – К. : "Inversia-Dub" ÎI,

2010. – 112, [4] p. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 114-115 (P. 114-115. (35 tit.). – 200 ex.

ISBN 978-9975-9601-9-9.

[2010-341].

- - 1. Viaţă spirituală (rusă).

130.3

Славянский ун-т Респ. Молдова. Вестник Славянского Университета. – Vezi Nr

276.

159.9 Psihologie

Mutu, Tatiana. Familia şi preadolescentul. Strategii ale educaţiei de gen. – Vezi Nr 355.

293. Настушева, Н. А.

Психология девиантного поведения : Учеб. пособие / Н. А. Настушева ; Молд. гос.

ун-т, Фак. психологии и пед. наук, Каф. приклад. психологии. – К. : CEP USM, 2009. – 145 p. : scheme, tab. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 143-145 (48 tit.). – 50 ex. ISBN 978-9975-70-887-6.

[2010-356].

- - 1. Psihologie individuală (rusă).

2 RELIGIE. TEOLOGIE

23 RELIGII INDIENE

294. Sant Kirpal Singh

159.923:316.624(075.8)

Un mare sfânt: Baba Jaimal Singh : Viaţa şi învăţăturile Lui / Sant Kirpal Singh ; cop.:

Ruxanda Romanciuc. – Ch. : Pontos : Ed. "Calea Spiritualităţii", 2010 ("Tipogr. Reclama" SA). – 149, [3] p., [1] f. portr. ; 20 cm. 300 ex. ISBN 978-9975-902-92-2.

[2010-470].

- - 1. Baba Jaimal Singh, 1838-1903, maestru spiritual. 233-852.5

27-23 BIBLIA CREŞTINĂ

295. Biblia

Biblia, sau Sfânta Scriptură a Vechiului şi Noului Testament : Cu trimiteri / Soc. Biblică

Interconfesională din Rep. Moldova ; trad. Dumitru Cornilescu. – Ed. rev. – Ch. : Soc. Biblică Interconfesională din Rep. Moldova, 2010 (Tipogr. Soc. Biblice din Coreea). – 1223 p. ; 19

cm.

9

Cronica cărţii Nr 3-2010 ≡ Book annals Nr 3-2010

6070 ex.

ISBN 978-9975-909-32-7 (în cop. tare).

[2010-473].

- - 1. Biblia.

296. Biblia

27-23

Biblia, sau Sfânta Scriptură a Vechiului şi Noului Testament : Cu trimiteri / Soc. Biblică

Interconfesională din Rep. Moldova ; trad. Dumitru Cornilescu. – Ed. rev. – Ch. : Soc. Biblică Interconfesională din Rep. Moldova, 2010 (Tipogr. Soc. Biblice din Coreea). – 1223 p. ; 24

cm.

930 ex.

ISBN 978-9975-909-33-4 (în cop. tare).

[2010-474].

- - 1. Biblia.

297. Biblia

27-23

Biblia, sau Sfânta Scriptură a Vechiului şi Noului Testament : Cu trimiteri / Soc. Biblică

Interconfesională din Rep. Moldova ; trad. Dumitru Cornilescu. – Ed. rev. – Ch. : Soc. Biblică Interconfesională din Rep. Moldova, 2010 (Tipogr. Soc. Biblice din Coreea). – 1223 p. ; 31

cm.

1300 ex.

ISBN 978-9975-909-34-1 (în cop. tare).

[2010-475].

- - 1. Biblia.

298. Burnet, Régis

27-23

Evanghelia trădării : O biografie a lui Iuda / Régis Burnet ; trad. din fr. de Sorina Dănăilă ; cop.: Vitalie Coroban. – Ch. : Cartier, 2010 (Combinatul Poligr.). – 393, [7] p. ; 20 cm. – (Colecţia "Cartier istoric" / coord. de Inga Druţă). Tit. orig.: L'Évangile de la trahison : Une biographie de Judas. – Bibliogr. în notele de subsol. – Indice al izvoarelor: p. 387-394. – 800 ex. ISBN 978-9975-79-618-7 (în cop. tare).

[2010-476].

- - 1. Iuda, Iscarioteanul, apostol al lui Iisus.

27-29

299. Карте де ругэчунь : Рындуяла Сфинтей ымпэртэширь / Мэнэстиря "Наштеря

Майчий Домнулуй" Куркь. – [Ch. : S. n., 2009 (Tipogr. "Elena-V.I." SRL)]. – 192 p. : il. ; 20

cm.

Text cu caractere chirilice. – 500 ex. ISBN 978-9975-106-25-2.

[2010-422].

- - 1. Rugăciuni.

10

27-282.5

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

3 ŞTIINŢE SOCIALE

31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE

311 Statistică

Bujor, Valeriu. Bazele analizei statistice a criminalităţii. – Vezi Nr 332.

314 Demografie. Studiul populaţiei

300. Situaţia demografică, utilizarea resurselor de forţă de muncă şi migraţia populaţiei

în spaţiul rural din Republica Moldova / C. Matei, M. Mâtcu, V. Sainsus [et al.] ; coord.: Con- stantin Matei ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Acad. de Studii Econ. din Moldova. – Ch. : ASEM,

2009. – 234, [1] p. : fig., tab. ; 20 cm. Bibliogr.: p. 232-234 (41 tit.). – 50 ex. ISBN 978-9975-75-485-9.

[2010-426].

- - 1. Demografie – Republica Moldova. 2. Migraţia forţei de muncă – Republica Moldo-

va.

314.1+331.556(478)

316 Sociologie

316.3/.4 Structura socială. Societatea ca sistem social. Procese sociale

301. Молодежь перед цивилизационным выбором: на материалах Республики

Молдова и юга России = Tineretul în faţa dilemei civilizaţionale: în baza materialelor din Republica Moldova şi sudul Federaţiei Ruse : [culeg. de art. şt.] / Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Univ. de Stat din Moldova, Agenţia Federală pentru Învăţ., Univ. de Stat din Stavropol ; науч. ред. Б. В. Аксюмов. – Ed. 1-a. – Ch. : CEP USM ; Stavropol : Univ. de Stat din Stavropol, 2009. – 218, [1] p. : fig., tab. ; 20 cm.

Tit. paral.: lb. rom., rusă. – Text: lb. rusă. – Rez.: lb. rom. – Bibliogr. în notele de subsol. – Apare cu sprijinul financ. al FSUR. – 200 ex. ISBN 978-9975-70-919-4 (Univ. de Stat din Moldova). – ISBN 978-5-88648-693-3 (Univ. de Stat din Stavropol).

[2010-471].

- - 1. Tineret – Orientări civilizaţionale (rusă). 316.346-053.6(478+470)(082)

316.6 Psihologie socială

302. Davidescu, Elena

Iniţiere în specialitatea pedagogie socială : Cadrul teoretic / Elena Davidescu ; Univ. Pedagogică de Stat "Ion Creangă", Catedra "Ştiinţe ale Educaţiei". – Ch. : S. n., 2010 (Tipogr.

UPS "Ion Creangă"). – 229 p. ; 21 cm.

Bibliogr.: p. 228-229 (30 tit.). – 150 ex. ISBN 978-9975-46-051-4.

[2010-443].

- - 1. Pedagogie socială.

11

316.614:37(075.8)

Cronica cărţii Nr 3-2010 ≡ Book annals Nr 3-2010

316.7 Sociologia culturii. Contextul cultural al vieţii sociale

303. Andronic, Ludmila

Comunicare societală şi relaţii publice în perioada de criză : [suport didactic] / Ludmila Andronic, Ala Zavadschi ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comuni- cării, Catedra Comunicare. – Ch. : CEP USM, 2010. – 203 p. ; 22 cm. Bibliogr.: p. 200-203 (72 tit.) şi în notele de subsol. – Apare cu sprijinul financ. al Proiec-

tului Băncii Mondiale de control al gripei aviare şi al gradului de pregătire în caz de pandemie umană. – 250 ex. ISBN 978-9975-70-923-1.

[2010-358].

- - 1. Comunicare socială.

316.77(075.8)

32 POLITICĂ

304. "Democracy, Integration and Culture of Peace", Intern. Summer School (3 ;

2010 ; Moldova). 3 rd International Summer School and Distance Learning Programme on "Democracy, Integration and Culture of Peace", June 2009 – March 2010 / coord. and resp.:

Tatiana Echim. – Ch. : "Imprint Service" SRL, 2010. – 82 p. : fot., [2] p. fot. color ; 29 cm. Antetit.: Center for Peace Initiatives, Democracy Changes and Conflict Resolution, Hilf-

swerk Austria in the Rep. of Moldova. – Bibliogr. la sfârşitul art. – Apare cu sprijinul Austrian Development Coop. – 80 ex. ISBN 978-9975-9905-2-3.

[2010-437].

- - 1. "Democracy, Integration and Culture of Peace" – International Summer School.

32(082)

305. "Societatea contemporană în viziunea tinerilor cercetători: provocări, contri-

buţii, perspective", conf. şt. intern. (2010 ; Chişinău). Conferinţa ştiinţifică internaţională "Societatea contemporană în viziunea tinerilor cercetători: provocări, contribuţii, perspective", Chişinău / col. red.: Victor Ţvircun, Ludmila Cojocari, Svetlana Ciumac [et. al.]. – Ch. : Inst. Integrare Europeană şi Şt. Politice al AŞM, 2010 ("Prag-3" SRL). – 304, [4] p. ; 21 cm. Antetit.: Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice. – Tex- te: lb. rom., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex. ISBN 978-9975-77-134-4.

[2010-371].

- - 1. "Societatea contemporană în viziunea tinerilor cercetători: provocări, contribuţii, perspective" – Conferinţă ştiinţifică internaţională. 32:316.42(082)=135.1=161.1

327 Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Politică externă

306. "Procese integraţioniste Europene: aspecte politologice, economice, juridice

şi lingvistice", conf. şt. studenţească (2009 ; Chişinău). "Procese integraţioniste Europe- ne: aspecte politologice, economice, juridice şi lingvistice" = "European integrational processes: political, economic, law and linguistic aspects" : Materialele Conf. şt. studenţeşti, consacrate aniversării a 6-a de la fondarea IRIM, 23 mar. 2009 / col. red.: Valentin Beniuc

12

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

(preşedinte), Mihai Bârgău, Ludmila Roşca [et al.]. – Ch. : IRIM, 2009 (Tipogr. "Print-Caro" SRL). – 165 p. ; 21 cm. Antetit.: Inst. de Relaţii Intern. din Moldova. – Texte: lb. rom., engl., fr., rusă. – Tit., text paral.: lb. rom., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex. ISBN 978-9975-64-183-8.

[2010-461].

- - 1. "Procese integraţioniste Europene: aspecte politologice, economice, juridice şi lin- gvistice" – Conferinţă ştiinţifică studenţească. 327:378.632.7(478-25)(082)=00

327(478) Politică externă a Republicii Moldova

307. The Foreign Policy of the Republic of Moldova (1998-2008) / Asoc. pentru Politică

Externă ; carried aut by: Victor Chirila, Victoria Boian, Andrei Popov [et al.] ; ed. by: Igor Sarov and Igor Ojog. – Ch. : "Cartdidact" SRL, 2010 (Tipogr. "Balacron" SRL). – 242 p. ; 25

cm.

Bibliogr. în notele de subsol. – Apare cu sprijinul financ. al Friedrich Ebert Stiftung. – 1000 ex. ISBN 978-9975-4001-9-0 (în cop. tare).

[2010-406].

- - 1. Politică externă a Republicii Moldova, 1998-2008 (engl.). 327(478)"1998/2008"

329 Partide şi mişcări politice

329(478) Partide şi mişcări politice din Republica Moldova

308. O cale străluminată de soartă = Дорога, предназначенная судьбой = A path,

destined for fate : [Serafim Urechean, om politic, preş. Alianţei "Moldova Noastră" : album] / idee şi concepţie Boris Harcenco (Harbor) ; trad.: Tatiana Calaşnic (lb. rusă), Olesea Revenco (lb. engl.). – Ch. : "Baştina-Radog" SRL, 2010. – 207, [1] p. : fot., fot. color ; 28 cm.

Tit., text paral.: lb. rom., rusă, engl. – 2000 ex. ISBN 978-9975-9768-8-6 (în cop. tare şi supracop.).

[2010-359].

- - 1. Urechean, Serafim, 1950 - …, om politic – Biografie – Albume.

309. Volniţchi, Igor

329.14(478)(092)=135.1=111=161.1

Istoria partidelor din Republica Moldova (1991-2009) / Igor Volniţchi. – Ch. : Estetica în Publicitate, 2010 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 310 p. ; 20 cm. 1000 ex. ISBN 978-9975-78-738-3.

[2010-326].

- - 1. Partide politice – Republica Moldova – Istorie.

329(478)(091)

33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE

331 Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii

310. Lăcustă, Ion

13

Cronica cărţii Nr 3-2010 ≡ Book annals Nr 3-2010

Securitatea şi sănătatea în muncă : Îndrumar practic / Ion Lăcustă, Angela Bîtcă, Edu-

ard Antoci ; ref. şt.: Cioloci Igori, Taran Anatol ; Univ. Agrară de Stat din Moldova, Colegiul de Transporturi din or. Chişinău. – Ch. : "Print-Caro" SRL, 2010. – 199 p. : fig., tab. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 175 (13 tit.). – 200 ex. ISBN 978-9975-4069-9-4.

[2010-458].

- - 1. Securitatea muncii.

331.45+613.6+614.8(075.8)

Situaţia demografică, utilizarea resurselor de forţă de muncă şi migraţia populaţiei în spaţiul rural din Republica Moldova. – Vezi Nr 300.

331.105.44 Sindicate

311. Convenţia colectivă : (nivel ramură) pe anii … [a Sindicatului "Sănătatea" din Rep.

Moldova] / Compania Naţ. de Asigurări în Medicină, Sindicatul "Sănătatea" din Rep. Moldova. – Ch. : S. n., 2009 (Tipogr. SA "CRIO"). – 21 cm. … 2010-2013. – 2009. – 127 p. : tab. – 3000 ex. – [2010-287].

- - 1. Sindicatul "Sănătatea" din Republica Moldova.

331.105.44:61(478)

312. Federaţia Sindicatelor Angajaţilor din Serviciile Publice din Rep. Moldova.

Consiliul din 27 octombrie 2009, 24 decembrie 2009 / Federaţia Sindicatelor Angajaţilor din Serviciile Publice din Rep. Moldova (SINDASP). – Ch. : S. n., 2009 (Tipogr. "CRIO" SA). – 46, [1] p. : tab. ; 21 cm. 100 ex.

[2010-288].

- - 1. Federaţia Sindicatelor Angajaţilor din Serviciile Publice din Republica Moldova.

331.105.445:351(478)

332 Economie regională. Economia pământului şi a proprietăţii. Economia fondului de

locuinţe

313. Bejan, Iurie

Utilizarea terenurilor în Republica Moldova : (monografie) / Iurie Bejan ; coord.: Con- stantin Matei ; Acad. de Studii Econ. din Moldova. – Ch. : ASEM, 2010. – 165 p. : fig., tab. ; 20 cm.

Bibliogr.: p. 147-156 (115 tit.). – 100 ex. ISBN 978-9975-75-502-3.

[2010-429].

- - 1. Utilizarea pământurilor – Republica Moldova.

332.2/.3(478)

334 Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică

314. Aculai, Elena

Conditions for enterprise creation and development: Gender Analyses / Elena Aculai ; ed. board: Oleg Cara, Nina Cesnocova, Jana Mazur [et al.] ; Statistica Moldovei, United Nations Development Fund for Women UNIFEM, UNDP Moldova. – Ch. : "Nova Imprim" SRL, 2010. – 91 p. : diagr., tab. ; 24 cm.

14

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

Aut. este indicat pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 91 (10 tit.). – 100 ex. ISBN 978-9975-4091-1-7.

[2010-444].

- - 1. Antreprenoriat (engl.).

334.012.4

336 Finanţe

315. Codul fiscal al Republici Moldova : nr. 1163-XIII din 24.04.97 : Monitorul Oficial,

ed. spec. din 08.02.2007 p. 4 ; Monitorul Oficial, ed. spec. 2005 ; Monitorul oficial nr. 102-103 din 23.08.2001 art. 814 p. 2 ; Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 62/522 din 18.09.1997. – Ch. : "Prag-3" SRL, 2010. – 255 p. : tab. ; 21 cm. 1000 ex. ISBN 978-9975-77-132-0.

[2010-435].

- - 1. Codul fiscal al Republicii Moldova.

316. Ulian, Galina

336.22(478)(094.4)

Fiscalitatea internaţională : Suport de curs / Galina Ulian, Diana Criclivaia, Inesa Brumă

; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Ştiinţe Economice, Catedra Finanţe şi Bănci. – Ch. : CEP USM, 2010. – 244 p. : fig., tab. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 238-244 (90 tit.). – 50+200 ex. ISBN 978-9975-70-577-6.

[2010-354].

- - 1. Fiscalitate internaţională.

336.221.24(100)+339.7(075.8)

317. Как заработать деньги без стартового капитала, или Заплатите сначала се-

бе и у Вас появятся деньги : [в 2 кн.]. – К. : Б. и., 2010 (Тип. Акад. наук Респ. Молдова). – 20 cm. – ISBN 978-9975-62-272-1. Кн. 1. – 2010. – 38 p. : tab. – 1000 ex. – ISBN 978-9975-62-273-8. – [2010-453].

- - 1. Bani – Obţinere (rusă).

336(036)

318. Налоговый кодекс Республики Молдова : с последними изм. и доп. :

Мониторул Офичиал N 197-200/666 от 31.12.2009. – [3-е изд.]. – К. : "Lavilat-Info" SRL,

2010 (Tipogr. "Vite-jesc" SRL). – 207 p. : tab. ; 20 cm. 500 ex. ISBN 978-9975-4085-4-7.

[2010-450].

- - 1. Codul fiscal al Republicii Moldova (rusă). 336.22(478)(094.4)

339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială

339.9 Economie internaţională în general. Relaţii economice internaţionale. Economie

mondială

15

Cronica cărţii Nr 3-2010 ≡ Book annals Nr 3-2010

319. European Union Assistance to Moldova = Asistenţa Uniunii Europene pentru Mol-

dova / Synergy Eur/Est. – Ch. : S. n., 2010. – 44, [2] p. : fot. color ; 30 cm. – (A quarterly brochure of "EU Information and Visibility in Moldova" ; nr. 3). Text paral.: lb. rom., engl. – F. f. de tit. – Apare cu sprijinul financ. al European Union.

[2010-438].

- - 1. Uniunea Europeană – Republica Moldova – Cooperare (rom., engl.).

339.923:061.1EU=135.1=111

34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ

341 Drept internaţional

320. Burian, Cristina

La migración y el estatuto jurídico del extranjero en el derecho internacional público / Cristina Burian. – Ch. : CEP USM, 2010. – 175 p. ; 25 cm. – (Alma Mater). Bibliogr.: p. 121-125 (62 tit.) şi în notele de subsol. – 200 ex. ISBN 978-9975-70-929-3.

[2010-416].

Migraţia şi statutul juridic al străinului în dreptul internaţional public.

- - 1. Drept internaţional public (span.).

321. Marian, Ana

341.1/.8

Ghid cu privire la cooperarea juridică internaţională / aut.: Marian Ana, Molcean Ale- xandru, Scobioală-Sîrcu Diana ; resp. ed.: Leonid Antohi ; Min. Justiţiei al Rep. Moldova. – Ch. : "Bons Offices" SRL, 2010. – 220 p. : fig., tab. ; 25 cm. Aut. pe cop. nu sunt indicaţi. – Tit. pe cop, text paral.: lb. rom., engl. – 1000 ex. ISBN 978-9975-80-306-9 (în cop. tare).

[2010-376].

- - 1. Drept internaţional.

341.2+341.4=135.1=111

322. Procedura şi practica CEDO şi alte tratate obligatorii pentru Republica Moldova.

Drept comunitar / Tatiana Răducanu, Viorel Morari, Vladislav Gribincea [et al.] ; coord. princi- pal Elena Muraru ; resp. de ed.: Eugenia Fistican ; Inst. Naţ. al Justiţiei. – [Ed. a 2-a]. – Ch. :

S. n., 2009 (Tipogr. "Nova Imprim" SRL). – 295 p. : tab. ; 25 cm. – (Seria : Suporturi de curs ; Cartea a 5-a, ISBN 978-9975-66-093-8).

Bibliogr. la sfârşitul temelor şi în notele de subsol. – Apare cu sprijinul financ. al Proiec- tului PNUD "Consolidarea capacităţii instituţionale a Inst. Naţ. al Justiţiei". – 1200 ex. ISBN 978-9975-9792-8-3 (în cop. tare).

[2010-445].

- - 1. Drept comunitar.

341.241:342.5(478)

342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ

323. Codul contravenţional al Republicii Moldova : intră în vigoare 31.05.2009 : Monito-

rul oficial nr. 193-196/609 din 29.12.2009, Monitorul Oficial nr. 3-6/15 din 16.01.2009. – [Ed. a 3-a]. – Ch. : "Lavilat-Info" SRL, 2010 ("Tipogr. Reclama" SA). – 130 p. ; 21 cm. 600 ex.

16

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

ISBN 978-9975-9766-9-5.

[2010-298].

- - 1. Codul contravenţional al Republicii Moldova.

324. Costachi, Gheorghe

342.92(478)(094.4)

Organizarea şi funcţionarea puterii în statul de drept : [monografie] / Costachi Gheor-

ghe, Hlipcă Petru ; sub red. şt. a lui Ion Guceac şi Cristinel Murzea ; Univ. "Transilvania" din

Braşov,

Stat şi Drept, 2009 (Tipogr. Univ. "Transilvania" din Braşov). – 450 p. ; 22 cm.

Inst. de Istorie, Stat şi Drept al Acad. de Ştiinţe a Moldovei. – Ch. : Inst. de Istorie,

Bibliogr.: p. 450 (461 tit.). – 300 ex. ISBN 978-9975-4078-0-9 (în cop. tare).

[2010-339].

- - 1. Stat de drept – Organizarea puterii.

342.5

325. Ghidul cu Privire la Libertatea de Întrunire Paşnică / Nina Belyaeva, David

Goldberger, Neil Jarman [et al.] ; trad. din engl. Cătălina Albers, Sergiu Bufteac ; Grupul de

experţi al OSCE/ODIHR în domeniul libertăţii de întrunire. – Ch. : S. n., 2010 (Tipogr. "Elena- V.I." SRL). – 113 p. : tab. ; 24 cm. 600 ex. ISBN 978-9975-9645-6-2.

[2010-424].

- - 1. Dreptul la întruniri.

326. Millar, Gavin Q. C.

342.729

Ghid privind libertatea de exprimare pentru judecători şi jurnalişti din Republica Moldova

/ Gavin Millar Q. C. ; a contribuit: Diana Scobioală-Sârcu ; trad. din lb. engl.: Elena Balan ; Council of Europe, European Union. – Ch. : "Bons Offices" SRL, 2010. – 208 p. ; 25 cm. Aut. este indicat pe vs. f. de tit. – 300 ex. ISBN 978-9975-80-312-0 (în cop. tare).

[2010-377].

- - 1. Dreptul la opinie.

342.722:[347.96+070(478)]

327. "Republica Moldova în contextul geopolitic contemporan şi probleme actua-

le ale edificării statului de drept în Rep. Moldova din perspectivele integrării Europe- ne", conf. şt. intern. (3 ; 2009 ; Chişinău). Republica Moldova în contextul geopolitic con- temporan şi probleme actuale ale edificării statului de drept în Republica Moldova din per- spectivele integrării Europene : Materialele Conf. şt. intern. anuale a tinerilor cercet. : Ed. a 3-a, 29 mar., 2009, Chişinău / col. red.: Andrei Smochină, Valeriu Cuşnir, Natalia Chirtoacă

[et al.] ; red.-şef: Alexandru Burian. – Ch. : Inst. de Istorie, Stat şi Drept al AŞM, 2010 (CEP USM). – 368 p. ; 29 cm. – Supl. la "Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale", nr. 4, 2009 ; ISSN 1857-1999. Antetit.: Inst. de Istorie, Stat şi Drept al Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Istorie Uni- versală al Acad. de Ştiinţe din Rusia, Inst. de Cercet. Juridice "Academicianul Andrei Rădulescu" al Acad. Române. – Texte: lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. engl., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. şi în notele de subsol. – 200 ex.

17

Cronica cărţii Nr 3-2010 ≡ Book annals Nr 3-2010

ISBN 978-9975-4078-2-3.

[2010-464].

- - 1. "Republica Moldova în contextul geopolitic contemporan şi probleme actuale ale

edificării statului de drept în Republica Moldova din perspectivele integrării europene" – Con-

ferinţă ştiinţifico-internaţională anuală a tinerilor cercetători (rom., engl., rusă).

342(082)=135.1=111=161.1

342.5(478) Puterea de stat, sisteme şi funcţii ale organelor de stat ale Republicii Mol-

dova

328. Costachi, Gheorghe

Direcţii prioritare ale edificării statului de drept în Republica Moldova / Gheorghe Costachi ; sub red. şt. a lui Ion Guceac ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Istorie, Stat şi

Drept. – Ch. : Inst. de Istorie, Stat şi Drept, 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 326, [2] p. ; 22

cm.

Bibliogr.: p. 300-327 (250 tit.) şi în notele de subsol. – 300 ex. ISBN 978-9975-4078-1-6 (în cop. tare).

[2010-290].

-

- 1. Stat de drept – Republica Moldova.

342.5(478)

329. Curtea de Conturi [a Republicii Moldova] : 15 ani de activitate / resp. ed.: Aliona

Zaporojan. – Ch. : "Cu drag" SRL, 2010 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 87, [1] p. : fot., tab. color ; 24 cm. Bibliogr. în notele de subsol. – 250 ex. ISBN 978-9975-9573-9-7.

[2010-346].

-

- 1. Curtea de Conturi a Republicii Moldova.

342.56(478)

330. Republica Moldova. Curtea Constituţională

Culegere de hotărâri şi decizii … / Curtea Constituţională ; resp. ed. Dumitru Pulbere, Maia Bănărescu, Nina Pîrţac. – Ch. : S. n., 2010 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 25 cm. … 2009. – 2010. – 427, [1] p. : tab. – Text paral.: lb. rom., rusă. – Bibliogr. în notele de subsol. – Index: p.426-428. – Apare cu sprijinul financ. al Proiectului PNUD "Consolidarea capacităţii instituţionale a Inst. Naţ. al Justiţiei". – 250 ex. – ISBN 978-9975-78-849-6 (în cop.

tare). – [2010-322].

- - 1. Curtea Constituţională a Republicii Moldova – Hotărâri – Decizii (rom., rusă).

342.565.2(478)(094.9)=135.1=161.1

343 Drept penal. Procedură penală. Criminologie. Criminalistică

331. Bejan, Octavian

Realizarea cercetărilor criminologice teoretice / Octavian Bejan. – Ch. : "Ericon" SRL, 2009. – 158 p. ; 20 cm. Bibliogr.: p. 155-157 şi în notele de subsol. – 350 ex. ISBN 978-9975-9805-7-9.

[2010-431].

- - 1. Criminologie – Metode de cercetare.

18

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

332. Bujor, Valeriu

343.9.018

Bazele analizei statistice a criminalităţii : (material didactic) / Valeriu Bujor, Cătălina Mi- ron-Popa ; Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi, IP "Centrul de Instruire şi Cercet.". – Bălţi :

S. n., 2010 (Tipogr. "Print-Caro" SRL). – 130 p. : fig., tab. ; 21 cm. Aut. sunt indicaţi pe cop. – Bibliogr.: p. 128-129 (23 tit.) şi în notele de subsol. – 300

ex.

ISBN 978-9975-4098-0-3.

[2010-459].

- - 1. Criminalitate – Statistică. 2. Statistica criminalităţii.

343.97+311.2(075.8)

333. Codul de procedură penală al Republicii Moldova : cu ultimele modificări şi compl.

– Monitorul Oficial nr. 197-200/644 din 31.12.2009, Monitorul oficial nr. 193-196/609 din

29.12.2009, Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 104-110/447 din 07.06.2003. – [Ed. a 3-a]. – Ch. : "Lavilat-Info" SRL, 2010 ("Tipogr. Reclama" SA). – 212 p. ; 20 cm.

300 ex.

ISBN 978-9975-4085-1-6.

[2010-294].

- - 1. Codul de procedură penală al Republicii Moldova.

343.13(478)(094.4)

334. Codul de procedură penală al Republicii Moldova : Partea generală şi Partea spe-

cială : nr. 122-XV din 14.03.2003 : Monitorul Oficial al R. Moldova Nr 104-110/447 din 07.06.2003. – Ch. : "Prag-3" SRL, 2010. – 272 p. ; 21 cm. 1000 ex. ISBN 978-9975-77-128-3.

[2010-434].

- - 1. Codul de procedură penală al Republicii Moldova.

343.13(478)(094.4)

335. Codul de procedură penală al Republicii Moldova : Publicat : 07.06.2003 în Moni-

torul Oficial Nr. 104-110 : cu toate modificările ulterioare. – Ch. : Iulian ("Edit-Prest" SRL), 2010. – 263 p. ; 20 cm. – (Seria "Biblioteca juristului").

300 ex.

ISBN 978-9975-922-90-6.

[2010-392].

- - 1. Codul de procedură penală al Republicii Moldova.

343.13(478)(094.4)

336. Codul penal al Republicii Moldova : cu ultimele modificări şi compl. : Monitorul

Oficial nr. 47-48/132 din 03.03.2009 : Republicat: Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 72- 74/195 din 14.04.2009, Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 128-129/1012 din 13.09.2002 – [Ed. a 3-a]. – Ch. : "Lavilat-Info" SRL, 2010 ("Tipogr. Reclama" SA). – 131 p. ; 20 cm. 300 ex. ISBN 978-9975-4085-0-9.

[2010-299].

- - 1. Codul penal al Republicii Moldova.

19

343.2(478)(094.4)

Cronica cărţii Nr 3-2010 ≡ Book annals Nr 3-2010

337. Codul penal al Republicii Moldova : nr. 985-XV din 18.04.2002 : Republicat: Moni-

torul Oficial al R. Moldova nr. 72-74/195 din 14.04.2009, Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 128-129/1012 din 13.09.2002 : În conformitate cu ultimele modificări şi compl. din Monitorul Oficial al Rep. Moldova. – Ch. : "Prag-3" SRL, 2010. – 176 p. ; 21 cm. 1000 ex. ISBN 978-9975-77-136-8.

[2010-432].

- - 1. Codul penal al Republicii Moldova.

343.2(478)(094.4)

338. Codul penal al Republicii Moldova : Publicat : 14.04.2009 în Monitorul oficial Nr.

72-74 : cu toate modificările ulterioare. – Ch. : Iulian ("Edit-Prest" SRL), 2009. – 138 p. ; 21 cm. – (Seria "Biblioteca juristului").

300 ex.

ISBN 978-9975-922-87-6.

[2010-391]

- - 1. Codul penal al Republicii Moldova.

343.2(478)(094.4)

339. Rotari, Oxana

Criminologia : Manual / Oxana Rotari ; Univ. Liberă Intern. din Moldova. – Ch. : ULIM,

2009 (Tipogr. "Foxtrot" SRL). – 570 p. : fig., tab. ; 25 cm. Bibliogr.: p. 561-570 (166 tit.). – 20 ex. ISBN 978-9975-101-19-6 (în cop. tare).

[2010-420].

- - 1. Criminologie.

343.9(075.8)

347 Drept civil

340. Codul civil al Republicii Moldova : Publicat : 22.06.2002 în Monitorul Oficial Nr.

82-86, 01.08.2008 în Monitorul Oficial Nr. 140-142 : cu toate modificările ulterioare. – Ch. :

Iulian ("Edit-Prest" SRL), 2009. – 354 p. ; 20 cm. – (Seria "Biblioteca juristului").

300 ex.

ISBN 978-9975-922-84-5.

[2010-390].

- - 1. Codul civil al Republicii Moldova.

347(478)(094.4)

341. Гражданский кодекс Республики Молдова : с последними изм. и доп. :

Мониторул Офичиал N 197-200/656 от 31.12.2009. – К. : "Lavilat-Info" SRL, 2010 (Tipogr.

"Vite-jesc" SRL). – 279 p. ; 20 cm.

500 ex.

ISBN 978-9975-4085-3-0.

[2010-449].

- - 1. Codul civil al Republicii Moldova (rusă).

347.1 Generalităţi

20

347(478)(094.4)

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

342. Comentariul Codului de Executare al Republicii Moldova / Dumitru Visterniceanu,

Anastasia Pascaru, Valeriu Devderea [et al.] ; resp. ed.: Leonid Antohi. – Ch. : "Bons Offices" SRL, 2010. – 25 cm. – ISBN 978-9975-80-309-0. Cartea 1-a: Executarea hotărârilor cu caracter civil. – 2010. – 302 p. – Bibliogr. în notele de subsol. – 300 ex. – ISBN 978-9975-80-310-6 (în cop. tare). – [2010-347].

- - 1. Drept civil.

347.1(478)(0.072)

347.6 Dreptul familiei. Drept ereditar

343. Codul familiei al Republicii Moldova = Семейный кодекс : cu ultimele modificări şi

compl. : Monitorul Oficial nr. 125-126/489 din 15.07.2008, Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 47-48/210 din 26.04.2001. – [Ed. a 4-a]. – Ch. : "Lavilat-Info" SRL, 2010 ("Tipogr. Reclama" SA). – 82 p. ; 20 cm. Tit., text paral.: lb. rom., rusă. – 300 ex. ISBN 978-9975-9766-8-8.

[2010-300].

- - 1. Codul familiei al Republicii Moldova (rom., rusă). 347.6(478)(094.4)=135.1=161.1

347.7 Drept comercial

344. Culegere de acte normative în domeniul proprietăţii industriale : [în vol.] / Agenţia

de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Rep. Moldova ; alcăt.: Victoria Bliuc, Diana Stici. – Ch. : AGEPI, 2010. – 24 cm. – ISBN 978-9975-911-60-3. Vol. 4 : Mărci. – 2010. – 328 p. – Bibliogr. în notele de subsol. – 250 ex. – ISBN 978- 9975-911-65-8. – [2010-374].

- - 1. Proprietate industrială – Mărci – Acte normative.

347.77(094.1)

347.9 Procedură judiciară. Organizare şi personal judiciar

345. Codul de procedură civilă al Republicii Moldova : nr. 225-XV din 30.05.2003 : Mo-

nitorul Oficial al R. Moldova : nr. 111-115/451 din 12.06.2003. – Ch. : "Prag-3" SRL, 2010. –

175, [1] p. ; 21 cm. 1000 ex. ISBN 978-9975-77-133-7.

[2010-463].

- - 1. Codul de procedură civilă al Republicii Moldova.

346. Dorfman, Ina

347.91/.95(478)(094.4)

Drept procesual civil : (note de curs) / Ina Dorfman. – Ch. : S. n., 2010 (Tipogr. Orhei). – 248 p. ; 21 cm.

Bibliogr.: p. 243-248 şi la sfârşitul temelor. – 500 ex. ISBN 978-9975-9753-4-6.

[2010-486].

- - 1. Drept procesual civil.

21

347.91/.95(075.8)

Cronica cărţii Nr 3-2010 ≡ Book annals Nr 3-2010

349 Ramuri speciale ale dreptului

349.2 Dreptul muncii

347. Codul muncii al Republicii Moldova : cu ultimele modificări şi compl. : Monitorul

Oficial nr. 237-240/860 din 31.12.2008, Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 159-162/648 din

29.07.2003. – [Ed. a 4-a]. – Ch. : "Lavilat-Info" SRL, 2010 ("Tipogr. Reclama" SA). – 107, [1] p. ; 20 cm. 300 ex. ISBN 978-9975-4085-2-3.

[2010-297].

- - 1. Codul muncii al Republicii Moldova.

349.2(478)(094.4)

348. Codul muncii al Republicii Moldova : Lege nr. 154-XV din 28.03.2003 : Monitorul

Oficial al R. Moldova nr. 159-162/648 din 29.07.2003. – Ch. : "Prag-3" SRL, 2010. – 144 p. ; 21 cm. 1000 ex. ISBN 978-9975-77-101-6.

[2010-433].

- - 1. Codul muncii al Republicii Moldova.

349.2(478)(094.4)

35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. ARTĂ MILITARĂ

351/354 Administraţie publică

349. Ghidul tânărului consilier / Centrul Naţ. de Resurse pentru Tineri ; au contribuit:

Viorel Babii, Iosif Moldovanu, Claudia Danii [et al.]. – Ch. : "Bons Offices" SRL, 2010. – 81 p. :

tab. ; 24 cm.

Bibliogr.: p. 80-81 (20 tit.). – Apare cu sprijinul financ. al Centrului pentru Migraţie Intern. şi Dezvoltare din Germania (Zentrum für internationale Migration und Entwicklung – CIM). – 300 ex. ISBN 978-9975-80-316-8.

[2010-378].

- - 1. Administraţie locală.

350. Jecicov, Ilie

352(036)

Combaterea traficului ilicit de droguri : [monografie] / Ilie Jecicov, Alexandru Pareniuc, Alexei Pungă. – Ch. : [Acad. "Ştefan cel Mare"], 2010. – 120 p. : diagr. color, tab. ; 21 cm. – (Învăţământ superior). Bibliogr.: p. 119-120 (39 tit.) şi în notele de subsol. – 30 ex.

ISBN 978-9975-935-29-6.

[2010-455].

- - 1. Trafic de droguri – Combatere.

22

351.761.3:343.57

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

355/359 Ştiinţă militară. Forţe armate

351. In memoriam : [colaboratorilor Acad. "Ştefan cel Mare" din Chişinău : în vol.] /

Victor Mihăilescu, Alexandru Patraşko, Ludmila Şubelic [et al.] ; Acad. "Ştefan cel Mare", Centrul de Cultură Spirituală şi Educaţie Militaro-Patriotică. – Ch. : Acad. "Ştefan cel Mare" a MAI, 2010. – 21 cm. Vol. 1. – 2010. – 31 p. : fot., fot. color. – Texte: lb. rom., rusă. – 50 ex. – ISBN 978- 9975-935-31-9. – [2010-462]. - - 1. Poliţişti – Republica Moldova – Biografii. 355.232(478-25)+929

36 ASISTENŢĂ SOCIALĂ. ASIGURĂRI SOCIALE

366 Consumatorism. Probleme ale consumatorului

352. Culegere de documente privind protecţia consumatorilor / Asoc. pentru Coop. şi

Comunic. Democratică "Dialog" din Cahul ; resp. ed.: Nicolae Dandiş. – Ch. : S. n., 2010 (Tipogr. "Centrografic" SRL). – 220 p. ; 29 cm. Bibliogr. în notele de subsol. – Apare cu sprijinul financ. al Dep. de Stat al Statelor Unite ale Americii. – 100 ex. ISBN 978-9975-4051-6-4.

[2010-338].

- - 1. Consumatori – Protecţie – Documente.

366.5(094)

37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER

37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie

353. Educăm cu încredere : Ghidul facilitatorului pentru educaţia parentală / Progr.

Educaţional "Pas cu Pas" ; trad. adapt.: Olga Olevschi, Nicoleta Culava ; coord. ed.: Cornelia Cincilei. – Ch. : "Epigraf" SRL, 2010 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 167 p. : il., tab. ; 26 cm. – (Biblioteca "Pas cu pas").

sprijinul financ. al Fundaţiei Intern. LED Servicii de Dezvoltare din

Liechtenstien. – Bibliogr.: p. 167 (16 tit.). – 1500 ex. ISBN 978-9975-947-98-5.

Apare

cu

[2010-313].

- - 1. Educaţie parentală.

37.018

умело : Пособие для преподавателя,

работающего с родителями. – Ch. : "Epigraf" SRL, 2010 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 207, [1] p. : il., tab. ; 26 cm. – (Biblioteca "Pas cu pas").

din

Liechtenstien. – Bibliogr. la sfârşitul temelor. – 500 ex.

354. Idem

Apare

cu

în

lb.

rusă

:

Воспитываем

al

Fundaţiei

sprijinul

financ.

Intern.

LED

Servicii

de

Dezvoltare

ISBN 978-9975-947-99-2.

[2010-314].

- - 1. Educaţie parentală (rusă).

37.018

355. Mutu, Tatiana

23

Cronica cărţii Nr 3-2010 ≡ Book annals Nr 3-2010

Familia şi preadolescentul. Strategii ale educaţiei de gen / Mutu Tatiana ; coord. şt.:

Larisa Cuzneţov ; Univ. Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău. – Ch. : S. n., 2010 ("Primex Com" SRL), 2010 – 67 p. : fig., tab. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 63-66 (111 tit.). – 200 ex. ISBN 978-9975-4073-1-1.

[2010-456].

-

- 1. Educaţie de gen. 2. Psihologia preadolescentului. 37.013.42+159.9

37.015 Formarea inteligenţei şi a personalităţii

356. Psihopedagogia integrării / Aurelia Racu, Doru-Vlad Popovici, Anatol Danii [et al.]

; coord. şt.: Doru-Vlad Popovici. – Ed. revăz. şi compl. – Ch. : Î.S. F.E.-P. "Tipogr. Centrală",

2010. – 180, [3] p. : tab. ; 24 cm. Bibliogr.: p. 164-168. – 150 ex. ISBN 978-9975-78-845-8.

[2010-309].

- - 1. Psihopedagogie.

37.015.3:376

357. Specialitatea Psihopedagogie : Curricula / Univ. de Stat din Moldova, Fac. Psiho-

logie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Catedra Ştiinţe ale Educaţiei ; coord.: Guţu Vl. – Ch. : CEP USM, 2010. – 563 p. : tab. ; 25 cm. Bibliogr. la sfârşitul temelor. – 50 ex. ISBN 978-9975-70-472-4.

[2010-418].

- - 1. Psihopedagogie – Curriculum.

37.015.3(073.8)

358. Vacarciuc, Mariana

Dimensiunea spirituală a cântului : Monografie / Mariana Vacarciuc ; Univ. de Stat din

Tiraspol, Fac. Pedagogie. – Ch. : UST, 2009. – 210, [1] p. : fig., fot., n. muz. ; 20 cm. Bibliogr.: p. 174-181 (107 tit.). – 100 ex. ISBN 978-9975-76-026-3. ISMN 979-0-3480-0077-0.

[2010-411].

- - 1. Educaţie muzicală.

37.015.31+78

37.016 Alte obiecte de studiu. Materii de învăţământ speciale

359. Camerzan, Inga

Didactica informaticii : Suport metodic / Inga Camerzan, Teodora Vascan. – Ch. : S. n.,

2010 (Tipogr. "Elena-VI" SRL). – 199 p. : fig., tab. ; 24 cm. Bibliogr.: p. 198-199 (27 tit.). – 100 ex. ISBN 978-9975-9645-7-9.

[2010-425].

-

- 1. Informatică – Metodica predării.

360. Racu, Aurelia

24

37.016.046:004

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

Educaţia incluzivă : Ghid pentru cadrele didactice şi manageriale / Aurelia Racu, Doru-

Vlad Popovici, Anatol Danii. – Ch. : F.E.-P. "Tipogr. Centrală", 2010. – 150 p. : fig., tab. ; 24

cm.

Bibliogr.: p. 94-98. – 150 ex. ISBN 978-9975-78-846-5.

[2010-310].

- - 1. Educaţie incluzivă – Metodica predării.

361. Sarabaş, E.

37.016.046:376

Proiecte didactice : Limba română : cl. a 4-a : Ghid pentru învăţători şi părinţi / E.

Sarabaş, M. Braghiş, N. Sarabaş. – Ch. : Interprint, 2010 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 21 x 30 cm. – (Proiecte la Limba Română). – ISBN 978-9975-4017-7-7. Pt. a 2-a. – 2009. – 190 p. – 1000 ex. – ISBN 978-9975-4081-0-3. – [2010-320].

- - 1. Limba română – Metodica predării.

362. Vacarciuc, Mariana

37.016.046:811.135.1

Teoria şi metodologia educaţiei muzicale / Mariana Vacarciuc ; Univ. de Stat din Tiraspol, Fac. Pedagogie. – Ch. : UST, 2010. – 253 p. : fig., n. muz. ; 29 cm. Bibliogr.: p. 242-243 (42 tit.) şi în notele de subsol. – 200 ex. ISBN 978-9975-76-031-7. ISMN 979-0-3480-0083-1.

[2010-410].

- - 1. Educaţie muzicală – Metodica predării.

37.016:78

363. Лицейский научно-методический вестник / Главное упр. образования, моло-

дежи и спорта мун. Кишинэу, Рус. теорет. лицей им. Петра Великого. – К. : Б. и., 2010 (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). – 21 cm. – ISBN 978-9975-9804-5-6. – ISSN 1875-0992. Nr 13 : Материалы лицейской научно-практической конференции "Система работы

учителей-предметников по формированию у учащихся мотивации к усвоению знаний прикладного характера", 06 янв. 2010. – 2010. – 148 p. : fig., tab. – Texte: lb. rom., engl., rusă. – 100 ex. – ISBN 978-9975-66-163-8. – [2010-386].

- - 1. Metodica predării – Învăţământ preuniversitar (rusă). 37.016(082)

364. Эстафета доблести и славы "Лоскутья сих знамён победных" : К 300-летию

Полтавской битвы : В помощь учителю истории : (Раздаточный материал) / Славян. ун- т Респ. Молдова ; сост.: Барбус Л. Ф., Репида В. Б., Цвиркун В. И. ; руководитель проек- та: О. А. Бабенко, Т. П. Млечко. – К. : Славян. ун-т РМ, 2010 (Tipogr. "Valinex" SRL). – 175, [1] p. : il. ; 29 cm.

Изд. за счет пожертвования Фонда "Русский мир". – 100 ex. ISBN 978-9975-68-138-4.

[2010-440].

- - 1. Istorie – Metodica predării.

37.016:94(470)"16"

37.091 Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară

25

Cronica cărţii Nr 3-2010 ≡ Book annals Nr 3-2010

365. Заврак, Харлампий

Кое-что из моей личной жизни : воспоминания и дневники / Харлампий Заврак ;

сост.: Николай Заврак. – К. : "Tipogr. Reclama" SA, 2010. – 76 p. : fot., [1] f. portr. ; 20 cm. 200 ex. ISBN 978-9975-105-36-1.

[2010-468].

- - 1. Заврак, Харлампий, 1908-1984, учитель – Биография. 37.091+929(478)

373 Genuri şi şcoli de cultură generală. Învăţământ de cultură generală

366. Gavrina, S. E.

O carte de teste pentru cei mici / [S. E. Gavrina ; trad. din lb. rusă: Vsevolod Cernei]. –

[Ed. a 3-a]. – Ch. : "Biblion" SRL, 2010 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 135, [1] p. : il. ; 28 cm. – (Dezvoltarea copilului ; 5-6 ani). Tit. orig.: Большая книга тестов. – Aut. este indicat pe vs. f. de tit. – 3000 ex. ISBN 978-9975-112-16-1.

[2010-321].

- - 1. Învăţământ preşcolar.

373.2

367. Ghid pentru coordonarea activităţilor educatorilor de la egal la egal în prevenirea

HIV/SIDA / au contribuit: Iosif Moldovanu, Claudia Danii, Viorel Babii [et al.]. – Ch. : "Bons Offices" SRL, 2010. – 59 p. : tab. ; 24 cm. Bibliogr.: p. 59 (15 tit.) şi în notele de subsol. – 300 ex. ISBN 978-9975-80-181-2.

[2010-350].

- - 1. Educatori – Prevenirea HIV/SIDA – Activităţi. 373.211.24:616.98:578.828HIVH

368. Iordăchescu, Iulia

Limba română în şcoala alolingvă : Caietul elevului. Lectură particulară : Cl. a 2-4-a / Iu- lia Iordăchescu. – Ch. : Arc, 2010 (Combinatul Poligrafic). – 103 p. : des. ; 29 cm. – (Colecţia "Mini-didactica"). 1500 ex. ISBN 978-9975-61-555-6.

[2010-430].

373:811.135.1

5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII

502/504 Natura. Studiul şi protecţia naturii. Ştiinţa mediului înconjurător

369. Protecţia mediului în Republica Moldova : Anuarul IES – 2008 / Min. Ecologiei şi

Resurselor Naturale, Inspectoratul Ecologic de Stat ; col. red. Iurie Stamatin, Alexandru Apos- tol, Mihai Mustea [et al.]. – Ch. : "A.V.i.T. Publ" SRL, 2009 (Tipogr. "Continental-Grup" SRL). – 283 p. : fig., tab. ; 30 cm. Bibliogr.: p. 277-282. – 500 ex. ISBN 978-9975-9677-3-0 (în cop. tare).

[2010-483].

26

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

- - 1. Mediul înconjurător – Republica Moldova – Protecţie.

504.06(478)(082)

55 GEOLOGIE. ŞTIINŢE GEOLOGICE ŞI GEOFIZICE

551 Geologie generală. Climatologie. Geologie istorică. Stratigrafie. Paleogeografie

551.4 Geomorfologie. Studiul formelor de relief ale suprafeţei Pământului

370. Republica Moldova. Hazardurile naturale regionale / Acad. de Ştiinţe a Rep. Mol-

dova, Inst. de Ecologie şi Geografie ; red. resp. Tatiana Constantinov. – Ch. : Inst. de Ecolo- gie şi Geografie al AŞM, 2009 (Tipogr. "Elena-VI" SRL). – 106 p. : fig., fig. color, tab. ; 21 cm. Bibliogr. la sfârşitul cap. – 100 ex. ISBN 978-9975-106-15-3.

[2010-421].

- - 1. Hazarduri naturale – Republica Moldova.

551.4/.5(478)

6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ

61 MEDICINĂ

611 Anatomie. Anatomie comparată

371. Globa, Tatiana

Cytology, Embryology and Histology : (courses for medical students) / Tatiana Globa ; The State Univ. of Medicine and Pharmacy "Nicolae Testemiţanu". – Ch. : CEP "Medicina", 2009. – 520 p. : fig., tab., [40] p. fig. color ; 25 cm. 200 ex. ISBN 978-9975-4071-0-6 (în cop. tare).

[2010-325].

- - 1. Embriologie (engl.). 2. Histologie (engl.). 3. Citologie (engl.). 611.013.9/.018(075.8)

613 Igienă. Sănătate şi igienă personală

613.2 Dietetică

Vasilachi, Georgeta. Ciupercile şi drojdiile în alimentaţie. – Vezi Nr 374.

613.6 Riscuri şi întâmplări profesionale privind sănătatea. Igiena şi sănătatea muncii

Lăcustă, Ion. Securitatea şi sănătatea în muncă. – Vezi Nr 310.

372. Mereuţă, Ion

Aspecte medico-sociale a sănătăţii judecătorilor în Republica Moldova / Ion Mereuţă, Nicolae Bucun, Ghenadie Rotaru ; USMF "Nicolae Testemiţanu" din Rep. Moldova, Asoc. Judecătorilor din Rep. Moldova, Asoc. "Pentru Demnitate Umană" din Rep. Moldova. – Ch. :

S. n., 2010 (Tipogr. "Infohandi" SRL). – 148 p. : fig., tab. ; 20 cm. Bibliogr.: p. 106-119 (167 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-9819-7-2.

[2010-289].

27

Cronica cărţii Nr 3-2010 ≡ Book annals Nr 3-2010

- - 1. Sănătate personală – Judecători.

613.6:347.962(478)

614 Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor

373. Dodu, Gheorghe

Reforma în medicină : Culegeri de publicaţii, propuneri conceptuale / Gheorghe Dodu. –

Ch. : S. n., 2009. – 120 p. ; 20 cm.

Texte: lb. rom., rusă. – Rez.: lb. engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. – F. f. de tit.

[2010-436].

- - 1. Medicină – Republica Moldova – Reforme.

614.2(478)

Lăcustă, Ion. Securitatea şi sănătatea în muncă. – Vezi Nr 310.

615 Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie

615.8 Fizioterapie. Radioterapie. Alte tratamente terapeutice nemedicale

374. Vasilachi, Georgeta

Ciupercile şi drojdiile în alimentaţie : Tratarea unor boli cu ajutorul lor / Georgeta

Vasilachi ; cop.: Mihai Bacinschi. – Ch. : Arc, 2010 (Combinatul Poligr.). – 197, [2] p. : tab, [12] p. fot. color ; 24 cm. – (Colecţia "Secretele sănătăţii"). Bibliogr.: p. 187-194. – 1000 ex. ISBN 978-9975-61-557-0.

[2010-477].

- - 1. Tratament casnic – Ciuperci – Drojdii alimentare. 2. Alimentaţie – Ciuperci – Droj- dii. 3. Ciuperci – Tratament.

615.89+613.2

375. Vasilachi, Georgeta

Tratamentul cu plante / Georgeta Vasilachi ; cop.: Mihai Bacinschi. – Ch. : Arc, 2010 (Combinatul Poligr.). – 359 p. : tab., [16] p. : fig. color ; 24 cm. – (Colecţia "Secretele sănătă- ţii").

Bibliogr.: p. 354-355. – 1000 ex. ISBN 978-9975-61-556-3.

[2010-478].

- - 1. Tratament cu plante.

616 Patologie. Medicină clinică

615.89

376. Botnarciuc, Liudmila

Genetica medicală : Compendium / Liudmila Botnarciuc. – Ch. : "Polidanus" SRL, 2010

(F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 262 p. : fig., fig. color, tab. ; 25 cm. Bibliogr.: p. 246-248 (62 tit.). – 400 ex. ISBN 978-9975-78-851-9 (în cop. tare).

[2010-329].

- - 1. Genetică medicală.

616.1/.9 Patologie specială

28

616-056.7:575(075.8)

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

616.3 Patologia sistemului digestiv. Bolile tubului alimentar

377. Arteni, I.

Ulcerele duodenale multiple : Elab. metodică / I. Arteni, I. Ţîbîrnă, Gh. Bezu ; Univ. de

Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Ch. : CEP "Medicina", 2010. – 40 p. :

fig., tab. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 37-40 (30 tit.). – 50 ex. ISBN 978-9975-4071-8-2.

[2010-448].

- - 1. Ulcere duodenale.

378. Chetruş, Viorica

616.342-002.44(076.5)

Metode chirurgicale şi materiale folosite în tratamentul pungilor parodontale : Recoman- dări metodice pentru studenţi, rezidenţi ai Fac. de Stomatologie / Viorica Chetruş ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Ch. : CEP "Medicina" : "Epigraf" SRL, 2010. – 32 p. ; 21 cm. 50 ex. ISBN 978-9975-109-06-2.

[2010-343].

- - 1. Parodontită marginală – Metode chirurgicale. 616.31-089(076.5)

379. Coşciug, Gurie

Cancerul hepatic primar şi ciroza : [monografie] / Gurie Coşciug ; Inst. Oncologic din Rep. Moldova. – Ch. : "Elan Poligraf" SRL, 2009. – 352 p : fig., fig. color, tab. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 327-340 (227 tit.). – Apare cu sprijinul financ. al "Hoffman-la Roche" dnei Ala Ciobanu, "Nycomedia" dlor Igor Todică şi Jan Sâle. – 500 ex. ISBN 978-9975-66-159-1 (în cop. tare).

[2010-345].

- - 1. Cancer hepatic. 2. Ciroză hepatică.

380. Терехов, А. Б.

616.36-006-004

Основы практической пародонтологии : [монография] / А. Б. Терехов, К. И. Нэстасе, Г. Ю. Николау ; red. şt.: Gheorghe Nicolau ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Fac. Stomatologie, Catedra Stomatologie terapeutică. – Ch. : "Vector

V-N" SRL, 2010 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 208 p. : fig., tab. ; 24 cm. Bibliogr.: p. 204-208 (96 tit.). – 500 ex. ISBN 978-9975-9977-8-2.

[2010-324].

- - 1. Parodontită (rusă).

616.314.17-008.1

616.7 Patologia organelor de locomoţie. Schelet şi sistemul muscular

381. Verega, Grigore

Lambourile insulare ale membrului pelvin : Monografie / Grigore Verega. – Ch. : "Edit Prest" SRL, 2009. – 160, [1] p. : fig., fig. color ; 20 cm. Bibliogr. la sfârşitul paragrafelor. – 100 ex.

29

Cronica cărţii Nr 3-2010 ≡ Book annals Nr 3-2010

ISBN 978-9975-922-61-6.

[2010-401].

- - 1. Lamboul insular – Tehnici chirurgicale.

616.718.1:617.58

616.9 Boli transmisibile. Boli infecţioase şi contagioase

382. Ghid naţional de tratament şi îngrijiri în infecţia HIV şi SIDA / Min. Sănătăţii al

Rep. Moldova. – Ch. : "Valinex" SRL, 2010. – 454 p. : fig., tab. ; 30 cm. Bibliogr. la sfârşitul cap. şi în notele de subsol. – 200 ex. ISBN 978-9975-68-134-6 (în cop. tare).

[2010-342].

- - 1. Infecţie HIV/SIDA – Tratament.

616.98:578.828HIV-08(036)

617 Chirurgie. Ortopedie. Oftalmologie

383. O lacrimă, o floare, o inimă ce doare… : In memoriam Iurie Samburschi / alcăt.,

red. şt.: Ana Mihalache ; trad. în lb. engl.: Ghimpu Felicia ; coord. ed.: Natalia Ghimpu ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "N. Testemiţanu", Clinica Chirurgie Spitalul Municipal "Ar-

hanghelul Mihail". – Ch. : S. n., 2010 (Tipogr. "Foxtrot" SRL). – 112 p. : fot., fot. color, [1] f. portr. ; 21 cm. Texte: lb. rom., engl., rusă. – 60 ex. ISBN 978-9975-4093-0-8.

[2010-375].

- - 1. Samburschi, Iurie, 1961-2002, medic chirurg. 617(092)=135.1=111=161.1

63 AGRICULTURĂ. ŞTIINŢE ŞI PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATĂRI

AGRICOLE ŞI ALE VIEŢII SĂLBATICE

631/638 Agricultură

631 Agricultură în general

631.5 Lucrări agricole

384. Starodub, Victor

Bazele teoretice ale fitotehniei : [pentru uzul studenţilor] / Victor Starodub ; Univ. Agrară de Stat din Moldova. – Ch. : "Print-Caro" SRL, 2010. – 153 p. : fig., tab. ; 21 cm. Aut. este indicat pe cop. – Bibliogr.: p. 152-153 (25 tit.). – 100 ex. ISBN 978-9975-4069-8-7 (în cop. tare).

[2010-457].

- - 1 . Fitotehnie.

631.52/.53(075.8)

638 Întreţinerea, creşterea şi utilizarea insectelor şi a altor artropode

385. Asociaţia Apicultorilor din Moldova "Apis Mellifera". Apicultura / Asoc. Apicul-

torilor din Rep. Moldova "Apis Mellifera". – Ch. : S. n., 2010. – 16 p. : fig. ; 20 cm. Text: lb. rom., rusă. – F. f. de tit.

30

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

[2010-404].

- - 1. Apicultură.

639.2/.6 Pescuit. Piscicultură

386. Cozari, Tudor

638.1

Strategiile de reproducere a amfibienilor : Particularităţi evolutive ecologice şi etologice în ecosistemele naturale şi antropizate : monografie / Tudor Cozari ; red. şt.: Ion Toderaş ;

Univ. de Stat din Tiraspol. – Ch. : Î.E.-P. "Ştiinţa", 2010 (Tipogr. "Elena-VI" SRL). – 285 p. :

fig., tab. ; 24 cm. Bibliogr.: p. 262-276 (328 tit.). – 200 ex. ISBN 978-9975-67-648-9.

[2010-423].

- - 1. Amfibieni – Reproducere.

657 Contabilitate

387. Frecăuţeanu, Alexandru

639.3/.4

Contabilitatea financiară şi de gestiune : [pentru uzul studenţilor] / Alexandru Frecăuţeanu, Ada Ştahovschi, Angela Chişlaru. – Ch. : S. n., 2010 (Tipogr. "Print-Caro" SRL). – 263 p. : tab. ; 20 cm. Bibliogr.: p. 258 (6 tit.). – 50 ex. ISBN 978-9975-4098-1-0.

[2010-460].

- - 1. Contabilitate financiară.

388. Тухарь, Т.

657.15(075.8)

Стандарты бухгалтерского учета: учеб. пособие / Т. Тухарь, В. Иконников ;

МОЛДКООП. Кооперат.-торгов. ун-т Молдовы. – K. : Б. и., 2009 (Tipogr. UCCM). – 146 p. :

scheme, tab. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 144 (19 tit.). – 100 ex. ISBN 978-9975-905-45-9.

[2010-336].

- - 1. Contabilitate – Evidenţă (rusă).

657(075.8)

66 TEHNOLOGIE CHIMICĂ. INDUSTRII CHIMICE ŞI ÎNRUDITE

663/664 Microbiologie industrială. Industrii de fermentare

663.2/.3 Vinificaţie. Industria vinului

389. Băuturile Moldovei … = Напитки Молдовы, 2010-2011 = Drinks of Moldova,

2010-2011 : Directory informational / "Vanic Com" SRL ; дир. Кириченко Василий ; гл. ред. Кириченко Нина. – [Ch.] : "Vanic Com" SRL, [2009] (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). – 30 cm. – 10-летний юбилей. 2010-2011. – 2009. – 72, [22] p. : fig. color. – Tit. paral.: lb. rom., engl., rusă. – Texte:

lb. rom., engl., rusă. – [2010-403].

31

Cronica cărţii Nr 3-2010 ≡ Book annals Nr 3-2010

- - 1. Vinuri – Republica Moldova – Îndrumare. 2. Băuturi spirtoase – Republica Moldo- va – Îndrumare.

663.2/.5(478)(058)

69 LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII (DE CASE ÎN PRINCIPAL). MATERIALE DE CON-

STRUCŢIE. TEHNOLOGII ŞI PROCEDEE ÎN CONSTRUCŢII

390. Строительство & Оборудование : Производители, оптовые базы, строит.

компании Молдовы : Информ. справ. / информ. и реклама: Гоменюк Юлия, Заносьева Ольга, Кириков Виорика [и др.] ; ред.: Гомон Сергей. – Ch. : "Victoria Gomon" SRL, 2010 (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). – 30 cm. – ISBN 978-9975-9867-6-2. – ISSN 1857-0194.

Nr 1 : Весна 2010. – 2010. – 332 p. : il., [48] p. il. color. – Text: lb. rom., rusă. – F. f. de tit. – 2500 ex. – ISBN 978-9975-9867-9-3. – [2010-452].

- - 1. Materiale de construcţie – Republica Moldova – Îndrumare (rom., rusă).

69(478)(036)=135.1=161.1

7 ARTĂ. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT

71 SISTEMATIZARE FIZICĂ. SISTEMATIZARE REGIONALĂ, URBANĂ ŞI RURALĂ.

URBANISM. PEISAJE. PARCURI. GRĂDINI

391. Milea, González Alejdandro

La nueva ciudad del norte mexicano (siglo XIX) / Alejandro González Milea. – Ch. :

Pontos, 2010 ("Tipogr. Reclama" SA). – 35 p. : fig. ; 20 cm. Bibliogr. în note: p. 31-35 (51 tit.). – 1000 ex. ISBN 978-9975-51-102-5.

[2010-428].

-

- 1. Planificarea oraşelor, sec. XIX – Mexic (span.).

78 MUZICĂ

711.4/.6(72)"18"

Vacarciuc, Mariana. Dimensiunea spirituală a cântului. – Vezi Nr 358.

79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT

796/799 Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică

392. Budevici-Puiu, Liliana

Evoluţia managementului general şi sportiv : Curs univ. / Liliana Budevici-Puiu, Atrur

Cărăuş. – Ch. : "Valinex" SRL, 2010. – 225 p. : fig., tab. ; 20 cm. Bibliogr.: p. 220-225 (90 tit.). – 100 ex. ISBN 978-9975-68-140-7.

[2010-442].

-

- 1. Sport – Management.

393. Budevici-Puiu, Anatolie

32

796.062(075.8)

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

Programarea şi dirijarea antrenamentului sportiv : (Compendiu Master) / Anatolie Budevici-Puiu, Alexei Grabco. – Ch. : "Valinex" SRL, 2010. – 149 p. ; 20 cm. Bibliogr.: p. 143-149 (83 tit.). – 100 ex. ISBN 978-9975-68-137-7.

[2010-389].

- - 1. Antrenament sportiv.

796.015(075.8)

394. Organizarea şi asigurarea competiţiilor la fotbal : Lucr. metodică pentru studenţi,

antrenori, profesori şi arbitrii de fotbal / Craciun Nicolae, Gojan Vasile, Jubîtcă Constantin [et

al.] ; Univ. de Stat din Moldova, Univ. de Stat de Educaţie Fizică şi Sport. – Ch. : CEP USM, 2010. – 199 p. : des., fot. ; 21 cm. Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 197-199 (30 tit.). – 100 ex. ISBN 978-9975-70-527-1.

[2010-419].

- - 1. Fotbal – Organizare.

395. Prodan, Aliona

796.332.093.61(076.5)

Strategia deontologiei specialistului de cultură fizică prin teambuilding şi training : Com- pendiu univ. / Aliona Prodan, Anatolie Budevici-Puiu ; Univ. de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Rep. Moldova. – Ch. : "Valinex" SRL, 2010. – 168 p. : fig. ; 20 cm. Bibliogr.: p. 161-168 (117 tit.). – 100 ex. ISBN 978-9975-68-139-1.

[2010-441].

- - 1. Cultură fizică – Deontologie profesională. 796.071(075.8)

8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ

80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILO-

LOGIE

396. Corlăteanu, Nicolae

Testament : Cred în izbânda limbii române : Studii. Comunicări. Memorii / Nicolae Corlăteanu ; sel., coord. şi pref. de Alexandru Bantoş ; cop.: Mihai Bacinschi ; Casa Limbii

Române "Nichita Stănescu". – Ch. : S. n., 2010 (Tipogr. "Serebia" SRL). – 256 p. : fot. ; 24 cm. – (Biblioteca revistei "Limba Română"). Bibliogr. în note la sfârşitul cap. – 1000 ex. ISBN 978-9975-4005-9-6.

[2010-407].

- - 1. Corlăteanu, Nicolae, 1915-2005, lingvist – Biografie. 2. Limba română – Studii.

397. Cosniceanu, Maria

80/81:811.135.1(092)

Nume de familie : (din perspectivă istorică) / Maria Cosniceanu ; cop.: Ruxanda Romanciuc ; Acad. de Ştiinţe a Rep. Moldova, Inst. de Filologie. – Ch. : Pontos, 2010 ("Tipogr. Reclama" SA). – 153, [3] p. ; 20 cm.

33

Cronica cărţii Nr 3-2010 ≡ Book annals Nr 3-2010

Bibliogr.: p. 147-149. – Ind. numelor: p. 150-153. – 2000 ex. ISBN 978-9975-51-099-8.

[2010-295].

- - 1. Nume de familie moldoveneşti.

81'373.232(478)

Current Perspectives in Language Teaching. – Vezi Nr 400.

398. "Filologia modernă: realizări şi perspective în contextul european", colocviu

intern. (2009 ; Chişinău). Colocviul Internaţional "Filologia modernă: realizări şi perspective

în contextul european". Semiotica şi hermeneutica textului : [materialele colocviului intern., 7- 8 mai 2008, Chişinău] / coord.: Aliona Grati, Inga Ciobanu. – (ed. a 2-a). – Ch. : S. n., 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 314 p. : fig., tab. ; 24 cm. Antetit.: Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Filologie. – Texte: lb. rom., rusă. – Rez.: lb. engl., fr. – Bibliogr. la sfârşitul art. şi în notele de subsol. – 100 ex. ISBN 978-9975-78-800-7.

[2010-315].

- - 1. "Filologia modernă: realizări şi perspective în contextul european" – Colocviu in- ternaţional.

801.7/.8(082)=135.1=161.1

399. Postolachi, Veronica

Textul poetic. Valori stilistice : (modele de interpretare) / Veronica Postolachi. – Ch. :

Prometeu, 2009 (Tipogr. "Prag-3" SRL). – 159, [1] p. ; 21 cm. – (Gimnasium. Liceum). Bibliogr. în notele de subsol. – 1000 ex. ISBN 978-9975-919-77-7.

[2010-372].

- - 1. Texte literare – Comentarii.

801.82'38:82.0

811 Limbi individuale

811.111 Limba engleză

400. Current Perspectives in Language Teaching / Univ. de Stat din Moldova. – Ch. :

CEP USM, 2010. – 131, [1] p. : fig., tab. ; 29 cm. – (APLE). Texte: lb. rom., engl. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – Apare cu

sprijinul financ. al United States Government. – 100 ex. ISBN 978-9975-70-928-6.

[2010-369].

- - 1. Limba engleză. 2. Lingvistică. 811.111+80/81(082)=111=135.1

401. English : Sample tests for the 9 th form pupils to excel at the English exam / Ange-

la Cazacu, Irina Sajina, Lilia Buragă [et al.]. – Ch. : Lyceum, 2010 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 88 p. 5000 ex. ISBN 978-9975-9846-9-0.

[2010-328].

- - 1. Limba engleză – Teste.

34

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

811.111(079)

402. English : Sample tests to excel at the Baccalaureate / Angela Cazacu, Irina

Sajina, Lilia Buragă [et al.]. – Ch. : Lyceum, 2010 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 80 p. : tab. ; 24 cm. – (Absolvire).

3000 ex.

ISBN 978-9975-9846-7-6.

[2010-316].

- - 1. Limba engleză – Teste.

811.111(079)

403. Sajina, Irina

Test Your English : For Young Learnes : Test Samples for the 2 nd Form / Irina Sajina,

Lorina Bujor. – Ch. : Lyceum, 2010 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 48 p. : il. ; 24 cm. Bibliogr.: p. 47 (6 tit.). – 1000 ex. ISBN 978-9975-9635-9-6.

[2010-327].

- - 1. Limba engleză – Teste.

811.111(079)

811.133.1 Limba franceză

404. Le Français : Modèles de tests pour réussir à l'examen : 11 [cl.] / Tatiana Petcu,

Doina Bogdănaş, Ala Dolgoter [et al.]. – Ch. : Lyceum, 2010 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 64 p. : tab. ; 24 cm. – (Absolvire).

5000 ex.

ISBN 978-9975-9760-0-8.

[2010-308].

- - 1. Limba franceză – Teste.

811.135.1 Limba română

811.133.1(079)

405. Bajureanu, Vasile

Studiu asupra sincretismului sintactic la nivelul frazei joncţionale : Monografie / Vasile

Bajureanu ; coord. şt.: Anatol Ciobanu. – Ch. : CEP USM, 2010. – 123 p. : fig., tab. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 120 (19 tit.) şi la sfârşitul cap. – 100 ex. ISBN 978-9975-70-531-8.

[2010-370].

- - 1. Limba română – Fraze joncţionale.

406. Comşulea, Elena

811.135.1'367.4

Ed.

Dicţionar de expresii şi locuţiuni / Elena Comşulea, Valentina Şerban, Sabina Teiuş. –

[a 3-a] rev. şi actualizată. – Ch. : Î.E.-P. "Ştiinţa", 2010 (Combinatul Poligr.). – 335 p. ; 20

cm.

– (Colecţia "Dicţionare şcolare"). Ind. de cuvinte: p. 298-335. – 2000 ex. ISBN 978-9975-67-657-1.

[2010-332].

- - 1. Limba română – Dicţionare. 2. Dicţionar de expresii şi locuţiuni – Limba română.

35

811.135.1'374.2'367.4

Cronica cărţii Nr 3-2010 ≡ Book annals Nr 3-2010

407. Comşulea, Elena

Dicţionar de expresii şi locuţiuni / Elena Comşulea, Valentina Şerban, Sabina Teiuş. –

Ed. rev. şi actualizată. – Ch. : Î.E.-P. "Ştiinţa", 2010 (Combinatul Poligr.). – 335 p. ; 20 cm. – (Colecţia "Dicţionare şcolare"). Ind. de cuvinte: p. 298-335. – 5000 ex. ISBN 978-9975-67-658-8 (în cop. tare).

[2010-360].

-

- 1. Limba română – Dicţionare. 2. Dicţionar de expresii şi locuţiuni – Limba română.

811.135.1'374.2'367.4

408. Cosniceanu, Maria

Dicţionar de prenume / Maria Cosniceanu. – Ch. : Î.E.-P. "Ştiinţa", 2010 (Combinatul Poligr.). – 142, [1] p. ; 20 cm. – (Colecţia "Dicţionare şcolare"). Bibliogr.: p. 143 (15 tit.). – Ind.: p. 130-142. – 3000 ex. ISBN 978-9975-67-653-3.

[2010-335].

- - 1. Limba română – Dicţionare. 2. Dicţionar de prenume româneşti. 811.135.1'373.231

409. Cosniceanu, Maria

Dicţionar de prenume / Maria Cosniceanu. – Ch. : Î.E.-P. "Ştiinţa", 2010 (Combinatul Poligr.). – 142, [1] p. ; 21 cm. – (Colecţia "Dicţionare şcolare"). Bibliogr.: p. 143 (15 tit.). – 3000 ex. ISBN 978-9975-67-654-0 (în cop. tare).

[2010-333].

- - 1. Limba română – Dicţionare. 2. Dicţionar de prenume româneşti. 811.135.1'373.231

410. Dîrul, Alexandru

Probleme de structură a limbii tratate din perspectiva gramaticii explicative : (Studii şi

materiale) / Alexandru Dîrul ; Inst. de Filologie al AŞM. – Ch. : S. n., 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 209, [1] p. : tab. ; 20 cm. Bibliogr. la sfârşitul temelor. – 100 ex. ISBN 978-9975-78-841-0.

[2010-318].

-

- 1. Limba română – Gramatică.

411. Hâncu, Dumitru I.

811.135.1'36

Dicţionar explicativ şcolar / Dumitru I. Hâncu ; rev. şt.: Vasile Bahnaru. – Ed. a 4-a, actualizată. – Ch. : Î.E.-P. "Ştiinţa", 2010 (Combinatul Poligr.). – 471 p. ; 20 cm. – (Colecţia "Dicţionare şcolare").

Bibliogr.: p. 470-471. – 5000 ex. ISBN 978-9975-67-645-8.

[2010-365].

-

- 1. Limba română – Dicţionare. 2. Dicţionar explicativ şcolar al limbii române.

811.135.1'374.3

412. Hâncu, Dumitru I.

36

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

Dicţionar explicativ şcolar / Dumitru I. Hâncu ; rev. şt.: Vasile Bahnaru. – Ed. a 4-a, rev.

şi actualizată. – Ch. : Î.E.-P. "Ştiinţa", 2010 (Combinatul Poligr.). – 471 p. ; 20 cm. – (Colecţia "Dicţionare şcolare"). Bibliogr.: p. 470-471. – 5000 ex. ISBN 978-9975-67-644-1 (în cop. tare).

[2010-361].

- - 1. Limba română – Dicţionare. 2. Dicţionar explicativ şcolar al limba române.

811.135.1'374.3

413. Lazăr, Oana

Limba Română : pentru cl. 5-12 : Gramatica / Oana Lazăr. – Ch. : Teo-Educaţional,

2009 (Tipogr. "Serebia" SRL). – 152 p. : tab. ; 10 x 13 cm. Bibliogr.: p. 151 (14 tit.). – 3000 ex. ISBN 978-9975-9715-6-0.

[2010-405].

- - 1. Limba română – Gramatica.

414. Ungureanu, Elena

811.135.1'36(075.3)

Dicţionar ortografic şcolar : (cu elemente de punctuaţie) / Elena Ungureanu, Aliona Zgardan-Crudu. – Ch. : Î.E.-P. "Ştiinţa", 2010 (Combinatul Poligr.). – 375 p. ; 20 cm. – (Colec- ţia "Dicţionare şcolare"). Bibliogr.: p. 374-375 (30 tit.). – 5000 ex. ISBN 978-9975-67-655-7.

[2010-334].

- - 1. Limba română – Dicţionare. 2. Dicţionar ortografic şcolar – Limba română.

415. Ungureanu, Elena

811.135.1'374.2'35

Dicţionar ortografic şcolar : (cu elemente de punctuaţie) / Elena Ungureanu, Aliona

Zgardan-Crudu. – Ch. : Î.E.-P. "Ştiinţa", 2010 (Combinatul Poligr.). – 375 p. ; 20 cm. – (Colec- ţia "Dicţionare şcolare"). Bibliogr.: p. 374-375 (30 tit.). – 5000 ex. ISBN 978-9975-67-656-4 (în cop. tare).

[2010-362].

- - 1. Limba română – Dicţionare. 2. Dicţionar ortografic şcolar – Limba română.

811.135.1'374.2'35

416. Vulpe, Ana

Dicţionar român-rus, rus-român / Ana Vulpe, Ion Zaporojan. – Ch. : Î.E.-P. "Ştiinţa",

2010 (Combinatul Poligr.). – 703 p. ; 20 cm. – (Colecţia "Dicţionare şcolare"). 5000 ex.

ISBN 978-9975-67-513-0.

[2010-368].

- - 1. Limba română – Dicţionare. 2. Limba rusă – Dicţionare. 3. Dicţionar român-rus, rus-român.

811.135.1'374.822=161.1+811.161.1'374.822=135.1

417. Vulpe, Ana

37

Cronica cărţii Nr 3-2010 ≡ Book annals Nr 3-2010

Dicţionar român-rus, rus-român / Ana Vulpe, Ion Zaporojan. – Ch. : Î.E.-P. "Ştiinţa",

2010 (Combinatul Poligr.). – 703 p. – (Colecţia "Dicţionare şcolare").

3000 ex.

ISBN 978-9975-67-652-6 (în cop. tare).

[2010-366].

- - 1. Limba română – Dicţionare. 2. Limba rusă – Dicţionare. 3. Dicţionar român-rus, rus-român.

811.135.1'374.822=161.1+811.161.1'374.822=135.1

811.161.1 Limba rusă

Vulpe, Ana. Dicţionar român-rus, rus-român. – Vezi Nr 416-17.

418. Горшкова, Р. Ф.

Тесты по русскому языку и литературе : Выпускникам лицеев и общеобразов. шк. :

10, 11, 12 кл. / Р. Ф. Горшкова, Т. Г. Черных. – Ch. : Lumina, 2010 ("Tipogr. Reclama" SA). – 75 p. : tab. ; 24 cm. – (Готовимся к экзаменам).

3000 ex.

ISBN 978-9975-65-117-2.

[2010-469].

- - 1. Limba rusă – Teste. 2. Literatură rusă – Teste

811.161.1+821.161.1.09(079)

82 LITERATURĂ

82/821 Literatură artistică

821 Literatura limbilor individuale

821.133.1 Literatură franceză

419. Combet, Fernand

SchrummSchrumm, sau Excursia Duminicală la Nisipurile Mişcătoare : Roman / Fernand Combet ; trad. din fr. de Corina Ungurean. – Ch. : Cartier, 2010 (Combinatul Poligr.). – 299, [1] p. ; 20 cm. – (Colecţia "Biblioteca deschisă" / coord. de Dorin Onofrei). Tit. orig.: SchrummSchrumm. – Bibliogr.: p. 297-300. – 610 ex. ISBN 978-9975-79-613-2 (în cop. tare şi supracop.).

[2010-363].

- - 1. Literatură franceză – Romane.

821.133.1-31 Combet

821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova

420. Dilion, Haralampie

Icoanele din noi : [versuri] / Haralampie Dilion ; il. şi cop. Ada Ţibuleac. – Ch. : S. n.,

2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 86 p. : il. ; 20 cm. 500 ex. ISBN 978-9975-78-828-1.

[2010-317].

- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.

38

821.135.1(478)-1 Dilion

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

421. Dumbrăveanu, Victor

File de ADIO : Jurnal ironico-sentimental, în două feţe-răzleţe fără intervenţiile moraliza-

toare ale autorului / Victor Dumbrăveanu ; cop.: Simion Coadă. – Ed. a 3-a, rev. – Ch. : "Bons Offices" SRL, 2010. – 244 p. ; 20 cm. 1000 ex. ISBN 978-9975-80-314-4.

[2010-351].

- - 1. Literatură română din Republica Moldova.

422. Dumbrăveanu, Victor

821.135.1(478)-92 Dumbrăveanu

Lecţia de amor : Unsprezece nuvele de dragoste / Victor Dumbrăveanu ; cop.: Simion Coadă. – Ch. : "Bons Offices" SRL, 2010. – 163, [1] p. ; 20 cm.

500 ex.

ISBN 978-9975-80-203-1.

[2010-380].

-

- 1. Literatură română din Republica Moldova – Nuvele.

423. Garaz, Mihail

821.135.1(478)-32 Dumbrăveanu

Opere complete în 6 volume / Mihail Garaz ; ed. îngrijită de Ana Garaz ; coord.: Al. Cu-

cu ; cop.: Ruxanda Romanciuc. – Ch. : Pontos, 2010 ("Tipogr. Reclama" SA). – 20 cm. –

ISBN 978-9975-51-104-9. Vol. 1 : Versuri. – 2010. – 228, [12] p. : il., [12] p. fot., [1] f. portr. – Tab. cronol.: p. 3-6. – 100 ex. – ISBN 978-9975-51-105-6. – [2010-465].

-

- 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.

821.135.1(478)Garaz1+821.135.1(478)-1 Garaz

424. Vol. 2 : Versuri. – 2010. – 255, [8] p., [1] f. portr. – 100 ex. – Tab. cronol.: p. 3-6. –

ISBN 978-9975-51-043-1. – [2010-466].

- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.

425. Goncear, Ludmila

821.135.1(478)Garaz1+821.135.1(478)-1 Garaz

Rostiri către mâine : Versuri / Ludmila Goncear ; pref.: Nicolae Dabija ; graf. de Iaroslav Oliinâk ; cop.: Ruxanda Romanciuc. – Ch. : Pontos, 2010 ("Tipogr. Reclama" SA). – 102, [6] p. : il. ; 20 cm.

300 ex.

ISBN 978-9975-51-100-1.

[2010-305].

-

- 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.

426. Ladaniuc, Victor

821.135.1(478)-1 Goncear

Crucificat pentru Dragoste : [versuri] / Victor Ladaniuc ; graf.: Mariana Jioară ; cop.: Vic-

tor Ladaniuc. – Ch. : Fundaţia "Draghiştea", 2010 ("Tipogr. Reclama" SA). – 84 p. : il., [1] f. portr. ; 20 cm.

200 ex.

ISBN 978-9975-4030-9-2.

[2010-306].

39

Cronica cărţii Nr 3-2010 ≡ Book annals Nr 3-2010

- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.

427. Răzlog, Ion

821.135.1(478)-1 Ladaniuc

Ionică scriitorul bea în rând cu tot poporul : [epigrame, parodii şi poezii umoristice] / Ion

Răzlog ; cop.: Margareta Chiţcatîi. – Ch. : "Universul" ÎS, 2010 (Tipogr. Ed. "Universul" ÎS). –

136

p. ; 10 x 15 cm. 3000 ex. ISBN 978-9975-47-037-7.

 

[2010-330].

-

- 1. Literatură română din Republica Moldova – Epigrame – Parodii – Poezii umoristi-

ce.

 

821.135.1(478)-193.2 Răzlog

 

428.

Stoleru, Ion

Din freamătul noului veac : [versuri] / Ion Stoleru. – Ch. : "Grafema Libris" SRL, 2010. –

167

p. : il. ; 20 cm.

 

200 ex.

ISBN 978-9975-52-073-7.

[2010-293].

- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.

429. Teslaru, Grigore

821.135.1(478)-1 Stoleru

Îngerul din geam : (Poeme în câteva silabe) / Grigore Teslaru. – Ch. : "Elan INC" SRL, 2010 (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). – 95 p. ; 10 x 20 cm. Aut este indicat pe cop. – 250 ex. ISBN 978-9975-66-078-5.

[2010-385].

- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poeme.

430. Toma, Vasile

821.135.1(478)-1Teslaru

Mesaje din orfelinat : [versuri] / Vasile Toma. – Ch. : "Grafema Libris" SRL, 2009 (F.E.- P. "Tipogr. Centrală"). – 175 p. ; 18 cm.

500 ex.

ISBN 978-9975-52-071-3.

[2010-319].

- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.

431. Trofim, Alina

821.135.1(478)-1 Toma

Din zborul gândului : [versuri] / Alina Trofim ; cop.: Andrei Dorgan. – Ch. : S. n., 2010 ("Tipogr. Reclama" SA). – 91 p., [1] f. portr. color ; 21 cm.

500 ex.

ISBN 978-9975-105-35-4.

[2010-467].

- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.

40

821.135.1(478)-1 Trofim

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

432. Vieru, Grigore

Mamă, tu eşti Patria mea = Mamu, sän benim Vatanιmsιn / Grigore Vieru ; gaguz dilinä

çevirdi Todur Angeli ; cop.: Veaceslav Popovschi. – К. : S. n., 2010 (F.E.-P. "Tipogr. Centra- lă"). – 50, [2] p., [16] p. fot., fot. color ; 12 x 18 cm. Tit. paral.: lb. rom., găgăuză – Text: lb. găgăuză. – Apare cu sprijinul financ. al Guver- nului Rep. Moldova. – 1000 ex. ISBN 978-9975-78-847-2.

[2010-311].

- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie (găgăuză).

821.135.1(478)-1=135.1=512.165

821.161.1(478) Literatură rusă din Republica Moldova

433. Аванесян, Ю. А.

Ожидание длинною в жизнь : [рассказы] / Ю. А. Аванесян. – К. : "Vite-jesc" SRL,

2010. – 262 p. ; 20 cm.

100 ex.

ISBN 978-9975-9921-3-8.

[2010-451].

- - 1. Literatură rusă din Republica Moldova – Povestiri (rusă). 821.161.1(478)-34 Аванесян

434. Волошановский, Станислав

Потерянное поколение : Роман и рассказы / Станислав Волошановский. – К. : "Uni- versul" ÎS, 2010. – 191, [1] p. ; 21 cm.

250 ex.

ISBN 978-9975-47-038-4 (în cop. tare).

[2010-331].

- - 1. Literatură rusă din Republica Moldova – Romane – Povestiri (rusă).

821.161.1(478)-31 Волошановский

435. Кроитору, Евгений

Сказки реалий : (проза, стихи) / Кроитору Евгений, Гросу Евгений ; облож.: Роман

Кутасевич. – К. : Labirint, 2009. – 157 p. ; 20 cm. – (Серия "Разум").

100 ex.

ISBN 978-9975-943-91-8.

[2010-353].

- - 1. Literatură rusă din Republica Moldova – Povestiri – Poezie (rusă).

436. Христюк, Ирина

821.161.1(478)-9 Кроитору

В поисках гармонии : с миром, судьбой и душой : Стихи / Ирина Христюк. – К. : "In- versia Dub" SRL, 2010. – 86, [2] p. : il. ; 20 cm.

Изд. при содействии Союза творч. интеллигенции Респ. Молдова. – 100 ex. ISBN 978-9975-4088-0-6.

[2010-340].

- - 1. Literatură rusă din Republica Moldova – Poezie (rusă).

821.161.1(478)-1 Христюк

821.161.2 Literatură ucraineană

41

Cronica cărţii Nr 3-2010 ≡ Book annals Nr 3-2010

437. Симоненко, Василь

Серце мое біля серця твого = Inima mea – lângă inima ta : поезιϊ / Василь

Симоненко ; cuv. înainte: Oles Goncear ; trad.: Anatol Ciocanu. – К. : "Elan INC" SRL, 2009 (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). – 164 p., [1] f. portr. ; 21 cm. Tit., text paral.: lb. rom., ucr. – 1000 ex. ISBN 978-9975-66-160-7.

[2010-383].

- - 1. Literatură ucraineană – Poezie (rom., ucr.). 821.161.2-1Симоненко=135.1=161.2

821.512.165(478) Literatură în limba găgăuză din Republica Moldova

438. Baboglu, Nikolay

Uzak yollarim… : Seçmä yaratmalar / Nikolay Baboglu ; cop.: Ruxanda Romanciuc. – Ch. : Pontos, 2009 ("Tipogr. Reclama" SA). – 388, [8] p. : il., [4] p. : fot., fot. color ; 21 cm. Bibliogr.: p. 386-388. – 300 ex. ISBN 978-9975-51-088-2.

[2010-296].

- - 1. Literatură găgăuză din Republica Moldova – Poezie – Piese – Povestiri.

821.512.165(478)-1/-3 Baboglu

82/821-93 LITERATURĂ ARTISTICĂ PENTRU COPII

821-93 Literatură pentru copii

439. Poveşti din toată lumea / trad. şi adapt.: Ion Pîrău. – Ialoveni : "A.V.i.T. Publ"

SRL, 2009 (Tipogr. "Continental Grup" SRL). – 14 x 20 cm. – (4 Poveşti noi).

Nr 1. – 2009. – [24] p. : il. color. – F. f. de tit. – 2500 ex. – ISBN 978-9975-9979-6-6. –

[2010-479].

- - 1. Poveşti.

821(100)-34-93

440. Nr 2. – 2009. – [24] p. : il. color. – F. f. de tit. – 2500 ex. – ISBN 978-9975-9979-7-

3.

– [2010-480].

-

- 1. Poveşti.

 

821(100)-34-93

 

441.

Nr 3. – 2009. – [24] p. : il. color. – F. f. de tit. – 2500 ex. – ISBN 978-9975-9979-8-

0.

– [2010-481].

-

- 1. Poveşti.

 

821(100)-34-93

 

442.

Nr 4. – 2009. – [24] p. : il. color. – F. f. de tit. – 2500 ex. – ISBN 978-9975-9979-9-

7.

– [2010-482].

- - 1. Poveşti.

821(100)-34-93

821.135.1(478)-93 Literatură română din Republica Moldova

443. Cutasevici, Gheorghe

Ghici ce fel de nucă am ? : Memorizaţi, declamaţi, desenaţi, coloraţi : [poezii ilustrate pentru cei mici] / Gheorghe Cutasevici ; pict.: Elena Leşcu. – Ed. a 2-a. – Ch. : Labirint-

42

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

Cutasevici ÎI, 2010. – 14, [2] p. : il., il. color ; 21 cm.

F. f. de tit. – 500 ex.

ISBN 978-9975-943-93-2.

[2010-355].

- - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii.

444. Ladaniuc, Victor

821.135.1(478)-93 Cutasevici

Iar o vară la bunici : [poezii pentru copii] / Victor Ladaniuc ; cop. şi des.: Victor Ladaniuc. – Ch. : Fundaţia "Draghiştea", 2010 ("Tipogr. Reclama" SA). – 28 p. : des. ; 11 x 20 cm. 200 ex. ISBN 978-9975-9895-1-0.

[2010-307].

-

- 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii – Poezie.

821.135.1(478)-93 Ladaniuc

445. Mânăscurtă, Ioan

Artefact : roman fantastic pentru copii / Ioan Mânăscurtă ; prez. graf.: Petru Gheţoi. – Ch. : "Magna-Princeps" SRL, 2009. – 210, [2] p. : des. color ; 27 cm. 2000 ex. ISBN 978-9975-4075-0-2 (în cop. tare).

[2010-323].

- - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii.

446. Plăcintă, Alexandru

821.135.1(478)-312.9-93 Mânăscurtă

Ghicitori : [în versuri] / Alexandru Plăcintă (il., cop.). – Ch. : "Elan Poligraf" SRL, 2010. – [20] p. : il. color ; 24 cm.

F. f. de tit. – 2000 ex.

ISBN 978-9975-66-164-5.

[2010-381].

-

- 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii – Poezie.

821.135.1(478)-1-93 Plăcintă

447. Plăcintă, Alexandru

Poezii pentru copii / Alexandru Plăcintă (il., cop.). – Ch. : "Elan Poligraf" SRL, 2010. –

[20] p. : il. color ; 24 cm.

F. f. de tit. – 2000 ex.

ISBN 978-9975-66-165-2.

[2010-382].

-

- 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii – Poezie.

821.135.1(478)-1-93 Plăcintă

448. Podrea, Valentina

Dragoste de mamă : [povestiri pentru copii] / Valentina Podrea ; des. de Valentina

Podrea, Ina Sandin. – Ch. : S. n., 2009 (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). – [36] p. : des. color ; 30

cm.

3000 ex. ISBN 978-9975-66-112-6.

[2010-387].

43

Cronica cărţii Nr 3-2010 ≡ Book annals Nr 3-2010

- - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii.

449. Slutu-Soroceanu, Nina

821.135.1(478)-93 Podrea

Împreună cu Binuţu : Carte despre frăţie : Povestiri pentru toţi copiii care ştiu a citi / Nina Slutu-Soroceanu ; des. Călin şi Dănuţ Postolache. – Ch. : Pontos, 2010 [Tipogr. "Baştina- Radog" SRL]. – 44 p. : des., fot. ; 24 cm.

1000 ex. ISBN 978-9975-9878-7-5.

[2010-301].

-

- 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii.

821.135.1(478)-93 Slutu-Soroceanu

450. Vieru, Grigore

Albinuţa : [abecedar] / versurile şi muz. Grigore Vieru ; cop. şi il. Lică Sainciuc ; notogr.:

Gabriel Andronic. – Ed. a 7-a, nouă, revăz. şi ad. – Ch. : Litera (educaţional), 2010 (Combina- tul Poligr.). – 107, [1] p. : il. color, n. muz. ; 23 x 24 cm. Apare cu sprijinul Băncii Comerciale Române. ISBN 9975-74-894-5 (eronat) (în cop. tare)

[2010-373].

- - 1. Abecedare.

821.135.1(478)-1-93 Vieru

82/821.0 Teoria, studiul şi tehnica literaturii

821.135.1.0 Literatură română

451. Corbu, Haralambie

Vasile Alecsandri şi teatrul / Haralambie Corbu ; cop.: Viorel Popa ; Acad. de Ştiinţe a

Moldovei, Inst. de Filologie. – (Ed. a 2-a). – Ch. : S. n., 2010 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 263 p. : fot. ; 20 cm. Bibliogr. în notele de subsol. – Ind. de nume: p. 256-262. – 500 ex. ISBN 978-9975-78-737-6.

[2010-312].

-

- 1. Alecsandri, Vasile, 1821-1890 – poet. 2. Literatură română – Critică şi interpretare.

821.135.1.09

821.135.1(478).09 Literatură română din Republica Moldova

452. Centenar Vasile Coroban, 1910-2010 : Omul de spirit : [critic şi istoric literar] /

coord. al lucrării: Vladimir Beşleagă ; cop.: Vitalie Coroban. – Ch. : Cartier, 2010 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 82, [1] p. ; 20 cm. 240 ex. ISBN 978-9975-79-612-5.

[2010-348].

- - 1. Coroban, Vasile, 1910-1984, critic şi istoric literar.

821.135.1(478).09(092)

453. Cu nostalgia Draghiştei : [despre publicistul Victor Ladaniuc] / Fundaţia

"Draghiştea" ; red.: Tudor Ţopa, Dumitru Ţâra ; concepţie artistică: Nicolae Schiţco ; ed.:

44

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

Alexandru Ganenco. – Ch. : Fundaţia "Draghiştea", 2010 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 56 p. : fot., [1] f. portr. ; 20 cm. – (Oamenii Fundaţiei "Draghiştea"). Cărţi semnate de Victor Ladaniuc: p. 47-48. – 150 ex. ISBN 978-9975-9895-2-7.

[2010-349].

- - 1. Ladaniuc, Victor, 1940-…, publicist.

821.135.1(478).09(092)

454. Vasile Coroban un arbitru într-o lume a arbitrarului : [critic şi istoric literar] / Acad.

de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de filologie, Univ. Pedagogică de Stat "Ion Creangă" ; concepţia ed. şi sel. textelor, resp. ed.: Mihai Papuc ; col. red.: M. Cimpoi (coord.), Vladimir Beşleagă, Nicolae Bileţchi [et al.] ; surse fot.: Nicolae Răileanu. – Ch. : Î.E.-P. "Ştiinţa", 2010 (Combina-

tul Poligr.). – 322, [1] p. : fot. ; 22 cm. – (Colecţia "Personalităţi notorii" ; 2) / concepţie graf. a col.: Romeo Şveţ). Texte: lb. rom., rusă. – Bibliogr. în notele de subsol. – 2000 ex. ISBN 978-9975-67-226-9 (în cop. tare).

[2010-367].

- - 1. Coroban, Vasile, 1910-1984, critic şi istoric literar. 2. Literatură română din Repu- blica Moldova – Critică şi interpretare. 821.135.1(478).09(082)

821.161.1.09 Literatură rusă

Горшкова, Р. Ф. Тесты по русскому языку и литературе. – Vezi Nr 418.

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE

91 GEOGRAFIE. EXPLORAREA PĂMÂNTULUI ŞI A DIFERITELOR ŢĂRI. CĂLĂTORII

911 Geografie generală. Ştiinţa factorilor geografici (Geografie sistematică). Geografie teoretică

455. Atlas geografic şcolar : Cl. 5-9 / A. Bejan, Gh. Bejenaru, A. Bilîc, [et al.] ; red.

resp.: Valeriu Botnaru, Ghenadie Sîrodoev ; red. cartogr.: Maria Mucilo, Ion Brînză ; red.

denum. geogr., text: Anatol Eremia. – [Ed. a 3-a]. – Ch. : Iulian, 2009 (Tipogr. Ed. "Univer- sul"). – 96, [1] p. : il., h. color. ; 30 cm. Aut. sunt indicaţi pe vs. cop. – F. f. de tit. – 5000 ex. ISBN 978-9975-922-74-6.

[2010-399].

- - 1. Geografie – Atlase.

456. Idem în lb.

rusă :

911(084.4)(075.3)

Географический атлас школьника : 5-9 кл. – Ch. : Iulian

("Edit-Prest" SRL), 2009 (Tipogr. Ed. "Universul"). – 96, [1] p. : il., h. color ; 30 cm. Aut. sunt indicaţi pe vs. cop. – F. f. de tit. – 5000 ex. ISBN 978-9975-922-75-3.

[2010-400].

- - 1. Geografie – Atlase (rusă).

45

911(084.4)(075.3)

Cronica cărţii Nr 3-2010 ≡ Book annals Nr 3-2010

457. Atlas geografic şcolar : Cl. 5-11 / A. Bejan, Gh. Bejenaru, A. Bilîc [et. al] ; red.

resp.: Valentina Sofroni, Olga Cazanteva ; red. cartogr.: Maria Mucilo, Ion Brînză ; red.

denum. geogr.: Anatol Eremia. – Ch. : Iulian ("Edit Prest" SRL), 2009 (Tipogr. Ed. "Univer- sul"). – 111, [2] p. : h. color ; 30 cm. Aut. sunt indicaţi pe vs. cop. – F. f. de tit. – 5000 ex. ISBN 978-9975-922-72-2.

[2010-393].

- - 1. Geografie – Atlase.

911(084.4)(075.3)

458. Idem în lb. rusă : Географический атлас : кл. 5-11. – Ch. : Iulian ("Edit-Prest"

SRL), 2009 (Tipogr. Ed. "Universul"). – 111, [2] p. : h. color ; 30 cm. Aut. sunt indicaţi pe vs. cop. – F. f. de tit. – 5000 ex. ISBN 978-9975-922-73-9.

[2010-394].

-

- 1. Geografie – Atlase (rusă).

911(084.4)(075.3)

459. Geografia fizică şi socio-economică a Republicii Moldova : Cl. 8-9 : Atlas / A.

Bejan, Gh. Bejenaru, A. Bilîc, [et al.] ; red. resp.: Valeriu Botnaru, Olga Cazanţeva ; red. cartogr.: Maria Mucilo, Ion Brînză ; red. denum. geogr., text: Anatol Eremia. – Ch. : Iulian ("Edit Prest" SRL), 2009 (Tipogr. Ed. "Universul"). – 32 p. Aut. sunt indicaţi pe vs. cop. – F. f. de tit. – 5000 ex. ISBN 978-9975-922-69-2.

[2010-397].

- - 1. Geografie fizică şi socio-economică – Atlase.

911(478)(084.4)(075.3)

460. Idem în lb. rusă : Физическая и социально-экономическая география

Республики Молдова : 8-9 кл. : Атлас. – Ed. a 3-a. – Ch. : Iulian ("Edit Prest" SRL), 2009 (Tipogr. Ed. "Universul"). – 32, [1] p. : il., h. color ; 30 cm. Aut. sunt indicaţi pe vs. cop. – F. f. de tit. – 5000 ex. ISBN 978-9975-922-71-5.

[2010-398].

- - 1. Geografie fizică şi socio-economică – Atlase (rusă). 911(478)(084.4)(075.3)

461. Общая география : 5 кл. : Атлас / авт.: А. Бежан, Г. Беженару, А. Билык [и

др.] ; ред.-картограф : М. К. Мучило, И. Брынзэ ; ред. геогр. назв.: А. И. Еремия. – Ch. :

Iulian ("Edit-Prest" SRL), 2009 (Tipogr. Ed. "Universul"). – 31, [2] p. : h., h. color ; 29 cm. Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – F. f. de tit. – 5000 ex. ISBN 978-9975-922-77-7.

[2010-395].

-

- 1. Geografie – Atlase (rusă).

911(084.4)(075.3)

913 Geografie regională în general. Geografia lumii antice şi m oderne

462. Geografia continentelor şi oceanelor : Cl. 6-7 : Atlas / V. Botnaru, I. Brînză, N.

Cherdivară [et al.] ; red. resp. : Alexandru Lungu, Nina Volontir ; red. cartogr.: Maria Mucilo,

46

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

Ion Brînză ; red. denum. geogr., text: Anatol Eremia. – Ed. a 3-a. – Ch. : Iulian ("Edit Prest" SRL), 2009 (Tipogr. Ed. "Universul" ÎS). – 40, [1] p. : h. color ; 30 cm. F. f. de tit. – 5000 ex. ISBN 978-9975-922-66-1.

[2010-412].

- - 1. Geografia continentelor şi oceanelor – Atlase.

913(21/26)(084.4)(075.3)

463. Idem în lb. rusă : География материков и океанов : 6-7 кл. : Атлас. – [Ed. a 3-a].

– Ch. : Iulian ("Edit-Prest" SRL), 2009 (Tipogr. Ed. "Universul"). – 40, [1] p. : h. color ; 30 cm.

Aut. sunt indicaţi pe vs. cop. – F. f. de tit. – 5000 ex. ISBN 978-9975-922-68-5.

[2010-396].

- - 1. Geografia continentelor şi oceanelor – Atlase (rusă).

913(21/26)(084.4)(075.3)

929 Ştiinţe biografice şi înrudite

In memoriam : [colaboratorilor Acad. "Ştefan cel Mare" din Chişinău : în vol.]. – Vezi Nr

351.

Заврак, Харлампий. Кое-что из моей личной жизни. – Vezi Nr 365.

93/94 ISTORIE

94 ISTORIE GENERALĂ. ISTORIE UNIVERSALĂ

94(41/99) Istoria individuală a diferitelor ţări

94(478) Istoria Republicii Moldova

464. Cebotari, Nicolae

Ecouri din 1992 : [războiul din Transnistria : album] / Nicolae Cebotari ; text: Veronica Zaharia ; concepţia graf. şi design cop.: Ruslan Condrat ; fot.: Ion Ciocan. – Ch. : [Acad. "Ştefan cel Mare" a MAI], 2010 (Tipogr. "Print-Caro" SRL). – 96, [4] p. : fot., fot. color ; 29 cm. 100 ex. ISBN 978-9975-935-27-2.

[2010-454].

- - 1. Războiul din Transnistria – Albume.

465. Ciubucciu, Vlad

94(478)(084)

Şestaci de la Sfârcul Ciornei : [raionul Soroca] : File de istorie / Vlad Ciubucciu ; cop.:

Ruxanda Romanciuc. – Ch. : Pontos, 2009 ("Tipogr. Reclama" SA). – 629, [3] p. : fot., tab. ;

24 cm. Bibliogr. în notele de subsol. – 1000 ex. ISBN 978-9975-51-087-5.

[2010-302].

- - 1. Şestaci – Sate – Raionul Soroca – Republica Moldova – Istorie.

47

94(478-22)

Cronica cărţii Nr 3-2010 ≡ Book annals Nr 3-2010

Autoreferate Pentru titlul de doctor habilitat

466. Erhan, Dumitru

Funcţionarea poliparazitelor la bovine (Bos Taurus) în Republica Moldova : (epidemio- logie, diagnostic, modificări morfofiziologice, prejudiciu econ., profilaxie şi tratament) :

03.00.19 – Parazitologie, helmintologie : Autoref. tz. de doct. habilitat în biologie / Erhan Dumitru ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Zoologie. – Ch. : S. n., 2010 (Tipogr. "Elena- VI" SRL). – 48, [1] p. : fig. color, tab. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 38-45 (127 tit.). – 100 ex. [2010-35 Teze].

636.09:616.995.1-08:636.22/.28(478)(043.2)

467. Mârza, Mihai

Flora şi vegetaţia sinantropă necultivată a Republicii Moldova : 03.00.05 – Botanica :

Autoref. tz. de doct. habilitat în biologie / Mihai Mârza ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Grădina Botanică (Inst.). – Ch. : CEP USM, 2010. – 42 p. : fig., tab. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 33-39 (139 tit.). [2010-27 Teze].

574.5+581.9(478)(043.2)

Pentru titlul doctor

468. Albul, Elena

Piaţa de capital din Republica Moldova în perspectiva integrării Europene : Spec.:

12.00.02 – Drept public (drept financiar) ; organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept :

Autoref. tz. de doct. în drept / Elena Albul ; Univ. de Stat din Moldova. – Ch. : S. n., 2010 (Tipogr. Dep. Ed.-Poligr. al ASEM). – 25, [1] p. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 22 (12 tit.). – 50 ex. [2010-36 Teze].

347.73(478)(043.2)

469. Bahneanu, Vitalina

Dimensiunile implicitului în discursul politic : 10.01.10 – Jurnalism şi Ştiinţe ale Comuni- cării : Autoref. tz. de doct. în filologie / Bahneanu Vitalina ; Univ. de Stat din Moldova. – Ch. :

CEP USM, 2010. – 30, [1] p. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 24-25 (11 tit.). – 50 ex. [2010-18 Teze].

81'276.6:32(043.2)

470. Bondarenco, Ecaterina

Analiza moleculară a diferitelor genotipuri de porumb utilizate în ameliorare : 03.00.15 – Genetică : Autoref. tz. de doct. în biologie / Bondarenco Ecaterina ; Acad. de Ştiinţe a Moldo- vei, Inst. de Genetică şi Fiziologie a Plantelor. – Ch. : S. n., 2010 (Tipogr. "Elena-V.I." SRL). – 30 p. : fig., tab. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 24-26 (49 tit.). – 100 ex. [2010-24 Teze].

577.2:633.15(043.2)

471. Bondarenco, Vladimir

48

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

Analiza moleculară a unor factori de transcripţie cu expresie diferenţiată în organele de reproducere la tomate : 03.00.15 – genetică : Autoref. tz. de doct. în biologie / Bondarenco Vladimir ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Genetică şi Fiziologie a Plantelor. – Ch. : S. n., 2010 (Tipogr. "Elena-V.I." SRL). – 26 p. : fig. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 20-22 (33 tit.). – 50 ex. [2010-23 Teze].

577.2:635.64(043.2)

472. Demerji, Maria

Ocrotirea constituţională a familiei în Republica Moldova : Spec.: 12.00.02 – drept public (constituţional) ; organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept : Autoref. tz. de doct. în drept / Demerji Maria ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Istorie şi Drept. – Ch. : S. n., 2010 (Tipogr. Dep. Ed.-Poligr. al ASEM). – 26, [1] p. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 22-23 (31 tit.). – 60 ex. [2010-33 Teze].

342.4:347.61(478)(043.2)

473. Drilea-Marga Marian Pompiliu

Echilibrul puterilor în stat – pilon al constituţionalismului în România şi Republica Mol- dova : (studiu comparat) : Spec.: 12.00.02 – Drept public (constituţional) ; organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept : Autoref. al tz. de doct. în drept / Drilea-Marga Marian Pom- piliu ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Istorie, Stat şi Drept. – Ch. : Centrul Ed. al UASM, 2010. – 38, [1] p. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 33-34 (25 tit.). – 60 ex. [2010-19 Teze].

342.5(478+498)(043.2)

474. Hlipcă, Adriana

Răspunderea în dreptul constituţional : (Studiu juridico-comparativ) : Spec.: 12.00.02 – Drept public : (drept constituţional) ; organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept : Autoref. al tz. de doctor în drept / Adriana Hlipcă ; Univ. de Stat din Moldova. – Ch. : Centrul Ed. al UASM, 2010. – 28 p. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 24-25 (25 tit.). – 50 ex. [2010-28 Teze].

342.4(043.2)

475. Malîga, Oxana

Valoarea ecocardiografiei în diagnosticul malformaţiilor cardiace congenitale : 14.00.19 – imagistica medicală : Autoref. tz. de doct. în medicină / Malîga Oxana ; IMSP Inst. Oncolo- gic. – Ch. : S. n., 2010. – 30 p. : fig., tab. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 21-22 (58 tit.). – 50 ex. [2010-34 Teze].

616.12-007-073(043.2)

476. Maximenco, Elena

Argumentarea ştiinţifică a programului de promovare a sănătăţii adolescenţilor la nivel comunitar în Republica Moldova : 14.00.33 – Medicină socială şi management : Autoref. tz. de doct. în medicină / Maximenco Elena ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Ch. : S. n., 2010 (Tipogr. "T-Par" SRL). – 30 p. : fig. colo, tab. ; 21 cm.

Bibliogr.: p. 23-245 (30 tit.). – 70 ex.

49

Cronica cărţii Nr 3-2010 ≡ Book annals Nr 3-2010

[2010-30 Teze].

477. Mihăescu, Mirela

613.96(478)(043.2)

Fundamentele pedagogice ale dezvoltării teoriei şi metodologiei curriculumului. Contri- buţia lui John Dewey : Spec. : 13.00.01 – Pedagogia gen. : Autoref. al tz. de doct. în pedago- gie / Mirela Mihăescu ; Univ. de Stat din Moldova. – Ch. : CEP USM, 2010. – 27, [1] p. ; 21

cm.

Bibliogr.: p. 23-24 (24 tit.). – 40 ex. [2010-22 Teze].

478. Pufu, G. Elena

37.014.25(043.2)

Rolul cursurilor opţionale în eficientizarea procesului de predare – învăţare a fizicii în în- văţământul preuniversitar : 13.00.02 – Teoria şi metodologia instruirii (fizica) : Autoref. tz. de doct. în pedagogie / Pufu G. Elena ; Univ. de Stat din Tiraspol. – Ch. : Centrul ed. UASM, 2010. – 26, [1] p. : fig., tab. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 23 (12 tit.). – 60 ex. [2010-32 Teze].

37.016:53(043.2)

479. Puţuntică, Vitalie

Studiul calitativ al sistemelor cubice de ecuaţii diferenţiale cu şase şi cu şapte drepte in- variante reale : 01.01.02 – Ecuaţii diferenţiale : Autoref. tz. de doct. în şt. fizico-matematice / Puţuntică Vitalie ; Univ. de Stat din Moldova. – Ch. : S. n., 2010 (Tipogr. UPS "Ion Creangă"). – 26, [1] p. : fig., tab. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 22-23 (19 tit.). – 60 ex. [2010-31 Teze].

517.925(043.2)

480. Rotaru, Tudor

Tratamentul combinat şi complex al recidivelor şi metastazelor de cancer ovarian în ba- zinul mic : 14.00.14 – Oncologie şi radioterapie : Autoref. tz. de doct. în medicină / Rotaru Tudor ; Univ. de Stat de Medicina şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", IMSP Inst. Oncologic. – Ch. : S. n., 2010 (Tipogr. "Primex-Com" SRL). – 24, [1] p. : fig., tab. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 19 (20 tit.). [2010-17 Teze].

618.11-006-089+615.849 (043.2)

481. Russu, Eugeniu

Corelaţiile clinice ale artritei psoriazice cu determinantele imuno-monogenetice : (clase- le HLA) : 14.00.06 – Cardiologie şi reumatologie (reumatologie) : Autoref. tz. de doct. în me- dicină / Russu Eugeniu ; IMSP "Inst. de Cardiologie". – Ch. : CEP "Medicina", 2010. – 29, [1] p. : tab. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 24-26 (27 tit.).– 20 ex. [2010-25 Teze].

616.72-002+616.517:575(043.2)

482. Soare, Emanuel

50

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

Evoluţii paradigme curriculumului în societatea postmodernă : Spec. : 13.00.01 – Peda- gogie generală : Autoref. al tz. de doct. în pedagogie / Emanuel Soare ; Univ. de Stat din Moldova. – Ch. : CEP USM, 2010. – 28, [1] p. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 23-25 (45 tit.). – 40 ex. [2010-21 Teze].

37.013(043.2)

483. Sochircă, Elena

Studiu geodemografic şi social al municipiului Chişinău : Spec. 11.00.02: Geografie econ., socială şi politică : Autoref. tz. de doct. în geogr. / Elena Sochircă ; Acad. de Studii Econ. din Moldova. – Ch. : S. n., 2010 (Tipogr. Dep. Ed.-Poligr. al ASEM). – 27 p. : fig., tab. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 22-24 (40 tit.). – 50 ex. [2010-29 Teze].

314.1(478-25)(043.2)

484. Soltan, Viorel

Managementul colaborativ al serviciilor de control al infecţiilor HIV/SIDA şi tuberculoză :

14.00.33 – Medicină socială şi management : Autoref. tz. de doct. în medicină / Viorel Soltan ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" din Rep. Moldova. – Ch. :

"Oltime"SRL, 2010. – 34, [1] p. : fig., tab. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 30-31 (24 tit.). – 60 ex. [2010-20 Teze].

614.4:[616.98:578.828+616.24-002.5](043.2)

485. Velciu, Aliona

Dinamica constituirii bacteriocenozei tractului gastrointestinal la copii în perioada post- natală timpurie şi menţinerea ei la nivel sanogen : 03.00.13 – Fiziologia omului şi animalelor :

Autoref. tz. de doct. în biologie / Velciu Aliona ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Fiziologie şi Sanocreatologie. – Ch. : S. n., 2010 (Tipogr. "Elena-V.I." SRL). – 29 p. : fig., tab. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 24-26 (33 tit.). – 100 ex. [2010-26 Teze].

579.61:616.3-053.2(043.2)

51

Cronica cărţii Nr 3-2010 ≡ Book annals Nr 3-2010

Index de nume la "Cronica cărţii" Nr 3-2010

A

Aculai, Elena 314 Albers, Cătălina 325 Albul, Elena 468 Alecsandri, Vasile (451) Alexeeva, Svetlana 275 Andronic, Gabriel 450 Andronic, Ludmila 303 Angeli, Todur 432 Antoci, Eduard 310 Antohi, Leonid 321, 342 Apostol, Alexandru 369 Arteni, I. 377

B

Baba Jaimal Singh 294 Babii, Viorel 349, 367 Baboglu, Nikolay 438 Bacinschi, Mihai 374-75, 396 Bahnaru, Vasile 411-12 Bahneanu, Vitalina 469 Bajureanu, Vasile 405 Balan, Elena 326 Bantoş, Alexandru 396 Bârgău, Mihai 306 Bănărescu, Maia 330 Bejan, A. 455, 457, 459 Bejan, Iurie 313 Bejan, Octavian 331 Bejenaru, Gh. 455, 457, 459 Belyaeva, Nina 325 Beniuc, Valentin 306 Beşleagă, Vladimir 452, 454 Bezu, Gh. 377 Bileţchi, Nicolae 454 Bilîc, A. 455, 457, 459 Bîtcă, Angela 310 Bliuc, Victoria 344 Bogdănaş, Doina 404 Boian, Victoria 307 Bondarenco, Ecaterina 470 Bondarenco, Vladimir 471 Botnarciuc, Liudmila 376 Botnaru, V. 462 Botnaru, Valeriu 455, 457, 459 Braghiş, M. 361 Brînză, I. 462 Brînză, Ion 455, 457, 462 Brumă, Inesa 316

Bucun, Nicolae 372 Budevici-Puiu, Anatolie 393, 395 Budevici-Puiu, Liliana 392 Bufteac, Sergiu 325 Bujor, Lorina 403 Bujor, Valeriu 332 Buragă, Lilia 401-02 Burian, Alexandru 327 Burian, Cristina 320 Burnet, Régis 298

C

Calaşnic, Tatiana 308 Camerzan, Inga 359 Cara, Oleg 314 Cazacu, Angela 401-02 Cazanţeva, Olga 457, 459 Cărăuş, Atrur 392 Cebotari, Nicolae 464 Cernei, Vsevolod 366 Cesnocova, Nina 314 Cherdivară, N. 462 Chetruş, Viorica 378 Chicu, Stela 277 Chirila, Victor 307 Chirtoacă, Natalia 327 Chişlaru, Angela 387 Chitoroagă, Valentina 278 Chiţcatîi, Margareta 427 Cimpoi, M. 454 Cincilei, Cornelia 353-54 Ciobanu, Anatol 405 Ciobanu, Inga 398 Ciocan, Ion 464 Ciocanu, Anatol 437 Cioloci, Igori 310 Ciubucciu, Vlad 465 Ciumac, Svetlana 305 Coadă, Simion 284, 421-22 Cojocari, Ludmila 305 Combet, Fernand 419 Comşulea, Elena 406-07 Condrat, Ruslan 464 Constantinov, Tatiana 370 Corbu, Haralambie 451 Corghenci, Ludmila 278 Corlăteanu, Nicolae 396 Cornilescu, Dumitru 295-97 Coroban, Vasile 452, (454) Coroban, Vitalie 298, 452

52

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

Cosniceanu, Maria 397, 408-09 Costachi, Gheorghe 324, 328 Coşciug, Gurie 379 Cozari, Tudor 386 Craciun, Nicolae 394 Criclivaia, Diana 316 Cucu, Al. 423-24 Cujbă, Rodica 275 Culava, Nicoleta 353-54 Cuşnir, Valeriu 327 Cutasevici, Gheorghe 443 Cuzneţov, Larisa 355

Gojan, Vasile 394 Goldberger, David 325 Goncear, Ludmila 425 Goncear, Oles 437 Grabco, Alexei 393 Grati, Aliona 398 Gribincea, Vladislav 322 Guceac, Ion 275, 324, 328 Gurschii, Alexei 288-89 Guţu, Vl. 357 Guzun, Igor 281 Guzun, M. 282

D

H

Dabija, Nicolae 425 Dandiş, Nicolae 352 Danii, Anatol 356, 360 Danii, Claudia 349, 367

E

Harcenco (Harbor), Boris 308 Hâncu, Dumitru I. 411-12 Hlipcă, Adriana 474 Hlipcă, Petru 324

Davidescu, Elena 302

I

Dănăilă, Sorina 298 Demerji, Maria 472 Devderea, Valeriu 342

Ioncu, Oleg 277 Iordăchescu, Iulia 368

Dilion, Haralampie 420 Dîrul, Alexandru 410

J

Dodu, Gheorghe 373 Dolgoter, Ala 404 Dorfman, Ina 346 Dorgan, Andrei 431

Jarman, Neil 325 Jecicov, Ilie 350 Jioară, Mariana 426 Jubîtcă, Constantin 394

Drilea-Marga Marian Pompiliu 473 Druţă, Inga 298

L

Dumbrăveanu, Victor 421-22

Ladaniuc, Victor 426, 444, (453)

Echim, Tatiana 304 Eremia, Anatol 455, 457, 462 Erhan, Dumitru 466 Eşanu, Andrei 280

Lazăr, Oana 413 Lăcustă, Ion 310 Lescu, M. 282 Leşcu, Elena 443 Luchian, Maria 287 Lungu, Alexandru 462

F

Fistican, Eugenia 322 Frecăuţeanu, Alexandru 387

G

Ganenco, Alexandru 453 Garaz, Ana 423-24 Garaz, Mihail 423-24 Gavrina, S. E. 366 Gheţoi, Petru 285-86, 445 Ghimpu, Felicia 383 Ghimpu, Natalia 278, 383 Globa, Tatiana 371

M

Malaneţchi, V. 282 Malcoci, Iulia 275 Malîga, Oxana 475 Marian, Ana 321 Marinciuc, Aurel 280 Matei, C. 300 Matei, Constantin 300, 313 Matvei, Valeria 280 Maximenco, Elena 476 Mazur, Jana 314 Mânăscurtă, Ioan 445

53

Cronica cărţii Nr 3-2010 ≡ Book annals Nr 3-2010

Mârza, Mihai 467 Mâtcu, M. 300 Mereuţă, Ion 372 Mihalache, Ana 383 Mihăescu, Mirela 477 Mihăilescu, Victor 351 Milea, González Alejdandro 391 Millar, Gavin Q. C. 326 Miron-Popa, Cătălina 332 Molcean, Alexandru 321 Moldovanu, Iosif 349, 367 Morari, Viorel 322 Moroşan, Raisa 277 Mucilo, Maria 455, 457, 462 Muraru, Elena 322 Murzea, Cristinel 324 Mustea, Mihai 369 Muştuc, Svetlana 277 Mutu, Tatiana 355

N

Nicolau, Gheorghe 380

O

Ojog, Igor 307 Olevschi, Olga 353-54 Oliinâk, Iaroslav 425 Onofrei, Dorin 419

P

Paladi, Tatiana 290-91 Panaghiu, Tatiana 278 Papuc, Mihai 454 Pareniuc, Alexandru 350 Pascaru, Anastasia 342 Patraşko, Alexandru 351 Petcu, Larisa 279 Petcu, Tatiana 404 Petrovici, Sergiu (277) Pîrău, Ion 439-42 Pîrţac, Nina 330 Plăcintă, Alexandru 446-47 Podrea, Valentina 448 Popa, Viorel 451 Popov, Andrei 307 Popovici, Doru-Vlad 356, 360 Popovschi, Veaceslav 432 Postolache, Călin 449 Postolache, Dănuţ 449 Postolachi, Veronica 399 Prodan, Aliona 395

Pufu, G. Elena 478 Pulbere, Dumitru 330 Pungă, Alexei 350 Puşcaşu, Madlena 280 Puţuntică, Vitalie 479

R

Racu, Aurelia 356, 360 Răducanu, Tatiana 322 Răileanu, Nicolae 454 Răzlog, Ion 427 Revenco, Olesea 308 Romanciuc, Ruxanda 290-91, 294, 397, 423- 25, 438, 465 Roşca, Ludmila 306 Rotari, Oxana 339 Rotaru, Ghenadie 372 Rotaru, Anatol 275 Rotaru, Mariana 287 Rotaru, Tudor 480 Russu, Eugeniu 481 Russu, Lidia 279

S

Sainciuc, Lică 450 Sainsus, V. 300 Sajina, Irina 401-03 Samburschi, Iurie 31 Sandin, Ina 448 Sant Kirpal Singh 294 Sarabaş, E. 361 Sarabaş, N. 361 Sarov, Igor 307 Schiţco, Nicolae 453 Scobioală-Sârcu, Diana 326 Scobioală-Sîrcu, Diana 321 Sîrodoev, Ghenadie 455 Slutu-Soroceanu, Nina 449 Smochină, Andrei 327 Soare, Emanuel 482 Sochircă, Elena 483 Sochircă, Zinaida 278 Sofroni, Valentina 457 Soltan, Petru 280 Soltan, Viorel 484 Stamatin, Iurie 369 Starodub, Victor 384 Stepanov, Georgeta 281 Stici, Diana 344 Stoleru, Ion 428

54

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

Ş

Şerban, Valentina 406-07 Ştahovschi, Ada 387 Ştirbu, Titus 288-89 Şubelic, Ludmila 351 Şveţ, Maria 280 Şveţ, Romeo 454

T

Taran, Anatol 310 Teiuş, Sabina 406-07 Teslaru, Grigore 429 Toderaş, Ion 386 Toma, Vasile 430 Trofim, Alina 431

Ţ

Ţâra, Dumitru 453 Ţibuleac, Ada 420 Ţîbîrnă, I. 377 Ţopa, Tudor 453 Ţvircun, Victor 305

U

Ulian, Galina 316 Ungurean, Corina 419 Ungureanu, Elena 414-15 Urechean, Serafim 308

V

Vacarciuc, Mariana 358, 362 Vascan, Teodora 359 Vasilachi, Georgeta 374-75 Vasiloi, Adela 285-86 Velciu, Aliona 485 Verega, Grigore 381 Vieru, Grigore 432, 450 Visterniceanu, Dumitru 342 Volniţchi, Igor 309 Volontir, Nina 462 Vulpe, Ana 416-17

Z

Zaharia, Veronica 464 Zaporojan, Aliona 329 Zaporojan, Ion 416-17 Zavadschi, Ala 303 Zgardan-Crudu, Aliona 414-15

А

Аванесян, Ю. А. 433 Авэдани, Иоанна 283 Аксюмов, Б. В. 301

Б

Бабенко, О. А. 276, 364 Барбус, Л. Ф. 364 Бежан, А. 456, 458, 460-61 Беженару, Г. 456, 458, 460-61 Белявская, Галина 292 Билык, А. 456, 458, 460-61 Ботнару, В. 456, 460, 463 Брынзэ, И. 456, 458, 460-61, 463

В

Визитей, Е. Б. 276 Вицу-Ешану, Лилиана 283 Волонтир, Н. Н. 463 Волошановский, Станислав 434

Г

Гоменюк, Юлия 390 Гомон, Сергей 390 Горшкова, Р. Ф. 418 Гросу, Евгений 435

Е

Еремия, А. 460-61, 463 Еремия, А. И. 462

З

Заврак, Николай 365 Заврак, Харлампий 365 Заносьева, Ольга 390

И

Иконников, В. 388 Ионова, И. А. 276

К

Казанцева, О. 458, 460 Кердиварэ, Н. 463 Кириков, Виорика 390 Кириченко, Василий 389 Кириченко, Нина 389 Кроитору, Евгений 435 Кутасевич, Роман 435

55

Cronica cărţii Nr 3-2010 ≡ Book annals Nr 3-2010

Л

Лунгу, А. Н. 463

М

Млечко, Т. П. 276, 364 Мучило, М. 456, 458, 460, 463 Мучило, М. К. 461

Н

Настушева, Н. А. 293 Николау, Г. Ю. 380 Нэстасе, К. И. 380

Р

Репида, В. Б. 364

С

Симоненко, Василь 437

Софрони, В. 458 Сыродоев, Г. 456

Т

Терехов, А. Б. 380 Тухарь, Т. 388

У

Улману, Александру-Брэдуц 283

Х

Христюк, Ирина 436

Ц

Цвиркун, В. И. 364

Ч

Черных, Т. Г. 418 Чумак, Л. Г. 276

56

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

Index de titluri la "Cronica cărţii" Nr 3-2010

A path, destined for fate 308 Apicultura 385

Asistenţa Uniunii Europene pentru Moldova

319

Atlas geografic şcolar 455, 457 Băuturile Moldovei, 2010-2011 389

Biblia, sau Sfânta Scriptură a Vechiului şi Noului Testament 295-97 Calendar Naţional 2010 280 Centenar Vasile Coroban, 1910-2010 452 Codul civil al Republicii Moldova 340 Codul contravenţional al Republicii Moldova

323

Codul de procedură civilă al Republicii Moldova

345

Codul de procedură penală al Republicii Mol- dova 333-35 Codul familiei al Republicii Moldova 343 Codul fiscal al Republicii Moldova 315 Codul muncii al Republicii Moldova 347-48 Codul penal al Republicii Moldova 336-38 Colocviul Internaţional "Filologia modernă:

"European intergration processes: political, economic, law and linguistic aspects" : Ma-

terialele Conf. şt. studenţeşti, 23 mar. 2009

306

European Union Assistance to Moldova 319 3 rd International Summer Schopl and Distance

Learning Programme on "Democracy, Intergration and Culture of Peace", June 2009 – March 2010 304 Geografia continentelor şi oceanelor 462

Geografia fizică şi socio-economică a Republi-

cii Moldova 459

Ghid naţional de tratament şi îngrijiri în infecţia HIV şi SIDA 382

Ghid oentru coordonarea activităţilor educatori-

lor de la egal la egal în prevenirea HIV/SIDA

367

Ghidul cu Privire la Libertatea de Întrunire

Paşnică 325 Ghidul tânărului consilier 349

In memoriam : [colaboratorilor Acad. "Ştefan cel Mare" din Chişinău] 351

realizări şi perspective în contextul euro-

Le Français 404

pean". Semiotica şi hermeutica textului :

O

cale străluminată de soartă 308

[materialele colocviului intern., 7-8 mai 2008,

O

lacrimă, o floare, o inimă ce doare… 383

Chişinău] 398

Organizarea şi asigurarea competiţiilor la fotbal

 

394

Colorăm garderoba Nicoletei 284 Comentariul Codului de Executare al republicii

Moldova 342 Conferinţa ştiinţifică internaţională "Societatea contemporană în viziunea tinerilor cercetă- tori: provocări, contribuţii, perspective", Chi- şinău 305 Consiliul din 27 octombrie 2009, 24 decembrie 2009 312 Convenţia colectivă : [a Sindicatului "Sănăta- tea" din Rep. Moldova] 311 Cu nostalgia Draghiştei 453 Culegere de acte normative în domeniul propri- etăţii industriale 344 Culegere de documente privind protecţia con- sumatorilor 352 Culegere de hotărâri şi decizii 2009 330 Current Perspectives in Language Teaching

400

Poveşti din toată lumea 439-42 Procedura şi practica CEDO şi alte tratate obligatorii pentru Republica Moldova.Drept comunitar 322 "Procese intergraţioniste Europene: aspecte politologice, economice, juridice şi lingvisti- ce" : Materialele Conf. şt. studenţeşti, 23 mar. 2009 306 Protecţia mediului în Republica Moldova 369 Psihopedagogia integrării 356 Raport privind activitatea Consiliului Suprem

pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică şi rezultatele ştiinţifice principale, obţinute în sfera ştiinţei şi inovării în anul 2009 275 Republica Moldova în contextul geopolitic contemporan şi probleme actuale ale edifi- cării statului de drept în Republica Moldova din perspectivele integrării Europene : Mate-

327

Curtea de Conturi [a Republicii Moldova] 329

rialele Conf. şt. intern. anuale a tinerilor

Drinks of Moldova, 2010-2011 389 Educăm cu încredere 353

cercet. : Ed. a 3-a, 29 mar., 2009, Chişinău

English 401-02

Republica Moldova. Hazardurile naturale regio- nale 370

57

Cronica cărţii Nr 3-2010 ≡ Book annals Nr 3-2010

Sergiu Petrovici 277 Situaţia demografică, utilizarea resurselor de forţă de muncă şi migraţia populaţiei în spa- ţiul rural din Republica Moldova 300 Specialitatea Psihopedagogie 357 The Foreign Policy of the Republic of Moldova (1998-2008) 307

Tineretul în faţa dilemei civilizaţionale: în baza materialelor din Republica Moldova şi sudul Federaţiei Ruse 301 Valori ale mass-media în epoca contemporană

282

Vasile Coroban un arbitru într-o lume a arbitra-

lului 454 Вестник Славянского Университета 276 Воспитываем умело 354 Географический атлас 458 Географический атлас школьника 456 География материков и океанов 463

Гражданский кодекс Республики Молдова

341

Дорога, предназначенная судьбой 308 Жизнь никогда не кончается 292 Как заработать деньги без стартового капи- тала, или Заплатите сначала себе и у Вас появятся деньги 317 Карте де ругэчунь 299 Книга стиля с этическими нормами 283 Лицейский научно-методический вестник 363 Молодежь перед цивилизационным выбо- ром: на материалах Республики Молдова и юга России 301 Налоговый кодекс Республики Молдова 318 Напитки Молдовы, 2010-2011 389 Общая география 461 Семейный кодекс 343 Строительство & Оборудование 390 Физическая и социально-экономическая география республики Молдова 460 Эстафета доблести и славы "Лоскутья сих знамён победных" 364

Index subiecte

Abecedare 450 Administraţie locală 349 Alecsandri, Vasile, 1821-1890 – poet 451 Alimentaţie – Ciuperci – Drojdii 374 Amfibieni – Reproduceri 386 Antrenament sportiv 393 Antreprenoriat (engl.) 314 Apicultură 385 Astrologie 290-91 Baba Jaimal Singh, 1838-1903, maestru spiri- tual 294 Bani – Obiţenre (rusă) 317 Băuturi spirtoase – Republica Moldova – În- drumare 389 Biblia 295-97 Biblioteca Publică Orăşenească "P. Ştefănucă" Ialoveni – Republica Moldova 279 Calendar – Date memoriale – Aniversări 280 Cancer hepatic 379 Carte pentru preşcolari 285-86 Cărţi de colorat 284, 288-89 Ciroză hepatică 379 Citologie (engl.) 371 Ciuperci – Tratament 374 Codul civil al Republicii Moldova (rusă) 341 Codul civil al Republicii Moldova 340

Codul contravenţional al Republicii Moldova

323

Codul de procedură civilă al Republicii Moldova

345

Codul de procedură penală al Republicii Mol- dova 333-35 Codul familiei al Republicii Moldova (rom., rusă) 343 Codul fiscal al Republicii Moldova (rusă) 318 Codul fiscal al Republicii Moldova 315 Codul muncii al Republicii Moldova 347-48 Codul penal al Republicii Moldova 336-38 Comunicare socială 303 Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică – Academia de Ştiinţe a Moldo- vei – Raport, 2009 275 Consumatori – Protecţie – Documente 352 Contabilitate – Evidenţă (rusă) 388 Contabilitate financiară 387 Corlăteanu, Nicolae, 1915-2005, lingvist – Biografie 396 Coroban, Vasile, 1910-1984, critic şi istoric literar 452, 454 Criminalitate – Statistică 332 Criminologie – Metode de cercetare 331 Criminologie 339 Cultură fizică – Deontologie profesională 395

58

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

Curtea Constituţională a Republicii Moldova – Hotărâri – Decizii (rom., rusă) 330 Curtea de Conturi a Republicii Moldova 329 Demografie – Republica Moldova 300 "Democracy, Integration and Culture of Peace" – International Summer School 304 Descriere bibliografică 278 Dicţionar de expresii şi locuţiuni – Limba româ- nă 406-07

Dicţionar de prenume româneşti 408-09 Dicţionar explicativ şcolar al limbii române 411-

12

Dicţionar ortografic şcolar – Limba română 414-

15

Dicţionar român-rus, rus-român 416-17 Drept civil 342 Drept comunitar 322 Drept internaţional 321 Drept internaţional public (span.) 320 Drept procesual civil 346 Dreptul la întruniri 325

Dreptul la opinie 326 Educatori – Prevenirea HIV/SIDA – Activităţi

367

Educaţie de gen 355 Educaţie incluzivă – Metodica predării 360 Educaţie intervulturală (rom., rusă) 276 Educaţie muzicală – Metodica predării 362 Educaţie muzicală 358

Educaţie parentală (rusă) 354 Educaţie parentală 353 Embriologie (engl.) 371 Federaţia Sindicatelor Angajaţilor din Serviciile Publice din Republica Moldova 312 "Filologia modernă: realizări şi perspective în contextul european" – Colocviu internaţional

398

Filosofia culturii (rom., rusă) 276 Fiscalitate internaţională 316 Fitotehnie 384 Fotbal – Organizare 394

Genetică medicală 376 Geografia continentelor şi oceanelor – Atlase

462

Geografia continentelor şi oceanelor – Atlase

(rusă) 463 Geografia fizică şi socio-economică – Atlase

459

Geografie – Atlase (rusă) 456, 458, 461 Geografie – Atlase 455, 457 Geografie fizică şi socio-economică – Atlase (rusă) 460

Hazarduri naturale – Republica Moldova 370 Histologie (engl.) 371 Infecţie HIV/SIDA – Tratament 382 Informatică – Metodica predării 359 Istorie – Metodica predării 364 Iuda, Iscarioteanul, apostol al lui Iisus 298 Învăţământ preşcolar 366 Jurnalism – Etică profesională (rusă) 283 Jurnalism 281 Ladaniuc, Victor, 1940-…, publicist 453 Lamboul insular – Tehnici chirurgicale 381

Limba engleză – Teste 401-03 Limba engleză 400

Limba engleză pentru copii 287 Limba franceză – Teste 404 Limba română – Dicţionare 406-09, 411-12,

414-17

Limba română – Fraze joncţionale 405 Limba română – Gramatică 410, 413 Limba română – Metodica predării 361 Limba română – Studii 396 Limba rusă – Dicţionare 416-17 Limba rusă – Teste 418 Lingvistică 400 Literatură rusă din Republica Moldova – Poves- tiri – Poezie (rusă) 435 Literatură franceză – Romane 419 Literatură găgăuză din Republica Moldova – Poezie – Piese – Povestiri 438 Literatură română – Critică şi interpretare 451 Literatură română din Republica Moldova – Critică şi interpretare 454 Literatură română din Republica Moldova – Nuvele 422 Literatură română din Republica Moldova – Poeme 429 Literatură română din Republica Moldova – Poezie (găgăuză) 432 Literatură română din Republica Moldova – Poezie 420, 423-26, 428, 430-31 Literatură română din Republica Moldova 421 Literatură română din Republica Moldova pentru copii – Poezie 444, 446-47 Literatură română din Republica Moldova pentru copii 443, 445, 448-49 Literatură rusă – Teste 418 Literatură rusă din Republica Moldova – Poezie (rusă) 436 Literatură rusă din Republica Moldova – Poves- tiri (rusă) 433 Literatură rusă din Republica Moldova – Ro- mane – Povestiri (rusă) 434

59